T.C.

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YAYINI NO: 2673 AÇIKÖ⁄RET‹M FAKÜLTES‹ YAYINI NO: 1639

ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI
Yazarlar Arfl.Gör. Erhan AKARÇAY (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTUNO⁄LU (Ünite 1) Doç.Dr. Abdülkerim SÖNMEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN (Ünite 3, 5) Arfl.Gör. Cem Koray OLGUN (Ünite3, 5) Doç.Dr. Cahit GELEKÇ‹ (Ünite 4) Prof.Dr. Meliha Demet ULUSOY (Ünite 6) Yrd.Doç.Dr. Fuat GÜLLÜPINAR (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. Hatice YEfi‹LDAL (Ünite 8)

Editörler Prof.Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN Prof.Dr. Serap SU⁄UR

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹

Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir. “Uzaktan Ö¤retim” tekni¤ine uygun olarak haz›rlanan bu kitab›n bütün haklar› sakl›d›r. ‹lgili kurulufltan izin almadan kitab›n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay›t veya baflka flekillerde ço¤alt›lamaz, bas›lamaz ve da¤›t›lamaz. Copyright © 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University.

UZAKTAN Ö⁄RET‹M TASARIM B‹R‹M‹ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard›mc›s› Arfl.Gör.Dr. ‹rem Erdem Ayd›n Ö¤retim Tasar›mc›s› Dr. Kadriye Uzun Grafik Tasar›m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z Ö¤r.Gör. Nilgün Salur Dil Yaz›m Dan›flman› Yrd.Doç.Dr. Hülya Planc› Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z Dizgi Aç›kö¤retim Fakültesi Dizgi Ekibi Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ISBN 978-975-06-1340-1 1. Bask› Bu kitap ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Web-Ofset Tesislerinde 35.000 adet bas›lm›flt›r. ESK‹fiEH‹R, A¤ustos 2012

‹çindekiler

iii

‹çindekiler
Önsöz ............................................................................................................ vii

Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell.......................................
G‹R‹fi .............................................................................................................. DANIEL BELL’‹N SOSYOLOJ‹S‹.................................................................... ‹deolojinin Sonu Tezi.................................................................................... “SANAY‹ SONRASI TOPLUM” KAVRAMI .................................................... SANAY‹ SONRASI TOPLUM KURAMI ........................................................ Sanayi Öncesi Toplum, Sanayi Toplumu ve Sanayi Sonras› Toplum ...... Sanayi Sonras› Toplumlar›n Genel Karakteristikleri.................................... Kültür ............................................................................................................ SANAY‹ SONRASI TOPLUM TEOR‹S‹NE YÖNEL‹K ELEfiT‹R‹LER ............. Özet ............................................................................................................... Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................

2
3 3 5 6 9 9 16 18 19 23 24 25 25 26

1. ÜN‹TE

Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi............................. 28
G‹R‹fi .............................................................................................................. TOPLUMU ANLAMANIN YÖNTEM‹ VE GEÇ MODERN TOPLUMUN DURUMU ................................................................................. MODERNL‹K VE MODERN TOPLUMLARIN TEMEL SORUNU .................. MODERNL‹K VE ÖZNE ................................................................................ MODERNL‹K ‹LE ÖZNE VE DEMOKRAS‹ ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹LER .......... S‹YASAL MODERNL‹K VE DEMOKRAS‹N‹N BOYUTLARI......................... TOPLUMSAL HAREKETLER VE KÜLTÜREL DEMOKRAS‹.......................... Özet ............................................................................................................... Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 29 31 34 36 37 39 41 44 46 47 48 49

2. ÜN‹TE

Postmodern Sosyal Teori.. ..................................................... 50
G‹R‹fi .............................................................................................................. Ayd›nlanma Düflüncesine Tepki .................................................................. Frederich Nietzsche (1844-1900)............................................................ Modern Sanata Karfl› Postmodern Sanat Anlay›fl›........................................ Modernizm-Postmodernizm Karfl›laflt›rmas› ................................................. JEAN-FRANÇOIS LYOTARD’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI .................... Girifl................................................................................................................ Postmodernizm ve Bilginin Konumu........................................................... Dilin Esnekli¤i ve Büyük Anlat›n›n Yitimi................................................... Elefltiriler .................................................................................................. FREDRIC JAMESON’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI ................................. 51 53 54 55 57 61 61 61 63 65 66

3. ÜN‹TE

......................... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .................................................................................................iv ‹çindekiler Girifl........... Bauman’a Göre Küreselleflme .................................................................................... Okuma Parças› .... ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹K-POSTMODERNL‹K KARfiILAfiTIRMASI VE KÜRESELLEfiMEYE YÖNEL‹K GÖRÜfiLER‹ ............................................................................................... ZYGMUNT BAUMAN’IN POSTMODERNL‹⁄E YÖNEL‹K GÖRÜfiLER‹.................................................................................. Elefltiriler .................................................................................................... 122 ........................................... Özet .................................................. ÜN‹TE Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida ............................... Kendimizi S›nayal›m................................................... ÜN‹TE Tüketim Toplumu........................ Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ....................................................... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................. 119 POST-YAPISALCILIK ............................................................................... Amerika ve Gerçekli¤in Kusursuz Cinayeti .................................................................................................. ZYGMUNT BAUMAN’IN HAYATI ............................ ELEfiT‹R‹LER .................................................................................................................................. 99 100 102 105 107 108 109 111 112 114 115 115 116 117 6.......................................................................................................... ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹K DE⁄ERLEND‹RMES‹ ................................................. Kendimizi S›nayal›m ....... Kitle’den Sessiz Y›¤›na/Ço¤unlu¤a.............................................................................................................. Kendimizi S›nayal›m........................................................................................... Özet............. 76 G‹R‹fi ................................................... Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................................................................................................................ S‹MÜLASYON VE S‹MÜLAKRLAR .. Bireylerin Modern ve Postmodern Koflullarda ‹nfla Biçimleri ........ Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ...................................... ÜN‹TE Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ...................... Bauman’›n Modernite Elefltirisi............................................................................................................................................................................................. 120 MICHEL FOUCAULT ............................................................................................................................................ Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................................................................................................. 66 67 69 70 72 73 73 74 4..................................................... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ........................................ Bauman’a Göre Postmodern Etik................. Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ..... Anlam›n Zedelenmesi ................................................................... 98 G‹R‹fi: JEAN BAUDRILLARD’IN YAfiAMI VE SOSYOLOJ‹YE YAKLAfiIMI ................ TÜKET‹M TOPLUMU ....................................... Özet................................................................... 118 G‹R‹fi ................................................................................. GÖSTERGE EVRELER‹ .................................................. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ................. 77 78 79 80 83 86 87 88 90 92 94 95 96 96 5.................................................... Postmodernizm = Geç Kapitalizm mi?............................................................... Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard ................................................................................................

................................. POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL KAVRAMLARI ...... Dünya Sistemi: Dünya ‹mparatorluklar› ve Dünya Ekonomileri.... Foucault ve Post-yap›salc› Düflüncelerinin Ortaya Ç›k›fl› ......................................................................... Söylem-Arekoloji-Soykütük-Arfliv ............................................................................................................................................. 143 146 149 149 152 155 159 161 163 166 168 169 169 171 7............................................. 173 174 177 178 178 179 183 8...........‹çindekiler v Foucault’un Yaflam›......................................................... 172 G‹R‹fi: WALLERSTEIN’IN GENEL YAKLAfiIMI ....................................................... DÜNYA S‹STEM‹ ANAL‹Z‹........... Jacques Derrida’n›n Hayat› .................................. 142 POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL VARSAYIMLARI ........... Özet...................................................... Özet.......... Mutlak ‹ktidar ............................................................................................................................................................................................................................. Benlik........................................................................................................................................ ‹z ....... ÜN‹TE Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein ................................ Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ..................................................... Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ................................................................................................................................................................................................................. Kendimizi S›nayal›m............................................................................................ S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ................................................................ POST YAPISALCILI⁄A YÖNELT‹LEN ELEfiT‹R‹LER ................. Kapitalist Dünya Ekonomisi: Merkez....... Biyo-‹ktidar .................................................. Fark ve Erteleme (Differance) ........................................................................................... POSTMARKS‹ZM VE RAD‹KAL DEMOKRAS‹ S‹YASET‹ ........ Wallerstein’›n Sosyal Bilim Anlay›fl› .................................................. Çevre ve Yar› Çevre .......................................................................................................................................... 122 123 125 125 125 127 128 128 129 130 130 131 131 134 134 135 135 136 137 139 140 140 141 Postmarksizim ve Radikal Demokrasi........ Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ...................................... POSTMARKS‹ZME YÖNELT‹LEN TEMEL ELEfiT‹R‹LER ................................ KAP‹TAL‹ST DÜNYA EKONOM‹S‹................................................................................................... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..... Yap›söküm ve Oyun........................................................................... Söylem-‹ktidar-Kontrol ...................................................................... JACQUES DERRIDA ............. POSTMARKS‹ZM KURAMININ MARKS‹ZM ÜZER‹NE ELEfiT‹R‹LER‹ ................................................................................................................................................................................................ Agonistik Demokrasi................... Yap›söküm Yöntemi ve Metin............................................................. YEN‹ TOPLUMSAL HAREKETLER .............................. DERRIDA’NIN TEMEL DÜfiÜNCE VE KAVRAMLARI ......................................... Disipline Edici ‹ktidar ........................................................................................................................................................ GEÇ‹fi SÜREC‹ OLARAK KÜRESELLEfiME ............................................. Foucault’un Temel Düflünce ve Kavramlar› ..................................................................................................................................................... Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................. ÜN‹TE ............................................................ Söylem ...... Hegemonya.................................................... Silme .......... Kendimizi S›nayal›m........................................................................

................................................................ Okuma Parças› ................ Özet.................................................................................................................................................. Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ........... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ......................................................................... 185 187 189 190 191 191 193 ........... Kendimizi S›nayal›m......................................................................................vi ‹çindekiler SONUÇ..................................................................................................................................................... Yararlan›lan Kaynaklar................................................................

Doç. Serap SU⁄UR . Kitap temel olarak Sosyoloji disiplininde son dönemde paradigmalar›n› oluflturan teorisyenlerin problematik olarak gördükleri toplumsal olay ve olgulara bak›fl aç›lar›n› yans›tmaktad›r. yerleflik bilim anlay›fl› her alanda elefltiri oklar›n› üzerine çekmifl ve yeni bir de¤erler dizgesi gelifltirme çabalar› yo¤unluk kazanm›flt›r.Dr. Davut Alper Altunay’a ve kitab›n bas›m ifllerinde emeklerinden dolay› A. Wallerstein’›n dünya sistemi kuram› k›saca özetlenerek verilmifltir. Son olarak yedinci ve sekizinci ünitelerde postmarksizm ile yine Marx’›n çal›flmalar›ndan önemli ölçüde etkilenen I. k›saca sosyoloji kuramlar›. siz de¤erli ö¤rencilerimize olay ve olgular› anlama. analiz etme. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› kitab›n›n haz›rlanmas›nda çok say›da kiflinin eme¤i geçmifltir. ‹nsanl›¤›n yaflanm›fll›¤›ndan yola ç›k›larak gelifltirilen bu bilgiler. Günümüzde de¤iflen dünya ve modern toplum ba¤lam›nda giderek daha da karmafl›k hale gelen toplumsal gerçekli¤in anlafl›lmas› ve aç›klanmas›nda yetersiz kalan klasik dönemin hâkim paradigmas› pozitivizm büyük ölçüde kan kayb›na u¤ram›fl. kitab›n dizgi ve grafik tasar›m›nda katk›lar›ndan dolay› Yrd. Üçüncü ve dördüncü ünitelerde modernlik ve postmodernlik kavramlar› ile postmodern sosyal teorinin k›sa bir özeti verilmifltir. Ça¤›m›z›n genel sorunlar› aras›nda bulunan adaletsiz gelir da¤›l›m›. Alt›nc› ünitede ikinci s›n›fta gördü¤ünüz postyap›salc›l›k biraz daha ayr›nt›l› olarak ifllenmifltir. kavrama. dizgi birimine çok teflekkür ederiz. fliddet.Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN Prof. yorumlama ve çözüm önerileri gelifltirme yönünde genifl fikirler sunmaktad›r.Önsöz vii Önsöz Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› kitab›n›z uzaktan ö¤retim yoluyla lisans düzeyinde sosyoloji e¤itimi almak isteyen ö¤rencilere yönelik olarak haz›rlanm›flt›r.Ö. Bu aç›dan kitab›n haz›rlanmas›nda ve ünitelerinin yaz›lmas›nda eme¤i geçen baflta ö¤retim üye ve elemanlar›na. Editörler Prof. Bu çerçevede kitab›n birinci ve ikinci ünitelerinde modern toplumdaki büyük de¤iflimi aç›klamaya yönelik olarak gelifltirilen sanayi sonras› toplum (post-endüstriyel toplum) ve programlanm›fl toplum teorileri k›saca ele al›nm›flt›r. kendine özgü bak›fl aç›s›yla sosyal bilimlere ve sosyolojiye katk›da bulunmufl ve toplumsal dünyaya bak›fl›m›z› zenginlefltirmifltir. çevre kirlili¤i.F. Bu çerçevede gelifltirilen her yeni teori. Beflinci ünitede kitle iletiflim araçlar› ve tüketim toplumuyla iliflkili simülasyon kuram› ana hatlar› ile ele al›nm›flt›r.Dr. Yaflad›¤›m›z bu karmafl›k durumu göz önüne ald›¤›m›zda elinizdeki kitab›n size yol gösterici ve ufuk aç›c› olaca¤›n› tahmin ediyoruz. terör ve çarp›k güç iliflkileri gibi sorunlar günümüz sosyoloji teorilerinin en önemli u¤rafl alanlar› aras›na girmifltir.

Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisinin elefltirilerini özetleyebileceksiniz. Anahtar Kavramlar • Sanayi Toplumu • Sanayi Sonras› Toplum • Teorik Bilgi • Bilgi S›n›f› • Entelektüel Teknoloji • ‹deolojinin Sonu Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell • G‹R‹fi • DAN‹EL BELL’‹N SOSYOLOJ‹S‹ • “SANAY‹ SONRASI TOPLUM” KAVRAMI • SANAY‹ SONRASI TOPLUM KURAMI • SANAY‹ SONRASI TOPLUM KURAMINA YÖNEL‹K ELEfiT‹R‹LER .1 ‹çindekiler Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Amaçlar›m›z Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Amerikan sosyologu Daniel Bell’in sosyolojiye katk›lar›n› özetleyebilecek. Sanayi sonras› toplum kavram›n› aç›klayabilecek. Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisini analiz edebilecek.

Bugünden geçmifle bakt›¤›m›zda sosyolojinin ortaya ç›kmas›na neden olan sanayi devrimi ve sanayi toplumunun yaratt›¤› dönüflümleri anlamak için sosyolojinin kurucu isimlerinin sosyoloji teorilerini anlamaya ve yorumlamaya çabalarken eksikliklerini ve elefltirilebilecek yanlar›n› tespit edebilmek kimi zaman e¤lenceli bir u¤rafl haline de gelebilmektedir. 323) a¤›rl›k vermesidir. sanayi sonras› topluma iliflkin kavramlaflt›rmalar›n hangisini benimseyece¤imiz konusunda tam bir uzlaflmaya var›ld›¤› söylenemez. bilgi toplumu. 1993. s. tan›k oldu¤umuz toplumsal de¤iflmenin niteliklerini belirlemek oldukça zor görünmektedir. Bell toplumsal olaylar›n ve olgular›n tah- . 1993. “network” (a¤) toplumu gibi tan›mlamalar›n baz›lar› kavramsal olarak yaflanan de¤iflimi içerebilmekte ancak çok daha h›zl› biçimde bu dönüflümleri baflkalar› izlemektedir. yüzy›ldaki de¤iflimlerin h›z›n› sosyolojinin ayn› h›zda yakalayabildi¤ini. DANIEL BELL’‹N SOSYOLOJ‹S‹ Daniel Bell’in sosyolojisinin temel amac› “kuramdan çok toplumsal çözümlemeye” (Poloma. Oysa 21. Sanayi toplumundan bambaflka bir toplumsal yap›ya do¤ru dönüflümü hangi kavramlaflt›rma ile çözümleyebilece¤imiz bir muamma haline gelmifltir. kavrayabildi¤ini ve de¤erlendirebildi¤ini söylemek oldukça güçtür. Sosyolojide varolan bir e¤ilimi/yaklafl›m› temsil eden bu tarz toplumsal önkestirim (social forecasting) olarak adland›r›lmaktad›r. klasik sosyoloji perspektifinin bir parças› olan. Zira sanayi toplumu kavram› Saint Simon’dan bu yana sosyoloji disiplini içerisinde tart›flmas›z kabul görürken.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell G‹R‹fi ‹çinde bulundu¤umuz ça¤›n. 324). Zamana karfl› direnen klasikleflmifl çal›flmalar›n odak noktas› ise sanayi devriminin ortaya ç›kard›¤› sanayi toplumunun neden oldu¤u toplumsal de¤iflimlerdir. s. Öte yandan kurucu sosyologlar›n en önemli özellikleri içinden geçtikleri ola¤anüstü de¤iflim ve dönüflüm dönemine karfl›n bugüne dek kal›c›l›¤›n› koruyabilen çal›flmalar ortaya koyabilmifl olmalar›d›r. Benzer toplumsal de¤iflim özelliklerini farkl› kavramlaflt›rmalarla de¤erlendiren onlarca kuram ve kuramc› sayabilmek olas›d›r. Sanayi sonras› toplum kavramlaflt›rmas› da iflte tam da bu nedenle birçok tart›flmay› bar›nd›rmaktad›r. Enformasyon toplumu. makro kuramsal perspektif ile günümüz koflullar›n› dile getiren. Toplumsal önkestirim. Ça¤dafllar› gibi Bell de büyük toplumsal sorunlar›n çözümü için öngörülerde ve önerilerde bulunma e¤iliminde olan bir sosyologdur. yenilenmifl “uygun” ve “kullan›fll›” bir sosyoloji ilgisini harmanlar (Poloma.

s. New York City College’da ve Columbia Üniversitesi’nde ö¤renim görmüfltür. Daniel Bell kimilerine göre fütürolojiye kaym›flt›r. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› min edilmesiyle önkestirimi birbirinden ay›r›r. Hiç kimse Sovyetler Birli¤i’ndeki teknolojinin (kimya ve fizi¤in) kapitalist dünyadakinden farkl› oldu¤unu iddia edemez (Bell. Sanayi sonras› toplum planlamac› bir toplumdur ve sahip oldu¤u entelektüel teknoloji ile elindeki inan›lmaz boyuttaki verileri “han- . 461). Bell’in çal›flmalar› sosyolojiye özellikle toplumsal de¤iflme. s. 140). toplumsal e¤ilimleri önkestirebilecek kapasitede olmal›d›r (Poloma. 2007. Aron ve J. “toplumsal önkestirim” ise tarihsel e¤ilim olas›l›klar›n›n ana hatlar›n› ortaya koymaya çal›flmakt›r. 324). Columbia ve Harvard Üniversitesi’nde sosyal bilimler profesörü olarak devam etmifltir (Slattery. Kuram. s. 1993. Daniel Bell her ne kadar “Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli” kitab›nda sanayi toplumu sonras›nda. s. Daniel Bell için sosyolojik kuram. 239) olarak tan›mlanmaktad›r. s. Galbraith gibi önemli isimler taraT E L E V ‹ Z Y Oortaya N f›ndan benimsenen yak›nlaflma (convergence) teorisinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. toplumsal önkestirim tarihsel e¤ilimler dizgesinin olas›l›klar›n›n ana hatlar›n› ç›karmaya çal›fl›r (Poloma. Bell’e göre tahmin sanayi sonras› toplumun kaç›n›lmaz bir sonucu ve ahlaki bir zorunluluktur. 22). üretim güçlerinin önemli ölçüde yüksek düzeyde oldu¤u toplum modelinin birer uygulan›fl biçimini ifade etmektedirler” (Vergin. s. Ancak yine de Bell sosyolojinin belli oranda gelece¤e dönük ç›kar›mlarda bulunmas›n›n sosyal bilimsel. Yak›nlaflma teorisine göre toplumsal organizasyonlar›n teknik ve ekonomik zorunluluklar› toplumsal yap›n›n biçimlenmesinde si‹ N T E R N E T çok daha etkilidir. Kapitalizmin Kültürel Çeliflkileri-Cultural Contradiction of Capitalism (1976) yer almaktad›r. K. Toplumsal önkestirim SIRA S‹ZDE 1 DÜfiÜN EL‹M Resim 1. SIRA S‹ZDE kavram›n›n anlam›n› araflt›r›n›z. s. gelecekteki olaylar ve geliflmelerle ilgili ç›kar›mlarda bulunmay› amaçlayan fütürolojiye de kayd›¤› yönünde birtak›m elefltiriler bulunmaktad›r (Waters. 1993.4 Bell’e göre “tahmin” olaylar›n sonuçlar›n›. Fütüroloji uzun vadeli. Ona göre tahmin olaylar›n sonuçlar› ile ilgilenirken. 163). TELEV‹ZYON ‹NTERNET Bell. s. 2010. toplumun biçimlenifli hakk›nda toplumsal olgulara dayal› bir çözümlemeyi toplumsal önkestirim çerçevesinde yapsa da. “Her ikisi de ileri sanayi toplumlar›n›n birer örne¤ini. olgusal temelleri olmas› gerekti¤ini ve gelece¤e dönük dayanaks›z ç›kar›mlardan ayr› de¤erlendirilmesi gerekti¤ini ileri sümektedir. Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli-The Coming of Post Industrial Society (1973). Sosyolojinin bu alanda belli bir dönem için fütürolojik yaklafl›mlar› benimseyen isimleri olmufltur. 1996. 2000. modernite. toplumsal yap› içindeki kal›plar› (patterns) ve bu yap›n›n söz konusu oldu¤u de¤iflimleri tan›mlamakla yükümlüdür.1 S O R U DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P K ‹ T A P Daniel BELL (1919-2011) New York do¤umlu olan Daniel Bell. 338). 1967a. Gazetecilik de yapan Bell. Chicago Üniversitesi’nde asistanl›k yaparak bafllad›¤› akademik kariyerine. 1983. genifl ölçekli toplumsal ve ekonomik tahminde bulunma giriflimi (Jary ve Jary. Kitaplar› aras›nda ‹deolojinin Sonu-The End of Ideology (1960). xi). kapitalizmin geliflimi ve Bat› kültürünün çat›flmalar› konular›nda önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. 1950’lerde ç›k›p R. Bu nedenle kapitalist ve sosyalist toplumlar yasal ideolojilerden giderek daha çok birbirlerine benzemektedirler (Mann.

s. Ancak Bell’e göre bu konuda din çok daha etkilidir. 149). Üretimin ve tüketimin de¤erlerinin farkl› oldu¤u fleklindeki bu argüman. 19. 3) ‹nsan do¤as›n›n mükemmel oldu¤unu vurgulayan romantik felsefelerin yerine insanl›¤›n varolufluna Stoac› yaklaflan yeni felsefelerin ortaya ç›k›fl› (Waters.1. 2006: s. 79). Ritzer ise (Ritzer. s. gelifltirmeye çal›flt›¤› sanayi sonras› toplum kavram›nda ve kapitalizmin kültürel çeliflkileri tezinde yap›sal ifllevselcilik ve çat›flmac› yap›salc›l›¤›n bir kar›fl›m› (Poloma. yüzy›l›n siyasal ideolojileri iki önemli alanda ittifak yapm›flt›r: bujuvazi taraf›ndan yeterince tan›nmayan statülerini pekifltirmeye çal›flan yükselen entelektüel s›n›f ve ilerlemeyi ölçebilen ve gösterebilen bilimin pozitif de¤erleri. belli parametreler ve varsay›mlar çerçevesinde cinsiyet. Bell.. .e¤er. 232) Bell’in post-endüstriyel toplumun gelifli ile ilgili çal›flmas›n›n bir anlamda modern grand teorilerden postmodern grand teorilere geçifli temsil etti¤ini savunur. Waters. 1993. Ancak siyasi önkestirimler siyasal aktörlerin ve destekçilerinin güdülerine ve kararlar›na göre de¤iflkenlik gösterebilece¤i için gerçekli¤e ulaflma flans› daha azd›r (Waters. Ancak Bell bugün ideolojilerin bitti¤ini vurgular. ‹deolojinin Sonu Tezi Daniel Bell’e göre ideoloji seküler bir dindir: hayat›n tüm yönlerini dönüfltürmeye çabalayan. 150-151). siyasi ve toplumsal önkestirim. Duygusal enerjiyi ritüellere ve sanata yönlendiren dine benzer flekilde ideoloji de insanlar›n duygular›n› serbest b›rakmalar›n› ve enerjilerini siyasal eyleme kanalize etmelerini sa¤lama kapasitesiyle donat›lm›flt›r..sonra” senaryolar›na göre analiz edebilir. Üretim çal›flma eti¤ine ve tatminin ertelenmesi ilkesine dayan›rken tüketim hedonizme (hazc›l›¤a) ve kiflisel tatmine dayan›r. Buna karfl›n 19.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 5 gi. s. 1996. 2) Kapitalist pazar›n en olumsuz etkilerinin iyilefltirilmesi ve refah devletinin ortaya ç›k›fl›. s. çünkü Bell’e göre kapitalizmin ahlaki temelleri belirsiz ve kaygand›r ve böyle olmaya da devam edecektir (Horton. s. sosyal sistemleri nispeten sabit bir normatif çerçeve içinde bütünleflmifl sistemler olarak gören ifllevselcili¤e yönelik bir elefltiridir. Bunun üç nedeni vard›r: 1) Sosyalist rejimlerin kendi halklar›na karfl› uygulad›klar› fliddet içerikli bask›lar. ‹deoloji düflünceleri toplumsal hareketlere dönüfltüren önemli bir ifllevi yerine getirir.. yüzy›l›n sekülerleflme süreçleri genel fiziksel bir vakum [boflluk] infla etmifltir. çünkü insanlara ölüm gibi varoluflun temel zorunluluklar›yla bafla ç›kmada yard›mc› olabilir. 1996. 336) olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bell’e göre üretim ve tüketimin temel de¤erleri farkl›d›r.. Örne¤in demografik önkestirimler. s. yafl aç›s›ndan gerçe¤e yaklaflabilir. 2003. s. 1996. demografik. Sosyoloji teorileri içerisinde Bell’i belli bir yere oturtmak gerekirse. 34-35). “tutkuyla afl›lanm›fl” bir düflünce setidir (Bell: 1988’den akt. Ritzer’e göre Bell (2003. ekonomik. Kapitalizmin Kültürel Çeliflkileri adl› eserinde Bat› uluslar›n›n toplumsal yap›lar›n›n ve kültürel formasyonlar›n›n evrimini ele alm›fl ve üretim ve tüketim alanlar› aras›nda bir ayr›flma oldu¤unu ileri sürmüfltür. 79). e¤ilimleri izole edebilir ve projeksiyonlar ç›karabilir (Waters. ‹deoloji k›smen bu bofllu¤u bireysel ölümlülü¤ün yerine kolektif baflar›lar›n süreklili¤ine vurgu yapmas› sayesinde doldurmufltur. Bell önkestirim alanlar›n› flu flekilde s›ralamaktad›r: Teknolojik. Ünite . Bell zaman içerisinde radikal bütün ideolojilerin ve destekleyicilerinin inand›r›c›l›klar›n› ve ikna güçlerini yitirdiklerini düflünmektedir. Her birinin kulland›¤› altyap› ve veriler aç›s›ndan gerçekli¤e yak›nlaflma derecesi farkl›d›r. 233) kesinlikle bir modernist olsa da onun endüstriyel-postendüstriyel toplumlar hakk›nda öne sürdükleri ile postmodernistlerin modern-postmodern toplumlar hakk›nda öne sürdükleri aras›nda birçok ortak nokta bulunmaktad›r.

art›k endüstri toplumunun bireylerini harekete geçirebilecek ideolojiler de¤ildirler. 1976a. 322). 141-142). iflçi s›n›f›n›n siyasete dahil olmas›. Bu nedenle de gerçekte varolan tüm toplumlar›n özellikleri göz önüne al›narak ve tümünü kapsayacak flekilde formüle edilmemifltir. ideolojilerin çat›flmas›n›n iktisadi bunal›m› ve siyasal bask›y› önleyememesi. bütün toplumlar› dikkate almayan bir çerçevesi vard›r. 85-86). bafll›kl› kitab› nedeniyle bu tezle özdefllefltirilmifltir (Marshall. 2007. Bat› toplumlar›ndaki demokratik politikalar›n ve kapitalizmin sonucunda büyük ideolojik çat›flmalar›n hakim oldu¤u bir dönemin sonuna gelindi¤i düflüncesini ifade eden bir kavramd›r. yüzy›ldaki iki büyük siyasal ideoloji olan liberalizm ve sosyalizm 1950’lerin ortam›nda. derlemelerinden oluflan “‹deolojinin Sonu”-“The End of Ideology”. “SANAY‹ SONRASI TOPLUM” KAVRAMI Her ne kadar sanayi sonras› toplum veya post-endüstriyel toplum kavram› Daniel Bell (1919-2011) ile özdefllefltirilmifl olsa da asl›nda bu kavram›n ilk kullan›m› 1914’te Coomaraswamy ve Petty’nin Endüstri Ötesi Denemeleri (Essays in Post Industrialism) makalelerinde kullan›lm›flt›r. Bu kavram›n. 462). 34). s. 2006. Bell’e göre iki büyük ideolojinin “harekete geçirme yetene¤ini kaybetmifl” olmas›n›n iki nedeni vard›r: Birincisi. Toplumsal yap›lar bir gecede dönüflmezler ve tam bir devrimin gerçekleflmesi ço¤u kez yüzy›ll›k bir dönemi al›r” (Slattery. Sonras›nda 1958’de David Riesman “endüstri ötesi toplumu” “bofl zaman toplumu” olarak adland›rm›fl ve ancak 1959’da Daniel Bell bu kavram› bir dizi konferansta kullanm›flt›r (Belek. 1997. Bell’in ideolojinin sonu tezindeki argüman› flu flekilde özetlenebilir: 19. s. s. . Asl›nda Bell. Bu kavram. refah devletinin büyümesi gibi önemli de¤iflimler) sa¤ ve sol aras›ndaki eski çat›flman›n gücünü azaltm›flt›r (Bruce ve Yearly.6 Bell’e göre on dokuzuncu yüzy›l›n büyük ideolojileri olan liberalizm ve sosyalizm güçlerini yitirmifltir. 2007. 322). ikincisi ise refah devleti uygulamalar›n›n kapitalizme getirdi¤i uyarlamalard›r (Marshall. 1999. Sanayi sonras› topluma iliflkin temel özellikleri içeren. Sanayi sonras› toplum fikri. gelecekte belli bir zamanda sanayi sonras› toplumun ortaya ç›kaca¤›na dair bir tahmin de¤ildir. Ancak “sanayi sonras› toplum” kavram› Bell’in formüle etti¤i haliyle tart›flmaya aç›lmas› nedeniyle t›pk› Weber’in “karizma” ya da “bürokrasi” kavram› gibi yayg›n bir flekilde neredeyse at›f yap›lmaks›z›n dolafl›ma girmifltir. Bu nedenle kavram›n ilk kullan›m› ile Bell’in kullan›m› ve popülerleflmesi. 1999. geliflmifl Bat› toplumlar›ndaki sosyal tabakalaflma yap›s› ve toplumsal düzenin yeni eksenlerini tan›mlayan bir paradigma ve toplumsal çerçevedir. Asl›nda “ideolojinin sonu” tezinin sahibi Bell’in kendisi de¤ildir. ortaya ç›kmakta olan özellikler üzerinde temellenen bir spekülatif kurgudur (Bell. aksine. ne Marx’›n s›n›f çat›flmas›n›n ne de Weber’in bürokrasinin demir kafesinin yarataca¤› tahakkümlerin gerçekleflmedi¤ini ima eden iyimser bir kavram oldu¤u ileri sürülmektedir (Horton. 2006. Di¤er bir deyiflle “ideolojinin sonu”. s. s. Bu teze göre kapitalizmin do¤as›ndaki büyük de¤iflimler (sermaye sahipli¤inin da¤›l›m›. Bell bu durumu “ideolojinin sonu” olarak ifade etmektedir. kendi ifadesiyle. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Daniel Bell bu nedenle “ideolojinin sonu” tezinin öncülerinden biri olarak bilinir. s. ix). s. on dokuzuncu ve yirminci yüzy›lda hakim olan çat›flmalar›n üstesinden gelindi¤ini. 464). Weber gibi ideal tip olarak “sanayi sonras› toplum” kavram›n› gelifltirir. Buna göre sanayi sonras› toplum kavram› “özel veya somut bir toplumun tasviri de¤il. yayg›nlaflmas› aras›nda bir hayli zaman bulunmaktad›r. analitik bir kurgudur. sanayi toplumlar›nda yaflayan insanlar için “harekete geçirme yetene¤ini kaybetmifl”tir. Bir baflka görüfle göre ise sanayi sonras› toplum kavram› ilk kez “David Riesman taraf›ndan kullan›lm›flt›r ve 1890’larda yazan William Morris’in izleyicisi Arthur Penty’ye atfedilir” (Slattery. Ancak 1960’da yay›nlad›¤›. s.

art›k beyaz yakal› ifllerin ve iflçilerin ald›¤› ve bu profesyonel. bilim ve teknoloji gibi birkaç önemli bileflenini etkiler. Kleinberg ve Alain Touraine de Bell ile yak›n tarihlerde 1960’lar›n sonu. bilimsel ve teknik mesleklerin sanayi sonras› toplumun s›n›fsal yap›s›n› biçimlendirdi¤i gözlemlenmektedir. toplumsal yap›da ise yeni teknik elitlerin yükselifli ile birlikte yeni bir toplumsal tabakalaflma prensibi görülmektedir (Bell: 1974’ten akt. Masuda “enformasyon toplumu” (enformasyon toplumu) ve Manuel Castells “network toplumu” (network society) (Bozkurt. Herman Kahn “ekonomi-sonras› toplum” (post-economic society). s. teknolojik alanda bilim destekli sanayi merkezi önem kazanmakta. Zbigniew Brzezinski “teknokratik ça¤” (teknokratik ça¤). 2003. siyaset ve kültür olmak üzere üç temel alana böler (Ritzer. Veysel Bozkurt bu kavramlaflt›rmalar› flu flekilde s›ralam›flt›r: Amittai Etzioni “modernlik-sonras› ça¤” (postmodern era). “post-kapitalist toplum”. 1995. s.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 7 Sanayi-sonras› (postendüstriyel) toplum kavram›n› ilk kullanan Daniel Bell de¤ildir.1. Endüstri öncesi toplumdan. Sanayi toplumunda egemen olan mavi yakal› ifl alanlar›n›n yerini. Bell’in ça¤dafllar› olarak say›labilecek isimler. Ralf Dahrendorf “hizmet-s›n›fl› toplum” (the service class society) veya “kapitalizm sonras› toplum” (post-kapitalist toplum). “sanayi ötesi toplum”. s. s. “post-fordist toplum”. s. Daniel Bell “post-endüstriyel toplum” (post-industrial society). endüstri toplumuna oradan da post-endüstriyel topluma geçifl oldu¤unu düflünen Bell’in temel ilgisi ise post-endüstriyel toplumdur ve post-endüstriyel toplumu analiz edebilmek için onu toplumsal yap›. 180). 2003. çal›flma dünyas›. kavram› ele al›fl biçimiyle en çok tart›flma yaratan isim olarak de¤erlendirilmektedir. Ritzer (2003. 20). ekonomide ve toplumsal yap›da görülmektedir. “teknolojik toplum” fleklinde benzer toplum özelliklerinin vurguland›¤› ancak farkl› kuramlar›n ve kuramc›lar›n yaklafl›mlar› çerçevesinde farkl›l›klar gösterebilen kavramlaflt›rmalar bulunmaktad›r. Waters’a göre sanayi sonras› toplum kavram› t›pk› Weber’in “karizma” kavramsallaflt›rmas› gibi Daniel Bell’e at›fta bulunulmadan yayg›n bir flekilde kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Ekonomi. Paul Holmes “kiflisel hizmet toplumu” (the personal service society). George Lichtheim “burjuva-sonras› toplum” (post-bourgeois society). sosyolojinin ilk u¤rafl alan› olan toplum biçiminden farkl› bir toplumsal aflamaya geçildi¤ini öne sürdü¤ü sanayi sonras› toplumun çok farkl› özelliklere sahip oldu¤unu öne sürmektedir. Murray Bookchin “k›tl›k-sonras› toplum” (post-scarcity society). Bu kavram› kullanan ilk kifli olmasa da. ama bu kavram ço¤unlukla Bell’in formüle etti¤i flekliyle tart›fl›ld›¤› için onunla özdeflleflmifltir. Sanayi sonras› toplumun en temel karakteristik özellikleri teknolojide. Peter Drucker “bilgi toplumu” (knowledge society). Literatürde “post endüstriyel toplum”. Daniel Bell belki de en çok “sanayi sonras› toplum” kavram›n›n sahibi olan bir kuramc› olarak bilinmektedir. 233). ancak toplumsal yap›daki bu de¤iflimler siyasal sistem ve kültür üzerinde de önemli etkilere sahiptir (Ritzer. Bu yayg›n kullan›m›n kendisi bile kavramsallaflt›rman›n ne denli etkili oldu¤unu göstermektedir (Waters. 233) Bell’in sanayi sonras› toplumla ilgili olarak öne sürdükleri hem endüstri hem de endüstri öncesi toplumlar› kapsayan çok genifl bir toplumsal de¤iflme süreciyle iliflkilendirildi¤ine dikkat çeker. 2005. Bell modern toplumun oluflumundan önce varolan sanayi öncesi toplumdan ve sanayi toplumu olarak bildi¤imiz. Baflka bir deyiflle “sanayi sonras› toplum” kavram› sosyolojide yayg›n bir flekilde karfl›laflt›¤›m›z disiplinin ortak kullan›m›na sunulmufl kamusal-ortak bir kavram olarak de¤erlendirilmektedir. 1970’lerin bafl›nda “sanayi sonras› toplum” kavram›n› farkl› ba¤- . Endüstriyel toplumun gelifli öncelikle toplumsal yap›y› ve onun ekonomi. 1996. s. Ünite . “sanayi sonras› toplum”. a¤›rl›kl› olarak imalat sanayinden hizmet sektörüne kaymakta. Watson. “bilgi toplumu”. “post-burjuva toplumu”. Kenneth Boulding “uygarl›k-sonras› toplum” (post-civilized society). Thomas Kuhn. “enformasyon toplumu”. 107). 233).

bilgi post-endüstriyel toplumda gücün temel kayna¤›n› oluflturur. ifl organizasyonunun normal bir parças› gibi geliflmekte olan ekonomik yap›ya eklemlenmesi olarak tarif etmektedir” (Bell: 1976a’dan akt. 372). s. 371). bir post-endüstriyalizm” kavraSIRA S‹ZDE m› ortaya atarak. beyaz yakal› ifllerin. Daniel Bell “bilgi toplumu” (knowledge society) kavram›n› ilk kez Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli-The Coming of Post Industrial Society (1973) adl› çal›flmas›nda kullanm›flt›r. ifllevselcili¤in statik. 116). iflgücünün hizmet sektörüne devinimi. 1996. 1996. toplumsal yap›n›n de¤iflimini aç›klamak üzere tamamen yeni gelifltirilen ‹NTERNET ve ilgi çekici bir sosyolojik aç›klama (Waters. 107). s. 108) olarak bir araya getirmektedir. araflt›rma ve gelifltirme çal›flmaAMAÇLARIMIZ lar›na daha fazla kaynak ayr›lmas›n›” varsaymaktad›r (Swingewood. sanayi sonras› toplumda teknoloji alan›nda radikal bir biçimde yeni birtak›m fleylerin ortaya ç›kt›¤›n› ileri sürmektedir. TELEV‹ZYON K ‹ T A P TELEV‹ZYON Post-endüstriyel toplum. 1998. 1996. teknolojik elitlerin yükselen gücüne dikkat çekmek için kullanm›flt›r (Bruce ve Yearly. “Bilgi toplumu”nu. hizmet sektörünün imalat sektöründen ön plana geçti¤i. Lipset. Sanayi sonras› toplum kavram›. Bell’in bu kavram› o dönemde profesyonel mesleklerin ço¤almas›. s. profesyonel gruplar›n h›zla büyümesini ve yüksek e¤itime. tarihsel olmayan yarg›lar› ile Marksizmin eskimifl ideolojik tarihsicili¤ine karfl› ç›km›fllard›. hizmet endüstrisinin. s. post-endüstriyel toplum on dokuzuncu yüzy›l›n kapitalist toplumu ve yirminci yüzy›l›n sanayi toplumuyla karfl› karfl›ya konuyordu: Post-endüstriyel topS O R U lum. Bell’in sanayi sonras› toplum tasavvuru da en genel anlamda “kol eme¤i gerilerken. bilim ve teknolojinin ‹NTERNET merkezi bir öneme sahip oldu¤u. Baflka bir ifadeyle. ‹stanbul. Daniel Bell sanayi sonras› toplum ya da post-endüstriyel toplum kavram›yla yak›ndan iliflkili olan “bilgi toplumu” kavram›n› ilk kez kullanan kuramc›lardan birisidir. s. gücün kayna¤› olarak mülkiyetin yerini ald›¤› bir toplumdur. Ayr›ca “bilgi toplumu”nun geliflimi Bell’e göre dünyan›n o güne kadar tan›k olmad›¤› ölçüde yüksek ö¤renimin demokratiklefltirilmesini de içermektedir (Waters. büyük ölçüde. s. Yukar›daki farkl› topluca ele al›nd›¤›. teknolojinin de¤iflimdeki itici gücü ve en önemli bilgi türü olarak teoriyi.8 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ lamlarda kullanm›fl olsalar da bu sosyologlar›n pek az› Bell’in “sanayi sonras› toplum” düflüncesine göndermede bulunmufltur (Waters. özellikle de teorik bilginin. Nitekim Bell’e göre sanayi sonras› toplum. . S. bilginin. Bell. Raymond Aron ve Ralf Dahrendorf gibi bir grup önde gelen sosyolog. “bilim ve teknoloji aras›nda de¤iflen iliflki. 1996. daha çok ekonomi-politik. s›n›fsal ç›karlar›n ve s›n›fsal çat›flman›n “eksen ilkeler” olarak merkezi önemlerini kaybetti¤i bir toplumsal formasyonu oluflturmaktayd›. araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinin kurumsallaflma arac›l›¤›yla flirketleflmesi. 1997) adl› kitab›na baflvurabilirsiniz. Kapitalist ve sanayi toplumunun toplumsal yap›s›. yeni bir yönetici elitin ortaya ç›kt›¤› bir toplumdur. yeni bir yönetici elit. Swingewood’a göre “1950’li y›llarda Daniel Bell. Toplumsal yap›n›n dönüflmesi temel DÜfiÜNEL‹M al›narak. Sanayi sonras› toplum düflüncesine sahip di¤er S‹ZDE kuramlardaSIRA oldu¤u üzere. özel mülkiyet ekseninD‹KKAT de örgütlenirken. 2006. bir elefltiK ‹ T yaklafl›mlar›n A P rel de¤erlendirme için ‹lker Belek’in “Postkapitalist Paradigmalar” (Sorun Yay›nlar›. özel mülkiyetin. s. post-endüstriyel toplum “teorik bilgi” ekseninde düzenleniyordu” (Swingewood. 117). 152). Waters. 1998. yüksek teknoloji gerektiren ifllerin artmas› ve e¤itimli.M.

1. 109). yerine geçen bir toplum de¤ilse. yar›-vas›fl› fabrika iflçisi ve mühendisliktir. yerine geçen bir toplum de¤ildir (Bell. Tar›msal üretimde kullan›lmak üzere basit alet yap›m› ve kullan›m› söz konusudur. sanayi sonras› toplum da sanayi toplumunun yerini alan. Ekonomik etkinli¤in seviyesi mevsimlere ve talepteki küresel dalgalanmalara göre de¤ifliklik göstermektedir. Örne¤in bugün sanayileflme öncesi toplumla özdefllefltirilen tar›msal üretim bütünüyle yok olmufl de¤ildir. Sanayi öncesi toplumlarda teknoloji kullan›m› son derece s›n›rl› düzeydedir. maden ç›karma. Sanayi Toplumu ve Sanayi Sonras› Toplum Daha önce de belirtildi¤i gibi. Bell’in sanayi sonras› toplum kuram› sanayi öncesi toplumdan. ormanc›l›k) hâkimdir.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 9 SANAY‹ SONRASI TOPLUM KURAMI Sanayi Öncesi Toplum. Bu yap› el eme¤ini ve ço¤unlukla göreli olarak çok say›da eviçi hizmetçi kullan›m›n› kapsamaktad›r (Waters. do¤al çevrenin teknik çevreye dönüflümü için enerji harcayan bir toplumdur. Marksizmdeki toplumsal de¤iflmenin kanunu anlay›fl›n›n art›k geçerli olmad›¤›n›. Sanayi sonras› toplumun aksine sanayi toplumu insan-makine iliflkilerini merkeze alan. verimlilik ve kâr bu toplumun en çarp›c› özelli¤idir. sanayi toplumuna. Sanayi toplumunu fabrikalar. Ekonominin ve ilerlemenin tafl›y›c›s›. Ancak tar›msal üretimde istihdam edilen insan oran› di¤er sektörlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda son derece düflmüfltür. Bell. ‹ktisadi etkinlik görenek ve geleneklere göre yürütülür. Toplumsal yaflam›n birimi ise genifl hane yap›s›d›r. toplumlar›n sermaye birikimine göre planlamas›n›n art›k sorgulanma- . imalat sektörü. s. örgütlü emek karakterize etmektedir. s. Ancak burada flu noktay› ihmal etmemek gerekir: Nas›l sanayi toplumu sanayi öncesi toplumun yerini alan. bu anlamda üretim art›fl› ile gerçeklefltirilen kârd›r. Sanayi öncesi toplumda genel olarak do¤adan kaynaklar› dönüfltürmeye dayal› bir u¤rafl ve mücadele söz konusudur. Sanayi toplumunda geliflmifl makinelerle ve karmafl›k örgütsel ve yönetsel süreçlerle bir u¤rafl veya mücadele söz konusudur. Ayr›ca sanayi öncesi toplumlarda toplumsal iliflkilerde hiyerarflik bir görünüm olsa da toplumun sanayi toplumundaki gibi s›n›fsal bir karakteri bulunmamaktad›r. topra¤›n ve kaynaklar›n arz›nda önemli k›s›tlamalarla karfl› karfl›ya kal›n›r. çiftçilik. 1996. Ayr›ca fabrikalarda çal›flan mavi yakal› sanayi iflçileri. Sanayi toplumunda çok önemli bir yer tutan enerji üretimi ve kullan›m›. bal›k tutma. yiyecek arama. 109). makine teknolojisi ile rasyonel bir flekilde birlefltirildi¤inde ortaya ç›kan üretim art›fl›. Sosyolojide yayg›n olarak kabul edilen flekliyle sanayi öncesi toplum avc›-toplay›c› toplum ve tar›m toplumu olarak ayr›flt›r›larak tan›mlanmaktad›r. Her bir topluma atfedilen özellikler varl›klar›n› sürdürmeye devam ederler. Öte yandan en temel toplumsal sorun ise tabakalaflma sistemindedir (Waters. Cinsiyete dayal› ifl bölümünün oldu¤u bu toplum tipinde ekonomik etkinliklerde birincil sektör meslekleri ve endüstrileri (avc›l›k. 47). bu iflçilerin örgütlü yap›s› sanayi toplumunun önemli bileflenlerindendir. s. de¤iflim bu özelliklerin say›sal oranlar› ile ilgilidir. Ekonomik etkinlik imalat sanayine ve maddi mallar›n ifllenmesi sürecine odaklanm›flt›r. makine teknolojisi. Sanayi toplumundaki bafll›ca ekonomik sorun imalat sanayi giriflimlerini kurmak için yeterli sermayenin harekete geçirilememesidir. 1996. 1976b. oradan da sanayi sonras› topluma geçiflle ilgili bir toplumsal de¤iflme kuram›d›r. Ünite . toplumun geliflme aflamalar›n› saptayacak yasalar›n önceden belirlenmifl olmad›¤›n›. Önemli meslekler ikincil sektör meslekleri olan.

Bu nedenle sanayi sonras› toplumda bilime verilen devlet desteklerinin türleri ve do¤as›. enformasyonun üretimi en baflat sorun oldu¤u için bilim en önemli enformasyon kayna¤›d›r. Önceki toplumlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda sanayi sonras› toplumun en önemli ve ilk özelliklerinden biri üretim biçiminin farkl›laflmas›d›r. o halde gelecekteki toplumda iflçi s›n›f›n›n rolü ne olacakt›r? ‹kincisi. sigortac›l›k. yeni toplumda yarat›lacak olan yeni bilimsel ve teknik elit ile kendi ayr›cal›klar›n› korumaya çal›flan eski elitler aras›nda bir toplumsal farkl›laflma problemi yaflanaca¤›n›. üniversitelerin ve araflt›rma enstitülerinin organizasyonlar› da önemli bir sorundur. 1967. e¤itim. Sanayi sonras› toplumda belirginleflen ikinci önemli de¤iflim toplumsal s›n›flarda gözlenen farkl›laflmad›r. temel mesele (u¤rafl) öteki insanlard›r. ‹lk olarak. Sektörel olarak tar›m ve sanayinin toplam üretim içinde ald›klar› paylar düflerken. sa¤l›k. Sanayi sonras› toplumda.108-109). ve üçüncüsü de gelecekteki toplumda bilimsel ustal›¤›n üretilmesi ve sürdürülmesi yüksek düzeyde e¤itim görmüfl bir araflt›rma elitinin ve onlar› destekleyecek genifl bir teknik kadronun varl›¤›n› gerektirecektir” (Bell. finans. s.110-111). profesyonel ve teknik olanlard›r. Bu süreç bafll› bafl›na ekonomik yap›daki dönüflümü göstermektedir. Bunlar›n içinde sonuncusu belirleyicidir çünkü kilit noktadaki meslekler merkezde bilim adamlar› olmak üzere. hizmet sektörünün yani sa¤l›k. bilimin siyasallaflmas›. gayrimenkul. Bell. 1976. yeni toplumun tabakalaflma sistemi kaç›n›lmaz olarak profesyonel ve teknik s›n›flar›n hakimiyetini vurgulayacakt›r. ‹malat sanayinin yerine ticaret. ya bafllad›¤›n›. Bu toplum tipinde baz› insanlar di¤erlerine hizmet sa¤lamaktad›rlar ve bu hizmeti sa¤layanlar genel olarak di¤erlerinden çok daha bilgili. s. Bütün bunlar Bell’e göre yeni bir potansiyel hakim s›n›f›n göstergeleridir. toplam üretim içindeki oranlar›n›n artt›¤› gözlenmektedir. s. 234). bilgisayar teknolojilerine dayal› sektörlerin geliflti¤i. bireysel profesyonel hizmetler ile al›m sat›m. s. bu alanda çal›flanlar azalm›fl ve ticaret. Bu yeni toplum yap›s›n› karakterize eden en önemli unsurlardan biri art›k imalat sanayi üretiminin bafll›ca üretim olmamas›d›r. Ayr›ca bilimsel kurulufllar›n. sigorta. “bilimsel ve teknolojik devrim iflçi s›n›f› taraf›ndan yap›lamayaca¤›na göre. 1976. ayr›ca bilimin emek de dahil olmak üzere di¤er etkinlik biçimlerinden farkl› oldu¤unu ve bu nedenle de endüstriye dayal› bir toplumla bilime dayal› bir toplumun birbirinden çok farkl› özelliklere sahip olaca¤›n› belirtir (Bell. Bu da genel olarak onlara büyük avantajlar sa¤lamaktad›r (Ritzer. finans. e¤itim.10 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Post-endüstriyel toplumda tar›m ve sanayi sektörleri gerilemifl. Di¤er iki toplum tipinin aksine sanayi sonras› toplum makine teknolojisinin yan› s›ra enformasyona dayal› “entellektüel teknoloji”nin yükseldi¤i bir toplumdur. bilim kurullar› taraf›ndan iflin örgütleniflinin sosyolojik sorunlar›n›n hepsi merkezi siyasal sorunlar olarak ortaya ç›kmaktad›r (Waters. Sanayi toplumlar›nda yar› vas›fl› iflçilerin. eskisi gibi s›n›f ve iktidar çerçevesinde olmasa da de¤iflimle ve bilimle ilgili olarak özellikle ilerlemeci ve muhafazakâr tutumlar aras›nda yeni çat›flmalara ve mücadelelere sahne olaca¤›n› belirtir (Bell. 1996. yeni toplumun tamamen uyum içinde bir toplum olmayaca¤›n›.109). 27) toplam üretim içinde daha büyük bir paya sahiptir. 109-110). Sanayi sonras› toplum üç sektörden endüstriler bar›nd›r›r: ulaflt›rma ve hizmetlerin oldu¤u üçüncül endüstriler. Sanayi sonras› toplumda ise Bell’e göre. uzman kiflilerdir. emlak gibi hizmet sektöründeki mesleklerde çal›flanlar artm›flt›r. kamu yönetimi ve boflzaman faaliyetlerinin oldu¤u beflincil endüstriler. Sanayi toplumunda yayg›n bir biçimde varolan mal üretiminden hizmet üretiminin yayg›n hale gelmesi en çarp›c› unsurlardan biridir. onar›m hizmetleri ve genel devlet ifllerini kapsayan hizmet sektörü (Bell. s. s. 1976. Bu durumda Bell’e göre üç önemli sosyolojik sorun ortaya ç›kmaktad›r. finans ve sermaye de¤ifliminin oldu¤u dördüncül endüstriler. Uluslar›n gücü bilimsel kapasitelerine ba¤l›d›r. 2003. di¤er bir ifa- . ticaret. araflt›rma.

büro iflleri gibi ifllerde çal›flan vas›fl› beyaz yakal›lar›n say›s›n›n artt›¤›n› belirtmektedir. 1976b.1. Sanayi sonras› toplumda insanlar›n nerede çal›flt›klar›ndan ziyade ne tür ifller yapt›klar› mesleki iflbölümü aç›s›ndan önemli de¤ifliklikleri beraberinde getirmifltir. s. 29). bankac›l›k. Ünite . idare. Sanayi sonras› toplumda belirleyici olan teorik bilginin merkezi önem kazanmas›d›r.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 11 deyle mavi yakal› iflçilerin oran› fazlayken sanayi sonras› toplumda e¤itim. büyük ölçüde deneme yan›lma yoluyla. 28). ama bu kefliflerin alt›nda yatan genel ilkelerle ilgilenmeyen düflünürler taraf›ndan yap›ld›¤›n› belirtmekdir. Bugün her toplum teknolojik yenilik (innovasyon) ve büyüme içinde yaflamaktad›r. Bell. elektrik. e¤itim. Bell. Çelik. . Önce ilkelerin keflfedildi¤i. sanayi-sonras› toplum yeni teknik seçkinler yaratarak toplumun s›n›f yap›s›n› yeniden biçimlendirmektedir (Bell. 19. Her toplumda bilginin önemi yads›namaz zira iktidar›n temeli olarak bilginin mülkiyetinde ya da siyasal konumunda de¤il. büro ve sat›fl eleman›) say›s› mavi yakal› çal›flanlar› (zanaatkâr. telgraf. farkl› sek- Post-endüstriyel toplumda teorik bilgi ampirizmden daha önemli ve öncelikli olmufltur. s. ancak y›llar sonra gerçeklefltirildi¤ini öne sürmektedir. Bu önem kazanma ya da öne ç›kma teorik bilginin birikiminin ve da¤›l›m›n›n sadece son y›llarda yenilik ve de¤iflimin yol gösterici gücü haline gelifliyle ilgilidir (Bell. büro ifllerinin art›fl›yla beyaz yakal› iflçilerin say›s› h›zla artm›flt›r (Bozkurt.2 Daniel Bell. 28). bilim ve teknoloji aras›ndaki de¤iflen iliflkiyi yeniliklere bakarak görebilece¤imizi belirtir. telefon gibi pratik icatlardan örnekler vermekte. 25). postendüstriyel toplumda finans. ve 20. 1967. Bell’in sanayi sonras› toplum argüman›n› gelifltirdi¤i 1950’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren rakamlara göre Amerikan toplumunda beyaz yakal› çal›flanlar›n (profesyonel. ekonomik büyümeyi hedeflemekte. yar› vas›fl› çal›flanlar ve iflçiler) geçmifltir (Bell. Bell’e göre hükümetler art›k do¤rudan parasal veya mali politikalar gelifltirmekte. sanayi sonras› toplumda bilginin karakterinde bir de¤iflim yaflanm›flt›r (Bell. 1967. s. bu icatlar›n alt›nda yatan ilkelerin ve temel özelliklerin keflfedilmesinden sonra yeni pratik uygulamalar›n. Sanayi sonras› toplumda dikkat çeken en önemli özelliklerden bir di¤eri bilginin kazand›¤› önemdir. Resim 1. Teorinin amprizme karfl› önceli¤i esas hale gelmifltir. Özetle. yönetici. Bu sentetiklerin önce teorik bilgisi elde edilmifl. teori ve empirizm aras›ndaki iliflkinin de¤iflti¤ini ekonomilerin yönetiminde de görebilece¤imizi belirtir. idare. Bell bilgiyi sanayi toplumunun sinir uçlar›na yerlefltirir. yetenekli. yüzy›llarda büyük kefliflerin ve bu kefliflere dayal› endüstrilerin. 1967. 16). 1967. 46). makromoleküllerin özellikleri hakk›nda elde edilen teorik bilgiye dayan›larak yeni malzemelerin üretilmesi “planlanm›fl” ve Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda Almanya’n›n savaflta önemli bir güç kazanmas›n› sa¤lam›flt›r (Bell. pratik uygulamalar›n daha sonra yap›ld›¤› döneme ise kimyasal olarak üretilmifl olan sentetikleri göstermektedir. s. s. s. 1976a. 29). teorik bilgi her toplumun teknolojik yeniliklerinin temeli haline gelmifltir (Bell. s. 2005.

teknisyen ya da entelektüel olaca¤›D‹KKAT n› söylemek de¤ildir. teknolojinin sosyal bilimlerde kullan›lmas› sayesinde gelecekte hayatlar›m›z› etkileyecek konular› seçip kontrol edebilece¤imiz alternatif gelecekler çizebilece¤imizi düflünmektedir. kodland›¤› mekân olarak üniversiteyi. Üniversitelerin toplumlar›n bilgi üretiminde. her ne kadar günümüzde güç bir dereceye kadar fabrikadaki sendikayla paylafl›lAMAÇLARIMIZ sa ve politik düzen arac›l›¤›yla toplum taraf›ndan düzenlense de. 1967. ama yine de bunun bir “ifl medeniyeti” oldu¤u söylenebilir. Gerçekten günümüzde üniversiteler tüm dünyada sanayileflme düzeyleri ne olursa olsun. önümüzdeki yüzy›l içinde üniversiteler teknolojik yeniliklerin ve bilginin yeni kaynaklar› olarak sanayi sonras› toplumun merkezi kurumlar› olacakt›r (Bell. 2008.yeni ça¤›n öncelikli kurumlar›n›n entelektüel kurumlar olaca¤›n› söylemek. mühendisler. ekonomik teoride hükümetlerin bunlar› yapmalar›na izin veren yeni yasalar›n gelifltirilmifl olmas›d›r (Bell. bu sayede gelecekte hayatlar›m›z› etkileyecek konular› seçip kontrol edebilece¤imiz “alternatif gelecekler” çizebilece¤imizi düflünmektedir (Bell. s. Sadece teknolojik yenilikler anlam›nda de¤il. Bell’e göre: S O R U DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ “. sosyal bilimlerde de birçok alanda bilgisayar tabanl› ekonomik sistemlerin modellemeleri. 30). 30). s. ve en büyük güç de. b›rak›n›z geçsinler) Post Endüstriyel Bilgi Üniversite Profesyonel/uzman Bilgi/beceri Devlet/Anonim ortakl›k Tablo 1. ifl topluluklar›n›n elindedir” (Bell. giderek daha karmafl›k hale gelen bilgisayar temelli simülasyon prosedürleri sayesinde ekonomik sistemler. 30). Ça¤dafl toplumda da insanlar›n ço¤u ifladam› de¤ildir.. teknisyenler ve entellektüeller olacakt›r (Bell. s.12 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Bell. 1967. karar verme problemleri gibi çok çeflitli konular›n simülasyonlar›n›n yap›labildi¤ini ve sosyal bilimler alan›nda ilk defa büyük ölçekli “kontrollü deneyler” yapma olana¤›na kavufltu¤umuzu vurgulamakta.1 Endüstriyel ve PostEndüstriyel Toplumun Karfl›laflt›r›lmas› Kaynak: Kivisto. Toplumun temel de¤erleri ifl SIRA S‹ZDE kurumlar›na odaklanm›flt›r. s. sosyal davran›fllar. 1967. Temel kaynak Temel kurum Temel karar vericiler Gücün temeli Politikan›n rolü Endüstriyel Makineler fiirketler Tüccarlar Mülkiyet Laissez-faire (B›rak›n›z yaps›nlar. toplumlar›n gerek teorik gerekse pratik kullan›m alanlar›na yönelik bilgi olsun Bell’in öngörüsünü do¤rular nitelikte merkezi öneme sahip olmufllard›r. 1967. 1967. törler aras›nda denge kurmakta. s. en büyük ödüller bu alandad›r. 30). insanlar›n ço¤unun bilim insan›. sanayi sonras› toplumun en temel kurumu olarak belirmektedir (Bell. s. Bütün bunlar›n yan›nda herhangi bir karfl›l›k beklemeden teorik bilginin araflt›r›ld›¤›. SIRAile S‹ZDE Bell’in öngörüsüne göre yeni ça¤›n temel kurumlar› düflünsel (düflünce kuruDÜfiÜNEL‹M lufllar›) olacak ve önemli insanlar› da bilimadamlar›. s. 29). test edildi¤i. mühendis.. K ‹ T A P K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON . Bell. 56 SIRA S‹ZDE 2 Sanayi toplumu sanayi sonras› toplumu karfl›laflt›r›n›z. 1967. 30). toplumsal davran›fllar›n ve karar alma süreçlerinin kontrollü deneylemeleri yap›labilir hale gelmifltir. Bell’in öngörüsüne göre nas›l ki sanayi toplumunda ticari iflletmeler en önemli kurumlarsa. Hükümetlerin ekonomi konular›na bu flekilde müdahale edebilmelerini mümkün k›lan. bilginin sanayinin hizmetinde kullan›lmas› yönünde çok önemli katk›lar› olmufltur. bilinçli politikalarla ekonominin yönünü flekillendirmeye çal›flmaktad›rlar.

etkililik-maliyet analizlerinin. s›nama yan›lma Geçmifle yönelik Do¤aya karfl› oyun Gelenekçilik Yarat›lan. bunun da önceli¤in ifl oldu¤unu gösterdi¤ini belirtir. çiftçi. Tablo 2. toplum aç›s›ndan önemli bir hedef haline gelecek. Bal›kç›l›k‹kinci Petrol&gaz ENDÜSTR‹ Fabrika Mal üretimi Dayan›kl›l›k Dayan›ks›z A¤›r sanayi ENDÜSTR‹ SONRASI ‹flleme ve yen. insanlar›n gündelik yaflamlar›n› etkileyen istihdam. Finans Sa¤l›k. yani kararlar›n çok daha teknik bir nitelik kazanaca¤› anlam›na gelmektedir. rüzgar. hizmetler Üçüncü Transport Yararl›l›k Bell’e göre post-endüstriyel toplum hizmet ekonomisine dayal›. 30). bu kurumlar sosyal prestij ve sosyal statü kayna¤› olacakt›r (Bell.ilerlemenin ve politika-oluflturman›n as›l kayna¤› olarak teorik bilginin merkezi konumu. ya¤.mal üretiminden hizmet ekonomisine geçifl. s. Bell post-endüstriyel toplum tipinin özelliklerini flöyle s›ralamaktad›r: • Endüstriyel aç›dan . Bozkurt.teknolojinin kontrolü ve teknolojik de¤erlendirmeye dayal› bir ‘gelecek yönelimi’ (Slattery. gaz. 94’ten akt. Bu aç›dan yeni toplumun bask›n kurumlar›n›n entelektüel kurumlar olmas› da “üretim ve ifl ile ilgili kararlar›n toplumdaki di¤er güçlerden” do¤acak ya da bu güçlere ba¤l› olacak olmas›. s. 2005. önemli kararlarda etkili olacak bir bilgi s›n›f›n›n merkezi oldu¤u. kompüter. profesyonel ve teknik mesleklerin hakim oldu¤u. veri sistemler Bilgi Entelektüel teknoloji Bilim adam› & profesyonel meslekler Soyut teori modelleri &simülasyonlar&sistem analizleri Gelece¤e yönelik Kifliler aras›nda oyun Teorik bilginin kodifikasyonu Dönüfltürülen kaynak Stratejik kaynak Teknoloji Temel nitelik Metodoloji Zaman perspektifi Dizayn Eksen ilke Do¤al güç.mavi yakal› endüstriyel mesleklerden beyaz yakal› profesyonel ve teknik konumlara. vergilerin da¤›t›lmas›. E¤itim ‹dare Enformasyon. 1967. 1976a. kültürün ve ideolojinin teorik bilgiye ve teknolojiye dayal› oldu¤u bir toplumdur. mesleki hareketlilik gibi konularda kararlar› önce ifladamlar›n›n. • Politik aç›dan .Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 13 Bell. 46 Dördüncü Ticaret. Madencilik. 462). s. ifl. kömür Mali kapital Makine teknolojisi Mühendis. Ünite .1. • Mesleki aç›dan . yar› vas›fl› Ampirizm&Deneyim fiu andaki tecrübelere yönelik Fabrikalaflm›fl do¤aya karfl› oyun Ekonomik büyüme . enerji. • ‹deolojik aç›dan . iflçi s›n›f› a¤›rl›kl› bir toplumdan daha da orta s›n›f bir topluma geçifl. elektrik. yeni ürün yat›r›mlar›.politikac›lar ve ifladamlar›ndan oluflan geleneksel güç yap›s›na meydan okuyabilecek yeni bir bilgi s›n›f›n›n yarat›lmas›. ekonominin dengesine ve büyümesine iliflkin hayati kararlar›n yine hükümet taraf›ndan verilece¤i. • Kültürel aç›dan . Bu çerçevede de e¤itim kurumlar›n›n ve entelektüel kurumlar›n yayg›nlaflmas› ve yetenekli kiflileri kendi bünyelerinde bar›nd›rmas›. BOYUTLAR Üretim flekli Ekonomik sektör ENDÜSTR‹ ÖNCES‹ Do¤al maddelerin ifllenmesi Birinci Tar›m. 2007. s. ancak hükümetlerin bu kararlar› araflt›rma ve gelifltirmeye yapt›¤› yat›r›mlara dayal› olarak verece¤i.1 Kaynak: Bell. fayda-maliyet analizlerinin yap›laca¤›. fabrikalar›n yeri. su. Araflt›rma Rekreasyon. kaba insan ve hayvan Hammadde El sanatlar› Artizan. sonra hükümetlerin verdi¤ini. el iflçisi Sa¤duyu.

bunlardan yaln›zca ikincisinde sanayi sonras› toplum özellikleri oluflabilir (Waters. endüstri yöneticileri iken. Gerçekten de sanayi sonras› toplum özelliklerini vurgularken Bell’in 1960’lar›n sonlar›nda önem atfetti¤i birçok toplumsal. post-endüstriyel toplum Bell’e göre bir toplumsal sistem de¤ildir. 1996. Bell. merkezde teorik bilginin yer ald›¤›.14 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Bell. DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Daniel Bell sanayi sonras› toplum kavram›na iliflkin ilk toplu de¤erlendirmesini yapt›¤› iki makalesinde (1967) o günün toplumsal koflullar›nda toplumun üretim yap›s›nda. yönetim anlay›fl›nda.114). yeni teknolojinin. endüstriyel toplum ya da kapitalizm gibi post-endüstriyel toplumun da ancak kavramsal bir flema içinde anlaml› oldu¤unu. politik ve kültürel alan› ancak dolayl› olarak etkiledi¤ini belirtmektedir. sanayi sonras› ‹NT ERNET toplum kavram›yla aç›klanabilece¤ini iddia etmektedir. 1976. ‘Post-endüstriyel toplum’ kavram›. 27).112). Bell. 1967. Bat› toplumunO R U da kültür veS toplumsal yap›n›n birbirinden ayr›ld›¤›n›. flimdi “eski endüstriyel düzen”in (Bell. 108). 1967. Bell. s. Özetle sanayi toplumunun egemen figürleri giriflimciler. hatta Bell genel olarak da DÜfiÜNEL‹M “toplumlar›n organik oldu¤una ya da tek bir sistem olarak analiz edilebilecek derecede bütünleflmifl olduklar›na” inanmaz (Bell. di¤erinin ise ifllevsel rayonelli¤e ve meritokrasiye yöneldi¤ini belirtir. s. Toplumsal yap› bu anlamda siyasi rejimden ve kültürel biçimden-düzenlemeden ba¤›ms›z olarak post-endüstriyel olabilir. Yeni toplumun egemen kurumlar› entellektüel kurumlar› olacakt›r. s. yeni figürler bilimadamlar›. yüzy›l›n bafl›ndaki sanayileflmenin ortaya ç›kard›¤› yeni toplumsal formasyonun özelliklerini sanayi toplumu kavram›n› kullanarak aç›klayan ilk sosyologun Saint Simon oldu¤unu vurgulayan Bell. Saint SimonKile bilgilerinizi hat›rlamak için Klasik Sosyoloji Tarihi (Aç›kö¤retim Fa‹ ilgili T A P kültesi Yay›nlar›. post-endüstriyel toplum kavram›n›n toplumsal yap›daki de¤iflimi tan›mlama çabas›ndan do¤du¤unu. 27) de¤iflmekte oldu¤unu. 1976. s. ifladamlar›. 1967. 27). birinin giderek kurum-d›fl›laflt›¤›n› ve mevcut ahlak normlar›na uymaz hale geldi¤ini. s. 2011) kitab›m›z›n “Sosyolojide ‹lk Dönem Geliflmeler” bafll›kl› ünitesinde Saint Simon ile ilgili sayfalar› yeniden okuyabilirsiniz. Eskiflehir. s. kurumsal özelliklerin günümüzde içinde yaflad›¤›m›z toplumsall›¤› aç›klamada güçlü oldu¤unu görebilmekteyiz. xcix). 19. karar alma mekanizmalar›nda yaflanan de¤iflimleri ve sonuçlar›n› aç›klamaktad›r. endüstriyel laboratuvarlar ve üniversitelerin üstlenece¤ini ifade etmektedir (Bell. toplumsal örgütlenmenin yeni eksensel ilkesini tan›mlayan S‹ZDE ve giderek SIRA daha post-endütriyel hale gelen toplumlar›n karfl›laflt›klar› temel problemleri betimleyen bir kavram oldu¤unu vurgular. matematikçiler. Di¤er bir deyiflle. ekonomik büyümenin ve toplumsal tabakalaflman›n bu teorik bilgi ekseni etraf›nda örgütlendi¤i bir yap›d›r (Bell. 1976.114). Bell’e göre toplumsal yap›. Ayr›ca yeni toplumda liderli¤i bugün bildi¤imiz anlamda ifladamlar› ve flirketler de¤il. s. yani postendüstriyalizmin as›l etkisinin toplumsal yap› SIRA S‹ZDE üzerinde oldu¤unu. Dahas› toplumsal yap›da iki boyut ay›rt edilebilir: sosyo-ekonomik ve (ekonomik mülkiyet örüntüleri) ve sosyo-teknik. tekno-ekonomik (teknolojik ve SIRA S‹ZDE ekonomik) düzen anlam›na gelmektedir ve bu alandaki de¤iflimler zorunlu olarak politika ve kültür alan›ndaki de¤iflimlerle iliflkilendirilmek zorunda de¤ildir. araflt›rma flirketleri. toplumsal yap›daki de¤iflimi tan›mlama çabas›ndan do¤mufl bir kavramd›r (Bell. Bell analizi boyunca toplumsal yap› olarak tan›mlad›¤› tekno-ekonomik alan›n post-endüstriyel olabilece¤ini iddia eder. Bu aç›dan post-endüstriyalizmin politika ve kültür alan›n› ancak dolayl› olarak etkileAMAÇLARIMIZ yece¤ini savunur (Bell. 1967 y›l›nda yay›nlad›¤› makalede bu durumu flu flekilde ifade etmektedir: TELEV‹ZYON K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . yeni bir toplumsal oluflumun. Bu çerçevede post-endüstriyalizm D‹ KKAT kavram›. ekonomistler ve yeni bilgisayar teknolojisinin mühendisleridir (Bell. 1976. s.

110).. Bu çerçevede bilimadamlar› ve mühendisler birlikte “bilgi s›n›f›”n› oluflturacaklar ve varl›kl› burjuvazi ile yer de¤ifltireceklerdir (Bell’den akt. ancak ticaret. endüstriyel laboratuvarlarda. 64). 110). riskleri. ileriye do¤ru de¤erlendirmelerin.27). Bell’e göre yeni toplumun liderli¤ini üniversiteler üstlenecektir. s. teorik karakterde oldu¤unu vurgulamaktad›r. Yeni toplumun liderli¤i ifladamlar›nda ya da bildi¤imiz flekliyle flirketlerde olmayacakt›r (üretimin çok önemli bir k›sm› rutinleflmifl olacakt›r). 1967. Waters. sa¤l›k. gelifltirme faaliyetleri yürüttüklerini gözlemleyebilmekteyiz. Waters. metamatikçiler. e¤itim ve yönetim gibi hizmetlerde yer almaktad›r (Bell’den akt. 1996. Bu durum. bu liderlik araflt›rma flirketlerinde. finans. Waters’a göre Daniel Bell. ideal tip benzeri bir kurgu ile sanayi sonras› toplumu 5 aç›dan de¤erlendirmektedir: • Hizmet ekonomisinin oluflumu: Teknolojinin geliflmesi ile birlikte toplumun ekonomik ve teknolojik yap›s› da de¤iflmektedir. 1996. 110). yüzy›l›n ortalar›nda 21. s. ifladam› ve endüstriyel yönetici ise. Waters. 110). Waters. • Profesyonel ve teknik s›n›f›n üstünlü¤ü: Bell.entelektüel kurumlar olacakt›r.1. sanayi kurulufllar›n›n AR-GE (araflt›rma gelifltirme birimleri) birimlerinin birer araflt›rma laboratuvar› gibi ifllev gördü¤ünü. “eski” endüstriyel düzenin geçmekte oldu¤u ve asl›nda bir “yeni toplum”un oluflmakta oldu¤u aç›kl›k kazan›r. Asl›nda. 1996. ulafl›m. “yeni adamlar” bilim insanlar›. maliyetleri ve avantajlar› içerecek flekilde de¤iflimin planlanmas›d›r (Bell’den akt. deney istasyonlar›nda ve üniversitelerde olacakt›r. yenilikler (inovasyon) ve yeni toplumsal iliflkilerin siyasal yönetimi için temel oluflturmaya bafllam›flt›r. Bu durum ayn› zamanda bilginin çok farkl› durumlar için uygulanabilir soyut sembolik sistemler fleklinde kodlanmas›n› kapsamaktad›r (Bell’den akt. Ünite . 1996. bilgiye dayal› bir profesyonel s›n›f oldu¤unu ancak bilgi s›n›f›n›n endüstriyel bir s›n›f olmaktan çok bir statü grubuna daha yak›n bir oluflum oldu¤unu belirtse de sanayi sonras› toplumun en önemli s›n›f› olarak addetti¤i bilgi s›n›f›n› “s›n›f” olarak betimlemekte ›srar eder (Waters. Dolay›s›yla Bell’in 20. s. araflt›rma. yüzy›l›n toplumuna iliflkin de¤erlendirmelerinin bir k›sm›n›n hâlâ geçerli oldu¤unu söyleyebiliriz. Sanayi sonras› toplumun ilk ve en önemli özelli¤i iflgücünün ço¤unlu¤unun art›k tar›m ya da imalat sanayi ile ilgisinin azalmas›d›r. 1996. Bell “bilgi s›n›f›”n›n temelde mülkiyete de¤il. daha az etkin ve kârl› olanlar›n yerini almaktad›r. Sanayi sonras› toplumda flirketlerin. Weber’in bürokratik yönetici s›n›f›na dair ideal tipin boyutlar›nda kulland›¤› metodolojiye öykünerek. Toplumun bilginin çevresinde örgütlenifli. sanayi sonras› toplumda üniversite/yüksek ö¤renim gerektiren profesyonel ve teknik mesleklerin toplumda ço¤unlu¤u oluflturmasa da egemen olaca¤›n› ifade etmektedir. toplumsal kontrol. s. s. üniversitelerin sanayi kurulufllar› ile iflbirli¤i içinde piyasaya yönelik ürün tasarlama. verimli ve kazançl› teknikler ve üretim sistemleri. . E¤er son yüz y›l›n hakim figürleri giriflimci. Daha etkin. ekonomistler ve yeni bilgisayar teknolojisinin mühendisleridir.Saint-Simon’un yönteminden ziyade ruhu ile düflünecek olursak. • Teorik bilginin önceli¤i: Sanayi sonras› toplumun tan›mlay›c› ekseni teorik bilginin üstünlü¤üdür. • Teknolojinin planlanmas›: Teorik bilginin geliflmesi teknolojik önkestirimde bulunmay› olanakl› hale getirmektedir. dinlence.. sanayi sonras› toplumda bilginin geleneksel veya uygulamal› de¤il. Bell.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 15 “. s. yeni toplumun yap›s›n›n iskeleti flimdiden görünmektedir” (Bell. Ve yeni toplumun hakim kurumlar› da -en yetenekli olanlar› içerecek ve en yarat›c› flekilde meydan okuyacak olmalar› aç›s›ndan.

sanayi sonras› topluma iliflkin boyutlar›n çeflitlendirildi¤ini baz›lar›ndan ise vazgeçildi¤ini söylemektedir. ‹lk olarak sanayi toplumunda belli bafll› kol eme¤ine dayal› gerçeklefltirilen hizmet endüstrisinin. Bell yaflad›¤› toplumda deneyimledi¤i yeni teknolojik geliflmeler. Hizmet sektörünün birçok bilefleni bulunmaktad›r. Dördüncü olarak. kamu hizmetlerinin. • Kararlar›n daha teknik bir nitelik kazanmas›. Kitab›n sonraki bask›lar›nda Bell dört ifllevsel situs belirtir: bilimsel. Beflinci olarak ise. teorik bilginin merkezileflmesi (teknolojik de¤iflim için bilimin kullan›m›) ve hizmet sektörünün genifllemesinin çeflitlendirilmesidir. 112-113). bireysel gelir artt›¤›nda bofl zaman hizmetleri (kiflisel bak›m. 1996. Sanayi sonras› toplumun bilginin yo¤un olarak kullan›ld›¤› bir toplumsal formasyon olarak organize edilmifltir. Büyük çat›flmalar›n s›n›flar aras›nda de¤il. 111-112). Sanayi Sonras› Toplumlar›n Genel Karakteristikleri Veysel Bozkurt (2010) sanayi sonras› topluma iliflkin belirgin özelliklerini Daniel Bell ve di¤er sanayi sonras› toplum kuramc›lar› olan Alain Touraine ve Masuda’n›n yaklafl›mlar›n› da kapsayacak biçimde flu bafll›klar alt›nda de¤erlendirmifltir: 1. Bilgisayar “entelektüel teknoloji”nin aletidir. teknomant›ksal. enformasyon ekonomisi gibi bugün s›kl›kla kulland›¤›m›z kavramlar›n ve oluflumlar›n Bell taraf›ndan sanayi sonras› toplumun genel özellikleri aras›nda s›raland›klar›n› görmekteyiz. toplumun karmafl›klaflan yap›s› ve haklar›n artan siyasallaflmas› kamu hizmetleri sektörünün genifllemesine neden olmaktad›r (Waters. Bu anlamda bilgisayar fiziksel bir teknolojik araç olarak düflünülebilir ancak yaz›l›m. Yükselen yeni s›n›flar . ‹kinci olaraksa. hükümet. ulafl›m›n. Sanayi sonras› toplumun iki temel özelli¤i bulunmaktad›r: • Bilim ve ak›l yürütmeye dayal› de¤erlerin rolünün toplumun temel kurumsal gereksinimleri olarak öne ç›kmas›. e¤lence. Waters (1996). s. kiflinin sezgiden ba¤›ms›z bir flekilde karar alabilmesine olanak tan›yan. ayr›ca befl kurumsal situs belirler: ticaret. böylece de bilimcilerin ve ekonomistlerin (yani profesyonel mesleklerin) politik sürecin içine daha do¤rudan girmeleri (Belek. spor v. 327). ekonomi. yeme-içme. araçlarla ya da makinelerle ifli olan. sosyal refah ve askeri. Bell’in Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli kitab›n›n sonraki bask›lar›nda. 143).16 Entelektüel teknoloji fleylerin yeniden üretilebilir tarzda yap›m yolunu belirleyen ve sorun çözümünde sezgisel yarg›n›n yerini alabilecek bilimsel bilgiyi içerir (Poloma. dahas› bu çat›flmalar sayesinde s›n›f oluflumunun engellenebilece¤ini ileri sürer (Waters. sa¤l›k ve e¤itimin birer hak olarak kavran›fl› yayg›nlafl›r. yönetimsel ve kültürel. al›fl›lagelmifl anlamlar›n›n karfl›s›nda. s. toptan ve perakende da¤›t›m›n›n genifllemesini varsayar. Üçüncüsü. 1996. “insanlararas› oyun”u model alabilen. k›tl›¤›n sonu. Ekonomik yap›daki dönüflüm 2. Ancak Waters’a göre (1996) sanayi sonras› toplum kuram›na sonradan fazlaca eklenen bu özellikler asl›nda iki temel unsurun. 111). 1997. 1996. s. mal üretimi acil ihtiyaçlardan fazla oldu¤unda. s. Waters. bir entelektüel teknoloji ürünü olarak istatistiksel ve mant›ksal olarak bilgisayara veri olarak girilen formüllerdir (Bell’den akt. beyaz-yakal› istihdam›. iletiflimin. 1993. boflzaman seyahati. bankac›l›k ve finans sektörlerinin düzenlenmesi ile büyür.s) büyür. soyut sembollerin sistemi olarak “entelektüel teknoloji” düflüncesini ileri sürmektedir. üniversite/araflt›rma. iflin yap›s›ndaki ve çal›flanlar›n kompozisyonundaki de¤iflimleri gözlemledikçe kuram›na yeni birtak›m unsurlar› ekleyerek revize etme ihtiyac› hissetmifltir. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› • Yeni entelektüel teknolojinin yükselifli: Teknolojinin fiziksel. Ayr›ca meritrokrasi. bu situslar aras›nda gerçekleflece¤ini. s.

s. sistem analizi ve bilimsel araflt›rma ve gelifltirme gibi mesleki hizmetler olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r” (Bell. Sanayi sonras› toplumda hizmetlerin üretiminde art›fl›n gözlendi¤i alanlar “e¤itim. Yeni ortaya ç›kan toplumsal formasyonun örgütlenmesi bilgi ekseninde gerçekleflmektedir. mühendisler. s. stratejik araflt›rma merkezleri ve araflt›rma merkezleri etraf›nda örgütlendiklerini ve faaliyet gösterdiklerini söyleyebiliriz. Sanayi sonras› toplumda yeni s›n›flar ortaya ç›km›flt›r. 326). 95. Ünite . ö¤retmenler. 2007. 1973: 15’ten akt. 1989. s. Sanayi sonras› toplumun belirgin bir özelli¤i olan s›n›fsal de¤iflim. Sanayi sonras› toplumlar›n özellikle bilginin stratejik kontrolü ba¤lam›nda düflünce kurulufllar›. Bilginin artan rolü 4. 3. Bu ba¤lamda sadece teknik bilgi anlam›nda de¤il. mülkiyetten çok bilgi ve uzmanl›¤a dayanan bir güce sahip olan “bilgi s›n›f›” önem kazanm›flt›r. s. . iflin niteli¤inde de gözlemlenmektedir. endüstri gibi temel sektörlerin gerileyerek enformasyon ve hizmetler sektörlerinin ön plana ç›kmas› da önemli göstergelerdir. hem toplumsal tabakalaflma hem de toplumsal s›n›f analizlerini de etkilemifltir. Ekonomik yap›daki dönüflümler: Ekonomik yap›daki en belirgin dönüflüm mallar›n üretiminden hizmetlerin üretimine yönelik yaflanan de¤iflimdir. Sanayi sonras› toplumda bilgi ve enformasyonun artan oranda bir a¤›rl›k kazand›¤› kaç›n›lmaz bir olgudur. ifl gücünün büyük bir k›sm›. s. 4. Sanayi sonras› toplumun di¤er karakteristikleri 1. 1993. Yükselen yeni s›n›flar: De¤iflim yaln›zca üretimin gerçekleflti¤i mekânlarda de¤il. Ayr›ca “bilgi daha önce benzeri görülmedik ölçüde teknik yenilenmeyi ve ekonomik büyümeyi basitçe yönetmekle kalmamaktad›r. Ayr›ca tar›m.1. s. Bu geçiflin bir sonucu olarak ulusal gelir artt›kça hizmetlere olan talep artacakt›r” (Bell. 24). 1993. stratejik olarak farkl› co¤rafyalardaki politik belirleyicilik anlam›nda da bu kurulufllar›n finanse edildi¤ini ve siyasi aktörlere ba¤l› olarak reel politik alan› biçimlendirme gücüne sahip olduklar›n› ifade etmek mümkündür. 1993. 326). 463). akt. Yükselen yeni bilgi s›n›f› “servet ve mülkiyetten ziyade bilgi ve uzmanl›¤a dayal› yeni bir güç biçimini temsil ederler” (Slattery. 326). Sanayi sonras› toplumda bilgi stratejik bir önem kazanm›flt›r. 463). 2007. s. Bu efl zamanl› de¤iflim “yap›lan iflin türünde teknik ve profesyonel s›n›f›n üstünlü¤ü lehine” gerçekleflmifltir (Poloma. “Bir ulus sanayilefltikçe. 2010. Sanayi sonras› toplumdaki en önemli s›n›f “bilgi s›n›f›”d›r. teknik ve profesyonel s›n›f büyümüfl. Üniversiteler. Sanayi sonras› toplumda teorik bilgi “toplum için yeniliklerin sa¤lanmas›nda ve politik kararlar›n al›nmas›nda” merkezi bir rol alm›flt›r (Poloma. s. Enformasyon teknolojileri 5. üretilen bilginin kullan›m› kadar çok önemli stratejik bir araç haline gelmifltir. Bozkurt. t›p personeli gibi “teknik ve profesyonel” s›n›f›n niceliksel art›fl› söz konusudur. ekonominin çiftçilik (farming) ve tar›m (agriculture) sektöründen imalat (manifacturing) sektörüne kayar.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 17 3. S›n›fsal de¤iflim çal›flma alan› ile birlikte seyretmifltir. bilgisayar. 222). Bilim adamlar›. kendisi de h›zla ekonominin temel faaliyeti ve mesleki temel belirleyicisi haline gelmektedir” (Kumar. sosyal hizmetler gibi insani hizmetler. “think-tank”ler. 2. Bilginin artan rolü: Sanayi sonras› toplumun yeni paradigmas› teorik bilgidir. Poloma. Art›k vas›fl› ya da yar› vas›fl› mavi yakal› iflçilerin yerine hizmet sektörünün ihtiyac›n› karfl›layan beyaz yakal› iflçilerin yo¤un olarak istihdam edildi¤i bir süreç yaflamaktay›z. Enformasyon teknolojileri: Enformasyon teknolojisi sanayi sonras› toplumun ortaya ç›k›fl›nda etkili olan bir etmendir. uzmanl›k alanlar› ve idari teflkilat›n geliflmesi sonucunda ortaya ç›kan “yeni bir entelijansiya” yani “bilgi s›n›f›” önem kazanm›flt›r (Slattery. Bilginin üretimi. Enformasyon teknolojilerinin bilim- Sanayi sonras› toplumda kol eme¤ini kullanan mavi yakal› iflçilerin istihdam› azalm›fl. sa¤l›k. 2004. teknisyenler.

Çünkü sosyolojik pratik davran›fl›. Bat›n›n SIRA S‹ZDE sanayi toplumunda kültür toplumsal de¤iflmeden ba¤›ms›z kalarak bozulmam›fl ve K ‹ T varolmufltur.18 Enformasyon teknolojileri (bilgi teknolojileri). Kültürün K ba¤›ms›z ‹ T A P ve özerk bir kurum haline gelmesi Bell’e göre sosyoloji disiplini için sorun teflkil eder. s. merkeziyetçi e¤ilimler azalm›fl ve bireysellik güçlenmifltir. Enformasyon teknolojileri insanlar›n ve toplumlar›n birbirleriyle iletiflim olanaklar›n› art›rmakta. bilgisayar ve iletiflim teknolojilerinin bileflimine. Kültür” (‹stanbul. Bilgisayar destekli üretim. Ayr›ca gönüllü toplumsal hizmetlerin ve gönüllü kurulufllar›n sivil vatandafll›k ilkesi ekseninde yeni toplumsall›klar ve bu çerçevede yeni toplumsal hareketler gelifltirdikleri de görülmektedir. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren kültür. sermaye aç›s›ndan verimlilik art›fl› ve maliyet düflüflü anlam›na gelirken. Sanayi toplumunda varolan geleneksel iflçi hareketleri ve dayan›flmas›n›n. Dolay›s›yla enformasyon teknolojilerinin pozitif/negatif dönüfltürücü etkisi yads›namaz bir gerçeklik haline gelmifltir. 2010. s. donan›m. yerel SIRA hareket et’ felsefesinin egemen oldu¤u. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Sanayi sonras› toplumda ulus devlet zay›flam›fl. yeni ama daha s›n›rl› ifl alanlar› yaratmaktad›r. A P ayr› bir flekilde 20. ekonomi. 225). de¤iflimi teflvik etmektedir ve ekonomi de bu de¤iflim arzusunu yerine getiren bir araç haAMAÇLARIMIZ line gelmifltir. Ayn› zamanda üretim yap›s›na etkisi geleneksel istihdam alanlar›n› daralt›rken. depolanmas›nda. Aktüel Yay›nlar›. D‹KKAT Kültür AMAÇLARIMIZ SIRA S‹ZDE S O R U DD Ü ‹fiK ÜK NA EL T‹ M S O S‹ZDE R U SIRA D‹KKAT AMAÇLARIMIZ 3 SIRA S‹ZDE K ‹ T A P AMAÇLARIMIZ TELEV‹ZYON K ‹ T A P ‹NTERNET TELEV‹ZYON Bell’in sosyolojisinde kültür en önemli alanlardan birisini oluflturmaktad›r. 226) öngörüsü yayg›n bir flekilde paylafl›lm›flt›r. ekipman ve hizmetlerin bütününe verilen add›r. kültür ekseninde kap‹K Ksonras› A LT‹ M saml› bir flekilde de¤erlendiren çal›flmas› için Veysel Bozkurt’un “Endüstriyel & Post-Endüstriyel Dönüflüm: S O S‹ZDE R U Bilgi. ifllenmesinde ve iletilmesinde kullan›lan yaz›l›m. gönüllü teflebbüslerin de toplumda giderek çok daha önemli hale gelece¤i” (Bozkurt. Sanayi sonras› toplumun di¤er karakteristikleri: Teknolojinin ucuzlayarak kitlesel kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› “kitle üretimi ve haberleflmesinin çözülüflüne yol açarken. DD Üfi ÜN E Sanayi ve sanayi toplumdaki dönüflümleri bilgi. 2005) çal›flmas›n› SIRA okuyunuz. di¤er taraftan da bireyin konumunun güçlenmesine yol açm›flt›r” (Bozkurt. toplumsal s›n›flar›n parçal›l›¤›n›n art›fl› sonucu iflçi hareketlerinin de parçal› bir karakter kazand›¤› gözlemlenmektdir. Ekonomi. hizmet sektöründe çal›flanlar. Toplumsal ve ekonomik yaflamdaki de¤iflimler sanatsal alanda da E L E V ‹ Z Y O N kültür. Gerçekten de sanayi sonras› toplumda geleneksel iflçi hareketlerinin zay›flad›¤›. Dolay›s›yla sanayi sonras› toplum bu aç›dan da “ekonomik faaliyetlerinde ‘global düS‹ZDE flün. s. sermaye hareketlerini dünya tarihinde hiç olmad›¤› kadar h›zland›rmaktad›r. bilgi s›n›f› ile birlikte farkl›laflaca¤› öngörüsü de bulunmaktad›r. toplumsal rollerin de¤ifliminde çok önemli role sahiptir. yeni geliflen s›n›flar. bilgilerin elde edilmesinde. üretim anlay›fl›n› de¤ifltirmekte. Buna göre geleneksel iflçi hareketlerinin yerini “enformasyon toplumlar›nda sivil vatandafl hareketlerinin alaca¤›. tutumlar› ve ilgileri rastlant›sal olarak toplumsal konumlar›n özellikleri olan yafl. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M sel ve toplumsal olarak hayatlar›m›za girifli toplumsal iliflkilerin.fi Ü 226). endüstri toplumunun merkeziyetçi e¤ilimlerinin zay›flad›¤› ve bireyselli¤in güçlendi¤i bir toplum olacakt›r” (Bozkurt. 2010. 2010. cinsiyet ve dine gö‹NTERNET TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . çal›flanlar aç›s›ndan istihdam olanaklar›n›n daha yüksek e¤itim seviyesi gerektirmesi ve vas›fs›z/yar›vas›fl› iflçilerin istihdam sorununu beraberinde getirmektedir. medya arac›l›¤› ile kurumsallaflm›fl ve ba¤›ms›zlaflm›flkendisini T göstererek t›r. DÜ NEL‹M Post-endüstriyel ulus-devletin zay›flamas›na neden olan faktörler neler olabilir? SIRA toplumda S‹ZDE S O R U Düflününüz. 5. Sanayi toplumunun büyük toplumsal ve siyasal sorunlar› karfl›s›nda “ulus-devlet” Bell’e göre eski gücünü yitirmifltir.

Bell post-endüstriyel toplumun özellikle toplumsal yap›s› ile kültürü aras›nda gördü¤ü kopuklu¤u elefltirir. sanayileflmenin yol açt›¤› biçimde. Ünite . Yeni bilgiden. s. Modern toplumlar›n tarihinin yeni bir evreye veya yeni bir aflamaya girmekte oldu¤u iddias›nda temellenen sanayileflme sonras› kavram›. s. 232) Bell’in endüstriyel . Bell yukar›da ele al›nan tüm bu faktörlerin post-endüstriyel toplumun hem toplumsal yap›s› hem de siyasal yap›s› ve kültürü üzerinde yol açt›¤› dönüflümlerle ilgilenir (Ritzer. 2003. 1976. Sanayileflme-sonras› toplum kavram›n› ciddiye almak için bu meselenin de ele al›nmas› gerekir (Stearns. 235). Ritzer. s. 1974. en az›ndan baz› yönlerini. ‘sanayi toplumu’nun yerini ‘sanayileflme sonras› toplum’a b›rakt›¤›n› iddia ediyor (Kumar. Buna göre. Ritzer. toplumun bütün de¤er sisteminin de¤iflip de¤iflmedi¤i meselesi ile ilgilenmez. SANAY‹ SONRASI TOPLUM TEOR‹S‹NE YÖNEL‹K ELEfiT‹R‹LER Sanayileflme sonras› kavram› ‘sanayi toplumu’ ve sanayileflme sürecine dair sahip oldu¤umuz resmin tümünü yeniden düflünmeye zorluyor. Bell sadece en tepedeki yap›larla ilgilenir. s.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 19 re tahmin edebilece¤i iddias› üzerinden kurumsallaflm›flt›r. 1996. insan bilincinin çerçevesini/iskeletini dönüfltürebilmifl midir? (Stearns. s. 233) post-modern toplumu olumlu terimlerle tasvir etmeye çal›flan ço¤u post-modernistin aksine. Daha önce belirtildi¤i gibi. bir baflka ifadeyle. 125-126). 2003. Oysa Bell bütün bu sorular›n cevaplar› ile çok da ilgili de¤ildir. de¤er seçimi ve estetik tercihler daha fazla kifliselleflmifltir (Waters. insanlar› mevsimlere dayal› bir zaman alg›s›ndan saat esasl› bir planlama yapmaya zorlayarak zamanla ilgili temel alg›lar›n› dönüfltürebilmifl midir? Bütün bu yenilikler. yeni bir yönetici elitten bahseder. 235). 441). daha önce ifade edildi¤i gibi (2003. yenilikler acaba sanayileflmenin yol açt›¤› biçimde insan hayat›n›n genel çerçevesini dönüfltürebilmifl midir? Örne¤in. s. söz konusu yenilikler. Post-endüstriyel toplumun ekonomik meselelere odakl› toplumsal yap›s›nda rasyonalite ve verimlili¤e yönelik bir ilgi hâkimken kültürel alanda irrasyonel. s. Bell’in post-endüstriyel toplumun. Örne¤in. geleneksel erozyona u¤ratarak onlar›n yerini ald›klar›n› ve bu aç›dan toplum için bir tehdit oluflturduklar›n› düflündü¤ünü savunur (Ritzer. Bell.1. Gerçekten de Bell’in ve di¤er sanayi sonras› toplum iddias›n› dile getiren kimi düflünürlerin iddia etti¤i gibi insanl›k tarihi sanayi toplumunun özellikleri ile büyük bir kopuflu temsil eden yeni bir evre içinde mi? Soruyu flöyle de sorabiliriz: Sanayileflme sonras› kavram› ile ifade edilen dönüflümler. kendini gerçeklefltirme ve tatmin etme ilkeleri hâkimdir. Ancak Ritzer (2003. sanayileflme beraberin- . s. yaflanan dönüflümü anlamak aç›s›ndan fayda sa¤layabilir. 2003. 16). elefltirmekten geri kalmad›¤›na dikkat çeker. Bu noktada Bell özellikle post-endüstriyel toplumun toplumsal yap›s› ile kültürü aras›ndaki fark üzerinde yo¤unlafl›r. böylesi bir kültürün verimlili¤in ve rasyonalitenin egemen oldu¤u bir toplumsal yap›ya ayk›r› düfltü¤ünü savunur ve bu noktada irrasyonel ve hedonistik düflüncelerle iliflkilendirdi¤i post-modernizmi elefltirir (Ritzer. postmodernizmle iliflkilendirdi¤i bu tür irrasyonel ve hedonizm benzeri geliflmelerin. Bu aç›dan radikal bir dönüflümü ifade ediyor.post-endüstriyel toplumlar hakk›nda öne sürdükleri ile post-modernistlerin modern-postmodern toplumlar hakk›nda öne sürdükleri aras›nda birçok ortak nokta bulundu¤unu belirtmekteydi. s. 1974. post-endüstriyel toplumun toplumsal yap›s› ile kültürünü farkl› ilkeler temellendirmektedir. Bell’in bir modernist ve hatta bir muhafazakâr olarak. Sanayileflme sonras› toplum tart›flmas›n› bu sorular ekseninde düflünmek. 13-14). Oysa yaflam tarz›. 235).

Bell’in ilgisi daha önce de söyledi¤imiz gibi en tepedeki yap›lar›n dönüflümüne yönelik bir ilgi. 374). üniversiteleri. Sanayi sonras› toplum teorisine yöneltilen elefltirilerin odak noktas› “s›n›fsal eflitsizli¤in kal›c›l›¤›. bütünüyle bilimsel ve teknolojik geliflmelerin bir ürünüdür (Giddens’tan aktaran Parlak. ‘hizmet ekonomisi’ne geçildi¤ini iddia ederken. ekonomik kaynaklar›n birkaç elde yo¤unlaflmas›. ‹malata dayal› üretimin yerini hizmete dayal› bir ekonominin ald›¤› bu yeni ekonomik yap›da. S›n›fsal çat›flma halen geçerlili¤ini korumakta. s. Dolay›s›yla. Dolay›s›yla. araflt›rma örgütlerini ve deney merkezlerini yerlefltirir. s›n›f çat›flmas›. toplumda bilim adamlar›n›n ve teknik donan›ma sahip profesyonellerin say›s›n›n artmas› asl›nda sanayi sonras› toplumla de¤il. Benzer bir biçimde.) beyaz-yakal›lar›n artan etkinli¤ine. matematikçiler. evlenme yafl› yükselmifl. de¤erler sistemi ile ya da bunlar›n yaflad›¤› dönüflümle ilgili bir çözümleme yapmad›¤› için arad›¤›m›z cevaplar› onun söylediklerinde bulmam›z mümkün de¤il. mavi-yakal›lar›n ekonomideki a¤›rl›¤› azal›rken beyaz-yakal›lar›n iflgücü içindeki etkinli¤inin belirgin bir biçimde artt›¤›n› iddia etmekte. Beyaz yakal› çal›flanlar›n profesyonelliklerinin düzeyi bu anlamda belirsizleflmifl. Weber’in de iddia etti¤i gibi. M. vb. Dahas›. Weber’in ideal tiplefltirmesindekine benzer bir biçimde formüle etti¤i sanayi sonras› toplum kavram›n› gelifltirirken Daniel Bell. beyaz yakal› ifllerin vas›fs›z niteli¤i ve tüm mesleklerde profesyonelleflme normunun suland›r›lmas›d›r” (Swingewood. “gelece¤in toplumu” portresi çi- . sanayi-sonras› toplumun en temel özelliklerinden birinin efllik etti¤i söylenebilir: teorik bilginin empirizme önceli¤i. dahas› s›radanlaflm›flt›r. kad›nlar bafllang›çta daha çok ev içi ifllerle u¤rafl›rken. Bell. Dolay›s›yla profesyonel mesleklerin bilgi temelli edindikleri becerilerin vas›fs›zlaflmas› söz konusudur. sanayi sonras› toplumda bulabilir miyiz? Belki evet. modern kapitalist toplumlardaki en az›ndan son bir as›rda gözlemlenebilen rasyonelleflme süreciyle ilgilidir. 2004. ‹ngiltere’de 1850’lerde zaten bir hizmet ekonomisine do¤ru dönüflüm yafland›¤› gerçe¤ini görmezden gelmektedir (Kumar. asl›nda Bell’in iddia etti¤i gibi bir büyük kopufl ya da k›r›lma de¤il.20 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› de aileye iliflkin ciddi dönüflümleri getirmifltir. 446). bir yeni toplumu müjdelerken. s. mühendisler. hatta sanayi öncesi olmasa da tar›m toplumu. Örne¤in. Aileyle ilgili en belirgin dönüflüm. sanayi toplumu ile sanayi sonras› toplum aras›nda. bu yeni toplumun merkezine Bell. erkekler eve ekmek getiren bir rol üstlenmifllerdir. s. 1976. sanayi toplumu ve dahas› sanayi sonras› toplumun belirgin özelliklerini bir arada bulunduran. mavi yakal› iflçiler ile beyaz yakal› iflçilerin yapt›klar› iflin niteli¤i aç›s›ndan Bell’in öngördü¤ü biçimde çok da farkl›l›k kalmad›¤›. bilimsel bilginin ya da teorik bilginin ayr›cal›¤› ve iktidar› s›n›rlanm›flt›r. bütün bu özellikleri karmafl›k bir flekilde bünyesinde bar›nd›ran toplumlar›n varoldu¤unu söylemek mümkündür. 1998. Benzer bir de¤iflimi. 109). ‹fl ile ev birbirinden ayr›lm›fl. Bugün içinde bulundu¤umuz toplumsal yap›da tüm toplumlar›n sanayi sonras› aflamaya geç(e)medikleri. teorik bilginin üretime uygulanmas› da yeni de¤ildir. süreklilik söz konusudur. ekonomistler. E¤itimli profesyonel ve teknisyen gruplardan oluflan (bilim adamalar›. tarihsel gerçeklikleri ya ihmal etmekte ya da kendi iddialar›n› destekleyici bir biçimde kullanmaktad›r. özellikle çal›flma koflullar› aç›s›ndan farkl›l›¤›n neredeyse yok denecek kadar azald›¤› gözlemlenmektedir. Sanayi toplumu. Bell’in önkestirime dayal› metodolojisi. sanayileflmenin ifl ve aile aras›ndaki ba¤› bütünüyle de¤ifltirmesinde gözlemlenir. Bu anlamda sanayi sonras› toplum olarak tasvir edilen dönemde çal›flanlar›n bilgi düzeyleri neredeyse eflitlenmifl. Ama Bell toplumsal bilinçle.

fast-food restoranlar› dahil olmak üzere ‘yiyecek ve içecek’ kurulufllar›nda çal›flanlard›: ‘sa¤l›k hizmetleri’ temelde hemflireler ve özel hastanelerdeki yard›mc› personel ve evlerde çal›flan özel hemflirelerden olufluyordu. genel olarak hizmet sektöründe ve enformasyon teknolojilerinde istihdam edilen iflçilerin bilgi düzeyleri. Sanayi sonras› toplum aflamas›nda bilgi s›n›f›n›n oluflaca¤›. 40) üzerine söylenebilecekler de Bell’in kuram›ndaki hizmet s›n›f›n›n homojen bir s›n›f gibi ele al›fl›na dair kayg›lar› art›r›r.1. Buna göre Krishan Kumar’›n Sanayi Sonras› Toplumdan Post-modern Topluma-Ça¤dafl Dünyan›n Yeni Kuramlar› (2004) adl› çal›flmas›nda sanayi sonras› toplumda Bell’in yeni hizmet s›n›f› olarak gördü¤ü “insan hizmetleri” ve “profesyonel hizmetler” alan›nda istihdam edilen iflçilerin say›s›nda kayda de¤er art›fl gözlemlense de asl›nda nitelik aç›s›ndan betimsel düzeyde bu iflçilerin “profesyonel” olarak adland›r›ld›¤›n› belirtmektedir. heterojenli¤i. eklektik bir kurama dönüfltürmüfltür. Ücret düzeyleri düflüktü. ‘ifl hizmetleri’ndeyse temelde veri ifllemeyle. Almanya ve Japonya’da üniversite mezunu olabilirken. “Tipik yeni iflçiler. bu alanda hizmet sektöründe orta kademede çal›flanlar›n say›s›n› azaltm›flt›r. s. 464). Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisine en bariz elefltirilerden bir di¤eri ise onun ekonomik ve endüstriyel analizine yönelik olarak yap›lm›flt›r. Buna örnek olarak da “tesisatç›lara ‘›s› mühendisi’. Bell çal›flmas›n›n sonraki bask›lar›nda sanayi sonras› toplumu temsil etti¤ini düflündü¤ü. 464). 2004. 40). vas›f ve bilgi art›fl›” (Miles ve Gershuny 1986’dan akt. 2004. 40). Ünite . Ayr›ca yeni ifl alanlar› bilgisayar/bilgi sektöründeki istihdam olanaklar›n›n art›fl›ndan de¤il. Kumar. s. 2007. Hizmet sektöründeki iflçilerin “çeflitlili¤i. Kumar’a göre yeni ifl alanlar› daha çok hizmetler ve perakende ticaret alanlar›nda yarat›lm›flt›r. farkl› kavramlaflt›rmalarla çeflitlendirilmifltir. 41). kopyalama ve enformasyon ulaflt›rmayla u¤raflan rutin enformasyon iflçileri yer al›yordu. Zira toplumlar›n geliflim seyrine dair önkestirimde bulunmak olas› de¤iflimlerin dikkate al›nmamas› durumunda bofla bir çaba olarak da kalabilmektedir. 2004. Sosyolojide gelece¤e iliflkin toplumsal ç›kar›mlarda ya da baflka bir ifadeyle önkestirimde bulunmak genellikle hem zor hem de oldukça risklidir. bu alanda çal›flanlar›n ifllerinin ortam›n›n kayboldu¤u tesbit edilmektedir (Miles ve Gershuny 1983’den akt. Yeni iflçilerin birço¤u kad›nlardan olufluyordu. Kumar’›n özetledi¤i bu durum da göstermektedir ki.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 21 zer (Slattery. Kumar. Zira hizmet s›n›f›n›n istihdam edildi¤i alanlarda salt bilgiye dayal› ifllerin büyük bir bölümünün “kendi kendine hizmet” sunumu nedeniyle tasfiye oldu¤u. bunlar›n birço¤u yar›m gün ya da geçici olarak çal›flmaktayd›. Bell taraf›ndan özel bir önem atfedilen teknoloji. s. yapt›klar› iflin niteli¤i ve ald›klar› ücretler aç›s›ndan sanayi toplumu özelliklerini sür- . Öte yandan Bell’in sanayi toplumundan sonraki toplumsal yap›y› analiz ederken çizdi¤i çerçeve fazlaca “fütürolojik” bulunmufltur (Slattery. vas›f ve bilgi kapsam›n›n kayda de¤er ölçüde olmad›¤› üçüncül ekonominin afla¤› düzeylerinde gerçekleflmifltir. s. s. Ayr›ca profesyonellerin ve idarecilerin ço¤unlu¤unun e¤itim düzeyleri geliflmifl sanayi sonras› toplumlar›n en tipik örnekleri olan Amerika Birleflik Devletleri. yerine yenilerini ortaya koymufl. 2007. geniflleyece¤i fleklindeki öngörü de sorunlu görünmektedir. dükkanc›lara ‘idareciler’” denmesini örnek gösterir. s. benzer yap›ya sahip oldu¤unu düflündü¤ümüz Britanya’da ayn› pozisyondaki çal›flanlar›n çok daha az›n›n üniversite mezunu oldu¤u kaydedilmektedir (Kumar. ifl güvenli¤i ve kariyer beklentisi hemen hemen s›f›rd›” (Kumar. bilhassa bilgisayar teknolojisinde kaydedilen bafldöndürücü h›z. 2004. Ancak her ne kadar baz› özellikleri ç›kar›lsa ve yeni eklemeler yap›lsa da Bell’in teorisi kavramsal düzeyde yayg›n kabul görmüfl. en baflta ileri sürdü¤ü birtak›m özelliklerden vazgeçmifl.

S O R U SIRA S‹ZDE K ‹ T A P AMAÇLARIMIZ TELEV‹ZYON K ‹ T A P ‹NTERNET TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE Türkiye sanayi sonras› toplum tart›flmalar›n›n hem içerisinde hem de d›fl›nda N ‹M DÜ Dfi ‹Ü K nitelikte KE ALT yer alabilecek bir toplumsal görünüme sahiptir.do?tb_id=25&ust_id=8 ba¤lant›s›na baflvurabilirsiniz.9’u inflaat. özellikle k›rdan kente göçün etkisiyle h›z kazanabilmifltir. Günümüzde ise Türkiye tar›m toplumu özelliklerini geride b›rakm›fl. 2007. 465).gov. Cumhuriyet’in kuruluflu ile s›n›rl› düzeyS O S‹ZDE R gerçeklefltirilebilmifl. yüksek e¤itimli beyaz yakal› çal›flan profiline uygun popülasAMAÇLARIMIZ yonun Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülkede iflsiz kalmas› düflündürücüdür. Zira Türkiye 20. yüzde 19.8’i sanayi. Sanayi üretimine do¤rudan SIRA S‹ZDE ya da dolayl› katk›da bulunan mühendis. sanayi toplumu kaD‹KKAT AMAÇLARIMIZ ancak halen sanayi sonras› toplum kriterlerini Bell’in çizdirakterini benimsemifl ¤i çerçeve içinde s›n›rl› bir flekilde tafl›yan bir ülke görünümündedir. Türkiye sanayi sonras› toplumun en tipik özelliklerinden biri olan geleneksel DÜ ‹M Nfi TÜ EN RE NLE T tar›msal ve‹ sanayi üretimindeki istihdam edilen nüfus aç›s›ndan anlaml› bir geliflim göstermifltir.7’si ise hizmetler sektöründe yer alm›flt›r. yüzde D‹KK AT 5. Tan›l Bora. yüzde 50.tuik. TELEV‹ZYON D Üfi ‹N TÜ EN RE NLE‹ M T S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . yüzy›la tam bir tar›m toplumu olarak girmifl. son zamanlarda üniversite mezunu beyaz yakal› iflsizli¤inin önemli bir sorun halinde geldi¤i görülmektedir. Bu nedenlerle Türkiye üreAMAÇLARIMIZ tim aflamalar›nda halen Bat›’n›n sanayi sonras› toplumlar›ndan teorik bilgi ve tekTELEV ‹ Z Y O N (Özkalp.tr/PreTabTELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE lo. petrol istasyonu görevlisi v. çok az bilgi ve uzmanl›k gerektiren (büro iflleri. sektörel da¤›l›m›n› de‹ Niflgücünün TERNET tayl› bir flekilde istatiksel olarak inceleyebilmek için http://www. Dolay›s›yla Bell’in resmetti¤i sanayi sonras› topluma dair göreli iyi koflullar ne yaz›k ki gerçeklikten uzak seyretmektedir. üretim biçimi. U de sanayileflme sanayileflme ancak yüzy›l›n ikinci yar›s›nSIRA dan sonra. Art›k Türkiye’de uzun zamand›r hizmet sektöründe istihdam edilen O R U ve sanayide istihdam edilenleri geride b›rakm›fl görünmektenüfus oran› Star›mda dir. yaz› iflleri. istihdam alanlar›n›. 2009. Türkiye’deki iflsizli¤i ve yaflan›lan sorunlar üzerine yak›n zamanda yap›lm›fl K beyaz ‹ T A yakal› P nitelikli bir çal›flma için lütfen Ed. s. Bu durumda sanayi sonras› toplum özelliklerinden birisi olan vas›fl›. 369) sanayileflmesini Bat›’ya ba¤›ml› bir noloji deste¤i almakta flekilde sürdürmektedir. Türkiye’de özellikle son 30 y›lda hizmet sektöründe istihdam oran› artm›fl göSIRA S‹ZDE rünse de. sekreterlik.b) alanlarda çal›flmaktad›rlar (Slattery.6’s› tar›m. 2012 y›l› Türkiye ‹statistik Kurumu Hanehalk› ‹flgücü Araflt›rmas› Mart 2012 Sonuçlar›’na göre istihdam edilenlerin yüzde 23. K ‹ T A P teorik bilginin ve teknolojinin üretimde kullan›lmas› gibi sanayi sonras› topluma iliflkin temel dinamikler çerçevesinde ele al›nmal›d›r. s. “‘Bofluna m› Okuduk?’ Türkiye’de Beyaz Yakal› ‹flsizli¤i” (‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›.22 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M dürmektedir. D Ü fi Ü N E L ‹ulaflabilmekten M SIRA S‹ZDE S O R U DD Üfi ÜN ‹K KE ALT‹ M S O S‹ZDE R U SIRA D‹KKAT AMAÇLARIMIZ 4 Sanayi sonras› topluma SIRA S‹ZDE yönelik getirilen elefltirileri k›saca özetleyiniz. Mevcut beyaz yakal› hizmet sektörü çal›flanlar›n›n ço¤unlu¤u genellikle vas›fs›z. 2011) bak›n›z. iktidar sahibi olabilecek s›n›fsal bir konuma uzak görünmektedir. Bu de¤erSIRA S‹ZDE lendirme ekseninde asl›nda Türkiye’nin s›n›fsal kompozisyonu. K ‹ T A P Türkiye’deki temel göstergelerini. Hizmet sektörü kavram› Bell’in ortaya koymaya çal›flt›¤›ndan çok daha genifl anlamda sanayi üretiminin birer uzant›s› fleklinde faaliyet gösteren alanlara da göndermede bulunmaktad›r. teknisyen veya bilgisayar programc›s› gibi mesleklerin üyeleri Bell’in iflaret etti¤i gibi ayr›cal›kl›.

Bell 1950’lerde ortaya ç›kan yak›nlaflma (convergence) teorisinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Mavi yakal› iflçiler ile beyaz yakal› iflçilerin yapt›klar› iflin niteli¤i aç›s›ndan farkl›l›k yok denecek kadar azalm›flt›r. s. Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisinin elefltirilerini özetleyebilmek. kültürel olmak üzere üç düzlemde incelemektedir. teknolojik alanda bilim destekli sanayi merkezi önem kazanmakta. Sanayi sonras› toplumun genel hatlar› itibariyle en temel karakteristik özellikleri teknoloji. Bilginin üretimi. Bell sanayi sonras› toplumun çok farkl› özelliklere sahip oldu¤unu öne sürmektedir. Daniel Bell’in sosyolojisinde temel amaç “kuramdan çok toplumsal çözümlemeye” a¤›rl›k vermektir. S›n›fsal çat›flma halen geçerlili¤ini korumaktad›r. Watson. Sanayi sonras› toplumun en önemli özelliklerinden birisi üretim biçiminin farkl›laflmas›d›r. Sanayi toplumunun aksine sanayi sonras› toplumda ilk kez mavi yakal› iflçilerin oran› beyaz yakal› çal›flanlar›n oran›na göre düflüfl göstermifltir. Sanayi sonras› toplumun bir di¤er özelli¤i ise bilginin artan önemi olmufltur. toplumsal yap›da ise yeni teknik elitlerin yükselifli ile birlikte yeni bir toplumsal tabakalaflma prensibi görülmektedir (Bell: 1974’ten akt. Daniel Bell “sanayi sonras› toplum” kavram›n›n sahibi kuramc› olarak bilinmektedir. kontrolü son derece önem kazanm›flt›r. kavram› ele al›fl biçimiyle en çok tart›flma yaratan isim olarak de¤erlendirilmektedir. Sanayi sonras› toplum teorisi bir toplumsal de¤iflme teorisidir. geçme olas›l›klar› da bulunmamaktad›r. A M A Ç 4 . 180). ‹kinci özellik toplumsal s›n›flar›n yap›s›nda gözlemlenen de¤iflimdir. Ekonomi a¤›rl›kl› olarak imalat sanayinden hizmet sektörüne kaymakta.1. art›k beyaz yakal› ifllerin ve iflçilerin profesyonel. Öte yandan sosyolojide gelece¤e iliflkin toplumsal ç›kar›mlarda ya da baflka bir ifadeyle önkestirimde bulunmak genellikle hem zor hem de oldukça risklidir. bilimsel ve teknik meslekler sahibi s›n›flar olarak sanayi sonras› toplumun s›n›fsal yap›s›n› biçimlendirdi¤i gözlemlenmektedir.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 23 Özet A M A Ç 1 Amerikan sosyologu Daniel Bell’in sosyolojiye katk›lar›n› özetleyebilmek. Sosyolojide bu tarz toplumsal önkestirim (social forecasting) olarak adland›r›lmaktad›r. Sanayi sonras› toplumda belirleyici olan teorik bilginin merkezi önem kazanmas›d›r. Bu kavram› kullanan ilk kifli olmasa da. politik. Tüm toplumlar›n sanayi sonras› aflamaya geçememifllerdir. Daniel Bell “ideolojinin sonu” tezinin öncülerindedir. A M A Ç 3 AM A Ç 2 Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisini analiz edebilmek. Sanayi sonras› toplum kavram›n› aç›klayabilmek. Bu nedenle Bell’in teorisi k›smen fütürolojik bulunmaktad›r. ‹malat sanayi yerini hizmet sektörüne b›rakm›flt›r. Bell toplumsal yap›y› sosyal. Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisine en bariz elefltiriler ekonomik ve endüstriyel analizine yönelik olarak yap›lm›flt›r. ekonomi ve toplumsal yap›da görülmektedir. Sanayi toplumunda egemen olan mavi yakal› ifl alanlar›n›n yerini. Ünite . 1995. Büyük toplumsal sorunlar›n çözümü için öngörülerde ve önerilerde bulunma e¤iliminde olan bir sosyologdur.

Postkapitalist Paradigmalar e.D. 10. b. Daniel Bell sanayi sonras› toplum tipinin özelliklerini ele al›rken afla¤›dakilerden hangisi aç›s›ndan de¤erlendirmemifltir? a. b. Postkapitalist Paradigmalar e. Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli c. Afla¤›daki sosyologlardan hangisi sanayi toplumu kavram›n› ilk kez kullanm›flt›r? a. Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli d. Harvard Üniversitesi’nde ö¤retim üyesi olarak çal›flm›flt›r. Afla¤›dakilerden hangisi Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum kuram›ndan sonra kapitalizmin kültürel çeliflkilerini ele ald›¤› çal›flmas›d›r? a. Amittai Etzioni b. ‹flçi s›n›f›. Daniel Bell 7. 8. Saint Simon b. c. c. 6. Fransa. A. Kültürel aç›dan. e. T›p personeli. c. Karl Marx d. e. New York’ta do¤mufltur. b. Teknisyenler.B. ‹deolojinin Sonu d. M›s›r. Global ‹flletme Yerel Emek e. Daniel Bell sanayi sonras› toplum teorisini gelifltirirken afla¤›daki ülkelerden hangisini temel alm›flt›r? a. d. Kapitalizmin Kültürel Çeliflkileri b. “Kapitalizmin Kültürel Çeliflkileri” kitab›n›n yazar›d›r. ‹letiflimsel aç›dan. Peter Drucker d. d. Max Weber 5. Yönetici s›n›f. 2. Bofluna m› Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakal› ‹flsizli¤i b. ‹deolojik aç›dan. Max Weber c. b. Mühendisler. c. Emile Durkheim e. d. e. Afla¤›daki kitaplardan hangisi Türkiye’de beyaz yakal› iflsizli¤i ele alan yak›n dönem bir çal›flmad›r? a. Mesleki aç›dan. Mavi yakal›lar. Kapitalizmin Kültürel Çeliflkileri c. Afla¤›daki Daniel Bell’e iliflkin ifadelerden hangisi yanl›flt›r? a. Üst s›n›f. d. Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüflüm 4. Orta s›n›f.24 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m 1. Bilgi s›n›f›. Herman Kahn c. Afla¤›daki teorisyenlerden hangisinin sanayi sonras› topluma iliflkin bir kavramlaflt›rmas› bulunmamaktad›r? a. e. Japonya. ‹deolojinin Sonu . Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüflüm 3. Daniel Bell “bilgi toplumu” kavram›n› ilk kez hangi çal›flmas›nda kullanm›flt›r? a. Kapitalizmin Kültürel Çeliflkileri b. d. Columbia Üniversitesi’nde ö¤renim görmüfltür. Afla¤›daki meslek gruplar›ndan hangisi Daniel Bell’in “teknik ve profesyonel” s›n›f› içinde yer almaz? a. c. Sanayi sonras› toplumdaki en önemli s›n›f afla¤›dakilerden hangisidir? a. b. Türkiye. 9. e. Endüstriyel aç›dan. Yale Üniversitesi’nde asistanl›k yapm›flt›r. Bilim insanlar›. Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli c. Ralf Dahrendorf e. ‹deolojinin Sonu d.

klasik sosyoloji perspektifinin bir parças› olan. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Daniel Bell’in Sosyolojisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.1. Ünite . makro kuramsal perspektif ile günümüz koflullar›n› dile getiren. e 9. Sosyolojide gelece¤e iliflkin toplumsal ç›kar›mlarda ya da baflka bir ifadeyle önkestirimde bulunmak genellikle hem zor hem de oldukça risklidir. Ona göre tahmin olaylar›n sonuçlar› ile ilgilenirken. sanayi sonras› toplumda bilgi önemlidir. S›ra Sizde 2 Sanayi toplumunda temel kaynak aç›s›ndan makineler önemli iken. Sanayi toplumunda temel karar verici noktas›nda tüccarlar söz sahibi iken. di¤er taraftan yerel ihtiyaçlar› da yeterince karfl›layamad›¤›n› ima etmekte. e 5. bu talepler enflasyonu art›rmakta ve bu da orta s›n›flar›n artan vergilere isyan etmesini beraberinde getirerek ulus devleti ekonomik aç›dan zora sokmaktad›r (Bell. . Bell toplumsal olaylar›n ve olgular›n tahmin edilmesiyle önkestirimi birbirinden ay›r›r. s. Bell’e göre etnik gruplar Sovyetler Birli¤i. di¤er yandan örgütlü flirket gruplar›na do¤ru ikiye bölündü¤ünü ileri sürmektedir. b 4. profesyonel dernekler veya sendikalar gibi örgütlü gruplar da yurttafllar›n refah› için devletten afl›r› gelir taleplerinde bulunmakta. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Sanayi Sonras› Toplum” Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e 2. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Daniel Bell’in Sosyolojisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Daniel Bell’in Sosyolojisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanayi Sonras› Toplum Teorisine Elefltiriler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. sanayi sonras› toplum aflamas›nda devlet. a 7. 1993. S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Toplumsal önkestirim. s. Politikan›n rolü aç›s›nda ise sanayi toplumunda laissez-faire anlay›fl› egemen iken. Birincisinde gücün temeli mülkiyet odakl› iken. 1996. yenilenmifl “uygun” ve “kullan›fll›” bir sosyoloji ilgisini harmanlar (Poloma. c 6. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Sanayi Sonras› Toplum” Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. küçük problemlerin çözümü için ise gere¤inden fazla büyük hale gelmifltir. sanayi toplumu ve dahas› sanayi sonras› toplumun belirgin özelliklerini karmafl›k bir flekilde bünyesinde bar›nd›ran toplumlar›n varoldu¤unu söylemek mümkündür. S›ra Sizde 4 Tüm toplumlar›n sanayi sonras› aflamaya geç(e)medikleri. 161). Yugoslavya ve Çekoslovaska örneklerinde görüldü¤ü gibi etnik olarak homojen olacaklar› co¤rafi bölünmelere yönelmekte. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Sanayi Sonras› Toplum” Kavram›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 324). Bu ifadeyle Bell. 1991: 225-226’dan akt. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Sanayi Sonras› Toplum” Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. tar›m toplumu.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 25 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 1. Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisine en bariz elefltiriler ekonomik ve endüstriyel analizine yönelik olarak yap›lm›flt›r. di¤erinde üniversitelerdir. b 10. a 3. Temel kurum ilkinde flirketler.Waters. ötekinde art›k bilgi önem kazanm›flt›r. anonim ortakl›k egemenlik sahibi olmufltur. 324). 1993. ulus devletin uluslar aras› ekonomik meseleler üzerinde kontrol sahibi olamad›¤›n›. s. d 8. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Sanayi Sonras› Toplum” Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. S›ra Sizde 3 Bell’e göre post-endüstriyel toplumda ulus devlet büyük problemlerin çözümü için çok küçük. sanayi sonras› toplumda profesyonellerdir. ulus devletin bir yandan etnik az›nl›klara. toplumsal önkestirim tarihsel e¤ilimler dizgesinin olas›l›klar›n›n ana hatlar›n› ç›karmaya çal›fl›r (Poloma. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Sanayi Sonras› Toplum” Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Daniel Bell. London: MacMillan Press. Sosyolojinin ‹lkeleri. P. (2006). Bell. Tony J. Bruce. . Daniel. The Winding Passage: Sociological Essays and Journeys. (Yenilenmifl 17. (2010). Sosyoloji Sözlü¤ü. http://www. Steve ve Yearly.Turner. 95-125. Ankara: Dost Kitabevi. Sosyolojik Düflüncenin K›sa Tarihi. (2009).nationalaffairs. ss. (1996).com/doclib/20080516_196700707notesonthepostindustrials ocietydanielbell. http://www.nationalaffairs. (2006). ‹stanbul: Beta Yay›nlar›. Kivisto. “Is There a Post-Industrial Society?”. Tan›mlar. (2007). Sosyolojiye Girifl. http://www. Vergin. Notes on the Post-Industrial Society (I). (1983). Veysel. pp. Daniel. Gordon. pp. Daniel. Bask›. Martin. The Cambridge Dictionary of Sociology. Özkalp. (1996). no. Encyclopædia Britannica Concise. Peter. Siyasetin Sosyolojisi Kavramlar. (2005). Bursa: Aktüel Yay›nlar›. Veysel. (1967). Mann. Sosyolojide Temel Fikirler. National Affairs. Watson. Marshall. Society. N. Daniel. Sosyolojinin Temel Kavramlar›. The Coming of Post-industrial Society: A venture in social forecasting. Mendras. 3. Krishan. Parlak. 24. “Industrialism and Post-Industrialism: Relections on a Putative Transitions”. ss. (1993). vol. Macmillan Student Encyclopedia of Sociology.S. Yaklafl›mlar. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. Bursa: Ekin Yay›nevi. Steven. Number 6. Sociological Review. vol.pdf (eriflim tarihi: 8 Mart 2011) Bell. (1999). “Toplum ve ‹ktisat”. (2008). Winter. ‹stanbul: Sentez Yay›nc›l›k. London: Routledge. (1976b). Bozkurt. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Enver. N (2010). Sanayi Sonras› Toplumdan Post-Modern Topluma-Ça¤dafl Dünyan›n Yeni Kuramlar›. 3. no.34-35. National Affairs. Krishan (1976). (Ed. 11. “Daniel Bell”.pdf (eriflim tarihi: 8 Mart 2011) Bell. Slattery. (1976a). Z. (2004). Number 7. 10-22. Ankara: Gündo¤an Yay›nlar›. (1998). Kumar. The Sage Dictionary of Sociology.com/concise/futurology Horton. (1967). New York: Routledge. New Brunswick: Transaction. say› 2. Margaret T. “Sanayi Ötesi Toplum Teorilerinin Elefltirel Bir De¤erlendirmesi”. ‹lker. (1991). ‹hsan Sezal). Stearns. Michael. London: Sage Publications. Daniel. Daniel Bell. (1997). New York: Basic Books. Sociology Work and Industry. Malcolm. Spring. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›. (1995). Alan. Henri. (2008). Endüstriyel & Post-Endüstriyel Dönüflüm. Do¤an Kitap: ‹stanbul. Bask›). Bozkurt. Cambridge: Cambridge University Press.com/doclib/20080516_196700603notesonthepostindustrials ocietydanielbell.26 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Yararlan›lan Kaynaklar Belek. Malcolm. ‹stanbul: Sorun Yay›nlar›. Waters. Ankara: Bilim ve Sanat Yay›nlar›. Kumar. (1963). ‹çinde: Waters. R.merriam-webster. 439-478. Physics Today. Sosyolojiye Girifl. ‹çinde: B. Ankara: Birleflik Yay›nevi. Ankara: Bilim ve Sanat Yay›nlar›. Bell. Postkapitalist Paradigmalar.. (2004). February 1976. Poloma. 4. Notes on the Post-Industrial Society (II). “Welcome to the post-industrial society”. Swingewood. Bell. New York: Routledge.

.

Toplumu anlamada kulland›¤› yöntemi aç›klayabilecek. demokrasi. Programlanm›fl toplum kavram›n› tan›mlayabilecek. Kültürel demokrasi fikrini tart›flabilecek. Modernli¤e ve liberalizme yönelik elefltirilerini kavrayabilecek. Kültürel demokrasi kavram›n› tan›mlayabilecek.2 Amaçlar›m›z ‹çindekiler Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra Alain Touraine’in. Özne. modernlik ve toplumsal hareketler aras›nda kurdu¤u iliflkiyi de¤erlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z Anahtar Kavramlar • Programlanm›fl Toplum • Modernlik • Demokrasi • Özne • Kültürel Demokrasi • Toplumsal Hareketler Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi • G‹R‹fi • TOPLUMU ANLAMANIN YÖNTEM‹ VE GEÇ MODERN TOPLUM • MODERNL‹K VE MODERN TOPUMLARIN TEMEL SORUNU • MODERNL‹K VE ÖZNE • MODERNL‹K ‹LE ÖZNE VE DEMOKRAS‹ ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹LER • S‹YASAL MODERNL‹K VE DEMOKRAS‹N‹N BOYUTLARI • TOPLUMSAL HAREKETLER VE KÜLTÜREL DEMOKRAS‹ .

Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi G‹R‹fi Alain Touraine günümüzün önde gelen toplumbilimcileri ve demokrasi kuramc›lar› aras›nda yer al›r. Resim 2. Onun birkaç meslektafl› ile birlikte ‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü’nün talebi üzerine yapm›fl oldu¤u literatür incelemesi (bkz. 1958-60 y›llar› aras›nda Uygulamal› Yüksek Araflt›rmalar Okulu’nun (Ecole Pratique des Hautes Etudes) müdürlü¤ünü yapm›fl. yirminci yüzy›l ortalar›na gelininceye kadar s›naî iflyerlerinde görülen emek ile sermaye aras›ndaki çat›flma s›naî demokrasinin ve ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra da refah devleti’nin oluflumunu sa¤lad›ktan sonra art›k toplumdaki temel toplumsal çat›flma olma konumunu kaybetmektedir. bu modernleflmenin yap›lma biçimine ve özellikle usta vasf› tafl›yan iflçiler aras›nda belirgin oldu¤u üzere. Bunlardan birincisi sanayi iflçileri bizatihi teknolojik modernleflmeye de¤il. onun ilk dönem araflt›rma ilgileri daha çok sanayi sosyolojisi. 1965) yay›nland›¤› tarihe kadarki dönemde sanayi sosyolojisi alan›ndaki mevcut bilgi birikiminin iyi bir sentezlemesini temsil eder. ‹kincisi ise.1 . bu dönemdeki çal›flmalar›ndan daha sonraki çal›flmalar›nda sürekli olarak kendilerine at›fta bulunaca¤› iki önemli sonuç ç›kar›r. Touraine. bu modernleflmenin kendilerinin ifl üzerindeki özerkliklerini kaybetmelerine karfl› ç›kmaktad›rlar. Mezuniyetinin ard›ndan Touraine yedi y›l boyunca Ulusal Bilimsel Araflt›rma Merkezi’nde (Centre National de la Recherce Scientific) araflt›rmac› olarak çal›flm›fl. 1970 y›l›nda ise bu okula ba¤l› Toplumsal Hareketler ‹nceleme Merkezi’ni (Centre for the Study of Social Movements) kurmufltur (bkz. Touraine ve di¤. Alain Touraine 1925 y›l›nda Fransa’n›n Hermanville kentinde do¤mufltur. Encyclopedia of World Bibliography on Alain Touraine. Bu çat›flman›n yerini toplumun kendini yeniden üretimini planlayanlar ile bunlar›n kararlar›na tâbi olanlar aras›ndaki toplumsal çat›flma almaktad›r. özellikle sanayi iflçilerinin teknolojik ve mesleki modernleflmeye karfl› tav›r al›fllar› üzerinedir. Üniversite e¤itimini Ecole Normale Superieure’de tarih (ve felsefe) alan›nda 1950 y›l›nda. doktora e¤itimini ise 1965 y›l›nda tamamlam›flt›r. 2011). Yay›nlanm›fl çal›flmalar›n›n seyri dikkate al›nacak olursa.

30

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

Weber’ci yaklafl›ma paralel olarak Touraine, sosyolojinin konusunun toplumsal eylem olmas› gerekti¤ini savunur. O sadece somut-ampirik durumlar›n incelenmesi ile ilgilenen bir sosyolog de¤il, ayn› zamanda bu durumlar›n›n sebep ve sonuçlar›n› anlamaya, aç›klamaya ve sorun olarak tan›mlad›¤› hususlar›n afl›lmas›na yarayacak öneriler ortaya koymaya çal›flan bir entelektüeldir.

Touraine bu gözlemlerini 1968’de baflta Fransa ve ABD olmak üzere geliflmifl sanayi ülkelerindeki ö¤renci hareketlerinin sosyolojik analizinden hareketle yapt›¤› tespitlerle birlefltirir. Bu tespitler do¤rultusunda Touraine 1970’lerden itibaren art›k sanayi toplumunun yerini yeni bir topluma, sanayi-sonras› topluma ya da programlanm›fl topluma, b›rakt›¤›n› ve bu toplumun alaca¤› fleklin ise toplumsal hareketler ile bu yeni topluma egemen güç yap›lar› aras›ndaki toplumsal çat›flmaya ba¤l› olaca¤›n› dile getirir. The Post-Industrial Society [Sanayi-sonras› Toplum] (1971) bafll›kl› çal›flmas› Touraine’in programlanm›fl toplumun s›n›f yap›s›n› ve dinamiklerini sanayi toplumu ile karfl›laflt›rmal› olarak ele ald›¤› klasik bir çal›flma olmufltur. Onun The Academic System in American Society [Amerikan Toplumundaki Akademik Sistem] (1974) bafll›kl› çal›flmas› ise böyle bir toplumun seçkinlerinin Amerikan örne¤inde nas›l bir e¤itim sistemi içinde e¤itildiklerini ve daha genel olarak üniversite ile iktisadi ve toplumsal hayat aras›ndaki ba¤›n nas›l kuruldu¤unun bir incelemesini yapmaktad›r. Sosyoloji literatüründe Touraine toplumsal hareketler sosyologu olarak an›l›r. Touraine’in bu s›fatla temayüz etmesi onun 1968 ö¤renci hareketleri üzerine incelemesi ile bafllayan, Polonya’daki sosyalist rejimin çöküflünü haz›rlayan Dayan›flma hareketi ve Fransa’da nükleer karfl›t› hareket üzerine incelemeleri ile devam edip, bundan böyle gündeminden hiç düflmeyecek olan di¤er çal›flmalar› ile alâkal›d›r. Bu di¤er çal›flmalardan biri olan The Return of the Actor [Aktörün Dönüflü] (1988) onun modernlik, demokrasi ve toplumsal hareketler aras›ndaki iliflkilerin sistematik bir çözümlemesi yönündeki önemli bir aflamay›, daha sonraki ayr›nt›l› çal›flmalar›n›n adeta bir ilk tasla¤›n› oluflturmaktad›r. Touraine’e göre (1971), sanayi-sonras› toplum ya da programlanm›fl toplum sanayi toplumundan daha fazla iktisadi büyümeye odaklanm›flt›r ve sanayi toplumunun sahip oldu¤undan çok daha fazla bir yat›r›m kabiliyetine sahiptir. Buna ra¤men, bu toplumun merkezinde yer alan mücadele sanayi toplumunda oldu¤u gibi emek ile sermaye aras›ndaki mücadele ya da sermaye birikimi ve onu mümkün k›lan sömürü de¤ildir. Zira iktisadi büyüme art›k sadece sermaye birikimine dayanmamakta aksine eskisinden daha fazla olarak bilgiye ve toplumun yarat›c›l›¤›na dayanmaktad›r. Bu toplumda “hayat›n bütün alanlar›-e¤itim, tüketim, bilgi, vs.-giderek artan bir flekilde üretim etkenleri denilen fleyle bütünlefltirilmifltir” (Touraine, 1971: 5-6). Bu bütünlefltirme ifllemi “bilimsel ve teknik araflt›rma, mesleki e¤itim, de¤iflimi programlama ve onun unsurlar›n› idare etme, çoklu iliflkilere sahip örgütlerin yönetimi ve bütün bu üretim etkenlerinin harekete geçirilmesinden yana olan tutumlar›n” oluflturulup, idare edilmesini de içermektedir (Touraine, 1971: 5-6).

2. Ünite - Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi

31

Touraine’in sanayi sonras› toplum tezine göre 1970’lerden itibaren sanayi toplumunun yerini bilgi ve teknolojinin önemli hale geldi¤i sanayi sonras› bir toplum almaya bafllam›flt›r. Touraine’e göre, sanayi sonras› toplumun en önemli özelli¤i bilgi teknolojisi kullan›m›n›n sa¤lad›¤› denetim gücüdür. Bu güç kendisini elinde bulunduranlara kendi toplumlar›n› flekillendirme imkân› sa¤lar. Bundan dolay› da Touraine bu topluma programlanm›fl toplum ad›n› verir. Buradan hareketle Touraine bu yeni toplumdaki temel bölünmenin ve çat›flman›n art›k üretim araçlar›n›n mülkiyeti ve denetiminden kaynaklanmad›¤›n›, aksine bilgiye eriflme ve kullanma gücünden kaynakland›¤›n› savunur. Bu görüfle göre, sanayi sonras› toplum veya programlanm›fl toplum bir tarafta bu güce sahip olan teknokratlar ve bürokratlar ile öte tarafta bu güçten yoksun olan çeflitli toplumsal gruplar aras›nda bölünmüfl bir toplumdur (Allen, 1997: 175). Aç›kça görüldü¤ü gibi bu bak›fl aç›s› sanayi toplumundaki temel s›n›fsal bölünmenin ve çat›flman›n nedenini üretim araçlar›n›n mülkiyetine ve denetimine ba¤layan Marksist görüflten farkl›d›r. Touraine’in bu görüflü bir di¤er sanayi sonras› toplum kuramc›s› olan Daniel Bell’in görüflünden de farkl›d›r. Nitekim sanayi sonras› toplumda toplumsal çat›flman›n önemini görece ihmal eden Bell’in aksine Touraine bu yeni toplumda belirli toplumsal gruplar›n güçten yoksun olmalar›n›n yeni toplumsal çat›flmalar ve mücadeleler için bir temel oluflturdu¤unu savunur (Allen, 1997: 176). Bu nedenle Touraine’in sanayi sonras› toplumda en büyük siyasal önemi güçten yoksun olan bu toplumsal gruplar› örgütleyen toplumsal hareketlere verdi¤i bilinmektedir (Marshall,1998: 617).

TOPLUMU ANLAMANIN YÖNTEM‹ VE GEÇ MODERN TOPLUMUN DURUMU
Touraine’e göre, programlanm›fl toplumu ve daha genelde herhangi bir toplumu anlayabilmenin yolu, klasik sosyolojinin yapt›¤› gibi, toplumsal aktörleri tarihin önceden nereye gitti¤i bilindi¤i varsay›lan seyri içine ya da kurumsal yap›s› ve iflleyifli tespit edilmifl bir toplumsal yap› içine yerlefltirerek onlar›n ne kadar uyum ya da sapma gösterdiklerini gözlemlemekten geçmez. Aksine, bir toplumu anlaman›n yolu, “onun toplumsal ve kültürel yönelimlerini, bu yönelimlerin ortaya konuldu¤u toplumsal çat›flmalar›n ve güç mücadelelerinin do¤as›n› ve egemen güçlerin toplumsal hareketleri tahrik eden fleylerin nesini bast›rd›klar›n›” anlamaktan geçer (Touraine, 1971: 4). The Return of the Actor (1988) adl› çal›flmas›nda Touraine toplumsal hayat›n merkezinde üç unsurun yer ald›¤›n› belirtir. Bunlar: (›) örgütlenmifl uygulamalar›n birbirlerinden uzaklaflmas› ve bir bilinç olarak özne, (››) merkezî toplumsal çat›flmalar›n konusu olan biliflsel, iktisadi ve etik kültürel modeller (tarihsellik) ve (›››) bu kültürel modellere toplumsal bir biçim vermek için birbirleri ile mücadele eden toplumsal gruplar olarak toplumsal hareketlerdir (Touraine, 1988: 42). Sosyal bilimlerin inflac›-yorumcu metodoloji gelene¤ine mensup biri olarak Touraine bu unsurlar aras›ndaki iliflkilerin destan›ms› (epik) ya da dramatik bir yorumunu de¤il, mevcut zorluklar›n üstesinden gelmeye, engelleri aflmaya yarayacak fakat yine de mutlu sona ulaflmayacak olan romantik bir toplum yorumu üretme niyetini aç›kça ifade eder. Bu yorumun merkezinde flartlara at›fla davran›fllar›n aç›klanmas› çabas› de¤il, eylemler yoluyla flartlar›n aç›klanmas› giriflimi ve böyle bir giriflime davet vard›r (Touraine, 1988: 43). ZiTouraine’in çal›flmalar›nda toplumsal aktörler kavram› daha çok toplumsal s›n›f ve benzeri kolektif topluluklar için kullan›lan bir kavramd›r.

32

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

ra “eylem sadece mevcut de¤erlerin gerçeklefltirilmesinden ortaya ç›kmaz; insan eylemi de¤er yarat›r” (Touraine, 1965: 12’den aktaran Knöbl, 1999: 406). Bu suretle onun göstermek istedi¤i fley toplumun merkezinin boflalm›fl olmad›¤›, toplumsal hareketlerin her yerde mevcut olduklar› ve modernli¤in ve demokrasinin alaca¤› fleklin bu hareketlerin eylemlerinin içeri¤ine ve flekline ba¤l› olaca¤›d›r. Onun bu giriflimi, mevcut olandan zorunlu olan› ç›karmak ya da, toplumlar›n geliflimini do¤rusal bir ilerleme içinde düflünen yaklafl›mlarda oldu¤u üzere, mümkün olandan zorunlu olan› ç›karmak de¤ildir. Aksine, onun amac›, kendisince yap›lmas› gerekli olan› mümkün ve muhtemel k›lmaya yard›mc› olmak; demokratik toplumda birlikte yaflaman›n flartlar›n› mümkün k›lacak bir eylemlili¤e davettir.
The Self-Production of Society [Toplumun Kendini Üretimi] (1973; ‹ngilizce çeviri 1977) adl› çal›flmas›nda Touraine kendi tabiriyle “toplum sosyolojisi yerine aktörler sosyolojisini” koyacak ve böylece sosyolojide mevcut olan nesnel-öznel ya da sistemSIRA S‹ZDE eylem kuramlar› fleklindeki yanl›fl bölünmeyi aflacak yeni bir kuram gelifltirmeye çal›fl›r. Touraine’in, toplumu toplumsal aktörlerin eylemleriyle flekillenen bir toplumsal sistem olarak gören, bu nedenle de toplumsal aktörleri kuram›n merkezine alan bu DÜfiÜNEL‹M yaklafl›m› bundan dolay› “eylemci (actionalist) sosyoloji” olarak adland›r›l›r. Öte yandan Touraine’in aktörleri merkeze alan bu eylemci sosyolojisinin, aktörleri daha S O unsurlar› R U çok sistemin olarak ele alan Parsons sosyolojisinden farkl› oldu¤u bilinmektedir. Touraine’in eylemci sosyolojisinin ayn› zamanda “bireysel öznenin ‘ölü’ say›ld›¤› yap›salc›l›k ile post-yap›salc›l›¤›n ve tarihi ayn› derecede toplumsal aktörlerD‹KKAT den mahrum b›rakan özcülü¤ün aç›k bir elefltirisini” içerdi¤i de bilinmektedir. Yöntem olarak da Touraine “sosyologlar›n toplumsal de¤iflim hareketlerini, onlar›n içinSIRA S‹ZDE de do¤rudan yer alarak inceledikleri ‘sosyolojik müdahalecilik’ yöntemini önerir (Marshall, 1998:5). Özetle Touraine toplumsal de¤iflim süreçlerine aktif olarak kat›lacak bir eylemci sosyoloji önermektedir. AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE

DÜfiÜNEL‹M S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Alain Touraine’in bir k›sm› baflka dillere oldu¤u gibi Türkçeye de çevrilK ‹ T çal›flmalar›n›n A P mifltir. Bunlardan baz›lar›n›n künyeleri ile ilgili bilgiler flu flekildedir: Modernli¤in Elefltirisi (Çev. Hülya Tufan, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2002), Eflitliklerimiz ve Farkl›l›klar›m›zla Birlikte TEL E V ‹ Z Y O NYaflayabilecek Miyiz? (Çev. Olcay Kunal, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2002), Demokrasi Nedir? (Çev. Olcay Kunal, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2004), Bugünün Dünyas›n› Anlamak ‹çin Yeni Bir Paradigma (Çev. Olcay Kunal, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2007).
‹NTERNET

Touraine’in Critique of Modernity [Modernli¤in Elefltirisi] (1995), What is Democracy? [Demokrasi Nedir?] (1997), Can We Live Together [Birlikte Yaflayabilir miyiz?] (2000) ve Beyond Neoliberalism [Neoliberalizmin Ötesinde] (2001) bafll›kl› çal›flmalar› bir yandan günümüz toplumlar›n› kendi tarihsel arka planlar› ve mücadeleleriyle ba¤lant›l› olarak anlamaya çal›fl›rken di¤er yandan anlafl›lan sorunlara bir çözüm üretme çabas›n› yans›t›r. The Return of the Actor adl› çal›flmas›nda Touraine sadece sosyologun toplumsal hareketleri nas›l inceleyece¤ini de¤il, ayn› zamanda bu hareketlerin oluflumunda ve kendilerini anlamalar›nda “ak›l hocal›¤›” yapmadan ve onlar ad›na konuflan biri olmadan onlar›n kendilerini tan›mlama, anlama ve gelifltirme süreçlerine nas›l yard›mc›

Bir zamanlar adalet herkesin kanun gözünde eflit olmas› ve imtiyazlar›n yok edilmesi demekti. onun aksayan yönlerinin onar›lmas›ndan ve gelifltirilmesinden yanad›r. Alexander’›n (1999) da belirtti¤i üzere. . terk edilmesinden ya da ondan geri dönülmesinden yana de¤il. yani Öznenin yarat›c›l›¤›na ve iradesine b›rakan bir demokrasi anlay›fl›d›r. öneriler getirir (Touraine. hukuk ve ak›lc› eylemin birli¤inde uzlaflt›r›lm›fl bir kültürel ve siyasal ço¤ulculu¤un hizmetkâr› k›lmakt›r” (Touraine. fiimdi adalet özgürlüklerin kurumsal olarak savunulmas›.2. Touraine bu uzlaflt›rman›n siyasal ve sosyal demokrasi tecrübesinden elde edilen kazan›mlar› da içerecek flekilde. kültürel çeflitlili¤in ulusal-toplumsal birlik ve dayan›flma içinde korunmas›n› ve kültürel de¤erlerin ak›l ve ak›lc›l›¤›n gerekleri ile uzlaflt›r›lmas›n› ferdiyet kazanm›fl bireyin yani öznenin yarat›c›l›¤›na ve iradesine b›rakmay› içerir. Fakat en sert flekilde k›nad›¤›m›z suçlar bireyin vakar›na karfl› ya da her bir bireyin Özne olma ve bir Özne olarak tan›nma hakk›na karfl› suçlard›r-bundan dolay› da ›rza geçmenin ve çocuklar›n cinsel suiistimalinin daha da sert bir flekilde k›nanmas›d›r. di¤er yandan onlar›n modernli¤e olan itimatlar›n› yenilemek ve sürdürmek ister. fliddetin ve yolsuzlu¤un k›nanmas› demektir. milliyetçi. Yine ayn› sebeple bireyleri do¤al türlere döndüren ve Özneye evrenselci at›flar› reddeden ›rkç›l›¤›n reddedilmesi (Touraine. sosyalist veya komünist cemaatçilikleri reddetmek ve “siyasal özgürlük ve demokrasiyi vatandafll›k. Bizim bugün savundu¤umuz özgürlük ise az›nl›klar›n toplumsal ve kültürel haklar›n› tan›mak ve bu nedenle çeflitlili¤i ve her bir bireyin kendisi olma ve kendi de¤erlerini ve kendi eylem biçimlerini tarihsel eylemin vas›talar› ile birlefltirme hakk›n› savunmak demektir. kültürel demokrasi insanlar› ve topluluklar› kendi kültürel cemaatlerine hapseden çok kültürlülük de¤il. yenili¤e aç›kl›k ile gelenek aras›nda ba¤lant› kurmak isteyen bireylerin sorumlu çal›flmas›na dayanmad›klar›nda yozlaflarak bask› gruplar›na dönüflme ihtimali olan toplumsal hareketlerin tehdidi alt›ndad›r (Touraine. ayn› anda Weber’ci anlamda anlamac›-yorumcu. 1988: 91-100). radikal bir kültürel demokrasi içinde mümkün olaca¤›n› düflünür. Onun anlad›¤› haliyle kültürel demokrasi çok kültürlülük de¤il. bu çal›flmalar›nda Touraine. Bir yandan sosyolojinin bu klasik flahsiyetlerini elefltirirken. suiistimallerin. Di¤er yandan da. Touraine’e göre. Touraine’e göre.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 33 olabilece¤ini tart›fl›r. modernli¤in afl›lmas›ndan. evrensel olan ile özel olan. Marks’c› anlamda elefltirel ve Durkheim’c› anlamda da normatif bir toplumsal kuram infla etmeye gayret gösterir. Ünite . kültürel çeflitlili¤in ulusal-toplumsal birlik ve dayan›flma içinde korunmas› ve kültürel de¤erlerin ak›l ve ak›lc›l›¤›n gerekleri ile uzlaflt›r›lmas›n› ferdiyet kazanm›fl bireyin. 2000: 295).. 45-47). kamusal hayat ile özel hayat. 1997: 196). ona göre. O. demokrasi bir yandan toplumu yönetim yap›lar› ve piyasa güçlerinin merhametine terk eden afl›r› bireycili¤in tehdidi alt›ndad›r. 1997: 196. Dolay›s›yla. toplumsal aktör olmak isteyen ve kendi kiflisel hayatlar›nda ço¤unluk ile az›nl›k. Benzer flekilde What is Democracy adl› çal›flmas›nda da demokrasinin incelenmesinin betimleyici olmakla kalmay›p ayn› zamanda çare önerici de olmas› gerekti¤ini belirtir (Touraine.. etnik. 2001: 24-44) Demokrasiyi savunmak için yap›lmas› gereken fley hem piyasalar›n gücüne inanan ve öznellik veya bireysel talepler ile toplumsal mübadeleleri yönetmesi gereken rasyonelli¤i birbirinden ay›ran liberalizmi hem de dinsel. Bir zamanlar özgürlük ço¤unlu¤un az›nl›¤› devirmesi demekti. Çünkü.

Touraine modernleflmeyi çok genel hatlar› ile tar›m toplumundan sanayi toplumuna geçifl olarak ifade edilebilecek bir yap› de¤iflimi olarak tan›mlar. Siyasal gücün yasama. hükümetten ba¤›ms›z olarak mevcut olan haklar› vard›r ve bu nedenle. Ona göre. ne piyasa mekanizmas›. Ona göre. modernleflme kavram› bir ülkenin tar›m toplumundan sanayi toplumuna do¤ru olan tarihsel dönüflümüne. açt›¤› yaray› tedavi etmek için çaba göstermezlerse anlamlar dünyas› cemaatçi diktatörlüklerin denetimi alt›na girecek. 2000: 300). MODERNL‹K VE MODERN TOPLUMLARIN TEMEL SORUNU Touraine’e göre.34 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Liberalizm. sermaye. “modernli¤i gelenekten. ulusu. Hâlbuki bunun yap›lmas› onlar›n mesle¤inin as›l iflidir. laikleflme. pratikte sanayi toplumunun sorunlar›na at›fta bulunur (Touraine. Buna karfl›l›k modernlik kavram›n› ise ak›lc›laflma. Bu ilkeler pazarlar›n ve kapitalizmin genifllemesinin. özel olarak sanayi toplumunun. gelene¤in terk edilmesi gibi bir dizi fikir ve ülkülere dayal› bir toplumsal örgütlenmenin. Touraine’e göre kültürel demokrasinin hayat bulabilmesi için entelektüellere önemli görevler düflmektedir. Bu ideolojiye göre. 1988: 34). modern toplumlar›n en temel sorunu toplumsal birlik ve dayan›flma içinde kültürel çeflitlili¤in nas›l sürdürülebilece¤i sorunudur. 2007: 2622-23). Zira piyasa mekanizmas› modernlik için gerekli olan de¤iflime aç›kl›¤› sa¤lama ve sürdürme yönünde olumlu bir iflleve sahip olsa da son kertede insan› tüketici olmaya. modern dönemin önde gelen ideolojilerinden birisidir. devletin ve cemaatin müdahalesinden ba¤›ms›z olarak. verili bir toplumsal örgütlenmenin iflleme biçimine. Kültürel bir doktrin olarak ise liberalizm hoflgörüyü. akl› duygudan. iflleme biçimi olarak tan›mlar. Onlar. Kendi tercihleri baflkalar›na zarar vermedi¤i müddetçe bireylerin. modernleflmifl ya da modernleflmekte olsun. yöneteni yönetilenden ay›rmakta ›srar eden” Bat› modernleflmesinin ay›rd›¤› dünyalar› birlefltirmek. Bir siyasal doktrin olarak liberalizm vatandafllar›n özgürlü¤ünün hükümetlerin keyfi uygulamalar›ndan korunmas›nda kurumlara ve yasalara büyük önem verir. herhangi bir hükümet sisteminin meflruiyeti vatandafllar›n›n özgürlüklerini ne kadar korudu¤una ba¤l›d›r. kitle toplumunda ise tüketicili¤in ve kâr›n hizmetkâr› olmay› kabul edenlerden baflka entelektüele ihtiyaç kalmayacakt›r (Touraine. mal ve eme¤in dünya ölçe¤inde dolafl›m›n›n önünde duran engellerin kald›r›lmas›nda önem tafl›maktad›r. özgürleflme. Kültürel çeflitlilik ve dayan›flmay› savunmak amac›yla dünyada pek çok giriflim olmas›na ra¤men bu giriflimler entelektüeller taraf›ndan nadiren araflt›r›lmakta ve desteklenmektedir. istedikleri flekilde yaflamalar› ve iyiyi kendi istedikleri flekilde tan›mlamakta özgür olmalar› gerekti¤ini savunur (Gamble. her birey ahlâken eflit de¤ere sahiptir. toplumsal cinsiyeti ya da ›rk› her ne olursa olsun. ne de cemaatçilik bu iki dünya aras›nda etkin bir köprü kurmak suretiyle birlik ve dayan›flma içinde yaflama sorununu çözümleyebilir. modernlik ise. insanlar aras› iliflkileri de piyasa ak- . yürütme ve yarg› aras›nda da¤›t›lmas›n› sa¤layan bir anayasan›n hükümetin gücünün s›n›rlanmas›nda ve diktatörlük ve tiranl›¤›n önlenmesinde önemli kurumsal çerçeve sa¤layaca¤› düflünülür. insan›n do¤a üzerinde egemenli¤inin kurulmas›. ‹ktisadi bir doktrin olarak liberalizm serbest ticareti ve ekonomide bireysel giriflimcilikte devlet müdahalesinin olmamas› gerekti¤i anlam›na gelen laissez-faire (b›rak›n›z yaps›nlar) düflüncesini savunur. Bu sorunun as›l kayna¤› modernli¤in araçlar dünyas› ile anlamlar dünyas›n› birbirinden ay›rm›fl olmas›nda yatar. ilerleme. erke¤i kad›ndan. ak›lc›l›¤›n çeflitli oluflunu ve baflka inançlara karfl› tarafs›zl›¤› savunur. toplumsal s›n›f›.

(Touraine. 1995: 29). . 1995: 30). ekonomi ile kültür aras›ndaki kopufl tan›mlamaktad›r (Touraine. Bu modernlik fikri geçmiflle. Touraine’e göre. 1995: 57). Rönesans’›n ruhu ile Reformasyon’un ruhu ve biSIRA S‹ZDE lim ile özgürlük aras›ndaki gergin bir iliflkidir” (Touraine. Modernli¤in dünü ve bugünü bu tavr›n ortaya ç›kard›¤› otoriter ve totaliter rejimlerle doludur ve bu tecrübeler göstermifltir ki. Modernli¤in krizini de bu kopufl. “Ak›l ile Özne. üretim örgüt‹NTERNET lenmesine. modernlik iki aflamadan geçmifl olup bugün onun üçüncü aflamas› içinde bulunmaktay›z. sanayi devriminden 1970’lere kadar olan dönem orta modernlik aflamas›n›. 1995: 31. Touraine’e göre. toplumsal bünyenin de bu do¤al yasalara uygun olarak iflledi¤ini. 1995: 5). etnik milliyetçilikler birer cemaatçilik biçimi olarak düflünülebilir mi? 1 SIRA S‹ZDE Touraine’e göre. Hâlbuki insan bireyi bir kültürün. En temelde modernlik. Cemaatçilik insan›n bu ihtiyac›na bir cevap üretmekle birlikte. Bu dönem boyunca modernlik fikri toplumsal çat›flmalar› “ak›l ile do¤a ve yerleflik güçler aras›ndaki müK ‹ T A P cadele”den kaynaklanan bir olgu vasf›na büründürmüfltür. modernlik ak›l taraf›ndan keflfedilen ve kullan›lan yasalara sahip do¤al dünya ile Özne dünyas› aras›nda artan kopufl demektir (Touraine. Kolektivizm terimi en yayg›n kullan›m›yla. 33). evrensel geçerlili¤e sahip de¤erler vb gibi bir nedene ya da gerekçeye at›fla kolektif düzeyde bir çözümü yoktur. 1970’lerD‹KKAT den sonraki dönem ise geç modernlik aflamas›n› temsil eder (Touraine. Ünite . AMAÇLARIMIZ Cemaatçiler hiçbir k›s›tlamaya u¤ramayan serbest piyasa ve mübadelenin insan K ‹ T A P ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yetmedi¤ini. 1995: 99). tek biçimlilikten yana. özgürlü¤ün ve devrimin zaferi olarak tan›mlaAMAÇLARIMIZ m›flt›r. karfl› karfl›ya olunan sorunun ak›l. modernlik basitçe kutsal olandan alelade olana. Aksine. geleneksel örgütlenme biçimleri ve kültürel inançlar›yla her türlü uzlaflmay› reddederek ve çal›flmaya. ›rki. Cemaatçiler hem klasik liberalizmin afl›r› SIRA S‹ZDE bireycili¤ine hem de kolektivizmin afl›r› toplumculu¤una karfl› ç›karlar (Yayla. SIRA S‹ZDE Touraine’in görüflleri dikkate al›nd›¤›nda. tek kimlik ve tek hat›raya hapsetmesi nedeniyle çeflitlilikten de¤il. Ancak.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 35 törleri aras›ndaki mekanik bir mübadele iliflkisine indirgemektedir. vahiy ve ahlâki ilkelerin reddedilmesi. insan› ve toplumu tek kültür. 2000: 125-131). düzene koymaya çabalamaktayd›lar. Touraine’e göre bu kopufl bir boflluk ve karmafla oluflturmaktad›r: DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M S O R U Cemaatçilik klasik liberalizm ile kolektivizm aras›nda bir orta yol bulmaya bir Dçal›flan ‹KKAT toplumsal kuramd›r. tarihsel evrim yasalar›. ak›lc›laflma ile ferdiyet kazanma. bireylere daha fazla özgürlük verilirken ayn› oranda sorumluluk ELEV‹ZYO N verilmedi¤iniTdüflünmekte ve toplum üyeleri aras›nda yak›n cemaat ba¤lar›n›n korunup beslendi¤i bir toplumsal düzenin gereklili¤ini ‹ N T E R N E T savunmaktad›rlar (Marshall. Bu nedenle klasik modernlik fikri esas olarak insan› do¤a ile mikro evreni makro evren ile bütünlefltiren ve her tür ruh-beden ve insan dünyas›-aflk›n T E L E V ‹ Z Y O Ndünya ikiliklerini reddeden ak›lc› bir dünya inflas›d›r (Touraine. kendisi de bu yasalara tâbi olan akl›n do¤an›n yasalar›n› keflfedebilece¤ini. Klasik modernlik anlay›fl› modernli¤i akl›n. geçmiflin otorite biçimleriyle. Benlik’in ve kültürün bilimsel anlay›fl lehine ortadan kald›r›lmas› anlam›na gelmekteydi (Touraine. ticaret serbestiyetine ve yasalar›n gayri-flahsi olufluna merkezî bir önem ba¤layarak yeni bir insan ve dünya infla etmek amac›ndayd›. 1998: 90). Rönesans’tan Frans›z Devrimi ve büyük ölçekli S O R U sanayileflmeye kadar olan dönem erken ya da klasik modernlik aflamas›n›. 1995: 786. aç›kl›ktan yana de¤il. bu modernlik anlay›fl›n›n zaferi bütün ezeli ilkelerin bask›lanmas›. Ancak. üretim ve da¤›t›m araçlar›n›n komünal (ortak) ya da devlet mülkiyetinde olmas›n› teflvik eden siyasal ya da sosyoekonomik kuram ve uygulamalar› anlat›r (Marshall. 2005: 130). içine kapanmaktan yana bir tav›r benimser. yani eylemler ile anlamlar. bir kimli¤in ve bir hat›ran›n (gelene¤in) insan›d›r. Modernist düflünce insan›n do¤al yasalar›n hükmetti¤i bir dünyaya ait oldu¤unu. 1998: 90-91). ‹çinde modernli¤in geliflti¤i toplumlar bu klasik dönemde fleyleri harekete geçirmeye de¤il. 1995: 28).2. dinden bilime geçiflten ibaret bir fley de¤ildir. bütün özlerin. Tanr› fikrini ima etti¤i için ruh fikrinin. dolay›s›yla bu dünyan›n ve onun yasalar›n›n anlafl›lmas›n›n vahye ihtiyac› olmad›¤›n› teyit eder (Touraine.

1995: 102). Bireyin kendi eylem ve durumlar›n› kontrol etme. Bu birliktelik içinde Özne bir üst benlik (süper ego) ya da kolektif vicdan de¤il. Modernli¤in trajedisi onun kendisinin di¤er yar›s›na karfl› bir mücadele T E L Eiçinde V ‹ Z Y O Ngeliflmifl olmas› yani. tarih ve devrim ad›na. 1995: 98-99). onun çürümesini oluflturmaktad›r. Bu birlefltirme ancak ak›l ile Öznenin yeniden bir araya gelmesi/getirilmesi ile mümkün olabilir. Fakat bu yeterli K ‹ T A dönüfltürmelerini P de¤ildir çünkü modernli¤in bir yüzü ak›lc›laflma ise di¤er yüzü de ferdiyet kazanmad›r (subjectivation). Bu haliyle Özne ne araçsal akl›n. “bilim ad›na öznenin d›flar› at›lmas›” ve böylelikle onu oluflturan iki unsurdan birinin tahrip edilmesidir. 1995: 178). Özne. öncelikle bu karmafla ile S‹ZDE ve de¤erlerin ço¤ulculu¤unu kabul etmekten geçmektedir. yüzleflmek. Kilise ile devletin ayr›lmas›n›n temel ilke oldu¤u bu laikleflmifl kültürde hiçbir büyük dinin baflat bir etkisi yoktur. Dolay›s›yla bugün modernlik dedi¤imiz fley “sadece özne ile ak›l aras›nda ve vicdan ile bilim aras›nda artan bir etkileflim” sayesinde mevcut olabilecekken. kendi deneyimlerini ve hat›ralar›n› kiflisel bir hayat hikâyesi içinde birlefltirmek için kendini bir aktör olarak ortaya koyma ve aktör olarak tan›nma iradesidir. de¤erlerin ya da gelene¤in sevki ile hareket eden Weber’in düflüncesindeki aktör ne de toplumsal olgular›n bask›s› ya da sevki ile hareket eden Durkheim’›n düflüncesindeki bireydir. kiflisel arzu ve ihtiyaçlar›n bir flirkete. Ancak. geçmifle ve kaybolmufl bir düzene özlem hiçbir zaman zay›f olmam›flt›r (Touraine. ayn› zamanda. Ak›lc›l›k ad›na. bir kültür veya cemaate mensubiyetten kaynaklanan sorumlu- . modernli¤i bugün içinde bulunduD‹KKAT ¤u çürüme ve karmafladan kurtarmak ve onun da¤›lan parçalar›n› bir araya getirerek yeni bir birlik oluflturmak mümkündür. iflçiler ve sömürge alt›ndaki insanlar gibi tutku ile özdefl tutulan toplumsal kategorileri ak›lc›l›k ile özdeflleflen kapitalist seçkinlerin boyunduru¤u alt›nda ezmifltir” (Touraine. Belki daha önceki hiçbir medeniyet bu derece bir merkezî ilke yoklu¤u yaflamam›flt›r. onun böyle bir teflebbüste kullan›labilecek bir araç olarak da görülmemesi gerekir. özgürlük demektir. Touraine’e göre. toplumun iyili¤i ad›na. SIRA S‹ZDE 2 Sizce. modernlik kendi tarihinde ‹NTE RNE T izleyerek “akl›n zaferine izin vermek için özne fikrini terk etbunun aksine bir yol mifl. Buna karfl›l›k. cemaatçi ya da bireyci olmaya bafllad›¤›nda modernli¤in krizi zirveye ulaflm›fl demektir (Touraine.SIRA deneyim Araçsal akl›n ya da teknik ak›lc›l›¤›n bu yeni birli¤in oluflturulabilmesinde büyük bir rolü vard›r. Touraine’e göre özne kendi bafl›na modernli¤in da¤›lan dünyas›n› bir araya getiremez.36 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› On dokuzuncu yüzy›l›n sonundan beri içinde yaflamakta oldu¤umuz kültürel ve toplumsal alan bütünlü¤e sahip de¤ildir: bu hal modernli¤in yeni bir aflamas›n› de¤il. “kutsal olandan SIRA S‹ZDE alelâde olana geçifl” ifadesi ile burada ne kastedilmektedir ve sosyolojik düflünce tarihinde bu kavramlar›n size hat›rlatt›¤› baflka isimler var m›? DÜfiÜNEL‹M MODERNL‹K VE ÖZNE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Bir toplum ya piyasa gibi hareket etti¤inde ya da kendini bütünüyle bir kültürel S O R U kimlik ile tarif etmeye bafllad›¤›nda ve onun aktörlerinin at›flar› pür kültürel. Bunun yolu. akl› özgür k›labilmek için duygular› ve tahayyülleri bast›rm›fl ve kad›nlar. kültürel e¤ilimlerin kendilerinin di¤erlerinden bütünüyle farkl› ve üstün olduklar›na inanmas›n› ve kendilerini siyasi tahakküm aray›fl›nda olan toplumsal güçlere önler (Touraine. 1995: 205-7). 1995: 218-20). toplumsal normlar ve kurallar ad›na. çocuklar. Aksine. Zira teknik ak›lc›l›k modernli¤in parçalar›n›n birbirlerinden bütüAMAÇLARIMIZ nüyle kopmas›n›. bir topluma mensup olundu¤unun fark›nda olarak uzlaflt›r›lmas›na kalk›flmak olarak anlafl›lmal›d›r (Touraine.

Ünite . kendi kültürleri ve ba¤TE L Eözgürlükleri V‹ZYON lam›nda.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 37 Touraine sosyolojisinde toplumsal aktör eylemleriyle kendi toplumunu flekillendirme ve tarih yapma iradesine sahip tarihsel Özne olarak anlafl›l›r. toplu pazarl›k örne¤inde oldu¤u gibi. modernli¤in ak›l ile Özne. cemaSIRA S‹ZDE atçi ya da bireyci bir tav›rla tarif etmeleri nas›l anlafl›lmaktad›r? DÜfiÜNEL‹M MODERNL‹K ‹LE ÖZNE VE DEMOKRAS‹ ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹LER S O R U Touraine’in Critique of Modernity (1995) adl› çal›flmas›nda tan›mlad›¤› bu Özne onun demokrasi kuram›n›n da merkezinde yer al›r. Ayr›ca. . BirDyordam olarak de‹KKAT mokrasi yönetilenlerin kendi yöneticilerini seçmeleri. iktisadi. kurulu güçlerin bizi kendilerine tapt›rd›¤› bütün putlar› k›r›p. e¤er Özne. 1995: 207. 221-22). K›sacas› demokrasi özne siyasetidir. Menfi özgürlükler ile müspet özgürlükler aras›ndaki ba¤› sa¤layan fley iseAMAÇLARIMIZ tâbi ve ba¤›ml› olanlar› serbestçe hareket etmeye ve onlar›. Çünkü küreselleflmenin egemen oldu¤u bir dünyada bir ülkede demokrasinin yaflayabilmesi ancak di¤erlerinde de mevcut olmas› ve yaflat›lmas› flart›na ba¤l›d›r (Touraine. ‹lk olarak. Dolay›s›yla. bir özne siyaseti ve öznenin var olabilmesinin bir ön kofluludur. luklar ad›na ve kendini be¤enme ad›na flekillendirilmifl olan benli¤ini k›rarak ve fakat bir dile. demokrasi ve modernlik aras›nda kurdu¤u iliflkiler çok yönlü ve çok katmanl›d›r. anayasal ve hukuki garantilere sahip siyasal ço¤ulculuk ve laiklik demektir.2. siyasi ve kültürel kaynaklara sahip olanlarla eflit olarak haklar ve garantileri tart›flmaya muktedir k›lan demokratik iradedir. öznelerin. 1995: 225-26). Aksine demokrasi. Bundan dolay› demokratik kül‹ N T farkl›l›klardan ERNET tür ile cumhuriyetçi kültür aras›nda büyük farkl›l›klar vard›r. Yorumcu oldu¤u kadar normatif bir kuramc› olarak Touraine’in Özne. Demokrasinin büyük görevi kitle kültürü içinde çeflitlilik üretmektir. ‹kincisi. Demokrasi her fleyden önce ulus devletin ve serbest piyasa düzeninin varl›¤›n› gerektirir. modernlik fikri Özne etraf›nda infla edilebilir (Touraine. bir hat›raya sad›k kalarak kendi özgürlü¤ü ad›na ferdiyet kazanma teflebbüsüdür (Touraine. Ayn› zamanda o kuram›n›n hem modernleflmifl hem de modernleflmekte olan ülkeleri birlikte kapsayan. dolay›s›yla farkl› rejimlerin ve onlar›n somut uygulanma biçimlerinin sürekli olarak birbirleri ile karfl›laflt›r›lmalar›n› gerektirir. Bu ise sürekli olarak farkl› ülke ya da ülke gruplar›n›n siyasal durumlar›n›n. bütün güçlere karfl› direnir ve farkl› olma ve hatta kitle toplumunda yaln›z olma hakk›n› savunabilirse. ak›lc›laflma ile ferdiyet kazanma aras›ndaki zor iliflkileri idare etmeye dayand›¤› ve Öznenin ise araçsal akl› kiflisel ve kolektif bir kimlik ile birlefltirmeye teflebbüs oldu¤u düflünüldü¤ünde. sistemlerin mütehakkim mant›¤›na karfl› yürüttükleri savaflt›r. cumhuriyetçi kültür özgürlü¤ü vatandafll›k ile özdefl tutarken demokratik kültür insan haklar›n› vatandafl›n görevleri anlay›fl›n›n ve tüketici taleplerinin karfl›s›na koyar (Touraine. demokrasinin en büyük baflar›lar›ndan biri olmufltur. 1997: 11-13. öznenin var olabilmesinin önflart›d›r. bir yüze. öznelerin kendi kültürleri ve özgürlükleri ba¤lam›nda. menfi özgürlüklerin (yaSIRA S‹ZDE ni kiflisel özgürlüklere sayg›n›n) müspet özgürlüklerle (yani ço¤unluk taraf›ndan adil oldu¤u düflünülen bir sosyal sistem) ile uzlaflt›r›lmas› da gerekir. kiflisel özgürlük (liberty) ve kültürel bir kimli¤i 3 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P Touraine’in demokrasi ile özne aras›nda kurdu¤u TE LEV‹ZYON iliflkiye göre demokrasi. demokrasi en iyi ak›lc› düflünce. 19). “Demokratik rejim azami say›ya azami özgürlük veren ve mümkün olan azami çeflitlili¤i koruyan ve tan›yan siyasal hayat biçimidir” (Touraine. Touraine taraf›ndan bir toplumun ya da onun aktörlerinin kendilerini pür kültürel. Bu birincisi. Bu nedenle toplu pazarl›¤›n bafllaK ‹ T A P t›lmas›. Ancak demokrasi basitçe bir dizi kurumsal garantiler ya da menfi özgürlükler demek de¤ildir. 1995: 13). Touraine’e göre. yani s›naî demokrasi. 1997: 18). sistemlerin egemen mant›¤›na karfl› ‹ N yürüttükleri TERNET bir savafl. yani evrensel olarak kucaklay›c› ve kuflat›c› bir kuram olmas›n› arzu eder. cumhuriyetçi kültür birlik peflinde iken demokratik kültür çeflitlili¤i korur.

bireyin tek bir mensubiyet ilkesi ile tan›mlanamayaca¤›. Hâlbuki modernleflmeleri toplumsal aktörlerin de¤il. Kendi ç›karlar›nca yönlendirilen bireyler içinde yaflad›klar› demokratik toplumu her zaman desteklemezler.. Geliflmifl S O R U gruplar› ve az›nl›klar› iktisadi ve idari sistemin k›s›tlar›ndan ülkelerde bireyleri. özgürlük arzusu bireyli¤i. Gökalp’in düflüncesindeki Bat› medeniyeti Touraine’in Weber’ci anlamda kulland›¤› teknik ya da araçsal ak›l ile hemen hemen özdefltir..toplumsal hayat› bir hoflgörü alan›na indirger ve böylece ayr›mc›l›¤›n. 2000: 256). hem kendine has hem de baflkalar› ile paylaflt›klar› ortak yanlar olaca¤›n› ve ferdiyetin yani öznenin buradan ortaya ç›kaca¤› konusunda benzer düflünceye sahiptirler. devletin da benzeri bir d›fl failin müdahalesine ba¤l› olan yerlerde talep D ‹ Kya KAT DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ . aslî amac› bireylerin ve kolektiflerin özgürlükleriyle iktisadi faaliyet ve yasal standartlar›n uzlaflt›r›lmas› olan kurumsal bir infla olarak görülmedikçe demokratik kültür vücuda gelmez (Touraine. Onun nazar›nda. Bütünlefltirici evrenselli¤i amaçlayan anlay›fl ve ruh ise “kendi evrenselli¤i ad›na özel inançlar›n. Bir birey.. bir birey özgürlük.. “. 1997: 15). 1997: 15). Bu nedenle Touraine’e göre demokratik kültür çok kültürlülü¤ü ve bütünlefltirici evrenselli¤i ayn› anda ve fliddetle reddeder çünkü çok kültürlülük herkesi belli bir cemaate hapseder. demokratik bir toplum bireylerin özgürlü¤ünü ve farkl›l›klara sayg›y› özel ve kamu idaresinin teknikleri ve yasalar› vas›tas›yla kolektif hayat›n ak›lc› idaresini birlefltirir. ‹slam ümmetinden ve Bat› medeniyetindenim” bireflimini hat›rlat›r. 1997: 16). ço¤ulculu¤un savunulmas› geliflmeleri dâhili dinamiklere dayanan toplumlar ile bunu baflaramayan toplumlarda farkl› biçimler al›r. Her ikisi de teknik ak›lc›l›¤›n belli bir kültür ya da cemaatle özdefl olamayaca¤›n›. Demokrasinin inflas› için bireycilik yeterli bir ilke de¤ildir.Toplum. sadakatlerin ve hat›ralar›n çeflitlili¤ini k›nar ve reddeder” (Touraine.. laik bir çabad›r çünkü toplumsal hayat insan›n yaratt›¤› bir hayatt›r ve modernlikle birlikte art›k toplumsal hayat›n kendisine aflk›n bir alanda duran bir öznesi ya da böyle bir düzlemden gelen ilkeleri yoktur..38 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› uzlaflt›rma olarak tan›mlanabilir. her türden az›nl›¤›n haklar›n› tan›d›¤› ve onlar› kendi temel haklar›n› icra etmekten al›koymad›¤› bir rejimdir. kendi ç›karlar›na ayk›r› da olsa. özgürlük arzusunu bir kültüre üyelik ve akla dayanma ile birlefltirdi¤i ölçüde bir Öznedir” (Touraine.. ak›lc›l›k ve kültürel aidiyeti birlefltirdi¤i ölçüde Öznedir. 1997: 15).. kültürel kimlik özelcili¤i (particularism) ve ak›l ise evrenselli¤i temsil eder. her türden ço¤unlu¤un. Touraine’in Özne ile demokrasi aras›nda kurmufl oldu¤u bu paralellik ve eklemleflme Gökalp’in Türkiye’de modern ulus devletin inflas›na rehberlik edebilecek ilkeleri belirlemek için kültür ile medeniyet aras›nda yapt›¤› ayr›mdan hareketle ortaya koydu¤u “Türk milletinden. Baflka bir ifadeyle. “Demokratik ruh birlik ile çeflitlili¤in birbirlerine ba¤l› olduklar›n›n fark›nda olmaya dayan›r” (Touraine. Touraine’e göre: Ayn› flekilde ve ayn› sebeple. Ancak bu birlefltirme çabas› dinsel bir çaba ya da din ad›na bir çaba de¤il. özgürlük ile bütünleflmeyi adeta dinsel bir bütünlük anlay›fl›na uygun bir flekilde birlefltirmek istemektedirler ve Touraine bunu aç›kça ifade eder (Touraine. . özerklefltirebilmek daha kolayd›r. . SIRA S‹ZDE 4 Geçmiflte ya SIRA da günümüzde hangi tür talepler ve uygulamalar çok kültürlülü¤e örnek olaS‹ZDE rak gösterilebilir? DÜfiÜNEL‹M Touraine’e göre. “davran›fl›. mezhepçili¤in ve kutsal savafllar›n yolunu açar”. Hâlbuki siyasal bir rejim olarak demokrasi. Her ikisi de çokluk ile tekli¤i.

di¤erlerinin özellikle bu iktisadi modernleflmeyi geçirmelerini beklemek gerekti¤ini söylemek do¤rudur. halk›n egemenli¤i fikri siyasal hayat› toplumsal aktörler aras›ndaki iliflkilere tâbi k›ld›¤›ndan demokrasinin geliflimine do¤rudan bir katk› sa¤lar (Touraine. Bununla birlikte modernli¤i özel olarak modernleflmifl (sanayileflmifl) toplumlar›n iflleme biçimi olarak gören Touraine’e göre demokrasi. ikincisi vatandafll›k üçüncüsü ise siyasal liderlerin temsil edebilirli¤idir. di¤eri ise halk›n egemenli¤idir. 1997: 26-27. . özgürlük ve eflitlik gibi ahlâki ilkelere müracaattan do¤mufltur. Bu nedenle demokrasiyi siyasal bir toplum içinde ç›karlar›n temsilinin gücün s›n›rlanmas› ile birlefltirilmesi olarak tarif etmek de mümkündür (Touraine. modernleflmifl ülkelerde laissez faire tutumundan. Demokrasi. Demokrasinin bu üç boyutundan biri temel haklara sayg›. Buna karfl›l›k özgürlük ve eflitlik gibi ilkelere müracaat tahakküm alt›ndaki gruplar›n kendi durumlar›na ahlâki bir tan›mlama getirebilmelerine imkân sa¤lar. Touraine’e göre. modernleflmekte olan ülkelerde ise totaliteryen diktatörlükten kaynaklanan bir tehditle karfl› karfl›yad›r. Bunlardan biri devletin keyfi gücünü s›n›rlayan hukuk devleti ya da hukuki temel. siyasal modernli¤in iki veçhesi vard›r. Geliflmekte olan ülkelerde bir kültür ya da din ile bir toplum ve devlet aras›nda do¤rudan bir iliflki kurmak suretiyle cemaate müracaat etmek demokrasiyi tahrip eder. Dolay›s›yla geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan demokrasi bireysel ya da özel özgürlükler ile toplumsal bütünleflmenin uzlaflt›r›lmas›. Ancak bundan dolay› ne böyle toplumlarda demokrasiye yer yoktur.2. Ancak. hem modernleflmifl hem de modernleflmekte olan ülkelerde tehdit alt›ndad›r. 1997: 16-17).Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 39 Touraine’in Özne. bireylere ya da gruplara karfl› keyfi uygulamalara yönelebilen bir siyasal yetki biçimine at›fta bulunur. siyasi bir topluma ait olduklar›n› hissedip hükümetle ilgilenmedikleri müddetçe onlar›n kendi yöneticilerini seçme özgürlü¤ünün bir anlam› yoktur. edilen haklar birey haklar› olmaktan çok cemaat haklar›d›r ve bunlar icbarî (zorunlu) modernleflmeye direnç göstermek için kullan›labilir. Totaliteryenlik kavram› halk›n bütünüyle ya da hemen nerdeyse bütünüyle devlet taraf›ndan tahakküm alt›na al›nd›¤› bir siyasal rejime at›fta bulunur. Bu boyutlar› birlefltiren bir merkezî ilkenin olmay›fl› siyaset alan›nda modernli¤i tan›mlayan din ile devletin birbirinden ayr›flmas›n›n mant›ki bir sonucudur çünkü laiklik bizi toplumsal örgütlenme için felsefi ya da ahlâki temellere dayanmayan ilkeler bulmaya zorlar. etnik ya da dini gruba mensubiyetleri ile ilgilenip. Üçüncü dünyan›n pek çok ülkesinde yap›labilecek tek gerçek tercih ya milliyetçi ya da cemaatçi bir diktatörlük aras›nda gibi görünür. yönetilenler s›rf bir aile. Ünite . Otoriteryenlik kavram›. Fakat ayn› zamanda. geliflmifl ülkelerde mevcut olaca¤›n›. geliflmifl ülkeler aç›s›ndan ise özne ile akl›n uzlaflt›r›lmas› teflebbüsü olarak tan›mlanabilir. birbirini tamamlayan fakat herhangi bir merkezî ilke taraf›ndan birlefltirilmemifl olan üç boyutu vard›r. S‹YASAL MODERNL‹K VE DEMOKRAS‹N‹N BOYUTLARI Touraine’e göre. Bu siyasal biçim içinde gücü elinde bulunduranlar seçmenlere karfl› sorumlu de¤ildirler ve kamu siyasalar›n›n ve uygulamalar›n›n ald›¤› flekil toplumsal r›zaya dayanmaz. geliflmekte olan ülkelerde ise totaliteryen diktatörlükten ortaya ç›kan bir tehdit. 2007: 5018). öznenin var olabilmesinin bir ön koflulu olarak. Böyle yerlerde demokratik düflünce ve toplumsal hareketler her iki otoriteryen çözüme karfl› savaflmal› ve hem köktencili¤in hem de militarizmin kurbanlar›n› savunmal›d›r (Touraine. 2007: 222). Öte yandan. Demokrasi hem geliflmifl hem de geliflmemifl ülkelerde tehdit alt›ndad›r: geliflmifl ülkelerde laissez faire tutumundan. 34). tek parti yönetimi ve hayat›n her alan›na ve düzeyine devletin müdahale etmesi onu otoriteryenlikten ay›ran bafll›ca özellikler olarak düflünülür. bir köy. Daha ideolojik olmas›. 1997: 21-22). otoriter bir devlet kaç›n›lmazd›r demek do¤rudur ne de dolay›s›yla demokrasinin sadece zengin. Toplumsal aktörler ve onlar›n arac›s› ya da temsilcisi olan siyasi failler olmad›kça demokrasinin temel gereklerinden biri mevcut de¤il demektir. yöneticilerin gücünün seçimler ve gücün uygulanmas›n›n s›n›rlar›n› tan›mlayan bir yasal çerçeveye sayg› ile s›n›rland›r›lmad›¤› bir yerde ise seçme özgürlü¤ünün bir anlam› yoktur. Otoriteryen rejimler kiflisel diktatörlüklerden parti ve askeri diktatörlülerine var›ncaya kadar çok çeflitli flekiller alabilirler ve esas itibariyle demokratik olmayan bir siyaset biçimi temsil ederler (Palma. demokrasi ile hukuk devleti aras›nda zorunlu bir ba¤ yoktur çünkü demokrasi hukuk devletinden de¤il. siyasal düzlemde demokrasinin birbiriyle ba¤lant›l›. Bundan dolay›d›r ki. demokrasi ve modernlik aras›nda kurdu¤u iliflkiler çok yönlü ve çok katmanl›d›r. Siyasal ve hukuki biçimsellik dün oldu¤u gibi bugün de egemen gruplar›n gücünü tehdit eden toplumsal talepleri reddetmek için oligarflik bir flekilde kullan›labilir. Yirminci yüzy›l›n faflist ve sosyalist rejimleri totaliteryen rejimlerin örneklerini teflkil ederler (ElOjeili.

Farkl› ülkelerde bunlardan biri ya da ikisi di¤erinden daha fazla öne ç›kabilir.. 1997: 31). Devlet düzleminde bu memurlar profesyonellerden ba¤›ms›z olmal›d›r demektir. Touraine’in devlet gücünün s›n›rlanarak özgürlüklerin geniflletilmesi ve teminat alt›na al›nmas›na atfetti¤i bu merkezî önem Montesquieu ile bafllay›p Tocqueville ile devam eden özgürlük ve eflitlikten hangisinin demokrasi aç›s›ndan daha önemli oldu¤u tart›flmas›nda Touraine’i Montesquieu’ye daha yak›n k›lar. 1997: 37. meclis ve hükümet) ve devlet aras›ndaki ba¤lant›lar›n do¤as› ve etkilerin yönünün nas›l kuruldu¤u ile alâkal›d›r: . aksine sivil toplum. 1997: 28-29). Touraine. toplumsal aktörlerin ve onlar›n özgürlük ve sorumlulu¤a eriflmelerinin hizmetkâr› olmad›kça demokrasi var olamaz (Touraine. Benzer flekilde yasama gücünün de yürütme gücü üzerinde bir etkisinin olmas› gerekir ve siyasal partiler bu etkiyi do¤urmal›d›rlar (Touraine. siyasal rejimin ›l›ml›l›¤›n› sa¤lad›¤› için eflitsizlikleri dolayl› olarak olumlamak niyetinde de¤ildir. Devlet sadece ülkenin ve ulusun de¤il. yürütme ve yarg›n›n ayr›l›¤›) demokrasinin temel unsurlar›ndan biri olarak düflünülemez zira böyle yapmak güçlerin biçimsel örgütlenmesiyle alâkal› bir hususu gücün temel haklar taraf›ndan s›n›rlanmas›yla kar›flt›rmak anlam›na gelir. Dahas›. Dolay›s›yla. Bu genel fikirden ç›kan sonuç fludur ki. siyasal toplum (partiler. Halk›n egemenli¤i ilkesinin güçlerin ayr›l›¤› ilkesine öncelik kazand›¤›n›n nas›l fark›na varamay›z? Siyasal kurumlar düzlemi toplumsal aktörler düzleminden ayr›lmamal›d›r. hem devlet hem de siyasal sistem düzleminde halk›n iradesinden özerk gayri-siyasal bir unsur olmal›d›r. Örne¤in devlet gücünün s›n›rlanmas› ve temel haklara sayg› ‹ngiltere’de. siyasal toplum ve devlet aras›ndaki ba¤lant›lar›n nas›l kuruldu¤u ile iliflkilidir. Öte yandan demokrasinin birbirini tamamlayan bu üç boyutu aras›nda ideal bir dengeden söz etmek mümkün de¤ildir. siyasal sistem düzleminde ise hukuk ve denetim mekanizmalar›n›n al›nan karalar›n yasal ve anayasal olmas›n› temin etmeleri demektir. vatandafll›k ve özgürlükten çok eflitlik ve toplumun bütünleflmesine ve yasalara sa¤lam bir temel oluflturan ahlâki ve dinsel fikirlere öncelik vermek Amerika Birleflik Devletleri’nde. Ancak. Touraine aç›s›ndan güçler ayr›l›¤›n› (yani yasama.40 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Touraine için demokrasi meselesi biçimsel olarak güçlerin ayr›l›¤›ndan ziyade sivil toplum. Touraine’in nazar›nda.E¤er etki yukar›dan afla¤›ya do¤ru uygulan›yorsa demokrasi yoktur. bu temsilcilerin de devleti kontrol etti¤i bir toplumu demokratik olarak tan›mlayabiliriz. Aksine o toplumsal hayat›n eflitsizlikler üzerine kurulu oldu¤unu ve demokrasinin bu eflitsizliklerden kaynaklanan bir toplumsal mücadele alan› oldu¤unu teyit eder. fakat içinde toplumsal aktörlerin kendi temsilcilerini. Touraine aç›s›ndan esas mesele kendi bafl›na ve biçimsel olarak güçlerin ayr›l›¤› de¤il. 1997: 32). 40). Fakat yine de... kamuoyunun büyük oranda etkilemedi¤i bir hukuk çok çabucak güçlülerin ç›karlar›n› savunman›n güçlü bir arac› haline gelir. Bir birlik ilkesi-ço¤unluk talebi-ile özerklik ilkesinin bu birleflimi idarenin siyasallaflt›r›lmas›na ve toplumsal aktörlerin neokorporatist bir flekilde siyasal güç ve parti aristokrasisi (partitocroza) ile birleflmesine tercih edilir (Touraine. Montesquie’de oldu¤u gibi.. yöneticilerin temsil edebilirli¤i ise yirminci yüzy›l Fransa’s›nda daha bir öne ç›km›fl görünmektedir (Touraine. demokrasi fikrinde hiçbir ilke devlet gücünün temel haklara sayg› talebi taraf›ndan s›n›rlanmas›ndan daha merkezî bir öneme sahip de¤ildir. . Demokrasinin varl›k flart› olarak devlet gücünün s›n›rlanmas› sorunu ayn› zamanda güçler ayr›l›¤› meselesinin nas›l anlafl›lmas› gerekti¤i sorununu da gündeme getirir.

giderek daha fazla bir flekilde kültür ve flahsiyetler alan›na müdahil olan pazarlar›n hükmetti¤i bir dünyada demokratik siyasetin evrensel haklara müracaat etmekten daha fazla olarak kiflisel ve kolektif kimliklerin savunulmas›nda yapaca¤› çok fley vard›r (Touraine. Özne bir yandan pazar ve teknolojilerin zaferine karfl› mücadele ederken di¤er yanda cemaatçili¤e ve ondan ortaya ç›kan otoriteryenli¤e karfl› mücadele vermektedir. ba¤›ml›l›k flahsileflmektedir” (Touraine. Baz› hallerde bu arac› örgütler sahip olduklar› özel statülerden dolay› adeta hükümetin uzant›s› haline gelebilirler (Jary ve Jary. Bunlardan ilki toplumsal çat›flmalar› ortadan kald›rmak veya bask›lamak ya da milliyetçili¤i beslemek amac›yla devletin emek örgütleri gibi büyük örgütleri denetimi alt›na almas›na at›fta bulunur. Ancak bu çat›flma sanayi toplumunda ve ça¤dafl dünyada farkl› biçimler almaktad›r. D ‹ K K A Tkiflisel veya (››) bu gayri-flahsi tahakküm sisteminin toplumsal aktörleri kendi cemaatçi kimliklerine kapanmaya zorlamas› ve bu suretle az›nl›klar›n reddedilmesini teflvik etmesi karfl›s›nda kültürel çeflitlili¤in sayg› görmesini temin etmeSIRA S‹ZDE si ve herkese eflit toplumsal ve kültürel haklar› garanti etmesi ve (›››) üretim ve yönetim sistemlerinin teknik ak›lc›l›¤›na tâbi olan tüketicilerin sa¤l›k. Zira demokrasi toplumsal çat›flmalar›n kurumsallaflmas›n›n hem arac› hem de sonucudur. sanayi sonras› toplumda tahakküm gayri-flahsileflirken ba¤›ml›l›¤›n flahsileflmesi ile ne kastedilmektedir ve bunun önceki tahakküm ve ba¤›ml›l›k iliflkilerinden ne fark› vard›r? 5 SIRA S‹ZDE Touraine’e göre. Touraine’in kastetti¤ini de içeren ikinci anlam› ise iflçi ve iflveren sendikalar›. bu yeni demokrasi yukar›da tan›mlanan kültürel demokrasidir ve onun üç temel amac› vard›r. kategoriler ve kolektiviteler aras›nda bir çat›flma vard›r. Bu yeni toplumda “tahakküm gayri-flahsileflirken. ilerleme. bilim ve teknoloji gibi ayn› de¤erleri paylaflan mülk sahipleri ile ücretle geçinenler aras›ndaki toplumsal çat›flma biçimini alm›fl ve sosyal demokrasi ile sonuçlanm›flt›r. ticari ya da mali mekanizma ile ba¤›ml› tüketici aras›ndad›r. Sadece maddi eflya ve hizmetlerin alan›na de¤il.. SIRA S‹ZDE Sizce. Sanayi toplumundaki çat›flma emek. ücretler vb konularda kendi üyeleri ile hükümet aras›nda arac›l›k yapmalar›na at›fta bulunur. Bu hal programlanm›fl toplumun merkezî önemi haiz sorusunu ortaya koyar ki o da birlikte yaflay›p yaflayamayaca¤›m›zd›r (Touraine.2. 2000: 248-49). demokrasi ile toplumsal hareketler aras›nda biri olmaks›z›n di¤eri olamayacak derecede bir ba¤lant› vard›r. Sanayi-sonras› toplumunda ya da di¤er ad› ile programlanm›fl toplumda art›k temel toplumsal çeliflki teknik. Ünite . 1995: 123). 2000: 249-50). TOPLUMSAL HAREKETLER VE KÜLTÜREL DEMOKRAS‹ Touraine’e göre.. kooperatif üst birlikleri gibi ç›kar gruplar›n›n fiyatlar. 2000: 249).Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 41 Korporatizm genellikle iki flekilde anlafl›l›r.. e¤itim. odalar. öte yanda ise anlam yaratma kabiliyetleri inkar edilmifl veya marjinallefltirilmifl ya da d›fllanm›fl bireyler. biAMAÇLARIMIZ liflim alanlar›ndaki taleplerinin dikkate al›nmas› (Touraine. 2000: 89:) Bir zamanlar toplumsal has›mlar paylaflt›klar› de¤erlerin toplumsal kullan›m› üzerine çat›fl›rken flimdi bir yanda kendi de¤erini dayatan bir sistem. Bunlar: (›) artan eflitsizlikler ve daha fazla S O R U d›fllanmaya yol açan küresel iktisadi ve mali sistemler karfl›s›nda s›n›f farkl›l›klar›n› azaltmak ve ekonomi üzerindeki toplumsal ve siyasal kontrolü art›rmak. ToK ‹ T A P DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON .

ayn› de¤erleri veya kültürel yönelimleri paylaflan ve birbirleri ile tahakküm ve çat›flma içinde olan aktörlerin paylaflt›klar› kültürün ve onun üretti¤i faaliyetlerin toplumsal yönetimi konusundaki mücadelesini. birleflmifl ve fleffaf bir toplumun. Emek dünyas› iflverenlere ilerleme ve s›naî toplum ad›na karfl› ç›kt›. etnik veya kültürel temizli¤in. 2000: 90). 2005: 137-140) Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› uraine’in kanaatince demokrasi kültürel laissez-faire siyasetine ya da genel bir hoflgörüye indirgenemez çünkü böyle bir fley toplumun bütünüyle parçalanmas› ve eflitsizlik ve ayr›mc›l›¤›n daha da kötü bir hal almas›na yol açar. Bu toplumsal kategori karfl› ç›k›fl›n› hasm› ile paylaflt›¤› genel de¤erler veya yönelimler ad›na ve hasm›n›n meflruiyetini reddetmek için yapar (Touraine. 2001: 49). Bu hareketlerin amac› eflitlik ilkesinin zaferini sa¤lamak veya eski üretim. siyasal. bir hareket olumlu bir vas›f için talep ortaya koymal›d›r. sömürgeci tahakküme karfl› kendini tayin ve bu nedenle özgürlük ad›na savafl›ld›. Toplumsal hareketlerin bu vas›flar› devrimci eylemler ile tam bir tezat oluflturur çünkü “devrimci eylemler her zaman toplumsal. cemaatçi. Aksine. Tarihi birçok kere atefle vermifl olan bu toplumsal hareket anlay›fl› art›k çözülmüfl ve çürümeye yüz tutmufltur. 2000: 117). 1988: 8). rekabetini ifade eder (Touraine. Dahas›. Touraine. ‹flçi sendikalar› kapitalist sömürüye karfl› eme¤i ve zanaatlar› savundular. Günümüzün toplumsal hareketleri art›k mükemmel bir toplum modelinin ve o sebeple de herhangi bir . d›fl güvenlik ve adaletin sa¤lanmas›yla s›n›rl› tutulmas› ve iktisadi alan›n bütünüyle serbest b›rak›lmas› görüflünü ifade etmek amac›yla kullan›lan bir terimdir. Sosyoloji tarihinde bu görüflü savunan önemli isimlerden birisi Herbert Spencer’dir (Yayla. mücadele basitçe egemen düzene karfl› bir mücadele olmamal›d›r. Buna göre toplumsal hareket bir ç›kar grubu ya da siyasal bask› oluflturma vas›tas› de¤ildir. Projenin kendisi Öznenin kendisinden daha önemliydi. sömürge karfl›t› hareketler ortak bir milli veya kültürel kimli¤in fark›nda olunmas›ndan ilham ald›lar. Geçmiflte toplumsal hareketler dinsel. toplumsal hareket kavram›n›. siyasal veya toplumsal s›n›f anlam›nda tan›mlanm›fl kolektif bir Öznenin ve onun vas›tas›yla da toplumun radikal bir flekilde yeniden inflas› projesinin vücut bulmufl haliydiler. 2000: 50). yönetim ve hiyerarfli biçimlerini k›r›p bunlar›n yerine yeni bir toplum yaratmakt›. yeni bir insan›n yarat›lmas›n›n ve tam mutabakat›n önünde duran her fleyin ortadan kald›r›lmas›n›n hayalini kurarlar” (Touraine. mücadeleye toplumun bütünü taraf›ndan merkezî addedilen de¤erler ad›na giriflilmelidir. Toplumsal hareket. kaç›n›lmaz olarak otoriteryenli¤e götürür (Touraine. 2000: 250). Demokrasi ve toplumsal hareketler için özgür ve adil toplum fikrinden daha tehlikeli bir fley olamaz. karfl›l›kl› tan›man›n ön flartlar›n› yaratarak ve özgür bir toplumun bir parças› olundu¤u hakk›nda fark›ndal›k yarat›larak özgürlük faal bir flekilde savunulmal›d›r” (Touraine.42 Laissez-faire siyaseti devletin toplumsal hayat içindeki rolünün iç güvenlik. Tahakküme muhalefet kendi bafl›na bir toplumsal hareket üretmez. toplumsal hareket belli bir toplumsal kategorinin ayn› anda hem özel hem de genel olan bir tahakküm biçimine karfl› ç›kmas›na izin veren bir toplumsal eylemden ortaya ç›kar. Marx’›n toplumsal hayat›n tahakküm üzerine kurulu oldu¤u fikri ile Weber’in aktörlerin de¤erler taraf›ndan yönlendirildi¤i fikirlerinin birlefliminden devflirir. “Herkes için eflit f›rsatlar temin ederek. Kad›n hareketi toplumun tamam›n› etkiledi çünkü o bedenin ve cinselli¤in özgürlefltirilmesini talep etti (Touraine. Kendini böyle bir fikirle özdefllefltirmifl bir demokrasi ya da bunun için kendini belli bir toplumsal hareketle özdefllefltiren bir siyasi güç demokrasiye de¤il. ve kad›nlar›n kendi ba¤›ml›klar›na karfl› mücadelesine ilham veren özel bir difli kimli¤inin teyit edilmesiydi.

yani mevcut olan› reddederek. daha önceden bilinen Yahudi aleyhtarl›¤› bunlar›n örnekleridir. Bunlar belli bir Özne figürünü savunmak ya da dönüfltürmek amac›ndad›rlar ve toplumsal bir has›mla çat›flmaktan ziyade kültürel haklar›n ortaya konmas› ve savunulmas› ile alâkal›d›rlar. Bugün henüz etkileri bütünüyle görünmüyor olsa da Avrupa ve ABD’de yükselen ›rkç›l›k. siyasal veya kültürel bak›mdan müspet amaçlara sahip olan ve “ahlâki bir ça¤r›y› toplumsal olarak tan›mlanm›fl bir toplumsal aktör ile di¤eri aras›ndaki aç›k bir çat›flma ile birlefltiren hareketlerdir” Emek hareketi böyle bir hareket olmufltur. . Touraine’e göre.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 43 partinin hizmetkâr› de¤illerdir. Tarihsel anlamda en önemli kültürel hareketler dinsel hareketler olmufllard›r. Bir bütün olarak toplumsal hareketlerin demokratik arzular› vard›r. Bunlardan ilki toplumla ilgili (societal) hareketlerdir. Siyasetten uzak durufl onlara özerklik kazand›rmakta fakat ayn› zamanda örgütsel zay›fl›klar›n›n da kayna¤›n› oluflturmaktad›r (Touraine. 2000: 117). seçkin bir gruba meydan okuyan ve halk› devlete karfl› harekete geçirmeye çal›flan hareketlerdir (Touraine. reddettikleri ile tan›mlarlar (Touraine. bütün toplumsal hareketler kolektif eyleme dayanmalar› bak›m›ndan ortak bir vas›f tafl›rlar ama baz› baflka nitelikleri bak›m›ndan da ayr› bir adla adland›r›lmalar› gerekir. bir düflman ya da hain ilan ederse o zaman toplumsal hareket vasf›n› kaybedip. 2000: 102). ondan kesin bir kopma yaratarak yepyeni bir toplum ya da özne infla etme amac›ndayd›lar. Toplumsal hareketlerin ikinci türünü kültürel hareketler oluflturur. Sanayi sonras› toplumdaki toplumsal hareketler ise paylafl›lan ortak de¤erlerden hareketle ve onlar ad›na toplumun veya öznenin aksayan yönlerinin demokratik yollar ve araçlarla onar›lmas› amac›ndad›rlar. Bu vas›flar› ile onlar ›zt›raba. Bunlar›n karfl›t›nda duran ayr›lmaz birleflim ise fliddet cehennemine götüren tarihsel gereklilik fikri. devrimci eylem ve totaliteryenliktir (Touraine. sesi olmayanlara bir ses vermek ve onlar›n siyasal ve iktisadi kararlar›n flekillenmesine kat›l›m›na imkân vermeye çal›fl›rlar” (Touraine. 2000: 92-95). Özne. “Onlar. günümüzün en önemli kültürel hareketleri ise kad›n hareketi ile siyasal ekoloji hareketidir (Touraine. toplumsal hareketlerin üç türünü belirler. 2000: 98-99). Ünite . karfl› toplumsal harekete (belki bir mezhebe ya da otoriteryen bir hareketlenmeye) dönüflür. Bunlar toplumsal. Ancak. Geleneksel olarak H›rvat ve Boflnak milliyetçili¤ine karfl› olan S›rp milliyetçili¤inin Büyük S›rbistan’› kurmak için giriflilen bir etnik temizlik hareketine dönüflmesi bunun bir örne¤idir.2. Toplumsal hareketlerin üçüncü türünü oluflturan tarihsel hareketler ise egemen s›n›fa de¤il. Touraine’e göre. 2000: 117). (Touraine. fakirli¤e veya köleli¤e karfl› isyan hareketlerinden ayr›l›rlar zira bu sonrakiler kendilerini ulaflmak istedikleri ile de¤il. Bu hareketlerde art›k doktriner ya da siyasal mesajlar formüle edilmemektedir. 2000: 107). Touraine’e göre. sanayi toplumu ve öncesinin toplumsal hareketleri bir toplumu ya da özneyi radikal bir flekilde yeniden infla etme. toplumsal hareketler ve demokrasi birbirlerinden ayr›lamaz üç tema olufltururlar. Touraine. Böylelikle. bir toplumsal hareket (veya kolektif aktör) kendini bir mesele ile (örne¤in ilerleme) özdefllefltirir ve hasm›n› ortadan kald›r›lmas› gereken bir engel. 2000: 113-116).

hayat›n her alan›n› ak›lc›l›k ve bilimsel bilgi ›fl›¤›nda ve etkinlik ilkesine göre düzenlemesi giriflimine at›fta bulunur. A M A Ç 3 AM A Ç 4 AM A Ç 2 . bu giriflim. Touraine’e göre. 1971: 4). onlar›n içinde do¤rudan yer alarak inceledikleri ‘sosyolojik müdahalecilik’ yöntemini önerir (Marshall. toplumu anlayabilmenin yolu. kültürel demokrasi insanlar› ve topluluklar› kendi kültürel cemaatlerine hapseden çok kültürlülük de¤il. bir toplumu anlaman›n yolu. idare edilmesini de içerecek flekilde bilginin ve toplumun yarat›c›l›¤›n›n idare edilmesi ve yönlendirilmesi alm›flt›r. Touraine’e göre. bu birikim ise emek sömürüsü yoluyla gerçeklefltirildi¤i için emek ve sermaye aras›ndaki mücadele de toplumdaki temel mücadele biçimini almaktayd›. Touraine bu hali birlik ve dayan›flma içinde kültürel çeflitlili¤in sürdürülmesi sorunu olarak tarif etmektedir. 1998:5). Modernli¤in araçlar dünyas›. Touraine 1973 tarihli bir çal›flmas›nda. bu yönelimlerin ortaya konuldu¤u toplumsal çat›flmalar›n ve güç mücadelelerinin do¤as›n› ve egemen güçlerin toplumsal hareketleri tahrik eden fleylerin nesini bast›rd›klar›n›” anlamaktan geçer (Touraine. dolay›s›yla içe kapanma e¤iliminde olan bir cemaatçilik aras›ndaki gerilim olarak ortaya ç›kmaktad›r ki. programlanm›fl ya da sanayi sonras› toplumda ise emek sömürüsünün önemi izafi olarak gerilemifl ve bunun yerini bilimsel ve teknik araflt›rma. toplumsal aktörleri tarihin önceden nereye gitti¤i bilindi¤i varsay›lan seyri içine ya da kurumsal yap›s› ve iflleyifli tespit edilmifl bir toplumsal yap› içine yerlefltirerek onlar›n ne kadar uyum ya da sapma gösterdiklerini gözlemlemekten geçmez. Touraine’in toplumu anlamada kulland›¤› yöntemi aç›klayabilmek. Ancak. mesleki e¤itim. klasik sosyolojinin yapt›¤› gibi. de¤iflimi programlama ve de¤iflim unsurlar›n› idare etme. ona göre. sanayi toplumu yat›r›m imkân›n› korumak ve gelifltirmek için sermaye birikimine a¤›rl›k vermekte. programlanm›fl toplum hedefleri bak›m›ndan sanayi toplumundan daha fazla iktisadi büyümeye odaklanm›fl ve sanayi toplumunun sahip oldu¤undan çok daha fazla bir yat›r›m kabiliyetine sahip olan bir toplumdur. Özetle Touraine toplumsal de¤iflim süreçlerine aktif olarak kat›lacak bir eylemci sosyoloji önerir. Pratikte bu durum bir yanda piyasa mekanizmalar›n›n tahakkümü di¤er yanda ise insan› ve toplumu tek kültür. kültürel çeflitlili¤in ulusal-toplumsal birlik ve dayan›flma içinde korunmas› ve kültürel de¤erlerin ak›l ve ak›lc›l›¤›n gerekleri ile uzlaflt›r›lmas›n› ferdiyet kazanm›fl bireyin yani Öznenin yarat›c›l›¤›na ve iradesine b›rakan bir demokrasi anlay›fl›d›r. Touraine’in. “onun toplumsal ve kültürel yönelimlerini. Buna karfl›l›k.44 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Özet A M A Ç 1 Touraine’in Programlanm›fl toplum kavram›n› tan›mlayabilmek. bir cemaatin de insan› oldu¤unu ihmal etmekte ve bu suretle insan öznesinin bütünlü¤ünü tehdit etmektedir. tek kimlik ve tek gelene¤e hapsetme. Touraine’e göre. Touraine’e göre modernli¤in temel sorunu araçlar dünyas› ile anlamlar dünyas›n› birbirinden ay›rm›fl olmas›nda yatar. programlanm›fl toplum tan›m›nda da görüldü¤ü üzere. kendi tabiriyle “toplum sosyolojisi yerine aktörler sosyolojisini” koyacak ve böylece sosyolojide mevcut olan nesnel-öznel ya da sistem-eylem kuramlar› fleklindeki yanl›fl bölünmeyi aflacak yeni bir kuram gelifltirmeye çal›fl›r. çoklu iliflkilere sahip örgütlerin yönetimi ve bütün bu üretim etkenlerinin harekete geçirilmesinden yana olan tutumlar›n oluflturulup. Yöntem olarak da Touraine “sosyologlar›n toplumsal de¤iflim hareketlerini. Touraine’in kültürel demokrasi kavram›n› tan›mlayabilmek. Ancak. Touraine’›n modernli¤e ve liberalizme yönelik elefltirilerini kavrayabilmek. toplumu toplumsal aktörlerin eylemleriyle flekillenen bir toplumsal sistem olarak gören bu nedenle de toplumsal aktörleri kuram›n merkezine alan bu yaklafl›m› bundan dolay› “eylemci (actionalist) sosyoloji” olarak adland›r›l›r. insan› adeta demir bir cendereye hapsetmekte ve onun ayn› zamanda bir kültürün. Aksine.

öznenin özgürlü¤ünü garantileyecek bir demokrasi hem da¤›lma. olumsuz yönlerinin yine ayn› de¤erler ad›na giriflilen mücadeleler yoluyla düzeltilmesi ve gelifltirilmesi yönünde çaba gösteren kolektif hareketlerdir. Touraine’in ad›na kültürel demokrasi dedi¤i yeni demokrasinin üç temel amac› vard›r.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 45 AM A Ç 5 Touraine’›n kültürel demokrasi fikrini tart›flabilmek. sistemlerin mütehakkim mant›¤›na karfl› yürüttükleri savafl ya da özne siyaseti. e¤itim. eflitsizlik ve ayr›mc›l›¤›n daha da kötü bir hal almas›na karfl› etkin bir çare üretmemekte. (››) bu gayri-flahsi tahakküm sisteminin toplumsal aktörleri kendi kiflisel veya cemaatçi kimliklerine kapanmaya zorlamas› ve bu suretle az›nl›klar›n reddedilmesini teflvik etmesi karfl›s›nda kültürel çeflitlili¤in sayg› görmesini temin etmesi ve herkese eflit toplumsal ve kültürel haklar› garanti etmesi ve (›››) üretim ve yönetim sistemlerinin teknik ak›lc›l›¤›na tâbi olan tüketicilerin sa¤l›k. Bunlar (›) artan eflitsizlikler ve daha fazla d›fllanmaya yol açan küresel iktisadi ve mali sistemler karfl›s›nda s›n›f farkl›l›klar›n› azaltmak ve ekonomi üzerindeki toplumsal ve siyasal kontrolü art›rmak. onun var olabilmesinin koflullar›n› yaratma ve sürdürme siyasetidir. Bunun gerçeklefltirilebilmesi bireyin kendi eylem ve durumlar›n› kontrol etme. özgürlüklerin savunulmas› herkes için eflit f›rsatlar temin edilerek. karfl›l›kl› tan›man›n ön flartlar› yarat›larak ve özgür bir toplumun bir parças› olundu¤u hakk›nda fark›ndal›k yarat›larak yap›lmal›d›r. iktisadi ve toplumsal ilkeleri üzerine infla edilemez çünkü liberalizm otoriter ve totaliter rejimlere k›yasla demokrasinin yaflat›lmas› için daha uygun bir çerçeve sa¤l›yor olsa da öngörmüfl oldu¤u kültürel ço¤ulculuk ve piyasa serbestiyeti ile toplumun bütünüyle parçalanmas›na. kendi kültürleri ve özgürlükleri ba¤lam›nda. Touraine’›n Özne. modernlik ve toplumsal hareketler aras›nda kurdu¤u iliflkiyi de¤erlendirebilmek. onun aksayan. hem de afl›r› bütünleflme ve tekbiçimleflme tehditlerini bertaraf edebilecek bir yap›da olmal›d›r. Touraine’in kanaatince böyle bir demokrasi liberalizmin siyasal. ona göre. aksine bunlar› daha da ilerletmektedir.2. Bu nedenle. Bu kolektif hareketler bir ç›kar grubuna dönüfltürdüklerinde ya da modernlik ve demokratik de¤erler d›fl›ndaki de¤erler etraf›nda yeni bir toplum kurmaya yöneldiklerinde Touraine’in nazar›nda toplumsal hareket olma vas›flar›n› kaybederler. Böylelikle toplumsal hareketler modernlik ve demokrasinin terk edilmesi yönünde de¤il. Dolay›s›yla. A M A Ç 6 . Ancak modern toplumun bugün içinde bulundu¤u durumda özne bir yandan pazar ve teknolojilerin zaferine (yani araçsal-teknik ak›lc›l›¤a karfl›) karfl› mücadele ederken di¤er yanda cemaatçili¤e ve ondan ortaya ç›kan otoriteryenli¤e karfl› mücadele vermektedir. Touraine’e göre demokrasi en temelde öznelerin. biliflim vb alanlar›ndaki taleplerinin dikkate al›nmas›d›r. Ünite . demokrasi. kendi deneyimlerini ve hat›ralar›n› kiflisel bir hayat hikâyesi içinde birlefltirmek için kendini bir aktör olarak ortaya koymas›na imkân yarat›lmas› mümkün olabilir. Toplumsal hareketlerin bu süreçteki temel ifllevleri onlar›n modernli¤in ve demokrasinin temel de¤erlerini ve kültürel yönelimlerini paylafl›yor olmalar› fakat öte yandan bunlardan ortaya ç›kan faaliyetlerin yönetimi ve üretti¤i sonuçlar konusunda tâbi konumda olanlar›n tahakküm konumunda olanlarla rekabet ve çat›flma içine girmelerinde yatmaktad›r.

Akl›n rehberli¤inde. Dinin gelenek üzerindeki etkisini k›rarak. Öznenin kendi kültüründen ald›¤› kimli¤ini gelifltirme ve güçlendirme yönünde cesaretlendirilmesi d. bir birey neyi yapmas› halinde. ulus devleti yabanc› emek gücünün istilas›ndan korumak 6. Alain Touraine’e göre. Teknoloji dünyas› ile de¤erler dünyas›n›n birbirinden kopar›lm›fl olmas› c. insan akl›n› özgürlefltirmek d. c. Do¤al hayata hükmeden yasalar ile insan akl›na hükmeden yasalar› birbirlerinden ay›rarak. e. Her bir cemaat veya kültür grubunun kendi kültürünün öngördü¤ü yaflam düzenine uygun bir flekilde yaflamas›na imkân verilmesi b. 3. Alain Touraine’in görüflleri dikkate al›nd›¤›nda. Afla¤›dakilerden hangisi Alain Touraine’in kültürel demokrasi kavram› tan›m›na daha uygundur? a. Alain Touraine’e göre. Özgürlük iste¤ini birey olma iste¤i ile birlefltirmesi halinde d. ak›lc›l›k ve kültürel aidiyeti birlefltirmesi halinde . geleneklerin kutsall›¤›n› akl›n yasalar› ile aç›klayabilmek c. Kitlelerin açl›k. Kendi kültüründe akla ve bilime uygun olmayan unsurlar› reddetmesi halinde e.46 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m 1. Kültürel çeflitlili¤in ve akl›n ve ak›lc›l›¤›n gerekleri ile uzlaflt›r›lmas› 4. Seyahat ve ticaret özgürlü¤ünü denetim alt›na alarak. Emek ile sermaye aras›ndaki mücadelenin temel toplumsal çat›flma olmas› d. ‹nsan eylemini. Demokratik idealleri kültürel ideallerle birlefltirmesi halinde b. afla¤›dakilerden hangisi klasik modernlik fikrinin temel amaçlar›ndan biri olmufltur? a. Ak›l ve bilim ad›na geleneksel olan› ortadan kald›rmak e. bir özne olarak düflünülebilir? a. Bilgi ve yarat›c›l›¤›n eskiden oldu¤undan daha fazla önem kazanmas› e. Sanayi toplumundan daha fazla yat›r›m kapasitesine sahip olmas› c. Birlik ve dayan›flma içinde kültürel çeflitlili¤i koruyabilecek bir yap›n›n ortaya konulmam›fl olmas› d. ‹nsan eylemlerini anlamak için aktörlerin toplumsal ve kültürel yönelimlerini dikkate almak gerekir. Kapitalist iktisadi geliflme sürecinin geleneksel ekonomileri tahrip etmifl olmas› e. Alain Touraine’in inflac›-yorumcu yaklafl›m›. b. insan›n ruh ve beden dünyas›n› evrenin ilahi düzeninin gereklilikleri ile uyumlaflt›rmak b. Alain Touraine’e göre. afla¤›dakilerden hangisi sanayi-sonras› ya da programlanm›fl toplumun temel vas›flar›ndan biri de¤ildir? a. Kendi kültürel de¤erlerini ve kimli¤ini baflka kültürler ve kimlikler karfl›s›nda etkin bir flekilde savunmas› halinde c. Eylemin gerçek ve do¤ru anlam› ancak bilim adam›n›n incelemesi ve yorumu yoluyla ortaya koyulabilir. Örgütlerin yönetiminin daha büyük bir önem kazanm›fl olmas› 2. Özgürlük. ‹nsan eylemleri baflka insanlar›n eylem ya da davran›fllar›na yönelik olmad›kça eylem olarak kabul edilmemelidir. Yerel ve ulusal-milli kültürlerin evrensel bir kültür ekseninde de¤iflme ve dönüflmeye teflvik edilmesi e. d. ‹ktisadi büyümeye odakl› olmas› b. insan›n içinde yaflad›¤› tarihseltoplumsal koflullar›n tayin etti¤i bir sonuç olarak anlamak gerekir. insan eyleminin anlafl›lmas›nda afla¤›daki ilkelerden hangisini dikkate al›r? a. fakirlik ve hastal›k gibi temel ihtiyaçlar›n›n henüz tatmin edici bir flekilde karfl›lanmam›fl olmas› b. Kültürler aras› etkileflimi art›rmak suretiyle farkl› kültürel geleneklerden yeni bir ulusal kültür oluflum sürecinin desteklenmesi c. Toplumsal bir iyili¤i meydana getirmedikçe insan eylemi bilimsel olarak anlams›z ve de¤ersizdir. Piyasa mekanizmas›n›n kültürel de¤erlere uygun tüketim mal ve hizmetlerini yeterince sa¤layam›yor olmas› 5. modern toplumlar›n en temel toplumsal sorunu afla¤›dakilerden hangisidir? a.

Ezilenlerin-ma¤durlar›n s›n›f ç›karlar›n› savunmak için örgütlenebilmek c. Yan›t›n›z yanl›fl ise “ Modernlik ve Modern Toplumlar›n Temel Sorunu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ünite . Yan›t›n›z yanl›fl ise.2. d 6. Tüketici taleplerini dikkate almak 10. Afla¤›dakilerden hangisi Alain Touraine’e göre kültürel demokrasinin amaçlar› aras›nda yer almaz? a. Kültürel çeflitlili¤in sayg› görmesini sa¤lamak d. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumu Anlaman›n Yöntemi ve Geç Modern Toplum” konusunu yeniden gözden geçiriniz. “Toplumsal Hareketler ve Kültürel Demokrasi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Önceli¤i yeni bir özne yaratmaya vermek e. “ Modernlik ve Modern Toplumlar›n Temel Sorunu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 5.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 47 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 7. Güçler ayr›l›¤› d. Egemen düzene karfl› ç›kmak b. “Siyasal Modernlik ve Demokrasinin Boyutlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modernlik. Afla¤›dakilerden hangisi Alain Touraine’e göre demokrasi fikrinde di¤erlerinden daha fazla öneme sahiptir? a. Özne ve Demokrasi Aras›ndaki ‹liflkiler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Devlet gücünün temel haklara sayg› ilkesince s›n›rlanmas› 9. e 7. e 4. b 10. Güçler ayr›l›¤› ilkesinin anayasal teminat alt›na al›nmas› d. Ekonomi üzerindeki siyasal ve toplumsal kontrolü azaltmak c. c 2. 3. c . Hukuk devleti c. Halk›n egemenli¤i e. Bir parti önderli¤inde hareket ederek siyasal talepler üretmek 1. S›n›f farkl›l›klar›n› azaltmak b. “Modernlik ve Özne” ve “Modernlik. Yan›t›n›z yanl›fl ise. Has›mlar› ile paylafl›lan de¤erler ad›na mücadele etmek d. Yöneticilerin seçimine herkesin kat›l›m›n›n sa¤lanmas› e. Alain Touraine’e göre. Yan›t›n›z yanl›fl ise. Devletin gücünün s›n›rlanmas› ve hukuk devleti ilkelerinin yerlefltirilmesi c. e 9. Bireycili¤in önündeki engellerin kald›r›lmas› 8. afla¤›dakilerden hangisi ça¤dafl toplumsal hareketlerin ortaya ç›kmas›nda temel etkendir? a. Özne ve Demokrasi Aras›ndaki ‹liflkiler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Toplumu Anlaman›n Yöntemi ve Geç Modern Toplum” bölümü ile “Toplumsal Hareketler ve Kültürel Demokrasi “ konusunu yeniden gözden geçiriniz. Herkese eflit kültürel ve toplumsal haklar sa¤lamak e. a 8. Kültürel kimli¤in kiflisel özgürlük ve ak›lc› düflünce ile birlefltirilmesi b. Afla¤›dakilerden hangisi Alain Touraine’in demokratik toplum anlay›fl›n›n özünü daha iyi ifade eder? a. Yan›t›n›z yanl›fl ise. “”Toplumsal Hareketler ve Kültürel Demokrasi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Seçme ve seçilme hakk› b.

kimli¤in ve kültürel mensubiyetin. merkezî veya yerel yönetimde etnik dillerin resmi dil olarak kullan›lmas› için yap›lan hukuki düzenlemeler yan›nda aile.48 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Irki ve etnik milliyetçilikler bireysel özgürlükler yerine bireyin ait oldu¤u topluma karfl› yükümlülüklerine vurgu yapmalar› nedeniyle makro ölçekli cemaatçiliklerin örnekleri olarak düflünülebilirler. Touraine’in bir köye. usta ile ç›rak ve erken kapitalist dönemde sermaye sahibi ile iflçi aras›ndaki hâkimiyet ve ba¤›ml›l›k iliflkilerinden farkl› oldu¤una dikkat çekmek istemektedir. özellikle etnik yap›lar› heterojen olan toplumlarda. izin verdi¤i veya mensuplar›ndan talep etti¤i özel davran›fl biçimlerinin serbestçe ifade edilmesi ve hayata geçirilmesine kadar uzanan çeflitli talepleri ve bunlar etraf›ndaki toplumsal ve yasal düzenleme ve uygulamalar› içerir. S›ra Sizde 4 Çok kültürlülük talepleri etnik ve az›nl›k dillerinin. çok katmanl› ve baflka kimliklerle iliflkili oldu¤unu belirtir. nikâh bedeli ile ilgili hak ve sorumluluklar› kendi dinsel hukuklar› dikkate al›narak ayr› ayr› düzenlenmiflti. “kutsal olandan alelâde olana geçifl” ifadesi ile aç›kça Durkheim’›n din sosyolojisinde dinsel olan›n merkezindeki fikri tan›mlamak için kulland›¤› ‘kutsal’ (sacred) ve dinsel olmayan› tan›mlamak için kulland›¤› ‘alelâde’ (profane) kavramlar›na ve o vas›tayla da dinsel olandan dünyevi olana geçifle at›fta bulunmaktad›r. inanç veya cemaat ile iliflkisi olmayan bireysel bir kimlik tan›mlama tavr›d›r. boflanma. kölecilikte efendi ile köle. Ancak. medya. boflanma. hemflerilik. örgütler yoluyla programlanm›fl toplumda bireyler ve daha genelde toplum üzerinde hâkimiyetin belli. din. H›ristiyan ve Yahudilerin ayn› konulardaki haklar› da kendi dinsel hukuklar›na dayanmaktayd›. cemaate hapsolma derken kastetti¤i fley de budur. Touraine bu halin afliret toplumunda reis ile afliret üyesi. din vb ile ortak yan› olmayan özgün bir kimlik tan›mlama tavr›d›r. toplumsal veya kültürel imtiyazlar›n ancak cemaat üyeli¤ine ba¤l› olarak elde edilebildi¤i yerlerde cemaatçilik duygusu ve uygulamalar›n›n güçlü olmas› beklenebilir. inkâr edilmesi fleklinde ya da bunun aksine olarak her bir grubun sadece kendi cemaat kimli¤ini dikkate almas› fleklinde karfl›m›za ç›kabilir. bafllang›çta kapitalist ak›lc›l›¤a ve iktisadi disipline ruh vermifl olan dinsel duygular›n yerini ruhsuz bir araçsal ak›lc›l›¤›n alm›fl olmas›na dikkat çekmesini de hat›rlatmal›d›r. evlilik ve miras hukuku alanlar›nda inanca veya etnik kültüre ba¤l› olarak baflat hukuktan ayr› uygulamalar›n meflruiyetinin yasal teminat alt›na al›nmas› gibi çeflitli uygulamalar bu kapsamda düflünülebilir. Etnik dillerin korunmas› için özel çaba gösterilmesi. Afrika ve Orta Do¤u’dan gelen göçmen cemaatleri bu tür taleplerin yasal güvenceye al›nmas›n› talep etmektedirler. . afl›r› bireycileflme durumlar›nda bireyler kendilerini baflkalar› ile hiçbir ortak yan› bulunmayan birer varl›k olarak ta tan›mlama e¤iliminde olabilirler. toplum içindeki baflat gruplardan birisi vas›tas›yla herkesi kuflatacak flekilde tan›mlanmas› giriflimi ve böylece di¤er kimliklerin ve mensubiyetlerin dikkate al›nmamas›. Bölgecilik. Bu iki tav›rdan birincisi. Türkiye’de 1926 y›l›nda yürürlü¤e giren ilk Medeni Kanun’dan önce dinsel cemaat üyelerinin evlilik. Fakat kavramlar›n kullan›lma biçimi bize ayn› zamanda Weber’in modernlikle yükselen ak›lc›l›kla birlikte “dünyan›n büyüsünün bozulmas›” (ya da “gözün aç›lmas›”) nitelemesini. cemaatçilik büyük toplum içinde daha küçük birimler etraf›ndaki mensubiyet ve yükümlülükler üzerine de infla edilmifl olabilir. S›ra Sizde 3 Touraine. ana dilde e¤itim. Bu görüflten hareketle onun bir toplumun ya da onun aktörlerinin kendilerini pür kültürel veya cemaatçi bir tav›rla tarif etmelerinden kastetti¤i fley baflka hiçbir kültür. miras vb konulardaki haklar›n› düzenlemekte. 1917 y›l›nda yürürlü¤e konan Aile Hukuku Kararnamesi sadece Müslümanlar›n evlilik. bireysel ya da toplumsal kimli¤in çok yönlü. Baz› iktisadi. S›ra Sizde 2 Touraine. S›ra Sizde 5 Touraine’in “sanayi sonras› toplumda tahakküm gayriflahsileflirken ba¤›ml›l›¤›n flahsileflmesi” ile kastetti¤i fley piyasa mekanizmas›. Örne¤in. Öte yandan. gecekondu bölgelerinde mahallecilik anlay›fl ve uygulamalar› da bazen kat› bir cemaatçilik uygulamalar› fleklinde karfl›m›za ç›kabilir. inançlar›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi ile ilgili uygulamalardan bu tür inançlar›n emretti¤i. kifliselleflmifl bir öznesinin olmamas› halidir. inanç. orta ça¤larda hükümdar ve beyler ile onlar›n kullar› veya serfleri. Touraine bu tav›rlar›n her ikisinin de öznenin özgürlü¤ünün sa¤lanmas› ve kültürel demokrasinin geliflimi için birer tehdit ya da en az›ndan sa¤l›ks›z tav›rlar oldu¤unu düflünür. S›rf bireyci bir kimlik tan›mlamas› ise hiçbir kültür. Günümüzde baflta Kanada olmak üzere Bat›l› ülkelerin baz›lar›nda özellikle Asya.

Touraine. Andrew. (2007).bookrags. 22-25. The Blackwell Encyclopedia of Sociology içinde. Social Theory in Postindustrial Society. Translated by David Macey. Chicago: The University of Chicago Press. Yayla. “Why we Migth all be Able to Live Together: An Immanent Critique of Alain Touraine’s Pourrons-Nous Vivre Ensemble?” Thesis Eleven. The Cambridge Dictionary of Sociology. European Journal of Social Theory. Translated by Leonard F. Gordon. Cambridge: Polity Press. (1977) The Self-Production of Society. Cambridge: Polity Press. George Ritzer). Encyclopedia of World Bibliography on Alain Touraine. (1974). Oxford ve Victoria: Blackwell Publishing. Paris: Le Seuil.com/ Eriflim tarihi: 26 Kas›m 2010. Alexander. (2001). Modernity and Its Futures içinde. Madlen. Sociologie de l’action. George Ritzer).com/ Eriflim tarihi 26 Kas›m 2010. (1997). (1995). 169-221. (1997). Foreword by Stanley Aronowitz.com/biography/alain. George Ritzer). s. Organizsation for Economic Cooperation and Development. 5018-19. (Ed. Touraine. Workers Attitudes to Technical Change. Jeffry C. Madlen. El-Ojeili. Can We Live Together: Equality and Difference. Oxford ve New York: Oxford University Press. The Blackwell Encyclopedia of Sociology içinde. New York: Cambridge University Pres. 2: 403. Minneapolis: University of Minnesota Pres. Daniel Pecaut ve Alfred Willener. (Eds. David Held and Tony McGrew). Bryan S. Gamble. (Ed. Esperanza. Stuart Hall. “Authoritarianism”. Alain.sagepub. Oxford: Polity Press. Translated by David Macey. (1988). Conflicts and Culture in the Programmed Society. http://est. Oxford Dictionary of Sociology. translated by Myrna Godzich. Chamsy.2. http://the. (1965). (2005). Translated by David Macey. New York: Random House. (1971). http://www. Marshall.sagepub. Claude Durand. Palma. John. Tomorrow’ Social History: Classes.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 49 Yararlan›lan Kaynaklar Allen. Wofgang.touraine/ Eriflim tarihi: 9 fiubat 2011. The Blackwell Encyclopedia of Sociology içinde. “Post-Industrializm and Post Fordizm”. Glasgow: HarperColins Publishers. Collins Dictionary of Sociology. (1999). (2007). “Social Theory from a Sartrean Point of View: Alain Touraine’s Theory of Modernity”. Return of the Actor. What is Democracy. The Post-Industrial Society. Ankara: Adres Yay›nlar›. (2000). David ve Jary. (1998). Madlen. Boulder. Knöbl.2622-25) Jary. Beyond Neoliberalism. Mayhey. (Ed. 58: 99. Colorado ve Oxford: Westview Pres. s. . Critique of Modernity. s. Oxford ve Victoria: Blackwell Publishing. Alain. Julia. The Academic System in American Society. (2007). Ünite . (Second edition). (2011). Turner. “Liberalism”. Translated by David Macey. “Totalitarianism”. Atilla. Oxford ve Victoria: Blackwell Publishing. X. McGraw-Hill Book Company. Siyasî Düflünce Sözlü¤ü. (1995). s. (2006). (1965). Oxford (UK) ve Cambridge (USA): Blackwell. (1999).

Anahtar Kavramlar • Modernizm-Postmodernizm • Modernite-Postmodernite • Modernlik-Postmodernlik • Modern-Postmodern • Geç Kapitalizm Postmodern Sosyal Teori • G‹R‹fi • JEAN-FRANÇOIS LYOTARD’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI • FREDRIC JAMESON’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI . Fredric Jameson’›n kapitalizmi neden “geç” olarak niteledi¤ini aç›klayabileceksiniz. Postmodernizmin ne oldu¤unu tan›mlayabilecek. Jean-François Lyotard’a göre postmodern ça¤da bilgi ve bilimin alm›fl oldu¤u konumu de¤erlendirebilecek. Postmodern sanat› modern sanattan farkl›laflt›ran özellikleri karfl›laflt›rabilecek.3 Amaçlar›m›z ‹çindekiler Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Postmodern kuramc›lar›n Ayd›nlanma dönemine yöneltti¤i elefltirileri özetleyebilecek.

birliktense çeflitlili¤i. 2010: 24). birbirinden net bir çizgiyle ayr›lm›fl tarihsel dönemlerden bahsetmek mümkün de¤ildir. Bu bak›mdan anlam aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda. Featherstone (1996: 21-35). modernizm-postmodernizm. Bu anlamda postmodernizm sanatta. bu tarihten sonra sosyal bilimlerde en çok tart›fl›lan konulardan biri haline gelmifltir. Postmodernleflme ise modern sonras›na özgü iliflki ve kurumK ‹ T A P SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON . NEL‹M kültür ve toplum kuramc›s› taraf›ndan modernist kültürden radikal kopufllar› ifade eden yeni postmodern sanat biçimlerinin ortaya ç›k›fl›yla tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r S O R U (Best & Kellner. Postmodernite ise tarihsel anlamda modern dönemi izledi¤i düflünülen sosyal ve politik ça¤› betimler. 2010: 22. Postmodern düflüncesi yeni bir tarihsel ça¤›. Özellikle 1960’l› ve 70’li y›llardan itibaren modernizm karfl›t› ya da modernizmden sonras› anlam›nda kullan›lan birçok D Ü fi Ükavram. modernite-postmodernite ve D‹KKAT modernleflme-postmodernleflme kavramlar›n›n birlikte karfl›tl›klar›n› ça¤r›flt›rd›¤›ndan söz eder. 1950 ve 1960’lardan itibaren birçok yazar taraf›ndan kullan›lmaya bafllanan SIRA S‹ZDE postmodernizm kavram›. modern düflüncenin içli d›fll› bir flekilde geliflti¤i görülür. yeni kültürel ürünleri ve sosyal dünyaya iliflkin yeni bir kuramsallaflt›rmay› kapsamaktad›r (Ritzer. 1996: 6-8). 1996: 5). postmodernist teorisyenlerin “determinizmdense indeterminizmi. Böylelikle postmodernizmin içinde. yeni malzemeler ve e¤reti yap›lar gibi formlar›n inflas›n› gündeme getirir. modernizm bir dönemin dokSIRA S‹ZDE trinini. içinde bulunulan ça¤a vurgu yapar. Bununla birlikte Rosenau. 7). postmodernizm ise modern sonras› bir doktrini iflaret eder. sentezdense farkl›l›¤›. basitlefltirmektense karmafl›kl›¤›” önerdiklerini belirtir (Ritzer. Modernite. Postmodernite ise modern sonras› içinde bulunulan ça¤›n varl›¤›n› temsil eder. Postmodernistler için modern ça¤dan postmodern ça¤a geçildi¤i fikri oldukça indirgemeci ve do¤rusal bir bak›fl aç›s›n› yans›tmaktad›r. modern kültürel ürünlerden farkl› olarak sanatta. filmlerde.Postmodern Sosyal Teori G‹R‹fi Postmodernizm. Postmodern oluflumlarla ilgili önemli nokta modernitenin bitti¤i ve postmodern ça¤›n bafllad›¤› düflüncesidir. Dolay›s›yla. pop e¤ilimler. mimaride ve benzeri alanlardaki kültürel ürünleri ifade eder. Modernleflme geleneksel olmayan iliflki ve kurumlar›n varl›klar›n› sürAMAÇLARIMIZ dürmelerine at›fta bulunur. Dolay›s› ile postmodernizm tam olarak modern sonras› anlam›na gelmemekle birlikte modernlik elefltirisi üzerinden yeni bir döneme at›fta bulunmaktad›r (Akay. Onlara göre tarihsel dönemler aras›nda bu flekilde do¤rusal.

günümüzün hâkim elefltirel ve biçimsel ideolojik paradigmas› olan postmodern düflüncenin bir yenilik olarak esteti¤i. Jameson’›n bu yorumu modernizmin kendi içinde bir çöS O R U zülme yaflad›¤› yönündedir (Anderson 2009: 73-74). Böylece modern sözcü¤ünün bir döneme ad›n› veren bir kimlik ya da etiket ifllevi gördü¤ünü ileri sürmek yanl›fl olmayacakt›r. Bu söylemin anlam›. ulus devlet. yorumbilgisiSIRA S‹ZDE ni. modern kavram›n›n geleneksel olmayan anlam› yap›s›nda bar›nd›r›yor olmas›d›r. Oysa postmodern düflünürler bu iki unsurun (kuram ve ideolojinin) birbirinden ayr›lamayaca¤› noktas›n› vurgularken. “simülasyonlar”. Modernleflme-postmodernleflme ve modernlik-postmodernlik kavramlar› ise “süreci” yani gündelik rutinliklerin yaflanmas›n› ve sosyal pratiklerin devam›n› anlat›r. D ‹ K K A T kinizm. ‹leri kapitalist dönemin bu bunal›mlar›n›n elefltirilmesi ve tart›fl›lmas› yeniden yap›lanma/infla sürecini gündeme getirmifl ve Ayd›nlanman›n bir ürünü olarak modernitenin baflar›ya ulaflamad›¤› ifade edilmifltir (Görgün-Baran. modernizmin toptan yads›nmas›d›r. Bu ba¤lamda Postmodernizmin asl›nda yenilikçi ve özgün bir düflünce olmad›¤›na de¤inilir. varoluflçulu¤u. SIRA S‹ZDE Bugün. nihilizm ve Paris 1968 gelene¤i olarak SIRA S‹ZDE s›ralanmaktad›r. Bu geliflmelerle birlikte ortaya ç›kan modernleflme varl›¤›n› sürdürmek için kapitalizm. romantizmi. fenomenolojiyi. SIRA S‹ZDE Öte yandan Jameson. Elefltirel Teoriyi ve anarflizmi temellük eder. Ayd›nlanma düT EModernizmin LEV‹ZYON flüncesi. O halde Ayd›nlanman›n K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . öznenin ölümü O R Utemsilin reddi ve ve S dönüflü.52 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› lar›n inflalar›n›n devam›n› betimler. ço¤u ile önemli anlaflmazl›klar da yaflad›AMAÇLARIMIZ ¤› görülmektedir. “modern” kavram›n›n belli bir tan›m›n›n olmad›¤›n› belirtmekle birlikte. bireyin kimli¤i. Bu kavramlara yeniden döndü¤ümüzde “izm”ler belli bir döneme iliflkin belli bir düflünce ya da doktrini ifade ederler. 2006: 369). üzerinde durulmas› gereken nokta. nihilizmi. bireycilik. anti-hümanizm. Frans›z devrimi. bir s›n›r çizilmesi ontolojik olarak mümkün de¤ildir. Fakat modernizm de post modernizm gibi bir söylem olarak de¤erlendirilmektedir. 1997: 23-24. Bu ba¤lamda postmodernizm. sorusuna verilen en basit yan›t. Heidegger ve Nietzsche felsefesi. Öte yandan Scott Lash ise postmodernizmi. kendi ekseni etraf›nda döndürerek ve dönüflümler geçirerek bir yenileme yolu aramak zorunda olDÜfiÜNEL‹M du¤unu belirtir. Bat› Marksizmini. Bu konuda Perry “Postmodernitenin Kökenleri (2009)” kitab›nda daha ayr›nK ‹ T Anderson’›n A P t›l› bilgiye ulaflabilirsiniz. Birbirinden farkl› genellikle birbiri ile çat›flan düflünce e¤ilimleD‹KKA T rinin bir araya getirilmesinden olufltu¤u belirtilir: “Frans›z yap›salc›l›¤›n›. bilimsel geliflmeler ve Sanayi devrimi görülmektedir. Bu ise “modern kalarak postmodernizme dönüflmeye çal›flan modernizm” anlam›na gelir. “gerçekli¤in yerini imajlar›n almas›”. fiaylan 2002: 111). AMAÇLARIMIZ O halde postmodernizm nedir. Bu temalar. Asl›nda kökenine bak›ld›¤›nda. postmodernizmin merkezinde yer alan baz› temalar›n modas› geçmifl oldu¤u D Ü fi Üifade N E L ‹edilmesine M ra¤men birçok entelektüelin zihnini meflgul etti¤i aç›kt›r. kuram ile ideolojinin birbirinden ayr›lmas›. “bir tarihsel geçmifl duygusunun yitirilmesi”. 2004: 32). Dolay›s› ile postmodernizim bu ak›mlar›n her biri ile belli özellikleri paylaflm›fl olsa da. bu s›n›r› mutlak anlamda ay›rmakta ve de¤er iliflkilerini bilimin d›fl›nda tutmaktad›r. ‹NTERNET yüzy›la gelindi¤inde kapitalizmin bunal›mlar› giderek artm›flt›r. Modernite-postmodernite kavram› “mevcut duruma” at›fta bulunur. “zincirden boflalm›fl göstergeler” olarak da tan›mlanmaktad›r. Bilindi¤i üzere modern bilim. kamusal alan›n çöküflü. kentleflme ve pozitivizm gibi unsurlar› dayanak olarak kullanmakla birlikte 20. Postmodernizm. popülizmi. Sosyal bilimlerde. dönüfltürür ve aflar” (Rosenau. yap›s›nda hem aç›klama iddias›n› hem de ideolojileri tafl›mas›d›r. modernizmin radikal bir biçimde elefltirisidir. farkl›laflman›n bozulmas› ve iflaretsel/göstergesel olan›n egemenli¤i ve bunlar› (iflaretsel olan›) anlamland›rma biçimleri olarak ifade eder (Featherstone 1996: 33). Featherstone. Bir bak›ma dönemin ideolojisini betimlerler. söylem sözcü¤ünün bu çerçevede kullan›lmas›n›n olanakl› oldu¤unu belirtmektedirler (Smart.

SIRA S‹ZDE Aç›klay›n›z. Oysa Ayd›nlanman›n akl› getirdi¤i nokta. feodal dönemin özelli¤i gere¤i apriori metafizik S O R Uolamamas›na aç›klamalara. Do¤al toplum ve do¤al hukuk düflüncesi bir anlamda laikleflmifl mutlak gerçekli¤in yans›mas› biçiminde de¤erlendirilmifltir.3. Ünite . Di¤er bir ifade ile tarihin ak›fl süreci çerçevesinde ilerlemesi için insan›n katk›s›na gerek DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . bir ütopya olarak insan›n özgürleflmesi ve yücelmesi amac›n› tafl›maktad›r. Böylece ak›lda yaflanan tutulma. Ayd›nlanman›n bu anlamda bir mit olarak de¤erlendirilmesine neden olmufltur. Ak›l ve bilim. Horkheimer’in ifade etti¤i üzere bir “ak›l tutulmas›” yaflayarak çat›flan ç›karlara hizmet etmeye bafllam›flt›r. bireyin akl›n› kullanamamas›na ve dolay›s› ile özgür göndermede bulunur. özgürlük. Tarihin do¤al ak›fl süreci içinde sürekli ilerleme ise “ideal toplum düzeni” anlay›fl›na ulafl›lma varsay›m›n› amaç edinir. insana kendi akl›n› kullanma cesaretiAMAÇLARIMIZ ni vermifltir (Kant. Nietzsche’nin görüflleri. bireyin akl›n› iflgal ederek bir bak›ma Ayd›nlanman›n kendi kendini imha etmesine yol açm›flt›r. Mutlak gerçeklik kavram› ile özdeflleflir. 1995: 30. Bu durum ise teknik ve teknolojinin geliflimini (DellaK ‹sa¤lam›flt›r T A P lo¤lu. evrimsel ba¤lamda baflar›ya ulaflamam›flt›r ve postmodernist düflünürlerin radikal bir elefltirisine maruz kalm›flt›r? Bu sorunun yan›t› Ayd›nlanma düflüncesinin karakteristi¤i. bilim ve bilgilenmenin tanr›sal bir süreç anlay›fl›ndan uzaklafl›lmas› ve akl› yürütmeye dayal› bir insan tasar›m›n›n varl›¤› ile söz konusu olmufltur. Kant. Bu flekilde kapitalizmin büyük dönüflümler yaflayarak ilerlemesi. Bunun nedeni bir baflkas›n›n k›lavuzlu¤u ve yard›m› olmaks›z›n akl›n› kullanma kararl›l›¤›n› ve yüreklili¤ini gösterememifl olmas›d›r. Horkheimer 1998: 59). SIRA S‹ZDE Ayd›nlanma Düflüncesine Tepki 1 Ayd›nlanma. ne yaz›k ki. Postmodernistlere göre ise ak›l. ve 18. 2000: 17). Ayd›nlanmay› ak›l ile ba¤daflt›rarak insan›n ak›ls›z bir varl›k olmad›¤›n› ancak akl›na baflkalar›n›n k›lavuzluk etti¤ini ve D‹KKAT bu nedenle akl›n› kullanamad›¤›ndan söz eder. insan akl›na TELEV‹ZYO N duyulan güven. mevcut sorunlar›n üstesinden gelinmesini sa¤layamad›¤› gibi araçsallaflm›flt›r da (Dellalo¤lu. Böylece Ayd›nlanma. Bu durum laikleflme/sekülerleflme sürecinin de bafllang›c› olarak nitelenmifltir. Böylece tümel. yüzy›llarda Bat› Avrupa’da yay›lan bir felsefi ak›ma iflaret eder. Bu amaç ‹NT E R N E T ise bilim “mutlak gerçeklik” anlay›fl›n› birlikte getirir. sürekli ilerlemenin bir motoru olarak görülür. postmodernite. bireyin silinifli biçiminde olmufltur. Bu düflünce ak›m› yap›s›nda eflitlik. Ayd›nlanman›n miti olarak kabul görülen ak›l.Postmodern Sosyal Teori 53 temel parametreleri nelerdir ki. Kant’tan da etkilenen Frankfurt Okulu üyeleri ekonomide verimlili¤in artmas› sayesinde akl›n araçsal kullan›m›n›n ön plana ç›kt›¤›n› belirtmifllerdir. post-modern sanat anlay›fl› ve modernizm postmodernizm karfl›laflt›r›lmas› ba¤lam›nda afla¤›da yer almaktad›r. Postmodern. Bunun içindir ki. insan›n kendi akl›n› kullanamay›fl›n› ergin olmama durumu ile aç›klamak istemifl ve dolay›s› ile bu ergin olmaSIRA S‹ZDE y›fla insan›n kendi suçu ile düfltü¤ünü belirtmifltir. Akl›n amaçlara ulaflmak için kullan›lan araçlarla tan›mlan›yor olmas› yeni bir egemenlik biçimini getirmifl ve tümelin ak›l yolu ile tikel üzerinde egemenli¤ine neden olmufltur. Kant. bilim ve ilerlemeyi bar›nd›r›r. Ayd›nlanma düflüncesi 17. Çünkü Ayd›nlanma. 1995: 32). postmodernizm kavramlar› ne anlama gelmektedir. Ayd›nlanma düflüncesi akla/rasyonaliteye büyük anlam atfetmifl ve do¤al toplum düzeni ve do¤al hukuk tart›flmalar› ile tarih sahnesine ç›km›flt›r.

do¤ruyu temsil etme yetene¤i yoktur. Ayd›nlanmaKkonusunda ‹ T A P Ahmet Çi¤dem’in “Ayd›nlanma Düflüncesi (2009)” ile Besim Dellalo¤lu’nun “Frankfurt Okulunda Sanat ve Toplum (1995)” isimli yay›nlar›n›n okunmas› tavsiye edilir. Gücün kayna¤›n› yaflam enerjisi olarak niteledi¤i “seçkin” bireylerde arar. Nietzsche için tarihe anlam veren sürecin güç ve iktidar oldu¤u görülmektedir. buna ba¤l› olarak geliflen evrensel ahlak ve hukuk. Nietzsche’ye göre insan›n hem do¤ru ve bilgi gibi kavramlara gereksinimi hem de becerisi vard›r. Tarihin ak›fl›nda gezinen bir araflt›rmac› geçip gitti¤i yerlere fakl› amaçlarla yeniden dönüp bakt›¤›nda farkl› anlam ve yorumlar› yakalama f›rsat› bulmaktad›r. Tarihsel TELEV‹ZYON . 2002: 119-120). ve 19. Nietzsche bu aç›dan postmodernistlerin de öncüsüdür. Yaflam enerjisi yüksek olanlar tarihi yapan. ‹nsan alg›lama yolu ile do¤ruyu kurmaktad›r. Öte yandan Ayd›nlanma evrensellik. Ayd›nlanmaya elefltirel yaklaflan Ayd›nlanma ça¤› düflünürleri de mevuttur. 1995: 33. 2009: 14. ahlaksal temelini de hümanizmden alm›flt›r (fiaylan. Ayd›nlanman›n ilerleme düflüncesini de elefltirmekte ve bunu genoloji kavram› ile izah etmeye çal›flmaktad›r. Bunun nedeni becerisi ile kurdu¤u “do¤ru bilgi” kavram› ile içinde bulundu¤u kaotik ve karmafl›k ortama düzen vererek egemen olmakt›r. ‹nsan. 19. Aritoteles’ten bu yana ak›l. ilkeleri ve fley’leri kapsayacak biçimde bütün tarih bir iflaretler zincirini oluflturmakta ve sürekli olarak yeni yorum ve uyarlamalara kap›y› aç›k tutmaktad›r. Smart.SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› DÜfiÜNEL‹M 54 DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ duyulmufltur. Çi¤dem. Dolay›s› ile Nietzsche’nin kastetti¤i Ayd›nlanman›n rasyonel akl›n›n bir çeflit ç›karlara ve ahlaks›zl›¤a dönüflmüfl olmas›d›r. K ‹ T A P TELEV‹ZYON Nietzsche’e göre. ne bilim. insan›n yaflam enerjisi bulunmaktad›r. Öte yandan tarihsel süreç ahlakla ilgili olarak amaç ve fayda esas›na dayal› birer gösterge oldu¤undan keyfi olarak dile getirilmektedir. bu insanlar›n bir taraftan yarat›c›l›¤› ve ilerlemeyi di¤er taraftan bencillik ve buna ba¤l› olarak vahfleti yap›s›nda bar›nd›rd›¤›ndan söz eder. 2002: 123). yüz y›lda sürdü¤ü gibi postmodern dönemde de bu etkisini daha belirgin olarak hissettirmektedir (Nietzsche. yüzy›llarda modernleflmenin do¤uflunu olanakl› k›lan ne ‹NTERNET ak›l. 2002: 116-117. Ancak dildeki yans›ma orijinal objeyi do¤rudan temsil etmeyebilir. ‹n‹NTERNET sanlar›n yaflam enerjisi yüksek olanlar› dahi olarak (üst insan) niteleyen Nietzsche. ac›mas›zl›¤›n ve vahfletin egemen oldu¤u bir biçime dönüflmektedir (fiaylan. Yaflam enerjisini biyolojik bir süreç olarak niteleyen Nietzsche bunun bireye özgü oldu¤undan söz eder ve insandan insana fakl› olabilece¤ine de¤inir. 1997: 90-91) SIRA S‹ZDE Asl›nda yukar›daki anlat›lanlara bak›larak Ayd›nlanma düflüncesinin tek ve homojen bir düflünce oldu¤u söylenemez. 2002: 122). Frederich Nietzsche (1844-1900) Nietzsche (1844-1900) Ayd›nlanma düflüncesinin temel öncüllerini radikal olarak elefltiren bir felsefeci olarak postmodern düflüncenin öncüsü say›lmaktad›r. Dolay›s› ile de keyfidir (fiaylan. bu anlamda Ayd›nlanman›n da ilerlemeci mant›¤›n›n hiçbir ifle yaramad›¤›n› ileri sürer (fiaylan. kurallar›. Dellalo¤lu. kurucu ögeler ifllevini üstlenmifltir. Genoloji. Alg›n›n olufltu¤u yer ise sinir sistemi oldu¤u için sinir sistemi ile alg›lanan “fley” in de do¤rudan dile yans›mas› söz konusudur. Baz› insanlar›n yaflam enerjilerinin yüksek baz›lar›n›n ise marjinal oldu¤unu belirtir. ne de tarihin ileriye do¤ru ak›fl düflüncesidir. Bu durumda kurumlar›. Tarihin bu iflaretler zincirinin hiçbir mant›¤›n›n bulunmad›¤›n› belirten Nietzsche. 2002: 23). Bu ba¤lamda “üst de¤erlerin de¤ersizleflmesi” ya da nihilizm. Bu nedenle ayd›nlanma projesi iyimser öncüllerin aksine bir yabanc›laflman›n. becerisini kullanarak do¤ru ve bilgi kavramlar›na ulafl›r. herhangi bir nesneyi kayna¤›ndan al›p tarihin ak›fl sürecinde nas›l de¤iflti¤ini inceleme anlam›na gelmektedir. bilim ve mant›k iliflkisi gibi ögeleri ortaya koyarD‹KKAT ken. tek do¤ru. Bu çerçevede araflt›rmac›n›n metni yeniden yorumlamas› yaflam enerjisi ba¤lam›nda daha üstün bir gücün bireyde taflmas› olarak de¤erlendirilir. büyük at›l›mlara kaynakl›k eden ve bireyleri yönlendiren bir davran›fl sergiler. Bu projede nesnel ve evrensel bilim. bilginin ortaya ç›kmas›na neden olan bir araç olarak benimsenmifltir. 18. Bu düflünürler aras›nda en önemlileri Alman düflünürü AMAÇLARIMIZ Frederich Nietzsche’dir. Çünkü dilin göstergeleri birey ile ba¤lant›l› oldu¤u için. Ayd›nlanma bu ba¤lamda bir proje olarak ileriye yönelik projeksiyoS O R U nu ifade etmektedir. Nietzsche. Oysa bilgi edinme sürecinin kayna¤›nda ak›l de¤il.

esteti¤in ölçütünü geçmiflte ve gelenekte aramaktad›r (fiaylan. postmodern sanat anlay›fl›ndan farkl›laflmaktad›r? Bu soruyu yan›tlamak için önce modern sanat anlay›fl›n› aç›klamak gerekiyor. esteti¤e önem vermekle noktalamakta ve tüm bu konular›n postmodern düflünürlerin de ilham kayna¤› oldu¤u görülmektedir. 2002: 81). de¤iflimin yönü ve nas›l olaca¤› konusunda kesinli¤ini kaybeder. yaflam›n dinamizminin nas›l tayin edilece¤i ve yaflam›n nas›l düzene sokulaca¤› sorusunu gündeme getirmektedir. ELEV‹ZYO N Öyle görünüyor ki. 2002: 124-125). Bu ba¤lamda postmodernizm yerleflik sanat anlay›fl›ndan farkl› bir sanatsal estetik anlay›fl› ifade etmekle birlikte modernizmden bir kopuflu vurgulamaktad›r ve radikal bir elefltiriyi getirmektedir (fiaylan. Nietzsche bu soruya “esteSIRA S‹ZDE tik” yan›t›n› vermektedir. bilimin ve rasyonalitenin önüne geçirerek insan yaflam›ndaki kal›c›l›¤›n sa¤lanmas› söz konusu olacakt›r. DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON Modern Sanata Karfl› Postmodern Sanat Anlay›fl› ‹NTERNET ‹NTERNET Sanatta postmodern anlay›fl. Ancak yaflam karmafl›kt›r ve kaoD‹KKAT tiktir. sanatsal alan›n her yönüne yans›m›flt›r. 2002: 6162). Postmodern düflünürlerden Hans-George Gadamer. bilim ve Tilerleme anlay›fllar›na yöneltti¤i elefltirilerini sonuçta sanata. Bunun anlam› geçmifli ve gelene¤i.3. Ona göre özgürlü¤ün kavramsal çerçevesi güç iliflkileri taraf›ndan belirlenir. Sanatç›-birey böyle bir olgusall›k içindedir. Dolay›s› ile esteti¤i. . Bütün De¤erleri De¤ifltirifl Denemesi b›n›n okunmas› tavsiye edilir. Bu anlamda yarat›c› y›k›c›l›k bir çeflit yaflam enerjisinin a盤a ç›kmas›d›r. Ak›l ve bilimin belirleyicili¤i ön plandad›r. Modern sanat anlay›fl› nedir ki. ilk kez 1960’larda New York sanat çevrelerine modern sanat›n karfl›t› olarak girmifl ve sanatta yeni bir postmodern estetik anlay›fl döneme hâkim olmaya bafllam›flt›r. Bu kaotiklik. Böylece modernizmin dört özelli¤inden yola ç›karak modern sanata özgü estetik anlay›fl›n ne oldu¤una bakal›m: (I) Birincisi modernizmin özgürlük ve özgünlük özelli¤i. Modern sanat anlay›fl› sürekli özgürleflmeyi geçerli k›lmak için gelene¤i yads›ma yoluna gitmifltir. mekanik ve karmafl›k hale gelen üretim sürecinde basit ve rutin iflleri yapan bir birey olmufltur (fiaylan. Ünite . Koflullar nas›l de¤iflirDise insan›n Ü fi Üde¤iflsin NEL‹M ac› çekmesi ve yabanc›laflmas›n›n sona ermeyece¤ini savunur. 2002: 104). Modern sanata geçmifle yüceltici anlam atfedilmemekte gelenek ve yak›n geçmifl elefltirilerek yads›nmaktad›r. Sanatta özgürlük ve özgünlük konusu sanatç›n›n ele ald›¤› nesnesini/konusunu kendi alg›lad›¤› biçimde istedi¤i tarzda inflas›yla ilgilidir. Nietzsche Ayd›nlanman›n ak›l. Bu ba¤lamda “yarat›c› S O R U y›k›c›l›ktan” söz eder. Aksine geçmiflin ve gelece¤in flimdiki zaman içinde yorumlanmas› sanatç›ya sonsuz say›da olanak sunmakta ve geçmifli yeniden infla etmektedir. K ‹ T A P (2002) kitaBu konuda Nietzsche’nin Gücün ‹stenci. Böylelikle sanayi toplumunda özne kaybolmakta ve makineleflen üretim sürecinin mekanik bir parças› haline gelmesi söz konusu olmaktad›r. Çünkü sanayi toplumunda özne. Bunun insan›n do¤as›nda bulundu¤unu ve sürekli olarak insan bir fleyleri y›k›p yok etmekte ve yeniyi aramaktad›r. Böylece esteti¤e ve sanatç›n›n yarat›c›l›¤›na dönmek ve “insan nedir” sorusunu temel alan yaAMAÇLARIMIZ n›tlar› dikkate almak gerekecektir (fiaylan. sanatta gelene¤e sahip ç›kmakta. flimdiye tafl›makt›r.Postmodern Sosyal Teori SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE 55 koflullar›n radikal bir biçimde de¤iflece¤ine olan inanc›.

yarat›c› yetene¤ini maksimum düzeyde a盤a ç›karmas› ve tam bir özgürlük ve özerklik içinde yaflamas› ön görülmektedir. (IV) Bireyin bütünleflmifl kiflili¤i ve tutarl› olmas› de¤erleri bir tarafa b›rak›larak hümanist de¤erlerden ar›nd›r›lmas› öncelenmifltir. Bu anlay›fl modern sanat›n çabuk tüketilemedi¤inin/kal›c›l›¤›n›n göstergesi say›l›r. metalaflma sürecinin kapsam ve içeri¤inin oluflturdu¤u savunulmaktad›r (fiaylan.56 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› (II) Modern sanat›n ikinci özelli¤i yans›ma ve misyon meselesidir. Sanatsal yans›tma ile toplumsal amac›n gerçekleflmesi konusu örtüflmektedir. Bu geliflmeler modern sanat›n seçkincili¤ini ortadan kald›rmam›fl ve modern sanat/popüler sanat ayr›m›n› getirmifltir. Bu yorumlama eylemi. Sanatç› ortalama insanda bulunmayan bir yarat›c› yetene¤e sahiptir. Pop art’›n en tan›nm›fl simalar›ndan olan Amerikal› Andy Warhol ise “sanat›n misyonu olmas› anlams›z bir tezdir” görüflünü ileri sürerek. 2002: 92-93). 2002: 84). (III) Modern sanat›n üçüncü özelli¤i kültürün ve sanat ürünlerinin metalaflmas›d›r. Sanatç› Kadinsky’nin ileri sürdü¤ü “sanat. sanat içindir” görüflü misyon düflüncesi ile yarat›c› özelli¤in biraradal›¤›na vurgu yapmaktad›r. burada kitlesellik ve anonimli¤in önemine dikkat çekmektedir (fiaylan. fiaylan (2002: 103) postmodern sanat esteti¤inin özelliklerini de flöyle s›ralamaktad›rlar: (I) Estetik ölçüde sanatç›n›n kendi için bilincini. Çünkü tarihi yorumlaman›n ve aç›klaman›n imkâns›zl›¤›ndan söz ederken. Öte yandan sanat ve kültürel ürünler üzerindeki denetim de giderek artm›flt›r. ‹zleyicinin. (II) Sanatç›n›n topluma karfl› bir misyon ve anlat›s› bulunmamakta. topluma göre daha çok ön planda tutulmaktad›r. 2002: 84). Böylelikle sanatç›n›n. (III) Gerçek aç›k uçlu olarak b›rak›lmakta ve gerçekli¤i yans›tmak yerine belirsizlik ve karars›zl›k önem kazanmaktad›r. Kadinsky. postmodern sanat anlay›fl›n› yans›tmaktad›r. Sanatç› içinde yaflad›¤› toplumda konusunu seçip ürününe yans›tmakta ve onu yorumlamaktad›r. Sanatç› seçti¤i. Bu özelliklerden yola ç›karak. alg›lad›¤› ve yorumlad›¤› konu ile bir toplumsal amaca yönelmektedir. Bunun kaç›n›lmazl›¤› vurgulanmakta ve kapitalizmin dinamizmini. Bu ayr›m popüler sanat› ciddi estetik anlay›fltan yoksun saym›flt›r. sanatç›n›n misyonu olarak de¤erlendirilmektedir. Picasso’nun bu tablosunu kavrayabilmesi için bir ön bilgiye sahip olmas› ve bunu sorgulamas› gerekmektedir. Çünkü sanat›n ve kültürün tüketicilerinin belli bir birikim ve bilinç düzeyinde olmas› istenilmektedir. Sanatç› art›k ürünlerini piyasaya ç›karmakta. Ancak modern sanat ve estetik ölçütleri seçkinci olmakla birlikte teknolojik geliflmeler sanat ürünlerinin kitleselleflme özelli¤ini yok edememifltir. bunun yerine montaj ve eklemleme geçmektedir. . di¤er sanatç›larla rekabet etmekte ve böylece yarat›c› y›k›c›l›¤›n sanatsal üretime egemen olmas› durumu söz konusu olmaktad›r. sanatç›n›n misyonunu s›n›rs›z özgürlük ihtiyac› olarak vurgulamaktad›r (fiaylan. Ressam Picasso’nun “Guernica” adl› tablosu sanat›n seçkincili¤ini anlatan önemli bir yap›tt›r. Kültürün kitlesel tüketimi özellikle e¤lence sektörünün büyümesini getirmifl ve bu alan ifl dünyas›n›n bir parças› haline gelmifltir (fiaylan 2002: 85-88). Sanatç›n›n yaflam› oldu¤u gibi yans›tmas›n› önermektedir. (IV) Modern sanat›n dördüncü özelli¤i seçkinci olmas›d›r.

yeni kategorilerin düflünce ve yaz›m tarzlar›n›n. müzik ve baflka yer. kültür ve toplumda cereyan etti¤i iddia edilen kopufllar› betimler ve hararetle savunurken. 2002: 95-99). kültür ve kültürel tüketim. içinde bulunulan durumu elefltirerek ç›k›fl yolu aramas› ve geçmiflten kopmufl bir yeniyi inflaya kalk›flmas› olarak de¤erlendirmektedirler. bilgi. P nat yap›t›nda misyon aranmayacakt›r. modern sanata bir tepki özelli¤ini tafl›maktad›r. Postmodernistler modern sanat ve estetik ölçütlerine iki elefltiri getirmektedirler: birincisi saAMAÇLARIMIZ nat yap›t›n›n misyonu olmas›. Ona göre Postmodernizmin çeflitli boyutlar› vard›r: “Öncelikle modernizmin estetik ve sanatsal kodlar›n› reddeden estetik ve sanatsal bir tarz› anlat›r. Postmodernizm kavram› Bat› dünyas›nda iki temel öge olan ekonomik kapitalizm ve kültürel hümanizm düflüncelerini kapsar. Bu iki baflat ögenin genel anlamda ataerkinin oluflum teme- . “Bir postmodernist. Art›k kitlenin be¤enisi önem kazanm›flt›r (fiaylan. video. Postmodernistlere göre sa‹ T A yoktur. Güzelli¤in ölçütleri tarih içinde bulunmaktad›r. edebiyat.SIRA S‹ZDE 3. postmodernistin niteliklerinden bahseder. modern söylemlerin ve pratiklerin kusurlar›n› alt etmek için. ikincisi modern sanat›n seçkinci anlay›fl›na yönelttikleri elefltirilerdir. postmodernite ve postmodernleflme kavramlar› aras›ndaki anlam farklar›ndan bahseder. Postmodernleflme ise moderniteden postmoderniteye geçifli itekleyen bir toplumsal de¤iflim sürecini anlat›r. Bu dönüflümün nas›l ortaya ç›kt›¤›n› postmodernistler tam olarak yan›tlayamamakla birlikte toplumsal de¤iflimin ve bu de¤iflimin içinSIRA S‹ZDE de vuku bulan yeni yaflam biçimlerinin belirleyici oldu¤una dikkat çekmektedirler. sanat anlay›fl› ve esteti¤inin giderek marjinalleflmesini getirmifl ve bu “sanat›n ölümü” olarak yorumlanm›flt›r. ‹NTERNET Modernizm-Postmodernizm Karfl›laflt›rmas› Smith (2005: 289) Postmodernizm. modernitenin ötesinde oldu¤u düflünülen bir toplumsal geliflim aflamas›n› ifade eder. foto¤raf. yeni ve “radikal” oldu¤unu düflündü¤ü postmodern söylemler ve pratiklerle özdeflleflirken ço¤u zaman moderne karfl› sald›r›ya geçer.” Postmodernizmin birçok kültürel alan›n çabas›n› -mimarl›k. Postyap›salc›l›ktan kaynaklanan felsefi ve kuramsal bir konumlan›fl› da kucaklar ve modernist düflünüflün ilkelerini reddeder.gibi içinde tafl›d›¤› aflikârd›r. çünkü yaflam›n kendinde bir K misyon Ancak sanat yap›t›nda taklit (kitsch) ve popülizm ön planda tutulacakt›r. film. dans. Postmodernite kavram›. Ayd›nlanma döneminin modern sanat anlay›fl› kendinden önceki dönemin sanat anlay›fl›na bir tepki özelli¤ini yans›tmaktayd›. Ünite . medya ve bilgi teknolojisi etraf›nda düzenlenmifl bir post endüstriyel ekonomi yönünde kesin ve köklü bir kayman›n oldu¤udur. fiimdi ise postmodern sanat. sanat ile gerçeklik aras›ndaki ba¤›n tü‹NTERNET müyle kopmas› olarak nitelendirilmifltir (fiaylan. Bu aç›klamalardan anlafl›laca¤› üzere. yani de¤er ve politikalar›n yarat›lmas› ça¤r›s›nda bulunur. Bunlar bireyin hem kendilik temeline hem de sanata vurgu yapar. 2002: 107).Postmodern Sosyal Teori DÜfiÜNEL‹M SIRA S‹ZDE D Ü fi Ü N E L ‹57 M S O R U (V) Postmodernizmde yüksek sanat ve kitle sanat› ayr›m› yads›narak taklit ve S O R U yap›flt›rma teknikleri ile sanat yap›t›n›n üretimi esas al›nm›flt›r. Temel düflünce. Bu durumda modern sanat anlay›fl› ve esteti¤in geçerlili¤ini yitirmesi. D‹ KKAT Postmodern kavram› sanatta yeni bir anlay›fl› ve estetik ölçütünü ifade etmektedir. resim. Buradaki efl anlaml› sözcük postmodern ça¤d›r. Böylece bir postmodernist.” Best ve Kellner ise (2010: 48-49). D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON Modern sanat›n elefltirisi.

Bu kavramlar aras›ndaki farklar› belirttikten sonra. bizim arad›¤›m›z fley olur. . Bu ba¤lamda postmodernist hedeflere ulafl›labilmesi için temel araçlar ironi. Ziyauddin Serdar’›n Postmodernizmin ilkelerinden bahsetmek gerekir. modellerin. aç›kt›r ki. Bu de¤iflim. Huyseens’e (1984: 8) göre ise postmodernizm Bat› toplumlar›nda ortaya ç›kan bir kültürel dönüflümün. pratikte ve söylem oluflumunda gözle görülebilir bir de¤iflim yaflan›yor. tanr›. kültürel çal›flmalar jargonunda büyük anlat›lar denilen ve hayata duygu ve yön veren büyük fikirlerle kuflat›lm›flt›r. bir duyarl›l›k de¤ifliminin parças›d›r. Söz konusu dönüflümün do¤as› ve derecesi tart›fl›labilir. kültürlerin. Postmodernistlere göre do¤ru. zaman ve mekândaki konumlan›fl›m›z›n bize izin verdiklerini.58 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› line iflaret etti¤i belirtilir (Hutcheon. cinselliklerin ve hatta ak›l yürütmenin ço¤ulcu olufluna vurgu yapar ve hiçbir tarz›n bunlardan birinin di¤eri üzerinde egemen olamayaca¤›n› ileri sürer (Dellalo¤lu. Irklar›n. Bizler sadece görmek istediklerimizi. ak›l. (V) fiüphe. en az›ndan flimdilik. Ona (Görgün-Baran. Bu ilke. Bunlar s›ras›yla yeni taklitler yarat›r ve bütün süreç amans›z bir ak›nt› içinde bireylerin tav›rlar›nda ve toplumlarda herhangi bir gerçeklikle iliflki kurulmaktan vazgeçilinceye kadar devam eder. kültürel. 1995: 31). gerçekliklerin. Modernite. demektedir. Postmodernizm fleylerin gerisinde mutlak bir gerçekli¤in olmad›¤› önermesini yapar. imgeyle maddi gerçekli¤in aras›nda kaybolmufl olan dünyad›r. Her fley ve herkes bu saf yalanc› hayal dünyas›nda kaybolmufltur. fliflirilmifl olacakt›r. Postmodernizm çeflitlilikle ve çoklukla ilgilenir. varoluflla çok zay›f bir ba¤lant›n›n yaln›zca dille yap›ld›¤›. gerçeklerin de¤il taklitlerin. deneyimi ve önermeyi daha önceki dönemden ay›rmaktad›r. bizi beflinci ilkeye götürür. gelenek ve tarih gibi fikirlerin çözümsel araflt›rmalar›na göre yaflamak hepten anlams›zd›r. fiüphe postmodernizmin ebedi ve kal›c› flart›d›r. 2002: 23). duyarl›l›kta. Postmodernizmin (II) ikinci ilkesi ise gerçekli¤in reddedilmesidir. Postmodern kuram. Baudrillard’›n simülasyon kuram› bu durumu çok net ifade eder. bir dizi postmodern varsay›m›. Postmodernizmin (I) ilk ilkesi modernizmde geçerli olan her fleyin postmodern zamanda tümden geçersiz ve eskimeye yüz tutmufl olmas›d›r. Çünkü sahip oldu¤umuz bak›fl aç›m›z arac›l›¤›yla anlamland›r›r ve öyle görürüz. Bütün bu ilkelere ek olarak Postmodernizmin niteli¤ini belirleyen (VI) alt›nc› ilke çoklukla ilgilidir. Ama kültürümüzün önemli bir kesiminde. Postmodernizmin (III) üçüncü ilkesi. Her fleyden flüphe etmek. alay ve parodidir. Her fley zaman›n ve flans›n ürünüdür. art›k elimizde olan gerçeklik yerine. Art›k tek bir gerçeklikten söz edilemez. toplumsal ve ekonomik düzenlerde toptan bir paradigma de¤iflimi yafland›¤›n› iddia etmiyorum. “Postmodern” terimi. erdem. bilgi edinmenin mümkün olmad›¤›. 2002: 1-13). gerçekli¤in imgeler okyanusunda bo¤uldu¤u bu dünyada anlama yer olmas› mümkün de¤ildir. Sosyal ve felsefi süreci ya da koflullar› tayin eden bilgi. söylem ve iktidar yap›lar›n› sorgular (Hutcheon. ama dönüflümün kendisinin varl›¤› tart›flmas›z kabul edilir. buna benzer herhangi bir iddia. Devlet ve entelektüel söylem aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkilerin ne oldu¤unu tan›mlar. Böylece bilimde bile bulunmas› en kolay olan fley. Huyseens. Do¤runun ve ak›l yürütmenin. saf imgelerin ve temsillerin denetimi alt›na al›nm›flt›r. Postmodernizmin (IV) dördüncü ilkesine geldi¤imizde karfl›m›zda anlams›zl›k ç›kar. Tüm toplumsal hayat. cinslerin. kültürel ve tarihi alg›lar›m›z›n odakland›klar›n› görürüz. hiçbir kesinlik ve hiçbir deney kalmay›ncaya kadar geniflletir. do¤rular›n. Böylelikle modernizmin kal›c› iliflkilerini elefltirir. 2006: 373375) göre. bu de¤iflimi ifade etmek için bütünüyle yeterli gözükmektedir. bunu hiçbir kuram. yanl›fl anlafl›lmak istemem.

modern bilimin 20. belirsizlik Postmodern düflüncenin en temel özelliklerinden biri haline gelmifltir. postmodernizmde akl›n tükenmiflli¤i olarak yorumlan›r. küçük ama önemli söylemler ön plana ç›km›flt›r. (IV) Dördüncü olarak. Modernizmin kat› hiyerarflik anlay›fl› anarfli ad› alt›nda kurals›zl›¤a dönüflür. Ünite . büyük anlat›lar›n yerini postmodernizmde küçük tarih/anlat› alm›flt›r. bilimsel olsun olmas›n bilginin hizmet edece¤i ve etmesi gereken amaçlar hakk›nda söyleyecek pek sözü yoktu” (Rosenau 2004: 29). modern bilimin teoride nas›l iflledi¤ine dair varsay›mlarla gerçeklik biçimi aras›nda bir uyuflmazl›k oldu¤u aç›kt›.yy’›n belli bafll› sorunlar›n› iyilefltirme konusundaki bariz yeteneksizli¤i karfl›s›nda bocalad›. yoksulluk gibi). Modern bilim demokratik toplumlarda hükümetlerin yapt›¤› usulsüzlüklerin üzerini örtmekle ve totaliter devletleri ayakta tutmaya yard›m etmekle suçland›. Özellikle mimaride ve edebiyatta karfl›lafl›lan bu durum dadaizm ad› alt›nda toplumsal sorunlar›n giderek artmas› karfl›s›nda bir karfl› duruflu.” Ama bu konsensüs bozulmaya müsaittir ve tam ortaya ç›kan bariz yetersizlikler modern bilime belli tehditlerle bakmay› makul hale getirdi¤i s›ralarda postmodernizm ç›kagelmifl ve ilk olarak modern bilimin en hevesli taraftarlar›n›n vaat etti¤i can al›c› sonuçlar›n bir türlü ortaya ç›kamay›fl›ndan duyulan sab›rs›zl›¤› gittikçe artt›rm›fl ve toplum bilimleri ile pozitif bilimlerdeki kinizmi beslemifltir. Anlafl›laca¤› gibi postmodernizm. modernizme karfl› bir meydan okumad›r. rasyonel mant›ksal modeli bu paradigman›n baflar›s› üzerindeki konsensüs sürdü¤ü ölçüde toplum bilimlerindeki merkezi yerini korumufltur. Roseanu’ya göre toplumbilimlerindeki postmodernizm k›smen modern bilimin var olan yetersizliklerine karfl› bir tepkiydi ve tepkiler (I) ilk olarak yukar›da belirtildi¤i gibi vaat edilen sonuçlar›n ve beklentilerin gerçekleflmemesiyle bafll›yor ve devam ediyordu. zehirli kimyasal at›klar. Modern bilimin kendi formal standartlar›n› kendisinin de uygulamad›¤› söyleniyordu. 2004: 28-29). ‹leride belirtilece¤i üzere Lyotard’›n da savundu¤u gibi üst anlat›lara duyulan güven sars›lm›flt›r (Anderson. çevre kirlenmesi. açl›k. (Nükleer silahlar. bir baflkald›r›y› sergiler. Lyotard’da da görülece¤i üzere art›k büyük anlat›lar dönemi bitmifl. Roseanu’ya göre “Modern bilimin pozitivist. Modern bilimin k›sa vadede hatalar› trajik sonuçlar do¤urmakla kalm›yor. (II) “‹kinci olarak dikkatler modern bilimin suiistimalleri ve zararlar› üzerinde odaklanmaya bafllad›. bilimin bütün sorunlar› çözebilece¤i yolundaki sakat inanç.Postmodern Sosyal Teori 59 Modernizm ile postmodernizmi karfl›laflt›rd›¤›m›zda flu özelliklerin alt›n›n çizilmesi gerekir. 2006: 376-378). ampirist. 2009: 41). (V‹) Son olarak normatif ve etik olan hakk›nda. modern bilim insan varoluflunun mistik ve metafizik boyutlar›n› pek kâle alm›yor. Modernizmdeki belirlenim yerine. hatta bütün meseleleri baya¤› ve üzerinde durmaya de¤mez fleyler olarak gösteriyordu. Modernizmde toplumsal mesafeler önemli iken. postmodernizmde bireylerin kat›l›m olanaklar›n›n bulundu¤una ve konumlar›n belirsizli¤ine dikkat çekilir (Görgün-Baran.3. Yine modernizmde. Modernizmin ana kavram› olan ak›l ve her fleyin rasyonel ölçüler içinde yürütülmesi düflüncesi. (III) Üçüncü olarak. Modernitenin romantik ve iyimserli¤i postmodernitede toplumsal sorunlar› kapsayan ve bu sorun yuma¤›n›n oluflmas›n› protesto eden dadaist anlay›flla kendini göstermektedir. (V) Beflinci olarak. . Postmodernizmin görüldü¤ü ilk alan›n sanat oldu¤u bilinmektedir. beklentiler abart›l› hale gelirken verilen sözler de tutulmuyordu (Rosenau.

olumsuz ve kasvetli bir de¤erlendirmede bulunan flüpheci postmodernistler. Best ve Kellner’e göre. e¤lenmeye. ama ayn› zamanda bu ba¤›ml›l›k ve süreklilik anlam›n› da ifade eder. Böylelikle postmodern teorisyenlerin birço¤unun terimi. 2010: 47). Modernli¤in y›k›c› karakteri postmodern ça¤›. ümitsiz. “Kötümser. parodiye vb. dogmatik olmayan ve birer düflü olan projeleri tan›makla yetinirler. bofl. Bu anlam›yla post öneki kendisini öncelemifl olandan aktif bir kopuflu. toplum. deneysel bir felsefi ve ontolojik düflünsel pratik bulma peflindedirler. e¤lenti biçimlerinden ibarettir. geç kapitalizmin kültürel mant›¤› olarak yorumlayan ve böylece postmodernizmi sadece kapitalizmin yeni bir evresi içinde yer alan kültürel bir mant›k olarak görecelilefltiren Jameson’› inceleyece¤iz. gelip geçici. kültürel ya da teorik perspektifleri ifade etmektedir. Marksist teorileri destekleyerek. Postmodernizme iliflkin bu girifli yapt›ktan sonra flimdi iki önemli düflünürü ele alaca¤›z. Olumlay›c›lar›n ço¤u dogmatik ve ideolojik olmayan. “Ya olumlu siyasi eyleme aç›kt›rlar ya da Yeni Ça¤ dininden Yeni Dalga yaflam tarzlar›na kadar uzanan ve postmodern toplumsal hareketlerin tamam›n› içeren kiflisel. “post önekinin konuldu¤u terimlerin hepsi de moderni izleyeni ve modernden sonra geleni tarif eden art arda birer iflareti olarak ifllev görür.60 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Dolay›s›yla postmodern söylemler. post teriminin mahiyetinde bir mu¤lâkl›k söz konusu oldu¤u belirtilmekle birlikte post terimi modern olmayana iflaret eder. ahlaki parametrelerin bulan›k oldu¤u. yabanc›laflt›r›c›. 2004: 37). 2004: 36-37). normatif seçimler yapmaktan ve belli bir konuyla s›n›rl› siyasi birlikler oluflturmaya çal›flmaktan çekinmezler. Mutlulu¤a. postmodern ça¤›n parçalanma. atom felaketi gibi felaketler durmaktad›r. modern söylemlerle ve pratiklerle ba¤lar›n› kopartan yeni sanatsal. Olumlay›c› postmodernistler ise. korkunç ac›mas›z. Önümüzde nüfus art›fl›. Yine de baz› yazarlarca. Postmodernizm için toplumbilimleri söz konusu oldu¤unda Olumlay›c› ve fiüpheci Postmodernistler olarak iki genel e¤ilimden bahsedilir. anlams›z. kültür ve düflüncede anahtar niteli¤i tafl›yan bir dizi de¤iflimi betimleyen dönemlefltirme terimlerini içerir” (Best&Kellner. Kellner’in (2000:368-369) aç›klamalar› ile ifade edecek olursak: Öncelikle modernitenin büyük umutlar›n›n sona erdi¤ine ve geçmiflin totallefltirici toplumsal teorilerini ve devrimci siyasetini sürdürmenin olanaks›zl›¤›na iflaret ederek bir postmodern durum betimlemesi yapan Lyotard’› ve sonra postmodernizmi. Bat› tarihindeki dramatik kopuflu ya da k›r›lmay› vurgulamak amac›yla kulland›klar› görülmektedir. anlams›zl›k ve toplumsal kaos ça¤›. 2010: 47-48). Dolay›s›yla bu dönemde hiçbir toplumsal ya da siyasi projeye ba¤lanmaya de¤mez. soyk›r›m. E¤er flüphecilerin iddia ettikleri üzere hakikat diye bir fley yoksa o zaman geriye tek kalan fley oyundur. hastal›k. Böylelikle bu terim modern ça¤›n teorik ve kültürel pratiklerine ve onun ötesine geçmeyi içeren aktif bir olumsuzlamay› da içinde bar›nd›r›r. fleylere yer bulunsa bile bunlar felaketi bekleyerek geçen dönemi süsleyen geçici. Olumlay›c›lar›n ço¤u baz› de¤er tercihlerinin di¤erlerinden daha üstün oldu¤unu iddia ederler ki flüpheci postmodernistlerin onaylamayaca¤› bir ak›l biçimdir bu” (Rosenau. bir eti¤i olumlamaktan. yorgun ve ikircikli olan her fleyle karakterize edilen radikal afl›lmaz bir belirsizlik ça¤› k›ld›¤›n› iddia ederler. flüphecilerin elefltirilerine kat›lmakla birlikte yine de postmodern ça¤a daha umutlu ve iyimser bakarlar. . Olumlay›c›lar daha çok süreçlere bakma e¤ilimindedir. Böylelikle postmodern söylem tarih. Ama bu postmodernistler. sözcüklerin ve anlam›n oyunu” (Rosenau. (Best&Kellner. hatta hiç olmad›¤› bir ça¤ oldu¤unu ileri sürerler. çözülme.

3.” Jean-François Lyotard (1924-1988) 10 A¤ustos 1924'te Versailles’de do¤an Jean-François Lyotard. Resim 3. Bilgi üretme ve edinme biçiminin giderek de¤iflmesi sonucunda. Lyotard. postmodernizme iliflkin görüflleri ço¤unlukla “Postmodern Durum” adl› kitab›nda bulunabilir. Ayn› zamanda Paris’teki Uluslararas› Felsefe Koleji'nin kurucu üyesi olan Lyotard. 1987 y›l›nda emekli olana dek önce Paris Üniversitesinde. yüzy›ldan beri süregelen bilim. 1979 y›l›nda yay›nlanan kitap. Sorbonne’da dersler verir. 2000: 19-20). Bilgisayarlaflm›fl bilginin alabildi¤ine geliflmifl toplumlardaki iflgücü da¤›l›m› üzerinde gözle görülür bir etkisi bulunmaktad›r. Bir bak›ma bilginin metalaflmas› durumu ile karfl›lafl›lmaktad›r. Bunun için der.Postmodern Sosyal Teori 61 JEAN-FRANÇOIS LYOTARD’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI Girifl Postmodernizm denince akla ilk gelen düflünürlerden biri olan Lyotard’›n. o dönem içinde hem Fransa’da hem Dünya genelinde entelektüel çevrelerde oldukça yank› uyand›rm›flt›r. Bilgi dünya çap›nda gerçekleflen . 1956 y›l›nda felsefe yeterlik s›navlar›n› baflar›yla verdikten sonra Cezayir’de lisede bir y›l ve ard›ndan Fransa’da La Fleche adl› lisede yedi y›l boyunca felsefe ö¤retmenli¤i yapar. fiaylan’a göre (2002: 274) bu metindeki ana tema. birçok sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel sonuçlar› da beraberinde getirecektir. geliflmifl bat› toplumlarda 19. sanat gibi kültür süreçlerinin büyük bir dönüflüm içinde oldu¤unu ve bu dönüflümün bir bak›ma postmodern olarak tan›mlanmas›n› mümkün k›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. Dolay›s›yla “Postmodern Durum”a bak›ld›¤›nda asl›nda karfl›m›zda duran bir bilgi/bilim felsefesi kitab›d›r. 1954 ile 1964 y›llar› aras›nda Sosyalizm ya da Barbarl›k adl› Frans›z radikal Marksist dergiye. postmodern ça¤da bilginin sat›lmas› için üretildi¤i ve tüketildi¤i görülmektedir.1 Postmodernizm ve Bilginin Konumu Lyotard toplumlar›n postmodern ça¤a girmeleri ile birlikte bilginin konumunun de¤iflti¤inden söz eder. daha sonra ise Saint. Lyotard’a göre postmodern durumu belirleyen temel ölçüt bilginin konumudur ve postmodern durumda art›k yeni bir bilgi anlay›fl› geçerli olmaktad›r. de¤iflik aral›klarla bulundu¤u sekiz y›l boyunca ABD’nin çeflitli üniversitelerinde Frans›z felsefesi ile Elefltirel kuram üstüne dersler verir. üretimin ana gücü durumuna geldi¤i genifl oranda kabul görmektedir. “bu durumu tasvir etmek için postmodern kelimesini kullanmaya karar verdim. Postmodern toplumlarda bilginin nas›l konumland›r›ld›¤›n› anlamakt›r. birkaç on y›ld›r bilgisayarlaflm›fl bilginin. ard›ndan ‹flçi Gücü adl› baflka bir dergiye düzenli yaz›lar yazan Lyotard. Ünite . Bilgi kendinde bir amaç olmaktan uzaklaflmakta ve art›k kullan›m de¤erini kaybetmektedir (Lyotard. 21 Nisan 1988’de ise Paris’te lösemiden ölür. Bilginin do¤as› içindeki bu dönüflüm. Lyotard (2000: 11) . Lyotard’a göre. 1968 May›s'› olaylar› s›ras›nda. Lyotard’›n bu metindeki ana problemi.Deniste ö¤retim üyesi olarak çal›fl›r.

Günümüzde gittikçe önem . Bu aç›dan ekonomik güçler ile devlet güçleri aras›ndaki iliflki aç›s›ndan sorunlu bir nokta ortaya ç›km›fl olur (Lyotard. Bilgisayar dilleri.62 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› iktidar rekabetinde ana bileflen olacak. muhtemel bir Çin Pazar›n›n aç›l›fl›. (II) ikincisi ö¤renmedir. zaman› gelince enformasyon denetimi için verilecektir. Araflt›rma ve ö¤renilmifl bilginin aktar›m› bu etkilerin yafland›¤› bafll›ca ifllevlerden ilk ikisidir. 2000: 23). Postmodern ça¤da bilim muhtemelen. 2010: 189). dolay›s›yla hangi önermelerin bilgi hükümleri olarak kabul edilece¤ine iliflkin belli kabuller ortaya ç›kmaktad›r (Lyotard. Aç›kça söylemek gerekirse (I) birincisi araflt›rma. sorular› yan›t beklemektedir (Lyotard› 1999: 319). eskiden ulus devletlerin topra¤›n denetimi için verdi¤i mücadele. toplumun kullan›lan bilginin zenginli¤i ve aç›mlan›fl›n›n kolayl›¤› ölçüsünde varl›k gösterebilece¤i ve geliflebilece¤i ilkesiyle karfl›tl›k içinde düflünüldü¤ünde süresi geçmifl. ulus devletlerin silah üretimindeki üstünlüklerini daha çok güçlendirecek.bunlar ve birçok di¤er etmen 1970’lerin sonunda devletleri 1930’lardan bu yana oynamaya al›flt›klar› yat›r›mlara k›lavuzluk etme ve yönlendirme rolü konusunda ciddi bir de¤erlendirmeye haz›rlamaktad›r” (Lyotard. Amerikan kapitalizminin hegemonyas›n›n k›r›l›fl›. Bu sistemler bilgisayar teknolojilerinin gelifltirilmesiyle daha da tehditkâr hale gelmifltir. Çünkü devlet alan› olan e¤itim arac›l›¤›yla yay›lan bilgi. Bu bir teknolojik dönüflümdür. günümüzde her zamankinden çok daha büyük ölçüde yönetim sorunudur. düzenlemenin. bilginin ticarileflmesi ulus-devletlerin e¤itim-ö¤retim faaliyetlerini üretme ve da¤›tma ayr›cal›¤›n› tehdit etme potansiyeli tafl›maktad›r. ‹kinci ifllev yani ö¤renmede etkili olan makinelerin küçültülmesi ve ticari hale getirilmesidir (Lyotard. Sözgelimi IBM gibi flirketlerin veri depolar›na kimlerin ulaflabilece¤ine kim karar verecektir? Devlet mi. gelece¤in toplumuyla ilgili bütüncül tahminler yapmak yerine tek bir noktaya odaklanmay› anlaml› buluyorum. “Bilginin tabiat›ndaki dönüflüm o. Dolay›s›yla bilgisayar ça¤›ndaki bilgi sorunu. bilgi depolama ve veri bankalar› bunun örnekleridir. diyor: O da “bilimsel bilginin bir söylem” oldu¤u noktas›d›r. 1999: 319). Bu dönüflüm içinde bilginin do¤as› da de¤iflecektir. Bu teknolojik dönüflümlerin bilgi üzerinde önemli etkileri oldu¤u söylenebilir. daha tutarl› bir ekonomik rekabete geri dönüfl. Dünya pazar›n›n yeniden aç›lmas›. eskimifl bilgi olacakt›r. Bilgisayarlar›n egemenli¤iyle birlikte belirli bir mant›k devreye girmektedir. Özellikle 1979 y›l›nda yazd›¤› bu kitab›nda Çin’in günümüzdeki yükselifline vurgu yapmas› dikkat çekicidir. yoksa devlet di¤er kullan›c›larla bir mi tutulacakt›r. Lyotard. Bilgisayar diline ya da di¤er dillere çevrilemeyen ve dönüflüme sokulamayan bilgiler bu süreçte terk edilecektir. Bu ba¤lamda. Bilginin ticarileflmesi ile ba¤lant›l› olan bilginin “fleffafl›¤›” ideolojisi devleti bir karmafla ve “s›k›nt›/gürültü” unsuru olarak gösterir. seslerin ve görüntülerin dolafl›m›nda gittikçe etkili olaca¤› söylenebilir. 1999: 318). dil ve bilgi üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki uçurum daha da büyüyecektir (Sarup. 1999: 317). zaman varolan kamusal güçler üzerinde hem fiili hem hukuki olarak genifl flirketler ve çok genel biçimde sivil toplumla olan iliflkilerini gözden geçirmeye zorlayacak tepkilere yol açabilir. yani yeniden üretim ifllevlerinin yöneticilerden geri al›narak makinelere emanet edildi¤i ve bundan böyle de hep edilece¤i öne sürülmektedir. Çok uluslu flirketler hâlihaz›rda ulus-devlet düzenini tehlikeye sokan yeni sermaye dolafl›m sistemleri gelifltirmifllerdir. iletiflim teknolojileri. sosyalist bir alternatifin çöküflü. Makinelerin ne oldu¤u ve ne ifle yarad›¤› bilgisinin ö¤renilmesiyle birlikte insan gücünün. Son k›rk y›l içerisinde bilim ve teknoloji. Lyotard’a göre.

Nietzsche’nin dedi¤i gibi “Avrupa nihilizmi” gerçekli¤i temel koflul alan bilimin kendini tersyüz ediflinden do¤mufltur (Lyotard 1999: 321). Bu ba¤lamda de¤er tafl›yan bilgi. devlet. Böylelikle bilim söyleminin meflruiyetinin afl›nmas›yla yeni diller eklemlenmeye bafllam›flt›r: makine dili. bunlar›n kurallar› kendi içlerinde meflruluklar›n› tafl›mazlar ama aç›k ya da örtük bir anlaflman›n nesnesidirler. Hatta bir kural›n son derece küçük tadili bile oyunun tabiat›n› de¤ifltirir. yat›r›mlar için yol göstericili¤i gibi görevlerine geri dönme e¤ilimine girmifltir. as›l önemli olan sorun bu metnin di¤erleri yani al›c›lar taraf›ndan nas›l anlamland›r›ld›¤›d›r. Bir hareket ya da ifade. e¤er kurallar yoksa oyun da yoktur. Anlat›sal bilgiden DÜfiÜNEL‹M de bahsedilmesi gerekir.3. (2000: 32) flöyle der. Dil oyunlar› kendi bak›fl aç›s›na ve çeflitlili¤e de sahiptir. ö¤renimin de t›pk› para gibi bir de¤er haline gelece¤inden söz eder. (Lyotard. 1999: 320). modernitenin sistem-özne iliflkisi baflar›s›z olmufltur (Lyotard 1999: 323). bilginin bütününü temsil etmez. evrensel bir üstdil yoktur. Dolay›s›yla Lyotard için bir metnin yazar› taraf›ndan nas›l anlamland›r›ld›¤› çok önemli de¤ildir. Lyotard bilginin meflrulaflmas› sorununa dikkat çekerken.Postmodern Sosyal Teori 63 kazanan soru. Kimse tüm dilleri bilmemektedir. Anlat›sal bilgi ve bilimsel bilgi en bafltan beri rekabet içinde olmufllard›r. Üçüncü nokta biraz önce söylenilen fley taraf›ndan önerilmektedir. ‹kincisi. Dilin Esnekli¤i ve Büyük Anlat›n›n Yitimi Ça¤dafl toplumlarda bilginin meflrulu¤u farkl› flekillerde formüle edilmektedir. Bu geliflmeler Amerikan kapitalizminin hegemonyas›n›n çöküflü. dilden bahsetmeyi de ihmal etmez. Bu yol takip edildi¤inde postmodernitenin ana ak›m›na ulafl›lm›fl olur: Bilim kendi dil oyununu oynar. 1930’larda oynad›¤› dan›flmanl›k. Di¤er bir deyiflle. Lyotard. di¤er dilleri meflrulaflt›rma yetisine sahip de¤ildir (Lyotard 1999:322). kurallar› tatmin etmiyorsa tan›mlad›klar› oyuna dâhil de¤ildirler. Ünite .” Lyotard’›n dil oyunlar› üzerine dile getirdi¤i gözlemleri nelerdir? SIRA S‹ZDE Lyotard’a göre bilimsel bilgi. Büyük anlat›lara göre bilgi ancak içeri¤i kadar de¤er tafl›r. Art›k ayr›m bilgi ve cehalet aras›nda de¤il “harcama bilgisi” ile “yat›r›m bilgisi” aras›nda yap›lacakt›r. gündelik geçim bilgisiyle bir projenin optimize edilmesi için kullan›lan bilgi aras›nda bir ayr›m söz konusu olacakt›r (Lyotard. 2010: 189). “Dil oyunlar› hakk›nda flu üç gözlemde bulunmak faydal› olacakt›r. Buna ek olarak klasik bilim s›n›flamas› sorgulan›r hale gelmifltir. Bu yüzden dil oyunlar›n›n ço¤ullu¤unu benimsemek gerekir. Bu dönüflüm asl›nda 1970’lerde bafllam›fl. 2 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ . Her ifade bir oyundaki hareket olarak düflünülmelidir. Anlat›lar hem toplumsal kurumlara meflruluk kazand›r›rlar kurumlar›n bütünleflmesine yönelik olumlu ya da olumsuz modelleri temsil ederD‹KKAT fiaylan (2002: 272-273). Böylece Lyotard. Di¤er bir ifade ile sorun metnin nas›l iletildi¤i ve ne tür etkileflimlere yol açt›¤›d›r. Geleneksel toplumlarda anlat›sal biçimin üstünlü¤ü söz konusuS Ohem R U de yerleflik dur. Ünlü filozof Ludwig Wittgenstein’›n dil oyunlar› anlay›fl›n› gelifltirir. 1999: 319). fiu önermeyi ele alal›m: “Bilimsel bilgi yaln›zca ve yaln›zca bir gerçe¤i a盤a ç›karan bilgidir. Lyotard için dilin esnekli¤inin çok önemli oldu¤undan ve buna ba¤l› olarak nesnel bir anlam yap›s›n›n olabilirli¤ini kuflkuyla karfl›lad›¤›ndan bahseder. On dokuzuncu yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren bilimsel bilgi meflruiyet kaybetmeye bafllam›flt›r. Ona göre dil oyununun kurallar› yaln›zca kendi içinde belirlenmifltir. makinelere iliflkin al›nan bu kararlar›n do¤rulu¤unun garantisini kimin verebilece¤i sorunudur (Sarup. yeni müzikal notasyonlar. bilimsel bilgidir.” Bu spekülatif dil oyunun olmazsa olmaz flart›d›r. genetik kodlar›n dili gibi. dünya piyasalar›n›n yeniden aç›lmas› gibi büyük ölçekli sonuçlar da yaratabilecektir. Birincisi. oyun kuram›. Bilgi teknolojilerindeki dönüflümler devletin büyük flirketlerle ve sivil toplumla olan iliflkilerini de dönüflüme u¤ratacakt›r.

bu anlamda bir uzman olan ö¤retmenle eflit yeterlili¤e sahip olabilece¤i düflüncesine dayal›d›r.tan›mlamas›na dönük bir gelenektir. 2010: 203) DÜfiÜNEL‹M Lyotard’a göre art›k büyük anlat›lara baflvurmaya gerek duymay›z. göndericiden söyledi¤ine yönelik kan›t gösterebilmesi. 2010: 191). Hem bilimsel hem de anlat›sal bilgi bu ba¤lamda eflit derecede zorunludur (Sarup. ayn› zamanda toplulu¤un kendisi ve çevresiyle yaflad›¤› iliflkiye dayal› üç ayakl› bir yetki paylafl›m›n›n -nas›l yapaca¤›n› bilmek. Dolay›s›yla geçerli olan bu yeni bilgi anlay›fl› saK ‹ T A P yesinde geliflmifl toplumlar büyük ve kapsaml› bir de¤iflim geçirmekte ve postendüstriyel toplumlara do¤ru evrilmektedir. Söz konusu yeniden üretimin gerçekleflmesini olanakl› k›lan ise ö¤retilerdir. (I) Temelci iddialar› meflrulaflt›rmak üzere üst-anlat›lara baflvurulmas›. 1997: 128-129). üst-anlat›lara D ‹ K K A ve T temelcili¤e karfl› ç›kar. ‹kinci ön kabul. aksi durumda ayn› göndergeyle çeliflen ya da çat›flan her bildirimi reddetmesi beklenir. 2002: 276-277). nas›l konuflaca¤›n› bilmek. S O R U (II) meflrulaflt›rman›n SIRA S‹ZDE kaç›n›lmaz do¤al sonucu olan gayri meflru k›lma ve (III) d›fllama. Bundan dolay› postmodern. yy biliminin ise “yanl›fllama” dedi¤i görüflün temelini teflkil ederler. (Best&Kellner. Uzmanlar. (Sarup. Bu yolla ö¤renciler bilimsel bilgi üretme yoluyla tan›fl›rlar. Çünkü postT E L Eböyle V‹ZYON modern bilgi bir meflrulu¤a gereksinim duymamaktad›r. Bilimin dil oyununda. Böylece Lyotard. sürekli yenilikten ve kat›l›mc›lar›n üzerinde anlaflma sa¤lad›klar› yerel kurallar›n ve kural koyucu flemalar›n pragmatik inflas›ndan ve dolay›s›yla SIRA S‹ZDE mikro-politikadan yana ç›kar. henüz yeteneklerini gelifltirme sürecindeki ö¤rencilerin yeterince bilmediklerinin fark›ndad›rlar. bilginin yeni koflullar›na yan›t K ‹epistemolojinin T A P veren yeni bir gelifltirilmesini içerir.64 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ler. Bunun ilk ön kabulü ö¤rencinin göndericinin bildi¤ini bilmedi¤i düflüncesi üstüne kurulu oldu¤undan. ‹flte tam da burada Lyotard’a göre yeni ‹NTERNET kurgulanacak epistemolojide gerçekli¤in do¤ru olarak yans›t›lmas› anlam›na gelen TELEV‹ZYON temsil sorununu d›fllamak gerekmektedir (fiaylan. yy biliminin “do¤rulama” 20. Geleneksel toplumlardaki anlat› gelene¤i. Lyotard anlat›sal ya da öykü anlatan bilgi savlar›n›n geri çekilmesini tart›fl›r. Ona göre modern toplumun (sanayi toplumu) baflvurdu¤u büyük anlat›lar›n insan› do¤ru tem‹NTERNET AMAÇLARIMIZ ‹NTERNET . Ayd›nlanman›n büyükanlat›lar›n›n postmodern dönemde giderek azald›¤›n› yerini küçük anlat›lara b›rakt›¤›n› vurgular (Ritzer. Bilimsel kurallar 19. O kendisi için yeni bir epistemoloji gelifltirmektedir. (Sarup 2010: 192) SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M Görülece¤i gibi bilimsel bilgi ile anlat›sal bilgi aras›ndaki temel ayr›m. 2010: 192-193). bilimsel SIRA S‹ZDE bilginin gereksinim duydu¤u bir dil oyunu ile düz anlam› al›koymas›. ö¤rencinin göndericinin bildi¤ini ö¤renebilece¤i. Ayn› göndergeye iliflkin daha önce onaylanm›fl bildirimi çelen her yeni bildirim. nas›l dinleyece¤ini bilmek. di¤erlerini ise d›fllamas›ndan kaynaklan›r. büyük meflrulaflt›rma flemalar›ndan sak›n›r AMAÇLARIMIZ ve heterojenlikten. DÜfiÜ NEL‹M SIRA S‹ZDE S O R U DÜfiÜNEL‹M D‹KKAT S O R U SIRA S‹ZDE D‹KKAT AMAÇLARIMIZ 3 SIRA S‹ZDE bilgi ve anlat›sal bilgi aras›nda nas›l bir fark vard›r? Lyotard’a göre bilimsel S O R U SIRA S‹ZDE K ‹ T A P AMAÇLARIMIZ TELEV‹ZYON K ‹ T A P ‹NTERNET TELEV‹ZYON D‹KK AT Lyotard modern ve postmodern bilgi aras›nda da ayr›m yapar. ortada ö¤renci için ö¤renilmesi gerekli olan bir fleyin oldu¤u aç›kt›r.. ama ö¤renmek için çaba gösterdiklerine de itimat ederler. Ona göre modern bilginin üç koflulu vard›r. ço¤ulluktan. Postmodern bilgi ise bunun tersine. homojen epistemolojik ve ahlaki reçetelere duyulan arzu.. ancak daha önceki bildirimi çürütmesi kofluluyla geçerli olarak kabul edilebilir.

Postmodern. Dahas› Lyotard bize postmodernizm için yeni bir teorik örnek çerçeve önermemektedir. Lyotard’›n burada vurgulamak istedi¤i topluma iliflkin bir bilginin olmamas› de¤il. Kellner (2000: 387) bu duruma da “Radikal bir toplumsal teori oluflturmak için oyun oynamak yeterli midir. gerçekleflmeleri daima hemen bafllayacakt›r. yap›lacak olmakta olan›n kurallar›n› formüle etmek için kurals›z çal›flmaktad›r. O zaman yazar ve sanatç›. . postmodern teorinin en önemli kitaplar›ndan birini yazm›fl önemli bir düflünürdür. birçok düflünür taraf›ndan elefltirilmesine ra¤men. Yazd›¤› metin. Bu ba¤lamda Kellner’e göre Lyotard’›n kendisinin modernist bir estetikle sona eren postmodern bir toplum teorisi. bu kuramlar›n imkâns›zl›¤›n› da gözler önüne sermektedir. 2000:158-159). Postmodern sanatç› veya yazar. Ünite . Böylece çal›flma ve metnin bir ‹ N T E Ryazarlar› NET olay›n karakterlerine sahip olmas› olgusu do¤ar. SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M Daha ayr›nt›l› bilgi için Jean. S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE 4 SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M K ‹ T A P S O R U Elefltiriler TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON D‹KKAT Lyotard postmodern duruma iliflkin analizini yeterince temellendirmedi¤i ve derinD‹KKAT lefltirmedi¤i için elefltirilmektedir.François LYOTARD’›n Türkçeye çevrilen Durum K “Postmodern ‹ T A P (2000)” adl› kitab›n›n okunmas›nda yarar görülmektedir.DÜfiÜNEL‹M S O R U 3. böySIRA S‹ZDE le bir bilginin aç›k olmas› gerekti¤idir. Ama teorinin icras› için bize sundu¤u öneri ise dil oyunlar›d›r. AMAÇLARIMIZ ‹SIRA NTER NET S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Bu tan›mlamaya Kellner’in (2000: 385-387) karfl› ç›k›fl› oldukça serttir.SIRA onun deyimiyle hayal k›r›kl›¤› yaratmaktad›r. Lyotard. felsefecinin konumundad›r. teorik modellere ve daha sistematik bir toplumsal teori ve elefltiriye ihtiyac›m›z yok mu?” sorular›n› sorar. sunulamayan›n güçlü bir anlam›n› veren yeni sunulmamalar› araflt›racakt›r. gelece¤in evvelkili¤i paradoksuna göre anlafl›lmak zorunda kalacakt›r” ( Lyotard. Öncelikle bu durumun postmodern de¤il. flöyle demektedir. ayr›ca. üretti¤i çal›flma ilke olarak daha önceden yerleflmifl kurallar T Etaraf›ndan L E V ‹ Z Y O N yönetilemez. Lyotard’a göre neden art›k büyük anlat›lara ihtiyaç duyulmamaktad›r? Aç›klay›n›z. postendüstriyel toplum teorisi ve postmodern bilgi teorisi yoktur. yine de büyük anlat›lar› terk etmemiz gerek diyen Lyotard’›n kendi postmodern epistemolojisinde dil oyunlar›na baflvurmas›n›n sebebi bundan kaynaklanmaktad›r. K bunlardan ‹ T A P hofllanmak için de¤il. Postmodern Durum kitab› bilginin de¤iflen ifllevini göstermede günümüzde de güncelli¤ini korumaktad›r.Postmodern Sosyal Teori DÜfiÜNEL‹M S O R U 65 D‹KKAT sil edememesi. Bu aç›dan önemi yads›namaz. bafll›kta vaat etti¤i gibi bir yan›t› vermemekte. Kellner’e göre (2000: 385) Lyotard’›n “Postmodern Durum” adl› kitab›nda ek olarak yay›nlad›¤› “Postmodernizm Nedir Sorusuna ‹ N T E S‹ZDE RNET Yan›t” adl› yaz›. “Postmodern. sunumlaman›n kendisinde ileri götüren olacakt›r: güzel biçimlerin tesellisini ve elde edilemez olan›n kolektif nostaljisini paylaflmay› mümkün k›lan bir zevk uzlafl›m›n› inkâr edecektir. Böylece onlar daima için geç gelecekler veya ayn› ölçüde olmak üzere. Kellner’in elefltirileri aç›s›ndan bakt›¤›m›zda kendisinin çok hakl› taraflar› olmakla birlikte. Lyotard. modernizmin süreklilik gösteren hali oldu¤unu belirtir. Sonuç olarak. Alas›nda bunun olanaks›z oldu¤un ve yeni bir büyük anlat› gerektiren toplum inflas›ndan vazgeçmemiz gerekti¤ini iddia etmektedir. benzer kategorilerin metne ya da çal›flmaya uygulanmas›yla belirleyici bir yarg›ya göre yarg›lanamazlar. modern içindeki sunulamayan›.

Jean Paul Sartre üzerine doktoras›n› yapar. Bloch. FREDRIC JAMESON’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI Girifl Postmodernizmi ne ‘alk›fllaman›n’. kültürün neredeyse total bir metalaflmas› ve bunun da kapitalizme meydan okurken baflvurabilecek elefltirel mesafenin ortadan kalkmas›na yol açmas›. Benjamin ve Marcuse’nin önemi büyüktür. yabanc›laflma ve burjuva bireycili¤i sorunsallar›n›n sona ermesi. “felaketin ve ilerlemenin bir aradal›¤›” olarak diyalekti¤in özü itibar›yla anlatmaya çal›fl›yor olmas›d›r (Best&Kellner. günümüzde anlam›n boflalt›ld›¤› salt yüzeysel bilgiler ile bizi karfl› karfl›ya b›rakmakta. di¤er Marksistlerce de ‘post Marksist’ olarak nitelendirildi¤ini belirtir. Yale Üniversitesinde. Etkilendi¤i düflünürler aras›nda Lukacs. Fredric Jameson 1934 y›l›nda Cleveland’da do¤ar. Best&Kellner’e (2010: 224) göre. bunlar flöyle s›ralanabilir.2 Fredric Jameson (1934-) Marksist Edebiyat kuramc›s› ve elefltirmeni. postmodernizmin ve geç kapitalizmin kültürel de¤ifliklikleri. bir postmodern teorisyen de¤ildir. Dolay›s›yla gerçek bilgiden ya da bilginin gerçekli¤inden söz edemedi¤imiz bir mu¤lâkl›kta Lyotard’›n deyimiyle postmodern durum içinde oldu¤umuzu söyleyebiliriz. Jameson. bilgiye nas›l güvenilece¤i ve gerçe¤in ne oldu¤u sorular›n› gündeme getirmektedir. . 1991: IX). modernist eserlerin y›k›c› ve elefltirel yönlerini yitirmelerini sa¤layacak flekilde kutsal patikaya dâhil ve yukar›dan dâhil edilmeleri. bunu söyledi¤inde ise sanat elefltirmenlerince ‘kaba bir Marksist’. Adorno. hem tarihsel geçmifl duygusunu hem de önemli ölçüde farkl› bir gelecek duygusunu silen kötürümlefltirici bir mevcudiyetçilik ve yön kayb›na yol açan postmodern hiper uzam›n ortaya ç›kmas›. Bu durumda post-modernizm seçmifl oldu¤umuz e¤ilime ba¤l› olarak ya derinlerde yatan bast›r›lamaz tarihsel bir dürtüyü “çarp›k biçimde” ifade eder ya da etkili bir biçimde “bast›r›r” ve “sapt›r›r” (Jameson. öznelli¤in radikal fragmantasyonunda endifle. Kendisinin de belirtti¤i gibi postmodernizmle ‘tuhaf bir flekilde’ ilgilenmeye bafllamadan önce yap›salc›l›kla ilgili bir kitab›ndan sonra baz›lar›n›n kendisini yap›salc›l›¤›n ‘önde gelen sözcüsü’ baz›lar›n›n da yap›salc›l›¤›n elefltirmeni oldu¤unu ileri sürdüklerini söyleyen Jameson.66 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Lyotard’›n bilginin niteli¤inin de¤iflimi ve ticarileflmesi. ne de reddetmenin mümkün olmad›¤›n› belirten Jameson (2005: 44). Jameson’a göre postmodernizmin ne oldu¤unu kavrayabilmenin en emin yolu. Jameson’›n aç›klamalar›na göre postmodernizm baz› kültürel de¤iflikliklerin iflaretini vermektedir. 2010: 222). “yüksek kültür ve afla¤› kültür aras›ndaki ayr›m›n çökmesi. Jameson’›n çal›flmalar› daha çok postmodern düflüncenin yads›nmas›na yönelik olmufltur. asl›nda her ikisi de olmad›¤›n› ‘ne o ne de öteki tarafta’ olmas›n› gerektirmedi¤ini söyler. Resim 3. Baudrillard’›n bak›fl aç›s›ndan da kitlelerin sessiz y›¤›nlara dönüflmesi de kaç›n›lmaz olmufltur. Bilginin bu derece içinin boflalt›ld›¤› bir zamanda.” Bütün bu ifadelerin alt›nda yatan temel gerçeklik ise Jameson’a göre. postmodernizmin en bilinen teorisyenlerinden olmas›na ra¤men. onu öncelikle tarihsel yönden düflünmeyi unutmufl bir ça¤da yaflanan zaman üzerinde tarihselci bir ba¤lamda düflünmeye yönelik bir çaba fleklinde ele almakt›r.

yaflad›¤›m›z ça¤›n yani postmodernizmin kendine özgün “do¤ruluk an›” oldu¤udur. Farkl›l›k arac›l›¤›yla metinler. Jameson’a göre. Postmodernizm = Geç Kapitalizm mi? Jameson. rasgele malzemenin tek bir metin halinde görülebilece¤ini ifade eder. 1999: 345). . Bu çerçevede Jameson. teodolit (arazi ölçü aleti) yaln›z co¤rafi ve mekânsal problemlerle iliflkili de¤il ayn› zamanda totallikle kurulan ba¤la da iliflkilidir. postmodern deneyimini “farkl›l›k ba¤lant›l›d›r” slogan›yla anlatmak istedi¤ini belirtir. postmodern dönemde kültür. sesler ve bunun gibi imgeler aras›nda ba¤lant› sa¤land›¤›n› belirtir (Jameson. Bu aflama çokuluslu kapitalizmin kendisidir. Kabul etmemiz gereken fley. Bu fikre göre TV görüntüsüne dönüflmüfl gerçeklikler ya da simulakrum mant›¤› son dönem kapitalizmini güçlendirmektedir. Kiflinin kendisini mekânda. Jameson postmodernizmi. kapitalizmin küresel ölçekte üçüncü geniflleme aflamas›d›r. bunun da dolay›mlanmadan oldu¤u gibi alg›lanmas› ile görülebilece¤ini belirtir (Jameson. (II) Tarih ile flimdi yaflad›¤›m›z dönemi ay›rmaya yönelik diyalektik giriflim: Diyalektik yaklafl›m iki soruyu gündeme getirir. Postmodernist sanat›n en çarp›c› örneklerinde ba¤lant›l›l›k kavram›n›n daha pozitif bir anlam›n› yakalamak mümkündür. görüntüler. Farkl›l›kla ilgili teoriler postmodernist sanatta gördü¤ümüz kopuk anlat›lar›n. Pusula. Jameson. Bu sorular›n yan›t› için politik kültürün inflas› ba¤lam›nda baz› etkili ça¤dafl kültürel politikalar›n oluflturulmas› gerekir. kültür bir patlama olarak de¤erlendirebilir: Kültür sosyal alandan ola¤anüstü bir h›zla do¤up genifllemifltir. e¤er vard›ysa da tarihsel kaç›n›lmazl›k sisi alt›nda bizi çaresizli¤e. 1999: 345). kapitalizmin ilk dönemlerindeki ba¤›ms›zl›¤›n› kaybetmifl olmas› onun yok oldu¤u anlam›n› tafl›maz. 1999: 342-344): (I) Ahlaki de¤erlendirmeler: Ahlaki de¤erlendirmelerle ilgili söylenecek pek bir fley yok. son zamanlarda kapitalizmin kültürel alan›n yar› ba¤›ms›zl›¤›n› yok edip etmedi¤ini tart›fl›r. ülkesinde ve dünyada konumlay›fl›na iliflkin “biliflsel harita” kültürün anahtar unsurudur. Jameson’a göre postmodernizmde kültürel alan›n di¤er alanlarla mesafesi kapanm›flt›r. Dolay›s›yla yeni kültürel biçimin esteti¤ini “biliflsel haritalama” olarak ifade etmektedir.Postmodern Sosyal Teori 67 Jameson. toplumda. Biliflsel haritalama “kiflinin kendi gerçek varolufl koflullar›yla kurdu¤u kurgusal iliflki” fleklindeki Althusserci ideoloji tan›m›n› somutlaflt›rmaktad›r (Jameson. biliflsel ve pedagojik unsurlarla farkl› bir ba¤ kurar. e¤itsellik ile eskiye göre daha farkl› bir iliflki içindedir. postmodern alan dedi¤imiz fley kültürel bir ideoloji ya da kurgu de¤il. eylemsizli¤e ve pasifli¤e itmeyen bir tarih perspektifinden bahsedilebilir mi? Dolay›s› ile bu sorular›n yan›t›n› vermek pek kolay de¤ildir. farkl› alt sistemlerin. yeni gerçekli¤e iliflkin çok say›da yaklafl›m bulunmaktad›r. Yeni estetik biçimin belirleyici unsuru “yer”dir. Ekonomik de¤er ve devlet gücünden “ruh”un kendisine kadar her fley kültürelleflmifltir. Hem sa¤ hem de sol siyasi görüfllerde bu fikirde olanlar bulunmaktad›r. Bu demektir ki. Haritalama teknikleri de buna benzer flekilde Jameson’a göre (1999: 346). Tersine.3. Bu yaklafl›ma göre postmodernist yeni estetik dünya kabul edilemezdir. 1999: 347-349). Birincisi “yanl›fll›k anlar›”ndan oluflan postmoderniteden önce bir “do¤ruluk an›” var m›yd›? ‹kincisi. Ünite . 2010: 222). sekstant (denizcilikte mesafe ölçümünde kullan›lan alet). kapitalist ekonomik sistemin kültürel oluflumlar›yla aç›klamaktad›r. Kültürün. postmodernizmi kültürel atmosferdeki kapitalizmin son dönemine ba¤l› de¤iflimlerden ba¤›ms›z olarak ele alamayaca¤›m›z› belirtir (Jameson. Postmodernizm kavram›n›n daha net bir tan›m›n› yapmak istedi¤ini çünkü postmodern olarak alg›lanan ile son dönem kapitalizminde ortaya ç›kan di¤er tarzlar aras›nda benzerlikler bulundu¤unu dile getirir. Postmodernizmin kendi gerçekli¤inin bulundu¤unu. 1999: 342). Bunlardan bir k›sm› kültürel ürünleri yeni otantik perspektifler olarak alg›larken bir k›sm› da gerçekli¤in çarp›t›lmas› olarak de¤erlendirmektedir. Bu aflamada. Bunlar aras›nda ayr›m yapmaya yönelik iki yaklafl›m bulundu¤unu ifade eder (Jameson. Di¤er bir ifade ile kültür. postmodernizmi genifl bir kültürel mant›k olarak kapitalizmin ekonomik sistemi ile ba¤lant›land›r›r (Best&Kellner.

Yeni radikal biçimler olarak sanat›n politikleflmesini vurgular. modernizm ve postmodernizm s›ras›yla piyasa kapitalizmi. tekelci dönem ya da O R U ve yanl›fl bir terimle “post endüstriyel olarak an›lan. marjinalleflmifllerdir (Jameson. K ‹ T ancak A P modernleflme ve endüstrileflmenin yaflam›fl oldu¤u sars›nt›larla karfl›laflt›r›lamaz. kendisini Mandel’in teorisini daha ayr›nt›l› incelemeyip k›saca özetlemeyle yetinmesini elefltirmektedir. Kapitalizmde. Biliflsel haritalaman›n esteti¤i bu karmafl›k temsili diyalekti¤i dikkate almal› ve yeni radikal biçimler gelifltirmelidir. Böylece gerçekçilik. Biliflsel harita yapmaya iliflkin olarak pedegojik ve didaktik amaçl› bir estetik temsil politikas›n›n gere¤ine inanmakla birlikte bunu baflarman›n hemen hemen imkâns›z bir fley oldu¤una de¤inir.68 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› temsili kodlar içerir. 2010: 225-226). Bunlar piyasa kapitalizmi. Geç kapitalizm metalaflma dinamiklerini flad›¤›m›z dönemdir D‹KKAT toplumsal ve kiflisel hayat›n her k›sm›na yayar. e¤er varsa. bir fleylerin de¤iflti¤i. bir anlamda kesin. postmodernizm gerçekli¤ine tutunmal›d›r. “günümüze de¤in bu fleylerin ikincilleflti¤i ya da merkezden ziyade marjinal olan modernist sanat›n önemsiz türden ay›r›c› özellikleri haline geldi¤i ve bunlar kültürel üretimin merkezi ay›r›c› özellikleri haline geldiklerinde yeni bir fleyle karfl› karfl›ya oldu¤umuzdur. 2005: 29). Best ve Kellner’e (2010: 226) göre Jameson. Postmodernizmin politik biçimi. ancak daemperyalist S aflama ha do¤ru bir terimle çok uluslu kapitalizm olarak adland›r›lmas› gereken içinde ya(Jameson. daha zor alg›lanan ve daha az dramatik. Öte yandan postmodern uzam haritas›n› yapma konusunda bir teori gelifltiremedi¤ini daha önceki dönem olan modernizmin uzam haritas›n› yapmaktan daha zor bir ifl oldu¤unu ileri sürer. Bu noktada do¤ru bir haritan›n olabilece¤inden söz etmek mümkün de¤ildir. Kiflinin hem varolufl koordinatlar›n› hem de d›fl dünyaya iliflkin alg›lanan kodlar›n› gerektirir. mekânsal oldu¤u kadar sosyal ölçekte küresel bir biliflsel haritalaman›n ortaya konulmas› ve topluma yans›mas›yla mümkündür (Jameson. enformasyon ve bilinç d›fl› kürelere dahi s›zar. ancak daha ak›c› ve bütünüyle nüfuz etmesi nedeniyle daha kal›c› bir yaflam dönüflümünü yaflad›¤›m›z gerçe¤idir. Ana fikrim diyor. kültür biçimleri ve baflat kültür bi‹ N T E R Nayr›m ET çimleri aras›nda yaparak postmodernizme iliflkin Lyotard ve Baudrillard’a göre daha doyurucu bir aç›klama sunar. Jameson bu flemay› izleyerek kapitalizmin her bir aflamas›n›n bu aflamaSIRA S‹ZDE ya tekabül eden bir kültürel üslup oldu¤unu ileri sürer. Önceki dönemde ya da sistemde mevcut olan ay›r›c› özellikler flimdi baflat hale gelmektedir. Ayn› zamanda üç boyutlu dünyan›n iki boyuta indirgenmesi söz konusudur. Jameson bu analizle hem postmodern kültür biçimlerine geçiflin kesintili¤ini vurgulayarak onlardan önce gelenlerin bir sü- DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Kellner (2000: 391) Jameson’›n bu görüflünü k›flk›rt›c› bir meydan okuTE LEV‹ZYO N yufl olarak görmesine ra¤men. Ernest Mandel’in geç kapitalizm teorisine DÜfiÜNEL‹M dayan›r. SIRA S‹ZDE 5 Jameson’a göre ve geç kapitalizm aras›nda ne tür bir iliflki vard›r? SIRApostmodernizm S‹ZDE Jameson’›n postmodernizm teorisi. (Best&Kellner. AMAÇLARIMIZ Jameson’a (1991: XXI) göre buradaki “geç” nitelendirmesinden genel olarak vurgulamak istedi¤i. Egemen olan ay›r›c› ö¤eler ise ikincilleflmifl. Yeni politik sanat. tekelci kapitalizm ve çok uluslu kapitalizmin kültürel düzeylerini ifade eder (Best&Kellner.” Best ve Kellner’e (1998: 226) göre. Bireyler ve kolektif varl›klar olarak kendi konumlar›m›z› kavrayarak sosyal karmafla içerisinde kaybetmifl oldu¤umuz eylem ve mücadele gücümüzü geri kazanmal›y›z. her biri kendinden bir öncekinin diyalektik bir geliflimini oluflturan üç dönemden söz eder. 2010: 229-230). 1991: 35). 1999: 349). Jameson (2005:29). dünyan›n art›k eskisi gibi olmad›¤›.

3. Ünite - Postmodern Sosyal Teori

69

reklilik içinde geliflti¤ini göstermekte hem de post önekinin gereksiz oldu¤unu söyleyenlere bir yan›t vermektedir. Zira geçmiflteki görünümler kültürel olarak ikincil bir konumdan ç›karak baflat konuma geçmeye yetecek kadar önemli aflamalardan geçmifltir. Dolay›s›yla geçmiflteki biçim ve üsluplar ile bu yeniler aras›ndaki kesintileri vurgulayan yeni bir dönemlefltirme yapmak gerekmektedir. Anlafl›laca¤› gibi günümüz kültürü, postmodern kültür art›k kapitalizmle iç içe geçerek toplumsal yaflam›n her alan›nda karfl›m›za ç›kmaktad›r. Jameson’a (2005: 40) göre as›l mesele, “postmodernizmin kolayca reddedilmesinin, onun olumlu yönlerinin rahatl›kla övülmesiyle eflde¤er ölçüde olanaks›z oldu¤u bir postmodern kültür içinde yafl›yor olmam›zd›r. Günümüzde postmodernizme iliflkin ideolojik yarg›lar›n, ister istemez, üretti¤imiz yap›tlara oldu¤u kadar kendimize iliflkin yarg›lar›n sorgulanmas›na da iflaret etti¤i düflünülebilir,”. Sonuç olarak Jameson postmodernizmi, kapitalist toplumun geliflimindeki bir aflama olarak görmektedir. Ona göre bu yeni bir toplumsal düzen olmaktan ziyade bir aflamad›r. Onun kültür egemen yorumu, hem kültür hem de egemen kültür aras›ndaki ayr›ma vurgu yapmas› bak›m›ndan oldukça önemlidir. Jameson’a göre postmodernizm ile günümüz kültürü aras›nda nas›lSIRA bir iliflki S‹ZDEvard›r?
SIRA S‹ZDE

6

Elefltiriler

Perry Anderson, Kültürel Dönemeç’in önsözünde; Jameson’›n yaz›lar›n›n, postmodernin karanl›kta kalan yanlar›n› çok iyi aç›klad›¤›n› ve bu kitab›n girifl ve genel S O R U bir özet mant›¤› tafl›d›¤›n› belirtir; ona göre (Jameson, 2005: 10) Jameson’›n d›fl›nda “baflka hiçbir yazar postmodernin kültürel, sosyo-ekonomik ve jeopolitik boyutlar›na iliflkin derinden ya da kapsaml› bir kuram üretmemifltir.” D‹KKAT Kellner (2000: 390) ise Jameson’›n postmodernizmi, hem yeni bir kültürel egemen, hem de kapitalizmin yeni bir sosyo-ekonomik evresini oluflturan geç kapitaSIRA S‹ZDE lizmin kültürel mant›¤› olarak sundu¤unu belirtir. Böylece Jameson postmodern tart›flmas›n› kültürel teori ve meta teori alan›ndan toplumsal teori alan›na do¤ru kayd›rmaktad›r. AMAÇLARIMIZ Benzer bir biçimde Kellner, Steven Best ile birlikte yazd›klar› Postmodern Teori’de (1998: 222), “Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mant›¤›’nda” Jameson’›n postmodernizmi, kapitalizmin geliflimindeki bir aflama K ‹ T olarak A P görecelilefltirmekte oldu¤unu ve böylece rakipleri karfl›s›nda Marksizmin üstünlü¤ünü ortaya koymak için yap›lm›fl en k›flk›rt›c› giriflimde bulundu¤unu ifade etmektedir. Sonuç olarak postmodernizm, modernizmden farkl› olarak, T E Lkesinli¤e E V ‹ Z Y O N ve kurallara ba¤l› olmayan bir döneme iflaret etmektedir. Ayd›nlanman›n kavram ve kuramlar›na toptan bir karfl› durufltur. Lyotard ve Jameson gibi postmodernistlere göre art›k modernizmin sonu gelmifl ve yerine yeni bir dönem olarak postmodern ‹ N T E R gereken NET aflama egemen olmaya bafllam›flt›r. Belki de bu durumda yap›lmas› Baudrillard’›n tavsiyesine kulak verip Kötülü¤ün fieffafl›¤›’n›n (1996) giriflinde yazd›¤› “Dünya ç›lg›n bir seyir ald›¤›na göre, biz de dünyaya iliflkin ç›lg›n bir bak›fl aç›s› edinmeliyiz” sözlerini bir kez daha düflünmektir.

DÜfiÜNEL‹M

DÜfiÜNEL‹M S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

70

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

Özet
A M A Ç

1

Postmodernizmin ne oldu¤unu tan›mlayabilmek. Özellikle 60’l› ve 70’li y›llardan itibaren modernizm karfl›t› ya da modernizmden sonras› anlam›nda kullan›lan kavram, birçok kültür ve toplum kuramc›s›n›n ifadesiyle modernizm kültüründen radikal kopufllar› ifade etmekte ve yeni postmodern sanat biçimlerinin ortaya ç›k›fl›n›n tart›fl›lmas›n› getirmektedir. Bu anlamda postmodernizm sanatta pop e¤ilimler, yeni malzemeler ve e¤reti yap›lar gibi formlar›n inflas›n› gündeme getirir. Böylelikle postmodernizmin içinde, modern düflüncenin içli d›fll› bir flekilde geliflti¤i görülür. Dolay›s› ile postmodern sözcü¤ü tam olarak modern sonras› anlam›na gelmemekte birlikte postmodernizm, modernlik elefltirisi içinden yeni bir döneme at›fta bulunmaktad›r. Postmodernistler için modern ça¤dan postmodern ça¤a geçildi¤i fikri oldukça indirgemeci ve do¤rusal bir bak›fl aç›s›n› yans›tmaktad›r. Onlara göre tarihsel dönemler aras›nda bu flekilde do¤rusal, birbirinden net çizgilerle ayr›lm›fl tarihsel dönemlerden bahsetmek mümkün de¤ildir. O halde postmodernizm nedir, sorusuna verilen en basit yan›t, modernizmin radikal bir biçimde elefltirisidir. Modernizmin toptan yads›nmas›d›r. Postmodern kuramc›lar›n Ayd›nlanma dönemine yöneltti¤i elefltirileri özetleyebilmek. Ayd›nlanma düflüncesi akla, bilime ve ilerlemeye büyük anlam atfetmifl ve do¤al toplum düzeni ve do¤al hukuk tart›flmalar› ile tarih sahnesine ç›km›flt›r. Do¤al toplum ve do¤al hukuk düflüncesi bir anlamda laikleflmifl mutlak gerçekli¤in yans›mas› biçiminde de¤erlendirilmifltir. Bu durum laikleflme /sekülerleflme sürecinin de bafllang›c› olarak nitelenmifltir. Bu flekilde kapitalizmin büyük dönüflümler yaflayarak ilerlemesi, bilim ve bilgilenmenin tanr›sal bir süreç anlay›fl›ndan uzaklafl›lmas› ve akl› yürütmeye dayal› bir insan tasar›m›n›n varl›¤› ile söz konusu olmufltur. Di¤er bir ifade ile tarihin ak›fl süreci çerçevesinde ilerlemesi için insan›n katk›s›na gerek duyulmufltur. Ayd›nlanma bu ba¤lamda bir proje olarak ileriye yönelik projeksiyonu ifade etmektedir. Bu projede nesnel ve evrensel bilim, buna ba¤l› ola-

rak geliflen evrensel ahlak ve hukuk, kurucu ögeler ifllevini üstlenmifltir. Öte yandan Ayd›nlanma evrensellik, tek do¤ru, bilim ve mant›k iliflkisi gibi ögeleri ortaya koyarken, ahlaksal temelini de hümanizmden alm›flt›r. Ancak Ayd›nlaman›n akl› getirdi¤i nokta bireyin/öznenin silinifli biçimnide oluflmufltur. Postmodernistler Ayd›nlanman›n akl›n› mit olarak nitelemifllerdir. Akl›n toplumda çat›flan ç›karlara hizmet etti¤ini belirtmifllerdir. Akl›n araçsal boyutunun geliflti¤i ve yeni bir egemenlik biçimini gerektirdi¤ini ifade etmifllerdir. Böylece tümel, bireyin akl›n› iflgal ederek Ayd›nlanman›n kendi kendisini imha etmesine yol açm›flt›r. Ayd›nlanman›n bilimi olarak nitelendirilen pozitivizm ise gerçekli¤in anlafl›lmas›nda geçerlili¤ini yitirmifl ve di¤er bilgi türlerinin üzerinde bilimsel bilgi egemen olmufltur. Bu durum ise ilerlemeyi de¤il sorunlar›n giderek artmas›n› getirmifltir. Dolay›s›yla postmodernistler ayd›nlanman›n bir mit oldu¤u noktas›ndan hareketle modernizmi elefltirmifllerdir. Postmodern sanat› modern sanattan farkl›laflt›ran özellikleri karfl›laflt›rabilmek. Postmodernizmin görüldü¤ü ilk alan›n sanat oldu¤u bilinmektedir. Özellikle mimaride ve edebiyatta karfl›lafl›lan bu durum dadaizm ad› alt›nda toplumsal sorunlar›n giderek artmas› karfl›s›nda bir karfl› duruflu, bir baflkald›r›y› sergiler. Modernitenin romantik ve iyimserli¤i, postmodernitede toplumsal sorunlar› kapsayan ve bu sorun yuma¤›n›n oluflmas›n› protesto eden dadaist anlay›flla kendini göstermektedir. Postmodernizmde sanatç›n›n topluma karfl› bir misyon ve anlat›s›n›n bulunmad›¤›, gerçekli¤i yans›tmak yerine belirsizlik ve karars›zl›¤›n önem kazand›¤›, bireyin hümanist de¤erlerden ar›nd›r›lmas› ve yüksek sanat ve kitle sanat› ayr›m› yads›narak taklit ve yap›flt›rma teknikleri ile sanat yap›t›n›n üretimi esas al›nm›flt›r. Postmodern sanat, modern sanata bir baflkald›r› olarak kendini gösterir.

AM A Ç

3

A M A Ç

2

3. Ünite - Postmodern Sosyal Teori

71

A M A Ç

4

Jean-François Lyotard’a göre postmodern ça¤da bilgi ve bilimin alm›fl oldu¤u konumu de¤erlendirebilmek. Lyotard’a göre toplumlar›n içine bulunduklar› postmodern ça¤da bilginin konumu de¤iflmektedir. Bilginin biçiminin giderek de¤iflmesi sonucunda, postmodern ça¤ içinde bilgi sat›lmak için üretilmekte ve tüketilmektedir. Bilgi kendinde bir amaç olmaktan uzaklaflmakta ve art›k kullan›m de¤erini kaybetmektedir. Bilginin do¤as› içindeki bu dönüflüm, birçok sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel sonuçlar› da beraberinde getirecektir. Lyotard’a göre, birkaç on y›ld›r bilgisayarlaflm›fl bilginin, üretimin ana gücü durumuna geldi¤i genifl oranda kabul görmektedir. Bilgisayarlaflm›fl bilginin alabildi¤ine geliflmifl toplumlardaki iflgücü da¤›l›m› üzerinde gözle görülür bir etkisi bulunmaktad›r. Bilgi dünya çap›nda gerçekleflen iktidar rekabetinde ana bileflen olacak, eskiden ulus devletlerin topra¤›n denetimi için verdi¤i savafl, zaman› gelince enformasyon denetimi için verilecektir. Postmodern ça¤da bilim, muhtemelen ulus devletlerin silah üretimindeki üstünlüklerini daha çok güçlendirecek, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki uçurum daha da büyüyecektir.

A M A Ç

5

Fredric Jameson’›n kapitalizmi neden geç olarak niteledi¤ini aç›klayabilmek. Jameson’a göre buradaki “geç” nitelendirmesinin genel olarak vurgulamak istedi¤i, dünyan›n art›k eskisi gibi olmad›¤›, bir anlamda kesin, ancak modernleflme ve endüstrileflmenin yaflam›fl oldu¤u sars›nt›larla karfl›laflt›r›lamaz, daha zor alg›lanan ve daha az dramatik, ancak daha ak›c› ve bütünüyle nüfuz etmesi nedeniyle daha kal›c› bir yaflam dönüflümünü yaflad›¤›m›z gerçe¤i ile karfl› karfl›ya kald›¤›m›z› bilmeliyiz. Geç kapitalizm kapitalizmin üçüncü aflamas› olan çok uluslu kapitalizme denk düfler. Bu dönem kültürde yaflanan radikal dönüflümler sayesinde kendine özgü bir do¤ruluk an› yarat›r. Geç kapitalizm, metalaflma dinamiklerini toplumsal ve kiflisel hayat›n her alan›na yayar ve metalaflma kültürü gelifltirir.

farkl›l›k. Büyük anlat›lar›n insan› do¤ru temsil edememesini d. 7. geliflme b. Yans›ma ve misyon c. Özgecilik e. Öznenin ölümü ve dönüflü b. Anlams›zl›k ve belirsizli¤in kabulü d. Bilimsel ve teknolojik geliflmeler b. e. Bir tarihsel geçmifl duygusunun yitirilmesidir. Nihilizm. Ekonomik gücün kimde oldu¤u e. Büyük anlat›lar›n ütopik olmas›n› c. karmafl›kl›k c. Büyük anlat›lar›n bir paradigma oldu¤unu 10. Gerçekli¤in yerini imgelerin/göstergelerin almas› c. 6. Uluslararas› iliflkiler . Afla¤›dakilerden hangisi modern sanat›n temel özelliklerinden biri de¤ildir? a. Taklit ve yap›flt›rma tekniklerinin sanat ürünlerinde kullan›lmamas› d. Özgürlük. birlik. Rasyonalite. basitlik e. hümanizm. Afla¤›dakilerden hangisi postmodernizmin temel ilkelerinden biri de¤ildir? a. Afla¤›dakilerden hangisi postmodern sanat›n temel özelliklerinden biri de¤ildir? a. iletiflimsel eylem. Afla¤›dakilerden hangisi postmodernizmin temalar›ndan biri de¤ildir? a. Evrensellik b. Sanat›n nas›l bir konum ald›¤› d. Modernizmin devam›d›r. Dil oyunlar› e. Sanatç›n›n topluma karfl› bir misyonunun bulunmas› b. Meflru düzen. Bilginin nas›l konumland›r›ld›¤› c. Temsilin reddi ve kamusal alan›n çöküflü c. Modernizmin radikal bir elefltirisidir. postmodernist teorisyenler. Gerçek yaflamda belirsizlik ve karars›zl›¤›n olmamas› c. Her fleyden flüphe edilmesi e. anti-hümanizm ve kinizm e. anlamland›rma. ‹ndeterminizm. Rosenau’ya göre. Determinizm. Gerçekli¤in yerini imajlar›n almas›d›r. Bir proje olarak ayd›nlanma düflüncesinin en temel ögesi hangisidir? a. Öznellik 3. Sanatç›n›n topluma karfl› bir misyonunun olmamas›. Büyük anlat›lar›n merkezi önemini korumas›n› b. Pedegojik de¤iflimler d. analiz. Sanat ürünlerinin metalaflmas› d. Akl›n elefltirici gücünün ne oldu¤u b. Büyük anlat›n›n bir dil oyunu oldu¤unu e. Lyotard. Görelilik c. bireycilik. 2. Lyotard’›n postmodern topluma yönelik olarak ileri sürdü¤ü ana problemi nedir? a. ilerleme d. Siyasi geliflmelerin nereye do¤ru gitti¤i 9. Seçkinci olma e. c. Simülasyonlar ça¤›d›r. Afla¤›daki ifadelerden hangisi postmodernizmin anlamlar›ndan biri de¤ildir? a. b. günümüz toplumlar› için neyi önermektedirler? a. Yar›m kalan modernite projesini tamamlamak. Tutucu olma 5. Evrenselcilik 4. Yorumculuk d. Jameson postmodernizmi hangi ba¤lamda aç›klamaktad›r? a. büyük anlat›n›n yitiminden neyi kastetmektedir? a. çeflitlilik. iktidar 8. d. Hümanist de¤erlerden ar›n›lmamas› e.72 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m 1. Modernizmde geçerli olan her fleyin geçersiz ve eskimifl olmas› b. pozitivizm. Kapitalist ekonominin kültürel oluflumlar› c. sentez. Bireycilik ve bireysel kimlik d. Özgürlük ve özgünlük b.

Dolay›s›yla art›k geçerli olan bu yeni bilgi anlay›fl› sayesinde geliflmifl toplumlar büyük ve kapsaml› bir de¤iflim geçirmekte ve postendüstriyel toplumlara do¤ru evrilmektedir. Üçüncü nokta biraz önce söylenilen fley taraf›ndan önerilmektedir. Her ifade bir oyundaki hareket olarak düflünülmelidir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmodernizm ve Bilginin Konumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ayd›nlanma Düflüncesine Tepki” konusunu yeniden gözden geçiriniz. ‹flte tam da burada Lyotard’a göre yeni kurgulanacak epistemolojide gerçekli¤in do¤ru olarak yans›t›lmas› anlam›na gelen temsil sorununu d›fllamak gerekmektedir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modernizm Postmodernizm Karfl›laflt›r›lmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e 7.3. Postmodernite. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden gözden geçiriniz. tekelci dönem ya da emperyalist aflama ve çok uluslu kapitalizmdir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modern Sanata Karfl› Postmodern Sanat Anlay›fl›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ona göre modern toplumun (sanayi toplumu) baflvurdu¤u büyük anlat›lar›n insan› do¤ru temsil edememesi. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Anlat›sal bilgi ve bilimsel bilgi en bafltan beri rekabet içinde olmufllard›r. Anlat›sal bilgiden de bahsedilmesi gerekir. Geleneksel toplumlardaki anlat› gelene¤i. nas›l dinleyece¤ini bilmek. bu kuramlar›n imkâns›zl›¤›n› da gözler önüne sermektedir. ‹kincisi. kurumlar› ve iliflkileri ile modern dönemden farkl›l›k gösteren sanat ve kültürün teknolojik geliflmelerle iç içe geçti¤i modern sonras› ça¤›n varl›¤›na dikkat çekilen bir durumu ifade eder. Lyotard’›n burada vurgulamak istedi¤i topluma iliflkin bir bilginin olmamas› de¤il. S›ra Sizde 5 Jameson postmodernizm teorisini. Bunlar piyasa kapitalizmi. postmodern düflünürlerin belirttikleri gibi.tan›mlamas›n› gerektirir. S›ra Sizde 3 Lyotard’a göre bilimsel bilgi. Hatta bir kural›n üzerinde son derece küçük tadili bile oyunun tabiat›n› de¤ifltirir. S›ra Sizde 2 Dil oyunlar› hakk›nda üç gözlemde bulundu¤u görülmektedir: Birincisi. c 10. oyuna dâhil de¤ildirler. a 3. ayn› zamanda toplulu¤un kendisi ve çevresiyle yaflad›¤› iliflkiye dayal› üç ayakl› bir yetki paylafl›m›n›n -nas›l yapaca¤›n› bilmek. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dilin Esnekli¤i ve Büyük Anlat›n›n Yitimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Çok uluslu kapitalizm içinde yaflad›¤›m›z dönemdir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Jameson Yaflam› ve Postmodernizme Bak›fl›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Geleneksel toplumlarda anlat›sal biçimin modern toplumlarda ise bilimin üstünlü¤ü söz konusudur. nas›l konuflaca¤›n› bilmek. Ernest Mandel’in geç kapitalizm teorisine dayand›rarak aç›klar. b 9. Kapitalizmde. Ünite . e 4. Jean Lyotard anlat›sal bilginin önemine vurgu yapar. bunlar›n kurallar› kendi içlerinde meflruluklar›n› tafl›mazlar ama aç›k ya da örtük bir anlaflman›n nesnesidirler. b 8. Geç kapitalizm dünyan›n art›k eskisi gibi olmad›¤›n› ifade eder ve metalaflma dinamik- 5. diyalektik geliflim sonucu üç an mevcut olmufltur. Bu an ayn› zamanda geç kapitalist dönemdir. Postmodernizm ise bir doktrine göndermede bulunur. Modernizmin radikal bir biçimde elefltirisini oluflturan bir ideolojiyi ça¤r›flt›r›r. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modern Sanata Karfl› Postmodern Sanat Anlay›fl›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bir hareket ya da ifade kurallar› tatmin etmiyorsa tan›mlad›klar› . e 2. Anlat›lar hem toplumsal kurumlara meflruluk kazand›r›rlar hem de yerleflik kurumlar›n bütünleflmesine yönelik olumlu ya da olumsuz modelleri temsil ederler.Postmodern Sosyal Teori 73 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 1. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e¤er kurallar yoksa oyun da yoktur. böyle bir bilginin aç›k olmas› gerekti¤idir. bilginin bütününü temsil etmez. b S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Postmodern kavram› modernli¤i aflan ve modern sonras› topluma iflaret eden bir dönemi tan›mlamaktad›r. a 6. Çünkü postmodern bilgi böyle bir meflrulu¤a gereksinim duymamaktad›r. O kendisi için yeni bir epistemoloji gelifltirmektedir. S›ra Sizde 4 Lyotard’a göre art›k büyük anlat›lara baflvurmaya gerek duymay›z.

Görgün-Baran. Inc. postmodern kültür art›k kapitalizmle iç içe geçerek toplumsal yaflam›n her alan›n da karfl›m›za ç›kmaktad›r. Huyseens. Bütün De¤erleri De¤ifltirifl Denemesi.. (1996). Modernite Versus Postmodernite. Derleyen ve Çeviren: Mehmet Küçük. Frankfurt Okulunda Sanat ve Toplum. Hutcheon. Jameson. Postmodernizm ve Tüketim Toplumu. Ankara: ‹mge Yay›nlar›. Anthony Elliott. ‹stanbul: K›rkgece Yay›nlar›. Post-Yap›salc›l›k ve Postmodernizm. Luis. Inc. Modernity and Postmodernity. ‹stanbul: Ba¤lam Yay. Smart. London and New York: Routledge. Postmodernism or Cultural Logic of Late Capitalism. Ankara: Vadi Yay›nlar›. Toronto: The McGraw-Hill Companies. Baudrillard. Bu demektir ki postmodernizmin toplumsal sorunlar›n çözümlenmesinde karfl›lafl›lan belirsizli¤in bizlerin düflüncesine de yans›m›fl olmas›d›r. New York. ‹brahim Gündo¤du. San Fancisco. “Postmodernizm”. ‹stanbul: Birey Yay›nc›l›k. tekelci kapitalizm ve çok uluslu kapitalizmin kültürel düzeyleridir. Sarup. (2009). Küçük. Günümüzde postmodernizme iliflkin ideolojik yarg›lar›n. Böylece gerçekçilik. Çeviren: Ahmet Çi¤dem. Kant. ‹stanbul : K›rkgece Yay›nlar›. The Postmodern Condition. Çeviren: Tuncay Birkan. Immanuel (2000). Horkheimer. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Çi¤dem. Smith. F. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Postmodernizm ve Toplumbilimleri. ‹stanbul: Metis Yay. . Postmodern Teori. modernizm ve postmodernizm s›ras›yla piyasa kapitalizmi. (1999). (2002) Güç ‹stenci. Lyotard. Modern Sociological Theory. Ritzer. Postmodernizm. Ahmet (2009). üretti¤imiz yap›tlara oldu¤u kadar kendimize iliflkin yarg›lar›n sorgulanmas›na da iflaret etti¤i düflünülebilir. ister istemez. Feodaliteden Küreselleflmeye. Madan (2010). Nietzsche. 2nd edition. New York: The McGraw . ‹stanbul: Babil Yay›nlar›. Rosenau. ‹nal. Pauline Marie (2004). Contemporary Social Theory. “Ayd›nlanma Nedir? Sorusuna Yan›t”. Postmodernitenin Kökenleri. Umran. J. London and New York: Rutledge. Çeviren: Orhan Koçak. Kellner Douglas (2000). F. Postmodern Durum. “Mapping the Postmodern” New German Critique. Say›. fiaylan. Massachusets-Oxford: Blackwell Publishers. Çeviren: N. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. The Cultural Logic of Late Capitalism. “Toplumsal Teori Olarak Postmodernizm: Baz› Meydan Okumalar ve Sorunlar”. Fredric (2005). Max (1998). hatta enformasyon ve bilinç d›fl› kürelere dahi s›zar.Anthony Elliott. (1999). Ed. Jameson’›n ifade etti¤i flekilde. ‹stanbul: Say Yay›nlar›.74 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› lerini toplumsal ve kiflisel hayat›n her k›sm›na yayar. Massachusets-Oxford: Blackwell Publishers. George (1997). St. Jameson bu flemay› izleyerek kapitalizmin her bir aflamas›n›n bu aflamaya tekabül eden bir kültürel üslup oldu¤unu ileri sürer. Jean. Ali (2010). Bozkurt. Çeviren: Ifl›k Ergüden. Kötülü¤ün fieffafl›¤›. Durham. The Politics of Postmodernisim. Ak›l Tutulmas›. 33/Autumn pp. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Akay. Gencay (2002). (1996). Key Ideas. Aylin (2006). M. postmodernizmin genel anlamda kolayca reddedilmesinin nedeni. onun olumlu yönlerinin övgüye de¤er ölçüde olanaks›z oldu¤u bir postmodern kültür içinde yafl›yor olmam›zd›r.Hill Com. Featherstone. küresel ahlaki yarg›lar ya da onlar›n bir biçimde bozulmufl karfl›l›klar› olan popüler psikolojik tan›larla yeterli biçimde kavranabilir bir paradigma de¤ildir. G. Jean (1996b). Çeviren: Elçin Gen. S›ra Sizde 6 Günümüz kültürü. Philip (2005). 5-52. Dolay›s› ile postmodernizm olarak nitelenen içinde bulundu¤umuz tarihsel dönem. Toplumbilim Dergisi. Çeviren: S. ‹stanbul: Ba¤lam Yay›nc›l›k. Jameson.François (2000). Kültürel Kuram. Ankara: Lotus Yay›nevi. Çeviren: Selime Güzelsar›. Çeviren: Abdülbaki Güçlü. Çeviren: Mehmet Küçük. Duke University Press. Ed. Ankara:Vadi Yay›nlar›. Besim (1995). Ritzer. Postmodern Social Theory. Barry (1997). ‹stanbul: ‹letiflim Yay. P.. Andreas (1984). F.. Dellalo¤lu.11. Kültürel Dönemeç. Best. Ankara: Dost Yay›nlar›. Anderson. Linda (2002). Contemporaray Social Theory. Çeviren: K. Jameson. Çeviren: M. Postmodernizmin ABC’si. Lyotard. Ayd›nlanma Düflüncesi. Fredric (1991). ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. Steven ve Douglas Kellner (1998). Postmodernity.

.

Postmodernlikle neyi kastetti¤ini tan›mlayabilecek. Anahtar Kavramlar • Soyk›r›m • Bahçe Kültürü • Küreselleflme ‹çindekiler • G‹R‹fi • ZYGMUNT BAUMAN’IN HAYATI • ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹K DE⁄ERLEND‹RMES‹ • ZYGMUNT BAUMAN’IN POSTMODERNL‹⁄E YÖNEL‹K GÖRÜfiLER‹ • ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹K-POSTMODERNL‹K KARfiILAfiTIRMASI VE KÜRESELLEfiMEYE YÖNEL‹K GÖRÜfiLER‹ Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik . Küreselleflme yaklafl›m›n› özetleyebileceksiniz. Postmodern düflünceye katk›lar›n› de¤erlendirebilecek. Modernli¤e yöneltti¤i elefltirilerin nedenlerini kavrayabilecek. Modernlik ve Yahudi Soyk›r›m› aras›ndaki iliflkiye yönelik görüfllerini aç›klayabilecek.4 Amaçlar›m›z • Postmodernlik • Geç Modernlik • Modernlik ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra Zygmunt Bauman’›n.

7-11). Ama Holocaust salt bir Yahudi sorunu ve yaln›zca Yahudi tarihinin bir olay› de¤ildi. günümüzde yaflanan dönemin postmodern bir dönem oldu¤unu belirtir. Dünya Savafl› s›ras›nda Yahudilere uygulanan soyk›r›m›n önemli bir yeri ve etkisi bulunmaktad›r. “Postmodernlik ve Hoflnutsuzluklar›” isimli kitab›nda Anthony Giddens’›n “geç modernlik”. postmodernli¤e yaklafl›m› onu meslektafllar›ndan ve ça¤dafllar›ndan çok farkl› bir konuma yerlefltirmektedir. uygar toplumun vücudunda kanserli bir flifllik. 2000. her ne kadar çal›flmalar›nda kendisini konumland›rd›¤› noktay› tam olarak belirtmese de Dennis Smith (1999) onu Postmodernitenin peygamberi olarak ilan etmifltir. kendisinin ise di¤er pek çok kifliyle birlikte “postmodern” olarak adland›rd›¤› bir zaman diliminde ve kendi dünyam›zda yaflad›¤›m›z› ifade etmektedir (Bauman. Holocaust. Çünkü modernli¤e yöneltti¤i elefltirilerin temelinde kendisinin. s. Dünya Savafl› esnas›nda Hitler ve kurdu¤u Alman Nazi Partisi taraf›ndan Yahudilerin gaz odalar›nda ve konsantrasyon kamplar›nda topluca öldürülmesi ile sonuçlanan zulmü ve soyk›r›m› anlatmak için kullan›lan bir kavramd›r. uygarl›¤›n yüksek sahnesinde ve insano¤lunun kültürel zaferinin Bauman’›n modernli¤in (ya da modernitenin) karanl›k yüzü olarak gördü¤ü Holocaust. Bauman.33). sosyal ve kültürel konularla ilgili çok say›da kitap ve makale yazan Bauman’›n ilgilendi¤i temel konular›n bafl›nda “modernlik” ve “postmodernlik” meselesi gelmektedir. de¤erlendirmeye geçmeden önce onun yaflam öyküsü hakk›nda k›sa bir bilgi vermek modernli¤e yönelik elefltirilerinin arkas›nda sadece bilimsel tespitlerinin de¤il kendisinin ve eflinin yaflam öyküsünün de bulundu¤unu görmek aç›s›ndan yararl› olacakt›r. Bauman’›n modernlik ve postmodernlik ile ilgili yaklafl›m›n›. dolay›s›yla da II. Çünkü Bauman. George Balandier’in “modernlik ötesi” olarak isimlendirdi¤i. efli Janina’n›n Nazi zulmünden kaçmak için gettoda gizlenerek geçirdi¤i özel yaflam›n›n öyküsünü yazd›¤› kitab›n› okuduktan sonra kendisinin bilmedi¤i ya da üzerinde çok fazla düflünmedi¤i pek çok fleyin oldu¤unu fark etmeye bafllad›¤›n› ifade etmektedir. O zamana kadar Holocaust’un (Yahudilerin topluca öldürülmesi). modern ak›lc› toplumda. . Modernli¤e yöneltti¤i elefltiriler. efli Janina’n›n yaflam öyküsünün. Avrupa’da II. Ulrich Beck’in “düflünümsel modernlik”. gerçekten bir Yahudi trajedisi idi.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik G‹R‹fi Siyasal. al›fl›lagelmifl “s›radan” terimlerle kavranmas› hiç de kolay olmayan bir vaka oldu¤unu fark etti¤ini belirtir. eflinin yazd›¤› kitab› okuduktan sonra Holocaust’un yaln›zca u¤ursuz ve dehflet verici de¤il. s. tarihin normal ak›fl›nda bir kesinti. Modernli¤e yo¤un elefltirilerde bulunan Bauman. ihmal sonucu) inand›¤›n› belirten Bauman (1997. Ona göre Holocaust. ak›ll›l›¤›n içinde anl›k bir delilik oldu¤una (kasten de¤il.

Bauman.78 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› zirvesinde do¤mufl ve uygulanm›flt›r.5-6. Leeds kentine gider. 1999. Dünya Savafl›n›n sona ermesinden sonra. 1970 y›l›nda ‹ngiltere’ye. Özellikle efli Janina’n›n savafl y›llar›ndaki kendi yaflam öyküsünü kitap olarak yay›nlamas› Bauman’›n modernliD ‹ Soyk›r›m›na KKAT ¤e ve Yahudi bak›fl aç›s›n›n de¤iflmesine neden olmufltur. 1966 y›l›nda Polonya Sosyoloji Derne¤i Yönetim Komitesi Baflkanl›¤›na seçilir.5). 1925 y›l›nda Polonya’n›n Poznan kentinde fakir bir Yahudi ailenin çocu¤u olarak dünyaya gelir. 1939 y›l›nda henüz 14 yafl›nda iken Nazilerin Polonya’y› iflgal etmesi üzerine ailesiyle birlikte Stalin rejiminin hüküm sürdü¤ü Sovyetler Birli¤ine göç eder (Smith. SIRA S‹ZDE Üç y›l ‹srail’de kald›ktan sonra k›sa süreli olarak Kanada ve Avustralya’da bulunur. 1971 y›l›nda Leeds Üniversitesinde D Ü fi Ü N E L ‹ M olarak göreve bafllar. yard›m edenler sayesinde ölüm kamplar›na sürgün edilmekten kurtulmufl biridir.1 Zygmunt Bauman SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . zaman içerisinde iyileflerek 1945 y›l›nda Berlin’deki savafla da kat›l›r. Daha sonra doktoras›n› tamamlar ve ‹ngiliz ‹flçi hareketi ile Sosyalist Parti hakk›nda çal›flmalar yapmak üzere London School of Economics ve Manchester Üniversitesine bir gezi yapar. 1989 y›l›nda “Modernite ve Holocost” adl› kitab›ylaAMAÇLARIMIZ Amalfi ödülünü. Dolay›s›yla ona göre. kendi yaflam tecrübesi. Polity Pres). s. 1998 y›l›nda ise Adorno ödülünü kazanm›flt›r (Jacobsen ve Poder. 1943 y›l›nda. adl› kitab›ndan ulaflabilirsiniz. 1999. Holocaust bu nedenle toplumun. Ancak 1968 y›l›nda Polonyal› gençleri Komünist Partiye karfl› k›flk›rtmak ve onlar› isyan etmeye teflvik etmek suçlamas›yla baflkanl›k görevi elinden al›n›r. Sovyetler Birli¤inde sürgündeki Polonya ordusuna kat›l›r ve ordu içerisindeki basamaklar› h›zla t›rman›r. Bauman. Ancak II. bafllang›çtaki hedefi fizikçi olmak ve üniversitede çal›flmakt›r (Jacobsen ve Poder. 1950’li y›llar›n bafl›nda Varflova Üniversitesi Sosyal Bilimlerde yüksek lisans e¤itimini tamamlayan Bauman. Amerikan sosyolojisinin elefltirisi. Dünya Savafl›n›n ç›kmas› onun orduya kat›lmas›na neden olmufltur. Nazizmin kurban› olmas› ve Yahudi düflmanl›¤› S O R U onun yaflam›nda önemli bir yere ve etkiye sahiptir. Varflova Sosyal Bilimler Akademisinde efli ve hayat arkadafl› Janina ile tan›fl›r. s. 1953 y›l›nda 28 yafl›nda Yahudi düflmanl›¤›na/karfl›tl›¤›na maruz kalarak ordudan at›l›r ve sosyolog olarak akademik kariyerine bafllar. Bauman. maruz kald›¤› olaylar ve yaflad›¤› trajediler onun sosyoloji ve ilgilendi¤i konular üzerinde çok etkili olmufltur. Askerlik y›llar›nda yaralanan Bauman. 1999. uygarl›¤›n ve kültürün bir sorunudur ve bunun araflt›r›lmas› gereklidir.38). 1951 y›l›nda resmen Komünist Partisi üyesi olur. TELEV‹ZYON Resim 4. Dolay›s›yla Bauman’›n.38). Vaflova’n›n yoksul kesiminde yaflayan. s. 18 yafl›ndayken. 1948 y›l›nda. ZYGMUNT BAUMAN’IN HAYATI Zygmunt Bauman. E¤itiminin geri kalan k›sm›na Rusya’da devam eden Bauman’›n. s. Savafl›n bitiminden sonra Polonya’ya döner ve yeniden yap›lanan Polonya ordusunda komutanl›k düzeyine ulafl›r.38-41). Bauman. Janina. Bu y›llarda Bauman komünisttir ve Polonya ‹flçi Partisi üyesidir (Smith. Smith. gündelik yaflam ve kültür konular› üzerine kitaplar yazar. 2008. ilerleyen dönemde ‹ngiliz sosyalizmi. emekli oldu¤u 1990 y›l›na kaSosyoloji Profesörü dar Sosyoloji Bölümünde ders verir. Son 40 SIRA yapmas› S‹ZDE y›lda 25’ten fazla kitab› ‹ngilizce yay›nlanan Bauman’›n çeflitli dergilerde çok say›da makalesi de yay›nlanm›flt›r. II. Bauman. 2008. s. Zygmunt Bauman’›n hayat› ve postmodernlik yaklafl›m› konusunda daha detayl› bilgiye K ‹ T A P Dennis Smith’in “Zygmunt Bauman. Prophet of Postmodernity” (1999. Yaflad›¤› dönemin ve olaylar›n Bauman’›n üzerinde büyük etkisi olmufltur. Nazi bask› ve zulmünden ac› çekmifl. Bunun üzerine efli ve çocuklar› ile birlikte Avusturya’daki s›¤›nmac›lar kamp› üzerinden ilk önce ‹srail’e gider. 1954 y›l›nda Sosyal Bilimler Fakültesinde okutman olarak çal›flmaya bafllar.

s. Kapitalizm.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 79 ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹K DE⁄ERLEND‹RMES‹ “Modernli¤in Sosyolojisi” (1996) isimli kitab›nda Wagner. (2) Kapitalist ve daha sonra da komünist endüstri toplumunun geliflmesiyle de toplumsal olarak kurulan bir yaflam biçimi olarak olgunlu¤a eriflen tarihsel bir dönemdir”. (›) toplumsal ve (››) psiflik anlamda modernlik ayr›m›na gider.4. Ona göre toplumsal anlamda modernlik. modernizm felsefe. bu yüzy›l›n bafl›nda olgunlaflan ve geriye bak›ld›¤›nda (Ayd›nlanmayla analojik olarak) postmodern bir “proje” ya da postmodern durumun ilk belirtilerinin ç›kt›¤› evresi olarak görebilecek entelektüel (felsefi. postmodern durumun ilk belirtileri olarak görülebilen entelektüel bir ak›md›r. Wagner’e göre modernli¤in kökenlerinde.12-13). Bauman’›n kendi kulland›¤› biçimiyle modernlik kesinlikle modernizm de¤ildir. 2003. modernlik projesinin çok temel iki varsay›ma yasland›¤›n› belirtir. Ona göre “Modernizm”. psiflik anlamda modernlik ise kimlikle. nesnenin gözden kaybolmaya bafllad›¤›na dikkat çeker. . s. Dolay›s›yla ona göre modernlik söylemlerinin tarihi toplumsal dünyan›n nas›l bilinebilece¤i ve düzenli bir flekilde nas›l de¤ifltirilebilece¤i konusundaki keflifler olarak okunabilir (Wagner. bir ödev. s. Ünite . Modernli¤in yafl› konusunda herhangi bir uzlaflman›n olmad›¤›n› ileri süren Bauman. ayartan ya da k›flk›rtan fakat sürekli uzayan. sanatsal) bir ak›md›r (Bauman. tart›flmalardaki yerini belirleme amac›yla modernlikten ne anlad›¤› ve modernli¤in hangi dönemi kapsad›¤› konusuna aç›klama getirir. Bauman’a göre. bir misyon ve bir sorumluluk olan varl›k gerçe¤iyle ilgilidir. ve komünist endüstri toplumunun geliflimini de kapsayan tarihsel bir dönemi tan›mlarken. t›pk› varl›¤›n süre giden ak›fl›ndan çekip almaya çal›flt›¤›m›z bütün öteki yar›m bütünlükler gibi. (››) ikincisi ise flekillendirilebilir (ya da yönetilebilir) oldu¤u yönündedir. Standartlardan kastetmek istedikleri: Cezbeden. standartlar. 1996. her fleyden önce bir s›n›r uygarl›¤›d›r. Modern düflüncenin dünyan›n de¤ifltirilebilece¤i fikriyle birlikte do¤du¤unu ileri süren Bauman (2003. Bauman’a göre (2003.37). 2000. daha önceki dönemin birçok münferit entelektüel olay›na kadar geriye do¤ru izlenebilse de. Söz konusu standartlar vaat edilmifl topraklara ulaflma umudunu her zaman yeterince h›zl› koflmama suçuyla birlefltiren ve daima suçlay›c› bir konumda olan standartlard›r (Bauman. XVII. Bunlardan ilki (›) toplumsal dünyan›n kavranabilir oldu¤u. edebiyat ve sanatta. Bauman’›n yukar›da toplumsal anlamda bahsetti¤i standartlar gibi kimlik de Bauman’a göre modernlik 17. bir nesnenin yafl›n› ciddi flekilde bulma çabas› bafllad›¤›nda. daima sonraki bir gün olaca¤› için standartlar vaadini daima canl› ve tertemiz tutacakt›r. bir toplumsal düzenin nas›l iflledi¤i konusundaki görüfller. ümit ve suçlulukla ilgilidir. kovalayanlardan daima bir-iki ad›m önde olan ve her halükarda peflindeki avc›dan biraz daha h›zl› giden fleylerdir. s. Bauman’a göre modernlik (2001. yüzy›ldaki bir dizi derin toplumsal.99). s.23). s. yap›sal ve entelektüel dönüflümle bafllayan ve (1) Ayd›nlanman›n geliflmesiyle kültürel bir proje olarak. Bu uygarl›k. yüzy›lda Bat› Avrupa’da bafllayan Ayd›nlanma. ancak ve yaln›zca vaat ve ümit edilen bir bafllang›ç mekân› olarak baz› s›n›rlar var oldu¤u sürece ya da dünyan›n kendisini bir s›n›r olarak alg›lamas›na izin verdi¤i sürece yaflayabilir. Bauman’›n toplumsal anlamda modernlik de¤erlendirmesine göre yar›n. Dolay›s›yla da bu konudaki tart›flma hiç çözüme kavuflmayacakm›fl gibi görünür.13). Ancak Bauman.248). Ancak modernli¤in kaç yafl›nda oldu¤u tart›flmal› bir sorudur. Söz konusu standartlar her zaman için yar›n›n bugünden daha iyi olaca¤›n› vaat etmektedir. Ona göre modernlik: “Bat› Avrupa’da. henüz burada olmayan. edebi. modernlik de böyle bir çabaya giriflildi¤inde ele geçmez hale gelir. arzu edilir bir düzene eriflmenin gereklilikleri konusundaki genel ve genifl kapsaml› sonuçlarla birleflmifltir.

Bu durum bütünüyle çok asil bir çaba gibi görünürken. Örne¤in Modernite s›n›fland›rma yoluyla düzen yaratma faaliyetinde ikili karfl›tl›klar üretmifltir (Smith. Hatta farkl›l›k. kendi örne¤inin solgun bir kopyas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Ancak bu koflu. adalet ve ak›l için evrensel olarak uygulanabilir standartlar belirlerken. Modern anlay›fl do¤ruluk. . vizyonun güzelli¤i ayn› zamanda gerçekli¤i çirkin k›lan fleydir. hoflnut olman›n imkâns›zl›¤›d›r. Bauman’a göre. “Bugün” ise yar›n›n henüz filizlenen bir önsezisi ya da daha alt/afla¤› ve bozulmufl bir yans›mas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Bauman’›n de¤erlendirmesinde gerçek anlamda modern. Ona göre. modernitenin bütünüyle olumsall›¤›n (flans. yeni hüsranlar› ve henüz serpilmemifl yeni ümitleriyle beraber yepyeni bir köfle (Bauman. s. 2000. belirsizli¤i ve mu¤lâkl›¤› bast›rmaya çabalam›flt›r. Modern olmak hareket halinde olmakt›r. büyük suç olarak görmesi gelmektedir. hoflnutlu¤u ertelemeye haz›r olmak de¤il. Bauman’a göre. ne kadar h›zl› olursa olsun. kurumlar.80 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› daima bir ad›m ileridedir ve kiflinin buna ulaflmak için nefes nefese koflmas› gerekmektedir. insana emeklemek gibi gelmekte ve onu tedirgin etmektedir. Kifli ümidin çekmesi ve suçun itmesiyle koflmaktad›r. Fakat anlam›n› da bu iptalden almaktad›r (Bauman. bir düzen rüyas›na sahip olan modernite. ucunda ne oldu¤u bilinmeyen bir kendi kendini silme. çekicili¤ini daima koruyan ve asla ulafl›lamayan kimli¤e do¤ru kulaç atmak. düzenleme ve s›n›fland›rma düflüncesine tak›lm›flt›. yasalar ve ahlaki kodlar yoluyla düzen yaratmaya kalk›flan bir toplum olmufltur. hareketli olmay› da seçmez. olmal›d›r. Ona göre bu öz elefltiri hiç bitmeyen. duygusall›k d›fl› bir fley olarak. farkl›l›¤› sevinç ve coflkuyla karfl›lamaktad›r. bugünün sakat ve gayri meflru gerçekli¤inden geri çekilmek gibi tuhaf bir görüntü çizmektedir. Ona göre insani farkl›l›¤›n. 2005. göreceli¤i.314). durman›n imkâns›zl›¤›d›r. kontrol etme. daha do¤rusu. Dolay›s›yla her baflar›.100). farkl›l›¤›n. biliflsel olarak odaklan›lan bir fley de¤ildi. hem toplumsal hem de psiflik olarak modernli¤i sürekli bir öz elefltiri durumu olarak de¤erlendirir. Ancak kifli t›pk› modern olmay› seçmedi¤i gibi. Böyle bir dünyada bütün sakinler bir yere yerleflmek için dolaflan göçebelerdir. Farkl›l›k postmodern düflüncede güzel bir fley olarak de¤erlendirilmektedir. Bauman’a göre. fleylerin ezeli düzeninde var oldu¤u ve olmas› gerekti¤inin düflünüldü¤ünü ileri sürmektedir. bu isteklere iliflkin olumsuz sonuçlar da ortaya ç›km›flt›r. kendi kendini hükümsüzlefltirme egzersizidir. 2000. Bauman’›n Modernite Elefltirisi Bir postmodern düflünür olarak Zygmunt Bauman. Bu duruma ba¤l› olarak da ulafl›lan sonuç düzenlemeler. Bauman. bugün. modernlik anlay›fl›nda olan fley olacak olan taraf›ndan peflinen hükümsüz k›l›nmaktad›r. çeflitlilik) kontrolüne iliflkin oldu¤unu ileri sürer. postmodern insan (yani modern korku ve yasaklardan kurtulan modern insan).326). ‹flte flu köfleyi dönünce yerleflebilecek misafirperver bir yer vard›r.100). Bauman’›n ifadesiyle modernlik. s. Bu duruma karfl›n kifli. Ancak her köfleden sonra yeni bir köfle ç›kar. olmak zorundad›r. s. s. Farkl›l›¤›n modernlikten önce normal bir fley olarak karfl›land›¤›n› belirten Bauman (2003. Bauman’›n modernli¤e yöneltti¤i elefltirilerin bafl›nda modernli¤in farkl›l›¤› bir suç. saklanarak yaflad›¤› ve bu günahkârl›¤›n lekesinden utanmay› ö¤rendi¤i birkaç yüzy›ldan sonra. vizyonun güzelli¤i ve gerçekli¤in çirkinli¤i aras›nda gidip gelen bir dünyaya at›lmakla zaten harekete bafllam›fl olmaktad›r.

ya da en az›ndan ayr›lmas› gerekti¤i. “do¤a” ile “kültür”. içinde her fleyin ve herkesin yerinin önceden takdir edildi¤i ve sonsuza dek olduklar› gibi kalmaya yazg›l› oldu¤u. ayn› fleyin flehirli halk kadar köylü serfler için de geçerli oldu¤unu belirtir.209).208). modern zamanlarda her bir düzen adac›¤›n›n daha fazla biçimlendirilebilir. modernlik öncesi dönemde farkl›l›klar›n kuflku götürmez. Bauman.varsay›m›ndan ç›kmaktad›r. Farkl›l›klar›n. s. anlaml› ya da anlams›z olarak kesin çizgileriyle ayr›labilece¤i. müphemli¤i.200). ilgili ve ilgisiz. adalet ve ak›l için evrensel olarak uygulanabilir standartlar belirleme ve s›n›fland›rma yoluyla düzen yaratma faaliyetine girmifl. Bauman. faydal› ve zararl›. Bauman’a göre müphemlik. kaos anlam›nda kullan›r. 1998. Her dikotominin müphemlik üretti¤i görüflünde olan Bauman’a göre. belirsizli¤i ve mu¤lâkl›¤› bast›rmaya çabalam›fl. 1998. “‹lahi Düzen”in parçalar› olarak alg›land›¤›n› ileri sürmektedir. insanlar ve onlar›n çok say›daki özelliklerinin iç ve d›fl. do¤al ve insani düzenler aras›nda ayr›m yapman›n nedeni yoktu. 1998. Ünite . kaosa karfl› mücadelenin görünür bir sonuca ulaflmaks›z›n sürüp gidece¤i görüflündedir. bundan dolay›. Bauman. farkl›l›¤› da bir suç olarak görmüfltür. Asl›nda insanl›k durumu. Modernite do¤ruluk. Çünkü ona göre ele geçirilip zapt edilecek kaos sorunu çözmeyecek yeni sorunlar›n yarat›lmas›na neden olacakt›r (Bauman. yak›n çevremizdeki dünya parças›n› kural tan›r. Bu durumun arkas›nda özellikle farkl›l›klar›n do¤al. 1998. Bundan dolay› da Bauman. tüm modern toplumlar›n en bariz göstergesi olan düzen aray›fl› ve müphemlikle mücadelenin en b›kt›r›c› ama kaç›n›lmaz iç çeliflkisidir (Bauman. on alt›nc› yüzy›l›n sonuna do¤ru ahenkli ve yekpare dünya tablosunun Bat› Avrupa’da da¤›lmaya bafllad›¤›n› ileri sürmektedir (Bauman. “Müphemlik” kavram› Bauman’›n çal›flmalar›nda önemli bir yere sahiptir. Bauman.196). düzensizlik. tekdüze bir biçime sokma çabalar›na yo¤un elefltiriler getiren Bauman. s. Modernli¤in düzen arama anlay›fl›na. müphemlik de olmazd›. Ona göre bu durum belki de. Örne¤in bir asil do¤du¤u andan itibaren bir asildi ve asillerin yapt›¤› hemen hiçbir fley onlar› bu niteliklerinden mahrum b›rakamaz ve baflka biri yapamazd›. her düzen aray›fl›nda zorunlu olarak boy gösteren dikotomik görüfl olmasayd›.197). daimi. de¤iflmez. Ona göre söz konusu dönemden önce yayg›n olan koflullarda (onlar› mevcut koflullardan ay›rmak için. Bauman. istisna tan›mayan s›n›fland›rmalar›n kaç›n›lmaz bir sonucudur (Bauman. s.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 81 Bauman’›n modernli¤e yöneltti¤i elefltirilerin temelinde yatan esas nedenlerden biri: Modernli¤in “farkl›l›¤›” bir suç olarak görmesidir. s. dünyan›n geriye kalan›yla ayn› biçimde sa¤lamca kurulmufl ve yerleflmifl bir durum olarak görülüyordu. Modern dönemin bir özelli¤i olan kaos yerine düzen getirme. insan›n herhangi bir bilinçli çabas›n› gerektirmeyen bir fley olarak görülmesi yat›yordu. s. daha iyi denetlenebilir ve daha etkin uygulan›r hale gelmesinden dolay› tam bir kaosa neden oldu¤unu ileri sürmektedir. sorun çözmekdeki en çarp›c› baflar›lar›n çözüm gerektiren sorunlar toplam›na yenilerini eklemekten baflka ifle yaramad›¤›n› ileri sürmektedir. 1998. bu ba¤lamda göreceli¤i. Bunlar sanki yerinden oynat›lmas› imkâns›z o ayn› sert kayadan oyulmufllard› (Bauman. hatta insan eseri bile say›lmad›¤›n› ifade etmektedir.4. s›kl›kla “pre-modern” kullan›l›r) kategoriler aras› ayr›mlar›n ve bölünmüfllü¤ün korunmas›na genelde günümüze k›yasla daha az dikkat edilir ve daha az gayret sarf edilirdi. Bauman’a göre. Ona göre müphemlik bütün aç›k ve net projelerin. “do¤a” ile “insan eseri” yasalar. kestirebilir ve denetlenebilir k›lma mücadelesi . insan müdahalesinden ba¤›ms›z olarak görüldü¤ünü.

Dolay›s›yla kusursuz bir bahçenin yap›lmas› ve korunmas› iflinde bir araya gelen di¤er etkinliklerden tür olarak farkl› de¤ildir. daha do¤rusu modernleflmemifl toplumlardan birinde de¤il de modernli¤in en üst aflamas›n› yaflayan Avrupa’daki bir toplumda gerçekleflmifl olmas›d›r.125-126). bahçenin yapay düzeni. Bauman’a göre. neyin yarars›z. 1997. Yahudi soyk›r›m›n›n arkas›nda.82 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Bauman’a göre (1998. Kaos. Bauman’›n yaflam hikâyesinde de de¤indi¤imiz üzere. Bauman’a göre. yönetti¤i toplumu düzenlenecek. baz› araç ve hammadeler gerektirir. s. yap›c› bir etkinlik olarak de¤erlendirilmektedir. görev yönelimli. yerinden ç›kar›lmal› ve toplum s›n›rlar›n›n d›fl›nda tutulmal›d›r. Düzensizli¤in amans›z tehdidine karfl› da savunma gereksinimi vard›r. Modern anlay›flta yabani otlardan ar›nd›rma y›k›c› de¤il. Bauman (1997. s. modern kültür kendini ideal bir yaflam›n tasar›m› ve insan iliflkilerinin kusursuz düzeni olarak tan›mlamakta. s. onun modernli¤e. neyin ilgisiz. topluma bir bahçe gibi yaklaflanlar›n yapmas› gereken birçok fleyden yaln›zca biridir. kendili¤inde duydu¤u yayg›n güvensizlik ve dolay›s›yla yapay bir düzene duydu¤u özlemle tan›mlar. yeni sorunlar yarat›r. Ona göre. Dolay›s›yla Bauman için ›rkç›l›k. yetifltirilecek ve yabani otlar› denetime al›nacak bir fley olarak gören modernli¤in “bahç›van” devlet anlay›fl› durmaktad›r (Bauman. neyin hammade. Bauman. di¤er yabani otlar gibi ayr›lmal›. hedefli. özellikle dar bir alana odaklanm›fl. Çünkü bu mücadelenin kendisi kendi baflar›s›na en önemli engeli oluflturmaktad›r. eski sorunlar› ortadan kald›rsa bile. toplumsal geliflmesini tamamlayamam›fl.208-209). insan etkinli¤inin özgün bir alan›n› düzenli k›lma yönünde at›lan her yeni ad›m. Yahudilere uygulanan soyk›r›m›n tarihin ak›fl›nda basit bir olay olmad›¤›n›. soyk›r›m›n yeterli sebebi olmasa da gerekli kofluludur (Bauman. Her yeni ad›m yeni türden müphemlikler do¤urur ve böylelikle-benzer sonuçlar do¤uracak-daha baflka ad›mlar›n at›lmas›n› zorunlu k›lar. Ancak modern bahçe kültürü anlay›fl›na göre bu yabani otlar›n yok edilmesi gerekmektedir. Asl›nda kendini. Çünkü baflar›n›n yaln›zca insansal de¤erlerle ölçülebilece¤ini ilan etmifl bir ça¤. 2003. modernlik ›rkç›l›¤› olanakl› k›lmakla kalmaz onu için bir talep de yarat›r. Dolay›s›yla modern soyk›r›m. sonuçsuz kalmaya mahkumdur. k›s›tlanmal› yay›lmalar› önlenmeli. Yahudi bir ailenin çocu¤u olan Bauman. modern bilimin ilerlemesi. Bauman’a göre. Bauman’› bu düflünceye sevk eden temel neden Holocaust’un.126). neyin zararl›. modernlikle önemli bir ba¤lant›s›n›n oldu¤unu ileri sürmektedir. do¤ay› ve aralar›ndaki ayr›m›. kimli¤ini ise do¤aya duydu¤u güvensizli¤in d›fl›nda oluflturmaktad›r. Genel plandan ayr› olarak. s. modern kültür gibi. genelde bir bahç›vanl›k ifli gibi ele almaktad›r. modern kültüre yöneltti¤i elefltirilerin arkas›nda kendi yaflam öyküsü de yatmaktad›r. tek sorun çözücü eylemlerden do¤maktad›r. 1997. neyin yabani ot ya da haflarat oldu¤unu belirleyen bir tasar›m olarak anlafl›l›r ve evrendeki tüm ögeleri kendisiyle olan iliflkisine göre s›n›fland›r›r. Bauman’a göre. düzen her fleyden önce. modern teknoloji ve devlet gücünün modern biçimleri olmaks›z›n düflünülemez. modern soyk›r›m›. neyin araç.71). Bauman’a göre. tüm bu yollar yetersiz kal›rsa öldürülmelidir”(Bauman. insan dünyas›n›n bir parças›n›. Ona göre modernlik. s›n›rlar› aflman›n daha önce hiç olmad›¤› kadar . Bahçe tasar›m› yabani otlar›n› belirledi¤ine göre bahçe olan her yerde yabani ot da olacakt›r. Bat› Avrupa’da on yedinci yüzy›lda ortaya ç›kt›¤›n› belirtti¤i modernli¤in kültür anlay›fl›n› bahçe kültürüne benzetir. toplumu bahçe gibi gören tüm görüfller toplumsal do¤al ortam›n baz› bölümlerini yabani otlar olarak nitelerler. “Bunlar. s. Bu özelli¤i ile ›rkç›l›k kesinlikle modern bir üründür.31).

Bundan dolay› Bauman’a göre. henüz modern ça¤dan uzaklaflmadan ve yaratt›¤› türbülans›n sonuçlar›n› hissederek.13). modern biçimde -ak›lc›. Sarmal onun K ‹ T AYay›nevi) P Modernlik ve Yahudi soyk›r›m› aras›ndaki iliflkiye yönelik iddialar›n› ve kurdu¤u ba¤lanSIRA S‹ZDE t›y› daha iyi anlaman›z ac›s›ndan yard›mc› olacakt›r. Bauman. Özellikle dikkat edilmesi gereken. sözde modernlik öncesi tüm benzerlerinin. Ama onun tafl›d›¤› özelliklerden baz›lar› geçmiflteki soyk›r›mlar›n hiç birinde yoktur. D‹KKAT 1 SIRA S‹ZDE D‹KK AT SIRA S‹ZDE DÜ fiÜNEL‹M Bauman’a göre postmodern dönem. S O R U AMAÇLARIMIZ D‹KKAT K ‹ T A P SIRA S‹ZDE TELEV‹ZYON AMAÇLARIMIZ ‹NTERNET K ‹ T A P ZYGMUNT BAUMAN’IN POSTMODERNL‹⁄E YÖNEL‹K AMAÇLARIMIZ GÖRÜfiLER‹ Postmodernizm ak›m›n›n önemli temsilcilerinden bir olan Bauman. TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON ‹NTERNET . ‹ N T E Rbak›fl›n› NET Bauman’a göre (2003. yeltenilmifl kitle k›y›mlar›ndan oluflan uzun bir dizinin ve bunlar aras›nda baflar›lm›fllar›n oluflturdu¤u. ›rkç›l›k.Dmodernli¤in bitti¤ini göstermiyor.4. baz›lar› için gerçekli¤in ve televizyonun bulan›klaflmas›. 1997. kendi imkans›zl›¤›n› a盤a vurmaktad›r. Bauman için ›rkç›l›k modern bir üründür. teknoloji ve devlet gücünün modern biçimleri taraf›ndan üretilir. 1997. modernizm ak›m›nda. Postmodernli¤in baz›lar› için mimaride bir tarz. Bu. performans›n› de¤erlendirebilir. pek de k›sa olmayan dizinin bir baflka bölümüdür. Holocaust. hâlâ bizimle ve canl› varl›¤›Sbir O Rflekilde U AMAÇLARIMIZ n› sürdürmektedir. s. zay›fl›¤› ve beceriksizli¤iyle de¤il do¤rudan katk›da bulundu¤unu akla getirir.90). inflas›ndaki sa¤laml›k hakk›nda yarg›da bulunabiliriz. Yahudi soyk›r›m›n›n tarihteki di¤er soyk›r›mlardan farkl›l›¤›n› afla¤›daki flekilde dile getirir: Holocaust.305-306). bir ürünü oldu¤u izlenimini de verir. planl›. her konuda ol‹NTERNET du¤u gibi postmodernizmin tan›mlanmas›. Modern bilim. Yahudi soyk›r›m›n›n arkas›nda yatan önemli nedenlerden biri olarak modernli¤i gören Bauman. Modernlik ›rkç›l›¤› olanakl› k›lmakla kalmaz onu için bir talep de yarat›r. 121-122). 2005. Ona göre modernlik tan›mlay›c› özelliklerinin en tan›mlay›c› olan biçimiyle yani ümitle. bu özelliklerdir. felsefecilere göre ise radikal. s. Bu özelliklerde belirgin bir modernlik kokusu vard›r. Holocaust’un ortaya ç›kmas›nda ve bu suçun ifllenmesinde modernli¤in rolünün pasif de¤il aktif olSIRA S‹ZDE oldu¤u du¤unu düflündürür. baflka bir anlamda. Bauman’a göre. Ünite . s. ustaca yönetilip koordine edilenDÜfiÜNEL‹M yap›lm›fl her fley gibi. tümüyle modern bir silaht›r (Bauman. kendisiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ne denli ilkel. Zygmunt Bauman’›n “Modernite ve Holocaust” adl› kitab› (1997. s. Bunlar›n varl›¤› modernli¤in Holocaust’a. savurgan ve yetersiz olduklar›n› göstererek geride b›rakm›fl S O R U ve rezil etmifltir (Bauman. bu durum modernli¤in sonunu. modernleflmemifl ya da en az›ndan öncelikle modern olmayan savafl›mlarda kullan›lan. baz›lar› için tüTELEV‹ZYON ketimcilik ve seçenek bollu¤u anlam›na geldi¤ini ifade eden Bauman. modern kültürü neden bahçe kültürüne benzetmektedir? SIRA D ‹ K S‹ZDE KAT Modernli¤in y›kmaya kalk›flt›¤› fleylerin günümüzde öç ald›¤›n› ileri süren BauSIRA Ü fi ÜS‹ZDE NEL‹M man’a göre (2000. s›n›r çizmenin ve s›n›rlar› koruman›n kefaretini ödeyecek bir yak›flt›rma teorisine gerek duyar. Kendi durumlar›ndaki as›l yenili¤in ise bugünkü bak›fl noktalar› oldu¤unu ifade eden Bauman’a göre. bilimsel bilgilerle ve uzmanl›kla yürütülen. Bu. modernlik kendisine çevirerek. postmodernizmden anlafl›ld›¤› koK ‹ne T A P nusunda da birçok kavray›fl›n oldu¤unu belirtir. kuflkucu bir ruh hâlini anlatt›¤›n› ileri sürmektedir (Smith.111-112). Holocaust’un modern uygarl›¤›n bir baflar›s›zl›¤› kadar. çok farkl› insanlara çok farkl› fleyler anlat›r. s. modernli¤in bütününe sa¤duyulu ve elefltirel bir gözle bakabilir. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U Bauman. postmodernite.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 83 kolaylaflt›¤› yeni koflullarda. modern dönemin sonu anlam›n› tafl›mamaktad›r.

Bu konumundan dolay› da postmodernli¤in kendisine tokat atana öbür yana¤›n› da uzatmaya zorlanabilece¤ine iflaret etmektedir. Örne¤in Dennis Smith. kendi ay›rt edici özelli¤i olan farkl›l›¤a. kendisinin psikanalistli¤ini yapan. henüz ulafl›lmam›fl mükemmelli¤e giden yoldaki geçici. yaflam biçimlerinin farkl›l›¤›. kan düflman›yla. ayn› zamanda yüksek bir pozitif de¤er rütbesine ç›kar›l›yor. dikkatle ve sa¤duyuyla bakan. Zygmunt Bauman’› postmodernizmin en etkili düflünürlerinden biri olarak gördü¤ünü belirtmekle kalmam›fl. sonunda sonuçsuz kalan uzun ve gayretli modern mücadeleden sonra dünyan›n “yeniden büyülü hâle getirilmesi” olarak de¤erlendirilebilece¤i görüflündedir (Bauman. s. müphemli¤in üstesinden gelmeyi ve ayn›l›¤›n tek anlaml› kesinli¤ini hedefleyen tipik modern güdüden tamamen özgürleflme anlam›na gelmektedir. Çünkü onun yaklafl›m›nda postmodernli¤in d›fllama gücü zay›ft›r. itibars›zlaflt›r›lmas› ya da sona erdirilmesi de¤ildir. Çünkü paradoksal olarak. Ona göre. Postmodernlik. önceki süreçten kesin bir kopma ya da belirgin bir farkl›laflma yoktur. dünyan›n büyüsünü bozmak için giriflilen. Dolay›s›yla postmodernlik. rüfltüne ermifl modernliktir: Kendisine içerden de¤il de d›flar›dan bakan. 2003. bununla birlikte yaflamaya kararl› olan. Postmodernli¤in. Postmodernlik. postmodernli¤in kendi kimli¤ini inkâr etmeden modernli¤i d›fllayamayaca¤›n›n alt›n› özellikle çizer. 1998b. ayn› evde uzun ve çetin bir ömür sürmeye mahkûmdur (Bauman. modernli¤in d›fllanmas›. Bauman. Dolay›s›yla s›n›rlara s›n›r koyan postmodernli¤in. 2003. Ona göre postmodernlikte. kendi imkâns›zl›¤›n› kabul eden modernliktir.modernlik oldu¤unu ileri süren Bauman. durumuna ve geçmiflte yapt›klar›na daha derinlemesine.347-348).iyi ya da kötü. Postmodernlik. Bauman’›n de¤erlendirdi¤i biçimiyle postmodernlik. modern zihniyeti. do¤ufluyla mahkemelik olan ve ömrü. gördüklerini tamamen sevmeyen ve de¤iflme gereksinimi hisseden modernlikten baflka bir fley ( ne eksik ne fazla bir fley ) de¤ildir. bunlar›n birbirlerini iptal eden. s. Postmodernli¤in ise otoritesini tan›d›¤› hiçbir mahkemenin olmamas›ndan dolay› baflvuraca¤› mahkemenin de olamayaca¤›n› belirtir. tektiplilik ve evrenselcilik gibi modernli¤in merkezi de¤erlerinin iflaretlerini tersine çevirdi¤i görüflünü paylafl›r. s. kazanç ve kay›plar›n›n tam bir hesab›n› yapan.84 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› bunun postmodenlik düflüncesinin anlam› oldu¤unu ileri sürmektedir. Bauman. Bauman.327). kendi imkâns›zl›¤›yla uzlaflan. ne evrenselli¤i hedefleyen bir yaflam biçiminde eritilecek ne de evrensel tahakkümü hedefleyen bir biçim taraf›ndan de¤ersizlefltirilecek bir fleye indirgenemeyen ve bununla harmanlanamayan bir fley olarak alg›land›¤›nda. er ya da geç arkada b›rak›lacak bir istasyon olmay›p varoluflun kurucu bir niteli¤i olan bir ço¤ulluktur. kendi orijinal projesinin uygulanamazl›¤›n› kabul eden modernliktir. postmodernli¤in.davac› ya da daval› olarak. bu durumu postmodernli¤in do¤as›na ba¤lar. kendi kendisine. Bauman.mahkemelerde geçen bir zihniyet olarak de¤erlendirmektedir. özünde çok anlaml› ve tart›flmal› olan postmodernlik düflüncesinin ço¤unlukla iflaret etti¤i fleyin dünyan›n ortadan kald›r›lmas› imkâns›z ço¤ullu¤unun kabulü oldu¤unu belirtir. postmodernli¤in. çeliflkili niyetler oldu¤unu gören bir modernlik. akademik düzeyde postmodernitenin önemli düflünürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. “Postmodernlik illa da modernli¤in reddi. Bauman. Bauman. onu postmodernitenin peygamberi olarak ilan etmifltir. Bundan dolay› postmodernlik. Bauman. bir zamanlar bilinçsizce yapt›¤› fleyleri bilinçli biçimde terk eden modernliktir” ( Bauman. Bu ço¤ulluk. modern pratiklerin . eldeki her fleyin modernli¤e terk edilmesi anlam›na gelecektir. modernli¤i de dâhil etmekten baflka çaresi yoktur. kendini gözetleyici bir modernlik. sadece kerhen kabul edilmiyor. daha önce asla dile getiremedi¤i niyetlerini keflfeden. Bauman’a göre.46).

pazarl›k yap›lamayacak bir evrenselliktir. Bauman. Ünite . özgürlük. Bauman’a göre hoflgörünün. Nitekim postmodernlik ilke olarak farkl›l›¤› d›fllamak yerine tan›yan ve bütün yaflam biçimlerine izin veren. s. Çünkü bunu yapabilecek veya baflarabilecek bir kapasiteye sahip de¤ildir. zorbal›k ve vicdans›zl›¤a karfl› çok zay›f bir savunma silah›.4. farkl› yaflam biçimlerinin bar›fl içinde birlikte yaflamalar›. postmodern farkl›l›k ve olumsall›k coflkusu. eflitlik ve kardefllili¤in. taraflar için eflit f›rsatlar yaratmayaca¤› ve hep inatç› ve dayat›c› taraf›n ifline gelece¤inin fark›ndad›r. sald›r›lar› püskürtebilmesinin tek yolu. net s›n›rlar. hiçbir fleyi eleyemez. gelece¤in do¤rusal bir de¤iflim yaflayamayaca¤›na iflaret eden. postmodern zihniyet ve pratik. ilke olarak bütün yaflam biçimlerine izin verilmektedir. modern zamanlar›n büyük oyununu pek çok küçük ve yeterince eflgüdümlenmemifl. modernli¤in slogan›. s. Bununla birlikte postmodernlik do¤as› gere¤i hiç bir zaman modernli¤in yerini alamaz. hiçbir fleyin yerine geçemez. modern tek tiplilik ve keskinlik hülyas›n›n taht›na oturmufl de¤ildir. tekillik arama ya da bunu dayatma kararl›¤›ndaki modern muhalefete. Bauman’a göre postmodernlik. Ona göre postmodernlik bir anlamda kendine d›flar›dan ve elefltirel olarak bakabilen ve bir zamanlar bilinçsizce yapt›¤› ulafl›lmas› imkans›z fleyleri bilinçli biçimde terk eden modernliktir. savunmas›z bir hedef. Daha öncede belirtti¤imiz gibi Bauman’a göre.131). postmodernli¤in müphem.326-327). dayan›flmaya dönüflmesi ve flu evrensel anlay›fla çevrilmesidir: “Farkl›l›k. herhangi bir yaflam biçimini izinsiz k›lacak kadar bariz veya tart›flmas›z de¤ildir. Bauman’a göre. ‹deal anlamda. Dahas› bunu asla baflaramayacakt›r. dayan›flma hâlinde olanlar›n hiçbirinin. Hatta hoflgörünün. çok sonuçlu birden fazla opsiyonu mümkün k›lan. tek bafl›na. hatta hiçbir fleyi marjinallefltiremez. müphemli¤in üstesinden gelerek bunun yerine tek anlaml› kesinlik olarak gördü¤ü ayn›l›¤› hedefleyen modern güdüden tamamen özgürleflmek ve tek tiplilik ve evrenselcilik gibi modernli¤in merkezi de¤erlerini tersine çevirmek demektir. postmodern zihniyetin ancak al›flkanl›k hâline gelen hoflgörüsüyle karfl›l›k verebilece¤ini ileri sürer.131-132). do¤as› gere¤i. Bauman. uzlafl›. buna karfl›n özgürlük. 2003. bütün oyunlar›n kurallar›n› bozan ve her kurallar kümesinin hayat süresini keskin biçimde k›saltan oyunlara böldü¤ünü ileri sürmektedir. Bauman. 2003. Bu nedenden dolay› postmodernli¤e güç ve cazibe katan her fley. berrak ayr›lmalar ve saf tözler ba¤lam›nda modernli¤in yaflad›¤› deneyimlerin sonucu oldu¤unu ileri süren Bauman’a göre. düflman güçlerin geçici bir dengesi olmaktan baflka bir anlamda mümkün hâle gelmektedir. farkl› olma evrensel hakk›na sald›rmak. Ancak bu durumun. Bauman (2003. Ona göre e¤er hoflgörü dayan›flmaya dönüfltürülebilirse ateflkes bar›fla bile dönebilir (Bauman. postmodern durumu. düzen. insani durumla yaflamaya mahkûm olmas›n› postmodernli¤in kazançlar› ve ayn› zamanda kay›plar› olarak de¤erlendirir. farkl›l›k ve hoflgörünün ise postmodernli¤in ateflkes formülü oldu¤unu ileri sürmektedir. Bu nedenle Bauman’a göre modernlikle postmodernlik aras›nda kesin bir kopma ya da belirgin bir farkl›laflma söz konusu de¤ildir. dolay›s›yla modernli¤i de d›fllamak yerine farkl›l›¤a dahil eden ço¤ulcu bir dünya anlay›fl› ile temellendirilmifltir.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 85 bir zamanlar onlar› ateflleyen hedeften yoksun biçimde devam etti¤i görüflündedir (Bauman. kendi kendilerini ve dayan›flma içinde olduklar› herkesi tehlikeye atmadan . farkl›l›k bir bask› olmaktan ç›k›p eylem ve çözüm gerektiren bir sorun olarak yorumland›¤› zaman. ayn› zamanda da onun zay›fl›k ve savunmas›zl›¤›n›n kayna¤› olarak görülmektedir. Postmodern olarak adland›r›lan durumda ortaya ç›kan manzaran›n hiç kuflkusuz. s. Di¤er bir ifade ile hiçbir yaflam biçimi. vicdans›zlar için kolay bir av oldu¤unu belirtir. postmodernli¤in ço¤ul ve ço¤ulcu dünyas›nda.

Postmodernitenin. ortadan kald›r›lmayan kuflkular›n. mesafe koymak ve ay›rmak için günlük olarak dikilen mini Berlin Duvarlar›n› y›k›labilme durumu ve flans› mevcuttur. Bauman’›n postmodernli¤in olumsuz yanlar›ndan biri olarak de¤erlendirdi¤i bu durumda zengin ve becerikliler.59). toplumu. vatandafl›n/insan›n tek evrenselli¤i olarak kiflinin kendi kimli¤ini seçme hakk›na ve bireyin nihai ve ayr›lmaz bir parças› olan seçme sorumlulu¤una vurgu yap›larak bireyi bu seçme özgürlü¤ü ve sorumlulu¤undan mahrum b›rakmay› hedefleyen. 2005.120).86 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› hofl göremeyece¤i tek konudur” (Bauman. böyle bir bencilli¤in bu hoflgörünün en ivedi ve gündelik tezahürü oldu¤unu belirtir. akl›n dikte etti¤i reçetelerle tedavi etmek flöyle dursun yat›flt›r›lamayan manevi ac›lar›n varl›¤›n›n oldu¤unu ileri sürmektedir. postmodern zihniyetin. zengin ve beceriklilerin bencilli¤ine do¤ru yozlaflmas›ndan daha kolay bir fley olamayaca¤›n›n fark›nda olan Bauman. Bauman.bir “yaflam biçimi” olarak de¤erlendirebileceklerdir (Bauman. yanl›fl ve bütünsellefltirici bir öngörünün ortaya ç›k›fl›n› engellemeye yard›m etti¤ini ve k›smi gözlemlerin. Bunun yan›nda güçsüzlük ve yetersizli¤i postmodern hastal›¤›n isimleri olarak de¤erlendiren Bauman (2005. Bauman’a Göre Postmodern Etik 1998 y›l›nda Türkçeye “Postmodern Etik” ad›yla çevrilen kitab›nda Bauman.327). anlat›lar›n ço¤almas›n› özendirdi¤ini savunur (Smith. dünyan›n heyecan verici farkl›l›¤›n›n meflru bir parças› oldu¤una inanmalar›d›r. postmodernitenin yanl›fl ve bütünsellefltirici bir öngörünün ortaya ç›k›fl›n› engellemeye yard›m etti¤ini. Bauman. Ancak bu flans. yeniden do¤an etnisitenin kutlanmas›nda ve gerçek ya da icat edilen kabile gelene¤inde de¤ildir. s. Bauman’a göre. s. postmodernitenin özellikleri aras›nda en ay›rt edici olan›d›r diyerek.305-306). Buna karfl›n postmodernlikte gerçek bir özgürleflme flans›n›n oldu¤unu ileri süren Bauman’a göre. postmodernli¤in huzursuzlu¤u olarak uyumsuzluk korkusunu de¤il uyum sa¤laman›n imkâns›zl›¤›n›. s. 2005. tehlike ve hata içermeyen. 2003. postmodern zihnin fark›nda oldu¤u fleyin. s. Bauman. 2000. di¤erlerinin yaflam›fl oldu¤u sefaleti onlar›n seçmifl oldu¤u . zorunlu bir durumu erdem hâline getirir. insani ve toplumsal yaflamda iyi çözümleri olmayan sorunlar›n. yabanc›y› d›fllamak için yürütülen s›n›r mücadelelerine bir son vermek. birinciler taraf›ndan kutlan›rken. yabanc›n›n haklar›na ba¤l›d›r (Bauman. s. modernli¤in “yerinden edici” ifline son vermekte yat›¤› görüflündedir. risk.331). k›smi gözlemlerin ve anlat›lar›n ço¤almas›n› özendirdi¤ini savunur. bu flans›n. s›n›rlar› ihlal etme dehfletini de¤il. 2003. karmafl›k devlet ya da kabile yönetim mekanizmalar›n›n maskesi düflürülerek ve a盤a ç›kar›larak gerçeklefltirilir” cevab›n› vermektedir. burada zengin ve beceriklilerin hiçbir fleyi kafalar›na takmadan e¤lenebilmelerinin tek nedeni. her fleyi kucaklayan. ikincilerin sefaletinin kendi hakl› tercihleri oldu¤una ya da en az›ndan bunun. s. Dolay›s›yla postmodern durum. Bunun nas›l sa¤lanaca¤›na yönelik yöneltilen soruya ise Bauman: “Bu sonuca ulaflt›rma.karar verece¤i sorusuna de¤il. Konuya bu aç›dan yaklafl›ld›¤›nda Bauman. Postmodern hoflgörünün. s›n›rs›zl›¤›n dehfletini görür. bu süreçte silahlar› b›rakma. Ona göre insanlar›n bir arada olma flans›.50. Bau- . Tutars›zl›k. ikincilerin sefaletine sefalet kat›¤›n› ileri sürmektedir. ayart›lan mutlular ile bast›r›lan mutsuzlar olarak ikiye bölmektedir. kimin yabanc› oldu¤una kimin -devletin mi yoksa kabilenin mi. tam ve nihai bir yaflam formülü bulaca¤›n› art›k umut etmez ve bunun tersini vaat eden her sese büyük bir kuflkuyla yaklafl›r.kayg›s›z bir varolufl biçiminde bulunarak ve seçme yükümlülüklerini ihmal ederek bile olsa seçtikleri. Çünkü ona göre postmodern zihin mu¤lakl›k.

2005.156). modernli¤in kendisini uygarl›k olarak. sanat eseri bir dünya. Bauman. modernli¤i yerinden edip onun yerini alarak ya da modernlik sona erdi¤i veya yok olmaya yüz tuttu¤u anda ortaya ç›karak veya kendisini ortaya koydu¤unda modern görüflü imkâns›z k›lmak anlam›nda “post” de¤ildir. insanl›k durumunun kar›fl›kl›¤›n›n kal›c› oldu¤u düflüncesiyle uzlaflm›flt›r. yeniden oluflturulabilen. genel olarak postmodern zaman›n krizler içinde yaflam olarak hissedilmesinin nedeni de budur (Bauman. Ayr›nt› Yay›nlar›) ve “Postmodernlik ve Hoflnutsuzluklar›”. oluflturulmakta olan. kendi imkâns›zl›¤›n›. Bauman. Bu dünyan›n ise yapay bir dünya. postmodern olan›n böyle bir olas›l›¤a inanmamakta yatt›¤›n› ifade eder. kusursuz etik kod hiçbir zaman bulunmayacakt›r. (Bauman. öteki uygarl›klar›n tersine modernli¤in kendisini bir meslek ve bir hayatta kalma meselesi olarak yaflad›¤›n› iddia etmektedir (Bauman.51). Bauman. Zygmunt Bauman’›n postmodernlik yaklafl›m› konusunda daha detayl› bilgiye K ‹ T A P“Postmodern Etik” (1998. Türkçeye “Bireyselleflmifl Toplum” (2005) ad›yla çevrilen kitab›nda Bauman. Ünite .295). müphem olmayan etik bir kodun olanakl›¤›na duyulan inanc›n harekete geçirdi¤ini ileri sürmektedir. 2001. Postmodern perspektifin daha fazla bilgelik sa¤lamas›na karfl›n postmodern ortam›n bu bilgelik temelinde hareket etmeyi zorlaflt›rd›¤›n› ileri süren Bauman’a göre. kurmak. yani. s..Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 87 man. 1998b. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P ‹NTER NET Bauman. (2000. Yoksa “kronolojik” bir anlamda. görünüflteki hedefiyle ölçüldü¤ünde etkili olsun ya da olmas›n. SIRA S‹ZDE ima etme aldat›c› görüfllere dayand›¤›n›. her yerel. Ayr›nt› Yay›nlar›) adl› kitaplar›ndan ulaflabilirsiniz.20). elementleri evcillefltirme ve kendi yarat›m çabas› olmasa baflka türlü olacak olan bir dünya yaratma çabas› olarak tan›mlad›¤›n› ifade etmektedir. 1998b. bu anlamda..295). evrensel ve sars›lmaz temellere sahip. al›flkanl›klar olSIRA S‹ZDE maks›z›n yaflama al›flkanl›¤›d›r. daima “yeni ve geliflmifl” hâle ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹KPOSTMODERNL‹K KARfiILAfiTIRMASI VE KÜRESELLEfiMEYE YÖNEL‹K GÖRÜfiLER‹ TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON ‹NTERNET . postmodern yaflamda insanlar›n hayat baflar›s›n› yeni al›flkanl›klar› çaD‹KKAT bucak edinmelerinden çok eski al›flkanl›klar›ndan kurtulabilme h›zlar›na ba¤l› oldu¤unu ileri sürmektedir. s. umutlar›n›n beyhudeli¤ini ve çabalar›n›n verimsizli¤ini modernli¤in kendisinin kuflkuya yer b›rakmayacak bir DÜfiÜNEL‹M flekilde gösterece¤i anlam›nda “post”dur. s. evrensel olan ve “nesnel temellere dayanan” tik olarak imkâns›zd›r. t›pk› bütün sanat eserleri gibi kendi temellerini aramak. atalar›m›z kadar AMAÇLARIMIZ özgür olmay› ancak rüyada görebilece¤imizi ileri sürer. ilerlemeyle yaflanan modern aflk›n. Ona göre bu. Bauman. savunmak ve korumak zorunda olan bir dünya oldu¤unu belirtir. 1998b. er ya da geç normal seyrini izleyece¤ini anlam›nda. s. baflka bir deyiflle. Dolay›s›yla postmodern zihin. müpS O R U bir etik. modernli¤in ahlaki düflünce ve prati¤ini. Modernlik anlay›fl›na göre böyle bir kod henüz bulunmam›fl olabilir ancak bir sonraki köflede ya da ondan sonraki köflede kesinlikle bizi beklemektedir (Bauman. en genel hatlar›yla postmodern bilgelik denilebilecek fleydir (Bauman. postmodern dünyan›n sakinleri olarak ço¤umuzun. Dolay›s›yla kazan›lan al›flkanl›k türü.4. prahem olmayan bir ahlak. özellefltirilmifl ve odaklanm›fl tedavinin. postmodern zihnin. s. s.20). Engelleyici ve sinsi k›s›tlamalar›n ve s›n›rlar›n yoklu¤una genellikle özgürlük denildi¤ini belirten Bauman. onard›¤›ndan fazlas›n› de¤ilse bile en az onard›¤› kadar›n› bozdu¤unun fark›nda oldu¤unu dile getirir. Bauman’a göre (1998b. Modernli¤in uzun ve samimi çabalar›n›n yanl›fl oldu¤unu.

2005. kültürel gelenek ve milliyetçiliktir.140). Ona göre: “‹lac› reddetmekle ilac›n tedavi etmek istedi¤i hastal›¤› da unutuyoruz. s. Bauman’a göre (2000. Ancak “geç modern” ya da “postmodern” yorumunda insanl›k durumu hayat›n kipini daha hissedilir hâle getirmifltir. modernli¤in postmodern dönemine geçiflin alt›nda yatan en önemli de¤iflikli¤in. kendimizden emin bir biçimde. yani yap›lmas› gereken her fleyin yap›lm›fl oldu¤u ve hiçbir de¤iflikli¤in gerekmedi¤i bir duruma yol açan geçici bir mesele de¤il. Çünkü ona göre insan›n varoluflsal durumu. Bu. yine de sona ermedi¤ini. Bir defa daha. eski hastal›¤›n kendisidir.315). Eksiklerimiz için yaz›lan ilaçlar›n dozunu ayarlaman›n (tam dozunda m› yoksa öldürücü dozda m› oldu¤unu bilmek) tam olarak mümkün olmad›¤›n› ileri süren Bauman’a göre. s. Aidiyetin iyi. güç ve canl›l›k katan fley mucizevî biçimde yeniden do¤an kabileciliktir. Postmodern anlay›flta ilerleme bir mükemmellik durumu. tedavisi olmayan ölçüde müphemdir ve iyi daima kötüyle iç içedir. Bauman’›n ortaya koydu¤u fley. bireyin toplumsal olarak infla biçiminde. Ona göre günümüzde cemaat övgüsüne. 2005. insanlara hastal›klar›n tamam› için mucizevi bir ilaç keflfetti¤imizi ilan ediyoruz. ilaç olarak sunulan fley bu defa. Ancak kesin olan kabileler ve kabilecilik ça¤›nda yaflad›¤›m›zd›r. Modern anlay›flta insanlar›n hayat› verili bir durum de¤il. bir görev ve asla tamamlanmayan ve hep daha fazla özen ve çaba gerektiren bir görev olarak de¤erlendirilmektedir. 2000. Biz bugün bir kere daha. s. Bireylerin Modern ve Postmodern Koflullarda ‹nfla Biçimleri Bauman. modernli¤in sonu mu? sorusuna ise “hay›r” cevab›n› vermektedir. s. onlar› meflrulaflt›rm›fl. bizim bu dersi alm›fl olmam›z gerekiyordu.110-111). “hayatta kalma” anlam›nda sürekli bir durumdur (Bauman. Bauman. modernli¤in uzun. k›sa süre içinde sona ermesinin de muhtemel olmad›¤›n› dile getirmektedir. aidiyetin alk›fllanmas›na ve heyecanla gelenek aramaya enerji. “yap›lm›fl” olandan baflka bir hayat bilmemektedir. ancak. güçlendirici ve ilerici bir formu var-diyorlar bize. zafer sevinciyle.88 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› getirilen bir hayatla birlikte. Türkçeye “Postmodernlik ve Hoflnutsuzluklar›” (2000) ad›yla çevrilen kitab›nda Bauman. modernlik kaç›n›lmaz bir flekilde bask› hiyerarflileri kurmufl. ‹nsanlar farkl›d›r ve b›rak›n öyle kals›nlar” (Bauman. Çünkü ona göre yaflan›lan süreç illa da modernli¤in bitti¤ini göstermiyor. Fakat alm›fl oldu¤umuz söylenemez. ayr›ca mu¤lâkl›¤› bast›rmaya yol açm›flt›r. Birden fazla kategoriye yerlefltirilebilecek ya da modernli¤in düzenleyici ilkelerinin çatlaklar› aras›nda kalan sosyal gruplar asimilasyonist yaklafl›mlara ya da (Avrupa Yahudileri örne¤inde oldu¤u gibi) zulme ve yok edilmeye maruz b›rak›lm›flt›r. toplumsal yaflam› bir bütün olarak ele geçirme. kitlelerin toplumsal olarak bütünlefltirilmesinde ve sistemik yeniden üretim sürecine yap›flt›r›lmas›ndaki derin de¤i- .ve bunun ad› etnisite. Modernlik baflka bir anlamda hâlâ bizimle. Ona göre modernite. baflka bir deyiflle toplumsal yaflam› tutarl› tek bir entelektüel ve yönetsel sisteme göndermede bulunur (Smith. belki de de¤ildir. Bauman’a göre. yaflad›¤›m›z ça¤ belki postmodern ça¤d›r. Peki. modernli¤in uzun ve dolambaçl› yolunun bizi bir zamanlar atalar›m›z›n yola ç›kt›¤› bafllang›ç noktas›na getirdi¤ini veya belki de öyle göründü¤ünü ileri sürmektedir.115). dolambaçl› maceras›ndan bizim kendi dersimizi ç›karmam›z gerekti¤ini özellikle vurgulamaktad›r. postmodern literatürde ortak olan bütünlük ya da bütünlükçülük elefltirisinin tipik örne¤idir. ilac› tam dozunda vermeye çal›fl›yoruz.

bireyin gittikçe artan . kendi aralar›nda. tüketiciler ve oyuncular›n hepsinin ya da ço¤unun icra etmeleri istenen ve bunlar›n icras› için e¤itildikleri roller. önceki ö¤rendiklerine ve kazan›lm›fl al›flkanl›klar›na çok az ba¤l› olan aktörler olmalar›d›r. 2001. t›pk› Lego ya da Meccano oyuncaklar›ndaki tafllar gibi.4. Bauman’a göre “uygunluk”. bireylerin oluflumuna hizmet eden de¤erlendirmenin ana kal›plar›n› ve kriterlerini de sa¤l›yordu. Bauman. yaln›z bafllar›na tamam olmayan. bedensel güç ve enerji ile birlikte. (›v) Bafll›ca do¤ruluk/uygunluk modeli ise sa¤l›kt›. Sa¤l›k. Modern koflullarda yarat›lan bireylerin s›n›rlar› öncelikle s›n›rlamaktan çok uymak ve ba¤lanmak/yap›flmak için tasarlanan ara kesimlerdi. böyle bir iç düzenleme hem amac› hem de güdüsü oldu¤u sosyalleflme sürecinde de sürdürülmektedir. Ayn› zamanda uyar›c›lara tekrarlanan ve öngörülebilen biçimde tepki veren ve efl güdümlü bask›ya tabi tutuldu¤unda monoton davranabilen aktörlerdi.203). Dolay›s›yla modern koflullarda yarat›lan birey Bauman’a göre (2001. (››) Postmodern koflullarda infla edilen bireyler “yarat›c›” aktörlerdir. kendi aralar›nda. istenen biçimde davranma ve topluluklar›n efl güdümlü faaliyetlerine uyma kapasitesini simgeliyordu. Bu bireylerin en önemli özellikleri kendili¤inden ve kolayca atefllenebilen bir davran›fl esnekli¤ine sahip olmalar›. (›››) Bireyler.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 89 fliklikte bulunabilece¤ini ileri sürmektedir (Bauman. (›v) Bauman. bir fley ifade etmeyen. 2001 y›l›nda Türkçeye “Parçalanm›fl Hayat” ad›yla çevrilen kitab›nda modern ve postmodern koflullardaki bireylerin infla biçimlerine ve yarat›lan bireylerin sahip olduklar› özelliklere yönelik de¤erlendirmeler yapm›flt›r. düzenli. Yani. tersi olan bedensel zay›fl›k ya da uyma ve tabi olmadaki kabiliyetsizlik ise hastal›k iflareti say›l›yor ve dolay›s›yla da t›bba ya da psikiyatriye havale ediliyordu. postmodernlikte bafll›ca do¤ruluk modelinin sa¤l›k de¤il uygunluk oldu¤unu ileri sürer. (›››) Bireyler. modern koflullarda bireylerin esas olarak üretici/asker olarak infla edildiklerini ileri sürmektedir. s. disiplinli. postmodern koflullar alt›nda ise bireylerin esas olarak tüketici/oyuncu olarak infla edildiklerini ileri sürmektedir. Bauman. asla tamamen dengede olmasalar da neredeyse kendi kendisine yeten ve kendi kendisini güdüleyen birimler olarak kendi kendilerini dengeleme e¤ilimindedirler. bireylerin oluflumuna hizmet eden de¤erlendirmenin ana kal›plar›n› ve kriterlerini de sa¤lamaktad›r.203-204). Sa¤l›k. Ünite . anlaml› bütünler oluflturabilmeleri için öteki birimlerle birleflmesi gereken fleylerdi. (››) Bireyler disiplinli aktörlerdi. Postmodern koflullar içerisinde bu flekilde yarat›lan bireyler ise flu özelliklere sahip olmaktad›rlar: (›) Bireyler öncelikle ve birincil olarak. bu anlamda bireyler. böyle bir gücü muntazam olarak ve hiç bitkinlik duymadan üretme kapasitesine sahip olmal›yd›. Ona göre bireylerin hepsinin ya da ço¤unun icra etmeleri istenen ve bunun icras› için e¤itildikleri üretici ve asker rolleri. davran›fllar› genellikle düzenli/kurall› olan ve her fleyden önemlisi de düzenlenmeye boyun e¤en aktörlerdi.buradaki “deneyim” hem (deneyim) hem de (hayat) anlam›ndaki deneyim. sürekli ve tercihen daima artan bir uyar›c› ak›fl›n› emebilen ve bunlara tepki verebilen deneyim organizmalar›d›r. Bauman’a göre. daima yeni deneyimler arayan. yukar›daki üç alanda baflar›l› olma kapasitesi ile yak›ndan ilgili bir düflünceydi. flu özelliklere sahip olmaktayd›: (›) Bireyler birincil olarak ve her fleyden önce üretici ya da askerin yarat›c› ya da y›k›c› iflgücüne dönüfltürülebilen kinetik gücün tafl›y›c›lar›yd›. Bauman’a göre. s. Bauman’a göre.ve asla doymayan.

kendi kendisini gözetleme ve performans yetersizliklerini düzeltmek suretiyle “formunu koruma” yetene¤ini temsil etmektedir. Geçmiflten günümüze de¤in hem birlik hem de farkl›l›¤›n ayakta kalamad›¤›n› ileri süren Bauman. A P Bauman’a göre (2000. DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON Bauman’a Göre Küreselleflme ‹NTERNET TERNET Bauman’›n‹ N modernlik ve postmodernlik konular› d›fl›nda üzerinde durdu¤u di¤er önemli bir konu ise küreselleflmedir. Türkçeye “Küreselleflme. Evrenselli¤in gurur duyulan bir proje. d›flar›da olup bitenlere koyun gibi r›za gösterme.7). K ‹ T s. Bu durumdaki bireyler t›bba ya da psikolojik dan›flma veya psikiyatrik tedaviye havale edilirler. h›zl› de¤iflimlere dayanma yetisini. geri dönüflü olmayan bir süreç oldu¤u yönündedir (Bauman.10). kurals›z ve kendi bafl›na buyruk do¤as›d›r. tersine. s. Ancak herkesin birleflti¤i nokta küreselleflmenin dünyan›n kaçamayaca¤› kaderi. süre giden dengede olma durumundan yüksek rahats›zl›klar ise “uygunsuzluk” belirtileridir. “Bükemedi¤in eli öpeceksin” türü bir öz-teselli nasihat› ile flekillendirilse de daima kapitülasyonun ac›l›¤› ile kar›flan bir kabullenmedir (Bauman. Ona göre. postmodern döneme geçiflin alt›nda yatan en önemli de¤iSIRA modernlikten S‹ZDE flikli¤i nerede bulabiliriz? D Ü modernlik fiÜNEL‹M Bauman.120). son zamanlar›n moda kavram› olarak adland›rd›¤› küreselleflmede anlam›n› bulan en önemli fleyin “fleylerin elimizden” kaçt›¤› hissi oldu¤u görüflünü savunur. bir merkezin. s. dünya meselelerinin belirsiz. Bauman’a göre “küresellik”. bir kontrol masas›n›n. Baz›lar›na göre. bireysel mutluluk aray›fl›nda çok az bir özgürlü¤e tahammül ede(bile)n bir güvenlik anlay›fl›ndan kaynaklan›rken postmodernitenin hoflnutsuzluklar› ise çok az bireysel güvenli¤e TELEV‹ZYON izin veren bir haz arama özgürlü¤ünden kaynaklanmaktad›r. ilerisi için güvence alt›na al›nm›fl bir AMAÇLARIMIZ zafer olmaks›z›n hareket etmemiz gerekir. küreselleflme fikrinden ç›kan en derin anlam. Modernli¤in bir zamanlar kendisini evrensel gördü¤ünü. 2001. Buna karfl›n bu S O R U sürecin sonunda hiçbir müphemlik tafl›mayan iyi (yani evrensel olarak üzerinde anlafl›lan itiraz edilmeyen) çözümler olmaks›z›n ebediyen ahlaki ikilemlerle karfl›D‹KKAT laflaca¤›m›z› ve çözümlerin nerede bulunabilece¤inden. Toplumsal Sonuçlar›” (1999) ad›yla çevrilen kitab›nda küreselleflme sürecine ve küreselleflmenin anlam›na dair önemli aç›klamalar getirmektedir. bu s›fat de¤iflikli¤inin arkas›nda. s. 1999. s. baz›lar›na göre ise mutsuzlu¤un nedeni olarak görüldü¤ünü belirtmektedir. deneyiminde bireylerin ahlaki sorumluluklar›n› yasa koyuculara kayd›rarak bireyleri evrensel olarak ahlakl› k›lma giriflimi ve bu süreçte herkesi özgür k›lma vaadinin baflar›ya ulaflmad›¤›n› ileri sürmektedir. akl›n hakimiyetinde olma. .69). Bauman. bir idari büronun yoklu¤udur (Bauman. Bu durumun her zaman böyle oldu¤unu ancak geçmiflte ve bugün böyle oldu¤unu flimdi bildi¤imizin alt›n› çizmektedir (Bauman. sadece herkesin her yerde Mcdonald’s burgerleriyle beslenip TV’de en yeni belgesel dramay› izleyebilece¤i anlam›na geldi¤ini ileri sürmektedir.45). 1999. Bunun tersi olan bedensel gevfleklik. SIRA S‹ZDE s. günümüzde ise küresel sayd›¤›n› ileri süren Bauman. SIRA S‹ZDE 2 Bauman’a göre. küreselleflme sürecine yönelik de¤erlendirmesini yaparken küreselleflme sürecinin iki yönlü alg›lanmas›na dikkat çekmektedir. tarihin yeniden tekrarlamayaca¤›n›n hiçbir garantisi olmad›¤›n› belirtir. gerçeklefltirilmek istenen önemli bir misyon olmas›na karfl›n. 1998b. modernitenin hoflnutsuzluklar›. 2005. Dolay›s›yla eskiden oldu¤u gibi. küreselli¤in. “küreselleflmenin” onsuz mutlu olamayaca¤›m›z fley. modern öz-bilinç ve özgüven tarihindeki bir dönüm noktas›n›n gizli oldu¤u görüflündedir.38). Bauman.90 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› yeni deneyimleri bedensel ve ruhsal olarak emme ve bunlara yarat›c› bir biçimde tepki verme kapasitesini. hatta bunlar› bulman›n iyi olup olamayaca¤›ndan asla emin olamayaca¤›m›z› art›k biliyoruz (Bauman. bir yönetim kurulunun.

s. Ona göre art›k hiç kimse kontrolü elinde bulundurmamaktad›r. bütünleflme ve parselleme. dünyan›n eskiden bir bütünlük arzetmesine karfl›l›k büyük bölünD‹KKAT menin ortadan kalkmas› ile art›k bir bütünlük sergilemedi¤i görüflündedir. servetin ve yoksullu¤un. Dolay›s›yla Bauman’a göre. küreselleflme sürecinin olumlu yönlerinden çok olumsuz etkilerine K ‹ T daha A P çok önem vermektedir.9). kaynaklar›n ve acizli¤in. dünya çap›nda bir s›ralaman›n oluflturuldu¤unu ileri sürmektedir. normalleS anormal ya da yaO R U say› ihlal edenler aras›ndaki ça¤lar süren ayr›mlar› örtbas etmifltir (Bauman.4. Ona göre. küreselleflme birlefltirdi¤i kadar bölmektedir de. küreselleflme ve yurtlaflt›rman›n karfl›l›kl› olarak birbirini tamamlayan süreçler oldu¤unu ileri sürer. Di¤er bir endifleli durum ise giderek daha fazla küresel ve yurtsuz bir hâle gelen elit kesimle geride kalan “yerelleflmifl” TELEV‹ZYON kesim aras›ndaki tedrici iletiflim kopuklu¤udur (Bauman. baz›lar› için yeni bir özgürlü¤ün olan fley D ‹emaresi KKAT baflkalar›n›n üzerine davetsiz ve kötü bir kader olarak çullan›yor. zenginle fakir. Günümüzde küreselleflme olarak adland›r›lan süreç ayr›cal›klar›n ve mahrumiyetin. ‹ N T ve ERN ET sentez ve da¤›lman›n. Toplumsal Sonuçlar›” (1999. bu tabakalaflma süresince yeni bir toplumsal-kültürel hiyerarflinin.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 91 Bauman’a göre küreselleflme fikrinden ç›kan en derin anlam nedir?SIRA S‹ZDE Bauman’a göre. küreselleflme sürecinin herkesin oldu¤u varsay›lan etkilerinin asl›nda tümüyle birlefltirici olmad›¤›n› belirtir. Bauman.9). bir “yerelleflme”. günümüzde teknolojik geliflmelere ba¤l› olarak zaman ve meDÜfiÜNEL‹M safenin eski anlam›n› yitirmesi. Örne¤in Sovyetler Birli¤i’nin ve Yugoslavya’n›n da¤›lmas›yla yeni ulus-devletlerin özgürlüklerini SIRA S‹ZDE ilan etmeleri küreselleflme sürecinin onlar taraf›ndan olumlu olarak de¤erlendirilmesine. Ayr›nt› Yay›nlar›) adl› kitab›ndan ulaflabilirsiniz. s. Ona göre ifl ve finans dünyas›n›n ve bilgi ak›fl›n›n yerküre çap›nda ortaya ç›k›S O R U fl›n›n yan› s›ra. Bauman’a göre. Dolay›s›yla kontrolü elde SIRA S‹ZDE oldu¤u gitutman›n neye benzeyece¤i de pek aç›k de¤ildir. Bauman.69). K ‹ T daha A P detayl› bilZygmunt Bauman’›n küreselleflme konusuyla ilgili düflünceleri hakk›nda giye “Küreselleflme.8). Sonuç olarak küreselleflme sürecinin olumlu taraflar› yan›nda olumsuz yönleriSIRA S‹ZDE hemfikir ni de dikkate alan Bauman (1999. s. Bauman. göçebeyle yerleflik. Bauman. yerkürenin DÜfiÜNEL‹M tek tiplili¤ini art›ran nedenlerle bölen nedenlerin özdefl oldu¤unu ileri sürmektedir. s. Bauman (1999. bütünleflme ve çözülmenin denk düflmesi iç içe geçmesi rastlant›dan baflka bir fley de¤ildir. özgürlü¤ün ve k›s›tlaman›n yeniden da¤›t›m›nda yank›lanmaktad›r. yeni merkez. ulus-devlet yap›lar›n›n ve milli kültürlerin birtak›m küresellefltirici güçlerin olumsuz etkisine maruz kalmas› ise bu etkiye maruz kalanlarca küreselleflme süreAMAÇLARIMIZ cinin olumsuz olarak de¤erlendirilmesine neden olmaktad›r. insanlar› ay›rma ve d›fllamad›r. gücün ve güçsüzlü¤ün. Bu durumda eskiden bi insanl›k için sesini yükseltecek ya da sesini yükseltti¤inde insanl›k taraf›ndan dinlenecek ve itaat edilecek kadar ma¤rur bir yerelli¤in olmad›¤›n› ileri süren BauAMAÇLARIMIZ man için herkesin r›za gösterece¤i küresel ifllerin bütünselli¤ini kavray›p aç›klayabilmemizi sa¤layacak tek bir olgu da kalmam›flt›r (Bauman. s. küreselleflme süreçlerinin ayr›lmaz bir parças› mekân› giderek bölme. 1999. 1999.81). 1999. Ünite . bu gün tan›k oldu¤umuz fleyin dünya çap›nda bir yeniden tabakalaflma oldu¤unu. Ona göre. homojenlefltirme yerine kutuplaflt›rma e¤ilimi tafl›maktad›r. TELEV‹ZYON 3 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . baz›lar› için küreselleflme olarak görülen fley baflkalar› için yerelleflme anlam›na geliyor. Merkezinde hareket özgürlü¤ü yatan günümüz kutuplaflmas› çok boyutludur. mekân sabitleme süreci de ifllemektedir.

yetifltirilecek ve yabani otlar› denetime al›nacak bir fley olarak gören modernli¤in “bahç›van” devlet anlay›fl› durmaktad›r. Bauman. yak›n çevremizdeki dünya parças›n› kural tan›r. Çünkü daha önce Yahudi Soyk›r›m›n› tarihin ak›fl›ndaki bir olay olarak de¤erlendiren Bauman. toplumsal geliflmesini tamamlayamam›fl. Modern soyk›r›m›. Modern anlay›fl do¤ruluk. Bundan dolay› da postmodernlik. eflinin yazd›¤› kitab› okuduktan sonra Yahudilere uygulanan soyk›r›m›n tarihin ak›fl›nda basit bir olay olmad›¤›n›. Özünde çok anlaml› ve tart›flmal› olan postmodernlik düflüncesinin ço¤unlukla iflaret etti¤i fleyin dünyan›n ortadan kald›r›lmas› imkâns›z ço¤ullu¤unun kabulü oldu¤unu belirten Bauman. Di¤er bir ifadeyle postmodernlik. Bir düzen rüyas›na sahip olan modernlik. A M A Ç 3 AM A Ç 2 . yasalar ve ahlaki kodlar yoluyla düzen yaratmaya kalk›flan bir toplum olmufltur. postmodernite. Yahudi bir ailenin çocu¤u olan Bauman göre. Zygmunt Bauman’›n postmodernlikle neyi kastetti¤ini tan›mlayabilmek. uygarl›¤›n yüksek sahnesinde ve insano¤lunun kültürel zaferinin zirvesinde do¤mufl ve uygulanm›flt›r. modern kültür gibi. rüfltüne ermifl modernliktir. Dolay›s›yla ona göre. Yahudi Soyk›r›m›n›n arkas›nda. Çünkü Yahudi Soyk›r›m›. Bauman’a göre. modernlik. düzenleme ve s›n›fland›rma düflüncesine tak›lm›flt›r. daha do¤rusu modernleflmemifl toplumlardan birinde de¤il. kendi kendisine. kurumlar. modern dönemin bir özelli¤i olan kaos yerine düzen getirme. kestirebilir ve denetlenebilir k›lma mücadelesi sonuçsuz kalmaya mahkumdur. daha iyi denetlenebilir ve daha etkin uygulan›r hâle gelmesinden dolay› tam bir kaosa neden oldu¤unu ileri sürmektedir. Birden fazla kategoriye yerlefltirilebilecek ya da modernli¤in düzenleyici ilkelerinin çatlaklar› aras›nda kalan sosyal gruplar asimilasyonist yaklafl›mlara ya da (Avrupa Yahudileri örne¤inde oldu¤u gibi) zulme ve yok edilmeye maruz b›rak›lm›flt›r. onlar› meflrulaflt›rm›fl. Efli Janina’n›n savafl y›llar›ndaki kendi yaflam öyküsünü kitap olarak yay›nlamas› Bauman’›n modernli¤e ve Yahudi Soyk›r›m›na bak›fl aç›s›n›n de¤iflmesine neden olmufltur. Bauman’a göre modernlik her fleyden önce bir s›n›r uygarl›¤›d›r. postmodernlik. Yahudi Soyk›r›m› bu nedenle toplumun. Zygmunt Bauman’›n Modernlik ve Yahudi Soyk›r›m› aras›ndaki iliflkiye yönelik görüfllerini aç›klayabilmek. Bauman’›n modernli¤e yöneltti¤i di¤er bir elefltiri ise modernli¤in farkl›l›¤› büyük bir suç olarak görmesi gelmektedir. modernlik kaç›n›lmaz bir flekilde bask› hiyerarflileri kurmufl. gördüklerini tamamen sevmeyen ve de¤iflme gereksinimi hisseden modernlikten baflka bir fley (ne eksik ne fazla bir fley) de¤ildir.92 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Özet A M A Ç 1 Zygmunt Bauman’›n Modernli¤e yöneltti¤i elefltirilerin nedenlerini kavrayabilmek. Bu duruma ba¤l› olarak da ulafl›lan sonuç düzenlemeler. soyk›r›m›n yeterli sebebi olmasa da gerekli kofluludur. kontrol etme. yönetti¤i toplumu düzenlenecek. belirsizli¤i ve mu¤lâkl›¤› bast›rmaya çabalam›flt›r. Ona göre. modernli¤in en üst aflamas›n› yaflayan Avrupa’daki bir toplumda gerçekleflmifltir. Çünkü Yahudi Soyk›r›m› modern ak›lc› toplumda. genelde bir bahç›vanl›k ifli gibi ele alan Bauman’a göre. Bauman’a göre. itibars›zlaflt›r›lmas› ya da sona erdirilmesi anlam›na gelmedi¤ini savunur. ayr›ca mu¤lâkl›¤› bast›rmaya yol açm›flt›r. Bauman’a göre. adalet ve ak›l için evrensel olarak uygulanabilir standartlar belirlerken göreceli¤i. modernlikle önemli bir ba¤lant›s›n›n oldu¤unu fark etti¤ini belirtir. uygarl›¤›n ve kültürün bir sorunudur ve bunun araflt›r›lmas› gerekmekteydi. modern zamanlarda her bir düzen adac›¤›n›n daha fazla biçimlendirilebilir. dikkatle ve sa¤duyuyla bakan. kendi orijinal projesinin uygulanamazl›¤›n› kabul eden modernliktir. çok farkl› insanlara çok farkl› fleyler anlat›r. postmodernli¤in illa da modernli¤in reddi. durumuna ve geçmiflte yapt›klar›na daha derinlemesine.

küreselleflme birlefltirdi¤i kadar bölmektedir de. Postmodernli¤in. modernli¤i de dâhil etmekten baflka çaresi yoktur. gücün ve güçsüzlü¤ün. Onun bu yaklafl›m› tarihsel süreci bir bütün olarak ele ald›¤›n› göstermektedir. Bu katk›lar›ndan dolay› Dennis Smith. özgürlü¤ün ve k›s›tlaman›n yeniden da¤›t›m›nda yank›lanmaktad›r.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 93 AM A Ç 4 Zygmunt Bauman’›n postmodern düflünceye katk›lar›n› de¤erlendirmek. sonunda sonuçsuz kalan uzun ve gayretli modern mücadeleden sonra dünyan›n “yeniden büyülü hale getirilmesi” olarak de¤erlendirilebilece¤i görüflünde olan Bauman’a göre. onu postmodernitenin peygamberi olarak ilan etmifltir. Bauman’a göre. AM A Ç 5 Bauman’›n küreselleflme yaklafl›m›n› özetlemeyabilmek. Ünite . baz›lar› için küreselleflme olarak görülen fley baflkalar› için yerelleflme anlam›na gelmekte. kendi ay›rt edici özelli¤i olan farkl›l›¤a.4. önceki süreçten kesin bir kopma ya da belirgin bir farkl›laflma yoktur. dünyan›n büyüsünü bozmak için giriflilen. kaynaklar›n ve acizli¤in. Dolay›s›yla bugün tan›k oldu¤umuz fley dünya çap›nda bir yeniden tabakalaflmad›r. Bauman. Bu tabakalaflma süresince yeni bir toplumsal-kültürel hiyerarfli. günümüzde ise küresel sayd›¤›n› ileri süren Bauman. Küreselleflme sürecinin olumlu taraflar› yan›nda olumsuz yönlerini de dikkate alan Bauman. Z. Çünkü onun yaklafl›m›nda postmodernli¤in d›fllama gücü zay›ft›r. Dolay›s›yla s›n›rlara s›n›r koyan postmodernli¤in. postmodernli¤in kendi kimli¤ini inkâr etmeden modernli¤i d›fllayamayaca¤›n›n alt›n› özellikle çizer. Yerkürenin tek tiplili¤ini art›ran nedenlerle bölen nedenlerin özdefl oldu¤unu ileri süren Bauman’a göre. Postmodern düflünceye çok önemli katk›lar sa¤lam›fl bir düflünürdür. Bauman. küreselleflme sürecinin herkesin hemfikir oldu¤u varsay›lan etkilerinin asl›nda tümüyle birlefltirici olmad›¤› görüflündedir. servetin ve yoksullu¤un. Bauman’a göre. Bauman. postmodernilkte. modern öz-bilinç ve özgüven tarihindeki bir dönüm noktas›n›n gizli oldu¤u görüflündedir. günümüzde küreselleflme olarak adland›r›lan süreç ayr›cal›klar›n ve mahrumiyetin. . dünya çap›nda bir s›ralama oluflturulmaktad›r. baz›lar› için yeni bir özgürlü¤ün emaresi olan fley baflkalar›n›n üzerine davetsiz ve kötü bir kader olarak çullanmaktad›r. Modernli¤in bir zamanlar kendisini evrensel gördü¤ünü. bu s›fat de¤iflikli¤inin arkas›nda. bu durumu postmodernli¤in do¤as›na ba¤lar.

Modern dönem. b. . sürekli ve tercihen daima artan bir uyar›c› ak›fl›n› emebilen ve bunlara tepki verebilen deneyim organizmalar›d›r. Ulrich Beck c. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’a göre modern koflullarda yarat›lan (infla edilmek istenen) bireyin sahip oldu¤u özelliklerden biri de¤ildir? a. önceki ö¤rendiklerine ve kazan›lm›fl al›flkanl›klar›na çok az ba¤l› olan aktörler olmalar›d›r. neredeyse kendi kendisine yeten ve kendi kendisini güdüleyen birimler olarak kendi kendilerini dengeleme e¤ilimindedirler. Modern dönem farkl›l›klar› suç olarak görmüfltür. Bahçe kültürüne benzeterek. Dennis Smith e. modern dönemden önceki dönemin ad›d›r c. c. d. d. Modern koflullarda infla edilen bireyler disiplinli aktörlerdir. asla tamamen dengede olmasalar da. Modern dönemdeki düflüncenin ço¤unlukla iflaret etti¤i fley dünyan›n ortadan kald›r›lmas› imkâns›z ço¤ullu¤unun kabulüdür. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’›n modernlik yaklafl›m›na göre modernli¤in özelliklerinden biridir? a. b. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’›n postmodernlik yaklafl›m›na göre do¤rudur? a. 4. b. George Balandier d. Toplumlar›n ulaflmas› gereken ideal kültür düzeyi olarak. 2. Postmodern dönem. Modern koflullarda infla edilen bireyler. Postmodern koflullarda infla edilen bireyler “yarat›c›” aktörlerdir. Postmodern koflullarda infla edilen bireyler. Postmodern koflullarda infla edilen bireyler öncelikli olarak yeni deneyimler arayan ve asla doymayan. Postmodern koflullarda infla edilen bireyler daima ve bitkinlik duymayan bir üretme kapasitesine sahip olmal›d›rlar. ‹nsanl›¤›n ulaflt›¤› en üst düzey kültürel seviye olarak. d. modern dönemin sonunu ilan etmifltir. küreselleflmenin sonu anlam›n› tafl›maktad›r.yüzy›lda ortaya ç›kt›¤›n› ifade etti¤i modernli¤in kültür anlay›fl›n› nas›l de¤erlendirmektedir? a. Küreselleflme sürecinin bafllang›c› olarak. Postmodern dönemdeki düflüncenin ço¤unlukla iflaret etti¤i fley dünyan›n ortadan kald›r›lmas› imkâns›z ço¤ullu¤unun kabulüdür. Modern koflullarda infla edilen bireylerin davran›fllar› genellikle düzenli/kurall› olan ve her fleyden önemlisi de düzenlenmeye boyun e¤en bir yap› sergilemektedir. Afla¤›daki düflünürlerden hangisi Zygmunt Bauman’› “Postmodernitenin” peygamberi olarak ilan etmifltir? a. Anthony Giddens b.94 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m 1. Modern koflullarda infla edilen bireylerin en önemli özelliklerinden biri kendili¤inden ve kolayca atefllenebilen bir davran›fl esnekli¤ine sahip olmalar›. Zygmunt Bauman. e. e. b. c. Postmodern dönem farkl›l›klar› suç olarak görmektedir. Postmodern dönem. Modern dönem. Postodern koflullarda bireyler esas olarak tüketici/oyuncu olarak infla edilmektedirler. e. bir fley ifade etmeyen. b. 5. Modern koflullarda infla edilen bireyler “yarat›c›” aktörlerdir. Peter Wagner 3. e. yaln›z bafllar›na tamam olmayan. 17. anlaml› bütünler oluflturabilmeleri için öteki birimlerle birleflmesi gereken aktörlerdir. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’a göre postmodern koflullarda yarat›lan (infla edilmek istenen) bireyin sahip oldu¤u özelliklerden de¤ildir? a. c. e. c. Dünyada yerel kültürlerin geliflmesi olarak. Modern koflullarda bireyler esas olarak üretici/asker olarak infla edilmektedirler. d. Postmodern dönemin en önemli özelliklerinden biri “Bahçe Kültür” anlay›fl›d›r d. Postmodern dönemden sonraki dönemin ad›d›r. 6.

Küreselleflme süreci sadece ekonomik aç›dan bir bütünleflme sürecidir. Küreselleflme diye adland›r›lacak bir sürecin söz konusu olmamas›d›r. 9. c. Küreselleflme süreci kontrollü bir süreçtir. Modernlik ve Müphemlik e. 10. d 5.4. afla¤›dakilerden hangisi küreselleflme sürecinin özelliklerinden biridir? a. Küreselleflme sürecinin postmodern dönemin di¤er ad› olmas›d›r. b . b. c. c 8.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 95 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 7. d 7. d 9. d. b. e. Afla¤›dakilerden hangisi Zygmunt Bauman’›n eserlerinden biri de¤ildir? a. Ünite . Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zygmunt Bauman’›n Modernlik De¤erlendirmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b. Zygmunt Bauman’a göre. Postmodern Etik b. d. Küreselleflme. Dünya meselelerinin belirsiz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bauman’a Göre Küreselleflme” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zygmunt Bauman’›n Postmodernli¤e Yönelik Görüflleri” ve “Zygmunt Bauman’›n Modernlik-Postmodernlik Karfl›laflt›rmas› ve Küreselleflmeye Yönelik Görüflleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e. Küreselleflme süreci ulus-devlet yap›s›n› ortadan kald›rm›flt›r. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bauman’a Göre Küreselleflme” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” ve “Zygmunt Bauman’›n Modernlik De¤erlendirmesi” “Zygmunt Bauman’›n Modernlik De¤erlendirmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Modern dönemin di¤er ad›d›r. Küreselleflme süreciyle birlikte milli kültürlerin sonuna gelinmifltir. küreselleflme fikrinden ç›kan en derin anlam nedir? a. Toplumsal Sonuçlar› 1. Yahudilerin ba¤›ms›zl›k gününün ismidir. d 3. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bauman’›n Modernite Elefltirisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zygmunt Bauman’›n Modernlik De¤erlendirmesi” ve “Zygmunt Bauman’›n Modernlik-Postmodernlik Karfl›laflt›rmas› ve Küreselleflmeye Yönelik Görüflleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Almanlar ile Yahudiler aras›nda yap›lan bar›fl anlaflmas›n›n ismidir. Holocaust ne anlam ifade etmektedir? a. kurals›z ve kendi bafl›na buyruk bir do¤as›n›n olmas›d›r. Yahudi’lerin topluca öldürülüflünü anlatmak için kullan›lan bir kavramd›r. c 6. Parçalanm›fl Hayat d. Kontrollü bir süreç olmas›d›r. Küreselleflmenin sadece dünyan›n belirli bir bölgesinde iflleyen ve yaln›zca orada kontrolü söz konusu olan bir süreç olmas›d›r. Almanya’n›n ba¤›ms›zl›k gününün ad›d›r. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bauman’›n Modernite Elefltirisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. d 10. e. Zygmunt Bauman’a göre. 2. e 4. d. Modernli¤in Sosyolojisi c. c. Küreselleflme sürecinde parçalanma ve bütünleflmenin birlikte var olmas› söz konusudur. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zygmunt Bauman’›n Postmodernli¤e Yönelik Görüflleri” ve “Zygmunt Bauman’›n Modernlik-Postmodernlik Karfl›laflt›rmas› ve Küreselleflmeye Yönelik Görüflleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Holocaust.

Çev. Çev. Wagner. Bauman. Zygmunt(1999) Çal›flma. Tüketicilik ve Yeni Yoksullar. Selime Güzelsan. Alev Türker. tüm bu yollar yetersiz kal›rsa öldürülmelidir. Zygmunt (2003) Wasted Lives. yap›c› bir etkinlik olarak de¤erlendirilmektedir. Zygmunt (1998) Sosyolojik Düflünmek. Dolay›s›yla kusursuz bir bahçenin yap›lmas› ve korunmas› iflinde bir araya gelen di¤er etkinliklerden tür olarak farkl› de¤ildir. neyin yabani ot ya da haflarat oldu¤unu belirleyen bir tasar›m olarak anlafl›l›r ve evrendeki tüm ö¤eleri kendisiyle olan iliflkisine göre s›n›fland›r›r. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›.Challenges and Critique”.96 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Bauman. modern kültürün düzen anlay›fl› her fleyden önce. Özgürlük ve Cezaland›rma. bir idari büronun yoklu¤udur. Ed. Modernity and Its Outcasts.. ‹stanbul: Sarmal Yay›nevi. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bauman. Çev. S›ra Sizde 3 Son zamanlar›n moda kavram› olarak adland›rd›¤› küreselleflmede anlam›n› bulan en önemli fleyin “fleylerin elimizden” kaçt›¤› hissi oldu¤u görüflünü ileri süren Bauman’a göre. Ümit Öktem. Bauman. bireyin toplumsal olarak infla biçiminde. Smith. neyin yarars›z. neyin hammade. Zygmunt (1999) Küreselleflme Toplumsal Sonuçlar›. ‹smail Türkmen. London: SAGE Publications Ltd. Bauman’a göre. yerinden ç›kar›lmal› ve toplum s›n›rlar›n›n d›fl›nda tutulmal›d›r. küreselleflme fikrinden ç›kan en derin anlam ise dünya meselelerinin belirsiz. ‹stanbul: Babil. S›ra Sizde 2 Bauman’a göre. modern dönemden postmodern döneme geçiflin alt›nda yatan en önemli de¤ifliklikleri. toplumu bahçe gibi gören tüm görüfller toplumsal do¤al ortam›n baz› bölümlerini yabani otlar olarak nitelerler. Bauman. Sm›th. Mehmet Küçük. Bauman. Süha Sertabibo¤lu. neyin araç. Bauman. Zygmunt (2005) Bireyselleflmifl Toplum. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Bauman. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. ‹stanbul: Sarmal Yay›nevi. ‹smail Türkmen. Çünkü modern kültür kendini ideal bir yaflam›n tasar›m› ve insan iliflkilerinin kusursuz düzeni olarak tan›mlamakta. Prophet of Postmodernity. Çev. k›s›tlanmal› yay›lmalar› önlenmeli. Zygmunt (2001) Parçalanm›fl Hayat. Çev. kurals›z ve kendi bafl›na buyruk do¤as›d›r. Çev. Zygmunt(1999) Culture as Praxis. Dennis (1999) Zygmunt Bauman. Çev. Çev. UK: Polity Press. Ancak modern bahçe kültürü anlay›fl›na göre bu yabani otlar›n yok edilmesi gerekmektedir. Abdullah Y›lmaz. Bauman. ‹stanbul: Sarmal Yay›nevi. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Çev. Çev. bir yönetim kurulunun. Zygmunt (2003) Modernlik ve Müphemlik. Çev. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Jacobsen ve Poder. Bunlar. neyin zararl›. Jacobsen ve Poder (2008)” Introduction: The Sociology of Zygmunt Bauman. Zygmunt (1998b) Postmodern Etik. Abdullah Y›lmaz. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. . Zygmunt (2000) Postmodernlik ve Hoflnutsuzluklar›. Bauman’a göre. Bir merkezin. Zygmunt (1997) Modernlite ve Holocaust. ‹brahim Gündo¤du. Cambridge UK: Polity Pres. Bauman. Bauman. neyin ilgisiz. Modern anlay›flta yabani otlardan ar›nd›rma y›k›c› de¤il. di¤er yabani otlar gibi ayr›lmal›. Bat› Avrupa’da on yedinci yüzy›lda ortaya ç›kt›¤›n› belirtti¤i modernli¤in kültür anlay›fl›n› bahçe kültürüne benzetir. ‹ngiltere: Ashgate Publishing ltd. kimli¤ini ise do¤aya duydu¤u güvensizli¤in d›fl›nda oluflturmaktad›r. Bahçe tasar›m› yabani otlar›n› belirledi¤ine göre bahçe olan her yerde yabani ot da olacakt›r. Bauman. Peter (1996) Modernli¤in Sosyolojisi. Yavuz Alagon. Philip (2005) Kültürel Kuram. ‹smail Türkmen. kitlelerin toplumsal olarak bütünlefltirilmesinde ve sistemik yeniden üretim sürecine yap›flt›r›lmas›ndaki derin de¤ifliklikte bulabiliriz. bir kontrol masas›n›n.

.

Baudrillard’›n gösterge evreleri konusundaki görüfllerini ay›rt edebilecek. Kitle ve sessiz ço¤unluk konusundaki görüfllerini analiz edebileceksiniz. Tüketim toplumuna iliflkin görüfllerini özetleyebilecek. Anahtar Kavramlar Gösterge Simülakrlar Hiper Uyumluluk Anlam Zedelenmesi • • • • Simülasyon Hiper-gerçeklik Sibernetik Kontrol Sessiz Ço¤unluk ‹çindekiler • G‹R‹fi: JEAN BAUDRILLARD’IN YAfiAMI VE SOSYOLOJ‹YE YAKLAfiIMI • GÖSTERGE EVRELER‹ • TÜKET‹M TOPLUMU • S‹MÜLASYON VE S‹MÜLAKRLAR • ELEfiT‹R‹LER Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Tüketim Toplumu. Simülasyon ve simülakrlar kavramlar›n›n ne anlama geldi¤ini tan›mlayabilecek.5 Amaçlar›m›z • • • • ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Anlam zedelenmesine iliflkin görüfllerini aç›klayabilecek. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard .

Baudrillard. 2006b: 12-14) . günümüzde sosyologun da elefltirel gücünü yitirdi¤inden söz eder. tüm bu kavramlar›n anlam zedelenmesine u¤rayarak içe patlad›¤›n› (implosion) belirtir. hiçbir gelece¤in ve hiçbir anlam›n bulunmad›¤› aç›klamalar› postmodernistlerin en radikal ve terbiyesiz olan› biçiminde elefltirilmesine neden olmufltur (Slattery. Onun hiçbir gerçekli¤in olmad›¤›. Simülasyon/Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard G‹R‹fi: JEAN BAUDRILLARD’IN YAfiAMI VE SOSYOLOJ‹YE YAKLAfiIMI Simülasyon kuram›yla ad›ndan s›kl›kla söz ettiren düflünür. Postmodern olarak nitelenen ça¤›m›z›n toplum imgesinin karanl›k ve kötümserlik oldu¤unu belirtir. yy’›n en önemli düflünürlerinden biri olan Frans›z Sosyolog’un simulasyon kavram› ‘Matrix’ filmi’ne konu olmufl ve filmin bir sahnesinde “Simulakrlar ve Simulasyon” kitab› da görüntülenmifltir. farkl› ve k›flk›rt›c› üslubuyla özgün düflünceler ortaya koymufltur. Onun “biz. hayat›n TV içinde ve TV’nin hayat içinde kayboldu¤u bir ça¤da yafl›yoruz” ifadesi önemli bir düflünür oldu¤unun kan›t› niteli¤indedir. statü. Elefltirel bak›fl aç›s›na sahip oldu¤unu s›kl›kla dillendiren Baudrillard. gerçekli¤i kavraman›n mümkün olmad›¤›n› ve dolay›s› ile onu de¤ifltirmenin de olanaks›z oldu¤unu vurgular. düflüncelerininin kötümser ve uç noktalarda dolaflmas›n›. kitle. Bu dönemin zararl› bir toplumsal yönelimde oldu¤unu. oysa medyan›n tarihi yeniden yaratt›¤›n›. Baudrillard’›n ça¤›m›z›n en etkili düflünürlerinden biri olmaya devam edece¤ini iddia etmek. güç. O da ileri kapitalist toplumlarda sosyologlar›n elefltirel bak›fla sahip olmalar› gere¤idir (Baudrillard. Modernleflmenin sosyal bilimi olan sosyolojinin toplumsal. Sosyologlara önemli bir ça¤r›s› vard›r. san›r›z abart› olmayacakt›r. s›n›f. kurum gibi kavramlar›n›n anlam›n›n içinin boflalt›ld›¤›na de¤inen Baudrillard. 2007: 471-475). Kitle iletiflim araçlar› ve tüketim üzerine 20. Sosyolojinin pozitivist metod anlay›fl›n› elefltiren Baudrillard rakamlarla sosyal gerçekliklerin aç›klanamayaca¤›n› anlatmaya çal›fl›r.Tüketim Toplumu. 1990 sonras› düflünceleri bir çok düflünür taraf›ndan elefltirilmifl olsa da. hiçbir geçmiflin olmad›¤›. Günümüz toplumlar›n›n medyan›n gerçekli¤inin bir aynas› olmaktan ç›kt›¤›n› ve gerçekli¤in bizzat “gerçeklik” haline geldi¤i bir hiper gerçeklik içinde yaflad›¤›m›z› ifade eder. Günümüz sosyal bilimlerinin statükoya hizmet ettirildi¤ini ve sosyal bilimcilerin de statükocu olduklar›n› ileri sürmektedir. Kendisini hiçbir zaman postmodern olarak tan›mlamayan düflünür ancak postmodernizm deyince akla ilk gelen isimlerden biri olmufltur. insanlar›n toplumsal meselelere/problemlere dikkatlerini çekmek için oldu¤unu belirtir.

Baudrillard’›n eserlerinin büyük bir k›sm›n› Türkçe’ye kazand›ran Prof. 2007 y›l›n›n Mart ay›nda yaflam›n› yitirmifltir. Geleneksel sosyal gruplar›n üyeleri yerleflik kültür taraf›ndan. Bunu da “metalaflm›fl kültür” olarak kavramsallaflt›r›r. Baudrillard’›n bu teorisi flu temel varsay›ma dayan›r: Temsil. Bunu flu anki tart›flmada sembolik al›flveriflin gerçekleflti¤i bir zemin olarak “yerleflik (grounded) kültür” diye adland›r›r. 1998: 8). gösterge ve gerçeklik aras›ndaki eflde¤erlik ilkesinden kaynaklan›r. kitlelerin zihniyeti. bafltan ç›karma gibi konular› kitaplar›nda incelemifltir. kitle iletiflim araçlar›nda bir star haline gelmifltir. öteki. Dr. ‹zmir ve istanbul’da konferans vermesini sa¤lam›flt›r. Nanterre Üniversitesinde sosyoloji dersleri veren Baudrillard 1990 y›l›nda profesörlük ünvan›n› alm›flt›r. ders ve konferans vermek üzere baflta ABD ve Japonya olmak üzere dünyan›n pek çok ülkesine gitmifltir. postmodern kültürün üyeleri ise metalaflm›fl kültür taraf›ndan çevrelenmifltir. Peter Weiss’in tiyatro oyunlar›n› ve Wilhelm E. Mühiman’›n “Üçüncü Dünya’n›n Devrimci Cennetleri”ni çevirmifl olan yazar. Resim 5. Yerleflik kültür yüz yüze etkileflimden do¤ar ve anlam›. biçimde ifade eder (Baudrillard. Bu durum farkl› bir aç›dan flu soruyu getirir: Kültürün amac› nedir? Geleneksel sosyal gruplarda kültür ayn› sosyal ba¤lamda üretilmifl ve kullan›lm›flt›r. Yerleflik/metalaflm›fl kültür ayr›m›n›n yarat›lmas›nda birbirinden farkl› say›s›z neden bulunur. yollarla aldat›lmas›n› göz boyay›c› bir oyun ve hem üretimi hem de tüketicinin iste¤ini tehdit eden bir öge olarak nitelemifltir. reklam ajanslar› ve kitle iletiflim araçlar› taraf›ndan üretilmekte ve dönüflüme u¤rat›lmaktad›r. Üretimin rasyonel bir etkinlik olmad›¤›n› ileri sürmüfl. Bertolt Brecht’ten fliirler. ‹ngilizce çevirilerinin d›fl›nda ‹talya. Günümüz düflün dünyas›n›n en çarp›c› isimlerinden olan Baudrillard esas olarak simülasyon.1 Jean Baudrillard (1929-2007) Frans›z düflünür Jean Baudrillard. Baudrillard’›n bununla anlatmak istedi¤i. Ancak ABD gibi bir toplumda kültürün büyük bir bölümü kapitalistler. “Simgesel De¤ifl Tokufl ve Ölüm” adl› kitab›nda Bat›l› toplumlar›n tarihsel bir sürecin sonuna geldi¤i ve ulaflt›klar› bu uygarl›k düzeyinin gerçekte ulafl›labilecek en üst aflama olarak nitelendirilmemesi gerekti¤i. Körfez Savafl› s›ras›nda Frans›z televizyonunda görüfllerine en çok baflvurulan düflünür olmufl. yazar› Türkiye’ye davet ederek. ça¤›n olaylar›n› elefltirel aç›dan yorumlamaya çal›flan bir düflünür olarak geç kapitalizmin radikal bir kuram›n› göstergelerin gücü temelinde oluflturmaya çal›fl›r. özellikle de sosyal gerçekli¤i temsil etmesinin mümkün oldu¤udur. Meslek yaflam›na Almanca ö¤retmeni olarak bafllad›. 1929 y›l›nda Reims’de do¤du. GÖSTERGE EVRELER‹ Baudrillard. göstergelerin gerçekli¤i. O¤uz Adan›r. tüketicinin reklam vb. Meksika. Brezilya ve Japonya gibi ülkelerde eserlerinin büyük bir bölümü çevrilmifltir. 1966 y›l›nda Nanterre Üniversitesinde Henri Lefebvre ile tan›flt› ve çal›flmalar›na devam etti. aksine bir baflar›s›zl›¤›n simgesi olarak yorumlanabilece¤i. ahlaki s›n›r- .100 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Baudrillard elefltirel yaklafl›m›n›.

perspektif gibi de¤erleri bar›nd›r›yordu. belirli göstergelerin kullan›ld›¤› ba¤lamlar aç›k ve nettir. Do¤rudan temsil hala vard›. gösterge tam anlam›yla gerçek olan› temsil etmektedir. Yerleflik kültürde insanlar ahlaki aktörlerdir. hediye verme. normlar›. ancak belli insan idealleri o dönemde daha bask›n oldu. Bu. Postmodernistler. Bu genellikle modernite olarak adland›r›lan dönemdir. Burada önemli olan etken modern öncesi toplumlarda dilin arac›s›z olmas›d›r. bir kiflinin kendisini metalaflm›fl göstergeler matrisinde kurulmufl ve orada geçerli olan bir kimlik içinde konumland›rmak için çal›flmas›d›r. Göstergenin ikinci aflamas›. bu do¤rudan sembolik iliflkiden bir uzaklaflmay› iflaret eder.5. Gösterge. izleyicinin akl›n› ürünleri almas› için çelmeyi amaçlar. hiçbir yerde Leonardo Da Vinci’nin “‹nsan fieklinin Oranlar›” eserinde oldu¤u kadar net bulunmaz. Metalar gösterge de¤eri kazand›klar› yola burada girerler ve sembolik al›flverifl bir metalaflm›fl göstergeler y›¤›n› alt›nda kaybolur. Metalaflm›fl kültür ise kapitalistlere ve kitle iletiflim araçlar›n›n de¤erlendirmelerine göre yarat›l›r. Sembolik al›flveriflin do¤um yeri de buras› olmufltur. Ayn› zamanda bofl zaman artm›fl ve eskiye göre daha fazla insana verilen örtülü ödene¤in miktar› artm›flt›r. Bu sistem daha önemli ve incelikli hale geldikçe yeni bir iflçilik türü geliflir ve tüketim iflçili¤i fiziksel iflçili¤i alt eder. Yaz› dili gibi medya kanallar› Rönesans’›n öncesine dayanmakla birlikte.sosyal gerçekli¤e do¤rudan ba¤l›d›r ve onu ifade etmeye yöneliktir. metalaflm›fl kültürde ise insanlar tüketicilerdir. Tüketim iflçili¤i. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 101 lamalar›. 3. 2. dünyayla ilgili ve onu temsil eden belirli bir anlama yolunun organize olmas› bu dönemde gerçekleflmifltir. Göstergenin üçüncü aflamas› Endüstri Devrimi’yle bafllam›flt›r.Tüketim Toplumu. . al›flverifller vb. kabaca Rönesans ve Endüstri Devrimi aras›nda üstünlük kurmufltur. Da Vinci’nin Mona Lisa ve Son Yemek gibi di¤er eserlerini düflününce sembollerin gizem ve entrikay› iletmek için kullan›ld›¤›n› da görebiliriz. Bu arzu. Örne¤in sanat hala görünen dünyan›n gözlemlenmesine dayan›yordu ve matematiksel denge. bütün iletiflimsel eylemler -ifade. en makul al›flverifli yapmak de¤ildir. Burada mallar›n statü ve güç sembolleri olarak kitlesel kullan›m›n› görebiliriz. Örne¤in modern toplumda araba tafl›nabilir ve kiflisel bir statü sembolüdür. bu durumun kültürel parçalanma ve kimliklerin istikrars›z oluflu gibi dramatik sonuçlar›n› tart›flmaktad›rlar. Birinci aflama modern öncesi toplumlarda ortaya ç›kar. modernitede kimli¤i ve anlam› (ya da anlam yoklu¤unu) tafl›yan gösterge-araçlar› haline gelir. Yerleflik ya da temsil eden kültür fikriyle birlikte. ritüeller. Bu tür de¤iflimler tüketim mallar›n›n alg›lan›fl›n› önemli ölçüde de¤ifltirmifltir. Ünite . Bu aflamada. dâhil. Yaz›l› metinler ya çok azd› ya da yoktu. de¤erleri. Endüstri ça¤› tüketim mallar›n›n insanl›k tarihinde daha önce görülmedi¤i kadar ço¤almas›n› beraberinde getirmifltir. Baudrillard bu ça¤› tüketim toplumunun bafllang›c› olarak nitelendirir. Birinci aflamada. bütün iletiflim yüz yüze karfl›laflmalardan oluflan gerçek sosyal durumlarda meydana gelmekteydi. Metalar. inançlar› ve bunun gibilerini yarat›r. Bir arazi tafl›t› sürmek bir Volkswagen Betle sürmekten farkl› bir anlam tafl›r. Gösterilenle gösterge aras›nda güçlü bir korelasyon ve iliflki vard›r. Thorstein Veblen (1899) bu fenomeni gösteriflçi tüketim olarak adland›rm›flt›r. Baudrillard’›n inceledi¤i göstergenin dört halini Allan’›n “Contemporary Social and Sociological Theory (2006: 338-340)” kitab›ndan aktaral›m: 1.

Burada. Üzerinde “hayal edin” yaz›l› etiketler bulunan dekoratif bahçe kayalar›ndan traktörlere. di¤er bir ifade ile gerçe¤in basitlefltirilmesi veya duyars›zl›l›¤›n› de¤il de.. Göstergenin klasik ça¤›n›n sonu (Allan. Bu ifade günümüz insan›n›n tüketim nesneleri taraf›ndan çepeçevre kuflat›ld›¤› anlam›na gelmektedir. Baudrillard.. Buna ek olarak. Baudrillard’a göre günümüz toplumu olarak nitelenen postmodernite her fleyin ölümüne iflaret eder. kendilerinin gerçeklikleri ve insanlar›n bahsedebilece¤i tek gerçeklik durumundad›rlar.102 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Baudrillard’›n en çok dikkatimizi çekti¤i nokta. aceleci ve abart›l› bir iddia gibi görünebilir. Bilgi ve anlam üretimine olanak sa¤layan gösteren/gösterilen diyalekti¤inin sonu. tüketim toplumundaki al›flveriflin tamam›n›n olmasa da büyük bir bölümünün gösterge de¤erine göre yap›ld›¤›d›r. TÜKET‹M TOPLUMU Baudrillard’›n “Tüketim Toplumu” kitab›. Göstergenin dördüncü aflamas› ‹kinci Dünya Savafl›’ndan k›sa bir süre sonra bafllam›flt›r ve günümüze kadar gelir.. tüketim toplumunda iflçili¤in prensipteki flekli metalaflm›fl göstergelerin sürekli de¤iflen düzenleniflinde “do¤ru” göstergeyi tan›ma yetisine sahip olmakt›r. k›yafetlere. Göstergeler kendilerinden baflka hiçbir fleye gönderme yapmaz. Çünkü Baudrillard. maddi mallar›n ço¤alt›lmas› ile oluflturulan ve insan türünün ekolojisinde bir dönüflüm yaratan ç›lg›nl›k ölçüsünde bir tüketim ve bolluk gerçe¤i ile karfl› karfl›ya bulunmaktad›r. hiçin göstergeler düzeyine yükselmesini ya da hiçin göstergeler sisteminin su yüzüne ç›kmas›n› sanat›n temel olay› olarak niteler. göstergenin herhangi bir gerçeklikle iliflkisinin olmad›¤›n›.. k⤛t poflet ya da tekrar kullan›labilir torba) götürdü¤ünüze kadar. 2001: 136). h›zl› teknolojik geliflmelerle birlikte elefltirel bir bak›flla ça¤dafl Bat› toplumlar›n›n bir çözümlemesini içermektedir. Bu ba¤lamda hiçli¤i göstergenin merkezine yerlefltirdi¤i için postmodernist sanatç› Warhol’ü elefltirir (Baudrillard. ‹flçili¤in sonu. kendisinin saf simulakrum’u oldu¤unu” belirtir. Teknolojilerin arac›l›k etti¤i görüntü ve bilgiler gem vurulmam›fl bir metalaflma ve pazarlamayla birlikte postmodernitedeki belirleyici etkilerdir. Dolay›s›yla. Dördüncü aflama endüstri sonras› toplumlarda ortaya ç›kar. müzik dinleme fleklinizden (kay›ttan. Baudrillard’a göre günümüz toplumlar› nesnelerin. 2006: 340). Dolay›s›yla. Baudrillard. kökten yan›lsamay› göstergenin gücüne erifltirmek tam anlam›yla fliirsel bir durumdur. üretimden bilgi temelindeki teknolojilere do¤ru bir geçifl vard›r. postmodernitede gösterge ve gerçeklik aras›nda zihinsel bir k›r›lma ortaya ç›km›flt›r. temsilin bask›s›ndan kurtulur ve “kodun herhangi bir nesnel ‘gerçekli¤e’ de¤il. ancak Baudrillard’›n bu düflüncenin arkas›nda yatan argüman›na bakmak gerekir. ‹nsanlar›n gündelik al›flverifllerini baflka insanlarla yapmak yeri- . Ayn› zamanda da birikimi ve sosyal üretimi mümkün k›lan tek fley olan de¤iflim de¤eri/kullan›m de¤eri diyalekti¤inin ölümü. Bu.. Böylece hiçi göstergenin gücüne erifltirmek.. son olarak da simülasyon mant›¤›na geçmifltir. nereden al›flverifl yapt›¤›n›za ve hatta ald›klar›n›z› eve neyin içinde (plastik. Üretimin sonu. Her meta di¤er metalarla göstergesel bir iliflki içerisindedir. kendi mant›¤›na gönderme yapt›¤› bir göstergeler oyunu” haline gelir. CD’den ya da MP3 çalardan). hatta daha da önemlisi Baudrillard’a göre bu toplumlarda iletiflim teknolojilerinin ve kitle iletiflim araçlar›n›n sürekli gelifltirilmesi ve yayg›nlaflmas› belirleyicidir. peynire. Bu tür göstergeler. hizmetlerin. 4. Kültürel mant›k kapitalist öncesi toplumlardaki sembolik al›flverifl mant›¤›ndan kapitalist toplumlardaki üretim ve tüketim mant›¤›na. kitab›nda “nesne tüketimi” üzerinden giderek bunun nas›l etkin bir iliflki biçimi yaratt›¤›n› ve sistemli bir etkinlik haline dönüfltü¤ünü anlatmaya çal›fl›r.

Böylece s›radanl›k yüceltilip beslenerek ba¤›fllans›n diye her yerde yazg›sall›k/kadercilik telkin edilir. toplumsal ve ekonomik konum ile edilgenli¤in sa¤land›¤› keyifli meflruluk ve kaderin olas› kurbanlar›n›n ‘titiz zevkinin’ bir tuhaf kar›fl›m›n› sunar” (Baudrillard. 1997: 17). gösterge ne varsa hepsini tüketiyoruz. ister politik. “Böylelikle gündeliklik. üretilmesine veya iflaretleri anlama süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir flekilde incelenmesine dayanan bir bilim dal›d›r. hem günlük olaylar›n ve hareketlerin toplam›. 1999: 29). ‹mge. üretimi çoklaflt›rmak ve kar› maksimize etmek.html#ixzz1P2y UtI9o ne. tarihsel olsun isterse kültürel haber olsun hepsi suya sabuna dokunmayan mucizevî bir biçime dönüfltürülerek güncellefltirilir. daha çok istatistiksel olarak yükselen bir e¤riye göre. haberin merkezinde olmak ve teminat alt›na al›nm›fl göstergeler bütünü söylemi ile bir tüketim praksisi yarat›r.msxlabs. Bizler göstergelere s›¤›narak ve gerçekli¤in yads›nmas› içinde yaflamaktay›z ve bu haberleri ald›¤›m›zdan dolay› da mucizevî güvenlik içindeyiz. Böylece tüketim.org/foru m/felsefe/9796-semiyolojigostergebilim. görsel anlamda dramatiklefltirilir. Örne¤in bir otomobil kazas› gündelik yazg›sall›¤›n göstergesidir. Haberler. medya taraf›ndan amac›ndan uzaklaflt›r›l›r ve göstergelere indirgenir. Dolay›s› ile Daha da önemlisi bütün haberler bir merkezi konum yarat›larak gerçeklik kurgusu içinde do¤ruluk ve nesnellik söylemleri etraf›nda infla edilir. sistemin temel iflleyifl felsefesidir. Bu aç›klamalar Baudrillard’›n. nerede ve ne zaman tüketeceklerine iliflkin bir bilgi verilir. Tüketim praksisi bir merak iliflkisi ve bir yanl›fl bilme boyutu ile kendini anlamland›rarak tüketim toplumunun karakteristi¤i olan davran›fllar› betimler (Baudrillard. toplumsal analizini semiyolojik çerçevede ele ald›¤›n› göstermektedir. Art›k tüketilen günlük haberin evrenselli¤idir. 1997: 26-27: Sarup 2004: 234). felaket haberleri ya da d›fl dünyan›n vahflili¤i ve insan d›fl›l›¤› sayesinde bireyi güvenlik duygusunun tercihine ya da güvende olmaya götürür. Bu çeliflki yeni de¤erler sisteminin toplumsal ahlak›n›n normlar› aras›nda vuku bulur. nas›l. Ölüm ve ac› haber nakarat gibi tekrarlanarak toplumda bir çeflit kolektif ifllevi yerine getirir. Tüketim toplumunun ölçütleri aras›nda kitle iletiflim araçlar›ndan sunulan mesajlar da bulunmaktad›r. gündelik yaflam›. yan›lsamad›r. bir kültürdeki anlam› üzerinde uzlafl›lm›fl sembollerin bilgisini içeren gösterge bilimi olarak da tan›mlan›r. Art›k mallar›n de¤iflim de¤eri yerine gösterge de¤eri önemli olmaya bafllam›flt›r (Baudrillard. gerçekli¤in bafl döndürücü halidir. simge. Oysa günümüzde önemli olan tüketimdir. Bireyler günümüzde tüketim davran›fllar› ile bir göstergeler nesnesini sat›n al›rlar. Tüketim nesneleri üzerinden insanlara neyi. Televizyon kameras› bir odaya bakar ve d›fl dünyan›n zalimli¤i tersine dönerek samimi ve s›cak bir duruma dönüflür. ileti. Öyle ki olaylara ve fliddete düflkünlük televizyon penceresinden bireyin odas›na kadar gelir ve bir çeflit fliddetin/savafl›n imgeleri karfl›s›nda gevfleyen bir televizyon izleyicisi ile buluflur.Tüketim Toplumu. Marx’›n kuram›nda önemli olan üretimdir. Dolay›s› ile Baudrillard’a göre kitle iletiflim araçlar›n›n sundu¤u gerçeklik de¤il. Ünite . Gerçeklik bir simülasyondur. Tarihsiz ve öyle olmaktan mutluluk duyan milyonlarca insana edilginli¤in suçluluk duygusundan ar›nd›rmak amac› ile kitle iletiflim araçlar›yla müdahale edilir. Gündeliklik bir taraftan makro di¤er taraftan mikro yaflam alanlar›n›n bölümlenmesini getirir. antik Yunanca’da iflaret anlam›nda kullan›lan semeion kelimesinden gelmektedir. Baudrillard bu durumu Marx’›n kuram› ile ba¤lant›land›rarak aç›klar. . sembol ve ‹flaretlerin yorumlanmas›na.5. Bu süreçte gerginlikler çözülmedi¤i için bir türlü bulunamayan ve ulafl›lamayan mutluluk amaçlan›rken bir çeliflki ile karfl›lafl›l›r. Gündeliklik gerçekli¤in ve tarihin bafl döndürücülü¤üne ihtiyaç duymas› ile dinginlik sa¤lar. alg›lanmas› ve güdümlenmesi biçiminde yapt›klar› gözlemlenmektedir. bu kar›fl›m ayn› zamanda bir zihniyet ve duygusall›k üretir. örne¤in gündemde olan ya da moda olan mal ve iletilerin edinilmesi. bir var olma modu haline gelir. kurgulam›fl oldu¤u gerçekli¤i gerçekli¤in teminat›yla do¤rulanm›fl göstergeleri tükettirir. kültürel ve ideolojik boyut ön plana ç›km›flt›r. Medya. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 103 Semiyotik. Bu dinginlik fliddeti tüketmeye e¤ilimlidir. Tüketimin yerinin gündelik yaflam oldu¤unu belirten Baudrillard. s›radanl›¤› ve sürekli tekrar› hem de bir yorumlama sistemi olarak tan›mlar. http://www. Dolay›s› ile günümüzde ekonomi politikten uzaklafl›lm›fl. Bu ba¤lamda püriten ahlak ile hazc› ahlak aras›nda ortaya ç›kan bu çeliflki. Medya. Semiyoloji. Semiyotik ya da di¤er ad›yla semiyoloji.

Bunu bofl zaman› de¤erlendirme konusunda da görüyoruz. AMAÇLARIMIZ 1997: 40-45). zengin ve tehlike alt›nda bir kurtulufl yoluymufl gibi sunulur. “ihtiyaçlar sisteminin üretim sisteminin meyvesi” oldu¤una çevirir. 2010). Tüketim toplumunda bolluk savurganl›kla efl anlama gelir. Amaçlar› baflka yerde olan bir sürecin birey aç›s›ndan rasyonellefltirilmesidir. Ayn› zamanda günümüzde üretimin yerine tüketimin geçti¤inin bir göstergesidir (Baudrillard. SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ tüketim toplumu etraf› kuflat›lm›fl. Bu konuda daha bilgi için Baudrillard’›n Türkçe’ye de çevrilen “Tüketim Toplumu K ‹ Tayr›nt›l› A P (1997)” kitab› önerilir. Zaman simgeseldir. Çal›flma d›fl› zaman. onlara sunulan kullanma zaman› bir simülakrlardan baflka bir fley de¤ildir. Baudrillard’a göre bu durum D ‹ K K bir A T yan›lsamad›r. Örne¤in. zaman parçalanm›flt›r. Birey kendisi için haz duyar. gerisini sigorta halleder” ifadesi. bir anlamland›rma düzenidir. Ancak bireyler kendi zamanlar›n› istedikleri gibi kullanma özgürlü¤üne sahip de¤ildir. bunun örtülü bir biçimde do¤rudan “üretim ifllevi” olarak görüldü¤ünü vurgular. Üretilen nesnelere s›rf DÜfiÜNE L‹M üretilmifl olduklar›ndan dolay› bir kutsall›k ve olumluluk atfedilir. reklamlar arac›l›¤› ile size iletilen mesaj. Tüketim toplumu var olmak için nesnelere ihtiyaç S O R U durum nesneleri yok etme ile ayn› anlam› tafl›r. K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . 1997: 81-84). Para ne kadar var ise zaman da o kadar vard›r. (Thiry-Cherques. Böylelikle Baudrillard. Bofl zaman çal›flman›n karfl›t›d›r fakat özgür zaman de¤ildir. bunun kapitalist sistemin kendini yeniden üretmesine dönük bir uygulamas› oldu¤unu ifade eder (Baudrillard. tamamen bir simülakrd›r. 1997:28-29). Oysa tüketmenin haz duyma ifllevinin bulunmad›¤›. Tüketim toplumunda yan›lsama ihtiyaç üzerinden sa¤lan›r. U S O R büyüme bolluk ise demokrasidir. tüketilmesi demektir. Aksine dinlenme ve kazan›m zaman›d›r. ayn› zamanda sistem taraf›ndan yarat›lmakta ve birbiri ile ba¤lant›‹ Nyeniden T E R N E T yeniden üretilmektedir (Baudrillard. Galbraith’in belirttiTEL EV‹ZYON ¤i “ihtiyaçlar›n asl›nda üretimin ürünü oldu¤u” görüflünü Baudrillard. Bir at›l zaman olmad›¤› gibi özgür zaman da de¤ildir. Dolay›s› ile tüketim haz d›fllanarak tan›mlan›r. Bofl zaman›n temelindeki talep kullan›m de¤eri ile ilgilidir. ‹lkel toplumlarda bir seyahat ve tatil için zaman ölçümü yoktur. nesnelerin yavafl yavafl kaybolmas›. Çünkü nesneduyar. Böylece tüketim toplumunda ihtiyaç. 1997: 86-87). Bu anlamda bolluktur. Baudrillard. ancak tüketim bir haz duyma arac› de¤ildir. Baudrillard’a göre zaman bir ifltir. bu ise tüketim toplumunun do¤rudan ideolojisini oluflturur (Baudrillard. Öte yandan zaman bir görevdir. bireylerin s›k›nt› duySIRA S‹ZDE malar›na gerek olmad›¤› firman›n bu iflleri kolayca halledebilece¤i yeter ki bireyin buna istekli olmas› anlam›na gelir. bollu¤un önlenemeyen ilerleyiflini savuDÜfiÜNEL‹M nanlar ile k›tl›¤›n tehditkarl›¤›ndan kaynaklanan savurganl›¤›na üzülenlerin ayn› kifliler oldu¤una dikkat çeker. Nesnelerin yok etme gere¤inden fazla olarak var oldu¤u ve yok olufllar›nda bir D‹KKAT zenginli¤e tan›kl›k ettiklerini belirtir. her fley tüketilmek üzere vard›r. çal›flma yaflam›n›n tükenmiflli¤inden kaç›p s›¤›n›lan bir durgunluk zaman› de¤ildir. Bu anlay›fl asl›nda gerçek bir SIRA bolluk toplumunda olmad›¤›m›z› aksine toplumda yaflayan bireylerin. Fakat bu anlamda zaman verimsiz bir zaman olarak de¤erlendirilir. fleçme özgürlü¤üdür. “araban›z› çarp›n. Birey istedi¤i yere gider ve istedi¤ini yapar.104 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Baudrillard’a göre tüketim toplumu bir bolluk ve çokluk SIRA S‹ZDE toplumudur. Bu durum art›k günümüzde de¤iflmifltir. fakat verimli zaman›n bütün k›s›tlamalar› bofl zaman› yeniden üretir. S‹ZDE gruplar›n k›saca insan türünün bir k›tl›k içinde oldu¤u olgusunun çarp›t›lmas›n› ortaya ç›kar›r. Kullan›lmayan zaman›n tüketimidir. Zaman› anlamland›rmak için bir ismi yoktur. Zaman t›pk› verimli bir ürün gibi bofla harcanmaz. Tüketmeland›r›larak nin haz duyma ile ilgili oldu¤u önermesini ise sistemin tüketiciye yükledi¤i yan›lt›c› bir anlam olarak niteler. Asl›nda bu lerin kullan›m› demek. Bu tamamen tüketim üzerine gelifltirilen ideolojik bir söylemdir.

iletiflim teknolojilerinin geliflmesi. ‹NTERNET DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Tüketim toplumunda bireyler nas›l denetlenmektedir? Aç›klay›n›z. 2002: 239. kapitalist toplumda bir mal›n kullan›m ve de¤iflim de¤erinin bulundu¤undan söz ederken. TELEV‹ZYON Thiry-Cherques. rekD‹KKA T lamlardan pop art’a. U tad›r. lunaparklar.Tüketim Toplumu. Baudrillard. 1997: 90). 1997: 96). duvar yaz›lar› ve S O R post-endüstriU yel yaflam tarzlar› ile birlikte modernite deneyiminin nas›l de¤iflti¤iyle ilgilenmifltir. Gösterge de¤eri ise bireyin nesneleri SIRA S‹ZDE tükettikçe kendisine sa¤lad›¤› prestij ile ilgilidir. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 105 Mal›n kullan›m de¤eri bize fayda sa¤lamas›n›. Baudrillard’a göre günlük al›flveriflten lüks tüketime. de¤iflim de¤eri ise al›flverifl üzerinden ticari de¤erini ifade eder. Bugün gerçeklik onun hiper gerçekli¤i olarak karfl›m›zda durmaktad›r (Ritzer. 2000: 372. kültür ile meta. 1998: 141) ‘O’na göre modern endüstri toplumunun temelK anahtar› ‹ T A P üretimken. Birey ne kadar çok tüketirse o kadar çok sayg›nl›k kazanmakta ama di¤er taraftan moda de¤eri olan ve h›zla yinelenen mallar›n tüketiSIRAtüketim S‹ZDE ç›lg›nl›¤› mini gerçeklefltirdi¤inde de prestiji artmaktad›r.5. (Kellner. gösteren ile gösterilen ve insan ihtiyaçlar› fikri ile geç kapitalizmin sunduklar› aras›nda çizilen al›fl›lm›fl ayr›mlar› radikal bir fleSIRA S‹ZDE kilde sorgular. Birebir gerçe¤in yeniden üretilmesidir. ayn› zamanda tüketimi ö¤retme ve insanlar› tüketime toplumsal bir biçimde al›flt›rma toplumudur. TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . tüketim kültürlerinin ortaya ç›k›fl› ile yüksek ve afla¤› sanat. Afl›r› emek ve tüketim bask›s›n›n insanlarda yaratt›¤› normalleflme alg›s› ayn› zamanda AMAÇLARIMIZ hiper-uyumluluk sa¤lamakta ve böylece nesnelerin tüketimi ile toplum kontrol edilmektedir. Thiry-Cherques. fiaylan 2002:241). Bu durumda art›k gerçe¤in yerini simülasyon alm›flt›r. sahip olunan fleye sahip de- S‹MÜLASYON VE S‹MÜLAKRLAR 1 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE Baudrillard. geçici modalar. Baudrillard. Bu toplumsallaflt›rma tarz›n› flimdi simülasyon ve smülakrlar arac›l›¤› ile görmeye çal›flal›m. 1997. postmodern toplumda ‘gerçek’i önceleyen modeller olarak taklitler (simulakrlar) toplumsal düzene egemen olmaya ve toplumu hipergerçeklik olarak oluflturmaya bafllar. deD‹KKAT rin ile yüzeysel. Bu denetim sürecine Baudrillard. Gerçeklik simülasyonla üretilip ço¤alt›ld›¤› için her zaman fazlas›yla var olacakt›r. bedenin inflas›ndan cinselli¤e. Baudrillard. Oysa bu bir yan›lsamad›r (fiaylan. SIRA S‹ZDE DÜfi ÜNEL‹M Stevenson’a göre (2002: 149) flu an mevcut olan en karmafl›k postmodern kitle iletiflim elefltirisini Jean Baudrillard ortaya koymufltur. 2010). simülasyon kavram›n› bir köken ya da AMAÇLARIMIZ bir gerçeklikten yoksun gerçekli¤in modeller arac›l›¤›yla yeniden türetilmesi anlam›nda kullan›r. bireylerin spor yapma ve dinlenme biçimlerine var›ncaya kadar tüm yönleri ile bir tüketim ç›lg›nl›¤› yaflad›klar›n› belirtir. Ünite . Bat›’da saç›larak kendisini tüm dünyaya homojen bir birlik olarak dayat›r (Best&Kellner. Nesnelerin tüketimi toplumda çeSIRA S‹ZDE flitli araçlarla desteklenerek bireylere aktar›ld›¤› için yaflan›lanlar›n normal olarak alg›lanmas›na neden olmakta ve bir hiper-uyumluluk (hiper-conformity) sa¤lanmaktad›r. günümüz tüketim toplumunda bu de¤erlerin gösterge de¤ere dönüfltü¤ünü anlat›r. Baudrillard’a göre modernlik kendisini gelenekle. Eski ya da geAMAÇLARIMIZ leneksel kültürlerin co¤rafi ve simgesel çeflitlili¤iyle yüz yüze gelen modernlik. T E L Tüketim E V ‹ Z Y O N toplumu bir çeflit yeni ve özgül bir toplumsallaflt›rma tarz›d›r (Baudrillard. K ‹ T A P Baudrillard’a göre tüketim toplumu. “sibernetik kontrol” ad›n› vermektedir (Baudrillard. sistem taraf›ndan üst gerçeklik (hiper-realite) yarat›larak demokrasinin varl›¤› ile örtüfltürülmekte ve toplumun refah anlay›fl›n›n göstergesi say›lmakS O R 2010). Böylece insanlar içinde bir toplumsal ayr›cal›k yaflad›klar›n› zannederler. yani tüm öbür eski ya da geleneksel kültürlerle karfl›laflt›ran medeniyet tarz›n›n karakteristi¤idir. Bavdrillard’a göre günümüzde tüketimin ilerleme ve mutluluk anlam›na gelmesini ve bireyin tercihlerinin DÜfiÜNEL‹M ço¤almas›n›. Simüle -m›fl K etmek ‹ T A P gibi yapmak de¤ildir. Gizlemek (dissimuler).

kendinde bu hastal›¤a ait semptomlar görülen kiflidir. deli ile simülatörü birbirinden ay›rmada aciz kalmaktad›r (Baudrillard. Bat›. buradaki düflüncelere paralel olarak. Simülasyonun bilinçli olarak seçti¤i t›p ve ordunun d›fl›nda bir de din olgusunun bulundu¤unu söyleyebiliriz. Simüle eden kifli gerçekten hasta m›d›r de¤il midir? Böyle bir kifliyi nesnel bir flekilde hasta ya da sa¤lam olarak de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. ‹konlar arac›l›¤› ile görüntüler alg›lanabilen ve anlafl›labilen bir Tanr› düflüncesinin yerini alabilmektedir. Tanr›’ya olan inanç göstergelerine indirgenebildikten sonra gerisini var›n siz düflünün” (Baudrillard. kitlelerin her zaman için bir Tanr› düflüncesi yerine bir Tanr› imgesini ye¤lediklerinden bahsetmifltir. Kitleler putperest do¤mufl ve putperest kalm›fllard›r. Tanr› düflüncesinin aflk›nl›¤›na karfl›n varolmufllard›r. 2010: 16-17). Çünkü kitlelerde ritüelin içkinli¤i vard›r. Geçmiflte belli kan›tlara dayanarak birçok hastaym›fl gibi yapan›n maskesini düflürebilmiflse de bugün ordu bir simülatörü de aynen gerçek bir homoseksüel. sahip olunmayan fleye sahipmifl gibi yapmakt›r. K›yamet günü onlar› hiç rahats›z etmedi¤i gibi bofl inançlar›n› ve fleytan› günlük yaflant›lar›n›n içine sokmufllard›r. bir kalp hastas› ya da bir deli gibi çürü¤e ay›rabilmektedir. büyücülük. bu yeniden canland›rma olay›n›n önemine ya da göstergenin derin bir anlama sahip olabilece¤ine. bir anlam›n yerini alabilece¤ine ve bir fleylerin-bu tabii ki Tanr›’d›r. Bir hastal›¤› simüle eden kifli. Tanr› bile simüle edildikten sonra. Hakiki bir hastal›k olup olmad›¤› anlafl›lamayan bu fley.106 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ¤ilmifl gibi yapmak. Bütün bunlar. kiliselerdeki gösteri ve törenlerden baflka bir fley kalmam›flt›r. “Sessiz Y›¤›nlar›n Gölgesi” adl› eserinde de. Baudrillard burada Bizans ikonalar›na göndermede bulunarak. “m›fl” gibi yapmak (feindre) ya da gizlemek (dissumuler) gerçeklik ilkesine zarar veremez. 2010: 17). Bu ifadeleri. 2010: 14-15) Birincisi bir varl›¤a (flu anda burada bulunmayan) di¤eriyse bir yoklu¤a (flu anda burada bulunmamaya) iflaret etmektedir. psikoloji ile t›bb›n elini kolunu ba¤lamaktad›r. “Öldürücü bir güce sahip imgenin karfl›s›na. Öyleyse der Baudrillard (2010: 16). Çünkü der. imgelerin/göstergelerin her zaman ölümcül bir güce sahip olduklar›ndan bahseder. (Baudrillard. Baudrillard.bu de¤ifl tokuflun gerçekleflmesini sa¤lad›¤›na bütün kalbi ve iyi niyetiyle inanmaktad›r. hastan›n hastal›¤› konusunda söylediklerini do¤ru ya da yanl›fl olarak de¤erlendirme konusunda aciz kalmaktad›rlar (Baudrillard. Ordu da simülatörlere karfl› bir fley yapamamaktad›r. hekimler. simüle etmek ise. 2010: 18-20). Baudrillard. gerçe¤in görünen ve alg›lanabilen yanlar›n› sunan yeniden canland›rman›n diyalektik gücüyle ç›k›lmaktad›r. Her ne kadar her zihinsel rahats›zl›k biçiminin. ‹konlar ve di¤er simulakrlar mabetlere sokuldu¤unda tanr›sal güç yeniden canland›r›labilmektedir. “Tanr›ya inanman›n ruhsal gücüne karfl›l›k afla¤›l›k günlük uygulamalar” içerisinde kitleler yaflam›n› sürdürmektedirler (Baudrillard. Tanr›’dan kitlelere flehit ve aziz insanlar›n k›yamet günü ve ölüm dans› hikâyesi. bir göstergeler ça¤›nda yaflad›¤›m›z›n kan›t› olarak düflünmek mümkündür. Oysa simulasyon bu “gerçekle” “sahte” ve “gerçekle” “düflsel” aras›ndaki fark› yok etmeye çal›flmaktad›r. yani bunlarla gerçeklik aras›nda her zaman aç›k seçik bir fark vard›r. Tanr› düflüncesi hiçbir zaman için resmi bir din kurumu olan kilisenin d›fl›na ç›kamam›flt›r. “Deliyi bu kadar iyi taklit edebilen biri herhalde delidir” diyen Ordu. simülatörün bilmedi¤i bir semptomlar düzenine sahip oldu¤unu ve hekimin bu düzendeki bir aksaman›n fark›na varmamas›n›n mümkün olmad›¤›n› ileri süren bir hekimlik anlay›fl› varsa da. 2006b: 14-15) .

1997: 96).Tüketim Toplumu. kimin model oldu¤u. Burada sorun yan›lt›c› bir yeniden canland›r›lm›fl gerçeklikten çok. Disneyland’›n her D‹KKAT köflesinde nesnel bir Amerika profiliyle karfl›laflabilmek mümkündür. Oysa günümüzde gerçeklik yitirilmifl oldu¤undan sanat›n temeli olan illüzyonda D‹KKAT kaybolmufltur. Disneyland her fleyden önce.5. hiçbir fleyin durduramad›¤› bir kapal› devre içinde. Disneyland ile de engellenmifl ‹NTER NET olmaktad›r. süreç içinde belli de¤ildir. flimdi art›k onlar› var olmayan bir gerçekli¤e inand›rmak önemli hale gelmifltir. Çünkü illüzyon gerçekli¤e ait bir nesneyle ilgilidir. Amerika’n›n sahip oldu¤u tüm de¤erler minyatürlefltirilmekte ve çizgi filmler arac›l›¤›ySIRA S‹ZDE çeken de la coflarak. 2006: 242). Disneyland “gerçek” ülkenin “gerçek” Amerika’n›n bir Disneyland’a benzedi¤ini gizlemeye yaramaktad›r. Amerikal›lar›n saplant› haline gelmifl korkusu olan ›fl›klar›n sönmesi. Sanatta önemli olan illüzyon yaratmakt›r. Böylece postmodern dönemde gerçeklik yitirilmifltir. ‹nsanlar da AMAÇLARIMIZ “gerçe¤in yerini alm›fl olan simülakrlar”›n içinde yaflamakdad›rlar (Önk 2009). simülasyonun gerçeklik ve illüzyonun bitti¤i yerde bafllad›¤›n› ileri sürmektedir. bir simülakrd›r. Asl›nda kalabal›klar› buraya budur. Disneyland flöyle aç›klar (Baudrillard. Disneyland tam bir ›fl›k gösterisidir. “gerçekle” “sahte” aras›ndaki ‹ N T Eörne¤inde RNET tadan kalkt›¤›n› söyleyen Baudrillard bu belirlemeyi. 2010: 20. Korsanlar. hipergerçe¤e ve simülasyona aittir. Önceleri insanlar› bir illüzyona inand›rmak amaçland›r›l›rken. 24 saat her yerde ›fl›klar›n yand›¤› bir ülke olan Amerika’n›n bu küçük minyatürü de karanl›¤a karfl› korkusunu ›fl›k gösterileriyle gidermektedir. Baudrillard’›n sanata ilflikin görüfller ise flöyledir: Sanat günümüzde amac›ndan S O R U tamamen sapm›fl durumdad›r. gerçe¤in gerçe¤e benzemedi¤iTELEV‹ZYON ni gizleyebilmek ve gerçeklik ilkesinin devam›n› sa¤layabilmektir (Ritzer. Gelece¤in Dünyas› vb. 2010: 28-29): Disneyland. gerçe¤in tüm verilerine sahip olamama durumu yani gerçek olmayan fleydir. Oysa Disneyland’› çevreleyen Los Angeles ve Amerika gerçe¤e de¤il. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 107 Baudrillard’a göre burada bahsedilen gerçek d›fl› bir fley de¤il. Baudrillard bunun tam da bir simülasyon oldu¤unu yeniden canland›rman›n karfl›t› olarak aç›klar. Simülasyon ile -m›fl gibi yapmak aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? TSIRA E L E VS‹ZDE ‹ZYON DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P D Ü fi Ü N E L ‹ M fark›n orSimülasyon evreninde “gerçekle” “düflsel”. kendilerinden geçmektedirler. gerçe¤in de¤il. Simülasyon. “Gönderenden yoksun ve nerede bafllay›p nerede bitti¤i bilinmeyen. 2010: 20). fleylerden oluflan bir illüzyon ve fantazm oyunudur. BaudSIRA S‹ZDE rillard. göstergeyi kesinlikle bir de¤er olarak yads›makta ve her türlü gönderenin ters yüz edilmesi ve öldürülmesi olarak görmektedir (Baudrillard. Amerika ve Gerçekli¤in Kusursuz Cinayeti 2 T SIRA E L E V S‹ZDE ‹ZYON DÜfiÜNEL‹M ‹NTERNET S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Baudrillard’›n “Simülasyon ve Simülakrlar (2005)” kitab› ile “Amerika adl› kitaK ‹ (1996a)” T A P b›n›n okunmas› yararl› olacakt›r. simülasyonun ise eflitlik ilkesi ütopyas›na tamamen ters bir fley oldu¤unu kabul ederken. Bu durum hem izlenilen hem de izleyen olarak her türlü gönderenin ters yüz edilmeDÜfiÜNEL‹M sini do¤urmaktad›r. Burada. Baudrillard’a göre. di¤er bir ifade ile gerçe¤e ba¤›ml›d›r. yeniden canland›rma ile gösterge ve gerçeklik aras›nda bir eflde¤erlik ilkesi bulundu¤unu. Baudrillard’›n Amerika (1996a: 63) adl› eserinde bahsetti¤i. Disneyland’› düflsel bir evren olarak sunma arzusunun gerisinde yatan fley. Ünite . Disneyland’›n d›fl›nda kalan evrenin gerçek bir K ‹ T A P evren oldu¤una inand›rma düflüncesidir. s›radan. Bu durum. O. bütün simulakr S düzenlerinin iç içe O R U geçti¤i kusursuz bir modeldir. gündelik AMAÇLARIMIZ yaflant›n›n bir hapishaneyi and›rd›¤›n› gizlemeye çal›flan toplumsal bir yap›n›n hapishaneler infla etmesine benzemektedir. Allan. Bu aç›klamalara örnek olarak TürkiSIRA S‹ZDE ye’den bir televizyon program› olan “Biri Bizi Gözetliyor” verilebilir. yaln›zca kendi SIRA S‹ZDE kendinin yerine geçebilen bir fley” (Baudrillard. Çünkü gerçekten kimin kimi izledi¤i.

2005: 73). Dolay›s› ile hiçbir çaba kitleleri. Dolay›s› ile vurdumduymazl›k kitleye iktidar taraf›ndan bahfledilmifl olur (Baudrillard. Sonuç olarak. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Baudrillard (2010: 31-34. 2006a: 23). Watergate. herkesi Watergate’in bir skandal oldu¤una inand›rmakt›r. K›saca. aksine kitlelerin istekleri onlar için önem tafl›r” önermesini Baudrillard do¤ru bulmaz. art›k toplumlar› sürükleyip götüren bir unsur olmaktan ç›km›flt›r. Kusursuz cinayet. film. Oysa kitleler buna direnç gösterirler. ‹ktidar› güçlendirmek amac›yla gerçeklefltirilmifl bir skandal simülasyonudur. Kusursuz Cinayet kitab›nda. Bu anlamda Watergate’in çok güçlü bir zehirleme yöntemi oldu¤u söylenebilir. K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Kitle iletiflim araçlar› sunumlar› ile sürekli imge ve anlam üretmekte dolay›s› ile kitleleri anlam›n egemenli¤i alt›nda tutmaktad›r.108 Simülasyonun gerçe¤in yerini almas›yla birlikte. Nedeni ise. anlam üreticilerinin entelektüel bir rahata kavuflmak için ileri sürdükleri bir düflüncedir. bu anlamda sistemin kendi içinde bir elefltirisi olarak sistemin muhalifDÜfiÜN EL‹M lerine kurulan bir tuzakt›r. “Bu ba¤lamda medya yöneticileri kitlelere bu mesajlar› iletirken kitleyi kand›rma amac› gütmezler. ‹ktidar da do¤rudan onu vurdumduymaz olarak güdümlemez. (Bu düflsel oyunda ilki gibi önceden belirlenmifl yapay s›n›rlar›n ötesinde herhangi bir gerçekli¤in bulunmad›¤›n› gizlemeye çal›flmaktad›r. Ancak iktidar güdümleme iflini baflka alanlara -futbol. Ama bu içi bofl ve öncesi ya da sonras› olmayan bir gerçeklik. gerçekli¤in kopyalanmas› ve gerçekli¤in klonlanarak yok edilmesi yoluyla dünyan›n h›zland›r›lm›fl çözülmesi. Baudrillard’a göre Watergate bir skanS‹ZDE dal de¤ildir. 2006b: 12-14). Dolay›s› ile kitleler anlamdan uzaklaflmaktad›rlar çünkü anlam. Baudrillard. Baudrillard. art›k anlam›n da içi boflalmaya bafllam›flt›r. Ayr›ca fliddetin kokusunu hissetmektedirler. Baudrillard SIRA S‹ZDE gerçe¤in katledildi¤ini söyler. 2006a: 40). Daha iyi haber vererek kitlelerin kül‹ N T E R Nyükseltmek ET türel düzeylerini gibi ahlaki bir sorumluluk duydu¤unu vurgular. çünkü herkes onun bir skandal oldu¤unu gizlemeye çal›flmaktad›r. Eliot. “Kusursuz Cinayet kitab› Baudrillard’›n düflüncelerinin daha iyi anlafl›lmas› baK ‹ T A(2006a)” P k›m›ndan önerilir. dünyan›n koflulsuz bir gerçekleflimidir. yani nihai AMAÇLARIMIZ çözümüdür (Baudrillard. gösteri istemektedirler. Çünkü onlar anlam de¤il. 1999: 330) Disneyland örne¤ini daha ileriye götürerek Disneyland’›n tasarlama biçimiyle Watergate skandal›n›n tasarlan›fl biçimi aras›nda hiçbir fark olmad›¤›n› söyler. içeriklerin ve kodlar›n ciddiyetine inand›rmaya yetmemektedir. Kitleler tam tersine kendilerine iletilen anlam bombard›man› karfl›s›nda özgürdürler. Gerçek sand›¤›m›z simülasyonlar asl›nda gerçe¤in yerine geçmifltir.) Watergate’in baflard›¤› tek fley der. Art›k dünyan›n kimli¤ini saptamak ona göre gereksiz yarars›zd›r D Ü fi Ü Nve EL ‹M (Baudrillard. Bu nedenle kitleler için anlam yerine gösteri önemlidir. dünyan›n eksikliklerini tamamen gidermek. tüm verilerin güncelleflmeSIRA S‹ZDE siyle. tüm olaylar›n kat›ks›z bilgiye dönüflmesiyle. onu müD‹KKAT kemmellefltirmek anlam›na geldi¤i kadar dünyan›n sonu oldu¤unu da ifade etmektedir (Adan›r ve Y›ld›r›m. kitle vurdumduymaz davran›fl›n›n fark›nda olarak anlam istemekten Anlam›n Zedelenmesi TELEV‹ZYON . pop müzik gibi. Asl›nda kitle vurdumduymaz de¤ildir. gerçek dünyan›n ortadan kalkmas›n›n kusursuz bir cinayet olduS O R U ¤undan söz eder ve kusursuz cinayetin suç kan›t›n›n “kusursuzluk” oldu¤unu vurgular. Günümüzde anlam tam tersine karmafl›k ve herhangi bir uzant›s› olmayan bir olaya dönüflmüfltür. Çünkü bu skandal sayesinde dünyaya bir doz politik SIRA ahlak tekrar fl›r›ngalanmaktad›r. Çünkü bu ikiyüzlü davran›fl. anlam›n saydaml›¤›ndan ve politik iradeden ölümden korktuklar› gibi korkmalar›d›r. tüm eylemlerimizin. Böylece bu durum. Oysa kitleler mesajlar›n içinde bir gösteri olmas› koflulu ile tüm içeriklere kanmaktad›rlar ve anlam›n diyalekti¤ini yads›maktad›rlar.devrederek kendini bu iflin d›fl›nda tutar. Medya anlam üretmeyi ahlaklaflman›n bir zorunlulu¤u olarak görmektedir.

ayn› olan›n yeni kar›fl›mlar›na ve biliflimlerine dönüflen donmufl biçimlerini sergiler. y›k›lan her fleyin. 2004: 233). 1996: 144-145). Tüketim kültürü sonuç itibar›yla postmodern bir kültürdür ve derinliksizdir (Featherstone. Burada anlam bulamayacaks›n›z. parçalanmay› ve fleffafl›¤›. 2000: 376). 2000: 377). Böylece kehanet gerçekleflmifltir der. göstergenin en yüce ifllevinin gerçekli¤i ortadan kald›rmak ve ayn› zamanda bu kayboluflu perdelemek oldu¤u bir dünyada yafl›yoruz. O nedenle sanki bir tür dairesel çekimmiflçesine bu tarihin içinde hareket etmekteyiz. Dolay›s›yla Baudrillard’›n dedi¤i gibi anlamla yaflayan anlamla ölür. Göstergelerin ve biçimlerin ço¤almalar›n› h›zland›r›r. çabuk geçer. Görülece¤i gibi bir belirsizlikten ve anlam bofllu¤undan söz eden Baudrillard postmodernist bir tav›r sergilemektedir. Art›k yap›lacak fley parçalarla oynamaktan ibarettir. Çünkü kitle anlam›n gerçekli¤i alt›nda ezilmek istemez. Bu nedenle ayn› yazg›ya boyun e¤mifl durumdalar. postmodernizm boflluk ve ac›ya verilen bir yan›t olarak betimlenir. Anlam derinli¤i gizli bir boyut. Günümüzde kitle iletiflim araçlar› farkl› bir fley yapm›yor. Losyon etkisi k›sa süreli bir etkidir. tarih durdu. henüz görülmemifl bir alt tabaka gerektirir. Ünite . 2002: 243). S›n›r tan›mayan büyüme. Bu yan›t geçmifl tüm kültürlerin. Dolay›s› ile çabuk tüketilen ve deyim yerinde ise losyon etkisi b››rakan bir kültürdür. var kalabilmek için üzüntü içinde yeniden infla edilen her fleyin geri getirilmeye çal›fl›ld›¤› geçmifl bir kültürün restorasyonuna yöneliktir. Neden “post” önekinin kulland›¤›n› ise flöyle aç›klar. taklitlerin ve gösterilerin afl›r› gerçekli¤i (hiper realism of simulation) geçmifltir (Sarup. Baudrillard: (Kellner. Anlam›n ve modernitenin tüm göndergelerinin ve sonulluklar›n›n y›k›l›fl›ndan sonra. ataleti ve içe dönük infilak› yo¤unlaflt›r›r. ‘Post’ olmam›z bundand›r. Baudrillard’›n toplumsal›n simülasyonu hatta “toplumsal›n içinde kayboldu¤u kara bir delik” olarak gördü¤ü kitlelerin ne geçmiflte ne . Kitle’den Sessiz Y›¤›na/Ço¤unlu¤a Baudrillard’a göre (2006b: 11-12) art›k gerçekli¤in yerini simülasyonun ald›¤› Bat› toplumlar›nda kitleler giderek ortadan kalkmakta. Sadece ‘hareket’ halindeyiz. Postmodern sahne ölü anlam iflaretlerini. buharlaflmakta ve onlar›n yerini “sessiz y›¤›nlar” almaktad›r. göstergelerin tüketilmesi olarak de¤erlendirilir. Böylece nesnelerin tüketilmesi bir losyon etkisi b›rak›r.5. Postmodern dünya anlamdan yoksundur. kendine yönelir (Kellner. maddi bir yarar olarak de¤il. Oysa postmodern ça¤da nesneler anlam›n› yitirmifltir ve her fley medya taraf›ndan gösteriye dönüfltürülmüfltür (fiaylan. Ama bu hiç de talihsizlik de¤ildir. Baudrillard (2006a: 18). Böylece tüketim kullan›m de¤erinin tüketimi olarak. gel gelelim postmodern toplumda her fley görülebilir. Art›k ilerledi¤imiz söylenemez. bunun yerine özellikle gösteri istedi¤ini a盤a ç›kar›r. postmodernite. Y›k›nt›dan artakalanlarla oynanan bir oyundur. Günümüzde sanat da farkl› bir fley yapm›yor. teorilerin bofllukta süründükleri. nefleyle y›k›lan ve yaflayabilmek için. anlam› olamayan bir tür tarih sonras›nday›z. Losyon etkisini yitirdikçe nesnelerin tüketimi de sürekli yeniden yeniden artar. belirgin fleffaf. Postmodernizm fleylerin ironisinde ve oyununda belli bir hazz› yeniden keflfetme giriflimini içermekteymifl gibi alg›lad›¤›n› belirtir. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 109 kaç›n›r. ç›r›lç›plakt›r.Tüketim Toplumu. Postmodernizmde metalar›n kullan›m de¤erleri ile üretim ihtiyaçlar›n›n yerine iflaretlerin. Parçalarla oynamak -iflte bu -post-moderndir (Kellner. güvenli herhangi bir limana demirlemedikleri bir nihilizm evrenidir. 2000: 378) Postmodernite ne iyimserdir ne de kötümser. Modernitede anlam derinlerdedir ve onu oradan çekip ç›karmak gerekir.

Postmodern toplumun nas›l bir yap›lanmaya sahip oldu¤unu Baudrillard flu ifadelerle dile getirir: “Modern uygarl›klar. Ancak belli bir h›zland›rma ve zorlama sürecine göre bu patlama süreci denetlenemeyecek bir hale gelmifl ve olumsuz bir h›z ve genleflme düzeyine eriflmifltir. 2006b: 12). boflluklar› dolduran nesneler ve kristal kümeler taraf›ndan ifllenip geçilmektedir. Dolay›s›yla kitlelerin politik olarak temsili de art›k sorunlu bir hal alm›flt›r. (Baudrillard. Art›k kitle anlam de¤il. Hiç kuflkusuz en az›ndan belli bir süre bir patlama ya da denetlenebilen ve aflama yanl›s› bir enerjinin özgürlefltirilmesini yaflam›fllard›r. Toplumsala ait olmad›¤› gibi toplumsal› yans›tmaktan da acizdir. Ne oldu¤u hem bilinen. RNE T 1998: fiaylan. iktidar›n üzerinde güçlü bir simülasyon etkisi bulunmas›na ra¤men kitlenin de ters simülasyon uygulayarak iktidar› çökertme gücünün bulundu¤unu gözden uzak tutmamal›y›z (Baudrillard. Bütün gönderen sisKKAT D ‹yitirilmifl temlerinin. hukukun ve zaferlerin evrenselleflmesi ad› alt›nda ekonomik ve felsefi de¤erler üstüne kurulmufllard›r. Çünkü sosyoloji yaln›zca olumlu ve kesinleflmifl bir toplumsall›k varsay›m› arac›l›¤›yla yaflayabilmektedir. bütün ayakta duramayan anlamlar›n. Toplumsal anonimleflerek kitleleri meydana getirmifltir. 2002: 243). Bununla birlikte Baudrillard kitlenin sessizli¤inin bir patlamaya da aç›k oldu¤unu bu nedenle kitleden belli bir anlamda umutlu oldu¤unu söyler. K ‹ T A P D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P Baudrillard’›n içe do¤ru patlama teorisi. Ona göre. (Baudrillard.110 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U de gelecekte yazabilecekleri bir tarihleri yoktur. Bu anlamda kitle. Dolay›s›yla kitlelerin anlam›n› yitirip sessiz ço¤unlu¤a dönüfltü¤ü bu belirsiz düzen. ‹ N T E151. hem de bilinmeSIRAetraf›nda S‹ZDE yen kitlelerin durmadan dönmektedir” (Baudrillard. her düzeyde. Kitleler. 2006b: 53). onlar›n kültürlerinin alt›n ça¤› olarak adland›rabiliriz. 2006b: 13) Kitlede bütün gönderenlerin devrik simülasyonlar› vard›r. 2006: 13) Art›k devrimci umutlar da ortadan kalkm›flt›r. Bu dönemi. pazar›n evrenselleflmesi görünümü alt›nda bir yay›lma ve patlama. gösteri istemektedir. Baudrillard bu durumu iktidar›n kitleyi dolayl› yollardan güdümlemifl olmas›yla aç›klamaktad›r. Toplumsal›n emilip da¤›lmas›n› ve içten dinaS O R U mitlenmesini anlayamamaktad›r. Art›k ne emekçiler vard›r. Daha do¤rusu evrenselin s›n›rlar›na ulaflm›fl ve yay›labilece¤i alanlar› tüketerek aynen ilkel toplumlar›n için için kaynayan süreci denetleyememeleri sonucu patlayan süreç taraf›ndan y›k›lmalar› gibi bizim kültürlerimiz de bu patlayan süreci dengeleyememe ve ona egemen olamama sonucu yavafl yavafl yok olmaya bafllam›flt›r” (Baudrillard. s›n›f ya da halk gibi eskiden kendilerine baflvurulan bütünlere benzemezler. Toplumsal adl› boflluk ise “lofl bir beynin içinde durmadan dönen. AMAÇLARIMIZ 2006: b14). her fleyin birbiri içine girerek içe do¤ru bir patlaman›n (implosion) ortaya ç›kmas› Postmodern toplumda varolmufltur. sosyoloji toplumsal›n ve aflamalar›n yayg›nlaflmas›n› betimlemekten baflka bir fley DÜfiÜNEL‹M yapamaz. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda. olanaks›z tarihin ve art›k var olamayan temsil etme sistemlerinin kara kutusu kitle: Toplumsalla ilgili her fley unutuldu¤unda geSIRA S‹ZDE riye kalan art›kt›r. ne de bir baflka toplumsal özne ya da nesneye ait T E L E V ‹ Z Y Okitlesi N bir kitle. 2006b: 32). Baudrillard’a göre modern toplumda ‹NTERNET metalaflma. sosyolojik tan›mlaman›n tam tersi olmaktad›r. . Tmedyan›n E L E V ‹ Z ve Y Otoplumsal›n N da kitlelerde içe göçmesi dâhil olmak üzere s›n›rlar›n çökmesine yol açan bir süreçtir (Best&Kellner. mekanizasyon ve teknoloji gibi alanlarda d›fla do¤ru patlama (explosion) söz konusu iken. anlam›n medyada içe göçmesi. (Baudrillard. Postmodernist döneme karfl›l›k gelmektedir. Sessizlik arac›l›¤›yla içine çekildikleri tarihin de ilgi alan›ndan ç›km›fllard›r. çak›flan.

Sonuç olarak. Baudrillard’a göre kitleler neden sessiz y›¤›nlar haline gelir? TSIRA E L E VS‹ZDE ‹ZYON K ‹ T A P D Ünosyonu fi Ü N E L ‹ M fena halBest&Kellner’e (1998: 160) göre “Baudrillard’›n postmodernlik ‹ N T E R N E Tyapmaktan de yetersiz ölçüde teorilefltirilmifl olup yeterince ba¤lamsallaflt›rma yoksundur. Baudrillard’›nT20. kendisinin de flimdi olarak gelece¤in bir simülasyon modeline yans›tt›¤›. Best&Kellner (1998: 172). birçok kesim taraf›ndan farkl› ve yanl›fl alg›lan›p.Tüketim Toplumu. görüflleri postmodern teorinin içerisine tam otur‹NT ERNET maktad›r. tek yanl› olup. günümüz kitle iletiflim ve medya kuramlar›n› anlamada baflvurulan önemli bir referanst›r. Baudrillard’›n teorisi soyut.D‹KKAT D‹KKAT SIRA S‹ZDE 5. ‹lk high tech (ileri teknoloji) toplum teorisyeni olan Baudrillard. Ünite . hatta hakarete varan yak›flt›rmalara maruz kalmas›na ra¤men. modernlik S O ile R U postmodernlik aras›ndaki çok say›da süreklili¤in yan› s›ra hâlihaz›r içinde bulundu¤umuz dönemin say›s›z can s›k›c› gerçeklikleri ve sorunlar› karfl›s›nda körlük etme e¤iliminD‹KKAT dedir. Simülasyon kuram›.yy düflüncesindeELEV‹ZYON ki yeri sars›lmazd›r. görüfllerinin belirsizli¤i ve anlams›zl›¤› vurgulamas› postmodern düflünceleri özetler niteliktedir. ELEfiT‹R‹LER 3 T SIRA E L E V S‹ZDE ‹ZYON DÜfiÜNEL‹M ‹NTERNET S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Baudrillard’›n onlara K ‹ sosyolojisi T A P göre bir anti-sosyoloji ve bu anlamda örtülü bir sosyolojidir. Baudrillard’›n Amerika (1996a) (Baudrillard anlatt›¤› çöküflün yans›mas›n› Amerika örne¤inde bulur) kitab›n›n da kötü bir soyutlamaAMAÇLARIMIZ dan ibaret oldu¤unu belirtirler ve analizlerinin yüzeysel kald›¤›n› söylerler. Bu ba¤lamda. Yine totallefltirici düflünceye yönelik olan postmodern elefltiriye ra¤men totallefltirici düflünceyi en berbat haliyle temsil etti¤ini belirtirler. Her ne kadar kendisi postmodern oldu¤unu kabul etmese de. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 111 Bu konuda Baudrillard’›n “Sessiz Y›¤›nlar›n Gölgesinde Toplumsal›n kitaK Sonu ‹ T A (2006b)” P b›n›n okunmas› önerilir. içinde bulunulan çaSIRA S‹ZDE ¤›n belli e¤ilimlerini yeniden üretir”.

ileti. Tüketim toplumuna iliflkin görüfllerini özetleyebilmek. Bu genellikle modernite olarak adland›r›lan dönemdir. Yani kitle iletiflim araçlar› gerçekli¤i de¤il. nas›l. Birebir gerçe¤in yeniden üretilmesidir. benzeri anlam›na gelir. Gönderenden yoksun ve nerede bafllay›p nerede bitti¤i bilinmeyen. hediye verme. Bugün gerçeklik onun hiper gerçekli¤i olarak karfl›m›zda durmaktad›r. Göstergenin üçüncü aflamas› Endüstri Devrimi’yle bafllam›flt›r. Bu aflamada. ritüeller. Gizlemek (dissimuler). Asl›nda gerçeklik ters yüz edilmifltir. Simülasyon ve simülakrlar kavramlar›n›n ne anlama geldi¤ini tan›mlayabilmek. Gerçeklik simülasyonla üretilip ço¤alt›ld›¤› için her zaman fazlas›yla var olacakt›r. Baudrillard’a göre tüketim toplumu bir bolluk ve çokluk toplumudur. kod olarak anlamland›r›l›r. göstergenin tam anlam›yla gerçek olan› temsil etti¤i vurgulan›r. Metalar gösterge de¤eri kazand›klar› yola burada girerler ve sembolik al›flverifl bir metalaflm›fl göstergeler y›¤›n› alt›nda kaybolur. gösterge ne varsa hepsini tüketiriz. do¤rudan sembolik iliflkiden bir uzaklaflmay› iflaret eder. gösterifl. sahip olunmayan fleye sahipmifl gibi yapmakt›r. bütün iletiflimsel eylemler -ifade. belirli göstergelerin kullan›ld›¤› ba¤lamlar aç›k ve nettir. Simüle etmek -m›fl gibi yapmak de¤ildir. Gerçe¤in taklidi. dâhil. simüle etmek ise. tarihte 4 gösterge evresinin bulundu¤undan söz etmektedir. Göstergenin dördüncü aflamas› ‹kinci Dünya Savafl›’ndan k›sa bir süre sonra bafllam›flt›r. Gösterge. Bu anlay›fl gerçek bir bolluk toplumunda olmad›¤›m›z› aksine toplumda yaflayan bireylerin. sahip olunan fleye sahip de¤ilmifl gibi yapmak. Tüketim toplumu bir göstergeler toplumudur ve ayn› zamanda postmodern bir toplumdur. kabaca Rönesans ve Endüstri Devrimi aras›nda üstünlük kurmufltur. Yani tüketim toplumunda bolluk savurganl›kla efl anlama gelir. Bu toplumda önemli olan tüketimdir. Bu ba¤lamda imge. Bizler göstergelere s›¤›narak ve gerçekli¤in yads›nmas› içinde yaflamaktay›z ve bu haberleri ald›¤›m›zdan dolay› da mucizevî güvenlik içinde oldu¤umuzu san›r›z. Bu anlamda büyüme bolluktur. ‹kinci evre. Gösterilenle gösterge aras›nda güçlü bir korelasyon vard›r.112 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Özet A M A Ç 1 Baudrillard’›n gösterge evrelerinin neler oldu¤u konusundaki görüfllerini ay›rt edebilmek. Sembolik al›flveriflin do¤um yeri de buras› olmufltur. Birincisinde. Gerçeklik bir yan›lsamadan ibarettir. nerede ve ne zaman tüketeceklerine iliflkin bir bilgi verilir. Endüstri sonras› toplumlarda iletiflim teknolojilerinin ve kitle iletiflim araçlar›n›n sürekli gelifltirilmesi ve yayg›nlaflmas› belirleyici olmufltur. Bu gerçekli¤in sahteli¤i anlam›na gelir. her fley tüketilmek üzere vard›r. A M A Ç 3 A M A Ç 2 . Baudrillard’a göre medya da toplumda ayn› uygulamay› yapar. Baudrillard’›n simülasyon kavram› bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun gerçekli¤in modeller arac›l›¤›yla yeniden türetilmesidir. gerçekli¤in bafl döndürücü halini sunar. gerçe¤in de¤il yaln›zca kendi kendinin yerine geçebilen bir fley olarak tan›mlan›r. anlay›fl› önemsenir. Simülakra ise taklit.sosyal gerçekli¤e do¤rudan ba¤l› ve onu ifade etmeye yöneliktir. bolluk ise demokrasidir. Burada mallar›n statü ve güç sembolleri olarak kitlesel kullan›m›n› görebiliriz. gruplar›n k›saca insan türünün bir k›tl›k içinde oldu¤u olgusunun çarp›t›lmas›n› ortaya ç›kar›r. al›flverifller vb. Dolay›s› ile giderek birbirinden farkl›laflan bir göstergeler evreni mevcuttur. En önemlisi de günümüzde art›k sembolik al›flverifl kaybolmufltur. Tüketim nesneleri üzerinden insanlara neyi. Üretilen nesnelere s›rf üretilmifl olduklar›ndan dolay› bir kutsall›k ve olumluluk atfedilir. Baudrillard.

Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 113 AM A Ç 4 Anlam zedelenmesine iliflkin görüfllerini aç›klayabilmek. Oysa postmodern ça¤da nesneler anlam›n› yitirmifltir ve her fley medya taraf›ndan yeniden anlamland›r›l›r hale gelmifltir. Kitlede bütün yitirilmifl gönderenlerin devrik simülasyonlar› vard›r. Kitle ve sessiz ço¤unluk konusundaki görüfllerini analiz edebilemek. postmodernite. Postmodern dünya anlamdan yoksundur. ‹ktidar›n kitleler üzerinde güçlü bir simülasyon etkisi bulunmas›na ra¤men kitlenin de ters simülasyon uygulayarak iktidar› çökertme gücüne sahip oldu¤unu vurgular. Kitle. Modernitede anlam derinlerdedir ve onu oradan çekip ç›karmak gerekir. Toplumsal anonimleflerek kitleleri meydana getirmifltir.Tüketim Toplumu. teorilerin bofllukta süründü¤ü. güvenli herhangi bir limana demirlenemeyen bir nihilizm evrenidir. bütün ayakta duramayan anlamlar›n. Kavramlar gerçe¤i aç›klamada yetersiz kal›r ve içe patlar. Anlam›n ve modernitenin tüm göndergelerinin ve sonulluklar›n›n y›k›l›fl›ndan sonra. Ancak Baudrillard’›n kitlenin sessizli¤inin bir patlamaya da aç›k oldu¤u bu nedenle kitleden belli bir anlamda umutlu oldu¤u beklentisi vard›r. Tükettikçe uyumlaflmakta ve sessiz ço¤unlu¤a dönüflmektedir. Toplumsala ait olmad›¤› gibi toplumsal› yans›tmaktan da acizdir. bütün gönderen sistemlerinin. Ünite . olanaks›z tarihin ve art›k var olamayan temsil etme sistemlerinin kara kutusudur. Dolay›s› ile kitle simülasyon ve smülakrlar›n tüketicisidir.5. postmodernizm boflluk ve ac›ya verilen bir yan›t olarak nitelenir. A M A Ç 5 . Toplumsalla ilgili her fley unutuldu¤unda geriye kalan art›kt›r.

içe patlama kavram›ndan neyi kastetmektedir? a. d. 5. Anlam›n içeri¤inin boflalt›lmas›.114 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m 1. Herkesin birbirine benzemesi d. ‹deal olan› 6. c. Gönüllü olarak r›za gösterme 7. Gerçek d›fl›l›k b. Kitle d. c. ‹zleyicinin akl›n› ürünleri almas› için çelmeyi amaçlar. Tüketim nesnelerini sunar. Baudrillard’›n “ihtiyaçlar. Hiper uyumluluk ne anlama gelmektedir? a. b. Gerçekli¤in modeller arac›l›¤›yla yeniden türetilmesidir. ‹ç savafl 4. Sibernetik kontrol ne anlama gelmektedir? a. c. Hayal gücünün üstünlü¤ü c. Tüketiciyi bilinçlendirir. Göstergenin klasik ça¤›n›n devam etti¤ini savunur. anlams›zlaflt›rma c. Yasalar› onaylama d. Gizlemektir. Yarat›c›l›k d. b. Hiper gerçeklik kavram› neyi ça¤r›flt›r›r? a. Sistemin sürekli nesneler üretti¤i e. Herfleye sahip olunmas› b. e. Güvenlik güçleri arac›l›¤› ile denetimin sa¤lanmas› c. Kavramlar›n anlam›n›n a盤a kavuflturulmas› b. e. ‹zleyiciyi eve ba¤›ml› k›lar. Herhangi bir arac›n kendine yetememesi b. Baudrillard. Herfleyin birbirine kar›flmas› 8. 3. Anlam zedelenmesi ne anlama gelmektedir? a. olguyu aç›klayamamas› c. Nesnelerin tükettirilmesi d. Tüketim arac›l›¤› ile bireylerin sisteme uyumlu hale getirilmesi c. Bilgi teknolojilerinin geliflimini vurgular. Taklit etmektir. b. Topluluk e. 2. üretim sisteminin meyvesidir” ifadesi neyi ça¤r›flt›rmaktad›r? a. ‹htiyaçlar›n do¤al oldu¤u 10. Sahtelik ile hayalli¤in kar›fl›m›d›r. Simülakr ve simülasyon dünyas›na vurgu yapar. Küme c. “m›fl” gibi yapmakt›r. Atomun parçalanmas› d. d. 9. Patlay›c› maddelerin genel ad› e. Gerçekle¤in simule edilerek gerçekmifl gibi sunumu e. Grup b. Herfleyin ölümüne iflaret eder. Toplum . Nesneleri tüketmenin gerekli oldu¤u d. Taklit etmek. Sat›fl› art›rmaya yönelik sunular yapar. Medyan›n sunumlar› ile toplumun denetlenmesi b. Göstergenin klasik ça¤›n›n sonunun geldi¤ini belirtir. Toplumun normlar›na uygun davran›lmas› e. Tüketimin haz duyma ifllevi gördü¤ü b. Afla¤›daki ifadelerden hangisi günümüz toplumunda medya arac›l›¤› ile metalaflm›fl kültürü en iyi biçimde aç›klar? a. Baudrillard’a göre postmodernite ile ilgili afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? a. Afla¤›daki ifadelerden hangisi “sessiz y›¤›n›/ço¤unlu¤u” vurgular? a. Simülasyonun anlam›n› afla¤›daki önermelerden hangisi en iyi tan›mlar? a. Gösterge de¤eri yarat›lmas› e. ‹htiyaçlar›n sistem taraf›ndan üretildi¤i c. Bask› ve güç kullanarak güvenli¤i sa¤lama e. e. d. Anlam›n medyada içe göçmesi.

Olay›n kötü olan yan› bu filmin çekimi bitirildikten sonra ailenin darmada¤›n olmas›d›r. Üstelik bu filmin ne senaryosu ne de scripti vard›r. Kitab›ndan 54-56 sayfalar› aras›ndan k›salt›larak al›nm›flt›r.. K›saca bu “brüt” (ham. Gerçe¤i hipergerçe¤e dönüfltüren mikroskobik simülasyonun sundu¤u haz budur. Kokuflmufl. Kaliforniya’da yaflayan.. . insano¤lunun aya ayak basmas›n› göstermesi kadar önemli bir belge. Bu durum bizi içinden ç›k›lamaz bir tart›flma ortam›na sürüklemektedir. Yedi ay aral›ks›z bir flekilde sürdürülen çekim sonucunda 300 saatlik bir film elde edilmifltir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kitleden Sessiz Ço¤unlu¤a” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kitleden Sessiz Ço¤unlu¤a” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 10. ‹deal tipik bir Amerikan ailesi. Televizyonun. Bu anlamda Loud ailesini ölüme mahkûm eden fley iflte bu kusursuzluktur. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim Toplumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yönetmen: “Loud ailesi televizyon ekran›nda görünmeyi kabul ederek kendini ölüme mahkûm etmifl bir ailedir. (2010) “Simülakrlar ve Simülasyon” çev. Zaten yirmi milyon seyirciyi bafltan ç›kartan fley de iflte bu paradoks. Yirmi milyon Amerikal› seyirciye sunulmufl bir kurban töreni. d 9. Bu parçalanman›n nedeni televizyon mudur? Peki televizyon olmasayd›. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden gözden geçiriniz. üstelik günlük yaflant›m›zla ilgili bir belge. befl çocu¤u olan. Çekimler anlams›z olana afl›r› anlam yüklemektedirler. Zaten iflin bafl›ndan itibaren böyle bir ailenin seçimi hipergerçek bir olayd›r. ifllenmemifl) bir tarihi belgedir. dekoratif bir ev kad›n›na (housewife) ve uppermiddle standing (orta s›n›f›n üst katmanlar›ndaki yaflam kolayl›klar›na sahip) bir aile. yaklafl›m›ysa daha da tuhaft›r.” diyecektir. Öyleyse söz konusu olan fley gerçekten bir kurban törenidir. Sadece ütopik bir formüldür. Antikça¤ kurban törenlerinde yap›ld›¤› gibi ‘medium’un (arac›n ya da televizyonun) ›fl›klar› alt›nda yüceltilmek ve öldürülmek üzere seçilmifltir. d 6. üç garaj›. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim Toplumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. t›pk› bir “laser”in yapt›¤› gibi yaflanan gerçekli¤i öldürebilmek için onu parçalar›na ay›rmaktad›r. bu aile yaflant›s›n› sürdürebilecek miydi? Loud ailesinin sanki TV kameras› evin içinde de¤ilmifl gibi çektik. Örne¤in 1971 y›l›nda Loud ailesi deneyinde oldu¤u gibi. “American way of life” ›n ideal kahraman› olan bu aile. Loud ailesi boflanm›fl vs. Bir ailenin yaflad›¤› dramlar. b 8. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Simülasyon ve Simülakrlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ankara: Do¤u Bat› yay. e 2. b 4. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim Toplumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Modern yazg› iflte budur. “Sanki biz orada de¤ilmifliz gibi” sözüyle “sanki siz oradaym›fls›n›z gibi” sözü ayn› anlama gelmektedir. Bu saçma ve paradoksal bir formüldür çünkü ne do¤ru ne de yanl›flt›r. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim Toplumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. gerçekte “röntgencilik” yaparak alacaklar› zevkten fazlas›n› alm›fllard›r. Kitle toplumunu anlatan dramatik özelliklere sahip bir tören. kesintisiz bir flekilde “el de¤memifl” bir hikâye gibi sunulmufltur. Bugüne kadar gerçe¤e hiç bu kadar çok yaklafl›lmam›flt› (“ sanki o evin içindeymifliz gibi”). mesleki aç›dan oldukça iyi para kazanan. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anlam›n Zedelenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a 7. toplumda iyi bir yere sahip.. Jean. bu ütopyad›r.Tüketim Toplumu. b 5. keyifli anlar hiçbir atlama ve s›çrama olmadan. Ünite . 2010: 54-56) Kaynak: Baudrillard. Adan›r.. Bu program› izleyen seyircilerse. Yönetmen: “Aile sanki biz orada de¤ilmifliz gibi davrand› ve yaflad›” diyerek kendi kendine böbürlenmektedir. (Baudrillard. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Göstergenin Evreleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. O. Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 1. Çünkü bir kamera objektifi. çürümüfl site toplumlar› art›k Tanr›lar›n gazab›na u¤ramaktad›r.5.. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 115 Okuma Parças› Baudrillard ‘a Göre Panopti¤in Sonu Amerikan televizyonu günlük yaflam ideolojisiyle gerçekli¤e ait s›radanl›k ve özgünlü¤ü hala bir referans olarak almaktad›r. d 3.

116

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 Günümüz toplumunu tüketim toplumu olarak adland›ran Baudrillard, Descartes’in “düflünüyorum o halde var›m” önermesini “tüketiyorum o halde var›m” biçimine dönüfltürmüfltür. Bireyler aç›s›ndan tüketim bir var olma modu olarak de¤erlendirilir. Tüketimin bir prestij sa¤lad›¤› gösterge de¤eri bulunmaktad›r. Bireyler markalar›, moda olan nesneleri tükettikçe di¤er bireylerle benzeflmekte ve uyumlaflmaktad›r. Tüketim toplumu bolluk ve çokluk toplumudur. Her fleyin tüketim nesnesine dönüfltü¤ü bir toplumdur. Bireyler haz ve zevkler ad›na g›da ürünlerinden giyim, ev dekorasyonu, okudu¤u kitaplar, izledi¤i filimler ve dizilere var›ncaya kadar medya taraf›ndan tükettirilmektedir. Böylece siyasi iktidar›n yasalar›na, güvenlik güçlerine gerek duyulmadan bireylerin denetimleri sa¤lanm›fl olmaktad›r. Bu denetim bir çeflit sibernetik kontrol olarak de¤erlendirilmektedir. S›ra Sizde 2 Simüle etmek yaln›zca -m›fl gibi yapmak de¤ildir. Bire bir, gerçe¤in yeniden türetilmesidir. Gerçeklik simülasyonla üretilip ço¤alt›ld›¤› için her zaman fazlas›yla var olacakt›r. Gizlemek (dissimuler), sahip olunan fleye sahip de¤ilmifl gibi yapmak; simüle etmek ise, sahip olunmayan fleye sahipmifl gibi yapmakt›r. Birincisi bir varl›¤a (flu anda burada bulunmayan) di¤eriyse bir yoklu¤a (flu anda burada bulunmamaya) göndermede bulunmaktad›r. Örne¤in, hastaym›fl gibi yapan kifli yata¤a uzan›p etraf›ndakileri hasta oldu¤una inand›rmaya çal›fl›rken bir hastal›¤› simule eden kiflide bu hastal›¤›n semptomlar›n› görmek mümkün olacakt›r. Bu noktadan sonra hem kifli hem de çevresindekiler için gerçeklik yan›lsamaya u¤ram›fl ve neyin gerçek neyin sahte, neyin düflsel neyin simule edilen oldu¤u birbirine kar›flm›flt›r. Baudrillard’›n deyimi ile “deliyi bu kadar iyi taklit eden biri herhalde gerçekten delidir” görüflüne kat›lmamak mümkün de¤ildir. S›ra Sizde 3 Baudrillard’a göre sosyolojinin temel kavramlar›ndan olan “toplumsal” kavram› içe patlam›flt›r. Yani günümüz pratiklerine denk düflmedi¤inden gerçekli¤ini yitirmifltir. Art›k gerçekli¤inin yerini simülasyonun ald›¤› Bat› toplumlar›nda uyumlaflt›r›lm›fl kitlelerden söz edilmektedir. Kitle, bir süngerin suyu emdi¤i gibi toplumsal› emmektedir. Böylece kitle giderek ortadan kalkmakta, buharlaflmakta ve onlar›n yerini “sessiz y›¤›nlar” almaktad›r. Baudrillard kitleyi, toplumsal›n simülasyonu hatta “toplumsal›n içinde kayboldu¤u kara bir delik” olarak görür. Kitlede bütün yitirilmifl gönderenlerin devrik simülasyonlar› vard›r. Bütün gönderen sistemlerinin, bütün ayakta duramayan anlamlar›n, olanaks›z tarihin ve art›k var olamayan temsil etme sistemlerinin kara kutusu haline gelen kitle, toplumsalla ilgili her fley unutuldu¤unda geriye kalan “art›k” olarak nitelenmektedir.

5. Ünite - Tüketim Toplumu, Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard

117

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar
ALLAN, Kenneth. (2006). Conptemporary Social and Sociological Theory, Visualizing Social Worlds, Thousand Oaks, California: Pine Forge Press. ELLIOT, A. (1999). Contemporary Social Theory, Massachusetts-Oxford: Blackwell Publish. FEATHERSTONE, Mike. (1996). Postmodernizm ve Tüketim Toplumu, Çev.: M. Küçük, ‹stanbul:Ayr›nt› Yay›nlar›. GÖRGÜN-BARAN, A. (2006). “Postmodernizm”, Feodaliteden Küreseleflmeye içinde, Ankara: Lotus Yay›nevi. BAUDRILLARD, Jean (1996a). Amerika, Çev.: Y. Avunç, ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. BAUDRILLARD, J. (1996b). Kötülü¤ün fieffafl›¤›, Çev.: Ifl›k Ergüden, ‹st.: Ayr›nt›Yay., BAUDR‹LLARD, J. (1997). Tüketim Toplumu, Çev.: Hazal Deliceçay - Ferda Keskin, ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. BAUDR‹LLARD, J. (1998). Foucault’yu Unutmak, Çeviren: Oguz Adan›r, ‹zmir: Dokuz Eylül Yay›nlar›. BAUDR‹LLARD, J. (2001). Tam Ekran, Çeviren: Bahad›r Gülmez, ‹stanbul:YKY, Cogito. BAUDR‹LLARD, J. (2005a). Anahtar Sözcükler, Çeviren: O¤uz Adan›r-Leyla Y›ld›r›m, Ankara: Paragraf Yay›nevi. BAUDRILLARD, J. (2006a). Kusursuz Cinayet, Çev.: Necmettin Sevil, ‹st.: Ayr›nt› Yay. BAUDRILLARD, Jean (2006b). Sessiz Y›¤›nlar›n Gölgesinde Ya da Toplumsal›n Sonu , Çev.: O¤uz Adan›r, ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. BAUDRILLARD, Jean. (2010). Simülakrlar ve Simülasyon, Çev.: O¤uz Adan›r, Ankara: Do¤u Bat› Yay›nlar›, BEST Steven ve KELLNER Douglas. (1998). Postmodern Teori, Çev.: Mehmet Küçük, ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›, KELLNER Douglas (2000). “Toplumsal Teori Olarak Postmodernizm: Baz› Meyda Okumalar ve Sorunlar”, Modernite Versus Postmodernite içerisinde, Derleyen ve Çeviren: Mehmet Küçük, Ankara: Vadi Yay›nlar›, ÖNK, Ürün Y›ld›ran (2009). “Baudrillard Perspektifinden Bir Kitle ‹letiflim ve Sanat Arac› Olarak Simülasyon Evreninde Televizyon” Selçuk ‹letiflim, 5, 4, (201-218). R‹TZER, George (1997). Postmodern Social Theory, New York, St. Luis, San Fancisco, Toronto: The McGraw-Hill Companies, Inc. SARUP, Madan (2010). Post-Yap›salc›l›k ve Postmodernizm, Çev. Abdülbaki Güçlü, ‹stanbul: K›rkgece Yay›nlar›, SLATTERY, Martin (2007). Sosyolojide Temel Fikirler, Çev.:Ümit Tatl›can-Gülhan Demiriz, Bursa: Sentez Yay›nc›l›k. STEVENSON, Nick (2002). Understanding Media Cultures, London: Sage Pub. fiAYLAN, Gencay (2002). Postmodernizm, Ankara : ‹mge Yay›nlar›, THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto (2010) Baudrillard: Work And Hyperreality . RAE Eletrônica, 9(1). Eriflim: 10.06.2011, h t t p : / / r e d a l y c . u a e m e x . m x / s r c / i n i c i o / A r t PdfRed.jsp?iCve=205115349010

6
Amaçlar›m›z
• • • •

ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra; Post-yap›salc›l›kla post-modernizm aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilecek, Post-yap›salc›l›¤› yap›salc›l›ktan ay›rt edebilecek, Michel Foucault’nun temel düflünce ve kavramlar›n› tan›mlayabilecek, Michel Foucault’nun çal›flmalar›nda iktidar kavram›n›n önemini özetleyebilecek, Jacques Derrida’n›n düflüncelerini yap›salc›l›ktan ay›rt edebilecek, Jacques Derrida’n›n çal›flmalar›nda kulland›¤› temel kavramlar› aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
Post-Yap›salc›l›k Söylem Bilginin Arkeoloji Soykütük • ‹ktidar • Yap›söküm • Arfliv

‹çindekiler
• • • • • G‹R‹fi POST-YAPISALCILIK MICHEL FOUCAULT JACQUES DERRIDA DERRIDA’NIN TEMEL DÜfiÜNCE VE KAVRAMLARI • POST-YAPISALCILI⁄A YÖNELT‹LEN ELEfiT‹R‹LER

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida

Julia Kristeva ve Jean-François Lyotard’›n çal›flmalar›yla ortaya koyulmufl ve dünyaya yay›lm›flt›r. Jan Pakulski ise süre giden sürecin yeni bir aflamas› ve yeni ortaya ç›kan e¤ilimler olarak ele al›rlar. Jean Baudrillard. Jean Baudrillard.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida G‹R‹fi Post-yap›salc›l›k. ‹NTERNET Örne¤in Michel Foucault ve Jean. Post-yap›salc›l›k. Michel Foucault. Ferdinand de Saussure’ün temellerini att›¤› yap›salc› karfl› elefltirel nitelikte ayr› bir yaklafl›m olarak ortaya ç›km›fl olmakla birlikte yap›salc›l›kla pek çok ortak özelli¤e sahip olmas› nedeniyle literatürde kimi zaman yeni olarak SIRAyap›salc›l›k S‹ZDE da adland›r›lmaktad›r. U m›nda ele al›n›r. (›) Birincisinde post-yap›salc›l›k dil ve literatür ba¤lam›nda ele al›n›rken (››) ikincisinde felsefe ve sosyal bilimler ba¤laO R verilecektir. TEL EV‹ZYON ça¤dafl toplumlar› analiz etmede yeni özel bir form olarak ortaya ç›kar ve bilim insanlar›n›n yaklafl›m›na göre ya sosyo-kültürel unsurlar›n yeniden yap›lanma süreci (post-modernization) ya da de¤iflimdeki yeni e¤ilimler olarak de¤erlendirilirler. Roland Barthes. post-modern teori. 2002). bilginin söylemsel ve öyküsel oluflumunu ve kültürel elefltiri ve felsefi bir yans›mayla dil ile iktidar aras›ndaki iliflkiyi post-modern yaklafl›mla analiz ederler. Stephen Crook. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda K ‹ T A P “post” eklentisi bir bakma modernizasyona ve de¤iflime iliflkin pek ço¤unun sosyalizm. PierSIRA S‹ZDE re Bourdieu. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE Burada bir noktan›n daha belirtilmesi gerekir. Fredric Jamerson. Ba- AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Afla¤›da bu iki temel ba¤lamdaki yaklafl›mlaraSyer D ‹ K K dilbilime AT Post-yap›salc›l›k. mutaass›pl›k gibi ideolojik görünümleri de olan büyük teorilere karfl› duyulan belirsizlik ve flüphecili¤i ifade etmektedir. Bu entelektüel yaklafl›m yirminci yüzy›l›n son çeyre¤inde Fransa’da. s›n›rlar› belirsiz ve tart›flmal› olmakla birlikte post-modernizm. en genifl tan›m› ile insan olma. Jacques Darrida. post-sanayi toplumu gibi kavramlarla birlikte kullan›lmaktad›r. liberalizm. dünya ve anlamlar› oluflturma ve bunlar› yeniden üretme süreçleri aras›ndaki iliflkileri irdeleyen bir yaklafl›m olarak tan›mlanabilir (Belsey. Bu ba¤lamda post-modern teori. Bu yaklafl›m› iki teDÜfiÜNEL‹M mel kolda de¤erlendirmek mümkündür. özellikle Louis Althusser. Zygmunt Bauman ve David Harvey gibi düflünürler ise post-modernizmi tamamen yeniden bir yap›lanma olarak de¤erlendirirler.François Lyotard.

‹NTER N E Tve politika kültür. daha radikal bir yaklafl›mla post-modernizmin post-yap›salc›l›ktan DÜfiÜNEL‹M beslenerek geniflleyen yapay bir tart›flma oldu¤unu ileri sürerler. SIRA TÖrne¤in E L E VS‹ZDE ‹dinsel ZYON varsay›mlarda ya da metinlerde bilimsel içerik aramak gibi. Ayd›nlanma ile bafllayan modernite. post-modernizmin SIRA habercisi olarak kabul edilir. GüS‹ZDE nümüzde de bu kavramlar üzerine tart›flmalar yo¤un olarak devam etmektedir. ‹nsan kültürünün yap›lar arac›l›¤› ile anlafl›labilece¤ini savunan ve bu görüfllerini özellikle dil üzerinde modelleyen yap›salc›l›ktan DÜfiÜNEL‹M büyük oranda etkilenen ama ondan farkl›laflan bir düflünce ak›m›d›r. da yer bulur. dolay›s›yla gevflek biçimde yap›land›r›lm›fl. Örne¤in kültürel ço¤ulculukta genifl bir toplum içindeki daha ufak gruplar›n kültürel kimliklerinin korunmas› anlafl›l›rken politik ço¤ulculukta. 1950’lerle birlikte modern sanat kendi izole yap›s›n› kaybederek popülerleflmeye. Post-modernizmin temellerini Burada bir noktaya çok daha önceleri sanatsal ak›mlarda bulmak mümkündür. populizm. fikirlerin birlikte ele al›nmas› gerekti¤ini ileri süren kavramsal bir AMAÇLARIMIZ modeldir. Biz burada bu tart›flmalara girmeden post-yap›salc›l›¤›n do¤uflu. Ayr›ca farkl› bir anlamda dilbilimde de yer DÜfiÜNEL‹M bulur. post-modernizm. anti-humanizm. ‘dil’ ve dile benzer flekilde toplumun anlaml› yap›lar veya sistemler olarak analiz edilebileceklerini varsayan yap›salc›l›¤›n yeniden yorumlan›fl› olarak tan›mlanabilir. politik gücün seçimlerle oluflmas›n› ço¤unlu¤un hegemonyas›n› SIRA S‹ZDE yaratmas› nedeniyle ret edilerek toplum içindeki farkl› gruplar›n eflit temsili amaçlan›r. Avangart (avan-garde). Post-modern sanat›n en temel özelli¤i. POST-YAPISALCILIK Post-yap›salc›l›k. post-modernizmin teorik formülasyonu olarak da düflünülebilir. Frans›z ve k›ta Avrupas› felsefecileri ve teorisyenlerinin entelektüel görüfllerini kapsar. T SIRA E L E V S‹ZDE ‹ZY O N yy. Bu yaklafl›m. olgulara SIRA S‹ZDE yaklafl›mda tek bir paradigma yerine farkl› teorileri. Baz› düflünürler. 2006) de büyük oranda etkilenmifltir. plastik sanatlardan mimariye kadar pek çok alanda etkili olmufltur. Senkretizm (syncretism). Basit bir ifadeyle post-yap›salc›l›k. sosyal parçalanma (fragmentation). Bu yaklafl›m. farkl›laflma (differentiation). dünyay› rasyonel. ampirik ve objektif ba¤lamda aç›klamay› vaat eder. K ‹ T Az›tt›. Kayna¤› yap›salc›l›k olan post-yap›salc›l›k bundan dolay› yaSIRA S‹ZDE p›salc›l›kla benzer baz› özellikler tafl›makla birlikte (örne¤in her iki yaklafl›m da elefltirel olmakla birlikte) iki yaklafl›m›n birbirlerinden oldukça ayr› oldu¤u da bilinmektedir (SaAMAÇLARIMIZ rup. bütüncül bir tutarl›l›¤› olanaks›z k›lmas› nedeniyle elefltirilir. genel olarak tek bir perspektiften ziyade farkl› perspektifler aç›s›ndan yaklaflmay› öngörür ve pek çok alanda kullan›l›r. yayg›nlaflan eklektizm (eclecticism). 1960’larla pop. Crook ve arkadafllar› ise bu döneme iliflkin temel e¤ilimleri. temsil edici bir fenomenden ziyade anlamland›r›c› bir fenomen fleklinde yeniden keflfetmesi ve geniflletmesi olmufltur. iletiflim ve kitle tüketimi ile yine kitle tüketimi ve yeni dönemin getirdi¤i ve yayg›nlaflan yönlendirilmifl iletiflim. ticarileflmeye ve beraberinde uluslararas› boyut kazanmaya bafllaAMAÇLARIMIZ m›fl. sanat aln›nda ilerici ve yenilikçi anlam›nda S O R Ukullan›lan bir terimdir. P çeliflkili birbirinin olgular›n uzlaflt›r›larak birlefltirilmesi anlam›nda daha çok felsefe ve dinde kullan›lan bir kavramd›r. ba¤lamda Foucault D ‹ K K A Tdaha dikkat çekmek faydal› olacakt›r. stillerdeki senkretizm (syncretism) ve geneldeSIRA tüm de¤erlerde artan bir liberalleflme olarak ortaya koymaktad›r. disiplinler aras›” bir entelektüel harekettir (Marshall. Aç›k ‹NTERNET . D‹KK AT Post-yap›salc›l›k “1960’larda Fransa’da ortaya ç›kan ve h›zla di¤er ülkelere yay›lan genifl tabanl›. modern sanat›n elitist ve avangartK(avan-garde) yap›s›n› ret etmesidir. sanattan beslenerek geliflmifl. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› S O R U udrillard. yy’›n ikinci yar›s›nda kültürel veS‹ZDE sanatsal bir ak›m olarak bilinen Dada veya Dadaizm.” D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON ‹NTERNET Post-yap›salc›l›k ve yap›çözüm veya yap›söküm (deconstruction). esnek uzmanlaflma. olgular›n ticarileflmesi. ayd›nlanman›n reddi ve var oluflçu feS O R U nomenolojiden (Davis. sundu¤u yeni perspektifler ve bu S O R U ve Darrida’n›n görüfllerine yer verece¤iz.120 Ço¤ulculuk. Bu düflünce ‹NTERNET hareketi. L ‹ M alanlarda D Ü fi Ü N Efelsefi ekonomik. sembolik tüketim ve zaman ve mekân›n daralmas› ile iliflkilendirir. ‹ T A P D‹KKAT Eklektizm. benzer flekilde dinî. Marshall’›n ifadesiyle (1999: 595) “Post-yap›salc›K ‹ T ASaussure’ün P l›¤›n esas baflar›s› dil kuram›n›n içinde yer alan radikal analitik olanaklar›. Bu aç›dan 20. geliflen kültürel ço¤ulculuk (pluralism). 1999:595). 1997:9). yüzeysellik. 20. post-moderniteyi geliflen kitle medyas›. k›sa ömürlü sosyal yap›lanmalar.

Foucault’nun “subjugated knowledges” (tutsak bilgiler) olarak adland›rd›¤› bu farkl› bak›fl aç›lar›. bilginin nas›l üretildi¤ini temel araflt›rma SIRA sorunsal› olarak ka‹NTERNET bul eder. D ‹ K biri. ‹flte post-yap›salc›l›k. iyi-kötü. bu doktrinin di¤er temel yaklafl›m›n› oluflturur. Post-yap›salc› düflünce ak›m›n›n ortaya ç›kt›¤› 1960’l› y›llarda Fransa. nihilizm. Bat› kültürünün temel kabullerini teflS O R U hir ederek. Post-yap›salc›lar. devaml›devams›z vb. de¤erler. 2003:7). bask›n Bat› felsefesi ve kültürünün elefltirisi niteli¤indedir. anarflizm gibi alternatif felsefelere olan ilginin artt›¤› bir dönemdir. Tarih ve kültürün yap›lar› koflulland›rd›¤›ndan “yap›lar›n”. eski düflünce kal›plar›n› söküp atarak bir temizleme yapar ve yeni bir anlama biçiminin yolunu açar. bir gerçekli¤in oldu¤unu kabul eder ve e¤er do¤ru metotlar kullan›l›rsa bu gerçekli¤in bilgisine ulafl›labilir oldu¤una inan›r. metafizik.6. ve ontoloji alanlar›nda da kullan›lmaktad›r. amac› ve gerçek bir de¤erinin olmad›¤›n› ileri sürer. tarihe göreli yaklafl›rlar ve evrimsel bir çizgi üzerinde geliflti¤i tezini ret ederek raslant›sal olgulara dayal› oldu¤unu iddia ederler. yap›salc›l›¤›n aksine tarihseldir. çünkü “sebebin” kendisi de kendi yolunda k›s›tl› bir tarihsel formdur ve sebeplerin vaat etti¤i kesinlikler art›k yoktur. 3. kurallar ve yasalar›n bulunmamas› hâlini ifade eden “anomi” hâli ile birlikte an›labilmektedir. (››) diskalifiye edilmifl olan bilgi serileri (Foucault. 2. bir bak›ma bu elefltirileri hakl› ç›karman›n araçlar›n› sunmufltur. Dolay›s›yla Foucault. S O R U delilikle ilgili kültürel tutumlar›n bir tarihidir. Yaflam›n temel referans noktalar› olan normlar. gerçeklik. TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE ‹NTERNET DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P K ‹ T A P . herhangi bir metnin içindeki ikili karfl›tl›klar›n (aç›kkapal›. Oysa post-modernizm bu güvene sahip de¤ildir. devlete karfl› iflçi ve ö¤renci isyanlar›n›n yo¤un olarak vuku buldu¤u politik kargafla dönemi içindedir. Ünite . Post-yap›salc›lar›n yap›salc›l›¤a olan elefltirileri ise iki ana tema üzerinde toplanmaktad›r: (›) Yap›lar›n kendi kendilerine yetmesi ve (››) bu yap›lar›n ikili z›tl›klardan oluflmas›. K A T tarihe bak›fl Yap›salc›l›k ile post-yap›salc›l›k aras›ndaki en temel farkl›l›klar›ndan aç›lar›d›r. yaflam›n somut bir anlam›. Bu aç›dan feminizm. Latince hiçlik anlam›ndaki “nihil” kökünden gelen temeldeDhayat›n üzerine kurulu felsefi bir ö¤retidir. yanl›fl yorumlara TELEV‹ZYON ve önyarg›lara maruz kald›¤›n› ileri sürer. metnin bütünlü¤ü aç›s›ndan tutars›z kullan›mlar›n› ele alarak yazar›n kurdu¤u kavramsal ayr›mlar›n baflar›s›zl›¤›n› aç›klamak için gelifltirilmifl bir metin okuma yöntemidir. Örne¤in Foucault’nun “Delili¤in Tarihi” adl› eseri. Bu ba¤lamda PostS‹ZDE yap›salc›l›k. Dolay›s›yla bir nesneyi anlamak için hem nesnenin kendisini hem de bu nesneyi üreten bilgi sistemleri bir arada incelenmelidir. Ço¤unlukla var olufl formunda karfl›m›za ç›ksa da epistomoloji. kültürel kavramlar›n zaDÜfiÜN EL‹M man içinde nas›l de¤iflti¤ine odaklanarak ayn› kavramlardan flimdi ne anlafl›ld›¤›n› bulmaya çal›fl›r. ‹ K K A T anlams›zl›¤› Nihilizm. bilifl seviyesinin veya bilimselli¤in alt›nda yer al›rlar (Foucault. Bu bilgiler. Varoluflcu SIRA S‹ZDE nihilizm. Moral de¤erlerin gerçekte var olmad›klar› ve sonradan soyut olarak ortaya ç›kt›¤›n›. Post-modern bak›fl. ancak elefltiri yolu ile ortaya ç›kar›labilecek ve diskalifiye SIRA S‹ZDE edilebilecek bilgiler setidir. Tarih farkl› seçeSIRA S‹ZDE nekler sunar. Bu naif bilgiler. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P K ‹ T A P Post-yap›salc›l›¤›n temel önermeleri afla¤›daki gibi s›ralanabilir: 1. ‘subjugated knowledges’ kavram›yla iki fleyi kasteder: (›) Bir tarafta formal organizasyonlar›n içinde gömüDÜfiÜNEL ‹M lü olan veya maskelenmifl tarihsel içerikler. estetik ve ahlak yarg›lar›na iliflkin bir tercihi de¤erlendirmenin rasyonel bir yolunu sunmaz. Post-yap›salc›l›k. gerçekli¤in AMAÇLARIMIZ bulunmad›¤›n› ve bu ba¤lamda bilginin de mevcut olamayaca¤› iddias›.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 121 Yap›çözüm veya yap›söküm. 1980:82). daha bask›n olan bilgilerin arkas›na saklanm›fl.

hiyerarfli içinde “bask›n olan›n temel niteli¤i” kavram›n› reddederler. do¤rulu¤u metnin ‘arkas›nda’ ya da ‘içinde’ görürken post-yap›salc›l›k okuyucu ile metnin karfl›l›kl› etkileflimini üretkenlik olarak görmektedir” (Sarup. zaman›n ünlü filozofu Sarte ile birlikte bir protesto gösterisinde (Gutting 2005). (Sonradan bilinmeyen bir nedenden dolay› Paul ismini reddetmifltir. 1997: 12). Böylelikle. birey taraf›ndan. Post-yap›salc›lar bir metnin tek bir amac›n›n. Anlam. akademik ve siyasi ba¤lant›lar› nedeni ile akademik h›rslar› olanlardan beklendi¤i üzere yüksek okul ö¤retmenli¤i yapmak yerine bir süre ‹sveç. kültürel normlar ya da di¤er metinler ba¤lam›nda). anlam›n›n ve tekil bir var olufla sahip oldu¤u fikrini reddederler. (››) di¤eri kendine özgün s›ra d›fl› yaflam biçimi (Gutting 2005). onun belli de¤iflkenlerle (örne¤in kimlik ba¤lam›nda ) olan iliflkisinin analizi büyük önem arz eder. Post yap›salc›lar “benli¤in” ayr›. Post-yap›salc›lar. MICHEL FOUCAULT Foucault’un Yaflam› Foucault’un yaflam›n› iki boyutta de¤erlendirmek gerekir: (›) Biri standart kal›plar içindeki kiflisel yaflam tarihi.122 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› 4. bu iliflkileri analiz ederken bask›n olan ile itaat eden aras›ndaki ba¤›ml›l›¤› a盤a ç›karmakt›r. hatta y›ld›z bir ö¤rencisiydi. Paul Michel Foucault prestijli bir okul olan École Normale Supérieure’un parlak. tekil ve tutarl› bir varl›k oldu¤u görüflüne kat›lmazlar. Asl›nda yaflam biçimi. Babas› ise baflar›l› bir doktordu.) O. okuyucu için ikincildir. gösterilen gösterenin önceli¤ine göre konuflur. 7. Bu iliflkileri anlaman›n tek yolu. s›n›f. herhangi bir metinle ilgili olarak yeni ve bireysel amaç. Her ne kadar farkl› düflünürlerin benlik hakk›ndaki görüflleri farkl›laflsa da post-yap›salc›lar benli¤in söylemlerle infla edildi¤i görüflünü s›kl›kla paylafl›rlar. yani gösterilen. anlam ve var olufl yaratabilir. 6. . 5. Her birey. yani gösteren taraf›ndan infla edilir. Polonya ve Almanya gibi ülkelerde dolaflm›flt›r.1 Foucault. “Yap›salc›l›k. yazar›n yerini al›r. birbiriyle çat›flan bilgi hükümleri (toplumsal cinsiyet. böylelikle yazara sabitlenmeden di¤er anlam kaynaklar› da araflt›r›l›r (farkl› okuyucular. kariyer vb. Dolay›s›yla bireyin benlik alg›s› onun nesnelerin anlamlar›n› yorumlamas›nda kritik bir rol oynar. Bu alternatif kaynaklar›n birbirleriyle tutarl›l›k göstermeleri de gerekmez. ünlü bir taflra ailesinin o¤ludur. Takip eden sekiz y›l içinde kolayl›kla kürsü sahi- Resim 6. Bir metin yazar›n›n amac›. Bu yer de¤ifltirme yazar› merkezden alma olarak de¤erlendirilir. tekil anlamlar illüzyonunu üreten bilgi sistemlerini ve kabullerini “yerinden ç›karmak” t›r. Dolay›s›yla post-yap›salc›l›kta bir kültür nesnesinin ne anlama geldi¤ini anlamada. felsefesinin bir uygulama alan› gibiydi. ›rk. Doktora tezini tamamlarken Sorbonne’un en güçlü profesörlerinden biri taraf›ndan desteklenmifl ve hemen tezinin bas›lmas›n›n ard›ndan dönemin belli bafll› entelektüellerinden olumlu elefltiriler alm›flt›r. Ona göre yeni bir bilgiye ulaflmak ancak tüm s›n›rlar›n zorlanmas›yla mümkündü. Foucault. Daha ziyade amaçlar›. Post-yap›salc› metin analizlerinde okuyucu. gibi) aras›ndaki gerilimlere sahiptir. Aksine birey.

Onun 1966 y›l›nda yay›mlanan kitab› Les mots et les Choses (‹ngilizce “The Order of Things” olarak yay›mlanan kitap. S O R U ‹NTERNET D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Foucault ve Post-yap›salc› Düflüncelerinin Ortaya Ç›k›fl› K ‹ bir T A kitabevinden P Foucault’nun akademik analizlerinin bafllang›ç noktas› olarak rastlant›yla ald›¤› ve ihmal edilmifl s›ra d›fl› bir yazar olan deneyci (experimentalist) Raymond Roussel (1877-1933)’a ait bir kitap olmufltur. Örne¤in bir metin içinde ilk önce deyimlerin tamamen farkl› anlamlar›n› kullanarak hikâyeye bafll›yor. eflcinsel özgürlüklerinin etkili S O R U bir kahraman› hâline gelmifltir (Gutting 2005:2). 1984 y›l›nda öldü¤ünde çoktan düzinelerS O R U ce kitab›n konusu olmufltur ve bundan sonra ünü daha da artm›flt›r (Gutting 2005). mevcut epistemeye de (bilgiye de) karfl›d›r.Kkendinden bafllayaSIRA S‹ZDE rak di¤er tüm özgürlüklerin ba¤›ms›z ve adanm›fl bir ateflli savunucusudur. Roussel’›n 1894 y›l›ndan ölümüne kadar geçen sürede zaman›n›n tamam›n› yaz›lar›na vermesini sa¤lam›flt›r. Birçok yerde dersler vermifltir. Brezilya. bir edeT Eyaz›lar›n›n L E V ‹ Z Y O N megalobiyat teorisinden ya da hareketinin temsilcisi olmas›ndan çok man bir duyarl›l›¤a sahip olmas›d›r. Babas›n‹NTERNET dan kalan servet. Birkaç y›l sonra da süperSIRA S‹ZDE elit College de France’›n seçimlerini kazanm›flt›r. Foucault. o anti-psikiyatri hareketinin. Roussel’›n çal›flmalar› ‘avangart’ standartlara göre bile oldukça ayk›r›d›r. sadece kendini ifade edecek bir teknikle yazmak isteyen bir yazard›r. D‹KKA T College de France.) akademik olarak en çok satanlar aras›na girmifl ve onu Sartre gibi Fransa’n›n temel düflünürleri aras›na sokmufltur. Roussel’›n önemi.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 123 bi olmufltur. Di¤er yandan da dünyay› dolaflarak (Japonya. gerçekten de daha önce ünlü bir psikiyatrisin araflt›rma konusu olmufl ve bu doktor onun dönüflüme u¤ram›fl dini saplant›lardan dolay› ac› çekmekte oldu¤u teflhisinde bulunmufltur. Öncelikle araflt›rman›n hedeflendi¤i okul. AMAÇLARIMIZ SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Foucault’un yaflam›na iliflkin de¤inilmesi gereken di¤er bir konu da onun ayn› ‹ T A P zamanda politik bir kat›l›mc› ve eylemci oldu¤udur. Avrupa’n›n en geliflmifl laboratuvarlaSIRA S‹ZDE r›na sahip olup onu ayr›cal›kl› k›lan di¤er bir özelli¤i de derslerin kat›lmak isteyen herkese aç›k olmas›d›r. 1530’da kurulmufl Fransa’n›n en prestijli yüksek e¤itim kurumlar›ndan biridir. O en TE LEV‹ZY O N durmak gizlemli (belli özel gruplar için olan) çal›flmalar›n›. hapishane reformunun. sonra hikâyenin sonunda kelimelerin bir harfini de¤ifltirerek tamamen farkl› bir anlam› olan bir sonla bitiriyorK ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . O. Söz konusu yazar. bilimsel tart›flmalar›nda alevlenmifltir. belli bir grup için olan anlam›nda TE LEV‹ZYON DÜfiÜNEL‹M kullan›lmaktad›r. Onun her türlü bask›ya karfl› duydu¤u nefret. Hatta pek çok yazar da pek ço¤u eski Marksist olan Foucault gibi kiflilerin bu post-modern düflüncelerini. yaflam›n›n D ‹ kendi K K A T felsefesi ile olan örtüflmesidir. kapitalist sisteSIRA S‹ZDE min düflünsel temeli olan modernitenin y›k›lmas› yönünde entelektüel çaba olarak de¤erlendirirler. bilginin s›n›rlar›n› zorlayan kiflidir ve yaflam› da bu çerçevede de¤erlendirilebilir. Etkisi arzulad›¤› gibi olmufltur. California ve di¤erleri) dolu salonlarda konferanslar vermifl ve gittikçe artan bir flekilde politik hareketlere DÜ fiÜNEL‹M kat›lm›flt›r. O mevcut sisteme tamamen karfl›d›r. Ona göre yazar. Bu s›rada suç ve seks üzerine yazd›¤› iki kitap. AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P SIRA S‹ZDE Gizlemli (ezoterik).6. onu befleri ve sosyal bilimlerde en önde gelen figür yapm›flt›r. ülkemizde Kelimeler ve fieyler ad›yla yay›mlanm›flt›r. Yüksek seviyeli dersler ise sadece konunun uzman› araflt›rmac›lar ve profesörlerin kat›l›m› ile kapal› olarak gerçeklefltirilmektedir. Belli say›daki kürsüye alan›ndaki en önde gelen bilim insanlar› seçilerek getirilmektedir. ‹NTERNET Burada Foucault’un yaflam›na özel yer vermemizin amac›. Foucault. pek çok tirana karfl› D ÜfiÜNEL ‹M için sunulmufl bir “alet kutusu” olarak görmüfltür. Ünite .

akademik çal›flmalar›ndaki duruflu ile örtüflmektedir. Ancak çal›flmalar›n›n tüm bu giriftli¤ine karfl›n net olarak söylenebilecek en temel duruflu. aflikar bir flekilde dilde bireyin (öz) kayb› ile sübjektivitenin d›fllanarak yok say›lmas›n›. yoksa kapamak m› istedi¤ini bilemeyiz. özneyi merkeze oturtan teorilere (fenomenoloji. sosyoloji ve tarih gibi disiplinler aras› bir düzlemde yap›salc›l›k ve post-yap›salc›l›kla organik ba¤lar› olan karmafl›k bir yap› gösterir. Yazar›n bu tutumunu Foucault flöyle ifade etmifltir: “O. özneleri bir iktidar alan› ve belirli pratikler seti içinde konumland›ran toplumsal söylemler (dil. Foucault’ya göre yazar›n ölümündeki bu durum. Foucault’nun bu yazardan en çok etkilendi¤i nokta. onun öznelli¤i d›fllamas›d›r. Ona göre “özne” fikri. herkes için geçerli olan de¤erler hiyerarflisidir ve kültür. bu tavr›n› flöyle özetlemifltir: “Benim temel ilgim hayat›mda ve çal›flmalar›mda baflta oldu¤um kifli olmamakt›r” (Gutting 2005:6). yoksa kurtarmaya gelenleri engellemek için mi kendini kilitledi¤i bilinmemektedir. onun kitaplar›nda kulland›¤› edebi anahtar ile kendisinin ve hikâyelerindeki karakterlerinin bask›lanan sübjektif yaflamlar›na iliflkin görüfllerimiz aras›ndaki ba¤lant›y› de¤erlendirmekten de al›koymaktad›r (Gutting 2005:7). psikiyatri.124 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› du. sinlikle söylemlere dayan›r ve onlar› biçimlendirir. Örne¤in entelektüel çevreler taraf›ndan yap›salc› ve özellikle de post. Ayn› zamanda onun bu flekilde ölümü bizleri. bireylerin toplumsal pratiklerini tan›mlayan ve mümkün k›lan söylemlerin unsurlar› aras›ndaki iç iliflkilerin bir ürünüdür. 2006:135-136).yap›salc› ak›m içinde an›lan Foucault. yoksa onlar› d›flar›da tutmak için mi kulland›¤›n› bilemeyece¤imiz gibi. Sistematik bir teori gelifltirme konusunda isteksiz olan ve tek bir do¤runun. Foucault. Foucault’nun bu yazar üzerinden yapt›¤› tart›flma. edebi olarak da bu ‘anahtar›’ kullan›rken yazar›n metnin anlam›n› açmak m›. sosyal olarak infla edilmifl anlamlar araD Ü fi Ü N E L ‹ M ‹nsanlar›n gündelik hayatta içinde yer ald›klar› pratikler kec›l›¤› ile sürdürürler. ayn› flekilde söylemler de praS O R U (Layder. seçici ve d›fllay›c›d›r. yap›salc›l›¤a elefltirel yaklaflmakla birlikte bu noktada yap›salc›larla hemfikir olarak öznenin do¤as› gere¤i özgür olmad›¤›n›. Roussel otel odas›n›n kilitli kap›s›n›n (önceleri daima aç›k tuttu¤u) hemen önünde yerde bulunmufltur ve yazar›n belki kap›y› kendini kurtarmak için açmaya m› çal›flt›¤›. düflünce ve sembolik sistemler) arac›l›¤› ile üretilen toplumsal bir kurgudur” (Layder. Foucault. Foucault’nun analizlerinde iki temel vurgu tikleri biçimlendirir bu duruflunu özetler: D‹KKAT DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ . hikâyelerinde karakterlerin deneyimlerine yer vermemifl. 2006:136). anlam›n yarat›c› kayna¤› de¤ildir. Roussel’›n yaz›lar›ndaki ‘Nas›l kitaplar›m› kesin ifadelerle yazabilirim’ ifadesi ile belirtti¤i gibi ‘anahtar’la iliflkilidir. psikoloji. anlam. Sturrock 2003). Yazar. ölümle iliflkilendirmifltir. hiçbir ‘yüze’ sahip olmamak için yazmaktad›r” (Gutting 2005: 6). birçok yerde kendisinin herhangi tek bir paradigman›n sad›k taraftar› olmad›¤›n› dile getirmifltir (Lotringer 1989: 60. onun anahtar› insanlar› içeri almak için mi. Bu ba¤lamda kültür. aksine her taraftan toplumsal belirlenimlerle kuflat›ld›¤›n› kabul eder. Yazar. gerçe¤in olmad›¤›na inanan Foucault’nun çal›flmalar› felsefe. Roussel’›n çal›flmalar›n› analiz etmeye çal›fl›rken yazar›n karanl›k. müphem ölümüne merkezî bir yer vermifltir. Foucault. Birey. Ve onun ölümü bizleri bu iki soruyu çözmemizi de engellemifltir. SIRA S‹ZDE 1 Foucault’nun yap›salc›l›¤a yönelik elefltirilerini araflt›r›n›z? SIRA S‹ZDE ‹nsanlar yaflant›lar›n› kendilerine aç›k. sadece objeleri ve eylemleri betimlemifltir. sembolik etkileflimciler gibi) karfl› bir tav›r almas›d›r.

Son dönem çal›flmalar›nda ise benlik teknolojilerine yo¤unlaflan Foucault. en önemli unsurdur. güç ve egemenli¤e verdi¤i önemi SIRA S‹ZDE yaklafl›m›n›n odak noktas›ndan ç›kart›p bu eksikli¤i gidermeye çal›fl›r (Best ve Kellner. Söylemler. Asl›nda bu iki kavram (arkeoloji ve soykütük) aras›ndaki farkl›l›k. kulland›¤› önemli teknik terimlerin baz›lar› ve temel eserleri ünitenin devam›nda k›saca ele al›nm›flt›r. temsil ediliflleri betimlemeye çal›flmaz. Çünkü her ikisinin de amac› ayn›d›r. Arkeolojik analizin amac› sadece belli tarihsel dönemlere ait söylemsel oluflumlar ile onlar›n içinde yer alan tikel söylemlerin ortaya ç›k›fl›n› mümkün k›lan biçimsel epistemik koflullar› a盤a ç›karmakt›r. kendini kontrol edebilen. söylemler içindeki düflünceleri. Bu bilgilerin ›fl›¤› alt›nda Foucault’nun temel görüflleri. Bu kavram. Yani soykütük. Arkeoloji. çeliflkili kurallar› ve izleri incelemek ile ilgilidir. 1971:78). Soykütük: Foucault’nun metodolojisinde bir di¤er önemli kavram da soykütük kavram›d›r. olmayanlar üzerinde hakimiyet kurabilir ve Tonlar› edebilirler. belli kurallara uyan pratikler olarak söylemlere odaklan›r. Ancak e¤er bir farkl›l›k aramak gerekirse arkeoloji. S O R U iç bütünlü¤e sahip tutarl›. 1991:65) SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Söylem-Arekoloji-Soykütük-Arfliv Söylem: Foucault’nun analizinde dil. bu kavram› bize mücadelelerin tarihsel bilgisini oluflturmam›z› sa¤layacak ve bu gün bu bilgiyi taktik olarak kullanmam›z› mümkün k›lacak olan bilimsel bilgi ile yerel hat›ralar›n birK ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . “flimdiki zaman›n tarihini” yazabilmek için geçmiflte kalan tutars›z. kullan›fll› bilgi formlar›n› üretmek için “fleylerin organize oldu¤u” düzleme odaklan›r. Söylemler belli kurallara uyan pratiklerdir (Foucault. D ‹ K K A T söz eder ve Foucault. imajlar›. Arkeoloji: Arkeoloji kavram› ise Foucault’nun yaklafl›m›n› betimleyen en önemli kavramlardan biridir. Yap›salc›l›¤›n mikro/makro düalizmini nedenlerini aç›k olarak ortaya koyamasa da (pek çok konuda belirsizDb›raksa da) ret eder ÜfiÜNEL‹M ve özne olan bireyi “öldürür”. Bir baflka deyiflle arkeoloji. ilk dönem çal›flmalar›nda iktidar taraf›ndan belirlenen benlikten analizlerinde benli¤i d›fllasa da belirsizlik ve çeliflkileri ortaya koyar. söylemlerin kendisine. Dolay›s›yla Foucault’ya göre birey bilinçli. bugün bizim ne oldu¤umuza yol açan süreçleri anlama kanal› olarak tarihe bakmakt›r. Ona göre dil. (Foucault 1972:138).Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 125 (I) Bireylerin güdüleri yerine söylem/pratiklere odaklanarak nesnellik düzleminde çal›flmal›d›r. Foucault’un Temel Düflünce ve Kavramlar› Benlik Foucault’ya göre benlik. rasyonel bir varl›k de¤ildir. Ünite . asla maK ‹ T A P sum ve tarafs›z bir ifade arac› de¤ildir. tekni¤i ampirik verilere dayanarak yap›lan “düzenlerin” yap›lar›n›n analizidir (Foucault. iktidar iliflkilerinin ifadeleridir ve bu iliflkilerle ba¤lant›l› pratikleri ve konumlar› yans›t›rlar (Layder 2006:137).6. Foucault. 1972). çok parçal› ve çok k›s›ml›d›r. belirsiz ve kafa kar›flt›r›c›d›r. farkl›l›k ve benzerliklerin belirlendi¤i düzleme odaklan›yorsa soykütük. daha çok iktidar iliflkileri ve bu iliflkilerle biçimlenen politik teknikleri. Çünkü bir söylemi kullanabilme özel bir alan›n bilgisine sahipli¤in ifadesidir ve bu bilgiE L E V ‹ Zkontrol YON ye sahip olanlar. temala‹NTER NET r›. (II) Nesnel güç iliflkileri üzerinden nesnel toplumsal formlara yönelmelidir. ‹ktidar taraf›ndan belirlenen benlik. söylem ve toplumsal konumlar› tan›mlayan pratikler ve iktidar iliflkileri alan› içinde oluflur.

temel olarak bilgi ve kültürün ayn› altyap›s› ile ilgilenir ki Foucault bunu. ifadelerdeki tutars›zl›klar› da ortaya ç›kararak antropolojik bir ‹NTERNET D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . salt bir önerme (propositions). bir SIRA S‹ZDE epistemeden di¤er epistemeye ani de¤iflmeler kaydetmifltir. tarihin tüm dönemlerinde neyin kabul edilebilir oldu¤unu seçen. Böylelikle Foucault. o ifade analizlerinde sadece gerçeklik sorununu parantez d›fl›na almakla yetinmez. Bu kavramlar›n hiçbirinin kehanette ya da tahminde bulunma de¤eri yoktur. yani bilimsel söylemi belirleyen ve yap›land›ran kurallar bütününün kodlar›n›n çözümüne giriflir. burada kullan›lan dizge anlam›d›r. yüzy›ldan itibaren de¤erlendirir. Onun “ifadeye” olan tutumu radikaldir. Foucault’nun yaklafl›m› söylemsel belirlemeler bak›m›ndan Kant’›n apriorileriTEL EV‹ Z Y O Nçok Thomas Kuhn’da görülen paradigma kavram›na benzer. Foucault öncesinde episteme. Foucane. episteD Ü bilgiyi fiÜNEL‹M me terimini belli bir yerde ve zaman diliminde bilimsel bilgi üretimini belirleyen yap›lar› ifade etmek için kullan›r. Belli bir tarihsel dönemin ya da kültürün geçmiflinde b›rakt›¤› bütün maddi ipuçlar›n›n koleksiyonunu ifade eder. söylemin en temel birimi olan ifadeyi (statement) analiz etmeye yönelir. Ona göre düflünüAMAÇLARIMIZ flümüzün ya da ussall›¤›m›z›n kuruluflu. Ancak Foucault bu çal›flmalar›n› yepyeni bir perspektif ve yöntemle (“soykütü¤ü” ve “arkeoloji”) gelifltirir ve özellikle 17. Ancak Foucault ile birlikte kavram farkl› bir kuramsal çerçeveye oturtulur. Bu kitab›n temel tezi. Bunlar sadece s›n›rl› tarihsel düzenlerin/kurallar›n betimlemeleridir. Foucault. genel kan›lar. ‘Bilginin Arkeolojisi’ni yapar. O. 1994:42). Foucault. Onun analizinde önemli olan konuflma eylemlerinin daha derindeki anlamlar›d›r. Epistemolojik alan ise belli bir zaman diliminde ve S O R U yerde belli bilgi biçimlerinin ortaya ç›k›fl›n› flekillendiren koflullard›r. gerekli inan›fllar bu kodlarla belirlenir. tek tek düflünürlerin etkileriyle olmam›fl. Bu kitapta. Belli bir konuflma tarz› olarak da betimler (Foucault 1972). orijinali 1969 y›l›nda yay›mlanan Bilginin Arkeolojisi (The Archaeology of Knowledge) adl› çal›flmas›d›r. kullanmay› önerir (Foucault. Bir bütün olarak yaflama yön veren anonim düflünceler. söylem kavram›n›. Foucault’daki epistemenin ilk anlam›. episteme ise daha ult (1972). Foucault’nun çal›flmalar›n›n önemli bir k›sm› epistemolojinin tarihi üzerineSIRA S‹ZDE dir. Arfliv: Bu ba¤lamda baflvurdu¤u di¤er bir teknik kavram da arfliv kavram›d›r. Apriori ayn› zamanda deneyden sonra anlam›na gelen aposteriorinin de karfl›t› olarak kullan›lmaktad›r. genel anlam› olan bilgi tan›mlamas›na ba¤l› olarak ele al›nD‹KKAT m›fl ve de¤erlendirilmifltir. buradan hareketle. Bu ipuçlar›n› araflt›ran bir kifli dönemin tarihsel apriorisini ve bilimini araflt›ran bir kifli de dönemin epistemisini anlayabilir. verili bir tarihsel dönemdeki tüm kültürel ve düflünsel K ‹ T Abelirleyen P farklar› kendinde temel düzen ya da ana kod olarak aç›klanabilir.126 Sözcük anlam› önsel olan apriori felsefede deneyden önce olan anlam›nda kullan›lmaktad›r. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U li¤i olarak. Bu ba¤lamda di¤er önemli bir eseri. detayl› bir flekilde ne yaz›l›p söylendi¤ine ba¤l› olarak gerçeklik iddialar›n›n nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ve bunun söylemsel formasyona nas›l uygun düfltü¤ünü sergilemeye çal›fl›r. Ona göre ifadeler bir söylem alan›nda ortaya ç›kt›klar› koflullara ba¤l›d›r. bir dizge olarak ortaya ç›km›flt›r. konuflma eylemi (speech act) ya da söz (utterances) de¤ildirler. Michel Foucault. Örne¤in Foucault’ya göre “bilimsel söylem”. tarihin b›rakt›¤› sözel izlere gönderme yapmak üzere kullan›r. Buna göre episteme. bu kitap›nda bilim tarihini inceleyerek “epistemoloji veya episteme” yap›lar›n›n. Soykütük. güç mekanizmalar› sayesinde do¤ru ve yanl›fl›n temellerinin ay›rt edilebilece¤i bir düzlem olarak da betimler. kuran “gerçe¤in” belli temel koflullar›n›n oldu¤udur. insanlar›n bilme ve tasarlama yollar›n› nas›l flekillendirdi¤ini tart›fl›r. düz anlam sorununu da parentez d›fl›na al›r. Foucault’yu entelektüel camiada öne ç›kartan en ünlü eseri ise 1966 y›l›nda yay›mlad›¤› Kelimeler ve fieyler ‹nsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi (The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences) adl› çal›flmas›d›r.

‹ktidar› “tüm sosyal beden” deneyimler. Çünkü gerçek ifadeler tutars›z bir sistemdeki zaten tek ihtimaldirler. “bilgiyi a盤a ç›karmay›” sahiplenen “birbiriyle çeliflkili/tutars›z pratikleri” (discursive practice) veya konuflma eylemlerini analiz etmeye çal›fl›r. Bilginin birbiri ile bu çeliflkili pratikleri. Foucault. Çünkü ona göre tüm sistem ve onun tutars›z kurallar› ifadenin kimli¤ini belirler. Foucault’ya göre (1980:139) negatif iktidar. Ona göre “söylemi” ya da “toplumu” tarafs›z olarak inceleyebilecek hiçbir bak›fl aç›s› yoktur. Örne¤in sanat ve müzik gibi formlar tutars›z ya da çeliflkili de¤ildir. bireylerin kimlikleri. bu tutars›z pratikleri (discursive practice). ekonomik pratikler ve süreçlerin dahil oldu¤u çeliflkili olmayan pratiklerin listesini yapar (Foucault.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 127 durufltan farkl›l›k gösterir. Tutars›z pratikler kavram›. ama yine de iktidar alan› oluflturma ifllevine sahiptir. Foucault. sosyal iliflkiler. onlar›n tarihini ya da do¤uflunu araflt›r›r. modern dönemde hangi yollarla birey üzerinde bilginin ve devletin gücünün artt›¤›n› tart›fl›r. problem çözücüdür. Ancak Marx’tan farkl› olarak “derinlerde bir yap›”n›n oldu¤una inanmaz. her zaman her yerde vard›r. en küçük seviyedeki sosyal iliflkilerde de vard›r. farkl› bilgi formlar›n› üreten ve organize eden tarihsel ve kültürel aç›dan özel kurallar setini ifade eder. Sadece devlete ait de¤ildir. sistematik olarak kodlanmam›flt›r. Kuflkusuz her söylem. 2006). Ayr›ca söylemin tüm kültürel formlar›n temeli olmad›¤›n› da tart›fl›r. Ünite . ‹ktidar basitçe bask›lay›c› de¤il üreticidir. Bilginin Arkeolojisi adl› eserinde Foucault. daha sonraki çal›flmalar›nda Nietzsche’den “soy kütü¤ü” yaklafl›m›n› ve Marx’tan ideoloji analizini ödünç alarak bilgi üretimi ile politik güçlerin nas›l birbiri ile girift bir iliflki içinde oldu¤unu göstermeye çabalar. Ona göre iktidar. politik olaylar. iktidar›n kimde oldu¤u ve iktidar›n bu gücünü ne amaçla kulland›¤› gibi konulardan ziyade. O. onlar› aktif olarak yarat›r ve biçimlendirir de. iliflkiden baflka bir fley de¤ildir. politik iliflkiler vb gibi di¤er katmanlarla iliflkilendirinceye kadar. Ancak tercih edilen tekniklere göre iktidar pozitif ya da negatif olabilir. bir dilin gramerinin ancak belli önermelerin yap›lmas›na müsaade etmesi gibidir. bu anlamda sadece yaz›l› metinlerde de¤il belirli kurumsal ve örgütsel pratiklerde de mevcuttur (Layder. örne¤in bilimsel söylem gibi. aç›s›ndan nas›l etkilendikleri üzerine temellendirir (Sarup. Ancak temel odak noktas›n› gücün kayna¤›. Foucault’nun ilgisini çeken iflte bu iliflkilerdir. iktidar ve kontrol aras›nda organik bir korelasyon vard›r. Bir tarihçi olarak sadece gerçekten tarihte meydana gelmifl ifadeleri betimlemeyle ilgilenir. psikolojik tutumlar› vb. Söylem. yani böylelikle “olas› ifadeler”i gerçek olanlar›ndan ay›rt etme diye bir fley yoktur. Bu durum. kurumlar. insanlara empoze edilen d›flsal belirleyicilerin meselesi de¤ildir. “hay›r” diyendir. ‹ktidar›n kullan›m› stratejiktir ve savafla benzerdir. Foucault.6. ifadeleri. Foucault. gerçeklikleri ba¤lam›nda araflt›rmaktan ziyade. tutars›zl›¤› oluflturma rollerinin d›fl›nda ve ayr›ca böyle bir oluflum esnas›nda ortaya ç›kart›labilmesi mümkün olan ifadeleri incelemeyi de reddeder. daha çok. Söylem-‹ktidar-Kontrol Söylem. Pozitif iktidar ise telkinde bulunur. 1988). böylelikle gerçeklik iddialar›n›n tarihini göstererek bilgi arkeolojisi yapmaya çal›flt›¤›n› söyler. . bir fleyin yap›lamayaca¤›n› ve yasalar› güçlendiren güçtür. 1972:162). üzerinde araflt›rma yap›lan nesnelerden ba¤›ms›z de¤ildir ve onlar›n sosyal ve politik muhtevalar› içinde anlafl›lmal›d›r. Dolay›s›yla ona göre söylemlerin otonom katmanlar›n› araflt›rman›n hiçbir faydas› yoktur ta ki biri bunu pratikler. Bilginin araflt›r›lmas› basitçe daha önceden var olmufl nesneleri ortaya ç›karmaz.

t›marhaneler ve manast›rlara kapat›lmaya bafllanm›flt›r. Foucault bu hareketi “büyük kapat›lma” olarak kavramlaflt›rm›flt›r. Resim 6. kral veya merkezî bir otorite figürüne kay›ts›z flarts›z itaati içerir. ‹nsanlar›n kilit alt›nda tutularak kapat›lmas›na iliflkin araflt›rmalar›na disiplin. bekar anneleri. Avrupa’s›nda mant›¤›n› yitirmifl. Jeremy Bentham taraf›ndan tasarlanan Panoptikon (içerden ayd›nlat›lan hücrelerin ortas›nda yükselen bir gözetleme kulesinin yer ald›¤›. yy. sosyal sistemde bireylerin davran›fllar›n› düzenleyen bir iktidar mekanizmas›d›r. ceza ve hapishaneler ba¤lam›nda da devam etmifltir. 2006:139). hastane. gözetleme memurunun gözlenenler taraf›ndan görünmedi¤i daire biçiminde bir bina) ad›n› verdi¤i bu gözetim sistemi ile insanlar cezaevleri. Uygulanan iflkenceler. Ancak Foucault. da mutlak iktidar›n yerini al›r. Foucault. disiplin de¤ildir. zamanlama ve bireylerin davran›fllar› üzerine uygulan›r. Foucault Delili¤in Tarihi (1995) adl› kitab›nda 17. Foucault’ya göre iktidar. vahflete ve uygulanan vahfletin de sergilenmesine dayan›r (Foucault. zamparalar›. Bu yeni iktidar. 2010b). korkutucu bir biçimde cezaland›r›lmas› gerekti¤i düflünülür (Layder. iflsizleri. baflar›s›z intihar girifliminde bulunanlar›. Gözetim teknikleri ile pekifltirilir. insanlara fiziki cezalar uygulamaktan ziyade onlar› sürekli kontrol alt›nda tutar. hayat kad›nlar›n›. Foucault. Disipline Edici ‹ktidar Disiplin. yy. orijini ve hapishane. laf anlamayan insanlar›n kilit alt›nda tutuldu¤u kurumlar›n ortaya ç›kt›¤› bir hareketin bafllad›¤›na iflaret eder. Foucault’ya göre (1973) disipline edici iktidar geliflerek 18-19. geleneklere ayk›r› davrananlar› k›saca sosyal olarak üretime kat›lmayan veya zararl› olan herkesi içermifltir. Mutlak ‹ktidar Foucault’ya göre feodal düzende ve monarflik sistemlerde iktidar tebalar› üzerinde s›n›rs›z bir güce sahip hükümran bir kiflide cisimlenir.2 Panoptik Hapishane Tasar›m›. Hapishanenin Do¤uflu (2010b) ve Klini¤in Do¤uflu (1973) adl› çal›flmalar›nda güç teknolojileri terimi ile ifade etti¤i farkl› iktidar biçimlerinin oluflumunu ve nas›l kullan›ld›¤›n› tarihsel bir bak›fl aç›s›yla irdeler.Illinois State/1954 (Gutting 2005) . Ancak bugün bile mutlak iktidar›n kal›nt›lar› vard›r.128 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Foucault. modern dönemin hapishane anlay›fl›n› modern dönemin cezaland›rma biçimleriyle karfl›laflt›r›r. Bu dönemde verilen cezalar. bu terimi disipline edilmifl toplum anlam›nda kullanmad›¤›na dikkat çeker. okul ve ordu gibi kurumlar›n› incelerken kullan›r. disipline edici toplum kavram›n› o toplumun tarihini. monark›n mutlak iktidar›na karfl› bir tehdit olarak alg›lan›r ve suçlunun herkesin (halk›n) gözü önünde ve ibret verici. Bu hareket sadece delilere yönelik de¤ildir. (››) disipline edici iktidar ve (›››) biyo-iktidard›r. Mekân. disiplin daha çok iktidar›n tecrübe edildi¤i yollardan biridir. Mutlak iktidar. Bu sistem tipinde suç. keyfi bir zulüm de¤il aksine kral›n bu dünyadaki iktidar›n›n ritüel bir icras› olarak bilinçli bir biçimde tasarlanm›fl düzenli pratiklerdir (Layder 2006:139). Bu iktidar biçimleri (›) mutlak iktidar.

yaflam süresi. Buradan elde edilen bilgiler sosyal bilimlerin veri taban›n› oluflturmufltur ki bu bilgiler. istenen davran›fl› göstermeyenleri “normallik standartlar›na” uymalar›n› sa¤layarak “normallefltirmektir. bireyler herkese uygulanan e¤itim ve ›slah metotlar›yla “itaatkâr” uydular hâline getirilir. okulda ve benzeri yerlerde ne kadar kalacaklar›n›n. ›fl›¤a ç›kma bir aldatmacad›r. da laikleflmifltir ve insanlar en gizil duygular›n› ve cinsel pratiklerini itiraf etmeye. hastal›k. Disipline edici iktidar insanlar›n davran›fllar›na odaklan›rken biyo-iktidar›n temel hedefi do¤rudan insan bedenidir.men etme ya da zarar vermeyi içermez. sürekli gözetlendiklerini düflünerek istendik davran›fllar sergilemeye çal›fl›rlar. okullar ve hatta fabrikalara kadar genifl bir organizasyonlar a¤› içinde kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bu ba¤lamda t›p. yüzy›ldan sonra politik birimlerin demografik yap›y› kontrol etme. Bu ba¤lamda cinsellik alan› kontrol edilmeye çal›fl›l›r. do¤urganl›k. düzenleme gayreti içine girdikleri görülmektedir. sosyal kontrol mekanizmalar›n› oluflturmak için kullan›lmaktad›r. Cinselli¤in Tarihi (2010a) adl› kitab›nda modern ça¤da biyo-iktidar olarak adland›rd›¤› farkl› bir iktidar biçimini tart›fl›r. Basit bir mant›kla do¤um ölüm oranlar›. K›saca bu disiplin tekni¤inin amac›. iffla etmeye teflvik edilmifllerdir. doktorlar gibi profesyonellerin iktidar›d›r ve t›pk› hükümlülerin hapishanede yatma sürelerinin hukukçular taraf›ndan belirlenmesi gibi bireylerin hastanede. Ancak bunun için uygulad›klar› yöntem -tercih ettikleri teknik kapatma. onlar› kapal› mekânlarda sakl› tutman›n ve günümüzde de sürekli gözetim alt›nda bulundurman›n mant›¤› temelde ayn›d›r. nas›l davranmalar› gerekti¤inin belirleyicisi de uzmanlar›n kararlar›d›r. Bireylere fiziki olarak eziyet etmenin. Orta Ça¤ döneminden bafllayarak delili¤in nas›l “ruhun hastalanmas›” fikrinden Freud’la birlikte zihinsel bir hastal›k olarak kabul edilmesine gelindi¤ini aç›klamaktad›r. deyim yerindeyse (tar›m ve hayvanc›l›k kültürlerinde görülen). Foucault’ya göre (1995) iktidar teknolojilerinin ortaça¤›n karanl›k zindanlar›ndan bafllayarak ayd›nl›k modern hapishaneye ve uzman denetimine do¤ru olan de¤iflimi asl›nda bir yan›lsamad›r. Ünite . Daha çok söylemler gelifltirerek iktidar ve kontrolü gündelik hayata tafl›rlar ve yayarlar. Özellikle 18. diyet ve beslenme al›flkanl›klar› üzerinden bir tür nüfus planlamas›na odaklan›r. sosyal hizmetler gibi pek çok uzmanl›k alanlar›n›n söylemleri bireyleri ikna ederek çok daha yayg›n ve ince bir formla itaate zorlar. Biyo-‹ktidar Foucault. yy. Yani bireyler de “kendini-gözetimi” genel bir gözetim sisteminin bir parças› olarak içsellefltirirler. Görünür olma. Klini¤in Do¤uflu (1973) adl› kitab›nda bir tarafta hastanenin geliflimini ortaya koyarken di¤er taraftan t›bbi müflahede (kontrol. “Bilginin ‹radesi” (1984) kitab›nda politik iktidarlarla beden aras›ndaki iliflkiyi irdeler ve cinselli¤i kullanarak iktidarlar›n tarihsel süreç içinde bireylerin . Böylelikle bireyler. bir çoban›n sürüsünü gütmesi gibi yönlendirmek için belli teknikler kullan›r. Böylelikle.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 129 Ancak zamanla Panoptikonun mant›¤› hastaneler. psikiyatri. Örne¤in Foucault.6. Modern devlet de insanlar›n davran›fl›n› ayn› biçimde flekillendirmek için. program uygulay›c›lar›. Foucault. gözetim alt›nda tutma) nosyonunu tart›flmaktad›r. psikologlar. Örne¤in dinsel bir pratik olan “günah ç›karma” 18-19. Bu iktidar. “Görme/gözetleme” ile modern toplum bilginin iktidar› ile insanlar›n yaflam alanlar›n›n her yan›n› her an kontrol etmektedir. Foucault’nun temel eserleri aras›nda ilk s›ray› alan Delili¤in Tarihi (1995) adl› çal›flmas›nda ise. Bu ba¤lamda insanlar›n sosyal hayattan çekilerek nas›l tecrit edildi¤ini ve tedavi ad› alt›nda hastan›n uygun görülen davran›fllar› sergileyinceye kadar nas›l vahflete maruz kald›¤›n› ortaya koymaktad›r.

bas›lmam›fl son cildinde de bu aç›dan Hristiyan dönemini ele alm›flt›r. Bu aç›dan t›p ve psikiyatri biliminin yükseliflinin derin. Özellikle t›p bilimlerinin gelifltirdi¤i normal cinsellik biçimleri. di¤er iki ciltte (“The Use of Pleasure” ve “The Care of the Self”) ise Antik Yunan ve Roma’da cinselli¤in rolünü. Dört ciltlik bu eserinin “Bilginin ‹radesi” (The Will to Knowledge) adl› ilk cildinde (1998) son iki yüzy›lda iktidar›n bir yönetim biçimi olarak cinselli¤in fonksiyonunu ve biyo-iktidar›n ortaya ç›kmas› ile olan iliflkisini. rutinler ve kimlikler üzerinden flekillendirilir. Ancak yap›salc›l›¤›n ve post-yap›salc›l›¤›n temel fikirleri üzerine de eleflSIRA S‹ZDE tiriler yazm›fl (Culler 1981) ve Feyerabend’in anarflik karfl› ç›k›fl›n› daha derli toplu ve sistematik hale getirmeye çal›flm›flt›r. daha sonra kendisinin de dersler verece¤i Paris’teki Ecole Normale Supérieure’e (Yüksek Ö¤retmen Okulu) gitmifltir. itaatkâr bedenler. Bat› felsefesinin metafizi¤ini elefltirel analize tabi tutarak yap›söküm olarak bilinen metodu gelifltiren ve hem yap›salc› hem de post-yap›salc› olarak an›lan D‹KKAT bir Frans›z sosyal felsefecidir. on dokuz yafl›nda Althusser. Ancak entelektüel birikimini çok daha er- . sadece iktidar taraf›ndan üretilen iflleyifl kanallar›d›r. kurumsal ve örgütsel pratikler. Derrida’ya göre bilimin amac›.” deSIRA S‹ZDE yifli size Foucault’nun tasnifindeki hangi iktidar biçimini ça¤r›flt›r›yor? DÜfiÜNEL‹M JACQUES DERRIDA S O R U Jacques Derrida’n›n Hayat› DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT Resim 6.3 SIRA S‹ZDE (1930 . kemi¤i benim. Foucault gibi dönemin belli bafll› ayd›nlar›n› yetiflti‹NTERN ET ren. SIRA S‹ZDE 2 Eskiden çocuklar›n› hocaya verirken ebeveynlerin söyledi¤i “Eti senin. tüm nüfusun ekonomik ve sosyal yönden idaresinin stratejik arac›d›r.2004) AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Derrida. ‹nsanlar. Böylece de bu yolla öznenin kendi cinsellik deneyimi biçimlenmekte ve kontrol edilmektedir. Derrida. Ona göre beden. toplum ve insanAMAÇLARIMIZ la ilgili bilgi alan›nda bir tür hermeneutik kurgu yaparak hem modernizmin bilim anlay›fl›n› elefltirme hem de bir post-modern toplum bilgisi oluflK ‹ T A P turma sorununu çözmeye çal›flm›flt›r. 1930 y›l›nda Cezayir’in El-Biar kasabas›nda do¤mufl. yeni söylemler arac›l›¤› ile üretilen bilgi.130 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› bedenleri üzerinden onlar›n bedenlerini e¤iterek nas›l sosyal olarak üretici hâle getirildiklerini ortaya koymaya çal›fl›r. bask›n aç›klama olarak kabul edilmifl ve temel varsay›mlar› da günlük söylemlere kadar s›zm›flt›r. içgüdüsel ve gizemli bir cinsellik söylemini yaratt›¤›n› tart›fl›r. uygun cinsel davran›fllar ve normal ve sapk›n cinsel kimlik tipleri üzerine gelifltirdi¤i bu söylem. Yukar›dan de¤il toplum içinde uygulan›r. yayg›nd›r yani her yerdedir. 1996:37). Yani onun ünlü deyimi ile “özne ölmüfltür”. TELEV‹ZYON Derrida. Kesintisizdir. Bireysel öznellik (kimlik. 2. Bu ba¤lamda iktidar mekanizmalar› insanlardan ba¤›ms›zd›r. 1. Foucaut’ya göre (1973:363) kendi hakk›m›zdaki bilgimiz iç görü de¤il yans›mad›r. psikolojik yönelimler gibi) iktidar iliflkilerinin ürünüdür. Foucault’ya göre moodern iktidar biçimlerinin do¤as›. iktidarlar bilgi yoluyla yeni faaliyet alanlar› ve tipleri yarat›rlar. do¤ru temsildir ve bilim önermeleri bu do¤ru temsilin arac›d›r (fiaylan.

bizim dünyay› nas›l yorumlayaca¤›m›z› yap›land›r›r. Derrida. zihni. daima yap›salc›lar›n analiz etti¤i temel birimlerden oluflur-z›t çiftlerve bu sistemlerde z›t çiftlerin bir taraf› daima di¤erinden daha önemlidir. 1960’lar›n bafl›nda Sorbonne’da dersler vermifltir. Derrida yap› söküm yöntemini infla etmek üzere önce Bat› felsefesinin/düflüncesinin meta fizi¤ini ortaya ç›karma gayreti içine girmifltir. Oysa Derrida’ya göre idea. ikinci terim birincinin bozulmufl hali olarak görüldü¤ünden her ikisi de karfl›l›kl› olarak birbirine z›t olan terimler eflit de¤erde de¤ildir. ‹lki. dünyan›n do¤al bir yans›mas› de¤ildir. bir merkezî konumland›rma gereklili¤ine iflaret ederek Bat› felsefesinde bu merkezi aram›flt›r. herhangi bir yap›n›n ya da sistemin her fleyin oradan geldi¤i ve her fleyin ona gönderme yapt›¤› veya geri döndü¤ü bir noktay›. DERRIDA’NIN TEMEL DÜfiÜNCE VE KAVRAMLARI Yap›söküm Yöntemi ve Metin Özellikle Heidegger and Nietzsche’den etkilenen Derrida’ya göre dünya bir metindir. Camus gibi yazarlar› okuyarak yapmaya bafllam›flt›r ve Nietzche. metnin d›fl›nda hiçbir fley yoktur ve bütün metinlerin birden fazla anlam› vard›r. 1965’ten sonra da Ecole Normale Supérieure’da asistanl›k yapm›flt›r. Derrida’ya göre dil veya metinler. K›saca Heidegger’i takip ederek Derrida da dilin bizi biçimlendirdi¤ini düflünmüfltür: “Metin”. Derrida’n›n bu ba¤lamda ortaya att›¤› temel araçsal teknik kavramlar›. 1956 y›l›nda kazand›¤› bir bursla ABD’ye Harvard Üniversitesine gitmifl. bireysel somut pratiklerden ziyade yap› sökümcüde de sistemlere ya da yap›lara bakmaya devam eder ve ikincisi bütün sistemlerin veya yap›lar›n bir merkezi. Valery. onu gerçek olarak anlad›¤›m›z bir alan yarat›r. Gramatoloji. Onun yap›söküm fikrinin iki anahtar noktas› bulunmaktad›r. 1960’ta Paris’e dönerek 1964’e kadar Sorbonne Üniversitesinde. ‹lk makaleleri Fransa’da sol avant-guarde teorinin forumu ifllevini üstlenen Tel Quel dergisinde yay›mlanm›flt›r. Derrida’ya göre Bat› düflünce yap›s› z›tl›klara dayan›r: iyi kötüye karfl›. Derrida. varl›k. fark. kök noktas› yani sistemin yaratan› var oldu¤una göre bu yap›n›n kayna¤›n› araflt›r›r. Bu yüzden bir metnin tam ve en son yorumunun yap›lmas› imkâns›zd›r. Derrida’ya göre sistemler. Nietzsche. Metinler. O. Ünite . biri po- . idea bazen de felsefi bir sistemin veya inançlar setinin ne söyledi¤ine ba¤l› olarak bilinçalt› oldu¤unu görmüfltür. Tanr›. Çünkü “aflk›n bir göstergenin yoklu¤u” söz konusudur. metinlerin çoklu yorumlar›n› ortaya ç›karacak bir teknik olarak yap›söküm tekni¤ini gelifltirmifltir. ilk olarak 1952 y›l›nda dilbilimci Ignace Gelb’in ileri sürdü¤ü bir kavram olup yaz›m sisteminin dil ile olan iliflkisini analiz etme çabas›ndaki bilim olarak k›saca tan›mlanabilir. Ayn› y›llarda tarih ve yaz›n›n do¤as› üzerine incelemeleri Critique dergisinde yay›mlanm›flt›r.6. iz. ifle yap›sökümde bafl› çeken figür olarak yap› ve yap›n›n kayna¤› olan merkez fikrini irdelemeyle bafllam›flt›r. Bu çal›flmalar. daha kullan›fll› bir yap› kurmak (re-construction) üzere tarihsel anlam evrelerine geri dönüfller yapmakt›r. Gide. yazar›n düflünce dünyas› üzerinde büyük etki yaratan Gramatoloji Üzerine adl› kitab›n›n temellerini oluflturmufltur. Kierkegaard. ‹flte Derrida’n›n temel amac› yap› söküm yöntemiyle klasik Avrupa düflünce yap›s›n› (construction) söküp (de-construction) ondaki malzemeyle yeni. oyun ve yap›sökümüdür. Ve Bat› metafizi¤inde bu merkezin bazen bir Tanr› ya da madde bazen insan›n benli¤i. Husserl’in Geometrinin Kökeni adl› çal›flmas›n› uzun bir önsözle Frans›zcaya çevirmifltir. ve bu z›tl›klar hiyerarflik olarak tan›mlanm›flt›r. kad›n erke¤e karfl›. Heidegger ve Husserl’den özellikle etkilenmifltir. ak›l ya da madde gibi merkezlerin baflka nosyonlara dayanak olmalar› söz konusu olamaz.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 131 ken bir dönemde Rousseau. metin. konuflma yazmaya karfl› vb.

cü görüfl) son derece elefltidenle post-yap›salc›l›k. söz (logos) ile yaz› ayr›m›n›n yer ald›¤›. örne¤in iyi/kötü z›t çiftinde iyi olan taraf de¤erli oland›r ve kötü iyinin egemenli¤indedir. Post-yap›salc›l›¤›n yeni gösterge sisteminde gösterilenden gösterene do¤ru bir kay›fl söz konusuS O R U dur (Sarup. dilin ilk flekli olarak konumland›r›lmas› ve yazman›n sadece konuflman›n kopyas› ya da uyarlama‹NTERNET s› oldu¤una iflaret edilmesi yeterli bir kan›tt›r. Yap›salc›l›k. ikincisi.J. Bu nedenle post-yap›salc›l›k Saussure’cu dura¤an gösterge (sign) birli¤ine. De¤ergesi ile ereklili¤ini [finality] yitirmifl oldu¤undan do¤rulu¤a giK ‹ T A P ister istemez dikenli olacakt›r”. 1997:12). içtenlikli. Derrida’ya göre Saussure de bu gelene¤in takipcisidir ve ona (Saussure) göre de dil ve yaz› iki farkl› iflaret sistemidir. konuflmac›n›n o anda yap›lmam›fl bir konuflman›n kal›nt›s› ya T E L E V ‹ Z Y O N yan›lg›lar›n. belirsizliklerin befli¤i olarak görüldü¤üne dikda art›¤› görünüfllerin. J. Derrida’ya göre bütün Bat› felsefesinin en temelinde. yaln›zca ilkini temsil etmek amac›yla vard›r (Derrida 2011). konuflman›n temsilinden baflka bir fley de¤ildir. D‹K KAT Sarup’a (1997: 12) göre yap›salc›l›k ile post-yap›salc›l›k aras›ndaki en önemli ay›rt edici özelliklerden biri fludur: “Yap›salc›l›k do¤rulu¤u metnin ‘arkas›nda’ ya da ‘içinde’ görürken post-yap›salc›l›k okuyucu ile metnin karfl›l›kl› etkileflimini üretkenlik olarak görmekSIRA S‹ZDE tedir. rel yaklaflmaktad›r. do¤rulu¤u metnin “arkas›nda” ya da “içinde” görürken post-yap›salc›l›k okuyucunun ve metnin karfl›l›kl› etkileflimini üretkenlik olarak görmektedir. hep bu anda oldu¤unun düflünülmesi nedeniyle gerçek ile do¤rulu¤un tek kayna¤›. ‹flte bu z›t çiftler. Rousseau. Derrida’ya göre konuflma imtiyazl›d›r. sa¤/ sol gibi bütün çiftlerde birinci terim ikinciye göre daha de¤erlidir. erkeksi/kad›ns›. Aristo. Hegel yaz›y› türetilmifl tesadüfi. Post-yap›salc›l›¤›n yap›salc›l›ktan kopuflunu ilan etti¤i yer. bundan dolay› sözün ya da konuflman›n dolays›z. çünkü “flimdi var olma” ile birleflir. ancak dilbilimsel teoriler ba¤lam›nda konuflman›n. Ayd›nl›k/karanl›k. den yol bundan böyle D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Derrida yaz›n›n. yorumsamac›l›¤›n radikal kanad›na aç›lan yolun belirginleflmesi ile olmufltur. Bat› felsefesinde. baflka bir deyiflle var olan kavram karfl›tl›klar›n›n en kökeninde. biri konuflmak için orada olmal›d›r. Bu neAMAÇLARIMIZ dura¤an gösterge birli¤ine (Saussure. . 2005:20). kat çekmektedir (Güncü. Derrida’n›n Bat› felsefesinde ilgilendi¤i temel karfl›tl›klar ya da yap›lard›r. Aristoya göre konuflulan kelimeler zihinsel tecrübelerin sembolleridir ve yaz›lm›fl kelimeler ise konuflulan kelimelerin sembolleridir. Rousseau’ya göre de yaz›. Baflka bir deyiflle ele al›nan ürünün edilgen bir tüketimi olarak düflünülen okuma edimi de¤ergesini [status] yitirmifl. Bu. bunun yerine okurun performans› geçmifltir. Yeni yaklafl›m gösterilenden gösterene do¤ru bir yer de¤ifltirmeyi gerekli k›lmaktad›r. ancak çok acayiptir ki bir nesnenin imaj›n› belirlemek için çok daha fazla çabalar. ayd›nl›k karanl›k olmayand›r veya tam tersi. belki iyi/ kötü de oldu¤u gibi apaç›k bir z›tl›k de¤ildir.132 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U zitif di¤eri ise negatif olarak de¤erlendirilir. Derrida en ünlü çal›flmas›nda özellikle konuflma/yazma karfl›tl›¤›na bakm›fl ve konuflman›n daima yaz›dan daha önemli görüldü¤ünü söylemifltir. Her terim ancak di¤eri ba¤lam›nda anlam kazan›r. olas› tek tafl›y›c›s› olarak görüldü¤ünü söylemektedir. “ iflaretin iflareti”. Baflka SIRA S‹ZDE bir deyiflle ele al›nan ürünün edilgen bir tüketimi olarak düflünülen okuma biçimi statüsünü yitirmifltir. yani DÜfiÜNE L ‹ M gösteren (signifer) ile gösterilen (signified) aras›ndaki birebir mütekabiliyet görüflüne karfl› son derece elefltirel yaklaflmaktad›r. d›flsal ve gösterenin kopyas› olarak nitelerler: Fonotik.

Dolay›s›yla anlam. Oysaki Derrida’ya göre var olan her kültürel yap›. Tanr› vb. Dolay›s›yla “ben” söyledi¤iniz ve yapt›¤›n›z her fleyin bir parças›d›r ve sizin varl›¤›n›z› ve var oluflunuzu garanti eder. Varl›k. Konuflmak için orada olmas› gereken bir benli¤in olmas› fikrini Derrrida. madde. Bu arada Derrrida’n›n düflünce sisteminde “dil”in bir sistem ya da bir yap› olarak bir merkezi olmad›¤›n› dikkate almak bir di¤er önemli noktad›r. Dil daima de¤iflir ve hareket eder. daima belirsiz. bu “ben” dedi¤inizde ne anlama geldi¤ini bilen parçan›zd›r. karfl›s›ndakini anlamas› için salt kendini referans noktas› olarak kabul etmemesi gerekir. hissetti¤imiz vb. Sistemin unsurlar›n› bir yerde. Bu. Bat› felsefesi. Fiziksel ya da zihinsel yaflam›m›z›n çekirde¤inde.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 133 Konuflulmufl bir kelimenin o konuflmay› yapan›n var oluflunu garantilemesi fikri. Böylece anlama iflaret eden iflaretlerden ya da göstergelerden ba¤›ms›z bir anlam alan›n›n olamayaca¤›n› göstererek hiçbir koflula ba¤l› olmayan bir bulunuflun ya da mevcudiyetin söz konusu olamayaca¤›n› belirtir. Derrida için “dil”in bir yap› ya da bir sistem olarak bir merkezi yoktur. ‹flte ona göre Bat› toplumunun en temel sorunlar›ndan biri. gerçek. bir arada tutan bir merkez olmadan mut- Derrida’ya göre Bat› düflünce sisteminde söz/konuflma (logos) var olufl ile birleflir ve her ikisi de hem yazmadan hem de yokluktan üstündür. sistemin unsurlar›n› bir yerde bir arada tutan bir merkez olmad›¤›ndan mutlak veya kesin bir gerçek veya anlam da yoktur. bir ve tutarl› olan “benlik” vard›r ki. “mevcut olma” Platon’dan Descartes’a ve hatta kendi dönemine kadar tüm bat› felsefesinin merkezidir. “mevcudiyet/bulunufl metafizi¤i” olarak adland›r›r. ‹flte konuflma ve var oluflun imtiyaz›n› Derrida logocentrism olarak kavramlaflt›rm›flt›r ve o Bat› felsefesinde hem söz hem de ak›l anlam›na gelen bu ayr›cal›kl› logos anlay›fl›na karfl› bir durufl sergilemifltir. insan. bütün bir sistemin ç›kt›¤› ve anlam›n› garanti etti¤i bir merkez oluflturur ki bu merkez. Ona göre. hümanist fikirleri pekifltirmifltir. sonuçta hepsi ba¤›ms›z bir mevcudiyet ya da varl›k alan›n›n oldu¤u varsay›m›ndan hareket eder.6. benzersiz niteliklere sahiptir ve o özgünlü¤ü anlamak için “ben” bak›fl aç›s›ndan vazgeçmek gerekir. Ona göre Bat› düflünce sisteminde konuflma var olufl ile birleflir ve her ikisi de hem yazmadan ve hem de yokluktan üstündür. Bat› felsefinde tüm düflünce sistemlerinin ortak temel sav›n›n. . çünkü bir merkez taraf›ndan sabitlenmemifltir. öz. Derrida. Derrida’ya göre bu terimlerin her biri bir sistemin merkezi olarak iki amaca hizmet eder. Ünite . göstergelerin (ya da iflaretlerin) iflaret ettigi ve bu göstergelerden tamamen ba¤›ms›z bir varl›k alan›n olanaks›zl›¤›n› ileri sürer ve gösterenden ba¤›ms›z bir gösterilenin mümkün olmad›¤›n› ortaya koyar. Dili bir sistem olarak bir arada tutan ve yaratan merkezî bir kavram ya da fikir yoktur. konuflma ve eylem aras›nda dolays›z bir ba¤ oldu¤una ve böylelikle de öznelli¤in merkez olmas›na dayand›¤›n› deflifre ederek logosun Bat› felsefesi içindeki ayr›cal›kl› konumunun yaz›y› de¤ersiz k›ld›¤›n› göstermifltir. Var oluflun yoklu¤a olan üstünlü¤ü yüzünden her sistem. ‹flte. Mevcudiyet metafizigi. her fley bu sistemin bir parças›d›r. varl›¤›n var oluflunu garanti eder. bilinç. yani ötekini “ben”in kategorileriyle de¤erlendirmesidir. Bir bireyin. Böylelikle Derrida klasik “benmerkezci” Avrupa bak›fl aç›s›na da ciddi bir elefltirel tav›r göstermektedir. Bu öz benlik veya “ben”. Derrida’ya ve post-yap›salc›l›¤a göre bunun kendi metotlar› için çok merkezi bir sonucu vard›r. yoklu¤un di¤er z›t taraf›d›r ve varl›k daima yok oluflun üstündedir. sistemin merkezidir ve varl›¤›n›z›n dili ve sizin di¤er her parçan›z “parole” sözün bir parças›d›r. Konuflma ve var oluflun bu imtiyaz›n› ise Derrida logocentrism olarak kavramlaflt›r›r ve Bat› felsefesinde hem söz hem de ak›l anlam›na gelen bu ayr›cal›kl› logos anlay›fl›na karfl› bir durufl sergiler. merkeze hep “ben”i al›p farkl› olan›. Burada belirtilmesi gereken di¤er bir önemli nokta ise Derrida’n›n “yap›sökümü” teriminin ister istemez bir “ötekini” gerektirmesidir. sistemi yaratan fleydir ki sistemin tüm parçalar›n›n aras›nda iliflki oldu¤unu garanti eder ve sistemin kurallar› taraf›ndan yönetilmeyen sistem ötesi bir fleydir. düflündü¤ümüz. sistemlere merkezlik görevini yapacak bir deste terime sahiptir: varl›k. Derrida. flekil. Örne¤in benli¤i bir çeflit sistem olarak kabul edersek yapt›¤›m›z. neyin söylendi¤inin kayna¤› olan gerçek bir benlik vard›r. özünde sabit. çoklu ve geçicidir.

1967:54). Fark ve Erteleme (Differance) Ancak bu. Dolay›s›yla anlam daima belirsiz. Dolay›s›yla reddedilemez gerçekleri felsefi olarak anlamaya odaklanmaktan ziyade yap›sökümcü. Ne var ki “yap› sökümü”. ‹z Derrida’ya göre tüm metin bu kabullerin izlerini içerir ve sonuç olarak da bu metinler. ba¤lam içinde hem gösterilenin gördü¤ü fonksiyona hem de biliflsel flemam›zdaki onun imajlar›na gönderme yapt›¤›ndan sürekli olarak hem “farkl›lafl›r” ve böylelikle hem de hiçbir zaman tam ve kesin olan nihai anlama var›lamayaca¤›ndan sürekli kesin “anlama”ya kadar bir ertelenme durumu vard›r. fark›nda olmadan. En tarafs›z oldu¤u düflünülen yazarlar bile. 2000:32-33). Ona göre “anlam”. Derrida’ya göre birbiriyle rekabet eden yorumlar yap›labilir. istikrars›zd›r. Yani yap› sökümün en temel iddias› metinsel analizlerde kesinli¤in/mutlak anlamlar›n imkâns›z olufludur. Bu metoda. ‹flte Derrida. O hâlde metnin üreticisi yazar ve tüketicisi okur ve farkl› okurlar aras›ndaki iletiflim esnas›nda herkes için hiç de¤iflmeyen sabit bir anlam›n “var oldu¤undan” söz etmek mümkün de¤ildir. Metinsellik (Textuality). Böylelikle bu z›tl›¤›n ima etti¤i düzenin (s›ran›n) ya da hiyerarfliye iliflkin de¤erin kesin veya kat› olmad›¤›n› göstermektir. “deconstruction/yap› söküm” denmektedir.134 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› lak veya kesin bir gerçek veya anlam yoktur. Bu kavram› Derrida Frans›zca différence kelimesinden kendi türetmifltir ve de gösteren ve gösterilen ba¤lam›nda hem “fark/ayr›m” hem de “erteleme” anlam›na gelmektedir.Yap›söküm. Ancak anlamlar. herhangi bir dilsel gösterge setlerinin birbirinden farkl› pek çok anlam dizisi meydana getirebilece¤ini (ki bu anlam dizilerinin ço¤u gayri ihtiyaridir) göstermeye çal›fl›r. çoklu yorumlar›n batakl›k kumlar›na çevirmifltir.(Robinson. Çünkü hem infla etmenin hem . bir sistem içindeki bu z›t çiftlerin fonksiyonunu araflt›r›rken bu karfl›tl›¤›n cebirsel oldu¤una iflaret eder (a=b olmayand›r). Dil daima de¤iflir ve hareket eder. daha ziyade bu iki terimin aras›ndaki “/” iflaretini silmektir.2000). Bu asl›nda yap›sökümün belirmeye bafllad›¤› noktad›r. Nitekim Derrida. Yani anlamlar. düflüncelerini meydana getiren gösterge sisteminin zihinlerindeki karfl›l›¤› olan biliflsel flemalar›na yans›yan izlerini kaç›n›lmaz olarak eserlerine tafl›rlar. Derrida ’ya göre (Derrida and Houdebine 1973) okuma dönüflümcüdür ve metinler çoklu yorumlara aç›kt›rlar. Derrida’ya göre bu istikrars›zl›¤›n d›flavurumu olan “différance”›n söylemimizin her an›nda var olmas› dilin bireyler aras›nda istikrarl› bir anlam iletme arac› oldu¤una dair inanc›m›z› da yok etmektedir (Sim. çünkü bir merkez taraf›ndan sabitlenmemifltir. yorum yapmadan de¤erlendirebilece¤imiz hiçbir yol yoktur. bir düflünsel hareket olarak yap›sökümü ile temelde dikkatimizi bu dilsel istikrars›zl›klara çekmek istemektedir. rasyonalizmin sabit temel kayas›n›. Anlamlar kaygand›r. çoklu ve geçicidir. tüm metnin “differance” (fark) sergiledi¤ine iflaret eder. ancak bu birbiriyle yar›flan yorumlar›n geçerlili¤ini. Bu ba¤lamda Derrida. daima çoklu olas›l›klar sunar ve biz de nesnelli¤i bulma çabas› içinde iken bile asl›nda bu metinselli¤in d›fl›nda kalamay›z. asla son noktaya yani gerçe¤e varabilece¤imiz anlam›na gelmemektedir. bir tür y›kma ya da tahrip etme ifllemi de¤ildir. dil içinde bulunan ve ima edilen bu hiyerarflilerin fark›nda olarak yeniden yorumlanabilir (Derrida. Ancak onun çabas› bu çiftlerde ima edilen hiyerarfliyi tersine çevirmek de¤ildir. do¤alar› gere¤i sabit de¤ildirler ve ba¤lamlar içinde yer de¤ifltirmeleri halinde de de¤iflirler.

K›saca yap›sökümünün temel varsay›mlar› flöyle özetlenebilir: 1. Böylelikle sözcük metinde üstü çizili olarak bulunmaya devam eder. sonra onu karalamay› ve sonra hem sözcü¤e hem de karalamas›na metinde yer vermeyi önermektedir. çünkü sözcük yetersizdir.. Her gösteren. 3. Yani Derrida. Derrida. ‹smet Birkan. Bu nedenle yorum.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 135 de sökmenin bir bileflimini içerir. baflka bir göstereni SIRA S‹ZDE gösterir ve buradan elde edilecek olan yaln›zca mevcudiyet de¤il anlama kaynakl›k eden “gösterge zincirleri”dir.6. Yani kavramsal hiyerarflilerin üretti¤i metafizikleri deflifre edip yap›land›¤› tarz› çözmektir (Aktay 1996:196). T 2011. al›fl›ld›k anlam›yla “analiz”e benzemeyip bir tür oyunu and›ran serbest bir aland›r (Sarup. Böylece “anlam oyunu” sonsuz/bitimsiz bir oyuna dönüflür. Böyle bir çeliflki karfl›s›nda hiçbir analiz yöntemi (örne¤in felsefe veya elefltiri) metnin yorumu aç›s›ndan herhangi bir otorite iddias›nda bulunamaz. DÜfiÜNEL‹M SIRA S‹ZDE Derrida ile Saussure çal›flmalar›nda “gösteren” ile “gösterilen” aras›ndaki iliflkiyi tan›mS O R U lamadaki temel fark› araflt›r›n›z. S O R U SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M D‹KKAT AMAÇLARIMIZ SIRA S‹ZDE K ‹ T A P AMAÇLARIMIZ SIRA S‹ZDE K ‹ T A P AMAÇLARIMIZ . 2. çünkü sözcü¤ün yerine geçebilecek daha baflka bir sözcük yoktur. Bu ba¤lamda bir sözcü¤ün üstü çizilir. Ünite . SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M 3 SIRA S‹ZDE S O R U DÜfiÜNEL‹M D‹KKAT S O R U SIRA S‹ZDE D‹KKAT AMAÇLARIMIZ Gramatoloji. 1997). fakat bir yandan da sözcük metin içinde üstü çizili olarak tutulur. T›pk› Derrida’n›n bu yöntemi do¤a ve kültür kavramlar›na uygulad›¤›nda oldu¤u gibi. Yap›sökümünün bu flekilde temelini oluflturan “üstünü çizme”. bir anlama gayretidir ve anlama çabas› ister istemez yap›y› unsurlar›na ay›rma (sökme) ve tekrar ba¤lay›p birlefltirmeyi gerektirir. yap› sökümü metodunda önce bir sözcük yazmay›. sadece yap›laflman›n temel unsurlar› aras›ndaki karfl›tl›¤›n kendi öz mant›¤›na ne kadar ters oldu¤unu göstererek eski sistemi sökmektir. dolay›s›yla bu metodun temel amac›. Yap›söküm ve Oyun Yap›bozumu metinleri okuman›n radikal bir tekni¤idir (Zuckert 1991) ve temel metodu flöyle özetlenebilir: Z›t çiftleri bulmak ve her terimin bu terim çiftinin z›t kutup olarak di¤erinin karfl›t› olmas›ndan ziyade onun bir parças› oldu¤unu göstermek. z›t terimler ikilisinin de¤erler hiyerarflisindeki yerini de¤ifltirmek ya da hiyerarflide altta olan› üste ç›kararak yeni z›tl›klar infla etmek ya da yap›y› tahrip etmek de¤ildir. Bu metot. anlam tutars›zl›¤› ve kaymalar›n›n silinemez izlerini tafl›r. BilgeSu Yay›nc›l›k/Felsefe Ankara. Böylece bu terimleri birbirinden uzak tutan yap› ya da z›tl›k çöker.. Dil.” bu net olmama durumunun bir “temsilidir” ve göstergenin bir yar›s›n›n her zaman o olmad›¤›n›n bir resmidir (Sarup. Silme Yap›söküm metotunun di¤er önemli bir tekni¤i de “silmedir”. Sonunda neyin ne oldu¤unu söyleyemedi¤inizde karfl›l›kl› z›tl›klar ve hiyerarfliler anlam›n› yitirir. göstergenin (yani metin içindeki sözcü¤ün) kendinden eminli¤ini ve bir “dil dizgesi” içinde dahi olsa “anlam›”n› sarsmaktad›r. Jacques Derrida. Derrida bu ifllemi. Bu ba¤lamda “üstünü çizmek. bu tarz bir yaz›n tekni¤iyle herhangi bir göstergeyi okudu¤umuzda o kavram›n. Yap›söküm. 1997:40). Çev. terimin anlam›n›n bizim için net olmad›¤›n› söylemektedir. D ‹ K K ADizisi. “varl›k” sözcü¤ünü s›kl›kla karalayan Heidegger’den alm›flt›r.

1994:244-245). Foucault ve Derrida gibi yazarlar›. Modern ile post-modern aras›ndaki k›r›lmay› aç›k ve net olarak ortaya koyamad›klar› gibi bu k›r›lmay› toplumda neyin üretti¤ini de aç›klayamam›fllard›r. . Özerk insan rasyonalitesi ile evrensel-normatif (genel geçer) de¤erlere iliflkin fikirler aras›nda kurdu¤u ba¤. Ne Foucault’nun ne de Derrida’n›n post-modern toplumsal teoriler üretmede baflar›l› olduklar› söylenemez. 3. nihilizm. Dolay›s› ile çal›flmalar›nda -eninde sonunda öngördü¤ü üzerenormatif de¤erleri kabul etmemesi ve onaylamamas› konusu elefltirilmektedir. Pozitivizm yanl›lar›. 2.136 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› POST YAPISALCILI⁄A YÖNELT‹LEN ELEfiT‹R‹LER Post-yap›salc›l›¤a yönelik çok say›da elefltiri olmakla birlikte bu elefltirilerin en önemlileri afla¤›daki gibi s›ralanabilir: 1. Foucault’yu nihilistlik bir düzleme tafl›maktad›r. küçük ayr›nt›lar› (feminizm. anarflizm gibi alternatif felsefeleri) kendi teorik yaklafl›mlar› için kulland›klar›n› belirterek tarihi s›kl›kla dikkatsiz ve eksik olarak yorumlad›klar› biçiminde elefltirmifllerdir. biçiminde elefltirmifllerdir (Kellner.

toplumdaki en küçük seviye- A M A Ç 4 . Arkeoloji farkl›l›k ve benzerliklere odaklan›rken “soy bilim” daha çok iktidar iliflkileri ve politik teknikleri ile bilgi formlar› üretmek için “fleylerin organize oldu¤u “ düzleme odaklan›r. ‹ktidar. söylemler ile iktidar ve kontrol mekanizmalar› üzerine yapt›klar›d›r. pek çok seçene¤i birlikte sunar. Post-yap›salc›l›k. Her ne kadar benli¤in söylemlerle flekillendirildi¤i düflüncesi ile yap›salc›larla paralellik gösterseler de farkl› bir yaklafl›mla gerçekli¤in metin ile okuyucunun etkileflimiyle yarat›ld›¤›n› ileri sürerler. Arkeoloji kavram› ise onun analiz yaklafl›m›n› betimlemek için en önemli kavramlardan biridir. Darrida. önyarg›lardan ar›nd›rarak yeniden de¤erlendirmeyi amaçlar. Bunu “öznenin ölümü” ile ifade eder. sembolik etkileflimciler gibi). post-modernizmin teorik temelleri olarak tan›mlamak mümkündür. isminden de anlafl›laca¤› üzere modernizmin düflünsel temeli olan yap›salc›l›¤a. modernitenin krizlerinden kaynaklanan bir hayal k›r›kl›¤›n›n sonucu bir tepki olarak ortaya ç›kt›¤› büyük oranda genel kabul görmektedir ve bask›n Bat› kültürünün bir bak›ma elefltirisi niteli¤indedir. Ünite . analizinde önemli bir yer tutar ve iktidar iliflkilerinin ve bunlarla ba¤lant›l› pratiklerin ifadesi olmas› nedeniyle masum da de¤ildir. Onun belki de en etkili çal›flmalar›. Arkeoloji. Baudrillard gibi düflünürler ise yap›salc›l›ktan büyük oranda etkilenseler de yap›salc›l›ktan bir kopuflun oldu¤unu ileri sürerler. disiplinler aras› iliflkilerin tan›mlad›¤› karmafl›k bir yap› gösterir. kendini kontrol edebilen. Bu nedenle ba¤›ms›z olmayan benli¤in bilinçli. Post-yap›salc›l›¤› yap›salc›l›ktan ay›rt edebilmek. formal yap›lar›n içine gömülü ve maskelenmifl tarihsel içerikler ve diskalifiye edilmifl bilgi serilerini ortaya ç›kararak Bat› kültürünün ve yap›salc›l›¤›n elefltiri araçlar›n› ortaya koyar. “flimdiki zaman›n tarihini yazabilmek için geçmiflte kalan tutars›z. özneyi merkeze alan teorilere aç›k bir flekilde karfl› durur. Onun sistematik bir teori gelifltirme gibi bir amac› yoktur. Bu ba¤lamda de¤erlendirilebilecek di¤er kavram ise “arfliv”dir. modernizmin bir devam› olarak görürken Foucault.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 137 Özet A M A Ç 1 Post-yap›salc›l›kla postmodernizm aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilmek. Çünkü ona göre “özne” bir iktidar alan› ve belirli pratikler seti içinde flekillendirilen toplumsal söylemler arac›l›¤›yla üretilen toplumsal bir kurgudur. anlam›n yarat›c› kayna¤› de¤ildir. Çünkü tek bir do¤ru ve gerçekli¤i ret eder ve çal›flmalar›. Her söylemin iktidar alan› oluflturmak gibi bir ifllevi vard›r ve sadece yaz›l› metinlerde de¤il belirli kurumsal ve örgütsel pratiklerde de mevcuttur. Bu nedenle halâ tart›flmalar›n merkezinde yer almaktad›r. Söylemler. çeliflkili kurallar› ve izleri incelemekle ilgilidir. Habermas gibi bir k›s›m düflünür post-modernizmi. A M A Ç 3 A M A Ç 2 Michel Foucault’nun temel düflünce ve kavramlar›n› tan›mlayabilmek. Ancak Postmodernizmin ne oldu¤u üzerine genel kabul görmüfl bir görüfl bulunmamakla birlikte ne olmad›¤› az çok bellidir. Kendisi bunu ret etse de Foucault. Belli bir tarihsel dönemin ya da kültürün geçmiflte b›rakt›¤› bütün maddi ipuçlar›n›n koleksiyonunu ifade eder. Tarih. Ayr›ca yap›salc›l›¤›n aksine tarihsel bir yaklafl›mla bilginin nas›l üretildi¤ini temel araflt›rma sorunsal› olarak ortaya koyar ve tarih ve kültür taraf›ndan koflulland›r›lan yap›lar›. Asl›nda tarihe bak›fllar› da yap›salc›lardan farkl› olarak görelidir ve evrimsel bir çizgi takip etti¤ine iliflkin görüflü ret ederler. Genelde post-yap›salc›l›kla. Bu aç›dan genelde bir mu¤lâkl›k tafl›r. Post-yap›salc›l›k. iç bütünlü¤e sahip tutarl› ve rasyonel varl›k olmas›ndan da söz edilemez.6. Di¤er önemli kavram ise “soykütüktür”tür. Birey. Post-yap›salc›l›¤›n yap›salc›l›¤a yönelik iki temel elefltirisi vard›r: (›) Yap›salc›l›¤a göre yap›lar›n kendi kendilerine yetiyor olmas› ve (››) bu yap›lar›n ikili z›tl›klardan oluflmas›. Ancak her zaman bu ayr›m› yapmak mümkün olmaz. en dikkat çekici ve en önemli isimlerinden ilk akla gelendir. Foucault’nun çal›flmalar›nda iktidar kavram›n›n önemini özetleyebilmek. Ancak özneyi merkeze oturtan (fenomenoloji. post-modernizim bu nedenle birlikte an›lmakla birlikte post-yap›salc›l›¤›. post-yap›salc›l›¤›n en popüler.

iktidar teknolojileri terimi ile ifade etti¤i farkl› iktidar biçimlerinin oluflumunu ve nas›l kullan›ld›¤›n› tarihsel bak›fl aç›s›yla irdeler: Feodal ve monarflik sistemlerde tebalar› üzerinde s›n›rs›z olarak kullan›lan iktidar “mutlak iktidar”d›r. “erteleme” ise bu farkl›laflma nedeniyle kesin ve nihai olarak bir anlama var›lamayaca¤›ndan sürekli bir ötelemenin varl›¤›n› ifade eder. Ona göre dünya bir metindir ve metnin d›fl›nda hiçbir fley yoktur ve bütün metinlerin birden fazla anlam› vard›r ve bizim dünyay› nas›l yorumlayaca¤›m›z› flekillendirirler. göstergelerin iflaret etti¤i ve bu göstergelerden ba¤›ms›z bir varl›k alan›n›n olanaks›zl›¤›n› ileri sürer ve gösterenden ba¤›ms›z bir gösterilenin mümkün olmad›¤›n› ortaya koyar. Ona göre dilin belli bir merkezi yoktur ve bu nedenle sabitlenemediklerinden mutlak veya kesin bir gerçek ya da anlam yoktur. Dil. O. Derrida’y›. Sonuç olarak yap›sökümünün temel varsay›mlar›n› flu flekilde özetlemek mümkündür: Dil. (››) ikincisi ise yap›n›n kayna¤›na yönelir. Dolay›s›yla anlam daima belirsiz. Bat› düflüncesinin yanl›fl bir flekilde hiyerarflik olarak tan›mlanm›fl iyi/kötü. “fark ve erteleme”.138 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› deki iliflkilerde de aranmal›d›r. anlam›n ba¤lam› içinde hem gösterilenin gördü¤ü fonksiyona hem de biliflsel flemam›zdaki onun imajlar›na gönderme yapt›¤›ndan dolay› sürekli de¤iflimi. bilgi alan›nda hermeneutik bir yaklafl›mla hem modernizmin bilim anlay›fl›n› hem de post modern toplum bilgisi oluflturma sorununa e¤ilir ve bilginin amac›n›n do¤ru temsil oldu¤unu ileri sürer. Bu nedenle gösterge birli¤inin aksine post-yap›salc›l›¤›n gösterge sisteminde gösterilenden gösterene do¤ru bir kay›fl söz konusudur. Yap›salc›lar. yazar›n fark›nda olmadan metin üzerinde kendi düflünce yap›s›na iliflkin b›rakt›¤› göstergeler. Bu nedenle de yorum bir analizden çok bir tür oyunu and›ran serbest bir aland›r. Yani anlamlar. 18 ve 19. Di¤er bir kavram da “silme”dir ve yap›söküm tekni¤i ile yaz›lan metinlerde herhangi bir gösterge ya da terimin anlam›n›n bizim için net olmad›¤›n› ifade etmek için üstünü çizerek metinde b›rakmakt›r. “disipline edici iktidar”. Feyerabend’in anarflik karfl› ç›k›fl›n› sistematik hâle getirmesi nedeniyle. Jacques Derrida’n›n düflüncelerini yap›salc›l›ktan ay›rt edebilmek. Jacques Derrida’n›n çal›flmalar›nda kulland›¤› temel kavramlar› aç›klayabilmek. Derrida. Derrida. Ayr›ca Derrida. konuflma/yazma. Hapishanenin Do¤uflu ve Klini¤in Do¤uflu bafll›kl› çal›flmalar›nda. anlam tutars›zl›klar›n›n ve kaymalar›n›n silinmez izlerini tafl›r ve bu çeliflki karfl›s›nda hiçbir analiz yönteminin bir üstünlü¤ü olamaz. A M A Ç 6 A M A Ç 5 . Ancak yap›salc›lardan aç›k olarak ve radikal olarak yorumsamac›l›¤a yönelmesiyle kopar. Derrida. daha kullan›fll› bir yap› kurmak üzere tarihsel anlam evrelerine geri dönüfller olarak tan›mlar. yüzy›lda geliflmeye bafllayan ve bireylerin davran›fllar›n› düzenleyen ve kontrolü için gözetim teknikleri gelifltiren iktidar›. erkek/kad›n gibi z›tl›klar üzerine infla edildi¤ini ileri sürerek temel amac›n› yap›söküm tekni¤iyle bu düflünce yap›s›n› söküp ondaki malzemeyle yeni. söylemler arac›l›¤›yla üretilir ve iktidar›n kendisidir. felsefenin bozguncusu olarak ananlarda vard›r. modern ça¤da ortaya ç›kan ve söylemler arac›l›¤›yla do¤rudan insan bedenini kontrol alt›na alan iktidar› ise “bio-iktidar” olarak tan›mlar. Derrida’n›n çal›flmalar›nda kulland›¤› “iz” kavram›. Onun yap›söküm tekni¤inin iki anahtar noktas› bulunmaktad›r: (›) ‹lki sistemlere ve yap›lara odaklan›l›r. daima de¤iflir ve hareket eder. do¤ruyu okuyucunun ve metnin karfl›l›kl› etkilefliminin üretkenli¤i olarak görür. do¤ruyu metnin arkas›nda ya da içinde ararken o. Saussure’ün aksine metni öne ç›kar›r. istikrars›zd›r ve bunun d›flavurumu olan “fark” söylemlerimizin bireyler aras›nda istikrarl› bir anlam iletme arac› olmaktan uzakt›r. Bilgi. Bat› düflüncesini ben merkezli olmas› nedeniyle elefltirir ve var olan her kültürel yap›n›n benzersiz oldu¤unu ileri sürer. Böylece onu ifade eden iflaretlerden ya da göstergelerden ba¤›ms›z bir anlam alan›n›n olamayaca¤›n› ifade eder. çoklu ve geçicidir.

c. Jacgues Derrida c. c. pozitif iktidar organize edicidir. tutarl› bir varl›k de¤ildir. Arfliv b. Bilginin nas›l üretildi¤i temel sorunsal olarak ele al›n›r. Benlik. Arkeoloji e. c. Disipline edici iktidar b. Yap›söküm d. 8. Bat› düflüncesindeki z›tl›klar›n. Yani anlamlar daima belirsiz. Bio-iktidar d. Afla¤›daki düflüncelerden hangisi Derrida’ya ait de¤ildir? a. 5. Özgür de¤ildir. Özneyi merkeze oturtan teorilere karfl› ç›kar. Negatif ve pozitif iktidar›n her ikisi de organize edicidir. ötesine geçebilendir. Gösterge birli¤i. Semiyoloji 7. Ferdinand de Saussure b. kemi¤i benim” deyifli. tarihsel anlam evrelerine geri dönerek sökülmesi ve yeniden yap›lanmas› gerekir. b. Bat› kültürünün temel kabullerine karfl›d›rlar. Habermas 6. 4. ‹ktidar olgusunun ikili yap›s›n› ifade eder. d. Derrida konuflma ve var oluflun imtiyaz›n› logocentrism olarak adland›r›r. Mutlak iktidar c. Antropoloji c. Ünite . düflünsel alan›n› s›n›rlayan söylemlerin s›n›r›na. Afla¤›dakilerden hangisi post-yap›salc›lar için söylenemez? a. Göreli iktidar 3. iktidard›r. Anlafl›lamayan kavramlar›n silinerek yok say›lmas›d›r. e. Olgular› tan›mlayan ifadelerin yetersizli¤ine iliflkin flüphelerimizi ifade etmek üzere ifadenin üzerinin çizilerek metin içinde korunmas›d›r.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 139 Kendimizi S›nayal›m 1. Negatif iktidar düzen kurucu. 2. Rölatif iktidar e. Negatif ve pozitif iktidar›n her ikisi de düzen kurucudur. Dünya bir metindir ve onun d›fl›nda hiçbir fley yoktur. Modernitenin düflünsel temeli olan yap›salc›l›¤a karfl› ç›karlar. d. d. . Gündelik yaflam›m›zdaki “Bilgi. Yazar. Tarihselli¤i ret ederler. Birey. Derrida’n›n “silme” tekni¤i nedir? a. Dil sistemini bir arada tutan bir merkezin olmamas› nedeniyle mutlak ve kesin bir gerçek. bilinçli. Michel Foucault d. Foucault’un flimdiki zaman›n tarihini yazabilmek için geçmiflte kalan tutars›z. Eskiden çocuklar›n› hocaya verirken ebeveynlerin söyledi¤i “Eti senin. b. anlam mevcut de¤ildir. e. c. Emin olunmayan ifadelere yer verilmeyerek sadece do¤rulu¤u kesin ifadelerin esas al›nmas›d›r. Özneyi merkezden uzaklaflt›r›rlar. c. b. b. söylem ve iktidar iliflkileri içinde flekillenir.” deyifli hangi düflünürün düflüncelerinde somutlafl›r? a. e. çeliflkili kurallar› ve izlerini söylemler üzerinden ortaya ç›karmak için gelifltirdi¤i metodolojisinin ad› nedir? a. Birey. olumsuz olan› ise negatif iktidard›r. e. d. size Foucault’nun tasnifindeki hangi gücü ça¤r›flt›r›r? a. anlam›n kayna¤›d›r. Foulcault’nun pozitif ve negatif iktidar kavramlar›n› en iyi hangi cümle ifade etmektedir? a. Analizde çözümlenen olgular›n silinerek. b. Yanl›fl ifadelerin üzerlerinin silinerek yanl›fllar› sergilenmesi tekni¤idir. Afla¤›daki düflüncelerden hangisi Foucault’ya ait de¤ildir? a. çözüme ihtiyaç duyulan konulara odaklan›lmas›d›r. çoklu ve geçicidir. yani gösteren ile gösterilen aras›nda birebir mütekabiliyet bulunmaktad›r. d.6. e. Claude Lévi-Strauss e. iç bütünlü¤e sahip. Toplum için olumlu iktidar pozitif.

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Post-yap›salc›l›k” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 2. e. e. gelenekmifl. ‹nsanlar›n çeliflkili davranmalar›. ‹ktidarlar. üzerlerine ne düflse iz b›rak›r. b 3. Dolay›s› ile bu sözler. Afla¤›dakilerden hangisi nihilistik bir söylem de¤ildir? a. Bu hayat›n ne anlam› var? d. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yap›-söküm ve Oyun” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Derrida’n›n “iz” kavram›n› en iyi betimleyen deyifl afla¤›dakilerden hangisidir? a. 4. zikrinin o olmas›. ‹nsanlar “akl›n” bir ölçüde tek biçimli mant›¤›na göre davranmazlar. a 5. kültürün imbikten süzülmüfl hâli olarak günümüze kadar gelen söylemlerdir. sosyal pratiklerin insan›n bedeni üzerindeki disipline edici güce gönderme yapar. 2. c. Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹z” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bir durumu “söylemin” d›fl›na ç›k›p objektif olarak araflt›rmak da mümkün de¤ildir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹ktidar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 10.” gibi atasözleri gücün kullan›larak bedenin flekillenmesinin nas›l sa¤land›¤›n› örnekler. S›ra Sizde 2 Eti senin kemi¤i benim. At izinin it izine kar›flmas›. Her fleyi ciddiye al›yorlar. “K›z›n› dövmeyen dizini döver.140 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 9. . b. Yok ahlak de¤erleriymifl. bilinç d›fl› olabilece¤i gibi toplumsal koflullara da ba¤l› olabilir. c. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Silme” konusunu yeniden gözden geçiriniz. yap›salc›lara özellikle flu noktalarda karfl› ç›km›flt›r: 1. Hayat bir yalandan ibarettir. hepsi bofl fleyler. 10. Çocuklar donmam›fl beton gibidir. 1. Bana gerçekleri soruyorlar. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Foucault’un Temel Kavramlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. d. Bu sözler. Hayatta herfleyin bir manas› vard›r. politik iktidarlarla beden aras›ndaki iliflki ve cinselli¤i kullanarak iktidarlar›n tarihsel süreç içinde bireylerin bedenleri üzerinden onlar›n bedenlerini e¤iterek nas›l sosyal olarak üretici hâle getirildiklerini ortaya koymaya çal›fl›r. d 7. ‹z b›rak›lmadan yürünmez. Böylece Foucault. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Foucault’un Yaflam›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 4. S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Foucault. c 8. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Benlik” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Fikri neyse. Tüm insanl›¤› aç›klayabilecek kesinleflmifl belli yap›lar yoktur. 3. aksine bilerek ya da bilmeyerek irrasyonel nedenlere de ba¤l› olarak hareket edebilirler. Geçmiflin izleri silinmez. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bio-iktidar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. d 9. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Post-yap›salc›l›k” konusunu yeniden gözden geçiriniz. bilgi yoluyla yeni faaliyet alanlar› ve tipleri yarat›rlar. c 6. gerçek olan ne var? b.

The Birth of the Clinic. kendini aç›klamaya giriflti¤inde gösterilene de¤il baflka göstergelere ulafl›r ve hiçbir zaman gösterilen boyutuna varmayaca¤› düflüncesinden hareketle bir göstergeler zincirinin oluflumu ile karfl› karfl›ya kal›n›r. Ünite .) Mehmet Küçük. Saussure’ün dura¤an gösterge (sign) birli¤ine yani gösteren (signifer) ile gösterilen (signified) aras›ndaki birebir mütekabiliyet görüflüne karfl›d›r. yeni söylemler arac›l›¤› ile üretilen bilgi. Foucault. Derek (2006). (der. Michel (2010a). Michel (1972). D. Martin's Press. ‹stanbul: Küre Yay›nlar›. M. Post-yap›salc›l›k. Gary (2005). In Steven Seidman (Ed. (2003). Göka. Bu ba¤lamda iktidar mekanizmalar›. Gordon (1999). London.: Prentice-Hall. Jacgues (2011). (Ders Notlar›). The Care of the Self.Y. Foucault. Marshall. Oxford. Ankara: ‹mge Yay›nlar›. Foucault. Hapishanenin Do¤uflu. Sosyal Teoriye Girifl.33-46 Published by: The Johns Hopkins University Press. Derrida’ya göre. Michel (1985). Michel (1971). In Structuralism and Since: From Lévi-Strauss to Derrida. Ça¤dafl Düflünce Ak›mlar›: Postmodernizm. MA: University Press. ‹nsanlar. Michel (1980). Gramatoloji. Gencay (1996). Foucault. ve Kellner. London: Penguin. Sarup. And Houdebine. Derrida J. Ankara:Vadi Yay›nlar›. Catherine (1991). Palgrave Macmillan Journals. Oxford: Oxford University Press. Michel (2010b). M. Polity. Stuart (2000). Michel (1998). John Sturrock (ed. . Kellner. Foucault A Very Short Introduction. Michel. U. The History of Sexuality Vol.A. 1: The Will to Knowledge. Postmoden Theory: Critical Interrogations. Foucault Live: Semiotexte: New York. St. USA: Oxford University Press. E. (1991). New York: Random House.Topçuo¤lu. Houdebine Source: Diacritics. Önce Söz Vard›-Yorumsamac›l›k Üzerine Bir Deneme. Interview: Jacques Derrida Author(s): Jacques Derrida and J. Ankara: Bilim ve Sanat Yay›nlar› Robinson. Sim. pp. Zuckert. Derrida ve Tarihin Sonu. An Introductory Guide to Poststructuralism and Post-modernism. Derrida. “Toplumsal Teori Olarak Postmodernizm: Baz› meydan okumalar ve Sorunlar” içinde Modernite versus Postmodernite. The Archeology of Knowledge. Güncü. John (2003). Catherine (2002). New York: Random House. ‹stanbul: Everest yay. Çünkü gösterge.). Sarup. Davis. Belsey.) The Postmodern Turn: New Perspectives on Social theory. Foucault. Continuum. iktidar iliflkilerinin ürünü oldu¤undan. rutinler ve kimlikler üzerinden flekillendirilir. Structuralism. 1975-76.1. Vol. Ankara: TODA‹E Yay›nlar›. Ankara: BilgeSu Yay›nc›l›k/Felsefe Dizisi. New York: Pantheon. Lotringer. A. Douglas (1994). Ankara: Yom Sanat. New York: Oxford University Press Inc. kurumsal ve örgütsel pratikler. Ankara: Vadi Yay›nlar›. UK: Blackwell Publishing. 23. Michel (1973)..3.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 141 itaatkâr bedenler. psikolojik yönelimler gibi). Genealogy and Social Criticism.. The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences. Layder. 3. New York: Pantheon. Cambridge. Foucault. Michel (1986). Culler. ‹stanbul: Everest Sturrock. S. Jonathan (1981). Sylvère (1989). Sosyoloji Sözlü¤ü. fiaylan. Foucault. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Foucault. her yerdedir ve “özne ölmüfltür.6. insanlardan ba¤›ms›zd›r. Nietzsche ve Postmodernizm. Power/Knowledge. Foucault. Post-yap›salc›l›k ve Post modernizm. The Politics of Derridean Deconstruction. Michel (1994). (1996). Society Must Be Defended: Lectures at the College de France. Poststructuralism: A Very Short Introduction. Foucault. sadece iktidar taraf›ndan üretilen iflleyifl kanallar› görevini yapar. (1997). Ertu¤rul (2005). somut bir gerçekli¤i ve anlam birli¤ini yans›tmaz. Best. Michel (1995). New York: Pantheon. Dave (2000). “Levinas: An Introduction”. Cinselli¤in Tarihi. Delili¤in Tarihi. Bu ba¤lamda bireysel öznellik (kimlik. Londra: Macmillan. Foucault. Vol. Ankara: Bilim ve Sanat Yay›nlar›. Ankara: ‹mge Yay›nlar›. (1973). Foucault.S. ew York: Pantheon. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Aktay. (1988).-L. No.” S›ra Sizde 3 Darrida. No. L. Gutting. Buna göre Sassure’ün ifade etti¤i gösteren ile gösterilen aras›nda kal›c›-nedensel bir ba¤›n oldu¤u konusu. Colin (2006). The Use of Pleasure.

7 Amaçlar›m›z ‹çindekiler Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Agonistik demokrasinin temel önermelerini analiz edebilecek. Postmarksizmin Marksizmi elefltirdi¤i temel noktalar› s›ralayabilecek. Anahtar Kavramlar • Postmarksizm • Yeni Toplumsal Hareketler • Marksizm • Söylem ve Hegemonya • Radikal Demokrasi Postmarksizm ve Radikal Demokrasi • POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL VARSAYIMLARI • POSTMARKS‹ZM KURAMININ MARKS‹ZM ÜZER‹NE ELEfiT‹R‹LER‹ • POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL KAVRAMLARI • YEN‹ TOPLUMSAL HAREKETLER • POSTMARKS‹ZM VE RAD‹KAL DEMOKRAS‹ S‹YASET‹ • POSTMARKS‹ZME YÖNELT‹LEN TEMEL ELEfiT‹R‹LER . Postmarksizmin temel varsay›mlar›n› aç›klayabilecek. Radikal demokrasi siyasetinin özelliklerini ay›rt edebilecek. Yeni Toplumsal hareketlerin özelliklerini de¤erlendirebilecek. Postmarksizme yöneltilen temel elefltirileri özetleyebileceksiniz.

postyap›salc› ve postmodernist düflüncelerin ›fl›¤›nda Marksist siyasal düflünce gelene¤ini yeniden de¤erlendirerek Marksizmin siyaset ve toplumsal de¤iflim konular›ndaki baz› temel ilkelerini ters-yüz etmifllerdir. onu otomatik olarak bu yerine uygun siyasal inanç ve ç›karlarla ve bu ç›karlara göre tarif edilen kimliklerle donatmamaktad›r. Bu afl›r› sorgulay›c› ve postmodern felsefeden etkilenen yaklafl›mlar. 1996: 91). Bütün bu aç›klamalar. ekonomik konum ve politik kimlikler aras›ndaki ba¤lar zay›flamaktad›r. art›k günümüz toplumlar› s›n›fl› toplumlar de¤ildir. post-yap›salc› ve postmodernist düflüncelerin ›fl›¤›nda Marksist siyasal düflünce gelene¤ini yeniden de¤erlendirmektedir (Barrett. Politik ve teorik kökenleri yap›salc›l›k. Bu bak›fl aç›s›na göre. Barry Hindess. Günümüz sosyolojisinin post-yap›salc›l›k ve postmodernizm teorilerinde ça¤dafl toplumsal yap› genellikle post-fordist. Marksizmin s›n›fa otomatik olarak ayr›cal›k tan›yan s›n›f özcülü¤ünü redden Laclau ve Mouffe. parçalanm›fll›k sergiledi¤i görüflünden hareket edilmektedir. sosyalizme politik bir devrimle ulafl›laca¤› gibi temel ilkelerinin sorgulanmas› ve bu ilkelerin reddi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. post-yap›salc›l›k ve Avrupa Marksizmine götürülebilecek olan Postmarksizmin bafllang›ç noktas› olarak. Bu Postmarksizmin kuram olarak ortaya ç›k›fl› ve popülerleflmesi. Gareth Stedman Jones gibi genifl bir akademisyen çevre içinde kabul gören Postmarksizm. kiflinin toplumda ve üretimde iflgal etti¤i yer. Hegemonya ve Sosyalist Strateji kitab› hem Postmarksist kuram›n teorik argümanlar›n› içeren temel bir manifesto olmakta hem de Postmarksist kurama dayanan radikal demokrasi projesinin dayand›¤› temel ilkelerini ve stratejilerini ortaya koymaktad›r. iflçi s›n›f›n›n zay›flad›¤›. Paul Hirst. proletarya diktatörlü¤ü. üretim tarz› ve iliflkilerinin belirleyicili¤i.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL VARSAYIMLARI Günümüzde Laclau ve Mouffe ile birlikte. Günümüzde iflçi s›n›f›n›n siyasetteki a¤›rl›¤› ve Marksist kuram›n bak›fl aç›s› giderek daha fazla sorgulanmaktad›r. Laclau ve Mouffe’un 1985 y›l›nda birlikte yazd›klar› Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Do¤ru kitab›n›n yay›nlanmas› kabul edilmektedir. ideoloji ve politikay› ekonomi ve s›n›fsal iliflkilerden uzaklaflt›ran bir yaklafl›m olarak. Anthony Cutler. s›n›f gibi evrensel kimliklere olanak tan›mayan bir çeflitlilik. Baflka bir deyiflle. Postmarksizmin kurucular› olan Laclau ve Mouffe. s›n›fa dayanmayan “yeni toplumsal hareketlerin” geliflti¤i ve yeni bir hizmet s›n›f›n›n ortaya ç›kt›¤› tezine dayand›r›lmaktad›r. post-modern. Laclau ve Mouffe’un birlikte yazd›¤› ve ilk olarak 1985’de yay›mlanan “Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Do¤ru” adl› eser sayesinde olmufltur. . Buna göre. post-endüstriyel gibi kavramlarla tan›mlanmaktad›r. farkl›l›k. Athar. Bu toplumsal yap›n›n. Hussain. dolay›s›yla iflçi hareketinin bitti¤i. kapitalizmin erken aflamalar›nda etkili olan s›n›f kategorisinin art›k öneminin kalmad›¤›na iflaret etmektedir. asl›nda Marksist teorinin iflçi s›n›f›n›n öncülü¤ü. üstelik iflçi s›n›f›n›n art›k sosyalizmden nesnel bir ç›kar›n›n olmad›¤›.

iflçi s›n›f›. kapitalist üretim iliflkilerinin genifllemesini ve yeni-bürokratik devlet biçimlerinin oluflumunu. Evrensellik (Judith Butler ve Slavoj Zizek ile birlikte) (2000). Chantal Mouffe (1943-) Belçikal› bir politik kuramc› olan Chantal Mouffe 1943’te Charleroi’da do¤du. Kuzey Amerika. Elusive Universality-Bulunmaz Evrensellik (2007) yer almaktad›r. Avustralya ve Güney Afrika’ da birçok üniversitede ders verdi. On the Political-Siyaset Üzerine (2005) adl› çal›flmalar› yer almaktad›r. Bat› Avrupa. En önemli eserleri aras›nda hayat arkadafl› Chantal Mouffe ile birlikte kaleme ald›¤› Hegemony and Socialist Strategy-Hegemonya ve Sosyalist Strateji (1985) adl› eserinin yan› s›ra New Reflections on the Revolution of Our Time-Zaman›m›z›n Devrimi Üzerine Yeni Yans›malar (1990). Onlara göre.144 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› noktada. Laclau ve Mouffe. fiu anda Essex Üniversitesinde siyaset profesörü olan Laclau. Marksizmin s›n›f. Laclau gibi postmarksist olarak tan›nan Chantal Mouffe’nun Laclau ile beraber kaleme ald›¤› Hegemonya ve Sosyalist Strateji adl› eseri d›fl›nda The Return of the Political-Siyasal›n Dönüflü (1993). radikal demokrasi. birey yaln›zca bir emek-gücü sat›c›s› de¤il. kimlik ve farkl›l›k. günümüz “post-kapitalist” toplumlarda. eklemlenme. Hegemony. Feministische Perspektiven-Feminist Perspektif (co-editor)(2001). ayn› zamanda Northwestern Üniversitesinde de seçkin konuk profesör olarak ders vermektedir. toplum ve tarihsel-toplumsal dönüflüm konular›ndaki klasik öncüllerinden uzaklaflmay› öneren Postmarksizm.1 Ernesto Laclau (1935-) Arjantinli bir siyasal kuramc› olan Ernesto Laclau 1935’te Buenos Aires’te do¤du. Resim 7. özne konumlar›. Louvain Katolik Üniversitesi ve Essex Üniversitesinde e¤itim gördükten sonra ‹ngiltere’de Westminster Üniversitesinde profesör olarak çal›flmalar›na devam etti. iflçiler ile burjuvazi aras›ndaki çat›flmay› (antagonizmay›) giderek k›r›lgan ve mu¤lak bir duruma getiren iki geliflme olarak de¤erlendirmektedirler. The Legacy of Wittgenstein-Wittgenstein’›n Miras› (co-editör) (2001). The Making of Political Identities-Siyasi Kimlikler Oluflturma (1994). Hegemonya. di¤er pek çok toplumsal iliflki yoluyla sermayeye ba¤›ml› hale gelmifltir ve kapitalist üretim iliflkilerinin her yere nüfuz edifli toplumsal yaflam›n metalaflmasma yol açm›flt›r (Laclau ve Mouffe. Postmarksist olarak tan›nan Laclau bir süre Arjantin üniversitelerinde ö¤retim üyesi olarak çal›flt›ktan sonra çal›flmalar›na Essex Üniversitesinde devam etti. The Democratic Paradox. kategoriler önermektedir. On Populist Reason-Popülist Neden Hakk›nda (2005). devrimci siyaset. Laclau. 1992: 197). . Universality-Temas. Contingency. söylem. Deconstruction and Pragmatism-Yap›sökümü ve Pragmatizm (1996). rastlant›sall›k vb. bu kavramlar›n yerine yeni toplumsal hareketler.Demokratik Paradoks (2000). Güney Amerika. özne.

az›nl›klar. öncelikle Marksizmin s›n›fa ve özellikle de iflçi s›n›f›na toplumsal de¤iflim siyasetinde otomatik olarak ayr›cal›k tan›yan s›n›f temelli anlay›fl›n› reddetmektedir. günümüz toplumlar›nda s›n›f gibi evrensel kimlikler ve nesnel ç›karlardan söz edilemeyece¤ini ve mücadelelerin çeflitlendi¤ini bu do¤rultuda ‘yeni’ toplumsal hareketlerin politikan›n merkezine yerleflti¤ini iddia etmektedir. Laclau ve Mouffe. özne konumlar›. iflçi s›n›f›n›n yenilgisinin. • Toplumsal yaflam›n metalaflt›r›lmas›. • Toplumsal yaflam›n bürokratiklefltirilmesi • Toplumsal yaflam›n homojenlefltirilmesi • Toplumsal yaflamda iyice a¤›rl›k kazanan bireycilik ve benzeri geliflmeler. S›n›f kavram› yerini vatandafl. Postmarksizm. bu çat›flman›n yerine zaman zaman bask›c› olan bir devlet karfl›s›nda sivil toplum.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 145 Postmarksizm. Toplumsal çat›flmalar. etnik gruplar gibi politik aktif gruplar›n ve öznelerin mücadelelerinin çeflitli flekillerde birbirine eklemlenebilece¤ini öne sürmektedir. Yazarlara göre kentsel. S›n›f kavram› yerini vatandafl. Kapitalist toplumsal düzenin dayand›¤› özgül iliflki biçimi olan sömürü iliflkileri yerini devlet ve sivil toplum aras›ndaki tabiiyet iliflkilerine b›rakm›flt›r. Laclau ve Mouffe’un Postmarksizm kuram›n›n temel varsay›mlar›n› özetlemeye çal›fl›rsak. toplumsal çat›flmalar›n gittikçe daha çok say›da iliflkiye da¤›lm›fl olmas›n›n sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. s›n›f kavram› gibi bütünleyici ve kapitalist üretim iliflkilerini çözümlemeye yönelik tan›mlamalardan özenle kaç›n›lm›flt›r. s›n›flar aras›nda iflçi ve sermaye s›n›flar› aras›nda “uzlaflmaz çeliflkiler” yoktur. Bunun yan› s›ra. ya da az›nl›k kimlikleri ile tan›mlanan ‘öteki’lere ve en sonunda tüketici bireylere b›rakm›flt›r. Marksizmi ça¤r›flt›ran. iflçi s›n›f›n›n tarih içerisinde iflgal etmifl oldu¤u merkezi konumunun art›k ortadan kalkt›¤› ve iflçi s›n›f›n›n art›k önemli bir toplumsal aktör/özne olarak düflünülmemesi gerekti¤i üzerinedir. Marksizmdeki ekonominin toplumsal alandaki her fleyi belirledi¤i ekonomik indirgemeci anlay›fl terk edilmelidir. Bu yüzden. 1. sömürü iliflkilerinin belirleyicili¤inden giderek s›yr›lm›flt›r. kapitalist sistemin içinde yeni ücretlilik sistemlerinin geliflmesi ve teknolojik geliflmelere paralel olarak iflçi s›n›f›n›n d›fl›nda farkl› ücretli çal›flan yani “yeni orta s›n›f” kategorilerinin ortaya ç›kmas›n›n bir sonucu oldu¤u ileri sürülmektedir. kapitalizmin geldi¤i bu yeni aflamada. günümüzde yaflanan kapitalist geliflmelerin sonucunda ortaya ç›kan küreselleflme. Ünite . ekolojik. ‘öteki’ler ve bireylere b›rakm›flt›r. toplumsal mücadelelerin “bütünsel” özneleri olan iflçi s›n›f›n›n ve onun siyaseti olan devrim fikrinin parçalanmas›na yol açm›fl ve sonuçta yeni direnifl biçimlerini ifade eden “yeni toplumsal hareketleri” ortaya ç›karm›flt›r. anti-otoritaryan. Bu dönem art›k post kapitalisttir ve bu dönemde art›k kapitalizm s›n›fl› bir toplum yap›s›ndan. etnik. kad›nlar.7. yani halk aras›ndaki çat›flma geçmifltir. Postmarksizm kuram›ndaki temel vurgu. Sonuç olarak. s›n›flar d›fl›ndaki toplumsal gruplar›n da toplumsal de¤iflimin tafl›y›c›s› olabileceklerini iddia etmektedir. Marksizmden farkl› olarak. bürokratikleflme. Marx burjuva ve proleterya aras›nda geliflen “yeni orta s›n›f”› tamamen ihmal etmifltir. Laclau ve Mouffe. metalaflma ve homojenleflmeye karfl›t olarak geliflen yeni toplumsal hareketler) çat›flmas›ndan türemekte ve gittikçe çeflitlenmekte ve daha çok say›da iliflkiye da¤›lmaktad›r. Özetle söyleyecek olursak. anti-›rkç› gibi bir dizi oldukça farkl› mücadeleyi bir araya toplayan yeni toplumsal hareketler. . eflcinseller. Buna göre. Laclau ve Mouffe’a göre s›n›f çat›flmas› ortadan kalkm›flt›r. sadece devlet ve bu devletin karfl›s›nda sivil toplumu oluflturan “kimlikler ve farkl›l›klar” vard›r. siyasal alandaki devlet-sivil toplum (bürokrasi. kapitalizmin u¤rad›¤› bu derin yap›sal dönüflümlerle yeni ve farkl› bir boyut kazand›¤›n› iddia etmektedir. Kapitalist toplumsal düzenin dayand›¤› özgül iliflki yerini sömürü iliflkilerinden tabiiyet iliflkilerine b›rakm›flt›r. toplumsal hayat›n metalaflmas› ve homojenleflme süreçlerinin “yeni toplumsal hareketleri” ortaya ç›kard›¤›n› öne sürmektedirler. Bu anlay›fla göre. Postmarksizmin kurucusu olarak düflünülen Laclau ve Mouffe. art›k ekonomik alandaki sermaye-emek çeliflkisinden de¤il. anti-kurumsal. farkl› kimlikler. 2. feminist.

Laclau ve Mouffe’un öncülük yapt›¤› Postmarksist kuram. Gramsci’nin “tarihsel blok” ve “hegemonya” kavray›fl›n› da bu iki kopuflla bir arada de¤erlendirerek. Sosyalizmin eflitlik ve özgürlük idealine kitlesel bir siyasal devrim yoluyla de¤il. 4. Toplumsal olan tarihseldir. hegemonik pratiklere yönelen bir söylem kurma sürecidir ve herhangi bir s›n›f›n maddi ç›karlar› üzerinden biçimlendirilemez. 5. “Toplumsal” olan her fley söylemseldir. Ayr›ca. s›n›f iliflkilerinin toplumun ve tarihin belirleyici unsuru oldu¤u. SIRA S‹ZDE 1 SIRA esinlendi¤i S‹ZDE Postmarksizmin siyasal geliflmeler ve öncüller hangileridir? Bu siyasal geliflmeler Postmarksizme hangi aç›lardan kaynakl›k etmifllerdir? DÜfiÜNEL‹M POSTMARKS‹ZM KURAMININ MARKS‹ZM ÜZER‹NE ELEfiT‹R‹LER‹ DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P O R U ve Mouffe. 7. herhangi bir özne konumunun ve farkl› kimliklerin (çevreci. Radikal Demokrasi Projesinin dayand›¤› burjuva demokrasinin derinlefltirilmesi ve geniflletilmesiyle ile ulafl›labilir. Radikal demokrasi. Bu anlamda. özgürlükçü bir toplumsal dönüflüm için TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . politika ve ideolojiyi üretim tarz›na ba¤l› iliflkilerin belirledi¤i. Bernsteinc› revizyonizm ile Sorel’in demokratik sendikalizm anlay›fl›n›n Marksizmden önemli bir kopufl oluflturdu¤unu ileri süren Laclau ve MoSIRA S‹ZDE uffe. 6. Siyaset. Eduard ‹lginç olan. güncel duruma uygun olarak ço¤ullaflm›fl özne konumlar›n› eklemleyecek hegemonik bir pratik olarak kavranmal›d›r. eflcinsel. Buna göre. S Laclau Bernstein. Antonio Gramsci gibi yazarlar›n baz› düflüncelerini benimseyip.146 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› 3. ekonominin belirleyicili¤i ve iflçi s›n›f›n›n devrimci rolü anlay›fl›ndan AMAÇLARIMIZ uzaklaflman›n Marksizm için zorunlu oldu¤unu ileri sürmektedir. siyasal alanlar ve özneler ço¤ullaflm›flt›r ve bu ço¤ulluk tek bir özelli¤e indirgenemez. ekonomi ve s›n›fsal iliflkilerden ayr› ve ba¤›ms›z toplumsal kategorilerdir. söylem yoluyla kurulabilir. bar›fl veya kad›n hareketi vb) toplumsal de¤iflime yapaca¤› katk›yla iflçi s›n›f›n›n katk›s› aras›nda herhangi bir fark bulunmamaktad›r. Bir kimsenin sosyo-ekonomik aç›dan iflgal etti¤i yer ile siyasi-ideolojik ç›karlar› aras›nda herhangi zorunlu iliflki yoktur. bu öznelerin ço¤ullaflmas›n› ve birey merkezli haklar› temele al›r ve herkese uyabilecek bir evrensellik fikrini reddeder. ve merkezsizli¤i kabul etmeliyiz. bu anlamda toplumda ço¤ullu¤u. Günümüz toplumlar›nda “s›n›f” gibi evrensel kimlikler ve nesnel ç›karlardan söz edilemez çünkü toplumsal mücadeleler çeflitlenmifltir ve bu do¤rultuda ‘yeni’ toplumsal hareketler siyasetin temel aktörleri haline gelmifltir. ‹flçi s›n›f›n›n devrimci bir rolü oldu¤u fikri terk edilmelidir. Marksist teorisyenlerden Rosa Luxemburg. iflçi s›n›f›n›n sosyalizmden nesK ‹ toplumsal T A P nel ç›kar› oldu¤u ve bu nesnel ç›karlar›n iflçi s›n›f›n› zorunlu olarak birlefltirici yap›sal e¤ilimler oluflturdu¤u. ideoloji ve politika kategorileri. ‹flçi s›n›f›n›n toplumsal de¤iflim ve devrimler içerisinde iflgal etmifl oldu¤u merkezi konumu art›k ortadan kalkm›flt›r ve iflçi s›n›f› art›k önemli bir toplumsal aktör/özne olarak düflünülmemelidir. baz›lar›n› ise -kendi “radikallefltirerek” yeni bir teori ortaya ç›kard›klar›n› D ‹ KdeyimleriyleKAT öne sürmektedir. 8. Radikal demokrasi stratejisi toplumsal olgular›n tamamlanmam›fl ve aç›k bir karakteri oldu¤undan hareket etmektedir. Dolay›s›yla. önceden belirlenemez. Siyaset. radikal demokrasi mücadelesinde hiçbir özne konumu di¤erinden daha ayr›cal›kl› bir durumda de¤ildir. ‹deolojik ve politik ç›karlar ancak.

‹deoloji ve politika gibi üstyap›sal unsurlar›n son kertede ekonomik iliflkiler taraf›ndan biçimlendirildi¤i. Burada Laclau ve Mouffe taraf›ndan öne sürülen iddia ise.7. Art›k ne Marksizmin iflledi¤i öznellik ve s›n›flar anlay›fl›n›. 6. ancak bir “evrensel s›n›f”›n ontolojik olarak ayr›cal›kl› konumuna dayanan her türlü epistemolojik imtiyazdan vazgeçti¤imiz takdirde olanakl› olacakt›r. Tarihin s›n›f mücadelesi ve onun kaynakl›k etti¤i emek-sermaye çat›flmas› (antagonizmalar) ekseninde olufltu¤u gibi temel ilkelerin sorgulanmas› noktas›ndan hareketle Marksizmi elefltirmektedir. Laclau ve Mouffe’a göre. Ünite . 1. Laclau ve Mouffe’a göre Marksizm. sonu gelmez ve bitimsiz bir mücadelesinin söz konusu oldu¤udur. kendi teorik ve eylem nesnesini ciddi biçimde s›n›rland›rd›¤›n› ve bundan vazgeçmesinin gereklili¤ini savunmaktad›rlar. 5. Laclau ve Mouffe. Üretim tarz› ve iliflkilerinin siyasal alandaki belirleyicili¤i. homojen ve baflat bir iflçi tipolojisinden bahsetmek art›k mümkün de¤ildir. Laclau ve Mouffe’a göre Marksizm’in ayr›cal›kl› bir yer verdi¤i proletarya. günümüzde. Bir bütünsellik olarak toplum kategorisi. Bu çerçevede özetleyecek olursak. sanayide çal›flan iflçi say›s› azal›rken. 3. çoklu özne konumlar› ve farkl› siyasal kimlikler aras›nda eklemlenme ve hegemonya iliflkisine ba¤l› olarak sürekli bir geçiflkenlik söz konusudur. Çünkü. 1987). ne onun kapitalist geliflmenin tarihsel yönelimi görüflünü. 2. Buna gö- Postmarksist kuramc›lar. Bu belirsiz ve olumsal toplumsal yap› içerisinde. Marksizm kuramsal olarak indirgemeci ve özcü bir yap›ya sahiptir ve reddedilmelidir. Marksist teorinin öncelik verdi¤i s›n›f analizinin. ‹flçi s›n›f›n›n toplumsal de¤iflimdeki ayr›cal›kl› konumu ve öncülü¤ü.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 147 kapitalist üretim iliflkilerinin ortadan kald›r›lmas›n›n gerekli koflul oldu¤u gibi baz› temel Marksist iddialar›n reddi üzerine infla edilmifltir (Geras. Postmarksizm teorisyenlerinin de benimsedi¤i post-kapitalist paradigmalara göre. Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokrasiye Do¤ru kitab›n›n önsözünde Marksizmden neden koptuklar›n› flu sözlerle ifade etmektedir: Marksist kategorilerin günümüzde ne ölçüde geçerli olduklar›n› ciddiyetle tart›flmak. söylemsel olarak üretilmifl olan ço¤ul ve istikrars›z özne konumlar›n›n sürekli. 7. emek-sermaye aras›ndaki çeliflki ortadan kalkm›fl. Laclau ve Mouffe’un önerdi¤i Postmarksist kuram. iletiflim ve biliflim teknolojilerinde yaflanan geliflmeler kapitalist üretimi de de¤iflime u¤ratm›fl. ve tabii ne de antagonizmalar›n ortadan kalkt›¤› saydam bir toplum olarak komünizm anlay›fl›n› sürdürmek olanakl›d›r (Laclau ve Mouffe. üretimde makineler a¤›rl›k kazanm›fl. toplam kalite yönetimiyle (ve endüstriyel demokrasinin di¤er yollar›yla) ifl birli¤i olanaklar› artm›fl ve tüm bu geliflmelerin sonucu olarak toplumsal de¤iflimi gerçeklefltirmede iflçi s›n›f›n›n öncülü¤ü tezi geçersizleflmifltir. Ancak Laclau ve Mouffe’a göre sürekli de¤iflen toplumsal yap› ve özne konumlar› içinde iflçi s›n›f›n›n ayr›cal›kl› bir konumu olamaz. tarihin özünü ve anlam›n› kavramaya yönelik tekçi bir yaklafl›m› benimsemektedir. siyaset ve toplumsal de¤iflimde iflçi s›n›f›n›n ayr›cal›kl› konumunu sabit ve de¤iflmez bir ilke olarak muhafaza etmektedir. ifl gücü örgütlenmesindeki ve üretim iliflkilerindeki büyük de¤iflimlerle art›k s›n›f içinde bir az›nl›kt›r. Proletarya diktatörlü¤ü. bu nedenle de belirli bir s›n›f›n ayr›cal›kl›/sabit/önceden belirlenmifl bir konumu olamaz. Ayr›ca. 1992: 8-10). . Bu noktada aç›kça ifade etmeliyiz ki flimdi art›k postmarksist bir zeminde duruyoruz. Sosyalizme politik bir devrimle ulafl›laca¤›. hizmet sektörü genifllemifl. 4. Marksizm. Marksizmin temel ilkeleri olan. Bu anlay›fla göre.

sosyalizm ya da liberalizm ve onlar›n demokrasi anlay›fllar› yerine. Yazarlar›n bütün bu tart›flmalarla vard›klar› sonuç. Marksizm’in. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› re Marksizm. iflçi s›n›f›n›n anti-kapitalist mücadelenin ayr›cal›kl› özneleri olmad›¤› ve onlar›n mücadelesinin yönünün de di¤er toplumsal mücadeleler gibi verili bir hegemonik ba¤lam içindeki söylemsel olufla ba¤l› oldu¤udur (Laclau ve Mouffe. SIRA S‹ZDE 2 DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE ‹flçi s›n›f› kapitalizmle AMAÇLARIMIZ mücadelede. 1985). Onlara göre ekonomik alan›n kendi d›fl›nda kalan toplumsal süreçlerin belirleAMAÇLARIMIZ nimindeki göreli a¤›rl›¤›ndan ve iflçi s›n›f›n›n politik önder (Lenin) ya da bir tarihsel blo¤un eklemleyici çekirde¤i (Gramsci) oldu¤undan söz etmek gibi belli kategorilere ve Közne konumlar›na di¤erleri karfl›s›nda ayr›cal›k tan›yan “özcü” anlay›fl‹ T A P lar terk edilmelidir. Ayr›ca.1992: 112). Marksizme devrimci potansiyelini veren de bu özellikti. nesnel ç›kar ve zorunluluk yads›narak. kapitalizmin yaratt›¤› sars›c› geliflmelerle karmafl›klaflan toplum yap›s›n› ve yükselen yeni toplumsal hareketleri anlamaya yeterli olmad›¤›n› ileri sürerler. söylemin kurucu özelli¤inin ve siyasetin özerkli¤inin kabulü. (Kaygalak. Marksizmin yapt›¤› gibi özne konumlar› ço¤ullu¤unu s›n›f sorunlar›na indirgemek yerine. yerine tikel ve olumsal olan›n kabul edilmesi. (c) iflçi s›n›f›n›n önderli¤inde bir sosyalist devrim yerine. 2001: 43). tarihin özünü ve anlam›n› kavramada tekçi bir yaklafl›m S O R U sergilemekle suçlad›klar›n› görüyoruz (Laclau ve Mouffe. (a) evrensel olarak kurulmufl s›n›f birli¤i inanc›n›n reddi. (b) ekonomik belirleme yerine. böylesi bir yaklafl›m›n. Onlar Marksistlerin bu yaklafl›m›n› çok indirgemeci bulurlar ve bu görüflün özellikle günümüzde kapitalizmin yaratt›¤› derin etkilerle SIRA S‹ZDE kompleks bir hal alan toplum yap›s›n› ve ortaya ç›kan yeni toplumsal hareketleri anlama noktas›nda yetersiz oldu¤unu iddia ederler (Bat›. Bu anlamda postmarksizmin temel dayanaklar›. toplumsal ço¤ulluklar›n varl›¤› ve bunlar›n birbirine indirgenemezli¤i kabul edilmelidir. 2010: 9). Bu üç temel özellikle ba¤lant›l› olarak önerilen siyasal yap› ise. ekonomik konumu veya politik kimli¤i nedeniyle ayr›cal›kl› bir yere sahip de¤ildir. Postmarksist teori ise. radikal bir demokrasidir. (b) toplumun kuruluflunun söylemsel pratiklerle olufltu¤unun kabulü ve (c) toplumsal karfl›tl›klar›n iflçi-burjuva çeliflkisi yerine daha genifl alanlara yay›ld›¤›n›n kabulüdür (Wood. s›n›f indirgemecili¤iyle malûl oldu¤u ilan edilir (Coflkun. s›n›f mücadelesi ve onun kayna¤› olan çat›flmalar ve antagonizmalar paralelinde kavrad›klar›n› iddia ederler D‹KKAT (Laclau ve Mouffe. Bu noktada postmarksist anlay›fl›n özellikle Marksizm’e karfl› bir kuramsal yaklafl›m olarak temel ilkeleri ve önerileri birkaç maddede flöyle özetlenebilir: (a) her türlü evrenselcilik. Radikal demokratlar. Bu özne konumlar› tekil s›n›f ç›karlar›na karfl›l›k gelmeyen de¤iflik toplumsal gruplar› içermektedir: bar›fl eylemcileri. Marksistlerin tarihi. de¤iflik ve birbirine benzemeyen özne konumlar› arac›l›¤›yla kurulan radikal bir demokrasi fikri. eflcinseller.toplumdaki söylemsel formasyonun içerisinde hegemonik eklemlenme T E L E V ‹ Z Y süreçlerinde ON konjonktürel olarak oluflmaktad›r. feministler. ‹flçilerin K ‹ T -t›pk› A P di¤er özne konumu konumlar› gibi. giderek “çat›flmalar›n yönetimiyle” daha ilgili bir hale gelmifltir (Kad›o¤lu.148 Postmarksizme göre. Laclau ve Mouffe. ‹NTERNET . 2004: 61). tarihi s›n›f mücadelesi ve onun kaynakl›k etti¤i antagonizmalar ekseninde kavramaktad›r. 2008: 28). Sosyalist hedeflerle iflçi s›n›f›n›n ç›karlar› aras›nda mant›ksal ve zorunlu bir iliflki bulunmad›¤› öne sürülmektedir (1992: 98). ‹ö¤renciler. Postmarksizmin d›fl›ndan esinlendi¤i kuramsal öncüller hangileridir? Bu kuSIRA Marksizmin S‹ZDE ramsal öncüller Postmarksizme hangi aç›lardan kaynakl›k etmifllerdir? DÜfi Ü N E L ‹ M bu yaklafl›mlar› neticesinde Marksizm’den temelde kopuflunu Laclau ve Mouffe iflaret eden s›n›f anlay›fllar›nda Marksistleri. 1992: 183). 1992: 112-113). Laclau ve Mouffe’a göre politikan›n TELEV‹ZYON öznesi hegemonik eklemlenme prati¤i içinde konjonktürel olarak bir araya gelen özne konumlar›d›r. Marksizmin ay›rt edici özelliklerinden birisi çat›flmay› yüceltmesiydi. etnik az›nl›klar vb. NTERNET çevreciler.

Oysa toplumsal iliflkilerin üretim alan› ve süreçleri üzerindeki rolü Marx’›n temel vurgular› aras›ndad›r ve ekonomi. solun sorununu sosyalist blo¤un çöküflünün liberalizm lehine yaratt›¤› hegemonik k›r›lmada aramak yerine. S›n›f›n tarihsel bir özne olarak anlafl›labilmesi. Bu çerçevede de¤erlendirilen yeni toplumsal hareketler. Lukacs. Neyin. radikal demokrasi ideallerinin uygulanma alanlar› olarak görülmektedir (Coflkun. hegemonya. Laclau ve Mouffe. toplumsal iliflkileri d›fllayan. Özetleyecek olursak. Çünkü kendi öncülünü buldu¤u ve sol için bir imkan olarak gördü¤ü “68” hareketinin tafl›d›¤› idealler ile sosyalizm aras›ndaki hegemonik ba¤› tamamen reddederek. ekonominin toplumsal süreçleri belirlemedeki göreli a¤›rl›¤› ya da iflçi s›n›f›n›n politik önder oldu¤u fleklindeki “özcü” anlay›fllar terk edilmelidir. Psikanalist Lacan’›n özne anlay›fl›. Marksizm. Ancak. . Gramsci. Yazarlara göre. s›n›f. Radikal Demokrasi ve Postmarksist paradigma. belirlenimci olmayan yeni bir siyaset ve toplum sosyolojisi oluflturmaya çal›flmaktad›r. Marksist bilim yönteminde en üst soyutlama düzeyi olarak analize kat›lmaktad›r. Fakat solun geldi¤i son aflamay› temsil etmesi bak›m›ndan radikal demokrasinin gerek yola ç›kt›¤› öncüller gerekse ortaya koydu¤u stratejinin mevcut sisteme alternatif oluflturdu¤u düflüncesi son derece mu¤lakt›r. özne konumlar›. öncüleri olan Laclau ve Mouffe ile birlikte özcü. ekonomi ile siyaset aras›nda diyalektik bir iliflki oldu¤unu savlar. Althusser’in “ideoloji” anlay›fl›. yazarlar›n iddia etti¤inin aksine. Postmarksizm Gramsci’nin “hegemonya”. Bu yüzden. stratejinin nas›l gerçeklefltirece¤ine dair bir dizi soru bütün bu tart›flmalar içerisinde bofllukta kalmaktad›r. Bu noktada. devlet ve toplum gibi makro ölçekli sosyolojik kavramlar yerine birey. bir toplumsal devrim program›na baflvurmaks›z›n kapitalizmin dönüflümünü olanakl› gören radikal demokrasi projesinin solun yeni paradigmas› olarak görmektedir. solun program›n› mutlak olarak s›n›ftan ar›nd›rma çabas›ndad›r. Postmarksizm bu postmodernist. Ayd›nlanma projesinden tarihsel bir kopuflta bulmaktad›r. bu gruplar›n de¤iflken ve kimi zaman karfl›t ç›kar sahibi gruplar olarak ayn› politik proje içinde nas›l yer alabilecekleri konusunda bir fley söylememektedirler. Yani 1989’da yaln›zca Sovyetler Birli¤i de¤il.7. POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL KAVRAMLARI Söylem Postmodernist ve post-yap›salc› ilkelere ba¤l› kal›narak gelifltirilen Postmarksist anlay›fl. modernleflmeci ve Ayd›nlanmac› düflüncenin evrenselci ve bütünlüklü toplum ve siyaset anlay›fl›ndan uzaklaflmay› hedeflemektedir. Kuramsal çerçeve aç›s›ndan. dünyan›n dönüflümünde etkili olabilecek eylem stratejileri anlam›nda hem sosyalizmin hem de liberalizmin kesin bir çöküfl yaflad›¤› ilan edilmektedir. kime karfl› istendi¤i. 2004: 15). Sartre. Saussure’cü dilbilimi ve Foucault’nun “söylem” anlay›fllar›n›n izlerini tafl›maktad›r. kaba ve indirgemeci bir ekonomi anlay›fl›n› Marx’a atfederek bu elefltiriyi temellendirmeye çal›flmaktad›rlar. Dolay›s›yla sol için yeniden dirilifl olana¤›n›n da bu çöküflün faili ve tamamlanmam›fl bir süreci olarak görülen “68” hareketinde aranmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. farkl›l›k.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 149 Klasik liberalizme ve Marksizme bir alternatif olarak sunulan Postmarksizm kuram›. daha mikro ölçekli kavramlar kullanm›fllard›r. bu diyalektik iliflkinin kavranmas›yla mümkündür. kimlikler. söylem vb. indirgemeci. Marksizmin s›n›f kavram›n› elefltiren yazarlar. Postmarksizmin felsefesi ve sosyolojik kökenlerinde Saussure. Lacan. Marksist teoriyi. postyap›salc› ve Marksist kuramlara yaslanarak asl›nda. Ünite . siyaset ile ekonomi aras›nda birebir bir iliflki tan›mlam›fl olmak ve bir politik özne olarak iflçi s›n›f›n› merkeze koymakla elefltirmektedirler. politikan›n öznesi olarak “özne konumlar›”n› gösteren yazarlar. Korchs gibi pek çok önemli düflünürün oldu¤u söylenebilir. kimin için.

Bu anlamda kimlik ya da Laclau ve Mouffe’un deyifliyle özne konumlar› sabit ve kararl› olmay›p tamamen iliflkiseldir. Toplumsal kimli¤in belirlenmesi. toplum bir failler öbe¤inden (toplumsal formasyon durumunda) bir söylemler öbe¤ine (hegemonik formasyon durumunda) dönüflmüfl durumdad›r. eklemleyici pratikler olmaks›z›n toplumsal faillerin herhangi bir formasyon oluflturamayaca¤› anlam›na gelmektedir. bir s›n›fa kimli¤ini sadece bir hegemonik formasyon içindeki eklemlenifli vermektedir. Postmarksizmin temel iddias›. hegemonik pratikler yoluyla kurulacak özne konumlar›na dayanmaktad›r (1992: 111). dilbilim ve postmodern felsefenin birey (özne). özne konumlar› ve söylemler öbe¤ine dönüflmüfltür. post-yap›salc› kuramdan derinden etkilenmifl ve kuram›n temel ilkelerini post-yap›salc› anlay›fla dayand›rm›fllard›r. Bu tip bir post-yap›salc› anlay›fl›n sonucunda. Bu. farklar veya özne konumlar› üzerinden üretilebilir. günümüzde art›k iflçi s›n›f›n› temel alan s›n›f politikalar›n›n sonuna gelindi¤i ve bunun yerini söylem yoluyla bir araya getirilmifl çeflitli toplumsal öznelerin demokratik mücade‹NTERNET lelerinin ald›¤›d›r. ç›karlar› infla etmenin ve politika yapman›n temel araçlar›d›r. sonsuz say›da anlamsal farklar aras›nda bir sabitleme oyunu. yani söylemin kurulufludur (Üflür. Bu noktada Laclau ve Mouffe. 1997: 55). hegemonyan›n alan›n› art›k farkl› tikelliklerin bir arada bulundu¤u bir AMAÇLARIMIZ alan olarak de¤erlendirir. söylemsel pratikler yoluyla oluflturulurlar. oluflsal. Siyaset ise hegemonik pratikler yoluyla kurulacak konjonktürel özne konumlar›na dayanmaktad›r (1992: 111). Sonuç olarak. post-yap›salc›l›k. SIRA S‹ZDE 3 Postmarksizmin oldukça etkilendi¤i Marksist teorisyen Althusser’in ideoloji kavram›n› SIRA S‹ZDE araflt›r›n›z? D Ü fi Ü N EPostmarksizm L‹M Genel olarak kuram›n›n. Çünkü bu ba¤lamda. Siyaset ise. “siyasetin hegemonik pratiklere yönelen bir söylem kurma süreci oldu¤unu” ve “siyasetin herhangi bir s›n›f›n maddi ç›karlar› üzerinden biçimlendirilemeyece¤ini ancak bir söylem kurma sürecinde infla edilece¤ini” iddia etmektedirler. belirlenmemifl ve çok parçal› oldu¤unu iddia ederler. söylemle ilgili olarak. Laclau ve Mouffe siyasetin ve siyasal mücadelenin istikrars›z. Öyleyse. . bu nedenle kimlik (onlar›n deyimiyle özne konumlar›). Buna göre. temelsiz. T E L Efakat V ‹ Z Y O N“karmafl›k kolektif iradeler”dir (Laclau ve Mouffe. toplumsal K ‹ T A P olan her fley ve bunun içerisindeki özneler ancak söylemsel olarak kurulur ve hegemonya alan› da farkl› tikelliklerin birbirine eklemlendikleri alan olarak ortaya ç›kar. toplumsal s›n›flar›n siyasal kimliklerinin nas›l olufltu¤u sorusunu ortaSIRA S‹ZDE ya ç›kar›r. Politik özneler bundan dolay› s›n›fsal de¤il. Bu anlamda postmarksistlere göre siyaset. “bir s›n›fa kimli¤ini sadece bir hegemonik formasyon içindeki eklemlenifli vermektedir”. D‹KKAT Ekonomik ve siyasal alan aras›ndaki zorunlu iliflkinin kopar›lmas› ve nedenselli¤in reddi. 1992: 87). 1992: 172). psikanaliz. toplum ve siyaset tasavvurlar›ndan etkileneS O R U ilham ald›¤›n› iddia eden ancak Marksizmin çok temel ilkelerini rek. Dolay›s›yla. DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Postmarksizme göre. sabit ve kararl› olmay›p tamamen iliflkiseldir. Toplum.150 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Postmarksist düflünürler. Marksizmden dönüfltürerek ve farkl›laflt›rarak oluflturulmufl siyasal ve teorik bir kuram oldu¤u söylenebilir. hegemonik öznelerin zorunlu olarak temel toplumsal s›n›flar düzleminde kurulduklar›n› reddederek (Laclau ve Mouffe. birbirine söylemsel düzeyde eklemlenen ancak birbirini belirlemeyen ve yan yana duran kimlikler. Baflka bir deyiflle. söylemsel pratikler. siyasal ve ekonomik ç›karlar maddi pratikten türemezler. Laclau ve Mouffe. “ideolojik ve politik ç›karlar›n söylem yoluyla kurulabilece¤ini”.

Bu noktada. Buna göre. 4 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U DÜfiÜNEL‹M S O R U . de¤er yasas›n›n ve art› de¤ere el konulmas›n›n bir sonucu de¤il. Derrida için söylem. Zorunluluk. bir kiflinin sosyo-ekonomik aç›dan iflgal etti¤i yer ile siyasal-ideolojik ç›karlar› aras›nda zorunlu bir iliflki oldu¤unu reddetmek gerekti¤ini (Eagleton. Laclau ve Mouffe’un Postmarksizm kuram›nda en belirleyici kategorilerden birisi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Laclau ve Mouffe ise. çünkü söyleme dayal› olarak oluflur ve bir söylemde k›smi ve geçici anlam kesinli¤i oluflur. nesnelerin söylemsel ba¤lam d›fl›nda bir olufla sahip olduklar› düflüncesi oldu¤unu belirtmifllerdir. söylem yoluyla kurulabilir. nesnelerin söylemsel ba¤lam d›fl›nda bir varl›¤a sahip oldu¤unu inkar etmediklerini. hiçbir mutlak ç›kar. hiçbir belirleyici koflul. Laclau ve Mouffe’a göre politik özneler art›k bir s›n›f içinde konumlanm›fl özneler de¤il. reddettikleri fleyin ise. 1996: 287) ileri sürmektedir. sabitlenmemifl karaktere sahip özne konumlar› ve oluflsall›klarla dolu bir alan olarak tan›mlamalar›. hegemonik pratiklere yönelen bir söylem kurma sürecidir ve herhangi bir s›n›f›n maddi ç›karlar› üzerinden biçimlendirilemez. Siyaset. Ünite . ‹deolojik ve politik ç›karlar ancak.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 151 Söylem kategorisi. Tüm nesneler söylem nesneleri olarak oluflmufltur ve her söylem maddi bir karaktere sahiptir (Larrain. Foucault’nun etkisi alt›nda söylemin mutlak üstünlü¤üne dayal› farkl›l›¤a ve heterojenli¤e iliflkin radikal bir mant›k ortaya koyarlar. Toplumdaki her fley sonsuz derecede de¤iflken ve rastlant›sald›r. Laclau ve Mouffe’un bütünsellik ve evrensellik ilkelerine karfl› ç›karak. oluflsal ve tarihi yap›lard›r. hiçbir çeliflki ve mücadele. sabitleyici tek bir ilkenin yoklu¤unda oluflur (Çelik. Geras. ya da farkl›l›klar alan›. Anlam›n k›smi sabitlenmesi ise dü¤üm noktalar› ve bofl gösterenler sayesinde mümkün olur. Laclau ve Mouffe’a göre. Bütün iflçi s›n›f› dahil özne konumlar›n›n “söylemsel” karakterde oldu¤u iddia edilmektedir. son olarak eklemek gerekir ki. karmafl›k kolektif özneler oldu¤u ve bu özneler de söylem arac›l›¤›yla kuruldu¤u için. Derrida’n›n söylem tan›m›n›n kendilerinin toplumsall›k tan›mlar›yla çak›flt›¤›n› belirten yazarlar kendi tezlerini tüm farkl›l›klar alan›n› belirleyen tek ilke olarak toplum öncülünü terk ederek olufltururlar. 1995: 142). Postmarksist kuramda her fley söyleme indirgendi¤i için (Wood. Laclau ve Mouffe (1992) söylemi. toplumsal iliflkiler ve çeliflkiler de dahil toplumdaki her fley söyleme dayal› olarak oluflur. Laclau ve Mouffe söylem konusunda postmodernist kuramc›lardan say›lan Derrida’dan da oldukça etkilenmifllerdir. Ayr›ca. Laclau ve Mouffe’un “toplumun imkans›zl›¤›” tezini tart›fl›n›z? SIRA S‹ZDE Söyleme dayal› ve söylemd›fl› diye bir ayr›m yoktur. “toplumsal” olan her fley söylemseldir. söylem öncesi bir nesnel gerçekli¤e yer b›rakmad›klar› yolunda ciddi elefltirilere yol açm›flt›r. Postmarksizme göre. bir merkezin ya da kökenin noksanl›¤›nda her fleyin söyleme dönüfltü¤ü an olarak görür. Nihai anlam sabitli¤inin olanaks›zl›¤› ise k›smi sabitlenmeleri gerektirir ki bu durum ayn› zamanda. bir söylemin di¤er tüm olas› anlamlar›n d›fllanmas› yoluyla kuruldu¤unu da gösterir. hiçbir sabit kimlik. söyleme dayal› ve söyleme dayanmayan pratikler aras›nda ayr›m yapmak mümkün de¤ildir. Derrida dilin evrensel sorunsal durumuna geldi¤i an›. eklemleyici pratikten kaynaklanan yap›land›r›lm›fl bütünlük olarak tan›mlar. 1985. içinde temel belirlenenin hiçbir zaman bir farkl›l›klar dizgesinin tam olarak d›fl›nda bulunmad›¤› bir dizgedir. toplumsal ve tarihsel geliflmeler/olaylar aras›nda bir nedensellik ve zorunluluk iliflkisi kurmak olanakl› de¤ildir. hiçbir zorunlu iliflki yoktur. Tam da bu nedenle söylemler d›flar›da b›rakt›klar› politik güçlere karfl› savunmas›z. fakat iflçiler bunu söylemsel olarak dile getirir ya da temsil ederse vard›r. söylem d›fl›nda tan›mlanabilecek hiçbir özne. Ancak toplumsal›n aç›kl›¤›. evrensellik ve nedensellik mant›¤› yerine “olumsall›k” mant›¤›n› yerlefltirerek. söylemin nihai olarak kapanmas›n› ve anlam›n nihai olarak sabitlenmesini engeller. 1987) kapitalist sömürü art›k. toplumsal›.7. 1997: 50). Laclau ve Mouffe. Bu söylem tan›m›n› benimseyen Laclau ve Mouffe için toplumsal.

Laclau ve Mouffe’un hegemonya anlay›fl› ise hegemonyay› temel s›n›flara ba¤l› de¤il fakat toplumsal formasyonda geliflen farkl› ve çeflitli mücadelelere ve hareketlere ba¤l› düflünmeye. Bu “s›n›f indirgemeci olmayan hegemonya kavram›” siyasall›¤›n nas›l kuruldu¤unu ve bu kurulufla karfl› mücadelelerin hangi ba¤lamlarda yap›labilece¤ini. ço¤ulculu¤un yerleflmesinde ve karmafl›kl›¤›n anlamland›r›lmas›nda anahtar bir kavram olaca¤›n› düflünmektedir. Radikal demokratlara göre hegemonya ekonomiyle ilgili bir olgu de¤ildir (Laclau ve Mouffe.152 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Hegemonya Marksizmin hegemonya anlay›fl› s›n›f indirgemecidir ve merkezcidir. Hegemonya sadece s›n›flar aras›ndaki ittifak ve egemenlik iliflkilerine indirgenemez. Gramsci’de hegemonik özneler temel s›n›flard›r: iflçi ve burjuvazi olarak. herhangi bir kurucu öznenin ya da merkezin üretti¤i bir iktidar de¤ildir. sembolik alanda anlam›n sabitlendi¤i noktalar› kuran siyasal momenttir. Laclau ve Mouffe’a göre. Hegemonya. bu anlamda tek hegemonik merkezli de¤il. Leninist anlay›fl içinde iflçi s›n›f› ve onun lideri kendi s›n›f kimliklerini. Marksist teorinin Lenin ve Gramsci üzerinden önerdi¤i hegemonya yaklafl›m›n›n ötesinde bir tak›m anlamlar tafl›r (Laclau ve Mouffe. Kubilay. ikincisi. Marksist söylem içindeki hegemonya kavram› iki sorunu içermektedir ve bu anlamda s›n›f indirgemeci. Buna göre. Marksist anlamda basitçe s›n›flar›n bir s›n›f›n (iflçi s›n›f›) önderli¤inde bir araya gelmesi de¤il. Ancak. Hegemonya. bu talepleri. ‹kinci olarak. Her toplumsal oluflumda tek bir hegemonik merkez vard›r. s›n›rlar›n›n ne olabilece¤ini anlatmaktad›r. Laclau ve Mouffe’a göre. kendi hegemonya anlay›fllar› s›n›f indirgemeci de¤ildir. Bu sürecin tamamlanmas› da yeni toplumsal hareketlerin s›n›f mücade- . sonsuz söylemsellik alan›nda anlam›n s›n›rlar›n› belli dü¤üm noktalar› üzerinden kuran. fakat çok-merkezli. söylemsel olarak kavranmas› gereken. 1992: 168). kendi s›n›fsal hedeflerine giden yolda aflamalar. altyap›-üstyap› ayr›m›ndan ya da Lenin’in ortaya koydu¤u ‘s›n›f ittifak›’ndan farkl› bir fleydir ve bu say›lan varsay›mlar› reddeder. Hegemonya. 1993: 144). Bu toplumsal formasyon da tek hegemonik merkezli de¤il. bir bütünsellik yaratmayan bir biçimde kurgulamaktad›r (Keyman. sembolik alana özgü. tarihselli¤e göre de¤iflebilir. Laclau ve Mouffe’un hegemonyaya bak›fl› ekonomik belirlenimcilikten. toplumsal formasyondaki çok çeflitli mücadeler ve hareketler de hegemonik mücadele yürütebilir. Birincisi. Laclau ve Mouffe ‘hegemonya’n›n Marksist kuramda oldu¤u gibi özcü bir mant›ktan kurtar›ld›ktan sonra farkl› kimliklerin tan›nmas›nda. Laclau ve Mouffe’un söylem kuram›nda hegemonya belirli bir tarihsel öznenin siyasal bir stratejisi olarak ortaya ç›kmaz. karmafl›k toplumsal formasyonu farkl› ve çeflitli mücadeleleri birbirine ba¤layan bir “eklemlenme süreci”dir. 2010: 139) Laclau ve Mouffe. Leninist gelene¤in hegemonya kavram› önderlik edenle önderlik edilen aras›nda kesin bir ayr›m›n varoldu¤u önermesine dayan›r ki bu bask›c› ve olumsuz e¤ilimler bar›nd›rmaktad›r. Bu anlamda. Gramsci’deki hegemonya kavram› da kimli¤in nas›l kuruldu¤unu aç›klamaktad›r. bu alanda iflleyen ve bir tarihsel özneyle zorunlu bir aidiyet iliflkisi d›fl›nda kavranmas› gereken bir siyasal iliflki biçimidir. merkezci (köktenci) bir niteli¤e sahip oldu¤unu öne sürer. bunun yerine. Temel s›n›flar olan burjuvazi ve iflçi s›n›f› yegane hegemonik öznelerdir. güç iliflkilerine ba¤l› bir momenttir (Çelik. radikal demokrasi projesinin öne sürdü¤ü hegemonya anlay›fl›. zorunlu ancak geçici ad›mlar olarak görürler. Lenin’in hegemonya anlay›fl›n› elefltirerek ifle bafllamaktad›r. Gramsci her toplumsal oluflumda tek bir hegemonik merkezin oldu¤u fikrini savunur. toplumsal formasyonu da. Lenin’e göre hegemonya kavram› s›n›flar aras› yap›lan ittifak içinde iflçi s›n›f›n›n önderlik etti¤i bir siyasal eylemdir. 1992: 98) ya da hegemonyan›n temeli olarak herhangi belirli bir s›n›ftan bahsedilemez. Foucault’nun iktidar kavramsallaflt›rmas›na benzer biçimde. çok merkezli ve tarihselli¤e göre de¤iflebilen merkezsiz ve bütünsellik yaratmayan bir durumdad›r. hegemonik pratikler taraf›ndan siyasal olarak yeniden biçimlendirilmifl ço¤ul demokratik taleplerle kaynaflt›rmak yoluyla dönüfltürmezler. aç›k. Laclau ve Mouffe’a göre. 1999: 39.

hegemonyadan söz edebilmek için bu eklemleme yeterli de¤ildir. çok merkezli. Laclau ve Mouffe’un söylem kuram›n›n kilit kavram› hegemonyad›r. farkl› ve de¤iflik oluflumlar› birbirine ba¤layan ‘radikal bir olgu’. radikal demokrasiyi hegemonik k›lan fley. Postmarksizm ve radikal demokrasi anlay›fl›nda hegemonya kavram›. Ayn› zamanda eklemlemenin. hegemonyay›. 1993: 193).) birbirine eklemleyecek demokratik efl de¤erlerin oluflturulmas› için ‘çeflitli gruplar›n kimliklerini dönüfltürecek yeni bir ortak payda sa¤lanmas›’ gereklili¤idir (Mouffe. özledikleri demokratik devrimi derinlefltirmek ve geniflletebilmek için gerekli olan fleyin ‘demokratik de¤erlerin bir hegemonyas› ve demokratik pratiklerin ço¤alt›lmas›’ oldu¤unu vurgulam›fllard›r (Mouffe. 1993: 193. aç›k. Bu iki kategori Laclau ve Mouffe’un Gramsci’nin “hegemonya” kavram›n› s›n›f indirgemeci olmayan bir tarzda okumas›n› sa¤lar ve hegemonya kavram›n›n “s›n›f” yerine “tarihsel ve söylemsel olarak kurulmufl özne olarak birey” önermesiyle yeniden düflünülmesini önermektedirler. hegemonya. tek hegemonik merkezli de¤il. Postmarksist kuramc›lar için en önemli iki kategori “söylem” ve “farkl›l›k”t›r. “söylem”. Böylece. protest. belli söylemsel pratiklerle farkl› özne konumlar›n›n birbirlerine eklemlenebilece¤ini iddia etmektedir. bir ‘eklemlenme süreci’dir. tarihselli¤e göre de¤iflebilir. çok merkezcili¤i. Laclau ve Mouffe hegemonya kavram›yla iliflkili olarak. . Dolay›s›yla hegemonya. kimlik politikas› olarak tan›mlanabilecek radikal demokrasi projesinin temel kavramsal düzeyini olufltururlar. klasik bir s›n›f olgusunda de¤il ama toplumsal formasyonda geliflen farkl› ve çeflitli mücadelelere ve hareketlere ba¤l› olarak düflünmek anlam›na gelir. Bu eklemlenme süreci. Genel olarak. farkl› kimliklerin veya onlar›n deyimiyle farkl› özne konumlar›n›n eklemlenme süreçlerinde nas›l bir araya getirilebilece¤i hakk›nda yeterince bilgi ve fikir vermemektedir.7. karmafl›k. antagonizmalar›n kesiflti¤i bir alanda ortaya ç›kar ve bu nedenle de eflde¤erlilik ve s›n›r etkileri fenomenlerini varsayar. farkl›laflabilen.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 153 lelerinden özerk hareketler olarak kavran›lmas› ve radikal demokrasinin koflullar›n›n infla edilmesi aç›s›ndan hegemonyay› hayati bir kavram olarak öne ç›karmaktad›rlar. ikincisi ise bunlar› ay›ran s›n›rlar›n karars›zl›¤›d›r (Laclau ve Mouffe. Laclau ve Mouffe birçok düflünür taraf›ndan hegemonya kavram›n› ve eklemlenme süreçlerini mu¤lak b›rakt›klar› yönünde ciddi elefltiriler almaktad›rlar. Demokratik vatandafll›k anlay›fl›n› ilke edinen projenin ana öngörüsü sivil toplum platformundaki demokratik mücadeleleri (anti›rkç›. özgürlükçü. 2010: 12). siyasetin tek merkezli olmad›¤›n›. Radikal demokrasi kuramc›lar›. Bunun yolu olarak da ‘bir özne-konumlar› ço¤ullu¤unun demokratik matris arac›l›¤›yla oluflturulmas›na imkân verecek flekilde. Buna göre. vs. Bu yönüyle. “farkl›l›k” ve “hegemonya”. 1993: 193). tarihselli¤e göre de¤iflebilen. kendisine antagonist olan eklemleyici pratiklerle karfl› karfl›ya gelmesi yoluyla oluflmas› gerekir. bu hegemonyan›n nas›l kurulaca¤› ya da bu eklemlenme sürecinin nas›l gerçekleflece¤i hakk›nda Laclau ve Mouffe nerdeyse hiçbir fley söylememektedir. Gerçekten de Postmarksizm. Bat›. Hegemonya ise. Ünite . 1992: 170-172). bir bütünsellik yaratmayan biçimde geliflecektir (1992: 111). çok daha farkl› toplumsal iliflkiler dâhilinde kurumlaflt›r›lmas›n›’ gerçeklefltirmek olarak düflünürler (Mouffe. eklemleyici pratiklerin egemen oldu¤u bir alanda ortaya ç›kmakla birlikte. Hegemonik bir eklemlenmenin iki koflulu oldu¤u söylenebilir: ‹lki antagonist güçlerin varl›¤›. çok merkezli. anti-kapitalist. Bunun neticesinde kurulan toplumsal formasyon da. farkl› siyasal pozisyonlar›n. Bu noktada. Ancak. bu karmafl›k toplumsal formasyonu farkl› ve çeflitli mücadeleleri birbirine ba¤layan bir “eklemlenme süreci” olmaktad›r. bir kesinlik arz etmeyen ve parçal› bir yap›da oldu¤una iflaret etmektedir.

iflçi s›n›f›n›n öncü k›l›nmas›ndan vazgeçen ve ço¤ulcu bir mücadeleyi hayata geçiren bir politika ihtiyac›n› do¤urur. Laclau ve Mouffe. 1990: 229-30). D‹KKAT Toplumsal›n aç›kl›¤› ve bunu gösterenlerin sabitsizli¤i “dikiflleyici” hegemonik pratikleri gerektirmektedir. Gramsci’den devrald›klar› hegemonya kavram›n› s›n›f temelinde düflünmemifl. yukar›da da bahsedildi¤i gibi. eklemlenme bireysel taleplere d›flsal bir süreç de¤ildir. aktaran: Coflkun. Toplumsal mücadelelerin bafllang›çta kesin hedefleri yoktur. Marksizmdeki iflçi s›n›f› gibi. ‘s›n›rlanmam›fl’ bir toplumsal aktörün ayr›cal›¤› de¤ilse. AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON . Zira toplumsal›n kapanmas› imkâns›z olsa da kapanma S‹ZDE ideali hala SIRA bir imkâns›z ideal olarak ifllev görür. bir özdeflleflme va bütünleflmeden çok bir yerini alma ve kolaj durumu olarak tarif edilmektedir. kimliklerin hegemonya mücadelesi içerisinde oluflturulduklar›n› ve toplumsal öznelere yeni bir kimlik verilirken onlar›n ayn› zamanda ‘kolektif iradeler’ olarak kurulduklar›n› öne sürer. Bu anlamda. Ayr›ca bu kuramc›lar. kapitalist toplumda s›n›f çeliflkilerini di¤er çeliflkilerle eflit düzeyde görmektedirler. Dolay›s›yla bu her anlam›yla. yaln›zca daima s›n›rl› nitelikteki aktörlerin yürüttü¤ü mücadelelerin eflitleyici etkileri yoluyla pragmatik bir biçimde kurulabilir. Eklemlenme. en bafltan ya da hareketlerin belirli bir siyasal önem kazand›¤› andan itibaren önemli bir sorun olacakt›r. 1992: 62). ortaya konan talepler bask›c› bir devletin çevreyi koruma ad›na toplumsal alana müdahalesini meflrulaflt›rabilece¤i gibi. Bu terimle öznenin toplumdaki konumu. toplumsal de¤iflimi. ekonomi ile siyaset aras›ndaki iliflkiyi büsbütün kopararak sivil toplumcu bir siyasetin en önemli temsilcileri olmufllard›r. dolay›s›yla hem modernizmin hem de Marksizmin herkes için geçerli evrenselci ilkeleri ya da herhangi bir evrenselci iddia kriz içine girmektedir. Bu mücadeleler. 2004: 65). “politikan›n hegemonik terini” gerektirdi¤ini boyutu ancak toplumsal›n aç›k. evrenselli¤i ve evrenselcili¤i reddeden bir anlay›flt›r. Toplumlar. Çevreci hareketi düflünecek olursak. dikiflsiz karakteri geliflirken yükseldi¤ine” iflaret etmektedir. Hegemonya mant›¤› da. hegemonik pratiklerin “toplumsal›n tamamlanmam›fl ve aç›k karakD Ü fi Ü N E L ‹ M düflünen Laclau ve Mouffe (1992: 73). evrensellik art›k. Postmarksistlere göre. “iflçi s›n›f›n›n ya da baflka herhangi bir özne konumunun önsel birli¤i ya da ilerici karakteri anlay›fl›n› reddeden bir totalli¤i bozucu ‘eklemlenme ve olumsall›k mant›¤›’ gerektirir” (Best ve Kellner. Bu anlamda hegemonya. Yazarlar S O R U psikanalizden ald›klar›n› belirttikleri “dikifl” terimini kitaplar›nda s›k s›k kullan›yorlar. birçok toplumsal aktörün ve taleplerin iç içe geçti¤i karmafl›k alanlarda verildi¤i için. SIRA S‹ZDE 5 Laclau ve Mouffe’un evrensellik ve tikellik kavramlar› hakk›ndaki görüfllerini analiz ediniz? SIRA S‹ZDE Son olarak. Laclau ve Mouffe’a göre. 1998: 237. 1990: 231). Bu ideallerin ortaya ç›k›fl› ve iflleyiflinde gerekli olan bofl gösterenlerdir (Laclau ve Mouffe. tikelci siyasal kimlikler günümüzde giderek artmakta. bu eklemlenme biçimininse bir siyasal parti formunda olmas› gerekmemektedir (Laclau. ancak mücadele boyunca bu hedefleri kurar ve dönüfltürürler.154 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Laclau ve Mouffe’un Hegemonya ve Sosyalist Strateji’de gelifltirdikleri hegemonya yaklafl›m›. demokrasiyi ve tarihi aç›klayacak evrensel bütünsel ilkelerin imkâns›zl›¤›na da iflaret etmifllerdir. Bu taleplerin tutucu bir biçimde eklemlenmeleri de olas›d›r ve ortaya ç›kacak sonuç di¤er her fley gibi hegemonya mücadelesince belirlenecektir. böylece. di¤er talepler gibi sosyalist talepler de hegemonya mücadelesinde eklemlenebilir (articulation). Laclau ve Mouffe. ayn› zamanda toplumu. siyasal ve ekonomik sistemlerdeki ak›l d›fl›l›¤a (irrasyonelli¤e) yönelik radikal bir elefltirinin önünü de açabilirler (Laclau. bu imkâns›z idealler temelinde örgütlenir ve merkezlenir.

hegemonya kavram›na baflvuran yazarlar Gramsci’nin hegemonya kavram›n› gelifltirmede Lenin’in s›n›f ittifaklar›n›n ötesine geçti¤ini savunmaktad›rlar. Kad›n. Gramsci. özellikle Lenin’in hegemonya kavram›n› k›yas›ya elefltirip ancak yine bir Marksist olan Gramsci’nin hegemonya kavram›n› büyük ölçüde kullanan Laclau ve Mouffe. onaylanmayan ve bast›r›lmaya çal›fl›lan görenek ve hayat tarzlar›n› temsil etmektedirler. Bu hegemonyan›n kayna¤›n› ald›¤› maddi temel ise söz konusu s›n›f›n ekonomik gücünden baflka bir fley de¤ildir. yaln›zca temel s›n›flar›n -burjuvazi ve proletarya. feministler. bu yeni siyaset anlay›fl›n›n öncüsü oldular. ) elefltirel bir Yeni toplumsal hareketler kavram›. ulusal az›nl›klar. bu nedenle kolayca üstyap›sal olarak yorumlanamayaca¤› ve ikinci olarak da politik öznelerin art›k s›n›flar de¤il “karmafl›k kolektif iradeler” oldu¤udur. nükleer karfl›t› hareketleri. hegemonya kavram›n› olufltururken iki yeni ve temel yer de¤ifltirme yapm›flt›r: Birinci olarak ideolojinin maddi bir temeli oldu¤u. kendilerine özgü bir hegemonya tan›m› oluflturmaya çal›flmaktad›r. “gerçek” ve “normal” yol oldu¤u biçimindeki tektiplefltiren ya da asimile eden bask›s›na karfl› direnmektedirler (Parekh. Laclau ve Moufee. belli bir merkezden hareket eden ve sorunlara global çözümler bulmaya çal›flan siyasal söylemlere (baflta Marksizm. refah devletinin ve Fordist/Keynesyen ekonominin sa¤layabilece¤i politikalar›n ötesinde. anti-nükleer. insan haklar› ve cinsel kimlik sorunlar› etraf›nda örgütlenen toplumsal hareketler. Bu tan›mlamadaki ‘yeni’ kavram› ise. eflcinsel kad›n ve erkekler. bu iki s›n›f d›fl›nda kalan toplumsal katmanlar ve ara tabakalar›n temel s›n›flar›n hegemonyas› alt›nda yer alaca¤›n› söylemifltir. Oysa. 2002: 1). bireysel yaflam›n kendisiyle ilgili ve yaflam›n de¤iflik biçimlerine dayal› olarak tan›mlanmaya bafllar. Onlara göre Gramsci. ekoloji hareketini. kendi aralar›ndaki farkl›l›klara ra¤men. Ünite . ›rk. Modern toplumun devlet/parti ya da s›n›f ba¤lam›nda gelifltirilmifl. politik özne olarak s›n›fsal kimli¤in art›k geçersiz oldu¤u tezine ulaflmaktad›rlar. liberalizm vb. Gramsci’nin yapt›¤›n› söyledikleri bu kavramsallaflt›rmadan hareketle. eflcinseller. etnik az›nl›klar gibi “özne konumlar›”n›n hegemonya oluflturmada “s›n›f”›n yerini ald›¤›n› savlamaktad›rlar. yaflam›n söz konusu alanlar›n› anlamak ve yap›land›rmak için yaln›zca bir “do¤ru”.7. Laclau ve Mouffe’un iddia etti¤inin tersine Gramsci. Gramsci’nin hegemonya kavram›n› “radikallefltirmeyi” hedeflemektedirler. etnik kimlik. Bu gruplar toplumdaki bask›n kültürden farkl› olan. toplumun büyük k›sm›n›n. özellikle feminist hareketi. bütünlefltirici. Yeni toplumsal hareketler paradigmas› alt›nda temellendirilen bu hareketlerin “yenili¤i” kimlik temelli olmalar›ndan kaynaklanmaktad›r (aktaran: Kubilay. 2010: 136). YEN‹ TOPLUMSAL HAREKETLER 1960’lar›n sonlar›ndan itibaren Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleflik Devletleri’nde yerli halklar. eski ve yeni göçmenler. 1960’l› y›llardan bafllayarak Bat› sanayi toplumlar›nda oluflan “yeni de¤erler” ve “yeni toplumsal hareketler” yeni bir siyaset ve siyasal eylemlilik anlay›fl›na yol açt›. kronolojik bir s›ralamaya de¤il fakat ‘eski’ s›n›f temelli ve ç›kar gruplar›na dayal› hareketlerden bir farkl›l›¤a iflaret etmektedir. politikan›n öznesi olarak s›n›ftan baflka bir “karmafl›k kolektif irade” göstermemifltir. . Asl›nda onlar. çevreciler.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 155 Özetleyecek olursak. ö¤renciler. siyaset. bar›fl hareketlerini ve az›nl›k hareketlerini ifade etmek amac›yla kullan›lmaktad›r. feministler gibi farkl› gruplar›n bafl›n› çekti¤i bir dizi düflünsel ak›m ve politik hareket ortaya ç›km›flt›r. Gramsci’nin. Sözü edilen gruplar birbirinden oldukça farkl› gündemlere sahip olmakla birlikte. birlefltirici. toplumsal güçler fleklinde birleflmifl çeflitli müttefiklerle bir araya gelmifl hakim bir s›n›f›n hegemonyas›na dayan›r. evrensel politikalara dayal›. çevre. bar›fl. Yazarlar›n Gramsci’den söz açt›kça s›k s›k baflvurduklar› “tarihsel blok” ise. Bu de¤erler ve hareketler ça¤›nda. Böylece 1970’lerde ve 80’lerde önemli bir hareketlilik yakalam›fl olan bar›fl eylemcileri.hegemonik güç olabilece¤ini.

AMAÇLARIMIZ 4. kimlik. D Ü fibelirsiz Ü N E L ‹ ve M ço¤ul tekil. E¤itimli bir yeni orta s›n›f›n geliflmesi. üretim yap›s›nda esnek üretime do¤ru gerçekleflen de¤iflimler (Esnek üretim. kimileri “programlanm›fl toplum” (Touraine). kimileri “a¤ toplumu” (Castells) ya da daha genel olarak “enfor- SIRA S‹ZDE D‹KKAT TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE ‹NTERNET AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON Yeni toplumsal ‹NT E R N E T hareketlerin hedefi ekonomik eflitsizlikten do¤an çat›flmalar› dile getirmek yerine. ço¤u zaman. geçmiflin nesnel s›n›f ç›karlar›na dayal› olarak hareket eden iflçi s›n›f› hareketlerine karfl›l›k. özerklik ve iyi yaflam sorunlar›n› merkeze almakt›r. cinslerin eflitli¤i. Yeni toplumsal hareketleri siyasetin merkezine alan Postmarksizm kuram›n› SIRA S‹ZDE s›n›f kategorisinden farkl› olarak. kimlik. 3. çevre.156 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Yeni toplumsal hareketlerin “yenili¤ini” sa¤layan esas SIRA S‹ZDE unsur. Yeni toplumsal hareketler. bar›fl. bu hareketlerin temelinde bir s›n›f perspektifi de¤il. ve farkl› kimliklerin meflrulu¤unu ve özgünlü¤ünü savunan bir kimlik politikas› ve ço¤ulcu siyaset anlay›fl›d›r denilebilir. K ‹ “örgütlü T A P kapitalizm”den “örgütsüz kapitalizm”e geçiflin sonucu olarak ortaya ç›km›fl. sosyalist hareketlerle ba¤lant›s› olmad›¤› ve emek sermaye çat›flmas›n›n d›fl›nda kalan bir dizi muhalif grubu kapsad›¤› düflünülmektedir (Dursun. ürün farkl›laflmas›n›n yüksek ve TELEV‹ZYON üretim süresinin daha k›sa olmas› anlam›na gelmektedir). Yeni toplumsal ‹ N T E R N E T hareketlerin geliflimi genellikle ileri kapitalizmin ya da geç modern dönemin ürünü olarak görülmektedir. düflünce ve eylem odaklar› olmalar›ndan gelmektedir. postmodern ve post-yap›salc› argümanlar› kullanarak Marksizmin radikal bir S O R U flekilde yeniden yap›lanmas› çabas› oldu¤u iddia edilmektedir. yeni toplumsal hareketlerin “yenili¤i” s›n›f çat›flmas›na dayanmayan bireysel. çevrecilik. genel olarak. kad›n sorunlar› ‹NT E R N E T etraf›nda somutlaflan daha toplumsal çat›flmalara b›rakm›flt›r. Bu geliflmeler çerçevesinde s›n›f çat›flmas› yerini. Teknolojik geliflmelerin ve endüstriyel büyümenin yaratt›¤› yeni sorunlar. bireysel. kimileri “örgütsüz kapitalizm” (Urry. a¤›rl›kl› olarak kültür. K S‹ OTR AU P 2. D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M K S‹ O T RA U P 6 Postmarksizm ve Postmodernizm aras›ndaki belli bafll› benzerlikler ve farkl›l›klar› tart›fl›n›z? SIRA S‹ZDE Yeni toplumsal hareketlerin ortaya ç›k›fl› afla¤›daki dört toplumsal süreçle AMAÇLARIMIZ D Ü fi Ü N E L ‹ M aç›klanmaktad›r: 1. merkezine da¤›t›m meseleleri yerine kültür. üretimin teknolojik gelifl‹KKAT melerDsayesinde daha az maliyetli olmas›. 1993: 131). Zaten Postmarksizm kuram›n›n. “farkl›l›klar›n tan›nmas›” temelinde geliflen yeni bir siyaset anlay›fl› ortaya ç›kt› (Keyman. Kapitalizmin yeniden yap›lanmas›yla birlikte. Kapitalizmin ileri aflamas› olarak ya da endüstriyel toplumun geliflmifl aflamas› olarak kimi yazarlar “post-endüstriyel toplum” (Bell. kat›l›m ve insan haklar› vb. S›n›f SIRA çat›flmalar›ndan farkl› olarak ortaya ç›kan yeni toplumsal çat›flma biS‹ZDE çimleri. Ne var ki. Bu yeni toplumsal hareketlerin. burada da tam bir kavram netli¤i yoktur.Tnitelikli yaflam meselelerini koyan hareketler olarak ele al›nmaktaELEV‹ZYON d›r. Bunun yerine. Buna göre. yaflam›n farkl› biçimlerinin post-modern yapan. özerklik. Özellikle 1960’l› y›llardan itibaren. Bu hareketler protestonun s›n›fla ilgili de¤il kimlik ve farkl›l›klarla ilgili yeni bir biçimini sunar ve ileri endüstriyel toplumlar›n özelliklerini yans›t›r. “endüstriyel toplumdan” “postendüstriyel topluma”. 1998). kimlik. S O R U gözle bak›lmaya bafllanm›flt›r. . Offe). ortaya ç›kan DÜfiÜNEL‹M yeni toplumsal hareketlerin ço¤ullaflmas› ve boyutlanmas› gerçekli¤ini kavramak için. kimliklerin bulunmas›d›r. Piore ve Sabel). Postmodernizmin ve D‹KKA T post-yap›salc›l›¤›n temel varsay›mlar› için kitab›n›zda postmodernizmin ve post-yap›salc›l›¤›n anlat›ld›¤› üniteleri gözden geçiriniz. s›n›flara dayal› politikalar güçten düflerken “öteki” çat›flma biçimleri ve yeni toplumsal hareketler olarak adland›r›lan farkl› çeliflkilere dayal› politik hareketler çoktan belirmeye bafllam›flt›.

Marksizmin s›n›f anlay›fl›ndan kopmam›z acilen gereklidir. çünkü onlar kapitalizm-sonras› bir topluma geçildi¤i kabulünden hareket etmekte- Postmarksizm. sosyalist politika ve ekonomi politi¤i ça¤›n demokratik ve insan haklar› söylemiyle müzakereye ça¤›ran “sosyalist bir demokrasi” iddias›na dayanan “Radikal Demokrasi” projesidir. . Klasik Marksizmin sahip oldu¤u s›n›f-eksenli yaklafl›m.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 157 masyon toplumu”. Özellikle sosyalist blok ülkelerinin 1989’dan sonraki çözülmesi süreciyle birlikte. kimlik ve farkl›l›k. Yeni toplumsal hareketlerin ortaya ç›kmas›yla birlikte siyaset de art›k s›n›flar aras›ndaki mücadelelerin flekillendirdi¤i bir eylem de¤il. solun program›n› mutlak olarak s›n›ftan ar›nd›rma çabas›ndad›r. “post-modernizasyon” gibi kavramlar› kullanmaktad›rlar. devlet. Buna karfl›l›k. Bu çerçevede de¤erlendirilen yeni toplumsal hareketler. Marksizmin tekçi öznesi s›n›f yerine anonim özneler koyarak. özne konumlar› ve birey gibi kavramlar› oturturlar. “radikal demokrasi” ve bu kavramsallaflt›rmalar›n dayand›¤› teorik çerçeve olarak Postmarksizme b›rakt›¤›n› iddia etmektedirler. 1989 sonras›nda sendikalar›n ve iflçileri merkeze alan s›n›f politikalar›n›n siyasette a¤›rl›¤›n› kaybetti¤i bir dönemde etkili hale gelmifl olan Postmarksizm. “s›n›f mücadeleleri” vb.7. özellikle sosyoloji ve siyaset biliminde yaratt›¤› etkiyi Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe’un çal›flmalar›na borçludur. Dolay›s›yla. sosyalizme politik bir devrim ile ulafl›laca¤› gibi temel kabullerini sorgulamakta ve reddetmektedir. Bu anlamda Postmarksizm. ekonominin tüm toplumsal yaflam› belirledi¤ini savunan ekonomik-belirlenimci (determinist) ve iflçi s›n›f›n›n da toplumsal de¤iflmede devrimci rol oynamas› gerekti¤ini savunan Marksist anlay›fl› elefltirmekte ve Marksist teorideki bu determinist anlay›fl› de¤ifltirmeye çal›flmaktad›r. Baflka flekilde söylecek olursak. günümüzde art›k iflçi s›n›f›n› temel alan s›n›f politikalar›n›n sonuna gelindi¤i ve bunun yerini söylem yoluyla bir araya getirilmifl çeflitli toplumsal öznelerin demokratik mücadelelerinin ald›¤›d›r. Laclau ve Mouffe’un radikal demokrasi projesinin. Bu sava göre. Temelde bu siyasal tasar›m. Marksizmin. Çünkü. siyaset gündeminin merkezine ço¤ulculuk. Klasik Marksist teoriden farkl› olarak Laclau ve Mouffe’un ortaya koyduklar› anlay›fl. demokrasi ve toplumsal de¤iflim süreçleri üzerine yap›lan çal›flmalarda art›k “iflçi s›n›f›”. Postmarksist kuramc›lar. kapitalizmin yaratt›¤› sars›c› geliflmelerle karmafl›klaflan toplum yap›s›n› ve yükselen yeni toplumsal hareketleri anlamaya yeterli de¤ildir . Ünite . baz› sosyoloji ve siyaset bilimi teorisyenleri. Marksist teorinin öncelik verdi¤i s›n›f analizinin. “tarihsel materyalizm”. Postmarksizme ve onun radikal demokrasi projesine göre. Bunu yaparken Postmarksizm asl›nda siyasetin. Postmarksizmin temel iddias›. Marksizmin ekonomik ve politik eylemlerin temeli olarak kabul etti¤i s›n›f anlay›fl›n›n d›fl›na ç›kmay› öneren Laclau ve Mouffe. iflçi s›n›f›n›n öncülü¤ü. Laclau ve Mouffe yay›nlad›klar› Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Bir Demokrasiye Do¤ru (Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democracy) kitap baflta olmak üzere di¤er çal›flmalar›yla Postmarksist bir siyasal tasar›m›n temellerini atm›fllard›r. radikal demokrasi ideallerinin uygulanma alanlar› olarak görülmektedir. “postfordist toplum”. Marksizm tarihin özünü ve anlam›n› kavramada sadece s›n›f mücadelesi ve onun kaynakl›k etti¤i antagonizmalar olan emek-sermaye çeliflkisi analizi art›k günümüz toplumlar›nda yeterli olmamaktad›r. farkl› kimliklerin ço¤ul taleplerini birbirine söylemsel olarak eklemlemeyi sa¤layan hegemonik bir performans olmaktad›r. ekonomiden ve s›n›fsal iliflkilerden uzaklaflt›r›lmas›n› savunmaktad›r. “hegemonya”. kendi teorik ve eylem nesnesini ciddi biçimde s›n›rland›rd›¤›n› ve bundan vazgeçmesinin gereklili¤ini savunmaktad›rlar. Genel olarak. özellikle “kimlik ve fark siyaseti”. Postmarksizm. iflçilerin merkezde oldu¤u ve s›n›f mücadeleleri analizine dayand›r›lan Marksizmi liberalizmle bar›flt›rmak ve uzlaflt›rmak aray›fl›nda olduklar› söylenebilir. kendi öncüllerini buldu¤u ve sol için bir imkan olarak gördü¤ü “68” hareketinin tafl›d›¤› idealler ile sosyalizm aras›ndaki hegemonik ba¤› tamamen reddederek. kavramlar› esas alan ekonomi-politik perspektifin yerini. tarihi de¤ifltirecek bir siyasal özne olarak iflçi s›n›f›n›n kendisi tarih olmufltur. anti-kapitalist bir yaklafl›ma da sahip de¤ildir.

otoriteryan. Ama as›l önemlisi. Daha çok. Bu anlamda Marksizmin tekçi öznesi olan s›n›f yerine ço¤ul kimlikler ve özne konumlar›n› getirmifllerdir. Bu yeni toplumsal hareketlerin iktidar› ele geçirmek gibi bir amaçlar› yoktur. Daha do¤rusu. Laclau ve Mouffe. Marksizmin makro ölçekli s›n›f gibi kollektif özneleri yerine. 1997. bunun yerine çoklu kimlik ve farkl›l›klar› ve dolay›s›yla Bat› Avrupa’da geliflen yeni toplumsal hareketleri siyasetin yeni özneleri olarak kabul etmektedir. Bu anlamda yeni toplumsal hareketler. Postmarksist teorisyenler. burjuvazi ve proletaryan›n farkl›laflt›¤›n› ve çal›flanlar›n üretici kimliklerinden çok tüketici. 1992: 201) olmas›na ra¤men. 1992: 196). toplumsal hayat›n metalaflmas›na. yeni toplumsal hareketlerin. gençleri ve yüksek e¤itim alm›fl bireyleri kapsayan hareketler olarak de¤erlendirilir (Pichardo. tekil özneler olarak farkl› kimlikler çekirdek yap›lar olarak siyaset ve toplumsal iliflkilerin temeline yerlefltirilmifltir. “yap›s›” aç›s›ndan lidersiz ya da dönüflümlü bir liderlik anlay›fl›n› kabul eden. Ne var ki. s›n›f mücadelesinin “yerini almakta”. Bu anlamda. sosyalist vb. Bu . 1992: 206-208). sosyoloji ve siyaset biliminin temel konusunun Marksizmdeki s›n›f çat›flmalar›n›n yerine heterojenli¤in olmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›rlar.158 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Yeni toplumsal hareketler. yurttafl ya da az›nl›k kimlikleri ile tan›mlanan özne konumlar› edindiklerini öne sürmektedirler (Kaygalak. s›n›fl› toplumun kapitalizmin karakteristik bir unsuru olmaktan ç›kt›¤›n›. Buna göre. Postmarksist kuramc›lar. bürokratikleflmesine ve homojenlefltirilmesine karfl› direniflin ifadesi olarak ortaya ç›kt›¤›n› öne sürmektedirler. toplumda böyle bir konuma sahip olan bir hareketten ya da özneden bahsedilemez (Laclau ve Mouffe. yeni toplumsal hareketler “ideoloji ve amaçlar” aç›s›ndan ekonomik yeniden da¤›t›m meselelerine odaklanmaktan çok yaflam kalitesi ve yaflam biçimleri üzerine vurgu yapmakta. 1992: 201). toplumsal hayat›n metalaflmas›na. s›n›fsal bir perspektifi terk ederek. çeflitli gruplar›n rastlant›sal olarak bir araya gelmesiyle yap›lan bir performans olarak anlafl›lmaktad›r. bu hareketlerin herhangi bir ideolojiyle eklemlenme biçimleridir. bürokratikleflmesine ve homojenlefltirilmesine karfl› direniflin ifadesi olarak ortaya ç›km›fl (Laclau ve Mouffe. s›n›rlar›n› tam olarak tan›mlayamad›¤›m›z belirsiz. Siyaset böylece s›n›flar aras› mücadelelerin flekillendirdi¤i bir eylem de¤il. özgürlükçü. 2001). 2004: 136). sivil toplumda özerklik ve eflitsizliklerin giderilmesi türünden kültürel bir tak›m talepleri dillendirmektedirler. Laclau ve Mouffe’a göre yeni toplumsal hareketler. Tarihin motoru art›k s›n›f mücadeleleri yürüten iflçi s›n›f› de¤il. yeni toplumsal hareketler toplumu bir bütün olarak dönüfltürebilme anlam›nda ayr›cal›kl› bir konuma sahip de¤ildir. Çünkü bu eklemlenme sayesinde herhangi bir hareket muhafazakar. dirler. Bu anlamda yeni toplumsal hareketler. 1992: 9). yukar›da bahsetti¤imiz yeni tabiyet biçimlerini sorgulamaktad›rlar ve onlara yeni olma özelli¤ini veren fley de budur (Laclau ve Mouffe. s›n›f hareketlerinden farkl› olarak toptan bir siyasal ve toplumsal dönüflümü sa¤lamak. dolay›s›yla da s›n›f politikas› afl›lmaktad›r (Savran. Siyaset. (Laclau ve Mouffe. Yeni toplumsal hareketlerin toplumsal temelini s›n›fla de¤il. “kat›l›mc›lar” aç›s›ndan ise orta s›n›f bireyleri. belirsiz tekil özneler ve kimlikler olmak durumundad›r. siyaset rastlant›sal olarak eklemlenmelerin gerçekleflti¤i bir dünyad›r (“the world of contingent articulations”). tekil kimlikler ve özne konumlar› olarak tan›mlanabilecek de¤iflik türde yeni toplumsal hareketlerdir. Laclau’nun (2006: 112) ifadesiyle söyleyecek olursak. iktidar› ele geçirip devrim yapmak gibi bir perspektife sahip de¤illerdir. siyasetin ve toplumsal de¤iflimin dönüfltürücü özneleri proleterya veya iflçi s›n›f› de¤il. aktaran: Coflkun. fakat hareketi tan›mlayan farkl› de¤erler ve ideolojilerle özdefllefltirir. bu hareketlerin iktidar› ele geçirmek gibi bir amaçlar› ve perspektifleri bulunmamaktad›r. bir kimli¤e bürünebilir. ço¤ul taleplerin bir araya getirilip eklemlendi¤i bir dü¤üm noktas›d›r. Laclau ve Mouffe.

Bu anlamda siyasetin ve toplumsal de¤iflimin öncüsü say›labilecek hiçbir ayr›cal›kl› kimlik ve özne yoktur. istikrars›z. uçucu. liberal deToplumsal bir devrime gerek duymayan. Hegemonya ve Sosyalist Strateji’den hareket ederek anlafl›labilir. POSTMARKS‹ZM VE RAD‹KAL DEMOKRAS‹ S‹YASET‹ Radikal demokrasi projesi. Ünite . Marksizmin iddia etti¤i gibi ekonomik durum gibi nesnel toplumsal belirlenimlerin ve konumlar›n kendili¤inden politik özneleri vermedi¤ini iddia etmektedir. Postmarksizm. demokratik idealler olan eflitlik ve özgürlüktür. gevflek. demokrasi mücadelesi için “yeni toplumsal hareketleri” öne ç›karmaktad›rlar. Dolay›s›yla yeni toplumsal hareketler sosyalist ideolojinin. iliflkisel ve ço¤uldur. eylem ve örgütlenme tarz› aç›s›ndan da merkezili¤in ve tekçili¤in karfl›s›nda farkl›l›¤›n ve ço¤ulculu¤un vurguland›¤›. ‹lginç olan. Radikal demokrasi projesi.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 159 hareketler. Yeni toplumsal hareketlere iliflkin olarak Laclau ve Mouffe’un söyledikleri en iyi biçimde. 1992: 196). sivil toplumu dönüfltürecek siyasal partilerden çok yeni toplumsal hareketlerin gücüne dayanan liberal-demokratik bir toplum önerirler. Ancak. 2004: 67). Öyleyse. Bu kitapta Laclau ve Mouffe. modernleflme sürecinin. Çünkü art›k tüm kimliklerin konumlar› de¤iflken. politik özneler rastlant›sal kimliklere dönüflmüfltür. Postmarksistler. örne¤in bir iflçi sendikas› ile di¤er sivil toplum kurulufllar› aras›nda. geleneksel din ve ahlak anlay›fllar›n›n bir elefltirisini yaparak ortaya ç›km›fl ve daha çok kültürel ve kimliksel problemleri öne ç›karan hareketler olarak de¤erlendirilir. Marx’›n toplumsal de¤iflimi sa¤layacak temel aktör/özne olarak gördü¤ü iflçi s›n›f› yerine yeni toplumsal hareketleri koyarlar. kapitalizmin dönüflümünü mümkün gören radikal demokrasi projesi. Bunlar halen modern kapitalist devletlerin egemen gruplar›n›n retori¤indeki mevcut ideallerdir. liberal demokratik ideolojiyi reddetmek yerine onu ço¤ul bir demokrasi do¤rultusunda derinlefltirme ve geniflletme siyaseti olarak tan›mlanabilir. toplumsal de¤iflimde öncü olabilecek önceden verili herhangi bir kimlik veya s›n›f yoktur. Bu durumda radikal demokrasi. yeni tabiyet biçimlerini sorgulamaktad›rlar ve onlara yeni olma özelli¤ini veren fley de budur (Laclau ve Mouffe. Aksine. toplumdan radikal bir kopufl gerekti¤i fikrinden -devrimci anlay›fltan. Sonuç olarak. söylem teorisi çerçevesinden Marksizm sonras› bir bak›fl aç›s› ile günümüz toplumlar›nda siyasetin ve yürütülecek hegemonya mücadelelerinin niteli¤ine iliflkin tezlerini gelifltirirler. liberal kapitalizmde tatmin edilemeyen. Postmarksist yaklafl›m›n sosyalizme alternatif sunan kurumsal bir çabas› olarak de¤erlendirilebilir. hiyerarflik olmayan yap›lara dayan›r. Radikal demokrasi siyasetini. sivil toplumda özerklik ve eflitsizliklerin giderilmesi türünden kültürel bir tak›m talepleri dillendirmektedirler. hepsi birbirine eflde¤er demektir.vazgeçtikleri söylenebilir. iflçi s›n›f›n›n yerine “halk” ya da “sivil toplumu” geçirerek ve halk-devlet çeliflkisinin de ekonomik de¤il fakat siyasal bir mücadele oldu¤unu vurgulayarak. tabiiyet iliflkisine karfl› yürütülen her türlü mücadeleyi kapsar fakat onlarla s›n›rl› de¤ildir. sabitlenemez. Postmarksistler. Laclau ve Mouffe. Bu anlamda yeni toplumsal hareketler. özselcili¤i reddeden ve siyasal mücadelelerin hedefini ve alan›n› söylemsel stratejiler yoluyla eklemlenen (articulate) özne konumlar›ndan yürütülecek hegemonya mücadeleleri olarak tan›mlayan bir projedir. refah devletinin. Bu ayn› zamanda Marksizmle bir kopufltur. Ayr›ca. . çünkü örgütleyici ilkeleri. her fleyden önce. radikal demokrasi projesi. çevreci dernekler ve eflcinsel hareketler aras›nda hiçbir öncelik/sonral›k iliflkisi yoktur. kad›n dernekleri. ancak zaten var olan fikir ve de¤erlerin radikallefltirilmesi olarak anlamak mümkündür (Coflkun. daha çok. Postmarksist kurama göre.7. radikal demokrasi projesinin. Yeni toplumsal hareketler.

Ancak. devletçilik. özcülü¤ü ve özne mitini terk etmeyi gerektirdi¤ini ileri sürmüfllerdir (Mouffe. bir toplumsal devrim program›na baflvurmaks›z›n kapitalizmin dönüflümünü olanakl› gören anlay›fl› solun yeni paradigmas› olarak görmektedir. Giddens. Bu içeri¤iyle de belli toplumsal kategorileri politik ve epistemolojik ayr›cal›klarla donatan. 1992: 216. birey merkezli haklar› temel alan ve evrensellik ilkesini tan›mayan bir hegemonik tasar›dan ibarettir. liberal demokrasiye karfl›t bir söylem olmas›na ra¤men. liberal demokratik gelenek . Laclau ve Mouffe postmodern ve postyap›salc› argümanlar› izleyerek. Mouffe’a (1994) göre. onu radikal ve ço¤ul bir demokrasi do¤rultusunda derinlefltirmesi ve geniflletmesi önerilmektedir (1992: 216). 2000: 89. sosyalizmin de bu tasar›n›n bileflenlerinden biri oldu¤unu belirtmektedirler (1992: 219). Yazarlar. ayr›cal›kl› kopufl noktalar›n›n reddedilmesi ve toplumsal›n ço¤ullu¤unun ve belirlenmemiflli¤inin kabul edilmesi. toplumsal›n tamamlanmam›fl ve aç›k bir karakteri oldu¤undan hareket eden. evrenselci klasik sosyalizm söyleminden farkl›laflt›¤›n› iddia etmektedir (Kaygalak. 1998: 205) ibarettir.160 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Liberalizme ve Marksizme bir alternatif olarak sunulan radikal demokrasi siyaseti. Ayd›nlanman›n soyut evrenselcili¤inden. saydam ve dikiflli bir varl›k olarak özne kategorisinin terk edilmesi ve farkl› özne konumlar› temelinde oluflmufl antagonizmalar›n tan›nmas› Radikal Demokrasi nosyonuna ait teorik zeminin ilk koflullar›d›r. Liberal Demokratik ideolojiyi reddetmek de¤il. bütünsel. mokrasiyi “radikal ve ço¤ulcu bir demokrasi do¤rultusunda derinlefltirmek ve geniflletmek” ten (Laclau ve Mouffe. tersine. solun görevi. radikal bir demokrasinin gerektirdi¤i ço¤ulluk ve aç›lma ile ba¤daflmayan bir perspektiftir (1992: 218). sadece liberal demokrasinin bir üst projesi olarak de¤erlendirilmektedir. Liberal Demokratik ideolojiyi reddetmek yerine. Sonuç olarak. “radikal demokrasi” olarak adland›r›lan ve köklü bir flekilde özgürlükçü ve klasik solunkilerle karfl›laflt›r›lamayacak ölçüde büyük hedefleri oldu¤u iddia edilen yeni bir politik tasavvurun iki temel dayana¤› olarak gösterilmektedir (1992: 187). Laclau ve Mouffe post-yap›salc› ve postmodernist ak›mlar›n etkisinde kalarak bir radikal demokrasi projesi önermifllerdir. radikal demokrasi projesinin evrenselcili¤i. özcü bir totalite anlay›fl›ndan ve bütünlüklü bir özne mitinden vazgeçmemiz gerekti¤ini iddia etmektedir. Radikal Demokrasi projesinin sosyalizm hedefini de içerdi¤ini belirten Laclau ve Mouffe. onu radikal ve ço¤ul bir demokrasi do¤rultusunda derinlefltirmek ve geniflletmek olabilir. bireyin insani kapasitelerini gerçeklefltirme özgürlü¤ünü savunan ahlaki bir ilke olarak liberalizm bugün her zamankinden daha fazla geçerlidir (1992: 226). 1994: 196). Bu noktada. tabiiyet iliflkilerinin kökünde bulunan kapitalist üretim iliflkilerine son vermenin gereklili¤ine inanan Radikal Demokrasi tasar›s›n›n sosyalist bir boyut içerdi¤i de aç›klanmaktad›r. Buna karfl›l›k. çat›flma kavram›n› yok ederek s›n›f sistemine dayal› tüm perspektifleri ortadan kald›ran Mouffe’un bu anlay›fl›. politik alanlar›n ve öznelerin ço¤ullaflt›¤›n› ve bu ço¤ullu¤un indirgenemez bir karaktere sahip oldu¤unu iddia eden. ancak post-kapitalist argümanlardan hareket ederek sosyalizmin bugüne kadarki kavran›fl› içinde önemli yer tutan proletarya diktatörlü¤ü kavram›n› da reddetmektedirler. Liberal demokrasinin evrenselcili¤i ve ak›lc›l›¤›n› elefltirmekle birlikte Laclau ve Mouffe’a göre. Keyman. Radikal Demokrasi stratejisi. 2001: 54) Dolay›s›yla. kapitalist üretim iliflkilerinin son bulmas›. Laclau ve Mouffe’a göre s›n›fç›l›k. Örne¤in radikal demokrasi projesinin konumuna bakt›¤›m›zda. ekonomizm ve bunlar›n nihai çekirde¤ini oluflturan devrim. di¤er eflitsizliklerin de ortadan kald›r›lmas›n›n izleyece¤i fikri reddedilmektedir (1992: 235). Radikal Demokrasi stratejisi. Çünkü yazarlara göre. Bunun yan› s›ra.

Bu ba¤lamda teorilefltirilen radikal demokrasi. devlet ve devlet kurumlar›n› içeren siyasal düzeyde de¤il. kimlikleri bast›r›lan gruplar aras›ndaki olumsall›klar› kullanarak. Çünkü mesele yaln›zca verili ç›karlar aras›nda bir ittifak oluflturma meselesi de¤il. ‹flte yaln›zca bu koflullar alt›nda iktidara karfl› yap›lan mücadeleler hakikaten demokratikleflir (Mouffe. Marksist elefltirilerin demokrasi penceresinden yeniden oluflturulmas›n› ve farkl›/yeni sosyal hareketlerin yaklafl›mlar›n›n dikkate al›nmas›n› önermektedir. Öyle ki. s›ras›yla “müzakereci demokrasi” ve “agonistik demokrasi” (çat›flmal› ço¤ulculuk) teorileri. ‘demokrasiyi demokratiklefltirmek’ düflüncesinin dayand›¤› temel ilke olarak gösterilebilir. “Müzakereci demokrasi” teorisi si- .Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 161 bir çok yoruma aç›kt›r ve radikal demokrasi di¤er stratejilerden yaln›zca biridir. bir özne-konumlar› ço¤ullu¤unun demokratik matris yoluyla oluflturulmas›na el verecek flekilde çok daha çeflitli toplumsal iliflkiler içinde kurumlaflt›r›lmas›n› gerektirir. radikal demokrasi için merkezi sorun. aksine liberal demokratik de¤erleri radikal ve ço¤ul bir demokrasi do¤rultusunda derinlefltirmek ve geniflletmektir. Chantall Mouffe ve William Connolly taraf›ndan gelifltirilen. Mouffe’a göre ihtiyac›m›z olan fley. toplumsal ve bireysel iliflkiler içinde görür.7. bu iliflkilerin siyasal iliflkiler olarak alg›lanmas›. Haklar› bireyci bir çerçevede de¤il. örne¤in anti-›rkç›l›k. demokrasiyi savunmakla kalmay›p. Son olarak. E¤er radikal demokrasinin görevi asl›nda demokratik devrimi derinlefltirmek ve çeflitli demokratik mücadeleleri birbirlerine ba¤lamaksa. kolektif bir eylemi ortaya ç›karacak söylemsel koflullar›n tan›mlanmas›d›r. demokratik de¤erlerin bir hegemonyas›d›r ve bu da demokratik pratiklerin ço¤alt›lmas›n›. Mouffe. tam da bu güçlerin kimliklerini dönüfltürme meselesidir. bu ortakduyu sayesinde her grubun talebi öbürlerininkiyle demokratik eflde¤erlilik ilkesi uyar›nca eklemlenebilir. Ünite . 2000: 73). di¤er bir deyiflle. Radikal demokrasi projesinin baflar›s›n› hiçbir fley garantilemez. Son olarak. Agonistik Demokrasi Liberal demokrasinin daha fazla gelifltirilmesi olarak formüle edilen radikal demokrasi kuramlar› iki bafll›k alt›nda incelenebilir: Biri. Seyla Benhabib ve John Rawls taraf›ndan. liberal demokratik gelene¤in ö¤eleri aras›nda çok say›da demokratik mücadelelerin eklemlenmesinin sonucu olacak yeni bir hegemonya yaratacakt›r (Mouffe. Radikal demokrasi anlay›fl›. Radikal Demokrasi projesini ortaya koyan Postmarksist anlay›fl›n amac› liberal demokrasiyi ve onun burjuva de¤erlerini ve ideolojisini terk etmek de¤il. 1994: 192). siyasall›¤›. 1994: 193). ‹flte bu flekilde. “demokratik haklar” olarak gören radikal demokrasi projesi. böyle bir görev. Jürgen Habermas. farkl› özne konumlar›n›n kat›l›mc›l›¤›n sa¤lanmas›yla demokraside radikal bir geçiflin/dönüflümün sa¤lanmas›. radikal ço¤ulcu demokrasinin temel niteliklerinden biridir (Keyman. di¤eri Ernesto Laclau. hak aray›fllar›n›n bireyci bir çerçevede de¤il demokratik haklar aray›fl› olarak yerini bulabilece¤ine vurgu yapm›fllar ve bunun da çok say›da demokratik mücadelenin eklemlenmesinin sonucu olarak geliflebilecek bir hegemonya sonucu gerçekleflebilece¤ini vurgulam›fllard›r. ama bu proje modernitenin demokratik projesini izlemeyi ve derinlefltirmeyi bir görev olarak önüne koymufltur. radikal demokrasi kuramc›lar›. Bu mücadeleler kendiliklerinden yöndefllik içine girmez ve demokratik eflde¤erlikler yaratabilmek için farkl› gruplar›n kimliklerini dönüfltürecek yeni bir “ortakduyu” (common sense) gereklidir. Ancak. Radikal demokrasi projesi. demokrasiyi savunmaya ve demokrasinin uygulanabilirlik alanlar›n› yeni toplumsal iliflkileri kapsayacak flekilde geniflletmeye çal›flmaktad›r. onun derinlefltirilmesini de önermifl olmaktad›r. anti-cinsiyetçilik ve anti-kapitalizmin müflterek eklemlenmesine izin verecek yeni özne-konumlar›n›n yarat›lmas›n› gerektirir.

162

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

vil toplum alan›n›, kamusal alanda siyasi ve ahlaki aç›lardan özgür ve eflit bireylerin rasyonel bir diyalog ile konsensüse varabilecekleri bir alan olarak kavrar. Buna ba¤l› olarak, “müzakereci demokrasi” teorisi iki nedenle yeni toplumsal hareketler ile iliflkilendirilmektedir: Bu hareketler (a) müzakere yoluyla ortak bir konsensüse varabilmenin ve kamusal konuflman›n gerçekleflmesinin koflullar›n› yaratmaktad›rlar ve (b) yaflam alan›na yönelik taleplerde bulunmaktad›rlar (Benhabib, 1999). Di¤er taraftan, Laclau ve Mouffe’un ortaya att›¤› “agonistik demokrasi” modeli, kamusal alandaki iliflkileri kimlik ve fark temelinde kurarak, ortak bir konsensüse varmak yerine çat›flmac› bir “kimlik siyaseti” gelifltirme gereklili¤ine vurgu yapar. Bunun nedeni ise, II. Dünya Savafl› sonras›nda geliflen yeni hegemonik formasyonun, toplumsal iliflkilerin metalaflmas›na, bürokratikleflmeye ve homojenleflmeye neden olmas›d›r (Laclau ve Mouffe, 1992). Bu çerçevede düflünüldü¤ünde, yeni toplumsal hareketler Laclau ve Mouffe taraf›ndan bu üç etkene karfl› olarak geliflmifl hareketler biçiminde de¤erlendirilir (1992: 201) ve bu hareketler ayn› zamanda kimlik ve fark temeline dayal› agonistik bir demokrasinin gelifltirilmesinin koflullar›n› yarat›rlar (Coflkun, 2004: 6). Radikal demokrasi, sürekli olarak ço¤ulcu bir yap›dan dem vursa da; amac›n›n kabul edilebilir bir fikir birli¤i sa¤lamaktan öte farkl› gruplar için farkl› zeminlerde çözümler üretebilme gereklili¤i oldu¤unu savunur. Bu yönüyle, Laclau ve Mouffe, Habermas’›n uzlaflmac› demokrasi anlay›fl› yerine antagonistik yani çat›flmac› bir demokrasiyi önermektedir. Chantal Mouffe verdi¤i bir röportaj›nda, Habermas gibi “uzlaflmac›” liberallere karfl› ç›kt›¤›n› ve ‘çat›flman›n her daim var olaca¤›n› söyleyerek, radikal demokrasi içinde “çat›flmac›” bir siyaset bilimi teorisi önerdiklerinin alt›n› çizmektedir. Laclau ve Mouffe, “siyasetin yeni ba¤lam›n›” kimlik siyasetinin oluflturdu¤unu ileri sürerek, “agonistik demokrasi” (“çat›flmac› ço¤ulculuk”) ad›n› verdikleri ve kimlik ve fark iliflkisini dikkate alan bir demokrasi ve bu demokrasinin iflleyece¤i bir kamusal alan yaklafl›m› gelifltirmifllerdir. Agonistik demokrasi teorisi, yeni toplumsal hareketlerin bir “kimlik siyaseti” uygulad›¤›na vurgu yapar. Bu nedenle de bu hareketler kimlik ve fark temelinde çat›flmay› da içine alan bir demokrasinin gelifltirilmesinin koflullar›n› yarat›rlar (Laclau ve Mouffe, 1992). Postmarksistler, kamusal alan›n kimlik/fark temelinde anlafl›lmas› gerekti¤ini ileri sürerler. ‹kinci elefltiri noktalar›, uzlaflmaya dayal› demokrasi anlay›fl›n›n ço¤ulculuk anlay›fl›n› öne ç›karaca¤›, bunun ise karfl›tl›klar›n yok say›lmas› anlam›na gelece¤i konusunda ortaya ç›kar. Örne¤in, Mouffe’a göre, demokrasinin karfl›s›ndaki gerçek tehdit, “karfl›tl›¤›n silinmesi olanaks›z niteli¤ini yads›mak ve evrensel rasyonel bir uzlaflmay› hedeflemektir” (Mouffe, 1999: 352). Mouffe’a göre; demokratik toplum, toplumsal iliflkilerde kusursuz bir uyum düflünü gerçeklefltirecek bir toplum olarak anlafl›lamaz. Demokratik topluma, demokratik olma niteli¤i ancak s›n›rl› bir toplumsal aktörün kendisine bütünü temsil etme yetisini atfedememesiyle verilebilir. O zaman, demokrasi politikas›n›n ana sorunu, iktidar›n nas›l ortadan kald›r›laca¤› de¤il, demokratik de¤erlerle ba¤dafl›r iktidar biçimlerinin nas›l oluflturulabilece¤i olur (aktaran: Coflkun, 2004: 59). Connolly, agonistik, yani çat›flmac› ve tart›flmac› bir demokrasiyi flöyle tan›mlar:
Kimli¤in hayat aç›s›ndan gereklili¤ini olumlayan, onun dogma haline getirilmesine karfl› ç›kan ve insan yaflam›n›n çok biçimli çeflitlili¤ini koruma kayg›s›n› kimlik ve farkl›l›k aras›ndaki karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k ve mücadeleyle birlefltiren bu siyasi hayale ben ‘agonistik demokrasi’ diyorum (1995: 11). Dolay›s›yla agonistik demokrasi biçimi,

7. Ünite - Postmarksizm ve Radikal Demokrasi

163

müzakereci demokrasi savunucular›n›n yapt›¤› gibi çat›flma ve çeliflkileri ortadan kald›rmay› ya da bunlar aras›nda rasyonel bir uzlaflma sa¤lamay› amaçlamaz. Bunun yerine, demokratik bir projenin gerçekleflmesi için, birbirleriyle çat›flan bu unsurlar› harekete geçirerek çat›flmac› bir konsensüs ortam› yaratmay› hedefler (aktaran: Coflkun, 2004: 67).

Agonistik demokrasiyi öne ç›karan kuramc›lar, sivil toplum örgütlerinin gerek devlet kurumlar›yla gerekse kendi aralar›ndaki iliflkilerde çeflitlilik, ço¤ulculuk ve çat›flman›n bir arada yaflayabilece¤ini öngörürler. Onlara göre siyasetin temeli çat›flmad›r. Bu çat›flan ç›karlar aras›nda demokratik bir eflde¤erlili¤in yarat›labilmesi, “farkl› gruplar›n kimliklerini dönüfltürecek yeni bir ortakduyunun” gelifltirilebilmesiyle olanakl›d›r (Mouffe, 1994: 192). Laclau ve Mouffe’a göre, siyasal mücadeleyi tek bir birleflik kanala ak›tmak demek, demokrasiyi heba etmek, farklar›n zenginli¤ini tek bir özne konumuna indirgeyerek yok saymak anlam›na gelir. Radikal demokrasi projesi modernitenin demokratik projesini izlemeyi ve derinlefltirmeyi bir görev olarak önüne koymufltur. Böyle bir strateji, Ayd›nlanman›n soyut evrenselcili¤inin, özcü bir toplumsal totalite anlay›fl›n›n ve üniter bir özne mitinin ilga edilmesini gerektirmektedir (Mouffe, 1994: 196). Dolay›s›yla demokratik bir toplum, Habermasc› de¤iflik müzakereci yaklafl›mlar›n ileri sürdü¤ünün tersine, birbiriyle uyumlu birey ve gruplardan oluflmufl bir toplum olarak kavranamaz. Çünkü, gerçekte siyaset, “bir farkl›l›k ve çat›flma temelinde birli¤in yarat›lmas›yla ilgilidir” (Mouffe, 2002: 106). Bu noktada çat›flma ya da antagonizmalar›n ortadan kald›r›lmas› olanakl› olmad›¤› gibi, böyle bir çaba demokrasiyle uyuflmaz.

Agonistik demokrasi anlay›fl› kimlik siyaseti üzerine infla edilmektedir. Buna göre, tüm farkl› kimlikler çeflitlilik, ço¤ulculuk ve çat›flma esas›na göre bir arada yaflayabilir. Agonistik demokraside siyasetin asli unsuru ve temeli çat›flmad›r. Bu çat›flan ç›karlar aras›nda demokratik bir eflde¤erlili¤in yarat›labilmesi, farkl› gruplar›n kimliklerini dönüfltürecek yeni bir ortakduyunun gelifltirilebilmesiyle olanakl›d›r.

POSTMARKS‹ZME YÖNELT‹LEN TEMEL ELEfiT‹R‹LER
‹lk olarak, her türlü maddi prati¤i, üretim iliflkilerini, s›n›f mücadelelerini vb. tart›flman›n d›fl›na iterek bütün bir tarihin ve yaflam›n söylemsel olarak kuruldu¤unu iddia eden Postmarksistlerin söylemi tarih-d›fl›, kuflat›c› ve herfleyi kurucu bir kategori varsaymalar› da özcü bir yaklafl›m olarak elefltirilmektedir. Örne¤in, Norman Geras (1987) her nesnenin söylemsel olarak anlafl›labilece¤ini söyleyen Laclau ve Mouffe için söylemsel idealizme yakalanmakla suçlamaktad›r. Ayr›ca, bununla ba¤lant›l› olarak, bireyin sosyo-ekonomik aç›dan iflgal etti¤i yerle, politik-ideolojik ç›karlar aras›nda herhangi bir zorunlu iliflki olmad›¤›n›n iddia edilmesi ve bu flekilde, s›n›f ile politik ç›karlar aras›ndaki zorunlu ba¤›n kopar›lmas›, politika ve ideolojiyi kendi kendini yaratan pratikler haline getirmektedir (Eagleton, 1991: 295). Postmarksistlerin söylem olgusuna atfetti¤i önem radikal demokrasi projesini sorunlu k›lan bir baflka alan açm›flt›r. Tüm analizlerinde maddi olandan uzaklafl›p onun yerine söyleme, aflk›n bir önem atfeden radikal demokratlar, tarih olgusunu her nevi maddi belirlenimden ar›nd›ran, siyaseti s›n›flardan uzaklaflt›ran bir anlay›fl sunarlar. Sonuçta da, siyasal olan› ve alan› devlet ve s›n›ftan uzaklaflt›rarak maddi olana önem vermeyen genel geçer bir kurama ulaflm›fl olurlar. Bunun sonucunda, radikal demokrasi projesi içinde siyaset tümüyle olumsal bir statü kazanm›fl olur. Radikal demokrasi yaklafl›m› siyaseti maddi belirlenimden ve s›n›f anlay›fl›ndan tümüyle ba¤›ms›z bir olumsall›k alan› olarak konumland›rarak asl›nda siyasal alan› olumsallaflt›rm›fl, içeriksizlefltirmifl olur. Üstelik dönüfltürücü özne olarak belirli, tan›ml› iflçi s›n›f› yerine istikrars›z ve mu¤lâk bir özne konumu yarat›rlar ki, böylece siyasal alan› da bitimsiz bir flekilde özerklefltirmifl olurlar.

Postmarksizm, Marksizmi gelifltiren ve ileriye götüren postmarksist bir konum olmaktan çok, “post-liberal” bir konum oldu¤u yönünde elefltiriler alm›flt›r.

164

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

Bu ba¤lamda, ayd›nlanman›n totaliter anlay›fl›na hararetle karfl› duran, s›n›f karfl›t› bir kuram sunduklar›n› savunan radikal demokratlar›n kuramlar› içinde söylem, siyasal olan›n önceli¤i, hegemonya ve eklemleme gibi afl›lamaz, sorgulanamaz, mutlak kategorileri bar›nd›rd›¤›n› görüyoruz. Örne¤in, hegemonyaya iliflkin Gramscici temel okumay› reddeden ve onu post-yap›salc› bir bak›flla tekrar okuyan radikal demokratlar, toplumsal dinamiklerden ba¤›ms›z ve kendi içinde mutlak bir hegemonya anlay›fl›na ulafl›rlar ki, bu da projeyi sonu hiç gelmeyen, hegemonya kavram›na Marksizmin Ortodoks yorumundaki ekonominin ifllevine benzer bir statü kazand›ran sorunlu bir yap› do¤urmaktad›r. Tüm bu aç›klamalar ›fl›¤›nda de¤erlendirecek olursak, Laclau ve Mouffe’un Postmarksist kuram›n›n Marksist teoriyle uzaktan yak›ndan bir iliflkisi olmad›¤›n› düflünen Norman Geras (1987: 43) bu kuram›n esasen Marksizm-sonras› (postMarksizm) olarak de¤il de Marksizm-d›fl› (ex-Marxism) olarak adland›r›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Baz›lar› da Postmarksist yaklafl›m›, Marksizmin yenilenmesi olarak de¤il, fakat suland›r›lmas› olarak yorumlamaktad›r. Ne var ki, Laclau ve Mouffe, söylemsel pratiklerin ç›karlar› infla etmenin ve politika yapman›n temel araçlar› haline geldi¤ini öne sürerken toplumsal formasyonda bu söylem çeflit1ili¤ini üreten fleyin ne oldu¤unu aç›klam›yorlar. Terry Eagleton’un deyifliyle, ç›karlar›n nereden geldi¤i Postmarksizm için küçük bir çocuk için bebeklerin nereden geldi¤i meselesi kadar karanl›k bir meseledir (Eagleton, 1991: 285). Örne¤in bu noktada, Laclau ve Mouffe flöyle demektedir: “E¤er kad›nlar› özneler olarak kuran söylemler onlar› -onyedinci yüzy›la kadar oldu¤u gibi- safça ve basitçe tabi bir konumda sabitlefltirseydi, kad›nlar›n tabi olmalar›na karfl› bir mücadele hareketi olarak feminizm ortaya ç›kmazd›” (1992: 189). Demek ki, bütün toplumsallaflma ve mücadele biçimleri havada çarp›flan söylemlerin marifetidir, öznelerin bu olup bitenlerle iradi hiçbir iliflkisi yoktur (Kaygalak, 2001: 47). Öngen’in de (1993: 39) belirtti¤i gibi Laclau ve Mouffe’un ortaya koydu¤u anlay›fl, anti-kapitalist bir yaklafl›ma sahip de¤ildir, çünkü post-kapitalist bir topluma geçildi¤i kabulünden hareket etmektedir. S›n›fl› toplumun kapitalizmin karakteristik bir unsuru olmaktan ç›kt›¤›, burjuvazi ve proletaryan›n farkl›laflm›fl ve çal›flanlar›n üretici kimliklerinden (ekonomik koflullar›ndan) çok tüketici, yurttafl ya da az›nl›k kimlikleri ile tan›mlanan özne konumlar› edindikleri öne sürülmektedir (Kaygalak, 2001: 47). ‹kinci olarak yazarlar, günümüz toplumlar›ndaki yeni sorun alanlar› ve biçimlerinin en onemli kayna¤› olarak devleti gördüklerini belirtmelerine ra¤men önerdikleri siyaset modelinde (radikal demokrasi) devlete iliflkin herhangi bir mücadele anlay›fl› ya da biçiminden söz etmemektedirler. Bu siyaset anlay›fl›n›n ufku sivil toplumla s›n›rl› oldu¤undan devlet hiçbir flekilde siyasal mücadele alanlar›ndan biri olarak telaffuz edilmemektedir. Sivil toplumculu¤u, söylem stratejilerini öne ç›karan Radikal Demokrasi teorisyenleri ve daha genel olarak ekonomi ve politikay› birbirinden kopararak demokrasiyi ve onun geliflimini aç›klamaya çal›flan tüm di¤er yaklafl›mlar, günümüzün karmafl›klaflm›fl olsa da hala kapitalist olmaya devam eden toplumlar›nda, devletin ve demokrasinin bu s›n›fsal niteli¤ini göz ard› etmekte, ekonomik düzlemdeki ba¤›ml›l›k ve sömürü iliflkileri sürerken, siyasal alanda demokrasinin geliflece¤i yan›lsamas›n› içinde tafl›maktad›rlar. Radikal Demokrasi, toplumdaki mülkiyet iliflkilerine ba¤l› ekonomik ve toplumsal sömürü biçimlerini, devletin bu eflitsizliklerin kurulmas› ve sürdürülmesin-

Yazarlara göre. bunlar aras›ndaki iliflkinin sadece olumsal ve keyfi oldu¤unu söylemek de do¤ru de¤ildir. ya da bar›fl hareketi. sosyalist de¤il. Erkeklerin babaerkli¤e karfl› yürütülen mücadeleye öncülük etmemeleri (. yüzy›l›n sonunda belirli ülkelerde de olsa. Ne var ki. 2004: 70). bir proleterinkiyle ayn›d›r .. uygun söylemi iflitebilece¤i uzakl›kta olmas› yeterlidir” (Wood. Ne var ki. milliyetçi olmak zorunda de¤ildir. bir Türk’ün Türk milliyetçisi olma olas›l›¤› ile bir Eskimo’nun Türk milliyetçisi olma olas›l›¤› aras›nda görünürde hiçbir fark olmad›¤›n› söylemek demektir (Coflkun. benzer bir flekilde Postmarksist bak›fl› elefltiren Wood’a göre.. kimin hangi güdüyle ve neden toplumsal bir dönüflümü gerçeklefltirmeye niyetlenece¤i. Yeni “Sa¤”›n yükselifli karfl›s›nda “Sol”un bir alternatif yaratabilmesi için Liberal Demokratik ideolojiyi reddetmek yerine onu “radikal ve ço¤ul bir demokrasi do¤rultusunda derinlefltirmesi ve geniflletmesi” gerekmektedir. Nitekim her Türk. bu durumda ulafl›lacak sonuç..) kad›nlarla feminizm ya da iflçilerle sosyalizm aras›nda herhangi bir ‘zorunlu’ iliflki yoksa. Nitekim. Örne¤in feminizm. bir ma¤ara adam›n›n sosyalist olma ihtimali. Ayr›ca. 1992: 8) Örne¤in Eagleton. Dahas›. 20. 19. seslerini duyurmam›fllar m›yd›? (Savran. bu noktada hakl› olarak flu elefltiriyi yapmaktad›r: (. Kad›n olmakla feminist olmak. feci halde eklektik ve f›rsatç› bir siyaset olacakt›r. Türk olmakla Türk milliyetçisi olmak. erkek olmakla ataerkillik savunucusu olmak aras›nda zorunlu ve do¤al bir iliflki olmad›¤›n› söylemek oldukça do¤rudur. Laclau ve Mouffe’un radikal demokrasi projesinin merkezinde yer alan yeni toplumsal hareketlerin hangisinin ne kadar “yeni” oldu¤u tart›flmal›d›r. 1985: 72). “bu argümandan ç›kar›labilecek nihai sonuca göre. Laclau ve Mouffe gerçekten de sosyalist bir politikan›n görmezden gelemeyece¤i bir toplumsal muhalefet potansiyelini temsil eden yeni toplumsal hareketlerin de¤iflken ve kimi zaman birbirinin karfl›t› özneleri ayn› politik proje içinde nas›l bir araya getirebilecekleri konusunda hiçbir fley söylemiyorlar. yine 19. sorusu asl›nda yan›ts›z kalmaktad›r. kendi tasar›s›na uygun düflen toplumsal grup hangisi olursa olsun onu kendi projesi içine çeken.7.) için hiçbir geçerli neden kalmayacakt›r (Eagleton. cinsel özgürlükleri gündemlerinin ön s›ralar›na alan liberterler ve anarflistler. o ma¤ara adam›n›n. . yüzy›l›n bafl›nda hem de oldukça güçlü bir biçimde yükselmifl bir hareket. liberal bir zemin üzerinde kurulmas›n›n mümkün oldu¤unu belirtiyorlar. Postmarksist bir çerçeveden toplumsal de¤iflime bak›ld›¤›. Ancak Radikal Demokrasi teorisinin hayata geçmesinin önünde duran merkezi bir sorun var: Stratejisini üzerine kurduklar› gruplar›n kolektif bir eylemi ortaya ç›karacak söylemsel koflullar›n tan›mlanmas› sorunu.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 165 deki rolü ve ifllevini görmezden gelerek siyasetin amac›n› bir kimlik kurma mücadelesine indirgemektedir. yüzy›l›n bafl›nda ve sonunda farkl› biçimlerde varl›¤›n› ortaya koymufl bir ideoloji. Çünkü bu.. Yazarlar bunun. Ünite .1996: 301).bunun için.

ço¤ulculuk gibi kavramlar ikame edilmifltir. solun hedefi liberal-demokratik ideolojiyi tümüyle yads›mak olmamal›d›r. Radikal demokrasinin teorik zeminin ilk koflulu olarak bütünsel saydam ve dikiflli bir varl›k olarak özne ve s›n›f kategorisinin terk edilmesi ve farkl› özne konumlar› temelinde oluflmufl antagonizmalar›n tan›nmas› gerekmektedir. Özellikle sosyalist blok ülkelerinin 1989’dan sonraki çözülmesi süreciyle birlikte. özne. Postmarksizme göre. siyaset biliminin gündeminde s›n›f analizleri a¤›rl›¤›n› iyice kaybetmifl. yerine birey. hegemonik pratiklere yönelen bir söylem kurma sürecidir ve herhangi bir s›n›f›n maddi ç›karlar› üzerinden biçimlendirilemez. Onun için art›k günümüzde s›n›f kavram› yerini vatandafl. feminist vb. Radikal demokrasi stratejisine göre. ‘öteki’ler ve bireylere b›rakm›flt›r. Postmarksistler. “yeni toplumsal hareketleri” koymaktad›rlar. Dolay›s›yla. az›nl›klar. iflçi s›n›f›n›n sosyalizmden nesnel ç›kar› oldu¤u ve bu nesnel ç›karlar›n iflçi s›n›f›n› zorunlu olarak birlefltirici yap›sal e¤ilimler oluflturdu¤u. Radikal demokrasi siyasetinin özelliklerini ay›rt edebilmek. politika ve ideolojiyi üretim tarz›na ba¤l› toplumsal iliflkilerin belirledi¤i. Laclau ve Mouffe’un öncülük yapt›¤› Postmarksist kuram. s›n›fsal bir perspektifi terk ederek. siyasetin merkezine Bat›’da geliflen birbirinden ba¤›ms›z çevreci. Postmarksizmin Marksizmi elefltirdi¤i temel noktalar› s›ralayabilmek. ço¤ulculuk gibi özne konumlar›n› yerlefltirmifllerdir. s›n›f iliflkilerinin toplumun ve tarihin belirleyici unsuru oldu¤u. A M A Ç 3 A M A Ç 2 Yeni Toplumsal Hareketlerin özelliklerini de¤erlendirebilmek. anti-militarist. liberalizme ve Marksizme bir alternatif olarak sunulan radikal demokrasi siyaseti. özgürlükçü bir toplumsal dönüflüm için kapitalist üretim iliflkilerinin ortadan kald›r›lmas›n›n gerekli koflul oldu¤u gibi temel Marksist ilkeleri reddetmektedir. farkl› kimlikler. tam tersine. belirsiz tekil özneler ve kimlikler olmak durumundad›r. Bu anlamda. A M A Ç 4 . Yeni toplumsal hareketler radikal demokratik siyasetin yeni özneleri durumuna gelmifltir ve bunun için iflçi s›n›f›n›n devrimci bir rolü oldu¤u fikri terkedilmelidir. siyasetin ve toplumsal de¤iflimin dönüfltürücü özneleri proleterya veya iflçi s›n›f› de¤il. ideoloji ve politika kategorileri. feminist. ‹deolojik ve politik ç›karlar ancak. Bu anlamda. siyasetin merkezine birey. günümüzde kapitalist toplumsal düzenin dayand›¤› özgül iliflki biçimi sermaye ve emek aras›nda varoldu¤u söylenen çeliflkinin ve sömürü iliflkilerinin yerini devlet ve sivil toplum aras›ndaki tabiiyet iliflkileri ve çeliflkiler alm›flt›r. Laclau ve Mouffe. s›n›f hareketlerinden farkl› olarak toptan bir siyasal ve toplumsal dönüflümü sa¤lamak. ekonomi ve s›n›fsal iliflkilerden ayr› ve ba¤›ms›z toplumsal kategorilerdir. Buna göre. liberal demokrasiyi radikal ve ço¤ulcu demokrasi yönünde derinlefltirmek ve yayg›nlaflt›rmak olmal›d›r. Marksist teoriyi. Marksizmdeki ekonominin toplumsal süreçleri belirlemedeki göreli a¤›rl›¤› ya da iflçi s›n›f›n›n politik önder oldu¤u fleklindeki “özcü” anlay›fllar terk edilmelidir. fakl› kimlikler.166 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Özet A M A Ç 1 Postmarksizmin temel varsay›mlar›n› aç›klayabilmek. Ancak bu noktada. Böylelikle. Yeni toplumsal hareketler. ekolojik. bunun yerine çoklu kimlik ve farkl›l›klar› dolay›s›yla Bat› Avrupa’da geliflen yeni toplumsal hareketleri siyasetin yeni özneleri olarak kabul etmektedirler. anti-kurumsal ve feminist hareketler gibi farkl› kimlik ve siyasetleri ifade eden yeni toplumsal hareketler radikal demokrasi siyasetinin temel özneleri olacaklard›r. Marksistlerin ideoloji ve politika gibi üstyap›sal unsurlar›n son kertede ekonomik iliflkiler taraf›ndan biçimlendirildi¤i fikrine ideoloji ve politikan›n sadece söylemsel olarak biçimlendirilebilece¤ini öne sürerek itiraz etmektedirler. siyaset ile ekonomi aras›nda bire bir bir iliflki tan›mlam›fl olmak ve bir politik özne olarak iflçi s›n›f›n› merkeze koymakla elefltirmektedirler. bir toplumsal devrim program›na baflvurmaks›z›n kapitalizmin dönüflümünü olanakl› gören anlay›fl› solun yeni paradigmas› olarak görmektedir. ‹flçi s›n›f›n›n siyasetin aktif bir öznesi olarak a¤›rl›¤›n›n kalmad›¤› bir dönemde. Postmarksist radikal demokrasi kuramc›lar›. Kentsel. Postmarksist kuramc›lar. Art›k bir kimsenin sosyo-ekonomik aç›dan iflgal etti¤i yer ile siyasi-ideolojik ç›karlar› aras›nda herhangi zorunlu iliflki yoktur. iktidar› ele geçirip devrim yapmak gibi bir perspektife sahip de¤illerdir. Siyaset. antiotoritaryan. söylem yoluyla kurulabilir. özne konumlar›.

s›n›f mücadelelerini vb. agonistik demokrasi anlay›fl›. Gerçekten de Postmarksizm. Laclau ve Mouffe birçok düflünür taraf›ndan hegemonya kavram›n› ve eklemlenme süreçlerini mu¤lak b›rakt›klar› yönünde ciddi elefltiriler almaktad›rlar. A M A Ç 6 . önerdikleri hegemonik eklemlenme formasyonunun neye dayan›larak oluflturuldu¤una. Bu ba¤lamda. amac›n›n kabul edilebilir bir fikir birli¤i sa¤lamaktan öte farkl› gruplar için farkl› zeminlerde farkl›l›klar› koruyarak çözümler üretebilme gereklili¤i oldu¤unu savunur. ço¤ulculuk ve çat›flma esas›na göre bir arada yaflayabilir. kamusal alandaki iliflkileri kimlik ve fark temelinde kurarak. tart›flman›n d›fl›na iterek bütün bir tarihin ve yaflam›n söylemsel olarak kuruldu¤unu iddia eden Postmarksistlerin söylemi. ortak bir konsensüse varmak yerine çat›flmac› bir “kimlik siyaseti” gelifltirme gereklili¤ine vurgu yapar. hangi araçlarla. Bu yönüyle. tüm farkl› kimlikler çeflitlilik. Bu çat›flan ç›karlar aras›nda demokratik bir eflde¤erlili¤in yarat›labilmesi. Ayr›ca Postmarksizmin her fleyi söylemin etraf›nda anlamaya çal›flmas› da ciddi elefltiriler alm›flt›r. Ünite . Agonistik demokraside siyasetin asli unsuru ve temeli çat›flmad›r. neden ve nas›l olufltu¤una dair ayr›nt›l› bir analiz yapmad›klar› yönünde de elefltiriler almaktad›rlar. Laclau ve Mouffe. sürekli olarak ço¤ulcu bir yap›dan dem vursa da. farkl›l›klar ve kimlik siyaseti üzerine infla edilmektedir. Agonistik demokrasi anlay›fl›. kuflat›c› ve her fleyi kurucu bir kategori varsaymalar› da özcü bir yaklafl›m olarak elefltirilmektedir.7. radikal demokrasi. Postmarksizme yöneltilen temel elefltirileri özetlemek. politikan›n öznesi olarak “özne konumlar›”n› gösteren yazarlar. Buna göre.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 167 AM A Ç 5 Agonistik demokrasinin temel önermelerini analiz etmek. Agonistik demokrasi anlay›fl› çerçevesinde. üretim iliflkilerini. Bu noktada. farkl› gruplar›n kimliklerini dönüfltürecek yeni bir ortakduyunun gelifltirilebilmesiyle olanakl›d›r. bu gruplar›n de¤iflken ve kimi zaman karfl›t ç›kar sahibi gruplar olarak ayn› politik proje içinde nas›l yer alabilecekleri konusunda bir fley söylememektedirler. farkl› kimliklerin veya onlar›n deyimiyle farkl› özne konumlar›n›n eklemlenme süreçlerinde nas›l bir araya getirilebilece¤i hakk›nda yeterince bilgi ve fikir vermemektedir. tarih-d›fl›. farkl› siyasal pozisyonlar›n. Her türlü maddi prati¤i.

Kapitalist sömürü-fiiddet d. Tarih. e. d. e. Psikanaliz e. e. c. Yeni toplumsal hareketler emek-sermaye çeliflkisini dönüfltürmek üzere ortaya ç›km›fllard›r. I. Kimlikler siyasal alanda söylemsel olarak infla edilir. Farkl› kimliklerin eklemleyici tek öznesi iflçi s›n›f› olmak durumundad›r. Luxemburg c. emek-sermaye çat›flmas›n›n bir ürünü olarak geliflmektedir. kuflat›c› ve her fleyi kurucu bir kategori varsayd›klar› için özcüdür. Yeni toplumsal hareketlerin yenili¤i 2000’li y›llardan sonra ortaya ç›kmas›ndan gelmektedir. Deleuze b. d. c. III. Bir kimsenin sosyo-ekonomik aç›dan bulundu¤u yer ile. Foucault 2. Pozitivizm 5. Yap›salc›l›k d. e. Gramsci e. Bernstein d. Gramsci b. 7. Postmarksizm c.168 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m 1. ekonomiye karfl› siyaseti a¤›rl›kl› olarak ön plana ç›karm›fllard›r. b. Laclau ve Mouffe. Postmarksizmin etkilendi¤i kuramsal yaklafl›mlardan biri de¤ildir? a. Postmarksistler söylemi. Toplumsal de¤iflimin en önemli öznesi iflçilerdir. Post-yap›salc›l›k c. Postmodernizm d. Bürokrasi-Güvenlik 6. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Postmarksist bir ilke olamaz? a. Yap›-bozum e. toplum bir failler öbe¤inden bir söylemler öbe¤ine dönüflmüfl durumdad›r. Kautsky 4. Tarihin tek dönüfltürücü ö¤esinin iflçi s›n›f› oldu¤unu iddia etmektedir. 8. Laclau ve Mouffe’a göre günümüzde kapitalist sistem içinde bir toplumsal grup ya da hareket di¤er gruplar›n r›zas›n› kazanmak ve egemenliklerini kurmak için hangi siyaset araçlar›n› kullanmal›d›r? a. 10. Afla¤›daki kuramc›lardan hangisi Laclau ve Mouffe’un söylem kuram›n› do¤rudan etkilemifl bir kuramc›d›r? a. tarih-d›fl›. Art›k siyaset s›n›f mücadeleleri fleklinde gerçekleflmektedir. b. Marx b. Marksizm s›n›f indirgemeci ve özcü bir anlay›fl oldu¤u için elefltirilmelidir. Ekonomiye çok fazla özerklik tan›m›flt›r ve ekonominin son kertede tüm toplumsal iliflkileri etkiledi¤ini savunmaktad›r. II. Dilbilim b. Art› de¤ere el koyma-Metalaflma e. Afla¤›dakilerden hangisi yeni toplumsal hareketler için söylendi¤inde do¤ru olur? a. Bernstein e. Siyaset devrim perspektifiyle de¤il demokrasinin geniflletilmesi amac›yla yap›lmal›d›r. c. Afla¤›dakilerden hangisi Postmarksizme yöneltilen elefltirilerden biridir? a. Marksizm s›n›f› her fleyin merkezine koymaktad›r. Postmarksizme özgü kendi hegemonya kavramlar›n› olufltururken afla¤›daki Marksist teorisyenlerin hangisinden etkilenmifllerdir? a. Siyasal özne ve aktörlerin s›n›fsal niteli¤inin ve pozisyonunun belirleyici olmad›¤› Yukar›daki öncüller afla¤›daki kuramlardan hangisine aittir? a. Bernstein d. Afla¤›dakilerden hangisi. Postmarksist kuram› infla ederken özellikle afla¤›daki Markist düflünürlerin hangisinden etkilenmemifllerdir? a. c. Toplumsal de¤iflimi sadece devrimle sa¤lanabilece¤inden söz etti¤i için radikal bir kuramd›r. d. 9. Stalin 3. b. Postmarksistler. Proletarya diktatörlü¤ü anlay›fl›. S›n›f› temele alan bir yaklafl›md›r. Söylem-Hegemonya c. Bu bak›fl aç›s›na göre. Marksizmde siyasal ve toplumsal alan çok afl›r› bir flekilde ekonomi taraf›ndan belirlenmektedir. ‹flçi s›n›f›n›n ayr›cal›kl› konumunun ve buna ba¤l› olarak siyasetteki merkezili¤inin ortadan kalkt›¤›. b. Lyotard d. Laclau ve Mouffe. Sorel e. Dilbilim . Rorty c. Art›k s›n›fsal kimliklerle politika aras›ndaki ba¤lant›n›n koptu¤u. siyasi ya da ideolojik ç›karlar› aras›nda bir zorunlu iliflki vard›r. Stalin c. ‹ktidar-fiiddet b. Afla¤›dakilerden hangisi Postmarksizmin Marksizme yöneltti¤i elefltiriler aras›nda say›lamaz? a. d. Marksizm b. demokratik de¤erleri liberallefltirmifltir.

belirlenmemifl nitelikte ve bir dizi da¤›n›k kültürlerden ya da yorumlardan ibaret oldu¤unu iddia eder.7. rasyonalite. kimlik vb. b 6. ekonomik ve s›n›fsal çeliflkilere indirgenemeyecek olan “yeni toplumsal hareketleri”. a 10. burjuva demokratik yollarla sosyalizme geçifli ve esas olarak da. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizm Kuram›n›n Marksizm Üzerine Elefltirileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. söylemi hegemonya kurman›n en önemli arac› olarak de¤erlendirmifltir. s›n›f politikas› yerine. SSCB’nin Kruflçev’den itibaren kapitalist dünyayla “bar›fl içinde bir arada yaflama” yolunu seçerek Avrupa’daki komünist partilerin önüne hedef olarak koydu¤u mu¤lak ve evrimci bir niteli¤i olan “ileri demokrasi” ve “yenilenmifl demokrasi” stratejileri de Postmarksizmin siyasal düzlemdeki kaynaklar› aras›ndad›r. 8. Özneyi de söylemsel bir infla olarak kabul eden yap›salc›l›k. kodlar ve sistemler çerçevesinde analiz etmifltir. yap›salc›l›k ve post-yap›salc›l›ktan söylem kategorisini alarak. bu ba¤lamda modernist söylemin merkeze ba¤l› siyaset anlay›fl›n› alt üst eden yeni bir ‘toplumsal’ kavram› ortaya koymufltur. modernitenin s›n›rlar›n› yaklafl›mlar›yla geniflletmifl. bu anlay›fllar›n siyasal alandaki izdüflümlerini ortaya koymufltur.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 169 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 1. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizme Yöneltilen Temel Elefltiriler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Postmodernizm. Ayr›ca. b S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Postmarksizmin siyasal öncülleri. Postmodernlik. “farkl› kimlikleri” ve “özne konumlar›n›” radikal demokrasi stratejisinin temel bileflenleri olarak selamlam›flt›r. yarat›c› bir etkinli¤in olmad›¤›n› savunmufltur. Marksizmin s›n›f egemenli¤i ve protelarya diktatörlü¤ü kavramsallaflt›rmalar›n›n terk edilerek. e 5. Post-yap›salc›l›k ise bu iddialar› daha da ileri tafl›yarak. modernizmin temel prensiplerini ifade eden ak›lc›l›k. ayd›nlanman›n bu normlar›na karfl› dünyan›n oluflsal. e 3. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni Toplumsal Hareketler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. öznenin asl›nda söylem ve iktidar yoluyla üretildi¤ini ve öznenin asl›nda öldü¤ünü ilan etmifltir. feministlerin. modernitenin ‘tan›ml› ve belirli’ konumu üzerine içsel bir elefltiri gerçeklefltirmifl. çeflitli. kavramlardan kopuflu ifade etmektedir. d 4. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda Bat› Avrupa ülkelerindeki “refah devleti uygulamalar›” (h›zl› bir birikim süreci sayesinde bu uygulamalar›n ekonomik ve toplumsal haklar› geniflletmesi ve böylece s›n›fsal çeliflkileri k›smen örtmesi). s›n›flar aras› “halk” ittifak› temalar›n› merkezilefltiren Avrupa komünizminin ortaya ç›k›fl koflullar›n› haz›rlam›flt›r. siyasal boyutta Avrupa komünizmine dayanmaktad›r. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Varsay›mlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Varsay›mlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. çevrecilerin. Sonuç olarak. Ünite . bütün bu kuramlar›n kald›¤› yerden devam ederek. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Kavramlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 7. toplumsal olgular› dilsel ve toplumsal yap›lar. S›ra Sizde 2 Postmarksist yönelimin ortaya ç›kmas›nda Marksizm d›fl›ndan etkili olan düflünsel atmosfer yap›salc›l›k ve postyap›salc›l›k kuramlar›n tart›flmalar› etraf›nda geliflmifltir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Kavramlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Avrupa komünizmi. Detayl› olarak söylersek. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Varsay›mlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. istikrars›z. Postmodernlik. kitle demokrasisine a¤›rl›k verilmesini gerekli gören bir teorik konumlan›fl olarak 1970’lerin sonlar›nda geliflmifl ve Postmarksist anlay›fl›n da esin kayna¤› olmufltur (Kaygalak. Ayr›ca. Postmarksizm. ‹deoloji ve politik söylem kategorilerine a¤›rl›k veren Postmarksizm. bir gençlik hareketi olarak kalan “1968” ve “Nükleer Karfl›t› Hareket” ve “Bar›fl Hareketi” ile di¤er yeni toplumsal hareketlerin Bat› Avrupa’da iflçi s›n›f eksenli politikay› tart›fl›l›r hale getirmesi Postmarksizmin politik öncülleri olarak say›labilir. d 9. Yap›salc›l›k. e 2. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Varsay›mlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. eflcinsellerin vb) belirmesi ve bunlar›n da toplumsal dönüflüme öncülük edebilece¤i düflüncesinin yay›lmas›na neden olan tüm bu . 2001: 35). s›n›fsal örgütleme ve eylemler yerine. temelsiz. kurallar. tarihsel geliflmeler. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Kavramlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. yeni toplumsal muhalefet odaklar›n›n (ö¤rencilerin. Postmarksist teorinin geliflimine katk› sa¤layan temel bir pozisyon olarak postmodernizm üzerinde mutlaka durulmas› gerekir. Postmarksizm.

Radikal demokrasinin söylemi evrenselli¤in söylemi de¤ildir. Tüm farkl›l›klar alan›n› sabitleyen-dolay›s›yla kuran. öznelerin ça¤r›lmas›/adland›r›lmas› (interpellation) olarak tan›mlad›¤› bir mekanizma olarak tan›mlanmaktad›r. Althusser’in ideoloji kavram›n›n iki temel özelli¤i vard›r: Birincisi. Althusser’den ald›¤› “öznelerin ideolojik adland›r›lmas› ve ça¤r›lmas›” çözümlemesine de üzerinde ideolojik eklemlenme mücadelesinin yürüdü¤ü ö¤elerin s›n›fsal aidiyetlerinin olmad›¤› tezini ekler. ço¤u zaman bilinçd›fl› olarak yaflan›r ve öznelere egemen de¤erleri benimseterek onlar› sistemle uyumlu hale getirir. Ayd›nlanman›n evrensellefltirici varsay›mlar›na ya da üst-anlat›lar›na karfl›l›k çeflitlilik ve farkl›l›¤a. her türden evrenselci hareketlere karfl› bir güvensizlik yaratmas› oldu¤unu varsayar (Adakl›.170 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› S›ra Sizde 3 Althusser’in kuramsal çabas› Gramsci’ye benzer bir flekilde. massi pratik olarak tan›mlad›¤› ritüeller içinde. yap›n›n özne üzerindeki bir etkisidir.tek bir temel ilke yoktur. “evrensel” s›n›f ve öznelerin içinden konufltuklar› epistemolojik yuva bütünüyle ortadan kalkm›flt›r ve onun yerini her biri kendi indirgenmez söylemsel kimli¤ini kuran seslerin bir polifonisi alm›flt›r. sabitlenmemifl karaktere sahip özne konumlar› ve oluflsall›klarla dolu bir alan olarak tan›mlamalar›. Bu nokta belirleyicidir: Evrenselin söylemini ve onun ancak az say›da öznenin ulaflabilece¤i “do¤ru”ya ayr›cal›kl› bir yaklaflma noktas›n›n var oldu¤u fleklindeki örtük varsay›m›n› terk etmeden hiçbir radikal ve ço¤ul demokrasi olamaz (1992: 234). ideoloji. Siyasetin hegemonik karakteri onlara göre. Modernli¤in öldü¤üne ya da en az›ndan afl›ld›¤›na. tikellik üzerindeki vurgular›yla postmodernizmle benzerlik tafl›makla birlikte evrensel olan› kesin biçimde reddetmemekle farkl›lafl›rlar. toplumsal›. demokrasiyi ve tarihi aç›klayacak evrensel bütünsel ilkelerin imkâns›zl›¤›na iflaret etmifllerdir. Laclau. Lyotard’›n modernli¤in üst-anlat›lar›na karfl› dil oyunlar›n›n ço¤ullu¤una yönelik vurgusu. (Üflür. Laclau ve Mouffe’a göre. tikel olana yapt›klar› vurguyla (Powell ve Moody. reddettikleri fleyin ise. hegemonya kavram› toplumsal olan›n “tamamlanmam›fl ve aç›k” karakterini gerektirmektedir. 1999: 60-64). geliflmifl bir kapitalist sistem içinde ideoloji ile iktidar aras›ndaki ba¤lant›y› a盤a ç›karmaya yöneliktir. toplumsal aktörlerin kimlik- . evrenselli¤i ve evrenselcili¤i reddeden bir anlay›flt›r. Dolay›s›yla bu her anlam›yla. Laclau ve Mouffe ise. Postmodernizmin ötekilik konusundaki ilgisi ise “yeni toplumsal hareketler” konusundaki duyarl›l›¤›n geliflmesine neden olmufltur (Harvey. Ona göre toplumsal s›n›f kavram›. bireylerin gerçek dünya ile kurduklar› iliflkiyi yaflama biçimlerini belirleyen bir temsiller bütünüdür. Bu ba¤lamda ideoloji Althusser için toplumsal bütünlü¤ü yeniden üreten temel bir iflleve sahiptir. 1997: 41-45) Laclau. Dolay›s›yla toplumsal yap› bütünden de¤il birlefltirilmiflliklerden oluflmufltur. Postmarksistlerin bir karfl› taarruz bafllatmalar›na kavramsal olarak destek vermifltir. bu ritüellerin ideolojik gereksinmeleriyle ba¤lamland›r›lm›fl olarak tan›mlan›r. S›ra Sizde 4 Laclau ve Mouffe’a göre. modern sonras› bir döneme geçildi¤ine iflaret eden postmodern teoriler. ça¤r›l›r ve oluflturulurlar. Buna göre. “Toplum” geçerli bir söylem nesnesi de¤ildir. özneler. Postmarksist yaklafl›mlar. adland›r›l›r. toplumsal de¤iflimi. söylem öncesi bir nesnel gerçekli¤e yer b›rakmad›klar› yolunda ciddi elefltirilere yol açm›flt›r. moderlik projesinin en önemli sonuçlar›ndan birisinin. Birlefltirilmifllikler ise nedensellik ve belirlenme mant›¤› ile de¤il olumsall›k mant›¤› ile düflünülmelidir Üflür’e göre Postmarksistlerin “toplumsal bütünlü¤ün olanaks›zl›¤›” tezi “toplumsal öznelerin bilinçlerini önceden belirleme konumunda olan ayr›cal›kl› bir merkezi reddetme anlam›na gelmektedir (Üflür. ayn› zamanda toplumu. onlar› dikiflli ve kendinden tan›ml› bir bütünlük olarak “toplum” öncülünden bir çözümleme alan› olarak vazgeçmeye götürür. özneye d›flsald›r. Laclau ve Mouffe. 2001: 21). Bireysel ve tekil (particularist) siyasal kimliklerin giderek günümüzde a¤›rl›k kazand›¤›n› savunan Laclau. “toplumsal” olan anlamlar üzerinde yürüyen sonsuz say›daki mücadelenin alan›d›r ve hiçbir söylemsel pratik toplumsal anlamlar›n bütününü tek bir anlamsal merkez etraf›nda eklemleyemez. Laclau ve Mouffe’a göre. S›ra Sizde 5 Öncelikle. ço¤ullu¤un ve farkl›l›klar›n kabulünden geçti¤ini belirterek ço¤ul ve farkl› olanlar üzerinde siyasetin nas›l infla edilebilece¤i sorusunu sorar. her bütünlü¤ün noksan olma niteli¤ine olan inançlar›. 1997: 55-57). Sistemin yeniden-üretilmesinin temeli ise siyasal ve ekonomik iktidar›n ideolojik bir ikna sürecine dayanarak var olabilmesinde yatar. evrenselci söylem terk edilmeden demokrasi mümkün de¤ildir. Althusser’e göre ideoloji bir temsil (representation) sistemidir. Laclau ve Mouffe’un bütünsellik ve evrensellik ilkelerine karfl› ç›karak. nesnelerin söylemsel ba¤lam d›fl›nda bir olufla sahip olduklar› düflüncesi oldu¤unu belirtmifllerdir. Foucault’nun iktidar iliflkilerinin mikro-politikas›na dönük ilgisi bu ba¤lamda an›labilir. postmodern ve Postmarksist yaklafl›m›n her ikisi taraf›ndan da teorik olarak desteklenmifltir. ‹deoloji. nesnelerin söylemsel ba¤lam d›fl›nda bir varl›¤a sahip oldu¤unu inkar etmediklerini. S›ra Sizde 6 Farkl›l›klara yap›lan vurgu. ‹kincisi. günümüzde demokrasiyi düflünmenin eflitlikten de¤il. 2003: 4).

Laclau.(2006). Vatandafll›¤›n Dönüflümü. (1993) Demokratik Yurtttafll›k ve Siyasi Topluluk. New Left Review. Birikim. Laclau’ya göre saf tikellik ça¤r›s› günümüz toplumlar›nda ortaya ç›kan sorunlara çözüm getirmekten uzakt›r (Kubilay. Say›/No: 2:135-164. C. www. A. (1992). Çev. Coflkun. N. Radikal Demokrasi ve Sol.com.. S (1997).1-20 Castle. Laclau.-Mouffe. Mouffe. (çev.(1998). Sungur Savran. N. Ideology and post-marxism. Üyelikten Haklara. 2010: 143). (1999). Çev. Mürekkep. S›n›f bilinci.114 Larrain. Emel Kurma. Mouffe ile Söylefli: Kalpler. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›.13-32. ‹stanbul: Sarmal Yay. Liberal Demokrasinin Dönüflümü ya da Postmarksist Teorinin Zafiyeti: “Radikal Demokrasi Projesinin Elefltirisi. (1990). Yeni Toplumsal Hareketler. öznelerin evrensel ortak kimliklerinin art›k mümkün olmad›¤›n› iddia eder ve evrensel olan› bir kenara atar. bir bofl yer olarak görmek gerekti¤ini belirtir. Evrenselcilik. Akademik Bak›fl. Kubilay. Say›: 6240-48. Harvey. E.40-82 Eagleton. Journal of Political Ideologies. Bat›.: fi. ‹stanbul: Metis. s. (çev. C. say›: 62. (1985).‹stanbul: Belge Yay›nlar› Laclau. M. (1987). . F. Laclau. Cilt: 10.: H. Postmodernli¤in Durumu.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 171 lerini belirlemeye devam etmekle birlikte. ‹deoloji ve Politika. Postmarksizmin Kuramsal ve Siyasal Açmazlar›. Koray Çal›flkan. Wood. Anderson. say›:1. Birikim Yay›nlar›. S›n›ftan Kaç›fl. Say›: 4756. Postmodernizm bu da¤›lmay› mutlaklaflt›rarak. New Reflections on the revolution of Our Time. Çelik. Kardam-D.126-156 Keyman. (1996). New York: Verso. F (2000). pp. K (2004). (1998). (2010). s. Zihinler ve Demokrasi. Kaygalak.akademikbakis. ‹stanbul: Birikim Yay›nlar›. (2000). Postmodernizm ve Radikal Demokrasi. Sarmal Yay›nevi: ‹stanbul. E. Çev: Bülent Aksoy. Bafler). M. (1997). s. E. P. pp. G. Eski ve Yeni Toplumsal Hareketler: Türkiye’de Demokratik Aç›l›mlar. ‹stanbul: Ak›fl Yay›nc›l›k. G (2001). “Türban Sorunu Ba¤lam›nda Siyasal ‹slamda Söylemin Alternatif Yurttafll›k Tasar›m›”. (çev. Marx’tan Foucault’ya ‹deoloji. E. 11: 2. J. s. ‹deoloji.33-59. A. Özcan). Barrett. Laclau. T. Say›: 11. Asena Günal. Öznelerin kimlikleri da¤›lmakta ve ço¤ullaflmaktad›r. Savran. fiahiner). Tikelcilik ve Kimlik Sorunu. ‹stanbul: Metis Kad›o¤lu. E. M. E. Ankara: ‹mge Yay. Alpagut). Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Adakl›. U. Çev. Anadolu Üniversitesi. say›:1. (1996).7. Toplum ve Bilim. Ç (2010). Kimlik ve Özgürleflme. London. (1994). (1993). (2001) “Post-marksist Siyasetin Sefaleti: Radikal Demokrasi”. ‹stanbul: Alfa. 163. Bat› Marksizmi Üzerine Düflünceler. S. (2004). (1992). Ünite .Laclau ve C. Praksis. Postmarxism?. Keyman. (2008). Sar›ca). Praksis. (1995). Sosyal Bilimler Dergisi. Birikim. Çev: Ahmet Fethi.103 . Say›: 7. M. Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokrasi Siyasetine Do¤ru. (çev. s.49-59 Geras. E. evrenseli mutlak biçimde reddetmek yerine. evrenseli kendine ait somut bir içerikten yoksun. Evrensellik. Say›: 113: 47-50. Çev. ‹deoloji ve Kültürel Kimlik. ss.6-28 Üflür. ‹stanbul: Birikim Yay›nlar›. Laclau. D. art›k öznelerin kimliklerini sistematik biçimde belirlememektedir. E. Ankara Üniversitesi: Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi. ‹deolojinin Serüveni: Yanl›fl Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme. ‹stanbul. D. Birikim. Türkiye ve Radikal Demokrasi: Geç Modern Zamanlarda Siyaset ve Demokratik Yönetim. E. (çev. Laclau ise postmodernizmden farkl› olarak evrenselin bir kenara at›lmas›na karfl› ç›kar. B.

Wallerstein’›n Kapitalist Dünya Ekonomisi yaklafl›m›n›n özelliklerini s›ralayabilecek. çevre ve yar› çevre kavramlar›n› tan›mlayabilecek.8 Amaçlar›m›z • • • • ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Anahtar Kavramlar Dünya Sistemi Kapitalist Dünya Ekonomisi Merkez. Çevre. Yar›-Çevre Uluslararas› ‹fl Bölümü • • • • Sömürü Sermaye Birikimi Küreselleflme Sistem Karfl›t› Hareketler ‹çindekiler • G‹R‹fi: WALLERSTEIN’IN GENEL YAKLAfiIMI • DÜNYA S‹STEM‹ ANAL‹Z‹ • KAP‹TAL‹ST DÜNYA EKONOM‹S‹ • GEÇ‹fi SÜREC‹ OLARAK KÜRESELLEfiME • SONUÇ Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein . Immanuel Wallerstein’›n genel yaklafl›m›n› aç›klayabilecek. Wallerstein’›n küreselleflmeye bak›fl›n› özetleyebileceksiniz. Wallerstein’›n Dünya sistemi yaklafl›m›n›n önemini de¤erlendirebilecek. Wallerstein’›n merkez.

küresel çapta örgütleniflini ve bir dünya sistemi olarak yay›lmas›n› analiz etmifltir. tarih. antropoloji ve karfl›laflt›rmal› edebiyat üzerinde önemli bir etkiye sahip olan Modern Dünya Sistemi adl› çal›flmas›. Wallerstein’a göre 16. kendine has bir iflbölümü olan bir dünya ekonomisi yaratm›flt›r. çevre ve yar› çevre aras›nda eflit olmayan ve hiyerarflik iflbölümü ile varl›¤›n› sürdürmektedir. ulusal temelden ziyade ulus-devletleri aflan. yüzy›lda Bat› Avrupa’da ortaya ç›kan kapitalizm sürekli bir sermaye birikimi aray›fl› ile dünya çap›nda yay›lm›fl. Dünya sistemi yaklafl›m›nda temel olarak bütüncül bir bak›fl aç›s›yla kapitalizmin. Wallerstein’›n dünya tarihi ile ilgili 14 dile çevrilen ve baflta sosyoloji olmak üzere politik ekonomi. Wallerstein’›n koloni tarz› sömürüye karfl› yürütülen ba¤›ms›zl›k mücadeleleri ile dayan›flma içinde olmas› 1970’lerde gelifltirdi¤i “dünya sistemleri analiz”inde oldukça etkili olmufltur. Günümüzde kapitalizmin bir durgunluk döneminde oldu¤unu iddia eden Wallerstein küreselleflme sürecini bir geçifl süreci olarak ele almaktad›r. bak›fl aç›lar›n› ve kavramlar› elefltirmekle. . Bu dünya ekonomisi merkez. 1970’lere kadar çal›flmalar› Afrika k›tas›n›n ekonomik ve politik meseleleri üzerine odaklanm›flt›r. bunlar›n yerine yeni bak›fl aç›lar› ve kavramsal çerçeveler önermekle mümkün oldu¤unu belirtir.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein G‹R‹fi: WALLERSTEIN’IN GENEL YAKLAfiIMI Immanuel Wallerstein. toplumsal de¤iflme konusunda sosyal bilimler yaz›n›nda bugüne kadar gelifltirilen en önemli yaklafl›mlar›ndan biri olarak kabul edilmektedir. co¤rafya. Kapitalist dünya ekonomisinin en temel özelli¤i sürekli kâr elde edilmesini ve sermaye birikimini sa¤lamas›d›r. Bu nedenle 1950’lerin bafllar›nda Afrika’dan yay›lan ulusal ba¤›ms›zl›k hareketlerine hem politik olarak hem de entelektüel olarak dâhil olmufltur. Wallerstein’›n her zaman siyasetle iç içe olan ve siyasal tart›flmalar›n yap›ld›¤› bir ailede büyümesi onun entelektüel merak›n›n biçimlenmesinde oldukça önemli bir rol oynam›flt›r. ça¤›m›z›n tart›flmas›z en önemli sosyal bilimcilerinden ve ‹kinci Dünya Savafl› sonras›n›n en etkili Amerikan sosyologlar›ndan biri olarak kabul edilmektedir. yaflad›¤›m›z dünyan›n içinden geçti¤i derin dönüflümleri çok disiplinli ve makro ölçekli bir yaklafl›m olan “dünya sistemleri analizi” ile aç›klamaya çal›flan. Wallerstein’›n çal›flmalar› bu nedenle küreselleflme tart›flmalar› içinde önemli bir yere sahiptir. Wallerstein hem geçmifli hem de günümüzü anlayabilmenin ve aç›klayabilmenin ancak varolan sosyal bilim anlay›fl›n›.

K. 2010a.html ve http://www. dünya sistemi analizi ihmal edilmifl konulara ve sahte epistemolojilere karfl› bir protestodur. 2008: 797). Wallerstein 1976 y›l›nda New York State Üniversitesi’ne ba¤l› Fernand DÜfiÜNEL‹M Braudel Ekonomiler.1 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON Immanuel Maurice Wallerstein (1930. Sosyal Bilimleri Düflünmemek. Avrupa EvrenTE L E V ‹ Z Y Ütopistik ON selcili¤i: ‹ktidar›n Retori¤i (2007). Tarihsel Sistemler ve Uygarl›klar ‹ncelemeleri Merkezi’nin yöneticili¤ini yapmaya baflS O R U lad›. Wallerstein bunun tersinin olabilece¤ini düflünen bilim insanlar›n›n bilimsel tarafs›zl›k ve nesnellik iddias›n›n alt›nda asl›nda onlar›n kendi de¤er yarg›S O R U lar›n›n bulundu¤unu belirtmektedir. Wallerstein’›n üç ciltten oluflan Modern Dünya Sistemi (Wallerstein. Wallerstein 1994-1998 y›llar› aras›nda Uluslararas› Sosyoloji Derne¤i’nin baflkanl›¤›n› yapm›flt›r. 2010b. güncel politika yaz›lar› ve yorumlar› da bulunmaktad›r. Yeni Bir Sosyal Bilim ‹çin (2005).yale.. Geçifl Ça¤›/Dünya Sisteminin Yörüngesi 1945-2025 (2000) T. Entelektüel için bir ça¤r›d›r. D ‹ K Kde¤iflim AT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Wallerstein “Bir Geçifl Ça¤›nda Entelektüeller” (2007) çal›flmas›nda “iki kültür” olarak da adland›rd›¤› bilimsel bilgi ve felsefi/befleri bilgi ayr›m›n›n asl›nda modern dünya sisteminin ideolojik çerçevesine uygun olarak icat edilen bir kavram olduAMAÇLARIMIZ ¤unu iddia etmektedir. Lee ve I. 68 Hareketi içinde yer alan Wallerstein daha sonra 1971’de Montreal’de McGill ÜniSIRA S‹ZDE versitesinde çal›flmalar›n› sürdürdü. K ‹ Tdetayl› A P bilgi için Richard E.174 Resim 8. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT Wallerstein’›n entelektüel duruflundaki en önemli noktalardan biri de¤erden S‹ZDE ar›nm›fl bir SIRA tarihsel çal›flma yapman›n imkâns›z oldu¤unu iddia etmesidir. Wallerstein’›n koordinasyonlu¤unda Bu konuda daha gerçeklefltirilen Metis Yay›nlar›ndan ç›kan “‹ki Kültürü Aflmak: Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri ile Befleri Bilimler Ayr›l›¤›” (2007) isimli kitab› inceleyebilirsiniz. Son olarak çal›flmalar›n› Yale Üniversitesi’nde sürdüren Wallerstein.. Ona göre her bir kavramsal çerçevenin seçimi do¤rudan politik durufla göre belirlenir.” (Appelrouth & Desfor Eldes. 2011) en çok bilinen çal›flmas›d›r ve 14 dile çevrilmifltir.edu/socdept/faWallerstein’›n kendisi culty/wallerstein. Gerçe¤in ne oldu¤una dair gelifltirilen her iddia asl›nda bir de¤ere ba¤l› olarak gelifltiDÜfiÜNEL‹M rilen iddiad›r. yüksek lisans ve doktora e¤itimini Columbia Üniversitesi’nde tamamlad›. Yüzy›l›n Tarihsel Seçimleri (2005).19.) 1930 y›l›nda New York’ta do¤an Wallerstein lisans. 13 y›l ayn› üniversitenin sosyoloji bölümünde çal›flan. Bu merkezde Wallerstein’›n dünya sistemi yaklafl›m›ndan etkilenen ve bu do¤rultuda çal›flmalar yürüten di¤er sosyal bilimciler yer almakSIRA S‹ZDE tad›r. Türkçe’ye çevrilen eserlerinden baz›lar› flunlard›r: Liberalizmden Sonra K(1998). ekonomik. “Dünya sistemi analizi bir teori de¤ildir. Amerikan Gücünün Gerileyifli Kaotik Bir Dünyada ABD (2004). tarihsel sistemler ve uygarl›klar üzerine çal›flma yapan bu merkezin yöneD‹KKAT ticili¤ini halen devam ettirmektedir. ‹NTERNET ‹NTE R N E T ve yay›nlar› ile ilgili bütün kaynaklara www. Hopkins ile birlikte. Wallerstein’›n AMAÇLARIMIZ yazd›¤› çok fazla say›da kitap ve makalenin yan› s›ra. ya da 21.iwallerstein. TELEV‹ZYON Wallerstein’›n Sosyal Bilim Anlay›fl› SIRA S‹ZDE K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . Yüzy›l Paradigmas›n›n S›n›rlar› ‹ T A P (1999).com adreslerinden ulaflabilirsiniz.

Sosyoloji. Bunun sonucunda “akademisyen/bilim insan›n›n rolü bu geçiflin do¤as›n› SIRA S‹ZDE bireysel ve etkilemek için yeteneklerini seferber etmek ve en önemlisi bu geçiflin kolektif olarak hepimize sundu¤u tarihsel seçenekleri ana hatlar›yla ortaya koymakt›r” (Wallerstein. K ‹ T Ataraf›ndan P Wallerstein’›n sosyal bilimlerle ilgili yaklafl›m› için Gulbenkian komisyonu kendisinin baflkanl›¤› ile haz›rlanan “Sosyal Bilimleri Aç›n: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yap›lanmas› Üzerine Rapor”u (1996) inceleyebilirsiniz. serbest pazar ve egemen devletlerle birlikte modern dünya sisteminin iflleyifli için gerekli olan S O R U mitler aras›nda yer al›r. 2005: 37). co¤rafya. Bu modellerin elefltirisi sonucunda kendisinin gelifltirdi¤i dünya sistemi yaklafl›m› merkez. TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON “Gulbenkian Komisyonu” ne amaçla ve ne zaman kurulmufltur. ‹KKAT ‹kincisi. 19. çevre ve yar› çevre’den oluflmaktad›r ve tarihsel olarak bunlar araAMAÇLARIMIZ s›nda dinamik bir iliflki bulunmakta ve birbirleri aras›nda geçifller yaflanmaktad›r. konular› aç›klamak için. Wallerstein dünyaSIRA S‹ZDE n›n bu ikili toplum modelleri ile aç›klanamayacak karmafl›k bir yap›da oldu¤unu belirtir. Buna gö‹NTER NET re devlet-siyaset ve piyasa-ekonomi analitik düzeyde iki ayr› alan olarak ele al›nmaktad›r. siyaset ve ekonominin d›fl›nda kalan alanlar›. SIRA S‹ZDE Wallerstein’a göre böylesi bir anlay›fl kendisi d›fl›nda kalan co¤rafyalardaki eko‹D NÜTfiEÜR NN EE LT ‹M nomik-tarihi süreci kavramsallaflt›ramamakta. Bu durum ise asl›nda dünya sistemi içindeki hiyerarflik iflbölümü ve sömürünün görülmesini engellemektedir. geliflmifl-gerikalm›fl. siyaset bilimi. araflt›r›n›z. yy. da geliflmeye bafllayan bu ayr›mlar 1945’lerde bugünkü kulland›¤›m›z anlamda kategorilere dönüflmüfltür. Wallerstein modern dünya sistemi analizinde ana ak›m teorileri ve araflt›rma pratiklerini elefltirir ve niteliksel ve tarihsel metotlar›n önemini vurgular. Wallerstein disiplinler fleklinde oluflturulan bu ayr›mlar› sorgulamak için TELEV ‹ZYON sosyal bilimlerin tarihsel geliflimini inceler. nereye do¤ru gitmek istedi¤imizin ahlaki olarak de¤erlendirilmesi. Ayr›ca söz konusu D‹KKAT yaklafl›mlar karfl›tl›klar üzerine kurulmufl modern-geleneksel. azgeliflmifl-geliflmifl gibi ikili toplum modellerine dayanmaktad›r. eflit haklara sahip yurttafllar. bir tarihsel sistemden bir di¤erine geçiflin belirsiz ve kaotik olabilece¤ini. Wallerstein sosyal bilimler içindeki ayr›mlar›n yapay olarak oluflturulmufl ayr›mlar oldu¤unu belirtir ve dünya sistemi analizinde bu ayr›mlar› ortadan kald›raK ‹ T A P cak yöntemsel önermelerde bulunur. adeta bu toplumlar› tarihsiz toplumlar olarak göstermektedir. Wallerstein bu beklenen çöküflün. 2005: 36). Üçüncüsü ise gitmemiz gerekti¤ine inand›¤›m›z yere en yüksek ihtimalle nas›l ulaflabiSIRA S‹ZDE lece¤imizin politik olarak de¤erlendirilmesidir” (Wallerstein. Antropoloji. ahlaki ve politik düzeyde tart›flmalar›n yap›lmas› gerekir. 19.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 175 Modern dünya sisteminin beklenen çöküflü ile birlikte bu “iki kültür” kavramsallaflt›rmas› da ortadan kalkacakt›r. Bat› ya da AMAÇLARIMIZ Avrupa merkezli sosyal bilim anlay›fl›n›n de¤ifltirilmesi gerekti¤ini iddia eder. Dönüflüm süreçlerinde bu mitlerin alafla¤› edilmesi ve sürece dair entelektüel. psikoloji ve tarih ayr› bir disiplin olarak üniversite ve araflt›rma alanlar›na sahiptir. Bunlardan “ilki nereye do¤ru gitti¤imizin entelektüel olarak D de¤erlendirilmesi. yüzy›l›n hâkim ideolojisi olan liberalizm bu ayr›mlarda etkili olmufltur. antropoloji de uygar dünyan›n d›fl›ndaki ilkel toplumlar› incelemek için 1 SIRA S‹ZDE ‹DN ÜTfiE ÜR NN EE L ‹TM S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . sosyoloji. Wallerstein’a göre de¤erden ar›nm›fl ya da de¤erDÜfiÜNEL‹M tarafs›z akademisyen/bilim insan› miti. Buna örnek olarak özellikle modernleflme kuramlar›n› gösS O R Ugerikalm›fll›k teren Wallerstein bu tür yaklafl›mlar›n Avrupa d›fl›ndaki toplumlara kavram›yla yaklaflt›¤›n› belirtir.8. Ünite . bu durumda da akademisyen/bilim insan›n›n rolünün ne olmas› gerekti¤inin sorgulanmas› gerekti¤ini belirtir.

176 Wallerstein entelektüel gelifliminde birincisi. co¤rafya. bu yasalar bilimsel yöntemleri kullanarak ortaya ç›kar›labilir ve e¤er bu yasalar› bilirsek sadece geçmifl olaylar› aç›klamakla kalmay›z. Wallerstein’›n ekonomik geliflmenin tarihi üzerine yapt›¤› çal›flmalar›nda etkili olmufllard›r. Braudel’in çal›flmalar›n›n Wallerstein üzerindeki etkisi üç noktada s›ralanabilir (Appelrouth & Desfor Eldes. Wallerstein. do¤al afetler. tekrar eden dalgalanmalar›n tarihidir. yine benzer biçimde Wallerstein modern kapitalizmin kökenlerini ve kapitalist yay›lman›n neden ve sonuçlar›n› küresel düzeyde aç›klamaya çal›flm›flt›r. ikincisi.longue durée. 1999: 303). . de¤iflimin yavafl oldu¤u tarihsel süreçtir. Anneles Okulu temel olarak olay ya da vaka merkezli çal›flmalar yerine tarihsel yap›lar›n uzun dönemde incelenmesi yaklafl›m›n› getirerek tarih alan›nda yap›lan çal›flmalar› tamam›yla de¤ifltirmifltir. 1990: 176) Wallerstein kendisinin entelektüel geliflimini etkileyen düflünürler aras›nda Karl Marx. psikolojisine odaklanan bir yöntem önermifllerdir. Oysa Wallerstein’a göre ekonomik. teknolojiden ekonomi ve siyasal kurumlara kadar uzanan genifl bir yelpaze önermifltir. Wallerstein’›n üzerinde en etkili olan kifli olarak Karl Marx gösterilmektedir. Birincisi. bu anlay›fllar› evrensel yasalara çevirecek genellemeler yapmak imkâns›zd›r” (Ragin ve Chirot. Wallerstein’›n gelifltirdi¤i model ister tekil ulus devletler olsun isterse de dünya sistemi olsun bütün toplumsal sistemlerin çat›flma temelinde olufltu¤u. “Modern Dünya Sistemi” çal›flmas› 400 y›la yay›lan bir süreçte dünyan›n birkaç bölgesinde ekonomik geliflmenin detaylar› üzerine yap›lm›flt›r. bu yanl›fl ikili karfl›tl›k yerine befleri bilimlerle iliflkilendirilen idiografik epistemoloji ve fen bilimleri ile iliflkilendirilen nomotetik epistemolojinin birlikte kullan›lmas›n› önerir. Bununla birlikte Marx ve Wallerstein’›n modern topluma bak›fllar› üzerinde farkl›l›klar bulunmaktad›r. Anneles Okulu temel olarak olay ya da vaka merkezli çal›flmalar yerine tarihsel yap›lar›n uzun dönemde incelenmesi yaklafl›m›n› getirerek tarih alan›nda yap›lan çal›flmalar› tamam›yla de¤ifltirmifltir. 2008: 798). Braudel’e göre uzun dönem. moda. Braudel uzun dönem ile tarihsel çal›flmalarda iklim. politik ve sosyokültürel alanlar ayr› ve özerk alanlar de¤ildirler. Afla¤›da Marx ve Wallerstein aras›ndaki benzerlikler ve farkl›l›klar yer almaktad›r. Son olarak. Wallerstein’da toplumsal geliflmenin tarihini anlamak için kaynaklar› elde etmek üzerinden yürütülen rekabete dayal› mücadelelerin tarihine bakmak gerekti¤ini belirtir. sosyoloji ve ekonomiyi bir araya getiren ve çal›flt›klar› dönemin zihniyetine. Karl Polanyi ve Joseph Schumpeter. Braudel gibi Wallerstein’›n çal›flmalar› da uzun dönemleri kapsamaktad›r. yemek. ikisi de iktisatç› olan Joseph Schumpeter (1883-1950) ve Karl Polanyi (18861964) ve Frans›z tarihçi Fernand Braudel’i (1902-1985) s›ralamaktad›r (Appelrouth & Desfor Eldes. Bir baflka ifadeyle bu okulda yer alan tarihçiler savafllar. buna paralel olarak. 2008: 800). tarih disiplini içinde 1920’lerde kurulan Anneles Okulu’nun kurucular›ndand›r. farkl› iflleyen mant›klar› yoktur. 1999: 303) Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Wallerstein’›n gelifltirdi¤i model ister tekil ulus devletler olsun isterse de dünya sistemi olsun bütün toplumsal sistemlerin çat›flma temelinde olufltu¤u. iktisatç› olan Joseph Schumpeter ve Karl Polanyi ve üçüncüsü de bafl›n› Frans›z tarihçi Fernand Braudel’in çekti¤i Annales Okulu olmak üzere üç entelektüel kökenden beslendi¤ini belirtir. Karl Marx. 2008: 799). “‹diografik epistemoloji: Her sosyal görüngü/olay/sürecin tekil oldu¤u ve ancak görüngü/ olay/ sürecin kültürel ba¤lam›n› derinlemesine bilmeye dayanan empatik bir anlay›flla anlafl›labilece¤i inanc›. Bu geleneksel yaklafl›m. Bunu yaparken ekonomik geliflmelerle toplumun di¤er alanlar›ndaki dönüflümlerin iliflkisini kurmaktad›r. “Nomotetik epistemoloji: toplumsal davran›fllar› yöneten evrensel yasalar oldu¤u inanc›. Yine benzer biçimde Polanyi ve Schumpeter gibi Wallerstein da bir ekonomik sistem olarak ele ald›¤› kapitalizmin hâkimiyetinin ileride son bulaca¤›n› iddia etmektedirler. varl›¤›n› sürdürdü¤ü ve y›k›laca¤› varsay›m›na dayanmaktad›r (Appelrouth & Desfor Eldes. Frans›zca bir kavram olan longue durée olaylar›n gerisinde uzun dönem tarihsel yap›lara öncelik veren tarih yaz›m› yaklafl›m›n› ifade etmektedir. nüfus yap›s›. Marx’›n tarihi s›n›f savafllar›n›n tarihi olarak ele almas› gibi. Wallerstein da Braudel gibi disiplinler aras›ndaki ayr›ma özellikle tarih ve sosyolojiyi birbirinden ay›ran geleneksel yönteme karfl› ç›km›flt›r. (So. ‹kincisi. sürekli tekrarlar›n. gelenek ve görenekler. Wallerstein ikisi de iktisatç› olan Polanyi ve Schumpeter gibi ekonomik geliflmenin tarihsel bir aç›klamas›n› yapar. gelecekteki olaylar›n yönünü de tahmin edebiliriz” (Ragin ve Chirot. varl›¤›n› sürdürdü¤ü ve y›k›laca¤› varsay›m›na dayanmaktad›r oluflturulmufl disiplinlerdir. Fernand Braudel. tarihin tek ve özel bir olay›n ya da vakan›n üzerine odaklanmas› sosyolojinin ise soyut ve nedensel genellemeler yapmas›na dayanmaktad›r. büyük devlet adamlar› ve bunlara dair yaz›lan belgelere odaklanmaktan ziyade co¤rafya.

içsel faktörler olarak. d›fl›ndakiler ise d›flsal faktörler olarak ele al›n›r.8. Bu yaklafl›mlardan ilki tarihin her döneminde ve bütün toplumlar için geçerli olabilecek düzenli de¤iflim yasalar›na. Marx gibi kapitalist üretim biçimine ve bu üretim biçimi içindeki temel toplumsal iliflki olarak gördü¤ü sömürü kavram›na odaklanm›flt›r. Bu nedenle. Ünite . Wallerstein da Marx gibi kapitalizmin bir gün sona erece¤ini vurgulamakla birlikte yeni toplumun nas›l bir toplum olaca¤›na dair kesin bir belirlemesi yoktur.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 177 Tablo 8. benzersiz ve kapsay›c› bir toplumsal sistem”dir (Ragin ve Chirot. Böylelikle ba¤›ms›z tekil devletler birbiriyle karfl›laflt›r›labilir. 1999:168). Di¤er yaklafl›m ise toplumlar›n tikelDünya sistemi “kapitalist iktisadi sistemin merkezden periferiye (çevreye) do¤ru büyümesini ve bu büyümenin kapitalist toplumlar ile pre-kapitalist toplumlar üzerindeki benzer etkilerini anlatan bir tarihsel aç›klama” olarak tan›mlanmaktad›r. “‹çinde ülkelerin faaliyet gösterdi¤i teorik bir dünya sistemi modeli kurulursa. DÜNYA S‹STEM‹ ANAL‹Z‹ Dünya sistemi “kapitalist iktisadi sistemin merkezden periferiye (çevreye) do¤ru büyümesini ve bu büyümenin kapitalist toplumlar ile pre-kapitalist toplumlar üzerindeki benzer etkilerini anlatan bir tarihsel aç›klama” olarak tan›mlan›r (Marshall. ulus devletlerin toplumsal hayat›n kuruldu¤u temel yap›lar oldu¤una dair yayg›n bir düflünme biçimi geliflmifltir. devletlerin s›n›rlar› içindeki faktörler -toplumsal. 1999: 303). çevre ve yar› çevre Çat›flma/sömürü Muhtemel sosyalist dünya Yukar›da görüldü¤ü üzere Wallerstein. makro sosyolojik yasalara ulaflmay› hedeflemektedir. Bilindi¤i üzere Marx’ta temel sömürü iliflkisi burjuvazi ve proleterya-iflçi s›n›f› aras›ndaki iliflkidir. Ayr›ca tarihsel olarak kavranan bir dünya sistemi ile modern toplumsal de¤iflme incelenebilir ve aç›klanabilir. . tek tek ülkeler için d›fltan kaynaklanan fley. d›fltan kaynaklanan de¤iflimi bilimsel olarak ele almak mümkündür. Bunun sonucunda ise devletin ve toplumun s›n›rlar›n›n eflde¤er oldu¤u. Fakat Wallerstein. kültürel. (Marshall. bu tür olaylar› üreten daha genifl bir sistem modeli kurmakla kan›tlan›r. 1999:168). Wallerstein’a göre 19. Marx’tan farkl› olarak bu sömürü iliflkilerini ulus devletleri aflan bir dünya sistemi içinde merkez.. 2008: 804 Ana Tema Birincil toplumsal yap› Toplumun temeli Birincil toplumsal iliflkiler Toplumsal iliflkilerin temeli Gelecekteki toplum Marx Ulus-devlet Kapitalist ekonomi Burjuvazi ve proleterya Çat›flma/sömürü Zorunlu komünist devrim Wallerstein Dünya sistemi Kapitalist ekonomi Merkez. Wallerstein dünya sistemi analizini gelifltirirken toplumsal de¤iflme alan›nda varolan iki yaklafl›m› birlefltirmeye çal›fl›r. Her fleyden önce. Devletler de¤iflir. daha büyük bir varl›k için.1 Kaynak: Appelrouth & Desfor Eldes. Bu düflünüfle göre her devletin bir toplumu vard›r dolay›s›yla da devletlerin tarihi ve gelenekleri vard›r. De¤iflimi oluflturan görünüflte tesadüfî krizler ve kesintiler hakk›nda genelleme yapma imkân›. Bu bak›fl aç›s›n› elefltiren Wallerstein bu durumun hem toplumsal tarihin yanl›fl aç›klanmas›na hem de gelecekteki de¤iflimlere dair yap›lacak yanl›fl varsay›mlara neden olaca¤›n› iddia eder. Tekil bir toplumsal sistem olarak kapitalist dünya ekonomisi “kapitalist ulusdevletlerin gevflek bir derlemesi de¤il. k›talar› ve siyasal topluluklar› kapsayan ekonomik bir varl›k. 1999: 285-286). yüzy›lda devlet ve toplum kavramlar› birbirlerinin karfl›t› olarak kurulmufltur ve o dönemin sosyal bilim anlay›fl› içinde temel sorunlar›ndan birisi de toplumun ve devletin nas›l yeniden ba¤daflt›r›laca¤› üzerine olmufltur. çevre ve yar› çevre aras›ndaki iliflkiler olarak ele alm›flt›r. Wallerstein devlet ve toplum yerine tarihsel bir sistem olan “dünya sistemini analiz birimi olarak önerir. yani hepsini kucaklayan dünya sistemi için içten kaynaklanan olmal›d›r” (Ragin ve Chirot.. dünya sistemi yaklafl›m›nda.

KAP‹TAL‹ST DÜNYA EKONOM‹S‹ Wallerstein’a göre yaklafl›k olarak 16. Bu nedenle dünya sistemi sosyal bilimcilerin temel analiz birimi olmal›d›r. Bu ikinci yaklafl›ma göre genel yasalara ulaflmak imkâns›zd›r. Politik bölünmeler ekonomik gereksinmelere hizmet eder ve politik hâkimiyet geliflmeye engel bile olabilir. Dünya ekonomileri ekonomik de¤iflim üzerine yap›land›r›lm›flt›r ve bu durum politik olarak tan›mlanm›fl s›n›rlar›n ve herhangi bir devletin kontrolünün d›fl›ndad›r. Bu imparatorluklar kendi bütünlüklerini kurduklar› askeri ve politik hâkimiyet üzerinden sa¤lamaktad›rlar ve yönetim biçimleri de bu anlay›fla dayanmaktad›r. Dünya Sistemi: Dünya ‹mparatorluklar› ve Dünya Ekonomileri Wallerstein tarihsel olarak bak›ld›¤›nda dünya imparatorluklar› ve dünya ekonomileri olmak üzere iki tane dünya sisteminin var oldu¤unu belirtir. Wallerstein’›n dünya sistem analizinin belli bafll› ilkeleri flu flekilde s›ralanabilir: 1. 2. bu da onlar›n servet biriktirme ve küresel ölçekte birikimi gelifltirme f›rsatlar›n› güçlendirir” (Ragin ve Chirot. 8000 ve M. ‹mparatorluk kendi bünyesindeki bölgelerden haraç biçiminde vergi toplamaktad›r. “‹flbölümü ve s›n›fsal bölünmeler evrensel olgulard›r. Dolay›s›yla belirli ürünler üretilmesindeki amaç onlar›n kullan›lmas›ndan öte .178 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› li¤i üzerine odaklanmaktad›r. yar›çevre ve çevreden oluflmaktad›r. 1999: 286). Dünya sistemleri kendi s›n›rlar› içinde çeflitli kültürleri ve uyumlu bir bütün oluflturabilmek için en küçük birimlerin içine dâhil olabilece¤i geniflleyen bir uluslararas› iflbölümünü bar›nd›r›r. Siyasal bütünleflmeden yoksun olmak dünya ekonomileri için avantajl› bir durumdur. 3. Bu durumda ise toplumlar aras›nda karfl›laflt›rma yapman›n neredeyse faydas› yoktur. ekonomik aktörlerin daha fazla hareket özgürlü¤ü vard›r.Ö. Hâkim olan unsur siyaset de¤il ekonomidir. Dolay›s›yla dünya ekonomilerindeki bütünleflmeyi sa¤layan güç siyaset de¤il ekonomidir. Dünya ekonomileri ise dünya imparatorluklar›n›n tersine politik hâkimiyet üzerine kurulmam›flt›r. 2002: 123) Wallerstein’in dünya sistemi yaklafl›m›nda kapitalizm on alt›nc› yüzy›lda Avrupa’da ortaya ç›kan ve oradan giderek yay›lan bir dünya sistemi olarak analiz edilir. Wallerstein bu iki yaklafl›m aras›ndaki ayr›ma karfl› ç›karak tekil bir sistem olarak kapitalizmin içinde büyüdü¤ü toplumsal sistemi bir bütünlük olarak ele almaktad›r. Wallerstein’a göre dünya ba¤›ms›z toplumlar›n ya da ulus devletlerin toplam›ndan baflka bir fleydir. her toplum ancak kendi tarihi ile anlafl›labilir. 1500 y›llar› aras›nda eski Roma veya M›s›r gösterilmektedir. Dünya imparatorluklar›na örnek olarak M. 1999: 285-286). k›talar› ve siyasal topluluklar› kapsayan ekonomik bir varl›k. Fakat hâlâ hâkimiyet iliflkileri varl›¤›n› sürdürmektedir. benzersiz ve kapsay›c› bir toplumsal sistem”dir (Ragin ve Chirot. Kapitalist dünya ekonomisi kâr›n maksimize edilmesi amac›yla üretimin yap›ld›¤› tek üretim biçimidir. yüzy›lda bu durumun tarihsel gelifliminin ve kapitalist sistemin yay›lmas›n›n detayl› analizini yapm›flt›r. Çünkü “merkezi denetimin yoklu¤undan ötürü. 4. Wallerstein tarihsel olarak bak›ld›¤›nda dünya imparatorluklar› ve dünya ekonomileri olmak üzere iki tane dünya sisteminin var oldu¤unu belirtir. Tekil bir toplumsal sistem olarak kapitalist dünya ekonomisi “kapitalist ulus-devletlerin gevflek bir derlemesi de¤il. Wallerstein 20. S. Dünya sistemi merkez. Bütüncül olarak ele ald›¤› dünya sistemleri afliret toplumlar›ndan ya da uluslardan farkl›d›r. De¤iflim süreklidir ama tek yönlü ve do¤rusal de¤ildir” (Adams ve Sydie. Bu ayr›mlar ulusal gibi görünmekle beraber asl›nda daha çok bölgesel ayr›mlard›r. yüzy›ldan bu yana sadece bir tek dünya sistemi varl›¤›n› sürdürmektedir o da kapitalist dünya ekonomisidir.

Wallerstein’›n “Modern Dünya Sistemi” çal›flmas›n›n ilk cildinde üzerinde durdu¤u bu aç›klamalar›n bugünde geçerliliklerini sürdürdü¤ü iddia edilmektedir. 1999: 277). istedikleri koflullar› zorla kabul ettirme gücüne sahip olan yeni güçlü devletlerin geliflmesi.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 179 Wallerstein’›n dünya sistemi teorisi “kapitalist dünya ekonomisi”nin dinamiklerini bir bütün olarak aç›klamaya çal›flan makro-sosyolojik bir yaklafl›md›r. proletarya (iflçi) s›n›f› çevre ülkeler. Günümüzde ise Amerika Birleflik Devletleri. piyasaya kar›flmaktan sak›nan devletler de¤il. (Ragin ve Chirot. Bu durum Wallerstein’›n çevre diye adland›rd›¤› yoksul. 1999: 276) düflüncesi. . Kanada. tersine bir bütün olarak dünya sistemi içinde ele almas›n›n bir sonucudur. Wallerstein’›n sentezinin temelini oluflturmaktad›r. kârlar› azamilefltirmeye yard›m eden devletlerdir. Bütüncül dünya sistemi içinde üst s›n›flar merkez ülkeler. Kendi kapitalistlerini koruyamayan devletler. pazar için yap›lan üretimin temel amaç oldu¤u bugünkü dünya kapitalist sisteminin temeli de böylelikle at›lm›flt›r. Bunlar merkez. Bu durum küresel düzeyde ve hiyerarflik olan bir iflbölümü ve ekonomik uzmanlaflmaya neden olmufltur. Böylesi bütüncül bir analiz asl›nda Wallerstein’›n toplumsal de¤iflmeyi tek tek ülkeler üzerinden de¤il. yüzy›lda modern dünya kapitalist sisteminin ortaya ç›k›fl›n› üç durumla aç›klar: 1. Kapitalizmin baflar›s› çekirdek ile çeper aras›nda bir iflbölümünün yarat›lmas›na ve sürdürülmesine ba¤l›d›r. güçlerini korumak için yabanc› topraklardaki hem insan hem de do¤al kaynaklar› sömürme aray›fl›na girmifllerdir. Kapitalist dünya ekonomisinin en çok sömürülen parças› çevredir ve kapitalizmin zenginli¤i merkez ülkelerdeki iflçi s›n›f›n›n sömürüsüne de¤il çevre ülkelerin sömürüsüne ba¤l›d›r. ücret politikalar› ile kontrol edilmektedir. kendi avantajlar› ad›na. (Appelrouth & Desfor Eldes. Japonya ve benzer endüstrileflmifl ulus devletler merkez konumdad›rlar. Böylelikle sermaye artt›kça ondan elde edilen kâr da aratacakt›r.” (Ragin ve Chirot. Wallerstein 16. 2008: 800) Avrupa’n›n yönetici elitleri. Çevre ve Yar› Çevre Wallerstein kapitalist dünya ekonomisi içinde üç tane hiyerarflik yap›sal konum oldu¤unu iddia eder. 1999: 294) Wallerstein’a göre “kapitalizmin baflar›s› çekirdek ile çeper aras›nda bir iflbölümünün yarat›lmas›na ve sürdürülmesine ba¤l›d›r. ekonomik ve politik üstünlü¤ünü kullanarak çevre üzerinde hâkimiyet kurar ve çevreyi kontrol eder. 1999: 294) Kapitalist Dünya Ekonomisi: Merkez. gelecek dünya sosyalist devriminin mekân› olacakt›r” (Ragin ve Chirot. Bu da kapitalist giriflimcili¤in sürekli olarak yay›lmas›na neden olur. Tarihsel olarak bak›ld›¤›nda ilk olarak Kuzeybat› Avrupa merkez konumuna gelmifltir. orta s›n›f ise yar› çevre ülkelerde konumland›r›l›r. Merkezdeki oldukça vas›fl› iflgücü. Dünya zenginli¤inin büyük bir k›sm› merkezin kontrolü alt›ndad›r. yar›çevre ve çevre olarak bölen uluslararas› bir iflbölümü varsay›m›na dayan›r. Farkl› co¤rafi bölgelerde farkl› emek kontrol yöntemlerinin geliflmesi 3. “Kapitalist devletler. Sömürgelefltirilen topraklardaki kaynaklara el konulmas› Avrupa’y› zenginlefltirirken ayn› zamanda dünya üzerindeki denetim alanlar›n›n genifllemesini sa¤lam›flt›r. Keflifler ve sömürgelefltirme sonucunda dünya co¤rafyas›n›n yay›lmas›. kapitalist dünya sisteminin bir parças› olarak kald›klar› sürece sermayelerini kaybederler.8. Wallerstein hareket edebilen sermayenin baflar›l› oldu¤unu iddia eder. Uluslararas› ekonomik ticarette. çevre ve yar›çevredir. Ünite . 1999: 294). dünya ülkelerini merkez. Wallerstein’›n kapitalist dünya ekonomisi veya kapitalist dünya sistemi. Bu nedenle de Wallerstein’a göre “Sistemin en çok sömürülen parças› olarak çeper. Kâr› art›rmak amac›yla. kapitalizmin mant›¤›n›n pazardan elde edilen kâr›n biriktirilmesini gerektirdi¤ini belirtir. Merkez. Wallerstein. geri kalm›fl ve kendi geliflimini neredeyse sa¤layamayacak olan toplumlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. pazarda sat›ld›klar› zaman elde edilecek olan kârd›r.” (Ragin ve Chirot. Bat› Avrupa’n›n sahip oldu¤u avantajlarla birlikte “Bat›’n›n Bat›l› olmayan çeperleri (çevreyi) sömürerek daha büyük bir üstünlük elde etti¤i” (Ragin ve Chirot. genifllemesi 2.

Böylesi bir aç›klama Wallerstein’›n toplumsal de¤iflmede içsel faktörlerden daha çok d›flsal faktörlere yapt›¤› vurguyu göstermektedir. Ba¤›ml›l›k Okulu’nun Ünitesi “Marksist Geliflme Kuramlar›-1”e bak›n›z. politik ve askeri güçten yoksundurlar. Wallerstein’a göre “dünya kapitalist sistemiyle bir kez bütünlefltikten sonra. aktif geri b›rak›lm›fll›k”t›r (Ragin SIRA S‹ZDE ve Chirot. Bunlardan ilk olan› flu süreçlerle aç›klanmaktad›r: Dünya O R U pazarlar›n›n S daralma dönemlerinde. 1999: 294). Ço¤unlukla merkezin kolonileri olan çevrenin zay›f devletleri ekonomik. Çok uluslu flir- . Bir baflka r›n›n sonucudur. iç piyaTELEV ‹ZYON sa. K ‹ T A P TE L E V ‹S‹ZDE ZYON SIRA 2 DÜfiÜNEL‹M ‹NTERNET S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Dünya sistemi içinde çevre bir ülkenin yar› çevre konuma geçmesi uygulad›¤› DÜfiÜNEL‹M geliflme stratejilerine ba¤l›d›r. çevre ülkelerden ihraç edilen birincil ürünlerin fiyatlar›. E L E V ‹S‹ZDE ZYO N SIRA Ba¤›ml›l›k T Okulu ve Dünya Sistemi Kuram›n› karfl›laflt›r›n›z. Bu durumda çevre ülkelerin devletleri için ödeme‹KKAT ler dengesinin bozulmas›. Bu durumda yar› çevre olmay› hedefleyen ülkeler çok uluslu yat›r›mlar için rekabet eder hale gelirler. Çevrede ilerleme ve geliflmenin olmamas›n›n nedeni. ‹ N T E R Nçevre ET Wallerstein’›n ülkelerin yar› çevre olabilmesi için aç›klad›¤› ikinci strateji ise flöyledir: Merkez ülkelerde yeni geliflen endüstrilerin korunmas›. ba¤›ml›l›¤› teknolojik düzeyde devam ettirmektir. Karayipler. merkez ülkelerden ihraç edilen teknoloji yo¤un endüstriyel ürünlerin fiyatlar›ndanDdaha h›zl› düfler. K ‹ T A P yapt›¤› çal›flmalar için “Toplumsal De¤iflme Kuramlar›” kitab›n›n 4. Bu ekonomi politikalar› çevreyi sadece hammadde ihraç edici konumda tutmaya D ‹ K K A T ve ürettikleri kâr›n kendileri taraf›ndan kullan›lmas›n› engellemeye yöneliktir. Dolay›s›yla bu durumda teknolojiye olan ba¤›ml›l›k devam etmektedir. Benzer bir vurgu AMAÇLARIMIZ Üçüncü Dünya’n›n azgeliflmiflli¤ini aç›klamaya çal›flan Ba¤›ml›l›k Okulu’nda da vard›r. Tarihsel SIRA S‹ZDE olarak çevredeki iflgücü zor kullanarak ya da kölelik sistemi ile kontrol edilmifltir. onlar›n ekonomik ve politik olarak merkeze ba¤›ml› olS O R U deyiflle çevrenin geri kalm›fll›¤› uygulanan ekonomi politikalamalar›d›r. Wallerstein bu durumun çevre ülkeler için yar› çevre olabilmek ad›na baz› durumlarda bir f›rsat olabilece¤ini belirtir. dünyadaki en kötü çal›flma koflullar› çevre ülkelerdedir. Wallerstein bu konuda üç tane strateji oldu¤unu be‹NTERNET lirtir (So. Bugün. Merkezden imalat ürünleri ithal etmek yerine K ‹ üretim T A P için gerekli olan makineleri ithal etmek. Orta Amerika ve diDÜfiÜNEL‹M ¤er üçüncü dünya ülkeleri çevre konumundad›rlar.180 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Çevre pamuk. iflsizlikte art›fl ve devlet gelirlerinin azalmas› sorunlar› yaflan›r. endüstriyel ürünlerin sat›n al›nabilece¤i kadar h›zl› büyüyemeyebilir. fleker. Az da olsa endüstriyel üretim yapabilen göreceli olarak güçlü olan çevre ülkeler ayn› zamanda giriflimci politikalar AMAÇLARIMIZ gelifltirebilecek bir devlet yönetimine sahiplerse bu flans› ele geçirebilirler. Bafllang›çta Do¤u Avrupa çevre konumundayken günümüzde Afrika. tekelcilik karfl›t› yasalar gibi giriflimcili¤in üzerindeki siyasi s›n›rlamalar. Fakat bu stratejinin baz› dezavantajlar› bulunmaktad›r. 1991: 182-184). buradaki giriflimcileri baflka yerlerde yat›r›m yapmaya yöneltmifltir. Bu süreç ayn› zamanda merkez ülkelerde üretilmeyen ürünlerin yar› çevre ülkelerde üretiliyor olmas› ile sonuçlan›r. çeperin kaderi salt durgunluktan çok. ‹thalata dayal› ekonomi programlar› bu sorunlara çözüm yollar›ndan biriSIRA S‹ZDE si olabilir. kauçuk ve alt›n gibi hammaddeleri nedeniyle sömürülür ve bu hammaddeler merkeze ihraç edilir. Bu durumda. Bunun yan› s›ra büyük toprak sahipleri tar›msal sektörde tam anlam›yla proleterleflme (iflçileflme) sürecine karfl›d›rlar.

3.8. Bu durum kendi iç pazar›n büyümesini sa¤lar. Fakat bu politika d›fl sat›fllar›n iç sat›fllardan daha yüksek olmas›na neden olabilir. Avustralya ve Yeni Zelanda bulunmaktad›r. Ortakç›l›k sistemi toprak sahibinin elde edilecek olan mahsulün %50 si karfl›l›¤›nda topra¤›n› kiralamas›na dayanmaktad›r. Wallerstein daha önce de belirtildi¤i gibi ikili toplum modellerinin elefltirisi ile birlikte dünya sisteminin karmafl›kl›¤›n› aç›klayabilmek için yar› çevre kavramsallaflt›rmas›n› kullan›r. Kanada. 1990: 184-185) 1. ‹lk olarak Akdeniz Bölgesi yar› çevre olarak gösterilmektedir ve tarihsel olarak emek gücü “ortakç›l›k” sistemi ile kontrol edilmifltir. Üretim maliyetleri ücret seviyelerini düflürerek de azalt›labilir. Ulusal s›n›rlar›n›. komflular› ile birleflerek ya da fetih yoluyla geniflletebilir. çünkü çok uluslu yat›r›mlar›n avantajlar› çok fazlad›r. Dünya sistemine bakt›¤›m›zda yar› çevre konumdan merkez konuma geçen ülkelere verdi¤i örnekler aras›nda Amerika Birleflik Devletleri. Yar› çevre konumundan merkez konumuna geçiflteki kilit nokta. be¤enilerini yönlendirebilir. Ünite . kendi ulusal ürünleri için gerekli olan pazar› afla¤›da s›ralanan stratejilerden bir ya da birkaç›n› kullanarak geniflletebilir: (So. Yar› çevre ekonomik ve politik olarak merkezden güçsüz ama çevreden daha güçlü konumdad›r. ayn› zamanda toplumsal ve siyasi geliflmeyi de sa¤layabilme olana¤›n›n oldu¤unu belirtir. Ayn› zamanda da merkez olabilmek için birbirleriyle rekabet etmeleri dünya sistemini sürekli dengesizlik içinde tutar. Gümrük tarifeleri ve kotalarla ithal edilen ürünlerin fiyatlar›n› art›rarak iç pazar›n büyük bir k›sm›n› elinde tutabilir. 5. ideoloji ve propaganda arac›l›¤› ile yerel tüketicinin zevklerini. Fakat Wallerstein böylesi bir stratejinin ancak çok az çevre ülke için uygulanabilir oldu¤unu belirtir. bir ülkenin daha düflük üretim maliyetleri ile üretim yapabilmesini sa¤layabilecek geliflmifl teknolojiye yaslanabilecek bir pazara sahip olmas›d›r. Wallerstein. merkez ve çevre aras›nda yer al›r. Wallerstein’a göre yar› çevre ülkeler “çekirde¤in kirli ifllerini yaparak. Yar› çevre modern dünya sisteminde politik istikrar›n sa¤lanmas›nda önemli bir rol oynamaktad›r. Ücretler art›r›larak al›m seviyesi yükseltilebilir fakat bu durum da iç sat›fllar› yükseltip d›fl sat›fllar›n azalmas›na neden olabilir. 2. Wallerstein son strateji olarak s›k› bir flekilde uygulanan ve ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n da içinde oldu¤u bir geliflme stratejisinin. 4. yar› çevre olan ülkelerin merkez konumuna nas›l ve hangi koflullarda geçtikleri üzerine de çal›flmalar yapm›flt›r. Çevreden merkeze do¤ru oluflabilecek baz› politik protestolar› karfl› tampon görevi görür ve böylelikle tamam›yla kutuplaflm›fl bir dünya sisteminin geliflmesini engeller. yaln›zca ekonomik geliflmeyi de¤il. Devlet ya da di¤er kurumlar.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 181 ketler ile devlet bürokrasisi iflbirli¤i içindedir. Günümüzde ise Do¤u Avrupa. Yar› çevre. Böylelikle göreceli de olsa ithal edilen ürünlerin fiyatlar› ulusal olarak üretilenlere göre art›r›lm›fl olur. çeper düflmanl›¤›n›n oda¤› olarak ve eski s›naî merkezlerde ücretler çok yükseldi¤inde çekirde¤in yat›r›mlar›na ev sahipli¤i yaparak sistemde bir tür orta s›n›f gibi hareket eder” (Ragin ve Chirot. Meksika ve Güney Amerika’n›n baz› bölümleri yar› çevre konumundad›rlar. Bu ülkelerin durumunda yüksek ücretler ve endüstrileflme merkez konuma gelmelerinde önemli olmufltur. Bunun yan› s›ra üretimin . 1999: 299). Yar› çevre bir ülke. Ulusal ürünlere sa¤lanan destekleme politikalar› ile üretim maliyetlerini düflürebilir.

yüzy›lda gerilemeye bafllam›flt›r. Sömürü ve birikim her bir dönemde temel itici gücü oluflturur. II. Afrika ve Latin Amerika • Yar› çevre: Rusya. (››) iflbölümü yay›ld›kça co¤rafi sistem genifller ve (››S Obiçim olan kapitalist ›) merkez ve çevre de özgül devletler ortaya ç›kar. uygun ticari koflullar ve yabanc› ticari tekeller ile uluslar›n zenginli¤i ve refah›n› art›rm›flt›r. Kolonileflme ile co¤rafi yay›lma gerçekleflmifltir. Birinci dönem 1450 ile 1640 y›llar› aras›nda gerçekleflmifltir. Wallerstein dünya sisteminde yaflanan dönüflümlerin analizini yaparken K-döngüsü ya da Kondratieff döngüsü olarak adland›r›lan yaklafl›m› kullan›r. ve Almanya • Çevre: Asya. Ayr›ca bu dönemde tar›msal kapitalizm hâkimdir. A. ticaret ve finans düzeylerinde dünya ekonomisine hâkim olabilen.B. ve • Durgunluk Hapsburg Krall›¤› • Kolonileflme AMAÇLARIMIZ Çöküflü • Merkantalist • Ulus-Devletin Kapitalizm Yükselifli K ‹ T A P • Tar›msal Kapitalizm TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET Wallerstein’a göre hegemonik devlet geçici bir süreli¤ine dünya ekonomisine hâkim olan devlettir. Buna göre her bir dönemde flunlar gerçekleflir: (›) hâkim R U de¤iflir.D. araflt›r›n›z. Dünya Savafllar› • Sömürgecilikten Ç›kma • ‹ngiliz hâkimiyetinin düflüflü • K›sa süren Amerikan hegemonyas› • Çok uluslu fiirketler • Kapitalizmin pekiflmesi K ‹ T A P 1450 1640 • Osmanl› ‹mp. Wallerstein hegemonik devlet kavram›n› belirli bir dönem için devletleraras› iliflkilerde kurallar› koyabilen. Üçüncü dönem 1917 Rus devrimi ile sonlanm›flt›r. üretim. Japonya • Endüstriyel Kapitalizm Birleflik Devletler 1917 • Rus Devrimi • I. Dördüncü dönemde ‹ngiltere baflta sömürgecilik karfl›t› hareketler olmak üzere birkaç faktörden dolay› merkez konumunu kaybetmifl ve yerine Almanya ve Amerika Birleflik Devletleri merkez konumunu elde etmifltir. büyüme ve durDÜfiÜNEL‹M gunluk dönemleri s›rayla birbirini takip eder. Ve II. hegemonik konumunu devam ettirmifltir. Endüstriyel kapitalizm hâkim olan biçimdir ve sistem co¤rafi olarak yay›lmaya devam etmifltir. Wallerstein’a göre dünya sisteminde afla¤›daki verilen dört dönemden söz edilebilir. Co¤rafi yay›lma ise merkantilist kapitalizmin gere¤i olarak alt›n. Dünya savafl›’ndan sonra Amerika Birleflik Devletleri lider. 2006: 202 AMAÇLARIMIZ SIRA S‹ZDE Hollanda/Fransa ‹ngiltere 1750 • Endüstri Devrimi • Muazzam Co¤rafi Yay›lma • Merkez: ‹ngiltere. Hem Osmanl› ‹mparatorlu¤u hem de Hapsburg Krall›¤› 16. Bu dönemin en önemli özelli¤i feodalizm ve dünya imparatorluklar›ndan ulus devletlere geçifltir. D ‹ K K flekilde AT ‹spanya SIRA S‹ZDE Tablo 8. DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT Her bir Kondratieff döngüsü yaklafl›k olarak 50-60 y›l sürer. politik olarak yollar›na devam edebilmek için minimum düzeyde askeri güç kullanabilen ve dünyada tart›fl›lan kültürel bir dil biçimlendirebilen .2 Kaynak: Allan. bu pazarlar için do¤al olarak bir koruma sa¤lam›flt›r. Üçüncü aflaman›n bafllang›c›nda endüstri devrimi yer alm›flt›r. SIRA S‹ZDE 3 SIRA S‹ZDE Kondratieff döngüsü ne demektir.182 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› dünya merkezlerinden fiziksel olarak uzak olmalar› nedeniyle ithal ürünlerin ulafl›m maliyetleri. ‹kinci dönem 1640 ile 1750 y›llar› aras›nda yaflanm›flt›r ve bu süre içinde 80 y›l süren durgunluk dönemi olmufltur.

Wallerstein’a göre dünya sistemi kapitalist iflbölümü ile birbirine ba¤lanm›flt›r. tamamen serbest pazarlar›n oldu¤u bir sistemde kâr sa¤lanamayaca¤›n› iddia eder. ulusal s›n›rlar›n. hegemonik devletin ekonomik gücünü azalt›r. yaln›zca güçsüzlü¤ün iflareti de¤ildir ayn› zamanda gelecekte ortaya ç›kacak olan çöküflünde iflaretidir. GEÇ‹fi SÜREC‹ OLARAK KÜRESELLEfiME Wallerstein. yasalar vb. O tarihten itibaren kapitalist özgürlü¤ün artmas›yla beraber küresel flirketler güçlenmeye bafllam›flt›r. uluslararas› iliflkilerin düzenlenmesini sa¤lar. Bu durumda hegemonik devlet. Devlet. üretim maliyetlerinin ne kadar›n›n üretim yapan flirketler taraf›ndan ödenece¤ini belirler ve bu anlamda kapitalistleri destekler. mekanizmalar› bulmay› gerektirir. pazar›n. çevre kirlili¤i ve hammadde tükenmesi ve yeni hammadde aray›fllar› konusunda destek sunar. Wallerstein’a göre sonsuz sermaye birikimi aray›fl› modern kapitalist dünya sisteminin en temel özelli¤idir ve kapitalizmin iflleyifli güçlü devletler arac›l›¤› ile sa¤lanabilir. Günümüzde. Wallerstein’a göre bütün bunlar›n yan› s›ra devletin sa¤lad›¤› çok önemli bir unsur vard›r o da nispi tekellerdir. küreselleflme sürecini geçifl süreci olarak ele almaktad›r. 2006: 196-197). nedenlerle s›n›rl› olmas› giriflimcileri sömürünün daha yüksek oldu¤u di¤er iflgücü piyasalar›na yöneltir. Ayn› zamanda devlet. özellikle d›flsal maliyetler olarak adland›r›lan ulafl›m maliyetleri. kendi konumunu koruyabilmek için önce askeri gücüne baflvurmak durumunda kal›r. üretimin merkezileflmesini. Buna göre neredeyse bütün dünyada k›rsal alanlar boflalm›flt›r. Merkez ülkelerdeki iflçilerin sömürüsünün iflçi hareketleri. Wallerstein bu durumu sömürünün ihraç edilmesi olarak tan›mlar (Allan. Bu durumda ulusal s›n›rlar da afl›lmas› gereken bir engel olarak görülür. Sömürü kapitalizme esas bir durumdur ve farkl› toplumlarda farkl› sömürü düzeyleri vard›r. Wallerstein hegemonik konuma gelebilmek için kapitalistlerin üretim yapma koflullar›n›n gelifltirilmesi gerekti¤ini belirtir. Ba¤›ml›l›k iliflkileri farkl› insanlar› ve farkl› toplumlar› yap›sal bir bütünlük içinde birbirine ba¤›ml› k›lm›flt›r. 2006: 202).Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 183 devletleri tarif etmek için kullan›r (Allan. Geçifl süreci kavramsallaflt›rmas›n› aç›klayabilmek için Wallerstein’›n önemle üzerinde durdu¤u kavramlar› gözden geçirmek yerinde olacakt›r. Bu s›n›rl›l›klar› aflma çabas› yeni sömürü araçlar›. Devlet paran›n kontrolünü. maddi girdi maliyetleri önemli hale gelmifltir. birçok ulus-devletten daha güçlü olan çok uluslu flirket bulunmaktad›r. Fakat hegemonik konumu sürdürebilmek için bunun yan› s›ra politik ve askeri yat›r›mlar›n yap›lmas› da gerekir.8. Wallerstein. Dünya sistemi yaklafl›m› içinde iflbölümü ve sömürü temel kavramlar olarak yer almaktad›r. Zaman içinde di¤er devletlerin ekonomik rekabet koflullar›nda daha iyi yere gelmeleri. Devletler vergi indirimi bask›s› ile bu hizmetlerin sürdürülmesi aras›nda s›k›fl›p kalm›fllard›r. Hegemonik ya da lider konumunda olan devletlerin s›n›rl› bir ömrü vard›r. Kapitalizmde kâr elde etme sömürüye dayan›r. . Bütün bunlar ise sermaye birikimi krizine ve bunal›m›na yol açmaktad›r. Wallerstein’a göre ise askeri gücün kullan›lmas›. Ünite . Günümüz devletleri sosyal hizmet sunma anlam›nda bir kriz yaflamaktad›rlar. Sermaye birikimi anlam›nda art›k ücretli emek de¤il. ‹flbölümünün en temel özelli¤i ise sömürüye dayanmas›d›r. Buna göre iflbölümü ba¤›ml›l›k iliflkileri olarak da adland›rabilecek belirli toplumsal iliflkilerin ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Wallerstein bu kavramsallaflt›rmas›n› Amerika Birleflik Devletleri’nin 1960’lardan sonra gerilemeye bafllayan konumunu aç›klamak için kullan›r. fakat kâr elde etmenin de s›n›rl›l›klar› vard›r.

Çevre kirlili¤i ile bafl edebilmenin DÜfiÜNEL‹M maliyetleri hükümetler için oldukça yüksek olmaktad›r. ‹kinci olarak. Dünyadaki birçok düflük kârl› sanayi bu flekilde iflliyor. üretim maliyetinin çok az üstünde bir rakam olurdu ve kâr yap›lamazd›. PostmodernKsosyal için kitab›n›z›n üçüncü ünitesini gözden geçiriniz. Bu süreç. düflürülmesi ise varolan dünya sistemine en çok destek veSIRAorta S‹ZDE ren grup olan s›n›f aras›nda siyasi hoflnutsuzlu¤a neden olacakt›r. Bunlardan birincisi.. Bu serbest bir pazar de¤ildir. Ve iflin asl›. Üretim maliyetlerinin artmas› nedeniyle kâr oranlar›n›n düflmesi. meta al›m›n› dolay›s›yla da üretimin ve sermaye birikiminin artmas›na neden olur. Bugün giyimden çok fazla para kazan›lam›yorsa bunun sebebi giyim iflini herkesin yap›yor olmas›d›r. Kültürel gösterge olarak fen bilimlerinde kaos kuram›n›n. sosyal bilimlerde AMAÇLARIMIZ ise postmodern sosyal teorinin ortaya ç›k›fl› geçifl döneminin belirsizli¤ine iflaret etmektedir. ‹ T A teori P Geçifl döneminin belirsizlik ve karmafl›kl›¤›n› iflaret eden iki tane yap›sal gösterge vard›r. Wallerstein dünya sistemi bak›fl aç›s›yla kapitalizmin küresel düzeyde yay›lmaO bütünlük R U s›n› tarihsel S bir içinde aç›klamaya çal›flm›flt›r.com/Metis/Catalog/Interview/2894) SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Wallerstein’›n yukar›da belirtti¤i gibi. Ona göre bu‹ K K A isyan›n› T günkü dünya sisteminin sonu o tarihlerde bafllam›flt›r. Wallerstein. devletler kapitalizme bu flekilde yard›m etme yeteneklerini art›k gerçek anlamda yitirmeye bafll›yorlar” (Wallerstein. orta s›n›f›n bu artan ücretlerinin maliyetleri devletler ve flirketler için çok yüksek olmaya bafllam›flt›r. D1968 önemli bir dönüm noktas› olarak ele al›r. Krizden ç›kman›n yollar›nda birisi ya ücret art›fllar›yla ya da vergi indirimi yoluyla orta s›n›f›n harcama gücünü art›rmak olarak görülmektedir. mükemmel bir pazar›n›z var. Al›c›lar mükemmel bilgiye sahip olduklar› için de. Öyle bir durum yaratmal›s›n›z ki çok fazla say›da sat›c› olmamal› ve bu sat›c›lar›n statüleri az çok korunabilmeli. sistem co¤rafi olarak yay›lman›n s›n›rlar›na ulaflm›flt›r. Bu durum. Fakat.. Belirsizlik durumunun hâkim oldu¤u bu geçifl süreci Wallerstein için asl›nda kökten bir de¤iflime de ola‹NTERNET nak sunmaktad›r..metiskitap. Bir önceki bölümde anlat›ld›¤› üzere bu yay›lma sürecinde yükselme ve duraklama dönemleri mevcuttur.. Ücretlerin geri çekilmesi. asl›nda en temel prensibidir. Kapitalizmin gerçek anlamda kâr yapabilmesi için ihtiyaç duydu¤u fley nispi tekellerdir. TBunlar finansal spekülasyon ve küresel düzeyde örgütlenen yeni sistem ELEV‹ZY ON karfl›t› hareketlerdir. yat›r›mc›lar› üretim alan›ndan finans alan›na yöneltmifltir. “Dünya Kapitalizminin Çeliflkileri”. Wallerstein orta s›n›f›n konumunu inceler. günümüzde dünya sistemi duraklama dönemindedir ve bu duraklama dönemini aflmas›n› engelleyen üç tane yap›sal kriz bulunmaktad›r. dünya üzerinde sömürünün ihraç edilmesini sa¤layacak yer kalmam›flt›r. Bu noktada da yeni “sistem karfl›t› hareket”ler önem kazanmak- K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . bu geçifl döneminin belirsizli¤ine dair yap›sal ve kültürel göstergelerden söz eder. SIRA S‹ZDE Wallerstein. Kondratieff döngüsüne göre geçifl ve belirsizlik dönemidir. say›s›z sat›c›n›n. http://www. bulacaklar› mümkün olan en düflük fiyat.184 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› “Diyelim ki Adam-Smithçi. Üçüncü s›rada yap›sal kriz olarak daha önce d›flsal maliyetler olarak bahsedilen hammaddenin tükenmesi ve çevre kirlili¤i yer almaktad›r. Kapitalizm devlete muhtaç. Devlet karfl›t› bir çizgide konufluyor ama asl›nda fazlas›yla devlet yanl›s›. Bu baz›lar›n›n iddia etti¤i gibi sistemin yeni bir durumu de¤il. say›s›z al›c›n›n ve mükemmel bilginin oldu¤u bir pazar. Bunun için devletin birçok de¤iflik kanaldan müdahalesine ihtiyaç var...

Ünite . hareketleri) Do¤u’da “anti-bürokratik” (bürokrasiye. Eski sistem karfl›t› hareketler 1848 ile 1968 y›llar› aras›nda gerçekleflmifltir ve bu grupta yer alan hareketlerin üçü de iktidara gelmifl hareketlerdir. iflbölümü sonucunda da hiyerarflik bir sistem ortaya ç›kt›¤›n› belirtir. Wallerstein yayg›n mal üretimi. Brenner’a göre ekonomik geliflme sürecini. Brenner’a göre böylesi bir aç›klamada temel sorun s›n›f iliflkilerine yer verilmemesidir. çevre. yüzy›lda Avrupa’da ortaya ç›kan bu sistem bütün dünyaya yay›lm›flt›r (Wallerstein. kâr›n de¤iflimle sa¤land›¤› ve bunun sonucunda dünya pazar›n›n geniflledi¤i bir sistem olarak tan›mlamaktad›r. Wallerstein’›n dünya sistemi yaklafl›m› Marksist tarihçi Robert Brenner taraf›ndan elefltirilmifltir (Peet. Bu noktada kendisi de aktif olarak bu sürecin içinde yer alan Wallerstein “sistem karfl›t hareketler”in baflar›l› olabilmeleri için. 1993). Üretici kaynaklar›n dünya sistemi içinde birleflmeleri. merkezdeki zenginli¤i. dünyan›n farkl› bölgelerinde ifl gücünü kontrol etmek için farkl› metotlar uygulan›r. Kapitalizmin ay›rt edici özelli¤i. 1991: 52-53). Bunlar Bat›’da “yeni toplumsal hareketler” (etnik. 1999: 168-169) özetlenmektedir. kesintisiz sermaye birikimi ve bu birikimin yap›lmas›n› sa¤layan bir yap›ya sahip olmas›d›r. oysa pre-modern imparatorluklar›n bunun tam z›tt› bir modele göre kurulduklar› düflüncesiyle” (Marshall. parti kadrolar›na. art›¤›n transfer edilmesini . kâr amac›yla yap›lan giriflimler. ücretli emek ve yüksek teknoloji gibi unsurlar› önkapitalizm olarak adland›rmaktad›r. radikal dinsel hareketler) hareketlerdir. Wallerstein kapitalist sistemin sürekli sermaye birikimi aray›fl› ile dünya çap›nda yay›ld›¤›n›. Küresel düzeyde örgütlenen toplumsal hareketler ise ulusal düzeyden öte dünya sistemi içinde de¤ifliklik yapmay› amaçlamaktad›r. yeni ayr›cal›kl› s›n›flara karfl› yürütülen hareketler) hareketler ve Güney’de “Bat›l›laflma karfl›t›” (milliyetçi. Dünya Sosyal Forumu ise küresel düzeyde örgütlenen toplumsal hareketlere örnek olarak verilebilir. SONUÇ Dünya sistemi kuram› “kapitalizmin ulusal temelden ziyade art›k küresel çapta örgütlenmifl oldu¤u. Pazar›n genifllemesi ile ifl bölümü yayg›nlafl›r. Bat›’da sosyal demokratlar. örgütlü ve kal›c› bir kitle deste¤ini harekete geçirememeleri nedeniyle “bunal›m” içinde olduklar›n› belirtmektedir.8. eskilerde oldu¤u gibi bir strateji belirleyememesi. 1968’den sonra ise yeni sistem karfl›t› hareketler ortaya ç›km›flt›r.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 185 tad›r. Wallerstein yeni sistem karfl›t› hareketlerin. Wallerstein sistem karfl›t› hareketleri üç tane eski ve üç tane yeni olmak üzere iki grupta incelemifltir (Wallerstein. eflcinseller. kad›n. Wallerstein bu bütünlüklü iliflkiye bakmadan ne günümüzün ne de geçmiflin ya da tarihin yeterince kavranamayaca¤›n› iddia eder. geçifl sürecinden sonra ne tür alternatif yeni toplumlar ortaya ç›kabilece¤i konusunda entelektüellerin ve akademisyenlerin önemli bir role sahip olduklar›n› vurgulamaktad›r. yani dolafl›m alan›na vurgu yap›lm›flt›r. ‹flbölümüne dayal› bu hiyerarflik sistem merkez ülkelerin ç›karlar›na uygun olarak ifllemektedir. modern dünyan›n uluslararas› bir ekonomik düzen ve de¤iflik siyasal sistemlerle kök sald›¤›. Burada üretim alan›nda daha çok sermayenin hareketlili¤ine. O’na göre bu unsurlar›n varl›¤› tarihsel bir sistemi kapitalist bir sistem olarak tan›mlamak için yeterli de¤ildir. merkez ve çevrede güçlü ve zay›f devletler ortaya ç›kar. göçmen vb. egemen olan merkezdeki bölgelerin ileri sanayi sistemlerini gelifltirip periferi (çevre) ülkelerinin hammaddelerini sömürdü¤ü. 16. Wallerstein’a göre kapitalizm kâr elde etmek için üretim yap›lan. 2003: 528-529). Do¤u’da komünistler ve Güney’de ulusal kurtulufl/ba¤›ms›zl›k hareketleri eski toplumsal hareketler olarak iktidar›n ele geçirilmesini hedefleyen hareketlerdir.

Siyasi ba¤›ms›zl›k çok güçlü bir kültürel fikirdir. “Dünya Sistemi Analizi ve Kültürel Çal›flmalar” http://www. devleti. din. pazar›.” (Wallerstein. Kapitalizm daha önceki bütün toplumlardan farkl›d›r. dünya sistemindeki güç ya da konum bak›m›ndan köklü farkl›l›klar›na ra¤men çok benzer biçimlerde etkilemesinin nedenlerini aç›klayamam›flt›r” (Ragin ve Chirot. ekonomi etraf›nda odaklanm›fl iktisadi alan ve daha belirsizce sivil toplum etraf›nda odaklanm›fl bir çeflit sosyo-kültürel alan” tan›mlamaktad›r. ‹fl verimlili¤i ise iflçilerin kendilerini daha öncekinden k›sa bir sürede yeniden üretmelerini sa¤lar..” siyaset bilim. yirmi. Wallerstein’a getirilen bir baflka elefltiri modern dünya sistemi üzerine yapt›¤› çal›flmalarda kültürel farkl›l›klara yer vermemesidir. sosyoloji de sivil toplumu çal›fl›r. Wallerstein önemli olan›n ekonomi siyaset ya da kültür gibi ayr› ayr› alanlar› incelemek olmad›¤›n›.metiskitap. 1999: 307). Fakat bu artan ifl verimlili¤i ile sa¤lanabilir. Buna göre her tarihsel sistemin. otuz y›l için büyük bir ihtiyaç olarak görüyorum çünkü kavramsal olarak bu süreçleri birleflik olarak görsek bile dil aç›s›ndan bu konulardan bahsederken ayn› ayr›mc› tuza¤a düflüyoruz. Bence bugünün ana entelektüel sorunlar›ndan biri bütün bunlardan bileflik süreçler olarak bahsedebilece¤imiz bir dil oluflturmak . “Ekonomik geliflmenin kabaca benzer kültürel geleneklere sahip genifl alanlar›. Daha önce de belirtildi¤i üzere liberal ideolojinin sosyal bilimler üzerindeki etkisi nedeniyle bu ayr›mlar ortaya ç›km›flt›r.com/Metis/Catalog/Interview/2894. aksi takdirde etnisite de¤ildir” (Ragin ve Chirot. Wallerstein ise dünya sistemini bütüncül olarak. Ben kültürün iktisadi alandan ve siyasi süreçten ayr› bir fley oldu¤u fikrine karfl›y›m. bütün bunlar›n tek bir sürecin parças› oldu¤unu belirtmektedir. . toplumsal hayat› örgütlememizi mümkün k›lan flekiller olarak baflka alanlara yans›r ve bu alanlar› yans›t›r. kültürel bir fikirdir. 1999: 305). dünya sisteminin kendine ait kültürel düflünme biçimleri vard›r ve dünyay› buna uygun olarak örgütlemektedirler. “Bütün bunlar. Kendi içinde ekonomik geliflme e¤ilimi vard›r. Bu çerçevede Wallerstein kültürü bilgi.bunu önümüzdeki on.com/Metis/Catalog/Interview/2894). Biz bu fikre inan›yoruz ve ona göre hareket ediyoruz.” (Wallerstein. Benzer biçimde etnisite “dünya sistemi görüngüleriyle aç›kça ba¤lant›l› oldu¤u zaman vard›r. “Dünya Sistemi Analizi ve Kültürel Çal›flmalar” http://www. Mesela pazar kavram›. Buna göre “modern dünyay› inceleyen üç ana bilim dal› vard›r: ekonomi. Kapitalist geliflmede belirtilmesi gereken fley bir bütün olarak ekonominin s›n›f yap›s›d›r.. sanat gibi dünya sistemlerini analiz etmek için kulland›¤›m›z fikirler olarak ele almaktad›r.186 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ve ifl gücü kontrol sistemlerinin geliflmesini belirlemez. dolay›yla daha çok art›k üretebilirler. Çünkü Wallerstein’a göre kültürel farkl›l›klar farkl› geliflme düzeylerini aç›klamak için gerekli de¤ildir. Bizim pazar konusunda analitik olarak yanl›fl baz› inançlar›m›z var ve bu bize baz› s›n›rlamalar getiriyor. birleflik sistemler olarak ele ald›¤›n› belirtmektedir. dil.metiskitap. Bu ayr›m “devlet etraf›nda odaklanm›fl siyasi alan.

küresel düzeyde ve hiyerarflik olan bir iflbölümü ve ekonomik uzmanlaflmaya neden olmufltur. Wallerstein’a göre ekonomik. tarihsel olarak bak›ld›¤›nda dünya imparatorluklar› ve dünya ekonomileri olmak üzere iki tane dünya sisteminin var oldu¤unu belirtir. Wallerstein bilimsel bilgi ve felsefi/befleri bilgi ayr›m›na karfl› ç›kmaktad›r ve modern dünya sisteminin beklenen çöküflü ile birlikte bu “iki kültür” kavramsallaflt›rmas›n›n da ortadan kalkaca¤›n› belirtmektedir. Wallerstein dünya sistemi analizinde befleri bilimlerle iliflkilendirilen idiografik epistemoloji ve fen bilimleri ile iliflkilendirilen nomotetik epistemolojinin birlikte kullan›lmas›n› önerir. Karl Marx. Wallerstein modern dünya sistemi analizinde ana ak›m teorileri ve araflt›rma pratiklerini elefltirir ve niteliksel ve tarihsel metotlar›n önemini vurgular. ekonomi hâkim olan unsurdur. Wallerstein devlet ve toplum yerine tarihsel bir sistem olan “dünya sistemini analiz birimi olarak önerir. Kapitalist dünya ekonomisinde sermayenin hareket edebilmesi çok önemlidir. o da kapitalist dünya ekonomisidir. Wallerstein’a göre dünya ba¤›ms›z toplumlar›n ya da ulus devletlerin toplam›ndan baflka bir fleydir. Böylelikle sermaye artt›kça ondan elde edilen kar da aratacakt›r. Bu durum. yar› çevre ve çevreden oluflur ve son olarak sürekli ama tek yönlü ve do¤rusal olmayan bir de¤iflim vard›r. Bu yaklafl›mlardan ilki tarihin her döneminde ve bütün toplumlar için geçerli olabilecek düzenli de¤iflim yasalar›na. Dünya sistemi yaklafl›m› içinde ikili toplum modelleri yerine merkez. Joseph Schumpeter. Wallerstein’›n Dünya sistemi yaklafl›m›n›n önemini de¤erlendirebilmek. Dünya ekonomilerindeki bütünleflmeyi sa¤layan güç. çevre ve yar› çevre kavramsallaflt›rmas›n› kullan›r. Bat›l› olmayan çevre ülkeleri sömürerek üstünlük sa¤lam›flt›r. Dünya imparatorluklar› kendi bütünlüklerini kurduklar› askeri ve politik hâkimiyet üzerinden sa¤lamaktad›rlar ve yönetim biçimleri de bu anlay›fla dayanmaktad›r. Wallerstein sosyal bilimler içindeki ayr›mlar›n yapay olarak oluflturulmufl ayr›mlar oldu¤unu belirtir ve dünya sistemi analizinde bu ayr›mlar› ortadan kald›racak yöntemsel önermelerde bulunur. Wallerstein. Bu da kapitalist giriflimcili¤in sürekli olarak yay›lmas›na neden olur. Ünite . Wallerstein. tekil bir sistem olarak kapitalizmin içinde büyüdü¤ü toplumsal sistemi bir bütünlük olarak ele almaktad›r. Bu nok- AM A Ç 3 A M A Ç 2 . Wallerstein’a göre kapitalizmin mant›¤› pazardan elde edilen kâr›n biriktirilmesini gerektirir. yüzy›ldan bu yana sadece bir tek dünya sistemi varl›¤›n› sürdürmektedir.8. De¤erden ar›nm›fl bir tarihsel çal›flma yapmak imkâns›zd›r çünkü her bir kavramsal çerçevenin seçimi do¤rudan politik durufla göre belirlenir. Di¤er yaklafl›m ise toplumlar›n tikelli¤i üzerine odaklanmaktad›r. makro sosyolojik yasalara ulaflmay› hedeflemektedir. Wallerstein’›n Kapitalist Dünya Ekonomisi yaklafl›m›n›n özelliklerini s›ralayabilmek. Ayr›ca tarihsel olarak kavranan bir dünya sistemi ile modern toplumsal de¤iflme incelenebilir ve aç›klanabilir. Kapitalist dünya ekonomisi kâr›n maksimize edilmesi amac›yla üretimin yap›ld›¤› tek üretim biçimidir. Dünya ekonomileri ise dünya imparatorluklar›n›n tersine politik hâkimiyet üzerine kurulmam›flt›r. siyaset de¤il ekonomidir. politik ve sosyo-kültürel alanlar ayr› ve özerk alanlar de¤ildirler. Kâr› art›rmak amac›yla pazar için yap›lan üretimin temel amaç oldu¤u bugünkü dünya kapitalist sistemin temeli de böylelikle at›lm›flt›r. Yaklafl›k olarak 16. dünya sistemi merkez. farkl› iflleyen mant›klar› yoktur.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 187 Özet A M A Ç 1 Immanuel Wallerstein’›n genel yaklafl›m›n› aç›klayabilmek. Bat› Avrupa. Bu bak›fl aç›s›n›n modern-geleneksel gibi ikili toplum modelleri üzerine kuruldu¤unu oysa dünyan›n bu ikili modellerle aç›klanamayacak kadar karmafl›k bir yap›da oldu¤unu belirtir. Wallerstein dünya sistemi analizini gelifltirirken toplumsal de¤iflme alan›nda var olan iki yaklafl›m› birlefltirmeye çal›fl›r. Karl Polanyi ve Fernand Braudel Wallerstein’›n entelektüel geliflimi üzerinde etkili olmufl düflünürlerdir. Wallerstein’›n dünya sistemi analizinin temel özellikleri flunlard›r: ‹flbölümü ve s›n›fsal bölünmeler evrensel olgulard›r. Bat› ya da Avrupa merkezli sosyal bilim anlay›fl›n›n de¤ifltirilmesi gerekti¤ini iddia eder.

‹kinci olarak. Günümüzde dünya sistemi duraklama dönemindedir ve bu duraklama dönemini aflmas›n› engelleyen üç tane yap›sal kriz bulunmaktad›r. Bunlar merkez. ‹lk olarak dünya pazarlar›n›n daralma dönemlerinde çevre ülkelerin yaflad›¤› sorunlar. fen bilimlerinde kaos kuram›n›n. Çevreden merkeze do¤ru oluflabilecek baz› politik protestolar› karfl› tampon görevi görür ve böylelikle tamam›yla kutuplaflm›fl bir dünya sisteminin geliflmesini engeller. Bu nedenle Wallerstein. Yar› çevre. Son olarak yaln›zca ekonomik geliflmeyi de¤il ayn› zamanda toplumsal ve siyasi geliflmeyi de hedefleyen bir geliflme stratejisi uygulanabilir fakat bunun gerçekleflme olas›l›¤› çok az çevre ülke ile s›n›rl›d›r. Ayn› zamanda da merkez olabilmek için birbirleriyle rekabet etmeleri dünya sistemini sürekli dengesizlik içinde tutar. AM A Ç 5 A M A Ç 4 Wallerstein’›n küreselleflmeye bak›fl›n› özetleyebilmek. Son yap›sal kriz olarak daha önce d›flsal maliyetler olarak bahsedilen hammaddenin tükenmesi ve çevre kirlili¤i yer almaktad›r.188 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› tada kapitalist dünya ekonomisi içinde güçlü devletlerin önemi ortaya ç›kmaktad›r. Yar› çevre konumundan merkez konumuna geçiflteki en önemli unsur ise. Küresel düzeyde örgütlenen toplumsal hareketler ise ulusal düzeyden öte dünya sistemi içinde de¤ifliklik yapmay› amaçlamaktad›r. çevre ve yar› çevre kavramlar›n› tan›mlayabilmek. Wallerstein orta s›n›f›n konumuna odaklan›r ve krizden ç›kabilmek için orta s›n›f›n harcama gücünü art›rman›n. Bu geçifl döneminin belirsizli¤ine dair yap›sal ve kültürel göstergeler vard›r. ithalata dayal› ekonomi programlar› ile çözülebilir. küreselleflme sürecini geçifl süreci olarak ele almaktad›r. Ücretlerin geri çekilmesi. çevre ve yar› çevredir. 1968 isyan› ile bugünkü dünya sisteminin sonu bafllam›flt›r. yat›r›mc›lar› üretim alan›ndan finans alan›na yöneltmifltir. merkez ve çevre aras›nda yer al›r. Merkez ekonomik ve politik üstünlü¤ünü kullanarak çevre üzerinde hâkimiyet kurar ve çevreyi kontrol eder. piyasaya müdahale eden devletler en güçlü devletlerdir ve bu durumda kâr›n art›r›lmas›nda çok önemli bir etkendir. . Wallerstein’›n merkez. Wallerstein kapitalist dünya ekonomisi içinde üç tane hiyerarflik yap›sal konum oldu¤unu iddia eder. Ekonomik ve politik olarak merkezden güçsüz ama çevreden daha güçlü konumdad›r. maliyetlerinin devletler ve flirketler için çok yüksek olmaya bafllad›¤›n› belirtir. sosyal bilimlerde ise postmodern teorinin ortaya ç›k›fl› geçifl döneminin belirsizli¤ine iflaret etmektedir. dünya üzerinde sömürünün ihraç edilmesini sa¤layacak yer kalmam›flt›r. Yar› çevre. Dünya sistemi içinde. çevre bir ülkenin yar› çevre konuma geçmesi üç tane stratejiye ba¤l›d›r. ‹kinci olarak merkez ülkelerdeki giriflimciler baflka yerlerde yat›r›m yapmaya yönelebilir. O tarihten bu yana da Kondratieff döngüsüne göre geçifl ve belirsizlik dönemi yaflanmaktad›r. Wallerstein’a göre bu sistem kendi kapitalistlerini koruyabilen. Bunlardan birincisi. modern dünya sisteminde politik istikrar›n sa¤lanmas›nda önemli bir rol oynamaktad›r. Kültürel gösterge olarak. Dünya zenginli¤inin büyük bir k›sm› merkezin kontrolü alt›ndad›r. düflürülmesi ise varolan dünya sistemine en çok destek veren grup olan orta s›n›f aras›nda siyasi hoflnutsuzlu¤a neden olacakt›r. sistem co¤rafi olarak yay›lman›n s›n›rlar›na ulaflm›flt›r. daha düflük üretim maliyetleri ile üretim yap›labilmesini sa¤layabilecek geliflmifl teknolojiye yaslanan bir pazara sahip olmakt›r. Üretim maliyetlerinin artmas› nedeniyle kâr oranlar›n›n düflmesi. Yap›sal göstergeler ise finansal spekülasyon ve küresel düzeyde örgütlenen yeni sistem karfl›t› hareketlerdir.

Japonya c. Azgeliflmifl bölgeler e. ‹ngiltere .üst kültür d. Güçlü ve zay›f devletler aras›nda tampon bölge rolüne sahip olan bölgeleri tan›mlamak için afla¤›dakilerden hangisi kullan›lmaktad›r? a. Kapitalizm ve Toplum 7. 18. 14. Dünya sistemi içinde askeri. yüzy›l d. Tampon bölge e. Yar› çevre b. Yerel kültür. yüzy›l c. c. Polanyi J. yüzy›l e. Marx 6. Serbest ticaret bölgeleri c. Yoksul bölgeler b. Kanada d. yüzy›l b. Modern Dünya Sistemi e. Merkez d. Wallerstein’a göre kapitalist dünya ekonomisi ne zamandan beri varl›¤›n› sürdürmektedir? a. Kapital b. Afla¤›dakilerden hangisi Wallerstein’›n entelektüel geliflimini etkileyen düflünürler aras›nda yer almaz? a. Toplumsal de¤iflme e.befleri bilgi c. e. Yar› çevre c. Schumpeter T. yüzy›l 5. Modern Kapitalist Toplumlar c. b. politik ve ekonomik olarak zay›f devletlerin bulundu¤u bölgeleri tan›mlamak için afla¤›dakilerden hangisi kullan›lmaktad›r? a. 1920’ler c. 1950’ler 3. Alt kültür. Merkez 9. Wallerstein’›n en çok bilinen ve 14 dile çevrilen çal›flmas› afla¤›dakilerden hangisidir? a. G. Küresel Dünya d. Modern-geleneksel b. 16. Braudel K. Çevre d. “‹ki kültür” kavram› afla¤›dakilerden hangisi için kullan›lmaktad›r? a. Dünya sistemi 4. Üretim biçimi b. F. Toplumsal yap› c.8.evrensel kültür 8.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 189 Kendimizi S›nayal›m 1. 15. Azgeliflmifl bölgeler e. Kore b. Çevre b. Bilimsel bilgi. Amerika Birleflik Devletleri e. Kapitalist iktisadi sistemin merkezden çevreye do¤ru büyümesini ve bu büyümenin kapitalist toplumlar ile kapitalizm öncesi toplumlar üzerindeki benzer etkilerini ifade eden kavram afla¤›dakilerden hangisidir? a. d. 17. Ekonomik ilerleme d. Merkez 10. Serbest bölge c. 1930’lar d. 1940’lar e. Dünya sistemi içinde zenginli¤in büyük bir k›sm›n› kontrol eden bölge afla¤›dakilerden hangisidir? a. Yar› çevre d. Ünite . Wallerstein’›n düflünce sisteminde oldukça etkili olan Annales Okulu ne zaman kurulmufltur? a. Çevre 2. Popüler kültür-üst kültür e. Wallerstein’a göre afla¤›dakilerden hangisi günümüzde dünya sistemi içinde merkez ülke konumunda de¤ildir? a. 1910’lar b. Parsons K.

“Bu inan›lmaz borç... büyüyor. Kontradief B’nin karakteri bu. Burada bir fasit daire ç›k›yor. .. eskilerden daha büyük. ifller daha da kötülefliyor.. ABD. daha önce de çok kez yafland›. ABD’de iç sorun çok büyük. Fransa sömürgelerinde halk sokaklara dökülüyor.. sonunda onun da çöktü¤ünü belirtti. Bu sürecin sonunda ABD’nin en büyük borçlu haline geldi¤ini. Üretim zay›flad›kça para sahibi paras›n› üretimden çekip. ayn› flekilde ABD’li tüketicilerin de borçland›¤›n› belirten Wallerstein. sonra di¤erleri dahil olup tekeli k›r›yor.. Bunu yapmayan hükümetler ayakta kalamayacak.. Bu afla¤› gidifli durdurabilece¤ini sanm›yorum. Fabrikalar düflük maliyete gidiyor. ... iflsizlik olufluyor.. bu döngüyü flu flekilde tarif etti: “Önce geniflliyor.Immanuel Wallerstein. bu avantaj›n temel olarak 1940’lar ile 1960’lar aras› dönem için geçerli oldu¤una dikkat çekti. hükümetler istiyor ama bankalar do¤al olarak vermiyor. Japonya birbiri aras›nda bunu yap›yor. Bu ülkeler kalk›n›yor ama bu sorunlu bir kalk›nma. Dünya Ülkelerine kayd›¤›n›... Art›k burada evre B Kontradief’tir. Nas›l? Pek çok ülke baflkan› ayaklanmadan korkuyor. ABD’nin ekonomik gücünün dünyan›n geri kalan›na göre daha çok ve daha ucuza üretim yapabilmesi oldu¤unu belirten Wallerstein. Dünya Ekonomisi Dünya ekonomisinin 400-500 y›ld›r döngüsel bir harekete sahne oldu¤unu belirten Wallerstein.” “Leap Europe adl› Avrupal› bir think-tank kuruluflunun 2-3 ay önce yay›nlanan raporuna göre bu geliflmifl ülkelerde iç savafla kadar gidebilir..” “ (. Kondratief 1 evresinin sonunday›z.. Belli ürünler bir süre gelifliyor. ABD’nin gerilemesinin 40 y›ll›k bir geçmifli oldu¤unu.. spekülasyona yat›r›yor.. O da bu evre” diyerek tart›flman›n oda¤›nda kapitalizmin yerine neyin geçece¤i sorusu oldu¤unu vurgulad›. Avrupa ve Japonya’dan di¤er ülkelere ak›yor. ABD de ayn›.. Bu çok görüldü. Fransa tarihinde 68 dâhil böyle bir isyan yaflanmad›..” ... Bir üründen birileri kâr ediyor. Halk›n silaha eriflimi ne kadar kuvvetli ise o kadar tehlikeli... üretimin 3.. düflük gelirli üretimin bu ülkelere gitmesidir. ekonomik kriz ve kapitalizm çökerken özne olmak” 13 Mart 2009 . ABD geriliyor. “bir sistemin tarihinde tek bir kriz vard›r..” Wallerstein bu süreçte.. Reunion’a da gidebilir. gelifltiriyor. Sistem yap›sal bir kriz içinde “ABD hegemonyas›n›n ertesindeyiz. Sadece yoksullar›n yaflam› biraz daha çekilir hale gelecek. Sarkozy de neoliberal bir liderdi ama geri ad›m at›yor. Çöküfl yaflan›yor. Bu.. Jeopolitika ve ekonominin çok kötü oldu¤una de¤inen Wallerstein. “Obama ne yapabilir?” Wallerstein. Fabrikalar kapan›yor. Kondradief B evresinde patl›yor. Dünya’ya borç verdiklerini. Hasar denetimi yapabilir. Avrupa. geçmiflte de böylesi durumlarla karfl›lafl›ld›¤›n› ve krizdeki hegemonyac› gücün yerinin yeni bir hegemonyac› güçle dolduruldu¤unu ancak henüz böylesi bir yeni hegemonyac› gücün kendini ortaya koyamad›¤›n› belirtti.. Rusya da ayn› durumla karfl› karfl›ya.) Obama yoksullara yard›m etmeye çal›flacak.. yavafl bir flekilde a盤a ç›kan bu gerileyiflin flimdi h›zland›¤›n› belirtti.. Bunun üzerine iflsizlik ihraç edilmeye çal›fl›l›yor. .. (. Ama gerçekte olan.. Ben de bundan yanay›m. “60’lar›n sonundan itibaren bu dayanak ortadan kalkt›” dedi. ABD hegemonyas›n›n ekonomik güç. fiimdi sistemin yap›sal krizi yaflan›yor” diyen Wallerstein.. 50’ler-60’larda gücünün doru¤undayd› ve istedi¤inin %95’ini yapabiliyordu” diyen Wallerstein. Obama’n›n ne yapabilece¤i konusunda ise flunlar› söyledi: “Fazla bir fley yapamaz. ard›ndan 1980’lerin borç krizinin yafland›¤›n› ve sonra da çöp tahviller döneminin geldi¤ini.. Guadulop’ta halk›n %10’u sokaklara döküldü ve kazand›. Bu dalga Martinik’e de s›çrad›.... geliflmifl kapitalist ülkelerin 3.. bunun da bu borç balonunun patlamas›yla sonuçland›¤›n› belirtti. Ama bu da çözüm de¤il. Kâr göz kamaflt›r›c›l›¤›n› yitiriyor. Bankalar kredi vermiyor.. Bu sürece finansallaflma deniyor.. bir süre sonra t›kan›yor.. Daha sonra da Avrupa ve Japonya’n›n öne geçti¤ine iflaret ederek.) Fabrikalar yer de¤ifltirince iflsizlik oluyor. Bu yeni de¤il. paylafl›yor... Ekonomi düzelmeyecek... askeri güç ve dolar›n rezerv para olmas›na dayand›¤›n› flimdi ise bu dayanaklar›n büyük ölçüde zay›flad›¤›na dikkat çekti.. B evresinde üretim yer de¤ifltiriyor..190 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Okuma Parças› “Wallerstein’dan konferans: Jeopolitika. “ABD. 1945 sonras›nda fabrikalar ABD. Çin de.” Kapitalist dünya sona yaklafl›rken.. Bugün dünya ekonomisinin girdi¤i krizin kapitalist ekonomik sistemin yap›sal krizi oldu¤unu belirten Wallerstein.

e 9. “Davos hiyerarflik. c 10. Al›fl›ld›¤›n d›fl›nda. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dünya Sistemi Analizi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Biz yeni bir sistemi oluflturmaya ilerliyoruz. Bu bir aflamada tek bir kanala gelip oturacak. Rus ve Frans›z devrimlerinde insanlar dünyay› de¤ifltirmek için çok çal›flt› ama sistem denge noktas›na çekildi” diyen Wallerstein bugüne iliflkin ise daha umutlu bir tespitte bulundu. sosyal bilimlerin bugününü ve gelece¤ini tart›flmak üzere bir araya gelmeleri ile oluflturulmufltur. S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Fundação Calouste Gulbenkian vakf›na ba¤l› olarak 1993 y›l›nda kurulan Gulbenkian Komisyonu sosyal bilimler. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl: Wallerstein’›n Genel Yaklafl›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. tart›flman›n determinizm ile özgür irade aras›ndaki. ancak bu durumun bizi çaresiz duruma düflürmeyece¤ini ifade etti.sendika. daha geçerli bilgiye ulaflman›n da ancak sosyal olarak mümkün olmas› anlam›na gelir. Bilginin sosyal temelleri oldu¤unu kabul etmek. Tam tersine.8. bu süreci 500 y›l öncesine uzatt›¤›n›zda da ayn› döngüsel yükseliflin ad›m ad›m gerçekleflmesinin görülece¤ini ve nihayetinde de bu döngünün s›n›ra dayand›¤›n› söyledi. nesnellik kavram›yla çeliflkili de¤ildir. döngüsel olarak yükselen bir e¤riye iflaret etti¤ini belirten Wallerstein. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kapitalist Dünya Ekonomisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.. Bugün ne yapt›¤›m›z çok önem tafl›yor..php?yazi_no=22685. geçmiflteki uygulamalara yönelik elefltirileri de¤erlendirerek ve hakikaten daha ço¤ulcu ve evrenselci yap›lar kurarak yap›lacak bir yeniden yap›land›rman›n. Feodalizmin çözüldü¤ü “1450 y›llar›nda da yeni sistem neye benzeyecek diye bir tart›flma vard›. 30 y›l sonras› belirsiz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl: Wallerstein’›n Genel Yaklafl›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kapitalist Dünya Ekonomisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. “Bir sistem normal bir evresinde iken deterministtir. Sistem gere¤i gibi iflleyemiyor. e 4. 1945 sonras› al›m gücünün art›r›ld›¤› 20-25 y›ll›k verimli bir döngü ve eme¤e sald›r›yla geçen 1980-2000 aras›ndaki neoliberal dönemin ard›ndan kapitalist sistemin bir s›n›ra geldi¤ini ifade etti.” diyerek bugün yürütülecek öznel/iradi çabalar›n geçmifle nazaran çok daha etkili sonuçlar do¤urabilece¤ini ifade etti. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kapitalist Dünya Ekonomisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kapitalist Dünya Ekonomisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. do¤a bilimleri ve insan bilimleri alan›ndan 10 bilim insan›n›n.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 191 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› Mevcut krizi anlayabilmek için 400-500 y›ll›k geçmifle bakmak gerekti¤ini söyleyen Wallerstein.06. ‹ki ihtimal var. Türkçe’ye “Sosyal Bilimleri Aç›n: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yap›lanmas› Üzerine Rapor” bafll›¤› ile çevrilen raporun tan›t›m› flu flekilde yap›lm›flt›r: “Bilginin sosyal olarak kurulmufl olmas› gerçe¤i. “Bu raporda üç fleyi göstermeye çal›flt›k. Kapitalizm yerine geçecek olan nedir? Ya daha iyi ya da daha kötü bir sistem. sosyal bilimlerin nesnelli¤ini art›rabilece¤ine inan›yoruz. Birincisi. d 2. ‘kader mi irade mi’ tart›flmas› oldu¤unun alt›n› çizdi. d 7. Sistem çökerken özne olmak Wallerstein krizden nas›l ç›k›labilece¤i konusunda ise flunlar› söyledi: “Teknik olarak iki farkl› çözüm olabiliyor. a 6. girdi maliyeti ve vergilerin 1980’e k›yasla düflük olsa bile 1945’le k›yasland›¤›nda artt›¤›n›. Bunu biliyorum. insanc›l. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kapitalist Dünya Ekonomisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. “Ama kriz ortam›nda birdenbire bir özgürlük an› yaflan›yor. c 5. b 3. yani iflçi ücreti. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl: Wallerstein’›n Genel Yaklafl›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Kaynak: http://www. Gerçekleflecek olan nas›l bir fley bilmiyorum. bir bilgi biçimi olarak sosyal bilimin nas›l tarihsel olarak olufltu¤u ve neden. biz. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl: Wallerstein’›n Genel Yaklafl›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.org/yazi. sömürgeci bir sistem. kimse bilemez” dedi. Merkezi Lizbon’da bulunan komisyonun çal›flmalar› Wallerstein baflkanl›¤›nda yürütülmüfl ve 1996 y›l›nda yap›lan çal›flmalar bir rapor halinde yay›nlanm›flt›r. Porto Alegre demokratik. denge noktas›na çekilir.2011 1. Bilemeyece¤imiz bir fleyden söz ediyorum. Bugünkü esas meselenin “özne olmak” oldu¤unu belirten Wallerstein. Ünite . on sekizinci yüzy›l sonundan 1945’e .” Bu iki olas›l›k aras›ndaki fark› “Davos ruhu ile Porto Alegre aras›ndaki fark” fleklinde tarif eden Wallerstein. Eriflim tarihi: 21. kimse bilmiyordu” diyen Wallerstein. b 8. Kapitalist aç›s›ndan üç temel maliyet kaleminin. Siz ne yaparsan›z yap›n. Berbat bir keflmekefl içindeyiz.

sorunun temelinde yatan meseleleri acilen ve aç›k seçik ortaya koyarak. a¤›r bir depresyonla sona erer. keskin bir resesyonla sona erer ve plato dönemine girilir.06. 1990: 195) Ba¤›ml›l›k Okulu Analiz birimi Metodoloji Ulus-Devlet tarihsel yap›salc›: ulus devletlerin yükselifli ve gerilemesi Teorik yap› merkez-çevre deterministik: Geliflmenin yönü ba¤›ml›l›k genellikle zarar verir Araflt›rma oda¤› çevre Dünya-Sistem Kuram› Dünya Sistemi dünya sisteminin tarihsel dinamikleri: döngüsel de¤iflimler merkez-yar›çevreçevre dünya ekonomisi içinde olas› yukar› ve afla¤› hareketlilik merkez. araflt›rma sürecinde neye odakland›klar› ve geliflmenin yönüne dair bak›fl aç›lar› üzerinden karfl›laflt›r›lmaktad›r. teorik yap›lar›. tekil ulus devletler ve ulus devletlerin yükselifli ve gerilemesi üzerine odaklan›rken Dünya Sistemi yaklafl›m› bu ulus devletlerin oluflturdu¤u bütüne. bu dönemde gerçekleflir.metiskitap. yani kapitalist dünya ekonomisine ve bu bütün içinde yaflanan döngüsel de¤iflimlere . Çevrimin ilk evresi Bahar (Spring)’dir. aç›k seçik formüllerimiz yok. yazdan k›fla geçifl. Bizce her fleyden önemlisi. son y›llarda çok tart›fl›lan bir dizi temel entelektüel soruyu aç›mlayarak. ‹kincisi.html. Üçüncüsü de. 1945’ten bu yana dünya genelinde meydana gelen geliflmelerin bu entelektüel iflbölümüyle ilgili ne gibi sorular sorulmas›na yol açt›¤› ve böylece bir önceki dönemde yerli yerine oturtulan örgütlenme yap›s›n› yeniden tart›flma gündemine getirdi¤idir.2011) Kondratieff’in gelifltirdi¤i döngüsellik analizi afla¤›daki gibidir: 1790’dan 1810-17’ye yükselifl 1810-17’den 1844-51’e alçal›fl 1844-51’den 1870-75’e yükselifl 1870-75’den 1890-96’ya alçal›fl 1890-96’dan 1914-20’ye yükselifl Bu döngüsellikler daha sonra baflka iktisatç›lar taraf›ndan günümüz de uyarlanm›flt›r. enflasyon baz›nda ciddi getiriler sa¤lamaks›z›n ilerler. hem de borsalar büyük de¤er kaybeder. Önerebilece¤imiz basit. Borsalar›n en kuvvetli yükselifl aflamas›.com/Catalog/Book/4355).net/forum/kondratieff-dalgalari-tuncer-sengoz-t-3218.06. Geçmifl dönemlerdeki kredi genifllemesi.2011 S›ra Sizde 2 Ba¤›ml›l›k Okulu ve Dünya Sistem Kuram› analiz birimleri. (So.192 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› uzanan süreçte.” (http://finans. görece standart bir dizi disipline ayr›flt›¤›d›r. çevre ve yar›-çevre olmak üzere dünya ekonomisi odaklanmaktad›r. “Kuflkusuz do¤ru yönde ad›m atmay› sa¤layacak baflka çözümler de vard›r ve baflkalar›n› böyle öneriler gelifltirmeye ça¤›r›yoruz. Her K-döngüsünde farkl› bir emek-sermaye iliflkisi vard›r ve dura¤anl›k dönemi. Likit’in kral oldu¤u dönemdir bu. Eriflim tarihi 21. yerini borçlar›n likidasyonuna b›rak›r ve çevrim. Yaz. Bu evre krizden ilk ç›k›fl ve ekonomik geniflleme dönemidir. Bu dönemde hem mal piyasalar›. Bahar’› Yaz (Summer) takip eder. Yaz döneminde enflasyon artar ve borsa yükseliflleri bafllar.” . ak›l s›n›rlar› içinde tart›flabilmektir. Buna göre uluslararas› piyasalar ve iflleyifllerine bak›ld›¤›nda yaklafl›k 50 y›l süren yükselme ve dura¤anlaflma dönemleri yaflanmaktad›r. sosyal bilimlerin bu tarihin ve yak›n dönem tart›flmalar›n›n ›fl›¤›nda yeniden yap›land›r›lmas›n› tart›flmak istiyoruz. Plato’dan deflasyona geçilir. Kondratieff döngüsü kapitalizmin yükseliflten alçal›fla ve alçal›fltan yükselifle do¤ru uzun dalgalar ya da döngüsellikler biçiminde sonsuza dek yaflayaca¤› düflüncesini hakl› göstermek için kullan›lmas› nedeniyle elefltirilmifltir.Gulbenkian Komisyonu (http://www. çevre ve yar› çevre aras›ndaki belirleyicilik iliflkisine karfl› ç›kar ve olas› yukar› ve afla¤› hareketlilikler oldu¤unu iddia eder. Buna göre Ba¤›ml›l›k Okulu çevreye. bir kez daha tekrarlayal›m. Sonuçta. S›ra Sizde 3 20. Ancak bu yükselifller. Dünya Sistemi kuram› ise bunun tersine merkez. Plato dönemi. “Kondratieff çevrimleri yaklafl›k 50 y›l sürer. yüzy›l›n bafl›nda yaflam›fl olan Rus iktisatç› Nikolai Dimitrieviç Kondratieff’in geliflirdi¤i iktisadi analiz yöntemi K-döngüsü ya da Kondratieff döngüsü olarak adland›r›lmaktad›r. yani Sonbahar’d›r (Autumn). Afla¤›daki tabloda bu karfl›laflt›rman›n bir özeti yer almaktad›r. sadece bize do¤ru yönde ilerlememize yard›mc› olacakm›fl gibi görünen birkaç tart›flmaya aç›k önerimiz var. Eriflim tarihi: 21. üretim sistemlerinde ortaya ç›kan bir yenilik ya da yeni bir teknoloji ile son bulmaktad›r. Ba¤›ml›l›k Okulu merkez ve çevre olmak üzere ikili karfl›tl›klar üzerine kurulmufltur ve bu ikisi aras›ndaki ba¤›ml›l›k iliflkisinin zarar vermek üzerinden bir belirleyicilik iliflkisi oldu¤unu iddia etmektedir. Buna karfl›l›k. enflasyon yavafllam›fl ve bir dezenflasyon dönemine girilmifltir. ‘flimdi nas›l bir sosyal bilim?’ sorusuna cevap oluflturmakta daha ileri gidebilmek için bize optimal görünen bir tav›r belirlemektir.ekibi.

(2008) Classical And Contemporary Sociological Theory. Wallerstein. ‹stanbul: Yar›n Yay›nlar›. (2003) “Dünya Sistemleri Kavramlar›na Karfl› Dünya Sistemi Kavram›: Bir Elefltiri” Dünya Sistemi. Büyük Kargafla-Yeni Toplumsal Hareketlerin Krizi. (1999) “Immanuel Wallerstein’›n Dünya Sistemi: Tarih Olarak Siyaset ve Sosyoloji” Tarihsel Sosyoloji.06. I.com/Metis/Catalog/Interview/2894. (2002) Contemporary Sociological Theory. Terence K. Lee. (2004) Amerikan Gücünün Gerileyifli Kaotik Bir Dünyada ABD. Ankara: Bilim ve Sanat Yay›nlar›. “Dünya Kapitalizminin Çeliflkileri”. Wallerstein. Wallerstein. I. Eriflim tarihi0 21. (1993) “Sistem Karfl›t› Hareketlerin Tarihi ve ‹kilemleri”. Wallerstein. (2011) Modern Dünya Sistemi. I. C. ‹stanbul: Aram Yay›nlar›. (2005) Avrupa Evrenselcili¤i: ‹ktidar›n Retori¤i. Wallerstein. R. Wallerstein. (2000) Geçifl Ça¤› / Dünya Sisteminin Yörüngesi (1945-2025). I. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. ‹stanbul: Aram Yay›nlar›. Wallerstein. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. (1999) Sosyoloji Sözlü¤ü. California: Pine Forge Press. I. Peet. Yüzy›lda Avrupa Dünya Ekonomisinin Kökenleri. (2005) Ütopistik ya da 21. (1999) Sosyal Bilimleri Düflünmemek.06. der. “Dünya Sistemi Analizi ve Kültürel Çal›flmalar” http://www. Allan. I. I. Ragin. I. R. ‹stanbul: Yar›n Yay›nlar›. Wallerstein. I. I. Cilt 3: Kapitalist Dünya Ekonomisinin Büyük Yay›lmas›n›n Birinci Evresi. ve Chirot.2011. ‹stanbul: Avesta Yay›nlar›. Hopkins ile birlikte. (2004) Dünya Sistemleri Analizi. N. Wallerstein.metiskitap. (1990) Social Change and Development. (1991) Global Capitalism: Theories of Societal Development. (2007) ‹ki Kültürü Aflmak: Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri ile Befleri Bilimler Ayr›l›¤›. ‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›. ‹stanbul: Aram Yay›nlar›. A. So. Wallerstein. . (2005) 21. Gills. (1992) Tarihsel Kapitalizm. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. Marshall. der. Wallerstein. Wallerstein. Frank ve B. (2010b) Modern Dünya Sistemi Cilt 2: Merkantalizm ve Dünya Avrupa Ekonomisinin Güçlendirilmesi 1600-1750. B. California: Pine Forge Press. (2010a) Modern Dünya Sistemi Cilt 1: Kapitalist Tar›m ve 16. I. I. (1998) Liberalizmden Sonra. Ankara: ‹mge Yay›nevi. Appelrouth. D. A. Giovanni Arrighi ve Terence K. Gulbenkian Komisyonu. Yüzy›l Paradigmas›n›n S›n›rlar›. Hopkins ile birlikte. K. ‹stanbul: Aram Yay›nlar›. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. Contemporary Social and Sociological Theory. ‹stanbul: Aram Yay›nlar›.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 193 Yararlan›lan Kaynaklar Adams. Yüzy›l›n Tarihsel Seçimleri. (1996) Sosyal Bilimleri Aç›n. (1995) Sistem Karfl›t› Hareketler. E. ve Wallerstein.2011. ve Sydie. I. ve Desfor Eldes.8. I. Alvin.com/Metis/Catalog/Interview/2894. Wallerstein. G. ‹stanbul: Yar›n Yay›nlar›. ‹stanbul: Alan Yay›nc›l›k. Wallerstein. ‹stanbul: Metis Yay›lar›. I. L. I.metiskitap. Wallerstein. (2006). ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. (2003) Bildi¤imiz Dünyan›n Sonu. G. 1750-1840. 19. Wallerstein. R. ‹stanbul: Avesta Yay›nlar›. Theda Skocpol. I. Ünite . Yüzy›lda Siyaset. S. K. Wallerstein. California: Pine Forge Press. Beverly Hills: Sage Publications. I. Eriflim tarihi: 21. http://www. Wallerstein. London: Routledge Publications. Wallerstein. (2005) Yeni Bir Sosyal Bilim ‹çin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful