T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BİLİM DALI

MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46-52 BEDEN (38-41 YAKA) KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ KALIPLARININ ANTROPOMETRİK VE ERGONOMİK UYUMUNUN İNCELENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ

HAZIRLAYAN Burcu SEZER

KONYA - 2006

ÖNSÖZ Giyim, çağlardan beri insanoğlunun temel gereksinimlerinden birisidir. Vücudu dış etkenlerden korumak için ortaya çıkan giyim; günümüzde estetik görünme, rahatlık, kullanışlılık, sosyal hayata uyum sağlama gibi değişik işlevler üstlenmiştir. Estetik, vücuda uyumlu ve kullanışlı bir giyim öncelikle insan anatomisi ve ergonomisine uygun temel kalıpların geliştirilmesiyle mümkündür. Kalıp sisteminin geliştirilmesi vücudun basitleştirilip, sayısal hale getirilmesi ile gerçekleşir. Bu noktada insan vücudunun antropometrik verileri devreye girer. Ancak ülkemiz insanlarına uygun standart ölçü tablolarının yeterli olmaması ve Türk insanının vücuduna uyumlu kalıp sisteminin henüz oluşturulmamış olması, satın alınan giysilerde vücuda uyum problemlerini de beraberinde getirmektedir. Ortalama otuz yıldır ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan Müller Kalıp Sistemi de ülkemiz insanının vücut formuna tam olarak uyum göstermemektedir. Bu durum gerek iç piyasaya çalışan işletmelerimizde, gerekse giyim alanında eğitim yapan mesleki okullarımızda temel problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın, bu tür problemlerle karşılaşan kişi ve kuruluşlara, giyim eğitimi veren ortaöğretim, yüksekokul, fakülte ve enstitülere mütevazı katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada; 1987 yılında TSE kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk Erkeğinin standart vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının, Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) erkek öğrenciler üzerinde denenip uyumsuzluklarının tespit edilmesi konu olarak ele alınmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde; yapılan çalışma ile ilgili alt başlıklar oluşturulmuş ve gerekli bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde; erkek giyimi ve erkek gömleğine, erkek vücudu anatomisine, antropometrik ölçü alma ve ergonomik açıdan kalıp hazırlama

i

tekniklerine yer verilirken, üçüncü bölümde; Müller Kalıp Sistemi ile oluşturulan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği ve diğer kaynaklarda yer alan klasik erkek gömleği kalıp çizimlerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde; araştırmanın yöntemi yer almaktadır. Beşinci bölümde; TSE kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk Erkeği standart vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıpları, Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) erkek öğrenciler üzerinde denenip, uyumsuzluklar tespit edilmiş ve elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Altıncı bölümde ise; araştırmanın tartışma ve yorum kısmı bulunmaktadır. Yedinci bölümde; sonuç ve öneriler ile denenmiş, geliştirilmiş 46,48,50,52 beden (38,39,40,41 yaka) klasik erkek gömleği kalıplarına yer verilmiştir. Araştırmayı olumlu ve sabırlı bir şekilde yönlendirerek, tecrübe ve katkılarını esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ’a, sonsuz destek sağlayan aileme ve nişanlıma çok teşekkür ederim.

Konya, 2006

Burcu SEZER

ii

ÖZET Erkek giyimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan klasik erkek gömleği, bireyin kendisini gömleği giydiğinde iyi hissetmesi için rahat, kullanışlı, estetik, sağlıklı ve şık olmalıdır. Ergonomik ve estetik açıdan başarılı bir gömlek, öncelikle vücudun geometrik yapısına ve antropometrik verilerine dayanan düzgün, standart kalıpların geliştirilmesi ile elde edilebilir. Hissedilen bu ihtiyaç üzerine yapılan bu araştırmada, Türk Standartları Enstitüsünün belirlemiş olduğu Türk erkeği vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) sportmen tip klasik erkek gömleğinin, 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler üzerinde denenip, elde edilen verilere paralel olarak klasik erkek gömleği kalıplarının geliştirilmesi düşünülmüştür. Araştırmanın birinci bölümde; problem, amaç, alt amaçlar, denenceler, araştırmanın önemi, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde; ilgili yayın ve araştırmalardan söz edilip, erkek gömleği ve erkek giyimi sınıflandırılmış, erkek gömleği seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara yer verilmiştir, ayrıca gelişimini tamamlamış erkek vücudu anatomisi, beden oranları ile erkek vücut tiplerinden ve duruşlarından bahsedilmiştir. Antropometri ve antropometrik ölçü almanın önemi, ölçü alınırken dikkat edilecek noktalar, erkek gömleğinde ölçü alma teknikleri, Türk erkeğinin standart ölçü tabloları, ergonomi, ergonomik açıdan kalıbın tanımı ve önemi, kalıp çiziminde temel ilkeler ve kalıp hazırlamada kullanılan yöntemlere yer verilirken; Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıp çizimleri ve ulaşılan diğer kaynaklarda yer alan klasik erkek gömleği kalıp çizimlerine yer verilmiştir. Araştırma tarama modelli olup, random yöntemiyle seçilen, her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 kişi araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Örneklem grubundan toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak üzerinde gerekli istatistiki

iii

52 Beden (38.50.40. alınan ölçülerin grafikleri oluşturulmuştur. geliştirilen gömlek kalıpları sportmen tip erkek öğrenciler üzerinde tekrar denenmiş ve herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.41 Yaka) sportmen tip klasik erkek gömlekleri.50. araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda.48. kalıtım ve çevre gibi faktörlerin anatomik yapı üzerinde etkisi olduğu düşünülebilir. Otuz yıl önce Alman insanının anatomik özelliklerine göre hazırlanan Müller Kalıp Sisteminin günümüz Türk erkek öğrencilerine uymamasının nedeni.çalışmalar yapılmış. elde edilen sonuçlar tablo haline getirilerek. Müller Kalıp Sistemi sportmen tip klasik erkek gömlekleri geliştirilmiş. iv . Beslenme. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46. Türk erkeğinin farklı anatomik yapısı olabilir.48. Elde edilen sonuçtan yola çıkılarak.52 Beden (38.39. 46.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrencilere tam olarak uyum sağlamamaktadır.39.40.

In the second part. those 400 men have been selected by random method and that is a small group as a sample. 39. A perfect shirt with regard to ergonomy and aesthetic can be produced by developing well-arranged and standard patterns based on geometrical constitution of the body and anthropometric data of it. 40. subpurposes. standard size tables of Turkish men. 40. 48. 50. men shirt and men clothing have been classified and the points needed to be paid attention in men shirt’s choice have been included and also been mentioned about men’s body types and postures. the results have been shown in a table and histograms of the measurements have been formed. 41 collar ) on sportsmen type schoolboys. 52 (size 38. required statistical works have been done on the data collected from that group. 41 collar) and pattern designs for classic men shirt which are present in other sources. pattern’s description and its importance in point of ergonomy. Publications and studies related to problems. after trying sport classic shirt prepared with the Müller Pattern System in the size of 46. ergonomy. purpose. 50.SUMMARY Classic men shirt that is of importance for men clothing must be comfortable. hypothesizers. v . 52 ( size 38. useful. too. pattern designs of classic men shirt prepared with the Müller Pattern System in the size of 46. who have those size. 100 of them in all sizes. On computer. hypothesises. sound and fashionable in order to make man feel himself good when he wears it. After the study due to this need. aesthetic. This is a scanning-type study and it consists of totally 400 men. Importance of antropometry and antropometric measuring. basic principles for pattern design and methods used for preparing patterns have been included. restrictions have been included in the first part of the study. measuring technics for men shirts. 39. 48. it has been considered to develop the patterns of classic men shirt in parallel with the data obtained. size rates and the anatomy of full-grown man’s body. in accordance with the size of turkish men set out by turkish standards ınstitution. importance of the study. points needed to be careful while measuring.

vi . 39. 52 (size 38. don’t suit sportsmen schoolboys perfectly. in accordance with the data as a result of the study. doesn’t suit present Turkish schoolboys can be considered as the different anatomical physique of Turkish men. 48. 40. 41 collar) .According to the data obtained from the study. which was prepared for anatomic characteristics of German people thirty years ago. sportsmen type classic men shirts with the Müller Pattern System has been developed and they have been tried on sportsmen type schoolboy again and no problem has been met. which have been prepared with the Müller Pattern System in the size 46. the classic sport men shirts. 50. By the result of the study. ıt has been considered that nutrition. The reason why the Müller System. genetic heritage and environment can be effective on the anatomical physique.

...........2..............................................................................................1. Özel Amaçlı Giyim.......................... Erkek Gömleği ........................................................................................................................................xxviii ÇİZİMLER LİSTESİ .......................................... Erkek Giyimi ve Erkek Gömleği................6 Araştırmanın Önemi...................5 Alt Amaçlar..........................1....................................................xxix KISALTMALAR...............................................................................................................................................................1................. Dış Giyim..............11 2..................................................................................... İç Giyim ............13 vii .........................1 Problem ............................................................................3.11 2..............................................................................10 2..................................vii TABLOLAR LİSTESİ................1...................................................1.............................................................................................v İÇİNDEKİLER ..........5 Denenceler.....................2............................10 İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR ....................................... Üst Giyim...........................................1..................................7 Sayıtlılar .........................9 BÖLÜM II ..........8 Sınırlılıklar ...................................................................................................................................................................................................1.....................................................................4.....................................................i ÖZET .................................iii SUMMARY.................................1 GİRİŞ ...........................................İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ ......................................................................................................................................10 2............................................................12 2................................................................................................................1............1..............................................................1.....xxii ŞEKİLLER LİSTESİ ........................................................................................................................................................................................1.....................1...........8 Tanımlar ........................................................ Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması.................................................................................................10 2....................................1...1 Amaç ............xxxi BÖLÜM I........................12 2..........................................................................

.......32 2.. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Tipleri .....13 2........ Erkek Gömleğinin Tanımı .........4.................................5...........3....2.........39 2........20 2.................1....2......Sayfa No 2...34 2....1.......21 2..41 2...........1.................................................. Antropometrik Ölçü Almanın Önemi ............ Önemi...3...18 2........ Ölçü Alma ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı..............2................................1...........4......1...........................................1..41 2.........2.........2.....4....2............3.... Önemi. Ergonominin Tanımı.........3.....4.2....................... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomik Özellikleri . Antropometrinin ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı.......3.. Erkek Gömleğinin Sınıflandırılması..................2.....1..17 2..................29 2............... Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar . Vücut Tiplerine Göre Türk Erkeğinin Standart Vücut Ölçü Tabloları....3..............................4..3.........1.........43 2.......................4.....1...............................1...............2............ Kalıp Elde Etmede Kullanılan Yöntemler .....1............. Gömleğin Giyecek Kişiye Göre Sınıflandırılması.........1....... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomisi ......32 2.................4......... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Beden Oranları ...3......... Kalıp Çiziminde Temel İlkeler .........................................................32 2................ Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Duruşları .......3.....2....... Ergonomik Açıdan Erkek Gömleğinde Kalıbın Önemi...........4.. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı...2....2........3.................24 2.... Antropometrinin Tanımı ....2.... Erkek Gömleği Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ..4..44 2.45 viii ..41 2.....................1.......3.......35 2............33 2..............3.2.........14 2......42 2...1.......................32 2.........1... Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı .......18 2............ Erkek Gömleğinin Giyildiği Yere ve Zamana Göre Sınıflandırılması.........4. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Kalıp Hazırlamada Kullanılan Yöntemler ....2.......20 2...4...1................ Erkek Gömleğinde Antropometrik Ölçü Alma Teknikleri ..........3......... Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı ..2....3........ Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Alma Teknikleri ..17 2.....1.....2.2..... Erkek Gömleğinin Tarihçesi ... Antropometri ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı.............

......................4.....53 3......... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau..7...................... Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau..... Bilgisayar Destekli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme ...................51 3................. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau......................47 2....4.5..........57 3.......50........46 2............................. 1991) ..................55 3................. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau...4.. 1991) . 1991) ......................................45 2...........41 YAKA) VE KAYNAKLARDA BULUNAN KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ KALIP ÖLÇÜLERİ VE KALIP ÇİZİMLERİ ..........4...... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau.......48 BÖLÜM III .. Hazır Kalıp Kullanarak Kalıp Elde Etme ...8..................... Sistemli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme........................1...............4........9.................... Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau...................................46 2............. Pratik Yöntem İle Kalıp Elde Etme ...........50 3.......... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau.5..................6..................45 2....... İlgili Yayın ve Araştırmalar ........................58 ix ..........4..56 3.. 1991) ............4.4..............................4..............6..4....4..52 3.......................4.......................48....5........................... Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau...............40..........54 3........52 BEDEN (38..........47 2................ Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme ..................2.............. 1991)..............50 MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46......... 1991) ..........3...........2...........................................................50 3..............3..... 1991) ..........................................................4....1............... 1991)........ 1991) ....................... Drapaj Yöntemi İle Kalıp Elde Etme........................... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau....................................Sayfa No 2.. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..........39........4...........

.............................................15...59 3. 1991) .................................. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau.d..............70 3......... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............................ Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau...........12........ 1991) .........................23....... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau.... 1991) ..68 3...... 1991) ..........................64 3..... Yaka ve Manşet Çizimi (Işıklar v........................................ Baysal.....d...... 1988)..........10............. 1991) ....... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau...... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau................ Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol........ 1991) ...................................... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau......65 3.................... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau........................ Baysal.......16.......................................................63 3..25....... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau..............................69 3........... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Zengingönül.......74 x . 2000) . Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...... 1991) ....... 1988)...........14.........24.... 1988)...... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Zengingönül.................. 1991)......72 3.................61 3...........22....d....................................................Sayfa No 3.................................... 2000) ........20.....67 3......62 3..60 3.... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau.........13. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol......... 1991)..... 1991) .......66 3........ Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau..............................71 3............................11........73 3.................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Işıklar v............ Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau. 1991) .................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Işıklar v..........................................21..18.....17....19.

.......... 2000)............ 1984)................. Yaka ve Manşet Çizimi (Öğütçü v..........d....29........................ 1994) ...........76 3......39.77 3......... 1993) .........26.. Yaka ve Manşet Çizimi (Aldrich.................................90 3.36............................ 1984)............44.... 2000) ...42........ 1993) ... 2000) ..... Yaka ve Manşet Çizimi (Berk.....................34.....88 3...............86 3..... 2000).............27.......78 3.................41............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.............84 3.... Baysal.......................89 3... Emzen.. 1994) ... 1941)............ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Handford......87 3............................................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Berk. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Rundschau.75 3.....32................. Yaka ve Manşet Çizimi (Zengingönül....85 3............... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..................... 1941).........79 3.................38....................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Öğütçü v.....31..... Emzen.....30........28..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi (Rundschau............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..37..80 3......................81 3........ 2000).........................91 3... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau.........93 xi . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau... 1994) .........35......................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi (Rundschau............................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Handford........................... 2000).... Emzen.....83 3.... 1941) .... 2000) ...................... 1984)..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Öğütçü v.............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Aldrich.........40.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Aldrich..........................92 3...........................Sayfa No 3.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Rundschau...33........43.... Yaka ve Manşet Çizimi (Handford........d.................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Berk..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................82 3..d......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..... 1993) ......................

.....4..41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucunda Elde Edilen 46........................ Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Özellikleri .......................................3....................50............. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ....97 Verilerin Analizi.....................107 5......................94 Evren ve Örneklem........................................113 5........................8.5........................127 xii ..............................48........................ Ön ve Arka Genişliğinin.....7...94 Araştırmanın Modeli .................. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ............................................................. Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu ...................................................98 BÖLÜM V ................1....................................101 BULGULAR ..........................................48.................. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ...........52 Beden (38...................94 Verilerin Toplanması....................................................................41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı ................. Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ................................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs....8....................39............40...............109 5..............101 5....101 5........................121 5.. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs...........................................................................39............................... Bel ve Kalça Çevresinin.. TSE’nin Hazırladığı 46................117 5.............................2...........................40.............................6.....................................125 5................Sayfa No BÖLÜM IV................................94 YÖNTEM.................127 5.......52 Beden (38......................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu ..........1.......50......................................................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ......................

.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu ...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu ..............10. Sırt Yüksekliğinin....................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu ......8....................139 5........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun.5.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu........................................146 5...9......3..................3...... Ön ve Arka Uzunluğunun..........8..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu ...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu ...............129 5............................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu ..134 5.........Sayfa No 5...............1................................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu .................................................9..................9.......9..139 5.........................4...137 5.142 5....2...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu ...144 5......1..9......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının..10.... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu.........................149 xiii ...........8.............149 5......... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu .............................................................................................................4....................2...............132 5...................................8..........

.....151 5.........12..167 5.169 xiv ...................167 5....2.......... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .......................... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ..13.............10..155 5...........165 5........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu .....3.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu..................4..................6.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ......................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün...................................165 5............2... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ................................159 5..1................10......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu........2............10...168 5............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.11..........166 5...................12.................12.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.168 5......5..............Sayfa No 5......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu .......162 5...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu .......10........3........1..11............10. Omzunun ve Yan Dikişinin............................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu .......... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .......12...........164 5.............11...

.....5............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu ................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu ..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu ....1...................191 5...................184 5................................2............. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu ....14...3.....178 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu .......14........13................180 5.................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu...........14....192 5....................1...............14...............171 5...2....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu ..................175 5..................194 xv .....14.........3..14......................................................................182 5... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu .......................................13.................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun............169 5.............14.6..............................178 5................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ........................................................................13....7..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu .Sayfa No 5.4............................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu...........14......

...............................199 6.......... Ön ve Arka Uzunluğunun...8..............203 xvi .......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs.....................1....... Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu........... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu ..5................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu .......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu...1..................197 BÖLÜM VI... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu .............. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu.............................200 6.......................................1.............14...............................................1........................3.202 6...................................2.... Sırt Yüksekliğinin...............14.......................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun.................200 6............................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu ...................201 6...199 TARTIŞMA VE YORUM ................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu. Ön ve Arka Genişliğinin........Sayfa No 5......... Bel ve Kalça Çevresinin.......2...1.........9.................................................1................................................................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu ...... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs......................................................1..............................202 6..........................201 6.........................4.194 5............................................

.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu .....3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu ................203 6..4........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu ...3.......................................................3...........206 6.204 6..............206 6.....................3................................204 6.......................................3.......................Sayfa No 6...............................2.207 6..................208 xvii . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu ....................... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu .......................3........205 6................................2.......................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu .............................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının........1........5... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ..3.......................2.............2..4........206 6.............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu .................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu ................207 6.......................3.......................................................................................1........................2................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ........2............

... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ...212 6..1....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.....2..7.1.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün........1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu .......5......7. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.....212 6.............6.... Omzunun ve Yan Dikişinin..............208 6.210 6.................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun..209 6....5...................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu..........3.... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu .................. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ..3.....210 6...211 6........2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu...............5...........209 6.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu..........................211 6..5...............210 6.209 6.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu .................3.........4........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu...6...............................213 6.6.......6............1................Sayfa No 6.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının..................6...210 6.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu ... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu ..213 xviii ....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin..............................4.......2.......

.......................................................215 6..7........3....8..............216 6.....................8................. Günümüz Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerine Uygunluğu..............................216 6.... TSE’nin Hazırlamış Olduğu Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerinin......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu ......2..........................................................6.........................................213 6.................................................................................................7.................................................................217 BÖLÜM VII .............................................4................215 6..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu ............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ..........Sayfa No 6..................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu .........................................219 SONUÇ VE ÖNERİLER ......214 6.215 6..............7..........214 6.........7..................7...........9.......7.........7................................................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu .....................................................7..........7................219 xix . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu.....................5..........

....................231 7......................8......................................... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ..............................................235 7......... Denenmiş...... Denenmiş.............................................................. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri .............12.... Denenmiş................ Yaka ve Manşet Çizimi............. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .........233 7...................................................................................3.......................................................4........................ Yaka ve Manşet Çizimi ....5.........11................................ Denenmiş....................232 7....................227 7....234 7.................1............236 7.....................6...................................... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol........................... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ......................... Denenmiş... Yaka ve Manşet Çizimi ..................228 7............... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi............................................................. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..237 KAYNAKÇA........................... Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ................................ Yaka ve Manşet Çizimi .............. Denenmiş............ Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.9....... Denenmiş..............230 7................... Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...10.............................2.......................... Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.................239 xx ........................................................... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ..... Denenmiş.................................... Denenmiş...........229 7........7.................................. Denenmiş................................................................. Denenmiş..........226 7............................................Sayfa No 7.................................................. Denenmiş...........

Müller Kalıp Sistemi 46-52 Beden ( 38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluk Tablosu EK 2. T.EKLER EK 1.C. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden Alınan İzin Belgesi Örneği Klasik Erkek Gömleği Kalıplarının Antropometrik ve Ergonomik Açıdan 46-52 Beden ( 38-41 Yaka) xxi .

.........................39 4................................................................................. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı ............ Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ..................107 16...................................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ............... Normal....................................................................108 17.108 xxii .........Sportmen Vücut Tipi (B) Beden Ölçüleri ........................................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşlarının Dağılımı ....................40 7.................39 5...........................................102 11.... ISO Tarafından Yapılan Erkek Vücut Tiplerinin Sınıflandırılması....40 6.......................107 15......96 9... Örneklem Alınan Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı ........................................95 8.......................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Annelerinin Mesleklerinin Dağılımı .....................................................................104 13.................28 3........................................................................................................................................................ Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı.................................................. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı.... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Babalarının Mesleklerinin Dağılımı ..........................10 2...............................................................................................................................101 10...................................... Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) Beden Ölçüleri ...................................... Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması................................................. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri .................................................................. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ....105 14.... Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) Beden Ölçüleri...................................................................... İnce-Uzun Vücut Tipi (A) Beden Ölçüleri .TABLOLAR LİSTESİ Tablo No Sayfa No 1.........103 12......

.........2....2...138 23......................................... Kalça Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu . Ön Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ...5..................136 23............................... Ön Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.............1.................... Bel Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu..............140 24..... Göğüs Çevresi.................................6.......125 18........................... Göğüs Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı............125 18.........3....... Göğüs Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı....1................................1.......................135 22...... Kalça Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.....130 20.......128 19........................................................... Bel Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .................. Bel Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...... Gömlek Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı...... Kalça Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..125 18....................133 21...3....133 21.........140 xxiii ............ TSE’nin Hazırladığı 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı ......................................................................................................................... Kol Boyu.................1................. Bel Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ............................................. Gömlek Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ....................131 20..............................132 21............Sayfa No 18.............................3..............................135 22.....................130 20......................136 22....... Arka Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.126 18...............................126 18.............. Ön Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılım......139 24..........131 21.2.............................2.........137 23........134 22.......1..1...................................138 23.......126 19............ Tam Boy ........................... Arka Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı........129 20.............128 19..........3.....................................2........... Boyun Çevresi....1........... Arka Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu........................ Bel Çevresi.............................3...................4...... Göğüs Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı................2............ Ön Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı. Kalça Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı....... Kalça Çevresi ............... Arka Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.......................3........127 19.............125 18.. Göğüs Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ......

.......147 27......1...........1.........................158 30............................. Yaka Oyuntusu Arkada Kapalı Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............................................................... Yaka Oyuntusu Arkada Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ...... Sırt Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.......... Ön Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.........155 30....142 25....152 29....2..... Arka Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ............................. Arka Uzunluğu Aşağıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .3................147 27............. Önde Yaka Genişliği Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı.... Sırt Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .143 25.........156 30... Arkada Yaka Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ....Sayfa No 24.2.141 25..........3........ Boyun Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.......... Yaka Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu.......144 26........143 26.............. Boyun Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .....149 28............... Arka Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ..........153 29...................... Yaka Oyuntusu Önde Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı ....1..........157 30........ Gömlek Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .............2.....148 27............................145 26................4............4.........3............................................... Gömlek Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..... Arkada Yaka Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ...148 28.................2......................151 29.........2...150 28.............3...........150 28............... Yaka Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ........ Sırt Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ...........................1..................................3............. Ön Uzunluğu Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........154 29. Boyun Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu....2......145 26.....1.......................141 24................158 xxiv ...............2..................146 27.......... Önde Yaka Genişliği Görünümü Dar Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .. Ön Uzunluğu Aşağıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..3.................................. Yaka Oyuntusu Önde Kapalı Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.........................157 30...... Arka Uzunluğu Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.......... Boyun Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ................154 29.............. Ön Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu .....................1................

172 41....4......159 31....................................2............ Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ..........170 41........................................... Kapanma Payı Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı...................................................................................................... Robanın Arkadan Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..................... Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..161 31........ İlik Düğme Arası Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .......................166 36.....163 32......................176 xxv ..167 37........1..........172 41.......................164 33....................................................... Omuz Düşüklüğü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..... Yaka Ucu Görünümü Küçük Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........ Yaka Ucu Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı...............................174 42.........................2..........................3.... Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .173 42.........................2.....2........ Yan Dikişin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ............ Omuz Düşüklüğü Alçak Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..................... Omuz Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu....1...............................168 38............. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı....170 40...........Sayfa No 31........ Yaka Ucu Açıklığı Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı........................................................................... Omuz Düşüklüğünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ....169 39.... Cep Büyüklüğü Küçük Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ....................160 31............. Omuz Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı........... Robanın Önden Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...................................................... Cep Yeri (Sağ-Sol) Yanda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı............ Omuz Düşüklüğü Yüksek Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...........161 31.....171 41.. Omzu Geniş Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ....1.........173 42........175 43...............163 32.......................3........3.............. Yaka Ucu Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ........164 34...... Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ...................................162 32................ Omuz genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı...............1........165 35.........174 42............................................. Cep Yeri (Üst-Alt) Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...

.......176 43..............190 47..................8.........1.....................4.........................177 43........................2....190 47.................2.............................................. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...189 47...............184 47............ Kol Yırtmaç Yeri Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .....................188 47.9...... Kol Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı................191 48...... Arkada Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............................... Arkada Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...... Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu İçerde Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.............192 xxvi .....3......................177 44.........178 44........ Kol Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..........1......188 47......... Koltuk Oyuntu Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı...........3............. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ......7..............3..................181 45..... Önde Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı . Koltuk Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ..................... Kol Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı...............187 47...................................................1...........................................Sayfa No 43................... Arkada Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı......................... Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .............. Kol Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu .................185 47..........1.........6................. Yan Dikişi Önde Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..183 46......... Önde Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........................................ Önde Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...189 47...........180 45. Kol Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ...................... Kol Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.............................................................5....2.......................................................................................... Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu........................ Yan Dikişi Arkada Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..................... Kol Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ................................ Yan Dikişi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı......................183 46.....................................................................181 45.2.......179 44.182 46..............179 44..............1............2.......187 47........

2........1..... Kol Yırtmaç Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu............. Kol Yırtmaç Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ........1..................2...194 51.............195 51.....193 49........192 49....................................... Manşet Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu.. Koldaki Pili Derinliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ......225 xxvii ...198 53......................... Manşetin Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluk Tablosu .........Sayfa No 49...........195 51.197 52..............2.......... Manşeti Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.... Denenmiş ve Geliştirilmiş Formüller ....193 50........................ Manşeti Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .....196 51.......... Manşet Görünümü İnce Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............3............196 52...198 52............ Manşet Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ............................................ Manşeti Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ...... Kol Yırtmaç Uzunluğu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .1............

............... Erkeklerde Vücut Duruşları .............................25 6. Erkek Vücut Duruşları ..........................................................................................................38 xxviii .. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Oranları ...30 11.............................31 14............................................................................................. Atletik Tipler............................................................................................. Erkek Vücudu Üzerinden Temel Ölçülerin Alınması...........27 10................... Normal Erkek Vücudu .. Mezomorfik Tipler.................................................................................................31 13..............................25 5........23 3...................... Erkek Vücudu Üzerinden Yardımcı Ölçülerin Alınması.............................. Ektomorfik Tipler ..26 7............... Piknik Tipler ........24 4..........................26 8............................... Endomorfik Tipler .....................30 12............................................................................................38 15.................ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil No Sayfa No 1........................................................................................................... Dik ve Sarkık Erkek Vücudu ............................................ Saller’ın (1957) Tanımladığı Geometrik Şekillerdeki Değişik İnsan Tipleri.................................................................................................................. Astenik Tipler .................................................22 2................................................................................ Altın Kesit Kuralı..........27 9.........................................

....... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ...................................86 28.......53 4.......ÇİZİMLER LİSTESİ Çizim No Sayfa No 1......59 9...... 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi .........75 21.............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..81 25............................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi .. Yaka ve Manşet Çizimi ....... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.............................. 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ........................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...64 13...... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi ...................................84 27... 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .........52 3............... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol....... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ..........................54 5...... Yaka ve Manşet Çizimi ..................................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............ Yaka ve Manşet Çizimi .............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ........ Yaka ve Manşet Çizimi . 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi .........57 7.... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol......... Yaka ve Manşet Çizimi ...... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ....71 18...72 19.............63 12........ 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ...51 2...80 24..........................78 23..87 29........ Yaka ve Manşet Çizimi .......62 11...... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............58 8..................68 16......................61 10............................................................ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............................67 15.......... Yaka ve Manşet Çizimi .....83 26........89 30.....66 14.......77 22...... Yaka ve Manşet Çizimi ........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi .....................74 20..................... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ..... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ........90 xxix ... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..56 6........................ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ....... Yaka ve Manşet Çizimi ....... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ....................69 17.

.. Denenmiş......... Denenmiş...... Yaka ve Manşet Çizimi............................ Yaka ve Manşet Çizimi... Yaka ve Manşet Çizimi...........93 33..... Denenmiş..228 35..236 40..227 34.................... 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Çizimi ..................230 36. Denenmiş.................... Yaka ve Manşet Çizimi .............................234 39.............. Denenmiş... Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............ Denenmiş................................231 37................... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............ Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ................................92 32.... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol......... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............................................................ Denenmiş....... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...............237 xxx ........... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ..................... Yaka ve Manşet Çizimi........233 38................. Denenmiş... 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Kol......Sayfa No 31........

Mak. f. Ö. : Arka genişlik : Arka uzunluk : Arka yaka : Boyun çevresi : Bel : Düz Boy İplik : Frekans : Göğüs çevresi : International Standardization Organization : Kol boyu : Koltuk oyuntu çevresi : Koltuk genişliği : Kumaş Katı : Kalça : Model boyu : Medyan : Maksimum : Minimum : Manşet : Sayı : Ortalama : Ön genişlik : Ön koltuk derinliği : Standart sapma : Sırt yüksekliği : Türk Standartları Enstitüsü : Varyans M. K. K.ç.b.B. A. S. Min.O. K.o.Y. M.S. N.g.ç.y. s. : Meslek Yüksek Okulu xxxi . T.ç. D.l. Vary.u. B.n.İ. M.g. Medy.KISALTMALAR A.l.K. B. K.O. St. G. A.y. I. K.k. Ö.g.b.S.d.ç.E. Ort.

BÖLÜM I GİRİŞ Problem İnsan vücudunu iklim şartları. süslenmek ve toplumsal statü nedenleri ile de kullanılmıştır (Güdül. ardından İyonya ve diğer krallıklar tarafından Hellen’e yani Antik Yunan’a. sonrada Roma İmparatorluğu yoluyla Avrupa’ya taşınmıştır (Gürsoy. 1991. dokumanın ilk kez bu dönemde başladığını göstermiştir. Anadolu’da Cilalı Taş Döneminden kalma 250’nin üzerinde yerleşim birimi bulunmuştur. 14). s. Anadolu topraklarında doğan giyim kültürü önce Hititler. Ilık nehir vadilerinde yaşayan ilk tarım uygarlıklarının kendi yetiştirdikleri ürünleri iplik haline getirip. s. Kayaoğlu.Ö. kilt. Bilgin. vahşi hayvanlar gibi dış faktörlerden koruma nedeniyle ortaya çıkan giyim. Toga. 8000). dokumayı öğrenmeleriyle drapeli giysiler icat edildi. 1 . Tarihte ilk yerleşik düzen ve sosyal yaşam Anadolu’da başlamıştır. 378). gibi adlar verilen vücudun etrafını saran bu giysilerin kullanımı. Kuzey Avrupa’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda. geçmişte derilerden imal edilen giysilerle karşılandığı ortaya çıkmıştır. hayvan derilerinden daha rahat bulunmuştur (Encyclopedia Americana. Yine Avrupa’nın güneyinde yapılan kazılarda ise uçları sivri ve kanca şeklinde olan kemik iğnelerin bulunması daha o zamandan insanların giysilerini kolay imal edebilmek için dikme çabasında olduklarının bir göstergesidir (Sezer. 2003. 2). s. 11). tunik. 1977. s. insanların toplu yaşamaya başlamasıyla örtünmek. Aksaray Aşıklıhöyükte bulunan kumaş benzeri buluntular (M. Karakülah. 2004. İnsanoğlunun varoluşuyla ortaya çıkan giyinme ihtiyacının.

çizme. bu öğelere dayalı farklılıklar yer yer kendisini göstermekle beraber. hatta unisex kullanılan giysi cinsleri bile oldukça benimsenmiştir. dini inançları yansıtan. ülkeleri tanımlayan. yöreden yöreye hatta etkin bir gruptan diğer bir gruba değişmekteydi. zevk için giyinme evresine geçmiştir (Gürsoy. kısaca giyimi. s. s. yaşanılan iklim yapısını gösteren. kişilerin duygu ve düşüncelerini yansıtan. 18. 5). kemer ve külah oldukça incelikli işlenmiş olan altın levhalarla süslenmiştir (Aslanapa.1974’lerde Alma Ata’nın 50 km. Demir iğneler ancak ortaçağda kullanılmaya başlamıştır (Ana Britannica. 1996. kişilerin yaşını ve cinsiyetini belirleyen. toplumsal ve kişisel olayları. 323). adet ve kültürü giyimin farklı yapılaşmasına yön vermiştir (Pamuk. s. insanlar ihtiyaç için giyinmekten. 2 . 15–16 yaşlarında oldukça gösterişli bir kıyafetle gömülmüş olan genç(alp) bulunmuştur. insanın başkalarına sunduğu görüntüsü ve dili olarak. M. dar süvari pantolonu ve diz altında biten kısa yumuşak çizmeden oluşmaktadır. 2002. s.d. ulustan ulusa. doğusunda. s. bireysel istekler ve toplum etkileşimi. şeklinde tanımlamıştır (Zengingönül v. Günümüzde ise. 220). Aile fertlerinin giyim ihtiyacı evdeki kadınlar tarafından basit olanaklarla sağlanmaktaydı (Bayraktar. meslekleri belirleyen. Kaftan. Olgunluk evresine ulaşan giyim. 1790 yılında Thomas Saint ilk dikiş makinesinin patentini almış. 1990. 1984. yıllara görüntü kazandıran çok fonksiyonlu bir iletişim aracıdır (İçbilen. yüzyıla kadar terziler hep eliyle çalışmıştır. yaşam tarzı. Isık Gölü’ne yakın Esik Çayı kıyısında bulunan Hun kurganında yapılan kazılarda. hiyerarşik düzeni.Ö. 2004. s. ardından 1830 yılında Brothlomaus Thimmonier ikinci makineyi icat ederek patent almıştır. iklimi. Yörenin coğrafi konumu. 4). sosyal yapısı. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen. Medeniyetlere göre farklılık gösteren giyim.Ö. Teknolojideki ilerlemeler yüzyıllar boyu çok yavaş gerçekleşmiştir. M. halktan halka.. 10000 yıllarından 2000’lere gelindiğinde. 275). dini inancı. IV. 1996. 66). Hakko. Alpin kıyafeti sağdan sola kapanan “V” yakalı kısa kaftan. 1994. genel olarak evrensel bir giyim tarzı oluşmuş. s. 9).

yüzyıl ortalarından itibaren artan nüfus karşısında el emeğinin yetersiz kalması ve II. 1994. Dünya Savaşı’nın sonucunda yaşanan ekonomik kriz ve yokluk. 1851’de Isaac M. 1960’lı ve 1970’li yıllarda yoğun yatırım hamlesi yapan Türk tekstil sanayii. 1980’lerden sonra hazır giyim mamulü ihraç eder hale gelmiştir (Eryazıcıoğlu v. 1999. giysinin düzgün görünümünü ve vücuda uyumunu belirlemektedir (Başer. s. s. antropometrik ölçülere dayalı standartların hazırlanıp uygun kalıp sisteminin geliştirilmesi.d. toplu ihtiyaçları ortaya çıkarmış ve insanlar seri üretime geçme ihtiyacı duymuşlardır (Öndoğan. s. 1994. 23). s. Türk insanın vücut yapısını temel alan. 2). s. 2). 323). Giysilerin fabrikasyon olarak üretilmeye başladığı günden bu yana hangi ölçülerle yapılacağı.. Üretim sürecinde önemli bir adım olan standart kalıpların geliştirilmesi. Üretim sektörümüzün önemli eksikliklerinden biri de Türk insanının beden ölçülerini yansıtan araştırmaların yetersizliğidir (Yücel. 2000. 1995. nasıl kodlanacağı ve ne tür bir kalıp sistemi uygulanacağı hep problem olmuştur (Mete. 3 . üç boyutlu ve mekanik yapıda olan insan vücut formu ile iki boyutlu kalıp şekli arasındaki geometrik ilişkinin özümsenmesine dayanır (Ercan. s. 19. 1). 109). Yurdumuzda tekstil sanayi. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda devlet tarafından açılan Sümerbank bünyesindeki fabrikalarla ve 1950’li yıllardan sonrada kurulan özel teşebbüslerle önemli bir dinamizm kazanmıştır. 1990. s. 2001. Vücuda uyumlu olarak tasarlanan kalıp sisteminin sırrı. önemli olarak iyi hazırlanmış bir kalıba bağlıdır. 1999. 1998. s. kaçınılmaz bir hal almıştır (Bulgun. Singer’in geliştirmiş olduğu dikiş makinesi büyük önem taşımaktadır (Ana Britannica.Üretilen giysinin başarılı olması. Ercan. 1).Dikiş makinesinin keşfiyle konfeksiyon endüstrisi ortaya çıkmıştır (Lokmanoğlu. s. 114). 2).

s. Standart bedenlerde temel kalıp hazırlama. 2002. s. 2002. Gerek sanayide. Yurdumuzda ilk kez Babaeski Pratik Kız Sanat Okulunda. bazı çizim kolaylıkları sağlamıştır (Muratoğlu. estetik ve fizyolojik açıdan başarılı bir gömlek. Fizyolojik. s. tasarım (model ve kalıp) ile işçilik açısından kaliteli üretildiği takdirde iç ve dış piyasada oldukça tutulan ve aranan bir ürün olmaktadır (Vural. 64). genel olarak aynı özelliklere sahip olmasına rağmen kadın. Giyim sanayiinde özel bir öneme sahip. Şener. Ergonomik. 2002. 2002. s. malzeme. 3). erkek ve çocuk giysilerinde farklı özellikler göstermektedir. 2). s. s. ancak kaliteli malzeme ve işçilik kullanılması ile vücudun geometrik yapısına ve antropometrik ölçülerine dayanan düzgün standart kalıpların geliştirilmesiyle elde edilebilir. sistemdeki birtakım dezavantajları giderebilmek amacıyla yardımcı ölçüleri standartlaştırıp. 14). 1983. s. 1). ülkemizde bir kalıp sistemi dahi oturtulamamış durumdadır. 1967 Yılında uygulanmaya başlamış ve 1968–1973 yıllarında İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü’nde çalışmalar devam ettirilmiştir (Özkan. 60). gerekse eğitim kurumlarımızda değişik ülkelerin kalıp sistemleri kullanılmaktadır (Oral. Ağaç. Çünkü henüz tam bir ölçü standardına sahip olmamakla beraber. Michael Müller tarafından geliştirilen sistem insan vücudunun anatomik özelliklerini dikkate alarak bir takım pratik kuralların kalıba nasıl uygulanacağını açıklar (Muratoğlu. s. üretimin fabrikasyon olabilmesi için ilk aşamadır ve bu sonuca ulaşabilmek için günümüzde en yaygın kullanılan sistem “Müller Kalıp Sistemi”dir (Erdoğan. erkek ve çocuk giysileri de birbirinden farklı olmaktadır (Çağdaş. 72). bazı ölçüler de hesaplanarak bulunmaktadır (Pamuk.İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından olan giyim. Kullanılan teknolojik imkanlarla bile hedeflenen potansiyele ulaşılamamaktadır. erkek giyiminin vazgeçilmez bir unsuru olan gömlek. 1984 yılında Niederhein Fachhochschule Enstitüsü. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğretmeni olan Işıklar’ın yurt dışındaki iki yıllık ihtisas çalışmalarıyla ve yedi yıllık 4 . Bazı noktalar dışında Türk insanının anatomik yapısına oldukça uygun olan bu sistemde bazı ölçüler vücut üzerinden alınırken. Şener. 15). 1995. 2002. psikolojik ve sosyolojik olarak birbirinden farklı olan kadın. 2004.

s.48.50.52 Beden (38. erkek dış giyimi Yaylalı ile Eronç’un çalışmalarıyla müller kalıp sistemi esasına dayalı olarak hazırlanmıştır (Işıklar v. 4). Müller kalıp sistemi ile hazırlanmış. Müller kalıp sistemi ile çalışılan klasik erkek gömleği kalıpları incelenmeli. Sportmen Tip 46. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun mudur? araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda 46.40.50. erkek iç giyim kalıpları tamamen Eronç’un mesleki araştırma ve çalışmaları olup.40.52 beden (38.52 Beden (38. s. 93). araştırılmalı ve Türk insanının vücut yapısına göre geliştirilmelidir. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. 1991.50.39. Ancak bundan otuz yıl önce hazırlanmış olan müller kalıp sistemi. ön ve arka genişliği. 2). çevre ve kalıtım gibi etkenlerden oldukça etkilenmektedir (Özkan. 1.39. Alt Amaçlar Genel amaca dayanarak aşağıdaki alt amaçlara cevap aranacaktır.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının.d. s.41 Yaka) Türk erkeği vücuduna antropometrik ve ergonomik açıdan uygun olup olmadığının incelenmesi. Çünkü insan vücudunun yapısı değişik bölgelerde farklılık göstermekte. beslenme. bel ve kalça çevresi..meslek içi tecrübeleriyle geliştirilmiş. mevcut sistemin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Bunlar da incelenmesi gereken konulardır (Ercan. 1982.39.48.41 yaka) klasik erkek gömleği 5 .40. günümüz Türk insanının vücuduna ne kadar uyum sağlamaktadır? Bu araştırılması gereken bir konudur. 3. Amaç Bu araştırmanın amacı.48. Sportmen Tip 46. kalıplarının geliştirilmesidir. 2004. Türk insanının anatomik yapısına uygun yeni bir kalıp sistemi nasıl geliştirilebilir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası. 6 . 3. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygundur. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı. sırt yüksekliği. bel ve kalça çevresi. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun mudur? Denenceler 1. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 7. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs. ön ve arka uzunluğu. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun mudur? 8. 5. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun değildir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun değildir. sırt yüksekliği. 2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun değildir. 4. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun mudur? 3.2. ön ve arka genişliği. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 5. ön ve arka uzunluğu. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun mudur? 4. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası. omzu ve yan dikişi. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu.

TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. manşet görünümünün ve diğer unsurların gereken özellikte insan geometrisi ve dinamiğine uygun olması gerekir. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun değildir. Müller ve Blok Kalıp Sistemi gibi farklı kalıp çizim sistemlerine ve değişik erkek vücut ölçüsü tablolarına rastlanmıştır. özellikle tam anlamıyla kaliteli üretilmişse tutunan ve aranan bir giysidir. estetik ve rahat oluşunun yanı sıra üreticiye zaman. 7 . sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun değildir. öncelikle uygun standart kalıpları hazırlamakla mümkündür. Ayrıca ürünü kullanacak toplumun standart vücut ölçülerine göre hazırlanmış temel kalıp. Gerek sağlık ve dış görünüm. Bir gömleğin kullanışlı ve ergonomik olabilmesi için öncelikle vücuda son derece uyumlu. Araştırma sırasında Metrik. Paff. Alman standartları doğrultusunda ve bundan yıllar önce hazırlanmış bir kalıp sisteminin Türk insanının vücuduna tam bir uyum sağlaması beklenemez. TSE’nin sportmen tip erkek vücut ölçüleri ile hazırlanan klasik erkek gömleği kalıplarının günümüz Türk erkeklerine uyumu ele alınmıştır. Araştırmanın Önemi Klasik erkek gömleği. özellikle de giyim eğitimi veren kurumlarda oldukça kabul gören Müller Kalıp Sistemi doğrultusunda. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. Kol boyunun. Bu özellikleri sağlayabilmek. yakası sıkmayan iyi görünümlü olmalı. çok dar veya ceket içerisinde hoş durmayacak kadar bol olmamalıdır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. uzun zamandan beri yaygın olarak kullanılan. omzu ve yan dikişi. Ve bu noktada sadece doğru ve düzgün bir kalıp amaca ulaştırabilir. 8.6. 7. gerekse kullanışlılık ve yaygınlık açısından. vücuda uyum sağlaması. erkek giyimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Araştırmada. malzeme ve emek gibi faktörlerden tasarruf sağlar.

50.52 Beden (38. Örnekleme alınan gençlerin Türk gençlerini temsil ettiği kabul edilmiştir. giyim sanatları ve giyim endüstrisi eğitimi veren kurumlar ile giyim sanayi için faydalı olacağı kabul edilmiştir. TSE tarafından belirlenen standart erkek vücut ölçüleri doğrultusunda.41 Yaka) sportmen tip gençler üzerinde denenerek uygun olmayan yerlerinin belirlenmesiyle geliştirilecek kalıbın.48. ergonomik ve ekolojik açıdan kullanılabilir bir temel kalıp sistemi geliştirmeye katkı sağlayacağı.52 Beden (38.40. giyim sanatları ve giyim endüstrisi alanında eğitim veren enstitü. Alman standartlarına göre hazırlanmış Müler Kalıp Sistemi 46. Türk erkeklerini temsil ettiği kabul edilmiştir.39. Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış 46. fakülte.40. henüz ülkemizde standart temel kalıp sisteminin geliştirilmemiş olması böyle bir çalışmayı gerekli kılmıştır. 4. Türk erkeği vücut ölçü tablolarının. TSE tarafından oluşturulan Türk erkeğinin vücut ölçü tabloları doğrultusunda. Araştırmanın konusu. Türk insanının anatomisine dayanan bir kalıp sisteminin geliştirilmemiş olması büyük eksikliktir.40. yüksekokul ve liseler ile giyim üretim sanayine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın Türk insanının vücuduna uyumlu.39. Sınırlılıklar Araştırmanın sınırlılıkları aşağıdaki gibidir. Sayıltılar Araştırmanın sayıltıları aşağıdaki gibidir.52 Beden (38. Bu düşünceden yola çıkılarak. uygun 8 .48. Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış klasik erkek gömleği kalıplarının 46.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının denenmesi.50.48. 2.39.TSE’nin hazırlamış olduğu Türk erkeğinin standart vücut ölçüleri tablosu bulunmasına rağmen.50. TSE’nin hazırlamış olduğu. 3. 1. 1.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının Türk erkeği vücuduna tam olarak uymadığı kabul edilmiştir.

erkek ve kadın dış giyimlerinde yer alan giysidir (Çağdaş v. insan vücuduna göre şekil alan giysilerin tümüdür (Bayraktar. yükseklik.alioral. ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan bilimsel bir disiplindir (www.obitet. 9 .12.edu. insanin refahını. uygun yöntemlerin uygulanmasını. Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören ve araştırmanın örneklem grubunu oluşturan.balikesir.edu.d. 34). 1996..12. ergonomik ve antropometrik açıdan uyum sağlayacak fonksiyonel ve estetik giysilerin hazırlanabilmesi için. çevre boyutları gibi insan vücudunun farklı boyutlarıyla ilgilenen özel bir bilim dalıdır (www. Tanımlar Araştırmada kullanılan kavramların tanımları şu şekildedir: Giyim: Vücudu tabiatın etkilerinden koruyan.tr. Antropometri: Uzunluk. medeniyetin ilerlemesiyle değişiklik gösteren. vücut formunun iki boyutlu iz düşümünü ve giysi modelini yansıtmak üzere hazırlanan çizimlerdir.olmayan noktaların tespit edilmesi ve veriler doğrultusunda kalıpların geliştirilmesi ile sınırlıdır. Sportmen Tip 46-48-50-52 Beden (38-39-40-41 Yaka) erkek öğrenciler ile sınırlıdır.2005). Ergonomi: Ergonomi yada İnsan Faktörleri Mühendisliği. 2. çeşitli kumaşlardan yapılan. Kalıp: İnsanın üç boyutlu vücut formuna. s. s. genişlik. Araştırmanın bulguları. mutluluğu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı. Klasik Erkek Gömleği: Genellikle ayaklı gömlek yakalı. ön ortasından ilik-düğme ile kapanmalı.21. 1996. kol ağzı yırtmaçlı ve manşetli ya da kısa kollu. 1). boyu kalçada bittiği gibi değişen uzunluklarda da olabilen.2004).gazi. ağırlık. 26.tr...

BÖLÜM II İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR Araştırmanın bu bölümünde. antropometrinin ve antropometrik ölçü almanın tanımı. 2. Erkek Giyimi ve Erkek Gömleği 2. kalıp çiziminde temel ilkeler ve kalıp hazırlamada kullanılan yöntemlere yer verilmiştir. sınıflandırılması. beden oranları ve vücut tiplerine. erkek giyimi ve erkek gömleğinin tanımı. erkek gömleği seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ile gelişimini tamamlamış erkek vücudunun anatomik özellikleri. önemi. önemi. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması ÖZEL AMAÇLI GİYİM Smokin Frak Üniforma Yağmurluk Tulum Eşofman Şort İş Elbiseleri İÇ GİYİM Slip Boxer Fanila(Atlet) İç Gömleği Pijama Ropdöşambr (Erkek Sabahlığı) DIŞ GİYİM Gömlek T-Shirt Yelek Pantolon ÜST GİYİM Pardesü Palto Kaban Mont Anorak Ceket 10 .1. antropometrik ölçü almada dikkat edilecek noktalar ve ölçü alma teknikleri ile ergonominin ve ergonomik açıdan kalıbın tanımı.1. tarihçesi. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması Tablo 1.1.

s.s. 1991.d. iç giyimlerin üzerine giyilen giysilerdir. Dursunoğlu. iklim ve mevsimsel koşullar. s. 5). s. s. 12). 2002. soğuktan ve dış etkenlerden koruyan.” şeklinde tanımlamaktadır (1976. vücudu çok sıkı saran hareketi engelleyici veya rahatsızlık verici olmamalı.108).1996. daima dış giyimin altına giyilen giysilerdir” (1991. “Genellikle sağlık ve hijyenik açıdan kullanılan. vücuda estetik görünüm kazandıran. “ Vücudu doğanın etkilerinden koruyan. Çağdaş v.2.1. yatakta kullanılan giyimler ve ev içerisinde giyilenler olmak üzere iç giyimleri üç ana grupta toplamak mümkündür (Pamuk. iç giyimi şöyle tanımlamaktadır. sentetik olmayan.1. s. Ten üzerine giyilenler. dış giyimi. giysiyi terlemeden. iç giyimi. Bu özelliklerin yanı sıra iç giyim seçimini..d.3. yerine göre dış giyimin düzgün form alması için kullanılan giysilere iç giyim denir.1. vücudu ve üst giyimleri koruyan. Karakülah. “Dış giyimler altına giyilen. gelenek. vücut özelliği. teri emebilen. 27). yumuşak ve yıkanabilir kumaşlar tercih edilmelidir (Güdül..1. İç Giyim Kurumer. 1996. ince. yaş.2. moda ve ekonomik durum gibi faktörler oldukça etkilemektedir (Bayraktar. vücudu sıcaktan. dış giyimi.2) 2. Dış giyimin içerisine giyilen.” şeklinde tanımlamaktadır (1996. s. İç giyimler.1.1. 11 . 600). sağlık. “İç giyim üzerine giyilen tüm giysilerdir” şeklinde genel olarak tanımlamaktadır (1991. cinsiyet. Çağdaş v. s. 107. örtük giyimlerdir. Dış Giyim Güdül ve Karakülah.5’ten).

. ergonomik. genellikle vücudun zarar görmesini engellemek ve rahat olmasını sağlamak amacıyla. sosyal iletişimi sağlayan ve modayla yön alan giysilerdir. “Vücudu ve dış giyimleri doğanın etkilerinden koruyan. bireyi psikolojik olarak tatmin eden. dış giyimlerin üzerine giyilen üst giyimler kalın. model ve giysi cinsi olarak oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Üst Giyim Çağdaş v. 28). su geçirme özelliği olmayan veya kalın kumaşlardan yapılan giysilerdir. yapılan işin gerektirdiği şekilde. renk ve modeli. s. üst giyimi. Özel Amaçlı Giyim Özel giysiler gerektiren faaliyetlerde ve işlerde kullanılan. Genellikle soğuktan ve yağıştan koruma özelliği olan. 1991. vücuda estetik görünüm kazandıran. 4). 600). her iki cinsin de birlikte kullanabileceği ortak modellerde günümüzde uygulanmaktadır (Pamuk. fizyolojik ve fonksiyonel olarak tasarlanmış giysilerdir.d. Dış giyim olarak kullanılan giysiler renk. 28).1. 12 . Genellikle dış giysilerin üzerine giyilen. koruyucu ve suya dayanıklı kumaşlardan hazırlanmaktadır (Pamuk.1.3. s.Dış giyim.” şeklinde tanımlamıştır (1996. vücudu dış etkenlerden koruyan. cinsiyete göre farklılık göstermesiyle birlikte. 2002.4. Vücudu dış etkenlerden koruyan ve kişisel beğenilere göre şekil alan giyim. vücudu ve dış giysileri iklimsel faktörlerden koruyan. vücuda estetik görünüm veren. dış giyimlerin üzerine giyilen giysilerdir. s. 2002. s. kumaş. 2. moda ile şekil almaktadır (Kurumer.1. Fizyolojik ve psikolojik olarak insan vücudunu koruyan ve örtünme ihtiyacını karşılayan bu giysiler.1. 2.

s.” olarak verilmiştir (www. gece ve aktiviteler için farklı renk. ince.1. kollu veya yarım kollu yakalı giysi.. yakalı. s. bol dökümlü. gömlek. Meydan Larousse’da. 601). “Vücudun üst bölümüne giyilen. gömlek.2. tek göğüs üzerinde cebi olan giysi” olarak tanımlanmıştır (1993. önden düğmeli. 2. yakası kravatla kullanılmaya müsait(tercihen balenli). Ana Britannica’da gömlek. 4685).” olarak tanımlanmıştır (1981. yakalı giysi. Erkek Gömleğinin Tanımı Türkçe sözlükte. Büyük Larausse’da.” olarak verilmiştir (1986.tdk.gov.2. “Düğmeli.1. ceket gibi bir başka giysinin altına giyilen kollu giyim eşyasıdır” şeklinde tanımlanmıştır (1988. katlamalı manşetli. önden düğmeli giyecek” (1995. s. özel gün.Ayrıca. “ Bedenin üstüne giyilen. şekil ve modelde tasarlanan giysiler de özel amaçlı giyimin kapsamı içinde yer alır. s. 277). gömleği şöyle tanımlamıştır. renkleri düz veya 13 . 661). Erkek Gömleği 2.1.12. “ Erkeklerin vücutlarının üst kısmına ceket veya yelek altına giydikleri dış çamaşırı.tr. “Vücudun üst bölümüne genellikle iç çamaşırının üzerine giyilen. çoğu zaman palto. kumaşı genellikle pamuklu. 3224). gömlek. kollu. “ Vücudun üst kısmına giyilen ince. s.2004). kollu ve yakalı. Beymen erkek giyim bölüm sorumlusu klasik erkek gömleğini. Tekstil ve Konfeksiyon Ansiklopedisi’nde ise gömlek. 21. Püsküllüoğlu.

” şeklinde tanımlamıştır (1996. İlk başlarda uzun ve düz biçimde kullanılan gömlekler. s. Romalılarınkine ise “tunica” denilmiştir (Türk Ansiklopedisi. 12). kareli veya kendinden desenli kumaşlardan üretilen giysi olarak tanımlamıştır (www. boyu kalçada bittiği gibi değişen uzunluklarda da olabilen.d.2. 1995.) kaba el dokumalarından imal edilmiştir (Vural. erkek ve kadın dış giyimlerinde yer alan giysidir.arsiv. önden düğmeli.2. yaz kış kullanılan. gömleği. 1570–1320) değin uzanan.Ö. genellikle pamuklu kumaştan mamul. çeşitli kumaşlardan yapılan. Bu sade biçimli gömlekler doğal orijinli (keten. 1988. 64). Yukarıda verilen tanımlar ışığında erkek gömleği şöyle de tanımlanabilir. Çağdaş v. baş için de kat yerine bir delik bırakılarak kenarları dikilen gömlekler görülmüştür (Ana Britannica.com. “Genellikle ayaklı gömlek yakalı.1. 601). gömlek yakalı.hurriyetim. s. s. Eski Mısır’ın 18. s.beyaz üzerine çizgili.01. Ağaç. 1970. zamanına ve yerine göre farklı modellerde yapılıp farklı isimler almışlardır (Türk Ansiklopedisi. kenevir v. 1970. Eski Yunanlılar’ın giydikleri gömleklere “endima”. s. Geçmişine bakıldığında. kol ağzı yırtmaçlı ve manşetli ya da kısa kollu. Erkek Gömleğinin Tarihçesi Klasik erkek gömleği erkek giyiminin vazgeçilmez önemli bir parçası olup. dokunmuş kumaştan imal edilmiş ceket altında kravatlı veya kravatsız giyilebilen bir giysidir (Vural. s. Ağaç.15. 12). ön ortasından ilik-düğme ile kapanmalı. sülalesine (M. manşetli ve sol göğsü üzerinde cebi olan erkek üst giyimidir.b. kollu. 2.2006). 34). dikdörtgen bir keten parçasına kollar için iki açıklık. iç giyim üzerine ve bedenin üst kısmına giyilen.. 1995.. 14 . 64).

Gömleklerde dik yaka ve kol ağzının kullanılması 14. 18. 15. Bu gömlekler kadın bluzu gibi son derece gösterişli. yüzyılda tunikler kısalmış ve bu tuniklerin içerisine beyaz ketenden. yüzyıla damgasını vuran Rokoko Döneminde modanın sadeleşmesine karşın. 90). 1988. Bu yüzyılda Barok Dönem’in gösterişli erkek giysileri kadınsı özellikler taşımıştır. Gömlek yakaları.d.. 1986. s.d. 602). Ayrıca erkek giysilerinde bugün düşünülemeyecek kadar çok brokar ve dantel kullanılmıştır.90). dantelâlı. Büyük toprak sahibi olan soylular halka yukarıdan bakmaya başlayınca. Erkek gömleklerinde. s. 86). 173). 601). 183). erkek gömlekleri önde farbelalarla toplanmış. çok geniş fularlar veya dantel biçiminde uygulanmıştır (Gürsoy.. s. Erkekler boğazda büzülerek toplanmış bol. Terziliğin çok önemli ve ciddiye alınan bir meslek olduğu Gotik Dönemde. s. yüzyılda gömlekler danteller. s. fırfırlar ve işlemelerle süslenmiştir (Ana Britannica. robası plili. Gömleğin süsü görünecek kadar açık ve dar ceketler giyilmiştir (Gürsoy. plili gömlekler giymişlerdir (Komşuoğlu v. 18. 17. 1986. boyna daha dik ve onurlu bir hava vermek için erkek gömleklerinin yakaları çeneye kadar uzatılmıştır (Gürsoy. bol ve sarkıktır. terziler erkeği görkemli ve gösterişli yapmak için ellerinden gelen her şeyi yapmıştır. yüzyılın başlarında ayrıntılı işlenmiş ve çok katlı yakalar kullanılmıştır (Ana Britannica. 88. yüzyılda Normlarda görülmüştür (Ana Britannica. yüzyılın sonlarında ve 19. 2004.167. üzerinde bol miktarda garnitür dikiş ve aplikasyon kullanılmıştır. s. manşetler ceket kolunun dışına taşmış. 82). 15 . 178. yatay ve dikey süslemelerle bezenmiştir (Gürsoy. farbalı. 602).d. uzun dar kollu gömlekler giyilmiştir (Komşuoğlu v. yüzyılda boynu çevreleyen büyük dantel yakalı ve manşetli beyaz ipek gömlekler ortaya çıkmıştır (Komşuoğlu v. 1988. s. 2004. 181). s. 1986. 16. s.. 2004. 1988. 2004. dik yakalı. s.

yüksek ve devrilen yakalar gömleklerin yaka bandına iliştirilmekteydi. 176). 64). s. Pullen. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan II. 2000).d. böylelikle Türk giyim kuşamında Avrupa giyim tarzının da etkileri görülmeye başlanmıştır (Çağdaş v. 1995. Mahmut’un başlattığı yenilikler giyim kuşama da yansımıştır. yüzyılın ortalarında paltoların omuzları Romantik dönemdeki düşük omuzlardan daha dikleşmiş ve genişlemiş. s. Önceleri sadece özel günlerde ve törenlerde giyilen frenk gömleği özellikle yüksek devlet memurları tarafından kullanıldı. 2004. s. geometrik desenli ve renkli bir hale bürünmüştür (www. dik. Pullen. Abdest alırken ve namaz kılarken kullanımı rahat olmadığı için halk tarafından oldukça zor kabullenildi (Gürsoy. Bu fiyonk biçimindeki boyun bağına “plastron” denilmiştir (Gürsoy. 19. 2000. manşeti ve hatta göğsü olan gömlekleri oldukça rahatsız bulmuş ve giymek istememişlerdir (Çağdaş. gömlekleri bugünkü kullanılan şekline getirmiştir (Baker. 120). 128). 93). 1986. 17. 16 .insankaynaklari.. Yumuşak bir biçimde dönerek kıvrılan bu yakalar. Bu durumun yansıması olarak erkek gömlekleri de değişmiş. yaka ve klapalar yatışıp kıvrılmıştır (Baker. 46). Romantik dönemin kabarık kolları düşerek sade bir biçimde inmiş ve bileğe oturmuş. Yakaya kravat biçiminde bağlanan ensiz bir fiyonk form vermiştir (Baker. Dünya Savaşının sona ermesiyle daha özgür olmak ve eğlenmek istiyorlardı.01. s. 4685). 2004.19. Pullen 2000. Şarklı giysilerin rahatlığına alışan kimseler ilk zamanlarda kolalı yakası. gömlek yakası ise daha alçalmıştır. s.2006 ). O dönemde gömleğin Avrupa’dan gelmiş olması nedeniyle halk arasında “frenk gömleği” denilmiştir (Büyük Larausse.. Ağaç. Bu yenilikler daha çok dış ve üst giyim gruplarında olmuştur. I. 1996. 120). S. yüzyılın sonlarında kıvrık kanat şeklinde. üzerine çizgili kravatların takıldığı. 1920’lerde insanlar. s.com. s. Klasik erkek gömleği Osmanlı döneminde bir özgürlük hareketinin başlangıcı olan Tanzimat Fermanıyla 19 yüzyılda Türkiye’de giyilmeye başlamıştır (Vural. 2000.

2006 ).2.2006 ). 17.2006 ). 17. “bakımı kolay” diye tabir edilen naylon gömlekler moda olmuştur (Erdoğan.2. takım elbiseler içindeki klasik erkek gömlekleri ile günlük giyilen spor gömlekler olmuştur (www. 1). omuz bölgesinden drapeler inen “London Cut” adı verilen tarzda gömlekler moda olmuştur (www. s. Ancak kısa bir süre sonra bu türlü gömleklerin sağlıksız ve rahatsız olmasının anlaşılması üzerine bu gömlekler terk edilmiştir (Vural. Gömleğin Giyecek Kişiye Göre Sınıflandırılması TSE tarafından hazırlanan sınıflandırma şöyledir: 1. renk ve dokuda. sivri yakalı...com. Erkek Gömleğinin Sınıflandırılması 2. Zamanımıza kadar klasik erkek gömleğine farklı uygulamalar getirilmiş. çeşitli modeller ortaya çıkmıştır ve artık günümüzde gömlekler sadece resmi yerlerde giyilmemekte hayatın her anında değişik şekil.1. Erkek Gömleği 2. Yine bu dönemde 1940’larda modadaki değişikliklerden biri de erkeklerin günlük gömleklere olan adaptasyonu olmuş ve parlak renklerden ve desenlerden yapılan “Hawaii” veya “Carisca” gömlekleri ilk defa bu zaman giyilmiştir (www.1930’larda Londralı bir terzi tarafından geliştirilen. 2.62). Ağaç. s.1. 17.01. Kız Çocuk Gömleği(1995.insankaynaklari. geniş. 1993. 1995.01. 1950’lere gelindiğinde iyice yaygınlaşan.3.. ayrıca spor biçimde de karşımıza çıkmaktadır.insankaynaklari.insankaynaklari.01. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD.’den gelen “yıka ve giy”. 65).1.com. s.com.3. 17 . Erkek Çocuk Gömleği 4. Kadın Gömleği 3.

Erkek Gömleğinin Giyildiği Yere ve Zamana Göre Sınıflandırılması 1. modayla şekil alan erkek giysisidir. • Gömlek giyildiğinde sırttaki pliler fazla olmamalı. modelde. gece veya sahnede giyilen..tr.1.3. • 18 . Fantezi Erkek Gömleği: Genellikle özel gün.sabah. ceketin önünde gömlek kumaşı fazla toplanmamalıdır (www.com.2006). • Yüzü geniş olan kişiler yaka formatı açık İtalyan yaka yerine daha kapalı klasik yaka veya düğmeli yaka tercih etmelidir (http//:arsiv. 29.2006).2. 18).01. 29.hurriyetim. • Gömleğin boyu kollar kaldırıldığı zaman belin en az 13-15 cm altında kalmalıdır (Muratoğlu.com. • Gömlek giyildiğinde kumaşı.com.tr. 29.04.. değişik renk. Spor Erkek Gömleği: Genellikle günlük giyilen rahat ve kullanışlı.04.2006). • Boynu kısa olanlar yüksek yaka gömlek tercih etmemeli.2006). s. aksesuvar olarak kravat. değişik renk ve spor model özelliği taşıyan.sabah. kollu. 29.4. tek göğsü üzerinde cep bulunan. s. farklı fantezi kumaşlardan mamul. pamuklu veya kot kumaş gibi malzemeden mamul.2.2. 17). kravat iğnesi ve kol düğmeleriyle kullanılabilen erkek giysisidir.2006).hurriyetim.sabah. • Yuvarlak yüzlü kişiler geniş yaka yerine klasik veya daha kapalı yakaları kullanmalıdır (http//:arsiv.com.04. bedeni ne aşırı sarmalı nede pantolondan dışarı taşmalıdır (www.7 cm boşluk kalmalıdır (Muratoğlu. • Uzun ve dar yüzlü kişiler yaka formatı açık. 2004. 3. manşetli.Erkek Gömleği Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Gömleğin yakası iliklendiğinde yaka ile boyun arasında 0. ceket içerisine giyilen veya tek kullanılan önden düğmeli. 2004.com.5-0.04. 15. gömlek yakalı. pamuklu kumaştan mamul.arsiv. 15.2006).01.2.tr. Kılınç. 2..com.tr.1. yüksek klasik veya İtalyan yakayı tercih etmelidir (http//:arsiv. Kılınç.arsiv.sabah. gerekirse değişik aksesuvarlarla kullanılabilen erkek gömleğidir.. Klasik Erkek Gömleği: Günlük veya resmi toplantılarda. oyuntusu öne düşük küçük ve zarif yakalar kullanmalıdır (http//:arsiv. 2.

arsiv.01. gömleğin manşeti ise ceketin kolundan 1.arsiv.hurriyetim. 15. çok sıkı da olmamalıdır (Muratoğlu. aksesuarları olması • • • • : Kişinin üzerine oturup... 15.• Gömleğin yakası ceketin yakasından. Davetlerde kullanılacak gömlekler genellikle beyaz veya krem olup kendinden desenli veya düz tercih edilmelidir. ayrıca patı gizli olup cep kullanılmaz ve kol düğmeleri ile şıklık katılan çift kat manşet tercih edilmelidir (www.01. s.2006). tüketicinin giyside aradığı özellikleri kısaca beş grupta toplamıştır: Amaca uygunluk İyi görünüm Dayanıklılık : Kişiyi dış etkenlerden koruması.2006).com. 15.com.com. Gömleğin manşeti geniş bir bilezik gibi görünmemeli.hurriyetim.arsiv.01. s. • Klasik erkek gömleğinde kullanılan sedef düğmeler ve sık iğne vuruşlu dikiş gömleğin kalitesinin bir göstergesidir (www.com.2006).01. • Kışın daha ağır pamuklular tercih edilip.01. rahatlık ve güven vermesi Temizleme : Yıkanabilmesi.arsiv.sabah. boyuna çizgili veya pötikareli kumaşları tercih etmelidir (http//:arsiv.hurriyetim.04.com. 29.com. 15.01.2006).5 cm dışarı taşmalıdır (www. 15.d.2006). • • Gömlek seçilen ceket ve kravatla tam bir renk uyumu içerisinde olmalıdır.com. yazın daha hafif pamuklu ve ketenpamuk. kişiyi tanımlaması. 19 . Eryazıcıoğlu v. 2004.hurriyetim.2006). Gömlek kumaşının yüzde yüz pamuklu olmasına dikkat edilmelidir • • (www.arsiv. 15. formunu ve şeklini koruması (2001. • Pastel renkli ceket. • Kilolu kişiler kumaş seçiminde düz. pantolon ve kravatla yine pastel tonlarda gömlek seçilmelidir (www.tr. istenilen görünümü vermesi : Dayanıklı olup uzun süre kullanılabilmesi • Psikolojik uygunluk : Bireye haz.2006). ipek-pamuk karışımı kumaşlar tercih edilmelidir (www.arsiv.22).hurriyetim.hurriyetim. Kılınç. 18).

erkek ve çocuk olmak üzere üç gruba ayrılır. Vücudun hangi noktalarında kas. Atletik yapılı. İnsan vücudu beden. Statik vücut ile hareket halindeki vücut ölçüleri arasında farklılık bulunur. 1). kemik ve eklem yerinin olduğunun bilinmesiyle vücuda uyumlu bir kalıp elde edilebilir (Erdoğan. Vücutlar kadın. bunlar. İnsan vücudu üç boyutludur (en.1. beslenme biçimleri. Bunların yanında erkek vücudunda hatların keskin oluşu ve kemiklerin daha belirgin olması da diğer ayırıcı noktalardır (Pektaş. genetik yapıları. İnsanların yaşadıkları yer. bunlar. kollar ve bacaklar olmak üzere bölümlere ayrılır.. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomik Özellikleri Giysinin istenilen özelliklere sahip olabilmesi için insan vücudunun anatomik ve mekanik yapısının iyi bilinmesi gerekmektedir (Mete. s.2. İlk bakışta görülebileceği gibi erkek vücudu kadın vücuduna göre bazı farklılıklar göstermektedir. çalıştıkları meslekleri. sonucun başarılı olması açısından oldukça gereklidir. göğüs yapısı da kadın vücudundan ayrılmaktadır. Normal vücut yapılarında tipik ve bireysel farklılıklar bulunur. 1993. 150). 18). Gelişmiş kas yapısı belirgin olmakla beraber. s. s. 3). Farklı duruş biçimleri ve vücut deformasyonları normal yapılardan farklılık gösterir (Mete. Giysi üretiminde temel teşkil eden vücut yapısı ve antropometrisinin birtakım özellikleri vardır. Kalıp hazırlamada vücudun anatomik özelliklerinin tanınması. Bu • • • • • • • 20 . 2000. 1995). s. s.2.2. baş. 1990. boy. uğraştıkları spor dalları ve daha birçok sosyo-ekonomik koşullar vücut yapılarını etkilemektedir (Ercan. derinlik). geniş omuzlu ve dar kalçalı olmalarıdır (Öğütçü v. Vücut bölümleri arasında belli orantılar bulunur. 6). 1999. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomisi 2. 1994.d.

s.... Antik çağlardan bu yana sanatçılar ve bilim adamları insan vücudu için bir ölçü sistemi bulmaya çalışmışlardır (Öğütçü v. Baş. 1994. Baş. s. 1993. Michelangelo (1457-1564) ve Albrecht Dürer (14711528) gibi büyük sanatkarlar oran bilimi ile ilgilenmişlerdir (Öğütçü v. 1993.d. 18). Ercan. kasık-karın insan vücudunun temel yapısını oluşturur. ayak. baş uzunluğu olarak kabul edilen sekizli dağılım kuralı. 1982. pratik ve uygulamalarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılır (Mete. el. el orta parmağı. Baş-boyun-göğüs. Boy uzunluğu ölçüsü birimi. s. Memphis Piramidinin mezar odasında bilinen en eski vücut oranı (M. vücut oranları “kural” olarak ifade edilmiştir ve bu oranlar medikal açıdan vücut ölçü ve oranlarının normalidir (Ercan.Ö. 21 . sekizli dağılımı şöyle özetlemiştir.2. 46). böylece vücut ölçülerinin hesaplanması kolaylaşacaktır (Aşık v. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Beden Oranları Kalıp hazırlanırken öncelikle dikkat edilmesi gereken. 23). 17). s. 2743). 4). s.d. 1994. s.d.. 1994. Vücudu doğal bir ölçekle oranlayarak bölümlere ayırmak gerekir. 1999. 2. 4’ten).d. Leonado da Vinci (1452-1519). 1993. vücudun bölümleri arasındaki oranlardır. s. İnsan vücudunun anatomik yapısını ifade eden. 23). 2002. s.farklılıklar doğal olarak giysi kalıbına da yansımaktadır. columna vertebralis(enseden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurgalar) ve el genişliği gibi vücut kısımları “birim” uzunluk olarak alınmış ve diğer vücut kısımları ile tüm vücut uzunluğu bu birimlere göre orantılanmıştır (Şahmay. erkekteki bel ve kalça çevresi oranı kadınınkine oranla daha az belirgindir (Uzbil v.2. yüz. erkek giysi kalıpları kadındaki gibi göğüs izdüşüm gerektirmez. Örneğin.3000) bulunmuştur (Pamuk.

1/8 bacak üst yarısı ile diz arası 7. 1/8 kalça ile bacak üst yarısı arası 6. Şekil 1. 1/8 diz ile baldır arası 8. 1/8 baş uzunluğu 2. 33). 2000. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Oranları (Erdoğan. 1/8 çene ucu ile göğüs ucu arası 3.1. 1/8 bel ile kalça arası 5.s. s. 17) 22 . 1/8 göğüs ucu ile bel arası 4. 1/8 baldır ile topuk arası (2004.

s. 48) AB: Bölünecek doğru parçası BC: B’den çıkan dik (boyu=AB/2) BD: C merkezli yay DE: A merkezli yay BE: /AE : AE / AB İnsan vücudu üzerinde uygulanan altın kesit kuralında dağılım noktaları vücuttaki anatomik ayrım noktaları ile çakışmaktadır. 20). Altın kesit kuralında genellikle çizgiler geometrik olarak bölümlenir (Pamuk. 23 . 1994. Altın Kesit Kuralı (Pamuk. Mesela. bel eksenini. 47). belden yukarı olan kısım üstten ayrılırsa.. el parmak uçlarını. tam boy üstten ayrıldığında. 2002. s.Diğer oranlara göre kullanım açısından daha objektif sonuçlar veren “Altın Kesit” kuralı ise M. yaka eksenini vermektedir (Aşık v. tam boy alttan ayrıldığında.d. 2002. s. 500 yıllarında yaşayan Yunanlı ressam Polyklet tarafından bulunmuştur.Ö. BOYUN GÖĞÜS BEL KALÇA BALDIR DİZ UYLUK TABAN Şekil 2.

göğüs. s. uzun. 3). Gönen. vücudun şekillenmesinde rol oynayan kas ve yağ dokuları önemlidir. s. atletik ve piknik tip olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. 121’den). Şekil 3. 1985. Bayraktar. bacakların genel boy içerisindeki payı. 24 . İnsan vücudunun bölümleri arasındaki oran ve ölçü farklılıkları dikkate alınarak çeşitli vücut tipleri tanımlanmıştır.3. Saller’ın (1957) Tanımladığı Geometrik Şekillerdeki Değişik İnsan Tipleri (Ercan. zayıf.2. Özgen. astenik.2. Başın bedene oranı. Saller’in (1957) tanımladığı vücut tiplerinde. Beden ölçüleri arasındaki oranların vücudun biçimini önemli ölçüde etkilediği bu vücut tipleri. 4) Ernst Kretscmer’in yaptığı insan vücudu sınıflaması. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Tipleri İnsan vücutları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. dört grupta incelenebilir (Ercan. kısa. 1994. şişman gibi vücut tiplerine bağlı olarak vücut bölümleri arasındaki oranlar değişmektedir (Başer. 1994. s. 1991. bel ve kalça çevreleri arasındaki fark vücut tiplerinin tanımlanmasında kullanılmaktadır.

2002. Atletik Tipler (Pamuk. s. s. s. ince kol ve bacaklı. 2002.41). dar omuzlu. 42). düz karınlı. 42) 25 . gelişmiş kas yapılı. 2002. s. uzun ve dar göğüs kafesli. Astenik Tipler (Pamuk.Astenik tip. kuvvetli ve üçgen bir vücuda sahip olan tiplerdir (Pamuk. şişkin göğüslü. yağsız bir vücut yapısına sahip tiplerdir (Pamuk. uzun ve zayıf bir beden yapısına sahip. geniş omuzlu. Şekil 4. 2002. 41) Atletik tip. Şekil 5.

Şekil 6. 7. 2002. Endomorfide. Şekil 7. arkadan ve yandan görüntüsüne göre insanları üç somato tipe ayırmıştır. yuvarlak kafa. geniş yapılı. yağlı tiplerdir (Pamuk. vücut yapısı küreselleşmiştir. ince bilekler ve göğüs ile kalça derinlikleri fazla tiplerdir (Ercan. 1994. 1994. Endomorfik Tipler (Tanner. orta boylu. 1965. s. zayıf kol ve bacaklar. Şişman göbek. 42). 2002. boyun ve kafa öne eğik.Piknik tip ise.8). s. s. s. Ercan. 42) William Sheldon vücut ölçülerini dikkate almadan vücudun önden. 9’dan) 26 . Piknik Tipler (Pamuk.

10’dan) Ektomorfiler. 1994. 1965. 1994. iri kafalı.Mezamorfiler. kas ve kemikleri belirgin. Şekil 8. Ercan. Şekil 9. s. s. 10). Mezomorfik Tipler (Tanner. Ercan. kübik geniş omuzlu ve göğüslü. dar göğüs ve karınlı. 1965. ince. uzun kollu ve bacaklı. Ektomorfik Tipler (Tanner. s. 1994. ağır kollu ve ayaklı tiplerdir (Ercan. 1994. s. 9). “lineer adam” olarak da tanımlanan tiplerdir (Ercan. 11’den) 27 .

17’den). s. Yücel. 1991. 1989. Vücut tiplerinin belirlenmesinde drop değeri baz alan ISO. 45). s. 1. Randal’in beş kadın ve beş erkek tipi olmak üzere on tipten oluşan sınıflandırması da çok sık karşımıza çıkmamaktadır (Solinger. göbekli) Temel Drop Değeri 16 12 6 0 -6 TSE ise. vücut tiplerini ölçü oranlarındaki farklılığa bağlı olarak değişen dört ana grupta vermiştir. 17’den). Yücel. 10). Bunlar. 4-3-3 ve 5-3-3 gibi farklı değerlerde görülürler (Ercan. Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) : Göğüs. 1980. 202den). ISO Tarafından Yapılan Erkek Vücut Tiplerinin Sınıflandırılması (ISO/TR 10652. hafif yağlı kimselerdir. 3. s. Vücut Tipi Athletic (A) (Atletik) Regular (R) (Düzgün) Porty (P) (İri) Stout (S) (İriyarı. 1999. göğüs. Ayrıca Martin B. 3-4-4. kalça ve bel çevrelerine oranla boyu uzun olan kimseler. Popkin on iki vücut tipi tanımlamıştır. Tablo 2. kadın vücudunu da üç ayrı tipe ayırmaktadır (ISO/TR 10652. Yücel. yağsız. 2. İnce-Uzun Vücut Tipi (A): İnce yapılı. s.Somato tiplerin çoğu bu kadar abartılı tipler değildir. kalça ve bel çevrelerine oranla boy yüksekliği az olan. s. Francis E. 1999. Normal-Sportmen Vücut Tipi (B) : Vücut ölçüsü olarak normal sayılan ve genel ortalamanın değerlerine yakın olan. erkek vücudunu beş ayrı tipe ayırırken. 1994. kaslı vücut tipi. 2002. şişman) Corpulent (C) (Şişman. 1999. ancak bu sayının fazla olması üretim için kullanışlı bir sınıflama olmamasına neden olmaktadır (Pamuk. 28 .

6). 2. Aynı göğüs çevresine sahip vücutların bel çevresi ölçülerindeki farklılıklara göre ara vücut tipleri oluşmuştur.4. Normal Duruşlu Vücutlar b. Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) : Göğüs çevresine oranla bel çevresinin geniş olduğu. Giyimin amacı. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Duruşları Kalıp hazırlarken giydirilecek kişinin vücudunun tanınması hazırlanan kalıptaki başarıyı artırır (Erdoğan. s. s. Göbekli Vücutlar (2000. b. 2). kamburluk. vücut özellikleri ve omuz duruşları önemlidir (Erdoğan.4. modeli vücuda uygun hazırlamak ve şekilsiz vücutlara güzel bir görünüm kazandırmak olmalıdır (Işıklar v. 201).. omuz düşüklüğü. Öne Eğik Duruşlu Vücutlar d. Bu standardın dışında kalan. s. a.2. Geniş Vücut Tipleri (3) : Bel çevresi göğüs çevresine oranla büyük olan tipler. Normal Vücut Tipleri (2) : Bel ile göğüs çevresi arasındaki oranın erkeklerdeki genel ortalamaya yaklaşık olan tiplerdir. c. Dar Vücut Tipleri (1) : Bel çevresi göğüs çevresine oranla ince olan tipler. Erkek vücutlarında.5). duruş eğikliği gibi deformasyon gösteren vücut tiplerine standart dışı vücut tipleri denilmektedir (TSE.d. erkek vücut duruşlarını dört grupta toplamıştır: a. 2000. s. 1988. 1987. 29 . s. 1983. 7). Erdoğan. karın bölgesi aşırı büyümüş kimselerdir. Dik Duruşlu Vücutlar c.

Normal Erkek Vücudu (Işıklar.d.Şekil 10. 201). s. 6) Işıklar v. Şekil 11. Erkeklerde Vücut Duruşları (Erdoğan. s..203) 30 . vücut duruşlarını üç grupta ele almıştır: a. s. 2000. Normal Erkek Vücudu b. 1988. Dik Erkek Vücudu c. Sarkık Erkek Vücudu (1988.

203) New International Boutique Hause vücut duruşlarını beş grupta incelemiştir. Dik ve Sarkık Erkek Vücudu (Işıklar. s.com.nibh.2004) 31 . Şekil 13. Erkek Vücut Duruşları (www.12.Şekil 12.. 21. 1988.

3. ölçü almayı. Antropometrinin Tanımı Akın ve Koca antropometriyi. s. 32 . s.1. ağırlık. genişlik. Oral tanımında “Uzunluk.21. s. 1999). “Yapılacak bir şeyin üzerinde kullanılacağı nesneye uygunluğunu sağlayabilmek için o nesneyi ölçmek. s. vücut ölçülerini tespit etmek” olarak tanımlamıştır (1998.3. ağırlık gibi boyutları ele alan bir bilim dalıdır. 44). Antropometrinin ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı. ölçü almayı.1. giyim yapımı gibi alanlara yarar sağlamak ve bu alanların temelini oluşturmak amacıyla insan vücudundaki uzunluk. yükseklik. Ölçü Alma ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı Türkçe Sözlük. Önemi. “İnsan vücudunu ve bölümlerini karşılaştırmalı olarak ölçmede kullanılan araç” olarak ifade etmişlerdir (1997.12. malzeme.3. “kullanıcı gurubunun çeşitliliği göz önünde bulundurularak.2. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Alma Teknikleri 2.3. genişlik. 1724).tr.d.1..ali-oral.2.edu. Gönen ve Kalınkara. Antropometri. “insanın metrik boyutlarını ele alıp inceleyen bir tekniktir” diye tanımlamışlardır (2002. bilimsel araştırmalara ve makine. Akalın v. Antropometri ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı 2.balikesir. çevre boyutları gibi insan vücudunun farklı boyutlarıyla ilgilenen özel bir bilim dalıdır” şeklinde belirtmiştir (www. antropometriyi sözlükte.. 2.1. yükseklik. 134). bireyin ihtiyaçlarını karşılayacak tasarımların gerçekleşebilmesi için vücudun farklı yerlerinin ölçülmesi” şeklinde ifade etmişlerdir (1991.2004).

bu yüzden de hem kullanıcı. kültürel düzeyi. 78). Ülkemizde yaygın olarak.Uzbil v. iklim ve yaşam standardı gibi çevresel etmenler vücut ölçülerini de farklılaştırmıştır (Akın. 1996. bireyin üzerinden uzunluk. s. derinlik ve çevre ölçülerinin alınıp sayısal olarak ifade edilmesidir. fonksiyonel olması ve rahat hareket olanağı sağlaması için giysi kalıpları hazırlanırken antropometrik ölçülerden yararlanılmalıdır (Kalınkara. birey için oluşturulacak giysinin kalıplarının hazırlanmasında.. 2. hem de satıcı açısından gereksiz zaman. s. 60).d. Giyim için antropometrik ölçü alma. 2002. sosyoekonomik düzeyi. 2001. 66). beslenme alışkanlıkları. “bir giysinin kesim konstrüksiyonu için gerekli olan ölçülerinin direk vücut üzerinden alınması” olarak tanımlamışlardır (1993. antropometrik ölçü almayı. Yardımcı ölçüler (orantılı ölçüler) ise 33 . Sağır.3. Öncelikle hangi sistemin bedene uygun olduğu tespit edilip. Kayabaşı. Antropometrik ölçülerden yararlanılarak hazırlanan bir giysi vücuda uyacağı için düzeltme gereksinimi duyulmayacak. Temel ölçüler. Sisteme uygun ölçü alma tekniğinin kavranması ve kullanılması sistemin başarısını arttırır (Bayraktar. s. yükseklik. 202’den). para ve malzeme harcamasına yol açmayacaktır (Yertutan. Antropometrik Ölçü Almanın Önemi Toplumlarda insanların genetik yapısı.2. s. s. 75). 2001. Bunlar temel ve yardımcı ölçülerdir. 20). sistemin gerektirdiği şekilde ölçü alınır ve hesaplama yapılır (Özkan. hem üretici. 2004. 1995. Ortaya çıkan bu farklılıklardan ötürü her insanın kullandığı giysinin vücuda uyması. Bu sistemde temel ölçülerin yardımı ile vücut oranları dikkate alınarak elde edilen ölçü tabloları kullanılır ve bu ölçü tabloları iki grupta toplanır (Oral. doğrudan birey üzerinden alınan ve standart ölçü tablosunda bulunması gereken vücut ölçüleridir. kullanılan sistem ‘Müller Kalıp Sistemi’dir. 3439). Ağaç. Giysi kalıbı hazırlamada bazı kalıp hazırlama sistemleri söz konusudur. s. genişlik. Çivitçi. s. Vural. 2001.

2. 21’den). Sağlıklı ve kullanılacak kalıp sisteminin özelliğine uygun ölçü almak. Ölçüsü alınan kişinin belli vücut özellikleri varsa bunlara dikkat edilmelidir (Bayraktar. 9. temel ölçülerden birtakım orantılarla da hesaplanarak bulunan vücut ölçüleridir (Erdoğan. Ölçüm işlemine geçmeden önce gerekli tanımlar yapılmalı. Ölçüler. 1993.birey üzerinden ölçülebildikleri gibi. vücudun durumunu. 59). 41). s. 1993. 15).. “dik dur” uyarısında bulunulmamalıdır (Bayraktar. s. s. s. s. 24).3. s. 2). Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar Vücut ölçülerinin alınması. 2000. s. 1. 6. s.d. 1993. vücuda uyumlu bir kalıp hazırlamanın ilk şartıdır (Bayraktar. Özkan. s. ölçme yöntemi kararlaştırılmalı. s. 10. Antropometrik ölçü alınırken şu noktalara dikkat edilmelidir. 8. s. Kişini normal durması sağlanmalı. 2. Kullanılacak kalıp sisteminin gerektirdiği özelliklere ve tekniğe uygun ölçü alınmalıdır (Çağdaş. 16). 2004. Ölçüm aydınlık bir yerde ve ayna karşısında yapılmalıdır (Özkan. 2). Her ölçü için kullanılacak terimler ve izlenmesi gereken yöntem açıkça belirtilmeli ve standart bir hale getirilmelidir (Ercan. 145). 41). 2000.d. 2004. s.. 34 . 2002. Ölçü almada kullanılacak olan araç ve gereçler önceden hazırlanmalıdır (Pamuk. Yetişkinlerde boy ölçüleri alınırken. 2). 1994. 4. provalı giyimde ve konfeksiyon endüstrisinde kalıbın temelini oluşturur (Öğütçü v. 7. kullanılan ölçüm aletinin adını. s. 17). s. 5. 1992. ölçü alma timi örgütlenmeli ve eğitilmelidir(Ercan. ince bir iç giyim üzerinden alınmalıdır (Öğütçü v.1994. 1994. Vücudun herhangi bir kısmının tanımlanmasında kullanılacak olan beden ölçüleri. 1992. 21). ölçme tablo ve çubuğu kullanılmalıdır (Öndoğan. 24). 2000. 3. 1992. ölçüm tekniğini ve ölçülen vücut kısmını net olarak açıklayabilecek özellikte olmalıdır (Ercan.3. Ölçüler ayakkabısız olarak alınmalıdır (Öndoğan. 11.

giysi üretilecek toplumun standart vücut ölçülerine ulaşmak ve bu standart ölçüler doğrultusunda bireylere uygun üretim yapabilmek üretimin en önemli aşamasını oluşturur (Muratoğlu. s. 27). 1993. s.d. 1988. 4). 17. 27). 1988.d. 41). s. Yardımcı ölçüler vücudun sağ tarafından alınmalıdır (Özkan. 1993. s. 41). Dünya üzerindeki altı milyar insanın her birinin vücut ölçülerine göre kalıp hazırlamak oldukça güç bir iştir. 206). hesaplama yoluyla bulunan yardımcı ölçülerin karşılaştırılmasıyla en doğru sonuca varılacaktır (Işıklar v. 21). 16. Bu sınıflandırmaya “beden no” denilmektedir (Erdoğan. Kılınç. s.. s. 454). Bu nedenle vücut ölçülerini belli gruplara toplayarak üretici ve giysi kullanıcıları açısından kolaylık sağlayan. Alınan ölçüler hazırlanan bir tabloya hemen işlenmelidir (Öğütçü v. vücut hatlarını belirtmesi açısından bele. Kural olarak. s. 43). ekstrafor) bağlanmalıdır (Pamuk. 2004. 1988. 2004. 1988. Erkek giyiminde de kullanılan bu sınıflandırma 35 .. Genişlik ölçüleri. 59).d. 2000. 20. 15. 13. yağlı kısımların içe alınması için ölçülerin önden arkaya doğru alınması tercih edilmelidir (Işıklar v. s.d.d. Giyim üretiminde.. Sırtı kilolu olan kimselerde. 206). 2. Mezura gergin veya fazla bol tutulmamalıdır (Öğütçü. mezura tam yatay olarak vücudun en geniş yerleri üzerinden geçecek şekilde yere paralel tutularak alınmalıdır (Öğütçü v. 19. 14. 1999. kullanım olanağı bulan vücut ölçüsü sınıflandırma işlemi ortaya çıkmıştır.1993..d. Erkek Gömleğinde Antropometrik Ölçü Alma Teknikleri İnsanların antropometrik ölçüleri ve bu ölçülerin birbirine olan oranları sınırsız farklılıklar gösterir. ölçü alınırken mezuranın birleştiği noktada bir parmak içte kalacak şekilde ölçü alınmalıdır (Işıklar v.12. gerekirse beden ve kalça hattına şerit (grogren.. 18. s. Giyim cinsine göre vücut ölçülerine kalıp hazırlamadan önce gereken bolluklar verilmelidir (Işıklar v.3. s. Birey üzerinden alınan yardımcı ölçülerle..4. Ölçü almada kolaylık sağlaması. s.

özellikle. Boyun çevresi: Boynun yedinci omurundan başlayarak tüm boynu çevreleyecek şekilde. s. Müller kalıp çizim sisteminde kullanılan vücut ölçüleri “temel ölçüler” ve “yardımcı ölçüler” olmak üzere ikiye ayrılır. 1999.giysinin cinsine göre. 3. s. Sırt yüksekliği: Ense kökü ile göğüs hattı arasında sırt ortasından ölçülerek alınır (Erdoğan. bel çevresi yada boyun çevresi esas alınarak yapılmaktadır. yardımcı ölçüler ise bireyin üzerinden alınabildiği gibi. 2. 1993. Temel ölçüler bireyin üzerinden alınır. Klasik erkek gömleğinde beden numarasını. 3810). başın en üst noktası ile taban arasındaki dikey mesafe ölçülür. sistemin ön gördüğü vücut ölçü ve oranlarına dayanan formüllerle de hesaplanabilir. Bel çevresi: Bel hattı şerit ile belirlendikten sonra. Orantı ile bulunduğunda. belirlenen hat üzerinde mezura yere paralel tutularak ölçü alınır. Göğüs çevresi: Normal duruşu sağlanan ve normal nefes alan bireyin koltuk altlarından (axillae). 36 . Yaka çevresi bitmiş yakanın efektif ölçüsü olup.d. Kalça çevresi: Kalçanın en geniş yerinden mezura yere paralel şekilde tutularak ölçülür. 398). mezuranın içine bir parmak sokularak ölçülür. Bütün boy: Bireyin vücudu dik ve ayakları bitişik durumdayken. boyna tam bir uyumla kapanması gereken “yaka çevresi” verir (Erdoğan. s. kürek kemikleri üzerinden geçirilerek mezura yatay durumdayken göğüsün en geniş yerinden ölçülür (TSE. 3). omuz başından bilek kemiğine kadar ölçü alınır. Kol boyu: Kol hafif bükük durumdayken. beden ölçü numaralandırılması boyun çevresine göre yapılan erkek gömleğinde büyük önem arz eder (Uzbil v. 2002. 5. Temel Ölçüler: 1. 4. göğüs çevresi. Vücut üzerinden antropometrik ölçü alabilmek için öncelikle gerekli ölçüm araç ve malzemeleri hazırlanır. Yardımcı Ölçüler: 1.. 6. 18). 2000. s.

s. Ön koltuk derinliği: Orantı ile bulunur. 58). 6. s. Orantı ile bulunduğunda. 1991. 1991. Orantı ile bulunduğunda. iki kol arası ölçülür. Mb=1/2 Bütün boy – 12-14 cm (Rundschau. Ön genişlik: Önde göğüs çevresi hattı üzerinde. s. Arka yaka: Ense kökünden. Ög=1/10 Göğüs çevresi + 10.5 cm (Rundschau. Orantı ile bulunduğunda. 58). 58). Ökd=Sırt yüksekliği -1 cm (Rundschau. Ag=2/10 Göğüs çevresi -1 cm + 3 cm (Bolluk payı). 1991.5 cm (Bolluk payı) (Rundschau. Orantı ile bulunduğunda. kollar havaya kaldırıldığında gömlek pantolonun kemerinden çıkmayacak uzunlukta olmasına dikkat edilerek alınır. Arka uzunluk: Arka boyun omurundan (Yedinci omur) bel hattına kadar mezura dikey konumda iken ölçü alınır (Çağdaş. s. 7. Kg=1/10 Göğüs çevresi + 2 cm + 5. 58). s. s. iki kol arası ölçülür. 1991.5 cm (Rundschau. 12). 1991. 2000). boyun ile omuzun birleşme noktasına kadar olan uzunluk ölçülür (Öndoğan. 1/2'si alınır veya kolun gövde ile birleştiği orta noktadan ön ortaya kadar ölçülür. s. 4. Göğüs çevresi 112 cm’ye kadar olan bireylerde. 2. 58). 12). Arka genişlik: Arkada göğüs çevresi hattı üzerinde. 5. kolun ön ve arka bedenle birleştiği noktalar arasındaki uzaklık kol altından ölçülür (Öndoğan. Ög=2/10 Göğüs çevresi -1 cm + 2 cm (Bolluk payı) Göğüs çevresi 112 cm’den çok olan bireylerde. Au=1/4 Bütün boy + 2 cm (Bolluk payı) (Rundschau. 1/2‘si alınır veya kolun gövde ile birleştiği orta noktadan arka ortaya kadar ölçülür. 58). s.Sy=1/10 Göğüs çevresi + 12 cm + 3 cm (Bolluk payı) (Rundschau. 1991. Kotluk genişliği (Kol oyuntu çapı): Göğüs hattı üzerinde. 2000 s. Model boyu: Arka boyun omurundan (Yedinci omur) aşağıya doğru. 58). Ag=1/10 Göğüs çevresi + 10. Orantı ile bulunduğunda. 37 . s. Göğüs çevresi 112 cm’ye kadar olan bireylerde. 3. Ay=1/6 Boyun çevresi (Rundschau. 58). Orantı ile bulunduğunda. 1991. 2000. 8. Göğüs çevresi 112 cm’den çok olan bireylerde. 1991.

Şekil 14. Erkek Vücudu Üzerinden Yardımcı Ölçülerin Alınması 38 . Erkek Vücudu Üzerinden Temel Ölçülerin Alınması Şekil 15.

Sportmen Vücut Tipi (B) Beden Ölçüleri (TSE. s. İnce-Uzun Vücut Tipi (A) Beden Ölçüleri (TSE. 4) Ölçüler Beden Numaraları 42 44 46 48 50 52 54 56 58 Göğüs Çevresi 84 88 92 96 100 104 108 112 116 Boy Yüksekliği 164 166 168 170 172 174 176 178 180 Bel Ara 1 68 72 76 80 84 90 94 100 104 Çevre Vücut 2 72 76 80 84 88 94 98 104 108 si Tipleri 3 76 80 84 88 94 98 102 108 112 Basen (kalça) 88 92 94 98 102 106 110 112 116 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 102 106 110 114 120 124 128 132 136 Sırt Genişliği 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kol Boyu 54 55 55 56 57 58 59 59 60 Pazı Çevresi 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Dıştan Bacak 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Uzunluğu İçten Bacak 76 77 78 79 80 81 82 82 83 Uzunluğu Baldır Çevresi 48 50 52 54 54 56 58 60 62 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Tablo 4. 1987. Normal.3. s. Vücut Tiplerine Göre Türk Erkeğinin Standart Vücut Ölçü Tabloları Ölçüler Beden Numaraları 42 44 46 48 84 88 92 96 169 171 173 176 68 72 76 80 72 76 80 84 76 80 84 88 50 100 178 84 88 92 52 104 181 88 92 98 54 108 183 94 98 102 56 112 185 98 102 106 58 117 188 102 106 110 116 136 43 62 35 112 86 63 44 60 120 190 106 110 114 120 142 44 63 37 113 86 65 45 Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevre Vücut 2 si Tipleri 3 Basen (kalça) 86 90 94 98 102 106 110 112 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 102 106 110 114 120 124 128 132 Sırt Genişliği 35 36 37 38 39 40 41 42 Kol Boyu 56 57 58 59 59 60 60 61 Pazı Çevresi 25 26 28 29 30 31 33 34 Dıştan Bacak 104 105 106 107 108 109 110 111 Uzunluğu İçten Bacak 82 82 82 83 84 84 85 85 Uzunluğu Baldır Çevresi 47 49 49 53 55 57 59 61 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 3. 4) 60 120 182 108 112 116 120 142 44 60 34 108 83 64 45 39 .5. 1987.2.

s. 1987. 1987. 5) Beden Ölçüleri 42 44 46 84 88 92 163 164 165 76 80 84 80 84 88 84 88 92 48 96 166 88 94 96 50 100 168 94 98 102 52 104 170 98 102 106 54 108 172 102 106 110 56 112 173 106 110 114 58 116 174 110 114 118 118 138 44 58 34 104 80 62 44 60 120 176 116 120 122 122 142 45 58 36 105 81 63 45 40 . s. 5) Beden Ölçüleri 42 44 46 84 88 92 158 160 162 72 76 80 76 80 84 80 84 88 48 96 164 86 90 94 50 100 166 90 94 98 52 104 168 94 98 102 54 108 170 98 102 106 56 112 172 104 108 112 58 116 174 108 112 116 116 136 42 58 36 104 79 62 44 60 120 176 112 116 120 120 140 43 59 37 105 79 64 45 Ölçüler Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevresi Vücut 2 Tipleri 3 Basen (kalça) 86 90 94 98 102 106 110 114 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 104 108 112 116 120 124 130 134 Sırt Genişliği 37 38 39 40 40 41 42 43 Kol Boyu 54 54 55 55 56 56 57 57 Pazı Çevresi 27 28 29 30 31 32 33 34 Dıştan Bacak 96 97 98 99 100 101 102 103 Uzunluğu İçten Bacak 72 73 74 75 76 77 78 79 Uzunluğu Baldır Çevresi 47 49 51 53 55 56 58 60 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 6.Ölçüler Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevresi Vücut 2 Tipleri 3 Basen (kalça) 84 88 92 96 100 104 108 112 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 104 108 112 116 120 124 128 132 Sırt Genişliği 37 38 39 39 40 40 41 41 Kol Boyu 53 54 54 55 55 56 56 57 Pazı Çevresi 26 27 28 29 31 32 33 34 Dıştan Bacak 96 97 98 99 100 101 102 103 Uzunluğu İçten Bacak 73 74 74 75 76 77 77 78 Uzunluğu Baldır Çevresi 46 48 50 52 54 56 58 60 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 5. Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) Beden Ölçüleri (TSE. Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) Beden Ölçüleri (TSE.

4. insanın da yapılan işe uyum sağlamasının öğretimi olarak tanımlanabilir. insanın özelliklerini ve niteliklerini araştırmak ve böylece sözü edilen uyumu sağlayabilecek şartları hazırlamaktır (Divrik v. ergonomiyi. 53). ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan bilimsel bir disiplindir”(www. 41 .edu.1. sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan disiplinli bir araştırma ve geliştirme aracı” olarak tanımlamıştır (www. Püsküllüoğlu.1.1.21. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı 2. uygun yöntemlerin uygulanmasını.tr..2004).12. disiplinler arası araştırma geliştirme ve uygulama çalışmalarıdır” (www. fiziksel kapasite ve toleranslarını göz önüne alarak. “Ergonomi.2004)..org. Uluslararası Ergonomi Kurumu (IEA) ergonomiyi şu şekilde tanımlamaktadır: “Ergonomi ya da İnsan Faktörleri Mühendisliği. Ayrıca ergonominin görevi. insan. “İş bilim” olarak tanımlamıştır (1995. 556).12. Özkan. endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psikososyal stresler karşısında.21.obitet.4. 2001. “İnsanların anatomik ve antropometrik özelliklerini.alioral. makine ve çevre uyumunun doğal ve teknik kurallarını araştıran..4. Oral. s. ergonomiyi kısaca. Önemi.balıkesir.edu. insanın biyolojik ve psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak. Ergonominin Tanımı Yunanca iş anlamına gelen ‘ergon’ ve öğreti anlamına gelen ‘nomos’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelen ergonomi.. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı. s. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Kalıp Hazırlamada Kullanılan Yöntemler 2.2005).2. ergonomiyi şöyle tanımlamıştır. insanin refahını.gazi.d. mutluluğu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı.12.tr. yapılan işin insana.bilgiyonetimi. 26.

2. “Giysi dikmekte kullanılan. 864). kullanışlı. “Dokuma veya örme kumaştan hazırlanacak giysinin. üç boyutlu insan vücudunun iki boyutlu yüzey açılımıdır.2. Öndoğan. biçki modeli” olarak tanımlamaktadır (1995. kalıbı.4. Pamuk. 454). s.Giyim açısından ergonomi. Temel kalıp. s.gov. estetik ve fonksiyonel giysiler üretmeye ve geliştirmeye çalışan çok amaçlı bir bilimdir. s. 9). kalıbı. üzerinde model uygulamak amacıyla hazırlanan. 42 .. kalıbı. standart ölçüler doğrultusunda.temel kalıbı kısaca. “hazırlanacak giyimin ana kalıpları” olarak tanımlamışlardır (1998.. “Bir giysinin esasını oluşturmak amacıyla yapılan çizim işlemlerinin bütünü” olarak ifade etmektedir (2002. “Biçki modeli. 68).tr. “Kumaştan giysi kesimini sağlamak için kullanılan ve genellikle kartondan yapılan belirli bir formu olan parçalardır” (1999. giysinin biçim bakımından örneği.12.d. kalıbı. s. 40). Püsküllüoğlu. Kalıbın ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı Türkçe Sözlük. üç boyutlu vücut formunu istenilen model ve özelliklerde sarabilmesi için genellikle kâğıt üzerine hazırlanan iki boyutlu geometrik formdur” şeklinde tanımlamaktadır (2000. bir bedenin standart ölçüleri doğrultusunda.tdk. Erdoğan’a göre kalıp.21. Temel kalıp. 6). Tekeli v. s. 2000. s. patron” olarak vermektedir (www. vücuda kalıbı oturtmak için oluşturulmuştur (Aldrich.2004).1. bireyin anatomik. statik ve dinamik antropometrik verilerini göz önünde bulundurarak daha rahat. psikolojik ve biyolojik özelliklerini.

Özgen. 49). 1991. Ayrıca bilinen ilk giysi kalıbı 12. karışım oranında sentetiğin üçte biri geçmemesine özen gösterilmelidir. Ergonomik Açıdan Erkek Gömleğinde Kalıbın Önemi Anatomi.01. Bayraktar.3000–1400).Ö. 2.2. yüzyılda İtalyan keşişler tarafından kullanılmıştır (Ercan. Birey kendisini giysi içerisinde rahat ve huzurlu hissetmeli ayrıca görünüm açısından da tatmin olmalıdır. insanın üç boyutlu vücut formuna. yazın ise daha hafif pamukluların yanı sıra keten ile karışık pamuklular ve ipek pamuk karışımı kumaşlar tercih edilmelidir (www. kesim yapılarak vücuda uyumlu hale getirilmesine ilk kez Minos medeniyetinde rastlanmıştır (M. ergonomik ve antropometrik açıdan uyum sağlayacak fonksiyonel ve estetik giysilerin hazırlanabilmesi için. Fizyolojik açıdan gömlekte ergonomiyi irdelersek. s. 43 . klasik erkek gömleğinde yüzde yüz pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir.4. Klasik erkek gömleğinde de aynı durum söz konusudur.2006). doğal olduğu için cildin nefes almasını sağlar. 15.Ergonomik açıdan kalıp. gömleğin vücuda uyumunu belirler. Bir giysinin öncelikle rahat. 1994. vücut formunun iki boyutlu izdüşümünü ve giysi modelini yansıtmak üzere hazırlanan çizimlerdir. Şayet kumaş sadece pamuklu değilse. fizyoloji ve psikoloji gibi alanlardan yararlanan ergonomi. Gömlek kalıplarının ergonomik esaslara dayalı olarak hazırlanmış olması.. Önceleri kumaşların vücuda sarılıp belli yerlerden tutturularak elde edilen giysilerin.hurriyetim.arsiv.com. Kışın daha ağır pamuklu gömlekler. s. kullanışlı ve vücuda uyumlu olabilmesi için ergonomik açıdan yeterli ve antropometrik verilere dayanan kalıplardan elde edilmiş olması gerekir. 120). giyime önemli katkılar sağlamaktadır (Gönen.

Manşet bilek ile. 42). 9. Kalıp hazırlayan birey. Kılınç. 16). 3. 28). çizimde kırıklık olmamalıdır (Aldrich. 1988. Kalıp üzerinde gerekli açıklama.3. pat ve apartura vücut ile uyum içerisinde olmalıdır (Muratoğlu. kalıp hazırlama konusuna yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (Çağdaş. Gömlek yakasının görünümü kişinin vücut tipine uyumlu olmalıdır. 2000. 7. ne dar olmalı. 17. roba. vücut özelliğinin gerektirdiği düzeltmeler yapılmalıdır (Işıklar. 44 . işaret. pistole kullanılarak bu şekiller verilmelidir (Aldrich. en önemli nokta gömleğin yakasıdır. s. 2000). 8. 2000. bir erkek gömleğinin vücuda uyumunda.5 cm görülecek şekilde ayarlanmalıdır. Yaka ve kol oyuntusu gibi kavisli çizgiler ve birleşmeler mükemmel derecede düzgün ve kırıksız olmalı. 1. yazı ve çıtlar eksiksiz olarak bulunmalıdır. s.4. 42).20). 1996. 4. Gömlek vücuda uyumu açısından. İki boyutlu yüzeylere üçüncü bir boyut kazandırabilmek için pens. s. nede çok bol olmalıdır. İdeal bir gömlek yakası iliklendiğinde boyun ile gömlek arasında 0. anatomik vücut özelliklerini iyi bilmeli. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler Kalıp hazırlanırken uygulanacak ilkeler şunlar olmalıdır. Ayrıca gömlek boyu da kollar kaldırıldığında ve hareket esnasında pantolonun belinden çıkmayacak uzunlukta olmalı. Kalıp üzerinde kavis ile düz bir çizginin birleştiği noktalarda. 2.7 cm aralık kalmalıdır. anlaşılır ve giysi hazırlanacak kişinin antropometrik ölçülerine uygun olması gerekir. 6.Örneğin. Kalıp çiziminde. kollar ise ceket kolu içerisinden 1-1. Seçilen temel beden kalıplarına model uygulamadan önce. 2. birleşme düzgün olmalı. 2004. 5. s. s.5-0. Kalıp parçalarının birleşecek kenar uzunluklarının ve birleşen eğrilerin birbirine eşit olmasına dikkat edilmelidir (Başer. öncelikle vücuda uygun bir kalıp çizim sistemi seçilmelidir. Temel kalıpların açık. kup ve kesiklerden yararlanılmalıdır.18.

d. sistemli kalıp çizim yöntemi ile provasız giysi kalıbı elde edileceği için zamandan tasarruf sağlar (Çağdaş. Diğer kalıp hazırlama yöntemlerine göre daha zaman alıcı gibi görünse de. etek v. s. s. standart ölçü tablosu ve hesaplama formülleri ile çalışılıyor olmalarıdır (Aşık v. Kalıp Elde Etmede Kullanılan Yöntemler 2.1. Bu yöntemi kullanacak kişi. kullanım kolaylığı açısından kalıpların ana hattını belirten çizgi çeşitleri ve renkleri bedenlere göre farklılık gösterir.s. kalıp hazırlama ve giyim uygulama konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (Çağdaş. 4). 24). İtalyanların ve Fransızların kalıp çizim sistemleri gibi.4. 2002. Amerikalıların geliştirmiş olduğu Temel Bloklar Sistemi. s. 1994. Günümüzde değişik kalıp çizim sistemleri bulunmaktadır.4. Bu tür hazır paftalarda.4.2. daha pratik ve geçerli kalıplar oluşturmaktır (Bayraktar. 1992. Örneğin Almanların geliştirmiş olduğu Müller Kalıp Sistemi. 2002. kalıplar üzerinde ölçü kontrolü ve gerekli tüm düzeltmeler yapılır (Bayraktar..4. paça. s. 34). s. Sistemin amacı daha az ölçü ile. İngilizlerin geliştirmiş olduğu Metrik Sistem.4. 2002.4.) kişinin vücuduna göre uzatılır (Bayraktar. kalıp hazırlamada en sağlıklı sonuca ulaştıran yöntemdir. 4). beden numarası belirlenir.2. s. Seçilen hazır kalıpların her ülkenin kendi standartlarına göre geliştirildiği hatırlanarak. 35). 1996. Hazır Kalıp Kullanarak Kalıp Elde Etme Kalıp hazırlamada kullanılan çeşitli sistemlere göre hazırlanıp piyasaya sürülmüş hazır kalıplar ve moda dergilerinin eki olan paftalar halindeki hazır kalıplar kullanılır (Çağdaş. 2. sistemin gerektirdiği şekilde ölçü alınır. bu sistemlerin ortak özelliği. Sistemli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Sistemli kalıp çizim tekniği. 78). 45 . Bu tür kalıplardan yararlanırken sırasıyla. s. 1992. gerekli olan uzunluk ölçüleri (kol. bulunan beden numarasına göre kalıp kopya edilir. 35).

1994.4. değişik model özelliği taşıyan. giysilere yapılan çeşitli pliler. 54). malzeme. 2002.4.3. çok sanatlı model özelliğinde giysilerin kalıbını hazırlamak ve bitmiş şeklini görmek amacıyla. 24). manken üzerinde kağıt veya kumaş kullanarak giysinin örneğini oluşturma işlemi” olarak tanımlamıştır. 46 . prova yapma zorunluluğu. asimetrik ve drapeli modelleri uygulayabilmek için kullanılır (Aşık. Pratik Yöntem İle Kalıp Elde Etme Vücut ve model özelliğine göre. 1974.4. 2. Drapaj yöntemi özellikle vücuda mükemmel derecede uyum gösteren kalıpların geliştirilmesinde en sağlıklı yöntem iken.2. 79). yöntem ne kadar pratik görünse de. 31). s. 36). zaman ve emek kaybı açısından olumsuz yönleri oldukça fazladır (Çağdaş. Çağdaş. 1996. s. 1994. emek ve materyal yönünden pahalıdır (Ercan. 35). 2002. s. belli ölçülere dayanarak veya göz kararı ile kolay yolla kalıp elde edilen bir yöntemdir (Bayraktar. 2002. Drapaj Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Drapaj. s. drapeden türemiş bir kelimedir. fazla kesikli. drapajı. Vücut özelliği simetrik olmayan kişiler için kalıp hazırlanırken en iyi sonuç drapaj tekniği ile elde edilir. prova ve kontrol becerisini de geliştirir (Çağdaş. büzgüler ve verilen şekiller anlamına gelir (Pamuk. Diğer yöntemlere göre daha az zaman alır ve giysi dikmeyi meslek edinmiş kişiler tarafından yaygın bir şekilde kullanılır. kağıt veya kumaş üzerine. Ancak. drapeli. s.4. “Asimetrik. Drapaj yöntemi. kişinin görüşünü. s. Ayrıca giysinin bitmiş şeklini görme.4. 56). kumaş. Bu yöntemle kumaşı kesebilmek için daha önce edinilen bilgilerden faydalanılır (Karaman. Fransızca bir kelime olan drape (draper). s.

1974. Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme Bitmiş bir giysi üzerinden de kalıp çıkarılabilir (Bayraktar. s.d. Çoruh.6. s.4. 2. 36).5. zamandan tasarruf sayesinde verimliliğin artması. kalıp hazırlama. yeni modeller hazırlayabilmek için daha çok zaman kazandırması. kalıp serilendirme gibi işlemler kısa sürede yapılabilmektedir (Aşık v. 53’den). 1996. 24). pens. Giysi üzerinden çıkarılan kalıplar.2. masa üzerinde düzeltildikten sonra kumaşa yerleştirilir (Karaman. Ayrıca ürün kalitesini yükseltmesi. Oldukça pahalı bir yöntem olmasına rağmen. firma içi ve dışı iletişimin geliştirilmesi açısından da yararları sayılabilir (Lectra. Bunun nedeni drapeli veya buna benzer model özellikleri bulunan giysilerin kalıplarının bu yöntemle elde edilemeyişidir.4. yan dikiş gibi yerler dikkatle işaretlenir. sıklıkla kullanılmayan bir yöntemdir. bir mankene giydirilir veya masa üzerine yerleştirilir. 1994. 78). kalıp çizimi ve serilendirme yapan yazılımlar bulunmaktadır. Model tasarımı. Kalıbı çıkarılacak olan giysi. özgün giysi tasarımı hazırlamaktan bahsedilemez (Çağdaş.. Bu yazılımları yapan en bilinen firmalar ve programları. Günümüzde kullanılan çeşitli firmalara ait giysi tasarımı. en kolay yöntemlerden biri olan giysi üzerinden kalıp hazırlama. Bilgisayar Destekli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Teknolojinin gelişmesiyle beraber giyim endüstrisinde de bilgisayarlarla kalıp elde etmek mümkün hale gelmiştir. Eray. 2002. bu yüzden de giyim üretimi yapan işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Giysi üzerine ince bir mülaj kağıdı bollukları içine alacak şekilde iğnelenir ve üzerinde bulunan kup. Kalıp hazırlamada kullanılan. s. daha az kontrol gerektirip. hata oranının az olması.4. Ayrıca bu yöntemle giysi modeli kopya edilmiş olacağından. 2000. s. 1997. s. Fransız Lectra firması kalıp serilendirme ve pastal hazırlama için 47 .4. yüksek verimliliği sayesinde kendisini kısa sürede amorti etmekte. 31).

İngiltere’de vücudun hareket halindeki değişimini simüle edip. Başer. buradan yola çıkarak kalıp hazırlayan uzman programlar üzerinde de çalışmalar vardır (Gray.114. İlgili Yayın ve Araştırmalar Araştırma sırasında klasik erkek gömleği kalıpları hakkında detaylı bilgi ve kalıpların denenmesi ile ilgili bir çalışmaya rastlanmazken. 1994. 2000. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları ve ölçü tablosu bulunmaktadır. s. Rundschau Herrenhemd. araştırmada kullanılan önem sırasına göre verilmiştir. 221). Ankara. klasik erkek gömleği kalıp çizimlerinin yer aldığı ve konu ile ilgili bilgi veren kaynaklar aşağıda. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıplarına yer verilmiştir. bilgisayar sistemlerinin grafik yetenekleri artık tasarımın estetik üstünlüklerini gerçek bir örnek ürüne başvurmaksızın değerlendirebilecek bir aşamaya ulaşmıştır (Ercan. Alman Assyst firmasının geliştirdiği kalıp ve pastal hazırlama için “Assystform” ve “Assystcost” programlarıdır (Bulgun. İzmir..115). Türk kadınları üzerinden alınan antropometrik ölçüler doğrultusunda dokuz standart ölçü tablosu hazırlanmış ve yeni bir kalıp çizim sistemi önerilmiştir. s.“Moderis” ve “Diamino”. Türk Bayan Vücut Ölçülerine Dayalı Yeni Bir Giysi Kalıp Çizim Sisteminin Geliştirilmesi. 1991.. 1988.d.d. 48 . Emine Ercan. 2. İstanbul. 1995. Hızla gelişen teknoloji ile beraber. Başer. İç Giyim Kadın Erkek ve Çocuk Giyimlerinde Temel Çizimler. january. 1993. 18’ den). 1996. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıp çizimine yer verilmiştir. s. giysi tasarımı için geliştirdikleri “Prostyle” programı. 1990.5. Yüksel Işıklar v. Neriman Öğütçü v. Kalıp III Seminer Kitabı. Amerikan Gerber firmasının kalıp serilendirme ve pastal programı “Accumark” ve giysi tasarımı için “Gerber Designer” yazılımı.

Müjgan Baysal. TSE. 2000. Ankara. Ankara. Klasik erkek gömleğinin vücuda uyumu ve klasik erkek gömleği üretimi hakkında bilgi verilmiştir. Tekstil Mamulleri – Gömlek.Yüksel Işıklar v. 2004. Giyim Sanayi için Beden(Vücut) Ölçüleri – Erkekler.. Ankara. Erkek Giysi Üretimi.d. Yurdagül Muratoğlu. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları bulunmaktadır. Vücut tiplerine göre Türk erkeğinin standart beden ölçü tabloları oluşturulmuştur. 1987. 1995. kullanılan malzemeden. İstanbul. Erkek Giysi Tasarımında Temel ve Model Uygulamalı Kalıp Çizimleri Ders Notları. Giyim Kadın ve Erkek İç Giyimlerinde Kalıpla Çizimler. Gömlek üretiminde. Nuran Zengingönül. TSE. Nurgül Çoban. Ankara. 1982. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları yer almıştır. üretim kalitesine olması gerekenler verilmiştir. 49 .

4 cm = 16. s.5 cm + 2 cm + 10.3 cm = 23.52 BEDEN (38.5 cm 1/10 Beden+10.39.1.2 cm = 44 = 72 cm cm 84 cm 46 cm 40 cm 47 cm 1/4 42 cm 23 cm 20 cm 1/8 21 cm 11.48.5 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5. 58) 50 .75 cm (Rundschau.5 cm Boyun Çevresi: 38 Yardımcı Ölçüler: = 6.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 23.2 cm = 20.BÖLÜM III MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16 cm 5 cm 11 cm 25.7 cm = 19.4 cm = 56. 1991.50.40.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 24.41 YAKA) VE KAYNAKLARDA BULUNAN 50 BEDEN KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ ÖLÇÜLERİ VE KALIP ÇİZİMLERİ 3. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 168 92 80 94 55 cm cm cm cm cm cm Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 48 24 0.

Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 51 .3.2.

3. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 52 .

53 . Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.4.3.

5.3. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 54 . Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol .

5 0.2 cm = 58.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 24.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 24.5 cm 24 21 cm cm 1/8 21.2 cm = 17.3cm 5 cm 11.3 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.25 cm (Rundschau. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 170 96 84 98 56 cm cm cm cm cm cm 85 cm 48 cm 42 cm 49 cm 1/4 42.5 cm 1/10 Beden+10. s.6.6 cm = 44. 1991.5 cm + 2 cm + 10.5 cm = 73 cm = 6.25 cm 12 cm Boyun Çevresi: 39 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 49 24.6 cm = 21.1 cm = 20.5 cm = 23.3. 58) 55 .

7.3. 56 . Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

3.8. 57 . Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

58 .9.3. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

3. 59 . Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.10.

5 cm = 6.5 cm 12.6cm 5 cm 11.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) = 17.75 cm (Rundschau.6 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.3. s. 58) 60 . 1991.5 cm 24.5 cm + 2 cm + 10.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 74 = 24 = 22 cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.5 cm = 21 cm 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) = 60.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.6 cm 1/10 Beden+10.11.

3.12. 61 . Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

13. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 62 .

63 . Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.14.3.

Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 64 .3.15.

5 cm + 2 cm + 10.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25.5 cm cm cm cm cm cm cm cm cm 174 104 94 106 41 58 cm cm cm cm cm cm 87 cm 52 cm 47 cm 53 cm 1/4 43.83 = 24. 1991.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 25.5 = 75 = 6.25 cm 26.4 = 22. 58) 65 .16.5cm (Rundschau.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 17 cm 5 12 cm cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.4 = 45.9 = 21.75 cm 13 cm 1/10 Beden+10. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 51 25.5 0.5 cm 26 cm 23.8 = 62.3. s.5 cm 1/8 21.8 = 17.

17. 66 .3.Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

3.18. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 67 .

3.19. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 68 .

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.20. 69 . Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol .3.

.6 cm = 15. 212 ) 70 .5 cm (Işıklar v.5 cm 12.5 cm = 6. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Uzunluk: Ag+Kg+Ög: Koltuk Genişliği Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği= 49 + 1 25.5 cm cm cm Beden 1/10 : + Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 10 cm 1 cm 11 26 cm cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 6 cm 1/6 Boyun Çevresi Arka Uzunluk / 2 cm 1/2 Beden 1/8 Beden + 7-8 cm + 3-4 cm Bolluk: = 26.6 cm = 46 = 80 = 44 = 57 cm cm cm cm + 3 cm 1/10 Beden+1/20 Tb+5 cm + 3 cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21. 1988.21. s.3.d.5 cm 24.

71 .22. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

72 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.23.3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.

s.3 cm 25 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 4.5 cm = 57. 18) 73 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 49 0.25 cm (Zengingönül.5 cm 24.5 cm + 1 cm + 7.25 cm cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 16.5 cm = 6.24.3.6cm 4 cm 12. Baysal.6 cm = 16.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 74 = 24 = 21 = 20 cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21. 2000.5 cm 12.5 cm 24.

3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.25. 74 .

26. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 75 .3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.

5 cm + 10 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 76 = 24 = 22 cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm 12.6 cm = 17.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.6 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 10-12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.27.6cm 5 cm 11.5 cm = 20.13) 76 . s.5 cm = 6.5 cm + 1. 1994.5 cm = 60 cm 24. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.75 cm (Rundschau.3.

3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.28. 77 .

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 78 .29.

25 cm = 22 + 0.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16 cm 5 11 cm cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 16 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 70 = 24 + 1.5 cm = 6.5 cm = 55.75 cm = 21 + 5.5 cm = 17.11) 79 . s. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 48 24 0.30.75 cm 23 cm (Rundschau.5 cm 23.5 cm cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21. 2000.5 cm 12.3.6 cm + 3.

31. 80 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

3. 81 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.32.

: 1/3’ü: / 42. 1993.5 cm = 6.6 cm = 20.16cm 1 cm 13.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 73 = 24 = 15 = 21 cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.3.5 cm 1/8 Beden / 1 cm 1/4 Beden / 5.5 cm + 6.5 cm 14..6 cm (Öğütçü v.5 cm 1/2 Beden + 1.5 cm + 1.16cm 25 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /13-15 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 1/8 Beden + 6.d. 82) 82 .5 cm 12.33. s.5 cm = 56.5 cm 11. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği= Koltuk Yüksekliği= 48 24 24 cm cm cm Koltuk Yüksekliği: Manşet Boyu: Toplam Koltuk Yük.5 cm + 3.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 83 .34.

35. 84 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.3. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

Emzen. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Model Boyu: Arka Yaka: Koltuk Derinliği: 80 cm 1/6 Boyun Çevresi 22 cm = 80 cm = 6.5 cm 12.5 cm Arka Gn. s. 1941.+Koltuk Gn. 186) 85 . (Berk.+Ön Gn.6 cm = 22 cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.+Bolluk+Pili+Pat:1/2 Beden+20 cm= 70 Kol İçin: Kol Evi Çevresi: Manşet Boyu: 45 25 cm cm Not: Dikiş ve baskı payları içindedir.36.3.

3.37. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 86 .

3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 87 .38.

+Koltuk Gn.+Ön Gn.4 cm 44. s.5 cm Not: 1 cm dikiş payı içindedir.39. (Aldrich.: 1/2 Beden + 12 cm(bolluk) Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği 54 27 = 27 cm cm cm Kol Evi Çevresi : 1/4’ü : Manşet Boyu: 54 cm 13. 26) 88 .5 cm 12. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: 24.4 cm = 44.5 cm 23 cm Koltuk Yüksekliği = 13. 2000.6 cm 80 cm 1/5 Boyun Çevresi = 24.6 cm = 80 cm = 8 = 62 cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.3.5 cm Arka Gn.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 89 .40.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.41.3. 90 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

4 = 41.9 cm / 2 38.7 0.9 cm = 15.6 cm Manşet Boyu = 22.3.2 = 6 cm cm cm 101.05 cm = 55. 1984. kaynaktaki ölçüleri ile çizilmiştir. s.: 2.9 cm (Handford.95 cm = 19.9 = 2.5 = 44.2 cm 38.1 cm / 2 1/2 Beden+5. kullanılan tüm ölçülerin formüllerinin verilmemiş olmasından dolayı araştırmada kullanılan TSE ölçüleri kullanılmadan. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Tüm Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Arka Genişlik: Ön Genişlik: Ag+Kg+Ög: 48. 91 .1cm(bolluk) = 48.7 cm cm cm cm cm cm = 20.5 = 16.5 cm 15. 424) Not: Bu kalıp.4 cm Belden Ön Omuz Yüks.: 44.9 cm Koltuk Yüksekliği= 7.9 = 1.6 26.3 111.9 cm 55.1 cm cm cm cm 16.95 cm Bel-Koltuk Altı Arası: 1/2 Arka Uzunluk / 3.42.3 = 76.: 41.1 83. 423.1 cm / pi / 2 41.5 cm Arka Omuz: Ön Omuz: Pens Hesaplama: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 53.6 81.8 cm cm cm cm cm = 20.2cm Arka Omuzdan Yakaya Yüks.3 cm 76.8 38.3 26.9cm / 1/2 Bel / 6 Belden Arka Omuz Yüks.

43. 92 .3. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 93 .44. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Kol.

araştırmanın modeli. Mühendislik Fakültesi. 1100 erkek öğrenciden. Yapılan taramadan sonra elde edilen veriler tablolara aktarılmış.48.52 Beden (38.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler arasından random yöntemiyle seçilen öğrenciler oluşturmaktadır. 18 ile 26 yaş arası.48. Tüm Pamukkale Üniversitesi sportmen tip 46.50. Fen-Edebiyat Fakültesi. mevcut durum ortaya konmaya çalışıldığından tarama (survey) modelli bir araştırmadır.50.BÖLÜM IV YÖNTEM Bu bölümde.52 Beden (38. evren ve örneklemi ve verilerin toplanılması ile verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde durulmuştur.40. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini. 18 ile 26 yaş arası. Fakülte dekanlıklarından ve yüksekokul müdürlüklerinden gerekli araştırma izni alınarak araştırmanın örneklem grubu Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki. Örneklem grubunu oluşturmak amacıyla Pamukkale üniversitesi rektörlüğü ile görüşülüp. Araştırmanın örneklemini ise.39. 46. Aynı zamanda literatür taraması yapılmış. Tıp 94 . 46. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.52 Beden (38. Denizli merkezdeki fakülte ve yüksekokulların isim ve adresleri alınmıştır. istatistiki analizleri yapıldıktan sonra yorumlanmıştır. Teknik Eğitim Fakültesi. Eğitim Fakültesi.41 Yaka) sportmen tip Türk erkeği oluşturmaktadır. Türk erkeğini temsil ettiği kabul edilen. Sportmen tip olmayan erkek öğrenciler araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır.39. Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören.48. konu ile ilgili kaynaklar ve süreli yayınlardan faydalanılmıştır. Araştırmanın Modeli Bu araştırma.40.39.41 Yaka) erkek öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır.40.50.

Belirlenen fakülte ve yüksekokullardan her bedende 100 kişi olmak üzere random yöntemiyle 400 kişi seçilmiştir. 52 beden (41 yaka) 17 öğrenci olmak üzere toplam 55 öğrenci.39. Y. Tablo 7. Teknik Eğitim Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 6.40. 52 beden (41 yaka) 31 öğrenci olmak üzere toplam 109 öğrenci. 48 beden (39 yaka) 20. 52 95 . 50 beden (40 yaka) 11. TOPLAM 46 Beden 27 5 23 14 6 0 21 4 100 48 Beden 20 7 28 13 3 1 27 1 100 50 Beden 26 10 27 11 4 1 20 1 100 52 Beden 21 8 31 17 4 2 15 2 100 (38 Yaka) (39 Yaka) (40 Yaka) (41 Yaka) Toplam 94 30 109 55 17 4 83 8 400 Araştırmada. 50 beden (40 yaka) 27. 48 beden (39 yaka) 13. 48 beden (39 yaka) 3. 52 beden (41 yaka) 8 öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenci.52 Beden (38.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler olarak belirlenmiştir.50. Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık M.Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 46. 50 beden (40 yaka) 26 ve 52 beden (41 yaka) 21 öğrenci olmak üzere toplam 94 öğrenci. İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 23. 50 beden (40 yaka) 4. Eğitim Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 27. 48 beden (39 yaka) 28.48. Random yöntemiyle fakültelerden ve yüksek okullardan seçilen öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 48 beden (39 yaka) 7. 50 beden (40 yaka) 10. Mühendislik Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 14. Örneklem Alınan Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı FAKÜLTELER ve YÜKSEKOKULLAR Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F. O. Fen Edebiyat Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 5.

Kırklareli. Çanakkale. Kastamonu. 50 beden (40 yaka) 7 ve 52 beden (41 yaka) 10 öğrenci olmak üzere toplam 33 öğrenci. Bolu. Bilecik. İstanbul.beden (41 yaka) 4 öğrenci olmak üzere toplam 17 öğrenci. 50 beden (40 yaka) 20. 50 beden (40 yaka) 1. Marmara Bölgesindeki Balıkesir. Samsun. Random yöntemiyle fakültelerden ve yüksek okullardan seçilen öğrencilerin. Tokat ve Trabzon illerinden 46 beden (38 yaka) 4. 48 beden (39 yaka) 27. Çorum. Tıp Fakültesinden 48 beden (39 yaka) 1. Giresun. bedenlerine göre yaşadıkları coğrafi bölgelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Karadeniz Bölgesindeki Amasya. 48 beden (39 yaka) 5. 52 beden (41 yaka) 15 öğrenci olmak üzere toplam 83 öğrenci. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) BÖLGE Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu B. 52 beden (41 yaka) 2 öğrenci olmak üzere toplam 4 öğrenci. Bursa. Kocaeli ve Tekirdağ illerinden 46 beden (38 yaka) 8. 52 beden (41 yaka) 2 öğrenci olmak üzere toplam 8 öğrenci ve her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 erkek öğrenci yer almıştır. 48 beden (39 yaka) 1. Edirne. Sağlık Meslek Yüksekokulundan 46 beden (38 yaka) 4. 50 beden (40 yaka) 1. Gümüşhane. Ordu. Meslek Yüksekokulundan 46 beden (38 yaka) 21. 48 beden (39 yaka) 8. 50 beden (40 yaka) 5 ve 52 beden (41 yaka) 12 öğrenci olmak üzere toplam 96 . Tablo 8. TOPLAM Toplam 33 26 200 57 28 43 13 400 8 4 49 11 6 18 4 100 8 5 58 12 7 8 2 100 7 5 52 19 7 6 4 100 10 12 41 15 8 11 3 100 Araştırmaya.

48 beden (39 yaka) 7. Malatya. 48 beden (39 yaka) 8. Denizli. Eskişehir. ayrıca yükseköğrenim yurt yönetiminden izin alınmıştır. Antalya. Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki Adıyaman. 50 beden (40 yaka) 4 ve 52 beden (41 yaka) 3 öğrenci olmak üzere toplam 13 öğrenci ve her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 erkek öğrenci katılmıştır. 48 Beden (39 Yaka) 100 öğrenciye. Ölçülerin tek elden alınıp. Tunceli. Niğde. Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla. Hazırlanan genel bir tabloda (bakınız ekler) öğrencilerin isimleri yanı sıra. Erzincan. yükseköğrenim yurtlarında bir görevli nezaretinde ve bilgisi dahilinde yapılmıştır. Her beden için birebir ölçülerde Müller Kalıp Sistemi ile klasik erkek gömleği kalıpları hazırlanmış ve gömleklik kumaştan dikilmiştir. Bu gömlekler 46 Beden (38 Yaka) 100 öğrenciye. Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden 46 beden (38 yaka) 18. Diyarbakır. Karaman ve Kırıkkale illerinden 46 beden (38 yaka) 11. Isparta. Ege Bölgesindeki Afyon. Kayseri. araştırmalar Ocak 2006-Nisan 2006 tarihleri arasında. 50 beden (40 yaka) 52 ve 52 beden (41 yaka) 41 öğrenci olmak üzere toplam 200 öğrenci. uyumsuzlukların ve aksaklıkların tek kişi tarafından tespit edilmesi sağlanmıştır. fakülte dekanlıklarından ve yüksekokul müdürlüklerinden. İç Anadolu Bölgesindeki Ankara. Mardin. Akdeniz Bölgesindeki Adana. 48 beden (39 yaka) 58. İçel. İlgili makamların söz konusu fakülte. Van ve Iğdır illerinden 46 beden (38 yaka) 6. Kars. Erzurum. 50 beden (40 yaka) 6 ve 52 beden (41 yaka) 11 öğrenci olmak üzere toplam 43 öğrenci. Gaziantep. Bitlis. Konya. 50 beden (40 yaka) 19 ve 52 beden (41 yaka) 15 öğrenci olmak üzere toplam 57 öğrenci. Kütahya. 52 Beden (41 Yaka) 100 öğrenciye giydirilmiştir. Doğu Anadolu Bölgesindeki Ağrı. Sivas. 50 beden (40 yaka) 7 ve 52 beden (41 yaka) 8 öğrenci olmak üzere toplam 28 öğrenci. Hatay. Muğla. Nevşehir.26 öğrenci. Aydın. 48 beden (39 yaka) 2. 48 beden (39 yaka) 12. 50 Beden (40 Yaka) 100 öğrenciye. Manisa ve Uşak illerinden 46 beden (38 yaka) 49. Elazığ. Yozgat. fakültelerde bir öğretim görevlisi. kişisel 97 . Burdur. Siirt ve Şanlıurfa illerinden 46 beden (38 yaka) 4. Verilerin Toplanması Verilerin toplanması amacıyla Selçuk Üniversitesi. İzmir. yüksekokul ve yurtlarda araştırma yapılmasını uygun görmesiyle. Hakkari.

bilek çevresi). Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği göğüs çevresinin öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu 2. Elde edilen veriler doğrultusunda Müller Kalıp Sistemi 46. 1. bol.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının uygunluğunun denenmesi ile elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla istatistiksel olarak analiz edilmiştir.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının öğrencilere uygunluğu % hesapları ile ortaya konmaya çalışılmıştır. bölüm. uygun olup olmadığına bakılmış. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kalçasının öğrencilerin kalçasına uygunluğu 4. önden arkaya doğru bir sıra takip etmek suretiyle verilerin gösterildiği tablolar hazırlanmıştır. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ön genişliğinin öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu 7. yaş. kol boyu. göğüs çevresi. Bu genel tablodan yola çıkarak her kalıp özelliği için genelden özele. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği gömlek boyunun öğrencilerin boyuna uygunluğu 5. bel çevresi. kilo. Verilerin Analizi Tablolardan bilgisayar ortamına aktarılan Müller Kalıp Sistemi 46.39. baba mesleği) ve denenen kalıpların aksaklıklarını tespit etmek için kırk farklı noktada kalıp özelliği dikkate alınarak. uygun olmayan kısımlar ne kadar dar. Bu tablolar aşağıdaki gibidir. kalça çevresi. boyun çevresi. boy. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ön uzunluğunun öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu 6. sosyoekonomik özellikleri (yaşadığı yer.40.50. sınıf. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği belinin öğrencilerin beline uygunluğu 3. aşağıda veya yukarıda gibi santimetre cinsinden kaydedilmiştir.40. beden no. yaka no.özellikleri (fakülte.52 Beden (38.50.39. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu 98 .48. anne mesleği.52 Beden (38.48.

Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol genişliğinin öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu 25. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ucu açıklığının öğrencilerin boynuna uygunluğu 13. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep yerinin(sağ-sol)öğrencilere uygunluğu 18. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol boyunun öğrencilerin kol boyuna uygunluğu 24. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka genişliği görünümünün öğrencilerin boynuna uygunluğu 10. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği omuzunun öğrencilerin omuzuna uygunluğu 23. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ucu görünümünün öğrencilerin boynuna uygunluğu 12. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği sırt yüksekliğinin öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu 19. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu 26.8. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği arka uzunluğunun öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu 20. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ilik düğme arasının öğrencilere uygunluğu 15. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün Türk erkeğinin boynuna uygunluğu 11. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği koltuk oyuntusunun öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu 99 . Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep büyüklüğünün öğrencilere uygunluğu 16. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep yerinin(üst-alt) öğrencilere uygunluğu 17. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka oyuntusunun öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu 9. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği roba görünümünün öğrencilere uygunluğu 22. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kapanma payının öğrencilere uygunluğu 14. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği arka genişliğinin öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu 21.

Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde koldaki pili derinliğinin öğrencilerin koluna uygunluğu 30. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol yırtmaç yerinin öğrencilerin koluna uygunluğu 28. beden ve yaka numarasına göre gruplandırılan öğrencilerden elde edilen verilerin ortalamaları. tekrar denenen kalıplarda herhangi bir uyum problemi görülmemiştir. medyanı (ortanca). TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. standart sapmaları. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde manşetin öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu 31. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygunluğu Temel ölçülerin grafikleri oluşturulmuş. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde manşet görünümünün öğrencilerin koluna uygunluğu 32. 100 . Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler ile Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları geliştirilmiş. minimum ve maksimum değerleri verilerek analiz edilmiştir. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun öğrencilerin koluna uygunluğu 29. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde yan dikişin öğrencilerin vücuduna uygunluğu 33.27.

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Özellikleri Tablo 9. TOPLAM 46 Beden 27 5 23 14 6 0 21 4 100 48 Beden 20 7 28 13 3 1 27 1 100 50 Beden 26 10 27 11 4 1 20 1 100 52 Beden 21 8 31 17 4 2 15 2 100 (38 Yaka) (39 Yaka) (40 Yaka) (41 Yaka) Toplam 94 30 109 55 17 4 83 8 400 Fakülteler ve Yüksek Okullar Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık Meslek Yüksek Okulu 101 . O. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı OKUL Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F.1. Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık M.BÖLÜM V BULGULAR 5. Y.

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşlarının Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 0 26 19 19 5 11 9 7 4 100 48 Beden (39 Yaka) 0 26 20 11 15 10 14 4 0 100 50 Beden (40 Yaka) 1 21 8 14 16 19 10 9 2 100 52 Beden (41 Yaka) 1 11 17 9 9 14 20 16 3 100 YAŞ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOPLAM Toplam 2 84 64 53 45 54 53 36 9 400 Yaş Grupları 18 19 20 21 22 23 24 25 26 102 .

TOPLAM Toplam 33 26 200 57 28 43 13 400 8 4 49 11 6 18 4 100 8 5 58 12 7 8 2 100 7 5 52 19 7 6 4 100 10 12 41 15 8 11 3 100 Yaşadıkları Bölge Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi 103 .Tablo 11. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) BÖLGE Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu B.

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Annelerinin Mesleklerinin Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) MESLEK Memur Öğretmen İşçi Emekli Esnaf Serbest Meslek Ev Hanımı Hemşire Mühendis İdari Personel Çiftçi TOPLAM Toplam 6 12 12 18 1 3 336 7 1 1 3 400 0 2 10 3 0 0 81 2 0 0 2 100 2 4 1 4 0 1 84 2 1 0 1 100 1 2 0 7 0 1 88 1 0 0 0 100 3 4 1 4 1 1 83 2 0 1 0 100 Anne Meslek Grupları Memur Öğretmen İşçi Emekli Ev Hanımı Hemşire Diğerleri 104 .Tablo 12.

Tablo 13. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Babalarının Mesleklerinin Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) MESLEK Memur Öğretmen İşçi Eczacı Emekli Öğretim Üyesi Esnaf Teknisyen Serbest Meslek Mali Müşavir Veteriner Hakim Askeri Personel Mühendis İdari Personel Doktor Emniyet Personeli Çiftçi Vefat Etmiş TOPLAM Toplam 62 19 53 1 119 2 15 4 59 1 1 1 3 1 4 1 4 45 5 400 13 7 15 0 31 0 4 2 9 0 0 0 2 0 0 0 0 16 1 100 15 4 7 0 32 1 7 0 16 0 1 0 0 0 2 1 1 12 1 100 16 5 12 1 29 0 2 2 17 0 0 1 1 0 1 0 2 10 1 100 18 3 19 0 27 1 2 0 17 1 0 0 0 1 1 0 1 7 2 100 105 .

Baba Meslek Grupları
Esnaf Öğretmen Çiftçi İşçi Serbest Meslek Memur Emekli Diğerleri

106

5.2. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Tablo 14. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 172,99 61,73 90,99 76,84 94,21 61,2 38,02 17,985 Medy. 172 61 90 77 94 61 38 18 St.s. 5,76 5,431 2,485 4,458 3,638 2,274 0,235 0,7992 Min. 160 50 82 65 87 56 38 16,5 Mak. 190 77 100 87 106 67 39 20 Ranj 30 27 18 22 19 11 2 3,5 Vary. 33,182 29,492 6,177 19,873 13,238 5,172 0,055 0,639

Tablo 15. Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri

Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği

N 100 100 100 100 100 100 100 100

Ort. 176,33 68,78 94,33 80,97 97,63 62,09 39,11 18,465

Medy. 176,5 68 94 80 98 62 39 18,5

St.s. 5,948 6,783 2,123 5,526 3,377 2,301 0,314 0,8326

Min. 162 55 84 73 90 56 39 16

Mak. 190 90 99 97 107 68 41 20

Ranj 28 35 15 24 17 12 3 4

Vary. 35,375 46,012 4,506 30,534 11,407 5,295 0,099 0,693

107

Tablo 16. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 178,93 75,29 98,46 85,68 101,51 62,96 40,08 18,675 Medy. 179,5 75 98 85 101 63 40 19 St.s. 6,15 6,32 2,091 5,367 3,636 2,457 0,257 0,7829 Min. 162 62 92 75 93 56 40 16,5 Mak. 195 95 104 107 119 70 41 21,5 Ranj 33 33 12 32 26 14 1 5 Vary. 37,823 39,945 4,372 28,806 13,222 6,039 0,066 0,613

Tablo 17. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 179,57 81,51 102,97 90,71 105,92 63,66 41,15 19,08 Medy. 180 82 103 90 106 64 41 19 St.s. 5,837 7,508 2,966 5,905 4,158 2,72 0,259 0,849 Min. 168 65 94 77 98 58 41 17 Mak. 192 110 112 105 115 70 42 21 Ranj 24 45 18 28 17 12 1 4 Vary. 34,066 56,374 8,797 34,875 17,286 7,398 0,067 0,721

108

5.3. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği

46 Beden ( 38 Yaka) Tam Boy Grafiği
12 11 10 9 8 7

Kişi Sayısı

6 5 4 3 2 1 0 160 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 190

Tam Boy

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Kilo Grafiği
18 16 14 12 10

Kişi Sayısı
8 6 4 2 0 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 74 75 76 77

Kilo

109

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği
42 39 36 33 30 27 24

Kişi Sayısı 21
18 15 12 9 6 3 0

82

86

87

88

89

90

91

92

93

93,5

94

94,5

95

97

99

100

Göğüs Çevresi

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Bel Grafiği
13 12 11 10 9 8 7

Kişi Sayısı

6 5 4 3 2 1 0

65

67

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Bel

110

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 46 Beden ( 38 Yaka) Kalça Grafiği 13 12 11 10 9 8 Kişi Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 106 Kalça 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 46 Beden ( 38 Yaka) Kol Boyu Grafiği 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Kol Boyu 111 .

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 46 Beden(38 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37.5 18 18.5 19 Bilek Genişliği 112 .5 38 38.5 39 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 46 Beden (38 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 36 33 30 27 24 21 Kişi Sayısı 18 15 12 9 6 3 0 16.5 17 17.

5. Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 48Beden (39 Yaka)Tam Boy Grafiği 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 162 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 182 183 184 185 186 187 189 190 Kişi Sayısı Tam Boy 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 48 Beden ( 39 Yaka) Kilo Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 55 58 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 84 85 86 90 Kilo 113 .4.

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 48 Beden(39 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği 36 34 32 30 28 26 24 22 20 Kişi Sayısı 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 84 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Göğüs Çevresi 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 48 Beden ( 39 Yaka) Bel Grafiği 11 10 9 8 7 6 Kişi Sayısı 5 4 3 2 1 0 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 97 Bel 114 .

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Kalça Grafiği 14 13 12 11 10 9 8 Kişi Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 107 Kalça 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 48 Beden(39 Yaka) Kol Boyu Grafiği 22 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Kol Boyu 115 .

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 75 70 65 60 55 50 45 40 30 25 20 15 10 5 0 38.5 18 18.5 19 19.5 20 Bilek Genişliği 116 .5 17 17.5 41 Kişi Sayısı 35 Boyun Çevresi 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 32 30 28 26 24 22 20 18 Kişi Sayısı 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 16.5 39 39.

5.5. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka)Tam Boy Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 162 163 167 168 170 171 172 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 190 192 193 195 Tam Boy 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Kilo Grafiği 10 9 8 7 6 Kişi Sayısı 5 4 3 2 1 0 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 89 90 95 Kilo 117 .

50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 Kişi Sayısı 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 83 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 Göğüs Çevresi 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka) Bel Grafiği 9 8 7 6 5 Kişi Sayısı 4 3 2 1 0 75 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 107 Bel 118 .

50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 50 Beden (40 Yaka ) Kalça Grafiği 22 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 119 Kalça 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Kol Boyu Grafiği 28 26 24 22 20 18 16 Kişi Sayısı 14 12 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 Kol Boyu 119 .

50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 50 Beden (40 Yaka ) Boyun Çevresi Grafiği 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 38 39.5 40 40.5 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 16.5 19 19.5 20 21 21.5 18 18.5 17 17.5 Kişi Sayısı Bilek Genişliği 120 .

5.6. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 52 Beden (41 Yaka)Tam Boy Grafiği 18 16 14 12 10 Kişi Sayısı 8 6 4 2 0 168 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Tam Boy 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 52 Beden ( 41 Yaka) Kilo Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 65 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94 95 98 100110 Kilo 121 .

52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 52 Beden (41 Yaka ) Göğüs Çevresi Grafiği 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kişi Sayısı 94 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 112 Göğüs Çevresi 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 52 Beden ( 41 Yaka) Bel Grafiği 15 14 13 12 11 10 9 Kişi Sayısı 8 7 6 5 4 3 2 1 0 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 97 98 99 100 101 104 105 Bel 122 .

52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Kalça Grafiği 13 12 11 10 9 8 Kiş i Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Kalça 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Kol Boyu Grafiği 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kol Boyu 123 .

5 21 Bilek Genişliği 124 .52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40.5 18 18.5 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 39 36 33 30 27 24 21 Kişi Sayısı 18 15 12 9 6 3 0 17 17.5 19 19.5 41 41.5 20 20.

71 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Ölçü Farkları 3.29 cm Tablo 18.93 cm 179.39. Bel Çevresi 125 .33 cm 98. Göğüs Çevresi Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 80 cm 84 cm 88 cm 94 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 76.57 cm Ölçü Farkları 4. TSE’nin Hazırladığı 46.16 cm 3.99 cm 94. TSE’nin Hazırladığı 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Tablo 18.32 cm 3.50.2. Tam Boy Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 168 cm 170 cm 172 cm 174 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 172.33 cm 178.84 cm 80.5.99 cm 6.3.52 Beden (38.03 cm 2.41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucunda Elde Edilen 46.99 cm 176.93 cm 5.57 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 92 cm 96 cm 100 cm 102 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 90.7.40.97 cm Ölçü Farkları 1.39.52 Beden (38.54 cm 0.33 cm 6.97 cm 85.67 cm 1.40.01 cm 1.1.68 cm 90.48.97 cm Tablo 18.46 cm 102.50.41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı Tablo 18.48.

21 cm 0.49 cm 0.66 cm Ölçü Farkları 6.96 cm 5.63 cm 101.21 cm 97.11 cm 0. Kol Boyu Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 55 cm 56 cm 57 cm 58 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 61.11 cm 40.15 cm Tablo 18.02 cm 39.5.4.08 cm 41.2 cm 6.9 cm 5.Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 94. Boyun Çevresi 126 .08 cm 0.66 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 38 cm 39 cm 40 cm 41 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 38.09 cm 62.02 cm 0. Kalça Çevresi Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Tablo 18.51 cm 105.92 cm Ölçü Farkları 0.96 cm 63.2 cm 62.15 cm Ölçü Farkları 0.08 cm Tablo 18.6.37 cm 0.

Tablo 19.25’ine dar geldiği ortaya çıkmaktadır.5. 127 . Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluk tablosu incelendiğinde. Ön ve Arka Genişliğinin.75’ine.5 36 9 58 14. Bel ve Kalça Çevresinin.75 27 6. göğüs çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı. göğüs çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı. tüm öğrencilerin 46 beden %5’ine.5 100 52 (41) 16 4 36 9 48 12 100 Toplam N 33 8. 48 beden olan %0.25 119 29. 52 beden olan %4’üne olmak üzere toplam öğrencilerin %8. 52 beden %12’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %62’sine bol geldiği görülmektedir. 50 beden %9’una. 48 beden %17. Aynı tabloya bakıldığında. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs.75 70 17. 50 beden %14’5’ine. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine.75 248 62 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin.75’ine. öğrencilerin 46 beden %18’ine. 48 beden %6.8.5’ine.8.5’ine. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.1.5 100 50 (40) 6 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 50 beden olan %1. Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu 5. 52 beden %9’una olmak üzere toplam öğrencilerin %29. Göğüs Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 20 5 72 18 100 48 (39) 3 0.75’ine normal gelip.

52 beden öğrencilerin de %36’sına olmak üzere toplam 119 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. 50 beden öğrencilerin %36’sına.5 cm 1 cm 5 cm 1.577 50 (40) 6 18. 48 beden öğrencilerin %9.1 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.2 3.17 cm 3.847 48 (39) 3 9.983 52 (41) 16 48.3 Toplam 119 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin.2.167 Toplam 33 100 2.1’ine 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.5’ine 2.67 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.7 50 (40) 36 30. 48 beden öğrencilerin %27’sine.8 48 (39) 27 22. Göğüs Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 24.Tablo 19.2 3. Tablo 19. göğüs çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.2’sine 3.1. 46 beden öğrencilerin %20’sine.3 52 (41) 36 30. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 50 beden öğrencilerin %18.331 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin.5 2.81 cm dar olmak üzere toplam 33 öğrenciye ortalama 2.2’sine 3.17 cm dar. 52 beden öğrencilerin %48.5 cm 2 cm 4 cm 0.91 cm 3 cm 1cm 6 cm 1.38 cm dar. göğüs çevresinin 46 beden öğrencilerin %24.67 cm dar. Göğüs Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 20 16. 128 .91 cm dar olduğu belirlenmektedir.38 cm 4 cm 1 cm 6 cm 1.81 cm 2.

609 52 (41) 48 19. bel çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı. 50 beden öğrencilerin %23. 52 beden öğrencilerin %19.18 cm bol.2.24 cm bol olduğu gözlenmektedir. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.8.4’üne 3. 48 beden öğrencilerin %28.436 Toplam 248 100 3.02 cm 3 cm 1 cm 6 cm 1.4’üne 3. göğüs çevresinin 46 beden öğrencilerin %29’una 3.2’sine 3. bel çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.18 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.42 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.4 3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği belinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu.02 cm bol olmak üzere toplam 248 öğrenciye ortalama 3.42 cm bol. bel çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı. Göğüs Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 72 29 3. 5.28 cm 3 cm 1 cm 10 cm 1. 129 .431 48 (39) 70 28.3.24 cm 3 cm 1 cm 10 cm 1.28 cm bol. bel çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.4 3.588 50 (40) 58 23.2 3.Tablo 19. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.518 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin.

52 beden öğrencilerin %32.Tablo 20. 52 beden %11’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %34’üne normal gelip.5’ine.4’üne olmak üzere toplam 136 öğrenciye normal geldiği belirlenmektedir.5 44 11 50 12.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %63’üne bol geldiği tespit edilmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluk tablosu incelendiğinde.5’ine. Bel Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 18 13. Tablo 20.75’ine.1. 50 beden %14’25’ine. 48 beden %8. 46 beden öğrencilerin %13.75 18 4. 48 beden öğrencilerin %25’ine. 52 beden olan %1. Bel Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 3 0. 48 beden %16. 130 . tüm öğrencilerin 46 beden olan %0.2 48 (39) 34 25 50 (40) 40 29.4 Toplam 136 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.2’sine. Aynı tabloya bakıldığında. beli normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5’ine.75’ine. 52 beden %12.25 100 52 (41) 6 1.5 100 50 (40) 3 0. 50 beden öğrencilerin %29.4 52 (41) 44 32. öğrencilerin 46 beden %19.4’üne. 50 beden olan %0.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %3’üne dar geldiği anlaşılmaktadır.75 40 10 57 14.5 79 19.5 100 Toplam N 12 3 136 34 252 63 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.5 66 16. 50 beden %10’una. tüm öğrencilerin 46 beden %4. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.75 100 48 (39) 34 8.75’ine.

3’üne 3.76 cm 4 cm 1 cm 9 cm 1. Tablo 20.40 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.6 3.58 cm dar olduğu anlaşılmaktadır.37 cm 4 cm 1 cm 8 cm 1.371 52 (41) 50 19. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.8 3. Bel Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 3 25 3.399 48 (39) 66 26.225 Toplam 12 100 2.692 50 (40) 57 22. 50 beden öğrencilerin %25’ine 1.67 cm dar.5 cm dar olmak üzere toplam 12 öğrenciye ortalama 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.Tablo 20. bel çevresinin 46 beden öğrencilerin %25’ine 3. 48 beden 131 .67 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.18 cm 3 cm 1 cm 9 cm 1.517 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.577 52 (41) 6 50 2.2 3. beli dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.67 cm dar.505 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.5 cm 2 cm 2 cm 5 cm 1. Bel Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 79 31.4 cm bol.67 cm 5 cm 1 cm 5 cm 2.3 3.309 48 (39) 50 (40) 3 25 1.58 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1.587 Toplam 252 100 3. bel çevresinin 46 beden öğrencilerin %31.3. beli bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.44 cm 3 cm 1 cm 9 cm 1. 52 beden öğrencilerin %50’sine 2.2.

25’ine.37 cm bol. Kalça Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 31 7. kalça çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %38’ine normal gelip.5 47 11. 50 beden öğrencilerin %22.5’ine dar geldiği anlaşılmaktadır.75 42 10. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluk tablosu incelendiğinde.2’sine 3.18 cm bol olmak üzere toplam 252 öğrenciye ortalama 3.75 35 8. 50 beden %11’75’ine.6’sına 3.75 100 52 (41) 23 5. Aynı tabloya bakıldığında.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının. kalça çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. 52 beden %8. 50 beden %9.44 cm bol olduğu ortaya çıkmaktadır.8. 52 beden %10. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kalçasının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu. 50 beden olan %3. öğrencilerin 46 beden %15.25 100 48 (39) 8 2 48 12 44 11 100 50 (40) 15 3. kalça çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı. 52 beden olan %5. Tablo 21. 5. 132 .75’ine.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %13.75’ine.8’ine 3.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %48.5’ine.öğrencilerin %26.5 152 38 194 48. 48 beden olan %2’sine. 48 beden %12’sine. kalça çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5’ine bol geldiği tespit edilmiştir. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine. tüm öğrencilerin 46 beden %7.75 38 9. 48 beden %11’ine.75 61 15.76 cm bol.3.5 100 Toplam N 54 13. 52 beden öğrencilerin %19.

38 cm 3. Kalça Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 14.1.8’ine 3. Kalça Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 31 20.88 cm dar olduğu gözlenmektedir.4’ünde. Tablo 21.2.6 50 (40) 38 25 52 (41) 35 23 Toplam 152 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının. 52 beden öğrencilerin %23’ünde olmak üzere toplam 152 öğrenciye normal geldiği belirtilmektedir. kalça çevresinin 46 beden öğrencilerin %14.6’sına 2.8’ine 2. 52 beden öğrencilerin %42.6’sında.5 cm dar. kalça çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.17 cm 2 cm 1 cm 10 cm 2.74 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının. 50 beden öğrencilerin %27.8’ine 3.38 cm dar.685 48 (39) 8 14. 50 beden öğrencilerin %25’inde.8 3.88 cm 2 cm 1 cm 10 cm 1. 48 beden öğrencilerin %14.8 3.589 52 (41) 23 42. 133 .8 2.5 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.4 48 (39) 48 31.512 50 (40) 15 27.65 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.Tablo 21. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda.17 cm dar.6 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda.65 cm dar olmak üzere toplam 54 öğrenciye ortalama 2. 46 beden öğrencilerin %20.5 cm 1 cm 6 cm 1. kalça çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 48 beden öğrencilerin %31.071 Toplam 54 100 2.

ön genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.9 cm 2 cm 1 cm 8 cm 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu.328 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.7 2. ön genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. 134 . ön genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.2 2. ön genişliğin öğrencilere uygunluk tablosu.661 Toplam 194 100 2.466 52 (41) 42 23.4’üne 3. Kalça Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 61 31.7’sine 2.82 cm bol. kalça çevresinin 46 beden öğrencilerin %31. kalça çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.4’üne 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda.14 cm bol olmak üzere toplam 194 öğrenciye ortalama 2.77 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1.77 cm bol. 52 beden öğrencilerin %23.8.Tablo 21.4. 5.94 cm 2 cm 1 cm 8 cm 1.82 cm 3 cm 1 cm 6 cm 1.9 cm bol olduğu belirlenmektedir.4 2.244 50 (40) 47 24. 50 beden öğrencilerin %24.175 48 (39) 44 22.4 3.2’sine 2. 48 beden öğrencilerin %22.94 cm bol.14 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.3.

1. 52 beden öğrencilerin %24.9’unda olmak üzere toplam 169 öğrenciye normal geldiği anlaşılmaktadır. ön genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 48 beden %11’ine. öğrencilerin 46 beden %13. 52 beden olan %4. Ön Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 39 9. Aynı tabloya bakıldığında.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %42.1’inde. 135 .Tablo 22. 48 beden öğrencilerin %26’sında.75’ine. Tablo 22. Ön Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 39 23. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda.25’ine.25 194 48. 52 beden %10. 50 beden %12’sine.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %48. 48 beden olan %1’ine. 46 beden öğrencilerin %23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.25 42 10.25’ine dar geldiği anlaşılmaktadır.25’ine normal gelip. 48 beden %13’üne.5 41 10.5’ine bol geldiği tespit edilmektedir.1 48 (39) 44 26 50 (40) 44 26 52 (41) 42 24.25 100 48 (39) 4 1 44 11 52 13 100 50 (40) 8 2 44 11 48 12 100 52 (41) 17 4.9 Toplam 169 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.75 53 13. tüm öğrencilerin 46 beden %9. 50 beden olan %2’sine.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %9. 52 beden %10.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin. 50 beden öğrencilerin %26’sında.25 169 42. 50 beden %11’ine.25 100 Toplam N 37 9.

6’sına 2.71 50 (40) 48 24.13 cm dar.3.Tablo 22.8 1. 50 beden öğrencilerin %21.3 1.6’sına 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda.41 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.13 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. 52 beden öğrencilerin %45.642 Toplam 194 100 1. ön genişliği dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.48 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.8’ine 1.767 52 (41) 41 21.9’una 1.68 cm 1.6 2.75 cm 1 cm 3 cm 0.2.5 cm 1. ön genişliği bol gelen 136 .13 cm dar.5 cm dar.6 1. Tablo 22. ön genişliğinin 46 beden öğrencilerin %21.75 48 (39) 52 26.67 cm 1.13 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.991 48 (39) 4 10.55 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.8 1.75 cm 1 cm 2 cm 0.629 50 (40) 8 21.55 cm dar olduğu gözlenmektedir.598 52 (41) 17 45. Ön Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 53 27. 48 beden öğrencilerin %10.74 cm 1.78 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.712 Toplam 37 100 1.9 1.7 1.5 cm 1 cm 4 cm 0.41 cm dar olmak üzere toplam 37 öğrenciye ortalama 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda.726 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin. Ön Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılım Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 21.5 cm 1 cm 4 cm 0.789 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.1 1.

25 35 8.8.8’ine 1.68 cm bol olduğu bulunmaktadır. 48 beden olan %1.5 69 17. 48 beden %6. arka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.7’sine 1.74 cm bol.5 57 14. 52 beden öğrencilerin %21. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu.75’ine normal gelip.25 34 8.25’ine.67 cm bol. 50 beden olan %2. arka genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5’ine.25’ine. 5. 50 beden öğrencilerin %24.5.78 cm bol.5 100 48 (39) 5 1. 52 beden %8.25 115 28. öğrencilerin 46 beden %18. 50 beden %8.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %9. 48 beden öğrencilerin %26.3’üne 1. Yine aynı tabloya bakıldığında.25’ine dar geldiği belirtilmektedir.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %28.75 48 12 100 Toplam N 37 9. Arka Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 6 1.1’ine 1. Tablo 23. ön genişliğinin 46 beden öğrencilerin %27. arka genişliğinin öğrencilere uygunluk tablosu.25 100 50 (40) 9 2.5’ine.75 248 62 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.48 cm bol olmak üzere toplam 194 öğrenciye ortalama 1.5’ine. tüm öğrencilerin 46 beden %5’ine.5’ine.25 100 52 (41) 17 4.25 26 6.öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 20 5 74 18. 48 beden %17. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1. arka genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda ele alınmıştır. 52 beden olan %4.25’ine. 50 beden 137 .

4’üne olmak üzere toplam 115 öğrencide normal olduğu anlaşılmaktadır.25’ine.601 52 (41) 17 45.57 cm dar geldiği belirtilmektedir. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %16.4 48 (39) 26 22. 52 beden öğrencilerin %30.3’ünde 1.2.57 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.5’inde 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.53 cm olmak üzere toplam 37 öğrenciye ortalama 1.3 1. 52 beden %12’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %62’sine bol geldiği ortaya çıkmaktadır.4’ünde.717 Toplam 37 100 1. arka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.6’sına. 48 beden %13. 50 beden öğrencilerin %29.%14.1.2 2 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.6 50 (40) 34 29.9’unda 1.53 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. Tablo 23.6’sına.5 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu tablosunda.756 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliği.4 Toplam 115 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin. Arka Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 20 17.5 cm 1 cm 1 cm 3 cm 1 50 (40) 9 24.5 cm. 138 .9 1. Arka Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 6 16.39 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.6 52 (41) 35 30.39 cm. 48 beden öğrencilerin %22. Tablo 23. 50 beden %24. 46 beden öğrencilerin %17.894 48 (39) 5 13. 52 beden %45.2’sinde ortalama 2 cm.

örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %29. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun.3 cm 2 cm 1 cm 6 cm 0.38 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.43 cm 2. Sırt Yüksekliğinin. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.25 cm 1 cm 4 cm 0.4 2.9.43 cm.14 cm olmak üzere toplam 248 öğrenciye ortalama 2. gömlek boyu normal gelen öğrencilerin dağılımı.19 cm 2 cm 1 cm 4 cm 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği boyunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu. 50 beden %23’ünde 2.995 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliği.Tablo 23.875 50 (40) 57 23 2. gömlek boyunun öğrencilere uygunluk dağılımı.9.835 48 (39) 69 27.8’inde 2.38 cm.8 2.3.14 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. 52 beden %19. Arka Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 74 29. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu 5.1.8’inde ortalama 2. 139 .4’ünde 2.8 2.3 cm bol geldiği gözlenmektedir. 48 beden %27. gömlek boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.017 52 (41) 48 19. gömlek boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 5.308 Toplam 248 100 2. Ön ve Arka Uzunluğunun.19 cm.

75 2 0. tüm öğrencilerin 46 beden olan %16.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.3 50 (40) 19 18. 46 beden öğrencilerin %32’sinde.4 52 (41) 28 27.5 33 8.1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluk tablosu incelendiğinde.25’ine.Tablo 24. 50 beden %4.75 28 7 1 0.75’ine. 48 beden %5.3’ünde.5’ine uzun geldiği tespit edilmektedir. 140 . tüm öğrencilerin 46 beden %8. 52 beden %0. Aynı tabloya bakıldığında. gömlek boyu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.75 103 25.2’sinde olmak üzere toplam 103 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. Gömlek Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 33 32 48 (39) 23 22.75’ine. 52 beden öğrencilerin %27.75’ine kısa geldiği belirtilmektedir. Gömlek Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 66 16. 48 beden öğrencilerin %22.25 19 4.25 100 48 (39) 77 19.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %0.2 Toplam 103 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.25 23 5.25 1 0.75 100 52 (41) 71 17. öğrencilerin 46 beden %0.25’ine.25 100 Toplam N 295 73.75’ine normal gelip. 52 beden %7’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %25. 50 beden öğrencilerin %18.25’ine.4’ünde.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %73.5’ine.75 100 50 (40) 81 20. Tablo 24. 52 beden olan %17. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda. 48 beden olan %19.25’ine. 50 beden olan %20.

gömlek boyunun 46 beden öğrencilerin %22.75 cm 2.1’ine 2. 52 beden öğrencilerin %24.5 cm 1 cm 7 cm 1.43 cm kısa. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda.43 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. Tablo 24.65 cm kısa.2.65 cm 2.4’üne 2.75 cm kısa olmak üzere toplam 295 öğrenciye ortalama 2.5 cm 1 cm 6 cm 1. 48 beden öğrencilerin %26. gömlek boyu kısa gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 2.4 2.7 cm kısa.143 48 (39) 77 26.328 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun. Gömlek Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 48 (39) 50 (40) 52 (41) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Toplam 2 100 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm - 141 .219 Toplam 295 100 2.1 2.Tablo 24.5 cm 1 cm 10 cm 1. Gömlek Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 66 22.3.201 50 (40) 81 27.1’ine 2.7 cm 2.1 2.64 cm 2 cm 1 cm 10 cm 1.64 cm kısa olduğu belirlenmektedir.5’ine 2.644 52 (41) 71 24. 50 beden öğrencilerin %27.

öğrencilerin 46 beden %8. tüm öğrencilerin 46 beden %16.25’inde yukarıda olduğu tespit edilmektedir. 5. gömlek boyunun 46 beden öğrencilerin %50’sine 2 cm uzun. 142 . sırt yüksekliğinin öğrencilere uygunluk tablosu.25 35 8. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %46.25’inde.5 46 11. 48 beden %11. sırt yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.5’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda.75 100 48 (39) 54 13.75’inde normal gelip. sırt yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.5’inde. Tablo 25. 52 beden öğrencilerin %50’sine 2 cm uzun olmak üzere toplam 2 öğrenciye ortalama 2 cm uzun olduğu gözlenmektedir.9.5 100 50 (40) 48 12 52 13 100 52 (41) 48 12 52 13 100 Toplam N 215 53. 50 beden %12’sinde. 48 beden %13. gömlek boyu uzun gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Sırt Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 65 16. 50 beden %13’ünde.75’inde. 52 beden %12’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %53.25 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu.75 185 46.2.

Tablo 25.33 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.1’inde 1. 48 beden öğrencilerin %25.529 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin.1. 50 beden %28.2 48 (39) 54 25.9 1. sırt yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.1 1. Sırt Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 35 18.2’sinde.36 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.36 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.1’inde 1. Sırt Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 65 30.1 1.34 cm yukarıda olduğu görülmektedir.1 50 (40) 48 22.34 cm olmak üzere toplam 185 öğrencide ortalama 1.2.3 52 (41) 48 22. 46 beden öğrencilerin %30.36 cm.36 cm.1’inde.529 50 (40) 52 28. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %18.9’unda 1.Tablo 25. 48 beden %24. 52 beden %28. 143 .9’unda ortalama 1.592 Toplam 185 100 1.34 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu tablosunda. 50 beden öğrencilerin %22.3’ünde olmak üzere toplam 215 öğrencide normal olduğu görülmektedir.34 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.33 cm.3 Toplam 215 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden sırt yüksekliği yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.447 48 (39) 46 24.9 1. 52 beden öğrencilerin %22.527 52 (41) 52 28.3’ünde.

5 33 8. Ön Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 2 0.25’inde. 48 beden olan %0.3. 52 beden %7’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %31.25 30 7.75’inde normal olup.25’inde. ön uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu.9. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluk tablosu incelendiğinde.25’inde.25 100 50 (40) 36 9 64 16 100 52 (41) 4 1 28 7 68 17 100 Toplam N 7 1.5 69 17. 48 beden %17.5’inde yukarıda olduğu belirlenmektedir. Tablo 26. Aynı tabloya bakıldığında.75 266 66.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun. 50 beden %9’unda. ön uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. ön uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.5.75 127 31. 144 .5’inde.75’inde aşağıda olduğu belirlenmektedir.25 100 48 (39) 1 0.5’inde. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu.5’inde. 52 beden %17’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %66. 50 beden %16’sında. öğrencilerin 46 beden %16.25 65 16. tüm öğrencilerin 46 beden %8. 52 beden olan %1’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %1. tüm öğrencilerin 46 beden olan %0. 48 beden %7. ön uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı.

25 cm aşağıda olmak üzere toplam 7 öğrencide ortalama 1.Tablo 26.3934 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun.1’inde 1.2.6’sında. 145 .35355 48 (39) 1 14.3 52 (41) 28 22 Toplam 127 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun.1 1. Ön Uzunluğu Aşağıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 2 28. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda. 46 beden öğrencilerin %26’sında.6 1. ön uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Tablo 26.25 cm 1.1.25 cm aşağıda.3 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 52 (41) 4 57.5 Toplam 7 100 1. 48 beden öğrencilerin %23.214 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 48 beden öğrencilerin %14. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda. Ön Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 33 26 48 (39) 30 23.25 cm 1 cm 1.6 50 (40) 36 28. 52 beden öğrencilerin %22’sinde olmak üzere toplam 127 öğrencide normal bulunmaktadır.25 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.3’ünde 1 cm aşağıda.214 cm aşağıda olduğu gözlenmektedir. 52 beden öğrencilerin %57. ön uzunluğunun 46 beden öğrencilerin %28.5 cm 0.3’ünde.6’sında 1. 50 beden öğrencilerin %28. ön uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.

ön uzunluğunun 46 beden öğrencilerin %24. 50 beden öğrencilerin %24.375 cm yukarıda.5 cm 0.77504 Toplam 266 100 1.9’unda 1.9.4229 cm yukarıda olduğu belirlenmektedir.1 1.5 cm 5 cm 0. 52 beden öğrencilerin %25. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda.78996 48 (39) 69 25.5308 cm 1 cm 0.375 cm 1 cm 0. 146 .5308 cm yukarıda.5 cm 5 cm 0.70221 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun.4’ünde 1. arka uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu.5 cm 3 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu.4926 cm 1 cm 0. 5.3.4229 cm 1 cm 0. ön uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında.6 1.1’inde 1.4 1.6’sında 1.2971 cm 1 cm 0.5 cm 5 cm 0.2971 cm yukarıda. arka uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı.Tablo 26.60422 52 (41) 68 25.60827 50 (40) 64 24.4926 cm yukarıda olmak üzere toplam 266 öğrencide ortalama 1.5 cm 3. Ön Uzunluğu Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 65 24. arka uzunluğu yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. arka uzunluğu aşağıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.9 1. 48 beden öğrencilerin %25.4.

75 307 76. tüm öğrencilerin 46 beden %0.9 50 (40) 20 22 52 (41) 18 19.5’inde.4’ünde.25’inde.25 100 48 (39) 19 4. 48 beden %4.75’inde normal olduğu görülüp.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.75’inde yukarıda olduğu gözlenmektedir.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %76.75 81 20. 50 beden %20’sinde.25 34 8. Arka Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 34 37. Tablo 27.5’inde aşağıda. 46 beden öğrencilerin %37.1.5 81 20. 50 beden %5’inde. arka uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 48 beden %20. 52 beden %20.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %22.25’inde.5 65 16.Tablo 27.25 100 50 (40) 20 5 80 20 100 52 (41) 1 0.75’inde. 52 beden %4.25’inde.25 100 Toplam N 2 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluk tablosu incelendiğinde. 52 beden %0.5 91 22. öğrencilerin 46 beden %16.4 48 (39) 19 20. öğrencilerin 46 beden %8.25 18 4. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu tablosunda.8 Toplam 91 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0. 48 beden 147 . Arka Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 1 0.

Tablo 27. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %50’sinde ortalama 2 cm. Arka Uzunluğu Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 65 21.9’unda.5 cm 1 cm 5 cm 1. 50 beden öğrencilerin %22’sinde.127 52 (41) 81 26.107 148 .3.1 2.055 50 (40) 80 26.54 cm 2.49 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.4 2.8’inde olmak üzere toplam 91 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir.67 cm 2.183 Toplam 307 100 2. Tablo 27. 52 beden %50’sinde 2 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 2 cm yukarıda bulunmaktadır.55 cm 2.44 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1.4 2.2.2 2.5 cm 1 cm 5 cm 1.059 48 (39) 81 26. Arka Uzunluğu Aşağıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 48 (39) 50 (40) 52 (41) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Toplam 2 100 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun. 52 beden öğrencilerin %19.5 cm 1 cm 6 cm 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.öğrencilerin %20.

75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin.4’ünde 2. 52 beden %26.5 69 17. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının.5 100 52 (41) 37 9. 50 beden %26. boyun çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.75 12 3 100 48 (39) 26 6.10. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %21.25 59 14. boyun çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.10.2’sinde ortalama 2.54 cm olmak üzere toplam 307 öğrencide ortalama 2.44 cm.25 5 1.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun. Boyun Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 13 3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu.25 27 6.25 75 18. boyun çevresinin öğrencilere uygunluk tablosu.1’inde 2. boyun çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.25 100 50 (40) 28 7 66 16. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu 5.4’ünde 2.49 cm. Tablo 28. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluk tablosu incelendiğinde. tüm öğrencilerin 149 . 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.54 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.75 4 1 100 Toplam N 104 26 269 67. 48 beden %26.1. 5.5 6 1.55 cm.

25’ine.5 cm - 150 .25’ine normal gelip.5 cm 0.5 cm 48 (39) 26 25 0.5 cm 0. Tablo 28. 50 beden %1.9’unda.5 cm 0.5 cm 52 (41) 37 35. boyun çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden %14.9 0.46 beden olan %3.9’unda olmak üzere toplam 269 öğrenciye normal geldiği görülmektedir.1. 52 beden öğrencilerin %21. 48 beden %1.5 cm Toplam 104 100 0. 46 beden öğrencilerin %27.5 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda.5 cm 0.5 cm 0. Yine aynı tabloya bakıldığında.2.6 0. 52 beden olan %9.5 cm 0.9 48 (39) 69 25.5 cm 0.5 cm 0. Boyun Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 75 27.5’ine. Boyun Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 13 12.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %67.75’ine.25’ine. Tablo 28. tüm öğrencilerin 46 beden %18.5 52 (41) 59 21.75’ine bol geldiği ortaya çıkmaktadır.5 0.5 cm 0. 52 beden %1’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %6.5’inde. 48 beden %17.7 50 (40) 66 24.5 cm 0. öğrencilerin 46 beden %3’üne.7’sinde.5 cm 0. 50 beden olan %7’sine. 50 beden %16.5 cm 0.9 Toplam 269 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin. 50 beden öğrencilerin %24.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %26’sına dar geldiği belirtilmektedir. 48 beden olan %6.25’ine.5’ine.5 cm 0.5’ine.5 cm 0.5 cm 50 (40) 28 26. 48 beden öğrencilerin %25.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda, boyun çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; boyun çevresinin 46 beden öğrencilerin %12,5’ine 0,5 cm dar, 48 beden öğrencilerin %25’ine 0,5 cm dar, 50 beden öğrencilerin %26,9’una 0,5 cm dar, 52 beden öğrencilerin %35,6’sına 0,5 cm dar olmak üzere toplam 104 öğrenciye ortalama 0,5 cm dar olduğu gözlenmektedir. Tablo 28.3. Boyun Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 12 44,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 5 18,5 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 6 22,2 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 4 14,8 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 27 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda, boyun çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; boyun çevresinin 46 beden öğrencilerin %44,4’üne 0,5 cm bol, 48 beden öğrencilerin %18,5’ine 0,5 cm bol, 50 beden öğrencilerin %22,2’sine 0,5 cm bol, 52 beden öğrencilerin %14,8’ine 0,5 cm bol olmak üzere toplam 27 öğrenciye ortalama 0,5 cm bol olduğu belirlenmektedir. 5.10.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu; yaka oyuntusunun öğrencilere uygunluk tablosu, yaka oyuntusu önde normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka oyuntusu önde kapalı olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı, yaka oyuntusu arkada

151

normal gelen öğrencilerin dağılımı ve yaka oyuntusu arkada kapalı olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5tabloda incelenmiştir. Tablo 29. Yaka Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Yaka Ön Ortası Beden(Yaka) Açık Normal Kapalı Toplam N Beden(Yaka) Normal f % f % f % f % 46 (38) 1 0,25 99 24,75 100 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 100 Yaka Yan Kısım 48 (39) 100 25 Yaka Arka Ortası Beden(Yaka) Açık Normal Kapalı Toplam N f % f % f % 46 (38) 62 15,5 38 9,5 100 48 (39) 53 13,25 47 11,75 100 50 (40) 49 12,25 51 12,75 100 52 (41) 50 12,5 50 12,5 100 Toplam N 214 53,5 186 46,5 400 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 50 (40) 100 25 100 52 (41) 3 0,75 97 24,25 100 Toplam N 4 1 396 99 400

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, önde 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %0,25’inde, 52 beden %0,75’inde olmak

152

üzere toplam öğrencilerin %1’inde normal gelip, öğrencilerden 46 beden %24,75’inde, 48 beden %25’inde, 50 beden %25’inde, 52 beden %24,25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %99’unda yaka oyuntusunun kapalı geldiği ortaya çıkmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, yanda 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, yanda yaka oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %25’inde, 48 beden öğrencilerin %25’inde, 50 beden öğrencilerin %25’inde, 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, arkada 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %15,5’inde, 48 beden %13,25’inde, 50 beden %12,25’inde, 52 beden %12,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %53,5’inde normal olup, öğrencilerden 46 beden %9,5’inde, 48 beden %11,75’inde, 50 beden %12,75’inde, 52 beden %12,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %46,5’inde yaka oyuntusunun kapalı geldiği ortaya çıkmaktadır. Tablo 29.1. Yaka Oyuntusu Önde Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 1 25 48 (39) 50 (40) 52 (41) 3 75 Toplam 4 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, yaka oyuntusu önde normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %25’inde, 52 beden öğrencilerin %75’inde olmak üzere toplam 4 öğrenciye normal geldiği gözlenmektedir.

153

Tablo 29.2. Yaka Oyuntusu Önde Kapalı Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 99 25 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 100 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 100 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 97 24,5 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 396 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, önde yaka oyuntusu kapalı olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında; yaka oyuntusunun 46 beden öğrencilerin %25’inde 0,5 cm kapalı, 48 beden öğrencilerin %25,3’ünde 0,5 cm kapalı, 50 beden öğrencilerin %25,3’ünde 0,5 cm kapalı, 52 beden öğrencilerin %24,5’inde 0,5 cm kapalı olmak üzere toplam 396 öğrencide ortalama 0,5 cm kapalı bulunmaktadır. Tablo 29.3. Yaka Oyuntusu Arkada Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 62 29 48 (39) 53 24,8 50 (40) 49 22,9 52 (41) 50 23,4 Toplam 214 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %29’unda, 48 beden öğrencilerin %24,8’inde, 50 beden öğrencilerin %22,9’unda, 52 beden öğrencilerin %23,4’ünde olmak üzere toplam 214 öğrenciye normal geldiği tespit edilmektedir.

154

Tablo 29.4. Yaka Oyuntusu Arkada Kapalı Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 38 20,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 47 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 51 27,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 50 26,9 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 186 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun arkada 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka oyuntusu kapalı gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden %20,4’ünde 0,5 cm, 48 beden %25,3’ünde 0,5 cm, 50 beden %27,4’ünde 0,5 cm, 52 beden %26,9’unda 0,5 cm olmak üzere toplam 186 öğrencide 0,5 cm kapalı olduğu belirlenmektedir. 5.10.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu; yaka genişliği görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu, yaka genişliği görünümü önde normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka genişliği görünümü önde dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı, yaka genişliği görünümü arkada normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka genişliği görünümü arkada dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5 tabloda ele alınmıştır.

155

Tablo 30. Yaka Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Önde Yaka Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % f % f % f % 46 (38) 28 7 72 18 100 46 (38) 15 3,75 85 21,25 100 48 (39) 61 15,25 39 9,75 100 48 (39) 40 10 60 15 100 Arkada Yaka Genişliği 50 (40) 80 20 20 5 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 227 56,75 173 43,25 400 50 (40) 93 23,25 7 1,75 100 52 (41) 98 24,5 2 0,5 100 Toplam N 280 70 120 30 400

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, önde 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %7’sinde, 48 beden %15,25’inde, 50 beden %23,25’inde, 52 beden %24,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %70’inde dar olup, öğrencilerden 46 beden %18’inde, 48 beden %9,75’inde, 50 beden %1,75’inde, 52 beden %0,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %30’unda yaka genişliğinin normal geldiği ortaya çıkmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün arkada 4652 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %3,75’inde, 48 beden %10’unda, 50 beden %20’sinde, 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin

156

%56,75’inde dar olup, öğrencilerden 46 beden %21,25’inde, 48 beden %15’inde, 50 beden %5’inde, 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %43,25’inde yaka genişliğinin normal geldiği gözlenmektedir. Tablo 30.1. Önde Yaka Genişliği Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 72 60 48 (39) 39 32,5 50 (40) 7 5,8 52 (41) 2 1,7 Toplam 120 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda, yaka genişliği önde normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %60’ında, 48 beden öğrencilerin %32,5’inde, 50 beden öğrencilerin %5,8’inde, 52 beden öğrencilerin %1,7’sinde olmak üzere toplam 120 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. Tablo 30.2. Önde Yaka Genişliği Görünümü Dar Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 28 10 0,82 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0,244 48 (39) 61 21,8 0,98 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0,142 50 (40) 93 33,2 1,26 cm 1,55 cm 1 cm 2 cm 0,272 52 (41) 98 35 1,61 cm 1,5 cm 1 cm 2 cm 0,414 Toplam 280 100 1,28 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0,416

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliğinin, önde 46-52 beden (3841 yaka)öğrencilerin boynuna dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %10’unda ortalama 0,82 cm, 48 beden %21,8’inde 0,98 cm, 50 beden %33,2’sinde 1,26 cm, 52 beden %35’inde 1,61 cm olmak üzere toplam 280 öğrencide ortalama 1,28 cm dar olduğu belirtilmektedir.

157

Tablo 30.3. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 85 49,1 48 (39) 60 34,7 50 (40) 20 11,6 52 (41) 8 4,6 Toplam 173 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %49,1’inde, 48 beden öğrencilerin %34,7’sinde, 50 beden öğrencilerin %11,6’sında, 52 beden öğrencilerin %4,6’sında olmak üzere toplam 173 öğrencide normal bulunmaktadır. Tablo 30.4. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 15 6,6 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 40 17,6 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 80 35,2 0,502 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,0224 52 (41) 92 40,5 0,557 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,0905 Toplam 227 100 0,524 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,649

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliğinin, arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %6,6’sında ortalama 0,5 cm, 48 beden %17,6’sında 0,5 cm, 50 beden %35,2’sinde 0,502 cm, 52 beden %40,5’inde 0,557 cm olmak üzere toplam 227 öğrencide ortalama 0,524 cm dar olduğu görülmektedir.

158

25 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 204 51 196 49 400 159 . Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Önde Yaka Ayağı Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 92 23 100 48 (39) 25 6.25 75 18. Tablo 31.4.5.75 100 50 (40) 79 19.25 75 18.10. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün 4652 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.25 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 204 51 196 49 400 Arkada Yaka Ayağı Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 92 23 100 48 (39) 25 6. yaka ayağı genişliği görünümü arkada dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5 tabloda ele alınmıştır. yaka ayağı genişliği görünümü önde normal gelen öğrencilerin dağılımı. yaka ayağı genişliği görünümü önde dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.75 100 50 (40) 79 19.75 21 5. yaka ayağı genişliği görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu.75 21 5. yaka ayağı genişliği görünümü arkada normal gelen öğrencilerin dağılımı.

52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %49’unda yaka ayağı genişliğinin arkada normal geldiği ortaya çıkmaktadır. 160 . 50 beden %5.75’inde.75’inde.75’inde.75’inde.25’inde. Tablo 31.25’inde. 50 beden %5. 48 beden öğrencilerin %38. 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %51’inde dar olup. 50 beden %19.7’sinde. önde yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.7 52 (41) 8 4. 48 beden %6.25’inde. 46 beden öğrencilerin %46. 50 beden öğrencilerin %10.1’inde olmak üzere toplam 196 öğrenciye önde normal geldiği belirlenmektedir. arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında.9’unda. 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %51’inde dar olup.1.1 Toplam 196 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. öğrencilerden 46 beden %23’ünde. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.9 48 (39) 75 38. önde 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında. 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %49’unda yaka ayağı genişliğinin önde normal geldiği gözlenmektedir. 52 beden öğrencilerin %4.3 50 (40) 21 10. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %2’sinde.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. öğrencilerden 46 beden %23’ünde. 50 beden %19.3’ünde.25’inde. 48 beden %18. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 92 46. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %2’sinde. 48 beden %6. 48 beden %18.

önde 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.7 0.503 cm.9’unda.5 cm 0.1’inde olmak üzere toplam 196 öğrencide arkada normal gelmektedir.0225 52 (41) 92 45.5 cm 0. 52 beden %45.9 48 (39) 75 38. 52 beden öğrencilerin %4.0905 Toplam 204 100 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.3’ünde. 50 beden %38.526 cm dar olduğu görülmektedir.9 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %3.2.503 cm 0. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 92 46.5 cm 0.5 cm 0.7 cm 0.7 52 (41) 8 4.5 cm 0.7’sinde.3’ünde 0.526 cm 0.679 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.3 0.1 Toplam 196 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.557 cm olmak üzere toplam 204 öğrencide ortalama 0.5 cm 0. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 3.557 cm 0.3.7’sinde 0.9’unda ortalama 0.5 cm. arkada yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.1 0.5 cm 0.5 cm 0.7 cm 0. 161 .3 50 (40) 21 10.Tablo 31. 50 beden öğrencilerin %10.1’inde 0.5 cm. 48 beden %12.7 cm 0. 48 beden öğrencilerin %38. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.5 cm 50 (40) 79 38.5 cm 0.5 cm 48 (39) 25 12. 46 beden öğrencilerin %46. Tablo 31.

557 cm 0.0679 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.503 cm 0.5 cm 0.7 cm 0.1 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.0225 52 (41) 92 45. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %3.10.5 cm 0.5.5 cm 0.9 0. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 3.9’unda ortalama 0.0905 Toplam 204 100 0. 52 beden %45.5 cm 50 (40) 79 38.5 cm 0.7’sinde 0.5 cm 0.3 0.Tablo 31.3’ünde 0.5 cm 0.526 cm arkada dar olduğu belirlenmektedir. 162 .4. yaka ucu görünümünün öğrencilere uygunluk dağılımı.5 cm.5 cm 0. 50 beden %38. arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 0.5 cm 0.7 cm 0.5 cm 0.526 cm 0.7 0.557 cm olmak üzere toplam 204 öğrencide ortalama 0. yaka ucu görünümü normal olan öğrencilerin dağılımı. 5. 48 beden %12.5 cm 48 (39) 25 12.1’inde 0.5 cm.5 cm 0.503 cm. yaka ucu görünümü küçük olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.5 cm 0.7 cm 0.

5’inde.75 69 17. öğrencilerden 46 beden %17.5 100 Toplam N 286 71.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %28. 52 beden öğrencilerin %1. 48 beden %16. Yaka Ucu Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Küçük Normal Büyük Toplam N f % f % f % 46 (38) 31 7.75’inde.5’inde küçük olup.1. 163 . yaka ucu görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Yaka Ucu Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 69 60.7 50 (40) 8 7 52 (41) 2 1.8 Toplam 114 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün. 50 beden %23’ünde. 46 beden öğrencilerin %60. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.75 100 50 (40) 92 23 8 2 100 52 (41) 98 24. 48 beden %8. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında.8’inde olmak üzere toplam 114 öğrencide normal bulunmaktadır. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %7. 48 beden öğrencilerin %30.5 48 (39) 35 30.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %71.25 35 8.25’inde. 52 beden %24. 52 beden %0. 50 beden öğrencilerin %7’sinde.25 100 48 (39) 65 16.5 114 28.5’inde yaka ucu görünümünün normal geldiği belirtilmektedir.7’sinde.Tablo 32. Tablo 32.25 2 0. 50 beden %2’sinde.25’inde.75’inde.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün.

8 0.2’sinde 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %10.5 cm 1 cm 2 cm 0.59 cm olmak üzere toplam 286 öğrencide ortalama 1.87 cm.431 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün.292 52 (41) 98 34.Tablo 32.6.3 1. yaka ucu açıklığı normal olan öğrencilerin dağılımı olan 1 tablo üzerinde incelenmiştir.10.26 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.24 cm. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna küçük olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 50 beden %32.2 1. Tablo 33.98 cm. 5. 48 beden %22. Yaka Ucu Açıklığı Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 164 .8’inde ortalama 0.24 cm 1.7’sinde 0.449 Toplam 286 100 1.3’ünde 1.5 cm 1 cm 2 cm 0.59 cm 1. 52 beden %34.2.241 50 (40) 92 32.26 cm küçük olduğu tespit edilmektedir.7 0.222 48 (39) 65 22.98 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. Yaka Ucu Görünümü Küçük Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 31 10.87 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.

50 beden öğrencilerin %25’inde. 46 beden öğrencilerin %25’inde.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığı. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu görülmektedir. kapanma payı normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tablo üzerinde ele alınmıştır. 165 . yaka ucu açıklığı normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 48 beden öğrencilerin %25’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu tablosunda. Kapanma Payı Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının. 5. 48 beden öğrencilerin %25’inde. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır.11.11. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5. 50 beden öğrencilerin %25’inde. kapanma payı normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46 beden öğrencilerin %25’inde. Tablo 34. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının.

ilik düğme arası kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tabloda incelenmiştir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden ilik düğme arası kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1 cm. Tablo 35. 50 beden %25’inde 1 cm.11. İlik Düğme Arası Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 48 (39) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 400 100 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının. 48 beden %25’inde 1 cm.5.2. 52 beden %25’inde 1 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1 cm kısa olduğu görülmektedir. 166 .

48 beden %25’inde 1.41 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2. Tablo 36. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5.1.945 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden cep büyüklüğü küçük gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.965 cm.4275 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün.12.091 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.4516 Toplam 400 100 2.3899 52 (41) 100 25 2. 52 beden %25’inde 2.965 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.3886 48 (39) 100 25 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu.5 cm 1 cm 4 cm 0. 50 beden %25’inde 2.091 cm küçük bulunmaktadır. Cep Büyüklüğü Küçük Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1. 167 .41 cm 2.945 cm.2952 50 (40) 100 25 2. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1.045 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.12. cep büyüklüğü küçük gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tablo üzerinde ele alınmıştır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin.045 cm.5.

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt) 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu.23 cm. 48 beden %25’inde 2.3. 50 beden %25’inde 2. cep yeri (üst-alt) yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olan 1 tabloda incelenmiştir. 5. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 2.05 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. Tablo 37.524 50 (40) 100 25 2.32 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.23 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.12.22 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol) 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilere uygunluğu.12.2.32 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2.05 cm.484 52 (41) 100 25 2.22 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.618 Toplam 400 100 2. 168 . 52 beden %25’inde 2.568 48 (39) 100 25 2.28 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.28 cm. cep yeri (sağ-sol) yanda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tabloda ele alınarak incelenmiştir. Cep Yeri (Üst-Alt) Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 2.5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden cep yeri yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.558 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt).

39 cm 1.13. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden.46 cm 1. 50 beden %25’inde 1.13. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden.Tablo 38.5 cm 1 cm 2 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerine uygunluğu.1.416 52 (41) 100 25 1. 169 . robanın önden görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 2 tabloda ele alınmıştır.428 48 (39) 100 25 1. 46 beden %25’inde ortalama 1. Cep Yeri (Sağ-Sol) Yanda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1. 48 beden %25’inde 1.5 cm 1 cm 3 cm 0. 5. Omzunun ve Yan Dikişinin. Öğrencilerin tümünde cep yanda bulunmaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün.5 cm 1 cm 3 cm 0.453 50 (40) 100 25 1. robanın arkadan görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. cep yeri yanda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.44 cm.44 cm 1.35 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.35 cm. 52 beden %25’inde 1.32 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1.46 cm.32 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.424 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol).387 Toplam 400 100 1. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5.39 cm yanda olduğu belirlenmektedir.

5 cm 0. Robanın Arkadan Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 2.5 cm 0.28 cm. Tablo 40.37 cm. 48 beden %25’inde ortalama 2.33 cm.3386 Toplam 400 100 1.5 cm 3 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerde arkada roba görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.3898 52 (41) 100 25 1.33 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.645 48 (39) 100 25 2.3566 48 (39) 100 25 1.69 50 (40) 100 25 2.318 cm 1.5 cm 0.37 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.5 cm 2 cm 0.762 Toplam 400 100 2.28 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.36 cm 1.405 cm 1.41 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.5 cm 0.21 cm 1 cm 0.5 cm 1 cm 5 cm 0.66 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2.715 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün.295 cm 1.3767 50 (40) 100 25 1. 50 beden %25’inde ortalama 2.5 cm 3 cm 0.706 52 (41) 100 25 2.66 cm 2. 52 beden %25’inde 2.3719 170 .5 cm 2 cm 0. Robanın Önden Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1.5 cm 2 cm 0.Tablo 39. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 2.41 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.

omuz genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.25 100 48 (39) 1 0. omuz görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu. omuz düşüklüğü normal gelen öğrencilerin dağılımı. 50 beden olan %0. 52 beden olan 171 . omuz düşüklüğünün öğrencilere uygunluk tablosu.295 cm.75 52 13 100 50 (40) 2 0. 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omuz görünümüne uygunluk tablosu incelendiğinde.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği omzunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omzuna uygunluğu.318 cm yukarıda olduğu ortaya çıkmaktadır. omuz düşüklüğü yüksek gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 8 tabloda incelenmiştir.13. Omuz Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 47 11. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerde önde roba görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. omuz genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5’ine. Tablo 41. omuz düşüklüğü alçak gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 50 beden %25’inde ortalama 1.75 53 13.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün.405 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1.21 cm.75 100 Toplam N 4 1 191 48 204 51 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz görünümünün. tüm öğrencilerin 48 beden olan %0.25 52 13 47 11.25’ine.25 52 13 100 52 (41) 1 0. 48 beden %25’inde ortalama 1.5 45 11. omzu geniş gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 52 beden %25’inde 1.36 cm. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1.25 47 11.

25’ine.5 cm 0. Tablo 41.6’sında. 46 beden öğrencilerin %24. 48 beden %11.25 cm 1.75’ine. 50 beden %13’üne.5 cm 1. 52 beden %11.25 cm 1 cm 1.2’sinde olmak üzere toplam 191 öğrencide normal bulunmaktadır. 52 beden %13’üne olmak üzere toplam öğrencilerin %48’ine normal gelip. tüm öğrencilerin 46 beden %11.5 cm 0. 48 beden %13’üne.6 52 (41) 52 27. Omuz genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 47 24. Tablo 41.1.75’ine.5 cm 50 (40) 2 50 1.6’sında.5 cm 0.6’sında.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %1’ine dar geldiği belirtilmektedir.2 Toplam 191 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzunun.3536 52 (41) 1 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 4 100 1 cm 1 cm 0.25’ine. öğrencilerin 46 beden %13. omuz genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.%0.4082 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz genişliği 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna 172 . 48 beden öğrencilerin %24.5 cm 0. Yine aynı tabloya bakıldığında. 50 beden öğrencilerin %23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omzuna uygunluğu tablosunda. 52 beden öğrencilerin %27.5 cm 0. Omuz Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 1 25 0. 50 beden %11.6 48 (39) 47 24.6 50 (40) 45 23.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %51’ine geniş geldiği gözlenmektedir.2.

36 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. Omzu Geniş Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 53 26 1. 48 beden %25.5’inde 1. 50 beden %25.25 cm.25 13 3.5 81 20. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 48 beden %25’inde 0.488 50 (40) 52 25.75 48 12 400 173 .5 cm 1 cm 3 cm 0.604 52 (41) 47 23 1.38 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.75 100 48 (39) 9 2.75 12 3 100 52 (41) 6 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omzu geniş gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.31 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. Tablo 42.5 1.38 cm bol geldiği ortaya çıkmaktadır.25 319 79.39 cm.605 Toplam 204 100 1. 52 beden %23’ünde 1. 52 beden %25’inde 1 cm olmak üzere toplam 4 öğrenciye ortalama 1 cm dar geldiği görülmektedir. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26’sında ortalama 1.25 79 19.45 cm.75 12 3 100 50 (40) 9 2.bakıldığında. Omuz Düşüklüğünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Alçak Normal Yüksek Toplam N f % f % f % 46 (38) 9 2.555 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzu.5 1. 50 beden %50’sinde 1.5 cm.3.5’inde 1.25 80 20 11 2. Tablo 41.25 79 19.25 100 Toplam N 33 8.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.36 cm olmak üzere toplam 204 öğrenciye ortalama 1.45 cm 1.31 cm.525 48 (39) 52 25.

1’inde.25’inde. Tablo 42. 52 beden öğrencilerin %25.253 174 . Tablo 42. tüm öğrencilerin 46 beden %20’sinde.8’inde.8 52 (41) 81 25.258 Toplam 33 100 0.75’inde.4’ünde olmak üzere toplam 319 öğrencide normal olduğu anlaşılmaktadır. 50 beden %19.1 48 (39) 79 24.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2. Yine aynı tabloya bakıldığında. 48 beden öğrencilerin %24. 48 beden %3’ünde.75’inde.3 0.8’inde.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğünün.4 Toplam 319 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğünün.25 48 (39) 9 27.75’inde. 48 beden olan %2. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin omuz düşüklüğüne uygunluk tablosu incelendiğinde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %79. 48 beden %19.5 cm 1 cm 1 cm 0. Omuz Düşüklüğü Alçak Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 9 27.1.75’inde normal olup.77 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.83 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.3 0. 50 beden %3’ünde.3 0. 52 beden olan %1. 46 beden öğrencilerin %25.78 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.264 52 (41) 6 18. 52 beden %20.78 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin omuz düşüklüğüne uygunluğu tablosunda.2 0. 52 beden %3.25’inde alçak geldiği belirtilmektedir.264 50 (40) 9 27. 50 beden öğrencilerin %24.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %12’sinde yüksek bulunmaktadır.25’inde.8 50 (40) 79 24. 50 beden olan %2. omuz düşüklüğü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.67 cm 0. Omuz Düşüklüğü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 80 25.2.25’inde. öğrencilerin 46 beden %2.

3.75 cm 0.73 cm 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğü.75 cm 1 cm 1 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz düşüklüğü yüksek gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %22.77 cm alçak geldiği belirlenmektedir.261 50 (40) 12 25 0.1’inde 0.13. 48 beden %27.3’ünde 0. 48 beden %25’inde 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz düşüklüğü alçak gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.78 cm yüksek geldiği görülmektedir.yan dikişin öğrencilere uygunluk tablosu. Omuz Düşüklüğü Yüksek Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 11 22.83 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.75 cm.83 cm. 5.3’ünde ortalama 0.67 cm olmak üzere toplam 33 öğrenciye ortalama 0.9’unda ortalama 0.78 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.73 cm. 52 beden %18.78 cm. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %27. yan dikişi normal gelen öğrencilerin dağılımı. Tablo 42.9 0. 50 beden %27.29 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğü.1 0. 52 beden %27.78 cm.3. yan dikişi önde olan öğrencilerin ölçü farkı 175 .81 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.83 cm.2’sinde 0.5 cm 1 cm 1 cm 0.261 48 (39) 12 25 0.81 cm olmak üzere toplam 48 öğrenciye ortalama 0.325 Toplam 48 100 0. 50 beden %25’inde 0.3’ünde 0.326 52 (41) 13 27. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin vücuduna uygunluğu.

5 164 41 226 56. öğrencilerin 46 beden %14.5’inde.25’inde.25 38 9. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin vücuduna uygunluğu tablosunda.2 48 (39) 44 26.8 50 (40) 39 23. Yan Dikişi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 38 23.dağılımı. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yan dikişine uygunluk tablosu incelendiğinde. Tablo 43.25’inde. 50 beden %15’inde.75 100 Toplam N 10 2. Yan Dikişin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Önde Normal Arkada Toplam N f % f % f % 46 (38) 5 1.5’inde. 52 beden %13.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %2.75’inde. 48 beden %11’inde.5 44 11 54 13.5’inde arkada olduğu ortaya çıkmaktadır. yan dikişi normal gelen öğrencilerin 176 . tüm öğrencilerin 46 beden olan %1.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.5’inde.25’inde.25 39 9. 50 beden olan %0. Yine aynı tabloya bakıldığında. 52 beden %10.75 55 13. tüm öğrencilerin 46 beden %9.5 57 14.5 100 50 (40) 1 0.75 60 15 100 52 (41) 2 0. 48 beden %13. 48 beden olan %0.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %41’inde normal olup. yan dikişi arkada olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda ele alınarak incelenmiştir. 50 beden %9.25 100 48 (39) 2 0.5 43 10.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %56.8 52 (41) 43 26. Tablo 43.5’inde önde olduğu belirlenmektedir.2 Toplam 164 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.1. 52 beden olan %0.

Yan Dikişi Arkada Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 57 25.519 177 . 50 beden %10’unda 1 cm.9 1. 52 beden %20’sinde 1.5 1.707 Toplam 10 100 1. 50 beden öğrencilerin %23. 48 beden öğrencilerin %26.8’inde.3.5 cm olmak üzere toplam 10 öğrencide ortalama 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden yan dikişi önde olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 52 beden öğrencilerin %26.59 48 (39) 54 23.15 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.2 1.555 50 (40) 60 26. 46 beden öğrencilerin %23. Tablo 43. Yan Dikişi Önde Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 5 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 48 (39) 2 20 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 1 10 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 2 20 1.2.3 1.316 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.5 cm 1.1 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.2’sinde. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %50’sinde ortalama 1 cm.1 cm önde olduğu tespit edilmektedir. Tablo 43.418 Toplam 226 100 1.dağılımına bakıldığında.5 cm 1 cm 2 cm 0.2’sinde olmak üzere toplam 164 öğrencide normal bulunmaktadır.28 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.8’inde.482 52 (41) 55 24.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.26 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.35 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 48 beden %20’sinde 1 cm.

46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden yan dikişi arkada olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 48 beden %23.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.14.25 100 48 (39) 94 23. kol boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.25 33 8. 50 beden %26.5 400 178 . Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu 5. kol boyunun öğrencilere uygunluk tablosu.1. 52 beden %24. Kol Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 87 21.3’ünde 1.28 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluğu.75 100 52 (41) 87 21.75 2 0.25 2 0.2’sinde ortalama 1. kol boyu normal gelen öğrencilerin dağılımı.75 13 3. Tablo 44.25 3 0. 5.9’unda 1.5 6 1.35 cm.15 cm olmak üzere toplam 226 öğrencide ortalama 1.75 11 2.5 100 Toplam N 365 91.26 cm arkada olduğu belirtilmektedir.14. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25.39 cm.5 100 50 (40) 97 24.5’inde 1. kol boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.

46 beden öğrencilerin %39.75’inde. kol boyu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden %2. öğrencilerin 52 beden %0. 52 beden öğrencilerin %33.603 179 .6 5. 52 beden olan %21.79 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.561 52 (41) 87 23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluk tablosu incelendiğinde. tüm öğrencilerin 46 beden %3. Kol Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 87 23.5’inde.4 48 (39) 6 18. 50 beden öğrencilerin %9.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8. Kol Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 13 39.42 cm 5 cm 1 cm 11 cm 2.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %91.5’inde uzun olduğu tespit edilmektedir.25’inde kısa geldiği belirtilmektedir.1’inde.760 Toplam 365 100 5. Tablo 44. 48 beden öğrencilerin %18.2 50 (40) 3 9.1 52 (41) 11 33.25’inde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %21.4’ünde. 48 beden olan %23.75’inde.73 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.597 50 (40) 97 26.25’inde.506 48 (39) 94 25.8 5.1. 50 beden %0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun.8 5.3’ünde olmak üzere toplam 33 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir.72 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.5’inde.2’sinde.8 5. Yine aynı tabloya bakıldığında. 48 beden %1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluğu tablosunda.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.2. Tablo 44.3 Toplam 33 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun.99 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2. 50 beden olan %24.25’inde normal olup.

14.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrenciye ortalama 1. 180 .8’inde 5.707 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyu.6’sında 5.5 cm uzun geldiği gözlenmektedir.99 cm olmak üzere toplam 365 öğrenciye ortalama 5. kol genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda ele alınarak incelenmiştir. kol genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.5 cm 1.42 cm.5 cm 1 cm 2 cm 0.2.3. 52 beden %23. kol genişliğinin öğrencilere uygunluk tablosu.707 Toplam 2 100 1.5 cm 1.79 cm. 50 beden %26. 48 beden %25.72 cm.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyu. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 52 bedende ortalama 1.8’inde 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %23. Kol Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) 2 100 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Tablo 44.8’inde ortalama 5.5 cm 1 cm 2 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu.73 cm kısa geldiği belirtilmektedir. 5.

48 beden %24’ünde.3’ünde. 181 .3’ünde olmak üzere toplam 365 öğrencide normal olduğu görülmektedir.75 365 91. 50 beden olan %3’ünde.1’inde.1 52 (41) 85 23.25 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. Tablo 45. 46 beden öğrencilerin %26. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu tablosunda. 48 beden öğrencilerin %26.1. 48 beden olan %1’inde.Tablo 45. 52 beden olan %3.3 48 (39) 96 26.75’inde dar geldiği ortaya konmaktadır. 50 beden %22’sinde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1’inde.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8.3 50 (40) 88 24. Kol Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 4 1 96 24 100 48 (39) 4 1 96 24 100 50 (40) 12 3 88 22 100 52 (41) 15 3.3 Toplam 365 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin.3’ünde. 52 beden %21. 50 beden öğrencilerin %24. Kol Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 96 26.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %91. Aynı tabloya bakıldığında.25’inde normal bulunmaktadır. tüm öğrencilerin 46 beden %24’ünde.25 100 Toplam N 35 8. 52 beden öğrencilerin %23. kol genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.75 85 21.

9’unda 1.38 cm.14.21 cm. 52 beden %42.25 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.Tablo 45. 5. 48 beden %11.4 1.9 1.4’ünde 1.5cm olmak üzere toplam 35 öğrenciye 1.3 1.4’ünde ortalama 1.5 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.2. koltuk oyuntu yüksekliğinin öğrencilere uygunluk tablosu. 50 beden %34.25 cm.21 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.5 50 (40) 12 34.494 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliği.36 cm dar olduğu görülmektedir.3.4 1.36 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.3’ünde 1.479 48 (39) 4 11.567 Toplam 35 100 1. koltuk oyuntu yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımı. Kol Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 4 11. 182 .25 cm 1 cm 2 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.38 cm 1.396 52 (41) 15 42. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %11. koltuk oyuntu yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.

9 52 (41) 30 20.5 58 14.5’inde.25’inde normal olup. 50 beden %15. 48 beden %8.9’unda.75’inde yukarıda bulunmaktadır.5’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %10. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.5 100 Toplam N 145 36. 50 beden öğrencilerin %26.25 100 52 (41) 30 7. Tablo 46.25’inde.75’inde.25 255 63.4’ünde. Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 42 10. 52 beden %17.5’inde.75 61 15.7’sinde olmak üzere toplam 145 öğrencide normal olduğu belirlenmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu tablosunda. 48 beden %16. 52 beden öğrencilerin %20.1. koltuk oyuntu yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 42 29 48 (39) 34 23. 183 . 52 beden %7.5 100 48 (39) 34 8. öğrencilerin 46 beden %14. 50 beden %9.5 66 16.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %63.4 50 (40) 39 26.5 100 50 (40) 39 9.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %36.7 Toplam 145 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin. 46 beden öğrencilerin %29’unda. 48 beden öğrencilerin %23.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin.5 70 17.5’inde.Tablo 46.

5 cm 1 cm 4 cm 0.38 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. kol ortasında koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.7 1.39 cm.462 52 (41) 70 27.2. arkada koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 184 . kol ortasında koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı.48 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. önde koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 5. koltuk oyuntusunun öğrencilere uygunluk tablosu.38 cm.544 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliği. kol ortasında koltuk oyuntusu içerde kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden koltuk oyuntu yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5’inde 1.7’sinde ortalama 1.14.Tablo 46.46 cm.51 50 (40) 61 23.9’unda 1. 48 beden %25.9’unda 1.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.43 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. 50 beden %23. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %22.5 1.611 Toplam 255 100 1. önde koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı.58 48 (39) 66 25. arkada koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı. arkada koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 10 tabloda ele alınarak incelenmiştir.48 cm olmak üzere toplam 255 öğrenciye ortalama 1. önde koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.43 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. 52 beden %27.9 1.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu.9 1.46 cm 1. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 58 22.

75 100 52 (41) 1 0.5 400 185 .25 52 13 47 11.25 55 13.25 51 12.25 100 52 (41) 1 0.25 49 12.25 209 52.5 54 13.25 46 11.5 100 50 (40) 1 0.5 192 48 206 51.25 209 52.5 189 47.5 53 13.75 48 12 100 Toplam N 2 0.25 400 Koltuk Oyuntusu Arkada Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 45 11.25 50 12.75 100 Toplam N 2 0.25 48 12 51 12.75 100 48 (39) 46 11.5 189 47.5 54 13.Tablo 47.5 100 50 (40) 1 0.75 100 Toplam N 2 0.5 54 13.25 55 13.75 100 48 (39) 46 11.5 100 52 (41) 1 0.5 100 50 (40) 1 0.25 52 13 47 11.25 400 Koltuk Oyuntusu Kol Ortasında Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 45 11. Koltuk Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Koltuk Oyuntusu Önde Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 44 11 56 14 100 48 (39) 46 11.

5’inde içeride olduğu görülmektedir.75’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arkadaki koltuk oyuntusu uygunluk tablosu incelendiğinde.25’inde. 48 beden %11.5’inde içeride olduğu gözlenmektedir. 48 beden %13. tüm öğrencilerin 46 beden %11. 50 beden %13. 50 beden %11. 52 beden %11. Aynı tabloya bakıldığında. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0. 52 beden olan %0. 52 beden %11.25’inde. 48 beden %11. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arkada koltuk oyuntusunun.5’inde. 52 beden olan %0.25’inde normal olup. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0.5’inde. 48 beden %13.5’inde dışarıda olduğu anlaşılmaktadır.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %52.5’inde. 48 beden %11.5’inde.75’inde. 50 beden %12’sinde. öğrencilerin 46 beden %13.5’inde. 50 beden %12. Yine aynı tabloya bakıldığında. 186 .5’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin önde koltuk oyuntusuna uygunluk tablosu incelendiğinde.25’inde. 52 beden %12.25’inde. Yine aynı tabloya bakıldığında.5’inde içeride olduğu belirtilmektedir.25’inde normal olup. tüm öğrencilerin 46 beden %11. 50 beden %12.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %51.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0. öğrencilerin 46 beden %13.25’inde.25!inde.25’inde dışarıda olduğu belirlenmektedir.5’inde. öğrencilerin 46 beden %14’ünde. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0. tüm öğrencilerin 46 beden %11’inde. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %47.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği önde koltuk oyuntusunun. 48 beden %13. 52 beden %12’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %52. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %48’inde normal olup. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol ortasındaki koltuk oyuntusuna uygunluk tablosu incelendiğinde. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol ortasında koltuk oyuntusunun.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.25’inde. 52 beden olan %0. 50 beden %12.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %47.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.5’inde.75’inde.25’inde dışarıda olduğu ortaya çıkmaktadır.

4 52 (41) 51 27 Toplam 189 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun. 50 beden öğrencilerin %25. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden önde koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 48 beden öğrencilerin %24.5 cm 0.2.5 cm 0. 52 beden öğrencilerin %27’sinde olmak üzere toplam 189 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır.5 cm 0. önde koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46 beden öğrencilerin %23.5 cm 52 (41) 1 50 0. Önde Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 44 23.5 cm 0. 50 beden %50’sinde 0.5 cm 0. Tablo 47. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda.1.4’ünde.5 cm 0.3 50 (40) 48 25.5 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.5 cm 0.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 0.5 cm.3’ünde.3 48 (39) 46 24.3’ünde.5 cm Toplam 2 100 0.5 cm içeride olduğu anlaşılmaktadır. 52 beden %50’sinde 0.5 cm 0. Önde Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden.5 cm 0. 187 .Tablo 47.

4’ünde 0.902 cm 1 cm 0.873 cm 1 cm 0. Önde Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 56 26.8 0.873 cm.4. 52 beden öğrencilerin %27.5 cm 2 cm 0.3’ünde.3. Tablo 47. 48 beden %25.4341 52 (41) 48 23 0.3892 Toplam 209 100 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26. 46 beden öğrencilerin %23. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 45 23. 50 beden %24.Tablo 47.5 Toplam 189 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.5 cm 2 cm 0. kol ortasında koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden %23’ünde 0.885 cm olmak üzere toplam 209 öğrenciye ortalama 0.902 cm.4 0.5 cm 2 cm 0.8’inde.885 cm 1 cm 0. 48 beden öğrencilerin %24.8’inde 0.5 cm 2 cm 0.3979 48 (39) 54 25. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol ortasındaki koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda.3’ünde.8’inde ortalama 0.3 50 (40) 46 24. 188 .8 48 (39) 46 24.4052 50 (40) 51 24.897 cm 1 cm 0.8 0.5’inde olmak üzere toplam 189 öğrencide normal olduğu belirlenmektedir.3 52 (41) 52 27.926 cm 1 cm 0.5 cm 2 cm 0.926 cm. 50 beden öğrencilerin %24.897 cm dışarıda olduğu belirtilmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden önde koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.4045 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.

266 cm 1 cm 0.4803 189 .Tablo 47.5 1.270 cm 1 cm 0.273 cm 1 cm 0.6. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 55 26. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol ortasındaki koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.4645 Toplam 209 100 1.5 cm 2 cm 0. Tablo 47.5 cm 2 cm 0.8 1.333 cm 1 cm 0.5 cm 2 cm 0.4945 52 (41) 47 22.5 cm 2 cm 0.5047 50 (40) 53 25. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 50 beden %50’sinde 1 cm.4 1.3 1.4597 48 (39) 54 25.5 cm 2 cm 0. 52 beden %50’sinde 1 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 1 cm içeride olduğu anlaşılmaktadır. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu İçerde Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 1 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 2 100 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.208 cm 1 cm 0.5.

8’inde 1.266 cm olmak üzere toplam 209 öğrencide ortalama 1. Arkada Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 45 23. Arkada Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 0. 48 beden öğrencilerin %24’ünde.5 cm 0.7.1’inde olmak üzere toplam 192 öğrencide normal bulunmaktadır. 52 beden öğrencilerin %27.5 cm 52 (41) 1 50 0.333 cm. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26. Tablo 47.4’ünde.5’inde.3’ünde ortalama 1. 50 beden öğrencilerin %25. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol ortasında koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm - 190 .1 Toplam 192 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun arkada.5 cm Toplam 2 100 0.4’ünde 1.5’inde 1.4 48 (39) 46 24 50 (40) 49 25.5 cm 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında. 48 beden %25. 52 beden %22.5 cm 0.5 cm 0.208 cm.5 cm 0.5 52 (41) 52 27. Tablo 47.5 cm 0.270 cm dışarıda olduğu gözlenmektedir.8.273 cm. 46 beden öğrencilerin %23. arkada koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm 0.5 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arkadaki koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda.5 cm 0. 50 beden %25.

3 0.87 cm olmak üzere toplam 206 öğrencide ortalama 0. 52 beden %50’sinde 0. 52 beden %22. 48 beden %26.89 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.3’ünde 0.5.9 cm dışarıda olduğu görülmektedir.87 cm.7’sinde ortalama 0.353 Toplam 206 100 0. 191 . kol yırtmaç yeri normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tabloda incelenmiştir.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu arkada.7 0.5 cm.414 52 (41) 47 22.2 0.96 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.9 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arkadaki koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 5.87 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.9.405 48 (39) 54 26.5 cm içeride bulunmaktadır. Tablo 47.96 cm. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.1’inde 0.87 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. Arkada Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 55 26. 50 beden %24.1 0.474 50 (40) 50 24.2’sinde 0.14. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 50 beden %50’sinde 0.414 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.89 cm. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arkada koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.

kol yırtmaç uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.75 9 2. Kol Yırtmaç Yeri Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin.25 11 2.52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu. kol yırtmaç uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı.25 143 35. Kol Yırtmaç Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 17 4.25 83 20.75 400 192 . 50 beden öğrencilerin %25’inde. kol yırtmaç yeri normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46 beden öğrencilerin %25’inde. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun 46.14.6. 5. kol yırtmaç uzunluğu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir. Tablo 49. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır.Tablo 48.75 100 48 (39) 60 15 40 10 100 50 (40) 91 22.25 100 52 (41) 89 22. 48 beden öğrencilerin %25’inde.75 100 Toplam N 257 64.

3’ünde.269 cm 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluk tablosu incelendiğinde.6 0.25’inde kısa geldiği tespit edilmektedir. Kol Yırtmaç Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 83 58 48 (39) 40 28 50 (40) 9 6.7’sinde olmak üzere toplam 143 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir. Kol Yırtmaç Uzunluğu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 17 6.3 0.317 cm 1 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.25’inde.4326 193 .75’inde.2. kol yırtmaç uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 48 beden %10’unda. Tablo 49. 52 beden olan %22. 50 beden öğrencilerin %6. Tablo 49. 50 beden olan %22. tüm öğrencilerin 46 beden %20.68 cm 2 cm 1 cm 2.5 cm 1.75’inde. 48 beden olan %15’inde.3 52 (41) 11 7.1704 50 (40) 91 35.5 cm 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun. tüm öğrencilerin 46 beden olan %4. 52 beden öğrencilerin %7.6 1.7 Toplam 143 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu.5 cm 1.5 cm 2.1.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %35. 48 beden öğrencilerin %28’inde.975 cm 1 cm 0.5 cm 0.882 cm 1 cm 0.5 cm 0. 46 beden öğrencilerin %58’inde.4146 Toplam 257 100 1.75’inde normal bulunmaktadır.2916 52 (41) 89 34. 52 beden %2.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %64. Yine aynı tabloya bakıldığında.2811 48 (39) 60 23. 50 beden %2.5 cm 1. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.4 1.25’inde.5 cm 0.

manşeti normal gelen öğrencilerin dağılımı. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %6. 52 beden %34.882 cm.6’sında ortalama 0.269 cm. manşetin öğrencilerin bilek genişliğine uygunluk tablosu.14. 5.7. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerden kol yırtmaç uzunluğu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 46 beden öğrencilerin %25’inde.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu.14. 50 beden %35. 48 beden öğrencilerin %25’inde.6’sında 1.4’ünde 1. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu ortaya çıkmaktadır.317 cm kısa olduğu belirtilmektedir. koldaki pili derinliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 50 beden öğrencilerin %25’inde. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği manşetinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu.8. 48 beden %23.3’ünde 0.68 cm olmak üzere toplam 257 öğrenciye ortalama 1. koldaki pili derinliği normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tabloda ele alınarak incelenmiştir. manşeti dar gelen 194 . Koldaki Pili Derinliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koldaki pili derinliğinin.975 cm. Tablo 50. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koldaki pili derinliğin 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda. 5.

25’inde normal olup.75 4 1 100 50 (40) 14 3.1. Manşeti Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 78 23.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %5. 48 beden %1’inde. Tablo 51.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin.25 91 22.5 81 20. manşeti bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.25 5 1. Tablo 51.75’inde. 48 beden olan %1.75’inde bol olduğu ortaya çıkmaktadır. Manşetin Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 6 1.25’inde. 52 beden olan %4.25’inde.7 48 (39) 91 27. manşet genişliği normal gelen 195 .75 2 0. 48 beden %22.25’inde.5 16 4 100 48 (39) 5 1. 50 beden olan %3.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %11’inde dar geldiği belirlenmektedir.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %82. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1.25 27 5. 52 beden %0. 50 beden %1. 52 beden %19. tüm öğrencilerin 46 beden %19.5 100 Toplam N 44 11 329 82.5’inde.5’inde.5 78 19.75 79 19. Yine aynı tabloya bakıldığında.7 50 (40) 81 24.5’inde. öğrencilerin 46 beden %4’ünde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu tablosunda.öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.25 100 52 (41) 19 4.6 52 (41) 79 24 Toplam 329 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. 50 beden %20.

50 beden %31.786 cm 0.75 cm 0. 52 beden %43. Manşeti Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 16 59.2 0.5 0.2478 Toplam 44 100 0. 48 beden öğrencilerin %27. 52 beden öğrencilerin %24’ünde olmak üzere toplam 329 öğrencide normal olduğu görülmektedir.97 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşeti dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.7’sinde.5 cm 0. 46 beden öğrencilerin %23.8 0.6’sında ortalama 0. 48 beden %11.5 cm 1 cm 1 cm Toplam 27 100 0.4 0.5 cm 1 cm 1 cm 0.5 cm 1.773 cm dar geldiği gözlenmektedir.125 48 (39) 4 14.773 cm 1 cm 0.5 cm 1 cm 0.667 cm 0.2.2582 48 (39) 5 11.88 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.667 cm.5 cm 0.6’sında.87 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.816 cm olmak üzere toplam 44 öğrenciye ortalama 0. Tablo 51. 50 beden öğrencilerin %24.2’sinde 0. Manşeti Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 6 13.7 cm.7 cm 0.816 cm 1 cm 0.3.5 cm 0.786 cm.7 cm 0.4’ünde 0.5 cm 1. Tablo 51.5 cm 0.6 0.84’ünde 0.3231 52 (41) 19 43.274 52 (41) 2 7.öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm 1 cm 0.223 196 .84 0.274 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşeti.25 50 (40) 5 18.2739 50 (40) 14 31.4 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %13.3 0.5 cm 0.5 cm 1 cm 0.7’sinde.

25’inde.4’ünde 0. 5.5’inde 0.97 cm.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşeti.25’inde. 52 beden %7. 50 beden %1. tüm öğrencilerin 46 beden %16’sında.75’inde.8’inde 0.5 cm olmak üzere toplam 27 öğrenciye ortalama 0.88 cm. tüm öğrencilerin 46 beden olan %9’unda. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilere uygunluk tablosu incelendiğinde. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %59. 52 beden %1’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %26’sında normal olduğu gözlenmektedir. 48 beden %7. 48 beden %14. Manşet Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) İnce Normal Kalın Toplam N f % f % f % 46 (38) 36 9 64 16 100 48 (39) 71 17. Yine aynı tabloya bakıldığında.9. 50 beden olan %23.75 100 52 (41) 96 24 4 1 100 Toplam N 296 74 104 26 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün.25 100 50 (40) 93 23.75 29 7. 197 . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu. 52 beden olan %24’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %74’ünde ince bulunmaktadır.14.3’ünde ortalama 0. Tablo 52.25 7 1.87 cm bol olduğu belirtilmektedir. manşet görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımı.75’inde. 50 beden %18. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşeti bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. manşet görünümü ince gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir. manşet görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu.7 cm. 48 beden olan %17.

Manşet Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 64 61.9’unda.23 cm ince geldiği anlaşılmaktadır. Manşet Görünümü İnce Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 36 12.2. 46 beden öğrencilerin %61. 48 beden %24’ünde 0. 198 .244 48 (39) 71 24 0.8’inde olmak üzere toplam 104 öğrencide normal olduğu ortaya çıkmaktadır.4’ünde 1.318 52 (41) 96 32.94 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. Tablo 52.64 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.2’sinde ortalama 0.9 50 (40) 7 6.5 48 (39) 29 27.24 cm.94 cm.7 52 (41) 4 3.68 cm 0.4 1. 52 beden öğrencilerin %3. 48 beden öğrencilerin %27.24 cm 1.5 cm 1 cm 1 cm 0.18 cm 50 (40) 93 31.469 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümü. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %12. 50 beden öğrencilerin %6.5’inde.5 cm 1 cm 2 cm 0. manşet görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.Tablo 52.4 1.2 0. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.7’sinde.1.68 cm. 50 beden %31. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşet görünümü ince gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.8 Toplam 104 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün.4’ünde 1.23 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.64 cm olmak üzere toplam 296 öğrenciye ortalama 1.44 Toplam 296 100 1. 52 beden %32.

BÖLÜM VI TARTIŞMA ve YORUM Araştırmanın bu bölümünde. Araştırma ile ilgili bulguların tartışılması ve yorumlanması.41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilere giydirilip.52 beden(38. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin Türk erkeğine tam olarak uyum sağlamadığını ortaya koymuştur.39. Araştırma sonucunda karşılaşılan problemler.41 yaka) öğrenciler uygunluğuyla ilgili denencelere ait bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır. cep yeri (sağ-sol). Bu durum 199 . kol boyu. Elde edilen sonuçlara göre çıkan uyumsuzluklar. kalçası.39. yaka oyuntusu. koldaki pili derinliği. genetik yapı ve çevresel etkenlere dayalı olup.50.52 beden (38.40. Uyumsuz olan kısımlar bu durum göz önünde bulundurularak tespit edilmiş ve geliştirilmiştir. beslenme alışkanlığı.48. ön genişliği.48. yan dikişinin ve TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip erkek vücut ölçülerinin 46. beli. koltuk oyuntu yüksekliği. Yapılan araştırmada. kol genişliği. kol yırtmaç uzunluğu. yaka ucu görünümü.40. denencelerin araştırmada ele alınış sırasına uygun olarak yapılmıştır. kapanma payı. yaka genişliği görünümü. örneklem grubunu oluşturan 46. genetik yapının ve sosyo-ekonomik düzey. ön uzunluğu. sırt yüksekliği. manşeti. Akın ve Sağır toplumlarda büyüme ve gelişmenin. s. yaka ayağı genişliği görünümü. omuz görünümü ve omuz düşüklüğü. 66). arka uzunluğu. roba görünümü. koltuk oyuntusu.39.40. iklim ve yaşam standardı gibi çevresel etmenlerin karşılıklı etkileşimine bağlı olarak anatomik özelliklerinin ve antropometrik değerlerinin kendine has olduğunu belirtmişlerdir (2001. manşet görünümü. denenen Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresi. cep büyüklüğü. gömlek boyu. Türk erkeklerinin farklı anatomik yapılarından kaynaklanıyor olabilir. arka genişliği. cep yeri (üst-alt).48.50. denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46. boyun çevresi. yaka ucu açıklığı. kültürel düzey.50. ilik düğme arası. kol yırtmaç yeri.41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilere uyumuna bakılmıştır.52 beden (38.

Ön ve Arka Genişliğinin. Ayrıca Özer’in yaptığı araştırmada. Başer ise Müller Kalıp Sistemi yerine. Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu 6.1. Türk kalıp sistemi oluşturmak istediklerini.3’ü Müller Kalıp Sisteminde hazırlanan kalıplarda değişiklik yapmadan vücuda uyum sağlamadığını belirtmiş.1. Bel ve Kalça Çevresinin.1. kalıp sisteminin geliştirilmesi gerektiğini söylemiştir (1991. 46 bedenden 52 bedene doğru gidildikçe göğüs çevresi dar gelen kişi sayısının arttığı. 52 bedenden 46 bedene doğru göğüs çevresi bol gelen kişi sayısının arttığı gözlenmektedir. Müller Kalıp Sisteminin Türk ölçülerine göre çalışıldığında fazla kumaş harcadığını ileri sürmüştür (1991. Göğüs çevresinin uyumuna bakıldığında bol gelen kişi sayısının yoğun olduğu sütunda. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen göğüs çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 4652 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin göğüs çevresine tam olarak uyum sağlamadığı görülmektedir. mevcut sistemin avantajlarının ve dezavantajlarının nelerden oluştuğunu ortaya koyarak. 92). Tekstil Sempozyumunda Ercan. ölçü alma ve kalıp geliştirilme sisteminin bir arada yürümesi gerektiğini. Araştırmadan elde edilen verilere göre. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu Denence 1’in içinde ele alınan. tüm öğrencilerin % 62’sinde göğüs çevresinin ortalama 200 . kız meslek lisesi öğretmenlerine yönelttiği sorularda. öğretmenlerin %53.Müller Kalıp Sisteminin geliştirilip günümüz bireylerinin vücuduna uygun hale getirilmesini gerektirmiştir. 93). 46-47). Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğuna bakıldığında. 6. s. sonuç olarak Özer sistemin Türk kadın tipine uygun olmadığını. V. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. s. geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır (1989. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs. s.

6.1. Ancak bel çevresinin uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 63’üne bel çevresinin ortalama 3. Elde edilen veriler.24 cm bol geldiği belirlenmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin göğüs çevresine uygun olmadığını göstermektedir. Bu sonuç günümüzdeki sportmen tip erkeklerin 1987 yılında TSE’nin yapmış olduğu çalışmadaki sportmen tip erkeklerden daha ince belli olmasından kaynaklanmaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu Denence 1’in içinde ele alınan ve elde edilen verilere göre.44 cm bol geldiği görülmektedir. Bu durum beli ince olan bireylerde gömleğin bol olmasına neden olabilir. Bu veriler ışığında Alman erkeklerinin vücut yapısına göre Türk erkeklerinin vücut yapısının daha ince olduğu söylenebilir. Beden küçüldükçe bel çevresinin daha bol gelmesi de kalıp sisteminde verilen standart bolluk payından kaynaklanıyor olabilir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu Denence 1’ün test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. 6. Ayrıca Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği çiziminde bel çevresi dikkate alınmadan çizim yapılmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresinin.2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin belinin. Elde edilen bu bulgular.3.1. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen bel çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin bel çevresine büyük ölçüde uyum sağladığı gözlenmektedir. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kalça çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kalça 201 .3. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin beline uygun olduğunu göstermektedir.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin. Kalça çevresinin uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 48. Ön genişliğin uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 48.4. gömleğin göğüs çevresinin de bol olması olabilir.5’inde ön genişliğin bol geldiği gözlenmektedir. öğrencilerin büyük bir kısmında bol olmasının nedeni. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön genişliğine tam olarak uymadığı belirlenmektedir. Bu da yine her bedene standart bolluk payı verilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca göğüs çevresi ve bel çevresinde de bol gelenlerin oluşturduğu sütunlardaki yoğunluk düşünüldüğünde. Göğüs çevresine göre hesaplanan ön genişliğin.1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kalçasının.çevresine uyum sağlamadığı anlaşılmaktadır. 6. Küçük bedenlere doğru bolluk payı azaltılarak çizim yapılabilir.9 cm bol geldiği gözlenmekle beraber kalça çevresinin beden küçüldükçe daha bol. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma 202 . Ayrıca beden küçüldükçe ön genişliğin bol gelmesinin de buna paralel olarak değiştiği belirlenmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu Denence 1’in test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda.1. vücut ölçülerinin orantılı dağılımından kaynaklanan bir yansıma olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz. beden büyüdükçe daha dar geldiği de tespit edilmiştir.5. Bu sonuç ise. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu Denence 1’in test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda.5’ine ortalama 2. Tüm bu verilerden elde edilen sonuç. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin ön genişliğine uygun olmadığını göstermektedir. 6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kalçasına uygun olmadığını göstermektedir.

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. Ön ve Arka Uzunluğunun. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu 6. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. Göğüs çevresine göre hesaplanan arka genişliğin. bel ve kalça çevresi. 6.3 cm bol geldiği gözlenmektedir.2. Bu sonuç ise. Ayrıca arka genişliğin bol gelmesi ön genişlikle de ilişkilendirilebilir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği gömlek 203 . Elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs.1. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin boyuna tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Arka genişliğin uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 62’sinde arka genişliğin ortalama 2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin. Ayrıca beden küçüldükçe arka genişliği bol gelen kişi sayısı buna paralel olarak artmaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin arka genişliğine uygun olmadığını ispatlamaktadır. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun değildir” denencesini destekler niteliktedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun. ön ve arka genişliği.64 cm kısa geldiği görülmektedir. gömleğin göğüs çevresinin de bol olması olabilir.2. öğrencilerin büyük bir kısmında bol olmasının nedeni. Sırt Yüksekliğinin. Bu veriler de. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin arka genişliğine tam olarak uymadığı belirlenmektedir.75’ine gömlek boyunun ortalama 2.sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra. Gömlek boyunun uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 73.

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin gömlek boyuna uygun olmadığını göstermektedir.93 cm. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin sırt yüksekliğine uygun olmadığını ispatlamaktadır.25’inde ortalama 1. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin sırt yüksekliğine tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Genel olarak boy artışı nedeniyle uyumsuzluk oluştuğunu söylerken.33 cm. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra.2.2. 6.2. Elde verilen veriler doğrultusunda sırt yüksekliği normal gelen kişiler de düşünülerek sırt yüksekliği hesaplamasında yeni bir düzenleme yapılmalıdır.3. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön uzunluğuna tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Elde edilen bu bulgu. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip erkek tam boy ölçüsü ile günümüzdeki erkeklerin tam boy ölçüleri arasındaki fark (araştırma sonucunda günümüzdeki erkekler 46 bedende 4. 50 bedende 6. 48 bedende 6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin.34 cm sırt yüksekliği yukarıda gelmiştir. Ön uzunluğun uyumu ele alındığında örneklem 204 . aynı zamanda sırt duruşu hafif öne eğik bireylerde de bu problemin ortaya çıktığını söyleyebiliriz.57 cm daha uzundur) ve Müller kalıp sisteminde gömlek boyu hesaplanırken 1/4 tam boya ilave edilen ölçü miktarıdır diyebiliriz. Öğrencilerin % 46. Gömlek boyunun öğrencilerin boyuna uymamasının nedenleri.99 cm. 52 bedende 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler neticesinde. 6.boyunun.

grubunun % 66,5’inde ön uzunluğun ortalama 1,4229 cm yukarıda olduğu görülmektedir. Bu veriler de, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin ön uzunluğuna uygun olmadığını göstermektedir. Müller kalıp sisteminde göğüs çevresine göre hesaplanan sırt yüksekliği, bu ölçüden hesaplanan ön koltuk derinliği ve buna paralel oluşan ön uzunluğunun, bireyin boyu uzadıkça ve kilosu arttıkça vücuda uyumsuz olduğu gözlenmektedir. Bunun nedeni ise bireyin tam boyuna göre değişecek olan ön uzunluk ölçüsünün, genişlik ölçüsü olan göğüs çevresine göre hesaplanması olabilir. 6.2.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda; araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra, Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin arka uzunluğuna uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin % 76,75’inde arka uzunluğunun ortalama 2,54 cm yukarıda geldiği gözlenmektedir. Yoğunluğun arka uzunluk ölçüsü yukarıda olan öğrencilerin oluşturmuş olduğu elde edilen sonuçtan anlaşılmaktadır. Genel olarak boy artışı nedeniyle uyumsuzluk tespit edilip, beden büyüdükçe uyumsuzluğun biraz daha fazla arttığı belirlenmektedir. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin arka uzunluğuna uygun olmadığını göstermektedir. Arka uzunluk ölçüsü de diğer uyumsuzluk gösteren ölçüler gibi yeniden ele alınıp, düzenlenerek, yeni oluşturulacak olan günümüz Türk gençlerinin vücut ölçülerine göre çalışılmalıdır. Araştırma sonucu elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu, sırt yüksekliği, ön ve arka uzunluğu, sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun değildir” denencesi ile örtüşmektedir.

205

6.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının, Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu 6.3.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi neticesinde, klasik erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine büyük oranda normal geldiği tespit edilmiştir. Buna göre gömleğin boyun çevresi büyük ölçüde öğrencilerin boyun çevresiyle uyum sağlamaktadır ve Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boyun çevresine uygun olduğu anlaşılmaktadır. Tüm öğrencilerin %26’sında boyun çevresi dar gelmektedir ve dar gelen kişi sayısının beden büyüdükçe artış göstermesi gerekirse gömleğin boyun çevresine verilecek 0,5 cm’lik bir rahatlık payı ile giderilebileceğini göstermektedir. 6.3.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucunda Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun; önde yaka iliklendiği zaman oluşan potluk nedeniyle yaka oyuntusunun boyun çevresine tam olarak uyum sağlamadığı öğrencilerin % 99’unda görülmektedir. Yaka oyuntusunun omuz kısmına denk gelen yandaki görünümüne bakıldığında ise, denenen tüm öğrencilerin boyun çevresine uyum sağladığı belirlenmektedir. Arkada yaka oyuntusu görünümünün, yaka iliklendikten sonra arka yakanın alt kısmında kumaşın yığılması ile yakanın arka kısmının öğrencilerin % 46,5’inde kapalı olduğunun gözlenmesi, gömleğin yaka oyuntusunun tam olarak öğrencilerin yaka çevresine uyum sağlamadığını göstermektedir. Elde edilen bu durum ise, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin yaka oyuntusuna uygun olmadığını ispatlamaktadır. T.K.A.M. ansiklopedisinde giyim kalıbında yaka oyuntusunun uygunluğunun önemine

206

dikkat çekilmiş, “yakaya bağlı olarak, genişliği ve vücuda uygunluk konstrüksiyon çizgisi, giysi kalıbı ve rahatlığına birinci derecede etki eder” denilmiştir(1993, s. 3809). 6.3.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucu yaka genişliğinin uyumu hakkında verilerin yer aldığı tablolara bakıldığında; yaka genişliğinin, üzerinde denenen öğrencilerle uyum sağlamadığı açıkça görülmektedir. Öğrencilerin % 70’inde önde yaka genişliğinin ortalama 1,28 cm, arkada yaka genişliğinin öğrencilerin % 56,75’inde ortalama 0,5 cm dar geldiği gözlenmektedir. Ayrıca beden büyüdükçe yaka genişliği dar gelen kişi sayısı artmakta ve ölçü açısından da yakanın genişlemesi gerekmektedir, bununla beraber beden küçüldükçe yaka genişliği normal gelen kişi sayısı artmaktadır. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını göstermektedir. 6.3.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucu; yaka ayağı genişliğinin uyumu hakkında verilerin yer aldığı tablolar incelendiğinde; yaka ayağı genişliğinin, üzerinde denenen öğrencilerle tam olarak uyum sağlamadığı görülmektedir. Ayrıca beden büyüdükçe yaka genişliği dar gelen kişi sayısı artmakta ve bununla beraber beden küçüldükçe yaka genişliği normal gelen kişi sayısı da artmaktadır. Yaka ayağı genişliği görünümünü, yaka görünümünün uyumu ile karşılaştırdığımızda büyük oranda yaka ile ilişki içerisinde şekil aldığı görülmektedir. Yaka ayağı genişliğinin de önde ve arkada tamamen birbirine paralel olarak değiştiği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını ispatlamaktadır.

207

6.3.5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesiyle oluşan tablolara bakıldığında; yaka ucu görünümünün yaka ve yaka ayağı genişliğiyle doğru orantılı olarak değişiklik gösterdiği görülmektedir. Tıpkı bu tablolardaki gibi yaka ucu görünümünde de beden büyüdükçe yaka ucu görünümü küçük gelen kişi sayısı artmakta ve yaka ucu genişliğinin beden büyüdükçe artması gerekmektedir. Buna bağlı olarak, beden küçüldükçe yaka ucu görünümü normal gelen kişi sayısı da artış göstermektedir. Tabloya bakıldığında, öğrencilerin % 71,5’inde yaka ucu görünümünün ortalama 1,26 cm küçük olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgilere dayanarak yaka ucu görünümünde de çıkan sonuçlara bağlı olarak yakada düzeltme yapılmalı, vücuda uyumlu olacak biçimde yaka genişletilmelidir diyebiliriz. Çıkan bu sonuç, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını göstermektedir. 6.3.6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesiyle öğrencilerin % 100’ünde yaka ucu açıklığının normal olduğu görülmektedir. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası, sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun değildir” denencesini sağlamaktadır.

208

6.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine Uygunluğu 6.4.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 4’ün test edilmesi sonucu elde edilen verilerden öğrencilerin % 100’ünde kapanma payının normal olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu bulgulardan, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğu anlaşılmaktadır. 6.4.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 4’ün test edilmesi üzerine ilik düğme arasının öğrencilerin % 100’ünde ortalama 1 cm kısa olduğu görülmektedir. Bu durumdan anlaşılacağı üzere Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafe örneklem grubuyla uyum sağlamamıştır. Öğrencilerin tamamında ilik düğme arasının 1 cm kısa olması, klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafede 1 cm genişletme yapılamasını gerektirmektedir. Elde edilen bu veriler, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir. Araştırmadan elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygundur” denencesiyle ters düşmektedir.

209

5. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün. beden büyüdükçe cep büyüklüğünde de 0. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt).39 cm yanda olduğu belirlenmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığı anlaşılmaktadır.5. Cep yeri bedenlere bağlı olarak değişmekte. Bu durumda cep kol altına iyice yaklaşmakta ve hoş olmayan 210 . Verilerden. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 6. sportmen tip 4652 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır ve cep yerinin elde edilen verilere göre aşağıya indirilmesini gerektiğini göstermektedir. Bu durum. 6.5.5 santimetreye varan bir artış görülmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5 test edildiğinde öğrencilerin % 100’ünde cebin ortalama 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5’in test edilmesi sonucunda öğrencilerin % 100’ünde cep ortalama 2. beden büyüdükçe ve boy uzadıkça biraz daha aşağıya indirilmesi gerekmektedir. Tüm bu veriler gömleğin cep büyüklüğünün öğrencilerle uyumsuzluğunu göstermektedir.2.6.5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin.091 cm küçük bulunmaktadır. Öğrencilerin tamamında cep küçük gelmiştir. Bu duruma bakarak Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin erkek öğrencilerin vücuduna uygun olmadığını söyleyebiliriz. öğrencilerin % 100’ünde cebin ortalama 2. Cep büyüklüğünün bu sonucu vermesi tüm klasik erkek gömleğinde tüm bedenlerde cebin büyütülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5’in test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakıldığında. 6.22 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.1. Elde edilen veriler bakıldığında.3.

Bu durum da. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir” denencesini sağlamaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığı belirlenmektedir. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 6. Uyumsuzluğun düzeltilebilmesi için robanın. Elde edilen bu veriler ışığında cep yerinin erkek öğrencilere uygun olmadığını söyleyebiliriz. 211 . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün.bir görüntü vermektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün. omuzdan öne doğru robanın daha fazla görüneceği şekilde omuz hattı yeniden çizilmelidir.318 cm yukarıdadır ve vücudun yapısına göre uyumsuz görünmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol). Elde edilen bu veriler. Omzunun ve Yan Dikişinin. Beden büyüdükçe önde roba daha yukarıda kalmaktadır. Beden büyüdükçe arkada roba daha yukarıda kalmaktadır. 6. elde veriler dikkate alınarak arka ortasından daha fazla aşağıya inilerek çizilmesi gerekmektedir. Elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu Denence 6 test edildiğinde öğrencilerin % 100’ünde robanın arkadan görünümünün ortalama 2. Robanın önden görünümü öğrencilerin % 100’ünde ortalama 1.6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) klasik erkek gömleğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır.6.41 cm yukarıda olduğu görülmektedir. Tablodaki verilere göre cep ön ortasına doğru kaydırılıp yerleştirilerek sorun giderilmelidir. Robadaki uyumsuzluğun giderilebilmesi ve robanın daha estetik bir hale getirilebilmesi için. elde edilen veriler dikkate alınarak omuz hattında yeniden düzenlenme yapılmalı.1.

212 .5’inde uyumsuz olan yan dikiş. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir” denencesiyle örtüşmektedir. Ancak yan dikişin daha çok arkaya doğru kaydığı elde edilen verilerden tespit edilmektedir. omuz düşüklüğüne uygunluğuna bakıldığında ise öğrencilerin yarısından fazlasına uygun geldiği görülmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu Denence 6’nın test edilmesi sonucunda elde edilen verilere bakıldığında omuz genişliğinin öğrencilerin % 51’inde geniş olduğu görülmektedir.2. Öğrencilerin % 56.3. Bu durum Türk erkeğinin vücut yapısının(sırt-göğüs) Alman erkeklerinin vücut yapısından farklı olması neticesinde ortaya çıkmış olabilir. Uyumsuzluklara bakıldığında bedenlere göre hemen hemen homojen bir dağılım olduğu görülmektedir. Bu verilere bakarak Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin omuz genişliğinin uyumsuz olduğunu söyleyebiliriz.6. Bunun nedeni. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerde buna bağlı olarak omuzlarının da geniş gelmesi olabilir veya omuz yapılarının dar olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bireylerin % 58.6. Öğrencilerin omuz yapısının.26 cm arkaya kaydığı görülmektedir.6. omzu ve yan dikişi. ön bedenini daraltarak bu problemin çözülmesi gerekmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzunun. Araştırmadan elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. yan dikişin öne veya arkaya doğru bireyin vücut yapısına bağlı olarak kayma gösterdiği belirlenmektedir. Klasik erkek gömleğinin arka bedenini genişletip. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin omzuna uygun olmadığını göstermektedir. Bu durum. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu Denence 6’nın içinde yer alan.5’inde yan dikişin ortalama 1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin birey üzerindeki uyumuna bakıldığında. 6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.

kol genişliğinin öğrencilerin. 50 bedende 5. 6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun.66 cm. % 8. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesiyle elde edilen verilere bakıldığında.1.6. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kol boyu ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kol boyuna uyduğu belirlenmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kol genişliğine uygun olduğunu göstermektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun.lik bir fark olduğu ortaya çıkmaktadır.2 cm. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu 6. Bu uyumsuzluğu giderebilmek için günümüz gençlerini temsil eden ölçülerle çalışmamız gerekmektedir.7.73 cm kısa geldiği gözlenmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kol boyuna uygun olmadığıdır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin.96 cm. 48 bedende 6. Ayrıca beden büyüdükçe boyun uzamasına paralel olarak kol boyu kısa gelen kişi sayısı ve kol boyu farkı artmaktadır.25’ine uyum sağladığını görmekteyiz.7.9 cm. 213 .7. Buna göre çıkan sonuç.2. 52 bedende 5. Kol boyunun uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 91. 46 bedende 6.75’inde dar olup. TSE kol boyu ölçüleri ile araştırma sonucunda elde edilen kol boyu ölçüleri arasında. Genel olarak dar gelenlerinde daha iri yapılı kişiler olduklarını düşünürsek.25’inde kol boyunun ortalama 5. Kol boylarında görülen uyumsuzluğun temel sebebi TSE’nin 1987 yılında hazırlamış olduğu erkek vücut ölçülerinin günümüz gençlerini tam olarak temsil etmemesidir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu elde edilen bulgulara bakıldığında. % 91. bu durum.

3. Arkadaki koltuk oyuntusunda da durum aynı şekildedir. koltuk yüksekliği ile ilgili verilere bakıldığında öğrencilerin % 63. Bu veriler. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin.25’inde de dışarıda olduğu belirlenmektedir.7.25’inde normal gelip. estetik açıdan da hoş görünmeyebilir.75’inde koltuk oyuntusunun ortalama 1.6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin koltuk oyuntu yüksekliğine uygun olmadığını göstermektedir. öğrencilerin % 52. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan.25’inde normal olduğu. Koltuk oyuntusunun kol ortasındaki uyumuna bakıldığındaysa öğrencilerin yine % 47. Koltuk oyuntusunun öndeki kısmında olduğu gibi burada da beden küçüldükçe koltuk oyuntusu dışarıda kalan birey sayısı artmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun. önde koltuk oyuntusunun öğrencilerin % 47. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. Koltuk oyuntusunun yukarıda oluşu giyen bireyi rahatsız edebileceği gibi. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliği paralelinde olan bu hat.43 cm yukarıda geldiğini görmekteyiz.7. öğrencilere uygunluk verilerine bakıldığında.4. Tablolardaki veriler doğrultusunda 214 . sadece öğrencilerin % 0. % 0. sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinin de yukarıda gelmesinin etkisiyle uyumsuz bir görünüm almaktadır.5’inde içeride kaldığı ve öğrencilerin % 52. Koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin beden küçüldükçe sayıca fazlalaştığı görülmektedir. Tüm bu verilere bakıldığında Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun Türk erkeklerine uymadığını söyleyebiliriz. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin koltuk oyuntusuna uygun olmadığını göstermektedir. 6.25’inde dışarıda olduğu görülmektedir. Bu durum ise.5’inde içeride kaldığı. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun.

kol yırtmaç yerinin öğrencilerin % 100’ünde normal olduğu sonucuna varılmaktadır.7. 6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğunu ispatlamaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin. 6. Beden büyüdükçe kol yırtmaç boyu uyumsuz gelen kişi sayısının arttığı görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koldaki pli derinliğinin. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun uygunluğuna bakıldığında tüm öğrencilerin %35. Ayrıca yırtmaç boyu da bedenlere göre farklılık göstermekte. kol ortasında ve arkada düzeltilerek yeniden çizilmeli.6.75’inde normal geldiği görülmektedir. Elde edilen verilere baktığımızda kol yırtmaç boyu kısa gelenlerin öğrencilerin % 64. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pli Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 test edildiğinde elde edilen verilere göre koldaki pli derinliğinin öğrencilerin % 100’ünde normal olduğu ortaya çıkmaktadır.5. 6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu. Tüm öğrencilerde kol yırtmaç yerinin normal gelmesi.7. beden büyüdükçe boyun uzamasına paralel olarak yırtmaç boyu da uzamaktadır.7. Koldaki pli derinliğinin tüm öğrencilerle uyum sağlaması.koltuk oyuntusu önde. Bu durum bize Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç boyunun günümüz Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir.7. 215 . sportmen tip 4652 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Türk erkeğinin antropometrisine uygun hale getirilmelidir.25’i olduğu görülmektedir. bu dilimi oluşturanların çoğu küçük bedenlerdir.

7. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakıldığında. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir. 216 .8. Bireylere göre manşet görünümü ince gelenlerin özellikle 46 bedenden 52 bedene doğru gidildikçe sayıca yoğunlaşması dikkat çekicidir.23 cm ince geldiği tespit edilmektedir.48 ve 50 bedende toplandığını görmekteyiz.9. Manşetin bilek genişliğine tam olarak uymadığını söylemekle beraber çıkan uyumsuzlukların da tablodaki verilere dayanarak giderilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Elde edilen bu veriler. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. Manşet kalınlığı üzerinde gerekli düzenlemeler yapılırken bedene bağlı olarak değişimler de dikkate alınarak manşet geliştirilmelidir. 6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün.25’ine uygun olduğu görülmektedir. Manşetin dar geldiği bireylere baktığımızda çoğunluğun 50 ve 52 bedende olduğunu. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. öğrencilerden % 82. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümüne bakıldığında. Yine beden büyüdükçe bunun paralelinde manşet kalınlığının da artması gerektiği göz ardı edilmemelidir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. manşetin bol geldiği bireylere baktığımızda çoğunluğunun 46. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin bileğine uygun olduğunu ortaya koymaktadır. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun değildir” denencesini desteklemektedir. Ancak tablodan çıkaracağımız genel sonuca bakarsak elde edilen veriler. manşetin öğrencilerden % 74’üne ortalama 1.6.7.

Araştırmadan elde edilen ölçülerle araştırmada kullanılan kalıpların çizildiği TSE sportmen tip erkek vücut ölçüleri kıyaslandığında. yaşam kalitesi arttıkça. Büyüme ve Ergenlik Merkezi Sorumlusu.8.93 cm olduğu.54 cm. bel çevresinin 46 bedende (38 yaka) 3. 48 beden (39 yaka) öğrencilerin 6. Elde edilen bu veriler araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi gömleklerin çiziminde kullanılan TSE sportmen tip erkek tam boyu ile karşılaştırıldığında. Atilla Büyükgebiz “yeni neslin boyu giderek uzuyor” diyerek bu duruma dikkat çekmiş. 50 yıl önceki üniversite gençliğine göre boyların 4-5 cm daha fazla uzamış olduğunu ve bu duruma “yüzyılın eğilimi” denildiğini belirtmiştir (2006.11). 52 bedende (41 yaka) 0. Avrupa Çocuk Endokrin Derneği Başkanı Prof. Elde edilen bu veriler günümüz gençlerinin daha önce üzerinde araştırma yapılmış olan bireylerden daha uzun olduklarını göstermiştir.67 cm.57 cm daha uzun olduğu belirlenmiştir. tüm öğrencilerin tam boy istatistikleri incelendiğinde. 48 bedende (39 yaka) 1. boy ortalamalarının 176.99 cm olduğu. boy ortalamalarının 179. s. boy ortalamalarının 178. günümüz 46 beden (38 yaka) erkek öğrencilerin 4.33 cm daha uzun olduğu. Günümüz Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerine Uygunluğu Denence 8’in test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakılarak. boy ortalamalarının 172.03 217 . 46 beden (38 yaka) erkek öğrencilerin boylarının 160 cm ile 190 cm arasında olup. sosyo-ekonomik düzeyin etkisiyle.93 cm daha uzun olduğu. 50 beden (40 yaka) öğrencilerin boylarının 162 cm ile 195 cm arasında olup. Araştırmanın denenceleri test edilirken bu ölçü farklılıkları göz önüne alınmıştır.33 cm olduğu. 48 bedende (39 yaka) 3.97 cm daha dar olduğu görülmüştür. 52 beden (41 yaka) öğrencilerin 5. Tam boyda görülen bu farklılık kalıp uygulandığında tam boy ölçüsü ile paralellik gösteren tüm yardımcı ölçüleri etkilemiş ve uyumsuz çıkmasına neden olmuştur. 50 beden (40 yaka) öğrencilerin 6. 52 beden (41 yaka) erkek öğrenciler bakıldığında ise boylarının 168 cm ile 192 cm arasında olup. 50 bedende (40 yaka) 1.99 cm daha uzun olduğu. göğüs çevresinin 46 bedende (38 yaka) 1. 48 beden (39 yaka) öğrencilerin boylarının 162 cm ile 190 cm arasında olup.01 cm.16 cm. TSE’nin Hazırlamış Olduğu Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerinin. araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin.57 cm olduğu görülmüştür. Dr.6.

48 bedende (39 yaka) 6. 52 bedende (41 yaka) 0. kalça çevresinin.37 cm daha dar.21 cm daha geniş. 52 bedende (41 yaka) 3. 50 bedende (40 yaka) 0. Elde edilen bu veriler “TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. 52 bedende (41 yaka) 5. Araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin. kol boyunun.02 cm. uyumsuzluklar tespit edilirken bu durum göz önünde bulundurulmuştur. 46 bedende (38 yaka) 6.49 cm daha dar.29 cm daha dar olduğu belirlenmiştir.08 cm daha dar olduğu gözlenmiştir.9 cm. günümüz sportmen tip 46-52 beden (3841 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun değildir” denencesini desteklemektedir.32 cm. 46 bedende (38 yaka) 0.11 cm.cm.08 cm. bu durum göğüs çevresi ile hesaplanan tüm genişlik ölçülerinde uyumsuzluklara neden olmuştur. 50 bedende (40 yaka) 0. 50 bedende (40 yaka) 5. 218 . 48 bedende (39 yaka) 0. 48 bedende (39 yaka) 0. 50 bedende (40 yaka) 2.2 cm. 46 bedende (38 yaka) 0. araştırma sonucu elde edilen ölçülerin.96 cm.15 cm daha geniş olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin.66 cm daha uzun olduğu görülmüştür. Boyun çevresine bakıldığında ise. 52 bedende (41 yaka) 0.

göğüs çevresi üzerinde hesaplanan yardımcı ölçülere verilen bolluk payı miktarının azaltılmasıyla gömlek. Göğüs çevresi ölçüsü doğrultusunda oluşturulan klasik erkek gömleğinde.40.BÖLÜM VII SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırmanın bu bölümünde. Araştırmanın bulguları.41 yaka) klasik erkek gömleği arka genişlik formülünde.48. Araştırmanın bulguları. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen bel çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin bel çevresine büyük ölçüde uyum sağladığını göstermiştir. koltuk genişliği formülünde. araştırma sonucu elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuç ve öneriler yer almaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresinin. bol geldiği anlaşılmaktadır. 2/10 beden / 1 cm + 1 cm (bolluk payı) olarak düzenleme yapılarak vücuda daha uyumlu hale getirilmiştir. 1/10 beden + 2 cm + 3. 46. Araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kalça çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kalça çevresine uyum sağlamadığı. 219 . 2/10 beden / 1cm + 1.39. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin göğüs çevresine uygun olmadığını. ön genişlik formülünde.52 beden (38.5 cm (bolluk payı). kalça çevresinde de uyumlu hale gelmiştir.50.5 cm (bolluk payı). bol geldiğini ortaya koymaktadır. Vücut üzerindeki düzgün duruşu sağlamak amacıyla göğüs çevresinden elde edilen yardımcı ölçü hesaplamalarında ilave edilen bolluk payı azaltılmıştır. Geliştirilen kalıpların araştırmadan elde edilen ölçülerle çizilmesi ortaya çıkan problemi gidermiştir.

klasik erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine büyük oranda normal geldiği tespit edilmiştir. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön genişliğine tam olarak uymadığını. 48 bedende (39 yaka). kısa geldiğini ortaya çıkarmaktadır. Araştırma neticesinde. Öğrencilerin tamamında kapalı gelen ön 220 . dolayısıyla sırt yüksekliği / 1 cm olarak bulunan ön uzunluk da vücuda uyumlu hale gelmiştir. Araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön uzunluğuna tam olarak uyum sağlamadığı. Bu sorunu gidermek için geliştirilen kalıplar elde edilen yeni ölçülerle çizilmiş ve 46 bedende (38 yaka) 1/2 tam boy / 12 cm. Araştırmadan elde edilen bulgular. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun. 2/10 beden / 1 cm + 1 cm (bolluk payı) formülü uygulanmıştır. Öğrencilere büyük ölçüde bol gelen ön genişlik ilave edilen bolluk payının azaltılmasıyla uyumlu hale gelmiştir. ön uzunluğun yukarıda geldiği ortaya çıkmaktadır. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin boyuna tam olarak uyum sağlamadığını. 50 bedende (40 yaka) 1/2 tam boy / 13 cm. araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre çalışılmış ve sırt yüksekliği. bol geldiğini göstermektedir.Araştırmanın bulguları. Ön uzunluğu vücuda uyumlu hale getirebilmek için. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) erkek öğrencilerin yaka oyuntusuna uygun olmadığını göstermektedir.5 cm + 3 cm olarak değiştirilmiştir. Araştırmanın bulguları. 1/10 beden + 13. 52 bedende (41 yaka) 1/2 tam boy / 12 cm formülü uygulanmıştır. 1/2 tam boy / 13 cm.

Araştırmanın bulguları. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının öğrencilerin tümünde uygun olduğunu göstermiştir.5 cm. 46 ve 48 beden (38. 46 bedende (38 yaka) 0. 50 bedende (40 yaka) 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilere uygun olmadığını göstermektedir. 50 bedende (40 yaka) 1. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün. Araştırmadan elde edilen bulgular. önde yaka genişliği.5 daha derinleştirilmiş ve arka yaka + 2.yaka oyuntusu çizilirken önde 0.25 cm. Beden büyüdükçe yaka genişliği daha dar gelmektedir.5 cm. Araştırmadan elde edilen bulgular yaka ayağı genişliğinin öğrencilere tam olarak uyum sağlamadığını göstermektedir.5 cm genişletilmiştir. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. 46 bedende (38 yaka) 0. 52 bedende (41 yaka) 1.5 cm yaka ucu genişletilerek uyumsuzluk giderilmiştir. 52 bedende (41 yaka) 1. Bu problemi giderebilmek için.5 cm daha genişletilmiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular. 50 ve 52 bedende (40.39 yaka) yaka ayağı genişliği aynı kalırken ortaya çıkan uyumsuzluğu gidermek amacıyla yaka ayağı genişliği arkada 0.5 cm daha arka yaka genişletilerek uygun hale getirilmiştir.41 yaka) 0.25 cm.5 cm formülü uygulanarak çizilip öğrencilerin boynuna uygun hale getirilmiştir. Araştırmanın bulguları yaka ucu görünümünün yaka genişliği görünümüne paralel olarak öğrencilere uyumsuz geldiğini ortaya çıkarmıştır. 46 bedende (38 yaka) ve 48 bedende (39 yaka) arkada yaka genişliği normal gelirken. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının öğrencilerin tamamında normal olduğunu ortaya koymuştur. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. 221 . Yaka genişliği ile paralellik gösteren yaka ayağı genişliğinde de küçük bedenden büyük bedenlere doğru gidildiğinde uyumsuzluk belirginleşmektedir.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cep yerinin (üst-alt). Araştırmanın bulguları. 50 bedende (40 yaka) 2 cm. Denenen klasik erkek gömleği kalıplarının öğrencilere bol gelmesiyle cep yeri de bu duruma paralel olarak. cebin 0. arka uzunluk formülüne 1 cm daha ilave edilmesiyle arka uzunluk öğrencilerin vücuduna tamamen uygun olmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. 48 bedende (39 yaka) 1. gömleğin daraltılmasıyla cep yeride vücuda uygun hale gelmiştir. 52 bedende (41 yaka) 2. öğrenci üzerinde hoş görünmemiştir. 222 . sırt yüksekliği formülü.5 cm daha aşağıya indirilmesiyle tamamen vücuda uyumlu olmuştur. Sırt yüksekliğinin ve buna paralel ön koltuk derinliğinin tekrar düzenlenmesiyle cep yeri büyük ölçüde vücuda uyumlu hale gelmiş. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığını göstermiştir.5 cm.Araştırmanın bulguları. Araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre arka uzunluğun yeniden oluşturulmasıyla problem büyük ölçüde giderilmiş. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığı tespit edilmiştir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygun değildir.5 cm + 3 cm olarak değiştirilerek uyumsuzluk giderilmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafenin tüm öğrencilerde 1 cm kısa geldiğini ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin tamamına Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinde cep küçük gelmiştir. Araştırmadan elde edilen ölçülerle çalışılıp. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğu.5 cm cep büyütülerek uyumsuzluk giderilmiştir. 1/10 beden + 13. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin sırt yüksekliğinin. Araştırmanın bulguları. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygun olmadığını ortaya koymuştur. Bu sorun ilik düğme arası mesafenin 1 cm daha genişletilmesiyle giderilmiştir. 46 bedende (38 yaka) 1 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cep yerinin (sağ-sol).

52 bedende (41 yaka) 2. arkada roba hattı oluşturulurken. omuz hattından öne doğru 1.5 cm daha aşağıya inilip arka robanın çizilmesiyle giderilmiştir. 46 bedende (38 yaka) 2 cm. Tüm bedenlerde omuz 1 cm daha dar çizilerek problem giderilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre. bu ölçüler doğrultusunda oluşan koltuk 223 . robanın arkadan öne doğru dönüşü net olarak sağlanmıştır. 2 /10 beden / 1 cm + 1. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. 48 bedende (39 yaka) 2 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümü. Araştırma sonuçları. Araştırma sonuçları.5 cm.5 cm’dir. Araştırmanın bulguları. Varolan uyumsuzluk. Robanın önden görünümünü vücuda uyumlu hale getirmek için. Araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre oluşturulan kol boyunda. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygun olduğunu göstermiştir. 50 bedende (40 yaka) 2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin koltuk oyuntu yüksekliğinin. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığını göstermiştir.Araştırmanın bulguları. herhangi bir problem oluşmayacağı düşünülmektedir. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kol boyu ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kol boyuna uygun olduğu belirlenmektedir. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinin öğrencilere uyumsuz gelmesiyle. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygun olmadığını göstermektedir. Arka genişliğe ilave edilen bolluk payı azaltılarak problem giderilmiştir.5 cm daha ilave edilerek. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. yeni oluşturulan formül. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz görünümünün.

olması gereken hattan dışarıda kalmıştır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.25 cm. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kol yırtmaç yerinin. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin koluna uygun olduğunu göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Araştırma sonuçları. uyum problemi çözümlenmiştir. buna paralel olarak koltuk oyuntusu da olması gereken hatta gelip. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir.5 cm daha uzun çizilerek giderilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Uyumsuzluk kol yırtmaç uzunluğu. 46 bedende (38 yaka) büyük ölçüde normal gelen manşet görünümü beden büyüdükçe 224 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu. koltuk oyuntu yüksekliği de öğrencilere uyumlu hale gelmiştir.5 cm. Araştırma sonuçları. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin koldaki pli derinliğinin. 46 bedende (38 yaka) büyük ölçüde normal gelen kol yırtmaç uzunluğu beden büyüdükçe daha kısa gelmektedir. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinde yapılan düzenlemeyle.oyuntu yüksekliği de öğrencilere uyumsuz gelmiştir. Öğrencilerin büyük kısmında koltuk oyuntusu. 50 bedende (40 yaka) 1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümü. Araştırmanın bulguları. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olduğunu göstermektedir. 52 bedende (41 yaka) 1. Omuzda yapılan düzenleme ile omuz 1 cm daha daralmış. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. 46 bedende (38 yaka) 0. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol manşetinin. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olduğunu ortaya koymaktadır.

5+3 1/10 Bd+13. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. 46 bedende (38 yaka) 0. Denenmiş ve Geliştirilmiş Formüller Kalıpta Geliştirilmesi Gereken Yerler Arka Uzunluk Model Boyu Arka Genişlik Koltuk Genişliği Ön Genişlik KoltukYüksekliği 46 Beden (38 Yaka) Geliştirilen Formüller 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) Sırt Yüksekliği 1/10 Bd+13.75 1/2 Tb / 13 1/10 Bd + 3.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 12 1/10 Bd + 3. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere olmadığını göstermiştir. Öğrencilerin % 56.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 0. ön bedenini 1 cm daraltarak çözülmüştür. 50 bedende (40 yaka) 1.5+3 1/10 Bd+13.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 2/10 Bd / 1+1.5+3 1/10 Bd+13.5 2/10 Bd / 1+1. tüm bedenlerde klasik erkek gömleğinin arka bedenini 1 cm genişletip. Bu sorun. klasik erkek gömleği kalıpları geliştirilmiş ve geliştirilen kalıpların tekrar denenmesi sonucunda herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.25 cm ve 52 bedende (41 yaka) 1. Araştırmanın bulguları. Uyumsuzluk manşet genişliği.5 cm. 225 . Tablo 53.5’inde yan dikişin ortalama 1.5+3 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 12 1/10 Bd + 3.5 Araştırmadan elde edilen veriler ışığında. problemleri gidermek amacıyla oluşturulan.26 cm arkaya kaydığı görülmektedir.daha ince gelmektedir.5 2/10 Bd / 1+1.5 2/10 Bd / 1+1.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 13 1/10 Bd + 3.5 cm daha geniş çizilerek giderilmiştir. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. Araştırma sonucu. denenen ve geliştirilen formüller aşağıdaki tabloda verilmiştir.

5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25.4 cm = 52 cm cm cm cm cm cm 1/10 Beden+10.5cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy /12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.7 = 18.6 cm 4 cm 12.9 cm = 14.25 cm 23 cm 19.3 = 24.6 cm 25.5 cm + 3.5 cm Boyun Çevresi: 38 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.25 cm 1/8 21.7 cm = 18. Denenmiş.5 cm 46 47 cm cm 38.1. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 173 92 77 94 61 cm cm cm cm cm cm 86.5 cm 1/4 43.7 = 46.5 = 6.25 cm cm cm Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= 16.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 24.625 cm 11.75 cm 226 .5 cm 1/10 Beden+13.7.25 = 74.

Denenmiş.2. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 227 .7.

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 228 .3.7. Denenmiş.

25 cm 1/8 22.06 cm 12 cm Boyun Çevresi: 39 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 51 cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 17 cm 4 13 cm cm 1/10 Beden+13.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 25.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26.25 cm 25. Denenmiş.5 cm 1/4 44.7 cm = 15.5 cm 0.5 cm + 3.5 cm 96 81 98 62 cm cm cm cm cm 88.25 cm 48 49 cm cm 40.125cm = 75. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 176.7.5 cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy / 13 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.25 cm 26 cm 229 .25 cm = 6.1 cm = 19.1 cm = 19.2 cm = 54 cm 1/10 Beden+10.1 cm = 47.5 cm = 25.125 cm 24 cm 20.4.

5.7. 230 . Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş.

231 .7.6. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş.

5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26.5 cm 1/8 22.75 cm 25 cm 21.3 cm 26 cm 1/10 Beden+13.5 cm 50 43 51 cm cm cm 1/4 44.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) = 56 cm 0.5 cm = 20 cm 1/10 Beden+10.5 cm = 6.5 cm = 47.5 cm 1/4 Tam Boy+0.5 cm = 76.25 cm 25.3cm 4 cm 13.375 cm 12.6 cm = 25. Denenmiş.7.5 cm = 20.5 cm + 3. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: 179 100 86 102 40 63 cm cm cm cm cm cm 89.5 cm Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 52 26 cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 17.7.75 1/2 Tam Boy / 13 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.5 cm = 15.75 cm 232 .

Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.7.8. 233 . Denenmiş.

7. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.9. Denenmiş. 234 .

9 = 48 = 6.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 26.25 cm 26.5 cm 235 .6 cm cm 1/10 Beden+13.8 = 58 cm cm cm cm cm cm cm cm = 77.10.3 = 15.7.5 cm + 3.83 = 25.9 = 20.5 cm 26.75 cm 1/8 22.5 cm 104 91 106 41 64 cm cm cm cm cm 89.9 = 21.75 cm 52 53 cm cm 45. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: 179.75 cm 1/10 Beden+10.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26. Denenmiş.5 cm 1/4 44.43 cm 13 cm Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 53 0.5 cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy / 12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.25 cm cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 17.87 cm 26 cm 22.6 cm 4 13.

Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş. 236 .7.11.

12. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 237 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş.7.

denemeler yapılarak Türk insanının vücuduna en uygun olanı seçilip geliştirilmelidir. Bu tür araştırmalar başka konularda ve başka örneklem gruplarıyla da tekrarlanmalıdır. Lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler bu konuda araştırma ve incelemeler yapmaya sevk edilmelidir.Müller kalıp sistemini geliştirmek. Böyle bir araştırma oldukça kapsamlı ve zaman alıcı bir çalışma olacağı için emek açısından ve maddi yönden desteklenmelidir. Türk insanının anatomik özellikleri incelenmeli ve kapsamlı bir araştırma ile ölçü standartları oluşturulmalıdır. Giyim eğitimi veren lise ve üniversitelerde Anatomi. 238 . Ergonomi ve Antropometri dersleri verilmelidir. anatomisine ve ergonomisine uygun yeni bir kalıp sistemi geliştirilmelidir. Türk insanının standart ölçüleri doğrultusunda. oluşan ve oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmak için şu öneriler dikkate alınmalıdır: Doğru bir kalıp sistemi ile birlikte doğru bir ölçü standardı şarttır. Diğer kalıp sistemleri de ele alınıp. Bunun içinde TSE’nin giyim endüstrisi ve üniversitelerle işbirliği yapması gereklidir.

İstanbul: 2004. Dokuz Eylül Üniversitesi. Ankara:1997. BAŞ. İstanbul: 2000. Winifred. Nihad v. Georgia O’Daniel and Helen Redel PULLEN. Silva TUNÇ. İstanbul: 1988. Erdal v. (Second Edition). Mukaddes. Sayı:44. Galip ve Başak KOCA. İstanbul: 1994. Selime ÖZKAN. H. ________. 239 . TSE Standart Dergisi. ________. Naciye. VIII. Mehmet SAĞIR. Cilt:18. Woburn: 2000. BAKER. İzmir:2001. Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Erkek Giyimi. İstanbul: 1994. AŞIK. Türk Ansiklopedisi. Ayla ERYAZICIOĞLU. A Handbook Of Costume Drawing. Güneş Tıp Sözlüğü. Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Kadın Giyimi. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. Selma ŞEKEROĞLU. Moda İllüstrasyonu Stilistlik. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. İstanbul: 2000. AKIN. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. Cilt: 19. Hatice CİNKÖSE. Çeviren: Elife Gündoğan.KAYNAKÇA AKALIN. Ankara: 1997. Kırsal Kesim 4-20 Yaş Grubu Kız Ve Erkeklerin Bazı Antropometrik Değerleri ve Oranları. Fatma ÇİTOĞLU. Ekim. İstanbul: 2002. Cilt: 13.. Ekim.. Temel Kalıp Bilgisi. ALDRICH.d. Çeviren: Elife Gündoğan. AKAY.d. Ulusal Ergonomi Kongresi. “Ergonomide Antropometrinin Önemi”.

Güngör BAŞER. Ankara: 1941. Biçki Dersleri I. Tekstil Sempozyumu Özel Ek Sayısı. Cilt: 9. Yıl: 4. ________. BAŞER. Ender Yazgan. Tekstil ve Mühendis. Lale Emzen. BERK. Refia. 1991. “Kol Üst Eğrisinin Bilgisayarda Çizdirilerek İncelenmesi”. 1990. Giyim. Cilt: 2. ________. Sayı: 53-54. Ankara: 1996. Fen ve Mühendislik Dergisi. İzmir: 1995. Ankara: 1996. İstanbul: 1986. “Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Değişik Yaklaşımlar”. Fatma. BULGUN.. Güngör v. İzmir:2000. BÜYÜKGEBİZ. ________. Türkiye’de 12-17 Yaş Grubu Genç Kızların Beden Ölçüleri Standardizasyonu. DEÜ Mühendislik Fakültesi. Yıl: 10. Salı. Danışman: Gülseren KURUMER.d. Kadın İç Giyimleri. Atilla. Sabah Gazetesi Günaydın Eki. “Bilgisayarda Bir Giysi Tasarımı Programı Oluşturulması”. Eylül-Aralık. 4 Nisan 2006. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Temmuz. Tekstil ve Makine Dergisi V. Kasım.BAŞER. Erkek Pijaması. 240 . “Mutlu Gençler Daha Uzun Boylu Oluyor”. Sayı:2. Yıl: 5. Güngör ve Emine ERCAN. Mayıs. Tekstil ve Mühendis Dergisi V. İzmir: 1996. Ankara: 1992. BAYRAKTAR. ________. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi.

M. Ankara: 2002. Yayınlanmamış Ders Notları. Nevin BARIŞERİ. Sümerbank Tekstil Eğitim ve Araştırma Müessesesi Yayını. 241 . ERCAN. Gülen IŞIKGÖZ. İzmir: 2000. Tekstil Ve Konfeksiyon. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Projesi. Bursa: 1983. Ocak-Nisan. DİVRİK. Türk Bayan Vücut Ölçülerine Dayalı Yeni Bir Giysi Kalıp Çizim Sisteminin Geliştirilmesi. Fatma ve Esen ÇORUH. Sayı: 1. Volume: 9. İstanbul: 2001. Tekstil ve Konfeksiyon. İzmir: 1994. Encyclopedia Americana. Miyase.ÇAĞDAŞ. Azime ÖZVER. ERDOĞAN. Kaan H. Neşe. Kadın Giyiminde Kapanma Payı ve Yaka Çizim Teknikleri. ERAY. Sayı:1-2. Geleneksel Konya Merkez Kadın ve Erkek İç Giyimlerinden Kıvratma Gömleklerinin Özelliklerinin Belirlenmesi. Konya: 1996. Çetin. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Kalıp Hazırlama Teknikleri ve Model Geliştirme. Yıl: 3. ÖKTEN. (İkinci Baskı). Yayın No: 65. Yıl: 10. İzmir: 1993. Müberra TÜMER. Figen KELLECİ. ________. Gürkan KURUL. Emine. Erkek Dış Ve Üst Giysileri Kalıp Hazırlama Ve BüyültüpKüçültme Teknikleri Semineri Notları. “Hazır Giyim Endüstrisinde Tasarım Sürecinde Kullanılan Teknolojiler”. Ocak-Şubat. ________. Konya: 2000. Hazır Giyimde İş Bilimleri. “Giysi Fizyolojisi”. New York: 1977. Danışman: Güngör BAŞER. ________.

Yayın No: 7. III. (Dördüncü Baskı). Gürkan KURUL. Zeynep ve Güler KARAKÜLAH. Sayı: 5. ODTÜ Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. Tekstil ve Konfeksiyon. Ankara: 1991. Emine. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını. Eylül-Ekim. III. Tekstil ve Konfeksiyon. 242 . Mart. Farklı Yaş Gruplarındaki Kadınların Antropometrik Ölçüleri. “İç Piyasaya Klasik Erkek Gömleği Üretiminde İdeal Kumaş Eninin Saptanması”. Ankara: 1991. Yayın No: 441. (Dördüncü Baskı). Meltem BAYRAKTAR. Yayın No: 441. 1. Ayla. Sayı: 2. ________. GÖNEN. Sayı: 6. Kasım-Aralık. İzmir: 1999. Yıl: 9. Tekstil ve Konfeksiyon. ODTÜ Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. “Giysi Kalıpçılığında Vücut Ölçüleri”. İzmir: 2000. Ankara: 1991. Velittin KALINKARA. ________. İzmir: 1993. İstanbul: 2004. A. Ergonomi Kongresi. ERYAZICIOĞLU. Ergonomi Kongresi. Giyim 1-2-3. Erkek Klasik Dış ve Üst Giysilerinde Kalıpçılık. GÜRSOY. ________. Dünden Bugüne Giyim Kültürü ve Moda.________. Tekstil Uygulama. Ankara:2001. İzmir: 1999. Hazır Giyim Tüketiminde Antropometri. Cilt. GÜDÜL. ________. Yıl: 9. Özlen ÖZGEN. Yıl: 3. “Bebek-Çocuk-Genç Yaş Gruplarında Vücut ve Giysi Ölçülerinin Standardizasyonu”. Tahir.

Ankara: 1986. (Üçüncü Baskı). Hazır Giyim ve Konfeksiyon Makinaları. 1990. “Giyim Hazırlama Sanatı Üzerine”. Cilt: 5. Haziran. İç Giyim. Kadın ve Erkek İç Giyimlerinde Kalıpla Çizimler. Tekstil ve Makina. Arsal MENGİ. Perihan ERONÇ. (Sekizinci Baskı). Müberra GÖKALPAY. Tekstil ve Makina. Resim II Moda Resmi ve Giyim Tarihi. Serap KÖSE. Giyim. Ekim. Jack. IŞIKLAR. Ankara: 1982. MURATOĞLU. İstanbul: 1988. METE. Gönül. Redondo Beach: 1984. Yüksel. Yurdagül ve Fatma Demir ŞENER. Süheyla YÜKSEL. Ankara: 1997. Şükran. Bayan Giyiminde Serilendirme. “Giysi Tasarımı Açısından İnsan Vücudu Mekaniği”. Kadın Giysi Tasarımı-Etek. Women’s Wear. 1990. Yıl: 4. KOMŞUOĞLU. Nimet İRFANOĞLU. Yayın No: 3. Sayı: 23. Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi. Sabiha AKER. İzmir: 1999. İstanbul: 1981. LOKMANOĞLU. Nevin ÖZEV. Yıl: 4. Mine SEÇKİNÖZ. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. ________. İstanbul: 2002. (Yedinci Baskı). 243 . Perihan. ________. Meliha İLTER.HANDFORD. Yurdanur YAYLALI. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Sayı: 21. Kadın Erkek ve Çocuk Giyimlerinde Temel Çizimler. Professional Patternmaking For Designers. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yayınları. Men’s Casual Wear. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. İÇBİLEN. Fatma.

İstanbul: 2002. İzmir: 2000. 244 . Danışman: Miyase ÇAĞDAŞ. “Contec ve Müller Giysi Konstrüksiyon Sistem İle Elde Edilen Kadın Temel Beden Kalıplarının Karşılaştırılması”. ÖNDOĞAN. Uygulama Teknikleri Temel Kalıp ve Dikim Uygulama Teknikleri. Giysi Kalıpçılığı Esasları. Cilt: 1. Neriman v. ÖZKAN. PARLATIR. Konfeksiyon & Teknik Dergisi. Nurgül KILINÇ. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: 1989. Nurhan. Ziynet.d. Danışman: Semiha AYDIN. Kız Meslek Lisesi I. Kalıp Seminer Kitabı. Erkek Giysi Üretimi. I-II. Sınıf “Kalıp Hazırlama Teknikleri Dersi” Programında Yer Alan Müller Biçki Sisteminin Değerlendirilmesi. Arıtan Yayınevi. ÖĞÜTÇÜ. Rüştu Uzel Anadolu Hazır Giyim-Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi. İstanbul: 1993. Rüştu Uzel Anadolu Hazır Giyim-Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi. PAMUK. Kalıp Seminer Kitabı. III. Arıtan Yayınevi. Müller Kalıp Sistemi 3-6 Yaş Temel Beden Ve Kol Kalıplarının Denenmesi. Türk-Alman Teknik İşbirliği Projesi.. Türkçe Sözlük. İstanbul: 2002. ________. Yayın No: 8. Konya: 2004. Fevziye. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını. Beyhan. Türk Dil Kurumu Yayınları. ORAL.d. Ankara: 1998.________. ÖZER. Ankara: 2004. Ocak. İstanbul: 1993. Gülşin. İsmail v. Türk-Alman Teknik İşbirliği Projesi.. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Nazan. Germany: 1991. TSE. Giyim ve Dikiş. TEKELİ. Hatice ZIK. Zehra Karaman. Mehtap ÖZBEK. Ankara: 1987. Şennur ÇETİN. Giyim Sanayi İçin Beden (Vücut) Ölçüleri-Erkekler. Ayşe OLGUN. Hafize. Türk Standardı: 9690. Türkçe Sözlük. January. Handan. TSE. Yayınlanmamış Hazır Giyim Ders Notları. Ankara: 1998. Azize KAYAOĞLU. Kalıp Kitap I. Hakikat YÜCE. March. Huriye KARŞI. Ali. Germany: 1994. Tarifler Ve Beden Ölçüsünün Alınması İşlemi. Rundschau Herrenhemd. TSE. Hatice EĞİLMEZ. İstanbul: 1995. June. Hülya ASALI. Atatürk Teknik ve Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi. Yapı Kredi Yayınları. Rundschau Herrenhemd. Hatice SADIKOĞLU. Ankara: 1995. PÜSKÜLLÜOĞLU. Germany: 2000. Melahat ERDEM. Türk Standardı: 4344. Fatma TEMELCİ. (Dördüncü Baskı). Meral DEMİRCİ. Ankara: 2003. SEZER. Konya: 1995. Mühibe PAKSOY. Ferhat BİLGİN. 245 . Naciye KÜÇÜKYALÇIN. Ankara: 2002.PEKTAŞ. Yeter ERASLAN. Hazır Giyim Üretimi. Giyeceklerde Beden Ölçülerinin İşaretlerle Gösterilmesi-Bölüm 1: Terimler. Ankara: 1974. Moda Resmi Ders Notları II. Rundschau Herrenhemd. Tekstil Mamulleri-Gömlek. Türk Standardı: 5271. SAATÇİ.

İstanbul: 1993. Ocak. Ankara: 2000.2006. “Hazır Giyim Erkek Gömleği Üretimi ve Kontrol Noktaları”. Müjgan BAYSAL. Gençlerin Hazır Giyimde Antropometrik Ölçülerle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. www.12.VURAL. Yayınlanmamış Doktora Tezi. www.2004. VIII. YERTUTAN. İzmir: 2001. Erkek Giysi Tasarımında Temel ve Model Uygulamalı Kalıp Çizimleri Ders Notları.ali-oral. 21.edu.obitet.12. İzmir: 1995. Fatma ŞENER.2004. Nuran. Sayı: 1.tr. 17.nibh.org. www. www.gazi.2006. Müjgan BAYSAL.arsiv. 21. Ulusal Ergonomi Kongresi. Yıl:6.K.d. Danışman: M. “Giysi Seçimine Etki Eden Faktörler”. Cilt: 9-11-13. 11-17 Yaş Grubu Türk Erkeklerinin Beden Ölçü Standartlarının Belirlenmesi.01. www. Tuba ve Saliha AĞAÇ.tr. ________..12. YÜCEL. Şule ÇİVİTÇİ.2004. Adnan v.2005.bilgiyonetimi.12. 15.hurriyetim. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını. ________. Saliha AĞAÇ. Tekstil ve Konfeksiyon. ZENGİNGÖNÜL.com.com.com. Giysi Tasarımında Ergonomik Yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını. Yıl: 5.04.balikesir.gov. 26. UZBİL.tdk. Canan.M. 21. 246 . www. Önder.insankaynaklari. Ulusal Ergonomi Kongresi. VIII.A.tr.2006.12.edu. Mayıs. Tekstil ve Konfeksiyon.sabah. www. İzmir: 2001. T.tr. Çetin ERDOĞAN.. Sayı:3.com. 21.2004. http//:arsiv. İzmir:1996.01. Konfeksiyon Ansiklopedisi. İzmir: 1999. 29.

EKLER 247 .

248 .

249 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful