P. 1
Chip Mayis 2002

Chip Mayis 2002

|Views: 62|Likes:
Yayınlayan: Metin Günüşen

More info:

Published by: Metin Günüşen on Jul 08, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

Windows XP Powertoys: ‹lginç ve faydal› ek araçlar

s142

2C

D’li

AYLIK YAYINDIR • MAYIS 2002 • ISSN: 1300-9419 • 112415 • SAYI: 2002/05 • 3.750.000 TL

Kolay ve H›zl› A¤ Kurulumu
5/2002 www.chip.com.tr

Basit bir ev a¤›n›n pratik kurulumu için ipuçlar›
s54

B‹LG‹SAYAR & ‹LET‹fi‹M KÜLTÜRÜ

2 CD!
Tam Sürüm

Windows ve Office

Paraliz 1.0
Kiflisel finans yönetim yaz›l›m› ile parasal ifllemlerinizi daha verimli ve h›zl› bir biçimde gerçeklefltirin

SON SÜRAT
k ‹PUÇLARI: Zaman tasarrufu sa¤layan pratik
ipuçlar›yla daha verimli çal›flabilirsiniz s20 k Gizli ve etkili 45 ipucuyla PC’nizi h›zland›r›n

CHIP CD: eCHIP
k TOP Freeware: Tamam› ücretsiz en iyi yaz›l›mlar k Dosya kurtarma araçlar›yla bilgilerinizi geri kazan›n k PC’nizi h›zland›racak Tuning yaz›l›mlar› k Windows XP Powertoys
eCHIP ‹çeri¤i s110

ÜCRETS‹Z
Kaynaklar
k En yeni filmler, MP3’ler ve oyunlar k Gizli downloadlar, ücretsiz cep hizmetleri k Donan›mlara ince ayar, yaz›l›mlara ipuçlar›
s176

Pratik
k Excel’de Grafik: Tablo ve
s152

Test: 3D Ekran Kartlar›

diyagramlar›n›za etkileyici grafikler k Sistem Kurulumu 10 ad›mda yeni iflletim sisteminin sorunsuz ve h›zl› bir flekilde kurulumu s112
K›br›s Fiyat›: 4.500.000 TL

H›z Yar›fl›nda
k GeForce4 ve rakiplerinin en h›zl›
ekran kart› olmak için k›yas›ya rekabeti
s68

S‹STEM‹N‹Z‹ YEDEKLEY‹N
En iyi sistem ve dosya kurtarma yaz›l›mlar› incelemede Windows’unuzu yedekleyin ve güvence alt›na al›n s120

Serial ATA
Yeni arabirim standard› neler sunuyor? s64

3

»

seyir defteri
Tafl Devri ‹nternetten Üstün
21. yüzyılda bilişim teknolojisinde gelinen nokta ilk bakışta hayranlık uyandırıcı. Bugün, taş devrine göre çok daha fazla şey biliyoruz, ancak düşündürücü olan değerli verilerimize gerekli özeni göstermememiz. Dijital çağda önemli veriler bir daha kurtarılamamak üzere kaybolabiliyor. Bu bağlamda taş devrinden kalma mağara resimlerinin günümüze kadar bozulmadan gelmesi bir anlamda bilişim teknolojisinin örnek alması gereken bir olay. İlkçağlarda bilgisayar kullanılıyor olsaydı; bugün o dönemlere ait elimizde hiçbir bilgi olmayacaktı; zira dijital verilerin kayalara, hatta kağıtlara yapılan çizimler kadar dayanıklı olması mümkün değil. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir CD-ROM en iyi koşullarda saklandığında en fazla 100 yıl, disketler ise 10 yıl dayanabiliyor. Konuyla ilgili en çarpıcı örnek, NASA’nın başına geldi: Kutularda paketlenen ve ihmal edilip oralarda unutulan milyonlarca manyetik bant yüzünden en azından 30 yıllık Amerikan Uzaycılık arşivi yok olmuş durumda. Bununla ilgili bir anekdotu da sizlerle paylaşmak istiyorum: “Hoş geldin John! Yanında ne getirdin? – Mike, çok özel bir şey var yanımda. Dünya uzun süredir böyle bir şeyi bekliyordu. İnanılmaz, söyle çabuk, nedir bu? – Beyaz, dört köşeli bir materyal ve bir de tahta parçası var burada. Gerçekten heyecan verici John, hadi bizi daha fazla merakta bırakma, anlat... – Bu tahta parçasını beyaz materyal üzerinde hareket ettirdiğimde, tam olarak temas ettiği yerleri renklendiriyor. İnanılmaz bir şey bu... – Evet, ama hepsi bu kadar değil Mike. Bu tahta parçasıyla, bu arada buna kalem deniliyor, bir harfi, normalde bilgisayar ekranında gördüğümüz gibi, materyal üzerine çizdiğimizde... İnanılmaz, yavaş yavaş anlamaya başladım bunu. Yani birçok harfi yanyana çizdiğinde, monitör olmadan da okuyabiliyorsun. – Evet Mike, gerçekten de öyle, kavramaya başladın. Bu materyale kağıt deniliyor. İnanılmaz. Ve bunun için elektriğe de ihtiyaç duyulmuyor, öyle değil mi? – Hayır, hayır Mike, fantastik değil mi? Pil ya da aküye bile ihtiyacın yok. İnanılmaz John. Hey John, onu katladın. Notebook’umla da yapabilirim ben bunu. – Hayır Mike, bu başka, bunu istediğin boyuta gelene kadar katlayabilirsin. Hey, giderek küçülüyor bu. Şimdi hatta cebime sığacak kadar küçüldü. Bu gerçekten inanılmaz, şimdi bunu hep yanımda taşıyabilirim. Şuna bir dokunabilir miyim? – Elbette Mike. Dokun bak. Bu gerçekten inanılmaz John, bunun hiçbir ağırlığı yok nerdeyse. – Doğru Mike. Bu en küçük Notebook’tan 100 kat daha hafif. Aküsü yok, 100 kat daha hafif, inanılmaz, hayal görüyorum galiba. – Hayır, hayır Mike, hayal görmüyorsun. Bak şimdi ne yapacağım. Ama John, ne yaptın, ortadan ikiye ayırdın onu. – Bu materyal o kadar fantastik ki, bak Mike. İki parçayı yanyana tutuyorum ve halen okunabiliyor. İnanılmaz, bunu bir de disketle denemeli, ha ha ha. – Bu kadarla da kalmıyor Mike, bu kağıt çok daha dayanıklı, onu istediğin yere götürebilirsin, çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda kullanabilirsin. Ve ona artık ihtiyaç duymazsan, onunla burnunu silebilir veya tuvalette..., anlıyorsun ya Mike. Evet John, inanılmaz... Söylesene, bu demek olmuyor mu ki, bir gün bilgisayar ve notebooklara hiç ihtiyacımız olmayacak. Yani John, çok etkilendim...

Ufuk Yamank›l›ço¤lu, Genel Yay›n Yönetmeni uyaman@chip.com.tr

‹lkça¤larda bilgisayar kullan›l›yor olsayd›; bugün o dönemlere ait elimizde hiçbir bilgi olmayacakt›; zira dijital verilerin kayalara, hatta ka¤›tlara yap›lan çizimler kadar dayan›kl› olmas› mümkün de¤il.

CHIP | MAYIS 2002

4

‹Ç‹NDEK‹LER 5/2002
Kapakta yer alan konular k›rm›z› renkle yaz›lm›flt›r.

GÜNCEL 14
Güncel Haberler: Nokia’dan yeni modeller, IBM’den Microdrive, Sony Clie Pef-H770C, Arabada Dolby Kalite, Yeni Intel ifllemciler, DVD yerine Blu-Ray...

KAPAK KONUSU 20

Son Sürat Windows ve Office
45 pratik ipucuyla Windows ve Office’te zaman tasarrufu yaparak daha verimli çal›flabilir ve ifllerinizi kolaylaflt›rabilirsiniz

DONANIM 34 40 50 54 62 64 68 82 86 90
Donan›m Haberleri Donan›m Testi: Ürün incelemeleri ve testleri SIS 336 ve AMD Hammer: GeForce4’e rakip SIS’in yeni chipseti ve 64 bit’lik AMD’nin yeni ifllemcisine ilk bak›fl Network Kurulumu: Basit bir a¤›n kurulumu ve PC’leri ba¤lamak için alternatifler Arri Lazer Teknolojisi: Teknoloji Oscar’›n› kazanan Arri Lazer’in hikayesi Serial ATA Arabirimi: Yeni disk arabiriminin sunduklar› Test: Ekran Kartlar›: GeForce 4 chipsetli ekran kartlar› piyasada. Dünyan›n en h›zl› ekran kartlar›n›n en h›zl› ve en iyi olmak için k›yas›ya yar›fl› Alternatif Girifl Ayg›tlar›: Fare ve klavye alternatifi, ileri teknoloji ürünü, ergonomik girifl ayg›tlar› incelemede Donan›m Günlü¤ü: Donan›m dünyas›nda geçen ay... CHIP TOP 10 Testleri: Donan›m ürünlerinde en iyi 10

20

Son Sürat Windows ve Office
45 pratik ipucuyla Windows ve Office’te zaman tasarrufu yaparak daha verimli çal›flabilirsiniz.

68

Test Ekran Kartlar›
GeForce 4 chipsetli ekran kartlar› piyasada. Dünyan›n en h›zl› ekran kartlar›n›n en h›zl› ve en iyi olmak için k›yas›ya yar›fl›

Yeni Ürünler: Donan›m
41 ‹fllemci: ‹ntel Pentium 2,4 GHz Anakart: Asus A7V333 Tafl›nabilir Bellek: Easy Disk 42 DVD, VCD, CD Player: Mustek DVD-V560 Anakart: Abit NV7-133R Tafl›nabilir Bellek: Netac Bootable OnlyDisk 44 19” Monitör: Sony Multiscan G420 Lazer Yaz›c›: Xerox Phaser 3400 Kart Okuyucusu: KAAN Twin 46 PDA Modülü: Lifeview FlyJacket IDE Sabitdisk: Samsung SP80A4H Anakart: ChainTech CT-7VJDA 48 All in One: Xerox WorkCentre M940 SCSI Sabitdisk: SeagateE Cheetah 73LP Ethernet Kart›: Billionton Compact Flash 10 Base Ethernet

Yeni Ürünler: Yaz›l›m
105 Grafik Tasar›m Yaz›l›m›: Macromedia Flash MX Resim Düzenleme Yaz›l›m›: Adobe Photoshop 7.0 Beta CAD Yaz›l›m›: Auto Cad 2002 114 Sanal Ma¤aza Yaz›l›m›: Astrosell Professional FTP Yaz›l›m›: Ipstwitch WS_FTP PRO 3 PC Ba¤lant› Yaz›l›m›: LapLink Gold 11 116 Kiflisel Güvenlik Yaz›l›m›: Mcafee Internet Security 4.01 Video Düzenleme Yaz›l›m›: Ulead Video Studio 6 Web Yay›nc›l›¤› Yaz›l›m›: Adobe GoLive 6

CHIP | MAYIS 2002

5 YAZILIM 98 102 104 110 112 120 134 176 Yaz›l›m Haberleri Ay›n Shareware’leri: Güncel shareware yaz›l›mlar ve araçlar Yaz›l›m ‹nceleme: Ticari yaz›l›mlar›n k›sa tan›t›mlar› eCHIP CD: May›s 2002 CD’sinin içeri¤i ve önemli programlar Yeni Windows Kurulumu: 10 ad›mda eski sistemini yedekleyip. 120 Dosya Kurtarma Araçlar› Sistem kurtarma. dosya kurtarma ve image yaz›l›mlar›n›n karfl›laflt›rmal› testi. ücretsiz cep hizmetleri. gizli download’lar. konigürasyonu ve ayarlar› XP Powertoys: Windows XP için faydal› ve e¤lenceli araçlar paketiyle iflletim sisteminizin özelliklerini gelifltirebilirsiniz ‹nternette Her fiey Bedava En yeni filmler.. MP3’ler. gizli download’lar. oyunlar. sorunsuzca yeni bir iflletim sistemi kurmak isteyenler için kurulum rehberi Test Dosya Kurtarma Araçlar›: Sistem kurtarma. eksiksiz bir Windows güvenli¤i için tavsiyeler INTERNET 170 174 176 ‹nternet Haberleri Servis Testleri: En yeni ve en iyi web servislerinin incelemesi ‹nternette Her fiey Bedava: En yeni filmler. ücretsiz cep hizmetleri. okur sorular›. dosya kurtarma ve image yaz›l›mlar›n›n karfl›laflt›rmal› testi. yöntemler Access Kursu: Veri taban› arayüzü XML Kursu: Bölüm 4: XML belgelerinde geçerlilik tan›mlamalar› ve DTD 204 VE D‹⁄ERLER‹ 3 8 208 212 233 234 Seyir Defteri OkurYorum Vizyon: Gelecek Senaryolar› Abone Formlar› Künye Gelecek Say› CHIP | MAYIS 2002 ... donan›mlara ince ayarlar ve yaz›l›mlara ipuçlar› için ücretsiz kaynaklar 142 PRAT‹K 150 152 162 164 Pratik Girifl: Ay›n bug’› ve ay›n ipucu Excel Grafikleri: Excel belgelerinize ve diyagramlar›n›za etkileyici grafikler ekleyerek verilerinizi daha baflar›l› bir flekilde sunabilirsiniz 6 Ad›mda Word’den PDF’e: Word dokümanlar›n› PDF dokümanlar›na dönüfltürün ‹puçlar›: Windows. oyunlar. uygulamalar. Reklam Pencerelerine Son: Sörf yaparken istek d›fl› aç›lan reklamlardan kurtulma yöntemleri SUXXESS VB Kursu: Form nesnesi özellikleri. eksiksiz bir Windows güvenli¤i için tavsiyeler Sharepoint Team Services: Kolay intranet ve internet çözümü Sharepoint’un kurulumu.. donan›mlara ince ayarlar ve yaz›l›mlara ipuçlar› için ücretsiz kaynaklar Verilerin Dayan›kl›l›¤›: Veri tafl›y›c› medyalar›n tafl devrinden uzay ça¤›na geliflim evreleri ve dayan›kl›l›k sorunu Tatil Siteleri: Yaz gelmeden tatil rezervasyonunuzu flimdiden internet üzerinden yapt›rabilirsiniz E-Mail Listeleri: POP3 ve web tabanl› hesaplar için mailing-list’ler oluflturmak 192 200 eCHIP Editoryal ‹çeri¤inden Seçmeler Computer Easy Bilgisayar Sözlü¤ü: D Harfindeki Onlarca Terim PC ONLiNE Ay›n Web Siteleri: Yerli ve yabanc› ilginç web sitelerinin aç›klamalar› ve linkleri. MP3’ler.

Ufotek’tir. Yücel Naz›m Kurtel Poster istiyorum Sevgili Chip yetkilileri. Benim naçizane katılım sebebim. masaüstü yayıncılık ile ilgili yazı çıkmaması ve çok Fiyat elefltirisi Derginizi 2 yıldan beri takip ediyorum.. en yakın takipçisi yarınız kadar satıyor. Flash. Mükemmel bir çizginiz ve seviyesi yüksek bir yayıncılık anlayışınız var. örneğin eskiden en az 240 olan bu sayı. en uzağı görendir” gibi yüksekten uçarken uzağı görmenin yan etkileri mi var? Türkiye’nin içinde olduğu bu kriz ortamında biraz daha sağ duyulu olmak gerekmez mi? Türkiye’nin en iyi dergisine saygılarımla. (216) 522 99 00. eCHIP CD’lerindeki bir yıl öncesinin sayılarını PDF formatında okuyabilirsiniz. Gerçekten birçok dergiden kapsamlı ve bol içerikli.com. yazılım) küçük bir kitapçık olarak yayınlasanız ya da sitede yeni bir link oluştursanız memnun olurum. Bu yüzden sizleri kutlarım. Excel gibi programların her ay dergide 1-2 sayfa eğitimini verirseniz sevinirim. o kadar ki. Koyuncu. Yer almas› gereken firmalar Armada. Tartışmasız Türkiye’nin en iyi dergisi. Başarılarınızın devamını diliyorum ve benim gibi bir çok fanatiğinizin olduğunu tahmin ediyorum! Tuna Pehlivano¤lu Merhaba CHIP.tr Sayfa say›n›z düfltü Derginizi 1999’dan beri takip eden gerçek bir fanatik CHIP’çiyim. Eda Narl› Masaüstü yay›nc›l›k Merhaba. derginizi iki yıldır takip ediyorum. Verdiğiniz yararlı bilgilerden ötürü teşekkür etmek isterim. Gerçekten çok başarılısınız. “PC’nizi H›zland›r›n” CHIP 4/2002 yorum@chip. CHIP insanlara bir bilgisayar kültürü sağladığı gibi. Kont. Ben sizden bir ricada bulunacağım. Ben herhangi bir cihaz almadan önce mutlaka Top 10 listelerini ve arşivimi inceliyor ve her an bilgisayarım hakkından CHIP’e danışarak hareket ediyorum. şu anda hemen hemen normal satış fiyatı kadar.. DÜZELTME 2002 Nisan say›l› dergimizin 46. Word. 1997 yılından beri çok samimi bir okuyucunuzum. başarınızın devamını dilerim. Bundan sonra derginizde bir tane bile olsa bilgisayar veya onunla ilgili posterler vermenizi istiyorum. (216) 499 62 99 ve (212) 336 61 00. derginizi büyük bir ilgi ile okuyorum.. donanımlar hakkında daha detaylı bilgi vs. Excel e¤itimleri Merhaba. CHIP PUAN ve Fiyat/Performans de¤erleri de yanl›fl girilmifltir. Murat Ahmetbeyo¤lu Ch›p: Bu yazılara maalesef internet üzerinden ulaşma şansınız yok. Nisan sayınızdaki “Sisteminize Doping” yazısından sonra sistemimde belirgin bir hızlanma kaydettim. Altı aydır okuduklarımdan bayağı bir bilgi edindiğimi fark ettim. Pratik sayfalarımızdaki Tipps&Tricks bölümümüzde de işinize yarayacak ipuçları bulabilirsiniz. onlara her konuda destek çıkmayı da unutmuyor. 3 yıldır bana kazandırdıklarınız için çok teşekkürler. Bu hatalardan dolay› okurlar›m›z ve ilgili firmalardan özür dileriz. Ch›p: Sayfalarımızda her ay mümkün olduğunca Office programlarıyla ilgili eğitici yazılara yer vermeye çalışıyoruz. Bir ricam olacak: Photoshop.. şimdilerde 190’ı geçmiyor.. Bu tür faydalı pratik yazıları daima görmek istiyoruz. CHIP’in yıllardır kalitesinden ödün vermediği açıkça ortada ve bence de bu nedenle ona bağlanan okurlar gün geçtikçe artıyor. ama fiyatının yüksek olması sürekli takibimizi zorlaştırıyor. CHIP | MAYIS 2002 . İçeriğiniz beni oldukça tatmin ediyor ama benim gibi bilgisayar hastalarının ufak bir sıkıntısı var. gibi. Önerimi dikkate almanız dileğiyle. derginizi yaklaşık 6 ay önce okumaya başladım. Ayrıca haber sayfalarınız da bilişim dünyasındaki gelişmelere hızlıca bir göz atmamıza çok yardımcı oluyor. özür dileriz. böyle olması gerekiyor muydu? Acaba bu rakipsiz kalmanın verdiği bir rehavet mi? Kaldı ki sizin sloganınız “en yüksekten uçan. ancak daha yeni olan dergileri normal fiyatının biraz altında satmayı daha doğru buluyoruz. Düzeltir. Haber sayfalarının sayısını arttırmanızı öneririm..8 okuryorum Daha H›zl› Bir Sistemim Oldu. Do¤rusu için TOP 10 testimize bakabilirsiniz. Ayr›ca ayn› safyada TOP 10 testimizde do¤ru olmas›na ra¤men. Bence bu boşluğu doldurmak için yeni köşeler açabilirsiniz. Başarılar dilerim. Burak Uçan Ch›p: Çok eski dergilerimizi daha ucuz bir fiyattan satıyoruz. dergide yayınlanan bilgi hatalarını (donanım. sayfas›nda yer alan Donan›m Testi bölümünde Samsung SP8004H sabitdiski tan›t›m›nda vermifl oldu¤umuz firma bilgileri hatal›d›r. Firmalar›n telefonlar› s›ras›yla.. Abdülkadir Bayrak Hatalar kitap盤› Sayın CHIP çalışanları. ancak tabii ki benim de bir ricam olacak: Derginin sayfa sayısı geçen yıllara göre bir hayli düştü (gene dopdolu olmasına rağmen). World. Bir de bu konuyu (bolca karşılaşılan hatalar) bulabileceğim eski sayılarınıza internet ortamında nasıl ulaşırım? Yardımcı olursanız sevinirim. Buraya kadar her şey iyi güzel de her sayınız mesela Kasım 2001 kadar kaliteli olabiliyor mu? Eski dergilerinizi önceden yarı fiyatına yakın bir değerde satarken.. (212) 230 89 80.

Çünkü deneyim.com. konu anlatılırken ağırlıklı olarak Windows işletim sistemi tercih edilmiş. Gelecek A. Yazılım İnceleme sayfalarımızda mümkün olduğunca değişik programları incelemeye çalışıyoruz. Dr. Biraz dilekçe gibi oldu. sertifika eğitimleri ve sınavları oldukça pahalı olmaya başladı. Sadece BT olarak baktığımızda. A’dan Z’ye donanım sorunları ve çözümleri ile ilgili bir ek çıkartmanızdır. Page Maker vs. Saygılar.. Masaüstü yayıncılık ülkemizde bilgisayar kullanıcıları arasında oldukça ileri bir düzeyde. Sizden isteğim. Hasan Çelik Ayg›t Sürücüleri inanıyorum. arkamızda bıraktığımız çeyrek asırlık deneyimin tüm dünyayı etkileyen sonuçlarını açık olarak görüyoruz. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle ancak akşamları boş olduğum için CD’lerden çalışmanın ya da derginizden takip etmenin. Gerçekten bu konuda (diğer konularda olduğu gibi) 1 numarasınız ve profesyonelsiniz. Derginizi çok başarılı buluyorum. derginizde ya da CHIP CD’sinde winamp skini yapmayı anlatabilir misiniz? Bunu birçok arkadaşım da istiyor. Sizlere başarılar diliyorum. Sizden ricam. CHIP dergisinin CD’sinde İngilizce versiyon Internet Explorer verilmesini istiyorum. Ayhan Ergün Winamp Skin’leri İyi günler. Dünyanın sahip olduğu devasa bilgi birikimini.’den Sayın Görkem CHIP | MAYIS 2002 . Bu öneriyi. Bu programları tanıtırsanız memnun olurum. içine birkaç reklam koyup dergi ücretini biraz düşürürseniz biz okurları çok memnun edersiniz.. aralarındaki farklar nedir? Bilgisayarın kullanım alanlarına baktığımız zaman masaüstü yayıncılık ülkemizde hiç de öyle yabana atılacak bir seviyede değil. Bu nedenle derginizi çok yakından takip ediyorum. Yalnız bu verdiğiniz programların bir çoğunu çalıştırıp kullanmak oldukça zor..) anlatamaz mısınız? Çok büyük bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. hangisi kullanışlı. PC sorunlarına artık daha uzmanca yaklaşmaya başladım.Ş. Yalnız.. ‹ngilizce Internet Explorer Merhabalar. Doç. Benim istediğim CHIP CD’lerinde bu seminerlerin derslerinin verilmesi. önümüzdeki sayılarda bu programlarla ilgili bir karşılaştırmalı testimiz olabilir.. A’dan Z’ye Network say›s› Merhaba CHIP çalışanları. Eğer mümkünse. fiyatları çeşitli olabilir. A’dan Z’ye Network: Özel say›m›z sizlerden büyük ilgi gördü. Macromedia. Ben. çalışma yöntemlerimiz artan deneyimle birlikte sürekli değişiyor. Sizden mümkünse bunu rica ediyorum. Ayrıca. derginizi yaklaşık 1 yıldır çok beğenerek takip ediyorum ve bundan sonra da imkanım oldukça takip etmeye çalışacağım. MCD- Ch›p: Okurlarımızın büyük bir çoğunluğu Saygıdeğer CHIP Dergisi yetkilisi/yetkilileri. aygıt sürücülerin hangi programlama dilleri ile yazıldığına dair pek fazla bilgi de verilmemiş. Adnan Kay›kç› Ch›p: Öneriniz için teşekkür ederiz. Gelecek A. yaşam biçimini şekillendiren bir eylemdir. Derginiz sayesinde bilgisayar konusunda kendimi aştığıma BA ve Macro Media sertifikalarını alabildim. Bu konuda okuyucu sorularına rastlamıyorum ve bu bana oldukça ilginç geliyor. programlar ve genel olarak grafik ve masaüstü yayıncılığın püfleri konusuyla ilgilenmiyorsunuz? Bu programlar oldukça pahalı. gelişiyor ve yeniden şekilleniyor.. Harun Ça¤layan Seminerler ve sertifikalar Sayın CHIP Dergisi.tr) ile temasa geçip Gelecek Linux işletim sisteminin en son sürümüne ait kurulum paketini verirseniz. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Zira herkesin alım gücü ve ihtiyacı farklı.gelecek. ama kullandığım İngilizce Windows ve ben Türkçe Explorer kullanmak istemiyorum. satırlarıma bir teşekkür ile başlamak istiyorum. Ayrıca şu çok tanınan Photoshop. Linux işletim sistemini de kapsamasını rica etmiştim. CD içinde verdiğiniz shareware seçiminiz bir harika.Ş. MCSE. Eğer böyle bir sayı çıkartmayı düşünürseniz. Norton vs. Bu konuda büyük bir eksikliği doldurduğunuza inanıyorum. Geçen ay çıkarttığınız A’dan Z‘ye network özel sayısını aldım ve çok beğendim. In design. Yaşam biçimimiz. Hangisi daha iyi. Yardımcı olursanız çok seviniriz. Şu ana kadar MCP. bu zamana kadar elde edilmiş tüm kişisel deneyimlerin bir bütünü olarak görmemiz mümkündür. Eminim ki bu genel bir problemdir. 2001 yılının Aralık ayında tarafınıza gönderdiğim ve Aralık sayısında yayınladığınız. İleride MCT sertifikasını almak istiyorum. son zamanlarda. Linux ve Gelecek Linux işletim sisteminin tanınmasına önemli ölçüde yardımcı olursunuz. ister böyle bir özel sayı olsun ister dergi eki olsun. bir nebzede olsa daha kolay olacağına inanıyorum. Siz niçin mesela QuarkXpress. (www. Osman Sani Gelifl Türkçe işletim sistemleri kullandığı için biz de Türkçe Internet Explorer vermeyi uygun buluyoruz. programlarının dışında kalan programları geniş bir biçimde (yalnız freeware programları değil. Ve bunların demo veya shareware sürümlerini vermenizi rica ediyorum.10 okuryorum bilinen programların dışında kalan programların tanıtılmaması üzerine. derginizi iki yıldan beri takip etmekteyim. konusu aygıt sürücüleri olan e-posta iletimden sonra bu ay (2002 Mart) ilgili konuya değindiğiniz için çok teşekkürler.

Şu anda çok gereksiz. Yeni Linux sürümü Derginizin sürekli takipçisiyim. ben derginizi Şubat 1996’dan beri severek okuyan. Derginizin bu ay ki sayısında Yazı İşleri Müdürünüz Sayın Mahmut Karslıoğlu’nun yazısındaki hukukla ilgili hatalar dikkatimi çekti.... 3Ayr›ca yorum@chip. Şubat derginizdeki DVD yazıcı testi. Halen süren mahkeme değil davadır. aşırı gereksiz bir sayfa işgali. gerekse CD-ROM’u çok güzel. Derginizi 5 senedir alıyorum. Ayrıca tavsiye ettiğiniz web sitelerini çoğaltmanızı ve içerikleri hakkında bilgi vermenizi diliyoruz. iletişimle ilgili. Beğenerek okuyorum dergiyi.com. Size soruyorum. bilgisayar konusunda uzman olan bir okuyucunuzum. U¤ur Gürel Film Fragmanlar› Bu kadar güzel ve kaliteli dergi çıkardığı için öncelikle CHIP dergisine teşekkür ederim. Sizlere CHIP hayatınızda başarılar dilerim. Merhaba sevgili CHIP. aşırı gereksizdi. Mehmet Ali CANAL YORUM VE YARDIM 3Dergideki yaz›larla ve genel olarak dergiyle ilgili görüfllerinizi yorum@chip. Madem sayfanız kısıtlı niye daha ipe sapa gelir konulara yönelmiyorsunuz? Daha ekonomik ve piyasada rahat bulunabilen konulara yönelirseniz daha iyi olur. “kendisi aleyhine açılan davaların görüldüğü mahkemeler de dahil olmak üzere…” olmalıdır. “…davayı kaybetmeleri halinde…” olması gerekir.tr adresine gönderece¤iniz e-mail’lerde isminizi yazmay› unutmay›n. Bir diğer yanlış. Derginin pek çok kişi tarafından okunması nedeniyle bence önemli olan bu yanlışların düzeltilmesi gerektiği CHIP | MAYIS 2002 . Gelecek ay. Haluk Polat çaplı oyunlara yer verirseniz ben ve benim gibi CHIP okurları için hiç de fena olmaz sanırım..Microsoft… mahkemeyi kaybetmeleri halinde…” denilmektedir. Bu pahalılıkta içerik olarak dolgun bir dergi hazırlıyorsunuz. Birkaç ay önce Computer Easy’de yayımlamaya başladığınız elektronik ve bilgisayar konuları ile ilgili yazılar oldukça ilgimi çekti.12 okuryorum Çetin’e de gönderdim. Gerek mesleki yaşamımda gerekse bilgisayarcılık hayatımda sizin yorumlarınızdan ve derginizden çok şeyler öğrendim.. Bu köşeyi hazırlayan ve yayınlayan herkese teşekkür ediyorum.... Bilgisayarı oluşturan temel konuların sürmesini diliyorum. ben 14 yaşında bir okurunuzum... Yazıda. Gerçekten teknik olarak çok şey katıyor bilgilerimize ve hiç bilmeyenlerin de anlayabileceği bir dille yazılıyor. sizi yaklaşık üç yıldan beri takip ediyorum ve okuyucularınıza çok kaliteli bilgiler verdiğinize inanıyorum. Yayın hayatınızda başarılar dilerim.. emin olun birçok sorularıma yanıt buldum. Saygılar sunuyorum.” şeklinde başlayan cümlede mahkemenin dava açtığı gibi bir anlam yaratılmaktadır. Mahkemenin dava açması gibi bir durum söz konusu olamaz. Buket SARAN Ch›p: Düzeltmeleriniz için teşekkür ederiz. Av. Artık CD’lerde oyun için pek yer ayırmaz oldunuz. Önümüzdeki sayılarda eski bir bilgisayarı olanlar için “upgrade” konulu bir yazı yazarsanız sevinirim. “Kendisine dava açan mahkemeler de olmak üzere. Gerek içeriği. Zira mahkeme. çünkü derginizi çoğu okuyucu cep telefonları için almıyor. yani cep telefonlarıyla ilgili bölümlerinize daha az.. iki CD verdiğiniz ayların birinde Linux’un yeni sürümünü de verirseniz sevinirim. Bir de. Tüm ekibe teşekkür ederim. davanın görüldüğü merciidir..com.. Saygılarımla. Oysa bunun da doğrusu.. Diğer tüm konu ve köşelerden ayrı bir içeriğe sahip olması ve diğer bilgisayar dergilerinde bu tür konuların olmaması da cabası. İyi çalışmalar... bilgisayar kültürü için alıyor. Yani derginizi çok iyi tanıyorum... daha iyi bir dergi ve CD’siyle görüşmek üzere hoşçakalın. Donan›m incelemeleri 2 senedir her ay severek okuduğum dergilerden biri olan CHIP için yaptığınız çalışmalara teşekkür ederim. ben dahil. Bu ayın kapak konusu her zamanki gibi mükemmel. Değerlendirmenizi ve gereğini yapmanızı rica ederim. bilgisayar konusuna daha fazla önem verirseniz sevinirim. ayrıca uzmanlık gerektiren bir dal olduğu için hukukla ilgili bir yazı yazılacak ise bunun derginin avukatına danışılarak yazılması gerektiğini düşünüyorum. dolayısıyla mahkeme kaybedilmez. Dergideki yazıların yanı sıra CD’deki edergiler de oldukça ilgi çekici. Bu nedenle bu hataların düzeltilmesi gerektiğini. Aziz Muslukçu Programlama. 3Lütfen bilgisayarla ilgili sorular›n›z› yardim@chip. “. Derginizde vizyondaki filmlerin fragmanlarını daha geniş içerikle verseniz daha güzel olur diye düşünüyorum. Sezer Mansur Upgrade rehberi Merhaba. Yalnız dergimizde daha çok donanıma ve incelemesine girerseniz memnun olurum.. Levent Alt›n kanısındayım. Türkiye’de DVD yazıcı alabilecek kaç kişi var sizce? Daha CD yazıcısı bile olmayan birçok insan var. bence programlamaya biraz daha önem verirseniz daha iyi olacak. Sizden bir ricam olacak. İyi çalışmalar Ahmet Bar›fl Gereksiz yaz›lar Merhabalar. Yalnız eskisi gibi programlamaya pek önem vermiyorsunuz. Son olarak hatırlatmak istediğim bir şey var.com. Hukuk davalarında davayı kişiler. ceza davalarında kamu adına savcı açar. eğer ufak Hukuki hata.tr adresine gönderebilirsiniz. Bu durumda doğru ifadenin. Öncelikle böyle bir dergi hazırladığınız için size minnettarım. dava kaybedilir. Arda Baflaran Elektronik kursu CHIP dergisini uzun süredir izlemekteyim..tr adresine iletin.. Ayni zamanda CD’leri de oldukça beğeniyorum.

tüm imkanlar ortaya serilerek müzik ve yaz›l›m endüstrisi. s Madonna’n›n yeni CD’sini araban›zdaki CD çal›c›da dinlemek için kopyalad›n›z m›? Peki ya Brosis’in? Veya Heather Nova? DVD’leriniz veya Office paketleriniz için haz›rlad›¤›n›z yedek kopyalar›n›z var m›? E¤er bu sorulara cevab›n›z “Hay›r”sa art›k zaman› geldi demektir. Örne¤in Clone CD gibi kopyalama araçlar› kanun d›fl› olacak ve baz› firmalar iflas edecek. kiflisel CD kopyalama kavgas›na müdahale ederek. . fiu ana kadar gri bölge olarak adland›r›lan ifllemler bir anda kara pazara dönüflecekler. çal›flmalar›n› dijital olarak kopyalamaya karfl› koruyacak ve söz konusu koruma kesinlikle atlat›lamayacakt›r. hedeflerinin özel kullan›c›lar de¤il. BSA. karfl›lafl›labilecek sonuçlar› aç›kl›yor. savc›lar yaz›l›m korsanl›¤›n› önemsiz bir suç olarak gördükleri için çok daha fazla” sözleriyle dile getiriyor. Daha sonra CHIP arflivinizdeki film ve müzik kopyalama tekniklerini uygulayarak özel kullan›m amac›yla tafl›nabilir ortamlardaki tüm bilgilerinizi yedekleyin. Bir baflka tedbir ise de¤iflim borsalar›n›n baflka bir formu olan internetteki paylafl›m araçlar›ndan olufluyor. MatriksII’de oynar m›? IBM’den Microdrive Mini sabitdisk ceplerde Sony Clie Pef-N770C Sony’den yeni avuçiçi Arabada Dolby Kalite Hareketli sinema keyfi Yeni Intel ‹fllemciler Mobil ifllemcilere 6 saat ömür Mikroifllemci Pazar›nda ‹ttifak Intel’e savafl açt›lar Yeni Teknoloji DVD yerine Blu-Ray AB Telif Haklar› Direktifleri Kopya Yüzünden Hapse Girilebir mi? Yasa koyucular. üreticiler ve sunucular oldu¤u yönünde bir aç›klama yapt›. habersiz ev bask›nlar› yapabilmeyi isterdi. Bu rakamlar müzik endüstrisinin yeni kanunlar ç›kart›lmas› yolunda Brüksel’de lobi faaliyetlerine bafllamas› için yeterli nedeni teflkil ediyor. Buradaki problem ise. Avrupa Birli¤i’nin kendisinin telif haklar›n› nas›l koruyaca¤›n› kesin olarak bilememesi ve müzik veya yaz›l›m korsanlar›na karfl› gösterilecek tepkiyi (sert veya yumuflak) ulusal yasa koyuculara b›rakmas›. Ancak yeni kanunla beraber büyük de¤ifliklikler olacak: 3 Söz konusu donan›m ve yaz›l›ma sahip arkadafl›n›z›n üçüncü flah›slar için kopya oluflturmas› yasaklanacak! Sert numara: Kopyalama yasak En kötü durumda. Avrupa Merkez Bölge Yöneticisi Georg Herrnleben düflüncelerini “Yaz›l›m korsanlar›na karfl› yap›lan harcamalar. Gfk taraf›ndan yap›lan pazar analizine göre. Sevdi¤i CD’leri arabas›nda veya bürosun- 3 Pahal› orijinal CD’leri korumak için. CHIP. Bu uyar›lar›n nedeni ise “Telif haklar› ve benzeri koruma kanunlar›n›n belirli noktalarda harmanlanarak biliflim alan›nda uygulanmas›” direktifi ve söz konusu direktif bu sene içerisinde Almanya kanunlar›nda uygulanmaya bafllanacak.14 ‹Ç‹NDEK‹LER 16 16 16 18 18 19 19 Nokia’dan yeni modeller 8910. Peki borsa olmadan nas›l pay- güncel CHIP | MAYIS 2002 NE YASAKLANACAK? Almanya’daki kullan›c›lar flu ana kadar özel amaçlarla maksimum yedi tane kopya ç›kartabiliyorlard›. kopyac›lar› orada görmekten memnun kalacak ve adaleti göreve ça¤›racak. daki bilgisayar›nda dinlemek için kopyalayanlar hapse at›lma tehlikesi yaflayacaklar. internetteki download sunucular›n› arad›klar›n› ve bulduklar›n›. Çünkü Avrupa Birli¤i yaz aylar› içerisinde iflinize çomak sokabilir. Yaz›l›m korsanl›¤› ciddi bir suç oldu¤u için BSA. Türkiye’ye yans›mas› da uzun sürmez. kopya korumal› yaz›l›m ve müzik CD’lerinin özel güvenlik kopyalar›n›n ç›kart›lmas› yasaklanacak! 3 Kopya korumas›n› k›rabilen Clone CD gibi kopyalama yaz›l›mlar› yasaklanacak! 3 CD kopyalamak ve hediye etmek a¤›r bir flekilde cezaland›r›labilecek. Üretici birli¤i Business Software Alliance (BSA). Bu noktada Phono endüstri birli¤i (IFPI) karfl› ata¤a geçmifl durumda. Bu durumda çocuk hapishaneleri oldukça kalabal›klaflabilirdi. 2002 y›l›nda yaklafl›k olarak 247 milyon CD yaz›lm›fl ve bunlar›n yaklafl›k olarak yar›s› müzik CD’siymifl. Bir an önce d›flar› ç›k›n ve yeteri kadar bofl CD temin etmeye çal›fl›n. kullan›c›lar›n haklar›n› dramatik flekilde s›n›rland›rd›lar. IFPI sözcüsü Hartmut Spiesecke.

son derece masum olarak. bu durumda. Peki ne zaman uygulanmaya bafllanacak? Top. Ayr›ca. VHS kasetlerinden farkl› olarak kopya korumalar›ndan centilmence vazgeçmek zorunda kalacak. yeni bir sistem kurarken veya hatalara karfl› sabit disklerini düzenli yedekleyerek CD’lere kaydeden kullan›c›lar da büyük zararlar edebilecekler. Bu durumda ülkemizdeki ünlü hal› ma¤azalar› da kopya ma¤azalar›na dönüflebilir. kopya turistleri için aç›k E¤er Avrupa Birli¤i ülkeleri tek bir kanun üzerinde uzlaflamazlarsa ne tür bir durumla karfl›lafl›labilir? Böylece yurt d›fl›na ç›kan turistlerden art›k yerel bir hat›ran›n yan›nda Madonna CD’sinin kopyas› da istenebilir. Yollar. GEMA taraf›ndan senelerdir dile getirilen bir yöntem olarak kat›l›mc› ülkelere yaz›c› ve diskler üzerindeki vergi ile zarar›n toptan tahsil edilmesi imkan›n› sunacak. Tabii ki bu tür bir sonuca karfl› da tedbir al›nacakt›r. fiayet bu oyunu dinleyiciler kaybedecek olursa. fiu anda komple CD imajlar›n›n download edilebildi¤ini düflünürsek. di¤erleri çalm›yor Tüm CD’leri k›r›yorum CD’ler hiçbir çal›c›lar›m/ sürücülerimde çal›flm›yor CD’ler tüm çal›c›lar›m/ sürücülerimde çal›fl›yor s s s %29 %30 CHIP | MAYIS 2002 . kopya korumal› Müzik CD’lerini tüm çal›c›larda çal›flt›rabiliyor. IFPI ve BSA’n›n kiflisel kopyalamaya hak tan›mak istememesine karfl›l›k GEMA sözcüsü Elfriede Oberhofer.GÜNCEL Haberler » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 15 Sadece Korumal›: Alternative Moments CD’sini arabadaki CD çal›c›n›zda dinleyemezsiniz. müzik endüstrisi ile dinleyiciler aras›nda gidip geliyor. AB. Bu yöntem ile yaz›c› ve disk fiyatlar› flu ana kadar oldu¤undan çok daha fazla artacak ve kullan›c›lar böylece özel kopyalar›n›n lisans hakk›n› ödemifl olacaklar. Dijital ortam s›n›r tan›maz ve güncel müzik elde etmek isteyen. Ancak bu durumda endüstri. Yumuflak çözüm: Yazmak pahal›laflacak fiayet ikinci kanun varyasyonu uygulanacak olursa kullan›c›lar hapis tehlikesinden kurtulacaklar. kalite kayb› da bir sorun teflkil etmeyecektir. “Kiflisel ço¤altma sorun de¤il” aç›klamas›n› yapt›. laflabiliriz? Bu durumda çok büyük bir kesim kanun d›fl› yollara baflvuracak. s %5 %36 Baz›lar›n› dinliyorum. ? AYIN ARAfiTIRMASI Müzik CD’lerindeki kopya korumas› ile nas›l bafla ç›kabiliyorsunuz? CHIP Online okuyucular›n›n sadece yüzde befli. internetten bir flekilde temin edebilir. karfl›laflma yer alt›nda kald›¤› yerden devam edecek.

bu modelin Matrix 2 filminde boy gösterip göstermeyece¤i. GPS sistemine yeni bir harita yüklemek de mümkün olacak. otomobiller için yüksek kalite ve kapasiteli müzik dinleme olana¤› sa¤l›yor. yeni ifl çözümlerinin. e-mailler’e ses ve görüntü ekleyebilme. Hazar ülkelerinin iletiflim bakanlar›n›n da kat›laca¤› toplant›lar› ITECA düzenliyor. Cihaz. Böylece Avrupa ile teknolojik entegrasyon sa¤lanmas› ümit ediliyor ve haz›rl›klar›n Haziran ay›na kadar tamamlanmas› hedefleniyor. Cihazla birlikte standart olarak özel kulakl›¤› ve uzaktan kumandas› geliyor. 3 Telekom Konferans› Caspian Telekoms Conferance. Böylece sadece müzik dinlemek de¤il. 6310. GSM kapasitesinin yay›lmas› konular› baflta olmak üzere tüm telekominükasyon endüstrisini ilgilendirecek bafll›klarda görüfller sunulacak.tr Mini Sabitdisk Ceplerde IBM. hem fl›k ve ince tasar›m› hem de MP3 çalara dönüflebilmesi özelli¤i ile kullan›c›lar›n be¤enisini kazan›yor. portal›n herkese aç›k olan bir düflünce platformu gibi çal›flmas›n›. Cassio ve Navman gibi dev isimlerle ortakl›k içine giren IBM’in çal›flmalar› ile. Özel Bilgi ‹fllem’in Türkiye’ye getirdi¤i renkli ekranl› cihaz 11 saat aral›ks›z müzik dinleme imkan› tan›yor.. dijital foto¤raf makinesi ve kameralar için tasarlanan üç buçuk santimlik boyutu ve 16 gram a¤›rl›¤›yla bir devrim niteli¤i tafl›yan mini sabit disk Microdrive. karizmatik Genel Müdürü fiahin Tulga’n›n tan›t›m›nda rol ald›¤› yeni portal› Hepbizz’i tan›tt›. interkatif yar›flma. internette sörf. Nokia’n›n üretimini çoktan durdurdu¤u 8110 modelinin yeni versiyonu kabul edilebilecek 8910 modeli ise yak›nda kullan›c›lar› ile buluflmaya haz›rlan›rken merak edilen soru.. elektronik bankac›l›k sitelerine eriflim.profilo. Avrupa Birli¤i Umutlar› IBM’den Microdrive Bilimsel Ortakl›k Süreci Bafll›yor Avrupa Birli¤i’ne girmekte zorlanan ve görüflme tarihleri devaml› ertelenen Türkiye. Ünlü Matrix filminde. anket ve oylamalara kat›lma. yeni tasar›lar›n. filmin kahramanlar› Nokia’n›n efsanevi 8110 modelini kullanarak gündeme oturmufllard›. Microdrive üç buçuk santimlik boyutlar› ile otomobil sahiplerinin müzik CD’lerini ve yol haritalar›n› art›k yanlar›nda tafl›maktan kurtarmaya haz›rlan›yor. Bir klavye ve internet al›c›s› ile gelen televizyonun özellikleri flöyle: E-mail okuma. en üst yöneticisinin de¤iflti¤i ve Ça¤la fiikel ile Beyaz’›n s›k s›k mesajlaflt›¤› yolundaki “televole” haberlerine konu olan gecesinde ünlü mankenler ve konuklarla yeni ç›kan ürünlerini tan›tt›. 8910 ve 9210i modelleri.. Bilgi için: www. Bir ifl platformu olarak tan›mlanan Hepbizz ile HP. 22-24 May›s tarihleri aras›nda ‹stanbul Hilton’da düzenleniyor. flarj istasyonu üzerindeyken uygun ses ç›k›fl›na ba¤land›¤›n da minik bir müzik setine de dönüflebiliyor.16 GÜNCEL Haberler » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET KISA.com 3 Müflteri Daima Hakl›d›r HP Türkiye. sanal market düzenlemelerine uygun olarak elektronik al›flverifl.com CHIP | MAYIS 2002 . fiber optik kablo. konferanslar yap›lacak. Blaupunkt. Bilgi için: www. Avrupa Birli¤i ile siyasi entegrasyondan önce bilim ve teknoloji birli¤ine girme karar› ald›. Bilgi için: (212) 246 17 08 Nokia Yeni Modellerini Tan›tt› 8910 ve MatrixII s Nokia Türkiye. MP3 çalarlar. Konferansta uydu iletiflimi ve teknolojileri.gov. haberleflme sistemleri. 3410. mobil üretimi ve internet teknolojileri. network’ün dijitallefltirilmesi. Yaklafl›k 18 saat kesintisiz müzik din- 3 Profilo ‹nternet TV’si Profilo hem televizyon olarak kullan›lan hem de inernet ba¤lant›s› sa¤layan ve bilgisayara gerek b›rakmayan yeni ürünü Web Box’u tan›tt›. 7610. 3510.. Clarion. Bilig için: ww. KISA. avuçiçi bilgisayarlar.hepbizz. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun son toplant›s›nda Avrupa Birli¤i Araflt›rma ve Teknoloji Gelifltirme Alt›nc› Çerçeve Program›’na kat›lma karar› ç›kt›.ibm. 10’un önündeki çift haneli say› büyüdükçe fiyat›n ve hitap etti¤i yafl›n büyüdü¤ü ürünler olarak dikkat çekerken..nokia. yeni fikirlerin ve yeni ekonominin hayat bulmas›n› planl›yor. Daha çok dizüstü bilgisayarlar. Tüm kat›l›mc›lar›n belirli bir bütçe deste¤inde bulunmas› gereken teknolojik iflbirli¤i projesine Türkiye’nin kat›l›m pay› olarak ödemesi öngörülen miktar ise 375 milyon euro. müflterilerinden gerifikir almay› umut ederken. Bilgi için: www. e-mail gönderme.ozel.com Sony Clie PEF-N770C Sony’den Yeni Avuçiçi Bilgisayar Sony’nin yeni avuç içi bilgisayar› Clie PEG-N770C hem üstün avuç içi bilgisayar özellikleri. tafl›nabilir cihazlar için üretti¤i mini sabit diski Microdrive’› flimdi de otomobillerde kullan›lacak biçimde flekillendirildi¤ini aç›klad›. Bilgi için: www..tubitak. 8910 modeli de ayr› bir ilgi gördü. Bilgi için: www.com Yeni Modeller: Nokia’n›n yeni modelleri görüntüleriyle de cezbediyor.com lemeyi mümkün hale getiren Microdrive elektronik firmalar›n›n otomobiller için üretti¤i cihazlara yerlefltirilecek ve tak ve kullan mant›¤› ile çal›flacak cihazlar portatif microdrive’lar› tan›yacak.

müflterilerinin ve ifl ortaklar›n›n yapt›¤› geri dönüfller çerçevesinde ünlü yaz›l›m› Star Office’i ücretlendirmeye karar verdi.com 3 Casio “e-data bank” Casio’nun yeni saati. Bugüne dek internet üzerinden bedava indirilebilen ve kullan›labilen yaz›l›m. Bilgi için: www. 20 e-data girifl haf›zas› (@. url) ile her zaman yan›nda bulunmas›n› isteyebilece¤iniz önemli e-mail ve web adreslerini yan›n›zda tafl›man›za olanak veriyor. KISA..com. kaset veya CD’den elde edilen her türlü stereo sinyal çok kanall› hale dönüfltürülebiliyor. mecliste bekleyen RTÜK Yasas›’na internetin de kat›lmas› hakk›ndaki sorular üzerine internetle ilgili yeni bir yasadan yana oldu¤unu söyledi.tr Yurt Çap›nda ve D›fl Temsilciliklerde ‹nternet Bayram› Kutland› Türkiye’de ‹nternet haftas› nedeniyle yap›lan etkinliklerle birlikte. Bilgi için: www. düflük güç harcayarak pil ömrünü de büyük oranda uzat›yor. Pocket PC 2002 ile hareketliyken bile hiçbir ileti ve ça¤r› gözden kaç›r›lmayacak. Bu e¤lence sisteminde 13 kuvvetli hoparlör ve 20 cm büyüklü¤ünde. “Mobility” anahtar kelimesini kullanan Hewlett Packard. Bilgi için: www. Bilgi için: www. Türkiye’de internetin 10. Ersa ithalat getiriyor. Ancak bu paketin fiyat› henüz belli de¤il.com PDA. Bakan Vural. Vural’›n aç›klamas› flöyleydi: “Dijital haklarla ve siber suçlarla ilgili yeni bir düzenleme yap›lmas› gerekiyor. 2 kg’dan hafif ve 2. UMTS ayg›tlar› multimedya özellikleri kazan›rken Phone Edition ile de komünikasyon ön plana ç›k›yor. Ulaflt›rma Bakan› ile birlikte kutland›.5 cm’ den ince ‘mini-notebook’ ve ‘sub-notebook’lar için çok düflük voltajl› befl adet yeni ifllemcisini tan›tt›. Ancak ödülü kazanman›n flart›.com.. Baz› dizüstü bilgisayar modelleri bu ifllemcilerle 6 saat süreyle flarj edilmeden çal›flabiliyor. Prologic II’nin yeni Surround algoritmalar› sayesinde radyo.tr Arabada Dolby Kalite Hareketli Sinema Keyfi mobil. Sun’›n son Star Office paketi üç ay içinde bir milyon kez download edilmiflti.. Bilgi için: www. Bilgi için: www. Yeni M serisi ifllemciler bu.woksdome. Dolay›s›yla firma ürünün güvenli¤ini kan›tlamak için hacking yar›flmas› düzenlemifl oldu. Microsoft ile ortakl›¤›n› ilerleterek HP Jornada 900 modelini cep telefonu fonksiyonu ile donatt›.microsoft. 140 watt gücünde güçlü bas ç›k›fl›n› garanti eden bir subwoofer mevcut. Tabii ki internette de gezinmek mümkün.org Subwoofer CD De¤ifltirici Volvo’nun yeni modeli XC90 Sport Utility Vehicle (SUV) Dolbys Surround Technik Prologic II ses teknolojisinin entegre edildi¤i seri olarak üretilen ilk oto- Araba Sinemas›: Volvo’nun yeni modeli XC90 ses ç›k›fl› için Dolby teknolojisini kullan›yor.century21. yeni ürününün tan›t›m› için 100 bin dolar ödül koydu. Microsoft’un Office paketi karfl›s›ndaki en ciddi rakip kabul ediliyordu.ersa.. fioför yan›ndaki ve arka taraftaki yolcular›n seyahat esnas›nda 5.18 GÜNCEL Haberler » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET KISA. MS iflletim sistemine sahip ak›ll› telefonlardan sonra flimdi de telefon fonksiyonu PDA’lara entegre edildi. Bilgi için: www. 3 Yeni Bir Emlak Sitesi Dünya çap›nda 7200 ofisinde 120 binden fazla çal›flan› bulunan emlak firmas› Century 21’in Türkiye pazar›na yönelik web sitesi yay›na girdi.com Mobil ‹fllemcilere 6 Saat Ömür Intel.volvo. Century 21 sisteminde yer alarak yat›r›m yapmak isteyenler için de bilgi içeriyor.1 ses ç›k›fl›na sahip filmleri zevkle izleyebilmeleri için bir audio/video donan›m› bulunacak. Pocket-PC Phone Edition Yeni ‹ntel ‹fllemciler 3 StarOffice Art›k Paral› Sun Microsystems. Outlook entegrasyonu ile de hem e-posta hem de SMS iletileri tek bir çat› alt›nda toplanm›fl. Lütfen Cevapla! Microsoft telefon pazar›n› keflfetti. yafl günü Tübitak merkezinde.com TV Radyo Hoparlör ( H ) Dolby Kulakl›k Güçlendiricisi H Kulakl›k Dolby Kuvvetlendirici TV H 3 Ödüllü Hacker Yar›flmas› Bilgisayar güvenli¤i konusunda faaliyet gösteren bir Kore flirketi. Saati. 48 içinde siteye girecek ilk hacker’›n ismini b›rakmas› olarak aç›kland›. Lisans sahibi Dolby laboratuvarlar›ndan yap›lan aç›klamaya göre çok kanall› sesi tüm arabalarda mümkün k›lacak ek paketler k›sa bir süre içerisinde piyasaya sunulacak.intel. Ayr›ca düflük ›s›da çal›flmalar› da fan kullan›m›n› ortadan kald›rarak enerji tasarrufunu ve sessiz çal›flma ortam›n› sa¤l›yor. dünyada 27 ayr› bölgenin saatini haf›zas›nda tutabilirken.sun. hafif ve ince dizüstülerin performans›n› art›rman›n yan›nda.” CHIP | MAYIS 2002 . Site emlak arayan veya satmak isteyenlere hizmet verece¤i gibi.

Hitachi. Bilgi için: www. Matsushita (Panasonic). Üç flirket. Sadece üst düzey gelir grubu için üretilecek yeni teknolojiyle CD’ler 27GB veri depolayabilecek. Sony ve Thomson taraf›ndan desteklenecek olan Blu Ray’e so¤uk bakan ise DVD’nin ana mucidi olan Toshiba ve VHS sistemlerine büyük yat›r›m yapan JVC. befl sene içinde flu anda 90 nanometre olan devre geniflliklerinin 32 nanometreye düflmesini planl›yor.4 milyar dolar›n üzerinde bir yat›r›m yapacaklar›n› aç›klayarak dört y›l içerisinde gelece¤in hafif elektronik araçlar›nda (cep telefonu. LG. Samsung. cep bilgisayar›) kullan›lacak ucuz ve yüksek teknoloji ürünü mikroifllemciler üreteceklerini ve ihtiyaç duyduklar› çok say›da ifllemciyi baflka üreticilerden yüksek fiyatla almak zorunda kalmayacaklar›n› belirttiler. Motorola’n›n projeye kat›lmas›n›n 300 milimetre silikon wafer teknolojisiyle tasarlanan yeni chiplerin üretim aflamas›na geçilmesini h›zland›raca¤›n› belirttiler. Philips ve STMicroelectronics firmalar› birlikte 1. Philips ve STMicroelectronics bir araya gelerek Intel’in hakimiyeti alt›ndaki mikroifllemci pazar›na ucuz ve yüksek teknoloji ürünü ifllemciler üretme karar› ald›lar.com CHIP | MAYIS 2002 . Philips ve STMicroelectronics aras›nda var olan iflbirli¤ine Motorola’n›n da kat›l›m› ile yank› bulan ittifak.motorola. 13 saatlik TV yay›n› veya 2 saatlik çok yüksek çözünürlüklü video görüntüsü de saklayabilecekler. Motorola. Blu-Ray ad› verilen teknoloji. Yeni teknoloji ile üretilen ürünlerin 2003 bafl›ndan itibaren piyasada olmas› bekleniyor.Mikroifllemci Pazar›nda Üçlü ‹ttifak Intel’e Savafl Açt›lar Motorola.com Yeni Teknoloji DVD Yerine Blu-Ray Dokuz büyük elektronik flirketi art›k halka yay›lan ve her köfle bafl›nda sat›lmaya bafllanan DVD’nin halefini belirlediler. Bilgi için: www.panasonic. DVD veya VCD gibi yayg›nlaflana kadar yüksek fiyat isteyecek olsa da kullan›c› aç›s›ndan olumlu bir geliflme kabul ediliyor ancak yeni yeni ucuzlamaya bafllayan DVD kay›t sistemlerine yat›r›m yapan kurulufllar› da zor durumda b›rakma olas›l›¤› tafl›yor. Sharp. Yeni formattaki CD’ler 27 GB büyüklü¤ünde bilgisayar verisi depolayabilecekken. Pioneer.

20 Zaman Tasarrufu Sa¤layan ‹puçlar› Her Saniye CHIP | MAYIS 2002 .

Watson’a güvenmemek için iyi sebepleriniz olabilir. AeDebug’ı işaretleyin ve [Delete] tuşuna basın. Start/Run altında drwtsn32 -i girmeniz yeterl . Ağdaki bu sürücü kaynağına bir kısayol oluşturmanız. Ancak bu fonksiyonun da bir dezavantajı var: Ağdaki bu kaynak. bazı problemler size yabancı olmayacaktır. Gizli fonksiyonlarla ve registry kay›tlar›yla Windows alt›nda de¤erli zaman›n›zdan tasarruf edebilirsiniz. profesyonel kullan›c›lar›n sistemlerini h›zland›rmak için uygulad›klar› en iyi ipuçlar›n› aç›kl›yor. Bu sadece çok uzun sürmekle kalmıyor. Bu bilgileri Bill Gates’e sızdırmayı herhalde kimse istemez. açılış çok uzun sürebilir. Kısaca Dr. Bay Watson’un kendisi bir güvenlik açığı teşkil ediyor. kullanıcıya hata raporunu Microsoft’a göndermek isteyip istemediğini soruyor. CHIP. onu tekrar göreve çağırabilirsiniz. kilitlenme sı- rasında Word programı açıktı ve çok önemli bir içeriğe sahip bir doküman üzerinde çalışıyordunuz. Böylece çift tıklamayla ilgili verilere hemen erişebilirsiniz. Watson’u emekliye ay›r›n %60 daha h›zl› Windows NT piyasaya çıktığından bu yana onu birçokları tanıyor. aynı zamanda kullanıcının sinirlerini de bozabiliyor. “Watson” hizmetini iptal etmek için Start menüsünden Run ile regedit girin. Mini Atölye: Aç›l›fl optimizasyonu Kolay ‹nce Ayar: Tweak-XP ile ince ayarlar Office Trick’leri: En iyi hileler ve ipuçlar› Mini Atölye: Biçim flablonlar› kullan›m› Windows & Office: En önemli k›sayol tufllar› Windows Trick’leri Microsoft’un iflletim sistemlerinde asl›nda daha çok konfigürasyon seçenekleri mevcut. Watson’dan bahsediyoruz! Windows NT. i 2 Windows 98/Me/NT/2000/XP A¤ ba¤lant›s›n› h›zland›rmak %70 daha h›zl› Bilgisayarınızı ağdaki diğer bilgisayarlarla bağladıysanız. Çıkan soruya Yes cevabını verin. RAM içeriklerini kaydeden dosyalar da sabitdisk üzerinde hiç de azımsanmayacak kadar gereksiz disk alanı işgal ediyorlar.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 21 157 ‹Ç‹NDEK‹LER Kolay ‹nce Ayarlar: Microsoft Powertoys WinXP’nin Sistem Hizmetleri: ‹ptal edebilirsiniz Daha H›zl› Windows ve Office 22 24 26 27 28 29 31 De¤erli De¤erli Bilgisayar›n›z›n asl›nda daha h›zl› çal›flmas› gerekti¤ini düflündü¤ünüz oldu mu hiç? Sab›rs›zlanmakta hakl›s›n›z. CHIP | MAYIS 2002 . Zira bir kilitlenmeden sonra Windows. Hata raporunda elbette bellek içeriği de mevcut. 2000 veya XP altında bir program kilitlendiğinde Watson ortaya çıkıyor ve o anki bellek içeriğini bir dosyaya yedekliyor. 1 Windows NT/2000/XP Dr. Ancak kimse daha onu işbaşında görmüş değil ve beyaz önlüğü de herhalde sadece bir efsane: Dr. Watson’u özleyecek olursanız. Açılan pencerede HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion anahtarına girin. kullanıma hazır olmadığı bir anda bilgisayarınızı açarsanız ya da kısayol adı mevcut olmayan bir link’e işaret ediyorsa. Diyelim ki. Bunun nedeni ise Windows’un login sırasında bu k 1 Dikkat: Bir hata raporunu gönderirken. Microsoft sizin tahmin etti¤inizden daha fazla bilgiye ulaflabilir. İlerde herhangi bir nedenden dolayı Dr. bekleme sürelerini oldukça kısaltacaktır. Çoğunlukla ağdaki belli bir kaynağa erişmeniz gerekir. Windows XP altında ise. zira her bilgisayarda daha h›zl› çal›flmak konusunda bir potansiyel vard›r.

Defrag ile diskinizi birleştirdikten sonra sanal bellek ayarlarınızı tekrar eski haline getirin.22 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Daha H›zl› Windows ve Office bağlantıları kontrol etmesidir. microsoft. bu da performansın düşmesine neden olur. Ancak küçük bir hile ile bu büyük dosyanın da birleştirilmesini sağlayabilirsiniz. 6 Windows 98/Me/NT/2000/XP [Shift] tufluyla Startup iptali %40 daha h›zl› Windows’un Startup (Başlangıçta) grubu. Windows hemen yeniden başlar. Windows DDC (Data Display Channel) üzerinden monitörün aygıt türünü okumaya çalışır. Editörü (Notepad veya Wordpad) sağ fare tuşu ile “Sendto” dizinine sürükleyip bırakın ve Burada kısayol oluştur’u seçin. Ancak bu fonksiyonu Registry’den iptal edebilirsiniz. Küçük bir ipucuyla bu mümkün. Mesela Bafllat menüsünün etkileyici bir animasyonla aç›lmas›ndan vazgeçebiliyorsan›z. Takas dosyasını Denetim Masası’nda Sistem/Başarım/Sanal Bellek simgelerine tıklayıp geçici olarak iptal edin. Bulunan dizine çift tıklayın. 4 Kolayca: Bir k›sayolla dosyalar›n›z› do¤rudan Gönder komutuyla açabilirsiniz. Dosyayı Birlikte aç menüsünden izlemek ise oldukça zahmetli olabilir. 7 Windows 98 5 4 Windows 98/Me/NT/2000/XP Windows 98/Me/NT/2000/XP Daha h›zl› yeniden bafllatma %60 daha h›zl› Windows’u arada bir yeniden başlatmanız gerektiğinde bunu normalde Başlat/Bilgisayarı kapat/Yeniden başlat ile yaparsınız. “Gönder” ile dosya açmak %50 daha h›zl› Bilinmeyen dosyalar çoğunlukla Notepad gibi bir text editörü ile açılmaya çalışılır. Takas dosyas›na defrag %20 daha h›zl› Normalde Windows’un Disk Birleştiricisi (Defrag) programı takas dosyasını optimize etmez. İlgili ağ dizinini sağ fare tuşu ile masaüstünüze sürükleyip bırakın ve bağlam (kısayol) menüsünden Burada kısayol oluştur (Create shortcut) seçeneğini seçin. Bunu önlemek için C:\WIN- CHIP | MAYIS 2002 . Ad olarak Sendto girin.SYS dosyasında değişiklik yapmanız gerekiyor. verileri sabitdiske takas eder. “BootDelay=2”de “2” değeri yerine “0” girin. » Powertoys: En önemli ayarlar Windows 98/Me/NT/2000 için Microsoft’un “Powertoys” ad›nda faydal› bir ince ayar program› mevcut. “HKEY_LOCAL_MACHINE\System \CurrentControlSet\Services\Class\Display\0000\Default” anahtarında DDC için “0” değerini girin. Şimdi de Başlat menüsünü açın ve Programlar/Donatılar’a girin. Şimdi dosyaları hemen ilgili editörle açabilirsiniz. Ancak bilgisayar bu durumda komple yeniden başlar. Windows açılışta bunları kontrol etmez. [Shift] tuşuna basılı tutarsanız. ancak Startup dizinini dikkate almayacaktır. Kurulumdan sonra program› Denetim Masas›’ndaki Tweak UI simgesinden çal›flt›r›n. BIOS’tan geçen dolambaçlı yollara gerek kalmaz. Bu yüzden en iyisi kısayollarınızı masaüstünde (desktop) oluşturun. Bunun daha basit bir yolu var: Kullandığınız editör için Gönder menüsüne bir kısayol ekleyin.com/ntworkstation/downlo ads/powertoys/networking/NttweakUI. işletim sisteminin açılışı sırasında otomatik olarak yüklediği programları içerir. Ancak bazen bu programlara hiç ihtiyaç duyulmaz ve bu araçlar olmaksızın sisteminizi başlatmayı ve bir sonraki açılışta ise yine her şeyin eskisi gibi olmasını istersiniz. Windows’un arama fonksiyonunu [F3] tuşu ile açın. Bu gereksiz mesajı iptal etmek için sabitdiskin kök dizinindeki MSDOS. Program›n General bölümünde flu ayarlar›n önündeki iflaretleri kald›r›n: 3 Combo box animation 3 Menu animation 3 Smooth scrolling 3 Tooltip animation 3 Window animation Burada sadece Windows’un görsel güzellikleri söz konusu. Bu arac› bu ayki eCHIP’te Freeware bölümünde veya www.asp adresinde bulabilirsiniz. 9 Windows 98 Takas dosyas›n› önbelleklemek %20 daha h›zl› Sisteme tam olarak yüklenilmemesine rağmen Windows. 8 10 WINDOWS 98/ME/NT/2000 Windows 98 Aç›l›fl mesajlar›n› kapatmak %10 daha h›zl› Boot sırasında her defasında “Windows başlatılıyor” mesajı görüntülenir. bunu kolayca iptal edebilirsiniz. 3 Windows 98 Aç›l›fltaki beklemeyi geçmek %80 daha h›zl› Eski bir monitörünüz varsa Windows altında problemler çıkabilir. Monitör bu fonksiyonu desteklemiyorsa boot işlemi çok uzun sürebilir. Sistemi yeniden başlattığınızda [Shift] tuşuna basılı tutun. Windows böylece açılacak.

Sisteminizden maksimum verim almak için bu değerleri sisteminize göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. 15 Windows XP 17 WINDOWS XP Disk önbelle¤ini ayarlamak %20 daha h›zl› Microsoft. Explorer web sitilini iptal etmek %20 daha h›zl› Windows.000 CHIP | MAYIS 2002 .000 4. yani XP’de de.000 40. HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYS TEM\CurrentControlSet\Control\Ses-sionManager\MemoryManagement anahtarında DisablePagingExecutive’e çift tıklayın ve değer olarak “1” girin. ek servislere de ihtiyac›n›z olabilir. regedit ile registry editörünü (kayıt düzenleyicisi) çalıştırın. Bunları iptal etmek için Windows Explorer’da Araçlar/Klasör Seçenekleri/Genel simgelerine ve Windows klasik klasörlerini kullan’a tıklayın. Bu özelliği etkinleştirmek için My Computer’ı açın ve C:\WINDOWS dizinine girin. Aynı şeyi LargeSystemCache için de yapın.BAT dosyasını arar. 3Com+: Login servisinin bir parças› 3Print Spooler: Yazd›r›lan veriler için arabellek 3Event log: Protokol hizmeti 3IPSEC: IP transferlerindeki güvenlikten sorumlu 3Plug and Play: Donan›mlar›n otomatik olarak tan›nmas›ndan sorumlu 3Remote Access Connection Manager: Çevirmeli a¤ ba¤lant›lar›n› yönetir 3Remote Procedure Call: Çeflitli RPC hizmetleri için önemli 3Security Accounts Manager: Kullan›c› hesaplar› için güvenlik bilgilerini yönetir 3Speed Disk Service: XP’nin önbellek ayarlar›n› sa¤lar 3Windows Audio: Windows’ta ses çal›nmas›ndan sorumlu 3Windows Management Instrumentation: Ço¤u Windows program› bu servisi kullan›r. Bu yüzden bu dosyayı C:\WINDOWS dizini altında arayın. Dosya adı olarak da “winstart. Bunun için de şunları yapın: Sağ fare tuşu ile My Computer’a ve Properties’e tıklayın. RAM Bellek Registry’deki büyüklü¤ü (MByte) optimum de¤er 64 128 256 512 veya üstü 1. Start menüsünden Run ile regedit’i çalıştırın. ‹lgili servise çift t›klay›n. Burada SCANREG. Bu dosya yoksa sistemin açılışı normalden daha uzun sürer. Bu sayede sistem açılışı daha hızlı gerçekleşebiliyor. Ancak bu parametrelerle oynayarak sisteminizden biraz daha yüksek bir performans elde etmeniz mümkün. Advanced altında Performance için Settings düğmesine tıklayın. Startup type’› Manual olarak ayarlay›n. Mutlaka ihtiyaç duyaca¤›n›z servislerin listesini burada bulabilirsiniz.INI dosyasını açın. Bu durumda sistem yöneticinizle temas kurun. “Optimize=” seçeneğini arayın ve “=” ifadesinin yanına “1” değerini girin. Daha sonra Advanced Change’e basın.INI dosyasına çift tıklayın.000 10. Ancak bu her zaman iyi bir şey değildir.bat” girmeniz gerekiyor. 14 Windows XP 18 Windows 98/Me Takas dosyas› optimizasyonu %20 daha h›zl› Windows normalde takas dosyasının özelliklerini yönetir. Di¤er tüm sistem hizmetlerini iptal etmeyi deneyebilirsiniz. Dikkat! Bilgisayar›n›z› iflyerinizde kullan›yorsan›z. [386Enh] bölümüne “ConservativeSwapfileUsage=1” satırını ekleyin. 13 Windows XP 16 Windows 98/Me Cache ayarlar›n› de¤ifltirmek %20 daha h›zl› Microsoft. Windows 98 veya Me kurulu haline göre biraz daha hızlı çalışıyor. Windows işletim sistemini önbellek değerleri için standart değerlere ayarlayıp öyle sunar. En iyisi takas dosyasının boyutunu kendiniz sabit bir değere ayarlayın. OK ile onaylayın. Windows 98’te bile bu stratejinin ilk belirtilerini görmek mümkündü. Custom size seçeneğini etkinleştirin ve her iki durumda yeni değer olarak “300” girin. Bafllang›ç dosyalar›na defrag %20 daha h›zl› Windows XP’deki hoş özelliklerden biri de açılış dosyalarını sabitdiskin başlangıcına yerleştirme imkanı. Start menüsünden Run’a girin. Bu yeni içerikler bilgisayarı yavaşlatabiliyorlar. Burada Enable’a çift tıklayın. Administrative Tools’dan Services bölümüne girin. özellikle de eski sayılabilecek sistemleri. 12 Windows XP » ‹htiyac›n›z olmayanlar› kapat›n NT4’ten beri NT tabanl› iflletim sistemlerinde sistem hizmetleri (services) bulunuyor. bu değişiklikle daha büyük bir dosya önbelleği oluşturacak ve Kernel’ın bazı parçalarını sabitdiske kaydetmeyecektir. HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management anahtarına girin. k 11 Windows 98 Aç›l›fl› h›zland›rmak %50 daha h›zl› Windows 98 boot sırasında standart olarak WINSTART. Bunun için Start menüsünden Control Panel’e girin. Windows. cache (önbellek) parametrelerini değiştirmiş. Böylece bilgisayar bu dosyaya daha çabuk erişebilir. IoPageLockLimit ’e çift tıklayın ve yandaki listeden uygun değeri buraya girin. Microsoft’a göre giderek daha çok internetle ilişkilendiriliyor. Windows dosyayı 500 KB’tan daha fazla sıkıştıracaktır. NT teknolojisini temel alan işletim sistemlerinde. Değer olarak “Y” girin. Start menüsünden Run ile regedit girin. Bunlar mesela ClipBook veya Network DDE gibi ne oldu¤u belirsiz programlar› çal›flt›r›yorlar. Registry’yi otomatik olarak küçültmek için bir olanak var. Registry’yi s›k›flt›rmak %20 daha h›zl› Windows 98 ve Me altında. Di¤er tüm servisleri deneme amaçl› olarak bir kereli¤ine iptal edebilirsiniz. mesela Explorer pencerelerindeki web içeriklerinde.24 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Daha H›zl› Windows ve Office DOWS dizininde SYSTEM. Bu sayede bilgisayar. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction anahtarına girin. Bu dizin altında bu dosya mevcut değilse sağ fare tuşu ile yeni bir metin dosyası oluşturun: Yeni/Metin dosyası.

hangi IRQ’yu kulland›¤›n› Ayg›t Yöneticisi’nde de görebilirsiniz. Sistem yeniden bafllad›ktan sonra Bootvis otomatik olarak aç›lacakt›r. şimdi istediğiniz programları silebilirsiniz. Bunun için de şunları yapmanız gere- Programlar› kald›rmak %20 daha h›zl› Programlar ve uygulamalar. zira programı beğenmezseniz istediğiniz anda hemen silebilirsiniz.hide« kay›tlar›n› silerek sistem programlar›n› da kolayca silebilirsiniz. %60 daha h›zl› Çoğu bilgisayar stand-by modunu destekler. SYSOC. Replace All düğmesine tıklayarak dosyanın içindeki tüm “. Dosyadan tüm “. fiimdi Trace menüsünde Optimize System’e t›klay›p sistemi optimize edin. mesela Wordpad.hide” aratmak. Tuning’den sonra kendinizi Windows masaüstünde bulacaks›n›z. Bunun da en kolay yolu Edit menü- kiyor: Öncelikle ilgili bileşenin hangi IRQ’yu kullandığını öğrenmeniz gerekiyor. Boot Activity alt›nda de¤iflik bileflenleri. Ancak Windows 2000 veya XP altında bu olay geçerli değil. Start menüsünden Run ile “msinfo32” girin. mesela ekran kart› veya sabitdisk ve Windows’un aç›l›fl› s›ras›nda bunlar›n kullan›m›n› görebilirsiniz. Ancak bu moda geçince sisteminizin 21 WINDOWS XP: M‹N‹ ATÖLYE » Bootvis ile sistem aç›l›fl›n› h›zland›rmak 1 Bilgi toplama 2 Gözetlenen bilgisayar 3 Sistem optimizasyonu Bootvis program› (bu ayki eCHIP’te Windows Tuning bölümünde) boot ifllemi s›ras›nda bilgisayar›n tüm bileflenlerini analiz eder. Pencerenin sağ tarafında sağ fare tuşu ile boş bir yere tıklayın ve New/DWORD Value simgelerine tıklayın. Bu problem değil gibi görünür. Microsoft burada kullanıcıların özgürlüğünü kısmen ellerinden almış. Replace with alanını boş bırakabilirsiniz. Registry Editor’u açıp HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl anahtarına girin. fiimdi Bootvis’i açabilir ve de¤iflikliklere bakabilirsiniz. Burada SYSOC.hide” ifadelerini silin. Her yükleme ifllemi için gereken süreyi ve bu esnada ifllemciye ne kadar yük bindi¤ini gösterir. Bu programların listesini Start/Settings/ Control Panel/Add or Remove Programs/ Add/Remove Windows Components altında bulabilirsiniz. Ancak mesela ekran kartına öncelik hakkı olan bir IRQ atamak mantıklı bir davranış olacaktır. My Computer’a ve C:\WINDOWS\INF dizinine girin. Açılan pencerede Hardware Resources/IRQs’i seçin.INF dosyasını bir text editörü ile açın. 22 Windows 2000/XP PC “Hibernate” modunda 19 Tasarruf: Tüm ». Yeni değere ad olarak “IRQ[IRQ’nun numarası]Priority” girin. CHIP | MAYIS 2002 .hide” ifadelerini silmiş olursunuz. az ya da çok diskinizde yer işgal ederler. Anahtara çift tıklayın ve “1” değerini girin. 20 Farkl›: Hangi ayg›t›n. Yeni bir boot iflleminden sonra bir pencere aç›lacak ve optimizasyonun ilerleyiflini görebileceksiniz. 20 Windows 2000/XP Windows 2000/XP IRQ’lere öncelikler vermek %30 daha h›zl› Yeni bilgisayarlar da ses kartı veya modem gibi donanımları halen IRQ’lerle (kesme istekleri) yönetiyorlar. Sağ tarafta güncel IRQ yerleşimini görebilirsiniz. sünden Replace komutu ile Find what: alanında “.26 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Daha H›zl› Windows ve Office 16 19 Mant›kl›: Küçük bir h›z art›fl› için Windows Explorer’›n web tabanl› görünümünü iptal edebilirsiniz. Aç›l›fltan sonra Trace menüsünde Next Boot + Driver Delays’e t›klay›p sistemi yeniden bafllat›n. Elbette birkaç küçük ipucu ile istemediğiniz bu tip programlardan da sonsuza dek kurtulma şansınız var. Bilgisayar ço¤unlukla yüzde 50 daha h›zl› aç›lacakt›r. Windows bunların hepsini aynı öncelikle kullanır.INF dosyasını kaydedin. Microsoft Messenger gibi sistem araçlarını kolayca silmek maalesef mümkün değil.

Hibernate altında Enable hibernate seçeneğini işaretleyin.. ifllemci ve sürücülerle ilgili özel ayarlar. Windows 2000’de Start/Shut down’a tıkladıktan sonra. Windows bu modda bellek içeriğini sabitdiske kaydeder. ancak her fleyi kendi elinizle yapmaya üfleniyorsan›z. puter simgelerine tıklayın. 3 Önce Memory Optimization’a t›klay›n ve burada Clear the clipboard on every optimization of the RAM seçene¤ini iflaretleyin. Şimdi Stand By düğmesinin yerini Hibernate düğmesi alacaktır. Tweak XP’nin deneme sürümünü bu ayki CD’de Windows Tuning bölümünde bulabilirsiniz. 3 Force Windows to unload DLL’s from memory seçene¤ini de iflaretleyin. Windows dosya yapısını kaydeder. 3 Daha sonra Cache Optimization bölümüne girin ve Cache optimization. alternatifler var. Bu fonksiyonu iptal etmek için My Computer’a girin. Windows 2000’den itibaren güç seçeneklerinde bir alternatif daha var: Hibernate (hazırda beklet) modu.. Start menüsünden Control Panel/Power Options’a girin. gücünü kesmemeniz gerekir. listeden Hibernate’i seçin. Bunlar ekran kart›. Allow Indexing Service to index this disk for fast file searching seçeneğini iptal edin ve OK ile onaylayın. Tweak XP’yi çal›flt›rd›ktan sonra sol tarafta çeflitli bölüm bafll›klar› ç›kacak. Daha sonra bilgisayarı komple kapatabilirsiniz. son olarak çalıştığınız programların tekrar yüklenmelerine gerek yoktur. Ayarlar› Optimize RAM! dü¤mesine t›klayarak etkin hale getirebilirsiniz. Hangi seçeneklerin önemli oldu¤unu burada aç›kl›yoruz. En önemli temel ayarlar› sizin için yapan Tweak XP gibi ince ayar programlar› da var. Daha sonra [Shift] tuşuna basılı tutun. Bir sonraki açılışta bilgisayar daha hızlı açılacaktır. Windows XP’de bilgisayarı Hibernate moduna geçirmek için Start/Turn Off Com- 23 Windows 2000/XP Indeks sunucusunu kapatmak %20 daha h›zl› Microsoft işletim sistemi altında bir dosya araması başlattığınız zaman. bağlam menüsünden Properties’i seçin. alt›nda ilgili ayarlar› kendi sisteminize göre seçin.22 24 H›zl›: Basit bir k›sayolla menü üzerinden geçen dolambaçl› yollara girmenize gerek yok. 25 WINDOWS XP » Tweak-XP: En önemli ayarlar Sisteminize ince ayar yapmak istiyorsunuz. Sağ fare tuşuyla sabitdiskinizin simgesine tıklayın. Gizli: Ancak [Shift] tufluna bast›¤›n›zda »Hibernate« modu görünecektir. CHIP | MAYIS 2002 CHIP | MAYIS 2002 . 3 Hardware Tweaks alt›nda sisteminizin biraz daha h›zl› çal›flmas›n› sa¤layacak baz› ayarlar bulabilirsiniz.

MDM’e ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız Registry Editor’ü Start/Run ile “regedit” komutunu girerek çalıştırın. System Restore sekmesi altında Turn off System Restore seçeneğini etkinleştirin.}girin. bu boşluk işaretleri yüzünden gereksiz yere zaman kaybına uğrayacaksınız. 26 Bellek Canavar›: XP alt›nda System Restore’u iptal ederek disk alan›n›zdan önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz. Joker karakter kullan seçeneğini işaretleyin. Tümünü Değiştir düğmesine tıkladığınızda Word. My Computer’a ve sonra da C:\WINDOWS\SYSTEM32 dizinine girin. 29 Office 2000 Frontpage Debugger’› silmek 20% daha h›zl› Frontpage web tasarım programı Office 2000’de tek başına yolunu bulamıyor. 30 Office 2000/XP Office Trick’leri Sadece Windows’ta zaman tasarrufu sa¤lanabildi¤ini düflünenler yan›l›yorlar. Bu yüzden bu boşluk işaretlerini tab’larla değiştirmek daha mantıklı olacaktır. Burada {D6277990-4C6A11CF-8D87-00AA 0060F5BF} anahtarını bulacaksınız. iki veya daha fazla arka arkaya boşluk karakteri içeren paragraflardaki boşluk işaretlerini bir tab’la değiştirecektir. Farenin sol tuşuyla bu anahtarı işaretleyin ve [Delete] tuşuna basıp silin.EXE kaydını sol fare tuşu ile işaretleyerek ve [Delete] tuşuna basarak silin.EX_ olarak değiştirin. Frontpage ile hata ayıklayan ve bu yüzden bu araca ihtiyacı olan pek az kişi vardır. Bu fonksiyon önemli tüm dosyaları yedekler. Korkmanıza gerek yok. Bu metinler üzerinde bazı değişiklikler yapmak isterseniz. Bunun için dokümanı açın ve Düzen menüsünden Değiştir komutunu seçin. Ancak network kartlarının hızı 10 veya 100 Mbit/s’de kalıyor.28 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Daha H›zl› Windows ve Office 24 Windows 2000/XP Ba¤lant›y› tuflla kesmek %80 daha h›zl› İnternet bağlantılarını normalde Windows altında dolambaçlı fare tıklamalarıyla kesmeniz gerekir. Bu yüzden transfer hızını mümkün olduğunca verimli kullanmak gerekiyor. MDM. Target: alanında komut satırına /disconnect ifadesini ekleyin. Dikkat! Bu değişiklikle. ancak yedekleme işlemi uzun sürer ve alı- 28 Windows 2000 A¤ eriflimini iyilefltirmek %20 daha h›zl› Network çoğu sistemde performansı frenleyen darboğaz olarak karşımıza çıkar. Word. Zamandan tasarruf etmek istiyorsanız System Restore’u iptal edebilirsiniz. “Yeni değer:” alanına da “^t” girin. Debug (hata ayıklama) yazılımının bir parçası olan MDM (Machine Debug Manager) tarafından eşlik ediliyor ve bu sadece programcılar için ilginç bir özellik. HKEY_LOCAL_MACH I N E \ S o f t w a re \ Mi c ro s o f t \ Wi n dows\CurrentVersion\RunServices anahtarını arayın. Boflluklar› tab’larla de¤ifltirmek 40% daha h›zl› Bazı metinler tab’sız (imlecin bir satırda belirli bir yere kaydırılması) biçimlendirilmiştir. 26 Windows 2000/XP System Restore’u iptal etmek %20 daha h›zl› Yeni bir sürücünün kurulumundan sonra Windows artık açılmıyor. HKEY_LOC A L _ M AC H I N E \ S o f t w a re \ M i c ro soft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace anahtarına girin. Daha sonra Tüm Seçenekler’e tıklayın. Sağ fare tuşu ile RASDIAL. 27 Windows 2000/XP Windows’u h›zl› kapatmak %40 daha h›zl› Bilgisayarınızı daha hızlı mı kapatmak istiyorsunuz? Problem değil. “Aranan:” alanına {2. Anahtarı gerçekten silmek isteyip istemediğinizle ilgili soruya Yes cevabını verin. Bir tuş kombinasyonu sayesinde internet bağlantınızı kolayca kesebilirsiniz. Start menüsünden Control Panel’e girin ve System’i seçin. My Computer (Bilgisayarım)’a ve C:\WINDOWS\ SYSTEM dizinine girin ve MDM. Donanım bileşeni üreticileri giderek daha hızlı ve daha yüksek kapasiteli diskleri piyasaya sürüyorlar. Aslında iyi düşünülmüş bir fonksiyon bu. Oluşturulan dosyaya yine sağ tıklayın ve Properties’i seçin. Ancak bunun daha hızlı bir yolu var. nan yedekler disk üzerinde çok fazla yer işgal eder. önemli verilerinizi kaybettiğinizde kurtaramama riskini göze almış olursunuz. Bu durumda XP’nin System Restore’u (Sistem Geri Yükleme) imdadınıza yetişebilir. bilgisayarınız normal bir şekilde kendi kendine kapanacaktır. Windows 2000’de bunu kolayca gerçekleştirebilirsiniz: Registry Editor’u Start/Run altında regedit girerek çalıştırın. Listeden Create Shortcut’ı seçin. PC’nizin güç düğmesine basın. CHIP | MAYIS 2002 . Diğer tüm kullanıcılar için bu araç sadece kay- nak tüketen bir fazlalıktır. Shortcut key: alanına da istediğiniz bir kısayol tuş kombinasyonunu girin. Tab’ların yerine çoğunlukla bu tip metinlerde boşluklar kullanılır.EXE dosyasının adını MDM. Ayrıca çalıştırılabilir dosyanın adını değiştirmeniz gerekiyor. Excel gibi Office programlar›nda da daha verimli ve h›zl› çal›flmak için ipuçlar› var.EXE dosyasına tıklayın.

CHIP | MAYIS 2002 . bu komutu menü seçenekleri üzerinden dolambaçlı bir şekilde çalıştırmanıza gerek yok. Hızlı Bul bu 33 Office XP Metinleri h›zl› kaydetmek %50 daha h›zl› Klavye ile kopyalama. Messenger’ı etkinleştirdiğinizde Outlook tekrar sorunsuz olarak çalışmaya başlar. İstediğiniz metin pasajını işaretleyin. Windows XP ile birlikte gelen Messenger’ı iptal etmiş olmanızdır. Aynı anda [Ctrl] tuşuna basarsanız kopyalamış olursunuz. dokümanların indekslenmesinden sorumludur. Outlook düzgün olarak açılabilmek için Messenger’a ihtiyaç duyar. Bunun için fare imlecini format görünümü ile metin penceresi aras›ndaki dikey ay›rma çizgisi üzerine getirip iki ok haline gelmesini bekleyin. Office 97’den beri bir biçim flablonunu normal görünümde göstermek için daha iyi bir seçenek mevcut. tıklamaktan daha hızlı gerçekleşiyor. bunu da kolayca kendinize göre özellefltirebilirsiniz. programın açılışı 30 saniyeden fazla sürüyor. Bunun nedeni. Bu işlemde sabitdiskte bilinen dosyalar aratılır. Bu özelli¤i etkinlefltirmek için Araçlar menüsünden Seçenekler’e t›klay›n ve burada da Görünüm sekmesine girin. Stil alan› geniflli¤i’nde “2” de¤erini girin. Araç çubuklarının yanındaki alana çift tıklamanız yeterli.31 Office XP Outlook’u daha h›zl› bafllatmak %50 daha h›zl› Bilgisayarınızda Windows XP ile beraber Outlook 2002 çalıştırıyorsunuz. fiimdi ilgili biçimler gösterilecektir. Şimdi bu metin bloğunu fare ile sürüklediğinizde bunu taşımış olursunuz. Bu fonksiyon. Fonksiyonu iptal etmek için geniflli¤i “0” cm. fiimdi sol fare tuflunu bas›l› tutup sütunu istedi¤iniz gibi hareket ettirebilirsiniz. 34 Office 97/2000/XP “H›zl› Bul”u iptal etmek %20 daha h›zl› Office paketiyle birlikte “Hızlı Bul” arama fonksiyonu da bilgisayarınıza yüklenir. 30 Az› Karar. Elektronik postalarınızı almak için Outlook’u her açtığınızda. kesme ve yapıştırma işlemleri menü seçeneklerine fare ile 36 M‹N‹ ATÖLYE: OFFICE 97/2000/XP » Biçim flablonlar› elinizin alt›nda 1 Görünümü etkinlefltirmek 2 Büyüklü¤ü ayarlamak Biçim flablonlar›n›n yard›m›yla eski Word sürümlerinde ilgili metin pasaj›n›n güncel format› görüntüleniyordu. Gösterilen büyüklük size uymuyorsa. Ço¤u Zarar: Bir fonksiyonla boflluk karakterlerini tab’larla de¤ifltirebilirsiniz. Ancak fare ile birlikte klavye tuşları kullanıldığında bu işlemler daha hızlı gerçekleşebiliyor. 32 Office XP “Özellefltir” menüsünü açmak %80 daha h›zl› Araç çubuklarınız için Özelleştir komutunu sıkça kullanıyorsanız. yap›n.

Şimdi bir sonraki sayfaya birazcık olsun taşan bir metniniz varsa. Neyin bu kadar yer tuttuğunu aradınız ama bulamadınız. 38 Hizalama: Birkaç fare t›klamas›yla Word’de metinlerinizi dikey olarak hizaland›rabilirsiniz. [Ctrl]+[Alt] tuşlarına birlikte basarak da bu simgeyi kopyalamış olursunuz. Satır başına çift tıklarsanız Word tüm paragrafı işaretler. Bu aracı araç çubuğunda Sola Hizala düğmesinin yanında bulabilirsiniz. tüm doküman işaretlenmiş olur. Metinleri h›zl› iflaretlemek %50 daha h›zl› Word metin işaretlendirmeleri için bazı kısayolları hazırda sunuyor. Ancak son kelimeleri yazarken Word yeni bir sayfadan başlıyor. 37 Office 97/2000/XP Simgeleri h›zl› yönetmek %60 daha h›zl› Bazen araç çubuğunu yeniden düzenlemek mantıklı bir işlemdir. Bu yüzden bu hizmeti iptal etmek daha mantıklı olacaktır. Sağ fare tuşu ile Standart araç çubuğuna tıklayın ve Özelleştir kısayol menüsünü açın. 38 Office 97/2000/XP Metinleri dikey ortalamak %60 daha h›zl› Word’deki belirli bazı metin türleri. kopyalamak veya tamamen silmek istediğiniz durumlar olabilir. Normalde bunu Ekle menüsü üzerinden yapmanız gerekir. hızlı ve kesin çözebilir. Kategoriler altında Araçlar’ı seçin. Ancak bunun başka bir yolu da var. Şimdi metni hizalandırma aracının yardımıyla düzenlemelisiniz. bir metni otomatik olarak belirli bir sayfa sayısına göre biçimlendirebilir. Ancak bu servis sistem performansını önemli ölçüde düşürebilir. Normalde bunun için Dosya menüsünden Sayfa Yapısı’nı seçmeniz gerekir. Ancak bu iş sırasında da bazen değişik simgeleri taşımak. Normalde bu değişiklikleri zahmetli bir şekilde Özelleştir menüsü üzerinden yapmanız gerekir. 40 Office 97/2000/XP dosyaların nerede kayıtlı olduklarını kaydeder ve böylece bir sonraki Office açılışında dosyaları daha hızlı bulup yükleyebilir. Problemsiz bir şekilde tüm bunları klavye ve fare yardımıyla da yapabilirsiniz. Çalışma kitabını genişletmenin daha hızlı ve kolay yolu fare tuşlarıyla tıklamak. metnin sayfaya tam olarak ortalanmasını gerektirir. CHIP | MAYIS 2002 . Sorunun çözümü çok daha basit olabilir! Word. Bir sonraki pencerede dizin menüsünden sabit diskinizi seçin ve Dizin Sil komutunu çalıştırın. 41 Office 97/2000/XP Yeni tablo oluflturmak %80 daha h›zl› Excel’de bir çalışma kitabına yeni bir tablo eklemek istiyorsunuz. sağ tarafta tabloları çalışma kitabına eklemek için kullanabileceğiniz 39 Office 97/2000/XP Sayfa Yap›s›’n› ça¤›rmak %90 daha h›zl› Özellikle uzun metinlerde sıkça dokümanın her bir sayfasını ayrı ayrı ayarlamak istediğiniz durumlar olabilir. Dosya menüsünden Sayfa Yapısı’na ve sonra da Anahat sekmesine girin. Üç defa tıkladığınızdaysa. Çoğu kullanıcı bu işi çözmek için üst kenara birçok boş satır 35 Office 97/2000/XP Otomatik sayfa biçimlendirme %80 daha h›zl› Şu durum size çok tanıdık gelecektir. 41 K›sayol: Çal›flma kitab›n› geniflletmek için de¤iflik simgeler seçebilirsiniz. Fare ile bir satırın soluna tıklarsanız tüm satırı işaretlemiş olursunuz. Tüm paragrafı işaretlemek için üç tıklama gerekecektir. [Ctrl] tuşuna basılı tutup kelimeye tıklarsanız tüm satır işaretlenecektir. Bu komutu sol fare tuşuyla herhangi bir araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Çok aceleciler için daha hızlı bir alternatif de var: Sol taraftaki cetvele çift tıklayın.. Değişiklikleri Tamam düğmesine tıklayarak onaylayın. Simgeyi tamamen silmeye karar verdiyseniz [Alt] tuşuna basılı tutarak simgeye tıklayın ve Word’ün metin alanına simgeyi taşıyın. Ancak Word’deki bir fonksiyon bu işi daha iyi.30 35 Mant›kl›: Basit bir t›klamayla metninizi bir sayfa say›s›na s›¤d›rabilirsiniz. ekler. değil mi? Bir metin yazdınız ve işiniz neredeyse bitti. Dikey hizalama: alanında Ortadan seçeneğini seçin. Bir metin içinde hareket edip bir kelimeye çift tıklarsanız o kelime işaretlenir. Komutlar altında Bir Sayfa Daralt komutunu bulacaksınız. yeni yerleştirdiğiniz bu simgeye tıklayarak sorunun çok çabuk bir şekilde nasıl çözüldüğüne şaşırabilir ve tasarruf ettiğiniz zamana sevinebilirsiniz. Bu fonksiyondan faydalanmak için bunu simge olarak araç çubuğuna eklemelisiniz. aynı zamanda dikey olarak da sayfaya ortalanmalıdır. Daha sonra da iki defa Tamam düğmesine tıklamalısınız. bu simgeyi başka bir araç çubuğuna taşıyabilirsiniz. Başlat/Ayarlar ile Denetim Masası’na girin ve “Hızlı Bul”a çift tıklayın. Bir simgeye tıklarken [Alt] tuşuna basılı tutarsanız. Ekle kategorisinin simgelerine göz attığınızda. Bunun için de şunları yapın: Araçlar menüsünden Özelleştir simgesine tıklayın ve Komutlar sekmesine girin. sadece bir iki satır eksik kaldı. Yani yazılar sadece yatay olarak değil.

Daha sonra Özelleştir penceresinden Kapat düğmesiyle çıkın. Kısayol tuş kombinasyonlarını kullanmak daha kolay bir çözüm olacaktır.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 31 Daha H›zl› Windows ve Office bir simge göreceksiniz: Çalışma Sayfası. Yeni tuş kombinasyonunuzu artık kullanabilirsiniz. 44 Kes EN ÖNEML‹ WINDOWS KISAYOL TUfiLARI Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + Z Del + Del F2 Alt + Alt + F4 Alt +Space Alt + Alt + Esc F4 +F10 Alt +Space Ctrl + Esc Alt +alt› çizili harf Aç›k pencereyi güncelle Bir üst dizin seviyesine geç CD’yi otomatik olarak açma Sekmeler aras›nda ilerle Sekmeler aras›nda geri git Seçenekler aras›nda ilerle Seçenekler aras›nda geri git Kontrol kutusunu etkinlefltir / iptal et Aç›k pencereden ekran görüntüsü al Bafllat menüsü aç / kapa Sistem Özellikleri penceresini aç Tüm pencereleri küçült (minimize) Küçültülen pencereleri büyüt (restore) Bilgisayar›m’› aç Dosya veya dizin ara Çal›flt›r penceresini aç Win XP: Kullan›c›lar aras›nda geçifl Sürücüye CD yerlefltirirken Kopyala F5 Yap›flt›r Geri al 42 Ctrl + Ctrl + + Office 97/2000/XP Sil Seçili nesneyi kal›c› olarak sil Seçili nesnenin ad›n› de¤ifltir Nesnenin özelliklerini göster Aç›k program› kapat Aç›k pencere için ba¤lam menüsü Aç›k programlar aras›nda geçifl Aç›k pencereler aras›nda geçifl Bilgisayar›m’da adres çubu¤unu göster Nesne için ba¤lam menüsünü göster Aç›k pencere için sistem menüsü göster Bafllat menüsünü göster ‹lgili komutu çal›flt›r Kendi k›sayol tufllar›n›z %80 daha h›zl› Office’in menü yapıları biraz karışık ve bazen istediğiniz fonksiyona menü seçeneklerinin karışıklığında ulaşabilmek hayli uzun sürebilir. uyaman@chip.com. Yine de endişelenmenize gerek yok: Hemen her + Space Alt + Print + Pause +M + +E +F +R +Q + F4 42 Pratik: Office’de hemen her fonksiyona bir k›sayol tuflu atayabilirsiniz. İlerde ilgili simgeye tıklayarak çalışma kitabınıza yeni bir tabloyu kolayca ekleyebilirsiniz. 45 EN ÖNEML‹ OFFICE KISAYOL TUfiLARI Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + F4 Ctrl + Ctrl + M Ctrl + Ctrl + B Ctrl + L Ctrl + R Ctrl + E Ctrl + P Ctrl + Alt + +M Yeni doküman Doküman aç Doküman› kapat Yeni sayfa ekle Soldan girintiyi artt›r Soldan girintiyi azalt Blok cümle Sola dayal› Sa¤a dayal› Ortala Yazd›r Sayfa düzeni (layout) görünümü Normal görünüm Yazd›r›lamayan karakterleri aç/kapa Sayfa görünümü Kaydet Farkl› kaydet Dur Paragraf sonuna/ bafl›na kadar iflaretle Kelime sonuna/bafl›na kadar iflaretle Tüm doküman› iflaretle Paragraf› yukar›/ afla¤› tafl› Bul ve de¤ifltir Ctrl + Alt Ctrl + Ctrl + F2 Ctrl + S F12 + + N + 43 Office 97/2000/XP Esc + Ctrl + + Ctrl + fiablonlar› geniflletmek %50 daha h›zl› Windows NT/2000/XP altında Office şablonlarınızı (templates) genel görünümde kullanmak istiyorsanız bunları şu dizine kopyalamalısınız: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\<Kullanıcı Adı>\APPLICATION DATA\MICROSOFT\TEMPLATES. Bu simgeyi farenin sol tuşunu basılı tutarak araç çubuğuna taşıyın. Komutlar sekmesinde Klavye düğmesine tıklayın. fonksiyonu bir kısayol tuşuna atayabilirsiniz. Kategoriler ve Komutlar alanlarından istediğiniz fonksiyonu seçin. Şimdi sadece Ata düğmesine tıklamanız gerekiyor. Araçlar menüsünden Özelleştir’e tıklayın. Yeni kısayol tuşuna bas: alanına tıklayın ve istediğiniz kısayolu bu alanda girin. Ancak istediğiniz her fonksiyonun da bir kısayol tuşu olmayabilir.tr Ctrl + A + Alt + Ctrl + H Alt + F4 L Word’ü kapat CHIP | MAYIS 2002 . FK / Ufuk Yamank›l›ço¤lu.

Sonuç olarak Plus disklerinin daha uyumlu olduklar› ortaya ç›kt›. flu s›ralar. televizyonunuzun karfl›s›ndaki koltu¤unuza yaslan›p film seyredemezsiniz. Siemens. DVD+RW birli¤i söz konusu standard› gelifltirmek için daha çok zaman ve emek harcad›..34 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET ‹Ç‹NDEK‹LER 40 50 54 62 64 68 82 86 90 Yeni Donan›mlar Testte: Ürün incelemeleri ve testleri SIS 336 ve AMD Hammer: Donan›m dünyas›na yeni soluk Network Kurulumu: Yeni bir a¤›n kolay kurulumu Arri Lazer Teknolojisi: Teknoloji Oscar’›n› alan bulufl Serial ATA Arabirimi: Yeni arabirimin sunduklar› Ekran Kartlar› Testi: Dünyan›n en h›zl› ekran kart› Veri Girifl Ayg›tlar›: Delikli karttan lazer klavyeye Donan›m Günlü¤ü: CHIP Test Merkezi’nden. Ancak kullan›c›lar hangi standard› kullanacaklar›ndan emin de¤iller. Ricoh. DVD+RW) birli¤i yer al›yor. JVC. DVD kopyalar haz›rlamak. Standartlar konusundaki en önemli kriter olan uyumluluk ise. Bunun sonucunda teknik olarak daha yüksek ve gelece¤i daha parlak bir disk ortaya ç›kt›. Sony’nin asl›nda Minus grubuna dahil olmas›na ra¤men bir DVD+RW yaz›c› haz›rlamaya karar vermifl olmas› gibi ilginç bir durum söz konusu. fiimdi.. daha önce de oldu¤u gibi. Bu birlik içerisinde Hitachi. DVD yaz›c›n›n ne anlam› olabilir ki? Pazara giren DVD yaz›c›s› say›s› devaml› art›yor ve yak›n bir zaman içerisinde de ayg›t ve yaz›labilir DVD fiyatlar›n›n uygun fiyatlara düflmesi kesin görünüyor. E¤er düflüncelerimizi tek bir cümle ile özetlememiz gerekirse... Tüm sinema severlerin en büyük hayali. Bunun için. hangi standard›n kullan›laca¤› konusu çok daha önemli. her yenilikte oldu¤u gibi aday standartlar aras›nda yar›fl yafl›yor. CHIP. Ancak. Panasonic. DVD-RW) bu yar›flta birinci s›rada yer al›yorlar. Hewlett-Packard. yeni diskler üzerinde DVD+R ifadesi bulunuyor. yukar›da söz edilen standartlara sahip yaz›labilir DVD medyalar farkl› DVD sürücüler ve sabit oynat›c›lar ile denendi. DVD Council ve gelifltirdikleri Minus standard› (DVD-R. Karfl› köflede ise benzer flekilde. Test sonras›nda ilginç sonuçlar ile karfl›laflt›k. CHIP Test Merkezinde test edildi. Tabii ki bu kopyalar›n tüm oynat›c›lar ile uyumlu olmas› gerek! DVD oynat›c›n›z söz konusu standard› desteklemiyorsa. Fujitsu. kolay ve hesapl› bir flekilde. DVD+RW iyi bir de¤er say›labilecek yüzde yetmifl. Sony ve Yamaha gibi çok etkili bir dizi isme sahip olan DVD+RW (DVD+R. Samsung ve Toshiba gibi dünya devleri yer al›yor. s Bilgisayar endüstrisi. DVD yazma biçimi konusunda da tek bir standart üzerinde karara varamam›flt›. Philips. Ancak burada. CHIP TOP 10: May›s ay›n›n en iyi ürünleri Aç›l›fl: Henüz yaz›c›lar› olmasa da. DVD-R ve DVD+R diskler tüm oynat›c›lar›n yaklafl›k yüzde doksan›nda sorunsuz olarak çal›flt›lar. Endüstri. DVD-RW ise sadece yüzde k›rk olumlu sonuçlar verebildi. Böyle bir durumda. donan›m CHIP | MAYIS 2002 Rakip DVD Standartlar› Plus Yar›fl› Bitirdi DVD üzerine yazmak da art›k mümkün. yaz›labilir DVD standartlar› yar›fl› sona erdi ve galip olan Plus! . bir test filmi ile DVD+R standard›n›n sürücü uyumlulu¤unu test etme imkan› buldu.

Daha büyük yonga plakas› ve daha küçük kal›p boyutu.1 megapixel çözünürlük.ufotek.com % De¤erler yüzde cinsindendir DONANIMLAR NEREDEN ALINIYOR? Büyük ABD firmalar›n›n pazar paylar› 52 1995 2001 43 20 19 8 10 10 11 10 17 di¤er Dell Üstün: Dell pazar pay›n› yüzde 43’e yükselterek sabit duran di¤er büyük Amerikan donan›m sunucular› aras›ndan s›yr›lmay› baflarm›fl.tr P4 2. fiimdi s›ra Avrupa Dell’de. 4. CFC slot. verimin artmas›n› sa¤l›yor.EasyShare DX4900 Kodak’tan 4 Milyon Piksel H›zla geliflen ve klasik foto¤raf makinelerinin sat›fl adedini 2001’de geride b›rakan dijital kamera pazar›n›n önemli markalar›ndan Kodak’›n yeni ürünü EasyShare DX4900 modeli Türkiye’de de sat›fla sunuldu.com. Bilgi için: www. 6x zum (2x optik ve 3x dijital). üretim masraflar›n› azaltarak. Ancak flimdi üretim tekni¤ine 30 mm’lik yonga plakas› kullan›m› eklenince. CHIP | MAYIS 2002 Kaynak: IDC Gartner Dataquest . Pentium 4 ifllemcisi yüzde 10 daha küçük kal›p alan›nda üretilmeye bafllanm›fl oldu. Pentium 4.13 mikron teknolojisi ile üretiliyordu. Pentium 4 ifllemci. Kodak EasyShare Camera dock’a tak›labilir olan bu ürünün son kullan›c› fiyat› 528 dolar olarak aç›kland›. bu özellikleri ile dünyadaki en yüksek saat h›z›na sahip masaüstü ifllemcisi unvan›n› kazan›yor.intel. Bilgi için: www. saniyede 2.4 GHz Masaüstünde H›z S›n›r› Intel’in yeni Pentium 4 ifllemcisi. Intel’in yüksek miktarlardaki üretimlerinde mümkün olan en son s›n›r olan 0.4 milyar döngü h›z›na sahip olarak ve 30 mm yonga plakas› kullan›larak üretiliyor.

PDA’dan monitöre. Yeni ifllemci. Bilgi için: www. genifl ekranl›. sistemlerini kurarken bilinçli davranmalar› gerekiyor. fiu anda piyasada özellikle ev sinemas› amac›yla pazarlanan de¤iflik projeksiyon seçenekleri mevcut. Kullan›c›ya. hem el bilgisayar› hem de GSM telefonu olarak kullan›labiliyor. al›fl›lagelmifl. bir merkez ve ön ve arka taraflar için de ikifler tane hoparlör.fujitsu-siemens. Mobil Pentium4: Pentium4’ün gücünü dizüstüne tafl›yan özel tasar›ml› mobil chip bu kasan›n içinde. dünya çap›ndaki yeniden yap›lanma sürecinde.terratec. Bilgi için: www.1 Treo Türkiye’de Daha önceki Handspring modellerinde PDA'ya bir modül eklenerek GSM özelli¤i kazand›r›l›yordu. 60 saat bekleme süresi ve titreflim özelliklerini avuç içinden küçük bir communicator formunda sunan cihaz›n Türkiye sat›fl fiyat› ise KDV hariç 699 dolar. Yeni kuflak Pentium 4 ifllemciler. iki buçuk saat konuflma. Üzerinde bir klavye bulunan Treo.tr ED‹TÖR’DEN NOTLAR Cem fianc›. sadece daha yüksek performans sunuyor olmalar›nda de¤il! Intel’in 0.com ! IN & OUT n ! Ergonomi Klavyeden fareye.com Fujitsu Siemens AmiloM Mobil Pentium4’lü Dizüstü Fujitsu Siemens Computers Intel’in ilk mobil Pentium4 ifllemcisini kullanan dizüstü bilgisayarlar› Türkiye pazar›na sundu.. ergonomiye uygunluk ön plana ç›k›yor. Intel Mobil Pentium III-M sürümüne k›yasla yüzde 68 daha iyi bir 3D performans› ve yüzde 40 daha yüksek bir görüntü performans› sunuyor. “perde”karfl›s›na geçme imkan› tan›yan ve gerçek sinema hissi yaratan bu sistemler. tek cümlelik kapatma haberini e-postayla ald›¤›n› belirtti. tüm donan›m ürünlerinde. sahip olduklar› tahta kasalar sayesinde tüm oturma odalar›nda rahatl›kla kullan›labilirler. Cihaz›n Handspringtürk taraf›ndan Türkiye’ye ithal edilmesi sayesinde. AMD Türkiye Genel Müdürlü¤ü görevini sürdüren Zehra Erem. fiyat aç›s›ndan da cazip olabiliyor ancak tüketicilerin de iyi görüntü alabilmek için evlerinin yap›s›na uygun. plazma televizyonlarla kurulan ev sinemas› sistemlerine alternatif olarak projeksiyon cihazlar›n›n tercih edildi¤i seçenekler sunmaya bafllad›¤›na tan›k oluyoruz. do¤ru projeksiyon cihaz›n› seçmeleri. Bilgi için: www. CHIP Haber Editörü Ev Sinemas› Üretici firmalar›n.13 mikron ifllemci teknolojisi. Handspring’in yeni modeli Treo ise tümleflik cihaz özelli¤ine sahip olarak. yerli telefon operatörlerin kullan›m›na aç›lan Handspring Treo’lar› kullan›c›lar KVK bayilerinden elde edebilecekler.com. Ancak..tr 5+1 Surround Hoparlör Kendisine ait bir Dolby Decoder’› bulunmayan kompakt 5. “ekran” karfl›s›na geçmektense. s Fujitsu Siemens Computers.. Ayr›ca duvar montaj› veya sabit kullan›m için uygun olan Terratec HomeArena 5. AMD ürünlerinin ise bundan böyle. Bilgi için: www.8 GHz h›zlara ç›kabilen. May›s ay›nda ülkemizde piyasaya sürülecek Amilo M ile kullan›c›lar. yüksek performans› daha ince ve daha hafif sistemlerde sunabilmek üzere mümkün olan en küçük transistorlar› kullan›yor. tam web eriflimi. 3 AMD Türkiye Ofis’ini Kapatt› AMD. Geliflmifl Intel SpeedStep teknolojisi ile bir araya geldi¤inde. Türkiye pazar›na distribütörler vas›tas› ile da¤›t›laca¤› da gelen haberler aras›nda yer al›yor.com. isteyenler için grafiti (el yaz›s›n› tan›yan ekran) seçene¤i ile geliyor. her bir hoparlörün ses durumuna uygun olarak denetlenmesine izin veren bir kablosuz kumanda yard›m›yla yerine getirilebiliyor. 12 MB haf›za.kvk. Amilo M. kullan›c›lara daha uzun bir pil ömrü de garanti ediliyor. KISA. bu ifllemcilerin farklar›. Amilo M dizüstü bilgisayar serisinin.amd. çok say›da dijital depolama ayg›t›n› destekleyen bir Multimedya yuvas› içeriyor.1 hoparlör seti Dolby Digital ses için gerekli tüm bileflenlere sahip: Bir subwoofer. Full Range Satellite’lar. Cep (Telefon+Bilgisayar)= Treo Terratec HomeArena 5.36 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM Haberler » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET KISA.1’in ses kontrolü ise. 1 Eylül 1999’den beri faaliyet gösteren Türkiye ofisini kapatt›¤›n› aç›klad›. Paralel Kablolar Yaz›c› gibi d›fl donan›mlar› bir dönemler bilgisayarlara ba¤layan paralel kablolar. 1. Amilo M dizüstü bilgisayar serisi.2 GHz'a kadar h›zlara sahip Intel Mobil Celeron ifllemci ve May›s 2002'de piyasaya sunulacak olan 1. Fujitsu Siemens Computers taraf›ndan üretilen ve en son Mobil Intel Pentium 4 ifllemci-M kullan›lan ilk tüketici dizüstü bilgisayar› olma özelli¤ine de sahip. hem ev hem de profesyonel multimedya kullan›c›lar›na yeni bir esneklik ve performans düzeyi sunacak flekilde yeniden tasarlad›¤›n› aç›klad›.. USB gibi ba¤lant›lar›n yayg›nlaflmas›yla demode oldular CHIP | MAYIS 2002 . en h›zl› Palm OS. en son gelifltirilen Mobil Intel Pentium 4-M ifllemci aras›ndan seçim yapabilecekler.

yazma kalitesini daha da yükseltmek için lazer ›fl›¤›n›n bir k›sm›n› emiyor. Burn Proof özelli¤i sayesinde CD yazma ifllemini daha güvenli hale getiriyor.waitec. 1. bu notebook’un Amerikan askeri standard› MILSPEC 810E çerçevesinde çarp›flma. Siyah çekmecesi. yaklafl›k 50 resim tutabilen Camstick uzak/yak›n seçenekleri sayesinde motife yak›nlafl›p uzaklaflabiliyor.dnt CamStick 1. müzi¤in koflarken bile kesilmesini engelliyor. toz. kablo. Bilgi için: www. Bilgi için: www. vibrasyon.2 milyon piksel de¤eri ile tam anlam›yla bir dijital kamera. su ve yüksek s›cakl›klara karfl› dayan›kl› oldu¤unu duyurdu.itronix. Gücünü bir Pentium III 700 ifllemciden alan GoBook. 20 GByte sabitdisk ve bir kablosuz a¤a sahip.com Plextor PlexCombo 20/10/40-12A DVD Okunur.html Waitec HipHop Küçük Diskler ‹çin Küçük Oynat›c› Waitec’in ultra mobil CD oynat›c›s› HipHop’un büyüklü¤ü. ilk Combo sürücüsünü piyasaya sundu. Bilgi için: www. Belçikal› üreticinin E-IDE yaz›c›s›. CD’leri 20x ve CD-RW’leri 10x h›zlar›nda yazabilirken 40x okuyabiliyor. Üretici.dnt. Bilgi için: www. 8. USB kablosu ile beraber sunulan CamStick sabit aya¤› sayesinde web kameras› olarak da kullan›labiliyor.co. Ulaflabildi¤i maksimum DVD okuma h›z› 12x. itfaiyeci. flarj aleti. H›zl› Aduio Extraction’a sahip olan sürücü.248x960’l›k. Sahip oldu¤u Flash haf›zas›nda 640x480’lik 160. Nero Burning ROM ve Power DVD gibi yaz›l›m araçlar› bulunuyor.de/english/ index. CD Yaz›l›r Yaz›c› uzman› Plextor k›sa bir bekleme süresinin sonunda. Ürün kutusunda ise bir CD-R ve CD-RW haricinde çok dilli bir el kitab›. düflme. Ayg›t›n kutusunda uzaktan kumandas›.5 cm’lik uzunlu¤una ra¤men ulaflt›¤› 1.uk CHIP | MAYIS 2002 .2 Megapiksellik Mini Kamera CamStick. ses kablolar› ve el kitab› bulunuyor. asker ve uçak firmalar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek flekilde sa¤lam olarak gelifltirilen GoBook’u her tür zor durumda kullanmak mümkün.be Itronix GoBook MAX Her fiart›n Bilgisayar›! Polis. 128 MByte RAM. sahip oldu¤u entegre ara haf›zas›nda 480 saniye MP3 ve 160 saniyelik CD Audio bilgilerini saklayarak. Tekrar flarj edilebilir iki pili ile toplam 7 saatlik müzik keyfi sunan HipHop. çald›¤› 8 cm’lik diskler (CD Audio ve MP3) ile ayn› ve a¤›rl›¤› ise sadece 150 gram.plextor.

38

KISA... KISA...
3 Philips Teknik Destek Veriyor
Türk Philips, yeni bafllatt›¤› uygulama ile multimedya ürünlerinin servis hizmetlerini art›k kendisi vermeye bafllad›... Philips, Multimedya Ürün Grubu’nda bulunan dahili CD yaz›c›lar, harici CD yazici ve MP3 çalarlar, DVD yaz›c›lar, hoparlörler, PC kameralar ve ses kartlar›nda müflterilerine yerel teknik servis noktalar›yla hizmet veriyor. Uygulama ile Philips, Türkiye çap›ndaki mevcut 200 servis noktas›nda söz konusu ürünlerin her türlü teknik deste¤ini kendisi üstlenmifl durumda. Bilgi ‹çin: www.philips.com.tr

Philips TV Monitör

JVC GY-DV300

Yeni Teknolojili Düz Ekran
Philips 150MT, sahip oldu¤u entegre tuner sayesinde normal bilgisayar monitörü fonksiyonlar› haricinde, tam anlam›yla bir televizyon olarak kullan›labiliyor. 500:1 oran›ndaki yüksek kontrast, 310 cd/m2’lik ayd›nl›k de¤erleri ve panelin 25 milisaniyeden daha k›sa sürede kullan›labilir hale gelmesi sayesinde, her iki kullan›m amac› için de yeterli resim kalitesi elde edilebiliyor. Te-

DV ve MPEG-4 Destekli Özel Video Kamera
fiu ana kadar piyasaya ç›kan dijital kameralarda, DV veya MPEG4 kayd› aras›nda seçim yapmak zorunda kal›n›yordu. Yeni JVC kamera ilk defa her iki seçene¤i de tek bir ayg›t üzerinde kullan›ma sunuyor. Görüntüler bir mini DVD kaset içerisine kaydedilirken ayn› zamanda MPEG-4 biçimindeki görüntü, bir web sayfas›nda kullan›lmak veya e-posta ile gönderilmek üzere bir Compact Flsh kart üzerinde saklan›yor. Söz konusu MPEG-4 Stream, kablosuz a¤ ile donat›lm›fl bir notebook veya masaüstü bilgisayar›na kamera üzerinden direkt olarak aktar›labiliyor. Yüksek kalitede bozulmam›fl net görüntü elde etmek için, optimum kay›t flartlar›n›n mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor.

3 IBM’den Elektronik ‹fl Zirvesi
IBM, May›s ay›nda düzenleyece¤i Futurebusiness Summit 2002 etkinli¤i ile uçtan uca e-business çözümlerini, yeni trendleri ve en son teknolojileri, çözüm ortaklar› ile birlikte ifl dünyas›yla paylaflmay› planl›yor. 13 May›s 2002’de Lütfi K›rdar Kongre Saray›’nda tüm gün sürecek Futurebusiness Zirvesi’nin, ifl ve e¤lencenin bulufltu¤u, Türkiye’nin bu alanda yap›lan en kapsaml› etkinli¤i olmas› bekleniyor. Bilgi için: www.ibm.com.tr

JVC sözcüsü, model ajanslar›n›, sigorta ve turistik firmalar› ve tabii ki hobi kullan›c›lar›n› hedef kitle olarak göz önünde bulundurduklar›n› dile getiriyor. Bilgi için: www.jvcpro.com

Native Serial ATA
levizyon ekran› monitörün normal kullan›m› esnas›nda ekstra bir pencere içerisinde görüntülenebilirken 150 MT, sahip oldu¤u tuner sayesinde bilgisayar kapal› dahi olsa televizyon olarak da çal›flt›r›labiliyor. Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda ise kanallar aras›nda dolaflmay› sevenleri mutlu edecek bir ayr›nt›. Bilgi için: www.philips.com

Seagate Demosu Etkiledi!
Seagate, gelecekte ç›karaca¤› ürünlerine entegre olmaya haz›r bulunan, sektörün ilk tam sürate sahip (full speed) sabit sürücü teknolojisini tan›t›rken, daha basit, esnek ve daha güçlü PC’ler, konut network hub’lar›, ve tüketici elektroni¤i (CE/Consumer Electronics) araçlar›na olanak tan›yacak Serial ATA ürünlerini bu y›l›n sonuna do¤ru pazara sürece¤ini aç›klad›. Seagate’in yeni tasar›m›, gelen Serial ATA sinyallerini Parallel ATA protokollerine çevirmeye gerek duymayan native Serial ATA teknolojisini board’un içinde ilk kullanan tasar›m konumunda bulunuyor. Bu ise, tasar›m›n saniyede 150 Mbyte’l›k Serial ATA transfer oran›n› ilave bir maliyet veya performans eksikli¤i olmadan sa¤lamas›na imkan tan›yor. Seagate ayr›ca daha önce fiziksel kademeli chip, link ve tafl›ma kademeli chip ve ATA kontrolcü chip gerektiren fonksiyonlar› tek bir chip’te top-

3 Yeni Bir CD Writer
Optik depolama pazar›n›n önemli isimlerinden LG, yeni ürünü, 40-12-40 CD yaz›c›s›n› piyasaya sundu. 40(cd-r’a yazma), 12(cd-rw’a yazma), 40(okuma) h›z›ndaki yeni cd-writer Türkiyede ise LG’nin Türkiye temsilcisi UFOTEK taraf›ndan pazara sunulacak. Bilgi için: www.Ufotek.com.tr

3 Philips Projektör
Philips, en zorlu toplant› odas› gereksinimlerinin yan› s›ra büyük konferans salonlar› ve amfilerde yap›lan sunumlar için yeni projektörü PXG2 ile iddial›. Uzak mesafeli yans›tmalarda canl› renkler ve parlakl›k vaad eden cihaz, yüksek kontrastta dahi netlik sa¤lamak için 3000 lümen ç›kt› yans›t›yor... 200W’l›k Philips UHPTM lambas› ise PXG20’ye tam gün ›fl›¤›n›n rahats›z edici etkisini tamam›yla gidermesi avantaj›n› sa¤l›yor. Bilgi için: www.Philips.com.tr

Disk On Module

IDE Portu ‹çin Flash Haf›za
Transced, sürücü veya özel bir yaz›l›ma ihtiyaç duymadan direkt olarak IDE portuna tak›labilen bir Flash Disk sunuyor. Hareketli bir parçaya sahip olmad›¤› için ömür boyu garantiye sahip olan diskin haf›za seçenekleri 16 MByte ile 512 MByte aras›nda de¤ifliklik gösteriyor. Bilgi için: www.transcendusa.com

layan bir tasar›m› da gerçeklefltirmifl oldu. Intel Developer Forum’da yap›lan demo daha süratli, daha basit, daha fazla maliyet verimlili¤i sunan ATA disk sürücü teknolojisi yönünde at›lan önemli bir ad›m olarak kabul ediliyor. Bilgi için: www.seagate.com.tr

CHIP | MAYIS 2002

40
‹Ç‹NDEK‹LER
‹fllemci ‹ntel Pentium 2,4 GHz Anakart Asus A7V333 Tafl›nabilir Bellek Easy Disk

41

Yeni Donan›m
TESTLER‹
Bilgisayar piyasas›na her ay yeni ürünler kat›l›yor. CHIP Test Merkezi olarak, bu ürünleri mümkün oldu¤unca tan›tmay› hedefliyoruz. Her ay bu sayfalarda yeni ve ilginç donan›m ürünlerinin incelemelerini bulabilirsiniz.
s May›s say›m›zda yine birbirinden ilginç ürünlerle karfl›n›za ç›k›yoruz. CeBIT fuar›n›n bitifliyle birlikte, ülkemizdeki distribütör firmalar da fuarda görüp ülkemize getirmeyi düflündükleri yeni ürünlerini bize yollad›lar. Bu ürünlerden öncelikle bahsetmeyi düflündü¤ümüz, taray›c›lar›yla tan›d›¤›m›z Mustek firmas›n›n televizyona ba¤lanan DVD player’›... Cihaz›n en ay›rt edici özelli¤i, DVD, SVCD, audio CD ve MP3 CD’leri oynatabilmesi. 5.1 analog ve dijital girifle sahip olan cihaz uygun fiyat› ile de göze çarp›yor. Anakart alan›nda yine hareketlilik yaflan›yor: Okuyucular›m›z, her ay oldu¤u gibi bu ay da, çeflitli firmalara ait anakart incelemelerini bulabilirler. Bu incelemelerden biri Asus’un yeni nesil AMD ifllemciler için üretti¤i A7V333’e ait. Via KT333 chipsetine sahip olan anakart, DDR-333 bellek modülleri ile birlikte çal›flabilmesi sayesinde göze çarp›yor. RAID özelli¤ini de destekleyen anakart, çok iyi bir performans sergiliyor. Di¤er bir anakart incelemesi ise Abit’in yeni nForce chipsetli anakart› olan NV7133R’ye ait. Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi NV7-133R, Ultra DMA 133 ve RAID teknolojisini destekliyor. K›saca bu anakartta neredeyse yok yok. Bu ay›n ilginç ürünlerinden bir di¤eri de, Lifeview’un iPAQ PDA’lar için gelifltirdi¤i FlyJAcket modeli. FlyJacket, iPaq ürünlerine entegre edildi¤i zaman onlara ek özellikler kazand›ran bir cihaz. Cihaz› monitöre veya bir projeksiyon cihaz›na ba¤layarak görüntü aktarabilirsiniz. Son olarak ilginç buldu¤umuz bir di¤er üründen bahsetmek istiyoruz. Netac Bootable Onlydisk ad›n› tafl›yan bu ürün, 128 MB kapasitesi ve Dual Boot özelli¤ine sahip olan bir tafl›nabilir bellek modülü. Yani bu ürün istendi¤inde bir aç›l›fl disketi ya da bir sabitdisk gibi davranabiliyor…
Ecevit B›kt›m, ecevitb@chip.com.tr, (MCP+MCSE)

42

DVD, VCD, CD Player Mustek DVD-V560 Anakart Abit NV7-133R Tafl›nabilir Bellek Netac Bootable OnlyDisk

44

19” Monitör Sony Multiscan G420 Lazer Yaz›c› Xerox Phaser 3400 Kart Okuyucusu KAAN Twin

46

PDA Modülü Lifeview FlyJacket IDE Sabitdisk Samsung SP80A4H Anakart ChainTech CT-7VJDA

48

All in One Xerox WorkCentre M940 SCSI Sabitdisk SeagateE Cheetah 73LP Ethernet Kart› Billionton Compact Flash 10 Base Ethernet

DE⁄ERLEND‹RME
Donan›m test sayfalar›nda, ürünler hakk›nda detayl› bilgi ve ürünleri puanland›ran bir not sistemi bulabilirsiniz. Puanlama sisteminin karmafl›k olmamas› için iki kategori oluflturduk. Bunlar "CHIP Puan›" ve sat›n almada önemli bir rol oynayan "Fiyat/Performans Oran›". Tüm ürünleri daha önce belirledi¤imiz test platformu ve test kriterlerine uygun olarak inceleyip de¤erlendiriyoruz. Böylece önceki aylarda yer alan benzer ürünleri de birbirleri ile karfl›laflt›rma f›rsat›n› yakalayabilirsiniz. Bu yeni puan sistemini ürünleri daha kolay de¤erlendirip s›raland›rmak için uygun gördük. Böylece puanland›rd›¤›m›z ürünleri baflka ürünler ile k›yaslay›p size göre bir alternatif oluflturup oluflturmad›¤›n› belirleyebilirsiniz. Ürünlerin teknik verilerini ayr›ca bir kutu halinde vermemizin sebebi ise, ürünler aras›nda karfl›laflt›rmay› kolaylaflt›rmak. Burada test edilen ürünler, e¤er puanlar› tutarsa her ay güncelledi¤imiz TOP 10 listelerimizde yer alabilecekler. Bu sayede piyasada bulunan en iyi 10 ürünü bir bak›flta görebilirsiniz. Top 10 listelerinin tamam›na www.chip.com.tr adresinden de ulaflabilirsiniz. F‹YAT/PERFORMANS çok iyi iyi orta vasat kötü çok kötü

CHIP ONLINE
Ay›n ürünü hakk›nda daha fazla bilgiyi ve geçmifl say›larda tan›t›lan ürünlerden baz›lar›n› www.chip.com.tr/ donanim adresinde bulabilirsiniz.

TOPLAM CHIP PUANI çok iyi iyi orta vasat kötü çok kötü

(100–90 Puan) (89–75 Puan) (74–60 Puan) (59–45 Puan) (44–20 Puan) (19–0 Puan)

(100–90 Puan) (89–75 Puan) (74–60 Puan) (59–45 Puan) (44–20 Puan) (19–0 Puan)

CHIP | MAYIS 2002

GÜNCEL » KAPAK »

DONANIM
Donan›m Testi

» YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET

41

A

Ü YIN

5|2 2 00

NÜ RÜ

‹fllemci

Anakart

Tafl›nabilir Bellek

0

INTEL PENTIUM4 2,4 GHZ
CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT
TEKN‹K VER‹LER ‹fllemci frekans› FSB L2 ön bellek Yap› Teknoloji

ASUS A7V333
CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR.

EASY DISK
CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Mikrobeta (312) 467 75 04 52 $ + kdv

Datagate, Armada (212) 282 98 80, (212) 230 84 80 600 $ + kdv
2,4 GHz 400 MHz 512 KB Socket 478 0.13-µm

F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT
TEKN‹K VER‹LER Form faktörü Chipseti ‹fllemci yuvas› FSB h›z› Slot say›s›

Bo¤aziçi, Çizgi Elektronik (212) 217 29 29, (212) 356 70 70 180 $ + kdv
ATX VIA KT333 Socket A 266 MHz 5 PCI, 1 AGP

TEKN‹K VER‹LER Arabirim USB 1.1 Bellek 32 MB Güç ihtiyac› USB’den Boyutu 81 x 23 x 12.5 mm Di¤er Tafl›ma çantas› ve USB kablo veriliyor ‹flletim S. Win98/ME/2000/XP, Mac OSX

Intel’in son bombası: Intel Pentium4 2.4 GHz, northwood çekirdeğine sahip olup, masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir işlemci. 512K’lık level-two cache’e sahip olan bu işlemci, üzerinde 55 milyonun üzerinde transistor barındırıyor ve 142 adet gelişmiş SSE2 komutlarını içeriyor. Bu işlemcinin önemli bir özelliği, 200 mm wafer yerine 300 mm wafer kullanması. Bu sayede yüksek performanslı bir işlemci düşük maliyetle elde edilebiliyor. Diğer bir önemli özellik de, Pentium III sistemler ile birlikte P6 mimarisinin sonuna gelen Intel’in yeni işlemcilerde Intel NetBurst mimarisini kullanması. SSE-2 optimizasyonunu kullanan bu işlemci, office uygulamalarında çok iyi bir performans sergiliyor. Güç tüketimi de işlemcide oldukça iyi. Oyun uygulamalarında ise rakiplerine göre geride kaldığını söylemeliyiz. Buna karşın SSE2 uyumlu uygulamalarda Pentium 4 2.4 GHz fark atmayı başarıyor. Aynı başarıyı dijital video işleme uygulamalarında da görebildik. Sonuç: Bu işlemci stabil çalışma, düşük güç tüketimi ve yüksek performansı ile oldukça başarılı bir çizgi izliyor.
P 0.13-µm teknolojisini destekliyor P Multimedya uygulamalar›nda yüksek performans M Düflük güç tüketimi

VIA’dan yeni bir chipset: KT333 chipsetinin piyasaya çıkmasının en önemli nedenlerinden biri, daha yüksek bir performansta çalışan DDR-333 bellek modüllerini desteklemesi. Durum böyle olunca, anakart üreticileri de kollarını sıvadılar. Bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz Asus’un A7V333 modeli de, bu chipsetini destekleyen ilk ürünler arasında yer alıyor. Asus A7V333, bu yeni chipset ile kullanıcıya bir çok özelliği beraberinde getiriyor. Bunlardan biri kuzey köprüsünün 166 MHz DDR belleklerle çalışabilmesi. Diğer bir özellik ise, güney köprüsünün de ATA-133 arabirimini desteklemesi. A7V333’ün üzerinde bulunan chipset 133 MHz değeri ve FSB hızı ile senkron çalışabilmesinin yanı sıra asynchron modunda 166 MHz’e ulaşabiliyor. Bu anakarttan çok iyi bir performans alabilmek için, FSB hızını 166 MHz’e yükselterek senkron çalışmaya geçmek gerek. Yalnız bu işlem profesyonellik gerektiriyor, çünkü AMD işlemcilerin resmi olarak 166 MHz FSB’yi desteklemedikleri unutulmamalı! Sonuç: Asus entegre ettiği Q-Fan özelliği sayesinde, işlemcinin ısınma durumuna göre soğutma işlemi yapıyor.
P Çok iyi bir performans sergiliyor P RAID özelli¤i ile yüksek h›z P 6 kanal audio ses destekliyor

Taşınabilir belleklerde yeni bir standart: EasyDisk, USB arabiriminden bağlanan ve üzerinde bir flash bellek barındıran bir mini elektronik yedekleme ünitesi. Oldukça hafif ve gömlek cebine sığacak kadar ergonomik olan bu cihaz, hiçbir kablo, güç kaynağı ve pile ihtiyaç duymadan çalışıyor. Yapmanız gereken tek şey, cihazı sisteminizin USB portuna bağlamak ve otomatik kurulumunun bitmesini beklemek. EasyDisk, işletim sisteminde çıkartılabilir disk olarak tanınır ve aynen bir sabitdisk gibi işlemleri gerçekleştirir. Yani, EasyDisk için ayrıca bir yazılıma ihtiyaç yoktur. Günümüzde bu tür ürünlerin çok yaygınlaşması ve birbirine çok benzemesinden dolayı, hangisinin daha uygun olduğuna karar vermek oldukça zor. Bu yüzden ergonomi ve birlikte gelenler puanlandırmada ağır basıyor. EasyDisk’in, bir taşıma çantası ve uzun bir USB kablosu ile gelmesi bir avantaj. Fakat EasyDisk’in yazma ve silme korumasına sahip olmaması ise önemli bir dezavantaj. Sonuç: Kolay kurulabilen ve tıpkı bir sabitdisk gibi davranan EasyDisk, güvenle yanınızda taşıyabileceğiniz yedekleme ünitelerinin en başında geliyor.
P Ergonomik yap›s› P USB kablo ve tafl›ma çantas› ile geliyor M Yazma ve silme korumas› yok

CHIP | MAYIS 2002

bir DVD player cihazı. Bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz Netac Bootable OnlyDisk de yukarda bahsettiğimiz ürünler gibi bir taşınabilir bellek modülü. Okyanus (212) 356 70 70 140 $ + kdv F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Evren D›fl Ticaret (212) 546 46 94 205 $ + kdv TEKN‹K VER‹LER Video girifl S-Video/Scart/Composite Ses girifl Audio stereo/5. kalitesi ve uygun fiyatı ile kaçırılmaması gereken ürünlerden biri. P Ultra DMA133 ve RAID deste¤i P Entegre 10/100 LAN chip’i var P Entegre ses chip’i ile DolbyDigital uyumu Açılış ve yedekleme ünitesi bir arada: Taşınabilir bellek modüllerini önceki aylarda incelemiştik. P Boot edilebilme özelli¤i P Kolay kurulum ve kullan›m M Yüksek fiyat CHIP | MAYIS 2002 . Yalnız bu ürün kendisini bazı özelliklerden dolayı diğerlerine göre farklılaştırıyor. 1 AGP TEKN‹K VER‹LER Arabirim USB 1.1 decoder’› var P MP3 CD’leri çalabiliyor P Uygun fiyat Tam teşekküllü nForce: Abit yeni nForce modeli olan NV7-133R ile piyasaya çok iddialı olarak girmeye hazırlanıyor. çünkü internetten yapacağınız küçük bir araştırma ile bu bölge kodunun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Anakartın özellikleri bununla bitmiyor. üzerinde bulunan üç adet DIMM yuvası ile toplam 1. Win98/ME/2000/XP. Üzerinde bulunan küçük bir mandal sayesinde Netac’ı bir disket sürücüsü gibi gösterip sistemi bu sürücüden açabiliyorsunuz. Cihazın üzerinde birçok bağlantının olması ve özellikle AC3 decoder’ın entegre olması. Ama bu sizi endişelendirmesin. Bu bellek modülleri ergonomik yapıları ve dış etkenlerden etkilenmemeleri sayesinde..1-analog/digital optik/digital coaxial Video formatlar› VCD/S-VCD/DVD/DVD-R Boyutu 430x90x302 mm Bölge kodu 2 ATX nForce 415-D Socket A 266 MHz 3x184 pin DDR-SDRAM 5 PCI. Bu sayede sisteminizi bir hataya karşı test işleminden de geçirebiliyorsunuz. birçok profesyonel kullanıcıya büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. video CD ve MP3 desteği bir arada: DVD-V560 olarak adlandırılan bu yeni ürün.42 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM Donan›m Testi » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET DVD. piyasadaki markalı DVD ve Hi-Fi cihazlarından geride olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç: NV7-133R. VCD. DVD bölge koduna (Regionalcode 2) sahip. dört adet USB 2.1 Bellek 128 MB Güç ihtiyac› USB’den Boyutu 80x24x11 mm Di¤er Yazma ve silme korumas›na sahip ‹flletim S. Dolayısıyla NV7-133R. Çünkü bu cihaz DVD filmlerinin yanı sıra SVCD. yüksek de bir performans sergiliyor. Bu özellik sayesinde anakarta istendiğinde toplam 8 adet IDE cihazı bağlanabiliyor. Ürünün resim ve ses kalitesine baktığımızda. büyük bir avantaj. Chipsetinin içinde entegre edilen MCP-D chip’i sayesinde 6 kanal ses çıkışına da sahip olabiliyor. Ama bu kullanıcıların film ve müzik keyfini bozacağı anlamına gelmez. CD Player Anakart Tafl›nabilir Bellek MUSTEK DVD-V560 CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. Sonuç: Netac’ın hem bir açılış disketi hem de bir yedekleme ünitesi gibi kullanılabilmesinin. aynı zamanda DTS ve Dolby Digital ses teknolojilerini de destekliyor.5 GB’lık bir bellek büyüklüğüne çıkabiliyor. çünkü bu anakartta neredeyse yok yok. benzer ürünler ile karşılaştırıldığında. USB arabirimini kullanan Netac istendiğinde bir açılış disketine dönüşebiliyor. kullanıcılara güvenli ve hızlı bir veri taşıma sağlıyordu. Yeni nesil Athlon XP işlemcilerini destekleyen NV7-133R. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Mascom (212) 321 17 00 180 $ + kdv ABIT NV7-133R CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. 1 ve 0+1seviyelerinde çalıştırabiliyor. Mac OS DVD.. Fakat. Sonuç: Çok işlevli bir cihaz olan Mustek DVD V560. P 5. Mustek DVD V560’ı sadece bir DVD oynatıcısı olarak adlandırmak yanlış olur. Üzerinde bulunan HPT 372 kontrolörü ile Ultra DMA 33/66/100/133 desteğini sunan Abit. sabitdiskleri RAID 0. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT TEKN‹K VER‹LER Form faktörü Chipset ‹fllemci yuvas› FSB h›z› Bellek yuvas› Slot say›s› NETAC BOOTABLE ONLYDISK CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. MPEG 2 ve MPEG 1 sıkıştırmasını kullanan Mustek. AC3 ve gerçek zamanlı Dolby Digital desteği ile DVD tutkunlarına iyi bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Audio CD ve MP3 CD’leri de okuyabiliyor. sahip olduğu ek özellikler sayesinde bir çok alandaki uygulamalara rahatlıkla cevap verebilmekle kalmıyor. Yani cihaz hem bir disket sürücüsü hem de bir sabitdisk gibi davranabiliyor. 10/100 LAN chip’inin yanı sıra NV7-133R. İddialı olması çok normal.1 portuna sahip. Kopya CD’leri rahatlıkla okuyabilen Mustek.0 ve dört adet USB 1. Ürün Windows Me/XP ve Windows 2000 işletim sistemlerinde kendisini otomatik olarak kurabiliyor.

Resimli baskıda çıktının çok iyi olmadığını gördük.com. Bu sayede SIM kartınızı bu cihaza takarak.6 ve Red Hat linux 6. Bu yüklemeden sonra Verisign’ı destekleyen alışveriş sitelerinden. Bu yüzden bu tür bir monitör seçerken. KAAN Twin. cihazın özelliklerinde yapılabilen bir ayar sayesinde oldukça kaliteli çıktılar alabildik. üreticilerin bu ürünleri çok uygun fiyatlarla piyasaya sürmesi. Fakat ev kullanıcıları için bu monitörlerin boyutları epey büyük. kullanıcı için bir avantaj. Bu ay sizin için Sony’nin yeni 19 inç ürünü olan G420 serisini inceledik. T=14.0 işletim sistemleri ile de uyumlu çalışabiliyor. I2C HBCI Class 1 Standart EMV 3. Cihazın sorunsuzca çalışabilmesi içinse. Arena www. Sonuç: Cihaz ile SIM kartlarınızdaki bilgilerinizi yedeklemenizin yanı sıra internet üzerinden güvenle alışveriş yapabilmeniz mümkün. yazıcının hızı belirgin bir şekilde düşüyor. birlikte verilen yazılımları yüklemeniz gerekiyor. iyi bir ergonomi ve görüntü kalitesi ile bu açığını kapatmaya çalışıyor. Çünkü küçük ve orta boy işletmeler. Baskı kalitesinde Xerox ortalama değerlerde. Metin baskıda ise.44 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM Donan›m Testi » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET CHIP TOP 10 | 7.S›ra CHIP TOP 10 | 6. 45.24 1600x1200 piksel 25.empa. Piyasadaki bu ihtiyacı kapamak için de Xerox kollarını sıvayarak. Güç ihtiyacını ise PS/2 bağlantısı üzerinden gideriyor.5 kg F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT TEKN‹K VER‹LER Arabirim Bask› h›z› Bask› çözünürlü¤ü Belle¤i Boyutu Albim. Tüm bu bağlantılar dallandırılmış tek bir kablo ile yapılıyor. Linux ve Solaris Ergonomide Sony farkı: Günümüzde 19 inç monitörlere baktığımızda. Ama sıra grafikleri basmaya geldiğinde. Yani bu yöntem ile alışverişlerinizi güvenli bir şekilde yapabiliyorsunuz. 130 watt maksimum güç tüketimi ve ürünün geometrisinde bazı zayıflıkların olmasıysa ürünün dezavantajlarını oluşturuyor. Phaser 3400. Windows işletim sistemlerini destekleyen yazıcı. internet üzerinden alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Örneğin Verisign’dan alacağınız bir sertifika ile cihaza takılı olan chip kartına güvelik kodunuzu yükleyebilirsiniz. Phaser 3400 ürünü ile karşımıza çıktı. Fakat. Sonuç: Kurulumu ve kullanımı oldukça basit olan Phaser 3400. Ya da gün geçtikçe yaygınlaşan ev ya da internet bankacılık işlemlerini chip kart yardımı ile gerçekleştirebiliyorsunuz. seri port üzerinden bilgisayara bağlanıyor. KAAN TWIN CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. Sonuç: Geometrisinde çeşitli zayıflıkları olan monitör.tr (212) 239 32 00 600 $ + kdv FD Trinitron 19 inç 0. P USB hub’u var P ‹ki adet VGA girifli var M Geometrisi zay›f Office uygulamalarının yeni yardımcısı: Lazer yazıcıların kullanımı geçtiğimiz yıllarda önemli ölçüde arttı. adres defterinizi bilgisayar vasıtasıyla değiştirebiliyorsunuz. Bu gelişmenin en önemli nedeniyse. Empa. ISO 7816 Güç ihtiyac› PS/2’den ‹flletim sistemi Windows. 1 USB giriş ve 4 USB çıkışı ile kullanıcıya iyi bir ergonomi sunuyor. USB 16 sayfa/dak 600x600 dpi 16 MB 362x299x409 mm F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Kobil Data (216) 274 82 38 30 $ + kdv TEKN‹K VER‹LER Arabirim Seri Protokol T=1. 3-wire. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT TEKN‹K VER‹LER Ekran Görüntü alan› Nokta aral›¤› Maksimum çözünürlük A¤›rl›k XEROX PHASER 3400 CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. Onscreen menünün kullanım kolaylığı ve kontrast ayarının rahatlıkla yapılabilmesi. yatayda ulaşabildiği 170 Hz ve düşeyde ulaşabildiği 110 KHz değerleri ile parlak ve canlı görüntüler verebiliyor.1. ayrıca Mac Os 8. özellikle office uygulamalarında iyi bir performans sergiliyor. T=0. Xerox Phaser 3400’ün metin baskı hızı oldukça iyi. Ayrıca. P Office uygulamalar›nda yüksek bask› h›z› P Birçok iflletim sistemine uyumlu M Grafik bask›da zay›f Güvenli alışveriş için yeni çözümler: KAAN Twin hem SIM kartlarını hem de kredi kart formatındaki chip kartlarını okuyabilen bir cihaz. Arena (216) 349 33 51 (212) 360 07 07 849 $ + kdv Paralel.6 cm’ lik görülebilir bir alana sahip olan Sony G420. her tür işletmede rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanmış bir lazer yazıcı.1.S›ra 19” Monitör Lazer Yaz›c› Kart Okuyucusu SONY MULTISCAN G420 CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. masanızın üstünde geniş bir alana sahip olmalısınız. P Ergonomik yap›s› P Hem SIM hem de chip kartlar› okuyor P Yaz›l›m deste¤i ve kolay kullan›m› CHIP | MAYIS 2002 . genellikle büyük network yazıcıları tercih etmiyorlar. Convergence ise orta değerlerde seyrediyor. 2-wire. fiyatlarının indiğini ve böylece artık ev kullanıcıları tarafından da tercih edildiklerini görüyoruz.

Video In/Out Di¤er K›z›lötesi al›c›s› ve Laser Pointer var Maksimum Çöz. Samsung bu sorunun derinine inerek ürünlerinde Fluid Dynamic Bearing Spindle motorunu kullanmaya başladı. F‹RMA Koyuncu. Ultra DMA-100 destekli olan anakart. daha hızlı bir kafa yerleştirme düzeneği ve bundan dolayı track başına daha fazla sektör birleştiğinden. 37xx ve 38xx modellerine çok kullanışlı bir aksesuar sunuyor. XVGA 1024x768 / 256 renk 175 $ + kdv Ultra ATA/100 80 GB 2 MB 7200 rpm ATX Via KT 266A Socket A 266 MHz 3 x 184 pin DDR-SDRAM 5 PCI. bir sabitdiskin hızını belirler. dönen disk üzerinde merkez noktasından içe veya dışa doğru hareket ederler. Samsung yeni modeli olan SP80A4H ile bu gürültüden rahatsız olan kullanıcılar için bir çözüm geliştirdi. Bundan dolayı da sabitdisklerin yüksek dönüş hızlarından dolayı bir gürültü oranı da oluşuyor. 1 ACR iPAQ’inize ek özellikler kazandırın: Lifeview. yeni ürünü olan FlyJacket ile. 1 CNR. iPAQ’in 36xx.S›ra PDA Modülü IDE Sabitdisk Anakart LIFEVIEW FLYJACKET CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. Bu ürün. kullanıcıya sunduğu farklı slot seçenekleri ve 6 kanal ses çıkışı ile eksiklerini kapatmasını iyi biliyor. Ayrıca yeni nesil AMD XP işlemcileri desteklemesi de bir avantaj. Geçen aylarda da bu chipsetine sahip değişik anakart modellerini inceledik. Ufotek. adından da anlaşılacağı gibi. üzerinde CNR slotunun yanı sıra Asus tarafından geliştirilen ACR slotuna da sahip olduğunu gördük. Örneğin FlyJacket’in üzerinde bulunan VGA çıkışı sayesinde 24 bit renk ve 800x600 dpi’lık bir çözünürlükte bağlı olan bir monitöre görüntüleri aktarabilirsiniz. P Karmafl›k olmayan sunumlar için uygun P Yaz›l›m deste¤i yeterli M VGA ve video ç›k›fl› sayesinde sistem performans› düflüyor Mekanik gürültüye son: Bir sabitdisk sürücüsü. Çünkü birlikte verilen Laser Pointer ürünü aynı zamanda bir kızılötesi modülüne de sahip. Bu ay ise Chaintech’in yeni ürünü olan ve CT-7VJDA olarak adlandırılan anakartını incelemeye aldık. Kont. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Turanl› (212) 216 05 20 240 $ + kdv SAMSUNG SP80A4H CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. (212)336 61 00. (216) 499 62 99. 1 AGP. P Ortalama veri transfer h›z› yüksek P Veri eriflim h›z› iyi P FDB motoru sayesinde sessiz çal›flma KT266A ile AMD XP desteği: Birçok anakart üreticisinin Via’nın KT266A chipsetine yöneldiğini görüyoruz. Ayrıca.6x1. Compact Flash Slot (Type I und II) ve kızılötesi bağlantıya da sahip olan bu cihaz. Ama Chaintech CT-7VJDA’ya dikkatlice baktığımızda. sadece iPAQ ürünlerle birlikte çalışması. Bu sayede 9. Bu jumper takımı sayesinde işlemci frekansı arttırılabiliyor. Gördüğünüz gibi sabitdisklerin iç yapısı çeşitli mekanik aksamlardan oluşuyor.4 Pil fiarj edilebilir 1400mAh. Bu hareket esnasında veriler kayıt edilir ya da okunur. diğer ürünlerle kıyaslandığında ilk görünüşte bir avantaj sağlamıyor. iPAQ’e bir ceket gibi giydiriliyor ve bu sayede iPAQ’lere üstün özellikler kazandırıyor.8x8. Plakaların yüksek dönüş hızları.7 cm A¤›rl›¤› 159.6 ms’lik veri erişim hızı ve ortalamanın üzerindeki veri transfer hızı ile oldukça sessiz çalıştığını gördük. performans değişimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT TEKN‹K VER‹LER Form faktörü Chipset ‹fllemci yuvas› FSB h›z› Bellek yuvas› Slot say›s› Evren D›fl Ticaret (212) 546 46 94 105 $ + kdv TEKN‹K VER‹LER Boyutu 12. 3. üzerinde kafalar hareket eden ve çeşitli verileri track ve sektörlere kayıt eden birden çok sert ve disk şeklinde plakalardan oluşur.6V Ba¤lant›lar VGA ç›k›fl›. Overclock tutkunlarını düşünen Chaintech’in anakart üzerinde bir jumper takımı mevcut. (212) 230 89 80 F‹YAT TEKN‹K VER‹LER Arabirim Kapasite Bellek Dönüfl h›z› CHAINTECH CT-7VJDA CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR.48 46 CHIP TOP 10 | 4. Kafalar. Armada B‹LG‹ ‹Ç‹N (212) 522 99 00. Böylece bu Pointer ile sunumları hem kontrol edebilirsiniz hem de lazer ile önemli noktaları işaretleyebilirsiniz. P 6 kanal onboard ses ç›k›fl› P Farkl› slot seçeneklerine sahip M Anakart›n yap›s›ndaki bileflenlerin yeri CHIP | MAYIS 2002 . kullanımını daha da zevkli hale getirebiliyor. cihazın üzerinde bulunan Video In/Out girişi sayesinde de görüntüler kayıt edebilirsiniz ya da sunumlarınızı bir projeksiyon cihazı üzerinden çalıştırabilirsiniz. PC1600/PC2100 uyumlu 3 adet DIMM yuvasına sahip olmasına rağmen. Sonuç: Kullanıcıya birçok üstün özellikler sunan bu ürünün bir dezavantajı. Fakat değişik bileşenlerinin farklı bir yerleşimde olması. Sonuç: Samsung yeni nesil sabitdiskleri ile sessiz çalışmanın yanı sıra yüksek bir performans da yakalamayı başarmış. Sonuç: Chaintech CT-7VJDA.

birçok cihazın yapabildiği işi tek başına yapabiliyor.3/6. direkt e-mail yolu ile gönderebilmemizi sağlaması. Hepsi bir arada: Ofis içi kullanımda baskı ve tarama işlemlerini sıkça yapan kullanıcılar için Xerox. haklı olarak Top10 tablomuzda üst sıralarda kendisine bir yer ediniyor. 2000. normal bildiğimiz diskler ile aynı yükseklikte.3 10 Base H›z 10 MBps Boyutu 88 mmx42. baskı. profesyonel kullanıcıların isteklerine cevap verebildiğini söyleyemeyeceğiz. Bu cihazı özel kılan ise. Sonuç: Genel olarak ortalamanın üstünde bir performans sergileyen cihaz. ayrıca dakikada 12 sayfa renkli ve dakikada 7 sayfa siyah beyaz çıktı alabiliyor. Burada önemli bir unsur ise yüzde 24 ile yüzde 400 arasında küçültmeli veya büyütmeli çıktılar verebilmesi.4 GB 4 MB 10000 rpm 4 8 TEKN‹K VER‹LER Arabirim CF+ ve PCMCIA Ethernet standart› IEEE 802. Fakat. CF+ ve PCMCIA arabirimini kullanan ve plug and play özelliğine sahip olmasından dolayı Windows’a tanıtılması çok kolay olan 10 MBps’lik bir ethernet adaptörü.3 mm Di¤er Çevirici adaptör var ‹flletim S. Tabii bu ürünün önemli özellikleri bununla bitmiyor: Handheld PC’nin yanı sıra bir notebook’a da sahip olan kullanıcılar bu ürün ile ağ bağlantılarını gerçekleştirebilirler. WorkCentre M940 olarak adlandırılan bu cihaz.48 CHIP TOP 10 | 1. yazma ve veri kopyalama testlerinde de iyi sonuçlar verebiliyor. Çünkü bu disk. Bu ürünün diğer bir marifeti de. sistem soğutmasını iyi yapmış olmanız.0. yüksek kapasite ve dakikada 10 bin dönüşlük hızı ile sunucular için düşünülmüş olan SCSI arabirimli bir sabitdisk. P CF ve PCMCIA arabirimlerini destekliyor P Birçok iflletim sistemini destekliyor P A¤ ba¤lant› durumunu gösteren ikili led tak›m›na sahip CHIP | MAYIS 2002 . F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Albim. Arena (216) 349 33 51. 3.S›ra All in One SCSI Sabitdisk Ethernet Kart› XEROX WORKCENTRE M940 CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR.3 Mbyte’lık veri transfer oranı ile dakikada 10 bin dönüm yapan diskler arasında iyi bir performans sergiliyor. oldukça başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. kopyalama ve tarama gibi fonksiyonlara sahip olması. Ekonomik olsun diye birleşik yerine tek renkte mürekkep kullanan cihaz. P Bir çok ifli ayn› anda yapabiliyor P Yaz›l›m deste¤i M Tarama kalitesi zay›f O bir performans canavarı: Seagate Cheetah 73LP (ST373405LW). Seagate Cheetah 73LP. Veri erişmesi için geçen zamanda 6.8 milisaniye olan bu disk. saniyede 53. Ayrıca okuma. 10 MBps’lik hıza rağmen. yüksek bir kapasitenin yanı sıra yüksek de bir performans sergilemeyi başarıyor. Bu diskin adından da anlaşılacağı gibi LP. P Yüksek bir performansa sahip P Veri eriflim h›z› iyi M Çok fazla ›s›n›yor Handheld ve notebook’a uyumlu ethernet: Billionton Compact Flash 10 Base Ethernet. 1200x1200 dpi çözünürlükte baskı yapabiliyor. CE 2. 10MBps’lık hız. F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT TEKN‹K VER‹LER Arabirim Kapasite Bellek Dönüfl h›z› Disk say›s› Kafa say›s› BILLIONTON COMPACT FLASH 10 BASE ETHERNET CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. Yani daha önce testlerimize katılan yüksek kapasiteli diskler.89 mmx3. resim veya metin belgelerini 30 bit renk derinliğinde tarayıp. Çünkü 50 pin’i 68 pin’e çeviren bir adaptör yardımı ile bu cihazı dizüstü bilgisayarınızın PCMCIA yuvasına rahatlıkla entegre edebiliyorsunuz. Çünkü bu disk çok fazla ısınabiliyor.6/15. ST373405LW’de dikkat etmeniz gereken bir konu ise. Low Profile anlamına geliyor. dizüstü bilgisayarlar için yeterli olmayabilir ama handheld PC’ler için bu değer gayet yeterli.0. (212) 360 07 07 249 $ + kdv SEAGATE CHEETAH 73LP CHIP PUANI F‹YAT/PERFOR. ev kullanımı ve küçük boy işletmeler için uygun. Win95/98/NT. Mürekkep püskürtmeli yazıcı özelliğine sahip olan M940. Kopyalama işlemi baskı işleminin özelliklerine çok benziyor. yükseklikleri ile göze çarpıyordu. yeni bir cihaz geliştirdi. Sonuç: Cheetah 73LP SCSI diskler arasında kendisine iyi bir yer edindi. Bu yeni nesil disk ise. Sonuç: Billionton’un hem notebook hem de handheld PC’lerde çalışıp. Datagate F‹RMA B‹LG‹ ‹Ç‹N F‹YAT Turanl› (212) 216 05 20 90 $ + kdv (212) 282 98 80 759 $ + kdv TEKN‹K VER‹LER Arabirim USB ve IEEE 1284 paralel Bask› çözünürlü¤ü 1200x1200 dpi Tarama çözünürlü¤ü 300x600 dpi Boyutu 480x404x285 mm A¤›rl›¤› 12 kg Ultra 160 SCSI 73.40. Billionton’un en önemli özelliği Compact Flash I/O ya da CF+ diye adlandırılan arabirimi sayesinde Windows CE işletim sistemini destekleyen handheld PC’lerle uyumlu olması.

50

GÜNCEL » KAPAK »

DONANIM

» YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET

SIS 3D Pazar›na da El Att›!

GeForce4 Katili: Sis 336
Tayvanl› chip üreticisi SIS, yeni grafik chip’i SIS336 ile 3D pazar›n›n alt›n› üstüne getirmeye kararl›. CHIP, CeBIT’te ilk grafik kartlar›n›n prototiplerini mercek alt›na ald›.
DDR-SDRAM belleği destekleyebiliyor. Örneğin bizim gördüğümüz modelde 3.3 nanosaniye hızında ve 275 MHz’lik (efektif 550 MHz) bir bellek frekansına sahip olan video bellekler kullanılmıştı. SIS 325 gibi daha önceki modellerde de rastladığımız T&L ünitesinin yanı sıra, yeni SIS 3D hızlandırıcısında Pixelizer adını verilen bir Pixelshader fonksiyonu da dahil edilmiş. da (DAC) entegre etmiş. CHIP bu yeni grafik kartının modellerini ve özelliklerini sizin için sıraladı...

SIS’in gelecekle ilgili plan›: Yeni kat›l›mc›lar yolda
Sis saldırıya geçti: Tayvanlı üretici SIS, chipsetlerinde (SIS 735 ve SIS 745) yaptığı gibi bir fiyat politikası izlerse rakiplerini çok zor durumda bırakacağa benziyor. Tabii bunun tutması için en önemli etken 2D/3D performans değerinin söylendiği gibi olması. Kendi chip fabrikasına sahip olan SIS, diğer üreticilere göre büyük bir avantaj yakalayabilir. Çünkü bir chip geliştiricisi olan nVidia, fabrikasyon işlemini yine Tayvanlı chip üreticisi TMSC’de yapıyor. Bu chip’lerin üretiminin, gerçekten 0.15 mikron teknolojisiyle yapılmaları durumunda, tüm SIS 33x ailesi çok uygun bir fiyat/performans oranı ile 3D piyasasına sürülür.

S

IS, CeBIT fuarında yeni grafik chip ailesini tanıttı. Tayvanlı üretici, SIS 332, SIS 334 ve SIS 336 olmak üzere toplam 3 adet yeni grafik denetleyicisini (controller) yakın zamanda piyasaya sürmeyi planlıyor.
SIS 33x serisinin 3D özellikleri: • AGP 8x (AGP 3.0 uyumu) • SIS Pixelizer (Hardware-Pixelshader) • DirectX-8.1 uyumu (Volume Texture, Bump Mapping, Cubic Mapping, Shadow Mapping) • Hyper FSAA (Full-Scene Anti-Aliasing) • De-Interlacing ve MPEG-h›zland›r›c›s› • Maksiumum 128 Mbyte DDR bellek • Dual Display (SIS 301B Video Bridge) Kart, model ve GPU özelli¤i: SIS, bu üç yeni

Harici chip ile Dual Display deste¤i: ATI ve nVidia’ya engel
SIS, harici opsiyonlar ile de atağa geçmiş durumda. Her üç modele entegre edilen harici video bridge chip sayesinde dual display özelliği etkin hale getirilebiliyor. Yani SIS301B adını taşıyan bu chip ile dijital düz kare ekranlara bile görüntüler aktarılabiliyor. SIS, Video Bridge 301B’ye bu işlemleri gerçekleştirmek için TMDSTransmitter’in yanı sıra TV çıkışı için PAL ve NTSC uyumlu video encoder ile ikinci analog çıkış için digital analog converter

SIS GPU: Fiyat politikas› ile göze çarp›yor
SIS, bu üç grafik ürünü ile daha çok yeni başlayanlar, normal ve yarı profesyonel bilgisayar kullanıcılarını hedefliyor. Bunun nedeni ise bu alanda bu tür ürünlerinin çok fazla bir talebe sahip olması. SIS’ in ürün seçenekleri hakkında bilgi edinebilmeniz için 2002’nin sonuna kadar olan planlama tablosunu resimde gösterdik. SIS’in grafik kartlarındaki para politikasını biz de merakla izliyoruz. Çünkü bu sayede ATI ve nVidia da ürünlerinde bir fiyat indirme politikası izleyebilirler. Bu tabii en çok bu kartları kullanacak olan kişilerin işine yarayacak.
Ecevit B›kt›m, ecevitb@chip.com.tr, (MCP+MCSE)

3D Turbo modeli ile öncellikle mainstream alanında etkili olmayı hedefliyor: Bu hedefin etkili olması için, 33x ürünlerinin birçok ek özellik ile donatılması ihmal edilmemiş... Bu üçlü çetenin en etkili elemanı SIS336 modeli. AGP 8X GPU (Graphic Processing Unit) desteği sayesinde bu kartlar, anakartın üzerinde yer alan kuzey köprüsü ile saniyede 2.1 Gbyte’lık bir veri transfer oranına ulaşıyorlar. Kartlar, ayrıca, 300 MHz altında çalışıyorlar. Grafik denetleyici, bu sayede toplam 128 Mbyte

Ürün Planlama Tablosu: Bu tabloda yak›n zamanda ç›kacak olan DirectX-9 destekli SIS 340 kart›n› görebilirsiniz.

GRAF‹K CHIP’LER‹N VE ÖZELL‹KLER‹N KARfiILAfiTIRMASI
Chip SIS332 SIS334 SIS336 Mimari 0.15 mikron 0.15 mikron 0.15 mikron AGP tipi/veri transfer h›z› 8x/2.1 Gbyte/saniye 8x/2.1 Gbyte/saniye 8x/2.1 Gbyte/saniye Maksimum bellek 128 Mbyte DD-RAM 128 Mbyte DD-RAM 128 Mbyte DD-RAM Chip/bellek frekans› 200/200 MHz 250/250 MHz 300/275 MHz Bellek bant geniflli¤i 6.4 Gbyte/saniye 8 Gbyte/saniye 8.8 Gbyte/saniye

CHIP | MAYIS 2002

52

GÜNCEL » KAPAK »

DONANIM

» YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET

AMD Hammer, Athlon XP’den Yüzde 25 Daha H›zl›

AMD’den 64 Bit’lik Balyoz!
AMD, yeni ifllemcisi Hammer’i CeBIT’te gün ›fl›¤›na ç›kard›. Bu ifllemci, AMD’nin 64 bit ifllemci ailesini temsil ediyor. 32 bit yaz›l›mlarla da çal›flabilen ifllemci, CeBIT’te ilgi oda¤› olmay› baflard›.
25 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Performans artışının etkili olması için, Hammer işlemcilere saniyedeki tekrar sayısı başına daha çok komut (instruction) entgre edilmiş. Yani AMD burada farklı bir strateji izliyor: Amaç, yüksek performansı sistem frekansını artırmak yerine iyi yapılandırmış ve daha düzgün çalışan bir mimari ile elde etmek. Buna ek olarak Sledgehammer olarak adlandırılan büyük kardeşin ilk örneklerini de görme fırsatımız oldu. Bu işlemci ilk olarak üzerinde bulunan 940 pin ile gözümüze çarptı. Sledgehammer küçük kardeşine kıyasla fazladan iki adet HyperTransport bağlantısına sahip ve 128 bit DDR-RAM belleklerini destekliyor. Clawhammer ise, sadece 64 bit RAM belleklerini destekleyebiliyor. Hammer işlemciler Dresden’deki fabrikada SOI (Silicon on Insulator) tekniği ve 0.13 mikron teknolojisi altında üretiliyor. Söylenenlere göre AMD bu işlemcileri 2002’nin sonlarına doğru piyasaya sürecek. çalıştırmak için de uyumlu hale gelecekler. Bu sayede bu yeni AMD işlemcisi, tıpkı bir İngiliz anahtarı gibi davranarak, güncel yazılımlarla gelecekte çıkacak yazılımları rahatlıkla çalıştırabilecek. Hammer işlemciler kendilerini günümüzdeki işlemcilere kıyasla x86/64 genişlemesi ile farklılaştırıyorlar. Yani AMD kendisine, Intel’in 32 bit Pentium ve 64 bit Itanium

H

ammer’ı iki adet işletim sisteminde görme fırsatımız oldu. Bunlar, Windows XP (32 bit) ve 64 bit’lik bir sürümde çalışan bir Linux sistemi idi. Hammer, bu işletim sistemlerinde sorunsuzca çalışıyordu ve herhangi bir takılma meydana gelmiyordu. Bize tanıtılan Hammer ise, kod adı Clawhammer olan işlemciydi. Bu Hammer’ların bir seviye düşük işlemcisinin en önemli özelliği, üzerindeki 754 adet pin sayesinde Socket 754 yuvalı bir sistem ile birlikte çalışabilmesiydi. Platform olarak, HyperTransport özelliğini destekleyen AMD 8000 chipseti kullanıldı. Bu chipset, AMD’nin kendi geliştirdiği ve Solo olarak adlandırdığı anakart üzerinde yer alıyordu. AGP 3.0 portunda, Intel Developer Forum’da gösterilen PCI grafik kartlı 64 bit sistemin aksine Radeon 8500 ekran kartı yer alıyordu ve Clawhammer sisteminde basit bir Office Script çalışıyordu.

Hammer: 32 ve 64 bit uygulamalar›n ‹ngiliz anahtar›
Register yazılımları desteklediği sürece, 64 bit programları rahatlıkla çalıştırabilen Hammer işlemciler, 32 bit uygulamaları
Hammer’in Yap›s›: L1 ve L2 Cache ile Memory Controller.

‹lk performans de¤erlendirmesi: Athlon XP ifllemcisine yüzde 25 fark
AMD, Hammer işlemcilerinin sistem frekansları hakkında bir yorumda bulunmuyor. Ama bu iki sistemle gerçekleştirilen tanıtımlarda, işlemcinin önemli bir performans artışı sergilediğini gördük. AMD, işlemcinin sistem frekansıyla da ilgili bir açıklama yapmıyor. Ama 32 bit ve 64 bit uygulamalarda iyi bir performans artışı olacağını da söylemeden edemiyor. Sistem frekansları aynı olan Clawhammer işlemcisi ile bir Athlon XP işlemcisi karşılaştırıldığındaysa, Clawhammer’in yüzde

Küçük ve Büyük Kardefl Bir arada: Soldaki Clawhammer, sa¤daki Sledgehammer.

ailesinden farklı bir yol çiziyor. AMD işlemcilerinin en önemli avantajı uyumluluklarında gizli. Yani Hammer işlemci kullanacak olan kullanıcılar, günümüz uygulamaları çalıştırabilmekle kalmayacaklar, gelecekte çıkacak olan 64 bit uyumlu yazılımların da işlemci tarafından desteklenip desteklenmeyeceği konusunda endişelenmeyecekler. Söylentilere göre Intel, AMD’nin bu konseptine sessiz kalmayarak Yamhill kod adını taşıyan 32/64 bit’lik bir işlemci geliştirmiş. Ayrıca bu işlemcide, Intel’in SSE2 genişlemesinin lisansına karşılık AMD’nin x86/64 genişlemesinin yer aldığı söylentiler arasında.
Ecevit B›kt›m, ecevitb@chip.com.tr, (MCP+MCSE)

CHIP | MAYIS 2002

54
‹Ç‹NDEK‹LER

55 56 58 60

Dosya Al›flverifli: A¤da dosya transferi Veri Senkronizasyonu: PC-Organizer iletiflimi Ortak Altyap›: Donan›mlar›n paylafl›m› Çal›flma Gruplar›: A¤da ortak çal›flma

‹ki Bilgisayar Bir A¤da

Bilgisayarlar›n Ortakl›¤›
Bilgisayarlar› birbirileriyle ba¤lamak ve veri transferinde bulunmak, art›k her kullan›c›n›n ihtiyaç duyaca¤› ifllemlerden. CHIP, basit bir a¤›n nas›l kurulaca¤›n› aç›kl›yor.

E

ğer evinizde birden fazla bilgisayar varsa, her seferinde ya aynı bilgisayarı kullanmalısınız ya da farklı çözümler bulmalısınız: Örneğin A PC’sinden B PC’sine veriler nasıl transfer edilir? Eğer bilgisayarlardan biri dizüstü bilgisayarı ise, bu durumda veri kaynaklarının senkronizasyonu da gündeme gelir. Kısacası bir ağ bağlantısının kurulması zorunluluk halini alır. Ancak kurulacak ağın altyapısını belirlemek oldukça önemlidir. Bir odadaki iki bilgisayarı birbirine bağlamak için kullanılan veri kablosu da, bir ağ bağlantısı sayılabilir mi?

Yoksa sadece büyük işletmelere yüzlerce PC'yi birbirine bağlayabilecek sistemler mi ağ olarak kabul ediliyor? Bir ağ kurulumunun ardından mutlaka bir de ağ yöneticisi belirlemeniz gerekir mi?

Veri okyanusundaki bal›klar: Hangi sularda hangi a¤lar kullan›l›r?
Öncelikle kişisel kullanım amaçlı olarak bir mini ağ üzerinde bilgisayarları iki veya üç adet ile sınırlasanız da, ağların sayısı sonsuza kadar arttırılabilir. Bu işlem iki bilgisayar arasında 10 dolarlık bir kablolama ve Windows ayarlarında birkaç deği-

şiklikle başlayıp birçok bilgisayar arasında 500 doları aşan kablosuz çözümler ve yüksek yönetim ihtiyaçlarına kadar uzanabilir. Hangi durumda hangi çözümün tercih edilmesi gerektiğini ilerideki sayfalarda göreceksiniz. Burada tanımlanan problemler için, iki farklı çözüm öneriyoruz. İster iki bilgisayar arasında dosyaların orda oraya iletilmesi, ister veri senkronizasyonu veya birçok bilgisayardan oluşan bir sistem kurulması hedeflesin, kuşkusuz bir ağ ortamı yaratılması ve burada verileri akışının sağlanması gerekecektir.
Murat Karsl›o¤lu, muratk@chip.com.tr

CHIP | MAYIS 2002

Kablolamak ya da kablolamamak? ‹ki bilgisayar aras›nda en kolay ba¤lant›. paralel kablo ile kurulur. Bu bağlantı tipinde bilgisayarların rolleri değiştirilerek birbirine erişim sağlanabilir. Bunun için Denetim Masas›'ndaki A¤ simgesine ve aç›lan pencerede Dosya ve Yaz›c› Paylafl›m› tufluna t›klay›n. bilgisayarların özgürce yer değiştirilmesine ve hareketine de olanak tanınır. Yani kısacası 1 Megabyte boyutundaki dosya 11 saniyede iletilebilir. Bunun için her bilgisayar için bir ad ve çal›flma grubu belirlenmelidir. Paylafl›m seçene¤i üzerine t›klayarak. Bunlardan biri “Konuk” diğeri ise “Ana” bilgisayar olarak tanımlanır. Ancak bu durumda iletişim hızı onda bir oranına düşer ve transfer yaklaşık saniyede 90 kilobyte olarak ölçülür. Bu ucuz çözümün en büyük dezavantajı. Öyleyse. paralel bağlantı kablosuyla sağlanır. Örneğin üç metre uzunluğundaki bir paralel kablo. Çözüm: Bluetooth teknolojisi ile kablosuz a¤ (Maliyet yaklafl›k 400 dolar) Eğer yerel ağ için daha fazla masraf yapmayı göze alabiliyorsanız. de bağlantı kurulabilir. Di¤er taraftan az bir masrafla bir mini a¤ ya da daha fazla yat›r›mla konforlu çözümler üretilebilir. Bu mini ağın maliyetini kablonun uzunluğu belirler. Eğer dosyalarınızı masaüstünü PC ve dizüstü bilgisayar arasında paylaşacaksanız dizüstü bilgisayarınız için de Sphinx firmasının Pico Card modeli benzeri bir PC-Card modülüne ihtiyaç duyulur. Ortak Çal›flma: A¤ üzerinde tüm kullan›c›lar›n kusursuz tan›mlanmas› gerekir. CHIP | MAYIS 2002 . TEMEL AYARLAR Yapmak istedikleriniz: İki bilgisayarınız var ve biri üzerinden diğerindeki dosyalara erişmek ya da verileri değiş tokuş edebilmek istiyorsunuz. tarayıcı ve benzeri donanımlar) eklenebilmesi olanağını sağlamasıdır. Konuk bilgisayarın her iki bilgisayara erişimine olanak tanınırken ana bilgisayar kendi kaynaklarına erişebilir. Çözüm: Paralel kablo ile veri iletiflimi (Maliyet yaklafl›k 10 dolar) İki bilgisayar arasındaki en basit çözüm. Bu işlemlerin oldukça basit bir biçimde ve olabildiğince kısa sürede tamamlanması gerekiyor. Masaüstü PC’niz için ise bir Bluetooth adaptörüne ihtiyaç duyulur. 10 dolar civarında satılır. Ancak bu durumda kablo uzunluğunun ne kadar olacağını önceden bilmelisiniz. Paylafl›m: A¤ ba¤lant› ile di¤er kullan›c›lar›n bilgisayar›n›zdaki kaynaklara ulaflabilmeleri için öncelikle bunlar› paylafl›ma açman›z gerekir. Bu teknoloji PC’ler ve çevre donanımları arasında kablosuz veri transferini sağlayan bir tekniktir. karar almadan önce bilgisayarlarınızı kullanmak istediğiniz yere yerleştirin. 1. kaynaklar›n›z› di¤er kullan›c›lar›n eriflimine açabilirsiniz. ağ kurulumu sırasında en büyük sorun olan kablo karmaşasına da son verilebilir. DİKKAT! Paralel doğrudan kablo bağlantısı yerine seri kablo ile 2. Bluetooth sayesinde. Bluetooth teknolojisinin sağladığı en önemli avantajlardan birisi. Bağlantı kablosuz gerçekleştirildiği için. ileride ağınıza sorunsuz olarak yeni katılımcıların (örneğin sekiz farklı PC. Eğer bağlantı kurulacak bilgisayarlardan birisi bir dizüstü bilgisayarı ise Bluetooth tercih edilebilir. yeni alternatifinizin adı Bluetooth. yazıcı. Kabloyu bilgisayarınızın hemen arkasında yer alan paralel port’a takın.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 55 Network Kurulumu Dosya Al›flverifli E¤er zaman›n›z varsa iki bilgisayar aras›nda dosyalar› disket arac›l›¤›yla da tafl›yabilirsiniz. Üstelik oldukça ucuz bu çözümün h›z› sizin için yeterli de¤ilse pahal› ve h›zl› bir teknik olan Bluetooth tercih edilebilir. Kablosuz bağlantıya alternatif olarak kızılötesi bağlantı tipi de önerilebilir (s56’da “Veri senkronizasyonu”na bakın). Hemen bu işlemin ardından her iki bilgisayarda da Doğrudan Kablo Bağlantısı’nı kurun. ‹letiflim: Temel ayarlar›n son ad›m›nda sürücülerinizi veya klasörlerinizi paylafl›ma açabilirsiniz. Bu yüzden her iki bilgisayarın da rollerinin belirlenmesi gerekir. her seferinde sadece bir bilgisayarın diğerindeki kaynaklara erişimine izin verilmesidir. Bunun için Windows Gezgini'nde bir sürücü üzerine sa¤ tuflla t›klay›n. Ayrıca. Bu tan›mlar› A¤ simgesine t›klad›ktan sonra Tan›mlama kart›ndan gerçeklefltirebilirsiniz. Küçük bir a¤da çal›flma gruplar›n›n ortak olmas› eriflim aç›s›ndan önemlidir. Örneğin Sphinx firmasının Pico Plug modeli 200 dolar civarında satılıyor.

seyahat sırasında dosyalar arasında kaybolabilir. artık el bilgisayarlarıyla da iletişim kurulabilir. Bu işlemin ardından Bilgisayarım klasöründe PC’nizin veri senkronizasyonuna hazır olduğunu belirten kızılötesi alıcı simgesi belirir. Tan›mlama: ‹ki ya da daha fazla bilgisayar›n iletiflimi için kat›l›mc›lar›n birbirlerini tan›mlamalar› gerekir. Bu işlem kızılötesi bağlantı ile en kolay ve hızlı biçimde gerçekleştirilir. Bu durumda kullanım kılavuzlarından yardım alabilirsiniz. Kızılötesi adaptörleri artık USB port’undan da bilgisayarınıza bağlanabiliyor. görev listeleri.56 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Network Kurulumu DOSYA SENKRON‹ZASYONU Veri Senkronizasyonu Seyahatlerinizde dizüstü bilgisayar›n›z› kullan›yor musunuz? Vakit nakittir! Peki ama evinize döndü¤ünüzde tüm bu çal›flmalar›n›z masaüstü PC’nize nas›l aktar›lacak? Ajandan›zdaki planlar›n da eflitlenmesi gerekir. notlar ve takvim planları gibi dosyalar olmadan. Büyük ofislerde kar›fl›kl›¤› önlemek için Computer Description sat›r›na k›sa bir aç›klama yazabilirsiniz. Yapmak istedikleriniz: Adresler. 2. Dosya senkronizasyonu için Windows masaüstünde yer alan “Evrak Çantası”nı kullanabilirsiniz. Her iki durumda da yaklaşık 65 dolara kızılötesi bağlantıya sahip olabilirsiniz (örneğin Tekram’ın IRMate IR410U modeli). Bu tip programlar aras›nda en popüleri Hot Sync arac›d›r. seri bağlantı kadar yavaş gerçekleştirilir (maksimum 14. örneğin Outlook’taki adres defteri üzerinde çalışmak için hem masaüstü PC’nizde hem de dizüstü bilgisayarınızda zaman zaman ayı konuma getirilmesi anlamında kullanılıyor. Eğer sürücülerin kurulumu sorunsuz bir biçimde tamamlanırsa. Bu pencerede Options kart›na geçin ve Enable infrared communication seçene¤ini iflaretleyin. Örneğin Visor Prism cihazıyla (Handsprig. adaptör kulla- Senkronizasyon: Masaüstü ve el bilgisayar›n›z aras›nda verilerin senkronizasyonu için el bilgisayar›n›zla birlikte verilen yaz›l›ma ihtiyaç duyulur. USB veya seri modeller aras›ndaki seçim ise size kalm›fl. Bu durumda veri kaynaklarının zaman zaman masaüstü PC’niz ile eşitlenmesi gerekir. Çözüm: PC’nize k›z›lötesi modülü (Maliyet yaklafl›k 65 dolar) Genelde PC’lerde kızılötesi arabirime standart olarak yer verilmiyor. PC kızılötesi arabirim ile donatıldıktan sonra. 1. tüm adres veritabanını eşitleyebilirsiniz. Bunun için gerekli olan kızılötesi simgesini Denetim Masası’nda bulabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızda kızılötesi arabirimini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. artık kızılötesi bağlantı arabirimine yer veriliyor. Burada eşitlemek. Bu simgeye tıkladığınızda.4 kilobyte). Kuşkusuz seri bağlantı için de piyasada farklı modellere rastlamak mümkün. Bazı donanımlarda kızılötesi arabirimin tanıtılmasında zorluklar yaşanabilir. Havadan Eriflim: Tüm bilgisayarlarda bir k›z›lötesi adaptörü ile kablosuz iletiflim gerçeklefltirilebilir. içerisinde dizüstü bilgisayarınızla eşitlenmesini istediğiniz dosyaları saklayabileceğiniz Windows Gezgini benzeri bir klasör göreceksiniz. yaklaşık 400 dolar) birlikte sisteminize Hot Sync yazılımı kurulur. Kızılötesi bağlantıda iletişim. Ancak korkmanıza gerek yok. nıma hazır hale gelir. Infrared Monitor’de Identifaction kart› alt›nda iletiflim partneriniz için bir isim belirleyin. bir dizüstü bilgisayar veya organizer sahibi. Ancak örneğin adresler ve ajanda verileri çok fazla yer kaplamadığından senkronizasyon için iletişim hızı yeterli olacaktır. Yani bu durumda ek donanımlara ve kablo bağlantısı kurulmasına ihtiyaç duyulmaz. maraları. telefon nu- Etkinlefltirme: K›z›lötesi ba¤lant› otomatik olarak çal›flmaz. çünkü kurulum basit bir biçimde tamamlanıyor. Kuşkusuz bu bağlantı biçiminde alıcı ve göndericinin bağlantı noktalarının birbirini direkt olarak görmesi gerekir. Çözüm: Notebook ve Organizer k›z›lötesi ile ba¤lanabilir Tüm yeni mobil donanımlarda. Donan›m›n kurulmas›n›n ard›ndan aktif hale getirilmesi gerekir. Denetim Masas›'nda bu ifllem için Infrared simgesi yer al›r. Bu yüzden her iki bilgisayar da birbirine yakın yerleştirilir. Böylelikle sadece bir tuşa basarak. Programlar menüsünden çal›flt›r›ld›¤›nda verileriniz otomatik olarak güncellenir. CHIP | MAYIS 2002 .

dosyalarınızı saniyede 3 ile 7 megabyte arasında değişen hızlarla transfer edebilirsiniz. 1. lı bir biçimde çalışma grupları oluşturulabilir. ağ kablosunu ağ kartı üzerine takın ve her iki bilgisayarı da başlatın. Örneğin Empire Earth veya Civilization3 gibi oyunlar ruhsuz bilgisayarlar yerine canlı rakiplere karşı çok daha büyük bir zevkle oynanabilir. Kablonun maliyeti ise 7 ile 15 dolar arasında değişir. Windows gerekli ayarların tamamlanmasında size yardımcı olacaktır. veri alışverişinde bulunan tarafların anlaşmasını sağlar.” ‹yi donat›lm›fl bir büro ayn› zamanda performans› yükseltir. CHIP | MAYIS 2002 . Bu standart. Ancak bu tip bir bağlantı tabii ki diğerlerine göre daha masraflı olacaktır. Kablo uzunluğu ve dış etkenlere bağlı olarak. Bilgisayar›n›z yeniden bafllat›ld›ktan sonra TCPIP iletiflimine haz›r hale gelir. Bu donanımlardan iki tane almak yerine bilgisayarları birbirine bağlayabilirsiniz. Bu sayede ağ üzerinde çok kolay ve hız- 2. Bunun haricinde yazıcı ve tarayıcılar da ortak kullanılarak ek tasarruf sağlanır. Her iki PC üzerinde de sadece sürücünün kurulması yeterli olur. Bunun için TCP/IP gibi bir ağ iletişim kuralı temel alınır. Yapmak istedikleriniz: Eğer evinizdeki iki bilgisayar farklı kişiler tarafından kullanılıyorsa. Böylelikle kullanıcıların bilgisayar kasasını açması ve anakart üzerine ağ kartlarını yerleştirmek için vakit kaybetmeleri gerekmez. Üstelik bu tip bir mini USB ağı basit bir biçimde yeni katılımcılarla genişletilebilir. E¤er a¤ kart› görünüyorsa her fley yolunda anlam›na gelir. Örneğin 3Com gibi kaliteli bir markanın tek başına ağ kartını ise yaklaşık 20 dolara edinebilirsiniz. Ağ kartları kutusundan çıkan disket ya da CD üzerinden donanım sürücülerini kurmanız gerekir. ancak iletişim beklediğiniz kadar hızlı olmayabilir. ‹letiflim Kurallar›: Kartlar. Çözüm: PC’leri a¤ bileflenleriyle ba¤lamak (Maliyet yaklafl›k 40 dolar) İki bilgisayarın birbirine bağlanması sırasında kullanılabilecek en uygun çözümlerden birisi de ağ kartlarıyla sağlanır (Cat 5 Corss-Over kablo). E¤er burada görünmüyorsa Ekle/‹letiflim Kural›/Ekle/ Microsoft/TCPIP'yi iflaretledikten sonra Tamam'a t›klay›n.. 1 megabyte veri transferi gerçekleştirilebilir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi s60’da “Çalışma Grupları” bölümünde bulabilirsiniz. Windows veya sürücü CD'nize ihtiyaç duyulabilir. kablolar ve sürücüler do¤ru biçimde kurulduktan sonra Denetim Masas›/A¤ üzerinden TCP/IP iletiflim kural›n› kontrol edin. A¤ yaz›c›s›ndan faydalanabilmek için Bafllat/Ayarlar/Yaz›c›lar üzerinden Yaz›c› Ekle simgesine t›klay›n. Büyük elektronik marketlerinde ihtiyacınız olabilecek tüm parçalara sahip komple setler bulabilirsiniz. Ancak bu yöntemle ikiden fazla bilgisayar ba¤lanamaz. Örneğin üç PC'yi birbirine bağlamak için 60 doları gözden çıkararak. Üstelik USB ağları ağ kartlarıyla erişilebilen iletişim hızını sağlayamazlar ve saniyede maks. her iki bilgisayarda da yazıcı veya tarayıcı gibi donanımlara ihtiyaç duyulabilir. Kurulum: Kartlar›n bilgisayara tak›lmas›n›n ard›ndan Windows sürücü kurulumu uyar›lar›yla aç›l›r. Do¤rudan Ba¤lant›: ‹ki PC'yi birbirine ba¤lamak için a¤ kart› ve bir kablo yeterli olur.. Kurulan altyapı her iki bilgisayar tarafından da kullanılabilir. Yeni Yaz›c›: E¤er bir bilgisayar üzerindeki kaynaklar paylafl›ma aç›lm›flsa (s55’teki Temel Ayarlar’a bak›n) di¤erlerinin yaz›c› sürücülerini kurmalar› gerekir. Kartların kurulumu diğer tüm ek kartların kurulumuna benzer biçimde gerçekleştirilir. Çözüm: PC’lerin USB arabirimiyle ba¤lanmas› (Maliyet yaklafl›k 65 dolar) Bir USB ağının kurulumu oldukça basit gerçekleştirilir. üç adet USB Netlinks satın almanız gerekir. İki bilgisayar için bir komple paketi 40 dolara satın alabilirsiniz. Her iki bilgisayarın anakartı üzerindeki boş bir slot’a ağ kartını yerleştirdikten sonra kasayı kapatın. Lindy firmasının USB Netlink modeli (yaklaşık 60 dolar) ve ek bir USB kablosuyla (yaklaşık 5 dolar) iki PC'yi birbirine bağlayabilir ve kaynaklarınızı paylaşabilirsiniz (s55’e bakın). Kurulum do¤rulu¤unu Ayg›t Yöneticisi'nden kontrol edebilirsiniz. Üstelik bu çözüm ile sağlanan iletişim hızı ağ oyunlarının oynanması için de yeterli olur. Ancak iki bilgisayar için iki yaz›c› veya iki taray›c› gerekli mi? Kuflkusuz küçük bir a¤ ayn› zamanda tasarruf sa¤lar.58 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Network Kurulumu A⁄ KURULUMU Ortak Altyap› K›sacas› “Birimiz hepimiz için. örneğin Vobis Highscreen Fast Etheret.

Teknik olarak bu altyap› da oldukça basittir. Switch içinse 15 dolar daha fazlasını gözden çıkarmalısınız. WLAN. her bilgisayarda donanım kurulumunu tamamlayın. Çözüm: PC'leri klasik bir a¤ ile ba¤lay›n (Maliyet yaklafl›k 100 dolar) Hub merkezi dosya dağıtımı için kullanılır ve tüm bilgisayarlar kablo ile bu cihaza bağlanırlar. Cisco. İhtiyacınız olan ağ donanımlarına. CHIP | MAYIS 2002 . Böylelikle ağınızı bir bina içerisinde farklı katlara da paylaştırabilirsiniz. Ek olarak güvenlik amaçlı bazı düzenlemeler yapabilirsiniz (soldaki kutucuğa bakın). Bu yatırım ile birlikte örneğin saniyede 750 kilobyte ile 1 megabyte arasında veri transferi ile 10 megabyte'lık bir dosya. Önceki bölümdeki gibi bileşenleri anakarta yerleştirip sürücülerini kurarak. Yapmak istedikleriniz: Evinizdeki bilgisayar Yazma Korumas›: Paylafl›ma aç›lan klasörlerinizdeki dosyalar›n de¤ifltirilmesini veya silinmesini önleyebilirsiniz. ancak kurulumu ve yönetimi çok daha pratiktir. Wireless LAN ile bilgisayarlarınızı birbirine bağlayabilirsiniz. kablo temelli ağlar ile aynı fonksiyonları sunar. ve kullanıcı sayısı zamanla artıyor. Parola: Eriflim kontrolü parola ile de sa¤lanabilir. 3Com. yaklaşık 70 dolar karşılığında sahip olabilirsiniz. yaklaşık 20 dolar ödemeniz gerekir. Bu cihaz hub'ların zeki ve biraz daha gelişmiş bir türüdür. yaklaşık on saniyede ağ üzerinden iletilir. büronun yapısına ve bilgisayarlar arasındaki duvarlara bağlı olarak onlarca metreye kadar çıkabilir. ÖNERİ: Birçok bilgisayarın (altı veya daha fazla) veya yüksek veri alışverişinin bulunduğu durumlarda switch satın almanız önerilir. Çözüm: Birçok PC aras›nda kablosuz ba¤lant› (Maliyet yaklafl›k 1500 dolar) Eğer siz de evin dört bir yanını saran kablo karmaşasından nefret edenlerdenseniz. Örneğin 500 megabyte'ın üzerinde dosya bulunan bir klasörün. Ardından temel ayarları düzenleyin (s55’e bakın). 1. Hub gönderilen paketlerin doğru alıcıya ulaştırılmasını sağlar. Eğer hub üzerinde mevcut bağlantı noktalarından daha fazla sayıda PC'yi birbirine bağlamak istiyorsanız. Eğer çok sayıda küçük dosya transfer ediliyorsa. Compaq ve Intel gibi firmaların kablosuz ağlar için geliştirdikleri çözümlerden faydalanabilirsiniz. WLAN'da veri iletişim hızının klasik ağlarla karşılaştırıldığında düşük olduğu görülür (saniyede 300 ile 600 Kilobyte). Böylelikle dosyalar›n›z aç›labilir ancak kimse taraf›ndan de¤ifltirilemez. S›n›rlama: Eriflimi engellemek için "Kullan›c› düzeyi eriflim denetimi" de kullan›labilir. ağ üzerinden kopyalanması 15 dakika kadar sürebilir. iletişim hızı orantılı olarak düşer. Pencerenin alt›ndaki alana tam eriflim ve salt okunur durumlar› için farkl› parolalar belirleyin. ancak çok daha zahmetli olacağını kabul etmek gerekir. Denetim Masas›'ndaki A¤ seçeneklerinden Eriflim Denetimi kart›na geçin ve burada kullan›c› ve grup listelerinin al›naca¤› sunucuyu belirtin. Üstelik maliyeti oldukça yüksektir. Bu işlem kuşkusuz kablo ağları ile de gerçekleştirilebilir. Komple A¤: Hub olarak adland›r›lan da¤›t›m merkezleri ile bir a¤ sistemi prensipte birçok bilgisayar› birbirine ba¤layabilir. yaklaşık 50 dolar civarında satılan ekstra bir hub daha satın almanız gerekir. Ailenin yeni fertleri de artık bilgisayar sahibi oldu ve tüm bilgisayarların birbirine bağlanarak dosya paylaşımına imkan sağlanmasını istiyorsunuz. ancak önceden planlanmas› gerekir. Paylafl›m kart›nda Parolaya Ba¤l› seçene¤ini iflaretleyin. Her bir ek ağ kartı içinse. 2. Her bilgisayarın konumunu ve kabloların izleyeceği yolu belirleyin. Baz istasyonu için yaklaşık 700 dolar ve her bir bilgisayara takılacak olan adaptörler için ise 200-300 dolar masraf yapmanız gerekebilir. Örne¤in bu durumda sürücülerinizin veya klasörlerinizin salt okunur hale getirilmesi mümkün olur.60 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Network Kurulumu GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹ Çal›flma Gruplar› Özellikle de profesyonel kullan›c›lar üç ve daha fazla PC ile bir a¤ kurmak isteyebilirler. Ağın kapsama alanı. Elektronik cihazlar ya da elektrik kabloları ağ kabloları üzerinden iletişimi olumsuz etkiler.

.arri. daha yukarıda planlar.. iki uzun koridorun sonundayız. Johannes Steurer’ı Oscar ödülünün verilmesi için davet etme şerefine nail oluyor. Bun- ların altında Frank Pierson adlı bir kişinin teknoloji dalındaki Oscar’ın kazanılmasına ilişkin tebrik mektubu bulunuyor. nihayet Los Angeles’a bir uçak bileti ile Johannes Steurer oturuyor. belirleyici ve aynı zamanda esrarengiz ve banal bir “nasıl?” sorusu üzerinde yoğunlaşıyor: “Nasıl bir Oscar kazanırız?” Orada. Ama bu büroda. Pierson.com) bürolarına geliyor ve akşamları Los Angeles’ta yaşanacak görkemli bir akşama bir parça daha yakınlaşmış oldukları umutlarıyla bürolarını terk ediyorlardı.. en arkada sağda. ikinci katta.62 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Teknoloji Oscar’lar› . İki yıl boyunca o. meslektaşı Franz Kraus ve ekibin öteki üyeleri. Bunu nasıl yaparız? Bunu nasıl başarırız? Bunlar dünyanın tüm geliştirme laboratuvarlarındaki mühendislerin kendilerine sordukları sorular.... film endüstrisi için devrimci bir ›fl›kland›rma lazeri gelifltirdiler.. bir adamın tüm bilgisi. M ünih-Schwabing’te.and the winner is: Arri-Laser Münihli Johannes Steurer ve ekibi. en aşağıda kurşun kalemle yapılmış eskizler. “Başka bir şey de beklemiyorduk zaten” diyor bilgin. Arri kameralardan sonra Arri lazeri. Ard›ndan da ödüllerini ald›lar: Y›l›n teknoloji alan›ndaki Oscar’› onlar›n oldu. sonra temize çekilmiş çizimler. kahve makinesini geçtikten sonra. Karşımızda hiç de çekici olmayan bir büro. sabahları Münih’teki geleneksel firma Arri’deki (www.. Pierson ünlü Academy of Motion Picture Arts and Sciences başkanı. ara yolların birinde. Burada günler çoğunlukla “nasıl?” sorusuyla başlıyor. tüm hırsı. Ar- CHIP | MAYIS 2002 . elinde bir klasör.

Steurer düşünüyor. 11. Şimdiye kadar bunun için 10 Oscar kazanılmış. Dijital tekniğin sunduğu olanaklar. üç ana renkte tan›mlanm›fl ›fl›k yay›yor. çünkü sinemalar hala bu eski. analog ama emektar teknik ile çalışıyor.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 63 Teknoloji Oscar’lar› ARRI LAZER‹N ÇALIfiMA ‹LKES‹ Dijital resim verilerinden bir film kopyas› oluflturmak Bir filmi sinemada oynatabilmek için hala selüloyt üzerine bir film kopyas› gerekiyor. kapağı açılır açılmaz “Harry Potter” ya da “Yüzüklerin Efendisi” gibi filmlerin harika bir kalitede beyazperdeye yansımasını sağlayan bir teknik içerdiğini gözler önüne seriyor. “Filmler ruhunu kaybetmemeli” Buna karşılık Arri-Laser. agaro@chip. ›fl›ma yo¤unlu¤unu tam olarak ›fl›kland›r›lacak film malzemesi ile uyumland›r›yor. “Film branşında üretim yapanlar Arri-Laser’ı görmezden gelemez” diyor bilgin. bir şaheser oluşturuyor. ND filtre seti Nötr yo¤unluklu filtreler.” Arri buluşunu Los Angeles’ta sunduğunda. cazibesini yitirmesi tehlikesini içinde barındırıyor.” her bir kameramanın sinirini bozan. 12 rejisör bir kere Arri-Laser tekniği ile bir kere de Arri-Laser tekniği olmaksızın işlenmiş bir sahneyi birbiriyle karşılaştırmış. Yani birbuçuk saatlik bir film için beş günden daha az bir zamana ihtiyaç duyuluyor.096x3. film tekelinin üretim sonrası alanı için ilk buluşu olan Arri-Laser’a veriliyor. yani sözde dijital çağda bile 35 mm’lik film üzerine çekiliyor. PH / Garo Antikac›o¤lu. enerji canavarı Gas-Laser’lar ile gerçekleştiriliyordu. 90 dakikalık bir film için 135 bin adet olmak üzere her bir resim tek tek taranıyor. Kombine lazer ›fl›n› (RGB) Döner befl köfleli prizma Film ›fl›kland›rma Lazer resim bafl›na (4. Bu durum resim başına 12 milyon piksel. Şimdiye kadar.7 saniye ›fl›kland›rma süresine ihtiyaç duyuyor. “Tabii ki bunu görmek olanaklı. Oscar. Sinyal modülasyonu AOM’de akustik dalgalarla titrefltirilen bir kristal resim verisi sinyali lazer ›fl›nlar üzerine modüle ediliyor. Her zaman olduğu gibi. Steurer bir filmin Arri-Laser kökenli olup olmadığını teşhis edebiliyor. Saniyede 25 adet. masasının üzerindeki klasöre parmaklarıyla dokunuyor. Film bittiğinde tüm kayıtlar sabitdiskten 35 mm’lik malzeme üzerine geri ışıklandırılıyor. Filmin ilerleme yönü Ifl›kland›r›lmam›fl film Objektif Gelifltirme Ifl›kland›r›lm›fl film Gelifltirilmifl film Lazer ›fl›n›n›n yazma yönü ri film kameraları alanında dünya piyasasında lider ve 1917 yılında kurulmuş işletmede üretilen ürünler dünyanın dört bir yanındaki kameramanların gözünde bir efsane.112 piksel) 3. Yeni proje de gizli ve tabii ki Oscar adayı. hemen hemen hiçbir kalite kaybı olmaması ve kayıt başına üç saniyelik işleme süresi anlamına geliyor. bu geriye transfer. Bu ilk bakışta bir derin dondurucu izlenimi uyandıran cihaz. efektler eklemek için resimler taranıyor. Bunları çekildikten sonra işlemek. ana renkler olan kırmızı. Johannes Steurer bu kutuyla ve şimdiden parça başına 400 bin euro’luk fiyatıyla 75 kez satılmış olmasıyla gurur duyuyor.com. Düşünür Steurer “Filmlerin ruhunu kaybetmemesi için dikkatli olmalıyız. bir film için yedi haftaya ihtiyaç duyan ve kalite kaybından dolayı CHIP | MAYIS 2002 . resimlerin çok mükemmel bir hal alması.tr Hollywood’a destek: H›zl› Arri-Laser Neredeyse tüm filmler bugün de. yeşil ve mavi için katı çizim lazerleri ile çalışıyor. Ana Bilgisayar Resim verileri (50 MByte/resim) Yönlendirici ayna Akust-optik modülatör Kat› cisim lazeri Yüksek derecede etkili üç lazer. “bu kadar basit. Schwabing’ten gelen buluş 12’ye 0 üstün gelmiş. Bu tümüyle olağan bir durum. “Bu rakamlarla her bir üreticiyi mutlu kılmanın olanaklı olduğunu” biliyor mühendis. elektroteknik doktoru ve sinema tutkunu Johannes Steurer. Akşamdan sabaha derin dondurucu büyülü kutu halini almış bulunuyor.” diyor. Dijital resim verilerinin bu kopya üzerine ›fl›kland›r›lmas›n› Arri-Laser hallediyor.

ATA arbiriminin 28 bit adresleme kullanılmasına karşın.4 GB limiti idi. teknolojideki bu son de¤ifliklikleri sizler için araflt›rd› ve yorumlad›. daha h›zl› bir arabirim gerekiyor. teknolojik gelifliminin son noktas›na gelmifl gibi görünüyor. saniyede 16.6 MB’lık hız değeri ile göze çarpıyordu. Bu arabirim ile birlikte Cyclical Redundancy Check Error kontrolü getirildi. CHIP.. Günümüzde IDE arabirimi anakartın üzerinde geliyor.1 GB’ı adresleyebiliyordu. ST-506’nın devamı olan bu arabirim. Günümüzde yaygın olarak Ultra ATA-100 kullanılıyor. Gelifltiricilerden oluflan büyük bir grup. controller’ın diskin içine girmesi ile ünlenmişti. Dolayısıyla büyük kapasiteli diskle 2. Ama üreticiler durmak bilmediler ve Enhanced IDE arabirimini geliştirdiler. S abitdiskler veya optik cihazlar.. Hepimizin bildiği master/slave olarak adlandırılan arabirime. 0. iki adet cihaz bağlanabiliyor. ATA-2 ile uyumlu olan bu arabirim. yazılması gereken verinin yazmadan önce kontrol edilmesi ve hata bulunursa yazma işleminin tekrardan başlatılması işlemine denir. Bu sayede hız ve güvenirlilik artırıldı. Fast ATA ya da ATA 2 olarak adlandırılan bu arabirim. Integrated Device Electronics veya kısaca IDE olarak bildiğimiz arabirim bir sonraki gelişme idi. Bu arabirim 20 ve 34 pinlik iki kabloya sahipti ve verileri seri formatta iletirdi.1 GB’lık partisyonlara ayrılmak zorundaydılar. Bugünü Paralel ATA.4 GB adreslenebiliyordu. Tek sorun bu değildi.625 MBps-1. Ama FAT 32’li Windows sürümünün çıkması ile birlikte bu sorun da çözülebildi. İlk arabirim IBM bilgisayarlarda bulunuyor ve ST-506 olarak adlandırılıyordu. Zamanla bu arabirim de geliştirildi ve sırayla ATA-66 ve ATA100 arabirimleri geldi. Adlarından da anlaşıldığı gibi bu arabirimlerin hızları 66 MBps ve 100 MBps. saniyede 33 MB’lık bir hıza sahipti. Ama pek tutulmadı ve yerini SCSI arabirimine bıraktı.2 MBps arasında değişen bir hız değerine sahipti. Bir işlemde bir bitlik bir bilgi aktaran bu arabirim. BIOS 24 bit adreslemeyi kullanıyordu ve ancak 8. diğer bilgisayar donanımları ile iletişim kurmak için arabirimleri kullanırlar. Durum böyle olunca da. Fat 16 siste- mi sadece 2.. Bu arabirim ile birden çok cihaz aynı kablo üzerinden desteklenebiliyordu.64 ‹Ç‹NDEK‹LER 65 66 67 Serial ATA’ya Geçifl: Paralel ATA geliflimi. Sonra Maxtor tarafından ESDI oarak adlandırılan yeni bir arabirim geliştirildi. ATA yani Advanced Technology Attachment olarak da adlan- dırılan bu arabirim. Hatta bazı anakart üreticilerinin Ultra ATA133’ü desteklemeye başladıklarını görebi- CHIP | MAYIS 2002 . Yalnız 40 pinlik bir kablo ile bağlanan bu cihazlara jumper ayarı yapmak gerekiyor. Çünkü bu özellik sayesinde BIOS adreslemesi 64 bit’e çıkarıldı. INT 13’ün BIOS’a eklenmesi ile bu sorun çözüldü. CRC. bu ihtiyac› Serial ATA arabirimi ile çözmeyi baflard›.. aynı kablo sistemine sahipti ve 3 MBps’lik bir veri transfer hızına çıkabiliyordu. Serial ATA II: A¤ uygulamalar›nda ek güç Sonuç: Serial ATA’ya geçifl haz›rl›klar› Serial ATA Teknolojisi Teknolojinin Dünü. IDE cephesinde gelinen sonraki nokta ise Ultra Ata arabirimi. 2 GB’nın üstündeki kapasiteye sahip olan diskler için üretilen arabirimin sorunu ise 8.

Çünkü saniyede 100 Mbyte’lık bir hız ile veri transferi gerçekleştirebilen bu arabirim teknolojisinin sınırına dayandı. Paralel ATA versiyonlarında sinyal iletim kabloları ile güç kabloları farklıydı. kasa içindeki hava sirkülasyonu daha etkili hale gelebilecek ve kasa içi ısı değeri düşebilecek.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 65 Serial ATA Teknolojisi liyoruz. arabirimi geliştiren grup. Örneğin çok önemli olan BUS terminasyonu bu standarda sonradan eklendi. Seagate’ten Bir ilk: Seagate ürünlerinde Serial ATA arabirimini kullanan ilk disk üreticilerinden biri. Bunu Paralel ATA’nın BUS topolojisi ile karıştırmamak gerek. 4 pin’i 15 pin’e çeviren basit bir kablo dönüştürücüsü de kullanılıyor. Serial ATA k Kabloda De¤ifliklik: Serial ATA kablosunun. Serial ATA’ya geçifl: Paralel ATA geliflimini tamamlad› Serial ATA. Bu yeni arabirim Ultra Serial ATA 1500 ya da SATA/1500 olarak adlandırılıyor. ANSI (American National Standarts Institude) tarafından bir standart haline getirildi. Böylece CD-ROM ve sabitdiskler için ATA kabloları geliştirildi. Hatta Serial ATA cihazlarının güç girişi farklı olduğu için. Ve sonunda Serial ATA standardı geliştirildi. En son değişiklik ise. Ardından.. Bu da en çok paralel ATA arabirimini etkiliyor. IBM ve Maxtor’un yanı sıra Seagate de bu yeni arabirimi ürünlerine entegre etmeye başladı bile. Serial ATA’nın teorik olarak saniyede 600 Mbyte’lık bir veri transfer oranına ulaşılması gerekiyor. Bu arabirim sürekli geliştirilerek standartlaştırıldı. kart üreticileri de destek vererek ATA özellikleri geliştirildi. Yeni arabirimi geliştiren grup geçtiğimiz aylarda bu yeni endüstri standardının son rötuşlarını tamamladı. APT. piyasada bulunan işletim sistemleriyle ve yazılımlarla uyumlu olmakla kalmıyor. Kablonun ince olması sayesindeyse. Ama. veri transfer hızının en az saniyede 150 Mbyte olacağını garanti ediyor. Çünkü yıldız topolojisinde de olduğu gibi sistemler bire bir bağlanıyorlar. Yeni seri I/O mimarisi. Serial ATA. çok daha ince bir yap›da oldu¤unu söyleyebiliriz. farklı veri yollarından yapılıyor. Ama IDE arabirimi yerini daha geniş bir desteğe sahip olan Serial ATA’ya bırakıyor.. günümüzde kullanılan paralel I/O yapısının yerini aldıktan sonra. ATA 1.0 olarak adlandırılan bu yeni standart. Ayrıca veri iletimi ve gönderimi. IDF (Intel Developer Forum) ve CeBIT fuarındaki izlenimlerimizden yola çıkarak. optik sürücü/yazıcı ve sabitdisk gibi cihazlara yüksek bir bant genişliği sunacak. Bugün- ğin. Çeşitli firmaların tavsiyeleri ve tecrübeleri sonucunda zamanla ana- damarlı kablodan 80 damarlı kabloya geçiş ile yapıldı. Bu gelişmeden sonra Small Form Factor komitesi ATAPI arabiriminde standartlaşmaya gitti. daha çok yıldız topolojisine benziyor. Serial ATA’n›n teknik özellikleri: SCSI arabirimine rakip Bu teknolojinin performans değerlerinin ne olduğu hakkında çok net bilgi§ yok. IDE ATA’nın bir sonraki adımı olarak görülüyor. sinyal kablosu ile güç kablosunun aynı kanalı kullanmadığını söyleyebiliriz. LVDS’nin. Çünkü gerilim iletimi ile veri aktarımda sorunlar yaşanabilir. Bu arabirim. ATA 100 arabiriminin teknolojik gelişmenin sonuna yaklaşması sonucu yeni bir arabirim için kollar sıvandı. master/slave konseptini de destekliyor. Intel. Nedeni ise. Örne- Güç Dönüfltürücüsü: Eski sistemler için düflünülmüfl olan bu kablo sistemi ile Serial ATA arabirimine geçilebiliyor. Bu da sistem kasalarını daha küçük boyutlara indirebilecek. Yeni standart sayesinde yeni nesil sabitdiskler daha yüksek bir performansla çalıştırılabilecek. ATA’n›n geliflimi: SATA/1500 kullan›ma haz›r İlk zamanlarda bir ATA standardından söz edilmezdi. Serial ATA’da sinyal iletim kabloları ile güç kablolarının aynı hat üzerinden iletilmesi öngörülüyor. Dell. Buna karşın. CHIP | MAYIS 2002 . Yeni arabirimin bir çok üretici tarafından desteklenmesi de önemli bir avantaj. Intel Developer Forum’da ilgili kişilere tanıtıldı. Intel ve AMD işlemcileri de bu hız artışından faydalanabilecekler. hepimizin bildiği 40 lerde birçok veri transfer uygulaması seri bağlantıyı tercih ediyor. Paralel ATA ile k›yasland›¤›nda. Yani amatörce bir yol izlendi. Bu ekstra damar sayısı yüksek veri transfer hızlarının güvenli yapılabilmesi için geçerli. yani simetrik veri iletim tekniğinin kullanılması.

günümüzün sabitdisklerinde bulunan register setlerini emule ediyor. Bu sayede jumper ayarlaması ve Bus terminolojisi tarihe karışıyor. Yani Serial ATA’da LVDS tekniği kullanılıyor. Sistem çalışırken cihaz dahil etmek veya çıkarmak veya çok yüksek kapasiteli disklerin bu arabirim ile çalıştırılmasına yönelik fonksiyonların ise gelecekte entegre edileceği söyleniyor. bit sayılarının uzun mesafede rasgele hızlarda gitmesi ve bundan dolayı yal iletimi tek bir kanaldan yapılıyor. paralel bağlantının aksine sin- arabiriminin yüksek veri transfer hızına sahip olmasından dolayı hata düzeltme fonksiyonu entegre edilmiş. Low Voltage Different Signal tekniği sayesinde elektro manyetik voltaj sorunları minimuma indirgeniyor ve dolayısıyla veri transfer performansı da önemli ölçüde artıyor. Paralel kablolarda bu damar sayısı 40 idi. bu arabirim kullan›lmaya bafllanm›fl.5 GB/s) 300 Mbyte/saniye (3 Gb/s) 600 Mbyte/saniye (6 GB/s) CHIP | MAYIS 2002 . Bu protokolün bir diğer önemli yanı ise. nesil) Ultra Serial ATA 6000 (3. Yani. Uzun mesafelerle veri iletimi gerçekleştiriliyor. hatta Ultra ATA 66 ve 100’lerin çıkması ile birlikte damar sayısı da 80’e çıktı. SATA’nın fiziksel veri iletimi için. her bir cihaz kendi kablosu üzerinden ve tek bir port üzerinden bağlanıyor. Çünkü SCSI arabirimi. Kısaca burada master/slave ilişkisi yok. Bu arabirim çok daha hızlı olduğundan dola- PARALEL ‹LE SER‹ ARAB‹R‹MLER‹N HIZ DE⁄ERLER‹ Arabirimler Ultra ATA 66 Ultra ATA 100 Ultra Serial ATA 1500 Ultra Serial ATA 3000 (2. Bu nedenle de. 40 veya 80 iğneli paralel kablolar kalın olduklarından dolayı. bir karmaşanın meydana gelmesiydi. nesil) H›z De¤erleri 66 Mbyte/saniye 100 Mbyte/saniye 150 Mbyte/saniye (1. Master/Slave desteği de bu tür bir emulasyon ile yapılıyor. Paralel ATA iki adet master mimarisine sahipti. yeterince esnek bir yapıda değillerdi. Bu register seti. özel geliştirilmiş bir adaptör sayesinde SATA controller üzerinden çalıştırılabilirler. Serial Ata kablosundaki aşırı yüklemeyi kaldırmak için 8B/10M kodlaması kullanılıyor. Bunun nedeni ise. Bu gerilim değeri SCSI arabiriminde kullanılan değer ile aynı. sadece dahili veri transferler için düşünülmüş olması. harici bağlantılar için yerlerini SATA’ya bırakmıyorlar. Yine dört adet cihaz destekleyen bu bağlantı. ama hız önemli derecede düşüyordu. Serial ATA II arabiriminden söz edilmeye başlandı. Jumper ayarı yok. SATA Host Adaptörü. Yani. paralel arabirimden farklı olarak peer to peer tekniği ile çalışıyor. Böylece host adaptörüne cihaz başına bağlantı yapılıyor. Yeni bağlantının bir diğer özelliği de. Bu standardı destekleyen cihazları konfigüre etmek gerekmiyor. yazılım kurulum sürecinin azalması ve kablo maliyetlerinin düşürülmesi. Bu teknik sayesindeyse. Bu nedenle günümüzün anakartlarında toplam dört adet IDE cihaz sisteme bağlanabiliyor. Eski bir diske sahip olan kullanıcılar. SATA bu soruna teke tek bir çözüm getiriyor. Yani USB/USB2 ve Firewire arabirimleri. Master/Slave sorununu ile çoğumuz karşılaşmışızdır. her bir cihaz. Bu kodlamada bir byte 10 bit’lik bir gruba dönüştürülüyor. diğer cihazdan bağımsız bir şekilde çalıştırılıyor. Ayrıca işletim sistemleriyle uyumsuzluk da söz konusu değil. bu teknik sayesinde oldukça başarılı sonuçlar verebiliyor. Bu master mimarisine iki adet de slave dahil ediliyordu.66 Serial ATA II Hub: IDF fuar›nda server sistemler için düflünülmüfl yeni hub teknolojisini görme f›rsat›m›z oldu. Buna ek olarak özel sürücüler kurmak da gerekmiyor.0 arabirimi ile doğru düzgün tanışılmadan. kasanın içindeki hava sirkülasyonunu da etkiliyorlardı. Çünkü seri bağlantıda. +250 mV ile -250 mV’luk bir gerilim uygulanıyor. Bu da SCSI arabirimini tehlikeye sokuyor. ses kartı ile CD-ROM arasında bağlanan kablo gibi incecik bir kablo kullandığından dolayı. Sisteme entegre ettiğiniz bir IDE cihazı. Geçen aylarda katıldığımız IDF’de bu konseptin ilk ürünlerini görme fırsatımız oldu. hava sirkülasyonu da olumsuz yönde etkilemiyor. Bu sayede yüksek hızdan dolayı oluşan hatalar minimuma indirgeniyor. Yeni arabirimin bir diğer önemli avantajı ise. Seri bağlantıda zaman gecikmesinin yaşanması mümkün değil. Dolayısıyla yeni bağlantının pin sayısı da diğer bağlantıya göre daha düşük. İğne sayısının düşük olduğu bu bağlantıda. paralel bağlantıdan alıştığımız kalın kablo yerine çok daha ince bir kablo kullanılması. bu yüzden kullanıcıya dertli anlar yaşatabilir. Kullanmaya Haz›r: CeBIT fuar›nda tan›t›lan yeni nesil sistemlerde. SATA protokollüne dönüşebiliyorlar. Serial ATA II: A¤ uygulamalar›na ekstra güç Henüz Serial ATA 1. Serial ATA için 6 ya da 8 damarlı bir kablo yeterli. Ayrıca. Bu özellik sayesinde ATAPI ve ATA komutları. shadow register setine sahip. alıcı ve verici tarafından senkronizasyon bozulmuyor ve veri iletim yolu da güvenlik altına alınıyor. Kablo ba¤lant›lardaki de¤ifliklik: Kablo karmaflas›na son Paralel veri iletiminde hız sadece kısa mesafeli uzaklıklarda etkiliydi.

com. sistem tarafından otomatik olarak tanınıyor ve çalıştırılması sağlanıyor. iki dönemde gelişimini tamamlayacak.00-15. arında Maxtor’un da Serial ATA diskleri ürettiğini görme fırsatını bulduk. Çalışabilmesinin nedeniyse.tr. Bu adaptörlerin...tr Pazartesi. senelerdir piyasada olmasına ve çok hızlı bir arabirim olmasına rağmen. İlk dönemden. ecevitb@chip. Serial ATA 1. Dileriz Firewire’ın başına gelen Serial ATA’nın da başına gelmez! Ecevit B›kt›m. Oysa. Serial ATA 1.00-12. ağ donanımları ve sunucular için düşünülmüş bir teknoloji.com. SATA adaptörleri geliştirildi. yani bant genişliği. IDF fuarında. (MCP+MCSE) yard›m ÜCRETS‹Z CHIP DESTEK HATTI 0800 211 6117 yardim@ Bilgisayar ve internet ile ilgili tüm sorunlar›n›z için. Örneğin Adaptec.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 67 Serial ATA Teknolojisi yı. ücretsiz telefon hatt›m›z› arayarak ya da e-posta’yla CHIP’e dan›flabilirsiniz. Bu yüzden olsa gerek. daha yüksek bir transfer oranı. Serial ATA 1. Serial ATA 1.. Serial ATA II arabiriminin 2003 yılının 2. seriye geçiş için maliyeti artırması. Geçtiğimiz ayda gezdiğimiz CeBIT fu- Disk Transfer H›zlar›: Y›llara göre veri transfer h›zlar›n›n art›fl›.00 / 13. entegre ettiğiniz her bir cihaz. yarısında tamamlanması hedefleniyor. ikinci dönem devreye girecek. incecik bir kablo ile veri aktarımı yapıyor.. . Serial ATA II. Arabirimin iyice oturması sonucundan da. Serial ATA 1. Ayrıca jumper ya da değişik ayarlamalara da gerek kalmıyor. Ama paralel kullanımda çok önemli bir yer tutan bellek ihtiyacının minimuma indirilmesi çok büyük bir avantaj. sabitdiskler veya optik sürücüler. Serial ATA arabirimine göre çalıştırılabilir. Serial ATA Controller ve PCI RAID kartlarını tanıtmıştı. Çarflamba. Seagate ise Serial ATA sabitdisklerini tanıtmıştı. İkinci dönemde. Bu da doğal olarak geçiş süresini kısaltır. Bu tür bir gelişme çok güçlü bir arabirim olan Firewire cephesinde yaşanmıştı ve halen yaşanmaya devam ediyor. Serial ATA II. CHIP YAZI ‹fiLER‹ EMR‹N‹ZDE.0 arabirimi için üretilmiş çeşitli ürünler tanıtılmıştı. Paralel ATA arabirimli bir disk.00 . Dolayısıyla bu arabirimin de optik cihazlar ve veri depolama ürünlerinde kullanılması düşünülüyor. paralel sinyal iletiminin bu adaptörler sayesinde seri sinyal iletimine dönüştürülmesi.0’da olduğu gibi Serial ATA II de. sunucu ve ağ donanımlar etkilenecek.0 arabirimine de uyumlu olacak. üst mertebelere taşınacak. bir dezavantaj gibi gözükebilir. Bildiğimiz gibi Firewire ya da IEEE1394 diye adlandırılan arabirim. Sonuç: Serial ATA’ya geçifl haz›rl›klar› Yeni arabirime geçiş için bu arabirimi destekleyen ürünlerin fazlaca piyasada bulunması gerekir. geniş bir ürün seçeneğine sahip değil. Bu sayede. Bu arabiriminin gelişmesini sağlamakla görevli olan Serial ATA II Working Group.0’ı geliştiren grubun aynısı. Firewire arabirimi tarafından rahatlıkla desteklenebilir. Cuma 10. Bu adaptörler sayesinde.0 gibi Serial ATA II de yüksek bir bant genişliğe sahip.

Peki bu gerçekten gerekli mi? Test: Ekran Kartlar› Devlerin Sa CHIP | MAYIS 2002 . Dolay›s›yla daha fazla performans için kesenin a¤z›n› açmak gerekiyor.68 ‹Ç‹NDEK‹LER 69 70 72 72 76 78 Oyunlardaki Grafik Kalitesi: Donan›m ihtiyaçlar› art›yor Testin Birincisi: MSI GeForce4 Ti4600 Overclock Ne Getiriyor? Fazladan FPS’ye mi ihtiyaç var? Fiyat/Performans Birincisi: Abit Siluro GF3 Ti200 128 MB Nas›l Test Ettik?: Test ve puanlama yöntemleri Sonuç ve Teknik Tablo: Son karar bütçenizin Sürekli yeni ekran kartlar› ç›k›yor ve fiyatlar› da çok pahal›.

böyle bir durumda mecburen ekran kartını hatta bazen tüm sistemi terfi ettirmek zorunda kalıyor. Tam binaya giren rakibinizin yanına gelip ona ateş edecekken bina içindeki dokular ve yüksek poligon sayısı yüzünden ekran görüntünüzde bir yavaşlama olsa ve bu sırada rakibiniz ayak seslerinizi duyup dönerek sizi vursa herhalde hoşunuza gitmez. Değişen sahneler farklı poligon sayıları ve farklı miktarlarda doku anlamına gelir. mış pixel) anlamına geldiği için grafik kartlarının işlem kapasitesinin artmasıyla paralel olarak oyun geliştiriciler. her zaman için iyidir.5 yıl önce almış bir oyun tutkunu kullanıcı. Yani en hızlı grafik kartını alsanız bile görüntü kalitesi ayarlarını sonuna kadar açınca performans oldukça düşüyor. Zira oyunlarda sahneler sürekli değişir. daha gerçekçi ve etkileyici ortamlarla kullanıcıları etkilemeye çalışıyorlar. Monitör tazeleme hızınızı mümkün olduğu kadar yüksek tutmak ya k vafl› CHIP | MAYIS 2002 . farklı konfigürasyonlar için farklı performanslar ortaya koyuyor. Tabii FPS’nin daha yüksek olması. Tabii ekran kartını 1-1. FPS’yi yüksek tutmak için neler yapmak gerekli? Aslına bakarsanız bir iki artık herkesin bildiği nokta dışında ekran kartını değiştirmeden FPS’yi yükseltmek için yapacak pek bir şey yok. Fakat mevcut oyunlar ve P4 işlemcili bir bilgisayar dikkate alınırsa kabaca bir tahminle GeForce3 Ti 200 işlemcili bir grafik kartı size belli bir süre yetecektir. Oysa Antialiasing kapalıyken aynı ayarlarla MSI. Aquamark testinde ancak 72 FPS elde edebildi. Abit’se 105FPS vermişti. Tabii burda testte kullandığımız PC’de P4 2 GHz ve 256MB DDR bellek olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ekran kartınızdaki sürücü ayarlarından görüntü kalitesini düşürebilirsiniz. Yine testimizden örnek verirsek belirttiğimiz grafik ayarlarıyla fakat Antialiasing kapalıyken 128MB GF4 4600. 169. Testimizin Fiyat/Performans ödülünü kazanan Abit GF3 Ti 200 128MB ise aynı testte 36 FPS’lik bir değer elde etti. 128MB GF3 Ti 200 ise bu konuda oldukça dramatik bir tablo çizerek 28FPS’de kaldı. Counter-Strike. akıcı sayılabilecek bir oyun için şarttır. siz sözkonusu oyunlar olunca buna inanmayın. Peki ama tatminkar bir performans için ille de birkaç yüz dolar ödemek mi gerekiyor? Aslında bu sorunun cevabı biraz uzun. Testteki kartlardan örnek vermek gerekirse testin birincisi olan GF4 Ti4600 işlemcili ve 128MB belleğe sahip olan MSI. Konfigürasyona ve ilgili uygulamaya bağlı olarak en az 40-45 FPS. Örneğin oyunlarda 1280x1024x32 bit ayarlarında Antialiasing açıkken sisteme oldukça fazla yük biner ve PC’nizin kaynaklarını sonuna kadar sömürürsünüz. Ne kadar yüksek FPS o kadar yüksek frag Her ne kadar insan gözünün saniyede 20 ve üzeri kareyi ayırt edemeyip akan bir görüntü olarak gördüğü söylense de. Tamam Aquamark yeni grafik kartlarını zorlamak için yapılmış ama 1 ay sonra böyle bir dolu oyunun çıkmayacağını kim garanti edebilir? Yüksek bir grafik kalitesi. QuakeIII’te 1280x1024x32 bit ve 4x Antialiasing ile 65FPS (Frame Per Second-saniyedeki kare sayısı) gibi bir sonuç verdi. Quake ya da benzeri bir oyun oynadığınızı düşünün. Aquanox adlı oyun kullanılarak üretilmiş ve bir anlamda yakın bir zaman içinde piyasaya çıkacak oyunların PC’leri ne kadar zorlayacağının göstergesi sanki. Hareket ederken oyunun aniden ya- Sadece PC’sine Güvenenler ‹çin: Grafik kart›n›z›n sürücü ayarlar›ndaki Antialiasing sekmesi görsel kaliteyi artt›r›r fakat e¤er h›zl› bir grafik kart›n›z yoksa bu özelli¤i kullanmay›n Oyunlardaki grafik kalitesi gittikçe yükseliyor Haydi Antialiasing’i bir kenara bıraktık diyelim. Gördüğünüz gibi aslında hiç de yüksek değerler değil bunlar.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 69 N Vidia sürekli yeni grafik chip’leri üretiyor. hesaplanması gereken daha fazla poligon ve sahneye aktarılması gereken daha fazla texel (dokuyla kaplan- vaşlaması ve FPS’nin düşmesi tüm keyfinizi kaçıracaktır. Bu “belli bir süre” nin ne kadar olduğu en başta sizin oyun oynama alışkanlıklarınıza bağlı. Zira grafik kartları. Ya Aquamark’a ne demeli? Grafik kartlarını zorlayacak bir görüntü kalitesine sahip olan demo.

s ‹flte testin tart›flmas›z flampiyonu. Kullan›c›lara ise terfi yollar› görünüyor. Hızdan ödün vermeden grafik kartınızın gücünün yettiği optimum renk ve çözünürlük ayarlarını. Win Producer ve WinCoder yaz›l›mlar›. Ek olarak video girifline sahip olmas› ise hofl bir sürpriz. OpenGL’de Direct 3D’ye nazaran çok daha hızlı. sadece video capture yapmak için de¤il ayn› zamanda bu yakalanan görüntüleri VCD ya da farkl› formatlarda CD’ye yazmak için oldukça baflar›l›. F‹YAT B‹LG‹ 405 dolar www.70 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Test: Ekran Kartlar› Acaba PC’nizde yeterince bellek var m›? Kalitenin Bedeli: Oyunlardaki gerçekçilik geliflen donan›m olanaklar›yla gittikçe art›yor. Zira MSI GeForce4 Ti 4600. çok amaçl› kullan›m› da dikkate alm›fl olmas›. Öte yandan MSI GeForce4 Ti 4600 kesinlikle s›rt›n› h›zl› ifllemcisine dayam›fl niteliksiz bir ürün de¤il. fan›n ç›kartt›¤› gürültünün di¤er kartlara nazaran biraz daha yüksek olmas›yd›. henüz piyasaya yeni ç›km›fl olan Ti 4600 ifllemcisini tafl›yor. da VSync’i devre dışı bırakmak da işe yarayabilir. Örneğin Counter-Strike. Kart. Eğer oyunda konsol varsa komutları araştırın. Eğer sevdiğiniz oyunu 800x600 çözünürlük ve 16bit renk derinliğinde akıcı bir şekilde oynayamıyorsanız terfi zamanı gelmiş de geçiyor demektir. Oyunda herhangi bir FPS sınırlaması olabilir. FPS’ye direkt olarak etkir. + Yüksek performans + Video yakalama özelli¤i + Beraberinde gelen yaz›l›mlar CHIP | MAYIS 2002 . Fakat daha sonra bu örtünün. Kartla beraber gelen.msi. PC’nizde yeterince bellek yoksa. Kart›n kutusundan PCB’sine ve beraberinde gelen yaz›l›mlara kadar her bilefleni gerçek anlamda yüksek kaliteye iflaret ediyor. Bunun d›fl›nda 128 MB DDR belle¤e sahip olan kart. Oyun gelifltiriciler daha hofl grafikler için tüm becerilerini ortaya koyuyor. havan›n kanallardan daha etkin bir flekilde ç›kmas›n› sa¤l›yor. Neredeyse bilgisayar fiyat›na sat›lan kart. MSI GeForce4 Ti 4600. tüm GF4 kartlar gibi büyükçe bir yap› arz ediyor. En son sürücüleri yüklemek sisteminizdeki olası sorunları çözmek için iyidir fakat en son sürücüleri kullanmanız. “max fps 100” ya da benzeri bir komut. En az›ndan flu an için. Kartta ifllemci fan›n›n üzerindeki fleffaf plastik örtüyü ilk baflta yad›rgad›k. ilgili oyunun grafik seçenekleri menüsünden ayarlayabilirsiniz. tahmin edebilece¤iniz gibi testteki en yüksek fiyatl› kat›l›mc›. grafik kartınız hızlı bile olsa oyun sırasında zaman zaman yavaşlamalar (hatta durmalar) görülebilir. 256MB bellek bu konuda şu an için kesinlikle sizi tatmin etmeye yetecektir. Eğer yeni yüklediğiniz sürücülerle mutlu değilseniz eski sürücülerinizi tekrar yüklemekten çe- T TB‹ ES R » TEST B‹R‹NC‹S‹ CHIP PUANI F‹YAT/PERFORMANS MSI GeForce4 Ti4600 5| 20 02 ‹NC‹S‹ 0 Best of the best orta nVidia’n›n en h›zl› ifllemcisi olan GF4 Ti 4600’lü bu kart›n birincili¤i bizi flafl›rtmad›. Zira bazı oyunlar farklı API’larla (Application Programming Interface-Uygulama Programlama Arabirimi) farklı FPS sonuçları verebiliyor. S-Video ve Composite video girifllerine sahip. Yeri gelmiflken kartla beraber 3 popüler tam sürüm oyun. Bunların dışında tabii ki oyun içindeki çözünürlük ve renk derinliği. ekran kartınızın olanaklarını sonuna kadar kullanmanızı sağlayabilir. her zaman en yüksek performansı elde edeceksiniz anlamına gelmez. Oyunlar.tw GF4’lere Özel Fan Tasar›m›: Grafik ifllemcisinin so¤utucusu üstündeki plastik örtü. özellikle grafik kartınıza güvenmiyorsanız kesinlikle tavsiye edilir. Kartta bizi rahats›z eden tek fley. havan›n so¤utucu kanatlar aras›ndan daha h›zl› ve etkili bir flekilde ç›kmas›n› sa¤lad›¤›n› gördük. Tabii sürücü ayarlarında Antialiasing’in devre dışı olması. hem Direct 3D hem de OpenGL platformlarını destekleyebilir.com. KDV hariç 405 dolarl›k fiyat›yla kesinlikle orta ve girifl seviyesi kullan›c›lar için bir lüks. DVD izleme yaz›l›m› ve video yakalama/iflleme programlar› geldi¤ini de belirtelim. Böylece kart sayesinde farkl› kaynaklardan gelen analog video sinyallerini bilgisayar›n›za aktarabilirsiniz. Bu ba¤lamda performans testlerinde harikalar yaratmas›nda bir tuhafl›k yok. ‹lginç olan MSI’›n ürünü tasarlarken sadece performans› de¤il. Bir oyun her ikisini de destekliyorsa deneyerek hangisinin daha hızlı olduğunu bulmanız iyi olacaktır.

F‹YAT B‹LG‹ 180 dolar www. Abit’in özellikle son zamanlarda piyasaya sürdüğü ürünlerde kalite çıtasını yükselttiği gözden kaçmıyor. Öte yandan overclock sadece sistemle değil çevre şartlarıyla da ilgilidir. bir soru ve sadece donanıma değil yazılıma da bağlı. Grafik kartlarının hem çekirdek hem de bellek hızlarını arttırmak bu yazılımlarla kolayca mümkün. 128 MB DDR bellekle donatılmış ve tahmin ettiğimiz gibi MSI’ın arkasından testi ikinci olarak tamamladı. Bu aflamada testteki Abit Siluro GF3 Ti200’ün (hele 128MB DDR belle¤i de dikkate al›n›rsa) gayet mant›kl› bir çözüm oldu¤unu söyleyebiliriz. Öte yandan GF3 Ti 200 nispeten fiyat/performans oran› olarak daha cazip gibi. GeForce4 Ti 4400 işlemcisini taşıyan bu model.tw DVI-I Deste¤i: Yeni ekran kartlar›n›n ço¤unda dijital flat panel için gerekli ç›k›fl da bulunuyor. GeForce 3 Ti 500 gerçekten h›zl› bir ifllemci. Teste gelen Abit ekran kartlarına bakınca aklımıza kalitesiyle ün yapan Elsa grafik kartlar geldi. Tabii bu kaba tahmin. Hatta duruma göre aradaki fark›n azl›¤› yüzünden bazen 64 MB bellekli olanlar az farkla öne geçebiliyorlar. Grafik kartınızı overclock etmek için PowerStrip (www. bazı durumlardaysa önemsiz performans artışları sağlayabilir. çekirdek ve bellek h›z› olarak tipik 175/400MHz’te çal›fl›yor. dikkatli yapılırsa bazı durumlarda çok. Kendine göre riskleri olan bu işlem. Ya da bazı sürücülerdeki özel overclock ayarları bu konuda işinize yarayabilir. Bu aflamada Abit Siluro GF3 Ti200 128MB.72 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Test: Ekran Kartlar› kinmeyin. + Fiyat/performans oran› çok iyi + Yüksek bellek miktar› . 150 dolar üstü ekran kartlar› aras›nda dikkate de¤er bir fiyat/performans oran› çiziyor. kartla beraber sadece DVD izleme yaz›l›m›n›n gelmesi. Kartla beraber S-Video/Composite dönüfltürücüsü ve ba¤lant› kablolar› geliyor. Bu kartlar yerlerini GF3 Ti 200 ve Ti 500 ifllemcili kartlara b›rakt›lar. Abit Siluro GF4 Ti 4400. H›zl› bir ekran kart› almay› düflünüyorsan›z ve performanstan ziyade fiyat/performans oran› sizin için önemliyse. Konuyu daha fazla uzatmadan 11 ekran kartının katıldığı testimize geçelim. Bu durumu test sonuçlar›ndan da görebilirsiniz. Abit Siluro GF4 Ti 4400: Abit artık sadece anakartlarda değil ekran kartlarında da söz sahibi bir marka haline geldi. 1024x768 çözünürlük ve 16bit renk için geçerli.abit. CPU’nun yada grafik chip’inin üreticinin önerdiğinden daha yüksek saat hızında çalıştırılmasıdır. Seçim size kalmış. Öte yandan arada fiyat fark› çok azsa ya da hiç yoksa. genel hatları itibariyle KDV hariç 325 dolarlık satış fi- » UYGUN F‹YAT CHIP PUANI F‹YAT/PERFORMANS Abit Siluro GF3 Ti200 128 MB Uygun fiyata yüksek performans çok iyi En yeni nVidia ifllemcilerine sahip ekran kartlar› pek çok kifli için lüks. 64MB bellekli ekran kartlar›yla ayn› ifllemciyi tafl›yan 128MB bellekli olanlar aras›nda pratikte “hayati” say›labilecek bir performans fark›n›n olmad›¤› biliniyor. Peki elde edeceğiniz sonuç buna değecek mi? Bu cevabı uzun NVidia’n›n Son Bombas›: GeForce4 Ti serisi ifllemcili kartlar sadece yüksek performanslar›yla de¤il 400 dolar’› aflan fiyatlar›yla da kendilerinden sözettirmeyi baflar›yor. Uygun fiyat› bu durumu biraz af ettirse de. Havanın çok sıcak olduğu bir gün sorun çıkarmayan overclock’lu ekran kartınız aniden kilitlenmeye yolaçar hale gelebilir. Fakat basitçe Overclock ile P4 işlemcili bir sistemde GF3 Ti 200 ile QuakeIII’te fazladan bir 8-10FPS ya da üzeri elde edebilirsiniz. Yasad›fl› yollara saparken dikkatli olun Overclock kelimesini duymayan kaldı mı? Biz yine de anlamını söyleyelim. Tabii bunu yapmadan önce düzgün bir uninstall prosedürü izlemelisiniz. Overclock.com. belle¤in fazla olmas› tabii ki tercih sebeplerinin bafl›nda gelmeli. s GF3 ifllemcili ekran kartlar› art›k zor bulunuyor. fiyat ve performans› dengeli bir flekilde size sunuyor. En az›ndan fiyat›n›n daha uygun oldu¤u kesin. Bunun dışında bazı grafik kartları overclock için gerekli programlarla satışa sunuluyor (Örneğin: Leadtek kartlar).com) ya da RivaTuner gibi minik programlar kullanabilirsiniz. Bunu Denetim Masası/Program Ekle Kaldır penceresinden yapabilirsiniz. Bu kart.entechtaiwan. fakat fiyat› da el yak›yor do¤rusu. DVI-I ve S-Video ç›k›fl› olan ürün. oyun tutkunu kullan›c›lar› biraz üzebilir.Beraberinde oyun gelmiyor CHIP | MAYIS 2002 U UN YG 5|2 02 0 AT F‹Y 0 . KDV hariç 180 dolarl›k fiyat›yla bu kart tam size göre.

64 MB DDR bellekli ve GF3 işlemcili Abit Siluro da böyle bir kart.74 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Test: Ekran Kartlar› yatıyla. kartın değerini yükselten ve “fiyatını hak ettiren” etkenler arasında. yazılımları çıkıyor. video girişi olmamasına rağmen 330 dolarlık fiyatıyla bir üst sıradaki Ti 500 işlemcili MSI’dan daha pahalı. Leadtek Ti 500’ün üzerindeki minik LED’ler yardımıyla kartın çalışma durumu hakkında bilgi almak mümkün. Leadtek Winfast Ti 500 TDH: Üçüncü sırada yer alan Leadtek Winfast Ti 500 TDH’nin oldukça yüksek fiyatlı olduğunu görüyoruz. fiyatı düşünce daha cazip olacak. Fakat her halükarda her iki kart da bütçesi sınırsız kullanıcılara hitap ediyor. Zira ürün. pahalı GF4 modelleri ile daha uygun fiyatlı GF3 Ti200’ler arasında bir noktada oldukları için bazı kullanıcılara ilginç gelebilir. özellikler puanının yüksekliği sayesinde genel toplamda onu geçiyor. MSI DVD. performans testlerinde burun farkıyla aynı işlemcili Leadtek’e geçilse de. dikkatli olmak kayd›yla yükseltebilirsiniz. Kartın satış fiyatı KDV hariç 223 dolar. MSI G3 Ti 500 Pro-VTG’yle beraber Sacrifice. 64 MB DDR bellekle satışa sunulmuş olan kart. Cool3D için ek program kullanman›za gerek kalmaz. Utopia Trinity ATI Radeon 8500 LE: Çoğu performans testinde GeForce3 işlemcili kartları az farkla geçen Utopia Trinity ATI Radeon 8500 LE. birinci olan MSI’a (aradaki fiyat farkı dikkate alınca) alternatif olabilir.Ekran Kart›n›za Doping: Riva Tuner ve benzeri programc›klarla ekran kart›n›z›n çekirdek ve bellek h›z›n› lımı geliyor. bu bir gerçek. ikinci sıradaki GF4 Ti 4400 Abit’ten bile yüksek bir fiyata satılıyor. MSI G3 Ti 500 Pro-VTG: Teste katılan kartlar arasında müstesna bir yere sahip olan MSI G3 Ti 500 Pro-VTG. Beraberinde DVD izleme yazılımıyla gelen ürün. Daha doğrusu aynı işlemcili Abit’in bu konuda daha başarılı olmasıydı diyelim. Aslına bakarsanız. Dronez ve Gunlok oyunlarının yanında WinFast DVD. Hatta ürün. bütçesi elverenler için cazip bir seçenek. Eğer böyle bir kart almayı planlıyorsanız. acele etmenizde fayda var. İyi hazırlanmış bir kitapçıkla satışa sunulan kartla beraber. Zira kart. testteki GF4 işlemcili kartlar olmasaydı bu kart açık arayla birinci olacaktı. Oysa kart. 4x FSAA (Smoothvision) testlerinde başarılı olamayınca sıralamada kendisinden beklediğimiz kadar iyi bir derece elde edemedi. Böylece onlarca (asılnda birkaç yüz) dolar ödeyerek satın aldığınız grafik kartınızı sadece oyunlarda değil. gerek performans gerekse fiyat açısından. Abit Siluro GF3 yeni bir kart sayılmaz. Leadtek Winfast GeForce3 TDH: NVidia GeForce3 işlemcili bu kart. Zira kısa bir süre sonra bu kartları bulmak zorlaşacak. Sonuç itibariyle 150 dolar üstü 11 adet ekran kartının katıldığı testimizde geniş bir kullanıcı profiline hitap eden bu kart. Ürün. Tabii ürünün sıralamadaki başarısızlığının bir sebebi de CHIP | MAYIS 2002 . Performans testlerinde başarılı sayılabilecek puanlar alan kartla beraber. kartın kutusundan çıkan yazılımlar arasında. Karta fiyat açısından baktığımızda KDV hariç 305 dolarlık satış fiyatı kesinlikle kelepir sayılmaz. Öte yandan KDV hariç 315 dolarlık fiyatıyla kartın video girişine sahip olan MSI Ti 500’den bile yüksek fiyatlı olmasını yadırgadık doğrusu. WinDVD. 64MB DDR belleğe sahip. performans testlerinde Abit Siluro GF4 Ti 4400’ün epey arkasında olmasına rağmen. rak GF3 işlemcili kartlar şu aşamada çok fazla bir şey ifade etmiyor gibi görünse de bu kartlar. Dolayısıyla kartın fiyat/performans oranı pek başarılı değil. bunu zengin donanım özelliklerine borçlu. olağanüstü donanım özellikleri sayesinde onunla aynı toplam puanı elde etti ve genel toplamda ikincilik kürsüsünde kendine yer açtı. ek özellikler açısından kartın çok zengin olmamasıydı. WinCoder/Win Producer yazılımları geliyor. Dronez ve Gunlok oyunlarının tam sürümleri ve DVD izleme yazı. örneğin el kameranızla çektiğiniz görüntüleri VCD olarak kaydetmek için de kullanabiliyorsunuz. GF3 Ti 500 işlemcisi ve 64MB DDR belleğe sahip olan ürün. fakat video-in özelliği yüzünden fiyatının yüksek olduğunu görüyoruz. hem 3D gözlük hem de video girişiyle donatılmış. diğer testlerde GeForce Ti500 ayarında sonuçlar ortaya koymuştu. genel olarak oldukça başarılı. Kartın genel toplamda en başarılı GF3 olarak öne çıkmasını tek engelleyen nokta. Ürünün kutusundan Ulead ViSürücü Üzerinden Overclock: Baz› sürücü versiyonlar› içindeki özel ayarlar sayesinde overclock deo Studio. Fakat gerek 3D gözlükle beraber gelmesi gerekse video girişine sahip olması. birkaç tam sürüm oyun da gelse hoş olurdu doğrusu. Leadtek Winfast GeForce3 TDH ya da genel ola- Abit Siluro GeForce3: Video girişi olan ekran kartlarına sempati duymamak mümkün değil.

Fiyatları oldukça yüksek olan bu devlerin arasında ezilmemek kolay değil. tüm ekran kartlar›n›n sonuçlar› gözetilerek puanland›. KDV hariç 229 dolardan satılan Utopia Trinity ATI Radeon 8500 LE. Öte yandan kart için söyleyebileceğimiz iyi şeyler de var. Zira kart TruForm ve Dual Display gibi aslında hoş özelliklere sahip. varsa ek donan›m (3D gözlük gibi). 184$+KDV’lik fiyatıyla Abit’ten 4 dolar daha pahalı. Programla mütevazi say›labilecek bir grafik kalitesiyle 1024x76816 bit grafik ayarlar›yla yapt›¤›m›z teste ek olarak tüm kalite ayarlar› maksimumdayken 1280x1024 çözünürlükte ve 32 bit renk derinli¤i kullanarak bir test daha yapt›k. Fakat. j Aquamark (Direct3D) Direct3D 8. Bu bilgi sadece ayd›nlatma amac› güdüyor.tr EKRAN KARTLARINI NASIL TEST ETT‹K? Test kadar puanlama da dikkat isteyen bir konu Kartlar› test ederken hem OpenGL hem de Direct 3D platformlar›nda yetkin yaz›l›mlar kulland›k. Her ne kadar testimizin son sıralarında yer alsalar da her iki kartın da aslında 150$ üstü kategorisinde yarıştığını hatırlatmakta fayda var. Kısaca Leadtek GF3 Ti 200 TDH de tıpkı Abit gibi kabul edilebilir bir fiyata gayet yeterli performans sunuyor. esahin@chip. Video girifl/ç›k›fl özellikleri. kaç y›l geç- TEST KR‹TERLER‹ 3DMark 2001 SE Yaz›l›m/ Donan›m Özellikleri %30 %17. el kitap盤›.5 %17. Program toplam CHIP puan›na %17. Datron GeForce3 Ti 500’ün testteki diğer GF3 Ti 500 işlemcili kartlar arasındaki en yüksek fiyatlı seçenek olduğunun altını çizmekte fayda var. Leadtek WinFast GF3 Ti 200 TDH: 64MB belleğe sahip olmasına rağmen aynı işlemciye ve 128MB belleğe sahip olan Abit Ti 200’le başa baş bir mücadele ortaya koyan Leadtek WinFast GF3 Ti 200 TDH. Böylece sadece test yap›p skorlar› kar›fl›k bir flekilde vermek yerine.5 oran›nda etkiledi. Program Direct 3D alt›nda farkl› detay seviyesinde demolar göstererek ortalama FPS say›s›n› al›yor ve genel bir puan veriyor. j QuakeIII Arena (OpenGL) Ne söyleyebiliriz ki? QuakeIII. ekran kartlar›n›n OpenGL performans›n› ölçmek için kulland›¤›m›z bir di¤er yaz›l›m oldu.5 oldu. ürünün sıralamadaki yerini olumsuz yönde etkiledi. Ayr›ca ürünle birlikte gelen yaz›l›m/donan›m da ayr› bir kategoride puanlanarak toplam CHIP puan›na eklendi. ne bir kitapçık ne de ek yazılım var.5 oran›nda etkiledi. j Dronez (OpenGL) Oldukça büyük dokular (Texture) kullanan Dronez.5 Aquamark CHIP | MAYIS 2002 . Ayn› ifllem 1280x1024-32 bit ayarlar›yla yap›larak bu iki de¤erin ortalamas› al›nd› ve bir toplam Aquamark puan› oluflturuldu. WinDVD programı ve S-Video/Composite dönüştürücüsü çıkıyor. Yaz›l›m/Donan›m özellikleri puan› CHIP toplam puan›na %30 oran›nda etkidi. Ayrıca distribütör şirket olan Ufotek’in ücretsiz 0800’lü tüketici destek hatları da kartın artıları arasında. j 3D Mark 2001 SE (Direct 3D) Madonion’›n efsanevi benchmark programlar› dizisi. 3D Mark serisinin sonuncusu olan 3D Mark 2001 SE. 200$+KDV’lik satış fiyatıyla fiyat/peformans oranı açısından pek cazip olmayan ürünün kutusundan. bir önceki versiyon olan 3D Mark 2001’e nazaran baz› optimizasyonlar ve bir iki ufak de¤ifliklik içeriyor.0 destekli Aquamark. Aquanox adl› oyundan türetilen Aquamark ekran kartlar›n›n sundu¤u grafiksel algoritmalar› yo¤un bir flekilde kullanmas›yla ve kartlar› çok zorlamas›yla ünlü. fiahin Ekflio¤lu. Test için oyun içindeki Demo1’i 1024x768-16 bit ve 1280x1024-32bit grafik ayarlar›yla kulland›k.5 oran›nda etkidi. QuakeIII’ün toplam puana etkisi %17. Testleri 1024x768-16bit ve 1280x 1024-32bit olmak üzere 2 farkl› grafik ayar›yla gerçeklefltirdik.com. Benzeri ifllem tüm test programlar›n›n farkl› çözünürlük ve renk derinliklerinden elde edilen skorlar için tekrarland›. Dual Display/nView benzeri özellikler ve hatta bellek miktar› da bu kategoride dikkate ald›¤›m›z özellikler aras›ndayd›.76 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Test: Ekran Kartlar› kutudan sadece DVD izleme yazılımı ve S-Video kablosu çıkması. Fakat sonuç olarak. beraberinde gelen yaz›l›mlar. Krass adl› yeni ve geliflmifl bir grafik motoru kullan›yor. Tabloda görece¤iniz fiyat/performans oran› kriteri puanlamaya kat›lmad›. Performans testlerinde Ti500’ün şanına yakışır puanlar elde etse de genel özellikler açısından başarılı bir tablo ortaya koyamaması. Puanlama. Kartın 3 yıllık garanti sertifikası kutudan çıkan az sayıda bileşenden biri olarak karşımıza çıkıyor. Aquamark skoru da toplam puan› %17. j Yaz›l›m/Donan›m Özellikleri Ekran kartlar›n› test ederken sadece ölçülebilir performans› de¤il di¤er özellikleri de puanlamaya dahil ettik.5 %17. Dronez sonucu da toplam CHIP puan›n› %17. Kartın kutusu üzerindeki yazılar Türkçe. farklı olarak nedense daha yüksek bir fiyatla satışa sunulmuş. Gainward Ti 200 128MB: Performans testlerinde diğer GeForce3 Ti 200 işlemcili kartlarla aynı değerlere imza atan ve 128MB DDR belleğe sahip olan Gainward Ti 200.5 Quake III Dronez %17. bu şartlar altında GF3 Ti 500 işlemcili bir grafik kartı almayı düşünen kullanıcılar için uygun fiyatlı bir alternatif olmaya aday. Testteki diğer Leadtek kartlar gibi DVD izleme yazılımının yanında Gunlok ve Dronez oyunlarının tam sürümleriyle satışa sunulmuş olan ürün fiyat/performans oranını önemseyen kullanıcılar için testteki iyi alternatiflerden biri. önce her bir program›n alt bafll›klar› içinde gerçeklefltirildi. mesine ra¤men hala ekran kart› testlerinde en s›k kullan›lan Benchmark yaz›l›m›. Fakat Utopia ürüne biraz daha ilgi gösterebilirmiş doğrusu. kablolar ve dönüfltürücüler. Datron GeForce3 Ti 500: GeForce3 Ti 500 işlemcili ve 64 MB DDR belleğe sahip olan bu kart. Böylece 4 ayr› QuakeIII skoru elde etmifl olduk. Açıkçası KDV hariç 331 dolara satılan bir ekran kartı için alışılmadık bir durum bu. Yani örne¤in Aquamark’tan 1024x768-16 bit grafik ayarlar›yla ald›¤›m›z sonuç. Antialiasing kapal› olarak gerçeklefltirdi¤imiz bu testlerin ard›ndan 4x Antialiasing’i açarak ayn› testleri tekrarlad›k. ciddi ve sofistike bir puanlama metodolojisiyle sa¤l›kl› bir s›ralama elde etmeye çal›flt›k. aslında genel toplamda daha iyi bir derece alabilirdi.

CHIP Test Merkezi Editörü MSI GeForce4 Ti 4600 405 dolar Datagate.78 T TB ES ‹R ‹NC‹S‹ Sonuç 5| 2 002 1 2 0 Son karar bütçenizin Ürün Fiyat (yaklafl›k) fiahin Ekflio¤lu.) s Ekran kartlar›n›n çok genifl bir fiyat yelpazesine sahip olmas›.5) Quake Arena III (%17. 7 oyun demosu. video girifli olmas› yüzünden de takdirimizi kazand›. Bütçesi genifl kullan›c›lar›n çok sevebilece¤i bir kart orta Oldukça h›zl› bir kart. Zira testimizin birincisi ile sonuncusu aras›nda tam iki kat fiyat fark› var.5) Aquamark (%17. Sonuçlardan da kolayca görebilece¤iniz gibi ayni grafik chip’ini tafl›yan kartlar (do¤al olarak) performans testlerinde neredeyse ayn› sonuçlara imza at›yorlar. DVI-I/VGA Dönüfltürücüsü SiluroDVD Birlikte Gelenler Donan›m TEST PLATFORMU Pentium 4 2GHz (Northwood) CPU MSI 845 Ultra anakart 256 MB RDRAM Seagate ATA IV 60 GB sabit disk Creative SB Live! Value Windows XP Professional Yaz›l›m No one Lives Forever. Sacrifice. Fiyat›n›n Ti4600 kadar yüksek olmamas› da önemli bir avantaj Özetle Teknik Veriler Chipset Mimari Bellek Bellek türü Çekirdek h›z›/Bellek h›z› S-Video ç›k›fl› S-Video girifli Komposit ç›k›fl› Komposit girifli Dijital Flat Panel Deste¤i Sürücüler nVidia GeForce4 Ti 4600 AGP 4x 128 MB DDR 300/650 nVidia GeForce4 Ti 4400 AGP 4x 128 MB DDR 275/550 • • • • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95. (212) 212 98 50 (212 282 98 79).5) Yaz›l›m/Donan›m Özellikleri (%30) Fiyat/Performans 100 Puan 0 50 100 88 Puan 0 50 100 100 99 100 100 98 87 92 91 93 80 orta NVidia’n›n en yeni ifllemcisine sahip. (212) 2129857 msi. Öte yandan seçim s›ras›ndaki tek kriter tabii ki fiyat ya da performans de¤il ve olmamal›. Bir ekran kart›ndan daha fazla ne isteyebilirsiniz ki? Takip eden s›ralamadaki birkaç GeForce varyasyonundan sonra Radeon 8500LE ifllemcili Utopia gözünüze tak›labilir. uygun fiyatla “yeterli” performans›n nVidia taraf›ndan öngörülmüfl dengesi olarak ön plana ç›k›yor. 150$ üstü kategorisinde 11 grafik kart›n› konuk etti¤imiz bu ay ki testimizi. testi 150$ alt› ve üstü olarak iki ayr› kategoride gerçeklefltirmemizin en önemli sebebiydi. Kart GF Ti 500 ifllemcili kartlara alternatif olarak düflünülebilir. rakipleri aras›ndan s›yr›larak bizden ödül almaya hak kazand›.5) Dronez (%17. Özellikle birinci olan MSI.tw Firma Telefon Faks Web (www. Ayr›ca video girifli de var. Bu kartlar aras›ndaki Abit Siluro Ti 200 128MB.com. Win Producer/WinCoder. Linux Vi-Vo ba¤lant›lar› için gerekli port. NVidia hükümranl›¤›ndan flikayeti olan var m›? Testimizde tabii ki GeForce4 kartlar do¤al olarak ilk iki s›raya yerleflti. CHIP Toplam Puan› 3D Mark 2001 SE (%17. 2.li¤i Abit GF4 4400 ile paylaflan MSI GF3 Ti 500 ise bunu büyük ölçüde hem video girifline hem de 3D gözlü¤e sahip olmas›na borçlu. MSI DVD • = evet – = hay›r CHIP | MAYIS 2002 . Akabinde s›ralamaya giren GF3 Ti 200 kartlar. Multimedya (212) 282 98 80. Aquanox.tw Abit Siluro GF4 Ti 4400 325 dolar Okyanus (212) 356 70 70 (212) 356 70 69 abit. Bu aflamada sat›n alma karar›n›z› verirken son sözü bütçeniz söyleyecek.com. S-Video kablosu • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video/Composite dönüfltürücüsü ve ba¤lant› kablolar›. önümüzdeki ay yapaca¤›m›z 150$ alt› ekran kartlar› testi izleyecek.

Multimedya (216) 499 62 99. S-Video/ Composite dönüfltürücüsü Dronez. S-Video kablosu.com.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 79 Test: Ekran Kartlar› 3 4 5 6 7 8 MSI G3 Ti 500 Pro-VTG 305 dolar Datagate.tr (212) 671 10 30 empa. (212) 212 98 50 (216) 499 62 90. WinDVD.tr Datron Speed Force Ti 500 331 dolar Ufotek (212) 336 61 00 (212) 336 61 12 ufotek. Gunlok. Gunlok. 45-59 Puan = 2 Kutu. (212) 212 98 50 (212 282 98 79).com.tw Abit Siluro GF3 315 dolar Okyanus (212) 356 70 70 (212) 356 70 69 abit.com.tw Leadtek Winfast GeForce3 TDH 223 dolar Kont. SVideo/Composite dönüfltürücüsü Sacrifice.com. S-Video/Composite dönüfltürücüsü Dronez.empa.com. 0-44 Puan 1 Kutu CHIP | MAYIS 2002 . 75-89 Puan = 4 Kutu. Cool3D • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video ve Composite kablolar›. 60-74 Puan = 3 Kutu. (212) 2129857 leadtek. SVideo/Composite dönüfltürücüsü ve ba¤lant› kablolar› Ulead Video Studio.tw Utopia Trinity Ti ATI R. Multimedya (212) 282 98 80. (212) 212 98 50 (216) 499 62 90. Ayr›ca fiyat/ performans aç›s›ndan da mant›kl› bir tablo çiziyor çok iyi Pek çok testte Ti500 ayar›nda bir performans ortaya koydu. Yüksek performans ve çok amaçl› kullan›m bir arada orta Fiyat›n›n bu kadar yüksek olmas› anlams›z. (212) 2129857 msi. Fiyat/ Performans oran› aç›s›ndan da baflar›l› kötü Beraberinde ne yaz›l›m ne de kablo gelmemesi toplam puan›n› olumsuz etkiledi. MSI DVD. Multimedya (216) 499 62 99. WinFast DVD • • • • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 Vi-Vo ba¤lant›lar› için gerekli port. Performans olarak baflar›l› orta Video girifline sahip olmas›n› takdir ettik ama fiyat› çok yüksek çok iyi Performans› gayet iyi. Fiyat› çok yüksek nVidia Geforce3 Ti 500 AGP 4x 64 MB DDR 240/500 nVidia Geforce3 Ti 500 AGP 4x 64 MB DDR 240/500 nVidia GeForce3 AGP 4x 64 MB DDR 200/460 nVidia GeForce3 AGP 4x 64 MB DDR 200/400 ATI Radeon 8500 LE AGP 4x 64 MB DDR 250/500 nVidia GeForce3 Ti 500 AGP 4x 64 MB DDR 240/500 • • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 3D Gözlük.com.com. WinCoder/Win Producer • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video ve Composite kablolar›.tw Leadtek Winfast Ti 500 TDH 330 dolar Kont. WinFast DVD • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video kablosu • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 - ATI DVD - De¤erlendirme kutucuklar›: 90-100 Puan = 5 Kutu. (212) 2129857 leadtek.tr 88 Puan 0 50 100 81 Puan 0 50 100 79 Puan 0 50 100 76 Puan 0 50 100 76 Puan 0 50 100 75 Puan 0 50 100 81 88 89 72 100 81 87 89 69 78 69 79 86 61 90 69 78 85 66 78 78 63 90 68 78 76 87 88 71 60 iyi GF3 Ti 500 gibi h›zl› bir ifllemciye sahip üstelik video girifli var. 8500LE 229 dolar Empa www.

com.tw Leadtek Winfast GF3 Ti 200 TDH 184 dolar Kont.S-Video/ Composite dönüfltürücüsü WinDVD • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video ve Composite kablolar›. iyi Fiyat› biraz daha düflük olsayd› çekici olabilirdi Özetle Teknik Veriler Chipset Mimari Bellek Bellek türü Çekirdek h›z›/Bellek h›z› S-Video ç›k›fl› S-Video girifli Komposit ç›k›fl› Komposit girifli Dijital Flat Panel Deste¤i Sürücüler nVidia GeForce3 Ti 200 AGP 4x 128 MB DDR 175/400 nVidia GeForce3 Ti 200 AGP 4x 64 MB DDR 175/400 nVidia GeForce3 Ti 200 AGP 4x 128 MB DDR 175/400 • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video ve Composite kablolar›. 75-89 Puan = 4 Kutu. Özellikle 128MB belle¤e sahip olmas›na ra¤men fiyat›n›n düflük olmas› dikkat çekici çok iyi Testteki baflar›l› Fiyat/Performans oran› sunan kartlardan biri. Dikkate al›nmas› gereken bir alternatif. Multimedya (216) 499 62 99.com. 0-44 Puan 1 Kutu CHIP | MAYIS 2002 .5) Aquamark (%17.5) Dronez (%17.tw Gainward Ti 200 128 MB 200 dolar Albim (216) 349 33 51 (216) 347 59 34 gainward.tw CHIP Toplam Puan› 3D Mark 2001 SE (%17.80 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Test: Ekran Kartlar› UN YG AT F‹Y U 5|2 2 00 9 10 11 0 Ürün Fiyat (yaklafl›k) Firma Telefon Faks Web (www. 60-74 Puan = 3 Kutu. Gunlok. (212) 2129857 leadtek. (212) 212 98 50 (216) 499 62 90.5) Yaz›l›m/Donan›m Özellikleri (%30) Fiyat/Performans 69 Puan 0 50 100 69 Puan 0 50 100 67 Puan 0 50 100 63 65 83 53 78 62 70 81 53 78 63 64 82 54 70 çok iyi Gayet uygun fiyata tatminkar bir performans sunuyor.com.5) Quake Arena III (%17.) Abit Siluro GF3 Ti 200 128MB 180 dolar Okyanus (212) 356 70 69 (212) 356 70 69 abit. WinFast DVD • • WinXP/2000/NT/ ME/98/95 S-Video/Composite dönüfltürücüsü Birlikte Gelenler Donan›m Yaz›l›m WinDVD • = evet – = hay›r De¤erlendirme kutucuklar›: 90-100 Puan = 5 Kutu. 45-59 Puan = 2 Kutu. S-Video/Composite dönüfltürücüsü Dronez.

CHIP | MAYIS 2002 . Geliflen yapay zeka ile birlikte. fiimdilik klavyenin ve farenin taht›n› sarsabilecek bir alternatif ortaya ç›kmad›. 1960 1970 Mouse ‹nsanlar›n fareye benzetti¤i bir kontrol cihaz› endüstriyel çizimlerle u¤raflanlar›n iflini kolaylaflt›rmak amac›yla ortaya ç›ksa da bir süre sonra vazgeçilmezler aras›na girdi. çatışmalar. İnsanların kendilerini başarı ile ifade edebildiği durumlarda ise edebiyat. ölümler. onlar›n “söz”den pek anlamad›klar› anlafl›ld›. Yüzyılımızın ikinci yarısında bilgisayarla tanışan insanoğlu sanki diğer insanlara düşündüklerini anlatabilmek konusunda çok başarılıymış gibi bu kez de bilgisayarlara “laf ” anlatma çabasına girdi.82 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Alternatif Veri Girifl Yöntemleri Bilgi Giriflinin Yeni Yollar› Delikli kartlardan sesle kontrole. daha sonra elektronik yapıya kavuşan ve dört işlem dışında insan hayatında önemli olan neredeyse her işi yapmaya Söz Dinleyen Bilgisayarlar Bilgisayarlar icat edildikten sonra. ‹ nsanların kendilerini ifade edebilmeleri. Veri Girifl Yöntemleri Savaflta Alman mesajlar›n› çözmek için icat edilen bilgisayarlar matematiksel ifllemleri delikli kartlarla yapabiliyorlard›. lazer hologram klavyeye kadar uzayan veri girifl tarihinde insanlar pek çok cihaz› denediler. Delikli Kartlar Joystick 1940 1950 Klavye ‹lk klavyeler görünmeye baflland›. Doğru anlatım yöntemi ile buluşamayan fikirler ya yok olup gitmiş ya da zorla anlatılmaya çalışıldığı için kavgalar. Önce astronatlar›n elinde görülebiliyorlard› ama bugün bildi¤imiz anlamda oyun cihazlar› halini henüz almam›fllard›. sanat. bilim gibi artı değerlerin ortaya çıktığı açıktır. tarih boyunca en önemli sorunlardan biri olmuştur. Çok ilkel makinelerde kay›t tutmak için daktilodan esinlenerek yarat›lan klavyeler hala vazgeçilmez yöntemler aras›ndalar. acılar getirmiştir. birer mekanik mucizesi olarak hızlı dört işlem yapmak üzere tasarlanan. savaşlar. veri girifl yöntemlerinin bilgisayarlarla sohbet etmeye kadar uzayaca¤› görünüyor. İlk önceleri.

mikrofonlar. Çok s›n›rl› da olsa sesle komut vermek mümkün. pedallar. Yapay zekayla sohbet önce yaz›flma sonra ses ile mümkün. Kimi oyunlar ses kontrolünü desteklediler.. yeni bir yönteme başlamanın veya alışmanın zor olması. Aerosmith’in bir klibinde de rol alan eldivenler gençlerin gönlüne oturdu. Alternatif yöntemlerin sayısı artarken. Bilgisayarla sabah yapt›¤›n›z sohbete göre gün içinde sizi uyarabilecek. Cem fianc›. yazı yazacaksanız her çeşit klavye: ergonomik. 500 sayfalık bir kitabı daktilo kullanır gibi harf harf yazmak ile bir mikrofona okumanız. 2002 Mart ay›nda CeBIT fuar›nda tan›t›lan lazer hologram klavye. diğer yöntemi kullanan kişi kırda piknik yaparken minik bir cep bilgisayarı ile bile işini gerçekleştirebilir. giyilebilen kıyafetler.com. direksiyonlar. Oyun oynayacaksanız. bez. Bilgisayara komut vermeyi kolaylaştırmak isteyenler için ses tanıyan özel sistemler. eksik yönlerine rağmen bir yönteme alışıldığında. çok hareket etmek istemeyenler için göz bebeğini takip eden gözlük şeklinde fareler. Klavye kullanan kişi ofiste masa başında mesai saatleri içinde çalışmak zorundayken. zamanı ve dolayısı ile tüm hayatı doğrudan etkileyen bir faktör. Teknoloji yayg›nlafl›rsa.. cemsanci@chip. her kullanıcının kendisine uygun seçenekleri veya kombinasyonları belirlemesi de uzun bir süreç oluşturabiliyor. Önemli sorunlardan biri.. kısaca veri girişi yapmak. katlanabilir. Karar vermek zor: Art›lar ve eksiler birarada Veri girişi konusunda ulaşılan her teknolojinin zayıf bir noktası olduğundan. padlar. klasik. sanal eldivenler.tr Halk›n bankamatiklerle tan›d›¤› okunmatik ekranlar›n üzerine bir armakla dokunmak veri girifli için eterli oluyordu. masaüstü sistemlerde de kullan›labilecek. okunan her keli- Dokunmatik Ekranlar: ‹nsanlar›n kiosk’larla tan›d›¤› dokunmatik ekranlar bugün ceplerimize kadar girdiler. menin bilgisayar tarafından tanınıp yazıya dönüştürülmesi arasındaki fark insanların yaşam şekillerini etkileyecek kadar büyüktür. CHIP | MAYIS 2002 . yazılımsal hatta hologram. daha iyisine ulaşmak amacıyla yeni veri giriş yöntemleri geliştiriliyor. Bir roman veya kitap yazdığınızı veya yazılı bir metni yeniden bilgisayara geçirdiğinizi düşünün. PDA kullan›m›na yönelik gelifltirildi ve hala herkesin merak›n› üzerine çekiyor. oyunlar ve internet sayesinde ilgi oda¤› oldu.. Sanal Klavye: Lazer ›fl›nlar›yla oluflturulan bir hologram ayn› bir klavye gibi çal›fl›yor. Arka sayfadaki tabloda ihtiyaçlarınıza uygun veri giriş cihazlarını inceleyip. Veri giriş alışkanlıkları ise bilgisayar başındaki üretkenliği. Günümüzde kullanılan alternatif veri giriş yöntemleri nedir? Bu günün teknolojisinde değişik amaçlar için bilgisayara “laf ” anlatmanın değişik yolları mevcut. ‹srail’li bir firma taraf›ndan.aday olan bilgisayarlara “laf ” anlatmak. joystickler. tahmin edildiği gibi bir sorun haline gelmiş durumda. “Çocu¤u okuldan almay› düflünmüyorsun galiba!” Dokunmatik Ekranlar Ses Kontrolü Yapay Zeka 1990 1990 Eldivenler 1990 2000 Virtual Keyboard 2010 Sanal eldivenler geliflen 3D teknolojisi. bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hannover CeBIT2002’de tan›t›ld›. Yeni tasar›mlar›n›n masaüstü sistemlerde kullan›lmas› da zaman meselesi. Harici PDA klavyeleri ise masa üstü klavyelerle ayn› ifli görmelerine ra¤men PDA’lara monte edilebilecek flekilde dizay edilmifllerdir. E ELD‹VENLER Sense Board (www. P Esnek kullan›m aç›lar›.hunterdigital. kaydet. P Donan›msal klavye ve mouse gerektirmeyen kompakt yap›lar› M Yüksek enerji ihtiyac› ve günefl ›fl›¤›nda kullan›m zorlu¤u. C DOKUNMAT‹K EKRANLAR Dokunmatik Ekranlar (www.84 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Alternatif Veri Girifl Yöntemleri A KLAVYELER Ergonomik Klavyeler (www. P Klavyenin boyutlar›n›n ayarlanabilmesi ve tafl›ma sorununun azalmas› M Harflerin üzerine dik basmay› gerektirmesi ve düzgün yüzeyler üzerinde çal›flmas›. hassasiyet sebebiyle elin çok fazla hareket etmesi. Dokunmatik ekranlar›. Gaming Mouse (www.senseboard.microsoft. Cihaz›n içindeki alg›lay›c›lar el kaslar›ndaki hareketleri hissederek parmaklar›n hangi harfe dokunmak istediklerini tahmin ediyor. Çal›flma prensibi insan mant›¤›n› zorlasa da cihaz ifle yar›yor ve her pozisyonda el bilgisayar›na metin girifli yapmak mümkün oluyor.com) Mouse gerektirmeyen dokunmatik ekranl› bilgisayarlar.com) Robot kollar›n› an›msatan iri elektronik eldivenler kullanmak. M Tafl›nma sorunlar› ve her ortamda rahatça kullan›lmamalar›. el yaz›s› tan›yan graffiti yaz›l›mlar› ve harici donan›msal klavye tak›labilmesi seçeneklerine sahipler.il) ‹srailli bir firma taraf›ndan gelifltirilen hologram. imleci kontrol etmek mümkün olabiliyor. M Ayak bileklerinde a¤r› oluflmayaca¤›n›n garantisinin bulunmamas› ve zor al›fl›lmas›.com) PDA’lar›n. B MOUSE VE JOYSTICKLER Kalem Mouse Mouse kullan›m› özellikle dijital ortamda çizim yapanlar için kullan›m zorluklar› ç›kard›¤›ndan kalem fleklinde dizayn edilen mouselar ortaya ç›kt› ancak sadece belirli meslek gruplar›na hitap eden bu cihazlar yayg›n kullan›m alan› bulamad›lar.palmgear. el eklemlerinde ortaya ç›kan a¤r›lar› (Carpal Tunnel Sendromu) tamamen ortadan kald›r›yor çünkü sadece ayaklarla çal›fl›yor.vkb. Sadece konuflarak h›zl› komut verilmesi M Henüz yeterli olmayan teknoloji. tehlikeli görevlerde robotlar› yönlendirmek gibi ifl uygulamalar› için de kullan›lmas› için çal›flmalar sürüyor. P Geleneksel mouse’lar›n neden oldu¤u a¤r›lar› ve masadaki kalabal›¤› önlemesi. normal mouselar›n iki kat› kadar çözünürlü¤e sahip olduklar›ndan oyunculara hassas niflan alma.palmgear.com) Avuçiçi bilgisayarlarda metin giriflini kolaylaflt›rmak için dizayn edilen cihaz iki ele birden tak›l›yor.com/mouse) Oyun oynamay› sevenler için gelifltirilen özel mouselar. M Al›fl›lmam›fl flekilleri nedeniyle parmaklar›n tufllar›n yerlerini bulmakta zorlanmas›. bilim-kurgu filmlerindeki fantezilerden biridir. üzerinde uzun zamand›r çal›fl›lan bir fikir.microsoft. P Eklem a¤r›lar›n› azaltan tasar›m›. CHIP | MAYIS 2002 . Bir mikrofon ve uygun bir yaz›l›m sayesinde bilgisayara çok temel komutlar› (dosya aç.palmgear. D SES Mikrofon (www. ) vermek olas› ama henüz bir metni okuyarak yaz›ya geçirmek mümkün de¤il.essentialreality.fellowes. Ucunda alg›lay›c›lar bulunan modelleri veya dokunmatik bir pad üzerinde çal›flan çeflitleri bulunuyor. kiosk’lar›n veya dokunmatik ekranl› herhangi bir bilgisayar›n ekran›nda beliren minik bir klavye simülasyonudur.com) Avuçiçi bilgisayarlar. h›zl› metin girifli sa¤lamas›.com/hardware) Ses kullanarak veri girifli yapmak. El yaz›s› da tan›yan bu sistemler özellikle gelece¤in standart PC sistemleri olarak kabul edilen Tablet PC’lerde ve avuçiçi bilgisayarlarda kullan›m alan› buluyorlar. Essential Reality isimli bir firma taraf›ndan piyasaya sürülmeye haz›rlanan sanal eldiven P5 ile el ve parmaklar› bofllukta hareket ettirerek bilgisayar ekran›nda kontrolü sa¤lamak mümkün. Dokunmatik Mouse (www.com/keyboard): Uzun saatler masa bafl›nda bilgisayar kullanan çal›flanlar›n bileklerinde ortaya ç›kan a¤r›lar nedeniyle çal›flt›klar› flirketlere açt›klar› tazminat davalar›n›n sonucunda ergonomik klavyeler art›k iyice yayg›nlaflt›. Son y›llarda diz üstü bilgisayarlarda yayg›n kullan›m alan› bulan teknolojinin mouse fleklinde dizayn edilmifl ve masaüstü sistemlere kullan›lan versiyonlar› da var. P Çizim yapmay› kolaylaflt›ran uygun yap›s›. hantal görünümü ve sadece oyunlarda kullan›l›yor olmas›. Sanal Eldiven P5 (www. bilim kurgu filmleri için üretilmifl bir dekor gibi görünse de gerçekten çal›fl›yor ve flimdilik PDA’lara ba¤lan›yor. P Ellerin serbest kalmas›. Pedal Mouse (www. Ancak yine de çok uzun süreli çal›flmalarda eklemlerdeki a¤r›lar›n önüne geçmek mümkün de¤il. telaffuzun yanl›fl anlafl›lmas›. Harici PDA Klavyeleri (www.com) Üzerinde küçük dokunmatik bir pad bulunan bu cihaz›n üzerinde bir parma¤› gezdirerek mouse kullan›r gibi. M Al›flman›n zaman almas› ve eldivenleri tafl›man›n zor olmas›. Yaz›l›msal Klavyeler (www. yaz›l›msal klavyeleri. ‹ki pedall› sitem normal bir mouse’un bütün ifllevlerini gerçeklefltiriyor. P Yer kaplamamas› M Küçük ve düflük çözünürlüklü ekranlarda yanl›fl harfe basma sorunu.co. veri girifli konusunda tart›flmalar›n en fazla oda¤›na yerleflen cihazlar oldular. hareket etme imkan› sa¤l›yorlar. s›n›rl› kullan›m alan›..microsoft. M Eli çabuk yormas› veya özel bir mouse pad’e ihtiyaç duymas›. Virtual Keyboard (www. P Klavye ve mousa gerek b›rakmayan özgür yap›s› M A¤›r. P Sadece iflaret parma¤›n› küçük hareketlerle oynatman›n yeterli olmas› M H›zl› hareket edildi¤inde kontrolün kaybedilmesi. P Normal mouselardan daha hassas yap›s›n›n oyunlarda rahatl›k sa¤lamas› M Standart uygulamalarda. Eldivenin parmak uçlar›ndaki yüzüklerde ve üzerindeki fleritlerde al›c›lar bulunuyor. fiimdilik sadece oyunlar için tasarlanan ürünün metin girifli yapmak. özel LCD ekranlar› sayesinde yaz›l›msal bir klavye ile de çal›flabiliyorlar. P PDA’lara veri giriflinde geleneksel klavye hissini yaratmalar›.com) En ilginç mouse modeli olan pedal mouse. Ancak kaydedilen ilerleme henüz istenilen seviyede de¤il. Düzgün yatay bir yüzey üzerinde lazerle hologram klavye yaratan cihaz.

Aslına bakarsanız Creative’in 76 milyon transistor içerecek olan süper hızlı bir grafik işlemci üretmeyi planladığına dair söylentiler var. nVidia’n›n GF4 ata¤›na karfl› flimdilik sessiz.tr Creative’den Sürpriz Var! fiüphesiz geçti¤imiz günlere ait en ilginç geliflme. Kesin olan tek şeyse yeni fiyat indirimleri. Şirketin aybaşında test merkezimize yolladığı basın örneği 512 KB önbellekli 2. Bu aşamada 2002 sonuna doğru işlemci arenasının epey karışacağını söylemek mümkün. esahin@chip.13 mikron üretim teknolojisinin keyfini çıkarıyor. bu durumda 3D Labs’ın olanaklarını nVidia GeForce/ATI Radeon benzeri bir işlemci üretmek için seferber edebilir. 0. hatta Oxygen ve Intergraph gibi bazı rakiplerini satın alarak gücüne güç kattı. zamanında Permedia chip’li ekran kartlarıyla ev kullanıcılarını şöyle bir yoklamıştı. Yaklaşık 3 yıl önce Yavuz Ahıska’yla bir röportaj yapmış ve şirketin ilginç kuruluş öyküsünü ilk ağızdan dinlemiştim. Fakat bu arada Intel de daha yüksek saat hızlarına sahip P4’leri piyasaya sürmüş olacak.73 GHz çekirdek hızında çalışan AthlonXP 2100+ 0. 3D Labs (ünlü GLINT chip’inin yaratıcısı). Şu aşamada Creative’in tam olarak ne planladığını kestirmek güçse de şirketin “ses kartı üreticisi” pozisyonunu çoktan aştığını görmemek imkansız. Öyle ki Intel’in 2002 içinde 3 GHz’e ulaşması hatta geçmesi bekleniyor. Creative. AMD ise her ne kadar 2002 sonuna kadar tüm işlemci ailesini 0. zamanla güçlenerek rakiplerine üstünlük sağladı. fiirket a¤›r ve sa¤lam ad›mlarla ilerlerken ATI. 2 Nisan: Intel’den 2.86 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET fiahin Ekflio¤lu. Şu an için WildCat serisi grafik kartlarıyla üst-uç profesyonel grafik pazarına. bu işlemcinin Nisan ortasında piyasada olacağının bir göstergesiydi.13 mikron üretim teknolojisine geçmesi önemli bir performans artışı anlamına gelecek. 3D Labs’ın rotasını tekrar tamamen üst-uç pazara çevirmesine sebep oldu. özellikle WildCat serisi grafik kartlar›yla profesyonel üst-uç pazar›n tek hakimiydi. 1 Nisan: Creative 3D Labs’› sat›n ald› Creative’in güçlü olduğunu biliyorduk. 3D Labs.com. Oxygen serisiyle giriş ve orta seviye grafik profesyonellerine seslenen şirket.13 mikron AMD işlemcilerin (Thoroughbed 2200+) Mayıs sonunda piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. CHIP | MAYIS 2002 .4GHz ata¤› Intel 0. Creative’in 3D Labs’› sat›n almas›yd›. Şirket yaklaşık 170 milyon dolar gibi bir ücret karşılığında 3D Labs’ı satın aldı.18 mikron teknolojisiyle üretilmiş. belirtildiğine göre Ar-Ge çalışmalarına ve varolan ürünlerini satmaya ve destek vermeye devam edecek. Bu gücü nasıl kullanacağını ise zaman gösterecek. Tam bu sırada ortaya çıkan nVidia. Osman Kent ve Yavuz Ahıska adında iki Türk tarafından kurulan ve profesyonel grafik pazarında en fazla sözü geçen şirketlerden biriydi. 3D Labs Art›k Creative’in Creative’in 170 milyon dolara sat›n ald›¤› 3D Labs.4 GHz P4. Sonuç itibariyle Creative bir devi yuttu ve daha da devleşti. fakat bu kadarını beklemiyorduk.13 mikron üretime taşıyacağını iddia ediyorsa da geçtiğimiz günlerde duyurulan ve 1. Kuşkusuz AMD’nin 0. 3D Labs.

Palm ve Handspring PDA’larda beklentiler art›yor PocketPC PDA’lar›n geliflmifl özellikleri pek çok kiflinin özellikle üst modellerde nispeten fiyat avantaj› olmayan Palm ve Handspring PC’lerden so¤utuyor. kullanıcılar çok daha az yabancılık çekiyor. Daha doğrusu zaten varolan Amiga oyunlarını Microsoft uyumlu hale getirdi. Zira bu cihazları kullanırken. 7 Nisan: Palm ve Handspring kan kaybediyor Daha fazlasını istemenin sonu yok. Ayrıca Intel StrongARM işlemcisini de unutmamak gerek tabii. Her iki şirket de giriş seviyesi için hesaplı ürünlere sahipse de üst seviye modeller (renkli ekranlı olanlar) hem fiyat olarak cazip değil hem de özellik itibariyle PocketPC konseptinin altında eziliyor. Fakat insanlar artık PDA’ları sadece hayatlarını organize etmek için kullanmak istemiyorlar. zamanın en iyi ses ve grafik özelliklerine sahip bilgisayarlarını uygun sayılabilecek fiyatlarla satarak şu anda PC sahibi pek çok kullanıcının ilk göz ağrısı olmuştu. Daha sonra iflas eden ve çeşitli kereler el değiştiren Amiga bir şekilde hep varlığını sürdürdü. Son zamanlarda Amiga’dan gelen haberler şirketin Microsoft ile flört ettiği yönündeydi. Çünkü bu sayede PDA’nızı bir MP3 player ya da ses kaydedicisi olarak kullanabiliyorsunuz. Bu doğrultuda gelen bir haberse beni şaşırtmadı.5 Nisan: Amiga-Microsoft iflbirli¤i Amiga’yı kim hatırlamaz? Ev bilgisayarı kavramının yerleşmesine önemli katkıda bulunan şirket. ise genişleme modülleri kullanmadığınız sürece henüz bu olanaklardan yoksun. Zira Amiga uygulamaları genel yapı itibariyle PocketPC’ler için biçilmiş kaftan. bu oyunlar az yer kaplamalarına rağmen görsel ve işitsel bir şölen gibidirler. Pocket PC platformu bu bağlamda PDA pazarında yerini daha da sağlamlaştırdı. Habere göre Amiga. Microsoft üretimi PDA işletim sistemleri için oyun üretmeye başladı. Amiga oyunları oynamış olanlar bilirler. Aslına bakarsanız PocketPC kullanan kişiler bu konuda daha şanslı. Sürekli yanlarında taşıdıkları bir cihazdan (boyutları küçük de olsa) daha fazla şey beklediği için kimseyi suçlayamayız. Bu arada PocketPC platformunun gittikçe güçlendiğini de hesaba katarsak Palm ve Handsp- CHIP | MAYIS 2002 . işletim sisteminin yaratıcısı Microsoft olduğu için.

lüks olmaktan çıkacak. Zira ürünün arkasında Microsoft. 4 adet USB 1. 4 adet ATA 133 RAID destekli IDE portu. Bu ay da Abit’in MAX adını verdiği yeni anakart serisini görünce acaba anakart konsepti değişiyor mu diye düşünmeden edemedim.tr Conditon Zero Geliyor Counter Strike tutkunlar›n bekledi¤i. ATI da boş durmuyor.88 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Donan›m Günlü¤ü ring’in yeni bir şeyler yapmak zorunda olduğunu yoksa önemli ölçüde pazar kaybedeceklerini söylemek mümkün. Abit Max serisi anakartlar. 2 adet Firewire portu. ürünlerinin Mac sistemler tarafından da kullanılabilmesi için gerekli sürücüleri piyasaya sürdü bile. Kısaca X-Box için farklı anlamlara gelebilecek göstergeler varsa da yorum yapmak için erken. oyun gelifltiricilerin ifltah›n› kabart›yor. Radeon ile Radeon 8500 arasındaki kadar olacak. Zira entegre ses ya da entegre ethernet desteğinin üreticilere maliyeti. 10 Nisan: Anakart konsepti de¤ifliyor mu? Geçen ay ki donanım günlüğünde değindiğim VIA’nın Mini ITX yapıdaki. pek çok kişiyi şaşırtsa da bence bu durum çok normal. fiahin Ekflio¤lu. Sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen DirectX9. Öte yandan pek çok kullanıcı için ses ve ethernet kartı üzerinde bir anakart oldukça cazip. Yüksek bir FPS (Frame Per Second-saniyedeki kare sayısı) oranı ve güzel grafiklerin hele hele online oyunlarda kişisel başarıyı arttırdığını kim yadsıyabilir? 16 Nisan: Microsoft’tan Mac OS için sürücüler Microsoft’un bir gün Mac OS için sürücü yazacağını duysanız herhalde gülüp geçerdiniz. FSAA (Full Scene Antialiasing) ve Anisotropic Filtering gibi özellikler. piyasanın doygunluğuyla açıklanabilir. Epeydir beklenen Halo piyasaya ç›kar ç›kmaz büyük ilgi gördü. esahin@chip. Dolayısıyla anakartlarda daha önce de Dual Celeron ya da Softmenu gibi bazı ilklere imza atmış olan Abit. bu durum kullanıcılara gelecekte daha güzel grafikli oyunlar ya da varolan oyunların daha güzel bir görünümle oynanması olarak yansıyacak. MAX serisiyle belki de yeni bir anakart konsepti oluşturuyor.0. yak›nda ç›kacak olan Condition Zero ve benzeri aksiyon oyunlar›nda FPS ve görüntü kalitesi “hayati” önem tafl›yor. Bakalım Mac kullanıcıları daha sonra bu durumdan şikayet edecekler mi? 17 Nisan: X-Box sat›fllar› beklenenin alt›nda (m›?) X-Box’un ilk gelen satış rakamları öyle hayret uyandırıcı oranda yüksek değil. Grafik işlemcileri böyle gelişe dursun. nVidia ve Intel gibi devler var. CHIP | MAYIS 2002 . Kısa vadede satışların düşük olması. 6 tahmin edebileceğiniz gibi R300’ün bir miktar “kırpılmış” hali. R200 ise X-Box oyunlar› harika! X-Box’›n donan›m özellikleri. Yani ciddi bir artış söz konusu. her birinde ikişer doku ünitesi bulunan 8 rendering pipeline’a ve 2 adet piksel. Epeydir sözü edilen ATI R300 ve R200 grafik işlemcileri hakkında nihayet elle tutulur bazı bilgiler sızmaya başladı. Bu oyunlar arasındaki Halo’nun çok kısa bir sürede ulaştığı 1 milyonluk satış rakamı X-Box’un geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor. R300. Yüksek çözünürlük/renk derinliği. Tabii bu uzun vadede bir ölçü olmayacaktır.1 uyumlu bu yeni ATI grafik işlemcileri. Eh donanım üreticisi olunca ister istemez eski defterleri kapamak durumunda kalan Microsoft böylece Mac kullanıcılarını da kucaklamış oldu. CPU’su üzerinde olağanüstü küçük chipset/anakart tasarımını hatırlayacaksınız. hatta duruma göre satın alma sırasında belirleyici rol oynayabiliyor. Zira gelişmiş özellikleriyle X-Box’ın PS2’yi gölgede bırakacağından çok az kişinin şüphesi var. 2 adet ATA 133 destekli IDE portu. Zira her ne kadar CPU’su üzerinde değilse de. GF4’e değil bir sonraki nVidia işlemcisi olan NV30’a rakip olacak gibi. Fakat artık sadece yazılım değil donanım da üreten Microsoft. kanallı entegre ses ve entegre ethernet desteği gibi özelliklere sahip ki bu saydıklarıma opsiyonel özellikler dahil değil. ATI yetkililerinden Pierre Laine’ya bakılırsa R300 ile Radeon 8500 arasındaki performans farkı. birkaç doları geçmiyor.1. Eh Diğer anakart üreticilerinin bu “ALL IN ONE” konseptine ne kadar mesafeli yaklaşacağı merak konusu. X-Box’ın zengin donanım özellikleri doğrultusunda yazılan oyunlar oldukça cezbedici. 12 Nisan: ATI’dan yeni bir bomba NVidia GF4’ün keyfini süredursun.com. 2 adet de vertex shader ünitesine sahip olacak. Hatta satışların geçen yılki PS2’satışlarına nazaran düşük olması. 4 adet USB 2.

CHIP CD’sinde yer alan CHIP TOP 10 bölümündeki irtibat telefonunu arayarak fiyat alırsanız.tr adresinden de ulaflabilirsiniz. Hatta aydan aya eklenen yeni ürünleri güncel fiyatları ile bu listede bulabilmek de mümkün. Bunlar Performans ve Fiyat/Performans olarak s›n›fland›r›ld›. Fakat yine de satın alma aşamasında. Ama e¤er bir ürünün performans›ndan çok fiyat›na önem veriyorsan›z. fiyatlar›n de¤iflmesi fiyat/performans oran›n› da her ay de¤ifltiriyor. Fakat fiyat›n test kriterleri içinde bir ayr› bir bafll›k olmamas›ndan dolay›. o zaman Fiyat/performans oran› belirleyici faktörünüz olacakt›r. Satın almada etkili olması için her ürün için ek olarak fiyat/performans puanı da yer alıyor. Bu liste her ay güncellendi¤inden. 12 kategorilik TOP 10 tablolarımızda test edilen donanımlarla ilgili her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabilirsininiz. onun hangi ayda incelemesinin yayınladığını da anında görme imkanına sahipsiniz. herhangi bir sürprizle karşılaşmamış olursunuz. Bu tabloda ürünler performans puanlarına göre sıralandırılıyorlar.com. TOP 10 listesine girmeyi hak eden yeni ürünlerle birlikte de performans puan› yüksek olan ürünleri ayn› anda görebilirsiniz.chip. DE⁄ERLEND‹RME » Kendi kriterlerinize göre de¤erlendirin Test tablolar›na dergiden oldu¤u gibi www. CHIP | MAYIS 2002 . Tabloya bakıp bir ürünü seçip beğendiğinizde. Fiyat/performans sadece TOP 10 tablosunda yer alan o ayki ürünler için geçerli bir puanlama. Dergimizle birlikte verilen CD’ de TOP 10 listelerimizde ürünleri hangi kriterlere göre test ettiğimize. C HIP donanım ürünlerinin en iyilerini yayınlamaya devam ediyor.90 MAYIS 2002 CHIP TOP 10 En ‹yi Donan›mlar Donan›m piyasas›na güncel bir bak›fl! Burada yer alan ürünler. fiyat/performans s›ralamas›n› tabloya bakarak kendinizin oluflturmas› gerekiyor. Yeni bir donan›m almaya karar verdi¤inizde TOP 10 tablolar› size rehberlik edecektir. diğer ürünlerin fiyat/performans oranlarını da değiştirebiliyor. Sizin için ürünün fiyat›ndan çok performans› önemli ise. TOP 10 s›ralamas›n› yaparken ürünler performans puan›na göre en iyiden en kötüye göre yer al›yorlar. nasıl puanlandırdığımıza ve ürünlerle ilgili firmalara ait bilgileri bulabilirsiniz. Kategorilere ayırdığımız ürünlerin her biri ayrı bir tabloda bulunuyor. Bu tablolarda. Yani performans puanı yüksek olan bir ürünün fiyatı da uygunsa. Burada donanım editörlerimiz her bir ürünü tek tek ve test prosedürlerine sadık kalarak en ince ayrıntılarına kadar test ediyorlar. size hitap edecek olan performans puanland›rmas›d›r. CHIP Test Merkezi taraf›ndan bu ayki ve daha önceki say›larda yer alan testlerle de¤erlendirilip s›ralamaya konmufltur. Böylece sizinle paylaşabileceğimiz çok büyük bir donanım veritabanı oluşuyor. Her sene yaklaşık 1000 tane ürün Test Merkezimize gelerek incelemeye alınıyor. Tablolarda iki ayr› puan türü yer al›yor.

H. 4 MB 18.K 100 96 91 78 84 89 69 82 73 87 Dokümantasyon 100 100 88 100 84 80 84 100 94 77 Fiyat› ($ + kdv) 255 141 205 104 96 108 67 126 151 82 Teknik Veriler 1600 x 3200 dpi. U-DMA/100. 4 MB 36. H. Ort. Ultra160/m SCSI. Ort. U-DMA/100.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM CHIP TOP 10 » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 91 Samsung SP80A4H: Yüksek yazma transfer h›z› ile dikkat çekiyor. Ultra160/m SCSI. Trans. Ultra160/m SCSI.7 GB.Model Epson Perfection 1640SU Epson 1240U Microtek Scanmaker 4700 Epson Perfection 640U HP Scanjet 3400C HP Scanjet 4300C Acer ScanPrisa 640BU Genius ColorPage HR7 Acer ScanPrisa 1240UT HP Scanjet 3300C 600 dpi R. Ort.T. 4 MB CHIP 4/02 6/01 6/01 3/02 6/01 9/01 6/01 6/01 9/01 6/01 99 98 90 89 78 77 77 75 74 74 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. Ultra160/m SCSI. U-DMA/100. 4 MB 36. 2MB 80 GB. 2MB 80 GB. USB 600 x 2400 dpi. 4 MB 36. 600 dpi 300 dpi R. 48 bit. U-DMA/100. U-DMA/100.T. Paralel.R. 2MB 40 GB.T. P. Seagate ST373405LW: TOP 10’un en de¤erli ürünü. Fiyat/ Perfor. Veri Eriflim Rastgele Dönüfl H›z› Trans. 36 bit. H.2 GB U-DMA/100. Ultra160/m SCSI. Fiyat/ Perfor. Oku. 2MB 20 GB.7 GB. 2MB 10. USB 1200 x 1200 dpi. 4 MB 180 GB. 2MB CHIP 6/01 6/01 4/02 5/02 10/01 11/01 6/01 2/02 6/01 6/01 96 96 95 94 92 91 90 86 84 84 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. Trans. (rpm) 100 100 93 91 85 67 71 83 69 69 98 97 100 95 32 72 74 78 73 70 100 100 84 90 96 81 71 57 66 70 98 99 88 88 100 94 98 87 97 96 10000 10000 10000 10000 10000 10000 7200 7200 7200 7200 Marka . USB CHIP 08/01 01/01 01/01 08/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 94 89 82 80 80 80 79 79 78 78 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. 36 bit. USB 600 x 1200 dpi.4 GB. U-DMA/100.R.4 GB. U-DMA/100.36 GB. 2MB 20 GB. 36 bit. USB 600 x 1200 dpi. 42 bit.Model Seagate ST373405LW Quantum Atlas 10 KII Seagate ST173404LW Seagate ST336706LW Quantum Atlas 10 KII Seagate ST318451LW Quantum Atlas V Quantum Atlas V Seagate ST1181677LW Fujitsu MAH3182MP Fiyat› ($ + kdv) 759 1130 975 505 500 389 476 274 1999 263 Teknik Veriler 73. CHIP | MAYIS 2002 . Yaz.R. USB 1200 x 2400 dpi. 48 bit. Ultra160/m SCSI. 8 Mb 18 GB. Paralel.K 100 96 70 76 73 75 92 81 94 70 300 dpi R. H. SCSI Sabitdiskler S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top. 42 bit. 36 bit. H›z› Okuma H. USB. 42 bit. Fiyat/ Perfor. 4 MB 73.H. Ultra160/m SCSI. SCSI 1200 x 2400 dpi.4 GB. Ultra160/m SCSI. U-DMA/100. 2MB 40 GB. (rpm) 99 100 95 94 94 94 86 84 82 65 100 89 89 90 97 96 77 78 76 82 96 100 96 95 88 87 98 82 80 89 92 96 98 96 90 90 100 99 99 98 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 Marka .9 GB. Taray›c›lar S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top. 8 MB 73. U-DMA/100. Veri Eriflim Rastgele Dönüfl H›z› Trans. 83 100 71 69 65 74 54 49 47 94 95 98 57 71 90 95 38 74 29 100 Marka . 2MB 80 GB.R. IDE Sabitdiskler S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top. 42 bit. 2MB 30 GB. H. 16 MB 18. R.T. P. Oku. USB 600 x 1200 dpi.2 GB. Ultra160/m SCSI. Ultra160/m SCSI. H›z› Okuma H. Ort. P. USB 600 x 1200 dpi. Epson Perfection: Yüksek tarama çözünürlü¤üne sahip. USB 1200 x 2400 dpi. Yaz.Model Seagate Baracuda ATA III Seagate Baracuda ATA III Samsung SP8004H Samsung SP80A4H Seagate Baracuda ATA IV Seagate Baracuda ATA IV Quantum Fireball Plus AS Samsung SP4001H Quantum Fireball Plus AS Western Digital WD200BB Fiyat› ($ + kdv) 114 140 174 175 99 249 115 105 70 90 Teknik Veriler 30 GB.

1600 x 1200 dpi Flat S. T. D. P.92 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM CHIP TOP 10 » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Samsung 757 DFX: 0. 0. Tron. Slot 12X. 0. LG 995FT: Bu ürünün üzerinde 4 USB port’u var. CRT. 0. D. Tray 12X. P. CRT. 93 100 94 85 74 82 77 55 78 55 Audio Grabbing 49 57 57 60 44 59 74 98 100 26 Hata Düz.25 mm. 40X.26 mm. Tray 16X. Fiyat/ Perfor. 40X. GxYxD: GenifllikxYükseklikxDerinlik DVD Sürücüler S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top.Pitch.24 mm. Fiyat/ Perfor. 1920x1440 P. 1280x1024 P. 1600 x 1200 dpi 11/99 Trio D. Gelenler 100 90 95 87 87 85 90 85 90 85 Fiyat› ($ + kdv) 111 79 75 74 63 55 67 69 59 75 Teknik Veriler 16X. 1600 x 1200 P.24 mm. 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 97 98 95 93 91 83 100 98 84 94 Ergonomi 100 97 89 88 89 83 91 86 90 88 Geometri 95 94 93 90 87 81 100 92 88 88 Fiyat› Teknik Veriler ($ + kdv) 339 379 302 240 225 280 364 301 285 299 T. 40X. 48X.25 mm. 0.24 mm. Pitch. 1280 x 1024 P. 40X. 0. (Hz) 96 96 95 100 92 96 87 86 77 83 100 94 94 92 83 83 95 82 77 68 30-96 30-96 30-110 31-110 30-97 30-96 30-96 30-96 30-95 30-95 48-120 50-160 50-160 55-160 50-160 48-120 48-120 50-160 50-160 50-160 Marka . P. 1600 x 1200 P. 0. 0.: Pixel 19” Monitörler S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top. 1600 x 1200 P.25 mm. 1600 x 1200 dpi CHIP 3/01 6/01 1/01 1/00 98 95 95 97 91 91 90 84 77 77 Perfect Flat.Model Pioneer DVD-105SZ Acer DVP1640A Aopen DVD-1640PRO LG DRD 8160B LG DRD 8120B Aopen DVD-1240 BTC BDV 316B Sony DDU1621 Lite-On LTD-163 Nec DV-5800A CD Perfor. Slot 16X. 0. A.22 mm. Slot 16X. 99 100 87 80 73 72 65 65 44 59 Marka .20 mm. Tube. Conv. 0. 0.Flat. GxYxD: GenifllikxYükseklikxDerinlik . 17” Monitörler S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top. LG DRD 8160B: Hata düzeltme performans› ile dikkat çekiyor.25 mm. 0.Model Sony CPD-G220P Sony CPD-G200P ADI Microscan G700i Samsung SyncMaster 757 DFX Miro 17F95 Viewsonic GS773 Iiyama VisionMaster Pro 410 Sony CPD-E220E Philips 107B Acer P791 Kontrol Renk Skala Seviyesi De¤erlen. Tube. P. Perfor. 0. Tray 16X.26 mm. Puan› Fre. 0. Convergence 76 71 74 75 74 90 43 57 71 60 Marka . 1600 x 1200 dpi Flat S. 0. 1600 x 1200 dpi 3/01 5/02 Flat S. T. 40X.Pitch.Grille.P. Tray 16X. 1600x1200 P. DVD Perfor. D. 1920 x 1440 dpi 11/99 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. Tube. 50 26 52 95 100 20 18 26 4 21 Beraber. 1600 x 1200 Pixel CHIP 4/02 10/01 10/01 11/01 10/01 10/01 10/01 10/01 10/01 10/01 94 92 80 79 78 77 76 76 76 76 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz.25 mm. 0. 1920 x 1440 dpi Grill Pitch. 0. 0.24 mm.20 mm nokta aral›¤› ile göze çarp›yor. CHIP | MAYIS 2002 . Fiyat/ Perfor. 1600 x 1200 dpi 11/99 Dot Pitch.25 mm. CRT.24 mm. Pitch.+ Ergonomi Yatay Düfley Geo. D.24 mm. 40X. 40X. (kHz) Fre. 40X. 1600 x 1200 P. Tray 16X.24 mm. 48X. 0.Model Sony G400 LG 995FT Philips 109P NecFP950 ViewSonic PF790 Sony E400 Sony G420 Eizo FlexScan F 67 AD‹ Microscan G66 Philips 109B Boyutlar› (GxYxD) 446x464x461 470x480x470 456x469x438 442x456x447 470x470x477 446x464x461 446x464x461 452x455x478 470x483x425 452x462x420 Fiyat› Teknik Veriler ($ + kdv) 629 465 535 759 575 460 600 490 489 466 Trinitron. Tray 16X. 1600 x 1200 dpi 11/00 Trinitron. Tray CHIP 9/01 9/01 9/01 12/01 9/01 9/01 9/01 10/01 9/01 9/01 87 87 83 83 74 69 67 63 60 53 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. 1920x1440 P. 1600 x 1200 dpi Trinitron.26 mm. 0.24 mm. CRT.25 mm. D. T. 0.

CD Sürücüler S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top.9 X 7.8 X 7. USB CHIP 5/01 8/01 12/00 10/00 10/00 8/01 3/01 10/00 10/00 2/01 95 91 91 87 85 83 80 80 77 75 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. Bask› H. P. Fiyat/ Perfor.1X 13. 4 MB 1200x1200 dpi. Paralel.Model Kenwood UCR-421 Asus CD-S520 Aopen CD-948E Aopen CD-952E Asus CD-S550 Creative CD5233E Samsung SC-152 Sony CDU4811 LG CRD-8520B Sony CDU4821 Audio Ripping 12. Office Resim Bask› H. Office Grafik Bask› H. Fiyat/ Perfor. Paralel. 100 69 53 47 62 51 47 54 50 50 25 52 55 51 44 86 100 85 35 70 80 70 65 65 65 70 60 60 60 60 Marka .6x 7. 32 MB 1200x1200 dpi. Paralel. IDE Ultra DMA 33 48X. 4 MB 1200x1200 dpi. Paralel USB 600x600 dpi. 16 MB 1200 x 1200 dpi.Model Lexmark Optra T614 Xerox Docuprint N2125 Oki Okipage 24 HP Laserjet 4100 DTN Lexmark Optra T520 Xerox Phaser 3400 Lexmark Optra E320 Canon LBP-800 Lexmark Optra E312 Canon LBP-1000 CHIP Top. 8 MB 1200x1200 dpi. P. Bask› H. CD Tach Hata Ergonomi Perfor. CHIP | MAYIS 2002 . Paralel. Xerox PHASER3400: Dakikada 16 sayfa bask› yapabiliyor. 2500 $’›n Alt›ndaki Lazer Yaz›c›lar S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r Resim Kalitesi 95 97 84 100 80 74 78 88 93 99 Marka . P. USB 1440x720 dpi. USB 600x600 dpi. IDE Ultra DMA 33 48X. USB 1440x720 dpi.Model HP 2250 TN Epson Stylus Photo 2000P Epson Stylus Color 980 HP 1220C Epson Stylus Photo 1270 Epson Stylus Color 680 Lexmark Z42 HP 930C HP 970 Cxi Xerox Docuprint M760 CHIP Top. Ethernet 2880x720 dpi. IDE Ultra DMA 33 52X. 16 MB 1200 x 1200 dpi.4 X 17X 20 X 19. IDE Ultra DMA 33 48X. 512 Kbyte 600x600 dpi.8 X Bellek 2 MB 128 Kb 128 Kb 128 Kb 128 Kb 256 Kb 128 Kb 128 Kb 128 Kb 512 Kb Fiyat› ($ + kdv) 79 34 32 32 38 48 35 40 35 48 Teknik Veriler 72X. Mürekkep Püskürtmeli Yaz›c›lar S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r Grafik Bask› K. Paralel. IDE Ultra DMA 33 52X. USB 600x600 dpi. Düz. 93 64 100 90 76 55 66 36 42 42 100 54 100 60 78 42 64 60 46 22 Grafik Kalitesi 86 100 73 87 84 80 75 90 77 89 Ergono.9 X 7. Paralel. Paralel. IDE Ultra DMA 33 52X. IDE Ultra DMA 33 50X. USB 2400x1200 dpi. + B. Gelen 93 100 84 93 70 76 50 53 76 80 Fiyat› ($ + kdv) 1272 1340 1245 2107 759 759 310 385 389 751 Teknik Veriler 1200 x 1200 dpi. 32 MB 600 x 1200 dpi. Aopen CD-948E: Fiyat/performans oran› en iyi olan ürün.8 X 13. Fiyat/ Perfor. 78 62 88 58 100 55 47 54 57 52 Marka . USB 2880x720 dpi. Perf. Paralel USB 1200x1200 dpi. IDE Ultra DMA 33 52X. 89 63 57 100 52 60 51 44 55 52 97 75 85 35 100 61 54 53 53 47 Resim Kalitesi 94 dpi 100 dpi 94 dpi 94 dpi 76 dpi 92 dpi 91 dpi 100 dpi 83 dpi 77 dpi Grafik Kalitesi 100 dpi 97 dpi 97 dpi 94 dpi 82 dpi 87 dpi 95 dpi 96 dpi 94 dpi 86 dpi Fiyat› ($ + kdv) 1035 689 218 362 347 73 116 128 246 111 Teknik Veriler 1200x600 dpi. 4 MB 600x600 dpi. Paralel. IDE Ultra DMA 33 52X. 4 MB CHIP 4/01 4/01 4/01 4/01 3/02 1/02 3/02 4/01 4/01 4/01 94 87 80 79 79 74 72 68 64 61 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz.94 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM CHIP TOP 10 » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Epson Photo 2000P: Çok yüksek çözünürlükte bask› yapabiliyor. IDE Ultra DMA 33 CHIP 4/00 4/02 8/00 8/00 8/00 8/00 8/00 8/00 3/01 8/00 75 69 64 60 60 58 58 58 53 53 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz.

GF2 GTS. GF2 GTS 400.06 90. 150$’›n Üstündeki Ekran Kartlar› S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r Quake II. AGP 4X.28 83. CHIP Top.GF4 MX 440. GF2 GTS 400.54 Marka . 2 MB 32/10/40. P. GF2 GTS 400. AGP 4 X. 150$’›n Alt›ndaki Ekran Kartlar› S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r Quake II.45 3D Mark 2000 98 100 95 99 95 92. 32MB SDRAM 2/01 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. Ergonomi OpenGL 97 100 95 59 96 94. 2 MB 16/10/40.15 85.55 73. Fiyat/ Perfor. AGP 4X. AGP 4X.39 83. 100 94 95 89 90 92 87 93 87 88 Marka . Fiyat/ Perfor. 64 MB DDR CHIP 1/02 12/01 12/01 12/01 9/01 7/01 6/01 2/01 2/01 6/01 98 96 95 93 92 88 85 81 78 77 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. GF2 GTS.Model Asus CRW-3212A LG GCE-8320B Asus CRW-2410S Samsung SW-224 Plextor Plexwriter 24/10/40A Yamaha CRW3200-VK TDK CyClone 24/10/40 Plextor Plexwriter 16/10/40A Yamaha CDRW 2100E LG GCE-8160B Audio CD Yazma 100 99 98 98 97 96 96 95 95 91 Data CD Yazma 100 99 98 98 97 96 96 93 95 91 Fiyat› ($ + kdv) 135 140 141 90 155 180 175 121 126 108 Teknik Veriler 32/12/40. 64 MB DDR GF3 Ti 500.24 82. AGP 4X. Fiyat/ Perfor. AGP 4X.Model MSI G3Ti 500-VTG Leadtek Winfast GF 3 Ti 500 TD Abit Siluro Geforce3 Vio Utopia Ati Radeon 8500 Leadtek Geforce 3 Gigabyte GF-3000 Leadtek Geforce 2 GTS Ultra Elsa Gladiac Geforce2 Ultra Creative Geforce 2 Ultra Cardex GF 2 Pro 400 Golden S. AGP 4X.08 91. 64 MB DDR Ati Radeon 8500. 64MB SDRAM N. GF2 GTS 400.5 79. 64 MB DDR Nvidia Geforce3. AGP 4X. AGP 4X. CHIP | MAYIS 2002 . 64 MB DDR Geforce2 Ultra. AGP 4X. 8 MB 24/10/40. 2 MB CHIP 4/02 3/02 3/02 3/02 10/01 2/02 12/01 4/01 3/01 12/01 99 99 97 97 96 95 95 95 92 89 Ürünler hakk›nda bilgi alabilece¤iniz firma telefonlar›n› CHIP CD’de yer alan CHIP TOP 10 bölümünde bulabilirsiniz. AGP 4X.96 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM CHIP TOP 10 » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET MSI MX400: Uygun fiyat› ve multimedya özelli¤i ile dikkat çekici. 2 MB 24/10/40.Model G. 64MB SDRAM N. 2 MB 24/10/40. Ergonomi OpenGL 100 99 99 94 96 93 93 92 91 92 90 100 90 95 90 90 95 87 85 93 Fiyat› ($ + kdv) 135 118 130 85 111 84 148 127 82 59 Teknik Veriler N. 64MB DDRAM N. P. 64MB SDRAM 12/01 N. Trans. 4 MB 24/10/40. AGP 4X.06 84. Ort.36 89.8 84. 8 MB 16/10/40. 8 MB 24/10/40. Quake III 98 100 98 98 97 95. GF2 GTS.42 79. 2 MB 16/10/40. AGP 4X. CD Yaz›c›lar S›ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tüm De¤erlendirmeler Puanland›r›lm›flt›r CHIP Top.42 83. GF4 MX-440 Pro/600TV GS MSI G4MX440-T Abit Siluro GF4 MX Abit Siluro T400 Leadtek Geforce 2 MX SH MAX MSI MX400 Pro-TC64S Cardex GF2 MX Golden Sample Guillemot Prophet II-MX Cardex CardExpert GF2 MX 400 Leadtek Geforce 2 MX CHIP Top. H. 64MB DDRAM N. AGP 4X. AGP 4X. Veri Ort. 64 MB DDR GF2 GTS Pro. P.39 89.2 87. AGP 4X. Quake III 100 96 96 91 92 92 83 92 85 87 3D Mark 2000 100 92 91 92 93 91 89 84 89 81 View Perf. Eriflim Hata Düz. AGP 4X. GF4 MX 440. 64MB SDRAM N. 64 MB DDR Geforce2 Ultra. AGP 4X. GF4 MX 440. AGP 4X. 64 MB DDR Nvidia Geforce3. TDK 24/10/40: Yüksek yazma performans› ile göze çarp›yor. 99 100 96 97 97 95.52 100 81 97 83 81 73 81 81 48 81 Fiyat› ($ + kdv) 325 330 319 198 280 303 185 356 288 237 Teknik Veriler GF3 Ti 500. AGP 4X. Süresi Süresi 86 82 79 81 80 68 70 67 100 83 86 88 90 85 71 67 65 49 100 84 65 75 45 65 40 55 60 55 40 55 Marka . MSI G3Ti500: Testteki kartlar aras›nda en iyi ergonomiye sahip. 64 MB DDR Nvidia Geforce3. 32MB SDRAM N. 64MB DDRAM N. 64 MB DDR Geforce2 Ultra.15 View Perf. 32MB SDRAM CHIP 4/02 4/02 4/02 8/01 6/01 1/02 2/01 2/01 98 95 93 92 92 91 89 87 87 85 N.21 84.

hangi fonksiyonun ne ifle yarad›¤›n› ve nas›l etkinlefltirilebilece¤ini aç›klamas› beklenecektir. Microsoft’un bu çabalar›na müflterilerin nas›l tepki gösterece¤i ise yöntemlerin uygulanma flekline ba¤l›. Hatta. Söz konusu ek fonksiyonlar›n. yeni programlardaki risk yaratabilecek ek fonksiyonlar. varolan ve gelecekte yay›nlanacak yaz›l›mlar›n güvenlik aç›s›ndan iyilefltirilmesini istemiflti (CHIP Nisan 2002/Güncel Haberler). . Asl›nda bu düflünce olumlu olarak de¤erlendirilebilir. Bu da Gates’in muhtemel güvenlik sorunlar› bulundu¤u sürece ürünlerin gelifltirilmemesi iste¤i ile paralel bir yöntem olarak karfl›m›za ç›k›yor. Tabii ki yeni fonksiyonlar eklemek için her seferinde yaz›l›m›n kurulum CD’sini aramak ve kullanmak zorunda kalmak da sinir bozucu olabilir. tüm çal›flanlar›na gönderdi¤i yaz›d. Microsoft ürünlerindeki ek özelliklerin ileride standart kurulum ayarlar› içerisinde bulunmayaca¤›n› dile getirdi. art›k güvenli¤i sekteye u¤ratabilecek Microsoft fonksiyonlar›n›n ana ürüne entegre edilmeyece¤ini duyurdu. Tecrübesiz kullan›c›lar›n. s Yaz›l›m devi Microsoft. Bunun üzerine aç›klama yapan Avrupa Sat›fl ve Pazarlama Baflkan Yard›mc›s› Simon Witts. Kullan›c›lar ihtiyaç duymayacaklar› ve hatta sistemlerine zarar verebilecek bir fonksiyonu neden kurmak zorunda kals›nlar ki? Bir de madalyonun öteki yüzü var. program›n hangi parçalar›n›n CD veya etkinleflmemifl halde sabitdisk üzerinde sakland›klar›n› bilmiyor olmalar› da göz önünde bulundurulmal›d›r. kalmayacaklar› sorusunu dile getiriyorlar.NET stratejisinin yarar›na olacak bu yöntemin kullan›lmas›ndan yana de¤il. Öncelikle. Gates. firma kurucular›ndan Bill Gates’in bir e-postas› ile ortaya ç›kan “Trustworthy Computing” kampanyas›n› ciddi bir flekilde faaliyete soktu.98 ‹Ç‹NDEK‹LER 102 104 110 112 120 134 142 Ay›n Shareware’leri: Sizin için seçti¤imiz yaz›l›mlar Yeni Yaz›l›mlar Testte: Yaz›l›m incelemeleri eCHIP ‹çeri¤i: Programlar ve bölümler Yeni Windows Kurulumu: Windows’unuzu yenileyin Dosya Kurtarma Araçlar›: Recovery yaz›l›mlar› testi Sharepoint Team Services: Kolay intranet ve internet XP Powertoys: Faydal› eklentiler ve araçlar Bill Gates’in Güvenlik Stratejisi yaz›l›m CHIP | MAYIS 2002 Budanm›fl Windows Microsoft ürünlerinin güvenli¤ini art›rmak istiyor. özellikle güvenlik aç›klar›na neden olan ve eriflim alanlar› sunabilen fonksiyonlar için geçerli. Bu güvenlik önlemi. Kullan›c› söz konusu fonksiyona bir kere dahi ihtiyaç duyacak olsa bile zor durumda kalabilir. Ayr›ca Witts. otomatik olarak etkinlefltirilmeyecekler. art›k ilk olarak kullan›c›lar taraf›ndan etkinlefltirilmesi gerekecek. Bu konu üzerinde etrafl›ca düflünenler ise Microsoft’un art›k ek özellikleri ürünler ile beraber sunmayaca¤›n› ve kullan›c›lar›n bunlar› iste¤e ba¤l› olarak internet üzerinden yüklemek zorunda kal›p. Bu durumda söz konusu üründen. sistemlerin güvenlik sorununun flu anda gündeme getirilmesi de baz› çevrelerce bu nedenle samimi bulunmuyor. sadece Bill Gates’in . Ancak hiç kimse.

May›s ay› içerisinde piyasaya sunaca¤› yaz›l›mda ilk olarak sadece bir dizi dönüfltürme arac›n› yay›nlayacak. Bilgi için: www.sybex. Bilgi için: www. daha önce Avusturya. Art›k nesneler ve özellikleri. Ses Kaynaklar›: Marketagent taraf›ndan yap›lan bir kamuoyu yoklamas›na göre CD ve radyo halen en çok sevilen müzik ortamlar›.. OpenEdge™ ifl platformunun uygulama çat›s› olan Progress Dynamics.progress. Flash MX.at’nin kapat›lmas› en büyük baflar›.com 3 Adobe After Effects 5.com Progress Dynamics Yaz›l›m Gelifltirme Dili! Progress’in yeni uygulama gelifltirme ürünü Dynamics. Bilgi için: www. Koreli firma Honestech’in gelifltirdi¤i ve MPEG 1 için en iyi Encoder olarak adland›r›lan teknolojiyi kullanan Movie Ripper ad›ndaki yeni program› ile kalite sözü veriyor.macromedia. Fransa. Dynamics. gelifltirme süresini ve maliyetini k›saltmas›n› sa¤lama iddias›n› tafl›yor. sürümü gözden düflmeye bafllad›. CD’lere yazabiliyor. 3 Ulead DVD Picture Show Koleksiyonlar için ideal olan bu program. Bilgi ‹çin: www.5 Animasyonlar ve resimler için görsel efektler haz›rlayan program. Böylece Flash bulunan internet sayfalar› daha seri olabilecekler.e-cryptor.com. kaynak kodun içinde de¤il bir yaz›l›m deposunda (repository) bar›nd›r›l›yor. Flash MX’i piyasaya sürdü. bir araya getirilmesi ve piyasaya sürülmesi sürecinin h›zland›r›lmas› için tasarlanm›fl. CHIP | MAYIS 2002 . Divx4 5. Sybex. Bu sitelerin müdavimleri. resimleri CD veya DVD ortamlar›nda arflivleyebiliyor. MP3. gelifltirilmesi. tüm e-posta istemcileri ile uyumlu olmas›na ra¤men kullan›lan e-posta program›ndan ba¤›ms›z olarak çal›flabilmesi. bu iki ortam› geriden takip ediyor. ifl uygulamalar›n›n da¤›t›lmas›.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM Haberler » PRAT‹K » INTERNET 99 Macromedia Flash MX SoftClan e-cryptor Animasyonlara MX Dopingi H›zl› ve internet üzerinden oynat›labilen animasyonlar yaratmak amac›yla kullan›lan Flash program›n›n üreticisi Macromedia.com Warez sitelerinde flimdiye kadar.. tekrarl› tan›mlamalar mümkün.adobe. Ancak bir y›la yak›n bir süredir s›k› çal›flan BSA’n›n giriflimleriyle 1800 Warez sitesi kapat›ld›. Bilgi için: www. yaz›l› gizli iletilerinizi 128 Bit’Lik bir anahtar yard›m›yla kodluyor. flifrelenen iletileri Sürükle&B›rak yöntemini kullanarak EXE veya CAB dosyalar› biçiminde posta programlar›na tafl›yabilir ve eklenti KISA. Bilgi için: www. Kullan›c›lar. Bunlar içinden özellikle Warez sitesi warez.. art›k elinizi cebinize atman›n zaman› geldi! Movie Ripper VCD Kodlay›c› DVD Arac› Tüm büyük yaz›l›m sunucular› s›rayla tek bir t›klama ile DVD kopyalayan araçlar sunuyorlar. Programdaki en büyük engel ise al›c›n›n postay› açabilmesi için flifreyi bilmek zorunda kalmas›d›r. ‹yilefltirilmifl renk yönetimi ve daha anlafl›l›r ve kullan›m› daha kolay hale getirilen zaman çubu¤u da yenilikler aras›nda say›labilir. hofl görünüm. Daha fazla s›k›flt›rma ve kaliteli görüntü sa¤layan Divx5 yükseliyor. yaz›l›m gelifltiriciye standart bir uygulama için en s›k ihtiyaç duyulan çözümleri sunup. Kaynak: marketagent ! IN & OUT n ! Güvenlik Microsoft bile.com ED‹TÖR’DEN NOTLAR Mahmut Karsl›o¤lu CHIP Yaz› ‹flleri Müdürü Cebinde akrep olanlara duyurulur! olarak gönderebilirler. MX serisinin Macromedia’n›n di¤er yaz›l›mlar› ile daha uyumlu çal›flmas› bekleniyor. KISA. iflletim sistemlerinden kelime ve grafik iflleme yaz›l›mlar›na kadar çeflitli popüler yaz›l›mlar yasa d›fl› bir flekilde sunuluyordu.tr ? MÜZ‹⁄‹ NEYLE D‹NL‹YORUZ? CD ve Radyo MP3’den daha popüler CD Radyo MP3 Canl› E¤lenceler Internet Plak %87 %81 %42 %25 %21 %7 De¤erler yüzde cinsindendir. Almanya. Avrupa’daki yaz›l›m korsanl›¤›n›n ana buluflma noktalar›ndan biri olan siteden. Bu y›l içinde de 6000 sitenin kapat›lmas› hedefleniyor. art›k Windows XP ve MacOS X platformlar›n› da destekliyor. DVD’leri Video CD’lere dönüfltürebiliyor ve daha sonra bu VCD’leri. Bu s›ray› bozmayan Sybex de.ulead.com E-postalar Güvenle Aç›l›yor E-cryptor. yeni bir yaz›l›m gelifltirme paradigmas›n› da beraberinde getiriyor.. Movie Ripper. sürümü ç›kt›ktan sonra Divx’in 4. Avusturalya. MP3 dosyalar› ve JPG resimleri çal›flma s›ras›nda Flash projesine yüklenebiliyorlar. h›zl› yenilenme gibi özellikler yerine yaz›l›mlar›n önce güvenli olmas› gerekti¤ini kabul etmifl bulunuyor. Flash 5 versiyonun takipçisi olarak adland›r›yor. Bu program›n en büyük avantaj›. Hong Kong ve ABD’nin de içinde yer ald›¤› 20 ülkede yay›n yapan korsan sitelerine yönlendirme yap›l›yordu.

Dolay›s›yla Japonya’da yarat›ld›¤› veya yay›lmaya bafllad›¤› san›lan virüsün Japonya d›fl›nda da görülmesi bekleniyor. mahkemede bulunmayan Bill Gates’in bu iddialara cevap verememesi. aile ve t›bbi geçmifllerini inceleyerek kesin tan› ve do¤ru tedaviler üzerinde yo¤unlaflabilecekler. di¤er bilgisayar virüslerinin aksine gönderildi¤i bilgisayar›n adresini sakl›yor.com Gates ve Ballmer Mahkemede Microsoft’un en üst düzey iki yöneticisi Bill Gates ve Steve Ballmer anti tekel davas›n›n yeni duruflmas›nda ifade verecek. Böylece bilmsel çal›flmalara kolay eriflim ve dolay›s›yla yeni çal›flmalar›n h›zlanmas› sa¤lanacak. Bilgi için: www. Söz konusu veri taban› sayesinde t›bbi araflt›rma uzmanlar›. Ancak Napster’in de mucidi olan iki yaz›l›m mühendisi taraf›ndan gelifl- Wireless LAN’a Yaz›l›m Çözümü Yaz›l›mla Gelen H›z Microsoft. kullan›c›lar›n Napster’da oldu¤u gibi birbirine ba¤l› olmas›n› ve ald›klar› spam mailleri di¤er üyelerle paylaflarak. artan bir yo¤unlukla elektronik posta sahiplerinin bafl belas› olmaya devam tirilen Napster benzeri bir P2P yaz›l›m›. Wireless LAN sisteminin iflinin bir k›sm›n› üstlenerek h›z›n artmas›n› sa¤l›yor. akademik çal›flmalar ve Paylafl›ml› Kaynak Giriflimi’ne olan deste¤ini de ortaya koymufl oldu. Temmuz. gönüllü kullan›c›lar›n kat›l›m›yla denendi ve Spam mail’lerin önüne baflar›yla geçebildi¤i gözlendi. spam mesajlar›n belirleyerek kullan›c›lar› bu mesajlardan kurtarmay› hedefliyor. baflta genetik rahats›zl›klar olmak üzere birçok hastal›¤a karfl› gelifltirilecek yeni ilaçlar›n çal›flmalar›n›n yer alaca¤› genifl bir veri taban› oluflturalacak. k›smen ayr› bir standart haline geldi¤inde bu sistemlerin baflka iflletim sistemi kullan›c›lar›n›n bafl›na problem açabilece¤inden endifle ediliyor. Bu nedenle virüsü yayan bilgisayar› tespit etmek zorlafl›yor. ast›m ve di¤er sebeplerden muzdarip hastalar›n (yaklafl›k 6 milyon kifli) bilgilerinin ifllenmesi mümkün olacak. e-Sa¤l›k Mayo Clinic’e IBM Deste¤i IBM ve uluslararas› bir sa¤l›k kuruluflu Mayo Clinic. Microsoft.com gördü¤ünü düflünüyor. Bilgi için: www. May›s.100 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM Haberler » PRAT‹K » INTERNET Spam Karfl›t› Napster Klez.napster. Eylül. anti tekel davas›n›n ilk aflamas›nda Bill Gates’in duruflmada ifade vermekten kaç›nd›¤› için flirketin zarar ederken spam postalara karfl› gelifltirilen önlemler. dünya çap›nda genifl bir veritaban› oluflturmak için anlaflma imzalad›klar›n› duyurdular. Microsoft’un aleyhine geliflmelerin oluflmas›na sebep olmufltu.microsoft. Bilgi için: www. bilgisayarlar›n e-posta programlar›nda bulunan adres defterindeki isimlere kendini yayarak geniflliyor. spam olmayan baz› önemli mailleri de “yanl›fll›kla” silebildikleri için kullan›m alan› bulam›yorlar. ‹stenmeyen ticari tan›t›m e -postalar›ndan kurtulmak için kurulan bir network. Free BSD ve Windows için CLI ve C# ile ilgili 1 milyon sat›r kaynak kodunu akademik çal›flmalar için kullan›ma sundu. T›p bilimiyle dijital teknolojiyi birlefltirecek anlaflma sonucunda. Bu sayede donan›m üreticileri verimli yeni Wireless Lan ürünleri gelifltirebilecekler.E isimli bir virüsün do¤rudan antivirüs programlar›na sald›rd›¤› belirlendi. Paylafl›ml› Kaynak Giriflimi uygulamas› için kaynak kodunu kullan›ma açan Microsoft. Paylafl›ml› Kaynak Ortak Dil Altyap›s›’n›n kaynak kodu. hastalar›n genetik yap›lar›n›. Adalet Bakanl›¤› avukatlar› Gates’in kasetlerdeki ifadesinin inand›r›c› olmaktan uzak bulundu¤unu savunduklar›nda. Çal›flmalar do¤rultusunda tedavisi bulunamayan hastal›klarla mücadelede önemli ad›mlar›n at›lmas› bekleniyor. kolit. Bir milyon sat›r kaynak kodunu sunan Paylafl›ml› Kaynak CLI uygulamas›n›n programlama dili alan›na ve XML Web hizmetleri araflt›rmalar›na destek olmas› hedefleniyor. Sistem. Trend Micro fiirketi’nin web sitesinde bulunan ücretsiz yamay› indiren kullan›c›lar virüsten kurtulabiliyorlar. Fakat ayn› zamanda.com/turkiye CHIP | MAYIS 2002 . Bilgi için: www. ‹ki üst düzey yetkili bu kez mahkeme ile yüzleflmeye haz›rlan›yorlar. Kas›m) alt›nc› gününde aktif olan virüs. ECMA Ortak Dil Altyap›s›’n› ve C# standartlar›n› kullan›yor ve Microsoft Windows XP ve FreeBSD iflletim sistemleri için kullan›ma sunuyor.E Son Dakika ‹lac›n› Buldular m›? Spam postalar.ibm.microsoft.com Microsoft’un Bafl›na Ne Düfltü Kaynak Kodunu Açt›lar Microsoft. onlar› uyarmas› mant›¤› ile çal›fl›yor.trendmicro. Mart. Bilgi için: www. Duruflmalar›n ilk safhas›nda Bill Gates ifadesini video kasetle yollam›fl.com Japonya’y› Virüs Vurdu Japonya’da flimdilik 712 bilgisayar› etkileyen Klez. Tek say›yla bafllayan aylar›n (Ocak. UNIX iflletim sisteminin IBM versiyonu olan AIX iflletim sistemi üzerinde çal›flacak sistem ile Mayo Clinic’lerde tedavi gören kanser. Virüs. Anlaflmada IBM’in e-server ailesinden pSeries sunucular› ve veritaban› yönetim yaz›l›m› DB2 kullan›lacak. Kullan›c›lar›n ço¤u enfekte olduklar›n› da fark etmiyorlar. Seattle da düzenlenen Windows Hardware Engineering Conference’da (WinHEC)’de Wireless LAN için yaz›l›m çözümlerini sundu. Tan›t›lan yaz›l›m.

trafik cezas› ö¤renmek gibi bürokratik ifllemlerin internet üzerinden gerçeklefltirilmesini sa¤layan e-devlet uygulamalar›n› gelifltiren Siemens Business Services yekililerin yapt›¤› aç›klamada e-devlet uygulamalar› konusunda yeni bir at›l›m içinde olan Güney Afrika’dan örnek verildi. SOAP ve WSDL standartlar› ile uygulama programlama arayüzleri (API'ler) yarat›labiliyor. üreticilerine ve web programc›lar›na sitelerinde 2 milyardan fazla web doküman›n› direkt olarak kendi programlar›ndan aramalar›na olanak sa¤l›yor.tr CHIP | MAYIS 2002 . WSDL (Web Services Description Language) ile mesajlaflma teknolojisi kullan›labilir. SOAP (Simple Object Access Protocol) ile sistemin internet ile ba¤lant›s› kurulabi- amaç gütmeyen yaz›l›m. Web sitesinde arac›n kullan›m›n›n flimdilik ücretsiz oldu¤u belirtiliyor.Google Arama Araçlar›n› Test Ediyor Yaz›l›m ‹çinden Arama Dünyan›n en geliflmifl arama motoru olarak gösterilen Google. çal›flmalar›n› h›zland›rmas› gerekti¤i vurguland›. Bu aflamadan sonra yaz›l›mc›lar günde en fazla 1000 otomatik arama yapmakta serbestler. bir tan›t›m ve bilgi- lirken. Türkiye’nin ise e-devlet ko- nusunda hükümet düzeyinde özel komisyonlar› ve milyonlarca dolarl›k yat›r›m› bulunurken.com. Bilgi için: www.com Dijital Vatandafll›k Yaklafl›yor e-Devlet Uygulamalar› 1974’den beri hayata geçirilmeye çal›fl›lan elektronik kimlik kart› ve nüfus kay›tlar›n›n elektronik ortama geçirilmesi çal›flmalar› “tüm h›z›” ile sürüyor. web programc›lar› için kendi sitelerinden Google ile arama yapmalar›n› ve sonuçlar› görüntülemelerini sa¤layacak yeni bir servisi test etmeye bafllad›. Güney Afrika’n›n vatandafllar›n›n on sene içinde bürokratik ifllemleri elektronik ortam üzerinden gerçeklefltirebilecekleri düzeye ulaflmak üzere hedef koydu¤u belirtildi.google. Ancak. vergi numaras›.sbs. Bilgi için: www. Ticari lendirme paketi download etmenize izin veriliyor. Servise getirilen k›s›tlamalar›n ise. “servisin kiflisel ve ticari amaç gütmeyen yaz›l›mlarda kullan›lmas›” yönünde oldu¤u aç›kland›. Yeni servis uygulama programlama arayüzleri için Google Web APIs ad›n› tafl›yor. Google servisine kay›t olduktan sonra.

7. belki siz de hayat›n›zda büyük de¤ifliklikler yapabilirsiniz.102 SHARE WARE Top Downloads www. ❿¤ Implanted Chips&Dips 1. hangi zamanlarda.0: Özel teknikler ve stratejilerle kendi kiflisel potansiyelinizi ve kendinizi gelifltirmenizi amaçlayan bu kitab› kullanarak. CHIP | MAYIS 2002 . belirli tufl kombinasyonlar›n› kullanmak ve ayr›ca bu aflamadan sonra güvenlik için de bir flifre girmek gerekiyor. bilgisayar›n›zda gerçekleflen tüm ifllemleri izleyerek. 4. bu kullan›m› kolay kontrol yaz›l›m› epey iflinize yarayacakt›r. New Voices from Kensington 1. ❿¤ Drop Forged Lennon eBook 3. 6. Kullan›c›dan tamamen gizli bir flekilde çal›flan bu yaz›l›m›n yönetim ekran›na ulaflmak içinse. Tablo bafll›klar›. insan tan›ma ve izleme teknolojisinin gelifltirilmesi ve kullan›lmas› s›ras›nda ortaya ç›kan sosyal. kitab›n dikkat çekici köflelerinden birini oluflturuyor.0: Drop Forged Lennon. alt tag’lar› ve di¤er HTML bileflenleri konusunda kod örneklerine de yer veren bu ücretsiz e-kitab› okumak için kendi görüntüleyicisini kullanman›z gerekiyor. Program›n Windows Gezgini’ne benzeyen yönetim arabirimi sayesinde. John Lennon’un en k›flk›rt›c› flark› sözleri üzerine yaz›lm›fl tamamen uydurma bir hikaye de.5 h iMesh Multimedya dosyalar›n› indirmeye yarayan bir yaz›l›m Kontrolü Elden B›rakmay›n Bilgisayar›n›zda kimin. web tasar›m›ndan kendinizi gelifltirmeye kadar genifl bir yelpazede birbirinden ilginç 5 e-kitap yer al›yor. bunlar üzerinde tam kontrol sa¤laman›za imkan tan›yor. Son olarak. k›sa hikayelerin yan› s›ra yazarlar›n romanlar›ndan al›nm›fl pasajlar da mevcut. çocuklar›n neyi ne zaman yapmas› gerekti¤ini ayarlayabilece¤iniz bu program›n kullan›m› da oldukça kolay. Birçok insan üzerinde baflar›ya ulaflm›fl bu kitap ile. E¤er ‹ngilizce biliyorsan›z bu kitaplara mutlaka bir göz at›n.tr Morpheus Preview Edition 1. k›sa hikayeler ve fliirlerden oluflan bir e-kitap.0: Bu e-kitap size nas›l daha baflar›l› HTML kodlar› yazabilece¤inizi en iyi flekilde sunuyor. 5. Design for Web Accessibility 1. fiiirlerin hemen hemen hepsi Rock n’ Roll’un en büyük isimlerinden biri olan John Lennon’dan esinlenerek kalema al›nm›fl. Self Improvement Unleashed 2. Buradan kullan›ma kapat›lacak programlar. korku romanlar›ndan oluflan bir koleksiyon.com. hiç zorlanmadan daha önce gerçeklefltirilmifl ifllemlere ve di¤er ayarlara ulafl›labiliyor.0: Genç yazarlar Brandon Massey. E¤er çocuklar›n›z›n yan›nda de¤ilken bile. Gnutella tabanl› en popüler P2P yaz›l›mlar›ndan biri PC’nizdeki Ajan: Bilgisayar›n›z› baflkas› kullan›yorken neler yapt›¤›n› bu seçenek sayesinde rahatl›kla izleyebilirsiniz. idealleriniz do¤rultusunda daha mutlu bir hayat yaflayabilirsiniz. Jon Merz ve Scott Nicholson’a ait. Üstelik. 3. 2. WinZip En popüler dosya s›k›flt›rma yaz›l›m›n›n yeni sürümü PC Monitor 2. oyun oynayan ve sohbet odalar›nda çok fazla zaman harcayan çocuklar› ile sorunlar yaflayan ebeveynler bu yaz›l›mdan yararlanabilirler. DivX 5 Pro Video Bundle DVD kalitesinde filmleri izlemek için gerekli codec’in son sürümü Ad-aware ‹stenmeyen reklamlara karfl› koruma sa¤layan bir yaz›l›m ICQ 2002a Arkadafllar›n›z ile sohbet için en tan›nm›fl iletiflim arac› Download Accelerator Ba¤lant› kopmadan h›zl› bir flekilde dosya transferi için ZoneAlarm Internet üzerinde güvenli¤i sa¤layacak firewall yaz›l›m CD’DE YER ALANLAR H eCHIP Code SHAREWARE Elektronik Kütüphaneniz ‹çin ‹lginç E-Kitaplar Bu ayki e-kitaplar›m›z aras›nda. Kitab›n içeri¤inde. Özellikle internet üzerinde fazlaca sörf yapan. onlar›n internet üzerindeki zararl› içerikten uzak olmas›n› istiyorsan›z. 8.0: Son günlerde ad›ndan s›kça bahsedilmeye bafllanan flu yeni ID chip’leri hakk›nda neler biliyorsunuz? Bu HTML tabanl› otobiyografi kitab›. internet ile ilgili filtreler ve engellenecek web sitelerini ayarlamak mümkün oluyor.chip. hangi ifllemleri yapabilece¤ini belirlemek ve bunu kontrol alt›nda tutmak istemez misiniz? PCMonitor adl› bu yaz›l›m. teknik ve finansal meydan okumay› esprili bir dilde inceliyor. Hikayeler ise Beatles’›n f›rt›na gibi esti¤i y›llarda yazar›n haf›zas›nda kalan hat›ralardan olufluyor. büyük bir Beatles fanati¤i olan Sharon Richards taraf›ndan yaz›lm›fl. fliirden korku hikayelerine.

Ancak deneme amaçl› olarak kullan›c›lara 3 bedava SMS de sunuluyor. sadece DVD filminizi DVD okuyucunuza. belirli bir miktarda SMS için kredi sat›n alman›z gerekiyor. araç ve görev çubu¤unda. heyecanla bekledi¤iniz bir e-mail’in gelip gelmedi¤ini merak ediyorsan›z. Cep telefonunuz yan›n›zda olmas› flart› ile bu program› kullanarak. Bilgisayar›n›zda bulunan herhangi bir görüntü yakalama cihaz›n› ya da web kameran›z› kullanarak bir foto¤raf stüdyosu oluflturman›za olanak tan›yan bu yaz›l›m ile ekranda istedi¤iniz görüntüyü seçtikten sonra foto¤raf çekmeniz mümkün oluyor. 3 ABf Photo Camera 1. Klasörlerinizin güvenli¤i sizler için önemliyse ve dosyalar›n›za di¤er kullan›c›lar›n ulaflmas›n› istemiyorsan›z.0’a mutlaka bir göz atman›z gerekiyor. ‹stenirse resimler arka arkaya otomatik olarak da birbirini takip eden dosya isimleri ile saklanabiliyor.0. NIST’de bulunan atomik saat sunucucular› ile ba¤lant›l› olarak 3 Vital Desktop 1. Gelen postalar›.0 ABF Photo Camera gerçekten de oldukça yararl› bir görüntü yakalama uygulamas›. Maksimum 20 POP3 posta hesab›n› kontrol edebilen program. masaütünüzde sabit görüntüler yerine hareketli ekran koruyucular›na da yer vermenize olanak tan›yor. sabitdiskinizde 4 GB bofl disk alan›n›z›n bulunmas› gerekiyor. Kimden. herhangi bir grafik program›na gerek kalmadan do¤rudan sabitdiske resim olarak kaydediliyor.2 h Dünyan›n En Kusursuz Saati! E¤er PC’nizin saatini en do¤ru flekilde ayarlamak istiyorsan›z. Tek bir tufla t›klayarak. Chronograph 2. Konu. 3 Capture Pro 1.. Zaman ayarl› foto¤raf çekebilmenizi de sa¤layan ABF’nin kullan›c› arabirimi de iste¤e ba¤l› olarak de¤ifltirilebiliyor. Gizli dosyalara ulafl›ld›ktan sonra otomatik olarak bu izleri de yok eden program.. izlenmesi ya da de¤ifltirilmesi kesinlikle mümkün olmuyor. HTTP proxy sunucu deste¤i ve takvim için gelifltirilmifl yard›m seçenekleri de bulunuyor.1. Daha önce sadece ekran koruyucu olarak kulland›¤›n›z. klasörlerinizi de baflar›l› bir flekilde saklayabiliyor.0 h Size Özel Klasörler çal›flan bu yaz›l›m› bilgisayar›n›za kurabilirsiniz. Ek olarak bir saat sunucusu olarak çal›flan Chronograph ile PC’nizin saatini sadece NIST atomik saat sunucular› ile de¤il. belirli bir periyoda ba¤l› ya da sadece ba¤lant› sa¤land›¤›nda bir kere ayarlama yapacak flekilde farkl› modlara sahip olan programda. Bu flekilde korunmufl dosyalar›n daha sonradan silinmesi.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 103 Ay›n Shareware’leri SMS4Mail 1. yerel a¤ üzerindeki herhangi bir bilgisayar ile senkronize etmeniz de mümkün oluyor. Çok güçlü bir flifreleme algoritmas›na sahip olan program. Detayl› yard›m menüsüne ulaflmak içinse F1’e basmak yeterli! CHIP | MAYIS 2002 . SMS4Mail adl› bu yaz›l›m. tüm yedekleme ifllemini ve CD yazmay› gerçeklefltirebilece¤iniz yaz›l›m› kullan›rken. Ayr›ca günlük maksimum SMS say›s›n› s›n›rlayarak SPAM postalara karfl› önlem al›nmas› da mümkün.0 Görsel olarak ekran›n›z› renklendirecek ve daha da canland›racak olan bu program. böylece istenen mesaj›n size ulaflt›r›lmas›n› da kolaylaflt›r›lm›fl oluyor. Böylelikle art›k bu tufla bas›ld›¤› zaman yakalanan ekranlar. CGI script. Bafllat menüsünde. Pragram ekle/kald›r ve hatta CTL-ALT-DEL menüsünde bile yer almayan Stealth Folder. ayr›ca bir flifre ile de korunmufl..0 Tamamen ücretsiz bir web sunucusu olan Abyss Web Server 1. DVD’lerinizi Yedekleyin Backup DVD. bunlar› ayn› anda birden fazla cep telefonuna da gönderebiliyor. size DVD filmlerinizi. Ancak. Stealth Folder 6. SVCD ya da VCD’lere kaydetmek için gerekli tüm güçlü araçlar› sunuyor. küçük dosya boyutuna ra¤men HTTP/1.. ayr›ca gizli klasörlere eriflme giriflimlerinin de bir kayd›n› tutuyor. Kullan›c›dan tamamen gizli bir flekilde çal›flan program›n ayarlar›na ulaflabilmek içinse. kimden geldi¤i ve konular›na göre filtreleme imkan› da sunan program. özel bir tufl kombinasyonunun kullan›lmas› gerekiyor. Program› kullanabilmek için sitesinden KISA. eski Print Screen tuflu komutunu daha kullan›fll› hale getiriyor. Tüm bunlar›n yan› s›ra kullan›c›lara uzaktan web yönetimi için çok kolay bir arabirim de sunan Abyss Web Server ile PHP ve Perl script içeren sitelerinizin sorunsuz olarak kullan›ma aç›lmas› sadece birkaç dakikada gerçekleflebiliyor.0 h PC’den Cebe Elektronik Posta DVD Backup 6. Stealth Folder 6. Manual. bu programdan yararlanabilirsiniz. neredeyse tüm dosyalar ile uyumlu çal›flan Vital Desktop ile statik masaüstü görüntüleri tarihe kar›fl›yor. parçal› download’lar ve daha birçok ek özellik ile oldukça dikkat çekiyor.0 Oldukça basit ama bir o kadar da kullan›fll› bir sistem eklentisi olan Capture Pro. gelen postalar› kontrol edip filtreledikten sonra SMS olarak cep telefonunuza gönderebiliyor. bofl bir CD’yi de CD yaz›c›n›za koyman›z yeterli oluyor. elektronik postalar›n›za her yerden ulaflman›z mümkün oluyor.4 h Bir ifl toplant›s›nda ya da tatildeyken. Dolay›s›yla ancak bu ifllemlerden sonra tekrar dosyalar›n›za ulaflmak mümkün oluyor. Tarih de dahil olmak üzere mesaj›n kendisi 160 karakterden daha fazla olam›yor. 3 Abyss Web Server For Windows 1. KISA. Ancak tüm popüler CD yaz›c›lar› da destekleyen program› kullanabilmek için.

Laplink’in PC’ler aras› kolay ba¤lant› kurmak için haz›rlad›¤› Laplink Gold ve son olarak da Ipswitch’in meflhur ve en eski FTP programlar›ndan biri olan WS_FTP Professional’›n en son sürümü ilginizi çekece¤ine inand›¤›m›z yaz›l›mlar aras›nda yer al›yor.tr 106 Sanal Ma¤aza Yaz›l›m› Astrosell Professional FTP Yaz›l›m› Ipstwitch WS_FTP PRO 3 PC Ba¤lant› Yaz›l›m› LapLink Gold 11 108 Kiflisel Güvenlik Yaz›l›m› Mcafee Internet Security 4. bu ay›n en ilgi çeken yaz›l›m› olmay› baflar›yor. gibi sorulara cevap aran›yor. Mcafee ve Ulead’›n yaz›l›mlar›n›n yan› s›ra Astrosell’in kullan›m› kolay e-ticaret uygulamas›. yeni özelliklerin azl›¤› ile bu sürümü bekleyen tasar›mc›lar› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratacak gibi duruyor. Kaynaklarda ise donan›mla aras›ndaki uyumlulu¤a puan veriliyor. Çünkü oldukça güçlendirilmifl çizim araçlar›. Neredeyse bir önceki sürümüyle ayn› olan yaz›l›m. Autodesk. yaz›l›m›n konusundaki görevini ne derece yerine getirebildi¤i sorusuna cevap veriyor.tr/ yazilim adresinde bulabilirsiniz. mkars@chip. Bu de¤erlendirme yaz›l›ma verilen paraya deyip deymedi¤ini gösteriyor.chip.104 ‹Ç‹NDEK‹LER Grafik Tasar›m Yaz›l›m› Macromedia Flash MX Resim Düzenleme Yaz›l›m› Adobe Photoshop 7. F‹YAT/PERFORMANS çok iyi iyi orta vasat kötü çok kötü CHIP ONLINE Ay›n ürünü hakk›nda daha fazla bilgiyi ve geçmifl say›larda tan›t›lan ürünlerden baz›lar›n› www. Adobe.01 Video Düzenleme Yaz›l›m› Ulead Video Studio 6 Web Yay›nc›l›¤› Yaz›l›m› Adobe GoLive 6 DE⁄ERLEND‹RME CHIP.. Ergonomide ise CHIP. Mahmut Karsl›o¤lu.com. Art›k say›lardan b›kan Macromedia’n›n Flash MX ad›yla piyasaya sundu¤u Flash 6 ise. Ancak tabii ki bu baflar›s›z bir sürüm oldu¤u anlam›na gelmiyor. s Bu ay›n yaz›l›m inceleme bölümünde a¤›rl›kl› olarak yaz›l›m devlerinin en popüler yaz›l›mlar›n›n yeni piyasaya ç›km›fl son sürümleri bulunuyor. Di¤er taraftan Adobe da Photoshop 7 ile resim düzenleme ile u¤raflanlar için pek bir yenilik sunmuyor. yeni sürümlerin asl›nda yeni sürüm olmay› hak edecek kadar çok yeni özelli¤e sahip olmamalar›. yaz›l›m›n dokümantasyon ve kullan›fll›¤›n›n kalitesi de¤erlendiriyor. Bu toplam puanlamadan sonra CHIP ayr›ca fiyat ve performans de¤erlerini tavan puan 100 üzerinden de¤erlendiriyor. Kullan›m kitap盤› ne kadar anlafl›l›r ve kapsaml›? Online yard›m al›nabiliyor mu? Asistanlar mevcut mu?. yeni sürümü gerçekten çarp›c› k›l›yor. yaz›l›mlar›n kalitesini 0 ile 10 aras›nda bir puanlama sistemiyle de¤erlendiriyor ve burada ki üç kriter olan ifllevsellik. Kriterlerden ifllevsellik.com. sadece deneme sürümlerine göz atmakla yetiniyorlar. TOPLAM CHIP PUANI çok iyi iyi orta vasat kötü çok kötü (100–90 Puan) (89–75 Puan) (74–60 Puan) (59–45 Puan) (44–20 Puan) (19–0 Puan) (100–90 Puan) (89–75 Puan) (74–60 Puan) (59–45 Puan) (44–20 Puan) (19–0 Puan) CHIP | MAYIS 2002 .0 Beta CAD Yaz›l›m› Auto Cad 2002 105 Yeni Yaz›l›m TESTLER‹ Yaz›l›m dünyas›nda firmalar her geçen gün daha fazla özellik içeren yaz›l›mlar ile kullan›c›lar›n karfl›s›na ç›k›yorlar. kullan›c›larda bir merak uyand›rsa da. Macromedia. Her ne kadar popüler yaz›l›mlar›n yeni piyasaya sürülmüfl en son sürümleri. baz› durumlarda bu heyecanlar› geçtikten sonra eski sürümlerin de kendilerine yetti¤i gerçe¤i daha a¤›r bast›¤›ndan. Bunlar aras›nda en dikkat çekenleri yaz›l›m testi sayfalar›m›zdan inceleyebilirsiniz. ergonomi ve kaynaklar 4:3:3’lük bir ortalamayla toplam de¤erlendirmeye giriyor. Burada ne kadar az hata yapt›¤› ve ne kadar fazla özelli¤e sahip oldu¤u de¤erlendirmeye giriyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri. Bu ay inceledi¤imiz Autocad 2002 ise maalesef bu olay›n en büyük örne¤i.

Tabii ki daha önceki sürüme “i” eklentisini veren internet araçları da yeni sürümde halen yerini koruyor.com Firmay› aray›n›z Windows 98/ME/2000/XP www. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT Win ME/2000/XP www. Wblock komutu ile XML çizim dosyalarının oluşturulması ise başarılı bir özellik. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT www. Dimension.com. VIP program ve Autodesk'in beta sitesindeki beta ürünlerden programa dahil edilmiş birkaç özellik dikkat çekiyor.sayisalgrafik.jsp adresinden indirip deneyebilirsiniz. Böylelikle tüm çalışma alanından tam verim alınması mümkün oluyor.com/local/ enu/portal/asp/index.0 sürümünü mutlaka edinin. Freehand ve Dreamweaver da bulunuyor. P Güçlendirilmifl çizim motoru P Gelifltirilmifl GIF saydaml›k kontrolü M Çok fazla yeni araç içermiyor Aslında yeni bir sürüm olmayı hak etmeyecek kadar az özellik ve yenilikle karşımıza çıkan Autocad 2002. Yeni sürüm. Adobe ile mahkemelik olan Macromedia’nın bu kararına hak vermemek de elde değil. Sonuç: Eğer profesyonel bir fotoğrafçıysanız ve doğal çizim araçlarına ihtiyaç duyuyorsanız 7. Dreamweaver'in arabiriminden programa uyarlanmış. Program içinde sadece Express Tools. ImageReady 7. Birincil görevi resim düzenleme olan programa bu konuda eklemiş en çarpıcı araç ise “Healing Brush” adını taşıyor. Sonuç: En iyisini isteyen geliştiriciler için mutlaka yapılması gereken bir güncelleme. Aslında. Flash yazılımına baktığımız zaman. “Auto Color adjustment” aracı ise fotoğraflardaki çeşitli ışık kusurlarını düzeltebiliyor. Ayrıca aynı Corel'ın Procreate Painter’ında olduğu gibi Photoshop'un gelişmiş araçları da artık pastel. Yeni sürümün araç çubuğuna ise Modify I. semboller ve video klipler de artık kendilerine has bağımsız özelliklere kavuşmuşlar. en büyük yenilikler içinde yer alıyor. Ayrıca nesneler. Bu şekilde örneğin resimdeki insan yüzünde bulunan kırışıklıklar. kullanıcılara hızlı erişim bölümünde yer alan araçlar için kişisel ayarları kaydetmeye olanak tanıması ile gerçekten etkileyici. Aksi taktirde bir önceki sürüm de işinizi görecektir. Photoshop’un yeni sürümü bir gereklilikten çok lüks sayılabilir. Katman dönüştürücü ve CAD standartları gibi özellikleri sunan VIP programı ve "True Associative Dimensioning" ile metin boyutlandırma gibi yeni özelliklerle AutoCAD karşımıza daha üretime dönük bir modül olarak çıkıyor.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K Yaz›l›m Testi » INTERNET 105 A Ü YIN 5|2 2 00 NÜ RÜ Grafik Tasar›m Yaz›l›m› Resim Düzenleme Yaz›l›m› CAD Yaz›l›m› 0 MACROMEDIA FLASH MX CHIP TOP.net Firmay› aray›n›z AUTOCAD 2002 CHIP TOP.autodesk. Ancak firma bu açığını kapatmak için araçların yer aldığı panelleri birbirinden bağımsız hale getirmiş. Ama diğerleri yeni player’ın biraz daha yaygınlaşmasını bekleyebilirler. P Genifl video format deste¤i P Geliflmifl scripting araçlar› M Yeni bafllayanlar için zor arabirim H eCHIP Code FlashMX Şimdiye kadar Photoshop’un her sürümü. Yeni başlayanlar düşünülerek programa eklenmiş bir başka yenilik ise. PUANI F‹YAT/PERFOR. bu konudaki benzerlik dolayısıyla. ufak cilt kusurları ya da benzeri sorunlar kolaylıkla temizlenebiliyor. Text ve CAD Standards şeklinde 4 yeni araç daha eklenmiş. Bundan sonra sayı yerine MX kod adıyla üretilecek yazılımlar arasında Fireworks. yeni sürümü bekleyen kullanıcılar arasında tam bir hayal kırıklığına yol açıyor. Programın 15 günlük deneme sürümünü http://pointa. P Express tools ve VIP program eklentisi P XML çizim dosyalar› oluflturabiliyor M Çok az yeni özellik bulunuyor CHIP | MAYIS 2002 . İlk bakışta. Flash’ın tüm video formatları için sunduğu destek ise. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT - ADOBE PHOTOSHOP 7. Actions panelinde yer alıyor. ilk etapta dikkat çeken ve oldukça da üzücü olan farklılık daha önceki sürümlerde yer alan kartlardan oluşan paletlerin yer almaması. sürümü.evet. Sonuç: Eğer hali hazırda AutoCAD 2000i sahibiyseniz.tr Firmay› aray›n›z Win ME/98/NT/2000/XP Macromedia’nın yeni web uygulama serisinde ilk olarak piyasaya sürdüğü Flash MX aslında popüler vektör canlandırma yazılımının 6. AutoCAD 2000i ile hemen hemen aynı. PUANI F‹YAT/PERFOR. PUANI F‹YAT/PERFOR. Sadece yeni özellikler ve gelişmiş özellikler listesine bakmak bile bunu anlamak için yeterli. arabirim olarak program çok fazla değişmiş gibi durmuyor. Yeni sürüm içinse aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil.0 BETA CHIP TOP.medyasoft. Bu zeki sistem.0 ise artık GIF dosyalarında saydamlığa izin veriyor. hep çarpıcı ve akılda kalan bir yenilik ve gelişmeyle birlikte karşımıza çıkmıştı. yağlı boya ya da kurşun kalem gibi standart fırçalar için değişken hue ve opacity değerleri kullanmayı mümkün hale getiriyor. yeni sürüme geçmeden önce eklenen az sayıdaki özelliğin işinize yarayıp yaramayacağını düşünmekte fayda var. Diğer taraftan yeni geliştirilmiş olan Tool Presets seçeneği.

com 350£ IPSWITCH WS_FTP PRO 3 CHIP TOP. tüm 32 bit Windows sürümlerini destekliyor ve uzaktaki bilgisayarlara bağlantı için çok güçlü araçlar içeriyor ve çok geniş bir yelpazede seçenek sunuyor.laplink. SSl ile güvenli transferi de destekleyen program. 4 ve 5. uzaktaki PC’nin tüm masaüstünü görüntüleyebiliyor ve karşıda uygulama çalıştırabilmenize de izin veriyor. birden fazla seviyede ürün veri tabanı hazırlayıcı ve e-business ayarları da sunuyor. Sonuç: Diğer bazı yazılımlarda olduğu gibi yazılım sürümü ilerledikçe Laplink gereksiz bir sürü özellikle boğulmamış ve hala sadece yapması gerekeni yapıyor. S‹STEM Win 95/98/Me/NT/2000/XP B‹LG‹ F‹YAT www. WS_FTP. Hatta Astrosell. doğrudan seri. Başarılı bir güvenlik ve kodlama ayarlarına sahip olan program. Program içinde katalogdaki her nesne için renk ve boyut gibi sınırsız seçenek belirlemesi mümkün oluyor ve bunlar orijinal ürünün fiyatını etkileyebiliyor.106 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K Yaz›l›m Testi » INTERNET Sanal Ma¤aza Yaz›l›m› FTP Yaz›l›m› PC Ba¤lant› Yaz›l›m› ASTROSELL PROFESSIONAL CHIP TOP. Yani bağlantıyı sağlıyor.ipswitch. Ancak eğer SSL ve Firewall seçenekleri ilginizi çekiyorsa bu yazılıma bir şans verebilirsiniz. LapLink Gold 11 paketinin en büyük problemi ise içinde USB bağlantı kablosunun yer almaması. P Kullan›m› kolay arabirim P Browser ile birlikte çal›flabilme P SSL ve Firewall seçenekleri H eCHIP Code WS FTP LapLink yıllardır. Ancak dahili olarak çok fazla hazır tema bulunmaması bir dezavantaj. Sonuç: Genelde FTP yazılımları kullanıcıları kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçip programlarını değiştirmezler. sabitdiskinizdeki başlangıç klasörünün belirlenebilmesi ve her FTP sitesi için bir remote sürücü yaratabilmesi ile dosyalara erişim için gereken zamanı oldukça kısaltıyor. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT Win 98/ME/NT/2000/XP www. Actinic’in 3. Modem. sürümleri için dönüşüm seçenekleri de sunuyor. Ancak program orta fiyatlı bir çözüm arayanları tatmin edecek kadar da başarılı özelliklere sahip. P Çok fazla ba¤lant› seçene¤i sunuyor P Uzaktan eriflim destekliyor M USB kablosu pakete dahil de¤il CHIP | MAYIS 2002 . Programda yer alan hem yerel hem de remote diskler rahatlıkla isme. PUANI F‹YAT/PERFOR. Programın tüm fonksiyonlarına ana pencere üzerinden ulaşılabiliyor. Yazılım aynı Actinic’de olduğu gibi kullanıcıya bir off-line katalog hazırlayıcı. paralel ya da USB bağlantının yanı sıra. Programın bu en son sürümü. PUANI F‹YAT/PERFOR. Bu da kullanımı çok kolaylaştırıyor. karşı tarafta LapLink kurulu olmaması durumunda bile LapLink Web sitesi yardımıyla bağlantı sağlayabiliyor.com 180 $ Piyasaya sunduğu oldukça başarılı sanal mağaza oluşturma yazılımı ile bir anda dikkatleri üzerine çeken Astrosell aslında daha önce incelediğimiz konusunda lider yazılım Actinic Catalog ile büyük benzerlikler taşıyor. Dosya transferlerinde güvenliği sağlamak için firewall ayarları kullanılabiliyor ve istenirse WS_FTP. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT Win 98/Me/NT/2000/XP www. Sonuç: Hazır tema sayısı az ve tasarım ile planlama özellikleri Actinic’e göre daha zayıf. iki bilgisayar arasında dosya transferi gerçekleştirmek için bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği her şeyi sunuyor. Yazılı ve sesli sohbet desteği de sunan program ile karşı taraftaki kullanıcı ile bağlantıya geçmeniz mümkün oluyor. Sanal mağazanızın hazırlanması sırasında program size bir kurulum sihirbazı ile yardımcı oluyor. Her BT destek uzmanının sahip olması gereken bir yazılım. Netscape ya da Internet Explorer içinde ftp:// ile başlayan satırlarda otomatik olarak devreye girebiliyor. Yine de taslakların Macromedia Dreamweaver ya da Microsoft FrontPage gibi harici bir yazılımla da düzenlenebiliyor olması ile Astrosell bu açığını kapatıyor. PUANI F‹YAT/PERFOR. Uzak bilgisayarlara bağlantıda LapLink Gold 11. tarihe. P Actinic’den dönüflüm seçenekleri P Fiyat› çok uygun M Haz›r tema say›s› az H eCHIP Code ASTROSELL FTP yazılımlarının atası olarak nitelendirilebilecek bir program olan WS_FTP. ağ bağlantısı ve hatta infra-red gibi kablosuz bağlantı da bunlar içinde yer alıyor.com 45 $ LAPLINK GOLD 11 CHIP TOP. Ayrıca aynı Windows pencerelerinde olduğu gibi dosyaların küçük ya da büyük simgeler ile görüntülenmesi de mümkün oluyor. çeşitli aygıtların birbirine bağlanmasını sağlayan farklı yazılımlarla karşımıza çıkıyor. Birebir aynı olmasa da görünüş ve kullanım alanındaki bu benzerlikler bir karşılaştırma yapmayı da zor hale getiriyor. dosya transferlerini belirlenen sürelerde otomatik olarak yapabiliyor.astrosell. Özellikle web sayfalarınızı güncellemek için kullanabileceğiniz bu programın kullanımı da oldukça basit. dosya boyutu ve tipine göre de sıralanabiliyor.

Ancak eğer bir tasarım ekibinin parçasıysanız. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT Win 98/ME/NT/2000 /XP www. Daha önce Internet Guard Dog adıyla anılan bu yazılım.0’a. Program içinde yer alan diğer yenilikçi araçlar da. tesadüfi resim seçimi. Norton’la aynı isme sahip bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ancak ücretsiz Firewall yazılımları da var. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT Win 98/ME/NT/2000 /XP www. klavye kullanıcıları düşünülerek hazırlanmış. Sadece Virusscan almak da yeterli olabilir. Sonuç: Video Studio 6 birçok mükemmel özellikle birlikte geliyor. Her ne kadar sadece parlaklık ve renkle ilgili olanlar işe yarar olsa da genel olarak filtreleme özelliklerinin tümünün kullanımı oldukça kolay. Font’larla çalışırken zaman zaman beceriksizce davranıp kodun şişmesine yol açan GoLive’da kod girme penceresi de fare kullanıcılarından çok. Ayrıca yine bu bölümde yer alan Hawk (Hostile Activity Watch Kernel) teknolojisi ise sürekli sisteminizi şüpheli hareketlere karşı gözlem altında tutuyor. Belirli IP adreslerin artık bloklanabiliyor olmasıysa. Video düzenlemeye başlamak için cazip bir seçenek.mcafee. Yeni sürüm Norton Internet Security 2002 ile benzer bir şekilde.01 CHIP TOP. daha önceki sürüm ile karşılaştırıldığı zaman çok daha profesyonel görünüyor. Rakiplerinden daha ucuz olan Video Studio 6. Her ne kadar bunları internet ya da kitaplar üzerinde bulmak mümkün olsa da el altında bulunuyor olması verimi artırıyor. P Hawk teknolojisine sahip P Kurulum ve kullan›m› kolay M Firewall yaz›l›m› ücretsiz de al›nabilir Video düzenleme yazılımları arasında sunduğu uygun fiyatlı çözümler ile her zaman adından söz ettiren Ulead. Aynı plug-in. P Uygun fiyat P Çok fazla yeni özellik M Karmafl›k arabirim H eCHIP Code VIDEO STUDIO Adobe’un web yayıncılığı yazılımı olarak ürün yelpazesindeki yegane programı olan GoLive. Video Studio’nun yeni sürümüyle yine dikkatleri çekiyor. Çünkü paket içindeki yazılımlar ayrı ayrı alındıklarında dahi neredeyse aynı fiyata geliyor. Ayrıca buradan bölümlerin seçiminin yapıldığı menü için arka plan belirlenmesi de mümkün oluyor. bu bölümdeki en dikkat çekici özelliklerden birini oluşturuyor. P Pratik ak›ll› araçlar P Dahili workgroup server M Frame kullan›m› karmafl›k CHIP | MAYIS 2002 . GoLive içinde yer alan dahili Workgroup Server programı. Sonuç: Web filtreleme ve ebeveyn kontrolü de sunan oldukça yeterli bir güvenlik paketi. artık Windows XP ile de sorunsuz çalışabiliyor.com 100 $ ADOBE GOLIVE 6 CHIP TOP. Programın ilk parçası olan McAfee Virusscan 6.wlead. Kullanıcının browser’ına göre en uygun style sheet’in seçimi. S‹STEM B‹LG‹ F‹YAT www. 3 DVD formatını da destekleyen yazılımdaki DVD plug-in’i bir MPEG dosyası açıldığı zaman otomatik olarak devreye giriyor ve kullanıcılara sahne seçimi ve etiketleme seçenekleri sunuyor. ister tek bir sayfa hazırlıyor olun ister geniş bir elektronik ticaret sitesi. Kötü değil. Ancak bu sefer de arabirim biraz kullanılabilirliğini yitirmiş. Ek olarak DVD hazırlama işlemini de sürükle bırak ile yapılacak kadar basitleştiriyor. PUANI F‹YAT/PERFOR.net Firmay› aray›n›z Win 98/ME/NT/2000/XP Norton Internet Security 2002 ile başabaş bir rekabet sürdüren McAfee'nin en son internet güvenlik paketi. PDA senkronizasyonu ile virüslerin taşınabilir bilgisayarlarınıza geçmesini de engelleyebilen yeni Virusscan’in yanı sıra pakette yer alan diğer bir program olan Firewall ise güvenlik ile ilgili her türlü hareketi izleyip kaydını tutabiliyor. frame’ler arası sürükle bırak ile tüm içeriğin taşınması ve cookie yazmak için kullanılabilecek yeni akıllı araçlar ise gerçekten başarılı eklentiler. yeni sürümünde de maalesef frame’lerle olan kullanım problemlerinden kurtulamamış. Diğer taraftan tabloların kontrolü ise mükemmel olarak nitelendirilebilir.com 75 euro ULEAD VIDEO STUDIO 6 CHIP TOP. fiyat olarak da fazla bir avantaj sunmuyor. yeni worm ve virüsleri tespit etme yeteneği sağlayacak yeni özellikler eklenmiş. Ancak Dreamweaver’ın sadeliğini aratıyor. Eğer tek başınıza çalışıyorsanız. üretim zamanını gerçekten oldukça azaltıyor. Baştan aşağı elden geçirilmiş ve yenilenmiş arabirim. size Dreamweaver’da yetecektir. DVD hazırlama plug-in’i ile de bir adım öne geçiyor. seçiminiz için bir neden olabilir.evet. PUANI F‹YAT/PERFOR. Video Studio içinde 3D efektler de dahil olmak 122 efekt ve geçiş bulunuyor. Sonuç: Program birçok profesyonel tasarımcıya çekici gelebilecek bir ürün. PUANI F‹YAT/PERFOR. VCD ve SVCD hazırlamak için de kullanılabiliyor.108 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K Yaz›l›m Testi » INTERNET Kiflisel Güvenlik Yaz›l›m› Video Düzenleme Yaz›l›m› Web Yay›nc›l›¤› Yaz›l›m› MCAFEE INTERNET SECURITY 4.

110
eCHIP ‹ÇER‹⁄‹

» » » » »

Jet Audio Kendi çap›nda home studio eCHIP May›s eCHIP içeri¤i Sandra 2001 Sisteminizi elden geçirin Talisman Yepyeni temalar Paraliz Paray› köleniz yap›n

Jet Audio

Kendi Çap›nda Home Studio
Audio CD’den VCD’ye, MP3’ten MIDI’ye kadar birçok format› ayn› arayüz içinde kullanabilirsiniz.
Jet Audio, hemen hemen tüm multimedya formatlar›n› destekleyen bir multimedya player. Streaming Media, dijital audio ve video deste¤ine sahip. Home studio fleklindeki arayüzü oldukça gerçekçi olan Jet Audio’yu kolayca kullanabilirsiniz. Bu arayüz ses efektleri, mixer, audio CD, digital audio (MP3, RA, WAV), MIDI ve video çal›c›s› gibi 6 parçadan olufluyor. Ana bölümde di¤er parçalar› kontrol etmenizi sa¤layan butonlar bulunuyor. Kullanmak istemedi¤iniz bölümü görünmez yapabiliyorsunuz. Ayr›ca buradan ayarlara da ulaflabiliyorsunuz. Ses Efektleri: Dinledi¤iniz veya izledi¤iniz film ya da flark›lar›n geliflmifl ses ayarlar›n› buradan yapabilirsiniz. POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, VOCAL ve FLAT kategorilerinde equalizer seçenekleri bulunan bu bölümde, isterseniz kendi equalizer ayarlar›n›z› da yapabiliyorsunuz. Ayr›ca 4 adet 3D ortam ve 11 adet ses efektiyle de¤iflik sesler yaratabiliyorsunuz. Mixer: Ses, balans, gibi ayarlar›n yap›ld›¤› bu bölümde Windows’un ses kontrolü kullan›l›yor. Play ve record seçeneklerin-

de ayarlar da de¤iflim gösteriyor. Audio CD: E¤er bilgisayar›n›z internete ba¤l›ysa 100 binden fazla arflivi bulunan CDDB özelli¤inden yararlanabiliyorsunuz. ‹nternet ba¤lant›n›z yoksa, program›n albüm yapma fonksiyonuyla parçalar›n bilgilerini kendiniz girebilirsiniz. Ayr›ca bu bölümde audio CD’leri dijital müzik format›na çevirebiliyorsunuz. Digital Audio: MPEG (MP3, MP2, MP1), Real Audio (RA, RM, RAM), SUN Audio (AU, SND), MAC Audio (AIF) ve Windows Audio (WAV) formatlar›n› çal›flt›rabilece¤iniz bu bölümde parçalara efektler verebilir, flark› sözlerini görebilir, MP3’ü WAV format›na çevirebilir veya audio CD’ler yapabilirsiniz. MIDI: MIDI d›fl›nda bu bölümde Karaoke (KAR) ve Module

De¤iflik Arayüzler: Program›n içindeki birkaç arayüzü kullanabilece¤iniz gibi internetten de çeflitli arayüzler seçebilirsiniz.

(MOD,S3M, XM, MTM, IT) dosyalar›n› çalabilirsiniz. Yine Digital Audio bölümünde oldu¤u gibi flark› sözlerini görebilir, kullan›lan enstrümanlar› de¤ifltirebilir ve tempoyu artt›rabilirsiniz. Digital Video: AVI, MOV (QT or AM), MPG (AM), DAT (AM), RealVideo formatlar›n› destekleyen program ile ayr›ca Real Video 5.0 makinan›zda yüklüyse RM dosyalar›n› da izleyebilirsiniz. Video fonksiyonlar› aras›nda, track’ler aras›nda h›zl› geçifl, tam ekran izleme, de¤iflik ses efektleri ekleme, h›z› artt›rma, kare kare izleme ve BMP format›nda ekran görüntüsü alma bulunuyor.

May›s eCHIP CD ‹çeri¤i
Her ay oldu¤u gibi bu ay da dergideki kapak konusu ve yaz›l›m bölümünde ad› geçen programlar› eCHIP içerisinde sizlere sunuyoruz. Bu ay›n konu bafll›klar›; Windows Tuning, XP Power Toys ve dosya kurtarma programlar›... Ayr›ca TOP Freeware bölümünde onlarca en iyi ücretsiz yaz›l›mlar bulunuyor. Yerli programc›lar›n yazd›¤› amatör veya profesyonel programlar› da bu ay CD’de bulabilirsiniz. Desktop, Sistem, Multimedya, ‹nternet ve Müzik gibi her ay yer alan program kategorilerinde ise çok say›da shareware ve freeware yer al›yor. Ayr›ca, Bilgisayar Sözlü¤ü ve profesyonel programc›lar için “Marjinal” bafll›kl› makalemizi de incelemenizi tavsiye ederiz.

Web Siteleri: Birkaç ayd›r devam ettirdi¤imiz web siteleri tan›t›mlar› ve linkleri eCHIP’te.

CHIP | MAYIS 2002

GÜNCEL » KAPAK » DONANIM »

YAZILIM
eCHIP ‹çeri¤i

» PRAT‹K » INTERNET

111

SANDRA 2001

Talisman

Sisteminizi Elden Geçirin
SiSoft SANDRA (System ANalyser, Diagnostic and Reporting Assistant), bilgisayarlar için bilgi alma ve analiz program›. Bilgisayar›n›zdaki tüm donan›m ve yaz›l›mlar hakk›nda tam anlam›yla genifl aç›klamalarla bilgi alabilirsiniz. Program 32 bit Windows 95/98/Me ve 2000 uygulamalar› yan›nda 16 bit Windows ve DOS deste¤i de veriyor. Sisoft Sandra Standart ile 50 ayr› konuda test ve benchmark yapabilir, sonuçlar› listeleyebilirsiniz. Program›n VESA, VBE, ACPI, APM, BIOS SMB, tak çal›flt›r ve WinG, DirectX (DirectDraw, Direct 3D, DSound, DMusic, DPlay, DInput), OpenGL, Glide deste¤i bulunuyor. Ayr›ca Intel Pentium MMX/Pro/II/III/4, Celeron, Xeon /III/4, OverDrive; Cyrix 6x86, 6x86MX, MII, MIII, AMD K5, K6, K6-2/III, Athlon/Duron ifllemcileri de tan›yabiliyor.

Yepyeni Temalar
Talisman herhangi bir masaüstü temas›ndan farkl› olarak, masaüstünüzü ele geçiriyor ve kendi yönetmeye bafll›yor. Program› çal›flt›rd›¤›n›zda karfl›n›za klasik arayüz geliyor. Daha sonra QNXi WindowsXP veya golden arabirimini seçebiliyorsunuz. XP arabirimi birebir ayn› yap›lm›fl ve istedi¤iniz takdirde renklerini de olive ve metallic olarak de¤ifltirebiliyorsunuz. Bilgisayar›m, e-mail ve Belgelerim gibi çok kullan›lan Windows uygulamalar› daha çok göz önüne al›nm›fl. Ayr›ca, ekran›n tam ortas›nda sisteminizin tüm özelliklerine ulaflabilece¤iniz ayarlar menüsü bulunuyor. Windows oyunlar› ve Bafllat menüsündeki programlar da bu bölümden ulaflabilece¤iniz di¤er uygulamalar aras›nda yer al›yor.

D‹J‹TAL DERG‹LER
3 PCONLiNE
Her ay oldu¤u gibi onlarca web sitesinin tan›t›m› PCONLINE içerisinde yer al›yor. Sitelerin k›sa aç›klamalar›n› okuduktan sonra, bulunan linklerine t›klay›p browser’›n›zdan izleyebilirsiniz. Ayr›ca, internette karfl›n›za ç›kan istemedi¤iniz pencere ve gereksiz yavafllatmalardan kurtulman›z için yararl› bir makale de bu ayki dergimizde yer al›yor.

3 Computer Easy
Bilgisayar ve Elektronik kursumuzda, FET’ler (Field Effect Transistor/Alan Etkili Transistor) hakk›nda ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz. fiekiller ve örneklerle anlafl›l›r bir flekilde aç›klanan konular her ay devam ediyor. Bilgisayar sözlü¤ünde ise D harfindeki bilgisayar terimlerinin aç›klamalar› bulunuyor. Ayr›ca A, B ve C harflerine de ulaflman›z mümkün.

Çeflitli temalar
Temalar sadece renk de¤iflimi sa¤lam›yor. Arayüz tamamen de¤ifliyor ve yeni menüler eklenebiliyor. Program›n web sitesinde (www.lighttek.com) oldukça renkli temalar yer al›yor. Fakat bu temalar› kullan›rken yine de al›fl›lm›fl Windows arayüzünü özleyebilirsiniz.

3 Suxxess

Paraliz

Paray› Köleniz Yap›n
ParaLiz’le birlikte kiflisel finans yönetimiyle ilgili konularda bilgilenebilir; gelir, gider ve yat›r›mlar›n›z› izleyip, bütçenizi yapabilir ve gelece¤inizi planlayabilirsiniz. Program sayesinde, tüm gelir, fatura ve ödemelerinizi kolayca izleyebilirsiniz. Hisse senedi, fon gibi yat›r›m araçlar›n› izleyebilir, kredi veya borç ödeme planlamas› yapabilir ve diledi¤iniz finansal hesaplamalar›n üstesinden gelebilirsiniz. Takvim ve an›msatma sayesinde, faturalar›n›z› zaman›nda ödeyebilir, 50’ye yak›n rapor ve grafikle tüm verilerinizi kolayca izleyebilir, tek t›klamayla birçok rapora an›nda eriflebilirsiniz. likleri “Nas›l Kullan›l›r?” bölümünden ö¤renebilirsiniz. Görsel anlat›ml› derslerle kolayca kavram ve kullan›m e¤itimleri alabilirsiniz. Tüm menüler ayr›nt›l› olarak anlat›l›yor. Program ekran› üzerinde video e¤itiminden yararlanabiliyorsunuz ve kaç›rd›¤›n›z bir bölüm olursa geri alabiliyorsunuz.

Birkaç ayd›r devam eden kurslar›m›za geçen ay Visual Basic kursu da kat›lm›flt›. Visual Basic’in bu ayki konusu ise form nesnesi, özellikler, yöntemler ve olaylar. ASP kursumuzda ise, ASP’de sunucu istekleri aç›klan›yor ve VB Script’e girifl yap›l›yor. Veritaban› arayüzünün tan›t›ld›¤› Acces kursu ve XML belgelerinde geçerlilik tan›mlamalar› ve DTD konular›n› kapsayan XML kursu, SUXXESS içerisinde yer al›yor. Ayr›ca ActiveX hakk›ndaki makalemizin de profesyonel programc›lar›n ilgisini çekece¤ini düflünüyoruz.

B‹R SORUNLA KARfiILAfiIRSANIZ
E¤er videolarda görüntü ve ses alamama gibi bir sorununuz olursa, eCHIP Basic Kit içinden QuickTime’› kurabilirsiniz. Bilgisayar›n›z CD-ROM’u bir audio CD gibi görüyorsa, muhtemelen CD-ROM’unuzun sürücüleri DOS’tan yükleniyordur. Sorunu gidermek için Config.sys ve Autoexec.bat dosyalar›ndaki CD-ROM sürücüsü yükleme ile ilgili sat›rlar›n bafl›na REM ekleyerek, bilgisayar› yeniden bafllat›n›z. E¤itim videolar›n›n izlenmesinde sorun ile karfl›lafl›rsan›z, CD’nin Tools klasörü içindeki Tscc.exe dosyas›n› çal›flt›r›p, ilgili codec’i bilgisayar›n›za kurunuz.

3 LEVEL ÖZEL
Command&Conquer: Renagede’in inceleme yaz›s› LEVEL’dan Berker Güngör taraf›ndan yap›ld›. Oyunun puan›, özellikleri, art› ve eksilerini Berker Güngör’ün yaz›s›ndan takip edebilirsiniz. Ayr›ca, bu bölümden, oyunun multiplayer demosunu kurabilir ve tan›t›m filmini izleyebilirsiniz.

Kurulum ve kullan›m
Program› kurduktan sonra dosya ifllemleri, planlama, raporlar ve geliflmifl eklentiler gibi özel-

CHIP | MAYIS 2002

112
‹Ç‹NDEK‹LER

113 114 118

Yedekleme: Önce yedekleyin sonra silin Yeni Sistem: Sorunsuz kurulum için disk bölümlemesi Bar›flç›l Çözüm: Paralel Windows XP ve 98/Me kurulumu

10 ADIMDA YEN‹ S‹STEME

Planlama Yedekleme Sürücüler Ayarlar Aç›l›fl disketi Silmek Bölümleme Formatlama Kurulum ‹nce ayarlar

10 Ad›mda Temiz Windows

Windows’unuzu Yenileyin
Eski sistemlerinden memnun olmayanlar ve PC’sini komple yeniden kurmak isteyenlerin aflmas› gereken birçok engel var. CHIP, 10 ad›mda eski sistemi ve ayarlar›n› yedekleyerek yeni bir sistemin problemsiz bir flekilde nas›l kurulacaca¤›n› aç›kl›yor.

H

emen umutsuzluğa kapılmaya gerek yok! Hangi kullanıcı, şimdiye kadar en azından bir kere olmak üzere, PC’sini öfkeden pencereden dışarı fırlatmak istememiştir ki? Sistemde oluşan hatalar çoğu kez sinir bozucu bir hal alabilir, ama yine de sakin olun. Bu gibi durumlarda, muhakkak yapılabilecek bir şeyler vardır. Artık bilgisayar kullanıcılarının çoğu, Windows kurulumundan bugüne kadar geçen zamanla, problemlerle karşılaşma sıklığının doğru orantılı olduğunun bilincinde... Hiçbir şey yolunda gitmediğinde ne yapmak gerekiyor? En iyi seçim, sistemi baştan aşağı temizlemek ve Windows’u

yeniden kurmak. Çünkü bu yol çökmelerin ve hata uyarılarının sıklaştığı durumlarda yapılabilecek en iyi şey. Planımız size çok fazla sıkıntı yaşamadan yepyeni bir sisteme nasıl ulaşabileceğinizi gösterecek.

1

Kolları sıvamadan önce, amaç tam olarak belirlenmeli... Çünkü yeni bir kurulum süreci, sistemi kişisel gereksinimlerinize uygun hale getirmek için en ideal zaman. Bu sırada dosyaları korumak ve daha iyi güvenlik önlemleri alabilmek için sabitdiskinizi yeniden bölümlendirebilir ve

I

Planlama: XP veya 98/Me? Belki de ikisi birden

hatta yeni bir sistem deneyebilirsiniz. Şu sıralar Windows XP Home Editon’ın tam sürümünü yaklaşık 100 dolar karşılığında temin edebilirsiniz. Bir süredir hissedilir derecede daha stabil olan yeni Windows’a ilgi gösteren kullanıcılar, sistemin yeniden kurulumu öncesinde önemli bir karar aşamasından geçmekteler. Yeni işletim sistemi, özellikle mesleği gereği bilgisayar başında çalışanlar için tasarlanmış ve birden fazla kullanıcının aynı sistemi paylaşması gerektiği durumlara uygun. Ancak öncelikle bilgisayarınız, yazılımın donanım gereksinimlerini karşılayabilmeli: XP; 233 megaherz ve

CHIP | MAYIS 2002

AYARLAR » Kendi üretim CD’niz Sürücüler: Bu s›n›fa Windows CD’sinde yer almayan her fley dahil edilebilir. aynı zamanda ilk anda akla gelmeyen pek çok dosya da dahil edilmeli. Konfigürasyon dosyalar› kullanmalar› halinde di¤er yaz›l›mlar da bu kategoriye dahil edilebilir. genellikle sorun yaratmaz. yeni kurulumun ruh sağlığınızı korumaya yardımcı olacak bir çalışma ortamı yaratmak için mükemmel bir başlangıç noktası olduğunu unutmayın. C:\Windows\Favorites’den (98. Bunlara ek olarak taray›c›. Başlat/Ayarlar’dan (98. internet bağlantısı olmadan güçleşecektir. ses ve network gibi ek kartlar ve modem. e-maillerinizi ve adres defterinizi bir arşiv dosyasında saklayabilirsiniz. Sistem’e iki kez tıklayın ve (XP’de Hardware) daha sonra Device Manager’ı seçin.Me) Denetim Masası’nı açın. I Yedekleme: De¤erli dosyalar›n›z› koruyun 3 Windows’un kurulum CD’sinde çok sayıda sürücü yer alıyor. Sabitdiski formatlamadan önce. Bu dosyalara ya Windows CD’sinden ya da ayrı bir CD’den ulaşılabilmeli. Ayrıca sürücülerin hiçbirinin en güncel versiyonlarının olmadığı da kolaylıkla tahmin edilebilir. Windows 2000 veya XP’de templateler \Documents and Settings dizininde o anki kullanıcı adı altında Application Data\Microsoft\Templates’de saklı. silme ifllemi öncesinde mutlaka sürücü sa¤lanmal›. Office templates yeni kurulumun ardından kendi şekillendirdiğiniz belge şablonlarını yeniden yaratmak zorunda olmak can sıkıcı. k SÜRÜCÜLER. Outlook’ta Dosya/Arşiv’den Outlook Express’de Dosya/Ver’den erişilen bu özelliği her yeni sistem kurulumundan önce kullanmalısınız. S›k Kullan›lanlar: Internet Explorer’da sık kullanılan adresler listesi oluşturduysanız. Acrobat Reader ve Internet Explorer’›n en yeni sürümü. Eski işletim sistemini saklamak istemeniz halinde. ne kadar fazla kaynağa sahipseniz. 2 Sabitdiski temizlemeden önce. Ancak bunlar gerekebileceklerin tümü değil. Net’ten kısa sürede sürücü temin etmek. Dikkat edilmesi gerekenler her şeyden önce görüntü. Aç›l›fllar: Bafllang›ç disketinin içeri¤ini CD’ye aktarmak. Fare ve CD-ROM sürücüsü gibi sistem bileşenleri ve standart donanımlar. İşlemin nasıl yapıldığını s118’deki “Çifte Windows” kutusunda bulacaksınız.. Bu değerler en düşük gereksinim seviyesini temsil ettiğinden.. modem ve dijital kamera için özel yaz›l›mlar dahil edilebilir. CHIP | MAYIS 2002 . Kurulum I Sürücüler: Hiçbirini unutmad›¤›n›za emin olun sırasında ISDN kartınızın çalışmadığını fark etmek kadar sinir bozucu pek az duruma düşülebilir. tarayıcı ve yazıcı gibi harici bileşenler. de¤il mi? De¤ilse. ARAÇLAR. Oyunlar: Oyun severler en son değiştirilen dosyaları da diğer önemli dosyalarla birlikte arşivleyebilir. En iyi seçim. PC’nizi baştan aşağı yenilerken çifte işletim sisteminin ön koşullarını zaten yerine getireceksiniz. Office 97’de dosyalar C:\Program Files\Microsoft Office\Templates’de yer alıyor. Araçlar: Hiçbir bilgi sayarda eksik olmamal›: S›k›flt›rma program›. Bu fırsatı kullanmayı istemeseniz dahi. en güncel sürümlerin üretici kaynakl› olarak do¤rudan internetten temin edilmesidir. işiniz o kadar kolaylaşacaktır. E-mailler ve Adres Defteri: Outlook ve Outlook Express’de. sistemin her bileşeni için bir sürücünün el altında olduğundan emin olmalısınız. Windows XP’yi Windows 98 ve Me’ye paralel olarak kurmak mümkün. Her defasında ilgili bileşene iki kez tıklayın ve Sürücü kartını kontrol edin. Bu kategoriye yalnızca Word.ME) veya Documents and Settings\<Kullanıcı Adı>\ Favorites’den(XP) ulaşabileceğiniz bu verileri de saklayın. Sürücü Sorusu: Sürücü Microsoft kaynakl› m›. Belgelerim: Kullanıcı farklı saklama dizinleri kullansa da pek çok program dosyalarınızın tümünü standart olarak bu sistem klasöründe saklar. Ayarlar: En önemli ayarlar› screenshot yoluyla ve/veya belgelemeyle kaydedebilirsiniz. Nero benzeri CD yazma programlar›yla bir bafllang›ç CD’si elde etmek mümkün. Office 2000 ve XP’deyse onları C:\Windows\Application Data\Microsoft\Templates’de bulabilirsiniz.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET 113 Yeni Windows Kurulumu üzeri işlemcili en az 128 megabayt bellek sahibi sistemlerde 1 gigabayt sabitdisk alanına ihtiyaç duyuyor. tüm gerekli dosyaları dikkatle kaydetmelisiniz. Excel dosyaları veya fotoğraflar değil.

Söz konusu olan sonradan satın alınan bir Microsoft ürünüdür. E-mail hesapları. Word’de yeni bir belge oluşturun ve resmi [Ctrl]+[V] tuş kombinasyonuyla belgeye ekleyin. Ancak bu şekilde ekran görüntüsü sonradan en iyi şekilde ayarlanabilecektir. en iyi çözüm. Kaydetmek istediğiniz iletişim penceresini açın. Buna ra¤men pek çok durumda. XP) kısmında Microsoft ibaresinin yer alması halinde. Sonradan eklenen aygıtların tümü için. s113’teki “Kendi Üretim CD’niz” kutusu). Windows 98 ve Me: Başlangıç disketini sürücüye yerleştirin ve PC’yi başlatın. Başlat/Ayarlar/Denetim Masası ve Program Ekle/Kaldır’a tıklayın. Büyük boyutlu sabitdisklerin desteklenmesiyle ilgili soruyu Evet ile yanıtladığınızda kendinizi Fdsik yardımcı programının ana menüsünde bulacaksınız. üreticinin modele en uygun konfigürasyon dosyasını netten indirmek. Tecrübeli kullanıcılar kurulum öncesinde güncel bir sürücü CD’si oluştururlar (bkz. Önemli Ayarlar: Kaybetmemeniz için Çevirmeli A¤ gibi önemli ayarlar›n›z› bir dokümana kaydedin. Üçüncü sıradaki Bölüm veya mantıksal DOS sürücüsü sil’den tüm mevcut sürücüleri kaldırın. Hangi ayarları kaydetmeniz gerektiğinden emin değilseniz. Aygıt yöneticisi’nden Monitör’deki kaydı kontrol edin. Windows XP’de bu disket oluşturulamadığından sistemi kurulum CD’sinden başlatmalısınız. Burada da güvenlik sorularıyla uyarıla. I Sistem disketi olmadan ifller yolunda gitmiyor [Enter]’a tıklayın. Ardından belgeyi diğer dosyalarınızda birlikte kaydedin. Bu adımı da gerçekleştirin. Burada Standart Monitör ifadesini görürseniz. önceden kurulan yaz›l›mlar dahil olmak üzere. internetten gerekli yardımı alabilirsiniz. Windows sistemde kurulu işletim sistemlerini tarayacaktır. Ayarların saklanabilmesinde aşağıdaki ipucu yardımcı olacaktır. PC’nin temel ayarlarının yer aldığı BIOS’dan başlatma sırasını değiştirin. Sistemin disketten başlatılamaması durumunda. Boş bir disket ve Windows CD’sini sürücülere yerleştirin. Partition’ları sildiğiniz takdirde. Ancak bunlar elde yoksa veya eskiyse. Çevirmeli Ağ. Ağ. Seçeneğe bilgisayarın başlatılmasının ardından genellikle [Delete] tuşuna tıklayarak erişebilirsiniz. sabitdiskin yeniden bölümlendirilebilmesinin yolu açılmış olacaktır. 6 Bafllang›ç Disketi: Bu sayede bilgisayar Windows olmaks›z›n da bafllat›labilir. Tüm başlangıç dosyaları yüklenene dek bekleyin ve [Enter] tuşuyla Windows kurulumunu onaylayın. Zorunlu lisans sözleşmesinin ardından. Karşınıza çıkan komut satırına “fdisk” yazın ve I Disk partitionunu silmek: Art›k geri dönüfl yok Sinir Bozucu Bir Durum: Recovery CD’leri Windows CD’sinin yerine konam›yor. aklınızda tutmanız gereken partition’la birlikte. Pek çok PC. CHIP | MAYIS 2002 . Windows XP: Windows CD’sini sürücüye yerleştirin ve bilgisayarı başlatın. beraberlerinde gelen sürücülere ihtiyaç duyarsınız. Sabitdisk üzerinde yalnızca bir partition olması halinde (C: sürücüsü) 1’i tuşlayarak ilk partition’ı silin. sistem için tek bir koruma (Recovery CD) içerir. CD-ROM sürücüye daha sonraki aşamalarda ihtiyaç duyacaksınız. [Esc] tuşuna tıklayın ve tüm partition’ların listesine ulaştığınızda herhangi birini seçip silin. Daha sonra karşınıza çıkan menüden sistemi CD-ROM desteği olmaksızın başlatın.k WINDOWS YEDE⁄‹ » Recovery CD’leri biraz problemli Recovery CD’leriyle ilgili problemler. sürücüler Windows CD’sinde mevcut demektir. kişisel sistem ayarları da son derece önemli. Diğer önemli ayarlar için de aynı yöntemi uygulayın ve onları Word’de tanımlayın. PC’nin CD’den boot edilememesi durumunda burada da BIOS’daki başlatma sırasını az önceki örnekteki gibi silmelisiniz. Karşınıza çıkan güvenlik sorularını yanıtlarken. Başlangıç Disketi kartından Disket Oluştur’a ve Tamam’a tıklayın. [Alt]+[Print Screen] tuşlarına eş zamanlı tıklayın. ekran görüntüsü olarak hafızaya alınacaktır. sabitdiski burada tan›mlanan yöntemlerle önceden bölmek mümkündür. User (XP’de) ve kurulan yazılımlardan oluşan bileşenleri kaydedin. Çünkü onlar olmaksızın sistemi eski haline getirmek çok zor. içindeki tüm dosyaları silmek üzere olduğunuz. 4 Yalnızca sürücü ve yazılımlar değil. I Kaybolmamalar› için ayarlar› kaydedin 5 Windows 98/Me altından kolaylıkla başlangıç disketi oluşturabilirsiniz. Bu disket sabitdiski bölmek (Fdsik) ve formatlamak (format) için gerekli programları içermeli. Örneğin Çevirmeli Ağ için arama parametrelerinin yer aldığı pencere. CD’yle PC sadece ilk haline döndürülebilir.114 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Yeni ????????????????? Windows Kurulumu Burada Sağlayıcı (98) veya Driver Provider (Me. Pencere. (tarihleri Sürücü kartından kontrol edebilirsiniz). Yeni bir kurulum s›ras›nda manuel konfigürasyon mümkün de¤ildir.

İlkinin ardından dosyalarınız için genişletilmiş bir partition oluşturun.msi ad›yla “valueadd/msft/ntbackup” klasöründe XP CD’sinde yer al›yor. Artık eş boyutlu iki bölüme sahipsiniz. Fdiskin 2 numaralı menüsünden Etkin Bölümü Ata’yı kullanın. İşlem ana menünün birinci satırında gerçekleştiriliyor. onu bizden saklamak istemesi inan›l›r gibi de¤il. exe” dos- Dosya Yedekleme: Windows’un. sonra da veriler için kullanılacak bölümü oluşturun. Burada iyi planlama önem kazanıyor. Buna karşın kullanıcı hakları ve şifreleme gibi yeni XP fonksiyonlarından faydalanmak için NTFS daha iyi bir seçim olacaktır. 7 Şimdi yeni bir partition oluşturmalısınız. Explorer’da ise sürücü simgesinin üzerine sağ tıklayıp Biçimlendir’i seçerek gerçekleştirilebiliyor. hangi dosya sistemini kullanmak istediğiniz: FAT veya NTFS. Fdsik genişletilmiş partition’da mantıksal sürü- I Do¤ru bölümlemek: Sisteme temel oluflturmak cü oluşturmalısınız. Burada dikkat edilmesi gereken. Neyse ki bu araçlar›n tümünü Bafllat/Ayarlar (98. çünkü onlar bu arac› az önce aç›klanan flekilde kurabilirler. Windows XP’de dosya “ntbackup. Bunlar›n aras›nda evrak çantas›. Ancak Windows genişletilmiş olan kısma henüz onu sürücü olarak tanımadığından erişemiyor. Bölümlendirilmemiş bir alan kalana dek partition’ları kaldırın. Windows 98 veya Me üzerinden partition’lara ulaşmak niyetindeyseniz daha eski olan FAT’i kullanmanızı öneririz. iflletim sistemiyle birlikte kendili¤inden kurulmuyor. partition oluştururken burada da az önceki örnek geçerli: Önce Windows için. k I Formatlama: FAT ve NTFS dosya sistemi uyuflmazl›¤› KURULUMLA B‹RL‹KTE ANINDA » Kurulum CD’sindeki gizli cevherler Standart kurulum s›ras›nda gerçekten faydalanabilece¤iniz baz› yaz›l›mlar›n yolu kesiliyor. 8 XP’nin Profesyonelli¤i: Microsoft’un en yeni iflletim sistemi XP ayn› ifli setup rutinindeki bir araçla gerçeklefltiriyor. Fdisk. kullanılabilir alanın tümünden yararlanmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Soruları onaylayın ve sistem bölümüne kendini ifade eder özellikte bir ad verin. yas›n› kurulum CD’sinin “add-ons/msbackup” dizininden çal›flt›rabilirsiniz. silmeyle aynı menüden gerçekleştiriliyor. Olumsuz yanıt verdikten sonra birincil partition’ın kapasitesini belirleyin. Windows Me’deyse “msbexp. caksınız. Yüzde veya megabayt cinsinden bir değer girin. Bir örnek: Windows için bir sürücüye ve kendi dosyalarınız içinse bir başka sürücüye ihtiyaç duyuyorsanız iki bölüm oluşturmalısınız. PC’nin sabitdiskten başlatılabilmesi için. en azından birincil partition’ın formatlanması gerekli. do¤rudan kablo ba¤lant›s› ve pano (clipboard) da yer al›yor. Sabitdisk alanını her iki partition arasında paylaştırabilirsiniz.Me) Denetim Masas›/ProgramEkle/Kald›r/Windows Kur (98/Me) veya Add Remove Windows Components (XP) üzerinden sonradan kurabilirsiniz. “Format d:” ile veri bölümünü formatlayın. Windows XP: Bölümlendirme. CHIP | MAYIS 2002 .116 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Yeni Windows Kurulumu Sürücü Bölme Yaz›l›mlar›: Windows 98 ve ME kurulumu öncesinde Fdisk yard›mc› yaz›l›m› sabitdiski bölümleyebiliyor. Windows ME s›k›flt›r›lm›fl klasörlerin (ZIP dosyalar›) kurulumunu da es geçiyor. Windows XP: Formatlama Windows XP’de yeni bir partition’ın oluşturulmasının ardından kendiliğinden başlayacaktır. Mantıksal sürücülerde bu adım Windows altından. Yeni bir Kuruluma başlamadan önce. Komut satırına “format c:” komutunu girin. Windows 98 ve Me: Yeniden Fdsik’in ana menüsüne yönelin ve birinci satırdan birincil bölüm oluşturun. Özel Durum: Backup programlar› Anlafl›lmaz ama gerçek: Dosya yedekleme (backup) yaz›l›m›. Arta kalan sabitdisk alanını değer olarak girin. Windows 98 kullan›c›lar›n›n ifli biraz daha kolay. Bu durumda. Windows 98 ve Me: Sistemi disketle yeniden başlatın. taramanın ardından. Sabitdiski ikiye ayırmak için % 50 değerini kullanabilirsiniz. bir bölümün aktive edilmesi gerekiyor. Bu partition için örneğin Dosyalarım adını kullanın.

Kurulum Bafll›yor: Yaklafl›k yar›m saat sonra PC. klavye dizilimi ve saat dilimini belirleyin. Yeni bir başlangıç disketi oluşturmanıza gerek yok. di¤er ikisi de iki mant›ksal sürücüye sahip geniflletilmifl bölüm olmal›. Gelişmiş/Monitör’den ekran tazeleme oranını gözden geçirin. sistemlerini etkinleştirme yükümlülüğüyle karşı karşıyalar. izlenecek en iyi yol üç partition oluflturmak. onu manuel olarak kurabilirsiniz. Bazı sürücülerin eksikliği ve görüntü ayarlarının minimum düzeyde tutulması genellikle bu duruma yol açan etkenlerdir. Bir kaç iletiflim penceresinin ard›ndan Advanced Options’a t›klay›n ve “I want to choose the install drive letter and partition during Setup”› seçin.com I ‹nce ayarlar: Son rötufllar ve pratik ipuçlar› CHIP | MAYIS 2002 .. XP’yi mant›ksal sürücülerden herhangi birine kurabilirsiniz. Windows XP arayüzüyle ›fl›ldayacak. Kurulum klasörü için C:\Windows’u seçin. Sihirbaz burada da işlemler boyunca size eşlik ediyor. Bunun için hatalı kayda iki kez tıklayın ve Sürücü kartından Sürücüyü Güncelleştir düğmesini kullanın. firma ismi ve kayıt numarasıyla ilgili. ancak sistemde bir network kartının olması halinde gerekiyor. Bunun için Başlat/Ayarlar (98. Ayrıca kullanıcı tarafından yönlendirilecek bir kurulum aramak boşuna. Diğer kurulum soruları ad.Me) Denetim Masası/Sistem/Hardware (XP) ve Aygıt Yöneticisi (Device Manager) kullanılabilir. Sürücü daha sonra yeniden E harfini alacaktır. Genellikle bu değer 1024X768dir. Örneğimizde “f:\setup” komutunu verin. Windows’un disketin başlatılması sırasında diyagnoz sürücüsü oluşturduğuna dikkat edin. örneğin True Color(32Bit)’i ve monitöre uygun bir çözünürlüğü seçin. Artık. 9 Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından asıl kurulum başlayacaktır. adım 4). donanımın doğru tanımlanamadığı ve uygun sürücünün kurulmadığı anlamındadır. Windows daha sonra parola girmenizi isteyecektir. ülke. Aksi halde Windows. gerçeklere sadık kalarak sisteminizi yeni kurduğunuzu belirtmelisiniz. Di¤er bölümü her iki sistem için de verilerin saklanaca¤› bir partition olarak kullanabilirsiniz. Göz sağlığınızı korumak için. PC’yi tek başınıza kullanıyor olsanız dahi. Telefonla etkinleştirme sırasında. PC üzerindeki tüm haklara sahip. Sihirbazın direktiflerini takip edin ve lisans sözleşmesini onaylayın. daha fazla kullanıcıyı hemen atayabiliyor olmanız. TF / Ozan Ali Dönmez. administrator olarak bilinen süper bir kullanıcıya olan ihtiyaç. XP. Öncelikle Aygıt Yöneticisi’ni başlatmalısınız. Özel kurulum modunu işaretleyerek hangi Windows bileşenlerinin kurulacağını belirleyebilirsiniz. Daha sonra kurulumu Windows 98/ME’den do¤rudan bafllat›n. Parola kullanımı gerçek bir koruma sağlamadığından bundan kaçınabilirsiniz. Kurulum. tüm aygıtları tanıması gereken donanım sihirbazını başlatacaktır. Windows hala eksik bir görünüme sahip olabilir. Renk’ten mümkün olan en yüksek sayıyı. (bkz. Şimdi önceden kaydettiğiniz tüm ayarları yeni sisteme aktarın. Windows XP: Microsoft’un yeni işletim sistemi. Etkinleştirme işlemi online ya da telefon vasıtasıyla gerçekleşiyor. öncülü kadar çok seçeneğe sahip değil. Güncelleme asla reddedilmeyecektir. Son olarak Windows. CD-ROM sürücüsü için sürücü harfi bir ileriye kayacaktır. Bu nedenle son detaylar için biraz el mahareti gerekli. formatlamanın ardından otomatik olarak başlatılıyor. ek olarak. Ağın tanımlanması. Daha sonra ekran kartı ve monitör için de. Gerekli sürücü- I Kurulum: Sabitdisk için yepyeni bir Windows lerin kurulum CD’sinde bulunamaması durumunda. 30 gün sonra başlatılamayacaktır. konumlarını sizin belirtmeniz gerekir. New Installation (Advanced)’› seçin ve sihirbaz› takip edin. standart sürücüler yerine uygun olanların kurulduğundan emin olun. fare destekli bir kurulum sihirbazı başlatılacaktır. bazı tehlikeleri beraberinde geti- Kurulumun tamamlandığında dahi. Windows CD’sini sürücüye yerleştirin. çünkü bu adımı çok önceden gerçekleştirdiniz. En Uygun ayarıyla genellikle en sağlıklı seçimi yapmış olursunuz.. bu değer 75 hertz’in üzerine olmalıdır. Lisan. Asıl fark. riyor. ozand@yahoo.118 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Yeni Windows Kurulumu Ç‹FTE WINDOWS » XP ve 98/Me’yi paralel kurmak Windows XP’yi. Bir sonraki adım. ‹lk bölüme 98 veya Me’yi kurun. bilgisayar bafllat›l›rken iki sistem aras›nda seçim yapabilece¤iniz program› otomatik olarak bafllatacakt›r. görüntü özellikleriyle ilgili. 98 veya Me ile birlikte kurmak istiyorsan›z. 10 Basit Bir ‹pucu: Yaln›zca bu onay iflaretiyle. Windows görünümü sisteme yeniden hakim olacak ve grafik arabirimli. günlük işleriniz için daha sınırlı haklara sahip ikinci bir kullanıcı belirlemelisiniz. Sistem bileşenlerinin listesinde sarı soru işaretlerinin varlığı. Asıl kurulum işlemi PC’nin özelliklerine göre 30 ile 60 dakika arasında vakit alır. Gerekli sürücünün CD’de yer alması halinde. Firma alanını boş bırakabilirsiniz. Bunlardan biri birincil. Windows XP kullanıcıları. Windows 98 ve ME: Başlangıç disketiyle sistemi yeniden başlatın ve bu kez CDROM destekli seçeneğini seçin. Sağ fare tuşuyla masaüstündeki herhangi bir boşluğa tıklayın ve açılan nesne menüsünden Özellikler/Ayarlar’ı seçin. Saat dilimi ve bölgesel ayarlar Windows’un diğer sürümleriyle benzerlik gösteriyor. kurulum s›ras›nda serbest seçim hakk›na sahip olursunuz. ‹pucu: Online-etkinleştirme yalnızca üç kez kullanılabiliyor.

120 ‹Ç‹NDEK‹LER 121 122 122 124 126 126 127 128 Dosya Kurtarma: Veri kayb›na elveda AutoSave: Gerçek zamanda yedekleme Sistem Kurtarma: Zaman› geriye döndürme Mini Atölye: XP’nin geri yüklenmesi Image Araçlar›: Komple sistem yedekleme Mini Atölye: Drive Image 5. CHIP | MAYIS 2002 . hiçbir Windows kullan›c›s›na yabanc› de¤ildir.0 Sonuç Profesyonel çözümler Tablolar Kazananlar Test: Kurtarma Araçlar› Windows Veri kayb› ve mavi ekran gibi sorunlar. bozulan partisyonlar› ve kaybolan verileri yeniden oluflturan programlar mevcut. Neyse ki bilgisayar kendini ask›ya ald›¤›nda.

Toplam olarak. ya sa¤lam bir sinire ya da verileri yeniden oluflturan özel bir araca sahip olmas› gerekiyor. Normal arama işlemi tüm silinmiş dosyaları yeniden oluşturamadığında. Geri Dönüşüm Kutusu’ndaki veriler silindiğinde. Yalnızca eğer verilerin üzeri- eksik olan NTFS desteği. Sonuç bölümünde bu soruna değiniyor ve çöküşe karşı güvenli bir Windows için iki strateji öneriyoruz.12 Personal Edition: 105 dolarlık fiyatıyla gerçi en pahalı. Sonuç olarak işletim sistemi artık start almıyor. otomatikman güvenli bir yapı sağlamıyor. İkinci kritik nokta kullanım kılavuzunun çok kısa tutulmuş olması. Şimdi silinmiş verileri yeniden oluşturmak için size artık yalnızca kurtarma uzmanları yardımcı olabilir. yanlış konfigüre edilmiş sürücüler ya da virüs bulaşması yüzünden oluşan hasarları tamir edebilen bir sistem kurtarma yazılımı ve önceden optimal bir biçimde konfigüre edilmiş bir sistemi depolayıp. Bu işlemde 500 MByte için 40 saniyelik süre 40 dakikaya kadar uzayabiliyor. Kullanım kılavuzunda RAW-Scan’e nasıl geçileceği açıkça belirtilmemiş. ancak bu yalnızca yeni bir formatlamadan veya virüs bulaşmasından sonra zorunlu bir hale gelebilir. Windows onların yerini veri yazmaya açıyor. Ontrack RAW-Scan’i tavsiye ediyor. Üreticinin açıklamasına göre. FAT (File Allocation Table) bozuk değilse. CHIP size bunları tanıtıyor ve programların zayıf ve güçlü yanlarını gözler önüne seriyor. Final Data’nın silinmiş dosyaları kurtarmada ulaştığı iyi nota gölge düşürüyor. aç›ld›ktan hemen sonra tüm diskleri inceliyor. Aracın yeniden oluşturma oranı (yüzdesi) şahane. gerektiğinde yeniden geri yükleyen bir image programı. ama aynı zamanda bu kategorinin en iyi aracı. Yalnızca kafanızı çalıştırarak ve doğru araç kombinasyonuyla. kullanıcı scan işlemini durdurabiliyor. Tutumlu olmak isteyenler. Final Data 1.k CHIP | MAYIS 2002 . kalite noktasında.0 sürümü XP uyumlu olacak ve böylelikle EasyRecovery’yi geride bırakabilecek. İşte şimdi kurtarma araçlarının ve Image programlarını kullanma zamanı gelmiş demektir. Luna stilinde bir mavi ekran da yerleştirmiş. CHIP. Windows XP’de yalnızca arayüze yeni bir tasarım kazandırmakla kalmamış. (heCHIP-Code DOSYA KURTARMA) Yanl›fll›kla önemli bir dosyas›n› silmifl olanlar›n. Ancak üç test galibini kombine etmek. Araç çok kısa bir süre içersinde silinmiş dosyaları buluyor. Programların deneme sürümlerini eCHIP’te bulabilirsiniz. Yazılımın hakim olduğu bir alan da sabitdisk tanısı: Bir analiz ile diskin nerelerde fiziksel hasarlara sahip olduğu açıklığa kavuşturuluyor. Ama disket ile kurtarma bir hayli zaman alıyor. Scan örneğinde belirginleşiyor: Seçilmiş partisyon sektör sektör inceleniyor ve normal kontrolden uzak ara daha esaslı. Bu RAW- ne yazılmışsa. Asıl scan işlemi sabitdiski sektör sektör tarıyor. ama bu yeni formatlamada ya da virüs bulaşmasında uyuşmak zorunda.04 Professionell Beta: Bu sürümü. ancak yazın Final sü. Acil durumda Windows kullanıcısının üç programa ihtiyacı var: Geri Dönüşüm Kutusu’ndan bile silinmiş dosyaları yeniden oluşturan bir dosya kurtarma aracı. Basic sürümü edinebilir.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET 121 Kurtarma Yaz›l›mlar› ‹pin Ucunda Dosya Kurtarma M icrosoft. Ancak Personal Edition NTFS dosya sistemini desteklemediği için XP ile tamamen uyuşmuyor. Recover4all 2. beta aşamasında olmasına rağmen CHIP testine dahil ettik. EasyRecovery pas geçmek zorunda kalıyor. Bunlarla birlikte. İçeriği az ve öz: Windows’un bir sorun saptadığı ve şimdi kapanmaya yüz tuttuğu şeklinde bir mesajdan ibaret. Artı bir özellik de acil durum disketi üzerinde bir DOS sürümünün bulunması. ellerinizin terlemesi ve tırnaklarınızı kemirmeniz geçmişte kalıyor. Kullanım kolay: Kullanıcı bir sürücü seçiyor ve Final Data tarama işlemine başlıyor. Şu sıralar piyasaya sürülmesi planlanan 2. Bu harika seçenek için özel bir menü bile anlamlı olurdu. bu üç yazılım kategorisinde en iyi programları sıkı bir teste tabi tuttu. Ancak acil durum disketi ve XP desteği gibi özellikler eksik.0 Standard: Yüksek fiyat ve Disk Kontrolü: EasyRecovery. EasyRecovery 5. Bu ekran iş işten geçtiğinde beliriyor. EasyRecovery’ye ayak uydurabilen iyi bir ürün. optimal sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Önceden ayarlanmış parolanın kulla. değişiklikleri depoluyor ve tek tek dosyaların ve dizinlerin yeniden oluşturulmasında bunlara başvuruyor. işletim sisteminin en son pürüzsüz çalıştığı ana kadar saati bir zaman makinesi gibi geriye döndüren sistem kurtarma programları sunuyor. Eksik olan acil durum disketi. sürekli gözetleme. En yici) yüzde yüz yeniden oluşturulamıyor. Toplam olarak araç çok az sayıda konfigürasyon olanağı sunuyor. Master Boot Record’u okuyan ya da sabitdiskin partisyon tablosuna yazan Drive Image gibi araçlar. Recovery Genius 21st 5. hatta formatlanmış bir FAT partisyonunda bile. o oranda stabilitesini yitiriyor. Oysa. Programın bazı püf noktaları var. Bu parola olmadan kullanıcı programda hiçbir ayar gerçekleştiremiyor. yalnızca registry (kayıt düzenle- dırılmış kontrol noktalarını maalesef yitiriyor. Buna karşılık yeniden oluşturma oranı (yüzdesi) çok iyi.1 Deluxe: Roxio ürünü prog- ram. Dosya kurtarma. formatlanmış partisyondan da sistemi yeniden oluşturuyor. CHIP bu tür araçların en ilginçlerini teste tabi tuttu.com CHIP | MAYIS 2002 . Esaslı bir formatlamada araç pas geçmek zorunda kalıyor. Bir freeware için bağışlanabilir bir günah! Sistem Kurtarma Windows ne kadar uzun çal›fl›rsa. Recovery Genius her zaman parola korumalı. Püf noktas›. Drive Rescue’yu başlatıyor ve tıklamalarla birçok seçenek içinden geçiyor. Standart kurulumda ise aracın bir partisyonun yüzde 10’unu kendine ayırması ve tek tek sürücülerin. AutoSave’in Backup’lar› otomatikman ve gerçek zamanda oluflturmas›: Arka planda çal›fl›yor ve gözetlenen tüm dosyalar› güvence alt›na al›yor.. GoBack gerektiğinde seçici de çalışıyor ve tek tek dosyaları ve dizinleri yeniden oluşturma kapsamı dışında bırakıyor.0: Recovery Genius. büyük bir dezavantaj sergiliyor. bir sistem ve sabitdisk analizi sunuyor. Bu ikilemden zorlu bir çıkış yolu var. Fiyat›: Yaklafl›k 30 dolar Bilgi için: www. Araç yavaş. Sabitdiskinin durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler. GoBack’i devre dışı bırakın! Bu kez de GoBack iptal edilmeden önce konumlan- Kontrol Saati: GoBack.. Daha eski kontrol noktası (checkpoint) üzerine sorulmadan yazılıyor. bu noktada elde edilen başarı sıfır. kendine özel bir DOS’ta çalışıyor. ama antivirüs yazılımıyla uyuşmazlıklara yol açabiliyor. Drive Rescue 1. Sanal bir sürücüde araç. işlevsellik noktasındaki açıkları örnek bir ergonomi ile dengeliyor.122 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Kurtarma Yaz›l›mlar› rümü piyasaya çıkabilecek. yalnızca kullanıcı Quick format seçeneğini seçtiğinde gerçekleşiyor.k AUTOSAVE »Yedekleme Otomat› AutoSave dosyalardaki ya da belgelerdeki de¤ifliklikleri saptayan ve depolayan bir yedekleme arac›.7: Freeware (http://home. Yine bir zaaf: Recover4all gerçi dosyaları yeniden oluşturuyor. Windows hemen veda ediyor. kurulum sırasında gözetleme dışında bırakılamaması yazılımın kusurları olarak göze çarpıyor. Bulunan dosyaların değerlendirilmesi uyuşuyor: “Poor” Drive Rescue’nun hiçbir olanak göremediği anlamına geliyor. Stabilite yerinde: Beta sorunsuz çalışıyor. Bu onu gerçi işletim sistemi ile ilgili kazalara karşı duyarsız kılıyor. GoBack’te de olduğu gibi. başta gelen ilke. kontrolü sektör sektör gerçekleştiriyor. Yeniden oluşturma neredeyse mükemmel çalışıyor. En önemli özellik.04’ün aksine Beta. İkinci scan. Dosyalarda ve registry kayıtlarında yeniden oluşturma oranı teste katılanlar arasında en iyisi. sisteme derinlemesine müdahale ediyor ve son derece efektif çalışıyor. GoBack. bu da birkaç saat sürebiliyor. testteki yegane Windows XP ve NTFS desteğine sahip bir ürün.arcor. Eski Final 1.. Böylelikle Word ya da Excel dosyalar›n›n eski sürümleri muhafaza edilmifl oluyor.. Bir kez yanlış yazılım kurulsun. İlk tarama pek bir başarı sağlamadı. Araç. programla birlikte çalışmıyor. çünkü program yalnızca tek bir kontrol noktası depoluyor. Bu durumda size en önemli yardımı.. Öteki araçlarla çalışırken.v-com.. Bu durum formatlanmış bir NTFS partisyonu için geçerli değil.de/christian_grau/rescue/). “Good” ise kullanıcının iyi bir şansa sahip olduğunu belirtiyor. GoBack 3. Ancak sistem kurtarma araçlar› zaman› geriye döndürüyor. ama dizin yapısını değil. sistemdeki tüm de¤ifliklikleri ayr›nt›lar›na dek kaydediyor. kılı kırk yararak oluşturulmuş gözetleme rutini. ama esaslı çalışıyor. konfigüre edilebilme noktasında kötü notlar alıyor. Tayvan kökenli yazılım. Drive Rescue’nun hasara uğramış bir FAT sonucunda ne Windows ne de PartitonMagic tarafından tanınan partisyonların izini sürmesi.

CHIP | MAYIS 2002 . 85 euro’luk fiyatına rağmen. ConfigSafe 3. Dosyalarda ise durum farklı: Dosyalar sabitdisk üzerinde enkaz parçaları halinde varlığını sürdürüyor. Orada ifllevi tümüyle devre d›fl› b›rakabilir ya da tek tek sürücüleri gözetleme d›fl›nda tutabilirsiniz. ‹stenilen kontrol noktas›n› içeren tarih üzerine t›klay›n. ConfigSafe’in “report” işlevinden yararlanmalı. Sistemi geri yüklemek için. ne kadar bellek yeri tahsis edece¤inizi girin. Create a restore point seçene¤ini seçin ve Next üzerine t›klay›n. yeni sürümlerini yazıyor. Kurulum sırasında araç. Kullanıcı sistemi yeniden oluş- M‹N‹ ATÖLYE »Bedava: Windows XP ile sistemi geri yükleme 1 Mükemmel konfigürasyon 2 Kontrol noktas› düzenlemek 3 Sistemi yeniden oluflturmak Sistemi yeniden oluflturma için gerekli ayarlar› Control Panel’de System/System Restore alt›nda bulacaks›n›z.02: Program Windows’a özgü. Kullanıcı kurulumu yalnızca bu disket üzerinden başlatabiliyor. eski kontrol noktalar›n›n vadesi daha önce dolar. Windows sistem geri yüklemeyi gerçeklefltirecek ve bafltan bafllayacakt›r. ama yerden tasarruf etmifl olursunuz. Bu durumda birkaç yüz dosyalık bir Office kurulumunda kontrolü kaybetmek işten bile değil.08. araç sizden talep ettiğinde. Windows ifle koyulacakt›r. Basitçe Create üzerine bas›n. Windows çalışmadığında da işliyor. ConfigSafe.124 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Kurtarma Yaz›l›mlar› nım kılavuzunun derinliklerinde saklı olması ise sinir bozucu bir durum. kontrol noktas›n›n tarihi ve ad›yla bir pencere göreceksiniz. Bir kez düğmeye basın. Ama bu ayar yalnızca saf veri partisyonları için tavsiye ediliyor. Program böylelikle her zaman yalnızca bir bilgisayar üzerinde çalışıyor. Bunun için s28’deki ipucuna da bak›n›z. çünkü birçok kurulum rutini eski DLL’lerin üzerine turmaya geçmeden önce. Bir sonraki pencerede kontrol noktas›na bir ad verebilirsiniz.. “Advanced Settings”de belirli alanları gözetleme dışında bırakan profiller tanımlanabiliyor. Pozitif olan. Testte araç güvenilir olmaktan uzaktı. Registry. Windows’un kendisi her bir çal›flma günü için ve önemli sistem olaylar›nda bir kontrol noktas› düzenliyor. Yazılım işletim sisteminden önce başladığı için. Aksi takdirde 85 euro’yu da unutabilirsiniz.DLL) söz konusu olduğunda ConfigSafe sorunlu. k Ayr›nt› Tutkunu: Advanced Settings’de ConfigSafe tüm de¤iflikliklerin protokolünü sunuyor. Eğer bunlar yeniden oluşturulamazsa. System Restore’da Restore my computer to an earlier time seçene¤ini seçin. Karmaşık olan. Program kütüphaneleri (. Hatta “Prevent HDD I/O” işlevi üzerinden kullanıcı gözetlenen partisyonlar üzerine bir yazma erişimini önleyebiliyor. De¤eri azalt›rsan›z. çünkü anahtar artık elinizde olmayacaktır. sistem kurtarma da başarısızlığa uğruyor. anahtarı yeniden PC’den disket üzerine geri almayı unutmayın. kötü konfigürasyonlu bir yazılım olabilir. pcShadow tarafından tümüyle yeniden oluşturulamadı. azami sürücünün yüzde 12’si olmak kayd›yla. Bunlardan biri. Yazılım başka bilgisayarlarda da kullanılacaksa. son kontrol noktasından bu yana yürütülmüş sistem değişikliklerine dair bir rapor yaratıyor. Sonra ilgili kontrol noktas›n› seçin ve Next üzerine t›klay›n.. örneğin PC’yi frenleyen. Kontrol noktas›ndan bu yana gerçeklefltirdi¤iniz gözetlenen sürücülerle ilgili tüm de¤iflikliklerin kaybolaca¤› yönündeki bir uyar›dan sonra. Kullanıcı onları elle silmek ve bu yüzden de nerede olduklarını bilmek zorunda. Eğer BIOS’un CMOS ayarları değişmişse. Bir sonraki pencerede bir takvim belirecektir. pcShadow 2. sistemin yeniden oluşturulmasını zorunlu kılan sorunlar için ideal. Bu işlev. önce kaldırılmak zorunda. Bu da aynı şekilde bu kütüphanelere erişen öteki programlarla sık sık çatışmalara (çakışmalara) yol açıyor.39: Kurtarma araçları kervanına yeni katılan bu araç. yazılım bunu kaydediyor ve başlangıçtaki durumu yeniden oluşturmak ya da yeniyi depolamak seçeneklerini seçiminize sunuyor. disket olarak sunuluyor. Kontrol noktas› tamamsa. kullanıcının ConfigSafe’i ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmesi. sistem yeniden oluşturulacaktır. Ama. PC’ye bir anahtar aktarıyor. pcShadow’un şifrelendirilmiş olması. registry’yi gözetliyor ve onun kayıtlarını neredeyse tümüyle tamir ediyor. System Restore’u Start menüsünde All Programs/Accessories/System Tools alt›nda bulacaks›n›z.

html internet adresinde bir uyumluluk listesi bulabilirsiniz. Image dosyalarını ister sabitdisk isterseniz de CD üzerinde depolayabilirsiniz. OK üzerine bast›ktan sonra bilgisayar›n›z kapanmaya bafllar ve Image’i yarat›r. Orada Image’i s›k›flt›rmak isteyip istemedi¤inizi de sapt›yorsunuz. Kullanım tatminkar: Tüm konfigürasyon ayarlarını yapmak ve bir image tanımlamasında depolamak için az sayıda fare tıklaması yeterli. com/driveimage/cdlist. topyekun veri kaybından sonra bile. Ghost’ un desteklediği bir yazıcıya ihtiyacı var. Image’ini CD üzerinde güvence altına almak isteyenlerin. M‹N‹ ATÖLYE »Drive Image 5.0 ile mükemmel Image’lar 1 Image konfigürasyonu 2 Image yaratmak 3 Image’› geri yükleme QuickImage’i bafllat›n. Programın grafik arayüzü çok eski ve Luna tarafından şımartılmış Windows havarilerinin buna alışması gerekiyor. Gelecek pencerede bir ad belirlemelisiniz. öyle ki gelecekteki image’ler artık yalnızca bir çift tıklama gerektiriyor. Drive Image 5. Orada kullanıcının önce bir parola girmek zorunda olduğu vurgulanıyor. image’i önce sabitdisk üzerinde güvence altına almak ve sonra başka bir yazıcı programıyla yazmak zorundasınız. Bunun zamanla DOS altında optimal disk bölümlenmesini sağlayan antika FDISK’in yerini alması planlanmış. Image’i yaratmak için Create Image üzerine t›klay›n. birkaç dakika içinde yeniden çalışır bir işletim sistemi oluşturabileceğinizden emin olabilirsiniz. kullanıcı yazılımı emektar DOS’ta başlatabiliyor ve image’ini orada yeniden oluşturabiliyor. Araç flimdi DOS moduna (kipine) geçecek ve Image’i geri yazacakt›r. Bu ifllem birkaç dakika alabilir. Reboot üzerine t›klamayla Windows yeniden bafllayacak ve her fley yeniden bir zamanlar oldu¤u gibi olacakt›r. Aksi takdirde Drive Image çıtını çıkarmıyor ve kullanıcı bunun farkına bile varmıyor. Bir Image-Explorer olan ikincisi ile kullanıcı Image dosyalarını Windows altında işleyebiliyor. CHIP | MAYIS 2002 . Ancak araç her yazıcıyı desteklemiyor. Zaman zaman olduğu gibi Windows artık başlamıyorsa. Save üzerine bas›n. Bir başka önenmli özellik. Dosyay› kendisinden Image’i oluflturdu¤unuz partisyon üzerinde depolayamazs›n›z. www. Mavi ekran ve çöküşler. Bu yüzden baflka bir partisyon ya da yaz›c›y› seçin. Donanımınız bu listede yoksa. Sık sık program kuranlar. www. Bunu kullanıcı bağlantı olarak masaüstüne yerleştirebiliyor. Ama bu yalnızca Windows’la birlikte hazır gelen Görev Zamanlayıcı’da kurulmuş ve bir Windows parolası girilmişse işliyor. Bunun kurulumun- dan sonra Drive Image ile Windows altında çalışma denemesi hata mesajlarına yol açıyor. fiimdi Drive Image’in DOS moduna (kipine) geçece¤i fleklinde bir mesaj belirecektir. Depolamak istedi¤iniz partisyonu seçin ve OK üzerine t›klay›n. Bundan sonra rutin Windows’u yeniden bafllatacakt›r.powerquest. DriveImage Open üzerinden tüm önemli verileri yükleyecektir. Norton Ghost 2002: Ghost 2002 de iyi bir izlenim uyandırıyor. Yazılımı DOS modunda başlatmak da işe yaramıyor. Windows’un yine iflas ettiğini gösteren belirtilerdir. Bu arada GoBack (s122) gibi araçlarla sorunlar yaşanıyor. Standart ayarlar zaten anlaml›. Bu sorunu yeni bir kurulum olmaks›z›n da halledebilirsiniz. Sürüm 5’te geliştiriciler programı tutarlı bir biçimde XP için optimize etmiş ve üzerini şık bir arayüz ile sarmış. Image Filename alt›nda Image için yol ve ad saptay›n. Pulldown menüsü Actions’da Restore image now üzerine gidin ve gelecek mesaj› onaylay›n.. Bill’in en çok sevdiği çocuğunun stabilitesini yitirmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. QuickImage’i yeniden bafllat›n.html adresinde bulabilirsiniz.01: PowerQuest aracı ile image dosyaları oluşturmak düşünülebilir en basit şey. kullanıcının Windows’un görev zamanlayıcısını araması.com /sabu/ghost/compatible_drives. Bunlardan ilki Ghost aracına sahip zorunlu Boot (açılış) disketlerini yaratıyor. Select Partitions üzerine t›klay›n.126 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Kurtarma Yaz›l›mlar› Image Araçlar› Windows art›k bafllam›yor. öyle ki Drive Image artık yeniden oluşturabileceği hiçbir Image dosyasını bulamıyor. Image’lar HD (sabitdisk) ve mobil veri tafl›y›c›lar› üzerinde depolanabilir. Kurulum sırasında oluşturulan boot disketleri pratik.symantec. kendisiyle partisyonların yönetilebildiği küçük DOS aracı Gdisk. Bunun istisnası. Plan task üzerinden kullanıcı zaman planına göre Image dosyaları yaratabiliyor. Bir Image ile. Advanced Options alt›nda Drive Image’in ince ayarlar›n› gerçeklefltirin. Image olayı DOS altında konfigürasyonda olduğu gibi cereyan ediyor. Kurulumdan sonra kullanıcının emrine Windows altında birçok program sunuluyor. Bunların bir listesini. Önce Open üzerine bas›n ve sonra önceden yarat›lm›fl Image tan›mlamas›na t›klay›n.. Bir image birkaç dakikada “taze” bir sistem yüklüyor. çünkü GoBack tüm partisyonları “saklıyor”.

. sistem kurtar- şık. CHIP testinin kan›tlad›¤› gibi.com. Peki bu CHIP | MAYIS 2002 . Kurulu GoBack olmaksızın bu tip bir “fiziksel” image’i (partisyonun sektör sektör kopyalanması) yaratan ve CD üzerine yazan program. Ghost. Rakibi PowerQuest’ten daha fazla konfigürasyon olanakları sunuyor.tr Sonuç ‹deal kombinasyon s Üç kategorinin galiplerinden ibaret basit kombinasyonun otomatikman optimal sonuçlar do¤uraca¤›n› sananlar yan›l›yor. Image’leri CD boyutuna ayırmak yoluyla. Bundan sonra DOS’a geçiliyor. gerçekten de göz alıcı olmaktan bir hayli uzak. Yine de.03: Windows XP çağında. Buna karfl›l›k EasyRecovery sorun ç›karm›yor. bunları başka araçlarla CD üzerine yazmak ve böylelikle de HDCopy ile geri yazmak olanaklı oluyor. Ama HD Tronic’in geliştiricileri bunu tümüyle umursamazmış gibi görünüyor. Çözüm image’larla çal›fl›rken GoBack’i kald›rmak.. Test galiplerimiz Drive Image. agaro@chip. sonra Tab tuşu ile. yalnızca Boot diskinin tek bir partisyondan ibaret olduğu zaman anlam kazanıyor. programlarda optik de önem kazanıyor. Oysa Ghost ile çalışmaya başlamadan önce. kısmen de ok işaretli tuşların devreye girmesi zorunlu oluyor. kullan›c›n›n aktif çal›flmas›n› talep ediyorlar. Ama kısa süren bir çalışmadan sonra araç sıkı bir kullanıcı dostu olduğunu kanıtlıyor. Her iki araçla da çal›flabilirsiniz. Windows XP’nin System Restore’u ve Drive Image. Bu yüzden hesab›n› bilenler için baflka bir çözüm tavsiye ediyoruz: Drive Rescue. Ancak bu durum. gerçi Windows art›k bafllamad›¤›nda sorun yarat›yor. ‹lk ikisi. harmonik bir biçimde. DOS altında güvenilir bir biçimde yazmayı olanaklı kılacak hiçbir makul uygulamanın olmaması. Köklere Göre Dönüfl: Yaln›zca Boot (aç›l›fl) disketi Windows’ta yarat›l›yor. Kullan›c›. ancak pahal›. çünkü HDCopy “fiziksel” image sırasında öteki partisyonları da birlikte diskten temizliyor. HDCopy Home Edition 1. ancak ayn› anda de¤il. GoBack sisteme öylesine derinlemesine gömülüyor ki. dolambaçlı da olsa kullanım kılavuzunda sorunun çözümü için bir yöntem açıklanıyor. ma aracı GoBack’i kaldırmak daha basit bir yol. GoBack ve EasyRecovery kendi bafllar›na her bir acil durum için optimal koruma sa¤l›yor. TB-MM / Garo Antikac›o¤lu. Ghost ilk bakışta Drive Image’den daha karmaşık görünüyor. bir ve aynı CD üzerinde yer alıyor. aksi takdirde sorunlar›n bafl göstermesi iflten bile de¤il.‹ç Görünüm: Ghost Explorer Image’lar› bir dosya yöneticisi gibi yönetiyor. Sadece klavye üzerinden gerçekleşen kullanım noktasında da geliştiriciler zamanın gerisinde. DOS temelli araç. farkl› sistem araçlar›n›n birbirine uymas› gerekiyor. DriveImage’in güvenlik konseptine zarar veriyor. Bir Enter tuşuyla ilerleniyor. Testte Ghost. programlar›n bir arada çal›flmas›n› her zaman göz önünde bulundurmak zorunda. ama o zaman Drive Image size yard›m edebiliyor. DİKKAT! Norton ürünü SystemWorks Professional Edition’da Ghost ve GoBack. küçük fareler ne için var ki? DOS gazisi güvenilir bir biçimde Image dosyaları yaratıyor ve onları emin bir biçimde yeniden oluşturabiliyor. öyle ki bunun yeniden kurulması zorunlu bir hal aldı. Image’larıdoğrudan CD üzerine yazma olanağının eksikliğine katlanılabiliyor. Güvence altına alınmış image’lara sahip değişik partisyonlara erişim başarısızlığa uğradı. Oysa kombine olarak kullan›ld›klar›nda. Roxio aracını güvence altına alma sırasında diskten silip süpürmeyi bile başarıyor. kurulu bir Bootmanager’i güvence altına almadı. ‹flin püf noktas› da bu zaten.01. GoBack ile de sorunlar yaşadı. Bunun nedeni. Temel ayarlar da istenen her şeyi içeren cinsten.

problemsiz flans› yok FAT 12 (disket). Kay›p partition’lar› bulabiliyor. ama NTFS deste¤i ve acil durum disketi yok. NTFS sorunlu Explorer görünümü kurtarma tahmini kullan›m› çok kolay yetersiz yard›m dosyas›. Özetle ‹fllevsellik Desteklenen dosya sistemleri Silinen dosyalar›n kurtar›lmas› Üzerine yaz›lan dosyalar›n kurtar›lmas› Dizin yap›s›n› yeniden oluflturmak H›zl› tarama / FAT okuma Esasl› tarama / RAW-Scan Formatlanm›fl partition’lar›n kurtar›lmas› Ek özellikler FAT 12 (disket). vasat ‹yi kurtarma oran›. NTFS problemsiz flans› yok – FAT 12 (disket). NTFS deste¤i var.) Fiyat› EasyRecovery 5. PDF format›nda – • • FAT’te OK. soru iflaretleri kal›yor sabitdiskler hakk›nda önbilgi faydal› • • • problemsiz Explorer görünümü ek özellikleri yok kullan›m› çok kolay ayr›nt›l› kitapç›k. 0-44 Puan 1 Kutu CHIP | MAYIS 2002 . FAT 16/32 problemsiz flans› yok FAT 12 (disket).’ci sayfaya bak›n›z Ücretsiz Toplam De¤erlendirme ‹fllevsellik (%60) Ergonomi (%20) Kurulum (%10) Destek (%10) Fiyat/Performans 81 Puan 0 50 100 73 Puan 0 50 100 72 Puan 0 50 100 66 Puan 0 50 100 79 78 95 80 74 95 50 50 74 85 55 50 63 90 55 50 vasat Bu programla iflinizi garantiye al›yorsunuz. Ürün Üretici Internet (www.12a Ontrack ontrack. E-Mail Hotline ücretli (yurtd›fl›) entegre hepsi otomatize bulunan dosyalar›n hangi bulunan dosyalar›n durucluster’da oldu¤u munu de¤erlendiriyor hepsi otomatize hepsi otomatize Kurulum Genel ak›fl / Sistem analizi Desteklenen iflletim sistemleri Acil durum disketi problemsiz Win 9x/Me problemsiz problemsiz Win 9x/Me/NT/2000/XP Win 9x/Me/NT/2000/XP (NTFS yok) – sadece E-Mail online maliyetler – sadece Enterprise sürümü – sadece E-Mail online maliyetler – sadece E-Mail online maliyetler – Destek Türü Maliyetler Güncelleme fonksiyonu • = evet – = hay›r De¤erlendirme kutucuklar›: 90-100 Puan = 5 Kutu.04 Beta Advanced Utilities recover4all.0 Standard SNRTEC snrtec. çok iyi Ücretsiz bu yaz›l›m kolay kullan›m›yla dikkat çekiyor. NTFS sadece Prof. yard›m dosyas› Teknik önbilgi gereklili¤i ‹fllem hakk›nda bilgi Otomasyon / El iflleri kurtarma ifllemi hakk›nda bulunan dosyalar›n bir rapor haz›rl›yor say›s›n› gösteriyor taramalarda el iflleri gerekiyor problemsiz Win 9x/Me/NT/2000 (NTFS yok) birlikte veriliyor Hotline (yurtd›fl›). bu yüzden biraz pahal›. 60-74 Puan = 3 Kutu. iyi aç›klanm›fl – • • – sadece Quick Format’ta Explorer görünümü bozuk FAT’te diski buluyor kullan›m› kolay yetersiz yard›m dosyas›. Acil durum disketi yok ve deste¤i iyi de¤il. FAT 16/32 problemsiz flans› yok • • • RAW-Scan’da çok iyi Hex editörü kullan›m› kolay yetersiz kitapç›k. 75-89 Puan = 4 Kutu. FAT 16/32.com 105 Dolar Final Data 1.128 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Kurtarma Yaz›l›mlar› TB ES ‹R T 5| 2 002 ‹NC‹S‹ 0 1 2 3 4 k Dosya Kurtarma Bu programlar kaybetti¤iniz dosyalar› bulman›z› ve kurtarman›z› sa¤l›yorlar.com 69 Dolar Drive Rescue 1. ancak fiyat› biraz pahal›. FAT 16/32. orta Kullan›m› kolay. örneklere dayan›yor önbilgi mutlaka gerekiyor “Sanal”. silinen dosyalar›n görüntülenmesi Explorer görünümü Ergonomi Kullan›m Kitapç›k.com 85 Dolar Recover4all Pro 2. 45-59 Puan = 2 Kutu.7 Alexander Grau 122.

) Fiyat› GoBack 3. kötü Kullan›m› kolay bir araç. ince ayarlar el ifli gerektiriyor problemsiz Win 9x/Me/NT/2000/XP – Windows aç›l›fl›nda pratik. kullan›m› kolay.com. dosyalarda zay›f h›z kayb› yok – – Sistem dosyalar› ve Registry’de Snapshot’lar Registry’de zay›fl›klar. önce otomatik olarak sadece bir aktif CP konfigürasyona ba¤l› 100 MB’›n üzerinde tek tek dizinler ve dosyalar birçok iflletim sistemiyle geri yüklenebiliyor paralel çal›flabiliyor ayr›nt›l›. dü¤me t›klama eksik. 75-89 Puan = 4 Kutu. kitapç›k çok iyi ayr›nt›l› hepsi otomatik. 0-44 Puan 1 Kutu CHIP | MAYIS 2002 . ince ayarlara genifl olanaklar problemsiz Win 9x/Me/NT/2000/XP Windows alt›nda DOS modunda çal›fl›yor 90 gün ücretsiz (OEM d›fl›nda)) – Windows aç›l›fl›nda basit. DEFRAG yapmay›n – – Windows alt›nda. Sonuç ‹fllevsellik Basit sistem geri yükleme Defrag sonras› Seçimli geri yükleme Formatlamadan sonra Çal›flma prensibi Checkpoints (CP) Sistem yedeklemesi için yer ihtiyac› Ek özellikler Sistem de¤ifliklikleri hakk›nda rapor Zaman planlay›c›s› mükemmel restore.02 imagine LAN imaginelan.39 Comjoa pcshadow.com 30 Dolar Recovery Genius 21st 5. 60-74 Puan = 3 Kutu. her registry/dosya de¤iflikli¤i geri yükleme için basit ve kullan›fll› asistanlar. sadece bir snapshot mümkün • • sürekli gözetliyor ve her de¤iflikli¤i kaydediyor her sistem de¤iflikli¤inden elle ve Timer üzerinden. Registry’de ufak hatalar h›z kayb› yok dosyalar› ve Registry’yi mükemmel geri yüklüyor h›z kayb› yok – – Windows alt›nda Snapshot’larla çal›fl›yor Registry’de güçlü. Website-Board elle. Geri yükleme sadece registry seviyesinde sorunsuz gerçeklefliyor. fonksiyon zenginli¤ine ra¤men kullan›m› kolay.tw 79 Dolar ConfigSafe 3.kr 85 Euro Toplam De¤erlendirme ‹fllevsellik (%60) Ergonomi (%20) Kurulum (%10) Destek (%10) Fiyat/Performans 95 Puan 0 50 100 80 Puan 0 50 100 68 Puan 0 50 100 65 Puan 0 50 100 97 94 90 85 81 76 85 80 65 75 65 70 63 76 60 60 çok iyi Baflar›l› tasar›m. iyi En yüksek güvenli¤i isteyenler. 45-59 Puan = 2 Kutu. sürücü ve yaz›l›m kuru.com 40 Dolar pcShadow 2. kullan›c›n›n iflini kolaylaflt›r›yor. bir tane mümkün düflük minimum Install Guard kurulumdan BIOS’taki CMOS ayarlar›n› önce sistemi yedekliyor gözetliyor dosya sistemi ve registry de¤iflikliklerinde rapor Windows aç›l›fl›nda basit iyi kitapç›k CP tam tan›mlanabiliyor hepsi otomatik.0 Goldensoft goldensoft. dosyalarda çok iyi büyük problemler. yard›m dosyas› Ayarlanabilirlik ‹fllem hakk›nda bilgi Otomasyon / El iflleri CP’de ilerlemeyi gösteriyor bilgi yok Kurulum Genel ak›fl Desteklenen iflletim sistemleri Sistem çökmesinde çözüm kurulum disketten Win 9x/Me SOS-Utility DOS program›.co. Ancak bu fiyata çok az fley sunuyor. orta Küçük kazalar için ideal. Mail E-Mail ile Destek Türü • = evet – = hay›r De¤erlendirme kutucuklar›: 90-100 Puan = 5 Kutu.1 Deluxe Roxio roxio.08. CP koruacil durum disketi yok mal› Web formuyla. Windows alt›nda. ama anlafl›l›r tek tek partitio seçimi hepsi otomatik Ergonomi Kullan›m Kitapç›k.CP sadece elle ayarlanlumundan önce otomatik abiliyor. Ürün Üretici Internet (www. Recovery Genius ile do¤ru bir seçim yapm›fl olurlar. temel konfigürasyon çok iyi problemsiz Win 9x/Me/NT/2000 Windows alt›nda DOS modunda çal›fl›yor Mail.130 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Kurtarma Yaz›l›mlar› T TB ES ‹R 5| 2 002 ‹NC‹S‹ 0 1 2 3 4 k Sistem Kurtarma Veri kay›plar›ndan sonra SystemRecovery araçlar› çaresiz kullan›c›n›n Windows’u tamir etmesini sa¤l›yorlar. çok otomatize çok iyi kitapç›k CP konfigüre edilemiyor ayr›nt›l› de¤il hepsi otomatik. sistemdeki tüm de¤ifliklikleri sürekli gözetliyor.

Toplam De¤erlendirme ‹fllevsellik (%60) Ergonomi (%20) Kurulum (%10) Destek (%10) Fiyat/Performans 92 Puan 0 50 100 85 Puan 0 50 100 83 Puan 0 50 100 90 95 100 85 86 84 100 70 79 84 95 90 j Ergonomi Kurtarma araçlar› sisteme derinlemesine müdahale ediyor.01 PowerQuest powerquest. Öteki kategorilerdeki programlarla uyumluluk için de art› puan verildi. yoksa bir de dan›flma hatt› mevcut mu? Çok önemli bir nokta: Bu yard›m ona ek maliyet getiriyor mu? Ergonomi Kullan›m Kitapç›k. testte yaklafl›k %50 • (opsiyonel) • (opsiyonel) •. OS2 – • • • •. XP’yi desteklemeyenler eksi puanlar ald› ve Me üzerinde test edildi. iyi Norton ve Powerquest gibi devlerin karfl›s›nda HDCopy ezilmiyor ve baflar›l› bir ürün sunuyor. CD’den de partition tan›nm›yor konfigürasyon ve image DOS’ta. iki defa kilitlendi GDisk (FDISK benzeri) iyi k›smen kötü aç›klanm›fl partition hakk›nda önbilgi faydal› ilerleme göstergesi çok iyi problemsiz Win 9x/Me/NT 4.com 70 Dolar Norton Ghost 2002 HDCopy Home Edition 1. CD’den de partition tan›nm›yor konfigürasyon Windows’ta. yaz›c›y› destekliyorsa iyi. testte yaklafl›k %50 • (opsiyonel) •. kilitlenme yok Data Keeper (Backup) mükemmel çok iyi.01. 0 Windows çal›flmak zorunda Testlerde Windows XP kullan›ld›: Araçlar›n gelecekte de ifle yaray›p yaramayaca¤›n› görmek istedik. Özetle ‹fllevsellik Desteklenen dosya sistemleri Partition geri yükleme GoBack’le problemler DOS/Windows arayüzü Görev zamanlay›c› Image’i sonradan düzenlemek Image bölmek (split) Image s›k›flt›rmak fiifre korumas› Do¤rudan CD’ye yedekleme Stabilite ve çal›flma Ek özellikler FAT. Linux ext2/swap problemsiz. daha kurulum s›ras›nda donan›m ve iflletim sistemine dair bir analiz sunuyor mu? Araç. FAT32. bir y›l ücretsiz Kurulum Destek Türü Güncelleme fonksiyonu %20 Ergonomi • = evet – = hay›r De¤erlendirme kutucuklar›: 90-100 Puan = 5 Kutu. Linux ext2/swap problemsiz. ayr›nt›l› partition hakk›nda önbilgi faydal› ilerleme göstergesi çok iyi problemsiz Win 9x/Me/NT 4. NTFS. faks sadece web. FAT32. NTFS problemsiz.’ler basit de¤il iyi partition hakk›nda önbilgi faydal› ilerleme göstergesi çok iyi problemsiz Win 9x/Me/2000/XP/ DOS j Destek Kullan›c› nerede tatminkar bir yard›m elde ediyor? Yaln›zca internette mi. Uzman kullan›c›lar için bir çok konfigürasyon seçene¤i mevcut. disket Win’de – j Kurulum Program. Ürün Üretici Internet (www. bir y›l ücretsiz • web. kilitlenmiyor kendili¤inden aç›lan im. disket Win’de – FAT.03 Symantec symantec.com 70 Dolar HDTronic EDV-Service hdtronic.htm 50 Euro j ‹fllevsellik Programlar kriz durumlar›nda kendilerini kan›tlamak zorunda. testte yaklafl›k %50 •. telefon. güncellemeler ücretsiz • web.de/english. CD’den de partition tan›nm›yor konfigürasyon ve image DOS’ta. yard›m dosyas› Teknik bilgi gereklili¤i ‹fllem hakk›nda bilgi Temel konfigürasyon TEST KR‹TERLER‹ Destek ‹fllevsellik Kurulum Genel ak›fl Desteklenen iflletim sistemleri Boot disketi %10 %60 %10 • web.) Fiyat› Drive Image 5. Bu yüzden örne¤in formatlanm›fl bir sabitdisk gibi felaket senaryolar› simülasyonuna gittik. 60-74 Puan = 3 Kutu. 0-44 Puan 1 Kutu CHIP | MAYIS 2002 .0/ 2000/XP/DOS.0/ 2000/XP/DOS mükemmel.132 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Kurtarma Yaz›l›mlar› TB ES ‹R T 5| 2 002 ‹NC‹S‹ 1 2 3 NASIL TEST ETT‹K? k Image Araçlar› Her fley için çok geçse bir Image dosyas›na ihtiyaç var. telefon program›n içinde. telefon web’den. mail. FAT32. image DOS’ta FAT. acil durumda kendisini Windows’tan ba¤›ms›z k›lan bir Boot (aç›l›fl) disketi sunuyor mu? • • • •. 75-89 Puan = 4 Kutu. 45-59 Puan = 2 Kutu. yaz›c›y› destekliyorsa – iyi. Eyleme geçmeden önce programlar kullan›c›y› sistem ve durumu hakk›nda bilgilendirmek zorunda. Birkaç dakika sonra yeni bir Windows’unuz olacak. Araçlar ne gibi performanslar getiriyor? Yapmay› planlad›klar›n› kullan›c›ya bildiriyorlar m›? Kullan›c› sistemini kurtarmak istedi¤inde onu yüzüstü mü b›rak›yorlar? iyi Drive Image sorunsuz çal›fl›yor ve h›zl› image almak için ideal bir program iyi ‹yi bir program. NTFS.

“Her eve bir bilgisayar. İlk kısmı ise çalışmaları tamamlan- mış.NET teknolojisi planları içindeki bu yönde çalışmalar yapması planlanan ilk . Yani Microsoft’un . hatta bir çoğunu şu an bile yapabileceğinizi söylemeliyiz. Buzdolabınızda Windows CE işletim sistemi olduğunu düşünün. Yani bir çok yeni teknoloji artık kapımızda.NET konusunda gözle görülür adımlar atmaya başladı.NET. Bahsettiğimiz konu .NET örneklerinden biri. Son Compex Fuarındaki akıllı evleri görenler. Açıklamalar.NET CHIP | MAYIS 2002 . Ve söylenen söz tamamıyla değişti. yine internet üzerinden bir alışveriş mağazasına girerek sipariş verebiliyor olacaksınız. Verdiğimiz örneğin. yeni bir anlayışın. son kısmını zaten yapabiliyorsunuz. Bunların hiç de hayal olmadığını. nihayet Microsoft son bir yıldır bahsedilen .NET den bahsetmek gerekirse. Çok kısa .134 ‹Ç‹NDEK‹LER 135 136 140 Sharepoint Team Services: Intranet ve internet ortam› Sharepoint Kurulumu: Office veya Frontpage XP CD’sinden Hizmetlerin Kullan›m›: Linkler ve listeler Kolay ‹nternet ve Intranet Çözümü Her Zaman. Örneğin işyerinizden evinizdeki buzdolabınıza bağlanarak eksik olan malzemeleri listeleyip. İşte . Konumuz ise Sharepoint. ısıyı uzaktan ayarlayabileceğinizi düşünün. B ilindiği gibi Microsoft. Bu konuda uzun zamandır planlamalar. bilindiği gibi .. Kolay Intranet ve internet web yap›s› oluflturman›n ideal yollar›n› hep beraber inceleyece¤iz. Bilindiği üzere Microsoft’un en son çıkardığı . Bunlarla ilgili bazı somut veriler yakın zamanlarda görülmeye başladı bile. yeni bir oluşumun duyurularını yapıyor. kulaktan dolma bilgiler. ilerideki . organizasyonlar ve çalışmaların yapıldığını çoğu kişi bilmekteydi. kullanım için pilot bölgeler bekleyen bir proje.NET bu teknolojileri barındıran bir olgu.. Çünkü hep filmlerde gördüğümüz o teknolojiler artık yakınımızda gibi gözüküyor.NET konuşmalarından önce Microsoft tarafından söylenen bir slogan vardı.NET konusu çok büyük bir yer kaplıyor bilgisayar dünyasında.” Bugünlerdeyse . “Her zaman. her yerde bilgisayar!” Bu gerçekten de heyecan verici bir slogan. uzun zamandır yeni bir teknolojinin. Veya yine internet üzerinden evinizdeki kombiniz içinde bulunan Windows CE’ye bağlanarak ev sıcaklığına bakarak. Her Yerde Sizler için toplam iki bölümden oluflan Sharepoint dosyas›n› aç›yoruz. beklenen ve hayal edilen bir çok konudan sonra.NET teknolojisinin gelebileceği noktaları gözlerinde canlandırabilmişlerdir.

kesin rakamı siz belirleyebilirsiniz. Bu şekilde tüm veritabanı bağlantı ve kullanım işlemlerini kurulum sırasında otomatik olarak yaparak sizin ek bir işlem yapmanıza gerek bırakmıyor. Bu ayki yazımız sadece Frontpage XP veya Office XP satın aldığınızda CD ile beraber yanında ücretsiz olarak gelen Sharepoint Team Services ile ilgili detayları içerecek. Bir çok yurtdışı internet servis sağlayıcı ve web servisi veren firma. Ancak bu hizmeti bir servis olarak vermek ve bu işden para kazanmaksa amacınız. o zaman SQL Server’ın daha CHIP | MAYIS 2002 .com/svcpage. Profesyonel olarak geliştirme yapıp satmak istiyorsanız ne gibi bir lisanslama kullanacağınızı ve projenizi satarken bir telif ücreti ödeyip ödemeyeceğinizi ne yazık ki biz tam olarak bulabilmiş değiliz. Bu ürün de . Bizim Önerimiz Pentium III Bellek: En az 128Mb RAM. Windows 2000 Advanced Server. (verdiğimiz adresler şu an o şekilde çalışıyorlar).0 ve üstü. O zaman bu ürün lisansı için sadece Frontpage XP lisansı olması yetmiyor. İkinci önemli nokta ise sistem gereksinimleri. Microsoft Sharepoint Team Services uygulamasını bir web sunucusunda çalıştırabilmek için. SharePoint Team Services kullanarak biraz geliştirme çalışması ile neler yapılabileceğine dair internette örnek bir site görmek isterseniz. Örneğin http:// myhosting.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET 135 Sharepoint Team Services uygulaması ise Visual Studio . Sharepoint Team Services. Programlar: Microsoft Internet Explorer Kurulum Bilgileri: STS CDKEY ekran›. ‹flletim sistemi: Microsoft Windows XP Professional. Bunun dışında başka bir uygulamanız yoksa. Sharepoint Portal Server En başta da söylediğimiz gibi. (SQL Server istiyorsanız..asp. Bu da ticari anlamda Sharepoint Team Services programını kullanarak bir web projesi yapıp. sayfalarınızı yapmak için getirilmiş bir lisanslama. Windows 2000 Server.Exe: ‹lk kurulum ekran› STS. IIS 5. 5.microsoft. Microsoft’un yeni geliştirmeye başladığı ve yeni yeni ürünlerine entegre ettiği “webbot” teknolojisi. Diğer bir özelliği de tamamen veritabanı üzerine çalışan bir uygulama olması. http://www. cewsharepoint. Beraberinde ise IIS üzerine Frontpage Server Extensions 2002 uygulamasını da zorunlu olarak yüklüyor.htm gibi internet sayfalarından bu tür servisler veren şirketleri ziyaret edebilir ve ayrıntılarına göz atabilirsiniz. yazımız iki bölümden oluşacak. Bizim Önerimiz 256Mb Ram nize bir SQL Server kurmuşsanız. Office 2000 ve üstü.0 Sharepoint Team Services nerelerde kullan›labilir? Microsoft Sharepoint Team Services.. Web Presence lisansı denen bir lisans çeşidi için Microsoft ile anlaşmalısınız. 70MB ve her farklı web için artı 5MB. ancak daha önce belirttiğimiz gibi SQL Server yerine beraber ücretsiz olarak gelen MSDE sürümünü kullanabilirsiniz. iki farklı şekilde karşımıza çıktığını söyleyerek sözümüze başlayabiliriz. kurulumu Internet Information Server olan bir makine üzerine yapılıyor. Sharepoint Team Services 2. web Sayfalarının ihtiyacınıza göre değişmekte. satmak istemeniz durumunda lisanslamada bir soru işareti doğuyor.. Eğer kurulumdan önce makine- küçük bir sürümü olan MSDE sürümünü makinenize kurarak.com/. Bu konu hakkında daha detaylı bilgiye http://www. http://www. Geliştirme yaparken çok açık olmayan bu teknoloji yüzünden çok büyük sıkıntılar çekmek mümkün. Belki de Sharepoint Team Services’ın en büyük dezavantajı da bu. net/hosting/sharepoint.0 ve üstü. Microsoft Data Engine (MSDE) veya Microsoft SQL Server 7. 1. kendi ser. Bizim önerimiz. sadece kendi makinenize kendi Harddisk: En az. çalıştırdığınız makinedeki Windows İşletim sisteminin lisansının olması ve de bir adet Frontpage XP lisansının olması yeterli. kurulum sırasında SQL Serverı algılayarak direk onun üzerine. Microsoft ile özel bir anlaşma yapmanız gerekiyor. Kullanmış olduğu teknoloji. kullanacağı tablo ve detaylı kayıtları onun içinde saklıyor.75 ve üstü.) Dikkat! Lisanslama ile ilgili belirgin olmayan bir nokta mevcut.NET üzerine uygulama geliştirmeyi sağlayan bir çok programlardan oluşuyor. onun da lisanslı olması gerekiyor. Genel anlamda takım çalışması yapan departmanlar için düşünülmüş olan bu uygulama. makinede bir SQL Server göremezse. bize göre Türkiye’de Setupse.hostinguk. Microsoft Windows 2000 Datacenter Server. Windows 2000 Professional. Bahsedilen sadece Windows ve Frontpage XP lisansları. yurtdışında gittikçe yaygınlaşan bir servis. Bu gereksinimlere bir göz atalım: Bilgisayar: En az Pentium 200. çalışacağı tabloları ve diğer kayıtları yaratıp kurulumu bitirebiliyor. Eğer kurulum sırasında Sharepoint Team Services. üzerinde biraz değişiklik yaparak istediğiniz tüm amaçlar için kullanabileceğiniz bir hale gelebiliyor..NET.com/frontpage/ sharepoint/WPP. Gelecek ay ise ayrıntılı bir şekilde ücretli olarak satılan Sharepoint Portal Server’dan bahsedeceğiz. Microsoft Sharepoint Team Services uygulamasını çalıştırabilmemiz için iki önemli noktaya göz atmalıyız.k visinin yanında bu servisi de vermek için çalışmalara başlamış. çok hızlı bir şekilde çok kolay kullanımlı bir intranet veya internet ortamı sunmak. Netscape Communicator 4. ASP veya JAVA değil. Sharepoint konusuna kesin bir dönüş yapacak olursak.htm adresinden ulaşabilirsiniz. gerekli başka bir lisans bulunmuyor. Sharepoint Team Services uygulamas› nedir? Sharepoint Team Services uygulamasının amacı. İlki lisans konusu.

eğer makinede SQL yoksa. otomatik olarak Microsoft Data engine olarak adlandırılan MSDE kurulmaya başlanıyor. Mevcut sitemizin yönetim sayfasına girdikten sonra. bu sharepoint standart sayfaları görebilecekler. neler yapılabileceğinizi görmeniz mümkün. Bu adımla beraber. direk MSDE’yi kuruyor. makinede bulunan Internet Information Server herhangi bir domain ismini host ediyor diye düşünürsek. geliştirme aşamasından sonra. asla SQL’in sağlam database yapısı ile yarışamayacağı açıktır. Microsoft Data Engine: MSDE kurulumu. kurulum sırasında STS. yine genel olarak bu sitelerin yönetimi ile ilgili.com.bak gibi bir k CHIP | MAYIS 2002 . örneğin www. nelerin makinenize kurulacağını belirten konfirmasyon ekranı görüntüleniyor. Sitemizin yedeğini alabilir. Onay: STS konfirmasyon ekran›. Burada site yedeklemesinden ve SQL’den bahsetmişken önemli bir noktaya deyinmek istiyoruz.. o sitenin adının hemen yanında bulunan Administration yazısını tıklamamız gerekiyor. Dosyaların kopyalanması sırasında eğer sistemde Microsoft Sharepoint Team Services tarafından SQL Server bulunmadıysa. Ancak buradan yapılabilecekler.bilgisayarhastanesi. SQL ile ilgili bağlantılarını sağlayabiliriz. HANXP yazdığında Internet Explorer içinden bu sayfaları görüntüleyebilecekler. o zaman bu makineye Sharepoint Team Services kurulduğu anda bütün internete bağlı olan kişiler. aynı şekilde diğer makineler de CI- Sunucu Yönetimi: STS ana sayfas›. Administrative Tools’dan Microsoft Sharepoint Administrator linkine tıkladığımızda karşımıza gelen ilk ekranda. MSDE’ye çok fazla güvenmemeniz ve daha önceden SQL’i kurmanız. mevcut ana sitelerimizin yönetim konsollarına erişebileceğiSanal Sunucu: Site ana yönetim konsolu. Bu hareketinizin sitenizde bir problem olduğu ve yedeklerinizden geri dönmeniz gerektiği durumlarda. Sharepoint Team Services kurulumu? Kurulum için Office XP veya Frontpage XP CD’sine ihtiyacımız bulunuyor. burada normalde mönülerde görmeye alıştığımız tüm ayarlara ulaşmamız mümkün. eğer SQL Server kurmazsak kurulum sırasında otomatik olarak MSDE kurulacak ve bütün bilgiler bunun içine yazılacak. Bir sonraki ekranımız cdkey ile ilgili. Internet Information Service yüklü olan makinemizde kurulumdan önce SQL Server kurup kurmayacağımıza karar vermeliyiz. Kısacası Sharepoint Team Services sadece intranette değil.136 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Sharepoint ????????????????? Team Services ve dünyada yapılmış ilk ve tek SharePoint Team Services Commerce sitesini size öneriyoruz. eğer sizin için önemli bilgilerin tutulacağı bir web sitesi hazırlıyorsanız. son zamanlarda bir çok uygulama gibi web tabanlı. Şimdi SharePoint içinden nasıl yedek alındığına bir göz atalım. dosyaların kopyalanması işlemi için Install dememiz yeterli. Eğer bu makine bir network ortamındaysa.com. Daha öncede bahsettiğimiz gibi. Biz makinemizin ismini “CIHANXP” koyduk ve Internet Explorer’da CIHANXP yazdığımızda bu sayfa geliyor. MSDE bu tip bir uygulama için ne kadar yeterli görünse de ve ücretsiz bir ürün olsa da. karşımıza hem yedek alabileceğimiz hem de bir sorun durumunda yedeklerden dönebileceğimiz bir ekran geliyor. ileride sık sık kullanılacak olan rolleri tüm web siteleri için belirlemek. dosyaadı. Bu adresten Microsoft Sharepoint Team Services ile. Sharepoint Team Services yönetimi de web tabanl› Microsoft Sharepoint Team Services yönetimi. miz bir ekran görülüyor. Ardından gelen lisans sözleşmesi adımını da geçtikten sonra. Burada backup satırına c:\trweb. sitemize ait yönetim sayfası. Ve işte kurulduktan sonra Internet Explorer’da görünen ilk sayfanız. Yedek alırken de birazdan SharePoint içinden göreceğimiz yedeğin dışında SQL’in içinden de kullandığınız database’in yedeğini almanız en önemli tavsiyelerimizden. CD’nizin içinde bulunan \SHAREPT dizini altındaki SETUPSE. Şu anda bulunduğumuz sayfa. Burada üst tarafta göreceğiniz üç seçenek de. Aç›l›fl: STS’mizin ilk sayfas›.turkdestek.EXE dosyasını çalıştırarak kuruluma başlayabilirsiniz. Diğer yandan. Bu ekranda CD-ROM üzerinde veya lisans üzerinde yazan 25 haneli numarayı girip bir sonraki adıma geçebilirsiniz.. Buradan Backup and Restore Database seçeneğine tıkladığımızda. Belirli bir siteye ait özel ayarları yapmak içinse. hayatınızı kurtaracağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi. internette de bizim gördüğümüz kadarı ile sorunsuz çalışıyor.bak gibi yedek alacağımız dosyanın adını. Bilgisayar Hastanesi: http://www. Sizlere bu noktada tavsiyemiz.

başka kimsenin bağlanamaz hale gelmesine sebep olmak eski bir atak şeklidir. o siteye ait yerel kullanıcılar yaratıp onlara kullanıcı rollerinin kontrol edilmesi gibi bazı önemli görevleri gerçekten taktir edilecek derecede başarı ile gerçekleştiriyor.. önemli gördüğümüz Server Health bölümünden bahsetmek ve sonra da subweb dediğimiz alt web sitesinin nasıl yaratıldığını göstermek istiyoruz. Yedekleme: Ayn› ekrandan hem yedek alabilir hem de yedeklerinizi geri yükleyebilirsiniz. Bu ekran. sitemize kimlerin hangi roller ile bağlanabileceğini belirliyoruz. Şimdi ise yine o seçtiğimiz sitenin ince ayarlarını yapabileceğimiz bir ekrana giriyoruz. karşımıza.138 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Sharepoint Team Services formatta yazıyoruz. İstersek açtığımız alt web sitesinin yöneticisi olarak başka bir kullanıcıyı seçip. Buradaki tüm ayarları açıklamaya yerimiz müsait olmadığından. database’in senkronizasyonu. STS aslında. server’a kaldırabileceğinden daha fazla sayıda bağlantı kurup bunları kapatmayarak. sitemiz için daha önce IIS’in mönülerinden yapmaya alışık olduğumuz tüm ayarları içeriyor. Recalculate web. hem güvenlik aşamasında çok daha dikkatli olmakta fayda var. ayrıntı gibi dursa da önemli olabilecek bir ayar. seçtiğimiz siteye ait olan yedek alma. mayan linkleri bulmanızı ve hatta düzeltmenizi sağlıyor. İlk karşımıza çıkan ekran. Yine yönetim ekranından ulaşacağımız. önceden aklımıza gelmeyen bir çok problem bir anda çıkabilir. Ancak istersek de Click here to add or delete accounts butonuna tıklayarak. yedek alınacak ve en baştaki yönetim konsolu ekranımıza geri döneceğiz. pazarla. bu açıklamalarımız alt web siteleri için de geçerli. kullanıcı olarak hak yaratılmamış kimselerin siteye bağlantı kurmasına izin verilip verilmeyeceğini Anonymous dediğimiz ayar ile belirliyoruz. STS’in Windows’un güvenlik ayarlarını kullandığı. Restore: STS içinden yede¤i al›nm›fl dosya. onlara çeşitli görevler vererek sitemizin yönetimini de paylaştırabiliyoruz. Az önce inceldiğimiz ekran ise. Bir çok kişi bilir ki. Diyelim ki şirketiniz için bir intranet sitesi düşündünüz. Burada vereceğiniz sayı ile bu sorunun önüne geçilebileceği düşünülmüş olmalı. Bu yüzden nistration for (Site Adı) yazan yere tıklıyoruz. bu sitenin yönetimini o kullanıcıya devredebiliriz. Alt web sitelerinden bahsetmiştik. Server Health bölümü alt web sitelerin kontrolü. bozulmuş ya da çalış- Sa¤l›k Raporu: Server Health raporu. Burada vereceğimiz rakam. hem yedek alırken. Bu ürün daha çok intranet dediğimiz. CHIP | MAYIS 2002 . Aynı database’in yedeğini SQL’in içinden aldığınızda dosya boyutunun çok daha büyük olduğunu göreceksiniz. Dosyanın gerçekten oluşturup oluşturulmadığını. Dosya adını yazdıktan sonra backup butonuna bastığımızda. yani istersek bir ağ içindeki kullanıcılarımızı buraya ekleyip. Bu rakama. kullanıcı rollerinin belirlenmesi gibi ayarları içeriyordu. User and Roles kısmında. Burada belirtmek istediğimiz başka bir ayrıntı ise. şirket içinde oluşacak projeler ya da takımlar için bir bilgi paylaşma ve ortak çalışma alanı olarak düşünülmüş. Alt web yaratmak: En başta da dediğimiz gibi. şirketteki satış. aynı anda sitenize kaç kişinin bağlı kalabileceğini belirliyor. Her türlü ayarı yaparken göz önünde bulundurmamız gereken bir ayrıntı daha var.. üstteki web sitesinden tamamen bağımsız ayarlarla. Ayrıca değiştirilmiş ve devreye girmemiş bazı spesifik ayarların da devreye girebilmesi için bu seçenek kullanılıyor. kontrol etmekte fayda var. Yine. sitenizin çalıştığı makinenin ve hattınızın hız durumuna göre Sunucu Montrolü: Web sunucusundaki problemleri bu ekrandan tespit edip çözebiliyorsunuz. site içindeki tüm linkleri kontrol ederek. Bu düşünceden yola çıkılacak olursa alt web’ler çok anlamlı geliyor. bu ekranların kafa karıştırmaması için şöyle bir açıklama yapmak istiyoruz. o makine üzerindeki tüm siteler için genel ayar diyebileceğimiz nitelikteki. Karşımıza bir çok yönetim ekranı çıkıyor. Dolayısıyla her ne kadar ürün sınırlarını kodlar ile geliştirsek de. User Account Limits ise. karar vermek en iyisi. Bunun için Go to site Admi- da haklar verebiliriz. şirket içi web çözümleri için düşünülmüş.k Merkezi: Site yönetim sayfas›. database bağlantılarının belirlenmesi gibi ayarları içeriyor.

Sharepoint Team Services yönetimini bir önceki konumuzda açıklamıştık. Soyad. Alt A¤lar: Subweb yaratmak. bu alanı kullanmanız mümkün. blank web seçip Frontpage’de istediğimiz gibi dizayn edebiliriz. Bu bölüm içinde istediğimiz isimlerde başlıklar oluşturarak. seçilebilir başlıklar (Combo Box). Yeni bir telefon listesi tarzında liste yaratmak içinse. cin@turkdestek. Ana sayfadaki seçeneklere devam edecek olursak. istersek ana sayfada sol tarafta bulunan Quick Lunchbar’da bu listenin bir kısayolunun link olarak gözüküp gözükmemesini belirleyebiliyoruz. Ve örneğin siz İsim bölümünde istediğiniz bir ismi seçiyorsunuz. Son olarak vermemiz gereken karar ise. Örneğin listeniz çok kabardı ve çok fazla kaydınız var. bu sitenin sharepoint tabanlı mı yoksa (boş) blank bir web sayfası olmasını mı istediğimiz. uygun yetkilerle verebilirsiniz. Bir diğer seçenek ise Discussion Board. Subweb’i yarattıktan sonra bu sitenin de. Örneğin ana sayfada duyurular ve sizin kendi hazırladığınız telefon listenizi göstermek istiyorsunuz. Yeni Sayfalar: Liste görüntüleri. verilerinizi daha anlamlı bir şekilde diğer kullanıcılarla beraber sizin de görebilmeniz mümkün oluyor. ismi istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Örneğin para içerikli. tekrar Modify Settings And Columns linkine tıklamamız gerekiyor. listemizin içinde bulunan başlıkları oluşturmak.com / MCSE. Artık. Tabii bu ismi değiştirmeniz sizin elinizde. Excel. Bu listeler sayesinde. ana sayfada üst bölümde bulunan Create butonuna tıklayarak Custom List’i seçmeniz gerekiyor. Böylece bir newsgroup gibi web üzerinden tartışma odaları açabilme özelliğini de kullanabiliyorsunuz. MCP+I CHIP | MAYIS 2002 . Böylece ortak dosyalara intranet veya internet üzerinden çok kolay bir şekilde ulaşmak mümkün. çoktan seçmeliler gibi. Bunu da özel filtrelerle yapabiliyor. Telefon Listesi olduğuna göre bu yolla. Bu yönetim sayfalarına ister Administrative Tools altından girebilir. Bunun için OK dedikten sonra. Duyurular zaten ana sayfada standart olarak Anouncement adı ile geliyor. Bu site içinde kendine ait kullanıcı bilgileri ve görevleri oluşturabileceğimiz gibi. tarih içerikli. Yaratabileceğimiz tüm listeleri şekilde de görebiliriz. Telefon Listesi veya başka istediğiniz bir isim verdikten sonra. Cihan Baykal. Çünkü ilk gelen ekranda. Alt web yaratmak için bulunduğumuz yönetim sayfasından create subweb’e tıklıyoruz. Eğer bu alt web’in tüm tasarımını biz yapmak istiyorsak. Bunu yapmak için Ana sayfada Anouncements yazısı üzerine tıkladıktan sonra gelen pencerede Modify Settings And Columns bölümüne tıklayıp Change General Settings bölümüne girip. E-Mail. Fax başlıklarını oluşturuyoruz. isterseniz de ana sayfada yukarı bölgede bulunan Site Settings linkine tıklayarak ulaşmanız mümkün. Telefon. Yeni listeler: Yeni liste oluflturma. İsim. güvenlik ayarlarının bağlı bulunduğu site ile aynı olup olmamasına karar veriyoruz. bağlı bulunduğu web sitesinden tüm ayarları almasını da sağlayabiliriz. kendine ait daha önce incelediğimiz site yönetim sayfaları ile aynı özelliklerde bir yönetim sayfası olacaktır.140 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET Sharepoint Team Services ma vs. Sharepoint Team Services kullan›m› Kullanımı çok basit olan Sharepoint Team Services uygulamasının genel kullanım bilgilerine bakacak olursak ilk ekran üzerinde çalışmak yeterli olacaktır. kullanım için gerekli tüm linkler bulunuyor. Sadece o isimlerle başlayan kayıtlar anında karşınıza gelebiliyor. Sharepoint Team Services uygulaması bir çok listeden oluşuyor. custom list seçeneği ile kendi listemizi de oluşturma şansımız var. giriş yapacağımız bilgileri bu başlıklar al- tında görebilme ve kaydedebilme şansını kazanmış olacağız. Acrobat vb. Eğer ihtiyacımız olan liste kayıtlı seçenekler arasında yoksa. verinize çok kolay ulaştırabilmesi. Listelerin en güzel özelliklerinden biri ise. her türlü dosyayı bu Documents bölümünde istediğimiz şekilde bölümler oluşturarak içlerine yerleştirebiliyoruz. Telefon Listesine tıkladığımızda gelen ekranda New Yeni Bafll›klar: Yeni bafll›k oluflturma. Documents bölümü de çok işe yarayabiliyor. Eğer internette veya intranette belli tartışma grupları yaratmak istiyorsanız. Ekranda gördüğünüz Filter seçeneğine tıkladığınız anda her başlığın üstünde birer combobox’lar çıkıyor. Daha sonra. Bir sonraki işlemimiz ise. Varolan Word. boş bir liste yaratmış oluyorsunuz. gibi her bir grup için bir alt web sitesi açabilir ve o alt sitenin yönetimini o gruptan bu işi yapabilecek bir arkadaşa. Şekilde de görüldüğü gibi Modify Settings And Columns linkinden geldiğimiz ekranda Add a new Column seçeneği bizi şekildeki gibi bir ekrana getiriyor. Ve yaratacağımız başlık değişik formatlarda değişik tiplerde olabiliyor. Bu seçeneği de YES diyerek OK dediğiniz anda. butonuna tıklayabiliriz. Ekranda istediğimiz verilerin girişini yaparak Save and Close seçeneği ile verilerimizi kaydedebiliyoruz. bu alt web’in adının. Eğer SharePoint dersek en başta gördüğümüz ana SharePoint ekranına çok yakın bir ekran ile karşılaşacağız.

Windows XP Powertoys paketinin en önemli parçalarından biri olarak göze çarpıyor. istenilen değişiklikler rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor ve yapılan değişikliklerin sonuçları önceden kestirilebiliyor. Bu yazı içerisinde tanıtılan tüm programlar ücretsizdir. dosyalar. Ayrıca ilerleyen sayfalarda Windows XP’nin haberiniz olmadan sisteminizin bilgilerini Micorosft’a göndermesini engellemek için kullanabileceğiniz ücretsiz yazılım XPAntispy’ı yakından tanıyacak ve Plus! for Windows paketi için alternatif bir paket oluşturacaksınız. CHIP. Microsoft çalışanlarının hazırladıkları işletim sistemlerinden pek de memnun olmadıklarının en büyük kanıtı olarak gösterilebilir. artık ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. bu paketle neler yapabilece¤inizi ve çeflitli XP araçlar›n› sizler için inceledi. alternatif Plus paketi Windows XP ‹çin Ek Araçlar Ücretsiz XP Araçlar› Microsoft. Çünkü yeni işletim sisteminin piyasaya sunulmasından kısa bir süre sonra kullanıcıların çalışmasını kolaylaştıran ve XP’nin çalışma konforunu artıran küçük araçlar geliştirdiler. Powertoys for Windows XP Powertoys paketindeki programlar› ve bunlar› kullanarak neler yapabilece¤inizi bu yaz› içerisinde bulabilirsiniz. P owertoys for Windows XP paketi. Tweak UI ile Windows XP için ince ayarlar Menüler. Program penceresinin altında yer alan açıklamalar sayesinde. Söz konusu araçların bir arada bulunduğu Powertoys paketi. kullanışlı ve basit arayüzü ile kullanıcıların işletim sistemi ayarlarına rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlıyor. Windows 95’den itibaren her işletim sistemi için özel olarak sunulan Tweak UI aracı.142 ‹Ç‹NDEK‹LER 143 148 148 XP Powertoys: Ücretsiz Microsoft araçlar› XP Antispy: ‹zinsiz veri ak›fl›n› engelleyin Plus! for Windows XP Ücretsiz. Bu nedenle. Powertoys ve PlusPack’i eCHIP’ten PC’nize yükleyebilirsiniz. General: General penceresi üzerinde bulunan liste yardımıyla Başlat menüsü animasyonlarını kapatarak ve menülerin yavaş yavaş ekrandan kaybolmalarını engelleyerek Windows’un biraz daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Windows XP’nin yay›nlanmas›ndan k›sa bir süre önce Powertoys paketini ücretsiz olarak kullan›ma sundu. Windows XP ile yeni bir görünüm kazanan Tweak UI aracında sıkça karşılaşmak zorunda kalabileceğiniz en önemli fonksiyonları aşağıda görebilirsiniz. Yine buradan Windows’un çok seyrek kullandığınız menü öğelerini kaldırdığınızda ekrana gelen CHIP | MAYIS 2002 . klasörler ve sistem ile ilgili ayarlar eski versiyonlara kıyasla Windows XP’de daha fazla gizlenmişler. söz konusu gizlenmiş ayarlara daha rahat ulaşılmasını sağlayan Tweak UI for Windows XP aracı.

Başlat menüsü ve verilerin saklanacakları ortamlar özel olarak belirlenebilir. Daha önceleri sadece Denetim Masası içerisinden çalıştırılan Tweak UI aracını artık “TweakUI. Bunun haricinde kısayolların önüne “Shortcut to” ön ekinin koyulmasını ve simgelerinde ok resminin bulunmasını engelleyebilir. olabilecek tüm eski versiyonları kaldırmalısınız. CHIP | MAYIS 2002 . Bu nedenle problemlere neden H›zl› Eriflim: Bir Shell eklentisi sayesinde DOS komut penceresi istenilen konumdan çal›flt›r›labilir. Resmin Büyüklü¤ü: ‹stedi¤iniz resmin büyüklü¤ünü. yer almalsını sağlayabilirsiniz. Ayrıca Powertoys paketi içerisinde yer alan Super Fast User Switcher (Süper hızlı kullanıcı değiştirici) ve nesne menüsüne eklenen “Open Command Windows here” araçları sayesinde XP altında kullanıcı değiştirme işlemi daha da hızlandırılabilir. Microsoft Powertoys for XP paketi içerisinde yer alan Tweak UI. ilk defa tek başına çalıştırılabilir bir dosya içerisinde sunuluyor. Mouse: Denetim masası içerisinde yer alan Mouse öğesinden farklı olarak fare imlecinin bir nesne üzerine taşındığındaki algılama hassasiyetini ve süresini belirleyebilir veya fare imlecinin üzerine geldiği pencerenin aktif olmasını sağlayan XMouse yani “Activation follows mouse” fonksiyonunu aktif hale getirebilir ve gerekli ayarları yapabilirsiniz. Templates penceresinden sağ tuşla açılan nesne menüsündeki New alt menüsündeki dos- Otomatik Çal: Tweak UI ile tak›lan CD’nin hangi program kullan›larak çal›flt›r›laca¤›n› belirleyebilirsiniz. Control Panel penceresindeki listeden Denetim Masası’nda görüntülenmesini istemediğiniz simgeleri kaldırabilir. birden çok kullanıcı. Powertoys paketiyle XP’de kolay kullan›c› yönetimi Windows XP altında kullanıcı profilleri için masaüstü. İlk olarak Windows XP Home ve Professional sürümlerinde karşımıza çıkan Fast User Switching fonksiyonu sayesinde bir domain’e dahil olmayan bilgisayarlarda. Taskbar: Görev çubuğu üzerindeki benzer pencerelerin tek bir düğme üzerinde toplanmasını Grouping altından kontrol edebilir ve XP Start Menu penceresinde bulunan “Frequently Used Programs” (Sık Kullanılan Programlar) listesindeki öğelerden istediğinizin Başlat menüsünde ya şablonlarını kaldırabilir veya yenilerini ekleyebilir. Bu sayede çalışan programları kapatmadan. imlecin üzerinde bulunduğu nesneler) dosyaların daha kolay fark edilmelerini sağlamak için görüntülenecekleri renkleri belirleyebilir. Bunun sonucunda ekrana gelen liste üzerinden kayıtlı kullanıcıları ve k Explorer: Windows masaüstünün bir web sayfası gibi görüntülenmesini sağlayan Active Desktop fonksiyonunu buradan çalıştırabilir ve Windows’un son kullanılan dosyaların bir listesini tutmasını sağlayabilirsiniz. resimlerin önizleme kalite ve büyüklüğünü değiştirebilir ve klavyenizdeki özel tuşlar için (şayet mevcutsa) çeşitli görevler atayabilirsiniz. Super Fast User Switcher’ın kullanılabilmesi için kullanıcıların kayıtlı olması yeterlidir. çeşitli özelliklerdeki (sıkıştırılmış ve şifrelenmiş dosyalar. sistemi kapatmaya gerek kalmadan aktif kullanıcıyı değiştirmek mümkündür. Internet Explorer penceresinden Browser ve Windows Gezgini penceresindeki araç çubuklarında kullanılacak pencere art alanlarını belirleyebilirsiniz. Bunlar haricinde Desktop altından. bir seferde atlayacağı satır sayısını belirleyebilir veya bunun yerine sayfa kaydırılmasını sağlayabilirsiniz.exe” dosyası sayesinde istediğiniz konumdan çalıştırabilirsiniz. tek bir bilgisayarı simültane olarak paylaşabilirler. normalde hiçbir simge bulunmayan Windows XP masaüstünde görüntülenmesini istediğiniz özel simgeleri işaretleyebilir. Yeni bir Login işlemi ve kayıt animasyonundan tasarruf etmek için Başlat menüsünde yer alan Log Off düğmesine ve ardından ekrana gelen pencere üzerindeki Switch User düğmesine tıklayın veya [Windows]+[L] tuş kombinasyonunu uygulayın.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K XP Powertoys » INTERNET 143 “Where is my favorites?” gibi açıklama pencerelerinin artık görüntülenmesini engelleyebilirsiniz. My Computer: Autoplay altından CD. dosyalar› açmadan de¤ifltirebilirsiniz. DVD MP3 dosyaları veya fotoğrafların hangi programlar kullanılarak açılacağını belirleyebilir ve Special Folders penceresini kullanarak “Favorites” veya “My Documents” gibi sistem dosyalarının konumlarını değiştirebilirsiniz. Bunun haricinde çift tıklama ve taşıma ayarlarını değiştirebilir ve eğer farenizin Scroll özelliği varsa.

Başlat menüsü ve özel ayarları ile) ekrana gelecektir. XP içerisinde bulunan CD yazma fonksiyonuna dahil oluyor. Explorer kabuk eklentisinden epey faydalanabilirler. biçiminde değişecektir. Bu sayede klasörlerin Nesne menüsüne eklenen “Open Command Windows here” komutu ile açılan DOS penceresinden DOS oyun ve programlarını rahatlıkla çalıştırmak mümkün. Bu sayede seçilen kullanıcının çalışma ortamı (masaüstü. Bunlardan bir tanesi olan CD Slide Show Generator. Bu nedenle Powertoys programcıları.144 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K » INTERNET ????????????????? XP Powertoys halen kaç tane program çalıştırdıklarını görebilir ve istediğiniz kullanıcı üzerine tıklayarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Şayet bir Foto CD oluşturmak isterseniz. daha sonra bu resmi istenen şekilde ölçeklendiriyor ve bir web sayfası veya FTP sunucusu da dahil olmak üzere herhangi bir yere kaydedebiliyor. Ancak bu işlemi yapacak kullanıcının nü açın. Ek seçenekler sayesinde çekilme zamanını. İşletim sistemi olarak Windows XP kullanmasına rağmen halen DOS’tan kopamamış kullanıcıların ise. Örneğin “Sunset. Powertoys’un daha önceki versiyonlarında bulunan Nesne menüsü üzerinden DOS komut satırına ulaşması mümkün. XP arayüzünü dijital fotoğraf dostları için iki yeni özel eklenti ile geliştirmişler. resimlerin otomatik olarak görüntülendikleri bir sunu haz›rlayabilirsiniz. Kullanıcılar. Bu aracı kullanabilmek için bir veya daha fazla resmi seçin ve farenin sağ düğmesini kullanarak Nesne menüsü- Dörtlü Masaüstü: Sanal masaüstleri yaratarak çal›flma alan›n›zdan maksimum performans elde edebilirsiniz. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerinde bulunan aşağıdaki büyüklüklerden birini seçebilir ve daha sonra söz konusu dosyaların seçili büyüklük değerlerine sahip kopyalarını oluşturabilirsiniz. Dikkat! Fast User Switching fonksiyonunun kullanılabilmesi için Denetim Masası’ndaki Accounts aracı kullanılarak istenen kullanıcılar için aktif hale getirilmelidir. Bunlardan ilki Dosya Nesne menüsüne eklenen ve resim boyutlarının hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlayan Image Resizer komutu. Beklenen Güzellik: Microsoft. k Administrator haklarına sahip olması gereklidir. Large: 1024x768 piksel Medium: 800x600 piksel Small: 640x480 piksel WinCE: 240x320 piksel Custom: İstenen herhangi bir büyüklük Advanced düğmesine tıklayarak. Powertoys ile sunulan iki yeni araç sayesinde bunun için gerekli fonksiyonlar direkt olarak Windows XP sistemine entegre olarak üçüncü parti yazılım ihtiyacını ortadan kaldırmayı planlıyor. Web kameralarının otomasyonu için kullanılabilecek olan Timershot aracı ise kameranızla otomatik olarak fotoğraf çekiyor. CHIP | MAYIS 2002 . kaydedilecek resmin büyüklüğünü ve saklama yerini belirlemek de mümkün. Bu işlem sonrasında küçültülen veya büyütülen kopyaların isimleri de seçilen büyüklük değerine uygun olarak değiştirilecektir. Özel Galeri: Slide Show arac›n› kullanarak. ekra- Pratik De¤iflim: Birden fazla kullan›c› tek bir bilgisayar ile aktif olarak çal›flabilir. dijital kamera bağlantı noktalarının entegrasyonu ve web sayfaları için resim hizmetleri sayesinde dijital fotoğrafçılık için uygun bir platform sunuyor. ‹nternet için resim ve dijital foto¤raf galerileri Çeşitli CD yazma programları ve HTML editörleri otomatik olarak dijital fotoğraf galerileri oluşturabiliyorlar. ayrı bir adım olarak ortamdaki resimlerin ekrana getirilebilmesi için basit bir görüntüleme aracının da beraber CD’ye yazılmasını isteyip istemediğiniz sorulur. na gelen seçenekler yardımıyla resimlerin kopyalarını oluşturmak yerine değişikliklerin orijinal dosyalar üzerinde yapılmasını sağlayabilir ve küçük resimlerin seçilen büyüklük değerine göre büyütülmesini engelleyerek sadece büyük resimlerin küçültülmesini de sağlayabilirsiniz.jpg” resmi Small boyutlarına küçültüldüğünde ismi de otomatik olarak “Sunset (Small). haz›rlad›¤›n›z sununun her ortamda görüntülenebilmesi için HTML biçiminde kaydetme imkan› sunuyor.jpg” Powertoys ile dijital resimler kontrol alt›nda Windows XP.

Bu sayede matematik fonksiyonlarının grafiklerini oluşturabilirsiniz. söz konusu programların simgesi ile beraber ekranların ön izleme resimleri de ekrana Son olarak profesyonel hesap makinesi Power Toy Calculator. Buralarda farklı programları çalıştırabilir ve sadece tek bir fare tıklaması ile söz konusu çalışma ortamları arasında gezinebilirsiniz. narak görev çubuğu üzerine tıklayın ve Toolbars/Desktop Manager komutunu çalıştırın. yani sanal masaüstü aracını tüm Linux kullanıcıları bilirler. Sorunsuz bir şekilde kurulan ve sadece 1 Mbyte büyüklüğündeki Powertoys paketi Windows XP’yi bir dizi kullanışlı yeni fonksiyon ile donatıyor. resim büyüklüklerini ve sunu tipini belirleyin ve Next düğmesine tıklayarak sunuyu oluşturun. Söz konusu Powertoy’u kullanarak sadece bir tıklama ile maksimum dört farklı sanal masaüstü oluşturabilirsiniz. aslında tek bir masaüstünün kopyasıdır. Bunun sonucunda ekrana gelen pencereyi kullanarak. Windows XP donatıları arasında yer alan ve sadece standart ve gelişmiş versiyonlarına sahip olan hesap makinesinin grafik fonksiyonları ile donatılmış hali. k CHIP | MAYIS 2002 . Ayrı bir araç olarak kullanılabilen Slide Show Wizard ise HTML biçiminde dia şovlar hazırlamak için kullanılabilir. Virtual Desktop Manager yardımıyla çalışma alanınızı sanal da olsa genişleterek Windows XP masaüstünden daha etkili şekilde faydalanabilirsiniz. Başlat düğmesi. ağırlık. yeni hesap makinesi ile fonksiyon grafiklerini çizebiliyor. farklı çalışma ortamlarını sanal masaüstü olarak kaydedebilir ve ister yine aynı pencereyi kullanarak önizleme görüntüleri yardımıyla istediğiniz masaüstüne geçebilir veya direkt olarak numarasının görüntülendiği düğmeye tıklayabilirsiniz. Bunun sonucunda görev çubuğu üzerinde ekrana gelecek küçük bir pencere üzerinde fare veya klavye hareketi takip edilecek aktif olan bölge büyütülerek görüntülenecektir. Powertoys paketi içerisinde yer alan Taskbar Magnifier ise görev çubuğuna ekleniyor ve ekranın herhangi bir alanını sekiz kata kadar büyütebiliyor. Bu büyüteci etkinleştirmek için görev çubuğuna farenin sağ düğmesini kullanarak tıklayın ve Nesne menüsündeki Toolbars/Taskbar Magnifier komutunu çalıştırın. saklanacağı konumu. zırlarken resim büyüklüğü ve resim galerisinin tipini belirleyebilirsiniz. CD’ye yazılan resimleri söz konusu araç sayesinde bir dia şov halinde inceleyebilirsiniz. sıcaklık ve zaman birimleri ile de çalışabilirsiniz. Bunların her biri. Windows NT 4.146 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K XP Powertoys » INTERNET Tecrübeli kullan›c›lar için oyuncaklar Şu ana kadar tanıttığımız Powertoys araçlarını göz boyamak için hazırlanan eklentiler olarak düşünenler Virtual Desktop ve Windows XP ile çalışmayı daha da kolaylaştırmak için hazırlanan Task Switcher ve Taskbar Magnifier araçlarını incelemeliler. Ayrıca uzunluk. Bunun için Start/All Programs/Powertoys for Windows XP/Slide Show Wizard komutunu kullanarak. Aslında işletim sistemine entegre olarak da sunulabilecek paketin en önemli parçası ise Windows XP’nin ince ayarlarına rahatlıkla ulaşma imkanı sağlayan Tweak UI aracı.0 ve 2000’de de bulunan ancak Resource Kit içerisinde saklanan Virtual Desktop. Virtal Desktop Manager bir yüklendikten sonra farenin sağ düğmesini kulla- Mac’deki Gibi: Art›k Windows’ta programlar aras›nda gezinirken pencere ön izlemelerini görebileceksiniz. K›saltma: Powertoys paketindeki Timershot sayesinde Webcam ile istedi¤iniz zamanlarda foto¤raf çekebilirsiniz. Bu resim sunusunu ha- Görsel Fonksiyonlar: Windows. Bunu özellikle tatil resimlerinizi arkadaşlarınıza veya akrabalarınıza göstermek için kullanabilirsiniz. Windows ile beraber sunulan ve fare imlecini takip ederek ekran görüntüsünü büyüten aracı Start/All Programs/Accessories/Accessibility/Magnifier komutu yardımıyla çalıştırabilirsiniz. sihirbazı çalıştırın ve ilk olarak sunuda kullanmak istediğiniz resimleri tek tek seçin veya resimlerin içerisinde bulunduğu klasörü seçerek tüm resimleri otomatik olarak ekleyin. Son olarak sunu ismini. Bu ekran görüntüleri gerçek zamanlı oluşturuldukları için Task Switcher sistemi oldukça yavaşlatıyor. gelecektir. Daha sonra bu sunuyu izlemek için yapmanız gereken tek şey oluşturulan HTML dosyasını çalıştırmak olacaktır. görev çubuğu ve tüm kısayolları ile. Powertoys paketinde kullanışlı araçların yanında bir dezavantaja sahip olduğunu söyleyebileceğimiz Task Switcher sayesinde [Alt]+[Tab] tuş kombinasyonuyla çalışan programlar arasında geçiş yapmak istediğinizde.

sizin onayınıza ihtiyaç duymadan bilgisayarınız hakkındaki bilgileri Microsoft’a gönderiyor. 1024x768 çözünürlüğündeki toplam 27 farklı arka plan Bowling Simülatörü: Winbowl ile arkadafllar›n›za bowlingde ne kadar iyi oldu¤unuzu gösterebilirsiniz. Şayet Microsoft Messenger’ı kullanmıyorsanız. Bilgisayarı boş bıraktığınızda. ekranınızda çeşitli egzotik balıklar yüzmeye başlıyor. Plus! for Windows XP paketi içerisinde HyperBowl isminde bir oyun bulunuyor. ktuztas@chip. Söz konusu veri akşını kesmek içinse Kayıt Düzenleyicisi ve sistem programları ile çalışmanız gerekmektedir.themeworld. Kullanımı oldukça kolay olan araçtaki tüm seçeneklerin açıklamaları program penceresinin altında ekrana geliyor. Windows XP masaüstünü renklendirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz diğer bir eklenti ise XP’ye özel arka plan resimlerinin bir araya getirildiği Windows XP WallPaper paketidir. Bunun için yapmanız gereken tek şey Microsoft Messenger başlığı altında bulunan “Disable Autostart” veya “Uninstall Completely” seçeneklerinden birini işaretlemektir. ancak shareware versiyonunda sadece 3 tür balığın bulunduğu SereneScreenAquarium’u deneyebilirsiniz.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ücretsiz bir araçla Microsoft ile aran›zdaki trafi¤i kesebilirsiniz. ekran koruyucuları. Bridge Builder’ın devamı sayılabilecek bu Pontifex’de oynama stilinde çok büyük değişiklikler yok. Burada farklı kategoriler altında toplanmış onlarca masaüstü temasına ulaşabilirsiniz.148 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » Y A Z I L I M » PRAT‹K XP Powertoys » INTERNET Microsoft’a Bilgi Göndermeyin Windows XP. Theme paketleri ve yeni multimedya araçları bulunuyor. Söz konusu oyunlardan biri özel bir zeka oyunu olarak tanımlayabileceğimiz Bridge Builder. en az paket içerisindeki oyunlar kadar eğlenceli ve üstelik ücretsiz olarak sunulan üç farklı oyunu sizler için araştırdı. CHIP’in sizler için hazırladığı paket içerisinde bulunan araçları ise PlusPack eCHIP Code’unu kullanarak CD’den yükleyebilirsiniz. Ücretsiz Plus Paketi Microsoft’un ücretli olarak sundu¤u Plus!’a alternatif olacak kendi paketinizi. Bu oyunun amacı. Eğlenceli bir Bownling simülatörü olan Winbowl’u eCHIP’den yükleyebilirsiniz. Plus! for Windows XP paketi içerisinde işletim sistemi için yeni oyunlar. CHIP. Bride Builder’ın tüm bölümlerini geçtikten sonra artık Pontifex oynamaya başlayabilirsiniz. Plus! for Windows XP paketi içerisinde Arcade türünde üç tane yeni oyun bulunuyor. Ancak bu küçük aracın yapabilecekleri bu kadarla sınırlı değil. Ekran koruyucular ve artalan resimleri Plus! paketindeki en çok göze çarpan araçlardan biri akvaryum ekran koruyucusu. Herhangi bir kurulum gerektirmeyen XPAntispy’ı çalıştırmak için yapmanız gereken tek şey.com. Buradaki rahatsız edici durum ise söz konusu işlemin arka planda gerçekleşmesi ve Microsoft’a gönderilen bilgilerin içeriğinin ne olduğunun bilinmemesidir. Plus! paketi içerisinde yer alan liklerine sahip bir ekran kartına ihtiyaç duyan başka bir ekran koruyucu da Microsoft tarafından sunulan ve Windows XP logosunun aklınıza gelebilecek tüm renklerde görüntülendiği ekran koruyucusudur. Kadir Tuztafl. Bazen oldukça sinir bozcu olabilen Internet Explorer ve Media Player’ın otomatik olarak güncellenmeleri engellenebilir. Daha sonra Special menüsündeki seçenekleri kullanarak.tr CHIP | MAYIS 2002 . gerekli ayarları sizin için yapıyor ve Windows XP’nin veri aktarmasını sağlayan söz konusu bileşenleri kaldırıyor. Çalıştırılabilir dosyası Ücretsiz Koruyucu: XPAntispy ile iflletim sisteminizin Microsoft’a bilgi s›zd›rmas›n› engelleyebilirsiniz. Tam fonksiyonlu bu shareware versiyonu ile 10 tur yapmak mümkün. Windows XP. bu ekran koruyucuya alternatif olarak 20 dolar karşılığında 20 farklı balık türünün sunulduğu. CHIP’in önerileriyle ücretsiz olarak haz›rlayabilirsiniz. XP bilgisayarınızın 3B özelliklerini tam olarak kullanan bu ekran koruyucuyu denemek için “TESTFISH” kayıt kodunu girmeniz yeterli olacaktır. size sormadan Microsoft’a çeflitli bilgiler gönderiyor. ancak yeni yapı malzemeleri eklenmiş ve 3B görünüm oyunu daha eğlenceli hale getirmiş. Windows XP ile beraber farklı bir boyut kazanan masaüstü temalarından kullanmak istiyorsanız www. üzerinden bir tren geçtiği zaman yıkılmayacak kadar kuvvetli bir köprü inşa etmek. sistem durumunun otomatik olarak değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. (HeCHIP Code Powertoys) üzerine iki kere tıklamak. XPAntispy bu programı sistemden tamamen kaldırabilir ve otomatik olarak çalışmasını engelleyebilir. Ancak ücretsiz olarak temin edebileceğiniz XPAntispy adındaki araç. 3B özel- resmini 19 veya 21 inç monitör sahipleri de rahatlıkla kullanabilirler.

IDE kontrolör için uygun olmayan güç/veri kablosu ba¤lant›lar› için bir çok ayg›tla beraber dönüfltürücü kablo veya adaptörü bulunan bir ç›kart›labilir yuva sunulur. DVD filmlerinin oynat›labilmesi için gerekli olan minimum flartlar›n yerine getirilmesini sa¤layacakt›r. Farkl› firmalar›n sunduklar› ba¤l› noktalar› ayn› oldu¤u için söz konusu güncelleme oldukça kolay gerçekleflecektir. bu ifllem daha kolay . Bu. Bu. eski ön kapa¤› yeni sürücünüze takarak sonucu görsel olarak da iyilefltirebilirsiniz. r Ön kapak E¤er tüm ifllemler baflar› ile sona erdiyse.. fiayet sürücünüz iflletim sistemi taraf›ndan otomatik olarak tamamland›ysa operasyon sona ermifl demektir. Örne¤in Toshiba sürücülerinin ç›kart›labilmesi için sadece sekiz tane vidas›n›n sökülmesi yeterli olacakt›r. Dikkat! Ürün garantisi sona erdi. r Ba¤lant›: Ç›kart›labilir özel yuva (Baymodul) sahibi sürücülerin güncellenmesi çok kolayd›r. Ay›n CHIPucu Notebook Güncellemesi: Hepsi ‹çin Bir Sürücü Çok küçük bir harcama ile notebook’unuzu teknolojik olarak daha güncel bir konuma tafl›yabilirsiniz. Notebook’lardaki tüm CD/DVD/CD yaz›c›lar IDE ba¤lant› noktas› üzerinden Secondary Master veya çok seyrek olmakla beraber Primary Slave olarak ba¤lan›rlar. güncelleme ifllemi biraz daha karmafl›k bir hal alacakt›r. Bu durumda genellikle notebook kasas›n›n aç›lmas› ve sabitlenmifl sürücünün aranmas› gereklidir. Fireworks çal›flanlar› Ay›n Hatas›: Yüksek gerilim sorunlar› Excel Grafikleri: Etkileyici sunumlar için 6 Ad›mda Kolay Çözüm: Word’den PDF’ye Tips&Tricks: Windows. notebook’unuza tak›n. uygulamalar. yeni sürücü sorunsuz bir flekilde yüklenebilir. Bunlar yap›flt›r›lm›fl veya geçmeli olabilirler. Ancak yeni ve pahal› bir ürün almak yerine eski laptop’›n›z› güncelleyebilirsiniz. Yukar›da bahsi geçen sürücüleri içerisinde bar›nd›ran bir kombo sürücünün fiyat› 500 dolar civar›ndad›r. Daha sonra yeni sürücünüzü söz konusu yuva içerisine yerlefltirin ve ard›ndan tekrar pratik CHIP | MAYIS 2002 H›zl› De¤iflim: fiayet eski sürücü ç›kar›labilir yuva içerisinde saklan›yorsa. fiayet eski ve yeni sürücü ayn› üreticiye aitse.. Bir Allorund Drive di¤er üç sürücünün yerini alabilir. E¤er CDROM. Daha sonra sürücülerin ön yüzlerini dikkatli bir flekilde ç›kart›n.150 ‹Ç‹NDEK‹LER 151 151 152 162 164 Sürpriz Yumurta: M. ön kapak her iki sürücü ile de uyumlu olaca¤› için. s Notebook ile çal›fl›rken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri yer tasarrufudur. Ancak Pentium II veya en az›ndan Celeron 400 ifllemcilere sahip notebook’lar›n güncellenmeleri mant›kl› olacakt›r. Yeni sürücünüzü ayn› flekilde tak›n ve daha sonra kasay› kapatt›ktan sonra güncelleme iflleminin baflar›l› olup olmad›¤›n› kontrol edin. Do¤ru ba¤lant› için de bir adaptör kullan›l›r. fiayet eski sürücü ayg›t içerisine sabitlenmiflse. Ancak üst s›n›fa dahil olan bu tür notebook’lar›n fiyatlar› oldukça yüksektir. Direkt olarak sürücü üzerindeki ba¤lant› noktas› standartt›r. DVD-ROM ve CD Writer’dan vazgeçmek istemiyorsan›z geriye hepsini sunan bir ayg›t sat›n almaktan baflka bir yol kalmaz. örne¤in Clevo modellerinde oldu¤u gibi modem kart›n›n alt›nda baflar›yla gizlenmifl olabilir.

.. Ancak yaklafl›k 15 dakika sonra ekran bir anda karard›. fabrika ayarlar›n› kullan›n. Yaklafl›k olarak 15 dakika çal›flt›ktan sonra sistemin bir anda ekran› karar›yormufl. Nitekim ekran kart›n›n so¤utucu plakas› al›fl›lmad›k kadar s›cakt›. Bilgi için: Arkadafl Yay›nevi Tel: (312) 354 83 00 S‹Z DE KATILIN! 3 Siz de komik bir hata veya sürpriz bir yumurta (easter egg) bulduysan›z. ATI ekran kart›n›n ›s›nmas›na neden oluyor. 3 Windows XP Professional Microsoft Windows XP yöneticileri için k›sa. iflletim sisteminin günlük yönetimi için h›zl› yan›tlar sa¤l›yor. Bu kartlardaki VIO gerilimi. Bu. CHIP | MAYIS 2002 . ‹flte Macromedia Fireworks gelifltiricileri de isimleri ile yetinmeyip resimlerinin de bulundu¤u bir yumurta haz›rlam›fllar. Problem: Heyecanl› bir flekilde ilk Duron sistemini kuran bir okuyucumuz. BIOS’u güncelleyin.. ekran görüntüsü (screenshot) ile birlikte ktuztas@chip. kullan›c› ve grup hesaplar›yla sistem eriflimini denetlemek. PowerPoint. Radeon VE’den kaynaklanan bir hata oldu¤u aç›k. Asus kartlar›n VIO (Volt Input Output) gerilimi. Yay›nlanan her ipucu için 10 milyon TL kazanabilirsiniz. Duron 900 ifllemci ve ATI Radeon VE ekran kart›ndan Sonuç: Karfl›laflt›¤›m›z bilmecenin cevab›n› www. standart olarak 3. Donan›m Hatas› bafll›¤› ile Piyalepafla Blv. Kitap ile. dizüstü bilgisayarlara ve hareketli kullan›c›lara destek vermek gibi ekstra özellikler hakk›nda bilgi sahibi olabilirsiniz. Masaüstü ayarlar›n› özellefltirmek ve kullan›c› çal›flma alan›n› en iyi duruma getirmek.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K ‹puçlar› » INTERNET 151 Sürpriz Yumurta Macromedia Fireworks Programc›lar› AYIN K‹TAPLARI 3 Ad›m Ad›m Office XP Microsoft’un Office uygulamalar›n› kullanmay› ad›m ad›m ve h›zla ö¤retecek bir kaynak olan kitap.45 volt’luk gerilim. özlü ve kullan›m› kolay bir baflvuru kitab›. Ün ‹fl Merkezi N0:231/3 80380 Kas›mpafla/‹STANBUL veya ktuztas@chip. Kitap. yine her fley sorunsuz bir flekilde çal›flmaya bafllad›. önce sorunsuz bir flekilde çal›flmaya bafllad›. Bilgisayar› kapat›p bir süre bekledikten sonra. listeleri ve ad›m ad›m yönergeleri ile Win XP’yi yönetirken gereksiz zaman ve emek harcamaman›z› sa¤layacak uygulamal› bir kaynak kitap. Bunun sonucunda program gelifltiricilerinin isimleri ile beraber resimleri de ekrana gelecektir.. Sistemi yeniden bafllatt›¤›m›zda ise ekran halen siyaht›.” gibi standart tavsiyelerimize ra¤men sorun çözülmemifl. Bilgi için: Arkadafl Yay›nevi Tel: (312) 354 83 00 AYIN HATASI Yüksek Gerilim Grafik Chip’ini Is›t›yor Bir donan›m hatas› sinirinizi mi bozdu? Bize iletin: CHIP Yaz› ‹flleri. “Tüm bileflenleri kald›r›n. al›flt›rmalar› yaparken kullanaca¤›n›z uygulama dosyalar›n› içeriyor.tr adresine sorular›n›z› gönderin. ›s› yüksekli¤inden kaynaklanan bir hata oldu¤u anlam›na gelebilirdi.. Zincirlikuyu Cad. sistemi ad›m ad›m yeniden kurun. Kitab›n ekinde yer alan CD-ROM. isterseniz de kitab›n bafl›ndan sonuna do¤ru ilerleyebilirsiniz.radeonfaq. Excel.com.com.. H›zl› baflvuru tablolar›. donan›m ve a¤ ayg›tlar›n› yap›land›rmak gibi temel sorunlar› halledebilirsiniz.45 volt olarak ayarlanm›fl. Sistemdeki ATI kart›n› sa¤lam bir Rage 128 ile de¤ifltirdik ve sistem sorunsuz bir flekilde çal›flmaya bafllad›.tr adresine gönderin. sistemde kullan›lan ATI kart için oldukça yüksek.. Publisher ve Outlook programlar›n›n 2002 versiyonlar›n› içeriyor. ifllemcinin çal›flmas›n› kolaylaflt›r›rken. baz› Athlon ifllemcileri yüksek IO gerilimlerinde daha güvenli çal›flt›klar› için.com web sayfas›nda bulduk. Win XP.30 volt olarak de¤ifltirdik ve sistem böylece ›s›nma sorunu yaflamadan uzun süreler çal›flmaya bafllad›. Gerilim De¤iflimi: 3. Word. sistem yap›land›r›lmas›n› yönetmek ve sorun gidermek. Bunun için ilk olarak program ana penceresinde Help/About komutunu çal›flt›r›n ve ekrana gelen penceredeki ilginç resmin üzerine [Alt] tuflu bas›l› durumdayken iki kere t›klay›n. Jumper yard›m›yla bu gerilimi 3. Bu sürpriz yumurta için Can Gürbüz’e teflekkürler. Bu sefer resimli: fiu ana kadar karfl›m›za ç›kan yumurtalar›n bir ço¤u program gelifltiricilerinin kendilerini tan›tmak amac›yla haz›rlad›klar› küçük sürprizlerdi. Hata Tespiti: Asus-A7V133 ana kart. Kitap ile isterseniz yaln›zca ihtiyaç duydu¤unuz dersleri çal›flabilir. Ayr›ca günlük bak›m ve yedeklemeleri zamanlamak ve genel olarak sistem sorunlar›n› çözmek ve baflar›m› en iyi duruma getirmek konular›nda da ayr›nt›l› bilgiye ulaflabilirsiniz. ekran kararmas›yla karfl› karfl›ya kalm›fl. hem Office XP’yi kullanmaya yeni bafllayanlar hem de Office XP’ye geçifl yapan deneyimli kullan›c›lar için tasarlanm›fl. Access. oluflan sistem. FrontPage.

CHIP. İyi hazırlanmış bir grafik ile bir çok gereksiz açıklamadan kurtula- bileceğiniz göz önüne alındığında.148 152 ‹Ç‹NDEK‹LER 154 158 160 Mini Atölye: Grafik Sihirbaz›’n› kullanmak Verileri Düzenlemek: En ilginç ipuçlar› Grafik Kontrol Listesi: Grafi¤inizi kontrol edin Microsoft Excel Grafikler ‹çin Haval› ‹puçlar› Excel ile basit bir grafik haz›rlamak sorun de¤il. Grafiklerin hazırlanması esnasındaki asıl görevi ise bir sihirbaz yerine getirir. Şık tasarlanmış bir grafik ile düşüncelerinizi daha iyi yansıtabilir ve dinleyicilerin akıllarında yer edebilirsiniz. Güzel grafikler her zaman dinleyicilerin dikkatini çekecektir. Tüm dinleyicileri uyandırın ve sunumunuzu grafikler ile güçlendirin! Sesli açıklama veya yazılı raporlarla beraber kullanılması fark etmez. Ancak buna rağmen grafiği en uygun şekle getirmek için yeterince zaman harcanması gereklidir. Ve tabii ki değerler olması gerektiği kadar iyi değillerse küçük birkaç hile sayesinde değerleri değiştirmeden grafiğin istediğiniz sonuçları göstermesini sağlayabilirsiniz. Grafik ön haz›rl›¤› İlk olarak grafiğinizi oluşturacak ana ifadeyi tanımlamalısınız. D inleyicilerin sahneye boş gözlerle bakması. Bunun için “Grafik neyi ekrana getirecek/ne hakkında bilgi verecek?” sorusunu cevaplamalısınız. Ancak bunlar›n mükemmel olmas› için bir tak›m de¤ifliklikler yapmak gerek. Bilançolar. bunun için harcanan zamana değecektir. Sorunun cevabının karmaşık olmamasına CHIP | MAYIS 2002 . istatistikler ve sayı kolonları sıkılan topluluğun üstüne gider. Verilerin düzenlenmesi ve grafiklerin hazırlanması için genellikle Excel kullanılır. grafikler ile ilgili en önemli ipuçlar›n› sizler için bir araya getirdi. esnemesi ve yanındakilerle fısıldaşması konuşmacıların kabusudur.

Birleflik görünüm Her bir verinin birbiri ile veya toplam de¤ere karfl› k›yaslamas› için çubuk. bağlı olduğu grafik de otomatik olarak güncellenecektir.. Aral›k basamak grafik %90 %88 Enerji türlerinin elektrik üretimindeki paylar› %86 %84 %82 %80 %78 %76 Genel Seçimlere Kat›l›m Oranlar› 1957 1961 1965 1969 1972 1976 1980 1983 1987 1990 1994 1998 dikkat etmelisiniz. Şayet söz konusu güncelleme gerçekleşmezse Araçlar/Seçenekler komutunu çalıştırın ve Hesaplama kartındaki aynı isimli başlık altında bulunan Otomatik seçeneğini işaretleyin. manda grafiğin görünümünü etkileyecektir. aslında sütun grafiklerin daha yaygın olarak kullanıldığı birleşik değerler görüntülenebilirler. alan ve çizgi grafikleri kullan›labilir. Bunun için hazırlanan kurallar sayesinde kullanmanız gereken grafik tipini rahatlıkla bulabilirsiniz. tam olarak amacına ulaşmayacak bir grafik için vakit kaybetmenizi engelleyecektir.. Bu konu hakk›ndaki ayr›nt›l› aç›klamay› s153-158 aras›nda bulabilirsiniz. Tem. Mart Nisan May.A K T Ü E L » K A P A K » D O N A N I M » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 153 Mükemmel Sunum GRAF‹K TÜRLER‹ » Do¤ru grafik tipini kullanmak için Tam Say› Karfl›laflt›rmas› Örne¤in. Mart Nisan May. Tem. Excel grafiğinin temeli tablolara dayanır. Şayet ileride tabloda değişiklik yapacak olursanız. pasta ve y›¤›lm›fl sütun grafikleri kullan›l›r. Ocak fiub. Ba¤lant› tam say›lar ile kurulur. Tem. sütun grafik Kömür Çekirdek enerji Do¤algaz Su gücü 0 çubuk grafik 150 mm 120 mm 90 mm 60 mm 1.. Haz. Eylül Ekim Kas. Özellikle belirli bir zaman aralığındaki değişimi göstermek veya değerlerin eksiksiz olarak karşılaştırılmasının söz konusu olduğu durumlar için uygundurlar. A¤u. Aral›k y›¤›lm›fl sütun Su gücü Do¤al ⁄az Çekirdek enerji 20 Tage 15 Tage 10 Tage 5 Tage alan grafik ‹stanbul’da Bir Aydaki Ya¤murlu Gün Say›s› çubuk grafik Kömür 0 Tage Ocak fiub. Aral›k çizgi grafik 1. örne- Uygun grafik tipini seçmek Grafik oluşturma safhasında cevaplamanız gereken ilk soru olan “Hangi grafik türünü kullanmak istiyorsunuz?” aynı za- CHIP | MAYIS 2002 . Grafiğin oluşturulması sırasındaki her evrede söz konusu ifadenin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmelisiniz. elma ve portakal gibi ilk bak›flta ortak bir noktas› bulunmayan nesnelerin karfl›laflt›r›lmas›nda kullan›l›r. A¤u. Eylül Ekim Kas.000 Gigawattsaat olarak enerji üretimi 20 Gün 15 Gün ‹stanbul’da Bir Aydaki Ya¤murlu Gün Say›s› pasta grafik 10 Gün 5 Gün 0 Gün Grafik tek bafl›na meydana gelmez. Haz. tablodaki sütun ve satır başlıklarını grafikteki tanımlamalara dönüştürebilir. Tüm grafik türleri istenen bilginin görüntülenmesi için uygun değildir. Tablodaki tüm veriler tamamlandıktan sonra Ekle/Grafik komutunu kullanarak Grafik Sihirbazı’nı çalıştırın. Bu konu ile ilgili kısa bir atölye çalışmasını “Excel Grafik Sihirbazı” kutusunda bulabilirsiniz. Geliflim Belirli bir zaman aral›¤›nda de¤iflim gösteren verilerin karfl›laflt›r›lmas› için de sütun. Grafikte kullan›lacak verilerin türüne ve belirtilmek istenen de¤erlere göre farkl› türler aras›ndan uygun olan bir tanesi seçilmelidir. Bu. A¤u. Şayet birden fazla ifade mevcutsa ikinci bir grafik oluşturmanız faydalı olacaktır. Eylül Ekim Kas. Haz. Excel. Mart Nisan May. Sütun ve çubuk grafikleri: Her iki grafik biçiminde de.000 Gigawattsaat olarak enerji üretimi 30 mm 50 100 150 200 250 300 sütun grafik ‹stanbul’da Ortalama Ya¤›fl Miktar› Ocak fiub. Geniş bir zaman aralığındaki farklı kategorileri.

‹lk ad›mda haz›rlamak istedi¤iniz grafik türünü ve tipini belirleyin. Bunun için sol taraftan grafik türünü sa¤ taraftan da tipini seçmelisiniz. Sütun ve çubuk grafiklerin özel bir biçimi de tam kısım karşılaştırmasıdır. basamak grafikleri: Bu grafiklerin üçü de zaman dizilerinin görüntülenmesi için kullanılırlar. Seri Yeri seçeneklerini kullanarak verilerin yerlefltirilme yönünü belirledikten sonra ‹leri dü¤mesine t›klay›n. Şayet çubuk grafikler kullanılırsa çok sayıda dikkat noktası söz konusu olacaktır. Grafik Seçenekleri’ni kullanarak. Bir arada bulunmayan verileri seçmek için [Ctrl] tufluna bas›l› tutmal›s›n›z. Son dü¤mesine t›klayarak sihirbaz› kapat›n ve haz›rlad›¤›n›z grafi¤i oluflturun. Farenin sa¤ dü¤mesini kullanarak çizim alan› üzerine veya grafi¤e t›klad›¤›n›zda aç›lan nesne menüsünü kullanarak grafik üzerinde de¤ifliklik yapabilirsiniz. haz›rlanan grafi¤in Excel belgesine ayr› bir sayfa olarak m› yoksa bir tablo içerisine nesne olarak m› eklenece¤ine karar vermelisiniz. Buna karşılık “Yığılmış Sütun” ile de bütünün parçalarını. En yüksek sütun. Yani ne yapaca¤›n›za tam olarak karar vermediyseniz acele etmenize gerek yok. örneğin elma ve armut birbirleriyle karşılaştırılabilirler.154 AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Mükemmel Sunum M‹N‹ ATÖLYE: EXCEL GRAF‹K S‹H‹RBAZI » Befl ad›mda mükemmel grafik 1 Grafik türü seçmek 2 Veri aral›¤›n›n belirlenmesi 3 Grafik ayarlar› Excel ana penceresindeki araç çubu¤u üzerinde bulunan Grafik Sihirbaz› dü¤mesine t›klay›n. Enine doğru yerleştirilen çubuk grafikler daha fazla metin alanlarına sahip olmalarından dolayı uzun ifadeler için daha uygundurlar. Bağlantıyı tam kısım. Tasarım Kuralları: Tüm sütunlar ve çubuklar tek bir ana çizgi üzerinde yer almalı ve genişlikleri değil uzunlukları aracılığıyla birbirleriyle karşılaştırılmalıdırlar. Alan grafik ise temel olarak verilerin daha yoğun olarak görüntülendiği bir çizgi grafikten başka bir şey değildir. 4 Grafi¤in belgeye eklenmesi 5 Grafik optimizasyonu Sihirbaz›n son penceresinde. Kaynak Verisi ile görüntülenecek verileri yeniden seçebilirsiniz. Grafik Türü ile verileri farkl› bir grafik biçiminde görüntüleyebilir. Yap›lan tüm ayarlar› grafik tamamland›ktan sonra istedi¤iniz zaman de¤ifltirebilirsiniz. Bunun sonucunda sihirbaz tek bir sat›r boyutuna indirgendikten sonra kullanmak istedi¤iniz verileri fare yard›m›yla seçebilirsiniz. Sadece tek bir grafik eleman›n›n özelliklerini de¤ifltirmek için söz konusu nesne üzerine iki kere t›klay›n veya grafik araç çubu¤unu kullan›n. Grafik seçimi ile ilgili ipuçlar›n› yaz› içerisinde bulabilir ve Grafik Türleri kutusundaki örnek grafikleri inceleyebilirsiniz. Aksi takdirde aradaki fark gerçekçi bir şekilde görüntülenemez. Bir sonraki pencereye geçmek için ‹leri dü¤mesine t›klay›n. Ayn› flekilde tüm bileflenler üzerinde de¤ifliklik yapabilirsiniz. Grafikte kullan›lacak verileri seçmek için Veri Aral›¤› kutusundaki ‹letiflim Daralt dü¤mesine t›klay›n. Üçüncü ad›mda ilk olarak grafi¤in biçimlendirme özelliklerini ve tan›mlamalar›n› belirleyin. Dikkat! Büyük değerler hiçbir şekilde kesilmemelidirler. örneğin parlamentodaki oturum dağılımlarını en uygun şekilde görüntülemek mümkündür. Benzer bir durum çubuklar için de geçerlidir. ğin birkaç aydan oluşan ev harcamalarını görüntülemek için “Kümelenmiş Sütun” grafik alt türü kullanılabilir. alan. Aralardaki boşluklar ise en az sütun ve çubukların genişlikleri kadar olmalıdır. örne¤in Gösterge’ler gibi yeni bileflenler ekleyebilir veya varolanlar› kald›rabilirsiniz. Sütun ve çubukların genişlikleri görüntülenecek olan en büyük değere göre ayarlanır. ‹letiflimi Daralt dü¤mesine tekrar t›klayarak Grafik Sihirbaz› penceresine geri dönebilirsiniz. Çizgi. Bu sayede ilk bakışta ortak bir noktaları yokmuş gibi görünen nesneler. Şayet çizgi ve alan grafikler varo- CHIP | MAYIS 2002 . Örneğin hisse senedi değerleri veya ateşi çizgisi gibi soyut konular en etkili çizgi grafik ile görüntülenirler. genişliğinin en az on katı olmalıdır. fiayet metinleri veya yaz› tiplerini de¤ifltirmek isterseniz istedi¤iniz metinlere t›klay›n ve de¤ifliklikleri yap›n. yani burada meyvelerin sahip oldukları C vitamini oluşturmaktadır.

Buna göre daha küçük değerler. bulunamaz. Pasta grafikte kullanılan oranların toplamının yüzde 100 olmasına dikkat etmelisiniz. Örne¤in bordo alan›n ne kadar büyük oldu¤u belli de¤il. Uzun veri dizilerinde. Renkler: Buradaki ana kural. Şayet değerler arasındaki mesafeler oransız kalmak zorundaysa veri dizisi ve eksendeki sıçrayışı işaretlemelisiniz. hemen her tür görsel oyunu geçekleştirmenize izin veren Excel ile çalışırken yaratıcılığınızın dizginlerini çekmenizde fayda var. Pasta grafik: Daire grafik olarak da adlandırılan bu tür ile bir bütünün parçaları ilk bakışta dikkat çekecek şekilde görüntülenebilirler. Burada vurgulanmak istenen sonuca bağlı olarak tabii ki başka değerler de en üstte yer alabilirler. Ayrıntıların farkına varmak için de son bir bakış yeterli olacaktır. Tasarım Kuralları: Her bir daire parçası. Şayet aynı veri- CHIP | MAYIS 2002 . Kullanılacak tüm bileşenler. yığın değerinin mi yoksa tek bir çizginin mi söz konusu olduğu açık bir şekilde belirlenemeyeceği için. yani saat 12’den başlar ve buradan itibaren saatin dönüş yönünde hareket eder. çok fazla renk kullanılmamasıdır. Buradaki Kılavuz Grafik optimizasyonu Grafik sihirbazı istediğiniz grafiği birkaç dakika içerisinde hazırlamanıza yardımcı olur. benzer büyüklükteki dilimlerin karşılaştırılması zor olduğu için. Genellikle üç boyutlu grafiklerin daha estetik oldukları söylenebilir. en büyük değerin X eksenine olan uzaklığının beşte biri kadar olacak şekilde seçmelisiniz. Ölçeklendirme: Miktarların doğru görüntülenebilmesi için eksenlerin sıfır noktalarına dikkat edilmesi gereklidir. çimde görüntülemek için yardımcı olacaktır. büyüklüklerine göre saatin hareket yönünde dizileceklerdir. Söz konusu üç grafik türünden de. Grafikte kullanılacak en büyük değer genellikle dairenin en üstünden. eksen ölçeklendirmesini grafik alanının içerisine doğru uzatan kılavuz çizgilerinin kullanılmasında fayda vardır. Her bir değer arasındaki zaman mesafesi düzenli olmalıdır. Ancak üç boyutlu görüntünün verilerin karşılaştırılmasını zorlaştırdığını ve grafiği daha karmaşık hale getirdiğini göz önünde bulundurmalısınız.169 156 AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Mükemmel Sunum lan ara değerleri yansıtamazlarsa söz konusu tek değerler bir basamak grafik yardımıyla görüntülenebilirler. Ancak verdiğiniz cevabı en iyi şekilde anlatan bir grafik oluşturmak için hazırlana bu grafik üzerinde birkaç değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. İlk olarak grafikler üstün körü incelenirken eksenlerin isimleri genellikle okunmaz. Söz konusu çizgilerin görüntülenmesi için grafik üzerine sağ tuşla tıklanması sonucunda ekrana gelen Nesne menüsündeki Grafik Seçenekleri komutunu çalıştırın. Şayet verilerin tümü tek bir başlık altında toplanamıyorlarsa ikinci bir y ekseni eklemelisiniz. çarpmalıdırlar. Her şeyden önce şayet çizgiler etkilenecek veya kesilecek olurlarsa iki veya üç taneden daha fazla çizgi 2B ya da 3B grafikler: Grafiğin ana türüne bağlı olarak iki boyutlu veya üç boyutlu grafik versiyonları arasında seçim yapabilirsiniz. mümkün olan en iyi şekilde ayırt edilmelidir. Bu durumda sütun veya çubuk grafik kullanılması daha iyi bir sonuç verebilir. her bir veri noktası arasındaki mesafenin. Buradaki ipuçları grafiğinizi görsel olarak daha iyi hazırlamak ve verileri mümkün olan en objektif bi- Çizgileri kartı üzerinden görüntülenmesini istediğiniz çizgi türlerini belirleyin. Aksi takdirde grafik görsel olarak yanlış bir etki bırakacaktır. Eğer üç boyutlu grafikler oluşturmak isterseniz “Grafik Biçimlendirme” kutusuna göz atmalısınız. Aksi takdirde grafik fazla yüklenecek ve okunması zorlaşacaktır. Bunun tam tersi bir etki elde etmeniz ve verilerinizin asıl sonucunu nasıl engellemenizi sağlayacak olan hileleri ise “Grafik Biçimlendirme” kutusunda bulabilirsiniz. Geri kalan diğer tüm bilgiler ise fazlalık olacaktır. başlarken sorduğumuz sorunun cevabını desteklemeli ve önemli bilgiler ilk bakışta göze Bilmece: Alan grafikleri y›¤›n olarak kullan›lmamal›d›rlar. yığın grafikler oluşturulamazlar. alan ve basamak grafikleri çok az sayıda veri dizileri taşıyabilirler. Ancak bu noktada. Bunun için özellikle arka plan üzerinden sıyrılması gereken önemli veriler için renkler. Sektörlerin sayısı altıyı geçmemelidir. Sütun ve E¤ri: Farkl› veri s›ralar› gösterilmek isteniyorsa ikinci bir y ekseni kullanmak bilgileri daha anlafl›l›r k›lacakt›r. Eksenlerin ölçeklendirilmesini. logaritmik veya çok yukarıda belirtilmiş başlıkların kullanılması uygun değildir. Kullanıcılar ikinci bakışlarında birkaç ek faktörün farkına varmalı ancak ana tema üzerinde daha fazla durmamalıdırlar. Bunun için söz konusu veri dizisi üzerine iki kere tıklayın ve ekrana gelen penceredeki Eksen kartında bulunan “İkincil Eksen” seçeneğini işaretleyin. Düzensiz ölçeklendirilmiş. Tasarım Kuralları: Çizgi. örneğin beyaz arka plan üzerine kırmızı veya koyu mavi kullanmalısınız.

‹stedi¤iniz eksen üzerine iki kere t›klay›p Ölçek kart› üzerindeki de¤erleri de¤ifltirin. büyük de¤erler kullan›ld›¤›ndaysa veriler daha küçük görünecektir. Başlık kısa olmalı ve okuyucuyu meraklandırmalıdır. açıklama içermeyecek kadar küçükse tüm değerlerin dışarıda bulunması gerekir. Do¤ru: De¤erler do¤ru görüntülenmifl ve tan›mlamalar arac›l›¤›yla k›yaslanabiliyorlar. Yazıları kaldırmak veya yeni yazılar eklemek için grafik alanı üzerine farenin sağ düğmesini kullanarak tıklayın ve Nesne menüsündeki Grafik Seçenekleri komutunu çalıştırın. Tepesi kesilen eksenler daha çok dikkat çeker ve böylece büyük de¤erler göze çarpar. Tüm açıklamalar verilerin yakınlarında yer almalıdır. Etki: Küçük de¤er. Etki: H›zl› göz gezdirmede ölçeklendirme dikkati çekmez. İtalik yazılar ve alt çizgiler. ‹lk olarak görselli¤in dikkat çekti¤i söylenebilir. küçültebilir veya kalınlaştırabilirsiniz. güçlü bir renk ile daha büyük etki b›rak›rlar.158 AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Mükemmel Sunum GRAF‹K B‹Ç‹MLEND‹RME » Hileler ve ayarlar: Say›lar› önplana ç›karmak Çok az insan grafikleri ayr›nt›lar›na kadar inceler. İyi seçilirse eksen açıklamalarının bir kısmını gereksiz kılabilir. Asl›nda en küçük de¤er olan sar› daha büyük görünüyor. kullanmaktan kaçınmalısınız. Öndeki leri. veriler için üstün Önemli renkler seçin Veri serisi üzerine iki kere t›klay›n ve yeni bir renk seçin. Veriler aras›ndaki farklar görsel olarak daha etkili flekilde sunulurlar. Sütunlar›n genifllikleri/uzunluklar› de¤iflmez. Mümkünse tek bir yazı tipi kullanın. bayağı gözüktükleri için. Yazıyı isteğe bağlı olarak büyütebilir. Verilerin düzenlenmesi: Okuma alışkanlıklarına dikkat etmelisiniz. Etki: Veriler aras›ndaki farklar bak›fl aç›s› de¤ifltirilerek ortadan kald›r›labilir. Zaman serileri soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru hareket ederler. Bak›fl aç›lar›n› ve yönlerini de¤ifltirin 3B grafi¤in üzerine farenin sa¤ dü¤mesini kullanarak t›klay›n ve 3B Görünüm komutunu çal›flt›r›n. Çizgiler dik veya yüzeysel olurlar. Aşağı Taşı düğmelerini kullanarak serilerin sırasını belirleyin. Biçim özelliklerini değiştirmek için nesne üzerine iki kere tıklayarak tasarım modunu aktif hale getirebilirsiniz. renkler veya bak›fl aç›lar› ise grafi¤in vermek istedi¤i etkiyi de¤ifltirebilir. Benzer içeriklere sahip veriler için de tek bir rengin farklı tonlarından faydalanabilirsiniz. Tabii ki grafik üzerindeki say›lar› de¤ifltiremeyiz ancak birkaç küçük hile ile verilerimizi daha cazip hale getirebiliriz. Grafikte kullanılan renkleri değiştirmek için istediğiniz veri dizisi veya bölüm üzerine iki kere tıklayabilir ve ekrana gelen Veri Serisini Biçimlendir penceresini kullanabilirsiniz. Dikkat çeken ilk yazı başlıktır. çizgileri: E¤im Farkl› hesaplama yöntemleri Bunun için ilk olarak grafik üzerine farenin sa¤ dü¤mesini kullanarak t›klay›n ve nesne menüsündeki E¤ilim Çizgisi Ekle komutunu çal›flt›r›n. farklı grafikler üzerinde değişik bakış açıları ile görüntülemek istiyorsanız. de¤erler daha büyük görünürler. En önemlileri solda bulunurlar. Bunun sonucunda ekrana gelen penceredeki Veri Serisi kartını aktif hale getirin ve Yukarı Taşı. Etki: E¤ilim çizgisi hesaplama yöntemine göre daha dik veya daha yüzeysel olarak ekrana gelebilir görüntülenmesi Verilerinizin için 3B seçin Grafik alan›na farenin sa¤ dü¤mesini kullanarak t›klay›n ve Grafik Türü komutunu kullanarak 3B bir grafik seçin. De¤ifltirilmifl: 3D görünümünde farklar ortadan kalk›yor. Ancak bunlar›n nas›l bir sonuç ortaya koydu¤una herkes kendi karar vermelidir. ölçeklendirmede Eksenleri tecrübe kazan›n Eksen üzerine iki kere t›klay›n ve ekrana gelen pencere üzerindeki Ölçek kart›na farkl› de¤erler girerek sonucunu deneyin veya logaritmik ölçeklendirmeyi kullan›n. CHIP | MAYIS 2002 . Veri serisi sırasını değiştirmek için herhangi bir veri dizisi üzerine farenin sağ düğmesini kullanarak tıklayın ve Nesne menüsündeki Veri Serisini Biçimlendir komutunu çalıştırın. Şayet yeterli alan mevcutsa metinleri nesnelerin altına taşıyabilirsiniz. ‹ste¤e ba¤l› olarak zaman eksenini k›saltarak negatif geliflmeleri daha k›sa görüntüleyebilir veya elinizdeki de¤erlerin negatif hareketlerini daha genifl alanlarda görüntüleyebilirsiniz. Farkl› zaman aral›klar› seçmek de¤erleri ile Eksen oynayarak hile yap›n Eksenlerin s›f›r de¤eri ile bafllamas›na izin vermeyin. Aç›klamalar: Grafiği inceleyen kişinin sahip olduğu ön bilgiye göre daha uzun veya kısa açıklamalar kullanabilirsiniz. Ölçeklendirmelerdeki de¤ifliklikler. Etki: Geliflmeler üst üste görüntülenebilir. Etki: Küçük de¤erler kullan›ld›¤›nda veriler daha büyük. Muhtemelen veri dizilerini açıklayan bir göstergeye ihtiyacınız olabilir. Tablo içerisine zaman aral›klar› için uygun de¤eler girin. devamlı olarak aynı rengi kullanmalısınız. Şayet nesneler. Etki: Verilerin birbirleri ile k›yaslanmalar› daha zor olacakt›r.

com. Daha sonra söz ko- KONTROL L‹STES‹ » Grafi¤inizi kontrol edin Grafi¤i yazd›rmadan önce afla¤›daki noktalara dikkat etmelisiniz:      Grafik isteklerimi yerine getiriyor Çok fazla ek bilgi yok Do¤ru grafik tipi K›lavuz çizgileri verilerin karfl›laflt›r›lmas›n› kolaylaflt›r›yor De¤er ekseni s›f›rdan bafll›yor Tüm eksenler do¤ru ölçeklendirilmifl Zaman serisi soldan sa¤a do¤ru Tüm parçalar tan›mlanm›fl Basit metinler mevcut Renkler dikkat çekiyor Önden Yerine Yandan Bak›fl: Grafik tüm yönlere döndürülebilir. Ekle düğmesine tıklayarak Özel Otomatik Biçim Ekle penceresini çalıştırın. Ad kutusundaki tablo bağlantısı üzerine yazın ve Tamam düğmesine tıklayarak yaptığınız değişiklikleri onaylayın. nusu seçili alan üzerine farenin sağ düğmesini kullanarak tıklayın ve İçeriği Temizle komutunu çalıştırın. Söz konusu ipuçlarını etkinleştirmek için Araçlar/Seçenekler komutunu çalıştırın ve ekrana gelen pencere üzerindeki Grafik kartını aktif hale getirin. Tamam düğmesine tıklayarak yapılan değişikliklerin grafiğe uygulanmasını sağlayın. Söz konusu veriler artık ne tabloda ne de grafikte görüntülenmeyeceklerdir. Buradan veri alanını tekrar seçin.Bunun için grafik alanı üzerine tıklayın ve Araçlar/Seçenekler komutunu çalıştırın. Daha sonra farenin sağ basamaklı olarak değiştirebilirsiniz. Kaynak verisi penceresindeki Seriler kartını aktif hale getirin ve istediğiniz seriyi seçin. değerleri büyütmek veya küçültmek için kullanabileceğiniz taşıma noktaları ekleyecektir. Grafik şablonları hazırlamak: Birbirine benzeyen çok sayıda grafik oluşturmayı planlıyorsanız. veri serilerinin isimleri. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerindeki Eksen kartını aktif hale getirin ve İkincil Eksen seçeneğini işaretleyin. Ön izleme güncel konumu gösteriyor. Ekrana gelen pencere üzerindeki Özel Türler kartını aktif hale getirin ve Kullanıcı Tanımlı seçeneğini işaretleyin. grafik eğimini ve perspektifi Veri Kaynaklar›: ‹smi girifl sat›r›na yaz›n ya da tablodaki bir hücreye k›sayol oluflturun. aktif veri noktası ve veri değeri gibi grafik ipuçları ekrana gelir. Daha sonra her bir veri serisine farenin sağ düğmesini kullanarak tıklayın ve daha sonra Grafik Türü komutunu kullanarak görünümünü çizgi rafik olarak değiştirin. İkinci Y eksenini görüntülemek: Veri serisi üzerine ikinci Y ekseni için iki kere tıklayın. Grafik türlerini birlefltirmek: Örneğin bir sütun grafik ile çizgi grafiğini birleştirmek için ilk olarak sütun grafiği oluşturun. Ekrana gelen pencere üzerindeki Grafik kartını aktif hale getirin ve daha sonra istediğiniz seçeneği işaretleyin. Veri noktalar›n› tafl›yarak de¤ifltirmek: Değiştirmek istediğiniz değeri. Bofl sat›r görünümünü de¤ifltirmek: Tablo içerisindeki boş satırların grafik içerisinde kullanılmaları engelleyebilir veya sıfır değerleri olarak görüntüleyebilirsiniz. Son olarak Grafik İpuçları başlığı altında bulunan “Adları göster” ve “Değerleri göster” seçeneklerini işaretleyin. Veri serilerinin ismini de¤ifltirmek: Veri serilerinin isimlerini.160 AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Mükemmel Sunum Tipps & Tricks Sahip olaca¤›n›z do¤ru bilgi ile grafiklerinizi ileride çok daha h›zl› ve etkili bir flekilde haz›rlayabileceksiniz. Dikkat! Grafik üzerinde yapılan değişiklikler aynen tabloya da yansıyacaktır. Tek satır. Grafik ipuçlar›n› etkinlefltirmek: Eğer fare imleci grafik üzerinde hareket ettirilirse. CHIP | MAYIS 2001 . tablodan bağımsız olarak Kaynak Verisi penceresini kullanarak değiştirebilirsiniz. 3B grafi¤in görünümünü de¤ifltirmek: Farenin sağ düğmesini kullanarak grafik alanına tıklayın ve nesne menüsündeki 3B Görünüm komutunu çalıştırın. AB / Kadir Tuztafl. Veri aralığı kutusunda bulunan İletişimi Daralt düğmesine tıklayarak Excel tablosunu aktif hale getirin. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerinden bakış açısını. ktuztas@chip.tr düğmesini kullanarak üzerine tıklayın ve Grafik Türü komutunu çalıştırın. Şayet elde ettiğiniz sonuçtan memnun kalmazsanız Varsayılan düğmesine tıklayarak grafiği en baştaki biçimine geri döndürebilirsiniz. Yeni veriler eklemek: Farenin sağ düğmesini kullanarak grafik alanı üzerine tıklayın ve nesne menüsündeki Kaynak Verisi komutunu çalıştırın. İlk olarak örnek grafiği tasarlayın. üzerine iki kere tıklayarak işaretleyin. sütun ve hücreleri tek tek almak için [Ctrl] düğmesine basılı tutabilirsiniz. Verileri engellemek: Grafik üzerinde görüntülenmesini istemediğiniz verileri tablo üzerinden işaretleyin. kendiniz için özel bir şablon tanımlayabilirsiniz. Bunun sonucunda Excel sütun veya çizgilere. Daha sonra İletişimi Daralt düğmesine tekrar tıklayın ve son olarak Tamam düğmesine tıklayarak grafiği güncelleyin. Hazırladığınız şablon için isim ve açıklama girdikten sonra Tamam düğmesine tıklayarak şablonu oluşturun.

CHIP. Kurulumu tamamlamak için ilerleyin. Yaz›c› Ekleme Sihirbaz› penceresinden “Yerel yaz›c›” seçene¤ini iflaretleyin ve ‹leri dü¤mesine t›klay›n. Acrobat ürün paleti ile kullanıcıların söz konusu sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. H Burada kullan›lacak olan programlar› eCHIP CD’sinden yükleyebilirsiniz. Kurulum konumunu belirttikten ve Install Fonts seçene¤ini iflaretledikten sonra Install dü¤mesine t›klayarak kurulumu bafllat›n.. özellikle sadece bir veya iki kere kullanacağınız bir program için çok pahalı! Ancak. bu belgelerdeki metinlerin değiştirilmeyeceğinden. s Hazırladığınız HTML veya Word dokümanlarını sadece bilgilendirmek amacıyla bir çok kişiye gönderdiğiniz zaman. Kurulum esnas›nda sunulan dil seçeneklerinden istedi¤iniz birini seçebilirsiniz. Word dokümanlarından PDF biçimlerini nasıl elde edebileceğinizi adım adım anlatıyor. dosya boyutları oldukça küçüktür ve belki de daha da önemlisi ücretsiz Reader programını Adobe web sayfasından (ve eCHIP CD’sindeki Basic Kit bölümünden) ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. (HeCHIP-Code WORDTOPDF) 1 Ghostscript ve Gsview kurulumu 2 Word dokümanlar›n› PDF biçimine dönüfltürebilmek için. Ancak bu dosya türünün en büyük dezavantajı. kopyalanmayacağından veya kişilerin kendileri için kullanmayacağından emin olamazsınız. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerindeki Üreticiler listesinden “HP” ve Yaz›c›lar listesinden de “HP Laserjet 6P/6MP Postscript” seçene¤ini iflaretleyin. her programın olduğu gibi bunun da ücretsiz bir alternatifi mevcut.162 » ALTI ADIMDA KOLAY ÇÖZÜM Word’den Acrobat’a Ücretsiz PDF Doküman› Oluflturmak Adobe’un PDF biçimi sayesinde. CHIP | MAYIS 2002 . PDF dosyalarının oluşturulabilmesi için kullanılan Acrobat programının fiyatının çok yüksek olması. Postscript sürücüsü eklemek PDF doküman› yüklemek için ayr›ca bir de Postscript sürücüsüne ihtiyaç vard›r. ancak üzerinde de¤ifliklik yapamad›¤› dokümanlar›n kullan›m› her geçen gün yayg›nlafl›yor. Gerçi Word dokümanlarını şifreleyebilirsiniz. Bunun için kullanacağınız Ghost Script yazılımları ile Word dosyalarını kısa bir süre içerisinde PDF biçimine dönüştürebilirsiniz.. Ancak Adobe’un orijinal yaz›l›m› için oldukça büyük paralar yat›rmak gerekiyor. bedava PDF dokümanlar› oluflturman›z için bir çözüm sunuyor. Daha sonra benzer flekilde GSView program›n› da kurun. son zamanlarda bildiriler ve kullanım kitapçıkları için kullanılan bir standart haline geldi. Ghostscript’i kurmak için EXE dosyas› üzerine iki kere t›klay›n ve daha sonra aç›lan Winzip penceresindeki Setup dü¤mesine t›klayarak kurulumu bafllat›n. PDF. Bu noktada Adobe. ilk olarak. herkesin okuyabildi¤i. CHIP. Bu yaz›c›y› standart olarak atamay›n ve deneme sayfas› yazd›rmay›n. fiayet bu sürücü bulunamazsa daha eski bir model seçmelisiniz. Bunun için Bafllat/Ayarlar/Yaz›c›lar komutunu çal›flt›r›n ve Yaz›c› Ekle simgesine iki kere t›klay›n. Daha çok PDF dosyaları (Portable Document Format) olarak bilinen Acrobat dosyaları üzerinde değişiklik yapılamaz. Ghostscript ve asl›nda sadece komut sat›r› olarak kullan›labilen Ghostscript uygulamas›n›n grafik arayüzü olarak adland›rabilece¤imiz GSView programlar›n›n yüklenmeleri gereklidir. ancak bu durumda kullanıcıların pahalı Microsoft Office programlarını kullanmasını engelleyebilirsiniz. bilgisayar dünyasında.

Bu tür bir durumda Gsview’in sa¤l›kl› bir flekilde çal›flabilmesi için söz konusu dosyalar›n yerinin manuel olarak girilmesi gereklidir. yaz› tipi gibi ayarlar› de¤ifltirerek PDF belgesi için en uygun de¤erleri elde etmeye çal›flmal›s›n›z. gerekli dosyalar›n yerini bulamayabilir.ps” uzant›l› bir dosya içerisine yazmal›s›n›z. 4 Word doküman› haz›rlamak 6 ‹lk olarak PDF dosyas› olarak kullanmak istedi¤iniz belgeyi Word alt›nda çal›flt›r›n. Acrobat Reader ve GSview Art›k oluflturdu¤unuz PDF dosyalar›n›z› ister Acrobat Reader.ps” uzant›s›na sahip olmas› için dosya ismini “test.ps files with GSview” ve “Associate . Oluflturulacak dosyan›n “. CHIP | MAYIS 2002 .ps” olarak de¤ifltirebilirsiniz. Ancak oluflturaca¤›n›z PDF dosyalar›ndan maksimum performans elde edebilmek için sayfa büyüklü¤ü.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 163 Atölye: Doc’tan PDF’e 3 GSview konfigürasyonu Ghostscript’i kurmufl olman›za ra¤men. bazen Gsview program›. Ayr›ca “Associate . 5 GSview ile PDF dönüflümü fiayet dosyay› “.pdf files with GSview” seçeneklerini iflaretleyerek söz konusu dosyalar›n GSview program› kullan›larak görüntülenmelerini sa¤layabilirsiniz. Son olarak OK dü¤mesine t›klay›n ve PDF dosyas›n›n oluflturulaca¤› ismi girin. fiayet haz›rlad›¤›n›z PDF belgelerinin kalitesinden memnun de¤ilseniz daha güncel. Söz konusu dosyan›n GSview program› penceresinde aç›lmas› için üzerine iki kere t›klay›n ve File/Open komutunu çal›flt›r›n. ister GSview’da görüntüleyebilirsiniz.prn” olan dosya uzant›s›n› “. Bu dosyay› PDF biçiminde kaydetmek için File/Convert komutunu çal›flt›r›n ve ekrana gelen penceredeki Device listesinden “pdfwrite” seçene¤ini iflaretleyin ve dosyan›n çok yer kaplamamas› için çözünürlük olarak “300” de¤erini seçin.ps” uzant›l› olarak kaydedemedi¤iniz daha sonra gezgin yard›m›yla “. Bunun için Dosya/Yazd›r komutunu çal›flt›r›n ve ekrana gelen pencere üzerindeki Yaz›c› listesinden PostScript yaz›c›s›n› seçin ve Dosyaya Yazd›r seçene¤ini iflaretleyin. GhostScript DLL ve yaz› tipi dosyalar›n›n yerini belirtmek için Options/Advanced Configure komutunu çal›flt›r›n ve ekrana gelen penceredeki kutulara dosyalar›n bulunduklar› adresleri girin. E¤er doküman içerisindeki tüm sayfalar›n dönüfltürülmesi gerekmiyorsa Pages listesinden de istedi¤iniz sayfalar› seçebilirsiniz. Tamam dü¤mesine t›kland›¤›nda ekrana gelen pencere üzerinden dosyan›n oluflturulaca¤› yeri ve dosya ismini girmelisiniz.ps” örne¤indeki gibi t›rnak iflaretleri aras›nda yazmal›s›n›z. Kullanmak istedi¤iniz yaz›c›n›n güncel sürücülerini üretici web sayfalar›ndan temin edebilirsiniz. Buradaki dosya iliflkilendirme ve bafllat menüsüne eklenme ifllemleri kurulum program› taraf›ndan otomatik olarak gerçeklefltirilir ancak dört seçene¤inde geri alma fonksiyonu mevcut de¤ildir. renkli PostScript yaz›c›lar›n› deneyebilirsiniz. Dikkat! PDF dokümanlar›ndaki resimlerin kaliteleri kullan›lan yaz›c›ya ba¤l›d›r. Söz konusu PDF dönüflüm iflleminin ilk ad›m› olarak biraz önce yükledi¤iniz PostScritp yaz›c›s› yard›m›yla sabit disk üzerinde “.

Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerindeki Program Ekle/Kaldır simgesine iki kere tıklayın ve Program Ekle/Kal- Direkt eriflim: Bilgisayar›m simgesini Bafllat menüsüne tafl›yarak. Bunun sonucunda Windows Me. Farenin sağ düğmesini basılı tutun ve simgeyi Başlat menüsü üzerine taşıyın. 2000: Klasör s›rt› etiketlerini yatay yazd›rmak Office: Word’den Excel’e veri aktarmak Outlook 98: Aç›l›fl sayfas›n› HTML kodunda düzenlemek Internet Explorer: IE’nin komple çökmesini engellemek Internet Explorer 5: Tüm S›k Kullan›lanlar’› görüntülemek » OKUR SORULARI DVD Sürücü: Filmin tak›lmas›n› engellemek Notebook: Harici CD. Bunun için DOS moduna sahip değil ve açılış disketi menüsünde bile “Sadece Komut Satırı” seçeneği mevcut değil. Simgeyi istediğiniz konuma taşıyın ve son olarak farenin düğmesini bırakın. Bunun yerine ilk olarak yeni bir açılış disketi hazırlamak isterseniz Başlat/Ayarlar/ Denetim Masası komutunu çalıştırın.164 ‹PUÇLARI MAYIS 2002 1 2 3 4 5 6 7 » WINDOWS Windows Me: Bilgisayar›m içeri¤ini Bafllat menüsü’ne eklemek Windows Me: Aç›l›fl disketini MS-DOS için de¤ifltirmek Windows 98: Kurulumdaki Scandisk kilitlenmesini engellemek Windows 98: Yaz› tiplerini a¤ sürücüsünden yüklemek Windows 98: Windows Gezgini’nde büyük harfler Windows 2000: ‹stenmeyen sistem donat›lar›n› kald›rmak Windows 98: Kapan›rken Yeniden Bafllat’may› engellemek » UYGULAMALAR Word 97. sürücü içeriklerine alt menüler üzerinden eriflebilirsiniz.Yaz›c› ba¤lant›lar› Ses Düzenleme: Minidisk üzerinden ses iflleme Netscape 4. Bilgisayarım simgesini Başlat menüsünde istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. & 8 9 10 11 12 166 166 167 167 167 13 14 15 16 17 18 19 20 168 168 168 168 169 169 169 169 1 | Windows Me 2 | Windows Me Bilgisayar›m içeri¤ini Bafllat Menüsü’ne eklemek Windows Me’den itibaren Denetim Masası veya Çevirmeli Ağ klasörleri pencere yerine menü olarak görüntülenebiliyorlar. 1 CHIP | MAYIS 2002 . Başlat menüsünde Bilgisayarım simgesi için kısayol oluşturma imkanı sunar. ‹pucu: Bunun için masaüstünde bulunan Bilgisayarım simgesi üzerine tıklayın. Aç›l›fl disketini MS-DOS için de¤ifltirmek Windows Me. Bundan böyle sürücüler üzerindeki klasörler ve içeriklerine Başlat menüsünün alt menüleri olarak ulaşabilirsiniz. ‹pucu: Küçük bir hile ile Windows Me açılış disketinin DOS komut satırına (DOS moduna) izin vermesini sağlayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak söz konusu açılış disketinin yazma korumasını kaldırdıktan sonra sürücüye yerleştirin.7: Web adreslerinin otomatik tamamlanmas›n› engellemek Windows 98: Kay›t Düzenleyicisi Geri Yükleme Taray›c›: HP Scanjet 3200c için alternatif sürücü Sabit Disk: Kaybolan verileri kurtarma CD Yaz›c›: Yaz›c›n›z›n gerçek h›z›na eriflmek 164 164 165 165 165 165 166 Tips Tricks Donan›m ve yaz›l›m sorunlar› bilgisayar kullan›c›lar›n›n günlük hayatlar›n›n bir parças›d›r. CHIP size sorunlar› güvenli bir flekilde çözebilmeniz için önerilerde bulunuyor ve rehberlik ediyor. sahip olduğu DOS mirasını mümkün olan en iyi şekilde gizlemeye çalışıyor. Aynı şekilde Bilgisayarım içeriğine de Başlat menüsü üzerinden erişmek isteyebilirsiniz.

İsterseniz söz konusu TTF dosyasını gezgin yardımıyla direkt olarak “Yazı Tipleri” klasörüne de kopyalayabilirsiniz. dosya isimlerinin büyük harfle görüntülenmesini sağlayan seçeneği işaretleyin. Daha sonra dosyanın en sonuna “[MSDOS]” adında bir başlık ekleyin ve altına aşağıdaki satırları girin: [MSDOS] install=mode. Windos Gezgini yanlış gösterir. Aç›kça göremiyor: Denetim Masas› varolan TTF dosyalar›n› a¤ üzerinden yüklemek istemezse. ‹pucu: “C:\WINNT\INF” klasörü içerisinde SYSOC.exe /1 4 | Windows 98 Yaz› tiplerini a¤ sürücüsünden yüklemek TrueType yazı tiplerini Denetim Masası veya Explorer yardımıyla bir ağ sürücüsünden yükleyebilirsiniz. Aksi takdirde yazı tipi dosyasının kullanılamadığına dair hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz. Şayet Yazı Tipi Ekle penceresi üzerinde bir ağ sürücüsü yerine adres olarak yerel bir sürücü veya disket adresi girecek olursanız Windows yüklemek istediğiniz yazı tipini anında bulacaktır. Disketi sürücüye yerleştirdikten sonra CONFIG. Son olarak bir açılış disketi oluşturmak için Disket Oluştur düğmesine tıklayın. Bundan böyle bilgisayarınızı yeni açılış disketi ile çalıştırdığınızda “Bilgisayarı MS-DOS modunda başlatır” satırı Windows Me açılış menüsünde ekrana gelecek ve bu sayede Me altında bile MS komut satırı ile çalışabileceksiniz. Yazı tipinin yüklenmesi için ağ üzerinde kullanılabilecek farklı çözümler 6 | Windows 2000 ‹stenmeyen sistem donat›lar›n› kald›rmak Windows 2000 kurulumu sırasında hangi bileşenlerin sisteminize kurulacağını tam olarak belirleyemezsiniz.com -> tr.cpi) install=mode. Windows 98 kurulumu tamamlanamıyor ‹pucu: Scandisk aracını.com con cp –> select=850 install=keyb. 3 | Windows 98 sonra bilgisayarı yeniden çalıştırın ve “setup /is” komutunu kullanarak Windows 98 kurulumunu başlatın. Dosyaları gezgin penceresin görmenize ve gerekli haklara sahip olmanıza rağmen Windows. Scandisk aracı disket üzerinde ayrı bir dosya olarak bulunmadığı için ilk olarak “extract . ‹pucu: Windows 98’in dosya isimlerini kendi içerisinde doğru yazım şekline göre kullanmasına rağmen. Daha sonra “Sadece Komut İstemi” seçeneğini çalıştırın. Windows 98 kurulumuna başlamadan önce MS-DOS komut satırını kullanarak çalıştırın.SYS sistem dosyasını istediğiniz herhangi bir editör yardımıyla açın ve “[Menu]” başlığının altındaki “menuitem= QUICK.INF dosyası bulunur.ebd.. geçerli bir yazı tipi bulunamadığı uyarısı veriyor.AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 165 Tips&Tricks » Windows dır Özellikleri penceresindeki Başlangıç Disketi kartını aktif hale getirin. ‹pucu: Bu durumla. Bu sayede Scandisk ön planda çalıştırılacak ve böylece sonuçları direkt olarak görebileceksiniz. Yerden tasarruf etmek için söz konusu bölümü tamamen kaldırmalısınız. 4 5 | Windows 98 Windows Gezgini’nde büyük harfler İsimlendirirken büyük harflerden de faydalandığınız yeni dosya ve klasörler oluşturdunuz.sys install=sommand. Üzerinde değişiklik yaptığınız dosyayı disket üzerine tekrar kaydederek yeni açılış disketinizi çalışır hale getirebilirsiniz. Ekrana gelen ve Yüzey taraması isteyip istemediğinizi soran mesaja “Evet” üzerine tıklayarak olumlu cevap verin. istediğiniz yazı tipini Denetim Masası’ndaki Yazı Tipleri simgesine iki kere tıklayarak veya gezgin üzerinden yüklediğiniz zaman karşılaşırsınız. Buradaki /is” parametresi sayesinde kurulum sırasında Scandisk çalıştırılmayacaktır. Örneğin oyunlar gibi gereksiz programları Denetim Masası’nı kullanarak kaldıramazsınız. Şayet Scandisk’in Windows 98 kurulumu sırasında neden kilitlendiğini görmek isterseniz. Bu CHIP | MAYIS 2002 . Bilgisayarı minimum konfigürasyonla başlatır” satırından sonra “menuitem= MSDOS.keyboard. Windows 98 kurulumunu “setup /ih” komutunu kullanarak çalıştırın. Kurulumdaki Scandisk kilitlenmesini engellemek Windows 98 kurulumu esnasında Scandisk çalıştığında kurulum işlemi kilitleniyor. Ağ üzerinden yazı tipi yükleme işlemleri için genellikle yerel sürücülerin kullanılmaları gereklidir.cab scandisk. Scandisk çalışmasını tamamladıktan mevcuttur.com con cp -> prepare=((850) ega.com a:\” komutunu kullanarak EBD.CAB arşiv dosyasından çıkartmalısınız. Bilgisayarı MS-DOS modunda başlatır” satırını ekleyin. Ancak Windows Gezgini buna rağmen Windows’un standart Büyük/Küçük harf kurallarını uyguluyor. Bunun için bilgisayarı Windows açılış disketi kullanarak yeniden çalıştırın ve Windows 98 açılış menüsü ekrana gelene kadar [Ctrl] tuşuna basılı tutun. Bunun için ilk olarak bir ağ sürücüsü üzerinde bulunan yazı tipi dosyasını sisteminizdeki yerel bir sürücü veya disket üzerine kopyalayın. Daha sonra komut satırına “Scandisk” komutunu girin ve [Enter] tuşuna basarak çalıştırın. yerel sürücüleri kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu görünümü düzeltmek için Windows Gezgini penceresinde Araçlar/Klasör Seçenekleri/Görünüm kartını aktif hale getirin ve burada bulunan.

8 | Word 97.games. Bunun sonucunda ekrana gelecek bir sihirbaz size yardımcı olacaktır. Belgeyi sütunlara bölmek için uygun iflareti ise deneyerek bulabilir veya kendiniz ay›rabilirsiniz. ‹pucu: Bunun için Word ile beraber sunulan dikey etiketlerin ayarlarından faydalanabilirsiniz. Daha sonra “Etiket ürünleri” ve “Ürün numarası” açılır listelerini kullanarak istediğiniz etiket şablonunu seçin. “Etiket yüksekliği” ve “Etiket genişliği”.. Bu ayarları kullanarak klasör etiketlerini yatay olarak yazdırabilirsiniz. ‹pucu: İlk olarak söz konusu Word dokümanını Dosya/Farklı Kaydet komutunu kullanarak “Salt metin” biçiminde bir metin dosyası olarak kaydetmelisiniz. Daha sonra.7” programı “msconfig” ile çözülebilir. biçim özelliklerinin kaybolacağına dair uyaran mesaja ise Evet cevabını verin.dll. Kafa üstü: Standart etiket tiplerini yatay olarak yazd›rabilmek için tan›ml› ayarlar› de¤ifltirmelisiniz.dll. Söz konusu sorunun birçok nedeni ve buna bağlı olarak da bir çok çözümü olabilir.games. Bundan böyle istediğiniz zaman kullanabileceğiniz etiket şablonunu bitirmek için Tamam düğmesine tıklayın. Ekrana gelen pencere üzerindeki listeden Donatılar’ın ayrıntılı görünümünü aktif hale getirin ve sisteminizden kaldırmak istediğiniz bileşenleri işaretleyin. artık kullanılamaz hale gelen “Dikey aralık” kutusundaki eski değeri artık etkin hale geçen “Yatay aralık” kutusuna girin. Bundan böyle sisteminiz kapanırken yeniden başlatılmayacaktır. Daha sonra aşağıdaki alan çiftlerindeki değerle- ri birbirleri ile değiştirin: “Üst boşluk” ve “Yan boşluk”. Son olarak sayfa biçimi açılır listesinden yatayı seçin ve oluşturduğunuz yeni etiket biçimi için Etiket adı kutusuna bir isim girin.7” gibi satırlar bulunur. Şayet istediğiniz etiketleri liste içerisinde bulamazsanız Diğer başlığı altındaki etiketleri de incelemelisiniz.Bu başlığın altında örneğin “Games=ocgen. İstediğiniz etiketi seçtikten sonra Yeni Etiket düğmesine tıklayın. Son olarak yaptığınız değişiklikleri kaydederek dosyadan çıkın. İlk olarak Araçlar/Zarflar ve Etiketler komutunu çalıştırın.inf. OcEntry. İkinci adım olarak da biraz önce kaydettiğiniz metin dosyasını Excel ile açmalısınız. Ancak siz etiketleri yatay biçimde yazdırmak istiyorsunuz. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerindeki tüm değerleri bir yere kaydedin. 9 | Office 97/2000/XP Word’den Excel’e veri aktarmak Her satırında sırasıyla bir sayı. Burada bulunan hızlı kapanma özelliğini devre dışı bırakan seçeneği işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. 7 | Windows 98 Kapan›rken yeniden bafllatmay› engellemek Windows’u normal bir şekilde Başlat menüsünden kapatmak istiyorsunuz ve bilgisayarı artık kapatabileceğinize dair mesajın ekrana gelmesine rağmen sistem yeniden çalıştırılıyor. Bu esnada sizi.166 dosyayı bir editör yarımıyla açın ve bunun içerisinde bulunan “old base components” başlığını arayın. Burada her iki virgülün de bulunduğuna dikkat etmelisiniz. Metin Alma Sihirbazı’nın ilk penceresinde bulunan “Özgün veri türü” başlığı altındaki sabit genişlikli seçeneğini işaretleyin ve İleri düğmesine tıklayın. Ancak bu sorun normalde Windows konfigürasyon 9 CHIP | MAYIS 2002 . OcEntry. Bunun için Başlat/Çalıştır/msconfig/Tamam komutunu çalıştırın ve ekrana gelen pencere üzerindeki Genel kartını aktif hale getirdikten sonra Gelişmiş düğmesine tıklayın. Şimdi Denetim Masası’nda bulunan Program Ekle/Kaldır simgesine iki kere tıklayın ve Windows bileşenlerini değiştirmek için bir sonraki karta geçin.Ancak klasör sırtlarında kullanılmak üzere sunulan tüm etiketler sadece dikey olarak yazdırılabilirler. Bunu takip eden Al›flverifl: Excel’in sihirbaz› sayesinde Word belgelerindeki veriler Excel tablolar›na rahatl›kla aktar›labilirler. kullanıcılarına önceden tanımlanmış çok sayıda etiket şablonu sunar. “Yatay sayı” ve “Dikey sayı”. ekrana gelen pencere üzerindeki Etiketler kartını aktif hale getirin ve buradaki Seçenekler düğmesine tıklayın. 2000 Klasör s›rt› etiketlerini yatay yazd›rmak Word. Bu satırlarda bulunan “hide” seçeneklerini kaldırın Bunun sonucunda satırlar “Games=ocgen. tarih ve açıklama bulunan Word dokümanındaki sayı kısımlarını Excel’e aktarmak istiyorsunuz.inf. ‹pucu: Windows 98 SE kapanırken çeşitli sorunlara neden olabiliyor.hide. 8 örneğinde olduğu gibi görünmelidirler.

Buradan hangi noktalama işaretlerinin veya karakterlerin (Kesme. Başlat/Çalıştır/Regedit/Tamam komutunu çalıştırın ve açılan Kayıt Düzenleyici penceresi içerisindeki “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsof\Office\8. Geri kalan öğelerin görüntülenmesi için ok simgesine tıklanması gereklidir.DLL dosyasının konumunu bildiren adresini “res://c:\Program Files\ Microsoft Office\Office\outlwvw. noktalı virgül. Burada kullanılan “Outlook Bugün” sayfasının kendisine ait bir dosyası yoktur ve bir DLL dosyası içerisine gizlenmiş olarak saklanır. özel) otomatik ayırma işlemini için kullanılacağını belirleyebilir ve sonuçlarını inceleyebilirsiniz.DLL dosyasını aratın. İstediğiniz sütunları ve bunların biçimlerini ayarladıktan sonra Son düğmesine tıklayarak aktarma işlemini bitirebilirsiniz. Şayet söz konusu anahtar ve veriyi göremiyorsanız kendiniz oluşturmalısınız. Bu sayfayı düzenlemek için normalde “Program Files\Microsoft Office\Office” klasörü içerisinde bulunan OUTLWVW. Artık Outlook’un açılış sayfası olan “Outlook Bugün” Frontpage veya WordPad gibi bir editör kullanılarak düzenle- IE’nin komple çökmesini engellemek Bir tane Internet Explorer penceresinin kilitlenmesi. adresi kendi sisteminize uygun olarak değiştirmelisiniz. Bu adres çağrıldığı zaman Internet Explorer penceresinde “Outlook Bugün” sayfası ekrana gelecektir.htm”) girin.AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 167 Tips&Tricks » Uygulamlar pencerede söz konusu ayırma çizgisini yerleştirmelisiniz. CHIP | MAYIS 2002 . OUTLWVW. Bu dosyanın bulunduğu konumun adresini not alın ve daha sonra Internet Explorer’ı çalıştırın. kullanılan DLL dosyasının bulunduğu klasörün içerisine kaydedin. Ekrana gelen pencere üzerindeki “HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\BrowseNewProcess” anahtarını aktif hale getirin ve burada bulunana aynı isimli verinin değerini “No” olarak değiştirin. üzere tüm programı çökertmesinden şikayetçilerdir. Bu anahtar altına “Url” isminde yeni bir dize değeri oluşturun. Eğer Office bilgisayarınızda farklı bir dizin içindeyse burada verilen adresi kendi sisteminize uygun olarak değiştirin. virgül. Sayfa üzerinde değişiklik yapmak için. Şayet her bir pencere ayrı bir görev olarak açılsaydı. Eğer isterseniz “Sütundan veri alma seçeneğini işaretleyerek diğer sütunların Excel’e aktarılmasını engelleyebilirsiniz. programın tamamen çökmesine ve hatta tek bir pencere ile yetinmeyen dağınık bir sörfçü iseniz tüm sistemin çökmesine neden olabilir. nebilir. Şayet doğru ayırma işaretini bulduysanız bir sonraki adıma geçmek için İleri düğmesine tıklayın. boşluk. İlk olarak Kayıt Düzenleyicisi’ni çalıştırmak için Başlat/Çalıştır komutunu çalıştırın ve ekrana gelen pencere üzerindeki Aç kutusuna “Regedit” yazdıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın. ‹pucu: Tüm adreslerin anında görüntülenebilmesi için Araçlar/Internet Seçenekleri komutunu çalıştırın.dll/outlook. standart biçimini kullanarak Excel’e aktarabilirsiniz.Anacak her bir pencere için ayrı bir Internet Explorer görevi çalıştırmak yerine Kayıt Düzenleyicisi içerisinde kü- daki listede Tarama başlığı altında bulunan “Kişiselleştirilmiş Sık Kullanılanlar menüsünü etkinleştir” seçeneğindeki işareti kaldırın. 12 | Internet Explorer 5 10 | 11 Outlook 98 | Internet Explorer Kilitlenmeler Tüm S›k Kullan›lanlar’› görüntülemek Eğer Internet Explorer penceresinde Sık Kullanılanlar menüsünü açacak olursanız program sadece en son kullanılan adresleri görüntüler. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerindeki Gelişmiş kartını aktif hale getirin ve bura- Aç›l›fl sayfas›n› HTML kodunda düzenlemek ‹pucu: Outlook 98’in açılış sayfası HTML biçiminde olmasına rağmen içerisinde değişiklik yapmak. Eğer bu adres sisteminizde farklılık gösteriyorsa. birinde yaşanan kilitlenme diğerlerini etkilemeyecek ve böylece zaman ve veri kaybı yaşanmayacaktı.htm” biçiminde girin. Değişiklik yapılıktan sonra sayfanın yeni halini Outlook içerisinde kullanabilmek için Kayıt Düzenleyici’sinin derinliklerinde küçük değişikliklerin yapılması gerekmektedir. gerekli HTML dosyası bulunamadığı için mümkün değildir. ‹pucu: Hemen hemen tüm kullanıcılar kilitlenen tek bir Internet Explorer penceresinin download’lar da dahil olmak 11 Herkes kendi için: Kay›t Düzenleyicisi’nde yap›lan bir de¤ifliklik ile farkl› IE görevleri açmaktan kurtulabilirsiniz. Internet Explorer’ın yapılan değişikliği algılaması ve tüm Sık Kullanılanlar öğelerini görüntülemesi için programı kapatıp yeniden çalıştırmalısınız.0\Outlook\Today” anahtarını aktif hale getirin. çük bir değişiklik yaparak da bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Örneğin birinci sütundaki sayıları.//c:/Program Files/Microsoft Office/Office/outlook. Buraya değer olarak kaydettiğiniz dosyanın konumunu gösteren adresi (“file. Son adımda her bir sütun için kullanmak istediğiniz veri biçimini belirleyebilirsiniz. Adres çubuğuna biraz önce not aldığınız.

sistem dosyalarının bozulması ya da gerekli ayarlarının doğru yapılamamasıdır. Notebook'umu çalıştırdığımda kilitleniyor ve açılmıyor. Geforce256ve 128 MByte hafızaya sahibim. 15 Cevap: Bunun için Netscape penceresinde Edit/Preferences komutunu çalıştırın ve kategori listesindeki Navigator üzerine tıklayın. Gerekli sürücüler ve Adaptec CD Creator 4. İlk olarak notebook’un BIOS’una girip USB portlarının aktif (Enable) olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Son olarak birden çok USB aygıtına sahipseniz bu cihazı USB Hub’tan ayırmanızda fayda var. Bu nedenle MD üzerinde kayıtlı parçaları PC’ye aktarabilmek için yapılabilecek tek şey. Windows’unuz zamanla çöküyor mu? CHIP Hotline çözümünü biliyor. örneğin internetten temin edilen veya kendi oluşturduğunuz MP3 dosyalarını alabiliyor ve daha sonra bunları ek bir yazılma ihtiyaç duymadan kaydedebiliyor.04’e yükselttim) yüklü.7 Web adreslerinin otomatik tamamlanmas›n› engellemek Soru: Netscape’in yazmak istediğim web adreslerini otomatik olarak tamamlamaya çalışmasını nasıl engelleyebilirim? Ahmet Durgun DMA eriflimi: DVD film izleme zevkinizin bozulmamas› için DMA baflta olmak üzere çeflitli ayarlar›n yap›lmas› gereklidir. Sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak sistem dosyalarında herhangi bir sorun olmadığını varsayıyoruz.tr adresine bekliyoruz.178 168 Okurlar Soruyor @ 13 Yaz›c›n›z çal›flmamak için grev mi yap›yor. Sait Terekli Cevap: Sisteminizin kilitlenmesine yol açan birden çok neden olabilir. İlk olarak Aygıt Yöneticisi listesindeki CD-ROM başlığı altındaki DVD sürücünüzü seçtikten sonra Özellikler düğmesine tıklayın ve ekrana gelen pencere üzerindeki Ayarlar kartını aktif hale getirin. Bunlardan en çok rastlanan. 16 | Netscape 4. MD çalıcının (analog) Line Out çıkışını bilgisayarın Line In girişine bağlayarak klasik ses kaydı yapmaktır. Ancak minidisk yerden tasarruf sağlayan bu kayıt işlemi için ATRAC3 adında bir teknikten faydalanıyor. Yeni aldığım Traxdata Mini CDRW 4x4x24 CD yazıcıyı USB üzerinden notebook'uma bağlıyorum. 15 | Ses Düzenleme Sony Minidisk Minidisk üzerinden ses iflleme Soru: Sony MD-700 modeli aynı zamanda MP3 dosyalarını da kullanabilen taşınabilir bir minidisk çalıcı. Dolayısıyla sorununuz büyük bir ihtimalle USB portları ile ilgili. Bu nedenle MD üzerinde kayıtlı olan parçalar dijital olarak okunamıyorlar.Sorular›n›z› yardim@chip. Geçen aylardaki en ilginç olaylar ve çözümlerini burada okuyabilirsiniz.02 (internet’ten 4. Daha sonra sistemin performansı açısından kullandığınız DirectX ve ekran kartı sürücülerini güncellemenizde fayda vardır. monitörünüz mü titriyor. | DVD Sürücü Tak›lmalar Filmin tak›lmas›n› engellemek Soru: DVDPioneer 106s’ı yeni aldığımda film izlerken "takılma" oluyor PentiumIII 800. Çünkü Primary Slave olarak sabit disk ile aynı kablo üzerine bağlanan sürücülerde bu tür takılmalar meydana gelebilmektedir. Fakat bu takılma DVD'nin DMA’sını açtığımda azalıyor. 14 | Notebook USB Portlar› Harici CD yYaz›c› ba¤lant›lar› Soru: Dell Latitude CPx 750J notebook'um Windows 98 SE ile sorunsuz çalışıyor. Son olarak DVD sürücünüzün sabitdiskten ayrı bir kablo ile Secondary Master olarak bağlı olmasına dikkat edin. CD yazıcımı henüz tam olarak kullanamadım. Sisteminizi tekrar çalıştırdığınızda söz konusu cihazı rahatlıkla tanıtabilirsiniz.com. Bu esnada yüklemeye çalıştığınız cihazı da silmenizde fayda var. Buradaki DMA seçeneğinin işaretli olmasına dikkat edin. Acaba MD üzerinde kayıtlı bulunan parçalar da benzer şekilde direkt olarak PC’ye aktarılabilirler mi? Adem Tortop Cevap: USB üzerinden PC’ye bağlanan MD-700 sadece. Daha sonra ise sistemi güvenli kipte açın ve aygıt yöneticisinden başarısız sürücü yüklenmelerini silin. Bunun sonucunda ekrana gelen CHIP | MAYIS 2002 . Cevap: Bu sorun birçok nedenden kaynaklanabileceği için çözüme adım adım yaklaşmakta fayda var.

umax. Özellikle OEM CD medyaları bu alanda başarısızlar. Bunun için Başlat/Çalıştır komutu ile ekrana gelen pencere üzerindeki Aç kutucuğuna “msconfig” komutunu yazıp Cevap: Bunun için www. Diğer sekmeler maalesef görünmüyor. Derginizin mart sayısı CD'sinde vermiş olduğunuz ''Tweakme Gold'' ve/veya ''Flexy'' isimli programlar buna sebep olabilir mi? Kayıt Düzenleyicisi’nin yedeğini daha önce almıştım ve geri yüklediğim halde sorun çözülmedi. Beraber sunulan yazılımlar da HP tarafından kullanıma sunulan Windows 2000 güncellenmesinin kullanılmasına izin vermiyorlar. Burada doğru orantı yerine daha çok eğrisel bir artışı göz önünde bulundurmanızda fayda var. Cevap: Bu ve benzeri CD yazıcıları yüksek hızda yazdırabilmek söylendiği kadar kolay değil. Astra 1220P için Windows 2000 sürücülerini sisteminize yüklediğinizde HP 3200c tarayıcınızı da Windows 2000 altında sorunsuz bir şekilde kullanabildiğinizi göreceksiniz. Yaklaşık 2 dakika süreceğini düşünmeniz yanlış. Buna ek olarak CD yazma programları da önce CD medyayı kontrol ederler ve uygun bir hızla yazmaya başlarlar. Kayıt Düzenleyicisi’ni geri yükledikten sonra bu yazılımları Denetim Masası’ndaki Program Ekle/Kaldır simgesini kullanarak sisteminizden silmelisiniz. Sistem donanımlarımın bazı sürücülerini acilen tekrar yüklemem gerekiyor ve bunu yapamıyorum. piyasada bulunan CD’lerin yüksek hızları desteklememesi. 20 | CD Yaz›c› Yazma H›z› Yaz›c›n›z›n gerçek h›z›na eriflmek Soru: Yeni aldığım LG 32x CD ReWriter ile Easy CD Creator 5. Diski biçimlendirmemiş olmama CHIP | MAYIS 2002 . Sonuç itibariyle ne yaparsam yapayım 32x hızında CD yazmayı başaramadım. Ancak yine de Hewlett Packard yeni ve sorunsuz bir güncelleme çıkarttığında orijinal sürücülerin yüklenmesinde fayda vardır. Bu sayede sisteminizin performansını arttırabilirsiniz. Kay›t Düzenleyicisi’ni geri yüklemek Soru: Windows 98 sisteminde Bilgisayarım simgesine sağ tuşla tıklayıp. Cevap: Tweak-me Gold ve Flexy gibi yazılımlar ile sistem dosyaları değiştirebilirsiniz. 19 | Sabitdisk Dosya Kurtarma Kaybolan verileri kurtarma Soru: Bilgisayarıma taktığım başka bir sabitdiskte partisyon oluşturmaya çalışırken asıl kullandığım sabitdiskimin birinci DOS bölümünü sildim. Ancak kaba bir hesapla normalde yaklaşık olarak 2 DK’da bitmesi gereken işlem toplam 16 dakika sürüyor. Çünkü. Buradan sisteminizin en son ve temiz hali ile geri yükleyebilirsiniz. rağmen hiçbir bilgiye ulaşamıyorum. Web adreslerinin otomatik olarak tamamlanması ise bunun hemen altında bulunan Location Bar History başlığı ile ilgilidir.çözülmedi. Ama kontrol işleminden sonra yazma hızı da düşeceğinden süre de artar. Ama üzülmeyin bunun da bir çözümü var.com sitesinden bulabileceğiniz EasyRecovery programı ile sorununuzu çözebilirsiniz. Burada bulunan Clear History düğmesine tıklayarak da geçmiş bilgilerini anında silebilirsiniz. özelliklerine baktığımda karşıma sadece “Genel” ve “Başarım” sekmeleri çıkıyor. Nedeni. Daha sonra bilgisayarı yeniden çalıştırdığınızda sorun devam ediyorsa. Astra 1220P için hazırlanan Windows 2000 sürücüsünü bilgisayarınıza kaydedin ve daha sonra yüklemeye başlayın. işletim sistemi. Yani hızın iki kat artması zamanın da yarıya düşmesi anlamına gelmiyor. Aycan Topar 17 | Windows 98 Cevap: Haklısınız hatanız gerçekten çok büyük. Ama bu programın tam olarak çalışabilmesi için orijinal olması gerek. Aksi takdirde sadece kurtulacak dosyaları görebilirsiniz ama kurtarma işlemini yapamazsınız. verileri tam olarak silmez. sisteminizi geri yüklemeniz gerekecek.download. Ama üstüne bir kayıt işlemi yapmadığınızı varsayarsak. Ancak yeni DOS bölümü oluştururken farkına vardım ve o an bilgisayarı yeniden kapattım. Dolayısıyla aslında sildiğinizi düşündüğünüz bir çok veriyi kurtarabilirsiniz. Burada bulunan “Clear Location Bar” düğmesine tıklayarak da web adresleri hakkında toplanan tüm bilgileri silebilirsiniz. www.01 programını kullanarak CD yazıyorum. Bunun yerine sadece verileri değiştirir. Başka bir marka ve modele ait sürücüler kurmuş olmanıza rağmen sahip olduğunuz tarayıcının tüm özelliklerini kullanabilirsiniz. 32 hızda 3 ile 4 dakika arasında CD’leri yazarsınız.com sayfasından Umax Astra 1220P için sunulan sürücüleri yükleyebilirsiniz.A K T Ü E L » K A P A K » D O N A N I M » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 169 Tips&Tricks » Okur Sorular› CHIP Cevapl›yor penceredeki “History” başlığı altından kayıtlı web adreslerinin ne kadar süre saklanacağını ve daha sonra otomatik olarak silineceğini belirleyebilirsiniz. Hasan ÇOLPAN 18 | Taray›c› Alternatif Sürücü HP Scanjet 3200c için alternatif sürücü Soru: Sistemimi Windows 2000’e yükselttiğimden beri Hewlett Packard 3200c tarayıcım çalışmıyor. Ama bu ayarları üstün körü yaparsanız bu tür sorunlarla karşılaşabilirsiniz. çalıştırdığınızda ekrana gelen pencere üzerinde sistemi geri yüklemek için bir seçenek göreceksiniz.

. fiifreli iste¤i alan bilgisayar. Böylece Peer to Peer kendi baflar›s›n› kendisi engelleyebiliyor. KaZearch arama motoru. Amerikan ilaç devlerinden GlaxoSmithKline. yani internetteki bir santral noktas› ile ba¤lant› kuruyor ve flifrelenmifl bir sorgu gönderiyor. Örne¤in. Almanya’n›n önde gelen sunucular›ndan T-Online müflterileri. Art›k sansürlenemeyen bir browser mevcut. Bunun için gerekli olan tek fley bir istemci ve internet ba¤lant›s›. Hacker’lar böylece totaliter rejimlerde yaflayan sörfçülerin de sansürlenen web sayfalar›nda rahatl›kla gezinmelerini sa¤lamak istiyorlar. istemci (Client) program›n› indirmek. iç yaz›flmalar›n› bir Peer to Peer istemci üzerinden gerçeklefltirmeyi planl›yor. web sayfalar›n› direkt olarak web’den almak yerine çok say›da bilgisayar üzerinden temin ediyor. Peek a Booty. bir dal. Ancak Peer to Peer üzerinden dosya paylafl›m›n›n da eksikleri mevcut: Sunucular. sorgular›n merkezi bir sunucuda düzenlendi¤i Napster’dan farkl› olarak. Yani söz konusu bilginin sansürlenmesi mümkün de¤il. a¤ içerisindeki tüm bilgisayarlara gönderiyor. bunu P2P a¤› içerisindeki baflka bir bilgisayara gönderiyor ve bundan ald›¤› bilgileri de sorguyu gönderen browser’a aktar›yor. k›sa bir süre önce ihtar mektuplar› ald›lar. Sörfçüler. File Sharing hizmetlerinden faydaland›klar› için. uzun süren çal›flmalar sonras›nda internet sansürünü ortadan kald›racak olan ilk Peer to Peer Browser “Peek a Booty”yi kullan›ma sundu. zaferini kutluyor. dosyalar›n› birbirlerini tan›madan de¤ifltirebiliyorlar. Bunun için Peek a Booty. Sörfçülerin internette s›n›rs›z olarak gezinmek için yapmalar› gereken tek fley. dosya paylafl›m sistemini olumsuz yönde etkiliyor. Morpheus. s Hacker grubu “Cult of the Dead Cow” (cDc). dosya paylafl›m arac› Gnutella gibi bir merkezle ba¤lant› kurmadan çal›fl›yor. KaZearch istenen sorguyu sadece tek bir santrale de¤il. P2P a¤lar›n kolayl›klar›ndan genifl topluluklar da faydalanmak istiyorlar. KaZaA ve Grokster istemcilerinin temelini teflkil eden Fast Track a¤›nda dosya arayabiliyor. Bearshare veya WinMX istemcilerinde oldu¤u gibi. müflterilerinin ziyaret ettikleri sayfalar›n kayd›n› 80 gün tutmak zorundalar. P2P a¤larda art›k herhangi bir istemciye gerek kalmadan da arama ifllemi gerçeklefltirmek mümkün.170 ‹Ç‹NDEK‹LER 174 176 192 200 204 Internet Servisleri: Online hizmetler Web’deki Ücretsiz Kaynaklar: Ücretsiz download ve bilgiler Verilerin Dayan›kl›l›¤›: Veri tafl›y›c›lar›n evrimi Online Tatil Siteleri: Rezervasyonu flimdiden yap›n Mailing Listeleri: Kendi posta listenizi oluflturun internet CHIP | MAYIS 2002 Noktadan Noktaya A¤lar Sansürsüz Sörf Keyfi MP3 paylafl›m› ile karfl›m›za ç›kan Napster’›n çal›flma prensibi. ‹çerikler merkezi bir sunucu üzerinde tutulmad›klar› için de kayna¤›n takip edilmesi mümkün olmuyor. Browser. Ancak bu yaz›l›m herhangi bir dosya paylafl›m›na izin vermedi¤i ve a¤›n çal›flmas›n› etkiledi¤i için.

Bilgi için: www. Bundan iki gün sonra da resmi versiyon geldi. BSA.0 art› PC Nufüs Sureti. daha rahat hat›rlanabilir kick-me. Ancak yak›n gelecekte yeni jenerasyon cep telefonlar›n›n ve hatta web buzdolaplar›n›n da kendi internet adreslerine sahip olacaklar› göz önünde bulundurulacak olursa. bundan böyle 12 milyon TL 30 milyon TL 100 milyon TL e-kolay. Bu arama dilekçesi bir ‹sveç mahkemesi taraf›ndan ret edildi. Bilgi için: www. bilim adam›n›.to URL’leri ile pratik olmayan uzun internet adreslerine yönlendiriyor.int 4 milyonTL 12 milyon TL 29 milyon TL 75 milyon TL tr. bu rakam çok düflük.9 milyon TL 155 milyon TL ttnet.com (212) 413 1414 p›nda taktir toplayan bürokrasimiz. Internet adresleri flu anda kullan›lan 4 versiyon numaral› protokole göre birbirlerinden nokta ile ayr›lan maksimum üç basamakl›.net (312) 295 9000 7.tbmm.to” gibi redirector yani yönlendirici kullan›c›lar›.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Haberler 171 Net Komedi Servisi DivX 5. Söz konusu kanunun uygulanabilirli¤inin neredeyse imkans›z oldu¤unu da hat›rlatal›m.optima 1 ay 15 milyon TL net. Asl›nda yasa tasar›s›n›n ilk halinde yer alan bu uygulama daha sonra tepkiler nedeniyle geri çekilmiflti.to” Redirector’›n› arama çabas› bofla ç›kt›.net. 12 ayl›k e-kolay 10 saat f›st›k 1 ay s›n›rs›z 3 ay s›n›rs›z 12 ay s›n›rs›z trnet ayl›k s›n›rs›z y›ll›k s›n›rs›z saatlik ba¤lant› iflnet s.1.com BA⁄LANTI ÜCRETLER‹ superonline superonline.to 2005 Y›l›n›n Net Protokolü Yap›lan araflt›rmalara göre 2005 senesinde internet adresleri (IP) çok azalacak. gazete bayilerine koflturmak yerine internet üzerinden kontür yüklemeye bafllad›lar.213 gibi dört say›dan meydana geliyor. yarg›lanman›n mümkün olabilmesi için de sitenin kay›tlar›n›n resmi makamlar taraf›ndan zapta geçirilmesi gerekecek.tr ! IN & OUT PC’den okuyorum n ! PDA’dan okuyorum Kontür Yüklemek Ön ödemeli telefon hatt› sahipleri. hatta ülkesini zenginlefltirmek isteyen yerli yabanc› her türlü giriflimciyi.net (212) 444 0077 net. standart versiyonu ücretsiz olarak da¤›t›l›rken daha fazla seçene¤e sahip olan Pro versiyonu 30 dolardan sat›lacak.gov.chip. bir baflar›ya daha imza atmak üzere.7 milyon TL %61 24% %32 14% %4 %3 0 15 20 35 50 Kaynak: www. ‹kametgah! Halk›n›. Bu nedenle Avrupa Birli¤i yeni versiyonunun kullan›ma bafllanmas› için bir hareket plan› haz›rl›yor. Print al›p okuyorum 65 Yayg›nlaflmad›: Tan›t›m› için tek tük yar›flmalar düzenleniyor olsa da.eu.000 TL anet. CHIP | MAYIS 2002 . Sadece “Internet Protocol Version 6” (IPv6) sanal dünyadaki yer darl›¤›n› engelleyebilir.net (312) 289 8060 14 milyon TL 38 milyon TL 73 milyon TL 140 milyon TL 400. iftira.tr DiVX 5: H›zl›.com.com. 1 ayl›k eko p. 3 ayl›k pro p.9 milyon TL 49. Bilgi için: http://europa.tr (212) 336 1919 % D‹J‹TAL K‹TAP E-book okuyor musunuz? Okumuyorum S›n›rs›z internet 1 ay 15 milyon TL 3 ay 36 milyon TL 12 ay 119. 234. Ipv6 ise yaklafl›k olarak 2 üzeri 128 tane adres görüntüleyebiliyor. Küçük. sayfalar›ndaki içerik ile ilgili olarak resmi makamlar› düzenli bir flekilde bilgilendirmek zorunda kalacaklar. Meclise gelen yeni RTÜK yasas› ile. “kick-me. Bilgi için: ww. henüz Türkçe içeri¤in yayg›n olmay›fl› nedeniyle kullan›c›lar›n yaklafl›k üçte ikisinin e-book okumad›¤› anlafl›l›yor.19.com (212) 478 0478 Korsan Kopyalar V6 ‹nternet Protokolü Korsan Avc›lar› için Servis Yaz›l›m üreticileri taraf›ndan haklar›n› korumak için kurulan Business Software Alliance’›n (BSA) bir dilekçe ile “kick-me. DivX5’in. bu araflt›rma s›ras›nda web yönlendiricisinin korsan kopyalar›n kullan›m›n› destekledi¤ini gösteren kan›tlar bulmak istiyor. düflünürü bezdirmek konusundaki baflar›lar› dünya çainternette sayfas› olan özel veya tüzel kifliler. suç” oluflmas› durumunda bas›n yasas›na dahil edilip cezaland›r›lacak web sitelerine 10 milyar TL’den bafllayan inan›lmaz cezalar öngörülürken.ultra 1 ay 24 milyon TL Veezy mono p.com (212) 310 0000 superonline maxx 1 ay 23 milyon TL 3 ay 59 milyon TL 12 ay 189 milyon TL s›n›rs›z eriflim 1 ay 3 ay 12 ay tt net pstn 1 ay 3 ay 6 ay 12 ay ›sdn-ba 1 ay 3 ay 6 ay 12 ay 18.kick-me. Sansür Kullanc›lar›n hangi sitelere girip giremeyece¤inin belirlenebilece¤ini sananlar›n sansür giriflimleri insanlar›n tepkisini çekiyor.divx.25 $ ifl. Ancak BSA temyize gidecek. Basit bir hesapla bu durumda dört milyar internet adresinin kullan›labilir oldu¤u söylenebilir. DivX 5’deki en önemli yenilikler ise AMD ifllemci deste¤inin iyilefltirilmesi ve videolar›n DivX biçimine daha h›zl› dönüfltürülebilmesi.tr (212) 444 0145 6 milyon TL 14 milyon Tl 24 milyon TL 36 milyon TL 6 milyon TL 14 milyon TL 24 milyon TL 36 milyon TL turknet turk. Pahal› DivX 5’in Golden Master CD’si (Program kodunun bulundu¤u ilk CD) ve son model bir PC müzayade evi eBay taraf›ndan 6400 dolardan aç›k artt›rmaya ç›kar›ld›. paket 1 ay 3 ay 6 ay 12 ay kontürlü saatlik anet vezy.5 $ 75 $ 0. Ancak yasan›n son halinde “sadece yalan haber.

BU eklentinin ne kadar tutulaca¤›n› bekleyip görmek laz›m. gizli kullan›c› bilgilerini Microsoft’a gönderiyor. Bilgi için: www.com Özellikle dijital fotorafç›l›kla ilgilenenlerin ilgisini çekecek olan diginorm’da dijital foto¤raf makineleri hakk›nda arad›¤›n›z pek çok bilgiyi bulman›z mümkün olacak.microsoft. GPRS ba¤lant›s› ile elde edilebilen maksimum veri aktar›m h›z› ise veri al›rken 53. piyasan›n alt›nda fiyatlar sunan bir site. dizüstümasaüstü bilgisayar sistemleri. Microsoft. Bilgi için: www.kaspersky.tr Pek çok elektronik ürünün bayili¤ini ve sat›fl›n› üstlenen KVK’n›n web sitesi ayn› zamanda bir online ma¤aza. GÜNCEL V‹RÜS UYARILARI ancak Microsoft tüm kullan›c›lara bir tan›mlama numaras› (ID) at›yor. sarf malzemeleri.com 3 www. Takas Borsas› Cookie Paylafl›m› Kullan›c› profili ve veri toplayanlara karfl› Dresden Teknik Üniversitesi yeni bir projeye imza att›. KVK’n›n sitesinden morkart numaralar›n›z› girerek ödemelerinizi yapabilirsiniz. firman›n “Trustworthy Computing” ifadesi çerçevesinde kendi ürünlerindeki aç›klar› bulmak için çal›fl›yorlar.com. söz konusu multimedya arac›ndaki bir veritaban› sorgusu sayesinde oynat›c› ile çal›flt›r›lan tüm DVD’lerin bir listesine ulaflabiliyor.kvk.first. Peer to Peer paylafl›m araçlar›n› an›msatan bir teknikle kullan›c›lar aras›nda da¤›t›l›yorlar. Bu çal›flmalar s›ras›nda son olarak iki tanesi Internet Explorer ve bir tanesi de SQL Server’da olmak üzere üç yeni güvenlik a盤› tespit edildi. Bu sayede ceketinizin cebinde bulunan telefonu kullanarak notebook’unuzu internete ba¤lanabilirsiniz.6 Kbit/s ve gönderirken de 26.microsoft. Bilgi için: www. Bilgi için: www.de 3 Exchange S›n›rlar› Aç›yor Microsoft Exchange ve Outlook bulunan firma a¤lar›nda flifreleme arac› etkisiz kal›yor. Trustworthy Computing çal›flmalar› s›ras›nda da daha önce dört tanesi yine Internet Explorer’da olmak üzere toplam on tane güvenlik a盤› bulunmufltu. Bilgisayar›n›zdaki resimleri.estore.8 Kbit/s. Bu flekilde elde edilen bilgiler tutars›z oluyor ve sadece dijital bilgi çöplü¤ü oluflturuyorlar.diginorm. Bilgi için: www.com 3 www. Bilgi için: www. Al›fl verifl yapt›kça üyelerine arma¤an puanlar› da kazand›ran site.172 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Haberler EN ‹Y‹ S‹TELER ELEKTRON‹K ALIfiVER‹fi ‹nternet üzerinden al›flverifl yapmak isteyenlerin karfl›laflt›¤› ilk sorun. E¤er virüslü eklenti çal›flt›r›l›rsa kurt kendisini Windows adres defterindeki tüm girdilere gönderiyor. elektirk sayaçlar› gibi pek çok ürünü online sat›n alabildi¤iniz gibi bu al›flverifller için kredi kart› kullanmak zorunda de¤ilsiniz. Sat›lan ürünleri ise sahiplerine kurye ve kargo flirketleri ile gönderiyor. arad›¤›n›z modellerin ikinci ellerini bulmak veya makinenizi sat›l›¤a ç›karman›z da mümkün olabilir. Onbefl ve 30 milyonluk ön ödemeli “online al›flverifl kart›” Morkart’lara sahipseniz. kullan›c›lara her internet gezintisinde yeni tan›mlamalar at›yor. yaz›c›lar.Alcarys.tu-dresden. Fisio 820 ile sunulan yaz›l›mlar yard›m›yla telefon ekran› için uygun hale getirebilir ve daha sonra Bluetooth üzerinden cep telefonuna aktarabilirsiniz.org CHIP | MAYIS 2002 . BU ID ve al›nan bilgiler bir arada saklan›yorlar. Ayn› zamanda ikinci el bir dijital foto¤raf makinesi pazar› da oluflturan sitede.symantec. Cep telefonlar›. rahatl›kla okunabilecek aç›k metin olarak gönderiliyor.com 3 E-posta Spam Bilgileri Siliyor W32. Tüm bug’lar›n yamalar› Microsoft web sayfas›nda mevcut. nereye gideceklerini bilmemeleridir. Ancak Microsoft bu potansiyelin kullan›lmad›¤›n› duyurdu. Yaz›l›m devi bu bilgiler sayesinde pazarlama çal›flmalar› için yeni bulgulara ulaflabiliyor.B@mm mail kurdu bilgisayar›n›za bir spam iletisi ile geliyor. kredi kart› ifllemleri için Garanti Bankas› ve Finansbank ile iflbirli¤i yap›yor. “CookieCooker” olarak adland›r›lan araç. aksesuarlar. JavaScript yard›m›yla bilgisayara ulaflmak için Internet Explorer’daki bir güvenlik a盤›n› kullan›yor. Sonuç olarak bu flekilde toplanan bilgiler bir kullan›c› profili oluflturuyorlar. Çünkü bilgiler flifrelense de flifrelenmese de dosya eklentileri istemciden sunucuya her zaman.inf. Fiso 820 her aadres defteri girdisi için befl farkl› telefon ve bir e-posta adresini haf›zas›nda saklayabiliyor. Philips Fisio 820 Bluetooth’lu GPRS Telefon Fisio 820’nin ekran› 112x112 piksel çözünürlü¤e sahip ve 256 renk görüntüleyebiliyor.ocm 3 www.philips.com Kitaptan ev eflyas›na. Bilgi için: http://cookie. telefon hatlar›. WEB GÖZCÜ Microsoft „Trustworthy Computing“ Casus Media Player Windows Media Player. burada MSN Messengers’daki kiflilere ulafl›yor ve buradaki kay›tl› tüm adreslere kendisini gönderiyor. ‹nternet ba¤lant›s›yla asl›nda sadece DVD’lerin isimleri gönderilecek. Microsoft Aç›klar›n› Kapat›yor Microsoft programc›lar›. ‹flte size sorunlarla karfl›laflmadan al›flverifl yapabilece¤inizi umdu¤umuz birkaç yerli site. Kurt. Üzerlerine yaz›lan Word ve Excel dosyalar› da bu virüsün gazab›na u¤ruyorlar. bilgisayardan cep telefonuna kadar çok genifl bir yelpazede ürünlere ulaflabilece¤iniz.com 3 CoolNow Sohbetçileri Serinletiyor CoolNow virüsü. Fisio 820 500 euro’dan sat›lacak. Cookie’ler.

superkupon. s Al›flverifl yapmay› seviyor musunuz? Peki. ergonomi ve kaynaklar 4:3:3’lük bir ortalamayla toplam de¤erlendirmeye giriyor. Üstelik bunlardan istedi¤iniz kadar kul- AYIN SERV‹S‹ Online ‹ndirim Kuponu Servisi zanmasını. internet kullanıcıları arasında yeni tüketici ka- CHIP | MAYIS 2002 .duygorbil.com sitesinde yayınlanan tüm kuponlar "para" yerine de geçiyor.com 0 CHIP TOP.com.com Yemek Tarifleri Servisi: www. Mahmut Karsl›o¤lu. Burada servise online olarak gerçekten ne kadar ihtiyaç oldu¤u ve sunulan çözüm kalitesi de¤erlendiriliyor. Superkupon ile Türkiye’de de başarılı bir şekilde hayat buluyor. sayfas›nda kullan›lan web bileflenlerinin kullan›c›lar›n web browser’lar› ile uyumlulu¤una puan veriliyor.superkupon. TOPLAM CHIP PUANI çok iyi iyi orta vasat kötü çok kötü F‹YAT/PERFORMANS çok iyi iyi orta vasat kötü çok kötü ma¤azalar›n indirim günleri ilginizi çekiyor mu? Bu sorulara yan›t›n›z evet ise size çok sevindirici bir haberimiz var.174 ‹Ç‹NDEK‹LER ‹ndirim Kuponu Servisi www. Superkupon.com sitesinin avantajlarından yararlanmak için öncelikle üyelik işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor. marka bilinirliği yaratılmasını ve satışların artırılmasını hedefleyen Superkupon’da tüketiciler. kullan›c›lar›na çok genifl bir yelpazedeki ürün ve hizmetler için indirim kuponlar› sa¤l›yor. Superkupon. P Çok genifl indirim yelpazesi P Kuponlar sanal olarak da kullan›l›yor P Türünde en iyi site A S YIN E 5|2 2 00 RV‹S‹ www. Birçok farklı sektördeki önde gelen firmaların indirim ve promosyon içeren kuponlarını yayınlayan site. elektronikten turizme kadar geniş bir yelpazede hizmet veren siteyi mutlaka sık kullanılanlarınıza ekleyin. Menüler yeterince anlafl›l›r m›? Al›nan servis için hangi ödeme flekilleri sunuluyor ve güvenilir mi? Bilgi istendi¤inde ne kadar h›zl› cevap al›n›yor? gibi sorulara cevap aran›yor. geniş yelpazede kuponlara tek bir adresten ücretsiz ulaşarak karlı çıkabilirler. Firmaların.com 174 175 Yeni Internet SERV‹SLER‹ Bilgisayar kullan›c›lar› eskiden günlük yaflamlar›nda gerçeklefltirdikleri birçok ifllemi art›k internet üzerinden online olarak da yapabiliyorlar. Bu toplam puanlamadan sonra CHIP ayr›ca fiyat ve performans de¤erlerini tavan puan 100 üzerinden de¤erlendiriyor. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi Superkupon. PUANI F‹YAT/PERFOR. Gıdadan giyime. Dolayısıyla alışverişlerinizde harcayacağınız paranın bir kısmını kendiniz basmış oluyorsunuz. Tabii ki. Aslında bu tamamen ücretsiz işlem.com sitesinde sunulan sanal kuponları firma ile işbirliği olan diğer sanal mağazalarda on-line olarak anında kullanabilmeniz de mümkün! Sonuç: Yıllardır yurt dışında başarıyla işleyen sistem.tastesalike. internet kullanıcılarının bu kuponları ister yazıcıdan bastırarak ister on-line.com. sanal alışveriş sitelerinde kullanmalarını sağlıyor.com sitesinde yayınlanan çekilişlere katılabilmeniz ve hediyelerinizi teslim alabilmeniz için gerekiyor. Ay›n servisi seçti¤imiz Superkupon’un d›fl›nda mutlaka genifl bir online haber servisi olan AdanZye’ye de bir göz at›n. servislerin kalitesini 0 ile 10 aras›nda bir puanlama sistemiyle de¤erlendiriyor ve burada ki üç kriter olan ifllevsellik. superkupon. Superkupon adl› internet servisi. ÜYEL‹K S‹STEM‹ B‹LG‹ F‹YAT var Ücretsiz superkupon@superkupon. mkars@chip. servisin konusundaki görevini ne derece yerine getirebildi¤i sorusuna cevap veriyor. Servisten yararlanmak için tek yapman›z gereken.adanzye. neredeyse 2 yıla yakın bir süredir indirim yelpazesini sürekli genişleterek kullanıcıların çeşitli ürün ve hizmetlere daha ucuza sahip olabilmelerini mümkün kılıyor.tr DE⁄ERLEND‹RME CHIP.com Bilgi Servisi www.com (100–90 Puan) (89–75 Puan) (74–60 Puan) (59–45 Puan) (44–20 Puan) (19–0 Puan) (100–90 Puan) (89–75 Puan) (74–60 Puan) (59–45 Puan) (44–20 Puan) (19–0 Puan) Türkiye'nin ilk elektronik pazarlama ve promosyon hizmetleri sunan internet servisi olan Superkupon. her sektörden. bu sayfalar›m›zdan ulaflabilirsiniz. Kaynaklarda ise web servisinin. her kuponun tek bir ürün veya alışveriş için geçerli olduğunu da unutmamak gerekiyor. istedi¤iniz kuponu seçip yaz›c›dan bast›rmak ve kesip yan›n›za almak. lanman›z mümkün.com Online Haber Servisi: www. web sayfas›nda istenene ne kadar çabuk ulafl›labildi¤ini ve site yap›s›n›n kalitesini de¤erlendiriyor. Bu de¤erlendirme servislere verilen paraya deyip deymedi¤ini gösteriyor. Kriterlerden ifllevsellik. Bunlar aras›nda en fazla dikkat çeken internet servislerine. Ergonomide ise CHIP.

P ‹lginç içerik ve forumlar P Yararl› ba¤lant›lar M ‹çerik çok genifl de¤il AdanZye. ÜYEL‹K S‹STEM‹ B‹LG‹ F‹YAT var Ücretsiz www. her geçen gün yeni tariflerle zenginleşen bu siteyi mutlaka sık kullanılanlarınıza ekleyin. mutlaka üye olmanız gerekiyor. internetteki özellikle nitelikli Türkçe içerikli siteleri ve Türkçe bilgileri sunmaya çalışıyor. posta kodlarına. Siteye WAP üzerinden de erişilebiliyor. Sitenin orta bölümünde tüm gazetelerin manşetlerinin yer aldığı bir bölüm bulunuyor. ister köşe yazarlarının yazıları.AKTÜEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Internet Servisleri 175 Bilgi Servisi Online Haber Servisi Gizli Yemek Tarifleri Servisi www. Buradan daha önce başkaları tarafından yaşanmış zor durumları okuyarak bu tür durumlara karşı önlem almanız ya da nasıl davranmanız gerektiğine karar verebiliyorsunuz.adanzye. özellikle günlük gazete haberlerini çeşitli başlıklar altında derleyip sunuyor. bu türden bilgileri sitede paylaşıyor. ÜYEL‹K S‹STEM‹ B‹LG‹ F‹YAT var Ücretsiz www. İlgili konuya tıklandığında ise o gazetenin web sayfasına ulaşılıyor. Sitede yer alan bilgiler ise yine kullanıcılar tarafından giriliyor ve yayınlanmaya uygun görüldüğü takdirde sitede yerini alıyor. Çok iyi bir veri tabanına sahip bu bölümden. alışveriş. PUANI F‹YAT/PERFOR. Sitede. Sitedeki tüketici köşesi de ilginç bölümlerden bir diğerini oluşturuyor. İstenirse bu tablo istenilen sütuna göre sıralanıp da izlenebiliyor. Bu da sosyal yaşamlarından ve hatta yemek için ayırdıkları zamandan bile kısmalarına neden olabiliyor. kullanıcıların faydalanabilmeleri için. Tamamen ücretsiz olan üyelik işlemlerini tamamladığınız takdirde. ÜYEL‹K S‹STEM‹ B‹LG‹ F‹YAT var Ücretsiz duygorbil_irtibat@yahoo. cep. PUANI F‹YAT/PERFOR. çevre.tastesalikez. Sitenin en çarpıcı bölümünü ise Gazete Köşe Yazarları bölümü oluşturuyor. yanlış olarak bildiğimiz veya yeterince bilgilendirilmediğimiz bir çok konu. içerdiği konular hakkında ilgili bağlantılar bulunduran bir portal site olmasının yanı sıra.com adanzye@membra. Ancak bunun yanı sıra sol tarafta yer alan menüden. KFC ve Burger King de dahil olmak üzere geniş tarif arşivinin yanı sıra en çok ilgi çeken ve en yeni eklenen tariflere ulaşmanızı sağlayan listeler de mevcut. Telekom fatura bilgilerinize. Sonuç olarak ev yemekleri yerine içinde ne olduğu bilinmeyen. Zamanla içeriği genişleyecektir. Türk internet kullanıcılarına. online telefon rehberine. Kullanıcıların en çok ihtiyaç duyabileceği bağlantılar ise sağ bölümde yer alıyor.com CHIP TOP. email’lerine ve gazetelerinin web sayfası bağlantılarına ulaşılabiliyor. vergi kartı ve pasaport başvurunuzu yapabileceğiniz web sayfalarına ulaşabileceğiniz bağlantıları bulabilirsiniz. Sonuç: Gizli yemek tarifleri mutlaka herkesin ilgisini çeker. bu site ihtiyaçlarınızı karşılıyor. çoğu gizli tariflerle üretilen fast food’lara olan ilgi de her geçen gün artıyor. sürücü ceza puanınıza. Eğer sizin de böyle bir merakınız varsa. sağlık. çok defa vaktimizin de heba olmasına neden olabilir. Bu bölümden TC kimlik kartı numaranıza.com CHIP TOP. çeşitli bilgileri derleyerek internet kullanıcılarına sunan geniş bir içeriğe de sahip. Sitede. P WAP eriflimi mümkün P Baflar›l› köfle yaz›lar› arflivi P Çok zengin ve detayl› ba¤lant›lar Çalışma şartlarının zorlaşması ile çalışanlar hayatlarını kazanabilmek için artık zamanlarının çok daha fazlasını çalışarak geçirmek zorunda kalıyorlar. kültür. A’dan Z’ye. turizm ve ulaşım gibi birçok farklı konuda bağlantılar da yer alıyor. Eğer bu gizli tariflerin neler olduğunu merak ediyorsanız size çok iyi bir haberimiz var.com CHIP TOP. isterseniz kendiniz de bildiğiniz meşhur bir tarifi siteye ekleyebiliyorsunuz. maddi veya manevi kayba neden olabileceği gibi. Ama gerçekten ilginç bir konsepte sahip. eğitim. Sonuç: İster sadece gazetelerde manşetlerde yer alan haberler ilginizi çeksin. İşte bu yüzden “Duy Gör Bil” web servisi.com webmaster@tastesalike. Tariflere ulaşmanız için. P Çok genifl yemek tarifi listesi P Güçlü arama motoru M Tasar›m› biraz zay›f CHIP | MAYIS 2002 . İster sadece gizli tariflerin içinde ne olduğunu merak ediyor olun. Sonuç: Henüz çok geniş bir içeriğe sahip değil. internet. bu site tümünü size tek bir sayfa altından sunabiliyor. isterseniz çok sevdiğiniz bir fast food restoranının özel sosunu evde yapmak isteyin.com Ülkemizde yaşayıp giderken. Tastesalike web sitesi size en popüler tariflerin nasıl hazırlandığı konusunda her geçen gün genişleyen bir veri tabanı sunuyor.duygorbil. otomobil. bazıları oldukça ilginç ve eğlenceli bu tür bilgilere ulaşmak için de “Bunları biliyor musunuz?” bağlantısına tıklamak yeterli oluyor. tüketici hakları ve kanunlara. internet vergi dairesine.com. spor. köşe yazarlarının yazdıkları yazılara. Arbys. Bu bölümün hemen üstünde yer alan çeşitli haber kategorileri ile de sadece belirli konulardaki haberlere ulaşılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığına. PUANI F‹YAT/PERFOR.

176 CHIP | MAYIS 2002 .

Ayrıca pop müziğin simgesi Madonna’nın şarkılarını bedava ve yasal olarak indirebileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdilerde internet üzerinde reklam amaçlı birçok hizmetin ücretsiz olarak sunulduğunu görebilirsiniz. Sadece nerede oldu¤unu bilmeniz yeterli. Yazıda tanıtılan programları eCHIP’te TOP Freeware bölümünde bulabilirsiniz. İnternet üzerinde bugüne kadar fark etmediğiniz. Örneğin bir DVD’nin tamamen yasal bonus materyallerine de buradan ulaşabilirsiniz. daha yüksek görüntü ve ses kalitesine sahip DVD sürümünü internetten bulmak mümkün olabiliyor. Örneğin cep telefonu operatörünün reklamlarını içeren ücretsiz SMS servisleri buna küçük bir örnek. gerçekten değerli ve ücretsiz hizmetler bulunuyor.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET ‹Ç‹NDEK‹LER Müzik De¤ifl Tokuflu: KaZaA’n›n ideal ayarlar› Atölye: Ayr›nt›l› eDonkey ayarlar› 177 178 180 Muzik Filmler Oyunlar Bilgi PC Ayarlar› Telefon & Web Güvenlik her fley bedava Ço¤u zaman fiyat kalitenin göstergesidir. CHIP sizlere internetin en yeni filmler ve flark›lar dahil olmak üzere ücretsiz imkanlar›n› gösteriyor. Web’de Y üzüklerin Efendisi gibi popüler bir filmin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra. Ancak internet üzerinden say›s›z yasal ve yasad›fl› araca ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. İnternet. karaborsa film ve şarkıların dağıtıldığı bir kaynak olmaya devam ediyor. CHIP | MAYIS 2002 . ürünlerin pazarlandığı sanal ticarethanelerden çok. Aynı durum tüm yeni yazılımlar için de geçerli.

mp3. Modem ile saniyede 64 KBit ve DSL ba¤lant›s›na sahip kullan›c›lar için ise 128 KBit önerilir. 3 Kuflkusuz her iki ba¤lant› tipinde de ayn› anda sadece iki adet dosyan›n gönderilmesine izin verilmeli.com adresinde de müzikseverleri bedava MP3’lerden oluşan ayrıntılı bir liste bekliyor. www. CHIP | MAYIS 2002 . Media Desktop prensipte "kendi kendine beslenen bir a¤" olarak tan›mlan›r ve bu sayede desteklenir.fokus. Plak şirketlerinin açtığı savaş. gmd.vcdhelp. www. 3 Advanced kart› alt›nda maksimum arama sonucunu 90'a ç›karabilir ve Upload band geniflli¤ini saniyede 64 KBit ile s›n›rlayabilirsiniz. Müzikseverlerin değiş tokuş borsasındaki yeni tercihi KaZaA Media Desktop.net) doğru bir ikili oluşturuyor. Bu durumda kuflkusuz SuperNode'lar.com adresinden kısa sürede indirebilirsiniz. Yasal müzik: Madonna ve popüler albümler Müzik paylaşımının büyük oranda yasal nedenler ve kanunlarla engellenmesine rağmen www. 3 Paralel upload say›s› Upstream h›z›n›za ba¤l› olarak de¤iflir.. y›ld›zlar›n popüler parçalar›n› ücretsiz olarak indirme imkan› sunuyor. birkaç küçük ayarı değiştirmesi gerekiyor (sağdaki kutucuğa bakın). Kolayca dosyalarınızı CD’ye kopyalamanız için Burn Proof tekniğini destekleyen ve Buffer Underrun mesajlarını engelleyerek CD’lerinizin yanmasını önleyen freeware CDRecord yazılımını internetten (www. Ek olarak ailenin küçük bireyleri için içerik korumas› sa¤lamak isteyenler Blocklist alan›na yasaklamak istedikleri kelimeleri tan›mlayabilirler. Napster yazılımıyla başlayan paylaşımın önünü açtı. Müzik endüstrisinin internet üzerinden alternatif satış yollarına gerekli önemi verememesi.com adresinde bulabilece- MÜZ‹K DE⁄‹fi TOKUfiU » KaZaA’n›n ideal ayarlar› 3 E¤er 56 Kbps'lik bir modem ile internete ba¤lan›yorsan›z Traffic kart› alt›nda ". Ayn› zamanda Advanced kart› alt›nda "Do not function as a Supernode" seçene¤ini aktif hale getirme flans›na da sahipsiniz. Ancak müzik endüstrisi halen derin uykusundan uyanabilmiş sayılmaz.sound-online. kullan›c›lardan gelen arama sorgular›n› üstlenirler ve normal sunucular›n yükünü hafifletirler.com adresinde yasal olarak sabitdiskinizde bulundurabileceğiniz ve başkalarıyla paylaşabileceğiniz parçalar bulunuyor.schilling/private/cdrecord. Ancak SuperNode'lar Fasttrack'›n s›kça kullan›lan dosya paylafl›m kural› için oldukça büyük önem tafl›rlar. DSL ba¤lant›s› çevirmeli a¤ ba¤lant›s›na göre daha yüksek upload band geniflli¤ine sahip olsa da tüm upload kanallar›n›n kullan›lmas› kendi download› yavafllatacakt›r. Albüm satışları ve konserler bu durumdan büyük yaralar bağlantı hızını arttırmak isteyenlerin. Ancak yaşanan değiş tokuşun profesyonelliği sizi şaşırtabilir.6 MByte uzunluğundaki istemci yazılımını www. geçti¤imiz y›l Gnutella a¤›nda da gördü¤ümüz gibi sunucu yüklenmelerini azaltarak performans art›fl› sa¤larlar.html) indirebilirsiniz. (Super) VideoCD’ler için VCD Easy (www. SuperNode'lar son da¤›t›c› olarak. Bir ADSL ba¤lant›s›nda ise 10 ile 15 aras› de¤erler tercih edilebilir. Ücretsiz ve Ünlü: “Rolling Stone” dergisi.kazaa. Ek olarak bu sitede yıldızların 300 Kbit/s Bitrate kalitesinde müzik kliplerini de bulabilirsiniz. Bu ifllem esnas›nda dosyan›n kontrolü için download kanallar› da kullan›l›r. Bu adres altında ulaşacağınız sayfalar ünlü “Rolling Stone” dergisi tarafından sunuluyor ve sitede denemeniz için Madonna’dan Neil Young ve Weezer’a kadar birçok ünlünün kesintisiz orijinal uzunluktaki parçaları bulunuyor. box.178 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava BEDAVA MÜZ‹K İnternetten ücretsiz müzik kaynaklarına ulaşmak profesyonel gezginler için bir yenilik değil. Engel: KaZaA ile arama sonucunda di¤er kullan›c›lar›n bilgisayar›n›zdan indirebilece¤i dosyalar›n transferine bir limit koyabilir ve iletifliminizi h›zland›rabilirsiniz.tunes. 3 Filter kart› alt›ndaki seçenekler arama sonucunda potansiyel virüs tehdidi oluflturan dosyalardan korunmay› sa¤lar.sk adresinde pek tanınmamış grupların parçalarını ücretsiz olarak sundukları web sayfalarına bağlantıların bulunduğu ayrıntılı listeye ulaşabilirsiniz. Ayrıca http://mp3.de/research/cc/glone/employees/ joerg.vcdhelp.maximum number of simultaneous downloads here" ayar›n› 3 ile s›n›rlay›n. Buna karşılık tanınmış yıldızlar ve bunların albümlerinden faydalanmak istiyorsanız.com adresine göz atmalısınız.com/vcdeasy.. htm) ve CDRDAO (http://cdrdao. Değiş tokuş için gerekli 1.sourgeforge. KaZaA teorik olarak kurulumun hemen ardından kullanıma hazır hale geliyor. aldılar. Ancak kuşkusuz internet CD yaz›c›: Web’de ücretsiz CD kay›t yaz›l›mlar› CD kayıt fanatikleri için de web’de birçok ücretsiz hizmet sunuluyor. sitelerin ve sunucuların kapanmasına neden olsa da internet kullanıcılarının önüne geçmek şimdiye kadar pek mümkün olmadı. www.

"Line Speed Down" seçene¤i eDonkey'e daha fazla dosya indirme imkan›n›n bulunup bulunmad›¤› sorusu karfl›s›nda yard›mc› olur. E¤er bir kullan›c› genifl bir sunucu listesine sahip ve çok say›da dosya indiriyorsa maksimum ba¤lant› say›s› limitini artt›rabilir. Bunun haricinde ba¤lant› h›z› da önemli bir rol oynuyor. Çevirmeli a¤ ba¤lant›s› için 3. CHIP | MAYIS 2002 .mpg" dosyas›n›n bekledi¤iniz dosya olmad›¤›n› fark edebilirsiniz. 3 "Line Speed Down" de¤erinin kullan›c›n›n gerçek dosya indirme h›z›n› göstermesi gerekir. Yeni Hollywood prodüksiyonları şimdilik sadece karaborsa yayılıyor. http://home. Aynı filmin DVD sürümü piyasaya sunulduğunda ise o film için değiş tokuş alanlarında yeni bir hayat döngüsü başlıyor. Bu sayfada Perlscript ile otomatik güncelleme gerçeklefltiriliyor ve sayfan›n sol alt›ndaki "add all" üzerine t›klayarak en güncel 350 kadar sunucunun eDonkey listenize eklenmesi sa¤lan›yor.ca/~omaurice/serverlist/serverlist. Pencerenin hemen alt›ndaki ilginç bir seçenek de "Max. albüm ve müzik parçası adlarını CDDB veritabanından çağırarak. aynı durum film endüstrisini derin uykusundan uyandırmaya yetmiyor. 3 Di¤er kullan›c›lar›n sizden dosya indirmek için s›rada beklemesi. 3 Sunucuya sorgu gönderilmesi. Buna rağmen Ancor ile birlikte birçok servis sağlayıcı.net) yazılımı ticari amaçlı ürünler kadar geniş bir fonksiyonellik ve yüksek hız sunuyor. Örne¤in çevirmeli a¤ kullan›c›lar›n›n 200 de¤erini aflmamalar› gerekirken ADSL kullan›c›lar›n›n 700 ile 900 aras› bir de¤er tercih etmeleri tavsiye edilir. ‹natç› Eflek: eDonkey istemcisiyle h›zl› bir biçimde dosya indirmek için öncelikle ayarlar› ideal bir biçimde tamamlaman›z gerekir. 3 "Max.sharereactor. Örne¤in dosya indirme ifllemi s›ras›nda sistemin çökmesini önlemek için Windows 98/Me kullan›c›lar›n›n istemciyi maksimum 250 ba¤lant› ile s›n›rlamalar› gerekir.edonkey 2000. Download Speed"in 0 olarak ayarlanmas› gerekir.cdex. Windows'un pahal› sürümleri olan 2000 ve XP sahiplerinin ise bu de¤eri 500'e artt›r›p dosya indirme sürecini h›zland›rmalar› mümkün.filenexus.n3. BEDAVA F‹LMLER Müzik endüstrisi internet üzerinde pazarlama konusuna geç uyansa da. eski filmlerin web’den indirilmesine olanak tanıyor. Bu gibi durumlarda fake dosyalara karfl› www. Bunun sonucunda di¤er kullan›c›lar›n daha h›zl› dosya indirmesi de engellenir.cogeco. Satın aldığınız müzik CD’lerini kaydetmek içinse sabitdiskinizde farklı araçların bulunması gerekiyor: Örneğin CDex (www. Dosya- F‹LM DE⁄‹fi TOKUfiU » eDonkey ile yüksek performans elde etmenin yollar› Options tufluna t›klad›¤›n›zda üzerindeki baz› ayarlar› de¤ifltirerek program›n çal›flmas›n› ideal hale getirebilece¤iniz bir pencere aç›l›r. Art›k çal›flmayan sunucular›n eDonkey listesinden silinmesi için "Automatically remove dead servers" seçene¤inin de seçilmesi gerekir. 3 Dosya indirmeden önce s›ran›n kontrol edilmesi (On Queue). Bu say› istemcinin ayn› alanda kaç farkl› ba¤lant› yapabilece¤ini tan›ml›yor. E¤er bu de¤er çok düflük seçilirse istemci daha az de¤ifl tokufl kaynaklar›yla yetinmek zorunda kal›r. Plak şirketlerinden farklı olarak web’de video satışıyla ilgili özellikle de Microsoft firmasının projeleri şimdilik plan aşamasında. CDex ile müzik dosyalarınızı WAV veya MP3 dosyası olarak sabitdiskinize kaydedebilir. eDonkey’nin yapısı (www.com ve www. Kuflkusuz internetten sürekli olarak sunucu listelerini kontrol etmeniz de gerekebilir. Özellikle de eDonkey ağlarında filmler gösterime girdiği günden itibaren VCD veya DivX sürümleri halinde dolaşmaya başlıyor. 3 "Max.180 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava ğiniz ayrıntılı açıklamalar her türlü görüntü ve ses biçiminin CD’ler üzerine kaydedilmesine yardımcı oluyor.html web sitesinde eDonkey kullan›c›lar› için en önemli sunucular›n listesine yer veriliyor. Örne¤in uzunca bir beklemeden ve zahmetten sonra 700 MByte uzunlu¤undaki "Episode2. 3 Di¤er kullan›c›lara gönderilen dosyalar. eDonkey a¤›n›n en büyük sorunlar›ndan biri de fake olarak adland›r›lan ve dosyan›n ad›n› tafl›mas›na ra¤men gerçe¤iyle alakas› olmayan dosyalar. E¤er bu de¤er yükseltilirse yaz›l›m ilgili dosyalar› daha fazla say›da kullan›c›ya sorar. Afla¤›da s›ralananlar›n her biri bir ba¤lant› olarak kabul ediliyor: 3 Sunucu sorgulamas›. MPU parça listeleri oluşturabilirsiniz.com) diğer değiş tokuş programlarına göre farklılık gösteriyor. Connections". DSL ba¤lant›s› için ise bu de¤erin 12 KByte/s'ye yükseltilmesi gerekir. Upload Speed" seçene¤i internet ba¤lant›n›za göre farkl›l›k gösterir.com gibi adreslerdeki listelerden faydalanabilirsiniz. Bu de¤eri belirlemede farkl› etkenler de rol oynar: Kuflkusuz internet ba¤lant› h›z›yla birlikte kullan›lan iflletim sisteminin de de¤eri belirlemedeki önemli etkisini unutmamak gerekir. 3 Kullan›c›lardan indirilen dosyalar. Örneğin istemci sahip olduğu bazı farklı özellikler sayesinde büyük dosya gruplarının değiş tokuşunda kolaylıklar sağlıyor (alttaki kutucuğa bakın).

com/tinra04) programını kullanarak dosyaların AVI biçimine dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz. Aksiyon filmlerini beğenerek izleyenler için www.org) ile kayıtlarınızı yer tasarrufu sağlayan DivX dosya biçimine (www. Ayrıca adeta Matrix dünyasından çıkmış sahnelerin yer aldığı Katil Fasulye’nin maceralarına da web’den erişebilirsiniz. Kuşkusuz bu durumda dosyanın oynatılması değil. VCD’ler ve SVCD’ler yaratabileceğiniz en iyi freeware araçlardan biri olan tmpeg (www. Video yaz›l›mlar›: Kendi videolar›n›z› düzenleyin Virtual Dub (www. nuyor. En güncel sürüm olan Tinra 0.com web sitesi üzerinde Hollywood işçiliği için hiçbir bütçe kullanılmadan yaratılmış ve Flash dosya biçiminin en son olanaklarına tanık olmanızı sağlayacak filmlerin ayrıntılı bir listesini bulabilirsiniz.com adresi altında çok değerli kaynaklar yer alıyor. sunucunun bir media player gibi kandırılmasını sağlıyor.de/ netzwelt/netzkultur/0. Bu durumda Tinra (www. Kuşkusuz bunlar arasında kaçırılmaması gereken ücretsiz ve yasal birçok sanat eseri de yer alıyor. Ancak Real Media gibi popüler bir dosya biçiminin Real Networks tarafından diğer çalıcılarla uyumunun sağlanmaması dezavantaj oluşturuyor. “Killer Bean” uzun bir çalışmanın eseri.net/e_main.jefflew. Streaming: Web’de film izlemenin keyfini ç›kar›n ADSL ve benzeri hızlı bağlantı yöntemleri sayesinde Streaming içeriği. DSL ve kablo modem kullanıcılarının çok daha yüksek transfer değerlerine ulaşmaları sağlanıyor. www. Eğer kendi video CD’nizi hazırlamak istiyorsanız. ses ve basit görüntü efektleriyle web gezginlerinin ilgisini çekiyor. org/mirrors/asfrecorder/index_ger.virtualdub.00. Streaming içeriğini sadece web’de izleyebilmekten ve sabitdiskinize kaydedememekten şikayetçiyseniz www.flashforward2002.divx.182 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava lar sabitdiskinize yüklendikten hemen sonra “Chunks” olarak adlandırılan küçük parçalara ayrılarak internet üzerinde tekrar paylaşıma açılıyor. Yasal Filmler: Flash ile yap›lm›fl sanat eserleri En yeni Hollywood gösterilerinin haricinde sabitdiskinize siyah beyaz veya çizgi film benzeri videolar da gelebilir. Bu tarihi buluşun ardından webcam olarak bilinen internet kameraları geliştirilmeye başlandı.lemuria. Böylelikle büyük bir dosyanın transferi sırasında birçok farklı kaynaktan yararlanılarak. her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Önceleri çocuklara yönelik ola- Ücretsiz ve Etkileyici: flashforward2002.spiegel.1741 46.com) dönüştürebilirsiniz.com web sitesinde internet gezginlerinin Flash’›n tüm tasar›m imkanlar›yla haz›rlanm›fl baflar›l› projelerine yer veriliyor. E¤lence: Katil Fasulye ve Matrix taklitleri İnternet tarihini anlatan en eski filmlerde kahve makinesi de önemli rol oynar. CHIP | MAYIS 2002 . geocities.1518. sabitdiske kaydedilmesi işlemi gerçekleştiriliyor. Bu sayfada kopya korumalı Windows Media dosyalarını web’den sabitdiskinize kaydedebileceğiniz asf-Recorder yazılımı bulu- Basit ve Etkili: Maurice’nin sunucu listesi en güncel eDonkey sunucular›n› bulman›za yard›mc› oluyor.html adresine mutlaka bir göz atmalısınız. Yazılım.05’de araç aynı zamanda DivX gibi codec’ler birlikte de çalışabiliyor. Geçtiğimiz yıldan beri ünlü Alman dergisi Spiegel’in web sitesinde de bu tarihi ölümsüzleştirmek için görüntülenen Krups kahve makinesini www.html) size yardımcı olacaktır. tmpegenc.com adresinde bulabileceğiniz kısa film. Tabii ki bu tür animasyonlar hızlı bir internet bağlantısı gerektirir: ADSL bağlantısına sahip kullanıcıların artan iletişim hızı sayesinde hızlı bir biçimde sonuca ulaşmaları mümkün olurken çevirmeli ağ bağlantısı ile modem üzerinden internete bağlanan kullanıcıların can sıkıcı bekleme süresi sırasında bilgisayarlarının yanına bir de kahve makinesi yerleştirmeleri tavsiye olunur.html adresinden izleyebilirsiniz.bmw-films. İnternet kullanıcılarının inanılmaz yaratıcılığı yeni kahramanların doğmasına yol açıyor: Bunlardan biri de Lego adamlar. www. Artık her ne kadar farklı amaçlarla kullanılsa da streamig videonun ilk kullanım örneği olan kahve makinesini Cambridge Üniversitesi’nde görebilirsiniz. Otomobil üretici firma burada John Frankenheimer ya da Guy Ritchie gibi ünlü yönetmenlerin elinden çıkmış kısa reklam filmlerini sunuyor.

Örneğin Tailgunner. www.freearcade.com/gallery/nubluez/youretoast2/youretoast. Web üzerinden ulaşabileceğiniz diğer eğlenceli filmlerde ise örneğin eşcinsel lego oyuncakları ve çubuklardan oluşan “Star Wars” kahramanları gibi ilginç karakterler de canlandırılıyor. Star Dude: “Y›ld›z Savafllar›” kadar klasik bir filmin mutlaka izlenmesi gereken e¤lenceli prodüksiyonu.emuunlim.ifilm. Ayrıca www. Browser pencerenizde vektör grafiklere tanık olmanızı sağlıyor veya SuperKid eski C64 zamanlarını yaşatarak oyun severleri Jump&Run oyunlarının renkli dünyasına geri götürüyor. Java oyunları arayanlar için www. Ayrıca bu sitede her bir oyunu yaklaşık 200 dolara satılan ve halen oyun salonlarında görebileceğiniz NeoGeo konsol makinesinin oyunları da bulunuyor. CHIP | MAYIS 2002 .com sitesinde de sayısız film barındırılıyor.com web sitesinde her biri en az 20 dakika uzunluğunda 100’ün üzerinde lego filmi bulabilirsiniz. www. Web’de en popüler konulardan birisi de ünlü sinema filmi Matrix ile alay eden kısa filmler (www. Emulator olarak bilinen özel programlar daha da eskilere giderek nostalji yaşamanızı sağlıyor.fanfilms.com ve www.com adresinde de ücretsiz olarak oyun oynayabileceğiniz bağlantılar bulunuyor. www.com web sitesinde bulabileceğiniz programlar yakın zamana kadar piyasada satılan Arcon Archimedes’den ZX Spectrum’a kadar birçok popüler bilgisayarın PC platformuna taşınmasını sağlıyor. Bu web sitesinin yapımcıları meşhur “Star Dude” benzeri “Star Wars” klonlarıyla adından bahsettiriyor (www. Nostalji: Superkid bir zamanlar›n en sevilen Jump&Run tarz›n› yaflat›yor ve Java üzerinde C64’leri canland›r›yor. Ayrıca web sitesi üzerinden oynanabilen birkaç Java oyununa ulaşmak da mümkün.184 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava rak piyasaya sürülen bu meşhur oyuncaklar.freeloader. Web’deki ‹nciler: Pearlmageddon bir Hollywood y›ld›z›n›n komik öyküsünü ekrana getiriyor.shtml).pearlharborii. artık yetişkinlerin karşısına büyümüş kahramanlar olarak çıkıyorlar.net/theater/ animation/stardudes/index.com sitesinde de eğlenceli ve kaliteli kısa filmler mevcut.com sayfaları. Bu sitede aksiyondan reklam oyunlarına kadar kategorilere ayrılmış listede zorlu zeka oyunlarından RPG klasiği Betrayal at Krondor veya C64’lerden tanıdığımız Boulder Dash’a kadar birçok oyunu indirebilirsiniz.brickshelf. com siteleri de büyük seçim imkanları sunuyor. Kuşkusuz Java tabanlı oyunların önemli sayılabilecek merkezlerinden birisi www. Burada çok miktarda fragman ve DVD’lerin ekstra materyallerinin yanında “Short Movies” kategorisi altında kısa ve tam sürüm internet filmleri sunuluyor. BEDAVA OYUNLAR Bir Alman firmasının reklam amaçlı geliştirdiği Moorhuhn kendini ispatladı. Aynı şekilde www.theforce.mpg). Film dünyasından esinlenerek hazırlanılan www. Opera 6 Browser yazılımıyla web sitesinde gezinirken her seferinde browser’ın çökmesine neden olsa da Internet Explorer altında “Pearl Harbor II: Pearlmageddon” adlı bu kısa film Pearl Harbor ve Armageddon karışımı bir konuyu sergiliyor. Özellikle de sonuncusu adeta bir oyun cenneti olarak tanınıyor.fre- efungames. Örneğin www. Burada eğlenceli gangster simülasyonu Grand Theft Auto ve klasik macera oyunu Beneath A Steel Sky gibi bir çok ücretsiz oyun yer alıyor.com web sitesi ise oldukça değerli bir arşivin indirmesine olanak tanıyor.de adresinde birçok ücretsiz oyun yer alıyor.com internet sitesinde de oldukça ilginç görüntüler yer alıyor.brickfilms. Örneğin yine Almanca içerikli www.freegames.javagameplay. Bu sayede ve çok daha büyük eğlenceler sunan ücretsiz oyunlar yayıldıkça PC’lerine korkuyla ve sadece iş amaçlı yaklaşan kullanıcıların çekingenliği de azalıyor.gratis-spiele.

encarta. Örneğin meşhur arama makinelerinden biri olan Yahoo www. Gruplar ve Mailing-List'ler: Web’de tart›flan ve sohbet eden gruplar Özel ilgi alanlarınız. Sabah. harici elektronik cihazlar. Ancak bu durumda e-mail hesabınızın limiti hızlı bir şekilde tükenebilir. Çoğu haber sitesi güncel haberlerin e-mail'inize gönderilmesini de destekler.tr adresinin açılış sayfasında anahtar kelimelerle konu taraması yaparak tüm bu yayınlarda 1997-2002 yılları arasında haber araması yapabilirsiniz. Haber ve gazete arflivleri: Gazetelerin eski say›lar›na ulafl›n Tüm dünya üzerindeki haber arşivlerine ücretsiz olarak erişim oldukça işinize yarayabilir. hobileriniz. Eğer günlük haberler ve bilgiler sizin için bir vazgeçilmez ise. Ayrıca yabancı kaynaklı haber ajanslarının üzerinden en güncel haberlerle birlikte finans.com sitesi altında online bir ansiklopediye yer veriliyor.com sitesini ziyaret etmelisiniz.garildi. Bill Gates de internet gezginlerini bilgilendirecek çözümler sunuyor. Ancak hafta içi iş stresiyle sabahları gazete okumaya vakit bulamayabilirsiniz.ehow.iyi. işletim sistemi temelleri.com ve www. CHIP | MAYIS 2002 .186 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava BEDAVA B‹LG‹ Geleneksel bir cumartesi kahvaltısında.msn.haberjet. meraklarınız ve hatta ücretsiz eğitimler için özel yaratılmış birçok mailing list’ten.moreover. Böylelikle oldukça geniş bir paylaşım ortamı yaratılır.com ad- Günlük gazetelerin jet h›z›nda özeti: Haberjet Eğer saatlerce web’de vakit geçirmeden günlük gazetelerin ilk sayfalarına hızlıca bakmak. bunların tümüne internet üzerinden üstelik ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Ancak eğer e-mail’lerinizi sürekli olarak kontrol edemiyorsanız bu durumda gruba gönderilen e-mail yüzünden mesaj alışverişiniz yavaşlayabilir. Fotomaç ve Yeniyüzyıl gibi yayınların arşivini tutan www. 1Numara. Ek olarak site üzerinden en popüler Türkçe içerikli sitelerin kategorilere ayrılmış listesini bulabilirsiniz.ehow.com sitesi kullanıcılarına yemek tariflerinden sağlığa. Bunun için Microsoft www.com. Mailing list’ler bir e-mail adresine gönderilen e-mail’lerin tüm üye kullanı- Soru cevap: Sorunlar›n›z› bir uzmana dan›fl›n Çoğu zaman daha önceden hiç karşılaşmadığınız durumlarla ilgili çözümlere ve önerilere ihtiyaç duyabilirsiniz. ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. CD veya DVD sürümleriyle karşılaştırıldığında. Güncel Haber: www.hurriyetim. Örneğin www. Ayrıca oldukça geniş bir içeriğe sahip www. Aynı zamanda http://arsiv. Örneğin Computer üzerine tıklayarak erişebileceğiniz bilgisayar kategorisi altında bilgisayar donanımları. Ne? Nas›l? www. biraz kısıtlı olduğu görülen bu siteyi bilgiye hızlı erişmek isteyenlerin mutlaka ziyaret etmesi önerilir. Sitenin ana sayfasında ilgilendiğiniz konu başlıklarına tıklayarak istediğiniz gruplara kendinizi üye yapabilirsiniz. tüm ulusal yayınların web sitelerine ve internet gazetelerine hızlıca erişmek istiyorsanız www. son gelişmeleri de görebilir ve üzerlerine tıklayarak ayrıntılı bir biçimde okuyabilirsiniz.yahoogroups. lig fikstürü. Örneğin Cumhuriyet. uygulamalar ve kullanım alanlarıyla ilgili alt kategorilere yer veriliyor. Bu durumda kesinlikle bir uzmana danışmanız gerekebilir.net sitesi cılara iletilmesini sağlar. Bu site üzerinde gazetelerin özetleri dışında.com sitesinden birçok sorunun ad›m ad›m çözümüne h›zl› bir biçimde ulaflabilirsiniz. web üzerinde. borsa. resi altında kullanıcılarına bu tür hizmetler veriyor. internet. haber özetlerini arşivleyen www. com gibi sitelerinin açılış sayfalarında en güncel haberleri hızlı bir biçimde okuyabilirsiniz. ağ bağlantıları. bahçe düzenlemeden finans ve bilgisayar konularına kadar birçok konuda yaklaşık 15 bin adet çözüm sunuyor. Bu sayede ister eski okul arkadaşlarınızla mesajlaşabilir isterseniz kendinizi sistem mühendisliği veya Cisco gibi uzmanlık sınavlarına hazırlamanız için gerekli olabilecek dokümanlara erişebilirsiniz. com. en son yaşanan depremler ve şiddetleri gibi güncel bilgilere ve yüzlerce kullanıcı arasında bilgi alışverişi yapabileceğiniz birçok konuda foruma erişebilirsiniz.newshub. son dakika haberlerini okumak. hava durumu.tr adresinden yine aynı tarihler arasındaki Hürriyet Gazetesi arşivine erişilebilir.haberjet sitesinde günlük gazetelerin ilk sayfalar›na göz atabilir ve haberleri takip edebilirsiniz. çay ve ekmek kadar gazete de vazgeçilmez bir yere sahiptir.

Yine Türkçe içerikli www. ICQ destekli bir internet telefonu yazılımı olarak tercih ediliyor.com).com adresinde işlemcilerin ve ekran kartlarının doğru biçimde hızlandırılması için detaylı bir anlatım ve açıklama bulunuyor. Yeni başlayanlar için ayrıntılı açıklamaların yer aldığı www. layabilir ve bu sayede kelimelerinizde vurgu sağlayabilirsiniz. İster analiz ister ince ayar konusunda olsun web’de istediğiniz yazılıma hızlı bir biçimde ulaşabilirsiniz. Bu bölüm bilgisayar reklamlarında sık rastlanan kimi yanıltıcı ifadelerden de bahsediliyor. Ayrıca sitede komple bir bilgisayar sistemi satın almaya niyetli.com/ramidl.de adresine de mutlaka göz atmalısınız. http://www.php web sitesinde sisteminizin ince ayarları için sayısız güncel araca da yer veriliyor. www. atölye bölümleri ve testleri bulabilirsiniz.sourgeforge.sisoftware. Eğer benchmark’lar ile ilgileniyorsanız çok yakında Türkçeye de çevrilmesi planlanan www. Örneğin Türkçe içerikli www.net/index.html adresinden indirebileceğiniz Ramidle aracından yardım alabilirsiniz. Tartışma gruplarına ve eğitim bölümlerine de yer verilen www.com adresine bir göz atın. Telefon görüflmesi deste¤i sa¤layan yaz›l›mlar İnternet üzerinden sunulan birçok kullanışlı yazılım. Sistem belleğini tam performanslı olarak kullanmak için www.phonefree.com adresi üzerinden iki bilgisayar arasında ücretsiz telefon görüşmesi yapabilme olanağı sunuluyor. Web üzerinden hizmet veren başka bir sunucu ise PhoneFree firmasına ait (www.freewebcall.demon. Ek olarak site üzerinde donanım haberlerine yer veriliyor. Burada kullanılan yazılım size telefon görüşmesi yapabileceğiniz kullanıcıların buddy-list’ini sunuyor. ama bilgisayar konusunda da çok fazla deneyimi olmayan kullanıcılara rehber olmayı amaçlayan “Sistem Satın Alma Rehberi” bulunuyor. nın performansını arttırabilirler.com adresi de aynı konu üzerine hazırlanmış İngilizce içerik sunuyor.tweaknow.anandtech. Burada üreticilerine göre sıralanmış bir türde yazıcıdan dizüstü bilgisayarlarına kadar birçok donanımın güncel yazılımlarına yer veriliyor.net adresinde bulabilecekleri Radeontweaker yardımıyla ek olarak ekran kartı- BEDAVA TELEFON ve WEB Web’de birçok alternatif sunulurken normal telefon görüşmeleri artık pek de ucuz kabul edilemiyor. Web’deki telefonunuz: Tüm dünyayla ücretsiz görüflün www. Hindistan asıllı Anand Lal Shimpi sitesinde test adayları hakkında çoğu zaman sert ve sık sık des- tansı uzunlukta yorumlarını sunuyor. Eğer donanım sürücülerini bulamamaktan şikayetçiyseniz Almanca içerikli www.188 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava BEDAVA PC AYARLARI Bir PC’den daha yüksek performans almak isteyenler için web üzerinde sayısız ve ücretsiz birçok ince ayar önerisi sunuluyor. Donanım çözümlerinin üstünlüğüne rağmen telefon görüşmeleri için BuddyPhone aracı.aceshardware. Daha yüksek ses kalitesi ve kesintisiz görüşme içinse kuşkusuz halen donanım çözümleri tercih ediliyor. CHIP | MAYIS 2002 .com web sitesinde bir bilgisayarın oluşturulmasında kullanılan tüm parçalar hakkında ayrıntılı bilgi.powertweak.warp2search. Anand’ın yorumlarından tam puanla çıkabilen bir donanım hakkında hiç düşünmeden satın alma kararı verebilirsiniz.hardoverclock. Ayrıca ATI Radeon ekran kartı sahipleri http://radeontweaker. Eğer sisteminizin diğer sistemlerle karşılaştırıldığında hangi sırada yer aldığını görmek istiyorsanız www. Örneğin bazı donanımlar ve yazılımlar sayesinde Amerika’yla ücretsiz veya oldukça ekonomik bir biçimde görüşebilirsiniz.com adresini ziyaret etmeleri tavsiye ediliyor.uk/sandra adresinden indirebilirsiniz. Bunun haricinde bir webcam aracılığıyla görüntülü görüşme imkanı da bulunuyor. PC’den PC’ye sesli bağlantı kurulmasını sağlıyor. Sisteminizde bulunan donanımların analiz edilmesini sağlayan olağanüstü ve ücretsiz bir araç olan Sisoft Sandra yazılımını www. Donan›m Uzman›: Darkhardware sitesi donan›m merakl›lar› için Türkçe içerikli genifl bir kaynak oluflturuyor.co.com sitesinde de PC Tuning hakkında ücretsiz öneriler ve önemli bağlantılar bulunuyor. Üstelik “Punctuate Your Point” fonksiyonu sayesinde konuşmanıza ses efektleri uygu- Evinizi Aray›n: PhoneFree gibi araçlarla internet üzerinden ücretsiz olarak tüm dünyay› telefon ile arayabilirsiniz. Her gün arkadaşlarıyla sohbet etmek isteyen kullanıcılar ise Instant Messenger’lardan yararlanabilirler.treiber. Powertweaker PC’nizi analiz ederek kaynaklarınızın kullanımında size yol gösterecektir.hardwaremania.tomshardware.com sitesinde de overclock ile ilgili ücretsiz öneriler bulabilirsiniz. Donanımlar hakkında kritik ve ayrıntılı tartışmalarla ilgilenenlere ise.darkhardware.

Trillian da aynı amaç ile geliştirilmiş bir Instant Messenger aracı ve ICQ. Yahoo ve AOL ile birlikte çalışarak tüm bağlantılarınızı bir buddy list altında topluyor.com) gibi yazılımları da kendi internet siteleri üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu araca www. Tarayıcı özellikle de her seferinde posta eklentilerinin taranması sırasında oldukça kullanışlı. BEDAVA GÜVENL‹K Her geçen gün yeni virüsler dünyanın başına dert olmaya devam ediyor.com). Ants yazılımı trojanlara karşı özel bir koruma sağlarken Vcatch internet ile PC arasındaki veri transferini gözetleyerek mevcut tüm mail yazılımları ve browser’lar ile ortak bir biçimde çalışabiliyor.tr).yahoo.tr) cep telefonu operatörlerinin web sitelerinde sınırlı da olsa ücretsiz SMS hizmetinden faydalanmak mümkün oluyor.com. MSN. Hepsi Bir arada: Trillian arac›yla ayn› anda tüm messenger yaz›l›mlar›n›n sunucular›na eriflebilirsiniz. Odigo önceki tüm Messenger yazılımlarını destekliyor ve ek olarak video konferans imkanı sunuyor. Ayrıca bir Türk firması olan SemSoftware’a (www.tr) ve Turkcell (www. Ants (www.com adresinden indirebileceğiniz program ayrıca gönderilen mesajlarınızın saklanmasını ve hazır mesaj arşivinizdeki SMS’lerin gönderilmesini sağlıyor.com). Bu durumda en popüler sohbet programı olarak kabul edilen ICQ’nun SMS iletimi fonksiyonunda da yararlanabilirsiniz. Bu dosyaları özel bir klasöre kaydedin ve virüs tarayıcısıyla sadece bu klasörü tarayın.netyak.msn.com adresinden indirebileceğiniz Odigo gibi araçlar gelişmiş çok fonksiyonel çözümler getiriyor.trillian.zonealarm. Bu tarayıcı yaklaşık 50 bin virüse karşı koruma sağlıyor ve bu sayı her geçen gün biraz daha artıyor. com). Aria (www. Bu program bilgisayarınızda veri transferi yapıl- Bedava SMS: SMS-TR ücretsiz SMS servislerinin takip edilerek bir arabirim alt›nda toplanmas›n› sa¤l›yor.com adresinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu aracın sağladığı ses kalitesi internet bağlantı hızına bağlı olarak değişiyor.com adresinden sahip olabilir ve bilgisayarınıza erişimi ayrıntılı bir biçimde kontrol altına alabilirsiniz. Panda ve Kaspersky gibi firmalara alternatif olarak sunulan en ünlü ücretsiz virüs tarayıcısı olarak biliniyor ve www. Messenger Rapman aracı (www. MSN Messenger (http://messenger.com/tr) veya oldukça popüler ICQ yazılımları (www.rapmen.com) kullanılabilir. com. www.aria.free-av. www.avirt. (www. Tamamen bir Türk programcısı tarafından yazılan SMS TR aracı sürekli olarak kapanan ve takip edilmesi güç ücretsiz SMS sitelerine erişmenizi kolaylaştırıyor. AntiVir programının Personal Edition sürümü www.nikotel.telsim. PC’ler için sağlık sigortası bulunmadığından virüslerden korunmak isteyen kullanıcılar pahalı antivirüs yazılımlarını satın almak zorunda kalıyorlar.turkcell.semsoftware.com.avnetwork.com) CHIP | MAYIS 2002 .esoft-tr. F-Prot DOS tabanlı bir program olmasına rağmen Windows XP altında da sorunsuz olarak çalışıyor: Ancak bu durumda yazılımın sadece diğer programlar tarafından kullanılmayan veya paylaşılmayan dosyalar üzerinde tarama yapabildiğini göz önünde bulundurmalısınız. bir klasik olarak anılan ZoneAlarm aracı bilinir.com) gibi virüs tarama programlarının freeware sürümlerine de web’den ulaşabilirsiniz. İstemci yazılımı www. Ancak ICQ ve AOL gibi firmalar kendi araçlarının kullanımını etkileyen bu araca karşı önlemler almayı planlıyor.fsecure. com). Her zaman bedava: Instant Messaging Web üzerinde metin tabanlı sohbet için Yahoo Messenger (http://messenger.cc adresinden indirebilirsiniz.de adresinden virüs taraması yapmak isteyen kullanıcılar için ücretsiz olarak sunuluyor.antivirus.icq.odigo. Kuşkusuz ICQ en popüler sohbet aracı olma özelliğini koruyor.5 (www. PC’den telefona görüşme imkanı sağlayan NetYAK (www. Bu program birçok messenger üzerinde kaydı bulunan kullanıcılar için büyük kolaylıklar sağlıyor.190 teği ile chat portalları ile internet dünyasına açılmanıza olanak tanıyor. Telsim (www.com) ise ICQ ve MSN des- Ücretsiz Firewall’lar: Sald›r›lara karfl› güvenlik duvar›n›z Ücretsiz Firewall yazılımlarının en popüleri. Clickntalk 5.vcatch.com adresi üzerinden sunuluyor. Güvenlik açısından F-Prot’u çalıştırmadan önce Görev Yöneticisi (Task Manager) üzerinden tüm çalışan uygulamaları kapatmanız tavsiye edilir. Bunun sebebi olarak ise yüksek maliyetler gösteriliyor. Ancak web’de ücretsiz SMS gönderilmesine olanak tanıyan servisler sürekli olarak farklılıklar gösteriyor ve çoğu zaman Türkiye’deki cep telefonu operatörlerine hizmet vermeyi durduruyorlar.comease. ancak örneğin www.0 (www.de/ants) ve Vcatch (www.com) ait GeVeZe Lan Messenger ile yerel ağınız üzerinde sohbet edebilirsiniz. PC-cillin (www. Avirt Voice 4. F-Secure firmasının F-Prot yazılımı Norton.esoft-tr. Ücretsiz SMS: Web servislerinin say›s› h›zla azal›yor Geleceğinden oldukça parlak hizmetlerden birisi de SMS servisleri olarak görülüyor ve internet üzerinde en çok aranan sayfalar arasında bedava SMS servisi hizmeti veren siteler her zaman üst sıralarda yer alıyor. Kuşkusuz bu tip koruma yöntemleri içinde web’de ücretsiz alternatifler sunuluyor.

tinysoftware. Program üzerinden bi- . Yapılan ayarlar özel olarak farklı programlara kolaylıkla uygulanabiliyor.tr/~levi/AS97.boun. Eğer önceden belirli kullanıcılardan sisteminize gelebilecek olan dosyaları engellemek istiyorsanız Outpost (www. Ayrıca http://mercan.HTM adresinde program hakkında ayrıntılı açıklamalara yer veriliyor. cmpe.pgpi. Bu firewall üzerinde ActiveX dosyalarının.agnitum. Diğer yöntemde ise ileti gönderici tarafından şifrelenir ve alıcıya da şifreli bir biçimde ulaştırılır.com. muratk@chip. Bu araç web’de www. PGP şifreleme aracının en son sürümünü www. Bu sayede hangi uygulamaların internet üzerinden ne tür bir iletişim yapacağına karar verebilirsiniz. fiifreleme ve saklama: Web’de güvenlik art›k daha önemli Eğer her gün çok sayıda mail alıp gönderiyorsanız mesajlarınızı meraklı gözlerden korumak için standart çözüm olarak kabul edilen Pretty Good Privacy’den (PGP) yararlanabilirsiniz.edu.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Her fiey Bedava 191 reysel ayarlar da yapılabiliyor ve bu sayede programın ağ port’ları hakkında bilgi edinmesi sağlanıyor.com) iyi bir seçim. Eğer karmaşık ayarlarla uğraşmak istemiyorsanız Tiny Personal Firewall yazılımını tercih edebilirsiniz. Güvenlik: eCHIP’te de bulabilece¤iniz AVP antivirüs program›n› ücretsiz ve sürekli olarak internetten güncelleyebilirsiniz.MS / Murat Karsl›o¤lu.org adresinden indirebilirsiniz. Ayrıca bu esnada web tabanlı ya da bilgisayar tarafından oluşturulan bir şifreleme arasında seçim yapmalısınız. JavaApplet’lerinin ve VisualBasic Script’leri- nin kontrol altına alınmasını sağlayan bir içerik süzgeci yer alıyor.com adresinde yer alıyor ve yeni başlayanlar için başarılı bir koruma sunuyor.tr mak istendiğinde her seferinde sizi uyarır. Web tabanlı sürümde e-mail’iniz sadece gönderenden alıcıya uzanan yolda şifrelenir ve alıcıya açık bir biçimde iletilir. SR .

156 192 Avc› ve Veri Toplay›c›: ‹yi ki ilkça¤larda bilgisayar yoktu. Bunun sonuçlar› ölümcül olabilir! A ltmış gün geçiyor ve bilgelik adına hiçbir ilerleme kaydedilmiyor: Bir internet sayfası ortalama olarak her iki ayda bir değişiyor ya da hiçlikte yok oluyor. Verilerin Dayan›kl›l›¤› Tafl Devri ‹nternetten Üstün ‹lkça¤lardaki ma¤ara resimleri basit. ancak bilgilerimize özensiz davran›yoruz. Kayalara yapılmış bir resim. ama sonsuza dek kal›c›. birkaç yıl içersinde teknik bakımdan geride kalıyor. Bu veri taşıyıcılar.. Dijital ça¤da önemli veriler bir daha geri gelmemecesine kayboluyor. bir web sitesinde ise durum daha da kötü. meraklı gözler yeterli. Taş Devri’nin mağara resimleri 38 bin yıl sonra. İnsanlığın bu en büyük ve en modern veri koleksiyonu. dijital bilgiler bir düğmeye basmak suretiyle silinebiliyor. Atalarımız bilgilerine çok daha fazla özenli davranıyorlardı. kendisinden önceki başka her bir ortamdan daha düşük bir “yarılama müddeti”ne (atom fiziğinden bir kavram) sahip. Çünkü dijital verilerin kayalara yap›lan çizimler kadar dayan›kl› olmas› mümkün de¤il.. Fiziksel bakımdan da modern bellek ortamları hızla eskiyor: Bir CD-ROM optimal depolandığında yüz yıl kadar. Buna karşılık bizden sonra gelecek olanlar. Kayalara yapılan çizimlerin tersine. erken dönem Homo Sapiens’in bizonlar ve “satir”ler (mitolojiden bir figür) ile uğraştığını gözler önüne seriyor. bugünün birçok verisinden feragat etmek zorunda kalacaklar. bin web sayfasından daha fazla şey ifade ediyor: Taş Devri insanı hakkında biraz bilgi edinmek için. Bugün bizler çok daha fazla fley biliyoruz. bir disket on yıl kadar dayanıyor. Eğer günümüz CD disklerinin zaman gelip de antik süs eşyası olarak değerlendirilmesi istenmiyorsa. daha uzun ömürlü veri taşıyıcılarına ve sis- CHIP | MAYIS 2002 . Kullanımı bundan kolay başka bir şey olamaz. onları okuyan cihazlarda da olduğu gibi.

Amerikan Havacılık ve Uzaycılık Bir kez daha aya gitmek zor: Dairesi NASA gözler önüNASA. Aynı şekilde.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 193 157 Verilerin Dayan›kl›l›¤› temlere ihtiyaç var. Böylelikle aya son inişten otuz yıl sonra NASA. en az 38. CHIP | MAYIS 2002 . üretim teçhizatını. örneğin yazarların elyazmalarını disket üzerinde muhafaza etmelerinden hiç de hoşnut değil: “Biz bugünden kalanlarla uğraşmaya başlayana dek. bu sorunu görmezden geliyor. Düflsel çözüm: Dünya arflivi olarak internet Almanya’da NASA’dan daha dikkatli ve daha ileri görüşlü olunduğu sanılıyor: “Birinci derecede önemli kültürel varlıklar” denilen şeyler.. 2700) uzan›yor. ihmalkarlığı daha az kötü sonuçlara yol açmış değil. 18. Üretim döngülerini gitgide daha fazla kısaltan Microsoft’un sabırsızlığı göz önüne alındığında. işletim sistemleri. önemli verilere nasıl davranılmaması gerektiğini.700 Y›l en az 3. Tafl Levhalar M. bu dünyanın en güçlü taşıyıcı raketini yeniden üretmek ve böylece aya başka bir yolculuk düzenlemekten yoksun kalmış durumda. Oysa adı ayyuka çıkarılan bilgi toplumu. NASA yedekleme yapmadığı için. yeni bilgisayarları ve sistemleri eskilerini taklit eder duruma getirecek emulatörler olabilir. sürücüler. yazarların yapıtlarını oluşturdukları zamanki dosya formatları artık varolmayacak” şeklinde endişesini dile getiriyor. antik M›s›r’daki yaflam› gözler önüne seriyor.k VER‹ TAfiIYICILARININ DAYANIKLILI⁄I Kertik De¤ne¤i En önceki veri tafl›y›c›lar aras›nda avc› ve çobanlar›n üzerine bilgiler kertti¤i kemik ya da tahtadan ibaret çubuklar bulunuyordu.800 Y›l en az 2. aygıt sürücüleri vs. Tüm bunlara bir başka sorun daha ekleniyor: Dijital verilerin yaşam süresi yalnızca ortamın dayanıklılığına değil. Tüm veri demirbaşları zamanın güncel sistemlerine kopyalanıncaya kadar. ancak hasar oluştuktan sonra işe koyuluyor. Gelin görün ki. İçerikler yok oluyor. CD’lerde ve disketlerde eskime süreçleri uzun süre göze çarpmıyor. milyonlarca manyetik bandı katalog oluşturmadan karton kutularda paketlemek. Sürekli yeni dosya formatlarına geçişe bir alternatif..000 y›l en az 27. Hanedanl›¤›na kadar (M. yüzy›ldan tafla kaz›nm›fl zaman tan›kl›klar› günümüze kadar gelmifl bulunuyor. Yani dijitalleşme ile birlikte arşivleme sorununun kendiliğinden çözüleceğine inanmak saflıktan başka bir şey değil. gerçekten dayanmak zorunda. Papirüs ‹kibin y›ldan eski papirüs yapraklar›. yeniden kullanılabilir SpaceShuttle lehine yok etmiş bulunuyor. Bununla karşılaştırıldığında Gutenberg’in İncil’leri da- ha kalıcı. Marbach’taki Alman Edebiyat Arşivi demirbaş muhafaza şubesi yöneticisi Roland Kamzulak. bellek ortamları için ölümcül bir hata! Kağıtta hasarlar oluşur ve önemli ölçüde tamir edilebilirken. doğal olarak. o zamanki tafl›y›c› ne seriyor: NASA gizlice raketle ilgili teknik verileri Wernher von Braun’un tek tahrip ederken bunu kullanımlık taşıyıcı raketikesinlikle göz önüne nin tüm yapı planlarını ve almam›fl olsa gerek. bunun umutsuz bir girişim olduğu ortaya çıkıyor.. aksine ilgili donanım ve yazılımın dayanıklılığına da bağımlı. manyetik bantlarda. depolarda muhafaza etmek. artık geriye dönüş olanaksız. Bantlar üzerindeki manyetik katmanların taşıyıcı folyodan ayrılması ya da yer yer şerit üzerine kopyalanması için yeterince zaman geçmiş bulunuyor.300 Y›l Ma¤ara resimleri Orta Avrupa’daki en eski çizimler milattan 36 bin y›l önce yap›lm›fl..000 Y›l en az 4. belgeler. Bu durum. Birileri son maden galerisindeki en arkadaki fıçı içinden oriji. Bantlar bir kere yapışkanlaştığında ya da İspanyol bilimcilerin yakın geçmişte keşfettikleri gibi CD’nin plastik muhafazası bir mantar tarafından kemirildiğinde. Ev bilgisayarı kullananlar emulatörleri kendileri için çoktan keşfetmiş durumda ve bunlarla Sinclair ZX81 ya da Commodore 64 gibi klasiklerden oyunları ve müzik dosyalarını güncel bilgisayarlarda çalıştırıyor. Bu işlerle ilgili uzmanlar. fotoğraflar ve mikrofilmler halinde fıçılara tıkılıyor ve Oberried yakınlarında nükleer silahlara karşı dirençli bir gümüş madeninde depolanıyor. Parflömen Üzerleri yaz›l› hayvan derileri eski M›s›r 4.Ö. ve orada unutmak. en azından 30 yıllık Amerikan Uzaycılık alanındaki belgeler yok olmuş durumda.Ö.

arşiv.” ABD’deki Corbis firmasının planı bununla karşılaştırıldığında daha iyi düşünülmüş: Microsoft’un kardeş firması da. öncelikle hareketli siteler için tatminkar bir çözüm görünmüyor.archive. uzun vadeli bir arflivleme için uygun görünüyor. azami 15 yıllık bir web k Mikrofilm Hiç olmazsa bu analog bellek ortam›. Ufukta online haber magazinleri ya da forumlar gibi. İki milyondan fazla resme www. arama makinesi Google da. kaçınılmaz bir biçimde yeniden tükürmediğini World Wide Web’in mucidi Tim Berners-Lee’nin kendisi saptamak zorunda kalmış: Onun ilk HTML sayfası. Cottbus’ta teknoloji felsefesi profesörü olan Klaus Kornwachs. Filmin orijinali Federal Film Arflivi’nde bulunuyor. Selüloyt Film Almanya’daki ilk filmi 1895’de Stadanowski biraderler çekmiflti. dünya arşivi olarak internet düşünü ayakta tutuyor. Bu durumda kendisine bu tarihsel si- tenin kodundan bir çıktıyı muhafaza etmiş olan bir arkadaşı yardımcı olmuş. İnternet tarihçilerinin kafasını yalnızca verilerin çokluğu kurcalamıyor: Sayfalar ve içerikleri birbirleriyle bağlantılı. öyle ki sayfa yeniden yapılandırılabilmiş.com adresinden ulaşılabiliyor. en az 550 Y›l yaklafl›k 500 Y›l en az 175 Y›l en az 107 Y›l yaklafl›k 100 Y›l Kaliteli Yaz› Ka¤›d› 19.” Aynı şeyi. CD-ROM/DVD Eskime testleri par›lt›l› diskler için yüzy›ll›k bir yaflam süresi ortaya ç›kar›yor. çünkü “yorum için yardımcı araçlar olmaksızın. Bu dinamizmi hemen hemen hiçbir geleneksel bellek ortamında yansıtmak olanaklı değil. kendi buluşunun enginliğinde yitip gitmiş. bu yılın başında Deja’nın eski Usenet arşivini sayfasında yeniden açarken amaçlamış değildi.194 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Verilerin Dayan›kl›l›¤› nal yazılı belgeye ihtiyaç duymadığı sürece. Foto¤raf Muhafaza edilmifl en eski foto¤raf. Örneğin 11 Varillerdeki kültürel varl›k Eylül’deki terör saldırısıyla Alman kültürel varl›¤›n› yok ilgili özel koleksiyonlar. taolup gitmekten. Brewster Kahle’nin koleksiyon tutkusuna ve 1996 yılında www. bu tip sıkı sıkıya depolama. Geçen süre zarfında. O zamanlar resimler asfalt üzerinde ›fl›kland›r›l›yorlard›. Haber grubu katkılarından ibaret karışık koleksiyon. kullanıcıyı 1981 yılına kadar geri giden nostaljik bir geriye yolculuğa davet ediyor. Bugün www’nin başlangıç dönemlerinde nasıl olduğunu ve kendini nasıl geliştirdiğini biliyor olmamızı. ZEIT gazetesinin On-line eki teknik yöneticisi Peter Buhr. firmanın sahibinin adı Bill Gates olmazdı herhalde. Buhr bu arada gazetelerde şimdilik yalnızca orta vadeli. Brewster oca¤› koruyor. 10 milyardan fazla web sitesi ile dünyanın en büyük veritabanı yönünde gelişmiş bulunuyor. çürümüfl ve lapa olacak flekilde ezilmifl paçavralardan olufluyordu. ama ayn› rihsel bakımdan tümüyle zamanda gelecek hakikati içermek iddiasıneriflimlerden bir maden da bulunmadan. yüzy›la kadar bu yaz› ka¤›d›. bu tip eylemlerin anlamını kuşkuyla karşılıyor. CHIP | MAYIS 2002 . Kahle’nin başvuru yapıtını “bir bin yılın sonunda bir bütün olarak toplumumuzun aynası haline getiriyor. bu sayı giderek artacak.com gibi projeler. Ama web’in bir kere yuttuğu her şeyi. Telif hakları hakkındaki tartışma ise başlı başına bir sorun. devasa bir saçmalık. Corbis.corbis. yaklaşık 65 milyonluk fotoğraftan ibaret koleksiyonunu Pittsburgh yakınlarında eski bir maden ocağında de- poluyor. yabancı içeriğe işaret ediyor ya da sürekli değişiyorlar. Ünlü. arşivleme sorununu “gelecek beş yılın en büyük zorluğu” olarak görüyor. ama bu benzersiz zaman tanıklarını basitçe dış etkilere karşı korumak ile yetinilseydi. Corbis bunun yerine internetten resim arşivi olarak yararlanıyor. 1827’den kalma.org adresi altında online kullanıma sunduğu “Internet Archive”ine borçluyuz. Görece eski kullanıcılar belki Tim Berners-Lee’nin ilk katkılarını ya da Linus Torvald’in Linux projesinde işbirliği çağrısını hatırlayacaktır. bu yöntem makul görünüyor. dili dışarıda Einstein resmi ya da Holocaust resimleri gibi hazineler yitip gitmeye karşı korunuyor. Arşivciler her iki ayda bir kamuya açık interneti tarıyor ve yeni belgeleme malzemesi ekliyor.

tam da doktora yapmış bir tarihçinin. Veri depolama sorunundaki bu güvensizlik.cocm. uzun ömürlü manyetik bellek ortamlar›. s u e d d e u t s c he. günün birinde bilgilerin suretini otomatikman her seferki güncel dosya formatların- da oluşturan mekanizmaları harekete geçirecek sistemler tartışılıyor. Gazete Ka¤›d› Eski ka¤›t. yalnızca bir katkının en güncel sürümünü hazır bulundurmakla yetinmiş oluyor. ZEIT-Online’dan Peter Buhr dile getiriyor: “Veri depolamada esas zorluk o kadar çok teknikle ilgili değil. Kitap dağıtıcısı Amazon. bu bağlamdaki tutumu hakkında bilgi bile veremiyor. yaklafl›k 80 Y›l yaklafl›k 30 Y›l yaklafl›k 20 Y›l yaklafl›k 10 Y›l yaklafl›k 60-70 gün Manyetik bantlar ve diskler D›fl dünyayla iliflkisi kesilecek flekilde s›k› s›k›ya kapat›lm›fl sabitdiskler. bilgisayar verilerinin üçte ikisi “bilinçli ve koordineli olarak” silinmiş bulunuyor. gazetelerin 20 y›l içinde tahrip olmas›na neden oluyor. . kimlerin ebedi iddiaya sahip dünya bilgisinin ne olduğuna karar vereceği sorusu yanıtlanmış olmuyor. neyin. Aynı fikir 1998’deki Almanya’daki hükümet değişikliğinden kısa bir süre önce başbakanlıktaki birinin de aklına gelmiş olsa gerek: FDP (Liberal Parti) politikacısı Burkhard Hirsch çevresinde oluşturulan bir özel araştırma komisyonunun raporuna göre. Karar vermek zor: Veri çöpü mü. ğını kim garanti edebilir? Teknoloji filozofu Klaus Kornwachs kurumların “sabit değerleri esas alan ve seçimin bağlantılarını ve nedenlerini birlikte sunan” sıkı bir seçime gitmesini talep ediyor. Bunlar arasında kayıtlarını son röntgen çekiminden 30 yıl kadar sonra da sunmak zorunda olan radyologlar bulunuyor. daha s›k kullan›ld›¤›nda befl y›l içinde kaybediyor. Ancak bilginin yararının mı. Tarihin cilvesine bakın ki.4 terabyte sığdıran holografik veri bellekleri şimdiden start almaya hazırlanıyor.de’nin gündelik sunumlarından yalnızca küçük bir kesit içeriyor. elektronik olarak arşivlenmiş verilerde az sayıda göze çarpan işlem ve tıklamalar bu iş için yeterli oluyor. yalnızca bu haftalık gazeteye mahsus değil. böyle olunca da söz konusu kurumlarda.tr Asitli Ka¤›t Bu ka¤›t 30-40 y›l sonra parçalan›yor. aksine bilgileri rahatlıkla silmeye de izin veriyor. KK / Garo Antikac›o¤lu. hangi dizaynda. Süddeutsche Zeitung’un harici arşiv hizmeti w w w. kültürel varl›k m›? Üçüncü ve en büyük sorunu. Marbach’taki Alman Edebiyat Arşivi’ni. Helmut Kohl’ün başkanlığındaki bir federal yönetimin verileri silinmiş bulunuyor.196 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Verilerin Dayan›kl›l›¤› arşivleme ihtiyacı teşhis edebiliyor. 540 bin kitabı ve 22 milyon tek sayfalık belgesiyle. agaro@chip. Disket Yeniden yaz›labilir bu ortam. CHIP | MAYIS 2002 . verilerini on y›l. ki tüm arşivleme uzmanları bu konuda hemfikir. yakmak oldukça büyük bir sansasyon yaratabilecekken. Araştırma laboratuvarlarında. Asitsiz ka¤›t yaklafl›k 300 y›l dayan›yor. Ancak. Internet sayfas› Ortalama olarak bir site her 60 ila 70 gün içinde de¤ifliyor ya da topyekun yok oluyor. Eksik olan. hangi tarzda ve ne kadar süreyle depolanacağını önceden belirleyen uygulanabilir bir sistem. Öncelikle şunu unutmamak gerekiyor: Dijital arşivleme yalnızca bilgileri muhafaza etme olanağı sunmuyor.” Bu yüzden bir kredi kartı boyutlarındaki alana 3. talebin mi yoksa iktisadi bakış açısının mı öncelikli olduğuna Kitaplar›n kal›c›l›¤›: Asitsiz ka¤›t flimdiye kadar kim karar verecek? Bu dostüm dijital bellek yaların muhafaza edilmeortamlar›ndan daha uzun sinin ve iletilmesinin bin süre dayan›yor ve oynatma yıl içinde de anlamlı olacacihazlar›na gerek duymuyor. aksine yoğun bir seçme ve filtreleme ile karşı karşıya bulunmamızda yatıyor. ZEIT şimdilik online içeriğinin backup güvenliği ile yetinirken. Açıklık yalnızca yasa tarafından verileri belirli bir zaman için muhafaza etmeye zorunlu kılınan meslek gruplarında hakim. ahflap malzeme ve doldurma maddelerinden ibaret kar›fl›m.

Bunun için sadece herhangi bir il üzerine tıklamak yeterli oluyor. otel ve pansiyonların. ağzı sıkı laf yapan görevlilerin sizi yanlış yönlendirmesine maruz kalmadan ve tam anlamı ile özelliklerini bilmeden tatil yerini seçmek zorunda da kalmadan tatilinizi planlayabilirisiniz. İşte tüm bunlara karar vermek için internet üzerinde yer alan www. Tatil yapmak ne kadar güzel olsa da. Dolayısıyla tüm yılın yorgunluğunu atmak için uzun zamandır beklediğiniz tatil için planlar yapmanın zamanı artık geldi. Bunun için önce istediğiniz tatil şeklini belirlemek. A rtık mayıs ayı içindeyiz. Gazetedeki onlarca ilan arasında dolaşırken ve tüm bu kriterlere dikkat etmek zorundayken istediğiniz doğru bir tatili seçebilmek de zorlaşabilir. Sakin ve serin do¤an›n kuca¤› m›? yoksa s›cak kumlar ve deniz mi? Eğer kafanızda çevreden duyduğunuz ya da daha önce gittiğiniz ve memnun kaldığınız bir tatil beldesi varsa seçim yapmak sizin için daha kolaydır.tatildergisi. otel ya da pansiyon gibi bir konaklama yeri belirlemeniz gerekir. Art›k tatilinizi bilgisayar bafl›ndan planlayabilirsiniz. Tabii ki bunu yaparken ayırdığınız bütçenizi aşmamaya da dikkat etmeniz gerekir. kaplıcalar ve kış turizmi üzerine çok detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu se- ne bir değişiklik yapın ve klasik tatil planlama şeklinizle birlikte gazete. Yani kapıdan baktıran mart ve yağmur ayı nisan çoktan geride kaldı. daha sonra da elinize bir kalem alıp gazeteden uygun kalitede . Belki de tatil sizin için dinlenmek değil eğlenmek anlamına da geliyor olabilir. Ancak farklı yerler keşfetmek ya da daha önce hiç yapmadığınız türden bir tatil özlemi kuruyorsanız. Ye- şillikler içinde serin çam kokularının içinde sakin bir tatilin ya da sıcak kumların serin denizlerle kucaklaştığı bir yerin özlemini çekiyor olabilirsiniz. Sitenin ana bölümünü oluşturan İller ve Turizm bölümü ise tüm illerimiz ve gezilecek yerleri hakkında çok geniş bilgiler sunabiliyor.156 200 Online Tatil Rehberi Tatil ‹çin Sörf Yap›n! Bir turizm flirketinden di¤erine koflturmak gazete sayfalar› aras›nda küçük ilanlar içinde en uygun tatil seçene¤ini kovalamak eskide kald›. tercih ettiğiniz bölgede bir tatil köyü. tüm detaylı bilgileri ile telefon ve CHIP | MAYIS EYLÜL 2002 2001 . Tatil Dergisi: Burada mavi tur.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlk açılan ana sayfa üzerinde yer alan bölgelere ayrılmış harita üzerinden ise konaklama için tatil. köyleri. Üstelik bu şekilde bir turizm şirketinden diğerine dolaşmadan. onu planlamak her zaman en zor ve uzun süreli araştırmalar gerektiren sıkıcı bir iş olmuştur. Bundan sonra ısınan hava ile birlikte çalışmak da iyice zorlaşacak. broşür ya da katalogları da bir kenara bırakıp bilgisayarınızın başına oturun ve tatilinizi online olarak planlayın. bunun için planlamaya bir tatil şekli belirleyip devam etmeniz daha iyi olacaktır. Ayrıca İstanbul içi tüm seyahat acentelerinin telefonları da yine bu sitede yer alıyor.

otelrehberim. Derginiz CHIP.seyahatname.turk.otelrehberim. bu bilgilere telefonlar›n SMS ve WAP özellikleriyle.gezgin. rek kendinize daha önceden bir yol haritası çıkartabilirsiniz. Trenin rahatlığı. Türkiye Ulafl›m Rehberi: Eğer hem bir tur ile anlaşmadınız hem de kendi arabanız ile gitmeyi düşünmüyorsanız bu durumda da bir toplu taşıma seçeneği seçmek durumunda kalacaksınız demektir.com’u rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilerseniz deneme aboneli¤inizi 212 337 77 77 numaral› ça¤r› merkezimizden de bafllatabilirsiniz.net/netweb adresindeki kutucu¤a yazarsan›z aboneli¤iniz birkaç saniye içinde bafllam›fl olacakt›r.tr www. Karayolları Genel Müdürlüğünün www. Bu aşamada artık tatilinizi yurtiçinde mi yoksa yurt dışında mı geçirmek istediğinize kadar vermeniz gerekir. Bu bir bakıma ekonomik de olabilir. Aksi durumda zaten gideceğiniz büyük tatil köyleri ve lüks oteller size bu hizmeti sağlayacaklardır. Karayollar› Genel Müdürlü¤ü: Ancak bu seçenekte gidiş ve dönüş tarihleri açısından tur şirketine bağlı kalacağınız gibi gittiğiniz yerde çeşitli tarihi ve turistlik yerleri gezmek için de oldukça yüklü bir ek seyahat harcaması yapmanız gerekebilir.tr sitesini ziyaret ede- durumda da www. tek fley bu güvenlik numaras›n› verirken yan›nda kredi kart›n› bilgilerinizi de bildirmeniz.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET 201 Online Tatil Rehberi adreslerine ulaşmanız da mümkün oluyor.neredennereye.net deneme aboneli¤inizi bafllatman›n en kolay yoludur. Eğer bir turizm şirketi ile anlaşacaksanız bu durumda ulaşımınızı da onlar sağlayacaktır. Turk Nokta Net Net. Türkiye'nin en iyi kategorize edilmifl bilgilerinin bulundu¤u.gezi. nterneti ya ay n.com www. Bu sitenin dışında aşağıdaki benzeri hizmet veren diğer sitelerden de yararlanabilirsiniz. Yol bilgisi konusunda ise eğer zayıfsanız yine de endişelenmenize gerek yok. özellikle de avuç içi bilgisayarlarla her yerden ulaflabildi¤iniz bir yap›ya sahip.gov. www. Dolayısıyla otomobilin ve uzun yol tecrübeniz varsa kendi arabanız ile tatile çıkmak da Seçiminizi Yap›n: Bu site seyahat konusunda bilmek istediklerinize sahip. hiç durmadan düzenli bir biçimde de¤ifliyor. deniz yollarının zevki ya da otobüsün konforu arasında bir seçim yapmakta zorlanıyorsanız ve nereye nasıl daha rahat gideceğinizi düşünüyorsanız bu Sadece ‹nternet De¤il! Sizlere Turk Nokta Net dünyas›n› sunuyoruz.. Bu sayede bir ay içinde deneme amaçl› kullanabilece¤iniz 30 saat internet eriflimine kavuflmufl oluyorsunuz.com üzerinde yapacağımız örnek online rezervasyon işlemini diğer siteler üze- Ulafl›m için en do¤ru olan› seçin: toprak.turk.gizlicennetler.WEB aboneli¤i ile yukar›da sayd›¤›m›z tüm katma de¤erli hizmetlere ulaflabilir ve bunlardan faydalanabilirsiniz. bu renkli dünyan›n kap›lar›n› sizler için aralayarak en az›ndan içeride neler oldu¤unu görmenizi istiyor. Bu siteden tüm ulaşım şekillerinde tüm şirket adlarına ve telefon numaralarına ulaşabilir ve istediğiniz güzergahlarda sefer yapıp yapmadıklarını öğrenebilirsiniz.com ve www. Otel Rehberim: Tercihinizi yurt içi turizminden yana kullanmanız durumunda otel rezervasyonunuzu online olarak yapabilmeniz için güvenilir ve geniş bilgi içeriği kriterlerini de göz önüne aldığınızda www. ma de¤erli hizmetlerden faydalanabileceksiniz. Koltu¤unuzdan bile kalkmadan otel rezervasyonunuzu yapt›r›n Tabii ki daha önce de belirttiğimiz gibi ulaşımla ilgili yapacağınız ayarlamalar sadece ulaşımı kendiniz çözeceğiniz durumlarda gerekli olacaktır.com exploreturkey.turizm.turk. www. Deneme aboneli¤ini nas›l kullanacaks›n›z? Bu sayfada size vermifl oldu¤umuz güvenlik numaras›.net www.com.com.tatilborsasi. Derginizin bu sayfas›ndaki bilgilerle bir ay boyunca ücretsiz olarak bu kat- Internete sadece ba lanmay n.dunyaturu. uçağın hızı.net portal ile interaktif d nyan n par as olun! Bu evirdi iniz. yenileniyor. Turk Nokta Net dünyas›. Bu hizmetlerin yan›nda Turk Nokta Net'in internet eriflimini de denemek isterseniz tek yapaca¤›n›z fley kredi kart› bilgilerinizi bize bildirmek. mutlaka oraya nasıl ulaşacağınız da verilmesi gereken kararlar içinde yer alacaktır. Internet hayat n z n yeni bir sayfas olsun. E¤er bir internet ba¤lant›n›z varsa bu numaray› www. su ya da hava! Her ne tür tatil seçmiş olursanız olun. E¤er bir internet ba¤lant›n›z yoksa veya Turk Nokta Net'i denemek istiyorsan›z yapaca¤›n›z CHIP GÜVENL‹K NUMARASI: 001-892-891112 . Bu durumda gittiğiniz yerde özgürce dolaşmanız da mümkün olur. Bir ay›n sonunda e¤er kullan›m›n›z› sona erdirmek istedi¤inizi belirtmezseniz aboneli¤iniz net.kgm.com www.com www.gezikolik. Zaten diğer benzeri siteler de neredeyse 3 aşağı 5 yukarı benzer bir mantıkla hizmet verirler.WEB plan›ndan 4 milyon TL çekilerek devam ettirilecektir. Tüm bunlar›n d›fl›nda Turk Nokta Net.tr bir seçim olarak belirlenebilir.com www. Bu hizmetlerin hepsi size bir ay süreyle s›n›rs›z olarak sunulmaktad›r.com adresindeki Türkiye Ulaşım Rehberi sitesini ziyaret edebilirsiniz. www. Bu yüzden şimdi www. Çünkü çoğu şirket yapacağınız 1 haftadan daha uzun tatiller için ulaşım ücreti almayacaktır. Bu durumda 30 saat ücretsiz Internet ba¤lant›s›na kavuflacaks›n›z ve kredi kart›n›zdan bir ay ya da 30 saat internet ba¤lant›n›z bitinceye kadar hiçbir ücret al›m› yap›lmayacak.

Ancak yurtdışı için daha farklı web sayfalarını ziyaret etmeniz gerekir. Şirketin güvenliği Thawte ve Garanti Bankası tarafından sağlandığından güvenle yararlanabilirsiniz. kampl› turlar. paragliding. Hatta 1 haftal›k tatil bile bu kifliler için imkans›zd›r.com. aslında kişinin seyahat esnasında kaza.nolimits. www.com.tatilonline. rafting yapabilece¤iniz. sakatlanma. Buradan da örneğin “Club Alantur” bağlantısına tıklayın. Bundan sonra artık tatildeyken gönül rahatlığı ile en tehlikeli aktivitelere bile dahil olabilirsiniz. Ancak eğer buna karar vermediyseniz harita üzerinden ya da şehirlere ve kategorilere göre aratmanız da mümkün olabilir.com) dikkate almadan tatil dönüşü için planlar yapmayın. www.ogzala.tr: Do¤a ve macera turlar›.yahoo. günübirlik yürüyüfller. www. Bu sitede gideceğiniz ülkedeki sağlık sorunları ve riskli ülkelerin dışında uçak yolculuğunda sağlık.tr.org: Trekking. ma¤arac›l›k konular›nda bilgiler içeren bir site. Seyahat Sigortas›: Eğer tatildeyken başınıza gelecek sağlık sorunlarından ya da kazalardan çekiniyorsanız bunun içinse alabileceğiniz en iyi yöntem seyahat sigortası yaptırmak olacaktır. pasaportlarınız ve biletleriniz her şeyiniz de yanınızda olabilir. Eğer otel adını biliyorsanız alfabetik listeden ulaşabilirsiniz. haftal›k turlar bulabilece¤iniz do¤a ve gezi sitesi.deepnature. Şimdi seçimimizi Antalya’nın Alanya ilçesi olarak yaptığımızı varsayarak bu bağlantı üzerine tıklayın.com adresine bir göz gezdirip gideceğiniz yer hakkında bilgi almanız iyi Zatil Sigortas›: Tehlikeli aktivitelere kat›lmad›n önce mutlaka sigorta yapt›r›n. rafting.com. camping.com. hafta sonu turlar›. bağlantısına tıklayın. su ve doğalgaz musluklarını sımsıkı kapamış olabilirsiniz. Tarihi Seçin: Bofl oda olup olmad›¤›n› önceden kontrol etmeniz gerekiyor. zamansal uyumsuzluk (JET-LAG) ve taşıt tutması hakkında bilgiler ve hamilelerin yaşlıların ve çocukların yolculuk sırasında dikkat etmesi gereken gibi konular yer alıyor.com ve www.tr GÜNÜ B‹RL‹K TURLAR » Tatile ay›racak zaman› olmayanlara Sa¤l›k Her fleyden Önemli: Tatildeykende sa¤l›¤›n›za dikkat edin. Bilgilerinizi verip en alttaki “Onayla” tuşuna bastığınızda artık yeriniz ayırtılmış demektir. Bu tür durumlarda hafta sonu yap›lacak do¤a kaçamaklar› rahatlaman›n en iyi yollar›ndan biri olabilir. Tek yapmanız gereken www.tourturkey. Yurtdışı tatilleriniz içinse yine benzer şekilde rezervasyonlarınızı güvenle yaptırabilirsiniz.asp ad- CHIP | MAYIS 2002 . Eğer yer varsa size ödemeniz gereken toplam tutar bildirilecek. Yoksa kim bilir belki de Pasifik kıyılarındaki rüya tatiliniz dünyanın en büyük fırtınası ile kesilebilir ya da Tibet’teki egzotik yolculuğunuz bir anda kum fırtınaları ile kabusa dönüşebilir! Mahmut Karsl›o¤lu. www. Seyahat sigortası. kampç›l›k. www. resini ziyaret edip gerekli bilgileri almak. Turizm Hekimli¤i: Dolayısıyla. her tür gezi sırasında karşılaşabileceğiniz sağlık sorunlarında gezi öncesi ve süresince yapmanız gerekenler konusunda size yardımcı olması amacıyla tatile çıkmadan önce www.tr: Da¤c›l›k. www.adrenalin. Seçtiğiniz ilçe içinde yer alan oteller karşınıza geldiğinde burada başında yeşil “check” işareti olan ve yanında Rezervasyon bağlantısı olan her otel online rezervasyon yapabileceğiniz anlamına gelir. Her yıl binlerce insan turistik gezi amacıyla yurtdışında ve yurt içinde geziye çıktıkları geziler sırasında sağlık sorunlarıyla karşılaşıyorlar.touristhealth. müşteri ve kredi kartı bilgilerinizin girilmesi istenecektir. Vizeleriniz. www. Web sayfası karşınıza geldiği zaman sol tarafta göreceğiniz menü.sigortam. Ama yinede dikkat etmeniz gereken ve genelde gözden kaçan büyük bir problem daha mevcuttur. climbing gibi aktiviteleri organize eden bir firma. Hava Durumu: Son olarak her ne kadar tüm tatilinizi çok iyi bir şekilde planlamış olursanız olun gideceğiniz ülkenin hava koşullarını da (weather. kaya t›rman›fl› gibi konularla ilgili bilgiler içeren bir site.metur. Eğer bunlar sizin için uygunsa üstte yer alan “Anında Rezervasyon yaptırın” tuşu ile rezervasyon sayfasına geçebilirsiniz. Burada kalacağınız gün aralığını belirttikten sonra “Oda durumunu kontrol et” tuşu ile istediğiniz tarihlerde seçtiğiniz otelde oda olup olmadığını öğrenebilirsiniz.com: Trekking.dsm. Tabii ki herkes her zaman haftalarca tatil yapacak kadar zaman bulamayabilir. www. İlk olarak buradan “Şehirlere Göre” Eksiksiz bir tatil için sadece otel rezervasyonunu yapt›rmak yetmez Tatile çıkmak için bavullarınızı eksiksiz toplamış.net/seyahat/1. da¤c›l›k. Karşınıza tüm şehirlerimizin ve popüler ilçelerinin bir listesi gelecektir. bungee jumping. da¤ turlar›. hiking.202 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Online Tatil Rehberi rinde de benzer şekilde uygulayabilirsiniz. yapay t›rman›fl. trekking. sağlık sorunu gibi risklerini seçmiş olduğu süre içinde belirlenmiş limitler dahilinde kapsam altına alan bir poliçe çeşidi ve bu tür bir sigortayı da online olarak yaptırmanız mümkün.com. yamaç paraflütü.tr: Alternatif spor dallar›. yürüyüfl ve spor malzemeleri ile ilgili bilgiler içeren bir site.net.detur. olacaktır.com siteleri bu konularda size yardımcı olacaktır. mkars@chip. kampç›l›k. Özellikle ülke dışına çıkacaksanız ve gerek havasına gerekse hastalıklarına alışık olmadığınız bir ülkede sizi çok büyük sağlık problemleri bekliyor olabilir. ma¤ara. aradığınız oteli bulmanız için size çeşitli seçenekler sunacaktır. Karşınıza otelle ilgili detaylar ve fiyat bilgileri gelecektir. trekking.

iş derken herkes kendi yolunu çizer ve bir şekilde aradaki bağlantı kaybolur. CHIP. grup oluşturma yönünde ilk adımınızı atabilirsiniz. Ancak mezun olduktan sonra üniversite. benzer düflüncelerdeki insanlar› yak›nlaflt›rabilir veya çeflitli sorunlara çözümler arayabilirsiniz. Grup oluştur- mak istediğiniz alana karar verdikten sonra grubun amacına uygun olarak kısa ve açıklayıcı bir isim bulmalısınız. ücretsiz e-posta hizmetinin haricinde bir de ücretsiz posta grubu hiz- meti sunuyor.156 204 Ücretsiz Posta Grubu Hizmeti: Yahoo Groups Online Tart›flma Siteleri Sanal bir tart›flma ve yard›mlaflama platformu oluflturan posta gruplar› ile eski arkadafllar›n›z› tekrar bir araya toplayabilir. ders notları grup adresine gönderilerek tüm üyelerin bu bilgilerden faydalanması sağlanabilir veya toplantı saatleri ve görevler tüm çalışanlara tek bir eposta ile gönderilebilir. Bir Yahoo ID ve bir e-posta adresine sahip olan herkes istediği başlık altında ve istediği içeriğe sahip gruplar hazırlayabilir.com adresindeki “Start a new group” bağlantısına tıklayarak. iş verenlere kadar çok geniş bir yelpazeye dahil kullanıcıların isteklerini karşılayacak ve hatta hayatlarını kolaylaştıracaktır. Artık bir konuda grup oluşturmaya karar verdiyseniz ve bu sorumluluğu alabileceğinizi düşünüyorsanız www. Grubu oluştururken göz önünde bulundurulması gereken diğer bir nokta ise grubun üyelerini belirlemektir. Çünkü halihazırda binlerce kurulu tartışma listesi vardır ve aynı amaçla daha önceden kurulmuş bir listenin benzerini veya aynısı hazırlamak da pek anlamlı olmayacaktır. L ise öğrencilerinin üzerinde uzlaştıkları tek konu. Ancak online olarak gerçekleşen bu işlem sırasında vakit kaybetmemek için bazı kararları önceden vermenizde fayda vardır. bu yazı içerisinde tasarım aşamasından başlayarak grupların nasıl oluşturulacağı.com” biçiminde- CHIP | MAYIS 2002 . Dünyadaki en büyük portallardan biri olan Yahoo. Grup oluşturulması ve yönetilmesi esnasında Yahoo’nun kendi hazırladığı ara yüz kullanıldığı için HTML veya özel başka bilgilere gerek yoktur.groups. Bunun için ister Yahoo Gorup dizinini kontrol edebilir ister bu dizin içerisinde istediğiniz konuyu aratabilirsiniz. Posta grupları etkili bir şekilde kullanıldığında öğrencilerden. ‹pucu: Kullanıcıların kendilerinin kayıt olmasına izin verilen açık abonelik sistemindeki herhangi bir gruba dahil olmak için yapmanız gereken tek şey “grupismisubscribe@yahoogroups. Örneğin önceki seneki sınav soruları. kullanıcı ve grup yönetimi hakkında bilmeniz gerekenleri gösteriyor. İsterseniz kendi adres defterinizdeki kişileri Yahoo Groups’a aktarabilir veya isteyen her kullanıcının sizden davet beklemeden kayıt olmasına izin verebilirsiniz.yahoo. belki de hayatlarının sonuna kadar birbirlerinden ayrılmayacaklarıdır. Herkese açık olan posta grupları sayesinde eski arkadaşlar tek bir çatı altında toplanabilirler. ‹lk ad›m: Grup tasar›m›nda dikkat edilmesi gerekenler İlk olarak posta grubu oluşturmak istediğiniz alanda başka bir tartışma listesi olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Ancak günümüz teknolojisi ile bu bağlantıyı sanal da olsa yeniden kurmak mümkündür.

Burada bulunan Son Ad›m: Art›k grubunuzun sayfas›na gidebilir ve burada kullan›lacak renkleri de¤ifltirebilirsiniz.” bağlantısına tıklayın. Eğer sizin tartışma listeniz çok belirli bir konuya sahipse gruba gelip. Maksimum 300 karakterden oluGruplar Elinizin Alt›nda: Yahoo Groups ana sayfas›ndan varolan tüm gruplar› görebilir. Şayet Newsletters seçeneğini işadaki “Select directory listing type” başlığı retlerseniz. tıklayarak bir sonraki pencereye geçebilirsiniz. Buradaki grup ismi yerine dahil olmak istediğiniz grubun ismin. tartışma listesinde moderator yani yöneticinin bulunup. Sihirbazın ikini adımında ise oluşturduğunuz bu grup için grup sayfasında ve arama sonuçlarında ekrana gelecek bir isim yazmalısınız.GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Posta Gruplar› 205 Kendi Eviniz: Grupla ilgili tüm ifllemleri. için Unmoderated. giden mesajları takip etme gereği duymayabilirsiniz. Daha sonra yine aynı pencere üzerindeki “Describe your group” ku- altındaki “Listed” seçeneğini işaretleyerek hazırladığınız grubun tüm Yahoo grup üyeleri tarafından görünmesini veya Unlisted seçeneğini kullanarak bu grubun dizin içerisinde yer almamasını sağlayabilirsiniz. Grup oluşturmanın ilk aşamasında dört adımdan oluşan bir sihirbaz sizi karşılayacaktır. “Select membership type” başlığı altındaki Open (Açık). Aslında bu soruya verilecek cevap tamamen listeye ayırmayı planladığınız zamanla ilgilidir. Moderated veya Newsüye yönetimi ve kullan›c› haklar› letters seçeneklerinden birini işaretleyebiGrubun temellerinin atıldığı ikinci adım. Sihirbazın üçüncü adımında Yahoo profilinizi ve daha önce girdiğiniz e-postalardan birini seçtikten sonra grup oluşturma sürecinin son adımına geçmek üzere Continue düğmesine tıklamalısınız. Kapalı sisteminde ise sadece sizin davet ettiğiniz kişiler grubunuza üye olabilir ve bu seçimi ileride değiştirme imkanına sahip değilsiniz. tüm mesajları gruba gönderilmeden önce incelemek ve uygun olmayanların üyelere gönderilmesini engellemektir. Daha sonra grup üyelerinin mesajlarını etkilemeyecek de olsa grupta kullanılacak dili seçmelisiniz. Yaptığınız kategori seçimlerinin doğruluğunu onaylamak için bir sonraki pencerede bulunan “Place my gorup in. bulunmayacağıdır. şabilen bu mesaj grubun içeriğini ilginizi çekenlere kat›labilir veya kendiniz yeni bir ve amacını yeni kullanıcılara açıkgrup oluflturabilirsiniz. Bunun için istediğiniz kategori bağlantısına. oluflturdu¤unuz grubun ana sayfas› üzerinden yapabilir ve konuklar›n›z› burada a¤›rlayabilirsiniz. e-posta adresi girmelisiniz. Daha sonra tek bir eposta adresi üzerinden tüm üyelere mesaj göndermek için. Yani diğer üyeler sadece okuyucu olarak katılabilirler.lirsiniz. ki bir adrese boş bir e-posta göndermektir. buradaki örnekte School&Education kategorisini kullanacağız. Daha önce de bahsettiğimiz gibi grubun en önemli özellilerinden biri üye yönetimidir. gruba sadece siz mesaj gönderebilirsiniz. Söz konusu kararlardan en önemlisi. örneğin “kal_mezunlari” yazmalısınız.. Son olarak grupta. Açık üyelik sisteminde isteyen herkes grubunuza üye olabilirken. CHIP | MAYIS 2002 . ‹kinci ad›m: Posta grubunu oluflturma Artık grupla ilgili kararları kafanızda toparladığınız göre “Start a new group” bağlantısına tıklayarak yeni bir grup oluşturmaya başlayabilirsiniz. kontrollü sistemde kişilerin üye olabilmeleri için sizin onayınız istenmektedir.. lar nitelikte olmalıdır. Söz konusu eposta adresinin daha önceden hazırlanmış olmasına gerek yoktur. grup ismi ile uyumlu bir bir alt seçenek ise kullanıcıların kendi eposta adreslerini gizleme imkanı tanımaktadır ki bu kullanıcılar gruba e-posta ile mesaj gönderemezler. Kayıt işlemini tamamlamak için yapmanız gereken en son işlem ise size gelen onay mesajını geri göndermektir. Düzenleyicisi olmayan liste tamamen aboneleri tarafından tanımlanır. üye olanlar için bir hoş geldin mesajı hazırlayabilirsiniz. Yahoo buraya gireceğiniz e-posta hesabını otomatik olarak oluşturacaktır. Yöneticinin görevi. Birinci işlemin devamı niteliği taşıyan bu pencereden ise biraz önce seçilen kategoriye ait bir alt kısım seçmelisiniz. grup sayfanızın en üstünde ekrana gelecek olan kısa bir açıklama girin. daha önce değindiğimiz düzeltmen olup olmayacağını belirleyebilirsiniz. Bunun Grup ve kullan›c› seçenekleri. gruba katılmasını istediğiniz maksimum 50 tane e-posta girebilir ve gruba yeni. Restricted (Kontrollü) ve Closed (Kapalı) üyelik seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz. Bu sihirbazın ilk adımda grubunuzu oluşturmak istediğiniz kategoriyi seçmelisiniz. Bunun sonucunda ekrana gelen pencere üzerinden.. Grup oluş- tusuna.

Buradaki bir diğer kullanışlı fonksiyon ise grup toplantılarının online olarak planlanmasına ve böylece ortak kararlar alınmasına imkan tanıyan Calendar. Group Settings penceresini kullanarak da grubu oluştururken yaptığınız tüm ayarları kontrol edebilir ve memnun kalmadıklarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bu sayede hazırlayacağınız sorular ile kullanıcıların belirli konulardaki düşüncelerini alabilir ve istatistikler tutabilirsiniz. ktuztas@chip. Örneğin Members penceresinden grup üyelerini inceleyebilir. Kadir Tuztafl. Bir kural oluşturmak için Yeni düğmesine tıklayın ve birinci adımda koşul olarak “İletinin kimden satırı kişi adını içersin” seçeneğini işaretleyin. grup ayarlarını ve kullanıcı özelliklerinizin tümünü değiştirebilirsiniz. gereksiz veya hatalı bulunursa sistemden silinecektir. Kural açıklaması kısmını kullanarak kimden gelen iletilerin nereye taşınacağını belirtin ve daha sonra İleri düğmesine tıklayın. Kiflisel bilgilerin yönetimi ve posta seçenekleri Grup penceresinin sağ üst tarafında bulunan Edit My Membership bağlantısına tıklayarak kişisel bilgilerinizi güncelleyebilir ve ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Bunun için yerel klasörler altına farenin sağ düğmesini kullanarak tıklayın ve açılan nesne menüsündeki Yeni Klasör komutunu çalıştırdıktan sonra klasör için uygun bir isim verin. Grup Ayarlar›: Grup isminden ana sayfa renklerine kadar tüm de¤ifliklikleri Group Settings penceresini kullanarak istedi¤iniz gibi gerçeklefltirebilirsiniz. Ancak moderator isterse kullanıcıların bu servislere erişmesini engelleyebilir. Böylece kullanıcıların dosyaları online paylaşarak gereksiz trafik oluşması engelleniyor. online chat aracını kullanarak birbirleri ile sesli veya yazılı olarak sohbet edebilirler. Ekrana gelen pencere üzerindeki Yeni düğmesine tıklayın ve takip eden penceredeki listede bulunan listeden “Bilinden gelen yeni iletileri taşı” türünü işaretleyin. sadece yönetici tarafından hazırlanan özel notların gönderilmesini veya hiçbir şekilde e-posta gönderilmemesini sağlayabilirsiniz. sık kullanılanlar listesi. yani oylamadır. takvim Yahoo’nun gruplar için sunduğu hizmetler arasında sayılabilir. Son olarak da E-mail Notification seçenekleri ile de gruptan ayrılan veya gruba yeni giren kişileri veya onay bekleyen mesaj/üyelik olup olmadı- Kural Sihirbaz›: Gruplardan gelen iletilerin kurallar yard›m›yla özel klasörler içerisine otomatik olarak tafl›nmas› sa¤lanabilir. Invites penceresini kullanarak istediğiniz kişilerin gruba üye olmalarını sağlayabilirsiniz.206 GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM » PRAT‹K » INTERNET Posta Gruplar› turma sürecinde yazılan tüm mesajları ve ayarları ileride istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. rıdır. Buradan Yahoo profilinizi ve grup içerisinde kullanılacak e-posta adresinizi değiştirebilir veya yeni adresler ekleyebilirsiniz. Daha sonra Araçlar/İleti Kuralları/posta komutunu çalıştırın. İkinci adımda “Belirtilen klasörüne taşı” eylemini seçin ve son olarak üçüncü adımda da gönderen kişiyi (Grup ismi) ve iletinin taşınacağı klasörü seçin. Birbirinden oldukça uzakta yaşayan arkadaşların online bir fotoğraf albümü oluşturulmalarına imkan tanıyan Photos ise. Kullanıcılar. veritabanı. Dikkat! Oluşturulan grup bir süre Yahoo tarafından takip edilecek. Message Delivery altındaki seçenekleri kullanarak tüm mesajların ayrı ayrı. ‹letiler için Outlook Express ve Outlook 2000 istemci ayarlar› Şayet çok aktif bir gruba üyeyseniz ve erişim adresi olarak da POP3 sunucusu kullanan e-posta hesabınızı verdiyseniz gelen kutunuz oldukça karışacak demektir. sahip olduğu dosyaları saklayabilmesi için 20 MByte’lık bir alan atıyor. Grup yöneticileri diğer kullanıcıların davranışlarından sorumludurlar ve kişilerin haklarını istedikleri gibi sınırlayabilirler. Ancak buradaki en önemli nokta e-posta kutunuzun gereksiz yere işgal edilmesini engelleyecek olan Message Delivery. Düzeltmenin kontrolü altında olmak kaydı ile her kullanıcı bu sayfaya istediği gibi dosya yükleyebilir veya alt klasörler oluşturabilir. Message Format ve E-mail Notification ayarla- ğını bildiren mesajların hesabınıza gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Sesli ve yazılı sohbet. istemci gelen iletilerin kurallar yardımıyla otomatik olarak ayıklandıktan sonra özel bir klasör içerisine taşınmasını Grup ana sayfas› ve geliflmifl kullan›c› yönetimi Grup oluşturulduktan sonra grup ana sayfası ekrana gelecektir. Ekrana gelen direktifleri takip edin ve daha sonra kural için bir isim oluşturduktan sonra Son düğmesine tıklayarak kuralı tamamlayın. aynı gün içerisinde gönderilen mesajların size tek bir ileti içerisinde. online dosya ve fotoğraf saklama. Bunun haricinde Yahoo her gruba. Message Format başlığı altındaki seçenekler ise size gönderilen tüm mesajların HTML biçimine döndürülmesini veya olduğu gibi bırakılmasını sağlayabilir. yani takvimdir.com. Buradan Yahoo Gorups’un sunduğu tüm fonksiyonlara ulaşabilir. Files kısmı ile benzer özelliklere sahip.tr CHIP | MAYIS 2002 . Ancak Outlook Express veya Outlook kullanıyorsanız. Outlook 2000: İlk olarak Outlook Express’dekine benzer bir şekilde yeni bir klasör oluşturun ve daha sonra yeni bir kural oluşturmak için Araçlar/Kural Sihirbazı komutunu çalıştırın. sağlayabilirsiniz. Outlook Express: İlk olarak söz konusu gruptan gelen iletilerin saklanacağı bir klasör oluşturmalısınız. kullanıcıları silebilir ve gruba bir daha üye olmalarını engelleyebilirler. Grubun sunduğu en önemli fonksiyonlardan biri ise Poll.

merkeziyetçilikten kopma. bu yüzden daha az para kazanır hale gelmeyecek. sabır. özgür ve çat›flmas›z bir toplum söz konusu olamaz. Ben tersini iddia ediyorum: Çünkü zamanında Gutenberg’in bulduğu hareketli harflerde olduğu gibi. yerleşme ye- teneği ve hareketlilik değişiyor. yeni iletişim ilişkileri insanın gerçekliğini gözlemcilerin bugün inandığından daha güçlü bir biçimde değiştirecek. ama yer (mekan) hissi. hayallerinden arınmış finans yöneticileri ve gelecek araştırmacıları her şeyin aşağı yukarı aynı kalacağını ilan ediyor. bir “medya dönüşümü” içine giriyoruz. küreselleşme ve özellikle hızlanma. Bana göre. Aksine yeni kültür çat›flmalar› olacak ve toplumumuzu bölecekler. ancak çoğunluğun 90’lı yıllarda iddia ettiği kadar hızlı değil. Böylelikle gerçi “yeni bir insan” oluşmuyor. ağlaşma nasıl bir etkide bulunuyor? Telematik mantığı noktadan çok noktaya yapısından noktadan noktaya yapısına gelinmesine neden oluyor ve böylelikle daha fazla özgürlük. çünkü yalnızca başka bir yerde olmak üzere aynı işi yapıyor olacak. Şimdi tabii piyasa ekonomisinin yeni işleyiş biçiminin “dijital kapitalizm” olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı konusunda tartışabiliriz. Ama kapitalin serbest ekonomide belirleyici bir rol oynadığını itiraf etmenin artık zamanı gelmedi mi? Bugün paranın oluşan “telematik” toplumda ilişkiler yumağını en azından endüstri toplumunda olduğu gibi belirlediğini hala kabul etmeyen biri olabilir mi? CHIP | MAYIS 2002 . Bu iletişim devriminin bir simgesi. tinsel mevcudiyet. Bu dönüşümün etkilerini ancak 2009 yılından itibaren hissedeceğiz.. zaman duygusu.208 Peter Glotz’un Gelecek Senaryosu Dijital Kapital Gitgide artan dijitalleflme ça¤›nda. Bu ilk bakışta bir polemik izlenimi uyandırıyor. Dijitalleflmeyle birlikte mekan kavram› de¤ifliyor Peki elektronikleşme.. sonuçta kültür çatışmaları doğacak. 2 000 yılında yeni ekonominin iflasından sonra. O zaman geldiğinde. ama daha fazla risk de getiriyor. Bu göçebe tip içinde programcılar ve web tasarımcıları bulunuyor: Biri göç ettiğinde. dijitalleşme. birinci sınıf bir mobilleştirme aracı olan cep telefonu. Ancak yüzde 100 herkesin yeni medyaları kabul etmeyeceği içindir ki. emektar endüstri kapitalizminin yerini “dijital kapitalizm” almış olacak ve zamanı dört temel eğilim belirleyecek: Maddecilikten kopma. Yeni cihazlar ve teknikler “endüstrileşmiş” toplum- larda kendini kabul ettirmeye başlayan göçebe yaşam stilini desteklemeyi sürdürecek.

Alttaki ve üçüncü üçlükteki sınıfta ise önemli ölçüde bilime dayalı bir topluma ayak uyduramayanlar yoğunlaşacak. Gerçekte para üzerinden yürütülen takas ilişkileri planlı ekonominin kamuflajından daha şeffaf. neden günde 14 saat online olarak borsayı takip eden bir borsacının üstün görülüp de. BEN‹M V‹ZYONUM ‹nsanl›k tarihinin en ilginç yüzy›l›n›n bafl›nday›z. Simge analistleri için ekonomide lider olanlar. Dijital kapitalistler modernleflme karfl›tlar›na karfl› Bu ne mi demek? Çatışmaya yatkın gruplar bilinçli olarak alttaki üçte birlik dilime düşüyorlar ve burada modernleşme mağluplarına tosluyorlar. Ekonomik düzenin bu bölümünü gizlemek denemesi ya sinsiliktir ya da saflık. 2/3’lük blok endüstri toplumundan arta kalanları (çalışanların yüzde 15’inden ibaret) destek kuvvetler olarak içine alacak. Politik sınıflar alıcılarını çalıştırmalılar. Ancak yeni alt tabakanın militarizme kaydığına dair ilk belirtiler geliyor: Dünya Ticaret Örgütü’ne veya Davos’taki Dünya Ekonomik Forum’una karşı küreselleşme karşıtlarının protestoları. antikapitalist üçte birlik sınıfı sisteme dahil etmek (“Inclusion”) için çabalayabilir ve yaşam stillerine karşı toleranslı olurlar ya da neoliberalizmin bizlere gösterdiği gibi.com. Antirasyonel kültür kritiğinin yeni bir dalgası yükselecek. Berlin Bilim ve E¤itim senatörü. siber uzayda aynı süreyi geçirip bedavaya bilgisayar oyunu programlayan birinin horlanıp bağımlı olarak görüldüğünü soruyor. Ortalıkta paçavralar uçuşuyor ve bugün yaşadıklarımız sadece bir başlangıç. Kaliforniyalı kapitalizm modelleri uygulamaya konulur. Sistemin rafinesi de şu: Çatışmaya yatkın gruplar 2/3’lük bloğa dahil olacak. agaro@chip. Milyonlar ruhun ve vücudun özel bakıma ihtiyaç duyacağı veya kıyametin yakında kopacağı. Peter Glotz Çeviren: Garo Antikac›o¤lu. 15 Haziran 2001’de Göteborg’daki Avrupa Birli¤i zirvesindeki ayaklanmalara de¤iniyor. Peter Glotz. Gallen Üniversitesi’nde ‹letiflim bilimleri profesörü 26 y›ll›k politik aktivite.tr CHIP | MAYIS 2002 . İvmenin ve yavaşlamanın arasındaki kültür çatışmasının en azından önümüzdeki 20 yıl boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Dijital kapitalizm “sosyal piyasa ekonomisi” halini almış olan endüstri kapitalizminden biraz farklı olacak. üçüncü. ancak dramatik bir sonuç doğuracağı ortada. Ancak kesin olan bir şey var: “Tarihin sonu” (Francis Fukuyama). tıpkı endüstri toplumundaki sarı kasklı metal işçilerinin simge olduğu kadar. Böylece gö- Dijital kapitalizmin sonu ve antikapitalist 1/3’lük s›n›f MIT’te (Massachusetts of Technology) psikologluk yapan Sherri Turkle. İyi politikalar yapıp. yeni parçacık hızlandırıcıları gibi yüksek teknolojilerin hiçbir anlamının olmayacağı gibi söylemlerle dejenere edilecek. Varolan işsizlere. belki kanlı çatışmalar ortaya çıkabilir. rece daha iyi yaşayan bir çoğunluk bloğu oluşacak. Bu çatışma gerçi Marksizm gibi kapalı bir ideolojinin oluşumuna neden olmuyor. Peter Glotz (62) Aktiviteleri St. “ekonomi terörü”ne veya dünya çapında “markalaşmaya” karşıydı.SER‹ 209 “Yeni alt tabakalar›n militarizmi”nde. Kitap Yazar›: H›zland›r›lm›fl Toplum (1999). Bunların ideolojisine “yavaşlama (hızlanmanın. Dijital kapitalizmin büyük toplumlarında bu durum böyle kalacak gibi görünüyor. 2/3’lük bloğun ideolojisi halen üçte birlik bloğun ideolojisi karşısında üstün görünüyor. “daha mantıklı” yaşayabilmek için materyal etkilere açık yüklü gruplar eklenecek. Böylece devrim yapabilecek bir “sınıf ” olmayacak. ivmenin tersi anlamında)” deniliyor. Analogdan Dijitale (2001) Dijital kapitalizmde s›n›flar ve 2/3’lük blok Benim öngörüm şu: Avrupa’nın büyük toplumlarında 2/3’lük bir toplum düzeni oluşacak. Prof. tabii eğer halen bunlara sahiplerse. dijital kapitalizm için bir emprezaryo oluşturacak. Günümüzde bu değer sistemleri arasında kavga iyice körüklenmiş durumda. Sonuç ne olacak? Bu politik sınıfın tepkisine bağlı. eski SPD baflkan› izm Yalnızca enformasyon ya da bilgi toplumundan bahseden biri vicdan azabını sergilemiş oluyor. Bu %62 durumda daha sert. “ruhların katılaşmasının” karşısına yeni aile değerleri ve bir doz yeni dindarlık konulacak. Peki ama yar›n›n dünyas› nas›l olacak? CHIP size her ay biliflim ça¤›n›n öncü düflünürlerini vizyonlar› ve ütopyalar› ile tan›t›yor. sadece çatışma dolu gruplar dışarıda kalacaklar. liberalizmin “kesin zaferi” veya çatışmasız bir toplum söz konusu olamaz.

tr 3 HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR Yeni bafllayanlar için bilgisayar ve internet rehberi Renk Ayr›m›-Film Ç›k›fl ve Bask› ASIR Matbaac›l›k Ltd. VOGEL Medya Yay›mc›l›k A.fi.tr Yaz› ‹flleri Müdürü: Mahmut Karsl›o¤lu mkars@chip. haber.tr Genel Yay›n Yönetmeni: Ufuk Yamank›l›ço¤lu uyaman@chip.com.com..tr VOGEL MEDYA YAYIMCILIK A.com.internetimiz..tr 3 www.tr Market Sorumlusu: Yeliz Koyun kyeliz@vogel.com.com.tr CHIP Test Merkezi: fiahin Ekflio¤lu.fi.com. müzik. Ün ‹fl Merkezi 231/3 Kas›mpafla/‹stanbul Telefon: (212) 297 17 24 (pbx) Faks: (212) 297 17 33 Abone Faks: (212) 238 73 43 Yaz› ‹flleri Faks: (212) 238 73 26 Web Adresi: http://www.tr Haber Merkezi: Cem fianc› cemsanci@chip. gokhank@chip.tr Katk›da Bulunanlar: Murat Karsl›o¤lu. ktuztas@chip. Malezya Ukrayna Çin Polonya Yunanistan Merkezi Almanya’da bulunan ve Almanya’n›n en çok sat›lan ayl›k bilgisayar dergisi olan CHIP.itb.com. Türkiye ile birlikte 17 ülkede yay›nlanmakta. Chian Baykal. Garo Antikac›o¤lu.tr Yavuz fiahin. (PH) Peter Hummer.com. (AB) Andrea Bauer) Görsel Yönetmen: Gökhan Koç. yavuz@chip.tr Grafik Asistan›: Dilek K›rcan Genel Müdür: Hermann W.tr Reklam Müdürü: Nurhan Ba¤c› Eyiip bnurhan@vogel.com.fi.com.tr Ecevit B›kt›m. Ad›na Sahibi: Gökhun Sungurtekin VOGEL MEDYA YAYIMCILIK REKLAM GRUBU Sat›fl Müdürü: Gülcan Bayraktar gulcanb@vogel.fi. korcan@chip.com. (FK) Fabian von Keudell.com.233 » KÜNYE REKLAM ‹NDEKS‹ Yay›n Koordinatörü (Sorumlu): Gökhun Sungurtekin sgokhun@chip.level. (MS) Markus Schmidt.tr Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl oguler@vogel. chipyaz@chip.com. Sena Kürflün. (TF) Thorsten Franke. (TB) Thomas Baur. CHIP | MAYIS 2002 . webmaster@chip. (SR) Stefan Reinke.chip. Peter Glotz.com. Cum.: Piyalepafla Bulvar› Zincirlikuyu Cad. kitap.tr 3 IT BUSINNESS WEEKLY IT profesyonellerinin güvenilir rehberi www. ecevitb@chip.com.tr Reklam Trafikeri: Aynur K›na aynur@vogel.tr Yaz› ‹flleri: Sevda K›l›ç. DÜNYA’DA CHIP 3 CHIP’in yay›nland›¤› di¤er ülkeler: Endonezya Romanya Tayland Hindistan Rusya Italya Singapur Almanya Macaristan Slovakya Cumhuriyeti Çek.com. Paul Genel Müdür Yard›mc›s›: Beste Özerdem Finans Müdürü: Aylin Aldemir Halkla ‹liflkiler Müdürü: Özlem Cenker Pazarlama Sorumlusu: Ayten Çar Abone Bölümü Sat›fl Müdürü: Asu Bozyayla Abone Servisi: Ayten Akgüre Ebru Cinek Da¤›t›m Müdürü: Cem Cenker Da¤›t›m Asistan›: Mehmet Çil Üretim Koordinatörü: Turgay Tekatan VOGEL Medya Yay›mc›l›k A. sinema. Ozan Ali Dönmez.tr CHIP CD: Korcan Meydan. Tel:(212) 283 84 38 Da¤›t›m: B‹RYAY A.com. esahin@chip.tr CHIP Online: Halil Selanik. (KK) Kim Kranz. fiti.tr Kadir Tuztafl.com Bilgisayar.com.com.com.’N‹N D‹⁄ER YAYINLARI 3 LEVEL Türkiye’nin bir numaral› oyun dergisi www.

ekran kart› ve anakart problemlerinin çözümü için reçeteler sunuyor. D‹⁄ERLER‹ 3 Grafik Plug-in’leri Yaz›l›m Testi Süper efektler için ücretsiz eklentiler Kendi DVD’ni Kendin Yap Sadece Authoring yaz›l›mlar›yla DVD’nin nimetlerinden tam olarak faydalanabilirsiniz. ekran kart› ve bellek montaj›nda dikkat edilmesi gerekenleri ve ad›m ad›m montaj›n nas›l yap›laca¤›n› aç›kl›yoruz. acil durumlarda kullan›lmak üzere ilkyard›m çantan›z› haz›rl›yor ve ses kart›. Siz de kendi sisteminizi kendinizin terfi ettirmesinin gururunu yaflay›n. ‹puçlar› Upgrade Rehberi Terfi rehberimizin birinci bölümünde upgrade öncesi sistemi haz›rlamay›. Donan›m Test: CD Yaz›c›lar Giderek artan CD kopyalama ve veri kaydetme ihtiyaçlar›na cevap vermeyi amaçlayan piyasadaki en yeni ve en h›zl› CD yaz›c›lar›n karfl›laflt›rmal› testi ve CD kopyalamak için ipuçlar›.234 CHIP’TE GELECEK AY HAZ‹RAN 2002 Pratik Donan›m Problemlerine Son Bilgisayar›n›z kilitlenip kald›¤›nda ne yapman›z gerekti¤ini bilemezsiniz. 3 Webcam ile Gözetleme Evinizi otomatik olarak sürekli gözetleyin 3 Araflt›rma Laboratuvarlar›ndan Gelece¤in teknolojileri 3 En ‹yi E-mail ‹puçlar› Trick’ler ve spam’e karfl› önlemler ! Yaz›larda güncel geliflmelerden kaynaklanan de¤ifliklikler yap›labilir CHIP | MAYIS 2002 . CHIP. Kiflisel DVD’nizi menü ve dizin yap›lar›yla birlikte DVD’ye yazmak için en kullan›fll› yaz›l›mlar› test ediyoruz. sabitdisk.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->