Windows XP Powertoys: ‹lginç ve faydal› ek araçlar

s142

2C

D’li

AYLIK YAYINDIR • MAYIS 2002 • ISSN: 1300-9419 • 112415 • SAYI: 2002/05 • 3.750.000 TL

Kolay ve H›zl› A¤ Kurulumu
5/2002 www.chip.com.tr

Basit bir ev a¤›n›n pratik kurulumu için ipuçlar›
s54

B‹LG‹SAYAR & ‹LET‹fi‹M KÜLTÜRÜ

2 CD!
Tam Sürüm

Windows ve Office

Paraliz 1.0
Kiflisel finans yönetim yaz›l›m› ile parasal ifllemlerinizi daha verimli ve h›zl› bir biçimde gerçeklefltirin

SON SÜRAT
k ‹PUÇLARI: Zaman tasarrufu sa¤layan pratik
ipuçlar›yla daha verimli çal›flabilirsiniz s20 k Gizli ve etkili 45 ipucuyla PC’nizi h›zland›r›n

CHIP CD: eCHIP
k TOP Freeware: Tamam› ücretsiz en iyi yaz›l›mlar k Dosya kurtarma araçlar›yla bilgilerinizi geri kazan›n k PC’nizi h›zland›racak Tuning yaz›l›mlar› k Windows XP Powertoys
eCHIP ‹çeri¤i s110

ÜCRETS‹Z
Kaynaklar
k En yeni filmler, MP3’ler ve oyunlar k Gizli downloadlar, ücretsiz cep hizmetleri k Donan›mlara ince ayar, yaz›l›mlara ipuçlar›
s176

Pratik
k Excel’de Grafik: Tablo ve
s152

Test: 3D Ekran Kartlar›

diyagramlar›n›za etkileyici grafikler k Sistem Kurulumu 10 ad›mda yeni iflletim sisteminin sorunsuz ve h›zl› bir flekilde kurulumu s112
K›br›s Fiyat›: 4.500.000 TL

H›z Yar›fl›nda
k GeForce4 ve rakiplerinin en h›zl›
ekran kart› olmak için k›yas›ya rekabeti
s68

S‹STEM‹N‹Z‹ YEDEKLEY‹N
En iyi sistem ve dosya kurtarma yaz›l›mlar› incelemede Windows’unuzu yedekleyin ve güvence alt›na al›n s120

Serial ATA
Yeni arabirim standard› neler sunuyor? s64

3

»

seyir defteri
Tafl Devri ‹nternetten Üstün
21. yüzyılda bilişim teknolojisinde gelinen nokta ilk bakışta hayranlık uyandırıcı. Bugün, taş devrine göre çok daha fazla şey biliyoruz, ancak düşündürücü olan değerli verilerimize gerekli özeni göstermememiz. Dijital çağda önemli veriler bir daha kurtarılamamak üzere kaybolabiliyor. Bu bağlamda taş devrinden kalma mağara resimlerinin günümüze kadar bozulmadan gelmesi bir anlamda bilişim teknolojisinin örnek alması gereken bir olay. İlkçağlarda bilgisayar kullanılıyor olsaydı; bugün o dönemlere ait elimizde hiçbir bilgi olmayacaktı; zira dijital verilerin kayalara, hatta kağıtlara yapılan çizimler kadar dayanıklı olması mümkün değil. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir CD-ROM en iyi koşullarda saklandığında en fazla 100 yıl, disketler ise 10 yıl dayanabiliyor. Konuyla ilgili en çarpıcı örnek, NASA’nın başına geldi: Kutularda paketlenen ve ihmal edilip oralarda unutulan milyonlarca manyetik bant yüzünden en azından 30 yıllık Amerikan Uzaycılık arşivi yok olmuş durumda. Bununla ilgili bir anekdotu da sizlerle paylaşmak istiyorum: “Hoş geldin John! Yanında ne getirdin? – Mike, çok özel bir şey var yanımda. Dünya uzun süredir böyle bir şeyi bekliyordu. İnanılmaz, söyle çabuk, nedir bu? – Beyaz, dört köşeli bir materyal ve bir de tahta parçası var burada. Gerçekten heyecan verici John, hadi bizi daha fazla merakta bırakma, anlat... – Bu tahta parçasını beyaz materyal üzerinde hareket ettirdiğimde, tam olarak temas ettiği yerleri renklendiriyor. İnanılmaz bir şey bu... – Evet, ama hepsi bu kadar değil Mike. Bu tahta parçasıyla, bu arada buna kalem deniliyor, bir harfi, normalde bilgisayar ekranında gördüğümüz gibi, materyal üzerine çizdiğimizde... İnanılmaz, yavaş yavaş anlamaya başladım bunu. Yani birçok harfi yanyana çizdiğinde, monitör olmadan da okuyabiliyorsun. – Evet Mike, gerçekten de öyle, kavramaya başladın. Bu materyale kağıt deniliyor. İnanılmaz. Ve bunun için elektriğe de ihtiyaç duyulmuyor, öyle değil mi? – Hayır, hayır Mike, fantastik değil mi? Pil ya da aküye bile ihtiyacın yok. İnanılmaz John. Hey John, onu katladın. Notebook’umla da yapabilirim ben bunu. – Hayır Mike, bu başka, bunu istediğin boyuta gelene kadar katlayabilirsin. Hey, giderek küçülüyor bu. Şimdi hatta cebime sığacak kadar küçüldü. Bu gerçekten inanılmaz, şimdi bunu hep yanımda taşıyabilirim. Şuna bir dokunabilir miyim? – Elbette Mike. Dokun bak. Bu gerçekten inanılmaz John, bunun hiçbir ağırlığı yok nerdeyse. – Doğru Mike. Bu en küçük Notebook’tan 100 kat daha hafif. Aküsü yok, 100 kat daha hafif, inanılmaz, hayal görüyorum galiba. – Hayır, hayır Mike, hayal görmüyorsun. Bak şimdi ne yapacağım. Ama John, ne yaptın, ortadan ikiye ayırdın onu. – Bu materyal o kadar fantastik ki, bak Mike. İki parçayı yanyana tutuyorum ve halen okunabiliyor. İnanılmaz, bunu bir de disketle denemeli, ha ha ha. – Bu kadarla da kalmıyor Mike, bu kağıt çok daha dayanıklı, onu istediğin yere götürebilirsin, çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda kullanabilirsin. Ve ona artık ihtiyaç duymazsan, onunla burnunu silebilir veya tuvalette..., anlıyorsun ya Mike. Evet John, inanılmaz... Söylesene, bu demek olmuyor mu ki, bir gün bilgisayar ve notebooklara hiç ihtiyacımız olmayacak. Yani John, çok etkilendim...

Ufuk Yamank›l›ço¤lu, Genel Yay›n Yönetmeni uyaman@chip.com.tr

‹lkça¤larda bilgisayar kullan›l›yor olsayd›; bugün o dönemlere ait elimizde hiçbir bilgi olmayacakt›; zira dijital verilerin kayalara, hatta ka¤›tlara yap›lan çizimler kadar dayan›kl› olmas› mümkün de¤il.

CHIP | MAYIS 2002

4

‹Ç‹NDEK‹LER 5/2002
Kapakta yer alan konular k›rm›z› renkle yaz›lm›flt›r.

GÜNCEL 14
Güncel Haberler: Nokia’dan yeni modeller, IBM’den Microdrive, Sony Clie Pef-H770C, Arabada Dolby Kalite, Yeni Intel ifllemciler, DVD yerine Blu-Ray...

KAPAK KONUSU 20

Son Sürat Windows ve Office
45 pratik ipucuyla Windows ve Office’te zaman tasarrufu yaparak daha verimli çal›flabilir ve ifllerinizi kolaylaflt›rabilirsiniz

DONANIM 34 40 50 54 62 64 68 82 86 90
Donan›m Haberleri Donan›m Testi: Ürün incelemeleri ve testleri SIS 336 ve AMD Hammer: GeForce4’e rakip SIS’in yeni chipseti ve 64 bit’lik AMD’nin yeni ifllemcisine ilk bak›fl Network Kurulumu: Basit bir a¤›n kurulumu ve PC’leri ba¤lamak için alternatifler Arri Lazer Teknolojisi: Teknoloji Oscar’›n› kazanan Arri Lazer’in hikayesi Serial ATA Arabirimi: Yeni disk arabiriminin sunduklar› Test: Ekran Kartlar›: GeForce 4 chipsetli ekran kartlar› piyasada. Dünyan›n en h›zl› ekran kartlar›n›n en h›zl› ve en iyi olmak için k›yas›ya yar›fl› Alternatif Girifl Ayg›tlar›: Fare ve klavye alternatifi, ileri teknoloji ürünü, ergonomik girifl ayg›tlar› incelemede Donan›m Günlü¤ü: Donan›m dünyas›nda geçen ay... CHIP TOP 10 Testleri: Donan›m ürünlerinde en iyi 10

20

Son Sürat Windows ve Office
45 pratik ipucuyla Windows ve Office’te zaman tasarrufu yaparak daha verimli çal›flabilirsiniz.

68

Test Ekran Kartlar›
GeForce 4 chipsetli ekran kartlar› piyasada. Dünyan›n en h›zl› ekran kartlar›n›n en h›zl› ve en iyi olmak için k›yas›ya yar›fl›

Yeni Ürünler: Donan›m
41 ‹fllemci: ‹ntel Pentium 2,4 GHz Anakart: Asus A7V333 Tafl›nabilir Bellek: Easy Disk 42 DVD, VCD, CD Player: Mustek DVD-V560 Anakart: Abit NV7-133R Tafl›nabilir Bellek: Netac Bootable OnlyDisk 44 19” Monitör: Sony Multiscan G420 Lazer Yaz›c›: Xerox Phaser 3400 Kart Okuyucusu: KAAN Twin 46 PDA Modülü: Lifeview FlyJacket IDE Sabitdisk: Samsung SP80A4H Anakart: ChainTech CT-7VJDA 48 All in One: Xerox WorkCentre M940 SCSI Sabitdisk: SeagateE Cheetah 73LP Ethernet Kart›: Billionton Compact Flash 10 Base Ethernet

Yeni Ürünler: Yaz›l›m
105 Grafik Tasar›m Yaz›l›m›: Macromedia Flash MX Resim Düzenleme Yaz›l›m›: Adobe Photoshop 7.0 Beta CAD Yaz›l›m›: Auto Cad 2002 114 Sanal Ma¤aza Yaz›l›m›: Astrosell Professional FTP Yaz›l›m›: Ipstwitch WS_FTP PRO 3 PC Ba¤lant› Yaz›l›m›: LapLink Gold 11 116 Kiflisel Güvenlik Yaz›l›m›: Mcafee Internet Security 4.01 Video Düzenleme Yaz›l›m›: Ulead Video Studio 6 Web Yay›nc›l›¤› Yaz›l›m›: Adobe GoLive 6

CHIP | MAYIS 2002

uygulamalar. eksiksiz bir Windows güvenli¤i için tavsiyeler Sharepoint Team Services: Kolay intranet ve internet çözümü Sharepoint’un kurulumu. Reklam Pencerelerine Son: Sörf yaparken istek d›fl› aç›lan reklamlardan kurtulma yöntemleri SUXXESS VB Kursu: Form nesnesi özellikleri.. eksiksiz bir Windows güvenli¤i için tavsiyeler INTERNET 170 174 176 ‹nternet Haberleri Servis Testleri: En yeni ve en iyi web servislerinin incelemesi ‹nternette Her fiey Bedava: En yeni filmler. dosya kurtarma ve image yaz›l›mlar›n›n karfl›laflt›rmal› testi. yöntemler Access Kursu: Veri taban› arayüzü XML Kursu: Bölüm 4: XML belgelerinde geçerlilik tan›mlamalar› ve DTD 204 VE D‹⁄ERLER‹ 3 8 208 212 233 234 Seyir Defteri OkurYorum Vizyon: Gelecek Senaryolar› Abone Formlar› Künye Gelecek Say› CHIP | MAYIS 2002 .. gizli download’lar. donan›mlara ince ayarlar ve yaz›l›mlara ipuçlar› için ücretsiz kaynaklar 142 PRAT‹K 150 152 162 164 Pratik Girifl: Ay›n bug’› ve ay›n ipucu Excel Grafikleri: Excel belgelerinize ve diyagramlar›n›za etkileyici grafikler ekleyerek verilerinizi daha baflar›l› bir flekilde sunabilirsiniz 6 Ad›mda Word’den PDF’e: Word dokümanlar›n› PDF dokümanlar›na dönüfltürün ‹puçlar›: Windows. gizli download’lar.. MP3’ler. konigürasyonu ve ayarlar› XP Powertoys: Windows XP için faydal› ve e¤lenceli araçlar paketiyle iflletim sisteminizin özelliklerini gelifltirebilirsiniz ‹nternette Her fiey Bedava En yeni filmler. oyunlar. ücretsiz cep hizmetleri. ücretsiz cep hizmetleri. okur sorular›.. sorunsuzca yeni bir iflletim sistemi kurmak isteyenler için kurulum rehberi Test Dosya Kurtarma Araçlar›: Sistem kurtarma. dosya kurtarma ve image yaz›l›mlar›n›n karfl›laflt›rmal› testi. 120 Dosya Kurtarma Araçlar› Sistem kurtarma. MP3’ler. oyunlar.5 YAZILIM 98 102 104 110 112 120 134 176 Yaz›l›m Haberleri Ay›n Shareware’leri: Güncel shareware yaz›l›mlar ve araçlar Yaz›l›m ‹nceleme: Ticari yaz›l›mlar›n k›sa tan›t›mlar› eCHIP CD: May›s 2002 CD’sinin içeri¤i ve önemli programlar Yeni Windows Kurulumu: 10 ad›mda eski sistemini yedekleyip. donan›mlara ince ayarlar ve yaz›l›mlara ipuçlar› için ücretsiz kaynaklar Verilerin Dayan›kl›l›¤›: Veri tafl›y›c› medyalar›n tafl devrinden uzay ça¤›na geliflim evreleri ve dayan›kl›l›k sorunu Tatil Siteleri: Yaz gelmeden tatil rezervasyonunuzu flimdiden internet üzerinden yapt›rabilirsiniz E-Mail Listeleri: POP3 ve web tabanl› hesaplar için mailing-list’ler oluflturmak 192 200 eCHIP Editoryal ‹çeri¤inden Seçmeler Computer Easy Bilgisayar Sözlü¤ü: D Harfindeki Onlarca Terim PC ONLiNE Ay›n Web Siteleri: Yerli ve yabanc› ilginç web sitelerinin aç›klamalar› ve linkleri.

Altı aydır okuduklarımdan bayağı bir bilgi edindiğimi fark ettim. Pratik sayfalarımızdaki Tipps&Tricks bölümümüzde de işinize yarayacak ipuçları bulabilirsiniz. şimdilerde 190’ı geçmiyor. Excel e¤itimleri Merhaba. Ufotek’tir. masaüstü yayıncılık ile ilgili yazı çıkmaması ve çok Fiyat elefltirisi Derginizi 2 yıldan beri takip ediyorum. eCHIP CD’lerindeki bir yıl öncesinin sayılarını PDF formatında okuyabilirsiniz. CHIP’in yıllardır kalitesinden ödün vermediği açıkça ortada ve bence de bu nedenle ona bağlanan okurlar gün geçtikçe artıyor. Bu tür faydalı pratik yazıları daima görmek istiyoruz. Benim naçizane katılım sebebim. Eda Narl› Masaüstü yay›nc›l›k Merhaba. Firmalar›n telefonlar› s›ras›yla. CHIP insanlara bir bilgisayar kültürü sağladığı gibi.. CHIP PUAN ve Fiyat/Performans de¤erleri de yanl›fl girilmifltir. ancak daha yeni olan dergileri normal fiyatının biraz altında satmayı daha doğru buluyoruz. Düzeltir. World. Bir de bu konuyu (bolca karşılaşılan hatalar) bulabileceğim eski sayılarınıza internet ortamında nasıl ulaşırım? Yardımcı olursanız sevinirim. Word. (216) 522 99 00.8 okuryorum Daha H›zl› Bir Sistemim Oldu. Yücel Naz›m Kurtel Poster istiyorum Sevgili Chip yetkilileri. CHIP | MAYIS 2002 . Nisan sayınızdaki “Sisteminize Doping” yazısından sonra sistemimde belirgin bir hızlanma kaydettim. Gerçekten birçok dergiden kapsamlı ve bol içerikli. özür dileriz. Bu hatalardan dolay› okurlar›m›z ve ilgili firmalardan özür dileriz. Başarılar dilerim. Bir ricam olacak: Photoshop. örneğin eskiden en az 240 olan bu sayı. başarınızın devamını dilerim. sayfas›nda yer alan Donan›m Testi bölümünde Samsung SP8004H sabitdiski tan›t›m›nda vermifl oldu¤umuz firma bilgileri hatal›d›r. (216) 499 62 99 ve (212) 336 61 00.. 1997 yılından beri çok samimi bir okuyucunuzum. Murat Ahmetbeyo¤lu Ch›p: Bu yazılara maalesef internet üzerinden ulaşma şansınız yok. Başarılarınızın devamını diliyorum ve benim gibi bir çok fanatiğinizin olduğunu tahmin ediyorum! Tuna Pehlivano¤lu Merhaba CHIP. ama fiyatının yüksek olması sürekli takibimizi zorlaştırıyor. Ayrıca haber sayfalarınız da bilişim dünyasındaki gelişmelere hızlıca bir göz atmamıza çok yardımcı oluyor. Kont. derginizi büyük bir ilgi ile okuyorum. derginizi yaklaşık 6 ay önce okumaya başladım. 3 yıldır bana kazandırdıklarınız için çok teşekkürler. Bundan sonra derginizde bir tane bile olsa bilgisayar veya onunla ilgili posterler vermenizi istiyorum. en yakın takipçisi yarınız kadar satıyor. Abdülkadir Bayrak Hatalar kitap盤› Sayın CHIP çalışanları. Yer almas› gereken firmalar Armada. (212) 230 89 80. gibi. Flash. şu anda hemen hemen normal satış fiyatı kadar. yazılım) küçük bir kitapçık olarak yayınlasanız ya da sitede yeni bir link oluştursanız memnun olurum. onlara her konuda destek çıkmayı da unutmuyor.. Önerimi dikkate almanız dileğiyle.. Ben sizden bir ricada bulunacağım. o kadar ki. Gerçekten çok başarılısınız. böyle olması gerekiyor muydu? Acaba bu rakipsiz kalmanın verdiği bir rehavet mi? Kaldı ki sizin sloganınız “en yüksekten uçan. dergide yayınlanan bilgi hatalarını (donanım. Koyuncu. Buraya kadar her şey iyi güzel de her sayınız mesela Kasım 2001 kadar kaliteli olabiliyor mu? Eski dergilerinizi önceden yarı fiyatına yakın bir değerde satarken. Ch›p: Sayfalarımızda her ay mümkün olduğunca Office programlarıyla ilgili eğitici yazılara yer vermeye çalışıyoruz. Bence bu boşluğu doldurmak için yeni köşeler açabilirsiniz. Haber sayfalarının sayısını arttırmanızı öneririm. Tartışmasız Türkiye’nin en iyi dergisi.tr Sayfa say›n›z düfltü Derginizi 1999’dan beri takip eden gerçek bir fanatik CHIP’çiyim. “PC’nizi H›zland›r›n” CHIP 4/2002 yorum@chip. Verdiğiniz yararlı bilgilerden ötürü teşekkür etmek isterim. Burak Uçan Ch›p: Çok eski dergilerimizi daha ucuz bir fiyattan satıyoruz. Excel gibi programların her ay dergide 1-2 sayfa eğitimini verirseniz sevinirim. donanımlar hakkında daha detaylı bilgi vs. DÜZELTME 2002 Nisan say›l› dergimizin 46. İçeriğiniz beni oldukça tatmin ediyor ama benim gibi bilgisayar hastalarının ufak bir sıkıntısı var..com. en uzağı görendir” gibi yüksekten uçarken uzağı görmenin yan etkileri mi var? Türkiye’nin içinde olduğu bu kriz ortamında biraz daha sağ duyulu olmak gerekmez mi? Türkiye’nin en iyi dergisine saygılarımla. Do¤rusu için TOP 10 testimize bakabilirsiniz.. derginizi iki yıldır takip ediyorum. Mükemmel bir çizginiz ve seviyesi yüksek bir yayıncılık anlayışınız var. ancak tabii ki benim de bir ricam olacak: Derginin sayfa sayısı geçen yıllara göre bir hayli düştü (gene dopdolu olmasına rağmen). Ayr›ca ayn› safyada TOP 10 testimizde do¤ru olmas›na ra¤men... Ben herhangi bir cihaz almadan önce mutlaka Top 10 listelerini ve arşivimi inceliyor ve her an bilgisayarım hakkından CHIP’e danışarak hareket ediyorum. Bu yüzden sizleri kutlarım.

İleride MCT sertifikasını almak istiyorum. yaşam biçimini şekillendiren bir eylemdir. A’dan Z’ye donanım sorunları ve çözümleri ile ilgili bir ek çıkartmanızdır. aralarındaki farklar nedir? Bilgisayarın kullanım alanlarına baktığımız zaman masaüstü yayıncılık ülkemizde hiç de öyle yabana atılacak bir seviyede değil. ‹ngilizce Internet Explorer Merhabalar. Şu ana kadar MCP. Masaüstü yayıncılık ülkemizde bilgisayar kullanıcıları arasında oldukça ileri bir düzeyde.tr) ile temasa geçip Gelecek Linux işletim sisteminin en son sürümüne ait kurulum paketini verirseniz. Biraz dilekçe gibi oldu.gelecek. Sadece BT olarak baktığımızda. Hangisi daha iyi. Ayhan Ergün Winamp Skin’leri İyi günler. içine birkaç reklam koyup dergi ücretini biraz düşürürseniz biz okurları çok memnun edersiniz. Bu öneriyi. Gelecek A. A’dan Z’ye Network: Özel say›m›z sizlerden büyük ilgi gördü. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle ancak akşamları boş olduğum için CD’lerden çalışmanın ya da derginizden takip etmenin. Macromedia. (www. Bu konuda okuyucu sorularına rastlamıyorum ve bu bana oldukça ilginç geliyor. Eminim ki bu genel bir problemdir. Bu programları tanıtırsanız memnun olurum. fiyatları çeşitli olabilir.Ş. programlar ve genel olarak grafik ve masaüstü yayıncılığın püfleri konusuyla ilgilenmiyorsunuz? Bu programlar oldukça pahalı. Hasan Çelik Ayg›t Sürücüleri inanıyorum. arkamızda bıraktığımız çeyrek asırlık deneyimin tüm dünyayı etkileyen sonuçlarını açık olarak görüyoruz. sertifika eğitimleri ve sınavları oldukça pahalı olmaya başladı.com. Gerçekten bu konuda (diğer konularda olduğu gibi) 1 numarasınız ve profesyonelsiniz. derginizi iki yıldan beri takip etmekteyim. son zamanlarda.. Linux işletim sistemini de kapsamasını rica etmiştim. MCSE. gelişiyor ve yeniden şekilleniyor. Siz niçin mesela QuarkXpress. MCD- Ch›p: Okurlarımızın büyük bir çoğunluğu Saygıdeğer CHIP Dergisi yetkilisi/yetkilileri. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Bu konuda büyük bir eksikliği doldurduğunuza inanıyorum. Doç. CD içinde verdiğiniz shareware seçiminiz bir harika. Yaşam biçimimiz. Linux ve Gelecek Linux işletim sisteminin tanınmasına önemli ölçüde yardımcı olursunuz. aygıt sürücülerin hangi programlama dilleri ile yazıldığına dair pek fazla bilgi de verilmemiş. bu zamana kadar elde edilmiş tüm kişisel deneyimlerin bir bütünü olarak görmemiz mümkündür.10 okuryorum bilinen programların dışında kalan programların tanıtılmaması üzerine. Sizden mümkünse bunu rica ediyorum. Dünyanın sahip olduğu devasa bilgi birikimini. A’dan Z’ye Network say›s› Merhaba CHIP çalışanları...’den Sayın Görkem CHIP | MAYIS 2002 . Sizden ricam. Yalnız.. Dr. konu anlatılırken ağırlıklı olarak Windows işletim sistemi tercih edilmiş.. Ben. PC sorunlarına artık daha uzmanca yaklaşmaya başladım. Page Maker vs. Benim istediğim CHIP CD’lerinde bu seminerlerin derslerinin verilmesi. Yardımcı olursanız çok seviniriz. 2001 yılının Aralık ayında tarafınıza gönderdiğim ve Aralık sayısında yayınladığınız. Çünkü deneyim.) anlatamaz mısınız? Çok büyük bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. CHIP dergisinin CD’sinde İngilizce versiyon Internet Explorer verilmesini istiyorum. Yazılım İnceleme sayfalarımızda mümkün olduğunca değişik programları incelemeye çalışıyoruz. Adnan Kay›kç› Ch›p: Öneriniz için teşekkür ederiz. Harun Ça¤layan Seminerler ve sertifikalar Sayın CHIP Dergisi. ama kullandığım İngilizce Windows ve ben Türkçe Explorer kullanmak istemiyorum. Sizden isteğim.Ş. önümüzdeki sayılarda bu programlarla ilgili bir karşılaştırmalı testimiz olabilir. bir nebzede olsa daha kolay olacağına inanıyorum. Saygılar. Zira herkesin alım gücü ve ihtiyacı farklı. Norton vs. Yalnız bu verdiğiniz programların bir çoğunu çalıştırıp kullanmak oldukça zor. Osman Sani Gelifl Türkçe işletim sistemleri kullandığı için biz de Türkçe Internet Explorer vermeyi uygun buluyoruz. Gelecek A. Eğer böyle bir sayı çıkartmayı düşünürseniz. Sizlere başarılar diliyorum. satırlarıma bir teşekkür ile başlamak istiyorum. derginizi yaklaşık 1 yıldır çok beğenerek takip ediyorum ve bundan sonra da imkanım oldukça takip etmeye çalışacağım. Derginiz sayesinde bilgisayar konusunda kendimi aştığıma BA ve Macro Media sertifikalarını alabildim. Ayrıca şu çok tanınan Photoshop. hangisi kullanışlı. konusu aygıt sürücüleri olan e-posta iletimden sonra bu ay (2002 Mart) ilgili konuya değindiğiniz için çok teşekkürler. Bu nedenle derginizi çok yakından takip ediyorum. Eğer mümkünse. ister böyle bir özel sayı olsun ister dergi eki olsun. programlarının dışında kalan programları geniş bir biçimde (yalnız freeware programları değil. çalışma yöntemlerimiz artan deneyimle birlikte sürekli değişiyor. Ayrıca. Ve bunların demo veya shareware sürümlerini vermenizi rica ediyorum. Geçen ay çıkarttığınız A’dan Z‘ye network özel sayısını aldım ve çok beğendim. In design.. derginizde ya da CHIP CD’sinde winamp skini yapmayı anlatabilir misiniz? Bunu birçok arkadaşım da istiyor. Derginizi çok başarılı buluyorum.

Mahkemenin dava açması gibi bir durum söz konusu olamaz. bilgisayar konusunda uzman olan bir okuyucunuzum. Hukuk davalarında davayı kişiler. Yazıda. Artık CD’lerde oyun için pek yer ayırmaz oldunuz. Dergideki yazıların yanı sıra CD’deki edergiler de oldukça ilgi çekici. bilgisayar kültürü için alıyor. iletişimle ilgili. Merhaba sevgili CHIP. emin olun birçok sorularıma yanıt buldum. Levent Alt›n kanısındayım. Av. Bu pahalılıkta içerik olarak dolgun bir dergi hazırlıyorsunuz. Gelecek ay.Microsoft… mahkemeyi kaybetmeleri halinde…” denilmektedir. Bir diğer yanlış. davanın görüldüğü merciidir. aşırı gereksizdi.. Yalnız dergimizde daha çok donanıma ve incelemesine girerseniz memnun olurum. Bir de... 3Ayr›ca yorum@chip. Şubat derginizdeki DVD yazıcı testi.. Bu nedenle bu hataların düzeltilmesi gerektiğini. Gerek içeriği. Madem sayfanız kısıtlı niye daha ipe sapa gelir konulara yönelmiyorsunuz? Daha ekonomik ve piyasada rahat bulunabilen konulara yönelirseniz daha iyi olur... Bilgisayarı oluşturan temel konuların sürmesini diliyorum. aşırı gereksiz bir sayfa işgali. sizi yaklaşık üç yıldan beri takip ediyorum ve okuyucularınıza çok kaliteli bilgiler verdiğinize inanıyorum. Önümüzdeki sayılarda eski bir bilgisayarı olanlar için “upgrade” konulu bir yazı yazarsanız sevinirim.tr adresine gönderece¤iniz e-mail’lerde isminizi yazmay› unutmay›n. yani cep telefonlarıyla ilgili bölümlerinize daha az. Ayrıca tavsiye ettiğiniz web sitelerini çoğaltmanızı ve içerikleri hakkında bilgi vermenizi diliyoruz. Sizden bir ricam olacak.. ben derginizi Şubat 1996’dan beri severek okuyan. Sizlere CHIP hayatınızda başarılar dilerim. Bu köşeyi hazırlayan ve yayınlayan herkese teşekkür ediyorum. dava kaybedilir. Derginizin bu ay ki sayısında Yazı İşleri Müdürünüz Sayın Mahmut Karslıoğlu’nun yazısındaki hukukla ilgili hatalar dikkatimi çekti. Mehmet Ali CANAL YORUM VE YARDIM 3Dergideki yaz›larla ve genel olarak dergiyle ilgili görüfllerinizi yorum@chip. Gerçekten teknik olarak çok şey katıyor bilgilerimize ve hiç bilmeyenlerin de anlayabileceği bir dille yazılıyor. Birkaç ay önce Computer Easy’de yayımlamaya başladığınız elektronik ve bilgisayar konuları ile ilgili yazılar oldukça ilgimi çekti. Yalnız eskisi gibi programlamaya pek önem vermiyorsunuz. Haluk Polat çaplı oyunlara yer verirseniz ben ve benim gibi CHIP okurları için hiç de fena olmaz sanırım. Bu ayın kapak konusu her zamanki gibi mükemmel. dolayısıyla mahkeme kaybedilmez. Aziz Muslukçu Programlama. Arda Baflaran Elektronik kursu CHIP dergisini uzun süredir izlemekteyim..” şeklinde başlayan cümlede mahkemenin dava açtığı gibi bir anlam yaratılmaktadır. U¤ur Gürel Film Fragmanlar› Bu kadar güzel ve kaliteli dergi çıkardığı için öncelikle CHIP dergisine teşekkür ederim. bence programlamaya biraz daha önem verirseniz daha iyi olacak.. “kendisi aleyhine açılan davaların görüldüğü mahkemeler de dahil olmak üzere…” olmalıdır.. Son olarak hatırlatmak istediğim bir şey var.. eğer ufak Hukuki hata. Ayni zamanda CD’leri de oldukça beğeniyorum. ben 14 yaşında bir okurunuzum...tr adresine iletin.com.. İyi çalışmalar Ahmet Bar›fl Gereksiz yaz›lar Merhabalar... Şu anda çok gereksiz. çünkü derginizi çoğu okuyucu cep telefonları için almıyor. “…davayı kaybetmeleri halinde…” olması gerekir.. Sezer Mansur Upgrade rehberi Merhaba. Değerlendirmenizi ve gereğini yapmanızı rica ederim.com. Yani derginizi çok iyi tanıyorum. Bu durumda doğru ifadenin. daha iyi bir dergi ve CD’siyle görüşmek üzere hoşçakalın. Türkiye’de DVD yazıcı alabilecek kaç kişi var sizce? Daha CD yazıcısı bile olmayan birçok insan var. Zira mahkeme.. Saygılar sunuyorum.. Oysa bunun da doğrusu. Derginizi 5 senedir alıyorum. Saygılarımla. 3Lütfen bilgisayarla ilgili sorular›n›z› yardim@chip. gerekse CD-ROM’u çok güzel. İyi çalışmalar. Halen süren mahkeme değil davadır.. Öncelikle böyle bir dergi hazırladığınız için size minnettarım. “Kendisine dava açan mahkemeler de olmak üzere. Size soruyorum. Diğer tüm konu ve köşelerden ayrı bir içeriğe sahip olması ve diğer bilgisayar dergilerinde bu tür konuların olmaması da cabası.tr adresine gönderebilirsiniz. Yeni Linux sürümü Derginizin sürekli takipçisiyim. Yayın hayatınızda başarılar dilerim. ceza davalarında kamu adına savcı açar..12 okuryorum Çetin’e de gönderdim. Donan›m incelemeleri 2 senedir her ay severek okuduğum dergilerden biri olan CHIP için yaptığınız çalışmalara teşekkür ederim.. iki CD verdiğiniz ayların birinde Linux’un yeni sürümünü de verirseniz sevinirim. ayrıca uzmanlık gerektiren bir dal olduğu için hukukla ilgili bir yazı yazılacak ise bunun derginin avukatına danışılarak yazılması gerektiğini düşünüyorum. Beğenerek okuyorum dergiyi. Buket SARAN Ch›p: Düzeltmeleriniz için teşekkür ederiz. Derginin pek çok kişi tarafından okunması nedeniyle bence önemli olan bu yanlışların düzeltilmesi gerektiği CHIP | MAYIS 2002 . Derginizde vizyondaki filmlerin fragmanlarını daha geniş içerikle verseniz daha güzel olur diye düşünüyorum. “. bilgisayar konusuna daha fazla önem verirseniz sevinirim. ben dahil. Gerek mesleki yaşamımda gerekse bilgisayarcılık hayatımda sizin yorumlarınızdan ve derginizden çok şeyler öğrendim. Tüm ekibe teşekkür ederim.com.

internetteki download sunucular›n› arad›klar›n› ve bulduklar›n›. kullan›c›lar›n haklar›n› dramatik flekilde s›n›rland›rd›lar. Sevdi¤i CD’leri arabas›nda veya bürosun- 3 Pahal› orijinal CD’leri korumak için. kiflisel CD kopyalama kavgas›na müdahale ederek. karfl›lafl›labilecek sonuçlar› aç›kl›yor. üreticiler ve sunucular oldu¤u yönünde bir aç›klama yapt›. Avrupa Birli¤i’nin kendisinin telif haklar›n› nas›l koruyaca¤›n› kesin olarak bilememesi ve müzik veya yaz›l›m korsanlar›na karfl› gösterilecek tepkiyi (sert veya yumuflak) ulusal yasa koyuculara b›rakmas›.14 ‹Ç‹NDEK‹LER 16 16 16 18 18 19 19 Nokia’dan yeni modeller 8910. hedeflerinin özel kullan›c›lar de¤il. Türkiye’ye yans›mas› da uzun sürmez. çal›flmalar›n› dijital olarak kopyalamaya karfl› koruyacak ve söz konusu koruma kesinlikle atlat›lamayacakt›r. CHIP. s Madonna’n›n yeni CD’sini araban›zdaki CD çal›c›da dinlemek için kopyalad›n›z m›? Peki ya Brosis’in? Veya Heather Nova? DVD’leriniz veya Office paketleriniz için haz›rlad›¤›n›z yedek kopyalar›n›z var m›? E¤er bu sorulara cevab›n›z “Hay›r”sa art›k zaman› geldi demektir. MatriksII’de oynar m›? IBM’den Microdrive Mini sabitdisk ceplerde Sony Clie Pef-N770C Sony’den yeni avuçiçi Arabada Dolby Kalite Hareketli sinema keyfi Yeni Intel ‹fllemciler Mobil ifllemcilere 6 saat ömür Mikroifllemci Pazar›nda ‹ttifak Intel’e savafl açt›lar Yeni Teknoloji DVD yerine Blu-Ray AB Telif Haklar› Direktifleri Kopya Yüzünden Hapse Girilebir mi? Yasa koyucular. Çünkü Avrupa Birli¤i yaz aylar› içerisinde iflinize çomak sokabilir. kopyac›lar› orada görmekten memnun kalacak ve adaleti göreve ça¤›racak. Buradaki problem ise. tüm imkanlar ortaya serilerek müzik ve yaz›l›m endüstrisi. Bu rakamlar müzik endüstrisinin yeni kanunlar ç›kart›lmas› yolunda Brüksel’de lobi faaliyetlerine bafllamas› için yeterli nedeni teflkil ediyor. Bir baflka tedbir ise de¤iflim borsalar›n›n baflka bir formu olan internetteki paylafl›m araçlar›ndan olufluyor. Üretici birli¤i Business Software Alliance (BSA). Bir an önce d›flar› ç›k›n ve yeteri kadar bofl CD temin etmeye çal›fl›n. habersiz ev bask›nlar› yapabilmeyi isterdi. fiu ana kadar gri bölge olarak adland›r›lan ifllemler bir anda kara pazara dönüflecekler. 2002 y›l›nda yaklafl›k olarak 247 milyon CD yaz›lm›fl ve bunlar›n yaklafl›k olarak yar›s› müzik CD’siymifl. Bu durumda çocuk hapishaneleri oldukça kalabal›klaflabilirdi. . Bu uyar›lar›n nedeni ise “Telif haklar› ve benzeri koruma kanunlar›n›n belirli noktalarda harmanlanarak biliflim alan›nda uygulanmas›” direktifi ve söz konusu direktif bu sene içerisinde Almanya kanunlar›nda uygulanmaya bafllanacak. IFPI sözcüsü Hartmut Spiesecke. Gfk taraf›ndan yap›lan pazar analizine göre. Bu noktada Phono endüstri birli¤i (IFPI) karfl› ata¤a geçmifl durumda. Yaz›l›m korsanl›¤› ciddi bir suç oldu¤u için BSA. kopya korumal› yaz›l›m ve müzik CD’lerinin özel güvenlik kopyalar›n›n ç›kart›lmas› yasaklanacak! 3 Kopya korumas›n› k›rabilen Clone CD gibi kopyalama yaz›l›mlar› yasaklanacak! 3 CD kopyalamak ve hediye etmek a¤›r bir flekilde cezaland›r›labilecek. Daha sonra CHIP arflivinizdeki film ve müzik kopyalama tekniklerini uygulayarak özel kullan›m amac›yla tafl›nabilir ortamlardaki tüm bilgilerinizi yedekleyin. savc›lar yaz›l›m korsanl›¤›n› önemsiz bir suç olarak gördükleri için çok daha fazla” sözleriyle dile getiriyor. BSA. Peki borsa olmadan nas›l pay- güncel CHIP | MAYIS 2002 NE YASAKLANACAK? Almanya’daki kullan›c›lar flu ana kadar özel amaçlarla maksimum yedi tane kopya ç›kartabiliyorlard›. daki bilgisayar›nda dinlemek için kopyalayanlar hapse at›lma tehlikesi yaflayacaklar. Ancak yeni kanunla beraber büyük de¤ifliklikler olacak: 3 Söz konusu donan›m ve yaz›l›ma sahip arkadafl›n›z›n üçüncü flah›slar için kopya oluflturmas› yasaklanacak! Sert numara: Kopyalama yasak En kötü durumda. Örne¤in Clone CD gibi kopyalama araçlar› kanun d›fl› olacak ve baz› firmalar iflas edecek. Avrupa Merkez Bölge Yöneticisi Georg Herrnleben düflüncelerini “Yaz›l›m korsanlar›na karfl› yap›lan harcamalar.

Bu durumda ülkemizdeki ünlü hal› ma¤azalar› da kopya ma¤azalar›na dönüflebilir. Ayr›ca. Yollar. internetten bir flekilde temin edebilir. “Kiflisel ço¤altma sorun de¤il” aç›klamas›n› yapt›. müzik endüstrisi ile dinleyiciler aras›nda gidip geliyor. fiayet bu oyunu dinleyiciler kaybedecek olursa. di¤erleri çalm›yor Tüm CD’leri k›r›yorum CD’ler hiçbir çal›c›lar›m/ sürücülerimde çal›flm›yor CD’ler tüm çal›c›lar›m/ sürücülerimde çal›fl›yor s s s %29 %30 CHIP | MAYIS 2002 .GÜNCEL Haberler » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 15 Sadece Korumal›: Alternative Moments CD’sini arabadaki CD çal›c›n›zda dinleyemezsiniz. fiu anda komple CD imajlar›n›n download edilebildi¤ini düflünürsek. VHS kasetlerinden farkl› olarak kopya korumalar›ndan centilmence vazgeçmek zorunda kalacak. kopya turistleri için aç›k E¤er Avrupa Birli¤i ülkeleri tek bir kanun üzerinde uzlaflamazlarsa ne tür bir durumla karfl›lafl›labilir? Böylece yurt d›fl›na ç›kan turistlerden art›k yerel bir hat›ran›n yan›nda Madonna CD’sinin kopyas› da istenebilir. Tabii ki bu tür bir sonuca karfl› da tedbir al›nacakt›r. Dijital ortam s›n›r tan›maz ve güncel müzik elde etmek isteyen. IFPI ve BSA’n›n kiflisel kopyalamaya hak tan›mak istememesine karfl›l›k GEMA sözcüsü Elfriede Oberhofer. yeni bir sistem kurarken veya hatalara karfl› sabit disklerini düzenli yedekleyerek CD’lere kaydeden kullan›c›lar da büyük zararlar edebilecekler. bu durumda. kopya korumal› Müzik CD’lerini tüm çal›c›larda çal›flt›rabiliyor. Yumuflak çözüm: Yazmak pahal›laflacak fiayet ikinci kanun varyasyonu uygulanacak olursa kullan›c›lar hapis tehlikesinden kurtulacaklar. kalite kayb› da bir sorun teflkil etmeyecektir. son derece masum olarak. Peki ne zaman uygulanmaya bafllanacak? Top. Ancak bu durumda endüstri. GEMA taraf›ndan senelerdir dile getirilen bir yöntem olarak kat›l›mc› ülkelere yaz›c› ve diskler üzerindeki vergi ile zarar›n toptan tahsil edilmesi imkan›n› sunacak. AB. s %5 %36 Baz›lar›n› dinliyorum. laflabiliriz? Bu durumda çok büyük bir kesim kanun d›fl› yollara baflvuracak. karfl›laflma yer alt›nda kald›¤› yerden devam edecek. ? AYIN ARAfiTIRMASI Müzik CD’lerindeki kopya korumas› ile nas›l bafla ç›kabiliyorsunuz? CHIP Online okuyucular›n›n sadece yüzde befli. Bu yöntem ile yaz›c› ve disk fiyatlar› flu ana kadar oldu¤undan çok daha fazla artacak ve kullan›c›lar böylece özel kopyalar›n›n lisans hakk›n› ödemifl olacaklar.

portal›n herkese aç›k olan bir düflünce platformu gibi çal›flmas›n›. MP3 çalarlar. yeni fikirlerin ve yeni ekonominin hayat bulmas›n› planl›yor. bu modelin Matrix 2 filminde boy gösterip göstermeyece¤i.. Bir klavye ve internet al›c›s› ile gelen televizyonun özellikleri flöyle: E-mail okuma. Cassio ve Navman gibi dev isimlerle ortakl›k içine giren IBM’in çal›flmalar› ile. 3 Telekom Konferans› Caspian Telekoms Conferance. 3410. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun son toplant›s›nda Avrupa Birli¤i Araflt›rma ve Teknoloji Gelifltirme Alt›nc› Çerçeve Program›’na kat›lma karar› ç›kt›.com Sony Clie PEF-N770C Sony’den Yeni Avuçiçi Bilgisayar Sony’nin yeni avuç içi bilgisayar› Clie PEG-N770C hem üstün avuç içi bilgisayar özellikleri. Cihazla birlikte standart olarak özel kulakl›¤› ve uzaktan kumandas› geliyor. Tüm kat›l›mc›lar›n belirli bir bütçe deste¤inde bulunmas› gereken teknolojik iflbirli¤i projesine Türkiye’nin kat›l›m pay› olarak ödemesi öngörülen miktar ise 375 milyon euro. KISA.tr Mini Sabitdisk Ceplerde IBM. Hazar ülkelerinin iletiflim bakanlar›n›n da kat›laca¤› toplant›lar› ITECA düzenliyor. fiber optik kablo.com lemeyi mümkün hale getiren Microdrive elektronik firmalar›n›n otomobiller için üretti¤i cihazlara yerlefltirilecek ve tak ve kullan mant›¤› ile çal›flacak cihazlar portatif microdrive’lar› tan›yacak. dijital foto¤raf makinesi ve kameralar için tasarlanan üç buçuk santimlik boyutu ve 16 gram a¤›rl›¤›yla bir devrim niteli¤i tafl›yan mini sabit disk Microdrive. Yaklafl›k 18 saat kesintisiz müzik din- 3 Profilo ‹nternet TV’si Profilo hem televizyon olarak kullan›lan hem de inernet ba¤lant›s› sa¤layan ve bilgisayara gerek b›rakmayan yeni ürünü Web Box’u tan›tt›. yeni tasar›lar›n. en üst yöneticisinin de¤iflti¤i ve Ça¤la fiikel ile Beyaz’›n s›k s›k mesajlaflt›¤› yolundaki “televole” haberlerine konu olan gecesinde ünlü mankenler ve konuklarla yeni ç›kan ürünlerini tan›tt›. karizmatik Genel Müdürü fiahin Tulga’n›n tan›t›m›nda rol ald›¤› yeni portal› Hepbizz’i tan›tt›.com Yeni Modeller: Nokia’n›n yeni modelleri görüntüleriyle de cezbediyor. avuçiçi bilgisayarlar.ibm.ozel. Özel Bilgi ‹fllem’in Türkiye’ye getirdi¤i renkli ekranl› cihaz 11 saat aral›ks›z müzik dinleme imkan› tan›yor. otomobiller için yüksek kalite ve kapasiteli müzik dinleme olana¤› sa¤l›yor.profilo. anket ve oylamalara kat›lma. 8910 modeli de ayr› bir ilgi gördü.nokia. Bir ifl platformu olarak tan›mlanan Hepbizz ile HP. Bilgi için: www.. 8910 ve 9210i modelleri. sanal market düzenlemelerine uygun olarak elektronik al›flverifl. 3510. Ünlü Matrix filminde. Clarion.. network’ün dijitallefltirilmesi.hepbizz. hem fl›k ve ince tasar›m› hem de MP3 çalara dönüflebilmesi özelli¤i ile kullan›c›lar›n be¤enisini kazan›yor. e-mail gönderme. konferanslar yap›lacak. Böylece Avrupa ile teknolojik entegrasyon sa¤lanmas› ümit ediliyor ve haz›rl›klar›n Haziran ay›na kadar tamamlanmas› hedefleniyor. müflterilerinden gerifikir almay› umut ederken. Microdrive üç buçuk santimlik boyutlar› ile otomobil sahiplerinin müzik CD’lerini ve yol haritalar›n› art›k yanlar›nda tafl›maktan kurtarmaya haz›rlan›yor. Daha çok dizüstü bilgisayarlar.com 3 Müflteri Daima Hakl›d›r HP Türkiye. Bilgi için: www. Blaupunkt.com CHIP | MAYIS 2002 . flarj istasyonu üzerindeyken uygun ses ç›k›fl›na ba¤land›¤›n da minik bir müzik setine de dönüflebiliyor. tafl›nabilir cihazlar için üretti¤i mini sabit diski Microdrive’› flimdi de otomobillerde kullan›lacak biçimde flekillendirildi¤ini aç›klad›. 22-24 May›s tarihleri aras›nda ‹stanbul Hilton’da düzenleniyor.. internette sörf. Böylece sadece müzik dinlemek de¤il. Bilgi için: (212) 246 17 08 Nokia Yeni Modellerini Tan›tt› 8910 ve MatrixII s Nokia Türkiye. Bilgi için: www.. Cihaz. 6310. filmin kahramanlar› Nokia’n›n efsanevi 8110 modelini kullanarak gündeme oturmufllard›.. e-mailler’e ses ve görüntü ekleyebilme. elektronik bankac›l›k sitelerine eriflim. GSM kapasitesinin yay›lmas› konular› baflta olmak üzere tüm telekominükasyon endüstrisini ilgilendirecek bafll›klarda görüfller sunulacak.tubitak.16 GÜNCEL Haberler » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET KISA. Bilig için: ww. GPS sistemine yeni bir harita yüklemek de mümkün olacak. interkatif yar›flma.gov. Bilgi için: www. Konferansta uydu iletiflimi ve teknolojileri. yeni ifl çözümlerinin. haberleflme sistemleri. Nokia’n›n üretimini çoktan durdurdu¤u 8110 modelinin yeni versiyonu kabul edilebilecek 8910 modeli ise yak›nda kullan›c›lar› ile buluflmaya haz›rlan›rken merak edilen soru. mobil üretimi ve internet teknolojileri. Bilgi için: www. 7610. 10’un önündeki çift haneli say› büyüdükçe fiyat›n ve hitap etti¤i yafl›n büyüdü¤ü ürünler olarak dikkat çekerken. Avrupa Birli¤i Umutlar› IBM’den Microdrive Bilimsel Ortakl›k Süreci Bafll›yor Avrupa Birli¤i’ne girmekte zorlanan ve görüflme tarihleri devaml› ertelenen Türkiye. Avrupa Birli¤i ile siyasi entegrasyondan önce bilim ve teknoloji birli¤ine girme karar› ald›.

Ayr›ca düflük ›s›da çal›flmalar› da fan kullan›m›n› ortadan kald›rarak enerji tasarrufunu ve sessiz çal›flma ortam›n› sa¤l›yor. Outlook entegrasyonu ile de hem e-posta hem de SMS iletileri tek bir çat› alt›nda toplanm›fl.1 ses ç›k›fl›na sahip filmleri zevkle izleyebilmeleri için bir audio/video donan›m› bulunacak.org Subwoofer CD De¤ifltirici Volvo’nun yeni modeli XC90 Sport Utility Vehicle (SUV) Dolbys Surround Technik Prologic II ses teknolojisinin entegre edildi¤i seri olarak üretilen ilk oto- Araba Sinemas›: Volvo’nun yeni modeli XC90 ses ç›k›fl› için Dolby teknolojisini kullan›yor.sun. Bilgi için: www.5 cm’ den ince ‘mini-notebook’ ve ‘sub-notebook’lar için çok düflük voltajl› befl adet yeni ifllemcisini tan›tt›. Bu e¤lence sisteminde 13 kuvvetli hoparlör ve 20 cm büyüklü¤ünde. Century 21 sisteminde yer alarak yat›r›m yapmak isteyenler için de bilgi içeriyor. Bilgi için: www.18 GÜNCEL Haberler » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET KISA.century21. MS iflletim sistemine sahip ak›ll› telefonlardan sonra flimdi de telefon fonksiyonu PDA’lara entegre edildi.com 3 Casio “e-data bank” Casio’nun yeni saati. 48 içinde siteye girecek ilk hacker’›n ismini b›rakmas› olarak aç›kland›. yeni ürününün tan›t›m› için 100 bin dolar ödül koydu. Ancak ödülü kazanman›n flart›. Prologic II’nin yeni Surround algoritmalar› sayesinde radyo. Sun’›n son Star Office paketi üç ay içinde bir milyon kez download edilmiflti.microsoft. Site emlak arayan veya satmak isteyenlere hizmet verece¤i gibi.com TV Radyo Hoparlör ( H ) Dolby Kulakl›k Güçlendiricisi H Kulakl›k Dolby Kuvvetlendirici TV H 3 Ödüllü Hacker Yar›flmas› Bilgisayar güvenli¤i konusunda faaliyet gösteren bir Kore flirketi. Bakan Vural. Ersa ithalat getiriyor.” CHIP | MAYIS 2002 . 140 watt gücünde güçlü bas ç›k›fl›n› garanti eden bir subwoofer mevcut. Microsoft ile ortakl›¤›n› ilerleterek HP Jornada 900 modelini cep telefonu fonksiyonu ile donatt›.com Mobil ‹fllemcilere 6 Saat Ömür Intel. Bilgi için: www. yafl günü Tübitak merkezinde. Bilgi için: www. Bugüne dek internet üzerinden bedava indirilebilen ve kullan›labilen yaz›l›m. mecliste bekleyen RTÜK Yasas›’na internetin de kat›lmas› hakk›ndaki sorular üzerine internetle ilgili yeni bir yasadan yana oldu¤unu söyledi. “Mobility” anahtar kelimesini kullanan Hewlett Packard.intel.woksdome. fioför yan›ndaki ve arka taraftaki yolcular›n seyahat esnas›nda 5.com. Bilgi için: www. düflük güç harcayarak pil ömrünü de büyük oranda uzat›yor. kaset veya CD’den elde edilen her türlü stereo sinyal çok kanall› hale dönüfltürülebiliyor. Lisans sahibi Dolby laboratuvarlar›ndan yap›lan aç›klamaya göre çok kanall› sesi tüm arabalarda mümkün k›lacak ek paketler k›sa bir süre içerisinde piyasaya sunulacak.tr Arabada Dolby Kalite Hareketli Sinema Keyfi mobil.com PDA. dünyada 27 ayr› bölgenin saatini haf›zas›nda tutabilirken. UMTS ayg›tlar› multimedya özellikleri kazan›rken Phone Edition ile de komünikasyon ön plana ç›k›yor. Pocket-PC Phone Edition Yeni ‹ntel ‹fllemciler 3 StarOffice Art›k Paral› Sun Microsystems.. Türkiye’de internetin 10. 2 kg’dan hafif ve 2. Bilgi için: www. Baz› dizüstü bilgisayar modelleri bu ifllemcilerle 6 saat süreyle flarj edilmeden çal›flabiliyor.ersa. url) ile her zaman yan›nda bulunmas›n› isteyebilece¤iniz önemli e-mail ve web adreslerini yan›n›zda tafl›man›za olanak veriyor. Dolay›s›yla firma ürünün güvenli¤ini kan›tlamak için hacking yar›flmas› düzenlemifl oldu.. Tabii ki internette de gezinmek mümkün. Microsoft’un Office paketi karfl›s›ndaki en ciddi rakip kabul ediliyordu. Saati. Bilgi için: www. Pocket PC 2002 ile hareketliyken bile hiçbir ileti ve ça¤r› gözden kaç›r›lmayacak. müflterilerinin ve ifl ortaklar›n›n yapt›¤› geri dönüfller çerçevesinde ünlü yaz›l›m› Star Office’i ücretlendirmeye karar verdi. Vural’›n aç›klamas› flöyleydi: “Dijital haklarla ve siber suçlarla ilgili yeni bir düzenleme yap›lmas› gerekiyor. Ancak bu paketin fiyat› henüz belli de¤il. Lütfen Cevapla! Microsoft telefon pazar›n› keflfetti. hafif ve ince dizüstülerin performans›n› art›rman›n yan›nda.com. 20 e-data girifl haf›zas› (@. 3 Yeni Bir Emlak Sitesi Dünya çap›nda 7200 ofisinde 120 binden fazla çal›flan› bulunan emlak firmas› Century 21’in Türkiye pazar›na yönelik web sitesi yay›na girdi. Ulaflt›rma Bakan› ile birlikte kutland›. KISA.tr Yurt Çap›nda ve D›fl Temsilciliklerde ‹nternet Bayram› Kutland› Türkiye’de ‹nternet haftas› nedeniyle yap›lan etkinliklerle birlikte...volvo. Yeni M serisi ifllemciler bu.

cep bilgisayar›) kullan›lacak ucuz ve yüksek teknoloji ürünü mikroifllemciler üreteceklerini ve ihtiyaç duyduklar› çok say›da ifllemciyi baflka üreticilerden yüksek fiyatla almak zorunda kalmayacaklar›n› belirttiler. Philips ve STMicroelectronics firmalar› birlikte 1. Üç flirket. Blu-Ray ad› verilen teknoloji.com Yeni Teknoloji DVD Yerine Blu-Ray Dokuz büyük elektronik flirketi art›k halka yay›lan ve her köfle bafl›nda sat›lmaya bafllanan DVD’nin halefini belirlediler.motorola.Mikroifllemci Pazar›nda Üçlü ‹ttifak Intel’e Savafl Açt›lar Motorola. Matsushita (Panasonic). Motorola’n›n projeye kat›lmas›n›n 300 milimetre silikon wafer teknolojisiyle tasarlanan yeni chiplerin üretim aflamas›na geçilmesini h›zland›raca¤›n› belirttiler. befl sene içinde flu anda 90 nanometre olan devre geniflliklerinin 32 nanometreye düflmesini planl›yor. 13 saatlik TV yay›n› veya 2 saatlik çok yüksek çözünürlüklü video görüntüsü de saklayabilecekler. Philips ve STMicroelectronics bir araya gelerek Intel’in hakimiyeti alt›ndaki mikroifllemci pazar›na ucuz ve yüksek teknoloji ürünü ifllemciler üretme karar› ald›lar. LG. Samsung. Bilgi için: www. Philips ve STMicroelectronics aras›nda var olan iflbirli¤ine Motorola’n›n da kat›l›m› ile yank› bulan ittifak. Yeni formattaki CD’ler 27 GB büyüklü¤ünde bilgisayar verisi depolayabilecekken. Sony ve Thomson taraf›ndan desteklenecek olan Blu Ray’e so¤uk bakan ise DVD’nin ana mucidi olan Toshiba ve VHS sistemlerine büyük yat›r›m yapan JVC.panasonic. Motorola. Hitachi.4 milyar dolar›n üzerinde bir yat›r›m yapacaklar›n› aç›klayarak dört y›l içerisinde gelece¤in hafif elektronik araçlar›nda (cep telefonu. Bilgi için: www. Sharp.com CHIP | MAYIS 2002 . Sadece üst düzey gelir grubu için üretilecek yeni teknolojiyle CD’ler 27GB veri depolayabilecek. Pioneer. DVD veya VCD gibi yayg›nlaflana kadar yüksek fiyat isteyecek olsa da kullan›c› aç›s›ndan olumlu bir geliflme kabul ediliyor ancak yeni yeni ucuzlamaya bafllayan DVD kay›t sistemlerine yat›r›m yapan kurulufllar› da zor durumda b›rakma olas›l›¤› tafl›yor. Yeni teknoloji ile üretilen ürünlerin 2003 bafl›ndan itibaren piyasada olmas› bekleniyor.

20 Zaman Tasarrufu Sa¤layan ‹puçlar› Her Saniye CHIP | MAYIS 2002 .

Çıkan soruya Yes cevabını verin. Ağdaki bu sürücü kaynağına bir kısayol oluşturmanız. onu tekrar göreve çağırabilirsiniz. Ancak kimse daha onu işbaşında görmüş değil ve beyaz önlüğü de herhalde sadece bir efsane: Dr. Watson’a güvenmemek için iyi sebepleriniz olabilir. 1 Windows NT/2000/XP Dr. Açılan pencerede HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion anahtarına girin. Zira bir kilitlenmeden sonra Windows. Bu sadece çok uzun sürmekle kalmıyor. Gizli fonksiyonlarla ve registry kay›tlar›yla Windows alt›nda de¤erli zaman›n›zdan tasarruf edebilirsiniz. Çoğunlukla ağdaki belli bir kaynağa erişmeniz gerekir. CHIP | MAYIS 2002 . Windows XP altında ise. Hata raporunda elbette bellek içeriği de mevcut. kullanıma hazır olmadığı bir anda bilgisayarınızı açarsanız ya da kısayol adı mevcut olmayan bir link’e işaret ediyorsa. Microsoft sizin tahmin etti¤inizden daha fazla bilgiye ulaflabilir. bekleme sürelerini oldukça kısaltacaktır. i 2 Windows 98/Me/NT/2000/XP A¤ ba¤lant›s›n› h›zland›rmak %70 daha h›zl› Bilgisayarınızı ağdaki diğer bilgisayarlarla bağladıysanız. Bay Watson’un kendisi bir güvenlik açığı teşkil ediyor. profesyonel kullan›c›lar›n sistemlerini h›zland›rmak için uygulad›klar› en iyi ipuçlar›n› aç›kl›yor. Watson’u emekliye ay›r›n %60 daha h›zl› Windows NT piyasaya çıktığından bu yana onu birçokları tanıyor. Watson’dan bahsediyoruz! Windows NT. zira her bilgisayarda daha h›zl› çal›flmak konusunda bir potansiyel vard›r. Ancak bu fonksiyonun da bir dezavantajı var: Ağdaki bu kaynak. İlerde herhangi bir nedenden dolayı Dr. Mini Atölye: Aç›l›fl optimizasyonu Kolay ‹nce Ayar: Tweak-XP ile ince ayarlar Office Trick’leri: En iyi hileler ve ipuçlar› Mini Atölye: Biçim flablonlar› kullan›m› Windows & Office: En önemli k›sayol tufllar› Windows Trick’leri Microsoft’un iflletim sistemlerinde asl›nda daha çok konfigürasyon seçenekleri mevcut. RAM içeriklerini kaydeden dosyalar da sabitdisk üzerinde hiç de azımsanmayacak kadar gereksiz disk alanı işgal ediyorlar. bazı problemler size yabancı olmayacaktır. kilitlenme sı- rasında Word programı açıktı ve çok önemli bir içeriğe sahip bir doküman üzerinde çalışıyordunuz. Diyelim ki. AeDebug’ı işaretleyin ve [Delete] tuşuna basın. Bu bilgileri Bill Gates’e sızdırmayı herhalde kimse istemez. Start/Run altında drwtsn32 -i girmeniz yeterl . aynı zamanda kullanıcının sinirlerini de bozabiliyor. “Watson” hizmetini iptal etmek için Start menüsünden Run ile regedit girin. CHIP.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 21 157 ‹Ç‹NDEK‹LER Kolay ‹nce Ayarlar: Microsoft Powertoys WinXP’nin Sistem Hizmetleri: ‹ptal edebilirsiniz Daha H›zl› Windows ve Office 22 24 26 27 28 29 31 De¤erli De¤erli Bilgisayar›n›z›n asl›nda daha h›zl› çal›flmas› gerekti¤ini düflündü¤ünüz oldu mu hiç? Sab›rs›zlanmakta hakl›s›n›z. kullanıcıya hata raporunu Microsoft’a göndermek isteyip istemediğini soruyor. açılış çok uzun sürebilir. Kısaca Dr. Bunun nedeni ise Windows’un login sırasında bu k 1 Dikkat: Bir hata raporunu gönderirken. Watson’u özleyecek olursanız. Böylece çift tıklamayla ilgili verilere hemen erişebilirsiniz. 2000 veya XP altında bir program kilitlendiğinde Watson ortaya çıkıyor ve o anki bellek içeriğini bir dosyaya yedekliyor.

BIOS’tan geçen dolambaçlı yollara gerek kalmaz. Takas dosyasını Denetim Masası’nda Sistem/Başarım/Sanal Bellek simgelerine tıklayıp geçici olarak iptal edin. Windows böylece açılacak. Ancak bilgisayar bu durumda komple yeniden başlar. “HKEY_LOCAL_MACHINE\System \CurrentControlSet\Services\Class\Display\0000\Default” anahtarında DDC için “0” değerini girin. Bu yüzden en iyisi kısayollarınızı masaüstünde (desktop) oluşturun. 6 Windows 98/Me/NT/2000/XP [Shift] tufluyla Startup iptali %40 daha h›zl› Windows’un Startup (Başlangıçta) grubu. Bunu önlemek için C:\WIN- CHIP | MAYIS 2002 . İlgili ağ dizinini sağ fare tuşu ile masaüstünüze sürükleyip bırakın ve bağlam (kısayol) menüsünden Burada kısayol oluştur (Create shortcut) seçeneğini seçin. microsoft. verileri sabitdiske takas eder. [Shift] tuşuna basılı tutarsanız.SYS dosyasında değişiklik yapmanız gerekiyor. bu da performansın düşmesine neden olur. Bunun daha basit bir yolu var: Kullandığınız editör için Gönder menüsüne bir kısayol ekleyin. 7 Windows 98 5 4 Windows 98/Me/NT/2000/XP Windows 98/Me/NT/2000/XP Daha h›zl› yeniden bafllatma %60 daha h›zl› Windows’u arada bir yeniden başlatmanız gerektiğinde bunu normalde Başlat/Bilgisayarı kapat/Yeniden başlat ile yaparsınız. Şimdi dosyaları hemen ilgili editörle açabilirsiniz. 9 Windows 98 Takas dosyas›n› önbelleklemek %20 daha h›zl› Sisteme tam olarak yüklenilmemesine rağmen Windows.com/ntworkstation/downlo ads/powertoys/networking/NttweakUI. Sistemi yeniden başlattığınızda [Shift] tuşuna basılı tutun. Defrag ile diskinizi birleştirdikten sonra sanal bellek ayarlarınızı tekrar eski haline getirin.asp adresinde bulabilirsiniz. Küçük bir ipucuyla bu mümkün. Şimdi de Başlat menüsünü açın ve Programlar/Donatılar’a girin. 8 10 WINDOWS 98/ME/NT/2000 Windows 98 Aç›l›fl mesajlar›n› kapatmak %10 daha h›zl› Boot sırasında her defasında “Windows başlatılıyor” mesajı görüntülenir. Editörü (Notepad veya Wordpad) sağ fare tuşu ile “Sendto” dizinine sürükleyip bırakın ve Burada kısayol oluştur’u seçin. » Powertoys: En önemli ayarlar Windows 98/Me/NT/2000 için Microsoft’un “Powertoys” ad›nda faydal› bir ince ayar program› mevcut. Ancak bu fonksiyonu Registry’den iptal edebilirsiniz. “BootDelay=2”de “2” değeri yerine “0” girin. işletim sisteminin açılışı sırasında otomatik olarak yüklediği programları içerir. Program›n General bölümünde flu ayarlar›n önündeki iflaretleri kald›r›n: 3 Combo box animation 3 Menu animation 3 Smooth scrolling 3 Tooltip animation 3 Window animation Burada sadece Windows’un görsel güzellikleri söz konusu. Ad olarak Sendto girin. Mesela Bafllat menüsünün etkileyici bir animasyonla aç›lmas›ndan vazgeçebiliyorsan›z. ancak Startup dizinini dikkate almayacaktır. Monitör bu fonksiyonu desteklemiyorsa boot işlemi çok uzun sürebilir. Ancak bazen bu programlara hiç ihtiyaç duyulmaz ve bu araçlar olmaksızın sisteminizi başlatmayı ve bir sonraki açılışta ise yine her şeyin eskisi gibi olmasını istersiniz. “Gönder” ile dosya açmak %50 daha h›zl› Bilinmeyen dosyalar çoğunlukla Notepad gibi bir text editörü ile açılmaya çalışılır. Windows DDC (Data Display Channel) üzerinden monitörün aygıt türünü okumaya çalışır. Bu arac› bu ayki eCHIP’te Freeware bölümünde veya www. Takas dosyas›na defrag %20 daha h›zl› Normalde Windows’un Disk Birleştiricisi (Defrag) programı takas dosyasını optimize etmez. Ancak küçük bir hile ile bu büyük dosyanın da birleştirilmesini sağlayabilirsiniz.22 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Daha H›zl› Windows ve Office bağlantıları kontrol etmesidir. Bu gereksiz mesajı iptal etmek için sabitdiskin kök dizinindeki MSDOS. Dosyayı Birlikte aç menüsünden izlemek ise oldukça zahmetli olabilir. Windows’un arama fonksiyonunu [F3] tuşu ile açın. 3 Windows 98 Aç›l›fltaki beklemeyi geçmek %80 daha h›zl› Eski bir monitörünüz varsa Windows altında problemler çıkabilir. Kurulumdan sonra program› Denetim Masas›’ndaki Tweak UI simgesinden çal›flt›r›n. 4 Kolayca: Bir k›sayolla dosyalar›n›z› do¤rudan Gönder komutuyla açabilirsiniz. Bulunan dizine çift tıklayın. Windows hemen yeniden başlar. Windows açılışta bunları kontrol etmez. bunu kolayca iptal edebilirsiniz.

bu değişiklikle daha büyük bir dosya önbelleği oluşturacak ve Kernel’ın bazı parçalarını sabitdiske kaydetmeyecektir. ek servislere de ihtiyac›n›z olabilir. RAM Bellek Registry’deki büyüklü¤ü (MByte) optimum de¤er 64 128 256 512 veya üstü 1.INI dosyasına çift tıklayın. Ancak bu her zaman iyi bir şey değildir. Microsoft’a göre giderek daha çok internetle ilişkilendiriliyor. Burada Enable’a çift tıklayın. Dikkat! Bilgisayar›n›z› iflyerinizde kullan›yorsan›z. Start menüsünden Run’a girin.INI dosyasını açın. HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management anahtarına girin.000 CHIP | MAYIS 2002 . mesela Explorer pencerelerindeki web içeriklerinde. Di¤er tüm sistem hizmetlerini iptal etmeyi deneyebilirsiniz. Mutlaka ihtiyaç duyaca¤›n›z servislerin listesini burada bulabilirsiniz. Bunun için Start menüsünden Control Panel’e girin. Değer olarak “Y” girin. Böylece bilgisayar bu dosyaya daha çabuk erişebilir. Advanced altında Performance için Settings düğmesine tıklayın. [386Enh] bölümüne “ConservativeSwapfileUsage=1” satırını ekleyin. 13 Windows XP 16 Windows 98/Me Cache ayarlar›n› de¤ifltirmek %20 daha h›zl› Microsoft. Custom size seçeneğini etkinleştirin ve her iki durumda yeni değer olarak “300” girin. 12 Windows XP » ‹htiyac›n›z olmayanlar› kapat›n NT4’ten beri NT tabanl› iflletim sistemlerinde sistem hizmetleri (services) bulunuyor.000 10. Start menüsünden Run ile regedit’i çalıştırın. Sisteminizden maksimum verim almak için bu değerleri sisteminize göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYS TEM\CurrentControlSet\Control\Ses-sionManager\MemoryManagement anahtarında DisablePagingExecutive’e çift tıklayın ve değer olarak “1” girin. Aynı şeyi LargeSystemCache için de yapın. Ancak bu parametrelerle oynayarak sisteminizden biraz daha yüksek bir performans elde etmeniz mümkün. k 11 Windows 98 Aç›l›fl› h›zland›rmak %50 daha h›zl› Windows 98 boot sırasında standart olarak WINSTART. Bu yeni içerikler bilgisayarı yavaşlatabiliyorlar. Di¤er tüm servisleri deneme amaçl› olarak bir kereli¤ine iptal edebilirsiniz.BAT dosyasını arar. Bafllang›ç dosyalar›na defrag %20 daha h›zl› Windows XP’deki hoş özelliklerden biri de açılış dosyalarını sabitdiskin başlangıcına yerleştirme imkanı. Windows 98 veya Me kurulu haline göre biraz daha hızlı çalışıyor. Windows işletim sistemini önbellek değerleri için standart değerlere ayarlayıp öyle sunar. özellikle de eski sayılabilecek sistemleri. Bu dizin altında bu dosya mevcut değilse sağ fare tuşu ile yeni bir metin dosyası oluşturun: Yeni/Metin dosyası. Windows dosyayı 500 KB’tan daha fazla sıkıştıracaktır. Windows 98’te bile bu stratejinin ilk belirtilerini görmek mümkündü. Administrative Tools’dan Services bölümüne girin. Registry’yi s›k›flt›rmak %20 daha h›zl› Windows 98 ve Me altında. Bu sayede sistem açılışı daha hızlı gerçekleşebiliyor. 15 Windows XP 17 WINDOWS XP Disk önbelle¤ini ayarlamak %20 daha h›zl› Microsoft. cache (önbellek) parametrelerini değiştirmiş. Bunun için de şunları yapın: Sağ fare tuşu ile My Computer’a ve Properties’e tıklayın. Burada SCANREG. OK ile onaylayın. Dosya adı olarak da “winstart. Windows. En iyisi takas dosyasının boyutunu kendiniz sabit bir değere ayarlayın. Explorer web sitilini iptal etmek %20 daha h›zl› Windows. Bu yüzden bu dosyayı C:\WINDOWS dizini altında arayın. yani XP’de de. Bu özelliği etkinleştirmek için My Computer’ı açın ve C:\WINDOWS dizinine girin. NT teknolojisini temel alan işletim sistemlerinde. regedit ile registry editörünü (kayıt düzenleyicisi) çalıştırın.bat” girmeniz gerekiyor. Bu dosya yoksa sistemin açılışı normalden daha uzun sürer.24 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Daha H›zl› Windows ve Office DOWS dizininde SYSTEM. IoPageLockLimit ’e çift tıklayın ve yandaki listeden uygun değeri buraya girin. Bunları iptal etmek için Windows Explorer’da Araçlar/Klasör Seçenekleri/Genel simgelerine ve Windows klasik klasörlerini kullan’a tıklayın. 3Com+: Login servisinin bir parças› 3Print Spooler: Yazd›r›lan veriler için arabellek 3Event log: Protokol hizmeti 3IPSEC: IP transferlerindeki güvenlikten sorumlu 3Plug and Play: Donan›mlar›n otomatik olarak tan›nmas›ndan sorumlu 3Remote Access Connection Manager: Çevirmeli a¤ ba¤lant›lar›n› yönetir 3Remote Procedure Call: Çeflitli RPC hizmetleri için önemli 3Security Accounts Manager: Kullan›c› hesaplar› için güvenlik bilgilerini yönetir 3Speed Disk Service: XP’nin önbellek ayarlar›n› sa¤lar 3Windows Audio: Windows’ta ses çal›nmas›ndan sorumlu 3Windows Management Instrumentation: Ço¤u Windows program› bu servisi kullan›r.000 4. 14 Windows XP 18 Windows 98/Me Takas dosyas› optimizasyonu %20 daha h›zl› Windows normalde takas dosyasının özelliklerini yönetir.000 40. ‹lgili servise çift t›klay›n. Registry’yi otomatik olarak küçültmek için bir olanak var. Start menüsünden Run ile regedit girin. Bunlar mesela ClipBook veya Network DDE gibi ne oldu¤u belirsiz programlar› çal›flt›r›yorlar. Daha sonra Advanced Change’e basın. Startup type’› Manual olarak ayarlay›n. Bu durumda sistem yöneticinizle temas kurun. Bu sayede bilgisayar. “Optimize=” seçeneğini arayın ve “=” ifadesinin yanına “1” değerini girin. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction anahtarına girin.

Pencerenin sağ tarafında sağ fare tuşu ile boş bir yere tıklayın ve New/DWORD Value simgelerine tıklayın.26 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Daha H›zl› Windows ve Office 16 19 Mant›kl›: Küçük bir h›z art›fl› için Windows Explorer’›n web tabanl› görünümünü iptal edebilirsiniz. Açılan pencerede Hardware Resources/IRQs’i seçin. My Computer’a ve C:\WINDOWS\INF dizinine girin. 20 Farkl›: Hangi ayg›t›n. Start menüsünden Run ile “msinfo32” girin. Microsoft Messenger gibi sistem araçlarını kolayca silmek maalesef mümkün değil. sünden Replace komutu ile Find what: alanında “. 22 Windows 2000/XP PC “Hibernate” modunda 19 Tasarruf: Tüm ». Bilgisayar ço¤unlukla yüzde 50 daha h›zl› aç›lacakt›r. Yeni bir boot iflleminden sonra bir pencere aç›lacak ve optimizasyonun ilerleyiflini görebileceksiniz. Registry Editor’u açıp HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl anahtarına girin. mesela ekran kart› veya sabitdisk ve Windows’un aç›l›fl› s›ras›nda bunlar›n kullan›m›n› görebilirsiniz. %60 daha h›zl› Çoğu bilgisayar stand-by modunu destekler. Bu problem değil gibi görünür. zira programı beğenmezseniz istediğiniz anda hemen silebilirsiniz. Anahtara çift tıklayın ve “1” değerini girin. az ya da çok diskinizde yer işgal ederler. şimdi istediğiniz programları silebilirsiniz. Tuning’den sonra kendinizi Windows masaüstünde bulacaks›n›z. Aç›l›fltan sonra Trace menüsünde Next Boot + Driver Delays’e t›klay›p sistemi yeniden bafllat›n. fiimdi Bootvis’i açabilir ve de¤iflikliklere bakabilirsiniz. Ancak Windows 2000 veya XP altında bu olay geçerli değil. fiimdi Trace menüsünde Optimize System’e t›klay›p sistemi optimize edin. Sistem yeniden bafllad›ktan sonra Bootvis otomatik olarak aç›lacakt›r. CHIP | MAYIS 2002 . Windows bunların hepsini aynı öncelikle kullanır. Bunun için de şunları yapmanız gere- Programlar› kald›rmak %20 daha h›zl› Programlar ve uygulamalar. Microsoft burada kullanıcıların özgürlüğünü kısmen ellerinden almış. Replace with alanını boş bırakabilirsiniz. 20 Windows 2000/XP Windows 2000/XP IRQ’lere öncelikler vermek %30 daha h›zl› Yeni bilgisayarlar da ses kartı veya modem gibi donanımları halen IRQ’lerle (kesme istekleri) yönetiyorlar. Yeni değere ad olarak “IRQ[IRQ’nun numarası]Priority” girin. Burada SYSOC. hangi IRQ’yu kulland›¤›n› Ayg›t Yöneticisi’nde de görebilirsiniz. mesela Wordpad. Replace All düğmesine tıklayarak dosyanın içindeki tüm “. Ancak bu moda geçince sisteminizin 21 WINDOWS XP: M‹N‹ ATÖLYE » Bootvis ile sistem aç›l›fl›n› h›zland›rmak 1 Bilgi toplama 2 Gözetlenen bilgisayar 3 Sistem optimizasyonu Bootvis program› (bu ayki eCHIP’te Windows Tuning bölümünde) boot ifllemi s›ras›nda bilgisayar›n tüm bileflenlerini analiz eder.hide” ifadelerini silin. Boot Activity alt›nda de¤iflik bileflenleri.hide” aratmak.INF dosyasını kaydedin.INF dosyasını bir text editörü ile açın. Bunun da en kolay yolu Edit menü- kiyor: Öncelikle ilgili bileşenin hangi IRQ’yu kullandığını öğrenmeniz gerekiyor. Ancak mesela ekran kartına öncelik hakkı olan bir IRQ atamak mantıklı bir davranış olacaktır.hide” ifadelerini silmiş olursunuz. Bu programların listesini Start/Settings/ Control Panel/Add or Remove Programs/ Add/Remove Windows Components altında bulabilirsiniz. Her yükleme ifllemi için gereken süreyi ve bu esnada ifllemciye ne kadar yük bindi¤ini gösterir. Elbette birkaç küçük ipucu ile istemediğiniz bu tip programlardan da sonsuza dek kurtulma şansınız var. SYSOC. Dosyadan tüm “.hide« kay›tlar›n› silerek sistem programlar›n› da kolayca silebilirsiniz. Sağ tarafta güncel IRQ yerleşimini görebilirsiniz.

Hibernate altında Enable hibernate seçeneğini işaretleyin. CHIP | MAYIS 2002 CHIP | MAYIS 2002 . Sağ fare tuşuyla sabitdiskinizin simgesine tıklayın. puter simgelerine tıklayın. Bu fonksiyonu iptal etmek için My Computer’a girin. Tweak XP’nin deneme sürümünü bu ayki CD’de Windows Tuning bölümünde bulabilirsiniz. 3 Daha sonra Cache Optimization bölümüne girin ve Cache optimization. Windows 2000’den itibaren güç seçeneklerinde bir alternatif daha var: Hibernate (hazırda beklet) modu. alternatifler var. Gizli: Ancak [Shift] tufluna bast›¤›n›zda »Hibernate« modu görünecektir. ancak her fleyi kendi elinizle yapmaya üfleniyorsan›z. 3 Hardware Tweaks alt›nda sisteminizin biraz daha h›zl› çal›flmas›n› sa¤layacak baz› ayarlar bulabilirsiniz. En önemli temel ayarlar› sizin için yapan Tweak XP gibi ince ayar programlar› da var.22 24 H›zl›: Basit bir k›sayolla menü üzerinden geçen dolambaçl› yollara girmenize gerek yok. Daha sonra [Shift] tuşuna basılı tutun. Hangi seçeneklerin önemli oldu¤unu burada aç›kl›yoruz. bağlam menüsünden Properties’i seçin. Windows 2000’de Start/Shut down’a tıkladıktan sonra. alt›nda ilgili ayarlar› kendi sisteminize göre seçin. 25 WINDOWS XP » Tweak-XP: En önemli ayarlar Sisteminize ince ayar yapmak istiyorsunuz. Ayarlar› Optimize RAM! dü¤mesine t›klayarak etkin hale getirebilirsiniz. ifllemci ve sürücülerle ilgili özel ayarlar. Daha sonra bilgisayarı komple kapatabilirsiniz. Bunlar ekran kart›. Windows dosya yapısını kaydeder.. gücünü kesmemeniz gerekir. Windows bu modda bellek içeriğini sabitdiske kaydeder. Tweak XP’yi çal›flt›rd›ktan sonra sol tarafta çeflitli bölüm bafll›klar› ç›kacak. son olarak çalıştığınız programların tekrar yüklenmelerine gerek yoktur. Şimdi Stand By düğmesinin yerini Hibernate düğmesi alacaktır. 3 Önce Memory Optimization’a t›klay›n ve burada Clear the clipboard on every optimization of the RAM seçene¤ini iflaretleyin. Windows XP’de bilgisayarı Hibernate moduna geçirmek için Start/Turn Off Com- 23 Windows 2000/XP Indeks sunucusunu kapatmak %20 daha h›zl› Microsoft işletim sistemi altında bir dosya araması başlattığınız zaman. 3 Force Windows to unload DLL’s from memory seçene¤ini de iflaretleyin.. Bir sonraki açılışta bilgisayar daha hızlı açılacaktır. listeden Hibernate’i seçin. Start menüsünden Control Panel/Power Options’a girin. Allow Indexing Service to index this disk for fast file searching seçeneğini iptal edin ve OK ile onaylayın.

Shortcut key: alanına da istediğiniz bir kısayol tuş kombinasyonunu girin. Daha sonra Tüm Seçenekler’e tıklayın. Farenin sol tuşuyla bu anahtarı işaretleyin ve [Delete] tuşuna basıp silin. nan yedekler disk üzerinde çok fazla yer işgal eder.EXE dosyasına tıklayın. HKEY_LOC A L _ M AC H I N E \ S o f t w a re \ M i c ro soft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace anahtarına girin. Donanım bileşeni üreticileri giderek daha hızlı ve daha yüksek kapasiteli diskleri piyasaya sürüyorlar.EXE kaydını sol fare tuşu ile işaretleyerek ve [Delete] tuşuna basarak silin.EXE dosyasının adını MDM. Listeden Create Shortcut’ı seçin. iki veya daha fazla arka arkaya boşluk karakteri içeren paragraflardaki boşluk işaretlerini bir tab’la değiştirecektir. Sağ fare tuşu ile RASDIAL. MDM. Windows 2000’de bunu kolayca gerçekleştirebilirsiniz: Registry Editor’u Start/Run altında regedit girerek çalıştırın. Bu metinler üzerinde bazı değişiklikler yapmak isterseniz. PC’nizin güç düğmesine basın. 26 Bellek Canavar›: XP alt›nda System Restore’u iptal ederek disk alan›n›zdan önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz. Dikkat! Bu değişiklikle. Anahtarı gerçekten silmek isteyip istemediğinizle ilgili soruya Yes cevabını verin.}girin. Target: alanında komut satırına /disconnect ifadesini ekleyin. Start menüsünden Control Panel’e girin ve System’i seçin. Diğer tüm kullanıcılar için bu araç sadece kay- nak tüketen bir fazlalıktır. 27 Windows 2000/XP Windows’u h›zl› kapatmak %40 daha h›zl› Bilgisayarınızı daha hızlı mı kapatmak istiyorsunuz? Problem değil. Boflluklar› tab’larla de¤ifltirmek 40% daha h›zl› Bazı metinler tab’sız (imlecin bir satırda belirli bir yere kaydırılması) biçimlendirilmiştir. Korkmanıza gerek yok.EX_ olarak değiştirin. Tab’ların yerine çoğunlukla bu tip metinlerde boşluklar kullanılır. Burada {D6277990-4C6A11CF-8D87-00AA 0060F5BF} anahtarını bulacaksınız. Ancak bunun daha hızlı bir yolu var. 30 Office 2000/XP Office Trick’leri Sadece Windows’ta zaman tasarrufu sa¤lanabildi¤ini düflünenler yan›l›yorlar. Word. Joker karakter kullan seçeneğini işaretleyin. ancak yedekleme işlemi uzun sürer ve alı- 28 Windows 2000 A¤ eriflimini iyilefltirmek %20 daha h›zl› Network çoğu sistemde performansı frenleyen darboğaz olarak karşımıza çıkar. “Yeni değer:” alanına da “^t” girin. CHIP | MAYIS 2002 . Aslında iyi düşünülmüş bir fonksiyon bu. 26 Windows 2000/XP System Restore’u iptal etmek %20 daha h›zl› Yeni bir sürücünün kurulumundan sonra Windows artık açılmıyor. “Aranan:” alanına {2. Frontpage ile hata ayıklayan ve bu yüzden bu araca ihtiyacı olan pek az kişi vardır. Tümünü Değiştir düğmesine tıkladığınızda Word. My Computer’a ve sonra da C:\WINDOWS\SYSTEM32 dizinine girin. bu boşluk işaretleri yüzünden gereksiz yere zaman kaybına uğrayacaksınız. Debug (hata ayıklama) yazılımının bir parçası olan MDM (Machine Debug Manager) tarafından eşlik ediliyor ve bu sadece programcılar için ilginç bir özellik. Bu yüzden transfer hızını mümkün olduğunca verimli kullanmak gerekiyor. 29 Office 2000 Frontpage Debugger’› silmek 20% daha h›zl› Frontpage web tasarım programı Office 2000’de tek başına yolunu bulamıyor. My Computer (Bilgisayarım)’a ve C:\WINDOWS\ SYSTEM dizinine girin ve MDM. bilgisayarınız normal bir şekilde kendi kendine kapanacaktır.28 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Daha H›zl› Windows ve Office 24 Windows 2000/XP Ba¤lant›y› tuflla kesmek %80 daha h›zl› İnternet bağlantılarını normalde Windows altında dolambaçlı fare tıklamalarıyla kesmeniz gerekir. Bir tuş kombinasyonu sayesinde internet bağlantınızı kolayca kesebilirsiniz. Bu yüzden bu boşluk işaretlerini tab’larla değiştirmek daha mantıklı olacaktır. Ancak network kartlarının hızı 10 veya 100 Mbit/s’de kalıyor. System Restore sekmesi altında Turn off System Restore seçeneğini etkinleştirin. Oluşturulan dosyaya yine sağ tıklayın ve Properties’i seçin. HKEY_LOCAL_MACH I N E \ S o f t w a re \ Mi c ro s o f t \ Wi n dows\CurrentVersion\RunServices anahtarını arayın. Ayrıca çalıştırılabilir dosyanın adını değiştirmeniz gerekiyor. önemli verilerinizi kaybettiğinizde kurtaramama riskini göze almış olursunuz. Bu durumda XP’nin System Restore’u (Sistem Geri Yükleme) imdadınıza yetişebilir. Zamandan tasarruf etmek istiyorsanız System Restore’u iptal edebilirsiniz. Bu fonksiyon önemli tüm dosyaları yedekler. Excel gibi Office programlar›nda da daha verimli ve h›zl› çal›flmak için ipuçlar› var. MDM’e ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız Registry Editor’ü Start/Run ile “regedit” komutunu girerek çalıştırın. Bunun için dokümanı açın ve Düzen menüsünden Değiştir komutunu seçin.

programın açılışı 30 saniyeden fazla sürüyor. bu komutu menü seçenekleri üzerinden dolambaçlı bir şekilde çalıştırmanıza gerek yok. Ço¤u Zarar: Bir fonksiyonla boflluk karakterlerini tab’larla de¤ifltirebilirsiniz. 30 Az› Karar. Hızlı Bul bu 33 Office XP Metinleri h›zl› kaydetmek %50 daha h›zl› Klavye ile kopyalama. fiimdi sol fare tuflunu bas›l› tutup sütunu istedi¤iniz gibi hareket ettirebilirsiniz. 32 Office XP “Özellefltir” menüsünü açmak %80 daha h›zl› Araç çubuklarınız için Özelleştir komutunu sıkça kullanıyorsanız. Outlook düzgün olarak açılabilmek için Messenger’a ihtiyaç duyar. Aynı anda [Ctrl] tuşuna basarsanız kopyalamış olursunuz. Bu fonksiyon. Ancak fare ile birlikte klavye tuşları kullanıldığında bu işlemler daha hızlı gerçekleşebiliyor. kesme ve yapıştırma işlemleri menü seçeneklerine fare ile 36 M‹N‹ ATÖLYE: OFFICE 97/2000/XP » Biçim flablonlar› elinizin alt›nda 1 Görünümü etkinlefltirmek 2 Büyüklü¤ü ayarlamak Biçim flablonlar›n›n yard›m›yla eski Word sürümlerinde ilgili metin pasaj›n›n güncel format› görüntüleniyordu. İstediğiniz metin pasajını işaretleyin. Bunun için fare imlecini format görünümü ile metin penceresi aras›ndaki dikey ay›rma çizgisi üzerine getirip iki ok haline gelmesini bekleyin. CHIP | MAYIS 2002 . dokümanların indekslenmesinden sorumludur. Elektronik postalarınızı almak için Outlook’u her açtığınızda. Bunun nedeni. Stil alan› geniflli¤i’nde “2” de¤erini girin. Gösterilen büyüklük size uymuyorsa. Şimdi bu metin bloğunu fare ile sürüklediğinizde bunu taşımış olursunuz. tıklamaktan daha hızlı gerçekleşiyor. yap›n. 34 Office 97/2000/XP “H›zl› Bul”u iptal etmek %20 daha h›zl› Office paketiyle birlikte “Hızlı Bul” arama fonksiyonu da bilgisayarınıza yüklenir. fiimdi ilgili biçimler gösterilecektir.31 Office XP Outlook’u daha h›zl› bafllatmak %50 daha h›zl› Bilgisayarınızda Windows XP ile beraber Outlook 2002 çalıştırıyorsunuz. Messenger’ı etkinleştirdiğinizde Outlook tekrar sorunsuz olarak çalışmaya başlar. Office 97’den beri bir biçim flablonunu normal görünümde göstermek için daha iyi bir seçenek mevcut. Fonksiyonu iptal etmek için geniflli¤i “0” cm. Bu işlemde sabitdiskte bilinen dosyalar aratılır. bunu da kolayca kendinize göre özellefltirebilirsiniz. Bu özelli¤i etkinlefltirmek için Araçlar menüsünden Seçenekler’e t›klay›n ve burada da Görünüm sekmesine girin. Windows XP ile birlikte gelen Messenger’ı iptal etmiş olmanızdır. Araç çubuklarının yanındaki alana çift tıklamanız yeterli.

30 35 Mant›kl›: Basit bir t›klamayla metninizi bir sayfa say›s›na s›¤d›rabilirsiniz. Normalde bunu Ekle menüsü üzerinden yapmanız gerekir. Ancak bu servis sistem performansını önemli ölçüde düşürebilir. değil mi? Bir metin yazdınız ve işiniz neredeyse bitti. kopyalamak veya tamamen silmek istediğiniz durumlar olabilir. Bir sonraki pencerede dizin menüsünden sabit diskinizi seçin ve Dizin Sil komutunu çalıştırın. Simgeyi tamamen silmeye karar verdiyseniz [Alt] tuşuna basılı tutarak simgeye tıklayın ve Word’ün metin alanına simgeyi taşıyın. tüm doküman işaretlenmiş olur.. Değişiklikleri Tamam düğmesine tıklayarak onaylayın. Metinleri h›zl› iflaretlemek %50 daha h›zl› Word metin işaretlendirmeleri için bazı kısayolları hazırda sunuyor. CHIP | MAYIS 2002 . 41 K›sayol: Çal›flma kitab›n› geniflletmek için de¤iflik simgeler seçebilirsiniz. Bu aracı araç çubuğunda Sola Hizala düğmesinin yanında bulabilirsiniz. Daha sonra da iki defa Tamam düğmesine tıklamalısınız. yeni yerleştirdiğiniz bu simgeye tıklayarak sorunun çok çabuk bir şekilde nasıl çözüldüğüne şaşırabilir ve tasarruf ettiğiniz zamana sevinebilirsiniz. sadece bir iki satır eksik kaldı. bu simgeyi başka bir araç çubuğuna taşıyabilirsiniz. Bu yüzden bu hizmeti iptal etmek daha mantıklı olacaktır. hızlı ve kesin çözebilir. Normalde bunun için Dosya menüsünden Sayfa Yapısı’nı seçmeniz gerekir. Bir simgeye tıklarken [Alt] tuşuna basılı tutarsanız. Sağ fare tuşu ile Standart araç çubuğuna tıklayın ve Özelleştir kısayol menüsünü açın. Dosya menüsünden Sayfa Yapısı’na ve sonra da Anahat sekmesine girin. 37 Office 97/2000/XP Simgeleri h›zl› yönetmek %60 daha h›zl› Bazen araç çubuğunu yeniden düzenlemek mantıklı bir işlemdir. aynı zamanda dikey olarak da sayfaya ortalanmalıdır. Ekle kategorisinin simgelerine göz attığınızda. Şimdi metni hizalandırma aracının yardımıyla düzenlemelisiniz. Çoğu kullanıcı bu işi çözmek için üst kenara birçok boş satır 35 Office 97/2000/XP Otomatik sayfa biçimlendirme %80 daha h›zl› Şu durum size çok tanıdık gelecektir. Normalde bu değişiklikleri zahmetli bir şekilde Özelleştir menüsü üzerinden yapmanız gerekir. Ancak bu iş sırasında da bazen değişik simgeleri taşımak. Dikey hizalama: alanında Ortadan seçeneğini seçin. Üç defa tıkladığınızdaysa. Bunun için de şunları yapın: Araçlar menüsünden Özelleştir simgesine tıklayın ve Komutlar sekmesine girin. [Ctrl] tuşuna basılı tutup kelimeye tıklarsanız tüm satır işaretlenecektir. 38 Hizalama: Birkaç fare t›klamas›yla Word’de metinlerinizi dikey olarak hizaland›rabilirsiniz. Çok aceleciler için daha hızlı bir alternatif de var: Sol taraftaki cetvele çift tıklayın. Başlat/Ayarlar ile Denetim Masası’na girin ve “Hızlı Bul”a çift tıklayın. ekler. Şimdi bir sonraki sayfaya birazcık olsun taşan bir metniniz varsa. Ancak son kelimeleri yazarken Word yeni bir sayfadan başlıyor. Bu fonksiyondan faydalanmak için bunu simge olarak araç çubuğuna eklemelisiniz. 41 Office 97/2000/XP Yeni tablo oluflturmak %80 daha h›zl› Excel’de bir çalışma kitabına yeni bir tablo eklemek istiyorsunuz. Kategoriler altında Araçlar’ı seçin. Ancak Word’deki bir fonksiyon bu işi daha iyi. [Ctrl]+[Alt] tuşlarına birlikte basarak da bu simgeyi kopyalamış olursunuz. bir metni otomatik olarak belirli bir sayfa sayısına göre biçimlendirebilir. Yani yazılar sadece yatay olarak değil. Satır başına çift tıklarsanız Word tüm paragrafı işaretler. Neyin bu kadar yer tuttuğunu aradınız ama bulamadınız. Komutlar altında Bir Sayfa Daralt komutunu bulacaksınız. Bir metin içinde hareket edip bir kelimeye çift tıklarsanız o kelime işaretlenir. Bu komutu sol fare tuşuyla herhangi bir araç çubuğuna sürükleyip bırakın. sağ tarafta tabloları çalışma kitabına eklemek için kullanabileceğiniz 39 Office 97/2000/XP Sayfa Yap›s›’n› ça¤›rmak %90 daha h›zl› Özellikle uzun metinlerde sıkça dokümanın her bir sayfasını ayrı ayrı ayarlamak istediğiniz durumlar olabilir. Tüm paragrafı işaretlemek için üç tıklama gerekecektir. Problemsiz bir şekilde tüm bunları klavye ve fare yardımıyla da yapabilirsiniz. 38 Office 97/2000/XP Metinleri dikey ortalamak %60 daha h›zl› Word’deki belirli bazı metin türleri. Sorunun çözümü çok daha basit olabilir! Word. Çalışma kitabını genişletmenin daha hızlı ve kolay yolu fare tuşlarıyla tıklamak. metnin sayfaya tam olarak ortalanmasını gerektirir. Fare ile bir satırın soluna tıklarsanız tüm satırı işaretlemiş olursunuz. Ancak bunun başka bir yolu da var. 40 Office 97/2000/XP dosyaların nerede kayıtlı olduklarını kaydeder ve böylece bir sonraki Office açılışında dosyaları daha hızlı bulup yükleyebilir.

Yeni kısayol tuşuna bas: alanına tıklayın ve istediğiniz kısayolu bu alanda girin. Şimdi sadece Ata düğmesine tıklamanız gerekiyor. Daha sonra Özelleştir penceresinden Kapat düğmesiyle çıkın. Kısayol tuş kombinasyonlarını kullanmak daha kolay bir çözüm olacaktır. Yine de endişelenmenize gerek yok: Hemen her + Space Alt + Print + Pause +M + +E +F +R +Q + F4 42 Pratik: Office’de hemen her fonksiyona bir k›sayol tuflu atayabilirsiniz. 44 Kes EN ÖNEML‹ WINDOWS KISAYOL TUfiLARI Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + Z Del + Del F2 Alt + Alt + F4 Alt +Space Alt + Alt + Esc F4 +F10 Alt +Space Ctrl + Esc Alt +alt› çizili harf Aç›k pencereyi güncelle Bir üst dizin seviyesine geç CD’yi otomatik olarak açma Sekmeler aras›nda ilerle Sekmeler aras›nda geri git Seçenekler aras›nda ilerle Seçenekler aras›nda geri git Kontrol kutusunu etkinlefltir / iptal et Aç›k pencereden ekran görüntüsü al Bafllat menüsü aç / kapa Sistem Özellikleri penceresini aç Tüm pencereleri küçült (minimize) Küçültülen pencereleri büyüt (restore) Bilgisayar›m’› aç Dosya veya dizin ara Çal›flt›r penceresini aç Win XP: Kullan›c›lar aras›nda geçifl Sürücüye CD yerlefltirirken Kopyala F5 Yap›flt›r Geri al 42 Ctrl + Ctrl + + Office 97/2000/XP Sil Seçili nesneyi kal›c› olarak sil Seçili nesnenin ad›n› de¤ifltir Nesnenin özelliklerini göster Aç›k program› kapat Aç›k pencere için ba¤lam menüsü Aç›k programlar aras›nda geçifl Aç›k pencereler aras›nda geçifl Bilgisayar›m’da adres çubu¤unu göster Nesne için ba¤lam menüsünü göster Aç›k pencere için sistem menüsü göster Bafllat menüsünü göster ‹lgili komutu çal›flt›r Kendi k›sayol tufllar›n›z %80 daha h›zl› Office’in menü yapıları biraz karışık ve bazen istediğiniz fonksiyona menü seçeneklerinin karışıklığında ulaşabilmek hayli uzun sürebilir. Ancak istediğiniz her fonksiyonun da bir kısayol tuşu olmayabilir. Komutlar sekmesinde Klavye düğmesine tıklayın.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 31 Daha H›zl› Windows ve Office bir simge göreceksiniz: Çalışma Sayfası. uyaman@chip. Kategoriler ve Komutlar alanlarından istediğiniz fonksiyonu seçin.com. Araçlar menüsünden Özelleştir’e tıklayın. Yeni tuş kombinasyonunuzu artık kullanabilirsiniz. FK / Ufuk Yamank›l›ço¤lu. 45 EN ÖNEML‹ OFFICE KISAYOL TUfiLARI Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + F4 Ctrl + Ctrl + M Ctrl + Ctrl + B Ctrl + L Ctrl + R Ctrl + E Ctrl + P Ctrl + Alt + +M Yeni doküman Doküman aç Doküman› kapat Yeni sayfa ekle Soldan girintiyi artt›r Soldan girintiyi azalt Blok cümle Sola dayal› Sa¤a dayal› Ortala Yazd›r Sayfa düzeni (layout) görünümü Normal görünüm Yazd›r›lamayan karakterleri aç/kapa Sayfa görünümü Kaydet Farkl› kaydet Dur Paragraf sonuna/ bafl›na kadar iflaretle Kelime sonuna/bafl›na kadar iflaretle Tüm doküman› iflaretle Paragraf› yukar›/ afla¤› tafl› Bul ve de¤ifltir Ctrl + Alt Ctrl + Ctrl + F2 Ctrl + S F12 + + N + 43 Office 97/2000/XP Esc + Ctrl + + Ctrl + fiablonlar› geniflletmek %50 daha h›zl› Windows NT/2000/XP altında Office şablonlarınızı (templates) genel görünümde kullanmak istiyorsanız bunları şu dizine kopyalamalısınız: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\<Kullanıcı Adı>\APPLICATION DATA\MICROSOFT\TEMPLATES. İlerde ilgili simgeye tıklayarak çalışma kitabınıza yeni bir tabloyu kolayca ekleyebilirsiniz. fonksiyonu bir kısayol tuşuna atayabilirsiniz.tr Ctrl + A + Alt + Ctrl + H Alt + F4 L Word’ü kapat CHIP | MAYIS 2002 . Bu simgeyi farenin sol tuşunu basılı tutarak araç çubuğuna taşıyın.

yukar›da söz edilen standartlara sahip yaz›labilir DVD medyalar farkl› DVD sürücüler ve sabit oynat›c›lar ile denendi. Tabii ki bu kopyalar›n tüm oynat›c›lar ile uyumlu olmas› gerek! DVD oynat›c›n›z söz konusu standard› desteklemiyorsa. kolay ve hesapl› bir flekilde. Samsung ve Toshiba gibi dünya devleri yer al›yor. Hewlett-Packard... DVD yaz›c›n›n ne anlam› olabilir ki? Pazara giren DVD yaz›c›s› say›s› devaml› art›yor ve yak›n bir zaman içerisinde de ayg›t ve yaz›labilir DVD fiyatlar›n›n uygun fiyatlara düflmesi kesin görünüyor. daha önce de oldu¤u gibi. DVD Council ve gelifltirdikleri Minus standard› (DVD-R. CHIP Test Merkezinde test edildi. Siemens.. Fujitsu. Sony ve Yamaha gibi çok etkili bir dizi isme sahip olan DVD+RW (DVD+R. Tüm sinema severlerin en büyük hayali. DVD+RW birli¤i söz konusu standard› gelifltirmek için daha çok zaman ve emek harcad›. bir test filmi ile DVD+R standard›n›n sürücü uyumlulu¤unu test etme imkan› buldu. Ancak kullan›c›lar hangi standard› kullanacaklar›ndan emin de¤iller. Philips. JVC. E¤er düflüncelerimizi tek bir cümle ile özetlememiz gerekirse. DVD-RW ise sadece yüzde k›rk olumlu sonuçlar verebildi. Bunun için. DVD kopyalar haz›rlamak. DVD+RW iyi bir de¤er say›labilecek yüzde yetmifl. CHIP.. Ancak burada. Panasonic. Test sonras›nda ilginç sonuçlar ile karfl›laflt›k. donan›m CHIP | MAYIS 2002 Rakip DVD Standartlar› Plus Yar›fl› Bitirdi DVD üzerine yazmak da art›k mümkün.34 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET ‹Ç‹NDEK‹LER 40 50 54 62 64 68 82 86 90 Yeni Donan›mlar Testte: Ürün incelemeleri ve testleri SIS 336 ve AMD Hammer: Donan›m dünyas›na yeni soluk Network Kurulumu: Yeni bir a¤›n kolay kurulumu Arri Lazer Teknolojisi: Teknoloji Oscar’›n› alan bulufl Serial ATA Arabirimi: Yeni arabirimin sunduklar› Ekran Kartlar› Testi: Dünyan›n en h›zl› ekran kart› Veri Girifl Ayg›tlar›: Delikli karttan lazer klavyeye Donan›m Günlü¤ü: CHIP Test Merkezi’nden. flu s›ralar. yaz›labilir DVD standartlar› yar›fl› sona erdi ve galip olan Plus! . DVD-R ve DVD+R diskler tüm oynat›c›lar›n yaklafl›k yüzde doksan›nda sorunsuz olarak çal›flt›lar. Karfl› köflede ise benzer flekilde. Bunun sonucunda teknik olarak daha yüksek ve gelece¤i daha parlak bir disk ortaya ç›kt›. DVD yazma biçimi konusunda da tek bir standart üzerinde karara varamam›flt›. Endüstri. DVD+RW) birli¤i yer al›yor. Standartlar konusundaki en önemli kriter olan uyumluluk ise. fiimdi. her yenilikte oldu¤u gibi aday standartlar aras›nda yar›fl yafl›yor. s Bilgisayar endüstrisi. Sony’nin asl›nda Minus grubuna dahil olmas›na ra¤men bir DVD+RW yaz›c› haz›rlamaya karar vermifl olmas› gibi ilginç bir durum söz konusu. CHIP TOP 10: May›s ay›n›n en iyi ürünleri Aç›l›fl: Henüz yaz›c›lar› olmasa da. Böyle bir durumda. Ancak. televizyonunuzun karfl›s›ndaki koltu¤unuza yaslan›p film seyredemezsiniz. hangi standard›n kullan›laca¤› konusu çok daha önemli. yeni diskler üzerinde DVD+R ifadesi bulunuyor. Bu birlik içerisinde Hitachi. DVD-RW) bu yar›flta birinci s›rada yer al›yorlar. Ricoh. Sonuç olarak Plus disklerinin daha uyumlu olduklar› ortaya ç›kt›.

Intel’in yüksek miktarlardaki üretimlerinde mümkün olan en son s›n›r olan 0. Pentium 4 ifllemcisi yüzde 10 daha küçük kal›p alan›nda üretilmeye bafllanm›fl oldu. CHIP | MAYIS 2002 Kaynak: IDC Gartner Dataquest .4 GHz Masaüstünde H›z S›n›r› Intel’in yeni Pentium 4 ifllemcisi. Daha büyük yonga plakas› ve daha küçük kal›p boyutu.com.EasyShare DX4900 Kodak’tan 4 Milyon Piksel H›zla geliflen ve klasik foto¤raf makinelerinin sat›fl adedini 2001’de geride b›rakan dijital kamera pazar›n›n önemli markalar›ndan Kodak’›n yeni ürünü EasyShare DX4900 modeli Türkiye’de de sat›fla sunuldu. 4. verimin artmas›n› sa¤l›yor. fiimdi s›ra Avrupa Dell’de.ufotek.1 megapixel çözünürlük. bu özellikleri ile dünyadaki en yüksek saat h›z›na sahip masaüstü ifllemcisi unvan›n› kazan›yor. Pentium 4 ifllemci. üretim masraflar›n› azaltarak. Ancak flimdi üretim tekni¤ine 30 mm’lik yonga plakas› kullan›m› eklenince.com % De¤erler yüzde cinsindendir DONANIMLAR NEREDEN ALINIYOR? Büyük ABD firmalar›n›n pazar paylar› 52 1995 2001 43 20 19 8 10 10 11 10 17 di¤er Dell Üstün: Dell pazar pay›n› yüzde 43’e yükselterek sabit duran di¤er büyük Amerikan donan›m sunucular› aras›ndan s›yr›lmay› baflarm›fl. CFC slot.13 mikron teknolojisi ile üretiliyordu.tr P4 2. Bilgi için: www. Bilgi için: www.intel. saniyede 2. Pentium 4. Kodak EasyShare Camera dock’a tak›labilir olan bu ürünün son kullan›c› fiyat› 528 dolar olarak aç›kland›. 6x zum (2x optik ve 3x dijital).4 milyar döngü h›z›na sahip olarak ve 30 mm yonga plakas› kullan›larak üretiliyor.

fiyat aç›s›ndan da cazip olabiliyor ancak tüketicilerin de iyi görüntü alabilmek için evlerinin yap›s›na uygun.1 Treo Türkiye’de Daha önceki Handspring modellerinde PDA'ya bir modül eklenerek GSM özelli¤i kazand›r›l›yordu. Ayr›ca duvar montaj› veya sabit kullan›m için uygun olan Terratec HomeArena 5. 1 Eylül 1999’den beri faaliyet gösteren Türkiye ofisini kapatt›¤›n› aç›klad›. Cep (Telefon+Bilgisayar)= Treo Terratec HomeArena 5.terratec. hem ev hem de profesyonel multimedya kullan›c›lar›na yeni bir esneklik ve performans düzeyi sunacak flekilde yeniden tasarlad›¤›n› aç›klad›. Cihaz›n Handspringtürk taraf›ndan Türkiye’ye ithal edilmesi sayesinde. fiu anda piyasada özellikle ev sinemas› amac›yla pazarlanan de¤iflik projeksiyon seçenekleri mevcut.com. Paralel Kablolar Yaz›c› gibi d›fl donan›mlar› bir dönemler bilgisayarlara ba¤layan paralel kablolar. kullan›c›lara daha uzun bir pil ömrü de garanti ediliyor. Üzerinde bir klavye bulunan Treo. Amilo M dizüstü bilgisayar serisi. ergonomiye uygunluk ön plana ç›k›yor. al›fl›lagelmifl. Bilgi için: www. sadece daha yüksek performans sunuyor olmalar›nda de¤il! Intel’in 0. yerli telefon operatörlerin kullan›m›na aç›lan Handspring Treo’lar› kullan›c›lar KVK bayilerinden elde edebilecekler. Intel Mobil Pentium III-M sürümüne k›yasla yüzde 68 daha iyi bir 3D performans› ve yüzde 40 daha yüksek bir görüntü performans› sunuyor. dünya çap›ndaki yeniden yap›lanma sürecinde.2 GHz'a kadar h›zlara sahip Intel Mobil Celeron ifllemci ve May›s 2002'de piyasaya sunulacak olan 1. sistemlerini kurarken bilinçli davranmalar› gerekiyor. Bilgi için: www. en son gelifltirilen Mobil Intel Pentium 4-M ifllemci aras›ndan seçim yapabilecekler.. 60 saat bekleme süresi ve titreflim özelliklerini avuç içinden küçük bir communicator formunda sunan cihaz›n Türkiye sat›fl fiyat› ise KDV hariç 699 dolar. Yeni kuflak Pentium 4 ifllemciler. tüm donan›m ürünlerinde. May›s ay›nda ülkemizde piyasaya sürülecek Amilo M ile kullan›c›lar. Ancak. yüksek performans› daha ince ve daha hafif sistemlerde sunabilmek üzere mümkün olan en küçük transistorlar› kullan›yor. USB gibi ba¤lant›lar›n yayg›nlaflmas›yla demode oldular CHIP | MAYIS 2002 . çok say›da dijital depolama ayg›t›n› destekleyen bir Multimedya yuvas› içeriyor.tr 5+1 Surround Hoparlör Kendisine ait bir Dolby Decoder’› bulunmayan kompakt 5.tr ED‹TÖR’DEN NOTLAR Cem fianc›. isteyenler için grafiti (el yaz›s›n› tan›yan ekran) seçene¤i ile geliyor.36 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM Haberler » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET KISA. en h›zl› Palm OS.1 hoparlör seti Dolby Digital ses için gerekli tüm bileflenlere sahip: Bir subwoofer. Geliflmifl Intel SpeedStep teknolojisi ile bir araya geldi¤inde.fujitsu-siemens. s Fujitsu Siemens Computers. 3 AMD Türkiye Ofis’ini Kapatt› AMD. sahip olduklar› tahta kasalar sayesinde tüm oturma odalar›nda rahatl›kla kullan›labilirler. her bir hoparlörün ses durumuna uygun olarak denetlenmesine izin veren bir kablosuz kumanda yard›m›yla yerine getirilebiliyor. AMD Türkiye Genel Müdürlü¤ü görevini sürdüren Zehra Erem.13 mikron ifllemci teknolojisi.... Kullan›c›ya.amd. Amilo M dizüstü bilgisayar serisinin. bir merkez ve ön ve arka taraflar için de ikifler tane hoparlör.1’in ses kontrolü ise.com. hem el bilgisayar› hem de GSM telefonu olarak kullan›labiliyor. do¤ru projeksiyon cihaz›n› seçmeleri. genifl ekranl›.com Fujitsu Siemens AmiloM Mobil Pentium4’lü Dizüstü Fujitsu Siemens Computers Intel’in ilk mobil Pentium4 ifllemcisini kullanan dizüstü bilgisayarlar› Türkiye pazar›na sundu. PDA’dan monitöre. bu ifllemcilerin farklar›. “ekran” karfl›s›na geçmektense. AMD ürünlerinin ise bundan böyle. plazma televizyonlarla kurulan ev sinemas› sistemlerine alternatif olarak projeksiyon cihazlar›n›n tercih edildi¤i seçenekler sunmaya bafllad›¤›na tan›k oluyoruz. Amilo M. Bilgi için: www. Türkiye pazar›na distribütörler vas›tas› ile da¤›t›laca¤› da gelen haberler aras›nda yer al›yor. tam web eriflimi. CHIP Haber Editörü Ev Sinemas› Üretici firmalar›n. Mobil Pentium4: Pentium4’ün gücünü dizüstüne tafl›yan özel tasar›ml› mobil chip bu kasan›n içinde. 1. KISA. “perde”karfl›s›na geçme imkan› tan›yan ve gerçek sinema hissi yaratan bu sistemler. tek cümlelik kapatma haberini e-postayla ald›¤›n› belirtti.com ! IN & OUT n ! Ergonomi Klavyeden fareye. Bilgi için: www.8 GHz h›zlara ç›kabilen. iki buçuk saat konuflma. 12 MB haf›za. Yeni ifllemci. Handspring’in yeni modeli Treo ise tümleflik cihaz özelli¤ine sahip olarak.kvk. Fujitsu Siemens Computers taraf›ndan üretilen ve en son Mobil Intel Pentium 4 ifllemci-M kullan›lan ilk tüketici dizüstü bilgisayar› olma özelli¤ine de sahip. Full Range Satellite’lar.

Burn Proof özelli¤i sayesinde CD yazma ifllemini daha güvenli hale getiriyor. çald›¤› 8 cm’lik diskler (CD Audio ve MP3) ile ayn› ve a¤›rl›¤› ise sadece 150 gram. kablo. su ve yüksek s›cakl›klara karfl› dayan›kl› oldu¤unu duyurdu. Tekrar flarj edilebilir iki pili ile toplam 7 saatlik müzik keyfi sunan HipHop. 8. sahip oldu¤u entegre ara haf›zas›nda 480 saniye MP3 ve 160 saniyelik CD Audio bilgilerini saklayarak. 1.248x960’l›k. Siyah çekmecesi.2 Megapiksellik Mini Kamera CamStick. Nero Burning ROM ve Power DVD gibi yaz›l›m araçlar› bulunuyor.dnt CamStick 1. ses kablolar› ve el kitab› bulunuyor. yaklafl›k 50 resim tutabilen Camstick uzak/yak›n seçenekleri sayesinde motife yak›nlafl›p uzaklaflabiliyor. Belçikal› üreticinin E-IDE yaz›c›s›. yazma kalitesini daha da yükseltmek için lazer ›fl›¤›n›n bir k›sm›n› emiyor.waitec. 128 MByte RAM.itronix. ilk Combo sürücüsünü piyasaya sundu.com Plextor PlexCombo 20/10/40-12A DVD Okunur. CD’leri 20x ve CD-RW’leri 10x h›zlar›nda yazabilirken 40x okuyabiliyor. asker ve uçak firmalar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek flekilde sa¤lam olarak gelifltirilen GoBook’u her tür zor durumda kullanmak mümkün. Bilgi için: www.5 cm’lik uzunlu¤una ra¤men ulaflt›¤› 1.co.be Itronix GoBook MAX Her fiart›n Bilgisayar›! Polis. vibrasyon. toz. Ayg›t›n kutusunda uzaktan kumandas›. Gücünü bir Pentium III 700 ifllemciden alan GoBook. itfaiyeci. Sahip oldu¤u Flash haf›zas›nda 640x480’lik 160. USB kablosu ile beraber sunulan CamStick sabit aya¤› sayesinde web kameras› olarak da kullan›labiliyor.2 milyon piksel de¤eri ile tam anlam›yla bir dijital kamera. Bilgi için: www. Bilgi için: www. CD Yaz›l›r Yaz›c› uzman› Plextor k›sa bir bekleme süresinin sonunda. Ürün kutusunda ise bir CD-R ve CD-RW haricinde çok dilli bir el kitab›. Üretici.plextor.dnt. Bilgi için: www. H›zl› Aduio Extraction’a sahip olan sürücü.de/english/ index. düflme. Ulaflabildi¤i maksimum DVD okuma h›z› 12x. bu notebook’un Amerikan askeri standard› MILSPEC 810E çerçevesinde çarp›flma. 20 GByte sabitdisk ve bir kablosuz a¤a sahip. müzi¤in koflarken bile kesilmesini engelliyor.html Waitec HipHop Küçük Diskler ‹çin Küçük Oynat›c› Waitec’in ultra mobil CD oynat›c›s› HipHop’un büyüklü¤ü. flarj aleti.uk CHIP | MAYIS 2002 .

38

KISA... KISA...
3 Philips Teknik Destek Veriyor
Türk Philips, yeni bafllatt›¤› uygulama ile multimedya ürünlerinin servis hizmetlerini art›k kendisi vermeye bafllad›... Philips, Multimedya Ürün Grubu’nda bulunan dahili CD yaz›c›lar, harici CD yazici ve MP3 çalarlar, DVD yaz›c›lar, hoparlörler, PC kameralar ve ses kartlar›nda müflterilerine yerel teknik servis noktalar›yla hizmet veriyor. Uygulama ile Philips, Türkiye çap›ndaki mevcut 200 servis noktas›nda söz konusu ürünlerin her türlü teknik deste¤ini kendisi üstlenmifl durumda. Bilgi ‹çin: www.philips.com.tr

Philips TV Monitör

JVC GY-DV300

Yeni Teknolojili Düz Ekran
Philips 150MT, sahip oldu¤u entegre tuner sayesinde normal bilgisayar monitörü fonksiyonlar› haricinde, tam anlam›yla bir televizyon olarak kullan›labiliyor. 500:1 oran›ndaki yüksek kontrast, 310 cd/m2’lik ayd›nl›k de¤erleri ve panelin 25 milisaniyeden daha k›sa sürede kullan›labilir hale gelmesi sayesinde, her iki kullan›m amac› için de yeterli resim kalitesi elde edilebiliyor. Te-

DV ve MPEG-4 Destekli Özel Video Kamera
fiu ana kadar piyasaya ç›kan dijital kameralarda, DV veya MPEG4 kayd› aras›nda seçim yapmak zorunda kal›n›yordu. Yeni JVC kamera ilk defa her iki seçene¤i de tek bir ayg›t üzerinde kullan›ma sunuyor. Görüntüler bir mini DVD kaset içerisine kaydedilirken ayn› zamanda MPEG-4 biçimindeki görüntü, bir web sayfas›nda kullan›lmak veya e-posta ile gönderilmek üzere bir Compact Flsh kart üzerinde saklan›yor. Söz konusu MPEG-4 Stream, kablosuz a¤ ile donat›lm›fl bir notebook veya masaüstü bilgisayar›na kamera üzerinden direkt olarak aktar›labiliyor. Yüksek kalitede bozulmam›fl net görüntü elde etmek için, optimum kay›t flartlar›n›n mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor.

3 IBM’den Elektronik ‹fl Zirvesi
IBM, May›s ay›nda düzenleyece¤i Futurebusiness Summit 2002 etkinli¤i ile uçtan uca e-business çözümlerini, yeni trendleri ve en son teknolojileri, çözüm ortaklar› ile birlikte ifl dünyas›yla paylaflmay› planl›yor. 13 May›s 2002’de Lütfi K›rdar Kongre Saray›’nda tüm gün sürecek Futurebusiness Zirvesi’nin, ifl ve e¤lencenin bulufltu¤u, Türkiye’nin bu alanda yap›lan en kapsaml› etkinli¤i olmas› bekleniyor. Bilgi için: www.ibm.com.tr

JVC sözcüsü, model ajanslar›n›, sigorta ve turistik firmalar› ve tabii ki hobi kullan›c›lar›n› hedef kitle olarak göz önünde bulundurduklar›n› dile getiriyor. Bilgi için: www.jvcpro.com

Native Serial ATA
levizyon ekran› monitörün normal kullan›m› esnas›nda ekstra bir pencere içerisinde görüntülenebilirken 150 MT, sahip oldu¤u tuner sayesinde bilgisayar kapal› dahi olsa televizyon olarak da çal›flt›r›labiliyor. Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda ise kanallar aras›nda dolaflmay› sevenleri mutlu edecek bir ayr›nt›. Bilgi için: www.philips.com

Seagate Demosu Etkiledi!
Seagate, gelecekte ç›karaca¤› ürünlerine entegre olmaya haz›r bulunan, sektörün ilk tam sürate sahip (full speed) sabit sürücü teknolojisini tan›t›rken, daha basit, esnek ve daha güçlü PC’ler, konut network hub’lar›, ve tüketici elektroni¤i (CE/Consumer Electronics) araçlar›na olanak tan›yacak Serial ATA ürünlerini bu y›l›n sonuna do¤ru pazara sürece¤ini aç›klad›. Seagate’in yeni tasar›m›, gelen Serial ATA sinyallerini Parallel ATA protokollerine çevirmeye gerek duymayan native Serial ATA teknolojisini board’un içinde ilk kullanan tasar›m konumunda bulunuyor. Bu ise, tasar›m›n saniyede 150 Mbyte’l›k Serial ATA transfer oran›n› ilave bir maliyet veya performans eksikli¤i olmadan sa¤lamas›na imkan tan›yor. Seagate ayr›ca daha önce fiziksel kademeli chip, link ve tafl›ma kademeli chip ve ATA kontrolcü chip gerektiren fonksiyonlar› tek bir chip’te top-

3 Yeni Bir CD Writer
Optik depolama pazar›n›n önemli isimlerinden LG, yeni ürünü, 40-12-40 CD yaz›c›s›n› piyasaya sundu. 40(cd-r’a yazma), 12(cd-rw’a yazma), 40(okuma) h›z›ndaki yeni cd-writer Türkiyede ise LG’nin Türkiye temsilcisi UFOTEK taraf›ndan pazara sunulacak. Bilgi için: www.Ufotek.com.tr

3 Philips Projektör
Philips, en zorlu toplant› odas› gereksinimlerinin yan› s›ra büyük konferans salonlar› ve amfilerde yap›lan sunumlar için yeni projektörü PXG2 ile iddial›. Uzak mesafeli yans›tmalarda canl› renkler ve parlakl›k vaad eden cihaz, yüksek kontrastta dahi netlik sa¤lamak için 3000 lümen ç›kt› yans›t›yor... 200W’l›k Philips UHPTM lambas› ise PXG20’ye tam gün ›fl›¤›n›n rahats›z edici etkisini tamam›yla gidermesi avantaj›n› sa¤l›yor. Bilgi için: www.Philips.com.tr

Disk On Module

IDE Portu ‹çin Flash Haf›za
Transced, sürücü veya özel bir yaz›l›ma ihtiyaç duymadan direkt olarak IDE portuna tak›labilen bir Flash Disk sunuyor. Hareketli bir parçaya sahip olmad›¤› için ömür boyu garantiye sahip olan diskin haf›za seçenekleri 16 MByte ile 512 MByte aras›nda de¤ifliklik gösteriyor. Bilgi için: www.transcendusa.com

layan bir tasar›m› da gerçeklefltirmifl oldu. Intel Developer Forum’da yap›lan demo daha süratli, daha basit, daha fazla maliyet verimlili¤i sunan ATA disk sürücü teknolojisi yönünde at›lan önemli bir ad›m olarak kabul ediliyor. Bilgi için: www.seagate.com.tr

CHIP | MAYIS 2002

40
‹Ç‹NDEK‹LER
‹fllemci ‹ntel Pentium 2,4 GHz Anakart Asus A7V333 Tafl›nabilir Bellek Easy Disk

41

Yeni Donan›m
TESTLER‹
Bilgisayar piyasas›na her ay yeni ürünler kat›l›yor. CHIP Test Merkezi olarak, bu ürünleri mümkün oldu¤unca tan›tmay› hedefliyoruz. Her ay bu sayfalarda yeni ve ilginç donan›m ürünlerinin incelemelerini bulabilirsiniz.
s May›s say›m›zda yine birbirinden ilginç ürünlerle karfl›n›za ç›k›yoruz. CeBIT fuar›n›n bitifliyle birlikte, ülkemizdeki distribütör firmalar da fuarda görüp ülkemize getirmeyi düflündükleri yeni ürünlerini bize yollad›lar. Bu ürünlerden öncelikle bahsetmeyi düflündü¤ümüz, taray›c›lar›yla tan›d›¤›m›z Mustek firmas›n›n televizyona ba¤lanan DVD player’›... Cihaz›n en ay›rt edici özelli¤i, DVD, SVCD, audio CD ve MP3 CD’leri oynatabilmesi. 5.1 analog ve dijital girifle sahip olan cihaz uygun fiyat› ile de göze çarp›yor. Anakart alan›nda yine hareketlilik yaflan›yor: Okuyucular›m›z, her ay oldu¤u gibi bu ay da, çeflitli firmalara ait anakart incelemelerini bulabilirler. Bu incelemelerden biri Asus’un yeni nesil AMD ifllemciler için üretti¤i A7V333’e ait. Via KT333 chipsetine sahip olan anakart, DDR-333 bellek modülleri ile birlikte çal›flabilmesi sayesinde göze çarp›yor. RAID özelli¤ini de destekleyen anakart, çok iyi bir performans sergiliyor. Di¤er bir anakart incelemesi ise Abit’in yeni nForce chipsetli anakart› olan NV7133R’ye ait. Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi NV7-133R, Ultra DMA 133 ve RAID teknolojisini destekliyor. K›saca bu anakartta neredeyse yok yok. Bu ay›n ilginç ürünlerinden bir di¤eri de, Lifeview’un iPAQ PDA’lar için gelifltirdi¤i FlyJAcket modeli. FlyJacket, iPaq ürünlerine entegre edildi¤i zaman onlara ek özellikler kazand›ran bir cihaz. Cihaz› monitöre veya bir projeksiyon cihaz›na ba¤layarak görüntü aktarabilirsiniz. Son olarak ilginç buldu¤umuz bir di¤er üründen bahsetmek istiyoruz. Netac Bootable Onlydisk ad›n› tafl›yan bu ürün, 128 MB kapasitesi ve Dual Boot özelli¤ine sahip olan bir tafl›nabilir bellek modülü. Yani bu ürün istendi¤inde bir aç›l›fl disketi ya da bir sabitdisk gibi davranabiliyor…
Ecevit B›kt›m, ecevitb@chip.com.tr, (MCP+MCSE)

42

DVD, VCD, CD Player Mustek DVD-V560 Anakart Abit NV7-133R Tafl›nabilir Bellek Netac Bootable OnlyDisk

44

19” Monitör Sony Multiscan G420 Lazer Yaz›c› Xerox Phaser 3400 Kart Okuyucusu KAAN Twin

46

PDA Modülü Lifeview FlyJacket IDE Sabitdisk Samsung SP80A4H Anakart ChainTech CT-7VJDA

48

All in One Xerox WorkCentre M940 SCSI Sabitdisk SeagateE Cheetah 73LP Ethernet Kart› Billionton Compact Flash 10 Base Ethernet

DE⁄ERLEND‹RME
Donan›m test sayfalar›nda, ürünler hakk›nda detayl› bilgi ve ürünleri puanland›ran bir not sistemi bulabilirsiniz. Puanlama sisteminin karmafl›k olmamas› için iki kategori oluflturduk. Bunlar "CHIP Puan›" ve sat›n almada önemli bir rol oynayan "Fiyat/Performans Oran›". Tüm ürünleri daha önce belirledi¤imiz test platformu ve test kriterlerine uygun olarak inceleyip de¤erlendiriyoruz. Böylece önceki aylarda yer alan benzer ürünleri de birbirleri ile karfl›laflt›rma f›rsat›n› yakalayabilirsiniz. Bu yeni puan sistemini ürünleri daha kolay de¤erlendirip s›raland›rmak için uygun gördük. Böylece puanland›rd›¤›m›z ürünleri baflka ürünler ile k›yaslay›p size göre bir alternatif oluflturup oluflturmad›¤›n› belirleyebilirsiniz. Ürünlerin teknik verilerini ayr›ca bir kutu halinde vermemizin sebebi ise, ürünler aras›nda karfl›laflt›rmay› kolaylaflt›rmak. Burada test edilen ürünler, e¤er puanlar› tutarsa her ay güncelledi¤imiz TOP 10 listelerimizde yer alabilecekler. Bu sayede piyasada bulunan en iyi 10 ürünü bir bak›flta görebilirsiniz. Top 10 listelerinin tamam›na www.chip.com.tr adresinden de ulaflabilirsiniz. F‹YAT/PERFORMANS çok iyi iyi orta vasat kötü çok kötü

CHIP ONLINE
Ay›n ürünü hakk›nda daha fazla bilgiyi ve geçmifl say›larda tan›t›lan ürünlerden baz›lar›n› www.chip.com.tr/ donanim adresinde bulabilirsiniz.

TOPLAM CHIP PUANI çok iyi iyi orta vasat kötü çok kötü

(100–90 Puan) (89–75 Puan) (74–60 Puan) (59–45 Puan) (44–20 Puan) (19–0 Puan)

(100–90 Puan) (89–75 Puan) (74–60 Puan) (59–45 Puan) (44–20 Puan) (19–0 Puan)

CHIP | MAYIS 2002

GÜNCEL » KAPAK »

DONANIM
Donan›m Testi

» YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET

41

A

Ü YIN

5|2 2 00

NÜ RÜ

‹fllemci

Anakart

Tafl›nabilir Bellek

0

INTEL PENTIUM4 2,4 GHZ
CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT
TEKN‹K VER‹LER ‹fllemci frekans› FSB L2 ön bellek Yap› Teknoloji

ASUS A7V333
CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR.

EASY DISK
CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Mikrobeta (312) 467 75 04 52 $ + kdv

Datagate, Armada (212) 282 98 80, (212) 230 84 80 600 $ + kdv
2,4 GHz 400 MHz 512 KB Socket 478 0.13-µm

F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT
TEKN‹K VER‹LER Form faktörü Chipseti ‹fllemci yuvas› FSB h›z› Slot say›s›

Bo¤aziçi, Çizgi Elektronik (212) 217 29 29, (212) 356 70 70 180 $ + kdv
ATX VIA KT333 Socket A 266 MHz 5 PCI, 1 AGP

TEKN‹K VER‹LER Arabirim USB 1.1 Bellek 32 MB Güç ihtiyac› USB’den Boyutu 81 x 23 x 12.5 mm Di¤er Tafl›ma çantas› ve USB kablo veriliyor ‹flletim S. Win98/ME/2000/XP, Mac OSX

Intel’in son bombası: Intel Pentium4 2.4 GHz, northwood çekirdeğine sahip olup, masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir işlemci. 512K’lık level-two cache’e sahip olan bu işlemci, üzerinde 55 milyonun üzerinde transistor barındırıyor ve 142 adet gelişmiş SSE2 komutlarını içeriyor. Bu işlemcinin önemli bir özelliği, 200 mm wafer yerine 300 mm wafer kullanması. Bu sayede yüksek performanslı bir işlemci düşük maliyetle elde edilebiliyor. Diğer bir önemli özellik de, Pentium III sistemler ile birlikte P6 mimarisinin sonuna gelen Intel’in yeni işlemcilerde Intel NetBurst mimarisini kullanması. SSE-2 optimizasyonunu kullanan bu işlemci, office uygulamalarında çok iyi bir performans sergiliyor. Güç tüketimi de işlemcide oldukça iyi. Oyun uygulamalarında ise rakiplerine göre geride kaldığını söylemeliyiz. Buna karşın SSE2 uyumlu uygulamalarda Pentium 4 2.4 GHz fark atmayı başarıyor. Aynı başarıyı dijital video işleme uygulamalarında da görebildik. Sonuç: Bu işlemci stabil çalışma, düşük güç tüketimi ve yüksek performansı ile oldukça başarılı bir çizgi izliyor.
P 0.13-µm teknolojisini destekliyor P Multimedya uygulamalar›nda yüksek performans M Düflük güç tüketimi

VIA’dan yeni bir chipset: KT333 chipsetinin piyasaya çıkmasının en önemli nedenlerinden biri, daha yüksek bir performansta çalışan DDR-333 bellek modüllerini desteklemesi. Durum böyle olunca, anakart üreticileri de kollarını sıvadılar. Bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz Asus’un A7V333 modeli de, bu chipsetini destekleyen ilk ürünler arasında yer alıyor. Asus A7V333, bu yeni chipset ile kullanıcıya bir çok özelliği beraberinde getiriyor. Bunlardan biri kuzey köprüsünün 166 MHz DDR belleklerle çalışabilmesi. Diğer bir özellik ise, güney köprüsünün de ATA-133 arabirimini desteklemesi. A7V333’ün üzerinde bulunan chipset 133 MHz değeri ve FSB hızı ile senkron çalışabilmesinin yanı sıra asynchron modunda 166 MHz’e ulaşabiliyor. Bu anakarttan çok iyi bir performans alabilmek için, FSB hızını 166 MHz’e yükselterek senkron çalışmaya geçmek gerek. Yalnız bu işlem profesyonellik gerektiriyor, çünkü AMD işlemcilerin resmi olarak 166 MHz FSB’yi desteklemedikleri unutulmamalı! Sonuç: Asus entegre ettiği Q-Fan özelliği sayesinde, işlemcinin ısınma durumuna göre soğutma işlemi yapıyor.
P Çok iyi bir performans sergiliyor P RAID özelli¤i ile yüksek h›z P 6 kanal audio ses destekliyor

Taşınabilir belleklerde yeni bir standart: EasyDisk, USB arabiriminden bağlanan ve üzerinde bir flash bellek barındıran bir mini elektronik yedekleme ünitesi. Oldukça hafif ve gömlek cebine sığacak kadar ergonomik olan bu cihaz, hiçbir kablo, güç kaynağı ve pile ihtiyaç duymadan çalışıyor. Yapmanız gereken tek şey, cihazı sisteminizin USB portuna bağlamak ve otomatik kurulumunun bitmesini beklemek. EasyDisk, işletim sisteminde çıkartılabilir disk olarak tanınır ve aynen bir sabitdisk gibi işlemleri gerçekleştirir. Yani, EasyDisk için ayrıca bir yazılıma ihtiyaç yoktur. Günümüzde bu tür ürünlerin çok yaygınlaşması ve birbirine çok benzemesinden dolayı, hangisinin daha uygun olduğuna karar vermek oldukça zor. Bu yüzden ergonomi ve birlikte gelenler puanlandırmada ağır basıyor. EasyDisk’in, bir taşıma çantası ve uzun bir USB kablosu ile gelmesi bir avantaj. Fakat EasyDisk’in yazma ve silme korumasına sahip olmaması ise önemli bir dezavantaj. Sonuç: Kolay kurulabilen ve tıpkı bir sabitdisk gibi davranan EasyDisk, güvenle yanınızda taşıyabileceğiniz yedekleme ünitelerinin en başında geliyor.
P Ergonomik yap›s› P USB kablo ve tafl›ma çantas› ile geliyor M Yazma ve silme korumas› yok

CHIP | MAYIS 2002

Ürünün resim ve ses kalitesine baktığımızda. Okyanus (212) 356 70 70 140 $ + kdv F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Evren D›fl Ticaret (212) 546 46 94 205 $ + kdv TEKN‹K VER‹LER Video girifl S-Video/Scart/Composite Ses girifl Audio stereo/5. Anakartın özellikleri bununla bitmiyor. büyük bir avantaj.1-analog/digital optik/digital coaxial Video formatlar› VCD/S-VCD/DVD/DVD-R Boyutu 430x90x302 mm Bölge kodu 2 ATX nForce 415-D Socket A 266 MHz 3x184 pin DDR-SDRAM 5 PCI. sahip olduğu ek özellikler sayesinde bir çok alandaki uygulamalara rahatlıkla cevap verebilmekle kalmıyor. Bu sayede sisteminizi bir hataya karşı test işleminden de geçirebiliyorsunuz.1 portuna sahip.1 decoder’› var P MP3 CD’leri çalabiliyor P Uygun fiyat Tam teşekküllü nForce: Abit yeni nForce modeli olan NV7-133R ile piyasaya çok iddialı olarak girmeye hazırlanıyor.42 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM Donan›m Testi » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET DVD. Sonuç: Netac’ın hem bir açılış disketi hem de bir yedekleme ünitesi gibi kullanılabilmesinin.0 ve dört adet USB 1. kalitesi ve uygun fiyatı ile kaçırılmaması gereken ürünlerden biri. USB arabirimini kullanan Netac istendiğinde bir açılış disketine dönüşebiliyor. Bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz Netac Bootable OnlyDisk de yukarda bahsettiğimiz ürünler gibi bir taşınabilir bellek modülü. Üzerinde bulunan küçük bir mandal sayesinde Netac’ı bir disket sürücüsü gibi gösterip sistemi bu sürücüden açabiliyorsunuz. Cihazın üzerinde birçok bağlantının olması ve özellikle AC3 decoder’ın entegre olması. Win98/ME/2000/XP.. AC3 ve gerçek zamanlı Dolby Digital desteği ile DVD tutkunlarına iyi bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor. çünkü bu anakartta neredeyse yok yok.1 Bellek 128 MB Güç ihtiyac› USB’den Boyutu 80x24x11 mm Di¤er Yazma ve silme korumas›na sahip ‹flletim S. Ama bu kullanıcıların film ve müzik keyfini bozacağı anlamına gelmez. MPEG 2 ve MPEG 1 sıkıştırmasını kullanan Mustek. Chipsetinin içinde entegre edilen MCP-D chip’i sayesinde 6 kanal ses çıkışına da sahip olabiliyor. P Ultra DMA133 ve RAID deste¤i P Entegre 10/100 LAN chip’i var P Entegre ses chip’i ile DolbyDigital uyumu Açılış ve yedekleme ünitesi bir arada: Taşınabilir bellek modüllerini önceki aylarda incelemiştik. Ürün Windows Me/XP ve Windows 2000 işletim sistemlerinde kendisini otomatik olarak kurabiliyor. 1 ve 0+1seviyelerinde çalıştırabiliyor. Mustek DVD V560’ı sadece bir DVD oynatıcısı olarak adlandırmak yanlış olur. 10/100 LAN chip’inin yanı sıra NV7-133R. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Mascom (212) 321 17 00 180 $ + kdv ABIT NV7-133R CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. dört adet USB 2. VCD. 1 AGP TEKN‹K VER‹LER Arabirim USB 1. çünkü internetten yapacağınız küçük bir araştırma ile bu bölge kodunun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Audio CD ve MP3 CD’leri de okuyabiliyor. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT TEKN‹K VER‹LER Form faktörü Chipset ‹fllemci yuvas› FSB h›z› Bellek yuvas› Slot say›s› NETAC BOOTABLE ONLYDISK CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. CD Player Anakart Tafl›nabilir Bellek MUSTEK DVD-V560 CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. Çünkü bu cihaz DVD filmlerinin yanı sıra SVCD. DVD bölge koduna (Regionalcode 2) sahip. kullanıcılara güvenli ve hızlı bir veri taşıma sağlıyordu. birçok profesyonel kullanıcıya büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Kopya CD’leri rahatlıkla okuyabilen Mustek.5 GB’lık bir bellek büyüklüğüne çıkabiliyor. P Boot edilebilme özelli¤i P Kolay kurulum ve kullan›m M Yüksek fiyat CHIP | MAYIS 2002 . Üzerinde bulunan HPT 372 kontrolörü ile Ultra DMA 33/66/100/133 desteğini sunan Abit. benzer ürünler ile karşılaştırıldığında. Yani cihaz hem bir disket sürücüsü hem de bir sabitdisk gibi davranabiliyor. Bu bellek modülleri ergonomik yapıları ve dış etkenlerden etkilenmemeleri sayesinde. üzerinde bulunan üç adet DIMM yuvası ile toplam 1. P 5. bir DVD player cihazı. İddialı olması çok normal. video CD ve MP3 desteği bir arada: DVD-V560 olarak adlandırılan bu yeni ürün. Ama bu sizi endişelendirmesin. Sonuç: Çok işlevli bir cihaz olan Mustek DVD V560. Fakat. Yeni nesil Athlon XP işlemcilerini destekleyen NV7-133R. piyasadaki markalı DVD ve Hi-Fi cihazlarından geride olduğunu söyleyebiliriz. Mac OS DVD. Yalnız bu ürün kendisini bazı özelliklerden dolayı diğerlerine göre farklılaştırıyor. Dolayısıyla NV7-133R. sabitdiskleri RAID 0. Bu özellik sayesinde anakarta istendiğinde toplam 8 adet IDE cihazı bağlanabiliyor. yüksek de bir performans sergiliyor. aynı zamanda DTS ve Dolby Digital ses teknolojilerini de destekliyor. Sonuç: NV7-133R..

44 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM Donan›m Testi » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET CHIP TOP 10 | 7. Sonuç: Geometrisinde çeşitli zayıflıkları olan monitör. masanızın üstünde geniş bir alana sahip olmalısınız. 2-wire. Bu yüklemeden sonra Verisign’ı destekleyen alışveriş sitelerinden. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT TEKN‹K VER‹LER Ekran Görüntü alan› Nokta aral›¤› Maksimum çözünürlük A¤›rl›k XEROX PHASER 3400 CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. ayrıca Mac Os 8. P Office uygulamalar›nda yüksek bask› h›z› P Birçok iflletim sistemine uyumlu M Grafik bask›da zay›f Güvenli alışveriş için yeni çözümler: KAAN Twin hem SIM kartlarını hem de kredi kart formatındaki chip kartlarını okuyabilen bir cihaz. Sonuç: Cihaz ile SIM kartlarınızdaki bilgilerinizi yedeklemenizin yanı sıra internet üzerinden güvenle alışveriş yapabilmeniz mümkün.6 cm’ lik görülebilir bir alana sahip olan Sony G420.S›ra CHIP TOP 10 | 6.1. Bu sayede SIM kartınızı bu cihaza takarak. 130 watt maksimum güç tüketimi ve ürünün geometrisinde bazı zayıflıkların olmasıysa ürünün dezavantajlarını oluşturuyor. Bu gelişmenin en önemli nedeniyse. Resimli baskıda çıktının çok iyi olmadığını gördük. Bu yüzden bu tür bir monitör seçerken.1.0 işletim sistemleri ile de uyumlu çalışabiliyor. üreticilerin bu ürünleri çok uygun fiyatlarla piyasaya sürmesi.empa. Arena (216) 349 33 51 (212) 360 07 07 849 $ + kdv Paralel. Piyasadaki bu ihtiyacı kapamak için de Xerox kollarını sıvayarak. T=14. Xerox Phaser 3400’ün metin baskı hızı oldukça iyi. iyi bir ergonomi ve görüntü kalitesi ile bu açığını kapatmaya çalışıyor. Sonuç: Kurulumu ve kullanımı oldukça basit olan Phaser 3400. ISO 7816 Güç ihtiyac› PS/2’den ‹flletim sistemi Windows. I2C HBCI Class 1 Standart EMV 3. yazıcının hızı belirgin bir şekilde düşüyor. adres defterinizi bilgisayar vasıtasıyla değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca.com. özellikle office uygulamalarında iyi bir performans sergiliyor. 1 USB giriş ve 4 USB çıkışı ile kullanıcıya iyi bir ergonomi sunuyor. T=0. Arena www. Örneğin Verisign’dan alacağınız bir sertifika ile cihaza takılı olan chip kartına güvelik kodunuzu yükleyebilirsiniz. Windows işletim sistemlerini destekleyen yazıcı. Güç ihtiyacını ise PS/2 bağlantısı üzerinden gideriyor. Linux ve Solaris Ergonomide Sony farkı: Günümüzde 19 inç monitörlere baktığımızda. Bu ay sizin için Sony’nin yeni 19 inç ürünü olan G420 serisini inceledik. Baskı kalitesinde Xerox ortalama değerlerde. Ama sıra grafikleri basmaya geldiğinde. Yani bu yöntem ile alışverişlerinizi güvenli bir şekilde yapabiliyorsunuz.tr (212) 239 32 00 600 $ + kdv FD Trinitron 19 inç 0. 3-wire. Ya da gün geçtikçe yaygınlaşan ev ya da internet bankacılık işlemlerini chip kart yardımı ile gerçekleştirebiliyorsunuz. 45. KAAN Twin.S›ra 19” Monitör Lazer Yaz›c› Kart Okuyucusu SONY MULTISCAN G420 CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. P Ergonomik yap›s› P Hem SIM hem de chip kartlar› okuyor P Yaz›l›m deste¤i ve kolay kullan›m› CHIP | MAYIS 2002 . Empa. Cihazın sorunsuzca çalışabilmesi içinse. Phaser 3400 ürünü ile karşımıza çıktı. Onscreen menünün kullanım kolaylığı ve kontrast ayarının rahatlıkla yapılabilmesi. cihazın özelliklerinde yapılabilen bir ayar sayesinde oldukça kaliteli çıktılar alabildik.5 kg F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT TEKN‹K VER‹LER Arabirim Bask› h›z› Bask› çözünürlü¤ü Belle¤i Boyutu Albim. yatayda ulaşabildiği 170 Hz ve düşeyde ulaşabildiği 110 KHz değerleri ile parlak ve canlı görüntüler verebiliyor. birlikte verilen yazılımları yüklemeniz gerekiyor. kullanıcı için bir avantaj. USB 16 sayfa/dak 600x600 dpi 16 MB 362x299x409 mm F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Kobil Data (216) 274 82 38 30 $ + kdv TEKN‹K VER‹LER Arabirim Seri Protokol T=1. Convergence ise orta değerlerde seyrediyor. seri port üzerinden bilgisayara bağlanıyor. Fakat. Çünkü küçük ve orta boy işletmeler.24 1600x1200 piksel 25. internet üzerinden alışverişlerinizi yapabilirsiniz. KAAN TWIN CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. her tür işletmede rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanmış bir lazer yazıcı. Metin baskıda ise. P USB hub’u var P ‹ki adet VGA girifli var M Geometrisi zay›f Office uygulamalarının yeni yardımcısı: Lazer yazıcıların kullanımı geçtiğimiz yıllarda önemli ölçüde arttı. fiyatlarının indiğini ve böylece artık ev kullanıcıları tarafından da tercih edildiklerini görüyoruz. Phaser 3400.6 ve Red Hat linux 6. Fakat ev kullanıcıları için bu monitörlerin boyutları epey büyük. genellikle büyük network yazıcıları tercih etmiyorlar. Tüm bu bağlantılar dallandırılmış tek bir kablo ile yapılıyor.

Ama Chaintech CT-7VJDA’ya dikkatlice baktığımızda. Bu ay ise Chaintech’in yeni ürünü olan ve CT-7VJDA olarak adlandırılan anakartını incelemeye aldık. PC1600/PC2100 uyumlu 3 adet DIMM yuvasına sahip olmasına rağmen.7 cm A¤›rl›¤› 159. Fakat değişik bileşenlerinin farklı bir yerleşimde olması.4 Pil fiarj edilebilir 1400mAh. 1 AGP. performans değişimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Plakaların yüksek dönüş hızları. Video In/Out Di¤er K›z›lötesi al›c›s› ve Laser Pointer var Maksimum Çöz. Sonuç: Kullanıcıya birçok üstün özellikler sunan bu ürünün bir dezavantajı. üzerinde CNR slotunun yanı sıra Asus tarafından geliştirilen ACR slotuna da sahip olduğunu gördük.6V Ba¤lant›lar VGA ç›k›fl›. sadece iPAQ ürünlerle birlikte çalışması.8x8. Kont. kullanıcıya sunduğu farklı slot seçenekleri ve 6 kanal ses çıkışı ile eksiklerini kapatmasını iyi biliyor. cihazın üzerinde bulunan Video In/Out girişi sayesinde de görüntüler kayıt edebilirsiniz ya da sunumlarınızı bir projeksiyon cihazı üzerinden çalıştırabilirsiniz.48 46 CHIP TOP 10 | 4. Bu ürün. F‹RMA Koyuncu. Ufotek. XVGA 1024x768 / 256 renk 175 $ + kdv Ultra ATA/100 80 GB 2 MB 7200 rpm ATX Via KT 266A Socket A 266 MHz 3 x 184 pin DDR-SDRAM 5 PCI. (216) 499 62 99. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT TEKN‹K VER‹LER Form faktörü Chipset ‹fllemci yuvas› FSB h›z› Bellek yuvas› Slot say›s› Evren D›fl Ticaret (212) 546 46 94 105 $ + kdv TEKN‹K VER‹LER Boyutu 12. 1 CNR. adından da anlaşılacağı gibi. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Turanl› (212) 216 05 20 240 $ + kdv SAMSUNG SP80A4H CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. Compact Flash Slot (Type I und II) ve kızılötesi bağlantıya da sahip olan bu cihaz. P Ortalama veri transfer h›z› yüksek P Veri eriflim h›z› iyi P FDB motoru sayesinde sessiz çal›flma KT266A ile AMD XP desteği: Birçok anakart üreticisinin Via’nın KT266A chipsetine yöneldiğini görüyoruz. (212)336 61 00. Bu jumper takımı sayesinde işlemci frekansı arttırılabiliyor. dönen disk üzerinde merkez noktasından içe veya dışa doğru hareket ederler.6 ms’lik veri erişim hızı ve ortalamanın üzerindeki veri transfer hızı ile oldukça sessiz çalıştığını gördük. Ayrıca. Bu hareket esnasında veriler kayıt edilir ya da okunur. Bu sayede 9. bir sabitdiskin hızını belirler. Bundan dolayı da sabitdisklerin yüksek dönüş hızlarından dolayı bir gürültü oranı da oluşuyor. Sonuç: Chaintech CT-7VJDA. yeni ürünü olan FlyJacket ile. Böylece bu Pointer ile sunumları hem kontrol edebilirsiniz hem de lazer ile önemli noktaları işaretleyebilirsiniz. daha hızlı bir kafa yerleştirme düzeneği ve bundan dolayı track başına daha fazla sektör birleştiğinden.6x1. P 6 kanal onboard ses ç›k›fl› P Farkl› slot seçeneklerine sahip M Anakart›n yap›s›ndaki bileflenlerin yeri CHIP | MAYIS 2002 . Ultra DMA-100 destekli olan anakart. P Karmafl›k olmayan sunumlar için uygun P Yaz›l›m deste¤i yeterli M VGA ve video ç›k›fl› sayesinde sistem performans› düflüyor Mekanik gürültüye son: Bir sabitdisk sürücüsü. Gördüğünüz gibi sabitdisklerin iç yapısı çeşitli mekanik aksamlardan oluşuyor. iPAQ’in 36xx. Örneğin FlyJacket’in üzerinde bulunan VGA çıkışı sayesinde 24 bit renk ve 800x600 dpi’lık bir çözünürlükte bağlı olan bir monitöre görüntüleri aktarabilirsiniz. Armada B‹LG‹ ‹Ç‹N (212) 522 99 00. kullanımını daha da zevkli hale getirebiliyor. 37xx ve 38xx modellerine çok kullanışlı bir aksesuar sunuyor. iPAQ’e bir ceket gibi giydiriliyor ve bu sayede iPAQ’lere üstün özellikler kazandırıyor. Samsung yeni modeli olan SP80A4H ile bu gürültüden rahatsız olan kullanıcılar için bir çözüm geliştirdi.S›ra PDA Modülü IDE Sabitdisk Anakart LIFEVIEW FLYJACKET CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. Geçen aylarda da bu chipsetine sahip değişik anakart modellerini inceledik. Sonuç: Samsung yeni nesil sabitdiskleri ile sessiz çalışmanın yanı sıra yüksek bir performans da yakalamayı başarmış. Samsung bu sorunun derinine inerek ürünlerinde Fluid Dynamic Bearing Spindle motorunu kullanmaya başladı. 1 ACR iPAQ’inize ek özellikler kazandırın: Lifeview. Ayrıca yeni nesil AMD XP işlemcileri desteklemesi de bir avantaj. diğer ürünlerle kıyaslandığında ilk görünüşte bir avantaj sağlamıyor. 3. (212) 230 89 80 F‹YAT TEKN‹K VER‹LER Arabirim Kapasite Bellek Dönüfl h›z› CHAINTECH CT-7VJDA CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. Çünkü birlikte verilen Laser Pointer ürünü aynı zamanda bir kızılötesi modülüne de sahip. üzerinde kafalar hareket eden ve çeşitli verileri track ve sektörlere kayıt eden birden çok sert ve disk şeklinde plakalardan oluşur. Overclock tutkunlarını düşünen Chaintech’in anakart üzerinde bir jumper takımı mevcut. Kafalar.

Ayrıca okuma. yükseklikleri ile göze çarpıyordu. dizüstü bilgisayarlar için yeterli olmayabilir ama handheld PC’ler için bu değer gayet yeterli.6/15. Bu yeni nesil disk ise. ev kullanımı ve küçük boy işletmeler için uygun. ST373405LW’de dikkat etmeniz gereken bir konu ise. Veri erişmesi için geçen zamanda 6. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT TEKN‹K VER‹LER Arabirim Kapasite Bellek Dönüfl h›z› Disk say›s› Kafa say›s› BILLIONTON COMPACT FLASH 10 BASE ETHERNET CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR.3 10 Base H›z 10 MBps Boyutu 88 mmx42. yeni bir cihaz geliştirdi. resim veya metin belgelerini 30 bit renk derinliğinde tarayıp. baskı. P Bir çok ifli ayn› anda yapabiliyor P Yaz›l›m deste¤i M Tarama kalitesi zay›f O bir performans canavarı: Seagate Cheetah 73LP (ST373405LW).3/6. Low Profile anlamına geliyor.3 mm Di¤er Çevirici adaptör var ‹flletim S. 2000. Win95/98/NT. Seagate Cheetah 73LP. Bu ürünün diğer bir marifeti de. haklı olarak Top10 tablomuzda üst sıralarda kendisine bir yer ediniyor. Sonuç: Cheetah 73LP SCSI diskler arasında kendisine iyi bir yer edindi. 10MBps’lık hız. profesyonel kullanıcıların isteklerine cevap verebildiğini söyleyemeyeceğiz. Çünkü bu disk çok fazla ısınabiliyor. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Albim. birçok cihazın yapabildiği işi tek başına yapabiliyor. (212) 360 07 07 249 $ + kdv SEAGATE CHEETAH 73LP CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. Bu diskin adından da anlaşılacağı gibi LP.8 milisaniye olan bu disk. Arena (216) 349 33 51. 10 MBps’lik hıza rağmen. Yani daha önce testlerimize katılan yüksek kapasiteli diskler. direkt e-mail yolu ile gönderebilmemizi sağlaması. Ekonomik olsun diye birleşik yerine tek renkte mürekkep kullanan cihaz. yüksek kapasite ve dakikada 10 bin dönüşlük hızı ile sunucular için düşünülmüş olan SCSI arabirimli bir sabitdisk.4 GB 4 MB 10000 rpm 4 8 TEKN‹K VER‹LER Arabirim CF+ ve PCMCIA Ethernet standart› IEEE 802. Mürekkep püskürtmeli yazıcı özelliğine sahip olan M940. Datagate F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Turanl› (212) 216 05 20 90 $ + kdv (212) 282 98 80 759 $ + kdv TEKN‹K VER‹LER Arabirim USB ve IEEE 1284 paralel Bask› çözünürlü¤ü 1200x1200 dpi Tarama çözünürlü¤ü 300x600 dpi Boyutu 480x404x285 mm A¤›rl›¤› 12 kg Ultra 160 SCSI 73.0. Tabii bu ürünün önemli özellikleri bununla bitmiyor: Handheld PC’nin yanı sıra bir notebook’a da sahip olan kullanıcılar bu ürün ile ağ bağlantılarını gerçekleştirebilirler. yazma ve veri kopyalama testlerinde de iyi sonuçlar verebiliyor. normal bildiğimiz diskler ile aynı yükseklikte. saniyede 53. Billionton’un en önemli özelliği Compact Flash I/O ya da CF+ diye adlandırılan arabirimi sayesinde Windows CE işletim sistemini destekleyen handheld PC’lerle uyumlu olması.3 Mbyte’lık veri transfer oranı ile dakikada 10 bin dönüm yapan diskler arasında iyi bir performans sergiliyor. Hepsi bir arada: Ofis içi kullanımda baskı ve tarama işlemlerini sıkça yapan kullanıcılar için Xerox.0.48 CHIP TOP 10 | 1. CE 2. sistem soğutmasını iyi yapmış olmanız. ayrıca dakikada 12 sayfa renkli ve dakikada 7 sayfa siyah beyaz çıktı alabiliyor. P CF ve PCMCIA arabirimlerini destekliyor P Birçok iflletim sistemini destekliyor P A¤ ba¤lant› durumunu gösteren ikili led tak›m›na sahip CHIP | MAYIS 2002 . kopyalama ve tarama gibi fonksiyonlara sahip olması. oldukça başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Çünkü bu disk. WorkCentre M940 olarak adlandırılan bu cihaz. yüksek bir kapasitenin yanı sıra yüksek de bir performans sergilemeyi başarıyor. Çünkü 50 pin’i 68 pin’e çeviren bir adaptör yardımı ile bu cihazı dizüstü bilgisayarınızın PCMCIA yuvasına rahatlıkla entegre edebiliyorsunuz. P Yüksek bir performansa sahip P Veri eriflim h›z› iyi M Çok fazla ›s›n›yor Handheld ve notebook’a uyumlu ethernet: Billionton Compact Flash 10 Base Ethernet. Sonuç: Billionton’un hem notebook hem de handheld PC’lerde çalışıp. 3. Bu cihazı özel kılan ise. Kopyalama işlemi baskı işleminin özelliklerine çok benziyor. Sonuç: Genel olarak ortalamanın üstünde bir performans sergileyen cihaz.89 mmx3.40.S›ra All in One SCSI Sabitdisk Ethernet Kart› XEROX WORKCENTRE M940 CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. Burada önemli bir unsur ise yüzde 24 ile yüzde 400 arasında küçültmeli veya büyütmeli çıktılar verebilmesi. CF+ ve PCMCIA arabirimini kullanan ve plug and play özelliğine sahip olmasından dolayı Windows’a tanıtılması çok kolay olan 10 MBps’lik bir ethernet adaptörü. 1200x1200 dpi çözünürlükte baskı yapabiliyor. Fakat.

50

GÜNCEL » KAPAK »

DONANIM

» YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET

SIS 3D Pazar›na da El Att›!

GeForce4 Katili: Sis 336
Tayvanl› chip üreticisi SIS, yeni grafik chip’i SIS336 ile 3D pazar›n›n alt›n› üstüne getirmeye kararl›. CHIP, CeBIT’te ilk grafik kartlar›n›n prototiplerini mercek alt›na ald›.
DDR-SDRAM belleği destekleyebiliyor. Örneğin bizim gördüğümüz modelde 3.3 nanosaniye hızında ve 275 MHz’lik (efektif 550 MHz) bir bellek frekansına sahip olan video bellekler kullanılmıştı. SIS 325 gibi daha önceki modellerde de rastladığımız T&L ünitesinin yanı sıra, yeni SIS 3D hızlandırıcısında Pixelizer adını verilen bir Pixelshader fonksiyonu da dahil edilmiş. da (DAC) entegre etmiş. CHIP bu yeni grafik kartının modellerini ve özelliklerini sizin için sıraladı...

SIS’in gelecekle ilgili plan›: Yeni kat›l›mc›lar yolda
Sis saldırıya geçti: Tayvanlı üretici SIS, chipsetlerinde (SIS 735 ve SIS 745) yaptığı gibi bir fiyat politikası izlerse rakiplerini çok zor durumda bırakacağa benziyor. Tabii bunun tutması için en önemli etken 2D/3D performans değerinin söylendiği gibi olması. Kendi chip fabrikasına sahip olan SIS, diğer üreticilere göre büyük bir avantaj yakalayabilir. Çünkü bir chip geliştiricisi olan nVidia, fabrikasyon işlemini yine Tayvanlı chip üreticisi TMSC’de yapıyor. Bu chip’lerin üretiminin, gerçekten 0.15 mikron teknolojisiyle yapılmaları durumunda, tüm SIS 33x ailesi çok uygun bir fiyat/performans oranı ile 3D piyasasına sürülür.

S

IS, CeBIT fuarında yeni grafik chip ailesini tanıttı. Tayvanlı üretici, SIS 332, SIS 334 ve SIS 336 olmak üzere toplam 3 adet yeni grafik denetleyicisini (controller) yakın zamanda piyasaya sürmeyi planlıyor.
SIS 33x serisinin 3D özellikleri: • AGP 8x (AGP 3.0 uyumu) • SIS Pixelizer (Hardware-Pixelshader) • DirectX-8.1 uyumu (Volume Texture, Bump Mapping, Cubic Mapping, Shadow Mapping) • Hyper FSAA (Full-Scene Anti-Aliasing) • De-Interlacing ve MPEG-h›zland›r›c›s› • Maksiumum 128 Mbyte DDR bellek • Dual Display (SIS 301B Video Bridge) Kart, model ve GPU özelli¤i: SIS, bu üç yeni

Harici chip ile Dual Display deste¤i: ATI ve nVidia’ya engel
SIS, harici opsiyonlar ile de atağa geçmiş durumda. Her üç modele entegre edilen harici video bridge chip sayesinde dual display özelliği etkin hale getirilebiliyor. Yani SIS301B adını taşıyan bu chip ile dijital düz kare ekranlara bile görüntüler aktarılabiliyor. SIS, Video Bridge 301B’ye bu işlemleri gerçekleştirmek için TMDSTransmitter’in yanı sıra TV çıkışı için PAL ve NTSC uyumlu video encoder ile ikinci analog çıkış için digital analog converter

SIS GPU: Fiyat politikas› ile göze çarp›yor
SIS, bu üç grafik ürünü ile daha çok yeni başlayanlar, normal ve yarı profesyonel bilgisayar kullanıcılarını hedefliyor. Bunun nedeni ise bu alanda bu tür ürünlerinin çok fazla bir talebe sahip olması. SIS’ in ürün seçenekleri hakkında bilgi edinebilmeniz için 2002’nin sonuna kadar olan planlama tablosunu resimde gösterdik. SIS’in grafik kartlarındaki para politikasını biz de merakla izliyoruz. Çünkü bu sayede ATI ve nVidia da ürünlerinde bir fiyat indirme politikası izleyebilirler. Bu tabii en çok bu kartları kullanacak olan kişilerin işine yarayacak.
Ecevit B›kt›m, ecevitb@chip.com.tr, (MCP+MCSE)

3D Turbo modeli ile öncellikle mainstream alanında etkili olmayı hedefliyor: Bu hedefin etkili olması için, 33x ürünlerinin birçok ek özellik ile donatılması ihmal edilmemiş... Bu üçlü çetenin en etkili elemanı SIS336 modeli. AGP 8X GPU (Graphic Processing Unit) desteği sayesinde bu kartlar, anakartın üzerinde yer alan kuzey köprüsü ile saniyede 2.1 Gbyte’lık bir veri transfer oranına ulaşıyorlar. Kartlar, ayrıca, 300 MHz altında çalışıyorlar. Grafik denetleyici, bu sayede toplam 128 Mbyte

Ürün Planlama Tablosu: Bu tabloda yak›n zamanda ç›kacak olan DirectX-9 destekli SIS 340 kart›n› görebilirsiniz.

GRAF‹K CHIP’LER‹N VE ÖZELL‹KLER‹N KARfiILAfiTIRMASI
Chip SIS332 SIS334 SIS336 Mimari 0.15 mikron 0.15 mikron 0.15 mikron AGP tipi/veri transfer h›z› 8x/2.1 Gbyte/saniye 8x/2.1 Gbyte/saniye 8x/2.1 Gbyte/saniye Maksimum bellek 128 Mbyte DD-RAM 128 Mbyte DD-RAM 128 Mbyte DD-RAM Chip/bellek frekans› 200/200 MHz 250/250 MHz 300/275 MHz Bellek bant geniflli¤i 6.4 Gbyte/saniye 8 Gbyte/saniye 8.8 Gbyte/saniye

CHIP | MAYIS 2002

52

GÜNCEL » KAPAK »

DONANIM

» YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET

AMD Hammer, Athlon XP’den Yüzde 25 Daha H›zl›

AMD’den 64 Bit’lik Balyoz!
AMD, yeni ifllemcisi Hammer’i CeBIT’te gün ›fl›¤›na ç›kard›. Bu ifllemci, AMD’nin 64 bit ifllemci ailesini temsil ediyor. 32 bit yaz›l›mlarla da çal›flabilen ifllemci, CeBIT’te ilgi oda¤› olmay› baflard›.
25 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Performans artışının etkili olması için, Hammer işlemcilere saniyedeki tekrar sayısı başına daha çok komut (instruction) entgre edilmiş. Yani AMD burada farklı bir strateji izliyor: Amaç, yüksek performansı sistem frekansını artırmak yerine iyi yapılandırmış ve daha düzgün çalışan bir mimari ile elde etmek. Buna ek olarak Sledgehammer olarak adlandırılan büyük kardeşin ilk örneklerini de görme fırsatımız oldu. Bu işlemci ilk olarak üzerinde bulunan 940 pin ile gözümüze çarptı. Sledgehammer küçük kardeşine kıyasla fazladan iki adet HyperTransport bağlantısına sahip ve 128 bit DDR-RAM belleklerini destekliyor. Clawhammer ise, sadece 64 bit RAM belleklerini destekleyebiliyor. Hammer işlemciler Dresden’deki fabrikada SOI (Silicon on Insulator) tekniği ve 0.13 mikron teknolojisi altında üretiliyor. Söylenenlere göre AMD bu işlemcileri 2002’nin sonlarına doğru piyasaya sürecek. çalıştırmak için de uyumlu hale gelecekler. Bu sayede bu yeni AMD işlemcisi, tıpkı bir İngiliz anahtarı gibi davranarak, güncel yazılımlarla gelecekte çıkacak yazılımları rahatlıkla çalıştırabilecek. Hammer işlemciler kendilerini günümüzdeki işlemcilere kıyasla x86/64 genişlemesi ile farklılaştırıyorlar. Yani AMD kendisine, Intel’in 32 bit Pentium ve 64 bit Itanium

H

ammer’ı iki adet işletim sisteminde görme fırsatımız oldu. Bunlar, Windows XP (32 bit) ve 64 bit’lik bir sürümde çalışan bir Linux sistemi idi. Hammer, bu işletim sistemlerinde sorunsuzca çalışıyordu ve herhangi bir takılma meydana gelmiyordu. Bize tanıtılan Hammer ise, kod adı Clawhammer olan işlemciydi. Bu Hammer’ların bir seviye düşük işlemcisinin en önemli özelliği, üzerindeki 754 adet pin sayesinde Socket 754 yuvalı bir sistem ile birlikte çalışabilmesiydi. Platform olarak, HyperTransport özelliğini destekleyen AMD 8000 chipseti kullanıldı. Bu chipset, AMD’nin kendi geliştirdiği ve Solo olarak adlandırdığı anakart üzerinde yer alıyordu. AGP 3.0 portunda, Intel Developer Forum’da gösterilen PCI grafik kartlı 64 bit sistemin aksine Radeon 8500 ekran kartı yer alıyordu ve Clawhammer sisteminde basit bir Office Script çalışıyordu.

Hammer: 32 ve 64 bit uygulamalar›n ‹ngiliz anahtar›
Register yazılımları desteklediği sürece, 64 bit programları rahatlıkla çalıştırabilen Hammer işlemciler, 32 bit uygulamaları
Hammer’in Yap›s›: L1 ve L2 Cache ile Memory Controller.

‹lk performans de¤erlendirmesi: Athlon XP ifllemcisine yüzde 25 fark
AMD, Hammer işlemcilerinin sistem frekansları hakkında bir yorumda bulunmuyor. Ama bu iki sistemle gerçekleştirilen tanıtımlarda, işlemcinin önemli bir performans artışı sergilediğini gördük. AMD, işlemcinin sistem frekansıyla da ilgili bir açıklama yapmıyor. Ama 32 bit ve 64 bit uygulamalarda iyi bir performans artışı olacağını da söylemeden edemiyor. Sistem frekansları aynı olan Clawhammer işlemcisi ile bir Athlon XP işlemcisi karşılaştırıldığındaysa, Clawhammer’in yüzde

Küçük ve Büyük Kardefl Bir arada: Soldaki Clawhammer, sa¤daki Sledgehammer.

ailesinden farklı bir yol çiziyor. AMD işlemcilerinin en önemli avantajı uyumluluklarında gizli. Yani Hammer işlemci kullanacak olan kullanıcılar, günümüz uygulamaları çalıştırabilmekle kalmayacaklar, gelecekte çıkacak olan 64 bit uyumlu yazılımların da işlemci tarafından desteklenip desteklenmeyeceği konusunda endişelenmeyecekler. Söylentilere göre Intel, AMD’nin bu konseptine sessiz kalmayarak Yamhill kod adını taşıyan 32/64 bit’lik bir işlemci geliştirmiş. Ayrıca bu işlemcide, Intel’in SSE2 genişlemesinin lisansına karşılık AMD’nin x86/64 genişlemesinin yer aldığı söylentiler arasında.
Ecevit B›kt›m, ecevitb@chip.com.tr, (MCP+MCSE)

CHIP | MAYIS 2002

54
‹Ç‹NDEK‹LER

55 56 58 60

Dosya Al›flverifli: A¤da dosya transferi Veri Senkronizasyonu: PC-Organizer iletiflimi Ortak Altyap›: Donan›mlar›n paylafl›m› Çal›flma Gruplar›: A¤da ortak çal›flma

‹ki Bilgisayar Bir A¤da

Bilgisayarlar›n Ortakl›¤›
Bilgisayarlar› birbirileriyle ba¤lamak ve veri transferinde bulunmak, art›k her kullan›c›n›n ihtiyaç duyaca¤› ifllemlerden. CHIP, basit bir a¤›n nas›l kurulaca¤›n› aç›kl›yor.

E

ğer evinizde birden fazla bilgisayar varsa, her seferinde ya aynı bilgisayarı kullanmalısınız ya da farklı çözümler bulmalısınız: Örneğin A PC’sinden B PC’sine veriler nasıl transfer edilir? Eğer bilgisayarlardan biri dizüstü bilgisayarı ise, bu durumda veri kaynaklarının senkronizasyonu da gündeme gelir. Kısacası bir ağ bağlantısının kurulması zorunluluk halini alır. Ancak kurulacak ağın altyapısını belirlemek oldukça önemlidir. Bir odadaki iki bilgisayarı birbirine bağlamak için kullanılan veri kablosu da, bir ağ bağlantısı sayılabilir mi?

Yoksa sadece büyük işletmelere yüzlerce PC'yi birbirine bağlayabilecek sistemler mi ağ olarak kabul ediliyor? Bir ağ kurulumunun ardından mutlaka bir de ağ yöneticisi belirlemeniz gerekir mi?

Veri okyanusundaki bal›klar: Hangi sularda hangi a¤lar kullan›l›r?
Öncelikle kişisel kullanım amaçlı olarak bir mini ağ üzerinde bilgisayarları iki veya üç adet ile sınırlasanız da, ağların sayısı sonsuza kadar arttırılabilir. Bu işlem iki bilgisayar arasında 10 dolarlık bir kablolama ve Windows ayarlarında birkaç deği-

şiklikle başlayıp birçok bilgisayar arasında 500 doları aşan kablosuz çözümler ve yüksek yönetim ihtiyaçlarına kadar uzanabilir. Hangi durumda hangi çözümün tercih edilmesi gerektiğini ilerideki sayfalarda göreceksiniz. Burada tanımlanan problemler için, iki farklı çözüm öneriyoruz. İster iki bilgisayar arasında dosyaların orda oraya iletilmesi, ister veri senkronizasyonu veya birçok bilgisayardan oluşan bir sistem kurulması hedeflesin, kuşkusuz bir ağ ortamı yaratılması ve burada verileri akışının sağlanması gerekecektir.
Murat Karsl›o¤lu, muratk@chip.com.tr

CHIP | MAYIS 2002

de bağlantı kurulabilir. yeni alternatifinizin adı Bluetooth. Eğer bağlantı kurulacak bilgisayarlardan birisi bir dizüstü bilgisayarı ise Bluetooth tercih edilebilir. Örneğin Sphinx firmasının Pico Plug modeli 200 dolar civarında satılıyor. ağ kurulumu sırasında en büyük sorun olan kablo karmaşasına da son verilebilir. Bunun için Denetim Masas›'ndaki A¤ simgesine ve aç›lan pencerede Dosya ve Yaz›c› Paylafl›m› tufluna t›klay›n. Hemen bu işlemin ardından her iki bilgisayarda da Doğrudan Kablo Bağlantısı’nı kurun. Bu mini ağın maliyetini kablonun uzunluğu belirler. Küçük bir a¤da çal›flma gruplar›n›n ortak olmas› eriflim aç›s›ndan önemlidir. Bluetooth sayesinde. Bu bağlantı tipinde bilgisayarların rolleri değiştirilerek birbirine erişim sağlanabilir. Çözüm: Bluetooth teknolojisi ile kablosuz a¤ (Maliyet yaklafl›k 400 dolar) Eğer yerel ağ için daha fazla masraf yapmayı göze alabiliyorsanız.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 55 Network Kurulumu Dosya Al›flverifli E¤er zaman›n›z varsa iki bilgisayar aras›nda dosyalar› disket arac›l›¤›yla da tafl›yabilirsiniz. Öyleyse. Paylafl›m: A¤ ba¤lant› ile di¤er kullan›c›lar›n bilgisayar›n›zdaki kaynaklara ulaflabilmeleri için öncelikle bunlar› paylafl›ma açman›z gerekir. Kabloyu bilgisayarınızın hemen arkasında yer alan paralel port’a takın. paralel kablo ile kurulur. ileride ağınıza sorunsuz olarak yeni katılımcıların (örneğin sekiz farklı PC. Konuk bilgisayarın her iki bilgisayara erişimine olanak tanınırken ana bilgisayar kendi kaynaklarına erişebilir. tarayıcı ve benzeri donanımlar) eklenebilmesi olanağını sağlamasıdır. Ancak bu durumda kablo uzunluğunun ne kadar olacağını önceden bilmelisiniz. Yani kısacası 1 Megabyte boyutundaki dosya 11 saniyede iletilebilir. Ayrıca. Örneğin üç metre uzunluğundaki bir paralel kablo. Bunlardan biri “Konuk” diğeri ise “Ana” bilgisayar olarak tanımlanır. CHIP | MAYIS 2002 . Bu tan›mlar› A¤ simgesine t›klad›ktan sonra Tan›mlama kart›ndan gerçeklefltirebilirsiniz. Ortak Çal›flma: A¤ üzerinde tüm kullan›c›lar›n kusursuz tan›mlanmas› gerekir. 1. Bu yüzden her iki bilgisayarın da rollerinin belirlenmesi gerekir. Kablosuz bağlantıya alternatif olarak kızılötesi bağlantı tipi de önerilebilir (s56’da “Veri senkronizasyonu”na bakın). her seferinde sadece bir bilgisayarın diğerindeki kaynaklara erişimine izin verilmesidir. Kablolamak ya da kablolamamak? ‹ki bilgisayar aras›nda en kolay ba¤lant›. paralel bağlantı kablosuyla sağlanır. Bunun için Windows Gezgini'nde bir sürücü üzerine sa¤ tuflla t›klay›n. Bu teknoloji PC’ler ve çevre donanımları arasında kablosuz veri transferini sağlayan bir tekniktir. Bağlantı kablosuz gerçekleştirildiği için. Di¤er taraftan az bir masrafla bir mini a¤ ya da daha fazla yat›r›mla konforlu çözümler üretilebilir. bilgisayarların özgürce yer değiştirilmesine ve hareketine de olanak tanınır. Bluetooth teknolojisinin sağladığı en önemli avantajlardan birisi. Bunun için her bilgisayar için bir ad ve çal›flma grubu belirlenmelidir. TEMEL AYARLAR Yapmak istedikleriniz: İki bilgisayarınız var ve biri üzerinden diğerindeki dosyalara erişmek ya da verileri değiş tokuş edebilmek istiyorsunuz. Ancak bu durumda iletişim hızı onda bir oranına düşer ve transfer yaklaşık saniyede 90 kilobyte olarak ölçülür. Paylafl›m seçene¤i üzerine t›klayarak. karar almadan önce bilgisayarlarınızı kullanmak istediğiniz yere yerleştirin. Bu işlemlerin oldukça basit bir biçimde ve olabildiğince kısa sürede tamamlanması gerekiyor. Masaüstü PC’niz için ise bir Bluetooth adaptörüne ihtiyaç duyulur. ‹letiflim: Temel ayarlar›n son ad›m›nda sürücülerinizi veya klasörlerinizi paylafl›ma açabilirsiniz. Eğer dosyalarınızı masaüstünü PC ve dizüstü bilgisayar arasında paylaşacaksanız dizüstü bilgisayarınız için de Sphinx firmasının Pico Card modeli benzeri bir PC-Card modülüne ihtiyaç duyulur. Bu ucuz çözümün en büyük dezavantajı. Çözüm: Paralel kablo ile veri iletiflimi (Maliyet yaklafl›k 10 dolar) İki bilgisayar arasındaki en basit çözüm. DİKKAT! Paralel doğrudan kablo bağlantısı yerine seri kablo ile 2. yazıcı. Üstelik oldukça ucuz bu çözümün h›z› sizin için yeterli de¤ilse pahal› ve h›zl› bir teknik olan Bluetooth tercih edilebilir. 10 dolar civarında satılır. kaynaklar›n›z› di¤er kullan›c›lar›n eriflimine açabilirsiniz.

Infrared Monitor’de Identifaction kart› alt›nda iletiflim partneriniz için bir isim belirleyin. Ancak korkmanıza gerek yok. Bazı donanımlarda kızılötesi arabirimin tanıtılmasında zorluklar yaşanabilir.56 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Network Kurulumu DOSYA SENKRON‹ZASYONU Veri Senkronizasyonu Seyahatlerinizde dizüstü bilgisayar›n›z› kullan›yor musunuz? Vakit nakittir! Peki ama evinize döndü¤ünüzde tüm bu çal›flmalar›n›z masaüstü PC’nize nas›l aktar›lacak? Ajandan›zdaki planlar›n da eflitlenmesi gerekir. CHIP | MAYIS 2002 . Bu simgeye tıkladığınızda. telefon nu- Etkinlefltirme: K›z›lötesi ba¤lant› otomatik olarak çal›flmaz. 2.4 kilobyte). Havadan Eriflim: Tüm bilgisayarlarda bir k›z›lötesi adaptörü ile kablosuz iletiflim gerçeklefltirilebilir. içerisinde dizüstü bilgisayarınızla eşitlenmesini istediğiniz dosyaları saklayabileceğiniz Windows Gezgini benzeri bir klasör göreceksiniz. Bu pencerede Options kart›na geçin ve Enable infrared communication seçene¤ini iflaretleyin. tüm adres veritabanını eşitleyebilirsiniz. Yapmak istedikleriniz: Adresler. Bu yüzden her iki bilgisayar da birbirine yakın yerleştirilir. maraları. Dizüstü bilgisayarınızda kızılötesi arabirimini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Çözüm: PC’nize k›z›lötesi modülü (Maliyet yaklafl›k 65 dolar) Genelde PC’lerde kızılötesi arabirime standart olarak yer verilmiyor. Yani bu durumda ek donanımlara ve kablo bağlantısı kurulmasına ihtiyaç duyulmaz. nıma hazır hale gelir. notlar ve takvim planları gibi dosyalar olmadan. PC kızılötesi arabirim ile donatıldıktan sonra. Eğer sürücülerin kurulumu sorunsuz bir biçimde tamamlanırsa. Donan›m›n kurulmas›n›n ard›ndan aktif hale getirilmesi gerekir. Bu işlemin ardından Bilgisayarım klasöründe PC’nizin veri senkronizasyonuna hazır olduğunu belirten kızılötesi alıcı simgesi belirir. bir dizüstü bilgisayar veya organizer sahibi. Büyük ofislerde kar›fl›kl›¤› önlemek için Computer Description sat›r›na k›sa bir aç›klama yazabilirsiniz. USB veya seri modeller aras›ndaki seçim ise size kalm›fl. Kuşkusuz seri bağlantı için de piyasada farklı modellere rastlamak mümkün. artık kızılötesi bağlantı arabirimine yer veriliyor. Bunun için gerekli olan kızılötesi simgesini Denetim Masası’nda bulabilirsiniz. artık el bilgisayarlarıyla da iletişim kurulabilir. seri bağlantı kadar yavaş gerçekleştirilir (maksimum 14. Programlar menüsünden çal›flt›r›ld›¤›nda verileriniz otomatik olarak güncellenir. Denetim Masas›'nda bu ifllem için Infrared simgesi yer al›r. seyahat sırasında dosyalar arasında kaybolabilir. Dosya senkronizasyonu için Windows masaüstünde yer alan “Evrak Çantası”nı kullanabilirsiniz. çünkü kurulum basit bir biçimde tamamlanıyor. Çözüm: Notebook ve Organizer k›z›lötesi ile ba¤lanabilir Tüm yeni mobil donanımlarda. Örneğin Visor Prism cihazıyla (Handsprig. adaptör kulla- Senkronizasyon: Masaüstü ve el bilgisayar›n›z aras›nda verilerin senkronizasyonu için el bilgisayar›n›zla birlikte verilen yaz›l›ma ihtiyaç duyulur. Burada eşitlemek. örneğin Outlook’taki adres defteri üzerinde çalışmak için hem masaüstü PC’nizde hem de dizüstü bilgisayarınızda zaman zaman ayı konuma getirilmesi anlamında kullanılıyor. Tan›mlama: ‹ki ya da daha fazla bilgisayar›n iletiflimi için kat›l›mc›lar›n birbirlerini tan›mlamalar› gerekir. Kızılötesi adaptörleri artık USB port’undan da bilgisayarınıza bağlanabiliyor. Kızılötesi bağlantıda iletişim. Bu durumda kullanım kılavuzlarından yardım alabilirsiniz. Ancak örneğin adresler ve ajanda verileri çok fazla yer kaplamadığından senkronizasyon için iletişim hızı yeterli olacaktır. Böylelikle sadece bir tuşa basarak. Bu işlem kızılötesi bağlantı ile en kolay ve hızlı biçimde gerçekleştirilir. Her iki durumda da yaklaşık 65 dolara kızılötesi bağlantıya sahip olabilirsiniz (örneğin Tekram’ın IRMate IR410U modeli). Bu tip programlar aras›nda en popüleri Hot Sync arac›d›r. Bu durumda veri kaynaklarının zaman zaman masaüstü PC’niz ile eşitlenmesi gerekir. 1. görev listeleri. Kuşkusuz bu bağlantı biçiminde alıcı ve göndericinin bağlantı noktalarının birbirini direkt olarak görmesi gerekir. yaklaşık 400 dolar) birlikte sisteminize Hot Sync yazılımı kurulur.

Kurulan altyapı her iki bilgisayar tarafından da kullanılabilir. Çözüm: PC’leri a¤ bileflenleriyle ba¤lamak (Maliyet yaklafl›k 40 dolar) İki bilgisayarın birbirine bağlanması sırasında kullanılabilecek en uygun çözümlerden birisi de ağ kartlarıyla sağlanır (Cat 5 Corss-Over kablo). Kurulum: Kartlar›n bilgisayara tak›lmas›n›n ard›ndan Windows sürücü kurulumu uyar›lar›yla aç›l›r. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi s60’da “Çalışma Grupları” bölümünde bulabilirsiniz. Bunun haricinde yazıcı ve tarayıcılar da ortak kullanılarak ek tasarruf sağlanır. Windows gerekli ayarların tamamlanmasında size yardımcı olacaktır. Do¤rudan Ba¤lant›: ‹ki PC'yi birbirine ba¤lamak için a¤ kart› ve bir kablo yeterli olur. örneğin Vobis Highscreen Fast Etheret. 1 megabyte veri transferi gerçekleştirilebilir. her iki bilgisayarda da yazıcı veya tarayıcı gibi donanımlara ihtiyaç duyulabilir. Çözüm: PC’lerin USB arabirimiyle ba¤lanmas› (Maliyet yaklafl›k 65 dolar) Bir USB ağının kurulumu oldukça basit gerçekleştirilir. Örneğin Empire Earth veya Civilization3 gibi oyunlar ruhsuz bilgisayarlar yerine canlı rakiplere karşı çok daha büyük bir zevkle oynanabilir. üç adet USB Netlinks satın almanız gerekir. ancak iletişim beklediğiniz kadar hızlı olmayabilir. Büyük elektronik marketlerinde ihtiyacınız olabilecek tüm parçalara sahip komple setler bulabilirsiniz. Lindy firmasının USB Netlink modeli (yaklaşık 60 dolar) ve ek bir USB kablosuyla (yaklaşık 5 dolar) iki PC'yi birbirine bağlayabilir ve kaynaklarınızı paylaşabilirsiniz (s55’e bakın). ağ kablosunu ağ kartı üzerine takın ve her iki bilgisayarı da başlatın. A¤ yaz›c›s›ndan faydalanabilmek için Bafllat/Ayarlar/Yaz›c›lar üzerinden Yaz›c› Ekle simgesine t›klay›n. Üstelik USB ağları ağ kartlarıyla erişilebilen iletişim hızını sağlayamazlar ve saniyede maks. Bu standart. lı bir biçimde çalışma grupları oluşturulabilir. dosyalarınızı saniyede 3 ile 7 megabyte arasında değişen hızlarla transfer edebilirsiniz. Örneğin üç PC'yi birbirine bağlamak için 60 doları gözden çıkararak. Kurulum do¤rulu¤unu Ayg›t Yöneticisi'nden kontrol edebilirsiniz. İki bilgisayar için bir komple paketi 40 dolara satın alabilirsiniz. kablolar ve sürücüler do¤ru biçimde kurulduktan sonra Denetim Masas›/A¤ üzerinden TCP/IP iletiflim kural›n› kontrol edin. Üstelik bu çözüm ile sağlanan iletişim hızı ağ oyunlarının oynanması için de yeterli olur. Kablo uzunluğu ve dış etkenlere bağlı olarak. Bu sayede ağ üzerinde çok kolay ve hız- 2. Örneğin 3Com gibi kaliteli bir markanın tek başına ağ kartını ise yaklaşık 20 dolara edinebilirsiniz. Kablonun maliyeti ise 7 ile 15 dolar arasında değişir.. CHIP | MAYIS 2002 . Ağ kartları kutusundan çıkan disket ya da CD üzerinden donanım sürücülerini kurmanız gerekir.58 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Network Kurulumu A⁄ KURULUMU Ortak Altyap› K›sacas› “Birimiz hepimiz için.” ‹yi donat›lm›fl bir büro ayn› zamanda performans› yükseltir. veri alışverişinde bulunan tarafların anlaşmasını sağlar. Her iki bilgisayarın anakartı üzerindeki boş bir slot’a ağ kartını yerleştirdikten sonra kasayı kapatın. Ancak bu tip bir bağlantı tabii ki diğerlerine göre daha masraflı olacaktır. Yeni Yaz›c›: E¤er bir bilgisayar üzerindeki kaynaklar paylafl›ma aç›lm›flsa (s55’teki Temel Ayarlar’a bak›n) di¤erlerinin yaz›c› sürücülerini kurmalar› gerekir. Windows veya sürücü CD'nize ihtiyaç duyulabilir. Kartların kurulumu diğer tüm ek kartların kurulumuna benzer biçimde gerçekleştirilir. Bu donanımlardan iki tane almak yerine bilgisayarları birbirine bağlayabilirsiniz. E¤er a¤ kart› görünüyorsa her fley yolunda anlam›na gelir. ‹letiflim Kurallar›: Kartlar. E¤er burada görünmüyorsa Ekle/‹letiflim Kural›/Ekle/ Microsoft/TCPIP'yi iflaretledikten sonra Tamam'a t›klay›n. Ancak iki bilgisayar için iki yaz›c› veya iki taray›c› gerekli mi? Kuflkusuz küçük bir a¤ ayn› zamanda tasarruf sa¤lar. Yapmak istedikleriniz: Eğer evinizdeki iki bilgisayar farklı kişiler tarafından kullanılıyorsa. 1. Bilgisayar›n›z yeniden bafllat›ld›ktan sonra TCPIP iletiflimine haz›r hale gelir. Ancak bu yöntemle ikiden fazla bilgisayar ba¤lanamaz. Her iki PC üzerinde de sadece sürücünün kurulması yeterli olur. Üstelik bu tip bir mini USB ağı basit bir biçimde yeni katılımcılarla genişletilebilir. Böylelikle kullanıcıların bilgisayar kasasını açması ve anakart üzerine ağ kartlarını yerleştirmek için vakit kaybetmeleri gerekmez.. Bunun için TCP/IP gibi bir ağ iletişim kuralı temel alınır.

Wireless LAN ile bilgisayarlarınızı birbirine bağlayabilirsiniz. ve kullanıcı sayısı zamanla artıyor.60 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Network Kurulumu GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹ Çal›flma Gruplar› Özellikle de profesyonel kullan›c›lar üç ve daha fazla PC ile bir a¤ kurmak isteyebilirler. Örne¤in bu durumda sürücülerinizin veya klasörlerinizin salt okunur hale getirilmesi mümkün olur. Üstelik maliyeti oldukça yüksektir. Örneğin 500 megabyte'ın üzerinde dosya bulunan bir klasörün. Yapmak istedikleriniz: Evinizdeki bilgisayar Yazma Korumas›: Paylafl›ma aç›lan klasörlerinizdeki dosyalar›n de¤ifltirilmesini veya silinmesini önleyebilirsiniz. Her bilgisayarın konumunu ve kabloların izleyeceği yolu belirleyin. Çözüm: Birçok PC aras›nda kablosuz ba¤lant› (Maliyet yaklafl›k 1500 dolar) Eğer siz de evin dört bir yanını saran kablo karmaşasından nefret edenlerdenseniz. Hub gönderilen paketlerin doğru alıcıya ulaştırılmasını sağlar. ağ üzerinden kopyalanması 15 dakika kadar sürebilir. Her bir ek ağ kartı içinse. iletişim hızı orantılı olarak düşer. 2. WLAN. Parola: Eriflim kontrolü parola ile de sa¤lanabilir. Elektronik cihazlar ya da elektrik kabloları ağ kabloları üzerinden iletişimi olumsuz etkiler. Pencerenin alt›ndaki alana tam eriflim ve salt okunur durumlar› için farkl› parolalar belirleyin. yaklaşık on saniyede ağ üzerinden iletilir. yaklaşık 20 dolar ödemeniz gerekir. Ailenin yeni fertleri de artık bilgisayar sahibi oldu ve tüm bilgisayarların birbirine bağlanarak dosya paylaşımına imkan sağlanmasını istiyorsunuz. Önceki bölümdeki gibi bileşenleri anakarta yerleştirip sürücülerini kurarak. Böylelikle ağınızı bir bina içerisinde farklı katlara da paylaştırabilirsiniz. Bu cihaz hub'ların zeki ve biraz daha gelişmiş bir türüdür. 3Com. her bilgisayarda donanım kurulumunu tamamlayın. ancak önceden planlanmas› gerekir. yaklaşık 70 dolar karşılığında sahip olabilirsiniz. ancak kurulumu ve yönetimi çok daha pratiktir. Compaq ve Intel gibi firmaların kablosuz ağlar için geliştirdikleri çözümlerden faydalanabilirsiniz. Denetim Masas›'ndaki A¤ seçeneklerinden Eriflim Denetimi kart›na geçin ve burada kullan›c› ve grup listelerinin al›naca¤› sunucuyu belirtin. Bu yatırım ile birlikte örneğin saniyede 750 kilobyte ile 1 megabyte arasında veri transferi ile 10 megabyte'lık bir dosya. ancak çok daha zahmetli olacağını kabul etmek gerekir. Böylelikle dosyalar›n›z aç›labilir ancak kimse taraf›ndan de¤ifltirilemez. S›n›rlama: Eriflimi engellemek için "Kullan›c› düzeyi eriflim denetimi" de kullan›labilir. WLAN'da veri iletişim hızının klasik ağlarla karşılaştırıldığında düşük olduğu görülür (saniyede 300 ile 600 Kilobyte). Komple A¤: Hub olarak adland›r›lan da¤›t›m merkezleri ile bir a¤ sistemi prensipte birçok bilgisayar› birbirine ba¤layabilir. Cisco. Ağın kapsama alanı. Çözüm: PC'leri klasik bir a¤ ile ba¤lay›n (Maliyet yaklafl›k 100 dolar) Hub merkezi dosya dağıtımı için kullanılır ve tüm bilgisayarlar kablo ile bu cihaza bağlanırlar. Eğer hub üzerinde mevcut bağlantı noktalarından daha fazla sayıda PC'yi birbirine bağlamak istiyorsanız. CHIP | MAYIS 2002 . Switch içinse 15 dolar daha fazlasını gözden çıkarmalısınız. büronun yapısına ve bilgisayarlar arasındaki duvarlara bağlı olarak onlarca metreye kadar çıkabilir. 1. ÖNERİ: Birçok bilgisayarın (altı veya daha fazla) veya yüksek veri alışverişinin bulunduğu durumlarda switch satın almanız önerilir. yaklaşık 50 dolar civarında satılan ekstra bir hub daha satın almanız gerekir. Paylafl›m kart›nda Parolaya Ba¤l› seçene¤ini iflaretleyin. Ardından temel ayarları düzenleyin (s55’e bakın). Teknik olarak bu altyap› da oldukça basittir. Ek olarak güvenlik amaçlı bazı düzenlemeler yapabilirsiniz (soldaki kutucuğa bakın). Bu işlem kuşkusuz kablo ağları ile de gerçekleştirilebilir. Eğer çok sayıda küçük dosya transfer ediliyorsa. kablo temelli ağlar ile aynı fonksiyonları sunar. İhtiyacınız olan ağ donanımlarına. Baz istasyonu için yaklaşık 700 dolar ve her bir bilgisayara takılacak olan adaptörler için ise 200-300 dolar masraf yapmanız gerekebilir.

Karşımızda hiç de çekici olmayan bir büro. elinde bir klasör. iki uzun koridorun sonundayız. Bunu nasıl yaparız? Bunu nasıl başarırız? Bunlar dünyanın tüm geliştirme laboratuvarlarındaki mühendislerin kendilerine sordukları sorular.. film endüstrisi için devrimci bir ›fl›kland›rma lazeri gelifltirdiler. Arri kameralardan sonra Arri lazeri.and the winner is: Arri-Laser Münihli Johannes Steurer ve ekibi. M ünih-Schwabing’te. Johannes Steurer’ı Oscar ödülünün verilmesi için davet etme şerefine nail oluyor. nihayet Los Angeles’a bir uçak bileti ile Johannes Steurer oturuyor.. Ard›ndan da ödüllerini ald›lar: Y›l›n teknoloji alan›ndaki Oscar’› onlar›n oldu. tüm hırsı.. sonra temize çekilmiş çizimler. Burada günler çoğunlukla “nasıl?” sorusuyla başlıyor.... Ama bu büroda.62 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Teknoloji Oscar’lar› .arri. Ar- CHIP | MAYIS 2002 . sabahları Münih’teki geleneksel firma Arri’deki (www. belirleyici ve aynı zamanda esrarengiz ve banal bir “nasıl?” sorusu üzerinde yoğunlaşıyor: “Nasıl bir Oscar kazanırız?” Orada. ikinci katta.. Pierson ünlü Academy of Motion Picture Arts and Sciences başkanı. en aşağıda kurşun kalemle yapılmış eskizler. en arkada sağda. kahve makinesini geçtikten sonra. Bun- ların altında Frank Pierson adlı bir kişinin teknoloji dalındaki Oscar’ın kazanılmasına ilişkin tebrik mektubu bulunuyor. “Başka bir şey de beklemiyorduk zaten” diyor bilgin. ara yolların birinde.. meslektaşı Franz Kraus ve ekibin öteki üyeleri. Pierson. İki yıl boyunca o.com) bürolarına geliyor ve akşamları Los Angeles’ta yaşanacak görkemli bir akşama bir parça daha yakınlaşmış oldukları umutlarıyla bürolarını terk ediyorlardı. bir adamın tüm bilgisi. daha yukarıda planlar.

” diyor. bir film için yedi haftaya ihtiyaç duyan ve kalite kaybından dolayı CHIP | MAYIS 2002 . film tekelinin üretim sonrası alanı için ilk buluşu olan Arri-Laser’a veriliyor. Steurer bir filmin Arri-Laser kökenli olup olmadığını teşhis edebiliyor. Bunları çekildikten sonra işlemek. Şimdiye kadar bunun için 10 Oscar kazanılmış. “Filmler ruhunu kaybetmemeli” Buna karşılık Arri-Laser.112 piksel) 3. Yeni proje de gizli ve tabii ki Oscar adayı. Dijital resim verilerinin bu kopya üzerine ›fl›kland›r›lmas›n› Arri-Laser hallediyor. bu geriye transfer. Şimdiye kadar. Steurer düşünüyor. 12 rejisör bir kere Arri-Laser tekniği ile bir kere de Arri-Laser tekniği olmaksızın işlenmiş bir sahneyi birbiriyle karşılaştırmış. yani sözde dijital çağda bile 35 mm’lik film üzerine çekiliyor. Oscar. çünkü sinemalar hala bu eski. Sinyal modülasyonu AOM’de akustik dalgalarla titrefltirilen bir kristal resim verisi sinyali lazer ›fl›nlar üzerine modüle ediliyor. Düşünür Steurer “Filmlerin ruhunu kaybetmemesi için dikkatli olmalıyız. “Film branşında üretim yapanlar Arri-Laser’ı görmezden gelemez” diyor bilgin. Bu ilk bakışta bir derin dondurucu izlenimi uyandıran cihaz. elektroteknik doktoru ve sinema tutkunu Johannes Steurer. “Bu rakamlarla her bir üreticiyi mutlu kılmanın olanaklı olduğunu” biliyor mühendis. 90 dakikalık bir film için 135 bin adet olmak üzere her bir resim tek tek taranıyor. masasının üzerindeki klasöre parmaklarıyla dokunuyor. efektler eklemek için resimler taranıyor. üç ana renkte tan›mlanm›fl ›fl›k yay›yor. “bu kadar basit. yeşil ve mavi için katı çizim lazerleri ile çalışıyor. analog ama emektar teknik ile çalışıyor. agaro@chip. Bu durum resim başına 12 milyon piksel. kapağı açılır açılmaz “Harry Potter” ya da “Yüzüklerin Efendisi” gibi filmlerin harika bir kalitede beyazperdeye yansımasını sağlayan bir teknik içerdiğini gözler önüne seriyor. Ana Bilgisayar Resim verileri (50 MByte/resim) Yönlendirici ayna Akust-optik modülatör Kat› cisim lazeri Yüksek derecede etkili üç lazer. Film bittiğinde tüm kayıtlar sabitdiskten 35 mm’lik malzeme üzerine geri ışıklandırılıyor. Schwabing’ten gelen buluş 12’ye 0 üstün gelmiş. PH / Garo Antikac›o¤lu. Yani birbuçuk saatlik bir film için beş günden daha az bir zamana ihtiyaç duyuluyor. Akşamdan sabaha derin dondurucu büyülü kutu halini almış bulunuyor. 11. Dijital tekniğin sunduğu olanaklar. “Tabii ki bunu görmek olanaklı. bir şaheser oluşturuyor.096x3.tr Hollywood’a destek: H›zl› Arri-Laser Neredeyse tüm filmler bugün de.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 63 Teknoloji Oscar’lar› ARRI LAZER‹N ÇALIfiMA ‹LKES‹ Dijital resim verilerinden bir film kopyas› oluflturmak Bir filmi sinemada oynatabilmek için hala selüloyt üzerine bir film kopyas› gerekiyor. hemen hemen hiçbir kalite kaybı olmaması ve kayıt başına üç saniyelik işleme süresi anlamına geliyor. Johannes Steurer bu kutuyla ve şimdiden parça başına 400 bin euro’luk fiyatıyla 75 kez satılmış olmasıyla gurur duyuyor. Saniyede 25 adet. Bu tümüyle olağan bir durum.” her bir kameramanın sinirini bozan. ›fl›ma yo¤unlu¤unu tam olarak ›fl›kland›r›lacak film malzemesi ile uyumland›r›yor. resimlerin çok mükemmel bir hal alması.com. ana renkler olan kırmızı.” Arri buluşunu Los Angeles’ta sunduğunda. Kombine lazer ›fl›n› (RGB) Döner befl köfleli prizma Film ›fl›kland›rma Lazer resim bafl›na (4.7 saniye ›fl›kland›rma süresine ihtiyaç duyuyor. ND filtre seti Nötr yo¤unluklu filtreler. cazibesini yitirmesi tehlikesini içinde barındırıyor. Filmin ilerleme yönü Ifl›kland›r›lmam›fl film Objektif Gelifltirme Ifl›kland›r›lm›fl film Gelifltirilmifl film Lazer ›fl›n›n›n yazma yönü ri film kameraları alanında dünya piyasasında lider ve 1917 yılında kurulmuş işletmede üretilen ürünler dünyanın dört bir yanındaki kameramanların gözünde bir efsane. Her zaman olduğu gibi. enerji canavarı Gas-Laser’lar ile gerçekleştiriliyordu.

Tek sorun bu değildi. IDE cephesinde gelinen sonraki nokta ise Ultra Ata arabirimi. Serial ATA II: A¤ uygulamalar›nda ek güç Sonuç: Serial ATA’ya geçifl haz›rl›klar› Serial ATA Teknolojisi Teknolojinin Dünü.. Bu sayede hız ve güvenirlilik artırıldı.64 ‹Ç‹NDEK‹LER 65 66 67 Serial ATA’ya Geçifl: Paralel ATA geliflimi. teknolojik gelifliminin son noktas›na gelmifl gibi görünüyor. INT 13’ün BIOS’a eklenmesi ile bu sorun çözüldü. diğer bilgisayar donanımları ile iletişim kurmak için arabirimleri kullanırlar. Günümüzde IDE arabirimi anakartın üzerinde geliyor. S abitdiskler veya optik cihazlar. 2 GB’nın üstündeki kapasiteye sahip olan diskler için üretilen arabirimin sorunu ise 8. CRC. Bu arabirim ile birden çok cihaz aynı kablo üzerinden desteklenebiliyordu. Günümüzde yaygın olarak Ultra ATA-100 kullanılıyor. ST-506’nın devamı olan bu arabirim. Ama pek tutulmadı ve yerini SCSI arabirimine bıraktı.1 GB’ı adresleyebiliyordu. Ama üreticiler durmak bilmediler ve Enhanced IDE arabirimini geliştirdiler. Gelifltiricilerden oluflan büyük bir grup.. bu ihtiyac› Serial ATA arabirimi ile çözmeyi baflard›.625 MBps-1. Çünkü bu özellik sayesinde BIOS adreslemesi 64 bit’e çıkarıldı. Bugünü Paralel ATA. Ama FAT 32’li Windows sürümünün çıkması ile birlikte bu sorun da çözülebildi. ATA yani Advanced Technology Attachment olarak da adlan- dırılan bu arabirim. saniyede 33 MB’lık bir hıza sahipti.2 MBps arasında değişen bir hız değerine sahipti. Sonra Maxtor tarafından ESDI oarak adlandırılan yeni bir arabirim geliştirildi. Adlarından da anlaşıldığı gibi bu arabirimlerin hızları 66 MBps ve 100 MBps. Fat 16 siste- mi sadece 2. Hatta bazı anakart üreticilerinin Ultra ATA133’ü desteklemeye başladıklarını görebi- CHIP | MAYIS 2002 . yazılması gereken verinin yazmadan önce kontrol edilmesi ve hata bulunursa yazma işleminin tekrardan başlatılması işlemine denir. saniyede 16. BIOS 24 bit adreslemeyi kullanıyordu ve ancak 8.6 MB’lık hız değeri ile göze çarpıyordu. Bu arabirim 20 ve 34 pinlik iki kabloya sahipti ve verileri seri formatta iletirdi. teknolojideki bu son de¤ifliklikleri sizler için araflt›rd› ve yorumlad›.4 GB limiti idi. İlk arabirim IBM bilgisayarlarda bulunuyor ve ST-506 olarak adlandırılıyordu. ATA-2 ile uyumlu olan bu arabirim. Fast ATA ya da ATA 2 olarak adlandırılan bu arabirim. Yalnız 40 pinlik bir kablo ile bağlanan bu cihazlara jumper ayarı yapmak gerekiyor. Bir işlemde bir bitlik bir bilgi aktaran bu arabirim. Durum böyle olunca da. 0. CHIP. ATA arbiriminin 28 bit adresleme kullanılmasına karşın.4 GB adreslenebiliyordu. aynı kablo sistemine sahipti ve 3 MBps’lik bir veri transfer hızına çıkabiliyordu. Dolayısıyla büyük kapasiteli diskle 2. Hepimizin bildiği master/slave olarak adlandırılan arabirime... controller’ın diskin içine girmesi ile ünlenmişti. Integrated Device Electronics veya kısaca IDE olarak bildiğimiz arabirim bir sonraki gelişme idi. Zamanla bu arabirim de geliştirildi ve sırayla ATA-66 ve ATA100 arabirimleri geldi. daha h›zl› bir arabirim gerekiyor. Bu arabirim ile birlikte Cyclical Redundancy Check Error kontrolü getirildi.1 GB’lık partisyonlara ayrılmak zorundaydılar. iki adet cihaz bağlanabiliyor.

Bu yeni arabirim Ultra Serial ATA 1500 ya da SATA/1500 olarak adlandırılıyor. Çünkü gerilim iletimi ile veri aktarımda sorunlar yaşanabilir. Serial ATA k Kabloda De¤ifliklik: Serial ATA kablosunun. Kablonun ince olması sayesindeyse. günümüzde kullanılan paralel I/O yapısının yerini aldıktan sonra. Bu arabirim sürekli geliştirilerek standartlaştırıldı. kasa içindeki hava sirkülasyonu daha etkili hale gelebilecek ve kasa içi ısı değeri düşebilecek. Intel. Serial ATA. Ama IDE arabirimi yerini daha geniş bir desteğe sahip olan Serial ATA’ya bırakıyor. Intel ve AMD işlemcileri de bu hız artışından faydalanabilecekler. Ayrıca veri iletimi ve gönderimi. ATA 100 arabiriminin teknolojik gelişmenin sonuna yaklaşması sonucu yeni bir arabirim için kollar sıvandı. Bu da en çok paralel ATA arabirimini etkiliyor. Örne- Güç Dönüfltürücüsü: Eski sistemler için düflünülmüfl olan bu kablo sistemi ile Serial ATA arabirimine geçilebiliyor. Bu ekstra damar sayısı yüksek veri transfer hızlarının güvenli yapılabilmesi için geçerli. ATA’n›n geliflimi: SATA/1500 kullan›ma haz›r İlk zamanlarda bir ATA standardından söz edilmezdi. Ardından. Paralel ATA versiyonlarında sinyal iletim kabloları ile güç kabloları farklıydı. Serial ATA’da sinyal iletim kabloları ile güç kablolarının aynı hat üzerinden iletilmesi öngörülüyor. optik sürücü/yazıcı ve sabitdisk gibi cihazlara yüksek bir bant genişliği sunacak. Buna karşın. En son değişiklik ise. Çünkü saniyede 100 Mbyte’lık bir hız ile veri transferi gerçekleştirebilen bu arabirim teknolojisinin sınırına dayandı. IDE ATA’nın bir sonraki adımı olarak görülüyor. kart üreticileri de destek vererek ATA özellikleri geliştirildi. Serial ATA’nın teorik olarak saniyede 600 Mbyte’lık bir veri transfer oranına ulaşılması gerekiyor. Yeni arabirimin bir çok üretici tarafından desteklenmesi de önemli bir avantaj. Ama. arabirimi geliştiren grup. CHIP | MAYIS 2002 . Bugün- ğin. piyasada bulunan işletim sistemleriyle ve yazılımlarla uyumlu olmakla kalmıyor. IDF (Intel Developer Forum) ve CeBIT fuarındaki izlenimlerimizden yola çıkarak. 4 pin’i 15 pin’e çeviren basit bir kablo dönüştürücüsü de kullanılıyor. Serial ATA’n›n teknik özellikleri: SCSI arabirimine rakip Bu teknolojinin performans değerlerinin ne olduğu hakkında çok net bilgi§ yok. Seagate’ten Bir ilk: Seagate ürünlerinde Serial ATA arabirimini kullanan ilk disk üreticilerinden biri. Yeni standart sayesinde yeni nesil sabitdiskler daha yüksek bir performansla çalıştırılabilecek. Bu arabirim. IBM ve Maxtor’un yanı sıra Seagate de bu yeni arabirimi ürünlerine entegre etmeye başladı bile. Serial ATA’ya geçifl: Paralel ATA geliflimini tamamlad› Serial ATA. Dell. yani simetrik veri iletim tekniğinin kullanılması. Yani amatörce bir yol izlendi. Bunu Paralel ATA’nın BUS topolojisi ile karıştırmamak gerek. sinyal kablosu ile güç kablosunun aynı kanalı kullanmadığını söyleyebiliriz.. Paralel ATA ile k›yasland›¤›nda. Çünkü yıldız topolojisinde de olduğu gibi sistemler bire bir bağlanıyorlar. Böylece CD-ROM ve sabitdiskler için ATA kabloları geliştirildi. Ve sonunda Serial ATA standardı geliştirildi. hepimizin bildiği 40 lerde birçok veri transfer uygulaması seri bağlantıyı tercih ediyor. Intel Developer Forum’da ilgili kişilere tanıtıldı. çok daha ince bir yap›da oldu¤unu söyleyebiliriz. veri transfer hızının en az saniyede 150 Mbyte olacağını garanti ediyor. Çeşitli firmaların tavsiyeleri ve tecrübeleri sonucunda zamanla ana- damarlı kablodan 80 damarlı kabloya geçiş ile yapıldı.0 olarak adlandırılan bu yeni standart. Örneğin çok önemli olan BUS terminasyonu bu standarda sonradan eklendi. Bu gelişmeden sonra Small Form Factor komitesi ATAPI arabiriminde standartlaşmaya gitti. ANSI (American National Standarts Institude) tarafından bir standart haline getirildi.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 65 Serial ATA Teknolojisi liyoruz. ATA 1. Hatta Serial ATA cihazlarının güç girişi farklı olduğu için. Yeni seri I/O mimarisi. LVDS’nin. Bu da sistem kasalarını daha küçük boyutlara indirebilecek. Yeni arabirimi geliştiren grup geçtiğimiz aylarda bu yeni endüstri standardının son rötuşlarını tamamladı. farklı veri yollarından yapılıyor. APT.. master/slave konseptini de destekliyor. Nedeni ise. daha çok yıldız topolojisine benziyor.

özel geliştirilmiş bir adaptör sayesinde SATA controller üzerinden çalıştırılabilirler. Yani USB/USB2 ve Firewire arabirimleri. Kablo ba¤lant›lardaki de¤ifliklik: Kablo karmaflas›na son Paralel veri iletiminde hız sadece kısa mesafeli uzaklıklarda etkiliydi. Bu nedenle de. Bu master mimarisine iki adet de slave dahil ediliyordu. Ayrıca. Yeni bağlantının bir diğer özelliği de. yeterince esnek bir yapıda değillerdi.5 GB/s) 300 Mbyte/saniye (3 Gb/s) 600 Mbyte/saniye (6 GB/s) CHIP | MAYIS 2002 . sadece dahili veri transferler için düşünülmüş olması. paralel bağlantıdan alıştığımız kalın kablo yerine çok daha ince bir kablo kullanılması. Serial ATA için 6 ya da 8 damarlı bir kablo yeterli. Geçen aylarda katıldığımız IDF’de bu konseptin ilk ürünlerini görme fırsatımız oldu. Paralel kablolarda bu damar sayısı 40 idi. Jumper ayarı yok. ama hız önemli derecede düşüyordu. kasanın içindeki hava sirkülasyonunu da etkiliyorlardı. Serial ATA II arabiriminden söz edilmeye başlandı. Low Voltage Different Signal tekniği sayesinde elektro manyetik voltaj sorunları minimuma indirgeniyor ve dolayısıyla veri transfer performansı da önemli ölçüde artıyor. yazılım kurulum sürecinin azalması ve kablo maliyetlerinin düşürülmesi. paralel bağlantının aksine sin- arabiriminin yüksek veri transfer hızına sahip olmasından dolayı hata düzeltme fonksiyonu entegre edilmiş. Yine dört adet cihaz destekleyen bu bağlantı. SATA Host Adaptörü. Master/Slave sorununu ile çoğumuz karşılaşmışızdır. Eski bir diske sahip olan kullanıcılar.66 Serial ATA II Hub: IDF fuar›nda server sistemler için düflünülmüfl yeni hub teknolojisini görme f›rsat›m›z oldu. Serial ATA II: A¤ uygulamalar›na ekstra güç Henüz Serial ATA 1. İğne sayısının düşük olduğu bu bağlantıda. Kısaca burada master/slave ilişkisi yok. Sistem çalışırken cihaz dahil etmek veya çıkarmak veya çok yüksek kapasiteli disklerin bu arabirim ile çalıştırılmasına yönelik fonksiyonların ise gelecekte entegre edileceği söyleniyor. Bu özellik sayesinde ATAPI ve ATA komutları. günümüzün sabitdisklerinde bulunan register setlerini emule ediyor. Serial Ata kablosundaki aşırı yüklemeyi kaldırmak için 8B/10M kodlaması kullanılıyor. Yani Serial ATA’da LVDS tekniği kullanılıyor. Bu kodlamada bir byte 10 bit’lik bir gruba dönüştürülüyor. Master/Slave desteği de bu tür bir emulasyon ile yapılıyor. hatta Ultra ATA 66 ve 100’lerin çıkması ile birlikte damar sayısı da 80’e çıktı. Yani. bu yüzden kullanıcıya dertli anlar yaşatabilir.0 arabirimi ile doğru düzgün tanışılmadan. SATA bu soruna teke tek bir çözüm getiriyor. bit sayılarının uzun mesafede rasgele hızlarda gitmesi ve bundan dolayı yal iletimi tek bir kanaldan yapılıyor. nesil) H›z De¤erleri 66 Mbyte/saniye 100 Mbyte/saniye 150 Mbyte/saniye (1. Bu nedenle günümüzün anakartlarında toplam dört adet IDE cihaz sisteme bağlanabiliyor. Bu gerilim değeri SCSI arabiriminde kullanılan değer ile aynı. 40 veya 80 iğneli paralel kablolar kalın olduklarından dolayı. Kullanmaya Haz›r: CeBIT fuar›nda tan›t›lan yeni nesil sistemlerde. Yeni arabirimin bir diğer önemli avantajı ise. Bu teknik sayesindeyse. Bu sayede jumper ayarlaması ve Bus terminolojisi tarihe karışıyor. bu arabirim kullan›lmaya bafllanm›fl. Yani. Dolayısıyla yeni bağlantının pin sayısı da diğer bağlantıya göre daha düşük. Uzun mesafelerle veri iletimi gerçekleştiriliyor. SATA protokollüne dönüşebiliyorlar. Sisteme entegre ettiğiniz bir IDE cihazı. Bu sayede yüksek hızdan dolayı oluşan hatalar minimuma indirgeniyor. +250 mV ile -250 mV’luk bir gerilim uygulanıyor. Bu arabirim çok daha hızlı olduğundan dola- PARALEL ‹LE SER‹ ARAB‹R‹MLER‹N HIZ DE⁄ERLER‹ Arabirimler Ultra ATA 66 Ultra ATA 100 Ultra Serial ATA 1500 Ultra Serial ATA 3000 (2. SATA’nın fiziksel veri iletimi için. nesil) Ultra Serial ATA 6000 (3. her bir cihaz kendi kablosu üzerinden ve tek bir port üzerinden bağlanıyor. Seri bağlantıda zaman gecikmesinin yaşanması mümkün değil. Bu standardı destekleyen cihazları konfigüre etmek gerekmiyor. Buna ek olarak özel sürücüler kurmak da gerekmiyor. Çünkü SCSI arabirimi. Ayrıca işletim sistemleriyle uyumsuzluk da söz konusu değil. Bu register seti. her bir cihaz. diğer cihazdan bağımsız bir şekilde çalıştırılıyor. Bunun nedeni ise. alıcı ve verici tarafından senkronizasyon bozulmuyor ve veri iletim yolu da güvenlik altına alınıyor. Paralel ATA iki adet master mimarisine sahipti. shadow register setine sahip. bu teknik sayesinde oldukça başarılı sonuçlar verebiliyor. Bu da SCSI arabirimini tehlikeye sokuyor. Böylece host adaptörüne cihaz başına bağlantı yapılıyor. ses kartı ile CD-ROM arasında bağlanan kablo gibi incecik bir kablo kullandığından dolayı. harici bağlantılar için yerlerini SATA’ya bırakmıyorlar. bir karmaşanın meydana gelmesiydi. hava sirkülasyonu da olumsuz yönde etkilemiyor. Çünkü seri bağlantıda. paralel arabirimden farklı olarak peer to peer tekniği ile çalışıyor. Bu protokolün bir diğer önemli yanı ise.

Bu da doğal olarak geçiş süresini kısaltır.. SATA adaptörleri geliştirildi. Serial ATA Controller ve PCI RAID kartlarını tanıtmıştı.00-15.com. Bu tür bir gelişme çok güçlü bir arabirim olan Firewire cephesinde yaşanmıştı ve halen yaşanmaya devam ediyor. üst mertebelere taşınacak. Cuma 10.00 . incecik bir kablo ile veri aktarımı yapıyor. Ayrıca jumper ya da değişik ayarlamalara da gerek kalmıyor. Serial ATA 1. Seagate ise Serial ATA sabitdisklerini tanıtmıştı. İlk dönemden. Serial ATA 1. Serial ATA 1. Serial ATA 1.com. daha yüksek bir transfer oranı.tr Pazartesi. yani bant genişliği. sabitdiskler veya optik sürücüler. Ama paralel kullanımda çok önemli bir yer tutan bellek ihtiyacının minimuma indirilmesi çok büyük bir avantaj.. Bu adaptörlerin.0’ı geliştiren grubun aynısı. Oysa. sunucu ve ağ donanımlar etkilenecek. (MCP+MCSE) yard›m ÜCRETS‹Z CHIP DESTEK HATTI 0800 211 6117 yardim@ Bilgisayar ve internet ile ilgili tüm sorunlar›n›z için. senelerdir piyasada olmasına ve çok hızlı bir arabirim olmasına rağmen. yarısında tamamlanması hedefleniyor. bir dezavantaj gibi gözükebilir. seriye geçiş için maliyeti artırması. Bu yüzden olsa gerek.00 / 13. Dileriz Firewire’ın başına gelen Serial ATA’nın da başına gelmez! Ecevit B›kt›m. Dolayısıyla bu arabirimin de optik cihazlar ve veri depolama ürünlerinde kullanılması düşünülüyor.0’da olduğu gibi Serial ATA II de. Serial ATA II. ücretsiz telefon hatt›m›z› arayarak ya da e-posta’yla CHIP’e dan›flabilirsiniz.. IDF fuarında.0 arabirimi için üretilmiş çeşitli ürünler tanıtılmıştı. Çalışabilmesinin nedeniyse. Bu adaptörler sayesinde. İkinci dönemde.00-12. Firewire arabirimi tarafından rahatlıkla desteklenebilir. iki dönemde gelişimini tamamlayacak. Çarflamba. . Arabirimin iyice oturması sonucundan da. Sonuç: Serial ATA’ya geçifl haz›rl›klar› Yeni arabirime geçiş için bu arabirimi destekleyen ürünlerin fazlaca piyasada bulunması gerekir. Serial ATA 1.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 67 Serial ATA Teknolojisi yı. Bu arabiriminin gelişmesini sağlamakla görevli olan Serial ATA II Working Group. Serial ATA arabirimine göre çalıştırılabilir. Örneğin Adaptec. CHIP YAZI ‹fiLER‹ EMR‹N‹ZDE. entegre ettiğiniz her bir cihaz. Bildiğimiz gibi Firewire ya da IEEE1394 diye adlandırılan arabirim. Serial ATA II. geniş bir ürün seçeneğine sahip değil. Paralel ATA arabirimli bir disk.0 arabirimine de uyumlu olacak. ikinci dönem devreye girecek.tr. Serial ATA II arabiriminin 2003 yılının 2. sistem tarafından otomatik olarak tanınıyor ve çalıştırılması sağlanıyor. Bu sayede. Geçtiğimiz ayda gezdiğimiz CeBIT fu- Disk Transfer H›zlar›: Y›llara göre veri transfer h›zlar›n›n art›fl›. ağ donanımları ve sunucular için düşünülmüş bir teknoloji. paralel sinyal iletiminin bu adaptörler sayesinde seri sinyal iletimine dönüştürülmesi. ecevitb@chip.. arında Maxtor’un da Serial ATA diskleri ürettiğini görme fırsatını bulduk.0 gibi Serial ATA II de yüksek bir bant genişliğe sahip.

Peki bu gerçekten gerekli mi? Test: Ekran Kartlar› Devlerin Sa CHIP | MAYIS 2002 . Dolay›s›yla daha fazla performans için kesenin a¤z›n› açmak gerekiyor.68 ‹Ç‹NDEK‹LER 69 70 72 72 76 78 Oyunlardaki Grafik Kalitesi: Donan›m ihtiyaçlar› art›yor Testin Birincisi: MSI GeForce4 Ti4600 Overclock Ne Getiriyor? Fazladan FPS’ye mi ihtiyaç var? Fiyat/Performans Birincisi: Abit Siluro GF3 Ti200 128 MB Nas›l Test Ettik?: Test ve puanlama yöntemleri Sonuç ve Teknik Tablo: Son karar bütçenizin Sürekli yeni ekran kartlar› ç›k›yor ve fiyatlar› da çok pahal›.

Yani en hızlı grafik kartını alsanız bile görüntü kalitesi ayarlarını sonuna kadar açınca performans oldukça düşüyor. 128MB GF3 Ti 200 ise bu konuda oldukça dramatik bir tablo çizerek 28FPS’de kaldı. hesaplanması gereken daha fazla poligon ve sahneye aktarılması gereken daha fazla texel (dokuyla kaplan- vaşlaması ve FPS’nin düşmesi tüm keyfinizi kaçıracaktır. Bu “belli bir süre” nin ne kadar olduğu en başta sizin oyun oynama alışkanlıklarınıza bağlı. Aquanox adlı oyun kullanılarak üretilmiş ve bir anlamda yakın bir zaman içinde piyasaya çıkacak oyunların PC’leri ne kadar zorlayacağının göstergesi sanki. Tabii ekran kartını 1-1. Counter-Strike. Testteki kartlardan örnek vermek gerekirse testin birincisi olan GF4 Ti4600 işlemcili ve 128MB belleğe sahip olan MSI. 169. farklı konfigürasyonlar için farklı performanslar ortaya koyuyor. Testimizin Fiyat/Performans ödülünü kazanan Abit GF3 Ti 200 128MB ise aynı testte 36 FPS’lik bir değer elde etti. mış pixel) anlamına geldiği için grafik kartlarının işlem kapasitesinin artmasıyla paralel olarak oyun geliştiriciler. siz sözkonusu oyunlar olunca buna inanmayın. Ne kadar yüksek FPS o kadar yüksek frag Her ne kadar insan gözünün saniyede 20 ve üzeri kareyi ayırt edemeyip akan bir görüntü olarak gördüğü söylense de. Değişen sahneler farklı poligon sayıları ve farklı miktarlarda doku anlamına gelir. Örneğin oyunlarda 1280x1024x32 bit ayarlarında Antialiasing açıkken sisteme oldukça fazla yük biner ve PC’nizin kaynaklarını sonuna kadar sömürürsünüz. Yine testimizden örnek verirsek belirttiğimiz grafik ayarlarıyla fakat Antialiasing kapalıyken 128MB GF4 4600. Tabii burda testte kullandığımız PC’de P4 2 GHz ve 256MB DDR bellek olduğunu hatırlatmakta fayda var. QuakeIII’te 1280x1024x32 bit ve 4x Antialiasing ile 65FPS (Frame Per Second-saniyedeki kare sayısı) gibi bir sonuç verdi. Fakat mevcut oyunlar ve P4 işlemcili bir bilgisayar dikkate alınırsa kabaca bir tahminle GeForce3 Ti 200 işlemcili bir grafik kartı size belli bir süre yetecektir. Konfigürasyona ve ilgili uygulamaya bağlı olarak en az 40-45 FPS. Zira grafik kartları. Ya Aquamark’a ne demeli? Grafik kartlarını zorlayacak bir görüntü kalitesine sahip olan demo. Zira oyunlarda sahneler sürekli değişir. Quake ya da benzeri bir oyun oynadığınızı düşünün. Oysa Antialiasing kapalıyken aynı ayarlarla MSI. Tamam Aquamark yeni grafik kartlarını zorlamak için yapılmış ama 1 ay sonra böyle bir dolu oyunun çıkmayacağını kim garanti edebilir? Yüksek bir grafik kalitesi. Gördüğünüz gibi aslında hiç de yüksek değerler değil bunlar. daha gerçekçi ve etkileyici ortamlarla kullanıcıları etkilemeye çalışıyorlar. Ekran kartınızdaki sürücü ayarlarından görüntü kalitesini düşürebilirsiniz. böyle bir durumda mecburen ekran kartını hatta bazen tüm sistemi terfi ettirmek zorunda kalıyor. FPS’yi yüksek tutmak için neler yapmak gerekli? Aslına bakarsanız bir iki artık herkesin bildiği nokta dışında ekran kartını değiştirmeden FPS’yi yükseltmek için yapacak pek bir şey yok. Tabii FPS’nin daha yüksek olması. Hareket ederken oyunun aniden ya- Sadece PC’sine Güvenenler ‹çin: Grafik kart›n›z›n sürücü ayarlar›ndaki Antialiasing sekmesi görsel kaliteyi artt›r›r fakat e¤er h›zl› bir grafik kart›n›z yoksa bu özelli¤i kullanmay›n Oyunlardaki grafik kalitesi gittikçe yükseliyor Haydi Antialiasing’i bir kenara bıraktık diyelim. Peki ama tatminkar bir performans için ille de birkaç yüz dolar ödemek mi gerekiyor? Aslında bu sorunun cevabı biraz uzun. her zaman için iyidir. akıcı sayılabilecek bir oyun için şarttır. Monitör tazeleme hızınızı mümkün olduğu kadar yüksek tutmak ya k vafl› CHIP | MAYIS 2002 .5 yıl önce almış bir oyun tutkunu kullanıcı.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 69 N Vidia sürekli yeni grafik chip’leri üretiyor. Tam binaya giren rakibinizin yanına gelip ona ateş edecekken bina içindeki dokular ve yüksek poligon sayısı yüzünden ekran görüntünüzde bir yavaşlama olsa ve bu sırada rakibiniz ayak seslerinizi duyup dönerek sizi vursa herhalde hoşunuza gitmez. Abit’se 105FPS vermişti. Aquamark testinde ancak 72 FPS elde edebildi.

KDV hariç 405 dolarl›k fiyat›yla kesinlikle orta ve girifl seviyesi kullan›c›lar için bir lüks. her zaman en yüksek performansı elde edeceksiniz anlamına gelmez. Bunun d›fl›nda 128 MB DDR belle¤e sahip olan kart. sadece video capture yapmak için de¤il ayn› zamanda bu yakalanan görüntüleri VCD ya da farkl› formatlarda CD’ye yazmak için oldukça baflar›l›. Oyun gelifltiriciler daha hofl grafikler için tüm becerilerini ortaya koyuyor. Yeri gelmiflken kartla beraber 3 popüler tam sürüm oyun. Böylece kart sayesinde farkl› kaynaklardan gelen analog video sinyallerini bilgisayar›n›za aktarabilirsiniz. Kart. PC’nizde yeterince bellek yoksa. ilgili oyunun grafik seçenekleri menüsünden ayarlayabilirsiniz. Zira bazı oyunlar farklı API’larla (Application Programming Interface-Uygulama Programlama Arabirimi) farklı FPS sonuçları verebiliyor. Kullan›c›lara ise terfi yollar› görünüyor. Öte yandan MSI GeForce4 Ti 4600 kesinlikle s›rt›n› h›zl› ifllemcisine dayam›fl niteliksiz bir ürün de¤il. fan›n ç›kartt›¤› gürültünün di¤er kartlara nazaran biraz daha yüksek olmas›yd›. Kartla beraber gelen. Oyunda herhangi bir FPS sınırlaması olabilir.com. En son sürücüleri yüklemek sisteminizdeki olası sorunları çözmek için iyidir fakat en son sürücüleri kullanmanız. Oyunlar. ‹lginç olan MSI’›n ürünü tasarlarken sadece performans› de¤il. Bir oyun her ikisini de destekliyorsa deneyerek hangisinin daha hızlı olduğunu bulmanız iyi olacaktır. s ‹flte testin tart›flmas›z flampiyonu. Neredeyse bilgisayar fiyat›na sat›lan kart. grafik kartınız hızlı bile olsa oyun sırasında zaman zaman yavaşlamalar (hatta durmalar) görülebilir. + Yüksek performans + Video yakalama özelli¤i + Beraberinde gelen yaz›l›mlar CHIP | MAYIS 2002 . 256MB bellek bu konuda şu an için kesinlikle sizi tatmin etmeye yetecektir. Kart›n kutusundan PCB’sine ve beraberinde gelen yaz›l›mlara kadar her bilefleni gerçek anlamda yüksek kaliteye iflaret ediyor. çok amaçl› kullan›m› da dikkate alm›fl olmas›.tw GF4’lere Özel Fan Tasar›m›: Grafik ifllemcisinin so¤utucusu üstündeki plastik örtü. Bunların dışında tabii ki oyun içindeki çözünürlük ve renk derinliği. Eğer oyunda konsol varsa komutları araştırın. henüz piyasaya yeni ç›km›fl olan Ti 4600 ifllemcisini tafl›yor. Fakat daha sonra bu örtünün. özellikle grafik kartınıza güvenmiyorsanız kesinlikle tavsiye edilir. En az›ndan flu an için. Eğer yeni yüklediğiniz sürücülerle mutlu değilseniz eski sürücülerinizi tekrar yüklemekten çe- T TB‹ ES R » TEST B‹R‹NC‹S‹ CHIP PUANI F‹YAT/PERFORMANS MSI GeForce4 Ti4600 5| 20 02 ‹NC‹S‹ 0 Best of the best orta nVidia’n›n en h›zl› ifllemcisi olan GF4 Ti 4600’lü bu kart›n birincili¤i bizi flafl›rtmad›. S-Video ve Composite video girifllerine sahip. F‹YAT B‹LG‹ 405 dolar www. Win Producer ve WinCoder yaz›l›mlar›. tüm GF4 kartlar gibi büyükçe bir yap› arz ediyor. Tabii sürücü ayarlarında Antialiasing’in devre dışı olması. FPS’ye direkt olarak etkir. havan›n so¤utucu kanatlar aras›ndan daha h›zl› ve etkili bir flekilde ç›kmas›n› sa¤lad›¤›n› gördük. Kartta bizi rahats›z eden tek fley. “max fps 100” ya da benzeri bir komut. Hızdan ödün vermeden grafik kartınızın gücünün yettiği optimum renk ve çözünürlük ayarlarını. Bu ba¤lamda performans testlerinde harikalar yaratmas›nda bir tuhafl›k yok. Örneğin Counter-Strike.msi. Eğer sevdiğiniz oyunu 800x600 çözünürlük ve 16bit renk derinliğinde akıcı bir şekilde oynayamıyorsanız terfi zamanı gelmiş de geçiyor demektir. OpenGL’de Direct 3D’ye nazaran çok daha hızlı. MSI GeForce4 Ti 4600. tahmin edebilece¤iniz gibi testteki en yüksek fiyatl› kat›l›mc›. Kartta ifllemci fan›n›n üzerindeki fleffaf plastik örtüyü ilk baflta yad›rgad›k. havan›n kanallardan daha etkin bir flekilde ç›kmas›n› sa¤l›yor. Ek olarak video girifline sahip olmas› ise hofl bir sürpriz. Zira MSI GeForce4 Ti 4600. da VSync’i devre dışı bırakmak da işe yarayabilir. ekran kartınızın olanaklarını sonuna kadar kullanmanızı sağlayabilir. hem Direct 3D hem de OpenGL platformlarını destekleyebilir.70 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Test: Ekran Kartlar› Acaba PC’nizde yeterince bellek var m›? Kalitenin Bedeli: Oyunlardaki gerçekçilik geliflen donan›m olanaklar›yla gittikçe art›yor. DVD izleme yaz›l›m› ve video yakalama/iflleme programlar› geldi¤ini de belirtelim.

Kendine göre riskleri olan bu işlem. fakat fiyat› da el yak›yor do¤rusu. fiyat ve performans› dengeli bir flekilde size sunuyor. Abit Siluro GF4 Ti 4400: Abit artık sadece anakartlarda değil ekran kartlarında da söz sahibi bir marka haline geldi. 64MB bellekli ekran kartlar›yla ayn› ifllemciyi tafl›yan 128MB bellekli olanlar aras›nda pratikte “hayati” say›labilecek bir performans fark›n›n olmad›¤› biliniyor. Bunu Denetim Masası/Program Ekle Kaldır penceresinden yapabilirsiniz. Seçim size kalmış. Ya da bazı sürücülerdeki özel overclock ayarları bu konuda işinize yarayabilir. Abit’in özellikle son zamanlarda piyasaya sürdüğü ürünlerde kalite çıtasını yükselttiği gözden kaçmıyor.com) ya da RivaTuner gibi minik programlar kullanabilirsiniz. dikkatli yapılırsa bazı durumlarda çok. 1024x768 çözünürlük ve 16bit renk için geçerli. genel hatları itibariyle KDV hariç 325 dolarlık satış fi- » UYGUN F‹YAT CHIP PUANI F‹YAT/PERFORMANS Abit Siluro GF3 Ti200 128 MB Uygun fiyata yüksek performans çok iyi En yeni nVidia ifllemcilerine sahip ekran kartlar› pek çok kifli için lüks. Kartla beraber S-Video/Composite dönüfltürücüsü ve ba¤lant› kablolar› geliyor. çekirdek ve bellek h›z› olarak tipik 175/400MHz’te çal›fl›yor.abit. Grafik kartlarının hem çekirdek hem de bellek hızlarını arttırmak bu yazılımlarla kolayca mümkün. bir soru ve sadece donanıma değil yazılıma da bağlı.72 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Test: Ekran Kartlar› kinmeyin.tw DVI-I Deste¤i: Yeni ekran kartlar›n›n ço¤unda dijital flat panel için gerekli ç›k›fl da bulunuyor. Yasad›fl› yollara saparken dikkatli olun Overclock kelimesini duymayan kaldı mı? Biz yine de anlamını söyleyelim. Grafik kartınızı overclock etmek için PowerStrip (www. belle¤in fazla olmas› tabii ki tercih sebeplerinin bafl›nda gelmeli. 150 dolar üstü ekran kartlar› aras›nda dikkate de¤er bir fiyat/performans oran› çiziyor.com. Teste gelen Abit ekran kartlarına bakınca aklımıza kalitesiyle ün yapan Elsa grafik kartlar geldi. Hatta duruma göre aradaki fark›n azl›¤› yüzünden bazen 64 MB bellekli olanlar az farkla öne geçebiliyorlar. CPU’nun yada grafik chip’inin üreticinin önerdiğinden daha yüksek saat hızında çalıştırılmasıdır. Öte yandan overclock sadece sistemle değil çevre şartlarıyla da ilgilidir. Fakat basitçe Overclock ile P4 işlemcili bir sistemde GF3 Ti 200 ile QuakeIII’te fazladan bir 8-10FPS ya da üzeri elde edebilirsiniz. Bu aflamada Abit Siluro GF3 Ti200 128MB. 128 MB DDR bellekle donatılmış ve tahmin ettiğimiz gibi MSI’ın arkasından testi ikinci olarak tamamladı. Overclock. + Fiyat/performans oran› çok iyi + Yüksek bellek miktar› . Havanın çok sıcak olduğu bir gün sorun çıkarmayan overclock’lu ekran kartınız aniden kilitlenmeye yolaçar hale gelebilir. Abit Siluro GF4 Ti 4400. bazı durumlardaysa önemsiz performans artışları sağlayabilir. Bu kartlar yerlerini GF3 Ti 200 ve Ti 500 ifllemcili kartlara b›rakt›lar. Peki elde edeceğiniz sonuç buna değecek mi? Bu cevabı uzun NVidia’n›n Son Bombas›: GeForce4 Ti serisi ifllemcili kartlar sadece yüksek performanslar›yla de¤il 400 dolar’› aflan fiyatlar›yla da kendilerinden sözettirmeyi baflar›yor. Bu aflamada testteki Abit Siluro GF3 Ti200’ün (hele 128MB DDR belle¤i de dikkate al›n›rsa) gayet mant›kl› bir çözüm oldu¤unu söyleyebiliriz. Bunun dışında bazı grafik kartları overclock için gerekli programlarla satışa sunuluyor (Örneğin: Leadtek kartlar). KDV hariç 180 dolarl›k fiyat›yla bu kart tam size göre. Tabii bu kaba tahmin. oyun tutkunu kullan›c›lar› biraz üzebilir. Uygun fiyat› bu durumu biraz af ettirse de. Öte yandan arada fiyat fark› çok azsa ya da hiç yoksa. Bu durumu test sonuçlar›ndan da görebilirsiniz.Beraberinde oyun gelmiyor CHIP | MAYIS 2002 U UN YG 5|2 02 0 AT F‹Y 0 . GeForce 3 Ti 500 gerçekten h›zl› bir ifllemci. kartla beraber sadece DVD izleme yaz›l›m›n›n gelmesi. H›zl› bir ekran kart› almay› düflünüyorsan›z ve performanstan ziyade fiyat/performans oran› sizin için önemliyse. Tabii bunu yapmadan önce düzgün bir uninstall prosedürü izlemelisiniz. En az›ndan fiyat›n›n daha uygun oldu¤u kesin. Bu kart. F‹YAT B‹LG‹ 180 dolar www. s GF3 ifllemcili ekran kartlar› art›k zor bulunuyor. DVI-I ve S-Video ç›k›fl› olan ürün. Öte yandan GF3 Ti 200 nispeten fiyat/performans oran› olarak daha cazip gibi. GeForce4 Ti 4400 işlemcisini taşıyan bu model.entechtaiwan. Konuyu daha fazla uzatmadan 11 ekran kartının katıldığı testimize geçelim.

özellikler puanının yüksekliği sayesinde genel toplamda onu geçiyor. Zira kart. bütçesi elverenler için cazip bir seçenek. yazılımları çıkıyor. kartın değerini yükselten ve “fiyatını hak ettiren” etkenler arasında. Dronez ve Gunlok oyunlarının tam sürümleri ve DVD izleme yazı. Leadtek Winfast GeForce3 TDH: NVidia GeForce3 işlemcili bu kart. dikkatli olmak kayd›yla yükseltebilirsiniz. WinDVD. Fakat her halükarda her iki kart da bütçesi sınırsız kullanıcılara hitap ediyor. performans testlerinde Abit Siluro GF4 Ti 4400’ün epey arkasında olmasına rağmen. fiyatı düşünce daha cazip olacak. MSI G3 Ti 500 Pro-VTG: Teste katılan kartlar arasında müstesna bir yere sahip olan MSI G3 Ti 500 Pro-VTG. gerek performans gerekse fiyat açısından. Performans testlerinde başarılı sayılabilecek puanlar alan kartla beraber. örneğin el kameranızla çektiğiniz görüntüleri VCD olarak kaydetmek için de kullanabiliyorsunuz. ek özellikler açısından kartın çok zengin olmamasıydı. Dolayısıyla kartın fiyat/performans oranı pek başarılı değil. olağanüstü donanım özellikleri sayesinde onunla aynı toplam puanı elde etti ve genel toplamda ikincilik kürsüsünde kendine yer açtı. 4x FSAA (Smoothvision) testlerinde başarılı olamayınca sıralamada kendisinden beklediğimiz kadar iyi bir derece elde edemedi. GF3 Ti 500 işlemcisi ve 64MB DDR belleğe sahip olan ürün. 64 MB DDR bellekli ve GF3 işlemcili Abit Siluro da böyle bir kart. performans testlerinde burun farkıyla aynı işlemcili Leadtek’e geçilse de. Abit Siluro GF3 yeni bir kart sayılmaz. Zira kısa bir süre sonra bu kartları bulmak zorlaşacak. fakat video-in özelliği yüzünden fiyatının yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii ürünün sıralamadaki başarısızlığının bir sebebi de CHIP | MAYIS 2002 . birinci olan MSI’a (aradaki fiyat farkı dikkate alınca) alternatif olabilir. pahalı GF4 modelleri ile daha uygun fiyatlı GF3 Ti200’ler arasında bir noktada oldukları için bazı kullanıcılara ilginç gelebilir. kartın kutusundan çıkan yazılımlar arasında. diğer testlerde GeForce Ti500 ayarında sonuçlar ortaya koymuştu. Aslına bakarsanız. Hatta ürün. Ürünün kutusundan Ulead ViSürücü Üzerinden Overclock: Baz› sürücü versiyonlar› içindeki özel ayarlar sayesinde overclock deo Studio. video girişi olmamasına rağmen 330 dolarlık fiyatıyla bir üst sıradaki Ti 500 işlemcili MSI’dan daha pahalı. Oysa kart. Eğer böyle bir kart almayı planlıyorsanız. Fakat gerek 3D gözlükle beraber gelmesi gerekse video girişine sahip olması. Zira ürün. Cool3D için ek program kullanman›za gerek kalmaz. İyi hazırlanmış bir kitapçıkla satışa sunulan kartla beraber. hem 3D gözlük hem de video girişiyle donatılmış. Utopia Trinity ATI Radeon 8500 LE: Çoğu performans testinde GeForce3 işlemcili kartları az farkla geçen Utopia Trinity ATI Radeon 8500 LE. Sonuç itibariyle 150 dolar üstü 11 adet ekran kartının katıldığı testimizde geniş bir kullanıcı profiline hitap eden bu kart. Daha doğrusu aynı işlemcili Abit’in bu konuda daha başarılı olmasıydı diyelim. Ürün. Öte yandan KDV hariç 315 dolarlık fiyatıyla kartın video girişine sahip olan MSI Ti 500’den bile yüksek fiyatlı olmasını yadırgadık doğrusu.74 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Test: Ekran Kartlar› yatıyla. rak GF3 işlemcili kartlar şu aşamada çok fazla bir şey ifade etmiyor gibi görünse de bu kartlar. 64 MB DDR bellekle satışa sunulmuş olan kart. bunu zengin donanım özelliklerine borçlu. Dronez ve Gunlok oyunlarının yanında WinFast DVD. Böylece onlarca (asılnda birkaç yüz) dolar ödeyerek satın aldığınız grafik kartınızı sadece oyunlarda değil. acele etmenizde fayda var. Beraberinde DVD izleme yazılımıyla gelen ürün.Ekran Kart›n›za Doping: Riva Tuner ve benzeri programc›klarla ekran kart›n›z›n çekirdek ve bellek h›z›n› lımı geliyor. testteki GF4 işlemcili kartlar olmasaydı bu kart açık arayla birinci olacaktı. ikinci sıradaki GF4 Ti 4400 Abit’ten bile yüksek bir fiyata satılıyor. MSI G3 Ti 500 Pro-VTG’yle beraber Sacrifice. Leadtek Winfast Ti 500 TDH: Üçüncü sırada yer alan Leadtek Winfast Ti 500 TDH’nin oldukça yüksek fiyatlı olduğunu görüyoruz. WinCoder/Win Producer yazılımları geliyor. MSI DVD. Leadtek Winfast GeForce3 TDH ya da genel ola- Abit Siluro GeForce3: Video girişi olan ekran kartlarına sempati duymamak mümkün değil. genel olarak oldukça başarılı. Kartın satış fiyatı KDV hariç 223 dolar. Kartın genel toplamda en başarılı GF3 olarak öne çıkmasını tek engelleyen nokta. birkaç tam sürüm oyun da gelse hoş olurdu doğrusu. bu bir gerçek. Leadtek Ti 500’ün üzerindeki minik LED’ler yardımıyla kartın çalışma durumu hakkında bilgi almak mümkün. 64MB DDR belleğe sahip. Karta fiyat açısından baktığımızda KDV hariç 305 dolarlık satış fiyatı kesinlikle kelepir sayılmaz.

5 oran›nda etkiledi. Fakat Utopia ürüne biraz daha ilgi gösterebilirmiş doğrusu. Fakat. Puanlama. Program Direct 3D alt›nda farkl› detay seviyesinde demolar göstererek ortalama FPS say›s›n› al›yor ve genel bir puan veriyor. 3D Mark serisinin sonuncusu olan 3D Mark 2001 SE. Böylece sadece test yap›p skorlar› kar›fl›k bir flekilde vermek yerine. Açıkçası KDV hariç 331 dolara satılan bir ekran kartı için alışılmadık bir durum bu.5 %17. aslında genel toplamda daha iyi bir derece alabilirdi. j Aquamark (Direct3D) Direct3D 8. 200$+KDV’lik satış fiyatıyla fiyat/peformans oranı açısından pek cazip olmayan ürünün kutusundan. j 3D Mark 2001 SE (Direct 3D) Madonion’›n efsanevi benchmark programlar› dizisi. Zira kart TruForm ve Dual Display gibi aslında hoş özelliklere sahip. Kartın 3 yıllık garanti sertifikası kutudan çıkan az sayıda bileşenden biri olarak karşımıza çıkıyor. Datron GeForce3 Ti 500’ün testteki diğer GF3 Ti 500 işlemcili kartlar arasındaki en yüksek fiyatlı seçenek olduğunun altını çizmekte fayda var. Performans testlerinde Ti500’ün şanına yakışır puanlar elde etse de genel özellikler açısından başarılı bir tablo ortaya koyamaması.5 Aquamark CHIP | MAYIS 2002 . önce her bir program›n alt bafll›klar› içinde gerçeklefltirildi. esahin@chip. kablolar ve dönüfltürücüler. bu şartlar altında GF3 Ti 500 işlemcili bir grafik kartı almayı düşünen kullanıcılar için uygun fiyatlı bir alternatif olmaya aday.5 %17. Yaz›l›m/Donan›m özellikleri puan› CHIP toplam puan›na %30 oran›nda etkidi. Yani örne¤in Aquamark’tan 1024x768-16 bit grafik ayarlar›yla ald›¤›m›z sonuç. tüm ekran kartlar›n›n sonuçlar› gözetilerek puanland›. 184$+KDV’lik fiyatıyla Abit’ten 4 dolar daha pahalı.76 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Test: Ekran Kartlar› kutudan sadece DVD izleme yazılımı ve S-Video kablosu çıkması. ne bir kitapçık ne de ek yazılım var. Tabloda görece¤iniz fiyat/performans oran› kriteri puanlamaya kat›lmad›. Her ne kadar testimizin son sıralarında yer alsalar da her iki kartın da aslında 150$ üstü kategorisinde yarıştığını hatırlatmakta fayda var. Fiyatları oldukça yüksek olan bu devlerin arasında ezilmemek kolay değil. Fakat sonuç olarak.tr EKRAN KARTLARINI NASIL TEST ETT‹K? Test kadar puanlama da dikkat isteyen bir konu Kartlar› test ederken hem OpenGL hem de Direct 3D platformlar›nda yetkin yaz›l›mlar kulland›k. Testleri 1024x768-16bit ve 1280x 1024-32bit olmak üzere 2 farkl› grafik ayar›yla gerçeklefltirdik. Program toplam CHIP puan›na %17. bir önceki versiyon olan 3D Mark 2001’e nazaran baz› optimizasyonlar ve bir iki ufak de¤ifliklik içeriyor. Böylece 4 ayr› QuakeIII skoru elde etmifl olduk. Benzeri ifllem tüm test programlar›n›n farkl› çözünürlük ve renk derinliklerinden elde edilen skorlar için tekrarland›. Aquamark skoru da toplam puan› %17. el kitap盤›.5 oran›nda etkidi.5 Quake III Dronez %17. mesine ra¤men hala ekran kart› testlerinde en s›k kullan›lan Benchmark yaz›l›m›. ekran kartlar›n›n OpenGL performans›n› ölçmek için kulland›¤›m›z bir di¤er yaz›l›m oldu. Ayn› ifllem 1280x1024-32 bit ayarlar›yla yap›larak bu iki de¤erin ortalamas› al›nd› ve bir toplam Aquamark puan› oluflturuldu. WinDVD programı ve S-Video/Composite dönüştürücüsü çıkıyor. Test için oyun içindeki Demo1’i 1024x768-16 bit ve 1280x1024-32bit grafik ayarlar›yla kulland›k. farklı olarak nedense daha yüksek bir fiyatla satışa sunulmuş. j Yaz›l›m/Donan›m Özellikleri Ekran kartlar›n› test ederken sadece ölçülebilir performans› de¤il di¤er özellikleri de puanlamaya dahil ettik. Dronez sonucu da toplam CHIP puan›n› %17. Programla mütevazi say›labilecek bir grafik kalitesiyle 1024x76816 bit grafik ayarlar›yla yapt›¤›m›z teste ek olarak tüm kalite ayarlar› maksimumdayken 1280x1024 çözünürlükte ve 32 bit renk derinli¤i kullanarak bir test daha yapt›k. Ayrıca distribütör şirket olan Ufotek’in ücretsiz 0800’lü tüketici destek hatları da kartın artıları arasında. QuakeIII’ün toplam puana etkisi %17. j Dronez (OpenGL) Oldukça büyük dokular (Texture) kullanan Dronez. varsa ek donan›m (3D gözlük gibi). j QuakeIII Arena (OpenGL) Ne söyleyebiliriz ki? QuakeIII. Video girifl/ç›k›fl özellikleri. Krass adl› yeni ve geliflmifl bir grafik motoru kullan›yor. Öte yandan kart için söyleyebileceğimiz iyi şeyler de var. Bu bilgi sadece ayd›nlatma amac› güdüyor. Ayr›ca ürünle birlikte gelen yaz›l›m/donan›m da ayr› bir kategoride puanlanarak toplam CHIP puan›na eklendi. ürünün sıralamadaki yerini olumsuz yönde etkiledi.5 oldu.0 destekli Aquamark.5 oran›nda etkiledi. Leadtek WinFast GF3 Ti 200 TDH: 64MB belleğe sahip olmasına rağmen aynı işlemciye ve 128MB belleğe sahip olan Abit Ti 200’le başa baş bir mücadele ortaya koyan Leadtek WinFast GF3 Ti 200 TDH. Datron GeForce3 Ti 500: GeForce3 Ti 500 işlemcili ve 64 MB DDR belleğe sahip olan bu kart. Antialiasing kapal› olarak gerçeklefltirdi¤imiz bu testlerin ard›ndan 4x Antialiasing’i açarak ayn› testleri tekrarlad›k. Testteki diğer Leadtek kartlar gibi DVD izleme yazılımının yanında Gunlok ve Dronez oyunlarının tam sürümleriyle satışa sunulmuş olan ürün fiyat/performans oranını önemseyen kullanıcılar için testteki iyi alternatiflerden biri. beraberinde gelen yaz›l›mlar. Gainward Ti 200 128MB: Performans testlerinde diğer GeForce3 Ti 200 işlemcili kartlarla aynı değerlere imza atan ve 128MB DDR belleğe sahip olan Gainward Ti 200. kaç y›l geç- TEST KR‹TERLER‹ 3DMark 2001 SE Yaz›l›m/ Donan›m Özellikleri %30 %17. Aquanox adl› oyundan türetilen Aquamark ekran kartlar›n›n sundu¤u grafiksel algoritmalar› yo¤un bir flekilde kullanmas›yla ve kartlar› çok zorlamas›yla ünlü. Kartın kutusu üzerindeki yazılar Türkçe. Dual Display/nView benzeri özellikler ve hatta bellek miktar› da bu kategoride dikkate ald›¤›m›z özellikler aras›ndayd›. fiahin Ekflio¤lu. ciddi ve sofistike bir puanlama metodolojisiyle sa¤l›kl› bir s›ralama elde etmeye çal›flt›k.com. Kısaca Leadtek GF3 Ti 200 TDH de tıpkı Abit gibi kabul edilebilir bir fiyata gayet yeterli performans sunuyor. KDV hariç 229 dolardan satılan Utopia Trinity ATI Radeon 8500 LE.

video girifli olmas› yüzünden de takdirimizi kazand›. Bu aflamada sat›n alma karar›n›z› verirken son sözü bütçeniz söyleyecek. 2. S-Video kablosu • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video/Composite dönüfltürücüsü ve ba¤lant› kablolar›. CHIP Test Merkezi Editörü MSI GeForce4 Ti 4600 405 dolar Datagate. uygun fiyatla “yeterli” performans›n nVidia taraf›ndan öngörülmüfl dengesi olarak ön plana ç›k›yor. Ayr›ca video girifli de var. MSI DVD • = evet – = hay›r CHIP | MAYIS 2002 . rakipleri aras›ndan s›yr›larak bizden ödül almaya hak kazand›.com. 7 oyun demosu. Multimedya (212) 282 98 80.li¤i Abit GF4 4400 ile paylaflan MSI GF3 Ti 500 ise bunu büyük ölçüde hem video girifline hem de 3D gözlü¤e sahip olmas›na borçlu.com. Bir ekran kart›ndan daha fazla ne isteyebilirsiniz ki? Takip eden s›ralamadaki birkaç GeForce varyasyonundan sonra Radeon 8500LE ifllemcili Utopia gözünüze tak›labilir.5) Dronez (%17. Aquanox. Sacrifice.5) Quake Arena III (%17. DVI-I/VGA Dönüfltürücüsü SiluroDVD Birlikte Gelenler Donan›m TEST PLATFORMU Pentium 4 2GHz (Northwood) CPU MSI 845 Ultra anakart 256 MB RDRAM Seagate ATA IV 60 GB sabit disk Creative SB Live! Value Windows XP Professional Yaz›l›m No one Lives Forever. Sonuçlardan da kolayca görebilece¤iniz gibi ayni grafik chip’ini tafl›yan kartlar (do¤al olarak) performans testlerinde neredeyse ayn› sonuçlara imza at›yorlar. NVidia hükümranl›¤›ndan flikayeti olan var m›? Testimizde tabii ki GeForce4 kartlar do¤al olarak ilk iki s›raya yerleflti. 150$ üstü kategorisinde 11 grafik kart›n› konuk etti¤imiz bu ay ki testimizi. Öte yandan seçim s›ras›ndaki tek kriter tabii ki fiyat ya da performans de¤il ve olmamal›. Win Producer/WinCoder. Bütçesi genifl kullan›c›lar›n çok sevebilece¤i bir kart orta Oldukça h›zl› bir kart. CHIP Toplam Puan› 3D Mark 2001 SE (%17.tw Abit Siluro GF4 Ti 4400 325 dolar Okyanus (212) 356 70 70 (212) 356 70 69 abit. (212) 212 98 50 (212 282 98 79). önümüzdeki ay yapaca¤›m›z 150$ alt› ekran kartlar› testi izleyecek. Linux Vi-Vo ba¤lant›lar› için gerekli port. Özellikle birinci olan MSI.5) Aquamark (%17.5) Yaz›l›m/Donan›m Özellikleri (%30) Fiyat/Performans 100 Puan 0 50 100 88 Puan 0 50 100 100 99 100 100 98 87 92 91 93 80 orta NVidia’n›n en yeni ifllemcisine sahip. Zira testimizin birincisi ile sonuncusu aras›nda tam iki kat fiyat fark› var. testi 150$ alt› ve üstü olarak iki ayr› kategoride gerçeklefltirmemizin en önemli sebebiydi. Fiyat›n›n Ti4600 kadar yüksek olmamas› da önemli bir avantaj Özetle Teknik Veriler Chipset Mimari Bellek Bellek türü Çekirdek h›z›/Bellek h›z› S-Video ç›k›fl› S-Video girifli Komposit ç›k›fl› Komposit girifli Dijital Flat Panel Deste¤i Sürücüler nVidia GeForce4 Ti 4600 AGP 4x 128 MB DDR 300/650 nVidia GeForce4 Ti 4400 AGP 4x 128 MB DDR 275/550 • • • • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95. Akabinde s›ralamaya giren GF3 Ti 200 kartlar.78 T TB ES ‹R ‹NC‹S‹ Sonuç 5| 2 002 1 2 0 Son karar bütçenizin Ürün Fiyat (yaklafl›k) fiahin Ekflio¤lu. (212) 2129857 msi. Kart GF Ti 500 ifllemcili kartlara alternatif olarak düflünülebilir.tw Firma Telefon Faks Web (www. Bu kartlar aras›ndaki Abit Siluro Ti 200 128MB.) s Ekran kartlar›n›n çok genifl bir fiyat yelpazesine sahip olmas›.

S-Video/ Composite dönüfltürücüsü Dronez.com. 75-89 Puan = 4 Kutu.tw Abit Siluro GF3 315 dolar Okyanus (212) 356 70 70 (212) 356 70 69 abit. Multimedya (216) 499 62 99. 60-74 Puan = 3 Kutu.com. Cool3D • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video ve Composite kablolar›.tw Leadtek Winfast GeForce3 TDH 223 dolar Kont. Gunlok. (212) 212 98 50 (212 282 98 79).com. MSI DVD.tr 88 Puan 0 50 100 81 Puan 0 50 100 79 Puan 0 50 100 76 Puan 0 50 100 76 Puan 0 50 100 75 Puan 0 50 100 81 88 89 72 100 81 87 89 69 78 69 79 86 61 90 69 78 85 66 78 78 63 90 68 78 76 87 88 71 60 iyi GF3 Ti 500 gibi h›zl› bir ifllemciye sahip üstelik video girifli var. Ayr›ca fiyat/ performans aç›s›ndan da mant›kl› bir tablo çiziyor çok iyi Pek çok testte Ti500 ayar›nda bir performans ortaya koydu. (212) 2129857 leadtek. (212) 2129857 leadtek. Yüksek performans ve çok amaçl› kullan›m bir arada orta Fiyat›n›n bu kadar yüksek olmas› anlams›z.tr (212) 671 10 30 empa. S-Video/Composite dönüfltürücüsü Dronez.com. Performans olarak baflar›l› orta Video girifline sahip olmas›n› takdir ettik ama fiyat› çok yüksek çok iyi Performans› gayet iyi. WinDVD. WinCoder/Win Producer • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video ve Composite kablolar›. 0-44 Puan 1 Kutu CHIP | MAYIS 2002 . (212) 212 98 50 (216) 499 62 90. 8500LE 229 dolar Empa www.com.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 79 Test: Ekran Kartlar› 3 4 5 6 7 8 MSI G3 Ti 500 Pro-VTG 305 dolar Datagate.tw Leadtek Winfast Ti 500 TDH 330 dolar Kont. WinFast DVD • • • • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 Vi-Vo ba¤lant›lar› için gerekli port. Fiyat› çok yüksek nVidia Geforce3 Ti 500 AGP 4x 64 MB DDR 240/500 nVidia Geforce3 Ti 500 AGP 4x 64 MB DDR 240/500 nVidia GeForce3 AGP 4x 64 MB DDR 200/460 nVidia GeForce3 AGP 4x 64 MB DDR 200/400 ATI Radeon 8500 LE AGP 4x 64 MB DDR 250/500 nVidia GeForce3 Ti 500 AGP 4x 64 MB DDR 240/500 • • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 3D Gözlük. S-Video kablosu. 45-59 Puan = 2 Kutu. (212) 2129857 msi. (212) 212 98 50 (216) 499 62 90.com. SVideo/Composite dönüfltürücüsü Sacrifice. Fiyat/ Performans oran› aç›s›ndan da baflar›l› kötü Beraberinde ne yaz›l›m ne de kablo gelmemesi toplam puan›n› olumsuz etkiledi. SVideo/Composite dönüfltürücüsü ve ba¤lant› kablolar› Ulead Video Studio. Multimedya (216) 499 62 99.empa.com. WinFast DVD • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video kablosu • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 - ATI DVD - De¤erlendirme kutucuklar›: 90-100 Puan = 5 Kutu. Multimedya (212) 282 98 80. Gunlok.tr Datron Speed Force Ti 500 331 dolar Ufotek (212) 336 61 00 (212) 336 61 12 ufotek.tw Utopia Trinity Ti ATI R.

Özellikle 128MB belle¤e sahip olmas›na ra¤men fiyat›n›n düflük olmas› dikkat çekici çok iyi Testteki baflar›l› Fiyat/Performans oran› sunan kartlardan biri.) Abit Siluro GF3 Ti 200 128MB 180 dolar Okyanus (212) 356 70 69 (212) 356 70 69 abit.tw Gainward Ti 200 128 MB 200 dolar Albim (216) 349 33 51 (216) 347 59 34 gainward. 60-74 Puan = 3 Kutu.S-Video/ Composite dönüfltürücüsü WinDVD • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video ve Composite kablolar›.5) Dronez (%17. 45-59 Puan = 2 Kutu. S-Video/Composite dönüfltürücüsü Dronez.5) Quake Arena III (%17.80 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Test: Ekran Kartlar› UN YG AT F‹Y U 5|2 2 00 9 10 11 0 Ürün Fiyat (yaklafl›k) Firma Telefon Faks Web (www.com. Multimedya (216) 499 62 99.5) Aquamark (%17. 75-89 Puan = 4 Kutu.5) Yaz›l›m/Donan›m Özellikleri (%30) Fiyat/Performans 69 Puan 0 50 100 69 Puan 0 50 100 67 Puan 0 50 100 63 65 83 53 78 62 70 81 53 78 63 64 82 54 70 çok iyi Gayet uygun fiyata tatminkar bir performans sunuyor.com.com. iyi Fiyat› biraz daha düflük olsayd› çekici olabilirdi Özetle Teknik Veriler Chipset Mimari Bellek Bellek türü Çekirdek h›z›/Bellek h›z› S-Video ç›k›fl› S-Video girifli Komposit ç›k›fl› Komposit girifli Dijital Flat Panel Deste¤i Sürücüler nVidia GeForce3 Ti 200 AGP 4x 128 MB DDR 175/400 nVidia GeForce3 Ti 200 AGP 4x 64 MB DDR 175/400 nVidia GeForce3 Ti 200 AGP 4x 128 MB DDR 175/400 • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video ve Composite kablolar›. Gunlok. 0-44 Puan 1 Kutu CHIP | MAYIS 2002 . WinFast DVD • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video/Composite dönüfltürücüsü Birlikte Gelenler Donan›m Yaz›l›m WinDVD • = evet – = hay›r De¤erlendirme kutucuklar›: 90-100 Puan = 5 Kutu. (212) 212 98 50 (216) 499 62 90.tw CHIP Toplam Puan› 3D Mark 2001 SE (%17.tw Leadtek Winfast GF3 Ti 200 TDH 184 dolar Kont. Dikkate al›nmas› gereken bir alternatif. (212) 2129857 leadtek.

Geliflen yapay zeka ile birlikte. bilim gibi artı değerlerin ortaya çıktığı açıktır. lazer hologram klavyeye kadar uzayan veri girifl tarihinde insanlar pek çok cihaz› denediler. Delikli Kartlar Joystick 1940 1950 Klavye ‹lk klavyeler görünmeye baflland›. birer mekanik mucizesi olarak hızlı dört işlem yapmak üzere tasarlanan.82 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Alternatif Veri Girifl Yöntemleri Bilgi Giriflinin Yeni Yollar› Delikli kartlardan sesle kontrole. ölümler. İlk önceleri. çatışmalar. sanat. daha sonra elektronik yapıya kavuşan ve dört işlem dışında insan hayatında önemli olan neredeyse her işi yapmaya Söz Dinleyen Bilgisayarlar Bilgisayarlar icat edildikten sonra. onlar›n “söz”den pek anlamad›klar› anlafl›ld›. savaşlar. Önce astronatlar›n elinde görülebiliyorlard› ama bugün bildi¤imiz anlamda oyun cihazlar› halini henüz almam›fllard›. Çok ilkel makinelerde kay›t tutmak için daktilodan esinlenerek yarat›lan klavyeler hala vazgeçilmez yöntemler aras›ndalar. İnsanların kendilerini başarı ile ifade edebildiği durumlarda ise edebiyat. tarih boyunca en önemli sorunlardan biri olmuştur. Doğru anlatım yöntemi ile buluşamayan fikirler ya yok olup gitmiş ya da zorla anlatılmaya çalışıldığı için kavgalar. 1960 1970 Mouse ‹nsanlar›n fareye benzetti¤i bir kontrol cihaz› endüstriyel çizimlerle u¤raflanlar›n iflini kolaylaflt›rmak amac›yla ortaya ç›ksa da bir süre sonra vazgeçilmezler aras›na girdi. fiimdilik klavyenin ve farenin taht›n› sarsabilecek bir alternatif ortaya ç›kmad›. veri girifl yöntemlerinin bilgisayarlarla sohbet etmeye kadar uzayaca¤› görünüyor. Veri Girifl Yöntemleri Savaflta Alman mesajlar›n› çözmek için icat edilen bilgisayarlar matematiksel ifllemleri delikli kartlarla yapabiliyorlard›. ‹ nsanların kendilerini ifade edebilmeleri. acılar getirmiştir. Yüzyılımızın ikinci yarısında bilgisayarla tanışan insanoğlu sanki diğer insanlara düşündüklerini anlatabilmek konusunda çok başarılıymış gibi bu kez de bilgisayarlara “laf ” anlatma çabasına girdi. CHIP | MAYIS 2002 .

çok hareket etmek istemeyenler için göz bebeğini takip eden gözlük şeklinde fareler. ‹srail’li bir firma taraf›ndan. Veri giriş alışkanlıkları ise bilgisayar başındaki üretkenliği. 2002 Mart ay›nda CeBIT fuar›nda tan›t›lan lazer hologram klavye. bez.aday olan bilgisayarlara “laf ” anlatmak. kısaca veri girişi yapmak. PDA kullan›m›na yönelik gelifltirildi ve hala herkesin merak›n› üzerine çekiyor. Bilgisayara komut vermeyi kolaylaştırmak isteyenler için ses tanıyan özel sistemler. Kimi oyunlar ses kontrolünü desteklediler. eksik yönlerine rağmen bir yönteme alışıldığında. Cem fianc›.. mikrofonlar. her kullanıcının kendisine uygun seçenekleri veya kombinasyonları belirlemesi de uzun bir süreç oluşturabiliyor. Oyun oynayacaksanız. giyilebilen kıyafetler. direksiyonlar. oyunlar ve internet sayesinde ilgi oda¤› oldu. masaüstü sistemlerde de kullan›labilecek. Aerosmith’in bir klibinde de rol alan eldivenler gençlerin gönlüne oturdu. cemsanci@chip. yazılımsal hatta hologram. Bir roman veya kitap yazdığınızı veya yazılı bir metni yeniden bilgisayara geçirdiğinizi düşünün. Yapay zekayla sohbet önce yaz›flma sonra ses ile mümkün. pedallar. Bilgisayarla sabah yapt›¤›n›z sohbete göre gün içinde sizi uyarabilecek. klasik. yeni bir yönteme başlamanın veya alışmanın zor olması. Alternatif yöntemlerin sayısı artarken. zamanı ve dolayısı ile tüm hayatı doğrudan etkileyen bir faktör. Klavye kullanan kişi ofiste masa başında mesai saatleri içinde çalışmak zorundayken. Teknoloji yayg›nlafl›rsa.. sanal eldivenler. joystickler. Sanal Klavye: Lazer ›fl›nlar›yla oluflturulan bir hologram ayn› bir klavye gibi çal›fl›yor. Önemli sorunlardan biri. katlanabilir. 500 sayfalık bir kitabı daktilo kullanır gibi harf harf yazmak ile bir mikrofona okumanız. bilgi sahibi olabilirsiniz. “Çocu¤u okuldan almay› düflünmüyorsun galiba!” Dokunmatik Ekranlar Ses Kontrolü Yapay Zeka 1990 1990 Eldivenler 1990 2000 Virtual Keyboard 2010 Sanal eldivenler geliflen 3D teknolojisi. menin bilgisayar tarafından tanınıp yazıya dönüştürülmesi arasındaki fark insanların yaşam şekillerini etkileyecek kadar büyüktür. Arka sayfadaki tabloda ihtiyaçlarınıza uygun veri giriş cihazlarını inceleyip. CHIP | MAYIS 2002 . okunan her keli- Dokunmatik Ekranlar: ‹nsanlar›n kiosk’larla tan›d›¤› dokunmatik ekranlar bugün ceplerimize kadar girdiler. Çok s›n›rl› da olsa sesle komut vermek mümkün. padlar. tahmin edildiği gibi bir sorun haline gelmiş durumda. daha iyisine ulaşmak amacıyla yeni veri giriş yöntemleri geliştiriliyor..com. Günümüzde kullanılan alternatif veri giriş yöntemleri nedir? Bu günün teknolojisinde değişik amaçlar için bilgisayara “laf ” anlatmanın değişik yolları mevcut. diğer yöntemi kullanan kişi kırda piknik yaparken minik bir cep bilgisayarı ile bile işini gerçekleştirebilir. Karar vermek zor: Art›lar ve eksiler birarada Veri girişi konusunda ulaşılan her teknolojinin zayıf bir noktası olduğundan.tr Halk›n bankamatiklerle tan›d›¤› okunmatik ekranlar›n üzerine bir armakla dokunmak veri girifli için eterli oluyordu. yazı yazacaksanız her çeşit klavye: ergonomik..

bilim-kurgu filmlerindeki fantezilerden biridir. bilim kurgu filmleri için üretilmifl bir dekor gibi görünse de gerçekten çal›fl›yor ve flimdilik PDA’lara ba¤lan›yor.microsoft. Gaming Mouse (www. M Tafl›nma sorunlar› ve her ortamda rahatça kullan›lmamalar›. üzerinde uzun zamand›r çal›fl›lan bir fikir. tehlikeli görevlerde robotlar› yönlendirmek gibi ifl uygulamalar› için de kullan›lmas› için çal›flmalar sürüyor. Pedal Mouse (www.co. hareket etme imkan› sa¤l›yorlar. P Donan›msal klavye ve mouse gerektirmeyen kompakt yap›lar› M Yüksek enerji ihtiyac› ve günefl ›fl›¤›nda kullan›m zorlu¤u. normal mouselar›n iki kat› kadar çözünürlü¤e sahip olduklar›ndan oyunculara hassas niflan alma.palmgear. Düzgün yatay bir yüzey üzerinde lazerle hologram klavye yaratan cihaz. s›n›rl› kullan›m alan›. hantal görünümü ve sadece oyunlarda kullan›l›yor olmas›.84 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Alternatif Veri Girifl Yöntemleri A KLAVYELER Ergonomik Klavyeler (www. Sadece konuflarak h›zl› komut verilmesi M Henüz yeterli olmayan teknoloji. Bir mikrofon ve uygun bir yaz›l›m sayesinde bilgisayara çok temel komutlar› (dosya aç.com) Mouse gerektirmeyen dokunmatik ekranl› bilgisayarlar. B MOUSE VE JOYSTICKLER Kalem Mouse Mouse kullan›m› özellikle dijital ortamda çizim yapanlar için kullan›m zorluklar› ç›kard›¤›ndan kalem fleklinde dizayn edilen mouselar ortaya ç›kt› ancak sadece belirli meslek gruplar›na hitap eden bu cihazlar yayg›n kullan›m alan› bulamad›lar.com) Üzerinde küçük dokunmatik bir pad bulunan bu cihaz›n üzerinde bir parma¤› gezdirerek mouse kullan›r gibi. P Normal mouselardan daha hassas yap›s›n›n oyunlarda rahatl›k sa¤lamas› M Standart uygulamalarda.senseboard. Son y›llarda diz üstü bilgisayarlarda yayg›n kullan›m alan› bulan teknolojinin mouse fleklinde dizayn edilmifl ve masaüstü sistemlere kullan›lan versiyonlar› da var.hunterdigital.com) Avuçiçi bilgisayarlarda metin giriflini kolaylaflt›rmak için dizayn edilen cihaz iki ele birden tak›l›yor. P Eklem a¤r›lar›n› azaltan tasar›m›. yaz›l›msal klavyeleri. Sanal Eldiven P5 (www. P Yer kaplamamas› M Küçük ve düflük çözünürlüklü ekranlarda yanl›fl harfe basma sorunu.com) En ilginç mouse modeli olan pedal mouse. Hannover CeBIT2002’de tan›t›ld›. Yeni tasar›mlar›n›n masaüstü sistemlerde kullan›lmas› da zaman meselesi. D SES Mikrofon (www. P Esnek kullan›m aç›lar›. P Geleneksel mouse’lar›n neden oldu¤u a¤r›lar› ve masadaki kalabal›¤› önlemesi.com/hardware) Ses kullanarak veri girifli yapmak. ‹ki pedall› sitem normal bir mouse’un bütün ifllevlerini gerçeklefltiriyor.palmgear. P Ellerin serbest kalmas›. P PDA’lara veri giriflinde geleneksel klavye hissini yaratmalar›. M Ayak bileklerinde a¤r› oluflmayaca¤›n›n garantisinin bulunmamas› ve zor al›fl›lmas›. M Al›fl›lmam›fl flekilleri nedeniyle parmaklar›n tufllar›n yerlerini bulmakta zorlanmas›. el yaz›s› tan›yan graffiti yaz›l›mlar› ve harici donan›msal klavye tak›labilmesi seçeneklerine sahipler. fiimdilik sadece oyunlar için tasarlanan ürünün metin girifli yapmak. Yaz›l›msal Klavyeler (www. Eldivenin parmak uçlar›ndaki yüzüklerde ve üzerindeki fleritlerde al›c›lar bulunuyor. P Çizim yapmay› kolaylaflt›ran uygun yap›s›. telaffuzun yanl›fl anlafl›lmas›.palmgear. ) vermek olas› ama henüz bir metni okuyarak yaz›ya geçirmek mümkün de¤il.com/mouse) Oyun oynamay› sevenler için gelifltirilen özel mouselar. Dokunmatik Mouse (www. kiosk’lar›n veya dokunmatik ekranl› herhangi bir bilgisayar›n ekran›nda beliren minik bir klavye simülasyonudur..microsoft. Cihaz›n içindeki alg›lay›c›lar el kaslar›ndaki hareketleri hissederek parmaklar›n hangi harfe dokunmak istediklerini tahmin ediyor. El yaz›s› da tan›yan bu sistemler özellikle gelece¤in standart PC sistemleri olarak kabul edilen Tablet PC’lerde ve avuçiçi bilgisayarlarda kullan›m alan› buluyorlar.vkb. Virtual Keyboard (www. h›zl› metin girifli sa¤lamas›. P Sadece iflaret parma¤›n› küçük hareketlerle oynatman›n yeterli olmas› M H›zl› hareket edildi¤inde kontrolün kaybedilmesi. el eklemlerinde ortaya ç›kan a¤r›lar› (Carpal Tunnel Sendromu) tamamen ortadan kald›r›yor çünkü sadece ayaklarla çal›fl›yor. E ELD‹VENLER Sense Board (www. Dokunmatik ekranlar›. hassasiyet sebebiyle elin çok fazla hareket etmesi.il) ‹srailli bir firma taraf›ndan gelifltirilen hologram. Essential Reality isimli bir firma taraf›ndan piyasaya sürülmeye haz›rlanan sanal eldiven P5 ile el ve parmaklar› bofllukta hareket ettirerek bilgisayar ekran›nda kontrolü sa¤lamak mümkün. Ancak kaydedilen ilerleme henüz istenilen seviyede de¤il.essentialreality. P Klavyenin boyutlar›n›n ayarlanabilmesi ve tafl›ma sorununun azalmas› M Harflerin üzerine dik basmay› gerektirmesi ve düzgün yüzeyler üzerinde çal›flmas›. özel LCD ekranlar› sayesinde yaz›l›msal bir klavye ile de çal›flabiliyorlar. P Klavye ve mousa gerek b›rakmayan özgür yap›s› M A¤›r.com) Robot kollar›n› an›msatan iri elektronik eldivenler kullanmak. Harici PDA Klavyeleri (www. Ancak yine de çok uzun süreli çal›flmalarda eklemlerdeki a¤r›lar›n önüne geçmek mümkün de¤il. CHIP | MAYIS 2002 . Çal›flma prensibi insan mant›¤›n› zorlasa da cihaz ifle yar›yor ve her pozisyonda el bilgisayar›na metin girifli yapmak mümkün oluyor.microsoft.com/keyboard): Uzun saatler masa bafl›nda bilgisayar kullanan çal›flanlar›n bileklerinde ortaya ç›kan a¤r›lar nedeniyle çal›flt›klar› flirketlere açt›klar› tazminat davalar›n›n sonucunda ergonomik klavyeler art›k iyice yayg›nlaflt›.fellowes.com) PDA’lar›n. M Eli çabuk yormas› veya özel bir mouse pad’e ihtiyaç duymas›.com) Avuçiçi bilgisayarlar. veri girifli konusunda tart›flmalar›n en fazla oda¤›na yerleflen cihazlar oldular. Harici PDA klavyeleri ise masa üstü klavyelerle ayn› ifli görmelerine ra¤men PDA’lara monte edilebilecek flekilde dizay edilmifllerdir. C DOKUNMAT‹K EKRANLAR Dokunmatik Ekranlar (www. M Al›flman›n zaman almas› ve eldivenleri tafl›man›n zor olmas›. Ucunda alg›lay›c›lar bulunan modelleri veya dokunmatik bir pad üzerinde çal›flan çeflitleri bulunuyor. imleci kontrol etmek mümkün olabiliyor. kaydet.

zamanında Permedia chip’li ekran kartlarıyla ev kullanıcılarını şöyle bir yoklamıştı. 1 Nisan: Creative 3D Labs’› sat›n ald› Creative’in güçlü olduğunu biliyorduk. bu durumda 3D Labs’ın olanaklarını nVidia GeForce/ATI Radeon benzeri bir işlemci üretmek için seferber edebilir. hatta Oxygen ve Intergraph gibi bazı rakiplerini satın alarak gücüne güç kattı. nVidia’n›n GF4 ata¤›na karfl› flimdilik sessiz.73 GHz çekirdek hızında çalışan AthlonXP 2100+ 0.18 mikron teknolojisiyle üretilmiş. 3D Labs. AMD ise her ne kadar 2002 sonuna kadar tüm işlemci ailesini 0. Tam bu sırada ortaya çıkan nVidia. belirtildiğine göre Ar-Ge çalışmalarına ve varolan ürünlerini satmaya ve destek vermeye devam edecek. Aslına bakarsanız Creative’in 76 milyon transistor içerecek olan süper hızlı bir grafik işlemci üretmeyi planladığına dair söylentiler var.13 mikron üretim teknolojisine geçmesi önemli bir performans artışı anlamına gelecek. 2 Nisan: Intel’den 2. 3D Labs. Kuşkusuz AMD’nin 0. zamanla güçlenerek rakiplerine üstünlük sağladı.4GHz ata¤› Intel 0. Oxygen serisiyle giriş ve orta seviye grafik profesyonellerine seslenen şirket. Creative’in 3D Labs’› sat›n almas›yd›. özellikle WildCat serisi grafik kartlar›yla profesyonel üst-uç pazar›n tek hakimiydi. 3D Labs’ın rotasını tekrar tamamen üst-uç pazara çevirmesine sebep oldu. CHIP | MAYIS 2002 .13 mikron AMD işlemcilerin (Thoroughbed 2200+) Mayıs sonunda piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.13 mikron üretime taşıyacağını iddia ediyorsa da geçtiğimiz günlerde duyurulan ve 1. Yaklaşık 3 yıl önce Yavuz Ahıska’yla bir röportaj yapmış ve şirketin ilginç kuruluş öyküsünü ilk ağızdan dinlemiştim. Sonuç itibariyle Creative bir devi yuttu ve daha da devleşti. Şu aşamada Creative’in tam olarak ne planladığını kestirmek güçse de şirketin “ses kartı üreticisi” pozisyonunu çoktan aştığını görmemek imkansız.13 mikron üretim teknolojisinin keyfini çıkarıyor. Bu gücü nasıl kullanacağını ise zaman gösterecek.tr Creative’den Sürpriz Var! fiüphesiz geçti¤imiz günlere ait en ilginç geliflme.com. esahin@chip. Şirketin aybaşında test merkezimize yolladığı basın örneği 512 KB önbellekli 2. fakat bu kadarını beklemiyorduk. Öyle ki Intel’in 2002 içinde 3 GHz’e ulaşması hatta geçmesi bekleniyor. Bu aşamada 2002 sonuna doğru işlemci arenasının epey karışacağını söylemek mümkün.86 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET fiahin Ekflio¤lu. Kesin olan tek şeyse yeni fiyat indirimleri. Şu an için WildCat serisi grafik kartlarıyla üst-uç profesyonel grafik pazarına. 3D Labs Art›k Creative’in Creative’in 170 milyon dolara sat›n ald›¤› 3D Labs.4 GHz P4. 3D Labs (ünlü GLINT chip’inin yaratıcısı). Osman Kent ve Yavuz Ahıska adında iki Türk tarafından kurulan ve profesyonel grafik pazarında en fazla sözü geçen şirketlerden biriydi. Fakat bu arada Intel de daha yüksek saat hızlarına sahip P4’leri piyasaya sürmüş olacak. fiirket a¤›r ve sa¤lam ad›mlarla ilerlerken ATI. Creative. bu işlemcinin Nisan ortasında piyasada olacağının bir göstergesiydi. Şirket yaklaşık 170 milyon dolar gibi bir ücret karşılığında 3D Labs’ı satın aldı. 0.

Son zamanlarda Amiga’dan gelen haberler şirketin Microsoft ile flört ettiği yönündeydi. bu oyunlar az yer kaplamalarına rağmen görsel ve işitsel bir şölen gibidirler.5 Nisan: Amiga-Microsoft iflbirli¤i Amiga’yı kim hatırlamaz? Ev bilgisayarı kavramının yerleşmesine önemli katkıda bulunan şirket. Bu arada PocketPC platformunun gittikçe güçlendiğini de hesaba katarsak Palm ve Handsp- CHIP | MAYIS 2002 . Ayrıca Intel StrongARM işlemcisini de unutmamak gerek tabii. Her iki şirket de giriş seviyesi için hesaplı ürünlere sahipse de üst seviye modeller (renkli ekranlı olanlar) hem fiyat olarak cazip değil hem de özellik itibariyle PocketPC konseptinin altında eziliyor. 7 Nisan: Palm ve Handspring kan kaybediyor Daha fazlasını istemenin sonu yok. Daha sonra iflas eden ve çeşitli kereler el değiştiren Amiga bir şekilde hep varlığını sürdürdü. Fakat insanlar artık PDA’ları sadece hayatlarını organize etmek için kullanmak istemiyorlar. ise genişleme modülleri kullanmadığınız sürece henüz bu olanaklardan yoksun. Palm ve Handspring PDA’larda beklentiler art›yor PocketPC PDA’lar›n geliflmifl özellikleri pek çok kiflinin özellikle üst modellerde nispeten fiyat avantaj› olmayan Palm ve Handspring PC’lerden so¤utuyor. Sürekli yanlarında taşıdıkları bir cihazdan (boyutları küçük de olsa) daha fazla şey beklediği için kimseyi suçlayamayız. Habere göre Amiga. Zira Amiga uygulamaları genel yapı itibariyle PocketPC’ler için biçilmiş kaftan. işletim sisteminin yaratıcısı Microsoft olduğu için. Bu doğrultuda gelen bir haberse beni şaşırtmadı. Zira bu cihazları kullanırken. Microsoft üretimi PDA işletim sistemleri için oyun üretmeye başladı. Çünkü bu sayede PDA’nızı bir MP3 player ya da ses kaydedicisi olarak kullanabiliyorsunuz. Aslına bakarsanız PocketPC kullanan kişiler bu konuda daha şanslı. kullanıcılar çok daha az yabancılık çekiyor. Daha doğrusu zaten varolan Amiga oyunlarını Microsoft uyumlu hale getirdi. Pocket PC platformu bu bağlamda PDA pazarında yerini daha da sağlamlaştırdı. Amiga oyunları oynamış olanlar bilirler. zamanın en iyi ses ve grafik özelliklerine sahip bilgisayarlarını uygun sayılabilecek fiyatlarla satarak şu anda PC sahibi pek çok kullanıcının ilk göz ağrısı olmuştu.

Epeydir beklenen Halo piyasaya ç›kar ç›kmaz büyük ilgi gördü. CPU’su üzerinde olağanüstü küçük chipset/anakart tasarımını hatırlayacaksınız. nVidia ve Intel gibi devler var. Hatta satışların geçen yılki PS2’satışlarına nazaran düşük olması. R300. Epeydir sözü edilen ATI R300 ve R200 grafik işlemcileri hakkında nihayet elle tutulur bazı bilgiler sızmaya başladı. hatta duruma göre satın alma sırasında belirleyici rol oynayabiliyor. 4 adet ATA 133 RAID destekli IDE portu. Yüksek çözünürlük/renk derinliği. MAX serisiyle belki de yeni bir anakart konsepti oluşturuyor.88 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Donan›m Günlü¤ü ring’in yeni bir şeyler yapmak zorunda olduğunu yoksa önemli ölçüde pazar kaybedeceklerini söylemek mümkün. Bu ay da Abit’in MAX adını verdiği yeni anakart serisini görünce acaba anakart konsepti değişiyor mu diye düşünmeden edemedim. kanallı entegre ses ve entegre ethernet desteği gibi özelliklere sahip ki bu saydıklarıma opsiyonel özellikler dahil değil. piyasanın doygunluğuyla açıklanabilir. Zira her ne kadar CPU’su üzerinde değilse de. 4 adet USB 2.tr Conditon Zero Geliyor Counter Strike tutkunlar›n bekledi¤i. Dolayısıyla anakartlarda daha önce de Dual Celeron ya da Softmenu gibi bazı ilklere imza atmış olan Abit. oyun gelifltiricilerin ifltah›n› kabart›yor. Yüksek bir FPS (Frame Per Second-saniyedeki kare sayısı) oranı ve güzel grafiklerin hele hele online oyunlarda kişisel başarıyı arttırdığını kim yadsıyabilir? 16 Nisan: Microsoft’tan Mac OS için sürücüler Microsoft’un bir gün Mac OS için sürücü yazacağını duysanız herhalde gülüp geçerdiniz. Eh donanım üreticisi olunca ister istemez eski defterleri kapamak durumunda kalan Microsoft böylece Mac kullanıcılarını da kucaklamış oldu.1 uyumlu bu yeni ATI grafik işlemcileri. Tabii bu uzun vadede bir ölçü olmayacaktır. fiahin Ekflio¤lu. 2 adet Firewire portu. Sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen DirectX9. ATI yetkililerinden Pierre Laine’ya bakılırsa R300 ile Radeon 8500 arasındaki performans farkı. R200 ise X-Box oyunlar› harika! X-Box’›n donan›m özellikleri. Eh Diğer anakart üreticilerinin bu “ALL IN ONE” konseptine ne kadar mesafeli yaklaşacağı merak konusu. 2 adet ATA 133 destekli IDE portu. Zira ürünün arkasında Microsoft. GF4’e değil bir sonraki nVidia işlemcisi olan NV30’a rakip olacak gibi. X-Box’ın zengin donanım özellikleri doğrultusunda yazılan oyunlar oldukça cezbedici. ürünlerinin Mac sistemler tarafından da kullanılabilmesi için gerekli sürücüleri piyasaya sürdü bile. Zira gelişmiş özellikleriyle X-Box’ın PS2’yi gölgede bırakacağından çok az kişinin şüphesi var. FSAA (Full Scene Antialiasing) ve Anisotropic Filtering gibi özellikler.com. Öte yandan pek çok kullanıcı için ses ve ethernet kartı üzerinde bir anakart oldukça cazip. Fakat artık sadece yazılım değil donanım da üreten Microsoft. Abit Max serisi anakartlar. pek çok kişiyi şaşırtsa da bence bu durum çok normal. 10 Nisan: Anakart konsepti de¤ifliyor mu? Geçen ay ki donanım günlüğünde değindiğim VIA’nın Mini ITX yapıdaki. birkaç doları geçmiyor. 6 tahmin edebileceğiniz gibi R300’ün bir miktar “kırpılmış” hali. 2 adet de vertex shader ünitesine sahip olacak. Radeon ile Radeon 8500 arasındaki kadar olacak. Kısaca X-Box için farklı anlamlara gelebilecek göstergeler varsa da yorum yapmak için erken. Yani ciddi bir artış söz konusu. yak›nda ç›kacak olan Condition Zero ve benzeri aksiyon oyunlar›nda FPS ve görüntü kalitesi “hayati” önem tafl›yor. CHIP | MAYIS 2002 . esahin@chip. ATI da boş durmuyor. bu durum kullanıcılara gelecekte daha güzel grafikli oyunlar ya da varolan oyunların daha güzel bir görünümle oynanması olarak yansıyacak. lüks olmaktan çıkacak. 12 Nisan: ATI’dan yeni bir bomba NVidia GF4’ün keyfini süredursun.0. Bu oyunlar arasındaki Halo’nun çok kısa bir sürede ulaştığı 1 milyonluk satış rakamı X-Box’un geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor. Zira entegre ses ya da entegre ethernet desteğinin üreticilere maliyeti. Kısa vadede satışların düşük olması. Bakalım Mac kullanıcıları daha sonra bu durumdan şikayet edecekler mi? 17 Nisan: X-Box sat›fllar› beklenenin alt›nda (m›?) X-Box’un ilk gelen satış rakamları öyle hayret uyandırıcı oranda yüksek değil. her birinde ikişer doku ünitesi bulunan 8 rendering pipeline’a ve 2 adet piksel.1. Grafik işlemcileri böyle gelişe dursun. 4 adet USB 1.

Böylece sizinle paylaşabileceğimiz çok büyük bir donanım veritabanı oluşuyor. Bu liste her ay güncellendi¤inden. Bu tablolarda. fiyat/performans s›ralamas›n› tabloya bakarak kendinizin oluflturmas› gerekiyor. herhangi bir sürprizle karşılaşmamış olursunuz. Sizin için ürünün fiyat›ndan çok performans› önemli ise. CHIP CD’sinde yer alan CHIP TOP 10 bölümündeki irtibat telefonunu arayarak fiyat alırsanız.tr adresinden de ulaflabilirsiniz. Fakat fiyat›n test kriterleri içinde bir ayr› bir bafll›k olmamas›ndan dolay›. Fiyat/performans sadece TOP 10 tablosunda yer alan o ayki ürünler için geçerli bir puanlama. Dergimizle birlikte verilen CD’ de TOP 10 listelerimizde ürünleri hangi kriterlere göre test ettiğimize. size hitap edecek olan performans puanland›rmas›d›r. Bunlar Performans ve Fiyat/Performans olarak s›n›fland›r›ld›. Hatta aydan aya eklenen yeni ürünleri güncel fiyatları ile bu listede bulabilmek de mümkün. Kategorilere ayırdığımız ürünlerin her biri ayrı bir tabloda bulunuyor. Fakat yine de satın alma aşamasında. fiyatlar›n de¤iflmesi fiyat/performans oran›n› da her ay de¤ifltiriyor. Satın almada etkili olması için her ürün için ek olarak fiyat/performans puanı da yer alıyor. Ama e¤er bir ürünün performans›ndan çok fiyat›na önem veriyorsan›z. Her sene yaklaşık 1000 tane ürün Test Merkezimize gelerek incelemeye alınıyor. TOP 10 s›ralamas›n› yaparken ürünler performans puan›na göre en iyiden en kötüye göre yer al›yorlar. 12 kategorilik TOP 10 tablolarımızda test edilen donanımlarla ilgili her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabilirsininiz. o zaman Fiyat/performans oran› belirleyici faktörünüz olacakt›r. Yeni bir donan›m almaya karar verdi¤inizde TOP 10 tablolar› size rehberlik edecektir. Tablolarda iki ayr› puan türü yer al›yor. diğer ürünlerin fiyat/performans oranlarını da değiştirebiliyor.chip. Bu tabloda ürünler performans puanlarına göre sıralandırılıyorlar. C HIP donanım ürünlerinin en iyilerini yayınlamaya devam ediyor. Burada donanım editörlerimiz her bir ürünü tek tek ve test prosedürlerine sadık kalarak en ince ayrıntılarına kadar test ediyorlar.90 MAYIS 2002 CHIP TOP 10 En ‹yi Donan›mlar Donan›m piyasas›na güncel bir bak›fl! Burada yer alan ürünler. CHIP | MAYIS 2002 . onun hangi ayda incelemesinin yayınladığını da anında görme imkanına sahipsiniz. nasıl puanlandırdığımıza ve ürünlerle ilgili firmalara ait bilgileri bulabilirsiniz. CHIP Test Merkezi taraf›ndan bu ayki ve daha önceki say›larda yer alan testlerle de¤erlendirilip s›ralamaya konmufltur. Tabloya bakıp bir ürünü seçip beğendiğinizde.com. Yani performans puanı yüksek olan bir ürünün fiyatı da uygunsa. DE⁄ERLEND‹RME » Kendi kriterlerinize göre de¤erlendirin Test tablolar›na dergiden oldu¤u gibi www. TOP 10 listesine girmeyi hak eden yeni ürünlerle birlikte de performans puan› yüksek olan ürünleri ayn› anda görebilirsiniz.

H. CHIP | MAYIS 2002 . USB 600 x 1200 dpi. 83 100 71 69 65 74 54 49 47 94 95 98 57 71 90 95 38 74 29 100 Marka . USB 1200 x 1200 dpi.Model Seagate ST373405LW Quantum Atlas 10 KII Seagate ST173404LW Seagate ST336706LW Quantum Atlas 10 KII Seagate ST318451LW Quantum Atlas V Quantum Atlas V Seagate ST1181677LW Fujitsu MAH3182MP Fiyat› ($ + kdv) 759 1130 975 505 500 389 476 274 1999 263 Teknik Veriler 73. H. Trans. 4 MB CHIP 4/02 6/01 6/01 3/02 6/01 9/01 6/01 6/01 9/01 6/01 99 98 90 89 78 77 77 75 74 74 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. Veri Eriflim Rastgele Dönüfl H›z› Trans.T. 4 MB 36.2 GB. SCSI 1200 x 2400 dpi. Veri Eriflim Rastgele Dönüfl H›z› Trans. Ultra160/m SCSI. 2MB 80 GB. Ultra160/m SCSI.H. 2MB 20 GB. Ultra160/m SCSI. U-DMA/100. H. R.H. Paralel. 36 bit. Ultra160/m SCSI. Ort. Ultra160/m SCSI. Ultra160/m SCSI. P. U-DMA/100. Fiyat/ Perfor.4 GB.R. Epson Perfection: Yüksek tarama çözünürlü¤üne sahip. USB.R.2 GB U-DMA/100. Fiyat/ Perfor.K 100 96 70 76 73 75 92 81 94 70 300 dpi R. USB 600 x 2400 dpi. Fiyat/ Perfor. Oku.T. USB 1200 x 2400 dpi.7 GB. 8 MB 73. 4 MB 73. 2MB CHIP 6/01 6/01 4/02 5/02 10/01 11/01 6/01 2/02 6/01 6/01 96 96 95 94 92 91 90 86 84 84 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz.36 GB. 2MB 40 GB. (rpm) 99 100 95 94 94 94 86 84 82 65 100 89 89 90 97 96 77 78 76 82 96 100 96 95 88 87 98 82 80 89 92 96 98 96 90 90 100 99 99 98 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 Marka . 48 bit. 2MB 40 GB. 2MB 80 GB. Ultra160/m SCSI. SCSI Sabitdiskler S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top.4 GB. USB 1200 x 2400 dpi.Model Epson Perfection 1640SU Epson 1240U Microtek Scanmaker 4700 Epson Perfection 640U HP Scanjet 3400C HP Scanjet 4300C Acer ScanPrisa 640BU Genius ColorPage HR7 Acer ScanPrisa 1240UT HP Scanjet 3300C 600 dpi R. Ort. H›z› Okuma H. Yaz. U-DMA/100. 36 bit. 36 bit. Paralel. 42 bit. Yaz. U-DMA/100.9 GB.K 100 96 91 78 84 89 69 82 73 87 Dokümantasyon 100 100 88 100 84 80 84 100 94 77 Fiyat› ($ + kdv) 255 141 205 104 96 108 67 126 151 82 Teknik Veriler 1600 x 3200 dpi. Ultra160/m SCSI. Taray›c›lar S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top.T. P.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM CHIP TOP 10 » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 91 Samsung SP80A4H: Yüksek yazma transfer h›z› ile dikkat çekiyor.Model Seagate Baracuda ATA III Seagate Baracuda ATA III Samsung SP8004H Samsung SP80A4H Seagate Baracuda ATA IV Seagate Baracuda ATA IV Quantum Fireball Plus AS Samsung SP4001H Quantum Fireball Plus AS Western Digital WD200BB Fiyat› ($ + kdv) 114 140 174 175 99 249 115 105 70 90 Teknik Veriler 30 GB.T.7 GB. USB 600 x 1200 dpi. U-DMA/100. 2MB 10. 42 bit. U-DMA/100. 4 MB 36. Seagate ST373405LW: TOP 10’un en de¤erli ürünü. Ultra160/m SCSI. U-DMA/100. USB 600 x 1200 dpi. 2MB 20 GB. 600 dpi 300 dpi R. Trans. 4 MB 36. Ort.R. Ort. U-DMA/100. 42 bit. U-DMA/100. 36 bit. (rpm) 100 100 93 91 85 67 71 83 69 69 98 97 100 95 32 72 74 78 73 70 100 100 84 90 96 81 71 57 66 70 98 99 88 88 100 94 98 87 97 96 10000 10000 10000 10000 10000 10000 7200 7200 7200 7200 Marka . USB CHIP 08/01 01/01 01/01 08/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 94 89 82 80 80 80 79 79 78 78 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. 4 MB 18. Ultra160/m SCSI. USB 600 x 1200 dpi.R.4 GB. 2MB 30 GB. H. H›z› Okuma H. 16 MB 18. 48 bit. 42 bit. 4 MB 180 GB. P. 2MB 80 GB. 8 Mb 18 GB. Oku. IDE Sabitdiskler S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top.

1600 x 1200 dpi Flat S.24 mm. 1600 x 1200 P. D. 0. 1600x1200 P.25 mm. 1920 x 1440 dpi 11/99 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. 48X. Pitch. A. Tray 16X. P. 0. 0. 0.25 mm. P. Puan› Fre. 0. GxYxD: GenifllikxYükseklikxDerinlik . 40X.25 mm. Tube. 1600 x 1200 dpi Flat S. GxYxD: GenifllikxYükseklikxDerinlik DVD Sürücüler S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top. Tray 16X. 1280 x 1024 P. CHIP | MAYIS 2002 . 1600 x 1200 Pixel CHIP 4/02 10/01 10/01 11/01 10/01 10/01 10/01 10/01 10/01 10/01 94 92 80 79 78 77 76 76 76 76 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. 0. 0. 1920 x 1440 dpi Grill Pitch. 93 100 94 85 74 82 77 55 78 55 Audio Grabbing 49 57 57 60 44 59 74 98 100 26 Hata Düz. 1600 x 1200 dpi 3/01 5/02 Flat S. 0. Tray 16X. 1920x1440 P. Slot 16X. 0. 50 26 52 95 100 20 18 26 4 21 Beraber.Model Sony CPD-G220P Sony CPD-G200P ADI Microscan G700i Samsung SyncMaster 757 DFX Miro 17F95 Viewsonic GS773 Iiyama VisionMaster Pro 410 Sony CPD-E220E Philips 107B Acer P791 Kontrol Renk Skala Seviyesi De¤erlen.24 mm. 40X.Pitch.22 mm. Tray 16X. P. D. 0. Tray CHIP 9/01 9/01 9/01 12/01 9/01 9/01 9/01 10/01 9/01 9/01 87 87 83 83 74 69 67 63 60 53 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. Tube. 40X. T. 0. 1600 x 1200 P.25 mm. Fiyat/ Perfor. 40X. 40X. 0.24 mm.26 mm. Gelenler 100 90 95 87 87 85 90 85 90 85 Fiyat› ($ + kdv) 111 79 75 74 63 55 67 69 59 75 Teknik Veriler 16X. 0. 1600 x 1200 P. T. 40X. LG 995FT: Bu ürünün üzerinde 4 USB port’u var. 99 100 87 80 73 72 65 65 44 59 Marka . D. (kHz) Fre.25 mm. LG DRD 8160B: Hata düzeltme performans› ile dikkat çekiyor. Slot 12X. Slot 16X.Pitch.+ Ergonomi Yatay Düfley Geo. CRT. (Hz) 96 96 95 100 92 96 87 86 77 83 100 94 94 92 83 83 95 82 77 68 30-96 30-96 30-110 31-110 30-97 30-96 30-96 30-96 30-95 30-95 48-120 50-160 50-160 55-160 50-160 48-120 48-120 50-160 50-160 50-160 Marka .24 mm. D. 1600 x 1200 dpi Trinitron.P. 0. CRT.: Pixel 19” Monitörler S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top. 0. Tray 12X.24 mm. 1920x1440 P. Fiyat/ Perfor.25 mm. 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 97 98 95 93 91 83 100 98 84 94 Ergonomi 100 97 89 88 89 83 91 86 90 88 Geometri 95 94 93 90 87 81 100 92 88 88 Fiyat› Teknik Veriler ($ + kdv) 339 379 302 240 225 280 364 301 285 299 T. Fiyat/ Perfor. 1600 x 1200 P.24 mm. Pitch.Model Pioneer DVD-105SZ Acer DVP1640A Aopen DVD-1640PRO LG DRD 8160B LG DRD 8120B Aopen DVD-1240 BTC BDV 316B Sony DDU1621 Lite-On LTD-163 Nec DV-5800A CD Perfor. Perfor. Tron. 1600 x 1200 dpi 11/00 Trinitron. P. 48X. Tube. 1600 x 1200 dpi CHIP 3/01 6/01 1/01 1/00 98 95 95 97 91 91 90 84 77 77 Perfect Flat.Model Sony G400 LG 995FT Philips 109P NecFP950 ViewSonic PF790 Sony E400 Sony G420 Eizo FlexScan F 67 AD‹ Microscan G66 Philips 109B Boyutlar› (GxYxD) 446x464x461 470x480x470 456x469x438 442x456x447 470x470x477 446x464x461 446x464x461 452x455x478 470x483x425 452x462x420 Fiyat› Teknik Veriler ($ + kdv) 629 465 535 759 575 460 600 490 489 466 Trinitron.25 mm. Conv. Convergence 76 71 74 75 74 90 43 57 71 60 Marka . DVD Perfor. 0.Flat. 1280x1024 P. Tray 16X. 17” Monitörler S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top. 0.92 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM CHIP TOP 10 » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Samsung 757 DFX: 0. 40X. 1600 x 1200 dpi 11/99 Dot Pitch.Grille.26 mm.24 mm. 0.26 mm. 0. 40X.24 mm. CRT. CRT.20 mm. T.20 mm nokta aral›¤› ile göze çarp›yor. 0. 1600 x 1200 dpi 11/99 Trio D. D.

Office Resim Bask› H. Office Grafik Bask› H. 100 69 53 47 62 51 47 54 50 50 25 52 55 51 44 86 100 85 35 70 80 70 65 65 65 70 60 60 60 60 Marka . CHIP | MAYIS 2002 . Paralel. 93 64 100 90 76 55 66 36 42 42 100 54 100 60 78 42 64 60 46 22 Grafik Kalitesi 86 100 73 87 84 80 75 90 77 89 Ergono. + B. USB 600x600 dpi. USB CHIP 5/01 8/01 12/00 10/00 10/00 8/01 3/01 10/00 10/00 2/01 95 91 91 87 85 83 80 80 77 75 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. CD Tach Hata Ergonomi Perfor. USB 2400x1200 dpi. 4 MB CHIP 4/01 4/01 4/01 4/01 3/02 1/02 3/02 4/01 4/01 4/01 94 87 80 79 79 74 72 68 64 61 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. Mürekkep Püskürtmeli Yaz›c›lar S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r Grafik Bask› K. IDE Ultra DMA 33 50X. IDE Ultra DMA 33 52X. 4 MB 1200x1200 dpi. IDE Ultra DMA 33 CHIP 4/00 4/02 8/00 8/00 8/00 8/00 8/00 8/00 3/01 8/00 75 69 64 60 60 58 58 58 53 53 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. 32 MB 1200x1200 dpi. 4 MB 1200x1200 dpi.Model HP 2250 TN Epson Stylus Photo 2000P Epson Stylus Color 980 HP 1220C Epson Stylus Photo 1270 Epson Stylus Color 680 Lexmark Z42 HP 930C HP 970 Cxi Xerox Docuprint M760 CHIP Top.4 X 17X 20 X 19. Paralel. 16 MB 1200 x 1200 dpi. Paralel.6x 7. Düz. Fiyat/ Perfor. Fiyat/ Perfor. Bask› H.8 X Bellek 2 MB 128 Kb 128 Kb 128 Kb 128 Kb 256 Kb 128 Kb 128 Kb 128 Kb 512 Kb Fiyat› ($ + kdv) 79 34 32 32 38 48 35 40 35 48 Teknik Veriler 72X. USB 1440x720 dpi. Aopen CD-948E: Fiyat/performans oran› en iyi olan ürün. USB 1440x720 dpi. Perf. Xerox PHASER3400: Dakikada 16 sayfa bask› yapabiliyor. 16 MB 1200 x 1200 dpi.8 X 13. Paralel. P. Paralel USB 1200x1200 dpi. IDE Ultra DMA 33 48X.Model Kenwood UCR-421 Asus CD-S520 Aopen CD-948E Aopen CD-952E Asus CD-S550 Creative CD5233E Samsung SC-152 Sony CDU4811 LG CRD-8520B Sony CDU4821 Audio Ripping 12. USB 2880x720 dpi. IDE Ultra DMA 33 52X. 2500 $’›n Alt›ndaki Lazer Yaz›c›lar S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r Resim Kalitesi 95 97 84 100 80 74 78 88 93 99 Marka . CD Sürücüler S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top. Paralel. Fiyat/ Perfor. IDE Ultra DMA 33 52X. Gelen 93 100 84 93 70 76 50 53 76 80 Fiyat› ($ + kdv) 1272 1340 1245 2107 759 759 310 385 389 751 Teknik Veriler 1200 x 1200 dpi. P. Paralel. IDE Ultra DMA 33 48X. 4 MB 600x600 dpi. Ethernet 2880x720 dpi.8 X 7.9 X 7. Paralel. IDE Ultra DMA 33 52X.1X 13. IDE Ultra DMA 33 52X. P. Paralel. 8 MB 1200x1200 dpi.Model Lexmark Optra T614 Xerox Docuprint N2125 Oki Okipage 24 HP Laserjet 4100 DTN Lexmark Optra T520 Xerox Phaser 3400 Lexmark Optra E320 Canon LBP-800 Lexmark Optra E312 Canon LBP-1000 CHIP Top. 32 MB 600 x 1200 dpi.9 X 7. USB 600x600 dpi. 512 Kbyte 600x600 dpi. Paralel USB 600x600 dpi.94 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM CHIP TOP 10 » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Epson Photo 2000P: Çok yüksek çözünürlükte bask› yapabiliyor. Bask› H. 78 62 88 58 100 55 47 54 57 52 Marka . 89 63 57 100 52 60 51 44 55 52 97 75 85 35 100 61 54 53 53 47 Resim Kalitesi 94 dpi 100 dpi 94 dpi 94 dpi 76 dpi 92 dpi 91 dpi 100 dpi 83 dpi 77 dpi Grafik Kalitesi 100 dpi 97 dpi 97 dpi 94 dpi 82 dpi 87 dpi 95 dpi 96 dpi 94 dpi 86 dpi Fiyat› ($ + kdv) 1035 689 218 362 347 73 116 128 246 111 Teknik Veriler 1200x600 dpi. IDE Ultra DMA 33 48X.

2 MB 24/10/40.39 89. AGP 4X.28 83. 8 MB 16/10/40. P. 64 MB DDR Nvidia Geforce3. AGP 4X. 64 MB DDR Geforce2 Ultra.96 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM CHIP TOP 10 » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET MSI MX400: Uygun fiyat› ve multimedya özelli¤i ile dikkat çekici. Quake III 98 100 98 98 97 95. GF4 MX 440. GF2 GTS. GF2 GTS 400. GF2 GTS. Fiyat/ Perfor.08 91.55 73. AGP 4 X. 32MB SDRAM 2/01 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. 64 MB DDR CHIP 1/02 12/01 12/01 12/01 9/01 7/01 6/01 2/01 2/01 6/01 98 96 95 93 92 88 85 81 78 77 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. 150$’›n Üstündeki Ekran Kartlar› S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r Quake II. P. MSI G3Ti500: Testteki kartlar aras›nda en iyi ergonomiye sahip. AGP 4X. GF2 GTS 400.GF4 MX 440.06 84. 32MB SDRAM N. 64MB SDRAM N. AGP 4X. 64 MB DDR GF2 GTS Pro. 100 94 95 89 90 92 87 93 87 88 Marka .15 View Perf. 8 MB 24/10/40. H. 64 MB DDR Geforce2 Ultra. P. Quake III 100 96 96 91 92 92 83 92 85 87 3D Mark 2000 100 92 91 92 93 91 89 84 89 81 View Perf. Veri Ort. GF2 GTS 400.06 90. TDK 24/10/40: Yüksek yazma performans› ile göze çarp›yor. Ergonomi OpenGL 97 100 95 59 96 94. 2 MB 16/10/40.42 79. 64MB DDRAM N. 2 MB CHIP 4/02 3/02 3/02 3/02 10/01 2/02 12/01 4/01 3/01 12/01 99 99 97 97 96 95 95 95 92 89 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. AGP 4X.Model MSI G3Ti 500-VTG Leadtek Winfast GF 3 Ti 500 TD Abit Siluro Geforce3 Vio Utopia Ati Radeon 8500 Leadtek Geforce 3 Gigabyte GF-3000 Leadtek Geforce 2 GTS Ultra Elsa Gladiac Geforce2 Ultra Creative Geforce 2 Ultra Cardex GF 2 Pro 400 Golden S. GF4 MX 440. AGP 4X. 64MB SDRAM 12/01 N. AGP 4X. GF4 MX-440 Pro/600TV GS MSI G4MX440-T Abit Siluro GF4 MX Abit Siluro T400 Leadtek Geforce 2 MX SH MAX MSI MX400 Pro-TC64S Cardex GF2 MX Golden Sample Guillemot Prophet II-MX Cardex CardExpert GF2 MX 400 Leadtek Geforce 2 MX CHIP Top. Eriflim Hata Düz.15 85. Süresi Süresi 86 82 79 81 80 68 70 67 100 83 86 88 90 85 71 67 65 49 100 84 65 75 45 65 40 55 60 55 40 55 Marka . Ergonomi OpenGL 100 99 99 94 96 93 93 92 91 92 90 100 90 95 90 90 95 87 85 93 Fiyat› ($ + kdv) 135 118 130 85 111 84 148 127 82 59 Teknik Veriler N. CHIP Top. 64 MB DDR Nvidia Geforce3. Fiyat/ Perfor. 4 MB 24/10/40. CHIP | MAYIS 2002 . 99 100 96 97 97 95. 2 MB 16/10/40. AGP 4X.21 84. AGP 4X. AGP 4X.5 79.Model Asus CRW-3212A LG GCE-8320B Asus CRW-2410S Samsung SW-224 Plextor Plexwriter 24/10/40A Yamaha CRW3200-VK TDK CyClone 24/10/40 Plextor Plexwriter 16/10/40A Yamaha CDRW 2100E LG GCE-8160B Audio CD Yazma 100 99 98 98 97 96 96 95 95 91 Data CD Yazma 100 99 98 98 97 96 96 93 95 91 Fiyat› ($ + kdv) 135 140 141 90 155 180 175 121 126 108 Teknik Veriler 32/12/40. Fiyat/ Perfor. Ort. AGP 4X.Model G. 64 MB DDR Nvidia Geforce3. AGP 4X. 64MB DDRAM N.54 Marka . 64 MB DDR Geforce2 Ultra. AGP 4X. 8 MB 24/10/40. 32MB SDRAM CHIP 4/02 4/02 4/02 8/01 6/01 1/02 2/01 2/01 98 95 93 92 92 91 89 87 87 85 N. 64MB DDRAM N. 2 MB 24/10/40. 64MB SDRAM N.42 83.39 83.24 82.8 84. 2 MB 32/10/40. AGP 4X. AGP 4X. 64 MB DDR GF3 Ti 500. AGP 4X. GF2 GTS 400.45 3D Mark 2000 98 100 95 99 95 92. Trans. GF2 GTS.52 100 81 97 83 81 73 81 81 48 81 Fiyat› ($ + kdv) 325 330 319 198 280 303 185 356 288 237 Teknik Veriler GF3 Ti 500.2 87. 64 MB DDR Ati Radeon 8500. CD Yaz›c›lar S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top. AGP 4X. AGP 4X. 150$’›n Alt›ndaki Ekran Kartlar› S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r Quake II. 64MB SDRAM N.36 89. AGP 4X.

art›k güvenli¤i sekteye u¤ratabilecek Microsoft fonksiyonlar›n›n ana ürüne entegre edilmeyece¤ini duyurdu.NET stratejisinin yarar›na olacak bu yöntemin kullan›lmas›ndan yana de¤il.98 ‹Ç‹NDEK‹LER 102 104 110 112 120 134 142 Ay›n Shareware’leri: Sizin için seçti¤imiz yaz›l›mlar Yeni Yaz›l›mlar Testte: Yaz›l›m incelemeleri eCHIP ‹çeri¤i: Programlar ve bölümler Yeni Windows Kurulumu: Windows’unuzu yenileyin Dosya Kurtarma Araçlar›: Recovery yaz›l›mlar› testi Sharepoint Team Services: Kolay intranet ve internet XP Powertoys: Faydal› eklentiler ve araçlar Bill Gates’in Güvenlik Stratejisi yaz›l›m CHIP | MAYIS 2002 Budanm›fl Windows Microsoft ürünlerinin güvenli¤ini art›rmak istiyor. hangi fonksiyonun ne ifle yarad›¤›n› ve nas›l etkinlefltirilebilece¤ini aç›klamas› beklenecektir. Bu güvenlik önlemi. yeni programlardaki risk yaratabilecek ek fonksiyonlar. Ancak hiç kimse. Bu da Gates’in muhtemel güvenlik sorunlar› bulundu¤u sürece ürünlerin gelifltirilmemesi iste¤i ile paralel bir yöntem olarak karfl›m›za ç›k›yor. Bu konu üzerinde etrafl›ca düflünenler ise Microsoft’un art›k ek özellikleri ürünler ile beraber sunmayaca¤›n› ve kullan›c›lar›n bunlar› iste¤e ba¤l› olarak internet üzerinden yüklemek zorunda kal›p. otomatik olarak etkinlefltirilmeyecekler. Söz konusu ek fonksiyonlar›n. Kullan›c› söz konusu fonksiyona bir kere dahi ihtiyaç duyacak olsa bile zor durumda kalabilir. varolan ve gelecekte yay›nlanacak yaz›l›mlar›n güvenlik aç›s›ndan iyilefltirilmesini istemiflti (CHIP Nisan 2002/Güncel Haberler). . firma kurucular›ndan Bill Gates’in bir e-postas› ile ortaya ç›kan “Trustworthy Computing” kampanyas›n› ciddi bir flekilde faaliyete soktu. Kullan›c›lar ihtiyaç duymayacaklar› ve hatta sistemlerine zarar verebilecek bir fonksiyonu neden kurmak zorunda kals›nlar ki? Bir de madalyonun öteki yüzü var. sistemlerin güvenlik sorununun flu anda gündeme getirilmesi de baz› çevrelerce bu nedenle samimi bulunmuyor. Tecrübesiz kullan›c›lar›n. Asl›nda bu düflünce olumlu olarak de¤erlendirilebilir. özellikle güvenlik aç›klar›na neden olan ve eriflim alanlar› sunabilen fonksiyonlar için geçerli. Bu durumda söz konusu üründen. Öncelikle. kalmayacaklar› sorusunu dile getiriyorlar. Gates. Hatta. Ayr›ca Witts. sadece Bill Gates’in . Microsoft’un bu çabalar›na müflterilerin nas›l tepki gösterece¤i ise yöntemlerin uygulanma flekline ba¤l›. s Yaz›l›m devi Microsoft. Microsoft ürünlerindeki ek özelliklerin ileride standart kurulum ayarlar› içerisinde bulunmayaca¤›n› dile getirdi. program›n hangi parçalar›n›n CD veya etkinleflmemifl halde sabitdisk üzerinde sakland›klar›n› bilmiyor olmalar› da göz önünde bulundurulmal›d›r. Tabii ki yeni fonksiyonlar eklemek için her seferinde yaz›l›m›n kurulum CD’sini aramak ve kullanmak zorunda kalmak da sinir bozucu olabilir. Bunun üzerine aç›klama yapan Avrupa Sat›fl ve Pazarlama Baflkan Yard›mc›s› Simon Witts. tüm çal›flanlar›na gönderdi¤i yaz›d. art›k ilk olarak kullan›c›lar taraf›ndan etkinlefltirilmesi gerekecek.

Programdaki en büyük engel ise al›c›n›n postay› açabilmesi için flifreyi bilmek zorunda kalmas›d›r. Avrupa’daki yaz›l›m korsanl›¤›n›n ana buluflma noktalar›ndan biri olan siteden. tekrarl› tan›mlamalar mümkün.at’nin kapat›lmas› en büyük baflar›. CD’lere yazabiliyor.progress. MP3 dosyalar› ve JPG resimleri çal›flma s›ras›nda Flash projesine yüklenebiliyorlar.macromedia.com. Bu sitelerin müdavimleri. Dynamics. Böylece Flash bulunan internet sayfalar› daha seri olabilecekler. Art›k nesneler ve özellikleri. Bilgi için: www. OpenEdge™ ifl platformunun uygulama çat›s› olan Progress Dynamics. hofl görünüm.e-cryptor. sürümü gözden düflmeye bafllad›. Sybex.. Bunlar içinden özellikle Warez sitesi warez. daha önce Avusturya. Divx4 5. Bilgi ‹çin: www.com Progress Dynamics Yaz›l›m Gelifltirme Dili! Progress’in yeni uygulama gelifltirme ürünü Dynamics.5 Animasyonlar ve resimler için görsel efektler haz›rlayan program. Kaynak: marketagent ! IN & OUT n ! Güvenlik Microsoft bile. Ancak bir y›la yak›n bir süredir s›k› çal›flan BSA’n›n giriflimleriyle 1800 Warez sitesi kapat›ld›. sürümü ç›kt›ktan sonra Divx’in 4. bu iki ortam› geriden takip ediyor. gelifltirilmesi. CHIP | MAYIS 2002 . ‹yilefltirilmifl renk yönetimi ve daha anlafl›l›r ve kullan›m› daha kolay hale getirilen zaman çubu¤u da yenilikler aras›nda say›labilir. Almanya. Bilgi için: www. yeni bir yaz›l›m gelifltirme paradigmas›n› da beraberinde getiriyor. 3 Ulead DVD Picture Show Koleksiyonlar için ideal olan bu program. Bu y›l içinde de 6000 sitenin kapat›lmas› hedefleniyor. Fransa. MP3. Bu s›ray› bozmayan Sybex de. flifrelenen iletileri Sürükle&B›rak yöntemini kullanarak EXE veya CAB dosyalar› biçiminde posta programlar›na tafl›yabilir ve eklenti KISA. h›zl› yenilenme gibi özellikler yerine yaz›l›mlar›n önce güvenli olmas› gerekti¤ini kabul etmifl bulunuyor. Kullan›c›lar. May›s ay› içerisinde piyasaya sunaca¤› yaz›l›mda ilk olarak sadece bir dizi dönüfltürme arac›n› yay›nlayacak. resimleri CD veya DVD ortamlar›nda arflivleyebiliyor.com Warez sitelerinde flimdiye kadar..com 3 Adobe After Effects 5.ulead.adobe.sybex.com ED‹TÖR’DEN NOTLAR Mahmut Karsl›o¤lu CHIP Yaz› ‹flleri Müdürü Cebinde akrep olanlara duyurulur! olarak gönderebilirler. Flash MX. Ses Kaynaklar›: Marketagent taraf›ndan yap›lan bir kamuoyu yoklamas›na göre CD ve radyo halen en çok sevilen müzik ortamlar›. art›k Windows XP ve MacOS X platformlar›n› da destekliyor. MX serisinin Macromedia’n›n di¤er yaz›l›mlar› ile daha uyumlu çal›flmas› bekleniyor. Bilgi için: www.tr ? MÜZ‹⁄‹ NEYLE D‹NL‹YORUZ? CD ve Radyo MP3’den daha popüler CD Radyo MP3 Canl› E¤lenceler Internet Plak %87 %81 %42 %25 %21 %7 De¤erler yüzde cinsindendir. Hong Kong ve ABD’nin de içinde yer ald›¤› 20 ülkede yay›n yapan korsan sitelerine yönlendirme yap›l›yordu. gelifltirme süresini ve maliyetini k›saltmas›n› sa¤lama iddias›n› tafl›yor.. ifl uygulamalar›n›n da¤›t›lmas›. Bu program›n en büyük avantaj›. Avusturalya. Flash MX’i piyasaya sürdü. kaynak kodun içinde de¤il bir yaz›l›m deposunda (repository) bar›nd›r›l›yor.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM Haberler » PRAT‹K » INTERNET 99 Macromedia Flash MX SoftClan e-cryptor Animasyonlara MX Dopingi H›zl› ve internet üzerinden oynat›labilen animasyonlar yaratmak amac›yla kullan›lan Flash program›n›n üreticisi Macromedia. Movie Ripper. yaz›l›m gelifltiriciye standart bir uygulama için en s›k ihtiyaç duyulan çözümleri sunup. tüm e-posta istemcileri ile uyumlu olmas›na ra¤men kullan›lan e-posta program›ndan ba¤›ms›z olarak çal›flabilmesi. iflletim sistemlerinden kelime ve grafik iflleme yaz›l›mlar›na kadar çeflitli popüler yaz›l›mlar yasa d›fl› bir flekilde sunuluyordu. yaz›l› gizli iletilerinizi 128 Bit’Lik bir anahtar yard›m›yla kodluyor.. Koreli firma Honestech’in gelifltirdi¤i ve MPEG 1 için en iyi Encoder olarak adland›r›lan teknolojiyi kullanan Movie Ripper ad›ndaki yeni program› ile kalite sözü veriyor. bir araya getirilmesi ve piyasaya sürülmesi sürecinin h›zland›r›lmas› için tasarlanm›fl. Flash 5 versiyonun takipçisi olarak adland›r›yor. KISA. DVD’leri Video CD’lere dönüfltürebiliyor ve daha sonra bu VCD’leri.com E-postalar Güvenle Aç›l›yor E-cryptor. Bilgi için: www. Bilgi için: www. Daha fazla s›k›flt›rma ve kaliteli görüntü sa¤layan Divx5 yükseliyor. art›k elinizi cebinize atman›n zaman› geldi! Movie Ripper VCD Kodlay›c› DVD Arac› Tüm büyük yaz›l›m sunucular› s›rayla tek bir t›klama ile DVD kopyalayan araçlar sunuyorlar.

kolit. e-Sa¤l›k Mayo Clinic’e IBM Deste¤i IBM ve uluslararas› bir sa¤l›k kuruluflu Mayo Clinic.ibm. Free BSD ve Windows için CLI ve C# ile ilgili 1 milyon sat›r kaynak kodunu akademik çal›flmalar için kullan›ma sundu. Paylafl›ml› Kaynak Giriflimi uygulamas› için kaynak kodunu kullan›ma açan Microsoft. Virüs. Tek say›yla bafllayan aylar›n (Ocak. May›s. k›smen ayr› bir standart haline geldi¤inde bu sistemlerin baflka iflletim sistemi kullan›c›lar›n›n bafl›na problem açabilece¤inden endifle ediliyor. anti tekel davas›n›n ilk aflamas›nda Bill Gates’in duruflmada ifade vermekten kaç›nd›¤› için flirketin zarar ederken spam postalara karfl› gelifltirilen önlemler. ECMA Ortak Dil Altyap›s›’n› ve C# standartlar›n› kullan›yor ve Microsoft Windows XP ve FreeBSD iflletim sistemleri için kullan›ma sunuyor.E isimli bir virüsün do¤rudan antivirüs programlar›na sald›rd›¤› belirlendi. ‹stenmeyen ticari tan›t›m e -postalar›ndan kurtulmak için kurulan bir network. spam mesajlar›n belirleyerek kullan›c›lar› bu mesajlardan kurtarmay› hedefliyor. spam olmayan baz› önemli mailleri de “yanl›fll›kla” silebildikleri için kullan›m alan› bulam›yorlar. Ancak Napster’in de mucidi olan iki yaz›l›m mühendisi taraf›ndan gelifl- Wireless LAN’a Yaz›l›m Çözümü Yaz›l›mla Gelen H›z Microsoft. ast›m ve di¤er sebeplerden muzdarip hastalar›n (yaklafl›k 6 milyon kifli) bilgilerinin ifllenmesi mümkün olacak. Bilgi için: www. Anlaflmada IBM’in e-server ailesinden pSeries sunucular› ve veritaban› yönetim yaz›l›m› DB2 kullan›lacak. Duruflmalar›n ilk safhas›nda Bill Gates ifadesini video kasetle yollam›fl.com Microsoft’un Bafl›na Ne Düfltü Kaynak Kodunu Açt›lar Microsoft. Trend Micro fiirketi’nin web sitesinde bulunan ücretsiz yamay› indiren kullan›c›lar virüsten kurtulabiliyorlar. hastalar›n genetik yap›lar›n›. T›p bilimiyle dijital teknolojiyi birlefltirecek anlaflma sonucunda. Kullan›c›lar›n ço¤u enfekte olduklar›n› da fark etmiyorlar. artan bir yo¤unlukla elektronik posta sahiplerinin bafl belas› olmaya devam tirilen Napster benzeri bir P2P yaz›l›m›.100 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM Haberler » PRAT‹K » INTERNET Spam Karfl›t› Napster Klez.trendmicro.E Son Dakika ‹lac›n› Buldular m›? Spam postalar.com gördü¤ünü düflünüyor. Microsoft. Adalet Bakanl›¤› avukatlar› Gates’in kasetlerdeki ifadesinin inand›r›c› olmaktan uzak bulundu¤unu savunduklar›nda. bilgisayarlar›n e-posta programlar›nda bulunan adres defterindeki isimlere kendini yayarak geniflliyor. Paylafl›ml› Kaynak Ortak Dil Altyap›s›’n›n kaynak kodu. onlar› uyarmas› mant›¤› ile çal›fl›yor. Bilgi için: www. di¤er bilgisayar virüslerinin aksine gönderildi¤i bilgisayar›n adresini sakl›yor. Dolay›s›yla Japonya’da yarat›ld›¤› veya yay›lmaya bafllad›¤› san›lan virüsün Japonya d›fl›nda da görülmesi bekleniyor. dünya çap›nda genifl bir veritaban› oluflturmak için anlaflma imzalad›klar›n› duyurdular. Bilgi için: www. baflta genetik rahats›zl›klar olmak üzere birçok hastal›¤a karfl› gelifltirilecek yeni ilaçlar›n çal›flmalar›n›n yer alaca¤› genifl bir veri taban› oluflturalacak.com/turkiye CHIP | MAYIS 2002 . Wireless LAN sisteminin iflinin bir k›sm›n› üstlenerek h›z›n artmas›n› sa¤l›yor.com Gates ve Ballmer Mahkemede Microsoft’un en üst düzey iki yöneticisi Bill Gates ve Steve Ballmer anti tekel davas›n›n yeni duruflmas›nda ifade verecek. Microsoft’un aleyhine geliflmelerin oluflmas›na sebep olmufltu. Fakat ayn› zamanda. Eylül. kullan›c›lar›n Napster’da oldu¤u gibi birbirine ba¤l› olmas›n› ve ald›klar› spam mailleri di¤er üyelerle paylaflarak. Bu nedenle virüsü yayan bilgisayar› tespit etmek zorlafl›yor. akademik çal›flmalar ve Paylafl›ml› Kaynak Giriflimi’ne olan deste¤ini de ortaya koymufl oldu. Bu sayede donan›m üreticileri verimli yeni Wireless Lan ürünleri gelifltirebilecekler. Bilgi için: www. Sistem. Seattle da düzenlenen Windows Hardware Engineering Conference’da (WinHEC)’de Wireless LAN için yaz›l›m çözümlerini sundu. mahkemede bulunmayan Bill Gates’in bu iddialara cevap verememesi.microsoft. Kas›m) alt›nc› gününde aktif olan virüs. Tan›t›lan yaz›l›m. gönüllü kullan›c›lar›n kat›l›m›yla denendi ve Spam mail’lerin önüne baflar›yla geçebildi¤i gözlendi. Çal›flmalar do¤rultusunda tedavisi bulunamayan hastal›klarla mücadelede önemli ad›mlar›n at›lmas› bekleniyor. Söz konusu veri taban› sayesinde t›bbi araflt›rma uzmanlar›.com Japonya’y› Virüs Vurdu Japonya’da flimdilik 712 bilgisayar› etkileyen Klez. Mart. ‹ki üst düzey yetkili bu kez mahkeme ile yüzleflmeye haz›rlan›yorlar. Temmuz. Bir milyon sat›r kaynak kodunu sunan Paylafl›ml› Kaynak CLI uygulamas›n›n programlama dili alan›na ve XML Web hizmetleri araflt›rmalar›na destek olmas› hedefleniyor. Bilgi için: www. UNIX iflletim sisteminin IBM versiyonu olan AIX iflletim sistemi üzerinde çal›flacak sistem ile Mayo Clinic’lerde tedavi gören kanser. aile ve t›bbi geçmifllerini inceleyerek kesin tan› ve do¤ru tedaviler üzerinde yo¤unlaflabilecekler.microsoft. Böylece bilmsel çal›flmalara kolay eriflim ve dolay›s›yla yeni çal›flmalar›n h›zlanmas› sa¤lanacak.napster.

bir tan›t›m ve bilgi- lirken. Web sitesinde arac›n kullan›m›n›n flimdilik ücretsiz oldu¤u belirtiliyor. web programc›lar› için kendi sitelerinden Google ile arama yapmalar›n› ve sonuçlar› görüntülemelerini sa¤layacak yeni bir servisi test etmeye bafllad›. Ticari lendirme paketi download etmenize izin veriliyor. SOAP ve WSDL standartlar› ile uygulama programlama arayüzleri (API'ler) yarat›labiliyor. üreticilerine ve web programc›lar›na sitelerinde 2 milyardan fazla web doküman›n› direkt olarak kendi programlar›ndan aramalar›na olanak sa¤l›yor. Yeni servis uygulama programlama arayüzleri için Google Web APIs ad›n› tafl›yor. vergi numaras›. SOAP (Simple Object Access Protocol) ile sistemin internet ile ba¤lant›s› kurulabi- amaç gütmeyen yaz›l›m. Türkiye’nin ise e-devlet ko- nusunda hükümet düzeyinde özel komisyonlar› ve milyonlarca dolarl›k yat›r›m› bulunurken.sbs.Google Arama Araçlar›n› Test Ediyor Yaz›l›m ‹çinden Arama Dünyan›n en geliflmifl arama motoru olarak gösterilen Google.tr CHIP | MAYIS 2002 .com.google. Google servisine kay›t olduktan sonra. Ancak. Bilgi için: www. Servise getirilen k›s›tlamalar›n ise.com Dijital Vatandafll›k Yaklafl›yor e-Devlet Uygulamalar› 1974’den beri hayata geçirilmeye çal›fl›lan elektronik kimlik kart› ve nüfus kay›tlar›n›n elektronik ortama geçirilmesi çal›flmalar› “tüm h›z›” ile sürüyor. WSDL (Web Services Description Language) ile mesajlaflma teknolojisi kullan›labilir. Güney Afrika’n›n vatandafllar›n›n on sene içinde bürokratik ifllemleri elektronik ortam üzerinden gerçeklefltirebilecekleri düzeye ulaflmak üzere hedef koydu¤u belirtildi. “servisin kiflisel ve ticari amaç gütmeyen yaz›l›mlarda kullan›lmas›” yönünde oldu¤u aç›kland›. çal›flmalar›n› h›zland›rmas› gerekti¤i vurguland›. Bilgi için: www. trafik cezas› ö¤renmek gibi bürokratik ifllemlerin internet üzerinden gerçeklefltirilmesini sa¤layan e-devlet uygulamalar›n› gelifltiren Siemens Business Services yekililerin yapt›¤› aç›klamada e-devlet uygulamalar› konusunda yeni bir at›l›m içinde olan Güney Afrika’dan örnek verildi. Bu aflamadan sonra yaz›l›mc›lar günde en fazla 1000 otomatik arama yapmakta serbestler.

E¤er ‹ngilizce biliyorsan›z bu kitaplara mutlaka bir göz at›n. ❿¤ Implanted Chips&Dips 1. fliirden korku hikayelerine. 8. k›sa hikayeler ve fliirlerden oluflan bir e-kitap.0: Son günlerde ad›ndan s›kça bahsedilmeye bafllanan flu yeni ID chip’leri hakk›nda neler biliyorsunuz? Bu HTML tabanl› otobiyografi kitab›. teknik ve finansal meydan okumay› esprili bir dilde inceliyor. Kitab›n içeri¤inde. WinZip En popüler dosya s›k›flt›rma yaz›l›m›n›n yeni sürümü PC Monitor 2. 4. büyük bir Beatles fanati¤i olan Sharon Richards taraf›ndan yaz›lm›fl. Gnutella tabanl› en popüler P2P yaz›l›mlar›ndan biri PC’nizdeki Ajan: Bilgisayar›n›z› baflkas› kullan›yorken neler yapt›¤›n› bu seçenek sayesinde rahatl›kla izleyebilirsiniz. web tasar›m›ndan kendinizi gelifltirmeye kadar genifl bir yelpazede birbirinden ilginç 5 e-kitap yer al›yor. insan tan›ma ve izleme teknolojisinin gelifltirilmesi ve kullan›lmas› s›ras›nda ortaya ç›kan sosyal. Jon Merz ve Scott Nicholson’a ait. Hikayeler ise Beatles’›n f›rt›na gibi esti¤i y›llarda yazar›n haf›zas›nda kalan hat›ralardan olufluyor. 3.102 SHARE WARE Top Downloads www. hiç zorlanmadan daha önce gerçeklefltirilmifl ifllemlere ve di¤er ayarlara ulafl›labiliyor. Özellikle internet üzerinde fazlaca sörf yapan. bu kullan›m› kolay kontrol yaz›l›m› epey iflinize yarayacakt›r. DivX 5 Pro Video Bundle DVD kalitesinde filmleri izlemek için gerekli codec’in son sürümü Ad-aware ‹stenmeyen reklamlara karfl› koruma sa¤layan bir yaz›l›m ICQ 2002a Arkadafllar›n›z ile sohbet için en tan›nm›fl iletiflim arac› Download Accelerator Ba¤lant› kopmadan h›zl› bir flekilde dosya transferi için ZoneAlarm Internet üzerinde güvenli¤i sa¤layacak firewall yaz›l›m CD’DE YER ALANLAR H eCHIP Code SHAREWARE Elektronik Kütüphaneniz ‹çin ‹lginç E-Kitaplar Bu ayki e-kitaplar›m›z aras›nda. ❿¤ Drop Forged Lennon eBook 3. Birçok insan üzerinde baflar›ya ulaflm›fl bu kitap ile. Buradan kullan›ma kapat›lacak programlar. 5. Son olarak. E¤er çocuklar›n›z›n yan›nda de¤ilken bile.0: Genç yazarlar Brandon Massey. korku romanlar›ndan oluflan bir koleksiyon.5 h iMesh Multimedya dosyalar›n› indirmeye yarayan bir yaz›l›m Kontrolü Elden B›rakmay›n Bilgisayar›n›zda kimin. idealleriniz do¤rultusunda daha mutlu bir hayat yaflayabilirsiniz. oyun oynayan ve sohbet odalar›nda çok fazla zaman harcayan çocuklar› ile sorunlar yaflayan ebeveynler bu yaz›l›mdan yararlanabilirler. John Lennon’un en k›flk›rt›c› flark› sözleri üzerine yaz›lm›fl tamamen uydurma bir hikaye de. internet ile ilgili filtreler ve engellenecek web sitelerini ayarlamak mümkün oluyor. belki siz de hayat›n›zda büyük de¤ifliklikler yapabilirsiniz. Self Improvement Unleashed 2. 2. k›sa hikayelerin yan› s›ra yazarlar›n romanlar›ndan al›nm›fl pasajlar da mevcut.com. 6. Kullan›c›dan tamamen gizli bir flekilde çal›flan bu yaz›l›m›n yönetim ekran›na ulaflmak içinse. bunlar üzerinde tam kontrol sa¤laman›za imkan tan›yor.0: Bu e-kitap size nas›l daha baflar›l› HTML kodlar› yazabilece¤inizi en iyi flekilde sunuyor.chip. bilgisayar›n›zda gerçekleflen tüm ifllemleri izleyerek. Program›n Windows Gezgini’ne benzeyen yönetim arabirimi sayesinde. hangi zamanlarda. onlar›n internet üzerindeki zararl› içerikten uzak olmas›n› istiyorsan›z. alt tag’lar› ve di¤er HTML bileflenleri konusunda kod örneklerine de yer veren bu ücretsiz e-kitab› okumak için kendi görüntüleyicisini kullanman›z gerekiyor.tr Morpheus Preview Edition 1. fiiirlerin hemen hemen hepsi Rock n’ Roll’un en büyük isimlerinden biri olan John Lennon’dan esinlenerek kalema al›nm›fl.0: Özel teknikler ve stratejilerle kendi kiflisel potansiyelinizi ve kendinizi gelifltirmenizi amaçlayan bu kitab› kullanarak. CHIP | MAYIS 2002 . hangi ifllemleri yapabilece¤ini belirlemek ve bunu kontrol alt›nda tutmak istemez misiniz? PCMonitor adl› bu yaz›l›m. Tablo bafll›klar›.0: Drop Forged Lennon. kitab›n dikkat çekici köflelerinden birini oluflturuyor. belirli tufl kombinasyonlar›n› kullanmak ve ayr›ca bu aflamadan sonra güvenlik için de bir flifre girmek gerekiyor. 7. çocuklar›n neyi ne zaman yapmas› gerekti¤ini ayarlayabilece¤iniz bu program›n kullan›m› da oldukça kolay. New Voices from Kensington 1. Design for Web Accessibility 1. Üstelik.

0 ABF Photo Camera gerçekten de oldukça yararl› bir görüntü yakalama uygulamas›.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 103 Ay›n Shareware’leri SMS4Mail 1. Dolay›s›yla ancak bu ifllemlerden sonra tekrar dosyalar›n›za ulaflmak mümkün oluyor. ‹stenirse resimler arka arkaya otomatik olarak da birbirini takip eden dosya isimleri ile saklanabiliyor. araç ve görev çubu¤unda. size DVD filmlerinizi. bu programdan yararlanabilirsiniz. masaütünüzde sabit görüntüler yerine hareketli ekran koruyucular›na da yer vermenize olanak tan›yor. ayr›ca bir flifre ile de korunmufl.. Bu flekilde korunmufl dosyalar›n daha sonradan silinmesi. CGI script. izlenmesi ya da de¤ifltirilmesi kesinlikle mümkün olmuyor. elektronik postalar›n›za her yerden ulaflman›z mümkün oluyor. 3 Abyss Web Server For Windows 1. Zaman ayarl› foto¤raf çekebilmenizi de sa¤layan ABF’nin kullan›c› arabirimi de iste¤e ba¤l› olarak de¤ifltirilebiliyor. Stealth Folder 6. bofl bir CD’yi de CD yaz›c›n›za koyman›z yeterli oluyor. herhangi bir grafik program›na gerek kalmadan do¤rudan sabitdiske resim olarak kaydediliyor. Tüm bunlar›n yan› s›ra kullan›c›lara uzaktan web yönetimi için çok kolay bir arabirim de sunan Abyss Web Server ile PHP ve Perl script içeren sitelerinizin sorunsuz olarak kullan›ma aç›lmas› sadece birkaç dakikada gerçekleflebiliyor. belirli bir periyoda ba¤l› ya da sadece ba¤lant› sa¤land›¤›nda bir kere ayarlama yapacak flekilde farkl› modlara sahip olan programda. sabitdiskinizde 4 GB bofl disk alan›n›z›n bulunmas› gerekiyor. Manual.0 Oldukça basit ama bir o kadar da kullan›fll› bir sistem eklentisi olan Capture Pro. Cep telefonunuz yan›n›zda olmas› flart› ile bu program› kullanarak. Daha önce sadece ekran koruyucu olarak kulland›¤›n›z. gelen postalar› kontrol edip filtreledikten sonra SMS olarak cep telefonunuza gönderebiliyor. küçük dosya boyutuna ra¤men HTTP/1.0 h Size Özel Klasörler çal›flan bu yaz›l›m› bilgisayar›n›za kurabilirsiniz. KISA. Ek olarak bir saat sunucusu olarak çal›flan Chronograph ile PC’nizin saatini sadece NIST atomik saat sunucular› ile de¤il. Ancak. DVD’lerinizi Yedekleyin Backup DVD.. Konu. klasörlerinizi de baflar›l› bir flekilde saklayabiliyor.4 h Bir ifl toplant›s›nda ya da tatildeyken. özel bir tufl kombinasyonunun kullan›lmas› gerekiyor. NIST’de bulunan atomik saat sunucucular› ile ba¤lant›l› olarak 3 Vital Desktop 1.0 Tamamen ücretsiz bir web sunucusu olan Abyss Web Server 1. neredeyse tüm dosyalar ile uyumlu çal›flan Vital Desktop ile statik masaüstü görüntüleri tarihe kar›fl›yor. HTTP proxy sunucu deste¤i ve takvim için gelifltirilmifl yard›m seçenekleri de bulunuyor. Tek bir tufla t›klayarak. Detayl› yard›m menüsüne ulaflmak içinse F1’e basmak yeterli! CHIP | MAYIS 2002 . Kimden. Böylelikle art›k bu tufla bas›ld›¤› zaman yakalanan ekranlar. Ancak deneme amaçl› olarak kullan›c›lara 3 bedava SMS de sunuluyor. parçal› download’lar ve daha birçok ek özellik ile oldukça dikkat çekiyor. Gizli dosyalara ulafl›ld›ktan sonra otomatik olarak bu izleri de yok eden program. Tarih de dahil olmak üzere mesaj›n kendisi 160 karakterden daha fazla olam›yor.. SVCD ya da VCD’lere kaydetmek için gerekli tüm güçlü araçlar› sunuyor.0 Görsel olarak ekran›n›z› renklendirecek ve daha da canland›racak olan bu program. Ayr›ca günlük maksimum SMS say›s›n› s›n›rlayarak SPAM postalara karfl› önlem al›nmas› da mümkün.0 h PC’den Cebe Elektronik Posta DVD Backup 6. Stealth Folder 6. 3 Capture Pro 1. Ancak tüm popüler CD yaz›c›lar› da destekleyen program› kullanabilmek için. Maksimum 20 POP3 posta hesab›n› kontrol edebilen program. kimden geldi¤i ve konular›na göre filtreleme imkan› da sunan program. Program› kullanabilmek için sitesinden KISA. Gelen postalar›. sadece DVD filminizi DVD okuyucunuza.2 h Dünyan›n En Kusursuz Saati! E¤er PC’nizin saatini en do¤ru flekilde ayarlamak istiyorsan›z.1. Bilgisayar›n›zda bulunan herhangi bir görüntü yakalama cihaz›n› ya da web kameran›z› kullanarak bir foto¤raf stüdyosu oluflturman›za olanak tan›yan bu yaz›l›m ile ekranda istedi¤iniz görüntüyü seçtikten sonra foto¤raf çekmeniz mümkün oluyor. Chronograph 2. Klasörlerinizin güvenli¤i sizler için önemliyse ve dosyalar›n›za di¤er kullan›c›lar›n ulaflmas›n› istemiyorsan›z. tüm yedekleme ifllemini ve CD yazmay› gerçeklefltirebilece¤iniz yaz›l›m› kullan›rken. SMS4Mail adl› bu yaz›l›m.0’a mutlaka bir göz atman›z gerekiyor. yerel a¤ üzerindeki herhangi bir bilgisayar ile senkronize etmeniz de mümkün oluyor. eski Print Screen tuflu komutunu daha kullan›fll› hale getiriyor. böylece istenen mesaj›n size ulaflt›r›lmas›n› da kolaylaflt›r›lm›fl oluyor. bunlar› ayn› anda birden fazla cep telefonuna da gönderebiliyor.0.. Pragram ekle/kald›r ve hatta CTL-ALT-DEL menüsünde bile yer almayan Stealth Folder. belirli bir miktarda SMS için kredi sat›n alman›z gerekiyor. ayr›ca gizli klasörlere eriflme giriflimlerinin de bir kayd›n› tutuyor. heyecanla bekledi¤iniz bir e-mail’in gelip gelmedi¤ini merak ediyorsan›z. 3 ABf Photo Camera 1. Bafllat menüsünde. Kullan›c›dan tamamen gizli bir flekilde çal›flan program›n ayarlar›na ulaflabilmek içinse. Çok güçlü bir flifreleme algoritmas›na sahip olan program.

mkars@chip. yaz›l›m›n konusundaki görevini ne derece yerine getirebildi¤i sorusuna cevap veriyor.tr 106 Sanal Ma¤aza Yaz›l›m› Astrosell Professional FTP Yaz›l›m› Ipstwitch WS_FTP PRO 3 PC Ba¤lant› Yaz›l›m› LapLink Gold 11 108 Kiflisel Güvenlik Yaz›l›m› Mcafee Internet Security 4.01 Video Düzenleme Yaz›l›m› Ulead Video Studio 6 Web Yay›nc›l›¤› Yaz›l›m› Adobe GoLive 6 DE⁄ERLEND‹RME CHIP. yaz›l›mlar›n kalitesini 0 ile 10 aras›nda bir puanlama sistemiyle de¤erlendiriyor ve burada ki üç kriter olan ifllevsellik. Kaynaklarda ise donan›mla aras›ndaki uyumlulu¤a puan veriliyor. yaz›l›m›n dokümantasyon ve kullan›fll›¤›n›n kalitesi de¤erlendiriyor.0 Beta CAD Yaz›l›m› Auto Cad 2002 105 Yeni Yaz›l›m TESTLER‹ Yaz›l›m dünyas›nda firmalar her geçen gün daha fazla özellik içeren yaz›l›mlar ile kullan›c›lar›n karfl›s›na ç›k›yorlar. Mahmut Karsl›o¤lu. Macromedia. sadece deneme sürümlerine göz atmakla yetiniyorlar.com.104 ‹Ç‹NDEK‹LER Grafik Tasar›m Yaz›l›m› Macromedia Flash MX Resim Düzenleme Yaz›l›m› Adobe Photoshop 7. Mcafee ve Ulead’›n yaz›l›mlar›n›n yan› s›ra Astrosell’in kullan›m› kolay e-ticaret uygulamas›. Ancak tabii ki bu baflar›s›z bir sürüm oldu¤u anlam›na gelmiyor. baz› durumlarda bu heyecanlar› geçtikten sonra eski sürümlerin de kendilerine yetti¤i gerçe¤i daha a¤›r bast›¤›ndan. yeni sürümlerin asl›nda yeni sürüm olmay› hak edecek kadar çok yeni özelli¤e sahip olmamalar›. Neredeyse bir önceki sürümüyle ayn› olan yaz›l›m. Laplink’in PC’ler aras› kolay ba¤lant› kurmak için haz›rlad›¤› Laplink Gold ve son olarak da Ipswitch’in meflhur ve en eski FTP programlar›ndan biri olan WS_FTP Professional’›n en son sürümü ilginizi çekece¤ine inand›¤›m›z yaz›l›mlar aras›nda yer al›yor. yeni sürümü gerçekten çarp›c› k›l›yor.com. Her ne kadar popüler yaz›l›mlar›n yeni piyasaya sürülmüfl en son sürümleri. kullan›c›larda bir merak uyand›rsa da. Bunlar aras›nda en dikkat çekenleri yaz›l›m testi sayfalar›m›zdan inceleyebilirsiniz.. Autodesk. Bunun en önemli sebeplerinden biri. ergonomi ve kaynaklar 4:3:3’lük bir ortalamayla toplam de¤erlendirmeye giriyor. Bu toplam puanlamadan sonra CHIP ayr›ca fiyat ve performans de¤erlerini tavan puan 100 üzerinden de¤erlendiriyor. Kriterlerden ifllevsellik. Bu de¤erlendirme yaz›l›ma verilen paraya deyip deymedi¤ini gösteriyor. s Bu ay›n yaz›l›m inceleme bölümünde a¤›rl›kl› olarak yaz›l›m devlerinin en popüler yaz›l›mlar›n›n yeni piyasaya ç›km›fl son sürümleri bulunuyor. Burada ne kadar az hata yapt›¤› ve ne kadar fazla özelli¤e sahip oldu¤u de¤erlendirmeye giriyor. Bu ay inceledi¤imiz Autocad 2002 ise maalesef bu olay›n en büyük örne¤i. bu ay›n en ilgi çeken yaz›l›m› olmay› baflar›yor. Di¤er taraftan Adobe da Photoshop 7 ile resim düzenleme ile u¤raflanlar için pek bir yenilik sunmuyor. gibi sorulara cevap aran›yor. Ergonomide ise CHIP.tr/ yazilim adresinde bulabilirsiniz. Art›k say›lardan b›kan Macromedia’n›n Flash MX ad›yla piyasaya sundu¤u Flash 6 ise. TOPLAM CHIP PUANI çok iyi iyi orta vasat kötü çok kötü (100–90 Puan) (89–75 Puan) (74–60 Puan) (59–45 Puan) (44–20 Puan) (19–0 Puan) (100–90 Puan) (89–75 Puan) (74–60 Puan) (59–45 Puan) (44–20 Puan) (19–0 Puan) CHIP | MAYIS 2002 . yeni özelliklerin azl›¤› ile bu sürümü bekleyen tasar›mc›lar› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratacak gibi duruyor. Kullan›m kitap盤› ne kadar anlafl›l›r ve kapsaml›? Online yard›m al›nabiliyor mu? Asistanlar mevcut mu?. Adobe.chip. F‹YAT/PERFORMANS çok iyi iyi orta vasat kötü çok kötü CHIP ONLINE Ay›n ürünü hakk›nda daha fazla bilgiyi ve geçmifl say›larda tan›t›lan ürünlerden baz›lar›n› www. Çünkü oldukça güçlendirilmifl çizim araçlar›.

Flash’ın tüm video formatları için sunduğu destek ise. P Güçlendirilmifl çizim motoru P Gelifltirilmifl GIF saydaml›k kontrolü M Çok fazla yeni araç içermiyor Aslında yeni bir sürüm olmayı hak etmeyecek kadar az özellik ve yenilikle karşımıza çıkan Autocad 2002. ilk etapta dikkat çeken ve oldukça da üzücü olan farklılık daha önceki sürümlerde yer alan kartlardan oluşan paletlerin yer almaması. Sonuç: Eğer profesyonel bir fotoğrafçıysanız ve doğal çizim araçlarına ihtiyaç duyuyorsanız 7.0 BETA CHIP TOP. Ayrıca nesneler. bu konudaki benzerlik dolayısıyla. PUANI F‹YAT/PERFOR. Flash yazılımına baktığımız zaman. Bu şekilde örneğin resimdeki insan yüzünde bulunan kırışıklıklar. yağlı boya ya da kurşun kalem gibi standart fırçalar için değişken hue ve opacity değerleri kullanmayı mümkün hale getiriyor. yeni sürümü bekleyen kullanıcılar arasında tam bir hayal kırıklığına yol açıyor.tr Firmay› aray›n›z Win ME/98/NT/2000/XP Macromedia’nın yeni web uygulama serisinde ilk olarak piyasaya sürdüğü Flash MX aslında popüler vektör canlandırma yazılımının 6.sayisalgrafik.com Firmay› aray›n›z Windows 98/ME/2000/XP www. Böylelikle tüm çalışma alanından tam verim alınması mümkün oluyor. PUANI F‹YAT/PERFOR. Diğer taraftan yeni geliştirilmiş olan Tool Presets seçeneği.jsp adresinden indirip deneyebilirsiniz. Adobe ile mahkemelik olan Macromedia’nın bu kararına hak vermemek de elde değil. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT - ADOBE PHOTOSHOP 7. Ama diğerleri yeni player’ın biraz daha yaygınlaşmasını bekleyebilirler. P Genifl video format deste¤i P Geliflmifl scripting araçlar› M Yeni bafllayanlar için zor arabirim H eCHIP Code FlashMX Şimdiye kadar Photoshop’un her sürümü. Freehand ve Dreamweaver da bulunuyor.medyasoft. Yeni sürüm içinse aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil. semboller ve video klipler de artık kendilerine has bağımsız özelliklere kavuşmuşlar. ufak cilt kusurları ya da benzeri sorunlar kolaylıkla temizlenebiliyor. İlk bakışta. Sonuç: Eğer hali hazırda AutoCAD 2000i sahibiyseniz. Program içinde sadece Express Tools.com/local/ enu/portal/asp/index. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT www. sürümü. Bu zeki sistem. Katman dönüştürücü ve CAD standartları gibi özellikleri sunan VIP programı ve "True Associative Dimensioning" ile metin boyutlandırma gibi yeni özelliklerle AutoCAD karşımıza daha üretime dönük bir modül olarak çıkıyor. hep çarpıcı ve akılda kalan bir yenilik ve gelişmeyle birlikte karşımıza çıkmıştı. AutoCAD 2000i ile hemen hemen aynı. Yeni sürümün araç çubuğuna ise Modify I. Aslında. Wblock komutu ile XML çizim dosyalarının oluşturulması ise başarılı bir özellik.evet. Aksi taktirde bir önceki sürüm de işinizi görecektir. Tabii ki daha önceki sürüme “i” eklentisini veren internet araçları da yeni sürümde halen yerini koruyor. Yeni başlayanlar düşünülerek programa eklenmiş bir başka yenilik ise.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K Yaz›l›m Testi » INTERNET 105 A Ü YIN 5|2 2 00 NÜ RÜ Grafik Tasar›m Yaz›l›m› Resim Düzenleme Yaz›l›m› CAD Yaz›l›m› 0 MACROMEDIA FLASH MX CHIP TOP. Dreamweaver'in arabiriminden programa uyarlanmış. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT Win ME/2000/XP www. Dimension. en büyük yenilikler içinde yer alıyor.com. arabirim olarak program çok fazla değişmiş gibi durmuyor. VIP program ve Autodesk'in beta sitesindeki beta ürünlerden programa dahil edilmiş birkaç özellik dikkat çekiyor. Photoshop’un yeni sürümü bir gereklilikten çok lüks sayılabilir. kullanıcılara hızlı erişim bölümünde yer alan araçlar için kişisel ayarları kaydetmeye olanak tanıması ile gerçekten etkileyici. yeni sürüme geçmeden önce eklenen az sayıdaki özelliğin işinize yarayıp yaramayacağını düşünmekte fayda var. Birincil görevi resim düzenleme olan programa bu konuda eklemiş en çarpıcı araç ise “Healing Brush” adını taşıyor. Sadece yeni özellikler ve gelişmiş özellikler listesine bakmak bile bunu anlamak için yeterli. Ayrıca aynı Corel'ın Procreate Painter’ında olduğu gibi Photoshop'un gelişmiş araçları da artık pastel.0 ise artık GIF dosyalarında saydamlığa izin veriyor. PUANI F‹YAT/PERFOR.net Firmay› aray›n›z AUTOCAD 2002 CHIP TOP. P Express tools ve VIP program eklentisi P XML çizim dosyalar› oluflturabiliyor M Çok az yeni özellik bulunuyor CHIP | MAYIS 2002 . Sonuç: En iyisini isteyen geliştiriciler için mutlaka yapılması gereken bir güncelleme. Yeni sürüm. ImageReady 7. Bundan sonra sayı yerine MX kod adıyla üretilecek yazılımlar arasında Fireworks.0 sürümünü mutlaka edinin.autodesk. “Auto Color adjustment” aracı ise fotoğraflardaki çeşitli ışık kusurlarını düzeltebiliyor. Ancak firma bu açığını kapatmak için araçların yer aldığı panelleri birbirinden bağımsız hale getirmiş. Programın 15 günlük deneme sürümünü http://pointa. Text ve CAD Standards şeklinde 4 yeni araç daha eklenmiş. Actions panelinde yer alıyor.

com 45 $ LAPLINK GOLD 11 CHIP TOP. Programın tüm fonksiyonlarına ana pencere üzerinden ulaşılabiliyor. PUANI F‹YAT/PERFOR. S‹STEM Win 95/98/Me/NT/2000/XP B‹LG‹ F‹YAT www. Sanal mağazanızın hazırlanması sırasında program size bir kurulum sihirbazı ile yardımcı oluyor. P Çok fazla ba¤lant› seçene¤i sunuyor P Uzaktan eriflim destekliyor M USB kablosu pakete dahil de¤il CHIP | MAYIS 2002 . Ayrıca aynı Windows pencerelerinde olduğu gibi dosyaların küçük ya da büyük simgeler ile görüntülenmesi de mümkün oluyor. Program içinde katalogdaki her nesne için renk ve boyut gibi sınırsız seçenek belirlemesi mümkün oluyor ve bunlar orijinal ürünün fiyatını etkileyebiliyor. Yani bağlantıyı sağlıyor. LapLink Gold 11 paketinin en büyük problemi ise içinde USB bağlantı kablosunun yer almaması. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT Win 98/ME/NT/2000/XP www. Netscape ya da Internet Explorer içinde ftp:// ile başlayan satırlarda otomatik olarak devreye girebiliyor. Ancak program orta fiyatlı bir çözüm arayanları tatmin edecek kadar da başarılı özelliklere sahip.laplink. Ancak eğer SSL ve Firewall seçenekleri ilginizi çekiyorsa bu yazılıma bir şans verebilirsiniz. Yazılı ve sesli sohbet desteği de sunan program ile karşı taraftaki kullanıcı ile bağlantıya geçmeniz mümkün oluyor. Ancak dahili olarak çok fazla hazır tema bulunmaması bir dezavantaj. iki bilgisayar arasında dosya transferi gerçekleştirmek için bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği her şeyi sunuyor. sürümleri için dönüşüm seçenekleri de sunuyor. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT Win 98/Me/NT/2000/XP www. Programda yer alan hem yerel hem de remote diskler rahatlıkla isme. tüm 32 bit Windows sürümlerini destekliyor ve uzaktaki bilgisayarlara bağlantı için çok güçlü araçlar içeriyor ve çok geniş bir yelpazede seçenek sunuyor. sabitdiskinizdeki başlangıç klasörünün belirlenebilmesi ve her FTP sitesi için bir remote sürücü yaratabilmesi ile dosyalara erişim için gereken zamanı oldukça kısaltıyor. birden fazla seviyede ürün veri tabanı hazırlayıcı ve e-business ayarları da sunuyor. Dosya transferlerinde güvenliği sağlamak için firewall ayarları kullanılabiliyor ve istenirse WS_FTP. P Actinic’den dönüflüm seçenekleri P Fiyat› çok uygun M Haz›r tema say›s› az H eCHIP Code ASTROSELL FTP yazılımlarının atası olarak nitelendirilebilecek bir program olan WS_FTP.ipswitch. Her BT destek uzmanının sahip olması gereken bir yazılım. karşı tarafta LapLink kurulu olmaması durumunda bile LapLink Web sitesi yardımıyla bağlantı sağlayabiliyor. Özellikle web sayfalarınızı güncellemek için kullanabileceğiniz bu programın kullanımı da oldukça basit. Sonuç: Hazır tema sayısı az ve tasarım ile planlama özellikleri Actinic’e göre daha zayıf. WS_FTP.astrosell. dosya transferlerini belirlenen sürelerde otomatik olarak yapabiliyor. SSl ile güvenli transferi de destekleyen program. tarihe. uzaktaki PC’nin tüm masaüstünü görüntüleyebiliyor ve karşıda uygulama çalıştırabilmenize de izin veriyor. çeşitli aygıtların birbirine bağlanmasını sağlayan farklı yazılımlarla karşımıza çıkıyor. PUANI F‹YAT/PERFOR. Uzak bilgisayarlara bağlantıda LapLink Gold 11.106 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K Yaz›l›m Testi » INTERNET Sanal Ma¤aza Yaz›l›m› FTP Yaz›l›m› PC Ba¤lant› Yaz›l›m› ASTROSELL PROFESSIONAL CHIP TOP. paralel ya da USB bağlantının yanı sıra. P Kullan›m› kolay arabirim P Browser ile birlikte çal›flabilme P SSL ve Firewall seçenekleri H eCHIP Code WS FTP LapLink yıllardır. doğrudan seri. dosya boyutu ve tipine göre de sıralanabiliyor. Yine de taslakların Macromedia Dreamweaver ya da Microsoft FrontPage gibi harici bir yazılımla da düzenlenebiliyor olması ile Astrosell bu açığını kapatıyor. Hatta Astrosell. Actinic’in 3.com 350£ IPSWITCH WS_FTP PRO 3 CHIP TOP. Başarılı bir güvenlik ve kodlama ayarlarına sahip olan program. Modem. Birebir aynı olmasa da görünüş ve kullanım alanındaki bu benzerlikler bir karşılaştırma yapmayı da zor hale getiriyor. Sonuç: Diğer bazı yazılımlarda olduğu gibi yazılım sürümü ilerledikçe Laplink gereksiz bir sürü özellikle boğulmamış ve hala sadece yapması gerekeni yapıyor. PUANI F‹YAT/PERFOR. Yazılım aynı Actinic’de olduğu gibi kullanıcıya bir off-line katalog hazırlayıcı. Sonuç: Genelde FTP yazılımları kullanıcıları kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçip programlarını değiştirmezler. Bu da kullanımı çok kolaylaştırıyor.com 180 $ Piyasaya sunduğu oldukça başarılı sanal mağaza oluşturma yazılımı ile bir anda dikkatleri üzerine çeken Astrosell aslında daha önce incelediğimiz konusunda lider yazılım Actinic Catalog ile büyük benzerlikler taşıyor. Programın bu en son sürümü. 4 ve 5. ağ bağlantısı ve hatta infra-red gibi kablosuz bağlantı da bunlar içinde yer alıyor.

108 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K Yaz›l›m Testi » INTERNET Kiflisel Güvenlik Yaz›l›m› Video Düzenleme Yaz›l›m› Web Yay›nc›l›¤› Yaz›l›m› MCAFEE INTERNET SECURITY 4. Rakiplerinden daha ucuz olan Video Studio 6. Kullanıcının browser’ına göre en uygun style sheet’in seçimi. Sonuç: Program birçok profesyonel tasarımcıya çekici gelebilecek bir ürün.com 100 $ ADOBE GOLIVE 6 CHIP TOP.evet. Norton’la aynı isme sahip bir şekilde karşımıza çıkıyor. Her ne kadar bunları internet ya da kitaplar üzerinde bulmak mümkün olsa da el altında bulunuyor olması verimi artırıyor. size Dreamweaver’da yetecektir. Eğer tek başınıza çalışıyorsanız. DVD hazırlama plug-in’i ile de bir adım öne geçiyor. Ancak ücretsiz Firewall yazılımları da var. Diğer taraftan tabloların kontrolü ise mükemmel olarak nitelendirilebilir.com 75 euro ULEAD VIDEO STUDIO 6 CHIP TOP. Ayrıca buradan bölümlerin seçiminin yapıldığı menü için arka plan belirlenmesi de mümkün oluyor. ister tek bir sayfa hazırlıyor olun ister geniş bir elektronik ticaret sitesi. Kötü değil. Sadece Virusscan almak da yeterli olabilir. Video düzenlemeye başlamak için cazip bir seçenek.wlead. fiyat olarak da fazla bir avantaj sunmuyor. 3 DVD formatını da destekleyen yazılımdaki DVD plug-in’i bir MPEG dosyası açıldığı zaman otomatik olarak devreye giriyor ve kullanıcılara sahne seçimi ve etiketleme seçenekleri sunuyor. daha önceki sürüm ile karşılaştırıldığı zaman çok daha profesyonel görünüyor. P Hawk teknolojisine sahip P Kurulum ve kullan›m› kolay M Firewall yaz›l›m› ücretsiz de al›nabilir Video düzenleme yazılımları arasında sunduğu uygun fiyatlı çözümler ile her zaman adından söz ettiren Ulead. Sonuç: Web filtreleme ve ebeveyn kontrolü de sunan oldukça yeterli bir güvenlik paketi. PUANI F‹YAT/PERFOR. Baştan aşağı elden geçirilmiş ve yenilenmiş arabirim. bu bölümdeki en dikkat çekici özelliklerden birini oluşturuyor. Sonuç: Video Studio 6 birçok mükemmel özellikle birlikte geliyor. Program içinde yer alan diğer yenilikçi araçlar da. PUANI F‹YAT/PERFOR.mcafee. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT Win 98/ME/NT/2000 /XP www. frame’ler arası sürükle bırak ile tüm içeriğin taşınması ve cookie yazmak için kullanılabilecek yeni akıllı araçlar ise gerçekten başarılı eklentiler. Programın ilk parçası olan McAfee Virusscan 6. Ancak eğer bir tasarım ekibinin parçasıysanız. Font’larla çalışırken zaman zaman beceriksizce davranıp kodun şişmesine yol açan GoLive’da kod girme penceresi de fare kullanıcılarından çok. üretim zamanını gerçekten oldukça azaltıyor. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT Win 98/ME/NT/2000 /XP www. seçiminiz için bir neden olabilir. Daha önce Internet Guard Dog adıyla anılan bu yazılım. Ancak bu sefer de arabirim biraz kullanılabilirliğini yitirmiş.01 CHIP TOP. Video Studio içinde 3D efektler de dahil olmak 122 efekt ve geçiş bulunuyor. P Pratik ak›ll› araçlar P Dahili workgroup server M Frame kullan›m› karmafl›k CHIP | MAYIS 2002 . PUANI F‹YAT/PERFOR. Aynı plug-in. klavye kullanıcıları düşünülerek hazırlanmış. Ek olarak DVD hazırlama işlemini de sürükle bırak ile yapılacak kadar basitleştiriyor. Video Studio’nun yeni sürümüyle yine dikkatleri çekiyor. Ayrıca yine bu bölümde yer alan Hawk (Hostile Activity Watch Kernel) teknolojisi ise sürekli sisteminizi şüpheli hareketlere karşı gözlem altında tutuyor. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT www. Yeni sürüm Norton Internet Security 2002 ile benzer bir şekilde. artık Windows XP ile de sorunsuz çalışabiliyor. tesadüfi resim seçimi. yeni worm ve virüsleri tespit etme yeteneği sağlayacak yeni özellikler eklenmiş. Belirli IP adreslerin artık bloklanabiliyor olmasıysa.0’a. yeni sürümünde de maalesef frame’lerle olan kullanım problemlerinden kurtulamamış. GoLive içinde yer alan dahili Workgroup Server programı. Çünkü paket içindeki yazılımlar ayrı ayrı alındıklarında dahi neredeyse aynı fiyata geliyor.net Firmay› aray›n›z Win 98/ME/NT/2000/XP Norton Internet Security 2002 ile başabaş bir rekabet sürdüren McAfee'nin en son internet güvenlik paketi. VCD ve SVCD hazırlamak için de kullanılabiliyor. P Uygun fiyat P Çok fazla yeni özellik M Karmafl›k arabirim H eCHIP Code VIDEO STUDIO Adobe’un web yayıncılığı yazılımı olarak ürün yelpazesindeki yegane programı olan GoLive. PDA senkronizasyonu ile virüslerin taşınabilir bilgisayarlarınıza geçmesini de engelleyebilen yeni Virusscan’in yanı sıra pakette yer alan diğer bir program olan Firewall ise güvenlik ile ilgili her türlü hareketi izleyip kaydını tutabiliyor. Ancak Dreamweaver’ın sadeliğini aratıyor. Her ne kadar sadece parlaklık ve renkle ilgili olanlar işe yarar olsa da genel olarak filtreleme özelliklerinin tümünün kullanımı oldukça kolay.

110
eCHIP ‹ÇER‹⁄‹

» » » » »

Jet Audio Kendi çap›nda home studio eCHIP May›s eCHIP içeri¤i Sandra 2001 Sisteminizi elden geçirin Talisman Yepyeni temalar Paraliz Paray› köleniz yap›n

Jet Audio

Kendi Çap›nda Home Studio
Audio CD’den VCD’ye, MP3’ten MIDI’ye kadar birçok format› ayn› arayüz içinde kullanabilirsiniz.
Jet Audio, hemen hemen tüm multimedya formatlar›n› destekleyen bir multimedya player. Streaming Media, dijital audio ve video deste¤ine sahip. Home studio fleklindeki arayüzü oldukça gerçekçi olan Jet Audio’yu kolayca kullanabilirsiniz. Bu arayüz ses efektleri, mixer, audio CD, digital audio (MP3, RA, WAV), MIDI ve video çal›c›s› gibi 6 parçadan olufluyor. Ana bölümde di¤er parçalar› kontrol etmenizi sa¤layan butonlar bulunuyor. Kullanmak istemedi¤iniz bölümü görünmez yapabiliyorsunuz. Ayr›ca buradan ayarlara da ulaflabiliyorsunuz. Ses Efektleri: Dinledi¤iniz veya izledi¤iniz film ya da flark›lar›n geliflmifl ses ayarlar›n› buradan yapabilirsiniz. POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, VOCAL ve FLAT kategorilerinde equalizer seçenekleri bulunan bu bölümde, isterseniz kendi equalizer ayarlar›n›z› da yapabiliyorsunuz. Ayr›ca 4 adet 3D ortam ve 11 adet ses efektiyle de¤iflik sesler yaratabiliyorsunuz. Mixer: Ses, balans, gibi ayarlar›n yap›ld›¤› bu bölümde Windows’un ses kontrolü kullan›l›yor. Play ve record seçeneklerin-

de ayarlar da de¤iflim gösteriyor. Audio CD: E¤er bilgisayar›n›z internete ba¤l›ysa 100 binden fazla arflivi bulunan CDDB özelli¤inden yararlanabiliyorsunuz. ‹nternet ba¤lant›n›z yoksa, program›n albüm yapma fonksiyonuyla parçalar›n bilgilerini kendiniz girebilirsiniz. Ayr›ca bu bölümde audio CD’leri dijital müzik format›na çevirebiliyorsunuz. Digital Audio: MPEG (MP3, MP2, MP1), Real Audio (RA, RM, RAM), SUN Audio (AU, SND), MAC Audio (AIF) ve Windows Audio (WAV) formatlar›n› çal›flt›rabilece¤iniz bu bölümde parçalara efektler verebilir, flark› sözlerini görebilir, MP3’ü WAV format›na çevirebilir veya audio CD’ler yapabilirsiniz. MIDI: MIDI d›fl›nda bu bölümde Karaoke (KAR) ve Module

De¤iflik Arayüzler: Program›n içindeki birkaç arayüzü kullanabilece¤iniz gibi internetten de çeflitli arayüzler seçebilirsiniz.

(MOD,S3M, XM, MTM, IT) dosyalar›n› çalabilirsiniz. Yine Digital Audio bölümünde oldu¤u gibi flark› sözlerini görebilir, kullan›lan enstrümanlar› de¤ifltirebilir ve tempoyu artt›rabilirsiniz. Digital Video: AVI, MOV (QT or AM), MPG (AM), DAT (AM), RealVideo formatlar›n› destekleyen program ile ayr›ca Real Video 5.0 makinan›zda yüklüyse RM dosyalar›n› da izleyebilirsiniz. Video fonksiyonlar› aras›nda, track’ler aras›nda h›zl› geçifl, tam ekran izleme, de¤iflik ses efektleri ekleme, h›z› artt›rma, kare kare izleme ve BMP format›nda ekran görüntüsü alma bulunuyor.

May›s eCHIP CD ‹çeri¤i
Her ay oldu¤u gibi bu ay da dergideki kapak konusu ve yaz›l›m bölümünde ad› geçen programlar› eCHIP içerisinde sizlere sunuyoruz. Bu ay›n konu bafll›klar›; Windows Tuning, XP Power Toys ve dosya kurtarma programlar›... Ayr›ca TOP Freeware bölümünde onlarca en iyi ücretsiz yaz›l›mlar bulunuyor. Yerli programc›lar›n yazd›¤› amatör veya profesyonel programlar› da bu ay CD’de bulabilirsiniz. Desktop, Sistem, Multimedya, ‹nternet ve Müzik gibi her ay yer alan program kategorilerinde ise çok say›da shareware ve freeware yer al›yor. Ayr›ca, Bilgisayar Sözlü¤ü ve profesyonel programc›lar için “Marjinal” bafll›kl› makalemizi de incelemenizi tavsiye ederiz.

Web Siteleri: Birkaç ayd›r devam ettirdi¤imiz web siteleri tan›t›mlar› ve linkleri eCHIP’te.

CHIP | MAYIS 2002

GÜNCEL » KAPAK » DONANIM »

YAZILIM
eCHIP ‹çeri¤i

» PRAT‹K » INTERNET

111

SANDRA 2001

Talisman

Sisteminizi Elden Geçirin
SiSoft SANDRA (System ANalyser, Diagnostic and Reporting Assistant), bilgisayarlar için bilgi alma ve analiz program›. Bilgisayar›n›zdaki tüm donan›m ve yaz›l›mlar hakk›nda tam anlam›yla genifl aç›klamalarla bilgi alabilirsiniz. Program 32 bit Windows 95/98/Me ve 2000 uygulamalar› yan›nda 16 bit Windows ve DOS deste¤i de veriyor. Sisoft Sandra Standart ile 50 ayr› konuda test ve benchmark yapabilir, sonuçlar› listeleyebilirsiniz. Program›n VESA, VBE, ACPI, APM, BIOS SMB, tak çal›flt›r ve WinG, DirectX (DirectDraw, Direct 3D, DSound, DMusic, DPlay, DInput), OpenGL, Glide deste¤i bulunuyor. Ayr›ca Intel Pentium MMX/Pro/II/III/4, Celeron, Xeon /III/4, OverDrive; Cyrix 6x86, 6x86MX, MII, MIII, AMD K5, K6, K6-2/III, Athlon/Duron ifllemcileri de tan›yabiliyor.

Yepyeni Temalar
Talisman herhangi bir masaüstü temas›ndan farkl› olarak, masaüstünüzü ele geçiriyor ve kendi yönetmeye bafll›yor. Program› çal›flt›rd›¤›n›zda karfl›n›za klasik arayüz geliyor. Daha sonra QNXi WindowsXP veya golden arabirimini seçebiliyorsunuz. XP arabirimi birebir ayn› yap›lm›fl ve istedi¤iniz takdirde renklerini de olive ve metallic olarak de¤ifltirebiliyorsunuz. Bilgisayar›m, e-mail ve Belgelerim gibi çok kullan›lan Windows uygulamalar› daha çok göz önüne al›nm›fl. Ayr›ca, ekran›n tam ortas›nda sisteminizin tüm özelliklerine ulaflabilece¤iniz ayarlar menüsü bulunuyor. Windows oyunlar› ve Bafllat menüsündeki programlar da bu bölümden ulaflabilece¤iniz di¤er uygulamalar aras›nda yer al›yor.

D‹J‹TAL DERG‹LER
3 PCONLiNE
Her ay oldu¤u gibi onlarca web sitesinin tan›t›m› PCONLINE içerisinde yer al›yor. Sitelerin k›sa aç›klamalar›n› okuduktan sonra, bulunan linklerine t›klay›p browser’›n›zdan izleyebilirsiniz. Ayr›ca, internette karfl›n›za ç›kan istemedi¤iniz pencere ve gereksiz yavafllatmalardan kurtulman›z için yararl› bir makale de bu ayki dergimizde yer al›yor.

3 Computer Easy
Bilgisayar ve Elektronik kursumuzda, FET’ler (Field Effect Transistor/Alan Etkili Transistor) hakk›nda ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz. fiekiller ve örneklerle anlafl›l›r bir flekilde aç›klanan konular her ay devam ediyor. Bilgisayar sözlü¤ünde ise D harfindeki bilgisayar terimlerinin aç›klamalar› bulunuyor. Ayr›ca A, B ve C harflerine de ulaflman›z mümkün.

Çeflitli temalar
Temalar sadece renk de¤iflimi sa¤lam›yor. Arayüz tamamen de¤ifliyor ve yeni menüler eklenebiliyor. Program›n web sitesinde (www.lighttek.com) oldukça renkli temalar yer al›yor. Fakat bu temalar› kullan›rken yine de al›fl›lm›fl Windows arayüzünü özleyebilirsiniz.

3 Suxxess

Paraliz

Paray› Köleniz Yap›n
ParaLiz’le birlikte kiflisel finans yönetimiyle ilgili konularda bilgilenebilir; gelir, gider ve yat›r›mlar›n›z› izleyip, bütçenizi yapabilir ve gelece¤inizi planlayabilirsiniz. Program sayesinde, tüm gelir, fatura ve ödemelerinizi kolayca izleyebilirsiniz. Hisse senedi, fon gibi yat›r›m araçlar›n› izleyebilir, kredi veya borç ödeme planlamas› yapabilir ve diledi¤iniz finansal hesaplamalar›n üstesinden gelebilirsiniz. Takvim ve an›msatma sayesinde, faturalar›n›z› zaman›nda ödeyebilir, 50’ye yak›n rapor ve grafikle tüm verilerinizi kolayca izleyebilir, tek t›klamayla birçok rapora an›nda eriflebilirsiniz. likleri “Nas›l Kullan›l›r?” bölümünden ö¤renebilirsiniz. Görsel anlat›ml› derslerle kolayca kavram ve kullan›m e¤itimleri alabilirsiniz. Tüm menüler ayr›nt›l› olarak anlat›l›yor. Program ekran› üzerinde video e¤itiminden yararlanabiliyorsunuz ve kaç›rd›¤›n›z bir bölüm olursa geri alabiliyorsunuz.

Birkaç ayd›r devam eden kurslar›m›za geçen ay Visual Basic kursu da kat›lm›flt›. Visual Basic’in bu ayki konusu ise form nesnesi, özellikler, yöntemler ve olaylar. ASP kursumuzda ise, ASP’de sunucu istekleri aç›klan›yor ve VB Script’e girifl yap›l›yor. Veritaban› arayüzünün tan›t›ld›¤› Acces kursu ve XML belgelerinde geçerlilik tan›mlamalar› ve DTD konular›n› kapsayan XML kursu, SUXXESS içerisinde yer al›yor. Ayr›ca ActiveX hakk›ndaki makalemizin de profesyonel programc›lar›n ilgisini çekece¤ini düflünüyoruz.

B‹R SORUNLA KARfiILAfiIRSANIZ
E¤er videolarda görüntü ve ses alamama gibi bir sorununuz olursa, eCHIP Basic Kit içinden QuickTime’› kurabilirsiniz. Bilgisayar›n›z CD-ROM’u bir audio CD gibi görüyorsa, muhtemelen CD-ROM’unuzun sürücüleri DOS’tan yükleniyordur. Sorunu gidermek için Config.sys ve Autoexec.bat dosyalar›ndaki CD-ROM sürücüsü yükleme ile ilgili sat›rlar›n bafl›na REM ekleyerek, bilgisayar› yeniden bafllat›n›z. E¤itim videolar›n›n izlenmesinde sorun ile karfl›lafl›rsan›z, CD’nin Tools klasörü içindeki Tscc.exe dosyas›n› çal›flt›r›p, ilgili codec’i bilgisayar›n›za kurunuz.

3 LEVEL ÖZEL
Command&Conquer: Renagede’in inceleme yaz›s› LEVEL’dan Berker Güngör taraf›ndan yap›ld›. Oyunun puan›, özellikleri, art› ve eksilerini Berker Güngör’ün yaz›s›ndan takip edebilirsiniz. Ayr›ca, bu bölümden, oyunun multiplayer demosunu kurabilir ve tan›t›m filmini izleyebilirsiniz.

Kurulum ve kullan›m
Program› kurduktan sonra dosya ifllemleri, planlama, raporlar ve geliflmifl eklentiler gibi özel-

CHIP | MAYIS 2002

112
‹Ç‹NDEK‹LER

113 114 118

Yedekleme: Önce yedekleyin sonra silin Yeni Sistem: Sorunsuz kurulum için disk bölümlemesi Bar›flç›l Çözüm: Paralel Windows XP ve 98/Me kurulumu

10 ADIMDA YEN‹ S‹STEME

Planlama Yedekleme Sürücüler Ayarlar Aç›l›fl disketi Silmek Bölümleme Formatlama Kurulum ‹nce ayarlar

10 Ad›mda Temiz Windows

Windows’unuzu Yenileyin
Eski sistemlerinden memnun olmayanlar ve PC’sini komple yeniden kurmak isteyenlerin aflmas› gereken birçok engel var. CHIP, 10 ad›mda eski sistemi ve ayarlar›n› yedekleyerek yeni bir sistemin problemsiz bir flekilde nas›l kurulacaca¤›n› aç›kl›yor.

H

emen umutsuzluğa kapılmaya gerek yok! Hangi kullanıcı, şimdiye kadar en azından bir kere olmak üzere, PC’sini öfkeden pencereden dışarı fırlatmak istememiştir ki? Sistemde oluşan hatalar çoğu kez sinir bozucu bir hal alabilir, ama yine de sakin olun. Bu gibi durumlarda, muhakkak yapılabilecek bir şeyler vardır. Artık bilgisayar kullanıcılarının çoğu, Windows kurulumundan bugüne kadar geçen zamanla, problemlerle karşılaşma sıklığının doğru orantılı olduğunun bilincinde... Hiçbir şey yolunda gitmediğinde ne yapmak gerekiyor? En iyi seçim, sistemi baştan aşağı temizlemek ve Windows’u

yeniden kurmak. Çünkü bu yol çökmelerin ve hata uyarılarının sıklaştığı durumlarda yapılabilecek en iyi şey. Planımız size çok fazla sıkıntı yaşamadan yepyeni bir sisteme nasıl ulaşabileceğinizi gösterecek.

1

Kolları sıvamadan önce, amaç tam olarak belirlenmeli... Çünkü yeni bir kurulum süreci, sistemi kişisel gereksinimlerinize uygun hale getirmek için en ideal zaman. Bu sırada dosyaları korumak ve daha iyi güvenlik önlemleri alabilmek için sabitdiskinizi yeniden bölümlendirebilir ve

I

Planlama: XP veya 98/Me? Belki de ikisi birden

hatta yeni bir sistem deneyebilirsiniz. Şu sıralar Windows XP Home Editon’ın tam sürümünü yaklaşık 100 dolar karşılığında temin edebilirsiniz. Bir süredir hissedilir derecede daha stabil olan yeni Windows’a ilgi gösteren kullanıcılar, sistemin yeniden kurulumu öncesinde önemli bir karar aşamasından geçmekteler. Yeni işletim sistemi, özellikle mesleği gereği bilgisayar başında çalışanlar için tasarlanmış ve birden fazla kullanıcının aynı sistemi paylaşması gerektiği durumlara uygun. Ancak öncelikle bilgisayarınız, yazılımın donanım gereksinimlerini karşılayabilmeli: XP; 233 megaherz ve

CHIP | MAYIS 2002

PC’nizi baştan aşağı yenilerken çifte işletim sisteminin ön koşullarını zaten yerine getireceksiniz. Her defasında ilgili bileşene iki kez tıklayın ve Sürücü kartını kontrol edin. sistemin her bileşeni için bir sürücünün el altında olduğundan emin olmalısınız.Me) Denetim Masası’nı açın. de¤il mi? De¤ilse. aynı zamanda ilk anda akla gelmeyen pek çok dosya da dahil edilmeli. Acrobat Reader ve Internet Explorer’›n en yeni sürümü. CHIP | MAYIS 2002 . genellikle sorun yaratmaz. Nero benzeri CD yazma programlar›yla bir bafllang›ç CD’si elde etmek mümkün. Ayarlar: En önemli ayarlar› screenshot yoluyla ve/veya belgelemeyle kaydedebilirsiniz. işiniz o kadar kolaylaşacaktır. Sabitdiski formatlamadan önce. Bu fırsatı kullanmayı istemeseniz dahi. Dikkat edilmesi gerekenler her şeyden önce görüntü. Windows XP’yi Windows 98 ve Me’ye paralel olarak kurmak mümkün. internet bağlantısı olmadan güçleşecektir. Bu kategoriye yalnızca Word. C:\Windows\Favorites’den (98. Konfigürasyon dosyalar› kullanmalar› halinde di¤er yaz›l›mlar da bu kategoriye dahil edilebilir. S›k Kullan›lanlar: Internet Explorer’da sık kullanılan adresler listesi oluşturduysanız. Sistem’e iki kez tıklayın ve (XP’de Hardware) daha sonra Device Manager’ı seçin. Kurulum I Sürücüler: Hiçbirini unutmad›¤›n›za emin olun sırasında ISDN kartınızın çalışmadığını fark etmek kadar sinir bozucu pek az duruma düşülebilir. Fare ve CD-ROM sürücüsü gibi sistem bileşenleri ve standart donanımlar. En iyi seçim. Ayrıca sürücülerin hiçbirinin en güncel versiyonlarının olmadığı da kolaylıkla tahmin edilebilir. Office 97’de dosyalar C:\Program Files\Microsoft Office\Templates’de yer alıyor. AYARLAR » Kendi üretim CD’niz Sürücüler: Bu s›n›fa Windows CD’sinde yer almayan her fley dahil edilebilir. Sürücü Sorusu: Sürücü Microsoft kaynakl› m›. Bunlara ek olarak taray›c›. Outlook’ta Dosya/Arşiv’den Outlook Express’de Dosya/Ver’den erişilen bu özelliği her yeni sistem kurulumundan önce kullanmalısınız.. yeni kurulumun ruh sağlığınızı korumaya yardımcı olacak bir çalışma ortamı yaratmak için mükemmel bir başlangıç noktası olduğunu unutmayın. Bu dosyalara ya Windows CD’sinden ya da ayrı bir CD’den ulaşılabilmeli. e-maillerinizi ve adres defterinizi bir arşiv dosyasında saklayabilirsiniz. en güncel sürümlerin üretici kaynakl› olarak do¤rudan internetten temin edilmesidir. Windows 2000 veya XP’de templateler \Documents and Settings dizininde o anki kullanıcı adı altında Application Data\Microsoft\Templates’de saklı. Oyunlar: Oyun severler en son değiştirilen dosyaları da diğer önemli dosyalarla birlikte arşivleyebilir. I Yedekleme: De¤erli dosyalar›n›z› koruyun 3 Windows’un kurulum CD’sinde çok sayıda sürücü yer alıyor. Başlat/Ayarlar’dan (98. ne kadar fazla kaynağa sahipseniz. silme ifllemi öncesinde mutlaka sürücü sa¤lanmal›. İşlemin nasıl yapıldığını s118’deki “Çifte Windows” kutusunda bulacaksınız. tarayıcı ve yazıcı gibi harici bileşenler. Net’ten kısa sürede sürücü temin etmek. Office templates yeni kurulumun ardından kendi şekillendirdiğiniz belge şablonlarını yeniden yaratmak zorunda olmak can sıkıcı. modem ve dijital kamera için özel yaz›l›mlar dahil edilebilir. k SÜRÜCÜLER. E-mailler ve Adres Defteri: Outlook ve Outlook Express’de. 2 Sabitdiski temizlemeden önce.. Ancak bunlar gerekebileceklerin tümü değil.ME) veya Documents and Settings\<Kullanıcı Adı>\ Favorites’den(XP) ulaşabileceğiniz bu verileri de saklayın. Office 2000 ve XP’deyse onları C:\Windows\Application Data\Microsoft\Templates’de bulabilirsiniz. Araçlar: Hiçbir bilgi sayarda eksik olmamal›: S›k›flt›rma program›. Aç›l›fllar: Bafllang›ç disketinin içeri¤ini CD’ye aktarmak. tüm gerekli dosyaları dikkatle kaydetmelisiniz. Belgelerim: Kullanıcı farklı saklama dizinleri kullansa da pek çok program dosyalarınızın tümünü standart olarak bu sistem klasöründe saklar. Excel dosyaları veya fotoğraflar değil. ses ve network gibi ek kartlar ve modem. ARAÇLAR. Eski işletim sistemini saklamak istemeniz halinde. Bu değerler en düşük gereksinim seviyesini temsil ettiğinden.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET 113 Yeni Windows Kurulumu üzeri işlemcili en az 128 megabayt bellek sahibi sistemlerde 1 gigabayt sabitdisk alanına ihtiyaç duyuyor.

Seçeneğe bilgisayarın başlatılmasının ardından genellikle [Delete] tuşuna tıklayarak erişebilirsiniz. s113’teki “Kendi Üretim CD’niz” kutusu). internetten gerekli yardımı alabilirsiniz. sabitdiski burada tan›mlanan yöntemlerle önceden bölmek mümkündür. Başlangıç Disketi kartından Disket Oluştur’a ve Tamam’a tıklayın. I Kaybolmamalar› için ayarlar› kaydedin 5 Windows 98/Me altından kolaylıkla başlangıç disketi oluşturabilirsiniz. Ayarların saklanabilmesinde aşağıdaki ipucu yardımcı olacaktır. Sistemin disketten başlatılamaması durumunda. Zorunlu lisans sözleşmesinin ardından. Windows XP’de bu disket oluşturulamadığından sistemi kurulum CD’sinden başlatmalısınız. Windows 98 ve Me: Başlangıç disketini sürücüye yerleştirin ve PC’yi başlatın. Word’de yeni bir belge oluşturun ve resmi [Ctrl]+[V] tuş kombinasyonuyla belgeye ekleyin. Sabitdisk üzerinde yalnızca bir partition olması halinde (C: sürücüsü) 1’i tuşlayarak ilk partition’ı silin. [Alt]+[Print Screen] tuşlarına eş zamanlı tıklayın. aklınızda tutmanız gereken partition’la birlikte. Önemli Ayarlar: Kaybetmemeniz için Çevirmeli A¤ gibi önemli ayarlar›n›z› bir dokümana kaydedin. sabitdiskin yeniden bölümlendirilebilmesinin yolu açılmış olacaktır. Hangi ayarları kaydetmeniz gerektiğinden emin değilseniz. kişisel sistem ayarları da son derece önemli. (tarihleri Sürücü kartından kontrol edebilirsiniz). Windows XP: Windows CD’sini sürücüye yerleştirin ve bilgisayarı başlatın. Buna ra¤men pek çok durumda. Partition’ları sildiğiniz takdirde. XP) kısmında Microsoft ibaresinin yer alması halinde. Boş bir disket ve Windows CD’sini sürücülere yerleştirin. beraberlerinde gelen sürücülere ihtiyaç duyarsınız. Çevirmeli Ağ. Sonradan eklenen aygıtların tümü için. CD-ROM sürücüye daha sonraki aşamalarda ihtiyaç duyacaksınız. Ardından belgeyi diğer dosyalarınızda birlikte kaydedin. Tecrübeli kullanıcılar kurulum öncesinde güncel bir sürücü CD’si oluştururlar (bkz. CD’yle PC sadece ilk haline döndürülebilir. içindeki tüm dosyaları silmek üzere olduğunuz.k WINDOWS YEDE⁄‹ » Recovery CD’leri biraz problemli Recovery CD’leriyle ilgili problemler. Örneğin Çevirmeli Ağ için arama parametrelerinin yer aldığı pencere. Çünkü onlar olmaksızın sistemi eski haline getirmek çok zor. Büyük boyutlu sabitdisklerin desteklenmesiyle ilgili soruyu Evet ile yanıtladığınızda kendinizi Fdsik yardımcı programının ana menüsünde bulacaksınız. üreticinin modele en uygun konfigürasyon dosyasını netten indirmek. User (XP’de) ve kurulan yazılımlardan oluşan bileşenleri kaydedin. Bu adımı da gerçekleştirin. Pek çok PC. önceden kurulan yaz›l›mlar dahil olmak üzere. [Esc] tuşuna tıklayın ve tüm partition’ların listesine ulaştığınızda herhangi birini seçip silin. Burada da güvenlik sorularıyla uyarıla. Kaydetmek istediğiniz iletişim penceresini açın. Söz konusu olan sonradan satın alınan bir Microsoft ürünüdür. I Sistem disketi olmadan ifller yolunda gitmiyor [Enter]’a tıklayın. 6 Bafllang›ç Disketi: Bu sayede bilgisayar Windows olmaks›z›n da bafllat›labilir. en iyi çözüm. Tüm başlangıç dosyaları yüklenene dek bekleyin ve [Enter] tuşuyla Windows kurulumunu onaylayın. Pencere. 4 Yalnızca sürücü ve yazılımlar değil. Bu disket sabitdiski bölmek (Fdsik) ve formatlamak (format) için gerekli programları içermeli. CHIP | MAYIS 2002 . sistem için tek bir koruma (Recovery CD) içerir. Başlat/Ayarlar/Denetim Masası ve Program Ekle/Kaldır’a tıklayın. Karşınıza çıkan komut satırına “fdisk” yazın ve I Disk partitionunu silmek: Art›k geri dönüfl yok Sinir Bozucu Bir Durum: Recovery CD’leri Windows CD’sinin yerine konam›yor. sürücüler Windows CD’sinde mevcut demektir.114 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Yeni ????????????????? Windows Kurulumu Burada Sağlayıcı (98) veya Driver Provider (Me. Üçüncü sıradaki Bölüm veya mantıksal DOS sürücüsü sil’den tüm mevcut sürücüleri kaldırın. Aygıt yöneticisi’nden Monitör’deki kaydı kontrol edin. Burada Standart Monitör ifadesini görürseniz. Ağ. Diğer önemli ayarlar için de aynı yöntemi uygulayın ve onları Word’de tanımlayın. Ancak bu şekilde ekran görüntüsü sonradan en iyi şekilde ayarlanabilecektir. ekran görüntüsü olarak hafızaya alınacaktır. Daha sonra karşınıza çıkan menüden sistemi CD-ROM desteği olmaksızın başlatın. E-mail hesapları. PC’nin CD’den boot edilememesi durumunda burada da BIOS’daki başlatma sırasını az önceki örnekteki gibi silmelisiniz. Karşınıza çıkan güvenlik sorularını yanıtlarken. Ancak bunlar elde yoksa veya eskiyse. Windows sistemde kurulu işletim sistemlerini tarayacaktır. Yeni bir kurulum s›ras›nda manuel konfigürasyon mümkün de¤ildir. PC’nin temel ayarlarının yer aldığı BIOS’dan başlatma sırasını değiştirin.

Bu partition için örneğin Dosyalarım adını kullanın. hangi dosya sistemini kullanmak istediğiniz: FAT veya NTFS. Windows ME s›k›flt›r›lm›fl klasörlerin (ZIP dosyalar›) kurulumunu da es geçiyor. Windows 98 veya Me üzerinden partition’lara ulaşmak niyetindeyseniz daha eski olan FAT’i kullanmanızı öneririz. Windows 98 ve Me: Yeniden Fdsik’in ana menüsüne yönelin ve birinci satırdan birincil bölüm oluşturun. Burada iyi planlama önem kazanıyor. Sabitdiski ikiye ayırmak için % 50 değerini kullanabilirsiniz. Explorer’da ise sürücü simgesinin üzerine sağ tıklayıp Biçimlendir’i seçerek gerçekleştirilebiliyor. exe” dos- Dosya Yedekleme: Windows’un. Fdiskin 2 numaralı menüsünden Etkin Bölümü Ata’yı kullanın. Bu durumda.msi ad›yla “valueadd/msft/ntbackup” klasöründe XP CD’sinde yer al›yor.116 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Yeni Windows Kurulumu Sürücü Bölme Yaz›l›mlar›: Windows 98 ve ME kurulumu öncesinde Fdisk yard›mc› yaz›l›m› sabitdiski bölümleyebiliyor. Fdisk. Ancak Windows genişletilmiş olan kısma henüz onu sürücü olarak tanımadığından erişemiyor. bir bölümün aktive edilmesi gerekiyor. 7 Şimdi yeni bir partition oluşturmalısınız. silmeyle aynı menüden gerçekleştiriliyor. Windows XP’de dosya “ntbackup. Bir örnek: Windows için bir sürücüye ve kendi dosyalarınız içinse bir başka sürücüye ihtiyaç duyuyorsanız iki bölüm oluşturmalısınız. Soruları onaylayın ve sistem bölümüne kendini ifade eder özellikte bir ad verin. taramanın ardından. do¤rudan kablo ba¤lant›s› ve pano (clipboard) da yer al›yor. Yüzde veya megabayt cinsinden bir değer girin. Arta kalan sabitdisk alanını değer olarak girin. partition oluştururken burada da az önceki örnek geçerli: Önce Windows için. İlkinin ardından dosyalarınız için genişletilmiş bir partition oluşturun. Olumsuz yanıt verdikten sonra birincil partition’ın kapasitesini belirleyin. kullanılabilir alanın tümünden yararlanmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Bölümlendirilmemiş bir alan kalana dek partition’ları kaldırın. Bunlar›n aras›nda evrak çantas›. Özel Durum: Backup programlar› Anlafl›lmaz ama gerçek: Dosya yedekleme (backup) yaz›l›m›. Komut satırına “format c:” komutunu girin. Mantıksal sürücülerde bu adım Windows altından. Sabitdisk alanını her iki partition arasında paylaştırabilirsiniz. Windows 98 ve Me: Sistemi disketle yeniden başlatın. Windows Me’deyse “msbexp. Windows 98 kullan›c›lar›n›n ifli biraz daha kolay. sonra da veriler için kullanılacak bölümü oluşturun. k I Formatlama: FAT ve NTFS dosya sistemi uyuflmazl›¤› KURULUMLA B‹RL‹KTE ANINDA » Kurulum CD’sindeki gizli cevherler Standart kurulum s›ras›nda gerçekten faydalanabilece¤iniz baz› yaz›l›mlar›n yolu kesiliyor. iflletim sistemiyle birlikte kendili¤inden kurulmuyor. Yeni bir Kuruluma başlamadan önce. Windows XP: Bölümlendirme. Artık eş boyutlu iki bölüme sahipsiniz. Buna karşın kullanıcı hakları ve şifreleme gibi yeni XP fonksiyonlarından faydalanmak için NTFS daha iyi bir seçim olacaktır. PC’nin sabitdiskten başlatılabilmesi için. 8 XP’nin Profesyonelli¤i: Microsoft’un en yeni iflletim sistemi XP ayn› ifli setup rutinindeki bir araçla gerçeklefltiriyor. Windows XP: Formatlama Windows XP’de yeni bir partition’ın oluşturulmasının ardından kendiliğinden başlayacaktır. yas›n› kurulum CD’sinin “add-ons/msbackup” dizininden çal›flt›rabilirsiniz. CHIP | MAYIS 2002 . caksınız. Neyse ki bu araçlar›n tümünü Bafllat/Ayarlar (98.Me) Denetim Masas›/ProgramEkle/Kald›r/Windows Kur (98/Me) veya Add Remove Windows Components (XP) üzerinden sonradan kurabilirsiniz. onu bizden saklamak istemesi inan›l›r gibi de¤il. çünkü onlar bu arac› az önce aç›klanan flekilde kurabilirler. İşlem ana menünün birinci satırında gerçekleştiriliyor. Fdsik genişletilmiş partition’da mantıksal sürü- I Do¤ru bölümlemek: Sisteme temel oluflturmak cü oluşturmalısınız. en azından birincil partition’ın formatlanması gerekli. “Format d:” ile veri bölümünü formatlayın. Burada dikkat edilmesi gereken.

TF / Ozan Ali Dönmez. Sağ fare tuşuyla masaüstündeki herhangi bir boşluğa tıklayın ve açılan nesne menüsünden Özellikler/Ayarlar’ı seçin. örneğin True Color(32Bit)’i ve monitöre uygun bir çözünürlüğü seçin. Gerekli sürücünün CD’de yer alması halinde. sistemlerini etkinleştirme yükümlülüğüyle karşı karşıyalar. bazı tehlikeleri beraberinde geti- Kurulumun tamamlandığında dahi. Telefonla etkinleştirme sırasında.com I ‹nce ayarlar: Son rötufllar ve pratik ipuçlar› CHIP | MAYIS 2002 . Windows XP: Microsoft’un yeni işletim sistemi. firma ismi ve kayıt numarasıyla ilgili. Ağın tanımlanması. Sihirbazın direktiflerini takip edin ve lisans sözleşmesini onaylayın. Windows XP kullanıcıları. Windows’un disketin başlatılması sırasında diyagnoz sürücüsü oluşturduğuna dikkat edin. 30 gün sonra başlatılamayacaktır. bilgisayar bafllat›l›rken iki sistem aras›nda seçim yapabilece¤iniz program› otomatik olarak bafllatacakt›r. Sistem bileşenlerinin listesinde sarı soru işaretlerinin varlığı. 10 Basit Bir ‹pucu: Yaln›zca bu onay iflaretiyle. Şimdi önceden kaydettiğiniz tüm ayarları yeni sisteme aktarın. Bunlardan biri birincil. Bazı sürücülerin eksikliği ve görüntü ayarlarının minimum düzeyde tutulması genellikle bu duruma yol açan etkenlerdir. çünkü bu adımı çok önceden gerçekleştirdiniz. Daha sonra kurulumu Windows 98/ME’den do¤rudan bafllat›n. Asıl fark. CD-ROM sürücüsü için sürücü harfi bir ileriye kayacaktır. Sihirbaz burada da işlemler boyunca size eşlik ediyor. Windows hala eksik bir görünüme sahip olabilir. ancak sistemde bir network kartının olması halinde gerekiyor. ‹lk bölüme 98 veya Me’yi kurun. konumlarını sizin belirtmeniz gerekir. Göz sağlığınızı korumak için. Kurulum Bafll›yor: Yaklafl›k yar›m saat sonra PC.. Windows 98 ve ME: Başlangıç disketiyle sistemi yeniden başlatın ve bu kez CDROM destekli seçeneğini seçin. Asıl kurulum işlemi PC’nin özelliklerine göre 30 ile 60 dakika arasında vakit alır. Renk’ten mümkün olan en yüksek sayıyı. günlük işleriniz için daha sınırlı haklara sahip ikinci bir kullanıcı belirlemelisiniz. 9 Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından asıl kurulum başlayacaktır. En Uygun ayarıyla genellikle en sağlıklı seçimi yapmış olursunuz. di¤er ikisi de iki mant›ksal sürücüye sahip geniflletilmifl bölüm olmal›. Windows CD’sini sürücüye yerleştirin. Bunun için Başlat/Ayarlar (98. Genellikle bu değer 1024X768dir. Parola kullanımı gerçek bir koruma sağlamadığından bundan kaçınabilirsiniz. Özel kurulum modunu işaretleyerek hangi Windows bileşenlerinin kurulacağını belirleyebilirsiniz. daha fazla kullanıcıyı hemen atayabiliyor olmanız. Lisan. Öncelikle Aygıt Yöneticisi’ni başlatmalısınız. Sürücü daha sonra yeniden E harfini alacaktır. Windows görünümü sisteme yeniden hakim olacak ve grafik arabirimli. gerçeklere sadık kalarak sisteminizi yeni kurduğunuzu belirtmelisiniz. Windows daha sonra parola girmenizi isteyecektir. ülke. PC’yi tek başınıza kullanıyor olsanız dahi. Aksi halde Windows. New Installation (Advanced)’› seçin ve sihirbaz› takip edin. Bir kaç iletiflim penceresinin ard›ndan Advanced Options’a t›klay›n ve “I want to choose the install drive letter and partition during Setup”› seçin. Di¤er bölümü her iki sistem için de verilerin saklanaca¤› bir partition olarak kullanabilirsiniz. ozand@yahoo. Bunun için hatalı kayda iki kez tıklayın ve Sürücü kartından Sürücüyü Güncelleştir düğmesini kullanın. ek olarak.. Örneğimizde “f:\setup” komutunu verin. Kurulum. Etkinleştirme işlemi online ya da telefon vasıtasıyla gerçekleşiyor. Bir sonraki adım. administrator olarak bilinen süper bir kullanıcıya olan ihtiyaç. fare destekli bir kurulum sihirbazı başlatılacaktır. Diğer kurulum soruları ad. formatlamanın ardından otomatik olarak başlatılıyor. izlenecek en iyi yol üç partition oluflturmak. adım 4). Saat dilimi ve bölgesel ayarlar Windows’un diğer sürümleriyle benzerlik gösteriyor. ‹pucu: Online-etkinleştirme yalnızca üç kez kullanılabiliyor. Ayrıca kullanıcı tarafından yönlendirilecek bir kurulum aramak boşuna. onu manuel olarak kurabilirsiniz.Me) Denetim Masası/Sistem/Hardware (XP) ve Aygıt Yöneticisi (Device Manager) kullanılabilir. klavye dizilimi ve saat dilimini belirleyin. Kurulum klasörü için C:\Windows’u seçin. Firma alanını boş bırakabilirsiniz. Yeni bir başlangıç disketi oluşturmanıza gerek yok. tüm aygıtları tanıması gereken donanım sihirbazını başlatacaktır. öncülü kadar çok seçeneğe sahip değil. Gelişmiş/Monitör’den ekran tazeleme oranını gözden geçirin. görüntü özellikleriyle ilgili. Gerekli sürücü- I Kurulum: Sabitdisk için yepyeni bir Windows lerin kurulum CD’sinde bulunamaması durumunda. kurulum s›ras›nda serbest seçim hakk›na sahip olursunuz. Windows XP arayüzüyle ›fl›ldayacak.118 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Yeni Windows Kurulumu Ç‹FTE WINDOWS » XP ve 98/Me’yi paralel kurmak Windows XP’yi. Güncelleme asla reddedilmeyecektir. Bu nedenle son detaylar için biraz el mahareti gerekli. riyor. donanımın doğru tanımlanamadığı ve uygun sürücünün kurulmadığı anlamındadır. XP’yi mant›ksal sürücülerden herhangi birine kurabilirsiniz. standart sürücüler yerine uygun olanların kurulduğundan emin olun. Artık. PC üzerindeki tüm haklara sahip. Son olarak Windows. bu değer 75 hertz’in üzerine olmalıdır. XP. 98 veya Me ile birlikte kurmak istiyorsan›z. Daha sonra ekran kartı ve monitör için de. (bkz.

Neyse ki bilgisayar kendini ask›ya ald›¤›nda.120 ‹Ç‹NDEK‹LER 121 122 122 124 126 126 127 128 Dosya Kurtarma: Veri kayb›na elveda AutoSave: Gerçek zamanda yedekleme Sistem Kurtarma: Zaman› geriye döndürme Mini Atölye: XP’nin geri yüklenmesi Image Araçlar›: Komple sistem yedekleme Mini Atölye: Drive Image 5. hiçbir Windows kullan›c›s›na yabanc› de¤ildir.0 Sonuç Profesyonel çözümler Tablolar Kazananlar Test: Kurtarma Araçlar› Windows Veri kayb› ve mavi ekran gibi sorunlar. bozulan partisyonlar› ve kaybolan verileri yeniden oluflturan programlar mevcut. CHIP | MAYIS 2002 .

İkinci kritik nokta kullanım kılavuzunun çok kısa tutulmuş olması. ya sa¤lam bir sinire ya da verileri yeniden oluflturan özel bir araca sahip olmas› gerekiyor. Yalnızca kafanızı çalıştırarak ve doğru araç kombinasyonuyla. Geri Dönüşüm Kutusu’ndaki veriler silindiğinde.k CHIP | MAYIS 2002 . CHIP. Kullanım kolay: Kullanıcı bir sürücü seçiyor ve Final Data tarama işlemine başlıyor.04 Professionell Beta: Bu sürümü. Şimdi silinmiş verileri yeniden oluşturmak için size artık yalnızca kurtarma uzmanları yardımcı olabilir. Bu RAW- ne yazılmışsa.0 Standard: Yüksek fiyat ve Disk Kontrolü: EasyRecovery. aç›ld›ktan hemen sonra tüm diskleri inceliyor. EasyRecovery’ye ayak uydurabilen iyi bir ürün. EasyRecovery 5. Bu harika seçenek için özel bir menü bile anlamlı olurdu. Windows onların yerini veri yazmaya açıyor. Sonuç bölümünde bu soruna değiniyor ve çöküşe karşı güvenli bir Windows için iki strateji öneriyoruz.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET 121 Kurtarma Yaz›l›mlar› ‹pin Ucunda Dosya Kurtarma M icrosoft. Bunlarla birlikte.12 Personal Edition: 105 dolarlık fiyatıyla gerçi en pahalı. İşte şimdi kurtarma araçlarının ve Image programlarını kullanma zamanı gelmiş demektir. Asıl scan işlemi sabitdiski sektör sektör tarıyor. Toplam olarak. Ama disket ile kurtarma bir hayli zaman alıyor. Luna stilinde bir mavi ekran da yerleştirmiş. Bu ekran iş işten geçtiğinde beliriyor. Yalnızca eğer verilerin üzeri- eksik olan NTFS desteği. (heCHIP-Code DOSYA KURTARMA) Yanl›fll›kla önemli bir dosyas›n› silmifl olanlar›n. Sonuç olarak işletim sistemi artık start almıyor. yanlış konfigüre edilmiş sürücüler ya da virüs bulaşması yüzünden oluşan hasarları tamir edebilen bir sistem kurtarma yazılımı ve önceden optimal bir biçimde konfigüre edilmiş bir sistemi depolayıp. CHIP size bunları tanıtıyor ve programların zayıf ve güçlü yanlarını gözler önüne seriyor. Ontrack RAW-Scan’i tavsiye ediyor. Windows XP’de yalnızca arayüze yeni bir tasarım kazandırmakla kalmamış. Scan örneğinde belirginleşiyor: Seçilmiş partisyon sektör sektör inceleniyor ve normal kontrolden uzak ara daha esaslı.0 sürümü XP uyumlu olacak ve böylelikle EasyRecovery’yi geride bırakabilecek. FAT (File Allocation Table) bozuk değilse. beta aşamasında olmasına rağmen CHIP testine dahil ettik. ancak bu yalnızca yeni bir formatlamadan veya virüs bulaşmasından sonra zorunlu bir hale gelebilir. Basic sürümü edinebilir. gerektiğinde yeniden geri yükleyen bir image programı. ancak yazın Final sü. Final Data’nın silinmiş dosyaları kurtarmada ulaştığı iyi nota gölge düşürüyor. Artı bir özellik de acil durum disketi üzerinde bir DOS sürümünün bulunması. Ancak acil durum disketi ve XP desteği gibi özellikler eksik. Tutumlu olmak isteyenler. kullanıcı scan işlemini durdurabiliyor. optimal sonuçlara ulaşabilirsiniz. Normal arama işlemi tüm silinmiş dosyaları yeniden oluşturamadığında. Ancak üç test galibini kombine etmek. ellerinizin terlemesi ve tırnaklarınızı kemirmeniz geçmişte kalıyor. Bu işlemde 500 MByte için 40 saniyelik süre 40 dakikaya kadar uzayabiliyor. Üreticinin açıklamasına göre. ama bu yeni formatlamada ya da virüs bulaşmasında uyuşmak zorunda. ama aynı zamanda bu kategorinin en iyi aracı. Kullanım kılavuzunda RAW-Scan’e nasıl geçileceği açıkça belirtilmemiş. Ancak Personal Edition NTFS dosya sistemini desteklemediği için XP ile tamamen uyuşmuyor. bu üç yazılım kategorisinde en iyi programları sıkı bir teste tabi tuttu. Aracın yeniden oluşturma oranı (yüzdesi) şahane. otomatikman güvenli bir yapı sağlamıyor. EasyRecovery pas geçmek zorunda kalıyor. Araç çok kısa bir süre içersinde silinmiş dosyaları buluyor. Final Data 1. Yazılımın hakim olduğu bir alan da sabitdisk tanısı: Bir analiz ile diskin nerelerde fiziksel hasarlara sahip olduğu açıklığa kavuşturuluyor. Şu sıralar piyasaya sürülmesi planlanan 2. kalite noktasında. Programların deneme sürümlerini eCHIP’te bulabilirsiniz. Acil durumda Windows kullanıcısının üç programa ihtiyacı var: Geri Dönüşüm Kutusu’ndan bile silinmiş dosyaları yeniden oluşturan bir dosya kurtarma aracı. İçeriği az ve öz: Windows’un bir sorun saptadığı ve şimdi kapanmaya yüz tuttuğu şeklinde bir mesajdan ibaret. Recover4all 2.

Programın bazı püf noktaları var. İkinci scan. Öteki araçlarla çalışırken. Bir kez yanlış yazılım kurulsun. CHIP bu tür araçların en ilginçlerini teste tabi tuttu.7: Freeware (http://home. Bir freeware için bağışlanabilir bir günah! Sistem Kurtarma Windows ne kadar uzun çal›fl›rsa. bu da birkaç saat sürebiliyor. Buna karşılık yeniden oluşturma oranı (yüzdesi) çok iyi. Püf noktas›. yalnızca registry (kayıt düzenle- dırılmış kontrol noktalarını maalesef yitiriyor. GoBack’te de olduğu gibi. GoBack.04’ün aksine Beta. GoBack 3. ama antivirüs yazılımıyla uyuşmazlıklara yol açabiliyor. Stabilite yerinde: Beta sorunsuz çalışıyor. Fiyat›: Yaklafl›k 30 dolar Bilgi için: www. Eski Final 1.. Eksik olan acil durum disketi. sürekli gözetleme. Bulunan dosyaların değerlendirilmesi uyuşuyor: “Poor” Drive Rescue’nun hiçbir olanak göremediği anlamına geliyor. ama esaslı çalışıyor.1 Deluxe: Roxio ürünü prog- ram. Sanal bir sürücüde araç. kendine özel bir DOS’ta çalışıyor. Araç. Dosyalarda ve registry kayıtlarında yeniden oluşturma oranı teste katılanlar arasında en iyisi. Yeniden oluşturma neredeyse mükemmel çalışıyor. büyük bir dezavantaj sergiliyor. Sabitdiskinin durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler. programla birlikte çalışmıyor.. Recovery Genius 21st 5. En önemli özellik.de/christian_grau/rescue/). bu noktada elde edilen başarı sıfır. sisteme derinlemesine müdahale ediyor ve son derece efektif çalışıyor. testteki yegane Windows XP ve NTFS desteğine sahip bir ürün. Böylelikle Word ya da Excel dosyalar›n›n eski sürümleri muhafaza edilmifl oluyor. Recovery Genius her zaman parola korumalı. Bu durum formatlanmış bir NTFS partisyonu için geçerli değil. Windows hemen veda ediyor. GoBack’i devre dışı bırakın! Bu kez de GoBack iptal edilmeden önce konumlan- Kontrol Saati: GoBack.. İlk tarama pek bir başarı sağlamadı. Bu parola olmadan kullanıcı programda hiçbir ayar gerçekleştiremiyor. Drive Rescue’nun hasara uğramış bir FAT sonucunda ne Windows ne de PartitonMagic tarafından tanınan partisyonların izini sürmesi. formatlanmış partisyondan da sistemi yeniden oluşturuyor. Önceden ayarlanmış parolanın kulla.. kılı kırk yararak oluşturulmuş gözetleme rutini. o oranda stabilitesini yitiriyor. yalnızca kullanıcı Quick format seçeneğini seçtiğinde gerçekleşiyor. GoBack gerektiğinde seçici de çalışıyor ve tek tek dosyaları ve dizinleri yeniden oluşturma kapsamı dışında bırakıyor. Drive Rescue 1. Dosya kurtarma.122 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Kurtarma Yaz›l›mlar› rümü piyasaya çıkabilecek. Daha eski kontrol noktası (checkpoint) üzerine sorulmadan yazılıyor. değişiklikleri depoluyor ve tek tek dosyaların ve dizinlerin yeniden oluşturulmasında bunlara başvuruyor. kontrolü sektör sektör gerçekleştiriyor. işlevsellik noktasındaki açıkları örnek bir ergonomi ile dengeliyor. hatta formatlanmış bir FAT partisyonunda bile.com CHIP | MAYIS 2002 . Esaslı bir formatlamada araç pas geçmek zorunda kalıyor. Master Boot Record’u okuyan ya da sabitdiskin partisyon tablosuna yazan Drive Image gibi araçlar. sistemdeki tüm de¤ifliklikleri ayr›nt›lar›na dek kaydediyor. kurulum sırasında gözetleme dışında bırakılamaması yazılımın kusurları olarak göze çarpıyor. Ancak sistem kurtarma araçlar› zaman› geriye döndürüyor. Standart kurulumda ise aracın bir partisyonun yüzde 10’unu kendine ayırması ve tek tek sürücülerin. Tayvan kökenli yazılım. ama dizin yapısını değil. Oysa. başta gelen ilke. Drive Rescue’yu başlatıyor ve tıklamalarla birçok seçenek içinden geçiyor.k AUTOSAVE »Yedekleme Otomat› AutoSave dosyalardaki ya da belgelerdeki de¤ifliklikleri saptayan ve depolayan bir yedekleme arac›.0: Recovery Genius. Yine bir zaaf: Recover4all gerçi dosyaları yeniden oluşturuyor. çünkü program yalnızca tek bir kontrol noktası depoluyor. bir sistem ve sabitdisk analizi sunuyor. işletim sisteminin en son pürüzsüz çalıştığı ana kadar saati bir zaman makinesi gibi geriye döndüren sistem kurtarma programları sunuyor.arcor. “Good” ise kullanıcının iyi bir şansa sahip olduğunu belirtiyor.. Bu onu gerçi işletim sistemi ile ilgili kazalara karşı duyarsız kılıyor. En yici) yüzde yüz yeniden oluşturulamıyor. Bu durumda size en önemli yardımı. konfigüre edilebilme noktasında kötü notlar alıyor. Bu ikilemden zorlu bir çıkış yolu var. AutoSave’in Backup’lar› otomatikman ve gerçek zamanda oluflturmas›: Arka planda çal›fl›yor ve gözetlenen tüm dosyalar› güvence alt›na al›yor.v-com. Araç yavaş. Toplam olarak araç çok az sayıda konfigürasyon olanağı sunuyor..

85 euro’luk fiyatına rağmen.124 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Kurtarma Yaz›l›mlar› nım kılavuzunun derinliklerinde saklı olması ise sinir bozucu bir durum. kötü konfigürasyonlu bir yazılım olabilir. azami sürücünün yüzde 12’si olmak kayd›yla. Eğer BIOS’un CMOS ayarları değişmişse. ConfigSafe’in “report” işlevinden yararlanmalı. Yazılım işletim sisteminden önce başladığı için. yazılım bunu kaydediyor ve başlangıçtaki durumu yeniden oluşturmak ya da yeniyi depolamak seçeneklerini seçiminize sunuyor. Dosyalarda ise durum farklı: Dosyalar sabitdisk üzerinde enkaz parçaları halinde varlığını sürdürüyor. Bir kez düğmeye basın. Bunlardan biri. PC’ye bir anahtar aktarıyor. Hatta “Prevent HDD I/O” işlevi üzerinden kullanıcı gözetlenen partisyonlar üzerine bir yazma erişimini önleyebiliyor. Kontrol noktas›ndan bu yana gerçeklefltirdi¤iniz gözetlenen sürücülerle ilgili tüm de¤iflikliklerin kaybolaca¤› yönündeki bir uyar›dan sonra. Bu durumda birkaç yüz dosyalık bir Office kurulumunda kontrolü kaybetmek işten bile değil. Karmaşık olan. kullanıcının ConfigSafe’i ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmesi. çünkü birçok kurulum rutini eski DLL’lerin üzerine turmaya geçmeden önce.DLL) söz konusu olduğunda ConfigSafe sorunlu. Basitçe Create üzerine bas›n. Aksi takdirde 85 euro’yu da unutabilirsiniz. Pozitif olan. Kurulum sırasında araç. “Advanced Settings”de belirli alanları gözetleme dışında bırakan profiller tanımlanabiliyor. son kontrol noktasından bu yana yürütülmüş sistem değişikliklerine dair bir rapor yaratıyor. anahtarı yeniden PC’den disket üzerine geri almayı unutmayın. Create a restore point seçene¤ini seçin ve Next üzerine t›klay›n. Windows çalışmadığında da işliyor. De¤eri azalt›rsan›z. kontrol noktas›n›n tarihi ve ad›yla bir pencere göreceksiniz.. Sistemi geri yüklemek için. Bu da aynı şekilde bu kütüphanelere erişen öteki programlarla sık sık çatışmalara (çakışmalara) yol açıyor. ama yerden tasarruf etmifl olursunuz. k Ayr›nt› Tutkunu: Advanced Settings’de ConfigSafe tüm de¤iflikliklerin protokolünü sunuyor. Yazılım başka bilgisayarlarda da kullanılacaksa. Bunun için s28’deki ipucuna da bak›n›z. registry’yi gözetliyor ve onun kayıtlarını neredeyse tümüyle tamir ediyor. Testte araç güvenilir olmaktan uzaktı. System Restore’da Restore my computer to an earlier time seçene¤ini seçin. sistem kurtarma da başarısızlığa uğruyor. ‹stenilen kontrol noktas›n› içeren tarih üzerine t›klay›n. Bir sonraki pencerede kontrol noktas›na bir ad verebilirsiniz. araç sizden talep ettiğinde. Ama. System Restore’u Start menüsünde All Programs/Accessories/System Tools alt›nda bulacaks›n›z. ConfigSafe 3. pcShadow’un şifrelendirilmiş olması. ConfigSafe. Registry. Windows ifle koyulacakt›r.39: Kurtarma araçları kervanına yeni katılan bu araç. Program böylelikle her zaman yalnızca bir bilgisayar üzerinde çalışıyor.02: Program Windows’a özgü. çünkü anahtar artık elinizde olmayacaktır. Kontrol noktas› tamamsa. sistem yeniden oluşturulacaktır.. Windows sistem geri yüklemeyi gerçeklefltirecek ve bafltan bafllayacakt›r. Windows’un kendisi her bir çal›flma günü için ve önemli sistem olaylar›nda bir kontrol noktas› düzenliyor. Orada ifllevi tümüyle devre d›fl› b›rakabilir ya da tek tek sürücüleri gözetleme d›fl›nda tutabilirsiniz. CHIP | MAYIS 2002 . Bir sonraki pencerede bir takvim belirecektir. eski kontrol noktalar›n›n vadesi daha önce dolar. Kullanıcı sistemi yeniden oluş- M‹N‹ ATÖLYE »Bedava: Windows XP ile sistemi geri yükleme 1 Mükemmel konfigürasyon 2 Kontrol noktas› düzenlemek 3 Sistemi yeniden oluflturmak Sistemi yeniden oluflturma için gerekli ayarlar› Control Panel’de System/System Restore alt›nda bulacaks›n›z. örneğin PC’yi frenleyen. Ama bu ayar yalnızca saf veri partisyonları için tavsiye ediliyor. Kullanıcı kurulumu yalnızca bu disket üzerinden başlatabiliyor. Eğer bunlar yeniden oluşturulamazsa. Sonra ilgili kontrol noktas›n› seçin ve Next üzerine t›klay›n. disket olarak sunuluyor. önce kaldırılmak zorunda. Bu işlev. pcShadow tarafından tümüyle yeniden oluşturulamadı.08. Program kütüphaneleri (. sistemin yeniden oluşturulmasını zorunlu kılan sorunlar için ideal. yeni sürümlerini yazıyor. pcShadow 2. Kullanıcı onları elle silmek ve bu yüzden de nerede olduklarını bilmek zorunda. ne kadar bellek yeri tahsis edece¤inizi girin.

kendisiyle partisyonların yönetilebildiği küçük DOS aracı Gdisk. fiimdi Drive Image’in DOS moduna (kipine) geçece¤i fleklinde bir mesaj belirecektir. Bunlardan ilki Ghost aracına sahip zorunlu Boot (açılış) disketlerini yaratıyor. Pulldown menüsü Actions’da Restore image now üzerine gidin ve gelecek mesaj› onaylay›n.powerquest.. birkaç dakika içinde yeniden çalışır bir işletim sistemi oluşturabileceğinizden emin olabilirsiniz. Reboot üzerine t›klamayla Windows yeniden bafllayacak ve her fley yeniden bir zamanlar oldu¤u gibi olacakt›r. Windows’un yine iflas ettiğini gösteren belirtilerdir. image’i önce sabitdisk üzerinde güvence altına almak ve sonra başka bir yazıcı programıyla yazmak zorundasınız. Select Partitions üzerine t›klay›n. Norton Ghost 2002: Ghost 2002 de iyi bir izlenim uyandırıyor. Image dosyalarını ister sabitdisk isterseniz de CD üzerinde depolayabilirsiniz. Bir Image-Explorer olan ikincisi ile kullanıcı Image dosyalarını Windows altında işleyebiliyor.126 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Kurtarma Yaz›l›mlar› Image Araçlar› Windows art›k bafllam›yor. Bu ifllem birkaç dakika alabilir. DriveImage Open üzerinden tüm önemli verileri yükleyecektir. Plan task üzerinden kullanıcı zaman planına göre Image dosyaları yaratabiliyor.html internet adresinde bir uyumluluk listesi bulabilirsiniz. Bir başka önenmli özellik. Mavi ekran ve çöküşler. Advanced Options alt›nda Drive Image’in ince ayarlar›n› gerçeklefltirin. Save üzerine bas›n. Ama bu yalnızca Windows’la birlikte hazır gelen Görev Zamanlayıcı’da kurulmuş ve bir Windows parolası girilmişse işliyor. Araç flimdi DOS moduna (kipine) geçecek ve Image’i geri yazacakt›r.html adresinde bulabilirsiniz. Dosyay› kendisinden Image’i oluflturdu¤unuz partisyon üzerinde depolayamazs›n›z. Image’i yaratmak için Create Image üzerine t›klay›n.com /sabu/ghost/compatible_drives. Bir Image ile. Bu sorunu yeni bir kurulum olmaks›z›n da halledebilirsiniz. Depolamak istedi¤iniz partisyonu seçin ve OK üzerine t›klay›n. Bu arada GoBack (s122) gibi araçlarla sorunlar yaşanıyor. Gelecek pencerede bir ad belirlemelisiniz. Bunun istisnası.0 ile mükemmel Image’lar 1 Image konfigürasyonu 2 Image yaratmak 3 Image’› geri yükleme QuickImage’i bafllat›n. Bill’in en çok sevdiği çocuğunun stabilitesini yitirmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Programın grafik arayüzü çok eski ve Luna tarafından şımartılmış Windows havarilerinin buna alışması gerekiyor. Ghost’ un desteklediği bir yazıcıya ihtiyacı var. kullanıcı yazılımı emektar DOS’ta başlatabiliyor ve image’ini orada yeniden oluşturabiliyor. com/driveimage/cdlist. Sık sık program kuranlar.01: PowerQuest aracı ile image dosyaları oluşturmak düşünülebilir en basit şey. Bunu kullanıcı bağlantı olarak masaüstüne yerleştirebiliyor. Bunun zamanla DOS altında optimal disk bölümlenmesini sağlayan antika FDISK’in yerini alması planlanmış. Standart ayarlar zaten anlaml›. M‹N‹ ATÖLYE »Drive Image 5. Orada kullanıcının önce bir parola girmek zorunda olduğu vurgulanıyor. www. öyle ki Drive Image artık yeniden oluşturabileceği hiçbir Image dosyasını bulamıyor. Orada Image’i s›k›flt›rmak isteyip istemedi¤inizi de sapt›yorsunuz. Yazılımı DOS modunda başlatmak da işe yaramıyor. Sürüm 5’te geliştiriciler programı tutarlı bir biçimde XP için optimize etmiş ve üzerini şık bir arayüz ile sarmış. Önce Open üzerine bas›n ve sonra önceden yarat›lm›fl Image tan›mlamas›na t›klay›n. Image Filename alt›nda Image için yol ve ad saptay›n. Image’lar HD (sabitdisk) ve mobil veri tafl›y›c›lar› üzerinde depolanabilir. Aksi takdirde Drive Image çıtını çıkarmıyor ve kullanıcı bunun farkına bile varmıyor. Bunların bir listesini. www. Image’ini CD üzerinde güvence altına almak isteyenlerin. Drive Image 5. CHIP | MAYIS 2002 .. QuickImage’i yeniden bafllat›n. Image olayı DOS altında konfigürasyonda olduğu gibi cereyan ediyor. Kurulum sırasında oluşturulan boot disketleri pratik. öyle ki gelecekteki image’ler artık yalnızca bir çift tıklama gerektiriyor.symantec. Bundan sonra rutin Windows’u yeniden bafllatacakt›r. Donanımınız bu listede yoksa. topyekun veri kaybından sonra bile. çünkü GoBack tüm partisyonları “saklıyor”. Kurulumdan sonra kullanıcının emrine Windows altında birçok program sunuluyor. Bir image birkaç dakikada “taze” bir sistem yüklüyor. OK üzerine bast›ktan sonra bilgisayar›n›z kapanmaya bafllar ve Image’i yarat›r. kullanıcının Windows’un görev zamanlayıcısını araması. Bu yüzden baflka bir partisyon ya da yaz›c›y› seçin. Zaman zaman olduğu gibi Windows artık başlamıyorsa. Bunun kurulumun- dan sonra Drive Image ile Windows altında çalışma denemesi hata mesajlarına yol açıyor. Ancak araç her yazıcıyı desteklemiyor. Kullanım tatminkar: Tüm konfigürasyon ayarlarını yapmak ve bir image tanımlamasında depolamak için az sayıda fare tıklaması yeterli.

kısmen de ok işaretli tuşların devreye girmesi zorunlu oluyor. Test galiplerimiz Drive Image. GoBack ve EasyRecovery kendi bafllar›na her bir acil durum için optimal koruma sa¤l›yor. CHIP testinin kan›tlad›¤› gibi. Roxio aracını güvence altına alma sırasında diskten silip süpürmeyi bile başarıyor. Çözüm image’larla çal›fl›rken GoBack’i kald›rmak. ancak pahal›.‹ç Görünüm: Ghost Explorer Image’lar› bir dosya yöneticisi gibi yönetiyor. Image’leri CD boyutuna ayırmak yoluyla. Buna karfl›l›k EasyRecovery sorun ç›karm›yor. gerçi Windows art›k bafllamad›¤›nda sorun yarat›yor. ancak ayn› anda de¤il. Sadece klavye üzerinden gerçekleşen kullanım noktasında da geliştiriciler zamanın gerisinde. agaro@chip. Bu yüzden hesab›n› bilenler için baflka bir çözüm tavsiye ediyoruz: Drive Rescue. Rakibi PowerQuest’ten daha fazla konfigürasyon olanakları sunuyor. Bunun nedeni. sonra Tab tuşu ile.. bir ve aynı CD üzerinde yer alıyor. Yine de. gerçekten de göz alıcı olmaktan bir hayli uzak. ama o zaman Drive Image size yard›m edebiliyor.com.01. Temel ayarlar da istenen her şeyi içeren cinsten. farkl› sistem araçlar›n›n birbirine uymas› gerekiyor. Bir Enter tuşuyla ilerleniyor. Ancak bu durum. sistem kurtar- şık. DriveImage’in güvenlik konseptine zarar veriyor. DİKKAT! Norton ürünü SystemWorks Professional Edition’da Ghost ve GoBack. Kullan›c›. Kurulu GoBack olmaksızın bu tip bir “fiziksel” image’i (partisyonun sektör sektör kopyalanması) yaratan ve CD üzerine yazan program. ma aracı GoBack’i kaldırmak daha basit bir yol. Ama HD Tronic’in geliştiricileri bunu tümüyle umursamazmış gibi görünüyor.. Her iki araçla da çal›flabilirsiniz.03: Windows XP çağında. Peki bu CHIP | MAYIS 2002 . kurulu bir Bootmanager’i güvence altına almadı. yalnızca Boot diskinin tek bir partisyondan ibaret olduğu zaman anlam kazanıyor. Köklere Göre Dönüfl: Yaln›zca Boot (aç›l›fl) disketi Windows’ta yarat›l›yor. Güvence altına alınmış image’lara sahip değişik partisyonlara erişim başarısızlığa uğradı. GoBack sisteme öylesine derinlemesine gömülüyor ki. TB-MM / Garo Antikac›o¤lu. Testte Ghost. programlar›n bir arada çal›flmas›n› her zaman göz önünde bulundurmak zorunda. ‹lk ikisi. dolambaçlı da olsa kullanım kılavuzunda sorunun çözümü için bir yöntem açıklanıyor. çünkü HDCopy “fiziksel” image sırasında öteki partisyonları da birlikte diskten temizliyor. harmonik bir biçimde. HDCopy Home Edition 1. Oysa Ghost ile çalışmaya başlamadan önce. Oysa kombine olarak kullan›ld›klar›nda. DOS altında güvenilir bir biçimde yazmayı olanaklı kılacak hiçbir makul uygulamanın olmaması. bunları başka araçlarla CD üzerine yazmak ve böylelikle de HDCopy ile geri yazmak olanaklı oluyor. aksi takdirde sorunlar›n bafl göstermesi iflten bile de¤il. ‹flin püf noktas› da bu zaten. kullan›c›n›n aktif çal›flmas›n› talep ediyorlar. Image’larıdoğrudan CD üzerine yazma olanağının eksikliğine katlanılabiliyor. Ghost ilk bakışta Drive Image’den daha karmaşık görünüyor. DOS temelli araç. öyle ki bunun yeniden kurulması zorunlu bir hal aldı. Bundan sonra DOS’a geçiliyor. GoBack ile de sorunlar yaşadı. küçük fareler ne için var ki? DOS gazisi güvenilir bir biçimde Image dosyaları yaratıyor ve onları emin bir biçimde yeniden oluşturabiliyor.tr Sonuç ‹deal kombinasyon s Üç kategorinin galiplerinden ibaret basit kombinasyonun otomatikman optimal sonuçlar do¤uraca¤›n› sananlar yan›l›yor. Windows XP’nin System Restore’u ve Drive Image. programlarda optik de önem kazanıyor. Ghost. Ama kısa süren bir çalışmadan sonra araç sıkı bir kullanıcı dostu olduğunu kanıtlıyor.

NTFS deste¤i var. örneklere dayan›yor önbilgi mutlaka gerekiyor “Sanal”. FAT 16/32. 45-59 Puan = 2 Kutu. Ürün Üretici Internet (www.04 Beta Advanced Utilities recover4all. FAT 16/32.’ci sayfaya bak›n›z Ücretsiz Toplam De¤erlendirme ‹fllevsellik (%60) Ergonomi (%20) Kurulum (%10) Destek (%10) Fiyat/Performans 81 Puan 0 50 100 73 Puan 0 50 100 72 Puan 0 50 100 66 Puan 0 50 100 79 78 95 80 74 95 50 50 74 85 55 50 63 90 55 50 vasat Bu programla iflinizi garantiye al›yorsunuz.0 Standard SNRTEC snrtec.com 85 Dolar Recover4all Pro 2. NTFS sorunlu Explorer görünümü kurtarma tahmini kullan›m› çok kolay yetersiz yard›m dosyas›.12a Ontrack ontrack. vasat ‹yi kurtarma oran›. iyi aç›klanm›fl – • • – sadece Quick Format’ta Explorer görünümü bozuk FAT’te diski buluyor kullan›m› kolay yetersiz yard›m dosyas›.com 105 Dolar Final Data 1.7 Alexander Grau 122. problemsiz flans› yok FAT 12 (disket). çok iyi Ücretsiz bu yaz›l›m kolay kullan›m›yla dikkat çekiyor. E-Mail Hotline ücretli (yurtd›fl›) entegre hepsi otomatize bulunan dosyalar›n hangi bulunan dosyalar›n durucluster’da oldu¤u munu de¤erlendiriyor hepsi otomatize hepsi otomatize Kurulum Genel ak›fl / Sistem analizi Desteklenen iflletim sistemleri Acil durum disketi problemsiz Win 9x/Me problemsiz problemsiz Win 9x/Me/NT/2000/XP Win 9x/Me/NT/2000/XP (NTFS yok) – sadece E-Mail online maliyetler – sadece Enterprise sürümü – sadece E-Mail online maliyetler – sadece E-Mail online maliyetler – Destek Türü Maliyetler Güncelleme fonksiyonu • = evet – = hay›r De¤erlendirme kutucuklar›: 90-100 Puan = 5 Kutu. FAT 16/32 problemsiz flans› yok • • • RAW-Scan’da çok iyi Hex editörü kullan›m› kolay yetersiz kitapç›k. Özetle ‹fllevsellik Desteklenen dosya sistemleri Silinen dosyalar›n kurtar›lmas› Üzerine yaz›lan dosyalar›n kurtar›lmas› Dizin yap›s›n› yeniden oluflturmak H›zl› tarama / FAT okuma Esasl› tarama / RAW-Scan Formatlanm›fl partition’lar›n kurtar›lmas› Ek özellikler FAT 12 (disket).128 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Kurtarma Yaz›l›mlar› TB ES ‹R T 5| 2 002 ‹NC‹S‹ 0 1 2 3 4 k Dosya Kurtarma Bu programlar kaybetti¤iniz dosyalar› bulman›z› ve kurtarman›z› sa¤l›yorlar. ancak fiyat› biraz pahal›. NTFS problemsiz flans› yok – FAT 12 (disket). 60-74 Puan = 3 Kutu. silinen dosyalar›n görüntülenmesi Explorer görünümü Ergonomi Kullan›m Kitapç›k. Kay›p partition’lar› bulabiliyor.) Fiyat› EasyRecovery 5. 75-89 Puan = 4 Kutu. FAT 16/32 problemsiz flans› yok FAT 12 (disket). ama NTFS deste¤i ve acil durum disketi yok.com 69 Dolar Drive Rescue 1. PDF format›nda – • • FAT’te OK. 0-44 Puan 1 Kutu CHIP | MAYIS 2002 . yard›m dosyas› Teknik önbilgi gereklili¤i ‹fllem hakk›nda bilgi Otomasyon / El iflleri kurtarma ifllemi hakk›nda bulunan dosyalar›n bir rapor haz›rl›yor say›s›n› gösteriyor taramalarda el iflleri gerekiyor problemsiz Win 9x/Me/NT/2000 (NTFS yok) birlikte veriliyor Hotline (yurtd›fl›). orta Kullan›m› kolay. NTFS sadece Prof. soru iflaretleri kal›yor sabitdiskler hakk›nda önbilgi faydal› • • • problemsiz Explorer görünümü ek özellikleri yok kullan›m› çok kolay ayr›nt›l› kitapç›k. Acil durum disketi yok ve deste¤i iyi de¤il. bu yüzden biraz pahal›.

dosyalarda zay›f h›z kayb› yok – – Sistem dosyalar› ve Registry’de Snapshot’lar Registry’de zay›fl›klar.kr 85 Euro Toplam De¤erlendirme ‹fllevsellik (%60) Ergonomi (%20) Kurulum (%10) Destek (%10) Fiyat/Performans 95 Puan 0 50 100 80 Puan 0 50 100 68 Puan 0 50 100 65 Puan 0 50 100 97 94 90 85 81 76 85 80 65 75 65 70 63 76 60 60 çok iyi Baflar›l› tasar›m. ince ayarlara genifl olanaklar problemsiz Win 9x/Me/NT/2000/XP Windows alt›nda DOS modunda çal›fl›yor 90 gün ücretsiz (OEM d›fl›nda)) – Windows aç›l›fl›nda basit. temel konfigürasyon çok iyi problemsiz Win 9x/Me/NT/2000 Windows alt›nda DOS modunda çal›fl›yor Mail.CP sadece elle ayarlanlumundan önce otomatik abiliyor.com 40 Dolar pcShadow 2. CP koruacil durum disketi yok mal› Web formuyla.com. her registry/dosya de¤iflikli¤i geri yükleme için basit ve kullan›fll› asistanlar.0 Goldensoft goldensoft. sistemdeki tüm de¤ifliklikleri sürekli gözetliyor.com 30 Dolar Recovery Genius 21st 5. dosyalarda çok iyi büyük problemler.1 Deluxe Roxio roxio. kullan›m› kolay. Ürün Üretici Internet (www. önce otomatik olarak sadece bir aktif CP konfigürasyona ba¤l› 100 MB’›n üzerinde tek tek dizinler ve dosyalar birçok iflletim sistemiyle geri yüklenebiliyor paralel çal›flabiliyor ayr›nt›l›. çok otomatize çok iyi kitapç›k CP konfigüre edilemiyor ayr›nt›l› de¤il hepsi otomatik. Registry’de ufak hatalar h›z kayb› yok dosyalar› ve Registry’yi mükemmel geri yüklüyor h›z kayb› yok – – Windows alt›nda Snapshot’larla çal›fl›yor Registry’de güçlü.39 Comjoa pcshadow. dü¤me t›klama eksik. Recovery Genius ile do¤ru bir seçim yapm›fl olurlar. fonksiyon zenginli¤ine ra¤men kullan›m› kolay. iyi En yüksek güvenli¤i isteyenler. yard›m dosyas› Ayarlanabilirlik ‹fllem hakk›nda bilgi Otomasyon / El iflleri CP’de ilerlemeyi gösteriyor bilgi yok Kurulum Genel ak›fl Desteklenen iflletim sistemleri Sistem çökmesinde çözüm kurulum disketten Win 9x/Me SOS-Utility DOS program›. bir tane mümkün düflük minimum Install Guard kurulumdan BIOS’taki CMOS ayarlar›n› önce sistemi yedekliyor gözetliyor dosya sistemi ve registry de¤iflikliklerinde rapor Windows aç›l›fl›nda basit iyi kitapç›k CP tam tan›mlanabiliyor hepsi otomatik. DEFRAG yapmay›n – – Windows alt›nda. kullan›c›n›n iflini kolaylaflt›r›yor. Sonuç ‹fllevsellik Basit sistem geri yükleme Defrag sonras› Seçimli geri yükleme Formatlamadan sonra Çal›flma prensibi Checkpoints (CP) Sistem yedeklemesi için yer ihtiyac› Ek özellikler Sistem de¤ifliklikleri hakk›nda rapor Zaman planlay›c›s› mükemmel restore. Mail E-Mail ile Destek Türü • = evet – = hay›r De¤erlendirme kutucuklar›: 90-100 Puan = 5 Kutu. 75-89 Puan = 4 Kutu. sürücü ve yaz›l›m kuru.02 imagine LAN imaginelan. kötü Kullan›m› kolay bir araç.) Fiyat› GoBack 3. ince ayarlar el ifli gerektiriyor problemsiz Win 9x/Me/NT/2000/XP – Windows aç›l›fl›nda pratik. Geri yükleme sadece registry seviyesinde sorunsuz gerçeklefliyor. sadece bir snapshot mümkün • • sürekli gözetliyor ve her de¤iflikli¤i kaydediyor her sistem de¤iflikli¤inden elle ve Timer üzerinden. Ancak bu fiyata çok az fley sunuyor. 60-74 Puan = 3 Kutu. ama anlafl›l›r tek tek partitio seçimi hepsi otomatik Ergonomi Kullan›m Kitapç›k.co.tw 79 Dolar ConfigSafe 3. 0-44 Puan 1 Kutu CHIP | MAYIS 2002 . 45-59 Puan = 2 Kutu. Windows alt›nda. orta Küçük kazalar için ideal.130 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Kurtarma Yaz›l›mlar› T TB ES ‹R 5| 2 002 ‹NC‹S‹ 0 1 2 3 4 k Sistem Kurtarma Veri kay›plar›ndan sonra SystemRecovery araçlar› çaresiz kullan›c›n›n Windows’u tamir etmesini sa¤l›yorlar. kitapç›k çok iyi ayr›nt›l› hepsi otomatik.08. Website-Board elle.

telefon program›n içinde. güncellemeler ücretsiz • web. disket Win’de – j Kurulum Program. FAT32. yard›m dosyas› Teknik bilgi gereklili¤i ‹fllem hakk›nda bilgi Temel konfigürasyon TEST KR‹TERLER‹ Destek ‹fllevsellik Kurulum Genel ak›fl Desteklenen iflletim sistemleri Boot disketi %10 %60 %10 • web. Birkaç dakika sonra yeni bir Windows’unuz olacak. Öteki kategorilerdeki programlarla uyumluluk için de art› puan verildi.01 PowerQuest powerquest. Özetle ‹fllevsellik Desteklenen dosya sistemleri Partition geri yükleme GoBack’le problemler DOS/Windows arayüzü Görev zamanlay›c› Image’i sonradan düzenlemek Image bölmek (split) Image s›k›flt›rmak fiifre korumas› Do¤rudan CD’ye yedekleme Stabilite ve çal›flma Ek özellikler FAT. image DOS’ta FAT.132 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Kurtarma Yaz›l›mlar› TB ES ‹R T 5| 2 002 ‹NC‹S‹ 1 2 3 NASIL TEST ETT‹K? k Image Araçlar› Her fley için çok geçse bir Image dosyas›na ihtiyaç var. telefon. testte yaklafl›k %50 •. FAT32. yaz›c›y› destekliyorsa – iyi. testte yaklafl›k %50 • (opsiyonel) •. 75-89 Puan = 4 Kutu. yoksa bir de dan›flma hatt› mevcut mu? Çok önemli bir nokta: Bu yard›m ona ek maliyet getiriyor mu? Ergonomi Kullan›m Kitapç›k. daha kurulum s›ras›nda donan›m ve iflletim sistemine dair bir analiz sunuyor mu? Araç.03 Symantec symantec. NTFS problemsiz. kilitlenme yok Data Keeper (Backup) mükemmel çok iyi. telefon web’den. FAT32. iki defa kilitlendi GDisk (FDISK benzeri) iyi k›smen kötü aç›klanm›fl partition hakk›nda önbilgi faydal› ilerleme göstergesi çok iyi problemsiz Win 9x/Me/NT 4.’ler basit de¤il iyi partition hakk›nda önbilgi faydal› ilerleme göstergesi çok iyi problemsiz Win 9x/Me/2000/XP/ DOS j Destek Kullan›c› nerede tatminkar bir yard›m elde ediyor? Yaln›zca internette mi. CD’den de partition tan›nm›yor konfigürasyon ve image DOS’ta.com 70 Dolar HDTronic EDV-Service hdtronic.) Fiyat› Drive Image 5.htm 50 Euro j ‹fllevsellik Programlar kriz durumlar›nda kendilerini kan›tlamak zorunda. Ürün Üretici Internet (www. NTFS. mail. 45-59 Puan = 2 Kutu. Linux ext2/swap problemsiz. Araçlar ne gibi performanslar getiriyor? Yapmay› planlad›klar›n› kullan›c›ya bildiriyorlar m›? Kullan›c› sistemini kurtarmak istedi¤inde onu yüzüstü mü b›rak›yorlar? iyi Drive Image sorunsuz çal›fl›yor ve h›zl› image almak için ideal bir program iyi ‹yi bir program.com 70 Dolar Norton Ghost 2002 HDCopy Home Edition 1. yaz›c›y› destekliyorsa iyi.01. Eyleme geçmeden önce programlar kullan›c›y› sistem ve durumu hakk›nda bilgilendirmek zorunda. Toplam De¤erlendirme ‹fllevsellik (%60) Ergonomi (%20) Kurulum (%10) Destek (%10) Fiyat/Performans 92 Puan 0 50 100 85 Puan 0 50 100 83 Puan 0 50 100 90 95 100 85 86 84 100 70 79 84 95 90 j Ergonomi Kurtarma araçlar› sisteme derinlemesine müdahale ediyor. NTFS. faks sadece web. disket Win’de – FAT. acil durumda kendisini Windows’tan ba¤›ms›z k›lan bir Boot (aç›l›fl) disketi sunuyor mu? • • • •. XP’yi desteklemeyenler eksi puanlar ald› ve Me üzerinde test edildi.de/english. CD’den de partition tan›nm›yor konfigürasyon ve image DOS’ta. ayr›nt›l› partition hakk›nda önbilgi faydal› ilerleme göstergesi çok iyi problemsiz Win 9x/Me/NT 4. 60-74 Puan = 3 Kutu. 0-44 Puan 1 Kutu CHIP | MAYIS 2002 .0/ 2000/XP/DOS. Uzman kullan›c›lar için bir çok konfigürasyon seçene¤i mevcut. Bu yüzden örne¤in formatlanm›fl bir sabitdisk gibi felaket senaryolar› simülasyonuna gittik. CD’den de partition tan›nm›yor konfigürasyon Windows’ta. bir y›l ücretsiz Kurulum Destek Türü Güncelleme fonksiyonu %20 Ergonomi • = evet – = hay›r De¤erlendirme kutucuklar›: 90-100 Puan = 5 Kutu. Linux ext2/swap problemsiz. testte yaklafl›k %50 • (opsiyonel) • (opsiyonel) •. kilitlenmiyor kendili¤inden aç›lan im.0/ 2000/XP/DOS mükemmel. bir y›l ücretsiz • web. 0 Windows çal›flmak zorunda Testlerde Windows XP kullan›ld›: Araçlar›n gelecekte de ifle yaray›p yaramayaca¤›n› görmek istedik. iyi Norton ve Powerquest gibi devlerin karfl›s›nda HDCopy ezilmiyor ve baflar›l› bir ürün sunuyor. OS2 – • • • •.

İşte . İlk kısmı ise çalışmaları tamamlan- mış. Bunların hiç de hayal olmadığını. her yerde bilgisayar!” Bu gerçekten de heyecan verici bir slogan. Yani bir çok yeni teknoloji artık kapımızda. Her Yerde Sizler için toplam iki bölümden oluflan Sharepoint dosyas›n› aç›yoruz. Çünkü hep filmlerde gördüğümüz o teknolojiler artık yakınımızda gibi gözüküyor. uzun zamandır yeni bir teknolojinin. Bilindiği üzere Microsoft’un en son çıkardığı . Bahsettiğimiz konu . son kısmını zaten yapabiliyorsunuz.NET teknolojisi planları içindeki bu yönde çalışmalar yapması planlanan ilk . kullanım için pilot bölgeler bekleyen bir proje.NET konusunda gözle görülür adımlar atmaya başladı.NET teknolojisinin gelebileceği noktaları gözlerinde canlandırabilmişlerdir. yeni bir oluşumun duyurularını yapıyor. Çok kısa .NET CHIP | MAYIS 2002 .. kulaktan dolma bilgiler. “Her zaman.NET konusu çok büyük bir yer kaplıyor bilgisayar dünyasında.NET den bahsetmek gerekirse. ilerideki . bilindiği gibi . beklenen ve hayal edilen bir çok konudan sonra.” Bugünlerdeyse . B ilindiği gibi Microsoft.NET örneklerinden biri. Açıklamalar.. Veya yine internet üzerinden evinizdeki kombiniz içinde bulunan Windows CE’ye bağlanarak ev sıcaklığına bakarak. Kolay Intranet ve internet web yap›s› oluflturman›n ideal yollar›n› hep beraber inceleyece¤iz.NET konuşmalarından önce Microsoft tarafından söylenen bir slogan vardı. Verdiğimiz örneğin. Yani Microsoft’un . Bu konuda uzun zamandır planlamalar. Örneğin işyerinizden evinizdeki buzdolabınıza bağlanarak eksik olan malzemeleri listeleyip.NET bu teknolojileri barındıran bir olgu. nihayet Microsoft son bir yıldır bahsedilen . Son Compex Fuarındaki akıllı evleri görenler. Konumuz ise Sharepoint.NET. yeni bir anlayışın. yine internet üzerinden bir alışveriş mağazasına girerek sipariş verebiliyor olacaksınız. ısıyı uzaktan ayarlayabileceğinizi düşünün.134 ‹Ç‹NDEK‹LER 135 136 140 Sharepoint Team Services: Intranet ve internet ortam› Sharepoint Kurulumu: Office veya Frontpage XP CD’sinden Hizmetlerin Kullan›m›: Linkler ve listeler Kolay ‹nternet ve Intranet Çözümü Her Zaman. organizasyonlar ve çalışmaların yapıldığını çoğu kişi bilmekteydi. “Her eve bir bilgisayar. hatta bir çoğunu şu an bile yapabileceğinizi söylemeliyiz. Bunlarla ilgili bazı somut veriler yakın zamanlarda görülmeye başladı bile. Ve söylenen söz tamamıyla değişti. Buzdolabınızda Windows CE işletim sistemi olduğunu düşünün.

Belki de Sharepoint Team Services’ın en büyük dezavantajı da bu. Örneğin http:// myhosting. o zaman SQL Server’ın daha CHIP | MAYIS 2002 .k visinin yanında bu servisi de vermek için çalışmalara başlamış..com/frontpage/ sharepoint/WPP. Microsoft Windows 2000 Datacenter Server. Bizim önerimiz.com/.NET. Diğer bir özelliği de tamamen veritabanı üzerine çalışan bir uygulama olması. Office 2000 ve üstü. sayfalarınızı yapmak için getirilmiş bir lisanslama. Sharepoint Portal Server En başta da söylediğimiz gibi. Microsoft Sharepoint Team Services uygulamasını bir web sunucusunda çalıştırabilmek için. Eğer kurulumdan önce makine- küçük bir sürümü olan MSDE sürümünü makinenize kurarak.. onun da lisanslı olması gerekiyor. yurtdışında gittikçe yaygınlaşan bir servis. kurulumu Internet Information Server olan bir makine üzerine yapılıyor. kurulum sırasında SQL Serverı algılayarak direk onun üzerine.75 ve üstü. ASP veya JAVA değil.htm gibi internet sayfalarından bu tür servisler veren şirketleri ziyaret edebilir ve ayrıntılarına göz atabilirsiniz.hostinguk. Bu şekilde tüm veritabanı bağlantı ve kullanım işlemlerini kurulum sırasında otomatik olarak yaparak sizin ek bir işlem yapmanıza gerek bırakmıyor. satmak istemeniz durumunda lisanslamada bir soru işareti doğuyor. Bu ürün de . Windows 2000 Advanced Server. İkinci önemli nokta ise sistem gereksinimleri.Exe: ‹lk kurulum ekran› STS. web Sayfalarının ihtiyacınıza göre değişmekte.) Dikkat! Lisanslama ile ilgili belirgin olmayan bir nokta mevcut. bize göre Türkiye’de Setupse. SharePoint Team Services kullanarak biraz geliştirme çalışması ile neler yapılabileceğine dair internette örnek bir site görmek isterseniz.. Sharepoint konusuna kesin bir dönüş yapacak olursak. Bu gereksinimlere bir göz atalım: Bilgisayar: En az Pentium 200. Geliştirme yaparken çok açık olmayan bu teknoloji yüzünden çok büyük sıkıntılar çekmek mümkün. Bahsedilen sadece Windows ve Frontpage XP lisansları. Ancak bu hizmeti bir servis olarak vermek ve bu işden para kazanmaksa amacınız.0 ve üstü. Bu da ticari anlamda Sharepoint Team Services programını kullanarak bir web projesi yapıp.NET üzerine uygulama geliştirmeyi sağlayan bir çok programlardan oluşuyor.com/svcpage. http://www. Sharepoint Team Services uygulamas› nedir? Sharepoint Team Services uygulamasının amacı. Profesyonel olarak geliştirme yapıp satmak istiyorsanız ne gibi bir lisanslama kullanacağınızı ve projenizi satarken bir telif ücreti ödeyip ödemeyeceğinizi ne yazık ki biz tam olarak bulabilmiş değiliz. Bir çok yurtdışı internet servis sağlayıcı ve web servisi veren firma.0 Sharepoint Team Services nerelerde kullan›labilir? Microsoft Sharepoint Team Services. Gelecek ay ise ayrıntılı bir şekilde ücretli olarak satılan Sharepoint Portal Server’dan bahsedeceğiz. ‹flletim sistemi: Microsoft Windows XP Professional. yazımız iki bölümden oluşacak. üzerinde biraz değişiklik yaparak istediğiniz tüm amaçlar için kullanabileceğiniz bir hale gelebiliyor. Microsoft Data Engine (MSDE) veya Microsoft SQL Server 7. çok hızlı bir şekilde çok kolay kullanımlı bir intranet veya internet ortamı sunmak. net/hosting/sharepoint.0 ve üstü. Web Presence lisansı denen bir lisans çeşidi için Microsoft ile anlaşmalısınız. gerekli başka bir lisans bulunmuyor. ancak daha önce belirttiğimiz gibi SQL Server yerine beraber ücretsiz olarak gelen MSDE sürümünü kullanabilirsiniz. Bu konu hakkında daha detaylı bilgiye http://www. Beraberinde ise IIS üzerine Frontpage Server Extensions 2002 uygulamasını da zorunlu olarak yüklüyor. çalışacağı tabloları ve diğer kayıtları yaratıp kurulumu bitirebiliyor. IIS 5. Netscape Communicator 4. iki farklı şekilde karşımıza çıktığını söyleyerek sözümüze başlayabiliriz. Genel anlamda takım çalışması yapan departmanlar için düşünülmüş olan bu uygulama. 5. kullanacağı tablo ve detaylı kayıtları onun içinde saklıyor. kesin rakamı siz belirleyebilirsiniz.htm adresinden ulaşabilirsiniz. Microsoft’un yeni geliştirmeye başladığı ve yeni yeni ürünlerine entegre ettiği “webbot” teknolojisi. Microsoft ile özel bir anlaşma yapmanız gerekiyor. Programlar: Microsoft Internet Explorer Kurulum Bilgileri: STS CDKEY ekran›. (verdiğimiz adresler şu an o şekilde çalışıyorlar). Bunun dışında başka bir uygulamanız yoksa. Bizim Önerimiz 256Mb Ram nize bir SQL Server kurmuşsanız. Kullanmış olduğu teknoloji. cewsharepoint. İlki lisans konusu.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET 135 Sharepoint Team Services uygulaması ise Visual Studio . 70MB ve her farklı web için artı 5MB. 1. Sharepoint Team Services 2. Microsoft Sharepoint Team Services uygulamasını çalıştırabilmemiz için iki önemli noktaya göz atmalıyız. makinede bir SQL Server göremezse. Windows 2000 Professional. Windows 2000 Server. Bizim Önerimiz Pentium III Bellek: En az 128Mb RAM. Bu ayki yazımız sadece Frontpage XP veya Office XP satın aldığınızda CD ile beraber yanında ücretsiz olarak gelen Sharepoint Team Services ile ilgili detayları içerecek. O zaman bu ürün lisansı için sadece Frontpage XP lisansı olması yetmiyor. sadece kendi makinenize kendi Harddisk: En az. (SQL Server istiyorsanız.asp. çalıştırdığınız makinedeki Windows İşletim sisteminin lisansının olması ve de bir adet Frontpage XP lisansının olması yeterli. Sharepoint Team Services. Eğer kurulum sırasında Sharepoint Team Services. kendi ser. http://www.microsoft..

HANXP yazdığında Internet Explorer içinden bu sayfaları görüntüleyebilecekler. eğer SQL Server kurmazsak kurulum sırasında otomatik olarak MSDE kurulacak ve bütün bilgiler bunun içine yazılacak. o zaman bu makineye Sharepoint Team Services kurulduğu anda bütün internete bağlı olan kişiler. Daha öncede bahsettiğimiz gibi. otomatik olarak Microsoft Data engine olarak adlandırılan MSDE kurulmaya başlanıyor.EXE dosyasını çalıştırarak kuruluma başlayabilirsiniz. eğer makinede SQL yoksa. Microsoft Data Engine: MSDE kurulumu. nelerin makinenize kurulacağını belirten konfirmasyon ekranı görüntüleniyor.. mevcut ana sitelerimizin yönetim konsollarına erişebileceğiSanal Sunucu: Site ana yönetim konsolu. Yedek alırken de birazdan SharePoint içinden göreceğimiz yedeğin dışında SQL’in içinden de kullandığınız database’in yedeğini almanız en önemli tavsiyelerimizden. Bu hareketinizin sitenizde bir problem olduğu ve yedeklerinizden geri dönmeniz gerektiği durumlarda. Aç›l›fl: STS’mizin ilk sayfas›. yine genel olarak bu sitelerin yönetimi ile ilgili.bak gibi bir k CHIP | MAYIS 2002 . geliştirme aşamasından sonra. Bilgisayar Hastanesi: http://www. burada normalde mönülerde görmeye alıştığımız tüm ayarlara ulaşmamız mümkün.com. MSDE’ye çok fazla güvenmemeniz ve daha önceden SQL’i kurmanız. ileride sık sık kullanılacak olan rolleri tüm web siteleri için belirlemek. Biz makinemizin ismini “CIHANXP” koyduk ve Internet Explorer’da CIHANXP yazdığımızda bu sayfa geliyor. Şu anda bulunduğumuz sayfa. Burada backup satırına c:\trweb. direk MSDE’yi kuruyor.136 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Sharepoint ????????????????? Team Services ve dünyada yapılmış ilk ve tek SharePoint Team Services Commerce sitesini size öneriyoruz. Belirli bir siteye ait özel ayarları yapmak içinse. Sharepoint Team Services yönetimi de web tabanl› Microsoft Sharepoint Team Services yönetimi. miz bir ekran görülüyor.bilgisayarhastanesi. Mevcut sitemizin yönetim sayfasına girdikten sonra. Sharepoint Team Services kurulumu? Kurulum için Office XP veya Frontpage XP CD’sine ihtiyacımız bulunuyor. Ve işte kurulduktan sonra Internet Explorer’da görünen ilk sayfanız. Buradan Backup and Restore Database seçeneğine tıkladığımızda. Internet Information Service yüklü olan makinemizde kurulumdan önce SQL Server kurup kurmayacağımıza karar vermeliyiz. Burada üst tarafta göreceğiniz üç seçenek de. Şimdi SharePoint içinden nasıl yedek alındığına bir göz atalım. bu sharepoint standart sayfaları görebilecekler. dosyaadı. Sizlere bu noktada tavsiyemiz. Bir sonraki ekranımız cdkey ile ilgili. neler yapılabileceğinizi görmeniz mümkün. örneğin www. hayatınızı kurtaracağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ardından gelen lisans sözleşmesi adımını da geçtikten sonra.com.. son zamanlarda bir çok uygulama gibi web tabanlı. Burada site yedeklemesinden ve SQL’den bahsetmişken önemli bir noktaya deyinmek istiyoruz. karşımıza hem yedek alabileceğimiz hem de bir sorun durumunda yedeklerden dönebileceğimiz bir ekran geliyor.turkdestek. Bu adresten Microsoft Sharepoint Team Services ile. internette de bizim gördüğümüz kadarı ile sorunsuz çalışıyor. o sitenin adının hemen yanında bulunan Administration yazısını tıklamamız gerekiyor. Bu ekranda CD-ROM üzerinde veya lisans üzerinde yazan 25 haneli numarayı girip bir sonraki adıma geçebilirsiniz. CD’nizin içinde bulunan \SHAREPT dizini altındaki SETUPSE. Kısacası Sharepoint Team Services sadece intranette değil. Dosyaların kopyalanması sırasında eğer sistemde Microsoft Sharepoint Team Services tarafından SQL Server bulunmadıysa. SQL ile ilgili bağlantılarını sağlayabiliriz. Eğer bu makine bir network ortamındaysa. sitemize ait yönetim sayfası. asla SQL’in sağlam database yapısı ile yarışamayacağı açıktır. makinede bulunan Internet Information Server herhangi bir domain ismini host ediyor diye düşünürsek. dosyaların kopyalanması işlemi için Install dememiz yeterli. Diğer yandan. eğer sizin için önemli bilgilerin tutulacağı bir web sitesi hazırlıyorsanız. MSDE bu tip bir uygulama için ne kadar yeterli görünse de ve ücretsiz bir ürün olsa da. aynı şekilde diğer makineler de CI- Sunucu Yönetimi: STS ana sayfas›.bak gibi yedek alacağımız dosyanın adını. Onay: STS konfirmasyon ekran›. Sitemizin yedeğini alabilir. Bu adımla beraber. Daha önce de belirttiğimiz gibi. kurulum sırasında STS. Ancak buradan yapılabilecekler. Administrative Tools’dan Microsoft Sharepoint Administrator linkine tıkladığımızda karşımıza gelen ilk ekranda.

Alt web sitelerinden bahsetmiştik. bozulmuş ya da çalış- Sa¤l›k Raporu: Server Health raporu. yedek alınacak ve en baştaki yönetim konsolu ekranımıza geri döneceğiz. sitenizin çalıştığı makinenin ve hattınızın hız durumuna göre Sunucu Montrolü: Web sunucusundaki problemleri bu ekrandan tespit edip çözebiliyorsunuz. kullanıcı rollerinin belirlenmesi gibi ayarları içeriyordu. Dolayısıyla her ne kadar ürün sınırlarını kodlar ile geliştirsek de. database bağlantılarının belirlenmesi gibi ayarları içeriyor. kontrol etmekte fayda var. bu sitenin yönetimini o kullanıcıya devredebiliriz. İlk karşımıza çıkan ekran. Ayrıca değiştirilmiş ve devreye girmemiş bazı spesifik ayarların da devreye girebilmesi için bu seçenek kullanılıyor. Diyelim ki şirketiniz için bir intranet sitesi düşündünüz. Server Health bölümü alt web sitelerin kontrolü. üstteki web sitesinden tamamen bağımsız ayarlarla. şirketteki satış. Aynı database’in yedeğini SQL’in içinden aldığınızda dosya boyutunun çok daha büyük olduğunu göreceksiniz. ayrıntı gibi dursa da önemli olabilecek bir ayar. Dosya adını yazdıktan sonra backup butonuna bastığımızda. seçtiğimiz siteye ait olan yedek alma. Şimdi ise yine o seçtiğimiz sitenin ince ayarlarını yapabileceğimiz bir ekrana giriyoruz. önceden aklımıza gelmeyen bir çok problem bir anda çıkabilir. Karşımıza bir çok yönetim ekranı çıkıyor. Buradaki tüm ayarları açıklamaya yerimiz müsait olmadığından. Az önce inceldiğimiz ekran ise.k Merkezi: Site yönetim sayfas›. Yine yönetim ekranından ulaşacağımız. yani istersek bir ağ içindeki kullanıcılarımızı buraya ekleyip. onlara çeşitli görevler vererek sitemizin yönetimini de paylaştırabiliyoruz. bu açıklamalarımız alt web siteleri için de geçerli. Yedekleme: Ayn› ekrandan hem yedek alabilir hem de yedeklerinizi geri yükleyebilirsiniz.138 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Sharepoint Team Services formatta yazıyoruz. sitemize kimlerin hangi roller ile bağlanabileceğini belirliyoruz. o siteye ait yerel kullanıcılar yaratıp onlara kullanıcı rollerinin kontrol edilmesi gibi bazı önemli görevleri gerçekten taktir edilecek derecede başarı ile gerçekleştiriyor. aynı anda sitenize kaç kişinin bağlı kalabileceğini belirliyor.. Burada vereceğiniz sayı ile bu sorunun önüne geçilebileceği düşünülmüş olmalı. Bu rakama. hem güvenlik aşamasında çok daha dikkatli olmakta fayda var. Yine. sitemiz için daha önce IIS’in mönülerinden yapmaya alışık olduğumuz tüm ayarları içeriyor. STS’in Windows’un güvenlik ayarlarını kullandığı. önemli gördüğümüz Server Health bölümünden bahsetmek ve sonra da subweb dediğimiz alt web sitesinin nasıl yaratıldığını göstermek istiyoruz. Bu ürün daha çok intranet dediğimiz. Restore: STS içinden yede¤i al›nm›fl dosya. başka kimsenin bağlanamaz hale gelmesine sebep olmak eski bir atak şeklidir. Bu düşünceden yola çıkılacak olursa alt web’ler çok anlamlı geliyor. mayan linkleri bulmanızı ve hatta düzeltmenizi sağlıyor. Bu ekran. şirket içi web çözümleri için düşünülmüş. bu ekranların kafa karıştırmaması için şöyle bir açıklama yapmak istiyoruz. kullanıcı olarak hak yaratılmamış kimselerin siteye bağlantı kurmasına izin verilip verilmeyeceğini Anonymous dediğimiz ayar ile belirliyoruz. o makine üzerindeki tüm siteler için genel ayar diyebileceğimiz nitelikteki. server’a kaldırabileceğinden daha fazla sayıda bağlantı kurup bunları kapatmayarak. karşımıza. şirket içinde oluşacak projeler ya da takımlar için bir bilgi paylaşma ve ortak çalışma alanı olarak düşünülmüş. CHIP | MAYIS 2002 . hem yedek alırken. site içindeki tüm linkleri kontrol ederek. Bunun için Go to site Admi- da haklar verebiliriz. karar vermek en iyisi. database’in senkronizasyonu. Her türlü ayarı yaparken göz önünde bulundurmamız gereken bir ayrıntı daha var. Burada belirtmek istediğimiz başka bir ayrıntı ise.. Bir çok kişi bilir ki. User Account Limits ise. STS aslında. İstersek açtığımız alt web sitesinin yöneticisi olarak başka bir kullanıcıyı seçip. Bu yüzden nistration for (Site Adı) yazan yere tıklıyoruz. Alt web yaratmak: En başta da dediğimiz gibi. Burada vereceğimiz rakam. Ancak istersek de Click here to add or delete accounts butonuna tıklayarak. pazarla. User and Roles kısmında. Recalculate web. Dosyanın gerçekten oluşturup oluşturulmadığını.

Ana sayfadaki seçeneklere devam edecek olursak. Bunu yapmak için Ana sayfada Anouncements yazısı üzerine tıkladıktan sonra gelen pencerede Modify Settings And Columns bölümüne tıklayıp Change General Settings bölümüne girip. Sharepoint Team Services kullan›m› Kullanımı çok basit olan Sharepoint Team Services uygulamasının genel kullanım bilgilerine bakacak olursak ilk ekran üzerinde çalışmak yeterli olacaktır. Örneğin listeniz çok kabardı ve çok fazla kaydınız var. bağlı bulunduğu web sitesinden tüm ayarları almasını da sağlayabiliriz. Fax başlıklarını oluşturuyoruz. Bunun için OK dedikten sonra. Yeni Sayfalar: Liste görüntüleri. Eğer ihtiyacımız olan liste kayıtlı seçenekler arasında yoksa. E-Mail.140 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Sharepoint Team Services ma vs. giriş yapacağımız bilgileri bu başlıklar al- tında görebilme ve kaydedebilme şansını kazanmış olacağız. Bu listeler sayesinde. Şekilde de görüldüğü gibi Modify Settings And Columns linkinden geldiğimiz ekranda Add a new Column seçeneği bizi şekildeki gibi bir ekrana getiriyor. Sharepoint Team Services yönetimini bir önceki konumuzda açıklamıştık. Sharepoint Team Services uygulaması bir çok listeden oluşuyor. Telefon Listesine tıkladığımızda gelen ekranda New Yeni Bafll›klar: Yeni bafll›k oluflturma. Eğer SharePoint dersek en başta gördüğümüz ana SharePoint ekranına çok yakın bir ekran ile karşılaşacağız. Bu bölüm içinde istediğimiz isimlerde başlıklar oluşturarak. seçilebilir başlıklar (Combo Box). Artık. Yeni listeler: Yeni liste oluflturma. Documents bölümü de çok işe yarayabiliyor. her türlü dosyayı bu Documents bölümünde istediğimiz şekilde bölümler oluşturarak içlerine yerleştirebiliyoruz. Son olarak vermemiz gereken karar ise. Bu yönetim sayfalarına ister Administrative Tools altından girebilir. gibi her bir grup için bir alt web sitesi açabilir ve o alt sitenin yönetimini o gruptan bu işi yapabilecek bir arkadaşa. Yeni bir telefon listesi tarzında liste yaratmak içinse. Telefon. tarih içerikli. Alt web yaratmak için bulunduğumuz yönetim sayfasından create subweb’e tıklıyoruz. blank web seçip Frontpage’de istediğimiz gibi dizayn edebiliriz. MCP+I CHIP | MAYIS 2002 . ismi istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Listelerin en güzel özelliklerinden biri ise. Tabii bu ismi değiştirmeniz sizin elinizde. bu alt web’in adının. Eğer internette veya intranette belli tartışma grupları yaratmak istiyorsanız. kullanım için gerekli tüm linkler bulunuyor. tekrar Modify Settings And Columns linkine tıklamamız gerekiyor. Örneğin para içerikli. bu alanı kullanmanız mümkün. Telefon Listesi veya başka istediğiniz bir isim verdikten sonra. custom list seçeneği ile kendi listemizi de oluşturma şansımız var. Bu seçeneği de YES diyerek OK dediğiniz anda. Duyurular zaten ana sayfada standart olarak Anouncement adı ile geliyor. Excel. verilerinizi daha anlamlı bir şekilde diğer kullanıcılarla beraber sizin de görebilmeniz mümkün oluyor. cin@turkdestek. Telefon Listesi olduğuna göre bu yolla. Soyad. verinize çok kolay ulaştırabilmesi. çoktan seçmeliler gibi. Bir diğer seçenek ise Discussion Board. İsim. Yaratabileceğimiz tüm listeleri şekilde de görebiliriz. Sadece o isimlerle başlayan kayıtlar anında karşınıza gelebiliyor. Daha sonra. Böylece ortak dosyalara intranet veya internet üzerinden çok kolay bir şekilde ulaşmak mümkün. Acrobat vb. Ekranda gördüğünüz Filter seçeneğine tıkladığınız anda her başlığın üstünde birer combobox’lar çıkıyor. Alt A¤lar: Subweb yaratmak.com / MCSE. kendine ait daha önce incelediğimiz site yönetim sayfaları ile aynı özelliklerde bir yönetim sayfası olacaktır. Bu site içinde kendine ait kullanıcı bilgileri ve görevleri oluşturabileceğimiz gibi. isterseniz de ana sayfada yukarı bölgede bulunan Site Settings linkine tıklayarak ulaşmanız mümkün. Cihan Baykal. Bir sonraki işlemimiz ise. butonuna tıklayabiliriz. Ekranda istediğimiz verilerin girişini yaparak Save and Close seçeneği ile verilerimizi kaydedebiliyoruz. Böylece bir newsgroup gibi web üzerinden tartışma odaları açabilme özelliğini de kullanabiliyorsunuz. istersek ana sayfada sol tarafta bulunan Quick Lunchbar’da bu listenin bir kısayolunun link olarak gözüküp gözükmemesini belirleyebiliyoruz. Ve örneğin siz İsim bölümünde istediğiniz bir ismi seçiyorsunuz. Bunu da özel filtrelerle yapabiliyor. Eğer bu alt web’in tüm tasarımını biz yapmak istiyorsak. ana sayfada üst bölümde bulunan Create butonuna tıklayarak Custom List’i seçmeniz gerekiyor. Varolan Word. bu sitenin sharepoint tabanlı mı yoksa (boş) blank bir web sayfası olmasını mı istediğimiz. listemizin içinde bulunan başlıkları oluşturmak. uygun yetkilerle verebilirsiniz. Ve yaratacağımız başlık değişik formatlarda değişik tiplerde olabiliyor. güvenlik ayarlarının bağlı bulunduğu site ile aynı olup olmamasına karar veriyoruz. Subweb’i yarattıktan sonra bu sitenin de. Çünkü ilk gelen ekranda. boş bir liste yaratmış oluyorsunuz. Örneğin ana sayfada duyurular ve sizin kendi hazırladığınız telefon listenizi göstermek istiyorsunuz.

Bu yazı içerisinde tanıtılan tüm programlar ücretsizdir. Ayrıca ilerleyen sayfalarda Windows XP’nin haberiniz olmadan sisteminizin bilgilerini Micorosft’a göndermesini engellemek için kullanabileceğiniz ücretsiz yazılım XPAntispy’ı yakından tanıyacak ve Plus! for Windows paketi için alternatif bir paket oluşturacaksınız. Program penceresinin altında yer alan açıklamalar sayesinde. istenilen değişiklikler rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor ve yapılan değişikliklerin sonuçları önceden kestirilebiliyor. alternatif Plus paketi Windows XP ‹çin Ek Araçlar Ücretsiz XP Araçlar› Microsoft. Yine buradan Windows’un çok seyrek kullandığınız menü öğelerini kaldırdığınızda ekrana gelen CHIP | MAYIS 2002 . Powertoys ve PlusPack’i eCHIP’ten PC’nize yükleyebilirsiniz. Söz konusu araçların bir arada bulunduğu Powertoys paketi. klasörler ve sistem ile ilgili ayarlar eski versiyonlara kıyasla Windows XP’de daha fazla gizlenmişler. Microsoft çalışanlarının hazırladıkları işletim sistemlerinden pek de memnun olmadıklarının en büyük kanıtı olarak gösterilebilir. Tweak UI ile Windows XP için ince ayarlar Menüler.142 ‹Ç‹NDEK‹LER 143 148 148 XP Powertoys: Ücretsiz Microsoft araçlar› XP Antispy: ‹zinsiz veri ak›fl›n› engelleyin Plus! for Windows XP Ücretsiz. Windows XP ile yeni bir görünüm kazanan Tweak UI aracında sıkça karşılaşmak zorunda kalabileceğiniz en önemli fonksiyonları aşağıda görebilirsiniz. bu paketle neler yapabilece¤inizi ve çeflitli XP araçlar›n› sizler için inceledi. Windows 95’den itibaren her işletim sistemi için özel olarak sunulan Tweak UI aracı. Powertoys for Windows XP Powertoys paketindeki programlar› ve bunlar› kullanarak neler yapabilece¤inizi bu yaz› içerisinde bulabilirsiniz. Bu nedenle. CHIP. kullanışlı ve basit arayüzü ile kullanıcıların işletim sistemi ayarlarına rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlıyor. Windows XP Powertoys paketinin en önemli parçalarından biri olarak göze çarpıyor. General: General penceresi üzerinde bulunan liste yardımıyla Başlat menüsü animasyonlarını kapatarak ve menülerin yavaş yavaş ekrandan kaybolmalarını engelleyerek Windows’un biraz daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Windows XP’nin yay›nlanmas›ndan k›sa bir süre önce Powertoys paketini ücretsiz olarak kullan›ma sundu. dosyalar. artık ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. P owertoys for Windows XP paketi. söz konusu gizlenmiş ayarlara daha rahat ulaşılmasını sağlayan Tweak UI for Windows XP aracı. Çünkü yeni işletim sisteminin piyasaya sunulmasından kısa bir süre sonra kullanıcıların çalışmasını kolaylaştıran ve XP’nin çalışma konforunu artıran küçük araçlar geliştirdiler.

Taskbar: Görev çubuğu üzerindeki benzer pencerelerin tek bir düğme üzerinde toplanmasını Grouping altından kontrol edebilir ve XP Start Menu penceresinde bulunan “Frequently Used Programs” (Sık Kullanılan Programlar) listesindeki öğelerden istediğinizin Başlat menüsünde ya şablonlarını kaldırabilir veya yenilerini ekleyebilir.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K XP Powertoys » INTERNET 143 “Where is my favorites?” gibi açıklama pencerelerinin artık görüntülenmesini engelleyebilirsiniz. Resmin Büyüklü¤ü: ‹stedi¤iniz resmin büyüklü¤ünü. Ayrıca Powertoys paketi içerisinde yer alan Super Fast User Switcher (Süper hızlı kullanıcı değiştirici) ve nesne menüsüne eklenen “Open Command Windows here” araçları sayesinde XP altında kullanıcı değiştirme işlemi daha da hızlandırılabilir. DVD MP3 dosyaları veya fotoğrafların hangi programlar kullanılarak açılacağını belirleyebilir ve Special Folders penceresini kullanarak “Favorites” veya “My Documents” gibi sistem dosyalarının konumlarını değiştirebilirsiniz. Microsoft Powertoys for XP paketi içerisinde yer alan Tweak UI. çeşitli özelliklerdeki (sıkıştırılmış ve şifrelenmiş dosyalar. CHIP | MAYIS 2002 . sistemi kapatmaya gerek kalmadan aktif kullanıcıyı değiştirmek mümkündür. Bu nedenle problemlere neden H›zl› Eriflim: Bir Shell eklentisi sayesinde DOS komut penceresi istenilen konumdan çal›flt›r›labilir. yer almalsını sağlayabilirsiniz. Bunun haricinde çift tıklama ve taşıma ayarlarını değiştirebilir ve eğer farenizin Scroll özelliği varsa. Control Panel penceresindeki listeden Denetim Masası’nda görüntülenmesini istemediğiniz simgeleri kaldırabilir. My Computer: Autoplay altından CD. Yeni bir Login işlemi ve kayıt animasyonundan tasarruf etmek için Başlat menüsünde yer alan Log Off düğmesine ve ardından ekrana gelen pencere üzerindeki Switch User düğmesine tıklayın veya [Windows]+[L] tuş kombinasyonunu uygulayın. dosyalar› açmadan de¤ifltirebilirsiniz. olabilecek tüm eski versiyonları kaldırmalısınız. Templates penceresinden sağ tuşla açılan nesne menüsündeki New alt menüsündeki dos- Otomatik Çal: Tweak UI ile tak›lan CD’nin hangi program kullan›larak çal›flt›r›laca¤›n› belirleyebilirsiniz. imlecin üzerinde bulunduğu nesneler) dosyaların daha kolay fark edilmelerini sağlamak için görüntülenecekleri renkleri belirleyebilir. Başlat menüsü ve verilerin saklanacakları ortamlar özel olarak belirlenebilir. Bunun haricinde kısayolların önüne “Shortcut to” ön ekinin koyulmasını ve simgelerinde ok resminin bulunmasını engelleyebilir. Bunlar haricinde Desktop altından. resimlerin önizleme kalite ve büyüklüğünü değiştirebilir ve klavyenizdeki özel tuşlar için (şayet mevcutsa) çeşitli görevler atayabilirsiniz. Powertoys paketiyle XP’de kolay kullan›c› yönetimi Windows XP altında kullanıcı profilleri için masaüstü. Mouse: Denetim masası içerisinde yer alan Mouse öğesinden farklı olarak fare imlecinin bir nesne üzerine taşındığındaki algılama hassasiyetini ve süresini belirleyebilir veya fare imlecinin üzerine geldiği pencerenin aktif olmasını sağlayan XMouse yani “Activation follows mouse” fonksiyonunu aktif hale getirebilir ve gerekli ayarları yapabilirsiniz. birden çok kullanıcı. normalde hiçbir simge bulunmayan Windows XP masaüstünde görüntülenmesini istediğiniz özel simgeleri işaretleyebilir. Bunun sonucunda ekrana gelen liste üzerinden kayıtlı kullanıcıları ve k Explorer: Windows masaüstünün bir web sayfası gibi görüntülenmesini sağlayan Active Desktop fonksiyonunu buradan çalıştırabilir ve Windows’un son kullanılan dosyaların bir listesini tutmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede çalışan programları kapatmadan. bir seferde atlayacağı satır sayısını belirleyebilir veya bunun yerine sayfa kaydırılmasını sağlayabilirsiniz.exe” dosyası sayesinde istediğiniz konumdan çalıştırabilirsiniz. ilk defa tek başına çalıştırılabilir bir dosya içerisinde sunuluyor. tek bir bilgisayarı simültane olarak paylaşabilirler. Internet Explorer penceresinden Browser ve Windows Gezgini penceresindeki araç çubuklarında kullanılacak pencere art alanlarını belirleyebilirsiniz. Super Fast User Switcher’ın kullanılabilmesi için kullanıcıların kayıtlı olması yeterlidir. Daha önceleri sadece Denetim Masası içerisinden çalıştırılan Tweak UI aracını artık “TweakUI. İlk olarak Windows XP Home ve Professional sürümlerinde karşımıza çıkan Fast User Switching fonksiyonu sayesinde bir domain’e dahil olmayan bilgisayarlarda.

Kullanıcılar. Bu işlem sonrasında küçültülen veya büyütülen kopyaların isimleri de seçilen büyüklük değerine uygun olarak değiştirilecektir. Özel Galeri: Slide Show arac›n› kullanarak. Powertoys ile sunulan iki yeni araç sayesinde bunun için gerekli fonksiyonlar direkt olarak Windows XP sistemine entegre olarak üçüncü parti yazılım ihtiyacını ortadan kaldırmayı planlıyor.144 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET ????????????????? XP Powertoys halen kaç tane program çalıştırdıklarını görebilir ve istediğiniz kullanıcı üzerine tıklayarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu nedenle Powertoys programcıları. Powertoys’un daha önceki versiyonlarında bulunan Nesne menüsü üzerinden DOS komut satırına ulaşması mümkün. Beklenen Güzellik: Microsoft. Bu aracı kullanabilmek için bir veya daha fazla resmi seçin ve farenin sağ düğmesini kullanarak Nesne menüsü- Dörtlü Masaüstü: Sanal masaüstleri yaratarak çal›flma alan›n›zdan maksimum performans elde edebilirsiniz. biçiminde değişecektir. Ancak bu işlemi yapacak kullanıcının nü açın. XP içerisinde bulunan CD yazma fonksiyonuna dahil oluyor.jpg” resmi Small boyutlarına küçültüldüğünde ismi de otomatik olarak “Sunset (Small). Bunlardan bir tanesi olan CD Slide Show Generator. CHIP | MAYIS 2002 . ayrı bir adım olarak ortamdaki resimlerin ekrana getirilebilmesi için basit bir görüntüleme aracının da beraber CD’ye yazılmasını isteyip istemediğiniz sorulur. dijital kamera bağlantı noktalarının entegrasyonu ve web sayfaları için resim hizmetleri sayesinde dijital fotoğrafçılık için uygun bir platform sunuyor. na gelen seçenekler yardımıyla resimlerin kopyalarını oluşturmak yerine değişikliklerin orijinal dosyalar üzerinde yapılmasını sağlayabilir ve küçük resimlerin seçilen büyüklük değerine göre büyütülmesini engelleyerek sadece büyük resimlerin küçültülmesini de sağlayabilirsiniz. Dikkat! Fast User Switching fonksiyonunun kullanılabilmesi için Denetim Masası’ndaki Accounts aracı kullanılarak istenen kullanıcılar için aktif hale getirilmelidir. ekra- Pratik De¤iflim: Birden fazla kullan›c› tek bir bilgisayar ile aktif olarak çal›flabilir.jpg” Powertoys ile dijital resimler kontrol alt›nda Windows XP. kaydedilecek resmin büyüklüğünü ve saklama yerini belirlemek de mümkün. XP arayüzünü dijital fotoğraf dostları için iki yeni özel eklenti ile geliştirmişler. Bunlardan ilki Dosya Nesne menüsüne eklenen ve resim boyutlarının hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlayan Image Resizer komutu. Web kameralarının otomasyonu için kullanılabilecek olan Timershot aracı ise kameranızla otomatik olarak fotoğraf çekiyor. daha sonra bu resmi istenen şekilde ölçeklendiriyor ve bir web sayfası veya FTP sunucusu da dahil olmak üzere herhangi bir yere kaydedebiliyor. İşletim sistemi olarak Windows XP kullanmasına rağmen halen DOS’tan kopamamış kullanıcıların ise. Örneğin “Sunset. Bu sayede klasörlerin Nesne menüsüne eklenen “Open Command Windows here” komutu ile açılan DOS penceresinden DOS oyun ve programlarını rahatlıkla çalıştırmak mümkün. ‹nternet için resim ve dijital foto¤raf galerileri Çeşitli CD yazma programları ve HTML editörleri otomatik olarak dijital fotoğraf galerileri oluşturabiliyorlar. Explorer kabuk eklentisinden epey faydalanabilirler. Bu sayede seçilen kullanıcının çalışma ortamı (masaüstü. haz›rlad›¤›n›z sununun her ortamda görüntülenebilmesi için HTML biçiminde kaydetme imkan› sunuyor. Large: 1024x768 piksel Medium: 800x600 piksel Small: 640x480 piksel WinCE: 240x320 piksel Custom: İstenen herhangi bir büyüklük Advanced düğmesine tıklayarak. Ek seçenekler sayesinde çekilme zamanını. Başlat menüsü ve özel ayarları ile) ekrana gelecektir. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerinde bulunan aşağıdaki büyüklüklerden birini seçebilir ve daha sonra söz konusu dosyaların seçili büyüklük değerlerine sahip kopyalarını oluşturabilirsiniz. k Administrator haklarına sahip olması gereklidir. Şayet bir Foto CD oluşturmak isterseniz. resimlerin otomatik olarak görüntülendikleri bir sunu haz›rlayabilirsiniz.

görev çubuğu ve tüm kısayolları ile. gelecektir. farklı çalışma ortamlarını sanal masaüstü olarak kaydedebilir ve ister yine aynı pencereyi kullanarak önizleme görüntüleri yardımıyla istediğiniz masaüstüne geçebilir veya direkt olarak numarasının görüntülendiği düğmeye tıklayabilirsiniz. Bunun sonucunda görev çubuğu üzerinde ekrana gelecek küçük bir pencere üzerinde fare veya klavye hareketi takip edilecek aktif olan bölge büyütülerek görüntülenecektir. Bu resim sunusunu ha- Görsel Fonksiyonlar: Windows. Powertoys paketinde kullanışlı araçların yanında bir dezavantaja sahip olduğunu söyleyebileceğimiz Task Switcher sayesinde [Alt]+[Tab] tuş kombinasyonuyla çalışan programlar arasında geçiş yapmak istediğinizde. zırlarken resim büyüklüğü ve resim galerisinin tipini belirleyebilirsiniz. narak görev çubuğu üzerine tıklayın ve Toolbars/Desktop Manager komutunu çalıştırın. CD’ye yazılan resimleri söz konusu araç sayesinde bir dia şov halinde inceleyebilirsiniz. Bu sayede matematik fonksiyonlarının grafiklerini oluşturabilirsiniz. Bunun için Start/All Programs/Powertoys for Windows XP/Slide Show Wizard komutunu kullanarak. Sorunsuz bir şekilde kurulan ve sadece 1 Mbyte büyüklüğündeki Powertoys paketi Windows XP’yi bir dizi kullanışlı yeni fonksiyon ile donatıyor. Windows NT 4. yeni hesap makinesi ile fonksiyon grafiklerini çizebiliyor. k CHIP | MAYIS 2002 . Bunun sonucunda ekrana gelen pencereyi kullanarak.146 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K XP Powertoys » INTERNET Tecrübeli kullan›c›lar için oyuncaklar Şu ana kadar tanıttığımız Powertoys araçlarını göz boyamak için hazırlanan eklentiler olarak düşünenler Virtual Desktop ve Windows XP ile çalışmayı daha da kolaylaştırmak için hazırlanan Task Switcher ve Taskbar Magnifier araçlarını incelemeliler. Windows ile beraber sunulan ve fare imlecini takip ederek ekran görüntüsünü büyüten aracı Start/All Programs/Accessories/Accessibility/Magnifier komutu yardımıyla çalıştırabilirsiniz. Bunların her biri. Powertoys paketi içerisinde yer alan Taskbar Magnifier ise görev çubuğuna ekleniyor ve ekranın herhangi bir alanını sekiz kata kadar büyütebiliyor. Virtal Desktop Manager bir yüklendikten sonra farenin sağ düğmesini kulla- Mac’deki Gibi: Art›k Windows’ta programlar aras›nda gezinirken pencere ön izlemelerini görebileceksiniz. yani sanal masaüstü aracını tüm Linux kullanıcıları bilirler. Bu ekran görüntüleri gerçek zamanlı oluşturuldukları için Task Switcher sistemi oldukça yavaşlatıyor. Başlat düğmesi. Ayrıca uzunluk. aslında tek bir masaüstünün kopyasıdır. Söz konusu Powertoy’u kullanarak sadece bir tıklama ile maksimum dört farklı sanal masaüstü oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu sunuyu izlemek için yapmanız gereken tek şey oluşturulan HTML dosyasını çalıştırmak olacaktır. Son olarak sunu ismini.0 ve 2000’de de bulunan ancak Resource Kit içerisinde saklanan Virtual Desktop. Virtual Desktop Manager yardımıyla çalışma alanınızı sanal da olsa genişleterek Windows XP masaüstünden daha etkili şekilde faydalanabilirsiniz. sihirbazı çalıştırın ve ilk olarak sunuda kullanmak istediğiniz resimleri tek tek seçin veya resimlerin içerisinde bulunduğu klasörü seçerek tüm resimleri otomatik olarak ekleyin. Windows XP donatıları arasında yer alan ve sadece standart ve gelişmiş versiyonlarına sahip olan hesap makinesinin grafik fonksiyonları ile donatılmış hali. Ayrı bir araç olarak kullanılabilen Slide Show Wizard ise HTML biçiminde dia şovlar hazırlamak için kullanılabilir. sıcaklık ve zaman birimleri ile de çalışabilirsiniz. Aslında işletim sistemine entegre olarak da sunulabilecek paketin en önemli parçası ise Windows XP’nin ince ayarlarına rahatlıkla ulaşma imkanı sağlayan Tweak UI aracı. K›saltma: Powertoys paketindeki Timershot sayesinde Webcam ile istedi¤iniz zamanlarda foto¤raf çekebilirsiniz. saklanacağı konumu. ağırlık. söz konusu programların simgesi ile beraber ekranların ön izleme resimleri de ekrana Son olarak profesyonel hesap makinesi Power Toy Calculator. Bunu özellikle tatil resimlerinizi arkadaşlarınıza veya akrabalarınıza göstermek için kullanabilirsiniz. Bu büyüteci etkinleştirmek için görev çubuğuna farenin sağ düğmesini kullanarak tıklayın ve Nesne menüsündeki Toolbars/Taskbar Magnifier komutunu çalıştırın. Buralarda farklı programları çalıştırabilir ve sadece tek bir fare tıklaması ile söz konusu çalışma ortamları arasında gezinebilirsiniz. resim büyüklüklerini ve sunu tipini belirleyin ve Next düğmesine tıklayarak sunuyu oluşturun.

XPAntispy bu programı sistemden tamamen kaldırabilir ve otomatik olarak çalışmasını engelleyebilir. Plus! for Windows XP paketi içerisinde HyperBowl isminde bir oyun bulunuyor. Ekran koruyucular ve artalan resimleri Plus! paketindeki en çok göze çarpan araçlardan biri akvaryum ekran koruyucusu.com. Tam fonksiyonlu bu shareware versiyonu ile 10 tur yapmak mümkün. CHIP’in sizler için hazırladığı paket içerisinde bulunan araçları ise PlusPack eCHIP Code’unu kullanarak CD’den yükleyebilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay olan araçtaki tüm seçeneklerin açıklamaları program penceresinin altında ekrana geliyor. bu ekran koruyucuya alternatif olarak 20 dolar karşılığında 20 farklı balık türünün sunulduğu. Daha sonra Special menüsündeki seçenekleri kullanarak. CHIP’in önerileriyle ücretsiz olarak haz›rlayabilirsiniz. Bilgisayarı boş bıraktığınızda.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ancak bu küçük aracın yapabilecekleri bu kadarla sınırlı değil. en az paket içerisindeki oyunlar kadar eğlenceli ve üstelik ücretsiz olarak sunulan üç farklı oyunu sizler için araştırdı. Çalıştırılabilir dosyası Ücretsiz Koruyucu: XPAntispy ile iflletim sisteminizin Microsoft’a bilgi s›zd›rmas›n› engelleyebilirsiniz. ancak yeni yapı malzemeleri eklenmiş ve 3B görünüm oyunu daha eğlenceli hale getirmiş. üzerinden bir tren geçtiği zaman yıkılmayacak kadar kuvvetli bir köprü inşa etmek. Ücretsiz Plus Paketi Microsoft’un ücretli olarak sundu¤u Plus!’a alternatif olacak kendi paketinizi. Bazen oldukça sinir bozcu olabilen Internet Explorer ve Media Player’ın otomatik olarak güncellenmeleri engellenebilir. Söz konusu oyunlardan biri özel bir zeka oyunu olarak tanımlayabileceğimiz Bridge Builder. gerekli ayarları sizin için yapıyor ve Windows XP’nin veri aktarmasını sağlayan söz konusu bileşenleri kaldırıyor. Windows XP masaüstünü renklendirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz diğer bir eklenti ise XP’ye özel arka plan resimlerinin bir araya getirildiği Windows XP WallPaper paketidir. Ancak ücretsiz olarak temin edebileceğiniz XPAntispy adındaki araç. ekranınızda çeşitli egzotik balıklar yüzmeye başlıyor. Theme paketleri ve yeni multimedya araçları bulunuyor.themeworld. ancak shareware versiyonunda sadece 3 tür balığın bulunduğu SereneScreenAquarium’u deneyebilirsiniz. Bu oyunun amacı. Bridge Builder’ın devamı sayılabilecek bu Pontifex’de oynama stilinde çok büyük değişiklikler yok. Windows XP. Söz konusu veri akşını kesmek içinse Kayıt Düzenleyicisi ve sistem programları ile çalışmanız gerekmektedir. ekran koruyucuları. Bride Builder’ın tüm bölümlerini geçtikten sonra artık Pontifex oynamaya başlayabilirsiniz. Burada farklı kategoriler altında toplanmış onlarca masaüstü temasına ulaşabilirsiniz. Şayet Microsoft Messenger’ı kullanmıyorsanız. Eğlenceli bir Bownling simülatörü olan Winbowl’u eCHIP’den yükleyebilirsiniz.tr CHIP | MAYIS 2002 . Plus! for Windows XP paketi içerisinde işletim sistemi için yeni oyunlar. XP bilgisayarınızın 3B özelliklerini tam olarak kullanan bu ekran koruyucuyu denemek için “TESTFISH” kayıt kodunu girmeniz yeterli olacaktır. 3B özel- resmini 19 veya 21 inç monitör sahipleri de rahatlıkla kullanabilirler. 1024x768 çözünürlüğündeki toplam 27 farklı arka plan Bowling Simülatörü: Winbowl ile arkadafllar›n›za bowlingde ne kadar iyi oldu¤unuzu gösterebilirsiniz. ktuztas@chip. Ücretsiz bir araçla Microsoft ile aran›zdaki trafi¤i kesebilirsiniz. Windows XP ile beraber farklı bir boyut kazanan masaüstü temalarından kullanmak istiyorsanız www. Kadir Tuztafl. sistem durumunun otomatik olarak değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. (HeCHIP Code Powertoys) üzerine iki kere tıklamak. Plus! paketi içerisinde yer alan liklerine sahip bir ekran kartına ihtiyaç duyan başka bir ekran koruyucu da Microsoft tarafından sunulan ve Windows XP logosunun aklınıza gelebilecek tüm renklerde görüntülendiği ekran koruyucusudur. Bunun için yapmanız gereken tek şey Microsoft Messenger başlığı altında bulunan “Disable Autostart” veya “Uninstall Completely” seçeneklerinden birini işaretlemektir. size sormadan Microsoft’a çeflitli bilgiler gönderiyor. CHIP. Buradaki rahatsız edici durum ise söz konusu işlemin arka planda gerçekleşmesi ve Microsoft’a gönderilen bilgilerin içeriğinin ne olduğunun bilinmemesidir.148 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K XP Powertoys » INTERNET Microsoft’a Bilgi Göndermeyin Windows XP. sizin onayınıza ihtiyaç duymadan bilgisayarınız hakkındaki bilgileri Microsoft’a gönderiyor. Plus! for Windows XP paketi içerisinde Arcade türünde üç tane yeni oyun bulunuyor. Herhangi bir kurulum gerektirmeyen XPAntispy’ı çalıştırmak için yapmanız gereken tek şey.

Do¤ru ba¤lant› için de bir adaptör kullan›l›r. DVD filmlerinin oynat›labilmesi için gerekli olan minimum flartlar›n yerine getirilmesini sa¤layacakt›r. Yukar›da bahsi geçen sürücüleri içerisinde bar›nd›ran bir kombo sürücünün fiyat› 500 dolar civar›ndad›r. Bu durumda genellikle notebook kasas›n›n aç›lmas› ve sabitlenmifl sürücünün aranmas› gereklidir. Farkl› firmalar›n sunduklar› ba¤l› noktalar› ayn› oldu¤u için söz konusu güncelleme oldukça kolay gerçekleflecektir. E¤er CDROM. Bu.150 ‹Ç‹NDEK‹LER 151 151 152 162 164 Sürpriz Yumurta: M. Ancak yeni ve pahal› bir ürün almak yerine eski laptop’›n›z› güncelleyebilirsiniz. Ancak Pentium II veya en az›ndan Celeron 400 ifllemcilere sahip notebook’lar›n güncellenmeleri mant›kl› olacakt›r. notebook’unuza tak›n. r Ba¤lant›: Ç›kart›labilir özel yuva (Baymodul) sahibi sürücülerin güncellenmesi çok kolayd›r. Bir Allorund Drive di¤er üç sürücünün yerini alabilir. DVD-ROM ve CD Writer’dan vazgeçmek istemiyorsan›z geriye hepsini sunan bir ayg›t sat›n almaktan baflka bir yol kalmaz. Bunlar yap›flt›r›lm›fl veya geçmeli olabilirler. güncelleme ifllemi biraz daha karmafl›k bir hal alacakt›r. IDE kontrolör için uygun olmayan güç/veri kablosu ba¤lant›lar› için bir çok ayg›tla beraber dönüfltürücü kablo veya adaptörü bulunan bir ç›kart›labilir yuva sunulur. Örne¤in Toshiba sürücülerinin ç›kart›labilmesi için sadece sekiz tane vidas›n›n sökülmesi yeterli olacakt›r. Fireworks çal›flanlar› Ay›n Hatas›: Yüksek gerilim sorunlar› Excel Grafikleri: Etkileyici sunumlar için 6 Ad›mda Kolay Çözüm: Word’den PDF’ye Tips&Tricks: Windows. Ay›n CHIPucu Notebook Güncellemesi: Hepsi ‹çin Bir Sürücü Çok küçük bir harcama ile notebook’unuzu teknolojik olarak daha güncel bir konuma tafl›yabilirsiniz. s Notebook ile çal›fl›rken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri yer tasarrufudur. Daha sonra sürücülerin ön yüzlerini dikkatli bir flekilde ç›kart›n. r Ön kapak E¤er tüm ifllemler baflar› ile sona erdiyse. Daha sonra yeni sürücünüzü söz konusu yuva içerisine yerlefltirin ve ard›ndan tekrar pratik CHIP | MAYIS 2002 H›zl› De¤iflim: fiayet eski sürücü ç›kar›labilir yuva içerisinde saklan›yorsa. Yeni sürücünüzü ayn› flekilde tak›n ve daha sonra kasay› kapatt›ktan sonra güncelleme iflleminin baflar›l› olup olmad›¤›n› kontrol edin. fiayet eski sürücü ayg›t içerisine sabitlenmiflse.. eski ön kapa¤› yeni sürücünüze takarak sonucu görsel olarak da iyilefltirebilirsiniz.. fiayet eski ve yeni sürücü ayn› üreticiye aitse. Bu. bu ifllem daha kolay . Direkt olarak sürücü üzerindeki ba¤lant› noktas› standartt›r. Ancak üst s›n›fa dahil olan bu tür notebook’lar›n fiyatlar› oldukça yüksektir. yeni sürücü sorunsuz bir flekilde yüklenebilir. örne¤in Clevo modellerinde oldu¤u gibi modem kart›n›n alt›nda baflar›yla gizlenmifl olabilir. uygulamalar. ön kapak her iki sürücü ile de uyumlu olaca¤› için. Notebook’lardaki tüm CD/DVD/CD yaz›c›lar IDE ba¤lant› noktas› üzerinden Secondary Master veya çok seyrek olmakla beraber Primary Slave olarak ba¤lan›rlar. Dikkat! Ürün garantisi sona erdi. fiayet sürücünüz iflletim sistemi taraf›ndan otomatik olarak tamamland›ysa operasyon sona ermifl demektir.

Win XP. isterseniz de kitab›n bafl›ndan sonuna do¤ru ilerleyebilirsiniz. PowerPoint. Yaklafl›k olarak 15 dakika çal›flt›ktan sonra sistemin bir anda ekran› karar›yormufl. “Tüm bileflenleri kald›r›n. CHIP | MAYIS 2002 .” gibi standart tavsiyelerimize ra¤men sorun çözülmemifl. Ün ‹fl Merkezi N0:231/3 80380 Kas›mpafla/‹STANBUL veya ktuztas@chip.45 volt olarak ayarlanm›fl.. Donan›m Hatas› bafll›¤› ile Piyalepafla Blv. oluflan sistem. fabrika ayarlar›n› kullan›n. kullan›c› ve grup hesaplar›yla sistem eriflimini denetlemek.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K ‹puçlar› » INTERNET 151 Sürpriz Yumurta Macromedia Fireworks Programc›lar› AYIN K‹TAPLARI 3 Ad›m Ad›m Office XP Microsoft’un Office uygulamalar›n› kullanmay› ad›m ad›m ve h›zla ö¤retecek bir kaynak olan kitap.. Kitap ile isterseniz yaln›zca ihtiyaç duydu¤unuz dersleri çal›flabilir. Bunun için ilk olarak program ana penceresinde Help/About komutunu çal›flt›r›n ve ekrana gelen penceredeki ilginç resmin üzerine [Alt] tuflu bas›l› durumdayken iki kere t›klay›n. Kitab›n ekinde yer alan CD-ROM.45 volt’luk gerilim. Access. Nitekim ekran kart›n›n so¤utucu plakas› al›fl›lmad›k kadar s›cakt›. Bilgisayar› kapat›p bir süre bekledikten sonra. sistemde kullan›lan ATI kart için oldukça yüksek.. donan›m ve a¤ ayg›tlar›n› yap›land›rmak gibi temel sorunlar› halledebilirsiniz. yine her fley sorunsuz bir flekilde çal›flmaya bafllad›. Sistemdeki ATI kart›n› sa¤lam bir Rage 128 ile de¤ifltirdik ve sistem sorunsuz bir flekilde çal›flmaya bafllad›. standart olarak 3. Zincirlikuyu Cad. ›s› yüksekli¤inden kaynaklanan bir hata oldu¤u anlam›na gelebilirdi. Bu sürpriz yumurta için Can Gürbüz’e teflekkürler. Excel.tr adresine gönderin. ekran görüntüsü (screenshot) ile birlikte ktuztas@chip. dizüstü bilgisayarlara ve hareketli kullan›c›lara destek vermek gibi ekstra özellikler hakk›nda bilgi sahibi olabilirsiniz. H›zl› baflvuru tablolar›. Jumper yard›m›yla bu gerilimi 3. BIOS’u güncelleyin. Bu sefer resimli: fiu ana kadar karfl›m›za ç›kan yumurtalar›n bir ço¤u program gelifltiricilerinin kendilerini tan›tmak amac›yla haz›rlad›klar› küçük sürprizlerdi. Gerilim De¤iflimi: 3.tr adresine sorular›n›z› gönderin. listeleri ve ad›m ad›m yönergeleri ile Win XP’yi yönetirken gereksiz zaman ve emek harcamaman›z› sa¤layacak uygulamal› bir kaynak kitap.com. ifllemcinin çal›flmas›n› kolaylaflt›r›rken.com. özlü ve kullan›m› kolay bir baflvuru kitab›. Bilgi için: Arkadafl Yay›nevi Tel: (312) 354 83 00 AYIN HATASI Yüksek Gerilim Grafik Chip’ini Is›t›yor Bir donan›m hatas› sinirinizi mi bozdu? Bize iletin: CHIP Yaz› ‹flleri. Publisher ve Outlook programlar›n›n 2002 versiyonlar›n› içeriyor. iflletim sisteminin günlük yönetimi için h›zl› yan›tlar sa¤l›yor. sistem yap›land›r›lmas›n› yönetmek ve sorun gidermek. sistemi ad›m ad›m yeniden kurun. Ayr›ca günlük bak›m ve yedeklemeleri zamanlamak ve genel olarak sistem sorunlar›n› çözmek ve baflar›m› en iyi duruma getirmek konular›nda da ayr›nt›l› bilgiye ulaflabilirsiniz. Kitap. Yay›nlanan her ipucu için 10 milyon TL kazanabilirsiniz.radeonfaq.30 volt olarak de¤ifltirdik ve sistem böylece ›s›nma sorunu yaflamadan uzun süreler çal›flmaya bafllad›.. baz› Athlon ifllemcileri yüksek IO gerilimlerinde daha güvenli çal›flt›klar› için.com web sayfas›nda bulduk. Masaüstü ayarlar›n› özellefltirmek ve kullan›c› çal›flma alan›n› en iyi duruma getirmek. Bilgi için: Arkadafl Yay›nevi Tel: (312) 354 83 00 S‹Z DE KATILIN! 3 Siz de komik bir hata veya sürpriz bir yumurta (easter egg) bulduysan›z. Kitap ile. Hata Tespiti: Asus-A7V133 ana kart. al›flt›rmalar› yaparken kullanaca¤›n›z uygulama dosyalar›n› içeriyor. Sistemi yeniden bafllatt›¤›m›zda ise ekran halen siyaht›.. Duron 900 ifllemci ve ATI Radeon VE ekran kart›ndan Sonuç: Karfl›laflt›¤›m›z bilmecenin cevab›n› www. Ancak yaklafl›k 15 dakika sonra ekran bir anda karard›. önce sorunsuz bir flekilde çal›flmaya bafllad›.. Word. FrontPage. ekran kararmas›yla karfl› karfl›ya kalm›fl. Asus kartlar›n VIO (Volt Input Output) gerilimi. Problem: Heyecanl› bir flekilde ilk Duron sistemini kuran bir okuyucumuz.. hem Office XP’yi kullanmaya yeni bafllayanlar hem de Office XP’ye geçifl yapan deneyimli kullan›c›lar için tasarlanm›fl. ‹flte Macromedia Fireworks gelifltiricileri de isimleri ile yetinmeyip resimlerinin de bulundu¤u bir yumurta haz›rlam›fllar. Bu kartlardaki VIO gerilimi. Bu. Radeon VE’den kaynaklanan bir hata oldu¤u aç›k. Bunun sonucunda program gelifltiricilerinin isimleri ile beraber resimleri de ekrana gelecektir. 3 Windows XP Professional Microsoft Windows XP yöneticileri için k›sa. ATI ekran kart›n›n ›s›nmas›na neden oluyor.

İyi hazırlanmış bir grafik ile bir çok gereksiz açıklamadan kurtula- bileceğiniz göz önüne alındığında. Ancak bunlar›n mükemmel olmas› için bir tak›m de¤ifliklikler yapmak gerek. bunun için harcanan zamana değecektir. Grafiklerin hazırlanması esnasındaki asıl görevi ise bir sihirbaz yerine getirir. Grafik ön haz›rl›¤› İlk olarak grafiğinizi oluşturacak ana ifadeyi tanımlamalısınız. Bunun için “Grafik neyi ekrana getirecek/ne hakkında bilgi verecek?” sorusunu cevaplamalısınız. esnemesi ve yanındakilerle fısıldaşması konuşmacıların kabusudur. Ancak buna rağmen grafiği en uygun şekle getirmek için yeterince zaman harcanması gereklidir. Sorunun cevabının karmaşık olmamasına CHIP | MAYIS 2002 . grafikler ile ilgili en önemli ipuçlar›n› sizler için bir araya getirdi. Tüm dinleyicileri uyandırın ve sunumunuzu grafikler ile güçlendirin! Sesli açıklama veya yazılı raporlarla beraber kullanılması fark etmez. Şık tasarlanmış bir grafik ile düşüncelerinizi daha iyi yansıtabilir ve dinleyicilerin akıllarında yer edebilirsiniz. Ve tabii ki değerler olması gerektiği kadar iyi değillerse küçük birkaç hile sayesinde değerleri değiştirmeden grafiğin istediğiniz sonuçları göstermesini sağlayabilirsiniz. Güzel grafikler her zaman dinleyicilerin dikkatini çekecektir. CHIP. istatistikler ve sayı kolonları sıkılan topluluğun üstüne gider. Verilerin düzenlenmesi ve grafiklerin hazırlanması için genellikle Excel kullanılır. D inleyicilerin sahneye boş gözlerle bakması.148 152 ‹Ç‹NDEK‹LER 154 158 160 Mini Atölye: Grafik Sihirbaz›’n› kullanmak Verileri Düzenlemek: En ilginç ipuçlar› Grafik Kontrol Listesi: Grafi¤inizi kontrol edin Microsoft Excel Grafikler ‹çin Haval› ‹puçlar› Excel ile basit bir grafik haz›rlamak sorun de¤il. Bilançolar.

manda grafiğin görünümünü etkileyecektir.. Bu. Grafiğin oluşturulması sırasındaki her evrede söz konusu ifadenin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmelisiniz.000 Gigawattsaat olarak enerji üretimi 30 mm 50 100 150 200 250 300 sütun grafik ‹stanbul’da Ortalama Ya¤›fl Miktar› Ocak fiub. A¤u. Geliflim Belirli bir zaman aral›¤›nda de¤iflim gösteren verilerin karfl›laflt›r›lmas› için de sütun. alan ve çizgi grafikleri kullan›labilir. A¤u. Bu konu ile ilgili kısa bir atölye çalışmasını “Excel Grafik Sihirbazı” kutusunda bulabilirsiniz. Mart Nisan May. Ocak fiub. Sütun ve çubuk grafikleri: Her iki grafik biçiminde de. Tem. Tem. Excel. tam olarak amacına ulaşmayacak bir grafik için vakit kaybetmenizi engelleyecektir. Tem.000 Gigawattsaat olarak enerji üretimi 20 Gün 15 Gün ‹stanbul’da Bir Aydaki Ya¤murlu Gün Say›s› pasta grafik 10 Gün 5 Gün 0 Gün Grafik tek bafl›na meydana gelmez. Bunun için hazırlanan kurallar sayesinde kullanmanız gereken grafik tipini rahatlıkla bulabilirsiniz. Haz. örne- Uygun grafik tipini seçmek Grafik oluşturma safhasında cevaplamanız gereken ilk soru olan “Hangi grafik türünü kullanmak istiyorsunuz?” aynı za- CHIP | MAYIS 2002 . Şayet söz konusu güncelleme gerçekleşmezse Araçlar/Seçenekler komutunu çalıştırın ve Hesaplama kartındaki aynı isimli başlık altında bulunan Otomatik seçeneğini işaretleyin. aslında sütun grafiklerin daha yaygın olarak kullanıldığı birleşik değerler görüntülenebilirler. Eylül Ekim Kas. Eylül Ekim Kas. Aral›k çizgi grafik 1. Tüm grafik türleri istenen bilginin görüntülenmesi için uygun değildir. bağlı olduğu grafik de otomatik olarak güncellenecektir. Excel grafiğinin temeli tablolara dayanır. Haz. Özellikle belirli bir zaman aralığındaki değişimi göstermek veya değerlerin eksiksiz olarak karşılaştırılmasının söz konusu olduğu durumlar için uygundurlar. Grafikte kullan›lacak verilerin türüne ve belirtilmek istenen de¤erlere göre farkl› türler aras›ndan uygun olan bir tanesi seçilmelidir. Aral›k y›¤›lm›fl sütun Su gücü Do¤al ⁄az Çekirdek enerji 20 Tage 15 Tage 10 Tage 5 Tage alan grafik ‹stanbul’da Bir Aydaki Ya¤murlu Gün Say›s› çubuk grafik Kömür 0 Tage Ocak fiub. A¤u. tablodaki sütun ve satır başlıklarını grafikteki tanımlamalara dönüştürebilir. Geniş bir zaman aralığındaki farklı kategorileri. Şayet birden fazla ifade mevcutsa ikinci bir grafik oluşturmanız faydalı olacaktır..A K T Ü E L » K A P A K » D O N A N I M » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 153 Mükemmel Sunum GRAF‹K TÜRLER‹ » Do¤ru grafik tipini kullanmak için Tam Say› Karfl›laflt›rmas› Örne¤in. Mart Nisan May. Eylül Ekim Kas. Mart Nisan May.. elma ve portakal gibi ilk bak›flta ortak bir noktas› bulunmayan nesnelerin karfl›laflt›r›lmas›nda kullan›l›r. Ba¤lant› tam say›lar ile kurulur. Tablodaki tüm veriler tamamlandıktan sonra Ekle/Grafik komutunu kullanarak Grafik Sihirbazı’nı çalıştırın. Şayet ileride tabloda değişiklik yapacak olursanız. pasta ve y›¤›lm›fl sütun grafikleri kullan›l›r. Bu konu hakk›ndaki ayr›nt›l› aç›klamay› s153-158 aras›nda bulabilirsiniz. Birleflik görünüm Her bir verinin birbiri ile veya toplam de¤ere karfl› k›yaslamas› için çubuk. Aral›k basamak grafik %90 %88 Enerji türlerinin elektrik üretimindeki paylar› %86 %84 %82 %80 %78 %76 Genel Seçimlere Kat›l›m Oranlar› 1957 1961 1965 1969 1972 1976 1980 1983 1987 1990 1994 1998 dikkat etmelisiniz. Haz. sütun grafik Kömür Çekirdek enerji Do¤algaz Su gücü 0 çubuk grafik 150 mm 120 mm 90 mm 60 mm 1.

Sütun ve çubuk grafiklerin özel bir biçimi de tam kısım karşılaştırmasıdır. örneğin elma ve armut birbirleriyle karşılaştırılabilirler. alan. Yap›lan tüm ayarlar› grafik tamamland›ktan sonra istedi¤iniz zaman de¤ifltirebilirsiniz. Alan grafik ise temel olarak verilerin daha yoğun olarak görüntülendiği bir çizgi grafikten başka bir şey değildir. Dikkat! Büyük değerler hiçbir şekilde kesilmemelidirler. Bağlantıyı tam kısım. Buna karşılık “Yığılmış Sütun” ile de bütünün parçalarını. ‹lk ad›mda haz›rlamak istedi¤iniz grafik türünü ve tipini belirleyin. Yani ne yapaca¤›n›za tam olarak karar vermediyseniz acele etmenize gerek yok. Grafik seçimi ile ilgili ipuçlar›n› yaz› içerisinde bulabilir ve Grafik Türleri kutusundaki örnek grafikleri inceleyebilirsiniz. Aksi takdirde aradaki fark gerçekçi bir şekilde görüntülenemez. Farenin sa¤ dü¤mesini kullanarak çizim alan› üzerine veya grafi¤e t›klad›¤›n›zda aç›lan nesne menüsünü kullanarak grafik üzerinde de¤ifliklik yapabilirsiniz. Enine doğru yerleştirilen çubuk grafikler daha fazla metin alanlarına sahip olmalarından dolayı uzun ifadeler için daha uygundurlar. Bunun sonucunda sihirbaz tek bir sat›r boyutuna indirgendikten sonra kullanmak istedi¤iniz verileri fare yard›m›yla seçebilirsiniz. Sütun ve çubukların genişlikleri görüntülenecek olan en büyük değere göre ayarlanır. En yüksek sütun. Grafik Türü ile verileri farkl› bir grafik biçiminde görüntüleyebilir. Sadece tek bir grafik eleman›n›n özelliklerini de¤ifltirmek için söz konusu nesne üzerine iki kere t›klay›n veya grafik araç çubu¤unu kullan›n. 4 Grafi¤in belgeye eklenmesi 5 Grafik optimizasyonu Sihirbaz›n son penceresinde. ‹letiflimi Daralt dü¤mesine tekrar t›klayarak Grafik Sihirbaz› penceresine geri dönebilirsiniz. Çizgi. örne¤in Gösterge’ler gibi yeni bileflenler ekleyebilir veya varolanlar› kald›rabilirsiniz. basamak grafikleri: Bu grafiklerin üçü de zaman dizilerinin görüntülenmesi için kullanılırlar. Aralardaki boşluklar ise en az sütun ve çubukların genişlikleri kadar olmalıdır. Ayn› flekilde tüm bileflenler üzerinde de¤ifliklik yapabilirsiniz. Örneğin hisse senedi değerleri veya ateşi çizgisi gibi soyut konular en etkili çizgi grafik ile görüntülenirler. Şayet çubuk grafikler kullanılırsa çok sayıda dikkat noktası söz konusu olacaktır. Bu sayede ilk bakışta ortak bir noktaları yokmuş gibi görünen nesneler. Grafikte kullan›lacak verileri seçmek için Veri Aral›¤› kutusundaki ‹letiflim Daralt dü¤mesine t›klay›n. Bunun için sol taraftan grafik türünü sa¤ taraftan da tipini seçmelisiniz. yani burada meyvelerin sahip oldukları C vitamini oluşturmaktadır. Seri Yeri seçeneklerini kullanarak verilerin yerlefltirilme yönünü belirledikten sonra ‹leri dü¤mesine t›klay›n. örneğin parlamentodaki oturum dağılımlarını en uygun şekilde görüntülemek mümkündür. Bir sonraki pencereye geçmek için ‹leri dü¤mesine t›klay›n. Üçüncü ad›mda ilk olarak grafi¤in biçimlendirme özelliklerini ve tan›mlamalar›n› belirleyin. Tasarım Kuralları: Tüm sütunlar ve çubuklar tek bir ana çizgi üzerinde yer almalı ve genişlikleri değil uzunlukları aracılığıyla birbirleriyle karşılaştırılmalıdırlar. Bir arada bulunmayan verileri seçmek için [Ctrl] tufluna bas›l› tutmal›s›n›z. fiayet metinleri veya yaz› tiplerini de¤ifltirmek isterseniz istedi¤iniz metinlere t›klay›n ve de¤ifliklikleri yap›n. ğin birkaç aydan oluşan ev harcamalarını görüntülemek için “Kümelenmiş Sütun” grafik alt türü kullanılabilir. Grafik Seçenekleri’ni kullanarak. Son dü¤mesine t›klayarak sihirbaz› kapat›n ve haz›rlad›¤›n›z grafi¤i oluflturun. Kaynak Verisi ile görüntülenecek verileri yeniden seçebilirsiniz. Benzer bir durum çubuklar için de geçerlidir. Şayet çizgi ve alan grafikler varo- CHIP | MAYIS 2002 . haz›rlanan grafi¤in Excel belgesine ayr› bir sayfa olarak m› yoksa bir tablo içerisine nesne olarak m› eklenece¤ine karar vermelisiniz.154 AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Mükemmel Sunum M‹N‹ ATÖLYE: EXCEL GRAF‹K S‹H‹RBAZI » Befl ad›mda mükemmel grafik 1 Grafik türü seçmek 2 Veri aral›¤›n›n belirlenmesi 3 Grafik ayarlar› Excel ana penceresindeki araç çubu¤u üzerinde bulunan Grafik Sihirbaz› dü¤mesine t›klay›n. genişliğinin en az on katı olmalıdır.

benzer büyüklükteki dilimlerin karşılaştırılması zor olduğu için. büyüklüklerine göre saatin hareket yönünde dizileceklerdir. Buradaki Kılavuz Grafik optimizasyonu Grafik sihirbazı istediğiniz grafiği birkaç dakika içerisinde hazırlamanıza yardımcı olur. Söz konusu çizgilerin görüntülenmesi için grafik üzerine sağ tuşla tıklanması sonucunda ekrana gelen Nesne menüsündeki Grafik Seçenekleri komutunu çalıştırın. İlk olarak grafikler üstün körü incelenirken eksenlerin isimleri genellikle okunmaz. Ölçeklendirme: Miktarların doğru görüntülenebilmesi için eksenlerin sıfır noktalarına dikkat edilmesi gereklidir. çarpmalıdırlar. Kullanılacak tüm bileşenler. Bu durumda sütun veya çubuk grafik kullanılması daha iyi bir sonuç verebilir. yığın grafikler oluşturulamazlar. yani saat 12’den başlar ve buradan itibaren saatin dönüş yönünde hareket eder. Uzun veri dizilerinde. Şayet değerler arasındaki mesafeler oransız kalmak zorundaysa veri dizisi ve eksendeki sıçrayışı işaretlemelisiniz. Tasarım Kuralları: Çizgi. Pasta grafik: Daire grafik olarak da adlandırılan bu tür ile bir bütünün parçaları ilk bakışta dikkat çekecek şekilde görüntülenebilirler. Grafikte kullanılacak en büyük değer genellikle dairenin en üstünden. alan ve basamak grafikleri çok az sayıda veri dizileri taşıyabilirler. Pasta grafikte kullanılan oranların toplamının yüzde 100 olmasına dikkat etmelisiniz. Sektörlerin sayısı altıyı geçmemelidir. Bunun için söz konusu veri dizisi üzerine iki kere tıklayın ve ekrana gelen penceredeki Eksen kartında bulunan “İkincil Eksen” seçeneğini işaretleyin. en büyük değerin X eksenine olan uzaklığının beşte biri kadar olacak şekilde seçmelisiniz. Ancak üç boyutlu görüntünün verilerin karşılaştırılmasını zorlaştırdığını ve grafiği daha karmaşık hale getirdiğini göz önünde bulundurmalısınız. Düzensiz ölçeklendirilmiş. Genellikle üç boyutlu grafiklerin daha estetik oldukları söylenebilir. Sütun ve E¤ri: Farkl› veri s›ralar› gösterilmek isteniyorsa ikinci bir y ekseni kullanmak bilgileri daha anlafl›l›r k›lacakt›r. Örne¤in bordo alan›n ne kadar büyük oldu¤u belli de¤il. Her bir değer arasındaki zaman mesafesi düzenli olmalıdır. Aksi takdirde grafik fazla yüklenecek ve okunması zorlaşacaktır. Aksi takdirde grafik görsel olarak yanlış bir etki bırakacaktır. Geri kalan diğer tüm bilgiler ise fazlalık olacaktır. Bunun için özellikle arka plan üzerinden sıyrılması gereken önemli veriler için renkler. mümkün olan en iyi şekilde ayırt edilmelidir. başlarken sorduğumuz sorunun cevabını desteklemeli ve önemli bilgiler ilk bakışta göze Bilmece: Alan grafikleri y›¤›n olarak kullan›lmamal›d›rlar. her bir veri noktası arasındaki mesafenin. Kullanıcılar ikinci bakışlarında birkaç ek faktörün farkına varmalı ancak ana tema üzerinde daha fazla durmamalıdırlar. eksen ölçeklendirmesini grafik alanının içerisine doğru uzatan kılavuz çizgilerinin kullanılmasında fayda vardır.169 156 AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Mükemmel Sunum lan ara değerleri yansıtamazlarsa söz konusu tek değerler bir basamak grafik yardımıyla görüntülenebilirler. Buradaki ipuçları grafiğinizi görsel olarak daha iyi hazırlamak ve verileri mümkün olan en objektif bi- Çizgileri kartı üzerinden görüntülenmesini istediğiniz çizgi türlerini belirleyin. Ayrıntıların farkına varmak için de son bir bakış yeterli olacaktır. örneğin beyaz arka plan üzerine kırmızı veya koyu mavi kullanmalısınız. Her şeyden önce şayet çizgiler etkilenecek veya kesilecek olurlarsa iki veya üç taneden daha fazla çizgi 2B ya da 3B grafikler: Grafiğin ana türüne bağlı olarak iki boyutlu veya üç boyutlu grafik versiyonları arasında seçim yapabilirsiniz. bulunamaz. Renkler: Buradaki ana kural. Ancak verdiğiniz cevabı en iyi şekilde anlatan bir grafik oluşturmak için hazırlana bu grafik üzerinde birkaç değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. logaritmik veya çok yukarıda belirtilmiş başlıkların kullanılması uygun değildir. Eğer üç boyutlu grafikler oluşturmak isterseniz “Grafik Biçimlendirme” kutusuna göz atmalısınız. Şayet verilerin tümü tek bir başlık altında toplanamıyorlarsa ikinci bir y ekseni eklemelisiniz. Ancak bu noktada. Buna göre daha küçük değerler. çok fazla renk kullanılmamasıdır. Söz konusu üç grafik türünden de. çimde görüntülemek için yardımcı olacaktır. Bunun tam tersi bir etki elde etmeniz ve verilerinizin asıl sonucunu nasıl engellemenizi sağlayacak olan hileleri ise “Grafik Biçimlendirme” kutusunda bulabilirsiniz. Şayet aynı veri- CHIP | MAYIS 2002 . Burada vurgulanmak istenen sonuca bağlı olarak tabii ki başka değerler de en üstte yer alabilirler. Eksenlerin ölçeklendirilmesini. Tasarım Kuralları: Her bir daire parçası. yığın değerinin mi yoksa tek bir çizginin mi söz konusu olduğu açık bir şekilde belirlenemeyeceği için. hemen her tür görsel oyunu geçekleştirmenize izin veren Excel ile çalışırken yaratıcılığınızın dizginlerini çekmenizde fayda var.

Tablo içerisine zaman aral›klar› için uygun de¤eler girin. ölçeklendirmede Eksenleri tecrübe kazan›n Eksen üzerine iki kere t›klay›n ve ekrana gelen pencere üzerindeki Ölçek kart›na farkl› de¤erler girerek sonucunu deneyin veya logaritmik ölçeklendirmeyi kullan›n. Asl›nda en küçük de¤er olan sar› daha büyük görünüyor. Bak›fl aç›lar›n› ve yönlerini de¤ifltirin 3B grafi¤in üzerine farenin sa¤ dü¤mesini kullanarak t›klay›n ve 3B Görünüm komutunu çal›flt›r›n. Öndeki leri. Bunun sonucunda ekrana gelen penceredeki Veri Serisi kartını aktif hale getirin ve Yukarı Taşı. Tüm açıklamalar verilerin yakınlarında yer almalıdır. Veri serisi sırasını değiştirmek için herhangi bir veri dizisi üzerine farenin sağ düğmesini kullanarak tıklayın ve Nesne menüsündeki Veri Serisini Biçimlendir komutunu çalıştırın. Benzer içeriklere sahip veriler için de tek bir rengin farklı tonlarından faydalanabilirsiniz. büyük de¤erler kullan›ld›¤›ndaysa veriler daha küçük görünecektir. Mümkünse tek bir yazı tipi kullanın. farklı grafikler üzerinde değişik bakış açıları ile görüntülemek istiyorsanız. Ancak bunlar›n nas›l bir sonuç ortaya koydu¤una herkes kendi karar vermelidir. Şayet yeterli alan mevcutsa metinleri nesnelerin altına taşıyabilirsiniz. ‹stedi¤iniz eksen üzerine iki kere t›klay›p Ölçek kart› üzerindeki de¤erleri de¤ifltirin. Etki: Küçük de¤erler kullan›ld›¤›nda veriler daha büyük. açıklama içermeyecek kadar küçükse tüm değerlerin dışarıda bulunması gerekir. Yazıyı isteğe bağlı olarak büyütebilir. güçlü bir renk ile daha büyük etki b›rak›rlar. kullanmaktan kaçınmalısınız. Etki: Geliflmeler üst üste görüntülenebilir. Verilerin düzenlenmesi: Okuma alışkanlıklarına dikkat etmelisiniz. Zaman serileri soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru hareket ederler. Do¤ru: De¤erler do¤ru görüntülenmifl ve tan›mlamalar arac›l›¤›yla k›yaslanabiliyorlar. Aşağı Taşı düğmelerini kullanarak serilerin sırasını belirleyin. ‹ste¤e ba¤l› olarak zaman eksenini k›saltarak negatif geliflmeleri daha k›sa görüntüleyebilir veya elinizdeki de¤erlerin negatif hareketlerini daha genifl alanlarda görüntüleyebilirsiniz. renkler veya bak›fl aç›lar› ise grafi¤in vermek istedi¤i etkiyi de¤ifltirebilir. çizgileri: E¤im Farkl› hesaplama yöntemleri Bunun için ilk olarak grafik üzerine farenin sa¤ dü¤mesini kullanarak t›klay›n ve nesne menüsündeki E¤ilim Çizgisi Ekle komutunu çal›flt›r›n. Tepesi kesilen eksenler daha çok dikkat çeker ve böylece büyük de¤erler göze çarpar. Etki: Verilerin birbirleri ile k›yaslanmalar› daha zor olacakt›r. CHIP | MAYIS 2002 . Veriler aras›ndaki farklar görsel olarak daha etkili flekilde sunulurlar. Yazıları kaldırmak veya yeni yazılar eklemek için grafik alanı üzerine farenin sağ düğmesini kullanarak tıklayın ve Nesne menüsündeki Grafik Seçenekleri komutunu çalıştırın. Grafikte kullanılan renkleri değiştirmek için istediğiniz veri dizisi veya bölüm üzerine iki kere tıklayabilir ve ekrana gelen Veri Serisini Biçimlendir penceresini kullanabilirsiniz. İtalik yazılar ve alt çizgiler. Çizgiler dik veya yüzeysel olurlar. Aç›klamalar: Grafiği inceleyen kişinin sahip olduğu ön bilgiye göre daha uzun veya kısa açıklamalar kullanabilirsiniz. devamlı olarak aynı rengi kullanmalısınız. Şayet nesneler. Etki: H›zl› göz gezdirmede ölçeklendirme dikkati çekmez. Sütunlar›n genifllikleri/uzunluklar› de¤iflmez. bayağı gözüktükleri için. Farkl› zaman aral›klar› seçmek de¤erleri ile Eksen oynayarak hile yap›n Eksenlerin s›f›r de¤eri ile bafllamas›na izin vermeyin. Etki: E¤ilim çizgisi hesaplama yöntemine göre daha dik veya daha yüzeysel olarak ekrana gelebilir görüntülenmesi Verilerinizin için 3B seçin Grafik alan›na farenin sa¤ dü¤mesini kullanarak t›klay›n ve Grafik Türü komutunu kullanarak 3B bir grafik seçin. veriler için üstün Önemli renkler seçin Veri serisi üzerine iki kere t›klay›n ve yeni bir renk seçin. De¤ifltirilmifl: 3D görünümünde farklar ortadan kalk›yor. Dikkat çeken ilk yazı başlıktır. Etki: Veriler aras›ndaki farklar bak›fl aç›s› de¤ifltirilerek ortadan kald›r›labilir.158 AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Mükemmel Sunum GRAF‹K B‹Ç‹MLEND‹RME » Hileler ve ayarlar: Say›lar› önplana ç›karmak Çok az insan grafikleri ayr›nt›lar›na kadar inceler. de¤erler daha büyük görünürler. Tabii ki grafik üzerindeki say›lar› de¤ifltiremeyiz ancak birkaç küçük hile ile verilerimizi daha cazip hale getirebiliriz. İyi seçilirse eksen açıklamalarının bir kısmını gereksiz kılabilir. Ölçeklendirmelerdeki de¤ifliklikler. Muhtemelen veri dizilerini açıklayan bir göstergeye ihtiyacınız olabilir. Etki: Küçük de¤er. ‹lk olarak görselli¤in dikkat çekti¤i söylenebilir. küçültebilir veya kalınlaştırabilirsiniz. Biçim özelliklerini değiştirmek için nesne üzerine iki kere tıklayarak tasarım modunu aktif hale getirebilirsiniz. En önemlileri solda bulunurlar. Başlık kısa olmalı ve okuyucuyu meraklandırmalıdır.

sütun ve hücreleri tek tek almak için [Ctrl] düğmesine basılı tutabilirsiniz.tr düğmesini kullanarak üzerine tıklayın ve Grafik Türü komutunu çalıştırın. aktif veri noktası ve veri değeri gibi grafik ipuçları ekrana gelir. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerinden bakış açısını. Son olarak Grafik İpuçları başlığı altında bulunan “Adları göster” ve “Değerleri göster” seçeneklerini işaretleyin.160 AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Mükemmel Sunum Tipps & Tricks Sahip olaca¤›n›z do¤ru bilgi ile grafiklerinizi ileride çok daha h›zl› ve etkili bir flekilde haz›rlayabileceksiniz. Bofl sat›r görünümünü de¤ifltirmek: Tablo içerisindeki boş satırların grafik içerisinde kullanılmaları engelleyebilir veya sıfır değerleri olarak görüntüleyebilirsiniz. CHIP | MAYIS 2001 . tablodan bağımsız olarak Kaynak Verisi penceresini kullanarak değiştirebilirsiniz. İkinci Y eksenini görüntülemek: Veri serisi üzerine ikinci Y ekseni için iki kere tıklayın. Yeni veriler eklemek: Farenin sağ düğmesini kullanarak grafik alanı üzerine tıklayın ve nesne menüsündeki Kaynak Verisi komutunu çalıştırın. Dikkat! Grafik üzerinde yapılan değişiklikler aynen tabloya da yansıyacaktır. Veri aralığı kutusunda bulunan İletişimi Daralt düğmesine tıklayarak Excel tablosunu aktif hale getirin. Grafik ipuçlar›n› etkinlefltirmek: Eğer fare imleci grafik üzerinde hareket ettirilirse. nusu seçili alan üzerine farenin sağ düğmesini kullanarak tıklayın ve İçeriği Temizle komutunu çalıştırın. Şayet elde ettiğiniz sonuçtan memnun kalmazsanız Varsayılan düğmesine tıklayarak grafiği en baştaki biçimine geri döndürebilirsiniz. Daha sonra İletişimi Daralt düğmesine tekrar tıklayın ve son olarak Tamam düğmesine tıklayarak grafiği güncelleyin. grafik eğimini ve perspektifi Veri Kaynaklar›: ‹smi girifl sat›r›na yaz›n ya da tablodaki bir hücreye k›sayol oluflturun. 3B grafi¤in görünümünü de¤ifltirmek: Farenin sağ düğmesini kullanarak grafik alanına tıklayın ve nesne menüsündeki 3B Görünüm komutunu çalıştırın. İlk olarak örnek grafiği tasarlayın. AB / Kadir Tuztafl. Kaynak verisi penceresindeki Seriler kartını aktif hale getirin ve istediğiniz seriyi seçin. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerindeki Eksen kartını aktif hale getirin ve İkincil Eksen seçeneğini işaretleyin.com. Grafik türlerini birlefltirmek: Örneğin bir sütun grafik ile çizgi grafiğini birleştirmek için ilk olarak sütun grafiği oluşturun. veri serilerinin isimleri. Söz konusu ipuçlarını etkinleştirmek için Araçlar/Seçenekler komutunu çalıştırın ve ekrana gelen pencere üzerindeki Grafik kartını aktif hale getirin. Daha sonra söz ko- KONTROL L‹STES‹ » Grafi¤inizi kontrol edin Grafi¤i yazd›rmadan önce afla¤›daki noktalara dikkat etmelisiniz:      Grafik isteklerimi yerine getiriyor Çok fazla ek bilgi yok Do¤ru grafik tipi K›lavuz çizgileri verilerin karfl›laflt›r›lmas›n› kolaylaflt›r›yor De¤er ekseni s›f›rdan bafll›yor Tüm eksenler do¤ru ölçeklendirilmifl Zaman serisi soldan sa¤a do¤ru Tüm parçalar tan›mlanm›fl Basit metinler mevcut Renkler dikkat çekiyor Önden Yerine Yandan Bak›fl: Grafik tüm yönlere döndürülebilir. Tamam düğmesine tıklayarak yapılan değişikliklerin grafiğe uygulanmasını sağlayın. Ad kutusundaki tablo bağlantısı üzerine yazın ve Tamam düğmesine tıklayarak yaptığınız değişiklikleri onaylayın. Ekrana gelen pencere üzerindeki Özel Türler kartını aktif hale getirin ve Kullanıcı Tanımlı seçeneğini işaretleyin. Söz konusu veriler artık ne tabloda ne de grafikte görüntülenmeyeceklerdir. Veri serilerinin ismini de¤ifltirmek: Veri serilerinin isimlerini. Daha sonra her bir veri serisine farenin sağ düğmesini kullanarak tıklayın ve daha sonra Grafik Türü komutunu kullanarak görünümünü çizgi rafik olarak değiştirin.Bunun için grafik alanı üzerine tıklayın ve Araçlar/Seçenekler komutunu çalıştırın. Ön izleme güncel konumu gösteriyor. Ekle düğmesine tıklayarak Özel Otomatik Biçim Ekle penceresini çalıştırın. Buradan veri alanını tekrar seçin. Ekrana gelen pencere üzerindeki Grafik kartını aktif hale getirin ve daha sonra istediğiniz seçeneği işaretleyin. kendiniz için özel bir şablon tanımlayabilirsiniz. Bunun sonucunda Excel sütun veya çizgilere. ktuztas@chip. Hazırladığınız şablon için isim ve açıklama girdikten sonra Tamam düğmesine tıklayarak şablonu oluşturun. üzerine iki kere tıklayarak işaretleyin. Daha sonra farenin sağ basamaklı olarak değiştirebilirsiniz. Veri noktalar›n› tafl›yarak de¤ifltirmek: Değiştirmek istediğiniz değeri. değerleri büyütmek veya küçültmek için kullanabileceğiniz taşıma noktaları ekleyecektir. Tek satır. Verileri engellemek: Grafik üzerinde görüntülenmesini istemediğiniz verileri tablo üzerinden işaretleyin. Grafik şablonları hazırlamak: Birbirine benzeyen çok sayıda grafik oluşturmayı planlıyorsanız.

s Hazırladığınız HTML veya Word dokümanlarını sadece bilgilendirmek amacıyla bir çok kişiye gönderdiğiniz zaman. PDF dosyalarının oluşturulabilmesi için kullanılan Acrobat programının fiyatının çok yüksek olması. Postscript sürücüsü eklemek PDF doküman› yüklemek için ayr›ca bir de Postscript sürücüsüne ihtiyaç vard›r. Yaz›c› Ekleme Sihirbaz› penceresinden “Yerel yaz›c›” seçene¤ini iflaretleyin ve ‹leri dü¤mesine t›klay›n. (HeCHIP-Code WORDTOPDF) 1 Ghostscript ve Gsview kurulumu 2 Word dokümanlar›n› PDF biçimine dönüfltürebilmek için.. ancak üzerinde de¤ifliklik yapamad›¤› dokümanlar›n kullan›m› her geçen gün yayg›nlafl›yor. CHIP | MAYIS 2002 . Daha çok PDF dosyaları (Portable Document Format) olarak bilinen Acrobat dosyaları üzerinde değişiklik yapılamaz. fiayet bu sürücü bulunamazsa daha eski bir model seçmelisiniz. dosya boyutları oldukça küçüktür ve belki de daha da önemlisi ücretsiz Reader programını Adobe web sayfasından (ve eCHIP CD’sindeki Basic Kit bölümünden) ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerindeki Üreticiler listesinden “HP” ve Yaz›c›lar listesinden de “HP Laserjet 6P/6MP Postscript” seçene¤ini iflaretleyin. Bunun için Bafllat/Ayarlar/Yaz›c›lar komutunu çal›flt›r›n ve Yaz›c› Ekle simgesine iki kere t›klay›n. Bu noktada Adobe. son zamanlarda bildiriler ve kullanım kitapçıkları için kullanılan bir standart haline geldi. Ghostscript’i kurmak için EXE dosyas› üzerine iki kere t›klay›n ve daha sonra aç›lan Winzip penceresindeki Setup dü¤mesine t›klayarak kurulumu bafllat›n. ancak bu durumda kullanıcıların pahalı Microsoft Office programlarını kullanmasını engelleyebilirsiniz. Ancak Adobe’un orijinal yaz›l›m› için oldukça büyük paralar yat›rmak gerekiyor. Kurulumu tamamlamak için ilerleyin. Ancak bu dosya türünün en büyük dezavantajı. Daha sonra benzer flekilde GSView program›n› da kurun. Kurulum konumunu belirttikten ve Install Fonts seçene¤ini iflaretledikten sonra Install dü¤mesine t›klayarak kurulumu bafllat›n. Ghostscript ve asl›nda sadece komut sat›r› olarak kullan›labilen Ghostscript uygulamas›n›n grafik arayüzü olarak adland›rabilece¤imiz GSView programlar›n›n yüklenmeleri gereklidir.. CHIP. ilk olarak. bedava PDF dokümanlar› oluflturman›z için bir çözüm sunuyor. Acrobat ürün paleti ile kullanıcıların söz konusu sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bunun için kullanacağınız Ghost Script yazılımları ile Word dosyalarını kısa bir süre içerisinde PDF biçimine dönüştürebilirsiniz. bu belgelerdeki metinlerin değiştirilmeyeceğinden. bilgisayar dünyasında.162 » ALTI ADIMDA KOLAY ÇÖZÜM Word’den Acrobat’a Ücretsiz PDF Doküman› Oluflturmak Adobe’un PDF biçimi sayesinde. PDF. herkesin okuyabildi¤i. Bu yaz›c›y› standart olarak atamay›n ve deneme sayfas› yazd›rmay›n. her programın olduğu gibi bunun da ücretsiz bir alternatifi mevcut. H Burada kullan›lacak olan programlar› eCHIP CD’sinden yükleyebilirsiniz. özellikle sadece bir veya iki kere kullanacağınız bir program için çok pahalı! Ancak. kopyalanmayacağından veya kişilerin kendileri için kullanmayacağından emin olamazsınız. Kurulum esnas›nda sunulan dil seçeneklerinden istedi¤iniz birini seçebilirsiniz. Gerçi Word dokümanlarını şifreleyebilirsiniz. CHIP. Word dokümanlarından PDF biçimlerini nasıl elde edebileceğinizi adım adım anlatıyor.

ps” olarak de¤ifltirebilirsiniz. yaz› tipi gibi ayarlar› de¤ifltirerek PDF belgesi için en uygun de¤erleri elde etmeye çal›flmal›s›n›z. Bunun için Dosya/Yazd›r komutunu çal›flt›r›n ve ekrana gelen pencere üzerindeki Yaz›c› listesinden PostScript yaz›c›s›n› seçin ve Dosyaya Yazd›r seçene¤ini iflaretleyin.ps” uzant›s›na sahip olmas› için dosya ismini “test. Bu dosyay› PDF biçiminde kaydetmek için File/Convert komutunu çal›flt›r›n ve ekrana gelen penceredeki Device listesinden “pdfwrite” seçene¤ini iflaretleyin ve dosyan›n çok yer kaplamamas› için çözünürlük olarak “300” de¤erini seçin. GhostScript DLL ve yaz› tipi dosyalar›n›n yerini belirtmek için Options/Advanced Configure komutunu çal›flt›r›n ve ekrana gelen penceredeki kutulara dosyalar›n bulunduklar› adresleri girin. Söz konusu PDF dönüflüm iflleminin ilk ad›m› olarak biraz önce yükledi¤iniz PostScritp yaz›c›s› yard›m›yla sabit disk üzerinde “. Son olarak OK dü¤mesine t›klay›n ve PDF dosyas›n›n oluflturulaca¤› ismi girin.pdf files with GSview” seçeneklerini iflaretleyerek söz konusu dosyalar›n GSview program› kullan›larak görüntülenmelerini sa¤layabilirsiniz. Dikkat! PDF dokümanlar›ndaki resimlerin kaliteleri kullan›lan yaz›c›ya ba¤l›d›r.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 163 Atölye: Doc’tan PDF’e 3 GSview konfigürasyonu Ghostscript’i kurmufl olman›za ra¤men. gerekli dosyalar›n yerini bulamayabilir. fiayet haz›rlad›¤›n›z PDF belgelerinin kalitesinden memnun de¤ilseniz daha güncel. Ancak oluflturaca¤›n›z PDF dosyalar›ndan maksimum performans elde edebilmek için sayfa büyüklü¤ü. Bu tür bir durumda Gsview’in sa¤l›kl› bir flekilde çal›flabilmesi için söz konusu dosyalar›n yerinin manuel olarak girilmesi gereklidir.ps” uzant›l› bir dosya içerisine yazmal›s›n›z.prn” olan dosya uzant›s›n› “. Tamam dü¤mesine t›kland›¤›nda ekrana gelen pencere üzerinden dosyan›n oluflturulaca¤› yeri ve dosya ismini girmelisiniz. 4 Word doküman› haz›rlamak 6 ‹lk olarak PDF dosyas› olarak kullanmak istedi¤iniz belgeyi Word alt›nda çal›flt›r›n.ps” uzant›l› olarak kaydedemedi¤iniz daha sonra gezgin yard›m›yla “. E¤er doküman içerisindeki tüm sayfalar›n dönüfltürülmesi gerekmiyorsa Pages listesinden de istedi¤iniz sayfalar› seçebilirsiniz.ps” örne¤indeki gibi t›rnak iflaretleri aras›nda yazmal›s›n›z.ps files with GSview” ve “Associate . Söz konusu dosyan›n GSview program› penceresinde aç›lmas› için üzerine iki kere t›klay›n ve File/Open komutunu çal›flt›r›n. ister GSview’da görüntüleyebilirsiniz. bazen Gsview program›. Buradaki dosya iliflkilendirme ve bafllat menüsüne eklenme ifllemleri kurulum program› taraf›ndan otomatik olarak gerçeklefltirilir ancak dört seçene¤inde geri alma fonksiyonu mevcut de¤ildir. 5 GSview ile PDF dönüflümü fiayet dosyay› “. renkli PostScript yaz›c›lar›n› deneyebilirsiniz. CHIP | MAYIS 2002 . Oluflturulacak dosyan›n “. Acrobat Reader ve GSview Art›k oluflturdu¤unuz PDF dosyalar›n›z› ister Acrobat Reader. Kullanmak istedi¤iniz yaz›c›n›n güncel sürücülerini üretici web sayfalar›ndan temin edebilirsiniz. Ayr›ca “Associate .

& 8 9 10 11 12 166 166 167 167 167 13 14 15 16 17 18 19 20 168 168 168 168 169 169 169 169 1 | Windows Me 2 | Windows Me Bilgisayar›m içeri¤ini Bafllat Menüsü’ne eklemek Windows Me’den itibaren Denetim Masası veya Çevirmeli Ağ klasörleri pencere yerine menü olarak görüntülenebiliyorlar. 1 CHIP | MAYIS 2002 . sürücü içeriklerine alt menüler üzerinden eriflebilirsiniz. 2000: Klasör s›rt› etiketlerini yatay yazd›rmak Office: Word’den Excel’e veri aktarmak Outlook 98: Aç›l›fl sayfas›n› HTML kodunda düzenlemek Internet Explorer: IE’nin komple çökmesini engellemek Internet Explorer 5: Tüm S›k Kullan›lanlar’› görüntülemek » OKUR SORULARI DVD Sürücü: Filmin tak›lmas›n› engellemek Notebook: Harici CD. Bilgisayarım simgesini Başlat menüsünde istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. ‹pucu: Küçük bir hile ile Windows Me açılış disketinin DOS komut satırına (DOS moduna) izin vermesini sağlayabilirsiniz. Simgeyi istediğiniz konuma taşıyın ve son olarak farenin düğmesini bırakın. ‹pucu: Bunun için masaüstünde bulunan Bilgisayarım simgesi üzerine tıklayın. Başlat menüsünde Bilgisayarım simgesi için kısayol oluşturma imkanı sunar.7: Web adreslerinin otomatik tamamlanmas›n› engellemek Windows 98: Kay›t Düzenleyicisi Geri Yükleme Taray›c›: HP Scanjet 3200c için alternatif sürücü Sabit Disk: Kaybolan verileri kurtarma CD Yaz›c›: Yaz›c›n›z›n gerçek h›z›na eriflmek 164 164 165 165 165 165 166 Tips Tricks Donan›m ve yaz›l›m sorunlar› bilgisayar kullan›c›lar›n›n günlük hayatlar›n›n bir parças›d›r. Bundan böyle sürücüler üzerindeki klasörler ve içeriklerine Başlat menüsünün alt menüleri olarak ulaşabilirsiniz. CHIP size sorunlar› güvenli bir flekilde çözebilmeniz için önerilerde bulunuyor ve rehberlik ediyor. Farenin sağ düğmesini basılı tutun ve simgeyi Başlat menüsü üzerine taşıyın. Bunun yerine ilk olarak yeni bir açılış disketi hazırlamak isterseniz Başlat/Ayarlar/ Denetim Masası komutunu çalıştırın. Bunun sonucunda Windows Me. sahip olduğu DOS mirasını mümkün olan en iyi şekilde gizlemeye çalışıyor. Bunun için DOS moduna sahip değil ve açılış disketi menüsünde bile “Sadece Komut Satırı” seçeneği mevcut değil.164 ‹PUÇLARI MAYIS 2002 1 2 3 4 5 6 7 » WINDOWS Windows Me: Bilgisayar›m içeri¤ini Bafllat menüsü’ne eklemek Windows Me: Aç›l›fl disketini MS-DOS için de¤ifltirmek Windows 98: Kurulumdaki Scandisk kilitlenmesini engellemek Windows 98: Yaz› tiplerini a¤ sürücüsünden yüklemek Windows 98: Windows Gezgini’nde büyük harfler Windows 2000: ‹stenmeyen sistem donat›lar›n› kald›rmak Windows 98: Kapan›rken Yeniden Bafllat’may› engellemek » UYGULAMALAR Word 97. Bunun için ilk olarak söz konusu açılış disketinin yazma korumasını kaldırdıktan sonra sürücüye yerleştirin. Aynı şekilde Bilgisayarım içeriğine de Başlat menüsü üzerinden erişmek isteyebilirsiniz. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerindeki Program Ekle/Kaldır simgesine iki kere tıklayın ve Program Ekle/Kal- Direkt eriflim: Bilgisayar›m simgesini Bafllat menüsüne tafl›yarak. Aç›l›fl disketini MS-DOS için de¤ifltirmek Windows Me.Yaz›c› ba¤lant›lar› Ses Düzenleme: Minidisk üzerinden ses iflleme Netscape 4.

Disketi sürücüye yerleştirdikten sonra CONFIG. Bilgisayarı MS-DOS modunda başlatır” satırını ekleyin. ‹pucu: Bu durumla. Şayet Yazı Tipi Ekle penceresi üzerinde bir ağ sürücüsü yerine adres olarak yerel bir sürücü veya disket adresi girecek olursanız Windows yüklemek istediğiniz yazı tipini anında bulacaktır. Yerden tasarruf etmek için söz konusu bölümü tamamen kaldırmalısınız. Bundan böyle bilgisayarınızı yeni açılış disketi ile çalıştırdığınızda “Bilgisayarı MS-DOS modunda başlatır” satırı Windows Me açılış menüsünde ekrana gelecek ve bu sayede Me altında bile MS komut satırı ile çalışabileceksiniz.cpi) install=mode. İsterseniz söz konusu TTF dosyasını gezgin yardımıyla direkt olarak “Yazı Tipleri” klasörüne de kopyalayabilirsiniz.com -> tr. Windos Gezgini yanlış gösterir. Ekrana gelen ve Yüzey taraması isteyip istemediğinizi soran mesaja “Evet” üzerine tıklayarak olumlu cevap verin. Aksi takdirde yazı tipi dosyasının kullanılamadığına dair hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz.sys install=sommand.com con cp –> select=850 install=keyb. Bu CHIP | MAYIS 2002 . istediğiniz yazı tipini Denetim Masası’ndaki Yazı Tipleri simgesine iki kere tıklayarak veya gezgin üzerinden yüklediğiniz zaman karşılaşırsınız.CAB arşiv dosyasından çıkartmalısınız. Son olarak bir açılış disketi oluşturmak için Disket Oluştur düğmesine tıklayın. Aç›kça göremiyor: Denetim Masas› varolan TTF dosyalar›n› a¤ üzerinden yüklemek istemezse. Bunun için ilk olarak bir ağ sürücüsü üzerinde bulunan yazı tipi dosyasını sisteminizdeki yerel bir sürücü veya disket üzerine kopyalayın. geçerli bir yazı tipi bulunamadığı uyarısı veriyor. Daha sonra “Sadece Komut İstemi” seçeneğini çalıştırın. Windows 98 kurulumu tamamlanamıyor ‹pucu: Scandisk aracını. Dosyaları gezgin penceresin görmenize ve gerekli haklara sahip olmanıza rağmen Windows. Üzerinde değişiklik yaptığınız dosyayı disket üzerine tekrar kaydederek yeni açılış disketinizi çalışır hale getirebilirsiniz.. Şayet Scandisk’in Windows 98 kurulumu sırasında neden kilitlendiğini görmek isterseniz. Ancak Windows Gezgini buna rağmen Windows’un standart Büyük/Küçük harf kurallarını uyguluyor. Windows 98 kurulumunu “setup /ih” komutunu kullanarak çalıştırın. Scandisk çalışmasını tamamladıktan mevcuttur. 3 | Windows 98 sonra bilgisayarı yeniden çalıştırın ve “setup /is” komutunu kullanarak Windows 98 kurulumunu başlatın.exe /1 4 | Windows 98 Yaz› tiplerini a¤ sürücüsünden yüklemek TrueType yazı tiplerini Denetim Masası veya Explorer yardımıyla bir ağ sürücüsünden yükleyebilirsiniz. Kurulumdaki Scandisk kilitlenmesini engellemek Windows 98 kurulumu esnasında Scandisk çalıştığında kurulum işlemi kilitleniyor. Daha sonra komut satırına “Scandisk” komutunu girin ve [Enter] tuşuna basarak çalıştırın. Buradaki /is” parametresi sayesinde kurulum sırasında Scandisk çalıştırılmayacaktır. Bu görünümü düzeltmek için Windows Gezgini penceresinde Araçlar/Klasör Seçenekleri/Görünüm kartını aktif hale getirin ve burada bulunan. Daha sonra dosyanın en sonuna “[MSDOS]” adında bir başlık ekleyin ve altına aşağıdaki satırları girin: [MSDOS] install=mode.AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 165 Tips&Tricks » Windows dır Özellikleri penceresindeki Başlangıç Disketi kartını aktif hale getirin. Yazı tipinin yüklenmesi için ağ üzerinde kullanılabilecek farklı çözümler 6 | Windows 2000 ‹stenmeyen sistem donat›lar›n› kald›rmak Windows 2000 kurulumu sırasında hangi bileşenlerin sisteminize kurulacağını tam olarak belirleyemezsiniz. yerel sürücüleri kullanmak zorunda kalabilirsiniz.SYS sistem dosyasını istediğiniz herhangi bir editör yardımıyla açın ve “[Menu]” başlığının altındaki “menuitem= QUICK. Windows 98 kurulumuna başlamadan önce MS-DOS komut satırını kullanarak çalıştırın.INF dosyası bulunur.cab scandisk.keyboard. Bu sayede Scandisk ön planda çalıştırılacak ve böylece sonuçları direkt olarak görebileceksiniz. dosya isimlerinin büyük harfle görüntülenmesini sağlayan seçeneği işaretleyin. Örneğin oyunlar gibi gereksiz programları Denetim Masası’nı kullanarak kaldıramazsınız.com con cp -> prepare=((850) ega. 4 5 | Windows 98 Windows Gezgini’nde büyük harfler İsimlendirirken büyük harflerden de faydalandığınız yeni dosya ve klasörler oluşturdunuz.com a:\” komutunu kullanarak EBD. Ağ üzerinden yazı tipi yükleme işlemleri için genellikle yerel sürücülerin kullanılmaları gereklidir.ebd. Scandisk aracı disket üzerinde ayrı bir dosya olarak bulunmadığı için ilk olarak “extract . Bilgisayarı minimum konfigürasyonla başlatır” satırından sonra “menuitem= MSDOS. ‹pucu: “C:\WINNT\INF” klasörü içerisinde SYSOC. Bunun için bilgisayarı Windows açılış disketi kullanarak yeniden çalıştırın ve Windows 98 açılış menüsü ekrana gelene kadar [Ctrl] tuşuna basılı tutun. ‹pucu: Windows 98’in dosya isimlerini kendi içerisinde doğru yazım şekline göre kullanmasına rağmen.

Son olarak sayfa biçimi açılır listesinden yatayı seçin ve oluşturduğunuz yeni etiket biçimi için Etiket adı kutusuna bir isim girin. ‹pucu: Windows 98 SE kapanırken çeşitli sorunlara neden olabiliyor. Kafa üstü: Standart etiket tiplerini yatay olarak yazd›rabilmek için tan›ml› ayarlar› de¤ifltirmelisiniz. Son olarak yaptığınız değişiklikleri kaydederek dosyadan çıkın.dll. OcEntry. 8 | Word 97. Bu ayarları kullanarak klasör etiketlerini yatay olarak yazdırabilirsiniz.dll. Ekrana gelen pencere üzerindeki listeden Donatılar’ın ayrıntılı görünümünü aktif hale getirin ve sisteminizden kaldırmak istediğiniz bileşenleri işaretleyin. Bundan böyle istediğiniz zaman kullanabileceğiniz etiket şablonunu bitirmek için Tamam düğmesine tıklayın.Ancak klasör sırtlarında kullanılmak üzere sunulan tüm etiketler sadece dikey olarak yazdırılabilirler.hide. İkinci adım olarak da biraz önce kaydettiğiniz metin dosyasını Excel ile açmalısınız.games. Bu satırlarda bulunan “hide” seçeneklerini kaldırın Bunun sonucunda satırlar “Games=ocgen.games. OcEntry. Şimdi Denetim Masası’nda bulunan Program Ekle/Kaldır simgesine iki kere tıklayın ve Windows bileşenlerini değiştirmek için bir sonraki karta geçin. Burada bulunan hızlı kapanma özelliğini devre dışı bırakan seçeneği işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. 7 | Windows 98 Kapan›rken yeniden bafllatmay› engellemek Windows’u normal bir şekilde Başlat menüsünden kapatmak istiyorsunuz ve bilgisayarı artık kapatabileceğinize dair mesajın ekrana gelmesine rağmen sistem yeniden çalıştırılıyor. Metin Alma Sihirbazı’nın ilk penceresinde bulunan “Özgün veri türü” başlığı altındaki sabit genişlikli seçeneğini işaretleyin ve İleri düğmesine tıklayın.. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerindeki tüm değerleri bir yere kaydedin. Belgeyi sütunlara bölmek için uygun iflareti ise deneyerek bulabilir veya kendiniz ay›rabilirsiniz. 2000 Klasör s›rt› etiketlerini yatay yazd›rmak Word. Daha sonra aşağıdaki alan çiftlerindeki değerle- ri birbirleri ile değiştirin: “Üst boşluk” ve “Yan boşluk”. Burada her iki virgülün de bulunduğuna dikkat etmelisiniz. Bu esnada sizi. tarih ve açıklama bulunan Word dokümanındaki sayı kısımlarını Excel’e aktarmak istiyorsunuz. Bunun sonucunda ekrana gelecek bir sihirbaz size yardımcı olacaktır.inf. “Yatay sayı” ve “Dikey sayı”. “Etiket yüksekliği” ve “Etiket genişliği”. Ancak siz etiketleri yatay biçimde yazdırmak istiyorsunuz. kullanıcılarına önceden tanımlanmış çok sayıda etiket şablonu sunar.inf. Şayet istediğiniz etiketleri liste içerisinde bulamazsanız Diğer başlığı altındaki etiketleri de incelemelisiniz. İlk olarak Araçlar/Zarflar ve Etiketler komutunu çalıştırın. artık kullanılamaz hale gelen “Dikey aralık” kutusundaki eski değeri artık etkin hale geçen “Yatay aralık” kutusuna girin. Ancak bu sorun normalde Windows konfigürasyon 9 CHIP | MAYIS 2002 .Bu başlığın altında örneğin “Games=ocgen. Bunu takip eden Al›flverifl: Excel’in sihirbaz› sayesinde Word belgelerindeki veriler Excel tablolar›na rahatl›kla aktar›labilirler.7” programı “msconfig” ile çözülebilir.7” gibi satırlar bulunur. Bunun için Başlat/Çalıştır/msconfig/Tamam komutunu çalıştırın ve ekrana gelen pencere üzerindeki Genel kartını aktif hale getirdikten sonra Gelişmiş düğmesine tıklayın. biçim özelliklerinin kaybolacağına dair uyaran mesaja ise Evet cevabını verin. Daha sonra. 8 örneğinde olduğu gibi görünmelidirler.166 dosyayı bir editör yarımıyla açın ve bunun içerisinde bulunan “old base components” başlığını arayın. Bundan böyle sisteminiz kapanırken yeniden başlatılmayacaktır. ‹pucu: Bunun için Word ile beraber sunulan dikey etiketlerin ayarlarından faydalanabilirsiniz. İstediğiniz etiketi seçtikten sonra Yeni Etiket düğmesine tıklayın. Söz konusu sorunun birçok nedeni ve buna bağlı olarak da bir çok çözümü olabilir. 9 | Office 97/2000/XP Word’den Excel’e veri aktarmak Her satırında sırasıyla bir sayı. ‹pucu: İlk olarak söz konusu Word dokümanını Dosya/Farklı Kaydet komutunu kullanarak “Salt metin” biçiminde bir metin dosyası olarak kaydetmelisiniz. ekrana gelen pencere üzerindeki Etiketler kartını aktif hale getirin ve buradaki Seçenekler düğmesine tıklayın. Daha sonra “Etiket ürünleri” ve “Ürün numarası” açılır listelerini kullanarak istediğiniz etiket şablonunu seçin.

birinde yaşanan kilitlenme diğerlerini etkilemeyecek ve böylece zaman ve veri kaybı yaşanmayacaktı. Eğer isterseniz “Sütundan veri alma seçeneğini işaretleyerek diğer sütunların Excel’e aktarılmasını engelleyebilirsiniz.htm” biçiminde girin. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerindeki Gelişmiş kartını aktif hale getirin ve bura- Aç›l›fl sayfas›n› HTML kodunda düzenlemek ‹pucu: Outlook 98’in açılış sayfası HTML biçiminde olmasına rağmen içerisinde değişiklik yapmak. ‹pucu: Hemen hemen tüm kullanıcılar kilitlenen tek bir Internet Explorer penceresinin download’lar da dahil olmak 11 Herkes kendi için: Kay›t Düzenleyicisi’nde yap›lan bir de¤ifliklik ile farkl› IE görevleri açmaktan kurtulabilirsiniz. özel) otomatik ayırma işlemini için kullanılacağını belirleyebilir ve sonuçlarını inceleyebilirsiniz. ‹pucu: Tüm adreslerin anında görüntülenebilmesi için Araçlar/Internet Seçenekleri komutunu çalıştırın. üzere tüm programı çökertmesinden şikayetçilerdir. virgül. İstediğiniz sütunları ve bunların biçimlerini ayarladıktan sonra Son düğmesine tıklayarak aktarma işlemini bitirebilirsiniz. Sayfa üzerinde değişiklik yapmak için. çük bir değişiklik yaparak da bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. OUTLWVW. Başlat/Çalıştır/Regedit/Tamam komutunu çalıştırın ve açılan Kayıt Düzenleyici penceresi içerisindeki “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsof\Office\8. noktalı virgül. gerekli HTML dosyası bulunamadığı için mümkün değildir. Bu sayfayı düzenlemek için normalde “Program Files\Microsoft Office\Office” klasörü içerisinde bulunan OUTLWVW. standart biçimini kullanarak Excel’e aktarabilirsiniz.AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 167 Tips&Tricks » Uygulamlar pencerede söz konusu ayırma çizgisini yerleştirmelisiniz.htm”) girin. Şayet her bir pencere ayrı bir görev olarak açılsaydı. programın tamamen çökmesine ve hatta tek bir pencere ile yetinmeyen dağınık bir sörfçü iseniz tüm sistemin çökmesine neden olabilir. Bu dosyanın bulunduğu konumun adresini not alın ve daha sonra Internet Explorer’ı çalıştırın. Buradan hangi noktalama işaretlerinin veya karakterlerin (Kesme. Bu anahtar altına “Url” isminde yeni bir dize değeri oluşturun.dll/outlook. adresi kendi sisteminize uygun olarak değiştirmelisiniz. Geri kalan öğelerin görüntülenmesi için ok simgesine tıklanması gereklidir. Bu adres çağrıldığı zaman Internet Explorer penceresinde “Outlook Bugün” sayfası ekrana gelecektir.//c:/Program Files/Microsoft Office/Office/outlook.Anacak her bir pencere için ayrı bir Internet Explorer görevi çalıştırmak yerine Kayıt Düzenleyicisi içerisinde kü- daki listede Tarama başlığı altında bulunan “Kişiselleştirilmiş Sık Kullanılanlar menüsünü etkinleştir” seçeneğindeki işareti kaldırın.DLL dosyasının konumunu bildiren adresini “res://c:\Program Files\ Microsoft Office\Office\outlwvw. Artık Outlook’un açılış sayfası olan “Outlook Bugün” Frontpage veya WordPad gibi bir editör kullanılarak düzenle- IE’nin komple çökmesini engellemek Bir tane Internet Explorer penceresinin kilitlenmesi. Eğer bu adres sisteminizde farklılık gösteriyorsa. Şayet doğru ayırma işaretini bulduysanız bir sonraki adıma geçmek için İleri düğmesine tıklayın. CHIP | MAYIS 2002 .DLL dosyasını aratın. 12 | Internet Explorer 5 10 | 11 Outlook 98 | Internet Explorer Kilitlenmeler Tüm S›k Kullan›lanlar’› görüntülemek Eğer Internet Explorer penceresinde Sık Kullanılanlar menüsünü açacak olursanız program sadece en son kullanılan adresleri görüntüler. Internet Explorer’ın yapılan değişikliği algılaması ve tüm Sık Kullanılanlar öğelerini görüntülemesi için programı kapatıp yeniden çalıştırmalısınız. kullanılan DLL dosyasının bulunduğu klasörün içerisine kaydedin. Son adımda her bir sütun için kullanmak istediğiniz veri biçimini belirleyebilirsiniz. Değişiklik yapılıktan sonra sayfanın yeni halini Outlook içerisinde kullanabilmek için Kayıt Düzenleyici’sinin derinliklerinde küçük değişikliklerin yapılması gerekmektedir.0\Outlook\Today” anahtarını aktif hale getirin. Şayet söz konusu anahtar ve veriyi göremiyorsanız kendiniz oluşturmalısınız. Ekrana gelen pencere üzerindeki “HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\BrowseNewProcess” anahtarını aktif hale getirin ve burada bulunana aynı isimli verinin değerini “No” olarak değiştirin. boşluk. Adres çubuğuna biraz önce not aldığınız. Örneğin birinci sütundaki sayıları. Burada kullanılan “Outlook Bugün” sayfasının kendisine ait bir dosyası yoktur ve bir DLL dosyası içerisine gizlenmiş olarak saklanır. nebilir. Eğer Office bilgisayarınızda farklı bir dizin içindeyse burada verilen adresi kendi sisteminize uygun olarak değiştirin. Buraya değer olarak kaydettiğiniz dosyanın konumunu gösteren adresi (“file. İlk olarak Kayıt Düzenleyicisi’ni çalıştırmak için Başlat/Çalıştır komutunu çalıştırın ve ekrana gelen pencere üzerindeki Aç kutusuna “Regedit” yazdıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın.

Ancak minidisk yerden tasarruf sağlayan bu kayıt işlemi için ATRAC3 adında bir teknikten faydalanıyor. monitörünüz mü titriyor. Daha sonra ise sistemi güvenli kipte açın ve aygıt yöneticisinden başarısız sürücü yüklenmelerini silin.04’e yükselttim) yüklü. sistem dosyalarının bozulması ya da gerekli ayarlarının doğru yapılamamasıdır. 14 | Notebook USB Portlar› Harici CD yYaz›c› ba¤lant›lar› Soru: Dell Latitude CPx 750J notebook'um Windows 98 SE ile sorunsuz çalışıyor. Buradaki DMA seçeneğinin işaretli olmasına dikkat edin. İlk olarak notebook’un BIOS’una girip USB portlarının aktif (Enable) olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bunlardan en çok rastlanan. Son olarak DVD sürücünüzün sabitdiskten ayrı bir kablo ile Secondary Master olarak bağlı olmasına dikkat edin. Bu esnada yüklemeye çalıştığınız cihazı da silmenizde fayda var.Sorular›n›z› yardim@chip. Cevap: Bu sorun birçok nedenden kaynaklanabileceği için çözüme adım adım yaklaşmakta fayda var. İlk olarak Aygıt Yöneticisi listesindeki CD-ROM başlığı altındaki DVD sürücünüzü seçtikten sonra Özellikler düğmesine tıklayın ve ekrana gelen pencere üzerindeki Ayarlar kartını aktif hale getirin. Sait Terekli Cevap: Sisteminizin kilitlenmesine yol açan birden çok neden olabilir. Son olarak birden çok USB aygıtına sahipseniz bu cihazı USB Hub’tan ayırmanızda fayda var. Dolayısıyla sorununuz büyük bir ihtimalle USB portları ile ilgili. Sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak sistem dosyalarında herhangi bir sorun olmadığını varsayıyoruz. Geçen aylardaki en ilginç olaylar ve çözümlerini burada okuyabilirsiniz. Fakat bu takılma DVD'nin DMA’sını açtığımda azalıyor. Bunun sonucunda ekrana gelen CHIP | MAYIS 2002 . Windows’unuz zamanla çöküyor mu? CHIP Hotline çözümünü biliyor.7 Web adreslerinin otomatik tamamlanmas›n› engellemek Soru: Netscape’in yazmak istediğim web adreslerini otomatik olarak tamamlamaya çalışmasını nasıl engelleyebilirim? Ahmet Durgun DMA eriflimi: DVD film izleme zevkinizin bozulmamas› için DMA baflta olmak üzere çeflitli ayarlar›n yap›lmas› gereklidir. Çünkü Primary Slave olarak sabit disk ile aynı kablo üzerine bağlanan sürücülerde bu tür takılmalar meydana gelebilmektedir.tr adresine bekliyoruz. MD çalıcının (analog) Line Out çıkışını bilgisayarın Line In girişine bağlayarak klasik ses kaydı yapmaktır. 15 | Ses Düzenleme Sony Minidisk Minidisk üzerinden ses iflleme Soru: Sony MD-700 modeli aynı zamanda MP3 dosyalarını da kullanabilen taşınabilir bir minidisk çalıcı. Daha sonra sistemin performansı açısından kullandığınız DirectX ve ekran kartı sürücülerini güncellemenizde fayda vardır.com. Notebook'umu çalıştırdığımda kilitleniyor ve açılmıyor. | DVD Sürücü Tak›lmalar Filmin tak›lmas›n› engellemek Soru: DVDPioneer 106s’ı yeni aldığımda film izlerken "takılma" oluyor PentiumIII 800. Bu nedenle MD üzerinde kayıtlı olan parçalar dijital olarak okunamıyorlar. Sisteminizi tekrar çalıştırdığınızda söz konusu cihazı rahatlıkla tanıtabilirsiniz.02 (internet’ten 4. Bu nedenle MD üzerinde kayıtlı parçaları PC’ye aktarabilmek için yapılabilecek tek şey. 15 Cevap: Bunun için Netscape penceresinde Edit/Preferences komutunu çalıştırın ve kategori listesindeki Navigator üzerine tıklayın. Gerekli sürücüler ve Adaptec CD Creator 4. 16 | Netscape 4. Acaba MD üzerinde kayıtlı bulunan parçalar da benzer şekilde direkt olarak PC’ye aktarılabilirler mi? Adem Tortop Cevap: USB üzerinden PC’ye bağlanan MD-700 sadece. Geforce256ve 128 MByte hafızaya sahibim. örneğin internetten temin edilen veya kendi oluşturduğunuz MP3 dosyalarını alabiliyor ve daha sonra bunları ek bir yazılma ihtiyaç duymadan kaydedebiliyor.178 168 Okurlar Soruyor @ 13 Yaz›c›n›z çal›flmamak için grev mi yap›yor. Yeni aldığım Traxdata Mini CDRW 4x4x24 CD yazıcıyı USB üzerinden notebook'uma bağlıyorum. CD yazıcımı henüz tam olarak kullanamadım.

Ama kontrol işleminden sonra yazma hızı da düşeceğinden süre de artar. Sonuç itibariyle ne yaparsam yapayım 32x hızında CD yazmayı başaramadım.download. Ama bu programın tam olarak çalışabilmesi için orijinal olması gerek.çözülmedi. Beraber sunulan yazılımlar da HP tarafından kullanıma sunulan Windows 2000 güncellenmesinin kullanılmasına izin vermiyorlar. Ama üzülmeyin bunun da bir çözümü var. 19 | Sabitdisk Dosya Kurtarma Kaybolan verileri kurtarma Soru: Bilgisayarıma taktığım başka bir sabitdiskte partisyon oluşturmaya çalışırken asıl kullandığım sabitdiskimin birinci DOS bölümünü sildim. Özellikle OEM CD medyaları bu alanda başarısızlar. verileri tam olarak silmez. Diski biçimlendirmemiş olmama CHIP | MAYIS 2002 . rağmen hiçbir bilgiye ulaşamıyorum. Çünkü.com sitesinden bulabileceğiniz EasyRecovery programı ile sorununuzu çözebilirsiniz. Yaklaşık 2 dakika süreceğini düşünmeniz yanlış. Ancak yeni DOS bölümü oluştururken farkına vardım ve o an bilgisayarı yeniden kapattım. Burada bulunan Clear History düğmesine tıklayarak da geçmiş bilgilerini anında silebilirsiniz. Yani hızın iki kat artması zamanın da yarıya düşmesi anlamına gelmiyor. işletim sistemi. 20 | CD Yaz›c› Yazma H›z› Yaz›c›n›z›n gerçek h›z›na eriflmek Soru: Yeni aldığım LG 32x CD ReWriter ile Easy CD Creator 5. Aksi takdirde sadece kurtulacak dosyaları görebilirsiniz ama kurtarma işlemini yapamazsınız. çalıştırdığınızda ekrana gelen pencere üzerinde sistemi geri yüklemek için bir seçenek göreceksiniz.01 programını kullanarak CD yazıyorum. www. Cevap: Bu ve benzeri CD yazıcıları yüksek hızda yazdırabilmek söylendiği kadar kolay değil. Astra 1220P için Windows 2000 sürücülerini sisteminize yüklediğinizde HP 3200c tarayıcınızı da Windows 2000 altında sorunsuz bir şekilde kullanabildiğinizi göreceksiniz. Kay›t Düzenleyicisi’ni geri yüklemek Soru: Windows 98 sisteminde Bilgisayarım simgesine sağ tuşla tıklayıp. Aycan Topar 17 | Windows 98 Cevap: Haklısınız hatanız gerçekten çok büyük. Bunun için Başlat/Çalıştır komutu ile ekrana gelen pencere üzerindeki Aç kutucuğuna “msconfig” komutunu yazıp Cevap: Bunun için www. Nedeni. Bunun yerine sadece verileri değiştirir.A K T Ü E L » K A P A K » D O N A N I M » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 169 Tips&Tricks » Okur Sorular› CHIP Cevapl›yor penceredeki “History” başlığı altından kayıtlı web adreslerinin ne kadar süre saklanacağını ve daha sonra otomatik olarak silineceğini belirleyebilirsiniz. Burada bulunan “Clear Location Bar” düğmesine tıklayarak da web adresleri hakkında toplanan tüm bilgileri silebilirsiniz. Web adreslerinin otomatik olarak tamamlanması ise bunun hemen altında bulunan Location Bar History başlığı ile ilgilidir. Diğer sekmeler maalesef görünmüyor. Bu sayede sisteminizin performansını arttırabilirsiniz. Sistem donanımlarımın bazı sürücülerini acilen tekrar yüklemem gerekiyor ve bunu yapamıyorum. Başka bir marka ve modele ait sürücüler kurmuş olmanıza rağmen sahip olduğunuz tarayıcının tüm özelliklerini kullanabilirsiniz. sisteminizi geri yüklemeniz gerekecek.umax. Daha sonra bilgisayarı yeniden çalıştırdığınızda sorun devam ediyorsa. piyasada bulunan CD’lerin yüksek hızları desteklememesi. Buna ek olarak CD yazma programları da önce CD medyayı kontrol ederler ve uygun bir hızla yazmaya başlarlar. Astra 1220P için hazırlanan Windows 2000 sürücüsünü bilgisayarınıza kaydedin ve daha sonra yüklemeye başlayın. Hasan ÇOLPAN 18 | Taray›c› Alternatif Sürücü HP Scanjet 3200c için alternatif sürücü Soru: Sistemimi Windows 2000’e yükselttiğimden beri Hewlett Packard 3200c tarayıcım çalışmıyor.com sayfasından Umax Astra 1220P için sunulan sürücüleri yükleyebilirsiniz. Burada doğru orantı yerine daha çok eğrisel bir artışı göz önünde bulundurmanızda fayda var. Dolayısıyla aslında sildiğinizi düşündüğünüz bir çok veriyi kurtarabilirsiniz. Kayıt Düzenleyicisi’ni geri yükledikten sonra bu yazılımları Denetim Masası’ndaki Program Ekle/Kaldır simgesini kullanarak sisteminizden silmelisiniz. Ama bu ayarları üstün körü yaparsanız bu tür sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ama üstüne bir kayıt işlemi yapmadığınızı varsayarsak. Derginizin mart sayısı CD'sinde vermiş olduğunuz ''Tweakme Gold'' ve/veya ''Flexy'' isimli programlar buna sebep olabilir mi? Kayıt Düzenleyicisi’nin yedeğini daha önce almıştım ve geri yüklediğim halde sorun çözülmedi. Ancak yine de Hewlett Packard yeni ve sorunsuz bir güncelleme çıkarttığında orijinal sürücülerin yüklenmesinde fayda vardır. Ancak kaba bir hesapla normalde yaklaşık olarak 2 DK’da bitmesi gereken işlem toplam 16 dakika sürüyor. 32 hızda 3 ile 4 dakika arasında CD’leri yazarsınız. Buradan sisteminizin en son ve temiz hali ile geri yükleyebilirsiniz. Cevap: Tweak-me Gold ve Flexy gibi yazılımlar ile sistem dosyaları değiştirebilirsiniz. özelliklerine baktığımda karşıma sadece “Genel” ve “Başarım” sekmeleri çıkıyor.

Örne¤in. Bunun için Peek a Booty. Bearshare veya WinMX istemcilerinde oldu¤u gibi. web sayfalar›n› direkt olarak web’den almak yerine çok say›da bilgisayar üzerinden temin ediyor. sorgular›n merkezi bir sunucuda düzenlendi¤i Napster’dan farkl› olarak. dosya paylafl›m arac› Gnutella gibi bir merkezle ba¤lant› kurmadan çal›fl›yor. k›sa bir süre önce ihtar mektuplar› ald›lar. iç yaz›flmalar›n› bir Peer to Peer istemci üzerinden gerçeklefltirmeyi planl›yor. yani internetteki bir santral noktas› ile ba¤lant› kuruyor ve flifrelenmifl bir sorgu gönderiyor. bunu P2P a¤› içerisindeki baflka bir bilgisayara gönderiyor ve bundan ald›¤› bilgileri de sorguyu gönderen browser’a aktar›yor. Yani söz konusu bilginin sansürlenmesi mümkün de¤il. müflterilerinin ziyaret ettikleri sayfalar›n kayd›n› 80 gün tutmak zorundalar. Ancak Peer to Peer üzerinden dosya paylafl›m›n›n da eksikleri mevcut: Sunucular. Morpheus. Böylece Peer to Peer kendi baflar›s›n› kendisi engelleyebiliyor. File Sharing hizmetlerinden faydaland›klar› için. Sörfçüler. istemci (Client) program›n› indirmek. fiifreli iste¤i alan bilgisayar. P2P a¤lar›n kolayl›klar›ndan genifl topluluklar da faydalanmak istiyorlar. zaferini kutluyor. dosyalar›n› birbirlerini tan›madan de¤ifltirebiliyorlar. Peek a Booty. Ancak bu yaz›l›m herhangi bir dosya paylafl›m›na izin vermedi¤i ve a¤›n çal›flmas›n› etkiledi¤i için. KaZearch istenen sorguyu sadece tek bir santrale de¤il. KaZaA ve Grokster istemcilerinin temelini teflkil eden Fast Track a¤›nda dosya arayabiliyor. Bunun için gerekli olan tek fley bir istemci ve internet ba¤lant›s›. bir dal. Sörfçülerin internette s›n›rs›z olarak gezinmek için yapmalar› gereken tek fley. P2P a¤larda art›k herhangi bir istemciye gerek kalmadan da arama ifllemi gerçeklefltirmek mümkün. KaZearch arama motoru. Amerikan ilaç devlerinden GlaxoSmithKline. Hacker’lar böylece totaliter rejimlerde yaflayan sörfçülerin de sansürlenen web sayfalar›nda rahatl›kla gezinmelerini sa¤lamak istiyorlar. Art›k sansürlenemeyen bir browser mevcut. ‹çerikler merkezi bir sunucu üzerinde tutulmad›klar› için de kayna¤›n takip edilmesi mümkün olmuyor. uzun süren çal›flmalar sonras›nda internet sansürünü ortadan kald›racak olan ilk Peer to Peer Browser “Peek a Booty”yi kullan›ma sundu. . a¤ içerisindeki tüm bilgisayarlara gönderiyor. Almanya’n›n önde gelen sunucular›ndan T-Online müflterileri.170 ‹Ç‹NDEK‹LER 174 176 192 200 204 Internet Servisleri: Online hizmetler Web’deki Ücretsiz Kaynaklar: Ücretsiz download ve bilgiler Verilerin Dayan›kl›l›¤›: Veri tafl›y›c›lar›n evrimi Online Tatil Siteleri: Rezervasyonu flimdiden yap›n Mailing Listeleri: Kendi posta listenizi oluflturun internet CHIP | MAYIS 2002 Noktadan Noktaya A¤lar Sansürsüz Sörf Keyfi MP3 paylafl›m› ile karfl›m›za ç›kan Napster’›n çal›flma prensibi. Browser. s Hacker grubu “Cult of the Dead Cow” (cDc). dosya paylafl›m sistemini olumsuz yönde etkiliyor.

Sadece “Internet Protocol Version 6” (IPv6) sanal dünyadaki yer darl›¤›n› engelleyebilir. bir baflar›ya daha imza atmak üzere.9 milyon TL 155 milyon TL ttnet. Meclise gelen yeni RTÜK yasas› ile.tr (212) 336 1919 % D‹J‹TAL K‹TAP E-book okuyor musunuz? Okumuyorum S›n›rs›z internet 1 ay 15 milyon TL 3 ay 36 milyon TL 12 ay 119. Ancak BSA temyize gidecek. Ancak yasan›n son halinde “sadece yalan haber. 3 ayl›k pro p.int 4 milyonTL 12 milyon TL 29 milyon TL 75 milyon TL tr.net. BSA.net (312) 295 9000 7. Internet adresleri flu anda kullan›lan 4 versiyon numaral› protokole göre birbirlerinden nokta ile ayr›lan maksimum üç basamakl›. iftira.tr (212) 444 0145 6 milyon TL 14 milyon Tl 24 milyon TL 36 milyon TL 6 milyon TL 14 milyon TL 24 milyon TL 36 milyon TL turknet turk.to” Redirector’›n› arama çabas› bofla ç›kt›.tr ! IN & OUT PC’den okuyorum n ! PDA’dan okuyorum Kontür Yüklemek Ön ödemeli telefon hatt› sahipleri.ultra 1 ay 24 milyon TL Veezy mono p.kick-me.19. 12 ayl›k e-kolay 10 saat f›st›k 1 ay s›n›rs›z 3 ay s›n›rs›z 12 ay s›n›rs›z trnet ayl›k s›n›rs›z y›ll›k s›n›rs›z saatlik ba¤lant› iflnet s.chip.to 2005 Y›l›n›n Net Protokolü Yap›lan araflt›rmalara göre 2005 senesinde internet adresleri (IP) çok azalacak. Bundan iki gün sonra da resmi versiyon geldi.com (212) 413 1414 p›nda taktir toplayan bürokrasimiz. Bilgi için: http://europa.optima 1 ay 15 milyon TL net. bundan böyle 12 milyon TL 30 milyon TL 100 milyon TL e-kolay.to” gibi redirector yani yönlendirici kullan›c›lar›. Pahal› DivX 5’in Golden Master CD’si (Program kodunun bulundu¤u ilk CD) ve son model bir PC müzayade evi eBay taraf›ndan 6400 dolardan aç›k artt›rmaya ç›kar›ld›.com (212) 478 0478 Korsan Kopyalar V6 ‹nternet Protokolü Korsan Avc›lar› için Servis Yaz›l›m üreticileri taraf›ndan haklar›n› korumak için kurulan Business Software Alliance’›n (BSA) bir dilekçe ile “kick-me. 1 ayl›k eko p.25 $ ifl. Sansür Kullanc›lar›n hangi sitelere girip giremeyece¤inin belirlenebilece¤ini sananlar›n sansür giriflimleri insanlar›n tepkisini çekiyor. bu rakam çok düflük.000 TL anet.7 milyon TL %61 24% %32 14% %4 %3 0 15 20 35 50 Kaynak: www. hatta ülkesini zenginlefltirmek isteyen yerli yabanc› her türlü giriflimciyi.5 $ 75 $ 0. bu araflt›rma s›ras›nda web yönlendiricisinin korsan kopyalar›n kullan›m›n› destekledi¤ini gösteren kan›tlar bulmak istiyor.213 gibi dört say›dan meydana geliyor.net (212) 444 0077 net.tbmm.com. standart versiyonu ücretsiz olarak da¤›t›l›rken daha fazla seçene¤e sahip olan Pro versiyonu 30 dolardan sat›lacak. suç” oluflmas› durumunda bas›n yasas›na dahil edilip cezaland›r›lacak web sitelerine 10 milyar TL’den bafllayan inan›lmaz cezalar öngörülürken. DivX 5’deki en önemli yenilikler ise AMD ifllemci deste¤inin iyilefltirilmesi ve videolar›n DivX biçimine daha h›zl› dönüfltürülebilmesi. gazete bayilerine koflturmak yerine internet üzerinden kontür yüklemeye bafllad›lar. Bu arama dilekçesi bir ‹sveç mahkemesi taraf›ndan ret edildi. yarg›lanman›n mümkün olabilmesi için de sitenin kay›tlar›n›n resmi makamlar taraf›ndan zapta geçirilmesi gerekecek. CHIP | MAYIS 2002 . paket 1 ay 3 ay 6 ay 12 ay kontürlü saatlik anet vezy. 234. DivX5’in. Ancak yak›n gelecekte yeni jenerasyon cep telefonlar›n›n ve hatta web buzdolaplar›n›n da kendi internet adreslerine sahip olacaklar› göz önünde bulundurulacak olursa.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Haberler 171 Net Komedi Servisi DivX 5.9 milyon TL 49.net (312) 289 8060 14 milyon TL 38 milyon TL 73 milyon TL 140 milyon TL 400.gov.com BA⁄LANTI ÜCRETLER‹ superonline superonline. bilim adam›n›. Print al›p okuyorum 65 Yayg›nlaflmad›: Tan›t›m› için tek tük yar›flmalar düzenleniyor olsa da.tr DiVX 5: H›zl›. düflünürü bezdirmek konusundaki baflar›lar› dünya çainternette sayfas› olan özel veya tüzel kifliler.com. sayfalar›ndaki içerik ile ilgili olarak resmi makamlar› düzenli bir flekilde bilgilendirmek zorunda kalacaklar. “kick-me.0 art› PC Nufüs Sureti.divx. daha rahat hat›rlanabilir kick-me. Bilgi için: www.1. Asl›nda yasa tasar›s›n›n ilk halinde yer alan bu uygulama daha sonra tepkiler nedeniyle geri çekilmiflti.eu. Söz konusu kanunun uygulanabilirli¤inin neredeyse imkans›z oldu¤unu da hat›rlatal›m. Basit bir hesapla bu durumda dört milyar internet adresinin kullan›labilir oldu¤u söylenebilir. henüz Türkçe içeri¤in yayg›n olmay›fl› nedeniyle kullan›c›lar›n yaklafl›k üçte ikisinin e-book okumad›¤› anlafl›l›yor. Bilgi için: www. Ipv6 ise yaklafl›k olarak 2 üzeri 128 tane adres görüntüleyebiliyor. Küçük.to URL’leri ile pratik olmayan uzun internet adreslerine yönlendiriyor.com (212) 310 0000 superonline maxx 1 ay 23 milyon TL 3 ay 59 milyon TL 12 ay 189 milyon TL s›n›rs›z eriflim 1 ay 3 ay 12 ay tt net pstn 1 ay 3 ay 6 ay 12 ay ›sdn-ba 1 ay 3 ay 6 ay 12 ay 18. ‹kametgah! Halk›n›. Bilgi için: ww. Bu nedenle Avrupa Birli¤i yeni versiyonunun kullan›ma bafllanmas› için bir hareket plan› haz›rl›yor.

8 Kbit/s. Sat›lan ürünleri ise sahiplerine kurye ve kargo flirketleri ile gönderiyor. JavaScript yard›m›yla bilgisayara ulaflmak için Internet Explorer’daki bir güvenlik a盤›n› kullan›yor. gizli kullan›c› bilgilerini Microsoft’a gönderiyor.Alcarys. arad›¤›n›z modellerin ikinci ellerini bulmak veya makinenizi sat›l›¤a ç›karman›z da mümkün olabilir. sarf malzemeleri.symantec. Bilgi için: http://cookie.com 3 E-posta Spam Bilgileri Siliyor W32. Al›fl verifl yapt›kça üyelerine arma¤an puanlar› da kazand›ran site.kaspersky. Microsoft. GÜNCEL V‹RÜS UYARILARI ancak Microsoft tüm kullan›c›lara bir tan›mlama numaras› (ID) at›yor.kvk. Yaz›l›m devi bu bilgiler sayesinde pazarlama çal›flmalar› için yeni bulgulara ulaflabiliyor. Cookie’ler. Onbefl ve 30 milyonluk ön ödemeli “online al›flverifl kart›” Morkart’lara sahipseniz.philips.ocm 3 www. “CookieCooker” olarak adland›r›lan araç.B@mm mail kurdu bilgisayar›n›za bir spam iletisi ile geliyor. piyasan›n alt›nda fiyatlar sunan bir site. kullan›c›lara her internet gezintisinde yeni tan›mlamalar at›yor. söz konusu multimedya arac›ndaki bir veritaban› sorgusu sayesinde oynat›c› ile çal›flt›r›lan tüm DVD’lerin bir listesine ulaflabiliyor. Bu flekilde elde edilen bilgiler tutars›z oluyor ve sadece dijital bilgi çöplü¤ü oluflturuyorlar. Bilgi için: www. ‹nternet ba¤lant›s›yla asl›nda sadece DVD’lerin isimleri gönderilecek. Bilgi için: www. Fisio 820 500 euro’dan sat›lacak. Bilgisayar›n›zdaki resimleri.tu-dresden.first. Fiso 820 her aadres defteri girdisi için befl farkl› telefon ve bir e-posta adresini haf›zas›nda saklayabiliyor. Çünkü bilgiler flifrelense de flifrelenmese de dosya eklentileri istemciden sunucuya her zaman. Cep telefonlar›. Üzerlerine yaz›lan Word ve Excel dosyalar› da bu virüsün gazab›na u¤ruyorlar. BU eklentinin ne kadar tutulaca¤›n› bekleyip görmek laz›m.de 3 Exchange S›n›rlar› Aç›yor Microsoft Exchange ve Outlook bulunan firma a¤lar›nda flifreleme arac› etkisiz kal›yor. Bilgi için: www.tr Pek çok elektronik ürünün bayili¤ini ve sat›fl›n› üstlenen KVK’n›n web sitesi ayn› zamanda bir online ma¤aza. kredi kart› ifllemleri için Garanti Bankas› ve Finansbank ile iflbirli¤i yap›yor. Fisio 820 ile sunulan yaz›l›mlar yard›m›yla telefon ekran› için uygun hale getirebilir ve daha sonra Bluetooth üzerinden cep telefonuna aktarabilirsiniz. Trustworthy Computing çal›flmalar› s›ras›nda da daha önce dört tanesi yine Internet Explorer’da olmak üzere toplam on tane güvenlik a盤› bulunmufltu. BU ID ve al›nan bilgiler bir arada saklan›yorlar. bilgisayardan cep telefonuna kadar çok genifl bir yelpazede ürünlere ulaflabilece¤iniz. KVK’n›n sitesinden morkart numaralar›n›z› girerek ödemelerinizi yapabilirsiniz. Philips Fisio 820 Bluetooth’lu GPRS Telefon Fisio 820’nin ekran› 112x112 piksel çözünürlü¤e sahip ve 256 renk görüntüleyebiliyor. yaz›c›lar. Bilgi için: www.org CHIP | MAYIS 2002 . Microsoft Aç›klar›n› Kapat›yor Microsoft programc›lar›. ‹flte size sorunlarla karfl›laflmadan al›flverifl yapabilece¤inizi umdu¤umuz birkaç yerli site. WEB GÖZCÜ Microsoft „Trustworthy Computing“ Casus Media Player Windows Media Player.6 Kbit/s ve gönderirken de 26. Ayn› zamanda ikinci el bir dijital foto¤raf makinesi pazar› da oluflturan sitede.com Kitaptan ev eflyas›na.com Özellikle dijital fotorafç›l›kla ilgilenenlerin ilgisini çekecek olan diginorm’da dijital foto¤raf makineleri hakk›nda arad›¤›n›z pek çok bilgiyi bulman›z mümkün olacak. burada MSN Messengers’daki kiflilere ulafl›yor ve buradaki kay›tl› tüm adreslere kendisini gönderiyor.microsoft.com. Bu çal›flmalar s›ras›nda son olarak iki tanesi Internet Explorer ve bir tanesi de SQL Server’da olmak üzere üç yeni güvenlik a盤› tespit edildi. Bu sayede ceketinizin cebinde bulunan telefonu kullanarak notebook’unuzu internete ba¤lanabilirsiniz. Sonuç olarak bu flekilde toplanan bilgiler bir kullan›c› profili oluflturuyorlar.estore. Peer to Peer paylafl›m araçlar›n› an›msatan bir teknikle kullan›c›lar aras›nda da¤›t›l›yorlar.com 3 www. elektirk sayaçlar› gibi pek çok ürünü online sat›n alabildi¤iniz gibi bu al›flverifller için kredi kart› kullanmak zorunda de¤ilsiniz.172 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Haberler EN ‹Y‹ S‹TELER ELEKTRON‹K ALIfiVER‹fi ‹nternet üzerinden al›flverifl yapmak isteyenlerin karfl›laflt›¤› ilk sorun. firman›n “Trustworthy Computing” ifadesi çerçevesinde kendi ürünlerindeki aç›klar› bulmak için çal›fl›yorlar. dizüstümasaüstü bilgisayar sistemleri. Bilgi için: www. GPRS ba¤lant›s› ile elde edilebilen maksimum veri aktar›m h›z› ise veri al›rken 53. telefon hatlar›.microsoft.inf.com 3 CoolNow Sohbetçileri Serinletiyor CoolNow virüsü. E¤er virüslü eklenti çal›flt›r›l›rsa kurt kendisini Windows adres defterindeki tüm girdilere gönderiyor. Takas Borsas› Cookie Paylafl›m› Kullan›c› profili ve veri toplayanlara karfl› Dresden Teknik Üniversitesi yeni bir projeye imza att›. nereye gideceklerini bilmemeleridir. Bilgi için: www.com 3 www. Tüm bug’lar›n yamalar› Microsoft web sayfas›nda mevcut. Ancak Microsoft bu potansiyelin kullan›lmad›¤›n› duyurdu. aksesuarlar. Kurt. rahatl›kla okunabilecek aç›k metin olarak gönderiliyor.diginorm.

duygorbil. Mahmut Karsl›o¤lu. internet kullanıcıları arasında yeni tüketici ka- CHIP | MAYIS 2002 . marka bilinirliği yaratılmasını ve satışların artırılmasını hedefleyen Superkupon’da tüketiciler. servislerin kalitesini 0 ile 10 aras›nda bir puanlama sistemiyle de¤erlendiriyor ve burada ki üç kriter olan ifllevsellik. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi Superkupon. neredeyse 2 yıla yakın bir süredir indirim yelpazesini sürekli genişleterek kullanıcıların çeşitli ürün ve hizmetlere daha ucuza sahip olabilmelerini mümkün kılıyor.com. PUANI F‹YAT/PERFOR. internet kullanıcılarının bu kuponları ister yazıcıdan bastırarak ister on-line. TOPLAM CHIP PUANI çok iyi iyi orta vasat kötü çok kötü F‹YAT/PERFORMANS çok iyi iyi orta vasat kötü çok kötü ma¤azalar›n indirim günleri ilginizi çekiyor mu? Bu sorulara yan›t›n›z evet ise size çok sevindirici bir haberimiz var. Aslında bu tamamen ücretsiz işlem. elektronikten turizme kadar geniş bir yelpazede hizmet veren siteyi mutlaka sık kullanılanlarınıza ekleyin.tr DE⁄ERLEND‹RME CHIP. Tabii ki. Bu de¤erlendirme servislere verilen paraya deyip deymedi¤ini gösteriyor. Menüler yeterince anlafl›l›r m›? Al›nan servis için hangi ödeme flekilleri sunuluyor ve güvenilir mi? Bilgi istendi¤inde ne kadar h›zl› cevap al›n›yor? gibi sorulara cevap aran›yor. superkupon. Superkupon.com 0 CHIP TOP.adanzye. sayfas›nda kullan›lan web bileflenlerinin kullan›c›lar›n web browser’lar› ile uyumlulu¤una puan veriliyor. bu sayfalar›m›zdan ulaflabilirsiniz. her sektörden. Superkupon ile Türkiye’de de başarılı bir şekilde hayat buluyor. Kriterlerden ifllevsellik. s Al›flverifl yapmay› seviyor musunuz? Peki. Servisten yararlanmak için tek yapman›z gereken. Ay›n servisi seçti¤imiz Superkupon’un d›fl›nda mutlaka genifl bir online haber servisi olan AdanZye’ye de bir göz at›n.174 ‹Ç‹NDEK‹LER ‹ndirim Kuponu Servisi www. Birçok farklı sektördeki önde gelen firmaların indirim ve promosyon içeren kuponlarını yayınlayan site. lanman›z mümkün.superkupon. sanal alışveriş sitelerinde kullanmalarını sağlıyor. Ergonomide ise CHIP. Gıdadan giyime. Superkupon adl› internet servisi. Superkupon. ÜYEL‹K S‹STEM‹ B‹LG‹ F‹YAT var Ücretsiz superkupon@superkupon. P Çok genifl indirim yelpazesi P Kuponlar sanal olarak da kullan›l›yor P Türünde en iyi site A S YIN E 5|2 2 00 RV‹S‹ www. web sayfas›nda istenene ne kadar çabuk ulafl›labildi¤ini ve site yap›s›n›n kalitesini de¤erlendiriyor. servisin konusundaki görevini ne derece yerine getirebildi¤i sorusuna cevap veriyor.com sitesinde yayınlanan çekilişlere katılabilmeniz ve hediyelerinizi teslim alabilmeniz için gerekiyor.com (100–90 Puan) (89–75 Puan) (74–60 Puan) (59–45 Puan) (44–20 Puan) (19–0 Puan) (100–90 Puan) (89–75 Puan) (74–60 Puan) (59–45 Puan) (44–20 Puan) (19–0 Puan) Türkiye'nin ilk elektronik pazarlama ve promosyon hizmetleri sunan internet servisi olan Superkupon.com sitesinde sunulan sanal kuponları firma ile işbirliği olan diğer sanal mağazalarda on-line olarak anında kullanabilmeniz de mümkün! Sonuç: Yıllardır yurt dışında başarıyla işleyen sistem. Bunlar aras›nda en fazla dikkat çeken internet servislerine. Üstelik bunlardan istedi¤iniz kadar kul- AYIN SERV‹S‹ Online ‹ndirim Kuponu Servisi zanmasını. istedi¤iniz kuponu seçip yaz›c›dan bast›rmak ve kesip yan›n›za almak.com Bilgi Servisi www.com sitesinin avantajlarından yararlanmak için öncelikle üyelik işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor.tastesalike.com sitesinde yayınlanan tüm kuponlar "para" yerine de geçiyor. Dolayısıyla alışverişlerinizde harcayacağınız paranın bir kısmını kendiniz basmış oluyorsunuz.com 174 175 Yeni Internet SERV‹SLER‹ Bilgisayar kullan›c›lar› eskiden günlük yaflamlar›nda gerçeklefltirdikleri birçok ifllemi art›k internet üzerinden online olarak da yapabiliyorlar. Firmaların. ergonomi ve kaynaklar 4:3:3’lük bir ortalamayla toplam de¤erlendirmeye giriyor.com Yemek Tarifleri Servisi: www. mkars@chip. Burada servise online olarak gerçekten ne kadar ihtiyaç oldu¤u ve sunulan çözüm kalitesi de¤erlendiriliyor.com. Bu toplam puanlamadan sonra CHIP ayr›ca fiyat ve performans de¤erlerini tavan puan 100 üzerinden de¤erlendiriyor. Kaynaklarda ise web servisinin.superkupon.com Online Haber Servisi: www. geniş yelpazede kuponlara tek bir adresten ücretsiz ulaşarak karlı çıkabilirler. her kuponun tek bir ürün veya alışveriş için geçerli olduğunu da unutmamak gerekiyor. kullan›c›lar›na çok genifl bir yelpazedeki ürün ve hizmetler için indirim kuponlar› sa¤l›yor.

P Çok genifl yemek tarifi listesi P Güçlü arama motoru M Tasar›m› biraz zay›f CHIP | MAYIS 2002 . İster sadece gizli tariflerin içinde ne olduğunu merak ediyor olun. kullanıcıların faydalanabilmeleri için. eğitim.com CHIP TOP. spor. İstenirse bu tablo istenilen sütuna göre sıralanıp da izlenebiliyor. Eğer bu gizli tariflerin neler olduğunu merak ediyorsanız size çok iyi bir haberimiz var. Zamanla içeriği genişleyecektir. vergi kartı ve pasaport başvurunuzu yapabileceğiniz web sayfalarına ulaşabileceğiniz bağlantıları bulabilirsiniz.com. PUANI F‹YAT/PERFOR. Sonuç olarak ev yemekleri yerine içinde ne olduğu bilinmeyen. sağlık. Sitede yer alan bilgiler ise yine kullanıcılar tarafından giriliyor ve yayınlanmaya uygun görüldüğü takdirde sitede yerini alıyor. bazıları oldukça ilginç ve eğlenceli bu tür bilgilere ulaşmak için de “Bunları biliyor musunuz?” bağlantısına tıklamak yeterli oluyor. kültür.com Ülkemizde yaşayıp giderken. Siteye WAP üzerinden de erişilebiliyor.com adanzye@membra. Bu bölümden TC kimlik kartı numaranıza. posta kodlarına. bu site ihtiyaçlarınızı karşılıyor. cep. İşte bu yüzden “Duy Gör Bil” web servisi. Sitenin orta bölümünde tüm gazetelerin manşetlerinin yer aldığı bir bölüm bulunuyor. P ‹lginç içerik ve forumlar P Yararl› ba¤lant›lar M ‹çerik çok genifl de¤il AdanZye. Sonuç: İster sadece gazetelerde manşetlerde yer alan haberler ilginizi çeksin.com CHIP TOP. Tariflere ulaşmanız için. Sitede. çok defa vaktimizin de heba olmasına neden olabilir. Bu bölümün hemen üstünde yer alan çeşitli haber kategorileri ile de sadece belirli konulardaki haberlere ulaşılabiliyor. Tamamen ücretsiz olan üyelik işlemlerini tamamladığınız takdirde. Sonuç: Gizli yemek tarifleri mutlaka herkesin ilgisini çeker. Eğer sizin de böyle bir merakınız varsa. bu site tümünü size tek bir sayfa altından sunabiliyor. Türk internet kullanıcılarına. çeşitli bilgileri derleyerek internet kullanıcılarına sunan geniş bir içeriğe de sahip. Ama gerçekten ilginç bir konsepte sahip. içerdiği konular hakkında ilgili bağlantılar bulunduran bir portal site olmasının yanı sıra.com webmaster@tastesalike. çevre. Tastesalike web sitesi size en popüler tariflerin nasıl hazırlandığı konusunda her geçen gün genişleyen bir veri tabanı sunuyor.adanzye. yanlış olarak bildiğimiz veya yeterince bilgilendirilmediğimiz bir çok konu. ÜYEL‹K S‹STEM‹ B‹LG‹ F‹YAT var Ücretsiz www. internet vergi dairesine. Arbys. çoğu gizli tariflerle üretilen fast food’lara olan ilgi de her geçen gün artıyor. ÜYEL‹K S‹STEM‹ B‹LG‹ F‹YAT var Ücretsiz www. her geçen gün yeni tariflerle zenginleşen bu siteyi mutlaka sık kullanılanlarınıza ekleyin. mutlaka üye olmanız gerekiyor. maddi veya manevi kayba neden olabileceği gibi. Milli Eğitim Bakanlığına. Sitenin en çarpıcı bölümünü ise Gazete Köşe Yazarları bölümü oluşturuyor. PUANI F‹YAT/PERFOR. otomobil. Ancak bunun yanı sıra sol tarafta yer alan menüden. P WAP eriflimi mümkün P Baflar›l› köfle yaz›lar› arflivi P Çok zengin ve detayl› ba¤lant›lar Çalışma şartlarının zorlaşması ile çalışanlar hayatlarını kazanabilmek için artık zamanlarının çok daha fazlasını çalışarak geçirmek zorunda kalıyorlar. Telekom fatura bilgilerinize. PUANI F‹YAT/PERFOR.AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Internet Servisleri 175 Bilgi Servisi Online Haber Servisi Gizli Yemek Tarifleri Servisi www. isterseniz kendiniz de bildiğiniz meşhur bir tarifi siteye ekleyebiliyorsunuz. İlgili konuya tıklandığında ise o gazetenin web sayfasına ulaşılıyor. email’lerine ve gazetelerinin web sayfası bağlantılarına ulaşılabiliyor.tastesalikez. Sitedeki tüketici köşesi de ilginç bölümlerden bir diğerini oluşturuyor. A’dan Z’ye. ister köşe yazarlarının yazıları.com CHIP TOP. bu türden bilgileri sitede paylaşıyor. isterseniz çok sevdiğiniz bir fast food restoranının özel sosunu evde yapmak isteyin. Kullanıcıların en çok ihtiyaç duyabileceği bağlantılar ise sağ bölümde yer alıyor. KFC ve Burger King de dahil olmak üzere geniş tarif arşivinin yanı sıra en çok ilgi çeken ve en yeni eklenen tariflere ulaşmanızı sağlayan listeler de mevcut. tüketici hakları ve kanunlara. internetteki özellikle nitelikli Türkçe içerikli siteleri ve Türkçe bilgileri sunmaya çalışıyor. Buradan daha önce başkaları tarafından yaşanmış zor durumları okuyarak bu tür durumlara karşı önlem almanız ya da nasıl davranmanız gerektiğine karar verebiliyorsunuz. köşe yazarlarının yazdıkları yazılara. Sitede. Sonuç: Henüz çok geniş bir içeriğe sahip değil. internet. alışveriş. Bu da sosyal yaşamlarından ve hatta yemek için ayırdıkları zamandan bile kısmalarına neden olabiliyor. Çok iyi bir veri tabanına sahip bu bölümden.duygorbil. özellikle günlük gazete haberlerini çeşitli başlıklar altında derleyip sunuyor. sürücü ceza puanınıza. ÜYEL‹K S‹STEM‹ B‹LG‹ F‹YAT var Ücretsiz duygorbil_irtibat@yahoo. turizm ve ulaşım gibi birçok farklı konuda bağlantılar da yer alıyor. online telefon rehberine.

176 CHIP | MAYIS 2002 .

Örneğin bir DVD’nin tamamen yasal bonus materyallerine de buradan ulaşabilirsiniz. Ancak internet üzerinden say›s›z yasal ve yasad›fl› araca ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Ayrıca pop müziğin simgesi Madonna’nın şarkılarını bedava ve yasal olarak indirebileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdilerde internet üzerinde reklam amaçlı birçok hizmetin ücretsiz olarak sunulduğunu görebilirsiniz. CHIP | MAYIS 2002 . ürünlerin pazarlandığı sanal ticarethanelerden çok. karaborsa film ve şarkıların dağıtıldığı bir kaynak olmaya devam ediyor. CHIP sizlere internetin en yeni filmler ve flark›lar dahil olmak üzere ücretsiz imkanlar›n› gösteriyor. İnternet üzerinde bugüne kadar fark etmediğiniz. daha yüksek görüntü ve ses kalitesine sahip DVD sürümünü internetten bulmak mümkün olabiliyor. gerçekten değerli ve ücretsiz hizmetler bulunuyor. Web’de Y üzüklerin Efendisi gibi popüler bir filmin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET ‹Ç‹NDEK‹LER Müzik De¤ifl Tokuflu: KaZaA’n›n ideal ayarlar› Atölye: Ayr›nt›l› eDonkey ayarlar› 177 178 180 Muzik Filmler Oyunlar Bilgi PC Ayarlar› Telefon & Web Güvenlik her fley bedava Ço¤u zaman fiyat kalitenin göstergesidir. Örneğin cep telefonu operatörünün reklamlarını içeren ücretsiz SMS servisleri buna küçük bir örnek. İnternet. Yazıda tanıtılan programları eCHIP’te TOP Freeware bölümünde bulabilirsiniz. Sadece nerede oldu¤unu bilmeniz yeterli. Aynı durum tüm yeni yazılımlar için de geçerli.

DSL ba¤lant›s› çevirmeli a¤ ba¤lant›s›na göre daha yüksek upload band geniflli¤ine sahip olsa da tüm upload kanallar›n›n kullan›lmas› kendi download› yavafllatacakt›r.mp3.html) indirebilirsiniz. sitelerin ve sunucuların kapanmasına neden olsa da internet kullanıcılarının önüne geçmek şimdiye kadar pek mümkün olmadı. Bir ADSL ba¤lant›s›nda ise 10 ile 15 aras› de¤erler tercih edilebilir.com adresine göz atmalısınız.com/vcdeasy. Yasal müzik: Madonna ve popüler albümler Müzik paylaşımının büyük oranda yasal nedenler ve kanunlarla engellenmesine rağmen www. Ancak müzik endüstrisi halen derin uykusundan uyanabilmiş sayılmaz. KaZaA teorik olarak kurulumun hemen ardından kullanıma hazır hale geliyor. aldılar. Bu durumda kuflkusuz SuperNode'lar.de/research/cc/glone/employees/ joerg. CHIP | MAYIS 2002 . Ancak kuşkusuz internet CD yaz›c›: Web’de ücretsiz CD kay›t yaz›l›mlar› CD kayıt fanatikleri için de web’de birçok ücretsiz hizmet sunuluyor.net) doğru bir ikili oluşturuyor.schilling/private/cdrecord. Ancak SuperNode'lar Fasttrack'›n s›kça kullan›lan dosya paylafl›m kural› için oldukça büyük önem tafl›rlar. (Super) VideoCD’ler için VCD Easy (www. geçti¤imiz y›l Gnutella a¤›nda da gördü¤ümüz gibi sunucu yüklenmelerini azaltarak performans art›fl› sa¤larlar..maximum number of simultaneous downloads here" ayar›n› 3 ile s›n›rlay›n.sound-online. Ancak yaşanan değiş tokuşun profesyonelliği sizi şaşırtabilir. Bu ifllem esnas›nda dosyan›n kontrolü için download kanallar› da kullan›l›r. box. Değiş tokuş için gerekli 1. 3 Paralel upload say›s› Upstream h›z›n›za ba¤l› olarak de¤iflir. 3 Advanced kart› alt›nda maksimum arama sonucunu 90'a ç›karabilir ve Upload band geniflli¤ini saniyede 64 KBit ile s›n›rlayabilirsiniz. kullan›c›lardan gelen arama sorgular›n› üstlenirler ve normal sunucular›n yükünü hafifletirler.sk adresinde pek tanınmamış grupların parçalarını ücretsiz olarak sundukları web sayfalarına bağlantıların bulunduğu ayrıntılı listeye ulaşabilirsiniz. Modem ile saniyede 64 KBit ve DSL ba¤lant›s›na sahip kullan›c›lar için ise 128 KBit önerilir. Ek olarak bu sitede yıldızların 300 Kbit/s Bitrate kalitesinde müzik kliplerini de bulabilirsiniz.6 MByte uzunluğundaki istemci yazılımını www. Müzik endüstrisinin internet üzerinden alternatif satış yollarına gerekli önemi verememesi. Albüm satışları ve konserler bu durumdan büyük yaralar bağlantı hızını arttırmak isteyenlerin. htm) ve CDRDAO (http://cdrdao. Napster yazılımıyla başlayan paylaşımın önünü açtı.com adresinde de müzikseverleri bedava MP3’lerden oluşan ayrıntılı bir liste bekliyor. 3 Filter kart› alt›ndaki seçenekler arama sonucunda potansiyel virüs tehdidi oluflturan dosyalardan korunmay› sa¤lar.com adresinde yasal olarak sabitdiskinizde bulundurabileceğiniz ve başkalarıyla paylaşabileceğiniz parçalar bulunuyor. www. Bu adres altında ulaşacağınız sayfalar ünlü “Rolling Stone” dergisi tarafından sunuluyor ve sitede denemeniz için Madonna’dan Neil Young ve Weezer’a kadar birçok ünlünün kesintisiz orijinal uzunluktaki parçaları bulunuyor. Plak şirketlerinin açtığı savaş. SuperNode'lar son da¤›t›c› olarak. birkaç küçük ayarı değiştirmesi gerekiyor (sağdaki kutucuğa bakın). Buna karşılık tanınmış yıldızlar ve bunların albümlerinden faydalanmak istiyorsanız.fokus. Ayrıca http://mp3. Media Desktop prensipte "kendi kendine beslenen bir a¤" olarak tan›mlan›r ve bu sayede desteklenir. Ek olarak ailenin küçük bireyleri için içerik korumas› sa¤lamak isteyenler Blocklist alan›na yasaklamak istedikleri kelimeleri tan›mlayabilirler. www.vcdhelp.kazaa. Kolayca dosyalarınızı CD’ye kopyalamanız için Burn Proof tekniğini destekleyen ve Buffer Underrun mesajlarını engelleyerek CD’lerinizin yanmasını önleyen freeware CDRecord yazılımını internetten (www. y›ld›zlar›n popüler parçalar›n› ücretsiz olarak indirme imkan› sunuyor.sourgeforge. 3 Kuflkusuz her iki ba¤lant› tipinde de ayn› anda sadece iki adet dosyan›n gönderilmesine izin verilmeli.com adresinde bulabilece- MÜZ‹K DE⁄‹fi TOKUfiU » KaZaA’n›n ideal ayarlar› 3 E¤er 56 Kbps'lik bir modem ile internete ba¤lan›yorsan›z Traffic kart› alt›nda ".178 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava BEDAVA MÜZ‹K İnternetten ücretsiz müzik kaynaklarına ulaşmak profesyonel gezginler için bir yenilik değil.. www. Ücretsiz ve Ünlü: “Rolling Stone” dergisi.vcdhelp.tunes. gmd. Engel: KaZaA ile arama sonucunda di¤er kullan›c›lar›n bilgisayar›n›zdan indirebilece¤i dosyalar›n transferine bir limit koyabilir ve iletifliminizi h›zland›rabilirsiniz. Ayn› zamanda Advanced kart› alt›nda "Do not function as a Supernode" seçene¤ini aktif hale getirme flans›na da sahipsiniz.com adresinden kısa sürede indirebilirsiniz. Müzikseverlerin değiş tokuş borsasındaki yeni tercihi KaZaA Media Desktop.

DSL ba¤lant›s› için ise bu de¤erin 12 KByte/s'ye yükseltilmesi gerekir. Bunun haricinde ba¤lant› h›z› da önemli bir rol oynuyor. 3 "Max. albüm ve müzik parçası adlarını CDDB veritabanından çağırarak. http://home. Satın aldığınız müzik CD’lerini kaydetmek içinse sabitdiskinizde farklı araçların bulunması gerekiyor: Örneğin CDex (www. CDex ile müzik dosyalarınızı WAV veya MP3 dosyası olarak sabitdiskinize kaydedebilir. ‹natç› Eflek: eDonkey istemcisiyle h›zl› bir biçimde dosya indirmek için öncelikle ayarlar› ideal bir biçimde tamamlaman›z gerekir. Özellikle de eDonkey ağlarında filmler gösterime girdiği günden itibaren VCD veya DivX sürümleri halinde dolaşmaya başlıyor.cdex.com) diğer değiş tokuş programlarına göre farklılık gösteriyor. 3 Dosya indirmeden önce s›ran›n kontrol edilmesi (On Queue). Bu de¤eri belirlemede farkl› etkenler de rol oynar: Kuflkusuz internet ba¤lant› h›z›yla birlikte kullan›lan iflletim sisteminin de de¤eri belirlemedeki önemli etkisini unutmamak gerekir. 3 "Max.com ve www. 3 "Line Speed Down" de¤erinin kullan›c›n›n gerçek dosya indirme h›z›n› göstermesi gerekir.cogeco. CHIP | MAYIS 2002 .180 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava ğiniz ayrıntılı açıklamalar her türlü görüntü ve ses biçiminin CD’ler üzerine kaydedilmesine yardımcı oluyor. Bu sayfada Perlscript ile otomatik güncelleme gerçeklefltiriliyor ve sayfan›n sol alt›ndaki "add all" üzerine t›klayarak en güncel 350 kadar sunucunun eDonkey listenize eklenmesi sa¤lan›yor. eDonkey a¤›n›n en büyük sorunlar›ndan biri de fake olarak adland›r›lan ve dosyan›n ad›n› tafl›mas›na ra¤men gerçe¤iyle alakas› olmayan dosyalar.com gibi adreslerdeki listelerden faydalanabilirsiniz. Dosya- F‹LM DE⁄‹fi TOKUfiU » eDonkey ile yüksek performans elde etmenin yollar› Options tufluna t›klad›¤›n›zda üzerindeki baz› ayarlar› de¤ifltirerek program›n çal›flmas›n› ideal hale getirebilece¤iniz bir pencere aç›l›r. eski filmlerin web’den indirilmesine olanak tanıyor. E¤er bu de¤er yükseltilirse yaz›l›m ilgili dosyalar› daha fazla say›da kullan›c›ya sorar.net) yazılımı ticari amaçlı ürünler kadar geniş bir fonksiyonellik ve yüksek hız sunuyor. eDonkey’nin yapısı (www. Buna rağmen Ancor ile birlikte birçok servis sağlayıcı. 3 Sunucuya sorgu gönderilmesi.sharereactor. Bu gibi durumlarda fake dosyalara karfl› www. Aynı filmin DVD sürümü piyasaya sunulduğunda ise o film için değiş tokuş alanlarında yeni bir hayat döngüsü başlıyor.n3.html web sitesinde eDonkey kullan›c›lar› için en önemli sunucular›n listesine yer veriliyor. 3 Di¤er kullan›c›lara gönderilen dosyalar. BEDAVA F‹LMLER Müzik endüstrisi internet üzerinde pazarlama konusuna geç uyansa da. Örne¤in uzunca bir beklemeden ve zahmetten sonra 700 MByte uzunlu¤undaki "Episode2. Örne¤in dosya indirme ifllemi s›ras›nda sistemin çökmesini önlemek için Windows 98/Me kullan›c›lar›n›n istemciyi maksimum 250 ba¤lant› ile s›n›rlamalar› gerekir.mpg" dosyas›n›n bekledi¤iniz dosya olmad›¤›n› fark edebilirsiniz.ca/~omaurice/serverlist/serverlist. Örneğin istemci sahip olduğu bazı farklı özellikler sayesinde büyük dosya gruplarının değiş tokuşunda kolaylıklar sağlıyor (alttaki kutucuğa bakın). Örne¤in çevirmeli a¤ kullan›c›lar›n›n 200 de¤erini aflmamalar› gerekirken ADSL kullan›c›lar›n›n 700 ile 900 aras› bir de¤er tercih etmeleri tavsiye edilir. E¤er bir kullan›c› genifl bir sunucu listesine sahip ve çok say›da dosya indiriyorsa maksimum ba¤lant› say›s› limitini artt›rabilir. MPU parça listeleri oluşturabilirsiniz. Plak şirketlerinden farklı olarak web’de video satışıyla ilgili özellikle de Microsoft firmasının projeleri şimdilik plan aşamasında. 3 Kullan›c›lardan indirilen dosyalar. Connections". 3 Di¤er kullan›c›lar›n sizden dosya indirmek için s›rada beklemesi. Download Speed"in 0 olarak ayarlanmas› gerekir. Art›k çal›flmayan sunucular›n eDonkey listesinden silinmesi için "Automatically remove dead servers" seçene¤inin de seçilmesi gerekir. Yeni Hollywood prodüksiyonları şimdilik sadece karaborsa yayılıyor. Çevirmeli a¤ ba¤lant›s› için 3.edonkey 2000. Bunun sonucunda di¤er kullan›c›lar›n daha h›zl› dosya indirmesi de engellenir. Pencerenin hemen alt›ndaki ilginç bir seçenek de "Max. Afla¤›da s›ralananlar›n her biri bir ba¤lant› olarak kabul ediliyor: 3 Sunucu sorgulamas›. Bu say› istemcinin ayn› alanda kaç farkl› ba¤lant› yapabilece¤ini tan›ml›yor.filenexus. Upload Speed" seçene¤i internet ba¤lant›n›za göre farkl›l›k gösterir. aynı durum film endüstrisini derin uykusundan uyandırmaya yetmiyor. Kuflkusuz internetten sürekli olarak sunucu listelerini kontrol etmeniz de gerekebilir. E¤er bu de¤er çok düflük seçilirse istemci daha az de¤ifl tokufl kaynaklar›yla yetinmek zorunda kal›r. Windows'un pahal› sürümleri olan 2000 ve XP sahiplerinin ise bu de¤eri 500'e artt›r›p dosya indirme sürecini h›zland›rmalar› mümkün. "Line Speed Down" seçene¤i eDonkey'e daha fazla dosya indirme imkan›n›n bulunup bulunmad›¤› sorusu karfl›s›nda yard›mc› olur.

tmpegenc. Video yaz›l›mlar›: Kendi videolar›n›z› düzenleyin Virtual Dub (www. org/mirrors/asfrecorder/index_ger. VCD’ler ve SVCD’ler yaratabileceğiniz en iyi freeware araçlardan biri olan tmpeg (www. her geçen gün daha çok önem kazanıyor. nuyor.1518. E¤lence: Katil Fasulye ve Matrix taklitleri İnternet tarihini anlatan en eski filmlerde kahve makinesi de önemli rol oynar. www. CHIP | MAYIS 2002 .com web sitesinde internet gezginlerinin Flash’›n tüm tasar›m imkanlar›yla haz›rlanm›fl baflar›l› projelerine yer veriliyor.05’de araç aynı zamanda DivX gibi codec’ler birlikte de çalışabiliyor.182 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava lar sabitdiskinize yüklendikten hemen sonra “Chunks” olarak adlandırılan küçük parçalara ayrılarak internet üzerinde tekrar paylaşıma açılıyor.org) ile kayıtlarınızı yer tasarrufu sağlayan DivX dosya biçimine (www.html adresine mutlaka bir göz atmalısınız.spiegel.jefflew.divx. Ancak Real Media gibi popüler bir dosya biçiminin Real Networks tarafından diğer çalıcılarla uyumunun sağlanmaması dezavantaj oluşturuyor.html) size yardımcı olacaktır. Bu sayfada kopya korumalı Windows Media dosyalarını web’den sabitdiskinize kaydedebileceğiniz asf-Recorder yazılımı bulu- Basit ve Etkili: Maurice’nin sunucu listesi en güncel eDonkey sunucular›n› bulman›za yard›mc› oluyor. “Killer Bean” uzun bir çalışmanın eseri.net/e_main.com web sitesi üzerinde Hollywood işçiliği için hiçbir bütçe kullanılmadan yaratılmış ve Flash dosya biçiminin en son olanaklarına tanık olmanızı sağlayacak filmlerin ayrıntılı bir listesini bulabilirsiniz. Geçtiğimiz yıldan beri ünlü Alman dergisi Spiegel’in web sitesinde de bu tarihi ölümsüzleştirmek için görüntülenen Krups kahve makinesini www. En güncel sürüm olan Tinra 0. ses ve basit görüntü efektleriyle web gezginlerinin ilgisini çekiyor.de/ netzwelt/netzkultur/0. Yasal Filmler: Flash ile yap›lm›fl sanat eserleri En yeni Hollywood gösterilerinin haricinde sabitdiskinize siyah beyaz veya çizgi film benzeri videolar da gelebilir. Tabii ki bu tür animasyonlar hızlı bir internet bağlantısı gerektirir: ADSL bağlantısına sahip kullanıcıların artan iletişim hızı sayesinde hızlı bir biçimde sonuca ulaşmaları mümkün olurken çevirmeli ağ bağlantısı ile modem üzerinden internete bağlanan kullanıcıların can sıkıcı bekleme süresi sırasında bilgisayarlarının yanına bir de kahve makinesi yerleştirmeleri tavsiye olunur.lemuria.com/tinra04) programını kullanarak dosyaların AVI biçimine dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz.html adresinden izleyebilirsiniz. sunucunun bir media player gibi kandırılmasını sağlıyor. İnternet kullanıcılarının inanılmaz yaratıcılığı yeni kahramanların doğmasına yol açıyor: Bunlardan biri de Lego adamlar.virtualdub.1741 46. geocities. Ayrıca adeta Matrix dünyasından çıkmış sahnelerin yer aldığı Katil Fasulye’nin maceralarına da web’den erişebilirsiniz. sabitdiske kaydedilmesi işlemi gerçekleştiriliyor.com) dönüştürebilirsiniz. DSL ve kablo modem kullanıcılarının çok daha yüksek transfer değerlerine ulaşmaları sağlanıyor. Kuşkusuz bunlar arasında kaçırılmaması gereken ücretsiz ve yasal birçok sanat eseri de yer alıyor. Streaming: Web’de film izlemenin keyfini ç›kar›n ADSL ve benzeri hızlı bağlantı yöntemleri sayesinde Streaming içeriği. Bu tarihi buluşun ardından webcam olarak bilinen internet kameraları geliştirilmeye başlandı. Eğer kendi video CD’nizi hazırlamak istiyorsanız. Böylelikle büyük bir dosyanın transferi sırasında birçok farklı kaynaktan yararlanılarak.flashforward2002. Aksiyon filmlerini beğenerek izleyenler için www.com adresi altında çok değerli kaynaklar yer alıyor.00. www. Kuşkusuz bu durumda dosyanın oynatılması değil. Bu durumda Tinra (www.bmw-films. Streaming içeriğini sadece web’de izleyebilmekten ve sabitdiskinize kaydedememekten şikayetçiyseniz www. Yazılım. Artık her ne kadar farklı amaçlarla kullanılsa da streamig videonun ilk kullanım örneği olan kahve makinesini Cambridge Üniversitesi’nde görebilirsiniz.com adresinde bulabileceğiniz kısa film. Önceleri çocuklara yönelik ola- Ücretsiz ve Etkileyici: flashforward2002. Otomobil üretici firma burada John Frankenheimer ya da Guy Ritchie gibi ünlü yönetmenlerin elinden çıkmış kısa reklam filmlerini sunuyor.

mpg). Aynı şekilde www.theforce.freegames. com siteleri de büyük seçim imkanları sunuyor.com/gallery/nubluez/youretoast2/youretoast. Web’deki ‹nciler: Pearlmageddon bir Hollywood y›ld›z›n›n komik öyküsünü ekrana getiriyor. Ayrıca www. CHIP | MAYIS 2002 . Star Dude: “Y›ld›z Savafllar›” kadar klasik bir filmin mutlaka izlenmesi gereken e¤lenceli prodüksiyonu.ifilm. BEDAVA OYUNLAR Bir Alman firmasının reklam amaçlı geliştirdiği Moorhuhn kendini ispatladı. Bu web sitesinin yapımcıları meşhur “Star Dude” benzeri “Star Wars” klonlarıyla adından bahsettiriyor (www. Kuşkusuz Java tabanlı oyunların önemli sayılabilecek merkezlerinden birisi www. Örneğin yine Almanca içerikli www. artık yetişkinlerin karşısına büyümüş kahramanlar olarak çıkıyorlar. Java oyunları arayanlar için www.de adresinde birçok ücretsiz oyun yer alıyor.com sitesinde de eğlenceli ve kaliteli kısa filmler mevcut.javagameplay.freearcade.shtml).184 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava rak piyasaya sürülen bu meşhur oyuncaklar. Örneğin Tailgunner.freeloader.brickfilms.brickshelf. Bu sayede ve çok daha büyük eğlenceler sunan ücretsiz oyunlar yayıldıkça PC’lerine korkuyla ve sadece iş amaçlı yaklaşan kullanıcıların çekingenliği de azalıyor. Emulator olarak bilinen özel programlar daha da eskilere giderek nostalji yaşamanızı sağlıyor.gratis-spiele. www.com internet sitesinde de oldukça ilginç görüntüler yer alıyor.fanfilms.com ve www. Özellikle de sonuncusu adeta bir oyun cenneti olarak tanınıyor. www.com web sitesinde her biri en az 20 dakika uzunluğunda 100’ün üzerinde lego filmi bulabilirsiniz.com web sitesi ise oldukça değerli bir arşivin indirmesine olanak tanıyor. Ayrıca bu sitede her bir oyunu yaklaşık 200 dolara satılan ve halen oyun salonlarında görebileceğiniz NeoGeo konsol makinesinin oyunları da bulunuyor.fre- efungames.com sayfaları.com web sitesinde bulabileceğiniz programlar yakın zamana kadar piyasada satılan Arcon Archimedes’den ZX Spectrum’a kadar birçok popüler bilgisayarın PC platformuna taşınmasını sağlıyor. Film dünyasından esinlenerek hazırlanılan www. www.pearlharborii. Nostalji: Superkid bir zamanlar›n en sevilen Jump&Run tarz›n› yaflat›yor ve Java üzerinde C64’leri canland›r›yor. Web üzerinden ulaşabileceğiniz diğer eğlenceli filmlerde ise örneğin eşcinsel lego oyuncakları ve çubuklardan oluşan “Star Wars” kahramanları gibi ilginç karakterler de canlandırılıyor.com adresinde de ücretsiz olarak oyun oynayabileceğiniz bağlantılar bulunuyor. Browser pencerenizde vektör grafiklere tanık olmanızı sağlıyor veya SuperKid eski C64 zamanlarını yaşatarak oyun severleri Jump&Run oyunlarının renkli dünyasına geri götürüyor.emuunlim.com sitesinde de sayısız film barındırılıyor. Web’de en popüler konulardan birisi de ünlü sinema filmi Matrix ile alay eden kısa filmler (www. Örneğin www. Ayrıca web sitesi üzerinden oynanabilen birkaç Java oyununa ulaşmak da mümkün.net/theater/ animation/stardudes/index. Bu sitede aksiyondan reklam oyunlarına kadar kategorilere ayrılmış listede zorlu zeka oyunlarından RPG klasiği Betrayal at Krondor veya C64’lerden tanıdığımız Boulder Dash’a kadar birçok oyunu indirebilirsiniz. Burada çok miktarda fragman ve DVD’lerin ekstra materyallerinin yanında “Short Movies” kategorisi altında kısa ve tam sürüm internet filmleri sunuluyor. Burada eğlenceli gangster simülasyonu Grand Theft Auto ve klasik macera oyunu Beneath A Steel Sky gibi bir çok ücretsiz oyun yer alıyor. Opera 6 Browser yazılımıyla web sitesinde gezinirken her seferinde browser’ın çökmesine neden olsa da Internet Explorer altında “Pearl Harbor II: Pearlmageddon” adlı bu kısa film Pearl Harbor ve Armageddon karışımı bir konuyu sergiliyor.

Sabah.msn. Bunun için Microsoft www.hurriyetim.tr adresinin açılış sayfasında anahtar kelimelerle konu taraması yaparak tüm bu yayınlarda 1997-2002 yılları arasında haber araması yapabilirsiniz.com sitesi kullanıcılarına yemek tariflerinden sağlığa. Çoğu haber sitesi güncel haberlerin e-mail'inize gönderilmesini de destekler. Ayrıca yabancı kaynaklı haber ajanslarının üzerinden en güncel haberlerle birlikte finans.com.ehow. Ayrıca oldukça geniş bir içeriğe sahip www.iyi.186 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava BEDAVA B‹LG‹ Geleneksel bir cumartesi kahvaltısında.newshub. Örneğin Computer üzerine tıklayarak erişebileceğiniz bilgisayar kategorisi altında bilgisayar donanımları. CD veya DVD sürümleriyle karşılaştırıldığında.net sitesi cılara iletilmesini sağlar. meraklarınız ve hatta ücretsiz eğitimler için özel yaratılmış birçok mailing list’ten.com sitesini ziyaret etmelisiniz. 1Numara. resi altında kullanıcılarına bu tür hizmetler veriyor. çay ve ekmek kadar gazete de vazgeçilmez bir yere sahiptir. web üzerinde. en son yaşanan depremler ve şiddetleri gibi güncel bilgilere ve yüzlerce kullanıcı arasında bilgi alışverişi yapabileceğiniz birçok konuda foruma erişebilirsiniz.com ve www.haberjet.com ad- Günlük gazetelerin jet h›z›nda özeti: Haberjet Eğer saatlerce web’de vakit geçirmeden günlük gazetelerin ilk sayfalarına hızlıca bakmak. hava durumu. harici elektronik cihazlar. com. internet.moreover. Ne? Nas›l? www. Sitenin ana sayfasında ilgilendiğiniz konu başlıklarına tıklayarak istediğiniz gruplara kendinizi üye yapabilirsiniz. işletim sistemi temelleri. Böylelikle oldukça geniş bir paylaşım ortamı yaratılır. bahçe düzenlemeden finans ve bilgisayar konularına kadar birçok konuda yaklaşık 15 bin adet çözüm sunuyor. uygulamalar ve kullanım alanlarıyla ilgili alt kategorilere yer veriliyor. Gruplar ve Mailing-List'ler: Web’de tart›flan ve sohbet eden gruplar Özel ilgi alanlarınız.encarta. ağ bağlantıları. Örneğin meşhur arama makinelerinden biri olan Yahoo www.tr adresinden yine aynı tarihler arasındaki Hürriyet Gazetesi arşivine erişilebilir. son dakika haberlerini okumak. haber özetlerini arşivleyen www. borsa.com sitesi altında online bir ansiklopediye yer veriliyor. lig fikstürü. Bu sayede ister eski okul arkadaşlarınızla mesajlaşabilir isterseniz kendinizi sistem mühendisliği veya Cisco gibi uzmanlık sınavlarına hazırlamanız için gerekli olabilecek dokümanlara erişebilirsiniz. tüm ulusal yayınların web sitelerine ve internet gazetelerine hızlıca erişmek istiyorsanız www. CHIP | MAYIS 2002 . Güncel Haber: www. hobileriniz. Ek olarak site üzerinden en popüler Türkçe içerikli sitelerin kategorilere ayrılmış listesini bulabilirsiniz.haberjet sitesinde günlük gazetelerin ilk sayfalar›na göz atabilir ve haberleri takip edebilirsiniz. com gibi sitelerinin açılış sayfalarında en güncel haberleri hızlı bir biçimde okuyabilirsiniz. son gelişmeleri de görebilir ve üzerlerine tıklayarak ayrıntılı bir biçimde okuyabilirsiniz. Aynı zamanda http://arsiv. Ancak bu durumda e-mail hesabınızın limiti hızlı bir şekilde tükenebilir.ehow. Bu durumda kesinlikle bir uzmana danışmanız gerekebilir.garildi.yahoogroups. Bill Gates de internet gezginlerini bilgilendirecek çözümler sunuyor. Ancak hafta içi iş stresiyle sabahları gazete okumaya vakit bulamayabilirsiniz. Fotomaç ve Yeniyüzyıl gibi yayınların arşivini tutan www. Örneğin Cumhuriyet. Örneğin www. bunların tümüne internet üzerinden üstelik ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Mailing list’ler bir e-mail adresine gönderilen e-mail’lerin tüm üye kullanı- Soru cevap: Sorunlar›n›z› bir uzmana dan›fl›n Çoğu zaman daha önceden hiç karşılaşmadığınız durumlarla ilgili çözümlere ve önerilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak eğer e-mail’lerinizi sürekli olarak kontrol edemiyorsanız bu durumda gruba gönderilen e-mail yüzünden mesaj alışverişiniz yavaşlayabilir. ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Bu site üzerinde gazetelerin özetleri dışında. biraz kısıtlı olduğu görülen bu siteyi bilgiye hızlı erişmek isteyenlerin mutlaka ziyaret etmesi önerilir. Haber ve gazete arflivleri: Gazetelerin eski say›lar›na ulafl›n Tüm dünya üzerindeki haber arşivlerine ücretsiz olarak erişim oldukça işinize yarayabilir.com sitesinden birçok sorunun ad›m ad›m çözümüne h›zl› bir biçimde ulaflabilirsiniz. Eğer günlük haberler ve bilgiler sizin için bir vazgeçilmez ise.

Ek olarak site üzerinde donanım haberlerine yer veriliyor.sourgeforge.com sitesinde de PC Tuning hakkında ücretsiz öneriler ve önemli bağlantılar bulunuyor.net/index. Burada kullanılan yazılım size telefon görüşmesi yapabileceğiniz kullanıcıların buddy-list’ini sunuyor. Burada üreticilerine göre sıralanmış bir türde yazıcıdan dizüstü bilgisayarlarına kadar birçok donanımın güncel yazılımlarına yer veriliyor. Web üzerinden hizmet veren başka bir sunucu ise PhoneFree firmasına ait (www. İster analiz ister ince ayar konusunda olsun web’de istediğiniz yazılıma hızlı bir biçimde ulaşabilirsiniz.hardoverclock.uk/sandra adresinden indirebilirsiniz. Yeni başlayanlar için ayrıntılı açıklamaların yer aldığı www.demon.com adresini ziyaret etmeleri tavsiye ediliyor. Örneğin Türkçe içerikli www.com adresi üzerinden iki bilgisayar arasında ücretsiz telefon görüşmesi yapabilme olanağı sunuluyor. Eğer donanım sürücülerini bulamamaktan şikayetçiyseniz Almanca içerikli www.tomshardware. Eğer benchmark’lar ile ilgileniyorsanız çok yakında Türkçeye de çevrilmesi planlanan www. Donanımlar hakkında kritik ve ayrıntılı tartışmalarla ilgilenenlere ise. Yine Türkçe içerikli www. atölye bölümleri ve testleri bulabilirsiniz.com/ramidl. Hindistan asıllı Anand Lal Shimpi sitesinde test adayları hakkında çoğu zaman sert ve sık sık des- tansı uzunlukta yorumlarını sunuyor. ama bilgisayar konusunda da çok fazla deneyimi olmayan kullanıcılara rehber olmayı amaçlayan “Sistem Satın Alma Rehberi” bulunuyor.com adresi de aynı konu üzerine hazırlanmış İngilizce içerik sunuyor. Daha yüksek ses kalitesi ve kesintisiz görüşme içinse kuşkusuz halen donanım çözümleri tercih ediliyor.html adresinden indirebileceğiniz Ramidle aracından yardım alabilirsiniz. Örneğin bazı donanımlar ve yazılımlar sayesinde Amerika’yla ücretsiz veya oldukça ekonomik bir biçimde görüşebilirsiniz.co.tweaknow. Her gün arkadaşlarıyla sohbet etmek isteyen kullanıcılar ise Instant Messenger’lardan yararlanabilirler.hardwaremania.net adresinde bulabilecekleri Radeontweaker yardımıyla ek olarak ekran kartı- BEDAVA TELEFON ve WEB Web’de birçok alternatif sunulurken normal telefon görüşmeleri artık pek de ucuz kabul edilemiyor.treiber. Ayrıca sitede komple bir bilgisayar sistemi satın almaya niyetli. Ayrıca ATI Radeon ekran kartı sahipleri http://radeontweaker. Bu bölüm bilgisayar reklamlarında sık rastlanan kimi yanıltıcı ifadelerden de bahsediliyor. Sisteminizde bulunan donanımların analiz edilmesini sağlayan olağanüstü ve ücretsiz bir araç olan Sisoft Sandra yazılımını www.188 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava BEDAVA PC AYARLARI Bir PC’den daha yüksek performans almak isteyenler için web üzerinde sayısız ve ücretsiz birçok ince ayar önerisi sunuluyor.com). Telefon görüflmesi deste¤i sa¤layan yaz›l›mlar İnternet üzerinden sunulan birçok kullanışlı yazılım. Sistem belleğini tam performanslı olarak kullanmak için www. Eğer sisteminizin diğer sistemlerle karşılaştırıldığında hangi sırada yer aldığını görmek istiyorsanız www.powertweak. ICQ destekli bir internet telefonu yazılımı olarak tercih ediliyor. www.freewebcall. PC’den PC’ye sesli bağlantı kurulmasını sağlıyor.com sitesinde de overclock ile ilgili ücretsiz öneriler bulabilirsiniz.com adresine bir göz atın. Anand’ın yorumlarından tam puanla çıkabilen bir donanım hakkında hiç düşünmeden satın alma kararı verebilirsiniz.warp2search.sisoftware. Powertweaker PC’nizi analiz ederek kaynaklarınızın kullanımında size yol gösterecektir.phonefree.aceshardware. http://www. CHIP | MAYIS 2002 .com adresinde işlemcilerin ve ekran kartlarının doğru biçimde hızlandırılması için detaylı bir anlatım ve açıklama bulunuyor.anandtech.php web sitesinde sisteminizin ince ayarları için sayısız güncel araca da yer veriliyor.com web sitesinde bir bilgisayarın oluşturulmasında kullanılan tüm parçalar hakkında ayrıntılı bilgi.de adresine de mutlaka göz atmalısınız. nın performansını arttırabilirler. Tartışma gruplarına ve eğitim bölümlerine de yer verilen www. Bunun haricinde bir webcam aracılığıyla görüntülü görüşme imkanı da bulunuyor. layabilir ve bu sayede kelimelerinizde vurgu sağlayabilirsiniz. Donanım çözümlerinin üstünlüğüne rağmen telefon görüşmeleri için BuddyPhone aracı.darkhardware. Donan›m Uzman›: Darkhardware sitesi donan›m merakl›lar› için Türkçe içerikli genifl bir kaynak oluflturuyor. Web’deki telefonunuz: Tüm dünyayla ücretsiz görüflün www. Üstelik “Punctuate Your Point” fonksiyonu sayesinde konuşmanıza ses efektleri uygu- Evinizi Aray›n: PhoneFree gibi araçlarla internet üzerinden ücretsiz olarak tüm dünyay› telefon ile arayabilirsiniz.

avirt. Ants yazılımı trojanlara karşı özel bir koruma sağlarken Vcatch internet ile PC arasındaki veri transferini gözetleyerek mevcut tüm mail yazılımları ve browser’lar ile ortak bir biçimde çalışabiliyor. PC’den telefona görüşme imkanı sağlayan NetYAK (www.tr) cep telefonu operatörlerinin web sitelerinde sınırlı da olsa ücretsiz SMS hizmetinden faydalanmak mümkün oluyor.esoft-tr. Yahoo ve AOL ile birlikte çalışarak tüm bağlantılarınızı bir buddy list altında topluyor. F-Secure firmasının F-Prot yazılımı Norton. Kuşkusuz ICQ en popüler sohbet aracı olma özelliğini koruyor.antivirus.com adresinden indirebileceğiniz program ayrıca gönderilen mesajlarınızın saklanmasını ve hazır mesaj arşivinizdeki SMS’lerin gönderilmesini sağlıyor.trillian.semsoftware. Tarayıcı özellikle de her seferinde posta eklentilerinin taranması sırasında oldukça kullanışlı. Ancak web’de ücretsiz SMS gönderilmesine olanak tanıyan servisler sürekli olarak farklılıklar gösteriyor ve çoğu zaman Türkiye’deki cep telefonu operatörlerine hizmet vermeyi durduruyorlar. com).tr) ve Turkcell (www. Bu dosyaları özel bir klasöre kaydedin ve virüs tarayıcısıyla sadece bu klasörü tarayın. www. ancak örneğin www.fsecure. Ants (www. Bu tarayıcı yaklaşık 50 bin virüse karşı koruma sağlıyor ve bu sayı her geçen gün biraz daha artıyor. Messenger Rapman aracı (www.free-av.com. com).yahoo.com) gibi virüs tarama programlarının freeware sürümlerine de web’den ulaşabilirsiniz.msn. Bu program birçok messenger üzerinde kaydı bulunan kullanıcılar için büyük kolaylıklar sağlıyor. Clickntalk 5.com) kullanılabilir.avnetwork.0 (www. PC’ler için sağlık sigortası bulunmadığından virüslerden korunmak isteyen kullanıcılar pahalı antivirüs yazılımlarını satın almak zorunda kalıyorlar.netyak. Kuşkusuz bu tip koruma yöntemleri içinde web’de ücretsiz alternatifler sunuluyor. Bu araca www. www. Güvenlik açısından F-Prot’u çalıştırmadan önce Görev Yöneticisi (Task Manager) üzerinden tüm çalışan uygulamaları kapatmanız tavsiye edilir. Panda ve Kaspersky gibi firmalara alternatif olarak sunulan en ünlü ücretsiz virüs tarayıcısı olarak biliniyor ve www.vcatch.aria.odigo.esoft-tr.de adresinden virüs taraması yapmak isteyen kullanıcılar için ücretsiz olarak sunuluyor.telsim.comease. Odigo önceki tüm Messenger yazılımlarını destekliyor ve ek olarak video konferans imkanı sunuyor.com) CHIP | MAYIS 2002 . com. bir klasik olarak anılan ZoneAlarm aracı bilinir. Tamamen bir Türk programcısı tarafından yazılan SMS TR aracı sürekli olarak kapanan ve takip edilmesi güç ücretsiz SMS sitelerine erişmenizi kolaylaştırıyor.de/ants) ve Vcatch (www. Ayrıca bir Türk firması olan SemSoftware’a (www.nikotel. Bu durumda en popüler sohbet programı olarak kabul edilen ICQ’nun SMS iletimi fonksiyonunda da yararlanabilirsiniz.com adresinden sahip olabilir ve bilgisayarınıza erişimi ayrıntılı bir biçimde kontrol altına alabilirsiniz. Telsim (www. Ancak ICQ ve AOL gibi firmalar kendi araçlarının kullanımını etkileyen bu araca karşı önlemler almayı planlıyor.com.icq. İstemci yazılımı www.com adresinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu aracın sağladığı ses kalitesi internet bağlantı hızına bağlı olarak değişiyor. Hepsi Bir arada: Trillian arac›yla ayn› anda tüm messenger yaz›l›mlar›n›n sunucular›na eriflebilirsiniz. Bu program bilgisayarınızda veri transferi yapıl- Bedava SMS: SMS-TR ücretsiz SMS servislerinin takip edilerek bir arabirim alt›nda toplanmas›n› sa¤l›yor.com) ait GeVeZe Lan Messenger ile yerel ağınız üzerinde sohbet edebilirsiniz. Ücretsiz SMS: Web servislerinin say›s› h›zla azal›yor Geleceğinden oldukça parlak hizmetlerden birisi de SMS servisleri olarak görülüyor ve internet üzerinde en çok aranan sayfalar arasında bedava SMS servisi hizmeti veren siteler her zaman üst sıralarda yer alıyor. (www.190 teği ile chat portalları ile internet dünyasına açılmanıza olanak tanıyor.com adresi üzerinden sunuluyor. MSN Messenger (http://messenger. Her zaman bedava: Instant Messaging Web üzerinde metin tabanlı sohbet için Yahoo Messenger (http://messenger.rapmen.turkcell. AntiVir programının Personal Edition sürümü www.cc adresinden indirebilirsiniz.5 (www. Bunun sebebi olarak ise yüksek maliyetler gösteriliyor.com adresinden indirebileceğiniz Odigo gibi araçlar gelişmiş çok fonksiyonel çözümler getiriyor. BEDAVA GÜVENL‹K Her geçen gün yeni virüsler dünyanın başına dert olmaya devam ediyor.com/tr) veya oldukça popüler ICQ yazılımları (www. Aria (www. Trillian da aynı amaç ile geliştirilmiş bir Instant Messenger aracı ve ICQ. PC-cillin (www.tr).com) ise ICQ ve MSN des- Ücretsiz Firewall’lar: Sald›r›lara karfl› güvenlik duvar›n›z Ücretsiz Firewall yazılımlarının en popüleri.com) gibi yazılımları da kendi internet siteleri üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.zonealarm. Avirt Voice 4.com).com). MSN. F-Prot DOS tabanlı bir program olmasına rağmen Windows XP altında da sorunsuz olarak çalışıyor: Ancak bu durumda yazılımın sadece diğer programlar tarafından kullanılmayan veya paylaşılmayan dosyalar üzerinde tarama yapabildiğini göz önünde bulundurmalısınız.

tr/~levi/AS97. JavaApplet’lerinin ve VisualBasic Script’leri- nin kontrol altına alınmasını sağlayan bir içerik süzgeci yer alıyor.boun.HTM adresinde program hakkında ayrıntılı açıklamalara yer veriliyor. Web tabanlı sürümde e-mail’iniz sadece gönderenden alıcıya uzanan yolda şifrelenir ve alıcıya açık bir biçimde iletilir. PGP şifreleme aracının en son sürümünü www. fiifreleme ve saklama: Web’de güvenlik art›k daha önemli Eğer her gün çok sayıda mail alıp gönderiyorsanız mesajlarınızı meraklı gözlerden korumak için standart çözüm olarak kabul edilen Pretty Good Privacy’den (PGP) yararlanabilirsiniz. Yapılan ayarlar özel olarak farklı programlara kolaylıkla uygulanabiliyor.tr mak istendiğinde her seferinde sizi uyarır.MS / Murat Karsl›o¤lu. muratk@chip. Ayrıca http://mercan. Program üzerinden bi- . cmpe.com.agnitum. Güvenlik: eCHIP’te de bulabilece¤iniz AVP antivirüs program›n› ücretsiz ve sürekli olarak internetten güncelleyebilirsiniz. Bu firewall üzerinde ActiveX dosyalarının. Eğer karmaşık ayarlarla uğraşmak istemiyorsanız Tiny Personal Firewall yazılımını tercih edebilirsiniz.pgpi.com adresinde yer alıyor ve yeni başlayanlar için başarılı bir koruma sunuyor.tinysoftware.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava 191 reysel ayarlar da yapılabiliyor ve bu sayede programın ağ port’ları hakkında bilgi edinmesi sağlanıyor.org adresinden indirebilirsiniz. SR . Eğer önceden belirli kullanıcılardan sisteminize gelebilecek olan dosyaları engellemek istiyorsanız Outpost (www.com) iyi bir seçim. Bu araç web’de www. Bu sayede hangi uygulamaların internet üzerinden ne tür bir iletişim yapacağına karar verebilirsiniz. Ayrıca bu esnada web tabanlı ya da bilgisayar tarafından oluşturulan bir şifreleme arasında seçim yapmalısınız.edu. Diğer yöntemde ise ileti gönderici tarafından şifrelenir ve alıcıya da şifreli bir biçimde ulaştırılır.

. Bu veri taşıyıcılar. dijital bilgiler bir düğmeye basmak suretiyle silinebiliyor. Kayalara yapılan çizimlerin tersine. kendisinden önceki başka her bir ortamdan daha düşük bir “yarılama müddeti”ne (atom fiziğinden bir kavram) sahip. bin web sayfasından daha fazla şey ifade ediyor: Taş Devri insanı hakkında biraz bilgi edinmek için. Bunun sonuçlar› ölümcül olabilir! A ltmış gün geçiyor ve bilgelik adına hiçbir ilerleme kaydedilmiyor: Bir internet sayfası ortalama olarak her iki ayda bir değişiyor ya da hiçlikte yok oluyor. Dijital ça¤da önemli veriler bir daha geri gelmemecesine kayboluyor. Fiziksel bakımdan da modern bellek ortamları hızla eskiyor: Bir CD-ROM optimal depolandığında yüz yıl kadar. Bugün bizler çok daha fazla fley biliyoruz. Taş Devri’nin mağara resimleri 38 bin yıl sonra. bugünün birçok verisinden feragat etmek zorunda kalacaklar. ancak bilgilerimize özensiz davran›yoruz. bir web sitesinde ise durum daha da kötü. bir disket on yıl kadar dayanıyor. Eğer günümüz CD disklerinin zaman gelip de antik süs eşyası olarak değerlendirilmesi istenmiyorsa. onları okuyan cihazlarda da olduğu gibi. Çünkü dijital verilerin kayalara yap›lan çizimler kadar dayan›kl› olmas› mümkün de¤il. Atalarımız bilgilerine çok daha fazla özenli davranıyorlardı. İnsanlığın bu en büyük ve en modern veri koleksiyonu. Kullanımı bundan kolay başka bir şey olamaz.156 192 Avc› ve Veri Toplay›c›: ‹yi ki ilkça¤larda bilgisayar yoktu. ama sonsuza dek kal›c›. Kayalara yapılmış bir resim. daha uzun ömürlü veri taşıyıcılarına ve sis- CHIP | MAYIS 2002 . erken dönem Homo Sapiens’in bizonlar ve “satir”ler (mitolojiden bir figür) ile uğraştığını gözler önüne seriyor. Verilerin Dayan›kl›l›¤› Tafl Devri ‹nternetten Üstün ‹lkça¤lardaki ma¤ara resimleri basit.. birkaç yıl içersinde teknik bakımdan geride kalıyor. meraklı gözler yeterli. Buna karşılık bizden sonra gelecek olanlar.

Hanedanl›¤›na kadar (M. fotoğraflar ve mikrofilmler halinde fıçılara tıkılıyor ve Oberried yakınlarında nükleer silahlara karşı dirençli bir gümüş madeninde depolanıyor. manyetik bantlarda. bellek ortamları için ölümcül bir hata! Kağıtta hasarlar oluşur ve önemli ölçüde tamir edilebilirken. yüzy›ldan tafla kaz›nm›fl zaman tan›kl›klar› günümüze kadar gelmifl bulunuyor.Ö. Papirüs ‹kibin y›ldan eski papirüs yapraklar›. 2700) uzan›yor. depolarda muhafaza etmek. Amerikan Havacılık ve Uzaycılık Bir kez daha aya gitmek zor: Dairesi NASA gözler önüNASA. Bantlar üzerindeki manyetik katmanların taşıyıcı folyodan ayrılması ya da yer yer şerit üzerine kopyalanması için yeterince zaman geçmiş bulunuyor. antik M›s›r’daki yaflam› gözler önüne seriyor. Oysa adı ayyuka çıkarılan bilgi toplumu. işletim sistemleri. Parflömen Üzerleri yaz›l› hayvan derileri eski M›s›r 4. Gelin görün ki. ihmalkarlığı daha az kötü sonuçlara yol açmış değil. Bu işlerle ilgili uzmanlar. örneğin yazarların elyazmalarını disket üzerinde muhafaza etmelerinden hiç de hoşnut değil: “Biz bugünden kalanlarla uğraşmaya başlayana dek.000 Y›l en az 4. 18. Düflsel çözüm: Dünya arflivi olarak internet Almanya’da NASA’dan daha dikkatli ve daha ileri görüşlü olunduğu sanılıyor: “Birinci derecede önemli kültürel varlıklar” denilen şeyler. yeni bilgisayarları ve sistemleri eskilerini taklit eder duruma getirecek emulatörler olabilir. aygıt sürücüleri vs.000 y›l en az 27. Üretim döngülerini gitgide daha fazla kısaltan Microsoft’un sabırsızlığı göz önüne alındığında. Yani dijitalleşme ile birlikte arşivleme sorununun kendiliğinden çözüleceğine inanmak saflıktan başka bir şey değil. önemli verilere nasıl davranılmaması gerektiğini. artık geriye dönüş olanaksız. İçerikler yok oluyor. en azından 30 yıllık Amerikan Uzaycılık alanındaki belgeler yok olmuş durumda. ancak hasar oluştuktan sonra işe koyuluyor. gerçekten dayanmak zorunda. yazarların yapıtlarını oluşturdukları zamanki dosya formatları artık varolmayacak” şeklinde endişesini dile getiriyor. CD’lerde ve disketlerde eskime süreçleri uzun süre göze çarpmıyor.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 193 157 Verilerin Dayan›kl›l›¤› temlere ihtiyaç var. bu sorunu görmezden geliyor. NASA yedekleme yapmadığı için. Tüm bunlara bir başka sorun daha ekleniyor: Dijital verilerin yaşam süresi yalnızca ortamın dayanıklılığına değil. Ev bilgisayarı kullananlar emulatörleri kendileri için çoktan keşfetmiş durumda ve bunlarla Sinclair ZX81 ya da Commodore 64 gibi klasiklerden oyunları ve müzik dosyalarını güncel bilgisayarlarda çalıştırıyor.. aksine ilgili donanım ve yazılımın dayanıklılığına da bağımlı. CHIP | MAYIS 2002 . yeniden kullanılabilir SpaceShuttle lehine yok etmiş bulunuyor. Tafl Levhalar M. üretim teçhizatını.k VER‹ TAfiIYICILARININ DAYANIKLILI⁄I Kertik De¤ne¤i En önceki veri tafl›y›c›lar aras›nda avc› ve çobanlar›n üzerine bilgiler kertti¤i kemik ya da tahtadan ibaret çubuklar bulunuyordu. Sürekli yeni dosya formatlarına geçişe bir alternatif. Birileri son maden galerisindeki en arkadaki fıçı içinden oriji. Bununla karşılaştırıldığında Gutenberg’in İncil’leri da- ha kalıcı. Marbach’taki Alman Edebiyat Arşivi demirbaş muhafaza şubesi yöneticisi Roland Kamzulak. sürücüler..Ö. belgeler.700 Y›l en az 3. doğal olarak. bu dünyanın en güçlü taşıyıcı raketini yeniden üretmek ve böylece aya başka bir yolculuk düzenlemekten yoksun kalmış durumda. Böylelikle aya son inişten otuz yıl sonra NASA. Tüm veri demirbaşları zamanın güncel sistemlerine kopyalanıncaya kadar.300 Y›l Ma¤ara resimleri Orta Avrupa’daki en eski çizimler milattan 36 bin y›l önce yap›lm›fl. en az 38. Bantlar bir kere yapışkanlaştığında ya da İspanyol bilimcilerin yakın geçmişte keşfettikleri gibi CD’nin plastik muhafazası bir mantar tarafından kemirildiğinde.. milyonlarca manyetik bandı katalog oluşturmadan karton kutularda paketlemek. bunun umutsuz bir girişim olduğu ortaya çıkıyor.800 Y›l en az 2. o zamanki tafl›y›c› ne seriyor: NASA gizlice raketle ilgili teknik verileri Wernher von Braun’un tek tahrip ederken bunu kullanımlık taşıyıcı raketikesinlikle göz önüne nin tüm yapı planlarını ve almam›fl olsa gerek. Bu durum.. Aynı şekilde. ve orada unutmak.

çünkü “yorum için yardımcı araçlar olmaksızın.corbis. kullanıcıyı 1981 yılına kadar geri giden nostaljik bir geriye yolculuğa davet ediyor. yabancı içeriğe işaret ediyor ya da sürekli değişiyorlar. yüzy›la kadar bu yaz› ka¤›d›.194 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Verilerin Dayan›kl›l›¤› nal yazılı belgeye ihtiyaç duymadığı sürece. Örneğin 11 Varillerdeki kültürel varl›k Eylül’deki terör saldırısıyla Alman kültürel varl›¤›n› yok ilgili özel koleksiyonlar. CHIP | MAYIS 2002 . firmanın sahibinin adı Bill Gates olmazdı herhalde. İnternet tarihçilerinin kafasını yalnızca verilerin çokluğu kurcalamıyor: Sayfalar ve içerikleri birbirleriyle bağlantılı. Selüloyt Film Almanya’daki ilk filmi 1895’de Stadanowski biraderler çekmiflti. Cottbus’ta teknoloji felsefesi profesörü olan Klaus Kornwachs. arama makinesi Google da. ama bu benzersiz zaman tanıklarını basitçe dış etkilere karşı korumak ile yetinilseydi. Geçen süre zarfında. arşivleme sorununu “gelecek beş yılın en büyük zorluğu” olarak görüyor. en az 550 Y›l yaklafl›k 500 Y›l en az 175 Y›l en az 107 Y›l yaklafl›k 100 Y›l Kaliteli Yaz› Ka¤›d› 19. Ünlü. dili dışarıda Einstein resmi ya da Holocaust resimleri gibi hazineler yitip gitmeye karşı korunuyor. bu tip sıkı sıkıya depolama.” Aynı şeyi. CD-ROM/DVD Eskime testleri par›lt›l› diskler için yüzy›ll›k bir yaflam süresi ortaya ç›kar›yor. devasa bir saçmalık. taolup gitmekten.com gibi projeler. Corbis. Telif hakları hakkındaki tartışma ise başlı başına bir sorun. azami 15 yıllık bir web k Mikrofilm Hiç olmazsa bu analog bellek ortam›. Brewster oca¤› koruyor.” ABD’deki Corbis firmasının planı bununla karşılaştırıldığında daha iyi düşünülmüş: Microsoft’un kardeş firması da. kaçınılmaz bir biçimde yeniden tükürmediğini World Wide Web’in mucidi Tim Berners-Lee’nin kendisi saptamak zorunda kalmış: Onun ilk HTML sayfası. Kahle’nin başvuru yapıtını “bir bin yılın sonunda bir bütün olarak toplumumuzun aynası haline getiriyor. ama ayn› rihsel bakımdan tümüyle zamanda gelecek hakikati içermek iddiasıneriflimlerden bir maden da bulunmadan. uzun vadeli bir arflivleme için uygun görünüyor. bu yılın başında Deja’nın eski Usenet arşivini sayfasında yeniden açarken amaçlamış değildi. İki milyondan fazla resme www. bu sayı giderek artacak. öyle ki sayfa yeniden yapılandırılabilmiş. öncelikle hareketli siteler için tatminkar bir çözüm görünmüyor. Filmin orijinali Federal Film Arflivi’nde bulunuyor.archive.org adresi altında online kullanıma sunduğu “Internet Archive”ine borçluyuz. Ufukta online haber magazinleri ya da forumlar gibi. Corbis bunun yerine internetten resim arşivi olarak yararlanıyor. Arşivciler her iki ayda bir kamuya açık interneti tarıyor ve yeni belgeleme malzemesi ekliyor. Buhr bu arada gazetelerde şimdilik yalnızca orta vadeli. bu yöntem makul görünüyor. arşiv. Görece eski kullanıcılar belki Tim Berners-Lee’nin ilk katkılarını ya da Linus Torvald’in Linux projesinde işbirliği çağrısını hatırlayacaktır. Haber grubu katkılarından ibaret karışık koleksiyon. Bu durumda kendisine bu tarihsel si- tenin kodundan bir çıktıyı muhafaza etmiş olan bir arkadaşı yardımcı olmuş. bu tip eylemlerin anlamını kuşkuyla karşılıyor. Foto¤raf Muhafaza edilmifl en eski foto¤raf.com adresinden ulaşılabiliyor. ZEIT gazetesinin On-line eki teknik yöneticisi Peter Buhr. 1827’den kalma. kendi buluşunun enginliğinde yitip gitmiş. Brewster Kahle’nin koleksiyon tutkusuna ve 1996 yılında www. O zamanlar resimler asfalt üzerinde ›fl›kland›r›l›yorlard›. 10 milyardan fazla web sitesi ile dünyanın en büyük veritabanı yönünde gelişmiş bulunuyor. yaklaşık 65 milyonluk fotoğraftan ibaret koleksiyonunu Pittsburgh yakınlarında eski bir maden ocağında de- poluyor. dünya arşivi olarak internet düşünü ayakta tutuyor. Ama web’in bir kere yuttuğu her şeyi. çürümüfl ve lapa olacak flekilde ezilmifl paçavralardan olufluyordu. Bugün www’nin başlangıç dönemlerinde nasıl olduğunu ve kendini nasıl geliştirdiğini biliyor olmamızı. Bu dinamizmi hemen hemen hiçbir geleneksel bellek ortamında yansıtmak olanaklı değil.

Araştırma laboratuvarlarında. ZEIT şimdilik online içeriğinin backup güvenliği ile yetinirken. ahflap malzeme ve doldurma maddelerinden ibaret kar›fl›m. Marbach’taki Alman Edebiyat Arşivi’ni. bilgisayar verilerinin üçte ikisi “bilinçli ve koordineli olarak” silinmiş bulunuyor. Süddeutsche Zeitung’un harici arşiv hizmeti w w w. Tarihin cilvesine bakın ki. Öncelikle şunu unutmamak gerekiyor: Dijital arşivleme yalnızca bilgileri muhafaza etme olanağı sunmuyor. Aynı fikir 1998’deki Almanya’daki hükümet değişikliğinden kısa bir süre önce başbakanlıktaki birinin de aklına gelmiş olsa gerek: FDP (Liberal Parti) politikacısı Burkhard Hirsch çevresinde oluşturulan bir özel araştırma komisyonunun raporuna göre. Asitsiz ka¤›t yaklafl›k 300 y›l dayan›yor. s u e d d e u t s c he. ki tüm arşivleme uzmanları bu konuda hemfikir. aksine yoğun bir seçme ve filtreleme ile karşı karşıya bulunmamızda yatıyor. Helmut Kohl’ün başkanlığındaki bir federal yönetimin verileri silinmiş bulunuyor.cocm. hangi tarzda ve ne kadar süreyle depolanacağını önceden belirleyen uygulanabilir bir sistem. Ancak. Karar vermek zor: Veri çöpü mü. yaklafl›k 80 Y›l yaklafl›k 30 Y›l yaklafl›k 20 Y›l yaklafl›k 10 Y›l yaklafl›k 60-70 gün Manyetik bantlar ve diskler D›fl dünyayla iliflkisi kesilecek flekilde s›k› s›k›ya kapat›lm›fl sabitdiskler. yakmak oldukça büyük bir sansasyon yaratabilecekken. hangi dizaynda. daha s›k kullan›ld›¤›nda befl y›l içinde kaybediyor. aksine bilgileri rahatlıkla silmeye de izin veriyor. Kitap dağıtıcısı Amazon.de’nin gündelik sunumlarından yalnızca küçük bir kesit içeriyor.4 terabyte sığdıran holografik veri bellekleri şimdiden start almaya hazırlanıyor. Disket Yeniden yaz›labilir bu ortam. CHIP | MAYIS 2002 . yalnızca bu haftalık gazeteye mahsus değil. . Açıklık yalnızca yasa tarafından verileri belirli bir zaman için muhafaza etmeye zorunlu kılınan meslek gruplarında hakim.tr Asitli Ka¤›t Bu ka¤›t 30-40 y›l sonra parçalan›yor. kültürel varl›k m›? Üçüncü ve en büyük sorunu. Internet sayfas› Ortalama olarak bir site her 60 ila 70 gün içinde de¤ifliyor ya da topyekun yok oluyor. elektronik olarak arşivlenmiş verilerde az sayıda göze çarpan işlem ve tıklamalar bu iş için yeterli oluyor. ğını kim garanti edebilir? Teknoloji filozofu Klaus Kornwachs kurumların “sabit değerleri esas alan ve seçimin bağlantılarını ve nedenlerini birlikte sunan” sıkı bir seçime gitmesini talep ediyor. Bunlar arasında kayıtlarını son röntgen çekiminden 30 yıl kadar sonra da sunmak zorunda olan radyologlar bulunuyor. KK / Garo Antikac›o¤lu. talebin mi yoksa iktisadi bakış açısının mı öncelikli olduğuna Kitaplar›n kal›c›l›¤›: Asitsiz ka¤›t flimdiye kadar kim karar verecek? Bu dostüm dijital bellek yaların muhafaza edilmeortamlar›ndan daha uzun sinin ve iletilmesinin bin süre dayan›yor ve oynatma yıl içinde de anlamlı olacacihazlar›na gerek duymuyor. yalnızca bir katkının en güncel sürümünü hazır bulundurmakla yetinmiş oluyor. uzun ömürlü manyetik bellek ortamlar›. gazetelerin 20 y›l içinde tahrip olmas›na neden oluyor. Gazete Ka¤›d› Eski ka¤›t. bu bağlamdaki tutumu hakkında bilgi bile veremiyor. tam da doktora yapmış bir tarihçinin. Veri depolama sorunundaki bu güvensizlik. kimlerin ebedi iddiaya sahip dünya bilgisinin ne olduğuna karar vereceği sorusu yanıtlanmış olmuyor.” Bu yüzden bir kredi kartı boyutlarındaki alana 3. verilerini on y›l. günün birinde bilgilerin suretini otomatikman her seferki güncel dosya formatların- da oluşturan mekanizmaları harekete geçirecek sistemler tartışılıyor. agaro@chip. neyin. Ancak bilginin yararının mı. böyle olunca da söz konusu kurumlarda. ZEIT-Online’dan Peter Buhr dile getiriyor: “Veri depolamada esas zorluk o kadar çok teknikle ilgili değil.196 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Verilerin Dayan›kl›l›¤› arşivleme ihtiyacı teşhis edebiliyor. Eksik olan. 540 bin kitabı ve 22 milyon tek sayfalık belgesiyle.

Bunun için sadece herhangi bir il üzerine tıklamak yeterli oluyor. kaplıcalar ve kış turizmi üzerine çok detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. otel ve pansiyonların. Bunun için önce istediğiniz tatil şeklini belirlemek. Belki de tatil sizin için dinlenmek değil eğlenmek anlamına da geliyor olabilir. İlk açılan ana sayfa üzerinde yer alan bölgelere ayrılmış harita üzerinden ise konaklama için tatil.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Gazetedeki onlarca ilan arasında dolaşırken ve tüm bu kriterlere dikkat etmek zorundayken istediğiniz doğru bir tatili seçebilmek de zorlaşabilir. İşte tüm bunlara karar vermek için internet üzerinde yer alan www. Sakin ve serin do¤an›n kuca¤› m›? yoksa s›cak kumlar ve deniz mi? Eğer kafanızda çevreden duyduğunuz ya da daha önce gittiğiniz ve memnun kaldığınız bir tatil beldesi varsa seçim yapmak sizin için daha kolaydır. Ye- şillikler içinde serin çam kokularının içinde sakin bir tatilin ya da sıcak kumların serin denizlerle kucaklaştığı bir yerin özlemini çekiyor olabilirsiniz. Tatil yapmak ne kadar güzel olsa da. Ancak farklı yerler keşfetmek ya da daha önce hiç yapmadığınız türden bir tatil özlemi kuruyorsanız. Yani kapıdan baktıran mart ve yağmur ayı nisan çoktan geride kaldı. köyleri. Art›k tatilinizi bilgisayar bafl›ndan planlayabilirsiniz. Tatil Dergisi: Burada mavi tur. bunun için planlamaya bir tatil şekli belirleyip devam etmeniz daha iyi olacaktır.156 200 Online Tatil Rehberi Tatil ‹çin Sörf Yap›n! Bir turizm flirketinden di¤erine koflturmak gazete sayfalar› aras›nda küçük ilanlar içinde en uygun tatil seçene¤ini kovalamak eskide kald›. Tabii ki bunu yaparken ayırdığınız bütçenizi aşmamaya da dikkat etmeniz gerekir. Dolayısıyla tüm yılın yorgunluğunu atmak için uzun zamandır beklediğiniz tatil için planlar yapmanın zamanı artık geldi. A rtık mayıs ayı içindeyiz. tercih ettiğiniz bölgede bir tatil köyü. ağzı sıkı laf yapan görevlilerin sizi yanlış yönlendirmesine maruz kalmadan ve tam anlamı ile özelliklerini bilmeden tatil yerini seçmek zorunda da kalmadan tatilinizi planlayabilirisiniz. onu planlamak her zaman en zor ve uzun süreli araştırmalar gerektiren sıkıcı bir iş olmuştur. Üstelik bu şekilde bir turizm şirketinden diğerine dolaşmadan. Bundan sonra ısınan hava ile birlikte çalışmak da iyice zorlaşacak. Ayrıca İstanbul içi tüm seyahat acentelerinin telefonları da yine bu sitede yer alıyor. daha sonra da elinize bir kalem alıp gazeteden uygun kalitede .tatildergisi. otel ya da pansiyon gibi bir konaklama yeri belirlemeniz gerekir. Sitenin ana bölümünü oluşturan İller ve Turizm bölümü ise tüm illerimiz ve gezilecek yerleri hakkında çok geniş bilgiler sunabiliyor. Dolayısıyla bu se- ne bir değişiklik yapın ve klasik tatil planlama şeklinizle birlikte gazete. tüm detaylı bilgileri ile telefon ve CHIP | MAYIS EYLÜL 2002 2001 . broşür ya da katalogları da bir kenara bırakıp bilgisayarınızın başına oturun ve tatilinizi online olarak planlayın.

Dilerseniz deneme aboneli¤inizi 212 337 77 77 numaral› ça¤r› merkezimizden de bafllatabilirsiniz.otelrehberim.neredennereye.com www.dunyaturu.net portal ile interaktif d nyan n par as olun! Bu evirdi iniz.gov.net/netweb adresindeki kutucu¤a yazarsan›z aboneli¤iniz birkaç saniye içinde bafllam›fl olacakt›r.gezikolik. Dolayısıyla otomobilin ve uzun yol tecrübeniz varsa kendi arabanız ile tatile çıkmak da Seçiminizi Yap›n: Bu site seyahat konusunda bilmek istediklerinize sahip. Yol bilgisi konusunda ise eğer zayıfsanız yine de endişelenmenize gerek yok. Derginizin bu sayfas›ndaki bilgilerle bir ay boyunca ücretsiz olarak bu kat- Internete sadece ba lanmay n. Turk Nokta Net Net.com. Bu durumda gittiğiniz yerde özgürce dolaşmanız da mümkün olur. www.WEB plan›ndan 4 milyon TL çekilerek devam ettirilecektir. Türkiye'nin en iyi kategorize edilmifl bilgilerinin bulundu¤u.turk. bu renkli dünyan›n kap›lar›n› sizler için aralayarak en az›ndan içeride neler oldu¤unu görmenizi istiyor. ma de¤erli hizmetlerden faydalanabileceksiniz. bu bilgilere telefonlar›n SMS ve WAP özellikleriyle.net www. Bu hizmetlerin yan›nda Turk Nokta Net'in internet eriflimini de denemek isterseniz tek yapaca¤›n›z fley kredi kart› bilgilerinizi bize bildirmek. www.turizm. Derginiz CHIP. Otel Rehberim: Tercihinizi yurt içi turizminden yana kullanmanız durumunda otel rezervasyonunuzu online olarak yapabilmeniz için güvenilir ve geniş bilgi içeriği kriterlerini de göz önüne aldığınızda www. E¤er bir internet ba¤lant›n›z varsa bu numaray› www.gezi.tatilborsasi.com adresindeki Türkiye Ulaşım Rehberi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu yüzden şimdi www.turk. Turk Nokta Net dünyas›.tr sitesini ziyaret ede- durumda da www. Karayolları Genel Müdürlüğünün www. deniz yollarının zevki ya da otobüsün konforu arasında bir seçim yapmakta zorlanıyorsanız ve nereye nasıl daha rahat gideceğinizi düşünüyorsanız bu Sadece ‹nternet De¤il! Sizlere Turk Nokta Net dünyas›n› sunuyoruz.com www. Bu sayede bir ay içinde deneme amaçl› kullanabilece¤iniz 30 saat internet eriflimine kavuflmufl oluyorsunuz.kgm. hiç durmadan düzenli bir biçimde de¤ifliyor. yenileniyor.com exploreturkey. tek fley bu güvenlik numaras›n› verirken yan›nda kredi kart›n› bilgilerinizi de bildirmeniz.otelrehberim.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 201 Online Tatil Rehberi adreslerine ulaşmanız da mümkün oluyor.net deneme aboneli¤inizi bafllatman›n en kolay yoludur. Zaten diğer benzeri siteler de neredeyse 3 aşağı 5 yukarı benzer bir mantıkla hizmet verirler. nterneti ya ay n.com’u rahatlıkla kullanabilirsiniz.gizlicennetler. Aksi durumda zaten gideceğiniz büyük tatil köyleri ve lüks oteller size bu hizmeti sağlayacaklardır. Bu aşamada artık tatilinizi yurtiçinde mi yoksa yurt dışında mı geçirmek istediğinize kadar vermeniz gerekir. Bu siteden tüm ulaşım şekillerinde tüm şirket adlarına ve telefon numaralarına ulaşabilir ve istediğiniz güzergahlarda sefer yapıp yapmadıklarını öğrenebilirsiniz. Türkiye Ulafl›m Rehberi: Eğer hem bir tur ile anlaşmadınız hem de kendi arabanız ile gitmeyi düşünmüyorsanız bu durumda da bir toplu taşıma seçeneği seçmek durumunda kalacaksınız demektir. su ya da hava! Her ne tür tatil seçmiş olursanız olun. Bu durumda 30 saat ücretsiz Internet ba¤lant›s›na kavuflacaks›n›z ve kredi kart›n›zdan bir ay ya da 30 saat internet ba¤lant›n›z bitinceye kadar hiçbir ücret al›m› yap›lmayacak. Internet hayat n z n yeni bir sayfas olsun.com ve www. Bir ay›n sonunda e¤er kullan›m›n›z› sona erdirmek istedi¤inizi belirtmezseniz aboneli¤iniz net. Koltu¤unuzdan bile kalkmadan otel rezervasyonunuzu yapt›r›n Tabii ki daha önce de belirttiğimiz gibi ulaşımla ilgili yapacağınız ayarlamalar sadece ulaşımı kendiniz çözeceğiniz durumlarda gerekli olacaktır.turk. Karayollar› Genel Müdürlü¤ü: Ancak bu seçenekte gidiş ve dönüş tarihleri açısından tur şirketine bağlı kalacağınız gibi gittiğiniz yerde çeşitli tarihi ve turistlik yerleri gezmek için de oldukça yüklü bir ek seyahat harcaması yapmanız gerekebilir. özellikle de avuç içi bilgisayarlarla her yerden ulaflabildi¤iniz bir yap›ya sahip. Trenin rahatlığı. Bu bir bakıma ekonomik de olabilir. Deneme aboneli¤ini nas›l kullanacaks›n›z? Bu sayfada size vermifl oldu¤umuz güvenlik numaras›. Çünkü çoğu şirket yapacağınız 1 haftadan daha uzun tatiller için ulaşım ücreti almayacaktır.. Tüm bunlar›n d›fl›nda Turk Nokta Net.com üzerinde yapacağımız örnek online rezervasyon işlemini diğer siteler üze- Ulafl›m için en do¤ru olan› seçin: toprak.gezgin.WEB aboneli¤i ile yukar›da sayd›¤›m›z tüm katma de¤erli hizmetlere ulaflabilir ve bunlardan faydalanabilirsiniz. rek kendinize daha önceden bir yol haritası çıkartabilirsiniz.seyahatname.com www. uçağın hızı. Eğer bir turizm şirketi ile anlaşacaksanız bu durumda ulaşımınızı da onlar sağlayacaktır. E¤er bir internet ba¤lant›n›z yoksa veya Turk Nokta Net'i denemek istiyorsan›z yapaca¤›n›z CHIP GÜVENL‹K NUMARASI: 001-892-891112 . Bu hizmetlerin hepsi size bir ay süreyle s›n›rs›z olarak sunulmaktad›r. www. Bu sitenin dışında aşağıdaki benzeri hizmet veren diğer sitelerden de yararlanabilirsiniz.tr www.tr bir seçim olarak belirlenebilir.com.com www. mutlaka oraya nasıl ulaşacağınız da verilmesi gereken kararlar içinde yer alacaktır.

Burada kalacağınız gün aralığını belirttikten sonra “Oda durumunu kontrol et” tuşu ile istediğiniz tarihlerde seçtiğiniz otelde oda olup olmadığını öğrenebilirsiniz. aslında kişinin seyahat esnasında kaza. sakatlanma. kampç›l›k. www. ma¤ara.com. Karşınıza otelle ilgili detaylar ve fiyat bilgileri gelecektir.net. mkars@chip. Seçtiğiniz ilçe içinde yer alan oteller karşınıza geldiğinde burada başında yeşil “check” işareti olan ve yanında Rezervasyon bağlantısı olan her otel online rezervasyon yapabileceğiniz anlamına gelir. www. Şimdi seçimimizi Antalya’nın Alanya ilçesi olarak yaptığımızı varsayarak bu bağlantı üzerine tıklayın. her tür gezi sırasında karşılaşabileceğiniz sağlık sorunlarında gezi öncesi ve süresince yapmanız gerekenler konusunda size yardımcı olması amacıyla tatile çıkmadan önce www.tourturkey. Yoksa kim bilir belki de Pasifik kıyılarındaki rüya tatiliniz dünyanın en büyük fırtınası ile kesilebilir ya da Tibet’teki egzotik yolculuğunuz bir anda kum fırtınaları ile kabusa dönüşebilir! Mahmut Karsl›o¤lu.202 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Online Tatil Rehberi rinde de benzer şekilde uygulayabilirsiniz. hafta sonu turlar›. Seyahat sigortası. Bu sitede gideceğiniz ülkedeki sağlık sorunları ve riskli ülkelerin dışında uçak yolculuğunda sağlık.tr.dsm.com.tatilonline. haftal›k turlar bulabilece¤iniz do¤a ve gezi sitesi. yamaç paraflütü. yapay t›rman›fl.tr GÜNÜ B‹RL‹K TURLAR » Tatile ay›racak zaman› olmayanlara Sa¤l›k Her fleyden Önemli: Tatildeykende sa¤l›¤›n›za dikkat edin. Ancak eğer buna karar vermediyseniz harita üzerinden ya da şehirlere ve kategorilere göre aratmanız da mümkün olabilir. Özellikle ülke dışına çıkacaksanız ve gerek havasına gerekse hastalıklarına alışık olmadığınız bir ülkede sizi çok büyük sağlık problemleri bekliyor olabilir. kampç›l›k. da¤ turlar›. Tarihi Seçin: Bofl oda olup olmad›¤›n› önceden kontrol etmeniz gerekiyor.deepnature. camping.com. www.ogzala. kampl› turlar. yürüyüfl ve spor malzemeleri ile ilgili bilgiler içeren bir site. su ve doğalgaz musluklarını sımsıkı kapamış olabilirsiniz. Tabii ki herkes her zaman haftalarca tatil yapacak kadar zaman bulamayabilir.asp ad- CHIP | MAYIS 2002 . Ancak yurtdışı için daha farklı web sayfalarını ziyaret etmeniz gerekir. Şirketin güvenliği Thawte ve Garanti Bankası tarafından sağlandığından güvenle yararlanabilirsiniz. Eğer yer varsa size ödemeniz gereken toplam tutar bildirilecek.com ve www.com.tr: Do¤a ve macera turlar›.metur. bağlantısına tıklayın.com adresine bir göz gezdirip gideceğiniz yer hakkında bilgi almanız iyi Zatil Sigortas›: Tehlikeli aktivitelere kat›lmad›n önce mutlaka sigorta yapt›r›n. Bu tür durumlarda hafta sonu yap›lacak do¤a kaçamaklar› rahatlaman›n en iyi yollar›ndan biri olabilir.com. da¤c›l›k. Yurtdışı tatilleriniz içinse yine benzer şekilde rezervasyonlarınızı güvenle yaptırabilirsiniz. paragliding.com siteleri bu konularda size yardımcı olacaktır. resini ziyaret edip gerekli bilgileri almak. Buradan da örneğin “Club Alantur” bağlantısına tıklayın. www. hiking. Seyahat Sigortas›: Eğer tatildeyken başınıza gelecek sağlık sorunlarından ya da kazalardan çekiniyorsanız bunun içinse alabileceğiniz en iyi yöntem seyahat sigortası yaptırmak olacaktır.org: Trekking. zamansal uyumsuzluk (JET-LAG) ve taşıt tutması hakkında bilgiler ve hamilelerin yaşlıların ve çocukların yolculuk sırasında dikkat etmesi gereken gibi konular yer alıyor. İlk olarak buradan “Şehirlere Göre” Eksiksiz bir tatil için sadece otel rezervasyonunu yapt›rmak yetmez Tatile çıkmak için bavullarınızı eksiksiz toplamış. climbing gibi aktiviteleri organize eden bir firma. www. günübirlik yürüyüfller.sigortam. Vizeleriniz. Turizm Hekimli¤i: Dolayısıyla. kaya t›rman›fl› gibi konularla ilgili bilgiler içeren bir site. Hatta 1 haftal›k tatil bile bu kifliler için imkans›zd›r. pasaportlarınız ve biletleriniz her şeyiniz de yanınızda olabilir. müşteri ve kredi kartı bilgilerinizin girilmesi istenecektir.detur.adrenalin. Eğer bunlar sizin için uygunsa üstte yer alan “Anında Rezervasyon yaptırın” tuşu ile rezervasyon sayfasına geçebilirsiniz. Bundan sonra artık tatildeyken gönül rahatlığı ile en tehlikeli aktivitelere bile dahil olabilirsiniz. Eğer otel adını biliyorsanız alfabetik listeden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinizi verip en alttaki “Onayla” tuşuna bastığınızda artık yeriniz ayırtılmış demektir. rafting yapabilece¤iniz.tr: Alternatif spor dallar›. Her yıl binlerce insan turistik gezi amacıyla yurtdışında ve yurt içinde geziye çıktıkları geziler sırasında sağlık sorunlarıyla karşılaşıyorlar. sağlık sorunu gibi risklerini seçmiş olduğu süre içinde belirlenmiş limitler dahilinde kapsam altına alan bir poliçe çeşidi ve bu tür bir sigortayı da online olarak yaptırmanız mümkün. bungee jumping. trekking. Web sayfası karşınıza geldiği zaman sol tarafta göreceğiniz menü.nolimits.com) dikkate almadan tatil dönüşü için planlar yapmayın. ma¤arac›l›k konular›nda bilgiler içeren bir site. www.com: Trekking. Ama yinede dikkat etmeniz gereken ve genelde gözden kaçan büyük bir problem daha mevcuttur.net/seyahat/1. www. rafting. Karşınıza tüm şehirlerimizin ve popüler ilçelerinin bir listesi gelecektir. www. aradığınız oteli bulmanız için size çeşitli seçenekler sunacaktır.yahoo. Tek yapmanız gereken www. olacaktır. Hava Durumu: Son olarak her ne kadar tüm tatilinizi çok iyi bir şekilde planlamış olursanız olun gideceğiniz ülkenin hava koşullarını da (weather. trekking.touristhealth.tr: Da¤c›l›k.

ders notları grup adresine gönderilerek tüm üyelerin bu bilgilerden faydalanması sağlanabilir veya toplantı saatleri ve görevler tüm çalışanlara tek bir eposta ile gönderilebilir. iş verenlere kadar çok geniş bir yelpazeye dahil kullanıcıların isteklerini karşılayacak ve hatta hayatlarını kolaylaştıracaktır. Çünkü halihazırda binlerce kurulu tartışma listesi vardır ve aynı amaçla daha önceden kurulmuş bir listenin benzerini veya aynısı hazırlamak da pek anlamlı olmayacaktır. Ancak günümüz teknolojisi ile bu bağlantıyı sanal da olsa yeniden kurmak mümkündür.com adresindeki “Start a new group” bağlantısına tıklayarak. ücretsiz e-posta hizmetinin haricinde bir de ücretsiz posta grubu hiz- meti sunuyor. Bunun için ister Yahoo Gorup dizinini kontrol edebilir ister bu dizin içerisinde istediğiniz konuyu aratabilirsiniz.groups. kullanıcı ve grup yönetimi hakkında bilmeniz gerekenleri gösteriyor. Grup oluştur- mak istediğiniz alana karar verdikten sonra grubun amacına uygun olarak kısa ve açıklayıcı bir isim bulmalısınız. Ancak mezun olduktan sonra üniversite. L ise öğrencilerinin üzerinde uzlaştıkları tek konu. Herkese açık olan posta grupları sayesinde eski arkadaşlar tek bir çatı altında toplanabilirler. bu yazı içerisinde tasarım aşamasından başlayarak grupların nasıl oluşturulacağı. Ancak online olarak gerçekleşen bu işlem sırasında vakit kaybetmemek için bazı kararları önceden vermenizde fayda vardır. CHIP. Posta grupları etkili bir şekilde kullanıldığında öğrencilerden.156 204 Ücretsiz Posta Grubu Hizmeti: Yahoo Groups Online Tart›flma Siteleri Sanal bir tart›flma ve yard›mlaflama platformu oluflturan posta gruplar› ile eski arkadafllar›n›z› tekrar bir araya toplayabilir.yahoo. iş derken herkes kendi yolunu çizer ve bir şekilde aradaki bağlantı kaybolur. Grubu oluştururken göz önünde bulundurulması gereken diğer bir nokta ise grubun üyelerini belirlemektir. Artık bir konuda grup oluşturmaya karar verdiyseniz ve bu sorumluluğu alabileceğinizi düşünüyorsanız www. Dünyadaki en büyük portallardan biri olan Yahoo. İsterseniz kendi adres defterinizdeki kişileri Yahoo Groups’a aktarabilir veya isteyen her kullanıcının sizden davet beklemeden kayıt olmasına izin verebilirsiniz. ‹pucu: Kullanıcıların kendilerinin kayıt olmasına izin verilen açık abonelik sistemindeki herhangi bir gruba dahil olmak için yapmanız gereken tek şey “grupismisubscribe@yahoogroups. grup oluşturma yönünde ilk adımınızı atabilirsiniz. Bir Yahoo ID ve bir e-posta adresine sahip olan herkes istediği başlık altında ve istediği içeriğe sahip gruplar hazırlayabilir. ‹lk ad›m: Grup tasar›m›nda dikkat edilmesi gerekenler İlk olarak posta grubu oluşturmak istediğiniz alanda başka bir tartışma listesi olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Örneğin önceki seneki sınav soruları. Grup oluşturulması ve yönetilmesi esnasında Yahoo’nun kendi hazırladığı ara yüz kullanıldığı için HTML veya özel başka bilgilere gerek yoktur.com” biçiminde- CHIP | MAYIS 2002 . belki de hayatlarının sonuna kadar birbirlerinden ayrılmayacaklarıdır. benzer düflüncelerdeki insanlar› yak›nlaflt›rabilir veya çeflitli sorunlara çözümler arayabilirsiniz.

Yaptığınız kategori seçimlerinin doğruluğunu onaylamak için bir sonraki pencerede bulunan “Place my gorup in. Bu sihirbazın ilk adımda grubunuzu oluşturmak istediğiniz kategoriyi seçmelisiniz. Bunun Grup ve kullan›c› seçenekleri. “Select membership type” başlığı altındaki Open (Açık). tartışma listesinde moderator yani yöneticinin bulunup. Buradaki grup ismi yerine dahil olmak istediğiniz grubun ismin. CHIP | MAYIS 2002 . Moderated veya Newsüye yönetimi ve kullan›c› haklar› letters seçeneklerinden birini işaretleyebiGrubun temellerinin atıldığı ikinci adım. tüm mesajları gruba gönderilmeden önce incelemek ve uygun olmayanların üyelere gönderilmesini engellemektir. Bunun için istediğiniz kategori bağlantısına. Söz konusu eposta adresinin daha önceden hazırlanmış olmasına gerek yoktur. e-posta adresi girmelisiniz. üye olanlar için bir hoş geldin mesajı hazırlayabilirsiniz. giden mesajları takip etme gereği duymayabilirsiniz. Yani diğer üyeler sadece okuyucu olarak katılabilirler. Daha sonra yine aynı pencere üzerindeki “Describe your group” ku- altındaki “Listed” seçeneğini işaretleyerek hazırladığınız grubun tüm Yahoo grup üyeleri tarafından görünmesini veya Unlisted seçeneğini kullanarak bu grubun dizin içerisinde yer almamasını sağlayabilirsiniz. gruba katılmasını istediğiniz maksimum 50 tane e-posta girebilir ve gruba yeni. Kayıt işlemini tamamlamak için yapmanız gereken en son işlem ise size gelen onay mesajını geri göndermektir. Grup oluş- tusuna. ‹kinci ad›m: Posta grubunu oluflturma Artık grupla ilgili kararları kafanızda toparladığınız göre “Start a new group” bağlantısına tıklayarak yeni bir grup oluşturmaya başlayabilirsiniz. Şayet Newsletters seçeneğini işadaki “Select directory listing type” başlığı retlerseniz. örneğin “kal_mezunlari” yazmalısınız. Restricted (Kontrollü) ve Closed (Kapalı) üyelik seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz. lar nitelikte olmalıdır. Grup oluşturmanın ilk aşamasında dört adımdan oluşan bir sihirbaz sizi karşılayacaktır. kontrollü sistemde kişilerin üye olabilmeleri için sizin onayınız istenmektedir. Kapalı sisteminde ise sadece sizin davet ettiğiniz kişiler grubunuza üye olabilir ve bu seçimi ileride değiştirme imkanına sahip değilsiniz. buradaki örnekte School&Education kategorisini kullanacağız.. Sihirbazın ikini adımında ise oluşturduğunuz bu grup için grup sayfasında ve arama sonuçlarında ekrana gelecek bir isim yazmalısınız. Daha sonra grup üyelerinin mesajlarını etkilemeyecek de olsa grupta kullanılacak dili seçmelisiniz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi grubun en önemli özellilerinden biri üye yönetimidir. Yahoo buraya gireceğiniz e-posta hesabını otomatik olarak oluşturacaktır. tıklayarak bir sonraki pencereye geçebilirsiniz. bulunmayacağıdır. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerinden. grup ismi ile uyumlu bir bir alt seçenek ise kullanıcıların kendi eposta adreslerini gizleme imkanı tanımaktadır ki bu kullanıcılar gruba e-posta ile mesaj gönderemezler. Yöneticinin görevi. daha önce değindiğimiz düzeltmen olup olmayacağını belirleyebilirsiniz.” bağlantısına tıklayın. için Unmoderated. Sihirbazın üçüncü adımında Yahoo profilinizi ve daha önce girdiğiniz e-postalardan birini seçtikten sonra grup oluşturma sürecinin son adımına geçmek üzere Continue düğmesine tıklamalısınız. oluflturdu¤unuz grubun ana sayfas› üzerinden yapabilir ve konuklar›n›z› burada a¤›rlayabilirsiniz. Birinci işlemin devamı niteliği taşıyan bu pencereden ise biraz önce seçilen kategoriye ait bir alt kısım seçmelisiniz. Burada bulunan Son Ad›m: Art›k grubunuzun sayfas›na gidebilir ve burada kullan›lacak renkleri de¤ifltirebilirsiniz. şabilen bu mesaj grubun içeriğini ilginizi çekenlere kat›labilir veya kendiniz yeni bir ve amacını yeni kullanıcılara açıkgrup oluflturabilirsiniz.lirsiniz. Açık üyelik sisteminde isteyen herkes grubunuza üye olabilirken. Söz konusu kararlardan en önemlisi. Son olarak grupta.. Aslında bu soruya verilecek cevap tamamen listeye ayırmayı planladığınız zamanla ilgilidir.. gruba sadece siz mesaj gönderebilirsiniz. Düzenleyicisi olmayan liste tamamen aboneleri tarafından tanımlanır. Eğer sizin tartışma listeniz çok belirli bir konuya sahipse gruba gelip.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Posta Gruplar› 205 Kendi Eviniz: Grupla ilgili tüm ifllemleri. Maksimum 300 karakterden oluGruplar Elinizin Alt›nda: Yahoo Groups ana sayfas›ndan varolan tüm gruplar› görebilir. Daha sonra tek bir eposta adresi üzerinden tüm üyelere mesaj göndermek için. grup sayfanızın en üstünde ekrana gelecek olan kısa bir açıklama girin. ki bir adrese boş bir e-posta göndermektir.

rıdır. Buradan Yahoo profilinizi ve grup içerisinde kullanılacak e-posta adresinizi değiştirebilir veya yeni adresler ekleyebilirsiniz.206 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Posta Gruplar› turma sürecinde yazılan tüm mesajları ve ayarları ileride istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunun haricinde Yahoo her gruba. sadece yönetici tarafından hazırlanan özel notların gönderilmesini veya hiçbir şekilde e-posta gönderilmemesini sağlayabilirsiniz. Ancak Outlook Express veya Outlook kullanıyorsanız. veritabanı. Message Format başlığı altındaki seçenekler ise size gönderilen tüm mesajların HTML biçimine döndürülmesini veya olduğu gibi bırakılmasını sağlayabilir. Bir kural oluşturmak için Yeni düğmesine tıklayın ve birinci adımda koşul olarak “İletinin kimden satırı kişi adını içersin” seçeneğini işaretleyin. sahip olduğu dosyaları saklayabilmesi için 20 MByte’lık bir alan atıyor. sağlayabilirsiniz. Ekrana gelen direktifleri takip edin ve daha sonra kural için bir isim oluşturduktan sonra Son düğmesine tıklayarak kuralı tamamlayın. Files kısmı ile benzer özelliklere sahip. Kullanıcılar. İkinci adımda “Belirtilen klasörüne taşı” eylemini seçin ve son olarak üçüncü adımda da gönderen kişiyi (Grup ismi) ve iletinin taşınacağı klasörü seçin. sık kullanılanlar listesi. kullanıcıları silebilir ve gruba bir daha üye olmalarını engelleyebilirler. ‹letiler için Outlook Express ve Outlook 2000 istemci ayarlar› Şayet çok aktif bir gruba üyeyseniz ve erişim adresi olarak da POP3 sunucusu kullanan e-posta hesabınızı verdiyseniz gelen kutunuz oldukça karışacak demektir. Grubun sunduğu en önemli fonksiyonlardan biri ise Poll. Message Format ve E-mail Notification ayarla- ğını bildiren mesajların hesabınıza gönderilmesini sağlayabilirsiniz.tr CHIP | MAYIS 2002 . Invites penceresini kullanarak istediğiniz kişilerin gruba üye olmalarını sağlayabilirsiniz. Group Settings penceresini kullanarak da grubu oluştururken yaptığınız tüm ayarları kontrol edebilir ve memnun kalmadıklarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. online chat aracını kullanarak birbirleri ile sesli veya yazılı olarak sohbet edebilirler. Bunun için yerel klasörler altına farenin sağ düğmesini kullanarak tıklayın ve açılan nesne menüsündeki Yeni Klasör komutunu çalıştırdıktan sonra klasör için uygun bir isim verin. yani takvimdir. aynı gün içerisinde gönderilen mesajların size tek bir ileti içerisinde.com. Ancak moderator isterse kullanıcıların bu servislere erişmesini engelleyebilir. Örneğin Members penceresinden grup üyelerini inceleyebilir. Kiflisel bilgilerin yönetimi ve posta seçenekleri Grup penceresinin sağ üst tarafında bulunan Edit My Membership bağlantısına tıklayarak kişisel bilgilerinizi güncelleyebilir ve ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Kural açıklaması kısmını kullanarak kimden gelen iletilerin nereye taşınacağını belirtin ve daha sonra İleri düğmesine tıklayın. Kadir Tuztafl. istemci gelen iletilerin kurallar yardımıyla otomatik olarak ayıklandıktan sonra özel bir klasör içerisine taşınmasını Grup ana sayfas› ve geliflmifl kullan›c› yönetimi Grup oluşturulduktan sonra grup ana sayfası ekrana gelecektir. gereksiz veya hatalı bulunursa sistemden silinecektir. yani oylamadır. Dikkat! Oluşturulan grup bir süre Yahoo tarafından takip edilecek. Outlook 2000: İlk olarak Outlook Express’dekine benzer bir şekilde yeni bir klasör oluşturun ve daha sonra yeni bir kural oluşturmak için Araçlar/Kural Sihirbazı komutunu çalıştırın. grup ayarlarını ve kullanıcı özelliklerinizin tümünü değiştirebilirsiniz. Grup Ayarlar›: Grup isminden ana sayfa renklerine kadar tüm de¤ifliklikleri Group Settings penceresini kullanarak istedi¤iniz gibi gerçeklefltirebilirsiniz. online dosya ve fotoğraf saklama. Son olarak da E-mail Notification seçenekleri ile de gruptan ayrılan veya gruba yeni giren kişileri veya onay bekleyen mesaj/üyelik olup olmadı- Kural Sihirbaz›: Gruplardan gelen iletilerin kurallar yard›m›yla özel klasörler içerisine otomatik olarak tafl›nmas› sa¤lanabilir. Daha sonra Araçlar/İleti Kuralları/posta komutunu çalıştırın. ktuztas@chip. Sesli ve yazılı sohbet. takvim Yahoo’nun gruplar için sunduğu hizmetler arasında sayılabilir. Ekrana gelen pencere üzerindeki Yeni düğmesine tıklayın ve takip eden penceredeki listede bulunan listeden “Bilinden gelen yeni iletileri taşı” türünü işaretleyin. Ancak buradaki en önemli nokta e-posta kutunuzun gereksiz yere işgal edilmesini engelleyecek olan Message Delivery. Böylece kullanıcıların dosyaları online paylaşarak gereksiz trafik oluşması engelleniyor. Message Delivery altındaki seçenekleri kullanarak tüm mesajların ayrı ayrı. Bu sayede hazırlayacağınız sorular ile kullanıcıların belirli konulardaki düşüncelerini alabilir ve istatistikler tutabilirsiniz. Outlook Express: İlk olarak söz konusu gruptan gelen iletilerin saklanacağı bir klasör oluşturmalısınız. Birbirinden oldukça uzakta yaşayan arkadaşların online bir fotoğraf albümü oluşturulmalarına imkan tanıyan Photos ise. Grup yöneticileri diğer kullanıcıların davranışlarından sorumludurlar ve kişilerin haklarını istedikleri gibi sınırlayabilirler. Buradaki bir diğer kullanışlı fonksiyon ise grup toplantılarının online olarak planlanmasına ve böylece ortak kararlar alınmasına imkan tanıyan Calendar. Buradan Yahoo Gorups’un sunduğu tüm fonksiyonlara ulaşabilir. Düzeltmenin kontrolü altında olmak kaydı ile her kullanıcı bu sayfaya istediği gibi dosya yükleyebilir veya alt klasörler oluşturabilir.

bu yüzden daha az para kazanır hale gelmeyecek. Böylelikle gerçi “yeni bir insan” oluşmuyor. ancak çoğunluğun 90’lı yıllarda iddia ettiği kadar hızlı değil. 2 000 yılında yeni ekonominin iflasından sonra. dijitalleşme. ama yer (mekan) hissi. Bu ilk bakışta bir polemik izlenimi uyandırıyor. Bana göre. Aksine yeni kültür çat›flmalar› olacak ve toplumumuzu bölecekler. birinci sınıf bir mobilleştirme aracı olan cep telefonu. Ama kapitalin serbest ekonomide belirleyici bir rol oynadığını itiraf etmenin artık zamanı gelmedi mi? Bugün paranın oluşan “telematik” toplumda ilişkiler yumağını en azından endüstri toplumunda olduğu gibi belirlediğini hala kabul etmeyen biri olabilir mi? CHIP | MAYIS 2002 . hayallerinden arınmış finans yöneticileri ve gelecek araştırmacıları her şeyin aşağı yukarı aynı kalacağını ilan ediyor. Bu iletişim devriminin bir simgesi. Bu göçebe tip içinde programcılar ve web tasarımcıları bulunuyor: Biri göç ettiğinde. Bu dönüşümün etkilerini ancak 2009 yılından itibaren hissedeceğiz.208 Peter Glotz’un Gelecek Senaryosu Dijital Kapital Gitgide artan dijitalleflme ça¤›nda. özgür ve çat›flmas›z bir toplum söz konusu olamaz... zaman duygusu. Ben tersini iddia ediyorum: Çünkü zamanında Gutenberg’in bulduğu hareketli harflerde olduğu gibi. O zaman geldiğinde. küreselleşme ve özellikle hızlanma. ağlaşma nasıl bir etkide bulunuyor? Telematik mantığı noktadan çok noktaya yapısından noktadan noktaya yapısına gelinmesine neden oluyor ve böylelikle daha fazla özgürlük. yerleşme ye- teneği ve hareketlilik değişiyor. merkeziyetçilikten kopma. ama daha fazla risk de getiriyor. emektar endüstri kapitalizminin yerini “dijital kapitalizm” almış olacak ve zamanı dört temel eğilim belirleyecek: Maddecilikten kopma. bir “medya dönüşümü” içine giriyoruz. Yeni cihazlar ve teknikler “endüstrileşmiş” toplum- larda kendini kabul ettirmeye başlayan göçebe yaşam stilini desteklemeyi sürdürecek. sonuçta kültür çatışmaları doğacak. Ancak yüzde 100 herkesin yeni medyaları kabul etmeyeceği içindir ki. Şimdi tabii piyasa ekonomisinin yeni işleyiş biçiminin “dijital kapitalizm” olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı konusunda tartışabiliriz. Dijitalleflmeyle birlikte mekan kavram› de¤ifliyor Peki elektronikleşme. çünkü yalnızca başka bir yerde olmak üzere aynı işi yapıyor olacak. tinsel mevcudiyet. sabır. yeni iletişim ilişkileri insanın gerçekliğini gözlemcilerin bugün inandığından daha güçlü bir biçimde değiştirecek.

Günümüzde bu değer sistemleri arasında kavga iyice körüklenmiş durumda. Sistemin rafinesi de şu: Çatışmaya yatkın gruplar 2/3’lük bloğa dahil olacak. 15 Haziran 2001’de Göteborg’daki Avrupa Birli¤i zirvesindeki ayaklanmalara de¤iniyor. Bunların ideolojisine “yavaşlama (hızlanmanın. tabii eğer halen bunlara sahiplerse. Dijital kapitalistler modernleflme karfl›tlar›na karfl› Bu ne mi demek? Çatışmaya yatkın gruplar bilinçli olarak alttaki üçte birlik dilime düşüyorlar ve burada modernleşme mağluplarına tosluyorlar. İvmenin ve yavaşlamanın arasındaki kültür çatışmasının en azından önümüzdeki 20 yıl boyunca devam edeceğini düşünüyorum. 2/3’lük blok endüstri toplumundan arta kalanları (çalışanların yüzde 15’inden ibaret) destek kuvvetler olarak içine alacak. Kitap Yazar›: H›zland›r›lm›fl Toplum (1999). üçüncü.SER‹ 209 “Yeni alt tabakalar›n militarizmi”nde. Böylece devrim yapabilecek bir “sınıf ” olmayacak. Varolan işsizlere. Gallen Üniversitesi’nde ‹letiflim bilimleri profesörü 26 y›ll›k politik aktivite. Analogdan Dijitale (2001) Dijital kapitalizmde s›n›flar ve 2/3’lük blok Benim öngörüm şu: Avrupa’nın büyük toplumlarında 2/3’lük bir toplum düzeni oluşacak. Peter Glotz. Peter Glotz Çeviren: Garo Antikac›o¤lu. Peter Glotz (62) Aktiviteleri St. antikapitalist üçte birlik sınıfı sisteme dahil etmek (“Inclusion”) için çabalayabilir ve yaşam stillerine karşı toleranslı olurlar ya da neoliberalizmin bizlere gösterdiği gibi. Antirasyonel kültür kritiğinin yeni bir dalgası yükselecek. Prof. belki kanlı çatışmalar ortaya çıkabilir. siber uzayda aynı süreyi geçirip bedavaya bilgisayar oyunu programlayan birinin horlanıp bağımlı olarak görüldüğünü soruyor. Gerçekte para üzerinden yürütülen takas ilişkileri planlı ekonominin kamuflajından daha şeffaf. “ruhların katılaşmasının” karşısına yeni aile değerleri ve bir doz yeni dindarlık konulacak. eski SPD baflkan› izm Yalnızca enformasyon ya da bilgi toplumundan bahseden biri vicdan azabını sergilemiş oluyor. Ortalıkta paçavralar uçuşuyor ve bugün yaşadıklarımız sadece bir başlangıç. BEN‹M V‹ZYONUM ‹nsanl›k tarihinin en ilginç yüzy›l›n›n bafl›nday›z.tr CHIP | MAYIS 2002 . rece daha iyi yaşayan bir çoğunluk bloğu oluşacak. 2/3’lük bloğun ideolojisi halen üçte birlik bloğun ideolojisi karşısında üstün görünüyor. dijital kapitalizm için bir emprezaryo oluşturacak. neden günde 14 saat online olarak borsayı takip eden bir borsacının üstün görülüp de. Peki ama yar›n›n dünyas› nas›l olacak? CHIP size her ay biliflim ça¤›n›n öncü düflünürlerini vizyonlar› ve ütopyalar› ile tan›t›yor. ivmenin tersi anlamında)” deniliyor. tıpkı endüstri toplumundaki sarı kasklı metal işçilerinin simge olduğu kadar. agaro@chip. Politik sınıflar alıcılarını çalıştırmalılar. “daha mantıklı” yaşayabilmek için materyal etkilere açık yüklü gruplar eklenecek. Simge analistleri için ekonomide lider olanlar.com. Dijital kapitalizmin büyük toplumlarında bu durum böyle kalacak gibi görünüyor. sadece çatışma dolu gruplar dışarıda kalacaklar. Ekonomik düzenin bu bölümünü gizlemek denemesi ya sinsiliktir ya da saflık. yeni parçacık hızlandırıcıları gibi yüksek teknolojilerin hiçbir anlamının olmayacağı gibi söylemlerle dejenere edilecek. Berlin Bilim ve E¤itim senatörü. Kaliforniyalı kapitalizm modelleri uygulamaya konulur. Böylece gö- Dijital kapitalizmin sonu ve antikapitalist 1/3’lük s›n›f MIT’te (Massachusetts of Technology) psikologluk yapan Sherri Turkle. ancak dramatik bir sonuç doğuracağı ortada. “ekonomi terörü”ne veya dünya çapında “markalaşmaya” karşıydı. Alttaki ve üçüncü üçlükteki sınıfta ise önemli ölçüde bilime dayalı bir topluma ayak uyduramayanlar yoğunlaşacak. Sonuç ne olacak? Bu politik sınıfın tepkisine bağlı. liberalizmin “kesin zaferi” veya çatışmasız bir toplum söz konusu olamaz. Bu çatışma gerçi Marksizm gibi kapalı bir ideolojinin oluşumuna neden olmuyor. Milyonlar ruhun ve vücudun özel bakıma ihtiyaç duyacağı veya kıyametin yakında kopacağı. İyi politikalar yapıp. Bu %62 durumda daha sert. Ancak kesin olan bir şey var: “Tarihin sonu” (Francis Fukuyama). Ancak yeni alt tabakanın militarizme kaydığına dair ilk belirtiler geliyor: Dünya Ticaret Örgütü’ne veya Davos’taki Dünya Ekonomik Forum’una karşı küreselleşme karşıtlarının protestoları. Dijital kapitalizm “sosyal piyasa ekonomisi” halini almış olan endüstri kapitalizminden biraz farklı olacak.

(TF) Thorsten Franke.com.tr Yavuz fiahin.com.’N‹N D‹⁄ER YAYINLARI 3 LEVEL Türkiye’nin bir numaral› oyun dergisi www. (AB) Andrea Bauer) Görsel Yönetmen: Gökhan Koç.com. Ün ‹fl Merkezi 231/3 Kas›mpafla/‹stanbul Telefon: (212) 297 17 24 (pbx) Faks: (212) 297 17 33 Abone Faks: (212) 238 73 43 Yaz› ‹flleri Faks: (212) 238 73 26 Web Adresi: http://www.. (SR) Stefan Reinke. (FK) Fabian von Keudell.tr CHIP Test Merkezi: fiahin Ekflio¤lu. (PH) Peter Hummer.tr 3 HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR Yeni bafllayanlar için bilgisayar ve internet rehberi Renk Ayr›m›-Film Ç›k›fl ve Bask› ASIR Matbaac›l›k Ltd. chipyaz@chip. Malezya Ukrayna Çin Polonya Yunanistan Merkezi Almanya’da bulunan ve Almanya’n›n en çok sat›lan ayl›k bilgisayar dergisi olan CHIP. korcan@chip.com.internetimiz.chip. ktuztas@chip.tr CHIP CD: Korcan Meydan.tr Reklam Trafikeri: Aynur K›na aynur@vogel. Chian Baykal.itb.tr 3 www. yavuz@chip. kitap. müzik.com.com.fi. Garo Antikac›o¤lu.tr Genel Yay›n Yönetmeni: Ufuk Yamank›l›ço¤lu uyaman@chip.com. ecevitb@chip. DÜNYA’DA CHIP 3 CHIP’in yay›nland›¤› di¤er ülkeler: Endonezya Romanya Tayland Hindistan Rusya Italya Singapur Almanya Macaristan Slovakya Cumhuriyeti Çek.com.tr Reklam Müdürü: Nurhan Ba¤c› Eyiip bnurhan@vogel. Cum.233 » KÜNYE REKLAM ‹NDEKS‹ Yay›n Koordinatörü (Sorumlu): Gökhun Sungurtekin sgokhun@chip. esahin@chip.com. webmaster@chip. Paul Genel Müdür Yard›mc›s›: Beste Özerdem Finans Müdürü: Aylin Aldemir Halkla ‹liflkiler Müdürü: Özlem Cenker Pazarlama Sorumlusu: Ayten Çar Abone Bölümü Sat›fl Müdürü: Asu Bozyayla Abone Servisi: Ayten Akgüre Ebru Cinek Da¤›t›m Müdürü: Cem Cenker Da¤›t›m Asistan›: Mehmet Çil Üretim Koordinatörü: Turgay Tekatan VOGEL Medya Yay›mc›l›k A.com.com.com.fi. haber. Ad›na Sahibi: Gökhun Sungurtekin VOGEL MEDYA YAYIMCILIK REKLAM GRUBU Sat›fl Müdürü: Gülcan Bayraktar gulcanb@vogel.level.com.com. Sena Kürflün.fi.tr Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl oguler@vogel.tr Market Sorumlusu: Yeliz Koyun kyeliz@vogel. Türkiye ile birlikte 17 ülkede yay›nlanmakta. Tel:(212) 283 84 38 Da¤›t›m: B‹RYAY A. VOGEL Medya Yay›mc›l›k A. fiti.tr Grafik Asistan›: Dilek K›rcan Genel Müdür: Hermann W.tr Yaz› ‹flleri Müdürü: Mahmut Karsl›o¤lu mkars@chip. gokhank@chip. (TB) Thomas Baur.com.com. sinema. Peter Glotz.com Bilgisayar. Ozan Ali Dönmez.tr Katk›da Bulunanlar: Murat Karsl›o¤lu.tr Yaz› ‹flleri: Sevda K›l›ç.tr CHIP Online: Halil Selanik..: Piyalepafla Bulvar› Zincirlikuyu Cad. (MS) Markus Schmidt.com. CHIP | MAYIS 2002 .tr VOGEL MEDYA YAYIMCILIK A.tr Haber Merkezi: Cem fianc› cemsanci@chip. (KK) Kim Kranz.tr 3 IT BUSINNESS WEEKLY IT profesyonellerinin güvenilir rehberi www.com.tr Ecevit B›kt›m.tr Kadir Tuztafl.com.fi.com.

acil durumlarda kullan›lmak üzere ilkyard›m çantan›z› haz›rl›yor ve ses kart›. 3 Webcam ile Gözetleme Evinizi otomatik olarak sürekli gözetleyin 3 Araflt›rma Laboratuvarlar›ndan Gelece¤in teknolojileri 3 En ‹yi E-mail ‹puçlar› Trick’ler ve spam’e karfl› önlemler ! Yaz›larda güncel geliflmelerden kaynaklanan de¤ifliklikler yap›labilir CHIP | MAYIS 2002 . CHIP. Siz de kendi sisteminizi kendinizin terfi ettirmesinin gururunu yaflay›n. sabitdisk. ‹puçlar› Upgrade Rehberi Terfi rehberimizin birinci bölümünde upgrade öncesi sistemi haz›rlamay›. Kiflisel DVD’nizi menü ve dizin yap›lar›yla birlikte DVD’ye yazmak için en kullan›fll› yaz›l›mlar› test ediyoruz. ekran kart› ve bellek montaj›nda dikkat edilmesi gerekenleri ve ad›m ad›m montaj›n nas›l yap›laca¤›n› aç›kl›yoruz.234 CHIP’TE GELECEK AY HAZ‹RAN 2002 Pratik Donan›m Problemlerine Son Bilgisayar›n›z kilitlenip kald›¤›nda ne yapman›z gerekti¤ini bilemezsiniz. Donan›m Test: CD Yaz›c›lar Giderek artan CD kopyalama ve veri kaydetme ihtiyaçlar›na cevap vermeyi amaçlayan piyasadaki en yeni ve en h›zl› CD yaz›c›lar›n karfl›laflt›rmal› testi ve CD kopyalamak için ipuçlar›. D‹⁄ERLER‹ 3 Grafik Plug-in’leri Yaz›l›m Testi Süper efektler için ücretsiz eklentiler Kendi DVD’ni Kendin Yap Sadece Authoring yaz›l›mlar›yla DVD’nin nimetlerinden tam olarak faydalanabilirsiniz. ekran kart› ve anakart problemlerinin çözümü için reçeteler sunuyor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful