T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BİLİM DALI

MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46-52 BEDEN (38-41 YAKA) KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ KALIPLARININ ANTROPOMETRİK VE ERGONOMİK UYUMUNUN İNCELENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ

HAZIRLAYAN Burcu SEZER

KONYA - 2006

ÖNSÖZ Giyim, çağlardan beri insanoğlunun temel gereksinimlerinden birisidir. Vücudu dış etkenlerden korumak için ortaya çıkan giyim; günümüzde estetik görünme, rahatlık, kullanışlılık, sosyal hayata uyum sağlama gibi değişik işlevler üstlenmiştir. Estetik, vücuda uyumlu ve kullanışlı bir giyim öncelikle insan anatomisi ve ergonomisine uygun temel kalıpların geliştirilmesiyle mümkündür. Kalıp sisteminin geliştirilmesi vücudun basitleştirilip, sayısal hale getirilmesi ile gerçekleşir. Bu noktada insan vücudunun antropometrik verileri devreye girer. Ancak ülkemiz insanlarına uygun standart ölçü tablolarının yeterli olmaması ve Türk insanının vücuduna uyumlu kalıp sisteminin henüz oluşturulmamış olması, satın alınan giysilerde vücuda uyum problemlerini de beraberinde getirmektedir. Ortalama otuz yıldır ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan Müller Kalıp Sistemi de ülkemiz insanının vücut formuna tam olarak uyum göstermemektedir. Bu durum gerek iç piyasaya çalışan işletmelerimizde, gerekse giyim alanında eğitim yapan mesleki okullarımızda temel problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın, bu tür problemlerle karşılaşan kişi ve kuruluşlara, giyim eğitimi veren ortaöğretim, yüksekokul, fakülte ve enstitülere mütevazı katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada; 1987 yılında TSE kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk Erkeğinin standart vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının, Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) erkek öğrenciler üzerinde denenip uyumsuzluklarının tespit edilmesi konu olarak ele alınmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde; yapılan çalışma ile ilgili alt başlıklar oluşturulmuş ve gerekli bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde; erkek giyimi ve erkek gömleğine, erkek vücudu anatomisine, antropometrik ölçü alma ve ergonomik açıdan kalıp hazırlama

i

tekniklerine yer verilirken, üçüncü bölümde; Müller Kalıp Sistemi ile oluşturulan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği ve diğer kaynaklarda yer alan klasik erkek gömleği kalıp çizimlerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde; araştırmanın yöntemi yer almaktadır. Beşinci bölümde; TSE kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk Erkeği standart vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıpları, Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) erkek öğrenciler üzerinde denenip, uyumsuzluklar tespit edilmiş ve elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Altıncı bölümde ise; araştırmanın tartışma ve yorum kısmı bulunmaktadır. Yedinci bölümde; sonuç ve öneriler ile denenmiş, geliştirilmiş 46,48,50,52 beden (38,39,40,41 yaka) klasik erkek gömleği kalıplarına yer verilmiştir. Araştırmayı olumlu ve sabırlı bir şekilde yönlendirerek, tecrübe ve katkılarını esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ’a, sonsuz destek sağlayan aileme ve nişanlıma çok teşekkür ederim.

Konya, 2006

Burcu SEZER

ii

ÖZET Erkek giyimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan klasik erkek gömleği, bireyin kendisini gömleği giydiğinde iyi hissetmesi için rahat, kullanışlı, estetik, sağlıklı ve şık olmalıdır. Ergonomik ve estetik açıdan başarılı bir gömlek, öncelikle vücudun geometrik yapısına ve antropometrik verilerine dayanan düzgün, standart kalıpların geliştirilmesi ile elde edilebilir. Hissedilen bu ihtiyaç üzerine yapılan bu araştırmada, Türk Standartları Enstitüsünün belirlemiş olduğu Türk erkeği vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) sportmen tip klasik erkek gömleğinin, 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler üzerinde denenip, elde edilen verilere paralel olarak klasik erkek gömleği kalıplarının geliştirilmesi düşünülmüştür. Araştırmanın birinci bölümde; problem, amaç, alt amaçlar, denenceler, araştırmanın önemi, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde; ilgili yayın ve araştırmalardan söz edilip, erkek gömleği ve erkek giyimi sınıflandırılmış, erkek gömleği seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara yer verilmiştir, ayrıca gelişimini tamamlamış erkek vücudu anatomisi, beden oranları ile erkek vücut tiplerinden ve duruşlarından bahsedilmiştir. Antropometri ve antropometrik ölçü almanın önemi, ölçü alınırken dikkat edilecek noktalar, erkek gömleğinde ölçü alma teknikleri, Türk erkeğinin standart ölçü tabloları, ergonomi, ergonomik açıdan kalıbın tanımı ve önemi, kalıp çiziminde temel ilkeler ve kalıp hazırlamada kullanılan yöntemlere yer verilirken; Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıp çizimleri ve ulaşılan diğer kaynaklarda yer alan klasik erkek gömleği kalıp çizimlerine yer verilmiştir. Araştırma tarama modelli olup, random yöntemiyle seçilen, her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 kişi araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Örneklem grubundan toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak üzerinde gerekli istatistiki

iii

52 Beden (38. araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda. alınan ölçülerin grafikleri oluşturulmuştur.50.48. Elde edilen sonuçtan yola çıkılarak. Otuz yıl önce Alman insanının anatomik özelliklerine göre hazırlanan Müller Kalıp Sisteminin günümüz Türk erkek öğrencilerine uymamasının nedeni.40.50.52 Beden (38. geliştirilen gömlek kalıpları sportmen tip erkek öğrenciler üzerinde tekrar denenmiş ve herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.39. Türk erkeğinin farklı anatomik yapısı olabilir. 46. elde edilen sonuçlar tablo haline getirilerek. Beslenme.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrencilere tam olarak uyum sağlamamaktadır. kalıtım ve çevre gibi faktörlerin anatomik yapı üzerinde etkisi olduğu düşünülebilir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46. Müller Kalıp Sistemi sportmen tip klasik erkek gömlekleri geliştirilmiş.çalışmalar yapılmış.39.48.40.41 Yaka) sportmen tip klasik erkek gömlekleri. iv .

SUMMARY Classic men shirt that is of importance for men clothing must be comfortable. 48. sound and fashionable in order to make man feel himself good when he wears it. 40. it has been considered to develop the patterns of classic men shirt in parallel with the data obtained. after trying sport classic shirt prepared with the Müller Pattern System in the size of 46. Importance of antropometry and antropometric measuring. 39. 50. points needed to be careful while measuring. useful. 100 of them in all sizes. subpurposes. This is a scanning-type study and it consists of totally 400 men. measuring technics for men shirts. restrictions have been included in the first part of the study. too. aesthetic. size rates and the anatomy of full-grown man’s body. basic principles for pattern design and methods used for preparing patterns have been included. 39. in accordance with the size of turkish men set out by turkish standards ınstitution. A perfect shirt with regard to ergonomy and aesthetic can be produced by developing well-arranged and standard patterns based on geometrical constitution of the body and anthropometric data of it. Publications and studies related to problems. men shirt and men clothing have been classified and the points needed to be paid attention in men shirt’s choice have been included and also been mentioned about men’s body types and postures. hypothesises. 52 ( size 38. After the study due to this need. importance of the study. 48. ergonomy. 40. On computer. the results have been shown in a table and histograms of the measurements have been formed. hypothesizers. pattern’s description and its importance in point of ergonomy. In the second part. 52 (size 38. who have those size. standard size tables of Turkish men. pattern designs of classic men shirt prepared with the Müller Pattern System in the size of 46. 50. 41 collar ) on sportsmen type schoolboys. those 400 men have been selected by random method and that is a small group as a sample. 41 collar) and pattern designs for classic men shirt which are present in other sources. required statistical works have been done on the data collected from that group. v . purpose.

doesn’t suit present Turkish schoolboys can be considered as the different anatomical physique of Turkish men. 41 collar) . 50. don’t suit sportsmen schoolboys perfectly. 40. which was prepared for anatomic characteristics of German people thirty years ago.According to the data obtained from the study. 48. genetic heritage and environment can be effective on the anatomical physique. ıt has been considered that nutrition. 52 (size 38. The reason why the Müller System. sportsmen type classic men shirts with the Müller Pattern System has been developed and they have been tried on sportsmen type schoolboy again and no problem has been met. the classic sport men shirts. 39. in accordance with the data as a result of the study. vi . which have been prepared with the Müller Pattern System in the size 46. By the result of the study.

..............i ÖZET .......................................1........................................1...............................................1.............................................1.....8 Sınırlılıklar ...1.......................................................iii SUMMARY...1.......................................10 2...........................................10 İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR ................................................................1 GİRİŞ .................................................................................................................. İç Giyim .............................................................................................1.................. Erkek Giyimi ve Erkek Gömleği................................4.............................................................İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ ............................................................3.............................................................................................................................................................xxxi BÖLÜM I...vii TABLOLAR LİSTESİ..........................................................................12 2........................................................................................ Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması..............................12 2.. Özel Amaçlı Giyim.v İÇİNDEKİLER ..........5 Alt Amaçlar......................................11 2...............................................................................................................xxix KISALTMALAR.......................7 Sayıtlılar .........................................1...............................10 2........................................................................................................11 2.................................................................................................. Erkek Gömleği ................................................xxviii ÇİZİMLER LİSTESİ ............................1 Amaç ........................6 Araştırmanın Önemi.......................................................... Üst Giyim..................................................................................................................................................................1........................................................................2...............................................1 Problem ...................13 vii .............................................2......................................................................................................................10 2..................xxii ŞEKİLLER LİSTESİ .................5 Denenceler................................................................... Dış Giyim.............................................1..9 BÖLÜM II .................................................................1...............................1.........8 Tanımlar ....................................................1..............................................................................................................

................ Erkek Gömleğinde Antropometrik Ölçü Alma Teknikleri .....4...14 2. Önemi....39 2.............2...1.................34 2.. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ......3....... Erkek Gömleği Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ...........4.45 viii ....32 2...........1......2......................4.....2.17 2...........43 2......... Erkek Gömleğinin Tarihçesi ..41 2................3...1...21 2.......32 2.........................29 2...... Antropometrinin ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı....32 2.........3. Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı ..............20 2........1.3..17 2............. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı .1..................2................3.............. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomik Özellikleri .......................35 2.. Önemi.................3...44 2........42 2..............3.................2.............................................. Erkek Gömleğinin Giyildiği Yere ve Zamana Göre Sınıflandırılması...... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomisi ......2............. Erkek Gömleğinin Tanımı ...........4...............32 2............2......2....1.....4..................41 2...24 2......18 2.. Ergonominin Tanımı..1........................ Antropometri ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı..............41 2.......... Antropometrinin Tanımı .........................................4........1............... Antropometrik Ölçü Almanın Önemi .2.......................1... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Tipleri ..........3.........18 2.2............. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Kalıp Hazırlamada Kullanılan Yöntemler ........20 2............3.4... Gömleğin Giyecek Kişiye Göre Sınıflandırılması......................1..... Vücut Tiplerine Göre Türk Erkeğinin Standart Vücut Ölçü Tabloları......................................1..1.............1...2.......1..............1.1...3...4...........2... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Duruşları ............................... Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ..2... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Beden Oranları ... Kalıp Elde Etmede Kullanılan Yöntemler ...... Erkek Gömleğinin Sınıflandırılması..........3................ Ergonomik Açıdan Erkek Gömleğinde Kalıbın Önemi....... Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Alma Teknikleri ......2...................3..................Sayfa No 2..4....... Ölçü Alma ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı...2......2....4..3..............1.5..13 2.....33 2..2..2..........................3... Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı.....4.................

.........4......... Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau....... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau................................3.....48.......... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau........................41 YAKA) VE KAYNAKLARDA BULUNAN KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ KALIP ÖLÇÜLERİ VE KALIP ÇİZİMLERİ ...............50......................1........45 2.............................................5............... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau......51 3.............................50 3...........52 3.9.46 2.....2.............. Hazır Kalıp Kullanarak Kalıp Elde Etme .......................................................50 3.......................................45 2............. Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme ................ 1991). Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau............ İlgili Yayın ve Araştırmalar ........ Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau........48 BÖLÜM III . 1991) .................56 3...................2....... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................5...4....4..52 BEDEN (38...........5...........47 2......... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau...................... 1991) .......... Drapaj Yöntemi İle Kalıp Elde Etme...4..................Sayfa No 2.......4.....58 ix ....46 2.... 1991) ..... 1991) .4...4.55 3..............6..... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau.......... Bilgisayar Destekli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme .... 1991) ........................4....................................4..................1...4........40........8...................................57 3..........................39..... Pratik Yöntem İle Kalıp Elde Etme ..........4.......53 3..................4................6.... Sistemli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme..................3....................47 2................................ Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau......................................................... 1991) .....4................. 1991)..................50 MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46............7.......................... 1991) .......54 3....4..........................

........... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Işıklar v.... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau.... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau.. Yaka ve Manşet Çizimi (Işıklar v........16.................. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau..25.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Işıklar v.......69 3...... Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.....21.........22....d..................71 3..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Zengingönül..........14........... 2000) .... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.. 1991) ........60 3.........12....... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau. 1991) ................ Baysal...........................67 3.................Sayfa No 3..72 3. 1991) ......... 1988)..... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau.......20.73 3..............................65 3..70 3................... 1988)..................11.............................23...............68 3.61 3.....................19............. 1991).................74 x ......18.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Zengingönül............................ 1988)....... 1991) ................... 1991) ........... 2000) .......................d.... 1991) .. 1991).................. 1991) .d......15.............. 1991) .......17.......................... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau............................................... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.....63 3..10.............24.............64 3................. 1991) ......................... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau...........66 3..................... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau.........................................................................13........................ Baysal.. Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau...... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau.................... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau....................................59 3.......................62 3..................................

.....86 3.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................................ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Handford... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Aldrich.... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau......................... 2000)... Emzen.. 2000)............................................. 1994) ...35.............................29............. Yaka ve Manşet Çizimi (Zengingönül..........d.d.. Emzen........77 3. 1984)........................... 1994) ............90 3...............36......................Sayfa No 3..........38......33........................93 xi ................ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Berk..............39.....27.......... 1941) ........ Baysal.................................... 1984)............32.................89 3.........76 3................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Öğütçü v. 1941)..42..87 3...............................26.................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi (Rundschau...... Yaka ve Manşet Çizimi (Aldrich.................. Yaka ve Manşet Çizimi (Handford..81 3........37..................83 3.................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Aldrich.............................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.................... Yaka ve Manşet Çizimi (Öğütçü v..80 3..43...d......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau...........34.................... 1993) . 1993) ... 1941).30.44...... Emzen....... Yaka ve Manşet Çizimi (Berk....................41... 2000) ........ 2000). 2000) .....75 3.................82 3..................85 3.... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Berk......84 3....40.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.........28........ 1994) ... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Öğütçü v..... 1993) ..31.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Handford...................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi (Rundschau...... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Rundschau..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...91 3............... 2000) ...........78 3... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Rundschau.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............79 3.................. 2000)........ 1984)........92 3...................................88 3.........

....................107 5..............................50................8......127 5.......127 xii ..94 Araştırmanın Modeli .........................................1..................................................................................... Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu ..........113 5............. Bel ve Kalça Çevresinin...................................................................48.............................................109 5.....................................................94 Verilerin Toplanması.............. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği .......... Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ..............................40.............101 5....50.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs........7........................................ Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Özellikleri ..............................................101 5...........52 Beden (38.......................40....41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucunda Elde Edilen 46.....................Sayfa No BÖLÜM IV.....................................2................................................................................................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu ............3..................121 5...........101 BULGULAR ................48.....5.................................1............................. TSE’nin Hazırladığı 46......117 5.........................97 Verilerin Analizi.......................... Ön ve Arka Genişliğinin...............6................................94 YÖNTEM................4.......................8.................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği .......................94 Evren ve Örneklem........................125 5..........52 Beden (38................................. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri .............. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs....................98 BÖLÜM V . Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ..................39................39............41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı ......................................

......................................................10....................8...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu..........139 5.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu .....2...............................137 5............................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu ............. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu........8....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının............ Ön ve Arka Uzunluğunun..................4...8...................................9...1..2...146 5........................ Sırt Yüksekliğinin...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu .................. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu .....................................................1....9..................134 5..........9..10.....................................132 5........149 xiii .....8.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu ..3.............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu .............142 5............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu ........149 5.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu .............................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu .5................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun..9.........................4.........144 5..Sayfa No 5....3....................129 5............................9....................................139 5.....

.................12....................6.11.....11..................10. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu .....165 5.169 xiv ..12.................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu . Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .....167 5.......11................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu..10..168 5.........12......................................2........4... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.....162 5.....3.167 5....2..165 5........Sayfa No 5.........................5........................10........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu ........... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ...................2...12........168 5..1.........................................................166 5.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu .. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu ... Omzunun ve Yan Dikişinin........... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün..1..159 5....155 5............... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının.......................................10..........10................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin.....................151 5..3...164 5...............13....

...........14.........7.13..................................................Sayfa No 5................178 5....191 5.........14.............................169 5.............175 5.................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu ......................178 5........13........................................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu .. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ............................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu ...1...............................4.192 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu.................. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu .............................2..........................................182 5......14........... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu ................2.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu ......................3..........................6.......14.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun..13..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu.14..............14......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu ...............194 xv ......3...14.............171 5...................................184 5....5....................1......180 5..14.........

.......................... Ön ve Arka Genişliğinin.................................199 TARTIŞMA VE YORUM .14......201 6. Sırt Yüksekliğinin..............................9................................................................................................1...................14............199 6.................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu ..............................1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs.......1............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu.........4.................... Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu......................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu ..203 xvi ........................... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu....................2...........3.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu .........197 BÖLÜM VI............................... Bel ve Kalça Çevresinin................................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun...........................8....202 6.....202 6................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu ................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu..............201 6.....200 6...................................................... Ön ve Arka Uzunluğunun.........................1.Sayfa No 5.. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs..............1........................5... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu ...........................194 5...................1.......................1......2......200 6..............................

...........208 xvii .......................205 6......................2...............4....2......................................................1.............2........204 6................................................3....Sayfa No 6............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu ............................................................................2.................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu ............................. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu ................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu .............................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının.....206 6........................................3......................203 6.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu ...........4.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ...3.........................207 6...............3.2..........1............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu .............207 6........................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu .... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ...........3....204 6.............3......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu ..................................5...206 6................................3....206 6...............2..........3.......

..........7..........6.........4.....210 6.............6.................4........ Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ...........Sayfa No 6.......3..........6..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu .............211 6.212 6...............................213 6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının....5... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu........... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.......1........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu ..................3.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.........212 6...........5.........210 6..........209 6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu ................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun....6. Omzunun ve Yan Dikişinin..................2..6........7.........5............213 xviii ..............208 6......211 6..1..2...............1.......210 6....210 6...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu...3... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .1...............4............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu .5............... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün.....209 6..209 6.....2........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu .

....................................6............................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu......................215 6...............................7.........9............................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ..213 6..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu ........................216 6................................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu ............................................7... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ..................................5....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu ................214 6.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu ..........7..215 6.....7.8..219 xix .................................................7...215 6..216 6........................Sayfa No 6...... TSE’nin Hazırlamış Olduğu Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerinin..........................................214 6...................219 SONUÇ VE ÖNERİLER .................................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu...........2.......................................7................................................7...........................4.............................. Günümüz Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerine Uygunluğu...............7............7..................8..217 BÖLÜM VII .................3....................................................................................

.......1.............. Denenmiş........235 7.................................................................................11... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ......................................... Yaka ve Manşet Çizimi .......2...........................................12........................................... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.................................... Denenmiş..........................................8...... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi.......................229 7.......... Denenmiş....237 KAYNAKÇA................................... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.................. Yaka ve Manşet Çizimi ..........228 7......232 7...... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ...............3.............................................. Denenmiş... Denenmiş....7................................................. Yaka ve Manşet Çizimi.....226 7................................... Denenmiş..........................5......234 7......................... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................................. Denenmiş.......... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ..........6........................... Denenmiş.........................236 7...................................................................................................................................230 7.. Denenmiş................................... Yaka ve Manşet Çizimi ....................9............... Denenmiş................................Sayfa No 7....233 7....... Denenmiş.. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.......................239 xx ... Denenmiş..............227 7...................10................................... Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri .................................................................4..........231 7........................................... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ........... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ................................................ Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ....

EKLER EK 1. Müller Kalıp Sistemi 46-52 Beden ( 38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluk Tablosu EK 2. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden Alınan İzin Belgesi Örneği Klasik Erkek Gömleği Kalıplarının Antropometrik ve Ergonomik Açıdan 46-52 Beden ( 38-41 Yaka) xxi .C. T.

.......108 xxii ..........................108 17.... Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ..............................................................Sportmen Vücut Tipi (B) Beden Ölçüleri ......................... Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması...............107 16..... Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) Beden Ölçüleri...................................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Annelerinin Mesleklerinin Dağılımı ......95 8................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Babalarının Mesleklerinin Dağılımı .......39 4..................105 14.............................................................................. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ...................................TABLOLAR LİSTESİ Tablo No Sayfa No 1...... Örneklem Alınan Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı ... Normal................................................................................................................................................ Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri .........10 2........ Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşlarının Dağılımı ....................................40 7...............................................................................102 11..........................................................................104 13... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı....40 6.............................107 15.................. İnce-Uzun Vücut Tipi (A) Beden Ölçüleri .................................................................................................................................................................96 9.......................101 10...................... Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) Beden Ölçüleri ...........39 5........................ Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı .........................................................103 12...............................28 3.................................................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ..................................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı..................................... ISO Tarafından Yapılan Erkek Vücut Tiplerinin Sınıflandırılması.............

.............4..138 23............140 24....... Bel Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........................................3.......................... Arka Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.....................127 19............125 18....136 23......................................................1.....139 24...........130 20.........125 18...... TSE’nin Hazırladığı 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı ............................ Gömlek Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..................133 21.............................1................ Ön Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..........138 23.....................3............................... Gömlek Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ..3................. Ön Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ...............................136 22...... Tam Boy ....................3............132 21.... Bel Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu.......5................................135 22...2..........................135 22.......... Arka Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.129 20..........1..........126 19.........................2......126 18.............................1.........................134 22................. Boyun Çevresi......137 23.... Kalça Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..................... Göğüs Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı......2....................2. Arka Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.....Sayfa No 18.. Bel Çevresi..... Bel Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .......... Bel Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı................................. Arka Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu..3.......131 20.................2........................................6................................................126 18.......125 18...................................................... Göğüs Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı........................ Kalça Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.. Göğüs Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ...................140 xxiii ......................2.....128 19.......................131 21..1.............................1.130 20....... Kalça Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ........................ Ön Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.........125 18............. Ön Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılım.......... Kol Boyu...........128 19....................................................................... Kalça Çevresi .............................3..............1........................133 21.............. Göğüs Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı... Kalça Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.... Göğüs Çevresi..

.....................141 24......... Ön Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu .. Boyun Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.154 29..............155 30......2........................................ Sırt Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu .......... Sırt Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............................ Arka Uzunluğu Aşağıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..145 26............. Ön Uzunluğu Aşağıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..................................................... Ön Uzunluğu Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ................153 29..143 25........ Yaka Oyuntusu Arkada Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ..................................2....3... Arka Uzunluğu Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı........142 25........146 27.............. Boyun Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..1........ Ön Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..156 30...2.....................................3...154 29...148 27...................158 xxiv ..147 27................... Boyun Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu..... Yaka Oyuntusu Arkada Kapalı Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...........1............ Yaka Oyuntusu Önde Kapalı Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.4........150 28............. Boyun Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .........................3...........145 26...................157 30........ Arka Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .... Yaka Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu..1.152 29............... Sırt Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.......1..144 26........... Arkada Yaka Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ................2....................2..................................................................3.........................147 27................2. Gömlek Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ....148 28.............157 30.Sayfa No 24... Yaka Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu .............................4...........1.......149 28....... Arka Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ........1..........141 25.......... Gömlek Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...............................................3.................3.................. Yaka Oyuntusu Önde Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı . Önde Yaka Genişliği Görünümü Dar Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ....158 30.......143 26........... Arkada Yaka Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .151 29.............. Önde Yaka Genişliği Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı................150 28..........2................

........................... Omuz Düşüklüğü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı......170 40...3.................. Omuz Düşüklüğü Yüksek Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.169 39........................175 43....176 xxv ........Sayfa No 31......... Yaka Ucu Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı..........................4.....161 31............ Cep Yeri (Üst-Alt) Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ................... Omuz Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu......... Cep Yeri (Sağ-Sol) Yanda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...... Omzu Geniş Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..........2......... Omuz Düşüklüğünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ................173 42...............159 31................................ Robanın Önden Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .......................................................... Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .......174 42............ Kapanma Payı Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı....167 37..1.....................................2.3........................174 42.................................. Yaka Ucu Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ....................................3.......................... Yan Dikişin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ............................ Yaka Ucu Görünümü Küçük Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .............. Omuz Düşüklüğü Alçak Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .............161 31..........163 32............. Yaka Ucu Açıklığı Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı........ Cep Büyüklüğü Küçük Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..163 32..........164 34...................165 35.... Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..........2. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı....................1...................164 33....172 41.1............................................168 38....................................2.......166 36.......... Omuz genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı................................................................162 32......... Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ......170 41...............1.......160 31.. Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ........171 41......... Robanın Arkadan Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........ İlik Düğme Arası Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ................................................... Omuz Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..................................172 41..173 42...................................................................................

...............Sayfa No 43..3....................3......177 43.............................................................1..2........................ Koltuk Oyuntu Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..............1.. Kol Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ........................ Yan Dikişi Arkada Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı....187 47... Kol Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...... Kol Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..192 xxvi ....9..............182 46.........................187 47..................4........................1.2......................... Kol Yırtmaç Yeri Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ....181 45..............2................... Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu İçerde Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..............183 46....... Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ......... Yan Dikişi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.................................... Arkada Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..191 48..178 44.177 44................................................179 44.....7............176 43....................... Kol Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı............................................ Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.................2..............185 47.... Koltuk Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ............................183 46....... Önde Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .....3....190 47.. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..... Arkada Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..... Önde Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ....6................................................................................... Yan Dikişi Önde Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .................................................. Arkada Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı........ Önde Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .......................... Kol Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı................ Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu..................8...........180 45.............................................................. Kol Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu .............5....................................................184 47... Kol Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı...............188 47..................190 47...189 47..............1...............189 47........................2...........181 45.188 47.....................................................179 44......1...................................

................................195 51.................................195 51... Manşet Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ....198 53...........193 49...192 49.........196 51...2.......2................................ Manşeti Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...... Manşeti Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ..........197 52... Denenmiş ve Geliştirilmiş Formüller .... Kol Yırtmaç Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ..194 51.......Sayfa No 49...... Manşet Görünümü İnce Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı . Kol Yırtmaç Uzunluğu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............. Koldaki Pili Derinliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ...................... Manşet Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu....................1................. Manşetin Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluk Tablosu ..........193 50.....225 xxvii .....1.196 52............................................ Manşeti Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ....1..2. Kol Yırtmaç Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu...................198 52..3.........

....25 5..22 2........................................................................ Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Oranları ...31 14.................................................23 3........................................ Erkek Vücut Duruşları ............................... Atletik Tipler.................... Erkeklerde Vücut Duruşları .................................. Ektomorfik Tipler ..............................................................27 9..........................................................................................................................................................................30 12....................26 7.......38 xxviii ..................... Mezomorfik Tipler..........................................................................................................30 11................. Saller’ın (1957) Tanımladığı Geometrik Şekillerdeki Değişik İnsan Tipleri......................................................... Normal Erkek Vücudu ................................................... Dik ve Sarkık Erkek Vücudu ............ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil No Sayfa No 1.....................................................................27 10................ Endomorfik Tipler ........................................26 8....................................................31 13.........................24 4.......................................................... Erkek Vücudu Üzerinden Yardımcı Ölçülerin Alınması......................................25 6... Piknik Tipler .... Astenik Tipler .................. Altın Kesit Kuralı..........................38 15........................................................................................................... Erkek Vücudu Üzerinden Temel Ölçülerin Alınması.............

. Yaka ve Manşet Çizimi ............................58 8.......... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.........53 4..87 29....................................68 16........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .................................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi .......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ..........83 26.75 21. Yaka ve Manşet Çizimi ..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...................74 20...............................54 5...... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............. 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi .69 17..86 28..................... 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .62 11.. Yaka ve Manşet Çizimi ........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .......................... Yaka ve Manşet Çizimi ...........63 12.................................... Yaka ve Manşet Çizimi ......................81 25...........52 3..........................89 30........................ Yaka ve Manşet Çizimi . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol....... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi ................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ....... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ... 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ......51 2...67 15......80 24.................56 6.... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi ..................... 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............................57 7........59 9....78 23........ Yaka ve Manşet Çizimi .......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.71 18.... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .............. Yaka ve Manşet Çizimi .. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi ..................... 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ........ 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ....77 22.................84 27........... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.........................................64 13...................72 19....66 14.......................61 10.............ÇİZİMLER LİSTESİ Çizim No Sayfa No 1.........90 xxix .............................

........ Denenmiş................92 32.................. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.... Yaka ve Manşet Çizimi...........228 35........... Yaka ve Manşet Çizimi .. Denenmiş............. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .237 xxx .............. Yaka ve Manşet Çizimi.. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...................... Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...233 38....231 37.................. Denenmiş................ Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.................... Denenmiş..................... Yaka ve Manşet Çizimi......236 40...93 33.............................. Denenmiş.................... Denenmiş............227 34.............. Denenmiş..............................................................Sayfa No 31... 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Kol...... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............................. Denenmiş......234 39.................. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .......... Yaka ve Manşet Çizimi........ 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol....230 36............

Mak. : Meslek Yüksek Okulu xxxi . K. K.S. Medy. A. B.O.l. Ö.K.ç. Ort. I. G.u.ç.Y.İ.y. S.g. B.B.O.o.n. A. Min. : Arka genişlik : Arka uzunluk : Arka yaka : Boyun çevresi : Bel : Düz Boy İplik : Frekans : Göğüs çevresi : International Standardization Organization : Kol boyu : Koltuk oyuntu çevresi : Koltuk genişliği : Kumaş Katı : Kalça : Model boyu : Medyan : Maksimum : Minimum : Manşet : Sayı : Ortalama : Ön genişlik : Ön koltuk derinliği : Standart sapma : Sırt yüksekliği : Türk Standartları Enstitüsü : Varyans M. T.d.ç. s.k. M. K. D.S.b. K. St.g. Ö.b. f. N.l. Vary.g.KISALTMALAR A. K.ç.y. M.E.

Toga. 1977.Ö. 1991. hayvan derilerinden daha rahat bulunmuştur (Encyclopedia Americana. dokumayı öğrenmeleriyle drapeli giysiler icat edildi. İnsanoğlunun varoluşuyla ortaya çıkan giyinme ihtiyacının. ardından İyonya ve diğer krallıklar tarafından Hellen’e yani Antik Yunan’a. 2004. sonrada Roma İmparatorluğu yoluyla Avrupa’ya taşınmıştır (Gürsoy. vahşi hayvanlar gibi dış faktörlerden koruma nedeniyle ortaya çıkan giyim. s. 1 . 2003. gibi adlar verilen vücudun etrafını saran bu giysilerin kullanımı. 2). Bilgin. 378). s. 11). Anadolu topraklarında doğan giyim kültürü önce Hititler. Kayaoğlu. 14). kilt. s. insanların toplu yaşamaya başlamasıyla örtünmek. Yine Avrupa’nın güneyinde yapılan kazılarda ise uçları sivri ve kanca şeklinde olan kemik iğnelerin bulunması daha o zamandan insanların giysilerini kolay imal edebilmek için dikme çabasında olduklarının bir göstergesidir (Sezer. Kuzey Avrupa’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda.BÖLÜM I GİRİŞ Problem İnsan vücudunu iklim şartları. s. Tarihte ilk yerleşik düzen ve sosyal yaşam Anadolu’da başlamıştır. Karakülah. Aksaray Aşıklıhöyükte bulunan kumaş benzeri buluntular (M. geçmişte derilerden imal edilen giysilerle karşılandığı ortaya çıkmıştır. Ilık nehir vadilerinde yaşayan ilk tarım uygarlıklarının kendi yetiştirdikleri ürünleri iplik haline getirip. tunik. Anadolu’da Cilalı Taş Döneminden kalma 250’nin üzerinde yerleşim birimi bulunmuştur. dokumanın ilk kez bu dönemde başladığını göstermiştir. süslenmek ve toplumsal statü nedenleri ile de kullanılmıştır (Güdül. 8000).

yaşam tarzı. dar süvari pantolonu ve diz altında biten kısa yumuşak çizmeden oluşmaktadır. yöreden yöreye hatta etkin bir gruptan diğer bir gruba değişmekteydi. M. kişilerin duygu ve düşüncelerini yansıtan. 2004. Alpin kıyafeti sağdan sola kapanan “V” yakalı kısa kaftan. Hakko. doğusunda. hiyerarşik düzeni. ülkeleri tanımlayan. Olgunluk evresine ulaşan giyim. yıllara görüntü kazandıran çok fonksiyonlu bir iletişim aracıdır (İçbilen. Yörenin coğrafi konumu. s. halktan halka. 1984. şeklinde tanımlamıştır (Zengingönül v. Günümüzde ise. 323). ulustan ulusa.d. kemer ve külah oldukça incelikli işlenmiş olan altın levhalarla süslenmiştir (Aslanapa. s. s. genel olarak evrensel bir giyim tarzı oluşmuş. 220). s. Medeniyetlere göre farklılık gösteren giyim. s. dini inancı. 10000 yıllarından 2000’lere gelindiğinde. sosyal yapısı. 2002. hatta unisex kullanılan giysi cinsleri bile oldukça benimsenmiştir. 1790 yılında Thomas Saint ilk dikiş makinesinin patentini almış. insanın başkalarına sunduğu görüntüsü ve dili olarak. 1996. 1994. 9).Ö. 275). 5). yüzyıldan kaldığı tahmin edilen. s. s. bireysel istekler ve toplum etkileşimi. kısaca giyimi. dini inançları yansıtan. bu öğelere dayalı farklılıklar yer yer kendisini göstermekle beraber. 1996. 18. Isık Gölü’ne yakın Esik Çayı kıyısında bulunan Hun kurganında yapılan kazılarda. insanlar ihtiyaç için giyinmekten. Teknolojideki ilerlemeler yüzyıllar boyu çok yavaş gerçekleşmiştir. kişilerin yaşını ve cinsiyetini belirleyen. toplumsal ve kişisel olayları. 4). 1990.. 2 . yüzyıla kadar terziler hep eliyle çalışmıştır. 15–16 yaşlarında oldukça gösterişli bir kıyafetle gömülmüş olan genç(alp) bulunmuştur. ardından 1830 yılında Brothlomaus Thimmonier ikinci makineyi icat ederek patent almıştır. yaşanılan iklim yapısını gösteren. çizme. Demir iğneler ancak ortaçağda kullanılmaya başlamıştır (Ana Britannica.Ö. 66). zevk için giyinme evresine geçmiştir (Gürsoy. IV.1974’lerde Alma Ata’nın 50 km. iklimi. Aile fertlerinin giyim ihtiyacı evdeki kadınlar tarafından basit olanaklarla sağlanmaktaydı (Bayraktar. adet ve kültürü giyimin farklı yapılaşmasına yön vermiştir (Pamuk. meslekleri belirleyen. Kaftan. M.

114). Giysilerin fabrikasyon olarak üretilmeye başladığı günden bu yana hangi ölçülerle yapılacağı. s. 2). 1999. 1994. önemli olarak iyi hazırlanmış bir kalıba bağlıdır. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda devlet tarafından açılan Sümerbank bünyesindeki fabrikalarla ve 1950’li yıllardan sonrada kurulan özel teşebbüslerle önemli bir dinamizm kazanmıştır. 19. 1). antropometrik ölçülere dayalı standartların hazırlanıp uygun kalıp sisteminin geliştirilmesi. Yurdumuzda tekstil sanayi. üç boyutlu ve mekanik yapıda olan insan vücut formu ile iki boyutlu kalıp şekli arasındaki geometrik ilişkinin özümsenmesine dayanır (Ercan.d. Dünya Savaşı’nın sonucunda yaşanan ekonomik kriz ve yokluk. Üretim sürecinde önemli bir adım olan standart kalıpların geliştirilmesi. 2). Vücuda uyumlu olarak tasarlanan kalıp sisteminin sırrı. Singer’in geliştirmiş olduğu dikiş makinesi büyük önem taşımaktadır (Ana Britannica. 1960’lı ve 1970’li yıllarda yoğun yatırım hamlesi yapan Türk tekstil sanayii. 1851’de Isaac M. 1980’lerden sonra hazır giyim mamulü ihraç eder hale gelmiştir (Eryazıcıoğlu v. Üretim sektörümüzün önemli eksikliklerinden biri de Türk insanının beden ölçülerini yansıtan araştırmaların yetersizliğidir (Yücel. 23). 109).Üretilen giysinin başarılı olması. nasıl kodlanacağı ve ne tür bir kalıp sistemi uygulanacağı hep problem olmuştur (Mete. 1995. toplu ihtiyaçları ortaya çıkarmış ve insanlar seri üretime geçme ihtiyacı duymuşlardır (Öndoğan. Ercan. s. giysinin düzgün görünümünü ve vücuda uyumunu belirlemektedir (Başer. s. yüzyıl ortalarından itibaren artan nüfus karşısında el emeğinin yetersiz kalması ve II. kaçınılmaz bir hal almıştır (Bulgun.. s. 1999. 323). s. 1998. s. 1). 2). s. s. Türk insanın vücut yapısını temel alan. 3 . s.Dikiş makinesinin keşfiyle konfeksiyon endüstrisi ortaya çıkmıştır (Lokmanoğlu. 2001. 1994. 1990. 2000.

60). Şener. 2002. 1). s. 2002. tasarım (model ve kalıp) ile işçilik açısından kaliteli üretildiği takdirde iç ve dış piyasada oldukça tutulan ve aranan bir ürün olmaktadır (Vural. Giyim sanayiinde özel bir öneme sahip. Gerek sanayide. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğretmeni olan Işıklar’ın yurt dışındaki iki yıllık ihtisas çalışmalarıyla ve yedi yıllık 4 . 14). sistemdeki birtakım dezavantajları giderebilmek amacıyla yardımcı ölçüleri standartlaştırıp. s. s. Çünkü henüz tam bir ölçü standardına sahip olmamakla beraber. 1967 Yılında uygulanmaya başlamış ve 1968–1973 yıllarında İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü’nde çalışmalar devam ettirilmiştir (Özkan. gerekse eğitim kurumlarımızda değişik ülkelerin kalıp sistemleri kullanılmaktadır (Oral. Kullanılan teknolojik imkanlarla bile hedeflenen potansiyele ulaşılamamaktadır. 15). üretimin fabrikasyon olabilmesi için ilk aşamadır ve bu sonuca ulaşabilmek için günümüzde en yaygın kullanılan sistem “Müller Kalıp Sistemi”dir (Erdoğan. psikolojik ve sosyolojik olarak birbirinden farklı olan kadın. malzeme. Ağaç. genel olarak aynı özelliklere sahip olmasına rağmen kadın. erkek ve çocuk giysilerinde farklı özellikler göstermektedir. s. 72). Standart bedenlerde temel kalıp hazırlama. 1983. Fizyolojik. 2002. Yurdumuzda ilk kez Babaeski Pratik Kız Sanat Okulunda. ancak kaliteli malzeme ve işçilik kullanılması ile vücudun geometrik yapısına ve antropometrik ölçülerine dayanan düzgün standart kalıpların geliştirilmesiyle elde edilebilir. Şener. 2002.İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından olan giyim. s. 1984 yılında Niederhein Fachhochschule Enstitüsü. bazı çizim kolaylıkları sağlamıştır (Muratoğlu. ülkemizde bir kalıp sistemi dahi oturtulamamış durumdadır. 2). Ergonomik. Bazı noktalar dışında Türk insanının anatomik yapısına oldukça uygun olan bu sistemde bazı ölçüler vücut üzerinden alınırken. Michael Müller tarafından geliştirilen sistem insan vücudunun anatomik özelliklerini dikkate alarak bir takım pratik kuralların kalıba nasıl uygulanacağını açıklar (Muratoğlu. 1995. bazı ölçüler de hesaplanarak bulunmaktadır (Pamuk. 2004. erkek giyiminin vazgeçilmez bir unsuru olan gömlek. erkek ve çocuk giysileri de birbirinden farklı olmaktadır (Çağdaş. s. 2002. 64). 3). s. estetik ve fizyolojik açıdan başarılı bir gömlek. s.

1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs. Ancak bundan otuz yıl önce hazırlanmış olan müller kalıp sistemi.50. Sportmen Tip 46.d. çevre ve kalıtım gibi etkenlerden oldukça etkilenmektedir (Özkan. 1991. Alt Amaçlar Genel amaca dayanarak aşağıdaki alt amaçlara cevap aranacaktır. 93). günümüz Türk insanının vücuduna ne kadar uyum sağlamaktadır? Bu araştırılması gereken bir konudur. 4).52 Beden (38.52 beden (38. bel ve kalça çevresi. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. s. Müller kalıp sistemi ile çalışılan klasik erkek gömleği kalıpları incelenmeli. 2). s..41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının.50. Amaç Bu araştırmanın amacı.48. Çünkü insan vücudunun yapısı değişik bölgelerde farklılık göstermekte. kalıplarının geliştirilmesidir. erkek iç giyim kalıpları tamamen Eronç’un mesleki araştırma ve çalışmaları olup.41 yaka) klasik erkek gömleği 5 . Sportmen Tip 46.40.52 Beden (38. ön ve arka genişliği.39. erkek dış giyimi Yaylalı ile Eronç’un çalışmalarıyla müller kalıp sistemi esasına dayalı olarak hazırlanmıştır (Işıklar v. mevcut sistemin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Bunlar da incelenmesi gereken konulardır (Ercan. Müller kalıp sistemi ile hazırlanmış.40.41 Yaka) Türk erkeği vücuduna antropometrik ve ergonomik açıdan uygun olup olmadığının incelenmesi.50. 1982. Türk insanının anatomik yapısına uygun yeni bir kalıp sistemi nasıl geliştirilebilir.48.39. 2004. araştırılmalı ve Türk insanının vücut yapısına göre geliştirilmelidir. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun mudur? araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda 46. 3.40.meslek içi tecrübeleriyle geliştirilmiş.48.39. s. beslenme.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun değildir. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 6. omzu ve yan dikişi. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir. ön ve arka uzunluğu. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun değildir. 5. ön ve arka uzunluğu. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygundur. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. sırt yüksekliği. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 5. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun mudur? 4.2. 6 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. 3. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun mudur? Denenceler 1. bel ve kalça çevresi. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun mudur? 8. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun mudur? 3. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun değildir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. ön ve arka genişliği. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 7. 2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs. sırt yüksekliği. 4.

TSE’nin sportmen tip erkek vücut ölçüleri ile hazırlanan klasik erkek gömleği kalıplarının günümüz Türk erkeklerine uyumu ele alınmıştır. 8. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir. yakası sıkmayan iyi görünümlü olmalı. Ve bu noktada sadece doğru ve düzgün bir kalıp amaca ulaştırabilir. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun değildir.6. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun değildir. öncelikle uygun standart kalıpları hazırlamakla mümkündür. Alman standartları doğrultusunda ve bundan yıllar önce hazırlanmış bir kalıp sisteminin Türk insanının vücuduna tam bir uyum sağlaması beklenemez. Gerek sağlık ve dış görünüm. Paff. Araştırma sırasında Metrik. gerekse kullanışlılık ve yaygınlık açısından. çok dar veya ceket içerisinde hoş durmayacak kadar bol olmamalıdır. Bu özellikleri sağlayabilmek. Kol boyunun. 7 . erkek giyimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. özellikle de giyim eğitimi veren kurumlarda oldukça kabul gören Müller Kalıp Sistemi doğrultusunda. uzun zamandan beri yaygın olarak kullanılan. özellikle tam anlamıyla kaliteli üretilmişse tutunan ve aranan bir giysidir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. 7. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. manşet görünümünün ve diğer unsurların gereken özellikte insan geometrisi ve dinamiğine uygun olması gerekir. vücuda uyum sağlaması. estetik ve rahat oluşunun yanı sıra üreticiye zaman. Ayrıca ürünü kullanacak toplumun standart vücut ölçülerine göre hazırlanmış temel kalıp. Araştırmada. omzu ve yan dikişi. Müller ve Blok Kalıp Sistemi gibi farklı kalıp çizim sistemlerine ve değişik erkek vücut ölçüsü tablolarına rastlanmıştır. Bir gömleğin kullanışlı ve ergonomik olabilmesi için öncelikle vücuda son derece uyumlu. malzeme ve emek gibi faktörlerden tasarruf sağlar. Araştırmanın Önemi Klasik erkek gömleği.

TSE’nin hazırlamış olduğu.48. giyim sanatları ve giyim endüstrisi alanında eğitim veren enstitü.50. TSE tarafından oluşturulan Türk erkeğinin vücut ölçü tabloları doğrultusunda.39. fakülte. Bu düşünceden yola çıkılarak. Örnekleme alınan gençlerin Türk gençlerini temsil ettiği kabul edilmiştir.50. Türk insanının anatomisine dayanan bir kalıp sisteminin geliştirilmemiş olması büyük eksikliktir. Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış 46. Sınırlılıklar Araştırmanın sınırlılıkları aşağıdaki gibidir.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının denenmesi. TSE tarafından belirlenen standart erkek vücut ölçüleri doğrultusunda. 3.TSE’nin hazırlamış olduğu Türk erkeğinin standart vücut ölçüleri tablosu bulunmasına rağmen. 1. 1. henüz ülkemizde standart temel kalıp sisteminin geliştirilmemiş olması böyle bir çalışmayı gerekli kılmıştır.40. 4.48.48. ergonomik ve ekolojik açıdan kullanılabilir bir temel kalıp sistemi geliştirmeye katkı sağlayacağı.39. Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış klasik erkek gömleği kalıplarının 46.50.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının Türk erkeği vücuduna tam olarak uymadığı kabul edilmiştir.52 Beden (38.39. yüksekokul ve liseler ile giyim üretim sanayine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Türk erkeği vücut ölçü tablolarının.41 Yaka) sportmen tip gençler üzerinde denenerek uygun olmayan yerlerinin belirlenmesiyle geliştirilecek kalıbın. Bu çalışmanın Türk insanının vücuduna uyumlu.40. 2. Alman standartlarına göre hazırlanmış Müler Kalıp Sistemi 46.52 Beden (38. uygun 8 . giyim sanatları ve giyim endüstrisi eğitimi veren kurumlar ile giyim sanayi için faydalı olacağı kabul edilmiştir. Sayıltılar Araştırmanın sayıltıları aşağıdaki gibidir. Araştırmanın konusu.40.52 Beden (38. Türk erkeklerini temsil ettiği kabul edilmiştir.

çevre boyutları gibi insan vücudunun farklı boyutlarıyla ilgilenen özel bir bilim dalıdır (www.. medeniyetin ilerlemesiyle değişiklik gösteren. vücut formunun iki boyutlu iz düşümünü ve giysi modelini yansıtmak üzere hazırlanan çizimlerdir. Tanımlar Araştırmada kullanılan kavramların tanımları şu şekildedir: Giyim: Vücudu tabiatın etkilerinden koruyan.olmayan noktaların tespit edilmesi ve veriler doğrultusunda kalıpların geliştirilmesi ile sınırlıdır. 26. 1996. Sportmen Tip 46-48-50-52 Beden (38-39-40-41 Yaka) erkek öğrenciler ile sınırlıdır. Araştırmanın bulguları. çeşitli kumaşlardan yapılan.alioral. ergonomik ve antropometrik açıdan uyum sağlayacak fonksiyonel ve estetik giysilerin hazırlanabilmesi için.tr. 1). insan vücuduna göre şekil alan giysilerin tümüdür (Bayraktar.12. Klasik Erkek Gömleği: Genellikle ayaklı gömlek yakalı. Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören ve araştırmanın örneklem grubunu oluşturan.gazi. Ergonomi: Ergonomi yada İnsan Faktörleri Mühendisliği. erkek ve kadın dış giyimlerinde yer alan giysidir (Çağdaş v. genişlik. kol ağzı yırtmaçlı ve manşetli ya da kısa kollu. ağırlık.edu. uygun yöntemlerin uygulanmasını.12.d. boyu kalçada bittiği gibi değişen uzunluklarda da olabilen. s. ön ortasından ilik-düğme ile kapanmalı. mutluluğu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı. 2. ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan bilimsel bir disiplindir (www.2005). 9 .21.obitet.. 1996..tr. insanin refahını. 34).balikesir. s. Antropometri: Uzunluk.edu. Kalıp: İnsanın üç boyutlu vücut formuna. yükseklik.2004).

önemi. önemi. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması Tablo 1. erkek gömleği seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ile gelişimini tamamlamış erkek vücudunun anatomik özellikleri. erkek giyimi ve erkek gömleğinin tanımı.1. antropometrik ölçü almada dikkat edilecek noktalar ve ölçü alma teknikleri ile ergonominin ve ergonomik açıdan kalıbın tanımı. 2. kalıp çiziminde temel ilkeler ve kalıp hazırlamada kullanılan yöntemlere yer verilmiştir. beden oranları ve vücut tiplerine. antropometrinin ve antropometrik ölçü almanın tanımı.1.1. tarihçesi. sınıflandırılması. Erkek Giyimi ve Erkek Gömleği 2.BÖLÜM II İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR Araştırmanın bu bölümünde. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması ÖZEL AMAÇLI GİYİM Smokin Frak Üniforma Yağmurluk Tulum Eşofman Şort İş Elbiseleri İÇ GİYİM Slip Boxer Fanila(Atlet) İç Gömleği Pijama Ropdöşambr (Erkek Sabahlığı) DIŞ GİYİM Gömlek T-Shirt Yelek Pantolon ÜST GİYİM Pardesü Palto Kaban Mont Anorak Ceket 10 .

12). vücudu ve üst giyimleri koruyan. 11 . vücudu çok sıkı saran hareketi engelleyici veya rahatsızlık verici olmamalı. yaş. soğuktan ve dış etkenlerden koruyan.2) 2. dış giyimi.1. vücuda estetik görünüm kazandıran. giysiyi terlemeden. yatakta kullanılan giyimler ve ev içerisinde giyilenler olmak üzere iç giyimleri üç ana grupta toplamak mümkündür (Pamuk.108). sağlık. 107. Çağdaş v.3.1. ince. s. 1996. “ Vücudu doğanın etkilerinden koruyan. Dış Giyim Güdül ve Karakülah.d. iç giyimi şöyle tanımlamaktadır. s. İç giyimler.. örtük giyimlerdir. moda ve ekonomik durum gibi faktörler oldukça etkilemektedir (Bayraktar.2. s. 2002. iklim ve mevsimsel koşullar.1996.” şeklinde tanımlamaktadır (1976.1.” şeklinde tanımlamaktadır (1996. “İç giyim üzerine giyilen tüm giysilerdir” şeklinde genel olarak tanımlamaktadır (1991. dış giyimi. 27). “Dış giyimler altına giyilen. vücut özelliği.1. İç Giyim Kurumer. 1991. Çağdaş v.d. 600). s.2.1. 5). yerine göre dış giyimin düzgün form alması için kullanılan giysilere iç giyim denir. “Genellikle sağlık ve hijyenik açıdan kullanılan. teri emebilen. iç giyimlerin üzerine giyilen giysilerdir. Dış giyimin içerisine giyilen. s. gelenek. Ten üzerine giyilenler. s. cinsiyet.5’ten). vücudu sıcaktan. iç giyimi.1.. daima dış giyimin altına giyilen giysilerdir” (1991. yumuşak ve yıkanabilir kumaşlar tercih edilmelidir (Güdül. Dursunoğlu. Bu özelliklerin yanı sıra iç giyim seçimini. Karakülah. s.s. sentetik olmayan.

s. 600).Dış giyim.. vücudu ve dış giysileri iklimsel faktörlerden koruyan. koruyucu ve suya dayanıklı kumaşlardan hazırlanmaktadır (Pamuk. sosyal iletişimi sağlayan ve modayla yön alan giysilerdir. 2002. s. “Vücudu ve dış giyimleri doğanın etkilerinden koruyan. her iki cinsin de birlikte kullanabileceği ortak modellerde günümüzde uygulanmaktadır (Pamuk.1. s. moda ile şekil almaktadır (Kurumer. ergonomik. 1991. Genellikle dış giysilerin üzerine giyilen. Vücudu dış etkenlerden koruyan ve kişisel beğenilere göre şekil alan giyim. vücuda estetik görünüm kazandıran. yapılan işin gerektirdiği şekilde. üst giyimi. 2. Fizyolojik ve psikolojik olarak insan vücudunu koruyan ve örtünme ihtiyacını karşılayan bu giysiler. Genellikle soğuktan ve yağıştan koruma özelliği olan. 4). vücuda estetik görünüm veren.” şeklinde tanımlamıştır (1996. vücudu dış etkenlerden koruyan. fizyolojik ve fonksiyonel olarak tasarlanmış giysilerdir. kumaş. 28). s. 2002.d. 12 .1. Üst Giyim Çağdaş v.1. model ve giysi cinsi olarak oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. 2. genellikle vücudun zarar görmesini engellemek ve rahat olmasını sağlamak amacıyla. 28). cinsiyete göre farklılık göstermesiyle birlikte. dış giyimlerin üzerine giyilen giysilerdir.1. su geçirme özelliği olmayan veya kalın kumaşlardan yapılan giysilerdir. Dış giyim olarak kullanılan giysiler renk.3. Özel Amaçlı Giyim Özel giysiler gerektiren faaliyetlerde ve işlerde kullanılan.4. renk ve modeli. bireyi psikolojik olarak tatmin eden. dış giyimlerin üzerine giyilen üst giyimler kalın.

” olarak tanımlanmıştır (1981. 4685). bol dökümlü.tdk. gömleği şöyle tanımlamıştır. ince. katlamalı manşetli.” olarak verilmiştir (1986.1. tek göğüs üzerinde cebi olan giysi” olarak tanımlanmıştır (1993. 3224). s. Tekstil ve Konfeksiyon Ansiklopedisi’nde ise gömlek. 661).tr.. Büyük Larausse’da.” olarak verilmiştir (www. s. Erkek Gömleği 2. gömlek. s.2. “Vücudun üst bölümüne genellikle iç çamaşırının üzerine giyilen. kollu ve yakalı. Erkek Gömleğinin Tanımı Türkçe sözlükte. gömlek. “ Vücudun üst kısmına giyilen ince. Püsküllüoğlu. 277). kollu veya yarım kollu yakalı giysi. 21. gece ve aktiviteler için farklı renk. “Düğmeli.2. s. renkleri düz veya 13 . önden düğmeli giyecek” (1995. 601). önden düğmeli. Beymen erkek giyim bölüm sorumlusu klasik erkek gömleğini. “Vücudun üst bölümüne giyilen. yakalı. gömlek. şekil ve modelde tasarlanan giysiler de özel amaçlı giyimin kapsamı içinde yer alır. çoğu zaman palto. Meydan Larousse’da. “ Erkeklerin vücutlarının üst kısmına ceket veya yelek altına giydikleri dış çamaşırı. özel gün.gov.1. Ana Britannica’da gömlek. kollu.1.Ayrıca. kumaşı genellikle pamuklu. 2.12.2004). yakası kravatla kullanılmaya müsait(tercihen balenli). “ Bedenin üstüne giyilen. ceket gibi bir başka giysinin altına giyilen kollu giyim eşyasıdır” şeklinde tanımlanmıştır (1988. s. yakalı giysi.

Çağdaş v. erkek ve kadın dış giyimlerinde yer alan giysidir. Geçmişine bakıldığında. “Genellikle ayaklı gömlek yakalı..01. ön ortasından ilik-düğme ile kapanmalı. İlk başlarda uzun ve düz biçimde kullanılan gömlekler. Bu sade biçimli gömlekler doğal orijinli (keten.d. Eski Mısır’ın 18. s. çeşitli kumaşlardan yapılan. Eski Yunanlılar’ın giydikleri gömleklere “endima”. 64). Ağaç. dikdörtgen bir keten parçasına kollar için iki açıklık. Ağaç. Romalılarınkine ise “tunica” denilmiştir (Türk Ansiklopedisi. gömlek yakalı. 2. iç giyim üzerine ve bedenin üst kısmına giyilen.2006). s.1.2. 1995. baş için de kat yerine bir delik bırakılarak kenarları dikilen gömlekler görülmüştür (Ana Britannica. boyu kalçada bittiği gibi değişen uzunluklarda da olabilen. kollu.Ö.beyaz üzerine çizgili. Erkek Gömleğinin Tarihçesi Klasik erkek gömleği erkek giyiminin vazgeçilmez önemli bir parçası olup.” şeklinde tanımlamıştır (1996. 1970. 1970. sülalesine (M. önden düğmeli. zamanına ve yerine göre farklı modellerde yapılıp farklı isimler almışlardır (Türk Ansiklopedisi. 1570–1320) değin uzanan. kenevir v.b. 1988.arsiv. s. yaz kış kullanılan. 12). kareli veya kendinden desenli kumaşlardan üretilen giysi olarak tanımlamıştır (www.) kaba el dokumalarından imal edilmiştir (Vural. gömleği. s. manşetli ve sol göğsü üzerinde cebi olan erkek üst giyimidir. Yukarıda verilen tanımlar ışığında erkek gömleği şöyle de tanımlanabilir.hurriyetim. 64). s. 1995. dokunmuş kumaştan imal edilmiş ceket altında kravatlı veya kravatsız giyilebilen bir giysidir (Vural. genellikle pamuklu kumaştan mamul. 14 .2. 12). 34). s.com. 601). kol ağzı yırtmaçlı ve manşetli ya da kısa kollu.15..

1986. uzun dar kollu gömlekler giyilmiştir (Komşuoğlu v. Gömleğin süsü görünecek kadar açık ve dar ceketler giyilmiştir (Gürsoy.90).d. 86). 178. s.167. yatay ve dikey süslemelerle bezenmiştir (Gürsoy. robası plili. s. 90). s. fırfırlar ve işlemelerle süslenmiştir (Ana Britannica. dantelâlı.Gömleklerde dik yaka ve kol ağzının kullanılması 14. yüzyılın başlarında ayrıntılı işlenmiş ve çok katlı yakalar kullanılmıştır (Ana Britannica. 82). Erkek gömleklerinde. yüzyılda boynu çevreleyen büyük dantel yakalı ve manşetli beyaz ipek gömlekler ortaya çıkmıştır (Komşuoğlu v. s. 183). çok geniş fularlar veya dantel biçiminde uygulanmıştır (Gürsoy. bol ve sarkıktır. Terziliğin çok önemli ve ciddiye alınan bir meslek olduğu Gotik Dönemde. 15 . boyna daha dik ve onurlu bir hava vermek için erkek gömleklerinin yakaları çeneye kadar uzatılmıştır (Gürsoy. 602). 181). 2004..d. Erkekler boğazda büzülerek toplanmış bol. 16. Büyük toprak sahibi olan soylular halka yukarıdan bakmaya başlayınca. 1986.. yüzyıla damgasını vuran Rokoko Döneminde modanın sadeleşmesine karşın. s. yüzyılda gömlekler danteller. Ayrıca erkek giysilerinde bugün düşünülemeyecek kadar çok brokar ve dantel kullanılmıştır. manşetler ceket kolunun dışına taşmış. 18. yüzyılın sonlarında ve 19. s. Bu gömlekler kadın bluzu gibi son derece gösterişli. s. 601). 88. 1986. farbalı.d. 2004. 15. s. Gömlek yakaları. 2004. 1988. 17. 1988. plili gömlekler giymişlerdir (Komşuoğlu v. s. 1988. üzerinde bol miktarda garnitür dikiş ve aplikasyon kullanılmıştır. dik yakalı. 18.. 602). 2004. erkek gömlekleri önde farbelalarla toplanmış. yüzyılda Normlarda görülmüştür (Ana Britannica. 173). yüzyılda tunikler kısalmış ve bu tuniklerin içerisine beyaz ketenden. terziler erkeği görkemli ve gösterişli yapmak için ellerinden gelen her şeyi yapmıştır. Bu yüzyılda Barok Dönem’in gösterişli erkek giysileri kadınsı özellikler taşımıştır. s.

com. yüksek ve devrilen yakalar gömleklerin yaka bandına iliştirilmekteydi. 2004. yüzyılın sonlarında kıvrık kanat şeklinde. Pullen. s. 128). Pullen.. s. s. 93). 176).insankaynaklari. Bu durumun yansıması olarak erkek gömlekleri de değişmiş. Romantik dönemin kabarık kolları düşerek sade bir biçimde inmiş ve bileğe oturmuş. 2000. 1920’lerde insanlar. 1995. 17. gömlek yakası ise daha alçalmıştır. manşeti ve hatta göğsü olan gömlekleri oldukça rahatsız bulmuş ve giymek istememişlerdir (Çağdaş. Mahmut’un başlattığı yenilikler giyim kuşama da yansımıştır. 4685). Pullen 2000. Şarklı giysilerin rahatlığına alışan kimseler ilk zamanlarda kolalı yakası. yaka ve klapalar yatışıp kıvrılmıştır (Baker. 19. Abdest alırken ve namaz kılarken kullanımı rahat olmadığı için halk tarafından oldukça zor kabullenildi (Gürsoy. yüzyılın ortalarında paltoların omuzları Romantik dönemdeki düşük omuzlardan daha dikleşmiş ve genişlemiş. 2000). 16 . 120). 1996. s. Dünya Savaşının sona ermesiyle daha özgür olmak ve eğlenmek istiyorlardı. Bu yenilikler daha çok dış ve üst giyim gruplarında olmuştur. 1986. Bu fiyonk biçimindeki boyun bağına “plastron” denilmiştir (Gürsoy. Ağaç. I. 120).. 2000.01. dik. 2004. gömlekleri bugünkü kullanılan şekline getirmiştir (Baker. O dönemde gömleğin Avrupa’dan gelmiş olması nedeniyle halk arasında “frenk gömleği” denilmiştir (Büyük Larausse. 46). s. s. 64). Yakaya kravat biçiminde bağlanan ensiz bir fiyonk form vermiştir (Baker. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan II. geometrik desenli ve renkli bir hale bürünmüştür (www. S.d. Klasik erkek gömleği Osmanlı döneminde bir özgürlük hareketinin başlangıcı olan Tanzimat Fermanıyla 19 yüzyılda Türkiye’de giyilmeye başlamıştır (Vural. s.19. Yumuşak bir biçimde dönerek kıvrılan bu yakalar. Önceleri sadece özel günlerde ve törenlerde giyilen frenk gömleği özellikle yüksek devlet memurları tarafından kullanıldı. üzerine çizgili kravatların takıldığı.2006 ). böylelikle Türk giyim kuşamında Avrupa giyim tarzının da etkileri görülmeye başlanmıştır (Çağdaş v.

com. s.insankaynaklari.62).insankaynaklari. omuz bölgesinden drapeler inen “London Cut” adı verilen tarzda gömlekler moda olmuştur (www. 1). renk ve dokuda. 1950’lere gelindiğinde iyice yaygınlaşan. Ancak kısa bir süre sonra bu türlü gömleklerin sağlıksız ve rahatsız olmasının anlaşılması üzerine bu gömlekler terk edilmiştir (Vural.01. geniş. Ağaç. 17 . Erkek Gömleği 2.1930’larda Londralı bir terzi tarafından geliştirilen. ayrıca spor biçimde de karşımıza çıkmaktadır.1... Kadın Gömleği 3. 17. sivri yakalı. Yine bu dönemde 1940’larda modadaki değişikliklerden biri de erkeklerin günlük gömleklere olan adaptasyonu olmuş ve parlak renklerden ve desenlerden yapılan “Hawaii” veya “Carisca” gömlekleri ilk defa bu zaman giyilmiştir (www.insankaynaklari. Erkek Çocuk Gömleği 4.2. Zamanımıza kadar klasik erkek gömleğine farklı uygulamalar getirilmiş. s.2006 ).3.2006 ).com. s.1. çeşitli modeller ortaya çıkmıştır ve artık günümüzde gömlekler sadece resmi yerlerde giyilmemekte hayatın her anında değişik şekil.1. 1995.2. “bakımı kolay” diye tabir edilen naylon gömlekler moda olmuştur (Erdoğan. Kız Çocuk Gömleği(1995. 17.’den gelen “yıka ve giy”. Gömleğin Giyecek Kişiye Göre Sınıflandırılması TSE tarafından hazırlanan sınıflandırma şöyledir: 1. Erkek Gömleğinin Sınıflandırılması 2. takım elbiseler içindeki klasik erkek gömlekleri ile günlük giyilen spor gömlekler olmuştur (www.com.2006 ). 65).3.01.01. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD. 1993. 17.. 2.

hurriyetim. kollu. modayla şekil alan erkek giysisidir. 29. tek göğsü üzerinde cep bulunan. 2..7 cm boşluk kalmalıdır (Muratoğlu.sabah.2. 29.arsiv. 2004. • Gömleğin boyu kollar kaldırıldığı zaman belin en az 13-15 cm altında kalmalıdır (Muratoğlu. manşetli. Kılınç.tr. 3.2006).arsiv.2. s. Fantezi Erkek Gömleği: Genellikle özel gün. aksesuvar olarak kravat. Kılınç.04. • Yüzü geniş olan kişiler yaka formatı açık İtalyan yaka yerine daha kapalı klasik yaka veya düğmeli yaka tercih etmelidir (http//:arsiv.tr.1. 15. değişik renk ve spor model özelliği taşıyan. Erkek Gömleğinin Giyildiği Yere ve Zamana Göre Sınıflandırılması 1. s. 15.01.2. 29. 29.com. Klasik Erkek Gömleği: Günlük veya resmi toplantılarda..2. bedeni ne aşırı sarmalı nede pantolondan dışarı taşmalıdır (www. • Gömlek giyildiğinde kumaşı.3.. ceket içerisine giyilen veya tek kullanılan önden düğmeli. 17). 2004. 18). yüksek klasik veya İtalyan yakayı tercih etmelidir (http//:arsiv.4.2006).Erkek Gömleği Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Gömleğin yakası iliklendiğinde yaka ile boyun arasında 0.01. 2.tr.com. • 18 .com.sabah. gerekirse değişik aksesuvarlarla kullanılabilen erkek gömleğidir. modelde.com. ceketin önünde gömlek kumaşı fazla toplanmamalıdır (www. Spor Erkek Gömleği: Genellikle günlük giyilen rahat ve kullanışlı..com. gömlek yakalı. • Yuvarlak yüzlü kişiler geniş yaka yerine klasik veya daha kapalı yakaları kullanmalıdır (http//:arsiv. • Boynu kısa olanlar yüksek yaka gömlek tercih etmemeli.hurriyetim. pamuklu kumaştan mamul.2006).04.2006).1.sabah. pamuklu veya kot kumaş gibi malzemeden mamul.04.04.5-0.sabah. • Gömlek giyildiğinde sırttaki pliler fazla olmamalı.tr.2006). farklı fantezi kumaşlardan mamul. değişik renk. • Uzun ve dar yüzlü kişiler yaka formatı açık.2006). gece veya sahnede giyilen. kravat iğnesi ve kol düğmeleriyle kullanılabilen erkek giysisidir.com. oyuntusu öne düşük küçük ve zarif yakalar kullanmalıdır (http//:arsiv.

arsiv. • Kilolu kişiler kumaş seçiminde düz.2006).01. yazın daha hafif pamuklu ve ketenpamuk. boyuna çizgili veya pötikareli kumaşları tercih etmelidir (http//:arsiv. 15. formunu ve şeklini koruması (2001. pantolon ve kravatla yine pastel tonlarda gömlek seçilmelidir (www. 15.tr. 15.2006). 29.hurriyetim. aksesuarları olması • • • • : Kişinin üzerine oturup.sabah. gömleğin manşeti ise ceketin kolundan 1. istenilen görünümü vermesi : Dayanıklı olup uzun süre kullanılabilmesi • Psikolojik uygunluk : Bireye haz.arsiv.04. 15. 2004. s. • • Gömlek seçilen ceket ve kravatla tam bir renk uyumu içerisinde olmalıdır.hurriyetim. • Pastel renkli ceket.01.arsiv.. s. 18).d.5 cm dışarı taşmalıdır (www. 15.arsiv.2006).2006).01.com.2006).2006).01.hurriyetim..com. çok sıkı da olmamalıdır (Muratoğlu.com. Kılınç.hurriyetim. Gömlek kumaşının yüzde yüz pamuklu olmasına dikkat edilmelidir • • (www. kişiyi tanımlaması.2006). ayrıca patı gizli olup cep kullanılmaz ve kol düğmeleri ile şıklık katılan çift kat manşet tercih edilmelidir (www. ipek-pamuk karışımı kumaşlar tercih edilmelidir (www. 19 .com.arsiv.com.01. 15. • Klasik erkek gömleğinde kullanılan sedef düğmeler ve sık iğne vuruşlu dikiş gömleğin kalitesinin bir göstergesidir (www. Davetlerde kullanılacak gömlekler genellikle beyaz veya krem olup kendinden desenli veya düz tercih edilmelidir. rahatlık ve güven vermesi Temizleme : Yıkanabilmesi.hurriyetim.22).arsiv. Gömleğin manşeti geniş bir bilezik gibi görünmemeli.01. • Kışın daha ağır pamuklular tercih edilip. tüketicinin giyside aradığı özellikleri kısaca beş grupta toplamıştır: Amaca uygunluk İyi görünüm Dayanıklılık : Kişiyi dış etkenlerden koruması.com.com.• Gömleğin yakası ceketin yakasından.hurriyetim. Eryazıcıoğlu v.

s. Farklı duruş biçimleri ve vücut deformasyonları normal yapılardan farklılık gösterir (Mete. 2000. Normal vücut yapılarında tipik ve bireysel farklılıklar bulunur. 1990. baş. 1999.2. genetik yapıları.d. kollar ve bacaklar olmak üzere bölümlere ayrılır. çalıştıkları meslekleri. bunlar. Bunların yanında erkek vücudunda hatların keskin oluşu ve kemiklerin daha belirgin olması da diğer ayırıcı noktalardır (Pektaş. İnsan vücudu beden. s. Giysi üretiminde temel teşkil eden vücut yapısı ve antropometrisinin birtakım özellikleri vardır. Vücut bölümleri arasında belli orantılar bulunur. 18). beslenme biçimleri. Kalıp hazırlamada vücudun anatomik özelliklerinin tanınması. bunlar. 150). s. s. İlk bakışta görülebileceği gibi erkek vücudu kadın vücuduna göre bazı farklılıklar göstermektedir. Vücutlar kadın.2. 1994. 1993.1. erkek ve çocuk olmak üzere üç gruba ayrılır.2. göğüs yapısı da kadın vücudundan ayrılmaktadır. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomisi 2. kemik ve eklem yerinin olduğunun bilinmesiyle vücuda uyumlu bir kalıp elde edilebilir (Erdoğan.. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomik Özellikleri Giysinin istenilen özelliklere sahip olabilmesi için insan vücudunun anatomik ve mekanik yapısının iyi bilinmesi gerekmektedir (Mete. 6). 1995). İnsanların yaşadıkları yer. uğraştıkları spor dalları ve daha birçok sosyo-ekonomik koşullar vücut yapılarını etkilemektedir (Ercan. derinlik). Bu • • • • • • • 20 . Statik vücut ile hareket halindeki vücut ölçüleri arasında farklılık bulunur. boy. 1). Vücudun hangi noktalarında kas. 3). Gelişmiş kas yapısı belirgin olmakla beraber. geniş omuzlu ve dar kalçalı olmalarıdır (Öğütçü v. İnsan vücudu üç boyutludur (en. sonucun başarılı olması açısından oldukça gereklidir. Atletik yapılı. s.

Boy uzunluğu ölçüsü birimi. columna vertebralis(enseden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurgalar) ve el genişliği gibi vücut kısımları “birim” uzunluk olarak alınmış ve diğer vücut kısımları ile tüm vücut uzunluğu bu birimlere göre orantılanmıştır (Şahmay.2. İnsan vücudunun anatomik yapısını ifade eden. kasık-karın insan vücudunun temel yapısını oluşturur. Baş. s. 1999.d. Baş-boyun-göğüs.. 1994. baş uzunluğu olarak kabul edilen sekizli dağılım kuralı.. s. 2743). 4’ten). Vücudu doğal bir ölçekle oranlayarak bölümlere ayırmak gerekir.Ö. ayak. 1993. el orta parmağı..d. 4). Memphis Piramidinin mezar odasında bilinen en eski vücut oranı (M. erkekteki bel ve kalça çevresi oranı kadınınkine oranla daha az belirgindir (Uzbil v.d. Ercan. 21 . 2002. 2. el. Michelangelo (1457-1564) ve Albrecht Dürer (14711528) gibi büyük sanatkarlar oran bilimi ile ilgilenmişlerdir (Öğütçü v. Örneğin. 23).d.. 1993. Antik çağlardan bu yana sanatçılar ve bilim adamları insan vücudu için bir ölçü sistemi bulmaya çalışmışlardır (Öğütçü v. Leonado da Vinci (1452-1519).3000) bulunmuştur (Pamuk. vücudun bölümleri arasındaki oranlardır. 1993. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Beden Oranları Kalıp hazırlanırken öncelikle dikkat edilmesi gereken. 18). 46). böylece vücut ölçülerinin hesaplanması kolaylaşacaktır (Aşık v.2.farklılıklar doğal olarak giysi kalıbına da yansımaktadır. 1982. s. s. 1994. 1994. 23). s. 17). s. s. sekizli dağılımı şöyle özetlemiştir. erkek giysi kalıpları kadındaki gibi göğüs izdüşüm gerektirmez. pratik ve uygulamalarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılır (Mete. Baş. yüz. s. vücut oranları “kural” olarak ifade edilmiştir ve bu oranlar medikal açıdan vücut ölçü ve oranlarının normalidir (Ercan.

1/8 kalça ile bacak üst yarısı arası 6. Şekil 1. 1/8 bel ile kalça arası 5. 1/8 baldır ile topuk arası (2004.s. s. 2000. 17) 22 . 1/8 bacak üst yarısı ile diz arası 7. 1/8 göğüs ucu ile bel arası 4. 1/8 baş uzunluğu 2. 1/8 çene ucu ile göğüs ucu arası 3. 1/8 diz ile baldır arası 8.1. 33). Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Oranları (Erdoğan.

el parmak uçlarını. BOYUN GÖĞÜS BEL KALÇA BALDIR DİZ UYLUK TABAN Şekil 2. s. 1994.d. Altın Kesit Kuralı (Pamuk. s.Diğer oranlara göre kullanım açısından daha objektif sonuçlar veren “Altın Kesit” kuralı ise M. tam boy alttan ayrıldığında. tam boy üstten ayrıldığında. 2002. s.Ö. 500 yıllarında yaşayan Yunanlı ressam Polyklet tarafından bulunmuştur. Mesela. 2002.. yaka eksenini vermektedir (Aşık v. Altın kesit kuralında genellikle çizgiler geometrik olarak bölümlenir (Pamuk. 48) AB: Bölünecek doğru parçası BC: B’den çıkan dik (boyu=AB/2) BD: C merkezli yay DE: A merkezli yay BE: /AE : AE / AB İnsan vücudu üzerinde uygulanan altın kesit kuralında dağılım noktaları vücuttaki anatomik ayrım noktaları ile çakışmaktadır. 20). 23 . bel eksenini. 47). belden yukarı olan kısım üstten ayrılırsa.

Bayraktar. 121’den). Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Tipleri İnsan vücutları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Beden ölçüleri arasındaki oranların vücudun biçimini önemli ölçüde etkilediği bu vücut tipleri. 24 . astenik. Özgen.2. vücudun şekillenmesinde rol oynayan kas ve yağ dokuları önemlidir.3. s. Saller’ın (1957) Tanımladığı Geometrik Şekillerdeki Değişik İnsan Tipleri (Ercan.2. Şekil 3. kısa. zayıf. 1994. Gönen. 1985. 3). bacakların genel boy içerisindeki payı. şişman gibi vücut tiplerine bağlı olarak vücut bölümleri arasındaki oranlar değişmektedir (Başer. 4) Ernst Kretscmer’in yaptığı insan vücudu sınıflaması. atletik ve piknik tip olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. 1994. s. Saller’in (1957) tanımladığı vücut tiplerinde. İnsan vücudunun bölümleri arasındaki oran ve ölçü farklılıkları dikkate alınarak çeşitli vücut tipleri tanımlanmıştır. bel ve kalça çevreleri arasındaki fark vücut tiplerinin tanımlanmasında kullanılmaktadır. dört grupta incelenebilir (Ercan. göğüs. 1991. Başın bedene oranı. uzun. s.

Atletik Tipler (Pamuk. uzun ve dar göğüs kafesli. şişkin göğüslü.41). 2002. yağsız bir vücut yapısına sahip tiplerdir (Pamuk. Şekil 4. s. ince kol ve bacaklı. uzun ve zayıf bir beden yapısına sahip. 41) Atletik tip. 42). geniş omuzlu. 2002. gelişmiş kas yapılı. 2002.Astenik tip. s. 2002. düz karınlı. kuvvetli ve üçgen bir vücuda sahip olan tiplerdir (Pamuk. s. Astenik Tipler (Pamuk. Şekil 5. s. dar omuzlu. 42) 25 .

Endomorfide. yuvarlak kafa. Şekil 7. 42) William Sheldon vücut ölçülerini dikkate almadan vücudun önden. s. Şişman göbek. Piknik Tipler (Pamuk. geniş yapılı. arkadan ve yandan görüntüsüne göre insanları üç somato tipe ayırmıştır. ince bilekler ve göğüs ile kalça derinlikleri fazla tiplerdir (Ercan. 2002. 1994. 7. 1965. Şekil 6. 2002. Endomorfik Tipler (Tanner. Ercan. orta boylu. 1994. zayıf kol ve bacaklar. boyun ve kafa öne eğik.Piknik tip ise. s. yağlı tiplerdir (Pamuk. 9’dan) 26 . s. s. vücut yapısı küreselleşmiştir. 42).8).

s. dar göğüs ve karınlı. Ektomorfik Tipler (Tanner. 1994. Şekil 8. kübik geniş omuzlu ve göğüslü. Şekil 9. 1965. s. 1994. uzun kollu ve bacaklı. 1994. 1994. Ercan. 9). s. “lineer adam” olarak da tanımlanan tiplerdir (Ercan. Ercan. 10’dan) Ektomorfiler. 1965. ince. ağır kollu ve ayaklı tiplerdir (Ercan. 11’den) 27 . kas ve kemikleri belirgin. Mezomorfik Tipler (Tanner. iri kafalı. 10).Mezamorfiler. s.

4-3-3 ve 5-3-3 gibi farklı değerlerde görülürler (Ercan. 2002. Yücel. 17’den). göğüs. Vücut Tipi Athletic (A) (Atletik) Regular (R) (Düzgün) Porty (P) (İri) Stout (S) (İriyarı. ancak bu sayının fazla olması üretim için kullanışlı bir sınıflama olmamasına neden olmaktadır (Pamuk. s. hafif yağlı kimselerdir. Francis E. vücut tiplerini ölçü oranlarındaki farklılığa bağlı olarak değişen dört ana grupta vermiştir. Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) : Göğüs. Ayrıca Martin B. Vücut tiplerinin belirlenmesinde drop değeri baz alan ISO. 28 . 3-4-4. s. göbekli) Temel Drop Değeri 16 12 6 0 -6 TSE ise. 3.Somato tiplerin çoğu bu kadar abartılı tipler değildir. 1994. Yücel. 1991. Bunlar. Normal-Sportmen Vücut Tipi (B) : Vücut ölçüsü olarak normal sayılan ve genel ortalamanın değerlerine yakın olan. 1999. Popkin on iki vücut tipi tanımlamıştır. 45). 1999. 202den). 2. İnce-Uzun Vücut Tipi (A): İnce yapılı. kalça ve bel çevrelerine oranla boyu uzun olan kimseler. s. s. kadın vücudunu da üç ayrı tipe ayırmaktadır (ISO/TR 10652. 10). kalça ve bel çevrelerine oranla boy yüksekliği az olan. 1. Yücel. şişman) Corpulent (C) (Şişman. 1999. s. kaslı vücut tipi. 1980. ISO Tarafından Yapılan Erkek Vücut Tiplerinin Sınıflandırılması (ISO/TR 10652. erkek vücudunu beş ayrı tipe ayırırken. yağsız. 1989. Tablo 2. Randal’in beş kadın ve beş erkek tipi olmak üzere on tipten oluşan sınıflandırması da çok sık karşımıza çıkmamaktadır (Solinger. 17’den).

Geniş Vücut Tipleri (3) : Bel çevresi göğüs çevresine oranla büyük olan tipler. 7). 1988. 6). 201). Normal Duruşlu Vücutlar b. duruş eğikliği gibi deformasyon gösteren vücut tiplerine standart dışı vücut tipleri denilmektedir (TSE.4. s. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Duruşları Kalıp hazırlarken giydirilecek kişinin vücudunun tanınması hazırlanan kalıptaki başarıyı artırır (Erdoğan.. Öne Eğik Duruşlu Vücutlar d. 29 . 2). Bu standardın dışında kalan. s. c.5). Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) : Göğüs çevresine oranla bel çevresinin geniş olduğu. karın bölgesi aşırı büyümüş kimselerdir. s.d. Normal Vücut Tipleri (2) : Bel ile göğüs çevresi arasındaki oranın erkeklerdeki genel ortalamaya yaklaşık olan tiplerdir. s. Göbekli Vücutlar (2000.4. 2000. s. Erkek vücutlarında. Aynı göğüs çevresine sahip vücutların bel çevresi ölçülerindeki farklılıklara göre ara vücut tipleri oluşmuştur. omuz düşüklüğü.2. 1983. Dar Vücut Tipleri (1) : Bel çevresi göğüs çevresine oranla ince olan tipler. modeli vücuda uygun hazırlamak ve şekilsiz vücutlara güzel bir görünüm kazandırmak olmalıdır (Işıklar v. Giyimin amacı. b. a. 2. Dik Duruşlu Vücutlar c. Erdoğan. vücut özellikleri ve omuz duruşları önemlidir (Erdoğan. 1987. erkek vücut duruşlarını dört grupta toplamıştır: a. kamburluk.

Erkeklerde Vücut Duruşları (Erdoğan. 1988. s. Şekil 11. Normal Erkek Vücudu (Işıklar. 201).Şekil 10.d. Dik Erkek Vücudu c. s. 6) Işıklar v. s.203) 30 . 2000. vücut duruşlarını üç grupta ele almıştır: a.. Sarkık Erkek Vücudu (1988. Normal Erkek Vücudu b.

203) New International Boutique Hause vücut duruşlarını beş grupta incelemiştir. Dik ve Sarkık Erkek Vücudu (Işıklar. s. Erkek Vücut Duruşları (www. 21.nibh.com.12.2004) 31 .Şekil 12. Şekil 13. 1988..

3. ağırlık gibi boyutları ele alan bir bilim dalıdır.. bilimsel araştırmalara ve makine. s.3. Önemi. Antropometrinin Tanımı Akın ve Koca antropometriyi. s. s.tr.1.2004). 32 .balikesir.2. “kullanıcı gurubunun çeşitliliği göz önünde bulundurularak. 1724). ölçü almayı. 2. “insanın metrik boyutlarını ele alıp inceleyen bir tekniktir” diye tanımlamışlardır (2002.12.3. malzeme.d. 44). Antropometrinin ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı. vücut ölçülerini tespit etmek” olarak tanımlamıştır (1998. yükseklik. bireyin ihtiyaçlarını karşılayacak tasarımların gerçekleşebilmesi için vücudun farklı yerlerinin ölçülmesi” şeklinde ifade etmişlerdir (1991. Gönen ve Kalınkara. “Yapılacak bir şeyin üzerinde kullanılacağı nesneye uygunluğunu sağlayabilmek için o nesneyi ölçmek. genişlik. Ölçü Alma ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı Türkçe Sözlük. Antropometri ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı 2. Antropometri. s. yükseklik. Akalın v. 1999). Oral tanımında “Uzunluk. 134). Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Alma Teknikleri 2.21.1. giyim yapımı gibi alanlara yarar sağlamak ve bu alanların temelini oluşturmak amacıyla insan vücudundaki uzunluk. genişlik.edu.. antropometriyi sözlükte.2.ali-oral. “İnsan vücudunu ve bölümlerini karşılaştırmalı olarak ölçmede kullanılan araç” olarak ifade etmişlerdir (1997. ölçü almayı.1.3. ağırlık.1. çevre boyutları gibi insan vücudunun farklı boyutlarıyla ilgilenen özel bir bilim dalıdır” şeklinde belirtmiştir (www.

2001. birey için oluşturulacak giysinin kalıplarının hazırlanmasında. beslenme alışkanlıkları. doğrudan birey üzerinden alınan ve standart ölçü tablosunda bulunması gereken vücut ölçüleridir. “bir giysinin kesim konstrüksiyonu için gerekli olan ölçülerinin direk vücut üzerinden alınması” olarak tanımlamışlardır (1993. Bu sistemde temel ölçülerin yardımı ile vücut oranları dikkate alınarak elde edilen ölçü tabloları kullanılır ve bu ölçü tabloları iki grupta toplanır (Oral. Bunlar temel ve yardımcı ölçülerdir. Ağaç. Giyim için antropometrik ölçü alma. 3439). s. kullanılan sistem ‘Müller Kalıp Sistemi’dir. 1995. antropometrik ölçü almayı. Antropometrik ölçülerden yararlanılarak hazırlanan bir giysi vücuda uyacağı için düzeltme gereksinimi duyulmayacak. Sisteme uygun ölçü alma tekniğinin kavranması ve kullanılması sistemin başarısını arttırır (Bayraktar. 2. para ve malzeme harcamasına yol açmayacaktır (Yertutan. fonksiyonel olması ve rahat hareket olanağı sağlaması için giysi kalıpları hazırlanırken antropometrik ölçülerden yararlanılmalıdır (Kalınkara. 66). s. bireyin üzerinden uzunluk. Ülkemizde yaygın olarak. 2001. Çivitçi. 75). s. genişlik. Yardımcı ölçüler (orantılı ölçüler) ise 33 . Kayabaşı. Öncelikle hangi sistemin bedene uygun olduğu tespit edilip. hem üretici. bu yüzden de hem kullanıcı.. s. 2001. 2004. kültürel düzeyi. Ortaya çıkan bu farklılıklardan ötürü her insanın kullandığı giysinin vücuda uyması.3. 60). 20). s. Giysi kalıbı hazırlamada bazı kalıp hazırlama sistemleri söz konusudur. sistemin gerektirdiği şekilde ölçü alınır ve hesaplama yapılır (Özkan. hem de satıcı açısından gereksiz zaman. 78). 202’den). derinlik ve çevre ölçülerinin alınıp sayısal olarak ifade edilmesidir.2. Vural. iklim ve yaşam standardı gibi çevresel etmenler vücut ölçülerini de farklılaştırmıştır (Akın. s. sosyoekonomik düzeyi. Sağır.d. Temel ölçüler. Antropometrik Ölçü Almanın Önemi Toplumlarda insanların genetik yapısı. 2002.Uzbil v. s. 1996. yükseklik.

ince bir iç giyim üzerinden alınmalıdır (Öğütçü v. 2000. 2002. 2. Antropometrik ölçü alınırken şu noktalara dikkat edilmelidir. 1992. s. 2000. Vücudun herhangi bir kısmının tanımlanmasında kullanılacak olan beden ölçüleri. 1. 10. 1993.birey üzerinden ölçülebildikleri gibi. s. Ölçüler. 2004. s.d. temel ölçülerden birtakım orantılarla da hesaplanarak bulunan vücut ölçüleridir (Erdoğan. s. 2). 6. 3. s. 11. ölçüm tekniğini ve ölçülen vücut kısmını net olarak açıklayabilecek özellikte olmalıdır (Ercan. s. Ölçüm işlemine geçmeden önce gerekli tanımlar yapılmalı. s. s. 7. 1993. 1993. 1992. 2004.. 21). Ölçüm aydınlık bir yerde ve ayna karşısında yapılmalıdır (Özkan. s. 1992. 1994. 41).1994.3. s. 24). 8. 2. 2). s. kullanılan ölçüm aletinin adını. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar Vücut ölçülerinin alınması. Ölçüsü alınan kişinin belli vücut özellikleri varsa bunlara dikkat edilmelidir (Bayraktar..3. 145).d. s. 21’den). 5. Her ölçü için kullanılacak terimler ve izlenmesi gereken yöntem açıkça belirtilmeli ve standart bir hale getirilmelidir (Ercan. vücudun durumunu. 2000. Kişini normal durması sağlanmalı. 9. s. Özkan. s. 2). vücuda uyumlu bir kalıp hazırlamanın ilk şartıdır (Bayraktar. 16). 1994. ölçme yöntemi kararlaştırılmalı. 4. provalı giyimde ve konfeksiyon endüstrisinde kalıbın temelini oluşturur (Öğütçü v. ölçme tablo ve çubuğu kullanılmalıdır (Öndoğan. 24). 34 . ölçü alma timi örgütlenmeli ve eğitilmelidir(Ercan. Ölçüler ayakkabısız olarak alınmalıdır (Öndoğan. 15). 41). 17). Yetişkinlerde boy ölçüleri alınırken. Kullanılacak kalıp sisteminin gerektirdiği özelliklere ve tekniğe uygun ölçü alınmalıdır (Çağdaş. Ölçü almada kullanılacak olan araç ve gereçler önceden hazırlanmalıdır (Pamuk. Sağlıklı ve kullanılacak kalıp sisteminin özelliğine uygun ölçü almak. 59). “dik dur” uyarısında bulunulmamalıdır (Bayraktar.

s. ölçü alınırken mezuranın birleştiği noktada bir parmak içte kalacak şekilde ölçü alınmalıdır (Işıklar v. 41). ekstrafor) bağlanmalıdır (Pamuk. 206).. 2004. giysi üretilecek toplumun standart vücut ölçülerine ulaşmak ve bu standart ölçüler doğrultusunda bireylere uygun üretim yapabilmek üretimin en önemli aşamasını oluşturur (Muratoğlu. 41). Mezura gergin veya fazla bol tutulmamalıdır (Öğütçü. vücut hatlarını belirtmesi açısından bele. Giyim üretiminde. 4).d. Bu sınıflandırmaya “beden no” denilmektedir (Erdoğan. gerekirse beden ve kalça hattına şerit (grogren. Alınan ölçüler hazırlanan bir tabloya hemen işlenmelidir (Öğütçü v.d.d. kullanım olanağı bulan vücut ölçüsü sınıflandırma işlemi ortaya çıkmıştır. Kural olarak. Birey üzerinden alınan yardımcı ölçülerle. s. s. 18. Genişlik ölçüleri. 2000. 43). 17. s. mezura tam yatay olarak vücudun en geniş yerleri üzerinden geçecek şekilde yere paralel tutularak alınmalıdır (Öğütçü v. 1999. 59). 454). 14.d. Sırtı kilolu olan kimselerde. 21). Bu nedenle vücut ölçülerini belli gruplara toplayarak üretici ve giysi kullanıcıları açısından kolaylık sağlayan.. 1988. Kılınç. s. 2004. hesaplama yoluyla bulunan yardımcı ölçülerin karşılaştırılmasıyla en doğru sonuca varılacaktır (Işıklar v.d. 15. s.. Erkek Gömleğinde Antropometrik Ölçü Alma Teknikleri İnsanların antropometrik ölçüleri ve bu ölçülerin birbirine olan oranları sınırsız farklılıklar gösterir.. Yardımcı ölçüler vücudun sağ tarafından alınmalıdır (Özkan. Dünya üzerindeki altı milyar insanın her birinin vücut ölçülerine göre kalıp hazırlamak oldukça güç bir iştir.d. 27).3. 206). 1988.4.12. 1993. 27). 19. yağlı kısımların içe alınması için ölçülerin önden arkaya doğru alınması tercih edilmelidir (Işıklar v. 1988. 1993. 1988. s.. s. 2.. 16. s. 20.1993. s. s. Erkek giyiminde de kullanılan bu sınıflandırma 35 . Ölçü almada kolaylık sağlaması. 13. Giyim cinsine göre vücut ölçülerine kalıp hazırlamadan önce gereken bolluklar verilmelidir (Işıklar v.

özellikle. 3810). s. 36 . Vücut üzerinden antropometrik ölçü alabilmek için öncelikle gerekli ölçüm araç ve malzemeleri hazırlanır. 4. Yardımcı Ölçüler: 1. omuz başından bilek kemiğine kadar ölçü alınır. Orantı ile bulunduğunda. beden ölçü numaralandırılması boyun çevresine göre yapılan erkek gömleğinde büyük önem arz eder (Uzbil v. Kol boyu: Kol hafif bükük durumdayken. göğüs çevresi. Boyun çevresi: Boynun yedinci omurundan başlayarak tüm boynu çevreleyecek şekilde. kürek kemikleri üzerinden geçirilerek mezura yatay durumdayken göğüsün en geniş yerinden ölçülür (TSE. 5. boyna tam bir uyumla kapanması gereken “yaka çevresi” verir (Erdoğan. 1993. Temel Ölçüler: 1.d. Bel çevresi: Bel hattı şerit ile belirlendikten sonra. belirlenen hat üzerinde mezura yere paralel tutularak ölçü alınır. 1999. Temel ölçüler bireyin üzerinden alınır. Göğüs çevresi: Normal duruşu sağlanan ve normal nefes alan bireyin koltuk altlarından (axillae).. Müller kalıp çizim sisteminde kullanılan vücut ölçüleri “temel ölçüler” ve “yardımcı ölçüler” olmak üzere ikiye ayrılır. Bütün boy: Bireyin vücudu dik ve ayakları bitişik durumdayken. Sırt yüksekliği: Ense kökü ile göğüs hattı arasında sırt ortasından ölçülerek alınır (Erdoğan. 18). s. 2000. 6. başın en üst noktası ile taban arasındaki dikey mesafe ölçülür. sistemin ön gördüğü vücut ölçü ve oranlarına dayanan formüllerle de hesaplanabilir. s. 3. bel çevresi yada boyun çevresi esas alınarak yapılmaktadır. s. 398). 3). 2. mezuranın içine bir parmak sokularak ölçülür. Klasik erkek gömleğinde beden numarasını. Yaka çevresi bitmiş yakanın efektif ölçüsü olup.giysinin cinsine göre. Kalça çevresi: Kalçanın en geniş yerinden mezura yere paralel şekilde tutularak ölçülür. 2002. yardımcı ölçüler ise bireyin üzerinden alınabildiği gibi.

Mb=1/2 Bütün boy – 12-14 cm (Rundschau. 1991. Ay=1/6 Boyun çevresi (Rundschau. 12). Ög=2/10 Göğüs çevresi -1 cm + 2 cm (Bolluk payı) Göğüs çevresi 112 cm’den çok olan bireylerde. Göğüs çevresi 112 cm’den çok olan bireylerde. 58). Orantı ile bulunduğunda. kolun ön ve arka bedenle birleştiği noktalar arasındaki uzaklık kol altından ölçülür (Öndoğan. 2000). Kotluk genişliği (Kol oyuntu çapı): Göğüs hattı üzerinde. 1991. 37 . Orantı ile bulunduğunda. Arka yaka: Ense kökünden. s.5 cm (Rundschau. s.5 cm (Bolluk payı) (Rundschau. 58). 1991. Ag=2/10 Göğüs çevresi -1 cm + 3 cm (Bolluk payı). 1/2'si alınır veya kolun gövde ile birleştiği orta noktadan ön ortaya kadar ölçülür. 1991. Orantı ile bulunduğunda. Göğüs çevresi 112 cm’ye kadar olan bireylerde. Orantı ile bulunduğunda. Ön genişlik: Önde göğüs çevresi hattı üzerinde. s. Ag=1/10 Göğüs çevresi + 10. 58).Sy=1/10 Göğüs çevresi + 12 cm + 3 cm (Bolluk payı) (Rundschau. 58). 2000 s. 58).5 cm (Rundschau. iki kol arası ölçülür. 1991. s. 6. s. Orantı ile bulunduğunda. Ög=1/10 Göğüs çevresi + 10. 3. 4. 1991. Ökd=Sırt yüksekliği -1 cm (Rundschau. 58). 2000. kollar havaya kaldırıldığında gömlek pantolonun kemerinden çıkmayacak uzunlukta olmasına dikkat edilerek alınır. boyun ile omuzun birleşme noktasına kadar olan uzunluk ölçülür (Öndoğan. 5. 58). 7. 1991. Ön koltuk derinliği: Orantı ile bulunur. 2. Kg=1/10 Göğüs çevresi + 2 cm + 5. 12). s. Arka genişlik: Arkada göğüs çevresi hattı üzerinde. iki kol arası ölçülür. Göğüs çevresi 112 cm’ye kadar olan bireylerde. Model boyu: Arka boyun omurundan (Yedinci omur) aşağıya doğru. s. s. s. Arka uzunluk: Arka boyun omurundan (Yedinci omur) bel hattına kadar mezura dikey konumda iken ölçü alınır (Çağdaş. 8. 1991. 58). Orantı ile bulunduğunda. Au=1/4 Bütün boy + 2 cm (Bolluk payı) (Rundschau. 1/2‘si alınır veya kolun gövde ile birleştiği orta noktadan arka ortaya kadar ölçülür.

Şekil 14. Erkek Vücudu Üzerinden Yardımcı Ölçülerin Alınması 38 . Erkek Vücudu Üzerinden Temel Ölçülerin Alınması Şekil 15.

Sportmen Vücut Tipi (B) Beden Ölçüleri (TSE. İnce-Uzun Vücut Tipi (A) Beden Ölçüleri (TSE. 4) Ölçüler Beden Numaraları 42 44 46 48 50 52 54 56 58 Göğüs Çevresi 84 88 92 96 100 104 108 112 116 Boy Yüksekliği 164 166 168 170 172 174 176 178 180 Bel Ara 1 68 72 76 80 84 90 94 100 104 Çevre Vücut 2 72 76 80 84 88 94 98 104 108 si Tipleri 3 76 80 84 88 94 98 102 108 112 Basen (kalça) 88 92 94 98 102 106 110 112 116 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 102 106 110 114 120 124 128 132 136 Sırt Genişliği 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kol Boyu 54 55 55 56 57 58 59 59 60 Pazı Çevresi 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Dıştan Bacak 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Uzunluğu İçten Bacak 76 77 78 79 80 81 82 82 83 Uzunluğu Baldır Çevresi 48 50 52 54 54 56 58 60 62 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Tablo 4. Vücut Tiplerine Göre Türk Erkeğinin Standart Vücut Ölçü Tabloları Ölçüler Beden Numaraları 42 44 46 48 84 88 92 96 169 171 173 176 68 72 76 80 72 76 80 84 76 80 84 88 50 100 178 84 88 92 52 104 181 88 92 98 54 108 183 94 98 102 56 112 185 98 102 106 58 117 188 102 106 110 116 136 43 62 35 112 86 63 44 60 120 190 106 110 114 120 142 44 63 37 113 86 65 45 Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevre Vücut 2 si Tipleri 3 Basen (kalça) 86 90 94 98 102 106 110 112 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 102 106 110 114 120 124 128 132 Sırt Genişliği 35 36 37 38 39 40 41 42 Kol Boyu 56 57 58 59 59 60 60 61 Pazı Çevresi 25 26 28 29 30 31 33 34 Dıştan Bacak 104 105 106 107 108 109 110 111 Uzunluğu İçten Bacak 82 82 82 83 84 84 85 85 Uzunluğu Baldır Çevresi 47 49 49 53 55 57 59 61 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 3.2. 1987.5.3. s. 4) 60 120 182 108 112 116 120 142 44 60 34 108 83 64 45 39 . Normal. s. 1987.

1987. 5) Beden Ölçüleri 42 44 46 84 88 92 158 160 162 72 76 80 76 80 84 80 84 88 48 96 164 86 90 94 50 100 166 90 94 98 52 104 168 94 98 102 54 108 170 98 102 106 56 112 172 104 108 112 58 116 174 108 112 116 116 136 42 58 36 104 79 62 44 60 120 176 112 116 120 120 140 43 59 37 105 79 64 45 Ölçüler Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevresi Vücut 2 Tipleri 3 Basen (kalça) 86 90 94 98 102 106 110 114 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 104 108 112 116 120 124 130 134 Sırt Genişliği 37 38 39 40 40 41 42 43 Kol Boyu 54 54 55 55 56 56 57 57 Pazı Çevresi 27 28 29 30 31 32 33 34 Dıştan Bacak 96 97 98 99 100 101 102 103 Uzunluğu İçten Bacak 72 73 74 75 76 77 78 79 Uzunluğu Baldır Çevresi 47 49 51 53 55 56 58 60 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 6. 5) Beden Ölçüleri 42 44 46 84 88 92 163 164 165 76 80 84 80 84 88 84 88 92 48 96 166 88 94 96 50 100 168 94 98 102 52 104 170 98 102 106 54 108 172 102 106 110 56 112 173 106 110 114 58 116 174 110 114 118 118 138 44 58 34 104 80 62 44 60 120 176 116 120 122 122 142 45 58 36 105 81 63 45 40 . Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) Beden Ölçüleri (TSE.Ölçüler Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevresi Vücut 2 Tipleri 3 Basen (kalça) 84 88 92 96 100 104 108 112 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 104 108 112 116 120 124 128 132 Sırt Genişliği 37 38 39 39 40 40 41 41 Kol Boyu 53 54 54 55 55 56 56 57 Pazı Çevresi 26 27 28 29 31 32 33 34 Dıştan Bacak 96 97 98 99 100 101 102 103 Uzunluğu İçten Bacak 73 74 74 75 76 77 77 78 Uzunluğu Baldır Çevresi 46 48 50 52 54 56 58 60 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 5. s. 1987. s. Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) Beden Ölçüleri (TSE.

Püsküllüoğlu.2004)..2.balıkesir. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı. Özkan.tr.21. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı 2.bilgiyonetimi. s.edu.tr. 26.2004).. “Ergonomi.obitet.alioral. Önemi. yapılan işin insana.4. insanın da yapılan işe uyum sağlamasının öğretimi olarak tanımlanabilir. Oral. insanın özelliklerini ve niteliklerini araştırmak ve böylece sözü edilen uyumu sağlayabilecek şartları hazırlamaktır (Divrik v. insan.1.12. Ayrıca ergonominin görevi. 41 .12. insanın biyolojik ve psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak.d.org. Uluslararası Ergonomi Kurumu (IEA) ergonomiyi şu şekilde tanımlamaktadır: “Ergonomi ya da İnsan Faktörleri Mühendisliği.4. fiziksel kapasite ve toleranslarını göz önüne alarak. ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan bilimsel bir disiplindir”(www.gazi. “İnsanların anatomik ve antropometrik özelliklerini.. “İş bilim” olarak tanımlamıştır (1995.edu. ergonomiyi kısaca. 2001..21. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Kalıp Hazırlamada Kullanılan Yöntemler 2.1. sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan disiplinli bir araştırma ve geliştirme aracı” olarak tanımlamıştır (www. insanin refahını. 53). Ergonominin Tanımı Yunanca iş anlamına gelen ‘ergon’ ve öğreti anlamına gelen ‘nomos’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelen ergonomi.4. ergonomiyi şöyle tanımlamıştır.2005). mutluluğu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı. endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psikososyal stresler karşısında. disiplinler arası araştırma geliştirme ve uygulama çalışmalarıdır” (www. uygun yöntemlerin uygulanmasını.1.12. s. makine ve çevre uyumunun doğal ve teknik kurallarını araştıran. ergonomiyi. 556).

42 . Temel kalıp. üzerinde model uygulamak amacıyla hazırlanan. s. estetik ve fonksiyonel giysiler üretmeye ve geliştirmeye çalışan çok amaçlı bir bilimdir.tr. kalıbı. üç boyutlu insan vücudunun iki boyutlu yüzey açılımıdır.1. 864).gov. s. bireyin anatomik. s.temel kalıbı kısaca. 6). biçki modeli” olarak tanımlamaktadır (1995. giysinin biçim bakımından örneği. 2000. s. standart ölçüler doğrultusunda.. “Biçki modeli. 68). 9). vücuda kalıbı oturtmak için oluşturulmuştur (Aldrich.12. s. “Kumaştan giysi kesimini sağlamak için kullanılan ve genellikle kartondan yapılan belirli bir formu olan parçalardır” (1999. “Bir giysinin esasını oluşturmak amacıyla yapılan çizim işlemlerinin bütünü” olarak ifade etmektedir (2002.d. Pamuk. “Giysi dikmekte kullanılan. s. Püsküllüoğlu.21. 40).Giyim açısından ergonomi. bir bedenin standart ölçüleri doğrultusunda.tdk.4.. Öndoğan. statik ve dinamik antropometrik verilerini göz önünde bulundurarak daha rahat. Temel kalıp. 454). “Dokuma veya örme kumaştan hazırlanacak giysinin.2004). Erdoğan’a göre kalıp.2. üç boyutlu vücut formunu istenilen model ve özelliklerde sarabilmesi için genellikle kâğıt üzerine hazırlanan iki boyutlu geometrik formdur” şeklinde tanımlamaktadır (2000. Tekeli v. kullanışlı. kalıbı. kalıbı. psikolojik ve biyolojik özelliklerini. patron” olarak vermektedir (www. 2. “hazırlanacak giyimin ana kalıpları” olarak tanımlamışlardır (1998. Kalıbın ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı Türkçe Sözlük. kalıbı.

com. Ergonomik Açıdan Erkek Gömleğinde Kalıbın Önemi Anatomi. kullanışlı ve vücuda uyumlu olabilmesi için ergonomik açıdan yeterli ve antropometrik verilere dayanan kalıplardan elde edilmiş olması gerekir.2. 120). insanın üç boyutlu vücut formuna.Ergonomik açıdan kalıp. Gömlek kalıplarının ergonomik esaslara dayalı olarak hazırlanmış olması. 43 . 49). gömleğin vücuda uyumunu belirler. Klasik erkek gömleğinde de aynı durum söz konusudur. Bir giysinin öncelikle rahat.4. doğal olduğu için cildin nefes almasını sağlar. yüzyılda İtalyan keşişler tarafından kullanılmıştır (Ercan. Birey kendisini giysi içerisinde rahat ve huzurlu hissetmeli ayrıca görünüm açısından da tatmin olmalıdır.hurriyetim. 1991.2006). s. vücut formunun iki boyutlu izdüşümünü ve giysi modelini yansıtmak üzere hazırlanan çizimlerdir. Ayrıca bilinen ilk giysi kalıbı 12. 2. kesim yapılarak vücuda uyumlu hale getirilmesine ilk kez Minos medeniyetinde rastlanmıştır (M. fizyoloji ve psikoloji gibi alanlardan yararlanan ergonomi. Bayraktar. giyime önemli katkılar sağlamaktadır (Gönen. 1994. yazın ise daha hafif pamukluların yanı sıra keten ile karışık pamuklular ve ipek pamuk karışımı kumaşlar tercih edilmelidir (www.Ö.3000–1400).. ergonomik ve antropometrik açıdan uyum sağlayacak fonksiyonel ve estetik giysilerin hazırlanabilmesi için. Fizyolojik açıdan gömlekte ergonomiyi irdelersek. Özgen. 15. Kışın daha ağır pamuklu gömlekler. Şayet kumaş sadece pamuklu değilse.arsiv. s. klasik erkek gömleğinde yüzde yüz pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir. Önceleri kumaşların vücuda sarılıp belli yerlerden tutturularak elde edilen giysilerin.01. karışım oranında sentetiğin üçte biri geçmemesine özen gösterilmelidir.

2000. 2000. 4. Temel kalıpların açık. ne dar olmalı. s. İki boyutlu yüzeylere üçüncü bir boyut kazandırabilmek için pens. s.7 cm aralık kalmalıdır. 1. 28). Kalıp parçalarının birleşecek kenar uzunluklarının ve birleşen eğrilerin birbirine eşit olmasına dikkat edilmelidir (Başer. 2000). 9. Kılınç.5-0.3. 44 . 5. anatomik vücut özelliklerini iyi bilmeli. 6. 16). çizimde kırıklık olmamalıdır (Aldrich. pat ve apartura vücut ile uyum içerisinde olmalıdır (Muratoğlu. Gömlek vücuda uyumu açısından. en önemli nokta gömleğin yakasıdır. Kalıp hazırlayan birey. vücut özelliğinin gerektirdiği düzeltmeler yapılmalıdır (Işıklar. Kalıp çiziminde.18. s. birleşme düzgün olmalı. anlaşılır ve giysi hazırlanacak kişinin antropometrik ölçülerine uygun olması gerekir. kollar ise ceket kolu içerisinden 1-1. s. Kalıp üzerinde kavis ile düz bir çizginin birleştiği noktalarda. Yaka ve kol oyuntusu gibi kavisli çizgiler ve birleşmeler mükemmel derecede düzgün ve kırıksız olmalı. s. kalıp hazırlama konusuna yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (Çağdaş. bir erkek gömleğinin vücuda uyumunda. öncelikle vücuda uygun bir kalıp çizim sistemi seçilmelidir. Gömlek yakasının görünümü kişinin vücut tipine uyumlu olmalıdır. nede çok bol olmalıdır. 2004. Kalıp üzerinde gerekli açıklama. İdeal bir gömlek yakası iliklendiğinde boyun ile gömlek arasında 0. 42). roba.5 cm görülecek şekilde ayarlanmalıdır. 2. kup ve kesiklerden yararlanılmalıdır. Seçilen temel beden kalıplarına model uygulamadan önce. 8. yazı ve çıtlar eksiksiz olarak bulunmalıdır. işaret. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler Kalıp hazırlanırken uygulanacak ilkeler şunlar olmalıdır. 1988. 42). 17. Manşet bilek ile. 3.20). pistole kullanılarak bu şekiller verilmelidir (Aldrich. 1996. Ayrıca gömlek boyu da kollar kaldırıldığında ve hareket esnasında pantolonun belinden çıkmayacak uzunlukta olmalı.4. 2. 7.Örneğin.

standart ölçü tablosu ve hesaplama formülleri ile çalışılıyor olmalarıdır (Aşık v. sistemin gerektirdiği şekilde ölçü alınır.4. 2002. Kalıp Elde Etmede Kullanılan Yöntemler 2. 1996.4. 4). 2002. 2.4. Seçilen hazır kalıpların her ülkenin kendi standartlarına göre geliştirildiği hatırlanarak.1. 2002. daha pratik ve geçerli kalıplar oluşturmaktır (Bayraktar. s.s.d. 1992. s. bulunan beden numarasına göre kalıp kopya edilir. 45 . 35). Bu tür kalıplardan yararlanırken sırasıyla. 1992.. 34).4. kalıplar üzerinde ölçü kontrolü ve gerekli tüm düzeltmeler yapılır (Bayraktar. İtalyanların ve Fransızların kalıp çizim sistemleri gibi. s. paça. Sistemli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Sistemli kalıp çizim tekniği. sistemli kalıp çizim yöntemi ile provasız giysi kalıbı elde edileceği için zamandan tasarruf sağlar (Çağdaş. kalıp hazırlamada en sağlıklı sonuca ulaştıran yöntemdir. s. Hazır Kalıp Kullanarak Kalıp Elde Etme Kalıp hazırlamada kullanılan çeşitli sistemlere göre hazırlanıp piyasaya sürülmüş hazır kalıplar ve moda dergilerinin eki olan paftalar halindeki hazır kalıplar kullanılır (Çağdaş.2. kalıp hazırlama ve giyim uygulama konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (Çağdaş. 78).2. İngilizlerin geliştirmiş olduğu Metrik Sistem.4. s. Sistemin amacı daha az ölçü ile. Örneğin Almanların geliştirmiş olduğu Müller Kalıp Sistemi. kullanım kolaylığı açısından kalıpların ana hattını belirten çizgi çeşitleri ve renkleri bedenlere göre farklılık gösterir. bu sistemlerin ortak özelliği. Amerikalıların geliştirmiş olduğu Temel Bloklar Sistemi. 35). Bu tür hazır paftalarda. s. 24). gerekli olan uzunluk ölçüleri (kol. 1994. etek v. 4). Bu yöntemi kullanacak kişi. beden numarası belirlenir. Günümüzde değişik kalıp çizim sistemleri bulunmaktadır.4. Diğer kalıp hazırlama yöntemlerine göre daha zaman alıcı gibi görünse de.) kişinin vücuduna göre uzatılır (Bayraktar. s.

Drapaj Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Drapaj. emek ve materyal yönünden pahalıdır (Ercan. asimetrik ve drapeli modelleri uygulayabilmek için kullanılır (Aşık. s. s.4. 35). drapajı. Drapaj yöntemi. kumaş. yöntem ne kadar pratik görünse de. kişinin görüşünü. giysilere yapılan çeşitli pliler. prova yapma zorunluluğu. fazla kesikli. 1994. s. drapeden türemiş bir kelimedir. Drapaj yöntemi özellikle vücuda mükemmel derecede uyum gösteren kalıpların geliştirilmesinde en sağlıklı yöntem iken. s. Çağdaş. kağıt veya kumaş üzerine. 24). 1974. s.4. prova ve kontrol becerisini de geliştirir (Çağdaş. çok sanatlı model özelliğinde giysilerin kalıbını hazırlamak ve bitmiş şeklini görmek amacıyla. Vücut özelliği simetrik olmayan kişiler için kalıp hazırlanırken en iyi sonuç drapaj tekniği ile elde edilir. 31).3. Pratik Yöntem İle Kalıp Elde Etme Vücut ve model özelliğine göre.2. 2002. 56). 1994. “Asimetrik. zaman ve emek kaybı açısından olumsuz yönleri oldukça fazladır (Çağdaş.4. Ancak. 2002. malzeme. Fransızca bir kelime olan drape (draper). belli ölçülere dayanarak veya göz kararı ile kolay yolla kalıp elde edilen bir yöntemdir (Bayraktar. 2. manken üzerinde kağıt veya kumaş kullanarak giysinin örneğini oluşturma işlemi” olarak tanımlamıştır. 1996. s. 36). Bu yöntemle kumaşı kesebilmek için daha önce edinilen bilgilerden faydalanılır (Karaman. 2002. Ayrıca giysinin bitmiş şeklini görme. 54). 46 .4. 79).4. s. drapeli. büzgüler ve verilen şekiller anlamına gelir (Pamuk. değişik model özelliği taşıyan. Diğer yöntemlere göre daha az zaman alır ve giysi dikmeyi meslek edinmiş kişiler tarafından yaygın bir şekilde kullanılır.

1994. yüksek verimliliği sayesinde kendisini kısa sürede amorti etmekte. 53’den). kalıp hazırlama.5. yan dikiş gibi yerler dikkatle işaretlenir. s.2. 2. firma içi ve dışı iletişimin geliştirilmesi açısından da yararları sayılabilir (Lectra. kalıp serilendirme gibi işlemler kısa sürede yapılabilmektedir (Aşık v. Çoruh. bu yüzden de giyim üretimi yapan işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. hata oranının az olması. Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme Bitmiş bir giysi üzerinden de kalıp çıkarılabilir (Bayraktar. Günümüzde kullanılan çeşitli firmalara ait giysi tasarımı. özgün giysi tasarımı hazırlamaktan bahsedilemez (Çağdaş. s. masa üzerinde düzeltildikten sonra kumaşa yerleştirilir (Karaman. 36). bir mankene giydirilir veya masa üzerine yerleştirilir. 1997.4. en kolay yöntemlerden biri olan giysi üzerinden kalıp hazırlama. s. 31). Ayrıca ürün kalitesini yükseltmesi. Kalıbı çıkarılacak olan giysi. 78). Giysi üzerine ince bir mülaj kağıdı bollukları içine alacak şekilde iğnelenir ve üzerinde bulunan kup. Ayrıca bu yöntemle giysi modeli kopya edilmiş olacağından. 1974. 1996. sıklıkla kullanılmayan bir yöntemdir. 24).6.. Model tasarımı. Bilgisayar Destekli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Teknolojinin gelişmesiyle beraber giyim endüstrisinde de bilgisayarlarla kalıp elde etmek mümkün hale gelmiştir. 2002. pens.4. zamandan tasarruf sayesinde verimliliğin artması. yeni modeller hazırlayabilmek için daha çok zaman kazandırması. Fransız Lectra firması kalıp serilendirme ve pastal hazırlama için 47 . 2000. kalıp çizimi ve serilendirme yapan yazılımlar bulunmaktadır. Bunun nedeni drapeli veya buna benzer model özellikleri bulunan giysilerin kalıplarının bu yöntemle elde edilemeyişidir. daha az kontrol gerektirip.d. Kalıp hazırlamada kullanılan.4. s. Eray. s. Oldukça pahalı bir yöntem olmasına rağmen. Giysi üzerinden çıkarılan kalıplar.4. Bu yazılımları yapan en bilinen firmalar ve programları.

1995. Hızla gelişen teknoloji ile beraber. Alman Assyst firmasının geliştirdiği kalıp ve pastal hazırlama için “Assystform” ve “Assystcost” programlarıdır (Bulgun. İzmir. Neriman Öğütçü v. buradan yola çıkarak kalıp hazırlayan uzman programlar üzerinde de çalışmalar vardır (Gray. İstanbul. 2.114. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları ve ölçü tablosu bulunmaktadır. Emine Ercan. bilgisayar sistemlerinin grafik yetenekleri artık tasarımın estetik üstünlüklerini gerçek bir örnek ürüne başvurmaksızın değerlendirebilecek bir aşamaya ulaşmıştır (Ercan. 1996. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıp çizimine yer verilmiştir.“Moderis” ve “Diamino”. 221). 18’ den). klasik erkek gömleği kalıp çizimlerinin yer aldığı ve konu ile ilgili bilgi veren kaynaklar aşağıda. Yüksel Işıklar v. s. january.. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıplarına yer verilmiştir. 1994. araştırmada kullanılan önem sırasına göre verilmiştir. Rundschau Herrenhemd. giysi tasarımı için geliştirdikleri “Prostyle” programı. Ankara. 1993. 2000.5. Kalıp III Seminer Kitabı. İç Giyim Kadın Erkek ve Çocuk Giyimlerinde Temel Çizimler. Türk kadınları üzerinden alınan antropometrik ölçüler doğrultusunda dokuz standart ölçü tablosu hazırlanmış ve yeni bir kalıp çizim sistemi önerilmiştir. 1991. s. Amerikan Gerber firmasının kalıp serilendirme ve pastal programı “Accumark” ve giysi tasarımı için “Gerber Designer” yazılımı.d. s.d. Başer. Başer. Türk Bayan Vücut Ölçülerine Dayalı Yeni Bir Giysi Kalıp Çizim Sisteminin Geliştirilmesi. İlgili Yayın ve Araştırmalar Araştırma sırasında klasik erkek gömleği kalıpları hakkında detaylı bilgi ve kalıpların denenmesi ile ilgili bir çalışmaya rastlanmazken. İngiltere’de vücudun hareket halindeki değişimini simüle edip.115). 1990.. 48 . 1988.

Giyim Sanayi için Beden(Vücut) Ölçüleri – Erkekler. Vücut tiplerine göre Türk erkeğinin standart beden ölçü tabloları oluşturulmuştur. Nuran Zengingönül. 2000. Erkek Giysi Üretimi. Tekstil Mamulleri – Gömlek. Yurdagül Muratoğlu. Ankara. 1982. Giyim Kadın ve Erkek İç Giyimlerinde Kalıpla Çizimler. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları yer almıştır. Ankara. TSE. Ankara. Gömlek üretiminde. İstanbul. Klasik erkek gömleğinin vücuda uyumu ve klasik erkek gömleği üretimi hakkında bilgi verilmiştir.Yüksel Işıklar v. 2004. kullanılan malzemeden.. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları bulunmaktadır. üretim kalitesine olması gerekenler verilmiştir. 49 . 1987. 1995. Erkek Giysi Tasarımında Temel ve Model Uygulamalı Kalıp Çizimleri Ders Notları. Ankara. Müjgan Baysal. Nurgül Çoban.d. TSE.

1991.5 cm + 2 cm + 10.4 cm = 16.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 23.40.52 BEDEN (38.2 cm = 44 = 72 cm cm 84 cm 46 cm 40 cm 47 cm 1/4 42 cm 23 cm 20 cm 1/8 21 cm 11.2 cm = 20.50.39.7 cm = 19.5 cm Boyun Çevresi: 38 Yardımcı Ölçüler: = 6.1. 58) 50 .BÖLÜM III MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46. s.3 cm = 23.48. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 168 92 80 94 55 cm cm cm cm cm cm Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 48 24 0.5 cm 1/10 Beden+10.4 cm = 56.41 YAKA) VE KAYNAKLARDA BULUNAN 50 BEDEN KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ ÖLÇÜLERİ VE KALIP ÇİZİMLERİ 3.5 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 24.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16 cm 5 cm 11 cm 25.75 cm (Rundschau.

Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.2.3. 51 .

3.3. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 52 .

4.3. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 53 .

54 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol .5.3.

2 cm = 58.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 24.3.5 cm 24 21 cm cm 1/8 21.5 cm 1/10 Beden+10.25 cm (Rundschau.2 cm = 17.5 0. s.3 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.6 cm = 44.3cm 5 cm 11. 1991. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 170 96 84 98 56 cm cm cm cm cm cm 85 cm 48 cm 42 cm 49 cm 1/4 42.5 cm = 73 cm = 6.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.1 cm = 20. 58) 55 .5 cm = 23.6.6 cm = 21.5 cm + 2 cm + 10.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 24.25 cm 12 cm Boyun Çevresi: 39 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 49 24.

Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 56 .7.3.

57 .8. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

9.3. 58 . Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 59 .10.

6cm 5 cm 11. 58) 60 .5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 74 = 24 = 22 cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) = 17.5 cm 24.5 cm = 6.6 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.5 cm = 21 cm 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) = 60. 1991.3. s.5 cm 12. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.5 cm + 2 cm + 10.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.75 cm (Rundschau.11.6 cm 1/10 Beden+10.

12. 61 . Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 62 .3.13.

3. 63 .14. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

15. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 64 .

5 0.5 = 75 = 6.3.5 cm 1/8 21.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 17 cm 5 12 cm cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.5 cm 26 cm 23. 58) 65 .5 cm + 2 cm + 10.5 cm cm cm cm cm cm cm cm cm 174 104 94 106 41 58 cm cm cm cm cm cm 87 cm 52 cm 47 cm 53 cm 1/4 43.8 = 62. 1991.9 = 21.25 cm 26.8 = 17. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 51 25.4 = 45.16.4 = 22. s.83 = 24.5cm (Rundschau.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 25.75 cm 13 cm 1/10 Beden+10.

66 .17.3.Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 67 .3.18.

19. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 68 .

69 .Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.20.3. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol .

6 cm = 46 = 80 = 44 = 57 cm cm cm cm + 3 cm 1/10 Beden+1/20 Tb+5 cm + 3 cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Uzunluk: Ag+Kg+Ög: Koltuk Genişliği Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği= 49 + 1 25.3. 212 ) 70 .5 cm 12.5 cm = 6.. 1988.5 cm (Işıklar v.6 cm = 15.21. s.5 cm 24.d.5 cm cm cm Beden 1/10 : + Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 10 cm 1 cm 11 26 cm cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 6 cm 1/6 Boyun Çevresi Arka Uzunluk / 2 cm 1/2 Beden 1/8 Beden + 7-8 cm + 3-4 cm Bolluk: = 26.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 71 .22.

3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.23. 72 .

5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 74 = 24 = 21 = 20 cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21. 2000. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 49 0.5 cm + 1 cm + 7.5 cm 24.6 cm = 16. 18) 73 .3 cm 25 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 4.24. Baysal.25 cm (Zengingönül.5 cm 12.5 cm = 57.3. s.25 cm cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 16.5 cm 24.6cm 4 cm 12.5 cm = 6.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.25. 74 .

3. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.26. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 75 .

6cm 5 cm 11.6 cm = 17.5 cm 12. 1994.75 cm (Rundschau.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.5 cm = 20.13) 76 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.3.27.5 cm + 10 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 76 = 24 = 22 cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm + 1.6 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 10-12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.5 cm = 6. s.5 cm = 60 cm 24.

3.28. 77 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

3.29. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 78 .

25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16 cm 5 11 cm cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 16 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 70 = 24 + 1. s. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 48 24 0.25 cm = 22 + 0.75 cm 23 cm (Rundschau.6 cm + 3.5 cm = 17.30. 2000.3.11) 79 .75 cm = 21 + 5.5 cm = 55.5 cm cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm 23.5 cm 12.5 cm = 6.

80 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.31.

3.32. 81 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

33.5 cm 1/2 Beden + 1.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 73 = 24 = 15 = 21 cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.6 cm (Öğütçü v.5 cm + 6.5 cm 12. 82) 82 .5 cm = 6.16cm 1 cm 13.5 cm = 56.3.5 cm 1/8 Beden / 1 cm 1/4 Beden / 5.6 cm = 20.d.5 cm + 3.16cm 25 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /13-15 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 1/8 Beden + 6. s. 1993. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği= Koltuk Yüksekliği= 48 24 24 cm cm cm Koltuk Yüksekliği: Manşet Boyu: Toplam Koltuk Yük.5 cm 11.5 cm 14.: 1/3’ü: / 42.5 cm + 1..

83 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.34.

35. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 84 .

3.5 cm Arka Gn. (Berk. 186) 85 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Model Boyu: Arka Yaka: Koltuk Derinliği: 80 cm 1/6 Boyun Çevresi 22 cm = 80 cm = 6.+Bolluk+Pili+Pat:1/2 Beden+20 cm= 70 Kol İçin: Kol Evi Çevresi: Manşet Boyu: 45 25 cm cm Not: Dikiş ve baskı payları içindedir.+Koltuk Gn.36. Emzen.+Ön Gn.6 cm = 22 cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm 12. 1941. s.

3.37. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 86 .

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 87 .38. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

5 cm Not: 1 cm dikiş payı içindedir.4 cm = 44.5 cm 12.4 cm 44. 2000.6 cm 80 cm 1/5 Boyun Çevresi = 24.5 cm 23 cm Koltuk Yüksekliği = 13.+Ön Gn.6 cm = 80 cm = 8 = 62 cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: 24.5 cm Arka Gn. (Aldrich.39.: 1/2 Beden + 12 cm(bolluk) Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği 54 27 = 27 cm cm cm Kol Evi Çevresi : 1/4’ü : Manşet Boyu: 54 cm 13.+Koltuk Gn. s. 26) 88 .

89 .40.3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 90 .3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.41.

kaynaktaki ölçüleri ile çizilmiştir.95 cm Bel-Koltuk Altı Arası: 1/2 Arka Uzunluk / 3.1cm(bolluk) = 48.9 cm Koltuk Yüksekliği= 7. s.5 cm 15. 91 .9 cm 55.9 = 2.1 cm cm cm cm 16.95 cm = 19.4 = 41.3 111.2 cm 38.9 = 1.7 0.3 = 76.: 44.05 cm = 55.8 38.3.6 cm Manşet Boyu = 22. 423.42.6 81.9 cm / 2 38.8 cm cm cm cm cm = 20.7 cm cm cm cm cm cm = 20.2cm Arka Omuzdan Yakaya Yüks.9 cm (Handford. kullanılan tüm ölçülerin formüllerinin verilmemiş olmasından dolayı araştırmada kullanılan TSE ölçüleri kullanılmadan.3 cm 76.6 26.9 cm = 15. 424) Not: Bu kalıp.1 83.5 cm Arka Omuz: Ön Omuz: Pens Hesaplama: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 53.5 = 44. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Tüm Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Arka Genişlik: Ön Genişlik: Ag+Kg+Ög: 48.9cm / 1/2 Bel / 6 Belden Arka Omuz Yüks.5 = 16.1 cm / pi / 2 41.4 cm Belden Ön Omuz Yüks. 1984.3 26.: 41.2 = 6 cm cm cm 101.1 cm / 2 1/2 Beden+5.: 2.

92 . 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.43.3.

3. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Kol.44. 93 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini.52 Beden (38.40. Aynı zamanda literatür taraması yapılmış. 46. 18 ile 26 yaş arası. mevcut durum ortaya konmaya çalışıldığından tarama (survey) modelli bir araştırmadır.48. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.40. Yapılan taramadan sonra elde edilen veriler tablolara aktarılmış.50. Fakülte dekanlıklarından ve yüksekokul müdürlüklerinden gerekli araştırma izni alınarak araştırmanın örneklem grubu Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki. Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören. 18 ile 26 yaş arası. Mühendislik Fakültesi. konu ile ilgili kaynaklar ve süreli yayınlardan faydalanılmıştır.39.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler arasından random yöntemiyle seçilen öğrenciler oluşturmaktadır.41 Yaka) sportmen tip Türk erkeği oluşturmaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesi.40.50. 1100 erkek öğrenciden. 46. evren ve örneklemi ve verilerin toplanılması ile verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde durulmuştur.52 Beden (38. Eğitim Fakültesi. araştırmanın modeli. Araştırmanın Modeli Bu araştırma.52 Beden (38.41 Yaka) erkek öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın örneklemini ise. Tıp 94 .50. Türk erkeğini temsil ettiği kabul edilen.BÖLÜM IV YÖNTEM Bu bölümde. Teknik Eğitim Fakültesi.39.48.39. istatistiki analizleri yapıldıktan sonra yorumlanmıştır. Tüm Pamukkale Üniversitesi sportmen tip 46. Örneklem grubunu oluşturmak amacıyla Pamukkale üniversitesi rektörlüğü ile görüşülüp. Denizli merkezdeki fakülte ve yüksekokulların isim ve adresleri alınmıştır. Sportmen tip olmayan erkek öğrenciler araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır.48.

50 beden (40 yaka) 10. Belirlenen fakülte ve yüksekokullardan her bedende 100 kişi olmak üzere random yöntemiyle 400 kişi seçilmiştir. Teknik Eğitim Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 6. 52 beden (41 yaka) 31 öğrenci olmak üzere toplam 109 öğrenci. 50 beden (40 yaka) 26 ve 52 beden (41 yaka) 21 öğrenci olmak üzere toplam 94 öğrenci. Fen Edebiyat Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 5. Örneklem Alınan Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı FAKÜLTELER ve YÜKSEKOKULLAR Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F.Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 46. Eğitim Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 27.40. İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 23. 52 beden (41 yaka) 8 öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenci. 48 beden (39 yaka) 20. Mühendislik Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 14.50.52 Beden (38. 50 beden (40 yaka) 4.39. TOPLAM 46 Beden 27 5 23 14 6 0 21 4 100 48 Beden 20 7 28 13 3 1 27 1 100 50 Beden 26 10 27 11 4 1 20 1 100 52 Beden 21 8 31 17 4 2 15 2 100 (38 Yaka) (39 Yaka) (40 Yaka) (41 Yaka) Toplam 94 30 109 55 17 4 83 8 400 Araştırmada. 48 beden (39 yaka) 13. Random yöntemiyle fakültelerden ve yüksek okullardan seçilen öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Y. 50 beden (40 yaka) 11. 52 95 .48. 48 beden (39 yaka) 3. 50 beden (40 yaka) 27. Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık M.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler olarak belirlenmiştir. 48 beden (39 yaka) 28. O. 52 beden (41 yaka) 17 öğrenci olmak üzere toplam 55 öğrenci. Tablo 7. 48 beden (39 yaka) 7.

Bilecik. 48 beden (39 yaka) 5. 52 beden (41 yaka) 2 öğrenci olmak üzere toplam 8 öğrenci ve her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 erkek öğrenci yer almıştır. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) BÖLGE Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu B. İstanbul. Kırklareli. Gümüşhane. 50 beden (40 yaka) 7 ve 52 beden (41 yaka) 10 öğrenci olmak üzere toplam 33 öğrenci. Tokat ve Trabzon illerinden 46 beden (38 yaka) 4. Bursa. 48 beden (39 yaka) 1. Samsun. Random yöntemiyle fakültelerden ve yüksek okullardan seçilen öğrencilerin. Çanakkale. Edirne. Ordu. Bolu. 50 beden (40 yaka) 5 ve 52 beden (41 yaka) 12 öğrenci olmak üzere toplam 96 . 50 beden (40 yaka) 20. Sağlık Meslek Yüksekokulundan 46 beden (38 yaka) 4.beden (41 yaka) 4 öğrenci olmak üzere toplam 17 öğrenci. TOPLAM Toplam 33 26 200 57 28 43 13 400 8 4 49 11 6 18 4 100 8 5 58 12 7 8 2 100 7 5 52 19 7 6 4 100 10 12 41 15 8 11 3 100 Araştırmaya. 50 beden (40 yaka) 1. Çorum. 48 beden (39 yaka) 27. 52 beden (41 yaka) 2 öğrenci olmak üzere toplam 4 öğrenci. Tablo 8. 50 beden (40 yaka) 1. Karadeniz Bölgesindeki Amasya. Kastamonu. 48 beden (39 yaka) 8. bedenlerine göre yaşadıkları coğrafi bölgelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tıp Fakültesinden 48 beden (39 yaka) 1. Marmara Bölgesindeki Balıkesir. Meslek Yüksekokulundan 46 beden (38 yaka) 21. Kocaeli ve Tekirdağ illerinden 46 beden (38 yaka) 8. 52 beden (41 yaka) 15 öğrenci olmak üzere toplam 83 öğrenci. Giresun.

Erzurum. Muğla. 50 beden (40 yaka) 6 ve 52 beden (41 yaka) 11 öğrenci olmak üzere toplam 43 öğrenci. 50 beden (40 yaka) 4 ve 52 beden (41 yaka) 3 öğrenci olmak üzere toplam 13 öğrenci ve her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 erkek öğrenci katılmıştır. Antalya. 48 beden (39 yaka) 8. uyumsuzlukların ve aksaklıkların tek kişi tarafından tespit edilmesi sağlanmıştır. İçel. Niğde. Bu gömlekler 46 Beden (38 Yaka) 100 öğrenciye. 50 beden (40 yaka) 52 ve 52 beden (41 yaka) 41 öğrenci olmak üzere toplam 200 öğrenci. Kayseri. 48 Beden (39 Yaka) 100 öğrenciye. Tunceli. Van ve Iğdır illerinden 46 beden (38 yaka) 6.26 öğrenci. Diyarbakır. Yozgat. yüksekokul ve yurtlarda araştırma yapılmasını uygun görmesiyle. 50 beden (40 yaka) 7 ve 52 beden (41 yaka) 8 öğrenci olmak üzere toplam 28 öğrenci. Gaziantep. Ölçülerin tek elden alınıp. Denizli. Aydın. Malatya. Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla. 50 beden (40 yaka) 19 ve 52 beden (41 yaka) 15 öğrenci olmak üzere toplam 57 öğrenci. Ege Bölgesindeki Afyon. İzmir. Hazırlanan genel bir tabloda (bakınız ekler) öğrencilerin isimleri yanı sıra. Hakkari. ayrıca yükseköğrenim yurt yönetiminden izin alınmıştır. Burdur. Isparta. Erzincan. Konya. İlgili makamların söz konusu fakülte. 48 beden (39 yaka) 12. Eskişehir. Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden 46 beden (38 yaka) 18. 48 beden (39 yaka) 7. Karaman ve Kırıkkale illerinden 46 beden (38 yaka) 11. yükseköğrenim yurtlarında bir görevli nezaretinde ve bilgisi dahilinde yapılmıştır. Elazığ. Nevşehir. İç Anadolu Bölgesindeki Ankara. Mardin. Kars. 48 beden (39 yaka) 2. Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki Adıyaman. Kütahya. fakülte dekanlıklarından ve yüksekokul müdürlüklerinden. Manisa ve Uşak illerinden 46 beden (38 yaka) 49. fakültelerde bir öğretim görevlisi. 50 Beden (40 Yaka) 100 öğrenciye. Hatay. Sivas. Her beden için birebir ölçülerde Müller Kalıp Sistemi ile klasik erkek gömleği kalıpları hazırlanmış ve gömleklik kumaştan dikilmiştir. kişisel 97 . Siirt ve Şanlıurfa illerinden 46 beden (38 yaka) 4. Akdeniz Bölgesindeki Adana. 52 Beden (41 Yaka) 100 öğrenciye giydirilmiştir. Bitlis. Doğu Anadolu Bölgesindeki Ağrı. Verilerin Toplanması Verilerin toplanması amacıyla Selçuk Üniversitesi. 48 beden (39 yaka) 58. araştırmalar Ocak 2006-Nisan 2006 tarihleri arasında.

yaş. bilek çevresi). sınıf. uygun olmayan kısımlar ne kadar dar.48. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği belinin öğrencilerin beline uygunluğu 3. kalça çevresi. yaka no.48. bol.40.52 Beden (38. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği gömlek boyunun öğrencilerin boyuna uygunluğu 5. Verilerin Analizi Tablolardan bilgisayar ortamına aktarılan Müller Kalıp Sistemi 46. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kalçasının öğrencilerin kalçasına uygunluğu 4. boy. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu 98 . aşağıda veya yukarıda gibi santimetre cinsinden kaydedilmiştir. Bu genel tablodan yola çıkarak her kalıp özelliği için genelden özele.50. Elde edilen veriler doğrultusunda Müller Kalıp Sistemi 46. sosyoekonomik özellikleri (yaşadığı yer. baba mesleği) ve denenen kalıpların aksaklıklarını tespit etmek için kırk farklı noktada kalıp özelliği dikkate alınarak. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ön genişliğinin öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu 7. boyun çevresi.özellikleri (fakülte. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği göğüs çevresinin öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu 2.52 Beden (38.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının uygunluğunun denenmesi ile elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla istatistiksel olarak analiz edilmiştir. göğüs çevresi. Bu tablolar aşağıdaki gibidir. uygun olup olmadığına bakılmış. anne mesleği.40.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının öğrencilere uygunluğu % hesapları ile ortaya konmaya çalışılmıştır. bölüm. kilo. önden arkaya doğru bir sıra takip etmek suretiyle verilerin gösterildiği tablolar hazırlanmıştır. bel çevresi.50.39. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ön uzunluğunun öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu 6. 1. beden no.39. kol boyu.

Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep yerinin(sağ-sol)öğrencilere uygunluğu 18. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ilik düğme arasının öğrencilere uygunluğu 15. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği omuzunun öğrencilerin omuzuna uygunluğu 23. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu 26. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep büyüklüğünün öğrencilere uygunluğu 16. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği koltuk oyuntusunun öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu 99 . Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol genişliğinin öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu 25. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ucu görünümünün öğrencilerin boynuna uygunluğu 12. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği arka genişliğinin öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu 21. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka oyuntusunun öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu 9. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka genişliği görünümünün öğrencilerin boynuna uygunluğu 10. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ucu açıklığının öğrencilerin boynuna uygunluğu 13. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği sırt yüksekliğinin öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu 19.8. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol boyunun öğrencilerin kol boyuna uygunluğu 24. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün Türk erkeğinin boynuna uygunluğu 11. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep yerinin(üst-alt) öğrencilere uygunluğu 17. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği arka uzunluğunun öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu 20. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği roba görünümünün öğrencilere uygunluğu 22. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kapanma payının öğrencilere uygunluğu 14.

tekrar denenen kalıplarda herhangi bir uyum problemi görülmemiştir. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygunluğu Temel ölçülerin grafikleri oluşturulmuş. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde koldaki pili derinliğinin öğrencilerin koluna uygunluğu 30.27. 100 . standart sapmaları. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde yan dikişin öğrencilerin vücuduna uygunluğu 33. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler ile Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları geliştirilmiş. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun öğrencilerin koluna uygunluğu 29. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol yırtmaç yerinin öğrencilerin koluna uygunluğu 28. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde manşetin öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu 31. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde manşet görünümünün öğrencilerin koluna uygunluğu 32. minimum ve maksimum değerleri verilerek analiz edilmiştir. medyanı (ortanca). TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. beden ve yaka numarasına göre gruplandırılan öğrencilerden elde edilen verilerin ortalamaları.

1. Y. O.BÖLÜM V BULGULAR 5. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Özellikleri Tablo 9. Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık M. TOPLAM 46 Beden 27 5 23 14 6 0 21 4 100 48 Beden 20 7 28 13 3 1 27 1 100 50 Beden 26 10 27 11 4 1 20 1 100 52 Beden 21 8 31 17 4 2 15 2 100 (38 Yaka) (39 Yaka) (40 Yaka) (41 Yaka) Toplam 94 30 109 55 17 4 83 8 400 Fakülteler ve Yüksek Okullar Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık Meslek Yüksek Okulu 101 . Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı OKUL Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F.

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşlarının Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 0 26 19 19 5 11 9 7 4 100 48 Beden (39 Yaka) 0 26 20 11 15 10 14 4 0 100 50 Beden (40 Yaka) 1 21 8 14 16 19 10 9 2 100 52 Beden (41 Yaka) 1 11 17 9 9 14 20 16 3 100 YAŞ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOPLAM Toplam 2 84 64 53 45 54 53 36 9 400 Yaş Grupları 18 19 20 21 22 23 24 25 26 102 .

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) BÖLGE Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu B.Tablo 11. TOPLAM Toplam 33 26 200 57 28 43 13 400 8 4 49 11 6 18 4 100 8 5 58 12 7 8 2 100 7 5 52 19 7 6 4 100 10 12 41 15 8 11 3 100 Yaşadıkları Bölge Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi 103 .

Tablo 12. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Annelerinin Mesleklerinin Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) MESLEK Memur Öğretmen İşçi Emekli Esnaf Serbest Meslek Ev Hanımı Hemşire Mühendis İdari Personel Çiftçi TOPLAM Toplam 6 12 12 18 1 3 336 7 1 1 3 400 0 2 10 3 0 0 81 2 0 0 2 100 2 4 1 4 0 1 84 2 1 0 1 100 1 2 0 7 0 1 88 1 0 0 0 100 3 4 1 4 1 1 83 2 0 1 0 100 Anne Meslek Grupları Memur Öğretmen İşçi Emekli Ev Hanımı Hemşire Diğerleri 104 .

Tablo 13. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Babalarının Mesleklerinin Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) MESLEK Memur Öğretmen İşçi Eczacı Emekli Öğretim Üyesi Esnaf Teknisyen Serbest Meslek Mali Müşavir Veteriner Hakim Askeri Personel Mühendis İdari Personel Doktor Emniyet Personeli Çiftçi Vefat Etmiş TOPLAM Toplam 62 19 53 1 119 2 15 4 59 1 1 1 3 1 4 1 4 45 5 400 13 7 15 0 31 0 4 2 9 0 0 0 2 0 0 0 0 16 1 100 15 4 7 0 32 1 7 0 16 0 1 0 0 0 2 1 1 12 1 100 16 5 12 1 29 0 2 2 17 0 0 1 1 0 1 0 2 10 1 100 18 3 19 0 27 1 2 0 17 1 0 0 0 1 1 0 1 7 2 100 105 .

Baba Meslek Grupları
Esnaf Öğretmen Çiftçi İşçi Serbest Meslek Memur Emekli Diğerleri

106

5.2. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Tablo 14. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 172,99 61,73 90,99 76,84 94,21 61,2 38,02 17,985 Medy. 172 61 90 77 94 61 38 18 St.s. 5,76 5,431 2,485 4,458 3,638 2,274 0,235 0,7992 Min. 160 50 82 65 87 56 38 16,5 Mak. 190 77 100 87 106 67 39 20 Ranj 30 27 18 22 19 11 2 3,5 Vary. 33,182 29,492 6,177 19,873 13,238 5,172 0,055 0,639

Tablo 15. Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri

Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği

N 100 100 100 100 100 100 100 100

Ort. 176,33 68,78 94,33 80,97 97,63 62,09 39,11 18,465

Medy. 176,5 68 94 80 98 62 39 18,5

St.s. 5,948 6,783 2,123 5,526 3,377 2,301 0,314 0,8326

Min. 162 55 84 73 90 56 39 16

Mak. 190 90 99 97 107 68 41 20

Ranj 28 35 15 24 17 12 3 4

Vary. 35,375 46,012 4,506 30,534 11,407 5,295 0,099 0,693

107

Tablo 16. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 178,93 75,29 98,46 85,68 101,51 62,96 40,08 18,675 Medy. 179,5 75 98 85 101 63 40 19 St.s. 6,15 6,32 2,091 5,367 3,636 2,457 0,257 0,7829 Min. 162 62 92 75 93 56 40 16,5 Mak. 195 95 104 107 119 70 41 21,5 Ranj 33 33 12 32 26 14 1 5 Vary. 37,823 39,945 4,372 28,806 13,222 6,039 0,066 0,613

Tablo 17. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 179,57 81,51 102,97 90,71 105,92 63,66 41,15 19,08 Medy. 180 82 103 90 106 64 41 19 St.s. 5,837 7,508 2,966 5,905 4,158 2,72 0,259 0,849 Min. 168 65 94 77 98 58 41 17 Mak. 192 110 112 105 115 70 42 21 Ranj 24 45 18 28 17 12 1 4 Vary. 34,066 56,374 8,797 34,875 17,286 7,398 0,067 0,721

108

5.3. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği

46 Beden ( 38 Yaka) Tam Boy Grafiği
12 11 10 9 8 7

Kişi Sayısı

6 5 4 3 2 1 0 160 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 190

Tam Boy

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Kilo Grafiği
18 16 14 12 10

Kişi Sayısı
8 6 4 2 0 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 74 75 76 77

Kilo

109

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği
42 39 36 33 30 27 24

Kişi Sayısı 21
18 15 12 9 6 3 0

82

86

87

88

89

90

91

92

93

93,5

94

94,5

95

97

99

100

Göğüs Çevresi

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Bel Grafiği
13 12 11 10 9 8 7

Kişi Sayısı

6 5 4 3 2 1 0

65

67

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Bel

110

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 46 Beden ( 38 Yaka) Kalça Grafiği 13 12 11 10 9 8 Kişi Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 106 Kalça 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 46 Beden ( 38 Yaka) Kol Boyu Grafiği 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Kol Boyu 111 .

5 17 17.5 39 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 46 Beden (38 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 36 33 30 27 24 21 Kişi Sayısı 18 15 12 9 6 3 0 16.5 38 38.5 19 Bilek Genişliği 112 .46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 46 Beden(38 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37.5 18 18.

5. Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 48Beden (39 Yaka)Tam Boy Grafiği 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 162 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 182 183 184 185 186 187 189 190 Kişi Sayısı Tam Boy 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 48 Beden ( 39 Yaka) Kilo Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 55 58 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 84 85 86 90 Kilo 113 .4.

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 48 Beden(39 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği 36 34 32 30 28 26 24 22 20 Kişi Sayısı 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 84 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Göğüs Çevresi 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 48 Beden ( 39 Yaka) Bel Grafiği 11 10 9 8 7 6 Kişi Sayısı 5 4 3 2 1 0 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 97 Bel 114 .

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Kalça Grafiği 14 13 12 11 10 9 8 Kişi Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 107 Kalça 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 48 Beden(39 Yaka) Kol Boyu Grafiği 22 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Kol Boyu 115 .

5 18 18.5 20 Bilek Genişliği 116 .5 41 Kişi Sayısı 35 Boyun Çevresi 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 32 30 28 26 24 22 20 18 Kişi Sayısı 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 16.48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 75 70 65 60 55 50 45 40 30 25 20 15 10 5 0 38.5 17 17.5 19 19.5 39 39.

5.5. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka)Tam Boy Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 162 163 167 168 170 171 172 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 190 192 193 195 Tam Boy 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Kilo Grafiği 10 9 8 7 6 Kişi Sayısı 5 4 3 2 1 0 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 89 90 95 Kilo 117 .

50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 Kişi Sayısı 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 83 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 Göğüs Çevresi 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka) Bel Grafiği 9 8 7 6 5 Kişi Sayısı 4 3 2 1 0 75 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 107 Bel 118 .

50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 50 Beden (40 Yaka ) Kalça Grafiği 22 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 119 Kalça 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Kol Boyu Grafiği 28 26 24 22 20 18 16 Kişi Sayısı 14 12 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 Kol Boyu 119 .

5 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 16.50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 50 Beden (40 Yaka ) Boyun Çevresi Grafiği 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 38 39.5 19 19.5 20 21 21.5 18 18.5 40 40.5 17 17.5 Kişi Sayısı Bilek Genişliği 120 .

6.5. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 52 Beden (41 Yaka)Tam Boy Grafiği 18 16 14 12 10 Kişi Sayısı 8 6 4 2 0 168 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Tam Boy 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 52 Beden ( 41 Yaka) Kilo Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 65 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94 95 98 100110 Kilo 121 .

52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 52 Beden (41 Yaka ) Göğüs Çevresi Grafiği 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kişi Sayısı 94 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 112 Göğüs Çevresi 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 52 Beden ( 41 Yaka) Bel Grafiği 15 14 13 12 11 10 9 Kişi Sayısı 8 7 6 5 4 3 2 1 0 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 97 98 99 100 101 104 105 Bel 122 .

52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Kalça Grafiği 13 12 11 10 9 8 Kiş i Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Kalça 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Kol Boyu Grafiği 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kol Boyu 123 .

5 41 41.5 20 20.5 18 18.5 19 19.5 21 Bilek Genişliği 124 .52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40.5 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 39 36 33 30 27 24 21 Kişi Sayısı 18 15 12 9 6 3 0 17 17.

97 cm Ölçü Farkları 1.29 cm Tablo 18.16 cm 3.99 cm 176.50.33 cm 6.3.57 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 92 cm 96 cm 100 cm 102 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 90.39.41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı Tablo 18.97 cm Tablo 18.41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucunda Elde Edilen 46.71 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Ölçü Farkları 3.03 cm 2.1.93 cm 179.93 cm 5.99 cm 94.48.40.54 cm 0. TSE’nin Hazırladığı 46.7.97 cm 85.67 cm 1.32 cm 3.39.33 cm 178. Göğüs Çevresi Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 80 cm 84 cm 88 cm 94 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 76.84 cm 80.99 cm 6. Bel Çevresi 125 .52 Beden (38.46 cm 102.48.33 cm 98.5.52 Beden (38.01 cm 1.68 cm 90.40. Tam Boy Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 168 cm 170 cm 172 cm 174 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 172.50. TSE’nin Hazırladığı 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Tablo 18.57 cm Ölçü Farkları 4.2.

21 cm 0.08 cm 41.21 cm 97.11 cm 0.66 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 38 cm 39 cm 40 cm 41 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 38.66 cm Ölçü Farkları 6.2 cm 62.4. Kalça Çevresi Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Tablo 18. Boyun Çevresi 126 .49 cm 0.15 cm Ölçü Farkları 0.63 cm 101.02 cm 39.51 cm 105.37 cm 0.6.08 cm Tablo 18.92 cm Ölçü Farkları 0.96 cm 63.9 cm 5. Kol Boyu Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 55 cm 56 cm 57 cm 58 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 61.09 cm 62.08 cm 0.96 cm 5.5.2 cm 6.15 cm Tablo 18.Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 94.11 cm 40.02 cm 0.

Bel ve Kalça Çevresinin.75’ine. 48 beden olan %0. 127 .5 36 9 58 14.25’ine dar geldiği ortaya çıkmaktadır. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs. göğüs çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.25 119 29. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluk tablosu incelendiğinde. Tablo 19. 50 beden olan %1. 48 beden %17.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu.5’ine. 52 beden %12’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %62’sine bol geldiği görülmektedir. 52 beden %9’una olmak üzere toplam öğrencilerin %29.75 27 6. 48 beden %6.5 100 50 (40) 6 1.75’ine normal gelip. Ön ve Arka Genişliğinin.75 70 17.5 100 52 (41) 16 4 36 9 48 12 100 Toplam N 33 8. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs. tüm öğrencilerin 46 beden %5’ine.5. 52 beden olan %4’üne olmak üzere toplam öğrencilerin %8. 50 beden %9’una.75 248 62 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin. Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu 5.5’ine.75’ine. 50 beden %14’5’ine. Aynı tabloya bakıldığında. öğrencilerin 46 beden %18’ine.8. göğüs çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. Göğüs Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 20 5 72 18 100 48 (39) 3 0.8. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine.

1’ine 1.5 cm 1 cm 5 cm 1.577 50 (40) 6 18. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.3 Toplam 119 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.81 cm 2.1 1.7 50 (40) 36 30.67 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0. 128 . Tablo 19.91 cm dar olduğu belirlenmektedir.17 cm 3.38 cm 4 cm 1 cm 6 cm 1. göğüs çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. göğüs çevresinin 46 beden öğrencilerin %24. 50 beden öğrencilerin %18.91 cm 3 cm 1cm 6 cm 1.2 3.Tablo 19.38 cm dar.5 cm 2 cm 4 cm 0.167 Toplam 33 100 2. 48 beden öğrencilerin %27’sine.331 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin.2’sine 3.2’sine 3.847 48 (39) 3 9. 52 beden öğrencilerin de %36’sına olmak üzere toplam 119 öğrenciye normal geldiği görülmektedir.2 3.1.17 cm dar. Göğüs Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 24. Göğüs Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 20 16. 46 beden öğrencilerin %20’sine.3 52 (41) 36 30. 52 beden öğrencilerin %48.67 cm dar. 48 beden öğrencilerin %9.5’ine 2.983 52 (41) 16 48. 50 beden öğrencilerin %36’sına. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.2.5 2.8 48 (39) 27 22.81 cm dar olmak üzere toplam 33 öğrenciye ortalama 2.

18 cm bol.4 3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği belinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu.436 Toplam 248 100 3.02 cm 3 cm 1 cm 6 cm 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.42 cm bol. Göğüs Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 72 29 3. 129 .609 52 (41) 48 19.Tablo 19.28 cm bol. 50 beden öğrencilerin %23.2 3.4 3.18 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.42 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.4’üne 3.8.3.2. 48 beden öğrencilerin %28. bel çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.28 cm 3 cm 1 cm 10 cm 1.24 cm bol olduğu gözlenmektedir. bel çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı.588 50 (40) 58 23.431 48 (39) 70 28. bel çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.02 cm bol olmak üzere toplam 248 öğrenciye ortalama 3. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.518 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin. göğüs çevresinin 46 beden öğrencilerin %29’una 3.2’sine 3.24 cm 3 cm 1 cm 10 cm 1. 5. bel çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.4’üne 3. 52 beden öğrencilerin %19.

5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %63’üne bol geldiği tespit edilmektedir.1. tüm öğrencilerin 46 beden olan %0. Aynı tabloya bakıldığında. 52 beden olan %1.2’sine. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda. 50 beden %14’25’ine.75’ine.Tablo 20. Bel Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 18 13. 50 beden olan %0.75’ine. beli normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.75 18 4. öğrencilerin 46 beden %19. 50 beden öğrencilerin %29.5 100 50 (40) 3 0. 52 beden öğrencilerin %32. 130 . 52 beden %12. 48 beden öğrencilerin %25’ine.4 Toplam 136 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.2 48 (39) 34 25 50 (40) 40 29. tüm öğrencilerin 46 beden %4.4’üne olmak üzere toplam 136 öğrenciye normal geldiği belirlenmektedir. Tablo 20.5 100 Toplam N 12 3 136 34 252 63 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.5’ine. 50 beden %10’una.75 100 48 (39) 34 8. 52 beden %11’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %34’üne normal gelip.4’üne.5 44 11 50 12. 46 beden öğrencilerin %13.75 40 10 57 14.5 66 16.5’ine.25 100 52 (41) 6 1. Bel Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 3 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden %8. 48 beden %16.5’ine.4 52 (41) 44 32.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %3’üne dar geldiği anlaşılmaktadır.75’ine.5 79 19.

50 beden öğrencilerin %25’ine 1.44 cm 3 cm 1 cm 9 cm 1.309 48 (39) 50 (40) 3 25 1. bel çevresinin 46 beden öğrencilerin %25’ine 3. beli dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.3 3. 48 beden 131 .2 3.399 48 (39) 66 26.8 3.517 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.6 3. Bel Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 79 31.2.692 50 (40) 57 22.371 52 (41) 50 19.505 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.587 Toplam 252 100 3.58 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1.67 cm dar. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.67 cm 5 cm 1 cm 5 cm 2. beli bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden öğrencilerin %50’sine 2.37 cm 4 cm 1 cm 8 cm 1.5 cm dar olmak üzere toplam 12 öğrenciye ortalama 2.5 cm 2 cm 2 cm 5 cm 1.Tablo 20.67 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.577 52 (41) 6 50 2.40 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.3’üne 3.4 cm bol.18 cm 3 cm 1 cm 9 cm 1.3.58 cm dar olduğu anlaşılmaktadır.225 Toplam 12 100 2.67 cm dar.76 cm 4 cm 1 cm 9 cm 1. Tablo 20. Bel Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 3 25 3. bel çevresinin 46 beden öğrencilerin %31.

50 beden olan %3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kalçasının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu.25 100 48 (39) 8 2 48 12 44 11 100 50 (40) 15 3.5 100 Toplam N 54 13. 132 . tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine. Tablo 21. 5. Kalça Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 31 7. tüm öğrencilerin 46 beden %7. 50 beden öğrencilerin %22. 52 beden olan %5.76 cm bol.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %48.25’ine.75 35 8. Aynı tabloya bakıldığında. 52 beden öğrencilerin %19. 48 beden olan %2’sine. kalça çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.37 cm bol.2’sine 3. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluk tablosu incelendiğinde.5’ine bol geldiği tespit edilmiştir. 48 beden %12’sine. 50 beden %11’75’ine.8’ine 3. 48 beden %11’ine. 50 beden %9. kalça çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı.75 42 10.75’ine.18 cm bol olmak üzere toplam 252 öğrenciye ortalama 3. kalça çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %13.5’ine.44 cm bol olduğu ortaya çıkmaktadır.5 47 11.8. 52 beden %8.75 61 15.75 100 52 (41) 23 5. 52 beden %10.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.3.5 152 38 194 48. öğrencilerin 46 beden %15. kalça çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.75’ine.öğrencilerin %26.75 38 9.6’sına 3.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %38’ine normal gelip.5’ine dar geldiği anlaşılmaktadır.

8 3.Tablo 21.8’ine 3.512 50 (40) 15 27.88 cm dar olduğu gözlenmektedir.8 2.685 48 (39) 8 14. kalça çevresinin 46 beden öğrencilerin %14.38 cm 3.65 cm dar olmak üzere toplam 54 öğrenciye ortalama 2.8 3. Tablo 21.38 cm dar.5 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. 52 beden öğrencilerin %23’ünde olmak üzere toplam 152 öğrenciye normal geldiği belirtilmektedir.8’ine 3.17 cm 2 cm 1 cm 10 cm 2. 52 beden öğrencilerin %42. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda.6’sında. kalça çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.4’ünde.8’ine 2.4 48 (39) 48 31. 48 beden öğrencilerin %14.5 cm 1 cm 6 cm 1.5 cm dar. Kalça Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 14.589 52 (41) 23 42. 46 beden öğrencilerin %20. 48 beden öğrencilerin %31.6 50 (40) 38 25 52 (41) 35 23 Toplam 152 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.1.88 cm 2 cm 1 cm 10 cm 1.071 Toplam 54 100 2.65 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.74 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.2.6’sına 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda.17 cm dar.6 2. 50 beden öğrencilerin %25’inde. Kalça Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 31 20. kalça çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 50 beden öğrencilerin %27. 133 .

82 cm 3 cm 1 cm 6 cm 1.94 cm 2 cm 1 cm 8 cm 1.4 3. 50 beden öğrencilerin %24. ön genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.4.8.244 50 (40) 47 24. 134 . kalça çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.Tablo 21. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu.94 cm bol. 52 beden öğrencilerin %23.466 52 (41) 42 23. 5.82 cm bol. kalça çevresinin 46 beden öğrencilerin %31.175 48 (39) 44 22.9 cm bol olduğu belirlenmektedir. 48 beden öğrencilerin %22. Kalça Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 61 31. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda.2 2.9 cm 2 cm 1 cm 8 cm 1.3.4’üne 2.4’üne 3.661 Toplam 194 100 2.328 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının. ön genişliğin öğrencilere uygunluk tablosu.77 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1.7 2. ön genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.2’sine 2.77 cm bol. ön genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.4 2.7’sine 2.14 cm bol olmak üzere toplam 194 öğrenciye ortalama 2.14 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.

46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.1’inde. 135 .9 Toplam 169 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %42.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin. 50 beden %12’sine.1 48 (39) 44 26 50 (40) 44 26 52 (41) 42 24.Tablo 22. öğrencilerin 46 beden %13.25 42 10.25’ine dar geldiği anlaşılmaktadır.75’ine. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine. 50 beden olan %2’sine. Aynı tabloya bakıldığında.25 100 48 (39) 4 1 44 11 52 13 100 50 (40) 8 2 44 11 48 12 100 52 (41) 17 4. 52 beden %10. ön genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %9. Tablo 22. tüm öğrencilerin 46 beden %9. 48 beden %11’ine. 52 beden öğrencilerin %24.9’unda olmak üzere toplam 169 öğrenciye normal geldiği anlaşılmaktadır. 48 beden %13’üne.1. 46 beden öğrencilerin %23.75 53 13. 48 beden öğrencilerin %26’sında. 52 beden olan %4.5 41 10.25 169 42.25 194 48. 48 beden olan %1’ine.25’ine.25 100 Toplam N 37 9.5’ine bol geldiği tespit edilmektedir.25’ine normal gelip. 50 beden öğrencilerin %26’sında. 50 beden %11’ine. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %48. Ön Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 39 23. 52 beden %10. Ön Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 39 9.

13 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. ön genişliği dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.7 1.8 1.55 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.2. Tablo 22.78 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda. 48 beden öğrencilerin %10.6’sına 2. ön genişliği bol gelen 136 . ön genişliğinin 46 beden öğrencilerin %21.55 cm dar olduğu gözlenmektedir.48 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.3 1.5 cm dar.Tablo 22.789 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.6’sına 1. 50 beden öğrencilerin %21.5 cm 1.75 cm 1 cm 2 cm 0.68 cm 1.74 cm 1.726 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.75 cm 1 cm 3 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda.5 cm 1 cm 4 cm 0.41 cm dar olmak üzere toplam 37 öğrenciye ortalama 1.41 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.6 2. Ön Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılım Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 21. Ön Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 53 27.1 1.13 cm dar.991 48 (39) 4 10. 52 beden öğrencilerin %45.9 1.712 Toplam 37 100 1.767 52 (41) 41 21.75 48 (39) 52 26.9’una 1.6 1.598 52 (41) 17 45.13 cm dar.8 1.67 cm 1.3.8’ine 1.5 cm 1 cm 4 cm 0.642 Toplam 194 100 1.71 50 (40) 48 24.13 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.629 50 (40) 8 21.

52 beden olan %4.1’ine 1. 50 beden olan %2.48 cm bol olmak üzere toplam 194 öğrenciye ortalama 1.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %9.25’ine.öğrencilerin dağılımına bakıldığında.25 34 8.67 cm bol. arka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.75 48 12 100 Toplam N 37 9.25 35 8.8’ine 1.75 248 62 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. Tablo 23.3’üne 1.8.5’ine.5’ine. 52 beden %8. ön genişliğinin 46 beden öğrencilerin %27.5 20 5 74 18. arka genişliğinin öğrencilere uygunluk tablosu.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %28.68 cm bol olduğu bulunmaktadır. 5.25 100 50 (40) 9 2.5’ine. öğrencilerin 46 beden %18. tüm öğrencilerin 46 beden %5’ine.78 cm bol.25 100 52 (41) 17 4.25 115 28.5. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1. arka genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. arka genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda ele alınmıştır. 50 beden öğrencilerin %24.75’ine normal gelip.74 cm bol.5 57 14.5 100 48 (39) 5 1.25 26 6.7’sine 1.25’ine.5’ine. Yine aynı tabloya bakıldığında. Arka Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 6 1.5 69 17. 48 beden olan %1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu. 52 beden öğrencilerin %21. 48 beden öğrencilerin %26. 50 beden %8.25’ine dar geldiği belirtilmektedir. 50 beden 137 . 48 beden %6. 48 beden %17.25’ine.

53 cm olmak üzere toplam 37 öğrenciye ortalama 1.5’inde 1.2.3 1.2 2 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %16.5 1.5 cm. Arka Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 20 17.25’ine.6 52 (41) 35 30.6 50 (40) 34 29. 48 beden %13.1.57 cm dar geldiği belirtilmektedir. 50 beden %24.9’unda 1. 50 beden öğrencilerin %29.53 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.894 48 (39) 5 13.%14.6’sına.6’sına.3’ünde 1. 52 beden öğrencilerin %30. 52 beden %45. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu tablosunda. 138 .9 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.756 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliği.2’sinde ortalama 2 cm. Tablo 23.39 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.4 Toplam 115 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin.4 48 (39) 26 22. Arka Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 6 16.4’üne olmak üzere toplam 115 öğrencide normal olduğu anlaşılmaktadır.57 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 48 beden öğrencilerin %22. 52 beden %12’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %62’sine bol geldiği ortaya çıkmaktadır. Tablo 23. 46 beden öğrencilerin %17.39 cm.601 52 (41) 17 45. arka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm 1 cm 1 cm 3 cm 1 50 (40) 9 24.717 Toplam 37 100 1.4’ünde.

19 cm 2 cm 1 cm 4 cm 1.19 cm. 139 .38 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.3 cm bol geldiği gözlenmektedir.Tablo 23.9.4’ünde 2. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu 5.9. 52 beden %19.38 cm.3.25 cm 1 cm 4 cm 0.017 52 (41) 48 19.14 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.8 2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği boyunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Sırt Yüksekliğinin.8’inde ortalama 2. Ön ve Arka Uzunluğunun.835 48 (39) 69 27. 48 beden %27. gömlek boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.308 Toplam 248 100 2. 50 beden %23’ünde 2.3 cm 2 cm 1 cm 6 cm 0.43 cm. gömlek boyunun öğrencilere uygunluk dağılımı. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %29. gömlek boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.8’inde 2.875 50 (40) 57 23 2. Arka Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 74 29.14 cm olmak üzere toplam 248 öğrenciye ortalama 2.8 2.43 cm 2.995 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliği. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun. 5.4 2. gömlek boyu normal gelen öğrencilerin dağılımı.1.

75 103 25. Tablo 24.75 28 7 1 0.4 52 (41) 28 27.25 100 Toplam N 295 73. 52 beden %0.25’ine.25’ine.3 50 (40) 19 18. 50 beden %4. gömlek boyu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.25 100 48 (39) 77 19. Aynı tabloya bakıldığında.1.75’ine normal gelip. 48 beden öğrencilerin %22. Gömlek Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 66 16. 48 beden olan %19.25 23 5. 52 beden olan %17.25 1 0. 50 beden olan %20.4’ünde.75’ine.25’ine.75 100 50 (40) 81 20.5’ine.5 33 8.75 100 52 (41) 71 17.Tablo 24. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda. öğrencilerin 46 beden %0. 140 .25 19 4. tüm öğrencilerin 46 beden %8.5’ine uzun geldiği tespit edilmektedir.3’ünde.25’ine.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %0.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %73. 48 beden %5. Gömlek Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 33 32 48 (39) 23 22. 52 beden %7’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %25. tüm öğrencilerin 46 beden olan %16.75 2 0. 50 beden öğrencilerin %18. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluk tablosu incelendiğinde. 46 beden öğrencilerin %32’sinde.75’ine kısa geldiği belirtilmektedir.75’ine.2’sinde olmak üzere toplam 103 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. 52 beden öğrencilerin %27.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.2 Toplam 103 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.

Tablo 24.1 2.5’ine 2.64 cm 2 cm 1 cm 10 cm 1.7 cm kısa.644 52 (41) 71 24. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda.4 2.5 cm 1 cm 10 cm 1. gömlek boyunun 46 beden öğrencilerin %22.201 50 (40) 81 27. Gömlek Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 66 22.5 cm 1 cm 7 cm 1. gömlek boyu kısa gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden öğrencilerin %24.43 cm kısa.143 48 (39) 77 26.328 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.75 cm 2.1’ine 2. Gömlek Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 48 (39) 50 (40) 52 (41) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Toplam 2 100 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm - 141 .Tablo 24.75 cm kısa olmak üzere toplam 295 öğrenciye ortalama 2. 48 beden öğrencilerin %26.4’üne 2.3.1 2.219 Toplam 295 100 2. 50 beden öğrencilerin %27.5 2.65 cm 2.1’ine 2.2.64 cm kısa olduğu belirlenmektedir.5 cm 1 cm 6 cm 1.43 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.7 cm 2.65 cm kısa.

25 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin. öğrencilerin 46 beden %8. gömlek boyu uzun gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.75’inde.5’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %16.25 35 8.75’inde normal gelip.2. 48 beden %11. 5.5 100 50 (40) 48 12 52 13 100 52 (41) 48 12 52 13 100 Toplam N 215 53. 48 beden %13.5’inde.9.75 185 46.5 46 11. 142 . Tablo 25. sırt yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.75 100 48 (39) 54 13. sırt yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.25’inde yukarıda olduğu tespit edilmektedir.25’inde. Sırt Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 65 16. 50 beden %12’sinde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu. gömlek boyunun 46 beden öğrencilerin %50’sine 2 cm uzun.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun. sırt yüksekliğinin öğrencilere uygunluk tablosu. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %46. 50 beden %13’ünde. 52 beden %12’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %53. 52 beden öğrencilerin %50’sine 2 cm uzun olmak üzere toplam 2 öğrenciye ortalama 2 cm uzun olduğu gözlenmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda.

1 1.34 cm yukarıda olduğu görülmektedir.447 48 (39) 46 24.529 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin. 50 beden öğrencilerin %22. 48 beden öğrencilerin %25. 143 . örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %18. Tablo 25. Sırt Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 65 30. 46 beden öğrencilerin %30.592 Toplam 185 100 1.2’sinde.1’inde.33 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.9 1. 52 beden öğrencilerin %22. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden sırt yüksekliği yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.Tablo 25.36 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.1’inde 1.3 Toplam 215 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin.2.9’unda 1.9 1.9’unda ortalama 1.1 50 (40) 48 22.1’inde 1.1.36 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. Sırt Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 35 18.34 cm olmak üzere toplam 185 öğrencide ortalama 1.1 1.34 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.3 52 (41) 48 22.33 cm. 48 beden %24.3’ünde.36 cm.36 cm. sırt yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.34 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.527 52 (41) 52 28.529 50 (40) 52 28.3’ünde olmak üzere toplam 215 öğrencide normal olduğu görülmektedir. 50 beden %28. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu tablosunda.2 48 (39) 54 25. 52 beden %28.

50 beden %16’sında.5 69 17.3. 52 beden olan %1’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %1. Ön Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 2 0.75 127 31. 48 beden olan %0.5 33 8. ön uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı. ön uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu.25 100 50 (40) 36 9 64 16 100 52 (41) 4 1 28 7 68 17 100 Toplam N 7 1. tüm öğrencilerin 46 beden olan %0. öğrencilerin 46 beden %16.5’inde.75’inde aşağıda olduğu belirlenmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu.5’inde yukarıda olduğu belirlenmektedir.5’inde.25’inde.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun. 52 beden %17’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %66.5.25’inde. 144 .5’inde. 50 beden %9’unda. 48 beden %7. Tablo 26. 52 beden %7’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %31.9. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluk tablosu incelendiğinde. ön uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.75’inde normal olup. tüm öğrencilerin 46 beden %8.25 100 48 (39) 1 0. Aynı tabloya bakıldığında.25 30 7.25 65 16. ön uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. 48 beden %17.75 266 66.25’inde.

25 cm aşağıda olmak üzere toplam 7 öğrencide ortalama 1.3’ünde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda. ön uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında.25 cm 1 cm 1.6’sında. 48 beden öğrencilerin %23. 50 beden öğrencilerin %28.214 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.Tablo 26.5 Toplam 7 100 1.1’inde 1. 52 beden öğrencilerin %57. ön uzunluğunun 46 beden öğrencilerin %28.35355 48 (39) 1 14. Ön Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 33 26 48 (39) 30 23. 48 beden öğrencilerin %14. Ön Uzunluğu Aşağıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 2 28.6 1.1 1. 145 .2.25 cm aşağıda.5 cm 0. 46 beden öğrencilerin %26’sında. ön uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Tablo 26. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda.3’ünde 1 cm aşağıda.6 50 (40) 36 28.25 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.214 cm aşağıda olduğu gözlenmektedir.3 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 52 (41) 4 57.3 52 (41) 28 22 Toplam 127 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun.1.25 cm 1. 52 beden öğrencilerin %22’sinde olmak üzere toplam 127 öğrencide normal bulunmaktadır.6’sında 1.3934 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun.

5.5 cm 3.5 cm 5 cm 0.9’unda 1.4’ünde 1.5308 cm 1 cm 0.6’sında 1.4229 cm 1 cm 0.1’inde 1. 48 beden öğrencilerin %25.4. 52 beden öğrencilerin %25.5 cm 5 cm 0.77504 Toplam 266 100 1. Ön Uzunluğu Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 65 24.5 cm 0. arka uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı.78996 48 (39) 69 25.5 cm 3 cm 0.375 cm 1 cm 0.4 1.4926 cm yukarıda olmak üzere toplam 266 öğrencide ortalama 1.2971 cm yukarıda. 50 beden öğrencilerin %24.6 1.9. arka uzunluğu aşağıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.60422 52 (41) 68 25.70221 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu.4229 cm yukarıda olduğu belirlenmektedir.Tablo 26. ön uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında. arka uzunluğu yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.9 1.3. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda.60827 50 (40) 64 24.2971 cm 1 cm 0.5308 cm yukarıda. ön uzunluğunun 46 beden öğrencilerin %24.375 cm yukarıda. 146 .4926 cm 1 cm 0.1 1.5 cm 5 cm 0. arka uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu.

50 beden %5’inde.75 307 76.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.4’ünde.5 91 22.5’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden %4.75 81 20.75’inde. arka uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.8 Toplam 91 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun. 52 beden %20.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %22.25 100 Toplam N 2 0. öğrencilerin 46 beden %8.25 100 48 (39) 19 4. Arka Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 1 0. 48 beden 147 .75’inde normal olduğu görülüp.25 34 8.9 50 (40) 20 22 52 (41) 18 19.Tablo 27.25 100 50 (40) 20 5 80 20 100 52 (41) 1 0.4 48 (39) 19 20. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu tablosunda. 50 beden %20’sinde.5 81 20. 46 beden öğrencilerin %37. tüm öğrencilerin 46 beden %0.25’inde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %76.5’inde aşağıda. 48 beden %20. Arka Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 34 37.25’inde. 52 beden %4.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.5 65 16.75’inde yukarıda olduğu gözlenmektedir.25’inde.1. 52 beden %0. öğrencilerin 46 beden %16.25 18 4. Tablo 27.

52 beden %50’sinde 2 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 2 cm yukarıda bulunmaktadır. 52 beden öğrencilerin %19.55 cm 2. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %50’sinde ortalama 2 cm.183 Toplam 307 100 2. Arka Uzunluğu Aşağıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 48 (39) 50 (40) 52 (41) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Toplam 2 100 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.67 cm 2.54 cm 2.öğrencilerin %20. Arka Uzunluğu Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 65 21.5 cm 1 cm 6 cm 1.059 48 (39) 81 26.3.2.107 148 .9’unda. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.8’inde olmak üzere toplam 91 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir. 50 beden öğrencilerin %22’sinde.055 50 (40) 80 26.4 2.4 2.44 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1.49 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.1 2. Tablo 27.5 cm 1 cm 5 cm 1.127 52 (41) 81 26.2 2.5 cm 1 cm 5 cm 1. Tablo 27.

25 27 6.4’ünde 2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu.44 cm. 50 beden %26. boyun çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.2’sinde ortalama 2. boyun çevresinin öğrencilere uygunluk tablosu.4’ünde 2.25 59 14. tüm öğrencilerin 149 .1.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin.54 cm olmak üzere toplam 307 öğrencide ortalama 2.5 100 52 (41) 37 9. Boyun Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 13 3.5 69 17.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.1’inde 2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının.10. boyun çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %21. 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 52 beden %26. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluk tablosu incelendiğinde. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu 5. Tablo 28.75 4 1 100 Toplam N 104 26 269 67.25 75 18.55 cm.75 12 3 100 48 (39) 26 6.10.49 cm. 48 beden %26.5 6 1.25 5 1.25 100 50 (40) 28 7 66 16.54 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. boyun çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.

5’inde. 52 beden %14. 48 beden olan %6.5 cm 0.5 52 (41) 59 21.25’ine.5 cm 0.5’ine. 50 beden öğrencilerin %24.5 cm 0. 52 beden %1’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %6. öğrencilerin 46 beden %3’üne.75’ine.5 cm 0.5 cm Toplam 104 100 0.9 48 (39) 69 25.1.5 cm 0.9 0. 48 beden öğrencilerin %25. Boyun Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 75 27.5 cm 0. 52 beden öğrencilerin %21. 50 beden %16. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda.5 cm 0. boyun çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Tablo 28.5 cm 52 (41) 37 35.25’ine normal gelip. 48 beden %1. Yine aynı tabloya bakıldığında.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %67. Boyun Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 13 12. tüm öğrencilerin 46 beden %18. Tablo 28.9’unda olmak üzere toplam 269 öğrenciye normal geldiği görülmektedir.5 cm 0. 46 beden öğrencilerin %27. 48 beden %17.7’sinde.2.9 Toplam 269 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin.25’ine.5 cm 50 (40) 28 26.5 cm 0. 52 beden olan %9.9’unda.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %26’sına dar geldiği belirtilmektedir.5 cm - 150 .7 50 (40) 66 24.5’ine.46 beden olan %3. 50 beden olan %7’sine.6 0.5 cm 0.5 cm 48 (39) 26 25 0.5 0.5 cm 0. 50 beden %1.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5’ine.25’ine.5 cm 0.75’ine bol geldiği ortaya çıkmaktadır.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda, boyun çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; boyun çevresinin 46 beden öğrencilerin %12,5’ine 0,5 cm dar, 48 beden öğrencilerin %25’ine 0,5 cm dar, 50 beden öğrencilerin %26,9’una 0,5 cm dar, 52 beden öğrencilerin %35,6’sına 0,5 cm dar olmak üzere toplam 104 öğrenciye ortalama 0,5 cm dar olduğu gözlenmektedir. Tablo 28.3. Boyun Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 12 44,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 5 18,5 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 6 22,2 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 4 14,8 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 27 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda, boyun çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; boyun çevresinin 46 beden öğrencilerin %44,4’üne 0,5 cm bol, 48 beden öğrencilerin %18,5’ine 0,5 cm bol, 50 beden öğrencilerin %22,2’sine 0,5 cm bol, 52 beden öğrencilerin %14,8’ine 0,5 cm bol olmak üzere toplam 27 öğrenciye ortalama 0,5 cm bol olduğu belirlenmektedir. 5.10.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu; yaka oyuntusunun öğrencilere uygunluk tablosu, yaka oyuntusu önde normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka oyuntusu önde kapalı olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı, yaka oyuntusu arkada

151

normal gelen öğrencilerin dağılımı ve yaka oyuntusu arkada kapalı olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5tabloda incelenmiştir. Tablo 29. Yaka Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Yaka Ön Ortası Beden(Yaka) Açık Normal Kapalı Toplam N Beden(Yaka) Normal f % f % f % f % 46 (38) 1 0,25 99 24,75 100 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 100 Yaka Yan Kısım 48 (39) 100 25 Yaka Arka Ortası Beden(Yaka) Açık Normal Kapalı Toplam N f % f % f % 46 (38) 62 15,5 38 9,5 100 48 (39) 53 13,25 47 11,75 100 50 (40) 49 12,25 51 12,75 100 52 (41) 50 12,5 50 12,5 100 Toplam N 214 53,5 186 46,5 400 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 50 (40) 100 25 100 52 (41) 3 0,75 97 24,25 100 Toplam N 4 1 396 99 400

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, önde 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %0,25’inde, 52 beden %0,75’inde olmak

152

üzere toplam öğrencilerin %1’inde normal gelip, öğrencilerden 46 beden %24,75’inde, 48 beden %25’inde, 50 beden %25’inde, 52 beden %24,25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %99’unda yaka oyuntusunun kapalı geldiği ortaya çıkmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, yanda 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, yanda yaka oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %25’inde, 48 beden öğrencilerin %25’inde, 50 beden öğrencilerin %25’inde, 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, arkada 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %15,5’inde, 48 beden %13,25’inde, 50 beden %12,25’inde, 52 beden %12,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %53,5’inde normal olup, öğrencilerden 46 beden %9,5’inde, 48 beden %11,75’inde, 50 beden %12,75’inde, 52 beden %12,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %46,5’inde yaka oyuntusunun kapalı geldiği ortaya çıkmaktadır. Tablo 29.1. Yaka Oyuntusu Önde Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 1 25 48 (39) 50 (40) 52 (41) 3 75 Toplam 4 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, yaka oyuntusu önde normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %25’inde, 52 beden öğrencilerin %75’inde olmak üzere toplam 4 öğrenciye normal geldiği gözlenmektedir.

153

Tablo 29.2. Yaka Oyuntusu Önde Kapalı Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 99 25 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 100 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 100 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 97 24,5 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 396 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, önde yaka oyuntusu kapalı olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında; yaka oyuntusunun 46 beden öğrencilerin %25’inde 0,5 cm kapalı, 48 beden öğrencilerin %25,3’ünde 0,5 cm kapalı, 50 beden öğrencilerin %25,3’ünde 0,5 cm kapalı, 52 beden öğrencilerin %24,5’inde 0,5 cm kapalı olmak üzere toplam 396 öğrencide ortalama 0,5 cm kapalı bulunmaktadır. Tablo 29.3. Yaka Oyuntusu Arkada Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 62 29 48 (39) 53 24,8 50 (40) 49 22,9 52 (41) 50 23,4 Toplam 214 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %29’unda, 48 beden öğrencilerin %24,8’inde, 50 beden öğrencilerin %22,9’unda, 52 beden öğrencilerin %23,4’ünde olmak üzere toplam 214 öğrenciye normal geldiği tespit edilmektedir.

154

Tablo 29.4. Yaka Oyuntusu Arkada Kapalı Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 38 20,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 47 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 51 27,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 50 26,9 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 186 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun arkada 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka oyuntusu kapalı gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden %20,4’ünde 0,5 cm, 48 beden %25,3’ünde 0,5 cm, 50 beden %27,4’ünde 0,5 cm, 52 beden %26,9’unda 0,5 cm olmak üzere toplam 186 öğrencide 0,5 cm kapalı olduğu belirlenmektedir. 5.10.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu; yaka genişliği görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu, yaka genişliği görünümü önde normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka genişliği görünümü önde dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı, yaka genişliği görünümü arkada normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka genişliği görünümü arkada dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5 tabloda ele alınmıştır.

155

Tablo 30. Yaka Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Önde Yaka Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % f % f % f % 46 (38) 28 7 72 18 100 46 (38) 15 3,75 85 21,25 100 48 (39) 61 15,25 39 9,75 100 48 (39) 40 10 60 15 100 Arkada Yaka Genişliği 50 (40) 80 20 20 5 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 227 56,75 173 43,25 400 50 (40) 93 23,25 7 1,75 100 52 (41) 98 24,5 2 0,5 100 Toplam N 280 70 120 30 400

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, önde 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %7’sinde, 48 beden %15,25’inde, 50 beden %23,25’inde, 52 beden %24,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %70’inde dar olup, öğrencilerden 46 beden %18’inde, 48 beden %9,75’inde, 50 beden %1,75’inde, 52 beden %0,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %30’unda yaka genişliğinin normal geldiği ortaya çıkmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün arkada 4652 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %3,75’inde, 48 beden %10’unda, 50 beden %20’sinde, 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin

156

%56,75’inde dar olup, öğrencilerden 46 beden %21,25’inde, 48 beden %15’inde, 50 beden %5’inde, 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %43,25’inde yaka genişliğinin normal geldiği gözlenmektedir. Tablo 30.1. Önde Yaka Genişliği Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 72 60 48 (39) 39 32,5 50 (40) 7 5,8 52 (41) 2 1,7 Toplam 120 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda, yaka genişliği önde normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %60’ında, 48 beden öğrencilerin %32,5’inde, 50 beden öğrencilerin %5,8’inde, 52 beden öğrencilerin %1,7’sinde olmak üzere toplam 120 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. Tablo 30.2. Önde Yaka Genişliği Görünümü Dar Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 28 10 0,82 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0,244 48 (39) 61 21,8 0,98 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0,142 50 (40) 93 33,2 1,26 cm 1,55 cm 1 cm 2 cm 0,272 52 (41) 98 35 1,61 cm 1,5 cm 1 cm 2 cm 0,414 Toplam 280 100 1,28 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0,416

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliğinin, önde 46-52 beden (3841 yaka)öğrencilerin boynuna dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %10’unda ortalama 0,82 cm, 48 beden %21,8’inde 0,98 cm, 50 beden %33,2’sinde 1,26 cm, 52 beden %35’inde 1,61 cm olmak üzere toplam 280 öğrencide ortalama 1,28 cm dar olduğu belirtilmektedir.

157

Tablo 30.3. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 85 49,1 48 (39) 60 34,7 50 (40) 20 11,6 52 (41) 8 4,6 Toplam 173 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %49,1’inde, 48 beden öğrencilerin %34,7’sinde, 50 beden öğrencilerin %11,6’sında, 52 beden öğrencilerin %4,6’sında olmak üzere toplam 173 öğrencide normal bulunmaktadır. Tablo 30.4. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 15 6,6 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 40 17,6 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 80 35,2 0,502 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,0224 52 (41) 92 40,5 0,557 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,0905 Toplam 227 100 0,524 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,649

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliğinin, arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %6,6’sında ortalama 0,5 cm, 48 beden %17,6’sında 0,5 cm, 50 beden %35,2’sinde 0,502 cm, 52 beden %40,5’inde 0,557 cm olmak üzere toplam 227 öğrencide ortalama 0,524 cm dar olduğu görülmektedir.

158

25 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 204 51 196 49 400 Arkada Yaka Ayağı Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 92 23 100 48 (39) 25 6. yaka ayağı genişliği görünümü arkada normal gelen öğrencilerin dağılımı. Tablo 31. yaka ayağı genişliği görünümü önde normal gelen öğrencilerin dağılımı.25 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 204 51 196 49 400 159 .4.25 75 18.10.5.75 100 50 (40) 79 19. yaka ayağı genişliği görünümü arkada dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5 tabloda ele alınmıştır.75 100 50 (40) 79 19. Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Önde Yaka Ayağı Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 92 23 100 48 (39) 25 6. yaka ayağı genişliği görünümü önde dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. yaka ayağı genişliği görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu.75 21 5.25 75 18.75 21 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün 4652 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.

46 beden öğrencilerin %46. 50 beden %5. 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %49’unda yaka ayağı genişliğinin önde normal geldiği gözlenmektedir. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %2’sinde. arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında. 48 beden %6. 48 beden %18. 50 beden %19. 52 beden öğrencilerin %4.1.7 52 (41) 8 4.25’inde.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.1 Toplam 196 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.75’inde. 48 beden %18.75’inde. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 92 46.25’inde. 50 beden öğrencilerin %10. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. 48 beden öğrencilerin %38.25’inde. 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %51’inde dar olup. 50 beden %19.25’inde.3’ünde.3 50 (40) 21 10. 160 . öğrencilerden 46 beden %23’ünde.9’unda.1’inde olmak üzere toplam 196 öğrenciye önde normal geldiği belirlenmektedir. Tablo 31. öğrencilerden 46 beden %23’ünde. 50 beden %5.7’sinde.9 48 (39) 75 38.75’inde. 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %49’unda yaka ayağı genişliğinin arkada normal geldiği ortaya çıkmaktadır.75’inde. 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %51’inde dar olup. önde 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında. 48 beden %6. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %2’sinde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda. önde yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.

5 cm 0.Tablo 31.5 cm 0.5 cm 0. 52 beden öğrencilerin %4.5 cm.9’unda. 48 beden %12. 52 beden %45.5 cm 48 (39) 25 12. 161 .5 cm 50 (40) 79 38. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 3.679 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. 48 beden öğrencilerin %38.2.3 50 (40) 21 10.5 cm 0.5 cm 0.0225 52 (41) 92 45.9 0.503 cm.7’sinde.3’ünde 0.557 cm olmak üzere toplam 204 öğrencide ortalama 0.9 48 (39) 75 38.7’sinde 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %3.5 cm 0. önde 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.3 0.1’inde olmak üzere toplam 196 öğrencide arkada normal gelmektedir.5 cm 0.5 cm 0.1’inde 0.1 0.0905 Toplam 204 100 0.526 cm dar olduğu görülmektedir. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 92 46. arkada yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.7 cm 0.5 cm 0.7 52 (41) 8 4.1 Toplam 196 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.3.5 cm 0. 50 beden %38. 50 beden öğrencilerin %10.9’unda ortalama 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.5 cm 0.526 cm 0.7 cm 0. 46 beden öğrencilerin %46.557 cm 0.7 0.5 cm 0.5 cm.503 cm 0.7 cm 0. Tablo 31.3’ünde.

557 cm olmak üzere toplam 204 öğrencide ortalama 0.5 cm.5 cm 50 (40) 79 38.5 cm 0.526 cm arkada dar olduğu belirlenmektedir.0679 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.5 cm 0. 162 .5 cm 0.3 0.5 cm 0.557 cm 0. 50 beden %38.5 cm 0.10.526 cm 0. 5.5.7 cm 0.7’sinde 0.503 cm. arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. yaka ucu görünümü normal olan öğrencilerin dağılımı.5 cm 0.5 cm 48 (39) 25 12.5 cm 0.5 cm 0.503 cm 0.0225 52 (41) 92 45.5 cm 0.7 cm 0.1’inde 0.4.9 0. yaka ucu görünümü küçük olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 3.7 cm 0.5 cm.Tablo 31.3’ünde 0. 48 beden %12. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %3.1 0.9’unda ortalama 0.0905 Toplam 204 100 0.7 0.5 cm 0.5 cm 0. 52 beden %45.5 cm 0. yaka ucu görünümünün öğrencilere uygunluk dağılımı.

48 beden öğrencilerin %30. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %7.5 48 (39) 35 30.8 Toplam 114 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün. Tablo 32.5’inde. yaka ucu görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %71. 50 beden öğrencilerin %7’sinde.7’sinde. öğrencilerden 46 beden %17. 48 beden %16.8’inde olmak üzere toplam 114 öğrencide normal bulunmaktadır.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün.7 50 (40) 8 7 52 (41) 2 1.5 100 Toplam N 286 71. 48 beden %8. 52 beden öğrencilerin %1.Tablo 32.5 114 28.5’inde yaka ucu görünümünün normal geldiği belirtilmektedir. 50 beden %23’ünde.25 100 48 (39) 65 16. 163 .75 100 50 (40) 92 23 8 2 100 52 (41) 98 24. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.25 2 0. 50 beden %2’sinde.5’inde küçük olup.1.75 69 17. 52 beden %24.75’inde. Yaka Ucu Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 69 60. 46 beden öğrencilerin %60.25’inde. 52 beden %0.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %28. Yaka Ucu Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Küçük Normal Büyük Toplam N f % f % f % 46 (38) 31 7.25 35 8.75’inde.25’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında.

3’ünde 1.6. 50 beden %32.87 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.98 cm.222 48 (39) 65 22.24 cm.8’inde ortalama 0. Yaka Ucu Görünümü Küçük Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 31 10.2. 52 beden %34.Tablo 32.2 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna küçük olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Yaka Ucu Açıklığı Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 164 .241 50 (40) 92 32. yaka ucu açıklığı normal olan öğrencilerin dağılımı olan 1 tablo üzerinde incelenmiştir. 48 beden %22. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.449 Toplam 286 100 1.10.59 cm 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %10.7’sinde 0.431 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün.87 cm.26 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.7 0.2’sinde 1. 5.292 52 (41) 98 34.5 cm 1 cm 2 cm 0.24 cm 1.59 cm olmak üzere toplam 286 öğrencide ortalama 1.26 cm küçük olduğu tespit edilmektedir.8 0. Tablo 33.98 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.5 cm 1 cm 2 cm 0.3 1.

1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının. 50 beden öğrencilerin %25’inde. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu görülmektedir.11. Tablo 34. Kapanma Payı Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının. kapanma payı normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tablo üzerinde ele alınmıştır. kapanma payı normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 50 beden öğrencilerin %25’inde. 48 beden öğrencilerin %25’inde. 165 . Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5. 46 beden öğrencilerin %25’inde. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu tablosunda. 46 beden öğrencilerin %25’inde.11. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığı. yaka ucu açıklığı normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 5. 48 beden öğrencilerin %25’inde.

52 beden %25’inde 1 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1 cm kısa olduğu görülmektedir.11.2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden ilik düğme arası kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Tablo 35. ilik düğme arası kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tabloda incelenmiştir. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1 cm. 166 . 50 beden %25’inde 1 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu.5. 48 beden %25’inde 1 cm. İlik Düğme Arası Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 48 (39) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 400 100 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının.

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin.4516 Toplam 400 100 2.2952 50 (40) 100 25 2.091 cm küçük bulunmaktadır.965 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.5. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5.41 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2.3899 52 (41) 100 25 2.41 cm 2. 167 . 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden cep büyüklüğü küçük gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.091 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.965 cm. 48 beden %25’inde 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1. 50 beden %25’inde 2.045 cm. Cep Büyüklüğü Küçük Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1.3886 48 (39) 100 25 1.5 cm 1 cm 4 cm 0.945 cm.4275 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu.945 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. cep büyüklüğü küçük gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tablo üzerinde ele alınmıştır.1.12.12. Tablo 36.045 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0. 52 beden %25’inde 2.

5. 52 beden %25’inde 2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol) 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilere uygunluğu.558 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt).618 Toplam 400 100 2.32 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2.05 cm. Cep Yeri (Üst-Alt) Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 2.484 52 (41) 100 25 2.28 cm.22 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. cep yeri (sağ-sol) yanda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tabloda ele alınarak incelenmiştir.12. 48 beden %25’inde 2.23 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.12.2.524 50 (40) 100 25 2.28 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.22 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.23 cm. Tablo 37. cep yeri (üst-alt) yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olan 1 tabloda incelenmiştir.32 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.05 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.5. 50 beden %25’inde 2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt) 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu.568 48 (39) 100 25 2. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 2. 168 .3. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden cep yeri yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.

5.424 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol).13.46 cm 1.44 cm 1.428 48 (39) 100 25 1.46 cm. 52 beden %25’inde 1. cep yeri yanda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 1 cm 3 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün.32 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. robanın önden görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 2 tabloda ele alınmıştır.Tablo 38.5 cm 1 cm 2 cm 0. 46 beden %25’inde ortalama 1. 50 beden %25’inde 1.32 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1.39 cm yanda olduğu belirlenmektedir.39 cm 1. Omzunun ve Yan Dikişinin.5 cm 1 cm 3 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerine uygunluğu.416 52 (41) 100 25 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden.35 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.35 cm.44 cm. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden. Öğrencilerin tümünde cep yanda bulunmaktadır.387 Toplam 400 100 1.453 50 (40) 100 25 1.1. 169 . Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5. 48 beden %25’inde 1. Cep Yeri (Sağ-Sol) Yanda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1. robanın arkadan görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.13.

3386 Toplam 400 100 1.5 cm 1 cm 5 cm 0.66 cm 2. Tablo 40.41 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.33 cm.5 cm 2 cm 0.69 50 (40) 100 25 2.28 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.21 cm 1 cm 0.5 cm 3 cm 0.762 Toplam 400 100 2.41 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0. 50 beden %25’inde ortalama 2.37 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0. 52 beden %25’inde 2.715 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün. 48 beden %25’inde ortalama 2. Robanın Arkadan Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 2. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 2.645 48 (39) 100 25 2.28 cm.3719 170 .37 cm. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerde arkada roba görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 2 cm 0. Robanın Önden Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1.3767 50 (40) 100 25 1.33 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.5 cm 2 cm 0.405 cm 1.3898 52 (41) 100 25 1.706 52 (41) 100 25 2.5 cm 0.66 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2.Tablo 39.5 cm 0.36 cm 1.295 cm 1.3566 48 (39) 100 25 1.5 cm 0.5 cm 3 cm 0.5 cm 0.318 cm 1.

omuz genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 50 beden olan %0. omzu geniş gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.75 100 Toplam N 4 1 191 48 204 51 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz görünümünün. 48 beden %25’inde ortalama 1. Omuz Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 47 11.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün.295 cm. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1. omuz düşüklüğü normal gelen öğrencilerin dağılımı.25 52 13 47 11.405 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1. omuz genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.25’ine. omuz düşüklüğünün öğrencilere uygunluk tablosu.21 cm.5 45 11.318 cm yukarıda olduğu ortaya çıkmaktadır. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerde önde roba görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. omuz düşüklüğü alçak gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.25 100 48 (39) 1 0. omuz görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu. 50 beden %25’inde ortalama 1.2.5’ine. tüm öğrencilerin 48 beden olan %0.13. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omuz görünümüne uygunluk tablosu incelendiğinde. 52 beden %25’inde 1. omuz düşüklüğü yüksek gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 8 tabloda incelenmiştir.75 52 13 100 50 (40) 2 0.25 52 13 100 52 (41) 1 0. Tablo 41.36 cm. 5. 52 beden olan 171 .25 47 11.75 53 13. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği omzunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omzuna uygunluğu.

75’ine. Tablo 41.5 cm 0.6’sında.5 cm 0. Tablo 41. 48 beden %13’üne.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %1’ine dar geldiği belirtilmektedir. Omuz Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 1 25 0.3536 52 (41) 1 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 4 100 1 cm 1 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omzuna uygunluğu tablosunda. Omuz genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 47 24.6’sında. 52 beden %13’üne olmak üzere toplam öğrencilerin %48’ine normal gelip.2. öğrencilerin 46 beden %13. 50 beden %11.6 52 (41) 52 27.5 cm 50 (40) 2 50 1.6 48 (39) 47 24.5 cm 0.75’ine.1.25’ine. 48 beden öğrencilerin %24.2 Toplam 191 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzunun.5 cm 0. Yine aynı tabloya bakıldığında. 52 beden %11. tüm öğrencilerin 46 beden %11.25 cm 1 cm 1. omuz genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.6 50 (40) 45 23.5 cm 1.%0. 50 beden %13’üne. 50 beden öğrencilerin %23.25 cm 1. 52 beden öğrencilerin %27. 46 beden öğrencilerin %24.4082 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz genişliği 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna 172 .25’ine.6’sında.5 cm 0.2’sinde olmak üzere toplam 191 öğrencide normal bulunmaktadır.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %51’ine geniş geldiği gözlenmektedir. 48 beden %11.

bakıldığında.38 cm bol geldiği ortaya çıkmaktadır.488 50 (40) 52 25.605 Toplam 204 100 1.25 80 20 11 2.25 13 3.3.75 100 48 (39) 9 2.25 100 Toplam N 33 8.38 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.31 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omzu geniş gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.36 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26’sında ortalama 1.75 48 12 400 173 .525 48 (39) 52 25. 50 beden %25.5 81 20.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.5’inde 1. 52 beden %25’inde 1 cm olmak üzere toplam 4 öğrenciye ortalama 1 cm dar geldiği görülmektedir.5 cm 1 cm 3 cm 0. 48 beden %25.75 12 3 100 52 (41) 6 1.75 12 3 100 50 (40) 9 2. Tablo 41.25 79 19. 50 beden %50’sinde 1. Omzu Geniş Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 53 26 1.25 319 79.5 cm.5 1.604 52 (41) 47 23 1. Tablo 42.45 cm 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 48 beden %25’inde 0.25 cm.31 cm.25 79 19.5’inde 1.36 cm olmak üzere toplam 204 öğrenciye ortalama 1.555 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzu.45 cm.39 cm. 52 beden %23’ünde 1. Omuz Düşüklüğünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Alçak Normal Yüksek Toplam N f % f % f % 46 (38) 9 2.5 1.

5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8. Yine aynı tabloya bakıldığında.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğünün. Tablo 42. öğrencilerin 46 beden %2.8 50 (40) 79 24.25 48 (39) 9 27.78 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.75’inde. 50 beden olan %2. 48 beden %19.3 0. 46 beden öğrencilerin %25. 48 beden öğrencilerin %24.8’inde. 50 beden %3’ünde.2. 50 beden %19.2 0.1’inde.8’inde. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin omuz düşüklüğüne uygunluğu tablosunda. Omuz Düşüklüğü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 80 25. omuz düşüklüğü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.67 cm 0. Tablo 42.1.75’inde normal olup.75’inde.3 0.75’inde.258 Toplam 33 100 0. 50 beden öğrencilerin %24.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %12’sinde yüksek bulunmaktadır.78 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin omuz düşüklüğüne uygunluk tablosu incelendiğinde. 52 beden %20.5 cm 1 cm 1 cm 0.77 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.83 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0. 48 beden %3’ünde.253 174 .25’inde. 52 beden öğrencilerin %25.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %79.264 50 (40) 9 27.25’inde alçak geldiği belirtilmektedir. Omuz Düşüklüğü Alçak Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 9 27.25’inde.264 52 (41) 6 18.3 0.8 52 (41) 81 25.4 Toplam 319 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğünün.4’ünde olmak üzere toplam 319 öğrencide normal olduğu anlaşılmaktadır.25’inde.1 48 (39) 79 24. 48 beden olan %2. 52 beden %3. 52 beden olan %1. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2. tüm öğrencilerin 46 beden %20’sinde.

75 cm.78 cm.83 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.1 0. yan dikişi normal gelen öğrencilerin dağılımı.83 cm.73 cm.yan dikişin öğrencilere uygunluk tablosu. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz düşüklüğü yüksek gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.261 48 (39) 12 25 0.75 cm 1 cm 1 cm 0. Omuz Düşüklüğü Yüksek Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 11 22. 50 beden %25’inde 0.73 cm 0. 48 beden %27. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %27.77 cm alçak geldiği belirlenmektedir.78 cm. 5.2’sinde 0.1’inde 0.67 cm olmak üzere toplam 33 öğrenciye ortalama 0.3’ünde ortalama 0.9 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğü.81 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.29 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğü.83 cm. Tablo 42.9’unda ortalama 0. 48 beden %25’inde 0.3.261 50 (40) 12 25 0.326 52 (41) 13 27. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin vücuduna uygunluğu.81 cm olmak üzere toplam 48 öğrenciye ortalama 0.3’ünde 0. 52 beden %18. 52 beden %27. yan dikişi önde olan öğrencilerin ölçü farkı 175 . örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %22.78 cm yüksek geldiği görülmektedir.325 Toplam 48 100 0.13.3’ünde 0.75 cm 0.78 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.3.5 cm 1 cm 1 cm 0. 50 beden %27. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz düşüklüğü alçak gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.

52 beden %10.5’inde. 48 beden %11’inde. 50 beden %15’inde.25 100 48 (39) 2 0.25’inde.5’inde. 48 beden olan %0.5 44 11 54 13. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin vücuduna uygunluğu tablosunda.dağılımı.25’inde.75 100 Toplam N 10 2. öğrencilerin 46 beden %14. 50 beden olan %0.2 Toplam 164 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.8 52 (41) 43 26.25 38 9.5’inde önde olduğu belirlenmektedir.5’inde arkada olduğu ortaya çıkmaktadır. yan dikişi arkada olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda ele alınarak incelenmiştir. Yan Dikişin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Önde Normal Arkada Toplam N f % f % f % 46 (38) 5 1.2 48 (39) 44 26. Tablo 43.5 100 50 (40) 1 0.8 50 (40) 39 23.5 43 10.75 60 15 100 52 (41) 2 0.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %2. Tablo 43.25 39 9. yan dikişi normal gelen öğrencilerin 176 . 50 beden %9. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yan dikişine uygunluk tablosu incelendiğinde. 52 beden olan %0.75 55 13.5’inde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. Yan Dikişi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 38 23.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %56.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %41’inde normal olup.25’inde.1. 48 beden %13.5 57 14.5 164 41 226 56.75’inde. Yine aynı tabloya bakıldığında. tüm öğrencilerin 46 beden %9. 52 beden %13.

418 Toplam 226 100 1.5 cm 1. 52 beden %20’sinde 1. 52 beden öğrencilerin %26.59 48 (39) 54 23.2 1.1 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.5 cm 1 cm 2 cm 0.519 177 .2’sinde olmak üzere toplam 164 öğrencide normal bulunmaktadır. 48 beden öğrencilerin %26. Tablo 43.482 52 (41) 55 24.28 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.15 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 50 beden %10’unda 1 cm.1 cm önde olduğu tespit edilmektedir.555 50 (40) 60 26.35 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. Tablo 43.707 Toplam 10 100 1.8’inde.3 1. Yan Dikişi Önde Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 5 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 48 (39) 2 20 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 1 10 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 2 20 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden yan dikişi önde olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Yan Dikişi Arkada Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 57 25. 46 beden öğrencilerin %23.8’inde. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %50’sinde ortalama 1 cm.dağılımına bakıldığında. 50 beden öğrencilerin %23.2.26 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.3. 48 beden %20’sinde 1 cm.5 1.5 cm olmak üzere toplam 10 öğrencide ortalama 1.316 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.9 1.2’sinde.

5 6 1. 48 beden %23. kol boyu normal gelen öğrencilerin dağılımı.5 400 178 .28 cm.14.1.3’ünde 1. Kol Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 87 21.25 3 0.9’unda 1.75 11 2.25 33 8.5 100 Toplam N 365 91. kol boyunun öğrencilere uygunluk tablosu.25 100 48 (39) 94 23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden yan dikişi arkada olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.75 2 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.14. kol boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.5’inde 1.5 100 50 (40) 97 24.35 cm.26 cm arkada olduğu belirtilmektedir.25 2 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun. 52 beden %24. 50 beden %26.75 13 3. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25. 5. kol boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. Tablo 44.75 100 52 (41) 87 21. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu 5.2’sinde ortalama 1.39 cm.15 cm olmak üzere toplam 226 öğrencide ortalama 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluğu.

8 5.99 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.73 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun.25’inde.2 50 (40) 3 9. tüm öğrencilerin 46 beden %3. 48 beden öğrencilerin %18.5’inde.25’inde. 50 beden olan %24.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %91.597 50 (40) 97 26.3 Toplam 33 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun. 48 beden %1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluk tablosu incelendiğinde.5’inde.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8.2’sinde. Kol Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 87 23. 46 beden öğrencilerin %39.603 179 . Tablo 44. Kol Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 13 39. öğrencilerin 52 beden %0. 48 beden olan %23.760 Toplam 365 100 5.25’inde normal olup.561 52 (41) 87 23.1’inde.3’ünde olmak üzere toplam 33 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir.1. 52 beden olan %21. 52 beden %2.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0. 50 beden öğrencilerin %9.506 48 (39) 94 25. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluğu tablosunda.5’inde uzun olduğu tespit edilmektedir.72 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2. 50 beden %0.75’inde. 52 beden öğrencilerin %33.25’inde kısa geldiği belirtilmektedir.6 5.75’inde. kol boyu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.1 52 (41) 11 33.79 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.4’ünde.42 cm 5 cm 1 cm 11 cm 2.8 5.2. Tablo 44.8 5.4 48 (39) 6 18. Yine aynı tabloya bakıldığında. tüm öğrencilerin 46 beden olan %21.

48 beden %25. kol genişliğinin öğrencilere uygunluk tablosu. kol genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda ele alınarak incelenmiştir. Kol Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) 2 100 1.5 cm uzun geldiği gözlenmektedir.5 cm 1 cm 2 cm 0. 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 1. 180 .99 cm olmak üzere toplam 365 öğrenciye ortalama 5.14.79 cm. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 52 bedende ortalama 1.2.707 Toplam 2 100 1.42 cm.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyu.8’inde ortalama 5.8’inde 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu.73 cm kısa geldiği belirtilmektedir. Tablo 44. 50 beden %26.72 cm. kol genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.6’sında 5.8’inde 5.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrenciye ortalama 1.707 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyu.5 cm 1.5 cm 1 cm 2 cm 0. 52 beden %23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.3. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %23.

50 beden %22’sinde.75’inde dar geldiği ortaya konmaktadır. Tablo 45.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8. 181 .Tablo 45. 50 beden olan %3’ünde. 52 beden öğrencilerin %23.25 100 Toplam N 35 8.1 52 (41) 85 23. tüm öğrencilerin 46 beden %24’ünde. Kol Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 96 26.75 85 21. kol genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.25 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden öğrencilerin %26. 48 beden olan %1’inde. 48 beden %24’ünde.3 48 (39) 96 26.1’inde. 50 beden öğrencilerin %24. 46 beden öğrencilerin %26. Kol Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 4 1 96 24 100 48 (39) 4 1 96 24 100 50 (40) 12 3 88 22 100 52 (41) 15 3.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %91. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1’inde.75 365 91.1.3 50 (40) 88 24.3’ünde. Aynı tabloya bakıldığında. 52 beden %21.3’ünde olmak üzere toplam 365 öğrencide normal olduğu görülmektedir. 52 beden olan %3.25’inde normal bulunmaktadır.3 Toplam 365 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin.3’ünde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu tablosunda.

36 cm dar olduğu görülmektedir.396 52 (41) 15 42.5cm olmak üzere toplam 35 öğrenciye 1.567 Toplam 35 100 1.Tablo 45. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %11.3’ünde 1.38 cm.25 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.9’unda 1.38 cm 1.3.479 48 (39) 4 11.25 cm 1 cm 2 cm 0.21 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. koltuk oyuntu yüksekliğinin öğrencilere uygunluk tablosu.4’ünde ortalama 1. koltuk oyuntu yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.4 1. Kol Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 4 11.494 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliği.2.3 1.5 50 (40) 12 34. 48 beden %11.5 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0. 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu. 50 beden %34. 182 .25 cm. 52 beden %42.21 cm.14.9 1.4’ünde 1.4 1.36 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. koltuk oyuntu yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.

50 beden %15.5 58 14.75’inde.1.7’sinde olmak üzere toplam 145 öğrencide normal olduğu belirlenmektedir.4’ünde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu tablosunda.5’inde.5 100 Toplam N 145 36.5’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %10.25 100 52 (41) 30 7. 48 beden %8.25’inde normal olup. Tablo 46. 52 beden %7. 48 beden öğrencilerin %23.5 66 16. 50 beden öğrencilerin %26. 52 beden %17. 183 .5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %63. 48 beden %16.75’inde yukarıda bulunmaktadır. 52 beden öğrencilerin %20.5 100 50 (40) 39 9.9 52 (41) 30 20. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 42 29 48 (39) 34 23. 50 beden %9.75 61 15.4 50 (40) 39 26.5’inde. koltuk oyuntu yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.9’unda.25’inde. öğrencilerin 46 beden %14.5 100 48 (39) 34 8. 46 beden öğrencilerin %29’unda.5 70 17.25 255 63.Tablo 46.7 Toplam 145 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin.5’inde.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %36. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 42 10.

arkada koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı.46 cm 1.38 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. önde koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı.7’sinde ortalama 1.5’inde 1.611 Toplam 255 100 1.5 cm 1 cm 4 cm 0.4.39 cm.43 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.14.58 48 (39) 66 25.9 1.462 52 (41) 70 27.43 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.51 50 (40) 61 23. önde koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. arkada koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 10 tabloda ele alınarak incelenmiştir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden koltuk oyuntu yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. kol ortasında koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.48 cm olmak üzere toplam 255 öğrenciye ortalama 1. 48 beden %25. 184 . örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %22. önde koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.38 cm. 50 beden %23. 52 beden %27.9 1. kol ortasında koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı.9’unda 1. kol ortasında koltuk oyuntusu içerde kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. koltuk oyuntusunun öğrencilere uygunluk tablosu.7 1. arkada koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5 1.48 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.2.544 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliği.9’unda 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu.46 cm. 5.Tablo 46. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 58 22.

75 48 12 100 Toplam N 2 0.5 100 50 (40) 1 0.25 52 13 47 11.75 100 Toplam N 2 0.25 55 13.25 209 52.75 100 48 (39) 46 11.5 54 13.5 53 13.Tablo 47.25 55 13.5 54 13.75 100 Toplam N 2 0.25 400 Koltuk Oyuntusu Kol Ortasında Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 45 11.75 100 48 (39) 46 11.5 100 50 (40) 1 0.5 400 185 .25 209 52.5 189 47.5 54 13.5 192 48 206 51.25 50 12.25 400 Koltuk Oyuntusu Arkada Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 45 11.25 51 12.25 52 13 47 11.5 100 50 (40) 1 0.25 48 12 51 12.5 100 52 (41) 1 0.25 100 52 (41) 1 0. Koltuk Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Koltuk Oyuntusu Önde Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 44 11 56 14 100 48 (39) 46 11.5 189 47.75 100 52 (41) 1 0.25 49 12.25 46 11.

48 beden %11. 48 beden %13.5’inde. 52 beden %12.5’inde dışarıda olduğu anlaşılmaktadır. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %47. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0. öğrencilerin 46 beden %14’ünde.5’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin önde koltuk oyuntusuna uygunluk tablosu incelendiğinde.75’inde.25’inde.25’inde dışarıda olduğu ortaya çıkmaktadır. öğrencilerin 46 beden %13. Yine aynı tabloya bakıldığında. 50 beden %12. 52 beden %11. 52 beden %11.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %47.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %52. 50 beden %12’sinde. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0.25’inde dışarıda olduğu belirlenmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol ortasındaki koltuk oyuntusuna uygunluk tablosu incelendiğinde. öğrencilerin 46 beden %13.5’inde. 48 beden %13.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği önde koltuk oyuntusunun. 50 beden %12. tüm öğrencilerin 46 beden %11’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %11.75’inde. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol ortasında koltuk oyuntusunun. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0.5’inde içeride olduğu görülmektedir.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0. 50 beden %11.25’inde.25!inde.25’inde normal olup. 52 beden %12’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %52. Aynı tabloya bakıldığında. 52 beden olan %0.25’inde normal olup.5’inde içeride olduğu gözlenmektedir.25’inde.5’inde. 50 beden %13. 186 . 52 beden olan %0.25’inde.5’inde. Yine aynı tabloya bakıldığında.5’inde. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %48’inde normal olup.5’inde içeride olduğu belirtilmektedir.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.5’inde.25’inde.75’inde.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %51. 50 beden %12.25’inde. 48 beden %11. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arkadaki koltuk oyuntusu uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden %13. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arkada koltuk oyuntusunun. 52 beden olan %0. 48 beden %11.5’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %11.

48 beden öğrencilerin %24. 52 beden öğrencilerin %27’sinde olmak üzere toplam 189 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden.5 cm 0.5 cm 0. 46 beden öğrencilerin %23. 50 beden öğrencilerin %25.Tablo 47.4 52 (41) 51 27 Toplam 189 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda.5 cm 0.3’ünde. Önde Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 44 23.5 cm içeride olduğu anlaşılmaktadır.3 50 (40) 48 25.5 cm 0.5 cm 0. 50 beden %50’sinde 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden önde koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 0.5 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu. 52 beden %50’sinde 0.3’ünde.2.5 cm. önde koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm Toplam 2 100 0.4’ünde. Tablo 47. Önde Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 0. 187 .5 cm 0.3 48 (39) 46 24.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 0.1.5 cm 52 (41) 1 50 0.5 cm 0.5 cm 0.

3 50 (40) 46 24.897 cm 1 cm 0.5 Toplam 189 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.8’inde ortalama 0.8 48 (39) 46 24.3892 Toplam 209 100 0.5’inde olmak üzere toplam 189 öğrencide normal olduğu belirlenmektedir. 50 beden %24.4 0. 188 .3.8 0.8’inde 0. 50 beden öğrencilerin %24. kol ortasında koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46 beden öğrencilerin %23. Tablo 47.4045 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.885 cm olmak üzere toplam 209 öğrenciye ortalama 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26.926 cm 1 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol ortasındaki koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda. 48 beden %25.873 cm.897 cm dışarıda olduğu belirtilmektedir.8’inde.3 52 (41) 52 27.5 cm 2 cm 0.5 cm 2 cm 0.3’ünde.3’ünde.Tablo 47. 52 beden öğrencilerin %27. 48 beden öğrencilerin %24. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden önde koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.3979 48 (39) 54 25.4’ünde 0. 52 beden %23’ünde 0.873 cm 1 cm 0. Önde Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 56 26.4052 50 (40) 51 24. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 45 23.5 cm 2 cm 0.926 cm.5 cm 2 cm 0.8 0.885 cm 1 cm 0.5 cm 2 cm 0.902 cm.902 cm 1 cm 0.4.4341 52 (41) 48 23 0.

273 cm 1 cm 0.4645 Toplam 209 100 1.266 cm 1 cm 0. 52 beden %50’sinde 1 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 1 cm içeride olduğu anlaşılmaktadır.4 1.5047 50 (40) 53 25.333 cm 1 cm 0.8 1.3 1. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu İçerde Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 1 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 2 100 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.4803 189 .5 cm 2 cm 0.Tablo 47.5 1.5 cm 2 cm 0.4597 48 (39) 54 25.6.5 cm 2 cm 0. Tablo 47.208 cm 1 cm 0.5 cm 2 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 50 beden %50’sinde 1 cm.5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol ortasındaki koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 55 26.270 cm 1 cm 0.4945 52 (41) 47 22.5 cm 2 cm 0.

46 beden öğrencilerin %23.270 cm dışarıda olduğu gözlenmektedir.5 cm 0.208 cm.7. 50 beden %25.5 cm 0. Arkada Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 45 23. Arkada Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 0.1 Toplam 192 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun arkada. Tablo 47. 50 beden öğrencilerin %25.5 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol ortasında koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 0.5 52 (41) 52 27.5 cm 0.4 48 (39) 46 24 50 (40) 49 25.5 cm - 190 .5 cm 0.8’inde 1.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.5 cm Toplam 2 100 0.266 cm olmak üzere toplam 209 öğrencide ortalama 1.5’inde 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arkadaki koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda.4’ünde. arkada koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm 52 (41) 1 50 0.3’ünde ortalama 1.4’ünde 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26. 52 beden öğrencilerin %27.273 cm. 48 beden öğrencilerin %24’ünde. Tablo 47.5 cm 0.5 cm 0.8. 52 beden %22.333 cm.1’inde olmak üzere toplam 192 öğrencide normal bulunmaktadır. 48 beden %25.5’inde.5 cm 0.

414 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.9 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.474 50 (40) 50 24. 52 beden %50’sinde 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arkadaki koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.2’sinde 0.87 cm.89 cm.87 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 50 beden %24.5.1 0.96 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. kol yırtmaç yeri normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tabloda incelenmiştir.87 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 191 . 5. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26.3 0.414 52 (41) 47 22.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu arkada.9 cm dışarıda olduğu görülmektedir.7’sinde ortalama 0. 48 beden %26. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arkada koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm içeride bulunmaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.9. Tablo 47.353 Toplam 206 100 0.5 cm.1’inde 0.3’ünde 0.96 cm.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 0.14.405 48 (39) 54 26.87 cm olmak üzere toplam 206 öğrencide ortalama 0. 52 beden %22. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 50 beden %50’sinde 0.7 0.2 0. Arkada Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 55 26.89 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.

Tablo 49.Tablo 48. Kol Yırtmaç Yeri Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin. Kol Yırtmaç Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 17 4. kol yırtmaç uzunluğu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.25 143 35. 5.75 9 2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun 46. 46 beden öğrencilerin %25’inde.75 100 Toplam N 257 64. kol yırtmaç uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu. 48 beden öğrencilerin %25’inde.14.25 83 20. kol yırtmaç yeri normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.75 100 48 (39) 60 15 40 10 100 50 (40) 91 22. kol yırtmaç uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı.52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.75 400 192 . 50 beden öğrencilerin %25’inde. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır.25 100 52 (41) 89 22. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.6.25 11 2.

3 52 (41) 11 7. Kol Yırtmaç Uzunluğu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 17 6.75’inde.5 cm 1. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.5 cm 0.1704 50 (40) 91 35.5 cm 0. 50 beden olan %22. 52 beden öğrencilerin %7. tüm öğrencilerin 46 beden %20.3 0.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %35. 48 beden öğrencilerin %28’inde.3’ünde.5 cm 1.5 cm 0.5 cm 0.68 cm 2 cm 1 cm 2. kol yırtmaç uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun. Kol Yırtmaç Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 83 58 48 (39) 40 28 50 (40) 9 6. 52 beden olan %22. Tablo 49.7 Toplam 143 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu. Tablo 49. 46 beden öğrencilerin %58’inde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %4. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluk tablosu incelendiğinde.5 cm 0. 50 beden öğrencilerin %6. Yine aynı tabloya bakıldığında.25’inde. 48 beden %10’unda.5 cm 1.4146 Toplam 257 100 1.269 cm 1.5 cm 0.317 cm 1 cm 0.75’inde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %64.25’inde.6 1.2811 48 (39) 60 23.2916 52 (41) 89 34.75’inde normal bulunmaktadır. 48 beden olan %15’inde.882 cm 1 cm 0.5 cm 2. 52 beden %2.975 cm 1 cm 0.6 0.7’sinde olmak üzere toplam 143 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir.25’inde kısa geldiği tespit edilmektedir.1.4326 193 .2. 50 beden %2.4 1.

50 beden %35.8. manşeti dar gelen 194 . 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerden kol yırtmaç uzunluğu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 50 beden öğrencilerin %25’inde. manşeti normal gelen öğrencilerin dağılımı.68 cm olmak üzere toplam 257 öğrenciye ortalama 1.6’sında ortalama 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda. 5.14.3’ünde 0. manşetin öğrencilerin bilek genişliğine uygunluk tablosu.975 cm.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu. 48 beden öğrencilerin %25’inde.269 cm. 52 beden %34. 48 beden %23. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu ortaya çıkmaktadır.882 cm. 46 beden öğrencilerin %25’inde. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği manşetinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu.4’ünde 1. 5.317 cm kısa olduğu belirtilmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koldaki pili derinliğin 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.6’sında 1.14. koldaki pili derinliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Tablo 50.7. koldaki pili derinliği normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tabloda ele alınarak incelenmiştir. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %6. Koldaki Pili Derinliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koldaki pili derinliğinin.

5 16 4 100 48 (39) 5 1. 50 beden %20.5’inde. 48 beden %22.75’inde. Yine aynı tabloya bakıldığında. 48 beden olan %1.25’inde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1.75’inde bol olduğu ortaya çıkmaktadır.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. 52 beden %19.5 100 Toplam N 44 11 329 82.25 100 52 (41) 19 4. Manşetin Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 6 1.25 91 22.75 79 19. öğrencilerin 46 beden %4’ünde. 52 beden %0.75 2 0.25 5 1. manşet genişliği normal gelen 195 . Tablo 51.25’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 50 beden %1. Tablo 51.25’inde normal olup. manşeti bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.5 81 20.25’inde.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %11’inde dar geldiği belirlenmektedir.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %82.5’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu tablosunda.75 4 1 100 50 (40) 14 3.7 48 (39) 91 27. 50 beden olan %3. tüm öğrencilerin 46 beden %19.25 27 5.6 52 (41) 79 24 Toplam 329 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin.5 78 19.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %5.5’inde.1.7 50 (40) 81 24. 48 beden %1’inde. 52 beden olan %4.öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. Manşeti Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 78 23.

46 beden öğrencilerin %23.223 196 .2.5 cm 1.84 0.5 cm 0.3231 52 (41) 19 43.667 cm 0.125 48 (39) 4 14.öğrencilerin dağılımına bakıldığında. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %13.5 cm 1 cm 0.274 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşeti.7 cm 0.4 0.87 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.97 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.8 0. Tablo 51.6 0.5 0.816 cm 1 cm 0. 48 beden %11.5 cm 0. Tablo 51. 50 beden %31.7’sinde. 48 beden öğrencilerin %27.3.5 cm 1 cm 1 cm Toplam 27 100 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşeti dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.7’sinde. 52 beden %43.2582 48 (39) 5 11.5 cm 1 cm 0. Manşeti Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 16 59.5 cm 0.2739 50 (40) 14 31.4 0.5 cm 1.6’sında ortalama 0.773 cm dar geldiği gözlenmektedir.6’sında.25 50 (40) 5 18. 50 beden öğrencilerin %24.667 cm. Manşeti Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 6 13.4’ünde 0.84’ünde 0.3 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 1 cm 1 cm 0. 52 beden öğrencilerin %24’ünde olmak üzere toplam 329 öğrencide normal olduğu görülmektedir.7 cm.7 cm 0.5 cm 1 cm 0.88 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.786 cm.816 cm olmak üzere toplam 44 öğrenciye ortalama 0.2478 Toplam 44 100 0.786 cm 0.2 0.274 52 (41) 2 7.75 cm 0.773 cm 1 cm 0.2’sinde 0.

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.75 100 52 (41) 96 24 4 1 100 Toplam N 296 74 104 26 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün.5’inde 0. manşet görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu. manşet görünümü ince gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.25 7 1.75 29 7.9. 50 beden olan %23.87 cm bol olduğu belirtilmektedir.25’inde. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %59.8’inde 0. 48 beden %14. manşet görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımı.97 cm.5 cm olmak üzere toplam 27 öğrenciye ortalama 0.25 100 50 (40) 93 23. 48 beden %7. tüm öğrencilerin 46 beden olan %9’unda.4’ünde 0.25’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %16’sında. 52 beden olan %24’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %74’ünde ince bulunmaktadır.7 cm. 52 beden %7. Yine aynı tabloya bakıldığında. 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşeti bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilere uygunluk tablosu incelendiğinde.88 cm.3’ünde ortalama 0.14. 197 . 50 beden %1. Tablo 52. 48 beden olan %17. Manşet Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) İnce Normal Kalın Toplam N f % f % f % 46 (38) 36 9 64 16 100 48 (39) 71 17.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşeti. 50 beden %18.75’inde. 52 beden %1’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %26’sında normal olduğu gözlenmektedir.75’inde.

Tablo 52.8’inde olmak üzere toplam 104 öğrencide normal olduğu ortaya çıkmaktadır.94 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.9 50 (40) 7 6. 52 beden öğrencilerin %3. 50 beden öğrencilerin %6.469 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümü.5’inde.18 cm 50 (40) 93 31.24 cm. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşet görünümü ince gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %12.244 48 (39) 71 24 0.4’ünde 1.23 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. Manşet Görünümü İnce Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 36 12.64 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.8 Toplam 104 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün. 46 beden öğrencilerin %61.68 cm. manşet görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.7’sinde.1.7 52 (41) 4 3. 48 beden %24’ünde 0.24 cm 1.44 Toplam 296 100 1. 198 .5 48 (39) 29 27. 48 beden öğrencilerin %27.23 cm ince geldiği anlaşılmaktadır.Tablo 52.68 cm 0. Manşet Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 64 61.4 1.4’ünde 1.64 cm olmak üzere toplam 296 öğrenciye ortalama 1.318 52 (41) 96 32.5 cm 1 cm 2 cm 0.2 0.4 1.9’unda.5 cm 1 cm 1 cm 0. 50 beden %31.2.2’sinde ortalama 0.94 cm. 52 beden %32.

yaka ucu görünümü. sırt yüksekliği. 66).41 yaka) öğrenciler uygunluğuyla ilgili denencelere ait bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır.39. beli. iklim ve yaşam standardı gibi çevresel etmenlerin karşılıklı etkileşimine bağlı olarak anatomik özelliklerinin ve antropometrik değerlerinin kendine has olduğunu belirtmişlerdir (2001.39.52 beden (38. denenen Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresi. Araştırma ile ilgili bulguların tartışılması ve yorumlanması.48. denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46.41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilere uyumuna bakılmıştır. kapanma payı.50. yaka genişliği görünümü. yan dikişinin ve TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip erkek vücut ölçülerinin 46. kültürel düzey. kol genişliği. Uyumsuz olan kısımlar bu durum göz önünde bulundurularak tespit edilmiş ve geliştirilmiştir.52 beden(38. kol boyu. koltuk oyuntu yüksekliği. manşeti. kalçası. yaka oyuntusu.40. koltuk oyuntusu. omuz görünümü ve omuz düşüklüğü. Araştırma sonucunda karşılaşılan problemler.50.40. ön uzunluğu.BÖLÜM VI TARTIŞMA ve YORUM Araştırmanın bu bölümünde.41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilere giydirilip. Türk erkeklerinin farklı anatomik yapılarından kaynaklanıyor olabilir. cep yeri (üst-alt). kol yırtmaç yeri.48. ön genişliği. Yapılan araştırmada. genetik yapı ve çevresel etkenlere dayalı olup. cep büyüklüğü.40. örneklem grubunu oluşturan 46. ilik düğme arası. denencelerin araştırmada ele alınış sırasına uygun olarak yapılmıştır. genetik yapının ve sosyo-ekonomik düzey. Akın ve Sağır toplumlarda büyüme ve gelişmenin.52 beden (38. s. arka uzunluğu. Bu durum 199 . Elde edilen sonuçlara göre çıkan uyumsuzluklar. koldaki pili derinliği. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin Türk erkeğine tam olarak uyum sağlamadığını ortaya koymuştur. yaka ayağı genişliği görünümü. manşet görünümü. arka genişliği. boyun çevresi. kol yırtmaç uzunluğu. yaka ucu açıklığı. beslenme alışkanlığı. gömlek boyu.39. roba görünümü.48. cep yeri (sağ-sol).50.

tüm öğrencilerin % 62’sinde göğüs çevresinin ortalama 200 . geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır (1989. s. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu Denence 1’in içinde ele alınan. 46 bedenden 52 bedene doğru gidildikçe göğüs çevresi dar gelen kişi sayısının arttığı. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs. ölçü alma ve kalıp geliştirilme sisteminin bir arada yürümesi gerektiğini. Araştırmadan elde edilen verilere göre.1. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen göğüs çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 4652 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin göğüs çevresine tam olarak uyum sağlamadığı görülmektedir. 46-47).1.Müller Kalıp Sisteminin geliştirilip günümüz bireylerinin vücuduna uygun hale getirilmesini gerektirmiştir. Müller Kalıp Sisteminin Türk ölçülerine göre çalışıldığında fazla kumaş harcadığını ileri sürmüştür (1991. V. Ön ve Arka Genişliğinin. öğretmenlerin %53. Ayrıca Özer’in yaptığı araştırmada. 92). Başer ise Müller Kalıp Sistemi yerine. kalıp sisteminin geliştirilmesi gerektiğini söylemiştir (1991. Göğüs çevresinin uyumuna bakıldığında bol gelen kişi sayısının yoğun olduğu sütunda. mevcut sistemin avantajlarının ve dezavantajlarının nelerden oluştuğunu ortaya koyarak. s.3’ü Müller Kalıp Sisteminde hazırlanan kalıplarda değişiklik yapmadan vücuda uyum sağlamadığını belirtmiş. Tekstil Sempozyumunda Ercan. 52 bedenden 46 bedene doğru göğüs çevresi bol gelen kişi sayısının arttığı gözlenmektedir. kız meslek lisesi öğretmenlerine yönelttiği sorularda. sonuç olarak Özer sistemin Türk kadın tipine uygun olmadığını. 6. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğuna bakıldığında. 93). Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu 6.1. Türk kalıp sistemi oluşturmak istediklerini. Bel ve Kalça Çevresinin. s. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.

Ayrıca Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği çiziminde bel çevresi dikkate alınmadan çizim yapılmaktadır.24 cm bol geldiği belirlenmektedir. Bu sonuç günümüzdeki sportmen tip erkeklerin 1987 yılında TSE’nin yapmış olduğu çalışmadaki sportmen tip erkeklerden daha ince belli olmasından kaynaklanmaktadır.3. 6.1. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin göğüs çevresine uygun olmadığını göstermektedir.44 cm bol geldiği görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin belinin.2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresinin. Beden küçüldükçe bel çevresinin daha bol gelmesi de kalıp sisteminde verilen standart bolluk payından kaynaklanıyor olabilir. Ancak bel çevresinin uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 63’üne bel çevresinin ortalama 3. Bu durum beli ince olan bireylerde gömleğin bol olmasına neden olabilir.1. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin beline uygun olduğunu göstermektedir. Elde edilen veriler. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kalça çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kalça 201 . Bu veriler ışığında Alman erkeklerinin vücut yapısına göre Türk erkeklerinin vücut yapısının daha ince olduğu söylenebilir. 6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu Denence 1’ün test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu Denence 1’in içinde ele alınan ve elde edilen verilere göre. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen bel çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin bel çevresine büyük ölçüde uyum sağladığı gözlenmektedir. Elde edilen bu bulgular.

araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma 202 . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu Denence 1’in test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin. öğrencilerin büyük bir kısmında bol olmasının nedeni. Bu sonuç ise.4. Bu da yine her bedene standart bolluk payı verilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca beden küçüldükçe ön genişliğin bol gelmesinin de buna paralel olarak değiştiği belirlenmektedir.5’inde ön genişliğin bol geldiği gözlenmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin ön genişliğine uygun olmadığını göstermektedir.1. Küçük bedenlere doğru bolluk payı azaltılarak çizim yapılabilir. beden büyüdükçe daha dar geldiği de tespit edilmiştir. Kalça çevresinin uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 48. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön genişliğine tam olarak uymadığı belirlenmektedir. Ön genişliğin uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 48.çevresine uyum sağlamadığı anlaşılmaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kalçasına uygun olmadığını göstermektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu Denence 1’in test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. 6. Ayrıca göğüs çevresi ve bel çevresinde de bol gelenlerin oluşturduğu sütunlardaki yoğunluk düşünüldüğünde.5’ine ortalama 2. vücut ölçülerinin orantılı dağılımından kaynaklanan bir yansıma olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz. gömleğin göğüs çevresinin de bol olması olabilir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kalçasının. Tüm bu verilerden elde edilen sonuç.9 cm bol geldiği gözlenmekle beraber kalça çevresinin beden küçüldükçe daha bol. 6.5.1. Göğüs çevresine göre hesaplanan ön genişliğin.

Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin arka genişliğine tam olarak uymadığı belirlenmektedir. Sırt Yüksekliğinin. bel ve kalça çevresi.sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu 6. öğrencilerin büyük bir kısmında bol olmasının nedeni.1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin.64 cm kısa geldiği görülmektedir. Arka genişliğin uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 62’sinde arka genişliğin ortalama 2.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. Gömlek boyunun uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 73. Bu veriler de. ön ve arka genişliği. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin boyuna tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır.3 cm bol geldiği gözlenmektedir. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun değildir” denencesini destekler niteliktedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği gömlek 203 .2. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin arka genişliğine uygun olmadığını ispatlamaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun. Ayrıca beden küçüldükçe arka genişliği bol gelen kişi sayısı buna paralel olarak artmaktadır. Göğüs çevresine göre hesaplanan arka genişliğin. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. Ön ve Arka Uzunluğunun. Ayrıca arka genişliğin bol gelmesi ön genişlikle de ilişkilendirilebilir. Bu sonuç ise. 6.75’ine gömlek boyunun ortalama 2. Elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs. gömleğin göğüs çevresinin de bol olması olabilir.

33 cm.2. 50 bedende 6.99 cm. Genel olarak boy artışı nedeniyle uyumsuzluk oluştuğunu söylerken. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. Öğrencilerin % 46. 6.3. 48 bedende 6. Ön uzunluğun uyumu ele alındığında örneklem 204 . 52 bedende 5. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin.2. Gömlek boyunun öğrencilerin boyuna uymamasının nedenleri. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön uzunluğuna tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin sırt yüksekliğine tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Elde verilen veriler doğrultusunda sırt yüksekliği normal gelen kişiler de düşünülerek sırt yüksekliği hesaplamasında yeni bir düzenleme yapılmalıdır.57 cm daha uzundur) ve Müller kalıp sisteminde gömlek boyu hesaplanırken 1/4 tam boya ilave edilen ölçü miktarıdır diyebiliriz. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip erkek tam boy ölçüsü ile günümüzdeki erkeklerin tam boy ölçüleri arasındaki fark (araştırma sonucunda günümüzdeki erkekler 46 bedende 4. aynı zamanda sırt duruşu hafif öne eğik bireylerde de bu problemin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler neticesinde.34 cm sırt yüksekliği yukarıda gelmiştir.93 cm.25’inde ortalama 1.2. 6. Elde edilen bu bulgu. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin sırt yüksekliğine uygun olmadığını ispatlamaktadır. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin gömlek boyuna uygun olmadığını göstermektedir.boyunun.

grubunun % 66,5’inde ön uzunluğun ortalama 1,4229 cm yukarıda olduğu görülmektedir. Bu veriler de, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin ön uzunluğuna uygun olmadığını göstermektedir. Müller kalıp sisteminde göğüs çevresine göre hesaplanan sırt yüksekliği, bu ölçüden hesaplanan ön koltuk derinliği ve buna paralel oluşan ön uzunluğunun, bireyin boyu uzadıkça ve kilosu arttıkça vücuda uyumsuz olduğu gözlenmektedir. Bunun nedeni ise bireyin tam boyuna göre değişecek olan ön uzunluk ölçüsünün, genişlik ölçüsü olan göğüs çevresine göre hesaplanması olabilir. 6.2.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda; araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra, Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin arka uzunluğuna uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin % 76,75’inde arka uzunluğunun ortalama 2,54 cm yukarıda geldiği gözlenmektedir. Yoğunluğun arka uzunluk ölçüsü yukarıda olan öğrencilerin oluşturmuş olduğu elde edilen sonuçtan anlaşılmaktadır. Genel olarak boy artışı nedeniyle uyumsuzluk tespit edilip, beden büyüdükçe uyumsuzluğun biraz daha fazla arttığı belirlenmektedir. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin arka uzunluğuna uygun olmadığını göstermektedir. Arka uzunluk ölçüsü de diğer uyumsuzluk gösteren ölçüler gibi yeniden ele alınıp, düzenlenerek, yeni oluşturulacak olan günümüz Türk gençlerinin vücut ölçülerine göre çalışılmalıdır. Araştırma sonucu elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu, sırt yüksekliği, ön ve arka uzunluğu, sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun değildir” denencesi ile örtüşmektedir.

205

6.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının, Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu 6.3.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi neticesinde, klasik erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine büyük oranda normal geldiği tespit edilmiştir. Buna göre gömleğin boyun çevresi büyük ölçüde öğrencilerin boyun çevresiyle uyum sağlamaktadır ve Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boyun çevresine uygun olduğu anlaşılmaktadır. Tüm öğrencilerin %26’sında boyun çevresi dar gelmektedir ve dar gelen kişi sayısının beden büyüdükçe artış göstermesi gerekirse gömleğin boyun çevresine verilecek 0,5 cm’lik bir rahatlık payı ile giderilebileceğini göstermektedir. 6.3.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucunda Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun; önde yaka iliklendiği zaman oluşan potluk nedeniyle yaka oyuntusunun boyun çevresine tam olarak uyum sağlamadığı öğrencilerin % 99’unda görülmektedir. Yaka oyuntusunun omuz kısmına denk gelen yandaki görünümüne bakıldığında ise, denenen tüm öğrencilerin boyun çevresine uyum sağladığı belirlenmektedir. Arkada yaka oyuntusu görünümünün, yaka iliklendikten sonra arka yakanın alt kısmında kumaşın yığılması ile yakanın arka kısmının öğrencilerin % 46,5’inde kapalı olduğunun gözlenmesi, gömleğin yaka oyuntusunun tam olarak öğrencilerin yaka çevresine uyum sağlamadığını göstermektedir. Elde edilen bu durum ise, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin yaka oyuntusuna uygun olmadığını ispatlamaktadır. T.K.A.M. ansiklopedisinde giyim kalıbında yaka oyuntusunun uygunluğunun önemine

206

dikkat çekilmiş, “yakaya bağlı olarak, genişliği ve vücuda uygunluk konstrüksiyon çizgisi, giysi kalıbı ve rahatlığına birinci derecede etki eder” denilmiştir(1993, s. 3809). 6.3.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucu yaka genişliğinin uyumu hakkında verilerin yer aldığı tablolara bakıldığında; yaka genişliğinin, üzerinde denenen öğrencilerle uyum sağlamadığı açıkça görülmektedir. Öğrencilerin % 70’inde önde yaka genişliğinin ortalama 1,28 cm, arkada yaka genişliğinin öğrencilerin % 56,75’inde ortalama 0,5 cm dar geldiği gözlenmektedir. Ayrıca beden büyüdükçe yaka genişliği dar gelen kişi sayısı artmakta ve ölçü açısından da yakanın genişlemesi gerekmektedir, bununla beraber beden küçüldükçe yaka genişliği normal gelen kişi sayısı artmaktadır. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını göstermektedir. 6.3.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucu; yaka ayağı genişliğinin uyumu hakkında verilerin yer aldığı tablolar incelendiğinde; yaka ayağı genişliğinin, üzerinde denenen öğrencilerle tam olarak uyum sağlamadığı görülmektedir. Ayrıca beden büyüdükçe yaka genişliği dar gelen kişi sayısı artmakta ve bununla beraber beden küçüldükçe yaka genişliği normal gelen kişi sayısı da artmaktadır. Yaka ayağı genişliği görünümünü, yaka görünümünün uyumu ile karşılaştırdığımızda büyük oranda yaka ile ilişki içerisinde şekil aldığı görülmektedir. Yaka ayağı genişliğinin de önde ve arkada tamamen birbirine paralel olarak değiştiği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını ispatlamaktadır.

207

6.3.5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesiyle oluşan tablolara bakıldığında; yaka ucu görünümünün yaka ve yaka ayağı genişliğiyle doğru orantılı olarak değişiklik gösterdiği görülmektedir. Tıpkı bu tablolardaki gibi yaka ucu görünümünde de beden büyüdükçe yaka ucu görünümü küçük gelen kişi sayısı artmakta ve yaka ucu genişliğinin beden büyüdükçe artması gerekmektedir. Buna bağlı olarak, beden küçüldükçe yaka ucu görünümü normal gelen kişi sayısı da artış göstermektedir. Tabloya bakıldığında, öğrencilerin % 71,5’inde yaka ucu görünümünün ortalama 1,26 cm küçük olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgilere dayanarak yaka ucu görünümünde de çıkan sonuçlara bağlı olarak yakada düzeltme yapılmalı, vücuda uyumlu olacak biçimde yaka genişletilmelidir diyebiliriz. Çıkan bu sonuç, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını göstermektedir. 6.3.6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesiyle öğrencilerin % 100’ünde yaka ucu açıklığının normal olduğu görülmektedir. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası, sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun değildir” denencesini sağlamaktadır.

208

6.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine Uygunluğu 6.4.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 4’ün test edilmesi sonucu elde edilen verilerden öğrencilerin % 100’ünde kapanma payının normal olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu bulgulardan, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğu anlaşılmaktadır. 6.4.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 4’ün test edilmesi üzerine ilik düğme arasının öğrencilerin % 100’ünde ortalama 1 cm kısa olduğu görülmektedir. Bu durumdan anlaşılacağı üzere Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafe örneklem grubuyla uyum sağlamamıştır. Öğrencilerin tamamında ilik düğme arasının 1 cm kısa olması, klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafede 1 cm genişletme yapılamasını gerektirmektedir. Elde edilen bu veriler, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir. Araştırmadan elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygundur” denencesiyle ters düşmektedir.

209

Verilerden.39 cm yanda olduğu belirlenmektedir.1. Öğrencilerin tamamında cep küçük gelmiştir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin.5 santimetreye varan bir artış görülmektedir. Bu duruma bakarak Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin erkek öğrencilerin vücuduna uygun olmadığını söyleyebiliriz. Elde edilen veriler bakıldığında.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5 test edildiğinde öğrencilerin % 100’ünde cebin ortalama 1.22 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.2. beden büyüdükçe cep büyüklüğünde de 0.5. Tüm bu veriler gömleğin cep büyüklüğünün öğrencilerle uyumsuzluğunu göstermektedir.091 cm küçük bulunmaktadır.5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5’in test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakıldığında. 6.5. 6.5. beden büyüdükçe ve boy uzadıkça biraz daha aşağıya indirilmesi gerekmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 6. Bu durum. Bu durumda cep kol altına iyice yaklaşmakta ve hoş olmayan 210 . sportmen tip 4652 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır ve cep yerinin elde edilen verilere göre aşağıya indirilmesini gerektiğini göstermektedir. öğrencilerin % 100’ünde cebin ortalama 2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5’in test edilmesi sonucunda öğrencilerin % 100’ünde cep ortalama 2. Cep yeri bedenlere bağlı olarak değişmekte. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt).6. Cep büyüklüğünün bu sonucu vermesi tüm klasik erkek gömleğinde tüm bedenlerde cebin büyütülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün.

211 . Elde edilen bu veriler ışığında cep yerinin erkek öğrencilere uygun olmadığını söyleyebiliriz. Robadaki uyumsuzluğun giderilebilmesi ve robanın daha estetik bir hale getirilebilmesi için. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir” denencesini sağlamaktadır. Robanın önden görünümü öğrencilerin % 100’ünde ortalama 1.41 cm yukarıda olduğu görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol). Uyumsuzluğun düzeltilebilmesi için robanın. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu Denence 6 test edildiğinde öğrencilerin % 100’ünde robanın arkadan görünümünün ortalama 2. elde veriler dikkate alınarak arka ortasından daha fazla aşağıya inilerek çizilmesi gerekmektedir. Beden büyüdükçe arkada roba daha yukarıda kalmaktadır. Elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi.bir görüntü vermektedir.6.1. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 6. Omzunun ve Yan Dikişinin. Bu durum da. elde edilen veriler dikkate alınarak omuz hattında yeniden düzenlenme yapılmalı. omuzdan öne doğru robanın daha fazla görüneceği şekilde omuz hattı yeniden çizilmelidir. Elde edilen bu veriler.6.318 cm yukarıdadır ve vücudun yapısına göre uyumsuz görünmektedir. Tablodaki verilere göre cep ön ortasına doğru kaydırılıp yerleştirilerek sorun giderilmelidir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığı belirlenmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün. Beden büyüdükçe önde roba daha yukarıda kalmaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) klasik erkek gömleğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır. 6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün.

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu Denence 6’nın test edilmesi sonucunda elde edilen verilere bakıldığında omuz genişliğinin öğrencilerin % 51’inde geniş olduğu görülmektedir. Bu durum Türk erkeğinin vücut yapısının(sırt-göğüs) Alman erkeklerinin vücut yapısından farklı olması neticesinde ortaya çıkmış olabilir. Uyumsuzluklara bakıldığında bedenlere göre hemen hemen homojen bir dağılım olduğu görülmektedir.3. Ancak yan dikişin daha çok arkaya doğru kaydığı elde edilen verilerden tespit edilmektedir. yan dikişin öne veya arkaya doğru bireyin vücut yapısına bağlı olarak kayma gösterdiği belirlenmektedir.26 cm arkaya kaydığı görülmektedir.6.2. Öğrencilerin % 56. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir” denencesiyle örtüşmektedir. 6. omuz düşüklüğüne uygunluğuna bakıldığında ise öğrencilerin yarısından fazlasına uygun geldiği görülmektedir. Öğrencilerin omuz yapısının. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzunun. 212 . Klasik erkek gömleğinin arka bedenini genişletip. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerde buna bağlı olarak omuzlarının da geniş gelmesi olabilir veya omuz yapılarının dar olmasından kaynaklanıyor olabilir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır. Bunun nedeni.5’inde yan dikişin ortalama 1. ön bedenini daraltarak bu problemin çözülmesi gerekmektedir. Bireylerin % 58.6.5’inde uyumsuz olan yan dikiş. omzu ve yan dikişi. Araştırmadan elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü.6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin birey üzerindeki uyumuna bakıldığında. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin omzuna uygun olmadığını göstermektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu Denence 6’nın içinde yer alan. Bu durum. Bu verilere bakarak Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin omuz genişliğinin uyumsuz olduğunu söyleyebiliriz.

7. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kol genişliğine uygun olduğunu göstermektedir. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kol boyu ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kol boyuna uyduğu belirlenmektedir. 213 .73 cm kısa geldiği gözlenmektedir. bu durum. kol genişliğinin öğrencilerin.7. Genel olarak dar gelenlerinde daha iri yapılı kişiler olduklarını düşünürsek. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu 6.6. 48 bedende 6.2. Buna göre çıkan sonuç. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kol boyuna uygun olmadığıdır. % 8. 52 bedende 5.25’ine uyum sağladığını görmekteyiz. % 91.2 cm.1.66 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun. Ayrıca beden büyüdükçe boyun uzamasına paralel olarak kol boyu kısa gelen kişi sayısı ve kol boyu farkı artmaktadır.75’inde dar olup. 6.7. Kol boylarında görülen uyumsuzluğun temel sebebi TSE’nin 1987 yılında hazırlamış olduğu erkek vücut ölçülerinin günümüz gençlerini tam olarak temsil etmemesidir.96 cm. Kol boyunun uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 91.9 cm.25’inde kol boyunun ortalama 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun. Bu uyumsuzluğu giderebilmek için günümüz gençlerini temsil eden ölçülerle çalışmamız gerekmektedir. 50 bedende 5. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu elde edilen bulgulara bakıldığında. TSE kol boyu ölçüleri ile araştırma sonucunda elde edilen kol boyu ölçüleri arasında. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesiyle elde edilen verilere bakıldığında. 46 bedende 6.lik bir fark olduğu ortaya çıkmaktadır.

önde koltuk oyuntusunun öğrencilerin % 47. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun.25’inde dışarıda olduğu görülmektedir. Koltuk oyuntusunun öndeki kısmında olduğu gibi burada da beden küçüldükçe koltuk oyuntusu dışarıda kalan birey sayısı artmaktadır. % 0. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin koltuk oyuntu yüksekliğine uygun olmadığını göstermektedir.7. sadece öğrencilerin % 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. Tablolardaki veriler doğrultusunda 214 .75’inde koltuk oyuntusunun ortalama 1. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliği paralelinde olan bu hat. öğrencilere uygunluk verilerine bakıldığında.25’inde normal gelip. Bu durum ise. koltuk yüksekliği ile ilgili verilere bakıldığında öğrencilerin % 63. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. Koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin beden küçüldükçe sayıca fazlalaştığı görülmektedir.43 cm yukarıda geldiğini görmekteyiz. Koltuk oyuntusunun yukarıda oluşu giyen bireyi rahatsız edebileceği gibi. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin koltuk oyuntusuna uygun olmadığını göstermektedir. 6. Bu veriler.7.4.5’inde içeride kaldığı ve öğrencilerin % 52. öğrencilerin % 52. Arkadaki koltuk oyuntusunda da durum aynı şekildedir.6.25’inde normal olduğu. Tüm bu verilere bakıldığında Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun Türk erkeklerine uymadığını söyleyebiliriz. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun. Koltuk oyuntusunun kol ortasındaki uyumuna bakıldığındaysa öğrencilerin yine % 47.25’inde de dışarıda olduğu belirlenmektedir. estetik açıdan da hoş görünmeyebilir.5’inde içeride kaldığı.3. sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinin de yukarıda gelmesinin etkisiyle uyumsuz bir görünüm almaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin.

7. kol yırtmaç yerinin öğrencilerin % 100’ünde normal olduğu sonucuna varılmaktadır. Koldaki pli derinliğinin tüm öğrencilerle uyum sağlaması. Elde edilen verilere baktığımızda kol yırtmaç boyu kısa gelenlerin öğrencilerin % 64.7. Beden büyüdükçe kol yırtmaç boyu uyumsuz gelen kişi sayısının arttığı görülmektedir.7. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu.75’inde normal geldiği görülmektedir.7. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pli Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 test edildiğinde elde edilen verilere göre koldaki pli derinliğinin öğrencilerin % 100’ünde normal olduğu ortaya çıkmaktadır.5.25’i olduğu görülmektedir.koltuk oyuntusu önde.6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğunu ispatlamaktadır. Bu durum bize Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç boyunun günümüz Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir. bu dilimi oluşturanların çoğu küçük bedenlerdir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. 6. Ayrıca yırtmaç boyu da bedenlere göre farklılık göstermekte. 215 . kol ortasında ve arkada düzeltilerek yeniden çizilmeli. beden büyüdükçe boyun uzamasına paralel olarak yırtmaç boyu da uzamaktadır. Tüm öğrencilerde kol yırtmaç yerinin normal gelmesi. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koldaki pli derinliğinin. sportmen tip 4652 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğunu ortaya koymaktadır. 6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun uygunluğuna bakıldığında tüm öğrencilerin %35. Türk erkeğinin antropometrisine uygun hale getirilmelidir. 6.

48 ve 50 bedende toplandığını görmekteyiz. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakıldığında. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin bileğine uygun olduğunu ortaya koymaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir.25’ine uygun olduğu görülmektedir. Manşet kalınlığı üzerinde gerekli düzenlemeler yapılırken bedene bağlı olarak değişimler de dikkate alınarak manşet geliştirilmelidir.7. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümüne bakıldığında. öğrencilerden % 82.9.7.8. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun değildir” denencesini desteklemektedir.6. Elde edilen bu veriler. 6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. Manşetin bilek genişliğine tam olarak uymadığını söylemekle beraber çıkan uyumsuzlukların da tablodaki verilere dayanarak giderilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Manşetin dar geldiği bireylere baktığımızda çoğunluğun 50 ve 52 bedende olduğunu. 216 . manşetin öğrencilerden % 74’üne ortalama 1.23 cm ince geldiği tespit edilmektedir. Yine beden büyüdükçe bunun paralelinde manşet kalınlığının da artması gerektiği göz ardı edilmemelidir. Ancak tablodan çıkaracağımız genel sonuca bakarsak elde edilen veriler. Bireylere göre manşet görünümü ince gelenlerin özellikle 46 bedenden 52 bedene doğru gidildikçe sayıca yoğunlaşması dikkat çekicidir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. manşetin bol geldiği bireylere baktığımızda çoğunluğunun 46.

48 bedende (39 yaka) 1. Atilla Büyükgebiz “yeni neslin boyu giderek uzuyor” diyerek bu duruma dikkat çekmiş. Dr. 52 beden (41 yaka) öğrencilerin 5. Avrupa Çocuk Endokrin Derneği Başkanı Prof.99 cm daha uzun olduğu. boy ortalamalarının 172.54 cm. 48 beden (39 yaka) öğrencilerin boylarının 162 cm ile 190 cm arasında olup. tüm öğrencilerin tam boy istatistikleri incelendiğinde. 52 beden (41 yaka) erkek öğrenciler bakıldığında ise boylarının 168 cm ile 192 cm arasında olup. TSE’nin Hazırlamış Olduğu Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerinin.33 cm daha uzun olduğu.11). Elde edilen bu veriler günümüz gençlerinin daha önce üzerinde araştırma yapılmış olan bireylerden daha uzun olduklarını göstermiştir. 50 beden (40 yaka) öğrencilerin 6. 50 bedende (40 yaka) 1.33 cm olduğu. 48 bedende (39 yaka) 3.97 cm daha dar olduğu görülmüştür. sosyo-ekonomik düzeyin etkisiyle. 46 beden (38 yaka) erkek öğrencilerin boylarının 160 cm ile 190 cm arasında olup. araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin.16 cm. boy ortalamalarının 178. Elde edilen bu veriler araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi gömleklerin çiziminde kullanılan TSE sportmen tip erkek tam boyu ile karşılaştırıldığında. göğüs çevresinin 46 bedende (38 yaka) 1.57 cm daha uzun olduğu belirlenmiştir. boy ortalamalarının 176.6.57 cm olduğu görülmüştür. Tam boyda görülen bu farklılık kalıp uygulandığında tam boy ölçüsü ile paralellik gösteren tüm yardımcı ölçüleri etkilemiş ve uyumsuz çıkmasına neden olmuştur.67 cm. 52 bedende (41 yaka) 0. 50 yıl önceki üniversite gençliğine göre boyların 4-5 cm daha fazla uzamış olduğunu ve bu duruma “yüzyılın eğilimi” denildiğini belirtmiştir (2006. s. Günümüz Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerine Uygunluğu Denence 8’in test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakılarak. yaşam kalitesi arttıkça. 50 beden (40 yaka) öğrencilerin boylarının 162 cm ile 195 cm arasında olup.01 cm.93 cm daha uzun olduğu. Araştırmanın denenceleri test edilirken bu ölçü farklılıkları göz önüne alınmıştır. günümüz 46 beden (38 yaka) erkek öğrencilerin 4. boy ortalamalarının 179. Araştırmadan elde edilen ölçülerle araştırmada kullanılan kalıpların çizildiği TSE sportmen tip erkek vücut ölçüleri kıyaslandığında.93 cm olduğu.03 217 . bel çevresinin 46 bedende (38 yaka) 3.99 cm olduğu. 48 beden (39 yaka) öğrencilerin 6.8. Büyüme ve Ergenlik Merkezi Sorumlusu.

Elde edilen bu veriler “TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. 50 bedende (40 yaka) 0.15 cm daha geniş olduğu tespit edilmiştir. 48 bedende (39 yaka) 0. günümüz sportmen tip 46-52 beden (3841 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun değildir” denencesini desteklemektedir.37 cm daha dar. 50 bedende (40 yaka) 5. Araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin. 50 bedende (40 yaka) 2. Boyun çevresine bakıldığında ise.cm. 46 bedende (38 yaka) 0. 52 bedende (41 yaka) 0. 50 bedende (40 yaka) 0.32 cm. uyumsuzluklar tespit edilirken bu durum göz önünde bulundurulmuştur. kol boyunun. 46 bedende (38 yaka) 6. Araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin. 52 bedende (41 yaka) 5. 52 bedende (41 yaka) 0.08 cm daha dar olduğu gözlenmiştir.49 cm daha dar.11 cm. 48 bedende (39 yaka) 6.02 cm.29 cm daha dar olduğu belirlenmiştir. bu durum göğüs çevresi ile hesaplanan tüm genişlik ölçülerinde uyumsuzluklara neden olmuştur.96 cm.21 cm daha geniş. araştırma sonucu elde edilen ölçülerin. 48 bedende (39 yaka) 0. 52 bedende (41 yaka) 3. kalça çevresinin.9 cm.66 cm daha uzun olduğu görülmüştür.08 cm.2 cm. 46 bedende (38 yaka) 0. 218 .

5 cm (bolluk payı). 219 .5 cm (bolluk payı). Göğüs çevresi ölçüsü doğrultusunda oluşturulan klasik erkek gömleğinde. koltuk genişliği formülünde. 2/10 beden / 1cm + 1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresinin. Araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kalça çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kalça çevresine uyum sağlamadığı. Araştırmanın bulguları.50.39. Geliştirilen kalıpların araştırmadan elde edilen ölçülerle çizilmesi ortaya çıkan problemi gidermiştir. bol geldiği anlaşılmaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin göğüs çevresine uygun olmadığını.40. göğüs çevresi üzerinde hesaplanan yardımcı ölçülere verilen bolluk payı miktarının azaltılmasıyla gömlek. ön genişlik formülünde. 1/10 beden + 2 cm + 3. 46. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen bel çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin bel çevresine büyük ölçüde uyum sağladığını göstermiştir. Araştırmanın bulguları.41 yaka) klasik erkek gömleği arka genişlik formülünde. araştırma sonucu elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuç ve öneriler yer almaktadır. Vücut üzerindeki düzgün duruşu sağlamak amacıyla göğüs çevresinden elde edilen yardımcı ölçü hesaplamalarında ilave edilen bolluk payı azaltılmıştır. kalça çevresinde de uyumlu hale gelmiştir.48.52 beden (38. bol geldiğini ortaya koymaktadır.BÖLÜM VII SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırmanın bu bölümünde. 2/10 beden / 1 cm + 1 cm (bolluk payı) olarak düzenleme yapılarak vücuda daha uyumlu hale getirilmiştir.

Araştırmanın bulguları. 2/10 beden / 1 cm + 1 cm (bolluk payı) formülü uygulanmıştır. Araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön uzunluğuna tam olarak uyum sağlamadığı. bol geldiğini göstermektedir.5 cm + 3 cm olarak değiştirilmiştir. Öğrencilerin tamamında kapalı gelen ön 220 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun.Araştırmanın bulguları. klasik erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine büyük oranda normal geldiği tespit edilmiştir. araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre çalışılmış ve sırt yüksekliği. 50 bedende (40 yaka) 1/2 tam boy / 13 cm. Ön uzunluğu vücuda uyumlu hale getirebilmek için. Bu sorunu gidermek için geliştirilen kalıplar elde edilen yeni ölçülerle çizilmiş ve 46 bedende (38 yaka) 1/2 tam boy / 12 cm. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön genişliğine tam olarak uymadığını. 1/10 beden + 13. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin boyuna tam olarak uyum sağlamadığını. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) erkek öğrencilerin yaka oyuntusuna uygun olmadığını göstermektedir. ön uzunluğun yukarıda geldiği ortaya çıkmaktadır. 1/2 tam boy / 13 cm. Öğrencilere büyük ölçüde bol gelen ön genişlik ilave edilen bolluk payının azaltılmasıyla uyumlu hale gelmiştir. Araştırma neticesinde. 48 bedende (39 yaka). Araştırmadan elde edilen bulgular. 52 bedende (41 yaka) 1/2 tam boy / 12 cm formülü uygulanmıştır. dolayısıyla sırt yüksekliği / 1 cm olarak bulunan ön uzunluk da vücuda uyumlu hale gelmiştir. kısa geldiğini ortaya çıkarmaktadır.

46 bedende (38 yaka) ve 48 bedende (39 yaka) arkada yaka genişliği normal gelirken. 50 bedende (40 yaka) 1. Yaka genişliği ile paralellik gösteren yaka ayağı genişliğinde de küçük bedenden büyük bedenlere doğru gidildiğinde uyumsuzluk belirginleşmektedir. Beden büyüdükçe yaka genişliği daha dar gelmektedir.5 daha derinleştirilmiş ve arka yaka + 2.5 cm genişletilmiştir. 46 bedende (38 yaka) 0.yaka oyuntusu çizilirken önde 0.5 cm formülü uygulanarak çizilip öğrencilerin boynuna uygun hale getirilmiştir. 52 bedende (41 yaka) 1.5 cm daha genişletilmiştir. Araştırmanın bulguları yaka ucu görünümünün yaka genişliği görünümüne paralel olarak öğrencilere uyumsuz geldiğini ortaya çıkarmıştır. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün. Bu problemi giderebilmek için.25 cm. 50 bedende (40 yaka) 1. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının öğrencilerin tümünde uygun olduğunu göstermiştir.5 cm yaka ucu genişletilerek uyumsuzluk giderilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular yaka ayağı genişliğinin öğrencilere tam olarak uyum sağlamadığını göstermektedir.41 yaka) 0.5 cm. Araştırmanın bulguları. 46 bedende (38 yaka) 0. Araştırmadan elde edilen bulgular.25 cm. 46 ve 48 beden (38. 48 bedende (39 yaka) 1 cm.5 cm.5 cm daha arka yaka genişletilerek uygun hale getirilmiştir. örneklem grubunu oluşturan öğrencilere uygun olmadığını göstermektedir. 52 bedende (41 yaka) 1. 221 . 50 ve 52 bedende (40. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının öğrencilerin tamamında normal olduğunu ortaya koymuştur.39 yaka) yaka ayağı genişliği aynı kalırken ortaya çıkan uyumsuzluğu gidermek amacıyla yaka ayağı genişliği arkada 0. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular. önde yaka genişliği.

Araştırmanın bulguları. 46 bedende (38 yaka) 1 cm. Sırt yüksekliğinin ve buna paralel ön koltuk derinliğinin tekrar düzenlenmesiyle cep yeri büyük ölçüde vücuda uyumlu hale gelmiş. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğu. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. 48 bedende (39 yaka) 1. Araştırmanın bulguları.5 cm daha aşağıya indirilmesiyle tamamen vücuda uyumlu olmuştur. Bu sorun ilik düğme arası mesafenin 1 cm daha genişletilmesiyle giderilmiştir. 1/10 beden + 13. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cep yerinin (üst-alt). Araştırmadan elde edilen ölçülerle çalışılıp.5 cm cep büyütülerek uyumsuzluk giderilmiştir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığı tespit edilmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cep yerinin (sağ-sol). sırt yüksekliği formülü. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygun olmadığını ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin sırt yüksekliğinin.5 cm. öğrenci üzerinde hoş görünmemiştir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygun değildir. 52 bedende (41 yaka) 2.5 cm + 3 cm olarak değiştirilerek uyumsuzluk giderilmiştir. arka uzunluk formülüne 1 cm daha ilave edilmesiyle arka uzunluk öğrencilerin vücuduna tamamen uygun olmuştur. 50 bedende (40 yaka) 2 cm. gömleğin daraltılmasıyla cep yeride vücuda uygun hale gelmiştir.Araştırmanın bulguları. Araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre arka uzunluğun yeniden oluşturulmasıyla problem büyük ölçüde giderilmiş. 222 . cebin 0. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafenin tüm öğrencilerde 1 cm kısa geldiğini ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin tamamına Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinde cep küçük gelmiştir. Denenen klasik erkek gömleği kalıplarının öğrencilere bol gelmesiyle cep yeri de bu duruma paralel olarak. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığını göstermiştir.

Araştırmanın bulguları. yeni oluşturulan formül. 52 bedende (41 yaka) 2. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığını göstermiştir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygun olduğunu göstermiştir. herhangi bir problem oluşmayacağı düşünülmektedir. 48 bedende (39 yaka) 2 cm. Tüm bedenlerde omuz 1 cm daha dar çizilerek problem giderilmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin. Araştırmanın bulgularına göre.5 cm. 50 bedende (40 yaka) 2. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygun olmadığını göstermektedir. 2 /10 beden / 1 cm + 1. omuz hattından öne doğru 1. Robanın önden görünümünü vücuda uyumlu hale getirmek için.5 cm daha aşağıya inilip arka robanın çizilmesiyle giderilmiştir. Arka genişliğe ilave edilen bolluk payı azaltılarak problem giderilmiştir. Araştırma sonuçları. Varolan uyumsuzluk. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kol boyu ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kol boyuna uygun olduğu belirlenmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. arkada roba hattı oluşturulurken.5 cm’dir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin. robanın arkadan öne doğru dönüşü net olarak sağlanmıştır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümü. Araştırmanın bulguları. Araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre oluşturulan kol boyunda. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinin öğrencilere uyumsuz gelmesiyle. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır. bu ölçüler doğrultusunda oluşan koltuk 223 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin koltuk oyuntu yüksekliğinin. Araştırma sonuçları. 46 bedende (38 yaka) 2 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz görünümünün.5 cm daha ilave edilerek.

46 bedende (38 yaka) büyük ölçüde normal gelen manşet görünümü beden büyüdükçe 224 . uyum problemi çözümlenmiştir. Öğrencilerin büyük kısmında koltuk oyuntusu. Araştırma sonuçları.oyuntu yüksekliği de öğrencilere uyumsuz gelmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu. 50 bedende (40 yaka) 1. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre.25 cm. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. 46 bedende (38 yaka) büyük ölçüde normal gelen kol yırtmaç uzunluğu beden büyüdükçe daha kısa gelmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümü. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olduğunu göstermektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin koluna uygun olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları. 46 bedende (38 yaka) 0. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olduğunu ortaya koymaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. Araştırmanın bulguları. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin koldaki pli derinliğinin. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. olması gereken hattan dışarıda kalmıştır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol manşetinin. buna paralel olarak koltuk oyuntusu da olması gereken hatta gelip.5 cm daha uzun çizilerek giderilmiştir. Uyumsuzluk kol yırtmaç uzunluğu.5 cm. Omuzda yapılan düzenleme ile omuz 1 cm daha daralmış. koltuk oyuntu yüksekliği de öğrencilere uyumlu hale gelmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kol yırtmaç yerinin. 52 bedende (41 yaka) 1. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinde yapılan düzenlemeyle. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu.

5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 13 1/10 Bd + 3. Öğrencilerin % 56. Bu sorun. 225 .5 2/10 Bd / 1+1. Araştırmanın bulguları. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere olmadığını göstermiştir.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 0.5’inde yan dikişin ortalama 1. Araştırma sonucu. 50 bedende (40 yaka) 1. klasik erkek gömleği kalıpları geliştirilmiş ve geliştirilen kalıpların tekrar denenmesi sonucunda herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 12 1/10 Bd + 3.5 2/10 Bd / 1+1. ön bedenini 1 cm daraltarak çözülmüştür. Tablo 53.5+3 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 12 1/10 Bd + 3. denenen ve geliştirilen formüller aşağıdaki tabloda verilmiştir.daha ince gelmektedir.5+3 1/10 Bd+13.5+3 1/10 Bd+13. tüm bedenlerde klasik erkek gömleğinin arka bedenini 1 cm genişletip.5+3 1/10 Bd+13.26 cm arkaya kaydığı görülmektedir.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 2/10 Bd / 1+1.25 cm ve 52 bedende (41 yaka) 1. 46 bedende (38 yaka) 0. Uyumsuzluk manşet genişliği.5 2/10 Bd / 1+1. 48 bedende (39 yaka) 1 cm.5 cm.75 1/2 Tb / 13 1/10 Bd + 3. Denenmiş ve Geliştirilmiş Formüller Kalıpta Geliştirilmesi Gereken Yerler Arka Uzunluk Model Boyu Arka Genişlik Koltuk Genişliği Ön Genişlik KoltukYüksekliği 46 Beden (38 Yaka) Geliştirilen Formüller 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) Sırt Yüksekliği 1/10 Bd+13.5 cm daha geniş çizilerek giderilmiştir. problemleri gidermek amacıyla oluşturulan.5 Araştırmadan elde edilen veriler ışığında. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.

5 cm 1/4 43.6 cm 4 cm 12.25 cm cm cm Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= 16.25 = 74.75 cm 226 .9 cm = 14.5 = 6.5cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy /12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25.625 cm 11. Denenmiş. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 173 92 77 94 61 cm cm cm cm cm cm 86.3 = 24.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 24.4 cm = 52 cm cm cm cm cm cm 1/10 Beden+10.5 cm + 3.5 cm Boyun Çevresi: 38 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.5 cm 46 47 cm cm 38.7 = 18.25 cm 1/8 21.7 = 46.25 cm 23 cm 19.7.5 cm 1/10 Beden+13.7 cm = 18.6 cm 25.1.

Denenmiş. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.2.7. 227 .

3. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Denenmiş. 228 .7. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

5 cm 96 81 98 62 cm cm cm cm cm 88.5 cm = 25. Denenmiş.25 cm 26 cm 229 .1 cm = 47.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 25.5 cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy / 13 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.5 cm 0. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 176.7 cm = 15.06 cm 12 cm Boyun Çevresi: 39 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 51 cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 17 cm 4 13 cm cm 1/10 Beden+13.25 cm 48 49 cm cm 40.4.2 cm = 54 cm 1/10 Beden+10.5 cm 1/4 44.125 cm 24 cm 20.25 cm = 6.1 cm = 19.125cm = 75.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26.1 cm = 19.25 cm 25.25 cm 1/8 22.7.5 cm + 3.

230 .5. Denenmiş. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.7.

Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.7. Denenmiş.6. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 231 .

Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: 179 100 86 102 40 63 cm cm cm cm cm cm 89.5 cm Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 52 26 cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 17.5 cm = 47.5 cm 50 43 51 cm cm cm 1/4 44. Denenmiş.375 cm 12.7.7.75 cm 25 cm 21.5 cm 1/4 Tam Boy+0.25 cm 25.5 cm = 15.5 cm 1/8 22.75 1/2 Tam Boy / 13 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.5 cm = 6.3cm 4 cm 13.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) = 56 cm 0.75 cm 232 .5 cm = 20 cm 1/10 Beden+10.3 cm 26 cm 1/10 Beden+13.5 cm = 76.5 cm + 3.5 cm = 20.6 cm = 25.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26.

233 .7.8. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş.

Denenmiş.7. 234 .9. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.

5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26.25 cm cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 17.87 cm 26 cm 22.5 cm 26.5 cm 104 91 106 41 64 cm cm cm cm cm 89.75 cm 52 53 cm cm 45.5 cm + 3. Denenmiş.5 cm 1/4 44.9 = 21.3 = 15.75 cm 1/8 22.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 26.10.83 = 25. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: 179.6 cm 4 13.9 = 20.25 cm 26.5 cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy / 12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.7.5 cm 235 .6 cm cm 1/10 Beden+13.8 = 58 cm cm cm cm cm cm cm cm = 77.43 cm 13 cm Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 53 0.9 = 48 = 6.75 cm 1/10 Beden+10.

236 . Denenmiş.7. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.11.

237 . Denenmiş. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.7. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.12.

Bu tür araştırmalar başka konularda ve başka örneklem gruplarıyla da tekrarlanmalıdır. Türk insanının anatomik özellikleri incelenmeli ve kapsamlı bir araştırma ile ölçü standartları oluşturulmalıdır. denemeler yapılarak Türk insanının vücuduna en uygun olanı seçilip geliştirilmelidir. Böyle bir araştırma oldukça kapsamlı ve zaman alıcı bir çalışma olacağı için emek açısından ve maddi yönden desteklenmelidir. Diğer kalıp sistemleri de ele alınıp. Ergonomi ve Antropometri dersleri verilmelidir. Bunun içinde TSE’nin giyim endüstrisi ve üniversitelerle işbirliği yapması gereklidir. Giyim eğitimi veren lise ve üniversitelerde Anatomi. anatomisine ve ergonomisine uygun yeni bir kalıp sistemi geliştirilmelidir. Lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler bu konuda araştırma ve incelemeler yapmaya sevk edilmelidir.Müller kalıp sistemini geliştirmek. 238 . Türk insanının standart ölçüleri doğrultusunda. oluşan ve oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmak için şu öneriler dikkate alınmalıdır: Doğru bir kalıp sistemi ile birlikte doğru bir ölçü standardı şarttır.

İstanbul: 2000. Sayı:44. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. H.KAYNAKÇA AKALIN. Cilt: 19. Ayla ERYAZICIOĞLU. ________. Ekim. Ulusal Ergonomi Kongresi. Mukaddes. Selma ŞEKEROĞLU.d. Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Erkek Giyimi. Fatma ÇİTOĞLU. Moda İllüstrasyonu Stilistlik. Naciye. İstanbul: 2000. (Second Edition). ________. Dokuz Eylül Üniversitesi. Galip ve Başak KOCA. İstanbul: 2004. BAŞ.d. Hatice CİNKÖSE. Mehmet SAĞIR. VIII. Georgia O’Daniel and Helen Redel PULLEN. İstanbul: 1994. AKIN. Woburn: 2000. ALDRICH. Türk Ansiklopedisi. İstanbul: 2002. Çeviren: Elife Gündoğan. Temel Kalıp Bilgisi. Silva TUNÇ.. AKAY. “Ergonomide Antropometrinin Önemi”. Güneş Tıp Sözlüğü. 239 . A Handbook Of Costume Drawing. Selime ÖZKAN. Nihad v. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. Ekim. Çeviren: Elife Gündoğan. Ankara: 1997. BAKER.. Kırsal Kesim 4-20 Yaş Grubu Kız Ve Erkeklerin Bazı Antropometrik Değerleri ve Oranları. Ankara:1997. Cilt: 13. Cilt:18. TSE Standart Dergisi. İstanbul: 1988. Winifred. İzmir:2001. İstanbul: 1994. Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Kadın Giyimi. Erdal v. AŞIK.

“Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Değişik Yaklaşımlar”. Tekstil ve Mühendis. Salı. Tekstil Sempozyumu Özel Ek Sayısı. BULGUN. Güngör v. İstanbul: 1986. Sabah Gazetesi Günaydın Eki. İzmir:2000. Temmuz. Lale Emzen. Ankara: 1996. 1991. Danışman: Gülseren KURUMER. Ankara: 1992. Fen ve Mühendislik Dergisi. Giyim. ________. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı. Ankara: 1996. Biçki Dersleri I. Yıl: 4. 240 .. ________. “Bilgisayarda Bir Giysi Tasarımı Programı Oluşturulması”. 4 Nisan 2006. 1990. Kadın İç Giyimleri. Güngör ve Emine ERCAN. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. “Kol Üst Eğrisinin Bilgisayarda Çizdirilerek İncelenmesi”. Türkiye’de 12-17 Yaş Grubu Genç Kızların Beden Ölçüleri Standardizasyonu. BÜYÜKGEBİZ. Cilt: 9. Ender Yazgan. Eylül-Aralık. Fatma. İzmir: 1995. BAYRAKTAR. ________. Yıl: 10. BAŞER.d. ________. Erkek Pijaması. Sayı:2. BERK. Cilt: 2. Mayıs. Sayı: 53-54. Ankara: 1941. Tekstil ve Makine Dergisi V. Kasım. Yıl: 5. Yayınlanmamış Doktora Tezi.BAŞER. Tekstil ve Mühendis Dergisi V. “Mutlu Gençler Daha Uzun Boylu Oluyor”. Refia. Atilla. Güngör BAŞER. DEÜ Mühendislik Fakültesi. İzmir: 1996.

Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çetin. Sayı:1-2.ÇAĞDAŞ. Erkek Dış Ve Üst Giysileri Kalıp Hazırlama Ve BüyültüpKüçültme Teknikleri Semineri Notları. ÖKTEN. İzmir: 2000. Neşe. Fatma ve Esen ÇORUH. Volume: 9. New York: 1977. Kaan H. Yıl: 10. “Hazır Giyim Endüstrisinde Tasarım Sürecinde Kullanılan Teknolojiler”. Yıl: 3. (İkinci Baskı). Tekstil Ve Konfeksiyon. Müberra TÜMER. “Giysi Fizyolojisi”. Nevin BARIŞERİ. Hazır Giyimde İş Bilimleri. İzmir: 1993. Sümerbank Tekstil Eğitim ve Araştırma Müessesesi Yayını. Figen KELLECİ. ERAY. Türk Bayan Vücut Ölçülerine Dayalı Yeni Bir Giysi Kalıp Çizim Sisteminin Geliştirilmesi. İzmir: 1994. ________. M. Tekstil ve Konfeksiyon. Gürkan KURUL. Ankara: 2002. ________. Yayın No: 65. Sayı: 1. İstanbul: 2001. 241 . Konya: 2000. Kalıp Hazırlama Teknikleri ve Model Geliştirme. Kadın Giyiminde Kapanma Payı ve Yaka Çizim Teknikleri. Ocak-Nisan. Encyclopedia Americana. Geleneksel Konya Merkez Kadın ve Erkek İç Giyimlerinden Kıvratma Gömleklerinin Özelliklerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Projesi. Gülen IŞIKGÖZ. Emine. DİVRİK. Ocak-Şubat. Yayınlanmamış Ders Notları. ERCAN. ERDOĞAN. Konya: 1996. Bursa: 1983. Azime ÖZVER. Miyase. Danışman: Güngör BAŞER. ________.

Tahir. 242 . ERYAZICIOĞLU. ________. Tekstil ve Konfeksiyon. Özlen ÖZGEN. ODTÜ Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. Sayı: 6. İzmir: 1999. İstanbul: 2004. Giyim 1-2-3. Sayı: 2. Ankara:2001. Farklı Yaş Gruplarındaki Kadınların Antropometrik Ölçüleri.________. Velittin KALINKARA. Meltem BAYRAKTAR. Ankara: 1991. Sayı: 5. Yayın No: 441. Yıl: 3. 1. Yıl: 9. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını. Tekstil Uygulama. Tekstil ve Konfeksiyon. Ergonomi Kongresi. III. Zeynep ve Güler KARAKÜLAH. “Bebek-Çocuk-Genç Yaş Gruplarında Vücut ve Giysi Ölçülerinin Standardizasyonu”. “İç Piyasaya Klasik Erkek Gömleği Üretiminde İdeal Kumaş Eninin Saptanması”. Hazır Giyim Tüketiminde Antropometri. Ankara: 1991. Yıl: 9. GÜDÜL. Cilt. ________. Yayın No: 441. A. Tekstil ve Konfeksiyon. Mart. GÖNEN. III. Erkek Klasik Dış ve Üst Giysilerinde Kalıpçılık. Kasım-Aralık. GÜRSOY. Yayın No: 7. “Giysi Kalıpçılığında Vücut Ölçüleri”. İzmir: 1999. ________. Emine. Eylül-Ekim. Ergonomi Kongresi. ________. Dünden Bugüne Giyim Kültürü ve Moda. İzmir: 1993. ODTÜ Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. Ankara: 1991. Gürkan KURUL. İzmir: 2000. (Dördüncü Baskı). (Dördüncü Baskı). Ayla.

Men’s Casual Wear. Şükran. Haziran. Cilt: 5. Women’s Wear. Yüksel. 1990. Kadın ve Erkek İç Giyimlerinde Kalıpla Çizimler. Mine SEÇKİNÖZ. Süheyla YÜKSEL. Ekim. Perihan. KOMŞUOĞLU. “Giysi Tasarımı Açısından İnsan Vücudu Mekaniği”. Professional Patternmaking For Designers. Ankara: 1986. Arsal MENGİ. ________. Yıl: 4. Nevin ÖZEV. Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi. MURATOĞLU. Giyim. Kadın Erkek ve Çocuk Giyimlerinde Temel Çizimler. Jack. Bayan Giyiminde Serilendirme. Sayı: 21. İstanbul: 1988. Hazır Giyim ve Konfeksiyon Makinaları. Ankara: 1997. Sayı: 23. LOKMANOĞLU. (Üçüncü Baskı). Gönül. İstanbul: 2002. Tekstil ve Makina. Redondo Beach: 1984. Kadın Giysi Tasarımı-Etek. Perihan ERONÇ. Ankara: 1982. IŞIKLAR. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. İç Giyim. Yurdagül ve Fatma Demir ŞENER. 1990. Meliha İLTER. Sabiha AKER. Müberra GÖKALPAY. “Giyim Hazırlama Sanatı Üzerine”. (Sekizinci Baskı). Yıl: 4. Resim II Moda Resmi ve Giyim Tarihi. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yayınları. Yurdanur YAYLALI. İÇBİLEN. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. İstanbul: 1981. Fatma. Tekstil ve Makina. 243 . METE.HANDFORD. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 3. (Yedinci Baskı). İzmir: 1999. ________. Nimet İRFANOĞLU. Serap KÖSE.

Kalıp Seminer Kitabı. Beyhan. PAMUK. Neriman v. I-II. “Contec ve Müller Giysi Konstrüksiyon Sistem İle Elde Edilen Kadın Temel Beden Kalıplarının Karşılaştırılması”. Rüştu Uzel Anadolu Hazır Giyim-Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi. Danışman: Semiha AYDIN. ÖZKAN. Danışman: Miyase ÇAĞDAŞ. Müller Kalıp Sistemi 3-6 Yaş Temel Beden Ve Kol Kalıplarının Denenmesi. Cilt: 1. İsmail v. ________. ORAL. Konfeksiyon & Teknik Dergisi. Türk-Alman Teknik İşbirliği Projesi. Ankara: 1989. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını. Uygulama Teknikleri Temel Kalıp ve Dikim Uygulama Teknikleri. Gülşin. Sınıf “Kalıp Hazırlama Teknikleri Dersi” Programında Yer Alan Müller Biçki Sisteminin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Arıtan Yayınevi.d. Kız Meslek Lisesi I.________. Ankara: 2004. Türk Dil Kurumu Yayınları. Nurgül KILINÇ. Erkek Giysi Üretimi. İstanbul: 1993. Arıtan Yayınevi. Türkçe Sözlük.d. ÖNDOĞAN.. Yayın No: 8. Konya: 2004. İzmir: 2000. Ocak. Kalıp Seminer Kitabı. İstanbul: 2002. Giysi Kalıpçılığı Esasları.. ÖĞÜTÇÜ. 244 . Türk-Alman Teknik İşbirliği Projesi. Rüştu Uzel Anadolu Hazır Giyim-Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi. Fevziye. İstanbul: 2002. ÖZER. PARLATIR. İstanbul: 1993. III. Nurhan. Ziynet. Ankara: 1998.

June. Yayınlanmamış Hazır Giyim Ders Notları. Konya: 1995. 245 . Türk Standardı: 4344. Hakikat YÜCE. Rundschau Herrenhemd. Ankara: 2002. Zehra Karaman. Hafize. Şennur ÇETİN. İstanbul: 1995. Azize KAYAOĞLU. Moda Resmi Ders Notları II. Hülya ASALI. Hatice ZIK. Ayşe OLGUN. Germany: 1991. Fatma TEMELCİ. Türkçe Sözlük. Naciye KÜÇÜKYALÇIN. Ferhat BİLGİN. Ankara: 1987. Mehtap ÖZBEK. Ankara: 1998. TSE. Mühibe PAKSOY. Rundschau Herrenhemd. Giyim Sanayi İçin Beden (Vücut) Ölçüleri-Erkekler. Ankara: 1995. Tarifler Ve Beden Ölçüsünün Alınması İşlemi. TSE. Türk Standardı: 9690. Atatürk Teknik ve Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi. Türk Standardı: 5271.PEKTAŞ. Yapı Kredi Yayınları. Melahat ERDEM. Kalıp Kitap I. March. Hazır Giyim Üretimi. Rundschau Herrenhemd. Nazan. TSE. Meral DEMİRCİ. SAATÇİ. Tekstil Mamulleri-Gömlek. Hatice SADIKOĞLU. (Dördüncü Baskı). Giyeceklerde Beden Ölçülerinin İşaretlerle Gösterilmesi-Bölüm 1: Terimler. Handan. Ankara: 1974. Ankara: 2003. Germany: 2000. Yeter ERASLAN. Giyim ve Dikiş. Ali. Germany: 1994. SEZER. TEKELİ. PÜSKÜLLÜOĞLU. January. Hatice EĞİLMEZ. Huriye KARŞI.

2006.balikesir. http//:arsiv.tr.com.ali-oral. Önder.arsiv..hurriyetim. Erkek Giysi Tasarımında Temel ve Model Uygulamalı Kalıp Çizimleri Ders Notları. Ulusal Ergonomi Kongresi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını. 17.01. Ocak. İzmir: 1995. Ankara: 2000.A. Yıl: 5. İzmir:1996. İzmir: 2001. Müjgan BAYSAL. İstanbul: 1993. www.com.com. ________.insankaynaklari. 11-17 Yaş Grubu Türk Erkeklerinin Beden Ölçü Standartlarının Belirlenmesi. ZENGİNGÖNÜL.2005. İzmir: 2001.01. İzmir: 1999. Cilt: 9-11-13. www.gov.12.2004. Ulusal Ergonomi Kongresi. Fatma ŞENER. 246 .2006.d.VURAL.2004.tr. 21. Müjgan BAYSAL. Şule ÇİVİTÇİ.nibh.2004. www. VIII. Çetin ERDOĞAN. 21. UZBİL. Tekstil ve Konfeksiyon. ________.obitet. Mayıs.12. Saliha AĞAÇ. www.12. 15. VIII.M.tr. www. Nuran. 26..edu. Gençlerin Hazır Giyimde Antropometrik Ölçülerle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. Sayı:3. YERTUTAN. 21.12. Adnan v. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını.org.gazi. 29. Tuba ve Saliha AĞAÇ.bilgiyonetimi. www. YÜCEL. Tekstil ve Konfeksiyon.2006. T.04. 21. www.12. Yayınlanmamış Doktora Tezi. “Giysi Seçimine Etki Eden Faktörler”. Giysi Tasarımında Ergonomik Yaklaşım. Sayı: 1.sabah. Konfeksiyon Ansiklopedisi. Yıl:6.K.tdk. Danışman: M.2004.com.tr.edu. Canan. “Hazır Giyim Erkek Gömleği Üretimi ve Kontrol Noktaları”.

EKLER 247 .

248 .

249 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful