T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BİLİM DALI

MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46-52 BEDEN (38-41 YAKA) KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ KALIPLARININ ANTROPOMETRİK VE ERGONOMİK UYUMUNUN İNCELENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ

HAZIRLAYAN Burcu SEZER

KONYA - 2006

ÖNSÖZ Giyim, çağlardan beri insanoğlunun temel gereksinimlerinden birisidir. Vücudu dış etkenlerden korumak için ortaya çıkan giyim; günümüzde estetik görünme, rahatlık, kullanışlılık, sosyal hayata uyum sağlama gibi değişik işlevler üstlenmiştir. Estetik, vücuda uyumlu ve kullanışlı bir giyim öncelikle insan anatomisi ve ergonomisine uygun temel kalıpların geliştirilmesiyle mümkündür. Kalıp sisteminin geliştirilmesi vücudun basitleştirilip, sayısal hale getirilmesi ile gerçekleşir. Bu noktada insan vücudunun antropometrik verileri devreye girer. Ancak ülkemiz insanlarına uygun standart ölçü tablolarının yeterli olmaması ve Türk insanının vücuduna uyumlu kalıp sisteminin henüz oluşturulmamış olması, satın alınan giysilerde vücuda uyum problemlerini de beraberinde getirmektedir. Ortalama otuz yıldır ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan Müller Kalıp Sistemi de ülkemiz insanının vücut formuna tam olarak uyum göstermemektedir. Bu durum gerek iç piyasaya çalışan işletmelerimizde, gerekse giyim alanında eğitim yapan mesleki okullarımızda temel problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın, bu tür problemlerle karşılaşan kişi ve kuruluşlara, giyim eğitimi veren ortaöğretim, yüksekokul, fakülte ve enstitülere mütevazı katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada; 1987 yılında TSE kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk Erkeğinin standart vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının, Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) erkek öğrenciler üzerinde denenip uyumsuzluklarının tespit edilmesi konu olarak ele alınmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde; yapılan çalışma ile ilgili alt başlıklar oluşturulmuş ve gerekli bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde; erkek giyimi ve erkek gömleğine, erkek vücudu anatomisine, antropometrik ölçü alma ve ergonomik açıdan kalıp hazırlama

i

tekniklerine yer verilirken, üçüncü bölümde; Müller Kalıp Sistemi ile oluşturulan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği ve diğer kaynaklarda yer alan klasik erkek gömleği kalıp çizimlerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde; araştırmanın yöntemi yer almaktadır. Beşinci bölümde; TSE kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk Erkeği standart vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıpları, Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) erkek öğrenciler üzerinde denenip, uyumsuzluklar tespit edilmiş ve elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Altıncı bölümde ise; araştırmanın tartışma ve yorum kısmı bulunmaktadır. Yedinci bölümde; sonuç ve öneriler ile denenmiş, geliştirilmiş 46,48,50,52 beden (38,39,40,41 yaka) klasik erkek gömleği kalıplarına yer verilmiştir. Araştırmayı olumlu ve sabırlı bir şekilde yönlendirerek, tecrübe ve katkılarını esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ’a, sonsuz destek sağlayan aileme ve nişanlıma çok teşekkür ederim.

Konya, 2006

Burcu SEZER

ii

ÖZET Erkek giyimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan klasik erkek gömleği, bireyin kendisini gömleği giydiğinde iyi hissetmesi için rahat, kullanışlı, estetik, sağlıklı ve şık olmalıdır. Ergonomik ve estetik açıdan başarılı bir gömlek, öncelikle vücudun geometrik yapısına ve antropometrik verilerine dayanan düzgün, standart kalıpların geliştirilmesi ile elde edilebilir. Hissedilen bu ihtiyaç üzerine yapılan bu araştırmada, Türk Standartları Enstitüsünün belirlemiş olduğu Türk erkeği vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) sportmen tip klasik erkek gömleğinin, 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler üzerinde denenip, elde edilen verilere paralel olarak klasik erkek gömleği kalıplarının geliştirilmesi düşünülmüştür. Araştırmanın birinci bölümde; problem, amaç, alt amaçlar, denenceler, araştırmanın önemi, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde; ilgili yayın ve araştırmalardan söz edilip, erkek gömleği ve erkek giyimi sınıflandırılmış, erkek gömleği seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara yer verilmiştir, ayrıca gelişimini tamamlamış erkek vücudu anatomisi, beden oranları ile erkek vücut tiplerinden ve duruşlarından bahsedilmiştir. Antropometri ve antropometrik ölçü almanın önemi, ölçü alınırken dikkat edilecek noktalar, erkek gömleğinde ölçü alma teknikleri, Türk erkeğinin standart ölçü tabloları, ergonomi, ergonomik açıdan kalıbın tanımı ve önemi, kalıp çiziminde temel ilkeler ve kalıp hazırlamada kullanılan yöntemlere yer verilirken; Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıp çizimleri ve ulaşılan diğer kaynaklarda yer alan klasik erkek gömleği kalıp çizimlerine yer verilmiştir. Araştırma tarama modelli olup, random yöntemiyle seçilen, her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 kişi araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Örneklem grubundan toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak üzerinde gerekli istatistiki

iii

Türk erkeğinin farklı anatomik yapısı olabilir. geliştirilen gömlek kalıpları sportmen tip erkek öğrenciler üzerinde tekrar denenmiş ve herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.48.50.52 Beden (38. alınan ölçülerin grafikleri oluşturulmuştur. Beslenme.39. Müller Kalıp Sistemi sportmen tip klasik erkek gömlekleri geliştirilmiş. Otuz yıl önce Alman insanının anatomik özelliklerine göre hazırlanan Müller Kalıp Sisteminin günümüz Türk erkek öğrencilerine uymamasının nedeni.çalışmalar yapılmış. kalıtım ve çevre gibi faktörlerin anatomik yapı üzerinde etkisi olduğu düşünülebilir.40.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrencilere tam olarak uyum sağlamamaktadır.52 Beden (38.40. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46.41 Yaka) sportmen tip klasik erkek gömlekleri. elde edilen sonuçlar tablo haline getirilerek. 46.39. iv . araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda. Elde edilen sonuçtan yola çıkılarak.50.48.

sound and fashionable in order to make man feel himself good when he wears it. Publications and studies related to problems.SUMMARY Classic men shirt that is of importance for men clothing must be comfortable. in accordance with the size of turkish men set out by turkish standards ınstitution. required statistical works have been done on the data collected from that group. hypothesises. In the second part. size rates and the anatomy of full-grown man’s body. 50. purpose. it has been considered to develop the patterns of classic men shirt in parallel with the data obtained. pattern designs of classic men shirt prepared with the Müller Pattern System in the size of 46. Importance of antropometry and antropometric measuring. After the study due to this need. pattern’s description and its importance in point of ergonomy. importance of the study. after trying sport classic shirt prepared with the Müller Pattern System in the size of 46. men shirt and men clothing have been classified and the points needed to be paid attention in men shirt’s choice have been included and also been mentioned about men’s body types and postures. A perfect shirt with regard to ergonomy and aesthetic can be produced by developing well-arranged and standard patterns based on geometrical constitution of the body and anthropometric data of it. On computer. 48. subpurposes. points needed to be careful while measuring. 40. 48. 39. hypothesizers. 52 (size 38. basic principles for pattern design and methods used for preparing patterns have been included. useful. ergonomy. 39. restrictions have been included in the first part of the study. those 400 men have been selected by random method and that is a small group as a sample. v . 40. 41 collar ) on sportsmen type schoolboys. who have those size. 52 ( size 38. 50. aesthetic. 41 collar) and pattern designs for classic men shirt which are present in other sources. too. 100 of them in all sizes. measuring technics for men shirts. the results have been shown in a table and histograms of the measurements have been formed. This is a scanning-type study and it consists of totally 400 men. standard size tables of Turkish men.

The reason why the Müller System. 40. the classic sport men shirts. don’t suit sportsmen schoolboys perfectly. sportsmen type classic men shirts with the Müller Pattern System has been developed and they have been tried on sportsmen type schoolboy again and no problem has been met. vi . which was prepared for anatomic characteristics of German people thirty years ago. in accordance with the data as a result of the study. 52 (size 38. 39.According to the data obtained from the study. doesn’t suit present Turkish schoolboys can be considered as the different anatomical physique of Turkish men. 48. ıt has been considered that nutrition. 41 collar) . 50. which have been prepared with the Müller Pattern System in the size 46. By the result of the study. genetic heritage and environment can be effective on the anatomical physique.

.....................................................................................................................................................................................................................10 2.........................................vii TABLOLAR LİSTESİ.13 vii ..................................................10 2...................................................................................................................5 Alt Amaçlar.........1.......... Erkek Gömleği ..........................................v İÇİNDEKİLER ...............................................1..............................................................................................................................1.........................................................................................iii SUMMARY.........................................................................................xxviii ÇİZİMLER LİSTESİ ............................................3.......... Erkek Giyimi ve Erkek Gömleği..................................................... Özel Amaçlı Giyim........5 Denenceler.........................2.................................................... Dış Giyim...........................1 Amaç ........................ Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması................12 2......................................10 İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR ...............................................2...............................................................................................................................6 Araştırmanın Önemi......................................1.................................................8 Tanımlar .....................xxii ŞEKİLLER LİSTESİ ......................................................1.8 Sınırlılıklar .............................................................. Üst Giyim....1...................1............................................................9 BÖLÜM II ...........................11 2......................................................10 2..............................................................1 Problem ..............................................................................................................4.1 GİRİŞ ........................i ÖZET .......................11 2.......................................................................1.....................................................................................................................................................................7 Sayıtlılar ..............................1..İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ ..............1..................... İç Giyim ............................................1...........12 2..xxxi BÖLÜM I........................1.........................................................................................................................................................xxix KISALTMALAR............................................................................................................................................................1..................

..2......... Önemi.............2............................3..1.3.4........ Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı..20 2.........45 viii ........... Erkek Gömleğinin Tarihçesi ..............1.3.............................................32 2......3....33 2....1. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomisi ................................4.....29 2......................... Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Alma Teknikleri ......2..3.................4........ Antropometrinin Tanımı ............... Vücut Tiplerine Göre Türk Erkeğinin Standart Vücut Ölçü Tabloları..................4......2....1.3.......4..................4.......2......... Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ....................17 2........2..........2........1...... Erkek Gömleğinde Antropometrik Ölçü Alma Teknikleri ......... Antropometrik Ölçü Almanın Önemi ......4.............3.......1.3............... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Beden Oranları ...... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Duruşları .32 2.41 2..3..2......................2.........Sayfa No 2..............1.........2.......3...................................................................... Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Kalıp Hazırlamada Kullanılan Yöntemler . Antropometrinin ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı....17 2...........1..................................32 2...........44 2............. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomik Özellikleri ...43 2..2..........2....1.......................3.....39 2.21 2...... Ergonomik Açıdan Erkek Gömleğinde Kalıbın Önemi..........................................42 2........2...1...20 2...24 2.......13 2................4. Erkek Gömleğinin Giyildiği Yere ve Zamana Göre Sınıflandırılması...... Antropometri ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı.................4............3..4...2.........34 2.3.....1....... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Tipleri ...........1.. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ...2.........14 2......................4........41 2......... Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı ..1.1.2.................. Ergonominin Tanımı........... Gömleğin Giyecek Kişiye Göre Sınıflandırılması..35 2........1....1............ Erkek Gömleğinin Sınıflandırılması. Erkek Gömleğinin Tanımı . Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı ........2............................ Kalıp Elde Etmede Kullanılan Yöntemler .. Erkek Gömleği Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ........ Ölçü Alma ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı.........18 2...41 2....... Önemi......5...........1....3........2.....18 2..32 2.................

.. 1991) ....53 3... 1991) ......58 ix ...........5............7.57 3...............47 2.....48 BÖLÜM III ..4............... 1991) ..........1..................Sayfa No 2.........................2.......46 2................................56 3.......................... Bilgisayar Destekli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme .........3............1.4...... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau..4..........3.....................4..........................52 BEDEN (38...............50 3................4........4..................6........ 1991) ........................... 1991) .........4...4........ Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau..........9...................... Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau...... 1991).........4..............................................................52 3............ İlgili Yayın ve Araştırmalar .........5................................ 1991) ........ Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau.................................... Hazır Kalıp Kullanarak Kalıp Elde Etme ...................................50...48.................. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau......... 1991) ...40............................4................... Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau..................51 3.............2............. Sistemli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme.................6.............. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau.......39... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau........ Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme ..47 2..................4...4............................. Drapaj Yöntemi İle Kalıp Elde Etme....... 1991).......55 3........8................................... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.................... Pratik Yöntem İle Kalıp Elde Etme ..........54 3...........................................4....................45 2.....50 3..45 2....50 MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46......4........................41 YAKA) VE KAYNAKLARDA BULUNAN KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ KALIP ÖLÇÜLERİ VE KALIP ÇİZİMLERİ .46 2.........5............................ Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau........

.................62 3....................71 3........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Işıklar v............. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol........... 1991) ................... Yaka ve Manşet Çizimi (Işıklar v..... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau. 1988)..........64 3............d..........22...........60 3...................65 3....... 1991) .. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Işıklar v............ Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau.......... 1991) ......... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau.......68 3.21........ Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau...............13......................61 3..................... Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau....................................14..............15.59 3..........................70 3...................20..67 3..11......63 3..........................69 3...................................... 2000) .... 1991)...................................... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau....................72 3............................................................ Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau......25.......23......... 1988).... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Zengingönül. 1988).. 2000) .....19................................................. Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau.... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau...d...................17.............. 1991) ..................... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau............ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Zengingönül......... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.....................74 x . Baysal...................18...............d........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.......12................................ Baysal...................................16... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau..................66 3.10.. 1991) .............73 3........24............... 1991) ......Sayfa No 3. 1991)................ 1991) .. 1991) ........... 1991) .........

.................. 2000) .............41.. 2000)... 1941)....... 2000)....... 1994) ...26........76 3.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Aldrich......40................... Baysal. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi (Rundschau........... Yaka ve Manşet Çizimi (Handford...32.......88 3... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Aldrich........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Öğütçü v........d...35......................44.77 3.87 3...... Emzen... 1993) ............81 3............ 2000) ........ 2000) .42......31.................... Yaka ve Manşet Çizimi (Berk.... 1984).. 1994) . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..30........29............................ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Berk............................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi (Rundschau.. Emzen. Yaka ve Manşet Çizimi (Aldrich. 1941)...... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau....39....... 1941) .............Sayfa No 3.............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau...............38...................90 3............80 3................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.............................27.................................... 1984)........................28....33.......................... Yaka ve Manşet Çizimi (Öğütçü v.. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Berk.....d.78 3......................92 3............ 1994) .d.......................37........... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol... Yaka ve Manşet Çizimi (Zengingönül............................84 3........................ Emzen................................36........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol....................86 3...................................... 2000)................83 3...................93 xi ................. 1984).. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Handford........89 3.......................79 3....85 3........ 2000)..... 1993) .34........ 1993) ...............75 3..................82 3..43... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Handford....................91 3.............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Öğütçü v..................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Rundschau. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Rundschau..

............... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs............8.......117 5..6......................2...94 Verilerin Toplanması.............................109 5................................................................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs...............7........... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Özellikleri ..........................................................................................4......39...97 Verilerin Analizi........................................................ Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ........48..121 5.........................................8........113 5..............94 YÖNTEM..................98 BÖLÜM V ......................................52 Beden (38...................1........94 Araştırmanın Modeli .........107 5...............................................................101 5.......1.............. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ........127 5..........52 Beden (38....................................101 5....................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ..................................................48...94 Evren ve Örneklem.......41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı ...............................................125 5..........41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucunda Elde Edilen 46... TSE’nin Hazırladığı 46..................................5.40.................................................................. Bel ve Kalça Çevresinin............................40......................................................................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ............................39...................................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ...............................................101 BULGULAR ............................ Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu .......................................................127 xii .................................50............ Ön ve Arka Genişliğinin... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu ....Sayfa No BÖLÜM IV.........................3................50...

........................146 5....................................137 5............................. Ön ve Arka Uzunluğunun....8......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu.................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu ............. Sırt Yüksekliğinin.8...4.......4......................129 5......2............... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu ..........................8.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu ......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu ........... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu .........142 5....................10...............1...................9........................144 5.............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun.............................................................139 5........10......9...............................................Sayfa No 5.....139 5......134 5.149 5...........1.....9............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu .....................5............9. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının....8...................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu ......................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu .................149 xiii ................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu .......................................................................3..................2.. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu....3.....132 5...9...

.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu ...........11........12.13................................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ............165 5.........168 5.................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ........164 5.......................159 5.................................. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .........162 5............3...10... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ..2...167 5...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün..10......4.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu...2.1................12..6.................12.....1....... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ...11..3................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.169 xiv ...5.........................10............ Omzunun ve Yan Dikişinin.................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu ......................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu ............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ........165 5...................155 5...........166 5.................151 5..168 5..............167 5....11.......10. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.....................10.........Sayfa No 5.......2..12....

...............178 5...........4.................169 5.............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu .1...............................180 5........6.....................................................2.........5.184 5.....14.................................................. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu ..........194 xv ........... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu ......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu .......Sayfa No 5................................14..................................175 5.................171 5.....1.......................192 5.................7... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ...............14......................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu ...14.......14......3...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun..................14......182 5.....3............................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu.......13.178 5..............................................................................13......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ..........14..............13...........2.....14...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu ......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu .......191 5...

...............................................1............................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu ... Ön ve Arka Uzunluğunun................................................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu.......9.................2.................................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu ..........1.......................................... Bel ve Kalça Çevresinin..199 TARTIŞMA VE YORUM .......8......................................1.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu .....202 6... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu .............................14.......................1....................3.....201 6....................203 xvi ...............199 6................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun............. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu...................................................200 6..........................................194 5......Sayfa No 5.............200 6..1........5..1................................202 6........197 BÖLÜM VI.4.. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs...................... Sırt Yüksekliğinin... Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu ................ Ön ve Arka Genişliğinin........................2.............14......................................201 6........1.....................................................

.3.............4...207 6..............3........... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu .....3........................................................204 6..................207 6...............................204 6.......Sayfa No 6................2...............................................................................................2.......206 6...2..............206 6............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu ..............................3......................................................205 6..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu .............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu ...........3......208 xvii ..3...............203 6.1..............................1.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu .........3.............5.................................... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu .......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ..........................206 6.........4..............................................2...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu ... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu ..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının.2..............2...................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu ...................3.................

..6............3.........212 6...1....210 6................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu . Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ..... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu .......213 xviii ........7......... Omzunun ve Yan Dikişinin...................................209 6........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun.Sayfa No 6.....213 6......4..............1.........2............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu ................210 6.......... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .............210 6....4......5.........6........1........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.5......210 6... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu ..6........2.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu....6............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu.......3..........7.........211 6............... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının................208 6... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ...............209 6.........5...209 6.211 6.5....6.3...212 6...........................4... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu ...................2....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün....1..........

............................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu ...............216 6....5.....................................................219 SONUÇ VE ÖNERİLER ......................................................6..............................................................8......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu....217 BÖLÜM VII ........215 6..214 6.2....215 6..9..................................... Günümüz Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerine Uygunluğu............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ..................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu ....................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu.....7..219 xix ...................................7....................................................7....7.......................7................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ...7....................................Sayfa No 6............................7.................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu ................7.........................................................................................................................214 6..........8............ TSE’nin Hazırlamış Olduğu Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerinin.......213 6...216 6.....................215 6................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu ....4..............3........................7.

............Sayfa No 7.......................10............................... Yaka ve Manşet Çizimi ................................5.................6.................7........... Denenmiş.................................. Denenmiş.........................................233 7............................................11.228 7............................................................ Denenmiş.................... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................ Yaka ve Manşet Çizimi .................................................... Denenmiş........ Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri .........229 7.......................................9...... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi............................232 7.................2.......3......237 KAYNAKÇA...............239 xx ...... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ........................................230 7..236 7.......... Denenmiş............................. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ..............12...............................................................................234 7............4............................231 7.....227 7......................................................................... Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...........226 7.................................................................................. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................ Yaka ve Manşet Çizimi ............ Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.... Denenmiş...............8........... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .. Denenmiş......................... Denenmiş..................................1........ Denenmiş... Denenmiş.............. Yaka ve Manşet Çizimi............................. Denenmiş....................................................235 7................................... Denenmiş.. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri .......................................................................... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol........

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden Alınan İzin Belgesi Örneği Klasik Erkek Gömleği Kalıplarının Antropometrik ve Ergonomik Açıdan 46-52 Beden ( 38-41 Yaka) xxi .C. T. Müller Kalıp Sistemi 46-52 Beden ( 38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluk Tablosu EK 2.EKLER EK 1.

.. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri .102 11.......................................96 9............................................................107 15... Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması............ Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) Beden Ölçüleri ............................................ Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ................................................................................................................................. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Annelerinin Mesleklerinin Dağılımı ..........10 2....................108 xxii ................................................................................................................39 5.107 16....... ISO Tarafından Yapılan Erkek Vücut Tiplerinin Sınıflandırılması....108 17................................................................101 10.......................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşlarının Dağılımı .................Sportmen Vücut Tipi (B) Beden Ölçüleri ...........................95 8............................................................ Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı.. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Babalarının Mesleklerinin Dağılımı .............................................................................................................40 7..............................104 13............................. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri .......................................TABLOLAR LİSTESİ Tablo No Sayfa No 1.105 14....39 4..........................................................................................................103 12....................... İnce-Uzun Vücut Tipi (A) Beden Ölçüleri .................................. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı ... Örneklem Alınan Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı .. Normal.................. Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ........................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı...........40 6........28 3............................................................................................... Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) Beden Ölçüleri...............................................

..128 19.......... Arka Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu...125 18............Sayfa No 18................130 20.........3......6................................................................138 23.......135 22.. Göğüs Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..............................3...............................1..............1......... Göğüs Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.........................................................125 18.........129 20........128 19...........126 18.......... Kalça Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı. Ön Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.......1...............................133 21.............................................. Gömlek Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ................. Kol Boyu........................126 19.................140 24..2.......................................... Bel Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ................................................................ Göğüs Çevresi........136 22...............1................ Arka Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..............3...........131 20......2..........125 18...............................................130 20.............................. Bel Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........................1........... Ön Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı........................ Göğüs Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı....................125 18.............132 21... Ön Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ................ Tam Boy ..... TSE’nin Hazırladığı 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı .........139 24.................127 19....................... Bel Çevresi.....134 22....5..... Arka Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı............... Bel Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..................................138 23................................................136 23......... Göğüs Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ......... Ön Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılım.................. Boyun Çevresi.......................2.............................1....................1.....2..........140 xxiii ..............135 22........2....................................126 18......3......133 21.....3........3..... Gömlek Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..... Kalça Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ... Arka Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.. Kalça Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.... Kalça Çevresi ...................................131 21..... Bel Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu.....2.......4..... Kalça Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı......137 23....................................

.153 29............................................ Arka Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ........1...........146 27... Ön Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ..147 27... Gömlek Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ................3....145 26.................................2.. Yaka Oyuntusu Arkada Kapalı Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..............147 27................ Yaka Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu...... Arkada Yaka Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ................. Yaka Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ... Arkada Yaka Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı . Gömlek Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .................... Arka Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ........................150 28...1....158 xxiv ...2. Arka Uzunluğu Aşağıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...................1....3....158 30............141 25...................................2..................144 26........................................................3...2..1.............3...................156 30.......................................... Arka Uzunluğu Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.....149 28..................... Boyun Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..2............ Yaka Oyuntusu Önde Kapalı Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.........143 26...............150 28........154 29...152 29......................154 29.......... Önde Yaka Genişliği Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı...2........................145 26......155 30.......151 29........ Önde Yaka Genişliği Görünümü Dar Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..1.........148 28.......................... Ön Uzunluğu Aşağıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ......157 30.................... Sırt Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ............3..3............148 27.............143 25...1.....2...................... Boyun Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı....................... Ön Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı................ Yaka Oyuntusu Önde Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı ..........................Sayfa No 24.........142 25.........141 24.... Sırt Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..... Sırt Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ....... Boyun Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .....157 30... Yaka Oyuntusu Arkada Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .............................................4............ Ön Uzunluğu Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..............4................. Boyun Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu..........

...3....170 40............2......... Yaka Ucu Açıklığı Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı.............. Omuz Düşüklüğü Yüksek Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı............... Yaka Ucu Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ..1............175 43....4........................... Cep Yeri (Sağ-Sol) Yanda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı........ Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .................................3.............Sayfa No 31....3..176 xxv .................................... Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.......................... Omuz genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.........161 31........160 31...... Cep Büyüklüğü Küçük Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...........164 34...................................... Omuz Düşüklüğü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..................................171 41.......2....................1........... Cep Yeri (Üst-Alt) Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .........2..... İlik Düğme Arası Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...................... Omzu Geniş Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........... Omuz Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu.162 32............................................ Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ......................174 42........2......................................................................................172 41.169 39... Omuz Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.. Yan Dikişin Öğrencilere Uygunluk Tablosu .166 36................. Yaka Ucu Görünümü Küçük Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .............................1........164 33.................................................163 32..................................... Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ..173 42..............172 41.................167 37.............. Robanın Arkadan Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ................ Omuz Düşüklüğü Alçak Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ......173 42..174 42.......................................... Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ....................163 32...........170 41.............165 35............... Yaka Ucu Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı...........................168 38...................................... Omuz Düşüklüğünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ..........................1.........159 31.... Robanın Önden Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..................................161 31............ Kapanma Payı Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..........................

................177 44...2............................. Arkada Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .. Yan Dikişi Arkada Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..181 45.....................3. Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu.1.......... Önde Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...176 43....190 47............................. Arkada Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..2.............179 44...................3.............................. Yan Dikişi Önde Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............8......................................................187 47............................187 47..............192 xxvi . Koltuk Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ............................................................188 47. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu İçerde Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...........................................184 47.... Kol Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ......5.......1.......... Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ................................................................................ Kol Yırtmaç Yeri Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ............2............179 44.............................................189 47...182 46........................180 45... Koltuk Oyuntu Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı................3.1. Kol Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ................................................... Yan Dikişi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.......................................................................................... Kol Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.....188 47.........190 47........................................4...9.....................................183 46...191 48................ Önde Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ..7........178 44............. Kol Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı........2.................2.... Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...........................................1....6.......................181 45...............183 46.. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...... Kol Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...............Sayfa No 43......... Kol Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ......177 43......... Önde Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .............189 47... Arkada Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı........................................................ Kol Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...1...........185 47......................

................ Manşet Görünümü İnce Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .... Manşet Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu.............. Kol Yırtmaç Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .2..192 49...197 52....193 49.................................................194 51....................196 51..............196 52... Manşetin Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluk Tablosu .. Denenmiş ve Geliştirilmiş Formüller ..193 50........................Sayfa No 49..1..................225 xxvii ....1.... Manşeti Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı . Koldaki Pili Derinliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ............ Manşeti Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..195 51.......2.......2................... Manşeti Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.....198 53................. Manşet Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ...195 51..3.................................198 52............... Kol Yırtmaç Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu..1........................ Kol Yırtmaç Uzunluğu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...............

.....................25 5......... Endomorfik Tipler ............................................................27 9........................ Erkek Vücudu Üzerinden Yardımcı Ölçülerin Alınması......22 2.................... Saller’ın (1957) Tanımladığı Geometrik Şekillerdeki Değişik İnsan Tipleri..............................................ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil No Sayfa No 1.................. Astenik Tipler .....................................................................................38 xxviii ............................ Erkeklerde Vücut Duruşları ...............................................................30 12...........................................................................25 6................................. Altın Kesit Kuralı....................... Erkek Vücut Duruşları .......24 4........................ Dik ve Sarkık Erkek Vücudu ................................................38 15. Mezomorfik Tipler.........................................................................23 3.....................................................................31 14..............................................................................................................................26 7............................30 11............ Ektomorfik Tipler ............ Atletik Tipler............................26 8........................................ Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Oranları .......................... Erkek Vücudu Üzerinden Temel Ölçülerin Alınması.............................31 13.................................................................................................... Normal Erkek Vücudu ................................ Piknik Tipler ........................................27 10.........................................

... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi .................................. 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...... Yaka ve Manşet Çizimi ...........80 24.... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi .84 27......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.....................66 14.......89 30.57 7. Yaka ve Manşet Çizimi ..71 18................................... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...... Yaka ve Manşet Çizimi ..... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ....75 21.......62 11...68 16.....56 6......81 25......................... 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............87 29....................... Yaka ve Manşet Çizimi ....................... Yaka ve Manşet Çizimi ...........63 12............................. Yaka ve Manşet Çizimi .........67 15.........................................78 23..58 8......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.............64 13. 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ......... Yaka ve Manşet Çizimi ..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi ............... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ..86 28..77 22... Yaka ve Manşet Çizimi ... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi ................................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ........90 xxix .83 26...................... 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi .......69 17........ 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...74 20......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .......................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .53 4......54 5............61 10..52 3................. 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi .......................... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .......51 2........................................................ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol......................59 9............................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol....ÇİZİMLER LİSTESİ Çizim No Sayfa No 1................ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ......72 19..................................

..... Denenmiş.................................231 37. Denenmiş..........234 39........................227 34.....236 40...................... Yaka ve Manşet Çizimi............................92 32....... Yaka ve Manşet Çizimi..................................... 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Kol................... Yaka ve Manşet Çizimi ..... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ..... Denenmiş.......230 36........233 38........ Denenmiş......... 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Çizimi ..93 33......... Denenmiş........237 xxx .. Denenmiş.. Denenmiş........... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ............................. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ................Sayfa No 31.... Yaka ve Manşet Çizimi........................................................ Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol....... Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol............ Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.............. Denenmiş.........228 35.... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...... Yaka ve Manşet Çizimi........... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ..................

ç. Vary.O. B. Medy. f. A. G.K.y. K.y. M.d. : Meslek Yüksek Okulu xxxi .ç. S.B. I. M. B.o.O.Y.ç. A. K.b.E.KISALTMALAR A. : Arka genişlik : Arka uzunluk : Arka yaka : Boyun çevresi : Bel : Düz Boy İplik : Frekans : Göğüs çevresi : International Standardization Organization : Kol boyu : Koltuk oyuntu çevresi : Koltuk genişliği : Kumaş Katı : Kalça : Model boyu : Medyan : Maksimum : Minimum : Manşet : Sayı : Ortalama : Ön genişlik : Ön koltuk derinliği : Standart sapma : Sırt yüksekliği : Türk Standartları Enstitüsü : Varyans M.S.n.S.l. K. Mak. N.u.g.g. T.ç. K.İ.l.b. Ö. St. D. Min.g. K.k. s. Ort. Ö.

geçmişte derilerden imal edilen giysilerle karşılandığı ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun varoluşuyla ortaya çıkan giyinme ihtiyacının. 1991. Anadolu’da Cilalı Taş Döneminden kalma 250’nin üzerinde yerleşim birimi bulunmuştur. Ilık nehir vadilerinde yaşayan ilk tarım uygarlıklarının kendi yetiştirdikleri ürünleri iplik haline getirip. Kuzey Avrupa’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda. gibi adlar verilen vücudun etrafını saran bu giysilerin kullanımı. insanların toplu yaşamaya başlamasıyla örtünmek. 14).Ö. Karakülah. s. kilt. Toga. Tarihte ilk yerleşik düzen ve sosyal yaşam Anadolu’da başlamıştır. 11). 8000). 2). vahşi hayvanlar gibi dış faktörlerden koruma nedeniyle ortaya çıkan giyim. hayvan derilerinden daha rahat bulunmuştur (Encyclopedia Americana. Anadolu topraklarında doğan giyim kültürü önce Hititler.BÖLÜM I GİRİŞ Problem İnsan vücudunu iklim şartları. s. 1977. dokumayı öğrenmeleriyle drapeli giysiler icat edildi. 2004. Kayaoğlu. tunik. s. s. Bilgin. ardından İyonya ve diğer krallıklar tarafından Hellen’e yani Antik Yunan’a. Aksaray Aşıklıhöyükte bulunan kumaş benzeri buluntular (M. Yine Avrupa’nın güneyinde yapılan kazılarda ise uçları sivri ve kanca şeklinde olan kemik iğnelerin bulunması daha o zamandan insanların giysilerini kolay imal edebilmek için dikme çabasında olduklarının bir göstergesidir (Sezer. dokumanın ilk kez bu dönemde başladığını göstermiştir. 2003. süslenmek ve toplumsal statü nedenleri ile de kullanılmıştır (Güdül. 378). 1 . sonrada Roma İmparatorluğu yoluyla Avrupa’ya taşınmıştır (Gürsoy.

1996. dini inançları yansıtan. s. 15–16 yaşlarında oldukça gösterişli bir kıyafetle gömülmüş olan genç(alp) bulunmuştur. bireysel istekler ve toplum etkileşimi. s. s. insanın başkalarına sunduğu görüntüsü ve dili olarak. s. 10000 yıllarından 2000’lere gelindiğinde. sosyal yapısı. 9). Günümüzde ise. dini inancı. hatta unisex kullanılan giysi cinsleri bile oldukça benimsenmiştir. kişilerin duygu ve düşüncelerini yansıtan. Medeniyetlere göre farklılık gösteren giyim. ülkeleri tanımlayan. 1996. s. 1790 yılında Thomas Saint ilk dikiş makinesinin patentini almış. 66). s. 2002. insanlar ihtiyaç için giyinmekten. zevk için giyinme evresine geçmiştir (Gürsoy.d. Kaftan. Demir iğneler ancak ortaçağda kullanılmaya başlamıştır (Ana Britannica. yüzyıla kadar terziler hep eliyle çalışmıştır.Ö. şeklinde tanımlamıştır (Zengingönül v. dar süvari pantolonu ve diz altında biten kısa yumuşak çizmeden oluşmaktadır. 4). kemer ve külah oldukça incelikli işlenmiş olan altın levhalarla süslenmiştir (Aslanapa. 1990. Hakko.1974’lerde Alma Ata’nın 50 km. adet ve kültürü giyimin farklı yapılaşmasına yön vermiştir (Pamuk. genel olarak evrensel bir giyim tarzı oluşmuş. çizme. toplumsal ve kişisel olayları. 1994. M. yıllara görüntü kazandıran çok fonksiyonlu bir iletişim aracıdır (İçbilen. 220). yaşanılan iklim yapısını gösteren. halktan halka. 1984. bu öğelere dayalı farklılıklar yer yer kendisini göstermekle beraber. ardından 1830 yılında Brothlomaus Thimmonier ikinci makineyi icat ederek patent almıştır. IV. ulustan ulusa.Ö. 18. Aile fertlerinin giyim ihtiyacı evdeki kadınlar tarafından basit olanaklarla sağlanmaktaydı (Bayraktar.. kısaca giyimi. Isık Gölü’ne yakın Esik Çayı kıyısında bulunan Hun kurganında yapılan kazılarda. doğusunda. 323). yüzyıldan kaldığı tahmin edilen. kişilerin yaşını ve cinsiyetini belirleyen. 2004. meslekleri belirleyen. iklimi. Alpin kıyafeti sağdan sola kapanan “V” yakalı kısa kaftan. yaşam tarzı. Yörenin coğrafi konumu. s. yöreden yöreye hatta etkin bir gruptan diğer bir gruba değişmekteydi. 2 . hiyerarşik düzeni. Teknolojideki ilerlemeler yüzyıllar boyu çok yavaş gerçekleşmiştir. 5). M. Olgunluk evresine ulaşan giyim. 275).

2). giysinin düzgün görünümünü ve vücuda uyumunu belirlemektedir (Başer.Üretilen giysinin başarılı olması.Dikiş makinesinin keşfiyle konfeksiyon endüstrisi ortaya çıkmıştır (Lokmanoğlu. Yurdumuzda tekstil sanayi. Üretim sürecinde önemli bir adım olan standart kalıpların geliştirilmesi. 114). 1851’de Isaac M. 109). Üretim sektörümüzün önemli eksikliklerinden biri de Türk insanının beden ölçülerini yansıtan araştırmaların yetersizliğidir (Yücel. 1960’lı ve 1970’li yıllarda yoğun yatırım hamlesi yapan Türk tekstil sanayii. önemli olarak iyi hazırlanmış bir kalıba bağlıdır. 1994.. kaçınılmaz bir hal almıştır (Bulgun. antropometrik ölçülere dayalı standartların hazırlanıp uygun kalıp sisteminin geliştirilmesi. 19. Türk insanın vücut yapısını temel alan. üç boyutlu ve mekanik yapıda olan insan vücut formu ile iki boyutlu kalıp şekli arasındaki geometrik ilişkinin özümsenmesine dayanır (Ercan. 2). Dünya Savaşı’nın sonucunda yaşanan ekonomik kriz ve yokluk. 1990. s. yüzyıl ortalarından itibaren artan nüfus karşısında el emeğinin yetersiz kalması ve II. 2000. s. 3 .d. 1999. 1999. Vücuda uyumlu olarak tasarlanan kalıp sisteminin sırrı. s. s. 1980’lerden sonra hazır giyim mamulü ihraç eder hale gelmiştir (Eryazıcıoğlu v. s. 2). 323). 1994. 23). s. nasıl kodlanacağı ve ne tür bir kalıp sistemi uygulanacağı hep problem olmuştur (Mete. 2001. s. Singer’in geliştirmiş olduğu dikiş makinesi büyük önem taşımaktadır (Ana Britannica. Giysilerin fabrikasyon olarak üretilmeye başladığı günden bu yana hangi ölçülerle yapılacağı. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda devlet tarafından açılan Sümerbank bünyesindeki fabrikalarla ve 1950’li yıllardan sonrada kurulan özel teşebbüslerle önemli bir dinamizm kazanmıştır. 1998. 1995. 1). s. 1). Ercan. toplu ihtiyaçları ortaya çıkarmış ve insanlar seri üretime geçme ihtiyacı duymuşlardır (Öndoğan. s.

2002. 72). tasarım (model ve kalıp) ile işçilik açısından kaliteli üretildiği takdirde iç ve dış piyasada oldukça tutulan ve aranan bir ürün olmaktadır (Vural. 2002. Standart bedenlerde temel kalıp hazırlama. 1984 yılında Niederhein Fachhochschule Enstitüsü. 2002. Fizyolojik. 2002. ancak kaliteli malzeme ve işçilik kullanılması ile vücudun geometrik yapısına ve antropometrik ölçülerine dayanan düzgün standart kalıpların geliştirilmesiyle elde edilebilir. estetik ve fizyolojik açıdan başarılı bir gömlek. 1). malzeme. erkek ve çocuk giysileri de birbirinden farklı olmaktadır (Çağdaş. genel olarak aynı özelliklere sahip olmasına rağmen kadın. s. Kullanılan teknolojik imkanlarla bile hedeflenen potansiyele ulaşılamamaktadır. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğretmeni olan Işıklar’ın yurt dışındaki iki yıllık ihtisas çalışmalarıyla ve yedi yıllık 4 . s. s. Çünkü henüz tam bir ölçü standardına sahip olmamakla beraber. 60). s. Gerek sanayide. 1967 Yılında uygulanmaya başlamış ve 1968–1973 yıllarında İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü’nde çalışmalar devam ettirilmiştir (Özkan. sistemdeki birtakım dezavantajları giderebilmek amacıyla yardımcı ölçüleri standartlaştırıp. s. Giyim sanayiinde özel bir öneme sahip. 64). Bazı noktalar dışında Türk insanının anatomik yapısına oldukça uygun olan bu sistemde bazı ölçüler vücut üzerinden alınırken. 1983. Ağaç. erkek ve çocuk giysilerinde farklı özellikler göstermektedir. 2002. bazı çizim kolaylıkları sağlamıştır (Muratoğlu. ülkemizde bir kalıp sistemi dahi oturtulamamış durumdadır. s. 3).İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından olan giyim. Michael Müller tarafından geliştirilen sistem insan vücudunun anatomik özelliklerini dikkate alarak bir takım pratik kuralların kalıba nasıl uygulanacağını açıklar (Muratoğlu. Şener. 15). üretimin fabrikasyon olabilmesi için ilk aşamadır ve bu sonuca ulaşabilmek için günümüzde en yaygın kullanılan sistem “Müller Kalıp Sistemi”dir (Erdoğan. psikolojik ve sosyolojik olarak birbirinden farklı olan kadın. Ergonomik. 2). s. 2004. s. Yurdumuzda ilk kez Babaeski Pratik Kız Sanat Okulunda. 14). gerekse eğitim kurumlarımızda değişik ülkelerin kalıp sistemleri kullanılmaktadır (Oral. Şener. 1995. erkek giyiminin vazgeçilmez bir unsuru olan gömlek. bazı ölçüler de hesaplanarak bulunmaktadır (Pamuk.

ön ve arka genişliği. bel ve kalça çevresi. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun mudur? araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda 46.50. s.39.40.41 Yaka) Türk erkeği vücuduna antropometrik ve ergonomik açıdan uygun olup olmadığının incelenmesi. s. 2004.meslek içi tecrübeleriyle geliştirilmiş.52 beden (38. 1982. günümüz Türk insanının vücuduna ne kadar uyum sağlamaktadır? Bu araştırılması gereken bir konudur. 4).50. 1.52 Beden (38.39.52 Beden (38.. Türk insanının anatomik yapısına uygun yeni bir kalıp sistemi nasıl geliştirilebilir. 2).41 yaka) klasik erkek gömleği 5 .48. mevcut sistemin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Bunlar da incelenmesi gereken konulardır (Ercan. Ancak bundan otuz yıl önce hazırlanmış olan müller kalıp sistemi. Sportmen Tip 46.48. Sportmen Tip 46.39. Alt Amaçlar Genel amaca dayanarak aşağıdaki alt amaçlara cevap aranacaktır.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs. araştırılmalı ve Türk insanının vücut yapısına göre geliştirilmelidir. s.50.d. çevre ve kalıtım gibi etkenlerden oldukça etkilenmektedir (Özkan. 93).40. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. Müller kalıp sistemi ile çalışılan klasik erkek gömleği kalıpları incelenmeli.48. Çünkü insan vücudunun yapısı değişik bölgelerde farklılık göstermekte. 1991. 3. erkek iç giyim kalıpları tamamen Eronç’un mesleki araştırma ve çalışmaları olup.40. beslenme. Müller kalıp sistemi ile hazırlanmış. erkek dış giyimi Yaylalı ile Eronç’un çalışmalarıyla müller kalıp sistemi esasına dayalı olarak hazırlanmıştır (Işıklar v. kalıplarının geliştirilmesidir. Amaç Bu araştırmanın amacı.

sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun mudur? 8. bel ve kalça çevresi. ön ve arka uzunluğu. 5. sırt yüksekliği. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı. omzu ve yan dikişi. 3. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun değildir. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun mudur? Denenceler 1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 5. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun değildir. ön ve arka genişliği. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs.2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. 4. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun değildir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygundur. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun mudur? 4. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası. sırt yüksekliği. 2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 7. ön ve arka uzunluğu. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun mudur? 3. 6 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası.

TSE’nin sportmen tip erkek vücut ölçüleri ile hazırlanan klasik erkek gömleği kalıplarının günümüz Türk erkeklerine uyumu ele alınmıştır. yakası sıkmayan iyi görünümlü olmalı. vücuda uyum sağlaması. estetik ve rahat oluşunun yanı sıra üreticiye zaman. gerekse kullanışlılık ve yaygınlık açısından. öncelikle uygun standart kalıpları hazırlamakla mümkündür. Araştırmada. çok dar veya ceket içerisinde hoş durmayacak kadar bol olmamalıdır. malzeme ve emek gibi faktörlerden tasarruf sağlar. özellikle de giyim eğitimi veren kurumlarda oldukça kabul gören Müller Kalıp Sistemi doğrultusunda. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir. manşet görünümünün ve diğer unsurların gereken özellikte insan geometrisi ve dinamiğine uygun olması gerekir. Araştırmanın Önemi Klasik erkek gömleği. uzun zamandan beri yaygın olarak kullanılan. Bu özellikleri sağlayabilmek. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. 7 . Ayrıca ürünü kullanacak toplumun standart vücut ölçülerine göre hazırlanmış temel kalıp. Araştırma sırasında Metrik. Alman standartları doğrultusunda ve bundan yıllar önce hazırlanmış bir kalıp sisteminin Türk insanının vücuduna tam bir uyum sağlaması beklenemez. Bir gömleğin kullanışlı ve ergonomik olabilmesi için öncelikle vücuda son derece uyumlu. erkek giyimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Gerek sağlık ve dış görünüm. 7. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun değildir.6. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun değildir. omzu ve yan dikişi. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. özellikle tam anlamıyla kaliteli üretilmişse tutunan ve aranan bir giysidir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. Kol boyunun. 8. Müller ve Blok Kalıp Sistemi gibi farklı kalıp çizim sistemlerine ve değişik erkek vücut ölçüsü tablolarına rastlanmıştır. Paff. Ve bu noktada sadece doğru ve düzgün bir kalıp amaca ulaştırabilir.

40.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının Türk erkeği vücuduna tam olarak uymadığı kabul edilmiştir. Türk erkeklerini temsil ettiği kabul edilmiştir. henüz ülkemizde standart temel kalıp sisteminin geliştirilmemiş olması böyle bir çalışmayı gerekli kılmıştır. yüksekokul ve liseler ile giyim üretim sanayine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.39. Sınırlılıklar Araştırmanın sınırlılıkları aşağıdaki gibidir. 1. TSE’nin hazırlamış olduğu.52 Beden (38. fakülte. giyim sanatları ve giyim endüstrisi alanında eğitim veren enstitü.52 Beden (38. 2. Türk erkeği vücut ölçü tablolarının. Alman standartlarına göre hazırlanmış Müler Kalıp Sistemi 46. 3.50. Örnekleme alınan gençlerin Türk gençlerini temsil ettiği kabul edilmiştir. Bu düşünceden yola çıkılarak. Araştırmanın konusu. 1.52 Beden (38. Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış klasik erkek gömleği kalıplarının 46.39.48. TSE tarafından oluşturulan Türk erkeğinin vücut ölçü tabloları doğrultusunda. Sayıltılar Araştırmanın sayıltıları aşağıdaki gibidir.48.41 Yaka) sportmen tip gençler üzerinde denenerek uygun olmayan yerlerinin belirlenmesiyle geliştirilecek kalıbın.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının denenmesi. Türk insanının anatomisine dayanan bir kalıp sisteminin geliştirilmemiş olması büyük eksikliktir.50. Bu çalışmanın Türk insanının vücuduna uyumlu.40. Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış 46. 4. TSE tarafından belirlenen standart erkek vücut ölçüleri doğrultusunda. uygun 8 . giyim sanatları ve giyim endüstrisi eğitimi veren kurumlar ile giyim sanayi için faydalı olacağı kabul edilmiştir.40.39. ergonomik ve ekolojik açıdan kullanılabilir bir temel kalıp sistemi geliştirmeye katkı sağlayacağı.50.48.TSE’nin hazırlamış olduğu Türk erkeğinin standart vücut ölçüleri tablosu bulunmasına rağmen.

21. insanin refahını. vücut formunun iki boyutlu iz düşümünü ve giysi modelini yansıtmak üzere hazırlanan çizimlerdir.2004).. Kalıp: İnsanın üç boyutlu vücut formuna. 26. insan vücuduna göre şekil alan giysilerin tümüdür (Bayraktar.edu. Sportmen Tip 46-48-50-52 Beden (38-39-40-41 Yaka) erkek öğrenciler ile sınırlıdır. uygun yöntemlerin uygulanmasını. çeşitli kumaşlardan yapılan.alioral. 1). Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören ve araştırmanın örneklem grubunu oluşturan. ön ortasından ilik-düğme ile kapanmalı.olmayan noktaların tespit edilmesi ve veriler doğrultusunda kalıpların geliştirilmesi ile sınırlıdır. boyu kalçada bittiği gibi değişen uzunluklarda da olabilen.tr. Tanımlar Araştırmada kullanılan kavramların tanımları şu şekildedir: Giyim: Vücudu tabiatın etkilerinden koruyan.edu. medeniyetin ilerlemesiyle değişiklik gösteren. genişlik. ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan bilimsel bir disiplindir (www. Ergonomi: Ergonomi yada İnsan Faktörleri Mühendisliği.balikesir. 2. Araştırmanın bulguları. erkek ve kadın dış giyimlerinde yer alan giysidir (Çağdaş v. Klasik Erkek Gömleği: Genellikle ayaklı gömlek yakalı. 34). s. ağırlık.. çevre boyutları gibi insan vücudunun farklı boyutlarıyla ilgilenen özel bir bilim dalıdır (www. 1996. ergonomik ve antropometrik açıdan uyum sağlayacak fonksiyonel ve estetik giysilerin hazırlanabilmesi için.2005). kol ağzı yırtmaçlı ve manşetli ya da kısa kollu. Antropometri: Uzunluk.d.12. 1996.gazi. yükseklik.tr. mutluluğu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı. 9 .obitet.12.. s.

Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması Tablo 1.1. kalıp çiziminde temel ilkeler ve kalıp hazırlamada kullanılan yöntemlere yer verilmiştir. erkek gömleği seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ile gelişimini tamamlamış erkek vücudunun anatomik özellikleri.1. Erkek Giyimi ve Erkek Gömleği 2. tarihçesi. 2.1.BÖLÜM II İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR Araştırmanın bu bölümünde. antropometrinin ve antropometrik ölçü almanın tanımı. önemi. önemi. sınıflandırılması. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması ÖZEL AMAÇLI GİYİM Smokin Frak Üniforma Yağmurluk Tulum Eşofman Şort İş Elbiseleri İÇ GİYİM Slip Boxer Fanila(Atlet) İç Gömleği Pijama Ropdöşambr (Erkek Sabahlığı) DIŞ GİYİM Gömlek T-Shirt Yelek Pantolon ÜST GİYİM Pardesü Palto Kaban Mont Anorak Ceket 10 . antropometrik ölçü almada dikkat edilecek noktalar ve ölçü alma teknikleri ile ergonominin ve ergonomik açıdan kalıbın tanımı. erkek giyimi ve erkek gömleğinin tanımı. beden oranları ve vücut tiplerine.

yerine göre dış giyimin düzgün form alması için kullanılan giysilere iç giyim denir. s. iç giyimi.108). s.” şeklinde tanımlamaktadır (1996. iç giyimlerin üzerine giyilen giysilerdir.1. vücut özelliği. s. Bu özelliklerin yanı sıra iç giyim seçimini. Çağdaş v. 12). s. vücudu çok sıkı saran hareketi engelleyici veya rahatsızlık verici olmamalı. gelenek. 5). moda ve ekonomik durum gibi faktörler oldukça etkilemektedir (Bayraktar.1.d.1. yumuşak ve yıkanabilir kumaşlar tercih edilmelidir (Güdül. örtük giyimlerdir. vücudu ve üst giyimleri koruyan. Dış Giyim Güdül ve Karakülah. İç Giyim Kurumer. Ten üzerine giyilenler. 2002. İç giyimler. vücudu sıcaktan.1996.3. “Dış giyimler altına giyilen.1.d. Dursunoğlu. vücuda estetik görünüm kazandıran.s. cinsiyet. s. dış giyimi. “İç giyim üzerine giyilen tüm giysilerdir” şeklinde genel olarak tanımlamaktadır (1991. teri emebilen..2. dış giyimi. s. iklim ve mevsimsel koşullar. daima dış giyimin altına giyilen giysilerdir” (1991. 27). s. 600).2. Karakülah. iç giyimi şöyle tanımlamaktadır.1. sentetik olmayan.” şeklinde tanımlamaktadır (1976. sağlık.1.. ince. yaş. “Genellikle sağlık ve hijyenik açıdan kullanılan. “ Vücudu doğanın etkilerinden koruyan. soğuktan ve dış etkenlerden koruyan.5’ten). 107. 1991. 11 .2) 2. 1996. yatakta kullanılan giyimler ve ev içerisinde giyilenler olmak üzere iç giyimleri üç ana grupta toplamak mümkündür (Pamuk. Dış giyimin içerisine giyilen. Çağdaş v. giysiyi terlemeden.

moda ile şekil almaktadır (Kurumer. 2.4. s. s. Vücudu dış etkenlerden koruyan ve kişisel beğenilere göre şekil alan giyim. cinsiyete göre farklılık göstermesiyle birlikte. genellikle vücudun zarar görmesini engellemek ve rahat olmasını sağlamak amacıyla. vücudu dış etkenlerden koruyan.1.” şeklinde tanımlamıştır (1996. Fizyolojik ve psikolojik olarak insan vücudunu koruyan ve örtünme ihtiyacını karşılayan bu giysiler.3. s. dış giyimlerin üzerine giyilen giysilerdir. koruyucu ve suya dayanıklı kumaşlardan hazırlanmaktadır (Pamuk. vücuda estetik görünüm veren.1. vücudu ve dış giysileri iklimsel faktörlerden koruyan. kumaş. bireyi psikolojik olarak tatmin eden. 12 .Dış giyim. vücuda estetik görünüm kazandıran.1.. renk ve modeli. 28). Özel Amaçlı Giyim Özel giysiler gerektiren faaliyetlerde ve işlerde kullanılan. 2. dış giyimlerin üzerine giyilen üst giyimler kalın. Genellikle soğuktan ve yağıştan koruma özelliği olan. Üst Giyim Çağdaş v. her iki cinsin de birlikte kullanabileceği ortak modellerde günümüzde uygulanmaktadır (Pamuk. 4). su geçirme özelliği olmayan veya kalın kumaşlardan yapılan giysilerdir. Genellikle dış giysilerin üzerine giyilen. 2002. s. sosyal iletişimi sağlayan ve modayla yön alan giysilerdir. 600). 1991.d. fizyolojik ve fonksiyonel olarak tasarlanmış giysilerdir. 28). Dış giyim olarak kullanılan giysiler renk. model ve giysi cinsi olarak oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. üst giyimi. 2002.1. yapılan işin gerektirdiği şekilde. “Vücudu ve dış giyimleri doğanın etkilerinden koruyan. ergonomik.

Erkek Gömleğinin Tanımı Türkçe sözlükte. kollu veya yarım kollu yakalı giysi. 3224). tek göğüs üzerinde cebi olan giysi” olarak tanımlanmıştır (1993. 2.. şekil ve modelde tasarlanan giysiler de özel amaçlı giyimin kapsamı içinde yer alır. bol dökümlü. gömleği şöyle tanımlamıştır. “Vücudun üst bölümüne giyilen. “ Bedenin üstüne giyilen. 601). katlamalı manşetli. gömlek. yakası kravatla kullanılmaya müsait(tercihen balenli). s. renkleri düz veya 13 .1. ceket gibi bir başka giysinin altına giyilen kollu giyim eşyasıdır” şeklinde tanımlanmıştır (1988. Beymen erkek giyim bölüm sorumlusu klasik erkek gömleğini.2. çoğu zaman palto. gece ve aktiviteler için farklı renk. kumaşı genellikle pamuklu. kollu. önden düğmeli giyecek” (1995. “ Vücudun üst kısmına giyilen ince. “ Erkeklerin vücutlarının üst kısmına ceket veya yelek altına giydikleri dış çamaşırı. Büyük Larausse’da. s. 4685). 277).” olarak verilmiştir (www. 21.tdk. “Vücudun üst bölümüne genellikle iç çamaşırının üzerine giyilen. kollu ve yakalı. Tekstil ve Konfeksiyon Ansiklopedisi’nde ise gömlek. Ana Britannica’da gömlek. Erkek Gömleği 2. Püsküllüoğlu. özel gün. “Düğmeli.” olarak tanımlanmıştır (1981.tr. yakalı giysi. 661). Meydan Larousse’da. s.2004).gov. s.1. gömlek.12. ince. yakalı. önden düğmeli. gömlek. s.Ayrıca.1.2.” olarak verilmiştir (1986.

01.” şeklinde tanımlamıştır (1996. 64). gömleği. Bu sade biçimli gömlekler doğal orijinli (keten. sülalesine (M. ön ortasından ilik-düğme ile kapanmalı. önden düğmeli. Yukarıda verilen tanımlar ışığında erkek gömleği şöyle de tanımlanabilir. manşetli ve sol göğsü üzerinde cebi olan erkek üst giyimidir. s. Erkek Gömleğinin Tarihçesi Klasik erkek gömleği erkek giyiminin vazgeçilmez önemli bir parçası olup.2. baş için de kat yerine bir delik bırakılarak kenarları dikilen gömlekler görülmüştür (Ana Britannica.15. 2. erkek ve kadın dış giyimlerinde yer alan giysidir. zamanına ve yerine göre farklı modellerde yapılıp farklı isimler almışlardır (Türk Ansiklopedisi. gömlek yakalı. 1995. 1995.1. İlk başlarda uzun ve düz biçimde kullanılan gömlekler. Geçmişine bakıldığında.b. Eski Yunanlılar’ın giydikleri gömleklere “endima”. iç giyim üzerine ve bedenin üst kısmına giyilen. dokunmuş kumaştan imal edilmiş ceket altında kravatlı veya kravatsız giyilebilen bir giysidir (Vural. 601).com.Ö. Çağdaş v. 1970. s. s. Ağaç. 12). yaz kış kullanılan. boyu kalçada bittiği gibi değişen uzunluklarda da olabilen. 1988. s. Ağaç. “Genellikle ayaklı gömlek yakalı. s. kollu. 12).arsiv. dikdörtgen bir keten parçasına kollar için iki açıklık. 14 .2006). çeşitli kumaşlardan yapılan. genellikle pamuklu kumaştan mamul.beyaz üzerine çizgili.2. 1570–1320) değin uzanan.) kaba el dokumalarından imal edilmiştir (Vural.. kareli veya kendinden desenli kumaşlardan üretilen giysi olarak tanımlamıştır (www. kol ağzı yırtmaçlı ve manşetli ya da kısa kollu. Eski Mısır’ın 18. 1970. s.. 34). Romalılarınkine ise “tunica” denilmiştir (Türk Ansiklopedisi. kenevir v.d. 64).hurriyetim.

18. farbalı. 1988.Gömleklerde dik yaka ve kol ağzının kullanılması 14. 2004. Ayrıca erkek giysilerinde bugün düşünülemeyecek kadar çok brokar ve dantel kullanılmıştır. 1986. erkek gömlekleri önde farbelalarla toplanmış. yüzyılda Normlarda görülmüştür (Ana Britannica. 178. plili gömlekler giymişlerdir (Komşuoğlu v. s. s. dik yakalı. Bu gömlekler kadın bluzu gibi son derece gösterişli. 17. s. robası plili. terziler erkeği görkemli ve gösterişli yapmak için ellerinden gelen her şeyi yapmıştır. s. Erkekler boğazda büzülerek toplanmış bol. 18. Erkek gömleklerinde. 181). s. yüzyılda tunikler kısalmış ve bu tuniklerin içerisine beyaz ketenden. 90). Gömlek yakaları. uzun dar kollu gömlekler giyilmiştir (Komşuoğlu v. s. Bu yüzyılda Barok Dönem’in gösterişli erkek giysileri kadınsı özellikler taşımıştır. 1988. 1988.d. manşetler ceket kolunun dışına taşmış. 173). 82). 2004..d. 16. 183). çok geniş fularlar veya dantel biçiminde uygulanmıştır (Gürsoy. 602). Gömleğin süsü görünecek kadar açık ve dar ceketler giyilmiştir (Gürsoy. fırfırlar ve işlemelerle süslenmiştir (Ana Britannica.d. Büyük toprak sahibi olan soylular halka yukarıdan bakmaya başlayınca..90). 86). dantelâlı. yüzyıla damgasını vuran Rokoko Döneminde modanın sadeleşmesine karşın. yatay ve dikey süslemelerle bezenmiştir (Gürsoy. 15 . yüzyılda boynu çevreleyen büyük dantel yakalı ve manşetli beyaz ipek gömlekler ortaya çıkmıştır (Komşuoğlu v.167. boyna daha dik ve onurlu bir hava vermek için erkek gömleklerinin yakaları çeneye kadar uzatılmıştır (Gürsoy. 602). yüzyılın başlarında ayrıntılı işlenmiş ve çok katlı yakalar kullanılmıştır (Ana Britannica. s. Terziliğin çok önemli ve ciddiye alınan bir meslek olduğu Gotik Dönemde. 1986. 88. s. 2004. s. üzerinde bol miktarda garnitür dikiş ve aplikasyon kullanılmıştır.. yüzyılda gömlekler danteller. s. 1986. 15. yüzyılın sonlarında ve 19. bol ve sarkıktır. 2004. 601).

Abdest alırken ve namaz kılarken kullanımı rahat olmadığı için halk tarafından oldukça zor kabullenildi (Gürsoy. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan II. s. s. 19. S. 2004. Ağaç. Mahmut’un başlattığı yenilikler giyim kuşama da yansımıştır. Şarklı giysilerin rahatlığına alışan kimseler ilk zamanlarda kolalı yakası. yüzyılın ortalarında paltoların omuzları Romantik dönemdeki düşük omuzlardan daha dikleşmiş ve genişlemiş. 46). 17. 1995. dik. 2000. Bu fiyonk biçimindeki boyun bağına “plastron” denilmiştir (Gürsoy.2006 ). 1986. gömlekleri bugünkü kullanılan şekline getirmiştir (Baker. 93). s. Önceleri sadece özel günlerde ve törenlerde giyilen frenk gömleği özellikle yüksek devlet memurları tarafından kullanıldı. yüzyılın sonlarında kıvrık kanat şeklinde. Bu durumun yansıması olarak erkek gömlekleri de değişmiş. Klasik erkek gömleği Osmanlı döneminde bir özgürlük hareketinin başlangıcı olan Tanzimat Fermanıyla 19 yüzyılda Türkiye’de giyilmeye başlamıştır (Vural. 1996.. 16 . gömlek yakası ise daha alçalmıştır. Bu yenilikler daha çok dış ve üst giyim gruplarında olmuştur.19. geometrik desenli ve renkli bir hale bürünmüştür (www. 176). O dönemde gömleğin Avrupa’dan gelmiş olması nedeniyle halk arasında “frenk gömleği” denilmiştir (Büyük Larausse. Yumuşak bir biçimde dönerek kıvrılan bu yakalar. 2000). Romantik dönemin kabarık kolları düşerek sade bir biçimde inmiş ve bileğe oturmuş.com. 1920’lerde insanlar. Pullen 2000. 2000. böylelikle Türk giyim kuşamında Avrupa giyim tarzının da etkileri görülmeye başlanmıştır (Çağdaş v. Pullen. I. 4685). s. s. s. manşeti ve hatta göğsü olan gömlekleri oldukça rahatsız bulmuş ve giymek istememişlerdir (Çağdaş.. Dünya Savaşının sona ermesiyle daha özgür olmak ve eğlenmek istiyorlardı.insankaynaklari.d. Yakaya kravat biçiminde bağlanan ensiz bir fiyonk form vermiştir (Baker. 120). Pullen. 128). yüksek ve devrilen yakalar gömleklerin yaka bandına iliştirilmekteydi. 2004.01. 64). 120). yaka ve klapalar yatışıp kıvrılmıştır (Baker. üzerine çizgili kravatların takıldığı. s.

. Ağaç. 1995.com.01. 17.com.3.’den gelen “yıka ve giy”.1. ayrıca spor biçimde de karşımıza çıkmaktadır. s.2.insankaynaklari. 1993. Kadın Gömleği 3. çeşitli modeller ortaya çıkmıştır ve artık günümüzde gömlekler sadece resmi yerlerde giyilmemekte hayatın her anında değişik şekil.3. Yine bu dönemde 1940’larda modadaki değişikliklerden biri de erkeklerin günlük gömleklere olan adaptasyonu olmuş ve parlak renklerden ve desenlerden yapılan “Hawaii” veya “Carisca” gömlekleri ilk defa bu zaman giyilmiştir (www. 1). 65).insankaynaklari.2006 ).2. Erkek Çocuk Gömleği 4. Kız Çocuk Gömleği(1995...1. Erkek Gömleği 2. s.01. sivri yakalı. Ancak kısa bir süre sonra bu türlü gömleklerin sağlıksız ve rahatsız olmasının anlaşılması üzerine bu gömlekler terk edilmiştir (Vural. omuz bölgesinden drapeler inen “London Cut” adı verilen tarzda gömlekler moda olmuştur (www.com. Gömleğin Giyecek Kişiye Göre Sınıflandırılması TSE tarafından hazırlanan sınıflandırma şöyledir: 1.2006 ). “bakımı kolay” diye tabir edilen naylon gömlekler moda olmuştur (Erdoğan. geniş. Erkek Gömleğinin Sınıflandırılması 2. 17.62). s. 2. 17. 1950’lere gelindiğinde iyice yaygınlaşan. renk ve dokuda. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD.insankaynaklari. 17 .01.2006 ).1930’larda Londralı bir terzi tarafından geliştirilen. Zamanımıza kadar klasik erkek gömleğine farklı uygulamalar getirilmiş.1. takım elbiseler içindeki klasik erkek gömlekleri ile günlük giyilen spor gömlekler olmuştur (www.

01.com.7 cm boşluk kalmalıdır (Muratoğlu.2006)..sabah. 29. Spor Erkek Gömleği: Genellikle günlük giyilen rahat ve kullanışlı.01. 2. 29.com. • Gömleğin boyu kollar kaldırıldığı zaman belin en az 13-15 cm altında kalmalıdır (Muratoğlu.2006).2006).sabah. • 18 . Fantezi Erkek Gömleği: Genellikle özel gün. değişik renk ve spor model özelliği taşıyan. • Yüzü geniş olan kişiler yaka formatı açık İtalyan yaka yerine daha kapalı klasik yaka veya düğmeli yaka tercih etmelidir (http//:arsiv.arsiv.2. pamuklu kumaştan mamul..2. bedeni ne aşırı sarmalı nede pantolondan dışarı taşmalıdır (www. • Gömlek giyildiğinde sırttaki pliler fazla olmamalı. tek göğsü üzerinde cep bulunan. 29. Kılınç. pamuklu veya kot kumaş gibi malzemeden mamul. ceket içerisine giyilen veya tek kullanılan önden düğmeli. oyuntusu öne düşük küçük ve zarif yakalar kullanmalıdır (http//:arsiv.. 15.tr. kravat iğnesi ve kol düğmeleriyle kullanılabilen erkek giysisidir.com..04. Erkek Gömleğinin Giyildiği Yere ve Zamana Göre Sınıflandırılması 1.1. farklı fantezi kumaşlardan mamul.tr.arsiv.sabah. • Yuvarlak yüzlü kişiler geniş yaka yerine klasik veya daha kapalı yakaları kullanmalıdır (http//:arsiv.2. yüksek klasik veya İtalyan yakayı tercih etmelidir (http//:arsiv.Erkek Gömleği Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Gömleğin yakası iliklendiğinde yaka ile boyun arasında 0.04.tr.tr.5-0. manşetli.2.2006).com. Klasik Erkek Gömleği: Günlük veya resmi toplantılarda.2006). değişik renk. s. kollu.4. ceketin önünde gömlek kumaşı fazla toplanmamalıdır (www. s. 15.3. • Boynu kısa olanlar yüksek yaka gömlek tercih etmemeli. aksesuvar olarak kravat. 2.04. gece veya sahnede giyilen. modayla şekil alan erkek giysisidir. 3.hurriyetim.2006). gömlek yakalı. 2004.com. gerekirse değişik aksesuvarlarla kullanılabilen erkek gömleğidir. • Uzun ve dar yüzlü kişiler yaka formatı açık.com. • Gömlek giyildiğinde kumaşı.04. 18). modelde. 29.hurriyetim. 2004.sabah. 17). Kılınç.1.

Davetlerde kullanılacak gömlekler genellikle beyaz veya krem olup kendinden desenli veya düz tercih edilmelidir.arsiv. 15. 18).d.hurriyetim.com..01. 15. 15.arsiv.2006).2006).• Gömleğin yakası ceketin yakasından. 15. • Kilolu kişiler kumaş seçiminde düz. • Klasik erkek gömleğinde kullanılan sedef düğmeler ve sık iğne vuruşlu dikiş gömleğin kalitesinin bir göstergesidir (www. yazın daha hafif pamuklu ve ketenpamuk.01.. gömleğin manşeti ise ceketin kolundan 1. 29.01. 19 .2006). • Kışın daha ağır pamuklular tercih edilip. Kılınç.arsiv.com. Gömlek kumaşının yüzde yüz pamuklu olmasına dikkat edilmelidir • • (www.tr. Eryazıcıoğlu v.5 cm dışarı taşmalıdır (www. tüketicinin giyside aradığı özellikleri kısaca beş grupta toplamıştır: Amaca uygunluk İyi görünüm Dayanıklılık : Kişiyi dış etkenlerden koruması.01.2006). 15.sabah. boyuna çizgili veya pötikareli kumaşları tercih etmelidir (http//:arsiv. kişiyi tanımlaması. ipek-pamuk karışımı kumaşlar tercih edilmelidir (www.01.hurriyetim.com.hurriyetim.com.com. 15.com.2006). istenilen görünümü vermesi : Dayanıklı olup uzun süre kullanılabilmesi • Psikolojik uygunluk : Bireye haz. rahatlık ve güven vermesi Temizleme : Yıkanabilmesi.com.2006).hurriyetim. 2004.arsiv. pantolon ve kravatla yine pastel tonlarda gömlek seçilmelidir (www.2006).01. s.arsiv. aksesuarları olması • • • • : Kişinin üzerine oturup. çok sıkı da olmamalıdır (Muratoğlu. • • Gömlek seçilen ceket ve kravatla tam bir renk uyumu içerisinde olmalıdır.hurriyetim.arsiv. formunu ve şeklini koruması (2001. s.04. ayrıca patı gizli olup cep kullanılmaz ve kol düğmeleri ile şıklık katılan çift kat manşet tercih edilmelidir (www. Gömleğin manşeti geniş bir bilezik gibi görünmemeli. • Pastel renkli ceket.hurriyetim.22).

İnsanların yaşadıkları yer. göğüs yapısı da kadın vücudundan ayrılmaktadır.2. boy. İnsan vücudu beden. 1994. sonucun başarılı olması açısından oldukça gereklidir. Gelişmiş kas yapısı belirgin olmakla beraber. geniş omuzlu ve dar kalçalı olmalarıdır (Öğütçü v. İnsan vücudu üç boyutludur (en. Bu • • • • • • • 20 . derinlik). genetik yapıları. s.2. 150). 1990. Vücut bölümleri arasında belli orantılar bulunur. İlk bakışta görülebileceği gibi erkek vücudu kadın vücuduna göre bazı farklılıklar göstermektedir.d. Atletik yapılı. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomisi 2. çalıştıkları meslekleri. Farklı duruş biçimleri ve vücut deformasyonları normal yapılardan farklılık gösterir (Mete. 1993. bunlar. beslenme biçimleri. 6). s. uğraştıkları spor dalları ve daha birçok sosyo-ekonomik koşullar vücut yapılarını etkilemektedir (Ercan. kemik ve eklem yerinin olduğunun bilinmesiyle vücuda uyumlu bir kalıp elde edilebilir (Erdoğan. 1999. 2000. 1). Normal vücut yapılarında tipik ve bireysel farklılıklar bulunur. s. baş. 3). Vücutlar kadın. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomik Özellikleri Giysinin istenilen özelliklere sahip olabilmesi için insan vücudunun anatomik ve mekanik yapısının iyi bilinmesi gerekmektedir (Mete.. Statik vücut ile hareket halindeki vücut ölçüleri arasında farklılık bulunur. 18). s. kollar ve bacaklar olmak üzere bölümlere ayrılır. Vücudun hangi noktalarında kas. s. Giysi üretiminde temel teşkil eden vücut yapısı ve antropometrisinin birtakım özellikleri vardır.2. erkek ve çocuk olmak üzere üç gruba ayrılır. Bunların yanında erkek vücudunda hatların keskin oluşu ve kemiklerin daha belirgin olması da diğer ayırıcı noktalardır (Pektaş. 1995). bunlar.1. Kalıp hazırlamada vücudun anatomik özelliklerinin tanınması.

. 2743).d. Baş-boyun-göğüs. Ercan.farklılıklar doğal olarak giysi kalıbına da yansımaktadır.d. baş uzunluğu olarak kabul edilen sekizli dağılım kuralı. s. vücut oranları “kural” olarak ifade edilmiştir ve bu oranlar medikal açıdan vücut ölçü ve oranlarının normalidir (Ercan.. 4).d. 1999. 1994. 23). pratik ve uygulamalarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılır (Mete.d. 46). el. Antik çağlardan bu yana sanatçılar ve bilim adamları insan vücudu için bir ölçü sistemi bulmaya çalışmışlardır (Öğütçü v. 4’ten). Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Beden Oranları Kalıp hazırlanırken öncelikle dikkat edilmesi gereken. s. 1993. kasık-karın insan vücudunun temel yapısını oluşturur.. erkekteki bel ve kalça çevresi oranı kadınınkine oranla daha az belirgindir (Uzbil v. Baş. 1994. s. el orta parmağı. Memphis Piramidinin mezar odasında bilinen en eski vücut oranı (M. erkek giysi kalıpları kadındaki gibi göğüs izdüşüm gerektirmez.2.3000) bulunmuştur (Pamuk.2. yüz. Vücudu doğal bir ölçekle oranlayarak bölümlere ayırmak gerekir. 21 .. s. 1993. 1982. 23). s. Baş. s. Boy uzunluğu ölçüsü birimi. 2. columna vertebralis(enseden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurgalar) ve el genişliği gibi vücut kısımları “birim” uzunluk olarak alınmış ve diğer vücut kısımları ile tüm vücut uzunluğu bu birimlere göre orantılanmıştır (Şahmay. s. 1993. 18). s. Leonado da Vinci (1452-1519). böylece vücut ölçülerinin hesaplanması kolaylaşacaktır (Aşık v. ayak. 17). sekizli dağılımı şöyle özetlemiştir. Örneğin. vücudun bölümleri arasındaki oranlardır. İnsan vücudunun anatomik yapısını ifade eden. 1994.Ö. Michelangelo (1457-1564) ve Albrecht Dürer (14711528) gibi büyük sanatkarlar oran bilimi ile ilgilenmişlerdir (Öğütçü v. 2002.

1/8 göğüs ucu ile bel arası 4. 1/8 bacak üst yarısı ile diz arası 7.s. 17) 22 .1. Şekil 1. 1/8 baldır ile topuk arası (2004. 1/8 diz ile baldır arası 8. 2000. s. 1/8 baş uzunluğu 2. 1/8 kalça ile bacak üst yarısı arası 6. 1/8 bel ile kalça arası 5. 33). Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Oranları (Erdoğan. 1/8 çene ucu ile göğüs ucu arası 3.

s. 500 yıllarında yaşayan Yunanlı ressam Polyklet tarafından bulunmuştur. 47).d. 20). el parmak uçlarını.Diğer oranlara göre kullanım açısından daha objektif sonuçlar veren “Altın Kesit” kuralı ise M. s. bel eksenini. 48) AB: Bölünecek doğru parçası BC: B’den çıkan dik (boyu=AB/2) BD: C merkezli yay DE: A merkezli yay BE: /AE : AE / AB İnsan vücudu üzerinde uygulanan altın kesit kuralında dağılım noktaları vücuttaki anatomik ayrım noktaları ile çakışmaktadır. Altın Kesit Kuralı (Pamuk. yaka eksenini vermektedir (Aşık v. 1994.Ö. 2002. tam boy alttan ayrıldığında. 2002. tam boy üstten ayrıldığında. BOYUN GÖĞÜS BEL KALÇA BALDIR DİZ UYLUK TABAN Şekil 2. s. Mesela. Altın kesit kuralında genellikle çizgiler geometrik olarak bölümlenir (Pamuk.. 23 . belden yukarı olan kısım üstten ayrılırsa.

3).2. Saller’in (1957) tanımladığı vücut tiplerinde.2. Beden ölçüleri arasındaki oranların vücudun biçimini önemli ölçüde etkilediği bu vücut tipleri. 1994. astenik. Özgen. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Tipleri İnsan vücutları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. dört grupta incelenebilir (Ercan. 1994. s. 24 . bel ve kalça çevreleri arasındaki fark vücut tiplerinin tanımlanmasında kullanılmaktadır. Saller’ın (1957) Tanımladığı Geometrik Şekillerdeki Değişik İnsan Tipleri (Ercan.3. şişman gibi vücut tiplerine bağlı olarak vücut bölümleri arasındaki oranlar değişmektedir (Başer. Başın bedene oranı. vücudun şekillenmesinde rol oynayan kas ve yağ dokuları önemlidir. bacakların genel boy içerisindeki payı. Gönen. Şekil 3. 1985. göğüs. 1991. kısa. Bayraktar. atletik ve piknik tip olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. s. 4) Ernst Kretscmer’in yaptığı insan vücudu sınıflaması. s. İnsan vücudunun bölümleri arasındaki oran ve ölçü farklılıkları dikkate alınarak çeşitli vücut tipleri tanımlanmıştır. zayıf. uzun. 121’den).

41). 42). Şekil 5. 2002. şişkin göğüslü. yağsız bir vücut yapısına sahip tiplerdir (Pamuk. geniş omuzlu. dar omuzlu. 2002. düz karınlı. s.Astenik tip. s. s. s. Atletik Tipler (Pamuk. kuvvetli ve üçgen bir vücuda sahip olan tiplerdir (Pamuk. Şekil 4. 2002. 41) Atletik tip. 2002. Astenik Tipler (Pamuk. uzun ve zayıf bir beden yapısına sahip. 42) 25 . gelişmiş kas yapılı. uzun ve dar göğüs kafesli. ince kol ve bacaklı.

1994. s. 42) William Sheldon vücut ölçülerini dikkate almadan vücudun önden. 2002.Piknik tip ise. 1994.8). geniş yapılı. Endomorfide. s. yuvarlak kafa. Şekil 6. orta boylu. s. boyun ve kafa öne eğik. yağlı tiplerdir (Pamuk. arkadan ve yandan görüntüsüne göre insanları üç somato tipe ayırmıştır. vücut yapısı küreselleşmiştir. 7. Şekil 7. Piknik Tipler (Pamuk. 42). zayıf kol ve bacaklar. 1965. 2002. ince bilekler ve göğüs ile kalça derinlikleri fazla tiplerdir (Ercan. Endomorfik Tipler (Tanner. Ercan. Şişman göbek. 9’dan) 26 . s.

s. Mezomorfik Tipler (Tanner. kübik geniş omuzlu ve göğüslü. Ercan. s. 1965. 10’dan) Ektomorfiler. Şekil 9. ağır kollu ve ayaklı tiplerdir (Ercan. “lineer adam” olarak da tanımlanan tiplerdir (Ercan. s. 9). 11’den) 27 . 1994. ince. 1994. uzun kollu ve bacaklı. dar göğüs ve karınlı. kas ve kemikleri belirgin. iri kafalı. Ercan. s. 1994. 1965. Şekil 8.Mezamorfiler. 1994. 10). Ektomorfik Tipler (Tanner.

şişman) Corpulent (C) (Şişman. 17’den). Yücel. Tablo 2. göğüs. Normal-Sportmen Vücut Tipi (B) : Vücut ölçüsü olarak normal sayılan ve genel ortalamanın değerlerine yakın olan. s. Popkin on iki vücut tipi tanımlamıştır. s. 17’den). Ayrıca Martin B. 1999. 202den). 1994. 28 . Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) : Göğüs. kadın vücudunu da üç ayrı tipe ayırmaktadır (ISO/TR 10652. İnce-Uzun Vücut Tipi (A): İnce yapılı. kaslı vücut tipi. 1. 2. 3. erkek vücudunu beş ayrı tipe ayırırken. s. 45). ancak bu sayının fazla olması üretim için kullanışlı bir sınıflama olmamasına neden olmaktadır (Pamuk.Somato tiplerin çoğu bu kadar abartılı tipler değildir. Vücut tiplerinin belirlenmesinde drop değeri baz alan ISO. 4-3-3 ve 5-3-3 gibi farklı değerlerde görülürler (Ercan. Vücut Tipi Athletic (A) (Atletik) Regular (R) (Düzgün) Porty (P) (İri) Stout (S) (İriyarı. 1991. Bunlar. s. 3-4-4. 1989. Yücel. ISO Tarafından Yapılan Erkek Vücut Tiplerinin Sınıflandırılması (ISO/TR 10652. göbekli) Temel Drop Değeri 16 12 6 0 -6 TSE ise. 1999. kalça ve bel çevrelerine oranla boyu uzun olan kimseler. 1999. 2002. 1980. s. Yücel. Francis E. hafif yağlı kimselerdir. kalça ve bel çevrelerine oranla boy yüksekliği az olan. Randal’in beş kadın ve beş erkek tipi olmak üzere on tipten oluşan sınıflandırması da çok sık karşımıza çıkmamaktadır (Solinger. vücut tiplerini ölçü oranlarındaki farklılığa bağlı olarak değişen dört ana grupta vermiştir. 10). yağsız.

s.4. s. s. 6). Erdoğan. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Duruşları Kalıp hazırlarken giydirilecek kişinin vücudunun tanınması hazırlanan kalıptaki başarıyı artırır (Erdoğan. Dar Vücut Tipleri (1) : Bel çevresi göğüs çevresine oranla ince olan tipler. b. Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) : Göğüs çevresine oranla bel çevresinin geniş olduğu. 1987. c. a. karın bölgesi aşırı büyümüş kimselerdir. Bu standardın dışında kalan. 2. 1983. modeli vücuda uygun hazırlamak ve şekilsiz vücutlara güzel bir görünüm kazandırmak olmalıdır (Işıklar v. erkek vücut duruşlarını dört grupta toplamıştır: a.5). Normal Vücut Tipleri (2) : Bel ile göğüs çevresi arasındaki oranın erkeklerdeki genel ortalamaya yaklaşık olan tiplerdir. s. Dik Duruşlu Vücutlar c. s. Öne Eğik Duruşlu Vücutlar d. Göbekli Vücutlar (2000. Geniş Vücut Tipleri (3) : Bel çevresi göğüs çevresine oranla büyük olan tipler. Giyimin amacı. 201). 2). vücut özellikleri ve omuz duruşları önemlidir (Erdoğan. Aynı göğüs çevresine sahip vücutların bel çevresi ölçülerindeki farklılıklara göre ara vücut tipleri oluşmuştur. 29 .2. Erkek vücutlarında. 1988. omuz düşüklüğü. Normal Duruşlu Vücutlar b. 7). 2000. duruş eğikliği gibi deformasyon gösteren vücut tiplerine standart dışı vücut tipleri denilmektedir (TSE. kamburluk.d..4.

6) Işıklar v.Şekil 10. s. vücut duruşlarını üç grupta ele almıştır: a. Erkeklerde Vücut Duruşları (Erdoğan. 201). Normal Erkek Vücudu (Işıklar.203) 30 .d.. s. Dik Erkek Vücudu c. s. Sarkık Erkek Vücudu (1988. 1988. 2000. Normal Erkek Vücudu b. Şekil 11.

Şekil 13.com.Şekil 12. 21. Erkek Vücut Duruşları (www. 1988..2004) 31 .203) New International Boutique Hause vücut duruşlarını beş grupta incelemiştir.nibh.12. Dik ve Sarkık Erkek Vücudu (Işıklar. s.

2004). “Yapılacak bir şeyin üzerinde kullanılacağı nesneye uygunluğunu sağlayabilmek için o nesneyi ölçmek.3. Antropometrinin ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı.3. 44). Antropometri ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı 2. Akalın v.3. genişlik.12. bireyin ihtiyaçlarını karşılayacak tasarımların gerçekleşebilmesi için vücudun farklı yerlerinin ölçülmesi” şeklinde ifade etmişlerdir (1991. ölçü almayı. 134). Antropometrinin Tanımı Akın ve Koca antropometriyi. çevre boyutları gibi insan vücudunun farklı boyutlarıyla ilgilenen özel bir bilim dalıdır” şeklinde belirtmiştir (www.2. Antropometri. s. Oral tanımında “Uzunluk. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Alma Teknikleri 2.balikesir. s..1. “kullanıcı gurubunun çeşitliliği göz önünde bulundurularak. s. 1724). yükseklik.d. 1999). ağırlık gibi boyutları ele alan bir bilim dalıdır.2.21.1. antropometriyi sözlükte.1.3. vücut ölçülerini tespit etmek” olarak tanımlamıştır (1998. giyim yapımı gibi alanlara yarar sağlamak ve bu alanların temelini oluşturmak amacıyla insan vücudundaki uzunluk. “İnsan vücudunu ve bölümlerini karşılaştırmalı olarak ölçmede kullanılan araç” olarak ifade etmişlerdir (1997. ölçü almayı.1. “insanın metrik boyutlarını ele alıp inceleyen bir tekniktir” diye tanımlamışlardır (2002.. yükseklik. s.ali-oral.tr. genişlik.edu. 2. Önemi. bilimsel araştırmalara ve makine. malzeme. 32 . Gönen ve Kalınkara. Ölçü Alma ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı Türkçe Sözlük. ağırlık.

3. Ortaya çıkan bu farklılıklardan ötürü her insanın kullandığı giysinin vücuda uyması. sosyoekonomik düzeyi. beslenme alışkanlıkları. fonksiyonel olması ve rahat hareket olanağı sağlaması için giysi kalıpları hazırlanırken antropometrik ölçülerden yararlanılmalıdır (Kalınkara. doğrudan birey üzerinden alınan ve standart ölçü tablosunda bulunması gereken vücut ölçüleridir. 2. Bunlar temel ve yardımcı ölçülerdir. 60). Giyim için antropometrik ölçü alma. s. 3439). Kayabaşı. hem de satıcı açısından gereksiz zaman. “bir giysinin kesim konstrüksiyonu için gerekli olan ölçülerinin direk vücut üzerinden alınması” olarak tanımlamışlardır (1993. hem üretici. 202’den). yükseklik. 75). 2004. birey için oluşturulacak giysinin kalıplarının hazırlanmasında. Antropometrik ölçülerden yararlanılarak hazırlanan bir giysi vücuda uyacağı için düzeltme gereksinimi duyulmayacak. Sağır. 20). iklim ve yaşam standardı gibi çevresel etmenler vücut ölçülerini de farklılaştırmıştır (Akın. antropometrik ölçü almayı. sistemin gerektirdiği şekilde ölçü alınır ve hesaplama yapılır (Özkan. para ve malzeme harcamasına yol açmayacaktır (Yertutan. Ağaç. Öncelikle hangi sistemin bedene uygun olduğu tespit edilip. s.. s. derinlik ve çevre ölçülerinin alınıp sayısal olarak ifade edilmesidir. Yardımcı ölçüler (orantılı ölçüler) ise 33 . s. Giysi kalıbı hazırlamada bazı kalıp hazırlama sistemleri söz konusudur. bireyin üzerinden uzunluk. genişlik.d. 66). Çivitçi. 78). s. 2001. 2001.Uzbil v. s. bu yüzden de hem kullanıcı. 1996. 2002. 1995. Sisteme uygun ölçü alma tekniğinin kavranması ve kullanılması sistemin başarısını arttırır (Bayraktar. Antropometrik Ölçü Almanın Önemi Toplumlarda insanların genetik yapısı.2. Bu sistemde temel ölçülerin yardımı ile vücut oranları dikkate alınarak elde edilen ölçü tabloları kullanılır ve bu ölçü tabloları iki grupta toplanır (Oral. Temel ölçüler. 2001. Ülkemizde yaygın olarak. kültürel düzeyi. s. kullanılan sistem ‘Müller Kalıp Sistemi’dir. Vural.

Ölçüler. 2). s. 3. 5. Yetişkinlerde boy ölçüleri alınırken. 2). kullanılan ölçüm aletinin adını.3. Sağlıklı ve kullanılacak kalıp sisteminin özelliğine uygun ölçü almak.d..3. s. 2.1994. Kişini normal durması sağlanmalı.. 2004. Antropometrik ölçü alınırken şu noktalara dikkat edilmelidir. Kullanılacak kalıp sisteminin gerektirdiği özelliklere ve tekniğe uygun ölçü alınmalıdır (Çağdaş. s. 41). 2002. 1992. 2004. vücudun durumunu. s. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar Vücut ölçülerinin alınması. ölçü alma timi örgütlenmeli ve eğitilmelidir(Ercan. 9. s. s. 17). 15). 1. 6. provalı giyimde ve konfeksiyon endüstrisinde kalıbın temelini oluşturur (Öğütçü v. Ölçüler ayakkabısız olarak alınmalıdır (Öndoğan. 1993. ince bir iç giyim üzerinden alınmalıdır (Öğütçü v. 34 . 1992. Vücudun herhangi bir kısmının tanımlanmasında kullanılacak olan beden ölçüleri. 1993. 24). 1992. 1994. s. 1993. s. 7. 2000.birey üzerinden ölçülebildikleri gibi. Ölçüm aydınlık bir yerde ve ayna karşısında yapılmalıdır (Özkan. s. ölçme yöntemi kararlaştırılmalı. ölçüm tekniğini ve ölçülen vücut kısmını net olarak açıklayabilecek özellikte olmalıdır (Ercan. 59). vücuda uyumlu bir kalıp hazırlamanın ilk şartıdır (Bayraktar. 2000. s. s. 11. 2. 21). s. temel ölçülerden birtakım orantılarla da hesaplanarak bulunan vücut ölçüleridir (Erdoğan. “dik dur” uyarısında bulunulmamalıdır (Bayraktar. 21’den). 1994. Özkan. s. 8. 4. s. 10. 145). 41). 16).d. Ölçüm işlemine geçmeden önce gerekli tanımlar yapılmalı. 2000. Her ölçü için kullanılacak terimler ve izlenmesi gereken yöntem açıkça belirtilmeli ve standart bir hale getirilmelidir (Ercan. Ölçüsü alınan kişinin belli vücut özellikleri varsa bunlara dikkat edilmelidir (Bayraktar. ölçme tablo ve çubuğu kullanılmalıdır (Öndoğan. Ölçü almada kullanılacak olan araç ve gereçler önceden hazırlanmalıdır (Pamuk. 2). 24).

41).3. 4). Sırtı kilolu olan kimselerde. 1988. s. 13. ölçü alınırken mezuranın birleştiği noktada bir parmak içte kalacak şekilde ölçü alınmalıdır (Işıklar v. 18. Bu nedenle vücut ölçülerini belli gruplara toplayarak üretici ve giysi kullanıcıları açısından kolaylık sağlayan. 206). 454). 1999. 14. 1993. 1988. s. 59).d. 1988. s.d. s. s. 1988. Alınan ölçüler hazırlanan bir tabloya hemen işlenmelidir (Öğütçü v. 20. 19.d.d.d.. s. s. 206). Giyim üretiminde. yağlı kısımların içe alınması için ölçülerin önden arkaya doğru alınması tercih edilmelidir (Işıklar v. Kılınç. s. 15. Birey üzerinden alınan yardımcı ölçülerle. Giyim cinsine göre vücut ölçülerine kalıp hazırlamadan önce gereken bolluklar verilmelidir (Işıklar v.. kullanım olanağı bulan vücut ölçüsü sınıflandırma işlemi ortaya çıkmıştır. vücut hatlarını belirtmesi açısından bele. Yardımcı ölçüler vücudun sağ tarafından alınmalıdır (Özkan.d. Erkek giyiminde de kullanılan bu sınıflandırma 35 . s. 2000. s. 2004.. giysi üretilecek toplumun standart vücut ölçülerine ulaşmak ve bu standart ölçüler doğrultusunda bireylere uygun üretim yapabilmek üretimin en önemli aşamasını oluşturur (Muratoğlu. 17. Dünya üzerindeki altı milyar insanın her birinin vücut ölçülerine göre kalıp hazırlamak oldukça güç bir iştir.12. 2004.. 27). s. 27). mezura tam yatay olarak vücudun en geniş yerleri üzerinden geçecek şekilde yere paralel tutularak alınmalıdır (Öğütçü v. 43). 1993. ekstrafor) bağlanmalıdır (Pamuk. Bu sınıflandırmaya “beden no” denilmektedir (Erdoğan.. 21). 41).1993.4. Kural olarak. Erkek Gömleğinde Antropometrik Ölçü Alma Teknikleri İnsanların antropometrik ölçüleri ve bu ölçülerin birbirine olan oranları sınırsız farklılıklar gösterir. hesaplama yoluyla bulunan yardımcı ölçülerin karşılaştırılmasıyla en doğru sonuca varılacaktır (Işıklar v. Ölçü almada kolaylık sağlaması. gerekirse beden ve kalça hattına şerit (grogren. 2. Mezura gergin veya fazla bol tutulmamalıdır (Öğütçü.. Genişlik ölçüleri. 16.

giysinin cinsine göre. omuz başından bilek kemiğine kadar ölçü alınır. s. 1993. 2002. Temel ölçüler bireyin üzerinden alınır. 36 . Temel Ölçüler: 1. Boyun çevresi: Boynun yedinci omurundan başlayarak tüm boynu çevreleyecek şekilde. Vücut üzerinden antropometrik ölçü alabilmek için öncelikle gerekli ölçüm araç ve malzemeleri hazırlanır. 4. s. beden ölçü numaralandırılması boyun çevresine göre yapılan erkek gömleğinde büyük önem arz eder (Uzbil v. s. 2000. belirlenen hat üzerinde mezura yere paralel tutularak ölçü alınır. yardımcı ölçüler ise bireyin üzerinden alınabildiği gibi. göğüs çevresi. 1999. Göğüs çevresi: Normal duruşu sağlanan ve normal nefes alan bireyin koltuk altlarından (axillae). sistemin ön gördüğü vücut ölçü ve oranlarına dayanan formüllerle de hesaplanabilir. Kalça çevresi: Kalçanın en geniş yerinden mezura yere paralel şekilde tutularak ölçülür. 5.. Müller kalıp çizim sisteminde kullanılan vücut ölçüleri “temel ölçüler” ve “yardımcı ölçüler” olmak üzere ikiye ayrılır. özellikle. Sırt yüksekliği: Ense kökü ile göğüs hattı arasında sırt ortasından ölçülerek alınır (Erdoğan. 6.d. 3. Bel çevresi: Bel hattı şerit ile belirlendikten sonra. s. Yardımcı Ölçüler: 1. Klasik erkek gömleğinde beden numarasını. başın en üst noktası ile taban arasındaki dikey mesafe ölçülür. boyna tam bir uyumla kapanması gereken “yaka çevresi” verir (Erdoğan. bel çevresi yada boyun çevresi esas alınarak yapılmaktadır. Orantı ile bulunduğunda. 3810). Bütün boy: Bireyin vücudu dik ve ayakları bitişik durumdayken. Yaka çevresi bitmiş yakanın efektif ölçüsü olup. mezuranın içine bir parmak sokularak ölçülür. Kol boyu: Kol hafif bükük durumdayken. 3). 18). 398). kürek kemikleri üzerinden geçirilerek mezura yatay durumdayken göğüsün en geniş yerinden ölçülür (TSE. 2.

2. 58). 6. Orantı ile bulunduğunda. Ökd=Sırt yüksekliği -1 cm (Rundschau. s. 58). 3. kollar havaya kaldırıldığında gömlek pantolonun kemerinden çıkmayacak uzunlukta olmasına dikkat edilerek alınır. 2000 s. 58). 5. 1991. 58). iki kol arası ölçülür. 1991. Ön koltuk derinliği: Orantı ile bulunur. 12). s. Ay=1/6 Boyun çevresi (Rundschau. Ön genişlik: Önde göğüs çevresi hattı üzerinde. 58). 2000. s. s. 1991. s. Arka yaka: Ense kökünden. 1991. iki kol arası ölçülür. Ag=1/10 Göğüs çevresi + 10. 1991. Orantı ile bulunduğunda. 12).5 cm (Rundschau. 7. boyun ile omuzun birleşme noktasına kadar olan uzunluk ölçülür (Öndoğan. 4. 1991. Orantı ile bulunduğunda. Göğüs çevresi 112 cm’den çok olan bireylerde. Ög=1/10 Göğüs çevresi + 10. 2000). kolun ön ve arka bedenle birleştiği noktalar arasındaki uzaklık kol altından ölçülür (Öndoğan. Kg=1/10 Göğüs çevresi + 2 cm + 5. Arka uzunluk: Arka boyun omurundan (Yedinci omur) bel hattına kadar mezura dikey konumda iken ölçü alınır (Çağdaş. 1991. Orantı ile bulunduğunda. Model boyu: Arka boyun omurundan (Yedinci omur) aşağıya doğru. 58). Göğüs çevresi 112 cm’ye kadar olan bireylerde. s. 8. s. 1991. s. Göğüs çevresi 112 cm’ye kadar olan bireylerde. Orantı ile bulunduğunda. 58). 37 .Sy=1/10 Göğüs çevresi + 12 cm + 3 cm (Bolluk payı) (Rundschau. Ög=2/10 Göğüs çevresi -1 cm + 2 cm (Bolluk payı) Göğüs çevresi 112 cm’den çok olan bireylerde. 1/2'si alınır veya kolun gövde ile birleştiği orta noktadan ön ortaya kadar ölçülür. Au=1/4 Bütün boy + 2 cm (Bolluk payı) (Rundschau. 1/2‘si alınır veya kolun gövde ile birleştiği orta noktadan arka ortaya kadar ölçülür. s. Orantı ile bulunduğunda. Arka genişlik: Arkada göğüs çevresi hattı üzerinde. Ag=2/10 Göğüs çevresi -1 cm + 3 cm (Bolluk payı).5 cm (Bolluk payı) (Rundschau.5 cm (Rundschau. 58). Kotluk genişliği (Kol oyuntu çapı): Göğüs hattı üzerinde. Mb=1/2 Bütün boy – 12-14 cm (Rundschau.

Erkek Vücudu Üzerinden Yardımcı Ölçülerin Alınması 38 .Şekil 14. Erkek Vücudu Üzerinden Temel Ölçülerin Alınması Şekil 15.

4) 60 120 182 108 112 116 120 142 44 60 34 108 83 64 45 39 . 1987.Sportmen Vücut Tipi (B) Beden Ölçüleri (TSE.2.3.5. Vücut Tiplerine Göre Türk Erkeğinin Standart Vücut Ölçü Tabloları Ölçüler Beden Numaraları 42 44 46 48 84 88 92 96 169 171 173 176 68 72 76 80 72 76 80 84 76 80 84 88 50 100 178 84 88 92 52 104 181 88 92 98 54 108 183 94 98 102 56 112 185 98 102 106 58 117 188 102 106 110 116 136 43 62 35 112 86 63 44 60 120 190 106 110 114 120 142 44 63 37 113 86 65 45 Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevre Vücut 2 si Tipleri 3 Basen (kalça) 86 90 94 98 102 106 110 112 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 102 106 110 114 120 124 128 132 Sırt Genişliği 35 36 37 38 39 40 41 42 Kol Boyu 56 57 58 59 59 60 60 61 Pazı Çevresi 25 26 28 29 30 31 33 34 Dıştan Bacak 104 105 106 107 108 109 110 111 Uzunluğu İçten Bacak 82 82 82 83 84 84 85 85 Uzunluğu Baldır Çevresi 47 49 49 53 55 57 59 61 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 3. s. 4) Ölçüler Beden Numaraları 42 44 46 48 50 52 54 56 58 Göğüs Çevresi 84 88 92 96 100 104 108 112 116 Boy Yüksekliği 164 166 168 170 172 174 176 178 180 Bel Ara 1 68 72 76 80 84 90 94 100 104 Çevre Vücut 2 72 76 80 84 88 94 98 104 108 si Tipleri 3 76 80 84 88 94 98 102 108 112 Basen (kalça) 88 92 94 98 102 106 110 112 116 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 102 106 110 114 120 124 128 132 136 Sırt Genişliği 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kol Boyu 54 55 55 56 57 58 59 59 60 Pazı Çevresi 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Dıştan Bacak 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Uzunluğu İçten Bacak 76 77 78 79 80 81 82 82 83 Uzunluğu Baldır Çevresi 48 50 52 54 54 56 58 60 62 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Tablo 4. 1987. İnce-Uzun Vücut Tipi (A) Beden Ölçüleri (TSE. Normal. s.

s. Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) Beden Ölçüleri (TSE. Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) Beden Ölçüleri (TSE. s.Ölçüler Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevresi Vücut 2 Tipleri 3 Basen (kalça) 84 88 92 96 100 104 108 112 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 104 108 112 116 120 124 128 132 Sırt Genişliği 37 38 39 39 40 40 41 41 Kol Boyu 53 54 54 55 55 56 56 57 Pazı Çevresi 26 27 28 29 31 32 33 34 Dıştan Bacak 96 97 98 99 100 101 102 103 Uzunluğu İçten Bacak 73 74 74 75 76 77 77 78 Uzunluğu Baldır Çevresi 46 48 50 52 54 56 58 60 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 5. 5) Beden Ölçüleri 42 44 46 84 88 92 163 164 165 76 80 84 80 84 88 84 88 92 48 96 166 88 94 96 50 100 168 94 98 102 52 104 170 98 102 106 54 108 172 102 106 110 56 112 173 106 110 114 58 116 174 110 114 118 118 138 44 58 34 104 80 62 44 60 120 176 116 120 122 122 142 45 58 36 105 81 63 45 40 . 1987. 5) Beden Ölçüleri 42 44 46 84 88 92 158 160 162 72 76 80 76 80 84 80 84 88 48 96 164 86 90 94 50 100 166 90 94 98 52 104 168 94 98 102 54 108 170 98 102 106 56 112 172 104 108 112 58 116 174 108 112 116 116 136 42 58 36 104 79 62 44 60 120 176 112 116 120 120 140 43 59 37 105 79 64 45 Ölçüler Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevresi Vücut 2 Tipleri 3 Basen (kalça) 86 90 94 98 102 106 110 114 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 104 108 112 116 120 124 130 134 Sırt Genişliği 37 38 39 40 40 41 42 43 Kol Boyu 54 54 55 55 56 56 57 57 Pazı Çevresi 27 28 29 30 31 32 33 34 Dıştan Bacak 96 97 98 99 100 101 102 103 Uzunluğu İçten Bacak 72 73 74 75 76 77 78 79 Uzunluğu Baldır Çevresi 47 49 51 53 55 56 58 60 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 6. 1987.

insan.tr. s.4. “İş bilim” olarak tanımlamıştır (1995.2004).. insanın özelliklerini ve niteliklerini araştırmak ve böylece sözü edilen uyumu sağlayabilecek şartları hazırlamaktır (Divrik v.2005). ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan bilimsel bir disiplindir”(www.d. Özkan. Oral.12. s. yapılan işin insana.4.1.2. “Ergonomi.. ergonomiyi şöyle tanımlamıştır. Ergonominin Tanımı Yunanca iş anlamına gelen ‘ergon’ ve öğreti anlamına gelen ‘nomos’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelen ergonomi.12. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Kalıp Hazırlamada Kullanılan Yöntemler 2.obitet. insanın da yapılan işe uyum sağlamasının öğretimi olarak tanımlanabilir.balıkesir. “İnsanların anatomik ve antropometrik özelliklerini. uygun yöntemlerin uygulanmasını. sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan disiplinli bir araştırma ve geliştirme aracı” olarak tanımlamıştır (www. insanın biyolojik ve psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak. 26.alioral.1. 556).4. 2001.org.. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı 2.1. ergonomiyi.21. 41 .bilgiyonetimi.edu.2004). insanin refahını.tr. Önemi. Ayrıca ergonominin görevi.gazi. Püsküllüoğlu. disiplinler arası araştırma geliştirme ve uygulama çalışmalarıdır” (www. mutluluğu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı.21. fiziksel kapasite ve toleranslarını göz önüne alarak. endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psikososyal stresler karşısında. ergonomiyi kısaca. 53). makine ve çevre uyumunun doğal ve teknik kurallarını araştıran. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı.edu.12.. Uluslararası Ergonomi Kurumu (IEA) ergonomiyi şu şekilde tanımlamaktadır: “Ergonomi ya da İnsan Faktörleri Mühendisliği.

kalıbı. “Dokuma veya örme kumaştan hazırlanacak giysinin. 68).1. “hazırlanacak giyimin ana kalıpları” olarak tanımlamışlardır (1998. 42 . vücuda kalıbı oturtmak için oluşturulmuştur (Aldrich. “Biçki modeli. s. s. 2. Püsküllüoğlu.. üzerinde model uygulamak amacıyla hazırlanan. patron” olarak vermektedir (www. bireyin anatomik. üç boyutlu insan vücudunun iki boyutlu yüzey açılımıdır.tr. Pamuk. kalıbı. üç boyutlu vücut formunu istenilen model ve özelliklerde sarabilmesi için genellikle kâğıt üzerine hazırlanan iki boyutlu geometrik formdur” şeklinde tanımlamaktadır (2000. psikolojik ve biyolojik özelliklerini.2004). s. s. 6). 2000. Temel kalıp.. kalıbı. kalıbı. “Bir giysinin esasını oluşturmak amacıyla yapılan çizim işlemlerinin bütünü” olarak ifade etmektedir (2002. “Giysi dikmekte kullanılan.4. s. Erdoğan’a göre kalıp. Tekeli v.tdk. 40).gov. estetik ve fonksiyonel giysiler üretmeye ve geliştirmeye çalışan çok amaçlı bir bilimdir.21.Giyim açısından ergonomi. 864). 454). statik ve dinamik antropometrik verilerini göz önünde bulundurarak daha rahat. Öndoğan. s. biçki modeli” olarak tanımlamaktadır (1995. bir bedenin standart ölçüleri doğrultusunda. Temel kalıp. standart ölçüler doğrultusunda.2.d. 9). kullanışlı. “Kumaştan giysi kesimini sağlamak için kullanılan ve genellikle kartondan yapılan belirli bir formu olan parçalardır” (1999.temel kalıbı kısaca. giysinin biçim bakımından örneği.12. Kalıbın ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı Türkçe Sözlük.

2. gömleğin vücuda uyumunu belirler. Özgen.hurriyetim. Şayet kumaş sadece pamuklu değilse. Fizyolojik açıdan gömlekte ergonomiyi irdelersek. vücut formunun iki boyutlu izdüşümünü ve giysi modelini yansıtmak üzere hazırlanan çizimlerdir. Ergonomik Açıdan Erkek Gömleğinde Kalıbın Önemi Anatomi. insanın üç boyutlu vücut formuna. fizyoloji ve psikoloji gibi alanlardan yararlanan ergonomi. Kışın daha ağır pamuklu gömlekler. 120). 1994. 1991..2006).3000–1400). Önceleri kumaşların vücuda sarılıp belli yerlerden tutturularak elde edilen giysilerin. doğal olduğu için cildin nefes almasını sağlar. Gömlek kalıplarının ergonomik esaslara dayalı olarak hazırlanmış olması.01. Birey kendisini giysi içerisinde rahat ve huzurlu hissetmeli ayrıca görünüm açısından da tatmin olmalıdır. kesim yapılarak vücuda uyumlu hale getirilmesine ilk kez Minos medeniyetinde rastlanmıştır (M. Bayraktar. s. 49). Bir giysinin öncelikle rahat.arsiv.Ergonomik açıdan kalıp. s. kullanışlı ve vücuda uyumlu olabilmesi için ergonomik açıdan yeterli ve antropometrik verilere dayanan kalıplardan elde edilmiş olması gerekir. ergonomik ve antropometrik açıdan uyum sağlayacak fonksiyonel ve estetik giysilerin hazırlanabilmesi için.com. karışım oranında sentetiğin üçte biri geçmemesine özen gösterilmelidir. yüzyılda İtalyan keşişler tarafından kullanılmıştır (Ercan. 15. giyime önemli katkılar sağlamaktadır (Gönen. Klasik erkek gömleğinde de aynı durum söz konusudur. 2.4. 43 . klasik erkek gömleğinde yüzde yüz pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir.Ö. yazın ise daha hafif pamukluların yanı sıra keten ile karışık pamuklular ve ipek pamuk karışımı kumaşlar tercih edilmelidir (www. Ayrıca bilinen ilk giysi kalıbı 12.

Temel kalıpların açık. 9. pistole kullanılarak bu şekiller verilmelidir (Aldrich. anlaşılır ve giysi hazırlanacak kişinin antropometrik ölçülerine uygun olması gerekir. Manşet bilek ile. 42). öncelikle vücuda uygun bir kalıp çizim sistemi seçilmelidir. İki boyutlu yüzeylere üçüncü bir boyut kazandırabilmek için pens.5-0. s. Seçilen temel beden kalıplarına model uygulamadan önce. birleşme düzgün olmalı. kollar ise ceket kolu içerisinden 1-1.5 cm görülecek şekilde ayarlanmalıdır. vücut özelliğinin gerektirdiği düzeltmeler yapılmalıdır (Işıklar. İdeal bir gömlek yakası iliklendiğinde boyun ile gömlek arasında 0. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler Kalıp hazırlanırken uygulanacak ilkeler şunlar olmalıdır. Kalıp parçalarının birleşecek kenar uzunluklarının ve birleşen eğrilerin birbirine eşit olmasına dikkat edilmelidir (Başer. Kalıp hazırlayan birey.18. 28). Kalıp üzerinde gerekli açıklama. ne dar olmalı.3. 2000. 7. 16). kalıp hazırlama konusuna yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (Çağdaş. 44 . 2004. 4. 3. s. en önemli nokta gömleğin yakasıdır.20). 2000). 2. Kalıp üzerinde kavis ile düz bir çizginin birleştiği noktalarda. 1. kup ve kesiklerden yararlanılmalıdır. 1996. roba. Gömlek vücuda uyumu açısından. 1988. 2000. 8. 42). nede çok bol olmalıdır.4. anatomik vücut özelliklerini iyi bilmeli. s. Ayrıca gömlek boyu da kollar kaldırıldığında ve hareket esnasında pantolonun belinden çıkmayacak uzunlukta olmalı. Gömlek yakasının görünümü kişinin vücut tipine uyumlu olmalıdır. 5. çizimde kırıklık olmamalıdır (Aldrich. 6. 17. Kılınç.7 cm aralık kalmalıdır. s. 2. pat ve apartura vücut ile uyum içerisinde olmalıdır (Muratoğlu. s. işaret. yazı ve çıtlar eksiksiz olarak bulunmalıdır.Örneğin. bir erkek gömleğinin vücuda uyumunda. Yaka ve kol oyuntusu gibi kavisli çizgiler ve birleşmeler mükemmel derecede düzgün ve kırıksız olmalı. Kalıp çiziminde.

kalıplar üzerinde ölçü kontrolü ve gerekli tüm düzeltmeler yapılır (Bayraktar.. Örneğin Almanların geliştirmiş olduğu Müller Kalıp Sistemi. kalıp hazırlamada en sağlıklı sonuca ulaştıran yöntemdir. sistemli kalıp çizim yöntemi ile provasız giysi kalıbı elde edileceği için zamandan tasarruf sağlar (Çağdaş. Sistemin amacı daha az ölçü ile. Seçilen hazır kalıpların her ülkenin kendi standartlarına göre geliştirildiği hatırlanarak. s.2. Bu tür hazır paftalarda. s.1. kullanım kolaylığı açısından kalıpların ana hattını belirten çizgi çeşitleri ve renkleri bedenlere göre farklılık gösterir. 2002.4. bulunan beden numarasına göre kalıp kopya edilir. s.4. İngilizlerin geliştirmiş olduğu Metrik Sistem. 2002. etek v. 35). Bu tür kalıplardan yararlanırken sırasıyla. beden numarası belirlenir. 1992.4. İtalyanların ve Fransızların kalıp çizim sistemleri gibi. Hazır Kalıp Kullanarak Kalıp Elde Etme Kalıp hazırlamada kullanılan çeşitli sistemlere göre hazırlanıp piyasaya sürülmüş hazır kalıplar ve moda dergilerinin eki olan paftalar halindeki hazır kalıplar kullanılır (Çağdaş. 2. 45 . Amerikalıların geliştirmiş olduğu Temel Bloklar Sistemi.4. 2002.d. s. s. s. Kalıp Elde Etmede Kullanılan Yöntemler 2. daha pratik ve geçerli kalıplar oluşturmaktır (Bayraktar.4. Sistemli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Sistemli kalıp çizim tekniği. 78). 4). 35). 1992. Günümüzde değişik kalıp çizim sistemleri bulunmaktadır. gerekli olan uzunluk ölçüleri (kol. 1994. Bu yöntemi kullanacak kişi. sistemin gerektirdiği şekilde ölçü alınır.s.2. 24). paça. 4). 34).) kişinin vücuduna göre uzatılır (Bayraktar. kalıp hazırlama ve giyim uygulama konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (Çağdaş.4. 1996. standart ölçü tablosu ve hesaplama formülleri ile çalışılıyor olmalarıdır (Aşık v. s. bu sistemlerin ortak özelliği. Diğer kalıp hazırlama yöntemlerine göre daha zaman alıcı gibi görünse de.

kağıt veya kumaş üzerine. 1994. 56).4. zaman ve emek kaybı açısından olumsuz yönleri oldukça fazladır (Çağdaş. s. s. Bu yöntemle kumaşı kesebilmek için daha önce edinilen bilgilerden faydalanılır (Karaman. 1996. 2. değişik model özelliği taşıyan. s. Çağdaş. 1974. 35). s.4. 24). Drapaj yöntemi özellikle vücuda mükemmel derecede uyum gösteren kalıpların geliştirilmesinde en sağlıklı yöntem iken. Ayrıca giysinin bitmiş şeklini görme. Fransızca bir kelime olan drape (draper). drapeli. Drapaj Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Drapaj. 46 . Drapaj yöntemi. prova yapma zorunluluğu. s. Ancak.4.3. malzeme. Vücut özelliği simetrik olmayan kişiler için kalıp hazırlanırken en iyi sonuç drapaj tekniği ile elde edilir. 2002. s. 54). fazla kesikli. 31). giysilere yapılan çeşitli pliler. 36). manken üzerinde kağıt veya kumaş kullanarak giysinin örneğini oluşturma işlemi” olarak tanımlamıştır. s. Diğer yöntemlere göre daha az zaman alır ve giysi dikmeyi meslek edinmiş kişiler tarafından yaygın bir şekilde kullanılır. drapeden türemiş bir kelimedir.4. Pratik Yöntem İle Kalıp Elde Etme Vücut ve model özelliğine göre. asimetrik ve drapeli modelleri uygulayabilmek için kullanılır (Aşık. kumaş. 2002. 79). belli ölçülere dayanarak veya göz kararı ile kolay yolla kalıp elde edilen bir yöntemdir (Bayraktar. emek ve materyal yönünden pahalıdır (Ercan. yöntem ne kadar pratik görünse de.2. “Asimetrik.4. 2002. büzgüler ve verilen şekiller anlamına gelir (Pamuk. drapajı. prova ve kontrol becerisini de geliştirir (Çağdaş. çok sanatlı model özelliğinde giysilerin kalıbını hazırlamak ve bitmiş şeklini görmek amacıyla. kişinin görüşünü. 1994.

masa üzerinde düzeltildikten sonra kumaşa yerleştirilir (Karaman.4. 2000.6. bu yüzden de giyim üretimi yapan işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.d.4. Giysi üzerine ince bir mülaj kağıdı bollukları içine alacak şekilde iğnelenir ve üzerinde bulunan kup. 78).4. 53’den). 1996. Bunun nedeni drapeli veya buna benzer model özellikleri bulunan giysilerin kalıplarının bu yöntemle elde edilemeyişidir. Ayrıca ürün kalitesini yükseltmesi. yan dikiş gibi yerler dikkatle işaretlenir. 1974. Oldukça pahalı bir yöntem olmasına rağmen. zamandan tasarruf sayesinde verimliliğin artması. yeni modeller hazırlayabilmek için daha çok zaman kazandırması. daha az kontrol gerektirip. özgün giysi tasarımı hazırlamaktan bahsedilemez (Çağdaş. s. en kolay yöntemlerden biri olan giysi üzerinden kalıp hazırlama. pens. bir mankene giydirilir veya masa üzerine yerleştirilir. Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme Bitmiş bir giysi üzerinden de kalıp çıkarılabilir (Bayraktar. kalıp serilendirme gibi işlemler kısa sürede yapılabilmektedir (Aşık v. hata oranının az olması. Ayrıca bu yöntemle giysi modeli kopya edilmiş olacağından. Model tasarımı.. 24). s. Eray. s. 2. 2002.2. Bu yazılımları yapan en bilinen firmalar ve programları. Kalıp hazırlamada kullanılan. Günümüzde kullanılan çeşitli firmalara ait giysi tasarımı. Giysi üzerinden çıkarılan kalıplar. firma içi ve dışı iletişimin geliştirilmesi açısından da yararları sayılabilir (Lectra. Çoruh.4. kalıp çizimi ve serilendirme yapan yazılımlar bulunmaktadır. yüksek verimliliği sayesinde kendisini kısa sürede amorti etmekte. s.5. Bilgisayar Destekli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Teknolojinin gelişmesiyle beraber giyim endüstrisinde de bilgisayarlarla kalıp elde etmek mümkün hale gelmiştir. 1997. 31). kalıp hazırlama. sıklıkla kullanılmayan bir yöntemdir. 1994. Kalıbı çıkarılacak olan giysi. 36). Fransız Lectra firması kalıp serilendirme ve pastal hazırlama için 47 . s.

Emine Ercan. s.d. 2. Alman Assyst firmasının geliştirdiği kalıp ve pastal hazırlama için “Assystform” ve “Assystcost” programlarıdır (Bulgun.“Moderis” ve “Diamino”.115). araştırmada kullanılan önem sırasına göre verilmiştir.. s. İlgili Yayın ve Araştırmalar Araştırma sırasında klasik erkek gömleği kalıpları hakkında detaylı bilgi ve kalıpların denenmesi ile ilgili bir çalışmaya rastlanmazken. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıplarına yer verilmiştir. İzmir. january. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıp çizimine yer verilmiştir. Yüksel Işıklar v. 1995. Türk kadınları üzerinden alınan antropometrik ölçüler doğrultusunda dokuz standart ölçü tablosu hazırlanmış ve yeni bir kalıp çizim sistemi önerilmiştir. 221). İngiltere’de vücudun hareket halindeki değişimini simüle edip. İstanbul. 1994. 1990. Başer. klasik erkek gömleği kalıp çizimlerinin yer aldığı ve konu ile ilgili bilgi veren kaynaklar aşağıda. Başer. 1996.114. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları ve ölçü tablosu bulunmaktadır. s. Amerikan Gerber firmasının kalıp serilendirme ve pastal programı “Accumark” ve giysi tasarımı için “Gerber Designer” yazılımı. Türk Bayan Vücut Ölçülerine Dayalı Yeni Bir Giysi Kalıp Çizim Sisteminin Geliştirilmesi. 48 . Kalıp III Seminer Kitabı. buradan yola çıkarak kalıp hazırlayan uzman programlar üzerinde de çalışmalar vardır (Gray. Ankara. 1991. 1988. 1993. İç Giyim Kadın Erkek ve Çocuk Giyimlerinde Temel Çizimler.5..d. 18’ den). 2000. bilgisayar sistemlerinin grafik yetenekleri artık tasarımın estetik üstünlüklerini gerçek bir örnek ürüne başvurmaksızın değerlendirebilecek bir aşamaya ulaşmıştır (Ercan. Neriman Öğütçü v. Hızla gelişen teknoloji ile beraber. giysi tasarımı için geliştirdikleri “Prostyle” programı. Rundschau Herrenhemd.

2000.d. Ankara. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları yer almıştır. Yurdagül Muratoğlu. Nurgül Çoban. Giyim Sanayi için Beden(Vücut) Ölçüleri – Erkekler. İstanbul. Nuran Zengingönül. 2004. 1982. TSE. Tekstil Mamulleri – Gömlek. Gömlek üretiminde. Ankara. 1995. kullanılan malzemeden. Müjgan Baysal. Erkek Giysi Tasarımında Temel ve Model Uygulamalı Kalıp Çizimleri Ders Notları. üretim kalitesine olması gerekenler verilmiştir. 1987. Ankara. Erkek Giysi Üretimi. Klasik erkek gömleğinin vücuda uyumu ve klasik erkek gömleği üretimi hakkında bilgi verilmiştir. Ankara. Giyim Kadın ve Erkek İç Giyimlerinde Kalıpla Çizimler. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları bulunmaktadır.. 49 .Yüksel Işıklar v. TSE. Vücut tiplerine göre Türk erkeğinin standart beden ölçü tabloları oluşturulmuştur.

5 cm Boyun Çevresi: 38 Yardımcı Ölçüler: = 6.41 YAKA) VE KAYNAKLARDA BULUNAN 50 BEDEN KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ ÖLÇÜLERİ VE KALIP ÇİZİMLERİ 3.2 cm = 20. s.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16 cm 5 cm 11 cm 25.52 BEDEN (38. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 168 92 80 94 55 cm cm cm cm cm cm Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 48 24 0.5 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5. 58) 50 .4 cm = 56.BÖLÜM III MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46.2 cm = 44 = 72 cm cm 84 cm 46 cm 40 cm 47 cm 1/4 42 cm 23 cm 20 cm 1/8 21 cm 11.3 cm = 23.5 cm 1/10 Beden+10.39.40.4 cm = 16.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 23.1.48. 1991.7 cm = 19.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 24.75 cm (Rundschau.5 cm + 2 cm + 10.50.

2.3. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 51 .

Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 52 .3.3.

Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 53 .4.3.

3. 54 . Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.5.

5 cm 24 21 cm cm 1/8 21. 58) 55 .6.5 cm = 73 cm = 6. s. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 170 96 84 98 56 cm cm cm cm cm cm 85 cm 48 cm 42 cm 49 cm 1/4 42.5 0.6 cm = 21.3. 1991.2 cm = 17.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.2 cm = 58.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 24.6 cm = 44.5 cm = 23.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 24.3 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.5 cm + 2 cm + 10.5 cm 1/10 Beden+10.3cm 5 cm 11.1 cm = 20.25 cm 12 cm Boyun Çevresi: 39 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 49 24.25 cm (Rundschau.

56 . Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.7.

3. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 57 .8.

3. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 58 .9.

3. 59 .10. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

58) 60 .5 cm 24.5 cm 12.11.5 cm = 6.75 cm (Rundschau.6cm 5 cm 11. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.5 cm + 2 cm + 10. s.6 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) = 17.5 cm = 21 cm 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) = 60.6 cm 1/10 Beden+10.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 74 = 24 = 22 cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16. 1991.3.

3.12. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 61 .

13.3. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 62 .

14. 63 .3. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 64 .3.15. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.

5 = 75 = 6.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 25. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 51 25.5 cm cm cm cm cm cm cm cm cm 174 104 94 106 41 58 cm cm cm cm cm cm 87 cm 52 cm 47 cm 53 cm 1/4 43.4 = 22.83 = 24.3. 58) 65 .9 = 21.8 = 17.5cm (Rundschau.4 = 45. s.5 cm 1/8 21.8 = 62.5 cm 26 cm 23. 1991.75 cm 13 cm 1/10 Beden+10.5 cm + 2 cm + 10.16.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25.25 cm 26.5 0.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 17 cm 5 12 cm cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.

17. 66 .Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

3. 67 . Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.18.

3.19. 68 . Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

20. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol .Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 69 .

6 cm = 46 = 80 = 44 = 57 cm cm cm cm + 3 cm 1/10 Beden+1/20 Tb+5 cm + 3 cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.21.5 cm cm cm Beden 1/10 : + Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 10 cm 1 cm 11 26 cm cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 6 cm 1/6 Boyun Çevresi Arka Uzunluk / 2 cm 1/2 Beden 1/8 Beden + 7-8 cm + 3-4 cm Bolluk: = 26.5 cm = 6. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Uzunluk: Ag+Kg+Ög: Koltuk Genişliği Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği= 49 + 1 25.5 cm (Işıklar v.5 cm 24.3. 1988. 212 ) 70 .5 cm 12.d.. s.6 cm = 15.

3. 71 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.22.

72 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.23.

24.25 cm cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 16.6cm 4 cm 12.5 cm 24.5 cm + 1 cm + 7.5 cm = 57.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 74 = 24 = 21 = 20 cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm 12. 2000.5 cm = 6. 18) 73 .6 cm = 16.25 cm (Zengingönül. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 49 0.3 cm 25 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 4. Baysal. s.5 cm 24.3.

25. 74 .3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

3. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.26. 75 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.

27.5 cm 12.6 cm = 17. s.6 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 10-12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.5 cm = 6.5 cm + 10 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 76 = 24 = 22 cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm = 20. 1994.13) 76 .25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.3.6cm 5 cm 11.5 cm = 60 cm 24. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.75 cm (Rundschau.5 cm + 1.

3. 77 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.28.

29. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 78 .3.

30.5 cm 23.5 cm = 6.75 cm = 21 + 5.5 cm cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm 12. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 48 24 0.5 cm = 17.6 cm + 3.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16 cm 5 11 cm cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 16 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 70 = 24 + 1. s.11) 79 .75 cm 23 cm (Rundschau.5 cm = 55.3. 2000.25 cm = 22 + 0.

80 .31. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.32. 81 .3.

82) 82 .6 cm = 20.5 cm + 1.5 cm + 6..5 cm 12.16cm 1 cm 13. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği= Koltuk Yüksekliği= 48 24 24 cm cm cm Koltuk Yüksekliği: Manşet Boyu: Toplam Koltuk Yük.d.5 cm = 56.3. 1993.5 cm 14.16cm 25 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /13-15 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 1/8 Beden + 6.33.5 cm + 3.5 cm 11. s.6 cm (Öğütçü v.5 cm 1/2 Beden + 1.5 cm = 6.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 73 = 24 = 15 = 21 cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.: 1/3’ü: / 42.5 cm 1/8 Beden / 1 cm 1/4 Beden / 5.

3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 83 .34.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 84 .35. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

Emzen. 1941. 186) 85 . (Berk.+Koltuk Gn.+Bolluk+Pili+Pat:1/2 Beden+20 cm= 70 Kol İçin: Kol Evi Çevresi: Manşet Boyu: 45 25 cm cm Not: Dikiş ve baskı payları içindedir.3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Model Boyu: Arka Yaka: Koltuk Derinliği: 80 cm 1/6 Boyun Çevresi 22 cm = 80 cm = 6.+Ön Gn.5 cm Arka Gn.6 cm = 22 cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.36. s.5 cm 12.

86 .37. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.38. 87 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.

+Koltuk Gn. (Aldrich.6 cm = 80 cm = 8 = 62 cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm Not: 1 cm dikiş payı içindedir.4 cm 44. 2000.6 cm 80 cm 1/5 Boyun Çevresi = 24. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: 24.+Ön Gn.39.: 1/2 Beden + 12 cm(bolluk) Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği 54 27 = 27 cm cm cm Kol Evi Çevresi : 1/4’ü : Manşet Boyu: 54 cm 13.5 cm 23 cm Koltuk Yüksekliği = 13. s.5 cm Arka Gn.4 cm = 44.3. 26) 88 .5 cm 12.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.40.3. 89 .

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.41. 90 .3.

9 cm (Handford.2 = 6 cm cm cm 101.7 cm cm cm cm cm cm = 20. s.8 cm cm cm cm cm = 20.9 cm = 15.2cm Arka Omuzdan Yakaya Yüks.9 cm 55.3 = 76.95 cm = 19. 423.7 0.4 = 41.42.9 cm / 2 38.1 cm cm cm cm 16. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Tüm Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Arka Genişlik: Ön Genişlik: Ag+Kg+Ög: 48.3.3 111. 424) Not: Bu kalıp.9 = 2.5 cm Arka Omuz: Ön Omuz: Pens Hesaplama: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 53.5 = 16.6 26.95 cm Bel-Koltuk Altı Arası: 1/2 Arka Uzunluk / 3.6 cm Manşet Boyu = 22.1 83.9 = 1.3 26.5 = 44.9cm / 1/2 Bel / 6 Belden Arka Omuz Yüks.1 cm / 2 1/2 Beden+5. 91 .6 81.3 cm 76.: 2.1cm(bolluk) = 48.: 44.05 cm = 55. kullanılan tüm ölçülerin formüllerinin verilmemiş olmasından dolayı araştırmada kullanılan TSE ölçüleri kullanılmadan.9 cm Koltuk Yüksekliği= 7.: 41.4 cm Belden Ön Omuz Yüks.1 cm / pi / 2 41.2 cm 38.8 38.5 cm 15. kaynaktaki ölçüleri ile çizilmiştir. 1984.

50 Beden Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 92 .3.43.

44. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 93 .3. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Kol.

39. Denizli merkezdeki fakülte ve yüksekokulların isim ve adresleri alınmıştır.40.48.48. Sportmen tip olmayan erkek öğrenciler araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. evren ve örneklemi ve verilerin toplanılması ile verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde durulmuştur. Fakülte dekanlıklarından ve yüksekokul müdürlüklerinden gerekli araştırma izni alınarak araştırmanın örneklem grubu Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki. Yapılan taramadan sonra elde edilen veriler tablolara aktarılmış.40. Araştırmanın Modeli Bu araştırma.41 Yaka) sportmen tip Türk erkeği oluşturmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. araştırmanın modeli.BÖLÜM IV YÖNTEM Bu bölümde.50. 46. Tüm Pamukkale Üniversitesi sportmen tip 46. Türk erkeğini temsil ettiği kabul edilen.50.52 Beden (38. Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören.41 Yaka) erkek öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Mühendislik Fakültesi. Eğitim Fakültesi. 18 ile 26 yaş arası.52 Beden (38.52 Beden (38. Tıp 94 .40. 46.48. Araştırmanın örneklemini ise. istatistiki analizleri yapıldıktan sonra yorumlanmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi. konu ile ilgili kaynaklar ve süreli yayınlardan faydalanılmıştır. 1100 erkek öğrenciden. mevcut durum ortaya konmaya çalışıldığından tarama (survey) modelli bir araştırmadır.39. Teknik Eğitim Fakültesi.50. Örneklem grubunu oluşturmak amacıyla Pamukkale üniversitesi rektörlüğü ile görüşülüp. Aynı zamanda literatür taraması yapılmış.39.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler arasından random yöntemiyle seçilen öğrenciler oluşturmaktadır. 18 ile 26 yaş arası. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini.

Örneklem Alınan Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı FAKÜLTELER ve YÜKSEKOKULLAR Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F. TOPLAM 46 Beden 27 5 23 14 6 0 21 4 100 48 Beden 20 7 28 13 3 1 27 1 100 50 Beden 26 10 27 11 4 1 20 1 100 52 Beden 21 8 31 17 4 2 15 2 100 (38 Yaka) (39 Yaka) (40 Yaka) (41 Yaka) Toplam 94 30 109 55 17 4 83 8 400 Araştırmada. 48 beden (39 yaka) 28.48. 48 beden (39 yaka) 7.40.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler olarak belirlenmiştir. O. 52 beden (41 yaka) 8 öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenci. Fen Edebiyat Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 5. İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 23. 48 beden (39 yaka) 20. 50 beden (40 yaka) 4.Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 46. Y. 52 95 . 50 beden (40 yaka) 11. 50 beden (40 yaka) 26 ve 52 beden (41 yaka) 21 öğrenci olmak üzere toplam 94 öğrenci. Belirlenen fakülte ve yüksekokullardan her bedende 100 kişi olmak üzere random yöntemiyle 400 kişi seçilmiştir. 50 beden (40 yaka) 27. 52 beden (41 yaka) 31 öğrenci olmak üzere toplam 109 öğrenci. Random yöntemiyle fakültelerden ve yüksek okullardan seçilen öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 48 beden (39 yaka) 3. Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık M. Eğitim Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 27. 48 beden (39 yaka) 13. Mühendislik Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 14. Teknik Eğitim Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 6. 52 beden (41 yaka) 17 öğrenci olmak üzere toplam 55 öğrenci.39.50. 50 beden (40 yaka) 10.52 Beden (38. Tablo 7.

İstanbul. 48 beden (39 yaka) 8. Çanakkale. 50 beden (40 yaka) 1. 50 beden (40 yaka) 5 ve 52 beden (41 yaka) 12 öğrenci olmak üzere toplam 96 . Marmara Bölgesindeki Balıkesir. Meslek Yüksekokulundan 46 beden (38 yaka) 21. Karadeniz Bölgesindeki Amasya. Samsun. Sağlık Meslek Yüksekokulundan 46 beden (38 yaka) 4. Kocaeli ve Tekirdağ illerinden 46 beden (38 yaka) 8. Kırklareli. Tablo 8. 50 beden (40 yaka) 7 ve 52 beden (41 yaka) 10 öğrenci olmak üzere toplam 33 öğrenci. Ordu. Giresun. Tıp Fakültesinden 48 beden (39 yaka) 1. 50 beden (40 yaka) 1. Tokat ve Trabzon illerinden 46 beden (38 yaka) 4. TOPLAM Toplam 33 26 200 57 28 43 13 400 8 4 49 11 6 18 4 100 8 5 58 12 7 8 2 100 7 5 52 19 7 6 4 100 10 12 41 15 8 11 3 100 Araştırmaya. 52 beden (41 yaka) 15 öğrenci olmak üzere toplam 83 öğrenci. Kastamonu. Bursa.beden (41 yaka) 4 öğrenci olmak üzere toplam 17 öğrenci. Edirne. Random yöntemiyle fakültelerden ve yüksek okullardan seçilen öğrencilerin. Bilecik. bedenlerine göre yaşadıkları coğrafi bölgelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 48 beden (39 yaka) 27. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) BÖLGE Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu B. 52 beden (41 yaka) 2 öğrenci olmak üzere toplam 4 öğrenci. 50 beden (40 yaka) 20. Çorum. Gümüşhane. 52 beden (41 yaka) 2 öğrenci olmak üzere toplam 8 öğrenci ve her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 erkek öğrenci yer almıştır. 48 beden (39 yaka) 1. 48 beden (39 yaka) 5. Bolu.

Erzurum. 50 Beden (40 Yaka) 100 öğrenciye. Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden 46 beden (38 yaka) 18. Akdeniz Bölgesindeki Adana. Kayseri. Mardin. İçel. Antalya. Karaman ve Kırıkkale illerinden 46 beden (38 yaka) 11. araştırmalar Ocak 2006-Nisan 2006 tarihleri arasında. 50 beden (40 yaka) 52 ve 52 beden (41 yaka) 41 öğrenci olmak üzere toplam 200 öğrenci. Van ve Iğdır illerinden 46 beden (38 yaka) 6. İzmir. Denizli. Ölçülerin tek elden alınıp. Bitlis. 50 beden (40 yaka) 19 ve 52 beden (41 yaka) 15 öğrenci olmak üzere toplam 57 öğrenci. Burdur. Sivas. Nevşehir. Hatay. Siirt ve Şanlıurfa illerinden 46 beden (38 yaka) 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla. Isparta. Her beden için birebir ölçülerde Müller Kalıp Sistemi ile klasik erkek gömleği kalıpları hazırlanmış ve gömleklik kumaştan dikilmiştir. Doğu Anadolu Bölgesindeki Ağrı. fakülte dekanlıklarından ve yüksekokul müdürlüklerinden. 48 beden (39 yaka) 2. kişisel 97 . Aydın. ayrıca yükseköğrenim yurt yönetiminden izin alınmıştır. 50 beden (40 yaka) 7 ve 52 beden (41 yaka) 8 öğrenci olmak üzere toplam 28 öğrenci. 48 Beden (39 Yaka) 100 öğrenciye. Konya. yüksekokul ve yurtlarda araştırma yapılmasını uygun görmesiyle. Eskişehir. 48 beden (39 yaka) 7. Malatya. Yozgat. İlgili makamların söz konusu fakülte. Bu gömlekler 46 Beden (38 Yaka) 100 öğrenciye. 50 beden (40 yaka) 4 ve 52 beden (41 yaka) 3 öğrenci olmak üzere toplam 13 öğrenci ve her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 erkek öğrenci katılmıştır. Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki Adıyaman. yükseköğrenim yurtlarında bir görevli nezaretinde ve bilgisi dahilinde yapılmıştır. Erzincan. Elazığ. Diyarbakır. Muğla. 48 beden (39 yaka) 58.26 öğrenci. uyumsuzlukların ve aksaklıkların tek kişi tarafından tespit edilmesi sağlanmıştır. Hakkari. 48 beden (39 yaka) 8. Manisa ve Uşak illerinden 46 beden (38 yaka) 49. İç Anadolu Bölgesindeki Ankara. fakültelerde bir öğretim görevlisi. Hazırlanan genel bir tabloda (bakınız ekler) öğrencilerin isimleri yanı sıra. Tunceli. 48 beden (39 yaka) 12. Kars. Niğde. Kütahya. 50 beden (40 yaka) 6 ve 52 beden (41 yaka) 11 öğrenci olmak üzere toplam 43 öğrenci. Verilerin Toplanması Verilerin toplanması amacıyla Selçuk Üniversitesi. Ege Bölgesindeki Afyon. Gaziantep. 52 Beden (41 Yaka) 100 öğrenciye giydirilmiştir.

anne mesleği.52 Beden (38. uygun olup olmadığına bakılmış. boy.50. Bu genel tablodan yola çıkarak her kalıp özelliği için genelden özele. kilo. kol boyu. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ön uzunluğunun öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu 6. baba mesleği) ve denenen kalıpların aksaklıklarını tespit etmek için kırk farklı noktada kalıp özelliği dikkate alınarak. yaş. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kalçasının öğrencilerin kalçasına uygunluğu 4.48. sosyoekonomik özellikleri (yaşadığı yer. bel çevresi. Verilerin Analizi Tablolardan bilgisayar ortamına aktarılan Müller Kalıp Sistemi 46. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği belinin öğrencilerin beline uygunluğu 3.50. Bu tablolar aşağıdaki gibidir. beden no. bol. uygun olmayan kısımlar ne kadar dar. göğüs çevresi.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının uygunluğunun denenmesi ile elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda Müller Kalıp Sistemi 46. sınıf.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının öğrencilere uygunluğu % hesapları ile ortaya konmaya çalışılmıştır. yaka no.40. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu 98 . Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ön genişliğinin öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu 7. 1. bölüm.48.özellikleri (fakülte. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği gömlek boyunun öğrencilerin boyuna uygunluğu 5. bilek çevresi). aşağıda veya yukarıda gibi santimetre cinsinden kaydedilmiştir. önden arkaya doğru bir sıra takip etmek suretiyle verilerin gösterildiği tablolar hazırlanmıştır. kalça çevresi.39.40.39.52 Beden (38. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği göğüs çevresinin öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu 2. boyun çevresi.

Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği sırt yüksekliğinin öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu 19. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep yerinin(sağ-sol)öğrencilere uygunluğu 18. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ilik düğme arasının öğrencilere uygunluğu 15. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ucu açıklığının öğrencilerin boynuna uygunluğu 13. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği roba görünümünün öğrencilere uygunluğu 22. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği arka uzunluğunun öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu 20. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği arka genişliğinin öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu 21. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka oyuntusunun öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu 9. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün Türk erkeğinin boynuna uygunluğu 11. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka genişliği görünümünün öğrencilerin boynuna uygunluğu 10. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep büyüklüğünün öğrencilere uygunluğu 16. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep yerinin(üst-alt) öğrencilere uygunluğu 17. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kapanma payının öğrencilere uygunluğu 14. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol boyunun öğrencilerin kol boyuna uygunluğu 24. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği omuzunun öğrencilerin omuzuna uygunluğu 23. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği koltuk oyuntusunun öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu 99 . Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu 26.8. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol genişliğinin öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu 25. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ucu görünümünün öğrencilerin boynuna uygunluğu 12.

100 .27. tekrar denenen kalıplarda herhangi bir uyum problemi görülmemiştir. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde manşet görünümünün öğrencilerin koluna uygunluğu 32. medyanı (ortanca). Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol yırtmaç yerinin öğrencilerin koluna uygunluğu 28. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde koldaki pili derinliğinin öğrencilerin koluna uygunluğu 30. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygunluğu Temel ölçülerin grafikleri oluşturulmuş. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde manşetin öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu 31. minimum ve maksimum değerleri verilerek analiz edilmiştir. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde yan dikişin öğrencilerin vücuduna uygunluğu 33. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler ile Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları geliştirilmiş. beden ve yaka numarasına göre gruplandırılan öğrencilerden elde edilen verilerin ortalamaları. standart sapmaları. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun öğrencilerin koluna uygunluğu 29.

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Özellikleri Tablo 9. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı OKUL Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F. Y. Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık M.BÖLÜM V BULGULAR 5.1. TOPLAM 46 Beden 27 5 23 14 6 0 21 4 100 48 Beden 20 7 28 13 3 1 27 1 100 50 Beden 26 10 27 11 4 1 20 1 100 52 Beden 21 8 31 17 4 2 15 2 100 (38 Yaka) (39 Yaka) (40 Yaka) (41 Yaka) Toplam 94 30 109 55 17 4 83 8 400 Fakülteler ve Yüksek Okullar Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık Meslek Yüksek Okulu 101 . O.

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşlarının Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 0 26 19 19 5 11 9 7 4 100 48 Beden (39 Yaka) 0 26 20 11 15 10 14 4 0 100 50 Beden (40 Yaka) 1 21 8 14 16 19 10 9 2 100 52 Beden (41 Yaka) 1 11 17 9 9 14 20 16 3 100 YAŞ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOPLAM Toplam 2 84 64 53 45 54 53 36 9 400 Yaş Grupları 18 19 20 21 22 23 24 25 26 102 .Tablo 10.

Tablo 11. TOPLAM Toplam 33 26 200 57 28 43 13 400 8 4 49 11 6 18 4 100 8 5 58 12 7 8 2 100 7 5 52 19 7 6 4 100 10 12 41 15 8 11 3 100 Yaşadıkları Bölge Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi 103 . Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) BÖLGE Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu B.

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Annelerinin Mesleklerinin Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) MESLEK Memur Öğretmen İşçi Emekli Esnaf Serbest Meslek Ev Hanımı Hemşire Mühendis İdari Personel Çiftçi TOPLAM Toplam 6 12 12 18 1 3 336 7 1 1 3 400 0 2 10 3 0 0 81 2 0 0 2 100 2 4 1 4 0 1 84 2 1 0 1 100 1 2 0 7 0 1 88 1 0 0 0 100 3 4 1 4 1 1 83 2 0 1 0 100 Anne Meslek Grupları Memur Öğretmen İşçi Emekli Ev Hanımı Hemşire Diğerleri 104 .Tablo 12.

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Babalarının Mesleklerinin Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) MESLEK Memur Öğretmen İşçi Eczacı Emekli Öğretim Üyesi Esnaf Teknisyen Serbest Meslek Mali Müşavir Veteriner Hakim Askeri Personel Mühendis İdari Personel Doktor Emniyet Personeli Çiftçi Vefat Etmiş TOPLAM Toplam 62 19 53 1 119 2 15 4 59 1 1 1 3 1 4 1 4 45 5 400 13 7 15 0 31 0 4 2 9 0 0 0 2 0 0 0 0 16 1 100 15 4 7 0 32 1 7 0 16 0 1 0 0 0 2 1 1 12 1 100 16 5 12 1 29 0 2 2 17 0 0 1 1 0 1 0 2 10 1 100 18 3 19 0 27 1 2 0 17 1 0 0 0 1 1 0 1 7 2 100 105 .Tablo 13.

Baba Meslek Grupları
Esnaf Öğretmen Çiftçi İşçi Serbest Meslek Memur Emekli Diğerleri

106

5.2. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Tablo 14. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 172,99 61,73 90,99 76,84 94,21 61,2 38,02 17,985 Medy. 172 61 90 77 94 61 38 18 St.s. 5,76 5,431 2,485 4,458 3,638 2,274 0,235 0,7992 Min. 160 50 82 65 87 56 38 16,5 Mak. 190 77 100 87 106 67 39 20 Ranj 30 27 18 22 19 11 2 3,5 Vary. 33,182 29,492 6,177 19,873 13,238 5,172 0,055 0,639

Tablo 15. Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri

Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği

N 100 100 100 100 100 100 100 100

Ort. 176,33 68,78 94,33 80,97 97,63 62,09 39,11 18,465

Medy. 176,5 68 94 80 98 62 39 18,5

St.s. 5,948 6,783 2,123 5,526 3,377 2,301 0,314 0,8326

Min. 162 55 84 73 90 56 39 16

Mak. 190 90 99 97 107 68 41 20

Ranj 28 35 15 24 17 12 3 4

Vary. 35,375 46,012 4,506 30,534 11,407 5,295 0,099 0,693

107

Tablo 16. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 178,93 75,29 98,46 85,68 101,51 62,96 40,08 18,675 Medy. 179,5 75 98 85 101 63 40 19 St.s. 6,15 6,32 2,091 5,367 3,636 2,457 0,257 0,7829 Min. 162 62 92 75 93 56 40 16,5 Mak. 195 95 104 107 119 70 41 21,5 Ranj 33 33 12 32 26 14 1 5 Vary. 37,823 39,945 4,372 28,806 13,222 6,039 0,066 0,613

Tablo 17. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 179,57 81,51 102,97 90,71 105,92 63,66 41,15 19,08 Medy. 180 82 103 90 106 64 41 19 St.s. 5,837 7,508 2,966 5,905 4,158 2,72 0,259 0,849 Min. 168 65 94 77 98 58 41 17 Mak. 192 110 112 105 115 70 42 21 Ranj 24 45 18 28 17 12 1 4 Vary. 34,066 56,374 8,797 34,875 17,286 7,398 0,067 0,721

108

5.3. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği

46 Beden ( 38 Yaka) Tam Boy Grafiği
12 11 10 9 8 7

Kişi Sayısı

6 5 4 3 2 1 0 160 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 190

Tam Boy

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Kilo Grafiği
18 16 14 12 10

Kişi Sayısı
8 6 4 2 0 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 74 75 76 77

Kilo

109

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği
42 39 36 33 30 27 24

Kişi Sayısı 21
18 15 12 9 6 3 0

82

86

87

88

89

90

91

92

93

93,5

94

94,5

95

97

99

100

Göğüs Çevresi

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Bel Grafiği
13 12 11 10 9 8 7

Kişi Sayısı

6 5 4 3 2 1 0

65

67

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Bel

110

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 46 Beden ( 38 Yaka) Kalça Grafiği 13 12 11 10 9 8 Kişi Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 106 Kalça 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 46 Beden ( 38 Yaka) Kol Boyu Grafiği 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Kol Boyu 111 .

5 18 18.46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 46 Beden(38 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37.5 38 38.5 19 Bilek Genişliği 112 .5 39 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 46 Beden (38 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 36 33 30 27 24 21 Kişi Sayısı 18 15 12 9 6 3 0 16.5 17 17.

Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 48Beden (39 Yaka)Tam Boy Grafiği 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 162 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 182 183 184 185 186 187 189 190 Kişi Sayısı Tam Boy 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 48 Beden ( 39 Yaka) Kilo Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 55 58 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 84 85 86 90 Kilo 113 .5.4.

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 48 Beden(39 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği 36 34 32 30 28 26 24 22 20 Kişi Sayısı 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 84 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Göğüs Çevresi 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 48 Beden ( 39 Yaka) Bel Grafiği 11 10 9 8 7 6 Kişi Sayısı 5 4 3 2 1 0 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 97 Bel 114 .

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Kalça Grafiği 14 13 12 11 10 9 8 Kişi Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 107 Kalça 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 48 Beden(39 Yaka) Kol Boyu Grafiği 22 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Kol Boyu 115 .

5 19 19.48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 75 70 65 60 55 50 45 40 30 25 20 15 10 5 0 38.5 39 39.5 18 18.5 20 Bilek Genişliği 116 .5 17 17.5 41 Kişi Sayısı 35 Boyun Çevresi 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 32 30 28 26 24 22 20 18 Kişi Sayısı 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 16.

5.5. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka)Tam Boy Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 162 163 167 168 170 171 172 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 190 192 193 195 Tam Boy 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Kilo Grafiği 10 9 8 7 6 Kişi Sayısı 5 4 3 2 1 0 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 89 90 95 Kilo 117 .

50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 Kişi Sayısı 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 83 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 Göğüs Çevresi 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka) Bel Grafiği 9 8 7 6 5 Kişi Sayısı 4 3 2 1 0 75 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 107 Bel 118 .

50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 50 Beden (40 Yaka ) Kalça Grafiği 22 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 119 Kalça 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Kol Boyu Grafiği 28 26 24 22 20 18 16 Kişi Sayısı 14 12 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 Kol Boyu 119 .

5 19 19.5 20 21 21.5 17 17.50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 50 Beden (40 Yaka ) Boyun Çevresi Grafiği 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 38 39.5 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 16.5 Kişi Sayısı Bilek Genişliği 120 .5 18 18.5 40 40.

5.6. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 52 Beden (41 Yaka)Tam Boy Grafiği 18 16 14 12 10 Kişi Sayısı 8 6 4 2 0 168 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Tam Boy 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 52 Beden ( 41 Yaka) Kilo Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 65 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94 95 98 100110 Kilo 121 .

52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 52 Beden (41 Yaka ) Göğüs Çevresi Grafiği 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kişi Sayısı 94 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 112 Göğüs Çevresi 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 52 Beden ( 41 Yaka) Bel Grafiği 15 14 13 12 11 10 9 Kişi Sayısı 8 7 6 5 4 3 2 1 0 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 97 98 99 100 101 104 105 Bel 122 .

52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Kalça Grafiği 13 12 11 10 9 8 Kiş i Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Kalça 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Kol Boyu Grafiği 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kol Boyu 123 .

5 18 18.5 41 41.5 20 20.5 19 19.5 21 Bilek Genişliği 124 .5 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 39 36 33 30 27 24 21 Kişi Sayısı 18 15 12 9 6 3 0 17 17.52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40.

TSE’nin Hazırladığı 46.67 cm 1.57 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 92 cm 96 cm 100 cm 102 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 90.50.2.97 cm 85.46 cm 102.50.57 cm Ölçü Farkları 4.5. Bel Çevresi 125 . Tam Boy Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 168 cm 170 cm 172 cm 174 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 172.71 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Ölçü Farkları 3.54 cm 0.99 cm 176.1.99 cm 6. Göğüs Çevresi Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 80 cm 84 cm 88 cm 94 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 76.39.16 cm 3.39.68 cm 90.33 cm 178.40.52 Beden (38.97 cm Ölçü Farkları 1.84 cm 80.99 cm 94.32 cm 3.41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucunda Elde Edilen 46.01 cm 1.33 cm 98. TSE’nin Hazırladığı 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Tablo 18.03 cm 2.7.93 cm 179.41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı Tablo 18.29 cm Tablo 18.48.52 Beden (38.93 cm 5.97 cm Tablo 18.3.48.33 cm 6.40.

08 cm 0.6.92 cm Ölçü Farkları 0.37 cm 0.15 cm Tablo 18.5. Kalça Çevresi Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Tablo 18.02 cm 39. Boyun Çevresi 126 .02 cm 0. Kol Boyu Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 55 cm 56 cm 57 cm 58 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 61.2 cm 6.15 cm Ölçü Farkları 0.96 cm 5.2 cm 62.66 cm Ölçü Farkları 6.66 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 38 cm 39 cm 40 cm 41 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 38.21 cm 0.4.49 cm 0.51 cm 105.08 cm Tablo 18.21 cm 97.09 cm 62.Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 94.11 cm 0.63 cm 101.11 cm 40.96 cm 63.9 cm 5.08 cm 41.

göğüs çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.75 27 6. Bel ve Kalça Çevresinin.25 119 29. öğrencilerin 46 beden %18’ine. Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu 5. 52 beden %12’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %62’sine bol geldiği görülmektedir. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.5 100 52 (41) 16 4 36 9 48 12 100 Toplam N 33 8. 50 beden %14’5’ine.75 70 17. 48 beden olan %0.5.8.5 36 9 58 14.8.75’ine normal gelip.1. Göğüs Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 20 5 72 18 100 48 (39) 3 0. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5’ine. 50 beden olan %1. göğüs çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı. 48 beden %17. 127 . 52 beden olan %4’üne olmak üzere toplam öğrencilerin %8.75 248 62 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin.75’ine.5’ine. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs. 50 beden %9’una. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu. Aynı tabloya bakıldığında. 48 beden %6. Ön ve Arka Genişliğinin. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine. tüm öğrencilerin 46 beden %5’ine. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluk tablosu incelendiğinde. Tablo 19.25’ine dar geldiği ortaya çıkmaktadır.5 100 50 (40) 6 1. 52 beden %9’una olmak üzere toplam öğrencilerin %29.75’ine.

5 cm 2 cm 4 cm 0.847 48 (39) 3 9. 52 beden öğrencilerin %48.1’ine 1.167 Toplam 33 100 2.91 cm dar olduğu belirlenmektedir.1.3 Toplam 119 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin.1 1.331 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.38 cm dar.17 cm 3. Göğüs Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 20 16.17 cm dar.7 50 (40) 36 30. Göğüs Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 24.5’ine 2.5 2.3 52 (41) 36 30.67 cm dar.2’sine 3.8 48 (39) 27 22.67 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0. 128 . 48 beden öğrencilerin %9.5 cm 1 cm 5 cm 1.2 3. Tablo 19.983 52 (41) 16 48.81 cm dar olmak üzere toplam 33 öğrenciye ortalama 2.2. göğüs çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.2’sine 3.81 cm 2. göğüs çevresinin 46 beden öğrencilerin %24.Tablo 19. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.38 cm 4 cm 1 cm 6 cm 1. 46 beden öğrencilerin %20’sine. 48 beden öğrencilerin %27’sine. 50 beden öğrencilerin %36’sına.91 cm 3 cm 1cm 6 cm 1. 50 beden öğrencilerin %18.577 50 (40) 6 18.2 3. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda. 52 beden öğrencilerin de %36’sına olmak üzere toplam 119 öğrenciye normal geldiği görülmektedir.

52 beden öğrencilerin %19.02 cm 3 cm 1 cm 6 cm 1.02 cm bol olmak üzere toplam 248 öğrenciye ortalama 3.588 50 (40) 58 23.28 cm 3 cm 1 cm 10 cm 1. bel çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.18 cm bol.2’sine 3.28 cm bol.8. 5. 129 .431 48 (39) 70 28.3.518 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin. Göğüs Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 72 29 3. 48 beden öğrencilerin %28. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.42 cm bol.609 52 (41) 48 19.2 3. bel çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı. 50 beden öğrencilerin %23.24 cm bol olduğu gözlenmektedir.436 Toplam 248 100 3.4’üne 3.4’üne 3.2.24 cm 3 cm 1 cm 10 cm 1.Tablo 19. bel çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı.18 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1. bel çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği belinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.42 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1. göğüs çevresinin 46 beden öğrencilerin %29’una 3.4 3.4 3.

75’ine. tüm öğrencilerin 46 beden olan %0. 52 beden olan %1. tüm öğrencilerin 46 beden %4.25 100 52 (41) 6 1. Bel Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 18 13. beli normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 48 beden öğrencilerin %25’ine. 52 beden öğrencilerin %32. Aynı tabloya bakıldığında. 50 beden %14’25’ine. 48 beden %8. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluk tablosu incelendiğinde.5 100 50 (40) 3 0.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %63’üne bol geldiği tespit edilmektedir.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %3’üne dar geldiği anlaşılmaktadır.75’ine. Bel Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 3 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.4 52 (41) 44 32.5’ine. 130 . 50 beden öğrencilerin %29. 50 beden %10’una. 50 beden olan %0.2 48 (39) 34 25 50 (40) 40 29. öğrencilerin 46 beden %19. Tablo 20. 46 beden öğrencilerin %13.75 100 48 (39) 34 8.4’üne olmak üzere toplam 136 öğrenciye normal geldiği belirlenmektedir.75 40 10 57 14. 52 beden %12. 52 beden %11’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %34’üne normal gelip.5 79 19.4’üne.75’ine.2’sine.5’ine.5 100 Toplam N 12 3 136 34 252 63 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.5’ine.1.5 66 16.5 44 11 50 12. 48 beden %16.75 18 4.4 Toplam 136 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.Tablo 20.

Bel Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 3 25 3.3 3.2 3.517 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin. 52 beden öğrencilerin %50’sine 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.505 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.5 cm dar olmak üzere toplam 12 öğrenciye ortalama 2. Tablo 20.225 Toplam 12 100 2. bel çevresinin 46 beden öğrencilerin %31. Bel Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 79 31.67 cm dar.3.18 cm 3 cm 1 cm 9 cm 1.Tablo 20.2. 48 beden 131 .692 50 (40) 57 22.399 48 (39) 66 26. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.4 cm bol.67 cm dar. beli bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.58 cm dar olduğu anlaşılmaktadır.76 cm 4 cm 1 cm 9 cm 1. bel çevresinin 46 beden öğrencilerin %25’ine 3.67 cm 5 cm 1 cm 5 cm 2.587 Toplam 252 100 3.577 52 (41) 6 50 2.58 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1.3’üne 3. 50 beden öğrencilerin %25’ine 1.309 48 (39) 50 (40) 3 25 1. beli dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.6 3.67 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.8 3.44 cm 3 cm 1 cm 9 cm 1.5 cm 2 cm 2 cm 5 cm 1.371 52 (41) 50 19.40 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.37 cm 4 cm 1 cm 8 cm 1.

3.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %38’ine normal gelip.2’sine 3. 50 beden %11’75’ine.75 38 9. kalça çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluk tablosu incelendiğinde.öğrencilerin %26. kalça çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı. 50 beden öğrencilerin %22.75 61 15. Aynı tabloya bakıldığında. 132 . öğrencilerin 46 beden %15.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %13.75 100 52 (41) 23 5. 48 beden olan %2’sine. 52 beden %8. 52 beden öğrencilerin %19.5’ine bol geldiği tespit edilmiştir.5 47 11. kalça çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 52 beden olan %5.5’ine.37 cm bol.25’ine. Tablo 21. Kalça Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 31 7. 50 beden %9. 5.75’ine.5 100 Toplam N 54 13.25 100 48 (39) 8 2 48 12 44 11 100 50 (40) 15 3. 50 beden olan %3.18 cm bol olmak üzere toplam 252 öğrenciye ortalama 3.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %48. 48 beden %11’ine.76 cm bol. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine.75 42 10. 52 beden %10.5 152 38 194 48. kalça çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. 48 beden %12’sine. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kalçasının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu.75 35 8.75’ine.44 cm bol olduğu ortaya çıkmaktadır.6’sına 3.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.8.5’ine dar geldiği anlaşılmaktadır. tüm öğrencilerin 46 beden %7.8’ine 3.

50 beden öğrencilerin %25’inde.65 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.4 48 (39) 48 31.5 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. kalça çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.8’ine 2.8’ine 3.Tablo 21. 133 .17 cm dar.74 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.88 cm 2 cm 1 cm 10 cm 1. Kalça Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 31 20. Tablo 21.5 cm dar.6’sında.5 cm 1 cm 6 cm 1.8 3.071 Toplam 54 100 2. 48 beden öğrencilerin %14. kalça çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.65 cm dar olmak üzere toplam 54 öğrenciye ortalama 2.8 2.4’ünde.38 cm 3. 48 beden öğrencilerin %31.2.88 cm dar olduğu gözlenmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda.8 3.6’sına 2.38 cm dar. 46 beden öğrencilerin %20. Kalça Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 14.8’ine 3. 50 beden öğrencilerin %27.589 52 (41) 23 42. kalça çevresinin 46 beden öğrencilerin %14.6 50 (40) 38 25 52 (41) 35 23 Toplam 152 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.685 48 (39) 8 14. 52 beden öğrencilerin %42.512 50 (40) 15 27. 52 beden öğrencilerin %23’ünde olmak üzere toplam 152 öğrenciye normal geldiği belirtilmektedir.17 cm 2 cm 1 cm 10 cm 2.6 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda.1.

94 cm bol.244 50 (40) 47 24.9 cm 2 cm 1 cm 8 cm 1. Kalça Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 61 31.Tablo 21.8.2 2. ön genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.94 cm 2 cm 1 cm 8 cm 1.2’sine 2.466 52 (41) 42 23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda.328 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.77 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu.14 cm bol olmak üzere toplam 194 öğrenciye ortalama 2. kalça çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.7’sine 2. 48 beden öğrencilerin %22. 134 . 52 beden öğrencilerin %23. ön genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.14 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.175 48 (39) 44 22.4 3. 5.4.3.82 cm 3 cm 1 cm 6 cm 1. 50 beden öğrencilerin %24.77 cm bol.82 cm bol.661 Toplam 194 100 2.9 cm bol olduğu belirlenmektedir. ön genişliğin öğrencilere uygunluk tablosu. ön genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.7 2.4’üne 2.4 2. kalça çevresinin 46 beden öğrencilerin %31.4’üne 3.

Ön Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 39 23. ön genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden olan %4.9 Toplam 169 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.1 48 (39) 44 26 50 (40) 44 26 52 (41) 42 24.75 53 13. 46 beden öğrencilerin %23. 52 beden öğrencilerin %24.25 100 48 (39) 4 1 44 11 52 13 100 50 (40) 8 2 44 11 48 12 100 52 (41) 17 4.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %42.5 41 10.25’ine. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.25 42 10. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda.1. 135 . öğrencilerin 46 beden %13. Ön Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 39 9. 52 beden %10. 48 beden %11’ine.25 194 48. 50 beden öğrencilerin %26’sında. 48 beden olan %1’ine.5’ine bol geldiği tespit edilmektedir.Tablo 22. 48 beden %13’üne.1’inde.9’unda olmak üzere toplam 169 öğrenciye normal geldiği anlaşılmaktadır. tüm öğrencilerin 46 beden %9. 50 beden %11’ine. 52 beden %10.25 100 Toplam N 37 9.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.25’ine normal gelip. Aynı tabloya bakıldığında.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %48.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %9. Tablo 22.25’ine dar geldiği anlaşılmaktadır.25 169 42. 50 beden olan %2’sine. 48 beden öğrencilerin %26’sında.75’ine. 50 beden %12’sine. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine.

5 cm 1 cm 4 cm 0.3 1.8 1.789 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.48 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.68 cm 1.55 cm dar olduğu gözlenmektedir.6’sına 1.9 1.6 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda. 48 beden öğrencilerin %10.3.991 48 (39) 4 10. Ön Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılım Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 21. ön genişliğinin 46 beden öğrencilerin %21.13 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda. ön genişliği dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm 1.74 cm 1.55 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.75 cm 1 cm 3 cm 0.13 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.8’ine 1.629 50 (40) 8 21.5 cm 1 cm 4 cm 0.6’sına 2.1 1.598 52 (41) 17 45.767 52 (41) 41 21.642 Toplam 194 100 1.7 1.71 50 (40) 48 24.6 2.13 cm dar.2.9’una 1.78 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. 52 beden öğrencilerin %45. 50 beden öğrencilerin %21.41 cm dar olmak üzere toplam 37 öğrenciye ortalama 1.Tablo 22.5 cm dar.712 Toplam 37 100 1.75 cm 1 cm 2 cm 0.41 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.13 cm dar. Ön Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 53 27. Tablo 22.67 cm 1.726 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.8 1. ön genişliği bol gelen 136 .75 48 (39) 52 26.

50 beden olan %2.5 57 14.25 115 28.7’sine 1.5’ine. 5.5 69 17. 48 beden öğrencilerin %26.74 cm bol. 50 beden 137 .75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %28.25’ine.25’ine.78 cm bol. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1. öğrencilerin 46 beden %18. Arka Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 6 1.25 100 50 (40) 9 2. tüm öğrencilerin 46 beden %5’ine.25 34 8. arka genişliğinin öğrencilere uygunluk tablosu.5 20 5 74 18.75 248 62 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.68 cm bol olduğu bulunmaktadır. Tablo 23.67 cm bol.48 cm bol olmak üzere toplam 194 öğrenciye ortalama 1. 50 beden %8. arka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı. ön genişliğinin 46 beden öğrencilerin %27. 48 beden %17.öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 100 48 (39) 5 1.1’ine 1.8’ine 1.75 48 12 100 Toplam N 37 9.5’ine.25 26 6. 52 beden öğrencilerin %21.3’üne 1.5’ine. Yine aynı tabloya bakıldığında.25’ine dar geldiği belirtilmektedir.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %9. arka genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu. 52 beden olan %4.8.5.25’ine.5’ine. 52 beden %8.75’ine normal gelip. arka genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda ele alınmıştır.25 100 52 (41) 17 4.25 35 8. 48 beden %6. 50 beden öğrencilerin %24. 48 beden olan %1.

52 beden %45. Tablo 23.4’ünde.53 cm olmak üzere toplam 37 öğrenciye ortalama 1.3 1.894 48 (39) 5 13.1.39 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. Tablo 23.6’sına.6’sına.5 cm. 50 beden öğrencilerin %29. 138 . 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.4’üne olmak üzere toplam 115 öğrencide normal olduğu anlaşılmaktadır.57 cm dar geldiği belirtilmektedir. 50 beden %24.25’ine.756 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliği. 52 beden öğrencilerin %30.5’inde 1.601 52 (41) 17 45.717 Toplam 37 100 1.4 48 (39) 26 22.6 50 (40) 34 29. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %16.%14. arka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm 1 cm 1 cm 3 cm 1 50 (40) 9 24.9 1. 48 beden %13. Arka Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 20 17.6 52 (41) 35 30.2’sinde ortalama 2 cm. 52 beden %12’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %62’sine bol geldiği ortaya çıkmaktadır.53 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu tablosunda.39 cm. 46 beden öğrencilerin %17.2.9’unda 1.4 Toplam 115 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin.2 2 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0. Arka Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 6 16. 48 beden öğrencilerin %22.3’ünde 1.57 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.5 1.

3. Ön ve Arka Uzunluğunun.835 48 (39) 69 27. gömlek boyu normal gelen öğrencilerin dağılımı.19 cm.43 cm.017 52 (41) 48 19. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.9.1.875 50 (40) 57 23 2.8’inde 2.8 2. Arka Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 74 29.25 cm 1 cm 4 cm 0.3 cm bol geldiği gözlenmektedir. 48 beden %27.8 2.14 cm olmak üzere toplam 248 öğrenciye ortalama 2.995 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliği.38 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.38 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun.4’ünde 2.14 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği boyunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu.19 cm 2 cm 1 cm 4 cm 1.4 2.Tablo 23. 52 beden %19. 50 beden %23’ünde 2.308 Toplam 248 100 2. 5. gömlek boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. Sırt Yüksekliğinin. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %29. gömlek boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.43 cm 2.3 cm 2 cm 1 cm 6 cm 0. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu 5. 139 .8’inde ortalama 2. gömlek boyunun öğrencilere uygunluk dağılımı.9.

25’ine.25 100 48 (39) 77 19. tüm öğrencilerin 46 beden olan %16.3’ünde. tüm öğrencilerin 46 beden %8. 140 .75 100 52 (41) 71 17. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda. öğrencilerin 46 beden %0.25 19 4.4 52 (41) 28 27.3 50 (40) 19 18.1.25’ine.25 23 5. 50 beden olan %20.5’ine uzun geldiği tespit edilmektedir. 48 beden olan %19. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluk tablosu incelendiğinde.75 103 25.25’ine. Gömlek Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 66 16.25 1 0.2 Toplam 103 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.75 100 50 (40) 81 20.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %0. 46 beden öğrencilerin %32’sinde.75’ine kısa geldiği belirtilmektedir.75 28 7 1 0. 52 beden %7’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %25.4’ünde. 52 beden olan %17.Tablo 24.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %73. 52 beden %0.2’sinde olmak üzere toplam 103 öğrenciye normal geldiği görülmektedir.75’ine. gömlek boyu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Gömlek Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 33 32 48 (39) 23 22. 48 beden öğrencilerin %22.75’ine normal gelip. 50 beden %4.25 100 Toplam N 295 73.75 2 0. Aynı tabloya bakıldığında. 50 beden öğrencilerin %18. 48 beden %5.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.5 33 8.5’ine.75’ine.25’ine. Tablo 24. 52 beden öğrencilerin %27.

5 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda.65 cm kısa.5 cm 1 cm 10 cm 1.43 cm kısa.1 2.644 52 (41) 71 24. gömlek boyunun 46 beden öğrencilerin %22.65 cm 2.75 cm 2.Tablo 24.143 48 (39) 77 26. Gömlek Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 48 (39) 50 (40) 52 (41) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Toplam 2 100 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm - 141 . gömlek boyu kısa gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.1’ine 2. 50 beden öğrencilerin %27.5’ine 2.5 cm 1 cm 6 cm 1.64 cm 2 cm 1 cm 10 cm 1.7 cm kısa.64 cm kısa olduğu belirlenmektedir. 48 beden öğrencilerin %26.3.7 cm 2.328 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.4’üne 2.2.43 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. 52 beden öğrencilerin %24.75 cm kısa olmak üzere toplam 295 öğrenciye ortalama 2.201 50 (40) 81 27.5 cm 1 cm 7 cm 1.219 Toplam 295 100 2.1 2.4 2.1’ine 2. Gömlek Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 66 22. Tablo 24.

gömlek boyunun 46 beden öğrencilerin %50’sine 2 cm uzun.25’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %16. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.5’inde.25 35 8.5 46 11. 50 beden %13’ünde. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %46. sırt yüksekliğinin öğrencilere uygunluk tablosu. sırt yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımı. 52 beden öğrencilerin %50’sine 2 cm uzun olmak üzere toplam 2 öğrenciye ortalama 2 cm uzun olduğu gözlenmektedir. 48 beden %13.75 185 46.9. 50 beden %12’sinde.25’inde yukarıda olduğu tespit edilmektedir. sırt yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir. öğrencilerin 46 beden %8. gömlek boyu uzun gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu. Sırt Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 65 16. 48 beden %11.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun. 52 beden %12’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %53.5 100 50 (40) 48 12 52 13 100 52 (41) 48 12 52 13 100 Toplam N 215 53.75’inde. 142 .75 100 48 (39) 54 13. 5.2.75’inde normal gelip.5’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda.25 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin. Tablo 25.

46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu tablosunda.9 1.2.2’sinde.33 cm.1’inde. Sırt Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 35 18. 48 beden %24. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden sırt yüksekliği yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.36 cm.1 50 (40) 48 22. Tablo 25.33 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 50 beden öğrencilerin %22. 48 beden öğrencilerin %25.2 48 (39) 54 25. 52 beden öğrencilerin %22.36 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 52 beden %28.34 cm olmak üzere toplam 185 öğrencide ortalama 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %18.3 Toplam 215 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin.592 Toplam 185 100 1.9’unda ortalama 1.1 1.529 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin.3 52 (41) 48 22.3’ünde olmak üzere toplam 215 öğrencide normal olduğu görülmektedir.1’inde 1.34 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.9 1.9’unda 1.34 cm yukarıda olduğu görülmektedir.Tablo 25. Sırt Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 65 30.1. 143 .34 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 46 beden öğrencilerin %30.529 50 (40) 52 28.1’inde 1.36 cm.527 52 (41) 52 28.447 48 (39) 46 24.36 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.3’ünde. 50 beden %28.1 1. sırt yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.

5’inde yukarıda olduğu belirlenmektedir. öğrencilerin 46 beden %16. Aynı tabloya bakıldığında. ön uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu.75 266 66.25 65 16.5’inde. 144 . ön uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.9.3. Ön Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 2 0.5.25 100 50 (40) 36 9 64 16 100 52 (41) 4 1 28 7 68 17 100 Toplam N 7 1. ön uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5’inde.25’inde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %0. 48 beden %17. Tablo 26. ön uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı. 48 beden olan %0.75 127 31.25 100 48 (39) 1 0.75’inde normal olup.5’inde.5 33 8. 50 beden %9’unda. 52 beden olan %1’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %1. 48 beden %7.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun. tüm öğrencilerin 46 beden %8. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu. 52 beden %17’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %66. 52 beden %7’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %31. 50 beden %16’sında.25 30 7.75’inde aşağıda olduğu belirlenmektedir.5 69 17. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluk tablosu incelendiğinde.25’inde.25’inde.

6’sında 1.25 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 52 beden öğrencilerin %22’sinde olmak üzere toplam 127 öğrencide normal bulunmaktadır. Ön Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 33 26 48 (39) 30 23. ön uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.3 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 52 (41) 4 57.5 Toplam 7 100 1. Tablo 26. Ön Uzunluğu Aşağıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 2 28. 48 beden öğrencilerin %23.Tablo 26.25 cm 1 cm 1.1.25 cm 1.214 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.1 1. 46 beden öğrencilerin %26’sında.25 cm aşağıda olmak üzere toplam 7 öğrencide ortalama 1. ön uzunluğunun 46 beden öğrencilerin %28.3 52 (41) 28 22 Toplam 127 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun. 48 beden öğrencilerin %14.6’sında.6 50 (40) 36 28.3’ünde 1 cm aşağıda.2.25 cm aşağıda. 145 .3’ünde. 50 beden öğrencilerin %28.3934 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda.5 cm 0. ön uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda.214 cm aşağıda olduğu gözlenmektedir.1’inde 1.6 1. 52 beden öğrencilerin %57.35355 48 (39) 1 14.

2971 cm yukarıda. 146 .5 cm 5 cm 0.1 1.5308 cm 1 cm 0. 5.78996 48 (39) 69 25.4229 cm 1 cm 0. Ön Uzunluğu Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 65 24.9 1. arka uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu.70221 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun. ön uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden öğrencilerin %25.6 1. 50 beden öğrencilerin %24.1’inde 1.5 cm 5 cm 0.77504 Toplam 266 100 1.9’unda 1.5 cm 5 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu.4. 48 beden öğrencilerin %25. arka uzunluğu yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.4’ünde 1.5 cm 3.6’sında 1.5 cm 3 cm 0. arka uzunluğu aşağıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.60422 52 (41) 68 25.4926 cm yukarıda olmak üzere toplam 266 öğrencide ortalama 1.5308 cm yukarıda.4926 cm 1 cm 0.4229 cm yukarıda olduğu belirlenmektedir.375 cm 1 cm 0.60827 50 (40) 64 24.3. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda.9.2971 cm 1 cm 0.4 1.375 cm yukarıda. ön uzunluğunun 46 beden öğrencilerin %24.Tablo 26.5 cm 0. arka uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı.

arka uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluk tablosu incelendiğinde.75 81 20.4 48 (39) 19 20. Arka Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 34 37. 48 beden %20. 46 beden öğrencilerin %37.25’inde. 52 beden %0.75’inde yukarıda olduğu gözlenmektedir.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %22.75 307 76.5 65 16.5 81 20.5’inde aşağıda.8 Toplam 91 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun. öğrencilerin 46 beden %16. 50 beden %5’inde.25 18 4.5 91 22.25 34 8.25’inde.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun. öğrencilerin 46 beden %8.25 100 50 (40) 20 5 80 20 100 52 (41) 1 0.75’inde normal olduğu görülüp.75’inde.5’inde.4’ünde. 52 beden %4.Tablo 27. 52 beden %20.9 50 (40) 20 22 52 (41) 18 19. Tablo 27.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %76. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu tablosunda. 48 beden 147 .1.25 100 48 (39) 19 4. Arka Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 1 0. tüm öğrencilerin 46 beden %0. 50 beden %20’sinde.25 100 Toplam N 2 0.25’inde. 48 beden %4.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.

5 cm 1 cm 6 cm 1. 52 beden öğrencilerin %19.54 cm 2.059 48 (39) 81 26.183 Toplam 307 100 2. Arka Uzunluğu Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 65 21.8’inde olmak üzere toplam 91 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir. Arka Uzunluğu Aşağıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 48 (39) 50 (40) 52 (41) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Toplam 2 100 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.49 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.55 cm 2.5 cm 1 cm 5 cm 1. 50 beden öğrencilerin %22’sinde.127 52 (41) 81 26.5 cm 1 cm 5 cm 1. Tablo 27. Tablo 27. 52 beden %50’sinde 2 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 2 cm yukarıda bulunmaktadır.67 cm 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.055 50 (40) 80 26.2.4 2.1 2. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %50’sinde ortalama 2 cm.9’unda.4 2.3.öğrencilerin %20.44 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1.2 2.107 148 .

48 beden %26. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluk tablosu incelendiğinde.25 59 14.25 100 50 (40) 28 7 66 16.10.1’inde 2.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin. tüm öğrencilerin 149 .75 12 3 100 48 (39) 26 6.2’sinde ortalama 2.1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.10. boyun çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. boyun çevresinin öğrencilere uygunluk tablosu.54 cm olmak üzere toplam 307 öğrencide ortalama 2.54 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %21. 50 beden %26.5 100 52 (41) 37 9.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun. Boyun Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 13 3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu.5 69 17. 52 beden %26.75 4 1 100 Toplam N 104 26 269 67. 5. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu 5.25 5 1.44 cm.25 75 18. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının.4’ünde 2.49 cm.55 cm. Tablo 28.25 27 6.5 6 1. boyun çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. boyun çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.4’ünde 2.

1.5 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda.5 cm 0.7 50 (40) 66 24.9 48 (39) 69 25. 50 beden %1. Tablo 28.46 beden olan %3.5 52 (41) 59 21.5 cm 0.25’ine.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %26’sına dar geldiği belirtilmektedir. 52 beden öğrencilerin %21.9 Toplam 269 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin.6 0.5 0.5 cm 52 (41) 37 35.25’ine.5 cm 50 (40) 28 26. 48 beden olan %6. 50 beden %16.25’ine normal gelip. 48 beden öğrencilerin %25.9 0.5 cm Toplam 104 100 0. 46 beden öğrencilerin %27.5 cm 0.5 cm 0.9’unda olmak üzere toplam 269 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. 50 beden olan %7’sine. öğrencilerin 46 beden %3’üne.5 cm 0.75’ine.5’inde.5 cm 0.5 cm 48 (39) 26 25 0.5 cm 0.5 cm 0. Boyun Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 75 27. 50 beden öğrencilerin %24. 52 beden %14.5’ine. Tablo 28.5 cm 0.5 cm 0.25’ine.5’ine. boyun çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm 0.75’ine bol geldiği ortaya çıkmaktadır. tüm öğrencilerin 46 beden %18.9’unda.5 cm 0. Boyun Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 13 12.7’sinde. 48 beden %1.5’ine.5 cm 0. Yine aynı tabloya bakıldığında. 52 beden olan %9.5 cm 0. 52 beden %1’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %6.2.5 cm - 150 .75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %67. 48 beden %17.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda, boyun çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; boyun çevresinin 46 beden öğrencilerin %12,5’ine 0,5 cm dar, 48 beden öğrencilerin %25’ine 0,5 cm dar, 50 beden öğrencilerin %26,9’una 0,5 cm dar, 52 beden öğrencilerin %35,6’sına 0,5 cm dar olmak üzere toplam 104 öğrenciye ortalama 0,5 cm dar olduğu gözlenmektedir. Tablo 28.3. Boyun Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 12 44,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 5 18,5 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 6 22,2 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 4 14,8 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 27 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda, boyun çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; boyun çevresinin 46 beden öğrencilerin %44,4’üne 0,5 cm bol, 48 beden öğrencilerin %18,5’ine 0,5 cm bol, 50 beden öğrencilerin %22,2’sine 0,5 cm bol, 52 beden öğrencilerin %14,8’ine 0,5 cm bol olmak üzere toplam 27 öğrenciye ortalama 0,5 cm bol olduğu belirlenmektedir. 5.10.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu; yaka oyuntusunun öğrencilere uygunluk tablosu, yaka oyuntusu önde normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka oyuntusu önde kapalı olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı, yaka oyuntusu arkada

151

normal gelen öğrencilerin dağılımı ve yaka oyuntusu arkada kapalı olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5tabloda incelenmiştir. Tablo 29. Yaka Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Yaka Ön Ortası Beden(Yaka) Açık Normal Kapalı Toplam N Beden(Yaka) Normal f % f % f % f % 46 (38) 1 0,25 99 24,75 100 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 100 Yaka Yan Kısım 48 (39) 100 25 Yaka Arka Ortası Beden(Yaka) Açık Normal Kapalı Toplam N f % f % f % 46 (38) 62 15,5 38 9,5 100 48 (39) 53 13,25 47 11,75 100 50 (40) 49 12,25 51 12,75 100 52 (41) 50 12,5 50 12,5 100 Toplam N 214 53,5 186 46,5 400 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 50 (40) 100 25 100 52 (41) 3 0,75 97 24,25 100 Toplam N 4 1 396 99 400

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, önde 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %0,25’inde, 52 beden %0,75’inde olmak

152

üzere toplam öğrencilerin %1’inde normal gelip, öğrencilerden 46 beden %24,75’inde, 48 beden %25’inde, 50 beden %25’inde, 52 beden %24,25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %99’unda yaka oyuntusunun kapalı geldiği ortaya çıkmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, yanda 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, yanda yaka oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %25’inde, 48 beden öğrencilerin %25’inde, 50 beden öğrencilerin %25’inde, 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, arkada 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %15,5’inde, 48 beden %13,25’inde, 50 beden %12,25’inde, 52 beden %12,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %53,5’inde normal olup, öğrencilerden 46 beden %9,5’inde, 48 beden %11,75’inde, 50 beden %12,75’inde, 52 beden %12,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %46,5’inde yaka oyuntusunun kapalı geldiği ortaya çıkmaktadır. Tablo 29.1. Yaka Oyuntusu Önde Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 1 25 48 (39) 50 (40) 52 (41) 3 75 Toplam 4 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, yaka oyuntusu önde normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %25’inde, 52 beden öğrencilerin %75’inde olmak üzere toplam 4 öğrenciye normal geldiği gözlenmektedir.

153

Tablo 29.2. Yaka Oyuntusu Önde Kapalı Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 99 25 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 100 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 100 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 97 24,5 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 396 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, önde yaka oyuntusu kapalı olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında; yaka oyuntusunun 46 beden öğrencilerin %25’inde 0,5 cm kapalı, 48 beden öğrencilerin %25,3’ünde 0,5 cm kapalı, 50 beden öğrencilerin %25,3’ünde 0,5 cm kapalı, 52 beden öğrencilerin %24,5’inde 0,5 cm kapalı olmak üzere toplam 396 öğrencide ortalama 0,5 cm kapalı bulunmaktadır. Tablo 29.3. Yaka Oyuntusu Arkada Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 62 29 48 (39) 53 24,8 50 (40) 49 22,9 52 (41) 50 23,4 Toplam 214 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %29’unda, 48 beden öğrencilerin %24,8’inde, 50 beden öğrencilerin %22,9’unda, 52 beden öğrencilerin %23,4’ünde olmak üzere toplam 214 öğrenciye normal geldiği tespit edilmektedir.

154

Tablo 29.4. Yaka Oyuntusu Arkada Kapalı Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 38 20,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 47 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 51 27,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 50 26,9 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 186 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun arkada 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka oyuntusu kapalı gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden %20,4’ünde 0,5 cm, 48 beden %25,3’ünde 0,5 cm, 50 beden %27,4’ünde 0,5 cm, 52 beden %26,9’unda 0,5 cm olmak üzere toplam 186 öğrencide 0,5 cm kapalı olduğu belirlenmektedir. 5.10.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu; yaka genişliği görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu, yaka genişliği görünümü önde normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka genişliği görünümü önde dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı, yaka genişliği görünümü arkada normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka genişliği görünümü arkada dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5 tabloda ele alınmıştır.

155

Tablo 30. Yaka Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Önde Yaka Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % f % f % f % 46 (38) 28 7 72 18 100 46 (38) 15 3,75 85 21,25 100 48 (39) 61 15,25 39 9,75 100 48 (39) 40 10 60 15 100 Arkada Yaka Genişliği 50 (40) 80 20 20 5 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 227 56,75 173 43,25 400 50 (40) 93 23,25 7 1,75 100 52 (41) 98 24,5 2 0,5 100 Toplam N 280 70 120 30 400

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, önde 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %7’sinde, 48 beden %15,25’inde, 50 beden %23,25’inde, 52 beden %24,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %70’inde dar olup, öğrencilerden 46 beden %18’inde, 48 beden %9,75’inde, 50 beden %1,75’inde, 52 beden %0,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %30’unda yaka genişliğinin normal geldiği ortaya çıkmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün arkada 4652 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %3,75’inde, 48 beden %10’unda, 50 beden %20’sinde, 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin

156

%56,75’inde dar olup, öğrencilerden 46 beden %21,25’inde, 48 beden %15’inde, 50 beden %5’inde, 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %43,25’inde yaka genişliğinin normal geldiği gözlenmektedir. Tablo 30.1. Önde Yaka Genişliği Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 72 60 48 (39) 39 32,5 50 (40) 7 5,8 52 (41) 2 1,7 Toplam 120 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda, yaka genişliği önde normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %60’ında, 48 beden öğrencilerin %32,5’inde, 50 beden öğrencilerin %5,8’inde, 52 beden öğrencilerin %1,7’sinde olmak üzere toplam 120 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. Tablo 30.2. Önde Yaka Genişliği Görünümü Dar Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 28 10 0,82 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0,244 48 (39) 61 21,8 0,98 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0,142 50 (40) 93 33,2 1,26 cm 1,55 cm 1 cm 2 cm 0,272 52 (41) 98 35 1,61 cm 1,5 cm 1 cm 2 cm 0,414 Toplam 280 100 1,28 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0,416

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliğinin, önde 46-52 beden (3841 yaka)öğrencilerin boynuna dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %10’unda ortalama 0,82 cm, 48 beden %21,8’inde 0,98 cm, 50 beden %33,2’sinde 1,26 cm, 52 beden %35’inde 1,61 cm olmak üzere toplam 280 öğrencide ortalama 1,28 cm dar olduğu belirtilmektedir.

157

Tablo 30.3. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 85 49,1 48 (39) 60 34,7 50 (40) 20 11,6 52 (41) 8 4,6 Toplam 173 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %49,1’inde, 48 beden öğrencilerin %34,7’sinde, 50 beden öğrencilerin %11,6’sında, 52 beden öğrencilerin %4,6’sında olmak üzere toplam 173 öğrencide normal bulunmaktadır. Tablo 30.4. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 15 6,6 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 40 17,6 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 80 35,2 0,502 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,0224 52 (41) 92 40,5 0,557 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,0905 Toplam 227 100 0,524 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,649

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliğinin, arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %6,6’sında ortalama 0,5 cm, 48 beden %17,6’sında 0,5 cm, 50 beden %35,2’sinde 0,502 cm, 52 beden %40,5’inde 0,557 cm olmak üzere toplam 227 öğrencide ortalama 0,524 cm dar olduğu görülmektedir.

158

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün 4652 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.75 21 5. Tablo 31.10. yaka ayağı genişliği görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu.25 75 18.75 100 50 (40) 79 19.75 21 5.25 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 204 51 196 49 400 159 .4.75 100 50 (40) 79 19. yaka ayağı genişliği görünümü önde normal gelen öğrencilerin dağılımı. yaka ayağı genişliği görünümü önde dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.25 75 18.25 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 204 51 196 49 400 Arkada Yaka Ayağı Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 92 23 100 48 (39) 25 6. yaka ayağı genişliği görünümü arkada normal gelen öğrencilerin dağılımı.5. yaka ayağı genişliği görünümü arkada dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5 tabloda ele alınmıştır. Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Önde Yaka Ayağı Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 92 23 100 48 (39) 25 6.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. 48 beden %6. 48 beden %18. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %2’sinde. 46 beden öğrencilerin %46.25’inde.75’inde.1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %51’inde dar olup. 50 beden %5.25’inde. 160 . 50 beden öğrencilerin %10.7 52 (41) 8 4. 48 beden %6. 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %51’inde dar olup. öğrencilerden 46 beden %23’ünde. 50 beden %19.75’inde. 48 beden %18. 48 beden öğrencilerin %38. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 92 46. 50 beden %5. 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %49’unda yaka ayağı genişliğinin önde normal geldiği gözlenmektedir. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %2’sinde.75’inde.9 48 (39) 75 38.1 Toplam 196 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.25’inde.3’ünde. 50 beden %19. Tablo 31.9’unda. arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında.3 50 (40) 21 10. 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %49’unda yaka ayağı genişliğinin arkada normal geldiği ortaya çıkmaktadır. önde yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.75’inde.7’sinde.25’inde.1’inde olmak üzere toplam 196 öğrenciye önde normal geldiği belirlenmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda. önde 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında. öğrencilerden 46 beden %23’ünde. 52 beden öğrencilerin %4.

503 cm 0.7 0. 48 beden öğrencilerin %38.5 cm 48 (39) 25 12. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda. 161 . örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %3.5 cm 50 (40) 79 38.5 cm 0.Tablo 31.5 cm.5 cm 0.1 0.679 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. 50 beden öğrencilerin %10.7 cm 0.3’ünde 0.526 cm dar olduğu görülmektedir.3 50 (40) 21 10.3 0.9’unda ortalama 0.5 cm 0.9 0.5 cm 0.9 48 (39) 75 38. 46 beden öğrencilerin %46.503 cm. arkada yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Tablo 31. 50 beden %38.5 cm 0. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 3.5 cm 0.1’inde 0.7 52 (41) 8 4.0225 52 (41) 92 45.7’sinde 0. önde 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.2. 48 beden %12.5 cm.5 cm 0.1’inde olmak üzere toplam 196 öğrencide arkada normal gelmektedir.5 cm 0.5 cm 0.7’sinde.5 cm 0.9’unda.7 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.3.0905 Toplam 204 100 0.557 cm olmak üzere toplam 204 öğrencide ortalama 0. 52 beden %45.3’ünde.7 cm 0.526 cm 0.557 cm 0. 52 beden öğrencilerin %4.1 Toplam 196 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 92 46.

5 cm 50 (40) 79 38.7 0. 50 beden %38. 162 .5 cm 48 (39) 25 12.5 cm 0. 52 beden %45.10.5 cm.7 cm 0.3 0.5.526 cm 0. arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %3.9’unda ortalama 0.526 cm arkada dar olduğu belirlenmektedir.503 cm 0. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 3.7’sinde 0.5 cm 0.5 cm 0.7 cm 0.5 cm 0. 48 beden %12.9 0.1 0. 5.503 cm.Tablo 31.5 cm 0.5 cm 0.5 cm.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0. yaka ucu görünümünün öğrencilere uygunluk dağılımı.1’inde 0. yaka ucu görünümü küçük olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.0225 52 (41) 92 45.0679 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.557 cm 0.4. yaka ucu görünümü normal olan öğrencilerin dağılımı.5 cm 0.7 cm 0.557 cm olmak üzere toplam 204 öğrencide ortalama 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.0905 Toplam 204 100 0.5 cm 0.3’ünde 0.

5’inde küçük olup. yaka ucu görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 48 beden öğrencilerin %30.5 100 Toplam N 286 71. Tablo 32.8’inde olmak üzere toplam 114 öğrencide normal bulunmaktadır.25’inde.25 2 0.75’inde.5 48 (39) 35 30.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %71.25’inde. 52 beden %24. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında.25 100 48 (39) 65 16.8 Toplam 114 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün.Tablo 32. 50 beden öğrencilerin %7’sinde. 50 beden %23’ünde.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %28. 48 beden %8. Yaka Ucu Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Küçük Normal Büyük Toplam N f % f % f % 46 (38) 31 7.75’inde. 48 beden %16.7 50 (40) 8 7 52 (41) 2 1.25 35 8.75 100 50 (40) 92 23 8 2 100 52 (41) 98 24.5 114 28. 52 beden öğrencilerin %1.1.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün. 50 beden %2’sinde. Yaka Ucu Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 69 60. 163 .5’inde.5’inde yaka ucu görünümünün normal geldiği belirtilmektedir. öğrencilerden 46 beden %17. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.75 69 17. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %7. 46 beden öğrencilerin %60.7’sinde. 52 beden %0.

87 cm.7 0.449 Toplam 286 100 1. 50 beden %32.7’sinde 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna küçük olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.26 cm küçük olduğu tespit edilmektedir.59 cm 1.222 48 (39) 65 22.98 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.292 52 (41) 98 34.87 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.Tablo 32.241 50 (40) 92 32.24 cm.98 cm. Yaka Ucu Görünümü Küçük Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 31 10. yaka ucu açıklığı normal olan öğrencilerin dağılımı olan 1 tablo üzerinde incelenmiştir.5 cm 1 cm 2 cm 0.10.431 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün. 52 beden %34.24 cm 1.6.59 cm olmak üzere toplam 286 öğrencide ortalama 1.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu. 5.3’ünde 1.8 0.3 1.8’inde ortalama 0.2 1. 48 beden %22.2’sinde 1.26 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.5 cm 1 cm 2 cm 0. Tablo 33. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %10. Yaka Ucu Açıklığı Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 164 .

1.11. 5. 165 . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının. kapanma payı normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tablo üzerinde ele alınmıştır. kapanma payı normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu tablosunda. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. Kapanma Payı Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5. 46 beden öğrencilerin %25’inde. 50 beden öğrencilerin %25’inde. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu görülmektedir. 48 beden öğrencilerin %25’inde. Tablo 34. 46 beden öğrencilerin %25’inde. 50 beden öğrencilerin %25’inde.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığı. 48 beden öğrencilerin %25’inde.11. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır. yaka ucu açıklığı normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.

2. 166 . 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden ilik düğme arası kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. İlik Düğme Arası Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 48 (39) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 400 100 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının. 50 beden %25’inde 1 cm.11. 48 beden %25’inde 1 cm. 52 beden %25’inde 1 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1 cm kısa olduğu görülmektedir.5. Tablo 35. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. ilik düğme arası kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tabloda incelenmiştir. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1 cm.

091 cm küçük bulunmaktadır.945 cm. cep büyüklüğü küçük gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tablo üzerinde ele alınmıştır.41 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2.045 cm. 50 beden %25’inde 2.5.12.12. Cep Büyüklüğü Küçük Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1.3899 52 (41) 100 25 2. 48 beden %25’inde 1.965 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5. 167 .3886 48 (39) 100 25 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin. 52 beden %25’inde 2.965 cm.41 cm 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden cep büyüklüğü küçük gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.2952 50 (40) 100 25 2.945 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.091 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1.045 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.5 cm 1 cm 4 cm 0.4516 Toplam 400 100 2.1. Tablo 36.4275 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün.

168 . Tablo 37.05 cm.12.3.618 Toplam 400 100 2.568 48 (39) 100 25 2.12.23 cm. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden cep yeri yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Cep Yeri (Üst-Alt) Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 2.2. cep yeri (sağ-sol) yanda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tabloda ele alınarak incelenmiştir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol) 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilere uygunluğu. 5.32 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt) 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu.28 cm.22 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. 48 beden %25’inde 2.484 52 (41) 100 25 2.28 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.05 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. cep yeri (üst-alt) yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olan 1 tabloda incelenmiştir.524 50 (40) 100 25 2.23 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.5.22 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. 50 beden %25’inde 2.32 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.558 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt). 52 beden %25’inde 2.

robanın önden görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 2 tabloda ele alınmıştır.39 cm yanda olduğu belirlenmektedir. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden.Tablo 38. Omzunun ve Yan Dikişinin.39 cm 1.387 Toplam 400 100 1.46 cm 1.35 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerine uygunluğu.1. 48 beden %25’inde 1.13.5 cm 1 cm 2 cm 0. cep yeri yanda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.453 50 (40) 100 25 1.44 cm. 169 .13. 46 beden %25’inde ortalama 1.35 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden. Öğrencilerin tümünde cep yanda bulunmaktadır.32 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 50 beden %25’inde 1.5 cm 1 cm 3 cm 0.5 cm 1 cm 3 cm 0.424 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol). 5.428 48 (39) 100 25 1. robanın arkadan görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 52 beden %25’inde 1.44 cm 1.32 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1.416 52 (41) 100 25 1. Cep Yeri (Sağ-Sol) Yanda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1.46 cm.

762 Toplam 400 100 2.3767 50 (40) 100 25 1.5 cm 3 cm 0.5 cm 1 cm 5 cm 0.41 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.5 cm 2 cm 0.5 cm 0.318 cm 1.28 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. 50 beden %25’inde ortalama 2. Robanın Önden Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1.37 cm.645 48 (39) 100 25 2.28 cm. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerde arkada roba görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 0.3719 170 .5 cm 2 cm 0. 48 beden %25’inde ortalama 2.3386 Toplam 400 100 1.36 cm 1.295 cm 1.66 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2.3566 48 (39) 100 25 1.41 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.5 cm 0. Tablo 40. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 2.706 52 (41) 100 25 2.3898 52 (41) 100 25 1.33 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.66 cm 2.21 cm 1 cm 0. 52 beden %25’inde 2.5 cm 0.405 cm 1.33 cm. Robanın Arkadan Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 2.715 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün.5 cm 2 cm 0.37 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.Tablo 39.5 cm 3 cm 0.69 50 (40) 100 25 2.

25 52 13 100 52 (41) 1 0. omuz görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu.75 52 13 100 50 (40) 2 0.25’ine. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omuz görünümüne uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden %25’inde ortalama 1.75 100 Toplam N 4 1 191 48 204 51 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz görünümünün. omuz düşüklüğü alçak gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. omuz genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün. Tablo 41.25 52 13 47 11.295 cm. Omuz Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 47 11.2. 52 beden olan 171 . 50 beden olan %0. omuz düşüklüğü yüksek gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 8 tabloda incelenmiştir. omuz düşüklüğünün öğrencilere uygunluk tablosu. 50 beden %25’inde ortalama 1. omzu geniş gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.25 47 11.318 cm yukarıda olduğu ortaya çıkmaktadır.13. omuz düşüklüğü normal gelen öğrencilerin dağılımı.405 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1. omuz genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.21 cm.5’ine.25 100 48 (39) 1 0.75 53 13. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği omzunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omzuna uygunluğu. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1. 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerde önde roba görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.36 cm. tüm öğrencilerin 48 beden olan %0. 52 beden %25’inde 1.5 45 11.

6’sında.5 cm 0.6 52 (41) 52 27.5 cm 0. 48 beden %11.4082 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz genişliği 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna 172 . 48 beden öğrencilerin %24. 50 beden öğrencilerin %23.2 Toplam 191 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzunun.25’ine.6’sında.25’ine. Omuz genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 47 24. tüm öğrencilerin 46 beden %11. 46 beden öğrencilerin %24.1. Omuz Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 1 25 0. öğrencilerin 46 beden %13.5 cm 50 (40) 2 50 1.5 cm 0.6’sında. 52 beden %11.75’ine. Tablo 41.25 cm 1. 50 beden %11.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %1’ine dar geldiği belirtilmektedir.5 cm 0.5 cm 0.6 48 (39) 47 24. 48 beden %13’üne.%0. Yine aynı tabloya bakıldığında.2. 52 beden %13’üne olmak üzere toplam öğrencilerin %48’ine normal gelip. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omzuna uygunluğu tablosunda.3536 52 (41) 1 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 4 100 1 cm 1 cm 0.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %51’ine geniş geldiği gözlenmektedir.25 cm 1 cm 1. 50 beden %13’üne.2’sinde olmak üzere toplam 191 öğrencide normal bulunmaktadır.5 cm 1. 52 beden öğrencilerin %27.6 50 (40) 45 23. omuz genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.75’ine. Tablo 41.

75 12 3 100 52 (41) 6 1.488 50 (40) 52 25.25 319 79.5 cm 1 cm 3 cm 0.75 100 48 (39) 9 2.25 79 19. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 48 beden %25’inde 0.605 Toplam 204 100 1.38 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.3.25 80 20 11 2.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.36 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omzu geniş gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 50 beden %50’sinde 1. 52 beden %25’inde 1 cm olmak üzere toplam 4 öğrenciye ortalama 1 cm dar geldiği görülmektedir.25 cm.38 cm bol geldiği ortaya çıkmaktadır. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26’sında ortalama 1.525 48 (39) 52 25. 48 beden %25.555 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzu. 52 beden %23’ünde 1. Omzu Geniş Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 53 26 1.5 81 20.25 100 Toplam N 33 8.bakıldığında.5 1.45 cm. Tablo 42.5 cm.25 79 19. Omuz Düşüklüğünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Alçak Normal Yüksek Toplam N f % f % f % 46 (38) 9 2.36 cm olmak üzere toplam 204 öğrenciye ortalama 1.5 1.39 cm.5’inde 1. Tablo 41.75 48 12 400 173 .25 13 3.5’inde 1.75 12 3 100 50 (40) 9 2.31 cm. 50 beden %25.31 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.604 52 (41) 47 23 1.45 cm 1.

1 48 (39) 79 24.2.8 52 (41) 81 25. 50 beden öğrencilerin %24. 50 beden olan %2.253 174 .2 0. 50 beden %19.1. 48 beden %3’ünde. Tablo 42.8 50 (40) 79 24.3 0.78 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.25’inde alçak geldiği belirtilmektedir. Omuz Düşüklüğü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 80 25. Yine aynı tabloya bakıldığında.25’inde.5 cm 1 cm 1 cm 0.8’inde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %79.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8.78 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.264 50 (40) 9 27.258 Toplam 33 100 0. 48 beden olan %2.264 52 (41) 6 18. Omuz Düşüklüğü Alçak Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 9 27.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %12’sinde yüksek bulunmaktadır.3 0.25’inde. omuz düşüklüğü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğünün.25’inde. 52 beden öğrencilerin %25.1’inde.25 48 (39) 9 27. 52 beden %3.4’ünde olmak üzere toplam 319 öğrencide normal olduğu anlaşılmaktadır.83 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.75’inde. 48 beden %19. 52 beden %20.75’inde.75’inde normal olup. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin omuz düşüklüğüne uygunluğu tablosunda.77 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0. 48 beden öğrencilerin %24. öğrencilerin 46 beden %2. Tablo 42. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2.75’inde. 50 beden %3’ünde. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin omuz düşüklüğüne uygunluk tablosu incelendiğinde.3 0.67 cm 0. 46 beden öğrencilerin %25.4 Toplam 319 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğünün.8’inde. 52 beden olan %1. tüm öğrencilerin 46 beden %20’sinde.

3’ünde ortalama 0. yan dikişi normal gelen öğrencilerin dağılımı.1 0. yan dikişi önde olan öğrencilerin ölçü farkı 175 . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin vücuduna uygunluğu. 50 beden %27.81 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 52 beden %27.261 48 (39) 12 25 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %22.83 cm.yan dikişin öğrencilere uygunluk tablosu.9 0. 5. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %27. 48 beden %25’inde 0. 52 beden %18.326 52 (41) 13 27. Omuz Düşüklüğü Yüksek Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 11 22.325 Toplam 48 100 0.29 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğü.78 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.3.13.75 cm.5 cm 1 cm 1 cm 0.78 cm.261 50 (40) 12 25 0.3’ünde 0.83 cm.3’ünde 0.73 cm.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğü.83 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.78 cm.75 cm 1 cm 1 cm 0.3. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz düşüklüğü alçak gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.77 cm alçak geldiği belirlenmektedir.2’sinde 0. 48 beden %27.73 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz düşüklüğü yüksek gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.1’inde 0.75 cm 0.67 cm olmak üzere toplam 33 öğrenciye ortalama 0.9’unda ortalama 0.81 cm olmak üzere toplam 48 öğrenciye ortalama 0.78 cm yüksek geldiği görülmektedir. 50 beden %25’inde 0. Tablo 42.

46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yan dikişine uygunluk tablosu incelendiğinde.5’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin vücuduna uygunluğu tablosunda.75’inde.5’inde arkada olduğu ortaya çıkmaktadır. 52 beden olan %0. 48 beden %13.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %41’inde normal olup.5’inde.75 60 15 100 52 (41) 2 0.25 38 9. 48 beden %11’inde. yan dikişi arkada olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda ele alınarak incelenmiştir.25 39 9.1. 52 beden %10. 50 beden %9.dağılımı. 52 beden %13. 50 beden %15’inde.25’inde.5 43 10.75 100 Toplam N 10 2.5 44 11 54 13.5 57 14.25’inde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1. Yine aynı tabloya bakıldığında.5’inde.5 164 41 226 56.75 55 13. Yan Dikişi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 38 23.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %2.25’inde. 48 beden olan %0. öğrencilerin 46 beden %14.5 100 50 (40) 1 0. Tablo 43.5’inde önde olduğu belirlenmektedir.2 Toplam 164 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. yan dikişi normal gelen öğrencilerin 176 .8 52 (41) 43 26.25 100 48 (39) 2 0.2 48 (39) 44 26. tüm öğrencilerin 46 beden %9. 50 beden olan %0.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %56.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. Tablo 43. Yan Dikişin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Önde Normal Arkada Toplam N f % f % f % 46 (38) 5 1.8 50 (40) 39 23.

52 beden öğrencilerin %26. 48 beden %20’sinde 1 cm.2 1. 48 beden öğrencilerin %26. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %50’sinde ortalama 1 cm.59 48 (39) 54 23. 46 beden öğrencilerin %23.5 cm olmak üzere toplam 10 öğrencide ortalama 1.555 50 (40) 60 26.8’inde.5 cm 1 cm 2 cm 0.dağılımına bakıldığında.707 Toplam 10 100 1.5 cm 1.1 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 50 beden öğrencilerin %23.5 1. 52 beden %20’sinde 1.418 Toplam 226 100 1.26 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.9 1.2’sinde olmak üzere toplam 164 öğrencide normal bulunmaktadır.15 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.1 cm önde olduğu tespit edilmektedir.316 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.8’inde.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. Yan Dikişi Önde Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 5 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 48 (39) 2 20 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 1 10 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 2 20 1.2.3 1.3. Yan Dikişi Arkada Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 57 25. 50 beden %10’unda 1 cm. Tablo 43.2’sinde. Tablo 43.28 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.482 52 (41) 55 24. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden yan dikişi önde olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.519 177 .35 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.

örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25.14.5’inde 1.75 13 3. 52 beden %24.75 11 2.9’unda 1. kol boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.25 100 48 (39) 94 23. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu 5.5 100 50 (40) 97 24. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluğu.5 6 1.75 2 0.25 33 8.35 cm.75 100 52 (41) 87 21. kol boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.5 400 178 . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden yan dikişi arkada olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.15 cm olmak üzere toplam 226 öğrencide ortalama 1.3’ünde 1. kol boyu normal gelen öğrencilerin dağılımı. Tablo 44. kol boyunun öğrencilere uygunluk tablosu.5 100 Toplam N 365 91.25 2 0.28 cm.25 3 0.2’sinde ortalama 1.26 cm arkada olduğu belirtilmektedir.39 cm.14. Kol Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 87 21. 48 beden %23. 5. 50 beden %26.

42 cm 5 cm 1 cm 11 cm 2.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun. 48 beden olan %23.506 48 (39) 94 25.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8.8 5. tüm öğrencilerin 46 beden olan %21.2 50 (40) 3 9. 48 beden öğrencilerin %18.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %91. kol boyu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.8 5.3’ünde olmak üzere toplam 33 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir.2’sinde.25’inde normal olup. 46 beden öğrencilerin %39.8 5. 52 beden öğrencilerin %33.5’inde.25’inde. 50 beden %0.603 179 .72 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluk tablosu incelendiğinde.1’inde.5’inde.4 48 (39) 6 18.2. Kol Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 13 39.75’inde. Yine aynı tabloya bakıldığında. 52 beden %2. öğrencilerin 52 beden %0. Tablo 44. tüm öğrencilerin 46 beden %3. Tablo 44.6 5. 52 beden olan %21.1 52 (41) 11 33.99 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2. Kol Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 87 23.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0. 50 beden öğrencilerin %9.25’inde kısa geldiği belirtilmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluğu tablosunda.597 50 (40) 97 26. 48 beden %1.79 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.4’ünde.5’inde uzun olduğu tespit edilmektedir.73 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.1.75’inde.760 Toplam 365 100 5.3 Toplam 33 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun.561 52 (41) 87 23. 50 beden olan %24.25’inde.

72 cm. 5.6’sında 5.79 cm.5 cm 1 cm 2 cm 0. 50 beden %26. kol genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.707 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyu. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 52 bedende ortalama 1. 48 beden %25.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrenciye ortalama 1.99 cm olmak üzere toplam 365 öğrenciye ortalama 5. kol genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda ele alınarak incelenmiştir.5 cm 1. 180 .8’inde 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu. 52 beden %23.14.8’inde ortalama 5. kol genişliğinin öğrencilere uygunluk tablosu.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyu. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %23.3.42 cm.2. Tablo 44.8’inde 5.5 cm 1 cm 2 cm 0.707 Toplam 2 100 1.5 cm uzun geldiği gözlenmektedir.73 cm kısa geldiği belirtilmektedir.5 cm 1. Kol Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) 2 100 1.

48 beden öğrencilerin %26. 52 beden olan %3. Tablo 45.75 85 21. Kol Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 96 26.25’inde normal bulunmaktadır. 52 beden öğrencilerin %23.3’ünde olmak üzere toplam 365 öğrencide normal olduğu görülmektedir.3 48 (39) 96 26.3’ünde. 50 beden öğrencilerin %24. Kol Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 4 1 96 24 100 48 (39) 4 1 96 24 100 50 (40) 12 3 88 22 100 52 (41) 15 3.25 100 Toplam N 35 8. 48 beden olan %1’inde.3 Toplam 365 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin.1. 52 beden %21.3’ünde.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8. 50 beden %22’sinde. tüm öğrencilerin 46 beden %24’ünde. 181 .25 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 50 beden olan %3’ünde.3 50 (40) 88 24.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %91. Aynı tabloya bakıldığında.1’inde.Tablo 45. 48 beden %24’ünde.75’inde dar geldiği ortaya konmaktadır.75 365 91.1 52 (41) 85 23. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu tablosunda. 46 beden öğrencilerin %26. kol genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.

3’ünde 1. 48 beden %11. Kol Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 4 11.25 cm 1 cm 2 cm 0.36 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.38 cm 1. koltuk oyuntu yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir. koltuk oyuntu yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.21 cm.479 48 (39) 4 11.3.494 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliği.4 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu.5cm olmak üzere toplam 35 öğrenciye 1.21 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.3 1. 5.25 cm.38 cm.567 Toplam 35 100 1.4’ünde ortalama 1.9 1.Tablo 45. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %11. koltuk oyuntu yüksekliğinin öğrencilere uygunluk tablosu.5 50 (40) 12 34. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.25 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 52 beden %42.4 1. 50 beden %34.5 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.36 cm dar olduğu görülmektedir.4’ünde 1.9’unda 1.396 52 (41) 15 42.14. 182 .2.

5 100 Toplam N 145 36.75’inde yukarıda bulunmaktadır.75 61 15.5 70 17.25’inde.5 100 48 (39) 34 8. 50 beden %15. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 52 beden %7.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %36.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %63. 48 beden öğrencilerin %23.9’unda.75’inde.5 100 50 (40) 39 9. tüm öğrencilerin 46 beden %10. 183 .75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin. 46 beden öğrencilerin %29’unda.1. 50 beden %9. 50 beden öğrencilerin %26.4 50 (40) 39 26.9 52 (41) 30 20.5’inde. 52 beden öğrencilerin %20.25’inde normal olup. öğrencilerin 46 beden %14. 48 beden %16.4’ünde.5’inde.5’inde.5’inde. Tablo 46. Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 42 10.Tablo 46. koltuk oyuntu yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu tablosunda.25 255 63. 52 beden %17.25 100 52 (41) 30 7.7’sinde olmak üzere toplam 145 öğrencide normal olduğu belirlenmektedir. 48 beden %8.7 Toplam 145 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 42 29 48 (39) 34 23.5 66 16.5 58 14.

14. kol ortasında koltuk oyuntusu içerde kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.9 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden koltuk oyuntu yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.2.9 1.39 cm. 5.43 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.544 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliği.5’inde 1.38 cm.38 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.48 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. arkada koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu. önde koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.9’unda 1. 184 .46 cm 1.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.58 48 (39) 66 25.4.48 cm olmak üzere toplam 255 öğrenciye ortalama 1.462 52 (41) 70 27.Tablo 46. önde koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı. 48 beden %25. koltuk oyuntusunun öğrencilere uygunluk tablosu. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 58 22.611 Toplam 255 100 1. arkada koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 10 tabloda ele alınarak incelenmiştir.7’sinde ortalama 1. önde koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.9’unda 1.5 1.7 1.46 cm. kol ortasında koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. kol ortasında koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı.5 cm 1 cm 4 cm 0. arkada koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %22. 52 beden %27. 50 beden %23.43 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.51 50 (40) 61 23.

25 52 13 47 11.5 54 13.25 209 52.25 209 52.75 100 48 (39) 46 11. Koltuk Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Koltuk Oyuntusu Önde Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 44 11 56 14 100 48 (39) 46 11.5 189 47.25 100 52 (41) 1 0.75 100 Toplam N 2 0.75 100 52 (41) 1 0.Tablo 47.25 48 12 51 12.5 100 52 (41) 1 0.5 189 47.75 48 12 100 Toplam N 2 0.75 100 48 (39) 46 11.25 55 13.5 100 50 (40) 1 0.25 55 13.5 54 13.5 53 13.25 52 13 47 11.5 54 13.5 100 50 (40) 1 0.25 400 Koltuk Oyuntusu Arkada Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 45 11.25 51 12.25 49 12.25 50 12.5 100 50 (40) 1 0.25 400 Koltuk Oyuntusu Kol Ortasında Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 45 11.5 192 48 206 51.75 100 Toplam N 2 0.5 400 185 .25 46 11.

25’inde.5’inde.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %51. 48 beden %13. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %48’inde normal olup. tüm öğrencilerin 46 beden %11. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0. Yine aynı tabloya bakıldığında.25’inde normal olup. 50 beden %12’sinde.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği önde koltuk oyuntusunun.25!inde. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0. 52 beden olan %0.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %47.5’inde içeride olduğu görülmektedir. 50 beden %12.75’inde. 50 beden %11.5’inde.25’inde dışarıda olduğu belirlenmektedir.25’inde normal olup. 52 beden %12’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %52. 186 . 52 beden %12.5’inde.25’inde. Aynı tabloya bakıldığında. öğrencilerin 46 beden %14’ünde.25’inde.75’inde. 48 beden %13. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol ortasındaki koltuk oyuntusuna uygunluk tablosu incelendiğinde.25’inde dışarıda olduğu ortaya çıkmaktadır.5’inde içeride olduğu belirtilmektedir. 48 beden %11.5’inde dışarıda olduğu anlaşılmaktadır. 52 beden olan %0. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol ortasında koltuk oyuntusunun. öğrencilerin 46 beden %13. öğrencilerin 46 beden %13. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin önde koltuk oyuntusuna uygunluk tablosu incelendiğinde.5’inde.25’inde. 50 beden %13.5’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arkadaki koltuk oyuntusu uygunluk tablosu incelendiğinde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0. 52 beden %11. 48 beden %11.5’inde içeride olduğu gözlenmektedir. 52 beden %11.75’inde.5’inde. 50 beden %12. Yine aynı tabloya bakıldığında. 48 beden %13. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arkada koltuk oyuntusunun.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %52.5’inde.5’inde.25’inde. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %47. 48 beden %11. 50 beden %12.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0. tüm öğrencilerin 46 beden %11.25’inde. 52 beden olan %0. tüm öğrencilerin 46 beden %11’inde.

52 beden %50’sinde 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden önde koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 0.4’ünde.5 cm 0. 52 beden öğrencilerin %27’sinde olmak üzere toplam 189 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır.3 50 (40) 48 25.5 cm.5 cm 52 (41) 1 50 0.5 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu. 50 beden öğrencilerin %25. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda.5 cm içeride olduğu anlaşılmaktadır. Önde Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 44 23.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.3’ünde.5 cm 0.5 cm 0.3’ünde.5 cm 0. 46 beden öğrencilerin %23. 48 beden öğrencilerin %24.Tablo 47. önde koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.4 52 (41) 51 27 Toplam 189 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun.3 48 (39) 46 24. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden. Önde Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 0. 50 beden %50’sinde 0.2. 187 . Tablo 47.5 cm Toplam 2 100 0.1.5 cm 0.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 0.

897 cm 1 cm 0. 48 beden öğrencilerin %24.Tablo 47. 188 .3’ünde.4052 50 (40) 51 24. 52 beden %23’ünde 0.902 cm 1 cm 0.8’inde ortalama 0. 50 beden %24.926 cm 1 cm 0.8’inde.897 cm dışarıda olduğu belirtilmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol ortasındaki koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda. 50 beden öğrencilerin %24. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 45 23.8’inde 0.4045 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.5 Toplam 189 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.926 cm.873 cm.3 50 (40) 46 24.5 cm 2 cm 0. Tablo 47.4.5’inde olmak üzere toplam 189 öğrencide normal olduğu belirlenmektedir.5 cm 2 cm 0.3’ünde. kol ortasında koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.885 cm olmak üzere toplam 209 öğrenciye ortalama 0.885 cm 1 cm 0. Önde Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 56 26. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden önde koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 2 cm 0.3979 48 (39) 54 25.902 cm.8 0. 52 beden öğrencilerin %27.4’ünde 0.5 cm 2 cm 0.5 cm 2 cm 0.3 52 (41) 52 27.8 48 (39) 46 24. 48 beden %25.4 0.4341 52 (41) 48 23 0.873 cm 1 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26. 46 beden öğrencilerin %23.3892 Toplam 209 100 0.3.8 0.

5 cm 2 cm 0.5 cm 2 cm 0.5 cm 2 cm 0.Tablo 47. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 55 26.5 cm 2 cm 0.8 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol ortasındaki koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.4 1. 52 beden %50’sinde 1 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 1 cm içeride olduğu anlaşılmaktadır.3 1.4597 48 (39) 54 25.5.4945 52 (41) 47 22. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu İçerde Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 1 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 2 100 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.4645 Toplam 209 100 1.5 1.4803 189 .270 cm 1 cm 0. Tablo 47.333 cm 1 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 50 beden %50’sinde 1 cm.208 cm 1 cm 0.266 cm 1 cm 0.5047 50 (40) 53 25.273 cm 1 cm 0.5 cm 2 cm 0.6.

5 cm 0.5 cm 0.8. 52 beden öğrencilerin %27.5 cm - 190 .208 cm. 46 beden öğrencilerin %23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arkadaki koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda. 50 beden öğrencilerin %25.5 cm 0. Tablo 47.270 cm dışarıda olduğu gözlenmektedir. 50 beden %25.7.5 52 (41) 52 27. Arkada Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 45 23.333 cm.1’inde olmak üzere toplam 192 öğrencide normal bulunmaktadır. 52 beden %22.5 cm 0.5’inde 1.5 cm 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.4 48 (39) 46 24 50 (40) 49 25.4’ünde 1.1 Toplam 192 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun arkada. Tablo 47.3’ünde ortalama 1. Arkada Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 0.4’ünde. 48 beden %25.5 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26.273 cm.5 cm Toplam 2 100 0. arkada koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.8’inde 1.5 cm 0.5 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol ortasında koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 0.5’inde.266 cm olmak üzere toplam 209 öğrencide ortalama 1.5 cm 52 (41) 1 50 0. 48 beden öğrencilerin %24’ünde.

87 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.5 cm içeride bulunmaktadır.2’sinde 0.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 0. 50 beden %24.5 cm.87 cm.1’inde 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 50 beden %50’sinde 0.3 0.414 52 (41) 47 22.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu arkada. 191 .9 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.1 0. 52 beden %22.7’sinde ortalama 0.87 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.96 cm.96 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arkada koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.89 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.3’ünde 0.2 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arkadaki koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Tablo 47.9 cm dışarıda olduğu görülmektedir.474 50 (40) 50 24. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26.5.414 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.87 cm olmak üzere toplam 206 öğrencide ortalama 0.14.89 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.353 Toplam 206 100 0. Arkada Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 55 26. 52 beden %50’sinde 0.405 48 (39) 54 26.7 0.9. kol yırtmaç yeri normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tabloda incelenmiştir. 5. 48 beden %26.

52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.14. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun 46. Kol Yırtmaç Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 17 4.Tablo 48. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır. kol yırtmaç uzunluğu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir. Tablo 49.6. kol yırtmaç yeri normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. kol yırtmaç uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu.25 100 52 (41) 89 22.75 400 192 .75 100 48 (39) 60 15 40 10 100 50 (40) 91 22. 50 beden öğrencilerin %25’inde. 5. 48 beden öğrencilerin %25’inde. Kol Yırtmaç Yeri Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin.25 83 20.25 143 35.75 100 Toplam N 257 64.25 11 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.75 9 2. 46 beden öğrencilerin %25’inde. kol yırtmaç uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı.

75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %35. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluk tablosu incelendiğinde.2811 48 (39) 60 23.882 cm 1 cm 0.75’inde.4 1.3’ünde. 48 beden öğrencilerin %28’inde.975 cm 1 cm 0.6 1.2.7’sinde olmak üzere toplam 143 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir.1704 50 (40) 91 35.5 cm 0.68 cm 2 cm 1 cm 2.25’inde. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda. Kol Yırtmaç Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 83 58 48 (39) 40 28 50 (40) 9 6.75’inde normal bulunmaktadır.6 0. Kol Yırtmaç Uzunluğu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 17 6.5 cm 0.5 cm 0. 52 beden %2.1.5 cm 1.2916 52 (41) 89 34. tüm öğrencilerin 46 beden %20. 52 beden olan %22.269 cm 1. 48 beden olan %15’inde. 46 beden öğrencilerin %58’inde.5 cm 0.4326 193 .5 cm 1.3 0. tüm öğrencilerin 46 beden olan %4.4146 Toplam 257 100 1.5 cm 0.5 cm 0.75’inde. 48 beden %10’unda. Yine aynı tabloya bakıldığında. 50 beden öğrencilerin %6. 52 beden öğrencilerin %7. Tablo 49. 50 beden %2.3 52 (41) 11 7. kol yırtmaç uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm 1.25’inde kısa geldiği tespit edilmektedir.317 cm 1 cm 0. Tablo 49.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %64.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun.25’inde. 50 beden olan %22.7 Toplam 143 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu.5 cm 2.

Koldaki Pili Derinliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koldaki pili derinliğinin.4’ünde 1.68 cm olmak üzere toplam 257 öğrenciye ortalama 1. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu ortaya çıkmaktadır.7.14.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu.14.6’sında ortalama 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda. manşetin öğrencilerin bilek genişliğine uygunluk tablosu. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %6.6’sında 1.882 cm. koldaki pili derinliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. koldaki pili derinliği normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tabloda ele alınarak incelenmiştir. manşeti dar gelen 194 .317 cm kısa olduğu belirtilmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koldaki pili derinliğin 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu. 50 beden %35. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerden kol yırtmaç uzunluğu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Tablo 50. 50 beden öğrencilerin %25’inde. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği manşetinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu.8. 46 beden öğrencilerin %25’inde.269 cm.975 cm. 52 beden %34. 48 beden %23.3’ünde 0. 48 beden öğrencilerin %25’inde. 5. 5. manşeti normal gelen öğrencilerin dağılımı.

50 beden %1.7 48 (39) 91 27. Tablo 51.25 27 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1.25’inde.5’inde. 52 beden %19. tüm öğrencilerin 46 beden %19. Manşeti Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 78 23.25 91 22.25 5 1.75’inde.75’inde bol olduğu ortaya çıkmaktadır. manşeti bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.5 81 20. Yine aynı tabloya bakıldığında. Manşetin Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 6 1. 48 beden olan %1. 52 beden olan %4. öğrencilerin 46 beden %4’ünde.75 4 1 100 50 (40) 14 3.5 78 19. manşet genişliği normal gelen 195 . Tablo 51. 48 beden %1’inde.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin.5’inde.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %11’inde dar geldiği belirlenmektedir.25’inde.75 2 0. 48 beden %22. 50 beden olan %3. 50 beden %20. 52 beden %0.25’inde.25’inde normal olup.1.75 79 19.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %82.6 52 (41) 79 24 Toplam 329 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin.5 100 Toplam N 44 11 329 82.7 50 (40) 81 24.5 16 4 100 48 (39) 5 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu tablosunda.5’inde.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %5.25 100 52 (41) 19 4.öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.

48 beden öğrencilerin %27.87 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.3 0.4 0.6’sında ortalama 0.786 cm.816 cm olmak üzere toplam 44 öğrenciye ortalama 0.6 0.5 cm 1. 50 beden öğrencilerin %24.7 cm.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 1.2739 50 (40) 14 31. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşeti dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.2478 Toplam 44 100 0.7 cm 0.5 cm 0.2. Manşeti Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 16 59. 52 beden %43.5 cm 1 cm 1 cm 0.274 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşeti.2 0.773 cm dar geldiği gözlenmektedir. 46 beden öğrencilerin %23.8 0. 48 beden %11. 50 beden %31.7’sinde.5 cm 1 cm 1 cm Toplam 27 100 0. 52 beden öğrencilerin %24’ünde olmak üzere toplam 329 öğrencide normal olduğu görülmektedir.5 cm 1 cm 0.2582 48 (39) 5 11. Tablo 51. Tablo 51.3.4’ünde 0.274 52 (41) 2 7.75 cm 0.3231 52 (41) 19 43.667 cm.88 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.816 cm 1 cm 0.5 cm 1 cm 0.4 0.25 50 (40) 5 18.773 cm 1 cm 0.öğrencilerin dağılımına bakıldığında. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %13. Manşeti Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 6 13.223 196 .667 cm 0.7’sinde.7 cm 0.97 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.5 cm 0.84’ünde 0.6’sında.2’sinde 0.84 0.5 cm 1 cm 0.125 48 (39) 4 14.786 cm 0.5 cm 0.5 0.

Tablo 52. tüm öğrencilerin 46 beden %16’sında. 52 beden olan %24’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %74’ünde ince bulunmaktadır. manşet görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımı.75 29 7.14. Yine aynı tabloya bakıldığında.9. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %59.7 cm.88 cm.87 cm bol olduğu belirtilmektedir.75’inde. 50 beden %1. 52 beden %7.4’ünde 0.8’inde 0. 197 .97 cm.25 7 1. Manşet Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) İnce Normal Kalın Toplam N f % f % f % 46 (38) 36 9 64 16 100 48 (39) 71 17.5’inde 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşeti. manşet görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu. 48 beden %14. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilere uygunluk tablosu incelendiğinde.3’ünde ortalama 0. 48 beden olan %17. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşeti bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm olmak üzere toplam 27 öğrenciye ortalama 0. 48 beden %7. 5. 50 beden %18. tüm öğrencilerin 46 beden olan %9’unda. manşet görünümü ince gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.75’inde. 50 beden olan %23.25’inde.75 100 52 (41) 96 24 4 1 100 Toplam N 296 74 104 26 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün. 52 beden %1’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %26’sında normal olduğu gözlenmektedir.25 100 50 (40) 93 23.25’inde.

64 cm olmak üzere toplam 296 öğrenciye ortalama 1. 52 beden öğrencilerin %3. 50 beden %31.5’inde. Manşet Görünümü İnce Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 36 12.2. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %12.9’unda. manşet görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.24 cm 1.244 48 (39) 71 24 0. Manşet Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 64 61.44 Toplam 296 100 1.68 cm.94 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.8 Toplam 104 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün.318 52 (41) 96 32.7’sinde.18 cm 50 (40) 93 31.2 0.469 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümü.94 cm. 48 beden öğrencilerin %27. 50 beden öğrencilerin %6.5 cm 1 cm 1 cm 0.64 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0. 48 beden %24’ünde 0.4 1. 46 beden öğrencilerin %61. 52 beden %32.Tablo 52.9 50 (40) 7 6. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşet görünümü ince gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.4 1.2’sinde ortalama 0. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda. Tablo 52.1.5 48 (39) 29 27.68 cm 0.24 cm.23 cm ince geldiği anlaşılmaktadır.23 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 198 .4’ünde 1.7 52 (41) 4 3.8’inde olmak üzere toplam 104 öğrencide normal olduğu ortaya çıkmaktadır.5 cm 1 cm 2 cm 0.4’ünde 1.

omuz görünümü ve omuz düşüklüğü.41 yaka) öğrenciler uygunluğuyla ilgili denencelere ait bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır. arka genişliği. yaka ucu görünümü. 66). genetik yapının ve sosyo-ekonomik düzey. gömlek boyu. Akın ve Sağır toplumlarda büyüme ve gelişmenin. yaka ucu açıklığı. örneklem grubunu oluşturan 46. cep yeri (sağ-sol). Araştırma ile ilgili bulguların tartışılması ve yorumlanması.50. Bu durum 199 . yaka oyuntusu. beli. cep büyüklüğü. Yapılan araştırmada.40. manşet görünümü. manşeti.50. boyun çevresi.48. kapanma payı. sırt yüksekliği. kültürel düzey. denencelerin araştırmada ele alınış sırasına uygun olarak yapılmıştır. cep yeri (üst-alt).52 beden(38. Uyumsuz olan kısımlar bu durum göz önünde bulundurularak tespit edilmiş ve geliştirilmiştir.48.48. kol boyu. denenen Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresi. ön uzunluğu. Türk erkeklerinin farklı anatomik yapılarından kaynaklanıyor olabilir. denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46.39.40. s. kol yırtmaç yeri. yan dikişinin ve TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip erkek vücut ölçülerinin 46. iklim ve yaşam standardı gibi çevresel etmenlerin karşılıklı etkileşimine bağlı olarak anatomik özelliklerinin ve antropometrik değerlerinin kendine has olduğunu belirtmişlerdir (2001.41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilere uyumuna bakılmıştır. koltuk oyuntu yüksekliği. kalçası.40.39. ön genişliği. kol yırtmaç uzunluğu. roba görünümü.BÖLÜM VI TARTIŞMA ve YORUM Araştırmanın bu bölümünde.52 beden (38.39.41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilere giydirilip. arka uzunluğu. koltuk oyuntusu. genetik yapı ve çevresel etkenlere dayalı olup. beslenme alışkanlığı. yaka ayağı genişliği görünümü. kol genişliği. Elde edilen sonuçlara göre çıkan uyumsuzluklar. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin Türk erkeğine tam olarak uyum sağlamadığını ortaya koymuştur.52 beden (38. ilik düğme arası. Araştırma sonucunda karşılaşılan problemler. yaka genişliği görünümü.50. koldaki pili derinliği.

Tekstil Sempozyumunda Ercan. 93). Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs. Bel ve Kalça Çevresinin. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu 6. Ön ve Arka Genişliğinin. kalıp sisteminin geliştirilmesi gerektiğini söylemiştir (1991. 46-47). 52 bedenden 46 bedene doğru göğüs çevresi bol gelen kişi sayısının arttığı gözlenmektedir. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen göğüs çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 4652 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin göğüs çevresine tam olarak uyum sağlamadığı görülmektedir. Ayrıca Özer’in yaptığı araştırmada. 92). kız meslek lisesi öğretmenlerine yönelttiği sorularda. sonuç olarak Özer sistemin Türk kadın tipine uygun olmadığını.1. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs. Başer ise Müller Kalıp Sistemi yerine. tüm öğrencilerin % 62’sinde göğüs çevresinin ortalama 200 . göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.3’ü Müller Kalıp Sisteminde hazırlanan kalıplarda değişiklik yapmadan vücuda uyum sağlamadığını belirtmiş.1. 46 bedenden 52 bedene doğru gidildikçe göğüs çevresi dar gelen kişi sayısının arttığı. Araştırmadan elde edilen verilere göre. s. V. 6. s. geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır (1989.1. mevcut sistemin avantajlarının ve dezavantajlarının nelerden oluştuğunu ortaya koyarak. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğuna bakıldığında. ölçü alma ve kalıp geliştirilme sisteminin bir arada yürümesi gerektiğini. öğretmenlerin %53. Türk kalıp sistemi oluşturmak istediklerini. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu Denence 1’in içinde ele alınan.Müller Kalıp Sisteminin geliştirilip günümüz bireylerinin vücuduna uygun hale getirilmesini gerektirmiştir. Göğüs çevresinin uyumuna bakıldığında bol gelen kişi sayısının yoğun olduğu sütunda. Müller Kalıp Sisteminin Türk ölçülerine göre çalışıldığında fazla kumaş harcadığını ileri sürmüştür (1991. s.

3. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kalça çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kalça 201 . Beden küçüldükçe bel çevresinin daha bol gelmesi de kalıp sisteminde verilen standart bolluk payından kaynaklanıyor olabilir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu Denence 1’ün test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda.24 cm bol geldiği belirlenmektedir. Elde edilen veriler. Ancak bel çevresinin uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 63’üne bel çevresinin ortalama 3. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin beline uygun olduğunu göstermektedir. Bu veriler ışığında Alman erkeklerinin vücut yapısına göre Türk erkeklerinin vücut yapısının daha ince olduğu söylenebilir. Bu durum beli ince olan bireylerde gömleğin bol olmasına neden olabilir. 6.1.3.44 cm bol geldiği görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin belinin.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu Denence 1’in içinde ele alınan ve elde edilen verilere göre.2. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin göğüs çevresine uygun olmadığını göstermektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresinin. Elde edilen bu bulgular. Bu sonuç günümüzdeki sportmen tip erkeklerin 1987 yılında TSE’nin yapmış olduğu çalışmadaki sportmen tip erkeklerden daha ince belli olmasından kaynaklanmaktadır. 6. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen bel çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin bel çevresine büyük ölçüde uyum sağladığı gözlenmektedir. Ayrıca Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği çiziminde bel çevresi dikkate alınmadan çizim yapılmaktadır.

5’ine ortalama 2. öğrencilerin büyük bir kısmında bol olmasının nedeni. gömleğin göğüs çevresinin de bol olması olabilir. vücut ölçülerinin orantılı dağılımından kaynaklanan bir yansıma olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Ön genişliğin uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 48. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön genişliğine tam olarak uymadığı belirlenmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin. Küçük bedenlere doğru bolluk payı azaltılarak çizim yapılabilir. Bu da yine her bedene standart bolluk payı verilmesinden kaynaklanıyor olabilir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin ön genişliğine uygun olmadığını göstermektedir. Ayrıca beden küçüldükçe ön genişliğin bol gelmesinin de buna paralel olarak değiştiği belirlenmektedir.9 cm bol geldiği gözlenmekle beraber kalça çevresinin beden küçüldükçe daha bol. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma 202 .1. Tüm bu verilerden elde edilen sonuç. Göğüs çevresine göre hesaplanan ön genişliğin. beden büyüdükçe daha dar geldiği de tespit edilmiştir.5’inde ön genişliğin bol geldiği gözlenmektedir.çevresine uyum sağlamadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca göğüs çevresi ve bel çevresinde de bol gelenlerin oluşturduğu sütunlardaki yoğunluk düşünüldüğünde. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu Denence 1’in test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. Kalça çevresinin uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 48. 6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kalçasının. 6. Bu sonuç ise.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu Denence 1’in test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda.4.5. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kalçasına uygun olmadığını göstermektedir.

Bu sonuç ise. Göğüs çevresine göre hesaplanan arka genişliğin. Arka genişliğin uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 62’sinde arka genişliğin ortalama 2.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda.3 cm bol geldiği gözlenmektedir. Gömlek boyunun uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 73. bel ve kalça çevresi. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği gömlek 203 . 6. ön ve arka genişliği.1. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu 6. gömleğin göğüs çevresinin de bol olması olabilir. Ayrıca arka genişliğin bol gelmesi ön genişlikle de ilişkilendirilebilir. öğrencilerin büyük bir kısmında bol olmasının nedeni. Bu veriler de. Elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin arka genişliğine uygun olmadığını ispatlamaktadır.2.75’ine gömlek boyunun ortalama 2. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin boyuna tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun değildir” denencesini destekler niteliktedir. Sırt Yüksekliğinin. Ayrıca beden küçüldükçe arka genişliği bol gelen kişi sayısı buna paralel olarak artmaktadır. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin arka genişliğine tam olarak uymadığı belirlenmektedir.64 cm kısa geldiği görülmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun.sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. Ön ve Arka Uzunluğunun.

93 cm.34 cm sırt yüksekliği yukarıda gelmiştir. Elde edilen bu bulgu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin.2. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip erkek tam boy ölçüsü ile günümüzdeki erkeklerin tam boy ölçüleri arasındaki fark (araştırma sonucunda günümüzdeki erkekler 46 bedende 4.33 cm.99 cm. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra.57 cm daha uzundur) ve Müller kalıp sisteminde gömlek boyu hesaplanırken 1/4 tam boya ilave edilen ölçü miktarıdır diyebiliriz. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin gömlek boyuna uygun olmadığını göstermektedir. aynı zamanda sırt duruşu hafif öne eğik bireylerde de bu problemin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön uzunluğuna tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler neticesinde. Öğrencilerin % 46.boyunun. Elde verilen veriler doğrultusunda sırt yüksekliği normal gelen kişiler de düşünülerek sırt yüksekliği hesaplamasında yeni bir düzenleme yapılmalıdır. 52 bedende 5. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin sırt yüksekliğine tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. 6.25’inde ortalama 1.2. Gömlek boyunun öğrencilerin boyuna uymamasının nedenleri. Genel olarak boy artışı nedeniyle uyumsuzluk oluştuğunu söylerken. Ön uzunluğun uyumu ele alındığında örneklem 204 . sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin sırt yüksekliğine uygun olmadığını ispatlamaktadır. 6. 50 bedende 6. 48 bedende 6.2.

grubunun % 66,5’inde ön uzunluğun ortalama 1,4229 cm yukarıda olduğu görülmektedir. Bu veriler de, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin ön uzunluğuna uygun olmadığını göstermektedir. Müller kalıp sisteminde göğüs çevresine göre hesaplanan sırt yüksekliği, bu ölçüden hesaplanan ön koltuk derinliği ve buna paralel oluşan ön uzunluğunun, bireyin boyu uzadıkça ve kilosu arttıkça vücuda uyumsuz olduğu gözlenmektedir. Bunun nedeni ise bireyin tam boyuna göre değişecek olan ön uzunluk ölçüsünün, genişlik ölçüsü olan göğüs çevresine göre hesaplanması olabilir. 6.2.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda; araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra, Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin arka uzunluğuna uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin % 76,75’inde arka uzunluğunun ortalama 2,54 cm yukarıda geldiği gözlenmektedir. Yoğunluğun arka uzunluk ölçüsü yukarıda olan öğrencilerin oluşturmuş olduğu elde edilen sonuçtan anlaşılmaktadır. Genel olarak boy artışı nedeniyle uyumsuzluk tespit edilip, beden büyüdükçe uyumsuzluğun biraz daha fazla arttığı belirlenmektedir. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin arka uzunluğuna uygun olmadığını göstermektedir. Arka uzunluk ölçüsü de diğer uyumsuzluk gösteren ölçüler gibi yeniden ele alınıp, düzenlenerek, yeni oluşturulacak olan günümüz Türk gençlerinin vücut ölçülerine göre çalışılmalıdır. Araştırma sonucu elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu, sırt yüksekliği, ön ve arka uzunluğu, sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun değildir” denencesi ile örtüşmektedir.

205

6.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının, Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu 6.3.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi neticesinde, klasik erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine büyük oranda normal geldiği tespit edilmiştir. Buna göre gömleğin boyun çevresi büyük ölçüde öğrencilerin boyun çevresiyle uyum sağlamaktadır ve Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boyun çevresine uygun olduğu anlaşılmaktadır. Tüm öğrencilerin %26’sında boyun çevresi dar gelmektedir ve dar gelen kişi sayısının beden büyüdükçe artış göstermesi gerekirse gömleğin boyun çevresine verilecek 0,5 cm’lik bir rahatlık payı ile giderilebileceğini göstermektedir. 6.3.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucunda Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun; önde yaka iliklendiği zaman oluşan potluk nedeniyle yaka oyuntusunun boyun çevresine tam olarak uyum sağlamadığı öğrencilerin % 99’unda görülmektedir. Yaka oyuntusunun omuz kısmına denk gelen yandaki görünümüne bakıldığında ise, denenen tüm öğrencilerin boyun çevresine uyum sağladığı belirlenmektedir. Arkada yaka oyuntusu görünümünün, yaka iliklendikten sonra arka yakanın alt kısmında kumaşın yığılması ile yakanın arka kısmının öğrencilerin % 46,5’inde kapalı olduğunun gözlenmesi, gömleğin yaka oyuntusunun tam olarak öğrencilerin yaka çevresine uyum sağlamadığını göstermektedir. Elde edilen bu durum ise, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin yaka oyuntusuna uygun olmadığını ispatlamaktadır. T.K.A.M. ansiklopedisinde giyim kalıbında yaka oyuntusunun uygunluğunun önemine

206

dikkat çekilmiş, “yakaya bağlı olarak, genişliği ve vücuda uygunluk konstrüksiyon çizgisi, giysi kalıbı ve rahatlığına birinci derecede etki eder” denilmiştir(1993, s. 3809). 6.3.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucu yaka genişliğinin uyumu hakkında verilerin yer aldığı tablolara bakıldığında; yaka genişliğinin, üzerinde denenen öğrencilerle uyum sağlamadığı açıkça görülmektedir. Öğrencilerin % 70’inde önde yaka genişliğinin ortalama 1,28 cm, arkada yaka genişliğinin öğrencilerin % 56,75’inde ortalama 0,5 cm dar geldiği gözlenmektedir. Ayrıca beden büyüdükçe yaka genişliği dar gelen kişi sayısı artmakta ve ölçü açısından da yakanın genişlemesi gerekmektedir, bununla beraber beden küçüldükçe yaka genişliği normal gelen kişi sayısı artmaktadır. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını göstermektedir. 6.3.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucu; yaka ayağı genişliğinin uyumu hakkında verilerin yer aldığı tablolar incelendiğinde; yaka ayağı genişliğinin, üzerinde denenen öğrencilerle tam olarak uyum sağlamadığı görülmektedir. Ayrıca beden büyüdükçe yaka genişliği dar gelen kişi sayısı artmakta ve bununla beraber beden küçüldükçe yaka genişliği normal gelen kişi sayısı da artmaktadır. Yaka ayağı genişliği görünümünü, yaka görünümünün uyumu ile karşılaştırdığımızda büyük oranda yaka ile ilişki içerisinde şekil aldığı görülmektedir. Yaka ayağı genişliğinin de önde ve arkada tamamen birbirine paralel olarak değiştiği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını ispatlamaktadır.

207

6.3.5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesiyle oluşan tablolara bakıldığında; yaka ucu görünümünün yaka ve yaka ayağı genişliğiyle doğru orantılı olarak değişiklik gösterdiği görülmektedir. Tıpkı bu tablolardaki gibi yaka ucu görünümünde de beden büyüdükçe yaka ucu görünümü küçük gelen kişi sayısı artmakta ve yaka ucu genişliğinin beden büyüdükçe artması gerekmektedir. Buna bağlı olarak, beden küçüldükçe yaka ucu görünümü normal gelen kişi sayısı da artış göstermektedir. Tabloya bakıldığında, öğrencilerin % 71,5’inde yaka ucu görünümünün ortalama 1,26 cm küçük olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgilere dayanarak yaka ucu görünümünde de çıkan sonuçlara bağlı olarak yakada düzeltme yapılmalı, vücuda uyumlu olacak biçimde yaka genişletilmelidir diyebiliriz. Çıkan bu sonuç, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını göstermektedir. 6.3.6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesiyle öğrencilerin % 100’ünde yaka ucu açıklığının normal olduğu görülmektedir. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası, sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun değildir” denencesini sağlamaktadır.

208

6.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine Uygunluğu 6.4.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 4’ün test edilmesi sonucu elde edilen verilerden öğrencilerin % 100’ünde kapanma payının normal olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu bulgulardan, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğu anlaşılmaktadır. 6.4.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 4’ün test edilmesi üzerine ilik düğme arasının öğrencilerin % 100’ünde ortalama 1 cm kısa olduğu görülmektedir. Bu durumdan anlaşılacağı üzere Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafe örneklem grubuyla uyum sağlamamıştır. Öğrencilerin tamamında ilik düğme arasının 1 cm kısa olması, klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafede 1 cm genişletme yapılamasını gerektirmektedir. Elde edilen bu veriler, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir. Araştırmadan elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygundur” denencesiyle ters düşmektedir.

209

091 cm küçük bulunmaktadır.5. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 6. Tüm bu veriler gömleğin cep büyüklüğünün öğrencilerle uyumsuzluğunu göstermektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt). beden büyüdükçe cep büyüklüğünde de 0. Verilerden. Bu durum.3. sportmen tip 4652 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır ve cep yerinin elde edilen verilere göre aşağıya indirilmesini gerektiğini göstermektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5’in test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakıldığında.6. Öğrencilerin tamamında cep küçük gelmiştir.5.2. beden büyüdükçe ve boy uzadıkça biraz daha aşağıya indirilmesi gerekmektedir. Bu durumda cep kol altına iyice yaklaşmakta ve hoş olmayan 210 . 6.5.5. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığı anlaşılmaktadır. 6. Bu duruma bakarak Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin erkek öğrencilerin vücuduna uygun olmadığını söyleyebiliriz. Cep büyüklüğünün bu sonucu vermesi tüm klasik erkek gömleğinde tüm bedenlerde cebin büyütülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.39 cm yanda olduğu belirlenmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5 test edildiğinde öğrencilerin % 100’ünde cebin ortalama 1. Cep yeri bedenlere bağlı olarak değişmekte.5 santimetreye varan bir artış görülmektedir. Elde edilen veriler bakıldığında.1.22 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5’in test edilmesi sonucunda öğrencilerin % 100’ünde cep ortalama 2. öğrencilerin % 100’ünde cebin ortalama 2. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün.

Beden büyüdükçe arkada roba daha yukarıda kalmaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün.6.41 cm yukarıda olduğu görülmektedir. Omzunun ve Yan Dikişinin. Beden büyüdükçe önde roba daha yukarıda kalmaktadır.6. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) klasik erkek gömleğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol). Elde edilen bu veriler ışığında cep yerinin erkek öğrencilere uygun olmadığını söyleyebiliriz. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir” denencesini sağlamaktadır. Elde edilen bu veriler.1. elde edilen veriler dikkate alınarak omuz hattında yeniden düzenlenme yapılmalı. elde veriler dikkate alınarak arka ortasından daha fazla aşağıya inilerek çizilmesi gerekmektedir. omuzdan öne doğru robanın daha fazla görüneceği şekilde omuz hattı yeniden çizilmelidir. 211 . Bu durum da. 6. Uyumsuzluğun düzeltilebilmesi için robanın. Robadaki uyumsuzluğun giderilebilmesi ve robanın daha estetik bir hale getirilebilmesi için. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 6.bir görüntü vermektedir.318 cm yukarıdadır ve vücudun yapısına göre uyumsuz görünmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün. Tablodaki verilere göre cep ön ortasına doğru kaydırılıp yerleştirilerek sorun giderilmelidir. Robanın önden görünümü öğrencilerin % 100’ünde ortalama 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu Denence 6 test edildiğinde öğrencilerin % 100’ünde robanın arkadan görünümünün ortalama 2. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığı belirlenmektedir.

Klasik erkek gömleğinin arka bedenini genişletip. Bu durum Türk erkeğinin vücut yapısının(sırt-göğüs) Alman erkeklerinin vücut yapısından farklı olması neticesinde ortaya çıkmış olabilir.6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzunun. Ancak yan dikişin daha çok arkaya doğru kaydığı elde edilen verilerden tespit edilmektedir. Uyumsuzluklara bakıldığında bedenlere göre hemen hemen homojen bir dağılım olduğu görülmektedir. omzu ve yan dikişi.6.3. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin omzuna uygun olmadığını göstermektedir.5’inde yan dikişin ortalama 1. ön bedenini daraltarak bu problemin çözülmesi gerekmektedir. Bu durum.5’inde uyumsuz olan yan dikiş.6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin birey üzerindeki uyumuna bakıldığında. Bunun nedeni. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir” denencesiyle örtüşmektedir. Araştırmadan elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. 212 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerde buna bağlı olarak omuzlarının da geniş gelmesi olabilir veya omuz yapılarının dar olmasından kaynaklanıyor olabilir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu Denence 6’nın test edilmesi sonucunda elde edilen verilere bakıldığında omuz genişliğinin öğrencilerin % 51’inde geniş olduğu görülmektedir. Bu verilere bakarak Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin omuz genişliğinin uyumsuz olduğunu söyleyebiliriz. omuz düşüklüğüne uygunluğuna bakıldığında ise öğrencilerin yarısından fazlasına uygun geldiği görülmektedir.26 cm arkaya kaydığı görülmektedir. Öğrencilerin % 56. yan dikişin öne veya arkaya doğru bireyin vücut yapısına bağlı olarak kayma gösterdiği belirlenmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır. Öğrencilerin omuz yapısının.2. Bireylerin % 58. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu Denence 6’nın içinde yer alan. 6.

% 8.lik bir fark olduğu ortaya çıkmaktadır. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu 6.6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun. % 91. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kol genişliğine uygun olduğunu göstermektedir. 48 bedende 6.7. TSE kol boyu ölçüleri ile araştırma sonucunda elde edilen kol boyu ölçüleri arasında.9 cm. 52 bedende 5. bu durum. 6.2.1.73 cm kısa geldiği gözlenmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kol boyuna uygun olmadığıdır.7. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin. Kol boylarında görülen uyumsuzluğun temel sebebi TSE’nin 1987 yılında hazırlamış olduğu erkek vücut ölçülerinin günümüz gençlerini tam olarak temsil etmemesidir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesiyle elde edilen verilere bakıldığında.96 cm.25’ine uyum sağladığını görmekteyiz. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu elde edilen bulgulara bakıldığında. Genel olarak dar gelenlerinde daha iri yapılı kişiler olduklarını düşünürsek.25’inde kol boyunun ortalama 5.2 cm. 46 bedende 6. Bu uyumsuzluğu giderebilmek için günümüz gençlerini temsil eden ölçülerle çalışmamız gerekmektedir.75’inde dar olup.7. 50 bedende 5. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kol boyu ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kol boyuna uyduğu belirlenmektedir. kol genişliğinin öğrencilerin. Ayrıca beden büyüdükçe boyun uzamasına paralel olarak kol boyu kısa gelen kişi sayısı ve kol boyu farkı artmaktadır.66 cm. Kol boyunun uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 91. Buna göre çıkan sonuç. 213 .

Bu durum ise. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliği paralelinde olan bu hat. sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinin de yukarıda gelmesinin etkisiyle uyumsuz bir görünüm almaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. öğrencilere uygunluk verilerine bakıldığında.25’inde dışarıda olduğu görülmektedir. Bu veriler. öğrencilerin % 52.25’inde normal gelip. Koltuk oyuntusunun yukarıda oluşu giyen bireyi rahatsız edebileceği gibi. koltuk yüksekliği ile ilgili verilere bakıldığında öğrencilerin % 63. Koltuk oyuntusunun kol ortasındaki uyumuna bakıldığındaysa öğrencilerin yine % 47.5’inde içeride kaldığı ve öğrencilerin % 52.7. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun.5’inde içeride kaldığı. sadece öğrencilerin % 0. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin.75’inde koltuk oyuntusunun ortalama 1. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin koltuk oyuntu yüksekliğine uygun olmadığını göstermektedir.25’inde normal olduğu.7. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. estetik açıdan da hoş görünmeyebilir. 6. Tablolardaki veriler doğrultusunda 214 . Koltuk oyuntusunun öndeki kısmında olduğu gibi burada da beden küçüldükçe koltuk oyuntusu dışarıda kalan birey sayısı artmaktadır. Tüm bu verilere bakıldığında Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun Türk erkeklerine uymadığını söyleyebiliriz. Koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin beden küçüldükçe sayıca fazlalaştığı görülmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin koltuk oyuntusuna uygun olmadığını göstermektedir.25’inde de dışarıda olduğu belirlenmektedir.4. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun. önde koltuk oyuntusunun öğrencilerin % 47. % 0.3.6. Arkadaki koltuk oyuntusunda da durum aynı şekildedir.43 cm yukarıda geldiğini görmekteyiz.

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pli Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 test edildiğinde elde edilen verilere göre koldaki pli derinliğinin öğrencilerin % 100’ünde normal olduğu ortaya çıkmaktadır.5. 6. beden büyüdükçe boyun uzamasına paralel olarak yırtmaç boyu da uzamaktadır. Beden büyüdükçe kol yırtmaç boyu uyumsuz gelen kişi sayısının arttığı görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun uygunluğuna bakıldığında tüm öğrencilerin %35. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğunu ispatlamaktadır.7. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu. kol ortasında ve arkada düzeltilerek yeniden çizilmeli. sportmen tip 4652 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğunu ortaya koymaktadır.7. bu dilimi oluşturanların çoğu küçük bedenlerdir.7. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koldaki pli derinliğinin. Koldaki pli derinliğinin tüm öğrencilerle uyum sağlaması. 6.6. Türk erkeğinin antropometrisine uygun hale getirilmelidir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. Tüm öğrencilerde kol yırtmaç yerinin normal gelmesi. Ayrıca yırtmaç boyu da bedenlere göre farklılık göstermekte. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin. 215 .75’inde normal geldiği görülmektedir. 6.25’i olduğu görülmektedir. Bu durum bize Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç boyunun günümüz Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir.koltuk oyuntusu önde. kol yırtmaç yerinin öğrencilerin % 100’ünde normal olduğu sonucuna varılmaktadır. Elde edilen verilere baktığımızda kol yırtmaç boyu kısa gelenlerin öğrencilerin % 64.7.

6. Bireylere göre manşet görünümü ince gelenlerin özellikle 46 bedenden 52 bedene doğru gidildikçe sayıca yoğunlaşması dikkat çekicidir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümüne bakıldığında.7. Yine beden büyüdükçe bunun paralelinde manşet kalınlığının da artması gerektiği göz ardı edilmemelidir. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun değildir” denencesini desteklemektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir. Elde edilen bu veriler.8. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan.9. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün. 6.7. Ancak tablodan çıkaracağımız genel sonuca bakarsak elde edilen veriler. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin.25’ine uygun olduğu görülmektedir.23 cm ince geldiği tespit edilmektedir. 216 . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakıldığında. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. öğrencilerden % 82. Manşet kalınlığı üzerinde gerekli düzenlemeler yapılırken bedene bağlı olarak değişimler de dikkate alınarak manşet geliştirilmelidir. manşetin bol geldiği bireylere baktığımızda çoğunluğunun 46.48 ve 50 bedende toplandığını görmekteyiz. manşetin öğrencilerden % 74’üne ortalama 1. Manşetin bilek genişliğine tam olarak uymadığını söylemekle beraber çıkan uyumsuzlukların da tablodaki verilere dayanarak giderilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin bileğine uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Manşetin dar geldiği bireylere baktığımızda çoğunluğun 50 ve 52 bedende olduğunu. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu.

boy ortalamalarının 178. araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin.99 cm daha uzun olduğu.99 cm olduğu. göğüs çevresinin 46 bedende (38 yaka) 1. bel çevresinin 46 bedende (38 yaka) 3. Elde edilen bu veriler araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi gömleklerin çiziminde kullanılan TSE sportmen tip erkek tam boyu ile karşılaştırıldığında. Araştırmadan elde edilen ölçülerle araştırmada kullanılan kalıpların çizildiği TSE sportmen tip erkek vücut ölçüleri kıyaslandığında. boy ortalamalarının 176. 52 beden (41 yaka) öğrencilerin 5. yaşam kalitesi arttıkça. 48 bedende (39 yaka) 1.33 cm daha uzun olduğu. 50 yıl önceki üniversite gençliğine göre boyların 4-5 cm daha fazla uzamış olduğunu ve bu duruma “yüzyılın eğilimi” denildiğini belirtmiştir (2006.03 217 . Dr. 50 beden (40 yaka) öğrencilerin boylarının 162 cm ile 195 cm arasında olup. boy ortalamalarının 179. 52 bedende (41 yaka) 0. tüm öğrencilerin tam boy istatistikleri incelendiğinde.16 cm.93 cm olduğu. 48 bedende (39 yaka) 3. 50 beden (40 yaka) öğrencilerin 6. Büyüme ve Ergenlik Merkezi Sorumlusu. TSE’nin Hazırlamış Olduğu Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerinin. s. 46 beden (38 yaka) erkek öğrencilerin boylarının 160 cm ile 190 cm arasında olup.33 cm olduğu. Araştırmanın denenceleri test edilirken bu ölçü farklılıkları göz önüne alınmıştır. günümüz 46 beden (38 yaka) erkek öğrencilerin 4. Tam boyda görülen bu farklılık kalıp uygulandığında tam boy ölçüsü ile paralellik gösteren tüm yardımcı ölçüleri etkilemiş ve uyumsuz çıkmasına neden olmuştur.11).67 cm.97 cm daha dar olduğu görülmüştür.57 cm daha uzun olduğu belirlenmiştir. Günümüz Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerine Uygunluğu Denence 8’in test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakılarak.54 cm. Atilla Büyükgebiz “yeni neslin boyu giderek uzuyor” diyerek bu duruma dikkat çekmiş. 52 beden (41 yaka) erkek öğrenciler bakıldığında ise boylarının 168 cm ile 192 cm arasında olup.93 cm daha uzun olduğu.01 cm. boy ortalamalarının 172.8. 50 bedende (40 yaka) 1.57 cm olduğu görülmüştür. 48 beden (39 yaka) öğrencilerin 6. sosyo-ekonomik düzeyin etkisiyle. 48 beden (39 yaka) öğrencilerin boylarının 162 cm ile 190 cm arasında olup. Avrupa Çocuk Endokrin Derneği Başkanı Prof.6. Elde edilen bu veriler günümüz gençlerinin daha önce üzerinde araştırma yapılmış olan bireylerden daha uzun olduklarını göstermiştir.

50 bedende (40 yaka) 0. günümüz sportmen tip 46-52 beden (3841 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun değildir” denencesini desteklemektedir.2 cm. kol boyunun.32 cm.29 cm daha dar olduğu belirlenmiştir. 48 bedende (39 yaka) 0.66 cm daha uzun olduğu görülmüştür.21 cm daha geniş. 50 bedende (40 yaka) 5.02 cm. 52 bedende (41 yaka) 3. 48 bedende (39 yaka) 6.37 cm daha dar. 50 bedende (40 yaka) 0. 218 . Elde edilen bu veriler “TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri.96 cm. Araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin. 52 bedende (41 yaka) 0. 46 bedende (38 yaka) 0. 46 bedende (38 yaka) 6. 52 bedende (41 yaka) 5.11 cm. 50 bedende (40 yaka) 2.15 cm daha geniş olduğu tespit edilmiştir. Boyun çevresine bakıldığında ise. 46 bedende (38 yaka) 0.49 cm daha dar.08 cm. Araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin.9 cm. bu durum göğüs çevresi ile hesaplanan tüm genişlik ölçülerinde uyumsuzluklara neden olmuştur.cm. 52 bedende (41 yaka) 0. 48 bedende (39 yaka) 0. kalça çevresinin. uyumsuzluklar tespit edilirken bu durum göz önünde bulundurulmuştur. araştırma sonucu elde edilen ölçülerin.08 cm daha dar olduğu gözlenmiştir.

ön genişlik formülünde. 1/10 beden + 2 cm + 3. 2/10 beden / 1 cm + 1 cm (bolluk payı) olarak düzenleme yapılarak vücuda daha uyumlu hale getirilmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresinin. koltuk genişliği formülünde.5 cm (bolluk payı). 219 .39. bol geldiğini ortaya koymaktadır. 2/10 beden / 1cm + 1.41 yaka) klasik erkek gömleği arka genişlik formülünde. kalça çevresinde de uyumlu hale gelmiştir.40. bol geldiği anlaşılmaktadır. Geliştirilen kalıpların araştırmadan elde edilen ölçülerle çizilmesi ortaya çıkan problemi gidermiştir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin göğüs çevresine uygun olmadığını. göğüs çevresi üzerinde hesaplanan yardımcı ölçülere verilen bolluk payı miktarının azaltılmasıyla gömlek. Göğüs çevresi ölçüsü doğrultusunda oluşturulan klasik erkek gömleğinde.5 cm (bolluk payı). araştırma sonucu elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuç ve öneriler yer almaktadır.48. Vücut üzerindeki düzgün duruşu sağlamak amacıyla göğüs çevresinden elde edilen yardımcı ölçü hesaplamalarında ilave edilen bolluk payı azaltılmıştır.52 beden (38. Araştırmanın bulguları. Araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kalça çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kalça çevresine uyum sağlamadığı.BÖLÜM VII SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırmanın bu bölümünde.50. Araştırmanın bulguları. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen bel çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin bel çevresine büyük ölçüde uyum sağladığını göstermiştir. 46.

Araştırma neticesinde. 50 bedende (40 yaka) 1/2 tam boy / 13 cm.Araştırmanın bulguları. ön uzunluğun yukarıda geldiği ortaya çıkmaktadır. 52 bedende (41 yaka) 1/2 tam boy / 12 cm formülü uygulanmıştır. klasik erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine büyük oranda normal geldiği tespit edilmiştir. 1/10 beden + 13. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön genişliğine tam olarak uymadığını. Araştırmanın bulguları. araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre çalışılmış ve sırt yüksekliği. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin boyuna tam olarak uyum sağlamadığını. 1/2 tam boy / 13 cm. Öğrencilere büyük ölçüde bol gelen ön genişlik ilave edilen bolluk payının azaltılmasıyla uyumlu hale gelmiştir. Öğrencilerin tamamında kapalı gelen ön 220 . 48 bedende (39 yaka). dolayısıyla sırt yüksekliği / 1 cm olarak bulunan ön uzunluk da vücuda uyumlu hale gelmiştir. Araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön uzunluğuna tam olarak uyum sağlamadığı. 2/10 beden / 1 cm + 1 cm (bolluk payı) formülü uygulanmıştır.5 cm + 3 cm olarak değiştirilmiştir. kısa geldiğini ortaya çıkarmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun. Ön uzunluğu vücuda uyumlu hale getirebilmek için. Araştırmadan elde edilen bulgular. bol geldiğini göstermektedir. Bu sorunu gidermek için geliştirilen kalıplar elde edilen yeni ölçülerle çizilmiş ve 46 bedende (38 yaka) 1/2 tam boy / 12 cm. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) erkek öğrencilerin yaka oyuntusuna uygun olmadığını göstermektedir.

yaka oyuntusu çizilirken önde 0. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. önde yaka genişliği.5 cm.5 cm genişletilmiştir. 46 ve 48 beden (38.5 cm daha genişletilmiştir.5 cm daha arka yaka genişletilerek uygun hale getirilmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının öğrencilerin tümünde uygun olduğunu göstermiştir. Araştırmanın bulguları.39 yaka) yaka ayağı genişliği aynı kalırken ortaya çıkan uyumsuzluğu gidermek amacıyla yaka ayağı genişliği arkada 0. Yaka genişliği ile paralellik gösteren yaka ayağı genişliğinde de küçük bedenden büyük bedenlere doğru gidildiğinde uyumsuzluk belirginleşmektedir. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular. 52 bedende (41 yaka) 1. 46 bedende (38 yaka) 0. 50 bedende (40 yaka) 1.5 cm. 46 bedende (38 yaka) 0. Bu problemi giderebilmek için. 50 ve 52 bedende (40.5 cm yaka ucu genişletilerek uyumsuzluk giderilmiştir. 50 bedende (40 yaka) 1. Araştırmadan elde edilen bulgular yaka ayağı genişliğinin öğrencilere tam olarak uyum sağlamadığını göstermektedir. Araştırmanın bulguları yaka ucu görünümünün yaka genişliği görünümüne paralel olarak öğrencilere uyumsuz geldiğini ortaya çıkarmıştır. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. 221 . Beden büyüdükçe yaka genişliği daha dar gelmektedir.25 cm.5 cm formülü uygulanarak çizilip öğrencilerin boynuna uygun hale getirilmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının öğrencilerin tamamında normal olduğunu ortaya koymuştur. 46 bedende (38 yaka) ve 48 bedende (39 yaka) arkada yaka genişliği normal gelirken. Araştırmadan elde edilen bulgular. örneklem grubunu oluşturan öğrencilere uygun olmadığını göstermektedir. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün.25 cm. 52 bedende (41 yaka) 1.5 daha derinleştirilmiş ve arka yaka + 2.41 yaka) 0.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Araştırmanın bulguları. öğrenci üzerinde hoş görünmemiştir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygun değildir.5 cm + 3 cm olarak değiştirilerek uyumsuzluk giderilmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafenin tüm öğrencilerde 1 cm kısa geldiğini ortaya koymuştur. sırt yüksekliği formülü. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cep yerinin (sağ-sol).Araştırmanın bulguları. Bu sorun ilik düğme arası mesafenin 1 cm daha genişletilmesiyle giderilmiştir.5 cm. 46 bedende (38 yaka) 1 cm. 48 bedende (39 yaka) 1. 1/10 beden + 13. Araştırmadan elde edilen ölçülerle çalışılıp. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygun olmadığını ortaya koymuştur. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin sırt yüksekliğinin. Araştırmanın bulguları. Denenen klasik erkek gömleği kalıplarının öğrencilere bol gelmesiyle cep yeri de bu duruma paralel olarak. 222 . sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığını göstermiştir. Sırt yüksekliğinin ve buna paralel ön koltuk derinliğinin tekrar düzenlenmesiyle cep yeri büyük ölçüde vücuda uyumlu hale gelmiş. Araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre arka uzunluğun yeniden oluşturulmasıyla problem büyük ölçüde giderilmiş. arka uzunluk formülüne 1 cm daha ilave edilmesiyle arka uzunluk öğrencilerin vücuduna tamamen uygun olmuştur. cebin 0.5 cm cep büyütülerek uyumsuzluk giderilmiştir. 52 bedende (41 yaka) 2.5 cm daha aşağıya indirilmesiyle tamamen vücuda uyumlu olmuştur. gömleğin daraltılmasıyla cep yeride vücuda uygun hale gelmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin tamamına Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinde cep küçük gelmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cep yerinin (üst-alt). sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığı tespit edilmiştir. 50 bedende (40 yaka) 2 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğu.

Araştırma sonuçları. Robanın önden görünümünü vücuda uyumlu hale getirmek için. Arka genişliğe ilave edilen bolluk payı azaltılarak problem giderilmiştir. omuz hattından öne doğru 1. 2 /10 beden / 1 cm + 1. Varolan uyumsuzluk. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kol boyu ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kol boyuna uygun olduğu belirlenmektedir. 52 bedende (41 yaka) 2. Araştırmanın bulguları. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygun olmadığını göstermektedir. 46 bedende (38 yaka) 2 cm.5 cm’dir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinin öğrencilere uyumsuz gelmesiyle.5 cm daha aşağıya inilip arka robanın çizilmesiyle giderilmiştir. yeni oluşturulan formül. Tüm bedenlerde omuz 1 cm daha dar çizilerek problem giderilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre.5 cm daha ilave edilerek. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin. herhangi bir problem oluşmayacağı düşünülmektedir. Araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre oluşturulan kol boyunda. Araştırma sonuçları. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz görünümünün. 50 bedende (40 yaka) 2. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığını göstermiştir.Araştırmanın bulguları. 48 bedende (39 yaka) 2 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümü.5 cm. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. robanın arkadan öne doğru dönüşü net olarak sağlanmıştır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin koltuk oyuntu yüksekliğinin. arkada roba hattı oluşturulurken. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygun olduğunu göstermiştir. bu ölçüler doğrultusunda oluşan koltuk 223 .

Öğrencilerin büyük kısmında koltuk oyuntusu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol manşetinin. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. buna paralel olarak koltuk oyuntusu da olması gereken hatta gelip. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olduğunu ortaya koymaktadır. koltuk oyuntu yüksekliği de öğrencilere uyumlu hale gelmiştir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir.oyuntu yüksekliği de öğrencilere uyumsuz gelmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin koluna uygun olduğunu göstermiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kol yırtmaç yerinin. 46 bedende (38 yaka) 0.5 cm daha uzun çizilerek giderilmiştir.25 cm. Uyumsuzluk kol yırtmaç uzunluğu. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin koldaki pli derinliğinin. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. Omuzda yapılan düzenleme ile omuz 1 cm daha daralmış. Araştırma sonuçları. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. olması gereken hattan dışarıda kalmıştır. Araştırma sonuçları. 46 bedende (38 yaka) büyük ölçüde normal gelen manşet görünümü beden büyüdükçe 224 . 52 bedende (41 yaka) 1. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinde yapılan düzenlemeyle. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. 46 bedende (38 yaka) büyük ölçüde normal gelen kol yırtmaç uzunluğu beden büyüdükçe daha kısa gelmektedir.5 cm. 50 bedende (40 yaka) 1. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bulguları. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümü. uyum problemi çözümlenmiştir.

25 cm ve 52 bedende (41 yaka) 1.5’inde yan dikişin ortalama 1. ön bedenini 1 cm daraltarak çözülmüştür. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere olmadığını göstermiştir. Bu sorun. Araştırma sonucu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.5 cm. 225 .5 cm daha geniş çizilerek giderilmiştir. problemleri gidermek amacıyla oluşturulan. Uyumsuzluk manşet genişliği.26 cm arkaya kaydığı görülmektedir.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 2/10 Bd / 1+1.5+3 1/10 Bd+13. Araştırmanın bulguları.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 12 1/10 Bd + 3. klasik erkek gömleği kalıpları geliştirilmiş ve geliştirilen kalıpların tekrar denenmesi sonucunda herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.5 2/10 Bd / 1+1.5+3 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 12 1/10 Bd + 3. tüm bedenlerde klasik erkek gömleğinin arka bedenini 1 cm genişletip.75 1/2 Tb / 13 1/10 Bd + 3. 46 bedende (38 yaka) 0.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 13 1/10 Bd + 3.5 Araştırmadan elde edilen veriler ışığında.5+3 1/10 Bd+13.5 2/10 Bd / 1+1. 50 bedende (40 yaka) 1.5+3 1/10 Bd+13. Öğrencilerin % 56. denenen ve geliştirilen formüller aşağıdaki tabloda verilmiştir. Denenmiş ve Geliştirilmiş Formüller Kalıpta Geliştirilmesi Gereken Yerler Arka Uzunluk Model Boyu Arka Genişlik Koltuk Genişliği Ön Genişlik KoltukYüksekliği 46 Beden (38 Yaka) Geliştirilen Formüller 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) Sırt Yüksekliği 1/10 Bd+13.5 2/10 Bd / 1+1.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 0. 48 bedende (39 yaka) 1 cm.daha ince gelmektedir. Tablo 53.

5 cm Boyun Çevresi: 38 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.5 = 6.7 = 18.7 cm = 18.625 cm 11.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 24.5 cm 1/4 43.25 cm cm cm Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= 16.25 = 74. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 173 92 77 94 61 cm cm cm cm cm cm 86.5 cm + 3.9 cm = 14.5 cm 1/10 Beden+13.6 cm 25.5cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy /12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25.25 cm 23 cm 19.5 cm 46 47 cm cm 38.4 cm = 52 cm cm cm cm cm cm 1/10 Beden+10.3 = 24.1.6 cm 4 cm 12. Denenmiş.7 = 46.75 cm 226 .7.25 cm 1/8 21.

Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.2. 227 .7. Denenmiş.

228 . Denenmiş.7. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.3.

7.25 cm 48 49 cm cm 40.25 cm 1/8 22.25 cm 25.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 25.5 cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy / 13 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.5 cm 1/4 44.06 cm 12 cm Boyun Çevresi: 39 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 51 cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 17 cm 4 13 cm cm 1/10 Beden+13.4.5 cm = 25.7 cm = 15.5 cm + 3. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 176.25 cm = 6.5 cm 0.2 cm = 54 cm 1/10 Beden+10.5 cm 96 81 98 62 cm cm cm cm cm 88.1 cm = 19.1 cm = 19.1 cm = 47.125cm = 75.25 cm 26 cm 229 .5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26. Denenmiş.125 cm 24 cm 20.

230 .5. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş.7.

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.6. 231 .7. Denenmiş.

5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) = 56 cm 0.3 cm 26 cm 1/10 Beden+13.25 cm 25.375 cm 12.7.5 cm 50 43 51 cm cm cm 1/4 44. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: 179 100 86 102 40 63 cm cm cm cm cm cm 89.7.5 cm = 20.75 cm 232 .5 cm 1/4 Tam Boy+0.5 cm Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 52 26 cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 17.5 cm = 20 cm 1/10 Beden+10.5 cm = 6.5 cm 1/8 22.3cm 4 cm 13.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26. Denenmiş.75 1/2 Tam Boy / 13 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.6 cm = 25.5 cm = 76.5 cm = 47.5 cm + 3.75 cm 25 cm 21.5 cm = 15.

Denenmiş. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 233 .8.7.

7. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.9. Denenmiş. 234 .

5 cm + 3.5 cm 104 91 106 41 64 cm cm cm cm cm 89. Denenmiş.5 cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy / 12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.6 cm cm 1/10 Beden+13.8 = 58 cm cm cm cm cm cm cm cm = 77.5 cm 235 .10.43 cm 13 cm Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 53 0.83 = 25.9 = 20.5 cm 26.75 cm 1/8 22.3 = 15.9 = 48 = 6.75 cm 1/10 Beden+10.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26.25 cm cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 17.25 cm 26.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 26.87 cm 26 cm 22.75 cm 52 53 cm cm 45. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: 179.9 = 21.6 cm 4 13.5 cm 1/4 44.7.

11.7. Denenmiş. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 236 .

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş.7. 237 . Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.12.

Müller kalıp sistemini geliştirmek. Lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler bu konuda araştırma ve incelemeler yapmaya sevk edilmelidir. Bunun içinde TSE’nin giyim endüstrisi ve üniversitelerle işbirliği yapması gereklidir. Türk insanının anatomik özellikleri incelenmeli ve kapsamlı bir araştırma ile ölçü standartları oluşturulmalıdır. Bu tür araştırmalar başka konularda ve başka örneklem gruplarıyla da tekrarlanmalıdır. Diğer kalıp sistemleri de ele alınıp. oluşan ve oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmak için şu öneriler dikkate alınmalıdır: Doğru bir kalıp sistemi ile birlikte doğru bir ölçü standardı şarttır. Giyim eğitimi veren lise ve üniversitelerde Anatomi. Türk insanının standart ölçüleri doğrultusunda. anatomisine ve ergonomisine uygun yeni bir kalıp sistemi geliştirilmelidir. Böyle bir araştırma oldukça kapsamlı ve zaman alıcı bir çalışma olacağı için emek açısından ve maddi yönden desteklenmelidir. Ergonomi ve Antropometri dersleri verilmelidir. denemeler yapılarak Türk insanının vücuduna en uygun olanı seçilip geliştirilmelidir. 238 .

239 . Galip ve Başak KOCA. Nihad v. Selma ŞEKEROĞLU. Çeviren: Elife Gündoğan. Ulusal Ergonomi Kongresi. ALDRICH. Winifred. VIII. Güneş Tıp Sözlüğü. ________. İzmir:2001. Ankara:1997. TSE Standart Dergisi. Moda İllüstrasyonu Stilistlik. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. İstanbul: 2002. Hatice CİNKÖSE. (Second Edition). Woburn: 2000. Sayı:44. BAŞ. AŞIK. Dokuz Eylül Üniversitesi. İstanbul: 2000.KAYNAKÇA AKALIN. Çeviren: Elife Gündoğan. Ekim. Erdal v. H. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. “Ergonomide Antropometrinin Önemi”. Naciye. ________. Ekim. Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Kadın Giyimi. Ankara: 1997. A Handbook Of Costume Drawing. Türk Ansiklopedisi. Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Erkek Giyimi. Selime ÖZKAN. AKAY. Mukaddes. İstanbul: 1994. İstanbul: 2004. Mehmet SAĞIR. AKIN. BAKER. Cilt:18.d. Temel Kalıp Bilgisi. Cilt: 13.d. İstanbul: 1994. Cilt: 19. Ayla ERYAZICIOĞLU. İstanbul: 1988. Kırsal Kesim 4-20 Yaş Grubu Kız Ve Erkeklerin Bazı Antropometrik Değerleri ve Oranları. Georgia O’Daniel and Helen Redel PULLEN... Silva TUNÇ. İstanbul: 2000. Fatma ÇİTOĞLU.

Yıl: 4. 1990. “Mutlu Gençler Daha Uzun Boylu Oluyor”. İstanbul: 1986. 240 . Tekstil Sempozyumu Özel Ek Sayısı. Tekstil ve Mühendis Dergisi V. Refia. Sabah Gazetesi Günaydın Eki. Yıl: 5. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı. Cilt: 2. Türkiye’de 12-17 Yaş Grubu Genç Kızların Beden Ölçüleri Standardizasyonu. Ankara: 1996. Ankara: 1996. “Kol Üst Eğrisinin Bilgisayarda Çizdirilerek İncelenmesi”. Kadın İç Giyimleri. Fen ve Mühendislik Dergisi. Erkek Pijaması.BAŞER. Giyim. Lale Emzen. BÜYÜKGEBİZ. ________. Tekstil ve Mühendis. Temmuz. Ankara: 1941. Mayıs. BAYRAKTAR. ________. Biçki Dersleri I. Güngör v. Cilt: 9. BERK. 4 Nisan 2006. ________. Güngör BAŞER. Yayınlanmamış Doktora Tezi. DEÜ Mühendislik Fakültesi.d. Kasım. Ankara: 1992. İzmir: 1996. Fatma. Ender Yazgan. İzmir:2000. “Bilgisayarda Bir Giysi Tasarımı Programı Oluşturulması”. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. Tekstil ve Makine Dergisi V. 1991. BAŞER. Danışman: Gülseren KURUMER. “Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Değişik Yaklaşımlar”. Sayı:2. BULGUN. Eylül-Aralık. ________.. Yıl: 10. Sayı: 53-54. Güngör ve Emine ERCAN. Salı. İzmir: 1995. Atilla.

Tekstil Ve Konfeksiyon. Kadın Giyiminde Kapanma Payı ve Yaka Çizim Teknikleri. ERDOĞAN. Hazır Giyimde İş Bilimleri. Erkek Dış Ve Üst Giysileri Kalıp Hazırlama Ve BüyültüpKüçültme Teknikleri Semineri Notları. İzmir: 2000. Kaan H. Çetin. (İkinci Baskı). Volume: 9. Tekstil ve Konfeksiyon. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Türk Bayan Vücut Ölçülerine Dayalı Yeni Bir Giysi Kalıp Çizim Sisteminin Geliştirilmesi. ________. Miyase. ________. Yayın No: 65. Fatma ve Esen ÇORUH. Geleneksel Konya Merkez Kadın ve Erkek İç Giyimlerinden Kıvratma Gömleklerinin Özelliklerinin Belirlenmesi. Sümerbank Tekstil Eğitim ve Araştırma Müessesesi Yayını. Kalıp Hazırlama Teknikleri ve Model Geliştirme. Ankara: 2002. Nevin BARIŞERİ. Yayınlanmamış Ders Notları. “Giysi Fizyolojisi”. Yıl: 3. ÖKTEN. Bursa: 1983. ERAY. Ocak-Şubat. DİVRİK. Gürkan KURUL. Neşe. Konya: 2000. New York: 1977. Figen KELLECİ. ERCAN. Gülen IŞIKGÖZ. Müberra TÜMER. Konya: 1996. Azime ÖZVER. “Hazır Giyim Endüstrisinde Tasarım Sürecinde Kullanılan Teknolojiler”. 241 . Ocak-Nisan. Sayı: 1. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Projesi. ________. İstanbul: 2001. İzmir: 1993. Danışman: Güngör BAŞER. Sayı:1-2. Yıl: 10.ÇAĞDAŞ. M. Emine. Encyclopedia Americana. İzmir: 1994.

Erkek Klasik Dış ve Üst Giysilerinde Kalıpçılık. 1. “Giysi Kalıpçılığında Vücut Ölçüleri”. “Bebek-Çocuk-Genç Yaş Gruplarında Vücut ve Giysi Ölçülerinin Standardizasyonu”. Tahir. İzmir: 1993. ________. Tekstil ve Konfeksiyon. Yıl: 9. GÜDÜL.________. ________. Yayın No: 441. Kasım-Aralık. Özlen ÖZGEN. Hazır Giyim Tüketiminde Antropometri. Eylül-Ekim. Yayın No: 441. ________. ODTÜ Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. (Dördüncü Baskı). Ergonomi Kongresi. GÜRSOY. Ankara: 1991. İzmir: 1999. Gürkan KURUL. ________. Emine. Sayı: 5. Tekstil ve Konfeksiyon. İzmir: 2000. Tekstil Uygulama. (Dördüncü Baskı). Yayın No: 7. ERYAZICIOĞLU. İzmir: 1999. Ankara: 1991. Ankara: 1991. Dünden Bugüne Giyim Kültürü ve Moda. Yıl: 9. Cilt. Tekstil ve Konfeksiyon. “İç Piyasaya Klasik Erkek Gömleği Üretiminde İdeal Kumaş Eninin Saptanması”. GÖNEN. Sayı: 6. A. Ankara:2001. III. Sayı: 2. Meltem BAYRAKTAR. ODTÜ Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 242 . Farklı Yaş Gruplarındaki Kadınların Antropometrik Ölçüleri. III. Zeynep ve Güler KARAKÜLAH. Giyim 1-2-3. Ergonomi Kongresi. Yıl: 3. Mart. İstanbul: 2004. Velittin KALINKARA. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını. Ayla.

Cilt: 5. Resim II Moda Resmi ve Giyim Tarihi. Yurdanur YAYLALI. İç Giyim. Kadın Erkek ve Çocuk Giyimlerinde Temel Çizimler. Perihan. 1990. Ankara: 1986. 1990. Sabiha AKER. Jack. Professional Patternmaking For Designers. Kadın ve Erkek İç Giyimlerinde Kalıpla Çizimler. “Giysi Tasarımı Açısından İnsan Vücudu Mekaniği”. Ankara: 1997. MURATOĞLU. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Yurdagül ve Fatma Demir ŞENER. Sayı: 21. Sayı: 23. Serap KÖSE. (Sekizinci Baskı). Fatma. Yıl: 4. İstanbul: 1981. Tekstil ve Makina. Süheyla YÜKSEL. Yıl: 4. 243 . İstanbul: 2002. METE. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Arsal MENGİ. Redondo Beach: 1984. Mine SEÇKİNÖZ.HANDFORD. (Üçüncü Baskı). Haziran. ________. ________. Kadın Giysi Tasarımı-Etek. (Yedinci Baskı). TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yayınları. Nimet İRFANOĞLU. İzmir: 1999. Bayan Giyiminde Serilendirme. Women’s Wear. Ankara: 1982. Gönül. Hazır Giyim ve Konfeksiyon Makinaları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Nevin ÖZEV. Giyim. Şükran. IŞIKLAR. İstanbul: 1988. LOKMANOĞLU. Müberra GÖKALPAY. Yayın No: 3. Tekstil ve Makina. Men’s Casual Wear. Meliha İLTER. Perihan ERONÇ. Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi. “Giyim Hazırlama Sanatı Üzerine”. Yüksel. Ekim. İÇBİLEN. KOMŞUOĞLU.

Ankara: 1989. İstanbul: 1993. İsmail v. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: 2004. İstanbul: 2002.________. Kız Meslek Lisesi I. Erkek Giysi Üretimi. ÖZKAN. Kalıp Seminer Kitabı. Konfeksiyon & Teknik Dergisi. III. Türk-Alman Teknik İşbirliği Projesi..d. İstanbul: 1993. Fevziye. Uygulama Teknikleri Temel Kalıp ve Dikim Uygulama Teknikleri. Gülşin. ÖZER. Ocak. Rüştu Uzel Anadolu Hazır Giyim-Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi. Arıtan Yayınevi. Giysi Kalıpçılığı Esasları. Müller Kalıp Sistemi 3-6 Yaş Temel Beden Ve Kol Kalıplarının Denenmesi. Beyhan. PAMUK. Rüştu Uzel Anadolu Hazır Giyim-Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi. ORAL. Ziynet. Yayın No: 8. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Türk-Alman Teknik İşbirliği Projesi. I-II. ÖĞÜTÇÜ. PARLATIR. Kalıp Seminer Kitabı.d. Nurhan. Arıtan Yayınevi. İzmir: 2000.. İstanbul: 2002. Ankara: 1998. Türkçe Sözlük. ÖNDOĞAN. Ankara: 2004. Danışman: Miyase ÇAĞDAŞ. Nurgül KILINÇ. Neriman v. ________. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını. Türk Dil Kurumu Yayınları. Cilt: 1. “Contec ve Müller Giysi Konstrüksiyon Sistem İle Elde Edilen Kadın Temel Beden Kalıplarının Karşılaştırılması”. Danışman: Semiha AYDIN. 244 . Sınıf “Kalıp Hazırlama Teknikleri Dersi” Programında Yer Alan Müller Biçki Sisteminin Değerlendirilmesi.

Germany: 1991. Ali. Yeter ERASLAN.PEKTAŞ. Yapı Kredi Yayınları. Germany: 1994. SEZER. Türkçe Sözlük. Hatice EĞİLMEZ. TSE. Türk Standardı: 9690. Hatice SADIKOĞLU. Giyeceklerde Beden Ölçülerinin İşaretlerle Gösterilmesi-Bölüm 1: Terimler. Meral DEMİRCİ. Ankara: 1987. Giyim ve Dikiş. Atatürk Teknik ve Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi. Moda Resmi Ders Notları II. Hazır Giyim Üretimi. Şennur ÇETİN. Ayşe OLGUN. Nazan. Hatice ZIK. Ankara: 1995. Yayınlanmamış Hazır Giyim Ders Notları. TSE. March. Tekstil Mamulleri-Gömlek. June. Rundschau Herrenhemd. Azize KAYAOĞLU. Ankara: 1998. SAATÇİ. Ferhat BİLGİN. Rundschau Herrenhemd. TSE. Naciye KÜÇÜKYALÇIN. January. PÜSKÜLLÜOĞLU. Kalıp Kitap I. Handan. Mühibe PAKSOY. Fatma TEMELCİ. TEKELİ. Rundschau Herrenhemd. Mehtap ÖZBEK. Melahat ERDEM. Ankara: 2002. Ankara: 2003. Hafize. Huriye KARŞI. Konya: 1995. Zehra Karaman. İstanbul: 1995. Germany: 2000. Giyim Sanayi İçin Beden (Vücut) Ölçüleri-Erkekler. Türk Standardı: 4344. Tarifler Ve Beden Ölçüsünün Alınması İşlemi. Ankara: 1974. Hakikat YÜCE. Türk Standardı: 5271. Hülya ASALI. (Dördüncü Baskı). 245 .

12. İzmir: 1999. www. Ulusal Ergonomi Kongresi.04. Saliha AĞAÇ.gov. Fatma ŞENER. Sayı: 1. Yıl: 5.. Müjgan BAYSAL.2006. Tekstil ve Konfeksiyon. Sayı:3.com.2005. T.edu. www. İstanbul: 1993. VIII.12.. Nuran.tr.K. İzmir: 1995.A.2006. 15. www. Tuba ve Saliha AĞAÇ. Gençlerin Hazır Giyimde Antropometrik Ölçülerle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. Erkek Giysi Tasarımında Temel ve Model Uygulamalı Kalıp Çizimleri Ders Notları. www. www. Canan. Müjgan BAYSAL.gazi. İzmir:1996. ________. Konfeksiyon Ansiklopedisi.nibh. Tekstil ve Konfeksiyon. 26.arsiv. İzmir: 2001.12.2004. YERTUTAN. Şule ÇİVİTÇİ.01. İzmir: 2001.edu. YÜCEL. 246 .tr.tr. UZBİL.d.2004.12.sabah. Cilt: 9-11-13. 17. http//:arsiv. Danışman: M.com. ZENGİNGÖNÜL.tr. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını.tdk. 21.bilgiyonetimi. ________. 11-17 Yaş Grubu Türk Erkeklerinin Beden Ölçü Standartlarının Belirlenmesi.ali-oral. Adnan v. VIII. www. 21.hurriyetim. Giysi Tasarımında Ergonomik Yaklaşım.obitet.2004.2006.VURAL.M.01. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını. Ulusal Ergonomi Kongresi. Ankara: 2000. 21.com. “Hazır Giyim Erkek Gömleği Üretimi ve Kontrol Noktaları”.insankaynaklari.com.org. www. 21. “Giysi Seçimine Etki Eden Faktörler”. 29. Çetin ERDOĞAN. Mayıs. Yıl:6.balikesir. Ocak.12. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Önder.2004.

EKLER 247 .

248 .

249 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful