T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BİLİM DALI

MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46-52 BEDEN (38-41 YAKA) KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ KALIPLARININ ANTROPOMETRİK VE ERGONOMİK UYUMUNUN İNCELENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ

HAZIRLAYAN Burcu SEZER

KONYA - 2006

ÖNSÖZ Giyim, çağlardan beri insanoğlunun temel gereksinimlerinden birisidir. Vücudu dış etkenlerden korumak için ortaya çıkan giyim; günümüzde estetik görünme, rahatlık, kullanışlılık, sosyal hayata uyum sağlama gibi değişik işlevler üstlenmiştir. Estetik, vücuda uyumlu ve kullanışlı bir giyim öncelikle insan anatomisi ve ergonomisine uygun temel kalıpların geliştirilmesiyle mümkündür. Kalıp sisteminin geliştirilmesi vücudun basitleştirilip, sayısal hale getirilmesi ile gerçekleşir. Bu noktada insan vücudunun antropometrik verileri devreye girer. Ancak ülkemiz insanlarına uygun standart ölçü tablolarının yeterli olmaması ve Türk insanının vücuduna uyumlu kalıp sisteminin henüz oluşturulmamış olması, satın alınan giysilerde vücuda uyum problemlerini de beraberinde getirmektedir. Ortalama otuz yıldır ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan Müller Kalıp Sistemi de ülkemiz insanının vücut formuna tam olarak uyum göstermemektedir. Bu durum gerek iç piyasaya çalışan işletmelerimizde, gerekse giyim alanında eğitim yapan mesleki okullarımızda temel problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın, bu tür problemlerle karşılaşan kişi ve kuruluşlara, giyim eğitimi veren ortaöğretim, yüksekokul, fakülte ve enstitülere mütevazı katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada; 1987 yılında TSE kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk Erkeğinin standart vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının, Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) erkek öğrenciler üzerinde denenip uyumsuzluklarının tespit edilmesi konu olarak ele alınmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde; yapılan çalışma ile ilgili alt başlıklar oluşturulmuş ve gerekli bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde; erkek giyimi ve erkek gömleğine, erkek vücudu anatomisine, antropometrik ölçü alma ve ergonomik açıdan kalıp hazırlama

i

tekniklerine yer verilirken, üçüncü bölümde; Müller Kalıp Sistemi ile oluşturulan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği ve diğer kaynaklarda yer alan klasik erkek gömleği kalıp çizimlerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde; araştırmanın yöntemi yer almaktadır. Beşinci bölümde; TSE kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk Erkeği standart vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıpları, Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) erkek öğrenciler üzerinde denenip, uyumsuzluklar tespit edilmiş ve elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Altıncı bölümde ise; araştırmanın tartışma ve yorum kısmı bulunmaktadır. Yedinci bölümde; sonuç ve öneriler ile denenmiş, geliştirilmiş 46,48,50,52 beden (38,39,40,41 yaka) klasik erkek gömleği kalıplarına yer verilmiştir. Araştırmayı olumlu ve sabırlı bir şekilde yönlendirerek, tecrübe ve katkılarını esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ’a, sonsuz destek sağlayan aileme ve nişanlıma çok teşekkür ederim.

Konya, 2006

Burcu SEZER

ii

ÖZET Erkek giyimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan klasik erkek gömleği, bireyin kendisini gömleği giydiğinde iyi hissetmesi için rahat, kullanışlı, estetik, sağlıklı ve şık olmalıdır. Ergonomik ve estetik açıdan başarılı bir gömlek, öncelikle vücudun geometrik yapısına ve antropometrik verilerine dayanan düzgün, standart kalıpların geliştirilmesi ile elde edilebilir. Hissedilen bu ihtiyaç üzerine yapılan bu araştırmada, Türk Standartları Enstitüsünün belirlemiş olduğu Türk erkeği vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) sportmen tip klasik erkek gömleğinin, 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler üzerinde denenip, elde edilen verilere paralel olarak klasik erkek gömleği kalıplarının geliştirilmesi düşünülmüştür. Araştırmanın birinci bölümde; problem, amaç, alt amaçlar, denenceler, araştırmanın önemi, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde; ilgili yayın ve araştırmalardan söz edilip, erkek gömleği ve erkek giyimi sınıflandırılmış, erkek gömleği seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara yer verilmiştir, ayrıca gelişimini tamamlamış erkek vücudu anatomisi, beden oranları ile erkek vücut tiplerinden ve duruşlarından bahsedilmiştir. Antropometri ve antropometrik ölçü almanın önemi, ölçü alınırken dikkat edilecek noktalar, erkek gömleğinde ölçü alma teknikleri, Türk erkeğinin standart ölçü tabloları, ergonomi, ergonomik açıdan kalıbın tanımı ve önemi, kalıp çiziminde temel ilkeler ve kalıp hazırlamada kullanılan yöntemlere yer verilirken; Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıp çizimleri ve ulaşılan diğer kaynaklarda yer alan klasik erkek gömleği kalıp çizimlerine yer verilmiştir. Araştırma tarama modelli olup, random yöntemiyle seçilen, her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 kişi araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Örneklem grubundan toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak üzerinde gerekli istatistiki

iii

araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda.50.52 Beden (38. alınan ölçülerin grafikleri oluşturulmuştur.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrencilere tam olarak uyum sağlamamaktadır. kalıtım ve çevre gibi faktörlerin anatomik yapı üzerinde etkisi olduğu düşünülebilir.50. Müller Kalıp Sistemi sportmen tip klasik erkek gömlekleri geliştirilmiş. iv .39. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46.40.41 Yaka) sportmen tip klasik erkek gömlekleri. Otuz yıl önce Alman insanının anatomik özelliklerine göre hazırlanan Müller Kalıp Sisteminin günümüz Türk erkek öğrencilerine uymamasının nedeni.çalışmalar yapılmış.52 Beden (38.48.48. elde edilen sonuçlar tablo haline getirilerek. Elde edilen sonuçtan yola çıkılarak.39. 46. Beslenme. geliştirilen gömlek kalıpları sportmen tip erkek öğrenciler üzerinde tekrar denenmiş ve herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır. Türk erkeğinin farklı anatomik yapısı olabilir.40.

restrictions have been included in the first part of the study. 52 (size 38. pattern’s description and its importance in point of ergonomy. 39. too. 41 collar ) on sportsmen type schoolboys. it has been considered to develop the patterns of classic men shirt in parallel with the data obtained.SUMMARY Classic men shirt that is of importance for men clothing must be comfortable. points needed to be careful while measuring. men shirt and men clothing have been classified and the points needed to be paid attention in men shirt’s choice have been included and also been mentioned about men’s body types and postures. in accordance with the size of turkish men set out by turkish standards ınstitution. importance of the study. aesthetic. 50. ergonomy. measuring technics for men shirts. sound and fashionable in order to make man feel himself good when he wears it. v . standard size tables of Turkish men. 50. subpurposes. This is a scanning-type study and it consists of totally 400 men. the results have been shown in a table and histograms of the measurements have been formed. hypothesises. 40. who have those size. 100 of them in all sizes. Importance of antropometry and antropometric measuring. after trying sport classic shirt prepared with the Müller Pattern System in the size of 46. 52 ( size 38. In the second part. 48. After the study due to this need. those 400 men have been selected by random method and that is a small group as a sample. 40. purpose. 41 collar) and pattern designs for classic men shirt which are present in other sources. size rates and the anatomy of full-grown man’s body. On computer. A perfect shirt with regard to ergonomy and aesthetic can be produced by developing well-arranged and standard patterns based on geometrical constitution of the body and anthropometric data of it. Publications and studies related to problems. 39. 48. basic principles for pattern design and methods used for preparing patterns have been included. required statistical works have been done on the data collected from that group. hypothesizers. useful. pattern designs of classic men shirt prepared with the Müller Pattern System in the size of 46.

50. ıt has been considered that nutrition. 48. 41 collar) . genetic heritage and environment can be effective on the anatomical physique. By the result of the study. sportsmen type classic men shirts with the Müller Pattern System has been developed and they have been tried on sportsmen type schoolboy again and no problem has been met. the classic sport men shirts. 40. doesn’t suit present Turkish schoolboys can be considered as the different anatomical physique of Turkish men. which have been prepared with the Müller Pattern System in the size 46. 52 (size 38. 39. in accordance with the data as a result of the study. don’t suit sportsmen schoolboys perfectly. which was prepared for anatomic characteristics of German people thirty years ago. The reason why the Müller System. vi .According to the data obtained from the study.

...................................1...........................................................8 Sınırlılıklar .....................................3....................... Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması.........................................................................................................................................................................1......................... İç Giyim ............................................................................6 Araştırmanın Önemi...........2....................................................vii TABLOLAR LİSTESİ...........................................................................................................................................................1.................................... Dış Giyim.........................................................................4.iii SUMMARY......................................12 2....................................................8 Tanımlar ................10 2...........................................................................................................xxix KISALTMALAR..........................................10 2.....................................................................1........................................................................................................................................................................1............................................1.....9 BÖLÜM II .............................................................11 2..........................................İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ .......................................1......................................... Erkek Gömleği ...............................xxxi BÖLÜM I...................... Erkek Giyimi ve Erkek Gömleği.............1.................................................................xxviii ÇİZİMLER LİSTESİ ..1................................................................................................i ÖZET ...................................................................12 2..........................................................................................................................................10 İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR ....1.....................................................11 2.10 2........................................................1 Amaç ...................................5 Denenceler..............................................7 Sayıtlılar .................................................. Özel Amaçlı Giyim............................................................................................v İÇİNDEKİLER .....................................................................xxii ŞEKİLLER LİSTESİ .....13 vii ...........................................................1...........................................1...................2.....1.............1 GİRİŞ ....1 Problem ..................................................................................................................................... Üst Giyim...................5 Alt Amaçlar.......

................. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ................1.. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Tipleri ............... Antropometri ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı....1.......4.....18 2.........43 2......................4.............................29 2........... Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Alma Teknikleri ................. Ergonomik Açıdan Erkek Gömleğinde Kalıbın Önemi.......1.....35 2....... Erkek Gömleğinin Tanımı ...2... Gömleğin Giyecek Kişiye Göre Sınıflandırılması....... Önemi..5..................1.............................. Vücut Tiplerine Göre Türk Erkeğinin Standart Vücut Ölçü Tabloları...........42 2................4..3..32 2...24 2.... Erkek Gömleğinde Antropometrik Ölçü Alma Teknikleri ...3.....1..2....Sayfa No 2.. Erkek Gömleği Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ....32 2. Antropometrik Ölçü Almanın Önemi .3.........4...18 2..........2.34 2..........4.......................2.....1...........1...... Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar .......1. Antropometrinin Tanımı ..20 2........2..3.......................2...44 2..2.1.......... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Beden Oranları ....2................... Ölçü Alma ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Duruşları ............................................. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı.....3...3..2..........1..3.4..1..33 2......... Kalıp Elde Etmede Kullanılan Yöntemler ..3...........4...2....................................3.....32 2....... Erkek Gömleğinin Tarihçesi ............1...............................4..................1.2..........17 2..................... Önemi..........3.......2...........................3...............32 2..41 2.1........13 2.....39 2..2...3.20 2...... Ergonominin Tanımı...41 2......2..4..........17 2......................2....................41 2.................... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomisi .......14 2..1.......... Erkek Gömleğinin Giyildiği Yere ve Zamana Göre Sınıflandırılması..... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomik Özellikleri ...2..............45 viii .......................... Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı ................2...... Erkek Gömleğinin Sınıflandırılması..........1...2............... Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Kalıp Hazırlamada Kullanılan Yöntemler ........... Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı .........................21 2...........1..................4..........4..............3.......................3..... Antropometrinin ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı....

................ Bilgisayar Destekli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme .... Pratik Yöntem İle Kalıp Elde Etme ........................................ Hazır Kalıp Kullanarak Kalıp Elde Etme .................................3.45 2.. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau............................................................ 1991) ..48......... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau...46 2.. 1991)..... 1991) ........................5....... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau......39................4...53 3.......................... İlgili Yayın ve Araştırmalar ....5...................9..........................................4......... Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau........7........4................. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau..............4.3.............................4........................................................45 2....52 3....Sayfa No 2...6.. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau......................1.................................. Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme ...................50 3....................... Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau..............................................52 BEDEN (38.........4.58 ix .....57 3....................4............ 1991)..................... 1991) . 1991) ............................5...50 MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46...............2..4.......54 3.........46 2.4......................... Sistemli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme..........48 BÖLÜM III .......................50..........47 2...4........................ Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau................ 1991) .................. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau...1. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.55 3...40.6..41 YAKA) VE KAYNAKLARDA BULUNAN KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ KALIP ÖLÇÜLERİ VE KALIP ÇİZİMLERİ ........................ 1991) .......50 3...................................47 2.4.............4........ 1991) ........................................56 3......4...51 3.2......... Drapaj Yöntemi İle Kalıp Elde Etme....8...4.............................................

.... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau................ Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau.. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............................19............. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau..........61 3....... 1991) ................ 1991) .66 3..........................22......................... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau.........................68 3....... 1991) .....64 3........................................69 3........................16...............d....59 3............... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Zengingönül............. 1991)......................74 x ........ Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau......15..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Zengingönül................ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Işıklar v........72 3...... 1988).............65 3...14. 1991) ................. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau............25.....24.............................................. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau.....62 3...23..............................d.....60 3........ 1988)......... 2000) .... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.................................... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau...... 1991) ....................20........70 3... 1991) .......... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau................17..................18...........63 3.................13.71 3................ 1991) ............................................................... 1991).......67 3........ 1988)................10..................... 1991) .d...................... Yaka ve Manşet Çizimi (Işıklar v... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau.....Sayfa No 3......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Işıklar v............................ 1991) .......... 2000) ......21... Baysal...............73 3..12..................... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau... Baysal.11.............................

............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi (Rundschau..................32.........................40. Yaka ve Manşet Çizimi (Öğütçü v........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Aldrich..43................79 3.. Emzen....37..........77 3...... 1994) ....... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.....27....................44........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Öğütçü v..78 3.......................88 3..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.......d. 2000)......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Rundschau.............87 3.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau...35........................ 2000)................33.......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................86 3...............................d.......................... 2000)............80 3............. 1994) ........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau. Yaka ve Manşet Çizimi (Handford............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Rundschau............. Yaka ve Manşet Çizimi (Aldrich..............34............39...... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Berk............................ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi (Rundschau.. Baysal.........29......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Öğütçü v............. 1941)......28...75 3...91 3.............. 1984)............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Handford............................................................ Emzen...93 xi ............... 2000) ........................ 1941) .83 3..........81 3.......... 1993) ...............89 3...... Yaka ve Manşet Çizimi (Zengingönül.................d............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Aldrich.....76 3.................92 3........................... 2000) ..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Handford.42.......... 1984).85 3.......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.................................84 3.36..... 2000) ............90 3.41......... Emzen..... Yaka ve Manşet Çizimi (Berk......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..............26... 1993) ... 1993) ...........82 3................. 1994) ......... 1941).... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Berk............ 1984).30...........38.........Sayfa No 3......31... 2000).............

......117 5............98 BÖLÜM V ................................1.....1................................101 5...94 Verilerin Toplanması..................................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ....48...... Ön ve Arka Genişliğinin......................................................107 5...........101 5......................39.........................40............... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs..48................................... Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu .........................................50...................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu ..... Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri .....7...............94 Evren ve Örneklem....2..............................6............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs.............................................. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Özellikleri ....50..101 BULGULAR ... Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği .................................121 5..97 Verilerin Analizi......... Bel ve Kalça Çevresinin......... Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ...113 5.....................................127 5....................125 5..............40. TSE’nin Hazırladığı 46......................................................39.................................................4........................................................41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı ......................................................................................Sayfa No BÖLÜM IV......8.....................109 5..............................................................................................................................94 YÖNTEM........................52 Beden (38.................................................................................................................94 Araştırmanın Modeli ...................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği .......3.........................8....................127 xii .....41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucunda Elde Edilen 46........5...........52 Beden (38.......................

....142 5...............................5.... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu ...................4.....3............9...........8....4.......8.....132 5.................8...................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun..........................10.146 5............................................................................139 5........... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu..1.....................Sayfa No 5........................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu ..............134 5......8... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu .................9........... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu ........................149 5...2............129 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu ... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu ...............................................10.... Ön ve Arka Uzunluğunun.....9.............. Sırt Yüksekliğinin.2..........................9................9. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu .. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu .........139 5.............................................................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu .........144 5.........137 5........................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının...3.........................................1.........149 xiii .....

.............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ......... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ........2... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ..167 5..................167 5....4.......................3.............10..............10...... Omzunun ve Yan Dikişinin.168 5......2. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .........1................162 5................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu ........... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu ..1....10. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu ...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu .................166 5......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının............5.......3....................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin....151 5.10.......165 5....165 5...2... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün.12........... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ......13.............10..164 5...........12....................11........................11.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu....159 5..................................6.........155 5.................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu...Sayfa No 5.12........11...............................168 5.....................12.169 xiv ..

.......................14..........2.....6............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu ........178 5..........4...............................175 5........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu ......14........................................................................192 5..169 5..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu.........1.........13....................184 5.............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun..Sayfa No 5................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu ...............................14.........14.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu ......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu ..........7....................14................................13........... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ....................................2.................................................. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu ............178 5................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu........180 5...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu .3...................191 5........14........171 5.....1.3.....194 xv .........................................................5.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ....14.13....................14.....182 5..........

..2.....202 6.................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu.......................1.................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs.........................................4...........................................................1....................201 6..................3........................202 6.......................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu...... Bel ve Kalça Çevresinin............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu ......Sayfa No 5....................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu ................ Ön ve Arka Genişliğinin..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu .200 6.................................................8.............199 TARTIŞMA VE YORUM ... Sırt Yüksekliğinin............. Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu..203 xvi .....9...................................................199 6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu ....14.....................2..........................................................................1...........................................1............. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu.................1..........1....... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs...............14..................... Ön ve Arka Uzunluğunun............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun...................................1.200 6......................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu ...................5.197 BÖLÜM VI.......201 6..........194 5................

.........204 6.....................5.......3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının.................2..............207 6......3......4.................3...........1.......3................ Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu .................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu .......................2.....204 6.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu .....................206 6.........2..208 xvii .................Sayfa No 6........................................206 6....207 6...........................................................................................................................2.3......................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu ................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu ................203 6............................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu ................................................................3..2.......2.4...................3............................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu ............... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu ...3...205 6...............................1................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ......................206 6.......................

...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.........7.7...209 6..................1.............1.........210 6.........................3.4....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu...211 6........213 xviii .....210 6.1....208 6.........209 6.Sayfa No 6.........2........6.......6.211 6.210 6...5.......209 6..............................4............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün.............. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ..................................6....212 6...3..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu ...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu ......6...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu ...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının.................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu........213 6... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu .....212 6.4... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu .......3.............. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ....2.6..5.. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu . Omzunun ve Yan Dikişinin................210 6.......5.................5............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.....2........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.1................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin............

.................................................214 6.............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu...................................7.. Günümüz Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerine Uygunluğu...............219 SONUÇ VE ÖNERİLER ...................7. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu..........216 6........4................................................2.....213 6................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ...5....................................................................7.............................................................................................................................7...............6.........................7............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu ..................7............... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu ........7................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu ...........................9........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ...........................................................8.............216 6................................Sayfa No 6.219 xix ................................215 6..............................215 6.........3................7.............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu ....... TSE’nin Hazırlamış Olduğu Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerinin................................8....................215 6..7.........................214 6.217 BÖLÜM VII ..........

.........................................................................4........................... Denenmiş.................. Yaka ve Manşet Çizimi ....2..........12....... Denenmiş.................... Denenmiş..236 7.............1...233 7................ Denenmiş............. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ............................................. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...5.......229 7...........................227 7....... Yaka ve Manşet Çizimi ............................239 xx ...235 7................................... Denenmiş..... Denenmiş............................................ Denenmiş........ Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi............. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ........237 KAYNAKÇA....232 7....................226 7................................................................ Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ................................ Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ...............................................11..........Sayfa No 7..... Yaka ve Manşet Çizimi ........................... Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................231 7.......................... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.....228 7........ Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................................................................................................................. Denenmiş..............9..................................234 7....... Yaka ve Manşet Çizimi......................7..........................6.10.................................................................................. Denenmiş......... Denenmiş........................ Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ...........................................8......................... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ................... Denenmiş................................................. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...................................... Denenmiş..............230 7..........................................................3....

Müller Kalıp Sistemi 46-52 Beden ( 38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluk Tablosu EK 2.EKLER EK 1.C. T. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden Alınan İzin Belgesi Örneği Klasik Erkek Gömleği Kalıplarının Antropometrik ve Ergonomik Açıdan 46-52 Beden ( 38-41 Yaka) xxi .

... Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) Beden Ölçüleri.........95 8.........39 4...........................108 xxii ......40 7........................ Örneklem Alınan Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı .. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ........96 9......................................................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri .............. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Babalarının Mesleklerinin Dağılımı ................. Normal....................................... ISO Tarafından Yapılan Erkek Vücut Tiplerinin Sınıflandırılması......................39 5..105 14.......... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı ...................................108 17...103 12.............................................................107 15............................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı....... Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) Beden Ölçüleri .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................104 13.................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı................................................102 11................................................107 16...Sportmen Vücut Tipi (B) Beden Ölçüleri ......................................... Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması..........101 10............................................................................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Annelerinin Mesleklerinin Dağılımı ....................................TABLOLAR LİSTESİ Tablo No Sayfa No 1........................................10 2........................................................................................ Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ................................ Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşlarının Dağılımı ...........28 3............................ İnce-Uzun Vücut Tipi (A) Beden Ölçüleri ..40 6..............

..1....................133 21...............Sayfa No 18..................136 22....................1.....................3................... Bel Çevresi............... Kalça Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ....... Arka Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..................128 19.126 18....2.137 23........................................................125 18......................................3...........125 18.........131 21.....3......2............ Bel Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu......... Kalça Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı................... TSE’nin Hazırladığı 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı .......... Göğüs Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı........ Gömlek Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu .........3....................140 24........... Boyun Çevresi..132 21........................... Göğüs Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu .. Ön Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ................. Kol Boyu................... Bel Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..4... Bel Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı . Arka Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.............. Ön Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı............................140 xxiii .......126 18.3............... Arka Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu...................................................... Tam Boy ........... Göğüs Çevresi.........128 19................................2.............................125 18.......1....................138 23...................... Kalça Çevresi ..........138 23..................136 23..............129 20...... Arka Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı........2....................................................3............................. Göğüs Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı......6...139 24................................................................................................................................................1........126 19....1.........134 22....... Kalça Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı......127 19.... Gömlek Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı........................... Ön Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..................135 22......125 18. Göğüs Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.....133 21.........131 20............130 20..2....................................................................................130 20......................................1........2.............. Kalça Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..... Bel Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.................................5..135 22........ Ön Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılım.....1.......

...157 30.........145 26............ Sırt Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı................ Boyun Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu.....1............... Arka Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .......Sayfa No 24..147 27... Yaka Oyuntusu Arkada Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .....4.................149 28..... Gömlek Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ....... Arka Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ................156 30.........1........ Önde Yaka Genişliği Görünümü Dar Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..... Önde Yaka Genişliği Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı................. Boyun Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ......................1..................... Yaka Oyuntusu Önde Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı . Yaka Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu...........153 29....148 27.....................................154 29..............2..................2........................... Yaka Oyuntusu Arkada Kapalı Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...............155 30......146 27......................... Yaka Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu .... Sırt Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu .. Ön Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı... Arka Uzunluğu Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.....................158 30....144 26.........3....................3...157 30.... Boyun Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...................................2.152 29........1.. Ön Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ...............................158 xxiv ......142 25...........................145 26.......................................3.3..... Boyun Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .........148 28....... Arkada Yaka Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ..................... Ön Uzunluğu Aşağıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ......143 26............141 24.................1.4.................2............................2..147 27..154 29......3................ Ön Uzunluğu Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .....................2.........................................151 29.......................... Gömlek Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .......................141 25.................................................. Arka Uzunluğu Aşağıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı . Sırt Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .................. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .3........2................ Yaka Oyuntusu Önde Kapalı Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.......150 28.......150 28.....143 25.1..

........................................3.........2................172 41..... Robanın Arkadan Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .........................................3......162 32.. Omzu Geniş Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ....................170 41......................160 31..164 33.............................2...1..........174 42.....167 37....163 32............................................168 38.......... Omuz Düşüklüğü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı......................169 39.......... Yaka Ucu Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu .......172 41.....174 42...... Omuz Düşüklüğü Yüksek Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.................................1....................................2....... Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ........ Omuz Düşüklüğü Alçak Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .......... Omuz genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı................................4......176 xxv .1... Cep Yeri (Sağ-Sol) Yanda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı................1......163 32....... Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı................ Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .164 34.............166 36............................................................ Yaka Ucu Açıklığı Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı..................................173 42..............173 42..161 31............... Omuz Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu.175 43................................. Omuz Düşüklüğünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ............... Robanın Önden Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............................159 31..........171 41.................. Cep Yeri (Üst-Alt) Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..............161 31.......165 35.3. İlik Düğme Arası Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .................... Omuz Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.......................................... Kapanma Payı Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ......................Sayfa No 31.................................................................................... Yaka Ucu Görünümü Küçük Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...... Cep Büyüklüğü Küçük Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...170 40.......................... Yan Dikişin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ................. Yaka Ucu Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı.2................................................... Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ................................

................... Yan Dikişi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı........................................... Kol Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............. Yan Dikişi Önde Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............. Kol Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.............192 xxvi .....179 44.................2..... Kol Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ................... Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ......................................................................3...........................................................4..............8.................................. Arkada Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı................6.........177 43.....................189 47.188 47.......180 45.........................................1.............183 46. Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu... Kol Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ..........................................183 46.................182 46.....3...............181 45.......190 47.......................177 44...........187 47........ Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...190 47...........1........ Kol Yırtmaç Yeri Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .....5.. Arkada Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..2.. Arkada Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............................ Koltuk Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ...191 48........................... Kol Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı....................................179 44... Koltuk Oyuntu Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .............................................................. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı................................9...188 47......... Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu İçerde Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...........3.............184 47...............7...........................178 44..........2.....................................2................. Yan Dikişi Arkada Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.........189 47.1...2.....................176 43....... Önde Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .....Sayfa No 43..........................187 47.................. Kol Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..................... Önde Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........... Önde Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .....185 47.............................................1.....181 45............................. Kol Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..1..............................

.....196 51.........193 50........................................ Manşeti Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ... Kol Yırtmaç Uzunluğu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .....198 53.....193 49..........198 52........2.....................225 xxvii .......194 51... Manşeti Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.1....... Koldaki Pili Derinliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ..1...2......................... Manşet Görünümü İnce Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........ Manşetin Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluk Tablosu ................. Kol Yırtmaç Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu.....3..........197 52... Manşet Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu...2.....195 51....................Sayfa No 49............ Manşeti Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .............. Manşet Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ........................192 49.................. Kol Yırtmaç Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ............................... Denenmiş ve Geliştirilmiş Formüller ....1.....195 51......196 52...........

...26 7.........23 3..............................31 13..............26 8...................................... Mezomorfik Tipler...................................... Atletik Tipler....................25 5...... Normal Erkek Vücudu .... Saller’ın (1957) Tanımladığı Geometrik Şekillerdeki Değişik İnsan Tipleri..........27 10............................................................................. Erkek Vücut Duruşları ....................................................................... Ektomorfik Tipler ..................... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Oranları .................................... Dik ve Sarkık Erkek Vücudu ......................................................38 15.............. Piknik Tipler ................ Astenik Tipler ....................................22 2..... Erkeklerde Vücut Duruşları ......... Erkek Vücudu Üzerinden Temel Ölçülerin Alınması.................................................................................................................................................38 xxviii ...30 11......27 9....................31 14................. Endomorfik Tipler ..................................... Erkek Vücudu Üzerinden Yardımcı Ölçülerin Alınması............................................................................25 6.........................30 12...........................................................................................................................................................................................24 4..... Altın Kesit Kuralı.........................................................................................................................ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil No Sayfa No 1..............................................................................................

. 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.. 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ..54 5.......................................89 30......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ........... 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ................67 15.............51 2..................57 7.......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ......75 21........ 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............81 25...... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol......... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...68 16.......... 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi .66 14.................................62 11......... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi ... Yaka ve Manşet Çizimi ...................52 3......................................74 20........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................. Yaka ve Manşet Çizimi .................................84 27..ÇİZİMLER LİSTESİ Çizim No Sayfa No 1................................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.83 26.........56 6. Yaka ve Manşet Çizimi ....... Yaka ve Manşet Çizimi .80 24... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ....71 18....... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.......................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ......... Yaka ve Manşet Çizimi . Yaka ve Manşet Çizimi ......77 22..................................72 19...................................53 4....59 9.............................. Yaka ve Manşet Çizimi . 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................90 xxix ............87 29.. Yaka ve Manşet Çizimi ..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol....................58 8.......................... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi . 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi ..69 17..61 10......64 13.......78 23.....86 28......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ....................................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ................63 12.. Yaka ve Manşet Çizimi .

.......... Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................237 xxx ................................................................................... 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Çizimi . Denenmiş........................ Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...... Denenmiş...Sayfa No 31.....233 38.....228 35...............92 32..230 36.......... Yaka ve Manşet Çizimi ................................................. Denenmiş.......... Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi . Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .......231 37. Yaka ve Manşet Çizimi............. Denenmiş.................. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............. Denenmiş........ Yaka ve Manşet Çizimi......... Denenmiş....236 40... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............234 39.......................................227 34.......... Denenmiş.... Denenmiş......................... 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Kol............................... Yaka ve Manşet Çizimi... Yaka ve Manşet Çizimi..93 33......

K.g. Ort.g.k. G.O.o.ç. St. D.ç. Ö. K.İ. A. K.Y. K. Mak. : Meslek Yüksek Okulu xxxi .ç.E. A. K. M.y. s.B. Medy.u. S.S. f. Ö.b. : Arka genişlik : Arka uzunluk : Arka yaka : Boyun çevresi : Bel : Düz Boy İplik : Frekans : Göğüs çevresi : International Standardization Organization : Kol boyu : Koltuk oyuntu çevresi : Koltuk genişliği : Kumaş Katı : Kalça : Model boyu : Medyan : Maksimum : Minimum : Manşet : Sayı : Ortalama : Ön genişlik : Ön koltuk derinliği : Standart sapma : Sırt yüksekliği : Türk Standartları Enstitüsü : Varyans M. Vary.y.g. B. I.S.O. N.n. T.ç. Min.l. B. M.KISALTMALAR A.l. K.b.d.

s. dokumayı öğrenmeleriyle drapeli giysiler icat edildi. ardından İyonya ve diğer krallıklar tarafından Hellen’e yani Antik Yunan’a. Ilık nehir vadilerinde yaşayan ilk tarım uygarlıklarının kendi yetiştirdikleri ürünleri iplik haline getirip.Ö. kilt. gibi adlar verilen vücudun etrafını saran bu giysilerin kullanımı. 2003. 8000). dokumanın ilk kez bu dönemde başladığını göstermiştir. s. s. 2004. hayvan derilerinden daha rahat bulunmuştur (Encyclopedia Americana. süslenmek ve toplumsal statü nedenleri ile de kullanılmıştır (Güdül. Tarihte ilk yerleşik düzen ve sosyal yaşam Anadolu’da başlamıştır. 1991. Toga. 14). Yine Avrupa’nın güneyinde yapılan kazılarda ise uçları sivri ve kanca şeklinde olan kemik iğnelerin bulunması daha o zamandan insanların giysilerini kolay imal edebilmek için dikme çabasında olduklarının bir göstergesidir (Sezer.BÖLÜM I GİRİŞ Problem İnsan vücudunu iklim şartları. İnsanoğlunun varoluşuyla ortaya çıkan giyinme ihtiyacının. Kayaoğlu. Aksaray Aşıklıhöyükte bulunan kumaş benzeri buluntular (M. s. insanların toplu yaşamaya başlamasıyla örtünmek. 2). Kuzey Avrupa’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda. Anadolu topraklarında doğan giyim kültürü önce Hititler. Karakülah. Bilgin. 378). Anadolu’da Cilalı Taş Döneminden kalma 250’nin üzerinde yerleşim birimi bulunmuştur. geçmişte derilerden imal edilen giysilerle karşılandığı ortaya çıkmıştır. tunik. vahşi hayvanlar gibi dış faktörlerden koruma nedeniyle ortaya çıkan giyim. 1 . 1977. sonrada Roma İmparatorluğu yoluyla Avrupa’ya taşınmıştır (Gürsoy. 11).

1996. toplumsal ve kişisel olayları. 1984. Alpin kıyafeti sağdan sola kapanan “V” yakalı kısa kaftan. Isık Gölü’ne yakın Esik Çayı kıyısında bulunan Hun kurganında yapılan kazılarda. M. Demir iğneler ancak ortaçağda kullanılmaya başlamıştır (Ana Britannica. 1990. 66). s. Kaftan. kemer ve külah oldukça incelikli işlenmiş olan altın levhalarla süslenmiştir (Aslanapa. 275). 2002. genel olarak evrensel bir giyim tarzı oluşmuş. bireysel istekler ve toplum etkileşimi. s. bu öğelere dayalı farklılıklar yer yer kendisini göstermekle beraber. s. yöreden yöreye hatta etkin bir gruptan diğer bir gruba değişmekteydi. s. kişilerin yaşını ve cinsiyetini belirleyen. meslekleri belirleyen. kısaca giyimi. s. s. yıllara görüntü kazandıran çok fonksiyonlu bir iletişim aracıdır (İçbilen. ulustan ulusa. dar süvari pantolonu ve diz altında biten kısa yumuşak çizmeden oluşmaktadır. ülkeleri tanımlayan. 323).. 2004.d. 9). s. Aile fertlerinin giyim ihtiyacı evdeki kadınlar tarafından basit olanaklarla sağlanmaktaydı (Bayraktar. 220). zevk için giyinme evresine geçmiştir (Gürsoy. hatta unisex kullanılan giysi cinsleri bile oldukça benimsenmiştir. şeklinde tanımlamıştır (Zengingönül v. dini inançları yansıtan.Ö. M. yaşanılan iklim yapısını gösteren. ardından 1830 yılında Brothlomaus Thimmonier ikinci makineyi icat ederek patent almıştır. adet ve kültürü giyimin farklı yapılaşmasına yön vermiştir (Pamuk. dini inancı. yüzyıla kadar terziler hep eliyle çalışmıştır. 5). halktan halka. 10000 yıllarından 2000’lere gelindiğinde. 4). IV. 1994. Olgunluk evresine ulaşan giyim. insanın başkalarına sunduğu görüntüsü ve dili olarak. 2 .1974’lerde Alma Ata’nın 50 km. Günümüzde ise. yaşam tarzı. 1790 yılında Thomas Saint ilk dikiş makinesinin patentini almış. Hakko. hiyerarşik düzeni.Ö. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen. 1996. sosyal yapısı. doğusunda. 15–16 yaşlarında oldukça gösterişli bir kıyafetle gömülmüş olan genç(alp) bulunmuştur. iklimi. insanlar ihtiyaç için giyinmekten. Yörenin coğrafi konumu. kişilerin duygu ve düşüncelerini yansıtan. 18. Teknolojideki ilerlemeler yüzyıllar boyu çok yavaş gerçekleşmiştir. çizme. Medeniyetlere göre farklılık gösteren giyim.

s. s. 23). 109). Giysilerin fabrikasyon olarak üretilmeye başladığı günden bu yana hangi ölçülerle yapılacağı. s. 323). Üretim sürecinde önemli bir adım olan standart kalıpların geliştirilmesi. 1999. giysinin düzgün görünümünü ve vücuda uyumunu belirlemektedir (Başer. 1995. 1980’lerden sonra hazır giyim mamulü ihraç eder hale gelmiştir (Eryazıcıoğlu v. 2001. 1998. kaçınılmaz bir hal almıştır (Bulgun. 1). 2). nasıl kodlanacağı ve ne tür bir kalıp sistemi uygulanacağı hep problem olmuştur (Mete. 1). s. toplu ihtiyaçları ortaya çıkarmış ve insanlar seri üretime geçme ihtiyacı duymuşlardır (Öndoğan. üç boyutlu ve mekanik yapıda olan insan vücut formu ile iki boyutlu kalıp şekli arasındaki geometrik ilişkinin özümsenmesine dayanır (Ercan. 2000. Dünya Savaşı’nın sonucunda yaşanan ekonomik kriz ve yokluk. 19. Yurdumuzda tekstil sanayi. 114). 1930’lu ve 1940’lı yıllarda devlet tarafından açılan Sümerbank bünyesindeki fabrikalarla ve 1950’li yıllardan sonrada kurulan özel teşebbüslerle önemli bir dinamizm kazanmıştır. s.. 2). 1960’lı ve 1970’li yıllarda yoğun yatırım hamlesi yapan Türk tekstil sanayii. 1851’de Isaac M.Üretilen giysinin başarılı olması.d. önemli olarak iyi hazırlanmış bir kalıba bağlıdır. Vücuda uyumlu olarak tasarlanan kalıp sisteminin sırrı. 3 . Üretim sektörümüzün önemli eksikliklerinden biri de Türk insanının beden ölçülerini yansıtan araştırmaların yetersizliğidir (Yücel. yüzyıl ortalarından itibaren artan nüfus karşısında el emeğinin yetersiz kalması ve II. 2). 1999.Dikiş makinesinin keşfiyle konfeksiyon endüstrisi ortaya çıkmıştır (Lokmanoğlu. s. Ercan. s. 1990. antropometrik ölçülere dayalı standartların hazırlanıp uygun kalıp sisteminin geliştirilmesi. Türk insanın vücut yapısını temel alan. 1994. 1994. Singer’in geliştirmiş olduğu dikiş makinesi büyük önem taşımaktadır (Ana Britannica. s. s.

1984 yılında Niederhein Fachhochschule Enstitüsü. 60). 2002. s. 1967 Yılında uygulanmaya başlamış ve 1968–1973 yıllarında İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü’nde çalışmalar devam ettirilmiştir (Özkan. erkek ve çocuk giysileri de birbirinden farklı olmaktadır (Çağdaş. Çünkü henüz tam bir ölçü standardına sahip olmamakla beraber. s. 14). erkek giyiminin vazgeçilmez bir unsuru olan gömlek. 1995. 15). ancak kaliteli malzeme ve işçilik kullanılması ile vücudun geometrik yapısına ve antropometrik ölçülerine dayanan düzgün standart kalıpların geliştirilmesiyle elde edilebilir. bazı çizim kolaylıkları sağlamıştır (Muratoğlu. 1983. 72). Ergonomik.İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından olan giyim. üretimin fabrikasyon olabilmesi için ilk aşamadır ve bu sonuca ulaşabilmek için günümüzde en yaygın kullanılan sistem “Müller Kalıp Sistemi”dir (Erdoğan. 2002. 2002. Şener. sistemdeki birtakım dezavantajları giderebilmek amacıyla yardımcı ölçüleri standartlaştırıp. 3). 2002. Fizyolojik. Bazı noktalar dışında Türk insanının anatomik yapısına oldukça uygun olan bu sistemde bazı ölçüler vücut üzerinden alınırken. Şener. Standart bedenlerde temel kalıp hazırlama. s. genel olarak aynı özelliklere sahip olmasına rağmen kadın. 1). s. ülkemizde bir kalıp sistemi dahi oturtulamamış durumdadır. s. 2004. Yurdumuzda ilk kez Babaeski Pratik Kız Sanat Okulunda. gerekse eğitim kurumlarımızda değişik ülkelerin kalıp sistemleri kullanılmaktadır (Oral. Michael Müller tarafından geliştirilen sistem insan vücudunun anatomik özelliklerini dikkate alarak bir takım pratik kuralların kalıba nasıl uygulanacağını açıklar (Muratoğlu. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğretmeni olan Işıklar’ın yurt dışındaki iki yıllık ihtisas çalışmalarıyla ve yedi yıllık 4 . s. bazı ölçüler de hesaplanarak bulunmaktadır (Pamuk. Giyim sanayiinde özel bir öneme sahip. 64). 2). s. psikolojik ve sosyolojik olarak birbirinden farklı olan kadın. Ağaç. 2002. Kullanılan teknolojik imkanlarla bile hedeflenen potansiyele ulaşılamamaktadır. tasarım (model ve kalıp) ile işçilik açısından kaliteli üretildiği takdirde iç ve dış piyasada oldukça tutulan ve aranan bir ürün olmaktadır (Vural. Gerek sanayide. malzeme. s. estetik ve fizyolojik açıdan başarılı bir gömlek. erkek ve çocuk giysilerinde farklı özellikler göstermektedir.

4). Alt Amaçlar Genel amaca dayanarak aşağıdaki alt amaçlara cevap aranacaktır.52 Beden (38. beslenme. mevcut sistemin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Bunlar da incelenmesi gereken konulardır (Ercan. Sportmen Tip 46.41 Yaka) Türk erkeği vücuduna antropometrik ve ergonomik açıdan uygun olup olmadığının incelenmesi.50. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. 1.40.48. Müller kalıp sistemi ile çalışılan klasik erkek gömleği kalıpları incelenmeli. Amaç Bu araştırmanın amacı. Ancak bundan otuz yıl önce hazırlanmış olan müller kalıp sistemi. araştırılmalı ve Türk insanının vücut yapısına göre geliştirilmelidir.50. 2004.40. 1982. ön ve arka genişliği. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun mudur? araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda 46.39.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının.39. Çünkü insan vücudunun yapısı değişik bölgelerde farklılık göstermekte.48. 2).52 Beden (38. 3. 1991. 93).meslek içi tecrübeleriyle geliştirilmiş.40.39. çevre ve kalıtım gibi etkenlerden oldukça etkilenmektedir (Özkan. günümüz Türk insanının vücuduna ne kadar uyum sağlamaktadır? Bu araştırılması gereken bir konudur. s. Sportmen Tip 46. erkek dış giyimi Yaylalı ile Eronç’un çalışmalarıyla müller kalıp sistemi esasına dayalı olarak hazırlanmıştır (Işıklar v. s. bel ve kalça çevresi.48.d.. Türk insanının anatomik yapısına uygun yeni bir kalıp sistemi nasıl geliştirilebilir. s. Müller kalıp sistemi ile hazırlanmış.52 beden (38.50.41 yaka) klasik erkek gömleği 5 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs. erkek iç giyim kalıpları tamamen Eronç’un mesleki araştırma ve çalışmaları olup. kalıplarının geliştirilmesidir.

2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun değildir. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun mudur? Denenceler 1. sırt yüksekliği. ön ve arka uzunluğu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun değildir. omzu ve yan dikişi. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. ön ve arka uzunluğu. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 6.2. ön ve arka genişliği. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir. 3. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun mudur? 3. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. bel ve kalça çevresi. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun mudur? 4. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygundur. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu. sırt yüksekliği. 6 . 5. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs. 4. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun değildir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun mudur? 8. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 5. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 7.

Paff. 7. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun değildir. çok dar veya ceket içerisinde hoş durmayacak kadar bol olmamalıdır. Ve bu noktada sadece doğru ve düzgün bir kalıp amaca ulaştırabilir. 7 . öncelikle uygun standart kalıpları hazırlamakla mümkündür. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. vücuda uyum sağlaması. Ayrıca ürünü kullanacak toplumun standart vücut ölçülerine göre hazırlanmış temel kalıp. Kol boyunun. malzeme ve emek gibi faktörlerden tasarruf sağlar. gerekse kullanışlılık ve yaygınlık açısından. Gerek sağlık ve dış görünüm. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun değildir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. Araştırmanın Önemi Klasik erkek gömleği. Araştırmada. Müller ve Blok Kalıp Sistemi gibi farklı kalıp çizim sistemlerine ve değişik erkek vücut ölçüsü tablolarına rastlanmıştır. Bir gömleğin kullanışlı ve ergonomik olabilmesi için öncelikle vücuda son derece uyumlu.6. TSE’nin sportmen tip erkek vücut ölçüleri ile hazırlanan klasik erkek gömleği kalıplarının günümüz Türk erkeklerine uyumu ele alınmıştır. Alman standartları doğrultusunda ve bundan yıllar önce hazırlanmış bir kalıp sisteminin Türk insanının vücuduna tam bir uyum sağlaması beklenemez. Bu özellikleri sağlayabilmek. manşet görünümünün ve diğer unsurların gereken özellikte insan geometrisi ve dinamiğine uygun olması gerekir. özellikle de giyim eğitimi veren kurumlarda oldukça kabul gören Müller Kalıp Sistemi doğrultusunda. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. omzu ve yan dikişi. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir. Araştırma sırasında Metrik. özellikle tam anlamıyla kaliteli üretilmişse tutunan ve aranan bir giysidir. uzun zamandan beri yaygın olarak kullanılan. erkek giyimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. estetik ve rahat oluşunun yanı sıra üreticiye zaman. yakası sıkmayan iyi görünümlü olmalı. 8.

ergonomik ve ekolojik açıdan kullanılabilir bir temel kalıp sistemi geliştirmeye katkı sağlayacağı.40. Sayıltılar Araştırmanın sayıltıları aşağıdaki gibidir.39. 1. giyim sanatları ve giyim endüstrisi eğitimi veren kurumlar ile giyim sanayi için faydalı olacağı kabul edilmiştir. Örnekleme alınan gençlerin Türk gençlerini temsil ettiği kabul edilmiştir.52 Beden (38. TSE tarafından belirlenen standart erkek vücut ölçüleri doğrultusunda. uygun 8 . TSE’nin hazırlamış olduğu.48. TSE tarafından oluşturulan Türk erkeğinin vücut ölçü tabloları doğrultusunda. Araştırmanın konusu. Türk insanının anatomisine dayanan bir kalıp sisteminin geliştirilmemiş olması büyük eksikliktir.50. Bu çalışmanın Türk insanının vücuduna uyumlu.41 Yaka) sportmen tip gençler üzerinde denenerek uygun olmayan yerlerinin belirlenmesiyle geliştirilecek kalıbın.39. giyim sanatları ve giyim endüstrisi alanında eğitim veren enstitü. Bu düşünceden yola çıkılarak.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının Türk erkeği vücuduna tam olarak uymadığı kabul edilmiştir. 1. henüz ülkemizde standart temel kalıp sisteminin geliştirilmemiş olması böyle bir çalışmayı gerekli kılmıştır. fakülte.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının denenmesi. Türk erkeklerini temsil ettiği kabul edilmiştir. Alman standartlarına göre hazırlanmış Müler Kalıp Sistemi 46. Türk erkeği vücut ölçü tablolarının.40.48.39. 3. yüksekokul ve liseler ile giyim üretim sanayine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış klasik erkek gömleği kalıplarının 46. 4. 2.50.40.52 Beden (38.50.52 Beden (38.48.TSE’nin hazırlamış olduğu Türk erkeğinin standart vücut ölçüleri tablosu bulunmasına rağmen. Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış 46. Sınırlılıklar Araştırmanın sınırlılıkları aşağıdaki gibidir.

balikesir. 2.2005). 1996. 26. Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören ve araştırmanın örneklem grubunu oluşturan. kol ağzı yırtmaçlı ve manşetli ya da kısa kollu. ön ortasından ilik-düğme ile kapanmalı.tr. s. erkek ve kadın dış giyimlerinde yer alan giysidir (Çağdaş v.alioral..gazi. 1996. medeniyetin ilerlemesiyle değişiklik gösteren.12. Klasik Erkek Gömleği: Genellikle ayaklı gömlek yakalı.obitet.olmayan noktaların tespit edilmesi ve veriler doğrultusunda kalıpların geliştirilmesi ile sınırlıdır. genişlik. insan vücuduna göre şekil alan giysilerin tümüdür (Bayraktar. mutluluğu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı. insanin refahını. çeşitli kumaşlardan yapılan. Sportmen Tip 46-48-50-52 Beden (38-39-40-41 Yaka) erkek öğrenciler ile sınırlıdır. vücut formunun iki boyutlu iz düşümünü ve giysi modelini yansıtmak üzere hazırlanan çizimlerdir.edu.edu. ağırlık. yükseklik. boyu kalçada bittiği gibi değişen uzunluklarda da olabilen. Tanımlar Araştırmada kullanılan kavramların tanımları şu şekildedir: Giyim: Vücudu tabiatın etkilerinden koruyan. 9 . Kalıp: İnsanın üç boyutlu vücut formuna. 34). ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan bilimsel bir disiplindir (www. Ergonomi: Ergonomi yada İnsan Faktörleri Mühendisliği.d.2004)..tr. s. Araştırmanın bulguları. Antropometri: Uzunluk.. ergonomik ve antropometrik açıdan uyum sağlayacak fonksiyonel ve estetik giysilerin hazırlanabilmesi için.21. uygun yöntemlerin uygulanmasını.12. çevre boyutları gibi insan vücudunun farklı boyutlarıyla ilgilenen özel bir bilim dalıdır (www. 1).

1. beden oranları ve vücut tiplerine. sınıflandırılması.1. tarihçesi. erkek giyimi ve erkek gömleğinin tanımı. Erkek Giyimi ve Erkek Gömleği 2. erkek gömleği seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ile gelişimini tamamlamış erkek vücudunun anatomik özellikleri.BÖLÜM II İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR Araştırmanın bu bölümünde. antropometrinin ve antropometrik ölçü almanın tanımı. 2. kalıp çiziminde temel ilkeler ve kalıp hazırlamada kullanılan yöntemlere yer verilmiştir. önemi.1. önemi. antropometrik ölçü almada dikkat edilecek noktalar ve ölçü alma teknikleri ile ergonominin ve ergonomik açıdan kalıbın tanımı. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması ÖZEL AMAÇLI GİYİM Smokin Frak Üniforma Yağmurluk Tulum Eşofman Şort İş Elbiseleri İÇ GİYİM Slip Boxer Fanila(Atlet) İç Gömleği Pijama Ropdöşambr (Erkek Sabahlığı) DIŞ GİYİM Gömlek T-Shirt Yelek Pantolon ÜST GİYİM Pardesü Palto Kaban Mont Anorak Ceket 10 . Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması Tablo 1.

sentetik olmayan. Ten üzerine giyilenler. giysiyi terlemeden. vücuda estetik görünüm kazandıran. yerine göre dış giyimin düzgün form alması için kullanılan giysilere iç giyim denir.108).2) 2.1. “İç giyim üzerine giyilen tüm giysilerdir” şeklinde genel olarak tanımlamaktadır (1991.1. s. “Dış giyimler altına giyilen. “Genellikle sağlık ve hijyenik açıdan kullanılan. vücudu çok sıkı saran hareketi engelleyici veya rahatsızlık verici olmamalı. ince. 11 . vücut özelliği. gelenek.2. 107. soğuktan ve dış etkenlerden koruyan.1. Çağdaş v. sağlık. Çağdaş v.2. teri emebilen. cinsiyet. s. iç giyimi. 5). iç giyimi şöyle tanımlamaktadır.” şeklinde tanımlamaktadır (1996. s. iklim ve mevsimsel koşullar. yumuşak ve yıkanabilir kumaşlar tercih edilmelidir (Güdül.1996. Dış Giyim Güdül ve Karakülah. Dış giyimin içerisine giyilen. 600). İç giyimler. vücudu sıcaktan. örtük giyimlerdir. s. yatakta kullanılan giyimler ve ev içerisinde giyilenler olmak üzere iç giyimleri üç ana grupta toplamak mümkündür (Pamuk.. 12).1. İç Giyim Kurumer.1. 1996. s. daima dış giyimin altına giyilen giysilerdir” (1991. Bu özelliklerin yanı sıra iç giyim seçimini. s. dış giyimi.s.d. Karakülah.3. s. “ Vücudu doğanın etkilerinden koruyan. moda ve ekonomik durum gibi faktörler oldukça etkilemektedir (Bayraktar. 1991. vücudu ve üst giyimleri koruyan.. 27). 2002. iç giyimlerin üzerine giyilen giysilerdir.d.1. dış giyimi. yaş.” şeklinde tanımlamaktadır (1976.5’ten). Dursunoğlu.

Dış giyim olarak kullanılan giysiler renk. vücuda estetik görünüm kazandıran.4. 2.3. Vücudu dış etkenlerden koruyan ve kişisel beğenilere göre şekil alan giyim. 2002. Genellikle dış giysilerin üzerine giyilen. 600).1. Genellikle soğuktan ve yağıştan koruma özelliği olan. 28). Üst Giyim Çağdaş v. renk ve modeli.. koruyucu ve suya dayanıklı kumaşlardan hazırlanmaktadır (Pamuk. dış giyimlerin üzerine giyilen üst giyimler kalın.Dış giyim. cinsiyete göre farklılık göstermesiyle birlikte. her iki cinsin de birlikte kullanabileceği ortak modellerde günümüzde uygulanmaktadır (Pamuk.1.1. 1991. moda ile şekil almaktadır (Kurumer. genellikle vücudun zarar görmesini engellemek ve rahat olmasını sağlamak amacıyla. “Vücudu ve dış giyimleri doğanın etkilerinden koruyan. vücudu dış etkenlerden koruyan. yapılan işin gerektirdiği şekilde. 12 . 2. bireyi psikolojik olarak tatmin eden.” şeklinde tanımlamıştır (1996. kumaş. model ve giysi cinsi olarak oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. s. üst giyimi.1. 4). fizyolojik ve fonksiyonel olarak tasarlanmış giysilerdir. 2002. vücuda estetik görünüm veren. su geçirme özelliği olmayan veya kalın kumaşlardan yapılan giysilerdir. sosyal iletişimi sağlayan ve modayla yön alan giysilerdir. s. Fizyolojik ve psikolojik olarak insan vücudunu koruyan ve örtünme ihtiyacını karşılayan bu giysiler.d. ergonomik. vücudu ve dış giysileri iklimsel faktörlerden koruyan. Özel Amaçlı Giyim Özel giysiler gerektiren faaliyetlerde ve işlerde kullanılan. dış giyimlerin üzerine giyilen giysilerdir. s. s. 28).

” olarak verilmiştir (1986.. Meydan Larousse’da. renkleri düz veya 13 . Erkek Gömleği 2. gömlek. “ Vücudun üst kısmına giyilen ince. “Vücudun üst bölümüne genellikle iç çamaşırının üzerine giyilen. gece ve aktiviteler için farklı renk. 4685). tek göğüs üzerinde cebi olan giysi” olarak tanımlanmıştır (1993.2004). Beymen erkek giyim bölüm sorumlusu klasik erkek gömleğini. ince. bol dökümlü.” olarak verilmiştir (www. ceket gibi bir başka giysinin altına giyilen kollu giyim eşyasıdır” şeklinde tanımlanmıştır (1988. yakalı giysi. yakalı. s. gömleği şöyle tanımlamıştır. kumaşı genellikle pamuklu. özel gün.12.Ayrıca. Büyük Larausse’da. Ana Britannica’da gömlek. s.tdk. “ Erkeklerin vücutlarının üst kısmına ceket veya yelek altına giydikleri dış çamaşırı. önden düğmeli giyecek” (1995. çoğu zaman palto. s. “Vücudun üst bölümüne giyilen.2.gov.2.1. “ Bedenin üstüne giyilen. şekil ve modelde tasarlanan giysiler de özel amaçlı giyimin kapsamı içinde yer alır. 2.1. önden düğmeli. kollu. s. Tekstil ve Konfeksiyon Ansiklopedisi’nde ise gömlek. 601). 21.1. yakası kravatla kullanılmaya müsait(tercihen balenli).” olarak tanımlanmıştır (1981. s. kollu ve yakalı. “Düğmeli. Püsküllüoğlu. 661). katlamalı manşetli. gömlek. gömlek. 3224). 277). Erkek Gömleğinin Tanımı Türkçe sözlükte. kollu veya yarım kollu yakalı giysi.tr.

dokunmuş kumaştan imal edilmiş ceket altında kravatlı veya kravatsız giyilebilen bir giysidir (Vural. gömlek yakalı. 1970. çeşitli kumaşlardan yapılan. Erkek Gömleğinin Tarihçesi Klasik erkek gömleği erkek giyiminin vazgeçilmez önemli bir parçası olup. 1970. s. 2.15. zamanına ve yerine göre farklı modellerde yapılıp farklı isimler almışlardır (Türk Ansiklopedisi. Ağaç. 1995. kollu. yaz kış kullanılan. genellikle pamuklu kumaştan mamul. boyu kalçada bittiği gibi değişen uzunluklarda da olabilen. dikdörtgen bir keten parçasına kollar için iki açıklık. 1988. 64).2006). önden düğmeli.) kaba el dokumalarından imal edilmiştir (Vural.2. Geçmişine bakıldığında.Ö.01.. iç giyim üzerine ve bedenin üst kısmına giyilen.1. ön ortasından ilik-düğme ile kapanmalı. İlk başlarda uzun ve düz biçimde kullanılan gömlekler.b. s. Çağdaş v. kenevir v. Eski Mısır’ın 18. 14 . 12). “Genellikle ayaklı gömlek yakalı.. 64).com. Eski Yunanlılar’ın giydikleri gömleklere “endima”. sülalesine (M.beyaz üzerine çizgili. Romalılarınkine ise “tunica” denilmiştir (Türk Ansiklopedisi. kareli veya kendinden desenli kumaşlardan üretilen giysi olarak tanımlamıştır (www. s. 12). gömleği. erkek ve kadın dış giyimlerinde yer alan giysidir.arsiv. baş için de kat yerine bir delik bırakılarak kenarları dikilen gömlekler görülmüştür (Ana Britannica. 1570–1320) değin uzanan. kol ağzı yırtmaçlı ve manşetli ya da kısa kollu. s. Yukarıda verilen tanımlar ışığında erkek gömleği şöyle de tanımlanabilir. 601).2. 1995.d. Bu sade biçimli gömlekler doğal orijinli (keten. s. Ağaç.hurriyetim.” şeklinde tanımlamıştır (1996. 34). s. manşetli ve sol göğsü üzerinde cebi olan erkek üst giyimidir.

s. 16. 17. yüzyılda boynu çevreleyen büyük dantel yakalı ve manşetli beyaz ipek gömlekler ortaya çıkmıştır (Komşuoğlu v. terziler erkeği görkemli ve gösterişli yapmak için ellerinden gelen her şeyi yapmıştır.d. 183). 90). 15 . 178. s. s. boyna daha dik ve onurlu bir hava vermek için erkek gömleklerinin yakaları çeneye kadar uzatılmıştır (Gürsoy. uzun dar kollu gömlekler giyilmiştir (Komşuoğlu v. 86). yüzyılda gömlekler danteller. 2004.Gömleklerde dik yaka ve kol ağzının kullanılması 14. 1988.167. Erkek gömleklerinde. yüzyılda Normlarda görülmüştür (Ana Britannica. robası plili. s. s.. 18. Ayrıca erkek giysilerinde bugün düşünülemeyecek kadar çok brokar ve dantel kullanılmıştır. Gömleğin süsü görünecek kadar açık ve dar ceketler giyilmiştir (Gürsoy.d. çok geniş fularlar veya dantel biçiminde uygulanmıştır (Gürsoy. 2004. manşetler ceket kolunun dışına taşmış. 2004.. 181). 15. 18. 88. plili gömlekler giymişlerdir (Komşuoğlu v. yüzyılda tunikler kısalmış ve bu tuniklerin içerisine beyaz ketenden. yatay ve dikey süslemelerle bezenmiştir (Gürsoy. s. yüzyılın sonlarında ve 19. Bu yüzyılda Barok Dönem’in gösterişli erkek giysileri kadınsı özellikler taşımıştır. dik yakalı. s. s. üzerinde bol miktarda garnitür dikiş ve aplikasyon kullanılmıştır. 82). farbalı. erkek gömlekleri önde farbelalarla toplanmış. 1988.d. Gömlek yakaları. s. Bu gömlekler kadın bluzu gibi son derece gösterişli. 173). 601). 2004. Terziliğin çok önemli ve ciddiye alınan bir meslek olduğu Gotik Dönemde.90). 602). fırfırlar ve işlemelerle süslenmiştir (Ana Britannica. 1988. bol ve sarkıktır. yüzyılın başlarında ayrıntılı işlenmiş ve çok katlı yakalar kullanılmıştır (Ana Britannica. 1986. Büyük toprak sahibi olan soylular halka yukarıdan bakmaya başlayınca. 602). Erkekler boğazda büzülerek toplanmış bol. 1986. dantelâlı. 1986. yüzyıla damgasını vuran Rokoko Döneminde modanın sadeleşmesine karşın. s..

Bu fiyonk biçimindeki boyun bağına “plastron” denilmiştir (Gürsoy. Ağaç. 2000. Dünya Savaşının sona ermesiyle daha özgür olmak ve eğlenmek istiyorlardı. s. 64). dik. 120). Pullen 2000. I. gömlekleri bugünkü kullanılan şekline getirmiştir (Baker. 1996. Klasik erkek gömleği Osmanlı döneminde bir özgürlük hareketinin başlangıcı olan Tanzimat Fermanıyla 19 yüzyılda Türkiye’de giyilmeye başlamıştır (Vural. 1986. 19. 1920’lerde insanlar. Bu durumun yansıması olarak erkek gömlekleri de değişmiş. üzerine çizgili kravatların takıldığı. Bu yenilikler daha çok dış ve üst giyim gruplarında olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan II. Yumuşak bir biçimde dönerek kıvrılan bu yakalar. 1995. Mahmut’un başlattığı yenilikler giyim kuşama da yansımıştır.01. 46). Pullen.2006 ). yüzyılın sonlarında kıvrık kanat şeklinde. manşeti ve hatta göğsü olan gömlekleri oldukça rahatsız bulmuş ve giymek istememişlerdir (Çağdaş. Pullen. 2004. Önceleri sadece özel günlerde ve törenlerde giyilen frenk gömleği özellikle yüksek devlet memurları tarafından kullanıldı. Şarklı giysilerin rahatlığına alışan kimseler ilk zamanlarda kolalı yakası. s. s. s. yaka ve klapalar yatışıp kıvrılmıştır (Baker. yüksek ve devrilen yakalar gömleklerin yaka bandına iliştirilmekteydi. 4685). s.com. gömlek yakası ise daha alçalmıştır. 128).. yüzyılın ortalarında paltoların omuzları Romantik dönemdeki düşük omuzlardan daha dikleşmiş ve genişlemiş. S. s.19. 17. 2000. böylelikle Türk giyim kuşamında Avrupa giyim tarzının da etkileri görülmeye başlanmıştır (Çağdaş v. 93).d. Yakaya kravat biçiminde bağlanan ensiz bir fiyonk form vermiştir (Baker. 176). 120).insankaynaklari. 16 . s. Abdest alırken ve namaz kılarken kullanımı rahat olmadığı için halk tarafından oldukça zor kabullenildi (Gürsoy. 2000).. O dönemde gömleğin Avrupa’dan gelmiş olması nedeniyle halk arasında “frenk gömleği” denilmiştir (Büyük Larausse. Romantik dönemin kabarık kolları düşerek sade bir biçimde inmiş ve bileğe oturmuş. 2004. geometrik desenli ve renkli bir hale bürünmüştür (www.

Kız Çocuk Gömleği(1995.01.’den gelen “yıka ve giy”.62).2006 ). Ancak kısa bir süre sonra bu türlü gömleklerin sağlıksız ve rahatsız olmasının anlaşılması üzerine bu gömlekler terk edilmiştir (Vural.01...2. Erkek Gömleği 2.2006 ).1930’larda Londralı bir terzi tarafından geliştirilen. s.com.insankaynaklari. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD. s. 65).3. omuz bölgesinden drapeler inen “London Cut” adı verilen tarzda gömlekler moda olmuştur (www.2006 ). 1950’lere gelindiğinde iyice yaygınlaşan. 1993.01.com. 2. Yine bu dönemde 1940’larda modadaki değişikliklerden biri de erkeklerin günlük gömleklere olan adaptasyonu olmuş ve parlak renklerden ve desenlerden yapılan “Hawaii” veya “Carisca” gömlekleri ilk defa bu zaman giyilmiştir (www. 17. Kadın Gömleği 3. Ağaç.1.insankaynaklari. takım elbiseler içindeki klasik erkek gömlekleri ile günlük giyilen spor gömlekler olmuştur (www. Gömleğin Giyecek Kişiye Göre Sınıflandırılması TSE tarafından hazırlanan sınıflandırma şöyledir: 1. 1995. Erkek Çocuk Gömleği 4. 17.2. Zamanımıza kadar klasik erkek gömleğine farklı uygulamalar getirilmiş. 1).3. çeşitli modeller ortaya çıkmıştır ve artık günümüzde gömlekler sadece resmi yerlerde giyilmemekte hayatın her anında değişik şekil.1. ayrıca spor biçimde de karşımıza çıkmaktadır.insankaynaklari.com. 17. 17 . Erkek Gömleğinin Sınıflandırılması 2. s.. sivri yakalı. “bakımı kolay” diye tabir edilen naylon gömlekler moda olmuştur (Erdoğan.1. renk ve dokuda. geniş.

Erkek Gömleği Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Gömleğin yakası iliklendiğinde yaka ile boyun arasında 0.2006).2006).2.. 29. 2.. gerekirse değişik aksesuvarlarla kullanılabilen erkek gömleğidir.04.com.2.sabah.2006).04. ceketin önünde gömlek kumaşı fazla toplanmamalıdır (www.com. bedeni ne aşırı sarmalı nede pantolondan dışarı taşmalıdır (www. pamuklu kumaştan mamul. modayla şekil alan erkek giysisidir. 2004. • Yuvarlak yüzlü kişiler geniş yaka yerine klasik veya daha kapalı yakaları kullanmalıdır (http//:arsiv.com. kollu.7 cm boşluk kalmalıdır (Muratoğlu. • Yüzü geniş olan kişiler yaka formatı açık İtalyan yaka yerine daha kapalı klasik yaka veya düğmeli yaka tercih etmelidir (http//:arsiv.2.. 15. 17).tr. 2.04. • Boynu kısa olanlar yüksek yaka gömlek tercih etmemeli. oyuntusu öne düşük küçük ve zarif yakalar kullanmalıdır (http//:arsiv. 2004. 15. s. Klasik Erkek Gömleği: Günlük veya resmi toplantılarda. Kılınç.4. ceket içerisine giyilen veya tek kullanılan önden düğmeli.com. gömlek yakalı.hurriyetim. manşetli.arsiv. • Gömlek giyildiğinde sırttaki pliler fazla olmamalı. 29.04. • 18 . • Uzun ve dar yüzlü kişiler yaka formatı açık. Spor Erkek Gömleği: Genellikle günlük giyilen rahat ve kullanışlı.2006).tr.3. değişik renk. Erkek Gömleğinin Giyildiği Yere ve Zamana Göre Sınıflandırılması 1.hurriyetim. kravat iğnesi ve kol düğmeleriyle kullanılabilen erkek giysisidir. aksesuvar olarak kravat. • Gömlek giyildiğinde kumaşı. yüksek klasik veya İtalyan yakayı tercih etmelidir (http//:arsiv.sabah.01. tek göğsü üzerinde cep bulunan. 18). 29.1. gece veya sahnede giyilen.sabah. Fantezi Erkek Gömleği: Genellikle özel gün. değişik renk ve spor model özelliği taşıyan. Kılınç.sabah..arsiv. pamuklu veya kot kumaş gibi malzemeden mamul.com.01.5-0.2006). s.2. modelde. 3.1. • Gömleğin boyu kollar kaldırıldığı zaman belin en az 13-15 cm altında kalmalıdır (Muratoğlu.tr.com. farklı fantezi kumaşlardan mamul.tr.2006). 29.

arsiv.01. • Klasik erkek gömleğinde kullanılan sedef düğmeler ve sık iğne vuruşlu dikiş gömleğin kalitesinin bir göstergesidir (www.2006). 15. 15.arsiv.arsiv.com. • • Gömlek seçilen ceket ve kravatla tam bir renk uyumu içerisinde olmalıdır.hurriyetim. Gömleğin manşeti geniş bir bilezik gibi görünmemeli. Gömlek kumaşının yüzde yüz pamuklu olmasına dikkat edilmelidir • • (www.22).01. 15.01. gömleğin manşeti ise ceketin kolundan 1.d.04.• Gömleğin yakası ceketin yakasından. tüketicinin giyside aradığı özellikleri kısaca beş grupta toplamıştır: Amaca uygunluk İyi görünüm Dayanıklılık : Kişiyi dış etkenlerden koruması.hurriyetim.2006). s.tr. 15.2006). boyuna çizgili veya pötikareli kumaşları tercih etmelidir (http//:arsiv.hurriyetim. rahatlık ve güven vermesi Temizleme : Yıkanabilmesi.arsiv. 15.com. • Kilolu kişiler kumaş seçiminde düz.com.arsiv. • Kışın daha ağır pamuklular tercih edilip.2006).com. kişiyi tanımlaması. 15.hurriyetim.2006).arsiv. Davetlerde kullanılacak gömlekler genellikle beyaz veya krem olup kendinden desenli veya düz tercih edilmelidir. 29. Eryazıcıoğlu v. 19 . ipek-pamuk karışımı kumaşlar tercih edilmelidir (www.2006). pantolon ve kravatla yine pastel tonlarda gömlek seçilmelidir (www. ayrıca patı gizli olup cep kullanılmaz ve kol düğmeleri ile şıklık katılan çift kat manşet tercih edilmelidir (www. Kılınç.01.sabah. çok sıkı da olmamalıdır (Muratoğlu.5 cm dışarı taşmalıdır (www.2006).hurriyetim.hurriyetim. aksesuarları olması • • • • : Kişinin üzerine oturup.com.. formunu ve şeklini koruması (2001.com. s. istenilen görünümü vermesi : Dayanıklı olup uzun süre kullanılabilmesi • Psikolojik uygunluk : Bireye haz. • Pastel renkli ceket.com.01. yazın daha hafif pamuklu ve ketenpamuk. 18). 2004.01..

1990. 3). Vücudun hangi noktalarında kas. Farklı duruş biçimleri ve vücut deformasyonları normal yapılardan farklılık gösterir (Mete. geniş omuzlu ve dar kalçalı olmalarıdır (Öğütçü v. beslenme biçimleri. göğüs yapısı da kadın vücudundan ayrılmaktadır. Bunların yanında erkek vücudunda hatların keskin oluşu ve kemiklerin daha belirgin olması da diğer ayırıcı noktalardır (Pektaş. 18). s. s.2. 1993. bunlar. genetik yapıları. Kalıp hazırlamada vücudun anatomik özelliklerinin tanınması. 1999.d. Vücut bölümleri arasında belli orantılar bulunur. 2000.1. kollar ve bacaklar olmak üzere bölümlere ayrılır.2. erkek ve çocuk olmak üzere üç gruba ayrılır. Bu • • • • • • • 20 . Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomik Özellikleri Giysinin istenilen özelliklere sahip olabilmesi için insan vücudunun anatomik ve mekanik yapısının iyi bilinmesi gerekmektedir (Mete. s. Gelişmiş kas yapısı belirgin olmakla beraber. Normal vücut yapılarında tipik ve bireysel farklılıklar bulunur. s. çalıştıkları meslekleri. kemik ve eklem yerinin olduğunun bilinmesiyle vücuda uyumlu bir kalıp elde edilebilir (Erdoğan. derinlik). s. boy. İnsanların yaşadıkları yer. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomisi 2. 1994. 1995). sonucun başarılı olması açısından oldukça gereklidir. Vücutlar kadın.2. bunlar. Statik vücut ile hareket halindeki vücut ölçüleri arasında farklılık bulunur. Giysi üretiminde temel teşkil eden vücut yapısı ve antropometrisinin birtakım özellikleri vardır. İlk bakışta görülebileceği gibi erkek vücudu kadın vücuduna göre bazı farklılıklar göstermektedir. İnsan vücudu beden. 150). İnsan vücudu üç boyutludur (en.. Atletik yapılı. 6). baş. 1). uğraştıkları spor dalları ve daha birçok sosyo-ekonomik koşullar vücut yapılarını etkilemektedir (Ercan.

2. Baş-boyun-göğüs. s. 21 .d. Baş. Leonado da Vinci (1452-1519). 1993. İnsan vücudunun anatomik yapısını ifade eden. sekizli dağılımı şöyle özetlemiştir. el orta parmağı. Michelangelo (1457-1564) ve Albrecht Dürer (14711528) gibi büyük sanatkarlar oran bilimi ile ilgilenmişlerdir (Öğütçü v.2. 46). 4). 18). 1993.. Örneğin.. baş uzunluğu olarak kabul edilen sekizli dağılım kuralı. s. kasık-karın insan vücudunun temel yapısını oluşturur. s. 23). Antik çağlardan bu yana sanatçılar ve bilim adamları insan vücudu için bir ölçü sistemi bulmaya çalışmışlardır (Öğütçü v. 2743). yüz. Vücudu doğal bir ölçekle oranlayarak bölümlere ayırmak gerekir. vücudun bölümleri arasındaki oranlardır. s.d. 1999. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Beden Oranları Kalıp hazırlanırken öncelikle dikkat edilmesi gereken. 4’ten). Memphis Piramidinin mezar odasında bilinen en eski vücut oranı (M.Ö. s. 23). vücut oranları “kural” olarak ifade edilmiştir ve bu oranlar medikal açıdan vücut ölçü ve oranlarının normalidir (Ercan.. erkekteki bel ve kalça çevresi oranı kadınınkine oranla daha az belirgindir (Uzbil v. 1982. 2002. 1994. erkek giysi kalıpları kadındaki gibi göğüs izdüşüm gerektirmez. 1993..d. Ercan. Baş. 17).farklılıklar doğal olarak giysi kalıbına da yansımaktadır. Boy uzunluğu ölçüsü birimi. ayak. 1994. s. columna vertebralis(enseden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurgalar) ve el genişliği gibi vücut kısımları “birim” uzunluk olarak alınmış ve diğer vücut kısımları ile tüm vücut uzunluğu bu birimlere göre orantılanmıştır (Şahmay.d. s. böylece vücut ölçülerinin hesaplanması kolaylaşacaktır (Aşık v. pratik ve uygulamalarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılır (Mete. 2. el.3000) bulunmuştur (Pamuk. 1994. s.

1. 17) 22 . 1/8 baş uzunluğu 2. 1/8 kalça ile bacak üst yarısı arası 6. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Oranları (Erdoğan. Şekil 1. s. 1/8 diz ile baldır arası 8. 2000. 33). 1/8 baldır ile topuk arası (2004. 1/8 çene ucu ile göğüs ucu arası 3. 1/8 bel ile kalça arası 5. 1/8 bacak üst yarısı ile diz arası 7.s. 1/8 göğüs ucu ile bel arası 4.

s. belden yukarı olan kısım üstten ayrılırsa. Altın kesit kuralında genellikle çizgiler geometrik olarak bölümlenir (Pamuk. Mesela. bel eksenini. 2002.d. 20). s.Diğer oranlara göre kullanım açısından daha objektif sonuçlar veren “Altın Kesit” kuralı ise M. s. 500 yıllarında yaşayan Yunanlı ressam Polyklet tarafından bulunmuştur. 47).. BOYUN GÖĞÜS BEL KALÇA BALDIR DİZ UYLUK TABAN Şekil 2. 2002. Altın Kesit Kuralı (Pamuk. 23 .Ö. 48) AB: Bölünecek doğru parçası BC: B’den çıkan dik (boyu=AB/2) BD: C merkezli yay DE: A merkezli yay BE: /AE : AE / AB İnsan vücudu üzerinde uygulanan altın kesit kuralında dağılım noktaları vücuttaki anatomik ayrım noktaları ile çakışmaktadır. tam boy üstten ayrıldığında. yaka eksenini vermektedir (Aşık v. tam boy alttan ayrıldığında. el parmak uçlarını. 1994.

Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Tipleri İnsan vücutları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.3. Özgen. İnsan vücudunun bölümleri arasındaki oran ve ölçü farklılıkları dikkate alınarak çeşitli vücut tipleri tanımlanmıştır. kısa. s.2.2. s. s. 1991. 121’den). Beden ölçüleri arasındaki oranların vücudun biçimini önemli ölçüde etkilediği bu vücut tipleri. 1994. atletik ve piknik tip olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. astenik. zayıf. Başın bedene oranı. 1985. göğüs. vücudun şekillenmesinde rol oynayan kas ve yağ dokuları önemlidir. bel ve kalça çevreleri arasındaki fark vücut tiplerinin tanımlanmasında kullanılmaktadır. şişman gibi vücut tiplerine bağlı olarak vücut bölümleri arasındaki oranlar değişmektedir (Başer. 3). 4) Ernst Kretscmer’in yaptığı insan vücudu sınıflaması. uzun. Bayraktar. 24 . bacakların genel boy içerisindeki payı. Saller’ın (1957) Tanımladığı Geometrik Şekillerdeki Değişik İnsan Tipleri (Ercan. Saller’in (1957) tanımladığı vücut tiplerinde. 1994. Gönen. Şekil 3. dört grupta incelenebilir (Ercan.

s. gelişmiş kas yapılı. 2002. Atletik Tipler (Pamuk. geniş omuzlu. uzun ve zayıf bir beden yapısına sahip. dar omuzlu. 41) Atletik tip. 2002. s. düz karınlı.41). 2002. ince kol ve bacaklı. s.Astenik tip. kuvvetli ve üçgen bir vücuda sahip olan tiplerdir (Pamuk. şişkin göğüslü. 2002. Şekil 5. yağsız bir vücut yapısına sahip tiplerdir (Pamuk. Astenik Tipler (Pamuk. 42) 25 . uzun ve dar göğüs kafesli. 42). Şekil 4. s.

s. 2002.8). Şişman göbek. 1965. vücut yapısı küreselleşmiştir. Ercan. 42). 1994. yuvarlak kafa. 1994. s. s. ince bilekler ve göğüs ile kalça derinlikleri fazla tiplerdir (Ercan.Piknik tip ise. Şekil 7. Şekil 6. orta boylu. arkadan ve yandan görüntüsüne göre insanları üç somato tipe ayırmıştır. s. zayıf kol ve bacaklar. 7. Endomorfide. boyun ve kafa öne eğik. Endomorfik Tipler (Tanner. Piknik Tipler (Pamuk. 9’dan) 26 . 42) William Sheldon vücut ölçülerini dikkate almadan vücudun önden. yağlı tiplerdir (Pamuk. 2002. geniş yapılı.

s. s. 1965. Şekil 9.Mezamorfiler. 10’dan) Ektomorfiler. kas ve kemikleri belirgin. 1994. s. s. ağır kollu ve ayaklı tiplerdir (Ercan. “lineer adam” olarak da tanımlanan tiplerdir (Ercan. uzun kollu ve bacaklı. Ektomorfik Tipler (Tanner. Ercan. 1994. 11’den) 27 . Mezomorfik Tipler (Tanner. 9). kübik geniş omuzlu ve göğüslü. ince. 10). 1994. 1994. 1965. Ercan. Şekil 8. iri kafalı. dar göğüs ve karınlı.

ISO Tarafından Yapılan Erkek Vücut Tiplerinin Sınıflandırılması (ISO/TR 10652. Normal-Sportmen Vücut Tipi (B) : Vücut ölçüsü olarak normal sayılan ve genel ortalamanın değerlerine yakın olan. s. göğüs. Randal’in beş kadın ve beş erkek tipi olmak üzere on tipten oluşan sınıflandırması da çok sık karşımıza çıkmamaktadır (Solinger. kalça ve bel çevrelerine oranla boy yüksekliği az olan. Vücut tiplerinin belirlenmesinde drop değeri baz alan ISO.Somato tiplerin çoğu bu kadar abartılı tipler değildir. s. Yücel. Bunlar. şişman) Corpulent (C) (Şişman. kalça ve bel çevrelerine oranla boyu uzun olan kimseler. 2002. 1989. İnce-Uzun Vücut Tipi (A): İnce yapılı. yağsız. 1999. 17’den). s. 10). Popkin on iki vücut tipi tanımlamıştır. Vücut Tipi Athletic (A) (Atletik) Regular (R) (Düzgün) Porty (P) (İri) Stout (S) (İriyarı. 28 . 4-3-3 ve 5-3-3 gibi farklı değerlerde görülürler (Ercan. 45). Ayrıca Martin B. 1999. kadın vücudunu da üç ayrı tipe ayırmaktadır (ISO/TR 10652. 1980. 17’den). 3. 202den). kaslı vücut tipi. erkek vücudunu beş ayrı tipe ayırırken. 1999. s. Francis E. Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) : Göğüs. 3-4-4. 1991. 2. Yücel. s. Tablo 2. 1. 1994. vücut tiplerini ölçü oranlarındaki farklılığa bağlı olarak değişen dört ana grupta vermiştir. Yücel. göbekli) Temel Drop Değeri 16 12 6 0 -6 TSE ise. hafif yağlı kimselerdir. ancak bu sayının fazla olması üretim için kullanışlı bir sınıflama olmamasına neden olmaktadır (Pamuk.

1983.4. 201). 1988. vücut özellikleri ve omuz duruşları önemlidir (Erdoğan. Göbekli Vücutlar (2000. duruş eğikliği gibi deformasyon gösteren vücut tiplerine standart dışı vücut tipleri denilmektedir (TSE. Öne Eğik Duruşlu Vücutlar d.d. Aynı göğüs çevresine sahip vücutların bel çevresi ölçülerindeki farklılıklara göre ara vücut tipleri oluşmuştur. 2). 29 . b. a.2. Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) : Göğüs çevresine oranla bel çevresinin geniş olduğu. 2000. erkek vücut duruşlarını dört grupta toplamıştır: a. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Duruşları Kalıp hazırlarken giydirilecek kişinin vücudunun tanınması hazırlanan kalıptaki başarıyı artırır (Erdoğan. c. 1987. 7). 2. Dar Vücut Tipleri (1) : Bel çevresi göğüs çevresine oranla ince olan tipler. Bu standardın dışında kalan. modeli vücuda uygun hazırlamak ve şekilsiz vücutlara güzel bir görünüm kazandırmak olmalıdır (Işıklar v. s. Giyimin amacı. Normal Vücut Tipleri (2) : Bel ile göğüs çevresi arasındaki oranın erkeklerdeki genel ortalamaya yaklaşık olan tiplerdir. Normal Duruşlu Vücutlar b..5).4. s. Dik Duruşlu Vücutlar c. karın bölgesi aşırı büyümüş kimselerdir. Erkek vücutlarında. omuz düşüklüğü. kamburluk. s. Geniş Vücut Tipleri (3) : Bel çevresi göğüs çevresine oranla büyük olan tipler. s. 6). Erdoğan. s.

201). 2000.. Normal Erkek Vücudu b. 1988. Sarkık Erkek Vücudu (1988. Şekil 11. s. s. Normal Erkek Vücudu (Işıklar.203) 30 .Şekil 10. vücut duruşlarını üç grupta ele almıştır: a. s. Dik Erkek Vücudu c.d. Erkeklerde Vücut Duruşları (Erdoğan. 6) Işıklar v.

1988. s. Erkek Vücut Duruşları (www. 21. Dik ve Sarkık Erkek Vücudu (Işıklar.2004) 31 .Şekil 12.203) New International Boutique Hause vücut duruşlarını beş grupta incelemiştir.. Şekil 13.com.nibh.12.

s. Gönen ve Kalınkara. “insanın metrik boyutlarını ele alıp inceleyen bir tekniktir” diye tanımlamışlardır (2002.3. Antropometri.3. 2. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Alma Teknikleri 2. antropometriyi sözlükte. 134). genişlik. Antropometri ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı 2. 44). s.balikesir. ağırlık gibi boyutları ele alan bir bilim dalıdır.1.. genişlik. Antropometrinin Tanımı Akın ve Koca antropometriyi.2004). yükseklik. 1999).tr. yükseklik.21. Akalın v.12.1.3.2. giyim yapımı gibi alanlara yarar sağlamak ve bu alanların temelini oluşturmak amacıyla insan vücudundaki uzunluk. vücut ölçülerini tespit etmek” olarak tanımlamıştır (1998. 32 . Önemi.1. ölçü almayı. s. Oral tanımında “Uzunluk. çevre boyutları gibi insan vücudunun farklı boyutlarıyla ilgilenen özel bir bilim dalıdır” şeklinde belirtmiştir (www. “Yapılacak bir şeyin üzerinde kullanılacağı nesneye uygunluğunu sağlayabilmek için o nesneyi ölçmek.d.ali-oral. Antropometrinin ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı. “kullanıcı gurubunun çeşitliliği göz önünde bulundurularak.edu.. “İnsan vücudunu ve bölümlerini karşılaştırmalı olarak ölçmede kullanılan araç” olarak ifade etmişlerdir (1997. s.2. malzeme.1. ağırlık. 1724). bilimsel araştırmalara ve makine. bireyin ihtiyaçlarını karşılayacak tasarımların gerçekleşebilmesi için vücudun farklı yerlerinin ölçülmesi” şeklinde ifade etmişlerdir (1991. ölçü almayı. Ölçü Alma ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı Türkçe Sözlük.3.

bu yüzden de hem kullanıcı. Öncelikle hangi sistemin bedene uygun olduğu tespit edilip. Temel ölçüler. Vural.. Sisteme uygun ölçü alma tekniğinin kavranması ve kullanılması sistemin başarısını arttırır (Bayraktar. 3439). genişlik. Ortaya çıkan bu farklılıklardan ötürü her insanın kullandığı giysinin vücuda uyması. s. Giyim için antropometrik ölçü alma. para ve malzeme harcamasına yol açmayacaktır (Yertutan. Bu sistemde temel ölçülerin yardımı ile vücut oranları dikkate alınarak elde edilen ölçü tabloları kullanılır ve bu ölçü tabloları iki grupta toplanır (Oral. 20). birey için oluşturulacak giysinin kalıplarının hazırlanmasında. Antropometrik Ölçü Almanın Önemi Toplumlarda insanların genetik yapısı. Bunlar temel ve yardımcı ölçülerdir. 2001. 2004. Çivitçi. sosyoekonomik düzeyi. kullanılan sistem ‘Müller Kalıp Sistemi’dir. yükseklik. doğrudan birey üzerinden alınan ve standart ölçü tablosunda bulunması gereken vücut ölçüleridir.3. 2001. 202’den). s. Kayabaşı. Yardımcı ölçüler (orantılı ölçüler) ise 33 . s. kültürel düzeyi. iklim ve yaşam standardı gibi çevresel etmenler vücut ölçülerini de farklılaştırmıştır (Akın. 1995. s.2. 2001. s. bireyin üzerinden uzunluk. 2. antropometrik ölçü almayı. hem de satıcı açısından gereksiz zaman. 66).d. 2002. Ağaç. Antropometrik ölçülerden yararlanılarak hazırlanan bir giysi vücuda uyacağı için düzeltme gereksinimi duyulmayacak. 75). Giysi kalıbı hazırlamada bazı kalıp hazırlama sistemleri söz konusudur. s. fonksiyonel olması ve rahat hareket olanağı sağlaması için giysi kalıpları hazırlanırken antropometrik ölçülerden yararlanılmalıdır (Kalınkara. hem üretici. derinlik ve çevre ölçülerinin alınıp sayısal olarak ifade edilmesidir. sistemin gerektirdiği şekilde ölçü alınır ve hesaplama yapılır (Özkan. “bir giysinin kesim konstrüksiyonu için gerekli olan ölçülerinin direk vücut üzerinden alınması” olarak tanımlamışlardır (1993. 1996. Sağır. 78). beslenme alışkanlıkları. s. Ülkemizde yaygın olarak. 60).Uzbil v.

24). 2). Ölçüler. Kişini normal durması sağlanmalı. 1. 2).3. temel ölçülerden birtakım orantılarla da hesaplanarak bulunan vücut ölçüleridir (Erdoğan. s.d. s. Ölçüm aydınlık bir yerde ve ayna karşısında yapılmalıdır (Özkan. kullanılan ölçüm aletinin adını. Ölçüler ayakkabısız olarak alınmalıdır (Öndoğan. Ölçüm işlemine geçmeden önce gerekli tanımlar yapılmalı. s. 1993. 16). 2. Kullanılacak kalıp sisteminin gerektirdiği özelliklere ve tekniğe uygun ölçü alınmalıdır (Çağdaş. 34 . 2. 15). Her ölçü için kullanılacak terimler ve izlenmesi gereken yöntem açıkça belirtilmeli ve standart bir hale getirilmelidir (Ercan. 2000. s. Vücudun herhangi bir kısmının tanımlanmasında kullanılacak olan beden ölçüleri. 4. 2000. 2).. provalı giyimde ve konfeksiyon endüstrisinde kalıbın temelini oluşturur (Öğütçü v. ölçme yöntemi kararlaştırılmalı. 2004. s.3. 24). s. Yetişkinlerde boy ölçüleri alınırken. 2004. 10. s.birey üzerinden ölçülebildikleri gibi. 8. s. 1992. Antropometrik ölçü alınırken şu noktalara dikkat edilmelidir. Ölçü almada kullanılacak olan araç ve gereçler önceden hazırlanmalıdır (Pamuk. 17). 41). Özkan. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar Vücut ölçülerinin alınması. 9.d. 1993. s. 1993. Ölçüsü alınan kişinin belli vücut özellikleri varsa bunlara dikkat edilmelidir (Bayraktar. 41). vücudun durumunu. s. 6. Sağlıklı ve kullanılacak kalıp sisteminin özelliğine uygun ölçü almak.. vücuda uyumlu bir kalıp hazırlamanın ilk şartıdır (Bayraktar. “dik dur” uyarısında bulunulmamalıdır (Bayraktar. 1992. s. 5. s. ince bir iç giyim üzerinden alınmalıdır (Öğütçü v. 1994. 21’den). 7.1994. 11. s. ölçme tablo ve çubuğu kullanılmalıdır (Öndoğan. 3. 21). 1992. 2002. 145). s. ölçüm tekniğini ve ölçülen vücut kısmını net olarak açıklayabilecek özellikte olmalıdır (Ercan. 1994. 2000. ölçü alma timi örgütlenmeli ve eğitilmelidir(Ercan. 59).

Giyim üretiminde. 27). giysi üretilecek toplumun standart vücut ölçülerine ulaşmak ve bu standart ölçüler doğrultusunda bireylere uygun üretim yapabilmek üretimin en önemli aşamasını oluşturur (Muratoğlu. 1988. Bu nedenle vücut ölçülerini belli gruplara toplayarak üretici ve giysi kullanıcıları açısından kolaylık sağlayan. 20. kullanım olanağı bulan vücut ölçüsü sınıflandırma işlemi ortaya çıkmıştır.. 14. Kılınç. 17. 27). 59). 15.. 19. 2. 13.. 1993. 2004. s. Alınan ölçüler hazırlanan bir tabloya hemen işlenmelidir (Öğütçü v. hesaplama yoluyla bulunan yardımcı ölçülerin karşılaştırılmasıyla en doğru sonuca varılacaktır (Işıklar v.1993. 1993. 2004.d.d. s.3. Erkek Gömleğinde Antropometrik Ölçü Alma Teknikleri İnsanların antropometrik ölçüleri ve bu ölçülerin birbirine olan oranları sınırsız farklılıklar gösterir. 2000.d.12. 206). s. Ölçü almada kolaylık sağlaması. vücut hatlarını belirtmesi açısından bele. s.d.4. s. Genişlik ölçüleri. Erkek giyiminde de kullanılan bu sınıflandırma 35 . Mezura gergin veya fazla bol tutulmamalıdır (Öğütçü. 1988. 43). yağlı kısımların içe alınması için ölçülerin önden arkaya doğru alınması tercih edilmelidir (Işıklar v. ekstrafor) bağlanmalıdır (Pamuk. 21).. 41). 4). mezura tam yatay olarak vücudun en geniş yerleri üzerinden geçecek şekilde yere paralel tutularak alınmalıdır (Öğütçü v. s..d. 206). 454). 1988. 16. Sırtı kilolu olan kimselerde. s. Bu sınıflandırmaya “beden no” denilmektedir (Erdoğan. 1988. s. 41).d. Giyim cinsine göre vücut ölçülerine kalıp hazırlamadan önce gereken bolluklar verilmelidir (Işıklar v. s. gerekirse beden ve kalça hattına şerit (grogren. ölçü alınırken mezuranın birleştiği noktada bir parmak içte kalacak şekilde ölçü alınmalıdır (Işıklar v. 18. 1999. Kural olarak. Dünya üzerindeki altı milyar insanın her birinin vücut ölçülerine göre kalıp hazırlamak oldukça güç bir iştir.. s. s. Yardımcı ölçüler vücudun sağ tarafından alınmalıdır (Özkan. Birey üzerinden alınan yardımcı ölçülerle.

3. Müller kalıp çizim sisteminde kullanılan vücut ölçüleri “temel ölçüler” ve “yardımcı ölçüler” olmak üzere ikiye ayrılır. Yardımcı Ölçüler: 1. 2. 6. kürek kemikleri üzerinden geçirilerek mezura yatay durumdayken göğüsün en geniş yerinden ölçülür (TSE. Orantı ile bulunduğunda. özellikle. sistemin ön gördüğü vücut ölçü ve oranlarına dayanan formüllerle de hesaplanabilir. 4. bel çevresi yada boyun çevresi esas alınarak yapılmaktadır. beden ölçü numaralandırılması boyun çevresine göre yapılan erkek gömleğinde büyük önem arz eder (Uzbil v. Kol boyu: Kol hafif bükük durumdayken. Temel ölçüler bireyin üzerinden alınır. Sırt yüksekliği: Ense kökü ile göğüs hattı arasında sırt ortasından ölçülerek alınır (Erdoğan. omuz başından bilek kemiğine kadar ölçü alınır. 3).. 5.giysinin cinsine göre. mezuranın içine bir parmak sokularak ölçülür. 2000. Boyun çevresi: Boynun yedinci omurundan başlayarak tüm boynu çevreleyecek şekilde. s. 2002. 36 . s. Yaka çevresi bitmiş yakanın efektif ölçüsü olup. Bel çevresi: Bel hattı şerit ile belirlendikten sonra. 18). Temel Ölçüler: 1.d. Bütün boy: Bireyin vücudu dik ve ayakları bitişik durumdayken. 398). boyna tam bir uyumla kapanması gereken “yaka çevresi” verir (Erdoğan. yardımcı ölçüler ise bireyin üzerinden alınabildiği gibi. başın en üst noktası ile taban arasındaki dikey mesafe ölçülür. Klasik erkek gömleğinde beden numarasını. Göğüs çevresi: Normal duruşu sağlanan ve normal nefes alan bireyin koltuk altlarından (axillae). 1993. göğüs çevresi. belirlenen hat üzerinde mezura yere paralel tutularak ölçü alınır. 1999. 3810). Vücut üzerinden antropometrik ölçü alabilmek için öncelikle gerekli ölçüm araç ve malzemeleri hazırlanır. s. Kalça çevresi: Kalçanın en geniş yerinden mezura yere paralel şekilde tutularak ölçülür. s.

Orantı ile bulunduğunda. s. 58). Arka genişlik: Arkada göğüs çevresi hattı üzerinde. 58). 2000 s. Orantı ile bulunduğunda. s. 2. Orantı ile bulunduğunda. 2000. Ag=1/10 Göğüs çevresi + 10. 6. Arka yaka: Ense kökünden.Sy=1/10 Göğüs çevresi + 12 cm + 3 cm (Bolluk payı) (Rundschau. Orantı ile bulunduğunda. 37 . s. 12). 5. 58). Ög=1/10 Göğüs çevresi + 10. Orantı ile bulunduğunda. 1991. iki kol arası ölçülür. Model boyu: Arka boyun omurundan (Yedinci omur) aşağıya doğru. Göğüs çevresi 112 cm’ye kadar olan bireylerde. 1991. s. s. Kotluk genişliği (Kol oyuntu çapı): Göğüs hattı üzerinde. 1991. 58). Ökd=Sırt yüksekliği -1 cm (Rundschau. Göğüs çevresi 112 cm’den çok olan bireylerde. 58). 7. 1/2'si alınır veya kolun gövde ile birleştiği orta noktadan ön ortaya kadar ölçülür. Ön koltuk derinliği: Orantı ile bulunur. 1991. kolun ön ve arka bedenle birleştiği noktalar arasındaki uzaklık kol altından ölçülür (Öndoğan. 3. 1991. 58). 8. 1991. Arka uzunluk: Arka boyun omurundan (Yedinci omur) bel hattına kadar mezura dikey konumda iken ölçü alınır (Çağdaş.5 cm (Rundschau. 4. 1991. 1991. 58). boyun ile omuzun birleşme noktasına kadar olan uzunluk ölçülür (Öndoğan. 58). Orantı ile bulunduğunda. 12). s. Ag=2/10 Göğüs çevresi -1 cm + 3 cm (Bolluk payı).5 cm (Bolluk payı) (Rundschau. kollar havaya kaldırıldığında gömlek pantolonun kemerinden çıkmayacak uzunlukta olmasına dikkat edilerek alınır. s. s. Mb=1/2 Bütün boy – 12-14 cm (Rundschau. 1/2‘si alınır veya kolun gövde ile birleştiği orta noktadan arka ortaya kadar ölçülür. Ög=2/10 Göğüs çevresi -1 cm + 2 cm (Bolluk payı) Göğüs çevresi 112 cm’den çok olan bireylerde. Ay=1/6 Boyun çevresi (Rundschau. Kg=1/10 Göğüs çevresi + 2 cm + 5. s. Ön genişlik: Önde göğüs çevresi hattı üzerinde. 2000). Au=1/4 Bütün boy + 2 cm (Bolluk payı) (Rundschau. iki kol arası ölçülür. Göğüs çevresi 112 cm’ye kadar olan bireylerde.5 cm (Rundschau.

Erkek Vücudu Üzerinden Temel Ölçülerin Alınması Şekil 15. Erkek Vücudu Üzerinden Yardımcı Ölçülerin Alınması 38 .Şekil 14.

s. 1987.Sportmen Vücut Tipi (B) Beden Ölçüleri (TSE.5. Vücut Tiplerine Göre Türk Erkeğinin Standart Vücut Ölçü Tabloları Ölçüler Beden Numaraları 42 44 46 48 84 88 92 96 169 171 173 176 68 72 76 80 72 76 80 84 76 80 84 88 50 100 178 84 88 92 52 104 181 88 92 98 54 108 183 94 98 102 56 112 185 98 102 106 58 117 188 102 106 110 116 136 43 62 35 112 86 63 44 60 120 190 106 110 114 120 142 44 63 37 113 86 65 45 Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevre Vücut 2 si Tipleri 3 Basen (kalça) 86 90 94 98 102 106 110 112 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 102 106 110 114 120 124 128 132 Sırt Genişliği 35 36 37 38 39 40 41 42 Kol Boyu 56 57 58 59 59 60 60 61 Pazı Çevresi 25 26 28 29 30 31 33 34 Dıştan Bacak 104 105 106 107 108 109 110 111 Uzunluğu İçten Bacak 82 82 82 83 84 84 85 85 Uzunluğu Baldır Çevresi 47 49 49 53 55 57 59 61 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 3. 4) Ölçüler Beden Numaraları 42 44 46 48 50 52 54 56 58 Göğüs Çevresi 84 88 92 96 100 104 108 112 116 Boy Yüksekliği 164 166 168 170 172 174 176 178 180 Bel Ara 1 68 72 76 80 84 90 94 100 104 Çevre Vücut 2 72 76 80 84 88 94 98 104 108 si Tipleri 3 76 80 84 88 94 98 102 108 112 Basen (kalça) 88 92 94 98 102 106 110 112 116 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 102 106 110 114 120 124 128 132 136 Sırt Genişliği 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kol Boyu 54 55 55 56 57 58 59 59 60 Pazı Çevresi 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Dıştan Bacak 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Uzunluğu İçten Bacak 76 77 78 79 80 81 82 82 83 Uzunluğu Baldır Çevresi 48 50 52 54 54 56 58 60 62 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Tablo 4. Normal.2. 4) 60 120 182 108 112 116 120 142 44 60 34 108 83 64 45 39 . 1987. İnce-Uzun Vücut Tipi (A) Beden Ölçüleri (TSE. s.3.

5) Beden Ölçüleri 42 44 46 84 88 92 158 160 162 72 76 80 76 80 84 80 84 88 48 96 164 86 90 94 50 100 166 90 94 98 52 104 168 94 98 102 54 108 170 98 102 106 56 112 172 104 108 112 58 116 174 108 112 116 116 136 42 58 36 104 79 62 44 60 120 176 112 116 120 120 140 43 59 37 105 79 64 45 Ölçüler Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevresi Vücut 2 Tipleri 3 Basen (kalça) 86 90 94 98 102 106 110 114 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 104 108 112 116 120 124 130 134 Sırt Genişliği 37 38 39 40 40 41 42 43 Kol Boyu 54 54 55 55 56 56 57 57 Pazı Çevresi 27 28 29 30 31 32 33 34 Dıştan Bacak 96 97 98 99 100 101 102 103 Uzunluğu İçten Bacak 72 73 74 75 76 77 78 79 Uzunluğu Baldır Çevresi 47 49 51 53 55 56 58 60 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 6. Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) Beden Ölçüleri (TSE. Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) Beden Ölçüleri (TSE. s. s. 1987.Ölçüler Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevresi Vücut 2 Tipleri 3 Basen (kalça) 84 88 92 96 100 104 108 112 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 104 108 112 116 120 124 128 132 Sırt Genişliği 37 38 39 39 40 40 41 41 Kol Boyu 53 54 54 55 55 56 56 57 Pazı Çevresi 26 27 28 29 31 32 33 34 Dıştan Bacak 96 97 98 99 100 101 102 103 Uzunluğu İçten Bacak 73 74 74 75 76 77 77 78 Uzunluğu Baldır Çevresi 46 48 50 52 54 56 58 60 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 5. 5) Beden Ölçüleri 42 44 46 84 88 92 163 164 165 76 80 84 80 84 88 84 88 92 48 96 166 88 94 96 50 100 168 94 98 102 52 104 170 98 102 106 54 108 172 102 106 110 56 112 173 106 110 114 58 116 174 110 114 118 118 138 44 58 34 104 80 62 44 60 120 176 116 120 122 122 142 45 58 36 105 81 63 45 40 . 1987.

org..1. Önemi. “İş bilim” olarak tanımlamıştır (1995. insanin refahını. 2001. “Ergonomi. insanın da yapılan işe uyum sağlamasının öğretimi olarak tanımlanabilir.edu. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı 2.2.tr. Oral. “İnsanların anatomik ve antropometrik özelliklerini. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı..12. mutluluğu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı.2004).d.12. Ergonominin Tanımı Yunanca iş anlamına gelen ‘ergon’ ve öğreti anlamına gelen ‘nomos’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelen ergonomi.balıkesir. 41 .1.2005). 26. Ayrıca ergonominin görevi. Püsküllüoğlu.2004). disiplinler arası araştırma geliştirme ve uygulama çalışmalarıdır” (www. 556)...1. makine ve çevre uyumunun doğal ve teknik kurallarını araştıran. insanın özelliklerini ve niteliklerini araştırmak ve böylece sözü edilen uyumu sağlayabilecek şartları hazırlamaktır (Divrik v.obitet. Özkan. insanın biyolojik ve psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak.21.edu.12.gazi.alioral.21. Uluslararası Ergonomi Kurumu (IEA) ergonomiyi şu şekilde tanımlamaktadır: “Ergonomi ya da İnsan Faktörleri Mühendisliği. fiziksel kapasite ve toleranslarını göz önüne alarak.bilgiyonetimi. ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan bilimsel bir disiplindir”(www. sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan disiplinli bir araştırma ve geliştirme aracı” olarak tanımlamıştır (www. uygun yöntemlerin uygulanmasını.4.4. s. ergonomiyi kısaca. endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psikososyal stresler karşısında. ergonomiyi. 53). Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Kalıp Hazırlamada Kullanılan Yöntemler 2. ergonomiyi şöyle tanımlamıştır. s. insan. yapılan işin insana.4.tr.

Temel kalıp. s. Kalıbın ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı Türkçe Sözlük. s. 40). Pamuk. standart ölçüler doğrultusunda. üç boyutlu vücut formunu istenilen model ve özelliklerde sarabilmesi için genellikle kâğıt üzerine hazırlanan iki boyutlu geometrik formdur” şeklinde tanımlamaktadır (2000. “Dokuma veya örme kumaştan hazırlanacak giysinin. 6). Temel kalıp. giysinin biçim bakımından örneği. s. 2000. 68).. 864).21. 42 . s. vücuda kalıbı oturtmak için oluşturulmuştur (Aldrich. statik ve dinamik antropometrik verilerini göz önünde bulundurarak daha rahat. “Giysi dikmekte kullanılan. 9). bireyin anatomik.temel kalıbı kısaca. s. “Kumaştan giysi kesimini sağlamak için kullanılan ve genellikle kartondan yapılan belirli bir formu olan parçalardır” (1999. estetik ve fonksiyonel giysiler üretmeye ve geliştirmeye çalışan çok amaçlı bir bilimdir. Püsküllüoğlu.. s.tdk. patron” olarak vermektedir (www.2004). biçki modeli” olarak tanımlamaktadır (1995.2. kullanışlı. Öndoğan. kalıbı.d. psikolojik ve biyolojik özelliklerini.1. 454). kalıbı.4. “Bir giysinin esasını oluşturmak amacıyla yapılan çizim işlemlerinin bütünü” olarak ifade etmektedir (2002. kalıbı. üç boyutlu insan vücudunun iki boyutlu yüzey açılımıdır.Giyim açısından ergonomi. “Biçki modeli.tr. kalıbı.gov. Erdoğan’a göre kalıp.12. bir bedenin standart ölçüleri doğrultusunda. “hazırlanacak giyimin ana kalıpları” olarak tanımlamışlardır (1998. üzerinde model uygulamak amacıyla hazırlanan. Tekeli v. 2.

Gömlek kalıplarının ergonomik esaslara dayalı olarak hazırlanmış olması.hurriyetim. Bir giysinin öncelikle rahat. kesim yapılarak vücuda uyumlu hale getirilmesine ilk kez Minos medeniyetinde rastlanmıştır (M. yazın ise daha hafif pamukluların yanı sıra keten ile karışık pamuklular ve ipek pamuk karışımı kumaşlar tercih edilmelidir (www. Önceleri kumaşların vücuda sarılıp belli yerlerden tutturularak elde edilen giysilerin. 49).3000–1400). Ergonomik Açıdan Erkek Gömleğinde Kalıbın Önemi Anatomi. Klasik erkek gömleğinde de aynı durum söz konusudur. insanın üç boyutlu vücut formuna. 43 . doğal olduğu için cildin nefes almasını sağlar. gömleğin vücuda uyumunu belirler. Fizyolojik açıdan gömlekte ergonomiyi irdelersek. Birey kendisini giysi içerisinde rahat ve huzurlu hissetmeli ayrıca görünüm açısından da tatmin olmalıdır.arsiv. Özgen. s. vücut formunun iki boyutlu izdüşümünü ve giysi modelini yansıtmak üzere hazırlanan çizimlerdir. Şayet kumaş sadece pamuklu değilse. Bayraktar. 2. s. ergonomik ve antropometrik açıdan uyum sağlayacak fonksiyonel ve estetik giysilerin hazırlanabilmesi için. 15.01. giyime önemli katkılar sağlamaktadır (Gönen. karışım oranında sentetiğin üçte biri geçmemesine özen gösterilmelidir..Ergonomik açıdan kalıp. 1991.com.2.4. 1994. Kışın daha ağır pamuklu gömlekler. kullanışlı ve vücuda uyumlu olabilmesi için ergonomik açıdan yeterli ve antropometrik verilere dayanan kalıplardan elde edilmiş olması gerekir. Ayrıca bilinen ilk giysi kalıbı 12. fizyoloji ve psikoloji gibi alanlardan yararlanan ergonomi. yüzyılda İtalyan keşişler tarafından kullanılmıştır (Ercan. klasik erkek gömleğinde yüzde yüz pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir.2006).Ö. 120).

1. s. Gömlek vücuda uyumu açısından. kollar ise ceket kolu içerisinden 1-1. s. 1988.7 cm aralık kalmalıdır. Kalıp üzerinde kavis ile düz bir çizginin birleştiği noktalarda. yazı ve çıtlar eksiksiz olarak bulunmalıdır. Kalıp çiziminde.4. 2. 17. Kalıp hazırlayan birey.20). 42). 44 . 28). kup ve kesiklerden yararlanılmalıdır. 2000. 42). Kılınç. Seçilen temel beden kalıplarına model uygulamadan önce. 2004. Ayrıca gömlek boyu da kollar kaldırıldığında ve hareket esnasında pantolonun belinden çıkmayacak uzunlukta olmalı. s. 2. roba. 5. 9. Kalıp üzerinde gerekli açıklama. 8. İki boyutlu yüzeylere üçüncü bir boyut kazandırabilmek için pens. birleşme düzgün olmalı. 7. çizimde kırıklık olmamalıdır (Aldrich.18. ne dar olmalı. 16). nede çok bol olmalıdır.3. 2000. kalıp hazırlama konusuna yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (Çağdaş. 1996. 2000). 6. s. Yaka ve kol oyuntusu gibi kavisli çizgiler ve birleşmeler mükemmel derecede düzgün ve kırıksız olmalı. Temel kalıpların açık. İdeal bir gömlek yakası iliklendiğinde boyun ile gömlek arasında 0. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler Kalıp hazırlanırken uygulanacak ilkeler şunlar olmalıdır. anlaşılır ve giysi hazırlanacak kişinin antropometrik ölçülerine uygun olması gerekir. en önemli nokta gömleğin yakasıdır. Kalıp parçalarının birleşecek kenar uzunluklarının ve birleşen eğrilerin birbirine eşit olmasına dikkat edilmelidir (Başer. pistole kullanılarak bu şekiller verilmelidir (Aldrich. işaret. s. vücut özelliğinin gerektirdiği düzeltmeler yapılmalıdır (Işıklar. pat ve apartura vücut ile uyum içerisinde olmalıdır (Muratoğlu. Gömlek yakasının görünümü kişinin vücut tipine uyumlu olmalıdır. 3. 4. anatomik vücut özelliklerini iyi bilmeli.5 cm görülecek şekilde ayarlanmalıdır. öncelikle vücuda uygun bir kalıp çizim sistemi seçilmelidir.5-0. Manşet bilek ile. bir erkek gömleğinin vücuda uyumunda.Örneğin.

2. gerekli olan uzunluk ölçüleri (kol. Bu tür kalıplardan yararlanırken sırasıyla. 2002. 2. standart ölçü tablosu ve hesaplama formülleri ile çalışılıyor olmalarıdır (Aşık v. Diğer kalıp hazırlama yöntemlerine göre daha zaman alıcı gibi görünse de. 2002.) kişinin vücuduna göre uzatılır (Bayraktar. daha pratik ve geçerli kalıplar oluşturmaktır (Bayraktar. kalıp hazırlamada en sağlıklı sonuca ulaştıran yöntemdir..2. Sistemli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Sistemli kalıp çizim tekniği. 1992.4. etek v. Bu yöntemi kullanacak kişi. 1992. 4). s. 34). s. Hazır Kalıp Kullanarak Kalıp Elde Etme Kalıp hazırlamada kullanılan çeşitli sistemlere göre hazırlanıp piyasaya sürülmüş hazır kalıplar ve moda dergilerinin eki olan paftalar halindeki hazır kalıplar kullanılır (Çağdaş. kalıplar üzerinde ölçü kontrolü ve gerekli tüm düzeltmeler yapılır (Bayraktar. 35). 78). 45 . 2002. bulunan beden numarasına göre kalıp kopya edilir. 1994. 4). s. s. Örneğin Almanların geliştirmiş olduğu Müller Kalıp Sistemi. kullanım kolaylığı açısından kalıpların ana hattını belirten çizgi çeşitleri ve renkleri bedenlere göre farklılık gösterir. 24). sistemin gerektirdiği şekilde ölçü alınır.4.4. İtalyanların ve Fransızların kalıp çizim sistemleri gibi.4. 1996.4. s. kalıp hazırlama ve giyim uygulama konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (Çağdaş.d.s. Günümüzde değişik kalıp çizim sistemleri bulunmaktadır. İngilizlerin geliştirmiş olduğu Metrik Sistem. bu sistemlerin ortak özelliği.4.1. Seçilen hazır kalıpların her ülkenin kendi standartlarına göre geliştirildiği hatırlanarak. s. paça. Sistemin amacı daha az ölçü ile. 35). s. Kalıp Elde Etmede Kullanılan Yöntemler 2. sistemli kalıp çizim yöntemi ile provasız giysi kalıbı elde edileceği için zamandan tasarruf sağlar (Çağdaş. Bu tür hazır paftalarda. beden numarası belirlenir. Amerikalıların geliştirmiş olduğu Temel Bloklar Sistemi.

Drapaj yöntemi özellikle vücuda mükemmel derecede uyum gösteren kalıpların geliştirilmesinde en sağlıklı yöntem iken. büzgüler ve verilen şekiller anlamına gelir (Pamuk. Ancak. 1994. fazla kesikli. s. Fransızca bir kelime olan drape (draper).4. kişinin görüşünü. 56). drapeli. s. Pratik Yöntem İle Kalıp Elde Etme Vücut ve model özelliğine göre. s. Vücut özelliği simetrik olmayan kişiler için kalıp hazırlanırken en iyi sonuç drapaj tekniği ile elde edilir.3. s. 1996. 31). 35). çok sanatlı model özelliğinde giysilerin kalıbını hazırlamak ve bitmiş şeklini görmek amacıyla. 2002. kumaş.4. 79). 46 . manken üzerinde kağıt veya kumaş kullanarak giysinin örneğini oluşturma işlemi” olarak tanımlamıştır. drapajı. s. belli ölçülere dayanarak veya göz kararı ile kolay yolla kalıp elde edilen bir yöntemdir (Bayraktar. 54). s. 2002. s. emek ve materyal yönünden pahalıdır (Ercan. prova yapma zorunluluğu.4. malzeme. 1974. prova ve kontrol becerisini de geliştirir (Çağdaş. yöntem ne kadar pratik görünse de. giysilere yapılan çeşitli pliler. zaman ve emek kaybı açısından olumsuz yönleri oldukça fazladır (Çağdaş. Ayrıca giysinin bitmiş şeklini görme. kağıt veya kumaş üzerine. 2. Drapaj yöntemi. Drapaj Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Drapaj. 1994. “Asimetrik. Bu yöntemle kumaşı kesebilmek için daha önce edinilen bilgilerden faydalanılır (Karaman. 36).2. değişik model özelliği taşıyan. Diğer yöntemlere göre daha az zaman alır ve giysi dikmeyi meslek edinmiş kişiler tarafından yaygın bir şekilde kullanılır. Çağdaş. 24).4. asimetrik ve drapeli modelleri uygulayabilmek için kullanılır (Aşık. 2002. drapeden türemiş bir kelimedir.4.

özgün giysi tasarımı hazırlamaktan bahsedilemez (Çağdaş. Kalıp hazırlamada kullanılan.5.4. s. Kalıbı çıkarılacak olan giysi. sıklıkla kullanılmayan bir yöntemdir. 1974. 2000. hata oranının az olması. Giysi üzerinden çıkarılan kalıplar. bu yüzden de giyim üretimi yapan işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. daha az kontrol gerektirip. 78). Eray. 36). kalıp hazırlama. kalıp serilendirme gibi işlemler kısa sürede yapılabilmektedir (Aşık v. Model tasarımı.4. pens. Günümüzde kullanılan çeşitli firmalara ait giysi tasarımı. masa üzerinde düzeltildikten sonra kumaşa yerleştirilir (Karaman. 53’den).6.4. zamandan tasarruf sayesinde verimliliğin artması. Oldukça pahalı bir yöntem olmasına rağmen. Ayrıca ürün kalitesini yükseltmesi. 31). yüksek verimliliği sayesinde kendisini kısa sürede amorti etmekte. 2. en kolay yöntemlerden biri olan giysi üzerinden kalıp hazırlama. bir mankene giydirilir veya masa üzerine yerleştirilir. 1996. yeni modeller hazırlayabilmek için daha çok zaman kazandırması. Giysi üzerine ince bir mülaj kağıdı bollukları içine alacak şekilde iğnelenir ve üzerinde bulunan kup. firma içi ve dışı iletişimin geliştirilmesi açısından da yararları sayılabilir (Lectra. 1994.d. Ayrıca bu yöntemle giysi modeli kopya edilmiş olacağından. Bunun nedeni drapeli veya buna benzer model özellikleri bulunan giysilerin kalıplarının bu yöntemle elde edilemeyişidir. Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme Bitmiş bir giysi üzerinden de kalıp çıkarılabilir (Bayraktar. Bilgisayar Destekli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Teknolojinin gelişmesiyle beraber giyim endüstrisinde de bilgisayarlarla kalıp elde etmek mümkün hale gelmiştir. 1997. Bu yazılımları yapan en bilinen firmalar ve programları. s. Çoruh. 2002. 24). s. yan dikiş gibi yerler dikkatle işaretlenir. Fransız Lectra firması kalıp serilendirme ve pastal hazırlama için 47 .2. s..4. kalıp çizimi ve serilendirme yapan yazılımlar bulunmaktadır. s.

İngiltere’de vücudun hareket halindeki değişimini simüle edip. Kalıp III Seminer Kitabı. Başer. 2000. 1994. 1988.. İç Giyim Kadın Erkek ve Çocuk Giyimlerinde Temel Çizimler. 48 . Ankara. 1993. Türk Bayan Vücut Ölçülerine Dayalı Yeni Bir Giysi Kalıp Çizim Sisteminin Geliştirilmesi. Yüksel Işıklar v. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıplarına yer verilmiştir.. Hızla gelişen teknoloji ile beraber.114. araştırmada kullanılan önem sırasına göre verilmiştir. Rundschau Herrenhemd.“Moderis” ve “Diamino”. Amerikan Gerber firmasının kalıp serilendirme ve pastal programı “Accumark” ve giysi tasarımı için “Gerber Designer” yazılımı. Alman Assyst firmasının geliştirdiği kalıp ve pastal hazırlama için “Assystform” ve “Assystcost” programlarıdır (Bulgun. buradan yola çıkarak kalıp hazırlayan uzman programlar üzerinde de çalışmalar vardır (Gray. klasik erkek gömleği kalıp çizimlerinin yer aldığı ve konu ile ilgili bilgi veren kaynaklar aşağıda. Neriman Öğütçü v. Türk kadınları üzerinden alınan antropometrik ölçüler doğrultusunda dokuz standart ölçü tablosu hazırlanmış ve yeni bir kalıp çizim sistemi önerilmiştir. Emine Ercan. 1995. 221). 18’ den). giysi tasarımı için geliştirdikleri “Prostyle” programı. İlgili Yayın ve Araştırmalar Araştırma sırasında klasik erkek gömleği kalıpları hakkında detaylı bilgi ve kalıpların denenmesi ile ilgili bir çalışmaya rastlanmazken.115). 1990. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıp çizimine yer verilmiştir. 1996.d. 1991. january.5. s. 2. İstanbul. Başer. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları ve ölçü tablosu bulunmaktadır.d. s. İzmir. s. bilgisayar sistemlerinin grafik yetenekleri artık tasarımın estetik üstünlüklerini gerçek bir örnek ürüne başvurmaksızın değerlendirebilecek bir aşamaya ulaşmıştır (Ercan.

. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları bulunmaktadır. Yurdagül Muratoğlu. 1982. 1987. Ankara. Ankara. TSE. Giyim Kadın ve Erkek İç Giyimlerinde Kalıpla Çizimler. Erkek Giysi Üretimi. Giyim Sanayi için Beden(Vücut) Ölçüleri – Erkekler. İstanbul. Gömlek üretiminde. Klasik erkek gömleğinin vücuda uyumu ve klasik erkek gömleği üretimi hakkında bilgi verilmiştir. Erkek Giysi Tasarımında Temel ve Model Uygulamalı Kalıp Çizimleri Ders Notları. kullanılan malzemeden. Nurgül Çoban. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları yer almıştır. Tekstil Mamulleri – Gömlek. 1995. üretim kalitesine olması gerekenler verilmiştir. Ankara. 2004. 49 . Vücut tiplerine göre Türk erkeğinin standart beden ölçü tabloları oluşturulmuştur. TSE.d. Müjgan Baysal. Nuran Zengingönül. Ankara.Yüksel Işıklar v. 2000.

58) 50 .40. s.5 cm 1/10 Beden+10.52 BEDEN (38.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16 cm 5 cm 11 cm 25.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 23.41 YAKA) VE KAYNAKLARDA BULUNAN 50 BEDEN KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ ÖLÇÜLERİ VE KALIP ÇİZİMLERİ 3. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 168 92 80 94 55 cm cm cm cm cm cm Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 48 24 0.4 cm = 56.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 24.5 cm + 2 cm + 10.2 cm = 20.5 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.2 cm = 44 = 72 cm cm 84 cm 46 cm 40 cm 47 cm 1/4 42 cm 23 cm 20 cm 1/8 21 cm 11.4 cm = 16.BÖLÜM III MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46.3 cm = 23.39.50.75 cm (Rundschau.48.1.7 cm = 19.5 cm Boyun Çevresi: 38 Yardımcı Ölçüler: = 6. 1991.

51 .2. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

52 .3.3. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

53 .4. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

54 .5. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol .

25 cm (Rundschau. s. 58) 55 .3 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 24.5 cm 1/10 Beden+10.5 cm = 73 cm = 6.5 cm + 2 cm + 10.5 cm 24 21 cm cm 1/8 21.2 cm = 58.25 cm 12 cm Boyun Çevresi: 39 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 49 24.2 cm = 17.3.1 cm = 20.6.5 cm = 23.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.6 cm = 44.6 cm = 21.3cm 5 cm 11.5 0. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 170 96 84 98 56 cm cm cm cm cm cm 85 cm 48 cm 42 cm 49 cm 1/4 42.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 24. 1991.

56 .3.7. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

8. 57 .3. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.9. 58 .3.

59 . Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.10.

6 cm 1/10 Beden+10. s. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.11.6cm 5 cm 11.75 cm (Rundschau.5 cm = 6.5 cm + 2 cm + 10. 58) 60 . 1991.6 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.3.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.5 cm 24.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) = 17.5 cm = 21 cm 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) = 60.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 74 = 24 = 22 cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm 12.

Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.12.3. 61 .

13. 62 .3. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

3. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 63 .14.

15. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 64 .3. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 17 cm 5 12 cm cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 25.5 cm 1/8 21. 58) 65 .4 = 45.3.8 = 62.25 cm 26. 1991.5 0.9 = 21.16.5cm (Rundschau.75 cm 13 cm 1/10 Beden+10. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 51 25.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25. s.4 = 22.5 cm 26 cm 23.5 cm + 2 cm + 10.5 = 75 = 6.8 = 17.83 = 24.5 cm cm cm cm cm cm cm cm cm 174 104 94 106 41 58 cm cm cm cm cm cm 87 cm 52 cm 47 cm 53 cm 1/4 43.

66 .Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.17.

18. 67 . Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

19. 68 .3. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

69 .20.Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol .3.

5 cm 24. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Uzunluk: Ag+Kg+Ög: Koltuk Genişliği Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği= 49 + 1 25. 212 ) 70 . 1988.6 cm = 15.d.3.5 cm 12.21.5 cm (Işıklar v.5 cm = 6. s.5 cm cm cm Beden 1/10 : + Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 10 cm 1 cm 11 26 cm cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 6 cm 1/6 Boyun Çevresi Arka Uzunluk / 2 cm 1/2 Beden 1/8 Beden + 7-8 cm + 3-4 cm Bolluk: = 26.6 cm = 46 = 80 = 44 = 57 cm cm cm cm + 3 cm 1/10 Beden+1/20 Tb+5 cm + 3 cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21..

71 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.22.3.

72 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.23. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.

3. 18) 73 . s.5 cm = 6.5 cm 24.5 cm + 1 cm + 7.3 cm 25 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 4.5 cm 24.24.6 cm = 16.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 74 = 24 = 21 = 20 cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21. 2000.25 cm (Zengingönül.25 cm cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 16.5 cm 12. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 49 0.5 cm = 57. Baysal.6cm 4 cm 12.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 74 .25.

75 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.3.26. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

3.6 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 10-12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16. 1994.75 cm (Rundschau.5 cm + 1.5 cm = 6. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0. s.5 cm = 20.5 cm = 60 cm 24.5 cm + 10 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 76 = 24 = 22 cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.13) 76 .5 cm 12.27.6cm 5 cm 11.6 cm = 17.

28. 77 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

78 .3.29. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

3.75 cm = 21 + 5.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16 cm 5 11 cm cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 16 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 70 = 24 + 1.5 cm cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21. 2000.30.5 cm 12.6 cm + 3.5 cm = 17.5 cm 23.25 cm = 22 + 0. s.5 cm = 55.75 cm 23 cm (Rundschau.11) 79 .5 cm = 6. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 48 24 0.

80 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.31.3.

81 .32. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

6 cm (Öğütçü v..3.5 cm = 56.5 cm 12.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 73 = 24 = 15 = 21 cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.6 cm = 20.33.5 cm 14.5 cm + 3.: 1/3’ü: / 42.16cm 1 cm 13.5 cm + 6. 82) 82 . 1993.5 cm 11. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği= Koltuk Yüksekliği= 48 24 24 cm cm cm Koltuk Yüksekliği: Manşet Boyu: Toplam Koltuk Yük.d. s.5 cm 1/2 Beden + 1.5 cm + 1.5 cm = 6.5 cm 1/8 Beden / 1 cm 1/4 Beden / 5.16cm 25 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /13-15 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 1/8 Beden + 6.

3. 83 .34. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.35. 84 .3.

+Ön Gn. 186) 85 . Emzen.5 cm Arka Gn.+Koltuk Gn.36.5 cm 12. s.+Bolluk+Pili+Pat:1/2 Beden+20 cm= 70 Kol İçin: Kol Evi Çevresi: Manşet Boyu: 45 25 cm cm Not: Dikiş ve baskı payları içindedir. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Model Boyu: Arka Yaka: Koltuk Derinliği: 80 cm 1/6 Boyun Çevresi 22 cm = 80 cm = 6. (Berk. 1941.3.6 cm = 22 cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.

86 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.37.

38. 87 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

5 cm Not: 1 cm dikiş payı içindedir. s.+Ön Gn.6 cm 80 cm 1/5 Boyun Çevresi = 24.39. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: 24.4 cm = 44.3.4 cm 44.: 1/2 Beden + 12 cm(bolluk) Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği 54 27 = 27 cm cm cm Kol Evi Çevresi : 1/4’ü : Manşet Boyu: 54 cm 13.5 cm Arka Gn. (Aldrich. 2000.+Koltuk Gn. 26) 88 .5 cm 12.6 cm = 80 cm = 8 = 62 cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm 23 cm Koltuk Yüksekliği = 13.

3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 89 .40.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.41. 90 .3.

50 Beden Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Tüm Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Arka Genişlik: Ön Genişlik: Ag+Kg+Ög: 48.05 cm = 55.9cm / 1/2 Bel / 6 Belden Arka Omuz Yüks.6 26.2 cm 38. kaynaktaki ölçüleri ile çizilmiştir.5 cm Arka Omuz: Ön Omuz: Pens Hesaplama: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 53. 1984.3 111.3. 91 .9 cm Koltuk Yüksekliği= 7.5 = 44. kullanılan tüm ölçülerin formüllerinin verilmemiş olmasından dolayı araştırmada kullanılan TSE ölçüleri kullanılmadan. s.3 cm 76.1 cm / 2 1/2 Beden+5.3 = 76.95 cm = 19.95 cm Bel-Koltuk Altı Arası: 1/2 Arka Uzunluk / 3.5 = 16.5 cm 15. 424) Not: Bu kalıp.8 cm cm cm cm cm = 20.1cm(bolluk) = 48.7 0.9 = 1.2 = 6 cm cm cm 101.4 cm Belden Ön Omuz Yüks.1 cm / pi / 2 41.3 26.9 cm = 15.6 81.2cm Arka Omuzdan Yakaya Yüks.1 83.4 = 41. 423.9 cm / 2 38.42.: 41.9 = 2.: 44.9 cm (Handford.7 cm cm cm cm cm cm = 20.9 cm 55.8 38.: 2.6 cm Manşet Boyu = 22.1 cm cm cm cm 16.

50 Beden Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.43. 92 .

44.3. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Kol. 93 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

52 Beden (38.39.BÖLÜM IV YÖNTEM Bu bölümde. araştırmanın modeli. Araştırmanın örneklemini ise. Fen-Edebiyat Fakültesi.50.52 Beden (38.40. Fakülte dekanlıklarından ve yüksekokul müdürlüklerinden gerekli araştırma izni alınarak araştırmanın örneklem grubu Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki.41 Yaka) sportmen tip Türk erkeği oluşturmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören. Eğitim Fakültesi. Tüm Pamukkale Üniversitesi sportmen tip 46. Örneklem grubunu oluşturmak amacıyla Pamukkale üniversitesi rektörlüğü ile görüşülüp.39. Aynı zamanda literatür taraması yapılmış. istatistiki analizleri yapıldıktan sonra yorumlanmıştır. 1100 erkek öğrenciden. Araştırmanın Modeli Bu araştırma. 18 ile 26 yaş arası. Teknik Eğitim Fakültesi. 18 ile 26 yaş arası.50. Yapılan taramadan sonra elde edilen veriler tablolara aktarılmış.40.41 Yaka) erkek öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. konu ile ilgili kaynaklar ve süreli yayınlardan faydalanılmıştır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini. mevcut durum ortaya konmaya çalışıldığından tarama (survey) modelli bir araştırmadır.39.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler arasından random yöntemiyle seçilen öğrenciler oluşturmaktadır. Mühendislik Fakültesi. Denizli merkezdeki fakülte ve yüksekokulların isim ve adresleri alınmıştır.48.50.52 Beden (38.48. Tıp 94 . 46. Sportmen tip olmayan erkek öğrenciler araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. evren ve örneklemi ve verilerin toplanılması ile verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde durulmuştur.48. 46.40. Türk erkeğini temsil ettiği kabul edilen.

52 beden (41 yaka) 17 öğrenci olmak üzere toplam 55 öğrenci. 52 beden (41 yaka) 8 öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenci. 50 beden (40 yaka) 27. Eğitim Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 27. 52 beden (41 yaka) 31 öğrenci olmak üzere toplam 109 öğrenci. O. 50 beden (40 yaka) 10. Tablo 7. TOPLAM 46 Beden 27 5 23 14 6 0 21 4 100 48 Beden 20 7 28 13 3 1 27 1 100 50 Beden 26 10 27 11 4 1 20 1 100 52 Beden 21 8 31 17 4 2 15 2 100 (38 Yaka) (39 Yaka) (40 Yaka) (41 Yaka) Toplam 94 30 109 55 17 4 83 8 400 Araştırmada. Belirlenen fakülte ve yüksekokullardan her bedende 100 kişi olmak üzere random yöntemiyle 400 kişi seçilmiştir.52 Beden (38.50. 48 beden (39 yaka) 3. Random yöntemiyle fakültelerden ve yüksek okullardan seçilen öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık M. 48 beden (39 yaka) 13. 48 beden (39 yaka) 28.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler olarak belirlenmiştir. Y.48. 50 beden (40 yaka) 11.40.Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 46.39. Teknik Eğitim Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 6. 50 beden (40 yaka) 26 ve 52 beden (41 yaka) 21 öğrenci olmak üzere toplam 94 öğrenci. 50 beden (40 yaka) 4. 48 beden (39 yaka) 20. 52 95 . Örneklem Alınan Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı FAKÜLTELER ve YÜKSEKOKULLAR Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F. İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 23. Mühendislik Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 14. 48 beden (39 yaka) 7. Fen Edebiyat Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 5.

Random yöntemiyle fakültelerden ve yüksek okullardan seçilen öğrencilerin. Tıp Fakültesinden 48 beden (39 yaka) 1. Kastamonu. Bolu. 50 beden (40 yaka) 7 ve 52 beden (41 yaka) 10 öğrenci olmak üzere toplam 33 öğrenci. Giresun. Bilecik. 50 beden (40 yaka) 20. 48 beden (39 yaka) 5. bedenlerine göre yaşadıkları coğrafi bölgelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 52 beden (41 yaka) 2 öğrenci olmak üzere toplam 8 öğrenci ve her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 erkek öğrenci yer almıştır. Çanakkale. Samsun. Karadeniz Bölgesindeki Amasya. Tokat ve Trabzon illerinden 46 beden (38 yaka) 4. İstanbul. Kocaeli ve Tekirdağ illerinden 46 beden (38 yaka) 8. Bursa. Çorum. 52 beden (41 yaka) 2 öğrenci olmak üzere toplam 4 öğrenci. 48 beden (39 yaka) 8. Edirne. Ordu. 48 beden (39 yaka) 27. TOPLAM Toplam 33 26 200 57 28 43 13 400 8 4 49 11 6 18 4 100 8 5 58 12 7 8 2 100 7 5 52 19 7 6 4 100 10 12 41 15 8 11 3 100 Araştırmaya. Marmara Bölgesindeki Balıkesir. Meslek Yüksekokulundan 46 beden (38 yaka) 21. 50 beden (40 yaka) 5 ve 52 beden (41 yaka) 12 öğrenci olmak üzere toplam 96 . Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) BÖLGE Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu B. Gümüşhane. 50 beden (40 yaka) 1. 50 beden (40 yaka) 1. 48 beden (39 yaka) 1. Tablo 8. 52 beden (41 yaka) 15 öğrenci olmak üzere toplam 83 öğrenci. Kırklareli. Sağlık Meslek Yüksekokulundan 46 beden (38 yaka) 4.beden (41 yaka) 4 öğrenci olmak üzere toplam 17 öğrenci.

Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki Adıyaman. Hakkari. 50 beden (40 yaka) 19 ve 52 beden (41 yaka) 15 öğrenci olmak üzere toplam 57 öğrenci. Siirt ve Şanlıurfa illerinden 46 beden (38 yaka) 4. uyumsuzlukların ve aksaklıkların tek kişi tarafından tespit edilmesi sağlanmıştır. 50 beden (40 yaka) 4 ve 52 beden (41 yaka) 3 öğrenci olmak üzere toplam 13 öğrenci ve her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 erkek öğrenci katılmıştır. Elazığ. 50 beden (40 yaka) 52 ve 52 beden (41 yaka) 41 öğrenci olmak üzere toplam 200 öğrenci. Verilerin Toplanması Verilerin toplanması amacıyla Selçuk Üniversitesi. Van ve Iğdır illerinden 46 beden (38 yaka) 6. Karaman ve Kırıkkale illerinden 46 beden (38 yaka) 11. Hatay. Doğu Anadolu Bölgesindeki Ağrı. Isparta.26 öğrenci. Tunceli. Konya. İç Anadolu Bölgesindeki Ankara. Muğla. Kayseri. Erzincan. 48 Beden (39 Yaka) 100 öğrenciye. fakülte dekanlıklarından ve yüksekokul müdürlüklerinden. Hazırlanan genel bir tabloda (bakınız ekler) öğrencilerin isimleri yanı sıra. yükseköğrenim yurtlarında bir görevli nezaretinde ve bilgisi dahilinde yapılmıştır. 50 beden (40 yaka) 6 ve 52 beden (41 yaka) 11 öğrenci olmak üzere toplam 43 öğrenci. Denizli. fakültelerde bir öğretim görevlisi. 48 beden (39 yaka) 12. Diyarbakır. İzmir. Aydın. Manisa ve Uşak illerinden 46 beden (38 yaka) 49. Kütahya. araştırmalar Ocak 2006-Nisan 2006 tarihleri arasında. Bitlis. Antalya. 48 beden (39 yaka) 7. Yozgat. Sivas. 50 beden (40 yaka) 7 ve 52 beden (41 yaka) 8 öğrenci olmak üzere toplam 28 öğrenci. Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla. Akdeniz Bölgesindeki Adana. Kars. yüksekokul ve yurtlarda araştırma yapılmasını uygun görmesiyle. Ölçülerin tek elden alınıp. 48 beden (39 yaka) 2. 52 Beden (41 Yaka) 100 öğrenciye giydirilmiştir. Eskişehir. 48 beden (39 yaka) 8. Malatya. Gaziantep. Ege Bölgesindeki Afyon. 50 Beden (40 Yaka) 100 öğrenciye. 48 beden (39 yaka) 58. ayrıca yükseköğrenim yurt yönetiminden izin alınmıştır. İlgili makamların söz konusu fakülte. İçel. Bu gömlekler 46 Beden (38 Yaka) 100 öğrenciye. Niğde. Nevşehir. Her beden için birebir ölçülerde Müller Kalıp Sistemi ile klasik erkek gömleği kalıpları hazırlanmış ve gömleklik kumaştan dikilmiştir. Burdur. Erzurum. Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden 46 beden (38 yaka) 18. kişisel 97 . Mardin.

boy. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği belinin öğrencilerin beline uygunluğu 3. aşağıda veya yukarıda gibi santimetre cinsinden kaydedilmiştir. 1.48. göğüs çevresi. sosyoekonomik özellikleri (yaşadığı yer.39. kalça çevresi. baba mesleği) ve denenen kalıpların aksaklıklarını tespit etmek için kırk farklı noktada kalıp özelliği dikkate alınarak. kol boyu. bilek çevresi). Elde edilen veriler doğrultusunda Müller Kalıp Sistemi 46. Verilerin Analizi Tablolardan bilgisayar ortamına aktarılan Müller Kalıp Sistemi 46.40. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği göğüs çevresinin öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu 2. bel çevresi. bölüm. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği gömlek boyunun öğrencilerin boyuna uygunluğu 5. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ön genişliğinin öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu 7. sınıf.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının uygunluğunun denenmesi ile elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla istatistiksel olarak analiz edilmiştir. önden arkaya doğru bir sıra takip etmek suretiyle verilerin gösterildiği tablolar hazırlanmıştır. Bu tablolar aşağıdaki gibidir. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kalçasının öğrencilerin kalçasına uygunluğu 4. beden no. uygun olmayan kısımlar ne kadar dar.özellikleri (fakülte.50.52 Beden (38.40.50.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının öğrencilere uygunluğu % hesapları ile ortaya konmaya çalışılmıştır.48. boyun çevresi.52 Beden (38.39. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ön uzunluğunun öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu 6. yaş. yaka no. Bu genel tablodan yola çıkarak her kalıp özelliği için genelden özele. anne mesleği. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu 98 . kilo. bol. uygun olup olmadığına bakılmış.

Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği koltuk oyuntusunun öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu 99 . Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol genişliğinin öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu 25. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği arka genişliğinin öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu 21. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kapanma payının öğrencilere uygunluğu 14. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka genişliği görünümünün öğrencilerin boynuna uygunluğu 10. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği omuzunun öğrencilerin omuzuna uygunluğu 23. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ilik düğme arasının öğrencilere uygunluğu 15. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu 26. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol boyunun öğrencilerin kol boyuna uygunluğu 24. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği sırt yüksekliğinin öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu 19. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün Türk erkeğinin boynuna uygunluğu 11. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ucu açıklığının öğrencilerin boynuna uygunluğu 13. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep yerinin(üst-alt) öğrencilere uygunluğu 17. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği arka uzunluğunun öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu 20. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ucu görünümünün öğrencilerin boynuna uygunluğu 12. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka oyuntusunun öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu 9. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep büyüklüğünün öğrencilere uygunluğu 16.8. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep yerinin(sağ-sol)öğrencilere uygunluğu 18. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği roba görünümünün öğrencilere uygunluğu 22.

27. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygunluğu Temel ölçülerin grafikleri oluşturulmuş. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol yırtmaç yerinin öğrencilerin koluna uygunluğu 28. standart sapmaları. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde yan dikişin öğrencilerin vücuduna uygunluğu 33. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde manşetin öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu 31. beden ve yaka numarasına göre gruplandırılan öğrencilerden elde edilen verilerin ortalamaları. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun öğrencilerin koluna uygunluğu 29. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler ile Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları geliştirilmiş. 100 . TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde koldaki pili derinliğinin öğrencilerin koluna uygunluğu 30. minimum ve maksimum değerleri verilerek analiz edilmiştir. tekrar denenen kalıplarda herhangi bir uyum problemi görülmemiştir. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde manşet görünümünün öğrencilerin koluna uygunluğu 32. medyanı (ortanca).

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı OKUL Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Özellikleri Tablo 9.BÖLÜM V BULGULAR 5. Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık M. O. TOPLAM 46 Beden 27 5 23 14 6 0 21 4 100 48 Beden 20 7 28 13 3 1 27 1 100 50 Beden 26 10 27 11 4 1 20 1 100 52 Beden 21 8 31 17 4 2 15 2 100 (38 Yaka) (39 Yaka) (40 Yaka) (41 Yaka) Toplam 94 30 109 55 17 4 83 8 400 Fakülteler ve Yüksek Okullar Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık Meslek Yüksek Okulu 101 . Y.1.

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşlarının Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 0 26 19 19 5 11 9 7 4 100 48 Beden (39 Yaka) 0 26 20 11 15 10 14 4 0 100 50 Beden (40 Yaka) 1 21 8 14 16 19 10 9 2 100 52 Beden (41 Yaka) 1 11 17 9 9 14 20 16 3 100 YAŞ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOPLAM Toplam 2 84 64 53 45 54 53 36 9 400 Yaş Grupları 18 19 20 21 22 23 24 25 26 102 .Tablo 10.

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) BÖLGE Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu B. TOPLAM Toplam 33 26 200 57 28 43 13 400 8 4 49 11 6 18 4 100 8 5 58 12 7 8 2 100 7 5 52 19 7 6 4 100 10 12 41 15 8 11 3 100 Yaşadıkları Bölge Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi 103 .Tablo 11.

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Annelerinin Mesleklerinin Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) MESLEK Memur Öğretmen İşçi Emekli Esnaf Serbest Meslek Ev Hanımı Hemşire Mühendis İdari Personel Çiftçi TOPLAM Toplam 6 12 12 18 1 3 336 7 1 1 3 400 0 2 10 3 0 0 81 2 0 0 2 100 2 4 1 4 0 1 84 2 1 0 1 100 1 2 0 7 0 1 88 1 0 0 0 100 3 4 1 4 1 1 83 2 0 1 0 100 Anne Meslek Grupları Memur Öğretmen İşçi Emekli Ev Hanımı Hemşire Diğerleri 104 .Tablo 12.

Tablo 13. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Babalarının Mesleklerinin Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) MESLEK Memur Öğretmen İşçi Eczacı Emekli Öğretim Üyesi Esnaf Teknisyen Serbest Meslek Mali Müşavir Veteriner Hakim Askeri Personel Mühendis İdari Personel Doktor Emniyet Personeli Çiftçi Vefat Etmiş TOPLAM Toplam 62 19 53 1 119 2 15 4 59 1 1 1 3 1 4 1 4 45 5 400 13 7 15 0 31 0 4 2 9 0 0 0 2 0 0 0 0 16 1 100 15 4 7 0 32 1 7 0 16 0 1 0 0 0 2 1 1 12 1 100 16 5 12 1 29 0 2 2 17 0 0 1 1 0 1 0 2 10 1 100 18 3 19 0 27 1 2 0 17 1 0 0 0 1 1 0 1 7 2 100 105 .

Baba Meslek Grupları
Esnaf Öğretmen Çiftçi İşçi Serbest Meslek Memur Emekli Diğerleri

106

5.2. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Tablo 14. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 172,99 61,73 90,99 76,84 94,21 61,2 38,02 17,985 Medy. 172 61 90 77 94 61 38 18 St.s. 5,76 5,431 2,485 4,458 3,638 2,274 0,235 0,7992 Min. 160 50 82 65 87 56 38 16,5 Mak. 190 77 100 87 106 67 39 20 Ranj 30 27 18 22 19 11 2 3,5 Vary. 33,182 29,492 6,177 19,873 13,238 5,172 0,055 0,639

Tablo 15. Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri

Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği

N 100 100 100 100 100 100 100 100

Ort. 176,33 68,78 94,33 80,97 97,63 62,09 39,11 18,465

Medy. 176,5 68 94 80 98 62 39 18,5

St.s. 5,948 6,783 2,123 5,526 3,377 2,301 0,314 0,8326

Min. 162 55 84 73 90 56 39 16

Mak. 190 90 99 97 107 68 41 20

Ranj 28 35 15 24 17 12 3 4

Vary. 35,375 46,012 4,506 30,534 11,407 5,295 0,099 0,693

107

Tablo 16. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 178,93 75,29 98,46 85,68 101,51 62,96 40,08 18,675 Medy. 179,5 75 98 85 101 63 40 19 St.s. 6,15 6,32 2,091 5,367 3,636 2,457 0,257 0,7829 Min. 162 62 92 75 93 56 40 16,5 Mak. 195 95 104 107 119 70 41 21,5 Ranj 33 33 12 32 26 14 1 5 Vary. 37,823 39,945 4,372 28,806 13,222 6,039 0,066 0,613

Tablo 17. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 179,57 81,51 102,97 90,71 105,92 63,66 41,15 19,08 Medy. 180 82 103 90 106 64 41 19 St.s. 5,837 7,508 2,966 5,905 4,158 2,72 0,259 0,849 Min. 168 65 94 77 98 58 41 17 Mak. 192 110 112 105 115 70 42 21 Ranj 24 45 18 28 17 12 1 4 Vary. 34,066 56,374 8,797 34,875 17,286 7,398 0,067 0,721

108

5.3. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği

46 Beden ( 38 Yaka) Tam Boy Grafiği
12 11 10 9 8 7

Kişi Sayısı

6 5 4 3 2 1 0 160 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 190

Tam Boy

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Kilo Grafiği
18 16 14 12 10

Kişi Sayısı
8 6 4 2 0 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 74 75 76 77

Kilo

109

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği
42 39 36 33 30 27 24

Kişi Sayısı 21
18 15 12 9 6 3 0

82

86

87

88

89

90

91

92

93

93,5

94

94,5

95

97

99

100

Göğüs Çevresi

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Bel Grafiği
13 12 11 10 9 8 7

Kişi Sayısı

6 5 4 3 2 1 0

65

67

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Bel

110

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 46 Beden ( 38 Yaka) Kalça Grafiği 13 12 11 10 9 8 Kişi Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 106 Kalça 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 46 Beden ( 38 Yaka) Kol Boyu Grafiği 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Kol Boyu 111 .

5 18 18.5 39 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 46 Beden (38 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 36 33 30 27 24 21 Kişi Sayısı 18 15 12 9 6 3 0 16.5 38 38.46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 46 Beden(38 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37.5 19 Bilek Genişliği 112 .5 17 17.

5.4. Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 48Beden (39 Yaka)Tam Boy Grafiği 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 162 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 182 183 184 185 186 187 189 190 Kişi Sayısı Tam Boy 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 48 Beden ( 39 Yaka) Kilo Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 55 58 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 84 85 86 90 Kilo 113 .

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 48 Beden(39 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği 36 34 32 30 28 26 24 22 20 Kişi Sayısı 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 84 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Göğüs Çevresi 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 48 Beden ( 39 Yaka) Bel Grafiği 11 10 9 8 7 6 Kişi Sayısı 5 4 3 2 1 0 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 97 Bel 114 .

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Kalça Grafiği 14 13 12 11 10 9 8 Kişi Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 107 Kalça 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 48 Beden(39 Yaka) Kol Boyu Grafiği 22 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Kol Boyu 115 .

5 19 19.5 17 17.5 20 Bilek Genişliği 116 .5 18 18.5 41 Kişi Sayısı 35 Boyun Çevresi 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 32 30 28 26 24 22 20 18 Kişi Sayısı 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 16.5 39 39.48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 75 70 65 60 55 50 45 40 30 25 20 15 10 5 0 38.

Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka)Tam Boy Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 162 163 167 168 170 171 172 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 190 192 193 195 Tam Boy 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Kilo Grafiği 10 9 8 7 6 Kişi Sayısı 5 4 3 2 1 0 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 89 90 95 Kilo 117 .5.5.

50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 Kişi Sayısı 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 83 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 Göğüs Çevresi 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka) Bel Grafiği 9 8 7 6 5 Kişi Sayısı 4 3 2 1 0 75 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 107 Bel 118 .

50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 50 Beden (40 Yaka ) Kalça Grafiği 22 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 119 Kalça 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Kol Boyu Grafiği 28 26 24 22 20 18 16 Kişi Sayısı 14 12 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 Kol Boyu 119 .

5 20 21 21.5 Kişi Sayısı Bilek Genişliği 120 .5 17 17.5 40 40.5 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 16.5 18 18.5 19 19.50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 50 Beden (40 Yaka ) Boyun Çevresi Grafiği 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 38 39.

5.6. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 52 Beden (41 Yaka)Tam Boy Grafiği 18 16 14 12 10 Kişi Sayısı 8 6 4 2 0 168 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Tam Boy 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 52 Beden ( 41 Yaka) Kilo Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 65 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94 95 98 100110 Kilo 121 .

52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 52 Beden (41 Yaka ) Göğüs Çevresi Grafiği 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kişi Sayısı 94 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 112 Göğüs Çevresi 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 52 Beden ( 41 Yaka) Bel Grafiği 15 14 13 12 11 10 9 Kişi Sayısı 8 7 6 5 4 3 2 1 0 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 97 98 99 100 101 104 105 Bel 122 .

52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Kalça Grafiği 13 12 11 10 9 8 Kiş i Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Kalça 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Kol Boyu Grafiği 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kol Boyu 123 .

5 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 39 36 33 30 27 24 21 Kişi Sayısı 18 15 12 9 6 3 0 17 17.5 21 Bilek Genişliği 124 .52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40.5 41 41.5 18 18.5 20 20.5 19 19.

39.68 cm 90.97 cm Tablo 18. TSE’nin Hazırladığı 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Tablo 18.41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucunda Elde Edilen 46.39.97 cm 85.97 cm Ölçü Farkları 1.50.50.48. Bel Çevresi 125 .99 cm 94.93 cm 179.84 cm 80.57 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 92 cm 96 cm 100 cm 102 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 90.46 cm 102.52 Beden (38.99 cm 176.71 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Ölçü Farkları 3. Tam Boy Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 168 cm 170 cm 172 cm 174 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 172.1.3.93 cm 5.33 cm 178.40.40.33 cm 6.67 cm 1.7.16 cm 3.52 Beden (38. TSE’nin Hazırladığı 46.48.57 cm Ölçü Farkları 4.33 cm 98.03 cm 2. Göğüs Çevresi Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 80 cm 84 cm 88 cm 94 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 76.54 cm 0.01 cm 1.99 cm 6.2.5.41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı Tablo 18.29 cm Tablo 18.32 cm 3.

02 cm 0.4.66 cm Ölçü Farkları 6.11 cm 40.63 cm 101.9 cm 5.15 cm Tablo 18.51 cm 105.08 cm 41.66 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 38 cm 39 cm 40 cm 41 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 38.96 cm 5.09 cm 62.21 cm 0.2 cm 6.02 cm 39.08 cm 0.37 cm 0.5.92 cm Ölçü Farkları 0.96 cm 63.15 cm Ölçü Farkları 0.08 cm Tablo 18. Kol Boyu Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 55 cm 56 cm 57 cm 58 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 61.49 cm 0. Boyun Çevresi 126 .2 cm 62.6.Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 94.11 cm 0. Kalça Çevresi Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Tablo 18.21 cm 97.

göğüs çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluk tablosu incelendiğinde. göğüs çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı. Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu 5.5 100 52 (41) 16 4 36 9 48 12 100 Toplam N 33 8.8. Ön ve Arka Genişliğinin. 52 beden %9’una olmak üzere toplam öğrencilerin %29. 50 beden %9’una.8.75 248 62 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin.25’ine dar geldiği ortaya çıkmaktadır. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. 127 .75’ine normal gelip.5 100 50 (40) 6 1. 48 beden olan %0. öğrencilerin 46 beden %18’ine.75’ine. 52 beden olan %4’üne olmak üzere toplam öğrencilerin %8. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs.75 70 17.75’ine.25 119 29. 52 beden %12’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %62’sine bol geldiği görülmektedir.5.75 27 6. 50 beden %14’5’ine. 50 beden olan %1. 48 beden %17.1. tüm öğrencilerin 46 beden %5’ine. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5’ine. Bel ve Kalça Çevresinin. Tablo 19. Aynı tabloya bakıldığında.5 36 9 58 14. 48 beden %6. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu.5’ine. Göğüs Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 20 5 72 18 100 48 (39) 3 0.

5 cm 1 cm 5 cm 1. 46 beden öğrencilerin %20’sine. 52 beden öğrencilerin %48.1’ine 1.1.983 52 (41) 16 48.Tablo 19.2’sine 3.2 3.8 48 (39) 27 22.91 cm dar olduğu belirlenmektedir. göğüs çevresinin 46 beden öğrencilerin %24. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.67 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.5’ine 2.2. 52 beden öğrencilerin de %36’sına olmak üzere toplam 119 öğrenciye normal geldiği görülmektedir.81 cm dar olmak üzere toplam 33 öğrenciye ortalama 2. Göğüs Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 20 16. 50 beden öğrencilerin %36’sına.17 cm dar. 48 beden öğrencilerin %9.3 Toplam 119 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin.5 2.2’sine 3.847 48 (39) 3 9. 128 . Tablo 19.3 52 (41) 36 30.331 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin.38 cm dar. 50 beden öğrencilerin %18.1 1.577 50 (40) 6 18.38 cm 4 cm 1 cm 6 cm 1. göğüs çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.67 cm dar.91 cm 3 cm 1cm 6 cm 1.167 Toplam 33 100 2. 48 beden öğrencilerin %27’sine.5 cm 2 cm 4 cm 0.2 3.7 50 (40) 36 30.81 cm 2. Göğüs Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 24.17 cm 3.

2.2’sine 3. göğüs çevresinin 46 beden öğrencilerin %29’una 3.4 3. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.42 cm bol. bel çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.431 48 (39) 70 28.436 Toplam 248 100 3.4 3.28 cm 3 cm 1 cm 10 cm 1. bel çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.18 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1. bel çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.4’üne 3.02 cm bol olmak üzere toplam 248 öğrenciye ortalama 3.2 3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği belinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu.588 50 (40) 58 23. 5.Tablo 19. bel çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.4’üne 3.518 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin.609 52 (41) 48 19.8.24 cm 3 cm 1 cm 10 cm 1.18 cm bol. 50 beden öğrencilerin %23. 48 beden öğrencilerin %28.3. 129 .28 cm bol. 52 beden öğrencilerin %19.24 cm bol olduğu gözlenmektedir.42 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.02 cm 3 cm 1 cm 6 cm 1. Göğüs Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 72 29 3.

130 .75 100 48 (39) 34 8.5’ine.4 52 (41) 44 32. 50 beden %14’25’ine.5 66 16. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluk tablosu incelendiğinde.5’ine. 46 beden öğrencilerin %13. 48 beden %16.Tablo 20. öğrencilerin 46 beden %19. Aynı tabloya bakıldığında.75 18 4. 52 beden %12. tüm öğrencilerin 46 beden olan %0.5 100 50 (40) 3 0. 52 beden öğrencilerin %32.5 79 19.1.75’ine.75 40 10 57 14.4’üne.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %63’üne bol geldiği tespit edilmektedir. Bel Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 18 13. Tablo 20.75’ine. 48 beden %8. beli normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.4 Toplam 136 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin. tüm öğrencilerin 46 beden %4. 50 beden öğrencilerin %29.2’sine. 50 beden %10’una.5 100 Toplam N 12 3 136 34 252 63 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.2 48 (39) 34 25 50 (40) 40 29.4’üne olmak üzere toplam 136 öğrenciye normal geldiği belirlenmektedir.25 100 52 (41) 6 1.75’ine. Bel Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 3 0.5 44 11 50 12.5’ine. 52 beden olan %1. 52 beden %11’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %34’üne normal gelip. 48 beden öğrencilerin %25’ine.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %3’üne dar geldiği anlaşılmaktadır. 50 beden olan %0.

371 52 (41) 50 19.58 cm dar olduğu anlaşılmaktadır.67 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.Tablo 20. 52 beden öğrencilerin %50’sine 2.2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda. bel çevresinin 46 beden öğrencilerin %31.3’üne 3.37 cm 4 cm 1 cm 8 cm 1.587 Toplam 252 100 3.67 cm dar.505 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.309 48 (39) 50 (40) 3 25 1.44 cm 3 cm 1 cm 9 cm 1.3 3.2 3.517 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.5 cm 2 cm 2 cm 5 cm 1. beli dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.76 cm 4 cm 1 cm 9 cm 1.67 cm dar.18 cm 3 cm 1 cm 9 cm 1. beli bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.6 3.692 50 (40) 57 22.5 cm dar olmak üzere toplam 12 öğrenciye ortalama 2.577 52 (41) 6 50 2. Bel Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 79 31. 50 beden öğrencilerin %25’ine 1.40 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.4 cm bol.3. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda. bel çevresinin 46 beden öğrencilerin %25’ine 3. 48 beden 131 .58 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1. Tablo 20.399 48 (39) 66 26.8 3.225 Toplam 12 100 2.67 cm 5 cm 1 cm 5 cm 2. Bel Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 3 25 3.

75 38 9.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %13.25’ine.75 35 8.75’ine. 50 beden öğrencilerin %22. kalça çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %48. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine.8. öğrencilerin 46 beden %15.5 100 Toplam N 54 13. Aynı tabloya bakıldığında. Tablo 21. 48 beden %11’ine.25 100 48 (39) 8 2 48 12 44 11 100 50 (40) 15 3. 52 beden öğrencilerin %19.76 cm bol.2’sine 3.öğrencilerin %26. 48 beden %12’sine. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kalçasının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu.75 61 15. 52 beden %10.75’ine. 50 beden %11’75’ine.75 42 10. kalça çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 50 beden %9.5 47 11.8’ine 3.6’sına 3. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluk tablosu incelendiğinde. 5.75 100 52 (41) 23 5.37 cm bol. kalça çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı.44 cm bol olduğu ortaya çıkmaktadır.5’ine bol geldiği tespit edilmiştir.5’ine dar geldiği anlaşılmaktadır.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının. 48 beden olan %2’sine.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %38’ine normal gelip. 132 . kalça çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.18 cm bol olmak üzere toplam 252 öğrenciye ortalama 3.5 152 38 194 48. 52 beden olan %5. 50 beden olan %3.5’ine. 52 beden %8.3. tüm öğrencilerin 46 beden %7. Kalça Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 31 7.

38 cm 3. kalça çevresinin 46 beden öğrencilerin %14.6’sına 2.4 48 (39) 48 31.88 cm 2 cm 1 cm 10 cm 1.65 cm dar olmak üzere toplam 54 öğrenciye ortalama 2.8 3.8 3. 133 .6 50 (40) 38 25 52 (41) 35 23 Toplam 152 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda. 50 beden öğrencilerin %25’inde. Tablo 21.8 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda.512 50 (40) 15 27. Kalça Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 14. 48 beden öğrencilerin %31.071 Toplam 54 100 2.685 48 (39) 8 14.74 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.6’sında.5 cm dar.589 52 (41) 23 42.5 cm 1 cm 6 cm 1. Kalça Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 31 20.8’ine 2.17 cm dar. kalça çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden öğrencilerin %42.8’ine 3.Tablo 21.88 cm dar olduğu gözlenmektedir.17 cm 2 cm 1 cm 10 cm 2.1.65 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. 52 beden öğrencilerin %23’ünde olmak üzere toplam 152 öğrenciye normal geldiği belirtilmektedir.38 cm dar. kalça çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 48 beden öğrencilerin %14.4’ünde.2.8’ine 3. 46 beden öğrencilerin %20.6 2.5 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. 50 beden öğrencilerin %27.

ön genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.4’üne 3.77 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu. 50 beden öğrencilerin %24. kalça çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.82 cm bol.Tablo 21.466 52 (41) 42 23.4 2.14 cm bol olmak üzere toplam 194 öğrenciye ortalama 2.4 3.94 cm bol.2 2.4’üne 2. ön genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.661 Toplam 194 100 2.94 cm 2 cm 1 cm 8 cm 1. 134 .9 cm 2 cm 1 cm 8 cm 1.2’sine 2. 48 beden öğrencilerin %22. kalça çevresinin 46 beden öğrencilerin %31.7 2. ön genişliğin öğrencilere uygunluk tablosu.4.328 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının. 52 beden öğrencilerin %23.9 cm bol olduğu belirlenmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda. 5.244 50 (40) 47 24.3. ön genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.175 48 (39) 44 22.82 cm 3 cm 1 cm 6 cm 1.8.7’sine 2.14 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.77 cm bol. Kalça Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 61 31.

50 beden olan %2’sine.Tablo 22.25 194 48. 46 beden öğrencilerin %23. Tablo 22.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %9.25’ine.1’inde. 135 .5 41 10. 52 beden %10.1.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %48.5’ine bol geldiği tespit edilmektedir. 48 beden %13’üne.25 100 48 (39) 4 1 44 11 52 13 100 50 (40) 8 2 44 11 48 12 100 52 (41) 17 4. 52 beden olan %4.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %42.25 100 Toplam N 37 9.9 Toplam 169 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin. 50 beden %11’ine.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.25 42 10.25’ine dar geldiği anlaşılmaktadır. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine.75 53 13. 48 beden öğrencilerin %26’sında. 50 beden %12’sine. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda.25’ine normal gelip. Aynı tabloya bakıldığında. 48 beden %11’ine.9’unda olmak üzere toplam 169 öğrenciye normal geldiği anlaşılmaktadır. tüm öğrencilerin 46 beden %9. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. öğrencilerin 46 beden %13. Ön Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 39 23.25 169 42. 52 beden öğrencilerin %24. Ön Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 39 9.1 48 (39) 44 26 50 (40) 44 26 52 (41) 42 24. 48 beden olan %1’ine. 50 beden öğrencilerin %26’sında. 52 beden %10.75’ine. ön genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.

9 1.13 cm dar.8 1.67 cm 1.55 cm dar olduğu gözlenmektedir.55 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. Tablo 22.78 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.6’sına 2.629 50 (40) 8 21. ön genişliği dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.13 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.41 cm dar olmak üzere toplam 37 öğrenciye ortalama 1.7 1.5 cm 1 cm 4 cm 0.5 cm 1 cm 4 cm 0.75 cm 1 cm 2 cm 0.9’una 1.6 1.642 Toplam 194 100 1.68 cm 1.3 1. Ön Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılım Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 21.6’sına 1.8 1.767 52 (41) 41 21.3.41 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.75 48 (39) 52 26. Ön Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 53 27.Tablo 22.5 cm 1.6 2.5 cm dar. ön genişliğinin 46 beden öğrencilerin %21.74 cm 1.75 cm 1 cm 3 cm 0.13 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.726 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.789 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.598 52 (41) 17 45. 48 beden öğrencilerin %10.48 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.1 1.2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda. ön genişliği bol gelen 136 .991 48 (39) 4 10. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda.13 cm dar.71 50 (40) 48 24. 52 beden öğrencilerin %45.8’ine 1. 50 beden öğrencilerin %21.712 Toplam 37 100 1.

arka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı. Yine aynı tabloya bakıldığında.8’ine 1.5. 50 beden %8. arka genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.25 34 8.25 35 8.68 cm bol olduğu bulunmaktadır. 48 beden %17.25’ine.5’ine.5 20 5 74 18. 50 beden 137 .25 100 52 (41) 17 4.5 57 14.5 69 17.67 cm bol.8.5’ine. arka genişliğinin öğrencilere uygunluk tablosu. 50 beden öğrencilerin %24.1’ine 1. Tablo 23.25 26 6.25’ine dar geldiği belirtilmektedir. 52 beden olan %4.öğrencilerin dağılımına bakıldığında. tüm öğrencilerin 46 beden %5’ine.25 115 28. 52 beden %8.78 cm bol.7’sine 1.48 cm bol olmak üzere toplam 194 öğrenciye ortalama 1.25 100 50 (40) 9 2.5 100 48 (39) 5 1.25’ine.3’üne 1.75 248 62 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.74 cm bol.25’ine.5’ine. 48 beden %6.5’ine. 50 beden olan %2. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1. 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu. 48 beden olan %1.75 48 12 100 Toplam N 37 9. arka genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda ele alınmıştır.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %9.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %28.75’ine normal gelip. ön genişliğinin 46 beden öğrencilerin %27. 52 beden öğrencilerin %21. 48 beden öğrencilerin %26. öğrencilerin 46 beden %18. Arka Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 6 1.

39 cm.6’sına. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu tablosunda. Tablo 23.5 1. 138 .5’inde 1.57 cm dar geldiği belirtilmektedir.4’ünde. 50 beden %24. 50 beden öğrencilerin %29.4’üne olmak üzere toplam 115 öğrencide normal olduğu anlaşılmaktadır. Arka Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 6 16.3 1.39 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.2’sinde ortalama 2 cm.57 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.6 52 (41) 35 30. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %16. Tablo 23.894 48 (39) 5 13. 48 beden öğrencilerin %22.4 Toplam 115 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin.9 1. Arka Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 20 17.25’ine.756 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliği. 52 beden öğrencilerin %30.9’unda 1. 52 beden %12’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %62’sine bol geldiği ortaya çıkmaktadır.6 50 (40) 34 29.53 cm olmak üzere toplam 37 öğrenciye ortalama 1.%14.5 cm.2 2 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.53 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.5 cm 1 cm 1 cm 3 cm 1 50 (40) 9 24.2.4 48 (39) 26 22.3’ünde 1. 48 beden %13.6’sına. 52 beden %45. arka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.717 Toplam 37 100 1. 46 beden öğrencilerin %17.601 52 (41) 17 45.1.

Arka Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 74 29.3 cm 2 cm 1 cm 6 cm 0.14 cm olmak üzere toplam 248 öğrenciye ortalama 2.8’inde 2. Ön ve Arka Uzunluğunun.8’inde ortalama 2.875 50 (40) 57 23 2.9. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.9. gömlek boyu normal gelen öğrencilerin dağılımı.14 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. 48 beden %27. gömlek boyunun öğrencilere uygunluk dağılımı.Tablo 23. gömlek boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %29. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu 5.017 52 (41) 48 19. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği boyunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu.8 2.995 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliği. 139 . Sırt Yüksekliğinin.835 48 (39) 69 27. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun.4’ünde 2.38 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.25 cm 1 cm 4 cm 0.19 cm 2 cm 1 cm 4 cm 1.4 2.19 cm.1.43 cm 2. 52 beden %19.8 2.3. 5. gömlek boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.308 Toplam 248 100 2.3 cm bol geldiği gözlenmektedir.38 cm.43 cm. 50 beden %23’ünde 2.

25’ine.1.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.25 19 4. 50 beden olan %20.75 100 52 (41) 71 17. öğrencilerin 46 beden %0.25’ine. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda.4’ünde. 52 beden %0. 48 beden olan %19.2 Toplam 103 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.3 50 (40) 19 18.5 33 8.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %73.25 100 48 (39) 77 19.25 1 0.Tablo 24. Tablo 24.75 100 50 (40) 81 20.5’ine.3’ünde.4 52 (41) 28 27.25 23 5. tüm öğrencilerin 46 beden olan %16.25’ine.25 100 Toplam N 295 73.75’ine. gömlek boyu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden %7’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %25. 52 beden öğrencilerin %27. Gömlek Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 33 32 48 (39) 23 22.75’ine kısa geldiği belirtilmektedir. 52 beden olan %17. 50 beden %4.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %0.2’sinde olmak üzere toplam 103 öğrenciye normal geldiği görülmektedir.75’ine. 46 beden öğrencilerin %32’sinde.5’ine uzun geldiği tespit edilmektedir. Gömlek Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 66 16. Aynı tabloya bakıldığında. 48 beden öğrencilerin %22. 140 .75 103 25.75’ine normal gelip. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluk tablosu incelendiğinde. tüm öğrencilerin 46 beden %8. 48 beden %5. 50 beden öğrencilerin %18.75 28 7 1 0.25’ine.75 2 0.

5 cm 1 cm 10 cm 1.4’üne 2. 50 beden öğrencilerin %27. 52 beden öğrencilerin %24.43 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.Tablo 24.7 cm kısa. gömlek boyu kısa gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. gömlek boyunun 46 beden öğrencilerin %22.65 cm 2.143 48 (39) 77 26.5’ine 2.1 2.7 cm 2.75 cm 2.64 cm 2 cm 1 cm 10 cm 1.1’ine 2. Gömlek Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 48 (39) 50 (40) 52 (41) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Toplam 2 100 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm - 141 . 48 beden öğrencilerin %26.75 cm kısa olmak üzere toplam 295 öğrenciye ortalama 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda.64 cm kısa olduğu belirlenmektedir.2. Tablo 24.5 cm 1 cm 6 cm 1.219 Toplam 295 100 2.65 cm kısa.4 2.1 2.201 50 (40) 81 27.43 cm kısa.5 2.644 52 (41) 71 24.328 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.5 cm 1 cm 7 cm 1.1’ine 2. Gömlek Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 66 22.3.

sırt yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımı. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 52 beden %12’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %53. 142 . gömlek boyunun 46 beden öğrencilerin %50’sine 2 cm uzun.9.5’inde. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %46. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda. sırt yüksekliğinin öğrencilere uygunluk tablosu. 5. gömlek boyu uzun gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. tüm öğrencilerin 46 beden %16. 48 beden %11.2.25’inde.25 35 8. öğrencilerin 46 beden %8.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun. 52 beden öğrencilerin %50’sine 2 cm uzun olmak üzere toplam 2 öğrenciye ortalama 2 cm uzun olduğu gözlenmektedir. Tablo 25.75’inde.75 100 48 (39) 54 13.5’inde. 48 beden %13. Sırt Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 65 16. sırt yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.5 100 50 (40) 48 12 52 13 100 52 (41) 48 12 52 13 100 Toplam N 215 53.25’inde yukarıda olduğu tespit edilmektedir.25 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu.75’inde normal gelip.75 185 46.5 46 11. 50 beden %13’ünde. 50 beden %12’sinde.

34 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.9 1.1’inde.36 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.1.592 Toplam 185 100 1. sırt yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 50 beden %28.447 48 (39) 46 24.36 cm. 52 beden öğrencilerin %22. Sırt Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 35 18.3’ünde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden sırt yüksekliği yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.34 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.3 Toplam 215 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin.36 cm.1 1.2’sinde. 48 beden %24. 46 beden öğrencilerin %30.34 cm olmak üzere toplam 185 öğrencide ortalama 1.1 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %18. 52 beden %28. 143 .529 50 (40) 52 28.36 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu tablosunda. 48 beden öğrencilerin %25.Tablo 25. 50 beden öğrencilerin %22.1 50 (40) 48 22.527 52 (41) 52 28.2 48 (39) 54 25.1’inde 1.2.9’unda ortalama 1.1’inde 1. Sırt Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 65 30.9 1.33 cm.34 cm yukarıda olduğu görülmektedir.9’unda 1.3 52 (41) 48 22.3’ünde olmak üzere toplam 215 öğrencide normal olduğu görülmektedir.33 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. Tablo 25.529 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin.

25 65 16. 48 beden olan %0.5’inde. Aynı tabloya bakıldığında.25 100 50 (40) 36 9 64 16 100 52 (41) 4 1 28 7 68 17 100 Toplam N 7 1. tüm öğrencilerin 46 beden %8.5’inde. 48 beden %7.3. 144 .5. öğrencilerin 46 beden %16. 52 beden %7’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %31. tüm öğrencilerin 46 beden olan %0.9. ön uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.25’inde. Tablo 26. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu. ön uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı.75 127 31.25’inde. ön uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.25 100 48 (39) 1 0.5’inde. ön uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu. 48 beden %17.25 30 7.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluk tablosu incelendiğinde.5 33 8. 50 beden %9’unda.75’inde normal olup.5 69 17.75 266 66. 52 beden olan %1’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %1. 50 beden %16’sında.75’inde aşağıda olduğu belirlenmektedir.5’inde yukarıda olduğu belirlenmektedir.25’inde. Ön Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 2 0. 52 beden %17’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %66.

2.3934 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun. Tablo 26.25 cm aşağıda olmak üzere toplam 7 öğrencide ortalama 1.3’ünde.25 cm 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda.25 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.1 1.35355 48 (39) 1 14.3 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 52 (41) 4 57.25 cm aşağıda. 48 beden öğrencilerin %23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda.5 Toplam 7 100 1.214 cm aşağıda olduğu gözlenmektedir.1. ön uzunluğunun 46 beden öğrencilerin %28. 50 beden öğrencilerin %28. Ön Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 33 26 48 (39) 30 23. ön uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında.6 50 (40) 36 28.214 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 48 beden öğrencilerin %14. 145 .3’ünde 1 cm aşağıda.6 1.3 52 (41) 28 22 Toplam 127 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun. ön uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm 0. 46 beden öğrencilerin %26’sında.6’sında.Tablo 26.6’sında 1. 52 beden öğrencilerin %22’sinde olmak üzere toplam 127 öğrencide normal bulunmaktadır.25 cm 1 cm 1.1’inde 1. 52 beden öğrencilerin %57. Ön Uzunluğu Aşağıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 2 28.

1’inde 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda.60422 52 (41) 68 25.4926 cm 1 cm 0.4 1.5308 cm 1 cm 0. arka uzunluğu aşağıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.Tablo 26.9 1.5 cm 5 cm 0.6’sında 1. 52 beden öğrencilerin %25.77504 Toplam 266 100 1. 5.78996 48 (39) 69 25. Ön Uzunluğu Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 65 24. arka uzunluğu yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.4’ünde 1. ön uzunluğunun 46 beden öğrencilerin %24.2971 cm yukarıda.3.4926 cm yukarıda olmak üzere toplam 266 öğrencide ortalama 1.5 cm 3 cm 0.4229 cm 1 cm 0.5 cm 5 cm 0. 146 . 48 beden öğrencilerin %25.9’unda 1. arka uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu.375 cm 1 cm 0.6 1. 50 beden öğrencilerin %24.5 cm 0.5 cm 3.5308 cm yukarıda.4.4229 cm yukarıda olduğu belirlenmektedir.9.1 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu.5 cm 5 cm 0.375 cm yukarıda.70221 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun.60827 50 (40) 64 24. arka uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı. ön uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında.2971 cm 1 cm 0.

75 81 20.5’inde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %76. tüm öğrencilerin 46 beden %0. 52 beden %4.25 100 48 (39) 19 4.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %22. Arka Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 1 0.25 18 4. 48 beden 147 . 52 beden %0.75’inde.5 91 22. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu tablosunda. 48 beden %4. öğrencilerin 46 beden %16.75 307 76.4 48 (39) 19 20. Tablo 27.1.4’ünde. 46 beden öğrencilerin %37. 50 beden %20’sinde. 48 beden %20.8 Toplam 91 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.Tablo 27. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluk tablosu incelendiğinde.25’inde.25 100 Toplam N 2 0.25’inde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.75’inde yukarıda olduğu gözlenmektedir.25 100 50 (40) 20 5 80 20 100 52 (41) 1 0. arka uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Arka Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 34 37. öğrencilerin 46 beden %8.5 65 16.25’inde.25 34 8.9 50 (40) 20 22 52 (41) 18 19.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.5’inde aşağıda. 50 beden %5’inde.75’inde normal olduğu görülüp. 52 beden %20.5 81 20.

Arka Uzunluğu Aşağıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 48 (39) 50 (40) 52 (41) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Toplam 2 100 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.4 2.183 Toplam 307 100 2.67 cm 2.8’inde olmak üzere toplam 91 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir.2.107 148 .3.49 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %50’sinde ortalama 2 cm.9’unda.5 cm 1 cm 5 cm 1. Arka Uzunluğu Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 65 21.54 cm 2.4 2.öğrencilerin %20.5 cm 1 cm 5 cm 1.5 cm 1 cm 6 cm 1. 52 beden %50’sinde 2 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 2 cm yukarıda bulunmaktadır. 52 beden öğrencilerin %19.127 52 (41) 81 26.1 2.2 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Tablo 27.059 48 (39) 81 26.055 50 (40) 80 26. 50 beden öğrencilerin %22’sinde.55 cm 2.44 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1. Tablo 27.

48 beden %26.5 69 17.25 75 18.55 cm. boyun çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.54 cm olmak üzere toplam 307 öğrencide ortalama 2.10.10. boyun çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.44 cm.5 100 52 (41) 37 9. tüm öğrencilerin 149 .1. Tablo 28.25 5 1.75 4 1 100 Toplam N 104 26 269 67. boyun çevresinin öğrencilere uygunluk tablosu.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin.25 27 6.25 100 50 (40) 28 7 66 16. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %21.2’sinde ortalama 2.54 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. 50 beden %26. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluk tablosu incelendiğinde.1’inde 2.49 cm. boyun çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 5. Boyun Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 13 3.4’ünde 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.25 59 14.5 6 1.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.4’ünde 2. 52 beden %26. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu.75 12 3 100 48 (39) 26 6.

5 cm 0.5 cm Toplam 104 100 0.46 beden olan %3. 48 beden %1.25’ine. 50 beden olan %7’sine. boyun çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden olan %9.5 cm 0. 48 beden öğrencilerin %25.75’ine bol geldiği ortaya çıkmaktadır. Boyun Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 75 27. 50 beden öğrencilerin %24.5 cm 0.5’ine.9 48 (39) 69 25.5 0.5’ine.25’ine normal gelip.5 cm 0.5 cm 52 (41) 37 35.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %26’sına dar geldiği belirtilmektedir.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %67.2. 52 beden %1’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %6.5 cm 0. Boyun Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 13 12.5 52 (41) 59 21.5 cm 0.5 cm 0.25’ine.5 cm 0. öğrencilerin 46 beden %3’üne.75’ine. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda. 50 beden %1. 52 beden öğrencilerin %21. 48 beden olan %6.7 50 (40) 66 24. Yine aynı tabloya bakıldığında.5 cm 0. Tablo 28.5 cm 50 (40) 28 26.5’inde.7’sinde. 46 beden öğrencilerin %27.5 cm 0.5 cm 0.9 Toplam 269 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin.5 cm 0.5 cm 0.5 cm - 150 . tüm öğrencilerin 46 beden %18. 50 beden %16.1.5 cm 0.6 0.9 0. 48 beden %17.5 cm 48 (39) 26 25 0.9’unda olmak üzere toplam 269 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. 52 beden %14.9’unda.25’ine.5 cm 0. Tablo 28.5’ine.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda, boyun çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; boyun çevresinin 46 beden öğrencilerin %12,5’ine 0,5 cm dar, 48 beden öğrencilerin %25’ine 0,5 cm dar, 50 beden öğrencilerin %26,9’una 0,5 cm dar, 52 beden öğrencilerin %35,6’sına 0,5 cm dar olmak üzere toplam 104 öğrenciye ortalama 0,5 cm dar olduğu gözlenmektedir. Tablo 28.3. Boyun Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 12 44,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 5 18,5 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 6 22,2 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 4 14,8 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 27 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda, boyun çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; boyun çevresinin 46 beden öğrencilerin %44,4’üne 0,5 cm bol, 48 beden öğrencilerin %18,5’ine 0,5 cm bol, 50 beden öğrencilerin %22,2’sine 0,5 cm bol, 52 beden öğrencilerin %14,8’ine 0,5 cm bol olmak üzere toplam 27 öğrenciye ortalama 0,5 cm bol olduğu belirlenmektedir. 5.10.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu; yaka oyuntusunun öğrencilere uygunluk tablosu, yaka oyuntusu önde normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka oyuntusu önde kapalı olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı, yaka oyuntusu arkada

151

normal gelen öğrencilerin dağılımı ve yaka oyuntusu arkada kapalı olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5tabloda incelenmiştir. Tablo 29. Yaka Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Yaka Ön Ortası Beden(Yaka) Açık Normal Kapalı Toplam N Beden(Yaka) Normal f % f % f % f % 46 (38) 1 0,25 99 24,75 100 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 100 Yaka Yan Kısım 48 (39) 100 25 Yaka Arka Ortası Beden(Yaka) Açık Normal Kapalı Toplam N f % f % f % 46 (38) 62 15,5 38 9,5 100 48 (39) 53 13,25 47 11,75 100 50 (40) 49 12,25 51 12,75 100 52 (41) 50 12,5 50 12,5 100 Toplam N 214 53,5 186 46,5 400 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 50 (40) 100 25 100 52 (41) 3 0,75 97 24,25 100 Toplam N 4 1 396 99 400

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, önde 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %0,25’inde, 52 beden %0,75’inde olmak

152

üzere toplam öğrencilerin %1’inde normal gelip, öğrencilerden 46 beden %24,75’inde, 48 beden %25’inde, 50 beden %25’inde, 52 beden %24,25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %99’unda yaka oyuntusunun kapalı geldiği ortaya çıkmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, yanda 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, yanda yaka oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %25’inde, 48 beden öğrencilerin %25’inde, 50 beden öğrencilerin %25’inde, 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, arkada 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %15,5’inde, 48 beden %13,25’inde, 50 beden %12,25’inde, 52 beden %12,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %53,5’inde normal olup, öğrencilerden 46 beden %9,5’inde, 48 beden %11,75’inde, 50 beden %12,75’inde, 52 beden %12,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %46,5’inde yaka oyuntusunun kapalı geldiği ortaya çıkmaktadır. Tablo 29.1. Yaka Oyuntusu Önde Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 1 25 48 (39) 50 (40) 52 (41) 3 75 Toplam 4 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, yaka oyuntusu önde normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %25’inde, 52 beden öğrencilerin %75’inde olmak üzere toplam 4 öğrenciye normal geldiği gözlenmektedir.

153

Tablo 29.2. Yaka Oyuntusu Önde Kapalı Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 99 25 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 100 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 100 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 97 24,5 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 396 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, önde yaka oyuntusu kapalı olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında; yaka oyuntusunun 46 beden öğrencilerin %25’inde 0,5 cm kapalı, 48 beden öğrencilerin %25,3’ünde 0,5 cm kapalı, 50 beden öğrencilerin %25,3’ünde 0,5 cm kapalı, 52 beden öğrencilerin %24,5’inde 0,5 cm kapalı olmak üzere toplam 396 öğrencide ortalama 0,5 cm kapalı bulunmaktadır. Tablo 29.3. Yaka Oyuntusu Arkada Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 62 29 48 (39) 53 24,8 50 (40) 49 22,9 52 (41) 50 23,4 Toplam 214 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %29’unda, 48 beden öğrencilerin %24,8’inde, 50 beden öğrencilerin %22,9’unda, 52 beden öğrencilerin %23,4’ünde olmak üzere toplam 214 öğrenciye normal geldiği tespit edilmektedir.

154

Tablo 29.4. Yaka Oyuntusu Arkada Kapalı Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 38 20,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 47 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 51 27,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 50 26,9 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 186 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun arkada 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka oyuntusu kapalı gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden %20,4’ünde 0,5 cm, 48 beden %25,3’ünde 0,5 cm, 50 beden %27,4’ünde 0,5 cm, 52 beden %26,9’unda 0,5 cm olmak üzere toplam 186 öğrencide 0,5 cm kapalı olduğu belirlenmektedir. 5.10.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu; yaka genişliği görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu, yaka genişliği görünümü önde normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka genişliği görünümü önde dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı, yaka genişliği görünümü arkada normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka genişliği görünümü arkada dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5 tabloda ele alınmıştır.

155

Tablo 30. Yaka Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Önde Yaka Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % f % f % f % 46 (38) 28 7 72 18 100 46 (38) 15 3,75 85 21,25 100 48 (39) 61 15,25 39 9,75 100 48 (39) 40 10 60 15 100 Arkada Yaka Genişliği 50 (40) 80 20 20 5 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 227 56,75 173 43,25 400 50 (40) 93 23,25 7 1,75 100 52 (41) 98 24,5 2 0,5 100 Toplam N 280 70 120 30 400

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, önde 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %7’sinde, 48 beden %15,25’inde, 50 beden %23,25’inde, 52 beden %24,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %70’inde dar olup, öğrencilerden 46 beden %18’inde, 48 beden %9,75’inde, 50 beden %1,75’inde, 52 beden %0,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %30’unda yaka genişliğinin normal geldiği ortaya çıkmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün arkada 4652 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %3,75’inde, 48 beden %10’unda, 50 beden %20’sinde, 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin

156

%56,75’inde dar olup, öğrencilerden 46 beden %21,25’inde, 48 beden %15’inde, 50 beden %5’inde, 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %43,25’inde yaka genişliğinin normal geldiği gözlenmektedir. Tablo 30.1. Önde Yaka Genişliği Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 72 60 48 (39) 39 32,5 50 (40) 7 5,8 52 (41) 2 1,7 Toplam 120 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda, yaka genişliği önde normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %60’ında, 48 beden öğrencilerin %32,5’inde, 50 beden öğrencilerin %5,8’inde, 52 beden öğrencilerin %1,7’sinde olmak üzere toplam 120 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. Tablo 30.2. Önde Yaka Genişliği Görünümü Dar Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 28 10 0,82 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0,244 48 (39) 61 21,8 0,98 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0,142 50 (40) 93 33,2 1,26 cm 1,55 cm 1 cm 2 cm 0,272 52 (41) 98 35 1,61 cm 1,5 cm 1 cm 2 cm 0,414 Toplam 280 100 1,28 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0,416

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliğinin, önde 46-52 beden (3841 yaka)öğrencilerin boynuna dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %10’unda ortalama 0,82 cm, 48 beden %21,8’inde 0,98 cm, 50 beden %33,2’sinde 1,26 cm, 52 beden %35’inde 1,61 cm olmak üzere toplam 280 öğrencide ortalama 1,28 cm dar olduğu belirtilmektedir.

157

Tablo 30.3. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 85 49,1 48 (39) 60 34,7 50 (40) 20 11,6 52 (41) 8 4,6 Toplam 173 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %49,1’inde, 48 beden öğrencilerin %34,7’sinde, 50 beden öğrencilerin %11,6’sında, 52 beden öğrencilerin %4,6’sında olmak üzere toplam 173 öğrencide normal bulunmaktadır. Tablo 30.4. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 15 6,6 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 40 17,6 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 80 35,2 0,502 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,0224 52 (41) 92 40,5 0,557 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,0905 Toplam 227 100 0,524 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,649

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliğinin, arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %6,6’sında ortalama 0,5 cm, 48 beden %17,6’sında 0,5 cm, 50 beden %35,2’sinde 0,502 cm, 52 beden %40,5’inde 0,557 cm olmak üzere toplam 227 öğrencide ortalama 0,524 cm dar olduğu görülmektedir.

158

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün 4652 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.25 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 204 51 196 49 400 159 . yaka ayağı genişliği görünümü önde normal gelen öğrencilerin dağılımı. yaka ayağı genişliği görünümü arkada normal gelen öğrencilerin dağılımı. yaka ayağı genişliği görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu.10.25 75 18. yaka ayağı genişliği görünümü önde dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.75 100 50 (40) 79 19. Tablo 31.75 100 50 (40) 79 19.25 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 204 51 196 49 400 Arkada Yaka Ayağı Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 92 23 100 48 (39) 25 6.4. Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Önde Yaka Ayağı Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 92 23 100 48 (39) 25 6.75 21 5. yaka ayağı genişliği görünümü arkada dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5 tabloda ele alınmıştır.75 21 5.25 75 18.5.

25’inde.75’inde. 48 beden öğrencilerin %38. 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %49’unda yaka ayağı genişliğinin arkada normal geldiği ortaya çıkmaktadır.3 50 (40) 21 10. 50 beden %5. 50 beden öğrencilerin %10. 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %51’inde dar olup.75’inde.7 52 (41) 8 4. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %2’sinde. arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. 160 .75’inde. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %2’sinde. Tablo 31. 46 beden öğrencilerin %46.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %49’unda yaka ayağı genişliğinin önde normal geldiği gözlenmektedir. öğrencilerden 46 beden %23’ünde. öğrencilerden 46 beden %23’ünde.3’ünde. 48 beden %6.25’inde. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 92 46.25’inde.1. 48 beden %18. 50 beden %19.9’unda. 48 beden %18.9 48 (39) 75 38. 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %51’inde dar olup.25’inde.75’inde. 50 beden %5. 48 beden %6. 50 beden %19.7’sinde.1 Toplam 196 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. önde yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. önde 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında. 52 beden öğrencilerin %4. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.1’inde olmak üzere toplam 196 öğrenciye önde normal geldiği belirlenmektedir.

3 50 (40) 21 10.557 cm olmak üzere toplam 204 öğrencide ortalama 0.5 cm 0.1’inde olmak üzere toplam 196 öğrencide arkada normal gelmektedir.7’sinde 0.1 0.7 cm 0.1’inde 0. Tablo 31.5 cm 0.5 cm 0.9’unda.9’unda ortalama 0. 46 beden öğrencilerin %46. 48 beden öğrencilerin %38.0225 52 (41) 92 45.3’ünde.3’ünde 0.503 cm. 50 beden %38.5 cm 0.557 cm 0.1 Toplam 196 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.7 cm 0.2.7’sinde.Tablo 31.3 0.7 0.0905 Toplam 204 100 0.3. 52 beden öğrencilerin %4. 48 beden %12.5 cm 0.503 cm 0.5 cm 50 (40) 79 38. önde 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 48 (39) 25 12.5 cm.5 cm.7 cm 0. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 3. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 92 46. 50 beden öğrencilerin %10.7 52 (41) 8 4. 161 .526 cm 0.526 cm dar olduğu görülmektedir.679 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.5 cm 0. arkada yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.5 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %3. 52 beden %45.5 cm 0.9 0.9 48 (39) 75 38.5 cm 0.5 cm 0.

526 cm 0. 5.5 cm 0.9’unda ortalama 0.7 cm 0.9 0.7 0. yaka ucu görünümü küçük olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.5 cm 0.5 cm 0.1’inde 0.5 cm 0.503 cm.557 cm 0. 50 beden %38.5.Tablo 31.5 cm.5 cm 48 (39) 25 12.1 0.3 0.0679 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %3.5 cm 0. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 3. arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. yaka ucu görünümü normal olan öğrencilerin dağılımı.7’sinde 0.7 cm 0.503 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu. 162 .10.5 cm 0.5 cm 0. 48 beden %12. yaka ucu görünümünün öğrencilere uygunluk dağılımı.5 cm 50 (40) 79 38.526 cm arkada dar olduğu belirlenmektedir.5 cm 0.7 cm 0.5 cm 0.3’ünde 0.5 cm.0905 Toplam 204 100 0.4. 52 beden %45.5 cm 0.557 cm olmak üzere toplam 204 öğrencide ortalama 0.5 cm 0.0225 52 (41) 92 45.5 cm 0.

Tablo 32.5 100 Toplam N 286 71.25 100 48 (39) 65 16. Yaka Ucu Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 69 60. 50 beden öğrencilerin %7’sinde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %71. 52 beden %0.25’inde. Yaka Ucu Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Küçük Normal Büyük Toplam N f % f % f % 46 (38) 31 7. 50 beden %23’ünde.7’sinde.75 100 50 (40) 92 23 8 2 100 52 (41) 98 24.25 2 0. 52 beden öğrencilerin %1.8’inde olmak üzere toplam 114 öğrencide normal bulunmaktadır.7 50 (40) 8 7 52 (41) 2 1.75’inde. 48 beden %16. 52 beden %24.5’inde yaka ucu görünümünün normal geldiği belirtilmektedir. öğrencilerden 46 beden %17. 163 . 48 beden öğrencilerin %30. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında.1.5’inde küçük olup. Tablo 32. 48 beden %8.5’inde. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %7.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %28. 50 beden %2’sinde. yaka ucu görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.5 114 28.8 Toplam 114 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün.25 35 8. 46 beden öğrencilerin %60.75’inde.75 69 17.5 48 (39) 35 30.25’inde.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün.

98 cm.59 cm 1.8 0.5 cm 1 cm 2 cm 0.7’sinde 0.6.87 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.2 1. 50 beden %32.8’inde ortalama 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna küçük olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Yaka Ucu Açıklığı Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 164 .26 cm küçük olduğu tespit edilmektedir. 48 beden %22.431 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün.449 Toplam 286 100 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.3 1.24 cm.2.98 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.Tablo 32.24 cm 1.222 48 (39) 65 22. 5.5 cm 1 cm 2 cm 0.87 cm.2’sinde 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %10.3’ünde 1.10. Yaka Ucu Görünümü Küçük Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 31 10.59 cm olmak üzere toplam 286 öğrencide ortalama 1. 52 beden %34. yaka ucu açıklığı normal olan öğrencilerin dağılımı olan 1 tablo üzerinde incelenmiştir.292 52 (41) 98 34.7 0.26 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. Tablo 33.241 50 (40) 92 32.

5. 50 beden öğrencilerin %25’inde. 46 beden öğrencilerin %25’inde. kapanma payı normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5.11. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu.1. Kapanma Payı Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının. 48 beden öğrencilerin %25’inde.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığı. 165 . Tablo 34.11. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu tablosunda. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının. kapanma payı normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tablo üzerinde ele alınmıştır. 46 beden öğrencilerin %25’inde. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır. 48 beden öğrencilerin %25’inde. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu görülmektedir. 50 beden öğrencilerin %25’inde. yaka ucu açıklığı normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.

İlik Düğme Arası Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 48 (39) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 400 100 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının.11. 166 .2. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1 cm. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden ilik düğme arası kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Tablo 35. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. 48 beden %25’inde 1 cm. 52 beden %25’inde 1 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1 cm kısa olduğu görülmektedir. 50 beden %25’inde 1 cm. ilik düğme arası kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tabloda incelenmiştir.5.

örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1.945 cm. 48 beden %25’inde 1.5 cm 1 cm 4 cm 0.091 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.41 cm 2. cep büyüklüğü küçük gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tablo üzerinde ele alınmıştır. Tablo 36.41 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2.5. Cep Büyüklüğü Küçük Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1. 167 .1. 50 beden %25’inde 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden cep büyüklüğü küçük gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.045 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.091 cm küçük bulunmaktadır.3899 52 (41) 100 25 2.12.965 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.045 cm.4275 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün.945 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.4516 Toplam 400 100 2. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin.2952 50 (40) 100 25 2.12.965 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. 52 beden %25’inde 2.3886 48 (39) 100 25 1.

cep yeri (sağ-sol) yanda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tabloda ele alınarak incelenmiştir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden cep yeri yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Tablo 37.12. 52 beden %25’inde 2. 48 beden %25’inde 2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt) 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu.484 52 (41) 100 25 2. cep yeri (üst-alt) yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olan 1 tabloda incelenmiştir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol) 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilere uygunluğu.28 cm.3.524 50 (40) 100 25 2.28 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0. Cep Yeri (Üst-Alt) Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 2. 50 beden %25’inde 2.23 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.12. 168 .568 48 (39) 100 25 2.618 Toplam 400 100 2. 5.22 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.2.558 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt). örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 2.32 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2.05 cm.32 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.23 cm.05 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.22 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.5.

cep yeri yanda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.13.44 cm 1.39 cm yanda olduğu belirlenmektedir.416 52 (41) 100 25 1. 169 .35 cm. 52 beden %25’inde 1. robanın arkadan görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. Öğrencilerin tümünde cep yanda bulunmaktadır.32 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1.Tablo 38.5 cm 1 cm 2 cm 0.424 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol). Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün.13.32 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.428 48 (39) 100 25 1.35 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.39 cm 1. 48 beden %25’inde 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden. 5.46 cm 1.5 cm 1 cm 3 cm 0.46 cm.387 Toplam 400 100 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5.453 50 (40) 100 25 1. 46 beden %25’inde ortalama 1. robanın önden görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 2 tabloda ele alınmıştır. 50 beden %25’inde 1. Omzunun ve Yan Dikişinin.44 cm. Cep Yeri (Sağ-Sol) Yanda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1.5 cm 1 cm 3 cm 0.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerine uygunluğu.

Robanın Önden Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1.69 50 (40) 100 25 2.21 cm 1 cm 0.28 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.5 cm 1 cm 5 cm 0.Tablo 39.36 cm 1.37 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.318 cm 1.33 cm. Robanın Arkadan Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 2.41 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.645 48 (39) 100 25 2.5 cm 0.33 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.715 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün.3386 Toplam 400 100 1.37 cm.5 cm 0.3719 170 .3767 50 (40) 100 25 1.295 cm 1. Tablo 40.28 cm.5 cm 0.3898 52 (41) 100 25 1.5 cm 2 cm 0.3566 48 (39) 100 25 1.66 cm 2.66 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerde arkada roba görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 50 beden %25’inde ortalama 2.41 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.405 cm 1.5 cm 3 cm 0.762 Toplam 400 100 2.706 52 (41) 100 25 2.5 cm 2 cm 0. 52 beden %25’inde 2. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 2.5 cm 3 cm 0.5 cm 0. 48 beden %25’inde ortalama 2.5 cm 2 cm 0.

36 cm. 52 beden %25’inde 1.21 cm.25 100 48 (39) 1 0.5 45 11. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omuz görünümüne uygunluk tablosu incelendiğinde.25 52 13 100 52 (41) 1 0. Tablo 41.318 cm yukarıda olduğu ortaya çıkmaktadır.75 100 Toplam N 4 1 191 48 204 51 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz görünümünün. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün.25’ine. omuz düşüklüğü alçak gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. omuz genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.295 cm.75 52 13 100 50 (40) 2 0. omuz düşüklüğünün öğrencilere uygunluk tablosu. omuz genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. omuz görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu. omzu geniş gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5’ine. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği omzunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omzuna uygunluğu. 52 beden olan 171 . 50 beden olan %0.75 53 13.25 52 13 47 11.25 47 11.2. tüm öğrencilerin 48 beden olan %0. 50 beden %25’inde ortalama 1. Omuz Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 47 11. 48 beden %25’inde ortalama 1.405 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1. 5. omuz düşüklüğü yüksek gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 8 tabloda incelenmiştir.13. omuz düşüklüğü normal gelen öğrencilerin dağılımı. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerde önde roba görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.

2’sinde olmak üzere toplam 191 öğrencide normal bulunmaktadır. tüm öğrencilerin 46 beden %11. Omuz Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 1 25 0.5 cm 50 (40) 2 50 1. Tablo 41.25 cm 1 cm 1.75’ine.75’ine.6 52 (41) 52 27. 46 beden öğrencilerin %24.6’sında.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %1’ine dar geldiği belirtilmektedir. 48 beden %13’üne. öğrencilerin 46 beden %13.3536 52 (41) 1 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 4 100 1 cm 1 cm 0.6’sında. Tablo 41.5 cm 0.2.6’sında.5 cm 0. 48 beden %11.5 cm 0.5 cm 1.25’ine. Omuz genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 47 24. 48 beden öğrencilerin %24.1. omuz genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.4082 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz genişliği 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna 172 .6 48 (39) 47 24.2 Toplam 191 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzunun.25’ine.%0.5 cm 0. 50 beden %13’üne. 50 beden %11. 52 beden %11. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omzuna uygunluğu tablosunda.6 50 (40) 45 23.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %51’ine geniş geldiği gözlenmektedir. 52 beden öğrencilerin %27.5 cm 0. 50 beden öğrencilerin %23. Yine aynı tabloya bakıldığında.25 cm 1. 52 beden %13’üne olmak üzere toplam öğrencilerin %48’ine normal gelip.

5 cm. 50 beden %25.38 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.31 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 48 beden %25’inde 0. Tablo 41.5 1.25 cm.605 Toplam 204 100 1. Tablo 42. Omuz Düşüklüğünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Alçak Normal Yüksek Toplam N f % f % f % 46 (38) 9 2.36 cm olmak üzere toplam 204 öğrenciye ortalama 1.45 cm.555 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzu.75 12 3 100 52 (41) 6 1.25 79 19.31 cm.604 52 (41) 47 23 1. 50 beden %50’sinde 1. 52 beden %25’inde 1 cm olmak üzere toplam 4 öğrenciye ortalama 1 cm dar geldiği görülmektedir.525 48 (39) 52 25.75 12 3 100 50 (40) 9 2.75 100 48 (39) 9 2.5 1.25 319 79.25 100 Toplam N 33 8.488 50 (40) 52 25.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.5 cm 1 cm 3 cm 0.25 79 19. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omzu geniş gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 48 beden %25.5’inde 1.bakıldığında.5 81 20.25 80 20 11 2.36 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. 52 beden %23’ünde 1.5’inde 1.39 cm.38 cm bol geldiği ortaya çıkmaktadır. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26’sında ortalama 1. Omzu Geniş Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 53 26 1.25 13 3.45 cm 1.3.75 48 12 400 173 .

25 48 (39) 9 27.5 cm 1 cm 1 cm 0. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin omuz düşüklüğüne uygunluk tablosu incelendiğinde.77 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0. 50 beden öğrencilerin %24.258 Toplam 33 100 0. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2. 52 beden olan %1.75’inde normal olup. Yine aynı tabloya bakıldığında. 48 beden %19. 52 beden öğrencilerin %25. öğrencilerin 46 beden %2.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %12’sinde yüksek bulunmaktadır. Tablo 42.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %79.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğünün.2.25’inde.25’inde.1.25’inde.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8.78 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.8 50 (40) 79 24. 46 beden öğrencilerin %25.83 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.67 cm 0.4’ünde olmak üzere toplam 319 öğrencide normal olduğu anlaşılmaktadır. omuz düşüklüğü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 50 beden %3’ünde. Omuz Düşüklüğü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 80 25. 52 beden %20.75’inde.75’inde.3 0. 52 beden %3.8 52 (41) 81 25.4 Toplam 319 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğünün. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin omuz düşüklüğüne uygunluğu tablosunda.264 52 (41) 6 18. tüm öğrencilerin 46 beden %20’sinde.1’inde.264 50 (40) 9 27. Omuz Düşüklüğü Alçak Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 9 27. 50 beden %19.2 0. Tablo 42.253 174 . 48 beden öğrencilerin %24. 48 beden %3’ünde. 50 beden olan %2.3 0.8’inde.78 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.1 48 (39) 79 24. 48 beden olan %2.8’inde.75’inde.3 0.25’inde alçak geldiği belirtilmektedir.

50 beden %25’inde 0.83 cm.81 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.261 48 (39) 12 25 0. yan dikişi normal gelen öğrencilerin dağılımı. 48 beden %27.75 cm.78 cm.1 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %22.81 cm olmak üzere toplam 48 öğrenciye ortalama 0.77 cm alçak geldiği belirlenmektedir. 48 beden %25’inde 0. 52 beden %18. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz düşüklüğü alçak gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.9 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %27.73 cm.yan dikişin öğrencilere uygunluk tablosu.67 cm olmak üzere toplam 33 öğrenciye ortalama 0.261 50 (40) 12 25 0.3’ünde 0.326 52 (41) 13 27.75 cm 0.1’inde 0. 50 beden %27.75 cm 1 cm 1 cm 0.78 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.3.78 cm yüksek geldiği görülmektedir.73 cm 0.29 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğü.3.83 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.9’unda ortalama 0.3’ünde ortalama 0.83 cm. Tablo 42.5 cm 1 cm 1 cm 0.325 Toplam 48 100 0.3’ünde 0.13.78 cm. Omuz Düşüklüğü Yüksek Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 11 22. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz düşüklüğü yüksek gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 52 beden %27.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğü.2’sinde 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin vücuduna uygunluğu. 5. yan dikişi önde olan öğrencilerin ölçü farkı 175 .

50 beden %15’inde.25 39 9.8 52 (41) 43 26.5 100 50 (40) 1 0. 50 beden %9. Yan Dikişi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 38 23. 52 beden olan %0. Yine aynı tabloya bakıldığında.dağılımı.75 55 13. 48 beden olan %0.5 164 41 226 56.25’inde.25’inde. yan dikişi normal gelen öğrencilerin 176 .5 43 10.5’inde.2 48 (39) 44 26.8 50 (40) 39 23. Tablo 43.5’inde önde olduğu belirlenmektedir.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %56. Tablo 43.1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin vücuduna uygunluğu tablosunda. öğrencilerin 46 beden %14. 48 beden %13.5’inde arkada olduğu ortaya çıkmaktadır.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. 52 beden %13.75 60 15 100 52 (41) 2 0. tüm öğrencilerin 46 beden %9. 50 beden olan %0.25’inde. yan dikişi arkada olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda ele alınarak incelenmiştir.5’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yan dikişine uygunluk tablosu incelendiğinde.5 44 11 54 13. Yan Dikişin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Önde Normal Arkada Toplam N f % f % f % 46 (38) 5 1. 48 beden %11’inde.75’inde.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %2.2 Toplam 164 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.5’inde.75 100 Toplam N 10 2.5 57 14.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %41’inde normal olup.25 38 9. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1.25 100 48 (39) 2 0. 52 beden %10.

Yan Dikişi Önde Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 5 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 48 (39) 2 20 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 1 10 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 2 20 1.5 1.2 1.5 cm 1.5 cm 1 cm 2 cm 0.28 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.9 1.418 Toplam 226 100 1.8’inde. Tablo 43.1 cm önde olduğu tespit edilmektedir.8’inde. 48 beden %20’sinde 1 cm.2’sinde olmak üzere toplam 164 öğrencide normal bulunmaktadır. 50 beden öğrencilerin %23.707 Toplam 10 100 1. 46 beden öğrencilerin %23.316 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.1 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden yan dikişi önde olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.3.5 cm olmak üzere toplam 10 öğrencide ortalama 1.519 177 .3 1.482 52 (41) 55 24. 50 beden %10’unda 1 cm.26 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.59 48 (39) 54 23. 52 beden %20’sinde 1. Yan Dikişi Arkada Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 57 25.15 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.2’sinde. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %50’sinde ortalama 1 cm. Tablo 43.555 50 (40) 60 26. 48 beden öğrencilerin %26. 52 beden öğrencilerin %26.35 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.dağılımına bakıldığında.2.

kol boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden yan dikişi arkada olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 5.5 100 50 (40) 97 24.25 2 0.75 100 52 (41) 87 21. kol boyu normal gelen öğrencilerin dağılımı. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluğu.5 100 Toplam N 365 91.25 100 48 (39) 94 23.5 6 1.25 33 8.14.9’unda 1.2’sinde ortalama 1. Kol Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 87 21. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun.5 400 178 . kol boyunun öğrencilere uygunluk tablosu.39 cm.28 cm.35 cm.15 cm olmak üzere toplam 226 öğrencide ortalama 1.75 13 3.26 cm arkada olduğu belirtilmektedir.5’inde 1. Tablo 44. 48 beden %23. 50 beden %26. 52 beden %24. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25.14.75 2 0.3’ünde 1.1.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. kol boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.25 3 0.75 11 2. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu 5.

506 48 (39) 94 25.25’inde.2 50 (40) 3 9.597 50 (40) 97 26. 50 beden %0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden %1.42 cm 5 cm 1 cm 11 cm 2.72 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.5’inde.99 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2. Tablo 44.25’inde.1. 52 beden %2.25’inde kısa geldiği belirtilmektedir. 48 beden olan %23.5’inde.75’inde.8 5. Kol Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 87 23.4’ünde. Yine aynı tabloya bakıldığında. Kol Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 13 39.8 5. 50 beden öğrencilerin %9.3’ünde olmak üzere toplam 33 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir. tüm öğrencilerin 46 beden %3.561 52 (41) 87 23.25’inde normal olup. 46 beden öğrencilerin %39. öğrencilerin 52 beden %0. 50 beden olan %24.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.79 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.1’inde. 52 beden olan %21.8 5. 48 beden öğrencilerin %18. kol boyu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %91.73 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2. Tablo 44.1 52 (41) 11 33. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluğu tablosunda. tüm öğrencilerin 46 beden olan %21.603 179 .6 5.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun.4 48 (39) 6 18.2’sinde.3 Toplam 33 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun.5’inde uzun olduğu tespit edilmektedir.760 Toplam 365 100 5.2. 52 beden öğrencilerin %33.75’inde.

99 cm olmak üzere toplam 365 öğrenciye ortalama 5.72 cm.79 cm.5 cm 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 52 bedende ortalama 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu.5 cm 1. kol genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda ele alınarak incelenmiştir.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrenciye ortalama 1.707 Toplam 2 100 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %23.2.5 cm 1 cm 2 cm 0.6’sında 5.14. Kol Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) 2 100 1. 52 beden %23.8’inde 5.707 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyu. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.3. kol genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı. 5. kol genişliğinin öğrencilere uygunluk tablosu. Tablo 44.8’inde ortalama 5. 180 .42 cm.5 cm 1 cm 2 cm 0.73 cm kısa geldiği belirtilmektedir.5 cm uzun geldiği gözlenmektedir. 48 beden %25. 50 beden %26.8’inde 5.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyu.

25 100 Toplam N 35 8. Aynı tabloya bakıldığında.1.25’inde normal bulunmaktadır.3 48 (39) 96 26.3’ünde.3 50 (40) 88 24. Tablo 45.3 Toplam 365 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin. 48 beden %24’ünde.1 52 (41) 85 23.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8.75’inde dar geldiği ortaya konmaktadır. 46 beden öğrencilerin %26. kol genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Kol Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 4 1 96 24 100 48 (39) 4 1 96 24 100 50 (40) 12 3 88 22 100 52 (41) 15 3. 181 .25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %91. 52 beden %21. 52 beden olan %3.Tablo 45. 50 beden olan %3’ünde. 50 beden %22’sinde.3’ünde.75 85 21.75 365 91.1’inde. 48 beden öğrencilerin %26. 48 beden olan %1’inde. 52 beden öğrencilerin %23. tüm öğrencilerin 46 beden %24’ünde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1’inde.25 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu tablosunda. Kol Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 96 26.3’ünde olmak üzere toplam 365 öğrencide normal olduğu görülmektedir. 50 beden öğrencilerin %24.

21 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. koltuk oyuntu yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.21 cm.38 cm.396 52 (41) 15 42.14. koltuk oyuntu yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.3’ünde 1.5cm olmak üzere toplam 35 öğrenciye 1.9 1.38 cm 1.Tablo 45.2.479 48 (39) 4 11. 50 beden %34. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu. 52 beden %42. koltuk oyuntu yüksekliğinin öğrencilere uygunluk tablosu.494 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliği. 48 beden %11.4 1. 182 . Kol Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 4 11.25 cm 1 cm 2 cm 0.25 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.5 50 (40) 12 34.567 Toplam 35 100 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %11.5 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.25 cm.9’unda 1.4 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.36 cm dar olduğu görülmektedir. 5.3 1.3.36 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.4’ünde ortalama 1.4’ünde 1.

tüm öğrencilerin 46 beden %10.4’ünde. 46 beden öğrencilerin %29’unda.9’unda. Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 42 10. koltuk oyuntu yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu tablosunda. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 42 29 48 (39) 34 23.9 52 (41) 30 20. 48 beden %8.75 61 15.7’sinde olmak üzere toplam 145 öğrencide normal olduğu belirlenmektedir.5’inde.5 66 16.75’inde. 183 .5 100 48 (39) 34 8.1.5’inde.Tablo 46.5 100 50 (40) 39 9.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin. 52 beden %7. 52 beden öğrencilerin %20.5 70 17. Tablo 46.25’inde normal olup.5 100 Toplam N 145 36.5’inde.5’inde.25 255 63.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %63. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.25 100 52 (41) 30 7.25’inde.7 Toplam 145 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin.5 58 14. 52 beden %17. 50 beden öğrencilerin %26. öğrencilerin 46 beden %14. 48 beden öğrencilerin %23. 50 beden %9. 48 beden %16.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %36.4 50 (40) 39 26. 50 beden %15.75’inde yukarıda bulunmaktadır.

39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 5.46 cm 1.46 cm.9 1.2. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %22. arkada koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. kol ortasında koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı.43 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.43 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. 50 beden %23. 52 beden %27.9 1. önde koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5’inde 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu. koltuk oyuntusunun öğrencilere uygunluk tablosu. arkada koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı. önde koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı.5 1.48 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. arkada koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 10 tabloda ele alınarak incelenmiştir. önde koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.7 1. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 58 22.9’unda 1.Tablo 46. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden koltuk oyuntu yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.462 52 (41) 70 27.5 cm 1 cm 4 cm 0. kol ortasında koltuk oyuntusu içerde kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.48 cm olmak üzere toplam 255 öğrenciye ortalama 1. 184 .14.38 cm.544 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliği.9’unda 1.4. kol ortasında koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.7’sinde ortalama 1.39 cm.51 50 (40) 61 23. 48 beden %25.38 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.611 Toplam 255 100 1.58 48 (39) 66 25.

75 100 Toplam N 2 0.25 51 12.25 48 12 51 12.75 100 48 (39) 46 11.5 100 50 (40) 1 0.5 189 47.5 54 13.75 100 52 (41) 1 0.5 100 50 (40) 1 0.25 209 52.5 53 13. Koltuk Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Koltuk Oyuntusu Önde Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 44 11 56 14 100 48 (39) 46 11.5 100 50 (40) 1 0.Tablo 47.25 46 11.5 192 48 206 51.25 209 52.5 54 13.25 55 13.25 400 Koltuk Oyuntusu Arkada Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 45 11.5 400 185 .25 100 52 (41) 1 0.75 100 48 (39) 46 11.75 48 12 100 Toplam N 2 0.5 100 52 (41) 1 0.25 52 13 47 11.75 100 Toplam N 2 0.5 54 13.25 52 13 47 11.25 49 12.5 189 47.25 50 12.25 55 13.25 400 Koltuk Oyuntusu Kol Ortasında Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 45 11.

25’inde dışarıda olduğu belirlenmektedir.25’inde.5’inde. 52 beden %12’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %52.25’inde.75’inde.75’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %11’inde.25’inde. 48 beden %11. 48 beden %11.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %47.25’inde normal olup. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol ortasında koltuk oyuntusunun. 50 beden %12’sinde. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arkada koltuk oyuntusunun.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %52.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.75’inde.5’inde. 48 beden %11. 52 beden %11. 52 beden olan %0.25!inde.5’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %11. Aynı tabloya bakıldığında. tüm öğrencilerin 46 beden %11. 52 beden olan %0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol ortasındaki koltuk oyuntusuna uygunluk tablosu incelendiğinde.25’inde dışarıda olduğu ortaya çıkmaktadır. Yine aynı tabloya bakıldığında.5’inde içeride olduğu belirtilmektedir.5’inde dışarıda olduğu anlaşılmaktadır. 52 beden olan %0. 50 beden %12. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arkadaki koltuk oyuntusu uygunluk tablosu incelendiğinde.5’inde.5’inde içeride olduğu görülmektedir. 50 beden %12.25’inde.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %51. öğrencilerin 46 beden %13.5’inde. 48 beden %13.5’inde. Yine aynı tabloya bakıldığında. 52 beden %12. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0.25’inde. 50 beden %12.25’inde. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0. 52 beden %11.5’inde. 50 beden %13. öğrencilerin 46 beden %14’ünde. 50 beden %11. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %48’inde normal olup.25’inde normal olup.5’inde. 48 beden %13. 186 .25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.5’inde içeride olduğu gözlenmektedir. öğrencilerin 46 beden %13. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %47. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin önde koltuk oyuntusuna uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden %13.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği önde koltuk oyuntusunun.

46 beden öğrencilerin %23. 50 beden %50’sinde 0. Önde Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 44 23.5 cm 0.3 48 (39) 46 24.5 cm 52 (41) 1 50 0. 52 beden %50’sinde 0.2. 187 .4 52 (41) 51 27 Toplam 189 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun. 48 beden öğrencilerin %24.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 0.3 50 (40) 48 25.4’ünde. Önde Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 0. önde koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm.3’ünde. 50 beden öğrencilerin %25.5 cm Toplam 2 100 0.5 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.5 cm içeride olduğu anlaşılmaktadır.5 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda.5 cm 0.5 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden.3’ünde. 52 beden öğrencilerin %27’sinde olmak üzere toplam 189 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır.5 cm 0.5 cm 0.Tablo 47.5 cm 0.5 cm 0.1.5 cm 0. Tablo 47. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden önde koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.

5 Toplam 189 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.8’inde 0.4341 52 (41) 48 23 0.4052 50 (40) 51 24.4 0.3892 Toplam 209 100 0.5 cm 2 cm 0.3979 48 (39) 54 25.3 52 (41) 52 27. 48 beden %25.5’inde olmak üzere toplam 189 öğrencide normal olduğu belirlenmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol ortasındaki koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda.4’ünde 0.885 cm 1 cm 0.8 0. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 45 23.Tablo 47. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden önde koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 2 cm 0. 48 beden öğrencilerin %24.873 cm. 52 beden %23’ünde 0. 46 beden öğrencilerin %23.873 cm 1 cm 0.8’inde.5 cm 2 cm 0. 50 beden %24.3’ünde. 50 beden öğrencilerin %24.885 cm olmak üzere toplam 209 öğrenciye ortalama 0.3. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26.8 0.5 cm 2 cm 0.8 48 (39) 46 24.902 cm.926 cm.902 cm 1 cm 0.8’inde ortalama 0.4045 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.4.5 cm 2 cm 0. kol ortasında koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.3 50 (40) 46 24. 52 beden öğrencilerin %27.897 cm dışarıda olduğu belirtilmektedir. Önde Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 56 26.926 cm 1 cm 0. 188 .3’ünde.897 cm 1 cm 0. Tablo 47.

273 cm 1 cm 0.266 cm 1 cm 0. 52 beden %50’sinde 1 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 1 cm içeride olduğu anlaşılmaktadır.270 cm 1 cm 0.6.5 cm 2 cm 0. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 55 26.4 1.5047 50 (40) 53 25.5.4645 Toplam 209 100 1.4597 48 (39) 54 25.4945 52 (41) 47 22.Tablo 47.333 cm 1 cm 0.208 cm 1 cm 0. Tablo 47.5 cm 2 cm 0.5 cm 2 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol ortasındaki koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu İçerde Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 1 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 2 100 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.5 cm 2 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 50 beden %50’sinde 1 cm.5 cm 2 cm 0.3 1.5 1.4803 189 .8 1.

266 cm olmak üzere toplam 209 öğrencide ortalama 1.8.5 cm 0.5 cm 0. Tablo 47.3’ünde ortalama 1.5 cm 0.8’inde 1.5 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol ortasında koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.4’ünde.5 cm Toplam 2 100 0. 46 beden öğrencilerin %23.208 cm.5’inde 1.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.5 cm 0. 48 beden öğrencilerin %24’ünde. 50 beden öğrencilerin %25. 48 beden %25. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arkadaki koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda. arkada koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm 0.4 48 (39) 46 24 50 (40) 49 25. 50 beden %25. 52 beden öğrencilerin %27.270 cm dışarıda olduğu gözlenmektedir.1’inde olmak üzere toplam 192 öğrencide normal bulunmaktadır.333 cm.5 cm 0.5 52 (41) 52 27.5 cm 0. Arkada Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 0.5 cm 0.4’ünde 1. 52 beden %22. Tablo 47.5’inde.273 cm. Arkada Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 45 23.5 cm - 190 .1 Toplam 192 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun arkada.7.5 cm 52 (41) 1 50 0.

96 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.87 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. Tablo 47.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu arkada. 191 .9. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arkada koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.87 cm.414 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.96 cm. 48 beden %26.87 cm olmak üzere toplam 206 öğrencide ortalama 0.414 52 (41) 47 22. 5.5 cm içeride bulunmaktadır. 52 beden %22.2 0.14.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 0.89 cm.9 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. kol yırtmaç yeri normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tabloda incelenmiştir.405 48 (39) 54 26. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arkadaki koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.3’ünde 0.353 Toplam 206 100 0.5 cm.3 0.1 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 50 beden %50’sinde 0.7 0.87 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.5. Arkada Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 55 26.474 50 (40) 50 24.2’sinde 0.1’inde 0. 50 beden %24. 52 beden %50’sinde 0.9 cm dışarıda olduğu görülmektedir.89 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26.7’sinde ortalama 0.

75 100 Toplam N 257 64. kol yırtmaç uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu.75 100 48 (39) 60 15 40 10 100 50 (40) 91 22. 5. kol yırtmaç yeri normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.25 83 20. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır.14.75 9 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.25 100 52 (41) 89 22. kol yırtmaç uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı.Tablo 48. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun 46.6. 50 beden öğrencilerin %25’inde. kol yırtmaç uzunluğu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir. 46 beden öğrencilerin %25’inde.75 400 192 . 48 beden öğrencilerin %25’inde. Kol Yırtmaç Yeri Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin.52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.25 11 2.25 143 35. Tablo 49. Kol Yırtmaç Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 17 4.

7 Toplam 143 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun.3’ünde.75’inde.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %35. Kol Yırtmaç Uzunluğu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 17 6.75’inde normal bulunmaktadır.75’inde.68 cm 2 cm 1 cm 2.3 0. 52 beden %2. 50 beden öğrencilerin %6.5 cm 1.5 cm 2.6 1. 48 beden olan %15’inde.4146 Toplam 257 100 1.5 cm 1. tüm öğrencilerin 46 beden olan %4.5 cm 0. Tablo 49. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden %10’unda. Tablo 49. 48 beden öğrencilerin %28’inde.5 cm 0. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.25’inde.25’inde kısa geldiği tespit edilmektedir.1704 50 (40) 91 35. Yine aynı tabloya bakıldığında.975 cm 1 cm 0.3 52 (41) 11 7. Kol Yırtmaç Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 83 58 48 (39) 40 28 50 (40) 9 6.5 cm 0. 50 beden %2.2916 52 (41) 89 34. kol yırtmaç uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.4 1.25’inde. 50 beden olan %22.269 cm 1.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %64.4326 193 .2811 48 (39) 60 23.2. 52 beden öğrencilerin %7.5 cm 0.5 cm 1.6 0.5 cm 0. 46 beden öğrencilerin %58’inde.882 cm 1 cm 0.5 cm 0. 52 beden olan %22.1. tüm öğrencilerin 46 beden %20.7’sinde olmak üzere toplam 143 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir.317 cm 1 cm 0.

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koldaki pili derinliğin 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu. 50 beden öğrencilerin %25’inde.8.14. 5. 5.6’sında ortalama 0.14.4’ünde 1.269 cm.975 cm.68 cm olmak üzere toplam 257 öğrenciye ortalama 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda. 48 beden %23.3’ünde 0. koldaki pili derinliği normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tabloda ele alınarak incelenmiştir. 48 beden öğrencilerin %25’inde. manşetin öğrencilerin bilek genişliğine uygunluk tablosu. manşeti dar gelen 194 . örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %6. koldaki pili derinliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46 beden öğrencilerin %25’inde. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerden kol yırtmaç uzunluğu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Tablo 50.882 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği manşetinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu. Koldaki Pili Derinliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koldaki pili derinliğinin.6’sında 1. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu ortaya çıkmaktadır.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu.7.317 cm kısa olduğu belirtilmektedir. manşeti normal gelen öğrencilerin dağılımı. 50 beden %35. 52 beden %34.

5 16 4 100 48 (39) 5 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu tablosunda.75 79 19. 48 beden %22. Manşetin Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 6 1. 50 beden %20. tüm öğrencilerin 46 beden %19.5’inde.5 78 19. manşet genişliği normal gelen 195 .25 5 1. 48 beden olan %1. Manşeti Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 78 23.5’inde. 52 beden %0.75 2 0. manşeti bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.1.25’inde normal olup.75’inde bol olduğu ortaya çıkmaktadır.25 27 5.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 50 beden %1.7 48 (39) 91 27. Tablo 51.öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.75 4 1 100 50 (40) 14 3.5 81 20.25’inde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1.5’inde.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %82. Tablo 51. 52 beden olan %4.75’inde. Yine aynı tabloya bakıldığında. öğrencilerin 46 beden %4’ünde.6 52 (41) 79 24 Toplam 329 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. 52 beden %19.25 100 52 (41) 19 4.5 100 Toplam N 44 11 329 82. 48 beden %1’inde. 50 beden olan %3.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin.25’inde.25 91 22.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %11’inde dar geldiği belirlenmektedir.7 50 (40) 81 24.25’inde.

3.4’ünde 0.5 cm 0. 52 beden öğrencilerin %24’ünde olmak üzere toplam 329 öğrencide normal olduğu görülmektedir.816 cm olmak üzere toplam 44 öğrenciye ortalama 0.2’sinde 0. 48 beden öğrencilerin %27.6’sında.125 48 (39) 4 14.667 cm 0.2582 48 (39) 5 11.2.786 cm 0.97 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.786 cm.5 cm 0.773 cm 1 cm 0.7’sinde. Tablo 51.6 0. 48 beden %11.öğrencilerin dağılımına bakıldığında.88 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.274 52 (41) 2 7. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %13.5 cm 1 cm 1 cm 0.5 cm 1 cm 0. 50 beden %31.7 cm.4 0.5 cm 0.2 0.7 cm 0.5 cm 1 cm 1 cm Toplam 27 100 0. 50 beden öğrencilerin %24.5 cm 1 cm 0.84’ünde 0. Manşeti Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 6 13.87 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.274 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşeti. 52 beden %43.2478 Toplam 44 100 0.4 0. Tablo 51.25 50 (40) 5 18.7 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 1.773 cm dar geldiği gözlenmektedir. Manşeti Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 16 59.5 0.75 cm 0.3 0.816 cm 1 cm 0.223 196 . 46 beden öğrencilerin %23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşeti dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.667 cm.8 0.2739 50 (40) 14 31.5 cm 1 cm 0.7’sinde.3231 52 (41) 19 43.5 cm 1.6’sında ortalama 0.84 0.

9. 50 beden olan %23. manşet görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımı. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %59. 5.87 cm bol olduğu belirtilmektedir. Tablo 52.75’inde.3’ünde ortalama 0. Yine aynı tabloya bakıldığında.8’inde 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu. 50 beden %1. manşet görünümü ince gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir. 52 beden %7.25’inde.25 100 50 (40) 93 23. 48 beden olan %17. tüm öğrencilerin 46 beden olan %9’unda.75 100 52 (41) 96 24 4 1 100 Toplam N 296 74 104 26 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşeti bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.25’inde.7 cm. 48 beden %14. 197 . 50 beden %18.4’ünde 0.5 cm olmak üzere toplam 27 öğrenciye ortalama 0.5’inde 0. tüm öğrencilerin 46 beden %16’sında.75 29 7.25 7 1.14. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilere uygunluk tablosu incelendiğinde.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşeti. 52 beden olan %24’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %74’ünde ince bulunmaktadır.75’inde.97 cm. Manşet Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) İnce Normal Kalın Toplam N f % f % f % 46 (38) 36 9 64 16 100 48 (39) 71 17.88 cm. manşet görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu. 48 beden %7. 52 beden %1’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %26’sında normal olduğu gözlenmektedir.

52 beden %32.1. 50 beden öğrencilerin %6.64 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.24 cm.Tablo 52.18 cm 50 (40) 93 31.244 48 (39) 71 24 0.7’sinde.68 cm.7 52 (41) 4 3.24 cm 1.2’sinde ortalama 0.2.8’inde olmak üzere toplam 104 öğrencide normal olduğu ortaya çıkmaktadır. 52 beden öğrencilerin %3.5 cm 1 cm 2 cm 0.5 48 (39) 29 27. Tablo 52.9 50 (40) 7 6. 46 beden öğrencilerin %61.5 cm 1 cm 1 cm 0.68 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşet görünümü ince gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 48 beden öğrencilerin %27. 50 beden %31.8 Toplam 104 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün.4 1.94 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.23 cm ince geldiği anlaşılmaktadır.4’ünde 1. Manşet Görünümü İnce Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 36 12. 198 .23 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.2 0.469 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümü.4 1.4’ünde 1.64 cm olmak üzere toplam 296 öğrenciye ortalama 1.9’unda. manşet görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 48 beden %24’ünde 0.44 Toplam 296 100 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %12. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.5’inde. Manşet Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 64 61.94 cm.318 52 (41) 96 32.

Elde edilen sonuçlara göre çıkan uyumsuzluklar. yaka oyuntusu. kalçası. koldaki pili derinliği. beslenme alışkanlığı.50. beli. sırt yüksekliği. denenen Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresi. kol yırtmaç uzunluğu. denencelerin araştırmada ele alınış sırasına uygun olarak yapılmıştır. omuz görünümü ve omuz düşüklüğü. 66). koltuk oyuntu yüksekliği. kol genişliği. örneklem grubunu oluşturan 46. cep yeri (sağ-sol). yan dikişinin ve TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip erkek vücut ölçülerinin 46.BÖLÜM VI TARTIŞMA ve YORUM Araştırmanın bu bölümünde. genetik yapının ve sosyo-ekonomik düzey. Bu durum 199 .41 yaka) öğrenciler uygunluğuyla ilgili denencelere ait bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır. ön genişliği. arka genişliği.41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilere giydirilip.50.48. cep büyüklüğü. gömlek boyu. Araştırma ile ilgili bulguların tartışılması ve yorumlanması.40. yaka ucu açıklığı. Uyumsuz olan kısımlar bu durum göz önünde bulundurularak tespit edilmiş ve geliştirilmiştir. yaka ayağı genişliği görünümü. arka uzunluğu. Yapılan araştırmada.39.39.50. kültürel düzey. cep yeri (üst-alt).40.41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilere uyumuna bakılmıştır. manşeti.52 beden(38. manşet görünümü.52 beden (38. iklim ve yaşam standardı gibi çevresel etmenlerin karşılıklı etkileşimine bağlı olarak anatomik özelliklerinin ve antropometrik değerlerinin kendine has olduğunu belirtmişlerdir (2001. koltuk oyuntusu. Akın ve Sağır toplumlarda büyüme ve gelişmenin. yaka ucu görünümü. denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46. ilik düğme arası.39. ön uzunluğu.40.48. boyun çevresi. kapanma payı. s. Türk erkeklerinin farklı anatomik yapılarından kaynaklanıyor olabilir. kol boyu.48. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin Türk erkeğine tam olarak uyum sağlamadığını ortaya koymuştur. yaka genişliği görünümü.52 beden (38. kol yırtmaç yeri. genetik yapı ve çevresel etkenlere dayalı olup. roba görünümü. Araştırma sonucunda karşılaşılan problemler.

ölçü alma ve kalıp geliştirilme sisteminin bir arada yürümesi gerektiğini.1. 52 bedenden 46 bedene doğru göğüs çevresi bol gelen kişi sayısının arttığı gözlenmektedir. 46 bedenden 52 bedene doğru gidildikçe göğüs çevresi dar gelen kişi sayısının arttığı. geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır (1989. Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu 6. 46-47). göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs.Müller Kalıp Sisteminin geliştirilip günümüz bireylerinin vücuduna uygun hale getirilmesini gerektirmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre. Ön ve Arka Genişliğinin. Göğüs çevresinin uyumuna bakıldığında bol gelen kişi sayısının yoğun olduğu sütunda. öğretmenlerin %53. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Bel ve Kalça Çevresinin. kalıp sisteminin geliştirilmesi gerektiğini söylemiştir (1991. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen göğüs çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 4652 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin göğüs çevresine tam olarak uyum sağlamadığı görülmektedir. Başer ise Müller Kalıp Sistemi yerine. s. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu Denence 1’in içinde ele alınan. tüm öğrencilerin % 62’sinde göğüs çevresinin ortalama 200 .3’ü Müller Kalıp Sisteminde hazırlanan kalıplarda değişiklik yapmadan vücuda uyum sağlamadığını belirtmiş. 92).1. Türk kalıp sistemi oluşturmak istediklerini. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs. s. 93). Tekstil Sempozyumunda Ercan. V. sonuç olarak Özer sistemin Türk kadın tipine uygun olmadığını. kız meslek lisesi öğretmenlerine yönelttiği sorularda. s.1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğuna bakıldığında. Müller Kalıp Sisteminin Türk ölçülerine göre çalışıldığında fazla kumaş harcadığını ileri sürmüştür (1991. Ayrıca Özer’in yaptığı araştırmada. mevcut sistemin avantajlarının ve dezavantajlarının nelerden oluştuğunu ortaya koyarak. 6.

Elde edilen veriler. Ayrıca Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği çiziminde bel çevresi dikkate alınmadan çizim yapılmaktadır.3.24 cm bol geldiği belirlenmektedir.2. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin göğüs çevresine uygun olmadığını göstermektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin beline uygun olduğunu göstermektedir. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kalça çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kalça 201 . Bu veriler ışığında Alman erkeklerinin vücut yapısına göre Türk erkeklerinin vücut yapısının daha ince olduğu söylenebilir.3. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen bel çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin bel çevresine büyük ölçüde uyum sağladığı gözlenmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresinin. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu Denence 1’ün test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda.1. Bu sonuç günümüzdeki sportmen tip erkeklerin 1987 yılında TSE’nin yapmış olduğu çalışmadaki sportmen tip erkeklerden daha ince belli olmasından kaynaklanmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin belinin. Ancak bel çevresinin uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 63’üne bel çevresinin ortalama 3.1. Bu durum beli ince olan bireylerde gömleğin bol olmasına neden olabilir. 6. Beden küçüldükçe bel çevresinin daha bol gelmesi de kalıp sisteminde verilen standart bolluk payından kaynaklanıyor olabilir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu Denence 1’in içinde ele alınan ve elde edilen verilere göre. Elde edilen bu bulgular. 6.44 cm bol geldiği görülmektedir.

Ayrıca beden küçüldükçe ön genişliğin bol gelmesinin de buna paralel olarak değiştiği belirlenmektedir.1. 6. Kalça çevresinin uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 48. Tüm bu verilerden elde edilen sonuç.çevresine uyum sağlamadığı anlaşılmaktadır.1. Bu da yine her bedene standart bolluk payı verilmesinden kaynaklanıyor olabilir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kalçasına uygun olmadığını göstermektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu Denence 1’in test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin ön genişliğine uygun olmadığını göstermektedir. Ön genişliğin uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 48.5’ine ortalama 2. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma 202 . vücut ölçülerinin orantılı dağılımından kaynaklanan bir yansıma olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz. 6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kalçasının. Ayrıca göğüs çevresi ve bel çevresinde de bol gelenlerin oluşturduğu sütunlardaki yoğunluk düşünüldüğünde.9 cm bol geldiği gözlenmekle beraber kalça çevresinin beden küçüldükçe daha bol. Göğüs çevresine göre hesaplanan ön genişliğin. Küçük bedenlere doğru bolluk payı azaltılarak çizim yapılabilir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu Denence 1’in test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. beden büyüdükçe daha dar geldiği de tespit edilmiştir. öğrencilerin büyük bir kısmında bol olmasının nedeni. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön genişliğine tam olarak uymadığı belirlenmektedir. Bu sonuç ise.5’inde ön genişliğin bol geldiği gözlenmektedir.5. gömleğin göğüs çevresinin de bol olması olabilir.

1.64 cm kısa geldiği görülmektedir.2. Bu sonuç ise. Ayrıca beden küçüldükçe arka genişliği bol gelen kişi sayısı buna paralel olarak artmaktadır. Arka genişliğin uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 62’sinde arka genişliğin ortalama 2. bel ve kalça çevresi. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin arka genişliğine uygun olmadığını ispatlamaktadır. ön ve arka genişliği. Göğüs çevresine göre hesaplanan arka genişliğin.75’ine gömlek boyunun ortalama 2. öğrencilerin büyük bir kısmında bol olmasının nedeni. Ön ve Arka Uzunluğunun. gömleğin göğüs çevresinin de bol olması olabilir. Sırt Yüksekliğinin. Elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu 6.sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra. 6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği gömlek 203 .3 cm bol geldiği gözlenmektedir. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin arka genişliğine tam olarak uymadığı belirlenmektedir. Gömlek boyunun uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 73. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin boyuna tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır.2. Ayrıca arka genişliğin bol gelmesi ön genişlikle de ilişkilendirilebilir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun. Bu veriler de. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun değildir” denencesini destekler niteliktedir. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs.

6. 52 bedende 5.2.boyunun. 48 bedende 6.99 cm. 6. Öğrencilerin % 46.93 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda.33 cm. Gömlek boyunun öğrencilerin boyuna uymamasının nedenleri. Elde verilen veriler doğrultusunda sırt yüksekliği normal gelen kişiler de düşünülerek sırt yüksekliği hesaplamasında yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin sırt yüksekliğine tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra. 50 bedende 6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin sırt yüksekliğine uygun olmadığını ispatlamaktadır.25’inde ortalama 1. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön uzunluğuna tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır.2. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin gömlek boyuna uygun olmadığını göstermektedir.57 cm daha uzundur) ve Müller kalıp sisteminde gömlek boyu hesaplanırken 1/4 tam boya ilave edilen ölçü miktarıdır diyebiliriz. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler neticesinde.3. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin.2. Ön uzunluğun uyumu ele alındığında örneklem 204 . Elde edilen bu bulgu. Genel olarak boy artışı nedeniyle uyumsuzluk oluştuğunu söylerken. aynı zamanda sırt duruşu hafif öne eğik bireylerde de bu problemin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip erkek tam boy ölçüsü ile günümüzdeki erkeklerin tam boy ölçüleri arasındaki fark (araştırma sonucunda günümüzdeki erkekler 46 bedende 4.34 cm sırt yüksekliği yukarıda gelmiştir.

grubunun % 66,5’inde ön uzunluğun ortalama 1,4229 cm yukarıda olduğu görülmektedir. Bu veriler de, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin ön uzunluğuna uygun olmadığını göstermektedir. Müller kalıp sisteminde göğüs çevresine göre hesaplanan sırt yüksekliği, bu ölçüden hesaplanan ön koltuk derinliği ve buna paralel oluşan ön uzunluğunun, bireyin boyu uzadıkça ve kilosu arttıkça vücuda uyumsuz olduğu gözlenmektedir. Bunun nedeni ise bireyin tam boyuna göre değişecek olan ön uzunluk ölçüsünün, genişlik ölçüsü olan göğüs çevresine göre hesaplanması olabilir. 6.2.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda; araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra, Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin arka uzunluğuna uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin % 76,75’inde arka uzunluğunun ortalama 2,54 cm yukarıda geldiği gözlenmektedir. Yoğunluğun arka uzunluk ölçüsü yukarıda olan öğrencilerin oluşturmuş olduğu elde edilen sonuçtan anlaşılmaktadır. Genel olarak boy artışı nedeniyle uyumsuzluk tespit edilip, beden büyüdükçe uyumsuzluğun biraz daha fazla arttığı belirlenmektedir. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin arka uzunluğuna uygun olmadığını göstermektedir. Arka uzunluk ölçüsü de diğer uyumsuzluk gösteren ölçüler gibi yeniden ele alınıp, düzenlenerek, yeni oluşturulacak olan günümüz Türk gençlerinin vücut ölçülerine göre çalışılmalıdır. Araştırma sonucu elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu, sırt yüksekliği, ön ve arka uzunluğu, sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun değildir” denencesi ile örtüşmektedir.

205

6.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının, Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu 6.3.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi neticesinde, klasik erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine büyük oranda normal geldiği tespit edilmiştir. Buna göre gömleğin boyun çevresi büyük ölçüde öğrencilerin boyun çevresiyle uyum sağlamaktadır ve Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boyun çevresine uygun olduğu anlaşılmaktadır. Tüm öğrencilerin %26’sında boyun çevresi dar gelmektedir ve dar gelen kişi sayısının beden büyüdükçe artış göstermesi gerekirse gömleğin boyun çevresine verilecek 0,5 cm’lik bir rahatlık payı ile giderilebileceğini göstermektedir. 6.3.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucunda Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun; önde yaka iliklendiği zaman oluşan potluk nedeniyle yaka oyuntusunun boyun çevresine tam olarak uyum sağlamadığı öğrencilerin % 99’unda görülmektedir. Yaka oyuntusunun omuz kısmına denk gelen yandaki görünümüne bakıldığında ise, denenen tüm öğrencilerin boyun çevresine uyum sağladığı belirlenmektedir. Arkada yaka oyuntusu görünümünün, yaka iliklendikten sonra arka yakanın alt kısmında kumaşın yığılması ile yakanın arka kısmının öğrencilerin % 46,5’inde kapalı olduğunun gözlenmesi, gömleğin yaka oyuntusunun tam olarak öğrencilerin yaka çevresine uyum sağlamadığını göstermektedir. Elde edilen bu durum ise, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin yaka oyuntusuna uygun olmadığını ispatlamaktadır. T.K.A.M. ansiklopedisinde giyim kalıbında yaka oyuntusunun uygunluğunun önemine

206

dikkat çekilmiş, “yakaya bağlı olarak, genişliği ve vücuda uygunluk konstrüksiyon çizgisi, giysi kalıbı ve rahatlığına birinci derecede etki eder” denilmiştir(1993, s. 3809). 6.3.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucu yaka genişliğinin uyumu hakkında verilerin yer aldığı tablolara bakıldığında; yaka genişliğinin, üzerinde denenen öğrencilerle uyum sağlamadığı açıkça görülmektedir. Öğrencilerin % 70’inde önde yaka genişliğinin ortalama 1,28 cm, arkada yaka genişliğinin öğrencilerin % 56,75’inde ortalama 0,5 cm dar geldiği gözlenmektedir. Ayrıca beden büyüdükçe yaka genişliği dar gelen kişi sayısı artmakta ve ölçü açısından da yakanın genişlemesi gerekmektedir, bununla beraber beden küçüldükçe yaka genişliği normal gelen kişi sayısı artmaktadır. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını göstermektedir. 6.3.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucu; yaka ayağı genişliğinin uyumu hakkında verilerin yer aldığı tablolar incelendiğinde; yaka ayağı genişliğinin, üzerinde denenen öğrencilerle tam olarak uyum sağlamadığı görülmektedir. Ayrıca beden büyüdükçe yaka genişliği dar gelen kişi sayısı artmakta ve bununla beraber beden küçüldükçe yaka genişliği normal gelen kişi sayısı da artmaktadır. Yaka ayağı genişliği görünümünü, yaka görünümünün uyumu ile karşılaştırdığımızda büyük oranda yaka ile ilişki içerisinde şekil aldığı görülmektedir. Yaka ayağı genişliğinin de önde ve arkada tamamen birbirine paralel olarak değiştiği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını ispatlamaktadır.

207

6.3.5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesiyle oluşan tablolara bakıldığında; yaka ucu görünümünün yaka ve yaka ayağı genişliğiyle doğru orantılı olarak değişiklik gösterdiği görülmektedir. Tıpkı bu tablolardaki gibi yaka ucu görünümünde de beden büyüdükçe yaka ucu görünümü küçük gelen kişi sayısı artmakta ve yaka ucu genişliğinin beden büyüdükçe artması gerekmektedir. Buna bağlı olarak, beden küçüldükçe yaka ucu görünümü normal gelen kişi sayısı da artış göstermektedir. Tabloya bakıldığında, öğrencilerin % 71,5’inde yaka ucu görünümünün ortalama 1,26 cm küçük olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgilere dayanarak yaka ucu görünümünde de çıkan sonuçlara bağlı olarak yakada düzeltme yapılmalı, vücuda uyumlu olacak biçimde yaka genişletilmelidir diyebiliriz. Çıkan bu sonuç, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını göstermektedir. 6.3.6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesiyle öğrencilerin % 100’ünde yaka ucu açıklığının normal olduğu görülmektedir. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası, sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun değildir” denencesini sağlamaktadır.

208

6.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine Uygunluğu 6.4.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 4’ün test edilmesi sonucu elde edilen verilerden öğrencilerin % 100’ünde kapanma payının normal olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu bulgulardan, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğu anlaşılmaktadır. 6.4.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 4’ün test edilmesi üzerine ilik düğme arasının öğrencilerin % 100’ünde ortalama 1 cm kısa olduğu görülmektedir. Bu durumdan anlaşılacağı üzere Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafe örneklem grubuyla uyum sağlamamıştır. Öğrencilerin tamamında ilik düğme arasının 1 cm kısa olması, klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafede 1 cm genişletme yapılamasını gerektirmektedir. Elde edilen bu veriler, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir. Araştırmadan elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygundur” denencesiyle ters düşmektedir.

209

091 cm küçük bulunmaktadır. Bu durumda cep kol altına iyice yaklaşmakta ve hoş olmayan 210 . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin.1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün.5. Tüm bu veriler gömleğin cep büyüklüğünün öğrencilerle uyumsuzluğunu göstermektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt). Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 6.2. Cep yeri bedenlere bağlı olarak değişmekte. Cep büyüklüğünün bu sonucu vermesi tüm klasik erkek gömleğinde tüm bedenlerde cebin büyütülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Verilerden.3. 6. beden büyüdükçe ve boy uzadıkça biraz daha aşağıya indirilmesi gerekmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5’in test edilmesi sonucunda öğrencilerin % 100’ünde cep ortalama 2.5 santimetreye varan bir artış görülmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığı anlaşılmaktadır.5. beden büyüdükçe cep büyüklüğünde de 0.5.6. 6.5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5 test edildiğinde öğrencilerin % 100’ünde cebin ortalama 1. Elde edilen veriler bakıldığında.22 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. öğrencilerin % 100’ünde cebin ortalama 2. Bu duruma bakarak Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin erkek öğrencilerin vücuduna uygun olmadığını söyleyebiliriz. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5’in test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakıldığında. sportmen tip 4652 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır ve cep yerinin elde edilen verilere göre aşağıya indirilmesini gerektiğini göstermektedir. Öğrencilerin tamamında cep küçük gelmiştir. Bu durum.39 cm yanda olduğu belirlenmektedir.

211 . Robanın önden görünümü öğrencilerin % 100’ünde ortalama 1. Elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığı belirlenmektedir.41 cm yukarıda olduğu görülmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün. omuzdan öne doğru robanın daha fazla görüneceği şekilde omuz hattı yeniden çizilmelidir.bir görüntü vermektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu Denence 6 test edildiğinde öğrencilerin % 100’ünde robanın arkadan görünümünün ortalama 2. Bu durum da. Uyumsuzluğun düzeltilebilmesi için robanın. 6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 6. elde edilen veriler dikkate alınarak omuz hattında yeniden düzenlenme yapılmalı.1. Robadaki uyumsuzluğun giderilebilmesi ve robanın daha estetik bir hale getirilebilmesi için. Beden büyüdükçe arkada roba daha yukarıda kalmaktadır. Tablodaki verilere göre cep ön ortasına doğru kaydırılıp yerleştirilerek sorun giderilmelidir.318 cm yukarıdadır ve vücudun yapısına göre uyumsuz görünmektedir. elde veriler dikkate alınarak arka ortasından daha fazla aşağıya inilerek çizilmesi gerekmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) klasik erkek gömleğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır.6. Elde edilen bu veriler. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir” denencesini sağlamaktadır. Beden büyüdükçe önde roba daha yukarıda kalmaktadır. Elde edilen bu veriler ışığında cep yerinin erkek öğrencilere uygun olmadığını söyleyebiliriz.6. Omzunun ve Yan Dikişinin. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol).

sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir” denencesiyle örtüşmektedir. 6.26 cm arkaya kaydığı görülmektedir. ön bedenini daraltarak bu problemin çözülmesi gerekmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu Denence 6’nın test edilmesi sonucunda elde edilen verilere bakıldığında omuz genişliğinin öğrencilerin % 51’inde geniş olduğu görülmektedir.5’inde uyumsuz olan yan dikiş. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerde buna bağlı olarak omuzlarının da geniş gelmesi olabilir veya omuz yapılarının dar olmasından kaynaklanıyor olabilir.2. Bu durum Türk erkeğinin vücut yapısının(sırt-göğüs) Alman erkeklerinin vücut yapısından farklı olması neticesinde ortaya çıkmış olabilir.5’inde yan dikişin ortalama 1. omuz düşüklüğüne uygunluğuna bakıldığında ise öğrencilerin yarısından fazlasına uygun geldiği görülmektedir.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu Denence 6’nın içinde yer alan. Bu verilere bakarak Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin omuz genişliğinin uyumsuz olduğunu söyleyebiliriz. 212 . Uyumsuzluklara bakıldığında bedenlere göre hemen hemen homojen bir dağılım olduğu görülmektedir. Ancak yan dikişin daha çok arkaya doğru kaydığı elde edilen verilerden tespit edilmektedir. Bireylerin % 58. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin omzuna uygun olmadığını göstermektedir.6.6. Bu durum. yan dikişin öne veya arkaya doğru bireyin vücut yapısına bağlı olarak kayma gösterdiği belirlenmektedir. omzu ve yan dikişi. Bunun nedeni.6. Öğrencilerin % 56. Öğrencilerin omuz yapısının. Klasik erkek gömleğinin arka bedenini genişletip. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin birey üzerindeki uyumuna bakıldığında. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzunun.

2 cm. Genel olarak dar gelenlerinde daha iri yapılı kişiler olduklarını düşünürsek. Ayrıca beden büyüdükçe boyun uzamasına paralel olarak kol boyu kısa gelen kişi sayısı ve kol boyu farkı artmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin. % 8.96 cm.66 cm. 46 bedende 6. % 91. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kol boyuna uygun olmadığıdır. 213 . kol genişliğinin öğrencilerin. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu elde edilen bulgulara bakıldığında. 48 bedende 6. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu 6. 50 bedende 5. Buna göre çıkan sonuç.9 cm. 6. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kol boyu ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kol boyuna uyduğu belirlenmektedir.7.25’ine uyum sağladığını görmekteyiz. Bu uyumsuzluğu giderebilmek için günümüz gençlerini temsil eden ölçülerle çalışmamız gerekmektedir. TSE kol boyu ölçüleri ile araştırma sonucunda elde edilen kol boyu ölçüleri arasında. Kol boylarında görülen uyumsuzluğun temel sebebi TSE’nin 1987 yılında hazırlamış olduğu erkek vücut ölçülerinin günümüz gençlerini tam olarak temsil etmemesidir.7.75’inde dar olup. Kol boyunun uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 91.6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun. bu durum. 52 bedende 5.7. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kol genişliğine uygun olduğunu göstermektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun.1.73 cm kısa geldiği gözlenmektedir.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesiyle elde edilen verilere bakıldığında.lik bir fark olduğu ortaya çıkmaktadır.25’inde kol boyunun ortalama 5.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin.75’inde koltuk oyuntusunun ortalama 1. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin koltuk oyuntusuna uygun olmadığını göstermektedir. Koltuk oyuntusunun kol ortasındaki uyumuna bakıldığındaysa öğrencilerin yine % 47.7. Tablolardaki veriler doğrultusunda 214 . Koltuk oyuntusunun öndeki kısmında olduğu gibi burada da beden küçüldükçe koltuk oyuntusu dışarıda kalan birey sayısı artmaktadır. Bu veriler. sadece öğrencilerin % 0. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin koltuk oyuntu yüksekliğine uygun olmadığını göstermektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan.43 cm yukarıda geldiğini görmekteyiz.25’inde normal olduğu. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan.5’inde içeride kaldığı ve öğrencilerin % 52.3.25’inde de dışarıda olduğu belirlenmektedir. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliği paralelinde olan bu hat.25’inde normal gelip. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun.7. Tüm bu verilere bakıldığında Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun Türk erkeklerine uymadığını söyleyebiliriz. Koltuk oyuntusunun yukarıda oluşu giyen bireyi rahatsız edebileceği gibi. estetik açıdan da hoş görünmeyebilir. % 0. öğrencilere uygunluk verilerine bakıldığında. önde koltuk oyuntusunun öğrencilerin % 47. 6.4. Koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin beden küçüldükçe sayıca fazlalaştığı görülmektedir.25’inde dışarıda olduğu görülmektedir. Bu durum ise. koltuk yüksekliği ile ilgili verilere bakıldığında öğrencilerin % 63. öğrencilerin % 52. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun. sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinin de yukarıda gelmesinin etkisiyle uyumsuz bir görünüm almaktadır.6.5’inde içeride kaldığı. Arkadaki koltuk oyuntusunda da durum aynı şekildedir.

6. 6.koltuk oyuntusu önde. 6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğunu ispatlamaktadır. Türk erkeğinin antropometrisine uygun hale getirilmelidir.7. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu.75’inde normal geldiği görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun uygunluğuna bakıldığında tüm öğrencilerin %35.7. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan.6. Elde edilen verilere baktığımızda kol yırtmaç boyu kısa gelenlerin öğrencilerin % 64. Bu durum bize Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç boyunun günümüz Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir.7. kol yırtmaç yerinin öğrencilerin % 100’ünde normal olduğu sonucuna varılmaktadır. kol ortasında ve arkada düzeltilerek yeniden çizilmeli.25’i olduğu görülmektedir. bu dilimi oluşturanların çoğu küçük bedenlerdir.5. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koldaki pli derinliğinin. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin. Koldaki pli derinliğinin tüm öğrencilerle uyum sağlaması. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pli Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 test edildiğinde elde edilen verilere göre koldaki pli derinliğinin öğrencilerin % 100’ünde normal olduğu ortaya çıkmaktadır. sportmen tip 4652 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca yırtmaç boyu da bedenlere göre farklılık göstermekte. 215 .7. Tüm öğrencilerde kol yırtmaç yerinin normal gelmesi. beden büyüdükçe boyun uzamasına paralel olarak yırtmaç boyu da uzamaktadır. Beden büyüdükçe kol yırtmaç boyu uyumsuz gelen kişi sayısının arttığı görülmektedir.

Manşet kalınlığı üzerinde gerekli düzenlemeler yapılırken bedene bağlı olarak değişimler de dikkate alınarak manşet geliştirilmelidir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir. Ancak tablodan çıkaracağımız genel sonuca bakarsak elde edilen veriler. manşetin bol geldiği bireylere baktığımızda çoğunluğunun 46. Manşetin dar geldiği bireylere baktığımızda çoğunluğun 50 ve 52 bedende olduğunu.48 ve 50 bedende toplandığını görmekteyiz. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. öğrencilerden % 82. 6. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu.25’ine uygun olduğu görülmektedir.23 cm ince geldiği tespit edilmektedir.8. Elde edilen bu veriler. Yine beden büyüdükçe bunun paralelinde manşet kalınlığının da artması gerektiği göz ardı edilmemelidir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin.7.6.7.9. manşetin öğrencilerden % 74’üne ortalama 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun değildir” denencesini desteklemektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakıldığında. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin bileğine uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Manşetin bilek genişliğine tam olarak uymadığını söylemekle beraber çıkan uyumsuzlukların da tablodaki verilere dayanarak giderilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün. Bireylere göre manşet görünümü ince gelenlerin özellikle 46 bedenden 52 bedene doğru gidildikçe sayıca yoğunlaşması dikkat çekicidir. 216 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümüne bakıldığında.

48 beden (39 yaka) öğrencilerin 6. Avrupa Çocuk Endokrin Derneği Başkanı Prof. araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin. Araştırmadan elde edilen ölçülerle araştırmada kullanılan kalıpların çizildiği TSE sportmen tip erkek vücut ölçüleri kıyaslandığında.99 cm daha uzun olduğu. 50 beden (40 yaka) öğrencilerin boylarının 162 cm ile 195 cm arasında olup.33 cm daha uzun olduğu. Araştırmanın denenceleri test edilirken bu ölçü farklılıkları göz önüne alınmıştır. Tam boyda görülen bu farklılık kalıp uygulandığında tam boy ölçüsü ile paralellik gösteren tüm yardımcı ölçüleri etkilemiş ve uyumsuz çıkmasına neden olmuştur. TSE’nin Hazırlamış Olduğu Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerinin. sosyo-ekonomik düzeyin etkisiyle. 50 beden (40 yaka) öğrencilerin 6. 52 beden (41 yaka) erkek öğrenciler bakıldığında ise boylarının 168 cm ile 192 cm arasında olup.57 cm olduğu görülmüştür. boy ortalamalarının 176. bel çevresinin 46 bedende (38 yaka) 3. s. 52 bedende (41 yaka) 0. göğüs çevresinin 46 bedende (38 yaka) 1.6.01 cm.54 cm.93 cm olduğu. 50 bedende (40 yaka) 1. 50 yıl önceki üniversite gençliğine göre boyların 4-5 cm daha fazla uzamış olduğunu ve bu duruma “yüzyılın eğilimi” denildiğini belirtmiştir (2006. Günümüz Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerine Uygunluğu Denence 8’in test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakılarak.33 cm olduğu.8. Atilla Büyükgebiz “yeni neslin boyu giderek uzuyor” diyerek bu duruma dikkat çekmiş. 48 bedende (39 yaka) 1.16 cm. boy ortalamalarının 178. tüm öğrencilerin tam boy istatistikleri incelendiğinde. Büyüme ve Ergenlik Merkezi Sorumlusu.03 217 .57 cm daha uzun olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu veriler günümüz gençlerinin daha önce üzerinde araştırma yapılmış olan bireylerden daha uzun olduklarını göstermiştir. boy ortalamalarının 172.97 cm daha dar olduğu görülmüştür. günümüz 46 beden (38 yaka) erkek öğrencilerin 4.11). Dr. boy ortalamalarının 179. yaşam kalitesi arttıkça. 48 beden (39 yaka) öğrencilerin boylarının 162 cm ile 190 cm arasında olup.99 cm olduğu.93 cm daha uzun olduğu.67 cm. 48 bedende (39 yaka) 3. 52 beden (41 yaka) öğrencilerin 5. 46 beden (38 yaka) erkek öğrencilerin boylarının 160 cm ile 190 cm arasında olup. Elde edilen bu veriler araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi gömleklerin çiziminde kullanılan TSE sportmen tip erkek tam boyu ile karşılaştırıldığında.

96 cm. Araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin. 46 bedende (38 yaka) 0. 48 bedende (39 yaka) 0. uyumsuzluklar tespit edilirken bu durum göz önünde bulundurulmuştur.66 cm daha uzun olduğu görülmüştür.cm. 52 bedende (41 yaka) 0.08 cm. Boyun çevresine bakıldığında ise. Elde edilen bu veriler “TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. 50 bedende (40 yaka) 0. araştırma sonucu elde edilen ölçülerin.21 cm daha geniş. kol boyunun.32 cm.02 cm. 48 bedende (39 yaka) 0.49 cm daha dar.08 cm daha dar olduğu gözlenmiştir. bu durum göğüs çevresi ile hesaplanan tüm genişlik ölçülerinde uyumsuzluklara neden olmuştur. kalça çevresinin. 52 bedende (41 yaka) 3. Araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin. 48 bedende (39 yaka) 6.37 cm daha dar. 52 bedende (41 yaka) 0.29 cm daha dar olduğu belirlenmiştir.9 cm. 50 bedende (40 yaka) 2. 52 bedende (41 yaka) 5.2 cm. 46 bedende (38 yaka) 0. 46 bedende (38 yaka) 6.11 cm. 218 .15 cm daha geniş olduğu tespit edilmiştir. 50 bedende (40 yaka) 5. günümüz sportmen tip 46-52 beden (3841 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun değildir” denencesini desteklemektedir. 50 bedende (40 yaka) 0.

2/10 beden / 1cm + 1. Göğüs çevresi ölçüsü doğrultusunda oluşturulan klasik erkek gömleğinde. 1/10 beden + 2 cm + 3. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin göğüs çevresine uygun olmadığını. kalça çevresinde de uyumlu hale gelmiştir. Vücut üzerindeki düzgün duruşu sağlamak amacıyla göğüs çevresinden elde edilen yardımcı ölçü hesaplamalarında ilave edilen bolluk payı azaltılmıştır.5 cm (bolluk payı). Araştırmanın bulguları.40. Araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kalça çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kalça çevresine uyum sağlamadığı. koltuk genişliği formülünde. 46.41 yaka) klasik erkek gömleği arka genişlik formülünde. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresinin. araştırma sonucu elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuç ve öneriler yer almaktadır. 2/10 beden / 1 cm + 1 cm (bolluk payı) olarak düzenleme yapılarak vücuda daha uyumlu hale getirilmiştir. ön genişlik formülünde. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen bel çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin bel çevresine büyük ölçüde uyum sağladığını göstermiştir. Geliştirilen kalıpların araştırmadan elde edilen ölçülerle çizilmesi ortaya çıkan problemi gidermiştir.39. 219 .50.BÖLÜM VII SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırmanın bu bölümünde. bol geldiğini ortaya koymaktadır.52 beden (38.5 cm (bolluk payı). göğüs çevresi üzerinde hesaplanan yardımcı ölçülere verilen bolluk payı miktarının azaltılmasıyla gömlek. bol geldiği anlaşılmaktadır. Araştırmanın bulguları.48.

kısa geldiğini ortaya çıkarmaktadır. Öğrencilere büyük ölçüde bol gelen ön genişlik ilave edilen bolluk payının azaltılmasıyla uyumlu hale gelmiştir. Bu sorunu gidermek için geliştirilen kalıplar elde edilen yeni ölçülerle çizilmiş ve 46 bedende (38 yaka) 1/2 tam boy / 12 cm. 1/2 tam boy / 13 cm.Araştırmanın bulguları. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin boyuna tam olarak uyum sağlamadığını. Öğrencilerin tamamında kapalı gelen ön 220 . Araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön uzunluğuna tam olarak uyum sağlamadığı. 50 bedende (40 yaka) 1/2 tam boy / 13 cm. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) erkek öğrencilerin yaka oyuntusuna uygun olmadığını göstermektedir. bol geldiğini göstermektedir. 52 bedende (41 yaka) 1/2 tam boy / 12 cm formülü uygulanmıştır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun.5 cm + 3 cm olarak değiştirilmiştir. Araştırma neticesinde. ön uzunluğun yukarıda geldiği ortaya çıkmaktadır. klasik erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine büyük oranda normal geldiği tespit edilmiştir. dolayısıyla sırt yüksekliği / 1 cm olarak bulunan ön uzunluk da vücuda uyumlu hale gelmiştir. 2/10 beden / 1 cm + 1 cm (bolluk payı) formülü uygulanmıştır. Ön uzunluğu vücuda uyumlu hale getirebilmek için. araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre çalışılmış ve sırt yüksekliği. 48 bedende (39 yaka). Araştırmanın bulguları. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön genişliğine tam olarak uymadığını. 1/10 beden + 13. Araştırmadan elde edilen bulgular.

50 bedende (40 yaka) 1.5 cm formülü uygulanarak çizilip öğrencilerin boynuna uygun hale getirilmiştir. 221 .39 yaka) yaka ayağı genişliği aynı kalırken ortaya çıkan uyumsuzluğu gidermek amacıyla yaka ayağı genişliği arkada 0.5 cm yaka ucu genişletilerek uyumsuzluk giderilmiştir.5 cm genişletilmiştir.25 cm.5 daha derinleştirilmiş ve arka yaka + 2.5 cm. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının öğrencilerin tümünde uygun olduğunu göstermiştir. 52 bedende (41 yaka) 1. 52 bedende (41 yaka) 1. 46 bedende (38 yaka) 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilere uygun olmadığını göstermektedir. Araştırmanın bulguları. Araştırmadan elde edilen bulgular yaka ayağı genişliğinin öğrencilere tam olarak uyum sağlamadığını göstermektedir.41 yaka) 0. 46 ve 48 beden (38. 50 ve 52 bedende (40. önde yaka genişliği. 46 bedende (38 yaka) 0. Bu problemi giderebilmek için.25 cm. 50 bedende (40 yaka) 1. Araştırmadan elde edilen bulgular. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular. Beden büyüdükçe yaka genişliği daha dar gelmektedir.5 cm daha genişletilmiştir.5 cm daha arka yaka genişletilerek uygun hale getirilmiştir. 46 bedende (38 yaka) ve 48 bedende (39 yaka) arkada yaka genişliği normal gelirken. Yaka genişliği ile paralellik gösteren yaka ayağı genişliğinde de küçük bedenden büyük bedenlere doğru gidildiğinde uyumsuzluk belirginleşmektedir. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının öğrencilerin tamamında normal olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmanın bulguları yaka ucu görünümünün yaka genişliği görünümüne paralel olarak öğrencilere uyumsuz geldiğini ortaya çıkarmıştır.yaka oyuntusu çizilirken önde 0.5 cm. 48 bedende (39 yaka) 1 cm.

222 . Araştırmadan elde edilen ölçülerle çalışılıp. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygun değildir. cebin 0. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygun olmadığını ortaya koymuştur. 1/10 beden + 13. sırt yüksekliği formülü. Sırt yüksekliğinin ve buna paralel ön koltuk derinliğinin tekrar düzenlenmesiyle cep yeri büyük ölçüde vücuda uyumlu hale gelmiş. arka uzunluk formülüne 1 cm daha ilave edilmesiyle arka uzunluk öğrencilerin vücuduna tamamen uygun olmuştur. Bu sorun ilik düğme arası mesafenin 1 cm daha genişletilmesiyle giderilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin tamamına Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinde cep küçük gelmiştir. gömleğin daraltılmasıyla cep yeride vücuda uygun hale gelmiştir. Araştırmanın bulguları. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin sırt yüksekliğinin. 52 bedende (41 yaka) 2. Denenen klasik erkek gömleği kalıplarının öğrencilere bol gelmesiyle cep yeri de bu duruma paralel olarak. Araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre arka uzunluğun yeniden oluşturulmasıyla problem büyük ölçüde giderilmiş.5 cm daha aşağıya indirilmesiyle tamamen vücuda uyumlu olmuştur.Araştırmanın bulguları. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığı tespit edilmiştir. 48 bedende (39 yaka) 1. Araştırmanın bulguları. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cep yerinin (sağ-sol). 46 bedende (38 yaka) 1 cm. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığını göstermiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğu.5 cm cep büyütülerek uyumsuzluk giderilmiştir.5 cm + 3 cm olarak değiştirilerek uyumsuzluk giderilmiştir. öğrenci üzerinde hoş görünmemiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafenin tüm öğrencilerde 1 cm kısa geldiğini ortaya koymuştur. 50 bedende (40 yaka) 2 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cep yerinin (üst-alt).5 cm.

Robanın önden görünümünü vücuda uyumlu hale getirmek için. 46 bedende (38 yaka) 2 cm.Araştırmanın bulguları. yeni oluşturulan formül. Varolan uyumsuzluk. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinin öğrencilere uyumsuz gelmesiyle. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. herhangi bir problem oluşmayacağı düşünülmektedir.5 cm daha aşağıya inilip arka robanın çizilmesiyle giderilmiştir. Arka genişliğe ilave edilen bolluk payı azaltılarak problem giderilmiştir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığını göstermiştir. omuz hattından öne doğru 1. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır. Tüm bedenlerde omuz 1 cm daha dar çizilerek problem giderilmiştir. Araştırmanın bulguları. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kol boyu ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kol boyuna uygun olduğu belirlenmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygun olmadığını göstermektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümü. Araştırmanın bulgularına göre. Araştırma sonuçları. bu ölçüler doğrultusunda oluşan koltuk 223 . 2 /10 beden / 1 cm + 1. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygun olduğunu göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. 48 bedende (39 yaka) 2 cm. 52 bedende (41 yaka) 2. Araştırma sonuçları. arkada roba hattı oluşturulurken. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin.5 cm.5 cm daha ilave edilerek. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin koltuk oyuntu yüksekliğinin. robanın arkadan öne doğru dönüşü net olarak sağlanmıştır. Araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre oluşturulan kol boyunda. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz görünümünün.5 cm’dir. 50 bedende (40 yaka) 2.

25 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kol yırtmaç yerinin. Araştırma sonuçları. Omuzda yapılan düzenleme ile omuz 1 cm daha daralmış. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinde yapılan düzenlemeyle. 46 bedende (38 yaka) büyük ölçüde normal gelen manşet görünümü beden büyüdükçe 224 . Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Uyumsuzluk kol yırtmaç uzunluğu. buna paralel olarak koltuk oyuntusu da olması gereken hatta gelip. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir.5 cm.5 cm daha uzun çizilerek giderilmiştir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümü. 52 bedende (41 yaka) 1. olması gereken hattan dışarıda kalmıştır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olduğunu ortaya koymaktadır. 46 bedende (38 yaka) 0. 46 bedende (38 yaka) büyük ölçüde normal gelen kol yırtmaç uzunluğu beden büyüdükçe daha kısa gelmektedir. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. 50 bedende (40 yaka) 1. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. Araştırmanın bulguları. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. uyum problemi çözümlenmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol manşetinin. koltuk oyuntu yüksekliği de öğrencilere uyumlu hale gelmiştir. Öğrencilerin büyük kısmında koltuk oyuntusu. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin koluna uygun olduğunu göstermiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre.oyuntu yüksekliği de öğrencilere uyumsuz gelmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin koldaki pli derinliğinin.

ön bedenini 1 cm daraltarak çözülmüştür. 50 bedende (40 yaka) 1. Araştırma sonucu. klasik erkek gömleği kalıpları geliştirilmiş ve geliştirilen kalıpların tekrar denenmesi sonucunda herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır. Tablo 53. Öğrencilerin % 56.5 2/10 Bd / 1+1.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 2/10 Bd / 1+1.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 12 1/10 Bd + 3. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere olmadığını göstermiştir.25 cm ve 52 bedende (41 yaka) 1.daha ince gelmektedir. Bu sorun. 46 bedende (38 yaka) 0. 48 bedende (39 yaka) 1 cm.75 1/2 Tb / 13 1/10 Bd + 3.5+3 1/10 Bd+13.5 2/10 Bd / 1+1. Denenmiş ve Geliştirilmiş Formüller Kalıpta Geliştirilmesi Gereken Yerler Arka Uzunluk Model Boyu Arka Genişlik Koltuk Genişliği Ön Genişlik KoltukYüksekliği 46 Beden (38 Yaka) Geliştirilen Formüller 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) Sırt Yüksekliği 1/10 Bd+13.5 cm daha geniş çizilerek giderilmiştir. Uyumsuzluk manşet genişliği. tüm bedenlerde klasik erkek gömleğinin arka bedenini 1 cm genişletip.5+3 1/10 Bd+13.5 Araştırmadan elde edilen veriler ışığında. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. 225 . problemleri gidermek amacıyla oluşturulan.5+3 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 12 1/10 Bd + 3.5’inde yan dikişin ortalama 1. denenen ve geliştirilen formüller aşağıdaki tabloda verilmiştir.5+3 1/10 Bd+13.26 cm arkaya kaydığı görülmektedir. Araştırmanın bulguları.5 cm.5 2/10 Bd / 1+1.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 13 1/10 Bd + 3.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 0.

7 cm = 18.5 cm Boyun Çevresi: 38 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.625 cm 11.25 cm 1/8 21.5 = 6.25 cm cm cm Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= 16.75 cm 226 .5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 24.25 cm 23 cm 19.5 cm 46 47 cm cm 38.1.9 cm = 14.7 = 46.4 cm = 52 cm cm cm cm cm cm 1/10 Beden+10.6 cm 4 cm 12.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25.5cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy /12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.25 = 74.7.5 cm + 3. Denenmiş.6 cm 25.5 cm 1/4 43. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 173 92 77 94 61 cm cm cm cm cm cm 86.5 cm 1/10 Beden+13.7 = 18.3 = 24.

7.2. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 227 . Denenmiş.

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş.7.3. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 228 .

7 cm = 15.25 cm 25.25 cm 1/8 22.5 cm = 25. Denenmiş.5 cm + 3.125cm = 75.7.5 cm 96 81 98 62 cm cm cm cm cm 88.1 cm = 19.2 cm = 54 cm 1/10 Beden+10.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 25.06 cm 12 cm Boyun Çevresi: 39 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 51 cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 17 cm 4 13 cm cm 1/10 Beden+13.5 cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy / 13 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.1 cm = 47.1 cm = 19.125 cm 24 cm 20.25 cm 48 49 cm cm 40.4.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26.5 cm 0.25 cm 26 cm 229 .25 cm = 6.5 cm 1/4 44. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 176.

Denenmiş.7.5. 230 . Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Denenmiş. 231 .6. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.7.

75 cm 232 .5 cm + 3.5 cm = 76.75 1/2 Tam Boy / 13 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.7.5 cm 1/4 Tam Boy+0. Denenmiş.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) = 56 cm 0.3cm 4 cm 13.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26.5 cm 50 43 51 cm cm cm 1/4 44.6 cm = 25.375 cm 12.75 cm 25 cm 21.7.5 cm = 6.5 cm 1/8 22.25 cm 25.5 cm Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 52 26 cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 17.5 cm = 20.3 cm 26 cm 1/10 Beden+13. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: 179 100 86 102 40 63 cm cm cm cm cm cm 89.5 cm = 15.5 cm = 20 cm 1/10 Beden+10.5 cm = 47.

8.7. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 233 . Denenmiş.

Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 234 .9. Denenmiş.7.

25 cm cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 17.5 cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy / 12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.6 cm cm 1/10 Beden+13.8 = 58 cm cm cm cm cm cm cm cm = 77.5 cm 104 91 106 41 64 cm cm cm cm cm 89.7.75 cm 52 53 cm cm 45.5 cm 235 .3 = 15.83 = 25.9 = 48 = 6.9 = 21.10. Denenmiş.5 cm 26.75 cm 1/10 Beden+10.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: 179.87 cm 26 cm 22.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 26.6 cm 4 13.25 cm 26.43 cm 13 cm Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 53 0.5 cm 1/4 44.9 = 20.75 cm 1/8 22.5 cm + 3.

11. 236 .7. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş.

Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.7.12. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 237 . Denenmiş.

Türk insanının anatomik özellikleri incelenmeli ve kapsamlı bir araştırma ile ölçü standartları oluşturulmalıdır. Bunun içinde TSE’nin giyim endüstrisi ve üniversitelerle işbirliği yapması gereklidir.Müller kalıp sistemini geliştirmek. 238 . oluşan ve oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmak için şu öneriler dikkate alınmalıdır: Doğru bir kalıp sistemi ile birlikte doğru bir ölçü standardı şarttır. Diğer kalıp sistemleri de ele alınıp. Türk insanının standart ölçüleri doğrultusunda. anatomisine ve ergonomisine uygun yeni bir kalıp sistemi geliştirilmelidir. Ergonomi ve Antropometri dersleri verilmelidir. Böyle bir araştırma oldukça kapsamlı ve zaman alıcı bir çalışma olacağı için emek açısından ve maddi yönden desteklenmelidir. Bu tür araştırmalar başka konularda ve başka örneklem gruplarıyla da tekrarlanmalıdır. denemeler yapılarak Türk insanının vücuduna en uygun olanı seçilip geliştirilmelidir. Giyim eğitimi veren lise ve üniversitelerde Anatomi. Lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler bu konuda araştırma ve incelemeler yapmaya sevk edilmelidir.

________. BAKER. H. İstanbul: 2000. Mukaddes. BAŞ. Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Erkek Giyimi. İzmir:2001.. Selime ÖZKAN. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. Georgia O’Daniel and Helen Redel PULLEN.d. ________. İstanbul: 1988. 239 . Selma ŞEKEROĞLU. TSE Standart Dergisi. Naciye. VIII. Ulusal Ergonomi Kongresi. Moda İllüstrasyonu Stilistlik. ALDRICH. Ekim. (Second Edition). İstanbul: 2004. AKAY. Woburn: 2000. AŞIK. Fatma ÇİTOĞLU. Ekim. Nihad v. A Handbook Of Costume Drawing. Cilt: 19. İstanbul: 2002. AKIN. İstanbul: 1994. Silva TUNÇ.KAYNAKÇA AKALIN. Çeviren: Elife Gündoğan. “Ergonomide Antropometrinin Önemi”. Cilt:18. Güneş Tıp Sözlüğü. Cilt: 13. Ayla ERYAZICIOĞLU. Winifred. Hatice CİNKÖSE. Sayı:44. Temel Kalıp Bilgisi. Galip ve Başak KOCA.. Çeviren: Elife Gündoğan. İstanbul: 1994. Dokuz Eylül Üniversitesi. Erdal v. Mehmet SAĞIR. Ankara:1997. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi.d. İstanbul: 2000. Kırsal Kesim 4-20 Yaş Grubu Kız Ve Erkeklerin Bazı Antropometrik Değerleri ve Oranları. Türk Ansiklopedisi. Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Kadın Giyimi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara: 1997.

Sabah Gazetesi Günaydın Eki. İzmir:2000. Sayı:2. BAŞER. Kasım. Lale Emzen. Ankara: 1941. Ankara: 1996.. Cilt: 2. 1990. Tekstil ve Mühendis Dergisi V. BAYRAKTAR. Yıl: 4. Tekstil Sempozyumu Özel Ek Sayısı. Cilt: 9. Ender Yazgan. BÜYÜKGEBİZ. Biçki Dersleri I. Tekstil ve Makine Dergisi V. Güngör BAŞER. Danışman: Gülseren KURUMER. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı. ________. DEÜ Mühendislik Fakültesi. Erkek Pijaması. Güngör v. Ankara: 1992. Fatma. ________. Tekstil ve Mühendis. Yıl: 5.BAŞER. Eylül-Aralık. “Mutlu Gençler Daha Uzun Boylu Oluyor”.d. Yıl: 10. “Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Değişik Yaklaşımlar”. “Kol Üst Eğrisinin Bilgisayarda Çizdirilerek İncelenmesi”. Ankara: 1996. 4 Nisan 2006. Fen ve Mühendislik Dergisi. BERK. Mayıs. 240 . Salı. Atilla. İzmir: 1996. BULGUN. “Bilgisayarda Bir Giysi Tasarımı Programı Oluşturulması”. İstanbul: 1986. ________. 1991. ________. Türkiye’de 12-17 Yaş Grubu Genç Kızların Beden Ölçüleri Standardizasyonu. Güngör ve Emine ERCAN. Sayı: 53-54. Temmuz. İzmir: 1995. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Giyim. Refia. Kadın İç Giyimleri. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi.

Gülen IŞIKGÖZ. “Giysi Fizyolojisi”. ________. Figen KELLECİ. Bursa: 1983.ÇAĞDAŞ. 241 . Ocak-Nisan. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Konya: 2000. Sayı: 1. Geleneksel Konya Merkez Kadın ve Erkek İç Giyimlerinden Kıvratma Gömleklerinin Özelliklerinin Belirlenmesi. Türk Bayan Vücut Ölçülerine Dayalı Yeni Bir Giysi Kalıp Çizim Sisteminin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Ders Notları. Nevin BARIŞERİ. İzmir: 1993. Çetin. Erkek Dış Ve Üst Giysileri Kalıp Hazırlama Ve BüyültüpKüçültme Teknikleri Semineri Notları. Fatma ve Esen ÇORUH. İzmir: 2000. Kaan H. Encyclopedia Americana. ________. İstanbul: 2001. Neşe. Ocak-Şubat. Tekstil ve Konfeksiyon. Kalıp Hazırlama Teknikleri ve Model Geliştirme. DİVRİK. Konya: 1996. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Projesi. ERAY. Hazır Giyimde İş Bilimleri. M. Azime ÖZVER. Tekstil Ve Konfeksiyon. Yıl: 10. Sayı:1-2. Miyase. ERDOĞAN. Kadın Giyiminde Kapanma Payı ve Yaka Çizim Teknikleri. İzmir: 1994. Emine. New York: 1977. “Hazır Giyim Endüstrisinde Tasarım Sürecinde Kullanılan Teknolojiler”. ERCAN. Gürkan KURUL. Ankara: 2002. Sümerbank Tekstil Eğitim ve Araştırma Müessesesi Yayını. Müberra TÜMER. Danışman: Güngör BAŞER. ÖKTEN. Volume: 9. ________. Yıl: 3. Yayın No: 65. (İkinci Baskı).

ERYAZICIOĞLU. Tahir. Kasım-Aralık. “İç Piyasaya Klasik Erkek Gömleği Üretiminde İdeal Kumaş Eninin Saptanması”. Ankara:2001. Özlen ÖZGEN. ODTÜ Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. Velittin KALINKARA. Cilt. Ergonomi Kongresi. Sayı: 6. “Giysi Kalıpçılığında Vücut Ölçüleri”. Ankara: 1991. Tekstil Uygulama. III. Dünden Bugüne Giyim Kültürü ve Moda. GÜRSOY. 242 . İzmir: 2000. Tekstil ve Konfeksiyon. Ankara: 1991. Yayın No: 441. Tekstil ve Konfeksiyon. ________. Yayın No: 7. İzmir: 1999. Zeynep ve Güler KARAKÜLAH. Emine. İzmir: 1993. ________. ________. Ankara: 1991. GÜDÜL. “Bebek-Çocuk-Genç Yaş Gruplarında Vücut ve Giysi Ölçülerinin Standardizasyonu”. Farklı Yaş Gruplarındaki Kadınların Antropometrik Ölçüleri. Ergonomi Kongresi. 1. Hazır Giyim Tüketiminde Antropometri. Eylül-Ekim. Sayı: 5. Erkek Klasik Dış ve Üst Giysilerinde Kalıpçılık. Yayın No: 441. Ayla. A. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını. Yıl: 9. (Dördüncü Baskı).________. İstanbul: 2004. ________. III. Mart. Yıl: 9. Gürkan KURUL. Meltem BAYRAKTAR. Sayı: 2. Tekstil ve Konfeksiyon. ODTÜ Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. Yıl: 3. İzmir: 1999. GÖNEN. (Dördüncü Baskı). Giyim 1-2-3.

243 . Men’s Casual Wear. Yıl: 4. Ankara: 1982. Sayı: 21. Redondo Beach: 1984. İstanbul: 1988. 1990. Tekstil ve Makina. Süheyla YÜKSEL. Mine SEÇKİNÖZ. Women’s Wear. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yayınları. Perihan. Ankara: 1997. Nimet İRFANOĞLU. Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi. ________. İzmir: 1999. Meliha İLTER. “Giysi Tasarımı Açısından İnsan Vücudu Mekaniği”. İstanbul: 1981. (Yedinci Baskı). Kadın Erkek ve Çocuk Giyimlerinde Temel Çizimler. Kadın ve Erkek İç Giyimlerinde Kalıpla Çizimler. Fatma. “Giyim Hazırlama Sanatı Üzerine”. Haziran. 1990. Giyim. Serap KÖSE. İstanbul: 2002. Hazır Giyim ve Konfeksiyon Makinaları. Kadın Giysi Tasarımı-Etek. Sayı: 23. Tekstil ve Makina. Perihan ERONÇ. Yayın No: 3. METE. Yurdanur YAYLALI. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. İÇBİLEN. KOMŞUOĞLU. Professional Patternmaking For Designers. LOKMANOĞLU. Ekim. Müberra GÖKALPAY. Yıl: 4. Bayan Giyiminde Serilendirme. Arsal MENGİ. ________. Yurdagül ve Fatma Demir ŞENER. Sabiha AKER. Cilt: 5. Yüksel. Ankara: 1986. Şükran. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Jack.HANDFORD. (Üçüncü Baskı). (Sekizinci Baskı). Gönül. Nevin ÖZEV. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. İç Giyim. IŞIKLAR. MURATOĞLU. Resim II Moda Resmi ve Giyim Tarihi.

Nurhan. Ziynet. Yayın No: 8. İsmail v. “Contec ve Müller Giysi Konstrüksiyon Sistem İle Elde Edilen Kadın Temel Beden Kalıplarının Karşılaştırılması”. Ocak. Cilt: 1. III. Kalıp Seminer Kitabı. Rüştu Uzel Anadolu Hazır Giyim-Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi. Kız Meslek Lisesi I. Ankara: 1998. Türk-Alman Teknik İşbirliği Projesi. İstanbul: 1993. Beyhan. Neriman v. Konya: 2004. Uygulama Teknikleri Temel Kalıp ve Dikim Uygulama Teknikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.d. Ankara: 1989. Giysi Kalıpçılığı Esasları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sınıf “Kalıp Hazırlama Teknikleri Dersi” Programında Yer Alan Müller Biçki Sisteminin Değerlendirilmesi. Danışman: Miyase ÇAĞDAŞ. İstanbul: 1993. Türk Dil Kurumu Yayınları.________. PAMUK. ÖĞÜTÇÜ. İstanbul: 2002. Rüştu Uzel Anadolu Hazır Giyim-Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi. ORAL.d. Gülşin.. Erkek Giysi Üretimi. Türkçe Sözlük. İzmir: 2000. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını. PARLATIR. Arıtan Yayınevi. ÖNDOĞAN. ÖZKAN. Nurgül KILINÇ. 244 . Konfeksiyon & Teknik Dergisi. Türk-Alman Teknik İşbirliği Projesi. Danışman: Semiha AYDIN. Arıtan Yayınevi. ÖZER. I-II. Kalıp Seminer Kitabı. Fevziye. Ankara: 2004. İstanbul: 2002. ________. Müller Kalıp Sistemi 3-6 Yaş Temel Beden Ve Kol Kalıplarının Denenmesi..

Azize KAYAOĞLU. Hatice ZIK. Türk Standardı: 9690. Türk Standardı: 5271. Ali.PEKTAŞ. Mehtap ÖZBEK. Moda Resmi Ders Notları II. Hazır Giyim Üretimi. Ayşe OLGUN. Germany: 1991. Handan. Ankara: 1974. İstanbul: 1995. Ankara: 1987. Huriye KARŞI. Germany: 1994. Germany: 2000. Ankara: 1995. (Dördüncü Baskı). Rundschau Herrenhemd. Hatice EĞİLMEZ. Türk Standardı: 4344. Naciye KÜÇÜKYALÇIN. Konya: 1995. Atatürk Teknik ve Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi. June. TEKELİ. Kalıp Kitap I. TSE. Türkçe Sözlük. Rundschau Herrenhemd. Giyim Sanayi İçin Beden (Vücut) Ölçüleri-Erkekler. Hatice SADIKOĞLU. Ankara: 1998. TSE. Rundschau Herrenhemd. Zehra Karaman. January. SEZER. March. 245 . Nazan. Hülya ASALI. Yeter ERASLAN. Giyeceklerde Beden Ölçülerinin İşaretlerle Gösterilmesi-Bölüm 1: Terimler. Ferhat BİLGİN. Şennur ÇETİN. Ankara: 2002. Mühibe PAKSOY. Meral DEMİRCİ. Giyim ve Dikiş. PÜSKÜLLÜOĞLU. Ankara: 2003. SAATÇİ. Tekstil Mamulleri-Gömlek. Tarifler Ve Beden Ölçüsünün Alınması İşlemi. Hafize. TSE. Yapı Kredi Yayınları. Hakikat YÜCE. Fatma TEMELCİ. Yayınlanmamış Hazır Giyim Ders Notları. Melahat ERDEM.

Önder.12. “Giysi Seçimine Etki Eden Faktörler”..nibh. www.edu.2006. Tekstil ve Konfeksiyon. www. Danışman: M.com. www. 21. 17. Fatma ŞENER. İzmir: 2001.gov. Sayı: 1. Ulusal Ergonomi Kongresi. Çetin ERDOĞAN. İzmir: 1995.12.insankaynaklari.com. Sayı:3.edu. www. Yıl: 5.2006.12.2005. İzmir:1996. Konfeksiyon Ansiklopedisi.2004.2004. www.balikesir. Yıl:6.12.M. Saliha AĞAÇ.obitet. 15. 21. 29. www..org. Şule ÇİVİTÇİ.A. Ankara: 2000. Müjgan BAYSAL. Gençlerin Hazır Giyimde Antropometrik Ölçülerle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar.VURAL. Adnan v.2006. 21. VIII.tr. Canan.K.com. http//:arsiv. Mayıs. Tuba ve Saliha AĞAÇ.tr. Nuran. 21. ZENGİNGÖNÜL.hurriyetim.ali-oral. T. Ulusal Ergonomi Kongresi. YÜCEL.tr. Cilt: 9-11-13. UZBİL. İzmir: 2001. Ocak.04.tdk. “Hazır Giyim Erkek Gömleği Üretimi ve Kontrol Noktaları”.01. 11-17 Yaş Grubu Türk Erkeklerinin Beden Ölçü Standartlarının Belirlenmesi.sabah.gazi.com. Yayınlanmamış Doktora Tezi. VIII. Müjgan BAYSAL.2004. İzmir: 1999. 246 . www.tr.12.d. 26. Giysi Tasarımında Ergonomik Yaklaşım. İstanbul: 1993.01. Tekstil ve Konfeksiyon. Erkek Giysi Tasarımında Temel ve Model Uygulamalı Kalıp Çizimleri Ders Notları. YERTUTAN. ________. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını.2004. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını.arsiv. ________.bilgiyonetimi.

EKLER 247 .

248 .

249 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful