T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BİLİM DALI

MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46-52 BEDEN (38-41 YAKA) KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ KALIPLARININ ANTROPOMETRİK VE ERGONOMİK UYUMUNUN İNCELENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ

HAZIRLAYAN Burcu SEZER

KONYA - 2006

ÖNSÖZ Giyim, çağlardan beri insanoğlunun temel gereksinimlerinden birisidir. Vücudu dış etkenlerden korumak için ortaya çıkan giyim; günümüzde estetik görünme, rahatlık, kullanışlılık, sosyal hayata uyum sağlama gibi değişik işlevler üstlenmiştir. Estetik, vücuda uyumlu ve kullanışlı bir giyim öncelikle insan anatomisi ve ergonomisine uygun temel kalıpların geliştirilmesiyle mümkündür. Kalıp sisteminin geliştirilmesi vücudun basitleştirilip, sayısal hale getirilmesi ile gerçekleşir. Bu noktada insan vücudunun antropometrik verileri devreye girer. Ancak ülkemiz insanlarına uygun standart ölçü tablolarının yeterli olmaması ve Türk insanının vücuduna uyumlu kalıp sisteminin henüz oluşturulmamış olması, satın alınan giysilerde vücuda uyum problemlerini de beraberinde getirmektedir. Ortalama otuz yıldır ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan Müller Kalıp Sistemi de ülkemiz insanının vücut formuna tam olarak uyum göstermemektedir. Bu durum gerek iç piyasaya çalışan işletmelerimizde, gerekse giyim alanında eğitim yapan mesleki okullarımızda temel problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın, bu tür problemlerle karşılaşan kişi ve kuruluşlara, giyim eğitimi veren ortaöğretim, yüksekokul, fakülte ve enstitülere mütevazı katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada; 1987 yılında TSE kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk Erkeğinin standart vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının, Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) erkek öğrenciler üzerinde denenip uyumsuzluklarının tespit edilmesi konu olarak ele alınmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde; yapılan çalışma ile ilgili alt başlıklar oluşturulmuş ve gerekli bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde; erkek giyimi ve erkek gömleğine, erkek vücudu anatomisine, antropometrik ölçü alma ve ergonomik açıdan kalıp hazırlama

i

tekniklerine yer verilirken, üçüncü bölümde; Müller Kalıp Sistemi ile oluşturulan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği ve diğer kaynaklarda yer alan klasik erkek gömleği kalıp çizimlerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde; araştırmanın yöntemi yer almaktadır. Beşinci bölümde; TSE kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk Erkeği standart vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıpları, Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) erkek öğrenciler üzerinde denenip, uyumsuzluklar tespit edilmiş ve elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Altıncı bölümde ise; araştırmanın tartışma ve yorum kısmı bulunmaktadır. Yedinci bölümde; sonuç ve öneriler ile denenmiş, geliştirilmiş 46,48,50,52 beden (38,39,40,41 yaka) klasik erkek gömleği kalıplarına yer verilmiştir. Araştırmayı olumlu ve sabırlı bir şekilde yönlendirerek, tecrübe ve katkılarını esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ’a, sonsuz destek sağlayan aileme ve nişanlıma çok teşekkür ederim.

Konya, 2006

Burcu SEZER

ii

ÖZET Erkek giyimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan klasik erkek gömleği, bireyin kendisini gömleği giydiğinde iyi hissetmesi için rahat, kullanışlı, estetik, sağlıklı ve şık olmalıdır. Ergonomik ve estetik açıdan başarılı bir gömlek, öncelikle vücudun geometrik yapısına ve antropometrik verilerine dayanan düzgün, standart kalıpların geliştirilmesi ile elde edilebilir. Hissedilen bu ihtiyaç üzerine yapılan bu araştırmada, Türk Standartları Enstitüsünün belirlemiş olduğu Türk erkeği vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) sportmen tip klasik erkek gömleğinin, 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler üzerinde denenip, elde edilen verilere paralel olarak klasik erkek gömleği kalıplarının geliştirilmesi düşünülmüştür. Araştırmanın birinci bölümde; problem, amaç, alt amaçlar, denenceler, araştırmanın önemi, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde; ilgili yayın ve araştırmalardan söz edilip, erkek gömleği ve erkek giyimi sınıflandırılmış, erkek gömleği seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara yer verilmiştir, ayrıca gelişimini tamamlamış erkek vücudu anatomisi, beden oranları ile erkek vücut tiplerinden ve duruşlarından bahsedilmiştir. Antropometri ve antropometrik ölçü almanın önemi, ölçü alınırken dikkat edilecek noktalar, erkek gömleğinde ölçü alma teknikleri, Türk erkeğinin standart ölçü tabloları, ergonomi, ergonomik açıdan kalıbın tanımı ve önemi, kalıp çiziminde temel ilkeler ve kalıp hazırlamada kullanılan yöntemlere yer verilirken; Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıp çizimleri ve ulaşılan diğer kaynaklarda yer alan klasik erkek gömleği kalıp çizimlerine yer verilmiştir. Araştırma tarama modelli olup, random yöntemiyle seçilen, her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 kişi araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Örneklem grubundan toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak üzerinde gerekli istatistiki

iii

geliştirilen gömlek kalıpları sportmen tip erkek öğrenciler üzerinde tekrar denenmiş ve herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.39. Elde edilen sonuçtan yola çıkılarak.52 Beden (38. araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrencilere tam olarak uyum sağlamamaktadır. elde edilen sonuçlar tablo haline getirilerek. iv .48. Otuz yıl önce Alman insanının anatomik özelliklerine göre hazırlanan Müller Kalıp Sisteminin günümüz Türk erkek öğrencilerine uymamasının nedeni. Müller Kalıp Sistemi sportmen tip klasik erkek gömlekleri geliştirilmiş. kalıtım ve çevre gibi faktörlerin anatomik yapı üzerinde etkisi olduğu düşünülebilir.50.52 Beden (38.48.39. Beslenme. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46. alınan ölçülerin grafikleri oluşturulmuştur.40. Türk erkeğinin farklı anatomik yapısı olabilir.41 Yaka) sportmen tip klasik erkek gömlekleri.40.çalışmalar yapılmış.50. 46.

100 of them in all sizes. those 400 men have been selected by random method and that is a small group as a sample. 52 (size 38. Importance of antropometry and antropometric measuring. useful. it has been considered to develop the patterns of classic men shirt in parallel with the data obtained. After the study due to this need. 50. who have those size. importance of the study. points needed to be careful while measuring. basic principles for pattern design and methods used for preparing patterns have been included. pattern designs of classic men shirt prepared with the Müller Pattern System in the size of 46. hypothesises. the results have been shown in a table and histograms of the measurements have been formed. men shirt and men clothing have been classified and the points needed to be paid attention in men shirt’s choice have been included and also been mentioned about men’s body types and postures. 40. 41 collar ) on sportsmen type schoolboys.SUMMARY Classic men shirt that is of importance for men clothing must be comfortable. aesthetic. v . 40. purpose. measuring technics for men shirts. On computer. ergonomy. hypothesizers. A perfect shirt with regard to ergonomy and aesthetic can be produced by developing well-arranged and standard patterns based on geometrical constitution of the body and anthropometric data of it. 50. 52 ( size 38. in accordance with the size of turkish men set out by turkish standards ınstitution. This is a scanning-type study and it consists of totally 400 men. 48. too. restrictions have been included in the first part of the study. subpurposes. 41 collar) and pattern designs for classic men shirt which are present in other sources. required statistical works have been done on the data collected from that group. In the second part. Publications and studies related to problems. size rates and the anatomy of full-grown man’s body. after trying sport classic shirt prepared with the Müller Pattern System in the size of 46. standard size tables of Turkish men. pattern’s description and its importance in point of ergonomy. 39. 39. 48. sound and fashionable in order to make man feel himself good when he wears it.

39.According to the data obtained from the study. 50. the classic sport men shirts. 48. vi . 41 collar) . genetic heritage and environment can be effective on the anatomical physique. By the result of the study. sportsmen type classic men shirts with the Müller Pattern System has been developed and they have been tried on sportsmen type schoolboy again and no problem has been met. which have been prepared with the Müller Pattern System in the size 46. 52 (size 38. in accordance with the data as a result of the study. ıt has been considered that nutrition. don’t suit sportsmen schoolboys perfectly. doesn’t suit present Turkish schoolboys can be considered as the different anatomical physique of Turkish men. which was prepared for anatomic characteristics of German people thirty years ago. 40. The reason why the Müller System.

............xxviii ÇİZİMLER LİSTESİ ......................1 Problem ......................................................v İÇİNDEKİLER .....................................................1............5 Alt Amaçlar......................10 2..................9 BÖLÜM II ......................................1 Amaç ....................1...................................................................................................................................................................................... Üst Giyim.............................................xxxi BÖLÜM I..12 2...................................................................................................................................................................................................1.............................1 GİRİŞ ................................................................................................... Özel Amaçlı Giyim................................................................................................. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması................1.......................................................2....................................1............1..1..........................................3............İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ ...............................................................................................................................................8 Sınırlılıklar .11 2....2............................1......................................10 2........................................................ İç Giyim ......................................................5 Denenceler................................. Erkek Gömleği ..............1......................................................................................1............................................................................................................................................ Dış Giyim...i ÖZET ......................12 2..............10 2......................................... Erkek Giyimi ve Erkek Gömleği...xxii ŞEKİLLER LİSTESİ ..........8 Tanımlar ......................................................................................xxix KISALTMALAR....13 vii ......................1...............................iii SUMMARY.......................................................................4....................................................................................1..........................................vii TABLOLAR LİSTESİ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................11 2.6 Araştırmanın Önemi...................10 İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR ..........................................................1.........................7 Sayıtlılar ..............................................................................................................................

3..............1......4..... Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ..4.................41 2..14 2.33 2....20 2.......3..........2..........32 2............... Gömleğin Giyecek Kişiye Göre Sınıflandırılması....................2..........4.....4.........24 2........3........32 2....32 2............1.3.. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar . Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Duruşları .......2..........2... Erkek Gömleği Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ...........21 2...2.......1.2.........1.................................Sayfa No 2...................... Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı ................41 2......................2......................2...............3........... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomisi ... Erkek Gömleğinin Tanımı .................1.......................3..... Vücut Tiplerine Göre Türk Erkeğinin Standart Vücut Ölçü Tabloları......1.. Antropometrinin Tanımı .............1.......1.. Erkek Gömleğinde Antropometrik Ölçü Alma Teknikleri .. Önemi..3.. Erkek Gömleğinin Sınıflandırılması............................ Ergonominin Tanımı........... Ergonomik Açıdan Erkek Gömleğinde Kalıbın Önemi.....2.... Antropometrinin ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı...........3.......... Ölçü Alma ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı.........2...42 2......4.... Antropometrik Ölçü Almanın Önemi . Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı.1........2.............1.......18 2...29 2...3................................................1................... Antropometri ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı...............43 2...2..........3................4................... Erkek Gömleğinin Giyildiği Yere ve Zamana Göre Sınıflandırılması.....39 2....35 2..... Önemi..........4...........................2.............................. Kalıp Elde Etmede Kullanılan Yöntemler .....2.5...........1..4. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Alma Teknikleri ...........20 2.........41 2..............3.......................... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomik Özellikleri ........................34 2................32 2....................18 2.......4.....................1.............45 viii ..........1............. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Tipleri .....3..... Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı ........2.....4.1.......44 2................2.2...3.2... Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Kalıp Hazırlamada Kullanılan Yöntemler ..13 2..............3. Erkek Gömleğinin Tarihçesi .............1.1......17 2..4....... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Beden Oranları .17 2..........

.47 2. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau....... Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme .............. 1991).... 1991) ..53 3.............4.....52 BEDEN (38....................2.....50 3........................................... Sistemli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme.......4.............50 3................54 3........51 3..5......4............8.................4. 1991) .......1.6....................46 2....4..48 BÖLÜM III .... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau.......4................50 MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46..................39............................46 2..... Pratik Yöntem İle Kalıp Elde Etme ........47 2............................................................45 2.. 1991) .....................9..........................................56 3..................Sayfa No 2............... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau.....5..................................48........................57 3...............52 3.4............................. 1991) ........................... Hazır Kalıp Kullanarak Kalıp Elde Etme ...................41 YAKA) VE KAYNAKLARDA BULUNAN KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ KALIP ÖLÇÜLERİ VE KALIP ÇİZİMLERİ ................... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau.............. 1991) .... 1991) ........4.... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau..................4...............55 3...................3........... Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau............... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau.4...6.....................................4............. İlgili Yayın ve Araştırmalar ... 1991)...................4.... 1991) ..............7..........58 ix .................. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau..................................................2........1................................................... Drapaj Yöntemi İle Kalıp Elde Etme...........4.45 2.....3........40............................ Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau......5..................................4.. Bilgisayar Destekli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme ..50......

........ Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.....................71 3.....Sayfa No 3.....................d.....21................60 3...d........66 3........................ Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau........................ 1991) .....72 3.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Işıklar v.......... 1991) ...... 2000) .................16.................... 1991) .... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau.............................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Işıklar v........ 1991) ................................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.......................... 1991) ......................d..74 x .23............17....................18.....59 3....... 1988)........................65 3........13.............15............................... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau........ Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau........14......64 3......................19...... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau.......................... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau............. 1991).................67 3........... 1991) ....................... 1988)............ Yaka ve Manşet Çizimi (Işıklar v............ 1988). Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...........20...12..11.....................10.. 1991) ..22.......... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau..... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau.... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Zengingönül.......... 2000) ..... Baysal.... 1991)......70 3...............69 3. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau.............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Zengingönül..................................62 3................. Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau.25.................. 1991) .................................................63 3... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol......73 3.......24.68 3..... 1991) .............................61 3................ Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau...................................... Baysal..........................

83 3..................... 1984).............. 1941)....... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Rundschau. 1984)................. Baysal... 1993) ...................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Aldrich.......91 3......31..........................Sayfa No 3.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Öğütçü v.75 3......26...32........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 2000) ....86 3.......43....40.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Handford..81 3..d... 1941)...... 2000)............36......27..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Berk........................................ Emzen......d...77 3...........39......93 xi ......................................... 1994) .....42..........85 3........................30.. 2000)......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Aldrich........84 3.................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..............78 3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Berk................87 3............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi (Rundschau........ Yaka ve Manşet Çizimi (Aldrich............35................41.........29... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Handford.....d....................... 1993) .34.... Emzen. 1994) ....................................................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Rundschau.76 3.......79 3...................... 1993) ....... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Öğütçü v........ 2000)................37................. 1984)...................... 2000) .................. Yaka ve Manşet Çizimi (Öğütçü v........89 3...................44............................ 1994) ...82 3... Emzen............. 2000).................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.................. Yaka ve Manşet Çizimi (Handford........28..80 3......33... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau...90 3........... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi (Rundschau.. 1941) ............ Yaka ve Manşet Çizimi (Berk............88 3.. Yaka ve Manşet Çizimi (Zengingönül.....................38..........92 3................................... 2000) ....... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..............

..........127 5.......39..101 BULGULAR ..50....................117 5..........................94 Evren ve Örneklem.......................................................107 5....................................................48........ Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ......................40.........1..2........................ Bel ve Kalça Çevresinin................101 5..........121 5.............. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ....41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı ............................48........................94 YÖNTEM.......................52 Beden (38....................................................................113 5......... Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ........................................6.................................................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ............................127 xii .......................................101 5.52 Beden (38......109 5..... Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği .....................................................98 BÖLÜM V ........3................................... Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu .................. Ön ve Arka Genişliğinin...........................50............8............... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs......................................... TSE’nin Hazırladığı 46..........................................................................5....... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs.................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu ...... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Özellikleri ..............Sayfa No BÖLÜM IV...................................94 Araştırmanın Modeli ........................................................4.....................125 5............94 Verilerin Toplanması....................................97 Verilerin Analizi............................8.........41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucunda Elde Edilen 46.....................7..............40.........................1..............................................39......................................

..........9....2................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu ..................................139 5........................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu .....9...144 5.....9....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu ..10........................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu ................1...................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu ...................149 5...................149 xiii ..............4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu.................132 5.......................................9.4..2................. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu ............................137 5.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun.5.......3...................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu .......................3........... Ön ve Arka Uzunluğunun......129 5.8..8....................Sayfa No 5.................8...............139 5.........134 5...............................142 5......146 5.......... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu ........................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının..................................................... Sırt Yüksekliğinin........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu ....................................9............8.................10.................1....

.......165 5....................167 5........... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu ............151 5....11........ Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ...159 5............13..167 5.............10....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin...168 5.............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ..................11........................155 5.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu...........12.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının.......2...1.....165 5.....168 5....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu................12.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu ...............4...........3...2.. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .....1.........3........................................169 xiv .......................2..............11.............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ..........12..166 5..................Sayfa No 5.....10................6.............................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu ..............10..................... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ..........10........164 5.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu .......5..10.162 5... Omzunun ve Yan Dikişinin........... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün............12..........

...2...................178 5...3.................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu .1.....................3...........194 xv ....................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu .............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu...........1................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu ..182 5.............7......14..13.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu ...... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu ................178 5...............14..............14................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun........................................14...........5...........................14........... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu .....14..........180 5...............13..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ...4.......192 5................................175 5..Sayfa No 5.........14......................169 5...191 5.........184 5..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ..............2............................................13.....................................................14.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu ...................171 5..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu...........6...

....... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu..9....2.......201 6............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu........1.............................2.............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu .. Bel ve Kalça Çevresinin...................... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs............ Ön ve Arka Genişliğinin..........1......................................................................................3..........................................................201 6........197 BÖLÜM VI.......1.................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu .. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu...1.......................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu .......................199 6..200 6.202 6..........................................1...........1............ Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu....14.4........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu ....5......................... Ön ve Arka Uzunluğunun............................................1....................8............................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs.................................14.....200 6...................................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu ..........194 5......................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun........... Sırt Yüksekliğinin.....202 6........................Sayfa No 5......203 xvi ....199 TARTIŞMA VE YORUM .....

..3..........3..2... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu ...........3..207 6............................................................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu .............2.......3.........206 6...................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu ....................................3..........................1..................................2................................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu ........................203 6... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu ............................................................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının.......207 6.........2...............2....................................204 6....4...205 6..................4..............Sayfa No 6........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ...5...............206 6..............204 6.206 6............................3......................2.......... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu ......1.................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ..............3...........208 xvii .................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu .............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu ..........................................................3....

... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin.7. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ..5..... Omzunun ve Yan Dikişinin...............6...2........213 6.7.213 xviii ...................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu ...........210 6......212 6...2..........208 6.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.1.......209 6........6.6........2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının...........209 6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu ...................210 6............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu.4.............................................211 6.......212 6..........210 6............3.....209 6........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün......6........211 6.......................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu .........1....... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ...............5............ Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu ....... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ............... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu .....4....3..4..5................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun........6.............3..210 6.1....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu...5.......Sayfa No 6............1.

...........Sayfa No 6.........................................................................217 BÖLÜM VII ...........213 6..219 SONUÇ VE ÖNERİLER ............................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu..............214 6.......214 6..................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu ...............................8............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu ................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu ....................7..........................219 xix .........................................215 6.........................7...................................................................................................................................................7.............3..............................7..............216 6......215 6..................9..............7.........................................................................7.............7........ Günümüz Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerine Uygunluğu......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ....7..................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu ..... TSE’nin Hazırlamış Olduğu Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerinin...............................2.........4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu...............5..7............................6......................8....215 6.............................216 6...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ....

.....229 7.........9...................2........... Yaka ve Manşet Çizimi ........................................................................................................................................................ Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol......................................4.. Denenmiş................ Denenmiş..............................................Sayfa No 7............10.......................5........ Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ....................... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri .........8......... Denenmiş............................ Denenmiş........232 7.........................................227 7......................................235 7................................ Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.......230 7..7.............................226 7....233 7................... Yaka ve Manşet Çizimi.............................. Denenmiş................. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.............................237 KAYNAKÇA...............................239 xx ...................... Denenmiş...............................................234 7. Denenmiş..........................................6...... Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ......11... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............................. Denenmiş...........................236 7...........................1....................... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri .............................................. Denenmiş...........................................................................................3.......................... Denenmiş................ Denenmiş..231 7. Denenmiş......................................................................228 7............ Yaka ve Manşet Çizimi ....... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi.......12............................ Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ................ Yaka ve Manşet Çizimi ..................... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ......

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden Alınan İzin Belgesi Örneği Klasik Erkek Gömleği Kalıplarının Antropometrik ve Ergonomik Açıdan 46-52 Beden ( 38-41 Yaka) xxi . T.C. Müller Kalıp Sistemi 46-52 Beden ( 38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluk Tablosu EK 2.EKLER EK 1.

.........105 14......................................................................................................... İnce-Uzun Vücut Tipi (A) Beden Ölçüleri ................. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı..............................................................................................................................103 12.......................................................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı... Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ..............................................................39 5................................................. Normal...............................101 10.................................................................. ISO Tarafından Yapılan Erkek Vücut Tiplerinin Sınıflandırılması..........................104 13... Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması................................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Babalarının Mesleklerinin Dağılımı ....... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Annelerinin Mesleklerinin Dağılımı ................................................................................107 16........TABLOLAR LİSTESİ Tablo No Sayfa No 1....................10 2......................................Sportmen Vücut Tipi (B) Beden Ölçüleri ......... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı ................96 9........108 xxii ............40 7.................................................... Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) Beden Ölçüleri. Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) Beden Ölçüleri .........................................................................................102 11...............................40 6.......... Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ...............95 8.......107 15................28 3.......... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşlarının Dağılımı ..... Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri .................................................................................................................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ...108 17.........39 4........................................................ Örneklem Alınan Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı ..................

................2....................................................1..1..............................2..... Kalça Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu .......................................130 20......................... Kol Boyu...................135 22................................135 22. Gömlek Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ...................................3................................................. Göğüs Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ............5......127 19..............134 22........................................2..................... Boyun Çevresi......... Ön Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu .............2...........1............................ Kalça Çevresi .140 xxiii ...... Ön Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.................................3................ TSE’nin Hazırladığı 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı ..........129 20......4... Bel Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .125 18.......128 19...............2.........126 18............... Gömlek Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı...............................................................................139 24...131 21.......1........ Bel Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu............ Arka Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu..........................136 22...3.137 23.........136 23............................. Tam Boy . Arka Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.......................126 19...........125 18....................... Bel Çevresi...............................125 18.............................1............................................128 19........... Ön Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılım............... Göğüs Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.........................................140 24......... Kalça Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı...138 23...........138 23..3...131 20............................................1.3.........6............... Bel Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ... Bel Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.......... Kalça Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..... Kalça Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...132 21.............. Göğüs Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.........126 18......133 21........... Göğüs Çevresi..........2.. Arka Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...................3.......... Göğüs Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.................... Ön Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı........Sayfa No 18......... Arka Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..........................................................133 21............................130 20......1.125 18..

... Boyun Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..1................. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ................................ Yaka Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ......149 28..... Önde Yaka Genişliği Görünümü Dar Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..2.Sayfa No 24..............................2..2......... Arka Uzunluğu Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı................ Arka Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ...3.............150 28.............. Yaka Oyuntusu Arkada Kapalı Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..................150 28. Önde Yaka Genişliği Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı................... Ön Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı...151 29..2...........155 30...147 27........1................................... Boyun Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.......................1......................3...1........................158 xxiv ......... Yaka Oyuntusu Önde Kapalı Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..157 30.........3........ Yaka Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu....1.4.......4........ Sırt Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu .153 29....154 29..............145 26................147 27.........141 24........................ Arkada Yaka Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ........... Yaka Oyuntusu Önde Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı ...................141 25......................... Ön Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ...........................................144 26.... Arka Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ...................................148 27..................... Yaka Oyuntusu Arkada Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .......143 25... Boyun Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu.....................3............................ Sırt Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...........2..... Arka Uzunluğu Aşağıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............. Sırt Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı....2...............146 27.......143 26..................152 29.................145 26.156 30................. Gömlek Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..154 29.... Ön Uzunluğu Aşağıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .....................................148 28.......................................3............................. Boyun Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ..3...158 30......2...1.....157 30.................142 25.. Gömlek Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............ Ön Uzunluğu Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .............................

................... Omuz Düşüklüğü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı...162 32..... Omuz Düşüklüğünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ..... Omuz genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.........1.........................3......Sayfa No 31........................................... Omuz Düşüklüğü Alçak Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........................................159 31.........3..176 xxv ..........164 33............161 31..........................................................1................. Omzu Geniş Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...... Robanın Arkadan Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ....... Omuz Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu....... Omuz Düşüklüğü Yüksek Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.........................1..... Yan Dikişin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ..............167 37..................... Yaka Ucu Açıklığı Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı........................................3.....................2..2............. Cep Yeri (Sağ-Sol) Yanda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..........173 42........... Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ............ Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ......................164 34.......................163 32.....4.......................... Cep Yeri (Üst-Alt) Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .......................174 42. Yaka Ucu Görünümü Küçük Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............163 32....172 41......... Omuz Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı....2.....175 43.... Yaka Ucu Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı.........................173 42........161 31............................................................................ Cep Büyüklüğü Küçük Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..........169 39..... Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı............. Kapanma Payı Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı....... İlik Düğme Arası Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .................. Robanın Önden Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........................172 41. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .........2....................1.............................174 42...........168 38....................................................................165 35...160 31........171 41...............................170 41................................. Yaka Ucu Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ................ Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ........170 40....................................................166 36.

............................................. Önde Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ......188 47.... Kol Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ......................2.....189 47.................... Yan Dikişi Arkada Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı........187 47.......... Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.... Arkada Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..............1.... Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ................................1....................................................................180 45.......................7................181 45................191 48..2........................... Koltuk Oyuntu Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.........1... Yan Dikişi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı...6.......................................................3.............. Önde Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..190 47.... Koltuk Oyuntu Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........................................................... Yan Dikişi Önde Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .........................5........190 47... Arkada Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ....................... Koltuk Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu .......8.........................183 46.......192 xxvi .................................1...............................182 46................184 47...............................................179 44..............4.177 44. Kol Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ..........1.188 47...179 44....... Arkada Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...................3................185 47................................... Kol Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı......... Kol Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...............Sayfa No 43.......... Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu....................... Kol Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ................................................ Kol Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...2.......189 47......183 46.... Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu İçerde Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.................. Kol Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..............9..181 45..........3......2....176 43............ Önde Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .................. Kol Yırtmaç Yeri Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ....................2..................................................178 44.......................................................177 43................187 47...........

............ Kol Yırtmaç Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ......................................................193 49.197 52.........194 51... Manşetin Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluk Tablosu ....................195 51.......................... Kol Yırtmaç Uzunluğu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........ Koldaki Pili Derinliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı . Manşeti Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .....2........195 51......196 51.......2..... Manşeti Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı............ Manşet Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ......1..................................... Kol Yırtmaç Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu...3....... Denenmiş ve Geliştirilmiş Formüller ....Sayfa No 49......192 49.........196 52..............193 50.............198 52........1......... Manşeti Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...225 xxvii ..1.........................198 53..........2...... Manşet Görünümü İnce Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..... Manşet Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu......

........................... Erkek Vücut Duruşları ...........................30 12........................................................................................31 13............................22 2............. Piknik Tipler ................................ Mezomorfik Tipler.............. Saller’ın (1957) Tanımladığı Geometrik Şekillerdeki Değişik İnsan Tipleri....................................24 4...........................................................31 14..................................................................................................................................................... Erkek Vücudu Üzerinden Temel Ölçülerin Alınması....................................................................... Atletik Tipler........................................................30 11......26 8. Erkek Vücudu Üzerinden Yardımcı Ölçülerin Alınması..... Endomorfik Tipler ............................. Erkeklerde Vücut Duruşları ......25 5....................................................................... Dik ve Sarkık Erkek Vücudu ............................. Ektomorfik Tipler .................................................................... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Oranları ........................... Astenik Tipler ................25 6............ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil No Sayfa No 1...................................................27 9..........23 3.38 xxviii ... Altın Kesit Kuralı......................26 7.27 10..............................38 15.......................................................................................................................................................................................................................... Normal Erkek Vücudu .........................................

..........80 24........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ... Yaka ve Manşet Çizimi .........75 21.86 28................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.87 29.......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi ......... Yaka ve Manşet Çizimi .................. 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi . 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ....... Yaka ve Manşet Çizimi ...................59 9................62 11......................................67 15......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol....68 16........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ....63 12...... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.............56 6........................61 10..... Yaka ve Manşet Çizimi .... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ......71 18....53 4........................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .78 23..........69 17...................... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.......................................... Yaka ve Manşet Çizimi .................. 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi .....90 xxix ......81 25............................................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ........52 3.....77 22........51 2........ 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ................. 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ........83 26.................. Yaka ve Manşet Çizimi ...............74 20...72 19............. 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.......... Yaka ve Manşet Çizimi ....ÇİZİMLER LİSTESİ Çizim No Sayfa No 1..................................... 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ... Yaka ve Manşet Çizimi ...89 30............... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi .......57 7...................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi ... Yaka ve Manşet Çizimi ..........................................58 8.................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ..54 5............64 13.......84 27................ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ..66 14..... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...

..................92 32...........93 33............ Yaka ve Manşet Çizimi.......Sayfa No 31.........................233 38..227 34..................... Denenmiş............ Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............228 35................. Yaka ve Manşet Çizimi ............ Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...... Yaka ve Manşet Çizimi..........................230 36..... 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...237 xxx .......... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..231 37. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Kol.................... Denenmiş........... Denenmiş....... Yaka ve Manşet Çizimi.. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ......... Denenmiş........ Denenmiş............. Denenmiş................................. Denenmiş.. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ......................... Denenmiş............................236 40......... Yaka ve Manşet Çizimi.............................234 39................. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............................ Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol......

Ö. A.İ.K. S. s.b.g.KISALTMALAR A. : Meslek Yüksek Okulu xxxi . Mak.Y. K.l. M.o. K.O. N. Ö.y.ç. T.B. K.b.ç.E.S.u. M. A. Vary.g. I.O. K.y.g.k.S. St. Min.l. B.ç. Medy.n. K. : Arka genişlik : Arka uzunluk : Arka yaka : Boyun çevresi : Bel : Düz Boy İplik : Frekans : Göğüs çevresi : International Standardization Organization : Kol boyu : Koltuk oyuntu çevresi : Koltuk genişliği : Kumaş Katı : Kalça : Model boyu : Medyan : Maksimum : Minimum : Manşet : Sayı : Ortalama : Ön genişlik : Ön koltuk derinliği : Standart sapma : Sırt yüksekliği : Türk Standartları Enstitüsü : Varyans M. D. Ort.ç. f. G.d. B.

insanların toplu yaşamaya başlamasıyla örtünmek. 378). 1977. Tarihte ilk yerleşik düzen ve sosyal yaşam Anadolu’da başlamıştır. Yine Avrupa’nın güneyinde yapılan kazılarda ise uçları sivri ve kanca şeklinde olan kemik iğnelerin bulunması daha o zamandan insanların giysilerini kolay imal edebilmek için dikme çabasında olduklarının bir göstergesidir (Sezer. ardından İyonya ve diğer krallıklar tarafından Hellen’e yani Antik Yunan’a. 2).Ö. süslenmek ve toplumsal statü nedenleri ile de kullanılmıştır (Güdül. tunik. Bilgin. Ilık nehir vadilerinde yaşayan ilk tarım uygarlıklarının kendi yetiştirdikleri ürünleri iplik haline getirip. Kayaoğlu. 14). hayvan derilerinden daha rahat bulunmuştur (Encyclopedia Americana. Aksaray Aşıklıhöyükte bulunan kumaş benzeri buluntular (M. gibi adlar verilen vücudun etrafını saran bu giysilerin kullanımı. 2003. Kuzey Avrupa’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda. dokumayı öğrenmeleriyle drapeli giysiler icat edildi. kilt. Toga. dokumanın ilk kez bu dönemde başladığını göstermiştir. s. 1991. s. 11). sonrada Roma İmparatorluğu yoluyla Avrupa’ya taşınmıştır (Gürsoy. Anadolu topraklarında doğan giyim kültürü önce Hititler. İnsanoğlunun varoluşuyla ortaya çıkan giyinme ihtiyacının. 2004. Karakülah. Anadolu’da Cilalı Taş Döneminden kalma 250’nin üzerinde yerleşim birimi bulunmuştur. geçmişte derilerden imal edilen giysilerle karşılandığı ortaya çıkmıştır.BÖLÜM I GİRİŞ Problem İnsan vücudunu iklim şartları. vahşi hayvanlar gibi dış faktörlerden koruma nedeniyle ortaya çıkan giyim. 1 . s. s. 8000).

2004. Isık Gölü’ne yakın Esik Çayı kıyısında bulunan Hun kurganında yapılan kazılarda. yüzyıla kadar terziler hep eliyle çalışmıştır. 1996. doğusunda. 275). 220). 15–16 yaşlarında oldukça gösterişli bir kıyafetle gömülmüş olan genç(alp) bulunmuştur. ardından 1830 yılında Brothlomaus Thimmonier ikinci makineyi icat ederek patent almıştır. yaşam tarzı. s. s. yıllara görüntü kazandıran çok fonksiyonlu bir iletişim aracıdır (İçbilen. kısaca giyimi. adet ve kültürü giyimin farklı yapılaşmasına yön vermiştir (Pamuk. Demir iğneler ancak ortaçağda kullanılmaya başlamıştır (Ana Britannica.. toplumsal ve kişisel olayları. s. iklimi. Medeniyetlere göre farklılık gösteren giyim. dini inancı. çizme. s. 1984. 2 . s.Ö. ulustan ulusa. sosyal yapısı.Ö. IV. 1994. 2002. hiyerarşik düzeni. Aile fertlerinin giyim ihtiyacı evdeki kadınlar tarafından basit olanaklarla sağlanmaktaydı (Bayraktar. dar süvari pantolonu ve diz altında biten kısa yumuşak çizmeden oluşmaktadır. meslekleri belirleyen. Teknolojideki ilerlemeler yüzyıllar boyu çok yavaş gerçekleşmiştir. kemer ve külah oldukça incelikli işlenmiş olan altın levhalarla süslenmiştir (Aslanapa. yöreden yöreye hatta etkin bir gruptan diğer bir gruba değişmekteydi. Yörenin coğrafi konumu. 1790 yılında Thomas Saint ilk dikiş makinesinin patentini almış. kişilerin duygu ve düşüncelerini yansıtan. kişilerin yaşını ve cinsiyetini belirleyen. 5). 9). dini inançları yansıtan. 18. M.1974’lerde Alma Ata’nın 50 km. Kaftan. şeklinde tanımlamıştır (Zengingönül v. insanlar ihtiyaç için giyinmekten. M. Olgunluk evresine ulaşan giyim. yaşanılan iklim yapısını gösteren. 1996. 10000 yıllarından 2000’lere gelindiğinde. bu öğelere dayalı farklılıklar yer yer kendisini göstermekle beraber. insanın başkalarına sunduğu görüntüsü ve dili olarak. 66). halktan halka. s. s. Günümüzde ise. genel olarak evrensel bir giyim tarzı oluşmuş. Alpin kıyafeti sağdan sola kapanan “V” yakalı kısa kaftan. 1990. ülkeleri tanımlayan.d. Hakko. hatta unisex kullanılan giysi cinsleri bile oldukça benimsenmiştir. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen. 323). zevk için giyinme evresine geçmiştir (Gürsoy. 4). bireysel istekler ve toplum etkileşimi.

Singer’in geliştirmiş olduğu dikiş makinesi büyük önem taşımaktadır (Ana Britannica. 1999. önemli olarak iyi hazırlanmış bir kalıba bağlıdır. üç boyutlu ve mekanik yapıda olan insan vücut formu ile iki boyutlu kalıp şekli arasındaki geometrik ilişkinin özümsenmesine dayanır (Ercan. 2001. Ercan. Üretim sürecinde önemli bir adım olan standart kalıpların geliştirilmesi. 2). 1994. Vücuda uyumlu olarak tasarlanan kalıp sisteminin sırrı. 2000. 19.Dikiş makinesinin keşfiyle konfeksiyon endüstrisi ortaya çıkmıştır (Lokmanoğlu. 1990. giysinin düzgün görünümünü ve vücuda uyumunu belirlemektedir (Başer. kaçınılmaz bir hal almıştır (Bulgun. nasıl kodlanacağı ve ne tür bir kalıp sistemi uygulanacağı hep problem olmuştur (Mete.d. s. 1980’lerden sonra hazır giyim mamulü ihraç eder hale gelmiştir (Eryazıcıoğlu v. 2). 2). 109). 23). toplu ihtiyaçları ortaya çıkarmış ve insanlar seri üretime geçme ihtiyacı duymuşlardır (Öndoğan. 114).Üretilen giysinin başarılı olması. s. Yurdumuzda tekstil sanayi. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda devlet tarafından açılan Sümerbank bünyesindeki fabrikalarla ve 1950’li yıllardan sonrada kurulan özel teşebbüslerle önemli bir dinamizm kazanmıştır. antropometrik ölçülere dayalı standartların hazırlanıp uygun kalıp sisteminin geliştirilmesi. 1995. s. 1). 1851’de Isaac M. 3 . s. 1960’lı ve 1970’li yıllarda yoğun yatırım hamlesi yapan Türk tekstil sanayii.. 323). s. 1). s. Dünya Savaşı’nın sonucunda yaşanan ekonomik kriz ve yokluk. yüzyıl ortalarından itibaren artan nüfus karşısında el emeğinin yetersiz kalması ve II. Üretim sektörümüzün önemli eksikliklerinden biri de Türk insanının beden ölçülerini yansıtan araştırmaların yetersizliğidir (Yücel. 1994. Türk insanın vücut yapısını temel alan. s. 1999. Giysilerin fabrikasyon olarak üretilmeye başladığı günden bu yana hangi ölçülerle yapılacağı. s. s. 1998.

2002. s. s. s. ülkemizde bir kalıp sistemi dahi oturtulamamış durumdadır. s. s. Şener. Giyim sanayiinde özel bir öneme sahip. üretimin fabrikasyon olabilmesi için ilk aşamadır ve bu sonuca ulaşabilmek için günümüzde en yaygın kullanılan sistem “Müller Kalıp Sistemi”dir (Erdoğan. erkek ve çocuk giysilerinde farklı özellikler göstermektedir. erkek ve çocuk giysileri de birbirinden farklı olmaktadır (Çağdaş. 2002. 1967 Yılında uygulanmaya başlamış ve 1968–1973 yıllarında İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü’nde çalışmalar devam ettirilmiştir (Özkan. 1983. 64).İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından olan giyim. tasarım (model ve kalıp) ile işçilik açısından kaliteli üretildiği takdirde iç ve dış piyasada oldukça tutulan ve aranan bir ürün olmaktadır (Vural. 2002. malzeme. s. 60). Standart bedenlerde temel kalıp hazırlama. 14). estetik ve fizyolojik açıdan başarılı bir gömlek. Şener. 1984 yılında Niederhein Fachhochschule Enstitüsü. Çünkü henüz tam bir ölçü standardına sahip olmamakla beraber. 72). genel olarak aynı özelliklere sahip olmasına rağmen kadın. gerekse eğitim kurumlarımızda değişik ülkelerin kalıp sistemleri kullanılmaktadır (Oral. sistemdeki birtakım dezavantajları giderebilmek amacıyla yardımcı ölçüleri standartlaştırıp. 2). 1). s. Kullanılan teknolojik imkanlarla bile hedeflenen potansiyele ulaşılamamaktadır. Ergonomik. bazı çizim kolaylıkları sağlamıştır (Muratoğlu. Fizyolojik. 2002. 15). Bazı noktalar dışında Türk insanının anatomik yapısına oldukça uygun olan bu sistemde bazı ölçüler vücut üzerinden alınırken. Yurdumuzda ilk kez Babaeski Pratik Kız Sanat Okulunda. s. Michael Müller tarafından geliştirilen sistem insan vücudunun anatomik özelliklerini dikkate alarak bir takım pratik kuralların kalıba nasıl uygulanacağını açıklar (Muratoğlu. 2004. erkek giyiminin vazgeçilmez bir unsuru olan gömlek. psikolojik ve sosyolojik olarak birbirinden farklı olan kadın. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğretmeni olan Işıklar’ın yurt dışındaki iki yıllık ihtisas çalışmalarıyla ve yedi yıllık 4 . ancak kaliteli malzeme ve işçilik kullanılması ile vücudun geometrik yapısına ve antropometrik ölçülerine dayanan düzgün standart kalıpların geliştirilmesiyle elde edilebilir. Gerek sanayide. 1995. 3). Ağaç. 2002. bazı ölçüler de hesaplanarak bulunmaktadır (Pamuk.

4). çevre ve kalıtım gibi etkenlerden oldukça etkilenmektedir (Özkan. kalıplarının geliştirilmesidir.50. Ancak bundan otuz yıl önce hazırlanmış olan müller kalıp sistemi. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun mudur? araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda 46. s.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının.. Sportmen Tip 46. 1.41 yaka) klasik erkek gömleği 5 .40.d. Müller kalıp sistemi ile çalışılan klasik erkek gömleği kalıpları incelenmeli. 1982.meslek içi tecrübeleriyle geliştirilmiş. günümüz Türk insanının vücuduna ne kadar uyum sağlamaktadır? Bu araştırılması gereken bir konudur.48. araştırılmalı ve Türk insanının vücut yapısına göre geliştirilmelidir. erkek dış giyimi Yaylalı ile Eronç’un çalışmalarıyla müller kalıp sistemi esasına dayalı olarak hazırlanmıştır (Işıklar v.50. bel ve kalça çevresi.48. ön ve arka genişliği.52 Beden (38. 2). 93). Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs.39. Amaç Bu araştırmanın amacı.50.40.39. Alt Amaçlar Genel amaca dayanarak aşağıdaki alt amaçlara cevap aranacaktır.40.52 Beden (38. Müller kalıp sistemi ile hazırlanmış.52 beden (38. 2004. Çünkü insan vücudunun yapısı değişik bölgelerde farklılık göstermekte. beslenme. Sportmen Tip 46. mevcut sistemin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Bunlar da incelenmesi gereken konulardır (Ercan. s. 3.39.48. Türk insanının anatomik yapısına uygun yeni bir kalıp sistemi nasıl geliştirilebilir. 1991. s. erkek iç giyim kalıpları tamamen Eronç’un mesleki araştırma ve çalışmaları olup.41 Yaka) Türk erkeği vücuduna antropometrik ve ergonomik açıdan uygun olup olmadığının incelenmesi.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 6. 5. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 7. ön ve arka uzunluğu. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. 4. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun mudur? Denenceler 1. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 5. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı. 2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun değildir. 6 . sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun değildir. 3. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs. ön ve arka uzunluğu. bel ve kalça çevresi. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun değildir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun mudur? 3. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. sırt yüksekliği. sırt yüksekliği. ön ve arka genişliği. omzu ve yan dikişi. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun mudur? 8. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun mudur? 4. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu.2. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygundur.

estetik ve rahat oluşunun yanı sıra üreticiye zaman. çok dar veya ceket içerisinde hoş durmayacak kadar bol olmamalıdır. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. özellikle tam anlamıyla kaliteli üretilmişse tutunan ve aranan bir giysidir. uzun zamandan beri yaygın olarak kullanılan. 8. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir. omzu ve yan dikişi. Müller ve Blok Kalıp Sistemi gibi farklı kalıp çizim sistemlerine ve değişik erkek vücut ölçüsü tablolarına rastlanmıştır. Bu özellikleri sağlayabilmek. Araştırmanın Önemi Klasik erkek gömleği. Ayrıca ürünü kullanacak toplumun standart vücut ölçülerine göre hazırlanmış temel kalıp. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. Ve bu noktada sadece doğru ve düzgün bir kalıp amaca ulaştırabilir. öncelikle uygun standart kalıpları hazırlamakla mümkündür. vücuda uyum sağlaması. 7 . Araştırmada. Paff. malzeme ve emek gibi faktörlerden tasarruf sağlar. Alman standartları doğrultusunda ve bundan yıllar önce hazırlanmış bir kalıp sisteminin Türk insanının vücuduna tam bir uyum sağlaması beklenemez. erkek giyimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. yakası sıkmayan iyi görünümlü olmalı. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun değildir. gerekse kullanışlılık ve yaygınlık açısından. TSE’nin sportmen tip erkek vücut ölçüleri ile hazırlanan klasik erkek gömleği kalıplarının günümüz Türk erkeklerine uyumu ele alınmıştır. 7. özellikle de giyim eğitimi veren kurumlarda oldukça kabul gören Müller Kalıp Sistemi doğrultusunda. Kol boyunun. Araştırma sırasında Metrik. Bir gömleğin kullanışlı ve ergonomik olabilmesi için öncelikle vücuda son derece uyumlu. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun değildir. manşet görünümünün ve diğer unsurların gereken özellikte insan geometrisi ve dinamiğine uygun olması gerekir. Gerek sağlık ve dış görünüm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü.6.

3.40. Sayıltılar Araştırmanın sayıltıları aşağıdaki gibidir. yüksekokul ve liseler ile giyim üretim sanayine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.52 Beden (38. Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış klasik erkek gömleği kalıplarının 46. Alman standartlarına göre hazırlanmış Müler Kalıp Sistemi 46. 4.41 Yaka) sportmen tip gençler üzerinde denenerek uygun olmayan yerlerinin belirlenmesiyle geliştirilecek kalıbın. henüz ülkemizde standart temel kalıp sisteminin geliştirilmemiş olması böyle bir çalışmayı gerekli kılmıştır. 1. Araştırmanın konusu. Türk insanının anatomisine dayanan bir kalıp sisteminin geliştirilmemiş olması büyük eksikliktir.39. Bu çalışmanın Türk insanının vücuduna uyumlu. Türk erkeği vücut ölçü tablolarının.48. Türk erkeklerini temsil ettiği kabul edilmiştir.48. 1. ergonomik ve ekolojik açıdan kullanılabilir bir temel kalıp sistemi geliştirmeye katkı sağlayacağı.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının Türk erkeği vücuduna tam olarak uymadığı kabul edilmiştir.52 Beden (38. 2.50. giyim sanatları ve giyim endüstrisi alanında eğitim veren enstitü. TSE tarafından oluşturulan Türk erkeğinin vücut ölçü tabloları doğrultusunda. TSE tarafından belirlenen standart erkek vücut ölçüleri doğrultusunda.50. Sınırlılıklar Araştırmanın sınırlılıkları aşağıdaki gibidir.52 Beden (38.39.40.48. fakülte.40. giyim sanatları ve giyim endüstrisi eğitimi veren kurumlar ile giyim sanayi için faydalı olacağı kabul edilmiştir.TSE’nin hazırlamış olduğu Türk erkeğinin standart vücut ölçüleri tablosu bulunmasına rağmen.50. TSE’nin hazırlamış olduğu. Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış 46.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının denenmesi. Bu düşünceden yola çıkılarak.39. uygun 8 . Örnekleme alınan gençlerin Türk gençlerini temsil ettiği kabul edilmiştir.

Kalıp: İnsanın üç boyutlu vücut formuna. boyu kalçada bittiği gibi değişen uzunluklarda da olabilen. 9 . genişlik. vücut formunun iki boyutlu iz düşümünü ve giysi modelini yansıtmak üzere hazırlanan çizimlerdir.12. 1996. 1).olmayan noktaların tespit edilmesi ve veriler doğrultusunda kalıpların geliştirilmesi ile sınırlıdır. ergonomik ve antropometrik açıdan uyum sağlayacak fonksiyonel ve estetik giysilerin hazırlanabilmesi için.. 26.alioral.balikesir. 34). Ergonomi: Ergonomi yada İnsan Faktörleri Mühendisliği. 2. Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören ve araştırmanın örneklem grubunu oluşturan. yükseklik. Antropometri: Uzunluk. ağırlık. ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan bilimsel bir disiplindir (www. s.tr.. çevre boyutları gibi insan vücudunun farklı boyutlarıyla ilgilenen özel bir bilim dalıdır (www. mutluluğu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı. insan vücuduna göre şekil alan giysilerin tümüdür (Bayraktar. çeşitli kumaşlardan yapılan.2005). Tanımlar Araştırmada kullanılan kavramların tanımları şu şekildedir: Giyim: Vücudu tabiatın etkilerinden koruyan. insanin refahını.d.edu. erkek ve kadın dış giyimlerinde yer alan giysidir (Çağdaş v.gazi. s. Klasik Erkek Gömleği: Genellikle ayaklı gömlek yakalı. Sportmen Tip 46-48-50-52 Beden (38-39-40-41 Yaka) erkek öğrenciler ile sınırlıdır. Araştırmanın bulguları. kol ağzı yırtmaçlı ve manşetli ya da kısa kollu.. uygun yöntemlerin uygulanmasını. ön ortasından ilik-düğme ile kapanmalı. medeniyetin ilerlemesiyle değişiklik gösteren.edu.tr.obitet.12.21. 1996.2004).

antropometrinin ve antropometrik ölçü almanın tanımı. kalıp çiziminde temel ilkeler ve kalıp hazırlamada kullanılan yöntemlere yer verilmiştir. erkek giyimi ve erkek gömleğinin tanımı. Erkek Giyimi ve Erkek Gömleği 2.1. erkek gömleği seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ile gelişimini tamamlamış erkek vücudunun anatomik özellikleri. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması Tablo 1.1. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması ÖZEL AMAÇLI GİYİM Smokin Frak Üniforma Yağmurluk Tulum Eşofman Şort İş Elbiseleri İÇ GİYİM Slip Boxer Fanila(Atlet) İç Gömleği Pijama Ropdöşambr (Erkek Sabahlığı) DIŞ GİYİM Gömlek T-Shirt Yelek Pantolon ÜST GİYİM Pardesü Palto Kaban Mont Anorak Ceket 10 .1.BÖLÜM II İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR Araştırmanın bu bölümünde. önemi. antropometrik ölçü almada dikkat edilecek noktalar ve ölçü alma teknikleri ile ergonominin ve ergonomik açıdan kalıbın tanımı. tarihçesi. sınıflandırılması. 2. beden oranları ve vücut tiplerine. önemi.

iç giyimi şöyle tanımlamaktadır. 1991. 5). s. “Genellikle sağlık ve hijyenik açıdan kullanılan. daima dış giyimin altına giyilen giysilerdir” (1991. yumuşak ve yıkanabilir kumaşlar tercih edilmelidir (Güdül.108). “ Vücudu doğanın etkilerinden koruyan. iklim ve mevsimsel koşullar. sentetik olmayan. vücudu sıcaktan. Çağdaş v. örtük giyimlerdir.2) 2.1996. 1996. 2002. Dış Giyim Güdül ve Karakülah.3. sağlık.1. yerine göre dış giyimin düzgün form alması için kullanılan giysilere iç giyim denir. 107. Dursunoğlu. 11 . vücudu çok sıkı saran hareketi engelleyici veya rahatsızlık verici olmamalı. 12). gelenek. s.1. yatakta kullanılan giyimler ve ev içerisinde giyilenler olmak üzere iç giyimleri üç ana grupta toplamak mümkündür (Pamuk. Dış giyimin içerisine giyilen. İç giyimler. vücuda estetik görünüm kazandıran. Karakülah.1.2.1. yaş. İç Giyim Kurumer. iç giyimlerin üzerine giyilen giysilerdir. vücudu ve üst giyimleri koruyan. moda ve ekonomik durum gibi faktörler oldukça etkilemektedir (Bayraktar.2. teri emebilen. giysiyi terlemeden. 27).. s. Ten üzerine giyilenler.1.s. dış giyimi.” şeklinde tanımlamaktadır (1996. dış giyimi.. “İç giyim üzerine giyilen tüm giysilerdir” şeklinde genel olarak tanımlamaktadır (1991. cinsiyet. ince. s. s. s. “Dış giyimler altına giyilen. soğuktan ve dış etkenlerden koruyan.” şeklinde tanımlamaktadır (1976. Çağdaş v.d.1. s. Bu özelliklerin yanı sıra iç giyim seçimini.d. 600). iç giyimi. vücut özelliği.5’ten).

2.3. 28). s. cinsiyete göre farklılık göstermesiyle birlikte. 4). vücuda estetik görünüm kazandıran. s. Üst Giyim Çağdaş v. Fizyolojik ve psikolojik olarak insan vücudunu koruyan ve örtünme ihtiyacını karşılayan bu giysiler. moda ile şekil almaktadır (Kurumer. koruyucu ve suya dayanıklı kumaşlardan hazırlanmaktadır (Pamuk. 600).Dış giyim. 12 . Genellikle soğuktan ve yağıştan koruma özelliği olan. 28). vücudu ve dış giysileri iklimsel faktörlerden koruyan. 1991. genellikle vücudun zarar görmesini engellemek ve rahat olmasını sağlamak amacıyla. Vücudu dış etkenlerden koruyan ve kişisel beğenilere göre şekil alan giyim. her iki cinsin de birlikte kullanabileceği ortak modellerde günümüzde uygulanmaktadır (Pamuk. 2002. ergonomik. sosyal iletişimi sağlayan ve modayla yön alan giysilerdir. model ve giysi cinsi olarak oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. fizyolojik ve fonksiyonel olarak tasarlanmış giysilerdir.1.” şeklinde tanımlamıştır (1996. su geçirme özelliği olmayan veya kalın kumaşlardan yapılan giysilerdir. “Vücudu ve dış giyimleri doğanın etkilerinden koruyan.. vücudu dış etkenlerden koruyan. s. üst giyimi.d.1. s. Dış giyim olarak kullanılan giysiler renk. bireyi psikolojik olarak tatmin eden. dış giyimlerin üzerine giyilen üst giyimler kalın.1. yapılan işin gerektirdiği şekilde. Genellikle dış giysilerin üzerine giyilen.4. 2. vücuda estetik görünüm veren. 2002. Özel Amaçlı Giyim Özel giysiler gerektiren faaliyetlerde ve işlerde kullanılan. kumaş. renk ve modeli.1. dış giyimlerin üzerine giyilen giysilerdir.

” olarak verilmiştir (www. 4685). 277). Meydan Larousse’da.tdk.” olarak tanımlanmıştır (1981.Ayrıca. s. 3224). renkleri düz veya 13 . “Vücudun üst bölümüne genellikle iç çamaşırının üzerine giyilen. yakalı giysi. katlamalı manşetli. önden düğmeli. gömlek. çoğu zaman palto. ince. s. gömlek. 661). tek göğüs üzerinde cebi olan giysi” olarak tanımlanmıştır (1993. gömleği şöyle tanımlamıştır. Püsküllüoğlu. s.1. “Vücudun üst bölümüne giyilen. Büyük Larausse’da. özel gün.” olarak verilmiştir (1986.2004).1. Erkek Gömleği 2. “ Vücudun üst kısmına giyilen ince. 2. s. Tekstil ve Konfeksiyon Ansiklopedisi’nde ise gömlek. s. yakası kravatla kullanılmaya müsait(tercihen balenli). “Düğmeli. şekil ve modelde tasarlanan giysiler de özel amaçlı giyimin kapsamı içinde yer alır.gov. Beymen erkek giyim bölüm sorumlusu klasik erkek gömleğini. kollu ve yakalı.1. kumaşı genellikle pamuklu. gece ve aktiviteler için farklı renk. gömlek. Ana Britannica’da gömlek.. ceket gibi bir başka giysinin altına giyilen kollu giyim eşyasıdır” şeklinde tanımlanmıştır (1988.2.tr.2. bol dökümlü. “ Bedenin üstüne giyilen. kollu. 601). Erkek Gömleğinin Tanımı Türkçe sözlükte. “ Erkeklerin vücutlarının üst kısmına ceket veya yelek altına giydikleri dış çamaşırı. 21. önden düğmeli giyecek” (1995. kollu veya yarım kollu yakalı giysi.12. yakalı.

Romalılarınkine ise “tunica” denilmiştir (Türk Ansiklopedisi. erkek ve kadın dış giyimlerinde yer alan giysidir. s.. önden düğmeli. kollu. kol ağzı yırtmaçlı ve manşetli ya da kısa kollu. s. Bu sade biçimli gömlekler doğal orijinli (keten. Ağaç. genellikle pamuklu kumaştan mamul.2006). Eski Mısır’ın 18.hurriyetim. 1995. boyu kalçada bittiği gibi değişen uzunluklarda da olabilen. 1970. 12). Yukarıda verilen tanımlar ışığında erkek gömleği şöyle de tanımlanabilir. “Genellikle ayaklı gömlek yakalı.01. Çağdaş v. kenevir v.2. s. baş için de kat yerine bir delik bırakılarak kenarları dikilen gömlekler görülmüştür (Ana Britannica. Ağaç.2. 12). 1995.) kaba el dokumalarından imal edilmiştir (Vural. 1988.Ö.b. yaz kış kullanılan. zamanına ve yerine göre farklı modellerde yapılıp farklı isimler almışlardır (Türk Ansiklopedisi.1. 601). çeşitli kumaşlardan yapılan. dikdörtgen bir keten parçasına kollar için iki açıklık. manşetli ve sol göğsü üzerinde cebi olan erkek üst giyimidir.” şeklinde tanımlamıştır (1996. ön ortasından ilik-düğme ile kapanmalı. 64). Geçmişine bakıldığında. s. sülalesine (M. Eski Yunanlılar’ın giydikleri gömleklere “endima”. kareli veya kendinden desenli kumaşlardan üretilen giysi olarak tanımlamıştır (www.com.beyaz üzerine çizgili. 34). 64). s. Erkek Gömleğinin Tarihçesi Klasik erkek gömleği erkek giyiminin vazgeçilmez önemli bir parçası olup. 2. gömlek yakalı. gömleği. 1970.15. İlk başlarda uzun ve düz biçimde kullanılan gömlekler.. s. 14 . dokunmuş kumaştan imal edilmiş ceket altında kravatlı veya kravatsız giyilebilen bir giysidir (Vural.d. iç giyim üzerine ve bedenin üst kısmına giyilen. 1570–1320) değin uzanan.arsiv.

. terziler erkeği görkemli ve gösterişli yapmak için ellerinden gelen her şeyi yapmıştır. yüzyılın başlarında ayrıntılı işlenmiş ve çok katlı yakalar kullanılmıştır (Ana Britannica. yatay ve dikey süslemelerle bezenmiştir (Gürsoy. s. robası plili. 2004.d. 2004. yüzyılda Normlarda görülmüştür (Ana Britannica. bol ve sarkıktır. 1986. 602). 181). 15. 88. 1986. s. 173). dik yakalı.. Gömlek yakaları. Erkek gömleklerinde. plili gömlekler giymişlerdir (Komşuoğlu v. 2004. yüzyılda gömlekler danteller. yüzyılın sonlarında ve 19. Gömleğin süsü görünecek kadar açık ve dar ceketler giyilmiştir (Gürsoy. s. Terziliğin çok önemli ve ciddiye alınan bir meslek olduğu Gotik Dönemde. 602). s. üzerinde bol miktarda garnitür dikiş ve aplikasyon kullanılmıştır. erkek gömlekleri önde farbelalarla toplanmış. 178. manşetler ceket kolunun dışına taşmış. 1986. fırfırlar ve işlemelerle süslenmiştir (Ana Britannica. s. uzun dar kollu gömlekler giyilmiştir (Komşuoğlu v. dantelâlı. 86). 1988.d. 601). 1988. s. yüzyıla damgasını vuran Rokoko Döneminde modanın sadeleşmesine karşın. boyna daha dik ve onurlu bir hava vermek için erkek gömleklerinin yakaları çeneye kadar uzatılmıştır (Gürsoy. s. 1988. çok geniş fularlar veya dantel biçiminde uygulanmıştır (Gürsoy. farbalı. s. yüzyılda boynu çevreleyen büyük dantel yakalı ve manşetli beyaz ipek gömlekler ortaya çıkmıştır (Komşuoğlu v. Erkekler boğazda büzülerek toplanmış bol.d.Gömleklerde dik yaka ve kol ağzının kullanılması 14. 17. yüzyılda tunikler kısalmış ve bu tuniklerin içerisine beyaz ketenden. 2004. Bu yüzyılda Barok Dönem’in gösterişli erkek giysileri kadınsı özellikler taşımıştır. 82). s. 183). 18. 16. Büyük toprak sahibi olan soylular halka yukarıdan bakmaya başlayınca. 15 . 90). Ayrıca erkek giysilerinde bugün düşünülemeyecek kadar çok brokar ve dantel kullanılmıştır. Bu gömlekler kadın bluzu gibi son derece gösterişli. s. 18.167.90)..

s. 46). 4685). Bu fiyonk biçimindeki boyun bağına “plastron” denilmiştir (Gürsoy. 2000. s. gömlek yakası ise daha alçalmıştır. 1995. 2000). dik.d. Yakaya kravat biçiminde bağlanan ensiz bir fiyonk form vermiştir (Baker... 120).01. 176). 64).com. Önceleri sadece özel günlerde ve törenlerde giyilen frenk gömleği özellikle yüksek devlet memurları tarafından kullanıldı. 2004. I. 120). 17.insankaynaklari. 2004. yaka ve klapalar yatışıp kıvrılmıştır (Baker. Pullen. 19. Abdest alırken ve namaz kılarken kullanımı rahat olmadığı için halk tarafından oldukça zor kabullenildi (Gürsoy. s. 16 . üzerine çizgili kravatların takıldığı. yüzyılın ortalarında paltoların omuzları Romantik dönemdeki düşük omuzlardan daha dikleşmiş ve genişlemiş. Ağaç. gömlekleri bugünkü kullanılan şekline getirmiştir (Baker. Klasik erkek gömleği Osmanlı döneminde bir özgürlük hareketinin başlangıcı olan Tanzimat Fermanıyla 19 yüzyılda Türkiye’de giyilmeye başlamıştır (Vural. Dünya Savaşının sona ermesiyle daha özgür olmak ve eğlenmek istiyorlardı. yüzyılın sonlarında kıvrık kanat şeklinde. Bu yenilikler daha çok dış ve üst giyim gruplarında olmuştur. manşeti ve hatta göğsü olan gömlekleri oldukça rahatsız bulmuş ve giymek istememişlerdir (Çağdaş. Bu durumun yansıması olarak erkek gömlekleri de değişmiş. böylelikle Türk giyim kuşamında Avrupa giyim tarzının da etkileri görülmeye başlanmıştır (Çağdaş v. Romantik dönemin kabarık kolları düşerek sade bir biçimde inmiş ve bileğe oturmuş. 1920’lerde insanlar. O dönemde gömleğin Avrupa’dan gelmiş olması nedeniyle halk arasında “frenk gömleği” denilmiştir (Büyük Larausse. geometrik desenli ve renkli bir hale bürünmüştür (www. yüksek ve devrilen yakalar gömleklerin yaka bandına iliştirilmekteydi. 2000. s. Şarklı giysilerin rahatlığına alışan kimseler ilk zamanlarda kolalı yakası. S. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan II. 1996. 1986. s. 93). 128). Pullen 2000. s.19.2006 ). Mahmut’un başlattığı yenilikler giyim kuşama da yansımıştır. Pullen. Yumuşak bir biçimde dönerek kıvrılan bu yakalar. s.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD. Zamanımıza kadar klasik erkek gömleğine farklı uygulamalar getirilmiş. 17.. 1950’lere gelindiğinde iyice yaygınlaşan.62).1.1.2006 ).com.01. s. Yine bu dönemde 1940’larda modadaki değişikliklerden biri de erkeklerin günlük gömleklere olan adaptasyonu olmuş ve parlak renklerden ve desenlerden yapılan “Hawaii” veya “Carisca” gömlekleri ilk defa bu zaman giyilmiştir (www.insankaynaklari.2. renk ve dokuda. 17 . Erkek Gömleği 2. 17. 17. takım elbiseler içindeki klasik erkek gömlekleri ile günlük giyilen spor gömlekler olmuştur (www..com. Kadın Gömleği 3.01. 65). “bakımı kolay” diye tabir edilen naylon gömlekler moda olmuştur (Erdoğan. Kız Çocuk Gömleği(1995.1930’larda Londralı bir terzi tarafından geliştirilen.2006 ).3. Gömleğin Giyecek Kişiye Göre Sınıflandırılması TSE tarafından hazırlanan sınıflandırma şöyledir: 1. ayrıca spor biçimde de karşımıza çıkmaktadır.2.1. sivri yakalı..insankaynaklari.’den gelen “yıka ve giy”. Ancak kısa bir süre sonra bu türlü gömleklerin sağlıksız ve rahatsız olmasının anlaşılması üzerine bu gömlekler terk edilmiştir (Vural.01. geniş.com. çeşitli modeller ortaya çıkmıştır ve artık günümüzde gömlekler sadece resmi yerlerde giyilmemekte hayatın her anında değişik şekil. Erkek Çocuk Gömleği 4.3. s. 1993. omuz bölgesinden drapeler inen “London Cut” adı verilen tarzda gömlekler moda olmuştur (www. 1995. Ağaç. s. Erkek Gömleğinin Sınıflandırılması 2.2006 ).insankaynaklari. 2. 1).

• Yüzü geniş olan kişiler yaka formatı açık İtalyan yaka yerine daha kapalı klasik yaka veya düğmeli yaka tercih etmelidir (http//:arsiv. aksesuvar olarak kravat.04. s. oyuntusu öne düşük küçük ve zarif yakalar kullanmalıdır (http//:arsiv. gece veya sahnede giyilen.2006).7 cm boşluk kalmalıdır (Muratoğlu. ceketin önünde gömlek kumaşı fazla toplanmamalıdır (www. 3. 15. Klasik Erkek Gömleği: Günlük veya resmi toplantılarda. değişik renk. 2. • Yuvarlak yüzlü kişiler geniş yaka yerine klasik veya daha kapalı yakaları kullanmalıdır (http//:arsiv.com.4. 18). 29.2006).Erkek Gömleği Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Gömleğin yakası iliklendiğinde yaka ile boyun arasında 0. tek göğsü üzerinde cep bulunan.2006).1. • Uzun ve dar yüzlü kişiler yaka formatı açık.2.tr. 29. 2. Fantezi Erkek Gömleği: Genellikle özel gün. 15.sabah. • Gömleğin boyu kollar kaldırıldığı zaman belin en az 13-15 cm altında kalmalıdır (Muratoğlu. 2004.hurriyetim. ceket içerisine giyilen veya tek kullanılan önden düğmeli. yüksek klasik veya İtalyan yakayı tercih etmelidir (http//:arsiv. bedeni ne aşırı sarmalı nede pantolondan dışarı taşmalıdır (www. kravat iğnesi ve kol düğmeleriyle kullanılabilen erkek giysisidir. pamuklu veya kot kumaş gibi malzemeden mamul. manşetli.2. modayla şekil alan erkek giysisidir. 29.2.com.5-0. • Gömlek giyildiğinde sırttaki pliler fazla olmamalı. değişik renk ve spor model özelliği taşıyan..04..01.tr.com.2. Erkek Gömleğinin Giyildiği Yere ve Zamana Göre Sınıflandırılması 1.sabah. 17).sabah. pamuklu kumaştan mamul. • 18 .04.1..04.2006). kollu. modelde. gömlek yakalı.tr.arsiv.tr. 2004. • Gömlek giyildiğinde kumaşı.01. gerekirse değişik aksesuvarlarla kullanılabilen erkek gömleğidir.hurriyetim. farklı fantezi kumaşlardan mamul.arsiv.com. 29. Kılınç. Kılınç.2006).3.sabah. Spor Erkek Gömleği: Genellikle günlük giyilen rahat ve kullanışlı.com.com. • Boynu kısa olanlar yüksek yaka gömlek tercih etmemeli.2006). s..

formunu ve şeklini koruması (2001.hurriyetim. Gömleğin manşeti geniş bir bilezik gibi görünmemeli.. 29.hurriyetim. pantolon ve kravatla yine pastel tonlarda gömlek seçilmelidir (www.5 cm dışarı taşmalıdır (www.hurriyetim. Gömlek kumaşının yüzde yüz pamuklu olmasına dikkat edilmelidir • • (www. 2004.2006).01.2006).arsiv.d. ipek-pamuk karışımı kumaşlar tercih edilmelidir (www. • Kilolu kişiler kumaş seçiminde düz. Kılınç. tüketicinin giyside aradığı özellikleri kısaca beş grupta toplamıştır: Amaca uygunluk İyi görünüm Dayanıklılık : Kişiyi dış etkenlerden koruması.2006).com.2006).hurriyetim.2006).hurriyetim.hurriyetim.arsiv. yazın daha hafif pamuklu ve ketenpamuk. aksesuarları olması • • • • : Kişinin üzerine oturup. 15. kişiyi tanımlaması.01.01. gömleğin manşeti ise ceketin kolundan 1. boyuna çizgili veya pötikareli kumaşları tercih etmelidir (http//:arsiv. 19 .2006).2006). çok sıkı da olmamalıdır (Muratoğlu.sabah. • • Gömlek seçilen ceket ve kravatla tam bir renk uyumu içerisinde olmalıdır.. istenilen görünümü vermesi : Dayanıklı olup uzun süre kullanılabilmesi • Psikolojik uygunluk : Bireye haz.com. Davetlerde kullanılacak gömlekler genellikle beyaz veya krem olup kendinden desenli veya düz tercih edilmelidir. Eryazıcıoğlu v. • Kışın daha ağır pamuklular tercih edilip. 15. 15. 18). 15.com.01.tr. 15.com.com. 15. • Pastel renkli ceket.arsiv.• Gömleğin yakası ceketin yakasından. s.com.arsiv. • Klasik erkek gömleğinde kullanılan sedef düğmeler ve sık iğne vuruşlu dikiş gömleğin kalitesinin bir göstergesidir (www. rahatlık ve güven vermesi Temizleme : Yıkanabilmesi.01.22).arsiv.04.01. s.com.arsiv. ayrıca patı gizli olup cep kullanılmaz ve kol düğmeleri ile şıklık katılan çift kat manşet tercih edilmelidir (www.

Statik vücut ile hareket halindeki vücut ölçüleri arasında farklılık bulunur. Atletik yapılı. s. 1). Vücudun hangi noktalarında kas. genetik yapıları. 150). 1994. sonucun başarılı olması açısından oldukça gereklidir. Farklı duruş biçimleri ve vücut deformasyonları normal yapılardan farklılık gösterir (Mete. 3). çalıştıkları meslekleri. 18). Giysi üretiminde temel teşkil eden vücut yapısı ve antropometrisinin birtakım özellikleri vardır. kollar ve bacaklar olmak üzere bölümlere ayrılır. beslenme biçimleri. bunlar. İlk bakışta görülebileceği gibi erkek vücudu kadın vücuduna göre bazı farklılıklar göstermektedir. geniş omuzlu ve dar kalçalı olmalarıdır (Öğütçü v. Kalıp hazırlamada vücudun anatomik özelliklerinin tanınması. s. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomisi 2. Vücut bölümleri arasında belli orantılar bulunur. s. derinlik). 1995). 1993.2. s. Normal vücut yapılarında tipik ve bireysel farklılıklar bulunur.2. 2000. Bu • • • • • • • 20 . İnsan vücudu beden. 6). erkek ve çocuk olmak üzere üç gruba ayrılır. Vücutlar kadın.. kemik ve eklem yerinin olduğunun bilinmesiyle vücuda uyumlu bir kalıp elde edilebilir (Erdoğan. İnsanların yaşadıkları yer. boy. uğraştıkları spor dalları ve daha birçok sosyo-ekonomik koşullar vücut yapılarını etkilemektedir (Ercan. Gelişmiş kas yapısı belirgin olmakla beraber. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomik Özellikleri Giysinin istenilen özelliklere sahip olabilmesi için insan vücudunun anatomik ve mekanik yapısının iyi bilinmesi gerekmektedir (Mete.2.d. bunlar. s. göğüs yapısı da kadın vücudundan ayrılmaktadır. baş. Bunların yanında erkek vücudunda hatların keskin oluşu ve kemiklerin daha belirgin olması da diğer ayırıcı noktalardır (Pektaş. 1990. 1999.1. İnsan vücudu üç boyutludur (en.

21 . erkek giysi kalıpları kadındaki gibi göğüs izdüşüm gerektirmez. 1994. yüz. 23).. Ercan.. vücudun bölümleri arasındaki oranlardır. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Beden Oranları Kalıp hazırlanırken öncelikle dikkat edilmesi gereken. 4’ten). 1994. columna vertebralis(enseden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurgalar) ve el genişliği gibi vücut kısımları “birim” uzunluk olarak alınmış ve diğer vücut kısımları ile tüm vücut uzunluğu bu birimlere göre orantılanmıştır (Şahmay. Vücudu doğal bir ölçekle oranlayarak bölümlere ayırmak gerekir. s.d.farklılıklar doğal olarak giysi kalıbına da yansımaktadır. 4). s. Örneğin.. Michelangelo (1457-1564) ve Albrecht Dürer (14711528) gibi büyük sanatkarlar oran bilimi ile ilgilenmişlerdir (Öğütçü v.3000) bulunmuştur (Pamuk. ayak. böylece vücut ölçülerinin hesaplanması kolaylaşacaktır (Aşık v. s. el orta parmağı.Ö.d. 1999. s.d. Baş. sekizli dağılımı şöyle özetlemiştir. kasık-karın insan vücudunun temel yapısını oluşturur. el. s.2. vücut oranları “kural” olarak ifade edilmiştir ve bu oranlar medikal açıdan vücut ölçü ve oranlarının normalidir (Ercan. 46). 18). 1993. Memphis Piramidinin mezar odasında bilinen en eski vücut oranı (M. 2743). İnsan vücudunun anatomik yapısını ifade eden. baş uzunluğu olarak kabul edilen sekizli dağılım kuralı. s. 2. Baş..2. Antik çağlardan bu yana sanatçılar ve bilim adamları insan vücudu için bir ölçü sistemi bulmaya çalışmışlardır (Öğütçü v. Baş-boyun-göğüs. 1993. 17). erkekteki bel ve kalça çevresi oranı kadınınkine oranla daha az belirgindir (Uzbil v.d. Boy uzunluğu ölçüsü birimi. 1993. 2002. s. 23). s. Leonado da Vinci (1452-1519). pratik ve uygulamalarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılır (Mete. 1994. 1982.

1/8 çene ucu ile göğüs ucu arası 3. 1/8 baldır ile topuk arası (2004. 1/8 bel ile kalça arası 5. 1/8 diz ile baldır arası 8. 2000.s. 33). 1/8 kalça ile bacak üst yarısı arası 6. 1/8 göğüs ucu ile bel arası 4. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Oranları (Erdoğan.1. s. 1/8 bacak üst yarısı ile diz arası 7. 17) 22 . 1/8 baş uzunluğu 2. Şekil 1.

s. Altın kesit kuralında genellikle çizgiler geometrik olarak bölümlenir (Pamuk. Mesela. 20). belden yukarı olan kısım üstten ayrılırsa. 500 yıllarında yaşayan Yunanlı ressam Polyklet tarafından bulunmuştur. tam boy üstten ayrıldığında.. BOYUN GÖĞÜS BEL KALÇA BALDIR DİZ UYLUK TABAN Şekil 2. 48) AB: Bölünecek doğru parçası BC: B’den çıkan dik (boyu=AB/2) BD: C merkezli yay DE: A merkezli yay BE: /AE : AE / AB İnsan vücudu üzerinde uygulanan altın kesit kuralında dağılım noktaları vücuttaki anatomik ayrım noktaları ile çakışmaktadır. bel eksenini. Altın Kesit Kuralı (Pamuk. tam boy alttan ayrıldığında. yaka eksenini vermektedir (Aşık v. 2002. 1994. 23 . s. el parmak uçlarını. 2002.d.Ö. 47).Diğer oranlara göre kullanım açısından daha objektif sonuçlar veren “Altın Kesit” kuralı ise M. s.

İnsan vücudunun bölümleri arasındaki oran ve ölçü farklılıkları dikkate alınarak çeşitli vücut tipleri tanımlanmıştır. s. 1994. Bayraktar.2. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Tipleri İnsan vücutları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 1991. atletik ve piknik tip olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Şekil 3. s. 24 . 121’den). dört grupta incelenebilir (Ercan.3. bacakların genel boy içerisindeki payı. 3). göğüs. Gönen. uzun. s. bel ve kalça çevreleri arasındaki fark vücut tiplerinin tanımlanmasında kullanılmaktadır. 1985. zayıf. Özgen. şişman gibi vücut tiplerine bağlı olarak vücut bölümleri arasındaki oranlar değişmektedir (Başer. astenik. 4) Ernst Kretscmer’in yaptığı insan vücudu sınıflaması. Saller’ın (1957) Tanımladığı Geometrik Şekillerdeki Değişik İnsan Tipleri (Ercan. kısa. 1994. Beden ölçüleri arasındaki oranların vücudun biçimini önemli ölçüde etkilediği bu vücut tipleri.2. Başın bedene oranı. vücudun şekillenmesinde rol oynayan kas ve yağ dokuları önemlidir. Saller’in (1957) tanımladığı vücut tiplerinde.

Şekil 5. 42) 25 . uzun ve dar göğüs kafesli. 2002.41). 2002. ince kol ve bacaklı. s. uzun ve zayıf bir beden yapısına sahip. 42). gelişmiş kas yapılı. düz karınlı. 2002. Şekil 4. Astenik Tipler (Pamuk. dar omuzlu. s. kuvvetli ve üçgen bir vücuda sahip olan tiplerdir (Pamuk.Astenik tip. s. s. geniş omuzlu. Atletik Tipler (Pamuk. yağsız bir vücut yapısına sahip tiplerdir (Pamuk. şişkin göğüslü. 41) Atletik tip. 2002.

Ercan. 42) William Sheldon vücut ölçülerini dikkate almadan vücudun önden. 1994. Şekil 6. Endomorfide. Şekil 7. s. boyun ve kafa öne eğik. s. ince bilekler ve göğüs ile kalça derinlikleri fazla tiplerdir (Ercan. Piknik Tipler (Pamuk. orta boylu. 1994. s.8). yuvarlak kafa. geniş yapılı. 9’dan) 26 . 1965. Şişman göbek. 42). 7. Endomorfik Tipler (Tanner.Piknik tip ise. vücut yapısı küreselleşmiştir. yağlı tiplerdir (Pamuk. 2002. zayıf kol ve bacaklar. s. arkadan ve yandan görüntüsüne göre insanları üç somato tipe ayırmıştır. 2002.

s. 1994. 1965. uzun kollu ve bacaklı. ağır kollu ve ayaklı tiplerdir (Ercan. kübik geniş omuzlu ve göğüslü. 1994. 10’dan) Ektomorfiler. “lineer adam” olarak da tanımlanan tiplerdir (Ercan. 10). iri kafalı. kas ve kemikleri belirgin. s. Şekil 8. 9). 1994. s. Ektomorfik Tipler (Tanner. 1965. 11’den) 27 . ince. Ercan. s. Mezomorfik Tipler (Tanner. 1994. dar göğüs ve karınlı. Ercan. Şekil 9.Mezamorfiler.

1999. 1999. şişman) Corpulent (C) (Şişman. 3-4-4. s. 4-3-3 ve 5-3-3 gibi farklı değerlerde görülürler (Ercan. s. kalça ve bel çevrelerine oranla boy yüksekliği az olan. Normal-Sportmen Vücut Tipi (B) : Vücut ölçüsü olarak normal sayılan ve genel ortalamanın değerlerine yakın olan. Vücut Tipi Athletic (A) (Atletik) Regular (R) (Düzgün) Porty (P) (İri) Stout (S) (İriyarı. Ayrıca Martin B. 1980. kaslı vücut tipi. erkek vücudunu beş ayrı tipe ayırırken. 1991. Tablo 2. 28 . kalça ve bel çevrelerine oranla boyu uzun olan kimseler. 2. vücut tiplerini ölçü oranlarındaki farklılığa bağlı olarak değişen dört ana grupta vermiştir. Randal’in beş kadın ve beş erkek tipi olmak üzere on tipten oluşan sınıflandırması da çok sık karşımıza çıkmamaktadır (Solinger. ancak bu sayının fazla olması üretim için kullanışlı bir sınıflama olmamasına neden olmaktadır (Pamuk. s.Somato tiplerin çoğu bu kadar abartılı tipler değildir. göbekli) Temel Drop Değeri 16 12 6 0 -6 TSE ise. 1999. Popkin on iki vücut tipi tanımlamıştır. Francis E. hafif yağlı kimselerdir. Vücut tiplerinin belirlenmesinde drop değeri baz alan ISO. göğüs. 17’den). kadın vücudunu da üç ayrı tipe ayırmaktadır (ISO/TR 10652. 1994. Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) : Göğüs. Bunlar. Yücel. 202den). s. 17’den). 1989. 1. Yücel. yağsız. İnce-Uzun Vücut Tipi (A): İnce yapılı. 10). 45). s. Yücel. 3. 2002. ISO Tarafından Yapılan Erkek Vücut Tiplerinin Sınıflandırılması (ISO/TR 10652.

Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) : Göğüs çevresine oranla bel çevresinin geniş olduğu. Dik Duruşlu Vücutlar c. Erkek vücutlarında.2. 2. Normal Duruşlu Vücutlar b. s. Aynı göğüs çevresine sahip vücutların bel çevresi ölçülerindeki farklılıklara göre ara vücut tipleri oluşmuştur. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Duruşları Kalıp hazırlarken giydirilecek kişinin vücudunun tanınması hazırlanan kalıptaki başarıyı artırır (Erdoğan. 2000. 201).5). Geniş Vücut Tipleri (3) : Bel çevresi göğüs çevresine oranla büyük olan tipler. karın bölgesi aşırı büyümüş kimselerdir. 29 . duruş eğikliği gibi deformasyon gösteren vücut tiplerine standart dışı vücut tipleri denilmektedir (TSE. b. Göbekli Vücutlar (2000. Dar Vücut Tipleri (1) : Bel çevresi göğüs çevresine oranla ince olan tipler. a. 1988. Giyimin amacı. erkek vücut duruşlarını dört grupta toplamıştır: a. 7). 1987. s. kamburluk. s. s. Öne Eğik Duruşlu Vücutlar d. omuz düşüklüğü.4. c. 1983. Bu standardın dışında kalan.d.. 6). vücut özellikleri ve omuz duruşları önemlidir (Erdoğan. Normal Vücut Tipleri (2) : Bel ile göğüs çevresi arasındaki oranın erkeklerdeki genel ortalamaya yaklaşık olan tiplerdir. modeli vücuda uygun hazırlamak ve şekilsiz vücutlara güzel bir görünüm kazandırmak olmalıdır (Işıklar v. s. 2). Erdoğan.4.

Şekil 10. 2000. s. Dik Erkek Vücudu c.d. s. s. Normal Erkek Vücudu b. 6) Işıklar v. Şekil 11. 1988.. Sarkık Erkek Vücudu (1988. Erkeklerde Vücut Duruşları (Erdoğan. Normal Erkek Vücudu (Işıklar. 201).203) 30 . vücut duruşlarını üç grupta ele almıştır: a.

12.203) New International Boutique Hause vücut duruşlarını beş grupta incelemiştir.. Şekil 13.Şekil 12. Erkek Vücut Duruşları (www.nibh. 1988.2004) 31 . s. Dik ve Sarkık Erkek Vücudu (Işıklar.com. 21.

2.edu. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Alma Teknikleri 2..1. antropometriyi sözlükte. giyim yapımı gibi alanlara yarar sağlamak ve bu alanların temelini oluşturmak amacıyla insan vücudundaki uzunluk.3. 134). ağırlık.d. Akalın v. Antropometri.3.21. “Yapılacak bir şeyin üzerinde kullanılacağı nesneye uygunluğunu sağlayabilmek için o nesneyi ölçmek. genişlik. s.12. 44). yükseklik. vücut ölçülerini tespit etmek” olarak tanımlamıştır (1998. yükseklik. ölçü almayı. bilimsel araştırmalara ve makine.1. 1724). s.ali-oral. Oral tanımında “Uzunluk. Antropometrinin Tanımı Akın ve Koca antropometriyi. genişlik.1.2. “insanın metrik boyutlarını ele alıp inceleyen bir tekniktir” diye tanımlamışlardır (2002. “İnsan vücudunu ve bölümlerini karşılaştırmalı olarak ölçmede kullanılan araç” olarak ifade etmişlerdir (1997. Önemi. s.2004). 2. ağırlık gibi boyutları ele alan bir bilim dalıdır. s. Antropometrinin ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı. 1999).balikesir.3. 32 .. ölçü almayı.1. Ölçü Alma ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı Türkçe Sözlük.tr. Gönen ve Kalınkara. çevre boyutları gibi insan vücudunun farklı boyutlarıyla ilgilenen özel bir bilim dalıdır” şeklinde belirtmiştir (www. bireyin ihtiyaçlarını karşılayacak tasarımların gerçekleşebilmesi için vücudun farklı yerlerinin ölçülmesi” şeklinde ifade etmişlerdir (1991. Antropometri ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı 2. “kullanıcı gurubunun çeşitliliği göz önünde bulundurularak.3. malzeme.

genişlik. “bir giysinin kesim konstrüksiyonu için gerekli olan ölçülerinin direk vücut üzerinden alınması” olarak tanımlamışlardır (1993. 1996.. 2002. beslenme alışkanlıkları.Uzbil v. s. Vural. Ülkemizde yaygın olarak. para ve malzeme harcamasına yol açmayacaktır (Yertutan.3. hem üretici. 2001. 2001. Yardımcı ölçüler (orantılı ölçüler) ise 33 . s.d. Giysi kalıbı hazırlamada bazı kalıp hazırlama sistemleri söz konusudur. s. Öncelikle hangi sistemin bedene uygun olduğu tespit edilip. Giyim için antropometrik ölçü alma. Kayabaşı. birey için oluşturulacak giysinin kalıplarının hazırlanmasında. 78). fonksiyonel olması ve rahat hareket olanağı sağlaması için giysi kalıpları hazırlanırken antropometrik ölçülerden yararlanılmalıdır (Kalınkara. s. 2. 66). 2004. s. sosyoekonomik düzeyi. 60). antropometrik ölçü almayı. s. 1995. Sisteme uygun ölçü alma tekniğinin kavranması ve kullanılması sistemin başarısını arttırır (Bayraktar. 20). 202’den). bu yüzden de hem kullanıcı. derinlik ve çevre ölçülerinin alınıp sayısal olarak ifade edilmesidir. Antropometrik Ölçü Almanın Önemi Toplumlarda insanların genetik yapısı. kültürel düzeyi. Antropometrik ölçülerden yararlanılarak hazırlanan bir giysi vücuda uyacağı için düzeltme gereksinimi duyulmayacak. s. Bunlar temel ve yardımcı ölçülerdir.2. doğrudan birey üzerinden alınan ve standart ölçü tablosunda bulunması gereken vücut ölçüleridir. Ortaya çıkan bu farklılıklardan ötürü her insanın kullandığı giysinin vücuda uyması. Temel ölçüler. 75). 2001. yükseklik. iklim ve yaşam standardı gibi çevresel etmenler vücut ölçülerini de farklılaştırmıştır (Akın. Sağır. hem de satıcı açısından gereksiz zaman. Ağaç. sistemin gerektirdiği şekilde ölçü alınır ve hesaplama yapılır (Özkan. 3439). bireyin üzerinden uzunluk. Çivitçi. Bu sistemde temel ölçülerin yardımı ile vücut oranları dikkate alınarak elde edilen ölçü tabloları kullanılır ve bu ölçü tabloları iki grupta toplanır (Oral. kullanılan sistem ‘Müller Kalıp Sistemi’dir.

. provalı giyimde ve konfeksiyon endüstrisinde kalıbın temelini oluşturur (Öğütçü v. 2). s. 1. 8. 9. 145). 1992. 2000. “dik dur” uyarısında bulunulmamalıdır (Bayraktar. 3. Özkan. 2. 17). Kullanılacak kalıp sisteminin gerektirdiği özelliklere ve tekniğe uygun ölçü alınmalıdır (Çağdaş. ölçüm tekniğini ve ölçülen vücut kısmını net olarak açıklayabilecek özellikte olmalıdır (Ercan. vücuda uyumlu bir kalıp hazırlamanın ilk şartıdır (Bayraktar. 1992. s. kullanılan ölçüm aletinin adını. 41). s. Yetişkinlerde boy ölçüleri alınırken. 2.birey üzerinden ölçülebildikleri gibi. 16). 34 . Antropometrik ölçü alınırken şu noktalara dikkat edilmelidir.3. Kişini normal durması sağlanmalı. vücudun durumunu. 1993. 5. 2000. Ölçüsü alınan kişinin belli vücut özellikleri varsa bunlara dikkat edilmelidir (Bayraktar. ince bir iç giyim üzerinden alınmalıdır (Öğütçü v. Vücudun herhangi bir kısmının tanımlanmasında kullanılacak olan beden ölçüleri. 24). temel ölçülerden birtakım orantılarla da hesaplanarak bulunan vücut ölçüleridir (Erdoğan. 1992. 11. 4. 1993. ölçme yöntemi kararlaştırılmalı. s. 7. 2). s.3. Ölçüler ayakkabısız olarak alınmalıdır (Öndoğan. s.. Ölçü almada kullanılacak olan araç ve gereçler önceden hazırlanmalıdır (Pamuk. 1994. s.1994. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar Vücut ölçülerinin alınması. Sağlıklı ve kullanılacak kalıp sisteminin özelliğine uygun ölçü almak. 2004. s. 21). 2002. s. s. 10. Ölçüm işlemine geçmeden önce gerekli tanımlar yapılmalı. Ölçüler. s. 21’den). Ölçüm aydınlık bir yerde ve ayna karşısında yapılmalıdır (Özkan. 2004. 1993. s. 2). 6. ölçme tablo ve çubuğu kullanılmalıdır (Öndoğan. s.d. 1994. 41). Her ölçü için kullanılacak terimler ve izlenmesi gereken yöntem açıkça belirtilmeli ve standart bir hale getirilmelidir (Ercan. 2000. 24). 59).d. s. ölçü alma timi örgütlenmeli ve eğitilmelidir(Ercan. 15).

1993.12. ekstrafor) bağlanmalıdır (Pamuk.. 1988. 43).d. Bu sınıflandırmaya “beden no” denilmektedir (Erdoğan.. Birey üzerinden alınan yardımcı ölçülerle. Giyim üretiminde. ölçü alınırken mezuranın birleştiği noktada bir parmak içte kalacak şekilde ölçü alınmalıdır (Işıklar v. Erkek giyiminde de kullanılan bu sınıflandırma 35 . Kılınç. 1988.. s. s. 21). 206).. 454). 1993. 14. 59). 27). 17. 4).. s. giysi üretilecek toplumun standart vücut ölçülerine ulaşmak ve bu standart ölçüler doğrultusunda bireylere uygun üretim yapabilmek üretimin en önemli aşamasını oluşturur (Muratoğlu. Erkek Gömleğinde Antropometrik Ölçü Alma Teknikleri İnsanların antropometrik ölçüleri ve bu ölçülerin birbirine olan oranları sınırsız farklılıklar gösterir.d. 2000. kullanım olanağı bulan vücut ölçüsü sınıflandırma işlemi ortaya çıkmıştır.3. Dünya üzerindeki altı milyar insanın her birinin vücut ölçülerine göre kalıp hazırlamak oldukça güç bir iştir. 2. mezura tam yatay olarak vücudun en geniş yerleri üzerinden geçecek şekilde yere paralel tutularak alınmalıdır (Öğütçü v. 19. 2004. s. s. 15.d. 18. yağlı kısımların içe alınması için ölçülerin önden arkaya doğru alınması tercih edilmelidir (Işıklar v. s. 2004. 1988. s.d. Genişlik ölçüleri. 16. Kural olarak. s. Bu nedenle vücut ölçülerini belli gruplara toplayarak üretici ve giysi kullanıcıları açısından kolaylık sağlayan. Yardımcı ölçüler vücudun sağ tarafından alınmalıdır (Özkan. hesaplama yoluyla bulunan yardımcı ölçülerin karşılaştırılmasıyla en doğru sonuca varılacaktır (Işıklar v. 206). 1988. Ölçü almada kolaylık sağlaması. vücut hatlarını belirtmesi açısından bele. 41). s.1993. Mezura gergin veya fazla bol tutulmamalıdır (Öğütçü. Giyim cinsine göre vücut ölçülerine kalıp hazırlamadan önce gereken bolluklar verilmelidir (Işıklar v.d. 20. 13.. s.4. 41). Alınan ölçüler hazırlanan bir tabloya hemen işlenmelidir (Öğütçü v.d. 1999. gerekirse beden ve kalça hattına şerit (grogren. Sırtı kilolu olan kimselerde. 27). s.

Yardımcı Ölçüler: 1. 6. 2000. göğüs çevresi. Orantı ile bulunduğunda. omuz başından bilek kemiğine kadar ölçü alınır. 18). bel çevresi yada boyun çevresi esas alınarak yapılmaktadır. 3). Klasik erkek gömleğinde beden numarasını. Kol boyu: Kol hafif bükük durumdayken. 3810). kürek kemikleri üzerinden geçirilerek mezura yatay durumdayken göğüsün en geniş yerinden ölçülür (TSE. mezuranın içine bir parmak sokularak ölçülür. 2. başın en üst noktası ile taban arasındaki dikey mesafe ölçülür. 398). Bütün boy: Bireyin vücudu dik ve ayakları bitişik durumdayken. Boyun çevresi: Boynun yedinci omurundan başlayarak tüm boynu çevreleyecek şekilde. s. Yaka çevresi bitmiş yakanın efektif ölçüsü olup. Temel Ölçüler: 1. Sırt yüksekliği: Ense kökü ile göğüs hattı arasında sırt ortasından ölçülerek alınır (Erdoğan. 5. 4. beden ölçü numaralandırılması boyun çevresine göre yapılan erkek gömleğinde büyük önem arz eder (Uzbil v. 3.. Bel çevresi: Bel hattı şerit ile belirlendikten sonra. Müller kalıp çizim sisteminde kullanılan vücut ölçüleri “temel ölçüler” ve “yardımcı ölçüler” olmak üzere ikiye ayrılır. Vücut üzerinden antropometrik ölçü alabilmek için öncelikle gerekli ölçüm araç ve malzemeleri hazırlanır. sistemin ön gördüğü vücut ölçü ve oranlarına dayanan formüllerle de hesaplanabilir.d. özellikle. s. 36 . Kalça çevresi: Kalçanın en geniş yerinden mezura yere paralel şekilde tutularak ölçülür. Temel ölçüler bireyin üzerinden alınır. Göğüs çevresi: Normal duruşu sağlanan ve normal nefes alan bireyin koltuk altlarından (axillae). 2002. boyna tam bir uyumla kapanması gereken “yaka çevresi” verir (Erdoğan.giysinin cinsine göre. 1993. s. belirlenen hat üzerinde mezura yere paralel tutularak ölçü alınır. s. 1999. yardımcı ölçüler ise bireyin üzerinden alınabildiği gibi.

1991. 2000). Kotluk genişliği (Kol oyuntu çapı): Göğüs hattı üzerinde. Au=1/4 Bütün boy + 2 cm (Bolluk payı) (Rundschau. 1991. Orantı ile bulunduğunda. Orantı ile bulunduğunda. 2. 4. Ag=2/10 Göğüs çevresi -1 cm + 3 cm (Bolluk payı). 1991. Ökd=Sırt yüksekliği -1 cm (Rundschau. iki kol arası ölçülür. Orantı ile bulunduğunda.5 cm (Rundschau.5 cm (Rundschau. Arka uzunluk: Arka boyun omurundan (Yedinci omur) bel hattına kadar mezura dikey konumda iken ölçü alınır (Çağdaş. Arka genişlik: Arkada göğüs çevresi hattı üzerinde. 58). 1991. Orantı ile bulunduğunda. 1991. 58). Mb=1/2 Bütün boy – 12-14 cm (Rundschau. kolun ön ve arka bedenle birleştiği noktalar arasındaki uzaklık kol altından ölçülür (Öndoğan. Orantı ile bulunduğunda. 58). 37 . kollar havaya kaldırıldığında gömlek pantolonun kemerinden çıkmayacak uzunlukta olmasına dikkat edilerek alınır. 6. Kg=1/10 Göğüs çevresi + 2 cm + 5. 2000. Göğüs çevresi 112 cm’den çok olan bireylerde. 58). Ay=1/6 Boyun çevresi (Rundschau. Arka yaka: Ense kökünden. Ag=1/10 Göğüs çevresi + 10. s. 58).5 cm (Bolluk payı) (Rundschau. s. 1/2‘si alınır veya kolun gövde ile birleştiği orta noktadan arka ortaya kadar ölçülür. 8. Göğüs çevresi 112 cm’ye kadar olan bireylerde. Göğüs çevresi 112 cm’ye kadar olan bireylerde. 58). 12). 12). s. 5. iki kol arası ölçülür. 2000 s. 7. s. s. Orantı ile bulunduğunda. s. boyun ile omuzun birleşme noktasına kadar olan uzunluk ölçülür (Öndoğan. 1991. Ön koltuk derinliği: Orantı ile bulunur. 58). 1/2'si alınır veya kolun gövde ile birleştiği orta noktadan ön ortaya kadar ölçülür. Model boyu: Arka boyun omurundan (Yedinci omur) aşağıya doğru. 3. 1991. s. Ög=2/10 Göğüs çevresi -1 cm + 2 cm (Bolluk payı) Göğüs çevresi 112 cm’den çok olan bireylerde. s.Sy=1/10 Göğüs çevresi + 12 cm + 3 cm (Bolluk payı) (Rundschau. 1991. Ög=1/10 Göğüs çevresi + 10. Ön genişlik: Önde göğüs çevresi hattı üzerinde. 58). s.

Erkek Vücudu Üzerinden Temel Ölçülerin Alınması Şekil 15.Şekil 14. Erkek Vücudu Üzerinden Yardımcı Ölçülerin Alınması 38 .

Sportmen Vücut Tipi (B) Beden Ölçüleri (TSE. 4) 60 120 182 108 112 116 120 142 44 60 34 108 83 64 45 39 . Vücut Tiplerine Göre Türk Erkeğinin Standart Vücut Ölçü Tabloları Ölçüler Beden Numaraları 42 44 46 48 84 88 92 96 169 171 173 176 68 72 76 80 72 76 80 84 76 80 84 88 50 100 178 84 88 92 52 104 181 88 92 98 54 108 183 94 98 102 56 112 185 98 102 106 58 117 188 102 106 110 116 136 43 62 35 112 86 63 44 60 120 190 106 110 114 120 142 44 63 37 113 86 65 45 Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevre Vücut 2 si Tipleri 3 Basen (kalça) 86 90 94 98 102 106 110 112 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 102 106 110 114 120 124 128 132 Sırt Genişliği 35 36 37 38 39 40 41 42 Kol Boyu 56 57 58 59 59 60 60 61 Pazı Çevresi 25 26 28 29 30 31 33 34 Dıştan Bacak 104 105 106 107 108 109 110 111 Uzunluğu İçten Bacak 82 82 82 83 84 84 85 85 Uzunluğu Baldır Çevresi 47 49 49 53 55 57 59 61 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 3. İnce-Uzun Vücut Tipi (A) Beden Ölçüleri (TSE.5. 1987. 1987. 4) Ölçüler Beden Numaraları 42 44 46 48 50 52 54 56 58 Göğüs Çevresi 84 88 92 96 100 104 108 112 116 Boy Yüksekliği 164 166 168 170 172 174 176 178 180 Bel Ara 1 68 72 76 80 84 90 94 100 104 Çevre Vücut 2 72 76 80 84 88 94 98 104 108 si Tipleri 3 76 80 84 88 94 98 102 108 112 Basen (kalça) 88 92 94 98 102 106 110 112 116 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 102 106 110 114 120 124 128 132 136 Sırt Genişliği 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kol Boyu 54 55 55 56 57 58 59 59 60 Pazı Çevresi 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Dıştan Bacak 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Uzunluğu İçten Bacak 76 77 78 79 80 81 82 82 83 Uzunluğu Baldır Çevresi 48 50 52 54 54 56 58 60 62 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Tablo 4. Normal.3. s. s.2.

s. 5) Beden Ölçüleri 42 44 46 84 88 92 158 160 162 72 76 80 76 80 84 80 84 88 48 96 164 86 90 94 50 100 166 90 94 98 52 104 168 94 98 102 54 108 170 98 102 106 56 112 172 104 108 112 58 116 174 108 112 116 116 136 42 58 36 104 79 62 44 60 120 176 112 116 120 120 140 43 59 37 105 79 64 45 Ölçüler Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevresi Vücut 2 Tipleri 3 Basen (kalça) 86 90 94 98 102 106 110 114 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 104 108 112 116 120 124 130 134 Sırt Genişliği 37 38 39 40 40 41 42 43 Kol Boyu 54 54 55 55 56 56 57 57 Pazı Çevresi 27 28 29 30 31 32 33 34 Dıştan Bacak 96 97 98 99 100 101 102 103 Uzunluğu İçten Bacak 72 73 74 75 76 77 78 79 Uzunluğu Baldır Çevresi 47 49 51 53 55 56 58 60 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 6. Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) Beden Ölçüleri (TSE. 5) Beden Ölçüleri 42 44 46 84 88 92 163 164 165 76 80 84 80 84 88 84 88 92 48 96 166 88 94 96 50 100 168 94 98 102 52 104 170 98 102 106 54 108 172 102 106 110 56 112 173 106 110 114 58 116 174 110 114 118 118 138 44 58 34 104 80 62 44 60 120 176 116 120 122 122 142 45 58 36 105 81 63 45 40 . s. 1987. 1987. Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) Beden Ölçüleri (TSE.Ölçüler Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevresi Vücut 2 Tipleri 3 Basen (kalça) 84 88 92 96 100 104 108 112 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 104 108 112 116 120 124 128 132 Sırt Genişliği 37 38 39 39 40 40 41 41 Kol Boyu 53 54 54 55 55 56 56 57 Pazı Çevresi 26 27 28 29 31 32 33 34 Dıştan Bacak 96 97 98 99 100 101 102 103 Uzunluğu İçten Bacak 73 74 74 75 76 77 77 78 Uzunluğu Baldır Çevresi 46 48 50 52 54 56 58 60 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 5.

insan. disiplinler arası araştırma geliştirme ve uygulama çalışmalarıdır” (www.1. Uluslararası Ergonomi Kurumu (IEA) ergonomiyi şu şekilde tanımlamaktadır: “Ergonomi ya da İnsan Faktörleri Mühendisliği.gazi. 41 . Önemi. uygun yöntemlerin uygulanmasını.balıkesir. sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan disiplinli bir araştırma ve geliştirme aracı” olarak tanımlamıştır (www.2004).tr. Püsküllüoğlu. fiziksel kapasite ve toleranslarını göz önüne alarak. ergonomiyi kısaca..d.12. insanın özelliklerini ve niteliklerini araştırmak ve böylece sözü edilen uyumu sağlayabilecek şartları hazırlamaktır (Divrik v.. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı 2. 26. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı.2004).12. makine ve çevre uyumunun doğal ve teknik kurallarını araştıran. yapılan işin insana. Ergonominin Tanımı Yunanca iş anlamına gelen ‘ergon’ ve öğreti anlamına gelen ‘nomos’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelen ergonomi.. Ayrıca ergonominin görevi. s. s.edu.obitet. 2001.alioral.edu. “Ergonomi. “İş bilim” olarak tanımlamıştır (1995. 556). Özkan.4. insanın biyolojik ve psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak.bilgiyonetimi.2. 53). insanın da yapılan işe uyum sağlamasının öğretimi olarak tanımlanabilir. “İnsanların anatomik ve antropometrik özelliklerini. mutluluğu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı.12. Oral.2005).1.org. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Kalıp Hazırlamada Kullanılan Yöntemler 2.4. ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan bilimsel bir disiplindir”(www. ergonomiyi şöyle tanımlamıştır.21. ergonomiyi.4.21..tr.1. endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psikososyal stresler karşısında. insanin refahını.

454). kalıbı. s.12.tdk.. kalıbı. kalıbı. bireyin anatomik. 6).2.gov. “Kumaştan giysi kesimini sağlamak için kullanılan ve genellikle kartondan yapılan belirli bir formu olan parçalardır” (1999. “Giysi dikmekte kullanılan. 2000.temel kalıbı kısaca. Erdoğan’a göre kalıp. kalıbı. üç boyutlu insan vücudunun iki boyutlu yüzey açılımıdır. “hazırlanacak giyimin ana kalıpları” olarak tanımlamışlardır (1998. Öndoğan. s.2004). Temel kalıp. kullanışlı. statik ve dinamik antropometrik verilerini göz önünde bulundurarak daha rahat. Temel kalıp. s. Kalıbın ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı Türkçe Sözlük. “Bir giysinin esasını oluşturmak amacıyla yapılan çizim işlemlerinin bütünü” olarak ifade etmektedir (2002. Püsküllüoğlu. s. Tekeli v. 42 . s. 9).21. s.Giyim açısından ergonomi. bir bedenin standart ölçüleri doğrultusunda. vücuda kalıbı oturtmak için oluşturulmuştur (Aldrich. giysinin biçim bakımından örneği. üç boyutlu vücut formunu istenilen model ve özelliklerde sarabilmesi için genellikle kâğıt üzerine hazırlanan iki boyutlu geometrik formdur” şeklinde tanımlamaktadır (2000.d. estetik ve fonksiyonel giysiler üretmeye ve geliştirmeye çalışan çok amaçlı bir bilimdir. 864). üzerinde model uygulamak amacıyla hazırlanan. 2. 40). psikolojik ve biyolojik özelliklerini. patron” olarak vermektedir (www.. “Biçki modeli.4. Pamuk. 68).tr. biçki modeli” olarak tanımlamaktadır (1995.1. standart ölçüler doğrultusunda. “Dokuma veya örme kumaştan hazırlanacak giysinin.

klasik erkek gömleğinde yüzde yüz pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir. gömleğin vücuda uyumunu belirler. Kışın daha ağır pamuklu gömlekler.. Bir giysinin öncelikle rahat.4. insanın üç boyutlu vücut formuna. 2.3000–1400). kesim yapılarak vücuda uyumlu hale getirilmesine ilk kez Minos medeniyetinde rastlanmıştır (M.com. Ayrıca bilinen ilk giysi kalıbı 12.2. giyime önemli katkılar sağlamaktadır (Gönen. karışım oranında sentetiğin üçte biri geçmemesine özen gösterilmelidir.Ö. 120). Fizyolojik açıdan gömlekte ergonomiyi irdelersek. s. 1994. Gömlek kalıplarının ergonomik esaslara dayalı olarak hazırlanmış olması. yüzyılda İtalyan keşişler tarafından kullanılmıştır (Ercan. 15. 1991.arsiv. yazın ise daha hafif pamukluların yanı sıra keten ile karışık pamuklular ve ipek pamuk karışımı kumaşlar tercih edilmelidir (www. kullanışlı ve vücuda uyumlu olabilmesi için ergonomik açıdan yeterli ve antropometrik verilere dayanan kalıplardan elde edilmiş olması gerekir. Önceleri kumaşların vücuda sarılıp belli yerlerden tutturularak elde edilen giysilerin. Özgen.Ergonomik açıdan kalıp. Bayraktar. Klasik erkek gömleğinde de aynı durum söz konusudur.2006). Şayet kumaş sadece pamuklu değilse. ergonomik ve antropometrik açıdan uyum sağlayacak fonksiyonel ve estetik giysilerin hazırlanabilmesi için. doğal olduğu için cildin nefes almasını sağlar. 43 . 49). vücut formunun iki boyutlu izdüşümünü ve giysi modelini yansıtmak üzere hazırlanan çizimlerdir. Ergonomik Açıdan Erkek Gömleğinde Kalıbın Önemi Anatomi.01. Birey kendisini giysi içerisinde rahat ve huzurlu hissetmeli ayrıca görünüm açısından da tatmin olmalıdır. s.hurriyetim. fizyoloji ve psikoloji gibi alanlardan yararlanan ergonomi.

pistole kullanılarak bu şekiller verilmelidir (Aldrich. yazı ve çıtlar eksiksiz olarak bulunmalıdır. 2004. Kalıp parçalarının birleşecek kenar uzunluklarının ve birleşen eğrilerin birbirine eşit olmasına dikkat edilmelidir (Başer. Ayrıca gömlek boyu da kollar kaldırıldığında ve hareket esnasında pantolonun belinden çıkmayacak uzunlukta olmalı. Temel kalıpların açık. Gömlek vücuda uyumu açısından. pat ve apartura vücut ile uyum içerisinde olmalıdır (Muratoğlu. en önemli nokta gömleğin yakasıdır. Kalıp hazırlayan birey. 1. 9. Gömlek yakasının görünümü kişinin vücut tipine uyumlu olmalıdır. 2000). nede çok bol olmalıdır. 42). s. Kalıp üzerinde gerekli açıklama.18. s. anlaşılır ve giysi hazırlanacak kişinin antropometrik ölçülerine uygun olması gerekir. 6. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler Kalıp hazırlanırken uygulanacak ilkeler şunlar olmalıdır. ne dar olmalı. Kılınç. 4. Manşet bilek ile. kollar ise ceket kolu içerisinden 1-1. Kalıp çiziminde. işaret.5 cm görülecek şekilde ayarlanmalıdır. 16).5-0. 2. s. öncelikle vücuda uygun bir kalıp çizim sistemi seçilmelidir.Örneğin. Kalıp üzerinde kavis ile düz bir çizginin birleştiği noktalarda.3. 2000. s. 1996. 5. 44 . 42). 3. bir erkek gömleğinin vücuda uyumunda. Seçilen temel beden kalıplarına model uygulamadan önce.7 cm aralık kalmalıdır.20). Yaka ve kol oyuntusu gibi kavisli çizgiler ve birleşmeler mükemmel derecede düzgün ve kırıksız olmalı. roba. anatomik vücut özelliklerini iyi bilmeli. 8. birleşme düzgün olmalı. kalıp hazırlama konusuna yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (Çağdaş. vücut özelliğinin gerektirdiği düzeltmeler yapılmalıdır (Işıklar. kup ve kesiklerden yararlanılmalıdır. 2000. 17. s. 28).4. 1988. 7. İki boyutlu yüzeylere üçüncü bir boyut kazandırabilmek için pens. 2. çizimde kırıklık olmamalıdır (Aldrich. İdeal bir gömlek yakası iliklendiğinde boyun ile gömlek arasında 0.

kullanım kolaylığı açısından kalıpların ana hattını belirten çizgi çeşitleri ve renkleri bedenlere göre farklılık gösterir.4.2. sistemli kalıp çizim yöntemi ile provasız giysi kalıbı elde edileceği için zamandan tasarruf sağlar (Çağdaş.4. gerekli olan uzunluk ölçüleri (kol. Bu yöntemi kullanacak kişi. 2002. kalıplar üzerinde ölçü kontrolü ve gerekli tüm düzeltmeler yapılır (Bayraktar. 35). kalıp hazırlamada en sağlıklı sonuca ulaştıran yöntemdir. İtalyanların ve Fransızların kalıp çizim sistemleri gibi. 1992. 34). Günümüzde değişik kalıp çizim sistemleri bulunmaktadır.s. s. etek v. Kalıp Elde Etmede Kullanılan Yöntemler 2. Hazır Kalıp Kullanarak Kalıp Elde Etme Kalıp hazırlamada kullanılan çeşitli sistemlere göre hazırlanıp piyasaya sürülmüş hazır kalıplar ve moda dergilerinin eki olan paftalar halindeki hazır kalıplar kullanılır (Çağdaş. 2002. s. İngilizlerin geliştirmiş olduğu Metrik Sistem.d. Seçilen hazır kalıpların her ülkenin kendi standartlarına göre geliştirildiği hatırlanarak. Bu tür kalıplardan yararlanırken sırasıyla.1. s. s. Sistemin amacı daha az ölçü ile. 45 . s. Örneğin Almanların geliştirmiş olduğu Müller Kalıp Sistemi. Bu tür hazır paftalarda. daha pratik ve geçerli kalıplar oluşturmaktır (Bayraktar. 1994.2. bu sistemlerin ortak özelliği. bulunan beden numarasına göre kalıp kopya edilir. 1996.4. paça.4.) kişinin vücuduna göre uzatılır (Bayraktar. 1992.. Amerikalıların geliştirmiş olduğu Temel Bloklar Sistemi. kalıp hazırlama ve giyim uygulama konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (Çağdaş. 2. 2002. s.4. sistemin gerektirdiği şekilde ölçü alınır. beden numarası belirlenir. 4). 78).4. 35). 4). Sistemli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Sistemli kalıp çizim tekniği. Diğer kalıp hazırlama yöntemlerine göre daha zaman alıcı gibi görünse de. standart ölçü tablosu ve hesaplama formülleri ile çalışılıyor olmalarıdır (Aşık v. 24). s.

Ancak. s. prova ve kontrol becerisini de geliştirir (Çağdaş. 1994. s. s. 2002. Pratik Yöntem İle Kalıp Elde Etme Vücut ve model özelliğine göre. 31). Drapaj Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Drapaj. Çağdaş.4. drapeli. emek ve materyal yönünden pahalıdır (Ercan. 2002. kişinin görüşünü. malzeme. Fransızca bir kelime olan drape (draper). Vücut özelliği simetrik olmayan kişiler için kalıp hazırlanırken en iyi sonuç drapaj tekniği ile elde edilir. 36). zaman ve emek kaybı açısından olumsuz yönleri oldukça fazladır (Çağdaş. 56). 2002. belli ölçülere dayanarak veya göz kararı ile kolay yolla kalıp elde edilen bir yöntemdir (Bayraktar. 79).3. fazla kesikli. Drapaj yöntemi. s. kağıt veya kumaş üzerine. 1994. 35).4. yöntem ne kadar pratik görünse de.4. asimetrik ve drapeli modelleri uygulayabilmek için kullanılır (Aşık. manken üzerinde kağıt veya kumaş kullanarak giysinin örneğini oluşturma işlemi” olarak tanımlamıştır. giysilere yapılan çeşitli pliler. “Asimetrik. Bu yöntemle kumaşı kesebilmek için daha önce edinilen bilgilerden faydalanılır (Karaman. 2. drapeden türemiş bir kelimedir. s. prova yapma zorunluluğu. değişik model özelliği taşıyan. büzgüler ve verilen şekiller anlamına gelir (Pamuk. çok sanatlı model özelliğinde giysilerin kalıbını hazırlamak ve bitmiş şeklini görmek amacıyla. 24).2. kumaş. 1974. Drapaj yöntemi özellikle vücuda mükemmel derecede uyum gösteren kalıpların geliştirilmesinde en sağlıklı yöntem iken. Diğer yöntemlere göre daha az zaman alır ve giysi dikmeyi meslek edinmiş kişiler tarafından yaygın bir şekilde kullanılır. 1996.4. Ayrıca giysinin bitmiş şeklini görme.4. drapajı. 46 . s. 54). s.

en kolay yöntemlerden biri olan giysi üzerinden kalıp hazırlama. firma içi ve dışı iletişimin geliştirilmesi açısından da yararları sayılabilir (Lectra. zamandan tasarruf sayesinde verimliliğin artması. Fransız Lectra firması kalıp serilendirme ve pastal hazırlama için 47 . yan dikiş gibi yerler dikkatle işaretlenir. 1994. Bunun nedeni drapeli veya buna benzer model özellikleri bulunan giysilerin kalıplarının bu yöntemle elde edilemeyişidir. Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme Bitmiş bir giysi üzerinden de kalıp çıkarılabilir (Bayraktar. bir mankene giydirilir veya masa üzerine yerleştirilir. 78). 31). Giysi üzerinden çıkarılan kalıplar. Bilgisayar Destekli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Teknolojinin gelişmesiyle beraber giyim endüstrisinde de bilgisayarlarla kalıp elde etmek mümkün hale gelmiştir. yeni modeller hazırlayabilmek için daha çok zaman kazandırması. Kalıp hazırlamada kullanılan. 1997. özgün giysi tasarımı hazırlamaktan bahsedilemez (Çağdaş. s. s.4. 2002. Oldukça pahalı bir yöntem olmasına rağmen. s.4.5. Model tasarımı. daha az kontrol gerektirip. 24). Bu yazılımları yapan en bilinen firmalar ve programları. s. 2.6. Günümüzde kullanılan çeşitli firmalara ait giysi tasarımı. masa üzerinde düzeltildikten sonra kumaşa yerleştirilir (Karaman. s. Kalıbı çıkarılacak olan giysi.4. sıklıkla kullanılmayan bir yöntemdir. 1974. Ayrıca bu yöntemle giysi modeli kopya edilmiş olacağından. bu yüzden de giyim üretimi yapan işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. yüksek verimliliği sayesinde kendisini kısa sürede amorti etmekte. kalıp çizimi ve serilendirme yapan yazılımlar bulunmaktadır. Ayrıca ürün kalitesini yükseltmesi.4. hata oranının az olması.. kalıp serilendirme gibi işlemler kısa sürede yapılabilmektedir (Aşık v.d. Eray. Giysi üzerine ince bir mülaj kağıdı bollukları içine alacak şekilde iğnelenir ve üzerinde bulunan kup. pens. 1996. kalıp hazırlama. 2000. 53’den). 36).2. Çoruh.

115). Türk Bayan Vücut Ölçülerine Dayalı Yeni Bir Giysi Kalıp Çizim Sisteminin Geliştirilmesi. 1994. 1991. Hızla gelişen teknoloji ile beraber.. klasik erkek gömleği kalıp çizimlerinin yer aldığı ve konu ile ilgili bilgi veren kaynaklar aşağıda. Kalıp III Seminer Kitabı. Alman Assyst firmasının geliştirdiği kalıp ve pastal hazırlama için “Assystform” ve “Assystcost” programlarıdır (Bulgun. 18’ den). 221). Neriman Öğütçü v. Ankara. s. 48 . bilgisayar sistemlerinin grafik yetenekleri artık tasarımın estetik üstünlüklerini gerçek bir örnek ürüne başvurmaksızın değerlendirebilecek bir aşamaya ulaşmıştır (Ercan.d. Rundschau Herrenhemd. buradan yola çıkarak kalıp hazırlayan uzman programlar üzerinde de çalışmalar vardır (Gray. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıp çizimine yer verilmiştir. Türk kadınları üzerinden alınan antropometrik ölçüler doğrultusunda dokuz standart ölçü tablosu hazırlanmış ve yeni bir kalıp çizim sistemi önerilmiştir.d. İzmir. Amerikan Gerber firmasının kalıp serilendirme ve pastal programı “Accumark” ve giysi tasarımı için “Gerber Designer” yazılımı. Emine Ercan. 2000. 1993. 1995. İlgili Yayın ve Araştırmalar Araştırma sırasında klasik erkek gömleği kalıpları hakkında detaylı bilgi ve kalıpların denenmesi ile ilgili bir çalışmaya rastlanmazken. 2. 1990. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları ve ölçü tablosu bulunmaktadır. january. İstanbul. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıplarına yer verilmiştir. araştırmada kullanılan önem sırasına göre verilmiştir. 1996. İngiltere’de vücudun hareket halindeki değişimini simüle edip. s. giysi tasarımı için geliştirdikleri “Prostyle” programı. Başer. s. 1988. İç Giyim Kadın Erkek ve Çocuk Giyimlerinde Temel Çizimler.“Moderis” ve “Diamino”. Yüksel Işıklar v.5.. Başer.114.

d. Yurdagül Muratoğlu. Giyim Sanayi için Beden(Vücut) Ölçüleri – Erkekler. 1982..Yüksel Işıklar v. Gömlek üretiminde. Vücut tiplerine göre Türk erkeğinin standart beden ölçü tabloları oluşturulmuştur. Giyim Kadın ve Erkek İç Giyimlerinde Kalıpla Çizimler. Müjgan Baysal. üretim kalitesine olması gerekenler verilmiştir. Ankara. Erkek Giysi Tasarımında Temel ve Model Uygulamalı Kalıp Çizimleri Ders Notları. İstanbul. Tekstil Mamulleri – Gömlek. TSE. Nuran Zengingönül. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları bulunmaktadır. Ankara. Klasik erkek gömleğinin vücuda uyumu ve klasik erkek gömleği üretimi hakkında bilgi verilmiştir. kullanılan malzemeden. 1995. Ankara. 1987. Erkek Giysi Üretimi. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları yer almıştır. 2004. Nurgül Çoban. 2000. TSE. Ankara. 49 .

2 cm = 44 = 72 cm cm 84 cm 46 cm 40 cm 47 cm 1/4 42 cm 23 cm 20 cm 1/8 21 cm 11.BÖLÜM III MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 23.3 cm = 23.50. 1991.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 24. s.1.52 BEDEN (38.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16 cm 5 cm 11 cm 25.4 cm = 56.4 cm = 16. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 168 92 80 94 55 cm cm cm cm cm cm Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 48 24 0.5 cm + 2 cm + 10.5 cm 1/10 Beden+10. 58) 50 .41 YAKA) VE KAYNAKLARDA BULUNAN 50 BEDEN KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ ÖLÇÜLERİ VE KALIP ÇİZİMLERİ 3.5 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.75 cm (Rundschau.5 cm Boyun Çevresi: 38 Yardımcı Ölçüler: = 6.39.48.2 cm = 20.40.7 cm = 19.

51 .3.2. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

3. 52 .3. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

3.4. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 53 .

3. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol . 54 .5. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

5 cm = 23.6 cm = 21.5 cm 1/10 Beden+10. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 170 96 84 98 56 cm cm cm cm cm cm 85 cm 48 cm 42 cm 49 cm 1/4 42.2 cm = 58.25 cm 12 cm Boyun Çevresi: 39 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 49 24.2 cm = 17.5 0.1 cm = 20.25 cm (Rundschau. s.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 24.3 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5. 1991.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 24.3.6 cm = 44.5 cm + 2 cm + 10.6.5 cm = 73 cm = 6.3cm 5 cm 11.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.5 cm 24 21 cm cm 1/8 21. 58) 55 .

3.7. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 56 .

8.3. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 57 .

9. 58 . Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 59 .10.

75 cm (Rundschau.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.6 cm 1/10 Beden+10. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.6 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5. 58) 60 .5 cm 12.11. 1991.3.5 cm 24. s.5 cm = 21 cm 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) = 60.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 74 = 24 = 22 cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.6cm 5 cm 11.5 cm = 6.5 cm + 2 cm + 10.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) = 17.

Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.12. 61 .3.

3.13. 62 . Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 63 .14.

15. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 64 .

5cm (Rundschau.4 = 45.5 cm cm cm cm cm cm cm cm cm 174 104 94 106 41 58 cm cm cm cm cm cm 87 cm 52 cm 47 cm 53 cm 1/4 43. 1991.5 cm + 2 cm + 10.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 17 cm 5 12 cm cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.5 cm 26 cm 23.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 25.25 cm 26.5 cm 1/8 21.5 0. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 51 25. 58) 65 .5 = 75 = 6.4 = 22.83 = 24.8 = 62.9 = 21.8 = 17.16.75 cm 13 cm 1/10 Beden+10.3.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25. s.

3. 66 .Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.17.

3. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 67 .18.

Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.19.3. 68 .

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 69 .3. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol .20.

. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Uzunluk: Ag+Kg+Ög: Koltuk Genişliği Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği= 49 + 1 25.21.5 cm 24.3. 1988.5 cm = 6.6 cm = 46 = 80 = 44 = 57 cm cm cm cm + 3 cm 1/10 Beden+1/20 Tb+5 cm + 3 cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21. s.6 cm = 15.5 cm (Işıklar v.5 cm cm cm Beden 1/10 : + Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 10 cm 1 cm 11 26 cm cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 6 cm 1/6 Boyun Çevresi Arka Uzunluk / 2 cm 1/2 Beden 1/8 Beden + 7-8 cm + 3-4 cm Bolluk: = 26. 212 ) 70 .d.5 cm 12.

3.22. 71 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.23. 72 .

3 cm 25 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 4. Baysal. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 49 0.25 cm (Zengingönül.5 cm = 57. 2000.5 cm 24.6cm 4 cm 12. s.5 cm = 6.5 cm + 1 cm + 7.25 cm cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 16.6 cm = 16.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 74 = 24 = 21 = 20 cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm 24.5 cm 12. 18) 73 .24.3.

74 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.25.

26. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 75 .3. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.3.27.6 cm = 17.5 cm = 20.75 cm (Rundschau.5 cm 12.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.5 cm + 1.5 cm = 60 cm 24.5 cm = 6.13) 76 . s.6 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 10-12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5. 1994.5 cm + 10 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 76 = 24 = 22 cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.6cm 5 cm 11.

3. 77 .28. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

3.29. 78 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

75 cm 23 cm (Rundschau.3.75 cm = 21 + 5. s.5 cm cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm 12.11) 79 .6 cm + 3.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16 cm 5 11 cm cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 16 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 70 = 24 + 1.5 cm = 6.30. 2000. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 48 24 0.5 cm = 55.25 cm = 22 + 0.5 cm = 17.5 cm 23.

3. 80 .31. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

32.3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 81 .

: 1/3’ü: / 42.5 cm 14.3.6 cm = 20.5 cm + 1.5 cm + 6.5 cm + 3.d.6 cm (Öğütçü v.5 cm 1/2 Beden + 1.5 cm 11.33.16cm 25 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /13-15 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 1/8 Beden + 6.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 73 = 24 = 15 = 21 cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21. 82) 82 .5 cm 1/8 Beden / 1 cm 1/4 Beden / 5. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği= Koltuk Yüksekliği= 48 24 24 cm cm cm Koltuk Yüksekliği: Manşet Boyu: Toplam Koltuk Yük.16cm 1 cm 13. 1993.5 cm 12. s.5 cm = 6..5 cm = 56.

83 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.34.

35. 84 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.3.

6 cm = 22 cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21. Emzen. s.+Koltuk Gn.+Bolluk+Pili+Pat:1/2 Beden+20 cm= 70 Kol İçin: Kol Evi Çevresi: Manşet Boyu: 45 25 cm cm Not: Dikiş ve baskı payları içindedir.36.5 cm Arka Gn. 186) 85 . 1941. (Berk. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Model Boyu: Arka Yaka: Koltuk Derinliği: 80 cm 1/6 Boyun Çevresi 22 cm = 80 cm = 6.+Ön Gn.3.5 cm 12.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 86 .37.

3. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.38. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 87 .

3. (Aldrich.5 cm 23 cm Koltuk Yüksekliği = 13. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: 24.4 cm 44.4 cm = 44.+Koltuk Gn. 2000. 26) 88 .+Ön Gn.6 cm = 80 cm = 8 = 62 cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.: 1/2 Beden + 12 cm(bolluk) Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği 54 27 = 27 cm cm cm Kol Evi Çevresi : 1/4’ü : Manşet Boyu: 54 cm 13.5 cm 12. s.5 cm Arka Gn.6 cm 80 cm 1/5 Boyun Çevresi = 24.5 cm Not: 1 cm dikiş payı içindedir.39.

3.40. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 89 .

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.41. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 90 .

423.7 cm cm cm cm cm cm = 20. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Tüm Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Arka Genişlik: Ön Genişlik: Ag+Kg+Ög: 48.1cm(bolluk) = 48.9 cm (Handford. kullanılan tüm ölçülerin formüllerinin verilmemiş olmasından dolayı araştırmada kullanılan TSE ölçüleri kullanılmadan.6 81. 424) Not: Bu kalıp.3 = 76.9 cm / 2 38.05 cm = 55.95 cm = 19.6 cm Manşet Boyu = 22. 1984.9 cm = 15.3 cm 76.1 83.1 cm / pi / 2 41.9cm / 1/2 Bel / 6 Belden Arka Omuz Yüks.7 0.2cm Arka Omuzdan Yakaya Yüks.42.2 = 6 cm cm cm 101.3.4 = 41.5 cm Arka Omuz: Ön Omuz: Pens Hesaplama: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 53. s.9 = 2.: 44.8 cm cm cm cm cm = 20.9 = 1.: 2.8 38.1 cm cm cm cm 16.4 cm Belden Ön Omuz Yüks.5 cm 15.9 cm 55.: 41.95 cm Bel-Koltuk Altı Arası: 1/2 Arka Uzunluk / 3.9 cm Koltuk Yüksekliği= 7.5 = 16. 91 .3 26.1 cm / 2 1/2 Beden+5. kaynaktaki ölçüleri ile çizilmiştir.5 = 44.6 26.2 cm 38.3 111.

50 Beden Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.43.3. 92 .

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 93 . 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Kol.3.44.

Yapılan taramadan sonra elde edilen veriler tablolara aktarılmış.41 Yaka) sportmen tip Türk erkeği oluşturmaktadır.50.39. Fen-Edebiyat Fakültesi. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini. istatistiki analizleri yapıldıktan sonra yorumlanmıştır.52 Beden (38. Araştırmanın örneklemini ise. araştırmanın modeli. mevcut durum ortaya konmaya çalışıldığından tarama (survey) modelli bir araştırmadır.39. 46. 18 ile 26 yaş arası.40.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler arasından random yöntemiyle seçilen öğrenciler oluşturmaktadır.48. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.52 Beden (38.41 Yaka) erkek öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Aynı zamanda literatür taraması yapılmış.48.50. evren ve örneklemi ve verilerin toplanılması ile verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde durulmuştur. Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören.50. 1100 erkek öğrenciden.48.BÖLÜM IV YÖNTEM Bu bölümde.40. Türk erkeğini temsil ettiği kabul edilen. Mühendislik Fakültesi. Eğitim Fakültesi. Denizli merkezdeki fakülte ve yüksekokulların isim ve adresleri alınmıştır. konu ile ilgili kaynaklar ve süreli yayınlardan faydalanılmıştır. Örneklem grubunu oluşturmak amacıyla Pamukkale üniversitesi rektörlüğü ile görüşülüp. Sportmen tip olmayan erkek öğrenciler araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. 46. Tüm Pamukkale Üniversitesi sportmen tip 46. Fakülte dekanlıklarından ve yüksekokul müdürlüklerinden gerekli araştırma izni alınarak araştırmanın örneklem grubu Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki.52 Beden (38.40. 18 ile 26 yaş arası. Araştırmanın Modeli Bu araştırma. Tıp 94 .39. Teknik Eğitim Fakültesi.

O. Belirlenen fakülte ve yüksekokullardan her bedende 100 kişi olmak üzere random yöntemiyle 400 kişi seçilmiştir. 50 beden (40 yaka) 27. TOPLAM 46 Beden 27 5 23 14 6 0 21 4 100 48 Beden 20 7 28 13 3 1 27 1 100 50 Beden 26 10 27 11 4 1 20 1 100 52 Beden 21 8 31 17 4 2 15 2 100 (38 Yaka) (39 Yaka) (40 Yaka) (41 Yaka) Toplam 94 30 109 55 17 4 83 8 400 Araştırmada. 50 beden (40 yaka) 11.40. Fen Edebiyat Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 5. 52 beden (41 yaka) 31 öğrenci olmak üzere toplam 109 öğrenci.Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 46. Mühendislik Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 14. Random yöntemiyle fakültelerden ve yüksek okullardan seçilen öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 48 beden (39 yaka) 20. Y.48. 52 95 .50. Örneklem Alınan Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı FAKÜLTELER ve YÜKSEKOKULLAR Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler olarak belirlenmiştir. İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 23. 48 beden (39 yaka) 3. 48 beden (39 yaka) 28. 48 beden (39 yaka) 7. Tablo 7. 50 beden (40 yaka) 10. 50 beden (40 yaka) 4. Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık M.52 Beden (38. 52 beden (41 yaka) 8 öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenci. 48 beden (39 yaka) 13. 50 beden (40 yaka) 26 ve 52 beden (41 yaka) 21 öğrenci olmak üzere toplam 94 öğrenci.39. Eğitim Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 27. 52 beden (41 yaka) 17 öğrenci olmak üzere toplam 55 öğrenci. Teknik Eğitim Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 6.

Kırklareli. Ordu. Çanakkale. Bilecik. 50 beden (40 yaka) 1. TOPLAM Toplam 33 26 200 57 28 43 13 400 8 4 49 11 6 18 4 100 8 5 58 12 7 8 2 100 7 5 52 19 7 6 4 100 10 12 41 15 8 11 3 100 Araştırmaya. Samsun. Marmara Bölgesindeki Balıkesir. 48 beden (39 yaka) 8. Tablo 8. Random yöntemiyle fakültelerden ve yüksek okullardan seçilen öğrencilerin. Karadeniz Bölgesindeki Amasya. Çorum. 50 beden (40 yaka) 5 ve 52 beden (41 yaka) 12 öğrenci olmak üzere toplam 96 . 48 beden (39 yaka) 1. Sağlık Meslek Yüksekokulundan 46 beden (38 yaka) 4. 50 beden (40 yaka) 20. 52 beden (41 yaka) 15 öğrenci olmak üzere toplam 83 öğrenci. Edirne.beden (41 yaka) 4 öğrenci olmak üzere toplam 17 öğrenci. 52 beden (41 yaka) 2 öğrenci olmak üzere toplam 8 öğrenci ve her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 erkek öğrenci yer almıştır. Giresun. 50 beden (40 yaka) 1. Meslek Yüksekokulundan 46 beden (38 yaka) 21. Gümüşhane. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) BÖLGE Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu B. 48 beden (39 yaka) 5. İstanbul. 52 beden (41 yaka) 2 öğrenci olmak üzere toplam 4 öğrenci. Tokat ve Trabzon illerinden 46 beden (38 yaka) 4. 48 beden (39 yaka) 27. Bursa. Kocaeli ve Tekirdağ illerinden 46 beden (38 yaka) 8. Kastamonu. Bolu. Tıp Fakültesinden 48 beden (39 yaka) 1. 50 beden (40 yaka) 7 ve 52 beden (41 yaka) 10 öğrenci olmak üzere toplam 33 öğrenci. bedenlerine göre yaşadıkları coğrafi bölgelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kayseri. yüksekokul ve yurtlarda araştırma yapılmasını uygun görmesiyle. Elazığ.26 öğrenci. Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden 46 beden (38 yaka) 18. Siirt ve Şanlıurfa illerinden 46 beden (38 yaka) 4. Denizli. 50 beden (40 yaka) 19 ve 52 beden (41 yaka) 15 öğrenci olmak üzere toplam 57 öğrenci. Gaziantep. Erzincan. Hatay. Konya. Hazırlanan genel bir tabloda (bakınız ekler) öğrencilerin isimleri yanı sıra. 50 beden (40 yaka) 52 ve 52 beden (41 yaka) 41 öğrenci olmak üzere toplam 200 öğrenci. 48 beden (39 yaka) 12. Antalya. İç Anadolu Bölgesindeki Ankara. araştırmalar Ocak 2006-Nisan 2006 tarihleri arasında. Hakkari. 50 beden (40 yaka) 6 ve 52 beden (41 yaka) 11 öğrenci olmak üzere toplam 43 öğrenci. Ege Bölgesindeki Afyon. Ölçülerin tek elden alınıp. kişisel 97 . 50 beden (40 yaka) 7 ve 52 beden (41 yaka) 8 öğrenci olmak üzere toplam 28 öğrenci. 50 Beden (40 Yaka) 100 öğrenciye. Karaman ve Kırıkkale illerinden 46 beden (38 yaka) 11. Bitlis. 48 beden (39 yaka) 2. Diyarbakır. Tunceli. Aydın. 52 Beden (41 Yaka) 100 öğrenciye giydirilmiştir. Bu gömlekler 46 Beden (38 Yaka) 100 öğrenciye. fakültelerde bir öğretim görevlisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla. Sivas. Niğde. Doğu Anadolu Bölgesindeki Ağrı. 50 beden (40 yaka) 4 ve 52 beden (41 yaka) 3 öğrenci olmak üzere toplam 13 öğrenci ve her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 erkek öğrenci katılmıştır. Muğla. Van ve Iğdır illerinden 46 beden (38 yaka) 6. Verilerin Toplanması Verilerin toplanması amacıyla Selçuk Üniversitesi. Kütahya. Burdur. Yozgat. İlgili makamların söz konusu fakülte. uyumsuzlukların ve aksaklıkların tek kişi tarafından tespit edilmesi sağlanmıştır. fakülte dekanlıklarından ve yüksekokul müdürlüklerinden. 48 beden (39 yaka) 58. Isparta. 48 Beden (39 Yaka) 100 öğrenciye. Her beden için birebir ölçülerde Müller Kalıp Sistemi ile klasik erkek gömleği kalıpları hazırlanmış ve gömleklik kumaştan dikilmiştir. Nevşehir. Erzurum. İzmir. 48 beden (39 yaka) 7. Mardin. ayrıca yükseköğrenim yurt yönetiminden izin alınmıştır. Akdeniz Bölgesindeki Adana. Kars. yükseköğrenim yurtlarında bir görevli nezaretinde ve bilgisi dahilinde yapılmıştır. Malatya. Eskişehir. Manisa ve Uşak illerinden 46 beden (38 yaka) 49. Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki Adıyaman. 48 beden (39 yaka) 8. İçel.

boy. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kalçasının öğrencilerin kalçasına uygunluğu 4.52 Beden (38. bel çevresi. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ön genişliğinin öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu 7.40. göğüs çevresi. kilo.39. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu 98 . yaka no. yaş.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının öğrencilere uygunluğu % hesapları ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda Müller Kalıp Sistemi 46. bölüm. boyun çevresi. önden arkaya doğru bir sıra takip etmek suretiyle verilerin gösterildiği tablolar hazırlanmıştır.52 Beden (38. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ön uzunluğunun öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu 6.özellikleri (fakülte.40.39. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği göğüs çevresinin öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu 2. kol boyu. beden no.48.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının uygunluğunun denenmesi ile elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla istatistiksel olarak analiz edilmiştir. uygun olmayan kısımlar ne kadar dar. sınıf. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği belinin öğrencilerin beline uygunluğu 3. anne mesleği. bilek çevresi). uygun olup olmadığına bakılmış. aşağıda veya yukarıda gibi santimetre cinsinden kaydedilmiştir. sosyoekonomik özellikleri (yaşadığı yer. Bu tablolar aşağıdaki gibidir. kalça çevresi. baba mesleği) ve denenen kalıpların aksaklıklarını tespit etmek için kırk farklı noktada kalıp özelliği dikkate alınarak. bol. Bu genel tablodan yola çıkarak her kalıp özelliği için genelden özele. 1. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği gömlek boyunun öğrencilerin boyuna uygunluğu 5.50.48.50. Verilerin Analizi Tablolardan bilgisayar ortamına aktarılan Müller Kalıp Sistemi 46.

Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği koltuk oyuntusunun öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu 99 . Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol genişliğinin öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu 25. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol boyunun öğrencilerin kol boyuna uygunluğu 24. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği roba görünümünün öğrencilere uygunluğu 22.8. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep yerinin(üst-alt) öğrencilere uygunluğu 17. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep yerinin(sağ-sol)öğrencilere uygunluğu 18. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği arka genişliğinin öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu 21. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği omuzunun öğrencilerin omuzuna uygunluğu 23. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kapanma payının öğrencilere uygunluğu 14. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği sırt yüksekliğinin öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu 19. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ucu görünümünün öğrencilerin boynuna uygunluğu 12. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka oyuntusunun öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu 9. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği arka uzunluğunun öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu 20. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün Türk erkeğinin boynuna uygunluğu 11. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka genişliği görünümünün öğrencilerin boynuna uygunluğu 10. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep büyüklüğünün öğrencilere uygunluğu 16. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ilik düğme arasının öğrencilere uygunluğu 15. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu 26. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ucu açıklığının öğrencilerin boynuna uygunluğu 13.

TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. minimum ve maksimum değerleri verilerek analiz edilmiştir. standart sapmaları.27. beden ve yaka numarasına göre gruplandırılan öğrencilerden elde edilen verilerin ortalamaları. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun öğrencilerin koluna uygunluğu 29. medyanı (ortanca). Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde koldaki pili derinliğinin öğrencilerin koluna uygunluğu 30. 100 . tekrar denenen kalıplarda herhangi bir uyum problemi görülmemiştir. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygunluğu Temel ölçülerin grafikleri oluşturulmuş. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde manşetin öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu 31. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler ile Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları geliştirilmiş. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol yırtmaç yerinin öğrencilerin koluna uygunluğu 28. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde yan dikişin öğrencilerin vücuduna uygunluğu 33. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde manşet görünümünün öğrencilerin koluna uygunluğu 32.

1. Y.BÖLÜM V BULGULAR 5. O. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı OKUL Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F. TOPLAM 46 Beden 27 5 23 14 6 0 21 4 100 48 Beden 20 7 28 13 3 1 27 1 100 50 Beden 26 10 27 11 4 1 20 1 100 52 Beden 21 8 31 17 4 2 15 2 100 (38 Yaka) (39 Yaka) (40 Yaka) (41 Yaka) Toplam 94 30 109 55 17 4 83 8 400 Fakülteler ve Yüksek Okullar Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık Meslek Yüksek Okulu 101 . Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık M. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Özellikleri Tablo 9.

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşlarının Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 0 26 19 19 5 11 9 7 4 100 48 Beden (39 Yaka) 0 26 20 11 15 10 14 4 0 100 50 Beden (40 Yaka) 1 21 8 14 16 19 10 9 2 100 52 Beden (41 Yaka) 1 11 17 9 9 14 20 16 3 100 YAŞ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOPLAM Toplam 2 84 64 53 45 54 53 36 9 400 Yaş Grupları 18 19 20 21 22 23 24 25 26 102 .

TOPLAM Toplam 33 26 200 57 28 43 13 400 8 4 49 11 6 18 4 100 8 5 58 12 7 8 2 100 7 5 52 19 7 6 4 100 10 12 41 15 8 11 3 100 Yaşadıkları Bölge Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi 103 .Tablo 11. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) BÖLGE Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu B.

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Annelerinin Mesleklerinin Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) MESLEK Memur Öğretmen İşçi Emekli Esnaf Serbest Meslek Ev Hanımı Hemşire Mühendis İdari Personel Çiftçi TOPLAM Toplam 6 12 12 18 1 3 336 7 1 1 3 400 0 2 10 3 0 0 81 2 0 0 2 100 2 4 1 4 0 1 84 2 1 0 1 100 1 2 0 7 0 1 88 1 0 0 0 100 3 4 1 4 1 1 83 2 0 1 0 100 Anne Meslek Grupları Memur Öğretmen İşçi Emekli Ev Hanımı Hemşire Diğerleri 104 .Tablo 12.

Tablo 13. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Babalarının Mesleklerinin Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) MESLEK Memur Öğretmen İşçi Eczacı Emekli Öğretim Üyesi Esnaf Teknisyen Serbest Meslek Mali Müşavir Veteriner Hakim Askeri Personel Mühendis İdari Personel Doktor Emniyet Personeli Çiftçi Vefat Etmiş TOPLAM Toplam 62 19 53 1 119 2 15 4 59 1 1 1 3 1 4 1 4 45 5 400 13 7 15 0 31 0 4 2 9 0 0 0 2 0 0 0 0 16 1 100 15 4 7 0 32 1 7 0 16 0 1 0 0 0 2 1 1 12 1 100 16 5 12 1 29 0 2 2 17 0 0 1 1 0 1 0 2 10 1 100 18 3 19 0 27 1 2 0 17 1 0 0 0 1 1 0 1 7 2 100 105 .

Baba Meslek Grupları
Esnaf Öğretmen Çiftçi İşçi Serbest Meslek Memur Emekli Diğerleri

106

5.2. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Tablo 14. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 172,99 61,73 90,99 76,84 94,21 61,2 38,02 17,985 Medy. 172 61 90 77 94 61 38 18 St.s. 5,76 5,431 2,485 4,458 3,638 2,274 0,235 0,7992 Min. 160 50 82 65 87 56 38 16,5 Mak. 190 77 100 87 106 67 39 20 Ranj 30 27 18 22 19 11 2 3,5 Vary. 33,182 29,492 6,177 19,873 13,238 5,172 0,055 0,639

Tablo 15. Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri

Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği

N 100 100 100 100 100 100 100 100

Ort. 176,33 68,78 94,33 80,97 97,63 62,09 39,11 18,465

Medy. 176,5 68 94 80 98 62 39 18,5

St.s. 5,948 6,783 2,123 5,526 3,377 2,301 0,314 0,8326

Min. 162 55 84 73 90 56 39 16

Mak. 190 90 99 97 107 68 41 20

Ranj 28 35 15 24 17 12 3 4

Vary. 35,375 46,012 4,506 30,534 11,407 5,295 0,099 0,693

107

Tablo 16. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 178,93 75,29 98,46 85,68 101,51 62,96 40,08 18,675 Medy. 179,5 75 98 85 101 63 40 19 St.s. 6,15 6,32 2,091 5,367 3,636 2,457 0,257 0,7829 Min. 162 62 92 75 93 56 40 16,5 Mak. 195 95 104 107 119 70 41 21,5 Ranj 33 33 12 32 26 14 1 5 Vary. 37,823 39,945 4,372 28,806 13,222 6,039 0,066 0,613

Tablo 17. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 179,57 81,51 102,97 90,71 105,92 63,66 41,15 19,08 Medy. 180 82 103 90 106 64 41 19 St.s. 5,837 7,508 2,966 5,905 4,158 2,72 0,259 0,849 Min. 168 65 94 77 98 58 41 17 Mak. 192 110 112 105 115 70 42 21 Ranj 24 45 18 28 17 12 1 4 Vary. 34,066 56,374 8,797 34,875 17,286 7,398 0,067 0,721

108

5.3. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği

46 Beden ( 38 Yaka) Tam Boy Grafiği
12 11 10 9 8 7

Kişi Sayısı

6 5 4 3 2 1 0 160 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 190

Tam Boy

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Kilo Grafiği
18 16 14 12 10

Kişi Sayısı
8 6 4 2 0 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 74 75 76 77

Kilo

109

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği
42 39 36 33 30 27 24

Kişi Sayısı 21
18 15 12 9 6 3 0

82

86

87

88

89

90

91

92

93

93,5

94

94,5

95

97

99

100

Göğüs Çevresi

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Bel Grafiği
13 12 11 10 9 8 7

Kişi Sayısı

6 5 4 3 2 1 0

65

67

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Bel

110

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 46 Beden ( 38 Yaka) Kalça Grafiği 13 12 11 10 9 8 Kişi Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 106 Kalça 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 46 Beden ( 38 Yaka) Kol Boyu Grafiği 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Kol Boyu 111 .

5 18 18.46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 46 Beden(38 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37.5 17 17.5 38 38.5 39 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 46 Beden (38 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 36 33 30 27 24 21 Kişi Sayısı 18 15 12 9 6 3 0 16.5 19 Bilek Genişliği 112 .

Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 48Beden (39 Yaka)Tam Boy Grafiği 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 162 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 182 183 184 185 186 187 189 190 Kişi Sayısı Tam Boy 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 48 Beden ( 39 Yaka) Kilo Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 55 58 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 84 85 86 90 Kilo 113 .4.5.

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 48 Beden(39 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği 36 34 32 30 28 26 24 22 20 Kişi Sayısı 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 84 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Göğüs Çevresi 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 48 Beden ( 39 Yaka) Bel Grafiği 11 10 9 8 7 6 Kişi Sayısı 5 4 3 2 1 0 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 97 Bel 114 .

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Kalça Grafiği 14 13 12 11 10 9 8 Kişi Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 107 Kalça 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 48 Beden(39 Yaka) Kol Boyu Grafiği 22 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Kol Boyu 115 .

5 41 Kişi Sayısı 35 Boyun Çevresi 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 32 30 28 26 24 22 20 18 Kişi Sayısı 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 16.5 18 18.5 20 Bilek Genişliği 116 .5 19 19.5 17 17.5 39 39.48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 75 70 65 60 55 50 45 40 30 25 20 15 10 5 0 38.

5.5. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka)Tam Boy Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 162 163 167 168 170 171 172 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 190 192 193 195 Tam Boy 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Kilo Grafiği 10 9 8 7 6 Kişi Sayısı 5 4 3 2 1 0 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 89 90 95 Kilo 117 .

50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 Kişi Sayısı 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 83 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 Göğüs Çevresi 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka) Bel Grafiği 9 8 7 6 5 Kişi Sayısı 4 3 2 1 0 75 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 107 Bel 118 .

50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 50 Beden (40 Yaka ) Kalça Grafiği 22 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 119 Kalça 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Kol Boyu Grafiği 28 26 24 22 20 18 16 Kişi Sayısı 14 12 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 Kol Boyu 119 .

5 18 18.5 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 16.5 17 17.50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 50 Beden (40 Yaka ) Boyun Çevresi Grafiği 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 38 39.5 19 19.5 Kişi Sayısı Bilek Genişliği 120 .5 20 21 21.5 40 40.

6. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 52 Beden (41 Yaka)Tam Boy Grafiği 18 16 14 12 10 Kişi Sayısı 8 6 4 2 0 168 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Tam Boy 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 52 Beden ( 41 Yaka) Kilo Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 65 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94 95 98 100110 Kilo 121 .5.

52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 52 Beden (41 Yaka ) Göğüs Çevresi Grafiği 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kişi Sayısı 94 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 112 Göğüs Çevresi 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 52 Beden ( 41 Yaka) Bel Grafiği 15 14 13 12 11 10 9 Kişi Sayısı 8 7 6 5 4 3 2 1 0 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 97 98 99 100 101 104 105 Bel 122 .

52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Kalça Grafiği 13 12 11 10 9 8 Kiş i Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Kalça 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Kol Boyu Grafiği 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kol Boyu 123 .

5 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 39 36 33 30 27 24 21 Kişi Sayısı 18 15 12 9 6 3 0 17 17.52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40.5 18 18.5 21 Bilek Genişliği 124 .5 41 41.5 20 20.5 19 19.

01 cm 1.32 cm 3.39.57 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 92 cm 96 cm 100 cm 102 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 90.52 Beden (38.33 cm 6. TSE’nin Hazırladığı 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Tablo 18.48.54 cm 0.99 cm 176.7.50.67 cm 1.41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucunda Elde Edilen 46.5.16 cm 3.99 cm 94. Tam Boy Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 168 cm 170 cm 172 cm 174 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 172.68 cm 90.33 cm 178.46 cm 102.40.1.39.84 cm 80.93 cm 5.41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı Tablo 18.48. Bel Çevresi 125 .97 cm Ölçü Farkları 1.99 cm 6.50.97 cm Tablo 18. TSE’nin Hazırladığı 46.71 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Ölçü Farkları 3.2.33 cm 98.29 cm Tablo 18.3.93 cm 179.40.97 cm 85. Göğüs Çevresi Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 80 cm 84 cm 88 cm 94 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 76.03 cm 2.57 cm Ölçü Farkları 4.52 Beden (38.

08 cm 0.37 cm 0.11 cm 40.21 cm 97.09 cm 62. Kol Boyu Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 55 cm 56 cm 57 cm 58 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 61.5.2 cm 62.51 cm 105.15 cm Ölçü Farkları 0.96 cm 63.02 cm 39.96 cm 5.6.08 cm 41.15 cm Tablo 18.21 cm 0.Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 94.66 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 38 cm 39 cm 40 cm 41 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 38. Boyun Çevresi 126 .63 cm 101.9 cm 5.11 cm 0.4.08 cm Tablo 18. Kalça Çevresi Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Tablo 18.92 cm Ölçü Farkları 0.66 cm Ölçü Farkları 6.2 cm 6.49 cm 0.02 cm 0.

öğrencilerin 46 beden %18’ine. 52 beden olan %4’üne olmak üzere toplam öğrencilerin %8. 48 beden olan %0.5 36 9 58 14. 50 beden %9’una. göğüs çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı.8. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine.75’ine. Göğüs Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 20 5 72 18 100 48 (39) 3 0. Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu 5.8.75 70 17. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs. 48 beden %17.25 119 29. Tablo 19. Aynı tabloya bakıldığında. Ön ve Arka Genişliğinin. 50 beden %14’5’ine. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden %6. 50 beden olan %1.75’ine normal gelip.5 100 52 (41) 16 4 36 9 48 12 100 Toplam N 33 8.75’ine.25’ine dar geldiği ortaya çıkmaktadır.1. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5’ine. 127 . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs.5.75 248 62 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin. göğüs çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.5’ine. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu.5 100 50 (40) 6 1. Bel ve Kalça Çevresinin.75 27 6. 52 beden %12’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %62’sine bol geldiği görülmektedir. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. 52 beden %9’una olmak üzere toplam öğrencilerin %29. tüm öğrencilerin 46 beden %5’ine.

46 beden öğrencilerin %20’sine.38 cm dar. 48 beden öğrencilerin %27’sine.67 cm dar.Tablo 19.2’sine 3. Göğüs Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 20 16.2’sine 3.5 cm 1 cm 5 cm 1.5 2.1.81 cm dar olmak üzere toplam 33 öğrenciye ortalama 2.91 cm dar olduğu belirlenmektedir. 52 beden öğrencilerin %48.167 Toplam 33 100 2. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.577 50 (40) 6 18.3 52 (41) 36 30.2.331 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin. Tablo 19.38 cm 4 cm 1 cm 6 cm 1. göğüs çevresinin 46 beden öğrencilerin %24. 50 beden öğrencilerin %18. Göğüs Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 24. 128 . 50 beden öğrencilerin %36’sına.81 cm 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.847 48 (39) 3 9.91 cm 3 cm 1cm 6 cm 1.17 cm 3.17 cm dar.2 3.7 50 (40) 36 30.3 Toplam 119 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin. 48 beden öğrencilerin %9.8 48 (39) 27 22.5’ine 2.67 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.1’ine 1.2 3.5 cm 2 cm 4 cm 0. göğüs çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden öğrencilerin de %36’sına olmak üzere toplam 119 öğrenciye normal geldiği görülmektedir.1 1.983 52 (41) 16 48.

bel çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.588 50 (40) 58 23.28 cm 3 cm 1 cm 10 cm 1.02 cm bol olmak üzere toplam 248 öğrenciye ortalama 3.3.02 cm 3 cm 1 cm 6 cm 1. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. bel çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 50 beden öğrencilerin %23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.2 3.436 Toplam 248 100 3.8. 129 .4’üne 3.42 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.Tablo 19.24 cm 3 cm 1 cm 10 cm 1.431 48 (39) 70 28. bel çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı.28 cm bol.18 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1. 5.4 3. 52 beden öğrencilerin %19. Göğüs Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 72 29 3.18 cm bol.24 cm bol olduğu gözlenmektedir. göğüs çevresinin 46 beden öğrencilerin %29’una 3.4’üne 3.2.609 52 (41) 48 19.4 3.42 cm bol. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği belinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu. 48 beden öğrencilerin %28.518 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin. bel çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.2’sine 3.

75’ine. 50 beden %14’25’ine.75 100 48 (39) 34 8.1. 52 beden olan %1.2 48 (39) 34 25 50 (40) 40 29.75’ine.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %3’üne dar geldiği anlaşılmaktadır.75 40 10 57 14.4’üne olmak üzere toplam 136 öğrenciye normal geldiği belirlenmektedir. 52 beden öğrencilerin %32. beli normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5’ine. 50 beden %10’una.5 66 16. 52 beden %11’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %34’üne normal gelip.5’ine. 50 beden olan %0. 130 . Bel Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 3 0.5 44 11 50 12. 48 beden öğrencilerin %25’ine. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluk tablosu incelendiğinde.5 79 19.75’ine. 48 beden %8.2’sine.4 52 (41) 44 32. tüm öğrencilerin 46 beden %4. Tablo 20.Tablo 20. tüm öğrencilerin 46 beden olan %0. Bel Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 18 13.75 18 4.4’üne.5 100 50 (40) 3 0. Aynı tabloya bakıldığında. 48 beden %16.5 100 Toplam N 12 3 136 34 252 63 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %63’üne bol geldiği tespit edilmektedir. 52 beden %12. öğrencilerin 46 beden %19. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.25 100 52 (41) 6 1.4 Toplam 136 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin. 50 beden öğrencilerin %29.5’ine. 46 beden öğrencilerin %13.

5 cm dar olmak üzere toplam 12 öğrenciye ortalama 2.3.517 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.692 50 (40) 57 22.5 cm 2 cm 2 cm 5 cm 1.37 cm 4 cm 1 cm 8 cm 1.2 3.18 cm 3 cm 1 cm 9 cm 1. Bel Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 79 31.58 cm dar olduğu anlaşılmaktadır.577 52 (41) 6 50 2.309 48 (39) 50 (40) 3 25 1. 50 beden öğrencilerin %25’ine 1.3 3.67 cm dar. beli dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.67 cm dar. Bel Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 3 25 3.76 cm 4 cm 1 cm 9 cm 1.40 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.4 cm bol. 48 beden 131 .3’üne 3. Tablo 20.67 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.6 3. bel çevresinin 46 beden öğrencilerin %31.399 48 (39) 66 26.58 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1. bel çevresinin 46 beden öğrencilerin %25’ine 3.505 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin. 52 beden öğrencilerin %50’sine 2.225 Toplam 12 100 2.2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda. beli bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.587 Toplam 252 100 3.371 52 (41) 50 19.44 cm 3 cm 1 cm 9 cm 1.67 cm 5 cm 1 cm 5 cm 2.8 3.Tablo 20.

6’sına 3.8’ine 3. 52 beden %10. kalça çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı. tüm öğrencilerin 46 beden %7.5 100 Toplam N 54 13.75’ine. Tablo 21.18 cm bol olmak üzere toplam 252 öğrenciye ortalama 3.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.75 38 9.75 42 10. kalça çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine.2’sine 3. 52 beden %8. 5.5’ine bol geldiği tespit edilmiştir. kalça çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. Kalça Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 31 7.5 152 38 194 48. kalça çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.37 cm bol.75 61 15.öğrencilerin %26.5’ine.75 100 52 (41) 23 5. 52 beden öğrencilerin %19. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kalçasının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu.8.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %38’ine normal gelip.5’ine dar geldiği anlaşılmaktadır.44 cm bol olduğu ortaya çıkmaktadır.76 cm bol.75’ine.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %13. 48 beden olan %2’sine.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %48. 48 beden %11’ine. 52 beden olan %5.25 100 48 (39) 8 2 48 12 44 11 100 50 (40) 15 3. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluk tablosu incelendiğinde. öğrencilerin 46 beden %15.75 35 8.5 47 11.25’ine. 50 beden %11’75’ine. Aynı tabloya bakıldığında. 48 beden %12’sine.3. 132 . 50 beden öğrencilerin %22. 50 beden %9. 50 beden olan %3.

8’ine 2.6’sında. kalça çevresinin 46 beden öğrencilerin %14.6’sına 2.512 50 (40) 15 27.38 cm 3.8 3.5 cm 1 cm 6 cm 1.4’ünde. 46 beden öğrencilerin %20. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda. 48 beden öğrencilerin %31. kalça çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Kalça Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 14.Tablo 21. 52 beden öğrencilerin %42.5 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.6 50 (40) 38 25 52 (41) 35 23 Toplam 152 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.6 2.1.74 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının. 133 .071 Toplam 54 100 2.8’ine 3.38 cm dar.17 cm 2 cm 1 cm 10 cm 2.5 cm dar. 52 beden öğrencilerin %23’ünde olmak üzere toplam 152 öğrenciye normal geldiği belirtilmektedir. 50 beden öğrencilerin %25’inde.65 cm dar olmak üzere toplam 54 öğrenciye ortalama 2. 50 beden öğrencilerin %27.8 2.685 48 (39) 8 14.589 52 (41) 23 42. 48 beden öğrencilerin %14.8 3.4 48 (39) 48 31.88 cm dar olduğu gözlenmektedir.17 cm dar.2.88 cm 2 cm 1 cm 10 cm 1. Tablo 21.65 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. Kalça Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 31 20. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda.8’ine 3. kalça çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.

ön genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.4 2.2 2.328 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının. 48 beden öğrencilerin %22. 50 beden öğrencilerin %24.2’sine 2.661 Toplam 194 100 2. ön genişliğin öğrencilere uygunluk tablosu. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu.77 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1.4. 52 beden öğrencilerin %23.3.244 50 (40) 47 24.14 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1. kalça çevresinin 46 beden öğrencilerin %31. ön genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.82 cm 3 cm 1 cm 6 cm 1.8.7’sine 2.Tablo 21.14 cm bol olmak üzere toplam 194 öğrenciye ortalama 2.175 48 (39) 44 22.466 52 (41) 42 23.4’üne 2. kalça çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 134 .7 2. ön genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.94 cm bol.9 cm bol olduğu belirlenmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda. Kalça Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 61 31.82 cm bol.4’üne 3.9 cm 2 cm 1 cm 8 cm 1.77 cm bol. 5.4 3.94 cm 2 cm 1 cm 8 cm 1.

25 100 48 (39) 4 1 44 11 52 13 100 50 (40) 8 2 44 11 48 12 100 52 (41) 17 4. Ön Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 39 9.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %48. Aynı tabloya bakıldığında. öğrencilerin 46 beden %13.9’unda olmak üzere toplam 169 öğrenciye normal geldiği anlaşılmaktadır. 48 beden öğrencilerin %26’sında. 135 . 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %9.25 100 Toplam N 37 9.25 169 42.5’ine bol geldiği tespit edilmektedir. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine.75 53 13.25 194 48. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 52 beden öğrencilerin %24.Tablo 22.75’ine. 46 beden öğrencilerin %23. 52 beden %10. 48 beden %11’ine. 50 beden %11’ine.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %42. tüm öğrencilerin 46 beden %9.25 42 10.9 Toplam 169 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.1’inde. 52 beden olan %4. Tablo 22. 48 beden olan %1’ine. 52 beden %10.25’ine normal gelip. 48 beden %13’üne. ön genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Ön Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 39 23. 50 beden %12’sine.25’ine dar geldiği anlaşılmaktadır. 50 beden olan %2’sine.5 41 10.25’ine.1.1 48 (39) 44 26 50 (40) 44 26 52 (41) 42 24.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin. 50 beden öğrencilerin %26’sında.

78 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.6’sına 2. 48 beden öğrencilerin %10.5 cm 1. ön genişliği bol gelen 136 . 50 beden öğrencilerin %21.68 cm 1.9 1.41 cm dar olmak üzere toplam 37 öğrenciye ortalama 1.5 cm 1 cm 4 cm 0.726 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.642 Toplam 194 100 1.6 2.41 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.75 cm 1 cm 3 cm 0.8 1.5 cm dar.8’ine 1.6’sına 1.991 48 (39) 4 10.2.6 1.767 52 (41) 41 21.7 1. ön genişliği dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.1 1. Tablo 22.3.789 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.48 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.13 cm dar. Ön Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılım Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 21.13 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.75 48 (39) 52 26.71 50 (40) 48 24. Ön Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 53 27.13 cm dar.3 1.8 1.9’una 1.629 50 (40) 8 21. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda.712 Toplam 37 100 1. ön genişliğinin 46 beden öğrencilerin %21.67 cm 1.55 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.5 cm 1 cm 4 cm 0.75 cm 1 cm 2 cm 0.55 cm dar olduğu gözlenmektedir. 52 beden öğrencilerin %45.Tablo 22.13 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.74 cm 1.598 52 (41) 17 45. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda.

arka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.8. arka genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5 100 48 (39) 5 1.5. arka genişliğinin öğrencilere uygunluk tablosu. 50 beden %8. 50 beden 137 . 52 beden öğrencilerin %21.25 115 28.78 cm bol. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1.8’ine 1.75 248 62 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.5’ine.5’ine.74 cm bol.25 35 8. 48 beden olan %1.5’ine. 48 beden %17.25 34 8. 48 beden öğrencilerin %26. 50 beden öğrencilerin %24.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %28.25 100 50 (40) 9 2. 52 beden olan %4.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %9.5 57 14.25 26 6.5 20 5 74 18.25’ine. 52 beden %8. Yine aynı tabloya bakıldığında.7’sine 1. tüm öğrencilerin 46 beden %5’ine.75’ine normal gelip.3’üne 1. öğrencilerin 46 beden %18. 50 beden olan %2. 48 beden %6.öğrencilerin dağılımına bakıldığında. arka genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda ele alınmıştır.75 48 12 100 Toplam N 37 9.67 cm bol. ön genişliğinin 46 beden öğrencilerin %27. 5.68 cm bol olduğu bulunmaktadır.25 100 52 (41) 17 4.48 cm bol olmak üzere toplam 194 öğrenciye ortalama 1.1’ine 1.5’ine.25’ine. Arka Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 6 1.5 69 17.25’ine dar geldiği belirtilmektedir.25’ine. Tablo 23.

1.9’unda 1.5 cm. 50 beden öğrencilerin %29. Arka Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 20 17.6’sına.5 1.%14. 52 beden öğrencilerin %30. arka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden %45. 48 beden %13.5’inde 1.2’sinde ortalama 2 cm. Tablo 23.6’sına.3’ünde 1.9 1. Tablo 23. Arka Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 6 16.25’ine.3 1.53 cm olmak üzere toplam 37 öğrenciye ortalama 1.2 2 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.717 Toplam 37 100 1. 48 beden öğrencilerin %22. 52 beden %12’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %62’sine bol geldiği ortaya çıkmaktadır. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %16.57 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.4 48 (39) 26 22.39 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.53 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.756 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliği. 50 beden %24.57 cm dar geldiği belirtilmektedir.2.4’ünde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu tablosunda.601 52 (41) 17 45. 138 .5 cm 1 cm 1 cm 3 cm 1 50 (40) 9 24.4 Toplam 115 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin. 46 beden öğrencilerin %17.6 50 (40) 34 29.39 cm.6 52 (41) 35 30.4’üne olmak üzere toplam 115 öğrencide normal olduğu anlaşılmaktadır.894 48 (39) 5 13.

52 beden %19. 50 beden %23’ünde 2. 139 . 48 beden %27.19 cm 2 cm 1 cm 4 cm 1. gömlek boyunun öğrencilere uygunluk dağılımı. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği boyunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu.8 2.38 cm.3.19 cm. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.3 cm 2 cm 1 cm 6 cm 0.8 2.38 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. Ön ve Arka Uzunluğunun. Arka Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 74 29.3 cm bol geldiği gözlenmektedir.43 cm.8’inde ortalama 2.9.835 48 (39) 69 27.43 cm 2.9. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun.017 52 (41) 48 19. gömlek boyu normal gelen öğrencilerin dağılımı.308 Toplam 248 100 2. 5. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %29.Tablo 23.875 50 (40) 57 23 2.4’ünde 2. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu 5.995 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliği. Sırt Yüksekliğinin. gömlek boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.25 cm 1 cm 4 cm 0.14 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.4 2.1. gömlek boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.14 cm olmak üzere toplam 248 öğrenciye ortalama 2.8’inde 2.

5’ine.75 103 25.25’ine. tüm öğrencilerin 46 beden olan %16.2 Toplam 103 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun. 140 .75’ine normal gelip. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluk tablosu incelendiğinde.1.75 100 52 (41) 71 17.5 33 8. 50 beden öğrencilerin %18. tüm öğrencilerin 46 beden %8.75’ine. gömlek boyu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.75 100 50 (40) 81 20. 52 beden %0. 48 beden %5. 50 beden %4. Aynı tabloya bakıldığında.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %0. 50 beden olan %20.25 1 0.4 52 (41) 28 27.25 100 Toplam N 295 73.3 50 (40) 19 18.3’ünde. 48 beden olan %19. Gömlek Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 66 16.25 100 48 (39) 77 19.2’sinde olmak üzere toplam 103 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. 48 beden öğrencilerin %22.25’ine.25 19 4.4’ünde.Tablo 24.75 2 0. 52 beden olan %17.75 28 7 1 0.75’ine kısa geldiği belirtilmektedir. 52 beden öğrencilerin %27. 46 beden öğrencilerin %32’sinde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.25 23 5.5’ine uzun geldiği tespit edilmektedir. Tablo 24.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %73.25’ine. 52 beden %7’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %25. öğrencilerin 46 beden %0.25’ine. Gömlek Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 33 32 48 (39) 23 22.75’ine.

5 cm 1 cm 7 cm 1. 48 beden öğrencilerin %26.143 48 (39) 77 26.5’ine 2.1 2.65 cm 2.328 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.7 cm 2. Tablo 24.201 50 (40) 81 27. Gömlek Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 66 22. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda. Gömlek Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 48 (39) 50 (40) 52 (41) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Toplam 2 100 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm - 141 .Tablo 24.5 2.1 2. 50 beden öğrencilerin %27.5 cm 1 cm 6 cm 1.65 cm kısa.75 cm kısa olmak üzere toplam 295 öğrenciye ortalama 2. 52 beden öğrencilerin %24.64 cm kısa olduğu belirlenmektedir.43 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.7 cm kısa.644 52 (41) 71 24.43 cm kısa.219 Toplam 295 100 2.2.1’ine 2. gömlek boyu kısa gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.75 cm 2.1’ine 2. gömlek boyunun 46 beden öğrencilerin %22.5 cm 1 cm 10 cm 1.4’üne 2.64 cm 2 cm 1 cm 10 cm 1.4 2.3.

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu.5 100 50 (40) 48 12 52 13 100 52 (41) 48 12 52 13 100 Toplam N 215 53.5’inde. Sırt Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 65 16. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda. 52 beden %12’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %53.9. sırt yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 50 beden %12’sinde.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun. öğrencilerin 46 beden %8. sırt yüksekliğinin öğrencilere uygunluk tablosu. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %46. gömlek boyu uzun gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 142 . 5.25 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin. 48 beden %11.75’inde. Tablo 25.25’inde yukarıda olduğu tespit edilmektedir.25’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %16.75 100 48 (39) 54 13.5 46 11.25 35 8. gömlek boyunun 46 beden öğrencilerin %50’sine 2 cm uzun.75’inde normal gelip.2.5’inde. 52 beden öğrencilerin %50’sine 2 cm uzun olmak üzere toplam 2 öğrenciye ortalama 2 cm uzun olduğu gözlenmektedir. 48 beden %13. 50 beden %13’ünde. sırt yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.75 185 46.

46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu tablosunda.592 Toplam 185 100 1.36 cm. 52 beden %28. 48 beden %24. Sırt Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 65 30.1’inde 1.9’unda 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden sırt yüksekliği yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.527 52 (41) 52 28.36 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 50 beden öğrencilerin %22.34 cm yukarıda olduğu görülmektedir.9’unda ortalama 1.33 cm.1.1 1.9 1.2 48 (39) 54 25.Tablo 25. 143 .33 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.36 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.3 52 (41) 48 22.1’inde 1. Sırt Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 35 18.529 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin. sırt yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.34 cm olmak üzere toplam 185 öğrencide ortalama 1.36 cm.34 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. Tablo 25.1 1.3’ünde.2. 50 beden %28.1’inde. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %18.3’ünde olmak üzere toplam 215 öğrencide normal olduğu görülmektedir.9 1.447 48 (39) 46 24.3 Toplam 215 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin. 52 beden öğrencilerin %22. 48 beden öğrencilerin %25.529 50 (40) 52 28.1 50 (40) 48 22. 46 beden öğrencilerin %30.34 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.2’sinde.

25’inde.5 69 17. ön uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 48 beden %17. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluk tablosu incelendiğinde. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu. ön uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu. Tablo 26. 50 beden %9’unda. 144 . 52 beden %17’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %66. tüm öğrencilerin 46 beden olan %0.5’inde.3.75 127 31.25 100 50 (40) 36 9 64 16 100 52 (41) 4 1 28 7 68 17 100 Toplam N 7 1.25 100 48 (39) 1 0.25 30 7.25 65 16. 52 beden %7’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %31. ön uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.5 33 8.75’inde aşağıda olduğu belirlenmektedir.5’inde yukarıda olduğu belirlenmektedir. 48 beden olan %0. Aynı tabloya bakıldığında.25’inde.25’inde. 52 beden olan %1’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %1. tüm öğrencilerin 46 beden %8. ön uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı. öğrencilerin 46 beden %16. Ön Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 2 0.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun.5.5’inde.5’inde. 48 beden %7.9.75 266 66. 50 beden %16’sında.75’inde normal olup.

Tablo 26.6’sında 1.25 cm 1.Tablo 26. 52 beden öğrencilerin %22’sinde olmak üzere toplam 127 öğrencide normal bulunmaktadır.3’ünde 1 cm aşağıda.3 52 (41) 28 22 Toplam 127 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun.214 cm aşağıda olduğu gözlenmektedir. 48 beden öğrencilerin %14. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda.5 Toplam 7 100 1.35355 48 (39) 1 14.6 50 (40) 36 28.25 cm aşağıda olmak üzere toplam 7 öğrencide ortalama 1.1’inde 1.214 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.3934 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun.2. ön uzunluğunun 46 beden öğrencilerin %28.25 cm 1 cm 1. 52 beden öğrencilerin %57.3’ünde.1.3 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 52 (41) 4 57. 50 beden öğrencilerin %28.1 1. 46 beden öğrencilerin %26’sında. Ön Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 33 26 48 (39) 30 23.6’sında. 145 .25 cm aşağıda. ön uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm 0.6 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda. Ön Uzunluğu Aşağıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 2 28. 48 beden öğrencilerin %23. ön uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.25 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.

9. 146 .2971 cm 1 cm 0.5308 cm yukarıda.4.4229 cm 1 cm 0.60422 52 (41) 68 25. ön uzunluğunun 46 beden öğrencilerin %24.60827 50 (40) 64 24. Ön Uzunluğu Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 65 24.3. 50 beden öğrencilerin %24.5 cm 5 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu.5 cm 3 cm 0. arka uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı.5 cm 5 cm 0.70221 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun. 5.1’inde 1.4229 cm yukarıda olduğu belirlenmektedir.4926 cm 1 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda.5 cm 0.5 cm 3. 52 beden öğrencilerin %25. arka uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu.2971 cm yukarıda.9 1.4 1.9’unda 1.4’ünde 1.77504 Toplam 266 100 1.6’sında 1. 48 beden öğrencilerin %25.5308 cm 1 cm 0.Tablo 26.5 cm 5 cm 0.4926 cm yukarıda olmak üzere toplam 266 öğrencide ortalama 1. ön uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında. arka uzunluğu yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.6 1.78996 48 (39) 69 25.1 1. arka uzunluğu aşağıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.375 cm 1 cm 0.375 cm yukarıda.

Arka Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 1 0. öğrencilerin 46 beden %8.5’inde. 52 beden %20. Tablo 27.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0. tüm öğrencilerin 46 beden %0. 48 beden 147 .Tablo 27.4’ünde. 50 beden %20’sinde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluk tablosu incelendiğinde. 52 beden %0. 48 beden %20. 46 beden öğrencilerin %37.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %22.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %76.75’inde. 50 beden %5’inde. Arka Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 34 37. öğrencilerin 46 beden %16.75 307 76.8 Toplam 91 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.4 48 (39) 19 20.25 100 Toplam N 2 0. 48 beden %4.5 91 22.5 81 20.25 100 48 (39) 19 4.5 65 16.5’inde aşağıda.9 50 (40) 20 22 52 (41) 18 19.25’inde.75’inde yukarıda olduğu gözlenmektedir.25 18 4.75’inde normal olduğu görülüp.1. 52 beden %4.25’inde.25’inde. arka uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu tablosunda.25 100 50 (40) 20 5 80 20 100 52 (41) 1 0.25 34 8.75 81 20.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.

5 cm 1 cm 5 cm 1. Arka Uzunluğu Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 65 21. 50 beden öğrencilerin %22’sinde.059 48 (39) 81 26. Tablo 27.9’unda.4 2.3.183 Toplam 307 100 2.55 cm 2.67 cm 2. 52 beden %50’sinde 2 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 2 cm yukarıda bulunmaktadır. Tablo 27. Arka Uzunluğu Aşağıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 48 (39) 50 (40) 52 (41) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Toplam 2 100 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.107 148 . 52 beden öğrencilerin %19.055 50 (40) 80 26.49 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %50’sinde ortalama 2 cm.öğrencilerin %20.4 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 1 cm 6 cm 1.44 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1.2.2 2.1 2.5 cm 1 cm 5 cm 1.127 52 (41) 81 26.54 cm 2.8’inde olmak üzere toplam 91 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir.

46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.25 100 50 (40) 28 7 66 16.55 cm. boyun çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı. Tablo 28. 48 beden %26. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %21.25 75 18.1.1’inde 2.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu.25 27 6. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu 5.25 59 14. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluk tablosu incelendiğinde. 5.4’ünde 2. tüm öğrencilerin 149 . boyun çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.10.49 cm. 52 beden %26.54 cm olmak üzere toplam 307 öğrencide ortalama 2.5 100 52 (41) 37 9. Boyun Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 13 3.44 cm.5 6 1.25 5 1.54 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. boyun çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.10. 50 beden %26.75 12 3 100 48 (39) 26 6.75 4 1 100 Toplam N 104 26 269 67.4’ünde 2. boyun çevresinin öğrencilere uygunluk tablosu.2’sinde ortalama 2.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının.5 69 17.

6 0.5’ine.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %67.5 cm 0. 46 beden öğrencilerin %27.7’sinde.9’unda.5 cm - 150 .5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %26’sına dar geldiği belirtilmektedir.1.75’ine. 52 beden öğrencilerin %21. Tablo 28.5’inde. Boyun Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 13 12.5 cm Toplam 104 100 0. 48 beden %17.5 cm 0. Yine aynı tabloya bakıldığında.5 cm 0. 48 beden %1.9’unda olmak üzere toplam 269 öğrenciye normal geldiği görülmektedir.5’ine. tüm öğrencilerin 46 beden %18.5 52 (41) 59 21. Tablo 28. 52 beden %1’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %6. Boyun Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 75 27.9 0.5 cm 0. 50 beden %16. öğrencilerin 46 beden %3’üne.25’ine. 50 beden %1. 48 beden öğrencilerin %25.7 50 (40) 66 24.9 Toplam 269 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin. 50 beden olan %7’sine. 52 beden olan %9.5 cm 50 (40) 28 26.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.25’ine.5 cm 0. 48 beden olan %6.5’ine.25’ine.5 cm 0. 52 beden %14.5 cm 0.5 cm 0.46 beden olan %3.25’ine normal gelip.5 cm 0.2.5 cm 48 (39) 26 25 0.5 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda. 50 beden öğrencilerin %24.9 48 (39) 69 25.5 cm 52 (41) 37 35.75’ine bol geldiği ortaya çıkmaktadır. boyun çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda, boyun çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; boyun çevresinin 46 beden öğrencilerin %12,5’ine 0,5 cm dar, 48 beden öğrencilerin %25’ine 0,5 cm dar, 50 beden öğrencilerin %26,9’una 0,5 cm dar, 52 beden öğrencilerin %35,6’sına 0,5 cm dar olmak üzere toplam 104 öğrenciye ortalama 0,5 cm dar olduğu gözlenmektedir. Tablo 28.3. Boyun Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 12 44,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 5 18,5 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 6 22,2 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 4 14,8 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 27 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda, boyun çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; boyun çevresinin 46 beden öğrencilerin %44,4’üne 0,5 cm bol, 48 beden öğrencilerin %18,5’ine 0,5 cm bol, 50 beden öğrencilerin %22,2’sine 0,5 cm bol, 52 beden öğrencilerin %14,8’ine 0,5 cm bol olmak üzere toplam 27 öğrenciye ortalama 0,5 cm bol olduğu belirlenmektedir. 5.10.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu; yaka oyuntusunun öğrencilere uygunluk tablosu, yaka oyuntusu önde normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka oyuntusu önde kapalı olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı, yaka oyuntusu arkada

151

normal gelen öğrencilerin dağılımı ve yaka oyuntusu arkada kapalı olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5tabloda incelenmiştir. Tablo 29. Yaka Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Yaka Ön Ortası Beden(Yaka) Açık Normal Kapalı Toplam N Beden(Yaka) Normal f % f % f % f % 46 (38) 1 0,25 99 24,75 100 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 100 Yaka Yan Kısım 48 (39) 100 25 Yaka Arka Ortası Beden(Yaka) Açık Normal Kapalı Toplam N f % f % f % 46 (38) 62 15,5 38 9,5 100 48 (39) 53 13,25 47 11,75 100 50 (40) 49 12,25 51 12,75 100 52 (41) 50 12,5 50 12,5 100 Toplam N 214 53,5 186 46,5 400 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 50 (40) 100 25 100 52 (41) 3 0,75 97 24,25 100 Toplam N 4 1 396 99 400

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, önde 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %0,25’inde, 52 beden %0,75’inde olmak

152

üzere toplam öğrencilerin %1’inde normal gelip, öğrencilerden 46 beden %24,75’inde, 48 beden %25’inde, 50 beden %25’inde, 52 beden %24,25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %99’unda yaka oyuntusunun kapalı geldiği ortaya çıkmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, yanda 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, yanda yaka oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %25’inde, 48 beden öğrencilerin %25’inde, 50 beden öğrencilerin %25’inde, 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, arkada 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %15,5’inde, 48 beden %13,25’inde, 50 beden %12,25’inde, 52 beden %12,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %53,5’inde normal olup, öğrencilerden 46 beden %9,5’inde, 48 beden %11,75’inde, 50 beden %12,75’inde, 52 beden %12,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %46,5’inde yaka oyuntusunun kapalı geldiği ortaya çıkmaktadır. Tablo 29.1. Yaka Oyuntusu Önde Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 1 25 48 (39) 50 (40) 52 (41) 3 75 Toplam 4 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, yaka oyuntusu önde normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %25’inde, 52 beden öğrencilerin %75’inde olmak üzere toplam 4 öğrenciye normal geldiği gözlenmektedir.

153

Tablo 29.2. Yaka Oyuntusu Önde Kapalı Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 99 25 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 100 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 100 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 97 24,5 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 396 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, önde yaka oyuntusu kapalı olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında; yaka oyuntusunun 46 beden öğrencilerin %25’inde 0,5 cm kapalı, 48 beden öğrencilerin %25,3’ünde 0,5 cm kapalı, 50 beden öğrencilerin %25,3’ünde 0,5 cm kapalı, 52 beden öğrencilerin %24,5’inde 0,5 cm kapalı olmak üzere toplam 396 öğrencide ortalama 0,5 cm kapalı bulunmaktadır. Tablo 29.3. Yaka Oyuntusu Arkada Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 62 29 48 (39) 53 24,8 50 (40) 49 22,9 52 (41) 50 23,4 Toplam 214 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %29’unda, 48 beden öğrencilerin %24,8’inde, 50 beden öğrencilerin %22,9’unda, 52 beden öğrencilerin %23,4’ünde olmak üzere toplam 214 öğrenciye normal geldiği tespit edilmektedir.

154

Tablo 29.4. Yaka Oyuntusu Arkada Kapalı Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 38 20,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 47 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 51 27,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 50 26,9 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 186 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun arkada 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka oyuntusu kapalı gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden %20,4’ünde 0,5 cm, 48 beden %25,3’ünde 0,5 cm, 50 beden %27,4’ünde 0,5 cm, 52 beden %26,9’unda 0,5 cm olmak üzere toplam 186 öğrencide 0,5 cm kapalı olduğu belirlenmektedir. 5.10.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu; yaka genişliği görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu, yaka genişliği görünümü önde normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka genişliği görünümü önde dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı, yaka genişliği görünümü arkada normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka genişliği görünümü arkada dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5 tabloda ele alınmıştır.

155

Tablo 30. Yaka Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Önde Yaka Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % f % f % f % 46 (38) 28 7 72 18 100 46 (38) 15 3,75 85 21,25 100 48 (39) 61 15,25 39 9,75 100 48 (39) 40 10 60 15 100 Arkada Yaka Genişliği 50 (40) 80 20 20 5 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 227 56,75 173 43,25 400 50 (40) 93 23,25 7 1,75 100 52 (41) 98 24,5 2 0,5 100 Toplam N 280 70 120 30 400

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, önde 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %7’sinde, 48 beden %15,25’inde, 50 beden %23,25’inde, 52 beden %24,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %70’inde dar olup, öğrencilerden 46 beden %18’inde, 48 beden %9,75’inde, 50 beden %1,75’inde, 52 beden %0,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %30’unda yaka genişliğinin normal geldiği ortaya çıkmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün arkada 4652 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %3,75’inde, 48 beden %10’unda, 50 beden %20’sinde, 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin

156

%56,75’inde dar olup, öğrencilerden 46 beden %21,25’inde, 48 beden %15’inde, 50 beden %5’inde, 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %43,25’inde yaka genişliğinin normal geldiği gözlenmektedir. Tablo 30.1. Önde Yaka Genişliği Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 72 60 48 (39) 39 32,5 50 (40) 7 5,8 52 (41) 2 1,7 Toplam 120 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda, yaka genişliği önde normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %60’ında, 48 beden öğrencilerin %32,5’inde, 50 beden öğrencilerin %5,8’inde, 52 beden öğrencilerin %1,7’sinde olmak üzere toplam 120 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. Tablo 30.2. Önde Yaka Genişliği Görünümü Dar Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 28 10 0,82 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0,244 48 (39) 61 21,8 0,98 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0,142 50 (40) 93 33,2 1,26 cm 1,55 cm 1 cm 2 cm 0,272 52 (41) 98 35 1,61 cm 1,5 cm 1 cm 2 cm 0,414 Toplam 280 100 1,28 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0,416

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliğinin, önde 46-52 beden (3841 yaka)öğrencilerin boynuna dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %10’unda ortalama 0,82 cm, 48 beden %21,8’inde 0,98 cm, 50 beden %33,2’sinde 1,26 cm, 52 beden %35’inde 1,61 cm olmak üzere toplam 280 öğrencide ortalama 1,28 cm dar olduğu belirtilmektedir.

157

Tablo 30.3. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 85 49,1 48 (39) 60 34,7 50 (40) 20 11,6 52 (41) 8 4,6 Toplam 173 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %49,1’inde, 48 beden öğrencilerin %34,7’sinde, 50 beden öğrencilerin %11,6’sında, 52 beden öğrencilerin %4,6’sında olmak üzere toplam 173 öğrencide normal bulunmaktadır. Tablo 30.4. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 15 6,6 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 40 17,6 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 80 35,2 0,502 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,0224 52 (41) 92 40,5 0,557 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,0905 Toplam 227 100 0,524 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,649

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliğinin, arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %6,6’sında ortalama 0,5 cm, 48 beden %17,6’sında 0,5 cm, 50 beden %35,2’sinde 0,502 cm, 52 beden %40,5’inde 0,557 cm olmak üzere toplam 227 öğrencide ortalama 0,524 cm dar olduğu görülmektedir.

158

75 21 5.75 100 50 (40) 79 19.25 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 204 51 196 49 400 159 .75 21 5.25 75 18. yaka ayağı genişliği görünümü arkada dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5 tabloda ele alınmıştır.25 75 18. yaka ayağı genişliği görünümü arkada normal gelen öğrencilerin dağılımı.5. yaka ayağı genişliği görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu. yaka ayağı genişliği görünümü önde normal gelen öğrencilerin dağılımı. Tablo 31. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün 4652 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.75 100 50 (40) 79 19.10. yaka ayağı genişliği görünümü önde dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Önde Yaka Ayağı Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 92 23 100 48 (39) 25 6.25 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 204 51 196 49 400 Arkada Yaka Ayağı Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 92 23 100 48 (39) 25 6.4.

50 beden öğrencilerin %10. 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %49’unda yaka ayağı genişliğinin arkada normal geldiği ortaya çıkmaktadır. 50 beden %5. 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %51’inde dar olup. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda. 52 beden öğrencilerin %4. 48 beden %6. öğrencilerden 46 beden %23’ünde. önde yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 50 beden %19. 50 beden %19.3’ünde.75’inde.3 50 (40) 21 10.25’inde. 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %49’unda yaka ayağı genişliğinin önde normal geldiği gözlenmektedir.1.25’inde.9’unda.25’inde. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %2’sinde. 50 beden %5. önde 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında. 160 .25’inde. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %2’sinde. 48 beden %6.75’inde.75’inde. 48 beden öğrencilerin %38.1 Toplam 196 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.1’inde olmak üzere toplam 196 öğrenciye önde normal geldiği belirlenmektedir.75’inde. öğrencilerden 46 beden %23’ünde. Tablo 31.7’sinde. 48 beden %18. 46 beden öğrencilerin %46. 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %51’inde dar olup. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 92 46. 48 beden %18. arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında.7 52 (41) 8 4.9 48 (39) 75 38.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.

Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 3. Tablo 31.5 cm.5 cm 0.1 Toplam 196 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.5 cm 0.5 cm 0.3 50 (40) 21 10.5 cm 0.9’unda ortalama 0.3’ünde 0.5 cm 0.9 0.7’sinde. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %3. 52 beden öğrencilerin %4.3’ünde. 48 beden %12. 161 . 48 beden öğrencilerin %38.7 cm 0.7 cm 0.526 cm dar olduğu görülmektedir.5 cm 0.5 cm 0.5 cm. 52 beden %45.1’inde 0. 46 beden öğrencilerin %46.9 48 (39) 75 38.679 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. 50 beden %38.557 cm 0.2.1 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.5 cm 0.5 cm 0.9’unda.3 0. 50 beden öğrencilerin %10.1’inde olmak üzere toplam 196 öğrencide arkada normal gelmektedir. arkada yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.503 cm 0.5 cm 0.Tablo 31.5 cm 50 (40) 79 38.7’sinde 0. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 92 46.7 52 (41) 8 4.5 cm 48 (39) 25 12.5 cm 0.3.0225 52 (41) 92 45.526 cm 0.5 cm 0.7 0.557 cm olmak üzere toplam 204 öğrencide ortalama 0.0905 Toplam 204 100 0.7 cm 0.503 cm. önde 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.

3 0.5 cm 0.7 cm 0.1 0.5 cm 0.5 cm.3’ünde 0.526 cm arkada dar olduğu belirlenmektedir. 52 beden %45. yaka ucu görünümü küçük olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir. 50 beden %38. yaka ucu görünümünün öğrencilere uygunluk dağılımı.1’inde 0.9’unda ortalama 0.Tablo 31. 162 .5 cm 0.9 0.526 cm 0. arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.7 cm 0.5 cm 0. 5.557 cm olmak üzere toplam 204 öğrencide ortalama 0.7 0.7 cm 0.10.5 cm 0.0679 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.0225 52 (41) 92 45. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 3.0905 Toplam 204 100 0.503 cm 0.7’sinde 0.5 cm 0. 48 beden %12.5 cm 48 (39) 25 12. yaka ucu görünümü normal olan öğrencilerin dağılımı.503 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %3.5 cm 50 (40) 79 38.557 cm 0.4.5.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.

50 beden %2’sinde.Tablo 32.5 114 28. Tablo 32. 50 beden öğrencilerin %7’sinde.25 100 48 (39) 65 16. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.25 35 8. yaka ucu görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.25 2 0.75 100 50 (40) 92 23 8 2 100 52 (41) 98 24.7’sinde. 50 beden %23’ünde.75’inde.5 48 (39) 35 30. 48 beden öğrencilerin %30.75’inde.5’inde yaka ucu görünümünün normal geldiği belirtilmektedir. 48 beden %16.25’inde.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %28. 46 beden öğrencilerin %60. 52 beden %0.5 100 Toplam N 286 71. 52 beden öğrencilerin %1. Yaka Ucu Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Küçük Normal Büyük Toplam N f % f % f % 46 (38) 31 7. öğrencilerden 46 beden %17.7 50 (40) 8 7 52 (41) 2 1.75 69 17.8’inde olmak üzere toplam 114 öğrencide normal bulunmaktadır. 48 beden %8. 52 beden %24.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %71. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında.5’inde.8 Toplam 114 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün. 163 . Yaka Ucu Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 69 60.5’inde küçük olup.1. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %7.25’inde.

Yaka Ucu Açıklığı Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 164 . yaka ucu açıklığı normal olan öğrencilerin dağılımı olan 1 tablo üzerinde incelenmiştir.24 cm.7 0.6. Tablo 33. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %10. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna küçük olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.24 cm 1.292 52 (41) 98 34.5 cm 1 cm 2 cm 0.2’sinde 1.26 cm küçük olduğu tespit edilmektedir.Tablo 32. 52 beden %34.26 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 48 beden %22.241 50 (40) 92 32.87 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.7’sinde 0.87 cm.59 cm olmak üzere toplam 286 öğrencide ortalama 1. 5.3’ünde 1. 50 beden %32. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.449 Toplam 286 100 1.59 cm 1.222 48 (39) 65 22. Yaka Ucu Görünümü Küçük Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 31 10.2 1.3 1.98 cm.431 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün.8 0.2.98 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.10.5 cm 1 cm 2 cm 0.8’inde ortalama 0.

yaka ucu açıklığı normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 165 . 48 beden öğrencilerin %25’inde. kapanma payı normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tablo üzerinde ele alınmıştır. 46 beden öğrencilerin %25’inde. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. 46 beden öğrencilerin %25’inde. 48 beden öğrencilerin %25’inde. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu görülmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda. 5. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5. Tablo 34.11.1. 50 beden öğrencilerin %25’inde. 50 beden öğrencilerin %25’inde. kapanma payı normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Kapanma Payı Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu tablosunda. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının.11. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığı.

48 beden %25’inde 1 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu.2. 166 . 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden ilik düğme arası kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.11. Tablo 35. 50 beden %25’inde 1 cm. ilik düğme arası kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tabloda incelenmiştir. 52 beden %25’inde 1 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1 cm kısa olduğu görülmektedir.5. İlik Düğme Arası Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 48 (39) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 400 100 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1 cm.

045 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.045 cm.5. 50 beden %25’inde 2. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5.945 cm. cep büyüklüğü küçük gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tablo üzerinde ele alınmıştır.091 cm küçük bulunmaktadır.3899 52 (41) 100 25 2.3886 48 (39) 100 25 1.965 cm.4516 Toplam 400 100 2.091 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin.965 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.5 cm 1 cm 4 cm 0.4275 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1. Tablo 36.2952 50 (40) 100 25 2.12. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. 48 beden %25’inde 1.12. Cep Büyüklüğü Küçük Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden cep büyüklüğü küçük gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 52 beden %25’inde 2.1. 167 .41 cm 2.945 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.41 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2.

558 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt).23 cm. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden cep yeri yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.12. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt) 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu.484 52 (41) 100 25 2.5. 48 beden %25’inde 2.23 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 2.28 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.2. Cep Yeri (Üst-Alt) Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 2. 168 .3.32 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. 50 beden %25’inde 2.22 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. Tablo 37.05 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.12.524 50 (40) 100 25 2.568 48 (39) 100 25 2. 5.22 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.28 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol) 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilere uygunluğu. cep yeri (sağ-sol) yanda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tabloda ele alınarak incelenmiştir.32 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2. 52 beden %25’inde 2.618 Toplam 400 100 2. cep yeri (üst-alt) yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olan 1 tabloda incelenmiştir.05 cm.

5 cm 1 cm 2 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün.44 cm 1.416 52 (41) 100 25 1. 50 beden %25’inde 1. cep yeri yanda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 52 beden %25’inde 1.387 Toplam 400 100 1. Öğrencilerin tümünde cep yanda bulunmaktadır. 5.39 cm 1. Omzunun ve Yan Dikişinin. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden. 46 beden %25’inde ortalama 1. 169 .35 cm.32 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.39 cm yanda olduğu belirlenmektedir.13.424 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol).13.5 cm 1 cm 3 cm 0. Cep Yeri (Sağ-Sol) Yanda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1.428 48 (39) 100 25 1. robanın arkadan görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5 cm 1 cm 3 cm 0.Tablo 38. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerine uygunluğu.32 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1.44 cm.453 50 (40) 100 25 1.46 cm.35 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 48 beden %25’inde 1. robanın önden görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 2 tabloda ele alınmıştır. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden.1.46 cm 1.

5 cm 0. 50 beden %25’inde ortalama 2.5 cm 2 cm 0.Tablo 39.645 48 (39) 100 25 2.5 cm 1 cm 5 cm 0.28 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.21 cm 1 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 2.5 cm 0.69 50 (40) 100 25 2.5 cm 0. Robanın Önden Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1.37 cm.318 cm 1.5 cm 2 cm 0.3767 50 (40) 100 25 1.295 cm 1.66 cm 2. 52 beden %25’inde 2.405 cm 1.3386 Toplam 400 100 1.33 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.5 cm 3 cm 0.36 cm 1.33 cm.37 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.715 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün.41 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.41 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.3898 52 (41) 100 25 1.5 cm 0. 48 beden %25’inde ortalama 2.762 Toplam 400 100 2.66 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2. Tablo 40.3566 48 (39) 100 25 1. Robanın Arkadan Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 2.5 cm 2 cm 0.5 cm 3 cm 0.3719 170 .28 cm.706 52 (41) 100 25 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerde arkada roba görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği omzunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omzuna uygunluğu. omuz düşüklüğünün öğrencilere uygunluk tablosu. 48 beden %25’inde ortalama 1.5 45 11.295 cm. tüm öğrencilerin 48 beden olan %0. omuz düşüklüğü yüksek gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 8 tabloda incelenmiştir. 52 beden %25’inde 1. Omuz Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 47 11. omuz görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerde önde roba görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.25’ine. omuz genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.75 53 13.21 cm.25 52 13 100 52 (41) 1 0.2. omzu geniş gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5’ine. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1.25 52 13 47 11. Tablo 41. 52 beden olan 171 .318 cm yukarıda olduğu ortaya çıkmaktadır.36 cm. omuz düşüklüğü alçak gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omuz görünümüne uygunluk tablosu incelendiğinde.25 100 48 (39) 1 0.25 47 11. 5.405 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1.75 100 Toplam N 4 1 191 48 204 51 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz görünümünün.75 52 13 100 50 (40) 2 0. omuz genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. omuz düşüklüğü normal gelen öğrencilerin dağılımı.13. 50 beden olan %0. 50 beden %25’inde ortalama 1.

52 beden %11.25’ine.5 cm 1. 52 beden öğrencilerin %27.6 52 (41) 52 27.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %1’ine dar geldiği belirtilmektedir.25 cm 1 cm 1. Yine aynı tabloya bakıldığında. tüm öğrencilerin 46 beden %11.6 50 (40) 45 23.3536 52 (41) 1 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 4 100 1 cm 1 cm 0.5 cm 0.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %51’ine geniş geldiği gözlenmektedir.4082 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz genişliği 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna 172 . Tablo 41. Omuz genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 47 24.%0.75’ine. 52 beden %13’üne olmak üzere toplam öğrencilerin %48’ine normal gelip. 48 beden %11.25’ine. omuz genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.25 cm 1.6’sında. 46 beden öğrencilerin %24.5 cm 0. 50 beden öğrencilerin %23. 50 beden %13’üne.2’sinde olmak üzere toplam 191 öğrencide normal bulunmaktadır.5 cm 0. 48 beden öğrencilerin %24.75’ine.5 cm 50 (40) 2 50 1.2 Toplam 191 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzunun. öğrencilerin 46 beden %13. 48 beden %13’üne.5 cm 0. Tablo 41.6’sında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omzuna uygunluğu tablosunda.5 cm 0.1.2. Omuz Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 1 25 0.6 48 (39) 47 24.6’sında. 50 beden %11.

525 48 (39) 52 25. Omuz Düşüklüğünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Alçak Normal Yüksek Toplam N f % f % f % 46 (38) 9 2.75 12 3 100 52 (41) 6 1.25 79 19. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omzu geniş gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.36 cm olmak üzere toplam 204 öğrenciye ortalama 1.5 cm 1 cm 3 cm 0. 52 beden %23’ünde 1.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.605 Toplam 204 100 1.38 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.75 48 12 400 173 .75 12 3 100 50 (40) 9 2.25 cm. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26’sında ortalama 1.555 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzu.36 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.45 cm 1.bakıldığında. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 48 beden %25’inde 0. 52 beden %25’inde 1 cm olmak üzere toplam 4 öğrenciye ortalama 1 cm dar geldiği görülmektedir.5 1.25 13 3. 48 beden %25.31 cm.25 319 79.604 52 (41) 47 23 1.38 cm bol geldiği ortaya çıkmaktadır.25 79 19.39 cm.25 100 Toplam N 33 8.75 100 48 (39) 9 2.31 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. Tablo 41. Omzu Geniş Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 53 26 1.3.488 50 (40) 52 25.45 cm. 50 beden %50’sinde 1.25 80 20 11 2.5 81 20.5 cm.5’inde 1.5 1.5’inde 1. 50 beden %25. Tablo 42.

öğrencilerin 46 beden %2.75’inde. 50 beden olan %2.1’inde.8’inde.78 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0. 48 beden öğrencilerin %24.8 50 (40) 79 24. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin omuz düşüklüğüne uygunluk tablosu incelendiğinde.8 52 (41) 81 25. 52 beden %3.8’inde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %79.264 52 (41) 6 18. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %12’sinde yüksek bulunmaktadır. 52 beden olan %1.2 0.75’inde normal olup. 52 beden %20.5 cm 1 cm 1 cm 0. tüm öğrencilerin 46 beden %20’sinde. Omuz Düşüklüğü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 80 25.3 0. 48 beden %3’ünde. Omuz Düşüklüğü Alçak Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 9 27. 48 beden %19.25 48 (39) 9 27. 52 beden öğrencilerin %25.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8. 46 beden öğrencilerin %25. 50 beden %19.25’inde. omuz düşüklüğü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.253 174 . 50 beden %3’ünde.75’inde.258 Toplam 33 100 0.1.67 cm 0.4’ünde olmak üzere toplam 319 öğrencide normal olduğu anlaşılmaktadır.3 0.4 Toplam 319 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğünün. 48 beden olan %2.77 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0. 50 beden öğrencilerin %24.1 48 (39) 79 24. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin omuz düşüklüğüne uygunluğu tablosunda.83 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.25’inde.2. Tablo 42. Yine aynı tabloya bakıldığında.25’inde.75’inde.78 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğünün.25’inde alçak geldiği belirtilmektedir. Tablo 42.264 50 (40) 9 27.3 0.

75 cm 0.1 0.9’unda ortalama 0.261 50 (40) 12 25 0.78 cm.326 52 (41) 13 27.3.3’ünde 0. Omuz Düşüklüğü Yüksek Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 11 22.83 cm.75 cm 1 cm 1 cm 0. 50 beden %27. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz düşüklüğü alçak gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.2’sinde 0.13.9 0. 52 beden %27.3’ünde 0.1’inde 0.67 cm olmak üzere toplam 33 öğrenciye ortalama 0.78 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.81 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %22.29 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğü. 48 beden %27.83 cm.77 cm alçak geldiği belirlenmektedir.81 cm olmak üzere toplam 48 öğrenciye ortalama 0.5 cm 1 cm 1 cm 0.3’ünde ortalama 0.83 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 5.3.78 cm yüksek geldiği görülmektedir.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğü. 50 beden %25’inde 0.73 cm.73 cm 0.75 cm. 52 beden %18. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %27.261 48 (39) 12 25 0. 48 beden %25’inde 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz düşüklüğü yüksek gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.78 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin vücuduna uygunluğu. yan dikişi normal gelen öğrencilerin dağılımı. Tablo 42.325 Toplam 48 100 0. yan dikişi önde olan öğrencilerin ölçü farkı 175 .yan dikişin öğrencilere uygunluk tablosu.

25’inde.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %2.75 100 Toplam N 10 2. Yan Dikişi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 38 23. tüm öğrencilerin 46 beden %9.5’inde arkada olduğu ortaya çıkmaktadır.2 48 (39) 44 26.5 44 11 54 13.25’inde. 50 beden %9.5’inde.5 57 14. Yine aynı tabloya bakıldığında. 48 beden %11’inde.2 Toplam 164 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.25’inde. Yan Dikişin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Önde Normal Arkada Toplam N f % f % f % 46 (38) 5 1.5’inde.75 60 15 100 52 (41) 2 0.25 38 9.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %56. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yan dikişine uygunluk tablosu incelendiğinde.5’inde önde olduğu belirlenmektedir. 48 beden %13. 50 beden olan %0.1.25 39 9.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %41’inde normal olup. 48 beden olan %0. 52 beden %10. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1.25 100 48 (39) 2 0.5 100 50 (40) 1 0. 52 beden %13. 52 beden olan %0. yan dikişi normal gelen öğrencilerin 176 .5 43 10.dağılımı.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. yan dikişi arkada olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda ele alınarak incelenmiştir. Tablo 43. Tablo 43.5’inde.5 164 41 226 56.75’inde. öğrencilerin 46 beden %14.8 50 (40) 39 23. 50 beden %15’inde.75 55 13. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin vücuduna uygunluğu tablosunda.8 52 (41) 43 26.

519 177 .316 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.5 cm 1 cm 2 cm 0. 50 beden %10’unda 1 cm.8’inde.1 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 52 beden öğrencilerin %26.26 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.5 1.2’sinde olmak üzere toplam 164 öğrencide normal bulunmaktadır.59 48 (39) 54 23.1 cm önde olduğu tespit edilmektedir.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.3 1.482 52 (41) 55 24.15 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.2 1.28 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.707 Toplam 10 100 1.dağılımına bakıldığında. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %50’sinde ortalama 1 cm.35 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.418 Toplam 226 100 1.5 cm 1. Tablo 43. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden yan dikişi önde olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Yan Dikişi Arkada Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 57 25.3.2’sinde. 48 beden %20’sinde 1 cm.5 cm olmak üzere toplam 10 öğrencide ortalama 1. Tablo 43.555 50 (40) 60 26. Yan Dikişi Önde Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 5 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 48 (39) 2 20 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 1 10 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 2 20 1. 52 beden %20’sinde 1. 46 beden öğrencilerin %23.8’inde.9 1.2. 48 beden öğrencilerin %26. 50 beden öğrencilerin %23.

5’inde 1. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu 5.75 11 2. Tablo 44.1.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.75 13 3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluğu. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun.15 cm olmak üzere toplam 226 öğrencide ortalama 1.25 3 0.5 400 178 . 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden yan dikişi arkada olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.39 cm.14.5 100 Toplam N 365 91.5 100 50 (40) 97 24.3’ünde 1.14.25 2 0. 50 beden %26. kol boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.75 2 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25. kol boyunun öğrencilere uygunluk tablosu.75 100 52 (41) 87 21. kol boyu normal gelen öğrencilerin dağılımı.28 cm. kol boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.35 cm.5 6 1.26 cm arkada olduğu belirtilmektedir.9’unda 1.2’sinde ortalama 1. 5. 48 beden %23. 52 beden %24.25 100 48 (39) 94 23.25 33 8. Kol Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 87 21.

8 5.4’ünde.3 Toplam 33 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun.1’inde.561 52 (41) 87 23.75’inde.5’inde.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %91.25’inde kısa geldiği belirtilmektedir. 52 beden %2. 52 beden olan %21.4 48 (39) 6 18.42 cm 5 cm 1 cm 11 cm 2. Yine aynı tabloya bakıldığında.5’inde uzun olduğu tespit edilmektedir.603 179 . 48 beden öğrencilerin %18. kol boyu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46 beden öğrencilerin %39. Kol Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 13 39.506 48 (39) 94 25.25’inde.597 50 (40) 97 26. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluğu tablosunda.99 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.75’inde. 48 beden olan %23. Tablo 44.72 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2. 50 beden olan %24. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden %1.2 50 (40) 3 9. 50 beden %0.1 52 (41) 11 33.2. Kol Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 87 23.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun.6 5. 50 beden öğrencilerin %9.25’inde.760 Toplam 365 100 5. Tablo 44.25’inde normal olup.1.5’inde.3’ünde olmak üzere toplam 33 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir.8 5.8 5.2’sinde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %21.79 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2. öğrencilerin 52 beden %0.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8. tüm öğrencilerin 46 beden %3. 52 beden öğrencilerin %33.73 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.

5 cm 1. Kol Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) 2 100 1. 48 beden %25.8’inde 5. kol genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.8’inde 5. kol genişliğinin öğrencilere uygunluk tablosu.5 cm 1.707 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyu.72 cm.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyu.8’inde ortalama 5. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %23.3.73 cm kısa geldiği belirtilmektedir.2.5 cm 1 cm 2 cm 0. kol genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda ele alınarak incelenmiştir.42 cm. 52 beden %23. 5. 50 beden %26.14.99 cm olmak üzere toplam 365 öğrenciye ortalama 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 180 .5 cm 1 cm 2 cm 0.6’sında 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.707 Toplam 2 100 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 52 bedende ortalama 1.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrenciye ortalama 1. Tablo 44.79 cm.5 cm uzun geldiği gözlenmektedir.

50 beden olan %3’ünde. 52 beden %21.25 100 Toplam N 35 8.1’inde. Kol Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 4 1 96 24 100 48 (39) 4 1 96 24 100 50 (40) 12 3 88 22 100 52 (41) 15 3. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1’inde. 48 beden olan %1’inde.75’inde dar geldiği ortaya konmaktadır.1 52 (41) 85 23. 46 beden öğrencilerin %26.3 48 (39) 96 26.1. 50 beden öğrencilerin %24. 48 beden öğrencilerin %26. 48 beden %24’ünde. Aynı tabloya bakıldığında.75 85 21.3 50 (40) 88 24.75 365 91. 181 .3’ünde. kol genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu tablosunda. tüm öğrencilerin 46 beden %24’ünde.3’ünde.3 Toplam 365 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin. Kol Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 96 26. 50 beden %22’sinde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %91.Tablo 45.25’inde normal bulunmaktadır. Tablo 45.3’ünde olmak üzere toplam 365 öğrencide normal olduğu görülmektedir.25 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 52 beden olan %3. 52 beden öğrencilerin %23.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8.

479 48 (39) 4 11.25 cm 1 cm 2 cm 0.38 cm 1.396 52 (41) 15 42.25 cm. koltuk oyuntu yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımı. 182 .38 cm.4 1.2.5 50 (40) 12 34.Tablo 45. koltuk oyuntu yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.4’ünde 1.5cm olmak üzere toplam 35 öğrenciye 1.14. 5.5 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.21 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.4 1.3’ünde 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 50 beden %34. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %11. koltuk oyuntu yüksekliğinin öğrencilere uygunluk tablosu. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu.36 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.567 Toplam 35 100 1.36 cm dar olduğu görülmektedir. 48 beden %11.21 cm. 52 beden %42.9 1.3.3 1.9’unda 1.494 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliği. Kol Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 4 11.4’ünde ortalama 1.25 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.

46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 50 beden %9.25’inde.5 66 16. 46 beden öğrencilerin %29’unda. 52 beden %17. tüm öğrencilerin 46 beden %10. 183 .75’inde. 50 beden öğrencilerin %26.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %63.5 100 Toplam N 145 36.4’ünde. 48 beden %16. 48 beden %8.5 58 14.7’sinde olmak üzere toplam 145 öğrencide normal olduğu belirlenmektedir.9 52 (41) 30 20. öğrencilerin 46 beden %14.75 61 15.Tablo 46. Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 42 10.25’inde normal olup.75’inde yukarıda bulunmaktadır. 50 beden %15.4 50 (40) 39 26. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu tablosunda. Tablo 46.25 100 52 (41) 30 7. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 42 29 48 (39) 34 23.5 70 17.7 Toplam 145 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %36.5’inde. 52 beden %7.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin.5 100 48 (39) 34 8.5 100 50 (40) 39 9.5’inde. 48 beden öğrencilerin %23.25 255 63. koltuk oyuntu yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.9’unda.5’inde.5’inde. 52 beden öğrencilerin %20.1.

611 Toplam 255 100 1.9’unda 1. arkada koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. arkada koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 10 tabloda ele alınarak incelenmiştir.48 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. 52 beden %27.2.Tablo 46.5 cm 1 cm 4 cm 0.7’sinde ortalama 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu.46 cm 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden koltuk oyuntu yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.544 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliği. önde koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.7 1.9 1. 48 beden %25. önde koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 50 beden %23.4. arkada koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı.51 50 (40) 61 23.43 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.38 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. kol ortasında koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.39 cm. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 58 22.14. 184 . kol ortasında koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı. 5.5 1.9 1.43 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. koltuk oyuntusunun öğrencilere uygunluk tablosu. kol ortasında koltuk oyuntusu içerde kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.48 cm olmak üzere toplam 255 öğrenciye ortalama 1.9’unda 1.462 52 (41) 70 27.5’inde 1. önde koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı.58 48 (39) 66 25. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %22.46 cm.38 cm.

5 54 13.25 50 12. Koltuk Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Koltuk Oyuntusu Önde Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 44 11 56 14 100 48 (39) 46 11.25 52 13 47 11.5 189 47.75 100 48 (39) 46 11.25 46 11.5 400 185 .5 53 13.25 49 12.75 100 Toplam N 2 0.5 189 47.75 100 52 (41) 1 0.5 192 48 206 51.25 400 Koltuk Oyuntusu Arkada Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 45 11.25 52 13 47 11.25 100 52 (41) 1 0.75 48 12 100 Toplam N 2 0.25 48 12 51 12.75 100 Toplam N 2 0.25 51 12.25 55 13.25 55 13.25 209 52.25 209 52.5 54 13.5 100 50 (40) 1 0.5 100 52 (41) 1 0.75 100 48 (39) 46 11.25 400 Koltuk Oyuntusu Kol Ortasında Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 45 11.5 100 50 (40) 1 0.5 100 50 (40) 1 0.Tablo 47.5 54 13.

75’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin önde koltuk oyuntusuna uygunluk tablosu incelendiğinde.5’inde dışarıda olduğu anlaşılmaktadır. öğrencilerin 46 beden %14’ünde. öğrencilerin 46 beden %13. 50 beden %12’sinde. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0.5’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol ortasındaki koltuk oyuntusuna uygunluk tablosu incelendiğinde. 50 beden %12. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arkadaki koltuk oyuntusu uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden %11.5’inde.25!inde. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arkada koltuk oyuntusunun. Yine aynı tabloya bakıldığında. tüm öğrencilerin 46 beden %11. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol ortasında koltuk oyuntusunun.75’inde. 48 beden %13.5’inde içeride olduğu belirtilmektedir.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %52.25’inde normal olup. Aynı tabloya bakıldığında.5’inde içeride olduğu görülmektedir.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0. 186 .25’inde normal olup. öğrencilerin 46 beden %13. 48 beden %11.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.25’inde. 52 beden %11.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %47.25’inde. 50 beden %11. 48 beden %13. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %48’inde normal olup.25’inde dışarıda olduğu belirlenmektedir.5’inde.5’inde. 52 beden %12’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %52.5’inde.25’inde.25’inde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0. Yine aynı tabloya bakıldığında.5’inde. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %51.25’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %11. 48 beden %11. tüm öğrencilerin 46 beden %11’inde.25’inde. 48 beden %13.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği önde koltuk oyuntusunun. 50 beden %12. 52 beden %12.25’inde dışarıda olduğu ortaya çıkmaktadır. 52 beden olan %0. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %47.5’inde içeride olduğu gözlenmektedir.5’inde. 52 beden %11. 52 beden olan %0.75’inde. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0. 50 beden %13. 52 beden olan %0.5’inde. 50 beden %12.

5 cm 0.5 cm Toplam 2 100 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda. 46 beden öğrencilerin %23.4 52 (41) 51 27 Toplam 189 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun. önde koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.5 cm 0.5 cm içeride olduğu anlaşılmaktadır. Önde Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 44 23.5 cm 0.3’ünde.3 48 (39) 46 24. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden önde koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 0. 48 beden öğrencilerin %24. 50 beden öğrencilerin %25. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden.5 cm 0.4’ünde.1.3’ünde.Tablo 47.5 cm 0. Tablo 47. 52 beden öğrencilerin %27’sinde olmak üzere toplam 189 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır. Önde Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 0.5 cm 52 (41) 1 50 0.5 cm. 187 .3 50 (40) 48 25.2. 50 beden %50’sinde 0.5 cm 0. 52 beden %50’sinde 0.

46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden önde koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 188 .3979 48 (39) 54 25. Önde Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 56 26.3892 Toplam 209 100 0.8’inde 0.885 cm 1 cm 0.8’inde ortalama 0.902 cm.926 cm. 50 beden öğrencilerin %24. 52 beden %23’ünde 0.885 cm olmak üzere toplam 209 öğrenciye ortalama 0.4’ünde 0.897 cm dışarıda olduğu belirtilmektedir.3. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26.Tablo 47.4341 52 (41) 48 23 0.4052 50 (40) 51 24.5’inde olmak üzere toplam 189 öğrencide normal olduğu belirlenmektedir.926 cm 1 cm 0.8 48 (39) 46 24.4 0.8 0. 48 beden öğrencilerin %24. Tablo 47. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 45 23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol ortasındaki koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda.873 cm 1 cm 0. kol ortasında koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.4.5 cm 2 cm 0.5 cm 2 cm 0.3’ünde.4045 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.5 cm 2 cm 0.5 Toplam 189 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.3 50 (40) 46 24.3 52 (41) 52 27. 48 beden %25. 50 beden %24.873 cm. 52 beden öğrencilerin %27.3’ünde.897 cm 1 cm 0.902 cm 1 cm 0. 46 beden öğrencilerin %23.5 cm 2 cm 0.8’inde.5 cm 2 cm 0.8 0.

örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 50 beden %50’sinde 1 cm. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 55 26.Tablo 47.6.5 cm 2 cm 0.5 cm 2 cm 0.4945 52 (41) 47 22.5 cm 2 cm 0.5. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu İçerde Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 1 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 2 100 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.208 cm 1 cm 0.266 cm 1 cm 0.5 cm 2 cm 0.5 1.4645 Toplam 209 100 1.5 cm 2 cm 0.4597 48 (39) 54 25.273 cm 1 cm 0.270 cm 1 cm 0.4803 189 .4 1. 52 beden %50’sinde 1 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 1 cm içeride olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 47.5047 50 (40) 53 25.8 1.3 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol ortasındaki koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.333 cm 1 cm 0.

270 cm dışarıda olduğu gözlenmektedir.4’ünde 1.5 cm 0.5 cm 0.5 cm Toplam 2 100 0.5 cm 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.5 cm 0.3’ünde ortalama 1.333 cm.5 cm - 190 . 48 beden %25.5 cm 0.208 cm.4 48 (39) 46 24 50 (40) 49 25. Arkada Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 0. 48 beden öğrencilerin %24’ünde. 52 beden %22.5 cm 0. 50 beden %25.8’inde 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol ortasında koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 46 beden öğrencilerin %23.1 Toplam 192 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun arkada.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5’inde. 50 beden öğrencilerin %25. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arkadaki koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda.5’inde 1.5 52 (41) 52 27. arkada koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.8.1’inde olmak üzere toplam 192 öğrencide normal bulunmaktadır. 52 beden öğrencilerin %27.266 cm olmak üzere toplam 209 öğrencide ortalama 1.4’ünde. Tablo 47.273 cm. Arkada Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 45 23.7. Tablo 47.5 cm 52 (41) 1 50 0.

87 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 52 beden %22. 52 beden %50’sinde 0.7’sinde ortalama 0. 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arkada koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.14.9 cm dışarıda olduğu görülmektedir.9 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. kol yırtmaç yeri normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tabloda incelenmiştir. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26.2’sinde 0. Tablo 47.405 48 (39) 54 26.5 cm içeride bulunmaktadır.9. 48 beden %26.89 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.89 cm.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu arkada.353 Toplam 206 100 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arkadaki koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.2 0.87 cm.1 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 50 beden %50’sinde 0.474 50 (40) 50 24.1’inde 0. Arkada Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 55 26. 50 beden %24.7 0.96 cm.5.96 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.3 0.414 52 (41) 47 22.87 cm olmak üzere toplam 206 öğrencide ortalama 0.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.414 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.5 cm.87 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 191 .3’ünde 0.

52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu. 50 beden öğrencilerin %25’inde.25 11 2. kol yırtmaç uzunluğu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir. Kol Yırtmaç Yeri Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin. Kol Yırtmaç Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 17 4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun 46.75 9 2. kol yırtmaç uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı.6.25 143 35. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır.Tablo 48.25 83 20.75 400 192 .75 100 48 (39) 60 15 40 10 100 50 (40) 91 22. 5.25 100 52 (41) 89 22.75 100 Toplam N 257 64. kol yırtmaç uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu. 46 beden öğrencilerin %25’inde. Tablo 49. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda. 48 beden öğrencilerin %25’inde.14. kol yırtmaç yeri normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.

3 52 (41) 11 7.25’inde.5 cm 0.25’inde kısa geldiği tespit edilmektedir.4326 193 .2. Kol Yırtmaç Uzunluğu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 17 6. 50 beden %2.6 1.5 cm 2.882 cm 1 cm 0.5 cm 1.269 cm 1.68 cm 2 cm 1 cm 2.5 cm 1. Kol Yırtmaç Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 83 58 48 (39) 40 28 50 (40) 9 6.4146 Toplam 257 100 1. 46 beden öğrencilerin %58’inde. Tablo 49. Yine aynı tabloya bakıldığında.317 cm 1 cm 0.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %35. 52 beden öğrencilerin %7.1.4 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluk tablosu incelendiğinde.2916 52 (41) 89 34. 52 beden olan %22. 50 beden olan %22.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun.3’ünde. 48 beden olan %15’inde.5 cm 0.75’inde.3 0. 52 beden %2.5 cm 0.25’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %20.5 cm 0.7’sinde olmak üzere toplam 143 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %64.75’inde. 48 beden %10’unda.5 cm 0.975 cm 1 cm 0. 48 beden öğrencilerin %28’inde.2811 48 (39) 60 23.5 cm 1. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.5 cm 0. tüm öğrencilerin 46 beden olan %4. 50 beden öğrencilerin %6. kol yırtmaç uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.7 Toplam 143 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu.1704 50 (40) 91 35.6 0. Tablo 49.75’inde normal bulunmaktadır.

manşeti normal gelen öğrencilerin dağılımı. 46 beden öğrencilerin %25’inde. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu ortaya çıkmaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği manşetinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu.8.317 cm kısa olduğu belirtilmektedir. 50 beden %35.68 cm olmak üzere toplam 257 öğrenciye ortalama 1.6’sında ortalama 0.4’ünde 1. Koldaki Pili Derinliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koldaki pili derinliğinin. 50 beden öğrencilerin %25’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.975 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koldaki pili derinliğin 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.14.3’ünde 0.7. manşeti dar gelen 194 .882 cm. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerden kol yırtmaç uzunluğu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 48 beden %23.6’sında 1.269 cm. 52 beden %34. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %6. 48 beden öğrencilerin %25’inde. manşetin öğrencilerin bilek genişliğine uygunluk tablosu.14. Tablo 50. koldaki pili derinliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu. koldaki pili derinliği normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tabloda ele alınarak incelenmiştir. 5. 5.

25’inde.5 78 19. 50 beden %1.25 100 52 (41) 19 4. Tablo 51. Manşetin Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 6 1.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %11’inde dar geldiği belirlenmektedir.5 81 20.öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5’inde. 50 beden %20.25’inde.75’inde.75’inde bol olduğu ortaya çıkmaktadır.25 91 22.75 4 1 100 50 (40) 14 3.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %82. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. Tablo 51. 52 beden %19.25 27 5.7 48 (39) 91 27.5 100 Toplam N 44 11 329 82.1. 48 beden %1’inde.6 52 (41) 79 24 Toplam 329 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu tablosunda.5’inde.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin.5’inde. 52 beden %0. 50 beden olan %3.75 2 0. manşet genişliği normal gelen 195 .5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %5. 48 beden %22. Yine aynı tabloya bakıldığında.25’inde normal olup.7 50 (40) 81 24. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1.25 5 1. 48 beden olan %1.75 79 19.25’inde. manşeti bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. 52 beden olan %4. tüm öğrencilerin 46 beden %19. Manşeti Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 78 23. öğrencilerin 46 beden %4’ünde.5 16 4 100 48 (39) 5 1.

5 cm 1 cm 1 cm Toplam 27 100 0.6’sında.5 0.3.97 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.2’sinde 0.4 0. 52 beden %43.816 cm olmak üzere toplam 44 öğrenciye ortalama 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %13. 46 beden öğrencilerin %23.5 cm 1 cm 0. 48 beden %11. 50 beden %31.5 cm 0. 50 beden öğrencilerin %24.75 cm 0.5 cm 1 cm 1 cm 0.2739 50 (40) 14 31.4’ünde 0.84 0. Manşeti Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 6 13. 52 beden öğrencilerin %24’ünde olmak üzere toplam 329 öğrencide normal olduğu görülmektedir.2478 Toplam 44 100 0.5 cm 0. Tablo 51.7 cm 0.223 196 .7 cm.773 cm 1 cm 0.773 cm dar geldiği gözlenmektedir.5 cm 0.5 cm 0.7’sinde.5 cm 1.5 cm 0.125 48 (39) 4 14.8 0.667 cm.274 52 (41) 2 7.87 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.816 cm 1 cm 0.3231 52 (41) 19 43.3 0. Manşeti Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 16 59.7 cm 0.786 cm 0.25 50 (40) 5 18.274 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşeti.84’ünde 0.667 cm 0.öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşeti dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.88 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.6’sında ortalama 0.7’sinde.2 0. 48 beden öğrencilerin %27.4 0.5 cm 1 cm 0.786 cm.5 cm 1 cm 0.5 cm 1.2582 48 (39) 5 11.6 0.2. Tablo 51.

48 beden olan %17. 52 beden olan %24’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %74’ünde ince bulunmaktadır. manşet görünümü ince gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.5 cm olmak üzere toplam 27 öğrenciye ortalama 0.25 7 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.14.25’inde.3’ünde ortalama 0. 48 beden %14. 48 beden %7. tüm öğrencilerin 46 beden %16’sında.88 cm. Tablo 52.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşeti. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşeti bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.9.87 cm bol olduğu belirtilmektedir. 197 . 52 beden %1’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %26’sında normal olduğu gözlenmektedir.75’inde. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %59.75 100 52 (41) 96 24 4 1 100 Toplam N 296 74 104 26 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün. 50 beden %18. Yine aynı tabloya bakıldığında.4’ünde 0.75’inde.75 29 7.25 100 50 (40) 93 23. manşet görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu. 50 beden %1. 5.25’inde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %9’unda. Manşet Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) İnce Normal Kalın Toplam N f % f % f % 46 (38) 36 9 64 16 100 48 (39) 71 17. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilere uygunluk tablosu incelendiğinde. 50 beden olan %23. manşet görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımı. 52 beden %7.97 cm.5’inde 0.7 cm.8’inde 0.

8 Toplam 104 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün. 48 beden öğrencilerin %27.94 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.94 cm.5 48 (39) 29 27. 198 .244 48 (39) 71 24 0.318 52 (41) 96 32.2’sinde ortalama 0.7’sinde. 52 beden %32.24 cm.9’unda.5 cm 1 cm 2 cm 0.64 cm olmak üzere toplam 296 öğrenciye ortalama 1.23 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.2. 50 beden öğrencilerin %6.18 cm 50 (40) 93 31.4’ünde 1.7 52 (41) 4 3.44 Toplam 296 100 1.68 cm.4 1. 50 beden %31.4’ünde 1. Manşet Görünümü İnce Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 36 12. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.4 1. 48 beden %24’ünde 0. Tablo 52. Manşet Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 64 61. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %12.2 0.24 cm 1.1. 52 beden öğrencilerin %3.64 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.5 cm 1 cm 1 cm 0.9 50 (40) 7 6.5’inde.68 cm 0.23 cm ince geldiği anlaşılmaktadır. 46 beden öğrencilerin %61.Tablo 52. manşet görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşet görünümü ince gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.8’inde olmak üzere toplam 104 öğrencide normal olduğu ortaya çıkmaktadır.469 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümü.

kol boyu. kalçası.50. yaka genişliği görünümü. Bu durum 199 . ön genişliği. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin Türk erkeğine tam olarak uyum sağlamadığını ortaya koymuştur. yaka ucu açıklığı.52 beden (38.39. denenen Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresi. Uyumsuz olan kısımlar bu durum göz önünde bulundurularak tespit edilmiş ve geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çıkan uyumsuzluklar. yaka ayağı genişliği görünümü. 66).48. genetik yapı ve çevresel etkenlere dayalı olup. ilik düğme arası. Araştırma ile ilgili bulguların tartışılması ve yorumlanması.41 yaka) öğrenciler uygunluğuyla ilgili denencelere ait bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır.40. iklim ve yaşam standardı gibi çevresel etmenlerin karşılıklı etkileşimine bağlı olarak anatomik özelliklerinin ve antropometrik değerlerinin kendine has olduğunu belirtmişlerdir (2001. s.50. cep yeri (sağ-sol). kapanma payı.52 beden(38. koltuk oyuntu yüksekliği.40. koldaki pili derinliği. denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46. arka uzunluğu. örneklem grubunu oluşturan 46.40. gömlek boyu.48.41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilere uyumuna bakılmıştır. yaka ucu görünümü. arka genişliği. kültürel düzey. manşet görünümü. kol yırtmaç yeri. yaka oyuntusu. Araştırma sonucunda karşılaşılan problemler. boyun çevresi.50. cep yeri (üst-alt). beslenme alışkanlığı.BÖLÜM VI TARTIŞMA ve YORUM Araştırmanın bu bölümünde. sırt yüksekliği. kol yırtmaç uzunluğu. Türk erkeklerinin farklı anatomik yapılarından kaynaklanıyor olabilir. beli.39. omuz görünümü ve omuz düşüklüğü. koltuk oyuntusu. yan dikişinin ve TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip erkek vücut ölçülerinin 46. manşeti. denencelerin araştırmada ele alınış sırasına uygun olarak yapılmıştır. kol genişliği. roba görünümü. genetik yapının ve sosyo-ekonomik düzey.41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilere giydirilip. Yapılan araştırmada. Akın ve Sağır toplumlarda büyüme ve gelişmenin. cep büyüklüğü.39.48.52 beden (38. ön uzunluğu.

3’ü Müller Kalıp Sisteminde hazırlanan kalıplarda değişiklik yapmadan vücuda uyum sağlamadığını belirtmiş. kalıp sisteminin geliştirilmesi gerektiğini söylemiştir (1991. Ön ve Arka Genişliğinin. s. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Türk kalıp sistemi oluşturmak istediklerini. geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır (1989.Müller Kalıp Sisteminin geliştirilip günümüz bireylerinin vücuduna uygun hale getirilmesini gerektirmiştir. s.1. Ayrıca Özer’in yaptığı araştırmada. 93). öğretmenlerin %53. 92). 6.1. 46 bedenden 52 bedene doğru gidildikçe göğüs çevresi dar gelen kişi sayısının arttığı. Müller Kalıp Sisteminin Türk ölçülerine göre çalışıldığında fazla kumaş harcadığını ileri sürmüştür (1991. mevcut sistemin avantajlarının ve dezavantajlarının nelerden oluştuğunu ortaya koyarak. 46-47). tüm öğrencilerin % 62’sinde göğüs çevresinin ortalama 200 . Başer ise Müller Kalıp Sistemi yerine. Göğüs çevresinin uyumuna bakıldığında bol gelen kişi sayısının yoğun olduğu sütunda. kız meslek lisesi öğretmenlerine yönelttiği sorularda. V. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen göğüs çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 4652 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin göğüs çevresine tam olarak uyum sağlamadığı görülmektedir.1. Bel ve Kalça Çevresinin. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Araştırmadan elde edilen verilere göre. sonuç olarak Özer sistemin Türk kadın tipine uygun olmadığını. Tekstil Sempozyumunda Ercan. ölçü alma ve kalıp geliştirilme sisteminin bir arada yürümesi gerektiğini. s. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğuna bakıldığında. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu Denence 1’in içinde ele alınan. 52 bedenden 46 bedene doğru göğüs çevresi bol gelen kişi sayısının arttığı gözlenmektedir. Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu 6.

44 cm bol geldiği görülmektedir.1. Bu durum beli ince olan bireylerde gömleğin bol olmasına neden olabilir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu Denence 1’in içinde ele alınan ve elde edilen verilere göre. Bu veriler ışığında Alman erkeklerinin vücut yapısına göre Türk erkeklerinin vücut yapısının daha ince olduğu söylenebilir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu Denence 1’ün test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin belinin. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin göğüs çevresine uygun olmadığını göstermektedir. Elde edilen bu bulgular. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen bel çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin bel çevresine büyük ölçüde uyum sağladığı gözlenmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresinin. Elde edilen veriler.1. 6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin beline uygun olduğunu göstermektedir. Ayrıca Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği çiziminde bel çevresi dikkate alınmadan çizim yapılmaktadır. Beden küçüldükçe bel çevresinin daha bol gelmesi de kalıp sisteminde verilen standart bolluk payından kaynaklanıyor olabilir.3. 6.3. Ancak bel çevresinin uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 63’üne bel çevresinin ortalama 3. Bu sonuç günümüzdeki sportmen tip erkeklerin 1987 yılında TSE’nin yapmış olduğu çalışmadaki sportmen tip erkeklerden daha ince belli olmasından kaynaklanmaktadır.2.24 cm bol geldiği belirlenmektedir. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kalça çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kalça 201 .

çevresine uyum sağlamadığı anlaşılmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kalçasının. Tüm bu verilerden elde edilen sonuç.5’inde ön genişliğin bol geldiği gözlenmektedir.5’ine ortalama 2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu Denence 1’in test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. vücut ölçülerinin orantılı dağılımından kaynaklanan bir yansıma olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Göğüs çevresine göre hesaplanan ön genişliğin. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin. Bu da yine her bedene standart bolluk payı verilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Küçük bedenlere doğru bolluk payı azaltılarak çizim yapılabilir.4. öğrencilerin büyük bir kısmında bol olmasının nedeni. Ön genişliğin uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 48. 6.9 cm bol geldiği gözlenmekle beraber kalça çevresinin beden küçüldükçe daha bol. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kalçasına uygun olmadığını göstermektedir. Ayrıca göğüs çevresi ve bel çevresinde de bol gelenlerin oluşturduğu sütunlardaki yoğunluk düşünüldüğünde.1. Bu sonuç ise. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma 202 . gömleğin göğüs çevresinin de bol olması olabilir. 6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin ön genişliğine uygun olmadığını göstermektedir.1. Ayrıca beden küçüldükçe ön genişliğin bol gelmesinin de buna paralel olarak değiştiği belirlenmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu Denence 1’in test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. Kalça çevresinin uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 48.5. beden büyüdükçe daha dar geldiği de tespit edilmiştir. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön genişliğine tam olarak uymadığı belirlenmektedir.

Elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs.75’ine gömlek boyunun ortalama 2. Ayrıca arka genişliğin bol gelmesi ön genişlikle de ilişkilendirilebilir.1. Bu veriler de.64 cm kısa geldiği görülmektedir. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu 6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin arka genişliğine uygun olmadığını ispatlamaktadır. bel ve kalça çevresi.sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra. Ayrıca beden küçüldükçe arka genişliği bol gelen kişi sayısı buna paralel olarak artmaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun. Gömlek boyunun uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 73. Ön ve Arka Uzunluğunun.3 cm bol geldiği gözlenmektedir. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. ön ve arka genişliği. Sırt Yüksekliğinin. öğrencilerin büyük bir kısmında bol olmasının nedeni. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin arka genişliğine tam olarak uymadığı belirlenmektedir.2. Arka genişliğin uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 62’sinde arka genişliğin ortalama 2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği gömlek 203 . araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin boyuna tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. Göğüs çevresine göre hesaplanan arka genişliğin. gömleğin göğüs çevresinin de bol olması olabilir.2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin. 6. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun değildir” denencesini destekler niteliktedir. Bu sonuç ise.

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin sırt yüksekliğine tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır.2. 48 bedende 6. Elde verilen veriler doğrultusunda sırt yüksekliği normal gelen kişiler de düşünülerek sırt yüksekliği hesaplamasında yeni bir düzenleme yapılmalıdır.57 cm daha uzundur) ve Müller kalıp sisteminde gömlek boyu hesaplanırken 1/4 tam boya ilave edilen ölçü miktarıdır diyebiliriz.34 cm sırt yüksekliği yukarıda gelmiştir.2. Gömlek boyunun öğrencilerin boyuna uymamasının nedenleri. 6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin gömlek boyuna uygun olmadığını göstermektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin sırt yüksekliğine uygun olmadığını ispatlamaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin.33 cm.boyunun.2.93 cm. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön uzunluğuna tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. aynı zamanda sırt duruşu hafif öne eğik bireylerde de bu problemin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler neticesinde. 52 bedende 5.99 cm. Öğrencilerin % 46. 6. Elde edilen bu bulgu. Ön uzunluğun uyumu ele alındığında örneklem 204 .3. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip erkek tam boy ölçüsü ile günümüzdeki erkeklerin tam boy ölçüleri arasındaki fark (araştırma sonucunda günümüzdeki erkekler 46 bedende 4. Genel olarak boy artışı nedeniyle uyumsuzluk oluştuğunu söylerken. 50 bedende 6.25’inde ortalama 1.

grubunun % 66,5’inde ön uzunluğun ortalama 1,4229 cm yukarıda olduğu görülmektedir. Bu veriler de, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin ön uzunluğuna uygun olmadığını göstermektedir. Müller kalıp sisteminde göğüs çevresine göre hesaplanan sırt yüksekliği, bu ölçüden hesaplanan ön koltuk derinliği ve buna paralel oluşan ön uzunluğunun, bireyin boyu uzadıkça ve kilosu arttıkça vücuda uyumsuz olduğu gözlenmektedir. Bunun nedeni ise bireyin tam boyuna göre değişecek olan ön uzunluk ölçüsünün, genişlik ölçüsü olan göğüs çevresine göre hesaplanması olabilir. 6.2.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda; araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra, Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin arka uzunluğuna uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin % 76,75’inde arka uzunluğunun ortalama 2,54 cm yukarıda geldiği gözlenmektedir. Yoğunluğun arka uzunluk ölçüsü yukarıda olan öğrencilerin oluşturmuş olduğu elde edilen sonuçtan anlaşılmaktadır. Genel olarak boy artışı nedeniyle uyumsuzluk tespit edilip, beden büyüdükçe uyumsuzluğun biraz daha fazla arttığı belirlenmektedir. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin arka uzunluğuna uygun olmadığını göstermektedir. Arka uzunluk ölçüsü de diğer uyumsuzluk gösteren ölçüler gibi yeniden ele alınıp, düzenlenerek, yeni oluşturulacak olan günümüz Türk gençlerinin vücut ölçülerine göre çalışılmalıdır. Araştırma sonucu elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu, sırt yüksekliği, ön ve arka uzunluğu, sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun değildir” denencesi ile örtüşmektedir.

205

6.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının, Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu 6.3.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi neticesinde, klasik erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine büyük oranda normal geldiği tespit edilmiştir. Buna göre gömleğin boyun çevresi büyük ölçüde öğrencilerin boyun çevresiyle uyum sağlamaktadır ve Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boyun çevresine uygun olduğu anlaşılmaktadır. Tüm öğrencilerin %26’sında boyun çevresi dar gelmektedir ve dar gelen kişi sayısının beden büyüdükçe artış göstermesi gerekirse gömleğin boyun çevresine verilecek 0,5 cm’lik bir rahatlık payı ile giderilebileceğini göstermektedir. 6.3.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucunda Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun; önde yaka iliklendiği zaman oluşan potluk nedeniyle yaka oyuntusunun boyun çevresine tam olarak uyum sağlamadığı öğrencilerin % 99’unda görülmektedir. Yaka oyuntusunun omuz kısmına denk gelen yandaki görünümüne bakıldığında ise, denenen tüm öğrencilerin boyun çevresine uyum sağladığı belirlenmektedir. Arkada yaka oyuntusu görünümünün, yaka iliklendikten sonra arka yakanın alt kısmında kumaşın yığılması ile yakanın arka kısmının öğrencilerin % 46,5’inde kapalı olduğunun gözlenmesi, gömleğin yaka oyuntusunun tam olarak öğrencilerin yaka çevresine uyum sağlamadığını göstermektedir. Elde edilen bu durum ise, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin yaka oyuntusuna uygun olmadığını ispatlamaktadır. T.K.A.M. ansiklopedisinde giyim kalıbında yaka oyuntusunun uygunluğunun önemine

206

dikkat çekilmiş, “yakaya bağlı olarak, genişliği ve vücuda uygunluk konstrüksiyon çizgisi, giysi kalıbı ve rahatlığına birinci derecede etki eder” denilmiştir(1993, s. 3809). 6.3.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucu yaka genişliğinin uyumu hakkında verilerin yer aldığı tablolara bakıldığında; yaka genişliğinin, üzerinde denenen öğrencilerle uyum sağlamadığı açıkça görülmektedir. Öğrencilerin % 70’inde önde yaka genişliğinin ortalama 1,28 cm, arkada yaka genişliğinin öğrencilerin % 56,75’inde ortalama 0,5 cm dar geldiği gözlenmektedir. Ayrıca beden büyüdükçe yaka genişliği dar gelen kişi sayısı artmakta ve ölçü açısından da yakanın genişlemesi gerekmektedir, bununla beraber beden küçüldükçe yaka genişliği normal gelen kişi sayısı artmaktadır. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını göstermektedir. 6.3.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucu; yaka ayağı genişliğinin uyumu hakkında verilerin yer aldığı tablolar incelendiğinde; yaka ayağı genişliğinin, üzerinde denenen öğrencilerle tam olarak uyum sağlamadığı görülmektedir. Ayrıca beden büyüdükçe yaka genişliği dar gelen kişi sayısı artmakta ve bununla beraber beden küçüldükçe yaka genişliği normal gelen kişi sayısı da artmaktadır. Yaka ayağı genişliği görünümünü, yaka görünümünün uyumu ile karşılaştırdığımızda büyük oranda yaka ile ilişki içerisinde şekil aldığı görülmektedir. Yaka ayağı genişliğinin de önde ve arkada tamamen birbirine paralel olarak değiştiği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını ispatlamaktadır.

207

6.3.5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesiyle oluşan tablolara bakıldığında; yaka ucu görünümünün yaka ve yaka ayağı genişliğiyle doğru orantılı olarak değişiklik gösterdiği görülmektedir. Tıpkı bu tablolardaki gibi yaka ucu görünümünde de beden büyüdükçe yaka ucu görünümü küçük gelen kişi sayısı artmakta ve yaka ucu genişliğinin beden büyüdükçe artması gerekmektedir. Buna bağlı olarak, beden küçüldükçe yaka ucu görünümü normal gelen kişi sayısı da artış göstermektedir. Tabloya bakıldığında, öğrencilerin % 71,5’inde yaka ucu görünümünün ortalama 1,26 cm küçük olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgilere dayanarak yaka ucu görünümünde de çıkan sonuçlara bağlı olarak yakada düzeltme yapılmalı, vücuda uyumlu olacak biçimde yaka genişletilmelidir diyebiliriz. Çıkan bu sonuç, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını göstermektedir. 6.3.6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesiyle öğrencilerin % 100’ünde yaka ucu açıklığının normal olduğu görülmektedir. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası, sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun değildir” denencesini sağlamaktadır.

208

6.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine Uygunluğu 6.4.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 4’ün test edilmesi sonucu elde edilen verilerden öğrencilerin % 100’ünde kapanma payının normal olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu bulgulardan, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğu anlaşılmaktadır. 6.4.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 4’ün test edilmesi üzerine ilik düğme arasının öğrencilerin % 100’ünde ortalama 1 cm kısa olduğu görülmektedir. Bu durumdan anlaşılacağı üzere Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafe örneklem grubuyla uyum sağlamamıştır. Öğrencilerin tamamında ilik düğme arasının 1 cm kısa olması, klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafede 1 cm genişletme yapılamasını gerektirmektedir. Elde edilen bu veriler, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir. Araştırmadan elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygundur” denencesiyle ters düşmektedir.

209

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt). Bu durumda cep kol altına iyice yaklaşmakta ve hoş olmayan 210 .091 cm küçük bulunmaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığı anlaşılmaktadır. beden büyüdükçe ve boy uzadıkça biraz daha aşağıya indirilmesi gerekmektedir. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 6. 6.5 santimetreye varan bir artış görülmektedir.6. 6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin.5.5.1. Bu duruma bakarak Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin erkek öğrencilerin vücuduna uygun olmadığını söyleyebiliriz. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün. Cep büyüklüğünün bu sonucu vermesi tüm klasik erkek gömleğinde tüm bedenlerde cebin büyütülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Verilerden. Bu durum. öğrencilerin % 100’ünde cebin ortalama 2.5. Cep yeri bedenlere bağlı olarak değişmekte. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5’in test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakıldığında.3. Öğrencilerin tamamında cep küçük gelmiştir.22 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5’in test edilmesi sonucunda öğrencilerin % 100’ünde cep ortalama 2.39 cm yanda olduğu belirlenmektedir. Tüm bu veriler gömleğin cep büyüklüğünün öğrencilerle uyumsuzluğunu göstermektedir.5. beden büyüdükçe cep büyüklüğünde de 0. sportmen tip 4652 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır ve cep yerinin elde edilen verilere göre aşağıya indirilmesini gerektiğini göstermektedir. Elde edilen veriler bakıldığında. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5 test edildiğinde öğrencilerin % 100’ünde cebin ortalama 1.2.

Elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi.41 cm yukarıda olduğu görülmektedir. Bu durum da. Omzunun ve Yan Dikişinin.6. Beden büyüdükçe arkada roba daha yukarıda kalmaktadır. elde edilen veriler dikkate alınarak omuz hattında yeniden düzenlenme yapılmalı. Robadaki uyumsuzluğun giderilebilmesi ve robanın daha estetik bir hale getirilebilmesi için. Tablodaki verilere göre cep ön ortasına doğru kaydırılıp yerleştirilerek sorun giderilmelidir. omuzdan öne doğru robanın daha fazla görüneceği şekilde omuz hattı yeniden çizilmelidir. 6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu Denence 6 test edildiğinde öğrencilerin % 100’ünde robanın arkadan görünümünün ortalama 2.bir görüntü vermektedir. Uyumsuzluğun düzeltilebilmesi için robanın. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir” denencesini sağlamaktadır. Beden büyüdükçe önde roba daha yukarıda kalmaktadır. Elde edilen bu veriler. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün.1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol). Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) klasik erkek gömleğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır.318 cm yukarıdadır ve vücudun yapısına göre uyumsuz görünmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün. Elde edilen bu veriler ışığında cep yerinin erkek öğrencilere uygun olmadığını söyleyebiliriz. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığı belirlenmektedir. 211 .6. elde veriler dikkate alınarak arka ortasından daha fazla aşağıya inilerek çizilmesi gerekmektedir. Robanın önden görünümü öğrencilerin % 100’ünde ortalama 1.

yan dikişin öne veya arkaya doğru bireyin vücut yapısına bağlı olarak kayma gösterdiği belirlenmektedir.3. Bu durum Türk erkeğinin vücut yapısının(sırt-göğüs) Alman erkeklerinin vücut yapısından farklı olması neticesinde ortaya çıkmış olabilir. 6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır.6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzunun. Ancak yan dikişin daha çok arkaya doğru kaydığı elde edilen verilerden tespit edilmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin omzuna uygun olmadığını göstermektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerde buna bağlı olarak omuzlarının da geniş gelmesi olabilir veya omuz yapılarının dar olmasından kaynaklanıyor olabilir. 212 . Bu durum.2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin birey üzerindeki uyumuna bakıldığında. Bireylerin % 58. omzu ve yan dikişi.6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu Denence 6’nın içinde yer alan. Öğrencilerin omuz yapısının. Uyumsuzluklara bakıldığında bedenlere göre hemen hemen homojen bir dağılım olduğu görülmektedir. omuz düşüklüğüne uygunluğuna bakıldığında ise öğrencilerin yarısından fazlasına uygun geldiği görülmektedir. Klasik erkek gömleğinin arka bedenini genişletip. Öğrencilerin % 56.5’inde yan dikişin ortalama 1. Araştırmadan elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu Denence 6’nın test edilmesi sonucunda elde edilen verilere bakıldığında omuz genişliğinin öğrencilerin % 51’inde geniş olduğu görülmektedir.6. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir” denencesiyle örtüşmektedir.26 cm arkaya kaydığı görülmektedir. Bu verilere bakarak Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin omuz genişliğinin uyumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni.5’inde uyumsuz olan yan dikiş. ön bedenini daraltarak bu problemin çözülmesi gerekmektedir.

Buna göre çıkan sonuç.73 cm kısa geldiği gözlenmektedir.6. kol genişliğinin öğrencilerin.25’inde kol boyunun ortalama 5.lik bir fark olduğu ortaya çıkmaktadır.7. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun.7. Ayrıca beden büyüdükçe boyun uzamasına paralel olarak kol boyu kısa gelen kişi sayısı ve kol boyu farkı artmaktadır. 6. bu durum. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kol boyu ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kol boyuna uyduğu belirlenmektedir.7. Kol boyunun uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 91. 50 bedende 5. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kol boyuna uygun olmadığıdır. 213 . Kol boylarında görülen uyumsuzluğun temel sebebi TSE’nin 1987 yılında hazırlamış olduğu erkek vücut ölçülerinin günümüz gençlerini tam olarak temsil etmemesidir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kol genişliğine uygun olduğunu göstermektedir.75’inde dar olup. Bu uyumsuzluğu giderebilmek için günümüz gençlerini temsil eden ölçülerle çalışmamız gerekmektedir.66 cm. 46 bedende 6.25’ine uyum sağladığını görmekteyiz. Genel olarak dar gelenlerinde daha iri yapılı kişiler olduklarını düşünürsek. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin.1. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu 6. % 91.2. % 8. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesiyle elde edilen verilere bakıldığında. TSE kol boyu ölçüleri ile araştırma sonucunda elde edilen kol boyu ölçüleri arasında.2 cm. 48 bedende 6. 52 bedende 5.96 cm.9 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu elde edilen bulgulara bakıldığında.

7. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan.7.4. Tablolardaki veriler doğrultusunda 214 .6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun. Bu durum ise.5’inde içeride kaldığı ve öğrencilerin % 52. önde koltuk oyuntusunun öğrencilerin % 47.75’inde koltuk oyuntusunun ortalama 1.5’inde içeride kaldığı. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliği paralelinde olan bu hat.25’inde de dışarıda olduğu belirlenmektedir. Koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin beden küçüldükçe sayıca fazlalaştığı görülmektedir. Koltuk oyuntusunun öndeki kısmında olduğu gibi burada da beden küçüldükçe koltuk oyuntusu dışarıda kalan birey sayısı artmaktadır. öğrencilerin % 52. % 0. öğrencilere uygunluk verilerine bakıldığında. 6.43 cm yukarıda geldiğini görmekteyiz.25’inde normal olduğu. Koltuk oyuntusunun yukarıda oluşu giyen bireyi rahatsız edebileceği gibi. sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinin de yukarıda gelmesinin etkisiyle uyumsuz bir görünüm almaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin koltuk oyuntusuna uygun olmadığını göstermektedir. koltuk yüksekliği ile ilgili verilere bakıldığında öğrencilerin % 63. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin. Tüm bu verilere bakıldığında Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun Türk erkeklerine uymadığını söyleyebiliriz. Koltuk oyuntusunun kol ortasındaki uyumuna bakıldığındaysa öğrencilerin yine % 47. Arkadaki koltuk oyuntusunda da durum aynı şekildedir. estetik açıdan da hoş görünmeyebilir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin koltuk oyuntu yüksekliğine uygun olmadığını göstermektedir.25’inde dışarıda olduğu görülmektedir.3.25’inde normal gelip. Bu veriler. sadece öğrencilerin % 0.

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin. 215 . kol yırtmaç yerinin öğrencilerin % 100’ünde normal olduğu sonucuna varılmaktadır. Koldaki pli derinliğinin tüm öğrencilerle uyum sağlaması. 6. Elde edilen verilere baktığımızda kol yırtmaç boyu kısa gelenlerin öğrencilerin % 64. Ayrıca yırtmaç boyu da bedenlere göre farklılık göstermekte. sportmen tip 4652 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum bize Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç boyunun günümüz Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir.25’i olduğu görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koldaki pli derinliğinin. kol ortasında ve arkada düzeltilerek yeniden çizilmeli.7.6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. Beden büyüdükçe kol yırtmaç boyu uyumsuz gelen kişi sayısının arttığı görülmektedir. Tüm öğrencilerde kol yırtmaç yerinin normal gelmesi. Türk erkeğinin antropometrisine uygun hale getirilmelidir. 6.7. bu dilimi oluşturanların çoğu küçük bedenlerdir.7. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun uygunluğuna bakıldığında tüm öğrencilerin %35. 6.koltuk oyuntusu önde.7. beden büyüdükçe boyun uzamasına paralel olarak yırtmaç boyu da uzamaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğunu ispatlamaktadır.75’inde normal geldiği görülmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pli Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 test edildiğinde elde edilen verilere göre koldaki pli derinliğinin öğrencilerin % 100’ünde normal olduğu ortaya çıkmaktadır.5.

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin bileğine uygun olduğunu ortaya koymaktadır.8. Manşetin dar geldiği bireylere baktığımızda çoğunluğun 50 ve 52 bedende olduğunu. Yine beden büyüdükçe bunun paralelinde manşet kalınlığının da artması gerektiği göz ardı edilmemelidir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir.7. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. manşetin öğrencilerden % 74’üne ortalama 1. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. Bireylere göre manşet görünümü ince gelenlerin özellikle 46 bedenden 52 bedene doğru gidildikçe sayıca yoğunlaşması dikkat çekicidir. 6. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun değildir” denencesini desteklemektedir. Ancak tablodan çıkaracağımız genel sonuca bakarsak elde edilen veriler. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün.7. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümüne bakıldığında. Manşet kalınlığı üzerinde gerekli düzenlemeler yapılırken bedene bağlı olarak değişimler de dikkate alınarak manşet geliştirilmelidir. Manşetin bilek genişliğine tam olarak uymadığını söylemekle beraber çıkan uyumsuzlukların da tablodaki verilere dayanarak giderilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.25’ine uygun olduğu görülmektedir. manşetin bol geldiği bireylere baktığımızda çoğunluğunun 46. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakıldığında.6. öğrencilerden % 82.9.48 ve 50 bedende toplandığını görmekteyiz. Elde edilen bu veriler.23 cm ince geldiği tespit edilmektedir. 216 .

33 cm olduğu. 50 bedende (40 yaka) 1. Elde edilen bu veriler araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi gömleklerin çiziminde kullanılan TSE sportmen tip erkek tam boyu ile karşılaştırıldığında. günümüz 46 beden (38 yaka) erkek öğrencilerin 4.57 cm olduğu görülmüştür. boy ortalamalarının 172.54 cm. Elde edilen bu veriler günümüz gençlerinin daha önce üzerinde araştırma yapılmış olan bireylerden daha uzun olduklarını göstermiştir. sosyo-ekonomik düzeyin etkisiyle. s. bel çevresinin 46 bedende (38 yaka) 3. 52 beden (41 yaka) erkek öğrenciler bakıldığında ise boylarının 168 cm ile 192 cm arasında olup. 50 yıl önceki üniversite gençliğine göre boyların 4-5 cm daha fazla uzamış olduğunu ve bu duruma “yüzyılın eğilimi” denildiğini belirtmiştir (2006.03 217 . 48 bedende (39 yaka) 1. 48 beden (39 yaka) öğrencilerin 6. TSE’nin Hazırlamış Olduğu Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerinin. Araştırmadan elde edilen ölçülerle araştırmada kullanılan kalıpların çizildiği TSE sportmen tip erkek vücut ölçüleri kıyaslandığında. boy ortalamalarının 179. 48 bedende (39 yaka) 3. göğüs çevresinin 46 bedende (38 yaka) 1. 50 beden (40 yaka) öğrencilerin boylarının 162 cm ile 195 cm arasında olup. yaşam kalitesi arttıkça. 52 bedende (41 yaka) 0. Avrupa Çocuk Endokrin Derneği Başkanı Prof. 48 beden (39 yaka) öğrencilerin boylarının 162 cm ile 190 cm arasında olup. tüm öğrencilerin tam boy istatistikleri incelendiğinde. Atilla Büyükgebiz “yeni neslin boyu giderek uzuyor” diyerek bu duruma dikkat çekmiş.6.01 cm. boy ortalamalarının 176. Dr. Büyüme ve Ergenlik Merkezi Sorumlusu.97 cm daha dar olduğu görülmüştür.93 cm daha uzun olduğu.11).99 cm daha uzun olduğu. boy ortalamalarının 178. araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin. 52 beden (41 yaka) öğrencilerin 5.8. 50 beden (40 yaka) öğrencilerin 6. Araştırmanın denenceleri test edilirken bu ölçü farklılıkları göz önüne alınmıştır. Tam boyda görülen bu farklılık kalıp uygulandığında tam boy ölçüsü ile paralellik gösteren tüm yardımcı ölçüleri etkilemiş ve uyumsuz çıkmasına neden olmuştur.93 cm olduğu. 46 beden (38 yaka) erkek öğrencilerin boylarının 160 cm ile 190 cm arasında olup.33 cm daha uzun olduğu.16 cm.67 cm.99 cm olduğu. Günümüz Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerine Uygunluğu Denence 8’in test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakılarak.57 cm daha uzun olduğu belirlenmiştir.

48 bedende (39 yaka) 6. 50 bedende (40 yaka) 0. araştırma sonucu elde edilen ölçülerin.08 cm. 48 bedende (39 yaka) 0. 50 bedende (40 yaka) 2. 218 .96 cm. kalça çevresinin.15 cm daha geniş olduğu tespit edilmiştir. Boyun çevresine bakıldığında ise. 48 bedende (39 yaka) 0. 50 bedende (40 yaka) 5.21 cm daha geniş. 52 bedende (41 yaka) 0.02 cm.08 cm daha dar olduğu gözlenmiştir. 52 bedende (41 yaka) 0. 50 bedende (40 yaka) 0.29 cm daha dar olduğu belirlenmiştir.32 cm. 46 bedende (38 yaka) 6. 46 bedende (38 yaka) 0.9 cm. günümüz sportmen tip 46-52 beden (3841 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun değildir” denencesini desteklemektedir. 52 bedende (41 yaka) 5. Araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin.66 cm daha uzun olduğu görülmüştür.49 cm daha dar. 52 bedende (41 yaka) 3.37 cm daha dar. bu durum göğüs çevresi ile hesaplanan tüm genişlik ölçülerinde uyumsuzluklara neden olmuştur.cm. 46 bedende (38 yaka) 0. kol boyunun. Elde edilen bu veriler “TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. Araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin.2 cm. uyumsuzluklar tespit edilirken bu durum göz önünde bulundurulmuştur.11 cm.

Araştırmanın bulguları. bol geldiğini ortaya koymaktadır. Geliştirilen kalıpların araştırmadan elde edilen ölçülerle çizilmesi ortaya çıkan problemi gidermiştir. göğüs çevresi üzerinde hesaplanan yardımcı ölçülere verilen bolluk payı miktarının azaltılmasıyla gömlek. Araştırmanın bulguları. bol geldiği anlaşılmaktadır. 2/10 beden / 1cm + 1. ön genişlik formülünde. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresinin. 219 . Araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kalça çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kalça çevresine uyum sağlamadığı.48. 2/10 beden / 1 cm + 1 cm (bolluk payı) olarak düzenleme yapılarak vücuda daha uyumlu hale getirilmiştir.5 cm (bolluk payı).52 beden (38. 1/10 beden + 2 cm + 3. araştırma sonucu elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuç ve öneriler yer almaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin göğüs çevresine uygun olmadığını. koltuk genişliği formülünde. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen bel çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin bel çevresine büyük ölçüde uyum sağladığını göstermiştir. Vücut üzerindeki düzgün duruşu sağlamak amacıyla göğüs çevresinden elde edilen yardımcı ölçü hesaplamalarında ilave edilen bolluk payı azaltılmıştır.39.5 cm (bolluk payı).50.40. 46. kalça çevresinde de uyumlu hale gelmiştir. Göğüs çevresi ölçüsü doğrultusunda oluşturulan klasik erkek gömleğinde.41 yaka) klasik erkek gömleği arka genişlik formülünde.BÖLÜM VII SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırmanın bu bölümünde.

1/10 beden + 13. ön uzunluğun yukarıda geldiği ortaya çıkmaktadır. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin boyuna tam olarak uyum sağlamadığını. Araştırmanın bulguları. 50 bedende (40 yaka) 1/2 tam boy / 13 cm. 1/2 tam boy / 13 cm.5 cm + 3 cm olarak değiştirilmiştir. klasik erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine büyük oranda normal geldiği tespit edilmiştir. kısa geldiğini ortaya çıkarmaktadır. Araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön uzunluğuna tam olarak uyum sağlamadığı. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön genişliğine tam olarak uymadığını. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) erkek öğrencilerin yaka oyuntusuna uygun olmadığını göstermektedir.Araştırmanın bulguları. 2/10 beden / 1 cm + 1 cm (bolluk payı) formülü uygulanmıştır. Öğrencilerin tamamında kapalı gelen ön 220 . Araştırma neticesinde. dolayısıyla sırt yüksekliği / 1 cm olarak bulunan ön uzunluk da vücuda uyumlu hale gelmiştir. 48 bedende (39 yaka). araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre çalışılmış ve sırt yüksekliği. 52 bedende (41 yaka) 1/2 tam boy / 12 cm formülü uygulanmıştır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun. bol geldiğini göstermektedir. Bu sorunu gidermek için geliştirilen kalıplar elde edilen yeni ölçülerle çizilmiş ve 46 bedende (38 yaka) 1/2 tam boy / 12 cm. Ön uzunluğu vücuda uyumlu hale getirebilmek için. Araştırmadan elde edilen bulgular. Öğrencilere büyük ölçüde bol gelen ön genişlik ilave edilen bolluk payının azaltılmasıyla uyumlu hale gelmiştir.

5 daha derinleştirilmiş ve arka yaka + 2. Beden büyüdükçe yaka genişliği daha dar gelmektedir. 46 bedende (38 yaka) 0. 46 ve 48 beden (38. 46 bedende (38 yaka) 0. Bu problemi giderebilmek için. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular.5 cm yaka ucu genişletilerek uyumsuzluk giderilmiştir.41 yaka) 0. 52 bedende (41 yaka) 1. Araştırmanın bulguları.5 cm daha genişletilmiştir.25 cm. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. 48 bedende (39 yaka) 1 cm.5 cm. önde yaka genişliği.5 cm.5 cm genişletilmiştir.25 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının öğrencilerin tümünde uygun olduğunu göstermiştir. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün. 50 bedende (40 yaka) 1. Araştırmanın bulguları yaka ucu görünümünün yaka genişliği görünümüne paralel olarak öğrencilere uyumsuz geldiğini ortaya çıkarmıştır. 50 bedende (40 yaka) 1.5 cm formülü uygulanarak çizilip öğrencilerin boynuna uygun hale getirilmiştir. 50 ve 52 bedende (40. Yaka genişliği ile paralellik gösteren yaka ayağı genişliğinde de küçük bedenden büyük bedenlere doğru gidildiğinde uyumsuzluk belirginleşmektedir.yaka oyuntusu çizilirken önde 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilere uygun olmadığını göstermektedir.5 cm daha arka yaka genişletilerek uygun hale getirilmiştir. 46 bedende (38 yaka) ve 48 bedende (39 yaka) arkada yaka genişliği normal gelirken. 221 . Araştırmadan elde edilen bulgular yaka ayağı genişliğinin öğrencilere tam olarak uyum sağlamadığını göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular.39 yaka) yaka ayağı genişliği aynı kalırken ortaya çıkan uyumsuzluğu gidermek amacıyla yaka ayağı genişliği arkada 0. 52 bedende (41 yaka) 1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının öğrencilerin tamamında normal olduğunu ortaya koymuştur.

sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygun olmadığını ortaya koymuştur. 50 bedende (40 yaka) 2 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cep yerinin (üst-alt). Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. gömleğin daraltılmasıyla cep yeride vücuda uygun hale gelmiştir.5 cm + 3 cm olarak değiştirilerek uyumsuzluk giderilmiştir. Araştırmanın bulguları. cebin 0. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığını göstermiştir. 52 bedende (41 yaka) 2. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygun değildir. Denenen klasik erkek gömleği kalıplarının öğrencilere bol gelmesiyle cep yeri de bu duruma paralel olarak. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cep yerinin (sağ-sol). 222 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğu. öğrenci üzerinde hoş görünmemiştir. 1/10 beden + 13.5 cm cep büyütülerek uyumsuzluk giderilmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafenin tüm öğrencilerde 1 cm kısa geldiğini ortaya koymuştur. arka uzunluk formülüne 1 cm daha ilave edilmesiyle arka uzunluk öğrencilerin vücuduna tamamen uygun olmuştur. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin sırt yüksekliğinin. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığı tespit edilmiştir. sırt yüksekliği formülü. Araştırmanın bulguları.5 cm daha aşağıya indirilmesiyle tamamen vücuda uyumlu olmuştur. 48 bedende (39 yaka) 1. Bu sorun ilik düğme arası mesafenin 1 cm daha genişletilmesiyle giderilmiştir. Araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre arka uzunluğun yeniden oluşturulmasıyla problem büyük ölçüde giderilmiş.5 cm. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin tamamına Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinde cep küçük gelmiştir.Araştırmanın bulguları. Sırt yüksekliğinin ve buna paralel ön koltuk derinliğinin tekrar düzenlenmesiyle cep yeri büyük ölçüde vücuda uyumlu hale gelmiş. 46 bedende (38 yaka) 1 cm. Araştırmadan elde edilen ölçülerle çalışılıp.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin. Araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre oluşturulan kol boyunda. 46 bedende (38 yaka) 2 cm. Araştırmanın bulguları. yeni oluşturulan formül. 52 bedende (41 yaka) 2. 2 /10 beden / 1 cm + 1. omuz hattından öne doğru 1. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kol boyu ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kol boyuna uygun olduğu belirlenmektedir.Araştırmanın bulguları. Araştırma sonuçları. arkada roba hattı oluşturulurken. herhangi bir problem oluşmayacağı düşünülmektedir.5 cm daha aşağıya inilip arka robanın çizilmesiyle giderilmiştir.5 cm. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığını göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygun olmadığını göstermektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygun olduğunu göstermiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz görünümünün. 50 bedende (40 yaka) 2. robanın arkadan öne doğru dönüşü net olarak sağlanmıştır. bu ölçüler doğrultusunda oluşan koltuk 223 . Tüm bedenlerde omuz 1 cm daha dar çizilerek problem giderilmiştir. Varolan uyumsuzluk. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümü. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin. Araştırmanın bulgularına göre. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin koltuk oyuntu yüksekliğinin. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinin öğrencilere uyumsuz gelmesiyle.5 cm daha ilave edilerek.5 cm’dir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. 48 bedende (39 yaka) 2 cm. Robanın önden görünümünü vücuda uyumlu hale getirmek için. Araştırma sonuçları. Arka genişliğe ilave edilen bolluk payı azaltılarak problem giderilmiştir.

sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. Araştırma sonuçları. 50 bedende (40 yaka) 1. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinde yapılan düzenlemeyle. 46 bedende (38 yaka) büyük ölçüde normal gelen manşet görünümü beden büyüdükçe 224 . buna paralel olarak koltuk oyuntusu da olması gereken hatta gelip. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin koluna uygun olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin büyük kısmında koltuk oyuntusu. Araştırmanın bulguları. uyum problemi çözümlenmiştir.5 cm daha uzun çizilerek giderilmiştir. 46 bedende (38 yaka) 0. koltuk oyuntu yüksekliği de öğrencilere uyumlu hale gelmiştir. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olduğunu göstermektedir.5 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümü. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre.25 cm. Araştırma sonuçları.oyuntu yüksekliği de öğrencilere uyumsuz gelmiştir. Omuzda yapılan düzenleme ile omuz 1 cm daha daralmış. 46 bedende (38 yaka) büyük ölçüde normal gelen kol yırtmaç uzunluğu beden büyüdükçe daha kısa gelmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol manşetinin. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olduğunu ortaya koymaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. 52 bedende (41 yaka) 1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kol yırtmaç yerinin. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu. olması gereken hattan dışarıda kalmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Uyumsuzluk kol yırtmaç uzunluğu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin koldaki pli derinliğinin.

50 bedende (40 yaka) 1. 46 bedende (38 yaka) 0. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere olmadığını göstermiştir.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 13 1/10 Bd + 3.5 cm.75 1/2 Tb / 13 1/10 Bd + 3. Uyumsuzluk manşet genişliği. Öğrencilerin % 56.5+3 1/10 Bd+13.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 12 1/10 Bd + 3.25 cm ve 52 bedende (41 yaka) 1.5’inde yan dikişin ortalama 1.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 0.daha ince gelmektedir. Tablo 53.5 cm daha geniş çizilerek giderilmiştir. Denenmiş ve Geliştirilmiş Formüller Kalıpta Geliştirilmesi Gereken Yerler Arka Uzunluk Model Boyu Arka Genişlik Koltuk Genişliği Ön Genişlik KoltukYüksekliği 46 Beden (38 Yaka) Geliştirilen Formüller 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) Sırt Yüksekliği 1/10 Bd+13. Araştırma sonucu.5+3 1/10 Bd+13.26 cm arkaya kaydığı görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. Araştırmanın bulguları.5 2/10 Bd / 1+1. tüm bedenlerde klasik erkek gömleğinin arka bedenini 1 cm genişletip.5+3 1/10 Bd+13. klasik erkek gömleği kalıpları geliştirilmiş ve geliştirilen kalıpların tekrar denenmesi sonucunda herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.5 Araştırmadan elde edilen veriler ışığında. Bu sorun. 225 .5 2/10 Bd / 1+1.5 2/10 Bd / 1+1. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. denenen ve geliştirilen formüller aşağıdaki tabloda verilmiştir.5+3 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 12 1/10 Bd + 3.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 2/10 Bd / 1+1. problemleri gidermek amacıyla oluşturulan. ön bedenini 1 cm daraltarak çözülmüştür.

5 cm 1/10 Beden+13.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 24.5 cm + 3.7.6 cm 4 cm 12.3 = 24. Denenmiş.25 cm 23 cm 19.5 = 6.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25.625 cm 11.1.5 cm 1/4 43.5cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy /12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.5 cm Boyun Çevresi: 38 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.25 cm cm cm Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= 16.7 cm = 18.7 = 18.25 = 74.7 = 46.4 cm = 52 cm cm cm cm cm cm 1/10 Beden+10.25 cm 1/8 21.75 cm 226 .9 cm = 14.6 cm 25. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 173 92 77 94 61 cm cm cm cm cm cm 86.5 cm 46 47 cm cm 38.

Denenmiş. 227 .2. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.7.

Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Denenmiş. 228 .7.3. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

1 cm = 19.7.25 cm 25.5 cm 1/4 44.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26.125cm = 75. Denenmiş.25 cm 48 49 cm cm 40.4.7 cm = 15.25 cm = 6. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 176.5 cm = 25.25 cm 26 cm 229 .5 cm 0.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 25.1 cm = 47.25 cm 1/8 22.125 cm 24 cm 20.1 cm = 19.5 cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy / 13 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.5 cm 96 81 98 62 cm cm cm cm cm 88.5 cm + 3.2 cm = 54 cm 1/10 Beden+10.06 cm 12 cm Boyun Çevresi: 39 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 51 cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 17 cm 4 13 cm cm 1/10 Beden+13.

Denenmiş.7.5. 230 . Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

6. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.7. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 231 . Denenmiş.

Denenmiş.75 cm 25 cm 21.5 cm = 6.5 cm Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 52 26 cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 17.5 cm = 15.5 cm = 20.5 cm = 20 cm 1/10 Beden+10.5 cm + 3.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26.7.5 cm = 47.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) = 56 cm 0.25 cm 25.3 cm 26 cm 1/10 Beden+13.375 cm 12.5 cm 50 43 51 cm cm cm 1/4 44.75 1/2 Tam Boy / 13 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.5 cm 1/4 Tam Boy+0.6 cm = 25.5 cm 1/8 22. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: 179 100 86 102 40 63 cm cm cm cm cm cm 89.75 cm 232 .7.5 cm = 76.3cm 4 cm 13.

Denenmiş.7.8. 233 . Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

7.9. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş. 234 . Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.

9 = 20.5 cm 1/4 44. Denenmiş.43 cm 13 cm Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 53 0.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 26. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: 179.87 cm 26 cm 22.5 cm + 3.9 = 21.3 = 15.7.25 cm 26.5 cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy / 12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.75 cm 1/10 Beden+10.25 cm cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 17.9 = 48 = 6.5 cm 104 91 106 41 64 cm cm cm cm cm 89.5 cm 235 .5 cm 26.10.8 = 58 cm cm cm cm cm cm cm cm = 77.75 cm 1/8 22.6 cm cm 1/10 Beden+13.6 cm 4 13.75 cm 52 53 cm cm 45.83 = 25.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26.

Denenmiş.11. 236 . Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.7.

Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.12. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş.7. 237 .

anatomisine ve ergonomisine uygun yeni bir kalıp sistemi geliştirilmelidir. Bunun içinde TSE’nin giyim endüstrisi ve üniversitelerle işbirliği yapması gereklidir. Ergonomi ve Antropometri dersleri verilmelidir. denemeler yapılarak Türk insanının vücuduna en uygun olanı seçilip geliştirilmelidir. Bu tür araştırmalar başka konularda ve başka örneklem gruplarıyla da tekrarlanmalıdır. Böyle bir araştırma oldukça kapsamlı ve zaman alıcı bir çalışma olacağı için emek açısından ve maddi yönden desteklenmelidir. Diğer kalıp sistemleri de ele alınıp. oluşan ve oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmak için şu öneriler dikkate alınmalıdır: Doğru bir kalıp sistemi ile birlikte doğru bir ölçü standardı şarttır. Lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler bu konuda araştırma ve incelemeler yapmaya sevk edilmelidir. Türk insanının standart ölçüleri doğrultusunda. Türk insanının anatomik özellikleri incelenmeli ve kapsamlı bir araştırma ile ölçü standartları oluşturulmalıdır. Giyim eğitimi veren lise ve üniversitelerde Anatomi.Müller kalıp sistemini geliştirmek. 238 .

________. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Erkek Giyimi. İstanbul: 2000. Moda İllüstrasyonu Stilistlik. BAŞ. Çeviren: Elife Gündoğan. TSE Standart Dergisi. Nihad v. Woburn: 2000. Mehmet SAĞIR. Silva TUNÇ. Ayla ERYAZICIOĞLU. İstanbul: 1994. Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Kadın Giyimi. Ankara: 1997. Güneş Tıp Sözlüğü. 239 . VIII. İstanbul: 1988. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sayı:44. Kırsal Kesim 4-20 Yaş Grubu Kız Ve Erkeklerin Bazı Antropometrik Değerleri ve Oranları. Winifred. AŞIK. “Ergonomide Antropometrinin Önemi”. Cilt: 19. İzmir:2001. Türk Ansiklopedisi. Ulusal Ergonomi Kongresi. İstanbul: 2000. Ankara:1997. ________. Selma ŞEKEROĞLU. İstanbul: 1994. Erdal v. Cilt: 13. Galip ve Başak KOCA. Naciye. Çeviren: Elife Gündoğan.KAYNAKÇA AKALIN. Ekim. ALDRICH. (Second Edition). AKAY. Mukaddes. BAKER. İstanbul: 2002. Ekim. AKIN. Georgia O’Daniel and Helen Redel PULLEN. İstanbul: 2004. A Handbook Of Costume Drawing.d.. Fatma ÇİTOĞLU. Cilt:18. Hatice CİNKÖSE. Temel Kalıp Bilgisi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Selime ÖZKAN.d.. H.

________. Kasım. “Mutlu Gençler Daha Uzun Boylu Oluyor”. Yıl: 4. Eylül-Aralık. 1990. İzmir: 1995. ________.. BERK. “Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Değişik Yaklaşımlar”. Temmuz. Ankara: 1996. Fen ve Mühendislik Dergisi. Tekstil ve Mühendis. 4 Nisan 2006. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. İzmir:2000. İstanbul: 1986. Sabah Gazetesi Günaydın Eki. Kadın İç Giyimleri. BÜYÜKGEBİZ. Tekstil Sempozyumu Özel Ek Sayısı. Yıl: 5. Tekstil ve Mühendis Dergisi V. Ankara: 1996. Cilt: 9. ________. 240 . Sayı:2. İzmir: 1996. Yıl: 10. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Tekstil ve Makine Dergisi V. Güngör ve Emine ERCAN. BULGUN. Güngör v. BAYRAKTAR. “Kol Üst Eğrisinin Bilgisayarda Çizdirilerek İncelenmesi”. 1991. Cilt: 2. Ankara: 1992. Lale Emzen. Refia. Ankara: 1941. Salı. “Bilgisayarda Bir Giysi Tasarımı Programı Oluşturulması”. Fatma.BAŞER. Sayı: 53-54. ________. Danışman: Gülseren KURUMER. Erkek Pijaması. Güngör BAŞER. Türkiye’de 12-17 Yaş Grubu Genç Kızların Beden Ölçüleri Standardizasyonu. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı. Giyim. DEÜ Mühendislik Fakültesi. Mayıs. BAŞER. Ender Yazgan. Atilla. Biçki Dersleri I.d.

Nevin BARIŞERİ. (İkinci Baskı). Kadın Giyiminde Kapanma Payı ve Yaka Çizim Teknikleri. İzmir: 2000. ________. ________. Konya: 1996. Türk Bayan Vücut Ölçülerine Dayalı Yeni Bir Giysi Kalıp Çizim Sisteminin Geliştirilmesi. Yıl: 3. Danışman: Güngör BAŞER. Tekstil Ve Konfeksiyon. Hazır Giyimde İş Bilimleri. Figen KELLECİ. Volume: 9. ERCAN. Yayın No: 65. “Hazır Giyim Endüstrisinde Tasarım Sürecinde Kullanılan Teknolojiler”. New York: 1977. Encyclopedia Americana. Yayınlanmamış Doktora Tezi. M. Kalıp Hazırlama Teknikleri ve Model Geliştirme. Yıl: 10. İstanbul: 2001. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Projesi. Gürkan KURUL. Sayı:1-2. 241 . Gülen IŞIKGÖZ. ERAY. “Giysi Fizyolojisi”. Tekstil ve Konfeksiyon. DİVRİK. Bursa: 1983. Yayınlanmamış Ders Notları. Sümerbank Tekstil Eğitim ve Araştırma Müessesesi Yayını. Ocak-Nisan. Ocak-Şubat.ÇAĞDAŞ. Erkek Dış Ve Üst Giysileri Kalıp Hazırlama Ve BüyültüpKüçültme Teknikleri Semineri Notları. Emine. Ankara: 2002. Sayı: 1. Kaan H. ________. Azime ÖZVER. Fatma ve Esen ÇORUH. ÖKTEN. Geleneksel Konya Merkez Kadın ve Erkek İç Giyimlerinden Kıvratma Gömleklerinin Özelliklerinin Belirlenmesi. ERDOĞAN. Konya: 2000. Müberra TÜMER. Çetin. İzmir: 1993. İzmir: 1994. Neşe. Miyase.

1. Giyim 1-2-3. (Dördüncü Baskı). “Giysi Kalıpçılığında Vücut Ölçüleri”. İzmir: 1999. Hazır Giyim Tüketiminde Antropometri. Tekstil ve Konfeksiyon. Tekstil ve Konfeksiyon. ODTÜ Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. Mart. Tekstil ve Konfeksiyon. GÖNEN. İzmir: 1993. A. ________. Ankara: 1991. Yıl: 9. Velittin KALINKARA. İzmir: 1999. Yayın No: 441. Emine. GÜDÜL. Gürkan KURUL. Ergonomi Kongresi. Sayı: 5. Yayın No: 441. Dünden Bugüne Giyim Kültürü ve Moda. ________. Eylül-Ekim. Ergonomi Kongresi. ________. Zeynep ve Güler KARAKÜLAH. İzmir: 2000. Ankara: 1991. Ankara: 1991. Ankara:2001. GÜRSOY. Cilt. III. Kasım-Aralık. (Dördüncü Baskı). Farklı Yaş Gruplarındaki Kadınların Antropometrik Ölçüleri. “İç Piyasaya Klasik Erkek Gömleği Üretiminde İdeal Kumaş Eninin Saptanması”. Meltem BAYRAKTAR. III. Yıl: 3. ________. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını. Ayla. “Bebek-Çocuk-Genç Yaş Gruplarında Vücut ve Giysi Ölçülerinin Standardizasyonu”.________. Yayın No: 7. Tekstil Uygulama. Tahir. ERYAZICIOĞLU. Sayı: 2. 242 . Erkek Klasik Dış ve Üst Giysilerinde Kalıpçılık. İstanbul: 2004. Sayı: 6. Yıl: 9. ODTÜ Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. Özlen ÖZGEN.

İzmir: 1999. “Giysi Tasarımı Açısından İnsan Vücudu Mekaniği”. Yurdagül ve Fatma Demir ŞENER. Mine SEÇKİNÖZ. Süheyla YÜKSEL. Serap KÖSE. 1990. Professional Patternmaking For Designers. Redondo Beach: 1984. Kadın ve Erkek İç Giyimlerinde Kalıpla Çizimler. Yıl: 4. 243 . Resim II Moda Resmi ve Giyim Tarihi. 1990. Haziran. Men’s Casual Wear. (Sekizinci Baskı). Yıl: 4. Gönül. Şükran. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Sabiha AKER. Müberra GÖKALPAY. Women’s Wear. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. İstanbul: 1988. Nimet İRFANOĞLU. “Giyim Hazırlama Sanatı Üzerine”. Fatma. Yurdanur YAYLALI. Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi. Ankara: 1986. Cilt: 5. ________. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Perihan. Kadın Giysi Tasarımı-Etek. Yayın No: 3. (Üçüncü Baskı). LOKMANOĞLU. Meliha İLTER. Ankara: 1982. Sayı: 21. Sayı: 23. Kadın Erkek ve Çocuk Giyimlerinde Temel Çizimler. İstanbul: 1981. Bayan Giyiminde Serilendirme. Tekstil ve Makina. (Yedinci Baskı). Jack. Nevin ÖZEV. KOMŞUOĞLU. Giyim. IŞIKLAR. İstanbul: 2002. METE. Ankara: 1997. Yüksel. İç Giyim. İÇBİLEN. Ekim. Arsal MENGİ. Hazır Giyim ve Konfeksiyon Makinaları. Tekstil ve Makina. MURATOĞLU. Perihan ERONÇ. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yayınları. ________.HANDFORD.

Ziynet. Danışman: Semiha AYDIN. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını. İzmir: 2000. İsmail v. Cilt: 1. Müller Kalıp Sistemi 3-6 Yaş Temel Beden Ve Kol Kalıplarının Denenmesi. Erkek Giysi Üretimi. Kalıp Seminer Kitabı. Rüştu Uzel Anadolu Hazır Giyim-Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi. Sınıf “Kalıp Hazırlama Teknikleri Dersi” Programında Yer Alan Müller Biçki Sisteminin Değerlendirilmesi. Beyhan. ÖZKAN. İstanbul: 2002. ________..________. Arıtan Yayınevi. Türk-Alman Teknik İşbirliği Projesi. Yayın No: 8. Türkçe Sözlük. I-II. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. ÖNDOĞAN. Giysi Kalıpçılığı Esasları. İstanbul: 1993. İstanbul: 1993. PAMUK.d. Ankara: 1989. Ankara: 1998. Kız Meslek Lisesi I. III. Neriman v. Fevziye.. Konya: 2004. Rüştu Uzel Anadolu Hazır Giyim-Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi. Uygulama Teknikleri Temel Kalıp ve Dikim Uygulama Teknikleri. Ankara: 2004. Türk Dil Kurumu Yayınları.d. Arıtan Yayınevi. 244 . İstanbul: 2002. “Contec ve Müller Giysi Konstrüksiyon Sistem İle Elde Edilen Kadın Temel Beden Kalıplarının Karşılaştırılması”. Kalıp Seminer Kitabı. ÖZER. Ocak. ÖĞÜTÇÜ. Nurhan. Gülşin. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Nurgül KILINÇ. Konfeksiyon & Teknik Dergisi. Türk-Alman Teknik İşbirliği Projesi. PARLATIR. Danışman: Miyase ÇAĞDAŞ. ORAL.

Fatma TEMELCİ. Naciye KÜÇÜKYALÇIN. Giyim Sanayi İçin Beden (Vücut) Ölçüleri-Erkekler. Yayınlanmamış Hazır Giyim Ders Notları. Atatürk Teknik ve Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi. Ankara: 2002. İstanbul: 1995. Ankara: 1995. Hafize. Hatice ZIK. TSE. Ayşe OLGUN. Ankara: 1974. June. 245 . Yapı Kredi Yayınları. Ankara: 1987. March. Ali. Hatice EĞİLMEZ. Kalıp Kitap I. Rundschau Herrenhemd. TSE. Tarifler Ve Beden Ölçüsünün Alınması İşlemi. Türk Standardı: 9690. Giyeceklerde Beden Ölçülerinin İşaretlerle Gösterilmesi-Bölüm 1: Terimler. Handan. Konya: 1995. Hülya ASALI. Nazan.PEKTAŞ. Rundschau Herrenhemd. Rundschau Herrenhemd. Azize KAYAOĞLU. Moda Resmi Ders Notları II. January. Mehtap ÖZBEK. Türkçe Sözlük. Türk Standardı: 5271. Ankara: 2003. Ferhat BİLGİN. TSE. TEKELİ. Zehra Karaman. PÜSKÜLLÜOĞLU. Ankara: 1998. Hazır Giyim Üretimi. Germany: 2000. Hakikat YÜCE. Germany: 1994. Türk Standardı: 4344. SAATÇİ. (Dördüncü Baskı). Melahat ERDEM. Germany: 1991. Tekstil Mamulleri-Gömlek. Huriye KARŞI. Şennur ÇETİN. Yeter ERASLAN. Mühibe PAKSOY. Giyim ve Dikiş. SEZER. Meral DEMİRCİ. Hatice SADIKOĞLU.

21.edu. Yıl:6. 29. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını.sabah. Mayıs. Erkek Giysi Tasarımında Temel ve Model Uygulamalı Kalıp Çizimleri Ders Notları. Tekstil ve Konfeksiyon.gazi.arsiv.com. 21. İzmir: 1995. Gençlerin Hazır Giyimde Antropometrik Ölçülerle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar.2006. İzmir: 1999. VIII. İstanbul: 1993.nibh.2006. www. ________.bilgiyonetimi. Ankara: 2000.2004. Yıl: 5. Şule ÇİVİTÇİ.2004.K. ZENGİNGÖNÜL. UZBİL.com. 21. YÜCEL.edu. www. 26.insankaynaklari.2006. Fatma ŞENER.12.01. Tuba ve Saliha AĞAÇ.tdk.. Tekstil ve Konfeksiyon.com. Sayı:3. Çetin ERDOĞAN.gov.balikesir. İzmir: 2001. www. 246 . Müjgan BAYSAL.A. İzmir: 2001. 11-17 Yaş Grubu Türk Erkeklerinin Beden Ölçü Standartlarının Belirlenmesi. Konfeksiyon Ansiklopedisi. “Giysi Seçimine Etki Eden Faktörler”.12.04.org. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını.obitet.12.2004. www. VIII. www. Danışman: M. Önder. Nuran. Canan. 15. Cilt: 9-11-13.tr.2005.d.M. Ulusal Ergonomi Kongresi. YERTUTAN. 17. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ulusal Ergonomi Kongresi. “Hazır Giyim Erkek Gömleği Üretimi ve Kontrol Noktaları”.tr.hurriyetim.com.12. Sayı: 1. 21.tr..ali-oral. Ocak.12.VURAL. Giysi Tasarımında Ergonomik Yaklaşım. http//:arsiv. ________. Saliha AĞAÇ. www.tr. www. Adnan v.2004. İzmir:1996.01. Müjgan BAYSAL. T.

EKLER 247 .

248 .

249 .