P. 1
ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI

|Views: 24|Likes:
Yayınlayan: Tolga Onur Dinkçi

More info:

Published by: Tolga Onur Dinkçi on May 26, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

Sections

 • G‹R‹fi
 • DANIEL BELL’‹N SOSYOLOJ‹S‹
 • ‹deolojinin Sonu Tezi
 • “SANAY‹ SONRASI TOPLUM” KAVRAMI
 • SANAY‹ SONRASI TOPLUM KURAMI
 • Sanayi Öncesi Toplum, Sanayi Toplumu ve Sanayi Sonras› Toplum
 • Sanayi Sonras› Toplumlar›n Genel Karakteristikleri
 • Kültür
 • SANAY‹ SONRASI TOPLUM TEOR‹S‹NE YÖNEL‹K ELEfiT‹R‹LER
 • Özet
 • Kendimizi S›nayal›m
 • S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
 • Yararlan›lan Kaynaklar
 • MODERNL‹K VE MODERN TOPLUMLARIN TEMEL SORUNU
 • MODERNL‹K VE ÖZNE
 • MODERNL‹K ‹LE ÖZNE VE DEMOKRAS‹ ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹LER
 • S‹YASAL MODERNL‹K VE DEMOKRAS‹N‹N BOYUTLARI
 • TOPLUMSAL HAREKETLER VE KÜLTÜREL DEMOKRAS‹
 • Ayd›nlanma Düflüncesine Tepki
 • Frederich Nietzsche (1844-1900)
 • Modern Sanata Karfl› Postmodern Sanat Anlay›fl›
 • Modernizm-Postmodernizm Karfl›laflt›rmas›
 • JEAN-FRANÇOIS LYOTARD’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI
 • Girifl
 • Postmodernizm ve Bilginin Konumu
 • Dilin Esnekli¤i ve Büyük Anlat›n›n Yitimi
 • Elefltiriler
 • FREDRIC JAMESON’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI
 • Postmodernizm = Geç Kapitalizm mi?
 • Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar
 • ZYGMUNT BAUMAN’IN HAYATI
 • ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹K DE⁄ERLEND‹RMES‹
 • Bauman’›n Modernite Elefltirisi
 • ZYGMUNT BAUMAN’IN POSTMODERNL‹⁄E YÖNEL‹K GÖRÜfiLER‹
 • Bauman’a Göre Postmodern Etik
 • Bireylerin Modern ve Postmodern Koflullarda ‹nfla Biçimleri
 • Bauman’a Göre Küreselleflme
 • GÖSTERGE EVRELER‹
 • TÜKET‹M TOPLUMU
 • S‹MÜLASYON VE S‹MÜLAKRLAR
 • Amerika ve Gerçekli¤in Kusursuz Cinayeti
 • Anlam›n Zedelenmesi
 • Kitle’den Sessiz Y›¤›na/Ço¤unlu¤a
 • ELEfiT‹R‹LER
 • Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
 • Okuma Parças›
 • POST-YAPISALCILIK
 • MICHEL FOUCAULT
 • Foucault’un Yaflam›
 • Foucault ve Post-yap›salc› Düflüncelerinin Ortaya Ç›k›fl›
 • Foucault’un Temel Düflünce ve Kavramlar›
 • Benlik
 • Söylem-Arekoloji-Soykütük-Arfliv
 • Söylem-‹ktidar-Kontrol
 • Mutlak ‹ktidar
 • Disipline Edici ‹ktidar
 • Biyo-‹ktidar
 • JACQUES DERRIDA
 • Jacques Derrida’n›n Hayat›
 • DERRIDA’NIN TEMEL DÜfiÜNCE VE KAVRAMLARI
 • Yap›söküm Yöntemi ve Metin
 • Fark ve Erteleme (Differance)
 • Silme
 • Yap›söküm ve Oyun
 • POST YAPISALCILI⁄A YÖNELT‹LEN ELEfiT‹R‹LER
 • POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL VARSAYIMLARI
 • POSTMARKS‹ZM KURAMININ MARKS‹ZM ÜZER‹NE ELEfiT‹R‹LER‹
 • POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL KAVRAMLARI
 • Söylem
 • Hegemonya
 • YEN‹ TOPLUMSAL HAREKETLER
 • POSTMARKS‹ZM VE RAD‹KAL DEMOKRAS‹ S‹YASET‹
 • Agonistik Demokrasi
 • POSTMARKS‹ZME YÖNELT‹LEN TEMEL ELEfiT‹R‹LER
 • G‹R‹fi: WALLERSTEIN’IN GENEL YAKLAfiIMI
 • Wallerstein’›n Sosyal Bilim Anlay›fl›
 • DÜNYA S‹STEM‹ ANAL‹Z‹
 • Dünya Sistemi: Dünya ‹mparatorluklar› ve Dünya Ekonomileri
 • KAP‹TAL‹ST DÜNYA EKONOM‹S‹
 • Kapitalist Dünya Ekonomisi: Merkez, Çevre ve Yar› Çevre
 • GEÇ‹fi SÜREC‹ OLARAK KÜRESELLEfiME
 • SONUÇ

T.C.

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YAYINI NO: 2673 AÇIKÖ⁄RET‹M FAKÜLTES‹ YAYINI NO: 1639

ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI
Yazarlar Arfl.Gör. Erhan AKARÇAY (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTUNO⁄LU (Ünite 1) Doç.Dr. Abdülkerim SÖNMEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN (Ünite 3, 5) Arfl.Gör. Cem Koray OLGUN (Ünite3, 5) Doç.Dr. Cahit GELEKÇ‹ (Ünite 4) Prof.Dr. Meliha Demet ULUSOY (Ünite 6) Yrd.Doç.Dr. Fuat GÜLLÜPINAR (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. Hatice YEfi‹LDAL (Ünite 8)

Editörler Prof.Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN Prof.Dr. Serap SU⁄UR

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹

Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir. “Uzaktan Ö¤retim” tekni¤ine uygun olarak haz›rlanan bu kitab›n bütün haklar› sakl›d›r. ‹lgili kurulufltan izin almadan kitab›n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay›t veya baflka flekillerde ço¤alt›lamaz, bas›lamaz ve da¤›t›lamaz. Copyright © 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University.

UZAKTAN Ö⁄RET‹M TASARIM B‹R‹M‹ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard›mc›s› Arfl.Gör.Dr. ‹rem Erdem Ayd›n Ö¤retim Tasar›mc›s› Dr. Kadriye Uzun Grafik Tasar›m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z Ö¤r.Gör. Nilgün Salur Dil Yaz›m Dan›flman› Yrd.Doç.Dr. Hülya Planc› Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z Dizgi Aç›kö¤retim Fakültesi Dizgi Ekibi Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ISBN 978-975-06-1340-1 1. Bask› Bu kitap ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Web-Ofset Tesislerinde 35.000 adet bas›lm›flt›r. ESK‹fiEH‹R, A¤ustos 2012

‹çindekiler

iii

‹çindekiler
Önsöz ............................................................................................................ vii

Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell.......................................
G‹R‹fi .............................................................................................................. DANIEL BELL’‹N SOSYOLOJ‹S‹.................................................................... ‹deolojinin Sonu Tezi.................................................................................... “SANAY‹ SONRASI TOPLUM” KAVRAMI .................................................... SANAY‹ SONRASI TOPLUM KURAMI ........................................................ Sanayi Öncesi Toplum, Sanayi Toplumu ve Sanayi Sonras› Toplum ...... Sanayi Sonras› Toplumlar›n Genel Karakteristikleri.................................... Kültür ............................................................................................................ SANAY‹ SONRASI TOPLUM TEOR‹S‹NE YÖNEL‹K ELEfiT‹R‹LER ............. Özet ............................................................................................................... Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. Yararlan›lan Kaynaklar..................................................................................

2
3 3 5 6 9 9 16 18 19 23 24 25 25 26

1. ÜN‹TE

Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi............................. 28
G‹R‹fi .............................................................................................................. TOPLUMU ANLAMANIN YÖNTEM‹ VE GEÇ MODERN TOPLUMUN DURUMU ................................................................................. MODERNL‹K VE MODERN TOPLUMLARIN TEMEL SORUNU .................. MODERNL‹K VE ÖZNE ................................................................................ MODERNL‹K ‹LE ÖZNE VE DEMOKRAS‹ ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹LER .......... S‹YASAL MODERNL‹K VE DEMOKRAS‹N‹N BOYUTLARI......................... TOPLUMSAL HAREKETLER VE KÜLTÜREL DEMOKRAS‹.......................... Özet ............................................................................................................... Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 29 31 34 36 37 39 41 44 46 47 48 49

2. ÜN‹TE

Postmodern Sosyal Teori.. ..................................................... 50
G‹R‹fi .............................................................................................................. Ayd›nlanma Düflüncesine Tepki .................................................................. Frederich Nietzsche (1844-1900)............................................................ Modern Sanata Karfl› Postmodern Sanat Anlay›fl›........................................ Modernizm-Postmodernizm Karfl›laflt›rmas› ................................................. JEAN-FRANÇOIS LYOTARD’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI .................... Girifl................................................................................................................ Postmodernizm ve Bilginin Konumu........................................................... Dilin Esnekli¤i ve Büyük Anlat›n›n Yitimi................................................... Elefltiriler .................................................................................................. FREDRIC JAMESON’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI ................................. 51 53 54 55 57 61 61 61 63 65 66

3. ÜN‹TE

............................. Kendimizi S›nayal›m ............... 98 G‹R‹fi: JEAN BAUDRILLARD’IN YAfiAMI VE SOSYOLOJ‹YE YAKLAfiIMI .................................................................................................................................... Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ....... Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar .................................... 99 100 102 105 107 108 109 111 112 114 115 115 116 117 6....................................................................................................... 76 G‹R‹fi ................................................................................................................................................................... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ............. ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹K-POSTMODERNL‹K KARfiILAfiTIRMASI VE KÜRESELLEfiMEYE YÖNEL‹K GÖRÜfiLER‹ .................. Bauman’a Göre Küreselleflme ............................. Bireylerin Modern ve Postmodern Koflullarda ‹nfla Biçimleri ........................................ Postmodernizm = Geç Kapitalizm mi?........................................ 66 67 69 70 72 73 73 74 4.................................................................................................................................................................. Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ......................................... Bauman’›n Modernite Elefltirisi..... Elefltiriler ...... ÜN‹TE Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ............................................................... Özet.... 120 MICHEL FOUCAULT .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................iv ‹çindekiler Girifl................................................................................ Anlam›n Zedelenmesi .................................... 119 POST-YAPISALCILIK ........................................ Amerika ve Gerçekli¤in Kusursuz Cinayeti ............................................................................. Kitle’den Sessiz Y›¤›na/Ço¤unlu¤a.......................................................................................................................... Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ..... GÖSTERGE EVRELER‹ .... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ............... Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar .................................... 118 G‹R‹fi .................................................................................... Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard ........... S‹MÜLASYON VE S‹MÜLAKRLAR ............................. Kendimizi S›nayal›m................................................................................................................................................................................. Özet ....................................................................................... Özet............ ZYGMUNT BAUMAN’IN POSTMODERNL‹⁄E YÖNEL‹K GÖRÜfiLER‹.... ÜN‹TE Tüketim Toplumu........................................................................................................................................... 77 78 79 80 83 86 87 88 90 92 94 95 96 96 5.................................. ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹K DE⁄ERLEND‹RMES‹ ........................... Okuma Parças› . ZYGMUNT BAUMAN’IN HAYATI .................................. S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ........................................................................................................................ Kendimizi S›nayal›m.......................................... ELEfiT‹R‹LER ........................................................................... TÜKET‹M TOPLUMU ............... Bauman’a Göre Postmodern Etik................................................................................................................................... ÜN‹TE Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida ................. Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ...................................................................................................... 122 ........................................

................................................................. Söylem .............................................................................................. POSTMARKS‹ZM VE RAD‹KAL DEMOKRAS‹ S‹YASET‹ .............................................................................................................................................. POSTMARKS‹ZME YÖNELT‹LEN TEMEL ELEfiT‹R‹LER . Söylem-‹ktidar-Kontrol .................................. Kendimizi S›nayal›m........................................................... Özet..... Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› .................................................. Agonistik Demokrasi..................... POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL KAVRAMLARI ....................... Çevre ve Yar› Çevre ............................... YEN‹ TOPLUMSAL HAREKETLER ......................... Disipline Edici ‹ktidar ...................... 142 POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL VARSAYIMLARI ...... GEÇ‹fi SÜREC‹ OLARAK KÜRESELLEfiME .............................................................................. Söylem-Arekoloji-Soykütük-Arfliv ..................................... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .......................................................................................... Benlik........................................................................................................... Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar .............................................................. DÜNYA S‹STEM‹ ANAL‹Z‹............................................. JACQUES DERRIDA .......................................................................................................................................... Yap›söküm ve Oyun............................................................................................ 143 146 149 149 152 155 159 161 163 166 168 169 169 171 7.......... Silme ... Foucault ve Post-yap›salc› Düflüncelerinin Ortaya Ç›k›fl› ................ Fark ve Erteleme (Differance) ........... ÜN‹TE Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein ............................................ Jacques Derrida’n›n Hayat› ...... 122 123 125 125 125 127 128 128 129 130 130 131 131 134 134 135 135 136 137 139 140 140 141 Postmarksizim ve Radikal Demokrasi....................................... Kendimizi S›nayal›m............................................ Biyo-‹ktidar ......................................... ‹z .................... Kapitalist Dünya Ekonomisi: Merkez..................‹çindekiler v Foucault’un Yaflam›...................................................... Mutlak ‹ktidar ................................ KAP‹TAL‹ST DÜNYA EKONOM‹S‹...................................................................... ÜN‹TE ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› .................................................................................................................................................................................. Özet................................................................... Dünya Sistemi: Dünya ‹mparatorluklar› ve Dünya Ekonomileri.... S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ............................................................................... POST YAPISALCILI⁄A YÖNELT‹LEN ELEfiT‹R‹LER ....... Wallerstein’›n Sosyal Bilim Anlay›fl› .............................................. 173 174 177 178 178 179 183 8................................................................................................................................................................... POSTMARKS‹ZM KURAMININ MARKS‹ZM ÜZER‹NE ELEfiT‹R‹LER‹ ................... 172 G‹R‹fi: WALLERSTEIN’IN GENEL YAKLAfiIMI ..................................... Foucault’un Temel Düflünce ve Kavramlar› .................................................................................................................. Hegemonya............................................ Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ................. Yap›söküm Yöntemi ve Metin................................................................................................... DERRIDA’NIN TEMEL DÜfiÜNCE VE KAVRAMLARI .....................

.. Kendimizi S›nayal›m....................................................... Yararlan›lan Kaynaklar.................................................. 185 187 189 190 191 191 193 ...............vi ‹çindekiler SONUÇ................................................................................................................................................................................................................................................... Özet............................................ S›ra Sizde Yan›t Anahtar› ..................... Okuma Parças› .............. Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ................................................................................................................................................................................

Alt›nc› ünitede ikinci s›n›fta gördü¤ünüz postyap›salc›l›k biraz daha ayr›nt›l› olarak ifllenmifltir. Davut Alper Altunay’a ve kitab›n bas›m ifllerinde emeklerinden dolay› A. Son olarak yedinci ve sekizinci ünitelerde postmarksizm ile yine Marx’›n çal›flmalar›ndan önemli ölçüde etkilenen I. kavrama. Üçüncü ve dördüncü ünitelerde modernlik ve postmodernlik kavramlar› ile postmodern sosyal teorinin k›sa bir özeti verilmifltir. Beflinci ünitede kitle iletiflim araçlar› ve tüketim toplumuyla iliflkili simülasyon kuram› ana hatlar› ile ele al›nm›flt›r.Doç. kitab›n dizgi ve grafik tasar›m›nda katk›lar›ndan dolay› Yrd.F. Serap SU⁄UR . Günümüzde de¤iflen dünya ve modern toplum ba¤lam›nda giderek daha da karmafl›k hale gelen toplumsal gerçekli¤in anlafl›lmas› ve aç›klanmas›nda yetersiz kalan klasik dönemin hâkim paradigmas› pozitivizm büyük ölçüde kan kayb›na u¤ram›fl. Kitap temel olarak Sosyoloji disiplininde son dönemde paradigmalar›n› oluflturan teorisyenlerin problematik olarak gördükleri toplumsal olay ve olgulara bak›fl aç›lar›n› yans›tmaktad›r.Önsöz vii Önsöz Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› kitab›n›z uzaktan ö¤retim yoluyla lisans düzeyinde sosyoloji e¤itimi almak isteyen ö¤rencilere yönelik olarak haz›rlanm›flt›r. çevre kirlili¤i.Dr. fliddet. kendine özgü bak›fl aç›s›yla sosyal bilimlere ve sosyolojiye katk›da bulunmufl ve toplumsal dünyaya bak›fl›m›z› zenginlefltirmifltir. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› kitab›n›n haz›rlanmas›nda çok say›da kiflinin eme¤i geçmifltir. Wallerstein’›n dünya sistemi kuram› k›saca özetlenerek verilmifltir.Dr. Bu çerçevede gelifltirilen her yeni teori. dizgi birimine çok teflekkür ederiz. Yaflad›¤›m›z bu karmafl›k durumu göz önüne ald›¤›m›zda elinizdeki kitab›n size yol gösterici ve ufuk aç›c› olaca¤›n› tahmin ediyoruz. analiz etme. k›saca sosyoloji kuramlar›. Ça¤›m›z›n genel sorunlar› aras›nda bulunan adaletsiz gelir da¤›l›m›. Bu aç›dan kitab›n haz›rlanmas›nda ve ünitelerinin yaz›lmas›nda eme¤i geçen baflta ö¤retim üye ve elemanlar›na. Bu çerçevede kitab›n birinci ve ikinci ünitelerinde modern toplumdaki büyük de¤iflimi aç›klamaya yönelik olarak gelifltirilen sanayi sonras› toplum (post-endüstriyel toplum) ve programlanm›fl toplum teorileri k›saca ele al›nm›flt›r.Dr. yorumlama ve çözüm önerileri gelifltirme yönünde genifl fikirler sunmaktad›r. Editörler Prof. siz de¤erli ö¤rencilerimize olay ve olgular› anlama. terör ve çarp›k güç iliflkileri gibi sorunlar günümüz sosyoloji teorilerinin en önemli u¤rafl alanlar› aras›na girmifltir. ‹nsanl›¤›n yaflanm›fll›¤›ndan yola ç›k›larak gelifltirilen bu bilgiler. yerleflik bilim anlay›fl› her alanda elefltiri oklar›n› üzerine çekmifl ve yeni bir de¤erler dizgesi gelifltirme çabalar› yo¤unluk kazanm›flt›r.Ö. Aylin GÖRGÜN BARAN Prof.

Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisinin elefltirilerini özetleyebileceksiniz. Sanayi sonras› toplum kavram›n› aç›klayabilecek. Amerikan sosyologu Daniel Bell’in sosyolojiye katk›lar›n› özetleyebilecek. Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisini analiz edebilecek.1 ‹çindekiler Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Amaçlar›m›z Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Anahtar Kavramlar • Sanayi Toplumu • Sanayi Sonras› Toplum • Teorik Bilgi • Bilgi S›n›f› • Entelektüel Teknoloji • ‹deolojinin Sonu Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell • G‹R‹fi • DAN‹EL BELL’‹N SOSYOLOJ‹S‹ • “SANAY‹ SONRASI TOPLUM” KAVRAMI • SANAY‹ SONRASI TOPLUM KURAMI • SANAY‹ SONRASI TOPLUM KURAMINA YÖNEL‹K ELEfiT‹R‹LER .

Öte yandan kurucu sosyologlar›n en önemli özellikleri içinden geçtikleri ola¤anüstü de¤iflim ve dönüflüm dönemine karfl›n bugüne dek kal›c›l›¤›n› koruyabilen çal›flmalar ortaya koyabilmifl olmalar›d›r. bilgi toplumu. yüzy›ldaki de¤iflimlerin h›z›n› sosyolojinin ayn› h›zda yakalayabildi¤ini. Zira sanayi toplumu kavram› Saint Simon’dan bu yana sosyoloji disiplini içerisinde tart›flmas›z kabul görürken. 1993. Zamana karfl› direnen klasikleflmifl çal›flmalar›n odak noktas› ise sanayi devriminin ortaya ç›kard›¤› sanayi toplumunun neden oldu¤u toplumsal de¤iflimlerdir. Bugünden geçmifle bakt›¤›m›zda sosyolojinin ortaya ç›kmas›na neden olan sanayi devrimi ve sanayi toplumunun yaratt›¤› dönüflümleri anlamak için sosyolojinin kurucu isimlerinin sosyoloji teorilerini anlamaya ve yorumlamaya çabalarken eksikliklerini ve elefltirilebilecek yanlar›n› tespit edebilmek kimi zaman e¤lenceli bir u¤rafl haline de gelebilmektedir. Ça¤dafllar› gibi Bell de büyük toplumsal sorunlar›n çözümü için öngörülerde ve önerilerde bulunma e¤iliminde olan bir sosyologdur. s. Benzer toplumsal de¤iflim özelliklerini farkl› kavramlaflt›rmalarla de¤erlendiren onlarca kuram ve kuramc› sayabilmek olas›d›r. s. Enformasyon toplumu. sanayi sonras› topluma iliflkin kavramlaflt›rmalar›n hangisini benimseyece¤imiz konusunda tam bir uzlaflmaya var›ld›¤› söylenemez. DANIEL BELL’‹N SOSYOLOJ‹S‹ Daniel Bell’in sosyolojisinin temel amac› “kuramdan çok toplumsal çözümlemeye” (Poloma. makro kuramsal perspektif ile günümüz koflullar›n› dile getiren. Bell toplumsal olaylar›n ve olgular›n tah- . 1993. 324). “network” (a¤) toplumu gibi tan›mlamalar›n baz›lar› kavramsal olarak yaflanan de¤iflimi içerebilmekte ancak çok daha h›zl› biçimde bu dönüflümleri baflkalar› izlemektedir. Toplumsal önkestirim. Sanayi sonras› toplum kavramlaflt›rmas› da iflte tam da bu nedenle birçok tart›flmay› bar›nd›rmaktad›r. tan›k oldu¤umuz toplumsal de¤iflmenin niteliklerini belirlemek oldukça zor görünmektedir. yenilenmifl “uygun” ve “kullan›fll›” bir sosyoloji ilgisini harmanlar (Poloma. Sosyolojide varolan bir e¤ilimi/yaklafl›m› temsil eden bu tarz toplumsal önkestirim (social forecasting) olarak adland›r›lmaktad›r. Oysa 21. klasik sosyoloji perspektifinin bir parças› olan.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell G‹R‹fi ‹çinde bulundu¤umuz ça¤›n. kavrayabildi¤ini ve de¤erlendirebildi¤ini söylemek oldukça güçtür. 323) a¤›rl›k vermesidir. Sanayi toplumundan bambaflka bir toplumsal yap›ya do¤ru dönüflümü hangi kavramlaflt›rma ile çözümleyebilece¤imiz bir muamma haline gelmifltir.

“Her ikisi de ileri sanayi toplumlar›n›n birer örne¤ini. Ancak yine de Bell sosyolojinin belli oranda gelece¤e dönük ç›kar›mlarda bulunmas›n›n sosyal bilimsel. Kitaplar› aras›nda ‹deolojinin Sonu-The End of Ideology (1960). Toplumsal önkestirim SIRA S‹ZDE 1 DÜfiÜN EL‹M Resim 1. s. toplumsal yap› içindeki kal›plar› (patterns) ve bu yap›n›n söz konusu oldu¤u de¤iflimleri tan›mlamakla yükümlüdür. xi). s. kapitalizmin geliflimi ve Bat› kültürünün çat›flmalar› konular›nda önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. Kuram. Bell’e göre tahmin sanayi sonras› toplumun kaç›n›lmaz bir sonucu ve ahlaki bir zorunluluktur. Sosyolojinin bu alanda belli bir dönem için fütürolojik yaklafl›mlar› benimseyen isimleri olmufltur. K. Chicago Üniversitesi’nde asistanl›k yaparak bafllad›¤› akademik kariyerine. üretim güçlerinin önemli ölçüde yüksek düzeyde oldu¤u toplum modelinin birer uygulan›fl biçimini ifade etmektedirler” (Vergin. Daniel Bell için sosyolojik kuram. 324). Galbraith gibi önemli isimler taraT E L E V ‹ Z Y Oortaya N f›ndan benimsenen yak›nlaflma (convergence) teorisinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1983. Yak›nlaflma teorisine göre toplumsal organizasyonlar›n teknik ve ekonomik zorunluluklar› toplumsal yap›n›n biçimlenmesinde si‹ N T E R N E T çok daha etkilidir. toplumun biçimlenifli hakk›nda toplumsal olgulara dayal› bir çözümlemeyi toplumsal önkestirim çerçevesinde yapsa da. Fütüroloji uzun vadeli. Gazetecilik de yapan Bell. genifl ölçekli toplumsal ve ekonomik tahminde bulunma giriflimi (Jary ve Jary. toplumsal önkestirim tarihsel e¤ilimler dizgesinin olas›l›klar›n›n ana hatlar›n› ç›karmaya çal›fl›r (Poloma. 1993. Bell’in çal›flmalar› sosyolojiye özellikle toplumsal de¤iflme. Daniel Bell her ne kadar “Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli” kitab›nda sanayi toplumu sonras›nda. SIRA S‹ZDE kavram›n›n anlam›n› araflt›r›n›z.1 S O R U DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P K ‹ T A P Daniel BELL (1919-2011) New York do¤umlu olan Daniel Bell. Aron ve J. 140). s. 2010. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› min edilmesiyle önkestirimi birbirinden ay›r›r. 22). Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli-The Coming of Post Industrial Society (1973). 1996. Kapitalizmin Kültürel Çeliflkileri-Cultural Contradiction of Capitalism (1976) yer almaktad›r. 2007. 2000. New York City College’da ve Columbia Üniversitesi’nde ö¤renim görmüfltür. Sanayi sonras› toplum planlamac› bir toplumdur ve sahip oldu¤u entelektüel teknoloji ile elindeki inan›lmaz boyuttaki verileri “han- . s. toplumsal e¤ilimleri önkestirebilecek kapasitede olmal›d›r (Poloma. 239) olarak tan›mlanmaktad›r. s. TELEV‹ZYON ‹NTERNET Bell. Hiç kimse Sovyetler Birli¤i’ndeki teknolojinin (kimya ve fizi¤in) kapitalist dünyadakinden farkl› oldu¤unu iddia edemez (Bell. s. 338). modernite. 461). Ona göre tahmin olaylar›n sonuçlar› ile ilgilenirken. gelecekteki olaylar ve geliflmelerle ilgili ç›kar›mlarda bulunmay› amaçlayan fütürolojiye de kayd›¤› yönünde birtak›m elefltiriler bulunmaktad›r (Waters. s. 1967a.4 Bell’e göre “tahmin” olaylar›n sonuçlar›n›. 1993. Daniel Bell kimilerine göre fütürolojiye kaym›flt›r. Columbia ve Harvard Üniversitesi’nde sosyal bilimler profesörü olarak devam etmifltir (Slattery. olgusal temelleri olmas› gerekti¤ini ve gelece¤e dönük dayanaks›z ç›kar›mlardan ayr› de¤erlendirilmesi gerekti¤ini ileri sümektedir. Bu nedenle kapitalist ve sosyalist toplumlar yasal ideolojilerden giderek daha çok birbirlerine benzemektedirler (Mann. “toplumsal önkestirim” ise tarihsel e¤ilim olas›l›klar›n›n ana hatlar›n› ortaya koymaya çal›flmakt›r. 163). 1950’lerde ç›k›p R. s.

Ritzer ise (Ritzer. Ünite . 19. siyasi ve toplumsal önkestirim. Bell önkestirim alanlar›n› flu flekilde s›ralamaktad›r: Teknolojik. ‹deoloji k›smen bu bofllu¤u bireysel ölümlülü¤ün yerine kolektif baflar›lar›n süreklili¤ine vurgu yapmas› sayesinde doldurmufltur. Waters. 149). Ancak Bell’e göre bu konuda din çok daha etkilidir. Her birinin kulland›¤› altyap› ve veriler aç›s›ndan gerçekli¤e yak›nlaflma derecesi farkl›d›r. Üretimin ve tüketimin de¤erlerinin farkl› oldu¤u fleklindeki bu argüman. Örne¤in demografik önkestirimler. 1996. demografik. 233) kesinlikle bir modernist olsa da onun endüstriyel-postendüstriyel toplumlar hakk›nda öne sürdükleri ile postmodernistlerin modern-postmodern toplumlar hakk›nda öne sürdükleri aras›nda birçok ortak nokta bulunmaktad›r. s. Ritzer’e göre Bell (2003. 79).e¤er. yafl aç›s›ndan gerçe¤e yaklaflabilir. gelifltirmeye çal›flt›¤› sanayi sonras› toplum kavram›nda ve kapitalizmin kültürel çeliflkileri tezinde yap›sal ifllevselcilik ve çat›flmac› yap›salc›l›¤›n bir kar›fl›m› (Poloma. Bell. s. Bell’e göre üretim ve tüketimin temel de¤erleri farkl›d›r. belli parametreler ve varsay›mlar çerçevesinde cinsiyet. s. ekonomik.. . 232) Bell’in post-endüstriyel toplumun gelifli ile ilgili çal›flmas›n›n bir anlamda modern grand teorilerden postmodern grand teorilere geçifli temsil etti¤ini savunur.sonra” senaryolar›na göre analiz edebilir. Kapitalizmin Kültürel Çeliflkileri adl› eserinde Bat› uluslar›n›n toplumsal yap›lar›n›n ve kültürel formasyonlar›n›n evrimini ele alm›fl ve üretim ve tüketim alanlar› aras›nda bir ayr›flma oldu¤unu ileri sürmüfltür. yüzy›l›n siyasal ideolojileri iki önemli alanda ittifak yapm›flt›r: bujuvazi taraf›ndan yeterince tan›nmayan statülerini pekifltirmeye çal›flan yükselen entelektüel s›n›f ve ilerlemeyi ölçebilen ve gösterebilen bilimin pozitif de¤erleri. 3) ‹nsan do¤as›n›n mükemmel oldu¤unu vurgulayan romantik felsefelerin yerine insanl›¤›n varolufluna Stoac› yaklaflan yeni felsefelerin ortaya ç›k›fl› (Waters. 1996.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 5 gi. 1996. çünkü Bell’e göre kapitalizmin ahlaki temelleri belirsiz ve kaygand›r ve böyle olmaya da devam edecektir (Horton. 2003.1. Bunun üç nedeni vard›r: 1) Sosyalist rejimlerin kendi halklar›na karfl› uygulad›klar› fliddet içerikli bask›lar. 2) Kapitalist pazar›n en olumsuz etkilerinin iyilefltirilmesi ve refah devletinin ortaya ç›k›fl›. 336) olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. e¤ilimleri izole edebilir ve projeksiyonlar ç›karabilir (Waters. ‹deoloji düflünceleri toplumsal hareketlere dönüfltüren önemli bir ifllevi yerine getirir. 79). yüzy›l›n sekülerleflme süreçleri genel fiziksel bir vakum [boflluk] infla etmifltir. s. “tutkuyla afl›lanm›fl” bir düflünce setidir (Bell: 1988’den akt. Ancak Bell bugün ideolojilerin bitti¤ini vurgular. s. sosyal sistemleri nispeten sabit bir normatif çerçeve içinde bütünleflmifl sistemler olarak gören ifllevselcili¤e yönelik bir elefltiridir. ‹deolojinin Sonu Tezi Daniel Bell’e göre ideoloji seküler bir dindir: hayat›n tüm yönlerini dönüfltürmeye çabalayan. s. Bell zaman içerisinde radikal bütün ideolojilerin ve destekleyicilerinin inand›r›c›l›klar›n› ve ikna güçlerini yitirdiklerini düflünmektedir. s. Üretim çal›flma eti¤ine ve tatminin ertelenmesi ilkesine dayan›rken tüketim hedonizme (hazc›l›¤a) ve kiflisel tatmine dayan›r. 1993... 34-35). Buna karfl›n 19. Sosyoloji teorileri içerisinde Bell’i belli bir yere oturtmak gerekirse. çünkü insanlara ölüm gibi varoluflun temel zorunluluklar›yla bafla ç›kmada yard›mc› olabilir. 150-151). Duygusal enerjiyi ritüellere ve sanata yönlendiren dine benzer flekilde ideoloji de insanlar›n duygular›n› serbest b›rakmalar›n› ve enerjilerini siyasal eyleme kanalize etmelerini sa¤lama kapasitesiyle donat›lm›flt›r.. 2006: s. Ancak siyasi önkestirimler siyasal aktörlerin ve destekçilerinin güdülerine ve kararlar›na göre de¤iflkenlik gösterebilece¤i için gerçekli¤e ulaflma flans› daha azd›r (Waters.

s. 464). Bell bu durumu “ideolojinin sonu” olarak ifade etmektedir. ortaya ç›kmakta olan özellikler üzerinde temellenen bir spekülatif kurgudur (Bell. Asl›nda “ideolojinin sonu” tezinin sahibi Bell’in kendisi de¤ildir. Sonras›nda 1958’de David Riesman “endüstri ötesi toplumu” “bofl zaman toplumu” olarak adland›rm›fl ve ancak 1959’da Daniel Bell bu kavram› bir dizi konferansta kullanm›flt›r (Belek. Sanayi sonras› topluma iliflkin temel özellikleri içeren. s. 322). yüzy›ldaki iki büyük siyasal ideoloji olan liberalizm ve sosyalizm 1950’lerin ortam›nda. 462). Bu kavram›n. geliflmifl Bat› toplumlar›ndaki sosyal tabakalaflma yap›s› ve toplumsal düzenin yeni eksenlerini tan›mlayan bir paradigma ve toplumsal çerçevedir. Ancak “sanayi sonras› toplum” kavram› Bell’in formüle etti¤i haliyle tart›flmaya aç›lmas› nedeniyle t›pk› Weber’in “karizma” ya da “bürokrasi” kavram› gibi yayg›n bir flekilde neredeyse at›f yap›lmaks›z›n dolafl›ma girmifltir. 1999. kendi ifadesiyle. 85-86). aksine. 141-142). iflçi s›n›f›n›n siyasete dahil olmas›. Bu nedenle de gerçekte varolan tüm toplumlar›n özellikleri göz önüne al›narak ve tümünü kapsayacak flekilde formüle edilmemifltir. 1999. refah devletinin büyümesi gibi önemli de¤iflimler) sa¤ ve sol aras›ndaki eski çat›flman›n gücünü azaltm›flt›r (Bruce ve Yearly. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Daniel Bell bu nedenle “ideolojinin sonu” tezinin öncülerinden biri olarak bilinir. yayg›nlaflmas› aras›nda bir hayli zaman bulunmaktad›r. Buna göre sanayi sonras› toplum kavram› “özel veya somut bir toplumun tasviri de¤il. gelecekte belli bir zamanda sanayi sonras› toplumun ortaya ç›kaca¤›na dair bir tahmin de¤ildir. 1997. Bu nedenle kavram›n ilk kullan›m› ile Bell’in kullan›m› ve popülerleflmesi. Bell’in ideolojinin sonu tezindeki argüman› flu flekilde özetlenebilir: 19. 2006. 2007. s. derlemelerinden oluflan “‹deolojinin Sonu”-“The End of Ideology”. Di¤er bir deyiflle “ideolojinin sonu”. 2006. s. Bu teze göre kapitalizmin do¤as›ndaki büyük de¤iflimler (sermaye sahipli¤inin da¤›l›m›. 34). ideolojilerin çat›flmas›n›n iktisadi bunal›m› ve siyasal bask›y› önleyememesi. bafll›kl› kitab› nedeniyle bu tezle özdefllefltirilmifltir (Marshall. Bir baflka görüfle göre ise sanayi sonras› toplum kavram› ilk kez “David Riesman taraf›ndan kullan›lm›flt›r ve 1890’larda yazan William Morris’in izleyicisi Arthur Penty’ye atfedilir” (Slattery. “SANAY‹ SONRASI TOPLUM” KAVRAMI Her ne kadar sanayi sonras› toplum veya post-endüstriyel toplum kavram› Daniel Bell (1919-2011) ile özdefllefltirilmifl olsa da asl›nda bu kavram›n ilk kullan›m› 1914’te Coomaraswamy ve Petty’nin Endüstri Ötesi Denemeleri (Essays in Post Industrialism) makalelerinde kullan›lm›flt›r. ne Marx’›n s›n›f çat›flmas›n›n ne de Weber’in bürokrasinin demir kafesinin yarataca¤› tahakkümlerin gerçekleflmedi¤ini ima eden iyimser bir kavram oldu¤u ileri sürülmektedir (Horton. Bu kavram. .6 Bell’e göre on dokuzuncu yüzy›l›n büyük ideolojileri olan liberalizm ve sosyalizm güçlerini yitirmifltir. s. Ancak 1960’da yay›nlad›¤›. art›k endüstri toplumunun bireylerini harekete geçirebilecek ideolojiler de¤ildirler. s. Sanayi sonras› toplum fikri. s. Bell’e göre iki büyük ideolojinin “harekete geçirme yetene¤ini kaybetmifl” olmas›n›n iki nedeni vard›r: Birincisi. 2007. analitik bir kurgudur. 322). sanayi toplumlar›nda yaflayan insanlar için “harekete geçirme yetene¤ini kaybetmifl”tir. on dokuzuncu ve yirminci yüzy›lda hakim olan çat›flmalar›n üstesinden gelindi¤ini. ix). 1976a. s. Asl›nda Bell. Bat› toplumlar›ndaki demokratik politikalar›n ve kapitalizmin sonucunda büyük ideolojik çat›flmalar›n hakim oldu¤u bir dönemin sonuna gelindi¤i düflüncesini ifade eden bir kavramd›r. Toplumsal yap›lar bir gecede dönüflmezler ve tam bir devrimin gerçekleflmesi ço¤u kez yüzy›ll›k bir dönemi al›r” (Slattery. ikincisi ise refah devleti uygulamalar›n›n kapitalizme getirdi¤i uyarlamalard›r (Marshall. bütün toplumlar› dikkate almayan bir çerçevesi vard›r. Weber gibi ideal tip olarak “sanayi sonras› toplum” kavram›n› gelifltirir.

“bilgi toplumu”. Paul Holmes “kiflisel hizmet toplumu” (the personal service society). “sanayi ötesi toplum”. Daniel Bell “post-endüstriyel toplum” (post-industrial society). Ekonomi. 180). “enformasyon toplumu”. Endüstriyel toplumun gelifli öncelikle toplumsal yap›y› ve onun ekonomi. ekonomide ve toplumsal yap›da görülmektedir. ama bu kavram ço¤unlukla Bell’in formüle etti¤i flekliyle tart›fl›ld›¤› için onunla özdeflleflmifltir. bilimsel ve teknik mesleklerin sanayi sonras› toplumun s›n›fsal yap›s›n› biçimlendirdi¤i gözlemlenmektedir. siyaset ve kültür olmak üzere üç temel alana böler (Ritzer. Masuda “enformasyon toplumu” (enformasyon toplumu) ve Manuel Castells “network toplumu” (network society) (Bozkurt. s. Kleinberg ve Alain Touraine de Bell ile yak›n tarihlerde 1960’lar›n sonu. Watson. “post-kapitalist toplum”. Veysel Bozkurt bu kavramlaflt›rmalar› flu flekilde s›ralam›flt›r: Amittai Etzioni “modernlik-sonras› ça¤” (postmodern era). s. Ünite . 233). “post-burjuva toplumu”. s. Murray Bookchin “k›tl›k-sonras› toplum” (post-scarcity society). 2003. Ritzer (2003. art›k beyaz yakal› ifllerin ve iflçilerin ald›¤› ve bu profesyonel. George Lichtheim “burjuva-sonras› toplum” (post-bourgeois society).1. Bell’in ça¤dafllar› olarak say›labilecek isimler. Zbigniew Brzezinski “teknokratik ça¤” (teknokratik ça¤). “post-fordist toplum”. 1996. Bell modern toplumun oluflumundan önce varolan sanayi öncesi toplumdan ve sanayi toplumu olarak bildi¤imiz. s. Sanayi sonras› toplumun en temel karakteristik özellikleri teknolojide. Daniel Bell belki de en çok “sanayi sonras› toplum” kavram›n›n sahibi olan bir kuramc› olarak bilinmektedir. 1995. a¤›rl›kl› olarak imalat sanayinden hizmet sektörüne kaymakta. çal›flma dünyas›. Herman Kahn “ekonomi-sonras› toplum” (post-economic society). kavram› ele al›fl biçimiyle en çok tart›flma yaratan isim olarak de¤erlendirilmektedir. Sanayi toplumunda egemen olan mavi yakal› ifl alanlar›n›n yerini. “sanayi sonras› toplum”. endüstri toplumuna oradan da post-endüstriyel topluma geçifl oldu¤unu düflünen Bell’in temel ilgisi ise post-endüstriyel toplumdur ve post-endüstriyel toplumu analiz edebilmek için onu toplumsal yap›. sosyolojinin ilk u¤rafl alan› olan toplum biçiminden farkl› bir toplumsal aflamaya geçildi¤ini öne sürdü¤ü sanayi sonras› toplumun çok farkl› özelliklere sahip oldu¤unu öne sürmektedir. bilim ve teknoloji gibi birkaç önemli bileflenini etkiler. Endüstri öncesi toplumdan. s. 20). Kenneth Boulding “uygarl›k-sonras› toplum” (post-civilized society). 233). 2005. 1970’lerin bafl›nda “sanayi sonras› toplum” kavram›n› farkl› ba¤- . 107). toplumsal yap›da ise yeni teknik elitlerin yükselifli ile birlikte yeni bir toplumsal tabakalaflma prensibi görülmektedir (Bell: 1974’ten akt. Thomas Kuhn. teknolojik alanda bilim destekli sanayi merkezi önem kazanmakta.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 7 Sanayi-sonras› (postendüstriyel) toplum kavram›n› ilk kullanan Daniel Bell de¤ildir. Peter Drucker “bilgi toplumu” (knowledge society). ancak toplumsal yap›daki bu de¤iflimler siyasal sistem ve kültür üzerinde de önemli etkilere sahiptir (Ritzer. Bu kavram› kullanan ilk kifli olmasa da. 233) Bell’in sanayi sonras› toplumla ilgili olarak öne sürdükleri hem endüstri hem de endüstri öncesi toplumlar› kapsayan çok genifl bir toplumsal de¤iflme süreciyle iliflkilendirildi¤ine dikkat çeker. “teknolojik toplum” fleklinde benzer toplum özelliklerinin vurguland›¤› ancak farkl› kuramlar›n ve kuramc›lar›n yaklafl›mlar› çerçevesinde farkl›l›klar gösterebilen kavramlaflt›rmalar bulunmaktad›r. Literatürde “post endüstriyel toplum”. Bu yayg›n kullan›m›n kendisi bile kavramsallaflt›rman›n ne denli etkili oldu¤unu göstermektedir (Waters. s. Ralf Dahrendorf “hizmet-s›n›fl› toplum” (the service class society) veya “kapitalizm sonras› toplum” (post-kapitalist toplum). Waters’a göre sanayi sonras› toplum kavram› t›pk› Weber’in “karizma” kavramsallaflt›rmas› gibi Daniel Bell’e at›fta bulunulmadan yayg›n bir flekilde kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Baflka bir deyiflle “sanayi sonras› toplum” kavram› sosyolojide yayg›n bir flekilde karfl›laflt›¤›m›z disiplinin ortak kullan›m›na sunulmufl kamusal-ortak bir kavram olarak de¤erlendirilmektedir. 2003.

s. Sanayi sonras› toplum düflüncesine sahip di¤er S‹ZDE kuramlardaSIRA oldu¤u üzere. s. s›n›fsal ç›karlar›n ve s›n›fsal çat›flman›n “eksen ilkeler” olarak merkezi önemlerini kaybetti¤i bir toplumsal formasyonu oluflturmaktayd›. bilim ve teknolojinin ‹NTERNET merkezi bir öneme sahip oldu¤u. 108) olarak bir araya getirmektedir. S. araflt›rma ve gelifltirme çal›flmaAMAÇLARIMIZ lar›na daha fazla kaynak ayr›lmas›n›” varsaymaktad›r (Swingewood. ifl organizasyonunun normal bir parças› gibi geliflmekte olan ekonomik yap›ya eklemlenmesi olarak tarif etmektedir” (Bell: 1976a’dan akt. Yukar›daki farkl› topluca ele al›nd›¤›. post-endüstriyel toplum on dokuzuncu yüzy›l›n kapitalist toplumu ve yirminci yüzy›l›n sanayi toplumuyla karfl› karfl›ya konuyordu: Post-endüstriyel topS O R U lum. “Bilgi toplumu”nu. hizmet sektörünün imalat sektöründen ön plana geçti¤i. Bell’in sanayi sonras› toplum tasavvuru da en genel anlamda “kol eme¤i gerilerken. TELEV‹ZYON K ‹ T A P TELEV‹ZYON Post-endüstriyel toplum. s. 1998. 1996. bir elefltiK ‹ T yaklafl›mlar›n A P rel de¤erlendirme için ‹lker Belek’in “Postkapitalist Paradigmalar” (Sorun Yay›nlar›. s. yeni bir yönetici elitin ortaya ç›kt›¤› bir toplumdur. Lipset. teknolojinin de¤iflimdeki itici gücü ve en önemli bilgi türü olarak teoriyi. 2006. Daniel Bell “bilgi toplumu” (knowledge society) kavram›n› ilk kez Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli-The Coming of Post Industrial Society (1973) adl› çal›flmas›nda kullanm›flt›r. daha çok ekonomi-politik. bir post-endüstriyalizm” kavraSIRA S‹ZDE m› ortaya atarak. Nitekim Bell’e göre sanayi sonras› toplum. teknolojik elitlerin yükselen gücüne dikkat çekmek için kullanm›flt›r (Bruce ve Yearly. yüksek teknoloji gerektiren ifllerin artmas› ve e¤itimli. s. özel mülkiyetin. 117). 1996. Baflka bir ifadeyle. s. 152). Toplumsal yap›n›n dönüflmesi temel DÜfiÜNEL‹M al›narak. 107). Kapitalist ve sanayi toplumunun toplumsal yap›s›. Sanayi sonras› toplum kavram›. ‹stanbul. “bilim ve teknoloji aras›nda de¤iflen iliflki. Raymond Aron ve Ralf Dahrendorf gibi bir grup önde gelen sosyolog. 1996. 372). Bell’in bu kavram› o dönemde profesyonel mesleklerin ço¤almas›. 1996. bilgi post-endüstriyel toplumda gücün temel kayna¤›n› oluflturur. yeni bir yönetici elit.8 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ lamlarda kullanm›fl olsalar da bu sosyologlar›n pek az› Bell’in “sanayi sonras› toplum” düflüncesine göndermede bulunmufltur (Waters. toplumsal yap›n›n de¤iflimini aç›klamak üzere tamamen yeni gelifltirilen ‹NTERNET ve ilgi çekici bir sosyolojik aç›klama (Waters. . post-endüstriyel toplum “teorik bilgi” ekseninde düzenleniyordu” (Swingewood. sanayi sonras› toplumda teknoloji alan›nda radikal bir biçimde yeni birtak›m fleylerin ortaya ç›kt›¤›n› ileri sürmektedir. beyaz yakal› ifllerin. profesyonel gruplar›n h›zla büyümesini ve yüksek e¤itime. s. hizmet endüstrisinin. 371). büyük ölçüde. tarihsel olmayan yarg›lar› ile Marksizmin eskimifl ideolojik tarihsicili¤ine karfl› ç›km›fllard›. 1997) adl› kitab›na baflvurabilirsiniz. 1998. Daniel Bell sanayi sonras› toplum ya da post-endüstriyel toplum kavram›yla yak›ndan iliflkili olan “bilgi toplumu” kavram›n› ilk kez kullanan kuramc›lardan birisidir. bilginin. 116). Ayr›ca “bilgi toplumu”nun geliflimi Bell’e göre dünyan›n o güne kadar tan›k olmad›¤› ölçüde yüksek ö¤renimin demokratiklefltirilmesini de içermektedir (Waters. özellikle de teorik bilginin.M. iflgücünün hizmet sektörüne devinimi. gücün kayna¤› olarak mülkiyetin yerini ald›¤› bir toplumdur. araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinin kurumsallaflma arac›l›¤›yla flirketleflmesi. Swingewood’a göre “1950’li y›llarda Daniel Bell. Bell. özel mülkiyet ekseninD‹KKAT de örgütlenirken. ifllevselcili¤in statik. Waters.

Marksizmdeki toplumsal de¤iflmenin kanunu anlay›fl›n›n art›k geçerli olmad›¤›n›. 1976b. Sanayi toplumunu fabrikalar. Ayr›ca sanayi öncesi toplumlarda toplumsal iliflkilerde hiyerarflik bir görünüm olsa da toplumun sanayi toplumundaki gibi s›n›fsal bir karakteri bulunmamaktad›r. Ekonomik etkinli¤in seviyesi mevsimlere ve talepteki küresel dalgalanmalara göre de¤ifliklik göstermektedir. topra¤›n ve kaynaklar›n arz›nda önemli k›s›tlamalarla karfl› karfl›ya kal›n›r. Bell’in sanayi sonras› toplum kuram› sanayi öncesi toplumdan. Ayr›ca fabrikalarda çal›flan mavi yakal› sanayi iflçileri. Ekonomik etkinlik imalat sanayine ve maddi mallar›n ifllenmesi sürecine odaklanm›flt›r. Sanayi toplumunda geliflmifl makinelerle ve karmafl›k örgütsel ve yönetsel süreçlerle bir u¤rafl veya mücadele söz konusudur. makine teknolojisi ile rasyonel bir flekilde birlefltirildi¤inde ortaya ç›kan üretim art›fl›. Öte yandan en temel toplumsal sorun ise tabakalaflma sistemindedir (Waters.1. yerine geçen bir toplum de¤ildir (Bell. s. Sanayi sonras› toplumun aksine sanayi toplumu insan-makine iliflkilerini merkeze alan. Örne¤in bugün sanayileflme öncesi toplumla özdefllefltirilen tar›msal üretim bütünüyle yok olmufl de¤ildir. 1996. Sosyolojide yayg›n olarak kabul edilen flekliyle sanayi öncesi toplum avc›-toplay›c› toplum ve tar›m toplumu olarak ayr›flt›r›larak tan›mlanmaktad›r. toplumlar›n sermaye birikimine göre planlamas›n›n art›k sorgulanma- . Bell. yiyecek arama. Bu yap› el eme¤ini ve ço¤unlukla göreli olarak çok say›da eviçi hizmetçi kullan›m›n› kapsamaktad›r (Waters. Toplumsal yaflam›n birimi ise genifl hane yap›s›d›r. Ekonominin ve ilerlemenin tafl›y›c›s›. s. sanayi sonras› toplum da sanayi toplumunun yerini alan. ormanc›l›k) hâkimdir. bu anlamda üretim art›fl› ile gerçeklefltirilen kârd›r. Tar›msal üretimde kullan›lmak üzere basit alet yap›m› ve kullan›m› söz konusudur. imalat sektörü. yar›-vas›fl› fabrika iflçisi ve mühendisliktir.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 9 SANAY‹ SONRASI TOPLUM KURAMI Sanayi Öncesi Toplum. Ancak burada flu noktay› ihmal etmemek gerekir: Nas›l sanayi toplumu sanayi öncesi toplumun yerini alan. maden ç›karma. verimlilik ve kâr bu toplumun en çarp›c› özelli¤idir. 109). ‹ktisadi etkinlik görenek ve geleneklere göre yürütülür. Sanayi öncesi toplumda genel olarak do¤adan kaynaklar› dönüfltürmeye dayal› bir u¤rafl ve mücadele söz konusudur. yerine geçen bir toplum de¤ilse. de¤iflim bu özelliklerin say›sal oranlar› ile ilgilidir. çiftçilik. Sanayi toplumunda çok önemli bir yer tutan enerji üretimi ve kullan›m›. bal›k tutma. do¤al çevrenin teknik çevreye dönüflümü için enerji harcayan bir toplumdur. s. 1996. Sanayi toplumundaki bafll›ca ekonomik sorun imalat sanayi giriflimlerini kurmak için yeterli sermayenin harekete geçirilememesidir. bu iflçilerin örgütlü yap›s› sanayi toplumunun önemli bileflenlerindendir. örgütlü emek karakterize etmektedir. 109). Sanayi Toplumu ve Sanayi Sonras› Toplum Daha önce de belirtildi¤i gibi. Ünite . makine teknolojisi. toplumun geliflme aflamalar›n› saptayacak yasalar›n önceden belirlenmifl olmad›¤›n›. sanayi toplumuna. Ancak tar›msal üretimde istihdam edilen insan oran› di¤er sektörlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda son derece düflmüfltür. 47). Her bir topluma atfedilen özellikler varl›klar›n› sürdürmeye devam ederler. oradan da sanayi sonras› topluma geçiflle ilgili bir toplumsal de¤iflme kuram›d›r. Sanayi öncesi toplumlarda teknoloji kullan›m› son derece s›n›rl› düzeydedir. Önemli meslekler ikincil sektör meslekleri olan. Cinsiyete dayal› ifl bölümünün oldu¤u bu toplum tipinde ekonomik etkinliklerde birincil sektör meslekleri ve endüstrileri (avc›l›k.

1996. “bilimsel ve teknolojik devrim iflçi s›n›f› taraf›ndan yap›lamayaca¤›na göre. Bütün bunlar Bell’e göre yeni bir potansiyel hakim s›n›f›n göstergeleridir. ticaret.108-109). Bu yeni toplum yap›s›n› karakterize eden en önemli unsurlardan biri art›k imalat sanayi üretiminin bafll›ca üretim olmamas›d›r. ve üçüncüsü de gelecekteki toplumda bilimsel ustal›¤›n üretilmesi ve sürdürülmesi yüksek düzeyde e¤itim görmüfl bir araflt›rma elitinin ve onlar› destekleyecek genifl bir teknik kadronun varl›¤›n› gerektirecektir” (Bell. Önceki toplumlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda sanayi sonras› toplumun en önemli ve ilk özelliklerinden biri üretim biçiminin farkl›laflmas›d›r. ya bafllad›¤›n›. Sanayi toplumunda yayg›n bir biçimde varolan mal üretiminden hizmet üretiminin yayg›n hale gelmesi en çarp›c› unsurlardan biridir. Sektörel olarak tar›m ve sanayinin toplam üretim içinde ald›klar› paylar düflerken. s. finans. yeni toplumda yarat›lacak olan yeni bilimsel ve teknik elit ile kendi ayr›cal›klar›n› korumaya çal›flan eski elitler aras›nda bir toplumsal farkl›laflma problemi yaflanaca¤›n›. 27) toplam üretim içinde daha büyük bir paya sahiptir. enformasyonun üretimi en baflat sorun oldu¤u için bilim en önemli enformasyon kayna¤›d›r. Di¤er iki toplum tipinin aksine sanayi sonras› toplum makine teknolojisinin yan› s›ra enformasyona dayal› “entellektüel teknoloji”nin yükseldi¤i bir toplumdur. gayrimenkul. s. di¤er bir ifa- . s. profesyonel ve teknik olanlard›r. bireysel profesyonel hizmetler ile al›m sat›m. Sanayi sonras› toplumda belirginleflen ikinci önemli de¤iflim toplumsal s›n›flarda gözlenen farkl›laflmad›r. Ayr›ca bilimsel kurulufllar›n. Sanayi toplumlar›nda yar› vas›fl› iflçilerin.109). e¤itim. Bu süreç bafll› bafl›na ekonomik yap›daki dönüflümü göstermektedir. bilgisayar teknolojilerine dayal› sektörlerin geliflti¤i. 1976. uzman kiflilerdir. üniversitelerin ve araflt›rma enstitülerinin organizasyonlar› da önemli bir sorundur. ‹lk olarak. bilimin siyasallaflmas›. 234). Bu toplum tipinde baz› insanlar di¤erlerine hizmet sa¤lamaktad›rlar ve bu hizmeti sa¤layanlar genel olarak di¤erlerinden çok daha bilgili. sa¤l›k. Bu durumda Bell’e göre üç önemli sosyolojik sorun ortaya ç›kmaktad›r. hizmet sektörünün yani sa¤l›k. 2003. o halde gelecekteki toplumda iflçi s›n›f›n›n rolü ne olacakt›r? ‹kincisi.10 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Post-endüstriyel toplumda tar›m ve sanayi sektörleri gerilemifl. Bunlar›n içinde sonuncusu belirleyicidir çünkü kilit noktadaki meslekler merkezde bilim adamlar› olmak üzere. finans. e¤itim. Bu da genel olarak onlara büyük avantajlar sa¤lamaktad›r (Ritzer. eskisi gibi s›n›f ve iktidar çerçevesinde olmasa da de¤iflimle ve bilimle ilgili olarak özellikle ilerlemeci ve muhafazakâr tutumlar aras›nda yeni çat›flmalara ve mücadelelere sahne olaca¤›n› belirtir (Bell.110-111). sigorta. s. Sanayi sonras› toplumda. 1976. finans ve sermaye de¤ifliminin oldu¤u dördüncül endüstriler. Sanayi sonras› toplum üç sektörden endüstriler bar›nd›r›r: ulaflt›rma ve hizmetlerin oldu¤u üçüncül endüstriler. ‹malat sanayinin yerine ticaret. s. toplam üretim içindeki oranlar›n›n artt›¤› gözlenmektedir. yeni toplumun tamamen uyum içinde bir toplum olmayaca¤›n›. ayr›ca bilimin emek de dahil olmak üzere di¤er etkinlik biçimlerinden farkl› oldu¤unu ve bu nedenle de endüstriye dayal› bir toplumla bilime dayal› bir toplumun birbirinden çok farkl› özelliklere sahip olaca¤›n› belirtir (Bell. kamu yönetimi ve boflzaman faaliyetlerinin oldu¤u beflincil endüstriler. temel mesele (u¤rafl) öteki insanlard›r. sigortac›l›k. bilim kurullar› taraf›ndan iflin örgütleniflinin sosyolojik sorunlar›n›n hepsi merkezi siyasal sorunlar olarak ortaya ç›kmaktad›r (Waters. 1976. emlak gibi hizmet sektöründeki mesleklerde çal›flanlar artm›flt›r. bu alanda çal›flanlar azalm›fl ve ticaret. Uluslar›n gücü bilimsel kapasitelerine ba¤l›d›r. Bu nedenle sanayi sonras› toplumda bilime verilen devlet desteklerinin türleri ve do¤as›. Sanayi sonras› toplumda ise Bell’e göre. onar›m hizmetleri ve genel devlet ifllerini kapsayan hizmet sektörü (Bell. araflt›rma. s. yeni toplumun tabakalaflma sistemi kaç›n›lmaz olarak profesyonel ve teknik s›n›flar›n hakimiyetini vurgulayacakt›r. 109-110). 1967. Bell.

2005. Bu önem kazanma ya da öne ç›kma teorik bilginin birikiminin ve da¤›l›m›n›n sadece son y›llarda yenilik ve de¤iflimin yol gösterici gücü haline gelifliyle ilgilidir (Bell. yönetici. büro ve sat›fl eleman›) say›s› mavi yakal› çal›flanlar› (zanaatkâr. 46). 1967. Resim 1.2 Daniel Bell. yüzy›llarda büyük kefliflerin ve bu kefliflere dayal› endüstrilerin. Bell’e göre hükümetler art›k do¤rudan parasal veya mali politikalar gelifltirmekte. . 1967. idare. Bu sentetiklerin önce teorik bilgisi elde edilmifl. s.1. bu icatlar›n alt›nda yatan ilkelerin ve temel özelliklerin keflfedilmesinden sonra yeni pratik uygulamalar›n. e¤itim. pratik uygulamalar›n daha sonra yap›ld›¤› döneme ise kimyasal olarak üretilmifl olan sentetikleri göstermektedir. 1967. büro iflleri gibi ifllerde çal›flan vas›fl› beyaz yakal›lar›n say›s›n›n artt›¤›n› belirtmektedir. Bell. ama bu kefliflerin alt›nda yatan genel ilkelerle ilgilenmeyen düflünürler taraf›ndan yap›ld›¤›n› belirtmekdir. Çelik. s. Her toplumda bilginin önemi yads›namaz zira iktidar›n temeli olarak bilginin mülkiyetinde ya da siyasal konumunda de¤il. teorik bilgi her toplumun teknolojik yeniliklerinin temeli haline gelmifltir (Bell. Ünite . s. s.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 11 deyle mavi yakal› iflçilerin oran› fazlayken sanayi sonras› toplumda e¤itim. sanayi sonras› toplumda bilginin karakterinde bir de¤iflim yaflanm›flt›r (Bell. Sanayi sonras› toplumda belirleyici olan teorik bilginin merkezi önem kazanmas›d›r. ekonomik büyümeyi hedeflemekte. Önce ilkelerin keflfedildi¤i. Sanayi sonras› toplumda insanlar›n nerede çal›flt›klar›ndan ziyade ne tür ifller yapt›klar› mesleki iflbölümü aç›s›ndan önemli de¤ifliklikleri beraberinde getirmifltir. teori ve empirizm aras›ndaki iliflkinin de¤iflti¤ini ekonomilerin yönetiminde de görebilece¤imizi belirtir. Bell. 16). s. s. büyük ölçüde deneme yan›lma yoluyla. Bugün her toplum teknolojik yenilik (innovasyon) ve büyüme içinde yaflamaktad›r. yetenekli. idare. 19. 1967. bankac›l›k. Sanayi sonras› toplumda dikkat çeken en önemli özelliklerden bir di¤eri bilginin kazand›¤› önemdir. 1976b. Bell bilgiyi sanayi toplumunun sinir uçlar›na yerlefltirir. ve 20. farkl› sek- Post-endüstriyel toplumda teorik bilgi ampirizmden daha önemli ve öncelikli olmufltur. postendüstriyel toplumda finans. sanayi-sonras› toplum yeni teknik seçkinler yaratarak toplumun s›n›f yap›s›n› yeniden biçimlendirmektedir (Bell. 29). makromoleküllerin özellikleri hakk›nda elde edilen teorik bilgiye dayan›larak yeni malzemelerin üretilmesi “planlanm›fl” ve Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda Almanya’n›n savaflta önemli bir güç kazanmas›n› sa¤lam›flt›r (Bell. 28). 29). büro ifllerinin art›fl›yla beyaz yakal› iflçilerin say›s› h›zla artm›flt›r (Bozkurt. yar› vas›fl› çal›flanlar ve iflçiler) geçmifltir (Bell. ancak y›llar sonra gerçeklefltirildi¤ini öne sürmektedir. telefon gibi pratik icatlardan örnekler vermekte. Bell’in sanayi sonras› toplum argüman›n› gelifltirdi¤i 1950’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren rakamlara göre Amerikan toplumunda beyaz yakal› çal›flanlar›n (profesyonel. s. 25). telgraf. 28). Özetle. elektrik. Teorinin amprizme karfl› önceli¤i esas hale gelmifltir. bilim ve teknoloji aras›ndaki de¤iflen iliflkiyi yeniliklere bakarak görebilece¤imizi belirtir. 1976a.

Ça¤dafl toplumda da insanlar›n ço¤u ifladam› de¤ildir. 30). 30). ama yine de bunun bir “ifl medeniyeti” oldu¤u söylenebilir. 1967. Gerçekten günümüzde üniversiteler tüm dünyada sanayileflme düzeyleri ne olursa olsun. 30). ekonomik teoride hükümetlerin bunlar› yapmalar›na izin veren yeni yasalar›n gelifltirilmifl olmas›d›r (Bell.yeni ça¤›n öncelikli kurumlar›n›n entelektüel kurumlar olaca¤›n› söylemek. toplumsal davran›fllar›n ve karar alma süreçlerinin kontrollü deneylemeleri yap›labilir hale gelmifltir. ve en büyük güç de. b›rak›n›z geçsinler) Post Endüstriyel Bilgi Üniversite Profesyonel/uzman Bilgi/beceri Devlet/Anonim ortakl›k Tablo 1.12 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Bell. Üniversitelerin toplumlar›n bilgi üretiminde. 1967. en büyük ödüller bu alandad›r. Sadece teknolojik yenilikler anlam›nda de¤il. 1967. 1967. Bell’e göre: S O R U DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ “. 30). insanlar›n ço¤unun bilim insan›. Hükümetlerin ekonomi konular›na bu flekilde müdahale edebilmelerini mümkün k›lan. 2008.. 29). törler aras›nda denge kurmakta. sosyal bilimlerde de birçok alanda bilgisayar tabanl› ekonomik sistemlerin modellemeleri. s. s. s. kodland›¤› mekân olarak üniversiteyi. her ne kadar günümüzde güç bir dereceye kadar fabrikadaki sendikayla paylafl›lAMAÇLARIMIZ sa ve politik düzen arac›l›¤›yla toplum taraf›ndan düzenlense de. SIRAile S‹ZDE Bell’in öngörüsüne göre yeni ça¤›n temel kurumlar› düflünsel (düflünce kuruDÜfiÜNEL‹M lufllar›) olacak ve önemli insanlar› da bilimadamlar›. Bell’in öngörüsüne göre nas›l ki sanayi toplumunda ticari iflletmeler en önemli kurumlarsa. s. 1967. Bütün bunlar›n yan›nda herhangi bir karfl›l›k beklemeden teorik bilginin araflt›r›ld›¤›. teknolojinin sosyal bilimlerde kullan›lmas› sayesinde gelecekte hayatlar›m›z› etkileyecek konular› seçip kontrol edebilece¤imiz alternatif gelecekler çizebilece¤imizi düflünmektedir. 30). bilinçli politikalarla ekonominin yönünü flekillendirmeye çal›flmaktad›rlar. mühendisler. Temel kaynak Temel kurum Temel karar vericiler Gücün temeli Politikan›n rolü Endüstriyel Makineler fiirketler Tüccarlar Mülkiyet Laissez-faire (B›rak›n›z yaps›nlar. s. teknisyenler ve entellektüeller olacakt›r (Bell. karar verme problemleri gibi çok çeflitli konular›n simülasyonlar›n›n yap›labildi¤ini ve sosyal bilimler alan›nda ilk defa büyük ölçekli “kontrollü deneyler” yapma olana¤›na kavufltu¤umuzu vurgulamakta. sanayi sonras› toplumun en temel kurumu olarak belirmektedir (Bell. mühendis. önümüzdeki yüzy›l içinde üniversiteler teknolojik yeniliklerin ve bilginin yeni kaynaklar› olarak sanayi sonras› toplumun merkezi kurumlar› olacakt›r (Bell.. 56 SIRA S‹ZDE 2 Sanayi toplumu sanayi sonras› toplumu karfl›laflt›r›n›z. K ‹ T A P K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON . s. test edildi¤i. bu sayede gelecekte hayatlar›m›z› etkileyecek konular› seçip kontrol edebilece¤imiz “alternatif gelecekler” çizebilece¤imizi düflünmektedir (Bell.1 Endüstriyel ve PostEndüstriyel Toplumun Karfl›laflt›r›lmas› Kaynak: Kivisto. bilginin sanayinin hizmetinde kullan›lmas› yönünde çok önemli katk›lar› olmufltur. teknisyen ya da entelektüel olaca¤›D‹KKAT n› söylemek de¤ildir. ifl topluluklar›n›n elindedir” (Bell. giderek daha karmafl›k hale gelen bilgisayar temelli simülasyon prosedürleri sayesinde ekonomik sistemler. Toplumun temel de¤erleri ifl SIRA S‹ZDE kurumlar›na odaklanm›flt›r. sosyal davran›fllar. toplumlar›n gerek teorik gerekse pratik kullan›m alanlar›na yönelik bilgi olsun Bell’in öngörüsünü do¤rular nitelikte merkezi öneme sahip olmufllard›r. 1967. Bell. s.

sonra hükümetlerin verdi¤ini. Ünite . kaba insan ve hayvan Hammadde El sanatlar› Artizan. iflçi s›n›f› a¤›rl›kl› bir toplumdan daha da orta s›n›f bir topluma geçifl. ancak hükümetlerin bu kararlar› araflt›rma ve gelifltirmeye yapt›¤› yat›r›mlara dayal› olarak verece¤i. önemli kararlarda etkili olacak bir bilgi s›n›f›n›n merkezi oldu¤u. enerji. toplum aç›s›ndan önemli bir hedef haline gelecek. E¤itim ‹dare Enformasyon. kültürün ve ideolojinin teorik bilgiye ve teknolojiye dayal› oldu¤u bir toplumdur. gaz. su. elektrik.1. Tablo 2. etkililik-maliyet analizlerinin. 2007. Madencilik. kömür Mali kapital Makine teknolojisi Mühendis. • Mesleki aç›dan . Finans Sa¤l›k.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 13 Bell. Bu çerçevede de e¤itim kurumlar›n›n ve entelektüel kurumlar›n yayg›nlaflmas› ve yetenekli kiflileri kendi bünyelerinde bar›nd›rmas›. yani kararlar›n çok daha teknik bir nitelik kazanaca¤› anlam›na gelmektedir. Bu aç›dan yeni toplumun bask›n kurumlar›n›n entelektüel kurumlar olmas› da “üretim ve ifl ile ilgili kararlar›n toplumdaki di¤er güçlerden” do¤acak ya da bu güçlere ba¤l› olacak olmas›. 1976a. çiftçi. • Kültürel aç›dan . Bozkurt. BOYUTLAR Üretim flekli Ekonomik sektör ENDÜSTR‹ ÖNCES‹ Do¤al maddelerin ifllenmesi Birinci Tar›m. fayda-maliyet analizlerinin yap›laca¤›. yeni ürün yat›r›mlar›. veri sistemler Bilgi Entelektüel teknoloji Bilim adam› & profesyonel meslekler Soyut teori modelleri &simülasyonlar&sistem analizleri Gelece¤e yönelik Kifliler aras›nda oyun Teorik bilginin kodifikasyonu Dönüfltürülen kaynak Stratejik kaynak Teknoloji Temel nitelik Metodoloji Zaman perspektifi Dizayn Eksen ilke Do¤al güç. • ‹deolojik aç›dan . kompüter. 46 Dördüncü Ticaret. s.politikac›lar ve ifladamlar›ndan oluflan geleneksel güç yap›s›na meydan okuyabilecek yeni bir bilgi s›n›f›n›n yarat›lmas›. ifl. 94’ten akt.teknolojinin kontrolü ve teknolojik de¤erlendirmeye dayal› bir ‘gelecek yönelimi’ (Slattery. 2005. fabrikalar›n yeri. 462). el iflçisi Sa¤duyu.mavi yakal› endüstriyel mesleklerden beyaz yakal› profesyonel ve teknik konumlara.1 Kaynak: Bell. vergilerin da¤›t›lmas›. s. Bal›kç›l›k‹kinci Petrol&gaz ENDÜSTR‹ Fabrika Mal üretimi Dayan›kl›l›k Dayan›ks›z A¤›r sanayi ENDÜSTR‹ SONRASI ‹flleme ve yen. insanlar›n gündelik yaflamlar›n› etkileyen istihdam. ekonominin dengesine ve büyümesine iliflkin hayati kararlar›n yine hükümet taraf›ndan verilece¤i. 1967.mal üretiminden hizmet ekonomisine geçifl. s›nama yan›lma Geçmifle yönelik Do¤aya karfl› oyun Gelenekçilik Yarat›lan. bu kurumlar sosyal prestij ve sosyal statü kayna¤› olacakt›r (Bell. hizmetler Üçüncü Transport Yararl›l›k Bell’e göre post-endüstriyel toplum hizmet ekonomisine dayal›. bunun da önceli¤in ifl oldu¤unu gösterdi¤ini belirtir. 30). yar› vas›fl› Ampirizm&Deneyim fiu andaki tecrübelere yönelik Fabrikalaflm›fl do¤aya karfl› oyun Ekonomik büyüme . s. s. Araflt›rma Rekreasyon. • Politik aç›dan .ilerlemenin ve politika-oluflturman›n as›l kayna¤› olarak teorik bilginin merkezi konumu. ya¤. mesleki hareketlilik gibi konularda kararlar› önce ifladamlar›n›n. Bell post-endüstriyel toplum tipinin özelliklerini flöyle s›ralamaktad›r: • Endüstriyel aç›dan . rüzgar. profesyonel ve teknik mesleklerin hakim oldu¤u.

yeni figürler bilimadamlar›. 19. endüstri yöneticileri iken. 1967. s. Gerçekten de sanayi sonras› toplum özelliklerini vurgularken Bell’in 1960’lar›n sonlar›nda önem atfetti¤i birçok toplumsal. 27). 1967 y›l›nda yay›nlad›¤› makalede bu durumu flu flekilde ifade etmektedir: TELEV‹ZYON K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . ifladamlar›. matematikçiler. 1976. Saint SimonKile bilgilerinizi hat›rlamak için Klasik Sosyoloji Tarihi (Aç›kö¤retim Fa‹ ilgili T A P kültesi Yay›nlar›. tekno-ekonomik (teknolojik ve SIRA S‹ZDE ekonomik) düzen anlam›na gelmektedir ve bu alandaki de¤iflimler zorunlu olarak politika ve kültür alan›ndaki de¤iflimlerle iliflkilendirilmek zorunda de¤ildir. 1976. Bu çerçevede post-endüstriyalizm D‹ KKAT kavram›. toplumsal örgütlenmenin yeni eksensel ilkesini tan›mlayan S‹ZDE ve giderek SIRA daha post-endütriyel hale gelen toplumlar›n karfl›laflt›klar› temel problemleri betimleyen bir kavram oldu¤unu vurgular. s.114). Bell. Yeni toplumun egemen kurumlar› entellektüel kurumlar› olacakt›r. yönetim anlay›fl›nda. Bat› toplumunO R U da kültür veS toplumsal yap›n›n birbirinden ayr›ld›¤›n›. endüstriyel toplum ya da kapitalizm gibi post-endüstriyel toplumun da ancak kavramsal bir flema içinde anlaml› oldu¤unu. s. Bell’e göre toplumsal yap›. s. yani postendüstriyalizmin as›l etkisinin toplumsal yap› SIRA S‹ZDE üzerinde oldu¤unu. ekonomistler ve yeni bilgisayar teknolojisinin mühendisleridir (Bell. Bell. DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Daniel Bell sanayi sonras› toplum kavram›na iliflkin ilk toplu de¤erlendirmesini yapt›¤› iki makalesinde (1967) o günün toplumsal koflullar›nda toplumun üretim yap›s›nda. 2011) kitab›m›z›n “Sosyolojide ‹lk Dönem Geliflmeler” bafll›kl› ünitesinde Saint Simon ile ilgili sayfalar› yeniden okuyabilirsiniz. flimdi “eski endüstriyel düzen”in (Bell. post-endüstriyel toplum kavram›n›n toplumsal yap›daki de¤iflimi tan›mlama çabas›ndan do¤du¤unu. 27) de¤iflmekte oldu¤unu. 1967. Bu aç›dan post-endüstriyalizmin politika ve kültür alan›n› ancak dolayl› olarak etkileAMAÇLARIMIZ yece¤ini savunur (Bell. kurumsal özelliklerin günümüzde içinde yaflad›¤›m›z toplumsall›¤› aç›klamada güçlü oldu¤unu görebilmekteyiz. s.112). endüstriyel laboratuvarlar ve üniversitelerin üstlenece¤ini ifade etmektedir (Bell. Eskiflehir. ekonomik büyümenin ve toplumsal tabakalaflman›n bu teorik bilgi ekseni etraf›nda örgütlendi¤i bir yap›d›r (Bell. hatta Bell genel olarak da DÜfiÜNEL‹M “toplumlar›n organik oldu¤una ya da tek bir sistem olarak analiz edilebilecek derecede bütünleflmifl olduklar›na” inanmaz (Bell. yeni bir toplumsal oluflumun. toplumsal yap›daki de¤iflimi tan›mlama çabas›ndan do¤mufl bir kavramd›r (Bell. 1976. sanayi sonras› ‹NT ERNET toplum kavram›yla aç›klanabilece¤ini iddia etmektedir. 1996. merkezde teorik bilginin yer ald›¤›. Ayr›ca yeni toplumda liderli¤i bugün bildi¤imiz anlamda ifladamlar› ve flirketler de¤il.14 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Bell. Di¤er bir deyiflle.114). bunlardan yaln›zca ikincisinde sanayi sonras› toplum özellikleri oluflabilir (Waters. Özetle sanayi toplumunun egemen figürleri giriflimciler. Bell analizi boyunca toplumsal yap› olarak tan›mlad›¤› tekno-ekonomik alan›n post-endüstriyel olabilece¤ini iddia eder. araflt›rma flirketleri. s. 27). ‘Post-endüstriyel toplum’ kavram›. di¤erinin ise ifllevsel rayonelli¤e ve meritokrasiye yöneldi¤ini belirtir. 1967. yeni teknolojinin. Toplumsal yap› bu anlamda siyasi rejimden ve kültürel biçimden-düzenlemeden ba¤›ms›z olarak post-endüstriyel olabilir. Bell. karar alma mekanizmalar›nda yaflanan de¤iflimleri ve sonuçlar›n› aç›klamaktad›r. s. s. xcix). 108). birinin giderek kurum-d›fl›laflt›¤›n› ve mevcut ahlak normlar›na uymaz hale geldi¤ini. 1976. post-endüstriyel toplum Bell’e göre bir toplumsal sistem de¤ildir. Dahas› toplumsal yap›da iki boyut ay›rt edilebilir: sosyo-ekonomik ve (ekonomik mülkiyet örüntüleri) ve sosyo-teknik. yüzy›l›n bafl›ndaki sanayileflmenin ortaya ç›kard›¤› yeni toplumsal formasyonun özelliklerini sanayi toplumu kavram›n› kullanarak aç›klayan ilk sosyologun Saint Simon oldu¤unu vurgulayan Bell. politik ve kültürel alan› ancak dolayl› olarak etkiledi¤ini belirtmektedir.

Bell. 1967. Asl›nda. metamatikçiler. 110). Waters. “yeni adamlar” bilim insanlar›. Bu durum. 110). gelifltirme faaliyetleri yürüttüklerini gözlemleyebilmekteyiz. Sanayi sonras› toplumda flirketlerin. 1996..Saint-Simon’un yönteminden ziyade ruhu ile düflünecek olursak. endüstriyel laboratuvarlarda. sanayi kurulufllar›n›n AR-GE (araflt›rma gelifltirme birimleri) birimlerinin birer araflt›rma laboratuvar› gibi ifllev gördü¤ünü. ideal tip benzeri bir kurgu ile sanayi sonras› toplumu 5 aç›dan de¤erlendirmektedir: • Hizmet ekonomisinin oluflumu: Teknolojinin geliflmesi ile birlikte toplumun ekonomik ve teknolojik yap›s› da de¤iflmektedir. Waters. deney istasyonlar›nda ve üniversitelerde olacakt›r. s. bilgiye dayal› bir profesyonel s›n›f oldu¤unu ancak bilgi s›n›f›n›n endüstriyel bir s›n›f olmaktan çok bir statü grubuna daha yak›n bir oluflum oldu¤unu belirtse de sanayi sonras› toplumun en önemli s›n›f› olarak addetti¤i bilgi s›n›f›n› “s›n›f” olarak betimlemekte ›srar eder (Waters. Waters’a göre Daniel Bell. sanayi sonras› toplumda üniversite/yüksek ö¤renim gerektiren profesyonel ve teknik mesleklerin toplumda ço¤unlu¤u oluflturmasa da egemen olaca¤›n› ifade etmektedir. Bell’e göre yeni toplumun liderli¤ini üniversiteler üstlenecektir. Bu çerçevede bilimadamlar› ve mühendisler birlikte “bilgi s›n›f›”n› oluflturacaklar ve varl›kl› burjuvazi ile yer de¤ifltireceklerdir (Bell’den akt.1. Ve yeni toplumun hakim kurumlar› da -en yetenekli olanlar› içerecek ve en yarat›c› flekilde meydan okuyacak olmalar› aç›s›ndan. Daha etkin. yenilikler (inovasyon) ve yeni toplumsal iliflkilerin siyasal yönetimi için temel oluflturmaya bafllam›flt›r. 64). 1996. teorik karakterde oldu¤unu vurgulamaktad›r. toplumsal kontrol. 1996. . s. Dolay›s›yla Bell’in 20. dinlence. s. ulafl›m. yüzy›l›n ortalar›nda 21. riskleri.entelektüel kurumlar olacakt›r. araflt›rma. Bu durum ayn› zamanda bilginin çok farkl› durumlar için uygulanabilir soyut sembolik sistemler fleklinde kodlanmas›n› kapsamaktad›r (Bell’den akt. “eski” endüstriyel düzenin geçmekte oldu¤u ve asl›nda bir “yeni toplum”un oluflmakta oldu¤u aç›kl›k kazan›r. s. • Teorik bilginin önceli¤i: Sanayi sonras› toplumun tan›mlay›c› ekseni teorik bilginin üstünlü¤üdür. verimli ve kazançl› teknikler ve üretim sistemleri. s. 1996. 110). ekonomistler ve yeni bilgisayar teknolojisinin mühendisleridir. maliyetleri ve avantajlar› içerecek flekilde de¤iflimin planlanmas›d›r (Bell’den akt.27). • Teknolojinin planlanmas›: Teorik bilginin geliflmesi teknolojik önkestirimde bulunmay› olanakl› hale getirmektedir. Waters. ifladam› ve endüstriyel yönetici ise. e¤itim ve yönetim gibi hizmetlerde yer almaktad›r (Bell’den akt. Toplumun bilginin çevresinde örgütlenifli. Ünite . finans. Yeni toplumun liderli¤i ifladamlar›nda ya da bildi¤imiz flekliyle flirketlerde olmayacakt›r (üretimin çok önemli bir k›sm› rutinleflmifl olacakt›r). Bell “bilgi s›n›f›”n›n temelde mülkiyete de¤il.. Waters. • Profesyonel ve teknik s›n›f›n üstünlü¤ü: Bell. s. sa¤l›k. yeni toplumun yap›s›n›n iskeleti flimdiden görünmektedir” (Bell. 110). E¤er son yüz y›l›n hakim figürleri giriflimci. ileriye do¤ru de¤erlendirmelerin. üniversitelerin sanayi kurulufllar› ile iflbirli¤i içinde piyasaya yönelik ürün tasarlama. sanayi sonras› toplumda bilginin geleneksel veya uygulamal› de¤il.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 15 “. 1996. Weber’in bürokratik yönetici s›n›f›na dair ideal tipin boyutlar›nda kulland›¤› metodolojiye öykünerek. ancak ticaret. yüzy›l›n toplumuna iliflkin de¤erlendirmelerinin bir k›sm›n›n hâlâ geçerli oldu¤unu söyleyebiliriz. Sanayi sonras› toplumun ilk ve en önemli özelli¤i iflgücünün ço¤unlu¤unun art›k tar›m ya da imalat sanayi ile ilgisinin azalmas›d›r. bu liderlik araflt›rma flirketlerinde. daha az etkin ve kârl› olanlar›n yerini almaktad›r.

1996. ayr›ca befl kurumsal situs belirler: ticaret. toplumun karmafl›klaflan yap›s› ve haklar›n artan siyasallaflmas› kamu hizmetleri sektörünün genifllemesine neden olmaktad›r (Waters. 1996. Üçüncüsü. Dördüncü olarak. bireysel gelir artt›¤›nda bofl zaman hizmetleri (kiflisel bak›m. teknomant›ksal. 112-113). Yükselen yeni s›n›flar . Waters. beyaz-yakal› istihdam›. Waters (1996). Bell’in Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli kitab›n›n sonraki bask›lar›nda. 111). teorik bilginin merkezileflmesi (teknolojik de¤iflim için bilimin kullan›m›) ve hizmet sektörünün genifllemesinin çeflitlendirilmesidir. spor v. kiflinin sezgiden ba¤›ms›z bir flekilde karar alabilmesine olanak tan›yan. ‹kinci olaraksa. 143). Büyük çat›flmalar›n s›n›flar aras›nda de¤il. al›fl›lagelmifl anlamlar›n›n karfl›s›nda. Sanayi Sonras› Toplumlar›n Genel Karakteristikleri Veysel Bozkurt (2010) sanayi sonras› topluma iliflkin belirgin özelliklerini Daniel Bell ve di¤er sanayi sonras› toplum kuramc›lar› olan Alain Touraine ve Masuda’n›n yaklafl›mlar›n› da kapsayacak biçimde flu bafll›klar alt›nda de¤erlendirmifltir: 1. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› • Yeni entelektüel teknolojinin yükselifli: Teknolojinin fiziksel. Bell yaflad›¤› toplumda deneyimledi¤i yeni teknolojik geliflmeler. s. ulafl›m›n. Bu anlamda bilgisayar fiziksel bir teknolojik araç olarak düflünülebilir ancak yaz›l›m. 1993. Ekonomik yap›daki dönüflüm 2. 1997. Ancak Waters’a göre (1996) sanayi sonras› toplum kuram›na sonradan fazlaca eklenen bu özellikler asl›nda iki temel unsurun. • Kararlar›n daha teknik bir nitelik kazanmas›. yeme-içme. Bilgisayar “entelektüel teknoloji”nin aletidir. “insanlararas› oyun”u model alabilen. Hizmet sektörünün birçok bilefleni bulunmaktad›r. enformasyon ekonomisi gibi bugün s›kl›kla kulland›¤›m›z kavramlar›n ve oluflumlar›n Bell taraf›ndan sanayi sonras› toplumun genel özellikleri aras›nda s›raland›klar›n› görmekteyiz. bir entelektüel teknoloji ürünü olarak istatistiksel ve mant›ksal olarak bilgisayara veri olarak girilen formüllerdir (Bell’den akt. boflzaman seyahati. s. sosyal refah ve askeri. 327).16 Entelektüel teknoloji fleylerin yeniden üretilebilir tarzda yap›m yolunu belirleyen ve sorun çözümünde sezgisel yarg›n›n yerini alabilecek bilimsel bilgiyi içerir (Poloma. iflin yap›s›ndaki ve çal›flanlar›n kompozisyonundaki de¤iflimleri gözlemledikçe kuram›na yeni birtak›m unsurlar› ekleyerek revize etme ihtiyac› hissetmifltir. böylece de bilimcilerin ve ekonomistlerin (yani profesyonel mesleklerin) politik sürecin içine daha do¤rudan girmeleri (Belek. mal üretimi acil ihtiyaçlardan fazla oldu¤unda. hükümet. Ayr›ca meritrokrasi. s. Sanayi sonras› toplumun iki temel özelli¤i bulunmaktad›r: • Bilim ve ak›l yürütmeye dayal› de¤erlerin rolünün toplumun temel kurumsal gereksinimleri olarak öne ç›kmas›. soyut sembollerin sistemi olarak “entelektüel teknoloji” düflüncesini ileri sürmektedir. s. bu situslar aras›nda gerçekleflece¤ini. ‹lk olarak sanayi toplumunda belli bafll› kol eme¤ine dayal› gerçeklefltirilen hizmet endüstrisinin. sanayi sonras› topluma iliflkin boyutlar›n çeflitlendirildi¤ini baz›lar›ndan ise vazgeçildi¤ini söylemektedir. sa¤l›k ve e¤itimin birer hak olarak kavran›fl› yayg›nlafl›r. Beflinci olarak ise. e¤lence. 111-112). ekonomi. s.s) büyür. toptan ve perakende da¤›t›m›n›n genifllemesini varsayar. yönetimsel ve kültürel. iletiflimin. kamu hizmetlerinin. Kitab›n sonraki bask›lar›nda Bell dört ifllevsel situs belirtir: bilimsel. Sanayi sonras› toplumun bilginin yo¤un olarak kullan›ld›¤› bir toplumsal formasyon olarak organize edilmifltir. dahas› bu çat›flmalar sayesinde s›n›f oluflumunun engellenebilece¤ini ileri sürer (Waters. k›tl›¤›n sonu. araçlarla ya da makinelerle ifli olan. 1996. üniversite/araflt›rma. bankac›l›k ve finans sektörlerinin düzenlenmesi ile büyür.

326). Enformasyon teknolojileri: Enformasyon teknolojisi sanayi sonras› toplumun ortaya ç›k›fl›nda etkili olan bir etmendir. Sanayi sonras› toplumda yeni s›n›flar ortaya ç›km›flt›r. Bilginin üretimi. 326). Yükselen yeni s›n›flar: De¤iflim yaln›zca üretimin gerçekleflti¤i mekânlarda de¤il. s. Sanayi sonras› toplumun belirgin bir özelli¤i olan s›n›fsal de¤iflim. teknik ve profesyonel s›n›f büyümüfl. “think-tank”ler. Enformasyon teknolojilerinin bilim- Sanayi sonras› toplumda kol eme¤ini kullanan mavi yakal› iflçilerin istihdam› azalm›fl. Sanayi sonras› toplumda bilgi stratejik bir önem kazanm›flt›r. Bu geçiflin bir sonucu olarak ulusal gelir artt›kça hizmetlere olan talep artacakt›r” (Bell. Enformasyon teknolojileri 5. 3. 463). s. 2007. 24). s. Sanayi sonras› toplumlar›n özellikle bilginin stratejik kontrolü ba¤lam›nda düflünce kurulufllar›. 1993. 2. Ekonomik yap›daki dönüflümler: Ekonomik yap›daki en belirgin dönüflüm mallar›n üretiminden hizmetlerin üretimine yönelik yaflanan de¤iflimdir. ekonominin çiftçilik (farming) ve tar›m (agriculture) sektöründen imalat (manifacturing) sektörüne kayar. Bu ba¤lamda sadece teknik bilgi anlam›nda de¤il. 2010. Ünite . “Bir ulus sanayilefltikçe. Bozkurt. ö¤retmenler. t›p personeli gibi “teknik ve profesyonel” s›n›f›n niceliksel art›fl› söz konusudur. Yükselen yeni bilgi s›n›f› “servet ve mülkiyetten ziyade bilgi ve uzmanl›¤a dayal› yeni bir güç biçimini temsil ederler” (Slattery. kendisi de h›zla ekonominin temel faaliyeti ve mesleki temel belirleyicisi haline gelmektedir” (Kumar. bilgisayar. 2004. Sanayi sonras› toplumda teorik bilgi “toplum için yeniliklerin sa¤lanmas›nda ve politik kararlar›n al›nmas›nda” merkezi bir rol alm›flt›r (Poloma. stratejik olarak farkl› co¤rafyalardaki politik belirleyicilik anlam›nda da bu kurulufllar›n finanse edildi¤ini ve siyasi aktörlere ba¤l› olarak reel politik alan› biçimlendirme gücüne sahip olduklar›n› ifade etmek mümkündür. s. S›n›fsal de¤iflim çal›flma alan› ile birlikte seyretmifltir. ifl gücünün büyük bir k›sm›. Bu efl zamanl› de¤iflim “yap›lan iflin türünde teknik ve profesyonel s›n›f›n üstünlü¤ü lehine” gerçekleflmifltir (Poloma. 1989. mülkiyetten çok bilgi ve uzmanl›¤a dayanan bir güce sahip olan “bilgi s›n›f›” önem kazanm›flt›r. 1973: 15’ten akt. Art›k vas›fl› ya da yar› vas›fl› mavi yakal› iflçilerin yerine hizmet sektörünün ihtiyac›n› karfl›layan beyaz yakal› iflçilerin yo¤un olarak istihdam edildi¤i bir süreç yaflamaktay›z. 95. Bilginin artan rolü: Sanayi sonras› toplumun yeni paradigmas› teorik bilgidir. Sanayi sonras› toplumda bilgi ve enformasyonun artan oranda bir a¤›rl›k kazand›¤› kaç›n›lmaz bir olgudur. 1993. uzmanl›k alanlar› ve idari teflkilat›n geliflmesi sonucunda ortaya ç›kan “yeni bir entelijansiya” yani “bilgi s›n›f›” önem kazanm›flt›r (Slattery. hem toplumsal tabakalaflma hem de toplumsal s›n›f analizlerini de etkilemifltir. Üniversiteler. akt.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 17 3. Sanayi sonras› toplumdaki en önemli s›n›f “bilgi s›n›f›”d›r. 4. 222). stratejik araflt›rma merkezleri ve araflt›rma merkezleri etraf›nda örgütlendiklerini ve faaliyet gösterdiklerini söyleyebiliriz. s. . sistem analizi ve bilimsel araflt›rma ve gelifltirme gibi mesleki hizmetler olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r” (Bell. Sanayi sonras› toplumun di¤er karakteristikleri 1. s. Ayr›ca “bilgi daha önce benzeri görülmedik ölçüde teknik yenilenmeyi ve ekonomik büyümeyi basitçe yönetmekle kalmamaktad›r. üretilen bilginin kullan›m› kadar çok önemli stratejik bir araç haline gelmifltir. 2007. s. sosyal hizmetler gibi insani hizmetler. sa¤l›k. Bilim adamlar›. Bilginin artan rolü 4. Yeni ortaya ç›kan toplumsal formasyonun örgütlenmesi bilgi ekseninde gerçekleflmektedir. 326). 1993. endüstri gibi temel sektörlerin gerileyerek enformasyon ve hizmetler sektörlerinin ön plana ç›kmas› da önemli göstergelerdir. Ayr›ca tar›m. Poloma. Sanayi sonras› toplumda hizmetlerin üretiminde art›fl›n gözlendi¤i alanlar “e¤itim.1. 463). iflin niteli¤inde de gözlemlenmektedir. teknisyenler. s. mühendisler.

de¤iflimi teflvik etmektedir ve ekonomi de bu de¤iflim arzusunu yerine getiren bir araç haAMAÇLARIMIZ line gelmifltir. 5. Ekonomi. bilgilerin elde edilmesinde. ifllenmesinde ve iletilmesinde kullan›lan yaz›l›m. D‹KKAT Kültür AMAÇLARIMIZ SIRA S‹ZDE S O R U DD Ü ‹fiK ÜK NA EL T‹ M S O S‹ZDE R U SIRA D‹KKAT AMAÇLARIMIZ 3 SIRA S‹ZDE K ‹ T A P AMAÇLARIMIZ TELEV‹ZYON K ‹ T A P ‹NTERNET TELEV‹ZYON Bell’in sosyolojisinde kültür en önemli alanlardan birisini oluflturmaktad›r. DD Üfi ÜN E Sanayi ve sanayi toplumdaki dönüflümleri bilgi. Aktüel Yay›nlar›. depolanmas›nda. yeni ama daha s›n›rl› ifl alanlar› yaratmaktad›r. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren kültür.18 Enformasyon teknolojileri (bilgi teknolojileri). 2010. Kültür” (‹stanbul. s. Buna göre geleneksel iflçi hareketlerinin yerini “enformasyon toplumlar›nda sivil vatandafl hareketlerinin alaca¤›. Sanayi sonras› toplumun di¤er karakteristikleri: Teknolojinin ucuzlayarak kitlesel kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› “kitle üretimi ve haberleflmesinin çözülüflüne yol açarken. s. 2010. üretim anlay›fl›n› de¤ifltirmekte. Bat›n›n SIRA S‹ZDE sanayi toplumunda kültür toplumsal de¤iflmeden ba¤›ms›z kalarak bozulmam›fl ve K ‹ T varolmufltur. Ayr›ca gönüllü toplumsal hizmetlerin ve gönüllü kurulufllar›n sivil vatandafll›k ilkesi ekseninde yeni toplumsall›klar ve bu çerçevede yeni toplumsal hareketler gelifltirdikleri de görülmektedir. 225). yeni geliflen s›n›flar. Ayn› zamanda üretim yap›s›na etkisi geleneksel istihdam alanlar›n› daralt›rken. donan›m. Dolay›s›yla enformasyon teknolojilerinin pozitif/negatif dönüfltürücü etkisi yads›namaz bir gerçeklik haline gelmifltir. Sanayi toplumunun büyük toplumsal ve siyasal sorunlar› karfl›s›nda “ulus-devlet” Bell’e göre eski gücünü yitirmifltir. sermaye aç›s›ndan verimlilik art›fl› ve maliyet düflüflü anlam›na gelirken. s. gönüllü teflebbüslerin de toplumda giderek çok daha önemli hale gelece¤i” (Bozkurt. Çünkü sosyolojik pratik davran›fl›. medya arac›l›¤› ile kurumsallaflm›fl ve ba¤›ms›zlaflm›flkendisini T göstererek t›r. cinsiyet ve dine gö‹NTERNET TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET .fi Ü 226). endüstri toplumunun merkeziyetçi e¤ilimlerinin zay›flad›¤› ve bireyselli¤in güçlendi¤i bir toplum olacakt›r” (Bozkurt. DÜ NEL‹M Post-endüstriyel ulus-devletin zay›flamas›na neden olan faktörler neler olabilir? SIRA toplumda S‹ZDE S O R U Düflününüz. di¤er taraftan da bireyin konumunun güçlenmesine yol açm›flt›r” (Bozkurt. Toplumsal ve ekonomik yaflamdaki de¤iflimler sanatsal alanda da E L E V ‹ Z Y O N kültür. Kültürün K ba¤›ms›z ‹ T A P ve özerk bir kurum haline gelmesi Bell’e göre sosyoloji disiplini için sorun teflkil eder. bilgisayar ve iletiflim teknolojilerinin bileflimine. A P ayr› bir flekilde 20. 2005) çal›flmas›n› SIRA okuyunuz. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M sel ve toplumsal olarak hayatlar›m›za girifli toplumsal iliflkilerin. bilgi s›n›f› ile birlikte farkl›laflaca¤› öngörüsü de bulunmaktad›r. çal›flanlar aç›s›ndan istihdam olanaklar›n›n daha yüksek e¤itim seviyesi gerektirmesi ve vas›fs›z/yar›vas›fl› iflçilerin istihdam sorununu beraberinde getirmektedir. hizmet sektöründe çal›flanlar. ekonomi. Bilgisayar destekli üretim. toplumsal s›n›flar›n parçal›l›¤›n›n art›fl› sonucu iflçi hareketlerinin de parçal› bir karakter kazand›¤› gözlemlenmektdir. 226) öngörüsü yayg›n bir flekilde paylafl›lm›flt›r. kültür ekseninde kap‹K Ksonras› A LT‹ M saml› bir flekilde de¤erlendiren çal›flmas› için Veysel Bozkurt’un “Endüstriyel & Post-Endüstriyel Dönüflüm: S O S‹ZDE R U Bilgi. Sanayi toplumunda varolan geleneksel iflçi hareketleri ve dayan›flmas›n›n. Enformasyon teknolojileri insanlar›n ve toplumlar›n birbirleriyle iletiflim olanaklar›n› art›rmakta. sermaye hareketlerini dünya tarihinde hiç olmad›¤› kadar h›zland›rmaktad›r. ekipman ve hizmetlerin bütününe verilen add›r. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Sanayi sonras› toplumda ulus devlet zay›flam›fl. merkeziyetçi e¤ilimler azalm›fl ve bireysellik güçlenmifltir. yerel SIRA hareket et’ felsefesinin egemen oldu¤u. Gerçekten de sanayi sonras› toplumda geleneksel iflçi hareketlerinin zay›flad›¤›. Dolay›s›yla sanayi sonras› toplum bu aç›dan da “ekonomik faaliyetlerinde ‘global düS‹ZDE flün. toplumsal rollerin de¤ifliminde çok önemli role sahiptir. tutumlar› ve ilgileri rastlant›sal olarak toplumsal konumlar›n özellikleri olan yafl. 2010.

Ritzer. 232) Bell’in endüstriyel . insan bilincinin çerçevesini/iskeletini dönüfltürebilmifl midir? (Stearns. s. 2003.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 19 re tahmin edebilece¤i iddias› üzerinden kurumsallaflm›flt›r. Post-endüstriyel toplumun ekonomik meselelere odakl› toplumsal yap›s›nda rasyonalite ve verimlili¤e yönelik bir ilgi hâkimken kültürel alanda irrasyonel. en az›ndan baz› yönlerini. Yeni bilgiden. Buna göre. 235). 1974. Bell post-endüstriyel toplumun özellikle toplumsal yap›s› ile kültürü aras›nda gördü¤ü kopuklu¤u elefltirir. böylesi bir kültürün verimlili¤in ve rasyonalitenin egemen oldu¤u bir toplumsal yap›ya ayk›r› düfltü¤ünü savunur ve bu noktada irrasyonel ve hedonistik düflüncelerle iliflkilendirdi¤i post-modernizmi elefltirir (Ritzer. SANAY‹ SONRASI TOPLUM TEOR‹S‹NE YÖNEL‹K ELEfiT‹R‹LER Sanayileflme sonras› kavram› ‘sanayi toplumu’ ve sanayileflme sürecine dair sahip oldu¤umuz resmin tümünü yeniden düflünmeye zorluyor. Oysa Bell bütün bu sorular›n cevaplar› ile çok da ilgili de¤ildir.post-endüstriyel toplumlar hakk›nda öne sürdükleri ile post-modernistlerin modern-postmodern toplumlar hakk›nda öne sürdükleri aras›nda birçok ortak nokta bulundu¤unu belirtmekteydi. Oysa yaflam tarz›. 441). Bell yukar›da ele al›nan tüm bu faktörlerin post-endüstriyel toplumun hem toplumsal yap›s› hem de siyasal yap›s› ve kültürü üzerinde yol açt›¤› dönüflümlerle ilgilenir (Ritzer. Bu noktada Bell özellikle post-endüstriyel toplumun toplumsal yap›s› ile kültürü aras›ndaki fark üzerinde yo¤unlafl›r. 13-14). Sanayileflme sonras› toplum tart›flmas›n› bu sorular ekseninde düflünmek. geleneksel erozyona u¤ratarak onlar›n yerini ald›klar›n› ve bu aç›dan toplum için bir tehdit oluflturduklar›n› düflündü¤ünü savunur (Ritzer. Bu aç›dan radikal bir dönüflümü ifade ediyor.1. Modern toplumlar›n tarihinin yeni bir evreye veya yeni bir aflamaya girmekte oldu¤u iddias›nda temellenen sanayileflme sonras› kavram›. post-endüstriyel toplumun toplumsal yap›s› ile kültürünü farkl› ilkeler temellendirmektedir. toplumun bütün de¤er sisteminin de¤iflip de¤iflmedi¤i meselesi ile ilgilenmez. 2003. 235). söz konusu yenilikler. Sanayileflme-sonras› toplum kavram›n› ciddiye almak için bu meselenin de ele al›nmas› gerekir (Stearns. 16). s. 235). sanayileflmenin yol açt›¤› biçimde. bir baflka ifadeyle. kendini gerçeklefltirme ve tatmin etme ilkeleri hâkimdir. Daha önce belirtildi¤i gibi. s. 233) post-modern toplumu olumlu terimlerle tasvir etmeye çal›flan ço¤u post-modernistin aksine. Bell sadece en tepedeki yap›larla ilgilenir. elefltirmekten geri kalmad›¤›na dikkat çeker. s. yenilikler acaba sanayileflmenin yol açt›¤› biçimde insan hayat›n›n genel çerçevesini dönüfltürebilmifl midir? Örne¤in. Örne¤in. postmodernizmle iliflkilendirdi¤i bu tür irrasyonel ve hedonizm benzeri geliflmelerin. de¤er seçimi ve estetik tercihler daha fazla kifliselleflmifltir (Waters. yeni bir yönetici elitten bahseder. s. Gerçekten de Bell’in ve di¤er sanayi sonras› toplum iddias›n› dile getiren kimi düflünürlerin iddia etti¤i gibi insanl›k tarihi sanayi toplumunun özellikleri ile büyük bir kopuflu temsil eden yeni bir evre içinde mi? Soruyu flöyle de sorabiliriz: Sanayileflme sonras› kavram› ile ifade edilen dönüflümler. daha önce ifade edildi¤i gibi (2003. Bell’in post-endüstriyel toplumun. Bell. 125-126). s. insanlar› mevsimlere dayal› bir zaman alg›s›ndan saat esasl› bir planlama yapmaya zorlayarak zamanla ilgili temel alg›lar›n› dönüfltürebilmifl midir? Bütün bu yenilikler. s. Ancak Ritzer (2003. 1974. 2003. 1976. Ünite . s. Ritzer. sanayileflme beraberin- . yaflanan dönüflümü anlamak aç›s›ndan fayda sa¤layabilir. Bell’in bir modernist ve hatta bir muhafazakâr olarak. s. ‘sanayi toplumu’nun yerini ‘sanayileflme sonras› toplum’a b›rakt›¤›n› iddia ediyor (Kumar. 1996.

Benzer bir biçimde. vb. Bell’in ilgisi daha önce de söyledi¤imiz gibi en tepedeki yap›lar›n dönüflümüne yönelik bir ilgi. bütün bu özellikleri karmafl›k bir flekilde bünyesinde bar›nd›ran toplumlar›n varoldu¤unu söylemek mümkündür. M. evlenme yafl› yükselmifl. “gelece¤in toplumu” portresi çi- . Dolay›s›yla. süreklilik söz konusudur. Örne¤in. ‹malata dayal› üretimin yerini hizmete dayal› bir ekonominin ald›¤› bu yeni ekonomik yap›da. asl›nda Bell’in iddia etti¤i gibi bir büyük kopufl ya da k›r›lma de¤il. beyaz yakal› ifllerin vas›fs›z niteli¤i ve tüm mesleklerde profesyonelleflme normunun suland›r›lmas›d›r” (Swingewood. Bu anlamda sanayi sonras› toplum olarak tasvir edilen dönemde çal›flanlar›n bilgi düzeyleri neredeyse eflitlenmifl. 1998. dahas› s›radanlaflm›flt›r. toplumda bilim adamlar›n›n ve teknik donan›ma sahip profesyonellerin say›s›n›n artmas› asl›nda sanayi sonras› toplumla de¤il. Aileyle ilgili en belirgin dönüflüm. ‘hizmet ekonomisi’ne geçildi¤ini iddia ederken. hatta sanayi öncesi olmasa da tar›m toplumu. kad›nlar bafllang›çta daha çok ev içi ifllerle u¤rafl›rken. bu yeni toplumun merkezine Bell. Ama Bell toplumsal bilinçle. E¤itimli profesyonel ve teknisyen gruplardan oluflan (bilim adamalar›. ‹ngiltere’de 1850’lerde zaten bir hizmet ekonomisine do¤ru dönüflüm yafland›¤› gerçe¤ini görmezden gelmektedir (Kumar. Weber’in ideal tiplefltirmesindekine benzer bir biçimde formüle etti¤i sanayi sonras› toplum kavram›n› gelifltirirken Daniel Bell. özellikle çal›flma koflullar› aç›s›ndan farkl›l›¤›n neredeyse yok denecek kadar azald›¤› gözlemlenmektedir. bilimsel bilginin ya da teorik bilginin ayr›cal›¤› ve iktidar› s›n›rlanm›flt›r. Sanayi sonras› toplum teorisine yöneltilen elefltirilerin odak noktas› “s›n›fsal eflitsizli¤in kal›c›l›¤›. modern kapitalist toplumlardaki en az›ndan son bir as›rda gözlemlenebilen rasyonelleflme süreciyle ilgilidir. 109). teorik bilginin üretime uygulanmas› da yeni de¤ildir. Dolay›s›yla profesyonel mesleklerin bilgi temelli edindikleri becerilerin vas›fs›zlaflmas› söz konusudur. 446). Bell’in önkestirime dayal› metodolojisi. s. bütünüyle bilimsel ve teknolojik geliflmelerin bir ürünüdür (Giddens’tan aktaran Parlak. ‹fl ile ev birbirinden ayr›lm›fl. sanayi toplumu ile sanayi sonras› toplum aras›nda. sanayi sonras› toplumda bulabilir miyiz? Belki evet. Weber’in de iddia etti¤i gibi. s. mavi yakal› iflçiler ile beyaz yakal› iflçilerin yapt›klar› iflin niteli¤i aç›s›ndan Bell’in öngördü¤ü biçimde çok da farkl›l›k kalmad›¤›. araflt›rma örgütlerini ve deney merkezlerini yerlefltirir. s. bir yeni toplumu müjdelerken. 1976. mühendisler. S›n›fsal çat›flma halen geçerlili¤ini korumakta. erkekler eve ekmek getiren bir rol üstlenmifllerdir. ekonomistler. sanayi-sonras› toplumun en temel özelliklerinden birinin efllik etti¤i söylenebilir: teorik bilginin empirizme önceli¤i. sanayi toplumu ve dahas› sanayi sonras› toplumun belirgin özelliklerini bir arada bulunduran.20 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› de aileye iliflkin ciddi dönüflümleri getirmifltir. Bugün içinde bulundu¤umuz toplumsal yap›da tüm toplumlar›n sanayi sonras› aflamaya geç(e)medikleri. 374). matematikçiler. mavi-yakal›lar›n ekonomideki a¤›rl›¤› azal›rken beyaz-yakal›lar›n iflgücü içindeki etkinli¤inin belirgin bir biçimde artt›¤›n› iddia etmekte. de¤erler sistemi ile ya da bunlar›n yaflad›¤› dönüflümle ilgili bir çözümleme yapmad›¤› için arad›¤›m›z cevaplar› onun söylediklerinde bulmam›z mümkün de¤il. sanayileflmenin ifl ve aile aras›ndaki ba¤› bütünüyle de¤ifltirmesinde gözlemlenir. s›n›f çat›flmas›. üniversiteleri. Benzer bir de¤iflimi. Dahas›. Dolay›s›yla. 2004. Beyaz yakal› çal›flanlar›n profesyonelliklerinin düzeyi bu anlamda belirsizleflmifl.) beyaz-yakal›lar›n artan etkinli¤ine. Sanayi toplumu. ekonomik kaynaklar›n birkaç elde yo¤unlaflmas›. Bell. tarihsel gerçeklikleri ya ihmal etmekte ya da kendi iddialar›n› destekleyici bir biçimde kullanmaktad›r.

Zira hizmet s›n›f›n›n istihdam edildi¤i alanlarda salt bilgiye dayal› ifllerin büyük bir bölümünün “kendi kendine hizmet” sunumu nedeniyle tasfiye oldu¤u. s. Kumar’a göre yeni ifl alanlar› daha çok hizmetler ve perakende ticaret alanlar›nda yarat›lm›flt›r. s. 40) üzerine söylenebilecekler de Bell’in kuram›ndaki hizmet s›n›f›n›n homojen bir s›n›f gibi ele al›fl›na dair kayg›lar› art›r›r. benzer yap›ya sahip oldu¤unu düflündü¤ümüz Britanya’da ayn› pozisyondaki çal›flanlar›n çok daha az›n›n üniversite mezunu oldu¤u kaydedilmektedir (Kumar. yapt›klar› iflin niteli¤i ve ald›klar› ücretler aç›s›ndan sanayi toplumu özelliklerini sür- . kopyalama ve enformasyon ulaflt›rmayla u¤raflan rutin enformasyon iflçileri yer al›yordu. Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisine en bariz elefltirilerden bir di¤eri ise onun ekonomik ve endüstriyel analizine yönelik olarak yap›lm›flt›r. bunlar›n birço¤u yar›m gün ya da geçici olarak çal›flmaktayd›. Kumar. vas›f ve bilgi kapsam›n›n kayda de¤er ölçüde olmad›¤› üçüncül ekonominin afla¤› düzeylerinde gerçekleflmifltir. Sosyolojide gelece¤e iliflkin toplumsal ç›kar›mlarda ya da baflka bir ifadeyle önkestirimde bulunmak genellikle hem zor hem de oldukça risklidir. yerine yenilerini ortaya koymufl. bu alanda hizmet sektöründe orta kademede çal›flanlar›n say›s›n› azaltm›flt›r. genel olarak hizmet sektöründe ve enformasyon teknolojilerinde istihdam edilen iflçilerin bilgi düzeyleri. Almanya ve Japonya’da üniversite mezunu olabilirken. 40). geniflleyece¤i fleklindeki öngörü de sorunlu görünmektedir. s. Sanayi sonras› toplum aflamas›nda bilgi s›n›f›n›n oluflaca¤›. 41). bu alanda çal›flanlar›n ifllerinin ortam›n›n kayboldu¤u tesbit edilmektedir (Miles ve Gershuny 1983’den akt. Yeni iflçilerin birço¤u kad›nlardan olufluyordu. s. Zira toplumlar›n geliflim seyrine dair önkestirimde bulunmak olas› de¤iflimlerin dikkate al›nmamas› durumunda bofla bir çaba olarak da kalabilmektedir. Öte yandan Bell’in sanayi toplumundan sonraki toplumsal yap›y› analiz ederken çizdi¤i çerçeve fazlaca “fütürolojik” bulunmufltur (Slattery. s. Buna örnek olarak da “tesisatç›lara ‘›s› mühendisi’. Ayr›ca profesyonellerin ve idarecilerin ço¤unlu¤unun e¤itim düzeyleri geliflmifl sanayi sonras› toplumlar›n en tipik örnekleri olan Amerika Birleflik Devletleri. farkl› kavramlaflt›rmalarla çeflitlendirilmifltir. Hizmet sektöründeki iflçilerin “çeflitlili¤i. Ayr›ca yeni ifl alanlar› bilgisayar/bilgi sektöründeki istihdam olanaklar›n›n art›fl›ndan de¤il. ‘ifl hizmetleri’ndeyse temelde veri ifllemeyle. fast-food restoranlar› dahil olmak üzere ‘yiyecek ve içecek’ kurulufllar›nda çal›flanlard›: ‘sa¤l›k hizmetleri’ temelde hemflireler ve özel hastanelerdeki yard›mc› personel ve evlerde çal›flan özel hemflirelerden olufluyordu. heterojenli¤i. Ünite . 464). 40). “Tipik yeni iflçiler. s. eklektik bir kurama dönüfltürmüfltür. Kumar. 2004. 464). 2007. 2007. vas›f ve bilgi art›fl›” (Miles ve Gershuny 1986’dan akt. bilhassa bilgisayar teknolojisinde kaydedilen bafldöndürücü h›z.1. 2004. 2004. dükkanc›lara ‘idareciler’” denmesini örnek gösterir. en baflta ileri sürdü¤ü birtak›m özelliklerden vazgeçmifl. Kumar’›n özetledi¤i bu durum da göstermektedir ki. Ancak her ne kadar baz› özellikleri ç›kar›lsa ve yeni eklemeler yap›lsa da Bell’in teorisi kavramsal düzeyde yayg›n kabul görmüfl. ifl güvenli¤i ve kariyer beklentisi hemen hemen s›f›rd›” (Kumar. Bell çal›flmas›n›n sonraki bask›lar›nda sanayi sonras› toplumu temsil etti¤ini düflündü¤ü.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 21 zer (Slattery. 2004. Ücret düzeyleri düflüktü. Bell taraf›ndan özel bir önem atfedilen teknoloji. Buna göre Krishan Kumar’›n Sanayi Sonras› Toplumdan Post-modern Topluma-Ça¤dafl Dünyan›n Yeni Kuramlar› (2004) adl› çal›flmas›nda sanayi sonras› toplumda Bell’in yeni hizmet s›n›f› olarak gördü¤ü “insan hizmetleri” ve “profesyonel hizmetler” alan›nda istihdam edilen iflçilerin say›s›nda kayda de¤er art›fl gözlemlense de asl›nda nitelik aç›s›ndan betimsel düzeyde bu iflçilerin “profesyonel” olarak adland›r›ld›¤›n› belirtmektedir.

gov. TELEV‹ZYON D Üfi ‹N TÜ EN RE NLE‹ M T S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . 2009. 2011) bak›n›z. “‘Bofluna m› Okuduk?’ Türkiye’de Beyaz Yakal› ‹flsizli¤i” (‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. 2007. sanayi toplumu kaD‹KKAT AMAÇLARIMIZ ancak halen sanayi sonras› toplum kriterlerini Bell’in çizdirakterini benimsemifl ¤i çerçeve içinde s›n›rl› bir flekilde tafl›yan bir ülke görünümündedir.9’u inflaat. iktidar sahibi olabilecek s›n›fsal bir konuma uzak görünmektedir. yaz› iflleri. son zamanlarda üniversite mezunu beyaz yakal› iflsizli¤inin önemli bir sorun halinde geldi¤i görülmektedir.7’si ise hizmetler sektöründe yer alm›flt›r. çok az bilgi ve uzmanl›k gerektiren (büro iflleri.do?tb_id=25&ust_id=8 ba¤lant›s›na baflvurabilirsiniz. teknisyen veya bilgisayar programc›s› gibi mesleklerin üyeleri Bell’in iflaret etti¤i gibi ayr›cal›kl›.8’i sanayi. Bu de¤erSIRA S‹ZDE lendirme ekseninde asl›nda Türkiye’nin s›n›fsal kompozisyonu. 369) sanayileflmesini Bat›’ya ba¤›ml› bir noloji deste¤i almakta flekilde sürdürmektedir. K ‹ T A P Türkiye’deki temel göstergelerini. 2012 y›l› Türkiye ‹statistik Kurumu Hanehalk› ‹flgücü Araflt›rmas› Mart 2012 Sonuçlar›’na göre istihdam edilenlerin yüzde 23. Türkiye’deki iflsizli¤i ve yaflan›lan sorunlar üzerine yak›n zamanda yap›lm›fl K beyaz ‹ T A yakal› P nitelikli bir çal›flma için lütfen Ed.6’s› tar›m. Zira Türkiye 20. K ‹ T A P teorik bilginin ve teknolojinin üretimde kullan›lmas› gibi sanayi sonras› topluma iliflkin temel dinamikler çerçevesinde ele al›nmal›d›r. petrol istasyonu görevlisi v. Mevcut beyaz yakal› hizmet sektörü çal›flanlar›n›n ço¤unlu¤u genellikle vas›fs›z. üretim biçimi. Tan›l Bora. Hizmet sektörü kavram› Bell’in ortaya koymaya çal›flt›¤›ndan çok daha genifl anlamda sanayi üretiminin birer uzant›s› fleklinde faaliyet gösteren alanlara da göndermede bulunmaktad›r. sekreterlik. Dolay›s›yla Bell’in resmetti¤i sanayi sonras› topluma dair göreli iyi koflullar ne yaz›k ki gerçeklikten uzak seyretmektedir. D Ü fi Ü N E L ‹ulaflabilmekten M SIRA S‹ZDE S O R U DD Üfi ÜN ‹K KE ALT‹ M S O S‹ZDE R U SIRA D‹KKAT AMAÇLARIMIZ 4 Sanayi sonras› topluma SIRA S‹ZDE yönelik getirilen elefltirileri k›saca özetleyiniz. sektörel da¤›l›m›n› de‹ Niflgücünün TERNET tayl› bir flekilde istatiksel olarak inceleyebilmek için http://www. Bu durumda sanayi sonras› toplum özelliklerinden birisi olan vas›fl›. yüzy›la tam bir tar›m toplumu olarak girmifl. s.tr/PreTabTELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE lo. Türkiye’de özellikle son 30 y›lda hizmet sektöründe istihdam oran› artm›fl göSIRA S‹ZDE rünse de. U de sanayileflme sanayileflme ancak yüzy›l›n ikinci yar›s›nSIRA dan sonra. yüzde 19.b) alanlarda çal›flmaktad›rlar (Slattery.22 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M dürmektedir. yüzde D‹KK AT 5. Günümüzde ise Türkiye tar›m toplumu özelliklerini geride b›rakm›fl. Cumhuriyet’in kuruluflu ile s›n›rl› düzeyS O S‹ZDE R gerçeklefltirilebilmifl. istihdam alanlar›n›.tuik. S O R U SIRA S‹ZDE K ‹ T A P AMAÇLARIMIZ TELEV‹ZYON K ‹ T A P ‹NTERNET TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE Türkiye sanayi sonras› toplum tart›flmalar›n›n hem içerisinde hem de d›fl›nda N ‹M DÜ Dfi ‹Ü K nitelikte KE ALT yer alabilecek bir toplumsal görünüme sahiptir. yüzde 50. yüksek e¤itimli beyaz yakal› çal›flan profiline uygun popülasAMAÇLARIMIZ yonun Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülkede iflsiz kalmas› düflündürücüdür. Türkiye sanayi sonras› toplumun en tipik özelliklerinden biri olan geleneksel DÜ ‹M Nfi TÜ EN RE NLE T tar›msal ve‹ sanayi üretimindeki istihdam edilen nüfus aç›s›ndan anlaml› bir geliflim göstermifltir. Art›k Türkiye’de uzun zamand›r hizmet sektöründe istihdam edilen O R U ve sanayide istihdam edilenleri geride b›rakm›fl görünmektenüfus oran› Star›mda dir. özellikle k›rdan kente göçün etkisiyle h›z kazanabilmifltir. s. Sanayi üretimine do¤rudan SIRA S‹ZDE ya da dolayl› katk›da bulunan mühendis. 465). Bu nedenlerle Türkiye üreAMAÇLARIMIZ tim aflamalar›nda halen Bat›’n›n sanayi sonras› toplumlar›ndan teorik bilgi ve tekTELEV ‹ Z Y O N (Özkalp.

Bell sanayi sonras› toplumun çok farkl› özelliklere sahip oldu¤unu öne sürmektedir. ‹malat sanayi yerini hizmet sektörüne b›rakm›flt›r.1. Sanayi sonras› toplum teorisi bir toplumsal de¤iflme teorisidir. geçme olas›l›klar› da bulunmamaktad›r. Sanayi sonras› toplumun en önemli özelliklerinden birisi üretim biçiminin farkl›laflmas›d›r. art›k beyaz yakal› ifllerin ve iflçilerin profesyonel. kültürel olmak üzere üç düzlemde incelemektedir. kontrolü son derece önem kazanm›flt›r. Sanayi sonras› toplumun genel hatlar› itibariyle en temel karakteristik özellikleri teknoloji. Sanayi sonras› toplumun bir di¤er özelli¤i ise bilginin artan önemi olmufltur. ekonomi ve toplumsal yap›da görülmektedir. Watson. Bu nedenle Bell’in teorisi k›smen fütürolojik bulunmaktad›r. politik. Öte yandan sosyolojide gelece¤e iliflkin toplumsal ç›kar›mlarda ya da baflka bir ifadeyle önkestirimde bulunmak genellikle hem zor hem de oldukça risklidir. A M A Ç 4 . Daniel Bell “sanayi sonras› toplum” kavram›n›n sahibi kuramc› olarak bilinmektedir. ‹kinci özellik toplumsal s›n›flar›n yap›s›nda gözlemlenen de¤iflimdir. Sanayi sonras› toplumda belirleyici olan teorik bilginin merkezi önem kazanmas›d›r. toplumsal yap›da ise yeni teknik elitlerin yükselifli ile birlikte yeni bir toplumsal tabakalaflma prensibi görülmektedir (Bell: 1974’ten akt. Daniel Bell’in sosyolojisinde temel amaç “kuramdan çok toplumsal çözümlemeye” a¤›rl›k vermektir. Bilginin üretimi.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 23 Özet A M A Ç 1 Amerikan sosyologu Daniel Bell’in sosyolojiye katk›lar›n› özetleyebilmek. 1995. teknolojik alanda bilim destekli sanayi merkezi önem kazanmakta. kavram› ele al›fl biçimiyle en çok tart›flma yaratan isim olarak de¤erlendirilmektedir. Bell toplumsal yap›y› sosyal. S›n›fsal çat›flma halen geçerlili¤ini korumaktad›r. A M A Ç 3 AM A Ç 2 Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisini analiz edebilmek. Büyük toplumsal sorunlar›n çözümü için öngörülerde ve önerilerde bulunma e¤iliminde olan bir sosyologdur. Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisinin elefltirilerini özetleyebilmek. Sanayi toplumunun aksine sanayi sonras› toplumda ilk kez mavi yakal› iflçilerin oran› beyaz yakal› çal›flanlar›n oran›na göre düflüfl göstermifltir. Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisine en bariz elefltiriler ekonomik ve endüstriyel analizine yönelik olarak yap›lm›flt›r. Sosyolojide bu tarz toplumsal önkestirim (social forecasting) olarak adland›r›lmaktad›r. bilimsel ve teknik meslekler sahibi s›n›flar olarak sanayi sonras› toplumun s›n›fsal yap›s›n› biçimlendirdi¤i gözlemlenmektedir. Ekonomi a¤›rl›kl› olarak imalat sanayinden hizmet sektörüne kaymakta. Bu kavram› kullanan ilk kifli olmasa da. 180). Daniel Bell “ideolojinin sonu” tezinin öncülerindedir. Mavi yakal› iflçiler ile beyaz yakal› iflçilerin yapt›klar› iflin niteli¤i aç›s›ndan farkl›l›k yok denecek kadar azalm›flt›r. Tüm toplumlar›n sanayi sonras› aflamaya geçememifllerdir. Sanayi sonras› toplum kavram›n› aç›klayabilmek. Sanayi toplumunda egemen olan mavi yakal› ifl alanlar›n›n yerini. Bell 1950’lerde ortaya ç›kan yak›nlaflma (convergence) teorisinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ünite . s.

Daniel Bell “bilgi toplumu” kavram›n› ilk kez hangi çal›flmas›nda kullanm›flt›r? a. Peter Drucker d. “Kapitalizmin Kültürel Çeliflkileri” kitab›n›n yazar›d›r. ‹flçi s›n›f›. Mühendisler. Postkapitalist Paradigmalar e. Daniel Bell sanayi sonras› toplum tipinin özelliklerini ele al›rken afla¤›dakilerden hangisi aç›s›ndan de¤erlendirmemifltir? a. b. Kapitalizmin Kültürel Çeliflkileri c. c. Max Weber 5. Herman Kahn c. ‹deolojinin Sonu d. e. Afla¤›daki sosyologlardan hangisi sanayi toplumu kavram›n› ilk kez kullanm›flt›r? a. c. M›s›r. 9. Kapitalizmin Kültürel Çeliflkileri b. 8. Afla¤›daki teorisyenlerden hangisinin sanayi sonras› topluma iliflkin bir kavramlaflt›rmas› bulunmamaktad›r? a. Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli d. Endüstriyel aç›dan. Afla¤›daki meslek gruplar›ndan hangisi Daniel Bell’in “teknik ve profesyonel” s›n›f› içinde yer almaz? a. Emile Durkheim e. T›p personeli. Kültürel aç›dan. c. Fransa. Mavi yakal›lar. Daniel Bell 7. d. e. b. Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüflüm 4. Columbia Üniversitesi’nde ö¤renim görmüfltür. Üst s›n›f. d.24 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m 1. b. Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli c. Sanayi Sonras› Toplumun Gelifli c. Sanayi sonras› toplumdaki en önemli s›n›f afla¤›dakilerden hangisidir? a. ‹deolojik aç›dan. 10. b. d. Yale Üniversitesi’nde asistanl›k yapm›flt›r. Afla¤›daki Daniel Bell’e iliflkin ifadelerden hangisi yanl›flt›r? a. Orta s›n›f. e. Teknisyenler. Daniel Bell sanayi sonras› toplum teorisini gelifltirirken afla¤›daki ülkelerden hangisini temel alm›flt›r? a. d. 6. Amittai Etzioni b. d. Saint Simon b. Mesleki aç›dan. b. e. ‹letiflimsel aç›dan. Postkapitalist Paradigmalar e. A. Yönetici s›n›f. Afla¤›dakilerden hangisi Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum kuram›ndan sonra kapitalizmin kültürel çeliflkilerini ele ald›¤› çal›flmas›d›r? a. Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüflüm 3. ‹deolojinin Sonu d. Bilim insanlar›. Bilgi s›n›f›. c. Kapitalizmin Kültürel Çeliflkileri b.B. Global ‹flletme Yerel Emek e. c. New York’ta do¤mufltur. Bofluna m› Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakal› ‹flsizli¤i b. Türkiye. Max Weber c. 2. Japonya. Afla¤›daki kitaplardan hangisi Türkiye’de beyaz yakal› iflsizli¤i ele alan yak›n dönem bir çal›flmad›r? a. e. Harvard Üniversitesi’nde ö¤retim üyesi olarak çal›flm›flt›r. Karl Marx d.D. ‹deolojinin Sonu . Ralf Dahrendorf e.

anonim ortakl›k egemenlik sahibi olmufltur. d 8. Yugoslavya ve Çekoslovaska örneklerinde görüldü¤ü gibi etnik olarak homojen olacaklar› co¤rafi bölünmelere yönelmekte. . c 6.1.Waters. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Sanayi Sonras› Toplum” Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 10.Sanayi Sonras› Toplum: Daniel Bell 25 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 1. 1993. ulus devletin bir yandan etnik az›nl›klara. a 3. profesyonel dernekler veya sendikalar gibi örgütlü gruplar da yurttafllar›n refah› için devletten afl›r› gelir taleplerinde bulunmakta. e 9. Temel kurum ilkinde flirketler. 161). Politikan›n rolü aç›s›nda ise sanayi toplumunda laissez-faire anlay›fl› egemen iken. bu talepler enflasyonu art›rmakta ve bu da orta s›n›flar›n artan vergilere isyan etmesini beraberinde getirerek ulus devleti ekonomik aç›dan zora sokmaktad›r (Bell. Birincisinde gücün temeli mülkiyet odakl› iken. Sanayi toplumunda temel karar verici noktas›nda tüccarlar söz sahibi iken. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Daniel Bell’in Sosyolojisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Sanayi Sonras› Toplum” Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. s. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Daniel Bell’in Sosyolojisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. küçük problemlerin çözümü için ise gere¤inden fazla büyük hale gelmifltir. ulus devletin uluslar aras› ekonomik meseleler üzerinde kontrol sahibi olamad›¤›n›. e 5. makro kuramsal perspektif ile günümüz koflullar›n› dile getiren. Bell’e göre etnik gruplar Sovyetler Birli¤i. Daniel Bell’in sanayi sonras› toplum teorisine en bariz elefltiriler ekonomik ve endüstriyel analizine yönelik olarak yap›lm›flt›r. 1996. Bu ifadeyle Bell. S›ra Sizde 2 Sanayi toplumunda temel kaynak aç›s›ndan makineler önemli iken. sanayi toplumu ve dahas› sanayi sonras› toplumun belirgin özelliklerini karmafl›k bir flekilde bünyesinde bar›nd›ran toplumlar›n varoldu¤unu söylemek mümkündür. di¤er taraftan yerel ihtiyaçlar› da yeterince karfl›layamad›¤›n› ima etmekte. s. Ona göre tahmin olaylar›n sonuçlar› ile ilgilenirken. sanayi sonras› toplumda bilgi önemlidir. 1993. Sosyolojide gelece¤e iliflkin toplumsal ç›kar›mlarda ya da baflka bir ifadeyle önkestirimde bulunmak genellikle hem zor hem de oldukça risklidir. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Daniel Bell’in Sosyolojisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 4. 324). Bell toplumsal olaylar›n ve olgular›n tahmin edilmesiyle önkestirimi birbirinden ay›r›r. di¤erinde üniversitelerdir. yenilenmifl “uygun” ve “kullan›fll›” bir sosyoloji ilgisini harmanlar (Poloma. di¤er yandan örgütlü flirket gruplar›na do¤ru ikiye bölündü¤ünü ileri sürmektedir. Ünite . sanayi sonras› toplumda profesyonellerdir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Sanayi Sonras› Toplum” Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. sanayi sonras› toplum aflamas›nda devlet. ötekinde art›k bilgi önem kazanm›flt›r. e 2. S›ra Sizde 4 Tüm toplumlar›n sanayi sonras› aflamaya geç(e)medikleri. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Sanayi Sonras› Toplum” Kavram›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 1991: 225-226’dan akt. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanayi Sonras› Toplum Teorisine Elefltiriler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. s. a 7. toplumsal önkestirim tarihsel e¤ilimler dizgesinin olas›l›klar›n›n ana hatlar›n› ç›karmaya çal›fl›r (Poloma. klasik sosyoloji perspektifinin bir parças› olan. 324). S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Toplumsal önkestirim. tar›m toplumu. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Sanayi Sonras› Toplum” Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Sanayi Sonras› Toplum” Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. S›ra Sizde 3 Bell’e göre post-endüstriyel toplumda ulus devlet büyük problemlerin çözümü için çok küçük.

11.34-35. National Affairs. Sociological Review. Malcolm. Gordon. Veysel. vol. (2008). (2005). Do¤an Kitap: ‹stanbul. Bell. (2010). ‹stanbul: Sorun Yay›nlar›. 3. New York: Routledge. 10-22. London: Routledge.Turner. National Affairs. pp. Bell. Notes on the Post-Industrial Society (II). (2006). http://www. Tan›mlar. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Bask›. Martin. ‹lker. Sosyolojik Düflüncenin K›sa Tarihi. Macmillan Student Encyclopedia of Sociology. (2004). Sosyolojide Temel Fikirler. “Welcome to the post-industrial society”. Kumar. (1983). Marshall. (1995). (1967). Number 6. Bozkurt. Slattery. say› 2. (1998). (1963). Krishan. 3. (1996). Sosyolojiye Girifl. ss. Veysel. Mendras.nationalaffairs. 24. Daniel. (1993). Bozkurt. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. Krishan (1976). N (2010). P. The Sage Dictionary of Sociology. Bask›). “Is There a Post-Industrial Society?”. Spring. Daniel Bell.S. Bruce. Malcolm. Stearns. London: Sage Publications. Kivisto. Mann. . Ankara: Birleflik Yay›nevi. ‹stanbul: Sentez Yay›nc›l›k. no. “Industrialism and Post-Industrialism: Relections on a Putative Transitions”.pdf (eriflim tarihi: 8 Mart 2011) Bell. 4. ‹çinde: Waters. ‹stanbul: Beta Yay›nlar›. Endüstriyel & Post-Endüstriyel Dönüflüm. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›. Daniel. (1997). http://www. (1991).26 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Yararlan›lan Kaynaklar Belek. “Toplum ve ‹ktisat”. Waters. Peter. Sociology Work and Industry. “Daniel Bell”. ss. The Winding Passage: Sociological Essays and Journeys. Poloma. no. Swingewood. http://www. Sosyolojinin ‹lkeleri. Alan. Steve ve Yearly. Henri. 95-125. Cambridge: Cambridge University Press. Bursa: Aktüel Yay›nlar›. Watson. (1967). February 1976. Bell. Özkalp. Sosyolojinin Temel Kavramlar›.com/concise/futurology Horton. Society. (1976a).merriam-webster. New York: Routledge. N. The Cambridge Dictionary of Sociology. New Brunswick: Transaction. Enver.com/doclib/20080516_196700707notesonthepostindustrials ocietydanielbell. Notes on the Post-Industrial Society (I). (2004). Winter.pdf (eriflim tarihi: 8 Mart 2011) Bell. Sosyolojiye Girifl. Daniel. (2007). Sosyoloji Sözlü¤ü. (1996).nationalaffairs. ‹hsan Sezal). Z. Physics Today. Tony J. “Sanayi Ötesi Toplum Teorilerinin Elefltirel Bir De¤erlendirmesi”.. Ankara: Bilim ve Sanat Yay›nlar›. 439-478. London: MacMillan Press. Ankara: Gündo¤an Yay›nlar›. ‹çinde: B. (2006). Bursa: Ekin Yay›nevi. Daniel. Michael. (Yenilenmifl 17. (2009). Ankara: Bilim ve Sanat Yay›nlar›. New York: Basic Books. Daniel Bell. Siyasetin Sosyolojisi Kavramlar. Vergin. Margaret T. Number 7. R. (2008).com/doclib/20080516_196700603notesonthepostindustrials ocietydanielbell. Parlak. Steven. Encyclopædia Britannica Concise. Sanayi Sonras› Toplumdan Post-Modern Topluma-Ça¤dafl Dünyan›n Yeni Kuramlar›. The Coming of Post-industrial Society: A venture in social forecasting. pp. (Ed. Kumar. Postkapitalist Paradigmalar. Yaklafl›mlar. Daniel. (1976b). vol. Ankara: Dost Kitabevi. (1999).

.

modernlik ve toplumsal hareketler aras›nda kurdu¤u iliflkiyi de¤erlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z Anahtar Kavramlar • Programlanm›fl Toplum • Modernlik • Demokrasi • Özne • Kültürel Demokrasi • Toplumsal Hareketler Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi • G‹R‹fi • TOPLUMU ANLAMANIN YÖNTEM‹ VE GEÇ MODERN TOPLUM • MODERNL‹K VE MODERN TOPUMLARIN TEMEL SORUNU • MODERNL‹K VE ÖZNE • MODERNL‹K ‹LE ÖZNE VE DEMOKRAS‹ ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹LER • S‹YASAL MODERNL‹K VE DEMOKRAS‹N‹N BOYUTLARI • TOPLUMSAL HAREKETLER VE KÜLTÜREL DEMOKRAS‹ . Kültürel demokrasi kavram›n› tan›mlayabilecek.2 Amaçlar›m›z ‹çindekiler Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra Alain Touraine’in. demokrasi. Programlanm›fl toplum kavram›n› tan›mlayabilecek. Toplumu anlamada kulland›¤› yöntemi aç›klayabilecek. Modernli¤e ve liberalizme yönelik elefltirilerini kavrayabilecek. Özne. Kültürel demokrasi fikrini tart›flabilecek.

Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi G‹R‹fi Alain Touraine günümüzün önde gelen toplumbilimcileri ve demokrasi kuramc›lar› aras›nda yer al›r. Touraine ve di¤. 1965) yay›nland›¤› tarihe kadarki dönemde sanayi sosyolojisi alan›ndaki mevcut bilgi birikiminin iyi bir sentezlemesini temsil eder. onun ilk dönem araflt›rma ilgileri daha çok sanayi sosyolojisi. 2011). Touraine. Resim 2.1 . Yay›nlanm›fl çal›flmalar›n›n seyri dikkate al›nacak olursa. Alain Touraine 1925 y›l›nda Fransa’n›n Hermanville kentinde do¤mufltur. bu modernleflmenin kendilerinin ifl üzerindeki özerkliklerini kaybetmelerine karfl› ç›kmaktad›rlar. Mezuniyetinin ard›ndan Touraine yedi y›l boyunca Ulusal Bilimsel Araflt›rma Merkezi’nde (Centre National de la Recherce Scientific) araflt›rmac› olarak çal›flm›fl. Bunlardan birincisi sanayi iflçileri bizatihi teknolojik modernleflmeye de¤il. özellikle sanayi iflçilerinin teknolojik ve mesleki modernleflmeye karfl› tav›r al›fllar› üzerinedir. bu dönemdeki çal›flmalar›ndan daha sonraki çal›flmalar›nda sürekli olarak kendilerine at›fta bulunaca¤› iki önemli sonuç ç›kar›r. doktora e¤itimini ise 1965 y›l›nda tamamlam›flt›r. ‹kincisi ise. Onun birkaç meslektafl› ile birlikte ‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü’nün talebi üzerine yapm›fl oldu¤u literatür incelemesi (bkz. Üniversite e¤itimini Ecole Normale Superieure’de tarih (ve felsefe) alan›nda 1950 y›l›nda. Bu çat›flman›n yerini toplumun kendini yeniden üretimini planlayanlar ile bunlar›n kararlar›na tâbi olanlar aras›ndaki toplumsal çat›flma almaktad›r. Encyclopedia of World Bibliography on Alain Touraine. bu modernleflmenin yap›lma biçimine ve özellikle usta vasf› tafl›yan iflçiler aras›nda belirgin oldu¤u üzere. 1958-60 y›llar› aras›nda Uygulamal› Yüksek Araflt›rmalar Okulu’nun (Ecole Pratique des Hautes Etudes) müdürlü¤ünü yapm›fl. 1970 y›l›nda ise bu okula ba¤l› Toplumsal Hareketler ‹nceleme Merkezi’ni (Centre for the Study of Social Movements) kurmufltur (bkz. yirminci yüzy›l ortalar›na gelininceye kadar s›naî iflyerlerinde görülen emek ile sermaye aras›ndaki çat›flma s›naî demokrasinin ve ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra da refah devleti’nin oluflumunu sa¤lad›ktan sonra art›k toplumdaki temel toplumsal çat›flma olma konumunu kaybetmektedir.

30

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

Weber’ci yaklafl›ma paralel olarak Touraine, sosyolojinin konusunun toplumsal eylem olmas› gerekti¤ini savunur. O sadece somut-ampirik durumlar›n incelenmesi ile ilgilenen bir sosyolog de¤il, ayn› zamanda bu durumlar›n›n sebep ve sonuçlar›n› anlamaya, aç›klamaya ve sorun olarak tan›mlad›¤› hususlar›n afl›lmas›na yarayacak öneriler ortaya koymaya çal›flan bir entelektüeldir.

Touraine bu gözlemlerini 1968’de baflta Fransa ve ABD olmak üzere geliflmifl sanayi ülkelerindeki ö¤renci hareketlerinin sosyolojik analizinden hareketle yapt›¤› tespitlerle birlefltirir. Bu tespitler do¤rultusunda Touraine 1970’lerden itibaren art›k sanayi toplumunun yerini yeni bir topluma, sanayi-sonras› topluma ya da programlanm›fl topluma, b›rakt›¤›n› ve bu toplumun alaca¤› fleklin ise toplumsal hareketler ile bu yeni topluma egemen güç yap›lar› aras›ndaki toplumsal çat›flmaya ba¤l› olaca¤›n› dile getirir. The Post-Industrial Society [Sanayi-sonras› Toplum] (1971) bafll›kl› çal›flmas› Touraine’in programlanm›fl toplumun s›n›f yap›s›n› ve dinamiklerini sanayi toplumu ile karfl›laflt›rmal› olarak ele ald›¤› klasik bir çal›flma olmufltur. Onun The Academic System in American Society [Amerikan Toplumundaki Akademik Sistem] (1974) bafll›kl› çal›flmas› ise böyle bir toplumun seçkinlerinin Amerikan örne¤inde nas›l bir e¤itim sistemi içinde e¤itildiklerini ve daha genel olarak üniversite ile iktisadi ve toplumsal hayat aras›ndaki ba¤›n nas›l kuruldu¤unun bir incelemesini yapmaktad›r. Sosyoloji literatüründe Touraine toplumsal hareketler sosyologu olarak an›l›r. Touraine’in bu s›fatla temayüz etmesi onun 1968 ö¤renci hareketleri üzerine incelemesi ile bafllayan, Polonya’daki sosyalist rejimin çöküflünü haz›rlayan Dayan›flma hareketi ve Fransa’da nükleer karfl›t› hareket üzerine incelemeleri ile devam edip, bundan böyle gündeminden hiç düflmeyecek olan di¤er çal›flmalar› ile alâkal›d›r. Bu di¤er çal›flmalardan biri olan The Return of the Actor [Aktörün Dönüflü] (1988) onun modernlik, demokrasi ve toplumsal hareketler aras›ndaki iliflkilerin sistematik bir çözümlemesi yönündeki önemli bir aflamay›, daha sonraki ayr›nt›l› çal›flmalar›n›n adeta bir ilk tasla¤›n› oluflturmaktad›r. Touraine’e göre (1971), sanayi-sonras› toplum ya da programlanm›fl toplum sanayi toplumundan daha fazla iktisadi büyümeye odaklanm›flt›r ve sanayi toplumunun sahip oldu¤undan çok daha fazla bir yat›r›m kabiliyetine sahiptir. Buna ra¤men, bu toplumun merkezinde yer alan mücadele sanayi toplumunda oldu¤u gibi emek ile sermaye aras›ndaki mücadele ya da sermaye birikimi ve onu mümkün k›lan sömürü de¤ildir. Zira iktisadi büyüme art›k sadece sermaye birikimine dayanmamakta aksine eskisinden daha fazla olarak bilgiye ve toplumun yarat›c›l›¤›na dayanmaktad›r. Bu toplumda “hayat›n bütün alanlar›-e¤itim, tüketim, bilgi, vs.-giderek artan bir flekilde üretim etkenleri denilen fleyle bütünlefltirilmifltir” (Touraine, 1971: 5-6). Bu bütünlefltirme ifllemi “bilimsel ve teknik araflt›rma, mesleki e¤itim, de¤iflimi programlama ve onun unsurlar›n› idare etme, çoklu iliflkilere sahip örgütlerin yönetimi ve bütün bu üretim etkenlerinin harekete geçirilmesinden yana olan tutumlar›n” oluflturulup, idare edilmesini de içermektedir (Touraine, 1971: 5-6).

2. Ünite - Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi

31

Touraine’in sanayi sonras› toplum tezine göre 1970’lerden itibaren sanayi toplumunun yerini bilgi ve teknolojinin önemli hale geldi¤i sanayi sonras› bir toplum almaya bafllam›flt›r. Touraine’e göre, sanayi sonras› toplumun en önemli özelli¤i bilgi teknolojisi kullan›m›n›n sa¤lad›¤› denetim gücüdür. Bu güç kendisini elinde bulunduranlara kendi toplumlar›n› flekillendirme imkân› sa¤lar. Bundan dolay› da Touraine bu topluma programlanm›fl toplum ad›n› verir. Buradan hareketle Touraine bu yeni toplumdaki temel bölünmenin ve çat›flman›n art›k üretim araçlar›n›n mülkiyeti ve denetiminden kaynaklanmad›¤›n›, aksine bilgiye eriflme ve kullanma gücünden kaynakland›¤›n› savunur. Bu görüfle göre, sanayi sonras› toplum veya programlanm›fl toplum bir tarafta bu güce sahip olan teknokratlar ve bürokratlar ile öte tarafta bu güçten yoksun olan çeflitli toplumsal gruplar aras›nda bölünmüfl bir toplumdur (Allen, 1997: 175). Aç›kça görüldü¤ü gibi bu bak›fl aç›s› sanayi toplumundaki temel s›n›fsal bölünmenin ve çat›flman›n nedenini üretim araçlar›n›n mülkiyetine ve denetimine ba¤layan Marksist görüflten farkl›d›r. Touraine’in bu görüflü bir di¤er sanayi sonras› toplum kuramc›s› olan Daniel Bell’in görüflünden de farkl›d›r. Nitekim sanayi sonras› toplumda toplumsal çat›flman›n önemini görece ihmal eden Bell’in aksine Touraine bu yeni toplumda belirli toplumsal gruplar›n güçten yoksun olmalar›n›n yeni toplumsal çat›flmalar ve mücadeleler için bir temel oluflturdu¤unu savunur (Allen, 1997: 176). Bu nedenle Touraine’in sanayi sonras› toplumda en büyük siyasal önemi güçten yoksun olan bu toplumsal gruplar› örgütleyen toplumsal hareketlere verdi¤i bilinmektedir (Marshall,1998: 617).

TOPLUMU ANLAMANIN YÖNTEM‹ VE GEÇ MODERN TOPLUMUN DURUMU
Touraine’e göre, programlanm›fl toplumu ve daha genelde herhangi bir toplumu anlayabilmenin yolu, klasik sosyolojinin yapt›¤› gibi, toplumsal aktörleri tarihin önceden nereye gitti¤i bilindi¤i varsay›lan seyri içine ya da kurumsal yap›s› ve iflleyifli tespit edilmifl bir toplumsal yap› içine yerlefltirerek onlar›n ne kadar uyum ya da sapma gösterdiklerini gözlemlemekten geçmez. Aksine, bir toplumu anlaman›n yolu, “onun toplumsal ve kültürel yönelimlerini, bu yönelimlerin ortaya konuldu¤u toplumsal çat›flmalar›n ve güç mücadelelerinin do¤as›n› ve egemen güçlerin toplumsal hareketleri tahrik eden fleylerin nesini bast›rd›klar›n›” anlamaktan geçer (Touraine, 1971: 4). The Return of the Actor (1988) adl› çal›flmas›nda Touraine toplumsal hayat›n merkezinde üç unsurun yer ald›¤›n› belirtir. Bunlar: (›) örgütlenmifl uygulamalar›n birbirlerinden uzaklaflmas› ve bir bilinç olarak özne, (››) merkezî toplumsal çat›flmalar›n konusu olan biliflsel, iktisadi ve etik kültürel modeller (tarihsellik) ve (›››) bu kültürel modellere toplumsal bir biçim vermek için birbirleri ile mücadele eden toplumsal gruplar olarak toplumsal hareketlerdir (Touraine, 1988: 42). Sosyal bilimlerin inflac›-yorumcu metodoloji gelene¤ine mensup biri olarak Touraine bu unsurlar aras›ndaki iliflkilerin destan›ms› (epik) ya da dramatik bir yorumunu de¤il, mevcut zorluklar›n üstesinden gelmeye, engelleri aflmaya yarayacak fakat yine de mutlu sona ulaflmayacak olan romantik bir toplum yorumu üretme niyetini aç›kça ifade eder. Bu yorumun merkezinde flartlara at›fla davran›fllar›n aç›klanmas› çabas› de¤il, eylemler yoluyla flartlar›n aç›klanmas› giriflimi ve böyle bir giriflime davet vard›r (Touraine, 1988: 43). ZiTouraine’in çal›flmalar›nda toplumsal aktörler kavram› daha çok toplumsal s›n›f ve benzeri kolektif topluluklar için kullan›lan bir kavramd›r.

32

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

ra “eylem sadece mevcut de¤erlerin gerçeklefltirilmesinden ortaya ç›kmaz; insan eylemi de¤er yarat›r” (Touraine, 1965: 12’den aktaran Knöbl, 1999: 406). Bu suretle onun göstermek istedi¤i fley toplumun merkezinin boflalm›fl olmad›¤›, toplumsal hareketlerin her yerde mevcut olduklar› ve modernli¤in ve demokrasinin alaca¤› fleklin bu hareketlerin eylemlerinin içeri¤ine ve flekline ba¤l› olaca¤›d›r. Onun bu giriflimi, mevcut olandan zorunlu olan› ç›karmak ya da, toplumlar›n geliflimini do¤rusal bir ilerleme içinde düflünen yaklafl›mlarda oldu¤u üzere, mümkün olandan zorunlu olan› ç›karmak de¤ildir. Aksine, onun amac›, kendisince yap›lmas› gerekli olan› mümkün ve muhtemel k›lmaya yard›mc› olmak; demokratik toplumda birlikte yaflaman›n flartlar›n› mümkün k›lacak bir eylemlili¤e davettir.
The Self-Production of Society [Toplumun Kendini Üretimi] (1973; ‹ngilizce çeviri 1977) adl› çal›flmas›nda Touraine kendi tabiriyle “toplum sosyolojisi yerine aktörler sosyolojisini” koyacak ve böylece sosyolojide mevcut olan nesnel-öznel ya da sistemSIRA S‹ZDE eylem kuramlar› fleklindeki yanl›fl bölünmeyi aflacak yeni bir kuram gelifltirmeye çal›fl›r. Touraine’in, toplumu toplumsal aktörlerin eylemleriyle flekillenen bir toplumsal sistem olarak gören, bu nedenle de toplumsal aktörleri kuram›n merkezine alan bu DÜfiÜNEL‹M yaklafl›m› bundan dolay› “eylemci (actionalist) sosyoloji” olarak adland›r›l›r. Öte yandan Touraine’in aktörleri merkeze alan bu eylemci sosyolojisinin, aktörleri daha S O unsurlar› R U çok sistemin olarak ele alan Parsons sosyolojisinden farkl› oldu¤u bilinmektedir. Touraine’in eylemci sosyolojisinin ayn› zamanda “bireysel öznenin ‘ölü’ say›ld›¤› yap›salc›l›k ile post-yap›salc›l›¤›n ve tarihi ayn› derecede toplumsal aktörlerD‹KKAT den mahrum b›rakan özcülü¤ün aç›k bir elefltirisini” içerdi¤i de bilinmektedir. Yöntem olarak da Touraine “sosyologlar›n toplumsal de¤iflim hareketlerini, onlar›n içinSIRA S‹ZDE de do¤rudan yer alarak inceledikleri ‘sosyolojik müdahalecilik’ yöntemini önerir (Marshall, 1998:5). Özetle Touraine toplumsal de¤iflim süreçlerine aktif olarak kat›lacak bir eylemci sosyoloji önermektedir. AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE

DÜfiÜNEL‹M S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Alain Touraine’in bir k›sm› baflka dillere oldu¤u gibi Türkçeye de çevrilK ‹ T çal›flmalar›n›n A P mifltir. Bunlardan baz›lar›n›n künyeleri ile ilgili bilgiler flu flekildedir: Modernli¤in Elefltirisi (Çev. Hülya Tufan, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2002), Eflitliklerimiz ve Farkl›l›klar›m›zla Birlikte TEL E V ‹ Z Y O NYaflayabilecek Miyiz? (Çev. Olcay Kunal, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2002), Demokrasi Nedir? (Çev. Olcay Kunal, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2004), Bugünün Dünyas›n› Anlamak ‹çin Yeni Bir Paradigma (Çev. Olcay Kunal, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2007).
‹NTERNET

Touraine’in Critique of Modernity [Modernli¤in Elefltirisi] (1995), What is Democracy? [Demokrasi Nedir?] (1997), Can We Live Together [Birlikte Yaflayabilir miyiz?] (2000) ve Beyond Neoliberalism [Neoliberalizmin Ötesinde] (2001) bafll›kl› çal›flmalar› bir yandan günümüz toplumlar›n› kendi tarihsel arka planlar› ve mücadeleleriyle ba¤lant›l› olarak anlamaya çal›fl›rken di¤er yandan anlafl›lan sorunlara bir çözüm üretme çabas›n› yans›t›r. The Return of the Actor adl› çal›flmas›nda Touraine sadece sosyologun toplumsal hareketleri nas›l inceleyece¤ini de¤il, ayn› zamanda bu hareketlerin oluflumunda ve kendilerini anlamalar›nda “ak›l hocal›¤›” yapmadan ve onlar ad›na konuflan biri olmadan onlar›n kendilerini tan›mlama, anlama ve gelifltirme süreçlerine nas›l yard›mc›

fiimdi adalet özgürlüklerin kurumsal olarak savunulmas›. kültürel çeflitlili¤in ulusal-toplumsal birlik ve dayan›flma içinde korunmas›n› ve kültürel de¤erlerin ak›l ve ak›lc›l›¤›n gerekleri ile uzlaflt›r›lmas›n› ferdiyet kazanm›fl bireyin yani öznenin yarat›c›l›¤›na ve iradesine b›rakmay› içerir. bu çal›flmalar›nda Touraine. 1988: 91-100). 2001: 24-44) Demokrasiyi savunmak için yap›lmas› gereken fley hem piyasalar›n gücüne inanan ve öznellik veya bireysel talepler ile toplumsal mübadeleleri yönetmesi gereken rasyonelli¤i birbirinden ay›ran liberalizmi hem de dinsel. O. onun aksayan yönlerinin onar›lmas›ndan ve gelifltirilmesinden yanad›r. 1997: 196). etnik. Alexander’›n (1999) da belirtti¤i üzere. Ünite . Benzer flekilde What is Democracy adl› çal›flmas›nda da demokrasinin incelenmesinin betimleyici olmakla kalmay›p ayn› zamanda çare önerici de olmas› gerekti¤ini belirtir (Touraine. evrensel olan ile özel olan. ayn› anda Weber’ci anlamda anlamac›-yorumcu. milliyetçi. Fakat en sert flekilde k›nad›¤›m›z suçlar bireyin vakar›na karfl› ya da her bir bireyin Özne olma ve bir Özne olarak tan›nma hakk›na karfl› suçlard›r-bundan dolay› da ›rza geçmenin ve çocuklar›n cinsel suiistimalinin daha da sert bir flekilde k›nanmas›d›r. modernli¤in afl›lmas›ndan. toplumsal aktör olmak isteyen ve kendi kiflisel hayatlar›nda ço¤unluk ile az›nl›k.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 33 olabilece¤ini tart›fl›r. yenili¤e aç›kl›k ile gelenek aras›nda ba¤lant› kurmak isteyen bireylerin sorumlu çal›flmas›na dayanmad›klar›nda yozlaflarak bask› gruplar›na dönüflme ihtimali olan toplumsal hareketlerin tehdidi alt›ndad›r (Touraine. radikal bir kültürel demokrasi içinde mümkün olaca¤›n› düflünür. Onun anlad›¤› haliyle kültürel demokrasi çok kültürlülük de¤il. Touraine’e göre. Bir zamanlar özgürlük ço¤unlu¤un az›nl›¤› devirmesi demekti. Di¤er yandan da.2. Marks’c› anlamda elefltirel ve Durkheim’c› anlamda da normatif bir toplumsal kuram infla etmeye gayret gösterir. . di¤er yandan onlar›n modernli¤e olan itimatlar›n› yenilemek ve sürdürmek ister. kültürel çeflitlili¤in ulusal-toplumsal birlik ve dayan›flma içinde korunmas› ve kültürel de¤erlerin ak›l ve ak›lc›l›¤›n gerekleri ile uzlaflt›r›lmas›n› ferdiyet kazanm›fl bireyin.. Bir yandan sosyolojinin bu klasik flahsiyetlerini elefltirirken.. Bir zamanlar adalet herkesin kanun gözünde eflit olmas› ve imtiyazlar›n yok edilmesi demekti. sosyalist veya komünist cemaatçilikleri reddetmek ve “siyasal özgürlük ve demokrasiyi vatandafll›k. Bizim bugün savundu¤umuz özgürlük ise az›nl›klar›n toplumsal ve kültürel haklar›n› tan›mak ve bu nedenle çeflitlili¤i ve her bir bireyin kendisi olma ve kendi de¤erlerini ve kendi eylem biçimlerini tarihsel eylemin vas›talar› ile birlefltirme hakk›n› savunmak demektir. suiistimallerin. 1997: 196. terk edilmesinden ya da ondan geri dönülmesinden yana de¤il. ona göre. Dolay›s›yla. kamusal hayat ile özel hayat. yani Öznenin yarat›c›l›¤›na ve iradesine b›rakan bir demokrasi anlay›fl›d›r. Touraine bu uzlaflt›rman›n siyasal ve sosyal demokrasi tecrübesinden elde edilen kazan›mlar› da içerecek flekilde. Çünkü. 45-47). 2000: 295). öneriler getirir (Touraine. hukuk ve ak›lc› eylemin birli¤inde uzlaflt›r›lm›fl bir kültürel ve siyasal ço¤ulculu¤un hizmetkâr› k›lmakt›r” (Touraine. Yine ayn› sebeple bireyleri do¤al türlere döndüren ve Özneye evrenselci at›flar› reddeden ›rkç›l›¤›n reddedilmesi (Touraine. fliddetin ve yolsuzlu¤un k›nanmas› demektir. demokrasi bir yandan toplumu yönetim yap›lar› ve piyasa güçlerinin merhametine terk eden afl›r› bireycili¤in tehdidi alt›ndad›r. kültürel demokrasi insanlar› ve topluluklar› kendi kültürel cemaatlerine hapseden çok kültürlülük de¤il. Touraine’e göre.

gelene¤in terk edilmesi gibi bir dizi fikir ve ülkülere dayal› bir toplumsal örgütlenmenin. Kültürel çeflitlilik ve dayan›flmay› savunmak amac›yla dünyada pek çok giriflim olmas›na ra¤men bu giriflimler entelektüeller taraf›ndan nadiren araflt›r›lmakta ve desteklenmektedir. hükümetten ba¤›ms›z olarak mevcut olan haklar› vard›r ve bu nedenle. herhangi bir hükümet sisteminin meflruiyeti vatandafllar›n›n özgürlüklerini ne kadar korudu¤una ba¤l›d›r. modernlik ise. kitle toplumunda ise tüketicili¤in ve kâr›n hizmetkâr› olmay› kabul edenlerden baflka entelektüele ihtiyaç kalmayacakt›r (Touraine. Siyasal gücün yasama. ulusu. Bu sorunun as›l kayna¤› modernli¤in araçlar dünyas› ile anlamlar dünyas›n› birbirinden ay›rm›fl olmas›nda yatar. laikleflme. her birey ahlâken eflit de¤ere sahiptir. ilerleme. Touraine modernleflmeyi çok genel hatlar› ile tar›m toplumundan sanayi toplumuna geçifl olarak ifade edilebilecek bir yap› de¤iflimi olarak tan›mlar. erke¤i kad›ndan.34 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Liberalizm. istedikleri flekilde yaflamalar› ve iyiyi kendi istedikleri flekilde tan›mlamakta özgür olmalar› gerekti¤ini savunur (Gamble. Hâlbuki bunun yap›lmas› onlar›n mesle¤inin as›l iflidir. ne de cemaatçilik bu iki dünya aras›nda etkin bir köprü kurmak suretiyle birlik ve dayan›flma içinde yaflama sorununu çözümleyebilir. modernleflme kavram› bir ülkenin tar›m toplumundan sanayi toplumuna do¤ru olan tarihsel dönüflümüne. toplumsal s›n›f›. özel olarak sanayi toplumunun. ne piyasa mekanizmas›. 2000: 300). mal ve eme¤in dünya ölçe¤inde dolafl›m›n›n önünde duran engellerin kald›r›lmas›nda önem tafl›maktad›r. Bu ilkeler pazarlar›n ve kapitalizmin genifllemesinin. Zira piyasa mekanizmas› modernlik için gerekli olan de¤iflime aç›kl›¤› sa¤lama ve sürdürme yönünde olumlu bir iflleve sahip olsa da son kertede insan› tüketici olmaya. 2007: 2622-23). yürütme ve yarg› aras›nda da¤›t›lmas›n› sa¤layan bir anayasan›n hükümetin gücünün s›n›rlanmas›nda ve diktatörlük ve tiranl›¤›n önlenmesinde önemli kurumsal çerçeve sa¤layaca¤› düflünülür. Touraine’e göre kültürel demokrasinin hayat bulabilmesi için entelektüellere önemli görevler düflmektedir. modern dönemin önde gelen ideolojilerinden birisidir. insanlar aras› iliflkileri de piyasa ak- . devletin ve cemaatin müdahalesinden ba¤›ms›z olarak. akl› duygudan. modern toplumlar›n en temel sorunu toplumsal birlik ve dayan›flma içinde kültürel çeflitlili¤in nas›l sürdürülebilece¤i sorunudur. ‹ktisadi bir doktrin olarak liberalizm serbest ticareti ve ekonomide bireysel giriflimcilikte devlet müdahalesinin olmamas› gerekti¤i anlam›na gelen laissez-faire (b›rak›n›z yaps›nlar) düflüncesini savunur. pratikte sanayi toplumunun sorunlar›na at›fta bulunur (Touraine. insan›n do¤a üzerinde egemenli¤inin kurulmas›. “modernli¤i gelenekten. Bu ideolojiye göre. Buna karfl›l›k modernlik kavram›n› ise ak›lc›laflma. sermaye. toplumsal cinsiyeti ya da ›rk› her ne olursa olsun. iflleme biçimi olarak tan›mlar. yöneteni yönetilenden ay›rmakta ›srar eden” Bat› modernleflmesinin ay›rd›¤› dünyalar› birlefltirmek. verili bir toplumsal örgütlenmenin iflleme biçimine. Bir siyasal doktrin olarak liberalizm vatandafllar›n özgürlü¤ünün hükümetlerin keyfi uygulamalar›ndan korunmas›nda kurumlara ve yasalara büyük önem verir. Onlar. ak›lc›l›¤›n çeflitli oluflunu ve baflka inançlara karfl› tarafs›zl›¤› savunur. 1988: 34). modernleflmifl ya da modernleflmekte olsun. özgürleflme. Kültürel bir doktrin olarak ise liberalizm hoflgörüyü. Ona göre. açt›¤› yaray› tedavi etmek için çaba göstermezlerse anlamlar dünyas› cemaatçi diktatörlüklerin denetimi alt›na girecek. MODERNL‹K VE MODERN TOPLUMLARIN TEMEL SORUNU Touraine’e göre. Kendi tercihleri baflkalar›na zarar vermedi¤i müddetçe bireylerin. Ona göre.

AMAÇLARIMIZ Cemaatçiler hiçbir k›s›tlamaya u¤ramayan serbest piyasa ve mübadelenin insan K ‹ T A P ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yetmedi¤ini. üretim ve da¤›t›m araçlar›n›n komünal (ortak) ya da devlet mülkiyetinde olmas›n› teflvik eden siyasal ya da sosyoekonomik kuram ve uygulamalar› anlat›r (Marshall. sanayi devriminden 1970’lere kadar olan dönem orta modernlik aflamas›n›. Ünite . tarihsel evrim yasalar›. Cemaatçilik insan›n bu ihtiyac›na bir cevap üretmekle birlikte. modernlik ak›l taraf›ndan keflfedilen ve kullan›lan yasalara sahip do¤al dünya ile Özne dünyas› aras›nda artan kopufl demektir (Touraine. modernlik iki aflamadan geçmifl olup bugün onun üçüncü aflamas› içinde bulunmaktay›z. 33). 1970’lerD‹KKAT den sonraki dönem ise geç modernlik aflamas›n› temsil eder (Touraine. içine kapanmaktan yana bir tav›r benimser. Modernist düflünce insan›n do¤al yasalar›n hükmetti¤i bir dünyaya ait oldu¤unu. Hâlbuki insan bireyi bir kültürün. Rönesans’›n ruhu ile Reformasyon’un ruhu ve biSIRA S‹ZDE lim ile özgürlük aras›ndaki gergin bir iliflkidir” (Touraine.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 35 törleri aras›ndaki mekanik bir mübadele iliflkisine indirgemektedir. Klasik modernlik anlay›fl› modernli¤i akl›n. 1995: 30). 1998: 90-91). aç›kl›ktan yana de¤il. dinden bilime geçiflten ibaret bir fley de¤ildir. üretim örgüt‹NTERNET lenmesine. evrensel geçerlili¤e sahip de¤erler vb gibi bir nedene ya da gerekçeye at›fla kolektif düzeyde bir çözümü yoktur. Ancak. etnik milliyetçilikler birer cemaatçilik biçimi olarak düflünülebilir mi? 1 SIRA S‹ZDE Touraine’e göre. Touraine’e göre. Tanr› fikrini ima etti¤i için ruh fikrinin. Ancak. Modernli¤in dünü ve bugünü bu tavr›n ortaya ç›kard›¤› otoriter ve totaliter rejimlerle doludur ve bu tecrübeler göstermifltir ki. bütün özlerin. dolay›s›yla bu dünyan›n ve onun yasalar›n›n anlafl›lmas›n›n vahye ihtiyac› olmad›¤›n› teyit eder (Touraine. . 1995: 31. Touraine’e göre bu kopufl bir boflluk ve karmafla oluflturmaktad›r: DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M S O R U Cemaatçilik klasik liberalizm ile kolektivizm aras›nda bir orta yol bulmaya bir Dçal›flan ‹KKAT toplumsal kuramd›r. Aksine. Modernli¤in krizini de bu kopufl. Touraine’e göre. 1995: 5). En temelde modernlik. yani eylemler ile anlamlar. SIRA S‹ZDE Touraine’in görüflleri dikkate al›nd›¤›nda. 1995: 28). Benlik’in ve kültürün bilimsel anlay›fl lehine ortadan kald›r›lmas› anlam›na gelmekteydi (Touraine. düzene koymaya çabalamaktayd›lar. bireylere daha fazla özgürlük verilirken ayn› oranda sorumluluk ELEV‹ZYO N verilmedi¤iniTdüflünmekte ve toplum üyeleri aras›nda yak›n cemaat ba¤lar›n›n korunup beslendi¤i bir toplumsal düzenin gereklili¤ini ‹ N T E R N E T savunmaktad›rlar (Marshall. vahiy ve ahlâki ilkelerin reddedilmesi. Bu modernlik fikri geçmiflle. geçmiflin otorite biçimleriyle. 1995: 99). ak›lc›laflma ile ferdiyet kazanma. 2000: 125-131). ekonomi ile kültür aras›ndaki kopufl tan›mlamaktad›r (Touraine. geleneksel örgütlenme biçimleri ve kültürel inançlar›yla her türlü uzlaflmay› reddederek ve çal›flmaya. bu modernlik anlay›fl›n›n zaferi bütün ezeli ilkelerin bask›lanmas›. ‹çinde modernli¤in geliflti¤i toplumlar bu klasik dönemde fleyleri harekete geçirmeye de¤il. toplumsal bünyenin de bu do¤al yasalara uygun olarak iflledi¤ini. Cemaatçiler hem klasik liberalizmin afl›r› SIRA S‹ZDE bireycili¤ine hem de kolektivizmin afl›r› toplumculu¤una karfl› ç›karlar (Yayla. tek kimlik ve tek hat›raya hapsetmesi nedeniyle çeflitlilikten de¤il. Rönesans’tan Frans›z Devrimi ve büyük ölçekli S O R U sanayileflmeye kadar olan dönem erken ya da klasik modernlik aflamas›n›. (Touraine. “Ak›l ile Özne. 1995: 29).2. bir kimli¤in ve bir hat›ran›n (gelene¤in) insan›d›r. 1995: 57). ticaret serbestiyetine ve yasalar›n gayri-flahsi olufluna merkezî bir önem ba¤layarak yeni bir insan ve dünya infla etmek amac›ndayd›. Bu nedenle klasik modernlik fikri esas olarak insan› do¤a ile mikro evreni makro evren ile bütünlefltiren ve her tür ruh-beden ve insan dünyas›-aflk›n T E L E V ‹ Z Y O Ndünya ikiliklerini reddeden ak›lc› bir dünya inflas›d›r (Touraine. modernlik basitçe kutsal olandan alelade olana. 2005: 130). ›rki. tek biçimlilikten yana. 1995: 786. Kolektivizm terimi en yayg›n kullan›m›yla. insan› ve toplumu tek kültür. Bu dönem boyunca modernlik fikri toplumsal çat›flmalar› “ak›l ile do¤a ve yerleflik güçler aras›ndaki müK ‹ T A P cadele”den kaynaklanan bir olgu vasf›na büründürmüfltür. kendisi de bu yasalara tâbi olan akl›n do¤an›n yasalar›n› keflfedebilece¤ini. özgürlü¤ün ve devrimin zaferi olarak tan›mlaAMAÇLARIMIZ m›flt›r. karfl› karfl›ya olunan sorunun ak›l. 1998: 90).

toplumun iyili¤i ad›na. Bu haliyle Özne ne araçsal akl›n. Belki daha önceki hiçbir medeniyet bu derece bir merkezî ilke yoklu¤u yaflamam›flt›r. Dolay›s›yla bugün modernlik dedi¤imiz fley “sadece özne ile ak›l aras›nda ve vicdan ile bilim aras›nda artan bir etkileflim” sayesinde mevcut olabilecekken. geçmifle ve kaybolmufl bir düzene özlem hiçbir zaman zay›f olmam›flt›r (Touraine. “kutsal olandan SIRA S‹ZDE alelâde olana geçifl” ifadesi ile burada ne kastedilmektedir ve sosyolojik düflünce tarihinde bu kavramlar›n size hat›rlatt›¤› baflka isimler var m›? DÜfiÜNEL‹M MODERNL‹K VE ÖZNE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Bir toplum ya piyasa gibi hareket etti¤inde ya da kendini bütünüyle bir kültürel S O R U kimlik ile tarif etmeye bafllad›¤›nda ve onun aktörlerinin at›flar› pür kültürel. toplumsal normlar ve kurallar ad›na. yüzleflmek. 1995: 178). Bu birliktelik içinde Özne bir üst benlik (süper ego) ya da kolektif vicdan de¤il. Touraine’e göre özne kendi bafl›na modernli¤in da¤›lan dünyas›n› bir araya getiremez. Ancak. Ak›lc›l›k ad›na. çocuklar. SIRA S‹ZDE 2 Sizce. akl› özgür k›labilmek için duygular› ve tahayyülleri bast›rm›fl ve kad›nlar. Bunun yolu. özgürlük demektir. “bilim ad›na öznenin d›flar› at›lmas›” ve böylelikle onu oluflturan iki unsurdan birinin tahrip edilmesidir. Buna karfl›l›k. 1995: 102). de¤erlerin ya da gelene¤in sevki ile hareket eden Weber’in düflüncesindeki aktör ne de toplumsal olgular›n bask›s› ya da sevki ile hareket eden Durkheim’›n düflüncesindeki bireydir. Touraine’e göre. tarih ve devrim ad›na. onun böyle bir teflebbüste kullan›labilecek bir araç olarak da görülmemesi gerekir. onun çürümesini oluflturmaktad›r. bir kültür veya cemaate mensubiyetten kaynaklanan sorumlu- . Fakat bu yeterli K ‹ T A dönüfltürmelerini P de¤ildir çünkü modernli¤in bir yüzü ak›lc›laflma ise di¤er yüzü de ferdiyet kazanmad›r (subjectivation). 1995: 205-7). kendi deneyimlerini ve hat›ralar›n› kiflisel bir hayat hikâyesi içinde birlefltirmek için kendini bir aktör olarak ortaya koyma ve aktör olarak tan›nma iradesidir. 1995: 98-99). Kilise ile devletin ayr›lmas›n›n temel ilke oldu¤u bu laikleflmifl kültürde hiçbir büyük dinin baflat bir etkisi yoktur. 1995: 218-20).SIRA deneyim Araçsal akl›n ya da teknik ak›lc›l›¤›n bu yeni birli¤in oluflturulabilmesinde büyük bir rolü vard›r. Zira teknik ak›lc›l›k modernli¤in parçalar›n›n birbirlerinden bütüAMAÇLARIMIZ nüyle kopmas›n›. kiflisel arzu ve ihtiyaçlar›n bir flirkete. Özne. cemaatçi ya da bireyci olmaya bafllad›¤›nda modernli¤in krizi zirveye ulaflm›fl demektir (Touraine. iflçiler ve sömürge alt›ndaki insanlar gibi tutku ile özdefl tutulan toplumsal kategorileri ak›lc›l›k ile özdeflleflen kapitalist seçkinlerin boyunduru¤u alt›nda ezmifltir” (Touraine. bir topluma mensup olundu¤unun fark›nda olarak uzlaflt›r›lmas›na kalk›flmak olarak anlafl›lmal›d›r (Touraine. Modernli¤in trajedisi onun kendisinin di¤er yar›s›na karfl› bir mücadele T E L Eiçinde V ‹ Z Y O Ngeliflmifl olmas› yani. ayn› zamanda. modernlik kendi tarihinde ‹NTE RNE T izleyerek “akl›n zaferine izin vermek için özne fikrini terk etbunun aksine bir yol mifl. Bu birlefltirme ancak ak›l ile Öznenin yeniden bir araya gelmesi/getirilmesi ile mümkün olabilir. modernli¤i bugün içinde bulunduD‹KKAT ¤u çürüme ve karmafladan kurtarmak ve onun da¤›lan parçalar›n› bir araya getirerek yeni bir birlik oluflturmak mümkündür. öncelikle bu karmafla ile S‹ZDE ve de¤erlerin ço¤ulculu¤unu kabul etmekten geçmektedir. kültürel e¤ilimlerin kendilerinin di¤erlerinden bütünüyle farkl› ve üstün olduklar›na inanmas›n› ve kendilerini siyasi tahakküm aray›fl›nda olan toplumsal güçlere önler (Touraine. Aksine.36 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› On dokuzuncu yüzy›l›n sonundan beri içinde yaflamakta oldu¤umuz kültürel ve toplumsal alan bütünlü¤e sahip de¤ildir: bu hal modernli¤in yeni bir aflamas›n› de¤il. Bireyin kendi eylem ve durumlar›n› kontrol etme.

demokrasi en iyi ak›lc› düflünce. 19). cumhuriyetçi kültür özgürlü¤ü vatandafll›k ile özdefl tutarken demokratik kültür insan haklar›n› vatandafl›n görevleri anlay›fl›n›n ve tüketici taleplerinin karfl›s›na koyar (Touraine. 1995: 225-26). Bundan dolay› demokratik kül‹ N T farkl›l›klardan ERNET tür ile cumhuriyetçi kültür aras›nda büyük farkl›l›klar vard›r. bir hat›raya sad›k kalarak kendi özgürlü¤ü ad›na ferdiyet kazanma teflebbüsüdür (Touraine. menfi özgürlüklerin (yaSIRA S‹ZDE ni kiflisel özgürlüklere sayg›n›n) müspet özgürlüklerle (yani ço¤unluk taraf›ndan adil oldu¤u düflünülen bir sosyal sistem) ile uzlaflt›r›lmas› da gerekir. Touraine taraf›ndan bir toplumun ya da onun aktörlerinin kendilerini pür kültürel. bir yüze. siyasi ve kültürel kaynaklara sahip olanlarla eflit olarak haklar ve garantileri tart›flmaya muktedir k›lan demokratik iradedir. K›sacas› demokrasi özne siyasetidir. Demokrasi her fleyden önce ulus devletin ve serbest piyasa düzeninin varl›¤›n› gerektirir. ‹lk olarak. iktisadi. yani s›naî demokrasi. BirDyordam olarak de‹KKAT mokrasi yönetilenlerin kendi yöneticilerini seçmeleri. Ayn› zamanda o kuram›n›n hem modernleflmifl hem de modernleflmekte olan ülkeleri birlikte kapsayan. kurulu güçlerin bizi kendilerine tapt›rd›¤› bütün putlar› k›r›p. Ünite . Aksine demokrasi. öznelerin kendi kültürleri ve özgürlükleri ba¤lam›nda. cumhuriyetçi kültür birlik peflinde iken demokratik kültür çeflitlili¤i korur. kiflisel özgürlük (liberty) ve kültürel bir kimli¤i 3 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P Touraine’in demokrasi ile özne aras›nda kurdu¤u TE LEV‹ZYON iliflkiye göre demokrasi. Ayr›ca. toplu pazarl›k örne¤inde oldu¤u gibi. cemaSIRA S‹ZDE atçi ya da bireyci bir tav›rla tarif etmeleri nas›l anlafl›lmaktad›r? DÜfiÜNEL‹M MODERNL‹K ‹LE ÖZNE VE DEMOKRAS‹ ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹LER S O R U Touraine’in Critique of Modernity (1995) adl› çal›flmas›nda tan›mlad›¤› bu Özne onun demokrasi kuram›n›n da merkezinde yer al›r.2. bütün güçlere karfl› direnir ve farkl› olma ve hatta kitle toplumunda yaln›z olma hakk›n› savunabilirse. 1995: 13). Demokrasinin büyük görevi kitle kültürü içinde çeflitlilik üretmektir. öznelerin. Bu nedenle toplu pazarl›¤›n bafllaK ‹ T A P t›lmas›. demokrasi ve modernlik aras›nda kurdu¤u iliflkiler çok yönlü ve çok katmanl›d›r. bir özne siyaseti ve öznenin var olabilmesinin bir ön kofluludur. 1995: 207.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 37 Touraine sosyolojisinde toplumsal aktör eylemleriyle kendi toplumunu flekillendirme ve tarih yapma iradesine sahip tarihsel Özne olarak anlafl›l›r. kendi kültürleri ve ba¤TE L Eözgürlükleri V‹ZYON lam›nda. sistemlerin egemen mant›¤›na karfl› ‹ N yürüttükleri TERNET bir savafl. 1997: 18). modernli¤in ak›l ile Özne. luklar ad›na ve kendini be¤enme ad›na flekillendirilmifl olan benli¤ini k›rarak ve fakat bir dile. dolay›s›yla farkl› rejimlerin ve onlar›n somut uygulanma biçimlerinin sürekli olarak birbirleri ile karfl›laflt›r›lmalar›n› gerektirir. 221-22). yani evrensel olarak kucaklay›c› ve kuflat›c› bir kuram olmas›n› arzu eder. Bu ise sürekli olarak farkl› ülke ya da ülke gruplar›n›n siyasal durumlar›n›n. öznenin var olabilmesinin önflart›d›r. ak›lc›laflma ile ferdiyet kazanma aras›ndaki zor iliflkileri idare etmeye dayand›¤› ve Öznenin ise araçsal akl› kiflisel ve kolektif bir kimlik ile birlefltirmeye teflebbüs oldu¤u düflünüldü¤ünde. . Bu birincisi. sistemlerin mütehakkim mant›¤›na karfl› yürüttükleri savaflt›r. modernlik fikri Özne etraf›nda infla edilebilir (Touraine. ‹kincisi. Dolay›s›yla. Çünkü küreselleflmenin egemen oldu¤u bir dünyada bir ülkede demokrasinin yaflayabilmesi ancak di¤erlerinde de mevcut olmas› ve yaflat›lmas› flart›na ba¤l›d›r (Touraine. “Demokratik rejim azami say›ya azami özgürlük veren ve mümkün olan azami çeflitlili¤i koruyan ve tan›yan siyasal hayat biçimidir” (Touraine. Ancak demokrasi basitçe bir dizi kurumsal garantiler ya da menfi özgürlükler demek de¤ildir. Yorumcu oldu¤u kadar normatif bir kuramc› olarak Touraine’in Özne. 1997: 11-13. e¤er Özne. anayasal ve hukuki garantilere sahip siyasal ço¤ulculuk ve laiklik demektir. Menfi özgürlükler ile müspet özgürlükler aras›ndaki ba¤› sa¤layan fley iseAMAÇLARIMIZ tâbi ve ba¤›ml› olanlar› serbestçe hareket etmeye ve onlar›. Touraine’e göre. demokrasinin en büyük baflar›lar›ndan biri olmufltur.

hem kendine has hem de baflkalar› ile paylaflt›klar› ortak yanlar olaca¤›n› ve ferdiyetin yani öznenin buradan ortaya ç›kaca¤› konusunda benzer düflünceye sahiptirler. ak›lc›l›k ve kültürel aidiyeti birlefltirdi¤i ölçüde Öznedir. 1997: 16). Ancak bu birlefltirme çabas› dinsel bir çaba ya da din ad›na bir çaba de¤il. sadakatlerin ve hat›ralar›n çeflitlili¤ini k›nar ve reddeder” (Touraine.Toplum. aslî amac› bireylerin ve kolektiflerin özgürlükleriyle iktisadi faaliyet ve yasal standartlar›n uzlaflt›r›lmas› olan kurumsal bir infla olarak görülmedikçe demokratik kültür vücuda gelmez (Touraine. Her ikisi de teknik ak›lc›l›¤›n belli bir kültür ya da cemaatle özdefl olamayaca¤›n›. ço¤ulculu¤un savunulmas› geliflmeleri dâhili dinamiklere dayanan toplumlar ile bunu baflaramayan toplumlarda farkl› biçimler al›r. her türden az›nl›¤›n haklar›n› tan›d›¤› ve onlar› kendi temel haklar›n› icra etmekten al›koymad›¤› bir rejimdir. Bir birey. özgürlük arzusunu bir kültüre üyelik ve akla dayanma ile birlefltirdi¤i ölçüde bir Öznedir” (Touraine. Onun nazar›nda... mezhepçili¤in ve kutsal savafllar›n yolunu açar”. kendi ç›karlar›na ayk›r› da olsa. . Kendi ç›karlar›nca yönlendirilen bireyler içinde yaflad›klar› demokratik toplumu her zaman desteklemezler. Baflka bir ifadeyle. Her ikisi de çokluk ile tekli¤i. Geliflmifl S O R U gruplar› ve az›nl›klar› iktisadi ve idari sistemin k›s›tlar›ndan ülkelerde bireyleri..toplumsal hayat› bir hoflgörü alan›na indirger ve böylece ayr›mc›l›¤›n. Hâlbuki siyasal bir rejim olarak demokrasi. “. özgürlük arzusu bireyli¤i. 1997: 15). özerklefltirebilmek daha kolayd›r. Demokrasinin inflas› için bireycilik yeterli bir ilke de¤ildir. laik bir çabad›r çünkü toplumsal hayat insan›n yaratt›¤› bir hayatt›r ve modernlikle birlikte art›k toplumsal hayat›n kendisine aflk›n bir alanda duran bir öznesi ya da böyle bir düzlemden gelen ilkeleri yoktur. bir birey özgürlük. Bu nedenle Touraine’e göre demokratik kültür çok kültürlülü¤ü ve bütünlefltirici evrenselli¤i ayn› anda ve fliddetle reddeder çünkü çok kültürlülük herkesi belli bir cemaate hapseder. özgürlük ile bütünleflmeyi adeta dinsel bir bütünlük anlay›fl›na uygun bir flekilde birlefltirmek istemektedirler ve Touraine bunu aç›kça ifade eder (Touraine... 2000: 256).. 1997: 15).. “Demokratik ruh birlik ile çeflitlili¤in birbirlerine ba¤l› olduklar›n›n fark›nda olmaya dayan›r” (Touraine. ‹slam ümmetinden ve Bat› medeniyetindenim” bireflimini hat›rlat›r. Hâlbuki modernleflmeleri toplumsal aktörlerin de¤il. bireyin tek bir mensubiyet ilkesi ile tan›mlanamayaca¤›. devletin da benzeri bir d›fl failin müdahalesine ba¤l› olan yerlerde talep D ‹ Kya KAT DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ . SIRA S‹ZDE 4 Geçmiflte ya SIRA da günümüzde hangi tür talepler ve uygulamalar çok kültürlülü¤e örnek olaS‹ZDE rak gösterilebilir? DÜfiÜNEL‹M Touraine’e göre.38 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› uzlaflt›rma olarak tan›mlanabilir. Gökalp’in düflüncesindeki Bat› medeniyeti Touraine’in Weber’ci anlamda kulland›¤› teknik ya da araçsal ak›l ile hemen hemen özdefltir. “davran›fl›.. Bütünlefltirici evrenselli¤i amaçlayan anlay›fl ve ruh ise “kendi evrenselli¤i ad›na özel inançlar›n. Touraine’e göre: Ayn› flekilde ve ayn› sebeple. Touraine’in Özne ile demokrasi aras›nda kurmufl oldu¤u bu paralellik ve eklemleflme Gökalp’in Türkiye’de modern ulus devletin inflas›na rehberlik edebilecek ilkeleri belirlemek için kültür ile medeniyet aras›nda yapt›¤› ayr›mdan hareketle ortaya koydu¤u “Türk milletinden. her türden ço¤unlu¤un. kültürel kimlik özelcili¤i (particularism) ve ak›l ise evrenselli¤i temsil eder. 1997: 15). . demokratik bir toplum bireylerin özgürlü¤ünü ve farkl›l›klara sayg›y› özel ve kamu idaresinin teknikleri ve yasalar› vas›tas›yla kolektif hayat›n ak›lc› idaresini birlefltirir.

bir köy. edilen haklar birey haklar› olmaktan çok cemaat haklar›d›r ve bunlar icbarî (zorunlu) modernleflmeye direnç göstermek için kullan›labilir. 2007: 5018). Bununla birlikte modernli¤i özel olarak modernleflmifl (sanayileflmifl) toplumlar›n iflleme biçimi olarak gören Touraine’e göre demokrasi. Ancak. Böyle yerlerde demokratik düflünce ve toplumsal hareketler her iki otoriteryen çözüme karfl› savaflmal› ve hem köktencili¤in hem de militarizmin kurbanlar›n› savunmal›d›r (Touraine. etnik ya da dini gruba mensubiyetleri ile ilgilenip.2. di¤erlerinin özellikle bu iktisadi modernleflmeyi geçirmelerini beklemek gerekti¤ini söylemek do¤rudur. otoriter bir devlet kaç›n›lmazd›r demek do¤rudur ne de dolay›s›yla demokrasinin sadece zengin. Otoriteryen rejimler kiflisel diktatörlüklerden parti ve askeri diktatörlülerine var›ncaya kadar çok çeflitli flekiller alabilirler ve esas itibariyle demokratik olmayan bir siyaset biçimi temsil ederler (Palma. modernleflmekte olan ülkelerde ise totaliteryen diktatörlükten kaynaklanan bir tehditle karfl› karfl›yad›r. Toplumsal aktörler ve onlar›n arac›s› ya da temsilcisi olan siyasi failler olmad›kça demokrasinin temel gereklerinden biri mevcut de¤il demektir. bireylere ya da gruplara karfl› keyfi uygulamalara yönelebilen bir siyasal yetki biçimine at›fta bulunur. tek parti yönetimi ve hayat›n her alan›na ve düzeyine devletin müdahale etmesi onu otoriteryenlikten ay›ran bafll›ca özellikler olarak düflünülür. Ünite . geliflmekte olan ülkelerde ise totaliteryen diktatörlükten ortaya ç›kan bir tehdit. 1997: 26-27. Üçüncü dünyan›n pek çok ülkesinde yap›labilecek tek gerçek tercih ya milliyetçi ya da cemaatçi bir diktatörlük aras›nda gibi görünür. 2007: 222). siyasi bir topluma ait olduklar›n› hissedip hükümetle ilgilenmedikleri müddetçe onlar›n kendi yöneticilerini seçme özgürlü¤ünün bir anlam› yoktur. Daha ideolojik olmas›. Bunlardan biri devletin keyfi gücünü s›n›rlayan hukuk devleti ya da hukuki temel. siyasal düzlemde demokrasinin birbiriyle ba¤lant›l›. siyasal modernli¤in iki veçhesi vard›r. Demokrasinin bu üç boyutundan biri temel haklara sayg›. Bundan dolay›d›r ki. Ancak bundan dolay› ne böyle toplumlarda demokrasiye yer yoktur. Totaliteryenlik kavram› halk›n bütünüyle ya da hemen nerdeyse bütünüyle devlet taraf›ndan tahakküm alt›na al›nd›¤› bir siyasal rejime at›fta bulunur.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 39 Touraine’in Özne. di¤eri ise halk›n egemenli¤idir. Bu siyasal biçim içinde gücü elinde bulunduranlar seçmenlere karfl› sorumlu de¤ildirler ve kamu siyasalar›n›n ve uygulamalar›n›n ald›¤› flekil toplumsal r›zaya dayanmaz. öznenin var olabilmesinin bir ön koflulu olarak. geliflmifl ülkeler aç›s›ndan ise özne ile akl›n uzlaflt›r›lmas› teflebbüsü olarak tan›mlanabilir. halk›n egemenli¤i fikri siyasal hayat› toplumsal aktörler aras›ndaki iliflkilere tâbi k›ld›¤›ndan demokrasinin geliflimine do¤rudan bir katk› sa¤lar (Touraine. Bu boyutlar› birlefltiren bir merkezî ilkenin olmay›fl› siyaset alan›nda modernli¤i tan›mlayan din ile devletin birbirinden ayr›flmas›n›n mant›ki bir sonucudur çünkü laiklik bizi toplumsal örgütlenme için felsefi ya da ahlâki temellere dayanmayan ilkeler bulmaya zorlar. 1997: 16-17). Yirminci yüzy›l›n faflist ve sosyalist rejimleri totaliteryen rejimlerin örneklerini teflkil ederler (ElOjeili. S‹YASAL MODERNL‹K VE DEMOKRAS‹N‹N BOYUTLARI Touraine’e göre. Dolay›s›yla geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan demokrasi bireysel ya da özel özgürlükler ile toplumsal bütünleflmenin uzlaflt›r›lmas›. Siyasal ve hukuki biçimsellik dün oldu¤u gibi bugün de egemen gruplar›n gücünü tehdit eden toplumsal talepleri reddetmek için oligarflik bir flekilde kullan›labilir. 34). 1997: 21-22). birbirini tamamlayan fakat herhangi bir merkezî ilke taraf›ndan birlefltirilmemifl olan üç boyutu vard›r. Touraine’e göre. yöneticilerin gücünün seçimler ve gücün uygulanmas›n›n s›n›rlar›n› tan›mlayan bir yasal çerçeveye sayg› ile s›n›rland›r›lmad›¤› bir yerde ise seçme özgürlü¤ünün bir anlam› yoktur. Fakat ayn› zamanda. Bu nedenle demokrasiyi siyasal bir toplum içinde ç›karlar›n temsilinin gücün s›n›rlanmas› ile birlefltirilmesi olarak tarif etmek de mümkündür (Touraine. özgürlük ve eflitlik gibi ahlâki ilkelere müracaattan do¤mufltur. Öte yandan. Demokrasi hem geliflmifl hem de geliflmemifl ülkelerde tehdit alt›ndad›r: geliflmifl ülkelerde laissez faire tutumundan. modernleflmifl ülkelerde laissez faire tutumundan. Otoriteryenlik kavram›. demokrasi ile hukuk devleti aras›nda zorunlu bir ba¤ yoktur çünkü demokrasi hukuk devletinden de¤il. ikincisi vatandafll›k üçüncüsü ise siyasal liderlerin temsil edebilirli¤idir. . yönetilenler s›rf bir aile. Demokrasi. Geliflmekte olan ülkelerde bir kültür ya da din ile bir toplum ve devlet aras›nda do¤rudan bir iliflki kurmak suretiyle cemaate müracaat etmek demokrasiyi tahrip eder. geliflmifl ülkelerde mevcut olaca¤›n›. Buna karfl›l›k özgürlük ve eflitlik gibi ilkelere müracaat tahakküm alt›ndaki gruplar›n kendi durumlar›na ahlâki bir tan›mlama getirebilmelerine imkân sa¤lar. demokrasi ve modernlik aras›nda kurdu¤u iliflkiler çok yönlü ve çok katmanl›d›r. hem modernleflmifl hem de modernleflmekte olan ülkelerde tehdit alt›ndad›r.

Örne¤in devlet gücünün s›n›rlanmas› ve temel haklara sayg› ‹ngiltere’de. Dahas›. 1997: 32). demokrasi fikrinde hiçbir ilke devlet gücünün temel haklara sayg› talebi taraf›ndan s›n›rlanmas›ndan daha merkezî bir öneme sahip de¤ildir. 1997: 28-29). fakat içinde toplumsal aktörlerin kendi temsilcilerini. Halk›n egemenli¤i ilkesinin güçlerin ayr›l›¤› ilkesine öncelik kazand›¤›n›n nas›l fark›na varamay›z? Siyasal kurumlar düzlemi toplumsal aktörler düzleminden ayr›lmamal›d›r. toplumsal aktörlerin ve onlar›n özgürlük ve sorumlulu¤a eriflmelerinin hizmetkâr› olmad›kça demokrasi var olamaz (Touraine. meclis ve hükümet) ve devlet aras›ndaki ba¤lant›lar›n do¤as› ve etkilerin yönünün nas›l kuruldu¤u ile alâkal›d›r: . Devlet sadece ülkenin ve ulusun de¤il. Benzer flekilde yasama gücünün de yürütme gücü üzerinde bir etkisinin olmas› gerekir ve siyasal partiler bu etkiyi do¤urmal›d›rlar (Touraine.40 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Touraine için demokrasi meselesi biçimsel olarak güçlerin ayr›l›¤›ndan ziyade sivil toplum. Montesquie’de oldu¤u gibi. Fakat yine de. Touraine’in nazar›nda. yöneticilerin temsil edebilirli¤i ise yirminci yüzy›l Fransa’s›nda daha bir öne ç›km›fl görünmektedir (Touraine. Touraine aç›s›ndan esas mesele kendi bafl›na ve biçimsel olarak güçlerin ayr›l›¤› de¤il. 1997: 37. Ancak. siyasal toplum (partiler. Öte yandan demokrasinin birbirini tamamlayan bu üç boyutu aras›nda ideal bir dengeden söz etmek mümkün de¤ildir.. Demokrasinin varl›k flart› olarak devlet gücünün s›n›rlanmas› sorunu ayn› zamanda güçler ayr›l›¤› meselesinin nas›l anlafl›lmas› gerekti¤i sorununu da gündeme getirir. siyasal toplum ve devlet aras›ndaki ba¤lant›lar›n nas›l kuruldu¤u ile iliflkilidir. Touraine’in devlet gücünün s›n›rlanarak özgürlüklerin geniflletilmesi ve teminat alt›na al›nmas›na atfetti¤i bu merkezî önem Montesquieu ile bafllay›p Tocqueville ile devam eden özgürlük ve eflitlikten hangisinin demokrasi aç›s›ndan daha önemli oldu¤u tart›flmas›nda Touraine’i Montesquieu’ye daha yak›n k›lar. Aksine o toplumsal hayat›n eflitsizlikler üzerine kurulu oldu¤unu ve demokrasinin bu eflitsizliklerden kaynaklanan bir toplumsal mücadele alan› oldu¤unu teyit eder. Touraine. 40). Farkl› ülkelerde bunlardan biri ya da ikisi di¤erinden daha fazla öne ç›kabilir. Bir birlik ilkesi-ço¤unluk talebi-ile özerklik ilkesinin bu birleflimi idarenin siyasallaflt›r›lmas›na ve toplumsal aktörlerin neokorporatist bir flekilde siyasal güç ve parti aristokrasisi (partitocroza) ile birleflmesine tercih edilir (Touraine.. Touraine aç›s›ndan güçler ayr›l›¤›n› (yani yasama. Bu genel fikirden ç›kan sonuç fludur ki. siyasal sistem düzleminde ise hukuk ve denetim mekanizmalar›n›n al›nan karalar›n yasal ve anayasal olmas›n› temin etmeleri demektir. aksine sivil toplum. yürütme ve yarg›n›n ayr›l›¤›) demokrasinin temel unsurlar›ndan biri olarak düflünülemez zira böyle yapmak güçlerin biçimsel örgütlenmesiyle alâkal› bir hususu gücün temel haklar taraf›ndan s›n›rlanmas›yla kar›flt›rmak anlam›na gelir. 1997: 31). Dolay›s›yla. siyasal rejimin ›l›ml›l›¤›n› sa¤lad›¤› için eflitsizlikleri dolayl› olarak olumlamak niyetinde de¤ildir. vatandafll›k ve özgürlükten çok eflitlik ve toplumun bütünleflmesine ve yasalara sa¤lam bir temel oluflturan ahlâki ve dinsel fikirlere öncelik vermek Amerika Birleflik Devletleri’nde. bu temsilcilerin de devleti kontrol etti¤i bir toplumu demokratik olarak tan›mlayabiliriz.E¤er etki yukar›dan afla¤›ya do¤ru uygulan›yorsa demokrasi yoktur.. hem devlet hem de siyasal sistem düzleminde halk›n iradesinden özerk gayri-siyasal bir unsur olmal›d›r. Devlet düzleminde bu memurlar profesyonellerden ba¤›ms›z olmal›d›r demektir.. . kamuoyunun büyük oranda etkilemedi¤i bir hukuk çok çabucak güçlülerin ç›karlar›n› savunman›n güçlü bir arac› haline gelir.

2000: 89:) Bir zamanlar toplumsal has›mlar paylaflt›klar› de¤erlerin toplumsal kullan›m› üzerine çat›fl›rken flimdi bir yanda kendi de¤erini dayatan bir sistem. ücretler vb konularda kendi üyeleri ile hükümet aras›nda arac›l›k yapmalar›na at›fta bulunur.. demokrasi ile toplumsal hareketler aras›nda biri olmaks›z›n di¤eri olamayacak derecede bir ba¤lant› vard›r. sanayi sonras› toplumda tahakküm gayri-flahsileflirken ba¤›ml›l›¤›n flahsileflmesi ile ne kastedilmektedir ve bunun önceki tahakküm ve ba¤›ml›l›k iliflkilerinden ne fark› vard›r? 5 SIRA S‹ZDE Touraine’e göre. Bunlar: (›) artan eflitsizlikler ve daha fazla S O R U d›fllanmaya yol açan küresel iktisadi ve mali sistemler karfl›s›nda s›n›f farkl›l›klar›n› azaltmak ve ekonomi üzerindeki toplumsal ve siyasal kontrolü art›rmak. 2000: 249). 1995: 123). 2000: 248-49). bilim ve teknoloji gibi ayn› de¤erleri paylaflan mülk sahipleri ile ücretle geçinenler aras›ndaki toplumsal çat›flma biçimini alm›fl ve sosyal demokrasi ile sonuçlanm›flt›r. Ancak bu çat›flma sanayi toplumunda ve ça¤dafl dünyada farkl› biçimler almaktad›r. Baz› hallerde bu arac› örgütler sahip olduklar› özel statülerden dolay› adeta hükümetin uzant›s› haline gelebilirler (Jary ve Jary.. Bu hal programlanm›fl toplumun merkezî önemi haiz sorusunu ortaya koyar ki o da birlikte yaflay›p yaflayamayaca¤›m›zd›r (Touraine. biAMAÇLARIMIZ liflim alanlar›ndaki taleplerinin dikkate al›nmas› (Touraine. kategoriler ve kolektiviteler aras›nda bir çat›flma vard›r. Ünite . Bunlardan ilki toplumsal çat›flmalar› ortadan kald›rmak veya bask›lamak ya da milliyetçili¤i beslemek amac›yla devletin emek örgütleri gibi büyük örgütleri denetimi alt›na almas›na at›fta bulunur. Sadece maddi eflya ve hizmetlerin alan›na de¤il.. ba¤›ml›l›k flahsileflmektedir” (Touraine.2. 2000: 249-50). Touraine’in kastetti¤ini de içeren ikinci anlam› ise iflçi ve iflveren sendikalar›.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 41 Korporatizm genellikle iki flekilde anlafl›l›r. bu yeni demokrasi yukar›da tan›mlanan kültürel demokrasidir ve onun üç temel amac› vard›r. öte yanda ise anlam yaratma kabiliyetleri inkar edilmifl veya marjinallefltirilmifl ya da d›fllanm›fl bireyler. Özne bir yandan pazar ve teknolojilerin zaferine karfl› mücadele ederken di¤er yanda cemaatçili¤e ve ondan ortaya ç›kan otoriteryenli¤e karfl› mücadele vermektedir. Zira demokrasi toplumsal çat›flmalar›n kurumsallaflmas›n›n hem arac› hem de sonucudur. Bu yeni toplumda “tahakküm gayri-flahsileflirken. giderek daha fazla bir flekilde kültür ve flahsiyetler alan›na müdahil olan pazarlar›n hükmetti¤i bir dünyada demokratik siyasetin evrensel haklara müracaat etmekten daha fazla olarak kiflisel ve kolektif kimliklerin savunulmas›nda yapaca¤› çok fley vard›r (Touraine. Sanayi toplumundaki çat›flma emek. D ‹ K K A Tkiflisel veya (››) bu gayri-flahsi tahakküm sisteminin toplumsal aktörleri kendi cemaatçi kimliklerine kapanmaya zorlamas› ve bu suretle az›nl›klar›n reddedilmesini teflvik etmesi karfl›s›nda kültürel çeflitlili¤in sayg› görmesini temin etmeSIRA S‹ZDE si ve herkese eflit toplumsal ve kültürel haklar› garanti etmesi ve (›››) üretim ve yönetim sistemlerinin teknik ak›lc›l›¤›na tâbi olan tüketicilerin sa¤l›k. ilerleme. ToK ‹ T A P DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON . e¤itim. Sanayi-sonras› toplumunda ya da di¤er ad› ile programlanm›fl toplumda art›k temel toplumsal çeliflki teknik. odalar. TOPLUMSAL HAREKETLER VE KÜLTÜREL DEMOKRAS‹ Touraine’e göre. kooperatif üst birlikleri gibi ç›kar gruplar›n›n fiyatlar. ticari ya da mali mekanizma ile ba¤›ml› tüketici aras›ndad›r. SIRA S‹ZDE Sizce.

2000: 117). Sosyoloji tarihinde bu görüflü savunan önemli isimlerden birisi Herbert Spencer’dir (Yayla. bir hareket olumlu bir vas›f için talep ortaya koymal›d›r. mücadele basitçe egemen düzene karfl› bir mücadele olmamal›d›r. rekabetini ifade eder (Touraine. ayn› de¤erleri veya kültürel yönelimleri paylaflan ve birbirleri ile tahakküm ve çat›flma içinde olan aktörlerin paylaflt›klar› kültürün ve onun üretti¤i faaliyetlerin toplumsal yönetimi konusundaki mücadelesini. Kendini böyle bir fikirle özdefllefltirmifl bir demokrasi ya da bunun için kendini belli bir toplumsal hareketle özdefllefltiren bir siyasi güç demokrasiye de¤il. toplumsal hareket kavram›n›. yönetim ve hiyerarfli biçimlerini k›r›p bunlar›n yerine yeni bir toplum yaratmakt›. karfl›l›kl› tan›man›n ön flartlar›n› yaratarak ve özgür bir toplumun bir parças› olundu¤u hakk›nda fark›ndal›k yarat›larak özgürlük faal bir flekilde savunulmal›d›r” (Touraine. mücadeleye toplumun bütünü taraf›ndan merkezî addedilen de¤erler ad›na giriflilmelidir. Dahas›. Buna göre toplumsal hareket bir ç›kar grubu ya da siyasal bask› oluflturma vas›tas› de¤ildir. Touraine. Tahakküme muhalefet kendi bafl›na bir toplumsal hareket üretmez. ve kad›nlar›n kendi ba¤›ml›klar›na karfl› mücadelesine ilham veren özel bir difli kimli¤inin teyit edilmesiydi. Projenin kendisi Öznenin kendisinden daha önemliydi. siyasal. Bu toplumsal kategori karfl› ç›k›fl›n› hasm› ile paylaflt›¤› genel de¤erler veya yönelimler ad›na ve hasm›n›n meflruiyetini reddetmek için yapar (Touraine. ‹flçi sendikalar› kapitalist sömürüye karfl› eme¤i ve zanaatlar› savundular. sömürge karfl›t› hareketler ortak bir milli veya kültürel kimli¤in fark›nda olunmas›ndan ilham ald›lar. 2001: 49). Günümüzün toplumsal hareketleri art›k mükemmel bir toplum modelinin ve o sebeple de herhangi bir . yeni bir insan›n yarat›lmas›n›n ve tam mutabakat›n önünde duran her fleyin ortadan kald›r›lmas›n›n hayalini kurarlar” (Touraine. siyasal veya toplumsal s›n›f anlam›nda tan›mlanm›fl kolektif bir Öznenin ve onun vas›tas›yla da toplumun radikal bir flekilde yeniden inflas› projesinin vücut bulmufl haliydiler. birleflmifl ve fleffaf bir toplumun. “Herkes için eflit f›rsatlar temin ederek. etnik veya kültürel temizli¤in. cemaatçi. 1988: 8). Aksine. Tarihi birçok kere atefle vermifl olan bu toplumsal hareket anlay›fl› art›k çözülmüfl ve çürümeye yüz tutmufltur. Toplumsal hareket. Toplumsal hareketlerin bu vas›flar› devrimci eylemler ile tam bir tezat oluflturur çünkü “devrimci eylemler her zaman toplumsal. Geçmiflte toplumsal hareketler dinsel. Emek dünyas› iflverenlere ilerleme ve s›naî toplum ad›na karfl› ç›kt›. Bu hareketlerin amac› eflitlik ilkesinin zaferini sa¤lamak veya eski üretim. 2000: 250). Demokrasi ve toplumsal hareketler için özgür ve adil toplum fikrinden daha tehlikeli bir fley olamaz. sömürgeci tahakküme karfl› kendini tayin ve bu nedenle özgürlük ad›na savafl›ld›. d›fl güvenlik ve adaletin sa¤lanmas›yla s›n›rl› tutulmas› ve iktisadi alan›n bütünüyle serbest b›rak›lmas› görüflünü ifade etmek amac›yla kullan›lan bir terimdir. kaç›n›lmaz olarak otoriteryenli¤e götürür (Touraine. 2005: 137-140) Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› uraine’in kanaatince demokrasi kültürel laissez-faire siyasetine ya da genel bir hoflgörüye indirgenemez çünkü böyle bir fley toplumun bütünüyle parçalanmas› ve eflitsizlik ve ayr›mc›l›¤›n daha da kötü bir hal almas›na yol açar. 2000: 90). toplumsal hareket belli bir toplumsal kategorinin ayn› anda hem özel hem de genel olan bir tahakküm biçimine karfl› ç›kmas›na izin veren bir toplumsal eylemden ortaya ç›kar. 2000: 50). Marx’›n toplumsal hayat›n tahakküm üzerine kurulu oldu¤u fikri ile Weber’in aktörlerin de¤erler taraf›ndan yönlendirildi¤i fikirlerinin birlefliminden devflirir.42 Laissez-faire siyaseti devletin toplumsal hayat içindeki rolünün iç güvenlik. Kad›n hareketi toplumun tamam›n› etkiledi çünkü o bedenin ve cinselli¤in özgürlefltirilmesini talep etti (Touraine.

2000: 117). daha önceden bilinen Yahudi aleyhtarl›¤› bunlar›n örnekleridir. Sanayi sonras› toplumdaki toplumsal hareketler ise paylafl›lan ortak de¤erlerden hareketle ve onlar ad›na toplumun veya öznenin aksayan yönlerinin demokratik yollar ve araçlarla onar›lmas› amac›ndad›rlar. Touraine’e göre. günümüzün en önemli kültürel hareketleri ise kad›n hareketi ile siyasal ekoloji hareketidir (Touraine. Bunlardan ilki toplumla ilgili (societal) hareketlerdir. . Ünite . Ancak. toplumsal hareketler ve demokrasi birbirlerinden ayr›lamaz üç tema olufltururlar. 2000: 102). 2000: 113-116). yani mevcut olan› reddederek. 2000: 117). 2000: 107). Siyasetten uzak durufl onlara özerklik kazand›rmakta fakat ayn› zamanda örgütsel zay›fl›klar›n›n da kayna¤›n› oluflturmaktad›r (Touraine. Toplumsal hareketlerin üçüncü türünü oluflturan tarihsel hareketler ise egemen s›n›fa de¤il. Toplumsal hareketlerin ikinci türünü kültürel hareketler oluflturur. bir toplumsal hareket (veya kolektif aktör) kendini bir mesele ile (örne¤in ilerleme) özdefllefltirir ve hasm›n› ortadan kald›r›lmas› gereken bir engel. siyasal veya kültürel bak›mdan müspet amaçlara sahip olan ve “ahlâki bir ça¤r›y› toplumsal olarak tan›mlanm›fl bir toplumsal aktör ile di¤eri aras›ndaki aç›k bir çat›flma ile birlefltiren hareketlerdir” Emek hareketi böyle bir hareket olmufltur. toplumsal hareketlerin üç türünü belirler. Touraine’e göre. “Onlar. Touraine’e göre. Geleneksel olarak H›rvat ve Boflnak milliyetçili¤ine karfl› olan S›rp milliyetçili¤inin Büyük S›rbistan’› kurmak için giriflilen bir etnik temizlik hareketine dönüflmesi bunun bir örne¤idir. seçkin bir gruba meydan okuyan ve halk› devlete karfl› harekete geçirmeye çal›flan hareketlerdir (Touraine. Bunlar›n karfl›t›nda duran ayr›lmaz birleflim ise fliddet cehennemine götüren tarihsel gereklilik fikri. karfl› toplumsal harekete (belki bir mezhebe ya da otoriteryen bir hareketlenmeye) dönüflür. Bugün henüz etkileri bütünüyle görünmüyor olsa da Avrupa ve ABD’de yükselen ›rkç›l›k. 2000: 98-99). reddettikleri ile tan›mlarlar (Touraine.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 43 partinin hizmetkâr› de¤illerdir. (Touraine. Böylelikle. Bunlar toplumsal. Bu vas›flar› ile onlar ›zt›raba. Özne. sanayi toplumu ve öncesinin toplumsal hareketleri bir toplumu ya da özneyi radikal bir flekilde yeniden infla etme. bütün toplumsal hareketler kolektif eyleme dayanmalar› bak›m›ndan ortak bir vas›f tafl›rlar ama baz› baflka nitelikleri bak›m›ndan da ayr› bir adla adland›r›lmalar› gerekir. Bunlar belli bir Özne figürünü savunmak ya da dönüfltürmek amac›ndad›rlar ve toplumsal bir has›mla çat›flmaktan ziyade kültürel haklar›n ortaya konmas› ve savunulmas› ile alâkal›d›rlar.2. Touraine. devrimci eylem ve totaliteryenliktir (Touraine. fakirli¤e veya köleli¤e karfl› isyan hareketlerinden ayr›l›rlar zira bu sonrakiler kendilerini ulaflmak istedikleri ile de¤il. ondan kesin bir kopma yaratarak yepyeni bir toplum ya da özne infla etme amac›ndayd›lar. Bu hareketlerde art›k doktriner ya da siyasal mesajlar formüle edilmemektedir. bir düflman ya da hain ilan ederse o zaman toplumsal hareket vasf›n› kaybedip. 2000: 92-95). Bir bütün olarak toplumsal hareketlerin demokratik arzular› vard›r. Tarihsel anlamda en önemli kültürel hareketler dinsel hareketler olmufllard›r. sesi olmayanlara bir ses vermek ve onlar›n siyasal ve iktisadi kararlar›n flekillenmesine kat›l›m›na imkân vermeye çal›fl›rlar” (Touraine.

toplumu toplumsal aktörlerin eylemleriyle flekillenen bir toplumsal sistem olarak gören bu nedenle de toplumsal aktörleri kuram›n merkezine alan bu yaklafl›m› bundan dolay› “eylemci (actionalist) sosyoloji” olarak adland›r›l›r. Buna karfl›l›k. Touraine’e göre. kültürel çeflitlili¤in ulusal-toplumsal birlik ve dayan›flma içinde korunmas› ve kültürel de¤erlerin ak›l ve ak›lc›l›¤›n gerekleri ile uzlaflt›r›lmas›n› ferdiyet kazanm›fl bireyin yani Öznenin yarat›c›l›¤›na ve iradesine b›rakan bir demokrasi anlay›fl›d›r. programlanm›fl ya da sanayi sonras› toplumda ise emek sömürüsünün önemi izafi olarak gerilemifl ve bunun yerini bilimsel ve teknik araflt›rma. toplumu anlayabilmenin yolu. mesleki e¤itim. Touraine’in toplumu anlamada kulland›¤› yöntemi aç›klayabilmek. sanayi toplumu yat›r›m imkân›n› korumak ve gelifltirmek için sermaye birikimine a¤›rl›k vermekte. insan› adeta demir bir cendereye hapsetmekte ve onun ayn› zamanda bir kültürün. programlanm›fl toplum tan›m›nda da görüldü¤ü üzere. bir toplumu anlaman›n yolu. Touraine’e göre. “onun toplumsal ve kültürel yönelimlerini. idare edilmesini de içerecek flekilde bilginin ve toplumun yarat›c›l›¤›n›n idare edilmesi ve yönlendirilmesi alm›flt›r. Özetle Touraine toplumsal de¤iflim süreçlerine aktif olarak kat›lacak bir eylemci sosyoloji önerir. Ancak. dolay›s›yla içe kapanma e¤iliminde olan bir cemaatçilik aras›ndaki gerilim olarak ortaya ç›kmaktad›r ki. klasik sosyolojinin yapt›¤› gibi. bir cemaatin de insan› oldu¤unu ihmal etmekte ve bu suretle insan öznesinin bütünlü¤ünü tehdit etmektedir. bu birikim ise emek sömürüsü yoluyla gerçeklefltirildi¤i için emek ve sermaye aras›ndaki mücadele de toplumdaki temel mücadele biçimini almaktayd›. Aksine. ona göre. 1971: 4). Touraine’e göre modernli¤in temel sorunu araçlar dünyas› ile anlamlar dünyas›n› birbirinden ay›rm›fl olmas›nda yatar. onlar›n içinde do¤rudan yer alarak inceledikleri ‘sosyolojik müdahalecilik’ yöntemini önerir (Marshall. toplumsal aktörleri tarihin önceden nereye gitti¤i bilindi¤i varsay›lan seyri içine ya da kurumsal yap›s› ve iflleyifli tespit edilmifl bir toplumsal yap› içine yerlefltirerek onlar›n ne kadar uyum ya da sapma gösterdiklerini gözlemlemekten geçmez. Touraine 1973 tarihli bir çal›flmas›nda.44 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Özet A M A Ç 1 Touraine’in Programlanm›fl toplum kavram›n› tan›mlayabilmek. de¤iflimi programlama ve de¤iflim unsurlar›n› idare etme. tek kimlik ve tek gelene¤e hapsetme. hayat›n her alan›n› ak›lc›l›k ve bilimsel bilgi ›fl›¤›nda ve etkinlik ilkesine göre düzenlemesi giriflimine at›fta bulunur. kendi tabiriyle “toplum sosyolojisi yerine aktörler sosyolojisini” koyacak ve böylece sosyolojide mevcut olan nesnel-öznel ya da sistem-eylem kuramlar› fleklindeki yanl›fl bölünmeyi aflacak yeni bir kuram gelifltirmeye çal›fl›r. Yöntem olarak da Touraine “sosyologlar›n toplumsal de¤iflim hareketlerini. Touraine bu hali birlik ve dayan›flma içinde kültürel çeflitlili¤in sürdürülmesi sorunu olarak tarif etmektedir. bu yönelimlerin ortaya konuldu¤u toplumsal çat›flmalar›n ve güç mücadelelerinin do¤as›n› ve egemen güçlerin toplumsal hareketleri tahrik eden fleylerin nesini bast›rd›klar›n›” anlamaktan geçer (Touraine. Touraine’e göre. Touraine’›n modernli¤e ve liberalizme yönelik elefltirilerini kavrayabilmek. bu giriflim. Ancak. Modernli¤in araçlar dünyas›. 1998:5). programlanm›fl toplum hedefleri bak›m›ndan sanayi toplumundan daha fazla iktisadi büyümeye odaklanm›fl ve sanayi toplumunun sahip oldu¤undan çok daha fazla bir yat›r›m kabiliyetine sahip olan bir toplumdur. A M A Ç 3 AM A Ç 4 AM A Ç 2 . Pratikte bu durum bir yanda piyasa mekanizmalar›n›n tahakkümü di¤er yanda ise insan› ve toplumu tek kültür. kültürel demokrasi insanlar› ve topluluklar› kendi kültürel cemaatlerine hapseden çok kültürlülük de¤il. Touraine’in. Touraine’in kültürel demokrasi kavram›n› tan›mlayabilmek. çoklu iliflkilere sahip örgütlerin yönetimi ve bütün bu üretim etkenlerinin harekete geçirilmesinden yana olan tutumlar›n oluflturulup.

Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 45 AM A Ç 5 Touraine’›n kültürel demokrasi fikrini tart›flabilmek. Bu kolektif hareketler bir ç›kar grubuna dönüfltürdüklerinde ya da modernlik ve demokratik de¤erler d›fl›ndaki de¤erler etraf›nda yeni bir toplum kurmaya yöneldiklerinde Touraine’in nazar›nda toplumsal hareket olma vas›flar›n› kaybederler. A M A Ç 6 . aksine bunlar› daha da ilerletmektedir. ona göre. Bu nedenle.2. Bunlar (›) artan eflitsizlikler ve daha fazla d›fllanmaya yol açan küresel iktisadi ve mali sistemler karfl›s›nda s›n›f farkl›l›klar›n› azaltmak ve ekonomi üzerindeki toplumsal ve siyasal kontrolü art›rmak. kendi deneyimlerini ve hat›ralar›n› kiflisel bir hayat hikâyesi içinde birlefltirmek için kendini bir aktör olarak ortaya koymas›na imkân yarat›lmas› mümkün olabilir. Bunun gerçeklefltirilebilmesi bireyin kendi eylem ve durumlar›n› kontrol etme. Ünite . olumsuz yönlerinin yine ayn› de¤erler ad›na giriflilen mücadeleler yoluyla düzeltilmesi ve gelifltirilmesi yönünde çaba gösteren kolektif hareketlerdir. Touraine’›n Özne. karfl›l›kl› tan›man›n ön flartlar› yarat›larak ve özgür bir toplumun bir parças› olundu¤u hakk›nda fark›ndal›k yarat›larak yap›lmal›d›r. sistemlerin mütehakkim mant›¤›na karfl› yürüttükleri savafl ya da özne siyaseti. kendi kültürleri ve özgürlükleri ba¤lam›nda. demokrasi. biliflim vb alanlar›ndaki taleplerinin dikkate al›nmas›d›r. Ancak modern toplumun bugün içinde bulundu¤u durumda özne bir yandan pazar ve teknolojilerin zaferine (yani araçsal-teknik ak›lc›l›¤a karfl›) karfl› mücadele ederken di¤er yanda cemaatçili¤e ve ondan ortaya ç›kan otoriteryenli¤e karfl› mücadele vermektedir. onun aksayan. hem de afl›r› bütünleflme ve tekbiçimleflme tehditlerini bertaraf edebilecek bir yap›da olmal›d›r. Böylelikle toplumsal hareketler modernlik ve demokrasinin terk edilmesi yönünde de¤il. onun var olabilmesinin koflullar›n› yaratma ve sürdürme siyasetidir. Touraine’in kanaatince böyle bir demokrasi liberalizmin siyasal. özgürlüklerin savunulmas› herkes için eflit f›rsatlar temin edilerek. Touraine’e göre demokrasi en temelde öznelerin. öznenin özgürlü¤ünü garantileyecek bir demokrasi hem da¤›lma. eflitsizlik ve ayr›mc›l›¤›n daha da kötü bir hal almas›na karfl› etkin bir çare üretmemekte. modernlik ve toplumsal hareketler aras›nda kurdu¤u iliflkiyi de¤erlendirebilmek. e¤itim. Touraine’in ad›na kültürel demokrasi dedi¤i yeni demokrasinin üç temel amac› vard›r. iktisadi ve toplumsal ilkeleri üzerine infla edilemez çünkü liberalizm otoriter ve totaliter rejimlere k›yasla demokrasinin yaflat›lmas› için daha uygun bir çerçeve sa¤l›yor olsa da öngörmüfl oldu¤u kültürel ço¤ulculuk ve piyasa serbestiyeti ile toplumun bütünüyle parçalanmas›na. (››) bu gayri-flahsi tahakküm sisteminin toplumsal aktörleri kendi kiflisel veya cemaatçi kimliklerine kapanmaya zorlamas› ve bu suretle az›nl›klar›n reddedilmesini teflvik etmesi karfl›s›nda kültürel çeflitlili¤in sayg› görmesini temin etmesi ve herkese eflit toplumsal ve kültürel haklar› garanti etmesi ve (›››) üretim ve yönetim sistemlerinin teknik ak›lc›l›¤›na tâbi olan tüketicilerin sa¤l›k. Dolay›s›yla. Toplumsal hareketlerin bu süreçteki temel ifllevleri onlar›n modernli¤in ve demokrasinin temel de¤erlerini ve kültürel yönelimlerini paylafl›yor olmalar› fakat öte yandan bunlardan ortaya ç›kan faaliyetlerin yönetimi ve üretti¤i sonuçlar konusunda tâbi konumda olanlar›n tahakküm konumunda olanlarla rekabet ve çat›flma içine girmelerinde yatmaktad›r.

Kapitalist iktisadi geliflme sürecinin geleneksel ekonomileri tahrip etmifl olmas› e. ‹nsan eylemleri baflka insanlar›n eylem ya da davran›fllar›na yönelik olmad›kça eylem olarak kabul edilmemelidir. Toplumsal bir iyili¤i meydana getirmedikçe insan eylemi bilimsel olarak anlams›z ve de¤ersizdir. Alain Touraine’e göre. Afla¤›dakilerden hangisi Alain Touraine’in kültürel demokrasi kavram› tan›m›na daha uygundur? a. Öznenin kendi kültüründen ald›¤› kimli¤ini gelifltirme ve güçlendirme yönünde cesaretlendirilmesi d. e. Bilgi ve yarat›c›l›¤›n eskiden oldu¤undan daha fazla önem kazanmas› e. ‹ktisadi büyümeye odakl› olmas› b. Alain Touraine’e göre. Demokratik idealleri kültürel ideallerle birlefltirmesi halinde b. Teknoloji dünyas› ile de¤erler dünyas›n›n birbirinden kopar›lm›fl olmas› c. Ak›l ve bilim ad›na geleneksel olan› ortadan kald›rmak e. Her bir cemaat veya kültür grubunun kendi kültürünün öngördü¤ü yaflam düzenine uygun bir flekilde yaflamas›na imkân verilmesi b. bir özne olarak düflünülebilir? a. Örgütlerin yönetiminin daha büyük bir önem kazanm›fl olmas› 2. insan›n içinde yaflad›¤› tarihseltoplumsal koflullar›n tayin etti¤i bir sonuç olarak anlamak gerekir. geleneklerin kutsall›¤›n› akl›n yasalar› ile aç›klayabilmek c. Akl›n rehberli¤inde. Özgürlük iste¤ini birey olma iste¤i ile birlefltirmesi halinde d. Kültürel çeflitlili¤in ve akl›n ve ak›lc›l›¤›n gerekleri ile uzlaflt›r›lmas› 4. Kendi kültüründe akla ve bilime uygun olmayan unsurlar› reddetmesi halinde e. insan eyleminin anlafl›lmas›nda afla¤›daki ilkelerden hangisini dikkate al›r? a. Seyahat ve ticaret özgürlü¤ünü denetim alt›na alarak. afla¤›dakilerden hangisi sanayi-sonras› ya da programlanm›fl toplumun temel vas›flar›ndan biri de¤ildir? a. Özgürlük. d. Kültürler aras› etkileflimi art›rmak suretiyle farkl› kültürel geleneklerden yeni bir ulusal kültür oluflum sürecinin desteklenmesi c. insan›n ruh ve beden dünyas›n› evrenin ilahi düzeninin gereklilikleri ile uyumlaflt›rmak b. Alain Touraine’in görüflleri dikkate al›nd›¤›nda. Sanayi toplumundan daha fazla yat›r›m kapasitesine sahip olmas› c. Piyasa mekanizmas›n›n kültürel de¤erlere uygun tüketim mal ve hizmetlerini yeterince sa¤layam›yor olmas› 5. 3. insan akl›n› özgürlefltirmek d. Yerel ve ulusal-milli kültürlerin evrensel bir kültür ekseninde de¤iflme ve dönüflmeye teflvik edilmesi e. Alain Touraine’e göre. bir birey neyi yapmas› halinde.46 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m 1. Kitlelerin açl›k. ‹nsan eylemini. ‹nsan eylemlerini anlamak için aktörlerin toplumsal ve kültürel yönelimlerini dikkate almak gerekir. ak›lc›l›k ve kültürel aidiyeti birlefltirmesi halinde . fakirlik ve hastal›k gibi temel ihtiyaçlar›n›n henüz tatmin edici bir flekilde karfl›lanmam›fl olmas› b. b. Kendi kültürel de¤erlerini ve kimli¤ini baflka kültürler ve kimlikler karfl›s›nda etkin bir flekilde savunmas› halinde c. Emek ile sermaye aras›ndaki mücadelenin temel toplumsal çat›flma olmas› d. c. modern toplumlar›n en temel toplumsal sorunu afla¤›dakilerden hangisidir? a. Alain Touraine’in inflac›-yorumcu yaklafl›m›. Birlik ve dayan›flma içinde kültürel çeflitlili¤i koruyabilecek bir yap›n›n ortaya konulmam›fl olmas› d. Dinin gelenek üzerindeki etkisini k›rarak. Eylemin gerçek ve do¤ru anlam› ancak bilim adam›n›n incelemesi ve yorumu yoluyla ortaya koyulabilir. afla¤›dakilerden hangisi klasik modernlik fikrinin temel amaçlar›ndan biri olmufltur? a. ulus devleti yabanc› emek gücünün istilas›ndan korumak 6. Do¤al hayata hükmeden yasalar ile insan akl›na hükmeden yasalar› birbirlerinden ay›rarak.

Bir parti önderli¤inde hareket ederek siyasal talepler üretmek 1. afla¤›dakilerden hangisi ça¤dafl toplumsal hareketlerin ortaya ç›kmas›nda temel etkendir? a. “ Modernlik ve Modern Toplumlar›n Temel Sorunu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. “Modernlik ve Özne” ve “Modernlik. Yan›t›n›z yanl›fl ise “”Toplumu Anlaman›n Yöntemi ve Geç Modern Toplum” bölümü ile “Toplumsal Hareketler ve Kültürel Demokrasi “ konusunu yeniden gözden geçiriniz. c . Yan›t›n›z yanl›fl ise. Afla¤›dakilerden hangisi Alain Touraine’e göre kültürel demokrasinin amaçlar› aras›nda yer almaz? a. S›n›f farkl›l›klar›n› azaltmak b. Devletin gücünün s›n›rlanmas› ve hukuk devleti ilkelerinin yerlefltirilmesi c. Özne ve Demokrasi Aras›ndaki ‹liflkiler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Halk›n egemenli¤i e. Has›mlar› ile paylafl›lan de¤erler ad›na mücadele etmek d. a 8. Yan›t›n›z yanl›fl ise. Güçler ayr›l›¤› d. Ezilenlerin-ma¤durlar›n s›n›f ç›karlar›n› savunmak için örgütlenebilmek c. Yöneticilerin seçimine herkesin kat›l›m›n›n sa¤lanmas› e. Güçler ayr›l›¤› ilkesinin anayasal teminat alt›na al›nmas› d. “Toplumsal Hareketler ve Kültürel Demokrasi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “ Modernlik ve Modern Toplumlar›n Temel Sorunu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 47 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 7. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modernlik. Ünite . Yan›t›n›z yanl›fl ise. Önceli¤i yeni bir özne yaratmaya vermek e. c 2. e 7. b 10. Kültürel kimli¤in kiflisel özgürlük ve ak›lc› düflünce ile birlefltirilmesi b. Hukuk devleti c. Yan›t›n›z yanl›fl ise. Kültürel çeflitlili¤in sayg› görmesini sa¤lamak d. Seçme ve seçilme hakk› b. 3. Alain Touraine’e göre. Devlet gücünün temel haklara sayg› ilkesince s›n›rlanmas› 9. Tüketici taleplerini dikkate almak 10. d 6.2. “Siyasal Modernlik ve Demokrasinin Boyutlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e 4. Afla¤›dakilerden hangisi Alain Touraine’e göre demokrasi fikrinde di¤erlerinden daha fazla öneme sahiptir? a. c 5. Bireycili¤in önündeki engellerin kald›r›lmas› 8. Afla¤›dakilerden hangisi Alain Touraine’in demokratik toplum anlay›fl›n›n özünü daha iyi ifade eder? a. Egemen düzene karfl› ç›kmak b. Ekonomi üzerindeki siyasal ve toplumsal kontrolü azaltmak c. “”Toplumsal Hareketler ve Kültürel Demokrasi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumu Anlaman›n Yöntemi ve Geç Modern Toplum” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise. Özne ve Demokrasi Aras›ndaki ‹liflkiler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e 9. Herkese eflit kültürel ve toplumsal haklar sa¤lamak e.

cemaatçilik büyük toplum içinde daha küçük birimler etraf›ndaki mensubiyet ve yükümlülükler üzerine de infla edilmifl olabilir. S›ra Sizde 2 Touraine. kifliselleflmifl bir öznesinin olmamas› halidir. din. bafllang›çta kapitalist ak›lc›l›¤a ve iktisadi disipline ruh vermifl olan dinsel duygular›n yerini ruhsuz bir araçsal ak›lc›l›¤›n alm›fl olmas›na dikkat çekmesini de hat›rlatmal›d›r. Türkiye’de 1926 y›l›nda yürürlü¤e giren ilk Medeni Kanun’dan önce dinsel cemaat üyelerinin evlilik. gecekondu bölgelerinde mahallecilik anlay›fl ve uygulamalar› da bazen kat› bir cemaatçilik uygulamalar› fleklinde karfl›m›za ç›kabilir. toplumsal veya kültürel imtiyazlar›n ancak cemaat üyeli¤ine ba¤l› olarak elde edilebildi¤i yerlerde cemaatçilik duygusu ve uygulamalar›n›n güçlü olmas› beklenebilir. S›ra Sizde 4 Çok kültürlülük talepleri etnik ve az›nl›k dillerinin. nikâh bedeli ile ilgili hak ve sorumluluklar› kendi dinsel hukuklar› dikkate al›narak ayr› ayr› düzenlenmiflti. kölecilikte efendi ile köle. afl›r› bireycileflme durumlar›nda bireyler kendilerini baflkalar› ile hiçbir ortak yan› bulunmayan birer varl›k olarak ta tan›mlama e¤iliminde olabilirler. Etnik dillerin korunmas› için özel çaba gösterilmesi.48 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Irki ve etnik milliyetçilikler bireysel özgürlükler yerine bireyin ait oldu¤u topluma karfl› yükümlülüklerine vurgu yapmalar› nedeniyle makro ölçekli cemaatçiliklerin örnekleri olarak düflünülebilirler. medya. çok katmanl› ve baflka kimliklerle iliflkili oldu¤unu belirtir. Bölgecilik. Örne¤in. evlilik ve miras hukuku alanlar›nda inanca veya etnik kültüre ba¤l› olarak baflat hukuktan ayr› uygulamalar›n meflruiyetinin yasal teminat alt›na al›nmas› gibi çeflitli uygulamalar bu kapsamda düflünülebilir. cemaate hapsolma derken kastetti¤i fley de budur. orta ça¤larda hükümdar ve beyler ile onlar›n kullar› veya serfleri. inkâr edilmesi fleklinde ya da bunun aksine olarak her bir grubun sadece kendi cemaat kimli¤ini dikkate almas› fleklinde karfl›m›za ç›kabilir. izin verdi¤i veya mensuplar›ndan talep etti¤i özel davran›fl biçimlerinin serbestçe ifade edilmesi ve hayata geçirilmesine kadar uzanan çeflitli talepleri ve bunlar etraf›ndaki toplumsal ve yasal düzenleme ve uygulamalar› içerir. H›ristiyan ve Yahudilerin ayn› konulardaki haklar› da kendi dinsel hukuklar›na dayanmaktayd›. Bu iki tav›rdan birincisi. usta ile ç›rak ve erken kapitalist dönemde sermaye sahibi ile iflçi aras›ndaki hâkimiyet ve ba¤›ml›l›k iliflkilerinden farkl› oldu¤una dikkat çekmek istemektedir. Ancak. boflanma. . Afrika ve Orta Do¤u’dan gelen göçmen cemaatleri bu tür taleplerin yasal güvenceye al›nmas›n› talep etmektedirler. boflanma. bireysel ya da toplumsal kimli¤in çok yönlü. özellikle etnik yap›lar› heterojen olan toplumlarda. miras vb konulardaki haklar›n› düzenlemekte. Öte yandan. Baz› iktisadi. örgütler yoluyla programlanm›fl toplumda bireyler ve daha genelde toplum üzerinde hâkimiyetin belli. kimli¤in ve kültürel mensubiyetin. S›rf bireyci bir kimlik tan›mlamas› ise hiçbir kültür. S›ra Sizde 3 Touraine. inanç veya cemaat ile iliflkisi olmayan bireysel bir kimlik tan›mlama tavr›d›r. Touraine bu halin afliret toplumunda reis ile afliret üyesi. din vb ile ortak yan› olmayan özgün bir kimlik tan›mlama tavr›d›r. inançlar›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi ile ilgili uygulamalardan bu tür inançlar›n emretti¤i. S›ra Sizde 5 Touraine’in “sanayi sonras› toplumda tahakküm gayriflahsileflirken ba¤›ml›l›¤›n flahsileflmesi” ile kastetti¤i fley piyasa mekanizmas›. inanç. Touraine bu tav›rlar›n her ikisinin de öznenin özgürlü¤ünün sa¤lanmas› ve kültürel demokrasinin geliflimi için birer tehdit ya da en az›ndan sa¤l›ks›z tav›rlar oldu¤unu düflünür. Günümüzde baflta Kanada olmak üzere Bat›l› ülkelerin baz›lar›nda özellikle Asya. Touraine’in bir köye. 1917 y›l›nda yürürlü¤e konan Aile Hukuku Kararnamesi sadece Müslümanlar›n evlilik. “kutsal olandan alelâde olana geçifl” ifadesi ile aç›kça Durkheim’›n din sosyolojisinde dinsel olan›n merkezindeki fikri tan›mlamak için kulland›¤› ‘kutsal’ (sacred) ve dinsel olmayan› tan›mlamak için kulland›¤› ‘alelâde’ (profane) kavramlar›na ve o vas›tayla da dinsel olandan dünyevi olana geçifle at›fta bulunmaktad›r. merkezî veya yerel yönetimde etnik dillerin resmi dil olarak kullan›lmas› için yap›lan hukuki düzenlemeler yan›nda aile. Bu görüflten hareketle onun bir toplumun ya da onun aktörlerinin kendilerini pür kültürel veya cemaatçi bir tav›rla tarif etmelerinden kastetti¤i fley baflka hiçbir kültür. ana dilde e¤itim. toplum içindeki baflat gruplardan birisi vas›tas›yla herkesi kuflatacak flekilde tan›mlanmas› giriflimi ve böylece di¤er kimliklerin ve mensubiyetlerin dikkate al›nmamas›. Fakat kavramlar›n kullan›lma biçimi bize ayn› zamanda Weber’in modernlikle yükselen ak›lc›l›kla birlikte “dünyan›n büyüsünün bozulmas›” (ya da “gözün aç›lmas›”) nitelemesini. hemflerilik.

s. Cambridge: Polity Press.sagepub. Chamsy. Oxford Dictionary of Sociology. Bryan S. Translated by David Macey. Translated by Leonard F. Touraine.sagepub. Turner. The Blackwell Encyclopedia of Sociology içinde.touraine/ Eriflim tarihi: 9 fiubat 2011. Encyclopedia of World Bibliography on Alain Touraine. Oxford (UK) ve Cambridge (USA): Blackwell. Stuart Hall. Beyond Neoliberalism.com/ Eriflim tarihi 26 Kas›m 2010.com/ Eriflim tarihi: 26 Kas›m 2010. Ankara: Adres Yay›nlar›. Collins Dictionary of Sociology. (Ed. (Second edition). Siyasî Düflünce Sözlü¤ü. Oxford ve Victoria: Blackwell Publishing. Organizsation for Economic Cooperation and Development. Daniel Pecaut ve Alfred Willener. The Post-Industrial Society. Atilla. Translated by David Macey. Translated by David Macey. 2: 403. Oxford ve Victoria: Blackwell Publishing. Alain. Critique of Modernity. Madlen. Workers Attitudes to Technical Change. translated by Myrna Godzich. Tomorrow’ Social History: Classes. Can We Live Together: Equality and Difference. The Academic System in American Society.Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi 49 Yararlan›lan Kaynaklar Allen.com/biography/alain. http://the. (2007). El-Ojeili. (2007). Conflicts and Culture in the Programmed Society. Modernity and Its Futures içinde. David Held and Tony McGrew). http://www. Glasgow: HarperColins Publishers. (1977) The Self-Production of Society. Marshall. (2005). “Why we Migth all be Able to Live Together: An Immanent Critique of Alain Touraine’s Pourrons-Nous Vivre Ensemble?” Thesis Eleven. Madlen. Cambridge: Polity Press. (1997). European Journal of Social Theory. David ve Jary. Chicago: The University of Chicago Press. Paris: Le Seuil. “Post-Industrializm and Post Fordizm”. 169-221. (Ed. Gordon. (1988). s. Jeffry C. New York: Cambridge University Pres. Ünite . (2007). Julia. Mayhey. (1965). Madlen. McGraw-Hill Book Company. (1998). Return of the Actor. s.2. Andrew. X. New York: Random House. Knöbl. (1995). Oxford ve Victoria: Blackwell Publishing. George Ritzer). The Blackwell Encyclopedia of Sociology içinde. (2001). Gamble. 5018-19. (2000). Yayla. Touraine. (2011). (1997). Oxford ve New York: Oxford University Press. 58: 99. Colorado ve Oxford: Westview Pres. Oxford: Polity Press. (1995). John. Wofgang. “Social Theory from a Sartrean Point of View: Alain Touraine’s Theory of Modernity”. (2006).bookrags. s. George Ritzer). (1965). The Cambridge Dictionary of Sociology.2622-25) Jary. Translated by David Macey. (1999). (1999). Foreword by Stanley Aronowitz. Alexander. Esperanza. 22-25. (1974). Social Theory in Postindustrial Society. “Authoritarianism”. Boulder. http://est. Palma. . Claude Durand. (1971). The Blackwell Encyclopedia of Sociology içinde. Minneapolis: University of Minnesota Pres. What is Democracy. “Liberalism”. “Totalitarianism”. Sociologie de l’action. Alain. George Ritzer). (Eds. (Ed.

Postmodern sanat› modern sanattan farkl›laflt›ran özellikleri karfl›laflt›rabilecek. Fredric Jameson’›n kapitalizmi neden “geç” olarak niteledi¤ini aç›klayabileceksiniz. Jean-François Lyotard’a göre postmodern ça¤da bilgi ve bilimin alm›fl oldu¤u konumu de¤erlendirebilecek. Anahtar Kavramlar • Modernizm-Postmodernizm • Modernite-Postmodernite • Modernlik-Postmodernlik • Modern-Postmodern • Geç Kapitalizm Postmodern Sosyal Teori • G‹R‹fi • JEAN-FRANÇOIS LYOTARD’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI • FREDRIC JAMESON’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI .3 Amaçlar›m›z ‹çindekiler Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Postmodernizmin ne oldu¤unu tan›mlayabilecek. Postmodern kuramc›lar›n Ayd›nlanma dönemine yöneltti¤i elefltirileri özetleyebilecek.

Bu anlamda postmodernizm sanatta. Özellikle 1960’l› ve 70’li y›llardan itibaren modernizm karfl›t› ya da modernizmden sonras› anlam›nda kullan›lan birçok D Ü fi Ükavram. Postmodern oluflumlarla ilgili önemli nokta modernitenin bitti¤i ve postmodern ça¤›n bafllad›¤› düflüncesidir. birbirinden net bir çizgiyle ayr›lm›fl tarihsel dönemlerden bahsetmek mümkün de¤ildir. Modernite. içinde bulunulan ça¤a vurgu yapar. Dolay›s› ile postmodernizm tam olarak modern sonras› anlam›na gelmemekle birlikte modernlik elefltirisi üzerinden yeni bir döneme at›fta bulunmaktad›r (Akay. modern kültürel ürünlerden farkl› olarak sanatta. 7). Dolay›s›yla. 2010: 22. yeni malzemeler ve e¤reti yap›lar gibi formlar›n inflas›n› gündeme getirir. Böylelikle postmodernizmin içinde. Postmodernistler için modern ça¤dan postmodern ça¤a geçildi¤i fikri oldukça indirgemeci ve do¤rusal bir bak›fl aç›s›n› yans›tmaktad›r. NEL‹M kültür ve toplum kuramc›s› taraf›ndan modernist kültürden radikal kopufllar› ifade eden yeni postmodern sanat biçimlerinin ortaya ç›k›fl›yla tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r S O R U (Best & Kellner. birliktense çeflitlili¤i. Postmodernite ise modern sonras› içinde bulunulan ça¤›n varl›¤›n› temsil eder. Postmodernite ise tarihsel anlamda modern dönemi izledi¤i düflünülen sosyal ve politik ça¤› betimler. modern düflüncenin içli d›fll› bir flekilde geliflti¤i görülür. pop e¤ilimler. Bununla birlikte Rosenau. Bu bak›mdan anlam aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda. filmlerde. yeni kültürel ürünleri ve sosyal dünyaya iliflkin yeni bir kuramsallaflt›rmay› kapsamaktad›r (Ritzer. modernite-postmodernite ve D‹KKAT modernleflme-postmodernleflme kavramlar›n›n birlikte karfl›tl›klar›n› ça¤r›flt›rd›¤›ndan söz eder. mimaride ve benzeri alanlardaki kültürel ürünleri ifade eder. Postmodernleflme ise modern sonras›na özgü iliflki ve kurumK ‹ T A P SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON . postmodernizm ise modern sonras› bir doktrini iflaret eder.Postmodern Sosyal Teori G‹R‹fi Postmodernizm. 1996: 5). 1950 ve 1960’lardan itibaren birçok yazar taraf›ndan kullan›lmaya bafllanan SIRA S‹ZDE postmodernizm kavram›. Featherstone (1996: 21-35). basitlefltirmektense karmafl›kl›¤›” önerdiklerini belirtir (Ritzer. Postmodern düflüncesi yeni bir tarihsel ça¤›. 1996: 6-8). 2010: 24). bu tarihten sonra sosyal bilimlerde en çok tart›fl›lan konulardan biri haline gelmifltir. Modernleflme geleneksel olmayan iliflki ve kurumlar›n varl›klar›n› sürAMAÇLARIMIZ dürmelerine at›fta bulunur. sentezdense farkl›l›¤›. Onlara göre tarihsel dönemler aras›nda bu flekilde do¤rusal. modernizm bir dönemin dokSIRA S‹ZDE trinini. postmodernist teorisyenlerin “determinizmdense indeterminizmi. modernizm-postmodernizm.

Jameson’›n bu yorumu modernizmin kendi içinde bir çöS O R U zülme yaflad›¤› yönündedir (Anderson 2009: 73-74). Bu ba¤lamda Postmodernizmin asl›nda yenilikçi ve özgün bir düflünce olmad›¤›na de¤inilir. kuram ile ideolojinin birbirinden ayr›lmas›. Bu ise “modern kalarak postmodernizme dönüflmeye çal›flan modernizm” anlam›na gelir. popülizmi. Modernite-postmodernite kavram› “mevcut duruma” at›fta bulunur. Öte yandan Scott Lash ise postmodernizmi. Fakat modernizm de post modernizm gibi bir söylem olarak de¤erlendirilmektedir. Heidegger ve Nietzsche felsefesi. Elefltirel Teoriyi ve anarflizmi temellük eder. “gerçekli¤in yerini imajlar›n almas›”. söylem sözcü¤ünün bu çerçevede kullan›lmas›n›n olanakl› oldu¤unu belirtmektedirler (Smart. Postmodernizm. Bir bak›ma dönemin ideolojisini betimlerler. modern kavram›n›n geleneksel olmayan anlam› yap›s›nda bar›nd›r›yor olmas›d›r. bir s›n›r çizilmesi ontolojik olarak mümkün de¤ildir. Sosyal bilimlerde. günümüzün hâkim elefltirel ve biçimsel ideolojik paradigmas› olan postmodern düflüncenin bir yenilik olarak esteti¤i. Bu konuda Perry “Postmodernitenin Kökenleri (2009)” kitab›nda daha ayr›nK ‹ T Anderson’›n A P t›l› bilgiye ulaflabilirsiniz. Birbirinden farkl› genellikle birbiri ile çat›flan düflünce e¤ilimleD‹KKA T rinin bir araya getirilmesinden olufltu¤u belirtilir: “Frans›z yap›salc›l›¤›n›. fiaylan 2002: 111). nihilizm ve Paris 1968 gelene¤i olarak SIRA S‹ZDE s›ralanmaktad›r. Bu temalar. yorumbilgisiSIRA S‹ZDE ni. üzerinde durulmas› gereken nokta. sorusuna verilen en basit yan›t. Bu ba¤lamda postmodernizm. öznenin ölümü O R Utemsilin reddi ve ve S dönüflü. ‹leri kapitalist dönemin bu bunal›mlar›n›n elefltirilmesi ve tart›fl›lmas› yeniden yap›lanma/infla sürecini gündeme getirmifl ve Ayd›nlanman›n bir ürünü olarak modernitenin baflar›ya ulaflamad›¤› ifade edilmifltir (Görgün-Baran. postmodernizmin merkezinde yer alan baz› temalar›n modas› geçmifl oldu¤u D Ü fi Üifade N E L ‹edilmesine M ra¤men birçok entelektüelin zihnini meflgul etti¤i aç›kt›r. yap›s›nda hem aç›klama iddias›n› hem de ideolojileri tafl›mas›d›r. bireycilik. modernizmin radikal bir biçimde elefltirisidir. kendi ekseni etraf›nda döndürerek ve dönüflümler geçirerek bir yenileme yolu aramak zorunda olDÜfiÜNEL‹M du¤unu belirtir. Bat› Marksizmini. dönüfltürür ve aflar” (Rosenau. Ayd›nlanma düT EModernizmin LEV‹ZYON flüncesi. “simülasyonlar”.52 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› lar›n inflalar›n›n devam›n› betimler. farkl›laflman›n bozulmas› ve iflaretsel/göstergesel olan›n egemenli¤i ve bunlar› (iflaretsel olan›) anlamland›rma biçimleri olarak ifade eder (Featherstone 1996: 33). 1997: 23-24. Bilindi¤i üzere modern bilim. 2006: 369). Asl›nda kökenine bak›ld›¤›nda. “bir tarihsel geçmifl duygusunun yitirilmesi”. fenomenolojiyi. ço¤u ile önemli anlaflmazl›klar da yaflad›AMAÇLARIMIZ ¤› görülmektedir. “zincirden boflalm›fl göstergeler” olarak da tan›mlanmaktad›r. Dolay›s› ile postmodernizim bu ak›mlar›n her biri ile belli özellikleri paylaflm›fl olsa da. AMAÇLARIMIZ O halde postmodernizm nedir. SIRA S‹ZDE Bugün. “modern” kavram›n›n belli bir tan›m›n›n olmad›¤›n› belirtmekle birlikte. Böylece modern sözcü¤ünün bir döneme ad›n› veren bir kimlik ya da etiket ifllevi gördü¤ünü ileri sürmek yanl›fl olmayacakt›r. Bu kavramlara yeniden döndü¤ümüzde “izm”ler belli bir döneme iliflkin belli bir düflünce ya da doktrini ifade ederler. bireyin kimli¤i. kamusal alan›n çöküflü. bu s›n›r› mutlak anlamda ay›rmakta ve de¤er iliflkilerini bilimin d›fl›nda tutmaktad›r. D ‹ K K A T kinizm. nihilizmi. Bu söylemin anlam›. kentleflme ve pozitivizm gibi unsurlar› dayanak olarak kullanmakla birlikte 20. Modernleflme-postmodernleflme ve modernlik-postmodernlik kavramlar› ise “süreci” yani gündelik rutinliklerin yaflanmas›n› ve sosyal pratiklerin devam›n› anlat›r. bilimsel geliflmeler ve Sanayi devrimi görülmektedir. Oysa postmodern düflünürler bu iki unsurun (kuram ve ideolojinin) birbirinden ayr›lamayaca¤› noktas›n› vurgularken. romantizmi. ‹NTERNET yüzy›la gelindi¤inde kapitalizmin bunal›mlar› giderek artm›flt›r. O halde Ayd›nlanman›n K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . 2004: 32). SIRA S‹ZDE Öte yandan Jameson. modernizmin toptan yads›nmas›d›r. Featherstone. anti-hümanizm. Bu geliflmelerle birlikte ortaya ç›kan modernleflme varl›¤›n› sürdürmek için kapitalizm. varoluflçulu¤u. Frans›z devrimi. ulus devlet.

bireyin silinifli biçiminde olmufltur. Postmodernistlere göre ise ak›l. feodal dönemin özelli¤i gere¤i apriori metafizik S O R Uolamamas›na aç›klamalara. Ünite . Kant’tan da etkilenen Frankfurt Okulu üyeleri ekonomide verimlili¤in artmas› sayesinde akl›n araçsal kullan›m›n›n ön plana ç›kt›¤›n› belirtmifllerdir. Horkheimer 1998: 59). SIRA S‹ZDE Aç›klay›n›z. 2000: 17). Bunun içindir ki. Bunun nedeni bir baflkas›n›n k›lavuzlu¤u ve yard›m› olmaks›z›n akl›n› kullanma kararl›l›¤›n› ve yüreklili¤ini gösterememifl olmas›d›r. postmodernizm kavramlar› ne anlama gelmektedir. bireyin akl›n› iflgal ederek bir bak›ma Ayd›nlanman›n kendi kendini imha etmesine yol açm›flt›r. Postmodern. bir ütopya olarak insan›n özgürleflmesi ve yücelmesi amac›n› tafl›maktad›r. Ayd›nlanmay› ak›l ile ba¤daflt›rarak insan›n ak›ls›z bir varl›k olmad›¤›n› ancak akl›na baflkalar›n›n k›lavuzluk etti¤ini ve D‹KKAT bu nedenle akl›n› kullanamad›¤›ndan söz eder. özgürlük. Tarihin do¤al ak›fl süreci içinde sürekli ilerleme ise “ideal toplum düzeni” anlay›fl›na ulafl›lma varsay›m›n› amaç edinir. Nietzsche’nin görüflleri. Mutlak gerçeklik kavram› ile özdeflleflir. Horkheimer’in ifade etti¤i üzere bir “ak›l tutulmas›” yaflayarak çat›flan ç›karlara hizmet etmeye bafllam›flt›r. ne yaz›k ki. 1995: 30. postmodernite. Ayd›nlanman›n bu anlamda bir mit olarak de¤erlendirilmesine neden olmufltur. Bu durum ise teknik ve teknolojinin geliflimini (DellaK ‹sa¤lam›flt›r T A P lo¤lu. bilim ve bilgilenmenin tanr›sal bir süreç anlay›fl›ndan uzaklafl›lmas› ve akl› yürütmeye dayal› bir insan tasar›m›n›n varl›¤› ile söz konusu olmufltur. Do¤al toplum ve do¤al hukuk düflüncesi bir anlamda laikleflmifl mutlak gerçekli¤in yans›mas› biçiminde de¤erlendirilmifltir. Akl›n amaçlara ulaflmak için kullan›lan araçlarla tan›mlan›yor olmas› yeni bir egemenlik biçimini getirmifl ve tümelin ak›l yolu ile tikel üzerinde egemenli¤ine neden olmufltur. Ayd›nlanma düflüncesi akla/rasyonaliteye büyük anlam atfetmifl ve do¤al toplum düzeni ve do¤al hukuk tart›flmalar› ile tarih sahnesine ç›km›flt›r. insan akl›na TELEV‹ZYO N duyulan güven. Ak›l ve bilim. Kant. evrimsel ba¤lamda baflar›ya ulaflamam›flt›r ve postmodernist düflünürlerin radikal bir elefltirisine maruz kalm›flt›r? Bu sorunun yan›t› Ayd›nlanma düflüncesinin karakteristi¤i. Ayd›nlanman›n miti olarak kabul görülen ak›l.Postmodern Sosyal Teori 53 temel parametreleri nelerdir ki. Bu düflünce ak›m› yap›s›nda eflitlik. Böylece Ayd›nlanma. Di¤er bir ifade ile tarihin ak›fl süreci çerçevesinde ilerlemesi için insan›n katk›s›na gerek DÜfiÜNEL‹M DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . post-modern sanat anlay›fl› ve modernizm postmodernizm karfl›laflt›r›lmas› ba¤lam›nda afla¤›da yer almaktad›r. insan›n kendi akl›n› kullanamay›fl›n› ergin olmama durumu ile aç›klamak istemifl ve dolay›s› ile bu ergin olmaSIRA S‹ZDE y›fla insan›n kendi suçu ile düfltü¤ünü belirtmifltir. SIRA S‹ZDE Ayd›nlanma Düflüncesine Tepki 1 Ayd›nlanma. 1995: 32). bilim ve ilerlemeyi bar›nd›r›r.3. Ayd›nlanma düflüncesi 17. sürekli ilerlemenin bir motoru olarak görülür. yüzy›llarda Bat› Avrupa’da yay›lan bir felsefi ak›ma iflaret eder. mevcut sorunlar›n üstesinden gelinmesini sa¤layamad›¤› gibi araçsallaflm›flt›r da (Dellalo¤lu. Bu durum laikleflme/sekülerleflme sürecinin de bafllang›c› olarak nitelenmifltir. Bu flekilde kapitalizmin büyük dönüflümler yaflayarak ilerlemesi. Çünkü Ayd›nlanma. bireyin akl›n› kullanamamas›na ve dolay›s› ile özgür göndermede bulunur. Kant. insana kendi akl›n› kullanma cesaretiAMAÇLARIMIZ ni vermifltir (Kant. Böylece ak›lda yaflanan tutulma. Oysa Ayd›nlanman›n akl› getirdi¤i nokta. Böylece tümel. Bu amaç ‹NT E R N E T ise bilim “mutlak gerçeklik” anlay›fl›n› birlikte getirir. ve 18.

‹nsan. Tarihsel TELEV‹ZYON . ilkeleri ve fley’leri kapsayacak biçimde bütün tarih bir iflaretler zincirini oluflturmakta ve sürekli olarak yeni yorum ve uyarlamalara kap›y› aç›k tutmaktad›r. bu insanlar›n bir taraftan yarat›c›l›¤› ve ilerlemeyi di¤er taraftan bencillik ve buna ba¤l› olarak vahfleti yap›s›nda bar›nd›rd›¤›ndan söz eder. Ayd›nlanman›n ilerleme düflüncesini de elefltirmekte ve bunu genoloji kavram› ile izah etmeye çal›flmaktad›r. Nietzsche için tarihe anlam veren sürecin güç ve iktidar oldu¤u görülmektedir. 2009: 14. Bu çerçevede araflt›rmac›n›n metni yeniden yorumlamas› yaflam enerjisi ba¤lam›nda daha üstün bir gücün bireyde taflmas› olarak de¤erlendirilir. bu anlamda Ayd›nlanman›n da ilerlemeci mant›¤›n›n hiçbir ifle yaramad›¤›n› ileri sürer (fiaylan. yüz y›lda sürdü¤ü gibi postmodern dönemde de bu etkisini daha belirgin olarak hissettirmektedir (Nietzsche. Alg›n›n olufltu¤u yer ise sinir sistemi oldu¤u için sinir sistemi ile alg›lanan “fley” in de do¤rudan dile yans›mas› söz konusudur. Ayd›nlanmaKkonusunda ‹ T A P Ahmet Çi¤dem’in “Ayd›nlanma Düflüncesi (2009)” ile Besim Dellalo¤lu’nun “Frankfurt Okulunda Sanat ve Toplum (1995)” isimli yay›nlar›n›n okunmas› tavsiye edilir. Yaflam enerjisini biyolojik bir süreç olarak niteleyen Nietzsche bunun bireye özgü oldu¤undan söz eder ve insandan insana fakl› olabilece¤ine de¤inir. Dellalo¤lu. Aritoteles’ten bu yana ak›l. 19. becerisini kullanarak do¤ru ve bilgi kavramlar›na ulafl›r. Dolay›s› ile Nietzsche’nin kastetti¤i Ayd›nlanman›n rasyonel akl›n›n bir çeflit ç›karlara ve ahlaks›zl›¤a dönüflmüfl olmas›d›r. Çünkü dilin göstergeleri birey ile ba¤lant›l› oldu¤u için. kurucu ögeler ifllevini üstlenmifltir. Frederich Nietzsche (1844-1900) Nietzsche (1844-1900) Ayd›nlanma düflüncesinin temel öncüllerini radikal olarak elefltiren bir felsefeci olarak postmodern düflüncenin öncüsü say›lmaktad›r. Bu ba¤lamda “üst de¤erlerin de¤ersizleflmesi” ya da nihilizm. K ‹ T A P TELEV‹ZYON Nietzsche’e göre. Nietzsche’ye göre insan›n hem do¤ru ve bilgi gibi kavramlara gereksinimi hem de becerisi vard›r. herhangi bir nesneyi kayna¤›ndan al›p tarihin ak›fl sürecinde nas›l de¤iflti¤ini inceleme anlam›na gelmektedir. Tarihin bu iflaretler zincirinin hiçbir mant›¤›n›n bulunmad›¤›n› belirten Nietzsche. Oysa bilgi edinme sürecinin kayna¤›nda ak›l de¤il. 18. buna ba¤l› olarak geliflen evrensel ahlak ve hukuk. Baz› insanlar›n yaflam enerjilerinin yüksek baz›lar›n›n ise marjinal oldu¤unu belirtir. 2002: 123). Ayd›nlanmaya elefltirel yaklaflan Ayd›nlanma ça¤› düflünürleri de mevuttur. ve 19. Ayd›nlanma bu ba¤lamda bir proje olarak ileriye yönelik projeksiyoS O R U nu ifade etmektedir. kurallar›. 2002: 23). do¤ruyu temsil etme yetene¤i yoktur.SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› DÜfiÜNEL‹M 54 DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ duyulmufltur. yüzy›llarda modernleflmenin do¤uflunu olanakl› k›lan ne ‹NTERNET ak›l. tek do¤ru. bilim ve mant›k iliflkisi gibi ögeleri ortaya koyarD‹KKAT ken. ‹nsan alg›lama yolu ile do¤ruyu kurmaktad›r. ac›mas›zl›¤›n ve vahfletin egemen oldu¤u bir biçime dönüflmektedir (fiaylan. ‹n‹NTERNET sanlar›n yaflam enerjisi yüksek olanlar› dahi olarak (üst insan) niteleyen Nietzsche. Yaflam enerjisi yüksek olanlar tarihi yapan. Nietzsche bu aç›dan postmodernistlerin de öncüsüdür. Bunun nedeni becerisi ile kurdu¤u “do¤ru bilgi” kavram› ile içinde bulundu¤u kaotik ve karmafl›k ortama düzen vererek egemen olmakt›r. 1997: 90-91) SIRA S‹ZDE Asl›nda yukar›daki anlat›lanlara bak›larak Ayd›nlanma düflüncesinin tek ve homojen bir düflünce oldu¤u söylenemez. Bu projede nesnel ve evrensel bilim. Dolay›s› ile de keyfidir (fiaylan. Gücün kayna¤›n› yaflam enerjisi olarak niteledi¤i “seçkin” bireylerde arar. Bu düflünürler aras›nda en önemlileri Alman düflünürü AMAÇLARIMIZ Frederich Nietzsche’dir. 2002: 119-120). Öte yandan tarihsel süreç ahlakla ilgili olarak amaç ve fayda esas›na dayal› birer gösterge oldu¤undan keyfi olarak dile getirilmektedir. Öte yandan Ayd›nlanma evrensellik. ne de tarihin ileriye do¤ru ak›fl düflüncesidir. Smart. Ancak dildeki yans›ma orijinal objeyi do¤rudan temsil etmeyebilir. büyük at›l›mlara kaynakl›k eden ve bireyleri yönlendiren bir davran›fl sergiler. Bu nedenle ayd›nlanma projesi iyimser öncüllerin aksine bir yabanc›laflman›n. 2002: 122). insan›n yaflam enerjisi bulunmaktad›r. Genoloji. Tarihin ak›fl›nda gezinen bir araflt›rmac› geçip gitti¤i yerlere fakl› amaçlarla yeniden dönüp bakt›¤›nda farkl› anlam ve yorumlar› yakalama f›rsat› bulmaktad›r. ahlaksal temelini de hümanizmden alm›flt›r (fiaylan. Çi¤dem. ne bilim. 2002: 116-117. Bu durumda kurumlar›. 1995: 33. bilginin ortaya ç›kmas›na neden olan bir araç olarak benimsenmifltir. Nietzsche.

postmodern sanat anlay›fl›ndan farkl›laflmaktad›r? Bu soruyu yan›tlamak için önce modern sanat anlay›fl›n› aç›klamak gerekiyor. Bunun anlam› geçmifli ve gelene¤i. flimdiye tafl›makt›r. bilimin ve rasyonalitenin önüne geçirerek insan yaflam›ndaki kal›c›l›¤›n sa¤lanmas› söz konusu olacakt›r. Koflullar nas›l de¤iflirDise insan›n Ü fi Üde¤iflsin NEL‹M ac› çekmesi ve yabanc›laflmas›n›n sona ermeyece¤ini savunur. Ona göre özgürlü¤ün kavramsal çerçevesi güç iliflkileri taraf›ndan belirlenir. sanatta gelene¤e sahip ç›kmakta. Böylelikle sanayi toplumunda özne kaybolmakta ve makineleflen üretim sürecinin mekanik bir parças› haline gelmesi söz konusu olmaktad›r. bilim ve Tilerleme anlay›fllar›na yöneltti¤i elefltirilerini sonuçta sanata. Nietzsche Ayd›nlanman›n ak›l. Ancak yaflam karmafl›kt›r ve kaoD‹KKAT tiktir. Böylece esteti¤e ve sanatç›n›n yarat›c›l›¤›na dönmek ve “insan nedir” sorusunu temel alan yaAMAÇLARIMIZ n›tlar› dikkate almak gerekecektir (fiaylan. yaflam›n dinamizminin nas›l tayin edilece¤i ve yaflam›n nas›l düzene sokulaca¤› sorusunu gündeme getirmektedir. Çünkü sanayi toplumunda özne. Böylece modernizmin dört özelli¤inden yola ç›karak modern sanata özgü estetik anlay›fl›n ne oldu¤una bakal›m: (I) Birincisi modernizmin özgürlük ve özgünlük özelli¤i. Modern sanat anlay›fl› nedir ki. Bu ba¤lamda postmodernizm yerleflik sanat anlay›fl›ndan farkl› bir sanatsal estetik anlay›fl› ifade etmekle birlikte modernizmden bir kopuflu vurgulamaktad›r ve radikal bir elefltiriyi getirmektedir (fiaylan. Nietzsche bu soruya “esteSIRA S‹ZDE tik” yan›t›n› vermektedir. ilk kez 1960’larda New York sanat çevrelerine modern sanat›n karfl›t› olarak girmifl ve sanatta yeni bir postmodern estetik anlay›fl döneme hâkim olmaya bafllam›flt›r. de¤iflimin yönü ve nas›l olaca¤› konusunda kesinli¤ini kaybeder. 2002: 124-125). Ünite . Sanatç›-birey böyle bir olgusall›k içindedir. Bu kaotiklik. Modern sanat anlay›fl› sürekli özgürleflmeyi geçerli k›lmak için gelene¤i yads›ma yoluna gitmifltir. esteti¤e önem vermekle noktalamakta ve tüm bu konular›n postmodern düflünürlerin de ilham kayna¤› oldu¤u görülmektedir. Aksine geçmiflin ve gelece¤in flimdiki zaman içinde yorumlanmas› sanatç›ya sonsuz say›da olanak sunmakta ve geçmifli yeniden infla etmektedir. Bütün De¤erleri De¤ifltirifl Denemesi b›n›n okunmas› tavsiye edilir. 2002: 81). Sanatta özgürlük ve özgünlük konusu sanatç›n›n ele ald›¤› nesnesini/konusunu kendi alg›lad›¤› biçimde istedi¤i tarzda inflas›yla ilgilidir.Postmodern Sosyal Teori SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE 55 koflullar›n radikal bir biçimde de¤iflece¤ine olan inanc›. Dolay›s› ile esteti¤i. sanatsal alan›n her yönüne yans›m›flt›r. mekanik ve karmafl›k hale gelen üretim sürecinde basit ve rutin iflleri yapan bir birey olmufltur (fiaylan. Bu ba¤lamda “yarat›c› S O R U y›k›c›l›ktan” söz eder. . Bunun insan›n do¤as›nda bulundu¤unu ve sürekli olarak insan bir fleyleri y›k›p yok etmekte ve yeniyi aramaktad›r. K ‹ T A P (2002) kitaBu konuda Nietzsche’nin Gücün ‹stenci. esteti¤in ölçütünü geçmiflte ve gelenekte aramaktad›r (fiaylan. Modern sanata geçmifle yüceltici anlam atfedilmemekte gelenek ve yak›n geçmifl elefltirilerek yads›nmaktad›r. Ak›l ve bilimin belirleyicili¤i ön plandad›r.3. 2002: 104). Bu anlamda yarat›c› y›k›c›l›k bir çeflit yaflam enerjisinin a盤a ç›kmas›d›r. ELEV‹ZYO N Öyle görünüyor ki. 2002: 6162). Postmodern düflünürlerden Hans-George Gadamer. DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON Modern Sanata Karfl› Postmodern Sanat Anlay›fl› ‹NTERNET ‹NTERNET Sanatta postmodern anlay›fl.

‹zleyicinin. sanatç›n›n misyonunu s›n›rs›z özgürlük ihtiyac› olarak vurgulamaktad›r (fiaylan. Picasso’nun bu tablosunu kavrayabilmesi için bir ön bilgiye sahip olmas› ve bunu sorgulamas› gerekmektedir. Çünkü sanat›n ve kültürün tüketicilerinin belli bir birikim ve bilinç düzeyinde olmas› istenilmektedir. . (IV) Modern sanat›n dördüncü özelli¤i seçkinci olmas›d›r. Sanatç› seçti¤i. Bu anlay›fl modern sanat›n çabuk tüketilemedi¤inin/kal›c›l›¤›n›n göstergesi say›l›r. 2002: 92-93). alg›lad›¤› ve yorumlad›¤› konu ile bir toplumsal amaca yönelmektedir. Bu yorumlama eylemi. Sanatç› içinde yaflad›¤› toplumda konusunu seçip ürününe yans›tmakta ve onu yorumlamaktad›r. Bu ayr›m popüler sanat› ciddi estetik anlay›fltan yoksun saym›flt›r. bunun yerine montaj ve eklemleme geçmektedir. Kadinsky. Bu geliflmeler modern sanat›n seçkincili¤ini ortadan kald›rmam›fl ve modern sanat/popüler sanat ayr›m›n› getirmifltir. sanat içindir” görüflü misyon düflüncesi ile yarat›c› özelli¤in biraradal›¤›na vurgu yapmaktad›r. Sanatç› Kadinsky’nin ileri sürdü¤ü “sanat. Ancak modern sanat ve estetik ölçütleri seçkinci olmakla birlikte teknolojik geliflmeler sanat ürünlerinin kitleselleflme özelli¤ini yok edememifltir. (III) Modern sanat›n üçüncü özelli¤i kültürün ve sanat ürünlerinin metalaflmas›d›r. postmodern sanat anlay›fl›n› yans›tmaktad›r. di¤er sanatç›larla rekabet etmekte ve böylece yarat›c› y›k›c›l›¤›n sanatsal üretime egemen olmas› durumu söz konusu olmaktad›r. Sanatç›n›n yaflam› oldu¤u gibi yans›tmas›n› önermektedir. metalaflma sürecinin kapsam ve içeri¤inin oluflturdu¤u savunulmaktad›r (fiaylan. Sanatç› ortalama insanda bulunmayan bir yarat›c› yetene¤e sahiptir. Sanatsal yans›tma ile toplumsal amac›n gerçekleflmesi konusu örtüflmektedir. (III) Gerçek aç›k uçlu olarak b›rak›lmakta ve gerçekli¤i yans›tmak yerine belirsizlik ve karars›zl›k önem kazanmaktad›r. topluma göre daha çok ön planda tutulmaktad›r. Bu özelliklerden yola ç›karak. sanatç›n›n misyonu olarak de¤erlendirilmektedir.56 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› (II) Modern sanat›n ikinci özelli¤i yans›ma ve misyon meselesidir. 2002: 84). Öte yandan sanat ve kültürel ürünler üzerindeki denetim de giderek artm›flt›r. burada kitlesellik ve anonimli¤in önemine dikkat çekmektedir (fiaylan. Kültürün kitlesel tüketimi özellikle e¤lence sektörünün büyümesini getirmifl ve bu alan ifl dünyas›n›n bir parças› haline gelmifltir (fiaylan 2002: 85-88). Ressam Picasso’nun “Guernica” adl› tablosu sanat›n seçkincili¤ini anlatan önemli bir yap›tt›r. Bunun kaç›n›lmazl›¤› vurgulanmakta ve kapitalizmin dinamizmini. Sanatç› art›k ürünlerini piyasaya ç›karmakta. yarat›c› yetene¤ini maksimum düzeyde a盤a ç›karmas› ve tam bir özgürlük ve özerklik içinde yaflamas› ön görülmektedir. Böylelikle sanatç›n›n. Çünkü tarihi yorumlaman›n ve aç›klaman›n imkâns›zl›¤›ndan söz ederken. Pop art’›n en tan›nm›fl simalar›ndan olan Amerikal› Andy Warhol ise “sanat›n misyonu olmas› anlams›z bir tezdir” görüflünü ileri sürerek. fiaylan (2002: 103) postmodern sanat esteti¤inin özelliklerini de flöyle s›ralamaktad›rlar: (I) Estetik ölçüde sanatç›n›n kendi için bilincini. 2002: 84). (II) Sanatç›n›n topluma karfl› bir misyon ve anlat›s› bulunmamakta. (IV) Bireyin bütünleflmifl kiflili¤i ve tutarl› olmas› de¤erleri bir tarafa b›rak›larak hümanist de¤erlerden ar›nd›r›lmas› öncelenmifltir.

sanat ile gerçeklik aras›ndaki ba¤›n tü‹NTERNET müyle kopmas› olarak nitelendirilmifltir (fiaylan. Bu durumda modern sanat anlay›fl› ve esteti¤in geçerlili¤ini yitirmesi. Postmodernite kavram›. D‹ KKAT Postmodern kavram› sanatta yeni bir anlay›fl› ve estetik ölçütünü ifade etmektedir. Bu iki baflat ögenin genel anlamda ataerkinin oluflum teme- .” Postmodernizmin birçok kültürel alan›n çabas›n› -mimarl›k. Postmodernistler modern sanat ve estetik ölçütlerine iki elefltiri getirmektedirler: birincisi saAMAÇLARIMIZ nat yap›t›n›n misyonu olmas›. Bunlar bireyin hem kendilik temeline hem de sanata vurgu yapar. Ayd›nlanma döneminin modern sanat anlay›fl› kendinden önceki dönemin sanat anlay›fl›na bir tepki özelli¤ini yans›tmaktayd›. Böylece bir postmodernist.gibi içinde tafl›d›¤› aflikârd›r. müzik ve baflka yer. P nat yap›t›nda misyon aranmayacakt›r. edebiyat. kültür ve toplumda cereyan etti¤i iddia edilen kopufllar› betimler ve hararetle savunurken. modern söylemlerin ve pratiklerin kusurlar›n› alt etmek için. sanat anlay›fl› ve esteti¤inin giderek marjinalleflmesini getirmifl ve bu “sanat›n ölümü” olarak yorumlanm›flt›r. postmodernistin niteliklerinden bahseder. modernitenin ötesinde oldu¤u düflünülen bir toplumsal geliflim aflamas›n› ifade eder. Bu dönüflümün nas›l ortaya ç›kt›¤›n› postmodernistler tam olarak yan›tlayamamakla birlikte toplumsal de¤iflimin ve bu de¤iflimin içinSIRA S‹ZDE de vuku bulan yeni yaflam biçimlerinin belirleyici oldu¤una dikkat çekmektedirler. 2002: 107). video. Postmodernleflme ise moderniteden postmoderniteye geçifli itekleyen bir toplumsal de¤iflim sürecini anlat›r. ikincisi modern sanat›n seçkinci anlay›fl›na yönelttikleri elefltirilerdir. Ona göre Postmodernizmin çeflitli boyutlar› vard›r: “Öncelikle modernizmin estetik ve sanatsal kodlar›n› reddeden estetik ve sanatsal bir tarz› anlat›r.SIRA S‹ZDE 3. Art›k kitlenin be¤enisi önem kazanm›flt›r (fiaylan. resim. yani de¤er ve politikalar›n yarat›lmas› ça¤r›s›nda bulunur. dans. Postyap›salc›l›ktan kaynaklanan felsefi ve kuramsal bir konumlan›fl› da kucaklar ve modernist düflünüflün ilkelerini reddeder. Postmodernistlere göre sa‹ T A yoktur. Temel düflünce. Buradaki efl anlaml› sözcük postmodern ça¤d›r. modern sanata bir tepki özelli¤ini tafl›maktad›r. bilgi. 2002: 95-99). “Bir postmodernist. yeni kategorilerin düflünce ve yaz›m tarzlar›n›n. kültür ve kültürel tüketim. fiimdi ise postmodern sanat. Ünite . medya ve bilgi teknolojisi etraf›nda düzenlenmifl bir post endüstriyel ekonomi yönünde kesin ve köklü bir kayman›n oldu¤udur. ‹NTERNET Modernizm-Postmodernizm Karfl›laflt›rmas› Smith (2005: 289) Postmodernizm.Postmodern Sosyal Teori DÜfiÜNEL‹M SIRA S‹ZDE D Ü fi Ü N E L ‹57 M S O R U (V) Postmodernizmde yüksek sanat ve kitle sanat› ayr›m› yads›narak taklit ve S O R U yap›flt›rma teknikleri ile sanat yap›t›n›n üretimi esas al›nm›flt›r. yeni ve “radikal” oldu¤unu düflündü¤ü postmodern söylemler ve pratiklerle özdeflleflirken ço¤u zaman moderne karfl› sald›r›ya geçer. postmodernite ve postmodernleflme kavramlar› aras›ndaki anlam farklar›ndan bahseder. Güzelli¤in ölçütleri tarih içinde bulunmaktad›r. Bu aç›klamalardan anlafl›laca¤› üzere. içinde bulunulan durumu elefltirerek ç›k›fl yolu aramas› ve geçmiflten kopmufl bir yeniyi inflaya kalk›flmas› olarak de¤erlendirmektedirler. foto¤raf. çünkü yaflam›n kendinde bir K misyon Ancak sanat yap›t›nda taklit (kitsch) ve popülizm ön planda tutulacakt›r. film. D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON Modern sanat›n elefltirisi.” Best ve Kellner ise (2010: 48-49). Postmodernizm kavram› Bat› dünyas›nda iki temel öge olan ekonomik kapitalizm ve kültürel hümanizm düflüncelerini kapsar.

bir duyarl›l›k de¤ifliminin parças›d›r. ama dönüflümün kendisinin varl›¤› tart›flmas›z kabul edilir. art›k elimizde olan gerçeklik yerine. gerçekliklerin. Bu kavramlar aras›ndaki farklar› belirttikten sonra. kültürel. bunu hiçbir kuram. varoluflla çok zay›f bir ba¤lant›n›n yaln›zca dille yap›ld›¤›. Ziyauddin Serdar’›n Postmodernizmin ilkelerinden bahsetmek gerekir. bizim arad›¤›m›z fley olur. imgeyle maddi gerçekli¤in aras›nda kaybolmufl olan dünyad›r. bir dizi postmodern varsay›m›. (V) fiüphe. erdem. modellerin. Çünkü sahip oldu¤umuz bak›fl aç›m›z arac›l›¤›yla anlamland›r›r ve öyle görürüz. bilgi edinmenin mümkün olmad›¤›. bu de¤iflimi ifade etmek için bütünüyle yeterli gözükmektedir. aç›kt›r ki. gerçeklerin de¤il taklitlerin. buna benzer herhangi bir iddia. Bu ba¤lamda postmodernist hedeflere ulafl›labilmesi için temel araçlar ironi. Postmodernizmin (III) üçüncü ilkesi. Huyseens. Do¤runun ve ak›l yürütmenin. gelenek ve tarih gibi fikirlerin çözümsel araflt›rmalar›na göre yaflamak hepten anlams›zd›r. kültürel ve tarihi alg›lar›m›z›n odakland›klar›n› görürüz. Postmodernizmin (I) ilk ilkesi modernizmde geçerli olan her fleyin postmodern zamanda tümden geçersiz ve eskimeye yüz tutmufl olmas›d›r. söylem ve iktidar yap›lar›n› sorgular (Hutcheon. duyarl›l›kta. 2002: 1-13). Postmodernizm fleylerin gerisinde mutlak bir gerçekli¤in olmad›¤› önermesini yapar. “Postmodern” terimi. Huyseens’e (1984: 8) göre ise postmodernizm Bat› toplumlar›nda ortaya ç›kan bir kültürel dönüflümün. Sosyal ve felsefi süreci ya da koflullar› tayin eden bilgi. Postmodernizmin (II) ikinci ilkesi ise gerçekli¤in reddedilmesidir. Postmodern kuram. . kültürel çal›flmalar jargonunda büyük anlat›lar denilen ve hayata duygu ve yön veren büyük fikirlerle kuflat›lm›flt›r. Baudrillard’›n simülasyon kuram› bu durumu çok net ifade eder. Postmodernistlere göre do¤ru. cinselliklerin ve hatta ak›l yürütmenin ço¤ulcu olufluna vurgu yapar ve hiçbir tarz›n bunlardan birinin di¤eri üzerinde egemen olamayaca¤›n› ileri sürer (Dellalo¤lu. Art›k tek bir gerçeklikten söz edilemez. Böylece bilimde bile bulunmas› en kolay olan fley. Bu ilke. Ama kültürümüzün önemli bir kesiminde. Bütün bu ilkelere ek olarak Postmodernizmin niteli¤ini belirleyen (VI) alt›nc› ilke çoklukla ilgilidir. bizi beflinci ilkeye götürür. Bizler sadece görmek istediklerimizi. Her fley zaman›n ve flans›n ürünüdür. fliflirilmifl olacakt›r. fiüphe postmodernizmin ebedi ve kal›c› flart›d›r. saf imgelerin ve temsillerin denetimi alt›na al›nm›flt›r. Modernite. tanr›. Her fley ve herkes bu saf yalanc› hayal dünyas›nda kaybolmufltur. Devlet ve entelektüel söylem aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkilerin ne oldu¤unu tan›mlar. Her fleyden flüphe etmek. pratikte ve söylem oluflumunda gözle görülebilir bir de¤iflim yaflan›yor. 2006: 373375) göre. ak›l. Irklar›n. Bu de¤iflim. toplumsal ve ekonomik düzenlerde toptan bir paradigma de¤iflimi yafland›¤›n› iddia etmiyorum. Postmodernizmin (IV) dördüncü ilkesine geldi¤imizde karfl›m›zda anlams›zl›k ç›kar. do¤rular›n. Ona (Görgün-Baran. yanl›fl anlafl›lmak istemem. demektedir. en az›ndan flimdilik. kültürlerin. Tüm toplumsal hayat. gerçekli¤in imgeler okyanusunda bo¤uldu¤u bu dünyada anlama yer olmas› mümkün de¤ildir. zaman ve mekândaki konumlan›fl›m›z›n bize izin verdiklerini. 1995: 31). Böylelikle modernizmin kal›c› iliflkilerini elefltirir. 2002: 23). hiçbir kesinlik ve hiçbir deney kalmay›ncaya kadar geniflletir. cinslerin. Söz konusu dönüflümün do¤as› ve derecesi tart›fl›labilir. Postmodernizm çeflitlilikle ve çoklukla ilgilenir. Bunlar s›ras›yla yeni taklitler yarat›r ve bütün süreç amans›z bir ak›nt› içinde bireylerin tav›rlar›nda ve toplumlarda herhangi bir gerçeklikle iliflki kurulmaktan vazgeçilinceye kadar devam eder.58 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› line iflaret etti¤i belirtilir (Hutcheon. deneyimi ve önermeyi daha önceki dönemden ay›rmaktad›r. alay ve parodidir.

Lyotard’da da görülece¤i üzere art›k büyük anlat›lar dönemi bitmifl. Modernitenin romantik ve iyimserli¤i postmodernitede toplumsal sorunlar› kapsayan ve bu sorun yuma¤›n›n oluflmas›n› protesto eden dadaist anlay›flla kendini göstermektedir. Anlafl›laca¤› gibi postmodernizm. (III) Üçüncü olarak. Roseanu’ya göre “Modern bilimin pozitivist. ampirist. 2009: 41). Modern bilimin kendi formal standartlar›n› kendisinin de uygulamad›¤› söyleniyordu. Modernizmin ana kavram› olan ak›l ve her fleyin rasyonel ölçüler içinde yürütülmesi düflüncesi. rasyonel mant›ksal modeli bu paradigman›n baflar›s› üzerindeki konsensüs sürdü¤ü ölçüde toplum bilimlerindeki merkezi yerini korumufltur.yy’›n belli bafll› sorunlar›n› iyilefltirme konusundaki bariz yeteneksizli¤i karfl›s›nda bocalad›.” Ama bu konsensüs bozulmaya müsaittir ve tam ortaya ç›kan bariz yetersizlikler modern bilime belli tehditlerle bakmay› makul hale getirdi¤i s›ralarda postmodernizm ç›kagelmifl ve ilk olarak modern bilimin en hevesli taraftarlar›n›n vaat etti¤i can al›c› sonuçlar›n bir türlü ortaya ç›kamay›fl›ndan duyulan sab›rs›zl›¤› gittikçe artt›rm›fl ve toplum bilimleri ile pozitif bilimlerdeki kinizmi beslemifltir. modern bilim insan varoluflunun mistik ve metafizik boyutlar›n› pek kâle alm›yor. modern bilimin 20. Modernizmin kat› hiyerarflik anlay›fl› anarfli ad› alt›nda kurals›zl›¤a dönüflür. çevre kirlenmesi. açl›k. bir baflkald›r›y› sergiler. (II) “‹kinci olarak dikkatler modern bilimin suiistimalleri ve zararlar› üzerinde odaklanmaya bafllad›. zehirli kimyasal at›klar.3. . ‹leride belirtilece¤i üzere Lyotard’›n da savundu¤u gibi üst anlat›lara duyulan güven sars›lm›flt›r (Anderson. yoksulluk gibi). Roseanu’ya göre toplumbilimlerindeki postmodernizm k›smen modern bilimin var olan yetersizliklerine karfl› bir tepkiydi ve tepkiler (I) ilk olarak yukar›da belirtildi¤i gibi vaat edilen sonuçlar›n ve beklentilerin gerçekleflmemesiyle bafll›yor ve devam ediyordu. modern bilimin teoride nas›l iflledi¤ine dair varsay›mlarla gerçeklik biçimi aras›nda bir uyuflmazl›k oldu¤u aç›kt›. 2004: 28-29).Postmodern Sosyal Teori 59 Modernizm ile postmodernizmi karfl›laflt›rd›¤›m›zda flu özelliklerin alt›n›n çizilmesi gerekir. (V‹) Son olarak normatif ve etik olan hakk›nda. (V) Beflinci olarak. modernizme karfl› bir meydan okumad›r. beklentiler abart›l› hale gelirken verilen sözler de tutulmuyordu (Rosenau. belirsizlik Postmodern düflüncenin en temel özelliklerinden biri haline gelmifltir. Yine modernizmde. bilimsel olsun olmas›n bilginin hizmet edece¤i ve etmesi gereken amaçlar hakk›nda söyleyecek pek sözü yoktu” (Rosenau 2004: 29). Modernizmdeki belirlenim yerine. Modernizmde toplumsal mesafeler önemli iken. (Nükleer silahlar. büyük anlat›lar›n yerini postmodernizmde küçük tarih/anlat› alm›flt›r. postmodernizmde akl›n tükenmiflli¤i olarak yorumlan›r. (IV) Dördüncü olarak. postmodernizmde bireylerin kat›l›m olanaklar›n›n bulundu¤una ve konumlar›n belirsizli¤ine dikkat çekilir (Görgün-Baran. Özellikle mimaride ve edebiyatta karfl›lafl›lan bu durum dadaizm ad› alt›nda toplumsal sorunlar›n giderek artmas› karfl›s›nda bir karfl› duruflu. bilimin bütün sorunlar› çözebilece¤i yolundaki sakat inanç. Modern bilimin k›sa vadede hatalar› trajik sonuçlar do¤urmakla kalm›yor. Modern bilim demokratik toplumlarda hükümetlerin yapt›¤› usulsüzlüklerin üzerini örtmekle ve totaliter devletleri ayakta tutmaya yard›m etmekle suçland›. Postmodernizmin görüldü¤ü ilk alan›n sanat oldu¤u bilinmektedir. Ünite . 2006: 376-378). küçük ama önemli söylemler ön plana ç›km›flt›r. hatta bütün meseleleri baya¤› ve üzerinde durmaya de¤mez fleyler olarak gösteriyordu.

gelip geçici. Olumlay›c› postmodernistler ise. Marksist teorileri destekleyerek. kültürel ya da teorik perspektifleri ifade etmektedir. “Ya olumlu siyasi eyleme aç›kt›rlar ya da Yeni Ça¤ dininden Yeni Dalga yaflam tarzlar›na kadar uzanan ve postmodern toplumsal hareketlerin tamam›n› içeren kiflisel. parodiye vb. hatta hiç olmad›¤› bir ça¤ oldu¤unu ileri sürerler. Olumlay›c›lar›n ço¤u dogmatik ve ideolojik olmayan. Mutlulu¤a. Önümüzde nüfus art›fl›. “Kötümser. soyk›r›m. E¤er flüphecilerin iddia ettikleri üzere hakikat diye bir fley yoksa o zaman geriye tek kalan fley oyundur.60 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Dolay›s›yla postmodern söylemler. 2010: 47). hastal›k. postmodern ça¤›n parçalanma. ahlaki parametrelerin bulan›k oldu¤u. Böylelikle postmodern teorisyenlerin birço¤unun terimi. 2004: 37). yorgun ve ikircikli olan her fleyle karakterize edilen radikal afl›lmaz bir belirsizlik ça¤› k›ld›¤›n› iddia ederler. Olumlay›c›lar daha çok süreçlere bakma e¤ilimindedir. flüphecilerin elefltirilerine kat›lmakla birlikte yine de postmodern ça¤a daha umutlu ve iyimser bakarlar. . sözcüklerin ve anlam›n oyunu” (Rosenau. olumsuz ve kasvetli bir de¤erlendirmede bulunan flüpheci postmodernistler. anlams›z. 2004: 36-37). e¤lenmeye. bir eti¤i olumlamaktan. Yine de baz› yazarlarca. Bat› tarihindeki dramatik kopuflu ya da k›r›lmay› vurgulamak amac›yla kulland›klar› görülmektedir. bofl. e¤lenti biçimlerinden ibarettir. post teriminin mahiyetinde bir mu¤lâkl›k söz konusu oldu¤u belirtilmekle birlikte post terimi modern olmayana iflaret eder. normatif seçimler yapmaktan ve belli bir konuyla s›n›rl› siyasi birlikler oluflturmaya çal›flmaktan çekinmezler. Ama bu postmodernistler. ama ayn› zamanda bu ba¤›ml›l›k ve süreklilik anlam›n› da ifade eder. (Best&Kellner. Postmodernizm için toplumbilimleri söz konusu oldu¤unda Olumlay›c› ve fiüpheci Postmodernistler olarak iki genel e¤ilimden bahsedilir. ümitsiz. modern söylemlerle ve pratiklerle ba¤lar›n› kopartan yeni sanatsal. Postmodernizme iliflkin bu girifli yapt›ktan sonra flimdi iki önemli düflünürü ele alaca¤›z. çözülme. Olumlay›c›lar›n ço¤u baz› de¤er tercihlerinin di¤erlerinden daha üstün oldu¤unu iddia ederler ki flüpheci postmodernistlerin onaylamayaca¤› bir ak›l biçimdir bu” (Rosenau. dogmatik olmayan ve birer düflü olan projeleri tan›makla yetinirler. Kellner’in (2000:368-369) aç›klamalar› ile ifade edecek olursak: Öncelikle modernitenin büyük umutlar›n›n sona erdi¤ine ve geçmiflin totallefltirici toplumsal teorilerini ve devrimci siyasetini sürdürmenin olanaks›zl›¤›na iflaret ederek bir postmodern durum betimlemesi yapan Lyotard’› ve sonra postmodernizmi. toplum. atom felaketi gibi felaketler durmaktad›r. Modernli¤in y›k›c› karakteri postmodern ça¤›. Böylelikle bu terim modern ça¤›n teorik ve kültürel pratiklerine ve onun ötesine geçmeyi içeren aktif bir olumsuzlamay› da içinde bar›nd›r›r. Best ve Kellner’e göre. “post önekinin konuldu¤u terimlerin hepsi de moderni izleyeni ve modernden sonra geleni tarif eden art arda birer iflareti olarak ifllev görür. Böylelikle postmodern söylem tarih. geç kapitalizmin kültürel mant›¤› olarak yorumlayan ve böylece postmodernizmi sadece kapitalizmin yeni bir evresi içinde yer alan kültürel bir mant›k olarak görecelilefltiren Jameson’› inceleyece¤iz. fleylere yer bulunsa bile bunlar felaketi bekleyerek geçen dönemi süsleyen geçici. Bu anlam›yla post öneki kendisini öncelemifl olandan aktif bir kopuflu. kültür ve düflüncede anahtar niteli¤i tafl›yan bir dizi de¤iflimi betimleyen dönemlefltirme terimlerini içerir” (Best&Kellner. korkunç ac›mas›z. anlams›zl›k ve toplumsal kaos ça¤›. 2010: 47-48). yabanc›laflt›r›c›. Dolay›s›yla bu dönemde hiçbir toplumsal ya da siyasi projeye ba¤lanmaya de¤mez. deneysel bir felsefi ve ontolojik düflünsel pratik bulma peflindedirler.

postmodernizme iliflkin görüflleri ço¤unlukla “Postmodern Durum” adl› kitab›nda bulunabilir. 2000: 19-20). Bilgisayarlaflm›fl bilginin alabildi¤ine geliflmifl toplumlardaki iflgücü da¤›l›m› üzerinde gözle görülür bir etkisi bulunmaktad›r. 1979 y›l›nda yay›nlanan kitap. “bu durumu tasvir etmek için postmodern kelimesini kullanmaya karar verdim. 1968 May›s'› olaylar› s›ras›nda.” Jean-François Lyotard (1924-1988) 10 A¤ustos 1924'te Versailles’de do¤an Jean-François Lyotard. daha sonra ise Saint. 1954 ile 1964 y›llar› aras›nda Sosyalizm ya da Barbarl›k adl› Frans›z radikal Marksist dergiye. Bilginin do¤as› içindeki bu dönüflüm.3. Lyotard’a göre. Bilgi kendinde bir amaç olmaktan uzaklaflmakta ve art›k kullan›m de¤erini kaybetmektedir (Lyotard. üretimin ana gücü durumuna geldi¤i genifl oranda kabul görmektedir.Postmodern Sosyal Teori 61 JEAN-FRANÇOIS LYOTARD’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI Girifl Postmodernizm denince akla ilk gelen düflünürlerden biri olan Lyotard’›n. Lyotard’a göre postmodern durumu belirleyen temel ölçüt bilginin konumudur ve postmodern durumda art›k yeni bir bilgi anlay›fl› geçerli olmaktad›r. Bilgi dünya çap›nda gerçekleflen . Sorbonne’da dersler verir. sanat gibi kültür süreçlerinin büyük bir dönüflüm içinde oldu¤unu ve bu dönüflümün bir bak›ma postmodern olarak tan›mlanmas›n› mümkün k›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. 21 Nisan 1988’de ise Paris’te lösemiden ölür. o dönem içinde hem Fransa’da hem Dünya genelinde entelektüel çevrelerde oldukça yank› uyand›rm›flt›r. de¤iflik aral›klarla bulundu¤u sekiz y›l boyunca ABD’nin çeflitli üniversitelerinde Frans›z felsefesi ile Elefltirel kuram üstüne dersler verir. geliflmifl bat› toplumlarda 19. Bilgi üretme ve edinme biçiminin giderek de¤iflmesi sonucunda. Resim 3. yüzy›ldan beri süregelen bilim. Lyotard (2000: 11) . fiaylan’a göre (2002: 274) bu metindeki ana tema. birkaç on y›ld›r bilgisayarlaflm›fl bilginin. Bunun için der. postmodern ça¤da bilginin sat›lmas› için üretildi¤i ve tüketildi¤i görülmektedir. ard›ndan ‹flçi Gücü adl› baflka bir dergiye düzenli yaz›lar yazan Lyotard. Bir bak›ma bilginin metalaflmas› durumu ile karfl›lafl›lmaktad›r. Lyotard. 1987 y›l›nda emekli olana dek önce Paris Üniversitesinde. Dolay›s›yla “Postmodern Durum”a bak›ld›¤›nda asl›nda karfl›m›zda duran bir bilgi/bilim felsefesi kitab›d›r. 1956 y›l›nda felsefe yeterlik s›navlar›n› baflar›yla verdikten sonra Cezayir’de lisede bir y›l ve ard›ndan Fransa’da La Fleche adl› lisede yedi y›l boyunca felsefe ö¤retmenli¤i yapar. birçok sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel sonuçlar› da beraberinde getirecektir.Deniste ö¤retim üyesi olarak çal›fl›r. Lyotard’›n bu metindeki ana problemi. Ünite .1 Postmodernizm ve Bilginin Konumu Lyotard toplumlar›n postmodern ça¤a girmeleri ile birlikte bilginin konumunun de¤iflti¤inden söz eder. Postmodern toplumlarda bilginin nas›l konumland›r›ld›¤›n› anlamakt›r. Ayn› zamanda Paris’teki Uluslararas› Felsefe Koleji'nin kurucu üyesi olan Lyotard.

1999: 317). Bu ba¤lamda. Çünkü devlet alan› olan e¤itim arac›l›¤›yla yay›lan bilgi. 1999: 318). Bilgisayar dilleri. (II) ikincisi ö¤renmedir. muhtemel bir Çin Pazar›n›n aç›l›fl›. Dolay›s›yla bilgisayar ça¤›ndaki bilgi sorunu. Amerikan kapitalizminin hegemonyas›n›n k›r›l›fl›. Son k›rk y›l içerisinde bilim ve teknoloji. eskiden ulus devletlerin topra¤›n denetimi için verdi¤i mücadele. dil ve bilgi üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. günümüzde her zamankinden çok daha büyük ölçüde yönetim sorunudur. Bilgisayarlar›n egemenli¤iyle birlikte belirli bir mant›k devreye girmektedir. ‹kinci ifllev yani ö¤renmede etkili olan makinelerin küçültülmesi ve ticari hale getirilmesidir (Lyotard. ulus devletlerin silah üretimindeki üstünlüklerini daha çok güçlendirecek. Dünya pazar›n›n yeniden aç›lmas›. toplumun kullan›lan bilginin zenginli¤i ve aç›mlan›fl›n›n kolayl›¤› ölçüsünde varl›k gösterebilece¤i ve geliflebilece¤i ilkesiyle karfl›tl›k içinde düflünüldü¤ünde süresi geçmifl. Sözgelimi IBM gibi flirketlerin veri depolar›na kimlerin ulaflabilece¤ine kim karar verecektir? Devlet mi. 2000: 23).bunlar ve birçok di¤er etmen 1970’lerin sonunda devletleri 1930’lardan bu yana oynamaya al›flt›klar› yat›r›mlara k›lavuzluk etme ve yönlendirme rolü konusunda ciddi bir de¤erlendirmeye haz›rlamaktad›r” (Lyotard. zaman› gelince enformasyon denetimi için verilecektir. Bilginin ticarileflmesi ile ba¤lant›l› olan bilginin “fleffafl›¤›” ideolojisi devleti bir karmafla ve “s›k›nt›/gürültü” unsuru olarak gösterir. Araflt›rma ve ö¤renilmifl bilginin aktar›m› bu etkilerin yafland›¤› bafll›ca ifllevlerden ilk ikisidir. bilgi depolama ve veri bankalar› bunun örnekleridir. Bilgisayar diline ya da di¤er dillere çevrilemeyen ve dönüflüme sokulamayan bilgiler bu süreçte terk edilecektir. Lyotard. daha tutarl› bir ekonomik rekabete geri dönüfl. Çok uluslu flirketler hâlihaz›rda ulus-devlet düzenini tehlikeye sokan yeni sermaye dolafl›m sistemleri gelifltirmifllerdir. geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki uçurum daha da büyüyecektir (Sarup. düzenlemenin. “Bilginin tabiat›ndaki dönüflüm o. bilginin ticarileflmesi ulus-devletlerin e¤itim-ö¤retim faaliyetlerini üretme ve da¤›tma ayr›cal›¤›n› tehdit etme potansiyeli tafl›maktad›r. gelece¤in toplumuyla ilgili bütüncül tahminler yapmak yerine tek bir noktaya odaklanmay› anlaml› buluyorum. sorular› yan›t beklemektedir (Lyotard› 1999: 319). Günümüzde gittikçe önem . Bu aç›dan ekonomik güçler ile devlet güçleri aras›ndaki iliflki aç›s›ndan sorunlu bir nokta ortaya ç›km›fl olur (Lyotard. dolay›s›yla hangi önermelerin bilgi hükümleri olarak kabul edilece¤ine iliflkin belli kabuller ortaya ç›kmaktad›r (Lyotard. 2010: 189). Makinelerin ne oldu¤u ve ne ifle yarad›¤› bilgisinin ö¤renilmesiyle birlikte insan gücünün. iletiflim teknolojileri.62 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› iktidar rekabetinde ana bileflen olacak. seslerin ve görüntülerin dolafl›m›nda gittikçe etkili olaca¤› söylenebilir. Bu bir teknolojik dönüflümdür. yoksa devlet di¤er kullan›c›larla bir mi tutulacakt›r. Lyotard’a göre. Bu sistemler bilgisayar teknolojilerinin gelifltirilmesiyle daha da tehditkâr hale gelmifltir. zaman varolan kamusal güçler üzerinde hem fiili hem hukuki olarak genifl flirketler ve çok genel biçimde sivil toplumla olan iliflkilerini gözden geçirmeye zorlayacak tepkilere yol açabilir. Özellikle 1979 y›l›nda yazd›¤› bu kitab›nda Çin’in günümüzdeki yükselifline vurgu yapmas› dikkat çekicidir. eskimifl bilgi olacakt›r. sosyalist bir alternatifin çöküflü. Bu dönüflüm içinde bilginin do¤as› da de¤iflecektir. Postmodern ça¤da bilim muhtemelen. 1999: 319). Bu teknolojik dönüflümlerin bilgi üzerinde önemli etkileri oldu¤u söylenebilir. diyor: O da “bilimsel bilginin bir söylem” oldu¤u noktas›d›r. yani yeniden üretim ifllevlerinin yöneticilerden geri al›narak makinelere emanet edildi¤i ve bundan böyle de hep edilece¤i öne sürülmektedir. Aç›kça söylemek gerekirse (I) birincisi araflt›rma.

Anlat›sal bilgiden DÜfiÜNEL‹M de bahsedilmesi gerekir. evrensel bir üstdil yoktur. Lyotard için dilin esnekli¤inin çok önemli oldu¤undan ve buna ba¤l› olarak nesnel bir anlam yap›s›n›n olabilirli¤ini kuflkuyla karfl›lad›¤›ndan bahseder. Geleneksel toplumlarda anlat›sal biçimin üstünlü¤ü söz konusuS Ohem R U de yerleflik dur. (2000: 32) flöyle der. “Dil oyunlar› hakk›nda flu üç gözlemde bulunmak faydal› olacakt›r. Birincisi. bilginin bütününü temsil etmez. Lyotard bilginin meflrulaflmas› sorununa dikkat çekerken.” Bu spekülatif dil oyunun olmazsa olmaz flart›d›r. di¤er dilleri meflrulaflt›rma yetisine sahip de¤ildir (Lyotard 1999:322).Postmodern Sosyal Teori 63 kazanan soru. Buna ek olarak klasik bilim s›n›flamas› sorgulan›r hale gelmifltir. Ünite . 1930’larda oynad›¤› dan›flmanl›k. ö¤renimin de t›pk› para gibi bir de¤er haline gelece¤inden söz eder. ‹kincisi. modernitenin sistem-özne iliflkisi baflar›s›z olmufltur (Lyotard 1999: 323). Di¤er bir deyiflle. Lyotard. devlet. Böylece Lyotard. Bu yol takip edildi¤inde postmodernitenin ana ak›m›na ulafl›lm›fl olur: Bilim kendi dil oyununu oynar. 2010: 189). Üçüncü nokta biraz önce söylenilen fley taraf›ndan önerilmektedir. Bu yüzden dil oyunlar›n›n ço¤ullu¤unu benimsemek gerekir. makinelere iliflkin al›nan bu kararlar›n do¤rulu¤unun garantisini kimin verebilece¤i sorunudur (Sarup. kurallar› tatmin etmiyorsa tan›mlad›klar› oyuna dâhil de¤ildirler. Kimse tüm dilleri bilmemektedir. Bu ba¤lamda de¤er tafl›yan bilgi. yeni müzikal notasyonlar. bilimsel bilgidir. Her ifade bir oyundaki hareket olarak düflünülmelidir. 2 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ . oyun kuram›. gündelik geçim bilgisiyle bir projenin optimize edilmesi için kullan›lan bilgi aras›nda bir ayr›m söz konusu olacakt›r (Lyotard. Bilgi teknolojilerindeki dönüflümler devletin büyük flirketlerle ve sivil toplumla olan iliflkilerini de dönüflüme u¤ratacakt›r.3. Bir hareket ya da ifade. Büyük anlat›lara göre bilgi ancak içeri¤i kadar de¤er tafl›r. dünya piyasalar›n›n yeniden aç›lmas› gibi büyük ölçekli sonuçlar da yaratabilecektir. genetik kodlar›n dili gibi. as›l önemli olan sorun bu metnin di¤erleri yani al›c›lar taraf›ndan nas›l anlamland›r›ld›¤›d›r. Anlat›lar hem toplumsal kurumlara meflruluk kazand›r›rlar kurumlar›n bütünleflmesine yönelik olumlu ya da olumsuz modelleri temsil ederD‹KKAT fiaylan (2002: 272-273). Dolay›s›yla Lyotard için bir metnin yazar› taraf›ndan nas›l anlamland›r›ld›¤› çok önemli de¤ildir. e¤er kurallar yoksa oyun da yoktur. 1999: 319). Di¤er bir ifade ile sorun metnin nas›l iletildi¤i ve ne tür etkileflimlere yol açt›¤›d›r. Ona göre dil oyununun kurallar› yaln›zca kendi içinde belirlenmifltir. Bu dönüflüm asl›nda 1970’lerde bafllam›fl. (Lyotard. Böylelikle bilim söyleminin meflruiyetinin afl›nmas›yla yeni diller eklemlenmeye bafllam›flt›r: makine dili. dilden bahsetmeyi de ihmal etmez. Bu geliflmeler Amerikan kapitalizminin hegemonyas›n›n çöküflü. Art›k ayr›m bilgi ve cehalet aras›nda de¤il “harcama bilgisi” ile “yat›r›m bilgisi” aras›nda yap›lacakt›r. Ünlü filozof Ludwig Wittgenstein’›n dil oyunlar› anlay›fl›n› gelifltirir. fiu önermeyi ele alal›m: “Bilimsel bilgi yaln›zca ve yaln›zca bir gerçe¤i a盤a ç›karan bilgidir. Anlat›sal bilgi ve bilimsel bilgi en bafltan beri rekabet içinde olmufllard›r. Dilin Esnekli¤i ve Büyük Anlat›n›n Yitimi Ça¤dafl toplumlarda bilginin meflrulu¤u farkl› flekillerde formüle edilmektedir. Hatta bir kural›n son derece küçük tadili bile oyunun tabiat›n› de¤ifltirir. On dokuzuncu yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren bilimsel bilgi meflruiyet kaybetmeye bafllam›flt›r.” Lyotard’›n dil oyunlar› üzerine dile getirdi¤i gözlemleri nelerdir? SIRA S‹ZDE Lyotard’a göre bilimsel bilgi. Dil oyunlar› kendi bak›fl aç›s›na ve çeflitlili¤e de sahiptir. 1999: 320). Nietzsche’nin dedi¤i gibi “Avrupa nihilizmi” gerçekli¤i temel koflul alan bilimin kendini tersyüz ediflinden do¤mufltur (Lyotard 1999: 321). bunlar›n kurallar› kendi içlerinde meflruluklar›n› tafl›mazlar ama aç›k ya da örtük bir anlaflman›n nesnesidirler. yat›r›mlar için yol göstericili¤i gibi görevlerine geri dönme e¤ilimine girmifltir.

Ayd›nlanman›n büyükanlat›lar›n›n postmodern dönemde giderek azald›¤›n› yerini küçük anlat›lara b›rakt›¤›n› vurgular (Ritzer. Bilimin dil oyununda. ancak daha önceki bildirimi çürütmesi kofluluyla geçerli olarak kabul edilebilir. Postmodern bilgi ise bunun tersine. Ayn› göndergeye iliflkin daha önce onaylanm›fl bildirimi çelen her yeni bildirim. nas›l dinleyece¤ini bilmek. di¤erlerini ise d›fllamas›ndan kaynaklan›r. Bundan dolay› postmodern. üst-anlat›lara D ‹ K K A ve T temelcili¤e karfl› ç›kar. Böylece Lyotard. 1997: 128-129). Çünkü postT E L Eböyle V‹ZYON modern bilgi bir meflrulu¤a gereksinim duymamaktad›r. 2010: 192-193). Ona göre modern bilginin üç koflulu vard›r. aksi durumda ayn› göndergeyle çeliflen ya da çat›flan her bildirimi reddetmesi beklenir. Geleneksel toplumlardaki anlat› gelene¤i.tan›mlamas›na dönük bir gelenektir.64 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ler. Hem bilimsel hem de anlat›sal bilgi bu ba¤lamda eflit derecede zorunludur (Sarup. Bu yolla ö¤renciler bilimsel bilgi üretme yoluyla tan›fl›rlar. Söz konusu yeniden üretimin gerçekleflmesini olanakl› k›lan ise ö¤retilerdir. ‹flte tam da burada Lyotard’a göre yeni ‹NTERNET kurgulanacak epistemolojide gerçekli¤in do¤ru olarak yans›t›lmas› anlam›na gelen TELEV‹ZYON temsil sorununu d›fllamak gerekmektedir (fiaylan. ortada ö¤renci için ö¤renilmesi gerekli olan bir fleyin oldu¤u aç›kt›r. 2002: 276-277).. Bilimsel kurallar 19.. ama ö¤renmek için çaba gösterdiklerine de itimat ederler. 2010: 191). ço¤ulluktan. ö¤rencinin göndericinin bildi¤ini ö¤renebilece¤i. büyük meflrulaflt›rma flemalar›ndan sak›n›r AMAÇLARIMIZ ve heterojenlikten. Bunun ilk ön kabulü ö¤rencinin göndericinin bildi¤ini bilmedi¤i düflüncesi üstüne kurulu oldu¤undan. yy biliminin ise “yanl›fllama” dedi¤i görüflün temelini teflkil ederler. ayn› zamanda toplulu¤un kendisi ve çevresiyle yaflad›¤› iliflkiye dayal› üç ayakl› bir yetki paylafl›m›n›n -nas›l yapaca¤›n› bilmek. O kendisi için yeni bir epistemoloji gelifltirmektedir. (I) Temelci iddialar› meflrulaflt›rmak üzere üst-anlat›lara baflvurulmas›. Uzmanlar. (Best&Kellner. Lyotard anlat›sal ya da öykü anlatan bilgi savlar›n›n geri çekilmesini tart›fl›r. bilginin yeni koflullar›na yan›t K ‹epistemolojinin T A P veren yeni bir gelifltirilmesini içerir. Ona göre modern toplumun (sanayi toplumu) baflvurdu¤u büyük anlat›lar›n insan› do¤ru tem‹NTERNET AMAÇLARIMIZ ‹NTERNET . sürekli yenilikten ve kat›l›mc›lar›n üzerinde anlaflma sa¤lad›klar› yerel kurallar›n ve kural koyucu flemalar›n pragmatik inflas›ndan ve dolay›s›yla SIRA S‹ZDE mikro-politikadan yana ç›kar. yy biliminin “do¤rulama” 20. (Sarup. göndericiden söyledi¤ine yönelik kan›t gösterebilmesi. nas›l konuflaca¤›n› bilmek. S O R U (II) meflrulaflt›rman›n SIRA S‹ZDE kaç›n›lmaz do¤al sonucu olan gayri meflru k›lma ve (III) d›fllama. (Sarup 2010: 192) SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M Görülece¤i gibi bilimsel bilgi ile anlat›sal bilgi aras›ndaki temel ayr›m. 2010: 203) DÜfiÜNEL‹M Lyotard’a göre art›k büyük anlat›lara baflvurmaya gerek duymay›z. henüz yeteneklerini gelifltirme sürecindeki ö¤rencilerin yeterince bilmediklerinin fark›ndad›rlar. DÜfiÜ NEL‹M SIRA S‹ZDE S O R U DÜfiÜNEL‹M D‹KKAT S O R U SIRA S‹ZDE D‹KKAT AMAÇLARIMIZ 3 SIRA S‹ZDE bilgi ve anlat›sal bilgi aras›nda nas›l bir fark vard›r? Lyotard’a göre bilimsel S O R U SIRA S‹ZDE K ‹ T A P AMAÇLARIMIZ TELEV‹ZYON K ‹ T A P ‹NTERNET TELEV‹ZYON D‹KK AT Lyotard modern ve postmodern bilgi aras›nda da ayr›m yapar. bu anlamda bir uzman olan ö¤retmenle eflit yeterlili¤e sahip olabilece¤i düflüncesine dayal›d›r. ‹kinci ön kabul. Dolay›s›yla geçerli olan bu yeni bilgi anlay›fl› saK ‹ T A P yesinde geliflmifl toplumlar büyük ve kapsaml› bir de¤iflim geçirmekte ve postendüstriyel toplumlara do¤ru evrilmektedir. bilimsel SIRA S‹ZDE bilginin gereksinim duydu¤u bir dil oyunu ile düz anlam› al›koymas›. homojen epistemolojik ve ahlaki reçetelere duyulan arzu.

Bu aç›dan önemi yads›namaz. Postmodern sanatç› veya yazar. modern içindeki sunulamayan›. birçok düflünür taraf›ndan elefltirilmesine ra¤men.Postmodern Sosyal Teori DÜfiÜNEL‹M S O R U 65 D‹KKAT sil edememesi. Kellner’in elefltirileri aç›s›ndan bakt›¤›m›zda kendisinin çok hakl› taraflar› olmakla birlikte. Alas›nda bunun olanaks›z oldu¤un ve yeni bir büyük anlat› gerektiren toplum inflas›ndan vazgeçmemiz gerekti¤ini iddia etmektedir. SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M Daha ayr›nt›l› bilgi için Jean. O zaman yazar ve sanatç›. Lyotard. Yazd›¤› metin. Dahas› Lyotard bize postmodernizm için yeni bir teorik örnek çerçeve önermemektedir. Lyotard’a göre neden art›k büyük anlat›lara ihtiyaç duyulmamaktad›r? Aç›klay›n›z. yap›lacak olmakta olan›n kurallar›n› formüle etmek için kurals›z çal›flmaktad›r.François LYOTARD’›n Türkçeye çevrilen Durum K “Postmodern ‹ T A P (2000)” adl› kitab›n›n okunmas›nda yarar görülmektedir. Postmodern Durum kitab› bilginin de¤iflen ifllevini göstermede günümüzde de güncelli¤ini korumaktad›r. sunumlaman›n kendisinde ileri götüren olacakt›r: güzel biçimlerin tesellisini ve elde edilemez olan›n kolektif nostaljisini paylaflmay› mümkün k›lan bir zevk uzlafl›m›n› inkâr edecektir. bafll›kta vaat etti¤i gibi bir yan›t› vermemekte. Bu ba¤lamda Kellner’e göre Lyotard’›n kendisinin modernist bir estetikle sona eren postmodern bir toplum teorisi. 2000:158-159). Kellner (2000: 387) bu duruma da “Radikal bir toplumsal teori oluflturmak için oyun oynamak yeterli midir. “Postmodern. flöyle demektedir. Böylece onlar daima için geç gelecekler veya ayn› ölçüde olmak üzere. Kellner’e göre (2000: 385) Lyotard’›n “Postmodern Durum” adl› kitab›nda ek olarak yay›nlad›¤› “Postmodernizm Nedir Sorusuna ‹ N T E S‹ZDE RNET Yan›t” adl› yaz›. K bunlardan ‹ T A P hofllanmak için de¤il. Öncelikle bu durumun postmodern de¤il. felsefecinin konumundad›r.DÜfiÜNEL‹M S O R U 3. teorik modellere ve daha sistematik bir toplumsal teori ve elefltiriye ihtiyac›m›z yok mu?” sorular›n› sorar. AMAÇLARIMIZ ‹SIRA NTER NET S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Bu tan›mlamaya Kellner’in (2000: 385-387) karfl› ç›k›fl› oldukça serttir.SIRA onun deyimiyle hayal k›r›kl›¤› yaratmaktad›r. postmodern teorinin en önemli kitaplar›ndan birini yazm›fl önemli bir düflünürdür. Postmodern. modernizmin süreklilik gösteren hali oldu¤unu belirtir. gerçekleflmeleri daima hemen bafllayacakt›r. Lyotard’›n burada vurgulamak istedi¤i topluma iliflkin bir bilginin olmamas› de¤il. böySIRA S‹ZDE le bir bilginin aç›k olmas› gerekti¤idir. benzer kategorilerin metne ya da çal›flmaya uygulanmas›yla belirleyici bir yarg›ya göre yarg›lanamazlar. Ünite . ayr›ca. Lyotard. yine de büyük anlat›lar› terk etmemiz gerek diyen Lyotard’›n kendi postmodern epistemolojisinde dil oyunlar›na baflvurmas›n›n sebebi bundan kaynaklanmaktad›r. gelece¤in evvelkili¤i paradoksuna göre anlafl›lmak zorunda kalacakt›r” ( Lyotard. Sonuç olarak. bu kuramlar›n imkâns›zl›¤›n› da gözler önüne sermektedir. postendüstriyel toplum teorisi ve postmodern bilgi teorisi yoktur. sunulamayan›n güçlü bir anlam›n› veren yeni sunulmamalar› araflt›racakt›r. üretti¤i çal›flma ilke olarak daha önceden yerleflmifl kurallar T Etaraf›ndan L E V ‹ Z Y O N yönetilemez. Böylece çal›flma ve metnin bir ‹ N T E Ryazarlar› NET olay›n karakterlerine sahip olmas› olgusu do¤ar. . Ama teorinin icras› için bize sundu¤u öneri ise dil oyunlar›d›r. S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE 4 SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M K ‹ T A P S O R U Elefltiriler TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON D‹KKAT Lyotard postmodern duruma iliflkin analizini yeterince temellendirmedi¤i ve derinD‹KKAT lefltirmedi¤i için elefltirilmektedir.

bunu söyledi¤inde ise sanat elefltirmenlerince ‘kaba bir Marksist’. bunlar flöyle s›ralanabilir. Jameson’›n aç›klamalar›na göre postmodernizm baz› kültürel de¤iflikliklerin iflaretini vermektedir. 1991: IX). Jameson. Bu durumda post-modernizm seçmifl oldu¤umuz e¤ilime ba¤l› olarak ya derinlerde yatan bast›r›lamaz tarihsel bir dürtüyü “çarp›k biçimde” ifade eder ya da etkili bir biçimde “bast›r›r” ve “sapt›r›r” (Jameson. Best&Kellner’e (2010: 224) göre. modernist eserlerin y›k›c› ve elefltirel yönlerini yitirmelerini sa¤layacak flekilde kutsal patikaya dâhil ve yukar›dan dâhil edilmeleri. günümüzde anlam›n boflalt›ld›¤› salt yüzeysel bilgiler ile bizi karfl› karfl›ya b›rakmakta. Adorno. ne de reddetmenin mümkün olmad›¤›n› belirten Jameson (2005: 44). bilgiye nas›l güvenilece¤i ve gerçe¤in ne oldu¤u sorular›n› gündeme getirmektedir. Kendisinin de belirtti¤i gibi postmodernizmle ‘tuhaf bir flekilde’ ilgilenmeye bafllamadan önce yap›salc›l›kla ilgili bir kitab›ndan sonra baz›lar›n›n kendisini yap›salc›l›¤›n ‘önde gelen sözcüsü’ baz›lar›n›n da yap›salc›l›¤›n elefltirmeni oldu¤unu ileri sürdüklerini söyleyen Jameson. hem tarihsel geçmifl duygusunu hem de önemli ölçüde farkl› bir gelecek duygusunu silen kötürümlefltirici bir mevcudiyetçilik ve yön kayb›na yol açan postmodern hiper uzam›n ortaya ç›kmas›. asl›nda her ikisi de olmad›¤›n› ‘ne o ne de öteki tarafta’ olmas›n› gerektirmedi¤ini söyler.66 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Lyotard’›n bilginin niteli¤inin de¤iflimi ve ticarileflmesi. öznelli¤in radikal fragmantasyonunda endifle. Jean Paul Sartre üzerine doktoras›n› yapar. . Bilginin bu derece içinin boflalt›ld›¤› bir zamanda. yabanc›laflma ve burjuva bireycili¤i sorunsallar›n›n sona ermesi. Benjamin ve Marcuse’nin önemi büyüktür. Etkilendi¤i düflünürler aras›nda Lukacs. onu öncelikle tarihsel yönden düflünmeyi unutmufl bir ça¤da yaflanan zaman üzerinde tarihselci bir ba¤lamda düflünmeye yönelik bir çaba fleklinde ele almakt›r. Dolay›s›yla gerçek bilgiden ya da bilginin gerçekli¤inden söz edemedi¤imiz bir mu¤lâkl›kta Lyotard’›n deyimiyle postmodern durum içinde oldu¤umuzu söyleyebiliriz. 2010: 222). Jameson’a göre postmodernizmin ne oldu¤unu kavrayabilmenin en emin yolu. Resim 3. kültürün neredeyse total bir metalaflmas› ve bunun da kapitalizme meydan okurken baflvurabilecek elefltirel mesafenin ortadan kalkmas›na yol açmas›. di¤er Marksistlerce de ‘post Marksist’ olarak nitelendirildi¤ini belirtir. Bloch. Baudrillard’›n bak›fl aç›s›ndan da kitlelerin sessiz y›¤›nlara dönüflmesi de kaç›n›lmaz olmufltur. Jameson’›n çal›flmalar› daha çok postmodern düflüncenin yads›nmas›na yönelik olmufltur. Fredric Jameson 1934 y›l›nda Cleveland’da do¤ar. “felaketin ve ilerlemenin bir aradal›¤›” olarak diyalekti¤in özü itibar›yla anlatmaya çal›fl›yor olmas›d›r (Best&Kellner. “yüksek kültür ve afla¤› kültür aras›ndaki ayr›m›n çökmesi. bir postmodern teorisyen de¤ildir. postmodernizmin en bilinen teorisyenlerinden olmas›na ra¤men. Yale Üniversitesinde.2 Fredric Jameson (1934-) Marksist Edebiyat kuramc›s› ve elefltirmeni. postmodernizmin ve geç kapitalizmin kültürel de¤ifliklikleri.” Bütün bu ifadelerin alt›nda yatan temel gerçeklik ise Jameson’a göre. FREDRIC JAMESON’IN POSTMODERN‹ZME BAKIfiI Girifl Postmodernizmi ne ‘alk›fllaman›n’.

sekstant (denizcilikte mesafe ölçümünde kullan›lan alet). Kültürün. 1999: 342). Bunlardan bir k›sm› kültürel ürünleri yeni otantik perspektifler olarak alg›larken bir k›sm› da gerçekli¤in çarp›t›lmas› olarak de¤erlendirmektedir. Bu demektir ki. bunun da dolay›mlanmadan oldu¤u gibi alg›lanmas› ile görülebilece¤ini belirtir (Jameson. 1999: 342-344): (I) Ahlaki de¤erlendirmeler: Ahlaki de¤erlendirmelerle ilgili söylenecek pek bir fley yok. yeni gerçekli¤e iliflkin çok say›da yaklafl›m bulunmaktad›r. Kabul etmemiz gereken fley. Postmodernizmin kendi gerçekli¤inin bulundu¤unu. ülkesinde ve dünyada konumlay›fl›na iliflkin “biliflsel harita” kültürün anahtar unsurudur. biliflsel ve pedagojik unsurlarla farkl› bir ba¤ kurar. postmodernizmi kültürel atmosferdeki kapitalizmin son dönemine ba¤l› de¤iflimlerden ba¤›ms›z olarak ele alamayaca¤›m›z› belirtir (Jameson. e¤er vard›ysa da tarihsel kaç›n›lmazl›k sisi alt›nda bizi çaresizli¤e. Birincisi “yanl›fll›k anlar›”ndan oluflan postmoderniteden önce bir “do¤ruluk an›” var m›yd›? ‹kincisi. postmodernizmi genifl bir kültürel mant›k olarak kapitalizmin ekonomik sistemi ile ba¤lant›land›r›r (Best&Kellner. Jameson postmodernizmi. 1999: 345). teodolit (arazi ölçü aleti) yaln›z co¤rafi ve mekânsal problemlerle iliflkili de¤il ayn› zamanda totallikle kurulan ba¤la da iliflkilidir. rasgele malzemenin tek bir metin halinde görülebilece¤ini ifade eder. Haritalama teknikleri de buna benzer flekilde Jameson’a göre (1999: 346). Hem sa¤ hem de sol siyasi görüfllerde bu fikirde olanlar bulunmaktad›r. kapitalizmin ilk dönemlerindeki ba¤›ms›zl›¤›n› kaybetmifl olmas› onun yok oldu¤u anlam›n› tafl›maz. 2010: 222).3. kültür bir patlama olarak de¤erlendirebilir: Kültür sosyal alandan ola¤anüstü bir h›zla do¤up genifllemifltir. postmodern alan dedi¤imiz fley kültürel bir ideoloji ya da kurgu de¤il. (II) Tarih ile flimdi yaflad›¤›m›z dönemi ay›rmaya yönelik diyalektik giriflim: Diyalektik yaklafl›m iki soruyu gündeme getirir. Bu aflama çokuluslu kapitalizmin kendisidir. Bu çerçevede Jameson. Postmodernizm kavram›n›n daha net bir tan›m›n› yapmak istedi¤ini çünkü postmodern olarak alg›lanan ile son dönem kapitalizminde ortaya ç›kan di¤er tarzlar aras›nda benzerlikler bulundu¤unu dile getirir. yaflad›¤›m›z ça¤›n yani postmodernizmin kendine özgün “do¤ruluk an›” oldu¤udur. 1999: 345). Jameson. Ekonomik de¤er ve devlet gücünden “ruh”un kendisine kadar her fley kültürelleflmifltir. Jameson’a göre postmodernizmde kültürel alan›n di¤er alanlarla mesafesi kapanm›flt›r. e¤itsellik ile eskiye göre daha farkl› bir iliflki içindedir. farkl› alt sistemlerin. eylemsizli¤e ve pasifli¤e itmeyen bir tarih perspektifinden bahsedilebilir mi? Dolay›s› ile bu sorular›n yan›t›n› vermek pek kolay de¤ildir. kapitalist ekonomik sistemin kültürel oluflumlar›yla aç›klamaktad›r. Postmodernizm = Geç Kapitalizm mi? Jameson. Farkl›l›k arac›l›¤›yla metinler. Dolay›s›yla yeni kültürel biçimin esteti¤ini “biliflsel haritalama” olarak ifade etmektedir. Postmodernist sanat›n en çarp›c› örneklerinde ba¤lant›l›l›k kavram›n›n daha pozitif bir anlam›n› yakalamak mümkündür. Bu aflamada. Pusula. Biliflsel haritalama “kiflinin kendi gerçek varolufl koflullar›yla kurdu¤u kurgusal iliflki” fleklindeki Althusserci ideoloji tan›m›n› somutlaflt›rmaktad›r (Jameson. Ünite . Di¤er bir ifade ile kültür. Bu yaklafl›ma göre postmodernist yeni estetik dünya kabul edilemezdir. sesler ve bunun gibi imgeler aras›nda ba¤lant› sa¤land›¤›n› belirtir (Jameson. görüntüler. Tersine. Bu fikre göre TV görüntüsüne dönüflmüfl gerçeklikler ya da simulakrum mant›¤› son dönem kapitalizmini güçlendirmektedir. Bu sorular›n yan›t› için politik kültürün inflas› ba¤lam›nda baz› etkili ça¤dafl kültürel politikalar›n oluflturulmas› gerekir. postmodern dönemde kültür. son zamanlarda kapitalizmin kültürel alan›n yar› ba¤›ms›zl›¤›n› yok edip etmedi¤ini tart›fl›r. Farkl›l›kla ilgili teoriler postmodernist sanatta gördü¤ümüz kopuk anlat›lar›n.Postmodern Sosyal Teori 67 Jameson. Jameson’a göre. postmodern deneyimini “farkl›l›k ba¤lant›l›d›r” slogan›yla anlatmak istedi¤ini belirtir. . 1999: 347-349). kapitalizmin küresel ölçekte üçüncü geniflleme aflamas›d›r. Kiflinin kendisini mekânda. toplumda. Yeni estetik biçimin belirleyici unsuru “yer”dir. Bunlar aras›nda ayr›m yapmaya yönelik iki yaklafl›m bulundu¤unu ifade eder (Jameson.

Jameson bu flemay› izleyerek kapitalizmin her bir aflamas›n›n bu aflamaSIRA S‹ZDE ya tekabül eden bir kültürel üslup oldu¤unu ileri sürer. Ayn› zamanda üç boyutlu dünyan›n iki boyuta indirgenmesi söz konusudur. kültür biçimleri ve baflat kültür bi‹ N T E R Nayr›m ET çimleri aras›nda yaparak postmodernizme iliflkin Lyotard ve Baudrillard’a göre daha doyurucu bir aç›klama sunar. (Best&Kellner. Ernest Mandel’in geç kapitalizm teorisine DÜfiÜNEL‹M dayan›r. Jameson (2005:29). ancak daemperyalist S aflama ha do¤ru bir terimle çok uluslu kapitalizm olarak adland›r›lmas› gereken içinde ya(Jameson. Yeni radikal biçimler olarak sanat›n politikleflmesini vurgular. Öte yandan postmodern uzam haritas›n› yapma konusunda bir teori gelifltiremedi¤ini daha önceki dönem olan modernizmin uzam haritas›n› yapmaktan daha zor bir ifl oldu¤unu ileri sürer. postmodernizm gerçekli¤ine tutunmal›d›r. 1991: 35). Bu noktada do¤ru bir haritan›n olabilece¤inden söz etmek mümkün de¤ildir. 1999: 349). 2010: 225-226). kendisini Mandel’in teorisini daha ayr›nt›l› incelemeyip k›saca özetlemeyle yetinmesini elefltirmektedir. modernizm ve postmodernizm s›ras›yla piyasa kapitalizmi. bir fleylerin de¤iflti¤i. tekelci dönem ya da O R U ve yanl›fl bir terimle “post endüstriyel olarak an›lan. Biliflsel harita yapmaya iliflkin olarak pedegojik ve didaktik amaçl› bir estetik temsil politikas›n›n gere¤ine inanmakla birlikte bunu baflarman›n hemen hemen imkâns›z bir fley oldu¤una de¤inir. Jameson bu analizle hem postmodern kültür biçimlerine geçiflin kesintili¤ini vurgulayarak onlardan önce gelenlerin bir sü- DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Kapitalizmde. Yeni politik sanat. enformasyon ve bilinç d›fl› kürelere dahi s›zar. daha zor alg›lanan ve daha az dramatik. tekelci kapitalizm ve çok uluslu kapitalizmin kültürel düzeylerini ifade eder (Best&Kellner. SIRA S‹ZDE 5 Jameson’a göre ve geç kapitalizm aras›nda ne tür bir iliflki vard›r? SIRApostmodernizm S‹ZDE Jameson’›n postmodernizm teorisi. “günümüze de¤in bu fleylerin ikincilleflti¤i ya da merkezden ziyade marjinal olan modernist sanat›n önemsiz türden ay›r›c› özellikleri haline geldi¤i ve bunlar kültürel üretimin merkezi ay›r›c› özellikleri haline geldiklerinde yeni bir fleyle karfl› karfl›ya oldu¤umuzdur. Bireyler ve kolektif varl›klar olarak kendi konumlar›m›z› kavrayarak sosyal karmafla içerisinde kaybetmifl oldu¤umuz eylem ve mücadele gücümüzü geri kazanmal›y›z. AMAÇLARIMIZ Jameson’a (1991: XXI) göre buradaki “geç” nitelendirmesinden genel olarak vurgulamak istedi¤i. e¤er varsa. mekânsal oldu¤u kadar sosyal ölçekte küresel bir biliflsel haritalaman›n ortaya konulmas› ve topluma yans›mas›yla mümkündür (Jameson. Bunlar piyasa kapitalizmi. 2005: 29). Biliflsel haritalaman›n esteti¤i bu karmafl›k temsili diyalekti¤i dikkate almal› ve yeni radikal biçimler gelifltirmelidir. Geç kapitalizm metalaflma dinamiklerini flad›¤›m›z dönemdir D‹KKAT toplumsal ve kiflisel hayat›n her k›sm›na yayar.” Best ve Kellner’e (1998: 226) göre. bir anlamda kesin. her biri kendinden bir öncekinin diyalektik bir geliflimini oluflturan üç dönemden söz eder. Kellner (2000: 391) Jameson’›n bu görüflünü k›flk›rt›c› bir meydan okuTE LEV‹ZYO N yufl olarak görmesine ra¤men. K ‹ T ancak A P modernleflme ve endüstrileflmenin yaflam›fl oldu¤u sars›nt›larla karfl›laflt›r›lamaz. ancak daha ak›c› ve bütünüyle nüfuz etmesi nedeniyle daha kal›c› bir yaflam dönüflümünü yaflad›¤›m›z gerçe¤idir. Best ve Kellner’e (2010: 226) göre Jameson. Ana fikrim diyor. Önceki dönemde ya da sistemde mevcut olan ay›r›c› özellikler flimdi baflat hale gelmektedir. Postmodernizmin politik biçimi. Kiflinin hem varolufl koordinatlar›n› hem de d›fl dünyaya iliflkin alg›lanan kodlar›n› gerektirir.68 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› temsili kodlar içerir. Egemen olan ay›r›c› ö¤eler ise ikincilleflmifl. dünyan›n art›k eskisi gibi olmad›¤›. marjinalleflmifllerdir (Jameson. Böylece gerçekçilik. 2010: 229-230).

3. Ünite - Postmodern Sosyal Teori

69

reklilik içinde geliflti¤ini göstermekte hem de post önekinin gereksiz oldu¤unu söyleyenlere bir yan›t vermektedir. Zira geçmiflteki görünümler kültürel olarak ikincil bir konumdan ç›karak baflat konuma geçmeye yetecek kadar önemli aflamalardan geçmifltir. Dolay›s›yla geçmiflteki biçim ve üsluplar ile bu yeniler aras›ndaki kesintileri vurgulayan yeni bir dönemlefltirme yapmak gerekmektedir. Anlafl›laca¤› gibi günümüz kültürü, postmodern kültür art›k kapitalizmle iç içe geçerek toplumsal yaflam›n her alan›nda karfl›m›za ç›kmaktad›r. Jameson’a (2005: 40) göre as›l mesele, “postmodernizmin kolayca reddedilmesinin, onun olumlu yönlerinin rahatl›kla övülmesiyle eflde¤er ölçüde olanaks›z oldu¤u bir postmodern kültür içinde yafl›yor olmam›zd›r. Günümüzde postmodernizme iliflkin ideolojik yarg›lar›n, ister istemez, üretti¤imiz yap›tlara oldu¤u kadar kendimize iliflkin yarg›lar›n sorgulanmas›na da iflaret etti¤i düflünülebilir,”. Sonuç olarak Jameson postmodernizmi, kapitalist toplumun geliflimindeki bir aflama olarak görmektedir. Ona göre bu yeni bir toplumsal düzen olmaktan ziyade bir aflamad›r. Onun kültür egemen yorumu, hem kültür hem de egemen kültür aras›ndaki ayr›ma vurgu yapmas› bak›m›ndan oldukça önemlidir. Jameson’a göre postmodernizm ile günümüz kültürü aras›nda nas›lSIRA bir iliflki S‹ZDEvard›r?
SIRA S‹ZDE

6

Elefltiriler

Perry Anderson, Kültürel Dönemeç’in önsözünde; Jameson’›n yaz›lar›n›n, postmodernin karanl›kta kalan yanlar›n› çok iyi aç›klad›¤›n› ve bu kitab›n girifl ve genel S O R U bir özet mant›¤› tafl›d›¤›n› belirtir; ona göre (Jameson, 2005: 10) Jameson’›n d›fl›nda “baflka hiçbir yazar postmodernin kültürel, sosyo-ekonomik ve jeopolitik boyutlar›na iliflkin derinden ya da kapsaml› bir kuram üretmemifltir.” D‹KKAT Kellner (2000: 390) ise Jameson’›n postmodernizmi, hem yeni bir kültürel egemen, hem de kapitalizmin yeni bir sosyo-ekonomik evresini oluflturan geç kapitaSIRA S‹ZDE lizmin kültürel mant›¤› olarak sundu¤unu belirtir. Böylece Jameson postmodern tart›flmas›n› kültürel teori ve meta teori alan›ndan toplumsal teori alan›na do¤ru kayd›rmaktad›r. AMAÇLARIMIZ Benzer bir biçimde Kellner, Steven Best ile birlikte yazd›klar› Postmodern Teori’de (1998: 222), “Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mant›¤›’nda” Jameson’›n postmodernizmi, kapitalizmin geliflimindeki bir aflama K ‹ T olarak A P görecelilefltirmekte oldu¤unu ve böylece rakipleri karfl›s›nda Marksizmin üstünlü¤ünü ortaya koymak için yap›lm›fl en k›flk›rt›c› giriflimde bulundu¤unu ifade etmektedir. Sonuç olarak postmodernizm, modernizmden farkl› olarak, T E Lkesinli¤e E V ‹ Z Y O N ve kurallara ba¤l› olmayan bir döneme iflaret etmektedir. Ayd›nlanman›n kavram ve kuramlar›na toptan bir karfl› durufltur. Lyotard ve Jameson gibi postmodernistlere göre art›k modernizmin sonu gelmifl ve yerine yeni bir dönem olarak postmodern ‹ N T E R gereken NET aflama egemen olmaya bafllam›flt›r. Belki de bu durumda yap›lmas› Baudrillard’›n tavsiyesine kulak verip Kötülü¤ün fieffafl›¤›’n›n (1996) giriflinde yazd›¤› “Dünya ç›lg›n bir seyir ald›¤›na göre, biz de dünyaya iliflkin ç›lg›n bir bak›fl aç›s› edinmeliyiz” sözlerini bir kez daha düflünmektir.

DÜfiÜNEL‹M

DÜfiÜNEL‹M S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

70

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

Özet
A M A Ç

1

Postmodernizmin ne oldu¤unu tan›mlayabilmek. Özellikle 60’l› ve 70’li y›llardan itibaren modernizm karfl›t› ya da modernizmden sonras› anlam›nda kullan›lan kavram, birçok kültür ve toplum kuramc›s›n›n ifadesiyle modernizm kültüründen radikal kopufllar› ifade etmekte ve yeni postmodern sanat biçimlerinin ortaya ç›k›fl›n›n tart›fl›lmas›n› getirmektedir. Bu anlamda postmodernizm sanatta pop e¤ilimler, yeni malzemeler ve e¤reti yap›lar gibi formlar›n inflas›n› gündeme getirir. Böylelikle postmodernizmin içinde, modern düflüncenin içli d›fll› bir flekilde geliflti¤i görülür. Dolay›s› ile postmodern sözcü¤ü tam olarak modern sonras› anlam›na gelmemekte birlikte postmodernizm, modernlik elefltirisi içinden yeni bir döneme at›fta bulunmaktad›r. Postmodernistler için modern ça¤dan postmodern ça¤a geçildi¤i fikri oldukça indirgemeci ve do¤rusal bir bak›fl aç›s›n› yans›tmaktad›r. Onlara göre tarihsel dönemler aras›nda bu flekilde do¤rusal, birbirinden net çizgilerle ayr›lm›fl tarihsel dönemlerden bahsetmek mümkün de¤ildir. O halde postmodernizm nedir, sorusuna verilen en basit yan›t, modernizmin radikal bir biçimde elefltirisidir. Modernizmin toptan yads›nmas›d›r. Postmodern kuramc›lar›n Ayd›nlanma dönemine yöneltti¤i elefltirileri özetleyebilmek. Ayd›nlanma düflüncesi akla, bilime ve ilerlemeye büyük anlam atfetmifl ve do¤al toplum düzeni ve do¤al hukuk tart›flmalar› ile tarih sahnesine ç›km›flt›r. Do¤al toplum ve do¤al hukuk düflüncesi bir anlamda laikleflmifl mutlak gerçekli¤in yans›mas› biçiminde de¤erlendirilmifltir. Bu durum laikleflme /sekülerleflme sürecinin de bafllang›c› olarak nitelenmifltir. Bu flekilde kapitalizmin büyük dönüflümler yaflayarak ilerlemesi, bilim ve bilgilenmenin tanr›sal bir süreç anlay›fl›ndan uzaklafl›lmas› ve akl› yürütmeye dayal› bir insan tasar›m›n›n varl›¤› ile söz konusu olmufltur. Di¤er bir ifade ile tarihin ak›fl süreci çerçevesinde ilerlemesi için insan›n katk›s›na gerek duyulmufltur. Ayd›nlanma bu ba¤lamda bir proje olarak ileriye yönelik projeksiyonu ifade etmektedir. Bu projede nesnel ve evrensel bilim, buna ba¤l› ola-

rak geliflen evrensel ahlak ve hukuk, kurucu ögeler ifllevini üstlenmifltir. Öte yandan Ayd›nlanma evrensellik, tek do¤ru, bilim ve mant›k iliflkisi gibi ögeleri ortaya koyarken, ahlaksal temelini de hümanizmden alm›flt›r. Ancak Ayd›nlaman›n akl› getirdi¤i nokta bireyin/öznenin silinifli biçimnide oluflmufltur. Postmodernistler Ayd›nlanman›n akl›n› mit olarak nitelemifllerdir. Akl›n toplumda çat›flan ç›karlara hizmet etti¤ini belirtmifllerdir. Akl›n araçsal boyutunun geliflti¤i ve yeni bir egemenlik biçimini gerektirdi¤ini ifade etmifllerdir. Böylece tümel, bireyin akl›n› iflgal ederek Ayd›nlanman›n kendi kendisini imha etmesine yol açm›flt›r. Ayd›nlanman›n bilimi olarak nitelendirilen pozitivizm ise gerçekli¤in anlafl›lmas›nda geçerlili¤ini yitirmifl ve di¤er bilgi türlerinin üzerinde bilimsel bilgi egemen olmufltur. Bu durum ise ilerlemeyi de¤il sorunlar›n giderek artmas›n› getirmifltir. Dolay›s›yla postmodernistler ayd›nlanman›n bir mit oldu¤u noktas›ndan hareketle modernizmi elefltirmifllerdir. Postmodern sanat› modern sanattan farkl›laflt›ran özellikleri karfl›laflt›rabilmek. Postmodernizmin görüldü¤ü ilk alan›n sanat oldu¤u bilinmektedir. Özellikle mimaride ve edebiyatta karfl›lafl›lan bu durum dadaizm ad› alt›nda toplumsal sorunlar›n giderek artmas› karfl›s›nda bir karfl› duruflu, bir baflkald›r›y› sergiler. Modernitenin romantik ve iyimserli¤i, postmodernitede toplumsal sorunlar› kapsayan ve bu sorun yuma¤›n›n oluflmas›n› protesto eden dadaist anlay›flla kendini göstermektedir. Postmodernizmde sanatç›n›n topluma karfl› bir misyon ve anlat›s›n›n bulunmad›¤›, gerçekli¤i yans›tmak yerine belirsizlik ve karars›zl›¤›n önem kazand›¤›, bireyin hümanist de¤erlerden ar›nd›r›lmas› ve yüksek sanat ve kitle sanat› ayr›m› yads›narak taklit ve yap›flt›rma teknikleri ile sanat yap›t›n›n üretimi esas al›nm›flt›r. Postmodern sanat, modern sanata bir baflkald›r› olarak kendini gösterir.

AM A Ç

3

A M A Ç

2

3. Ünite - Postmodern Sosyal Teori

71

A M A Ç

4

Jean-François Lyotard’a göre postmodern ça¤da bilgi ve bilimin alm›fl oldu¤u konumu de¤erlendirebilmek. Lyotard’a göre toplumlar›n içine bulunduklar› postmodern ça¤da bilginin konumu de¤iflmektedir. Bilginin biçiminin giderek de¤iflmesi sonucunda, postmodern ça¤ içinde bilgi sat›lmak için üretilmekte ve tüketilmektedir. Bilgi kendinde bir amaç olmaktan uzaklaflmakta ve art›k kullan›m de¤erini kaybetmektedir. Bilginin do¤as› içindeki bu dönüflüm, birçok sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel sonuçlar› da beraberinde getirecektir. Lyotard’a göre, birkaç on y›ld›r bilgisayarlaflm›fl bilginin, üretimin ana gücü durumuna geldi¤i genifl oranda kabul görmektedir. Bilgisayarlaflm›fl bilginin alabildi¤ine geliflmifl toplumlardaki iflgücü da¤›l›m› üzerinde gözle görülür bir etkisi bulunmaktad›r. Bilgi dünya çap›nda gerçekleflen iktidar rekabetinde ana bileflen olacak, eskiden ulus devletlerin topra¤›n denetimi için verdi¤i savafl, zaman› gelince enformasyon denetimi için verilecektir. Postmodern ça¤da bilim, muhtemelen ulus devletlerin silah üretimindeki üstünlüklerini daha çok güçlendirecek, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki uçurum daha da büyüyecektir.

A M A Ç

5

Fredric Jameson’›n kapitalizmi neden geç olarak niteledi¤ini aç›klayabilmek. Jameson’a göre buradaki “geç” nitelendirmesinin genel olarak vurgulamak istedi¤i, dünyan›n art›k eskisi gibi olmad›¤›, bir anlamda kesin, ancak modernleflme ve endüstrileflmenin yaflam›fl oldu¤u sars›nt›larla karfl›laflt›r›lamaz, daha zor alg›lanan ve daha az dramatik, ancak daha ak›c› ve bütünüyle nüfuz etmesi nedeniyle daha kal›c› bir yaflam dönüflümünü yaflad›¤›m›z gerçe¤i ile karfl› karfl›ya kald›¤›m›z› bilmeliyiz. Geç kapitalizm kapitalizmin üçüncü aflamas› olan çok uluslu kapitalizme denk düfler. Bu dönem kültürde yaflanan radikal dönüflümler sayesinde kendine özgü bir do¤ruluk an› yarat›r. Geç kapitalizm, metalaflma dinamiklerini toplumsal ve kiflisel hayat›n her alan›na yayar ve metalaflma kültürü gelifltirir.

birlik. Özgecilik e. Öznellik 3. Modernizmin radikal bir elefltirisidir. Ekonomik gücün kimde oldu¤u e. Sanat ürünlerinin metalaflmas› d. Yorumculuk d. Meflru düzen. Öznenin ölümü ve dönüflü b. Tutucu olma 5. Kapitalist ekonominin kültürel oluflumlar› c. Modernizmde geçerli olan her fleyin geçersiz ve eskimifl olmas› b. çeflitlilik. karmafl›kl›k c. Seçkinci olma e. farkl›l›k. iktidar 8. büyük anlat›n›n yitiminden neyi kastetmektedir? a. geliflme b. Görelilik c. Rasyonalite. Gerçekli¤in yerini imajlar›n almas›d›r. b. Pedegojik de¤iflimler d. Bir tarihsel geçmifl duygusunun yitirilmesidir. Büyük anlat›n›n bir dil oyunu oldu¤unu e. postmodernist teorisyenler. Taklit ve yap›flt›rma tekniklerinin sanat ürünlerinde kullan›lmamas› d. d. Modernizmin devam›d›r. anti-hümanizm ve kinizm e. Yans›ma ve misyon c. Büyük anlat›lar›n merkezi önemini korumas›n› b. Lyotard. c. Bilginin nas›l konumland›r›ld›¤› c. Bir proje olarak ayd›nlanma düflüncesinin en temel ögesi hangisidir? a. Bireycilik ve bireysel kimlik d. pozitivizm. Özgürlük. anlamland›rma. basitlik e. sentez. analiz. Bilimsel ve teknolojik geliflmeler b. Özgürlük ve özgünlük b. Afla¤›dakilerden hangisi postmodernizmin temalar›ndan biri de¤ildir? a. ilerleme d.72 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m 1. Afla¤›daki ifadelerden hangisi postmodernizmin anlamlar›ndan biri de¤ildir? a. Siyasi geliflmelerin nereye do¤ru gitti¤i 9. Sanatç›n›n topluma karfl› bir misyonunun bulunmas› b. iletiflimsel eylem. Determinizm. Nihilizm. Hümanist de¤erlerden ar›n›lmamas› e. Gerçek yaflamda belirsizlik ve karars›zl›¤›n olmamas› c. Lyotard’›n postmodern topluma yönelik olarak ileri sürdü¤ü ana problemi nedir? a. Sanat›n nas›l bir konum ald›¤› d. Sanatç›n›n topluma karfl› bir misyonunun olmamas›. Anlams›zl›k ve belirsizli¤in kabulü d. Rosenau’ya göre. hümanizm. Afla¤›dakilerden hangisi modern sanat›n temel özelliklerinden biri de¤ildir? a. Simülasyonlar ça¤›d›r. Afla¤›dakilerden hangisi postmodern sanat›n temel özelliklerinden biri de¤ildir? a. Büyük anlat›lar›n ütopik olmas›n› c. Dil oyunlar› e. 7. ‹ndeterminizm. Temsilin reddi ve kamusal alan›n çöküflü c. Yar›m kalan modernite projesini tamamlamak. Akl›n elefltirici gücünün ne oldu¤u b. Büyük anlat›lar›n insan› do¤ru temsil edememesini d. e. bireycilik. Uluslararas› iliflkiler . 2. Büyük anlat›lar›n bir paradigma oldu¤unu 10. Jameson postmodernizmi hangi ba¤lamda aç›klamaktad›r? a. Gerçekli¤in yerini imgelerin/göstergelerin almas› c. Her fleyden flüphe edilmesi e. günümüz toplumlar› için neyi önermektedirler? a. Evrensellik b. Evrenselcilik 4. Afla¤›dakilerden hangisi postmodernizmin temel ilkelerinden biri de¤ildir? a. 6.

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Jameson Yaflam› ve Postmodernizme Bak›fl›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e¤er kurallar yoksa oyun da yoktur. ‹flte tam da burada Lyotard’a göre yeni kurgulanacak epistemolojide gerçekli¤in do¤ru olarak yans›t›lmas› anlam›na gelen temsil sorununu d›fllamak gerekmektedir. diyalektik geliflim sonucu üç an mevcut olmufltur. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmodernizm ve Bilginin Konumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.3. Dolay›s›yla art›k geçerli olan bu yeni bilgi anlay›fl› sayesinde geliflmifl toplumlar büyük ve kapsaml› bir de¤iflim geçirmekte ve postendüstriyel toplumlara do¤ru evrilmektedir. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden gözden geçiriniz. nas›l konuflaca¤›n› bilmek. a 6. S›ra Sizde 5 Jameson postmodernizm teorisini. Postmodernite. Jean Lyotard anlat›sal bilginin önemine vurgu yapar. ‹kincisi. Her ifade bir oyundaki hareket olarak düflünülmelidir. Bir hareket ya da ifade kurallar› tatmin etmiyorsa tan›mlad›klar› . Geç kapitalizm dünyan›n art›k eskisi gibi olmad›¤›n› ifade eder ve metalaflma dinamik- 5. e 4. Kapitalizmde. bunlar›n kurallar› kendi içlerinde meflruluklar›n› tafl›mazlar ama aç›k ya da örtük bir anlaflman›n nesnesidirler. O kendisi için yeni bir epistemoloji gelifltirmektedir. c 10. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modern Sanata Karfl› Postmodern Sanat Anlay›fl›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Postmodernizm ise bir doktrine göndermede bulunur. e 7. Ünite . Bunlar piyasa kapitalizmi.Postmodern Sosyal Teori 73 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 1. kurumlar› ve iliflkileri ile modern dönemden farkl›l›k gösteren sanat ve kültürün teknolojik geliflmelerle iç içe geçti¤i modern sonras› ça¤›n varl›¤›na dikkat çekilen bir durumu ifade eder. ayn› zamanda toplulu¤un kendisi ve çevresiyle yaflad›¤› iliflkiye dayal› üç ayakl› bir yetki paylafl›m›n›n -nas›l yapaca¤›n› bilmek.tan›mlamas›n› gerektirir. Üçüncü nokta biraz önce söylenilen fley taraf›ndan önerilmektedir. böyle bir bilginin aç›k olmas› gerekti¤idir. Lyotard’›n burada vurgulamak istedi¤i topluma iliflkin bir bilginin olmamas› de¤il. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Anlat›sal bilgiden de bahsedilmesi gerekir. Anlat›lar hem toplumsal kurumlara meflruluk kazand›r›rlar hem de yerleflik kurumlar›n bütünleflmesine yönelik olumlu ya da olumsuz modelleri temsil ederler. Geleneksel toplumlarda anlat›sal biçimin modern toplumlarda ise bilimin üstünlü¤ü söz konusudur. Modernizmin radikal bir biçimde elefltirisini oluflturan bir ideolojiyi ça¤r›flt›r›r. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modern Sanata Karfl› Postmodern Sanat Anlay›fl›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. bilginin bütününü temsil etmez. bu kuramlar›n imkâns›zl›¤›n› da gözler önüne sermektedir. Geleneksel toplumlardaki anlat› gelene¤i. e 2. Hatta bir kural›n üzerinde son derece küçük tadili bile oyunun tabiat›n› de¤ifltirir. nas›l dinleyece¤ini bilmek. oyuna dâhil de¤ildirler. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden gözden geçiriniz. S›ra Sizde 4 Lyotard’a göre art›k büyük anlat›lara baflvurmaya gerek duymay›z. postmodern düflünürlerin belirttikleri gibi. Ernest Mandel’in geç kapitalizm teorisine dayand›rarak aç›klar. S›ra Sizde 2 Dil oyunlar› hakk›nda üç gözlemde bulundu¤u görülmektedir: Birincisi. a 3. tekelci dönem ya da emperyalist aflama ve çok uluslu kapitalizmdir. b S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Postmodern kavram› modernli¤i aflan ve modern sonras› topluma iflaret eden bir dönemi tan›mlamaktad›r. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ayd›nlanma Düflüncesine Tepki” konusunu yeniden gözden geçiriniz. S›ra Sizde 3 Lyotard’a göre bilimsel bilgi. Ona göre modern toplumun (sanayi toplumu) baflvurdu¤u büyük anlat›lar›n insan› do¤ru temsil edememesi. Anlat›sal bilgi ve bilimsel bilgi en bafltan beri rekabet içinde olmufllard›r. b 8. b 9. Bu an ayn› zamanda geç kapitalist dönemdir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modernizm Postmodernizm Karfl›laflt›r›lmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Çok uluslu kapitalizm içinde yaflad›¤›m›z dönemdir. Çünkü postmodern bilgi böyle bir meflrulu¤a gereksinim duymamaktad›r. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dilin Esnekli¤i ve Büyük Anlat›n›n Yitimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

(1999). Ankara: Vadi Yay›nlar›. ‹nal. Modern Sociological Theory. St. Toronto: The McGraw-Hill Companies. F. Ankara: ‹mge Yay›nlar›. Immanuel (2000). ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. ‹stanbul: Metis Yay. Çeviren: N. Gencay (2002). Besim (1995). Ak›l Tutulmas›. Massachusets-Oxford: Blackwell Publishers. (1999). F. Ed. (1996). S›ra Sizde 6 Günümüz kültürü. Bütün De¤erleri De¤ifltirifl Denemesi. ister istemez. Kellner Douglas (2000). F. . Horkheimer. hatta enformasyon ve bilinç d›fl› kürelere dahi s›zar. Derleyen ve Çeviren: Mehmet Küçük. George (1997). onun olumlu yönlerinin övgüye de¤er ölçüde olanaks›z oldu¤u bir postmodern kültür içinde yafl›yor olmam›zd›r. ‹stanbul: K›rkgece Yay›nlar›. Ahmet (2009). Sarup. Çeviren: Abdülbaki Güçlü. Ayd›nlanma Düflüncesi. Jean.Anthony Elliott. Smart. Jameson. Dolay›s› ile postmodernizm olarak nitelenen içinde bulundu¤umuz tarihsel dönem. Lyotard. Huyseens. “Postmodernizm”. Görgün-Baran. Lyotard. Çeviren: Ahmet Çi¤dem. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. Rosenau.74 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› lerini toplumsal ve kiflisel hayat›n her k›sm›na yayar. 2nd edition.Hill Com. Postmodernitenin Kökenleri. 33/Autumn pp. Çeviren: Selime Güzelsar›. Feodaliteden Küreselleflmeye. Ritzer. modernizm ve postmodernizm s›ras›yla piyasa kapitalizmi. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Bu demektir ki postmodernizmin toplumsal sorunlar›n çözümlenmesinde karfl›lafl›lan belirsizli¤in bizlerin düflüncesine de yans›m›fl olmas›d›r.. Best. Ankara: Dost Yay›nlar›. Ed. Çeviren: Mehmet Küçük. Jameson. ‹stanbul: Birey Yay›nc›l›k. Modernity and Postmodernity. Anderson. Toplumbilim Dergisi. Post-Yap›salc›l›k ve Postmodernizm. Pauline Marie (2004). Postmodern Teori. fiaylan. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Akay. “Toplumsal Teori Olarak Postmodernizm: Baz› Meydan Okumalar ve Sorunlar”. Umran. Jameson. (2009). Postmodernizm. J. Duke University Press. ‹stanbul : K›rkgece Yay›nlar›. Günümüzde postmodernizme iliflkin ideolojik yarg›lar›n. Postmodernizmin ABC’si. Anthony Elliott. The Postmodern Condition. Ritzer. Dellalo¤lu. New York: The McGraw . Postmodern Social Theory. London and New York: Rutledge. Philip (2005). Kötülü¤ün fieffafl›¤›. Postmodernism or Cultural Logic of Late Capitalism. Nietzsche. ‹stanbul: Ba¤lam Yay. Baudrillard. Çeviren: K. Key Ideas. Hutcheon. Postmodernity. New York. postmodern kültür art›k kapitalizmle iç içe geçerek toplumsal yaflam›n her alan›n da karfl›m›za ç›kmaktad›r. Massachusets-Oxford: Blackwell Publishers.11. Jean (1996b). London and New York: Routledge. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Postmodernizm ve Toplumbilimleri. Jameson’›n ifade etti¤i flekilde. Kültürel Kuram. Ankara: Lotus Yay›nevi. The Politics of Postmodernisim. Kant. Contemporary Social Theory. (1996). “Mapping the Postmodern” New German Critique. Jameson bu flemay› izleyerek kapitalizmin her bir aflamas›n›n bu aflamaya tekabül eden bir kültürel üslup oldu¤unu ileri sürer. Durham. Frankfurt Okulunda Sanat ve Toplum. Fredric (2005). Çeviren: S. Smith. M. Max (1998). üretti¤imiz yap›tlara oldu¤u kadar kendimize iliflkin yarg›lar›n sorgulanmas›na da iflaret etti¤i düflünülebilir. postmodernizmin genel anlamda kolayca reddedilmesinin nedeni. Çeviren: Ifl›k Ergüden.. “Ayd›nlanma Nedir? Sorusuna Yan›t”.. Linda (2002). Küçük. Bozkurt. Çeviren: M. Madan (2010). (2002) Güç ‹stenci. Postmodernizm ve Tüketim Toplumu. Say›. Ankara:Vadi Yay›nlar›. 5-52. Andreas (1984). Contemporaray Social Theory. Barry (1997). Böylece gerçekçilik. Kültürel Dönemeç. P. Çeviren: Tuncay Birkan. tekelci kapitalizm ve çok uluslu kapitalizmin kültürel düzeyleridir. The Cultural Logic of Late Capitalism. G. Inc. Luis. Fredric (1991). Featherstone. küresel ahlaki yarg›lar ya da onlar›n bir biçimde bozulmufl karfl›l›klar› olan popüler psikolojik tan›larla yeterli biçimde kavranabilir bir paradigma de¤ildir. Steven ve Douglas Kellner (1998). Modernite Versus Postmodernite. Çi¤dem. San Fancisco. Çeviren: Elçin Gen. ‹stanbul: ‹letiflim Yay. Çeviren: Orhan Koçak. Aylin (2006). Ali (2010). ‹stanbul: Ba¤lam Yay›nc›l›k. Inc. ‹brahim Gündo¤du. Postmodern Durum. ‹stanbul: Babil Yay›nlar›. ‹stanbul: Say Yay›nlar›.François (2000).

.

Modernlik ve Yahudi Soyk›r›m› aras›ndaki iliflkiye yönelik görüfllerini aç›klayabilecek. Postmodern düflünceye katk›lar›n› de¤erlendirebilecek. Postmodernlikle neyi kastetti¤ini tan›mlayabilecek. Küreselleflme yaklafl›m›n› özetleyebileceksiniz.4 Amaçlar›m›z • Postmodernlik • Geç Modernlik • Modernlik ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra Zygmunt Bauman’›n. Anahtar Kavramlar • Soyk›r›m • Bahçe Kültürü • Küreselleflme ‹çindekiler • G‹R‹fi • ZYGMUNT BAUMAN’IN HAYATI • ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹K DE⁄ERLEND‹RMES‹ • ZYGMUNT BAUMAN’IN POSTMODERNL‹⁄E YÖNEL‹K GÖRÜfiLER‹ • ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹K-POSTMODERNL‹K KARfiILAfiTIRMASI VE KÜRESELLEfiMEYE YÖNEL‹K GÖRÜfiLER‹ Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik . Modernli¤e yöneltti¤i elefltirilerin nedenlerini kavrayabilecek.

uygar toplumun vücudunda kanserli bir flifllik. al›fl›lagelmifl “s›radan” terimlerle kavranmas› hiç de kolay olmayan bir vaka oldu¤unu fark etti¤ini belirtir. O zamana kadar Holocaust’un (Yahudilerin topluca öldürülmesi). ihmal sonucu) inand›¤›n› belirten Bauman (1997. postmodernli¤e yaklafl›m› onu meslektafllar›ndan ve ça¤dafllar›ndan çok farkl› bir konuma yerlefltirmektedir. kendisinin ise di¤er pek çok kifliyle birlikte “postmodern” olarak adland›rd›¤› bir zaman diliminde ve kendi dünyam›zda yaflad›¤›m›z› ifade etmektedir (Bauman. uygarl›¤›n yüksek sahnesinde ve insano¤lunun kültürel zaferinin Bauman’›n modernli¤in (ya da modernitenin) karanl›k yüzü olarak gördü¤ü Holocaust. Ona göre Holocaust. efli Janina’n›n Nazi zulmünden kaçmak için gettoda gizlenerek geçirdi¤i özel yaflam›n›n öyküsünü yazd›¤› kitab›n› okuduktan sonra kendisinin bilmedi¤i ya da üzerinde çok fazla düflünmedi¤i pek çok fleyin oldu¤unu fark etmeye bafllad›¤›n› ifade etmektedir. dolay›s›yla da II. eflinin yazd›¤› kitab› okuduktan sonra Holocaust’un yaln›zca u¤ursuz ve dehflet verici de¤il. efli Janina’n›n yaflam öyküsünün. sosyal ve kültürel konularla ilgili çok say›da kitap ve makale yazan Bauman’›n ilgilendi¤i temel konular›n bafl›nda “modernlik” ve “postmodernlik” meselesi gelmektedir.7-11). tarihin normal ak›fl›nda bir kesinti. Bauman’›n modernlik ve postmodernlik ile ilgili yaklafl›m›n›. 2000. günümüzde yaflanan dönemin postmodern bir dönem oldu¤unu belirtir. modern ak›lc› toplumda. s. Modernli¤e yöneltti¤i elefltiriler. s. Çünkü Bauman. Ama Holocaust salt bir Yahudi sorunu ve yaln›zca Yahudi tarihinin bir olay› de¤ildi. Dünya Savafl› esnas›nda Hitler ve kurdu¤u Alman Nazi Partisi taraf›ndan Yahudilerin gaz odalar›nda ve konsantrasyon kamplar›nda topluca öldürülmesi ile sonuçlanan zulmü ve soyk›r›m› anlatmak için kullan›lan bir kavramd›r. gerçekten bir Yahudi trajedisi idi. . Avrupa’da II. de¤erlendirmeye geçmeden önce onun yaflam öyküsü hakk›nda k›sa bir bilgi vermek modernli¤e yönelik elefltirilerinin arkas›nda sadece bilimsel tespitlerinin de¤il kendisinin ve eflinin yaflam öyküsünün de bulundu¤unu görmek aç›s›ndan yararl› olacakt›r.33). George Balandier’in “modernlik ötesi” olarak isimlendirdi¤i. Dünya Savafl› s›ras›nda Yahudilere uygulanan soyk›r›m›n önemli bir yeri ve etkisi bulunmaktad›r. Holocaust. Ulrich Beck’in “düflünümsel modernlik”. Çünkü modernli¤e yöneltti¤i elefltirilerin temelinde kendisinin. Bauman. Modernli¤e yo¤un elefltirilerde bulunan Bauman. her ne kadar çal›flmalar›nda kendisini konumland›rd›¤› noktay› tam olarak belirtmese de Dennis Smith (1999) onu Postmodernitenin peygamberi olarak ilan etmifltir. “Postmodernlik ve Hoflnutsuzluklar›” isimli kitab›nda Anthony Giddens’›n “geç modernlik”.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik G‹R‹fi Siyasal. ak›ll›l›¤›n içinde anl›k bir delilik oldu¤una (kasten de¤il.

1971 y›l›nda Leeds Üniversitesinde D Ü fi Ü N E L ‹ M olarak göreve bafllar. TELEV‹ZYON Resim 4. Nazizmin kurban› olmas› ve Yahudi düflmanl›¤› S O R U onun yaflam›nda önemli bir yere ve etkiye sahiptir. Askerlik y›llar›nda yaralanan Bauman. 1939 y›l›nda henüz 14 yafl›nda iken Nazilerin Polonya’y› iflgal etmesi üzerine ailesiyle birlikte Stalin rejiminin hüküm sürdü¤ü Sovyetler Birli¤ine göç eder (Smith. adl› kitab›ndan ulaflabilirsiniz. 1999. Dünya Savafl›n›n ç›kmas› onun orduya kat›lmas›na neden olmufltur. Ancak II. 1954 y›l›nda Sosyal Bilimler Fakültesinde okutman olarak çal›flmaya bafllar. uygarl›¤›n ve kültürün bir sorunudur ve bunun araflt›r›lmas› gereklidir. E¤itiminin geri kalan k›sm›na Rusya’da devam eden Bauman’›n. 18 yafl›ndayken. Sovyetler Birli¤inde sürgündeki Polonya ordusuna kat›l›r ve ordu içerisindeki basamaklar› h›zla t›rman›r. II. ZYGMUNT BAUMAN’IN HAYATI Zygmunt Bauman. Bauman.38). 1966 y›l›nda Polonya Sosyoloji Derne¤i Yönetim Komitesi Baflkanl›¤›na seçilir. 2008. Son 40 SIRA yapmas› S‹ZDE y›lda 25’ten fazla kitab› ‹ngilizce yay›nlanan Bauman’›n çeflitli dergilerde çok say›da makalesi de yay›nlanm›flt›r. bafllang›çtaki hedefi fizikçi olmak ve üniversitede çal›flmakt›r (Jacobsen ve Poder. 1999. s. kendi yaflam tecrübesi. SIRA S‹ZDE Üç y›l ‹srail’de kald›ktan sonra k›sa süreli olarak Kanada ve Avustralya’da bulunur. Özellikle efli Janina’n›n savafl y›llar›ndaki kendi yaflam öyküsünü kitap olarak yay›nlamas› Bauman’›n modernliD ‹ Soyk›r›m›na KKAT ¤e ve Yahudi bak›fl aç›s›n›n de¤iflmesine neden olmufltur. Varflova Sosyal Bilimler Akademisinde efli ve hayat arkadafl› Janina ile tan›fl›r. 1950’li y›llar›n bafl›nda Varflova Üniversitesi Sosyal Bilimlerde yüksek lisans e¤itimini tamamlayan Bauman.38). 1953 y›l›nda 28 yafl›nda Yahudi düflmanl›¤›na/karfl›tl›¤›na maruz kalarak ordudan at›l›r ve sosyolog olarak akademik kariyerine bafllar. 1999. 1925 y›l›nda Polonya’n›n Poznan kentinde fakir bir Yahudi ailenin çocu¤u olarak dünyaya gelir. Bauman. gündelik yaflam ve kültür konular› üzerine kitaplar yazar. Daha sonra doktoras›n› tamamlar ve ‹ngiliz ‹flçi hareketi ile Sosyalist Parti hakk›nda çal›flmalar yapmak üzere London School of Economics ve Manchester Üniversitesine bir gezi yapar. zaman içerisinde iyileflerek 1945 y›l›nda Berlin’deki savafla da kat›l›r. Zygmunt Bauman’›n hayat› ve postmodernlik yaklafl›m› konusunda daha detayl› bilgiye K ‹ T A P Dennis Smith’in “Zygmunt Bauman. 1948 y›l›nda. 2008. yard›m edenler sayesinde ölüm kamplar›na sürgün edilmekten kurtulmufl biridir.5). Bauman. 1998 y›l›nda ise Adorno ödülünü kazanm›flt›r (Jacobsen ve Poder. 1951 y›l›nda resmen Komünist Partisi üyesi olur. emekli oldu¤u 1990 y›l›na kaSosyoloji Profesörü dar Sosyoloji Bölümünde ders verir. Nazi bask› ve zulmünden ac› çekmifl. Holocaust bu nedenle toplumun. Vaflova’n›n yoksul kesiminde yaflayan. Leeds kentine gider. Prophet of Postmodernity” (1999. Dolay›s›yla Bauman’›n. Smith. s. 1989 y›l›nda “Modernite ve Holocost” adl› kitab›ylaAMAÇLARIMIZ Amalfi ödülünü. Savafl›n bitiminden sonra Polonya’ya döner ve yeniden yap›lanan Polonya ordusunda komutanl›k düzeyine ulafl›r. ilerleyen dönemde ‹ngiliz sosyalizmi. Dolay›s›yla ona göre. Ancak 1968 y›l›nda Polonyal› gençleri Komünist Partiye karfl› k›flk›rtmak ve onlar› isyan etmeye teflvik etmek suçlamas›yla baflkanl›k görevi elinden al›n›r. 1943 y›l›nda. Bauman.78 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› zirvesinde do¤mufl ve uygulanm›flt›r. Bunun üzerine efli ve çocuklar› ile birlikte Avusturya’daki s›¤›nmac›lar kamp› üzerinden ilk önce ‹srail’e gider. Dünya Savafl›n›n sona ermesinden sonra. s. Yaflad›¤› dönemin ve olaylar›n Bauman’›n üzerinde büyük etkisi olmufltur. Amerikan sosyolojisinin elefltirisi.1 Zygmunt Bauman SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . Polity Pres). maruz kald›¤› olaylar ve yaflad›¤› trajediler onun sosyoloji ve ilgilendi¤i konular üzerinde çok etkili olmufltur. s. Bu y›llarda Bauman komünisttir ve Polonya ‹flçi Partisi üyesidir (Smith. Bauman. Janina.5-6.38-41). 1970 y›l›nda ‹ngiltere’ye. s.

ayartan ya da k›flk›rtan fakat sürekli uzayan. tart›flmalardaki yerini belirleme amac›yla modernlikten ne anlad›¤› ve modernli¤in hangi dönemi kapsad›¤› konusuna aç›klama getirir. Bauman’a göre (2003. (2) Kapitalist ve daha sonra da komünist endüstri toplumunun geliflmesiyle de toplumsal olarak kurulan bir yaflam biçimi olarak olgunlu¤a eriflen tarihsel bir dönemdir”. Ancak Bauman. bir toplumsal düzenin nas›l iflledi¤i konusundaki görüfller. Modernli¤in yafl› konusunda herhangi bir uzlaflman›n olmad›¤›n› ileri süren Bauman. psiflik anlamda modernlik ise kimlikle. s. yüzy›ldaki bir dizi derin toplumsal. nesnenin gözden kaybolmaya bafllad›¤›na dikkat çeker. Ona göre “Modernizm”. Dolay›s›yla ona göre modernlik söylemlerinin tarihi toplumsal dünyan›n nas›l bilinebilece¤i ve düzenli bir flekilde nas›l de¤ifltirilebilece¤i konusundaki keflifler olarak okunabilir (Wagner. s. edebi. Ancak modernli¤in kaç yafl›nda oldu¤u tart›flmal› bir sorudur. modernlik de böyle bir çabaya giriflildi¤inde ele geçmez hale gelir. Bunlardan ilki (›) toplumsal dünyan›n kavranabilir oldu¤u. Wagner’e göre modernli¤in kökenlerinde. Bauman’›n kendi kulland›¤› biçimiyle modernlik kesinlikle modernizm de¤ildir. Söz konusu standartlar vaat edilmifl topraklara ulaflma umudunu her zaman yeterince h›zl› koflmama suçuyla birlefltiren ve daima suçlay›c› bir konumda olan standartlard›r (Bauman. Söz konusu standartlar her zaman için yar›n›n bugünden daha iyi olaca¤›n› vaat etmektedir. s. t›pk› varl›¤›n süre giden ak›fl›ndan çekip almaya çal›flt›¤›m›z bütün öteki yar›m bütünlükler gibi. yüzy›lda Bat› Avrupa’da bafllayan Ayd›nlanma. 1996.248).12-13). Bauman’›n yukar›da toplumsal anlamda bahsetti¤i standartlar gibi kimlik de Bauman’a göre modernlik 17. Ünite . Kapitalizm. Ona göre modernlik: “Bat› Avrupa’da. postmodern durumun ilk belirtileri olarak görülebilen entelektüel bir ak›md›r. bu yüzy›l›n bafl›nda olgunlaflan ve geriye bak›ld›¤›nda (Ayd›nlanmayla analojik olarak) postmodern bir “proje” ya da postmodern durumun ilk belirtilerinin ç›kt›¤› evresi olarak görebilecek entelektüel (felsefi. bir misyon ve bir sorumluluk olan varl›k gerçe¤iyle ilgilidir. Bauman’›n toplumsal anlamda modernlik de¤erlendirmesine göre yar›n. bir nesnenin yafl›n› ciddi flekilde bulma çabas› bafllad›¤›nda. bir ödev. standartlar. s. modernlik projesinin çok temel iki varsay›ma yasland›¤›n› belirtir. modernizm felsefe. henüz burada olmayan. s. her fleyden önce bir s›n›r uygarl›¤›d›r. 2000.13). daima sonraki bir gün olaca¤› için standartlar vaadini daima canl› ve tertemiz tutacakt›r. Bu uygarl›k. Bauman’a göre. XVII. yap›sal ve entelektüel dönüflümle bafllayan ve (1) Ayd›nlanman›n geliflmesiyle kültürel bir proje olarak. ancak ve yaln›zca vaat ve ümit edilen bir bafllang›ç mekân› olarak baz› s›n›rlar var oldu¤u sürece ya da dünyan›n kendisini bir s›n›r olarak alg›lamas›na izin verdi¤i sürece yaflayabilir. Standartlardan kastetmek istedikleri: Cezbeden. Ona göre toplumsal anlamda modernlik. Dolay›s›yla da bu konudaki tart›flma hiç çözüme kavuflmayacakm›fl gibi görünür. s.37). (›) toplumsal ve (››) psiflik anlamda modernlik ayr›m›na gider.4. daha önceki dönemin birçok münferit entelektüel olay›na kadar geriye do¤ru izlenebilse de. ve komünist endüstri toplumunun geliflimini de kapsayan tarihsel bir dönemi tan›mlarken. (››) ikincisi ise flekillendirilebilir (ya da yönetilebilir) oldu¤u yönündedir. . Bauman’a göre modernlik (2001. sanatsal) bir ak›md›r (Bauman. ümit ve suçlulukla ilgilidir. Modern düflüncenin dünyan›n de¤ifltirilebilece¤i fikriyle birlikte do¤du¤unu ileri süren Bauman (2003. arzu edilir bir düzene eriflmenin gereklilikleri konusundaki genel ve genifl kapsaml› sonuçlarla birleflmifltir. kovalayanlardan daima bir-iki ad›m önde olan ve her halükarda peflindeki avc›dan biraz daha h›zl› giden fleylerdir. 2003.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 79 ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹K DE⁄ERLEND‹RMES‹ “Modernli¤in Sosyolojisi” (1996) isimli kitab›nda Wagner.23). edebiyat ve sanatta.99).

Ancak her köfleden sonra yeni bir köfle ç›kar.100). Bauman’›n modernli¤e yöneltti¤i elefltirilerin bafl›nda modernli¤in farkl›l›¤› bir suç. göreceli¤i. s. çekicili¤ini daima koruyan ve asla ulafl›lamayan kimli¤e do¤ru kulaç atmak. modernlik anlay›fl›nda olan fley olacak olan taraf›ndan peflinen hükümsüz k›l›nmaktad›r. 2000. s. Farkl›l›¤›n modernlikten önce normal bir fley olarak karfl›land›¤›n› belirten Bauman (2003. Dolay›s›yla her baflar›. Bu duruma ba¤l› olarak da ulafl›lan sonuç düzenlemeler. bir düzen rüyas›na sahip olan modernite. Ona göre. ucunda ne oldu¤u bilinmeyen bir kendi kendini silme. yasalar ve ahlaki kodlar yoluyla düzen yaratmaya kalk›flan bir toplum olmufltur. bugün. modernitenin bütünüyle olumsall›¤›n (flans. Bauman’a göre. vizyonun güzelli¤i ayn› zamanda gerçekli¤i çirkin k›lan fleydir. Bauman’›n ifadesiyle modernlik. duygusall›k d›fl› bir fley olarak. Fakat anlam›n› da bu iptalden almaktad›r (Bauman. Ona göre bu öz elefltiri hiç bitmeyen. hoflnutlu¤u ertelemeye haz›r olmak de¤il. . Bu duruma karfl›n kifli.80 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› daima bir ad›m ileridedir ve kiflinin buna ulaflmak için nefes nefese koflmas› gerekmektedir. Örne¤in Modernite s›n›fland›rma yoluyla düzen yaratma faaliyetinde ikili karfl›tl›klar üretmifltir (Smith. ne kadar h›zl› olursa olsun. kendi örne¤inin solgun bir kopyas›ndan baflka bir fley de¤ildir. ‹flte flu köfleyi dönünce yerleflebilecek misafirperver bir yer vard›r.314). daha do¤rusu. postmodern insan (yani modern korku ve yasaklardan kurtulan modern insan). 2005. adalet ve ak›l için evrensel olarak uygulanabilir standartlar belirlerken. farkl›l›¤›n. kontrol etme. Bauman. saklanarak yaflad›¤› ve bu günahkârl›¤›n lekesinden utanmay› ö¤rendi¤i birkaç yüzy›ldan sonra. Böyle bir dünyada bütün sakinler bir yere yerleflmek için dolaflan göçebelerdir. Bauman’a göre. Ona göre insani farkl›l›¤›n. hareketli olmay› da seçmez. “Bugün” ise yar›n›n henüz filizlenen bir önsezisi ya da daha alt/afla¤› ve bozulmufl bir yans›mas›ndan baflka bir fley de¤ildir. hoflnut olman›n imkâns›zl›¤›d›r. bu isteklere iliflkin olumsuz sonuçlar da ortaya ç›km›flt›r. Ancak kifli t›pk› modern olmay› seçmedi¤i gibi.326). biliflsel olarak odaklan›lan bir fley de¤ildi. kendi kendini hükümsüzlefltirme egzersizidir. hem toplumsal hem de psiflik olarak modernli¤i sürekli bir öz elefltiri durumu olarak de¤erlendirir. Kifli ümidin çekmesi ve suçun itmesiyle koflmaktad›r. çeflitlilik) kontrolüne iliflkin oldu¤unu ileri sürer. fleylerin ezeli düzeninde var oldu¤u ve olmas› gerekti¤inin düflünüldü¤ünü ileri sürmektedir. Modern anlay›fl do¤ruluk.100). s. büyük suç olarak görmesi gelmektedir. Farkl›l›k postmodern düflüncede güzel bir fley olarak de¤erlendirilmektedir. insana emeklemek gibi gelmekte ve onu tedirgin etmektedir. olmal›d›r. yeni hüsranlar› ve henüz serpilmemifl yeni ümitleriyle beraber yepyeni bir köfle (Bauman. Bauman’a göre. farkl›l›¤› sevinç ve coflkuyla karfl›lamaktad›r. bugünün sakat ve gayri meflru gerçekli¤inden geri çekilmek gibi tuhaf bir görüntü çizmektedir. Bauman’›n Modernite Elefltirisi Bir postmodern düflünür olarak Zygmunt Bauman. vizyonun güzelli¤i ve gerçekli¤in çirkinli¤i aras›nda gidip gelen bir dünyaya at›lmakla zaten harekete bafllam›fl olmaktad›r. Bauman’›n de¤erlendirmesinde gerçek anlamda modern. Hatta farkl›l›k. durman›n imkâns›zl›¤›d›r. belirsizli¤i ve mu¤lâkl›¤› bast›rmaya çabalam›flt›r. Modern olmak hareket halinde olmakt›r. düzenleme ve s›n›fland›rma düflüncesine tak›lm›flt›. s. kurumlar. Bu durum bütünüyle çok asil bir çaba gibi görünürken. olmak zorundad›r. Ancak bu koflu. 2000.

Modernli¤in düzen arama anlay›fl›na. Bauman. “do¤a” ile “insan eseri” yasalar. de¤iflmez. Bunlar sanki yerinden oynat›lmas› imkâns›z o ayn› sert kayadan oyulmufllard› (Bauman. ayn› fleyin flehirli halk kadar köylü serfler için de geçerli oldu¤unu belirtir.ya da en az›ndan ayr›lmas› gerekti¤i. Bu durumun arkas›nda özellikle farkl›l›klar›n do¤al.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 81 Bauman’›n modernli¤e yöneltti¤i elefltirilerin temelinde yatan esas nedenlerden biri: Modernli¤in “farkl›l›¤›” bir suç olarak görmesidir. daha iyi denetlenebilir ve daha etkin uygulan›r hale gelmesinden dolay› tam bir kaosa neden oldu¤unu ileri sürmektedir. “do¤a” ile “kültür”. tüm modern toplumlar›n en bariz göstergesi olan düzen aray›fl› ve müphemlikle mücadelenin en b›kt›r›c› ama kaç›n›lmaz iç çeliflkisidir (Bauman.208). modern zamanlarda her bir düzen adac›¤›n›n daha fazla biçimlendirilebilir. 1998. modernlik öncesi dönemde farkl›l›klar›n kuflku götürmez. Bauman. s. müphemlik de olmazd›. Çünkü ona göre ele geçirilip zapt edilecek kaos sorunu çözmeyecek yeni sorunlar›n yarat›lmas›na neden olacakt›r (Bauman. bu ba¤lamda göreceli¤i. insanlar ve onlar›n çok say›daki özelliklerinin iç ve d›fl. insan›n herhangi bir bilinçli çabas›n› gerektirmeyen bir fley olarak görülmesi yat›yordu. on alt›nc› yüzy›l›n sonuna do¤ru ahenkli ve yekpare dünya tablosunun Bat› Avrupa’da da¤›lmaya bafllad›¤›n› ileri sürmektedir (Bauman.197). düzensizlik. müphemli¤i. Bauman. içinde her fleyin ve herkesin yerinin önceden takdir edildi¤i ve sonsuza dek olduklar› gibi kalmaya yazg›l› oldu¤u.4. Ünite . daimi. “‹lahi Düzen”in parçalar› olarak alg›land›¤›n› ileri sürmektedir. Farkl›l›klar›n. Her dikotominin müphemlik üretti¤i görüflünde olan Bauman’a göre. Örne¤in bir asil do¤du¤u andan itibaren bir asildi ve asillerin yapt›¤› hemen hiçbir fley onlar› bu niteliklerinden mahrum b›rakamaz ve baflka biri yapamazd›. kaos anlam›nda kullan›r. s. 1998. “Müphemlik” kavram› Bauman’›n çal›flmalar›nda önemli bir yere sahiptir. Bauman. dünyan›n geriye kalan›yla ayn› biçimde sa¤lamca kurulmufl ve yerleflmifl bir durum olarak görülüyordu. Asl›nda insanl›k durumu. Ona göre müphemlik bütün aç›k ve net projelerin. Ona göre bu durum belki de.varsay›m›ndan ç›kmaktad›r. her düzen aray›fl›nda zorunlu olarak boy gösteren dikotomik görüfl olmasayd›. insan müdahalesinden ba¤›ms›z olarak görüldü¤ünü. anlaml› ya da anlams›z olarak kesin çizgileriyle ayr›labilece¤i. hatta insan eseri bile say›lmad›¤›n› ifade etmektedir. s. s›kl›kla “pre-modern” kullan›l›r) kategoriler aras› ayr›mlar›n ve bölünmüfllü¤ün korunmas›na genelde günümüze k›yasla daha az dikkat edilir ve daha az gayret sarf edilirdi. adalet ve ak›l için evrensel olarak uygulanabilir standartlar belirleme ve s›n›fland›rma yoluyla düzen yaratma faaliyetine girmifl. yak›n çevremizdeki dünya parças›n› kural tan›r. 1998. Bauman’a göre. belirsizli¤i ve mu¤lâkl›¤› bast›rmaya çabalam›fl. faydal› ve zararl›. do¤al ve insani düzenler aras›nda ayr›m yapman›n nedeni yoktu.200). Ona göre söz konusu dönemden önce yayg›n olan koflullarda (onlar› mevcut koflullardan ay›rmak için. sorun çözmekdeki en çarp›c› baflar›lar›n çözüm gerektiren sorunlar toplam›na yenilerini eklemekten baflka ifle yaramad›¤›n› ileri sürmektedir. farkl›l›¤› da bir suç olarak görmüfltür. Modern dönemin bir özelli¤i olan kaos yerine düzen getirme. kestirebilir ve denetlenebilir k›lma mücadelesi . kaosa karfl› mücadelenin görünür bir sonuca ulaflmaks›z›n sürüp gidece¤i görüflündedir. tekdüze bir biçime sokma çabalar›na yo¤un elefltiriler getiren Bauman.209). Bauman’a göre müphemlik. Bauman. ilgili ve ilgisiz. s. 1998. s. Bundan dolay› da Bauman.196). bundan dolay›. 1998. Modernite do¤ruluk. istisna tan›mayan s›n›fland›rmalar›n kaç›n›lmaz bir sonucudur (Bauman.

Asl›nda kendini. 2003. modernlikle önemli bir ba¤lant›s›n›n oldu¤unu ileri sürmektedir. toplumsal geliflmesini tamamlayamam›fl. 1997. neyin yabani ot ya da haflarat oldu¤unu belirleyen bir tasar›m olarak anlafl›l›r ve evrendeki tüm ögeleri kendisiyle olan iliflkisine göre s›n›fland›r›r. genelde bir bahç›vanl›k ifli gibi ele almaktad›r.82 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Bauman’a göre (1998.125-126). Bauman (1997. 1997. kendili¤inde duydu¤u yayg›n güvensizlik ve dolay›s›yla yapay bir düzene duydu¤u özlemle tan›mlar. Ona göre modernlik.126). daha do¤rusu modernleflmemifl toplumlardan birinde de¤il de modernli¤in en üst aflamas›n› yaflayan Avrupa’daki bir toplumda gerçekleflmifl olmas›d›r. baz› araç ve hammadeler gerektirir. Bauman. toplumu bahçe gibi gören tüm görüfller toplumsal do¤al ortam›n baz› bölümlerini yabani otlar olarak nitelerler. yeni sorunlar yarat›r. Bauman’›n yaflam hikâyesinde de de¤indi¤imiz üzere. Bahçe tasar›m› yabani otlar›n› belirledi¤ine göre bahçe olan her yerde yabani ot da olacakt›r. Her yeni ad›m yeni türden müphemlikler do¤urur ve böylelikle-benzer sonuçlar do¤uracak-daha baflka ad›mlar›n at›lmas›n› zorunlu k›lar. s. s. insan etkinli¤inin özgün bir alan›n› düzenli k›lma yönünde at›lan her yeni ad›m. Çünkü bu mücadelenin kendisi kendi baflar›s›na en önemli engeli oluflturmaktad›r. yerinden ç›kar›lmal› ve toplum s›n›rlar›n›n d›fl›nda tutulmal›d›r. Dolay›s›yla Bauman için ›rkç›l›k. soyk›r›m›n yeterli sebebi olmasa da gerekli kofluludur (Bauman. Bauman’a göre. s›n›rlar› aflman›n daha önce hiç olmad›¤› kadar .208-209). neyin hammade. Yahudilere uygulanan soyk›r›m›n tarihin ak›fl›nda basit bir olay olmad›¤›n›. topluma bir bahçe gibi yaklaflanlar›n yapmas› gereken birçok fleyden yaln›zca biridir. yetifltirilecek ve yabani otlar› denetime al›nacak bir fley olarak gören modernli¤in “bahç›van” devlet anlay›fl› durmaktad›r (Bauman. s. bahçenin yapay düzeni. Dolay›s›yla modern soyk›r›m. yönetti¤i toplumu düzenlenecek. onun modernli¤e. neyin yarars›z. tek sorun çözücü eylemlerden do¤maktad›r. tüm bu yollar yetersiz kal›rsa öldürülmelidir”(Bauman. modern kültür kendini ideal bir yaflam›n tasar›m› ve insan iliflkilerinin kusursuz düzeni olarak tan›mlamakta. hedefli. k›s›tlanmal› yay›lmalar› önlenmeli. modern teknoloji ve devlet gücünün modern biçimleri olmaks›z›n düflünülemez. Bauman’a göre. “Bunlar. do¤ay› ve aralar›ndaki ayr›m›. modern kültür gibi. Bat› Avrupa’da on yedinci yüzy›lda ortaya ç›kt›¤›n› belirtti¤i modernli¤in kültür anlay›fl›n› bahçe kültürüne benzetir. s. s. Modern anlay›flta yabani otlardan ar›nd›rma y›k›c› de¤il. Ona göre. Kaos.71). düzen her fleyden önce. Bauman’a göre. Çünkü baflar›n›n yaln›zca insansal de¤erlerle ölçülebilece¤ini ilan etmifl bir ça¤. Ancak modern bahçe kültürü anlay›fl›na göre bu yabani otlar›n yok edilmesi gerekmektedir. Genel plandan ayr› olarak. yap›c› bir etkinlik olarak de¤erlendirilmektedir. Düzensizli¤in amans›z tehdidine karfl› da savunma gereksinimi vard›r. di¤er yabani otlar gibi ayr›lmal›. neyin ilgisiz. neyin zararl›.31). Bauman’a göre. kimli¤ini ise do¤aya duydu¤u güvensizli¤in d›fl›nda oluflturmaktad›r. insan dünyas›n›n bir parças›n›. Bauman’› bu düflünceye sevk eden temel neden Holocaust’un. Yahudi soyk›r›m›n›n arkas›nda. modernlik ›rkç›l›¤› olanakl› k›lmakla kalmaz onu için bir talep de yarat›r. Dolay›s›yla kusursuz bir bahçenin yap›lmas› ve korunmas› iflinde bir araya gelen di¤er etkinliklerden tür olarak farkl› de¤ildir. özellikle dar bir alana odaklanm›fl. sonuçsuz kalmaya mahkumdur. modern bilimin ilerlemesi. neyin araç. Bu özelli¤i ile ›rkç›l›k kesinlikle modern bir üründür. Yahudi bir ailenin çocu¤u olan Bauman. görev yönelimli. modern soyk›r›m›. modern kültüre yöneltti¤i elefltirilerin arkas›nda kendi yaflam öyküsü de yatmaktad›r. Bauman’a göre. eski sorunlar› ortadan kald›rsa bile.

s. postmodernizmden anlafl›ld›¤› koK ‹ne T A P nusunda da birçok kavray›fl›n oldu¤unu belirtir. modernizm ak›m›nda. modernli¤in bütününe sa¤duyulu ve elefltirel bir gözle bakabilir. henüz modern ça¤dan uzaklaflmadan ve yaratt›¤› türbülans›n sonuçlar›n› hissederek. Bundan dolay› Bauman’a göre. baz›lar› için tüTELEV‹ZYON ketimcilik ve seçenek bollu¤u anlam›na geldi¤ini ifade eden Bauman. s. hâlâ bizimle ve canl› varl›¤›Sbir O Rflekilde U AMAÇLARIMIZ n› sürdürmektedir. Bauman. modern dönemin sonu anlam›n› tafl›mamaktad›r. Sarmal onun K ‹ T AYay›nevi) P Modernlik ve Yahudi soyk›r›m› aras›ndaki iliflkiye yönelik iddialar›n› ve kurdu¤u ba¤lanSIRA S‹ZDE t›y› daha iyi anlaman›z ac›s›ndan yard›mc› olacakt›r. S O R U AMAÇLARIMIZ D‹KKAT K ‹ T A P SIRA S‹ZDE TELEV‹ZYON AMAÇLARIMIZ ‹NTERNET K ‹ T A P ZYGMUNT BAUMAN’IN POSTMODERNL‹⁄E YÖNEL‹K AMAÇLARIMIZ GÖRÜfiLER‹ Postmodernizm ak›m›n›n önemli temsilcilerinden bir olan Bauman. Holocaust’un modern uygarl›¤›n bir baflar›s›zl›¤› kadar. bu durum modernli¤in sonunu. savurgan ve yetersiz olduklar›n› göstererek geride b›rakm›fl S O R U ve rezil etmifltir (Bauman. 1997. kendisiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ne denli ilkel. s. pek de k›sa olmayan dizinin bir baflka bölümüdür. Zygmunt Bauman’›n “Modernite ve Holocaust” adl› kitab› (1997. postmodernite. felsefecilere göre ise radikal. modernleflmemifl ya da en az›ndan öncelikle modern olmayan savafl›mlarda kullan›lan. Ama onun tafl›d›¤› özelliklerden baz›lar› geçmiflteki soyk›r›mlar›n hiç birinde yoktur. Postmodernli¤in baz›lar› için mimaride bir tarz. zay›fl›¤› ve beceriksizli¤iyle de¤il do¤rudan katk›da bulundu¤unu akla getirir.111-112). Ona göre modernlik tan›mlay›c› özelliklerinin en tan›mlay›c› olan biçimiyle yani ümitle. Holocaust. inflas›ndaki sa¤laml›k hakk›nda yarg›da bulunabiliriz. D‹KKAT 1 SIRA S‹ZDE D‹KK AT SIRA S‹ZDE DÜ fiÜNEL‹M Bauman’a göre postmodern dönem. kendi imkans›zl›¤›n› a盤a vurmaktad›r.Dmodernli¤in bitti¤ini göstermiyor. bir ürünü oldu¤u izlenimini de verir. 1997. TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON ‹NTERNET . teknoloji ve devlet gücünün modern biçimleri taraf›ndan üretilir. modernlik kendisine çevirerek. ustaca yönetilip koordine edilenDÜfiÜNEL‹M yap›lm›fl her fley gibi. bu özelliklerdir. modern kültürü neden bahçe kültürüne benzetmektedir? SIRA D ‹ K S‹ZDE KAT Modernli¤in y›kmaya kalk›flt›¤› fleylerin günümüzde öç ald›¤›n› ileri süren BauSIRA Ü fi ÜS‹ZDE NEL‹M man’a göre (2000. Bu. her konuda ol‹NTERNET du¤u gibi postmodernizmin tan›mlanmas›.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 83 kolaylaflt›¤› yeni koflullarda. çok farkl› insanlara çok farkl› fleyler anlat›r. s›n›r çizmenin ve s›n›rlar› koruman›n kefaretini ödeyecek bir yak›flt›rma teorisine gerek duyar.305-306).4. Yahudi soyk›r›m›n›n tarihteki di¤er soyk›r›mlardan farkl›l›¤›n› afla¤›daki flekilde dile getirir: Holocaust.13). planl›. Holocaust’un ortaya ç›kmas›nda ve bu suçun ifllenmesinde modernli¤in rolünün pasif de¤il aktif olSIRA S‹ZDE oldu¤u du¤unu düflündürür.90). Bunlar›n varl›¤› modernli¤in Holocaust’a. baz›lar› için gerçekli¤in ve televizyonun bulan›klaflmas›. s. kuflkucu bir ruh hâlini anlatt›¤›n› ileri sürmektedir (Smith. Özellikle dikkat edilmesi gereken. Bu. Ünite . Bu özelliklerde belirgin bir modernlik kokusu vard›r. Kendi durumlar›ndaki as›l yenili¤in ise bugünkü bak›fl noktalar› oldu¤unu ifade eden Bauman’a göre. ‹ N T E Rbak›fl›n› NET Bauman’a göre (2003. baflka bir anlamda. bilimsel bilgilerle ve uzmanl›kla yürütülen. Modern bilim. Modernlik ›rkç›l›¤› olanakl› k›lmakla kalmaz onu için bir talep de yarat›r. tümüyle modern bir silaht›r (Bauman. s. performans›n› de¤erlendirebilir. Bauman’a göre. 2005. ›rkç›l›k. 121-122). Yahudi soyk›r›m›n›n arkas›nda yatan önemli nedenlerden biri olarak modernli¤i gören Bauman. yeltenilmifl kitle k›y›mlar›ndan oluflan uzun bir dizinin ve bunlar aras›nda baflar›lm›fllar›n oluflturdu¤u. sözde modernlik öncesi tüm benzerlerinin. modern biçimde -ak›lc›. Bauman için ›rkç›l›k modern bir üründür. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U Bauman.

çeliflkili niyetler oldu¤unu gören bir modernlik. ne evrenselli¤i hedefleyen bir yaflam biçiminde eritilecek ne de evrensel tahakkümü hedefleyen bir biçim taraf›ndan de¤ersizlefltirilecek bir fleye indirgenemeyen ve bununla harmanlanamayan bir fley olarak alg›land›¤›nda. gördüklerini tamamen sevmeyen ve de¤iflme gereksinimi hisseden modernlikten baflka bir fley ( ne eksik ne fazla bir fley ) de¤ildir. er ya da geç arkada b›rak›lacak bir istasyon olmay›p varoluflun kurucu bir niteli¤i olan bir ço¤ulluktur. 2003.mahkemelerde geçen bir zihniyet olarak de¤erlendirmektedir.327).modernlik oldu¤unu ileri süren Bauman. önceki süreçten kesin bir kopma ya da belirgin bir farkl›laflma yoktur. kendi imkâns›zl›¤›n› kabul eden modernliktir.347-348). Bauman. kendisinin psikanalistli¤ini yapan. Bauman. bunlar›n birbirlerini iptal eden. Bauman. Dolay›s›yla s›n›rlara s›n›r koyan postmodernli¤in.davac› ya da daval› olarak. postmodernli¤in. özünde çok anlaml› ve tart›flmal› olan postmodernlik düflüncesinin ço¤unlukla iflaret etti¤i fleyin dünyan›n ortadan kald›r›lmas› imkâns›z ço¤ullu¤unun kabulü oldu¤unu belirtir. kendi ay›rt edici özelli¤i olan farkl›l›¤a.iyi ya da kötü. yaflam biçimlerinin farkl›l›¤›. modernli¤in d›fllanmas›. Bu konumundan dolay› da postmodernli¤in kendisine tokat atana öbür yana¤›n› da uzatmaya zorlanabilece¤ine iflaret etmektedir. Çünkü onun yaklafl›m›nda postmodernli¤in d›fllama gücü zay›ft›r. Çünkü paradoksal olarak. dünyan›n büyüsünü bozmak için giriflilen. Bu ço¤ulluk.84 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› bunun postmodenlik düflüncesinin anlam› oldu¤unu ileri sürmektedir. rüfltüne ermifl modernliktir: Kendisine içerden de¤il de d›flar›dan bakan. bu durumu postmodernli¤in do¤as›na ba¤lar. Dolay›s›yla postmodernlik. Bauman. tektiplilik ve evrenselcilik gibi modernli¤in merkezi de¤erlerinin iflaretlerini tersine çevirdi¤i görüflünü paylafl›r. Postmodernlik. müphemli¤in üstesinden gelmeyi ve ayn›l›¤›n tek anlaml› kesinli¤ini hedefleyen tipik modern güdüden tamamen özgürleflme anlam›na gelmektedir. itibars›zlaflt›r›lmas› ya da sona erdirilmesi de¤ildir. dikkatle ve sa¤duyuyla bakan. kendini gözetleyici bir modernlik. postmodernli¤in kendi kimli¤ini inkâr etmeden modernli¤i d›fllayamayaca¤›n›n alt›n› özellikle çizer. Örne¤in Dennis Smith. postmodernli¤in. s. henüz ulafl›lmam›fl mükemmelli¤e giden yoldaki geçici. bununla birlikte yaflamaya kararl› olan. bir zamanlar bilinçsizce yapt›¤› fleyleri bilinçli biçimde terk eden modernliktir” ( Bauman. sonunda sonuçsuz kalan uzun ve gayretli modern mücadeleden sonra dünyan›n “yeniden büyülü hâle getirilmesi” olarak de¤erlendirilebilece¤i görüflündedir (Bauman. daha önce asla dile getiremedi¤i niyetlerini keflfeden. Ona göre. Bauman’›n de¤erlendirdi¤i biçimiyle postmodernlik.46). Postmodernlik. Ona göre postmodernlikte. kan düflman›yla. ayn› zamanda yüksek bir pozitif de¤er rütbesine ç›kar›l›yor. “Postmodernlik illa da modernli¤in reddi. Bauman. Postmodernli¤in ise otoritesini tan›d›¤› hiçbir mahkemenin olmamas›ndan dolay› baflvuraca¤› mahkemenin de olamayaca¤›n› belirtir. s. Postmodernli¤in. ayn› evde uzun ve çetin bir ömür sürmeye mahkûmdur (Bauman. Bundan dolay› postmodernlik. eldeki her fleyin modernli¤e terk edilmesi anlam›na gelecektir. modernli¤i de dâhil etmekten baflka çaresi yoktur. onu postmodernitenin peygamberi olarak ilan etmifltir. kazanç ve kay›plar›n›n tam bir hesab›n› yapan. sadece kerhen kabul edilmiyor. s. akademik düzeyde postmodernitenin önemli düflünürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. durumuna ve geçmiflte yapt›klar›na daha derinlemesine. modern pratiklerin . kendi kendisine. Bauman. 1998b. Bauman. Zygmunt Bauman’› postmodernizmin en etkili düflünürlerinden biri olarak gördü¤ünü belirtmekle kalmam›fl. kendi orijinal projesinin uygulanamazl›¤›n› kabul eden modernliktir. Bauman’a göre. do¤ufluyla mahkemelik olan ve ömrü. kendi imkâns›zl›¤›yla uzlaflan. 2003. Postmodernlik. modern zihniyeti.

müphemli¤in üstesinden gelerek bunun yerine tek anlaml› kesinlik olarak gördü¤ü ayn›l›¤› hedefleyen modern güdüden tamamen özgürleflmek ve tek tiplilik ve evrenselcilik gibi modernli¤in merkezi de¤erlerini tersine çevirmek demektir. Nitekim postmodernlik ilke olarak farkl›l›¤› d›fllamak yerine tan›yan ve bütün yaflam biçimlerine izin veren. eflitlik ve kardefllili¤in. Bauman. s. Hatta hoflgörünün. Di¤er bir ifade ile hiçbir yaflam biçimi. Bauman. modern zamanlar›n büyük oyununu pek çok küçük ve yeterince eflgüdümlenmemifl. uzlafl›. tek bafl›na. zorbal›k ve vicdans›zl›¤a karfl› çok zay›f bir savunma silah›. düflman güçlerin geçici bir dengesi olmaktan baflka bir anlamda mümkün hâle gelmektedir. savunmas›z bir hedef. s. s. dayan›flma hâlinde olanlar›n hiçbirinin. Ona göre e¤er hoflgörü dayan›flmaya dönüfltürülebilirse ateflkes bar›fla bile dönebilir (Bauman. Bununla birlikte postmodernlik do¤as› gere¤i hiç bir zaman modernli¤in yerini alamaz. Ancak bu durumun.131). Ona göre postmodernlik bir anlamda kendine d›flar›dan ve elefltirel olarak bakabilen ve bir zamanlar bilinçsizce yapt›¤› ulafl›lmas› imkans›z fleyleri bilinçli biçimde terk eden modernliktir. Ünite . Bu nedenden dolay› postmodernli¤e güç ve cazibe katan her fley. farkl› yaflam biçimlerinin bar›fl içinde birlikte yaflamalar›. modern tek tiplilik ve keskinlik hülyas›n›n taht›na oturmufl de¤ildir. postmodernli¤in müphem. özgürlük. Dahas› bunu asla baflaramayacakt›r. Bauman (2003. taraflar için eflit f›rsatlar yaratmayaca¤› ve hep inatç› ve dayat›c› taraf›n ifline gelece¤inin fark›ndad›r. hiçbir fleyi eleyemez. postmodern zihniyetin ancak al›flkanl›k hâline gelen hoflgörüsüyle karfl›l›k verebilece¤ini ileri sürer. Bauman. vicdans›zlar için kolay bir av oldu¤unu belirtir. postmodern durumu. dayan›flmaya dönüflmesi ve flu evrensel anlay›fla çevrilmesidir: “Farkl›l›k. postmodernli¤in ço¤ul ve ço¤ulcu dünyas›nda. Postmodern olarak adland›r›lan durumda ortaya ç›kan manzaran›n hiç kuflkusuz. 2003. Daha öncede belirtti¤imiz gibi Bauman’a göre. pazarl›k yap›lamayacak bir evrenselliktir. Bauman’a göre postmodernlik. farkl› olma evrensel hakk›na sald›rmak. do¤as› gere¤i. çok sonuçlu birden fazla opsiyonu mümkün k›lan. insani durumla yaflamaya mahkûm olmas›n› postmodernli¤in kazançlar› ve ayn› zamanda kay›plar› olarak de¤erlendirir. kendi kendilerini ve dayan›flma içinde olduklar› herkesi tehlikeye atmadan . hatta hiçbir fleyi marjinallefltiremez. farkl›l›k ve hoflgörünün ise postmodernli¤in ateflkes formülü oldu¤unu ileri sürmektedir.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 85 bir zamanlar onlar› ateflleyen hedeften yoksun biçimde devam etti¤i görüflündedir (Bauman. bütün oyunlar›n kurallar›n› bozan ve her kurallar kümesinin hayat süresini keskin biçimde k›saltan oyunlara böldü¤ünü ileri sürmektedir. tekillik arama ya da bunu dayatma kararl›¤›ndaki modern muhalefete. postmodern zihniyet ve pratik. sald›r›lar› püskürtebilmesinin tek yolu. Bauman’a göre hoflgörünün. gelece¤in do¤rusal bir de¤iflim yaflayamayaca¤›na iflaret eden. buna karfl›n özgürlük.131-132). modernli¤in slogan›. berrak ayr›lmalar ve saf tözler ba¤lam›nda modernli¤in yaflad›¤› deneyimlerin sonucu oldu¤unu ileri süren Bauman’a göre. hiçbir fleyin yerine geçemez. dolay›s›yla modernli¤i de d›fllamak yerine farkl›l›¤a dahil eden ço¤ulcu bir dünya anlay›fl› ile temellendirilmifltir. postmodern farkl›l›k ve olumsall›k coflkusu. Çünkü bunu yapabilecek veya baflarabilecek bir kapasiteye sahip de¤ildir. Bu nedenle Bauman’a göre modernlikle postmodernlik aras›nda kesin bir kopma ya da belirgin bir farkl›laflma söz konusu de¤ildir. Bauman’a göre. ‹deal anlamda. 2003. herhangi bir yaflam biçimini izinsiz k›lacak kadar bariz veya tart›flmas›z de¤ildir. düzen. farkl›l›k bir bask› olmaktan ç›k›p eylem ve çözüm gerektiren bir sorun olarak yorumland›¤› zaman. net s›n›rlar. ayn› zamanda da onun zay›fl›k ve savunmas›zl›¤›n›n kayna¤› olarak görülmektedir.4.326-327). ilke olarak bütün yaflam biçimlerine izin verilmektedir.

ikincilerin sefaletine sefalet kat›¤›n› ileri sürmektedir. s. Ancak bu flans. karmafl›k devlet ya da kabile yönetim mekanizmalar›n›n maskesi düflürülerek ve a盤a ç›kar›larak gerçeklefltirilir” cevab›n› vermektedir. ayart›lan mutlular ile bast›r›lan mutsuzlar olarak ikiye bölmektedir. burada zengin ve beceriklilerin hiçbir fleyi kafalar›na takmadan e¤lenebilmelerinin tek nedeni. 2005. modernli¤in “yerinden edici” ifline son vermekte yat›¤› görüflündedir. s. s.kayg›s›z bir varolufl biçiminde bulunarak ve seçme yükümlülüklerini ihmal ederek bile olsa seçtikleri. s›n›rlar› ihlal etme dehfletini de¤il. Bauman. her fleyi kucaklayan. zorunlu bir durumu erdem hâline getirir. böyle bir bencilli¤in bu hoflgörünün en ivedi ve gündelik tezahürü oldu¤unu belirtir. yeniden do¤an etnisitenin kutlanmas›nda ve gerçek ya da icat edilen kabile gelene¤inde de¤ildir. yanl›fl ve bütünsellefltirici bir öngörünün ortaya ç›k›fl›n› engellemeye yard›m etti¤ini ve k›smi gözlemlerin. s. Buna karfl›n postmodernlikte gerçek bir özgürleflme flans›n›n oldu¤unu ileri süren Bauman’a göre. Bauman’a Göre Postmodern Etik 1998 y›l›nda Türkçeye “Postmodern Etik” ad›yla çevrilen kitab›nda Bauman. Tutars›zl›k. vatandafl›n/insan›n tek evrenselli¤i olarak kiflinin kendi kimli¤ini seçme hakk›na ve bireyin nihai ve ayr›lmaz bir parças› olan seçme sorumlulu¤una vurgu yap›larak bireyi bu seçme özgürlü¤ü ve sorumlulu¤undan mahrum b›rakmay› hedefleyen. s›n›rs›zl›¤›n dehfletini görür.50. Bauman. Ona göre insanlar›n bir arada olma flans›.331). k›smi gözlemlerin ve anlat›lar›n ço¤almas›n› özendirdi¤ini savunur. ortadan kald›r›lmayan kuflkular›n. Bauman’a göre.karar verece¤i sorusuna de¤il.120). Konuya bu aç›dan yaklafl›ld›¤›nda Bauman. Bauman. postmodernitenin özellikleri aras›nda en ay›rt edici olan›d›r diyerek. di¤erlerinin yaflam›fl oldu¤u sefaleti onlar›n seçmifl oldu¤u . akl›n dikte etti¤i reçetelerle tedavi etmek flöyle dursun yat›flt›r›lamayan manevi ac›lar›n varl›¤›n›n oldu¤unu ileri sürmektedir. Postmodernitenin. 2005. postmodernli¤in huzursuzlu¤u olarak uyumsuzluk korkusunu de¤il uyum sa¤laman›n imkâns›zl›¤›n›. bu flans›n. postmodern zihnin fark›nda oldu¤u fleyin. Bau- . birinciler taraf›ndan kutlan›rken. tam ve nihai bir yaflam formülü bulaca¤›n› art›k umut etmez ve bunun tersini vaat eden her sese büyük bir kuflkuyla yaklafl›r.327). s. yabanc›y› d›fllamak için yürütülen s›n›r mücadelelerine bir son vermek. Bunun nas›l sa¤lanaca¤›na yönelik yöneltilen soruya ise Bauman: “Bu sonuca ulaflt›rma. ikincilerin sefaletinin kendi hakl› tercihleri oldu¤una ya da en az›ndan bunun. kimin yabanc› oldu¤una kimin -devletin mi yoksa kabilenin mi. 2003. Çünkü ona göre postmodern zihin mu¤lakl›k. 2003. postmodernitenin yanl›fl ve bütünsellefltirici bir öngörünün ortaya ç›k›fl›n› engellemeye yard›m etti¤ini. Bauman’›n postmodernli¤in olumsuz yanlar›ndan biri olarak de¤erlendirdi¤i bu durumda zengin ve becerikliler.86 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› hofl göremeyece¤i tek konudur” (Bauman.305-306). mesafe koymak ve ay›rmak için günlük olarak dikilen mini Berlin Duvarlar›n› y›k›labilme durumu ve flans› mevcuttur. anlat›lar›n ço¤almas›n› özendirdi¤ini savunur (Smith.bir “yaflam biçimi” olarak de¤erlendirebileceklerdir (Bauman. Postmodern hoflgörünün. toplumu.59). s. bu süreçte silahlar› b›rakma. tehlike ve hata içermeyen. dünyan›n heyecan verici farkl›l›¤›n›n meflru bir parças› oldu¤una inanmalar›d›r. risk. zengin ve beceriklilerin bencilli¤ine do¤ru yozlaflmas›ndan daha kolay bir fley olamayaca¤›n›n fark›nda olan Bauman. Bunun yan›nda güçsüzlük ve yetersizli¤i postmodern hastal›¤›n isimleri olarak de¤erlendiren Bauman (2005. postmodern zihniyetin. insani ve toplumsal yaflamda iyi çözümleri olmayan sorunlar›n. 2000. yabanc›n›n haklar›na ba¤l›d›r (Bauman. Dolay›s›yla postmodern durum.

daima “yeni ve geliflmifl” hâle ZYGMUNT BAUMAN’IN MODERNL‹KPOSTMODERNL‹K KARfiILAfiTIRMASI VE KÜRESELLEfiMEYE YÖNEL‹K GÖRÜfiLER‹ TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON ‹NTERNET . 1998b. s. evrensel ve sars›lmaz temellere sahip. atalar›m›z kadar AMAÇLARIMIZ özgür olmay› ancak rüyada görebilece¤imizi ileri sürer. baflka bir deyiflle. Modernli¤in uzun ve samimi çabalar›n›n yanl›fl oldu¤unu. postmodern yaflamda insanlar›n hayat baflar›s›n› yeni al›flkanl›klar› çaD‹KKAT bucak edinmelerinden çok eski al›flkanl›klar›ndan kurtulabilme h›zlar›na ba¤l› oldu¤unu ileri sürmektedir. Dolay›s›yla postmodern zihin. modernli¤in kendisini uygarl›k olarak. her yerel.. Dolay›s›yla kazan›lan al›flkanl›k türü. Bu dünyan›n ise yapay bir dünya.20). savunmak ve korumak zorunda olan bir dünya oldu¤unu belirtir. evrensel olan ve “nesnel temellere dayanan” tik olarak imkâns›zd›r. Engelleyici ve sinsi k›s›tlamalar›n ve s›n›rlar›n yoklu¤una genellikle özgürlük denildi¤ini belirten Bauman..295).51). Ona göre bu. öteki uygarl›klar›n tersine modernli¤in kendisini bir meslek ve bir hayatta kalma meselesi olarak yaflad›¤›n› iddia etmektedir (Bauman. Bauman. Bauman. s. SIRA S‹ZDE ima etme aldat›c› görüfllere dayand›¤›n›.4. Bauman.295). elementleri evcillefltirme ve kendi yarat›m çabas› olmasa baflka türlü olacak olan bir dünya yaratma çabas› olarak tan›mlad›¤›n› ifade etmektedir. Ünite . modernli¤i yerinden edip onun yerini alarak ya da modernlik sona erdi¤i veya yok olmaya yüz tuttu¤u anda ortaya ç›karak veya kendisini ortaya koydu¤unda modern görüflü imkâns›z k›lmak anlam›nda “post” de¤ildir. s. 1998b. s. en genel hatlar›yla postmodern bilgelik denilebilecek fleydir (Bauman. modernli¤in ahlaki düflünce ve prati¤ini. sanat eseri bir dünya. onard›¤›ndan fazlas›n› de¤ilse bile en az onard›¤› kadar›n› bozdu¤unun fark›nda oldu¤unu dile getirir. kendi imkâns›zl›¤›n›. Bauman’a göre (1998b. postmodern dünyan›n sakinleri olarak ço¤umuzun. s. özellefltirilmifl ve odaklanm›fl tedavinin. ilerlemeyle yaflanan modern aflk›n. kusursuz etik kod hiçbir zaman bulunmayacakt›r. Postmodern perspektifin daha fazla bilgelik sa¤lamas›na karfl›n postmodern ortam›n bu bilgelik temelinde hareket etmeyi zorlaflt›rd›¤›n› ileri süren Bauman’a göre. yani. Modernlik anlay›fl›na göre böyle bir kod henüz bulunmam›fl olabilir ancak bir sonraki köflede ya da ondan sonraki köflede kesinlikle bizi beklemektedir (Bauman. (Bauman. Türkçeye “Bireyselleflmifl Toplum” (2005) ad›yla çevrilen kitab›nda Bauman. Ayr›nt› Yay›nlar›) adl› kitaplar›ndan ulaflabilirsiniz. bu anlamda. prahem olmayan bir ahlak. genel olarak postmodern zaman›n krizler içinde yaflam olarak hissedilmesinin nedeni de budur (Bauman. Yoksa “kronolojik” bir anlamda. 1998b. 2001. oluflturulmakta olan. s. (2000. umutlar›n›n beyhudeli¤ini ve çabalar›n›n verimsizli¤ini modernli¤in kendisinin kuflkuya yer b›rakmayacak bir DÜfiÜNEL‹M flekilde gösterece¤i anlam›nda “post”dur. kurmak. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P ‹NTER NET Bauman. insanl›k durumunun kar›fl›kl›¤›n›n kal›c› oldu¤u düflüncesiyle uzlaflm›flt›r. er ya da geç normal seyrini izleyece¤ini anlam›nda. görünüflteki hedefiyle ölçüldü¤ünde etkili olsun ya da olmas›n. müpS O R U bir etik. Bauman.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 87 man. Ayr›nt› Yay›nlar›) ve “Postmodernlik ve Hoflnutsuzluklar›”. postmodern olan›n böyle bir olas›l›¤a inanmamakta yatt›¤›n› ifade eder. postmodern zihnin. müphem olmayan etik bir kodun olanakl›¤›na duyulan inanc›n harekete geçirdi¤ini ileri sürmektedir. t›pk› bütün sanat eserleri gibi kendi temellerini aramak.156). yeniden oluflturulabilen.20). al›flkanl›klar olSIRA S‹ZDE maks›z›n yaflama al›flkanl›¤›d›r. Zygmunt Bauman’›n postmodernlik yaklafl›m› konusunda daha detayl› bilgiye K ‹ T A P“Postmodern Etik” (1998. 2005.

bizim bu dersi alm›fl olmam›z gerekiyordu. Fakat alm›fl oldu¤umuz söylenemez. Bauman’a göre. Peki. modernli¤in uzun. ayr›ca mu¤lâkl›¤› bast›rmaya yol açm›flt›r. bir görev ve asla tamamlanmayan ve hep daha fazla özen ve çaba gerektiren bir görev olarak de¤erlendirilmektedir.315). modernli¤in postmodern dönemine geçiflin alt›nda yatan en önemli de¤iflikli¤in. toplumsal yaflam› bir bütün olarak ele geçirme. bireyin toplumsal olarak infla biçiminde. k›sa süre içinde sona ermesinin de muhtemel olmad›¤›n› dile getirmektedir. 2005.140). Ona göre günümüzde cemaat övgüsüne. tedavisi olmayan ölçüde müphemdir ve iyi daima kötüyle iç içedir. s. zafer sevinciyle. Modernlik baflka bir anlamda hâlâ bizimle. Bireylerin Modern ve Postmodern Koflullarda ‹nfla Biçimleri Bauman. Ancak “geç modern” ya da “postmodern” yorumunda insanl›k durumu hayat›n kipini daha hissedilir hâle getirmifltir.88 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› getirilen bir hayatla birlikte. “yap›lm›fl” olandan baflka bir hayat bilmemektedir. s. Türkçeye “Postmodernlik ve Hoflnutsuzluklar›” (2000) ad›yla çevrilen kitab›nda Bauman. yaflad›¤›m›z ça¤ belki postmodern ça¤d›r. dolambaçl› maceras›ndan bizim kendi dersimizi ç›karmam›z gerekti¤ini özellikle vurgulamaktad›r. baflka bir deyiflle toplumsal yaflam› tutarl› tek bir entelektüel ve yönetsel sisteme göndermede bulunur (Smith. Modern anlay›flta insanlar›n hayat› verili bir durum de¤il. Ona göre: “‹lac› reddetmekle ilac›n tedavi etmek istedi¤i hastal›¤› da unutuyoruz. Ona göre modernite. modernlik kaç›n›lmaz bir flekilde bask› hiyerarflileri kurmufl. Çünkü ona göre yaflan›lan süreç illa da modernli¤in bitti¤ini göstermiyor. insanlara hastal›klar›n tamam› için mucizevi bir ilaç keflfetti¤imizi ilan ediyoruz. eski hastal›¤›n kendisidir. 2005. modernli¤in sonu mu? sorusuna ise “hay›r” cevab›n› vermektedir. Postmodern anlay›flta ilerleme bir mükemmellik durumu. yani yap›lmas› gereken her fleyin yap›lm›fl oldu¤u ve hiçbir de¤iflikli¤in gerekmedi¤i bir duruma yol açan geçici bir mesele de¤il. aidiyetin alk›fllanmas›na ve heyecanla gelenek aramaya enerji. Ancak kesin olan kabileler ve kabilecilik ça¤›nda yaflad›¤›m›zd›r. yine de sona ermedi¤ini. Bauman’›n ortaya koydu¤u fley. Çünkü ona göre insan›n varoluflsal durumu. ancak. Bauman. Bir defa daha. güç ve canl›l›k katan fley mucizevî biçimde yeniden do¤an kabileciliktir. Biz bugün bir kere daha. güçlendirici ve ilerici bir formu var-diyorlar bize. postmodern literatürde ortak olan bütünlük ya da bütünlükçülük elefltirisinin tipik örne¤idir. Eksiklerimiz için yaz›lan ilaçlar›n dozunu ayarlaman›n (tam dozunda m› yoksa öldürücü dozda m› oldu¤unu bilmek) tam olarak mümkün olmad›¤›n› ileri süren Bauman’a göre. Birden fazla kategoriye yerlefltirilebilecek ya da modernli¤in düzenleyici ilkelerinin çatlaklar› aras›nda kalan sosyal gruplar asimilasyonist yaklafl›mlara ya da (Avrupa Yahudileri örne¤inde oldu¤u gibi) zulme ve yok edilmeye maruz b›rak›lm›flt›r. onlar› meflrulaflt›rm›fl. Bu. kendimizden emin bir biçimde.115). kültürel gelenek ve milliyetçiliktir. ilaç olarak sunulan fley bu defa. 2000.110-111). belki de de¤ildir. ‹nsanlar farkl›d›r ve b›rak›n öyle kals›nlar” (Bauman.ve bunun ad› etnisite. s. kitlelerin toplumsal olarak bütünlefltirilmesinde ve sistemik yeniden üretim sürecine yap›flt›r›lmas›ndaki derin de¤i- . “hayatta kalma” anlam›nda sürekli bir durumdur (Bauman. Aidiyetin iyi. ilac› tam dozunda vermeye çal›fl›yoruz. s. Bauman’a göre (2000. modernli¤in uzun ve dolambaçl› yolunun bizi bir zamanlar atalar›m›z›n yola ç›kt›¤› bafllang›ç noktas›na getirdi¤ini veya belki de öyle göründü¤ünü ileri sürmektedir.

böyle bir iç düzenleme hem amac› hem de güdüsü oldu¤u sosyalleflme sürecinde de sürdürülmektedir. tersi olan bedensel zay›fl›k ya da uyma ve tabi olmadaki kabiliyetsizlik ise hastal›k iflareti say›l›yor ve dolay›s›yla da t›bba ya da psikiyatriye havale ediliyordu. bireylerin oluflumuna hizmet eden de¤erlendirmenin ana kal›plar›n› ve kriterlerini de sa¤lamaktad›r. (›v) Bafll›ca do¤ruluk/uygunluk modeli ise sa¤l›kt›. Ona göre bireylerin hepsinin ya da ço¤unun icra etmeleri istenen ve bunun icras› için e¤itildikleri üretici ve asker rolleri.ve asla doymayan. kendi aralar›nda. Dolay›s›yla modern koflullarda yarat›lan birey Bauman’a göre (2001. Sa¤l›k. s. böyle bir gücü muntazam olarak ve hiç bitkinlik duymadan üretme kapasitesine sahip olmal›yd›. Postmodern koflullar içerisinde bu flekilde yarat›lan bireyler ise flu özelliklere sahip olmaktad›rlar: (›) Bireyler öncelikle ve birincil olarak. (››) Bireyler disiplinli aktörlerdi. s. postmodern koflullar alt›nda ise bireylerin esas olarak tüketici/oyuncu olarak infla edildiklerini ileri sürmektedir. Bu bireylerin en önemli özellikleri kendili¤inden ve kolayca atefllenebilen bir davran›fl esnekli¤ine sahip olmalar›. 2001 y›l›nda Türkçeye “Parçalanm›fl Hayat” ad›yla çevrilen kitab›nda modern ve postmodern koflullardaki bireylerin infla biçimlerine ve yarat›lan bireylerin sahip olduklar› özelliklere yönelik de¤erlendirmeler yapm›flt›r. daima yeni deneyimler arayan.203-204). davran›fllar› genellikle düzenli/kurall› olan ve her fleyden önemlisi de düzenlenmeye boyun e¤en aktörlerdi. Bauman’a göre “uygunluk”. Bauman’a göre. sürekli ve tercihen daima artan bir uyar›c› ak›fl›n› emebilen ve bunlara tepki verebilen deneyim organizmalar›d›r. Yani. flu özelliklere sahip olmaktayd›: (›) Bireyler birincil olarak ve her fleyden önce üretici ya da askerin yarat›c› ya da y›k›c› iflgücüne dönüfltürülebilen kinetik gücün tafl›y›c›lar›yd›. Ünite . modern koflullarda bireylerin esas olarak üretici/asker olarak infla edildiklerini ileri sürmektedir.4. Bauman. önceki ö¤rendiklerine ve kazan›lm›fl al›flkanl›klar›na çok az ba¤l› olan aktörler olmalar›d›r. (›››) Bireyler.buradaki “deneyim” hem (deneyim) hem de (hayat) anlam›ndaki deneyim. postmodernlikte bafll›ca do¤ruluk modelinin sa¤l›k de¤il uygunluk oldu¤unu ileri sürer. t›pk› Lego ya da Meccano oyuncaklar›ndaki tafllar gibi. Bauman’a göre. anlaml› bütünler oluflturabilmeleri için öteki birimlerle birleflmesi gereken fleylerdi. yukar›daki üç alanda baflar›l› olma kapasitesi ile yak›ndan ilgili bir düflünceydi. tüketiciler ve oyuncular›n hepsinin ya da ço¤unun icra etmeleri istenen ve bunlar›n icras› için e¤itildikleri roller. düzenli. disiplinli. istenen biçimde davranma ve topluluklar›n efl güdümlü faaliyetlerine uyma kapasitesini simgeliyordu. asla tamamen dengede olmasalar da neredeyse kendi kendisine yeten ve kendi kendisini güdüleyen birimler olarak kendi kendilerini dengeleme e¤ilimindedirler.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 89 fliklikte bulunabilece¤ini ileri sürmektedir (Bauman. yaln›z bafllar›na tamam olmayan. bireylerin oluflumuna hizmet eden de¤erlendirmenin ana kal›plar›n› ve kriterlerini de sa¤l›yordu. (›››) Bireyler. bireyin gittikçe artan . (››) Postmodern koflullarda infla edilen bireyler “yarat›c›” aktörlerdir. Modern koflullarda yarat›lan bireylerin s›n›rlar› öncelikle s›n›rlamaktan çok uymak ve ba¤lanmak/yap›flmak için tasarlanan ara kesimlerdi. (›v) Bauman. Bauman’a göre.203). Ayn› zamanda uyar›c›lara tekrarlanan ve öngörülebilen biçimde tepki veren ve efl güdümlü bask›ya tabi tutuldu¤unda monoton davranabilen aktörlerdi. bu anlamda bireyler. bedensel güç ve enerji ile birlikte. Sa¤l›k. Bauman. kendi aralar›nda. bir fley ifade etmeyen. 2001.

Bauman. Bu durumdaki bireyler t›bba ya da psikolojik dan›flma veya psikiyatrik tedaviye havale edilirler. deneyiminde bireylerin ahlaki sorumluluklar›n› yasa koyuculara kayd›rarak bireyleri evrensel olarak ahlakl› k›lma giriflimi ve bu süreçte herkesi özgür k›lma vaadinin baflar›ya ulaflmad›¤›n› ileri sürmektedir. Bunun tersi olan bedensel gevfleklik. bireysel mutluluk aray›fl›nda çok az bir özgürlü¤e tahammül ede(bile)n bir güvenlik anlay›fl›ndan kaynaklan›rken postmodernitenin hoflnutsuzluklar› ise çok az bireysel güvenli¤e TELEV‹ZYON izin veren bir haz arama özgürlü¤ünden kaynaklanmaktad›r. 2005. geri dönüflü olmayan bir süreç oldu¤u yönündedir (Bauman. kurals›z ve kendi bafl›na buyruk do¤as›d›r. baz›lar›na göre ise mutsuzlu¤un nedeni olarak görüldü¤ünü belirtmektedir. Toplumsal Sonuçlar›” (1999) ad›yla çevrilen kitab›nda küreselleflme sürecine ve küreselleflmenin anlam›na dair önemli aç›klamalar getirmektedir. küreselleflme fikrinden ç›kan en derin anlam. s.69). ilerisi için güvence alt›na al›nm›fl bir AMAÇLARIMIZ zafer olmaks›z›n hareket etmemiz gerekir. hatta bunlar› bulman›n iyi olup olamayaca¤›ndan asla emin olamayaca¤›m›z› art›k biliyoruz (Bauman. s. süre giden dengede olma durumundan yüksek rahats›zl›klar ise “uygunsuzluk” belirtileridir. son zamanlar›n moda kavram› olarak adland›rd›¤› küreselleflmede anlam›n› bulan en önemli fleyin “fleylerin elimizden” kaçt›¤› hissi oldu¤u görüflünü savunur. bir kontrol masas›n›n. SIRA S‹ZDE s. Geçmiflten günümüze de¤in hem birlik hem de farkl›l›¤›n ayakta kalamad›¤›n› ileri süren Bauman. 2001.38). h›zl› de¤iflimlere dayanma yetisini. kendi kendisini gözetleme ve performans yetersizliklerini düzeltmek suretiyle “formunu koruma” yetene¤ini temsil etmektedir. Türkçeye “Küreselleflme. bir yönetim kurulunun.45). s. bu s›fat de¤iflikli¤inin arkas›nda. SIRA S‹ZDE 2 Bauman’a göre. gerçeklefltirilmek istenen önemli bir misyon olmas›na karfl›n. sadece herkesin her yerde Mcdonald’s burgerleriyle beslenip TV’de en yeni belgesel dramay› izleyebilece¤i anlam›na geldi¤ini ileri sürmektedir. bir merkezin. s. bir idari büronun yoklu¤udur (Bauman. A P Bauman’a göre (2000.90 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› yeni deneyimleri bedensel ve ruhsal olarak emme ve bunlara yarat›c› bir biçimde tepki verme kapasitesini. 1999. Dolay›s›yla eskiden oldu¤u gibi. akl›n hakimiyetinde olma. tersine. 1999.120). Bauman. Bauman’a göre “küresellik”. “Bükemedi¤in eli öpeceksin” türü bir öz-teselli nasihat› ile flekillendirilse de daima kapitülasyonun ac›l›¤› ile kar›flan bir kabullenmedir (Bauman. Bu durumun her zaman böyle oldu¤unu ancak geçmiflte ve bugün böyle oldu¤unu flimdi bildi¤imizin alt›n› çizmektedir (Bauman. küreselleflme sürecine yönelik de¤erlendirmesini yaparken küreselleflme sürecinin iki yönlü alg›lanmas›na dikkat çekmektedir. Ancak herkesin birleflti¤i nokta küreselleflmenin dünyan›n kaçamayaca¤› kaderi. günümüzde ise küresel sayd›¤›n› ileri süren Bauman. modernitenin hoflnutsuzluklar›. Evrenselli¤in gurur duyulan bir proje.10). modern öz-bilinç ve özgüven tarihindeki bir dönüm noktas›n›n gizli oldu¤u görüflündedir. dünya meselelerinin belirsiz.7). Buna karfl›n bu S O R U sürecin sonunda hiçbir müphemlik tafl›mayan iyi (yani evrensel olarak üzerinde anlafl›lan itiraz edilmeyen) çözümler olmaks›z›n ebediyen ahlaki ikilemlerle karfl›D‹KKAT laflaca¤›m›z› ve çözümlerin nerede bulunabilece¤inden. . tarihin yeniden tekrarlamayaca¤›n›n hiçbir garantisi olmad›¤›n› belirtir. küreselli¤in. “küreselleflmenin” onsuz mutlu olamayaca¤›m›z fley. Modernli¤in bir zamanlar kendisini evrensel gördü¤ünü. postmodern döneme geçiflin alt›nda yatan en önemli de¤iSIRA modernlikten S‹ZDE flikli¤i nerede bulabiliriz? D Ü modernlik fiÜNEL‹M Bauman. K ‹ T s. 1998b. Baz›lar›na göre. Ona göre. DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON Bauman’a Göre Küreselleflme ‹NTERNET TERNET Bauman’›n‹ N modernlik ve postmodernlik konular› d›fl›nda üzerinde durdu¤u di¤er önemli bir konu ise küreselleflmedir. d›flar›da olup bitenlere koyun gibi r›za gösterme.

Örne¤in Sovyetler Birli¤i’nin ve Yugoslavya’n›n da¤›lmas›yla yeni ulus-devletlerin özgürlüklerini SIRA S‹ZDE ilan etmeleri küreselleflme sürecinin onlar taraf›ndan olumlu olarak de¤erlendirilmesine. günümüzde teknolojik geliflmelere ba¤l› olarak zaman ve meDÜfiÜNEL‹M safenin eski anlam›n› yitirmesi. küreselleflme sürecinin herkesin oldu¤u varsay›lan etkilerinin asl›nda tümüyle birlefltirici olmad›¤›n› belirtir. 1999. küreselleflme sürecinin olumlu yönlerinden çok olumsuz etkilerine K ‹ T daha A P çok önem vermektedir. servetin ve yoksullu¤un. Bauman. dünyan›n eskiden bir bütünlük arzetmesine karfl›l›k büyük bölünD‹KKAT menin ortadan kalkmas› ile art›k bir bütünlük sergilemedi¤i görüflündedir. Bu durumda eskiden bi insanl›k için sesini yükseltecek ya da sesini yükseltti¤inde insanl›k taraf›ndan dinlenecek ve itaat edilecek kadar ma¤rur bir yerelli¤in olmad›¤›n› ileri süren BauAMAÇLARIMIZ man için herkesin r›za gösterece¤i küresel ifllerin bütünselli¤ini kavray›p aç›klayabilmemizi sa¤layacak tek bir olgu da kalmam›flt›r (Bauman. gücün ve güçsüzlü¤ün. baz›lar› için yeni bir özgürlü¤ün olan fley D ‹emaresi KKAT baflkalar›n›n üzerine davetsiz ve kötü bir kader olarak çullan›yor. s. zenginle fakir. bir “yerelleflme”. Di¤er bir endifleli durum ise giderek daha fazla küresel ve yurtsuz bir hâle gelen elit kesimle geride kalan “yerelleflmifl” TELEV‹ZYON kesim aras›ndaki tedrici iletiflim kopuklu¤udur (Bauman. göçebeyle yerleflik. Dolay›s›yla Bauman’a göre. baz›lar› için küreselleflme olarak görülen fley baflkalar› için yerelleflme anlam›na geliyor.9). Bauman. küreselleflme ve yurtlaflt›rman›n karfl›l›kl› olarak birbirini tamamlayan süreçler oldu¤unu ileri sürer.69). bütünleflme ve çözülmenin denk düflmesi iç içe geçmesi rastlant›dan baflka bir fley de¤ildir. Ona göre. Ona göre ifl ve finans dünyas›n›n ve bilgi ak›fl›n›n yerküre çap›nda ortaya ç›k›S O R U fl›n›n yan› s›ra.9). Bauman’a göre. dünya çap›nda bir s›ralaman›n oluflturuldu¤unu ileri sürmektedir. Günümüzde küreselleflme olarak adland›r›lan süreç ayr›cal›klar›n ve mahrumiyetin. Dolay›s›yla kontrolü elde SIRA S‹ZDE oldu¤u gitutman›n neye benzeyece¤i de pek aç›k de¤ildir. Merkezinde hareket özgürlü¤ü yatan günümüz kutuplaflmas› çok boyutludur. bu tabakalaflma süresince yeni bir toplumsal-kültürel hiyerarflinin. s. Sonuç olarak küreselleflme sürecinin olumlu taraflar› yan›nda olumsuz yönleriSIRA S‹ZDE hemfikir ni de dikkate alan Bauman (1999. normalleS anormal ya da yaO R U say› ihlal edenler aras›ndaki ça¤lar süren ayr›mlar› örtbas etmifltir (Bauman. s. ulus-devlet yap›lar›n›n ve milli kültürlerin birtak›m küresellefltirici güçlerin olumsuz etkisine maruz kalmas› ise bu etkiye maruz kalanlarca küreselleflme süreAMAÇLARIMIZ cinin olumsuz olarak de¤erlendirilmesine neden olmaktad›r. Bauman. yeni merkez. Ayr›nt› Yay›nlar›) adl› kitab›ndan ulaflabilirsiniz. ‹ N T ve ERN ET sentez ve da¤›lman›n. 1999. bütünleflme ve parselleme. homojenlefltirme yerine kutuplaflt›rma e¤ilimi tafl›maktad›r. özgürlü¤ün ve k›s›tlaman›n yeniden da¤›t›m›nda yank›lanmaktad›r. TELEV‹ZYON 3 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . bu gün tan›k oldu¤umuz fleyin dünya çap›nda bir yeniden tabakalaflma oldu¤unu.81). kaynaklar›n ve acizli¤in. mekân sabitleme süreci de ifllemektedir. küreselleflme birlefltirdi¤i kadar bölmektedir de. yerkürenin DÜfiÜNEL‹M tek tiplili¤ini art›ran nedenlerle bölen nedenlerin özdefl oldu¤unu ileri sürmektedir. 1999.8). insanlar› ay›rma ve d›fllamad›r. Ona göre art›k hiç kimse kontrolü elinde bulundurmamaktad›r. s. Toplumsal Sonuçlar›” (1999. Ona göre. s.4. Ünite . küreselleflme süreçlerinin ayr›lmaz bir parças› mekân› giderek bölme.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 91 Bauman’a göre küreselleflme fikrinden ç›kan en derin anlam nedir?SIRA S‹ZDE Bauman’a göre. Bauman. K ‹ T daha A P detayl› bilZygmunt Bauman’›n küreselleflme konusuyla ilgili düflünceleri hakk›nda giye “Küreselleflme. Bauman (1999.

Özünde çok anlaml› ve tart›flmal› olan postmodernlik düflüncesinin ço¤unlukla iflaret etti¤i fleyin dünyan›n ortadan kald›r›lmas› imkâns›z ço¤ullu¤unun kabulü oldu¤unu belirten Bauman. yönetti¤i toplumu düzenlenecek. toplumsal geliflmesini tamamlayamam›fl. Yahudi Soyk›r›m› bu nedenle toplumun. Bauman’a göre. kendi orijinal projesinin uygulanamazl›¤›n› kabul eden modernliktir. Bundan dolay› da postmodernlik. Bu duruma ba¤l› olarak da ulafl›lan sonuç düzenlemeler. Çünkü Yahudi Soyk›r›m›. belirsizli¤i ve mu¤lâkl›¤› bast›rmaya çabalam›flt›r. durumuna ve geçmiflte yapt›klar›na daha derinlemesine. çok farkl› insanlara çok farkl› fleyler anlat›r. gördüklerini tamamen sevmeyen ve de¤iflme gereksinimi hisseden modernlikten baflka bir fley (ne eksik ne fazla bir fley) de¤ildir. onlar› meflrulaflt›rm›fl. Zygmunt Bauman’›n Modernlik ve Yahudi Soyk›r›m› aras›ndaki iliflkiye yönelik görüfllerini aç›klayabilmek. Bauman’a göre modernlik her fleyden önce bir s›n›r uygarl›¤›d›r. Bir düzen rüyas›na sahip olan modernlik. daha iyi denetlenebilir ve daha etkin uygulan›r hâle gelmesinden dolay› tam bir kaosa neden oldu¤unu ileri sürmektedir. modern dönemin bir özelli¤i olan kaos yerine düzen getirme. ayr›ca mu¤lâkl›¤› bast›rmaya yol açm›flt›r. itibars›zlaflt›r›lmas› ya da sona erdirilmesi anlam›na gelmedi¤ini savunur. Yahudi bir ailenin çocu¤u olan Bauman göre. daha do¤rusu modernleflmemifl toplumlardan birinde de¤il. postmodernlik. modernlik kaç›n›lmaz bir flekilde bask› hiyerarflileri kurmufl. kendi kendisine. modernlik. uygarl›¤›n ve kültürün bir sorunudur ve bunun araflt›r›lmas› gerekmekteydi. postmodernli¤in illa da modernli¤in reddi. Modern anlay›fl do¤ruluk. uygarl›¤›n yüksek sahnesinde ve insano¤lunun kültürel zaferinin zirvesinde do¤mufl ve uygulanm›flt›r. yasalar ve ahlaki kodlar yoluyla düzen yaratmaya kalk›flan bir toplum olmufltur. yetifltirilecek ve yabani otlar› denetime al›nacak bir fley olarak gören modernli¤in “bahç›van” devlet anlay›fl› durmaktad›r. Bauman’a göre. kurumlar. Zygmunt Bauman’›n postmodernlikle neyi kastetti¤ini tan›mlayabilmek. Birden fazla kategoriye yerlefltirilebilecek ya da modernli¤in düzenleyici ilkelerinin çatlaklar› aras›nda kalan sosyal gruplar asimilasyonist yaklafl›mlara ya da (Avrupa Yahudileri örne¤inde oldu¤u gibi) zulme ve yok edilmeye maruz b›rak›lm›flt›r. genelde bir bahç›vanl›k ifli gibi ele alan Bauman’a göre. düzenleme ve s›n›fland›rma düflüncesine tak›lm›flt›r. Bauman. dikkatle ve sa¤duyuyla bakan. yak›n çevremizdeki dünya parças›n› kural tan›r. eflinin yazd›¤› kitab› okuduktan sonra Yahudilere uygulanan soyk›r›m›n tarihin ak›fl›nda basit bir olay olmad›¤›n›. Bauman’›n modernli¤e yöneltti¤i di¤er bir elefltiri ise modernli¤in farkl›l›¤› büyük bir suç olarak görmesi gelmektedir. Yahudi Soyk›r›m›n›n arkas›nda. Çünkü Yahudi Soyk›r›m› modern ak›lc› toplumda. kestirebilir ve denetlenebilir k›lma mücadelesi sonuçsuz kalmaya mahkumdur. modern zamanlarda her bir düzen adac›¤›n›n daha fazla biçimlendirilebilir. modernlikle önemli bir ba¤lant›s›n›n oldu¤unu fark etti¤ini belirtir. A M A Ç 3 AM A Ç 2 . rüfltüne ermifl modernliktir. Dolay›s›yla ona göre. Çünkü daha önce Yahudi Soyk›r›m›n› tarihin ak›fl›ndaki bir olay olarak de¤erlendiren Bauman. Di¤er bir ifadeyle postmodernlik. Efli Janina’n›n savafl y›llar›ndaki kendi yaflam öyküsünü kitap olarak yay›nlamas› Bauman’›n modernli¤e ve Yahudi Soyk›r›m›na bak›fl aç›s›n›n de¤iflmesine neden olmufltur. kontrol etme. Bauman’a göre. Modern soyk›r›m›. Ona göre. modern kültür gibi. soyk›r›m›n yeterli sebebi olmasa da gerekli kofluludur.92 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Özet A M A Ç 1 Zygmunt Bauman’›n Modernli¤e yöneltti¤i elefltirilerin nedenlerini kavrayabilmek. adalet ve ak›l için evrensel olarak uygulanabilir standartlar belirlerken göreceli¤i. modernli¤in en üst aflamas›n› yaflayan Avrupa’daki bir toplumda gerçekleflmifltir. postmodernite.

Bu katk›lar›ndan dolay› Dennis Smith. onu postmodernitenin peygamberi olarak ilan etmifltir. Bauman. Küreselleflme sürecinin olumlu taraflar› yan›nda olumsuz yönlerini de dikkate alan Bauman. günümüzde ise küresel sayd›¤›n› ileri süren Bauman. modern öz-bilinç ve özgüven tarihindeki bir dönüm noktas›n›n gizli oldu¤u görüflündedir. Onun bu yaklafl›m› tarihsel süreci bir bütün olarak ele ald›¤›n› göstermektedir. günümüzde küreselleflme olarak adland›r›lan süreç ayr›cal›klar›n ve mahrumiyetin. gücün ve güçsüzlü¤ün. . servetin ve yoksullu¤un. Modernli¤in bir zamanlar kendisini evrensel gördü¤ünü. AM A Ç 5 Bauman’›n küreselleflme yaklafl›m›n› özetlemeyabilmek. Bauman. özgürlü¤ün ve k›s›tlaman›n yeniden da¤›t›m›nda yank›lanmaktad›r. Z. Dolay›s›yla bugün tan›k oldu¤umuz fley dünya çap›nda bir yeniden tabakalaflmad›r. modernli¤i de dâhil etmekten baflka çaresi yoktur. Yerkürenin tek tiplili¤ini art›ran nedenlerle bölen nedenlerin özdefl oldu¤unu ileri süren Bauman’a göre. Postmodern düflünceye çok önemli katk›lar sa¤lam›fl bir düflünürdür. kaynaklar›n ve acizli¤in.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 93 AM A Ç 4 Zygmunt Bauman’›n postmodern düflünceye katk›lar›n› de¤erlendirmek. küreselleflme sürecinin herkesin hemfikir oldu¤u varsay›lan etkilerinin asl›nda tümüyle birlefltirici olmad›¤› görüflündedir. dünya çap›nda bir s›ralama oluflturulmaktad›r. Bauman. bu durumu postmodernli¤in do¤as›na ba¤lar. Postmodernli¤in. küreselleflme birlefltirdi¤i kadar bölmektedir de. postmodernilkte. baz›lar› için yeni bir özgürlü¤ün emaresi olan fley baflkalar›n›n üzerine davetsiz ve kötü bir kader olarak çullanmaktad›r.4. Dolay›s›yla s›n›rlara s›n›r koyan postmodernli¤in. önceki süreçten kesin bir kopma ya da belirgin bir farkl›laflma yoktur. sonunda sonuçsuz kalan uzun ve gayretli modern mücadeleden sonra dünyan›n “yeniden büyülü hale getirilmesi” olarak de¤erlendirilebilece¤i görüflünde olan Bauman’a göre. postmodernli¤in kendi kimli¤ini inkâr etmeden modernli¤i d›fllayamayaca¤›n›n alt›n› özellikle çizer. baz›lar› için küreselleflme olarak görülen fley baflkalar› için yerelleflme anlam›na gelmekte. Bauman’a göre. Çünkü onun yaklafl›m›nda postmodernli¤in d›fllama gücü zay›ft›r. dünyan›n büyüsünü bozmak için giriflilen. Bu tabakalaflma süresince yeni bir toplumsal-kültürel hiyerarfli. Ünite . kendi ay›rt edici özelli¤i olan farkl›l›¤a. Bauman’a göre. bu s›fat de¤iflikli¤inin arkas›nda.

Bahçe kültürüne benzeterek. neredeyse kendi kendisine yeten ve kendi kendisini güdüleyen birimler olarak kendi kendilerini dengeleme e¤ilimindedirler. Postmodern dönem. Modern koflullarda infla edilen bireyler disiplinli aktörlerdir. e. e. c. yaln›z bafllar›na tamam olmayan. Postmodern dönem farkl›l›klar› suç olarak görmektedir. Modern koflullarda bireyler esas olarak üretici/asker olarak infla edilmektedirler. Ulrich Beck c. Modern dönem farkl›l›klar› suç olarak görmüfltür. Postmodern dönem. Modern koflullarda infla edilen bireylerin davran›fllar› genellikle düzenli/kurall› olan ve her fleyden önemlisi de düzenlenmeye boyun e¤en bir yap› sergilemektedir. e. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’›n postmodernlik yaklafl›m›na göre do¤rudur? a. b. Anthony Giddens b. 4. Dünyada yerel kültürlerin geliflmesi olarak. önceki ö¤rendiklerine ve kazan›lm›fl al›flkanl›klar›na çok az ba¤l› olan aktörler olmalar›d›r. c. 17. Toplumlar›n ulaflmas› gereken ideal kültür düzeyi olarak. Postmodern koflullarda infla edilen bireyler öncelikli olarak yeni deneyimler arayan ve asla doymayan. d. Postmodern dönemin en önemli özelliklerinden biri “Bahçe Kültür” anlay›fl›d›r d. asla tamamen dengede olmasalar da.94 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m 1. Postmodern koflullarda infla edilen bireyler daima ve bitkinlik duymayan bir üretme kapasitesine sahip olmal›d›rlar. Postodern koflullarda bireyler esas olarak tüketici/oyuncu olarak infla edilmektedirler. 2. Modern dönemdeki düflüncenin ço¤unlukla iflaret etti¤i fley dünyan›n ortadan kald›r›lmas› imkâns›z ço¤ullu¤unun kabulüdür. Afla¤›daki düflünürlerden hangisi Zygmunt Bauman’› “Postmodernitenin” peygamberi olarak ilan etmifltir? a. George Balandier d. b. Postmodern dönemdeki düflüncenin ço¤unlukla iflaret etti¤i fley dünyan›n ortadan kald›r›lmas› imkâns›z ço¤ullu¤unun kabulüdür. Peter Wagner 3. c. Postmodern koflullarda infla edilen bireyler. d. ‹nsanl›¤›n ulaflt›¤› en üst düzey kültürel seviye olarak. Modern dönem. . d. sürekli ve tercihen daima artan bir uyar›c› ak›fl›n› emebilen ve bunlara tepki verebilen deneyim organizmalar›d›r. 5. Modern koflullarda infla edilen bireylerin en önemli özelliklerinden biri kendili¤inden ve kolayca atefllenebilen bir davran›fl esnekli¤ine sahip olmalar›. bir fley ifade etmeyen. 6. b. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’a göre modern koflullarda yarat›lan (infla edilmek istenen) bireyin sahip oldu¤u özelliklerden biri de¤ildir? a. küreselleflmenin sonu anlam›n› tafl›maktad›r. Zygmunt Bauman. Modern koflullarda infla edilen bireyler “yarat›c›” aktörlerdir. Dennis Smith e. anlaml› bütünler oluflturabilmeleri için öteki birimlerle birleflmesi gereken aktörlerdir. b.yüzy›lda ortaya ç›kt›¤›n› ifade etti¤i modernli¤in kültür anlay›fl›n› nas›l de¤erlendirmektedir? a. d. Postmodern dönemden sonraki dönemin ad›d›r. Modern koflullarda infla edilen bireyler. c. modern dönemin sonunu ilan etmifltir. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’›n modernlik yaklafl›m›na göre modernli¤in özelliklerinden biridir? a. b. Postmodern koflullarda infla edilen bireyler “yarat›c›” aktörlerdir. Küreselleflme sürecinin bafllang›c› olarak. e. e. Modern dönem. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’a göre postmodern koflullarda yarat›lan (infla edilmek istenen) bireyin sahip oldu¤u özelliklerden de¤ildir? a. modern dönemden önceki dönemin ad›d›r c.

Yahudi’lerin topluca öldürülüflünü anlatmak için kullan›lan bir kavramd›r. e. Küreselleflme süreciyle birlikte milli kültürlerin sonuna gelinmifltir. Ünite . Dünya meselelerinin belirsiz. Küreselleflme sürecinin postmodern dönemin di¤er ad› olmas›d›r. Küreselleflme süreci kontrollü bir süreçtir. d 9. c 8. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” ve “Zygmunt Bauman’›n Modernlik De¤erlendirmesi” “Zygmunt Bauman’›n Modernlik De¤erlendirmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b. e. 9. d 3. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zygmunt Bauman’›n Modernlik De¤erlendirmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. küreselleflme fikrinden ç›kan en derin anlam nedir? a. Zygmunt Bauman’a göre. afla¤›dakilerden hangisi küreselleflme sürecinin özelliklerinden biridir? a. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bauman’›n Modernite Elefltirisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Küreselleflme süreci ulus-devlet yap›s›n› ortadan kald›rm›flt›r. Afla¤›dakilerden hangisi Zygmunt Bauman’›n eserlerinden biri de¤ildir? a. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 6.4. Almanlar ile Yahudiler aras›nda yap›lan bar›fl anlaflmas›n›n ismidir. Zygmunt Bauman’a göre. d 5. Küreselleflme süreci sadece ekonomik aç›dan bir bütünleflme sürecidir. d. Modernlik ve Müphemlik e. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zygmunt Bauman’›n Postmodernli¤e Yönelik Görüflleri” ve “Zygmunt Bauman’›n Modernlik-Postmodernlik Karfl›laflt›rmas› ve Küreselleflmeye Yönelik Görüflleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c. Küreselleflme sürecinde parçalanma ve bütünleflmenin birlikte var olmas› söz konusudur. Yahudilerin ba¤›ms›zl›k gününün ismidir. d. e 4. b. 10. Modern dönemin di¤er ad›d›r. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bauman’a Göre Küreselleflme” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Toplumsal Sonuçlar› 1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zygmunt Bauman’›n Modernlik De¤erlendirmesi” ve “Zygmunt Bauman’›n Modernlik-Postmodernlik Karfl›laflt›rmas› ve Küreselleflmeye Yönelik Görüflleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Holocaust. d 7. d. kurals›z ve kendi bafl›na buyruk bir do¤as›n›n olmas›d›r. Postmodern Etik b. Küreselleflme diye adland›r›lacak bir sürecin söz konusu olmamas›d›r. Parçalanm›fl Hayat d. Holocaust ne anlam ifade etmektedir? a. b. c. Almanya’n›n ba¤›ms›zl›k gününün ad›d›r. Küreselleflmenin sadece dünyan›n belirli bir bölgesinde iflleyen ve yaln›zca orada kontrolü söz konusu olan bir süreç olmas›d›r. c. b . e. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zygmunt Bauman’›n Postmodernli¤e Yönelik Görüflleri” ve “Zygmunt Bauman’›n Modernlik-Postmodernlik Karfl›laflt›rmas› ve Küreselleflmeye Yönelik Görüflleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Kontrollü bir süreç olmas›d›r.Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik 95 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 7. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bauman’a Göre Küreselleflme” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Küreselleflme. Modernli¤in Sosyolojisi c. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bauman’›n Modernite Elefltirisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. d 10. 8.

küreselleflme fikrinden ç›kan en derin anlam ise dünya meselelerinin belirsiz. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Çev. Ancak modern bahçe kültürü anlay›fl›na göre bu yabani otlar›n yok edilmesi gerekmektedir. Özgürlük ve Cezaland›rma. yap›c› bir etkinlik olarak de¤erlendirilmektedir. Bauman. ‹stanbul: Babil. Modern anlay›flta yabani otlardan ar›nd›rma y›k›c› de¤il. Bauman. Zygmunt (2003) Wasted Lives. S›ra Sizde 2 Bauman’a göre.Challenges and Critique”. Bauman. Abdullah Y›lmaz. bir yönetim kurulunun. k›s›tlanmal› yay›lmalar› önlenmeli. Zygmunt (1999) Küreselleflme Toplumsal Sonuçlar›. Zygmunt (2005) Bireyselleflmifl Toplum. Çev. ‹smail Türkmen. Yavuz Alagon. Modernity and Its Outcasts. Bat› Avrupa’da on yedinci yüzy›lda ortaya ç›kt›¤›n› belirtti¤i modernli¤in kültür anlay›fl›n› bahçe kültürüne benzetir. Zygmunt(1999) Culture as Praxis. neyin hammade. neyin yabani ot ya da haflarat oldu¤unu belirleyen bir tasar›m olarak anlafl›l›r ve evrendeki tüm ö¤eleri kendisiyle olan iliflkisine göre s›n›fland›r›r. kimli¤ini ise do¤aya duydu¤u güvensizli¤in d›fl›nda oluflturmaktad›r. kurals›z ve kendi bafl›na buyruk do¤as›d›r. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bauman. Bauman. yerinden ç›kar›lmal› ve toplum s›n›rlar›n›n d›fl›nda tutulmal›d›r. Çev. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Philip (2005) Kültürel Kuram. toplumu bahçe gibi gören tüm görüfller toplumsal do¤al ortam›n baz› bölümlerini yabani otlar olarak nitelerler. Çev. Sm›th. neyin yarars›z. Çev. Bauman. Smith. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Zygmunt (2003) Modernlik ve Müphemlik. Süha Sertabibo¤lu. Dolay›s›yla kusursuz bir bahçenin yap›lmas› ve korunmas› iflinde bir araya gelen di¤er etkinliklerden tür olarak farkl› de¤ildir. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. bireyin toplumsal olarak infla biçiminde. bir idari büronun yoklu¤udur. Zygmunt (2000) Postmodernlik ve Hoflnutsuzluklar›. Jacobsen ve Poder.96 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Bauman. ‹brahim Gündo¤du. Bauman. S›ra Sizde 3 Son zamanlar›n moda kavram› olarak adland›rd›¤› küreselleflmede anlam›n› bulan en önemli fleyin “fleylerin elimizden” kaçt›¤› hissi oldu¤u görüflünü ileri süren Bauman’a göre. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Abdullah Y›lmaz. Çünkü modern kültür kendini ideal bir yaflam›n tasar›m› ve insan iliflkilerinin kusursuz düzeni olarak tan›mlamakta. di¤er yabani otlar gibi ayr›lmal›. Ümit Öktem. Zygmunt (1997) Modernlite ve Holocaust. Bunlar. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Bauman. Bauman’a göre. Zygmunt (2001) Parçalanm›fl Hayat. UK: Polity Press. ‹smail Türkmen. Bir merkezin. Mehmet Küçük. Zygmunt (1998b) Postmodern Etik. Çev. Çev. Peter (1996) Modernli¤in Sosyolojisi. neyin zararl›. Bauman’a göre. Dennis (1999) Zygmunt Bauman. tüm bu yollar yetersiz kal›rsa öldürülmelidir. Tüketicilik ve Yeni Yoksullar. Bauman. Selime Güzelsan. Zygmunt (1998) Sosyolojik Düflünmek. Çev. Çev. Çev. Zygmunt(1999) Çal›flma. modern dönemden postmodern döneme geçiflin alt›nda yatan en önemli de¤ifliklikleri. Bahçe tasar›m› yabani otlar›n› belirledi¤ine göre bahçe olan her yerde yabani ot da olacakt›r. Ed. modern kültürün düzen anlay›fl› her fleyden önce. Bauman. Çev. kitlelerin toplumsal olarak bütünlefltirilmesinde ve sistemik yeniden üretim sürecine yap›flt›r›lmas›ndaki derin de¤ifliklikte bulabiliriz. Alev Türker. ‹stanbul: Sarmal Yay›nevi. Cambridge UK: Polity Pres. London: SAGE Publications Ltd. ‹stanbul: Sarmal Yay›nevi. Jacobsen ve Poder (2008)” Introduction: The Sociology of Zygmunt Bauman.. neyin araç. ‹ngiltere: Ashgate Publishing ltd. Prophet of Postmodernity. . Wagner. neyin ilgisiz. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. ‹stanbul: Sarmal Yay›nevi. ‹smail Türkmen. bir kontrol masas›n›n. Bauman.

.

5 Amaçlar›m›z • • • • ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Baudrillard’›n gösterge evreleri konusundaki görüfllerini ay›rt edebilecek. Tüketim toplumuna iliflkin görüfllerini özetleyebilecek. Kitle ve sessiz ço¤unluk konusundaki görüfllerini analiz edebileceksiniz. Anahtar Kavramlar Gösterge Simülakrlar Hiper Uyumluluk Anlam Zedelenmesi • • • • Simülasyon Hiper-gerçeklik Sibernetik Kontrol Sessiz Ço¤unluk ‹çindekiler • G‹R‹fi: JEAN BAUDRILLARD’IN YAfiAMI VE SOSYOLOJ‹YE YAKLAfiIMI • GÖSTERGE EVRELER‹ • TÜKET‹M TOPLUMU • S‹MÜLASYON VE S‹MÜLAKRLAR • ELEfiT‹R‹LER Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Tüketim Toplumu. Simülasyon ve simülakrlar kavramlar›n›n ne anlama geldi¤ini tan›mlayabilecek. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard . Anlam zedelenmesine iliflkin görüfllerini aç›klayabilecek.

Kendisini hiçbir zaman postmodern olarak tan›mlamayan düflünür ancak postmodernizm deyince akla ilk gelen isimlerden biri olmufltur. Sosyologlara önemli bir ça¤r›s› vard›r. hiçbir gelece¤in ve hiçbir anlam›n bulunmad›¤› aç›klamalar› postmodernistlerin en radikal ve terbiyesiz olan› biçiminde elefltirilmesine neden olmufltur (Slattery. kitle. güç. Baudrillard. 2007: 471-475). Onun “biz. Baudrillard’›n ça¤›m›z›n en etkili düflünürlerinden biri olmaya devam edece¤ini iddia etmek. hayat›n TV içinde ve TV’nin hayat içinde kayboldu¤u bir ça¤da yafl›yoruz” ifadesi önemli bir düflünür oldu¤unun kan›t› niteli¤indedir. Modernleflmenin sosyal bilimi olan sosyolojinin toplumsal. farkl› ve k›flk›rt›c› üslubuyla özgün düflünceler ortaya koymufltur. oysa medyan›n tarihi yeniden yaratt›¤›n›. Onun hiçbir gerçekli¤in olmad›¤›. hiçbir geçmiflin olmad›¤›. 1990 sonras› düflünceleri bir çok düflünür taraf›ndan elefltirilmifl olsa da. san›r›z abart› olmayacakt›r. günümüzde sosyologun da elefltirel gücünü yitirdi¤inden söz eder.Tüketim Toplumu. kurum gibi kavramlar›n›n anlam›n›n içinin boflalt›ld›¤›na de¤inen Baudrillard. s›n›f. Elefltirel bak›fl aç›s›na sahip oldu¤unu s›kl›kla dillendiren Baudrillard. Sosyolojinin pozitivist metod anlay›fl›n› elefltiren Baudrillard rakamlarla sosyal gerçekliklerin aç›klanamayaca¤›n› anlatmaya çal›fl›r. statü. insanlar›n toplumsal meselelere/problemlere dikkatlerini çekmek için oldu¤unu belirtir. yy’›n en önemli düflünürlerinden biri olan Frans›z Sosyolog’un simulasyon kavram› ‘Matrix’ filmi’ne konu olmufl ve filmin bir sahnesinde “Simulakrlar ve Simulasyon” kitab› da görüntülenmifltir. Kitle iletiflim araçlar› ve tüketim üzerine 20. Günümüz sosyal bilimlerinin statükoya hizmet ettirildi¤ini ve sosyal bilimcilerin de statükocu olduklar›n› ileri sürmektedir. gerçekli¤i kavraman›n mümkün olmad›¤›n› ve dolay›s› ile onu de¤ifltirmenin de olanaks›z oldu¤unu vurgular. Günümüz toplumlar›n›n medyan›n gerçekli¤inin bir aynas› olmaktan ç›kt›¤›n› ve gerçekli¤in bizzat “gerçeklik” haline geldi¤i bir hiper gerçeklik içinde yaflad›¤›m›z› ifade eder. Postmodern olarak nitelenen ça¤›m›z›n toplum imgesinin karanl›k ve kötümserlik oldu¤unu belirtir. Simülasyon/Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard G‹R‹fi: JEAN BAUDRILLARD’IN YAfiAMI VE SOSYOLOJ‹YE YAKLAfiIMI Simülasyon kuram›yla ad›ndan s›kl›kla söz ettiren düflünür. Bu dönemin zararl› bir toplumsal yönelimde oldu¤unu. O da ileri kapitalist toplumlarda sosyologlar›n elefltirel bak›fla sahip olmalar› gere¤idir (Baudrillard. düflüncelerininin kötümser ve uç noktalarda dolaflmas›n›. tüm bu kavramlar›n anlam zedelenmesine u¤rayarak içe patlad›¤›n› (implosion) belirtir. 2006b: 12-14) .

Mühiman’›n “Üçüncü Dünya’n›n Devrimci Cennetleri”ni çevirmifl olan yazar. Brezilya ve Japonya gibi ülkelerde eserlerinin büyük bir bölümü çevrilmifltir. Günümüz düflün dünyas›n›n en çarp›c› isimlerinden olan Baudrillard esas olarak simülasyon. Körfez Savafl› s›ras›nda Frans›z televizyonunda görüfllerine en çok baflvurulan düflünür olmufl. ça¤›n olaylar›n› elefltirel aç›dan yorumlamaya çal›flan bir düflünür olarak geç kapitalizmin radikal bir kuram›n› göstergelerin gücü temelinde oluflturmaya çal›fl›r. Yerleflik kültür yüz yüze etkileflimden do¤ar ve anlam›. Geleneksel sosyal gruplar›n üyeleri yerleflik kültür taraf›ndan. Baudrillard’›n eserlerinin büyük bir k›sm›n› Türkçe’ye kazand›ran Prof. gösterge ve gerçeklik aras›ndaki eflde¤erlik ilkesinden kaynaklan›r. Resim 5. göstergelerin gerçekli¤i. Bu durum farkl› bir aç›dan flu soruyu getirir: Kültürün amac› nedir? Geleneksel sosyal gruplarda kültür ayn› sosyal ba¤lamda üretilmifl ve kullan›lm›flt›r. Baudrillard’›n bu teorisi flu temel varsay›ma dayan›r: Temsil. Bunu flu anki tart›flmada sembolik al›flveriflin gerçekleflti¤i bir zemin olarak “yerleflik (grounded) kültür” diye adland›r›r. aksine bir baflar›s›zl›¤›n simgesi olarak yorumlanabilece¤i. Meksika. ‹ngilizce çevirilerinin d›fl›nda ‹talya. postmodern kültürün üyeleri ise metalaflm›fl kültür taraf›ndan çevrelenmifltir. Dr. ‹zmir ve istanbul’da konferans vermesini sa¤lam›flt›r. Baudrillard’›n bununla anlatmak istedi¤i. Peter Weiss’in tiyatro oyunlar›n› ve Wilhelm E. Bunu da “metalaflm›fl kültür” olarak kavramsallaflt›r›r. “Simgesel De¤ifl Tokufl ve Ölüm” adl› kitab›nda Bat›l› toplumlar›n tarihsel bir sürecin sonuna geldi¤i ve ulaflt›klar› bu uygarl›k düzeyinin gerçekte ulafl›labilecek en üst aflama olarak nitelendirilmemesi gerekti¤i. GÖSTERGE EVRELER‹ Baudrillard. kitlelerin zihniyeti. yollarla aldat›lmas›n› göz boyay›c› bir oyun ve hem üretimi hem de tüketicinin iste¤ini tehdit eden bir öge olarak nitelemifltir. 1998: 8). tüketicinin reklam vb. reklam ajanslar› ve kitle iletiflim araçlar› taraf›ndan üretilmekte ve dönüflüme u¤rat›lmaktad›r. yazar› Türkiye’ye davet ederek. Bertolt Brecht’ten fliirler.1 Jean Baudrillard (1929-2007) Frans›z düflünür Jean Baudrillard. bafltan ç›karma gibi konular› kitaplar›nda incelemifltir. O¤uz Adan›r. Yerleflik/metalaflm›fl kültür ayr›m›n›n yarat›lmas›nda birbirinden farkl› say›s›z neden bulunur. ahlaki s›n›r- . Üretimin rasyonel bir etkinlik olmad›¤›n› ileri sürmüfl. 1929 y›l›nda Reims’de do¤du. öteki. özellikle de sosyal gerçekli¤i temsil etmesinin mümkün oldu¤udur.100 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Baudrillard elefltirel yaklafl›m›n›. Nanterre Üniversitesinde sosyoloji dersleri veren Baudrillard 1990 y›l›nda profesörlük ünvan›n› alm›flt›r. 2007 y›l›n›n Mart ay›nda yaflam›n› yitirmifltir. kitle iletiflim araçlar›nda bir star haline gelmifltir. 1966 y›l›nda Nanterre Üniversitesinde Henri Lefebvre ile tan›flt› ve çal›flmalar›na devam etti. biçimde ifade eder (Baudrillard. ders ve konferans vermek üzere baflta ABD ve Japonya olmak üzere dünyan›n pek çok ülkesine gitmifltir. Meslek yaflam›na Almanca ö¤retmeni olarak bafllad›. Ancak ABD gibi bir toplumda kültürün büyük bir bölümü kapitalistler.

Endüstri ça¤› tüketim mallar›n›n insanl›k tarihinde daha önce görülmedi¤i kadar ço¤almas›n› beraberinde getirmifltir.sosyal gerçekli¤e do¤rudan ba¤l›d›r ve onu ifade etmeye yöneliktir. Thorstein Veblen (1899) bu fenomeni gösteriflçi tüketim olarak adland›rm›flt›r. Bu aflamada. . Tüketim iflçili¤i. Göstergenin üçüncü aflamas› Endüstri Devrimi’yle bafllam›flt›r. Baudrillard bu ça¤› tüketim toplumunun bafllang›c› olarak nitelendirir. Do¤rudan temsil hala vard›. dâhil. Da Vinci’nin Mona Lisa ve Son Yemek gibi di¤er eserlerini düflününce sembollerin gizem ve entrikay› iletmek için kullan›ld›¤›n› da görebiliriz. Gösterge. de¤erleri. en makul al›flverifli yapmak de¤ildir. bütün iletiflim yüz yüze karfl›laflmalardan oluflan gerçek sosyal durumlarda meydana gelmekteydi. Metalaflm›fl kültür ise kapitalistlere ve kitle iletiflim araçlar›n›n de¤erlendirmelerine göre yarat›l›r. Yerleflik ya da temsil eden kültür fikriyle birlikte. perspektif gibi de¤erleri bar›nd›r›yordu. Yaz› dili gibi medya kanallar› Rönesans’›n öncesine dayanmakla birlikte. Bir arazi tafl›t› sürmek bir Volkswagen Betle sürmekten farkl› bir anlam tafl›r. Örne¤in sanat hala görünen dünyan›n gözlemlenmesine dayan›yordu ve matematiksel denge. Ünite . inançlar› ve bunun gibilerini yarat›r. hiçbir yerde Leonardo Da Vinci’nin “‹nsan fieklinin Oranlar›” eserinde oldu¤u kadar net bulunmaz. kabaca Rönesans ve Endüstri Devrimi aras›nda üstünlük kurmufltur. Göstergenin ikinci aflamas›. Gösterilenle gösterge aras›nda güçlü bir korelasyon ve iliflki vard›r. Metalar. Yerleflik kültürde insanlar ahlaki aktörlerdir. izleyicinin akl›n› ürünleri almas› için çelmeyi amaçlar. bu do¤rudan sembolik iliflkiden bir uzaklaflmay› iflaret eder. Yaz›l› metinler ya çok azd› ya da yoktu.5. Baudrillard’›n inceledi¤i göstergenin dört halini Allan’›n “Contemporary Social and Sociological Theory (2006: 338-340)” kitab›ndan aktaral›m: 1. metalaflm›fl kültürde ise insanlar tüketicilerdir. gösterge tam anlam›yla gerçek olan› temsil etmektedir. bir kiflinin kendisini metalaflm›fl göstergeler matrisinde kurulmufl ve orada geçerli olan bir kimlik içinde konumland›rmak için çal›flmas›d›r. 2. Bu tür de¤iflimler tüketim mallar›n›n alg›lan›fl›n› önemli ölçüde de¤ifltirmifltir. ancak belli insan idealleri o dönemde daha bask›n oldu. Ayn› zamanda bofl zaman artm›fl ve eskiye göre daha fazla insana verilen örtülü ödene¤in miktar› artm›flt›r. modernitede kimli¤i ve anlam› (ya da anlam yoklu¤unu) tafl›yan gösterge-araçlar› haline gelir. Burada önemli olan etken modern öncesi toplumlarda dilin arac›s›z olmas›d›r. ritüeller. Bu. Burada mallar›n statü ve güç sembolleri olarak kitlesel kullan›m›n› görebiliriz. Sembolik al›flveriflin do¤um yeri de buras› olmufltur. Postmodernistler. 3. Birinci aflamada. dünyayla ilgili ve onu temsil eden belirli bir anlama yolunun organize olmas› bu dönemde gerçekleflmifltir. Bu genellikle modernite olarak adland›r›lan dönemdir. hediye verme. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 101 lamalar›. Bu arzu. bütün iletiflimsel eylemler -ifade.Tüketim Toplumu. Bu sistem daha önemli ve incelikli hale geldikçe yeni bir iflçilik türü geliflir ve tüketim iflçili¤i fiziksel iflçili¤i alt eder. Örne¤in modern toplumda araba tafl›nabilir ve kiflisel bir statü sembolüdür. belirli göstergelerin kullan›ld›¤› ba¤lamlar aç›k ve nettir. Birinci aflama modern öncesi toplumlarda ortaya ç›kar. bu durumun kültürel parçalanma ve kimliklerin istikrars›z oluflu gibi dramatik sonuçlar›n› tart›flmaktad›rlar. Metalar gösterge de¤eri kazand›klar› yola burada girerler ve sembolik al›flverifl bir metalaflm›fl göstergeler y›¤›n› alt›nda kaybolur. al›flverifller vb. normlar›.

‹flçili¤in sonu. Kültürel mant›k kapitalist öncesi toplumlardaki sembolik al›flverifl mant›¤›ndan kapitalist toplumlardaki üretim ve tüketim mant›¤›na. TÜKET‹M TOPLUMU Baudrillard’›n “Tüketim Toplumu” kitab›. kitab›nda “nesne tüketimi” üzerinden giderek bunun nas›l etkin bir iliflki biçimi yaratt›¤›n› ve sistemli bir etkinlik haline dönüfltü¤ünü anlatmaya çal›fl›r. 2006: 340). Bu tür göstergeler. k⤛t poflet ya da tekrar kullan›labilir torba) götürdü¤ünüze kadar. Her meta di¤er metalarla göstergesel bir iliflki içerisindedir. Bu. maddi mallar›n ço¤alt›lmas› ile oluflturulan ve insan türünün ekolojisinde bir dönüflüm yaratan ç›lg›nl›k ölçüsünde bir tüketim ve bolluk gerçe¤i ile karfl› karfl›ya bulunmaktad›r. nereden al›flverifl yapt›¤›n›za ve hatta ald›klar›n›z› eve neyin içinde (plastik. Dördüncü aflama endüstri sonras› toplumlarda ortaya ç›kar. Baudrillard’a göre günümüz toplumu olarak nitelenen postmodernite her fleyin ölümüne iflaret eder. Göstergenin klasik ça¤›n›n sonu (Allan. peynire. k›yafetlere. h›zl› teknolojik geliflmelerle birlikte elefltirel bir bak›flla ça¤dafl Bat› toplumlar›n›n bir çözümlemesini içermektedir. ancak Baudrillard’›n bu düflüncenin arkas›nda yatan argüman›na bakmak gerekir. temsilin bask›s›ndan kurtulur ve “kodun herhangi bir nesnel ‘gerçekli¤e’ de¤il. hizmetlerin. Göstergenin dördüncü aflamas› ‹kinci Dünya Savafl›’ndan k›sa bir süre sonra bafllam›flt›r ve günümüze kadar gelir. tüketim toplumunda iflçili¤in prensipteki flekli metalaflm›fl göstergelerin sürekli de¤iflen düzenleniflinde “do¤ru” göstergeyi tan›ma yetisine sahip olmakt›r. 4. di¤er bir ifade ile gerçe¤in basitlefltirilmesi veya duyars›zl›l›¤›n› de¤il de. Bu ifade günümüz insan›n›n tüketim nesneleri taraf›ndan çepeçevre kuflat›ld›¤› anlam›na gelmektedir. Çünkü Baudrillard. aceleci ve abart›l› bir iddia gibi görünebilir. CD’den ya da MP3 çalardan). Dolay›s›yla. Baudrillard. Baudrillard’a göre günümüz toplumlar› nesnelerin. hiçin göstergeler düzeyine yükselmesini ya da hiçin göstergeler sisteminin su yüzüne ç›kmas›n› sanat›n temel olay› olarak niteler. Üretimin sonu. Üzerinde “hayal edin” yaz›l› etiketler bulunan dekoratif bahçe kayalar›ndan traktörlere. kökten yan›lsamay› göstergenin gücüne erifltirmek tam anlam›yla fliirsel bir durumdur. Bilgi ve anlam üretimine olanak sa¤layan gösteren/gösterilen diyalekti¤inin sonu. postmodernitede gösterge ve gerçeklik aras›nda zihinsel bir k›r›lma ortaya ç›km›flt›r. kendi mant›¤›na gönderme yapt›¤› bir göstergeler oyunu” haline gelir.. kendilerinin gerçeklikleri ve insanlar›n bahsedebilece¤i tek gerçeklik durumundad›rlar. Böylece hiçi göstergenin gücüne erifltirmek. ‹nsanlar›n gündelik al›flverifllerini baflka insanlarla yapmak yeri- . tüketim toplumundaki al›flveriflin tamam›n›n olmasa da büyük bir bölümünün gösterge de¤erine göre yap›ld›¤›d›r.. göstergenin herhangi bir gerçeklikle iliflkisinin olmad›¤›n›. Göstergeler kendilerinden baflka hiçbir fleye gönderme yapmaz..102 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Baudrillard’›n en çok dikkatimizi çekti¤i nokta. müzik dinleme fleklinizden (kay›ttan. Ayn› zamanda da birikimi ve sosyal üretimi mümkün k›lan tek fley olan de¤iflim de¤eri/kullan›m de¤eri diyalekti¤inin ölümü. 2001: 136). kendisinin saf simulakrum’u oldu¤unu” belirtir. Burada. Buna ek olarak. üretimden bilgi temelindeki teknolojilere do¤ru bir geçifl vard›r. Bu ba¤lamda hiçli¤i göstergenin merkezine yerlefltirdi¤i için postmodernist sanatç› Warhol’ü elefltirir (Baudrillard. Teknolojilerin arac›l›k etti¤i görüntü ve bilgiler gem vurulmam›fl bir metalaflma ve pazarlamayla birlikte postmodernitedeki belirleyici etkilerdir... son olarak da simülasyon mant›¤›na geçmifltir. Baudrillard.. Dolay›s›yla. hatta daha da önemlisi Baudrillard’a göre bu toplumlarda iletiflim teknolojilerinin ve kitle iletiflim araçlar›n›n sürekli gelifltirilmesi ve yayg›nlaflmas› belirleyicidir.

5. gündelik yaflam›. s›radanl›¤› ve sürekli tekrar› hem de bir yorumlama sistemi olarak tan›mlar. toplumsal analizini semiyolojik çerçevede ele ald›¤›n› göstermektedir. medya taraf›ndan amac›ndan uzaklaflt›r›l›r ve göstergelere indirgenir. Ölüm ve ac› haber nakarat gibi tekrarlanarak toplumda bir çeflit kolektif ifllevi yerine getirir. Gündeliklik gerçekli¤in ve tarihin bafl döndürücülü¤üne ihtiyaç duymas› ile dinginlik sa¤lar. gerçekli¤in bafl döndürücü halidir. Bu aç›klamalar Baudrillard’›n. Ünite . ‹mge. sembol ve ‹flaretlerin yorumlanmas›na. haberin merkezinde olmak ve teminat alt›na al›nm›fl göstergeler bütünü söylemi ile bir tüketim praksisi yarat›r. Bizler göstergelere s›¤›narak ve gerçekli¤in yads›nmas› içinde yaflamaktay›z ve bu haberleri ald›¤›m›zdan dolay› da mucizevî güvenlik içindeyiz. Bu ba¤lamda püriten ahlak ile hazc› ahlak aras›nda ortaya ç›kan bu çeliflki. görsel anlamda dramatiklefltirilir. Tüketim toplumunun ölçütleri aras›nda kitle iletiflim araçlar›ndan sunulan mesajlar da bulunmaktad›r. üretimi çoklaflt›rmak ve kar› maksimize etmek.html#ixzz1P2y UtI9o ne. Tüketimin yerinin gündelik yaflam oldu¤unu belirten Baudrillard. ister politik. alg›lanmas› ve güdümlenmesi biçiminde yapt›klar› gözlemlenmektedir. Medya. Bu süreçte gerginlikler çözülmedi¤i için bir türlü bulunamayan ve ulafl›lamayan mutluluk amaçlan›rken bir çeliflki ile karfl›lafl›l›r. örne¤in gündemde olan ya da moda olan mal ve iletilerin edinilmesi. Art›k mallar›n de¤iflim de¤eri yerine gösterge de¤eri önemli olmaya bafllam›flt›r (Baudrillard. Tüketim praksisi bir merak iliflkisi ve bir yanl›fl bilme boyutu ile kendini anlamland›rarak tüketim toplumunun karakteristi¤i olan davran›fllar› betimler (Baudrillard. bu kar›fl›m ayn› zamanda bir zihniyet ve duygusall›k üretir. Gündeliklik bir taraftan makro di¤er taraftan mikro yaflam alanlar›n›n bölümlenmesini getirir. bir var olma modu haline gelir. . Böylece s›radanl›k yüceltilip beslenerek ba¤›fllans›n diye her yerde yazg›sall›k/kadercilik telkin edilir. Baudrillard bu durumu Marx’›n kuram› ile ba¤lant›land›rarak aç›klar. 1997: 17). “Böylelikle gündeliklik. Öyle ki olaylara ve fliddete düflkünlük televizyon penceresinden bireyin odas›na kadar gelir ve bir çeflit fliddetin/savafl›n imgeleri karfl›s›nda gevfleyen bir televizyon izleyicisi ile buluflur. http://www. Bireyler günümüzde tüketim davran›fllar› ile bir göstergeler nesnesini sat›n al›rlar. kültürel ve ideolojik boyut ön plana ç›km›flt›r. Semiyotik ya da di¤er ad›yla semiyoloji. Bu dinginlik fliddeti tüketmeye e¤ilimlidir. Oysa günümüzde önemli olan tüketimdir. Dolay›s› ile Baudrillard’a göre kitle iletiflim araçlar›n›n sundu¤u gerçeklik de¤il. nerede ve ne zaman tüketeceklerine iliflkin bir bilgi verilir. tarihsel olsun isterse kültürel haber olsun hepsi suya sabuna dokunmayan mucizevî bir biçime dönüfltürülerek güncellefltirilir. üretilmesine veya iflaretleri anlama süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir flekilde incelenmesine dayanan bir bilim dal›d›r. Tarihsiz ve öyle olmaktan mutluluk duyan milyonlarca insana edilginli¤in suçluluk duygusundan ar›nd›rmak amac› ile kitle iletiflim araçlar›yla müdahale edilir. gösterge ne varsa hepsini tüketiyoruz. Dolay›s› ile günümüzde ekonomi politikten uzaklafl›lm›fl. Televizyon kameras› bir odaya bakar ve d›fl dünyan›n zalimli¤i tersine dönerek samimi ve s›cak bir duruma dönüflür. felaket haberleri ya da d›fl dünyan›n vahflili¤i ve insan d›fl›l›¤› sayesinde bireyi güvenlik duygusunun tercihine ya da güvende olmaya götürür. Semiyoloji. Marx’›n kuram›nda önemli olan üretimdir. Gerçeklik bir simülasyondur. ileti. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 103 Semiyotik. 1999: 29). Bu çeliflki yeni de¤erler sisteminin toplumsal ahlak›n›n normlar› aras›nda vuku bulur. sistemin temel iflleyifl felsefesidir. bir kültürdeki anlam› üzerinde uzlafl›lm›fl sembollerin bilgisini içeren gösterge bilimi olarak da tan›mlan›r. Haberler. simge. Art›k tüketilen günlük haberin evrenselli¤idir. nas›l. Örne¤in bir otomobil kazas› gündelik yazg›sall›¤›n göstergesidir. 1997: 26-27: Sarup 2004: 234). kurgulam›fl oldu¤u gerçekli¤i gerçekli¤in teminat›yla do¤rulanm›fl göstergeleri tükettirir. toplumsal ve ekonomik konum ile edilgenli¤in sa¤land›¤› keyifli meflruluk ve kaderin olas› kurbanlar›n›n ‘titiz zevkinin’ bir tuhaf kar›fl›m›n› sunar” (Baudrillard. Medya.org/foru m/felsefe/9796-semiyolojigostergebilim.msxlabs. antik Yunanca’da iflaret anlam›nda kullan›lan semeion kelimesinden gelmektedir. daha çok istatistiksel olarak yükselen bir e¤riye göre. yan›lsamad›r. Tüketim nesneleri üzerinden insanlara neyi. hem günlük olaylar›n ve hareketlerin toplam›. Böylece tüketim.Tüketim Toplumu. Dolay›s› ile Daha da önemlisi bütün haberler bir merkezi konum yarat›larak gerçeklik kurgusu içinde do¤ruluk ve nesnellik söylemleri etraf›nda infla edilir.

Üretilen nesnelere s›rf DÜfiÜNE L‹M üretilmifl olduklar›ndan dolay› bir kutsall›k ve olumluluk atfedilir. bu ise tüketim toplumunun do¤rudan ideolojisini oluflturur (Baudrillard. zaman parçalanm›flt›r. Tüketim toplumunda bolluk savurganl›kla efl anlama gelir. 2010). Aksine dinlenme ve kazan›m zaman›d›r. Zaman t›pk› verimli bir ürün gibi bofla harcanmaz. Çal›flma d›fl› zaman. bollu¤un önlenemeyen ilerleyiflini savuDÜfiÜNEL‹M nanlar ile k›tl›¤›n tehditkarl›¤›ndan kaynaklanan savurganl›¤›na üzülenlerin ayn› kifliler oldu¤una dikkat çeker. reklamlar arac›l›¤› ile size iletilen mesaj. Bu anlamda bolluktur. Bu anlay›fl asl›nda gerçek bir SIRA bolluk toplumunda olmad›¤›m›z› aksine toplumda yaflayan bireylerin. AMAÇLARIMIZ 1997: 40-45). Ancak bireyler kendi zamanlar›n› istedikleri gibi kullanma özgürlü¤üne sahip de¤ildir. tüketilmesi demektir. Çünkü nesneduyar. “ihtiyaçlar sisteminin üretim sisteminin meyvesi” oldu¤una çevirir. fakat verimli zaman›n bütün k›s›tlamalar› bofl zaman› yeniden üretir. Bofl zaman›n temelindeki talep kullan›m de¤eri ile ilgilidir. gerisini sigorta halleder” ifadesi. S‹ZDE gruplar›n k›saca insan türünün bir k›tl›k içinde oldu¤u olgusunun çarp›t›lmas›n› ortaya ç›kar›r. Tüketmeland›r›larak nin haz duyma ile ilgili oldu¤u önermesini ise sistemin tüketiciye yükledi¤i yan›lt›c› bir anlam olarak niteler. Baudrillard’a göre bu durum D ‹ K K bir A T yan›lsamad›r. nesnelerin yavafl yavafl kaybolmas›. Örne¤in. tamamen bir simülakrd›r. çal›flma yaflam›n›n tükenmiflli¤inden kaç›p s›¤›n›lan bir durgunluk zaman› de¤ildir. 1997: 81-84). zengin ve tehlike alt›nda bir kurtulufl yoluymufl gibi sunulur. Baudrillard’a göre zaman bir ifltir. Kullan›lmayan zaman›n tüketimidir. Tüketim toplumunda yan›lsama ihtiyaç üzerinden sa¤lan›r. Oysa tüketmenin haz duyma ifllevinin bulunmad›¤›. U S O R büyüme bolluk ise demokrasidir. Galbraith’in belirttiTEL EV‹ZYON ¤i “ihtiyaçlar›n asl›nda üretimin ürünü oldu¤u” görüflünü Baudrillard. Amaçlar› baflka yerde olan bir sürecin birey aç›s›ndan rasyonellefltirilmesidir. Birey kendisi için haz duyar. 1997:28-29). (Thiry-Cherques. Zaman› anlamland›rmak için bir ismi yoktur. bir anlamland›rma düzenidir. SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ tüketim toplumu etraf› kuflat›lm›fl. Öte yandan zaman bir görevdir. Bu konuda daha bilgi için Baudrillard’›n Türkçe’ye de çevrilen “Tüketim Toplumu K ‹ Tayr›nt›l› A P (1997)” kitab› önerilir. Zaman simgeseldir. ayn› zamanda sistem taraf›ndan yarat›lmakta ve birbiri ile ba¤lant›‹ Nyeniden T E R N E T yeniden üretilmektedir (Baudrillard. Para ne kadar var ise zaman da o kadar vard›r. fleçme özgürlü¤üdür. K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Birey istedi¤i yere gider ve istedi¤ini yapar. Baudrillard. 1997: 86-87). Böylelikle Baudrillard. bunun kapitalist sistemin kendini yeniden üretmesine dönük bir uygulamas› oldu¤unu ifade eder (Baudrillard. Bofl zaman çal›flman›n karfl›t›d›r fakat özgür zaman de¤ildir. Fakat bu anlamda zaman verimsiz bir zaman olarak de¤erlendirilir. Bunu bofl zaman› de¤erlendirme konusunda da görüyoruz. bunun örtülü bir biçimde do¤rudan “üretim ifllevi” olarak görüldü¤ünü vurgular. bireylerin s›k›nt› duySIRA S‹ZDE malar›na gerek olmad›¤› firman›n bu iflleri kolayca halledebilece¤i yeter ki bireyin buna istekli olmas› anlam›na gelir. Bu durum art›k günümüzde de¤iflmifltir.104 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Baudrillard’a göre tüketim toplumu bir bolluk ve çokluk SIRA S‹ZDE toplumudur. Bu tamamen tüketim üzerine gelifltirilen ideolojik bir söylemdir. Bir at›l zaman olmad›¤› gibi özgür zaman da de¤ildir. onlara sunulan kullanma zaman› bir simülakrlardan baflka bir fley de¤ildir. “araban›z› çarp›n. Böylece tüketim toplumunda ihtiyaç. Tüketim toplumu var olmak için nesnelere ihtiyaç S O R U durum nesneleri yok etme ile ayn› anlam› tafl›r. her fley tüketilmek üzere vard›r. ‹lkel toplumlarda bir seyahat ve tatil için zaman ölçümü yoktur. Ayn› zamanda günümüzde üretimin yerine tüketimin geçti¤inin bir göstergesidir (Baudrillard. Asl›nda bu lerin kullan›m› demek. ancak tüketim bir haz duyma arac› de¤ildir. Dolay›s› ile tüketim haz d›fllanarak tan›mlan›r. Nesnelerin yok etme gere¤inden fazla olarak var oldu¤u ve yok olufllar›nda bir D‹KKAT zenginli¤e tan›kl›k ettiklerini belirtir.

Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 105 Mal›n kullan›m de¤eri bize fayda sa¤lamas›n›.Tüketim Toplumu. lunaparklar. 1998: 141) ‘O’na göre modern endüstri toplumunun temelK anahtar› ‹ T A P üretimken. Bat›’da saç›larak kendisini tüm dünyaya homojen bir birlik olarak dayat›r (Best&Kellner. Bugün gerçeklik onun hiper gerçekli¤i olarak karfl›m›zda durmaktad›r (Ritzer. tüketim kültürlerinin ortaya ç›k›fl› ile yüksek ve afla¤› sanat. Nesnelerin tüketimi toplumda çeSIRA S‹ZDE flitli araçlarla desteklenerek bireylere aktar›ld›¤› için yaflan›lanlar›n normal olarak alg›lanmas›na neden olmakta ve bir hiper-uyumluluk (hiper-conformity) sa¤lanmaktad›r. T E L Tüketim E V ‹ Z Y O N toplumu bir çeflit yeni ve özgül bir toplumsallaflt›rma tarz›d›r (Baudrillard. TELEV‹ZYON Thiry-Cherques. kapitalist toplumda bir mal›n kullan›m ve de¤iflim de¤erinin bulundu¤undan söz ederken. Thiry-Cherques. Birey ne kadar çok tüketirse o kadar çok sayg›nl›k kazanmakta ama di¤er taraftan moda de¤eri olan ve h›zla yinelenen mallar›n tüketiSIRAtüketim S‹ZDE ç›lg›nl›¤› mini gerçeklefltirdi¤inde de prestiji artmaktad›r. Simüle -m›fl K etmek ‹ T A P gibi yapmak de¤ildir. Bu durumda art›k gerçe¤in yerini simülasyon alm›flt›r. Gerçeklik simülasyonla üretilip ço¤alt›ld›¤› için her zaman fazlas›yla var olacakt›r. günümüz tüketim toplumunda bu de¤erlerin gösterge de¤ere dönüfltü¤ünü anlat›r.5. ‹NTERNET DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Tüketim toplumunda bireyler nas›l denetlenmektedir? Aç›klay›n›z. 2002: 239. duvar yaz›lar› ve S O R post-endüstriU yel yaflam tarzlar› ile birlikte modernite deneyiminin nas›l de¤iflti¤iyle ilgilenmifltir. bireylerin spor yapma ve dinlenme biçimlerine var›ncaya kadar tüm yönleri ile bir tüketim ç›lg›nl›¤› yaflad›klar›n› belirtir. Gizlemek (dissimuler). Baudrillard’a göre modernlik kendisini gelenekle. TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . bedenin inflas›ndan cinselli¤e. de¤iflim de¤eri ise al›flverifl üzerinden ticari de¤erini ifade eder. Bu denetim sürecine Baudrillard. postmodern toplumda ‘gerçek’i önceleyen modeller olarak taklitler (simulakrlar) toplumsal düzene egemen olmaya ve toplumu hipergerçeklik olarak oluflturmaya bafllar. Böylece insanlar içinde bir toplumsal ayr›cal›k yaflad›klar›n› zannederler. “sibernetik kontrol” ad›n› vermektedir (Baudrillard. Eski ya da geAMAÇLARIMIZ leneksel kültürlerin co¤rafi ve simgesel çeflitlili¤iyle yüz yüze gelen modernlik. K ‹ T A P Baudrillard’a göre tüketim toplumu. U tad›r. 2000: 372. 1997: 90). geçici modalar. fiaylan 2002:241). 1997. 1997: 96). 2010). Bu toplumsallaflt›rma tarz›n› flimdi simülasyon ve smülakrlar arac›l›¤› ile görmeye çal›flal›m. sistem taraf›ndan üst gerçeklik (hiper-realite) yarat›larak demokrasinin varl›¤› ile örtüfltürülmekte ve toplumun refah anlay›fl›n›n göstergesi say›lmakS O R 2010). sahip olunan fleye sahip de- S‹MÜLASYON VE S‹MÜLAKRLAR 1 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE Baudrillard. Birebir gerçe¤in yeniden üretilmesidir. yani tüm öbür eski ya da geleneksel kültürlerle karfl›laflt›ran medeniyet tarz›n›n karakteristi¤idir. SIRA S‹ZDE DÜfi ÜNEL‹M Stevenson’a göre (2002: 149) flu an mevcut olan en karmafl›k postmodern kitle iletiflim elefltirisini Jean Baudrillard ortaya koymufltur. gösteren ile gösterilen ve insan ihtiyaçlar› fikri ile geç kapitalizmin sunduklar› aras›nda çizilen al›fl›lm›fl ayr›mlar› radikal bir fleSIRA S‹ZDE kilde sorgular. simülasyon kavram›n› bir köken ya da AMAÇLARIMIZ bir gerçeklikten yoksun gerçekli¤in modeller arac›l›¤›yla yeniden türetilmesi anlam›nda kullan›r. rekD‹KKA T lamlardan pop art’a. Oysa bu bir yan›lsamad›r (fiaylan. deD‹KKAT rin ile yüzeysel. Afl›r› emek ve tüketim bask›s›n›n insanlarda yaratt›¤› normalleflme alg›s› ayn› zamanda AMAÇLARIMIZ hiper-uyumluluk sa¤lamakta ve böylece nesnelerin tüketimi ile toplum kontrol edilmektedir. Baudrillard. Gösterge de¤eri ise bireyin nesneleri SIRA S‹ZDE tükettikçe kendisine sa¤lad›¤› prestij ile ilgilidir. ayn› zamanda tüketimi ö¤retme ve insanlar› tüketime toplumsal bir biçimde al›flt›rma toplumudur. Baudrillard. Baudrillard’a göre günlük al›flveriflten lüks tüketime. kültür ile meta. Bavdrillard’a göre günümüzde tüketimin ilerleme ve mutluluk anlam›na gelmesini ve bireyin tercihlerinin DÜfiÜNEL‹M ço¤almas›n›. Baudrillard. Ünite . (Kellner. iletiflim teknolojilerinin geliflmesi.

Kitleler putperest do¤mufl ve putperest kalm›fllard›r. Baudrillard burada Bizans ikonalar›na göndermede bulunarak. Bat›. bir kalp hastas› ya da bir deli gibi çürü¤e ay›rabilmektedir. Tanr› bile simüle edildikten sonra. “Tanr›ya inanman›n ruhsal gücüne karfl›l›k afla¤›l›k günlük uygulamalar” içerisinde kitleler yaflam›n› sürdürmektedirler (Baudrillard. Simülasyonun bilinçli olarak seçti¤i t›p ve ordunun d›fl›nda bir de din olgusunun bulundu¤unu söyleyebiliriz. Bütün bunlar.bu de¤ifl tokuflun gerçekleflmesini sa¤lad›¤›na bütün kalbi ve iyi niyetiyle inanmaktad›r.106 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ¤ilmifl gibi yapmak. Çünkü kitlelerde ritüelin içkinli¤i vard›r. ‹konlar ve di¤er simulakrlar mabetlere sokuldu¤unda tanr›sal güç yeniden canland›r›labilmektedir. Tanr›’ya olan inanç göstergelerine indirgenebildikten sonra gerisini var›n siz düflünün” (Baudrillard. Baudrillard. Simüle eden kifli gerçekten hasta m›d›r de¤il midir? Böyle bir kifliyi nesnel bir flekilde hasta ya da sa¤lam olarak de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. kitlelerin her zaman için bir Tanr› düflüncesi yerine bir Tanr› imgesini ye¤lediklerinden bahsetmifltir. “Sessiz Y›¤›nlar›n Gölgesi” adl› eserinde de. bir göstergeler ça¤›nda yaflad›¤›m›z›n kan›t› olarak düflünmek mümkündür. yani bunlarla gerçeklik aras›nda her zaman aç›k seçik bir fark vard›r. simülatörün bilmedi¤i bir semptomlar düzenine sahip oldu¤unu ve hekimin bu düzendeki bir aksaman›n fark›na varmamas›n›n mümkün olmad›¤›n› ileri süren bir hekimlik anlay›fl› varsa da. bu yeniden canland›rma olay›n›n önemine ya da göstergenin derin bir anlama sahip olabilece¤ine. Baudrillard. gerçe¤in görünen ve alg›lanabilen yanlar›n› sunan yeniden canland›rman›n diyalektik gücüyle ç›k›lmaktad›r. Bir hastal›¤› simüle eden kifli. psikoloji ile t›bb›n elini kolunu ba¤lamaktad›r. Ordu da simülatörlere karfl› bir fley yapamamaktad›r. 2010: 16-17). (Baudrillard. 2010: 14-15) Birincisi bir varl›¤a (flu anda burada bulunmayan) di¤eriyse bir yoklu¤a (flu anda burada bulunmamaya) iflaret etmektedir. Hakiki bir hastal›k olup olmad›¤› anlafl›lamayan bu fley. 2006b: 14-15) . Geçmiflte belli kan›tlara dayanarak birçok hastaym›fl gibi yapan›n maskesini düflürebilmiflse de bugün ordu bir simülatörü de aynen gerçek bir homoseksüel. deli ile simülatörü birbirinden ay›rmada aciz kalmaktad›r (Baudrillard. Tanr›’dan kitlelere flehit ve aziz insanlar›n k›yamet günü ve ölüm dans› hikâyesi. kiliselerdeki gösteri ve törenlerden baflka bir fley kalmam›flt›r. Her ne kadar her zihinsel rahats›zl›k biçiminin. hastan›n hastal›¤› konusunda söylediklerini do¤ru ya da yanl›fl olarak de¤erlendirme konusunda aciz kalmaktad›rlar (Baudrillard. “m›fl” gibi yapmak (feindre) ya da gizlemek (dissumuler) gerçeklik ilkesine zarar veremez. imgelerin/göstergelerin her zaman ölümcül bir güce sahip olduklar›ndan bahseder. “Deliyi bu kadar iyi taklit edebilen biri herhalde delidir” diyen Ordu. simüle etmek ise. Tanr› düflüncesinin aflk›nl›¤›na karfl›n varolmufllard›r. bir anlam›n yerini alabilece¤ine ve bir fleylerin-bu tabii ki Tanr›’d›r. 2010: 17). Öyleyse der Baudrillard (2010: 16). hekimler. buradaki düflüncelere paralel olarak. Oysa simulasyon bu “gerçekle” “sahte” ve “gerçekle” “düflsel” aras›ndaki fark› yok etmeye çal›flmaktad›r. kendinde bu hastal›¤a ait semptomlar görülen kiflidir. Bu ifadeleri. K›yamet günü onlar› hiç rahats›z etmedi¤i gibi bofl inançlar›n› ve fleytan› günlük yaflant›lar›n›n içine sokmufllard›r. Tanr› düflüncesi hiçbir zaman için resmi bir din kurumu olan kilisenin d›fl›na ç›kamam›flt›r. “Öldürücü bir güce sahip imgenin karfl›s›na. ‹konlar arac›l›¤› ile görüntüler alg›lanabilen ve anlafl›labilen bir Tanr› düflüncesinin yerini alabilmektedir. Çünkü der. sahip olunmayan fleye sahipmifl gibi yapmakt›r. 2010: 18-20). büyücülük.

Önceleri insanlar› bir illüzyona inand›rmak amaçland›r›l›rken. 24 saat her yerde ›fl›klar›n yand›¤› bir ülke olan Amerika’n›n bu küçük minyatürü de karanl›¤a karfl› korkusunu ›fl›k gösterileriyle gidermektedir. göstergeyi kesinlikle bir de¤er olarak yads›makta ve her türlü gönderenin ters yüz edilmesi ve öldürülmesi olarak görmektedir (Baudrillard. bir simülakrd›r. Disneyland flöyle aç›klar (Baudrillard. O. Çünkü gerçekten kimin kimi izledi¤i. Baudrillard’a göre. 1997: 96). bütün simulakr S düzenlerinin iç içe O R U geçti¤i kusursuz bir modeldir. simülasyonun ise eflitlik ilkesi ütopyas›na tamamen ters bir fley oldu¤unu kabul ederken. Gelece¤in Dünyas› vb. Korsanlar. Amerikal›lar›n saplant› haline gelmifl korkusu olan ›fl›klar›n sönmesi. Bu aç›klamalara örnek olarak TürkiSIRA S‹ZDE ye’den bir televizyon program› olan “Biri Bizi Gözetliyor” verilebilir. Ünite .5. Disneyland her fleyden önce. Baudrillard bunun tam da bir simülasyon oldu¤unu yeniden canland›rman›n karfl›t› olarak aç›klar. Disneyland “gerçek” ülkenin “gerçek” Amerika’n›n bir Disneyland’a benzedi¤ini gizlemeye yaramaktad›r. flimdi art›k onlar› var olmayan bir gerçekli¤e inand›rmak önemli hale gelmifltir. Allan.Tüketim Toplumu. Amerika ve Gerçekli¤in Kusursuz Cinayeti 2 T SIRA E L E V S‹ZDE ‹ZYON DÜfiÜNEL‹M ‹NTERNET S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Böylece postmodern dönemde gerçeklik yitirilmifltir. gündelik AMAÇLARIMIZ yaflant›n›n bir hapishaneyi and›rd›¤›n› gizlemeye çal›flan toplumsal bir yap›n›n hapishaneler infla etmesine benzemektedir. Bu durum. Baudrillard’›n Amerika (1996a: 63) adl› eserinde bahsetti¤i. Baudrillard’›n sanata ilflikin görüfller ise flöyledir: Sanat günümüzde amac›ndan S O R U tamamen sapm›fl durumdad›r. kimin model oldu¤u. “gerçekle” “sahte” aras›ndaki ‹ N T Eörne¤inde RNET tadan kalkt›¤›n› söyleyen Baudrillard bu belirlemeyi. Asl›nda kalabal›klar› buraya budur. Disneyland ile de engellenmifl ‹NTER NET olmaktad›r. Amerika’n›n sahip oldu¤u tüm de¤erler minyatürlefltirilmekte ve çizgi filmler arac›l›¤›ySIRA S‹ZDE çeken de la coflarak. gerçe¤in tüm verilerine sahip olamama durumu yani gerçek olmayan fleydir. 2010: 20). Bu durum hem izlenilen hem de izleyen olarak her türlü gönderenin ters yüz edilmeDÜfiÜNEL‹M sini do¤urmaktad›r. Çünkü illüzyon gerçekli¤e ait bir nesneyle ilgilidir. Oysa günümüzde gerçeklik yitirilmifl oldu¤undan sanat›n temeli olan illüzyonda D‹KKAT kaybolmufltur. Disneyland tam bir ›fl›k gösterisidir. ‹nsanlar da AMAÇLARIMIZ “gerçe¤in yerini alm›fl olan simülakrlar”›n içinde yaflamakdad›rlar (Önk 2009). hipergerçe¤e ve simülasyona aittir. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 107 Baudrillard’a göre burada bahsedilen gerçek d›fl› bir fley de¤il. 2006: 242). di¤er bir ifade ile gerçe¤e ba¤›ml›d›r. simülasyonun gerçeklik ve illüzyonun bitti¤i yerde bafllad›¤›n› ileri sürmektedir. hiçbir fleyin durduramad›¤› bir kapal› devre içinde. 2010: 28-29): Disneyland. “Gönderenden yoksun ve nerede bafllay›p nerede bitti¤i bilinmeyen. Disneyland’› düflsel bir evren olarak sunma arzusunun gerisinde yatan fley. gerçe¤in gerçe¤e benzemedi¤iTELEV‹ZYON ni gizleyebilmek ve gerçeklik ilkesinin devam›n› sa¤layabilmektir (Ritzer. 2010: 20. BaudSIRA S‹ZDE rillard. süreç içinde belli de¤ildir. kendilerinden geçmektedirler. s›radan. Burada. Disneyland’›n her D‹KKAT köflesinde nesnel bir Amerika profiliyle karfl›laflabilmek mümkündür. Oysa Disneyland’› çevreleyen Los Angeles ve Amerika gerçe¤e de¤il. Simülasyon ile -m›fl gibi yapmak aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? TSIRA E L E VS‹ZDE ‹ZYON DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P D Ü fi Ü N E L ‹ M fark›n orSimülasyon evreninde “gerçekle” “düflsel”. Burada sorun yan›lt›c› bir yeniden canland›r›lm›fl gerçeklikten çok. yaln›zca kendi SIRA S‹ZDE kendinin yerine geçebilen bir fley” (Baudrillard. Disneyland’›n d›fl›nda kalan evrenin gerçek bir K ‹ T A P evren oldu¤una inand›rma düflüncesidir. yeniden canland›rma ile gösterge ve gerçeklik aras›nda bir eflde¤erlik ilkesi bulundu¤unu. Baudrillard’›n “Simülasyon ve Simülakrlar (2005)” kitab› ile “Amerika adl› kitaK ‹ (1996a)” T A P b›n›n okunmas› yararl› olacakt›r. Simülasyon. fleylerden oluflan bir illüzyon ve fantazm oyunudur. Sanatta önemli olan illüzyon yaratmakt›r. gerçe¤in de¤il.

Gerçek sand›¤›m›z simülasyonlar asl›nda gerçe¤in yerine geçmifltir. Medya anlam üretmeyi ahlaklaflman›n bir zorunlulu¤u olarak görmektedir. onu müD‹KKAT kemmellefltirmek anlam›na geldi¤i kadar dünyan›n sonu oldu¤unu da ifade etmektedir (Adan›r ve Y›ld›r›m. Ama bu içi bofl ve öncesi ya da sonras› olmayan bir gerçeklik. art›k anlam›n da içi boflalmaya bafllam›flt›r. dünyan›n eksikliklerini tamamen gidermek. pop müzik gibi. Baudrillard. Baudrillard. gerçekli¤in kopyalanmas› ve gerçekli¤in klonlanarak yok edilmesi yoluyla dünyan›n h›zland›r›lm›fl çözülmesi. Çünkü onlar anlam de¤il. Ayr›ca fliddetin kokusunu hissetmektedirler. 2006b: 12-14). art›k toplumlar› sürükleyip götüren bir unsur olmaktan ç›km›flt›r.devrederek kendini bu iflin d›fl›nda tutar. anlam›n saydaml›¤›ndan ve politik iradeden ölümden korktuklar› gibi korkmalar›d›r. Watergate. Baudrillard SIRA S‹ZDE gerçe¤in katledildi¤ini söyler. tüm verilerin güncelleflmeSIRA S‹ZDE siyle. Oysa kitleler buna direnç gösterirler. Baudrillard’a göre Watergate bir skanS‹ZDE dal de¤ildir. Asl›nda kitle vurdumduymaz de¤ildir. Daha iyi haber vererek kitlelerin kül‹ N T E R Nyükseltmek ET türel düzeylerini gibi ahlaki bir sorumluluk duydu¤unu vurgular. Dolay›s› ile vurdumduymazl›k kitleye iktidar taraf›ndan bahfledilmifl olur (Baudrillard. Dolay›s› ile kitleler anlamdan uzaklaflmaktad›rlar çünkü anlam. Dolay›s› ile hiçbir çaba kitleleri. “Kusursuz Cinayet kitab› Baudrillard’›n düflüncelerinin daha iyi anlafl›lmas› baK ‹ T A(2006a)” P k›m›ndan önerilir. Art›k dünyan›n kimli¤ini saptamak ona göre gereksiz yarars›zd›r D Ü fi Ü Nve EL ‹M (Baudrillard. Kusursuz cinayet. film. 2005: 73). Kitleler tam tersine kendilerine iletilen anlam bombard›man› karfl›s›nda özgürdürler. anlam üreticilerinin entelektüel bir rahata kavuflmak için ileri sürdükleri bir düflüncedir. Eliot. (Bu düflsel oyunda ilki gibi önceden belirlenmifl yapay s›n›rlar›n ötesinde herhangi bir gerçekli¤in bulunmad›¤›n› gizlemeye çal›flmaktad›r. Günümüzde anlam tam tersine karmafl›k ve herhangi bir uzant›s› olmayan bir olaya dönüflmüfltür. ‹ktidar da do¤rudan onu vurdumduymaz olarak güdümlemez. gerçek dünyan›n ortadan kalkmas›n›n kusursuz bir cinayet olduS O R U ¤undan söz eder ve kusursuz cinayetin suç kan›t›n›n “kusursuzluk” oldu¤unu vurgular.) Watergate’in baflard›¤› tek fley der. Ancak iktidar güdümleme iflini baflka alanlara -futbol. yani nihai AMAÇLARIMIZ çözümüdür (Baudrillard. Çünkü bu ikiyüzlü davran›fl. kitle vurdumduymaz davran›fl›n›n fark›nda olarak anlam istemekten Anlam›n Zedelenmesi TELEV‹ZYON .108 Simülasyonun gerçe¤in yerini almas›yla birlikte. Böylece bu durum. “Bu ba¤lamda medya yöneticileri kitlelere bu mesajlar› iletirken kitleyi kand›rma amac› gütmezler. Bu nedenle kitleler için anlam yerine gösteri önemlidir. 1999: 330) Disneyland örne¤ini daha ileriye götürerek Disneyland’›n tasarlama biçimiyle Watergate skandal›n›n tasarlan›fl biçimi aras›nda hiçbir fark olmad›¤›n› söyler. dünyan›n koflulsuz bir gerçekleflimidir. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Baudrillard (2010: 31-34. K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Kitle iletiflim araçlar› sunumlar› ile sürekli imge ve anlam üretmekte dolay›s› ile kitleleri anlam›n egemenli¤i alt›nda tutmaktad›r. çünkü herkes onun bir skandal oldu¤unu gizlemeye çal›flmaktad›r. Nedeni ise. Kusursuz Cinayet kitab›nda. Çünkü bu skandal sayesinde dünyaya bir doz politik SIRA ahlak tekrar fl›r›ngalanmaktad›r. ‹ktidar› güçlendirmek amac›yla gerçeklefltirilmifl bir skandal simülasyonudur. Oysa kitleler mesajlar›n içinde bir gösteri olmas› koflulu ile tüm içeriklere kanmaktad›rlar ve anlam›n diyalekti¤ini yads›maktad›rlar. Sonuç olarak. bu anlamda sistemin kendi içinde bir elefltirisi olarak sistemin muhalifDÜfiÜN EL‹M lerine kurulan bir tuzakt›r. içeriklerin ve kodlar›n ciddiyetine inand›rmaya yetmemektedir. 2006a: 40). gösteri istemektedirler. 2006a: 23). herkesi Watergate’in bir skandal oldu¤una inand›rmakt›r. K›saca. Bu anlamda Watergate’in çok güçlü bir zehirleme yöntemi oldu¤u söylenebilir. tüm olaylar›n kat›ks›z bilgiye dönüflmesiyle. aksine kitlelerin istekleri onlar için önem tafl›r” önermesini Baudrillard do¤ru bulmaz. tüm eylemlerimizin.

Böylece kehanet gerçekleflmifltir der. y›k›lan her fleyin. Çünkü kitle anlam›n gerçekli¤i alt›nda ezilmek istemez. Bu yan›t geçmifl tüm kültürlerin. Baudrillard: (Kellner. Modernitede anlam derinlerdedir ve onu oradan çekip ç›karmak gerekir. Baudrillard’›n toplumsal›n simülasyonu hatta “toplumsal›n içinde kayboldu¤u kara bir delik” olarak gördü¤ü kitlelerin ne geçmiflte ne . 1996: 144-145). Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 109 kaç›n›r. ataleti ve içe dönük infilak› yo¤unlaflt›r›r. Günümüzde sanat da farkl› bir fley yapm›yor. Postmodernizmde metalar›n kullan›m de¤erleri ile üretim ihtiyaçlar›n›n yerine iflaretlerin. Postmodernizm fleylerin ironisinde ve oyununda belli bir hazz› yeniden keflfetme giriflimini içermekteymifl gibi alg›lad›¤›n› belirtir. Tüketim kültürü sonuç itibar›yla postmodern bir kültürdür ve derinliksizdir (Featherstone. S›n›r tan›mayan büyüme. Dolay›s›yla Baudrillard’›n dedi¤i gibi anlamla yaflayan anlamla ölür. ç›r›lç›plakt›r. göstergenin en yüce ifllevinin gerçekli¤i ortadan kald›rmak ve ayn› zamanda bu kayboluflu perdelemek oldu¤u bir dünyada yafl›yoruz. nefleyle y›k›lan ve yaflayabilmek için. Oysa postmodern ça¤da nesneler anlam›n› yitirmifltir ve her fley medya taraf›ndan gösteriye dönüfltürülmüfltür (fiaylan. bunun yerine özellikle gösteri istedi¤ini a盤a ç›kar›r. Ama bu hiç de talihsizlik de¤ildir. postmodernizm boflluk ve ac›ya verilen bir yan›t olarak betimlenir. Göstergelerin ve biçimlerin ço¤almalar›n› h›zland›r›r. 2000: 378) Postmodernite ne iyimserdir ne de kötümser. Bu nedenle ayn› yazg›ya boyun e¤mifl durumdalar. parçalanmay› ve fleffafl›¤›. Anlam derinli¤i gizli bir boyut. kendine yönelir (Kellner. Sadece ‘hareket’ halindeyiz. göstergelerin tüketilmesi olarak de¤erlendirilir. 2004: 233). Ünite . postmodernite. 2000: 377). çabuk geçer. Losyon etkisini yitirdikçe nesnelerin tüketimi de sürekli yeniden yeniden artar. buharlaflmakta ve onlar›n yerini “sessiz y›¤›nlar” almaktad›r. Anlam›n ve modernitenin tüm göndergelerinin ve sonulluklar›n›n y›k›l›fl›ndan sonra. 2002: 243). gel gelelim postmodern toplumda her fley görülebilir. Neden “post” önekinin kulland›¤›n› ise flöyle aç›klar. güvenli herhangi bir limana demirlemedikleri bir nihilizm evrenidir. Art›k yap›lacak fley parçalarla oynamaktan ibarettir. Görülece¤i gibi bir belirsizlikten ve anlam bofllu¤undan söz eden Baudrillard postmodernist bir tav›r sergilemektedir. belirgin fleffaf.Tüketim Toplumu. Burada anlam bulamayacaks›n›z. Dolay›s› ile çabuk tüketilen ve deyim yerinde ise losyon etkisi b››rakan bir kültürdür. Art›k ilerledi¤imiz söylenemez. ayn› olan›n yeni kar›fl›mlar›na ve biliflimlerine dönüflen donmufl biçimlerini sergiler. maddi bir yarar olarak de¤il. anlam› olamayan bir tür tarih sonras›nday›z. Günümüzde kitle iletiflim araçlar› farkl› bir fley yapm›yor. Kitle’den Sessiz Y›¤›na/Ço¤unlu¤a Baudrillard’a göre (2006b: 11-12) art›k gerçekli¤in yerini simülasyonun ald›¤› Bat› toplumlar›nda kitleler giderek ortadan kalkmakta. Postmodern dünya anlamdan yoksundur. Böylece nesnelerin tüketilmesi bir losyon etkisi b›rak›r. var kalabilmek için üzüntü içinde yeniden infla edilen her fleyin geri getirilmeye çal›fl›ld›¤› geçmifl bir kültürün restorasyonuna yöneliktir. henüz görülmemifl bir alt tabaka gerektirir. 2000: 376). Postmodern sahne ölü anlam iflaretlerini. O nedenle sanki bir tür dairesel çekimmiflçesine bu tarihin içinde hareket etmekteyiz. tarih durdu. teorilerin bofllukta süründükleri.5. ‘Post’ olmam›z bundand›r. Böylece tüketim kullan›m de¤erinin tüketimi olarak. Baudrillard (2006a: 18). Parçalarla oynamak -iflte bu -post-moderndir (Kellner. Losyon etkisi k›sa süreli bir etkidir. taklitlerin ve gösterilerin afl›r› gerçekli¤i (hiper realism of simulation) geçmifltir (Sarup. Y›k›nt›dan artakalanlarla oynanan bir oyundur.

RNE T 1998: fiaylan. olanaks›z tarihin ve art›k var olamayan temsil etme sistemlerinin kara kutusu kitle: Toplumsalla ilgili her fley unutuldu¤unda geSIRA S‹ZDE riye kalan art›kt›r. 2006b: 12). Toplumsala ait olmad›¤› gibi toplumsal› yans›tmaktan da acizdir. Çünkü sosyoloji yaln›zca olumlu ve kesinleflmifl bir toplumsall›k varsay›m› arac›l›¤›yla yaflayabilmektedir. Bununla birlikte Baudrillard kitlenin sessizli¤inin bir patlamaya da aç›k oldu¤unu bu nedenle kitleden belli bir anlamda umutlu oldu¤unu söyler. Tmedyan›n E L E V ‹ Z ve Y Otoplumsal›n N da kitlelerde içe göçmesi dâhil olmak üzere s›n›rlar›n çökmesine yol açan bir süreçtir (Best&Kellner. Ancak belli bir h›zland›rma ve zorlama sürecine göre bu patlama süreci denetlenemeyecek bir hale gelmifl ve olumsuz bir h›z ve genleflme düzeyine eriflmifltir. ‹ N T E151. Kitleler. Daha do¤rusu evrenselin s›n›rlar›na ulaflm›fl ve yay›labilece¤i alanlar› tüketerek aynen ilkel toplumlar›n için için kaynayan süreci denetleyememeleri sonucu patlayan süreç taraf›ndan y›k›lmalar› gibi bizim kültürlerimiz de bu patlayan süreci dengeleyememe ve ona egemen olamama sonucu yavafl yavafl yok olmaya bafllam›flt›r” (Baudrillard. Ne oldu¤u hem bilinen. çak›flan. Toplumsal›n emilip da¤›lmas›n› ve içten dinaS O R U mitlenmesini anlayamamaktad›r. boflluklar› dolduran nesneler ve kristal kümeler taraf›ndan ifllenip geçilmektedir. hem de bilinmeSIRAetraf›nda S‹ZDE yen kitlelerin durmadan dönmektedir” (Baudrillard. 2002: 243). 2006b: 53). s›n›f ya da halk gibi eskiden kendilerine baflvurulan bütünlere benzemezler. onlar›n kültürlerinin alt›n ça¤› olarak adland›rabiliriz. 2006: 13) Art›k devrimci umutlar da ortadan kalkm›flt›r. Dolay›s›yla kitlelerin politik olarak temsili de art›k sorunlu bir hal alm›flt›r. Postmodernist döneme karfl›l›k gelmektedir. mekanizasyon ve teknoloji gibi alanlarda d›fla do¤ru patlama (explosion) söz konusu iken.110 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U de gelecekte yazabilecekleri bir tarihleri yoktur. hukukun ve zaferlerin evrenselleflmesi ad› alt›nda ekonomik ve felsefi de¤erler üstüne kurulmufllard›r. Baudrillard’a göre modern toplumda ‹NTERNET metalaflma. her fleyin birbiri içine girerek içe do¤ru bir patlaman›n (implosion) ortaya ç›kmas› Postmodern toplumda varolmufltur. Hiç kuflkusuz en az›ndan belli bir süre bir patlama ya da denetlenebilen ve aflama yanl›s› bir enerjinin özgürlefltirilmesini yaflam›fllard›r. iktidar›n üzerinde güçlü bir simülasyon etkisi bulunmas›na ra¤men kitlenin de ters simülasyon uygulayarak iktidar› çökertme gücünün bulundu¤unu gözden uzak tutmamal›y›z (Baudrillard. K ‹ T A P D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P Baudrillard’›n içe do¤ru patlama teorisi. (Baudrillard. Sessizlik arac›l›¤›yla içine çekildikleri tarihin de ilgi alan›ndan ç›km›fllard›r. anlam›n medyada içe göçmesi. Bütün gönderen sisKKAT D ‹yitirilmifl temlerinin. ne de bir baflka toplumsal özne ya da nesneye ait T E L E V ‹ Z Y Okitlesi N bir kitle. Toplumsal adl› boflluk ise “lofl bir beynin içinde durmadan dönen. Bu anlamda kitle. Ona göre. Art›k kitle anlam de¤il. 2006b: 32). Dolay›s›yla kitlelerin anlam›n› yitirip sessiz ço¤unlu¤a dönüfltü¤ü bu belirsiz düzen. AMAÇLARIMIZ 2006: b14). Toplumsal anonimleflerek kitleleri meydana getirmifltir. Art›k ne emekçiler vard›r. Postmodern toplumun nas›l bir yap›lanmaya sahip oldu¤unu Baudrillard flu ifadelerle dile getirir: “Modern uygarl›klar. (Baudrillard. her düzeyde. 2006b: 13) Kitlede bütün gönderenlerin devrik simülasyonlar› vard›r. Bu dönemi. . sosyoloji toplumsal›n ve aflamalar›n yayg›nlaflmas›n› betimlemekten baflka bir fley DÜfiÜNEL‹M yapamaz. Baudrillard bu durumu iktidar›n kitleyi dolayl› yollardan güdümlemifl olmas›yla aç›klamaktad›r. sosyolojik tan›mlaman›n tam tersi olmaktad›r. pazar›n evrenselleflmesi görünümü alt›nda bir yay›lma ve patlama. bütün ayakta duramayan anlamlar›n. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda. gösteri istemektedir. (Baudrillard.

Baudrillard’›n teorisi soyut. Ünite . Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 111 Bu konuda Baudrillard’›n “Sessiz Y›¤›nlar›n Gölgesinde Toplumsal›n kitaK Sonu ‹ T A (2006b)” P b›n›n okunmas› önerilir. Her ne kadar kendisi postmodern oldu¤unu kabul etmese de. ‹lk high tech (ileri teknoloji) toplum teorisyeni olan Baudrillard.Tüketim Toplumu. ELEfiT‹R‹LER 3 T SIRA E L E V S‹ZDE ‹ZYON DÜfiÜNEL‹M ‹NTERNET S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Simülasyon kuram›. modernlik S O ile R U postmodernlik aras›ndaki çok say›da süreklili¤in yan› s›ra hâlihaz›r içinde bulundu¤umuz dönemin say›s›z can s›k›c› gerçeklikleri ve sorunlar› karfl›s›nda körlük etme e¤iliminD‹KKAT dedir. görüflleri postmodern teorinin içerisine tam otur‹NT ERNET maktad›r. Baudrillard’›n Amerika (1996a) (Baudrillard anlatt›¤› çöküflün yans›mas›n› Amerika örne¤inde bulur) kitab›n›n da kötü bir soyutlamaAMAÇLARIMIZ dan ibaret oldu¤unu belirtirler ve analizlerinin yüzeysel kald›¤›n› söylerler. birçok kesim taraf›ndan farkl› ve yanl›fl alg›lan›p. Best&Kellner (1998: 172). kendisinin de flimdi olarak gelece¤in bir simülasyon modeline yans›tt›¤›. tek yanl› olup. Baudrillard’›n onlara K ‹ sosyolojisi T A P göre bir anti-sosyoloji ve bu anlamda örtülü bir sosyolojidir. günümüz kitle iletiflim ve medya kuramlar›n› anlamada baflvurulan önemli bir referanst›r. Bu ba¤lamda. Baudrillard’›nT20. Sonuç olarak. hatta hakarete varan yak›flt›rmalara maruz kalmas›na ra¤men. Yine totallefltirici düflünceye yönelik olan postmodern elefltiriye ra¤men totallefltirici düflünceyi en berbat haliyle temsil etti¤ini belirtirler. içinde bulunulan çaSIRA S‹ZDE ¤›n belli e¤ilimlerini yeniden üretir”.yy düflüncesindeELEV‹ZYON ki yeri sars›lmazd›r. Baudrillard’a göre kitleler neden sessiz y›¤›nlar haline gelir? TSIRA E L E VS‹ZDE ‹ZYON K ‹ T A P D Ünosyonu fi Ü N E L ‹ M fena halBest&Kellner’e (1998: 160) göre “Baudrillard’›n postmodernlik ‹ N T E R N E Tyapmaktan de yetersiz ölçüde teorilefltirilmifl olup yeterince ba¤lamsallaflt›rma yoksundur.D‹KKAT D‹KKAT SIRA S‹ZDE 5. görüfllerinin belirsizli¤i ve anlams›zl›¤› vurgulamas› postmodern düflünceleri özetler niteliktedir.

A M A Ç 3 A M A Ç 2 . tarihte 4 gösterge evresinin bulundu¤undan söz etmektedir. Gizlemek (dissimuler). anlay›fl› önemsenir. Baudrillard’a göre medya da toplumda ayn› uygulamay› yapar. Birebir gerçe¤in yeniden üretilmesidir. Simülasyon ve simülakrlar kavramlar›n›n ne anlama geldi¤ini tan›mlayabilmek. Gösterilenle gösterge aras›nda güçlü bir korelasyon vard›r. Burada mallar›n statü ve güç sembolleri olarak kitlesel kullan›m›n› görebiliriz. al›flverifller vb. Simüle etmek -m›fl gibi yapmak de¤ildir.sosyal gerçekli¤e do¤rudan ba¤l› ve onu ifade etmeye yöneliktir. hediye verme. Simülakra ise taklit. Tüketim toplumu bir göstergeler toplumudur ve ayn› zamanda postmodern bir toplumdur. Üretilen nesnelere s›rf üretilmifl olduklar›ndan dolay› bir kutsall›k ve olumluluk atfedilir. Dolay›s› ile giderek birbirinden farkl›laflan bir göstergeler evreni mevcuttur. bütün iletiflimsel eylemler -ifade. Baudrillard’›n simülasyon kavram› bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun gerçekli¤in modeller arac›l›¤›yla yeniden türetilmesidir.112 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Özet A M A Ç 1 Baudrillard’›n gösterge evrelerinin neler oldu¤u konusundaki görüfllerini ay›rt edebilmek. sahip olunmayan fleye sahipmifl gibi yapmakt›r. her fley tüketilmek üzere vard›r. Yani tüketim toplumunda bolluk savurganl›kla efl anlama gelir. Bu aflamada. gösterge ne varsa hepsini tüketiriz. ritüeller. Yani kitle iletiflim araçlar› gerçekli¤i de¤il. gerçekli¤in bafl döndürücü halini sunar. Bu anlay›fl gerçek bir bolluk toplumunda olmad›¤›m›z› aksine toplumda yaflayan bireylerin. gruplar›n k›saca insan türünün bir k›tl›k içinde oldu¤u olgusunun çarp›t›lmas›n› ortaya ç›kar›r. Bu toplumda önemli olan tüketimdir. kod olarak anlamland›r›l›r. simüle etmek ise. Bugün gerçeklik onun hiper gerçekli¤i olarak karfl›m›zda durmaktad›r. nas›l. nerede ve ne zaman tüketeceklerine iliflkin bir bilgi verilir. Gerçeklik bir yan›lsamadan ibarettir. belirli göstergelerin kullan›ld›¤› ba¤lamlar aç›k ve nettir. Gösterge. En önemlisi de günümüzde art›k sembolik al›flverifl kaybolmufltur. Tüketim nesneleri üzerinden insanlara neyi. Bu anlamda büyüme bolluktur. ileti. Metalar gösterge de¤eri kazand›klar› yola burada girerler ve sembolik al›flverifl bir metalaflm›fl göstergeler y›¤›n› alt›nda kaybolur. göstergenin tam anlam›yla gerçek olan› temsil etti¤i vurgulan›r. Bu genellikle modernite olarak adland›r›lan dönemdir. Baudrillard. Bizler göstergelere s›¤›narak ve gerçekli¤in yads›nmas› içinde yaflamaktay›z ve bu haberleri ald›¤›m›zdan dolay› da mucizevî güvenlik içinde oldu¤umuzu san›r›z. Endüstri sonras› toplumlarda iletiflim teknolojilerinin ve kitle iletiflim araçlar›n›n sürekli gelifltirilmesi ve yayg›nlaflmas› belirleyici olmufltur. bolluk ise demokrasidir. Baudrillard’a göre tüketim toplumu bir bolluk ve çokluk toplumudur. ‹kinci evre. Göstergenin üçüncü aflamas› Endüstri Devrimi’yle bafllam›flt›r. sahip olunan fleye sahip de¤ilmifl gibi yapmak. Tüketim toplumuna iliflkin görüfllerini özetleyebilmek. Asl›nda gerçeklik ters yüz edilmifltir. Gerçe¤in taklidi. gerçe¤in de¤il yaln›zca kendi kendinin yerine geçebilen bir fley olarak tan›mlan›r. dâhil. do¤rudan sembolik iliflkiden bir uzaklaflmay› iflaret eder. Gönderenden yoksun ve nerede bafllay›p nerede bitti¤i bilinmeyen. Sembolik al›flveriflin do¤um yeri de buras› olmufltur. Bu gerçekli¤in sahteli¤i anlam›na gelir. gösterifl. benzeri anlam›na gelir. Gerçeklik simülasyonla üretilip ço¤alt›ld›¤› için her zaman fazlas›yla var olacakt›r. Göstergenin dördüncü aflamas› ‹kinci Dünya Savafl›’ndan k›sa bir süre sonra bafllam›flt›r. Bu ba¤lamda imge. kabaca Rönesans ve Endüstri Devrimi aras›nda üstünlük kurmufltur. Birincisinde.

Kitlede bütün yitirilmifl gönderenlerin devrik simülasyonlar› vard›r. A M A Ç 5 . Kitle. postmodernizm boflluk ve ac›ya verilen bir yan›t olarak nitelenir. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 113 AM A Ç 4 Anlam zedelenmesine iliflkin görüfllerini aç›klayabilmek.5. Kitle ve sessiz ço¤unluk konusundaki görüfllerini analiz edebilemek. Tükettikçe uyumlaflmakta ve sessiz ço¤unlu¤a dönüflmektedir. ‹ktidar›n kitleler üzerinde güçlü bir simülasyon etkisi bulunmas›na ra¤men kitlenin de ters simülasyon uygulayarak iktidar› çökertme gücüne sahip oldu¤unu vurgular. Toplumsala ait olmad›¤› gibi toplumsal› yans›tmaktan da acizdir. teorilerin bofllukta süründü¤ü. Ancak Baudrillard’›n kitlenin sessizli¤inin bir patlamaya da aç›k oldu¤u bu nedenle kitleden belli bir anlamda umutlu oldu¤u beklentisi vard›r. bütün gönderen sistemlerinin. postmodernite. Ünite . Toplumsalla ilgili her fley unutuldu¤unda geriye kalan art›kt›r. olanaks›z tarihin ve art›k var olamayan temsil etme sistemlerinin kara kutusudur. Modernitede anlam derinlerdedir ve onu oradan çekip ç›karmak gerekir. bütün ayakta duramayan anlamlar›n.Tüketim Toplumu. Dolay›s› ile kitle simülasyon ve smülakrlar›n tüketicisidir. Kavramlar gerçe¤i aç›klamada yetersiz kal›r ve içe patlar. güvenli herhangi bir limana demirlenemeyen bir nihilizm evrenidir. Anlam›n ve modernitenin tüm göndergelerinin ve sonulluklar›n›n y›k›l›fl›ndan sonra. Oysa postmodern ça¤da nesneler anlam›n› yitirmifltir ve her fley medya taraf›ndan yeniden anlamland›r›l›r hale gelmifltir. Postmodern dünya anlamdan yoksundur. Toplumsal anonimleflerek kitleleri meydana getirmifltir.

Tüketim nesnelerini sunar. Atomun parçalanmas› d. Yasalar› onaylama d. Anlam›n içeri¤inin boflalt›lmas›. b. Yarat›c›l›k d. Herfleyin ölümüne iflaret eder. b. Afla¤›daki ifadelerden hangisi “sessiz y›¤›n›/ço¤unlu¤u” vurgular? a. e. anlams›zlaflt›rma c. ‹zleyiciyi eve ba¤›ml› k›lar. Sibernetik kontrol ne anlama gelmektedir? a. Gösterge de¤eri yarat›lmas› e. Taklit etmek. Hayal gücünün üstünlü¤ü c. Hiper uyumluluk ne anlama gelmektedir? a. Bask› ve güç kullanarak güvenli¤i sa¤lama e. içe patlama kavram›ndan neyi kastetmektedir? a. Herhangi bir arac›n kendine yetememesi b. Nesnelerin tükettirilmesi d. 3. Gerçekle¤in simule edilerek gerçekmifl gibi sunumu e.114 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m 1. Herfleye sahip olunmas› b. Anlam›n medyada içe göçmesi. Afla¤›daki ifadelerden hangisi günümüz toplumunda medya arac›l›¤› ile metalaflm›fl kültürü en iyi biçimde aç›klar? a. Taklit etmektir. b. Simülakr ve simülasyon dünyas›na vurgu yapar. Göstergenin klasik ça¤›n›n sonunun geldi¤ini belirtir. Tüketimin haz duyma ifllevi gördü¤ü b. d. d. ‹deal olan› 6. “m›fl” gibi yapmakt›r. 5. Tüketim arac›l›¤› ile bireylerin sisteme uyumlu hale getirilmesi c. Sahtelik ile hayalli¤in kar›fl›m›d›r. Toplum . Gerçek d›fl›l›k b. Baudrillard’a göre postmodernite ile ilgili afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? a. Bilgi teknolojilerinin geliflimini vurgular. d. Göstergenin klasik ça¤›n›n devam etti¤ini savunur. e. Toplumun normlar›na uygun davran›lmas› e. Patlay›c› maddelerin genel ad› e. Anlam zedelenmesi ne anlama gelmektedir? a. ‹htiyaçlar›n sistem taraf›ndan üretildi¤i c. c. Sat›fl› art›rmaya yönelik sunular yapar. üretim sisteminin meyvesidir” ifadesi neyi ça¤r›flt›rmaktad›r? a. Kavramlar›n anlam›n›n a盤a kavuflturulmas› b. 2. Sistemin sürekli nesneler üretti¤i e. ‹htiyaçlar›n do¤al oldu¤u 10. c. Baudrillard. ‹zleyicinin akl›n› ürünleri almas› için çelmeyi amaçlar. Gizlemektir. Güvenlik güçleri arac›l›¤› ile denetimin sa¤lanmas› c. Herfleyin birbirine kar›flmas› 8. Topluluk e. c. Grup b. Küme c. ‹ç savafl 4. 9. Gerçekli¤in modeller arac›l›¤›yla yeniden türetilmesidir. Kitle d. Tüketiciyi bilinçlendirir. Nesneleri tüketmenin gerekli oldu¤u d. Simülasyonun anlam›n› afla¤›daki önermelerden hangisi en iyi tan›mlar? a. Baudrillard’›n “ihtiyaçlar. olguyu aç›klayamamas› c. Medyan›n sunumlar› ile toplumun denetlenmesi b. Herkesin birbirine benzemesi d. Gönüllü olarak r›za gösterme 7. Hiper gerçeklik kavram› neyi ça¤r›flt›r›r? a. e.

Kitab›ndan 54-56 sayfalar› aras›ndan k›salt›larak al›nm›flt›r. Bir ailenin yaflad›¤› dramlar. Kitle toplumunu anlatan dramatik özelliklere sahip bir tören. Yönetmen: “Loud ailesi televizyon ekran›nda görünmeyi kabul ederek kendini ölüme mahkûm etmifl bir ailedir. Bu durum bizi içinden ç›k›lamaz bir tart›flma ortam›na sürüklemektedir. 2010: 54-56) Kaynak: Baudrillard. Bu anlamda Loud ailesini ölüme mahkûm eden fley iflte bu kusursuzluktur. e 2. t›pk› bir “laser”in yapt›¤› gibi yaflanan gerçekli¤i öldürebilmek için onu parçalar›na ay›rmaktad›r. a 7.. b 4. Zaten iflin bafl›ndan itibaren böyle bir ailenin seçimi hipergerçek bir olayd›r.. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim Toplumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 10.. gerçekte “röntgencilik” yaparak alacaklar› zevkten fazlas›n› alm›fllard›r. Kokuflmufl.. befl çocu¤u olan. Jean. çürümüfl site toplumlar› art›k Tanr›lar›n gazab›na u¤ramaktad›r. . K›saca bu “brüt” (ham. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim Toplumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yedi ay aral›ks›z bir flekilde sürdürülen çekim sonucunda 300 saatlik bir film elde edilmifltir. d 6. bu aile yaflant›s›n› sürdürebilecek miydi? Loud ailesinin sanki TV kameras› evin içinde de¤ilmifl gibi çektik. Gerçe¤i hipergerçe¤e dönüfltüren mikroskobik simülasyonun sundu¤u haz budur. Antikça¤ kurban törenlerinde yap›ld›¤› gibi ‘medium’un (arac›n ya da televizyonun) ›fl›klar› alt›nda yüceltilmek ve öldürülmek üzere seçilmifltir. Üstelik bu filmin ne senaryosu ne de scripti vard›r. toplumda iyi bir yere sahip. ifllenmemifl) bir tarihi belgedir. Adan›r. Sadece ütopik bir formüldür. Olay›n kötü olan yan› bu filmin çekimi bitirildikten sonra ailenin darmada¤›n olmas›d›r. Ünite . üstelik günlük yaflant›m›zla ilgili bir belge. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Göstergenin Evreleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Zaten yirmi milyon seyirciyi bafltan ç›kartan fley de iflte bu paradoks. kesintisiz bir flekilde “el de¤memifl” bir hikâye gibi sunulmufltur. Yönetmen: “Aile sanki biz orada de¤ilmifliz gibi davrand› ve yaflad›” diyerek kendi kendine böbürlenmektedir. Yirmi milyon Amerikal› seyirciye sunulmufl bir kurban töreni. Modern yazg› iflte budur. ‹deal tipik bir Amerikan ailesi. üç garaj›. Ankara: Do¤u Bat› yay. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Simülasyon ve Simülakrlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim Toplumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. O. Bu program› izleyen seyircilerse. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anlam›n Zedelenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden gözden geçiriniz.5. “American way of life” ›n ideal kahraman› olan bu aile. insano¤lunun aya ayak basmas›n› göstermesi kadar önemli bir belge. Çekimler anlams›z olana afl›r› anlam yüklemektedirler. Bugüne kadar gerçe¤e hiç bu kadar çok yaklafl›lmam›flt› (“ sanki o evin içindeymifliz gibi”). Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kitleden Sessiz Ço¤unlu¤a” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 1..” diyecektir. Televizyonun. Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard 115 Okuma Parças› Baudrillard ‘a Göre Panopti¤in Sonu Amerikan televizyonu günlük yaflam ideolojisiyle gerçekli¤e ait s›radanl›k ve özgünlü¤ü hala bir referans olarak almaktad›r. Loud ailesi boflanm›fl vs. Bu saçma ve paradoksal bir formüldür çünkü ne do¤ru ne de yanl›flt›r. d 9. b 5. d 3. Bu parçalanman›n nedeni televizyon mudur? Peki televizyon olmasayd›. bu ütopyad›r. b 8. keyifli anlar hiçbir atlama ve s›çrama olmadan. dekoratif bir ev kad›n›na (housewife) ve uppermiddle standing (orta s›n›f›n üst katmanlar›ndaki yaflam kolayl›klar›na sahip) bir aile. mesleki aç›dan oldukça iyi para kazanan.Tüketim Toplumu. Çünkü bir kamera objektifi. Kaliforniya’da yaflayan. “Sanki biz orada de¤ilmifliz gibi” sözüyle “sanki siz oradaym›fls›n›z gibi” sözü ayn› anlama gelmektedir. (Baudrillard. Öyleyse söz konusu olan fley gerçekten bir kurban törenidir. Örne¤in 1971 y›l›nda Loud ailesi deneyinde oldu¤u gibi. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kitleden Sessiz Ço¤unlu¤a” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim Toplumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. yaklafl›m›ysa daha da tuhaft›r. (2010) “Simülakrlar ve Simülasyon” çev.

116

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 Günümüz toplumunu tüketim toplumu olarak adland›ran Baudrillard, Descartes’in “düflünüyorum o halde var›m” önermesini “tüketiyorum o halde var›m” biçimine dönüfltürmüfltür. Bireyler aç›s›ndan tüketim bir var olma modu olarak de¤erlendirilir. Tüketimin bir prestij sa¤lad›¤› gösterge de¤eri bulunmaktad›r. Bireyler markalar›, moda olan nesneleri tükettikçe di¤er bireylerle benzeflmekte ve uyumlaflmaktad›r. Tüketim toplumu bolluk ve çokluk toplumudur. Her fleyin tüketim nesnesine dönüfltü¤ü bir toplumdur. Bireyler haz ve zevkler ad›na g›da ürünlerinden giyim, ev dekorasyonu, okudu¤u kitaplar, izledi¤i filimler ve dizilere var›ncaya kadar medya taraf›ndan tükettirilmektedir. Böylece siyasi iktidar›n yasalar›na, güvenlik güçlerine gerek duyulmadan bireylerin denetimleri sa¤lanm›fl olmaktad›r. Bu denetim bir çeflit sibernetik kontrol olarak de¤erlendirilmektedir. S›ra Sizde 2 Simüle etmek yaln›zca -m›fl gibi yapmak de¤ildir. Bire bir, gerçe¤in yeniden türetilmesidir. Gerçeklik simülasyonla üretilip ço¤alt›ld›¤› için her zaman fazlas›yla var olacakt›r. Gizlemek (dissimuler), sahip olunan fleye sahip de¤ilmifl gibi yapmak; simüle etmek ise, sahip olunmayan fleye sahipmifl gibi yapmakt›r. Birincisi bir varl›¤a (flu anda burada bulunmayan) di¤eriyse bir yoklu¤a (flu anda burada bulunmamaya) göndermede bulunmaktad›r. Örne¤in, hastaym›fl gibi yapan kifli yata¤a uzan›p etraf›ndakileri hasta oldu¤una inand›rmaya çal›fl›rken bir hastal›¤› simule eden kiflide bu hastal›¤›n semptomlar›n› görmek mümkün olacakt›r. Bu noktadan sonra hem kifli hem de çevresindekiler için gerçeklik yan›lsamaya u¤ram›fl ve neyin gerçek neyin sahte, neyin düflsel neyin simule edilen oldu¤u birbirine kar›flm›flt›r. Baudrillard’›n deyimi ile “deliyi bu kadar iyi taklit eden biri herhalde gerçekten delidir” görüflüne kat›lmamak mümkün de¤ildir. S›ra Sizde 3 Baudrillard’a göre sosyolojinin temel kavramlar›ndan olan “toplumsal” kavram› içe patlam›flt›r. Yani günümüz pratiklerine denk düflmedi¤inden gerçekli¤ini yitirmifltir. Art›k gerçekli¤inin yerini simülasyonun ald›¤› Bat› toplumlar›nda uyumlaflt›r›lm›fl kitlelerden söz edilmektedir. Kitle, bir süngerin suyu emdi¤i gibi toplumsal› emmektedir. Böylece kitle giderek ortadan kalkmakta, buharlaflmakta ve onlar›n yerini “sessiz y›¤›nlar” almaktad›r. Baudrillard kitleyi, toplumsal›n simülasyonu hatta “toplumsal›n içinde kayboldu¤u kara bir delik” olarak görür. Kitlede bütün yitirilmifl gönderenlerin devrik simülasyonlar› vard›r. Bütün gönderen sistemlerinin, bütün ayakta duramayan anlamlar›n, olanaks›z tarihin ve art›k var olamayan temsil etme sistemlerinin kara kutusu haline gelen kitle, toplumsalla ilgili her fley unutuldu¤unda geriye kalan “art›k” olarak nitelenmektedir.

5. Ünite - Tüketim Toplumu, Simülasyon / Simülakrlar ve Sessiz Ço¤unluk: Jean Baudrillard

117

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar
ALLAN, Kenneth. (2006). Conptemporary Social and Sociological Theory, Visualizing Social Worlds, Thousand Oaks, California: Pine Forge Press. ELLIOT, A. (1999). Contemporary Social Theory, Massachusetts-Oxford: Blackwell Publish. FEATHERSTONE, Mike. (1996). Postmodernizm ve Tüketim Toplumu, Çev.: M. Küçük, ‹stanbul:Ayr›nt› Yay›nlar›. GÖRGÜN-BARAN, A. (2006). “Postmodernizm”, Feodaliteden Küreseleflmeye içinde, Ankara: Lotus Yay›nevi. BAUDRILLARD, Jean (1996a). Amerika, Çev.: Y. Avunç, ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. BAUDRILLARD, J. (1996b). Kötülü¤ün fieffafl›¤›, Çev.: Ifl›k Ergüden, ‹st.: Ayr›nt›Yay., BAUDR‹LLARD, J. (1997). Tüketim Toplumu, Çev.: Hazal Deliceçay - Ferda Keskin, ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. BAUDR‹LLARD, J. (1998). Foucault’yu Unutmak, Çeviren: Oguz Adan›r, ‹zmir: Dokuz Eylül Yay›nlar›. BAUDR‹LLARD, J. (2001). Tam Ekran, Çeviren: Bahad›r Gülmez, ‹stanbul:YKY, Cogito. BAUDR‹LLARD, J. (2005a). Anahtar Sözcükler, Çeviren: O¤uz Adan›r-Leyla Y›ld›r›m, Ankara: Paragraf Yay›nevi. BAUDRILLARD, J. (2006a). Kusursuz Cinayet, Çev.: Necmettin Sevil, ‹st.: Ayr›nt› Yay. BAUDRILLARD, Jean (2006b). Sessiz Y›¤›nlar›n Gölgesinde Ya da Toplumsal›n Sonu , Çev.: O¤uz Adan›r, ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. BAUDRILLARD, Jean. (2010). Simülakrlar ve Simülasyon, Çev.: O¤uz Adan›r, Ankara: Do¤u Bat› Yay›nlar›, BEST Steven ve KELLNER Douglas. (1998). Postmodern Teori, Çev.: Mehmet Küçük, ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›, KELLNER Douglas (2000). “Toplumsal Teori Olarak Postmodernizm: Baz› Meyda Okumalar ve Sorunlar”, Modernite Versus Postmodernite içerisinde, Derleyen ve Çeviren: Mehmet Küçük, Ankara: Vadi Yay›nlar›, ÖNK, Ürün Y›ld›ran (2009). “Baudrillard Perspektifinden Bir Kitle ‹letiflim ve Sanat Arac› Olarak Simülasyon Evreninde Televizyon” Selçuk ‹letiflim, 5, 4, (201-218). R‹TZER, George (1997). Postmodern Social Theory, New York, St. Luis, San Fancisco, Toronto: The McGraw-Hill Companies, Inc. SARUP, Madan (2010). Post-Yap›salc›l›k ve Postmodernizm, Çev. Abdülbaki Güçlü, ‹stanbul: K›rkgece Yay›nlar›, SLATTERY, Martin (2007). Sosyolojide Temel Fikirler, Çev.:Ümit Tatl›can-Gülhan Demiriz, Bursa: Sentez Yay›nc›l›k. STEVENSON, Nick (2002). Understanding Media Cultures, London: Sage Pub. fiAYLAN, Gencay (2002). Postmodernizm, Ankara : ‹mge Yay›nlar›, THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto (2010) Baudrillard: Work And Hyperreality . RAE Eletrônica, 9(1). Eriflim: 10.06.2011, h t t p : / / r e d a l y c . u a e m e x . m x / s r c / i n i c i o / A r t PdfRed.jsp?iCve=205115349010

6
Amaçlar›m›z
• • • •

ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra; Post-yap›salc›l›kla post-modernizm aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilecek, Post-yap›salc›l›¤› yap›salc›l›ktan ay›rt edebilecek, Michel Foucault’nun temel düflünce ve kavramlar›n› tan›mlayabilecek, Michel Foucault’nun çal›flmalar›nda iktidar kavram›n›n önemini özetleyebilecek, Jacques Derrida’n›n düflüncelerini yap›salc›l›ktan ay›rt edebilecek, Jacques Derrida’n›n çal›flmalar›nda kulland›¤› temel kavramlar› aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
Post-Yap›salc›l›k Söylem Bilginin Arkeoloji Soykütük • ‹ktidar • Yap›söküm • Arfliv

‹çindekiler
• • • • • G‹R‹fi POST-YAPISALCILIK MICHEL FOUCAULT JACQUES DERRIDA DERRIDA’NIN TEMEL DÜfiÜNCE VE KAVRAMLARI • POST-YAPISALCILI⁄A YÖNELT‹LEN ELEfiT‹R‹LER

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida

Bu yaklafl›m› iki teDÜfiÜNEL‹M mel kolda de¤erlendirmek mümkündür. mutaass›pl›k gibi ideolojik görünümleri de olan büyük teorilere karfl› duyulan belirsizlik ve flüphecili¤i ifade etmektedir. 2002). Ba- AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Bu aç›dan bak›ld›¤›nda K ‹ T A P “post” eklentisi bir bakma modernizasyona ve de¤iflime iliflkin pek ço¤unun sosyalizm. özellikle Louis Althusser. ‹NTERNET Örne¤in Michel Foucault ve Jean. Michel Foucault. Afla¤›da bu iki temel ba¤lamdaki yaklafl›mlaraSyer D ‹ K K dilbilime AT Post-yap›salc›l›k. Bu entelektüel yaklafl›m yirminci yüzy›l›n son çeyre¤inde Fransa’da. Stephen Crook. Jean Baudrillard. Bu ba¤lamda post-modern teori. Post-yap›salc›l›k. bilginin söylemsel ve öyküsel oluflumunu ve kültürel elefltiri ve felsefi bir yans›mayla dil ile iktidar aras›ndaki iliflkiyi post-modern yaklafl›mla analiz ederler. TEL EV‹ZYON ça¤dafl toplumlar› analiz etmede yeni özel bir form olarak ortaya ç›kar ve bilim insanlar›n›n yaklafl›m›na göre ya sosyo-kültürel unsurlar›n yeniden yap›lanma süreci (post-modernization) ya da de¤iflimdeki yeni e¤ilimler olarak de¤erlendirilirler. liberalizm. Julia Kristeva ve Jean-François Lyotard’›n çal›flmalar›yla ortaya koyulmufl ve dünyaya yay›lm›flt›r. Fredric Jamerson.François Lyotard. post-sanayi toplumu gibi kavramlarla birlikte kullan›lmaktad›r. en genifl tan›m› ile insan olma. dünya ve anlamlar› oluflturma ve bunlar› yeniden üretme süreçleri aras›ndaki iliflkileri irdeleyen bir yaklafl›m olarak tan›mlanabilir (Belsey.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida G‹R‹fi Post-yap›salc›l›k. Jan Pakulski ise süre giden sürecin yeni bir aflamas› ve yeni ortaya ç›kan e¤ilimler olarak ele al›rlar. s›n›rlar› belirsiz ve tart›flmal› olmakla birlikte post-modernizm. post-modern teori. Jacques Darrida. Roland Barthes. Zygmunt Bauman ve David Harvey gibi düflünürler ise post-modernizmi tamamen yeniden bir yap›lanma olarak de¤erlendirirler. PierSIRA S‹ZDE re Bourdieu. Jean Baudrillard. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE Burada bir noktan›n daha belirtilmesi gerekir. Ferdinand de Saussure’ün temellerini att›¤› yap›salc› karfl› elefltirel nitelikte ayr› bir yaklafl›m olarak ortaya ç›km›fl olmakla birlikte yap›salc›l›kla pek çok ortak özelli¤e sahip olmas› nedeniyle literatürde kimi zaman yeni olarak SIRAyap›salc›l›k S‹ZDE da adland›r›lmaktad›r. U m›nda ele al›n›r. (›) Birincisinde post-yap›salc›l›k dil ve literatür ba¤lam›nda ele al›n›rken (››) ikincisinde felsefe ve sosyal bilimler ba¤laO R verilecektir.

politik gücün seçimlerle oluflmas›n› ço¤unlu¤un hegemonyas›n› SIRA S‹ZDE yaratmas› nedeniyle ret edilerek toplum içindeki farkl› gruplar›n eflit temsili amaçlan›r.” D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON ‹NTERNET Post-yap›salc›l›k ve yap›çözüm veya yap›söküm (deconstruction). P çeliflkili birbirinin olgular›n uzlaflt›r›larak birlefltirilmesi anlam›nda daha çok felsefe ve dinde kullan›lan bir kavramd›r. fikirlerin birlikte ele al›nmas› gerekti¤ini ileri süren kavramsal bir AMAÇLARIMIZ modeldir. Bu yaklafl›m. sundu¤u yeni perspektifler ve bu S O R U ve Darrida’n›n görüfllerine yer verece¤iz.120 Ço¤ulculuk. L ‹ M alanlarda D Ü fi Ü N Efelsefi ekonomik. yayg›nlaflan eklektizm (eclecticism). T SIRA E L E V S‹ZDE ‹ZY O N yy. Post-modern sanat›n en temel özelli¤i. disiplinler aras›” bir entelektüel harekettir (Marshall. bütüncül bir tutarl›l›¤› olanaks›z k›lmas› nedeniyle elefltirilir. ayd›nlanman›n reddi ve var oluflçu feS O R U nomenolojiden (Davis. Baz› düflünürler. Senkretizm (syncretism). ‘dil’ ve dile benzer flekilde toplumun anlaml› yap›lar veya sistemler olarak analiz edilebileceklerini varsayan yap›salc›l›¤›n yeniden yorumlan›fl› olarak tan›mlanabilir. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› S O R U udrillard. Frans›z ve k›ta Avrupas› felsefecileri ve teorisyenlerinin entelektüel görüfllerini kapsar. daha radikal bir yaklafl›mla post-modernizmin post-yap›salc›l›ktan DÜfiÜNEL‹M beslenerek geniflleyen yapay bir tart›flma oldu¤unu ileri sürerler. Marshall’›n ifadesiyle (1999: 595) “Post-yap›salc›K ‹ T ASaussure’ün P l›¤›n esas baflar›s› dil kuram›n›n içinde yer alan radikal analitik olanaklar›. benzer flekilde dinî. K ‹ T Az›tt›. ‹ T A P D‹KKAT Eklektizm. 1999:595). SIRA TÖrne¤in E L E VS‹ZDE ‹dinsel ZYON varsay›mlarda ya da metinlerde bilimsel içerik aramak gibi. Örne¤in kültürel ço¤ulculukta genifl bir toplum içindeki daha ufak gruplar›n kültürel kimliklerinin korunmas› anlafl›l›rken politik ço¤ulculukta. Avangart (avan-garde). post-modernizm. Crook ve arkadafllar› ise bu döneme iliflkin temel e¤ilimleri. Bu düflünce ‹NTERNET hareketi. ‹nsan kültürünün yap›lar arac›l›¤› ile anlafl›labilece¤ini savunan ve bu görüfllerini özellikle dil üzerinde modelleyen yap›salc›l›ktan DÜfiÜNEL‹M büyük oranda etkilenen ama ondan farkl›laflan bir düflünce ak›m›d›r. olgular›n ticarileflmesi. sanat aln›nda ilerici ve yenilikçi anlam›nda S O R Ukullan›lan bir terimdir. da yer bulur. sosyal parçalanma (fragmentation). Basit bir ifadeyle post-yap›salc›l›k. 2006) de büyük oranda etkilenmifltir. D‹KK AT Post-yap›salc›l›k “1960’larda Fransa’da ortaya ç›kan ve h›zla di¤er ülkelere yay›lan genifl tabanl›. 20. plastik sanatlardan mimariye kadar pek çok alanda etkili olmufltur. Post-modernizmin temellerini Burada bir noktaya çok daha önceleri sanatsal ak›mlarda bulmak mümkündür. sanattan beslenerek geliflmifl. post-modernizmin teorik formülasyonu olarak da düflünülebilir. Ayd›nlanma ile bafllayan modernite. iletiflim ve kitle tüketimi ile yine kitle tüketimi ve yeni dönemin getirdi¤i ve yayg›nlaflan yönlendirilmifl iletiflim. farkl›laflma (differentiation). post-modernizmin SIRA habercisi olarak kabul edilir. genel olarak tek bir perspektiften ziyade farkl› perspektifler aç›s›ndan yaklaflmay› öngörür ve pek çok alanda kullan›l›r. k›sa ömürlü sosyal yap›lanmalar. modern sanat›n elitist ve avangartK(avan-garde) yap›s›n› ret etmesidir. Ayr›ca farkl› bir anlamda dilbilimde de yer DÜfiÜNEL‹M bulur. Aç›k ‹NTERNET . temsil edici bir fenomenden ziyade anlamland›r›c› bir fenomen fleklinde yeniden keflfetmesi ve geniflletmesi olmufltur. ticarileflmeye ve beraberinde uluslararas› boyut kazanmaya bafllaAMAÇLARIMIZ m›fl. Bu yaklafl›m. 1960’larla pop. POST-YAPISALCILIK Post-yap›salc›l›k. GüS‹ZDE nümüzde de bu kavramlar üzerine tart›flmalar yo¤un olarak devam etmektedir. olgulara SIRA S‹ZDE yaklafl›mda tek bir paradigma yerine farkl› teorileri. ba¤lamda Foucault D ‹ K K A Tdaha dikkat çekmek faydal› olacakt›r. sembolik tüketim ve zaman ve mekân›n daralmas› ile iliflkilendirir. Biz burada bu tart›flmalara girmeden post-yap›salc›l›¤›n do¤uflu. yy’›n ikinci yar›s›nda kültürel veS‹ZDE sanatsal bir ak›m olarak bilinen Dada veya Dadaizm. geliflen kültürel ço¤ulculuk (pluralism). anti-humanizm. populizm. Bu aç›dan 20. dolay›s›yla gevflek biçimde yap›land›r›lm›fl. ‹NTER N E Tve politika kültür. Kayna¤› yap›salc›l›k olan post-yap›salc›l›k bundan dolay› yaSIRA S‹ZDE p›salc›l›kla benzer baz› özellikler tafl›makla birlikte (örne¤in her iki yaklafl›m da elefltirel olmakla birlikte) iki yaklafl›m›n birbirlerinden oldukça ayr› oldu¤u da bilinmektedir (SaAMAÇLARIMIZ rup. dünyay› rasyonel. 1997:9). 1950’lerle birlikte modern sanat kendi izole yap›s›n› kaybederek popülerleflmeye. esnek uzmanlaflma. post-moderniteyi geliflen kitle medyas›. stillerdeki senkretizm (syncretism) ve geneldeSIRA tüm de¤erlerde artan bir liberalleflme olarak ortaya koymaktad›r. ampirik ve objektif ba¤lamda aç›klamay› vaat eder. yüzeysellik.

Bu naif bilgiler. ‹ K K A T anlams›zl›¤› Nihilizm. 1980:82). Post-yap›salc› düflünce ak›m›n›n ortaya ç›kt›¤› 1960’l› y›llarda Fransa. yap›salc›l›¤›n aksine tarihseldir. Bu ba¤lamda PostS‹ZDE yap›salc›l›k. herhangi bir metnin içindeki ikili karfl›tl›klar›n (aç›kkapal›. bask›n Bat› felsefesi ve kültürünün elefltirisi niteli¤indedir. 2003:7). eski düflünce kal›plar›n› söküp atarak bir temizleme yapar ve yeni bir anlama biçiminin yolunu açar. ‘subjugated knowledges’ kavram›yla iki fleyi kasteder: (›) Bir tarafta formal organizasyonlar›n içinde gömüDÜfiÜNEL ‹M lü olan veya maskelenmifl tarihsel içerikler. Latince hiçlik anlam›ndaki “nihil” kökünden gelen temeldeDhayat›n üzerine kurulu felsefi bir ö¤retidir. daha bask›n olan bilgilerin arkas›na saklanm›fl. estetik ve ahlak yarg›lar›na iliflkin bir tercihi de¤erlendirmenin rasyonel bir yolunu sunmaz. ‹flte post-yap›salc›l›k. amac› ve gerçek bir de¤erinin olmad›¤›n› ileri sürer. anarflizm gibi alternatif felsefelere olan ilginin artt›¤› bir dönemdir. çünkü “sebebin” kendisi de kendi yolunda k›s›tl› bir tarihsel formdur ve sebeplerin vaat etti¤i kesinlikler art›k yoktur. metafizik. Ço¤unlukla var olufl formunda karfl›m›za ç›ksa da epistomoloji. S O R U delilikle ilgili kültürel tutumlar›n bir tarihidir. Post-modern bak›fl. Post-yap›salc›lar›n yap›salc›l›¤a olan elefltirileri ise iki ana tema üzerinde toplanmaktad›r: (›) Yap›lar›n kendi kendilerine yetmesi ve (››) bu yap›lar›n ikili z›tl›klardan oluflmas›. (››) diskalifiye edilmifl olan bilgi serileri (Foucault. iyi-kötü. TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE ‹NTERNET DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P K ‹ T A P . kültürel kavramlar›n zaDÜfiÜN EL‹M man içinde nas›l de¤iflti¤ine odaklanarak ayn› kavramlardan flimdi ne anlafl›ld›¤›n› bulmaya çal›fl›r. gerçekli¤in AMAÇLARIMIZ bulunmad›¤›n› ve bu ba¤lamda bilginin de mevcut olamayaca¤› iddias›. 2. Ünite . Bu aç›dan feminizm. bilifl seviyesinin veya bilimselli¤in alt›nda yer al›rlar (Foucault. bir bak›ma bu elefltirileri hakl› ç›karman›n araçlar›n› sunmufltur. Bat› kültürünün temel kabullerini teflS O R U hir ederek. ve ontoloji alanlar›nda da kullan›lmaktad›r. Post-yap›salc›l›k. bir gerçekli¤in oldu¤unu kabul eder ve e¤er do¤ru metotlar kullan›l›rsa bu gerçekli¤in bilgisine ulafl›labilir oldu¤una inan›r. Dolay›s›yla bir nesneyi anlamak için hem nesnenin kendisini hem de bu nesneyi üreten bilgi sistemleri bir arada incelenmelidir. Örne¤in Foucault’nun “Delili¤in Tarihi” adl› eseri. gerçeklik. bilginin nas›l üretildi¤ini temel araflt›rma SIRA sorunsal› olarak ka‹NTERNET bul eder. Oysa post-modernizm bu güvene sahip de¤ildir. tarihe göreli yaklafl›rlar ve evrimsel bir çizgi üzerinde geliflti¤i tezini ret ederek raslant›sal olgulara dayal› oldu¤unu iddia ederler. D ‹ K biri. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P K ‹ T A P Post-yap›salc›l›¤›n temel önermeleri afla¤›daki gibi s›ralanabilir: 1. Tarih ve kültürün yap›lar› koflulland›rd›¤›ndan “yap›lar›n”.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 121 Yap›çözüm veya yap›söküm. bu doktrinin di¤er temel yaklafl›m›n› oluflturur. metnin bütünlü¤ü aç›s›ndan tutars›z kullan›mlar›n› ele alarak yazar›n kurdu¤u kavramsal ayr›mlar›n baflar›s›zl›¤›n› aç›klamak için gelifltirilmifl bir metin okuma yöntemidir. Post-yap›salc›lar. ancak elefltiri yolu ile ortaya ç›kar›labilecek ve diskalifiye SIRA S‹ZDE edilebilecek bilgiler setidir. devaml›devams›z vb. Dolay›s›yla Foucault. de¤erler. Moral de¤erlerin gerçekte var olmad›klar› ve sonradan soyut olarak ortaya ç›kt›¤›n›. nihilizm. yanl›fl yorumlara TELEV‹ZYON ve önyarg›lara maruz kald›¤›n› ileri sürer. Tarih farkl› seçeSIRA S‹ZDE nekler sunar. Yaflam›n temel referans noktalar› olan normlar. devlete karfl› iflçi ve ö¤renci isyanlar›n›n yo¤un olarak vuku buldu¤u politik kargafla dönemi içindedir. K A T tarihe bak›fl Yap›salc›l›k ile post-yap›salc›l›k aras›ndaki en temel farkl›l›klar›ndan aç›lar›d›r. Varoluflcu SIRA S‹ZDE nihilizm. kurallar ve yasalar›n bulunmamas› hâlini ifade eden “anomi” hâli ile birlikte an›labilmektedir. Foucault’nun “subjugated knowledges” (tutsak bilgiler) olarak adland›rd›¤› bu farkl› bak›fl aç›lar›. 3.6. yaflam›n somut bir anlam›. Bu bilgiler.

ünlü bir taflra ailesinin o¤ludur. Post-yap›salc› metin analizlerinde okuyucu. Bu alternatif kaynaklar›n birbirleriyle tutarl›l›k göstermeleri de gerekmez. Aksine birey. kariyer vb. birbiriyle çat›flan bilgi hükümleri (toplumsal cinsiyet. Ona göre yeni bir bilgiye ulaflmak ancak tüm s›n›rlar›n zorlanmas›yla mümkündü. okuyucu için ikincildir.1 Foucault. do¤rulu¤u metnin ‘arkas›nda’ ya da ‘içinde’ görürken post-yap›salc›l›k okuyucu ile metnin karfl›l›kl› etkileflimini üretkenlik olarak görmektedir” (Sarup. Anlam. Bu iliflkileri anlaman›n tek yolu. Doktora tezini tamamlarken Sorbonne’un en güçlü profesörlerinden biri taraf›ndan desteklenmifl ve hemen tezinin bas›lmas›n›n ard›ndan dönemin belli bafll› entelektüellerinden olumlu elefltiriler alm›flt›r. felsefesinin bir uygulama alan› gibiydi. Foucault. Asl›nda yaflam biçimi. 5. yani gösteren taraf›ndan infla edilir. (››) di¤eri kendine özgün s›ra d›fl› yaflam biçimi (Gutting 2005). Babas› ise baflar›l› bir doktordu. anlam›n›n ve tekil bir var olufla sahip oldu¤u fikrini reddederler. hiyerarfli içinde “bask›n olan›n temel niteli¤i” kavram›n› reddederler. Dolay›s›yla post-yap›salc›l›kta bir kültür nesnesinin ne anlama geldi¤ini anlamada. gibi) aras›ndaki gerilimlere sahiptir. Böylelikle. kültürel normlar ya da di¤er metinler ba¤lam›nda). akademik ve siyasi ba¤lant›lar› nedeni ile akademik h›rslar› olanlardan beklendi¤i üzere yüksek okul ö¤retmenli¤i yapmak yerine bir süre ‹sveç. s›n›f.122 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› 4. tekil anlamlar illüzyonunu üreten bilgi sistemlerini ve kabullerini “yerinden ç›karmak” t›r. Bir metin yazar›n›n amac›. ›rk. 1997: 12). Her birey. gösterilen gösterenin önceli¤ine göre konuflur. böylelikle yazara sabitlenmeden di¤er anlam kaynaklar› da araflt›r›l›r (farkl› okuyucular. (Sonradan bilinmeyen bir nedenden dolay› Paul ismini reddetmifltir. onun belli de¤iflkenlerle (örne¤in kimlik ba¤lam›nda ) olan iliflkisinin analizi büyük önem arz eder. yazar›n yerini al›r. herhangi bir metinle ilgili olarak yeni ve bireysel amaç. 6. MICHEL FOUCAULT Foucault’un Yaflam› Foucault’un yaflam›n› iki boyutta de¤erlendirmek gerekir: (›) Biri standart kal›plar içindeki kiflisel yaflam tarihi.) O. Takip eden sekiz y›l içinde kolayl›kla kürsü sahi- Resim 6. 7. Post-yap›salc›lar. Polonya ve Almanya gibi ülkelerde dolaflm›flt›r. Bu yer de¤ifltirme yazar› merkezden alma olarak de¤erlendirilir. Post yap›salc›lar “benli¤in” ayr›. hatta y›ld›z bir ö¤rencisiydi. zaman›n ünlü filozofu Sarte ile birlikte bir protesto gösterisinde (Gutting 2005). Her ne kadar farkl› düflünürlerin benlik hakk›ndaki görüflleri farkl›laflsa da post-yap›salc›lar benli¤in söylemlerle infla edildi¤i görüflünü s›kl›kla paylafl›rlar. . “Yap›salc›l›k. Dolay›s›yla bireyin benlik alg›s› onun nesnelerin anlamlar›n› yorumlamas›nda kritik bir rol oynar. Paul Michel Foucault prestijli bir okul olan École Normale Supérieure’un parlak. bu iliflkileri analiz ederken bask›n olan ile itaat eden aras›ndaki ba¤›ml›l›¤› a盤a ç›karmakt›r. anlam ve var olufl yaratabilir. yani gösterilen. Post-yap›salc›lar bir metnin tek bir amac›n›n. tekil ve tutarl› bir varl›k oldu¤u görüflüne kat›lmazlar. Daha ziyade amaçlar›. birey taraf›ndan.

‹NTERNET Burada Foucault’un yaflam›na özel yer vermemizin amac›.) akademik olarak en çok satanlar aras›na girmifl ve onu Sartre gibi Fransa’n›n temel düflünürleri aras›na sokmufltur. O mevcut sisteme tamamen karfl›d›r. onu befleri ve sosyal bilimlerde en önde gelen figür yapm›flt›r. Yüksek seviyeli dersler ise sadece konunun uzman› araflt›rmac›lar ve profesörlerin kat›l›m› ile kapal› olarak gerçeklefltirilmektedir. D‹KKA T College de France. Birçok yerde dersler vermifltir. bir edeT Eyaz›lar›n›n L E V ‹ Z Y O N megalobiyat teorisinden ya da hareketinin temsilcisi olmas›ndan çok man bir duyarl›l›¤a sahip olmas›d›r. Onun 1966 y›l›nda yay›mlanan kitab› Les mots et les Choses (‹ngilizce “The Order of Things” olarak yay›mlanan kitap. Brezilya. AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P SIRA S‹ZDE Gizlemli (ezoterik). hapishane reformunun. sadece kendini ifade edecek bir teknikle yazmak isteyen bir yazard›r. Ünite . AMAÇLARIMIZ SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Foucault’un yaflam›na iliflkin de¤inilmesi gereken di¤er bir konu da onun ayn› ‹ T A P zamanda politik bir kat›l›mc› ve eylemci oldu¤udur. 1530’da kurulmufl Fransa’n›n en prestijli yüksek e¤itim kurumlar›ndan biridir. Birkaç y›l sonra da süperSIRA S‹ZDE elit College de France’›n seçimlerini kazanm›flt›r. Foucault. Hatta pek çok yazar da pek ço¤u eski Marksist olan Foucault gibi kiflilerin bu post-modern düflüncelerini. mevcut epistemeye de (bilgiye de) karfl›d›r.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 123 bi olmufltur. sonra hikâyenin sonunda kelimelerin bir harfini de¤ifltirerek tamamen farkl› bir anlam› olan bir sonla bitiriyorK ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Bu s›rada suç ve seks üzerine yazd›¤› iki kitap. o anti-psikiyatri hareketinin. kapitalist sisteSIRA S‹ZDE min düflünsel temeli olan modernitenin y›k›lmas› yönünde entelektüel çaba olarak de¤erlendirirler. Roussel’›n 1894 y›l›ndan ölümüne kadar geçen sürede zaman›n›n tamam›n› yaz›lar›na vermesini sa¤lam›flt›r. yaflam›n›n D ‹ kendi K K A T felsefesi ile olan örtüflmesidir. Roussel’›n çal›flmalar› ‘avangart’ standartlara göre bile oldukça ayk›r›d›r. Belli say›daki kürsüye alan›ndaki en önde gelen bilim insanlar› seçilerek getirilmektedir. 1984 y›l›nda öldü¤ünde çoktan düzinelerS O R U ce kitab›n konusu olmufltur ve bundan sonra ünü daha da artm›flt›r (Gutting 2005).Kkendinden bafllayaSIRA S‹ZDE rak di¤er tüm özgürlüklerin ba¤›ms›z ve adanm›fl bir ateflli savunucusudur. Foucault.6. O en TE LEV‹ZY O N durmak gizlemli (belli özel gruplar için olan) çal›flmalar›n›. Onun her türlü bask›ya karfl› duydu¤u nefret. ülkemizde Kelimeler ve fieyler ad›yla yay›mlanm›flt›r. gerçekten de daha önce ünlü bir psikiyatrisin araflt›rma konusu olmufl ve bu doktor onun dönüflüme u¤ram›fl dini saplant›lardan dolay› ac› çekmekte oldu¤u teflhisinde bulunmufltur. O. Ona göre yazar. Öncelikle araflt›rman›n hedeflendi¤i okul. Örne¤in bir metin içinde ilk önce deyimlerin tamamen farkl› anlamlar›n› kullanarak hikâyeye bafll›yor. California ve di¤erleri) dolu salonlarda konferanslar vermifl ve gittikçe artan bir flekilde politik hareketlere DÜ fiÜNEL‹M kat›lm›flt›r. eflcinsel özgürlüklerinin etkili S O R U bir kahraman› hâline gelmifltir (Gutting 2005:2). bilimsel tart›flmalar›nda alevlenmifltir. Di¤er yandan da dünyay› dolaflarak (Japonya. Avrupa’n›n en geliflmifl laboratuvarlaSIRA S‹ZDE r›na sahip olup onu ayr›cal›kl› k›lan di¤er bir özelli¤i de derslerin kat›lmak isteyen herkese aç›k olmas›d›r. S O R U ‹NTERNET D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Foucault ve Post-yap›salc› Düflüncelerinin Ortaya Ç›k›fl› K ‹ bir T A kitabevinden P Foucault’nun akademik analizlerinin bafllang›ç noktas› olarak rastlant›yla ald›¤› ve ihmal edilmifl s›ra d›fl› bir yazar olan deneyci (experimentalist) Raymond Roussel (1877-1933)’a ait bir kitap olmufltur. bilginin s›n›rlar›n› zorlayan kiflidir ve yaflam› da bu çerçevede de¤erlendirilebilir. pek çok tirana karfl› D ÜfiÜNEL ‹M için sunulmufl bir “alet kutusu” olarak görmüfltür. belli bir grup için olan anlam›nda TE LEV‹ZYON DÜfiÜNEL‹M kullan›lmaktad›r. Etkisi arzulad›¤› gibi olmufltur. Roussel’›n önemi. Söz konusu yazar. Babas›n‹NTERNET dan kalan servet.

onun anahtar› insanlar› içeri almak için mi. sadece objeleri ve eylemleri betimlemifltir.yap›salc› ak›m içinde an›lan Foucault. Foucault’ya göre yazar›n ölümündeki bu durum. gerçe¤in olmad›¤›na inanan Foucault’nun çal›flmalar› felsefe. akademik çal›flmalar›ndaki duruflu ile örtüflmektedir. 2006:135-136). Ancak çal›flmalar›n›n tüm bu giriftli¤ine karfl›n net olarak söylenebilecek en temel duruflu. Roussel’›n yaz›lar›ndaki ‘Nas›l kitaplar›m› kesin ifadelerle yazabilirim’ ifadesi ile belirtti¤i gibi ‘anahtar’la iliflkilidir. seçici ve d›fllay›c›d›r. Ona göre “özne” fikri. Foucault’nun bu yazar üzerinden yapt›¤› tart›flma. Foucault’nun analizlerinde iki temel vurgu tikleri biçimlendirir bu duruflunu özetler: D‹KKAT DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ . birçok yerde kendisinin herhangi tek bir paradigman›n sad›k taraftar› olmad›¤›n› dile getirmifltir (Lotringer 1989: 60. psikoloji. sosyoloji ve tarih gibi disiplinler aras› bir düzlemde yap›salc›l›k ve post-yap›salc›l›kla organik ba¤lar› olan karmafl›k bir yap› gösterir. Roussel’›n çal›flmalar›n› analiz etmeye çal›fl›rken yazar›n karanl›k. ayn› flekilde söylemler de praS O R U (Layder. Yazar›n bu tutumunu Foucault flöyle ifade etmifltir: “O. anlam. özneleri bir iktidar alan› ve belirli pratikler seti içinde konumland›ran toplumsal söylemler (dil. ölümle iliflkilendirmifltir. Sturrock 2003). onun kitaplar›nda kulland›¤› edebi anahtar ile kendisinin ve hikâyelerindeki karakterlerinin bask›lanan sübjektif yaflamlar›na iliflkin görüfllerimiz aras›ndaki ba¤lant›y› de¤erlendirmekten de al›koymaktad›r (Gutting 2005:7). Ayn› zamanda onun bu flekilde ölümü bizleri. yoksa kapamak m› istedi¤ini bilemeyiz. yoksa onlar› d›flar›da tutmak için mi kulland›¤›n› bilemeyece¤imiz gibi. Yazar. Foucault. Roussel otel odas›n›n kilitli kap›s›n›n (önceleri daima aç›k tuttu¤u) hemen önünde yerde bulunmufltur ve yazar›n belki kap›y› kendini kurtarmak için açmaya m› çal›flt›¤›. Ve onun ölümü bizleri bu iki soruyu çözmemizi de engellemifltir. Örne¤in entelektüel çevreler taraf›ndan yap›salc› ve özellikle de post. Foucault. düflünce ve sembolik sistemler) arac›l›¤› ile üretilen toplumsal bir kurgudur” (Layder. yoksa kurtarmaya gelenleri engellemek için mi kendini kilitledi¤i bilinmemektedir. Foucault’nun bu yazardan en çok etkilendi¤i nokta. onun öznelli¤i d›fllamas›d›r. sembolik etkileflimciler gibi) karfl› bir tav›r almas›d›r. bu tavr›n› flöyle özetlemifltir: “Benim temel ilgim hayat›mda ve çal›flmalar›mda baflta oldu¤um kifli olmamakt›r” (Gutting 2005:6). Bu ba¤lamda kültür. özneyi merkeze oturtan teorilere (fenomenoloji. SIRA S‹ZDE 1 Foucault’nun yap›salc›l›¤a yönelik elefltirilerini araflt›r›n›z? SIRA S‹ZDE ‹nsanlar yaflant›lar›n› kendilerine aç›k. herkes için geçerli olan de¤erler hiyerarflisidir ve kültür. edebi olarak da bu ‘anahtar›’ kullan›rken yazar›n metnin anlam›n› açmak m›. sinlikle söylemlere dayan›r ve onlar› biçimlendirir. psikiyatri. aksine her taraftan toplumsal belirlenimlerle kuflat›ld›¤›n› kabul eder. Birey.124 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› du. Sistematik bir teori gelifltirme konusunda isteksiz olan ve tek bir do¤runun. anlam›n yarat›c› kayna¤› de¤ildir. müphem ölümüne merkezî bir yer vermifltir. Foucault. hikâyelerinde karakterlerin deneyimlerine yer vermemifl. aflikar bir flekilde dilde bireyin (öz) kayb› ile sübjektivitenin d›fllanarak yok say›lmas›n›. sosyal olarak infla edilmifl anlamlar araD Ü fi Ü N E L ‹ M ‹nsanlar›n gündelik hayatta içinde yer ald›klar› pratikler kec›l›¤› ile sürdürürler. bireylerin toplumsal pratiklerini tan›mlayan ve mümkün k›lan söylemlerin unsurlar› aras›ndaki iç iliflkilerin bir ürünüdür. hiçbir ‘yüze’ sahip olmamak için yazmaktad›r” (Gutting 2005: 6). yap›salc›l›¤a elefltirel yaklaflmakla birlikte bu noktada yap›salc›larla hemfikir olarak öznenin do¤as› gere¤i özgür olmad›¤›n›. Yazar. 2006:136).

Bu bilgilerin ›fl›¤› alt›nda Foucault’nun temel görüflleri. 1991:65) SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Söylem-Arekoloji-Soykütük-Arfliv Söylem: Foucault’nun analizinde dil. söylem ve toplumsal konumlar› tan›mlayan pratikler ve iktidar iliflkileri alan› içinde oluflur. tekni¤i ampirik verilere dayanarak yap›lan “düzenlerin” yap›lar›n›n analizidir (Foucault. ‹ktidar taraf›ndan belirlenen benlik. asla maK ‹ T A P sum ve tarafs›z bir ifade arac› de¤ildir. güç ve egemenli¤e verdi¤i önemi SIRA S‹ZDE yaklafl›m›n›n odak noktas›ndan ç›kart›p bu eksikli¤i gidermeye çal›fl›r (Best ve Kellner. S O R U iç bütünlü¤e sahip tutarl›. olmayanlar üzerinde hakimiyet kurabilir ve Tonlar› edebilirler. Asl›nda bu iki kavram (arkeoloji ve soykütük) aras›ndaki farkl›l›k. Foucault’un Temel Düflünce ve Kavramlar› Benlik Foucault’ya göre benlik. farkl›l›k ve benzerliklerin belirlendi¤i düzleme odaklan›yorsa soykütük. kullan›fll› bilgi formlar›n› üretmek için “fleylerin organize oldu¤u” düzleme odaklan›r. Bu kavram. Ona göre dil. Foucault. Son dönem çal›flmalar›nda ise benlik teknolojilerine yo¤unlaflan Foucault. temsil ediliflleri betimlemeye çal›flmaz. Ancak e¤er bir farkl›l›k aramak gerekirse arkeoloji. bu kavram› bize mücadelelerin tarihsel bilgisini oluflturmam›z› sa¤layacak ve bu gün bu bilgiyi taktik olarak kullanmam›z› mümkün k›lacak olan bilimsel bilgi ile yerel hat›ralar›n birK ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . D ‹ K K A T söz eder ve Foucault. bugün bizim ne oldu¤umuza yol açan süreçleri anlama kanal› olarak tarihe bakmakt›r. belli kurallara uyan pratikler olarak söylemlere odaklan›r. en önemli unsurdur. Çünkü her ikisinin de amac› ayn›d›r. (Foucault 1972:138). (II) Nesnel güç iliflkileri üzerinden nesnel toplumsal formlara yönelmelidir. Yap›salc›l›¤›n mikro/makro düalizmini nedenlerini aç›k olarak ortaya koyamasa da (pek çok konuda belirsizDb›raksa da) ret eder ÜfiÜNEL‹M ve özne olan bireyi “öldürür”. Bir baflka deyiflle arkeoloji. söylemlerin kendisine. temala‹NTER NET r›. imajlar›.6. kendini kontrol edebilen. 1971:78). kulland›¤› önemli teknik terimlerin baz›lar› ve temel eserleri ünitenin devam›nda k›saca ele al›nm›flt›r. Arkeoloji. ilk dönem çal›flmalar›nda iktidar taraf›ndan belirlenen benlikten analizlerinde benli¤i d›fllasa da belirsizlik ve çeliflkileri ortaya koyar. belirsiz ve kafa kar›flt›r›c›d›r. Dolay›s›yla Foucault’ya göre birey bilinçli. daha çok iktidar iliflkileri ve bu iliflkilerle biçimlenen politik teknikleri. Arkeolojik analizin amac› sadece belli tarihsel dönemlere ait söylemsel oluflumlar ile onlar›n içinde yer alan tikel söylemlerin ortaya ç›k›fl›n› mümkün k›lan biçimsel epistemik koflullar› a盤a ç›karmakt›r. “flimdiki zaman›n tarihini” yazabilmek için geçmiflte kalan tutars›z. iktidar iliflkilerinin ifadeleridir ve bu iliflkilerle ba¤lant›l› pratikleri ve konumlar› yans›t›rlar (Layder 2006:137). Söylemler belli kurallara uyan pratiklerdir (Foucault. Ünite . Söylemler. rasyonel bir varl›k de¤ildir. söylemler içindeki düflünceleri. çeliflkili kurallar› ve izleri incelemek ile ilgilidir. Arkeoloji: Arkeoloji kavram› ise Foucault’nun yaklafl›m›n› betimleyen en önemli kavramlardan biridir.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 125 (I) Bireylerin güdüleri yerine söylem/pratiklere odaklanarak nesnellik düzleminde çal›flmal›d›r. 1972). Yani soykütük. Çünkü bir söylemi kullanabilme özel bir alan›n bilgisine sahipli¤in ifadesidir ve bu bilgiE L E V ‹ Zkontrol YON ye sahip olanlar. çok parçal› ve çok k›s›ml›d›r. Soykütük: Foucault’nun metodolojisinde bir di¤er önemli kavram da soykütük kavram›d›r.

Bu kitapta. kuran “gerçe¤in” belli temel koflullar›n›n oldu¤udur. ifadelerdeki tutars›zl›klar› da ortaya ç›kararak antropolojik bir ‹NTERNET D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . Soykütük. Apriori ayn› zamanda deneyden sonra anlam›na gelen aposteriorinin de karfl›t› olarak kullan›lmaktad›r. Foucane. Foucault’nun yaklafl›m› söylemsel belirlemeler bak›m›ndan Kant’›n apriorileriTEL EV‹ Z Y O Nçok Thomas Kuhn’da görülen paradigma kavram›na benzer. genel anlam› olan bilgi tan›mlamas›na ba¤l› olarak ele al›nD‹KKAT m›fl ve de¤erlendirilmifltir. Bu kavramlar›n hiçbirinin kehanette ya da tahminde bulunma de¤eri yoktur.126 Sözcük anlam› önsel olan apriori felsefede deneyden önce olan anlam›nda kullan›lmaktad›r. Ona göre düflünüAMAÇLARIMIZ flümüzün ya da ussall›¤›m›z›n kuruluflu. salt bir önerme (propositions). Buna göre episteme. Onun analizinde önemli olan konuflma eylemlerinin daha derindeki anlamlar›d›r. Bu ba¤lamda di¤er önemli bir eseri. tarihin tüm dönemlerinde neyin kabul edilebilir oldu¤unu seçen. Bu ipuçlar›n› araflt›ran bir kifli dönemin tarihsel apriorisini ve bilimini araflt›ran bir kifli de dönemin epistemisini anlayabilir. O. o ifade analizlerinde sadece gerçeklik sorununu parantez d›fl›na almakla yetinmez. buradan hareketle. Epistemolojik alan ise belli bir zaman diliminde ve S O R U yerde belli bilgi biçimlerinin ortaya ç›k›fl›n› flekillendiren koflullard›r. kullanmay› önerir (Foucault. episteme ise daha ult (1972). Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U li¤i olarak. Onun “ifadeye” olan tutumu radikaldir. yüzy›ldan itibaren de¤erlendirir. söylemin en temel birimi olan ifadeyi (statement) analiz etmeye yönelir. Foucault’nun çal›flmalar›n›n önemli bir k›sm› epistemolojinin tarihi üzerineSIRA S‹ZDE dir. bir SIRA S‹ZDE epistemeden di¤er epistemeye ani de¤iflmeler kaydetmifltir. Foucault. ‘Bilginin Arkeolojisi’ni yapar. Bu kitab›n temel tezi. Michel Foucault. Foucault öncesinde episteme. tek tek düflünürlerin etkileriyle olmam›fl. bir dizge olarak ortaya ç›km›flt›r. temel olarak bilgi ve kültürün ayn› altyap›s› ile ilgilenir ki Foucault bunu. söylem kavram›n›. Belli bir tarihsel dönemin ya da kültürün geçmiflinde b›rakt›¤› bütün maddi ipuçlar›n›n koleksiyonunu ifade eder. Belli bir konuflma tarz› olarak da betimler (Foucault 1972). Arfliv: Bu ba¤lamda baflvurdu¤u di¤er bir teknik kavram da arfliv kavram›d›r. Örne¤in Foucault’ya göre “bilimsel söylem”. Foucault. Bunlar sadece s›n›rl› tarihsel düzenlerin/kurallar›n betimlemeleridir. Ancak Foucault ile birlikte kavram farkl› bir kuramsal çerçeveye oturtulur. Foucault’daki epistemenin ilk anlam›. bu kitap›nda bilim tarihini inceleyerek “epistemoloji veya episteme” yap›lar›n›n. yani bilimsel söylemi belirleyen ve yap›land›ran kurallar bütününün kodlar›n›n çözümüne giriflir. burada kullan›lan dizge anlam›d›r. detayl› bir flekilde ne yaz›l›p söylendi¤ine ba¤l› olarak gerçeklik iddialar›n›n nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ve bunun söylemsel formasyona nas›l uygun düfltü¤ünü sergilemeye çal›fl›r. orijinali 1969 y›l›nda yay›mlanan Bilginin Arkeolojisi (The Archaeology of Knowledge) adl› çal›flmas›d›r. Böylelikle Foucault. konuflma eylemi (speech act) ya da söz (utterances) de¤ildirler. 1994:42). insanlar›n bilme ve tasarlama yollar›n› nas›l flekillendirdi¤ini tart›fl›r. verili bir tarihsel dönemdeki tüm kültürel ve düflünsel K ‹ T Abelirleyen P farklar› kendinde temel düzen ya da ana kod olarak aç›klanabilir. Ancak Foucault bu çal›flmalar›n› yepyeni bir perspektif ve yöntemle (“soykütü¤ü” ve “arkeoloji”) gelifltirir ve özellikle 17. Foucault’yu entelektüel camiada öne ç›kartan en ünlü eseri ise 1966 y›l›nda yay›mlad›¤› Kelimeler ve fieyler ‹nsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi (The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences) adl› çal›flmas›d›r. Bir bütün olarak yaflama yön veren anonim düflünceler. tarihin b›rakt›¤› sözel izlere gönderme yapmak üzere kullan›r. güç mekanizmalar› sayesinde do¤ru ve yanl›fl›n temellerinin ay›rt edilebilece¤i bir düzlem olarak da betimler. gerekli inan›fllar bu kodlarla belirlenir. düz anlam sorununu da parentez d›fl›na al›r. episteD Ü bilgiyi fiÜNEL‹M me terimini belli bir yerde ve zaman diliminde bilimsel bilgi üretimini belirleyen yap›lar› ifade etmek için kullan›r. genel kan›lar. Ona göre ifadeler bir söylem alan›nda ortaya ç›kt›klar› koflullara ba¤l›d›r.

O. onlar› aktif olarak yarat›r ve biçimlendirir de. Sadece devlete ait de¤ildir. problem çözücüdür. ‹ktidar›n kullan›m› stratejiktir ve savafla benzerdir. örne¤in bilimsel söylem gibi. Ancak Marx’tan farkl› olarak “derinlerde bir yap›”n›n oldu¤una inanmaz. farkl› bilgi formlar›n› üreten ve organize eden tarihsel ve kültürel aç›dan özel kurallar setini ifade eder. . Örne¤in sanat ve müzik gibi formlar tutars›z ya da çeliflkili de¤ildir. Kuflkusuz her söylem. Bir tarihçi olarak sadece gerçekten tarihte meydana gelmifl ifadeleri betimlemeyle ilgilenir. daha çok. Ona göre iktidar. politik iliflkiler vb gibi di¤er katmanlarla iliflkilendirinceye kadar. aç›s›ndan nas›l etkilendikleri üzerine temellendirir (Sarup. iktidar›n kimde oldu¤u ve iktidar›n bu gücünü ne amaçla kulland›¤› gibi konulardan ziyade. Çünkü gerçek ifadeler tutars›z bir sistemdeki zaten tek ihtimaldirler. “hay›r” diyendir. 1988). “bilgiyi a盤a ç›karmay›” sahiplenen “birbiriyle çeliflkili/tutars›z pratikleri” (discursive practice) veya konuflma eylemlerini analiz etmeye çal›fl›r. Dolay›s›yla ona göre söylemlerin otonom katmanlar›n› araflt›rman›n hiçbir faydas› yoktur ta ki biri bunu pratikler. bir fleyin yap›lamayaca¤›n› ve yasalar› güçlendiren güçtür. Foucault’ya göre (1980:139) negatif iktidar. Tutars›z pratikler kavram›. gerçeklikleri ba¤lam›nda araflt›rmaktan ziyade. Bilginin araflt›r›lmas› basitçe daha önceden var olmufl nesneleri ortaya ç›karmaz. bu tutars›z pratikleri (discursive practice). böylelikle gerçeklik iddialar›n›n tarihini göstererek bilgi arkeolojisi yapmaya çal›flt›¤›n› söyler. ifadeleri. ama yine de iktidar alan› oluflturma ifllevine sahiptir. iliflkiden baflka bir fley de¤ildir. en küçük seviyedeki sosyal iliflkilerde de vard›r. sosyal iliflkiler. Bilginin Arkeolojisi adl› eserinde Foucault. her zaman her yerde vard›r. Çünkü ona göre tüm sistem ve onun tutars›z kurallar› ifadenin kimli¤ini belirler. 1972:162). Söylem-‹ktidar-Kontrol Söylem. bireylerin kimlikleri. Ancak tercih edilen tekniklere göre iktidar pozitif ya da negatif olabilir. Ona göre “söylemi” ya da “toplumu” tarafs›z olarak inceleyebilecek hiçbir bak›fl aç›s› yoktur. insanlara empoze edilen d›flsal belirleyicilerin meselesi de¤ildir. bu anlamda sadece yaz›l› metinlerde de¤il belirli kurumsal ve örgütsel pratiklerde de mevcuttur (Layder. sistematik olarak kodlanmam›flt›r. Ayr›ca söylemin tüm kültürel formlar›n temeli olmad›¤›n› da tart›fl›r. Söylem. Foucault. Ünite . yani böylelikle “olas› ifadeler”i gerçek olanlar›ndan ay›rt etme diye bir fley yoktur. politik olaylar. Foucault. bir dilin gramerinin ancak belli önermelerin yap›lmas›na müsaade etmesi gibidir. Pozitif iktidar ise telkinde bulunur. üzerinde araflt›rma yap›lan nesnelerden ba¤›ms›z de¤ildir ve onlar›n sosyal ve politik muhtevalar› içinde anlafl›lmal›d›r.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 127 durufltan farkl›l›k gösterir. Foucault. modern dönemde hangi yollarla birey üzerinde bilginin ve devletin gücünün artt›¤›n› tart›fl›r. Foucault’nun ilgisini çeken iflte bu iliflkilerdir. Ancak temel odak noktas›n› gücün kayna¤›. ‹ktidar basitçe bask›lay›c› de¤il üreticidir. kurumlar. Bu durum. daha sonraki çal›flmalar›nda Nietzsche’den “soy kütü¤ü” yaklafl›m›n› ve Marx’tan ideoloji analizini ödünç alarak bilgi üretimi ile politik güçlerin nas›l birbiri ile girift bir iliflki içinde oldu¤unu göstermeye çabalar. Bilginin birbiri ile bu çeliflkili pratikleri. ‹ktidar› “tüm sosyal beden” deneyimler. Foucault. psikolojik tutumlar› vb.6. tutars›zl›¤› oluflturma rollerinin d›fl›nda ve ayr›ca böyle bir oluflum esnas›nda ortaya ç›kart›labilmesi mümkün olan ifadeleri incelemeyi de reddeder. ekonomik pratikler ve süreçlerin dahil oldu¤u çeliflkili olmayan pratiklerin listesini yapar (Foucault. iktidar ve kontrol aras›nda organik bir korelasyon vard›r. onlar›n tarihini ya da do¤uflunu araflt›r›r. 2006).

monark›n mutlak iktidar›na karfl› bir tehdit olarak alg›lan›r ve suçlunun herkesin (halk›n) gözü önünde ve ibret verici. korkutucu bir biçimde cezaland›r›lmas› gerekti¤i düflünülür (Layder. Uygulanan iflkenceler. zamparalar›. Foucault bu hareketi “büyük kapat›lma” olarak kavramlaflt›rm›flt›r. bu terimi disipline edilmifl toplum anlam›nda kullanmad›¤›na dikkat çeker. hayat kad›nlar›n›. 2010b). da mutlak iktidar›n yerini al›r. t›marhaneler ve manast›rlara kapat›lmaya bafllanm›flt›r. Jeremy Bentham taraf›ndan tasarlanan Panoptikon (içerden ayd›nlat›lan hücrelerin ortas›nda yükselen bir gözetleme kulesinin yer ald›¤›.2 Panoptik Hapishane Tasar›m›. disipline edici toplum kavram›n› o toplumun tarihini. Avrupa’s›nda mant›¤›n› yitirmifl. Gözetim teknikleri ile pekifltirilir.128 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Foucault. yy. Hapishanenin Do¤uflu (2010b) ve Klini¤in Do¤uflu (1973) adl› çal›flmalar›nda güç teknolojileri terimi ile ifade etti¤i farkl› iktidar biçimlerinin oluflumunu ve nas›l kullan›ld›¤›n› tarihsel bir bak›fl aç›s›yla irdeler. modern dönemin hapishane anlay›fl›n› modern dönemin cezaland›rma biçimleriyle karfl›laflt›r›r. Mutlak ‹ktidar Foucault’ya göre feodal düzende ve monarflik sistemlerde iktidar tebalar› üzerinde s›n›rs›z bir güce sahip hükümran bir kiflide cisimlenir. Foucault. Foucault’ya göre iktidar. yy. Resim 6. Ancak Foucault. Bu hareket sadece delilere yönelik de¤ildir. kral veya merkezî bir otorite figürüne kay›ts›z flarts›z itaati içerir. orijini ve hapishane. iflsizleri. (››) disipline edici iktidar ve (›››) biyo-iktidard›r. Foucault’ya göre (1973) disipline edici iktidar geliflerek 18-19. ‹nsanlar›n kilit alt›nda tutularak kapat›lmas›na iliflkin araflt›rmalar›na disiplin. insanlara fiziki cezalar uygulamaktan ziyade onlar› sürekli kontrol alt›nda tutar. Disipline Edici ‹ktidar Disiplin. keyfi bir zulüm de¤il aksine kral›n bu dünyadaki iktidar›n›n ritüel bir icras› olarak bilinçli bir biçimde tasarlanm›fl düzenli pratiklerdir (Layder 2006:139). ceza ve hapishaneler ba¤lam›nda da devam etmifltir. laf anlamayan insanlar›n kilit alt›nda tutuldu¤u kurumlar›n ortaya ç›kt›¤› bir hareketin bafllad›¤›na iflaret eder. gözetleme memurunun gözlenenler taraf›ndan görünmedi¤i daire biçiminde bir bina) ad›n› verdi¤i bu gözetim sistemi ile insanlar cezaevleri. sosyal sistemde bireylerin davran›fllar›n› düzenleyen bir iktidar mekanizmas›d›r. okul ve ordu gibi kurumlar›n› incelerken kullan›r. Mekân.Illinois State/1954 (Gutting 2005) . Bu iktidar biçimleri (›) mutlak iktidar. geleneklere ayk›r› davrananlar› k›saca sosyal olarak üretime kat›lmayan veya zararl› olan herkesi içermifltir. vahflete ve uygulanan vahfletin de sergilenmesine dayan›r (Foucault. Bu yeni iktidar. Bu dönemde verilen cezalar. disiplin daha çok iktidar›n tecrübe edildi¤i yollardan biridir. disiplin de¤ildir. bekar anneleri. zamanlama ve bireylerin davran›fllar› üzerine uygulan›r. hastane. Foucault. baflar›s›z intihar girifliminde bulunanlar›. Bu sistem tipinde suç. Foucault Delili¤in Tarihi (1995) adl› kitab›nda 17. Mutlak iktidar. Ancak bugün bile mutlak iktidar›n kal›nt›lar› vard›r. 2006:139).

program uygulay›c›lar›. Orta Ça¤ döneminden bafllayarak delili¤in nas›l “ruhun hastalanmas›” fikrinden Freud’la birlikte zihinsel bir hastal›k olarak kabul edilmesine gelindi¤ini aç›klamaktad›r. Bu iktidar. nas›l davranmalar› gerekti¤inin belirleyicisi de uzmanlar›n kararlar›d›r. istenen davran›fl› göstermeyenleri “normallik standartlar›na” uymalar›n› sa¤layarak “normallefltirmektir. okullar ve hatta fabrikalara kadar genifl bir organizasyonlar a¤› içinde kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bu ba¤lamda cinsellik alan› kontrol edilmeye çal›fl›l›r. do¤urganl›k. Yani bireyler de “kendini-gözetimi” genel bir gözetim sisteminin bir parças› olarak içsellefltirirler. sosyal hizmetler gibi pek çok uzmanl›k alanlar›n›n söylemleri bireyleri ikna ederek çok daha yayg›n ve ince bir formla itaate zorlar. Basit bir mant›kla do¤um ölüm oranlar›. onlar› kapal› mekânlarda sakl› tutman›n ve günümüzde de sürekli gözetim alt›nda bulundurman›n mant›¤› temelde ayn›d›r. Klini¤in Do¤uflu (1973) adl› kitab›nda bir tarafta hastanenin geliflimini ortaya koyarken di¤er taraftan t›bbi müflahede (kontrol. iffla etmeye teflvik edilmifllerdir. Cinselli¤in Tarihi (2010a) adl› kitab›nda modern ça¤da biyo-iktidar olarak adland›rd›¤› farkl› bir iktidar biçimini tart›fl›r. psikologlar. Örne¤in Foucault. K›saca bu disiplin tekni¤inin amac›. okulda ve benzeri yerlerde ne kadar kalacaklar›n›n. düzenleme gayreti içine girdikleri görülmektedir. da laikleflmifltir ve insanlar en gizil duygular›n› ve cinsel pratiklerini itiraf etmeye. deyim yerindeyse (tar›m ve hayvanc›l›k kültürlerinde görülen). hastal›k. Foucault’ya göre (1995) iktidar teknolojilerinin ortaça¤›n karanl›k zindanlar›ndan bafllayarak ayd›nl›k modern hapishaneye ve uzman denetimine do¤ru olan de¤iflimi asl›nda bir yan›lsamad›r. Daha çok söylemler gelifltirerek iktidar ve kontrolü gündelik hayata tafl›rlar ve yayarlar.6. Böylelikle. Bu ba¤lamda t›p. Bu ba¤lamda insanlar›n sosyal hayattan çekilerek nas›l tecrit edildi¤ini ve tedavi ad› alt›nda hastan›n uygun görülen davran›fllar› sergileyinceye kadar nas›l vahflete maruz kald›¤›n› ortaya koymaktad›r. sosyal kontrol mekanizmalar›n› oluflturmak için kullan›lmaktad›r. doktorlar gibi profesyonellerin iktidar›d›r ve t›pk› hükümlülerin hapishanede yatma sürelerinin hukukçular taraf›ndan belirlenmesi gibi bireylerin hastanede. “Bilginin ‹radesi” (1984) kitab›nda politik iktidarlarla beden aras›ndaki iliflkiyi irdeler ve cinselli¤i kullanarak iktidarlar›n tarihsel süreç içinde bireylerin . Ancak bunun için uygulad›klar› yöntem -tercih ettikleri teknik kapatma. Modern devlet de insanlar›n davran›fl›n› ayn› biçimde flekillendirmek için. Biyo-‹ktidar Foucault. Ünite . yaflam süresi. sürekli gözetlendiklerini düflünerek istendik davran›fllar sergilemeye çal›fl›rlar. diyet ve beslenme al›flkanl›klar› üzerinden bir tür nüfus planlamas›na odaklan›r. Özellikle 18. Disipline edici iktidar insanlar›n davran›fllar›na odaklan›rken biyo-iktidar›n temel hedefi do¤rudan insan bedenidir. Buradan elde edilen bilgiler sosyal bilimlerin veri taban›n› oluflturmufltur ki bu bilgiler. Böylelikle bireyler. ›fl›¤a ç›kma bir aldatmacad›r. yüzy›ldan sonra politik birimlerin demografik yap›y› kontrol etme. yy. Örne¤in dinsel bir pratik olan “günah ç›karma” 18-19. gözetim alt›nda tutma) nosyonunu tart›flmaktad›r. Görünür olma. Bireylere fiziki olarak eziyet etmenin. bireyler herkese uygulanan e¤itim ve ›slah metotlar›yla “itaatkâr” uydular hâline getirilir. Foucault’nun temel eserleri aras›nda ilk s›ray› alan Delili¤in Tarihi (1995) adl› çal›flmas›nda ise.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 129 Ancak zamanla Panoptikonun mant›¤› hastaneler. Foucault. bir çoban›n sürüsünü gütmesi gibi yönlendirmek için belli teknikler kullan›r.men etme ya da zarar vermeyi içermez. psikiyatri. “Görme/gözetleme” ile modern toplum bilginin iktidar› ile insanlar›n yaflam alanlar›n›n her yan›n› her an kontrol etmektedir.

Bu aç›dan t›p ve psikiyatri biliminin yükseliflinin derin. on dokuz yafl›nda Althusser. Kesintisizdir. Derrida’ya göre bilimin amac›. ‹nsanlar. yayg›nd›r yani her yerdedir. Foucaut’ya göre (1973:363) kendi hakk›m›zdaki bilgimiz iç görü de¤il yans›mad›r.” deSIRA S‹ZDE yifli size Foucault’nun tasnifindeki hangi iktidar biçimini ça¤r›flt›r›yor? DÜfiÜNEL‹M JACQUES DERRIDA S O R U Jacques Derrida’n›n Hayat› DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT Resim 6.2004) AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Derrida. Yukar›dan de¤il toplum içinde uygulan›r. Özellikle t›p bilimlerinin gelifltirdi¤i normal cinsellik biçimleri. TELEV‹ZYON Derrida. Bireysel öznellik (kimlik. di¤er iki ciltte (“The Use of Pleasure” ve “The Care of the Self”) ise Antik Yunan ve Roma’da cinselli¤in rolünü. Dört ciltlik bu eserinin “Bilginin ‹radesi” (The Will to Knowledge) adl› ilk cildinde (1998) son iki yüzy›lda iktidar›n bir yönetim biçimi olarak cinselli¤in fonksiyonunu ve biyo-iktidar›n ortaya ç›kmas› ile olan iliflkisini. rutinler ve kimlikler üzerinden flekillendirilir. kemi¤i benim. Foucault’ya göre moodern iktidar biçimlerinin do¤as›. 1930 y›l›nda Cezayir’in El-Biar kasabas›nda do¤mufl. 1. tüm nüfusun ekonomik ve sosyal yönden idaresinin stratejik arac›d›r. Bu ba¤lamda iktidar mekanizmalar› insanlardan ba¤›ms›zd›r. Ona göre beden. do¤ru temsildir ve bilim önermeleri bu do¤ru temsilin arac›d›r (fiaylan. iktidarlar bilgi yoluyla yeni faaliyet alanlar› ve tipleri yarat›rlar. Derrida.130 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› bedenleri üzerinden onlar›n bedenlerini e¤iterek nas›l sosyal olarak üretici hâle getirildiklerini ortaya koymaya çal›fl›r. itaatkâr bedenler. psikolojik yönelimler gibi) iktidar iliflkilerinin ürünüdür. toplum ve insanAMAÇLARIMIZ la ilgili bilgi alan›nda bir tür hermeneutik kurgu yaparak hem modernizmin bilim anlay›fl›n› elefltirme hem de bir post-modern toplum bilgisi oluflK ‹ T A P turma sorununu çözmeye çal›flm›flt›r. daha sonra kendisinin de dersler verece¤i Paris’teki Ecole Normale Supérieure’e (Yüksek Ö¤retmen Okulu) gitmifltir. 1996:37). Ancak entelektüel birikimini çok daha er- . kurumsal ve örgütsel pratikler. içgüdüsel ve gizemli bir cinsellik söylemini yaratt›¤›n› tart›fl›r. Bat› felsefesinin metafizi¤ini elefltirel analize tabi tutarak yap›söküm olarak bilinen metodu gelifltiren ve hem yap›salc› hem de post-yap›salc› olarak an›lan D‹KKAT bir Frans›z sosyal felsefecidir. bask›n aç›klama olarak kabul edilmifl ve temel varsay›mlar› da günlük söylemlere kadar s›zm›flt›r. sadece iktidar taraf›ndan üretilen iflleyifl kanallar›d›r. yeni söylemler arac›l›¤› ile üretilen bilgi. Yani onun ünlü deyimi ile “özne ölmüfltür”. SIRA S‹ZDE 2 Eskiden çocuklar›n› hocaya verirken ebeveynlerin söyledi¤i “Eti senin. bas›lmam›fl son cildinde de bu aç›dan Hristiyan dönemini ele alm›flt›r. Ancak yap›salc›l›¤›n ve post-yap›salc›l›¤›n temel fikirleri üzerine de eleflSIRA S‹ZDE tiriler yazm›fl (Culler 1981) ve Feyerabend’in anarflik karfl› ç›k›fl›n› daha derli toplu ve sistematik hale getirmeye çal›flm›flt›r. Foucault gibi dönemin belli bafll› ayd›nlar›n› yetiflti‹NTERN ET ren.3 SIRA S‹ZDE (1930 . uygun cinsel davran›fllar ve normal ve sapk›n cinsel kimlik tipleri üzerine gelifltirdi¤i bu söylem. Böylece de bu yolla öznenin kendi cinsellik deneyimi biçimlenmekte ve kontrol edilmektedir. 2.

kad›n erke¤e karfl›. metin. 1960’ta Paris’e dönerek 1964’e kadar Sorbonne Üniversitesinde. Gramatoloji. ifle yap›sökümde bafl› çeken figür olarak yap› ve yap›n›n kayna¤› olan merkez fikrini irdelemeyle bafllam›flt›r. fark.6. 1965’ten sonra da Ecole Normale Supérieure’da asistanl›k yapm›flt›r. Metinler. iz. herhangi bir yap›n›n ya da sistemin her fleyin oradan geldi¤i ve her fleyin ona gönderme yapt›¤› veya geri döndü¤ü bir noktay›. bir merkezî konumland›rma gereklili¤ine iflaret ederek Bat› felsefesinde bu merkezi aram›flt›r. bizim dünyay› nas›l yorumlayaca¤›m›z› yap›land›r›r. metinlerin çoklu yorumlar›n› ortaya ç›karacak bir teknik olarak yap›söküm tekni¤ini gelifltirmifltir. Tanr›. O. konuflma yazmaya karfl› vb. bireysel somut pratiklerden ziyade yap› sökümcüde de sistemlere ya da yap›lara bakmaya devam eder ve ikincisi bütün sistemlerin veya yap›lar›n bir merkezi. Kierkegaard. Heidegger ve Husserl’den özellikle etkilenmifltir. idea bazen de felsefi bir sistemin veya inançlar setinin ne söyledi¤ine ba¤l› olarak bilinçalt› oldu¤unu görmüfltür. ak›l ya da madde gibi merkezlerin baflka nosyonlara dayanak olmalar› söz konusu olamaz. Bu çal›flmalar. ‹lki. dünyan›n do¤al bir yans›mas› de¤ildir. Derrida’ya göre Bat› düflünce yap›s› z›tl›klara dayan›r: iyi kötüye karfl›. Gide. Derrida. Ve Bat› metafizi¤inde bu merkezin bazen bir Tanr› ya da madde bazen insan›n benli¤i. Oysa Derrida’ya göre idea. ilk olarak 1952 y›l›nda dilbilimci Ignace Gelb’in ileri sürdü¤ü bir kavram olup yaz›m sisteminin dil ile olan iliflkisini analiz etme çabas›ndaki bilim olarak k›saca tan›mlanabilir. Derrida’ya göre sistemler. oyun ve yap›sökümüdür. 1956 y›l›nda kazand›¤› bir bursla ABD’ye Harvard Üniversitesine gitmifl. ve bu z›tl›klar hiyerarflik olarak tan›mlanm›flt›r. ‹flte Derrida’n›n temel amac› yap› söküm yöntemiyle klasik Avrupa düflünce yap›s›n› (construction) söküp (de-construction) ondaki malzemeyle yeni. Camus gibi yazarlar› okuyarak yapmaya bafllam›flt›r ve Nietzche. varl›k. Ayn› y›llarda tarih ve yaz›n›n do¤as› üzerine incelemeleri Critique dergisinde yay›mlanm›flt›r. daha kullan›fll› bir yap› kurmak (re-construction) üzere tarihsel anlam evrelerine geri dönüfller yapmakt›r. metnin d›fl›nda hiçbir fley yoktur ve bütün metinlerin birden fazla anlam› vard›r. K›saca Heidegger’i takip ederek Derrida da dilin bizi biçimlendirdi¤ini düflünmüfltür: “Metin”. Ünite . Bu yüzden bir metnin tam ve en son yorumunun yap›lmas› imkâns›zd›r. Derrida yap› söküm yöntemini infla etmek üzere önce Bat› felsefesinin/düflüncesinin meta fizi¤ini ortaya ç›karma gayreti içine girmifltir. daima yap›salc›lar›n analiz etti¤i temel birimlerden oluflur-z›t çiftlerve bu sistemlerde z›t çiftlerin bir taraf› daima di¤erinden daha önemlidir. Onun yap›söküm fikrinin iki anahtar noktas› bulunmaktad›r. Derrida’n›n bu ba¤lamda ortaya att›¤› temel araçsal teknik kavramlar›. ikinci terim birincinin bozulmufl hali olarak görüldü¤ünden her ikisi de karfl›l›kl› olarak birbirine z›t olan terimler eflit de¤erde de¤ildir. ‹lk makaleleri Fransa’da sol avant-guarde teorinin forumu ifllevini üstlenen Tel Quel dergisinde yay›mlanm›flt›r. Çünkü “aflk›n bir göstergenin yoklu¤u” söz konusudur. yazar›n düflünce dünyas› üzerinde büyük etki yaratan Gramatoloji Üzerine adl› kitab›n›n temellerini oluflturmufltur. Derrida’ya göre dil veya metinler. Nietzsche. zihni. onu gerçek olarak anlad›¤›m›z bir alan yarat›r. kök noktas› yani sistemin yaratan› var oldu¤una göre bu yap›n›n kayna¤›n› araflt›r›r. Derrida. DERRIDA’NIN TEMEL DÜfiÜNCE VE KAVRAMLARI Yap›söküm Yöntemi ve Metin Özellikle Heidegger and Nietzsche’den etkilenen Derrida’ya göre dünya bir metindir. Valery.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 131 ken bir dönemde Rousseau. Husserl’in Geometrinin Kökeni adl› çal›flmas›n› uzun bir önsözle Frans›zcaya çevirmifltir. biri po- . 1960’lar›n bafl›nda Sorbonne’da dersler vermifltir.

Bat› felsefesinde. d›flsal ve gösterenin kopyas› olarak nitelerler: Fonotik. rel yaklaflmaktad›r. yaln›zca ilkini temsil etmek amac›yla vard›r (Derrida 2011). erkeksi/kad›ns›. belirsizliklerin befli¤i olarak görüldü¤üne dikda art›¤› görünüfllerin. sa¤/ sol gibi bütün çiftlerde birinci terim ikinciye göre daha de¤erlidir. D‹K KAT Sarup’a (1997: 12) göre yap›salc›l›k ile post-yap›salc›l›k aras›ndaki en önemli ay›rt edici özelliklerden biri fludur: “Yap›salc›l›k do¤rulu¤u metnin ‘arkas›nda’ ya da ‘içinde’ görürken post-yap›salc›l›k okuyucu ile metnin karfl›l›kl› etkileflimini üretkenlik olarak görmekSIRA S‹ZDE tedir. “ iflaretin iflareti”. ancak çok acayiptir ki bir nesnenin imaj›n› belirlemek için çok daha fazla çabalar. ‹flte bu z›t çiftler. Aristo. Her terim ancak di¤eri ba¤lam›nda anlam kazan›r. yorumsamac›l›¤›n radikal kanad›na aç›lan yolun belirginleflmesi ile olmufltur. Yap›salc›l›k. do¤rulu¤u metnin “arkas›nda” ya da “içinde” görürken post-yap›salc›l›k okuyucunun ve metnin karfl›l›kl› etkileflimini üretkenlik olarak görmektedir.132 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U zitif di¤eri ise negatif olarak de¤erlendirilir. Rousseau’ya göre de yaz›. içtenlikli. olas› tek tafl›y›c›s› olarak görüldü¤ünü söylemektedir. Derrida’ya göre Saussure de bu gelene¤in takipcisidir ve ona (Saussure) göre de dil ve yaz› iki farkl› iflaret sistemidir. J. dilin ilk flekli olarak konumland›r›lmas› ve yazman›n sadece konuflman›n kopyas› ya da uyarlama‹NTERNET s› oldu¤una iflaret edilmesi yeterli bir kan›tt›r. Bu nedenle post-yap›salc›l›k Saussure’cu dura¤an gösterge (sign) birli¤ine. Aristoya göre konuflulan kelimeler zihinsel tecrübelerin sembolleridir ve yaz›lm›fl kelimeler ise konuflulan kelimelerin sembolleridir. cü görüfl) son derece elefltidenle post-yap›salc›l›k. söz (logos) ile yaz› ayr›m›n›n yer ald›¤›. konuflman›n temsilinden baflka bir fley de¤ildir. ikincisi. kat çekmektedir (Güncü.J. Derrida en ünlü çal›flmas›nda özellikle konuflma/yazma karfl›tl›¤›na bakm›fl ve konuflman›n daima yaz›dan daha önemli görüldü¤ünü söylemifltir. Post-yap›salc›l›¤›n yap›salc›l›ktan kopuflunu ilan etti¤i yer. den yol bundan böyle D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Derrida yaz›n›n. De¤ergesi ile ereklili¤ini [finality] yitirmifl oldu¤undan do¤rulu¤a giK ‹ T A P ister istemez dikenli olacakt›r”. Bu neAMAÇLARIMIZ dura¤an gösterge birli¤ine (Saussure. Derrida’n›n Bat› felsefesinde ilgilendi¤i temel karfl›tl›klar ya da yap›lard›r. konuflmac›n›n o anda yap›lmam›fl bir konuflman›n kal›nt›s› ya T E L E V ‹ Z Y O N yan›lg›lar›n. Yeni yaklafl›m gösterilenden gösterene do¤ru bir yer de¤ifltirmeyi gerekli k›lmaktad›r. örne¤in iyi/kötü z›t çiftinde iyi olan taraf de¤erli oland›r ve kötü iyinin egemenli¤indedir. Derrida’ya göre konuflma imtiyazl›d›r. baflka bir deyiflle var olan kavram karfl›tl›klar›n›n en kökeninde. bunun yerine okurun performans› geçmifltir. belki iyi/ kötü de oldu¤u gibi apaç›k bir z›tl›k de¤ildir. Derrida’ya göre bütün Bat› felsefesinin en temelinde. çünkü “flimdi var olma” ile birleflir. hep bu anda oldu¤unun düflünülmesi nedeniyle gerçek ile do¤rulu¤un tek kayna¤›. biri konuflmak için orada olmal›d›r. Post-yap›salc›l›¤›n yeni gösterge sisteminde gösterilenden gösterene do¤ru bir kay›fl söz konusuS O R U dur (Sarup. . Bu. Rousseau. Hegel yaz›y› türetilmifl tesadüfi. 2005:20). ancak dilbilimsel teoriler ba¤lam›nda konuflman›n. 1997:12). Baflka bir deyiflle ele al›nan ürünün edilgen bir tüketimi olarak düflünülen okuma edimi de¤ergesini [status] yitirmifl. yani DÜfiÜNE L ‹ M gösteren (signifer) ile gösterilen (signified) aras›ndaki birebir mütekabiliyet görüflüne karfl› son derece elefltirel yaklaflmaktad›r. ayd›nl›k karanl›k olmayand›r veya tam tersi. bundan dolay› sözün ya da konuflman›n dolays›z. Ayd›nl›k/karanl›k. Baflka SIRA S‹ZDE bir deyiflle ele al›nan ürünün edilgen bir tüketimi olarak düflünülen okuma biçimi statüsünü yitirmifltir.

Bu öz benlik veya “ben”. Var oluflun yoklu¤a olan üstünlü¤ü yüzünden her sistem. öz. Bat› felsefesi. Mevcudiyet metafizigi. düflündü¤ümüz. ‹flte konuflma ve var oluflun imtiyaz›n› Derrida logocentrism olarak kavramlaflt›rm›flt›r ve o Bat› felsefesinde hem söz hem de ak›l anlam›na gelen bu ayr›cal›kl› logos anlay›fl›na karfl› bir durufl sergilemifltir. konuflma ve eylem aras›nda dolays›z bir ba¤ oldu¤una ve böylelikle de öznelli¤in merkez olmas›na dayand›¤›n› deflifre ederek logosun Bat› felsefesi içindeki ayr›cal›kl› konumunun yaz›y› de¤ersiz k›ld›¤›n› göstermifltir. çünkü bir merkez taraf›ndan sabitlenmemifltir. neyin söylendi¤inin kayna¤› olan gerçek bir benlik vard›r. Ünite . ‹flte ona göre Bat› toplumunun en temel sorunlar›ndan biri. Tanr› vb. Konuflmak için orada olmas› gereken bir benli¤in olmas› fikrini Derrrida. madde. bu “ben” dedi¤inizde ne anlama geldi¤ini bilen parçan›zd›r. merkeze hep “ben”i al›p farkl› olan›. Dolay›s›yla anlam. daima belirsiz. hümanist fikirleri pekifltirmifltir. varl›¤›n var oluflunu garanti eder. insan. Derrida’ya göre bu terimlerin her biri bir sistemin merkezi olarak iki amaca hizmet eder. sistemlere merkezlik görevini yapacak bir deste terime sahiptir: varl›k. Bu arada Derrrida’n›n düflünce sisteminde “dil”in bir sistem ya da bir yap› olarak bir merkezi olmad›¤›n› dikkate almak bir di¤er önemli noktad›r. bütün bir sistemin ç›kt›¤› ve anlam›n› garanti etti¤i bir merkez oluflturur ki bu merkez. Böylelikle Derrida klasik “benmerkezci” Avrupa bak›fl aç›s›na da ciddi bir elefltirel tav›r göstermektedir. bilinç. Derrida. Dil daima de¤iflir ve hareket eder. Dolay›s›yla “ben” söyledi¤iniz ve yapt›¤›n›z her fleyin bir parças›d›r ve sizin varl›¤›n›z› ve var oluflunuzu garanti eder. Burada belirtilmesi gereken di¤er bir önemli nokta ise Derrida’n›n “yap›sökümü” teriminin ister istemez bir “ötekini” gerektirmesidir. Sistemin unsurlar›n› bir yerde. Dili bir sistem olarak bir arada tutan ve yaratan merkezî bir kavram ya da fikir yoktur.6. Konuflma ve var oluflun bu imtiyaz›n› ise Derrida logocentrism olarak kavramlaflt›r›r ve Bat› felsefesinde hem söz hem de ak›l anlam›na gelen bu ayr›cal›kl› logos anlay›fl›na karfl› bir durufl sergiler. Derrida için “dil”in bir yap› ya da bir sistem olarak bir merkezi yoktur. Örne¤in benli¤i bir çeflit sistem olarak kabul edersek yapt›¤›m›z. Ona göre Bat› düflünce sisteminde konuflma var olufl ile birleflir ve her ikisi de hem yazmadan ve hem de yokluktan üstündür. ‹flte. sistemin merkezidir ve varl›¤›n›z›n dili ve sizin di¤er her parçan›z “parole” sözün bir parças›d›r. Bu. “mevcut olma” Platon’dan Descartes’a ve hatta kendi dönemine kadar tüm bat› felsefesinin merkezidir. flekil. Ona göre. Derrida’ya ve post-yap›salc›l›¤a göre bunun kendi metotlar› için çok merkezi bir sonucu vard›r. sistemi yaratan fleydir ki sistemin tüm parçalar›n›n aras›nda iliflki oldu¤unu garanti eder ve sistemin kurallar› taraf›ndan yönetilmeyen sistem ötesi bir fleydir. benzersiz niteliklere sahiptir ve o özgünlü¤ü anlamak için “ben” bak›fl aç›s›ndan vazgeçmek gerekir. gerçek. Bir bireyin. “mevcudiyet/bulunufl metafizi¤i” olarak adland›r›r. sonuçta hepsi ba¤›ms›z bir mevcudiyet ya da varl›k alan›n›n oldu¤u varsay›m›ndan hareket eder. karfl›s›ndakini anlamas› için salt kendini referans noktas› olarak kabul etmemesi gerekir. Fiziksel ya da zihinsel yaflam›m›z›n çekirde¤inde. sistemin unsurlar›n› bir yerde bir arada tutan bir merkez olmad›¤›ndan mutlak veya kesin bir gerçek veya anlam da yoktur. Böylece anlama iflaret eden iflaretlerden ya da göstergelerden ba¤›ms›z bir anlam alan›n›n olamayaca¤›n› göstererek hiçbir koflula ba¤l› olmayan bir bulunuflun ya da mevcudiyetin söz konusu olamayaca¤›n› belirtir. Varl›k. özünde sabit. bir ve tutarl› olan “benlik” vard›r ki.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 133 Konuflulmufl bir kelimenin o konuflmay› yapan›n var oluflunu garantilemesi fikri. göstergelerin (ya da iflaretlerin) iflaret ettigi ve bu göstergelerden tamamen ba¤›ms›z bir varl›k alan›n olanaks›zl›¤›n› ileri sürer ve gösterenden ba¤›ms›z bir gösterilenin mümkün olmad›¤›n› ortaya koyar. Bat› felsefinde tüm düflünce sistemlerinin ortak temel sav›n›n. yani ötekini “ben”in kategorileriyle de¤erlendirmesidir. bir arada tutan bir merkez olmadan mut- Derrida’ya göre Bat› düflünce sisteminde söz/konuflma (logos) var olufl ile birleflir ve her ikisi de hem yazmadan hem de yokluktan üstündür. Oysaki Derrida’ya göre var olan her kültürel yap›. hissetti¤imiz vb. Derrida. . yoklu¤un di¤er z›t taraf›d›r ve varl›k daima yok oluflun üstündedir. her fley bu sistemin bir parças›d›r. çoklu ve geçicidir.

Yap›söküm. Ancak onun çabas› bu çiftlerde ima edilen hiyerarfliyi tersine çevirmek de¤ildir. Dil daima de¤iflir ve hareket eder. çoklu ve geçicidir. çünkü bir merkez taraf›ndan sabitlenmemifltir. Bu metoda. düflüncelerini meydana getiren gösterge sisteminin zihinlerindeki karfl›l›¤› olan biliflsel flemalar›na yans›yan izlerini kaç›n›lmaz olarak eserlerine tafl›rlar. Metinsellik (Textuality). ancak bu birbiriyle yar›flan yorumlar›n geçerlili¤ini. rasyonalizmin sabit temel kayas›n›. Çünkü hem infla etmenin hem . 1967:54). herhangi bir dilsel gösterge setlerinin birbirinden farkl› pek çok anlam dizisi meydana getirebilece¤ini (ki bu anlam dizilerinin ço¤u gayri ihtiyaridir) göstermeye çal›fl›r. Dolay›s›yla reddedilemez gerçekleri felsefi olarak anlamaya odaklanmaktan ziyade yap›sökümcü. Yani yap› sökümün en temel iddias› metinsel analizlerde kesinli¤in/mutlak anlamlar›n imkâns›z olufludur. asla son noktaya yani gerçe¤e varabilece¤imiz anlam›na gelmemektedir. Derrida’ya göre birbiriyle rekabet eden yorumlar yap›labilir. Bu asl›nda yap›sökümün belirmeye bafllad›¤› noktad›r. Yani anlamlar. Bu ba¤lamda Derrida. dil içinde bulunan ve ima edilen bu hiyerarflilerin fark›nda olarak yeniden yorumlanabilir (Derrida. En tarafs›z oldu¤u düflünülen yazarlar bile.2000). Ona göre “anlam”. O hâlde metnin üreticisi yazar ve tüketicisi okur ve farkl› okurlar aras›ndaki iletiflim esnas›nda herkes için hiç de¤iflmeyen sabit bir anlam›n “var oldu¤undan” söz etmek mümkün de¤ildir. Fark ve Erteleme (Differance) Ancak bu. “deconstruction/yap› söküm” denmektedir. Derrida’ya göre bu istikrars›zl›¤›n d›flavurumu olan “différance”›n söylemimizin her an›nda var olmas› dilin bireyler aras›nda istikrarl› bir anlam iletme arac› oldu¤una dair inanc›m›z› da yok etmektedir (Sim. Ancak anlamlar. 2000:32-33). Böylelikle bu z›tl›¤›n ima etti¤i düzenin (s›ran›n) ya da hiyerarfliye iliflkin de¤erin kesin veya kat› olmad›¤›n› göstermektir. fark›nda olmadan. ‹flte Derrida. Derrida ’ya göre (Derrida and Houdebine 1973) okuma dönüflümcüdür ve metinler çoklu yorumlara aç›kt›rlar. yorum yapmadan de¤erlendirebilece¤imiz hiçbir yol yoktur. bir düflünsel hareket olarak yap›sökümü ile temelde dikkatimizi bu dilsel istikrars›zl›klara çekmek istemektedir. çoklu yorumlar›n batakl›k kumlar›na çevirmifltir. Dolay›s›yla anlam daima belirsiz.(Robinson. daha ziyade bu iki terimin aras›ndaki “/” iflaretini silmektir. ba¤lam içinde hem gösterilenin gördü¤ü fonksiyona hem de biliflsel flemam›zdaki onun imajlar›na gönderme yapt›¤›ndan sürekli olarak hem “farkl›lafl›r” ve böylelikle hem de hiçbir zaman tam ve kesin olan nihai anlama var›lamayaca¤›ndan sürekli kesin “anlama”ya kadar bir ertelenme durumu vard›r.134 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› lak veya kesin bir gerçek veya anlam yoktur. Nitekim Derrida. Anlamlar kaygand›r. Bu kavram› Derrida Frans›zca différence kelimesinden kendi türetmifltir ve de gösteren ve gösterilen ba¤lam›nda hem “fark/ayr›m” hem de “erteleme” anlam›na gelmektedir. do¤alar› gere¤i sabit de¤ildirler ve ba¤lamlar içinde yer de¤ifltirmeleri halinde de de¤iflirler. daima çoklu olas›l›klar sunar ve biz de nesnelli¤i bulma çabas› içinde iken bile asl›nda bu metinselli¤in d›fl›nda kalamay›z. istikrars›zd›r. tüm metnin “differance” (fark) sergiledi¤ine iflaret eder. bir sistem içindeki bu z›t çiftlerin fonksiyonunu araflt›r›rken bu karfl›tl›¤›n cebirsel oldu¤una iflaret eder (a=b olmayand›r). Ne var ki “yap› sökümü”. ‹z Derrida’ya göre tüm metin bu kabullerin izlerini içerir ve sonuç olarak da bu metinler. bir tür y›kma ya da tahrip etme ifllemi de¤ildir.

z›t terimler ikilisinin de¤erler hiyerarflisindeki yerini de¤ifltirmek ya da hiyerarflide altta olan› üste ç›kararak yeni z›tl›klar infla etmek ya da yap›y› tahrip etmek de¤ildir. Böylece bu terimleri birbirinden uzak tutan yap› ya da z›tl›k çöker. terimin anlam›n›n bizim için net olmad›¤›n› söylemektedir. fakat bir yandan da sözcük metin içinde üstü çizili olarak tutulur. 1997:40). çünkü sözcü¤ün yerine geçebilecek daha baflka bir sözcük yoktur. Jacques Derrida. S O R U SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M D‹KKAT AMAÇLARIMIZ SIRA S‹ZDE K ‹ T A P AMAÇLARIMIZ SIRA S‹ZDE K ‹ T A P AMAÇLARIMIZ . çünkü sözcük yetersizdir. Yani kavramsal hiyerarflilerin üretti¤i metafizikleri deflifre edip yap›land›¤› tarz› çözmektir (Aktay 1996:196).” bu net olmama durumunun bir “temsilidir” ve göstergenin bir yar›s›n›n her zaman o olmad›¤›n›n bir resmidir (Sarup. BilgeSu Yay›nc›l›k/Felsefe Ankara. Yap›söküm. Bu ba¤lamda bir sözcü¤ün üstü çizilir. anlam tutars›zl›¤› ve kaymalar›n›n silinemez izlerini tafl›r. Silme Yap›söküm metotunun di¤er önemli bir tekni¤i de “silmedir”. göstergenin (yani metin içindeki sözcü¤ün) kendinden eminli¤ini ve bir “dil dizgesi” içinde dahi olsa “anlam›”n› sarsmaktad›r. Ünite . “varl›k” sözcü¤ünü s›kl›kla karalayan Heidegger’den alm›flt›r. Çev. 2. ‹smet Birkan. K›saca yap›sökümünün temel varsay›mlar› flöyle özetlenebilir: 1. Dil. yap› sökümü metodunda önce bir sözcük yazmay›. Yani Derrida. Bu ba¤lamda “üstünü çizmek.. T›pk› Derrida’n›n bu yöntemi do¤a ve kültür kavramlar›na uygulad›¤›nda oldu¤u gibi. 3. Her gösteren. Yap›söküm ve Oyun Yap›bozumu metinleri okuman›n radikal bir tekni¤idir (Zuckert 1991) ve temel metodu flöyle özetlenebilir: Z›t çiftleri bulmak ve her terimin bu terim çiftinin z›t kutup olarak di¤erinin karfl›t› olmas›ndan ziyade onun bir parças› oldu¤unu göstermek. baflka bir göstereni SIRA S‹ZDE gösterir ve buradan elde edilecek olan yaln›zca mevcudiyet de¤il anlama kaynakl›k eden “gösterge zincirleri”dir. D ‹ K K ADizisi.. Bu nedenle yorum. sadece yap›laflman›n temel unsurlar› aras›ndaki karfl›tl›¤›n kendi öz mant›¤›na ne kadar ters oldu¤unu göstererek eski sistemi sökmektir. 1997). sonra onu karalamay› ve sonra hem sözcü¤e hem de karalamas›na metinde yer vermeyi önermektedir. Yap›sökümünün bu flekilde temelini oluflturan “üstünü çizme”. Böylece “anlam oyunu” sonsuz/bitimsiz bir oyuna dönüflür. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M 3 SIRA S‹ZDE S O R U DÜfiÜNEL‹M D‹KKAT S O R U SIRA S‹ZDE D‹KKAT AMAÇLARIMIZ Gramatoloji. al›fl›ld›k anlam›yla “analiz”e benzemeyip bir tür oyunu and›ran serbest bir aland›r (Sarup. T 2011. Derrida. Böylelikle sözcük metinde üstü çizili olarak bulunmaya devam eder. dolay›s›yla bu metodun temel amac›. Derrida bu ifllemi.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 135 de sökmenin bir bileflimini içerir. bu tarz bir yaz›n tekni¤iyle herhangi bir göstergeyi okudu¤umuzda o kavram›n.6. bir anlama gayretidir ve anlama çabas› ister istemez yap›y› unsurlar›na ay›rma (sökme) ve tekrar ba¤lay›p birlefltirmeyi gerektirir. Bu metot. Sonunda neyin ne oldu¤unu söyleyemedi¤inizde karfl›l›kl› z›tl›klar ve hiyerarfliler anlam›n› yitirir. Böyle bir çeliflki karfl›s›nda hiçbir analiz yöntemi (örne¤in felsefe veya elefltiri) metnin yorumu aç›s›ndan herhangi bir otorite iddias›nda bulunamaz. DÜfiÜNEL‹M SIRA S‹ZDE Derrida ile Saussure çal›flmalar›nda “gösteren” ile “gösterilen” aras›ndaki iliflkiyi tan›mS O R U lamadaki temel fark› araflt›r›n›z.

Foucault ve Derrida gibi yazarlar›. Pozitivizm yanl›lar›. 1994:244-245). anarflizm gibi alternatif felsefeleri) kendi teorik yaklafl›mlar› için kulland›klar›n› belirterek tarihi s›kl›kla dikkatsiz ve eksik olarak yorumlad›klar› biçiminde elefltirmifllerdir. 3. 2. Foucault’yu nihilistlik bir düzleme tafl›maktad›r. Özerk insan rasyonalitesi ile evrensel-normatif (genel geçer) de¤erlere iliflkin fikirler aras›nda kurdu¤u ba¤.136 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› POST YAPISALCILI⁄A YÖNELT‹LEN ELEfiT‹R‹LER Post-yap›salc›l›¤a yönelik çok say›da elefltiri olmakla birlikte bu elefltirilerin en önemlileri afla¤›daki gibi s›ralanabilir: 1. Dolay›s› ile çal›flmalar›nda -eninde sonunda öngördü¤ü üzerenormatif de¤erleri kabul etmemesi ve onaylamamas› konusu elefltirilmektedir. . Modern ile post-modern aras›ndaki k›r›lmay› aç›k ve net olarak ortaya koyamad›klar› gibi bu k›r›lmay› toplumda neyin üretti¤ini de aç›klayamam›fllard›r. küçük ayr›nt›lar› (feminizm. nihilizm. biçiminde elefltirmifllerdir (Kellner. Ne Foucault’nun ne de Derrida’n›n post-modern toplumsal teoriler üretmede baflar›l› olduklar› söylenemez.

Onun sistematik bir teori gelifltirme gibi bir amac› yoktur. Foucault’nun çal›flmalar›nda iktidar kavram›n›n önemini özetleyebilmek. Bu ba¤lamda de¤erlendirilebilecek di¤er kavram ise “arfliv”dir. Post-yap›salc›l›k. kendini kontrol edebilen. modernitenin krizlerinden kaynaklanan bir hayal k›r›kl›¤›n›n sonucu bir tepki olarak ortaya ç›kt›¤› büyük oranda genel kabul görmektedir ve bask›n Bat› kültürünün bir bak›ma elefltirisi niteli¤indedir. “flimdiki zaman›n tarihini yazabilmek için geçmiflte kalan tutars›z. özneyi merkeze alan teorilere aç›k bir flekilde karfl› durur. Belli bir tarihsel dönemin ya da kültürün geçmiflte b›rakt›¤› bütün maddi ipuçlar›n›n koleksiyonunu ifade eder. Arkeoloji. isminden de anlafl›laca¤› üzere modernizmin düflünsel temeli olan yap›salc›l›¤a. post-yap›salc›l›¤›n en popüler.6. Kendisi bunu ret etse de Foucault. anlam›n yarat›c› kayna¤› de¤ildir. post-modernizim bu nedenle birlikte an›lmakla birlikte post-yap›salc›l›¤›. Post-yap›salc›l›¤›n yap›salc›l›¤a yönelik iki temel elefltirisi vard›r: (›) Yap›salc›l›¤a göre yap›lar›n kendi kendilerine yetiyor olmas› ve (››) bu yap›lar›n ikili z›tl›klardan oluflmas›. Her ne kadar benli¤in söylemlerle flekillendirildi¤i düflüncesi ile yap›salc›larla paralellik gösterseler de farkl› bir yaklafl›mla gerçekli¤in metin ile okuyucunun etkileflimiyle yarat›ld›¤›n› ileri sürerler. Bu aç›dan genelde bir mu¤lâkl›k tafl›r. Asl›nda tarihe bak›fllar› da yap›salc›lardan farkl› olarak görelidir ve evrimsel bir çizgi takip etti¤ine iliflkin görüflü ret ederler. söylemler ile iktidar ve kontrol mekanizmalar› üzerine yapt›klar›d›r. Post-yap›salc›l›k. Her söylemin iktidar alan› oluflturmak gibi bir ifllevi vard›r ve sadece yaz›l› metinlerde de¤il belirli kurumsal ve örgütsel pratiklerde de mevcuttur. Arkeoloji farkl›l›k ve benzerliklere odaklan›rken “soy bilim” daha çok iktidar iliflkileri ve politik teknikleri ile bilgi formlar› üretmek için “fleylerin organize oldu¤u “ düzleme odaklan›r. Birey. Ancak özneyi merkeze oturtan (fenomenoloji. Ancak Postmodernizmin ne oldu¤u üzerine genel kabul görmüfl bir görüfl bulunmamakla birlikte ne olmad›¤› az çok bellidir. post-modernizmin teorik temelleri olarak tan›mlamak mümkündür. en dikkat çekici ve en önemli isimlerinden ilk akla gelendir. Onun belki de en etkili çal›flmalar›. analizinde önemli bir yer tutar ve iktidar iliflkilerinin ve bunlarla ba¤lant›l› pratiklerin ifadesi olmas› nedeniyle masum da de¤ildir.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 137 Özet A M A Ç 1 Post-yap›salc›l›kla postmodernizm aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilmek. Ünite . formal yap›lar›n içine gömülü ve maskelenmifl tarihsel içerikler ve diskalifiye edilmifl bilgi serilerini ortaya ç›kararak Bat› kültürünün ve yap›salc›l›¤›n elefltiri araçlar›n› ortaya koyar. çeliflkili kurallar› ve izleri incelemekle ilgilidir. Tarih. Genelde post-yap›salc›l›kla. Çünkü tek bir do¤ru ve gerçekli¤i ret eder ve çal›flmalar›. sembolik etkileflimciler gibi). Bu nedenle halâ tart›flmalar›n merkezinde yer almaktad›r. iç bütünlü¤e sahip tutarl› ve rasyonel varl›k olmas›ndan da söz edilemez. Darrida. Ayr›ca yap›salc›l›¤›n aksine tarihsel bir yaklafl›mla bilginin nas›l üretildi¤ini temel araflt›rma sorunsal› olarak ortaya koyar ve tarih ve kültür taraf›ndan koflulland›r›lan yap›lar›. Baudrillard gibi düflünürler ise yap›salc›l›ktan büyük oranda etkilenseler de yap›salc›l›ktan bir kopuflun oldu¤unu ileri sürerler. disiplinler aras› iliflkilerin tan›mlad›¤› karmafl›k bir yap› gösterir. Arkeoloji kavram› ise onun analiz yaklafl›m›n› betimlemek için en önemli kavramlardan biridir. Çünkü ona göre “özne” bir iktidar alan› ve belirli pratikler seti içinde flekillendirilen toplumsal söylemler arac›l›¤›yla üretilen toplumsal bir kurgudur. önyarg›lardan ar›nd›rarak yeniden de¤erlendirmeyi amaçlar. Bu nedenle ba¤›ms›z olmayan benli¤in bilinçli. A M A Ç 3 A M A Ç 2 Michel Foucault’nun temel düflünce ve kavramlar›n› tan›mlayabilmek. Söylemler. Habermas gibi bir k›s›m düflünür post-modernizmi. Post-yap›salc›l›¤› yap›salc›l›ktan ay›rt edebilmek. Di¤er önemli kavram ise “soykütüktür”tür. pek çok seçene¤i birlikte sunar. Bunu “öznenin ölümü” ile ifade eder. modernizmin bir devam› olarak görürken Foucault. ‹ktidar. Ancak her zaman bu ayr›m› yapmak mümkün olmaz. toplumdaki en küçük seviye- A M A Ç 4 .

yüzy›lda geliflmeye bafllayan ve bireylerin davran›fllar›n› düzenleyen ve kontrolü için gözetim teknikleri gelifltiren iktidar›. Hapishanenin Do¤uflu ve Klini¤in Do¤uflu bafll›kl› çal›flmalar›nda. iktidar teknolojileri terimi ile ifade etti¤i farkl› iktidar biçimlerinin oluflumunu ve nas›l kullan›ld›¤›n› tarihsel bak›fl aç›s›yla irdeler: Feodal ve monarflik sistemlerde tebalar› üzerinde s›n›rs›z olarak kullan›lan iktidar “mutlak iktidar”d›r. Ayr›ca Derrida. do¤ruyu metnin arkas›nda ya da içinde ararken o. Ona göre dünya bir metindir ve metnin d›fl›nda hiçbir fley yoktur ve bütün metinlerin birden fazla anlam› vard›r ve bizim dünyay› nas›l yorumlayaca¤›m›z› flekillendirirler. (››) ikincisi ise yap›n›n kayna¤›na yönelir. Ona göre dilin belli bir merkezi yoktur ve bu nedenle sabitlenemediklerinden mutlak veya kesin bir gerçek ya da anlam yoktur. erkek/kad›n gibi z›tl›klar üzerine infla edildi¤ini ileri sürerek temel amac›n› yap›söküm tekni¤iyle bu düflünce yap›s›n› söküp ondaki malzemeyle yeni. Ancak yap›salc›lardan aç›k olarak ve radikal olarak yorumsamac›l›¤a yönelmesiyle kopar. Bat› düflüncesini ben merkezli olmas› nedeniyle elefltirir ve var olan her kültürel yap›n›n benzersiz oldu¤unu ileri sürer. daima de¤iflir ve hareket eder. Bat› düflüncesinin yanl›fl bir flekilde hiyerarflik olarak tan›mlanm›fl iyi/kötü. “erteleme” ise bu farkl›laflma nedeniyle kesin ve nihai olarak bir anlama var›lamayaca¤›ndan sürekli bir ötelemenin varl›¤›n› ifade eder. Derrida. Derrida.138 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› deki iliflkilerde de aranmal›d›r. yazar›n fark›nda olmadan metin üzerinde kendi düflünce yap›s›na iliflkin b›rakt›¤› göstergeler. anlam tutars›zl›klar›n›n ve kaymalar›n›n silinmez izlerini tafl›r ve bu çeliflki karfl›s›nda hiçbir analiz yönteminin bir üstünlü¤ü olamaz. bilgi alan›nda hermeneutik bir yaklafl›mla hem modernizmin bilim anlay›fl›n› hem de post modern toplum bilgisi oluflturma sorununa e¤ilir ve bilginin amac›n›n do¤ru temsil oldu¤unu ileri sürer. Derrida’y›. Feyerabend’in anarflik karfl› ç›k›fl›n› sistematik hâle getirmesi nedeniyle. göstergelerin iflaret etti¤i ve bu göstergelerden ba¤›ms›z bir varl›k alan›n›n olanaks›zl›¤›n› ileri sürer ve gösterenden ba¤›ms›z bir gösterilenin mümkün olmad›¤›n› ortaya koyar. Yani anlamlar. “disipline edici iktidar”. “fark ve erteleme”. Dolay›s›yla anlam daima belirsiz. Sonuç olarak yap›sökümünün temel varsay›mlar›n› flu flekilde özetlemek mümkündür: Dil. Bilgi. anlam›n ba¤lam› içinde hem gösterilenin gördü¤ü fonksiyona hem de biliflsel flemam›zdaki onun imajlar›na gönderme yapt›¤›ndan dolay› sürekli de¤iflimi. Yap›salc›lar. Bu nedenle gösterge birli¤inin aksine post-yap›salc›l›¤›n gösterge sisteminde gösterilenden gösterene do¤ru bir kay›fl söz konusudur. istikrars›zd›r ve bunun d›flavurumu olan “fark” söylemlerimizin bireyler aras›nda istikrarl› bir anlam iletme arac› olmaktan uzakt›r. Jacques Derrida’n›n düflüncelerini yap›salc›l›ktan ay›rt edebilmek. konuflma/yazma. söylemler arac›l›¤›yla üretilir ve iktidar›n kendisidir. Saussure’ün aksine metni öne ç›kar›r. do¤ruyu okuyucunun ve metnin karfl›l›kl› etkilefliminin üretkenli¤i olarak görür. O. daha kullan›fll› bir yap› kurmak üzere tarihsel anlam evrelerine geri dönüfller olarak tan›mlar. Bu nedenle de yorum bir analizden çok bir tür oyunu and›ran serbest bir aland›r. Derrida. Jacques Derrida’n›n çal›flmalar›nda kulland›¤› temel kavramlar› aç›klayabilmek. Böylece onu ifade eden iflaretlerden ya da göstergelerden ba¤›ms›z bir anlam alan›n›n olamayaca¤›n› ifade eder. çoklu ve geçicidir. Onun yap›söküm tekni¤inin iki anahtar noktas› bulunmaktad›r: (›) ‹lki sistemlere ve yap›lara odaklan›l›r. Dil. Di¤er bir kavram da “silme”dir ve yap›söküm tekni¤i ile yaz›lan metinlerde herhangi bir gösterge ya da terimin anlam›n›n bizim için net olmad›¤›n› ifade etmek için üstünü çizerek metinde b›rakmakt›r. modern ça¤da ortaya ç›kan ve söylemler arac›l›¤›yla do¤rudan insan bedenini kontrol alt›na alan iktidar› ise “bio-iktidar” olarak tan›mlar. Derrida’n›n çal›flmalar›nda kulland›¤› “iz” kavram›. 18 ve 19. A M A Ç 6 A M A Ç 5 . felsefenin bozguncusu olarak ananlarda vard›r.

2. çözüme ihtiyaç duyulan konulara odaklan›lmas›d›r. Gösterge birli¤i. Eskiden çocuklar›n› hocaya verirken ebeveynlerin söyledi¤i “Eti senin. yani gösteren ile gösterilen aras›nda birebir mütekabiliyet bulunmaktad›r. e. c. c. Derrida’n›n “silme” tekni¤i nedir? a. Bio-iktidar d. Olgular› tan›mlayan ifadelerin yetersizli¤ine iliflkin flüphelerimizi ifade etmek üzere ifadenin üzerinin çizilerek metin içinde korunmas›d›r. c.” deyifli hangi düflünürün düflüncelerinde somutlafl›r? a. düflünsel alan›n› s›n›rlayan söylemlerin s›n›r›na. Afla¤›daki düflüncelerden hangisi Derrida’ya ait de¤ildir? a.Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 139 Kendimizi S›nayal›m 1. Afla¤›dakilerden hangisi post-yap›salc›lar için söylenemez? a. iktidard›r. Michel Foucault d. Toplum için olumlu iktidar pozitif. Anlafl›lamayan kavramlar›n silinerek yok say›lmas›d›r. d.6. e. Antropoloji c. Yanl›fl ifadelerin üzerlerinin silinerek yanl›fllar› sergilenmesi tekni¤idir. söylem ve iktidar iliflkileri içinde flekillenir. kemi¤i benim” deyifli. d. e. Yap›söküm d. ‹ktidar olgusunun ikili yap›s›n› ifade eder. Tarihselli¤i ret ederler. Arfliv b. d. Bat› kültürünün temel kabullerine karfl›d›rlar. b. Derrida konuflma ve var oluflun imtiyaz›n› logocentrism olarak adland›r›r. 5. Birey. Ferdinand de Saussure b. ötesine geçebilendir. Negatif ve pozitif iktidar›n her ikisi de organize edicidir. e. Yazar. iç bütünlü¤e sahip. d. anlam›n kayna¤›d›r. tarihsel anlam evrelerine geri dönerek sökülmesi ve yeniden yap›lanmas› gerekir. Foucault’un flimdiki zaman›n tarihini yazabilmek için geçmiflte kalan tutars›z. Ünite . b. b. Disipline edici iktidar b. Habermas 6. Semiyoloji 7. çoklu ve geçicidir. anlam mevcut de¤ildir. pozitif iktidar organize edicidir. Afla¤›daki düflüncelerden hangisi Foucault’ya ait de¤ildir? a. Rölatif iktidar e. d. c. Özneyi merkeze oturtan teorilere karfl› ç›kar. c. Yani anlamlar daima belirsiz. Benlik. Mutlak iktidar c. Bat› düflüncesindeki z›tl›klar›n. çeliflkili kurallar› ve izlerini söylemler üzerinden ortaya ç›karmak için gelifltirdi¤i metodolojisinin ad› nedir? a. Özneyi merkezden uzaklaflt›r›rlar. 4. Negatif iktidar düzen kurucu. 8. Modernitenin düflünsel temeli olan yap›salc›l›¤a karfl› ç›karlar. size Foucault’nun tasnifindeki hangi gücü ça¤r›flt›r›r? a. bilinçli. Negatif ve pozitif iktidar›n her ikisi de düzen kurucudur. Gündelik yaflam›m›zdaki “Bilgi. Emin olunmayan ifadelere yer verilmeyerek sadece do¤rulu¤u kesin ifadelerin esas al›nmas›d›r. Özgür de¤ildir. Foulcault’nun pozitif ve negatif iktidar kavramlar›n› en iyi hangi cümle ifade etmektedir? a. Birey. Claude Lévi-Strauss e. b. Analizde çözümlenen olgular›n silinerek. Arkeoloji e. Jacgues Derrida c. olumsuz olan› ise negatif iktidard›r. Bilginin nas›l üretildi¤i temel sorunsal olarak ele al›n›r. Dil sistemini bir arada tutan bir merkezin olmamas› nedeniyle mutlak ve kesin bir gerçek. b. Göreli iktidar 3. tutarl› bir varl›k de¤ildir. e. Dünya bir metindir ve onun d›fl›nda hiçbir fley yoktur. .

gerçek olan ne var? b. 3. c 8. Fikri neyse. zikrinin o olmas›. . Hayat bir yalandan ibarettir. ‹nsanlar “akl›n” bir ölçüde tek biçimli mant›¤›na göre davranmazlar. yap›salc›lara özellikle flu noktalarda karfl› ç›km›flt›r: 1. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Benlik” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yap›-söküm ve Oyun” konusunu yeniden gözden geçiriniz. d 7. Geçmiflin izleri silinmez. “K›z›n› dövmeyen dizini döver. b 3. Yok ahlak de¤erleriymifl. bilinç d›fl› olabilece¤i gibi toplumsal koflullara da ba¤l› olabilir. Her fleyi ciddiye al›yorlar. Çocuklar donmam›fl beton gibidir. b 4. S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Foucault. politik iktidarlarla beden aras›ndaki iliflki ve cinselli¤i kullanarak iktidarlar›n tarihsel süreç içinde bireylerin bedenleri üzerinden onlar›n bedenlerini e¤iterek nas›l sosyal olarak üretici hâle getirildiklerini ortaya koymaya çal›fl›r. Derrida’n›n “iz” kavram›n› en iyi betimleyen deyifl afla¤›dakilerden hangisidir? a. c. Bana gerçekleri soruyorlar. ‹z b›rak›lmadan yürünmez. bilgi yoluyla yeni faaliyet alanlar› ve tipleri yarat›rlar. üzerlerine ne düflse iz b›rak›r. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Foucault’un Temel Kavramlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b. S›ra Sizde 2 Eti senin kemi¤i benim. b 2. Bir durumu “söylemin” d›fl›na ç›k›p objektif olarak araflt›rmak da mümkün de¤ildir. Tüm insanl›¤› aç›klayabilecek kesinleflmifl belli yap›lar yoktur. 2. e. Afla¤›dakilerden hangisi nihilistik bir söylem de¤ildir? a. Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹ktidar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. d. a 5. Bu hayat›n ne anlam› var? d. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Silme” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 1. c. c 6. d 9. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Foucault’un Yaflam›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Post-yap›salc›l›k” konusunu yeniden gözden geçiriniz. hepsi bofl fleyler.” gibi atasözleri gücün kullan›larak bedenin flekillenmesinin nas›l sa¤land›¤›n› örnekler. e. Hayatta herfleyin bir manas› vard›r. sosyal pratiklerin insan›n bedeni üzerindeki disipline edici güce gönderme yapar. ‹nsanlar›n çeliflkili davranmalar›. ‹ktidarlar.140 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 9. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Post-yap›salc›l›k” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. gelenekmifl. Dolay›s› ile bu sözler. Bu sözler. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bio-iktidar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 10. Böylece Foucault. Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹z” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 10. kültürün imbikten süzülmüfl hâli olarak günümüze kadar gelen söylemlerdir. aksine bilerek ya da bilmeyerek irrasyonel nedenlere de ba¤l› olarak hareket edebilirler. At izinin it izine kar›flmas›.

“Toplumsal Teori Olarak Postmodernizm: Baz› meydan okumalar ve Sorunlar” içinde Modernite versus Postmodernite. Ankara: Bilim ve Sanat Yay›nlar› Robinson. Culler. (1973). Gary (2005). Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Aktay. John (2003). Ankara: Vadi Yay›nlar›.) Mehmet Küçük. M. Derrida J. Palgrave Macmillan Journals. pp. Ankara:Vadi Yay›nlar›. Post-yap›salc›l›k. Colin (2006). Structuralism. Jacgues (2011). The Birth of the Clinic. (1997). Oxford: Oxford University Press. Martin's Press. Sosyal Teoriye Girifl. Gordon (1999). Foucault.1. kendini aç›klamaya giriflti¤inde gösterilene de¤il baflka göstergelere ulafl›r ve hiçbir zaman gösterilen boyutuna varmayaca¤› düflüncesinden hareketle bir göstergeler zincirinin oluflumu ile karfl› karfl›ya kal›n›r. “Levinas: An Introduction”. M. Continuum. Vol. (1996). Douglas (1994). Derek (2006). . An Introductory Guide to Poststructuralism and Post-modernism. Foucault. Ertu¤rul (2005). Polity. iktidar iliflkilerinin ürünü oldu¤undan. New York: Random House. Vol. Delili¤in Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat Yay›nlar›. Michel (2010b).) The Postmodern Turn: New Perspectives on Social theory. Cambridge. rutinler ve kimlikler üzerinden flekillendirilir. Foucault. U.Topçuo¤lu. Postmoden Theory: Critical Interrogations. Sylvère (1989). Michel. Londra: Macmillan. St. New York: Pantheon. (1991).33-46 Published by: The Johns Hopkins University Press. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. Michel (1985). Çünkü gösterge. London. (der. Gramatoloji. Catherine (2002). Michel (1994).Post-Yap›salc›l›k: Michel Foucault ve Jacques Derrida 141 itaatkâr bedenler. Genealogy and Social Criticism. The Use of Pleasure. Michel (1995). Nietzsche ve Postmodernizm. Foucault. Foucault. Post-yap›salc›l›k ve Post modernizm. (Ders Notlar›). Michel (1980). Michel (1986). Buna göre Sassure’ün ifade etti¤i gösteren ile gösterilen aras›nda kal›c›-nedensel bir ba¤›n oldu¤u konusu. Foucault.: Prentice-Hall. Güncü. Bu ba¤lamda bireysel öznellik (kimlik. Göka. Foucault. (1988). ‹stanbul: Küre Yay›nlar›. Oxford. No.A. Layder. ‹nsanlar. Hapishanenin Do¤uflu. Kellner. Önce Söz Vard›-Yorumsamac›l›k Üzerine Bir Deneme.). New York: Pantheon.. In Steven Seidman (Ed. Foucault A Very Short Introduction. Foucault. Gencay (1996). Poststructuralism: A Very Short Introduction. Best. Derrida. Ankara: TODA‹E Yay›nlar›. Michel (2010a). Jonathan (1981). New York: Oxford University Press Inc. A. Foucault. Houdebine Source: Diacritics. John Sturrock (ed.Y. Dave (2000). Zuckert. New York: Random House. psikolojik yönelimler gibi). Sosyoloji Sözlü¤ü. The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences. Michel (1973). Belsey. Michel (1972). Ünite . Interview: Jacques Derrida Author(s): Jacques Derrida and J. Michel (1971). yeni söylemler arac›l›¤› ile üretilen bilgi. D. ve Kellner. sadece iktidar taraf›ndan üretilen iflleyifl kanallar› görevini yapar. Ankara: ‹mge Yay›nlar›. Sarup. The History of Sexuality Vol. 23. 3. 1975-76. Lotringer. ‹stanbul: Everest Sturrock. Marshall. And Houdebine. Foucault. Society Must Be Defended: Lectures at the College de France. No. In Structuralism and Since: From Lévi-Strauss to Derrida. ew York: Pantheon. Ça¤dafl Düflünce Ak›mlar›: Postmodernizm. Ankara: Yom Sanat. Bu ba¤lamda iktidar mekanizmalar›.S. Power/Knowledge. insanlardan ba¤›ms›zd›r. The Care of the Self. The Archeology of Knowledge. New York: Pantheon. Foucault.” S›ra Sizde 3 Darrida. USA: Oxford University Press. Foucault. Davis. S.. E. Sim. Stuart (2000). Foucault Live: Semiotexte: New York.6.-L.3. ‹stanbul: Everest yay. somut bir gerçekli¤i ve anlam birli¤ini yans›tmaz. her yerdedir ve “özne ölmüfltür. (2003). Cinselli¤in Tarihi. Saussure’ün dura¤an gösterge (sign) birli¤ine yani gösteren (signifer) ile gösterilen (signified) aras›ndaki birebir mütekabiliyet görüflüne karfl›d›r. Ankara: BilgeSu Yay›nc›l›k/Felsefe Dizisi. fiaylan. 1: The Will to Knowledge. UK: Blackwell Publishing. Derrida ve Tarihin Sonu. L. Derrida’ya göre. Sarup. Gutting. Michel (1998). Ankara: ‹mge Yay›nlar›. The Politics of Derridean Deconstruction. Catherine (1991). MA: University Press. London: Penguin. kurumsal ve örgütsel pratikler.

Anahtar Kavramlar • Postmarksizm • Yeni Toplumsal Hareketler • Marksizm • Söylem ve Hegemonya • Radikal Demokrasi Postmarksizm ve Radikal Demokrasi • POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL VARSAYIMLARI • POSTMARKS‹ZM KURAMININ MARKS‹ZM ÜZER‹NE ELEfiT‹R‹LER‹ • POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL KAVRAMLARI • YEN‹ TOPLUMSAL HAREKETLER • POSTMARKS‹ZM VE RAD‹KAL DEMOKRAS‹ S‹YASET‹ • POSTMARKS‹ZME YÖNELT‹LEN TEMEL ELEfiT‹R‹LER . Postmarksizmin Marksizmi elefltirdi¤i temel noktalar› s›ralayabilecek. Agonistik demokrasinin temel önermelerini analiz edebilecek. Yeni Toplumsal hareketlerin özelliklerini de¤erlendirebilecek. Postmarksizmin temel varsay›mlar›n› aç›klayabilecek.7 Amaçlar›m›z ‹çindekiler Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Postmarksizme yöneltilen temel elefltirileri özetleyebileceksiniz. Radikal demokrasi siyasetinin özelliklerini ay›rt edebilecek.

post-yap›salc›l›k ve Avrupa Marksizmine götürülebilecek olan Postmarksizmin bafllang›ç noktas› olarak. Hussain. Bu toplumsal yap›n›n. Baflka bir deyiflle. ideoloji ve politikay› ekonomi ve s›n›fsal iliflkilerden uzaklaflt›ran bir yaklafl›m olarak. kapitalizmin erken aflamalar›nda etkili olan s›n›f kategorisinin art›k öneminin kalmad›¤›na iflaret etmektedir. Paul Hirst. Politik ve teorik kökenleri yap›salc›l›k. 1996: 91). asl›nda Marksist teorinin iflçi s›n›f›n›n öncülü¤ü. post-yap›salc› ve postmodernist düflüncelerin ›fl›¤›nda Marksist siyasal düflünce gelene¤ini yeniden de¤erlendirmektedir (Barrett. Laclau ve Mouffe’un 1985 y›l›nda birlikte yazd›klar› Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Do¤ru kitab›n›n yay›nlanmas› kabul edilmektedir. Günümüz sosyolojisinin post-yap›salc›l›k ve postmodernizm teorilerinde ça¤dafl toplumsal yap› genellikle post-fordist. ekonomik konum ve politik kimlikler aras›ndaki ba¤lar zay›flamaktad›r.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL VARSAYIMLARI Günümüzde Laclau ve Mouffe ile birlikte. s›n›fa dayanmayan “yeni toplumsal hareketlerin” geliflti¤i ve yeni bir hizmet s›n›f›n›n ortaya ç›kt›¤› tezine dayand›r›lmaktad›r. üstelik iflçi s›n›f›n›n art›k sosyalizmden nesnel bir ç›kar›n›n olmad›¤›. Athar. Bu Postmarksizmin kuram olarak ortaya ç›k›fl› ve popülerleflmesi. Bu bak›fl aç›s›na göre. Bu afl›r› sorgulay›c› ve postmodern felsefeden etkilenen yaklafl›mlar. proletarya diktatörlü¤ü. üretim tarz› ve iliflkilerinin belirleyicili¤i. Anthony Cutler. postyap›salc› ve postmodernist düflüncelerin ›fl›¤›nda Marksist siyasal düflünce gelene¤ini yeniden de¤erlendirerek Marksizmin siyaset ve toplumsal de¤iflim konular›ndaki baz› temel ilkelerini ters-yüz etmifllerdir. Bütün bu aç›klamalar. Barry Hindess. sosyalizme politik bir devrimle ulafl›laca¤› gibi temel ilkelerinin sorgulanmas› ve bu ilkelerin reddi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Gareth Stedman Jones gibi genifl bir akademisyen çevre içinde kabul gören Postmarksizm. Marksizmin s›n›fa otomatik olarak ayr›cal›k tan›yan s›n›f özcülü¤ünü redden Laclau ve Mouffe. Postmarksizmin kurucular› olan Laclau ve Mouffe. Hegemonya ve Sosyalist Strateji kitab› hem Postmarksist kuram›n teorik argümanlar›n› içeren temel bir manifesto olmakta hem de Postmarksist kurama dayanan radikal demokrasi projesinin dayand›¤› temel ilkelerini ve stratejilerini ortaya koymaktad›r. s›n›f gibi evrensel kimliklere olanak tan›mayan bir çeflitlilik. Buna göre. post-endüstriyel gibi kavramlarla tan›mlanmaktad›r. farkl›l›k. onu otomatik olarak bu yerine uygun siyasal inanç ve ç›karlarla ve bu ç›karlara göre tarif edilen kimliklerle donatmamaktad›r. . post-modern. kiflinin toplumda ve üretimde iflgal etti¤i yer. art›k günümüz toplumlar› s›n›fl› toplumlar de¤ildir. iflçi s›n›f›n›n zay›flad›¤›. Laclau ve Mouffe’un birlikte yazd›¤› ve ilk olarak 1985’de yay›mlanan “Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Do¤ru” adl› eser sayesinde olmufltur. Günümüzde iflçi s›n›f›n›n siyasetteki a¤›rl›¤› ve Marksist kuram›n bak›fl aç›s› giderek daha fazla sorgulanmaktad›r. parçalanm›fll›k sergiledi¤i görüflünden hareket edilmektedir. dolay›s›yla iflçi hareketinin bitti¤i.

Laclau ve Mouffe. fiu anda Essex Üniversitesinde siyaset profesörü olan Laclau. Evrensellik (Judith Butler ve Slavoj Zizek ile birlikte) (2000). Feministische Perspektiven-Feminist Perspektif (co-editor)(2001). En önemli eserleri aras›nda hayat arkadafl› Chantal Mouffe ile birlikte kaleme ald›¤› Hegemony and Socialist Strategy-Hegemonya ve Sosyalist Strateji (1985) adl› eserinin yan› s›ra New Reflections on the Revolution of Our Time-Zaman›m›z›n Devrimi Üzerine Yeni Yans›malar (1990). Resim 7. 1992: 197). Universality-Temas. di¤er pek çok toplumsal iliflki yoluyla sermayeye ba¤›ml› hale gelmifltir ve kapitalist üretim iliflkilerinin her yere nüfuz edifli toplumsal yaflam›n metalaflmasma yol açm›flt›r (Laclau ve Mouffe. On Populist Reason-Popülist Neden Hakk›nda (2005). The Democratic Paradox. bu kavramlar›n yerine yeni toplumsal hareketler. söylem. özne konumlar›. Postmarksist olarak tan›nan Laclau bir süre Arjantin üniversitelerinde ö¤retim üyesi olarak çal›flt›ktan sonra çal›flmalar›na Essex Üniversitesinde devam etti. Marksizmin s›n›f. Onlara göre. günümüz “post-kapitalist” toplumlarda. The Making of Political Identities-Siyasi Kimlikler Oluflturma (1994). Laclau gibi postmarksist olarak tan›nan Chantal Mouffe’nun Laclau ile beraber kaleme ald›¤› Hegemonya ve Sosyalist Strateji adl› eseri d›fl›nda The Return of the Political-Siyasal›n Dönüflü (1993). Hegemony. Louvain Katolik Üniversitesi ve Essex Üniversitesinde e¤itim gördükten sonra ‹ngiltere’de Westminster Üniversitesinde profesör olarak çal›flmalar›na devam etti. toplum ve tarihsel-toplumsal dönüflüm konular›ndaki klasik öncüllerinden uzaklaflmay› öneren Postmarksizm. Güney Amerika. iflçiler ile burjuvazi aras›ndaki çat›flmay› (antagonizmay›) giderek k›r›lgan ve mu¤lak bir duruma getiren iki geliflme olarak de¤erlendirmektedirler.Demokratik Paradoks (2000). devrimci siyaset. On the Political-Siyaset Üzerine (2005) adl› çal›flmalar› yer almaktad›r. radikal demokrasi. Bat› Avrupa. kapitalist üretim iliflkilerinin genifllemesini ve yeni-bürokratik devlet biçimlerinin oluflumunu. Contingency. Chantal Mouffe (1943-) Belçikal› bir politik kuramc› olan Chantal Mouffe 1943’te Charleroi’da do¤du. Kuzey Amerika. özne. The Legacy of Wittgenstein-Wittgenstein’›n Miras› (co-editör) (2001). kategoriler önermektedir.1 Ernesto Laclau (1935-) Arjantinli bir siyasal kuramc› olan Ernesto Laclau 1935’te Buenos Aires’te do¤du. Hegemonya. ayn› zamanda Northwestern Üniversitesinde de seçkin konuk profesör olarak ders vermektedir. Elusive Universality-Bulunmaz Evrensellik (2007) yer almaktad›r. Deconstruction and Pragmatism-Yap›sökümü ve Pragmatizm (1996). birey yaln›zca bir emek-gücü sat›c›s› de¤il. eklemlenme.144 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› noktada. rastlant›sall›k vb. Laclau. iflçi s›n›f›. Avustralya ve Güney Afrika’ da birçok üniversitede ders verdi. kimlik ve farkl›l›k. .

anti-›rkç› gibi bir dizi oldukça farkl› mücadeleyi bir araya toplayan yeni toplumsal hareketler. az›nl›klar. feminist. . anti-otoritaryan. yani halk aras›ndaki çat›flma geçmifltir. Postmarksizm. kad›nlar. Toplumsal çat›flmalar. Sonuç olarak. Postmarksizmin kurucusu olarak düflünülen Laclau ve Mouffe. s›n›f kavram› gibi bütünleyici ve kapitalist üretim iliflkilerini çözümlemeye yönelik tan›mlamalardan özenle kaç›n›lm›flt›r. etnik. etnik gruplar gibi politik aktif gruplar›n ve öznelerin mücadelelerinin çeflitli flekillerde birbirine eklemlenebilece¤ini öne sürmektedir. Yazarlara göre kentsel. Postmarksizm kuram›ndaki temel vurgu. kapitalizmin u¤rad›¤› bu derin yap›sal dönüflümlerle yeni ve farkl› bir boyut kazand›¤›n› iddia etmektedir. Özetle söyleyecek olursak. • Toplumsal yaflam›n bürokratiklefltirilmesi • Toplumsal yaflam›n homojenlefltirilmesi • Toplumsal yaflamda iyice a¤›rl›k kazanan bireycilik ve benzeri geliflmeler. Bunun yan› s›ra. s›n›flar d›fl›ndaki toplumsal gruplar›n da toplumsal de¤iflimin tafl›y›c›s› olabileceklerini iddia etmektedir. Kapitalist toplumsal düzenin dayand›¤› özgül iliflki biçimi olan sömürü iliflkileri yerini devlet ve sivil toplum aras›ndaki tabiiyet iliflkilerine b›rakm›flt›r. günümüz toplumlar›nda s›n›f gibi evrensel kimlikler ve nesnel ç›karlardan söz edilemeyece¤ini ve mücadelelerin çeflitlendi¤ini bu do¤rultuda ‘yeni’ toplumsal hareketlerin politikan›n merkezine yerleflti¤ini iddia etmektedir. Bu dönem art›k post kapitalisttir ve bu dönemde art›k kapitalizm s›n›fl› bir toplum yap›s›ndan. Marksizmden farkl› olarak. Laclau ve Mouffe’un Postmarksizm kuram›n›n temel varsay›mlar›n› özetlemeye çal›fl›rsak. Laclau ve Mouffe. anti-kurumsal. siyasal alandaki devlet-sivil toplum (bürokrasi. 1. günümüzde yaflanan kapitalist geliflmelerin sonucunda ortaya ç›kan küreselleflme. metalaflma ve homojenleflmeye karfl›t olarak geliflen yeni toplumsal hareketler) çat›flmas›ndan türemekte ve gittikçe çeflitlenmekte ve daha çok say›da iliflkiye da¤›lmaktad›r. ‘öteki’ler ve bireylere b›rakm›flt›r. sadece devlet ve bu devletin karfl›s›nda sivil toplumu oluflturan “kimlikler ve farkl›l›klar” vard›r. ekolojik. Buna göre. ya da az›nl›k kimlikleri ile tan›mlanan ‘öteki’lere ve en sonunda tüketici bireylere b›rakm›flt›r. Laclau ve Mouffe. iflçi s›n›f›n›n yenilgisinin. S›n›f kavram› yerini vatandafl.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 145 Postmarksizm. s›n›flar aras›nda iflçi ve sermaye s›n›flar› aras›nda “uzlaflmaz çeliflkiler” yoktur. öncelikle Marksizmin s›n›fa ve özellikle de iflçi s›n›f›na toplumsal de¤iflim siyasetinde otomatik olarak ayr›cal›k tan›yan s›n›f temelli anlay›fl›n› reddetmektedir.7. toplumsal mücadelelerin “bütünsel” özneleri olan iflçi s›n›f›n›n ve onun siyaseti olan devrim fikrinin parçalanmas›na yol açm›fl ve sonuçta yeni direnifl biçimlerini ifade eden “yeni toplumsal hareketleri” ortaya ç›karm›flt›r. bu çat›flman›n yerine zaman zaman bask›c› olan bir devlet karfl›s›nda sivil toplum. farkl› kimlikler. sömürü iliflkilerinin belirleyicili¤inden giderek s›yr›lm›flt›r. Marksizmdeki ekonominin toplumsal alandaki her fleyi belirledi¤i ekonomik indirgemeci anlay›fl terk edilmelidir. S›n›f kavram› yerini vatandafl. Marksizmi ça¤r›flt›ran. 2. • Toplumsal yaflam›n metalaflt›r›lmas›. kapitalist sistemin içinde yeni ücretlilik sistemlerinin geliflmesi ve teknolojik geliflmelere paralel olarak iflçi s›n›f›n›n d›fl›nda farkl› ücretli çal›flan yani “yeni orta s›n›f” kategorilerinin ortaya ç›kmas›n›n bir sonucu oldu¤u ileri sürülmektedir. kapitalizmin geldi¤i bu yeni aflamada. bürokratikleflme. toplumsal hayat›n metalaflmas› ve homojenleflme süreçlerinin “yeni toplumsal hareketleri” ortaya ç›kard›¤›n› öne sürmektedirler. Bu anlay›fla göre. Marx burjuva ve proleterya aras›nda geliflen “yeni orta s›n›f”› tamamen ihmal etmifltir. Bu yüzden. özne konumlar›. art›k ekonomik alandaki sermaye-emek çeliflkisinden de¤il. Ünite . eflcinseller. Laclau ve Mouffe’a göre s›n›f çat›flmas› ortadan kalkm›flt›r. Kapitalist toplumsal düzenin dayand›¤› özgül iliflki yerini sömürü iliflkilerinden tabiiyet iliflkilerine b›rakm›flt›r. iflçi s›n›f›n›n tarih içerisinde iflgal etmifl oldu¤u merkezi konumunun art›k ortadan kalkt›¤› ve iflçi s›n›f›n›n art›k önemli bir toplumsal aktör/özne olarak düflünülmemesi gerekti¤i üzerinedir. toplumsal çat›flmalar›n gittikçe daha çok say›da iliflkiye da¤›lm›fl olmas›n›n sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r.

ekonominin belirleyicili¤i ve iflçi s›n›f›n›n devrimci rolü anlay›fl›ndan AMAÇLARIMIZ uzaklaflman›n Marksizm için zorunlu oldu¤unu ileri sürmektedir. bu öznelerin ço¤ullaflmas›n› ve birey merkezli haklar› temele al›r ve herkese uyabilecek bir evrensellik fikrini reddeder. özgürlükçü bir toplumsal dönüflüm için TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . hegemonik pratiklere yönelen bir söylem kurma sürecidir ve herhangi bir s›n›f›n maddi ç›karlar› üzerinden biçimlendirilemez. Bernsteinc› revizyonizm ile Sorel’in demokratik sendikalizm anlay›fl›n›n Marksizmden önemli bir kopufl oluflturdu¤unu ileri süren Laclau ve MoSIRA S‹ZDE uffe. ekonomi ve s›n›fsal iliflkilerden ayr› ve ba¤›ms›z toplumsal kategorilerdir. iflçi s›n›f›n›n sosyalizmden nesK ‹ toplumsal T A P nel ç›kar› oldu¤u ve bu nesnel ç›karlar›n iflçi s›n›f›n› zorunlu olarak birlefltirici yap›sal e¤ilimler oluflturdu¤u. Antonio Gramsci gibi yazarlar›n baz› düflüncelerini benimseyip. 6. bu anlamda toplumda ço¤ullu¤u. SIRA S‹ZDE 1 SIRA esinlendi¤i S‹ZDE Postmarksizmin siyasal geliflmeler ve öncüller hangileridir? Bu siyasal geliflmeler Postmarksizme hangi aç›lardan kaynakl›k etmifllerdir? DÜfiÜNEL‹M POSTMARKS‹ZM KURAMININ MARKS‹ZM ÜZER‹NE ELEfiT‹R‹LER‹ DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P O R U ve Mouffe. 5. ideoloji ve politika kategorileri. baz›lar›n› ise -kendi “radikallefltirerek” yeni bir teori ortaya ç›kard›klar›n› D ‹ KdeyimleriyleKAT öne sürmektedir. Marksist teorisyenlerden Rosa Luxemburg. s›n›f iliflkilerinin toplumun ve tarihin belirleyici unsuru oldu¤u. Sosyalizmin eflitlik ve özgürlük idealine kitlesel bir siyasal devrim yoluyla de¤il. “Toplumsal” olan her fley söylemseldir. güncel duruma uygun olarak ço¤ullaflm›fl özne konumlar›n› eklemleyecek hegemonik bir pratik olarak kavranmal›d›r. Günümüz toplumlar›nda “s›n›f” gibi evrensel kimlikler ve nesnel ç›karlardan söz edilemez çünkü toplumsal mücadeleler çeflitlenmifltir ve bu do¤rultuda ‘yeni’ toplumsal hareketler siyasetin temel aktörleri haline gelmifltir. Ayr›ca. Dolay›s›yla. Toplumsal olan tarihseldir. Radikal demokrasi. bar›fl veya kad›n hareketi vb) toplumsal de¤iflime yapaca¤› katk›yla iflçi s›n›f›n›n katk›s› aras›nda herhangi bir fark bulunmamaktad›r. ‹flçi s›n›f›n›n devrimci bir rolü oldu¤u fikri terk edilmelidir. Siyaset. Siyaset. ‹flçi s›n›f›n›n toplumsal de¤iflim ve devrimler içerisinde iflgal etmifl oldu¤u merkezi konumu art›k ortadan kalkm›flt›r ve iflçi s›n›f› art›k önemli bir toplumsal aktör/özne olarak düflünülmemelidir. Radikal demokrasi stratejisi toplumsal olgular›n tamamlanmam›fl ve aç›k bir karakteri oldu¤undan hareket etmektedir. S Laclau Bernstein. siyasal alanlar ve özneler ço¤ullaflm›flt›r ve bu ço¤ulluk tek bir özelli¤e indirgenemez. Buna göre. 8. söylem yoluyla kurulabilir. 7. politika ve ideolojiyi üretim tarz›na ba¤l› iliflkilerin belirledi¤i. Radikal Demokrasi Projesinin dayand›¤› burjuva demokrasinin derinlefltirilmesi ve geniflletilmesiyle ile ulafl›labilir.146 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› 3. Gramsci’nin “tarihsel blok” ve “hegemonya” kavray›fl›n› da bu iki kopuflla bir arada de¤erlendirerek. 4. Bir kimsenin sosyo-ekonomik aç›dan iflgal etti¤i yer ile siyasi-ideolojik ç›karlar› aras›nda herhangi zorunlu iliflki yoktur. Eduard ‹lginç olan. eflcinsel. Bu anlamda. Laclau ve Mouffe’un öncülük yapt›¤› Postmarksist kuram. ve merkezsizli¤i kabul etmeliyiz. radikal demokrasi mücadelesinde hiçbir özne konumu di¤erinden daha ayr›cal›kl› bir durumda de¤ildir. ‹deolojik ve politik ç›karlar ancak. önceden belirlenemez. herhangi bir özne konumunun ve farkl› kimliklerin (çevreci.

3. Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokrasiye Do¤ru kitab›n›n önsözünde Marksizmden neden koptuklar›n› flu sözlerle ifade etmektedir: Marksist kategorilerin günümüzde ne ölçüde geçerli olduklar›n› ciddiyetle tart›flmak. Laclau ve Mouffe’un önerdi¤i Postmarksist kuram. emek-sermaye aras›ndaki çeliflki ortadan kalkm›fl. Ünite . Postmarksizm teorisyenlerinin de benimsedi¤i post-kapitalist paradigmalara göre. Laclau ve Mouffe. sonu gelmez ve bitimsiz bir mücadelesinin söz konusu oldu¤udur. 4. toplam kalite yönetimiyle (ve endüstriyel demokrasinin di¤er yollar›yla) ifl birli¤i olanaklar› artm›fl ve tüm bu geliflmelerin sonucu olarak toplumsal de¤iflimi gerçeklefltirmede iflçi s›n›f›n›n öncülü¤ü tezi geçersizleflmifltir. 1987). Bu anlay›fla göre. Laclau ve Mouffe’a göre Marksizm. Bir bütünsellik olarak toplum kategorisi. 6. söylemsel olarak üretilmifl olan ço¤ul ve istikrars›z özne konumlar›n›n sürekli. 1. Burada Laclau ve Mouffe taraf›ndan öne sürülen iddia ise. 5. Art›k ne Marksizmin iflledi¤i öznellik ve s›n›flar anlay›fl›n›. çoklu özne konumlar› ve farkl› siyasal kimlikler aras›nda eklemlenme ve hegemonya iliflkisine ba¤l› olarak sürekli bir geçiflkenlik söz konusudur. ve tabii ne de antagonizmalar›n ortadan kalkt›¤› saydam bir toplum olarak komünizm anlay›fl›n› sürdürmek olanakl›d›r (Laclau ve Mouffe. Proletarya diktatörlü¤ü.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 147 kapitalist üretim iliflkilerinin ortadan kald›r›lmas›n›n gerekli koflul oldu¤u gibi baz› temel Marksist iddialar›n reddi üzerine infla edilmifltir (Geras. 2. ‹deoloji ve politika gibi üstyap›sal unsurlar›n son kertede ekonomik iliflkiler taraf›ndan biçimlendirildi¤i. Çünkü. iletiflim ve biliflim teknolojilerinde yaflanan geliflmeler kapitalist üretimi de de¤iflime u¤ratm›fl. günümüzde.7. Bu belirsiz ve olumsal toplumsal yap› içerisinde. siyaset ve toplumsal de¤iflimde iflçi s›n›f›n›n ayr›cal›kl› konumunu sabit ve de¤iflmez bir ilke olarak muhafaza etmektedir. tarihin özünü ve anlam›n› kavramaya yönelik tekçi bir yaklafl›m› benimsemektedir. Ancak Laclau ve Mouffe’a göre sürekli de¤iflen toplumsal yap› ve özne konumlar› içinde iflçi s›n›f›n›n ayr›cal›kl› bir konumu olamaz. homojen ve baflat bir iflçi tipolojisinden bahsetmek art›k mümkün de¤ildir. . Marksist teorinin öncelik verdi¤i s›n›f analizinin. kendi teorik ve eylem nesnesini ciddi biçimde s›n›rland›rd›¤›n› ve bundan vazgeçmesinin gereklili¤ini savunmaktad›rlar. bu nedenle de belirli bir s›n›f›n ayr›cal›kl›/sabit/önceden belirlenmifl bir konumu olamaz. Üretim tarz› ve iliflkilerinin siyasal alandaki belirleyicili¤i. ancak bir “evrensel s›n›f”›n ontolojik olarak ayr›cal›kl› konumuna dayanan her türlü epistemolojik imtiyazdan vazgeçti¤imiz takdirde olanakl› olacakt›r. Laclau ve Mouffe’a göre Marksizm’in ayr›cal›kl› bir yer verdi¤i proletarya. Tarihin s›n›f mücadelesi ve onun kaynakl›k etti¤i emek-sermaye çat›flmas› (antagonizmalar) ekseninde olufltu¤u gibi temel ilkelerin sorgulanmas› noktas›ndan hareketle Marksizmi elefltirmektedir. 1992: 8-10). Ayr›ca. 7. Marksizmin temel ilkeleri olan. Bu noktada aç›kça ifade etmeliyiz ki flimdi art›k postmarksist bir zeminde duruyoruz. hizmet sektörü genifllemifl. Laclau ve Mouffe’a göre. Sosyalizme politik bir devrimle ulafl›laca¤›. ne onun kapitalist geliflmenin tarihsel yönelimi görüflünü. sanayide çal›flan iflçi say›s› azal›rken. ‹flçi s›n›f›n›n toplumsal de¤iflimdeki ayr›cal›kl› konumu ve öncülü¤ü. Marksizm kuramsal olarak indirgemeci ve özcü bir yap›ya sahiptir ve reddedilmelidir. ifl gücü örgütlenmesindeki ve üretim iliflkilerindeki büyük de¤iflimlerle art›k s›n›f içinde bir az›nl›kt›r. Marksizm. Bu çerçevede özetleyecek olursak. üretimde makineler a¤›rl›k kazanm›fl. Buna gö- Postmarksist kuramc›lar.

Marksizm’in. (b) ekonomik belirleme yerine. de¤iflik ve birbirine benzemeyen özne konumlar› arac›l›¤›yla kurulan radikal bir demokrasi fikri. radikal bir demokrasidir. Postmarksist teori ise. Yazarlar›n bütün bu tart›flmalarla vard›klar› sonuç. 1985). Ayr›ca. ‹NTERNET . Radikal demokratlar. (b) toplumun kuruluflunun söylemsel pratiklerle olufltu¤unun kabulü ve (c) toplumsal karfl›tl›klar›n iflçi-burjuva çeliflkisi yerine daha genifl alanlara yay›ld›¤›n›n kabulüdür (Wood. sosyalizm ya da liberalizm ve onlar›n demokrasi anlay›fllar› yerine. tarihin özünü ve anlam›n› kavramada tekçi bir yaklafl›m S O R U sergilemekle suçlad›klar›n› görüyoruz (Laclau ve Mouffe. böylesi bir yaklafl›m›n. (c) iflçi s›n›f›n›n önderli¤inde bir sosyalist devrim yerine. 1992: 112-113). Marksizmin yapt›¤› gibi özne konumlar› ço¤ullu¤unu s›n›f sorunlar›na indirgemek yerine. (Kaygalak. toplumsal ço¤ulluklar›n varl›¤› ve bunlar›n birbirine indirgenemezli¤i kabul edilmelidir. Bu noktada postmarksist anlay›fl›n özellikle Marksizm’e karfl› bir kuramsal yaklafl›m olarak temel ilkeleri ve önerileri birkaç maddede flöyle özetlenebilir: (a) her türlü evrenselcilik. NTERNET çevreciler. Postmarksizmin d›fl›ndan esinlendi¤i kuramsal öncüller hangileridir? Bu kuSIRA Marksizmin S‹ZDE ramsal öncüller Postmarksizme hangi aç›lardan kaynakl›k etmifllerdir? DÜfi Ü N E L ‹ M bu yaklafl›mlar› neticesinde Marksizm’den temelde kopuflunu Laclau ve Mouffe iflaret eden s›n›f anlay›fllar›nda Marksistleri. eflcinseller. söylemin kurucu özelli¤inin ve siyasetin özerkli¤inin kabulü. iflçi s›n›f›n›n anti-kapitalist mücadelenin ayr›cal›kl› özneleri olmad›¤› ve onlar›n mücadelesinin yönünün de di¤er toplumsal mücadeleler gibi verili bir hegemonik ba¤lam içindeki söylemsel olufla ba¤l› oldu¤udur (Laclau ve Mouffe. 2010: 9).1992: 112). Onlar Marksistlerin bu yaklafl›m›n› çok indirgemeci bulurlar ve bu görüflün özellikle günümüzde kapitalizmin yaratt›¤› derin etkilerle SIRA S‹ZDE kompleks bir hal alan toplum yap›s›n› ve ortaya ç›kan yeni toplumsal hareketleri anlama noktas›nda yetersiz oldu¤unu iddia ederler (Bat›. Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› re Marksizm. Bu özne konumlar› tekil s›n›f ç›karlar›na karfl›l›k gelmeyen de¤iflik toplumsal gruplar› içermektedir: bar›fl eylemcileri. s›n›f indirgemecili¤iyle malûl oldu¤u ilan edilir (Coflkun. (a) evrensel olarak kurulmufl s›n›f birli¤i inanc›n›n reddi. nesnel ç›kar ve zorunluluk yads›narak. Marksizmin ay›rt edici özelliklerinden birisi çat›flmay› yüceltmesiydi. s›n›f mücadelesi ve onun kayna¤› olan çat›flmalar ve antagonizmalar paralelinde kavrad›klar›n› iddia ederler D‹KKAT (Laclau ve Mouffe. ‹flçilerin K ‹ T -t›pk› A P di¤er özne konumu konumlar› gibi. SIRA S‹ZDE 2 DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE ‹flçi s›n›f› kapitalizmle AMAÇLARIMIZ mücadelede. etnik az›nl›klar vb. 2008: 28). tarihi s›n›f mücadelesi ve onun kaynakl›k etti¤i antagonizmalar ekseninde kavramaktad›r. 2001: 43). yerine tikel ve olumsal olan›n kabul edilmesi. ‹ö¤renciler. 2004: 61). giderek “çat›flmalar›n yönetimiyle” daha ilgili bir hale gelmifltir (Kad›o¤lu. 1992: 183). Marksistlerin tarihi.toplumdaki söylemsel formasyonun içerisinde hegemonik eklemlenme T E L E V ‹ Z Y süreçlerinde ON konjonktürel olarak oluflmaktad›r. ekonomik konumu veya politik kimli¤i nedeniyle ayr›cal›kl› bir yere sahip de¤ildir. Sosyalist hedeflerle iflçi s›n›f›n›n ç›karlar› aras›nda mant›ksal ve zorunlu bir iliflki bulunmad›¤› öne sürülmektedir (1992: 98). Bu üç temel özellikle ba¤lant›l› olarak önerilen siyasal yap› ise. kapitalizmin yaratt›¤› sars›c› geliflmelerle karmafl›klaflan toplum yap›s›n› ve yükselen yeni toplumsal hareketleri anlamaya yeterli olmad›¤›n› ileri sürerler. feministler.148 Postmarksizme göre. Laclau ve Mouffe’a göre politikan›n TELEV‹ZYON öznesi hegemonik eklemlenme prati¤i içinde konjonktürel olarak bir araya gelen özne konumlar›d›r. Marksizme devrimci potansiyelini veren de bu özellikti. Bu anlamda postmarksizmin temel dayanaklar›. Laclau ve Mouffe. Onlara göre ekonomik alan›n kendi d›fl›nda kalan toplumsal süreçlerin belirleAMAÇLARIMIZ nimindeki göreli a¤›rl›¤›ndan ve iflçi s›n›f›n›n politik önder (Lenin) ya da bir tarihsel blo¤un eklemleyici çekirde¤i (Gramsci) oldu¤undan söz etmek gibi belli kategorilere ve Közne konumlar›na di¤erleri karfl›s›nda ayr›cal›k tan›yan “özcü” anlay›fl‹ T A P lar terk edilmelidir.

Marksist bilim yönteminde en üst soyutlama düzeyi olarak analize kat›lmaktad›r. Althusser’in “ideoloji” anlay›fl›. devlet ve toplum gibi makro ölçekli sosyolojik kavramlar yerine birey. toplumsal iliflkileri d›fllayan. Radikal Demokrasi ve Postmarksist paradigma. Ancak. Kuramsal çerçeve aç›s›ndan. Postmarksizm Gramsci’nin “hegemonya”. belirlenimci olmayan yeni bir siyaset ve toplum sosyolojisi oluflturmaya çal›flmaktad›r. Marksizmin s›n›f kavram›n› elefltiren yazarlar. bu diyalektik iliflkinin kavranmas›yla mümkündür. bir toplumsal devrim program›na baflvurmaks›z›n kapitalizmin dönüflümünü olanakl› gören radikal demokrasi projesinin solun yeni paradigmas› olarak görmektedir. Ayd›nlanma projesinden tarihsel bir kopuflta bulmaktad›r. Bu noktada. yazarlar›n iddia etti¤inin aksine. Çünkü kendi öncülünü buldu¤u ve sol için bir imkan olarak gördü¤ü “68” hareketinin tafl›d›¤› idealler ile sosyalizm aras›ndaki hegemonik ba¤› tamamen reddederek. Oysa toplumsal iliflkilerin üretim alan› ve süreçleri üzerindeki rolü Marx’›n temel vurgular› aras›ndad›r ve ekonomi. 2004: 15). Yazarlara göre. . radikal demokrasi ideallerinin uygulanma alanlar› olarak görülmektedir (Coflkun. Lukacs. Neyin. Lacan. hegemonya. kime karfl› istendi¤i. Marksizm. POSTMARKS‹ZM‹N TEMEL KAVRAMLARI Söylem Postmodernist ve post-yap›salc› ilkelere ba¤l› kal›narak gelifltirilen Postmarksist anlay›fl. söylem vb. bu gruplar›n de¤iflken ve kimi zaman karfl›t ç›kar sahibi gruplar olarak ayn› politik proje içinde nas›l yer alabilecekleri konusunda bir fley söylememektedirler. Fakat solun geldi¤i son aflamay› temsil etmesi bak›m›ndan radikal demokrasinin gerek yola ç›kt›¤› öncüller gerekse ortaya koydu¤u stratejinin mevcut sisteme alternatif oluflturdu¤u düflüncesi son derece mu¤lakt›r. solun program›n› mutlak olarak s›n›ftan ar›nd›rma çabas›ndad›r. Gramsci. Psikanalist Lacan’›n özne anlay›fl›. dünyan›n dönüflümünde etkili olabilecek eylem stratejileri anlam›nda hem sosyalizmin hem de liberalizmin kesin bir çöküfl yaflad›¤› ilan edilmektedir. ekonomi ile siyaset aras›nda diyalektik bir iliflki oldu¤unu savlar. Korchs gibi pek çok önemli düflünürün oldu¤u söylenebilir. Ünite . ekonominin toplumsal süreçleri belirlemedeki göreli a¤›rl›¤› ya da iflçi s›n›f›n›n politik önder oldu¤u fleklindeki “özcü” anlay›fllar terk edilmelidir. Bu çerçevede de¤erlendirilen yeni toplumsal hareketler. Postmarksizmin felsefesi ve sosyolojik kökenlerinde Saussure. politikan›n öznesi olarak “özne konumlar›”n› gösteren yazarlar. Bu yüzden.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 149 Klasik liberalizme ve Marksizme bir alternatif olarak sunulan Postmarksizm kuram›. solun sorununu sosyalist blo¤un çöküflünün liberalizm lehine yaratt›¤› hegemonik k›r›lmada aramak yerine. kimlikler. Saussure’cü dilbilimi ve Foucault’nun “söylem” anlay›fllar›n›n izlerini tafl›maktad›r.7. indirgemeci. Postmarksizm bu postmodernist. s›n›f. Özetleyecek olursak. kaba ve indirgemeci bir ekonomi anlay›fl›n› Marx’a atfederek bu elefltiriyi temellendirmeye çal›flmaktad›rlar. siyaset ile ekonomi aras›nda birebir bir iliflki tan›mlam›fl olmak ve bir politik özne olarak iflçi s›n›f›n› merkeze koymakla elefltirmektedirler. kimin için. stratejinin nas›l gerçeklefltirece¤ine dair bir dizi soru bütün bu tart›flmalar içerisinde bofllukta kalmaktad›r. modernleflmeci ve Ayd›nlanmac› düflüncenin evrenselci ve bütünlüklü toplum ve siyaset anlay›fl›ndan uzaklaflmay› hedeflemektedir. daha mikro ölçekli kavramlar kullanm›fllard›r. özne konumlar›. Dolay›s›yla sol için yeniden dirilifl olana¤›n›n da bu çöküflün faili ve tamamlanmam›fl bir süreci olarak görülen “68” hareketinde aranmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Sartre. Yani 1989’da yaln›zca Sovyetler Birli¤i de¤il. postyap›salc› ve Marksist kuramlara yaslanarak asl›nda. farkl›l›k. Marksist teoriyi. S›n›f›n tarihsel bir özne olarak anlafl›labilmesi. öncüleri olan Laclau ve Mouffe ile birlikte özcü. Laclau ve Mouffe.

Laclau ve Mouffe. Marksizmden dönüfltürerek ve farkl›laflt›rarak oluflturulmufl siyasal ve teorik bir kuram oldu¤u söylenebilir. dilbilim ve postmodern felsefenin birey (özne). toplum bir failler öbe¤inden (toplumsal formasyon durumunda) bir söylemler öbe¤ine (hegemonik formasyon durumunda) dönüflmüfl durumdad›r. belirlenmemifl ve çok parçal› oldu¤unu iddia ederler. Toplumsal kimli¤in belirlenmesi. birbirine söylemsel düzeyde eklemlenen ancak birbirini belirlemeyen ve yan yana duran kimlikler. toplumsal s›n›flar›n siyasal kimliklerinin nas›l olufltu¤u sorusunu ortaSIRA S‹ZDE ya ç›kar›r. “bir s›n›fa kimli¤ini sadece bir hegemonik formasyon içindeki eklemlenifli vermektedir”. farklar veya özne konumlar› üzerinden üretilebilir. Politik özneler bundan dolay› s›n›fsal de¤il. sabit ve kararl› olmay›p tamamen iliflkiseldir. T E L Efakat V ‹ Z Y O N“karmafl›k kolektif iradeler”dir (Laclau ve Mouffe. toplumsal K ‹ T A P olan her fley ve bunun içerisindeki özneler ancak söylemsel olarak kurulur ve hegemonya alan› da farkl› tikelliklerin birbirine eklemlendikleri alan olarak ortaya ç›kar. DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Postmarksizme göre. söylemle ilgili olarak. 1992: 87). ç›karlar› infla etmenin ve politika yapman›n temel araçlar›d›r. Buna göre. Baflka bir deyiflle. yani söylemin kurulufludur (Üflür. günümüzde art›k iflçi s›n›f›n› temel alan s›n›f politikalar›n›n sonuna gelindi¤i ve bunun yerini söylem yoluyla bir araya getirilmifl çeflitli toplumsal öznelerin demokratik mücade‹NTERNET lelerinin ald›¤›d›r. D‹KKAT Ekonomik ve siyasal alan aras›ndaki zorunlu iliflkinin kopar›lmas› ve nedenselli¤in reddi. Bu tip bir post-yap›salc› anlay›fl›n sonucunda. 1992: 172). . Öyleyse. oluflsal. hegemonyan›n alan›n› art›k farkl› tikelliklerin bir arada bulundu¤u bir AMAÇLARIMIZ alan olarak de¤erlendirir. sonsuz say›da anlamsal farklar aras›nda bir sabitleme oyunu. Çünkü bu ba¤lamda. post-yap›salc›l›k. Siyaset ise. bir s›n›fa kimli¤ini sadece bir hegemonik formasyon içindeki eklemlenifli vermektedir. Bu noktada Laclau ve Mouffe. Laclau ve Mouffe siyasetin ve siyasal mücadelenin istikrars›z. hegemonik pratikler yoluyla kurulacak özne konumlar›na dayanmaktad›r (1992: 111). 1997: 55). “ideolojik ve politik ç›karlar›n söylem yoluyla kurulabilece¤ini”. özne konumlar› ve söylemler öbe¤ine dönüflmüfltür. söylemsel pratikler yoluyla oluflturulurlar. SIRA S‹ZDE 3 Postmarksizmin oldukça etkilendi¤i Marksist teorisyen Althusser’in ideoloji kavram›n› SIRA S‹ZDE araflt›r›n›z? D Ü fi Ü N EPostmarksizm L‹M Genel olarak kuram›n›n. Dolay›s›yla. Bu. bu nedenle kimlik (onlar›n deyimiyle özne konumlar›). psikanaliz. toplum ve siyaset tasavvurlar›ndan etkileneS O R U ilham ald›¤›n› iddia eden ancak Marksizmin çok temel ilkelerini rek. temelsiz. Bu anlamda postmarksistlere göre siyaset. eklemleyici pratikler olmaks›z›n toplumsal faillerin herhangi bir formasyon oluflturamayaca¤› anlam›na gelmektedir. hegemonik öznelerin zorunlu olarak temel toplumsal s›n›flar düzleminde kurulduklar›n› reddederek (Laclau ve Mouffe. Postmarksizmin temel iddias›. Sonuç olarak.150 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Postmarksist düflünürler. söylemsel pratikler. Siyaset ise hegemonik pratikler yoluyla kurulacak konjonktürel özne konumlar›na dayanmaktad›r (1992: 111). siyasal ve ekonomik ç›karlar maddi pratikten türemezler. “siyasetin hegemonik pratiklere yönelen bir söylem kurma süreci oldu¤unu” ve “siyasetin herhangi bir s›n›f›n maddi ç›karlar› üzerinden biçimlendirilemeyece¤ini ancak bir söylem kurma sürecinde infla edilece¤ini” iddia etmektedirler. Bu anlamda kimlik ya da Laclau ve Mouffe’un deyifliyle özne konumlar› sabit ve kararl› olmay›p tamamen iliflkiseldir. Toplum. post-yap›salc› kuramdan derinden etkilenmifl ve kuram›n temel ilkelerini post-yap›salc› anlay›fla dayand›rm›fllard›r.

söylemin nihai olarak kapanmas›n› ve anlam›n nihai olarak sabitlenmesini engeller. Foucault’nun etkisi alt›nda söylemin mutlak üstünlü¤üne dayal› farkl›l›¤a ve heterojenli¤e iliflkin radikal bir mant›k ortaya koyarlar. Laclau ve Mouffe’un bütünsellik ve evrensellik ilkelerine karfl› ç›karak. Geras. Tam da bu nedenle söylemler d›flar›da b›rakt›klar› politik güçlere karfl› savunmas›z.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 151 Söylem kategorisi. söylem öncesi bir nesnel gerçekli¤e yer b›rakmad›klar› yolunda ciddi elefltirilere yol açm›flt›r. 1987) kapitalist sömürü art›k. reddettikleri fleyin ise. “toplumsal” olan her fley söylemseldir. Anlam›n k›smi sabitlenmesi ise dü¤üm noktalar› ve bofl gösterenler sayesinde mümkün olur. eklemleyici pratikten kaynaklanan yap›land›r›lm›fl bütünlük olarak tan›mlar. Derrida’n›n söylem tan›m›n›n kendilerinin toplumsall›k tan›mlar›yla çak›flt›¤›n› belirten yazarlar kendi tezlerini tüm farkl›l›klar alan›n› belirleyen tek ilke olarak toplum öncülünü terk ederek olufltururlar. Laclau ve Mouffe’un Postmarksizm kuram›nda en belirleyici kategorilerden birisi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. son olarak eklemek gerekir ki. Derrida için söylem. oluflsal ve tarihi yap›lard›r. Bütün iflçi s›n›f› dahil özne konumlar›n›n “söylemsel” karakterde oldu¤u iddia edilmektedir. Ayr›ca. Ünite . Laclau ve Mouffe (1992) söylemi. hiçbir çeliflki ve mücadele. sabitlenmemifl karaktere sahip özne konumlar› ve oluflsall›klarla dolu bir alan olarak tan›mlamalar›. hiçbir belirleyici koflul. hiçbir zorunlu iliflki yoktur. karmafl›k kolektif özneler oldu¤u ve bu özneler de söylem arac›l›¤›yla kuruldu¤u için. Ancak toplumsal›n aç›kl›¤›. toplumsal›. bir söylemin di¤er tüm olas› anlamlar›n d›fllanmas› yoluyla kuruldu¤unu da gösterir. 1985. hiçbir mutlak ç›kar. Postmarksizme göre. çünkü söyleme dayal› olarak oluflur ve bir söylemde k›smi ve geçici anlam kesinli¤i oluflur. Siyaset. ‹deolojik ve politik ç›karlar ancak. Nihai anlam sabitli¤inin olanaks›zl›¤› ise k›smi sabitlenmeleri gerektirir ki bu durum ayn› zamanda. fakat iflçiler bunu söylemsel olarak dile getirir ya da temsil ederse vard›r. de¤er yasas›n›n ve art› de¤ere el konulmas›n›n bir sonucu de¤il. 1995: 142). Postmarksist kuramda her fley söyleme indirgendi¤i için (Wood. Zorunluluk. Laclau ve Mouffe’a göre politik özneler art›k bir s›n›f içinde konumlanm›fl özneler de¤il. Laclau ve Mouffe. Laclau ve Mouffe’un “toplumun imkans›zl›¤›” tezini tart›fl›n›z? SIRA S‹ZDE Söyleme dayal› ve söylemd›fl› diye bir ayr›m yoktur. hiçbir sabit kimlik. toplumsal ve tarihsel geliflmeler/olaylar aras›nda bir nedensellik ve zorunluluk iliflkisi kurmak olanakl› de¤ildir. hegemonik pratiklere yönelen bir söylem kurma sürecidir ve herhangi bir s›n›f›n maddi ç›karlar› üzerinden biçimlendirilemez. ya da farkl›l›klar alan›. Buna göre. toplumsal iliflkiler ve çeliflkiler de dahil toplumdaki her fley söyleme dayal› olarak oluflur. söylem yoluyla kurulabilir. Bu noktada. 1997: 50). nesnelerin söylemsel ba¤lam d›fl›nda bir olufla sahip olduklar› düflüncesi oldu¤unu belirtmifllerdir. Laclau ve Mouffe ise. bir kiflinin sosyo-ekonomik aç›dan iflgal etti¤i yer ile siyasal-ideolojik ç›karlar› aras›nda zorunlu bir iliflki oldu¤unu reddetmek gerekti¤ini (Eagleton. söyleme dayal› ve söyleme dayanmayan pratikler aras›nda ayr›m yapmak mümkün de¤ildir. 1996: 287) ileri sürmektedir. 4 SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U DÜfiÜNEL‹M S O R U . Bu söylem tan›m›n› benimseyen Laclau ve Mouffe için toplumsal. Laclau ve Mouffe söylem konusunda postmodernist kuramc›lardan say›lan Derrida’dan da oldukça etkilenmifllerdir. evrensellik ve nedensellik mant›¤› yerine “olumsall›k” mant›¤›n› yerlefltirerek. sabitleyici tek bir ilkenin yoklu¤unda oluflur (Çelik. Toplumdaki her fley sonsuz derecede de¤iflken ve rastlant›sald›r. söylem d›fl›nda tan›mlanabilecek hiçbir özne. bir merkezin ya da kökenin noksanl›¤›nda her fleyin söyleme dönüfltü¤ü an olarak görür. Tüm nesneler söylem nesneleri olarak oluflmufltur ve her söylem maddi bir karaktere sahiptir (Larrain. Laclau ve Mouffe’a göre. Derrida dilin evrensel sorunsal durumuna geldi¤i an›. içinde temel belirlenenin hiçbir zaman bir farkl›l›klar dizgesinin tam olarak d›fl›nda bulunmad›¤› bir dizgedir. nesnelerin söylemsel ba¤lam d›fl›nda bir varl›¤a sahip oldu¤unu inkar etmediklerini.7.

Leninist gelene¤in hegemonya kavram› önderlik edenle önderlik edilen aras›nda kesin bir ayr›m›n varoldu¤u önermesine dayan›r ki bu bask›c› ve olumsuz e¤ilimler bar›nd›rmaktad›r. bir bütünsellik yaratmayan bir biçimde kurgulamaktad›r (Keyman. herhangi bir kurucu öznenin ya da merkezin üretti¤i bir iktidar de¤ildir. Kubilay. sonsuz söylemsellik alan›nda anlam›n s›n›rlar›n› belli dü¤üm noktalar› üzerinden kuran. Laclau ve Mouffe’un söylem kuram›nda hegemonya belirli bir tarihsel öznenin siyasal bir stratejisi olarak ortaya ç›kmaz. Gramsci’de hegemonik özneler temel s›n›flard›r: iflçi ve burjuvazi olarak. 1992: 168). karmafl›k toplumsal formasyonu farkl› ve çeflitli mücadeleleri birbirine ba¤layan bir “eklemlenme süreci”dir. Laclau ve Mouffe’un hegemonya anlay›fl› ise hegemonyay› temel s›n›flara ba¤l› de¤il fakat toplumsal formasyonda geliflen farkl› ve çeflitli mücadelelere ve hareketlere ba¤l› düflünmeye. Gramsci’deki hegemonya kavram› da kimli¤in nas›l kuruldu¤unu aç›klamaktad›r. bu alanda iflleyen ve bir tarihsel özneyle zorunlu bir aidiyet iliflkisi d›fl›nda kavranmas› gereken bir siyasal iliflki biçimidir. bu anlamda tek hegemonik merkezli de¤il. Bu “s›n›f indirgemeci olmayan hegemonya kavram›” siyasall›¤›n nas›l kuruldu¤unu ve bu kurulufla karfl› mücadelelerin hangi ba¤lamlarda yap›labilece¤ini. Her toplumsal oluflumda tek bir hegemonik merkez vard›r. Bu anlamda. ‹kinci olarak. Marksist teorinin Lenin ve Gramsci üzerinden önerdi¤i hegemonya yaklafl›m›n›n ötesinde bir tak›m anlamlar tafl›r (Laclau ve Mouffe. Radikal demokratlara göre hegemonya ekonomiyle ilgili bir olgu de¤ildir (Laclau ve Mouffe. Gramsci her toplumsal oluflumda tek bir hegemonik merkezin oldu¤u fikrini savunur. Bu toplumsal formasyon da tek hegemonik merkezli de¤il. güç iliflkilerine ba¤l› bir momenttir (Çelik. Temel s›n›flar olan burjuvazi ve iflçi s›n›f› yegane hegemonik öznelerdir. Laclau ve Mouffe’a göre. Laclau ve Mouffe’a göre. Leninist anlay›fl içinde iflçi s›n›f› ve onun lideri kendi s›n›f kimliklerini. sembolik alanda anlam›n sabitlendi¤i noktalar› kuran siyasal momenttir. 1993: 144).152 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Hegemonya Marksizmin hegemonya anlay›fl› s›n›f indirgemecidir ve merkezcidir. çok merkezli ve tarihselli¤e göre de¤iflebilen merkezsiz ve bütünsellik yaratmayan bir durumdad›r. toplumsal formasyonu da. Marksist söylem içindeki hegemonya kavram› iki sorunu içermektedir ve bu anlamda s›n›f indirgemeci. Hegemonya. Ancak. Bu sürecin tamamlanmas› da yeni toplumsal hareketlerin s›n›f mücade- . zorunlu ancak geçici ad›mlar olarak görürler. merkezci (köktenci) bir niteli¤e sahip oldu¤unu öne sürer. sembolik alana özgü. 2010: 139) Laclau ve Mouffe. Buna göre. s›n›rlar›n›n ne olabilece¤ini anlatmaktad›r. Laclau ve Mouffe ‘hegemonya’n›n Marksist kuramda oldu¤u gibi özcü bir mant›ktan kurtar›ld›ktan sonra farkl› kimliklerin tan›nmas›nda. söylemsel olarak kavranmas› gereken. toplumsal formasyondaki çok çeflitli mücadeler ve hareketler de hegemonik mücadele yürütebilir. Lenin’e göre hegemonya kavram› s›n›flar aras› yap›lan ittifak içinde iflçi s›n›f›n›n önderlik etti¤i bir siyasal eylemdir. radikal demokrasi projesinin öne sürdü¤ü hegemonya anlay›fl›. Laclau ve Mouffe’a göre. Laclau ve Mouffe’un hegemonyaya bak›fl› ekonomik belirlenimcilikten. Foucault’nun iktidar kavramsallaflt›rmas›na benzer biçimde. Lenin’in hegemonya anlay›fl›n› elefltirerek ifle bafllamaktad›r. kendi s›n›fsal hedeflerine giden yolda aflamalar. 1992: 98) ya da hegemonyan›n temeli olarak herhangi belirli bir s›n›ftan bahsedilemez. aç›k. fakat çok-merkezli. Birincisi. bu talepleri. altyap›-üstyap› ayr›m›ndan ya da Lenin’in ortaya koydu¤u ‘s›n›f ittifak›’ndan farkl› bir fleydir ve bu say›lan varsay›mlar› reddeder. kendi hegemonya anlay›fllar› s›n›f indirgemeci de¤ildir. Hegemonya. hegemonik pratikler taraf›ndan siyasal olarak yeniden biçimlendirilmifl ço¤ul demokratik taleplerle kaynaflt›rmak yoluyla dönüfltürmezler. Hegemonya sadece s›n›flar aras›ndaki ittifak ve egemenlik iliflkilerine indirgenemez. tarihselli¤e göre de¤iflebilir. ço¤ulculu¤un yerleflmesinde ve karmafl›kl›¤›n anlamland›r›lmas›nda anahtar bir kavram olaca¤›n› düflünmektedir. Marksist anlamda basitçe s›n›flar›n bir s›n›f›n (iflçi s›n›f›) önderli¤inde bir araya gelmesi de¤il. Hegemonya. bunun yerine. ikincisi. 1999: 39.

farkl› siyasal pozisyonlar›n. özgürlükçü. . Bunun neticesinde kurulan toplumsal formasyon da. Bunun yolu olarak da ‘bir özne-konumlar› ço¤ullu¤unun demokratik matris arac›l›¤›yla oluflturulmas›na imkân verecek flekilde.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 153 lelerinden özerk hareketler olarak kavran›lmas› ve radikal demokrasinin koflullar›n›n infla edilmesi aç›s›ndan hegemonyay› hayati bir kavram olarak öne ç›karmaktad›rlar.) birbirine eklemleyecek demokratik efl de¤erlerin oluflturulmas› için ‘çeflitli gruplar›n kimliklerini dönüfltürecek yeni bir ortak payda sa¤lanmas›’ gereklili¤idir (Mouffe. farkl› kimliklerin veya onlar›n deyimiyle farkl› özne konumlar›n›n eklemlenme süreçlerinde nas›l bir araya getirilebilece¤i hakk›nda yeterince bilgi ve fikir vermemektedir. bir ‘eklemlenme süreci’dir. tek hegemonik merkezli de¤il. hegemonyadan söz edebilmek için bu eklemleme yeterli de¤ildir. çok merkezli. bu hegemonyan›n nas›l kurulaca¤› ya da bu eklemlenme sürecinin nas›l gerçekleflece¤i hakk›nda Laclau ve Mouffe nerdeyse hiçbir fley söylememektedir. belli söylemsel pratiklerle farkl› özne konumlar›n›n birbirlerine eklemlenebilece¤ini iddia etmektedir. Gerçekten de Postmarksizm. Ünite . hegemonya. Laclau ve Mouffe hegemonya kavram›yla iliflkili olarak. bir kesinlik arz etmeyen ve parçal› bir yap›da oldu¤una iflaret etmektedir. Hegemonya ise. Radikal demokrasi kuramc›lar›. özledikleri demokratik devrimi derinlefltirmek ve geniflletebilmek için gerekli olan fleyin ‘demokratik de¤erlerin bir hegemonyas› ve demokratik pratiklerin ço¤alt›lmas›’ oldu¤unu vurgulam›fllard›r (Mouffe. “söylem”. çok merkezcili¤i. radikal demokrasiyi hegemonik k›lan fley. hegemonyay›. 1993: 193). çok daha farkl› toplumsal iliflkiler dâhilinde kurumlaflt›r›lmas›n›’ gerçeklefltirmek olarak düflünürler (Mouffe. bu karmafl›k toplumsal formasyonu farkl› ve çeflitli mücadeleleri birbirine ba¤layan bir “eklemlenme süreci” olmaktad›r. aç›k. çok merkezli. tarihselli¤e göre de¤iflebilir. Bu noktada. farkl› ve de¤iflik oluflumlar› birbirine ba¤layan ‘radikal bir olgu’. ikincisi ise bunlar› ay›ran s›n›rlar›n karars›zl›¤›d›r (Laclau ve Mouffe. Dolay›s›yla hegemonya. Genel olarak. eklemleyici pratiklerin egemen oldu¤u bir alanda ortaya ç›kmakla birlikte. anti-kapitalist. klasik bir s›n›f olgusunda de¤il ama toplumsal formasyonda geliflen farkl› ve çeflitli mücadelelere ve hareketlere ba¤l› olarak düflünmek anlam›na gelir. 1993: 193). siyasetin tek merkezli olmad›¤›n›. bir bütünsellik yaratmayan biçimde geliflecektir (1992: 111). 2010: 12). “farkl›l›k” ve “hegemonya”. Demokratik vatandafll›k anlay›fl›n› ilke edinen projenin ana öngörüsü sivil toplum platformundaki demokratik mücadeleleri (anti›rkç›. tarihselli¤e göre de¤iflebilen. Postmarksizm ve radikal demokrasi anlay›fl›nda hegemonya kavram›.7. Postmarksist kuramc›lar için en önemli iki kategori “söylem” ve “farkl›l›k”t›r. kimlik politikas› olarak tan›mlanabilecek radikal demokrasi projesinin temel kavramsal düzeyini olufltururlar. Hegemonik bir eklemlenmenin iki koflulu oldu¤u söylenebilir: ‹lki antagonist güçlerin varl›¤›. Bu yönüyle. antagonizmalar›n kesiflti¤i bir alanda ortaya ç›kar ve bu nedenle de eflde¤erlilik ve s›n›r etkileri fenomenlerini varsayar. 1993: 193. karmafl›k. farkl›laflabilen. Buna göre. kendisine antagonist olan eklemleyici pratiklerle karfl› karfl›ya gelmesi yoluyla oluflmas› gerekir. Ayn› zamanda eklemlemenin. Ancak. Bu eklemlenme süreci. protest. Böylece. Bat›. vs. Bu iki kategori Laclau ve Mouffe’un Gramsci’nin “hegemonya” kavram›n› s›n›f indirgemeci olmayan bir tarzda okumas›n› sa¤lar ve hegemonya kavram›n›n “s›n›f” yerine “tarihsel ve söylemsel olarak kurulmufl özne olarak birey” önermesiyle yeniden düflünülmesini önermektedirler. 1992: 170-172). Laclau ve Mouffe birçok düflünür taraf›ndan hegemonya kavram›n› ve eklemlenme süreçlerini mu¤lak b›rakt›klar› yönünde ciddi elefltiriler almaktad›rlar. Laclau ve Mouffe’un söylem kuram›n›n kilit kavram› hegemonyad›r.

en bafltan ya da hareketlerin belirli bir siyasal önem kazand›¤› andan itibaren önemli bir sorun olacakt›r.154 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Laclau ve Mouffe’un Hegemonya ve Sosyalist Strateji’de gelifltirdikleri hegemonya yaklafl›m›. AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P K ‹ T A P TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON . evrenselli¤i ve evrenselcili¤i reddeden bir anlay›flt›r. Bu terimle öznenin toplumdaki konumu. Ayr›ca bu kuramc›lar. Bu mücadeleler. 1992: 62). Dolay›s›yla bu her anlam›yla. Yazarlar S O R U psikanalizden ald›klar›n› belirttikleri “dikifl” terimini kitaplar›nda s›k s›k kullan›yorlar. birçok toplumsal aktörün ve taleplerin iç içe geçti¤i karmafl›k alanlarda verildi¤i için. Eklemlenme. D‹KKAT Toplumsal›n aç›kl›¤› ve bunu gösterenlerin sabitsizli¤i “dikiflleyici” hegemonik pratikleri gerektirmektedir. eklemlenme bireysel taleplere d›flsal bir süreç de¤ildir. SIRA S‹ZDE 5 Laclau ve Mouffe’un evrensellik ve tikellik kavramlar› hakk›ndaki görüfllerini analiz ediniz? SIRA S‹ZDE Son olarak. ancak mücadele boyunca bu hedefleri kurar ve dönüfltürürler. Çevreci hareketi düflünecek olursak. ayn› zamanda toplumu. Gramsci’den devrald›klar› hegemonya kavram›n› s›n›f temelinde düflünmemifl. yukar›da da bahsedildi¤i gibi. kapitalist toplumda s›n›f çeliflkilerini di¤er çeliflkilerle eflit düzeyde görmektedirler. Toplumsal mücadelelerin bafllang›çta kesin hedefleri yoktur. böylece. toplumsal de¤iflimi. siyasal ve ekonomik sistemlerdeki ak›l d›fl›l›¤a (irrasyonelli¤e) yönelik radikal bir elefltirinin önünü de açabilirler (Laclau. Laclau ve Mouffe. tikelci siyasal kimlikler günümüzde giderek artmakta. Laclau ve Mouffe’a göre. hegemonik pratiklerin “toplumsal›n tamamlanmam›fl ve aç›k karakD Ü fi Ü N E L ‹ M düflünen Laclau ve Mouffe (1992: 73). yaln›zca daima s›n›rl› nitelikteki aktörlerin yürüttü¤ü mücadelelerin eflitleyici etkileri yoluyla pragmatik bir biçimde kurulabilir. Bu taleplerin tutucu bir biçimde eklemlenmeleri de olas›d›r ve ortaya ç›kacak sonuç di¤er her fley gibi hegemonya mücadelesince belirlenecektir. dolay›s›yla hem modernizmin hem de Marksizmin herkes için geçerli evrenselci ilkeleri ya da herhangi bir evrenselci iddia kriz içine girmektedir. Marksizmdeki iflçi s›n›f› gibi. evrensellik art›k. demokrasiyi ve tarihi aç›klayacak evrensel bütünsel ilkelerin imkâns›zl›¤›na da iflaret etmifllerdir. ‘s›n›rlanmam›fl’ bir toplumsal aktörün ayr›cal›¤› de¤ilse. Laclau ve Mouffe. di¤er talepler gibi sosyalist talepler de hegemonya mücadelesinde eklemlenebilir (articulation). 1990: 231). ekonomi ile siyaset aras›ndaki iliflkiyi büsbütün kopararak sivil toplumcu bir siyasetin en önemli temsilcileri olmufllard›r. iflçi s›n›f›n›n öncü k›l›nmas›ndan vazgeçen ve ço¤ulcu bir mücadeleyi hayata geçiren bir politika ihtiyac›n› do¤urur. “iflçi s›n›f›n›n ya da baflka herhangi bir özne konumunun önsel birli¤i ya da ilerici karakteri anlay›fl›n› reddeden bir totalli¤i bozucu ‘eklemlenme ve olumsall›k mant›¤›’ gerektirir” (Best ve Kellner. Bu ideallerin ortaya ç›k›fl› ve iflleyiflinde gerekli olan bofl gösterenlerdir (Laclau ve Mouffe. 2004: 65). aktaran: Coflkun. bu imkâns›z idealler temelinde örgütlenir ve merkezlenir. Hegemonya mant›¤› da. “politikan›n hegemonik terini” gerektirdi¤ini boyutu ancak toplumsal›n aç›k. bu eklemlenme biçimininse bir siyasal parti formunda olmas› gerekmemektedir (Laclau. bir özdeflleflme va bütünleflmeden çok bir yerini alma ve kolaj durumu olarak tarif edilmektedir. Bu anlamda. Postmarksistlere göre. 1998: 237. 1990: 229-30). Toplumlar. dikiflsiz karakteri geliflirken yükseldi¤ine” iflaret etmektedir. ortaya konan talepler bask›c› bir devletin çevreyi koruma ad›na toplumsal alana müdahalesini meflrulaflt›rabilece¤i gibi. Bu anlamda hegemonya. Zira toplumsal›n kapanmas› imkâns›z olsa da kapanma S‹ZDE ideali hala SIRA bir imkâns›z ideal olarak ifllev görür. kimliklerin hegemonya mücadelesi içerisinde oluflturulduklar›n› ve toplumsal öznelere yeni bir kimlik verilirken onlar›n ayn› zamanda ‘kolektif iradeler’ olarak kurulduklar›n› öne sürer.

Bu de¤erler ve hareketler ça¤›nda. ) elefltirel bir Yeni toplumsal hareketler kavram›. özellikle Lenin’in hegemonya kavram›n› k›yas›ya elefltirip ancak yine bir Marksist olan Gramsci’nin hegemonya kavram›n› büyük ölçüde kullanan Laclau ve Mouffe. ›rk. bu iki s›n›f d›fl›nda kalan toplumsal katmanlar ve ara tabakalar›n temel s›n›flar›n hegemonyas› alt›nda yer alaca¤›n› söylemifltir. Laclau ve Moufee. yaflam›n söz konusu alanlar›n› anlamak ve yap›land›rmak için yaln›zca bir “do¤ru”. Gramsci’nin hegemonya kavram›n› “radikallefltirmeyi” hedeflemektedirler. feministler. onaylanmayan ve bast›r›lmaya çal›fl›lan görenek ve hayat tarzlar›n› temsil etmektedirler. politik özne olarak s›n›fsal kimli¤in art›k geçersiz oldu¤u tezine ulaflmaktad›rlar. kendi aralar›ndaki farkl›l›klara ra¤men. politikan›n öznesi olarak s›n›ftan baflka bir “karmafl›k kolektif irade” göstermemifltir. bütünlefltirici. kronolojik bir s›ralamaya de¤il fakat ‘eski’ s›n›f temelli ve ç›kar gruplar›na dayal› hareketlerden bir farkl›l›¤a iflaret etmektedir. Onlara göre Gramsci. ulusal az›nl›klar. toplumun büyük k›sm›n›n. eflcinsel kad›n ve erkekler. Bu tan›mlamadaki ‘yeni’ kavram› ise.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 155 Özetleyecek olursak. ö¤renciler. . bar›fl hareketlerini ve az›nl›k hareketlerini ifade etmek amac›yla kullan›lmaktad›r. bu yeni siyaset anlay›fl›n›n öncüsü oldular. birlefltirici. eflcinseller. nükleer karfl›t› hareketleri. çevre. Yazarlar›n Gramsci’den söz açt›kça s›k s›k baflvurduklar› “tarihsel blok” ise. toplumsal güçler fleklinde birleflmifl çeflitli müttefiklerle bir araya gelmifl hakim bir s›n›f›n hegemonyas›na dayan›r. bireysel yaflam›n kendisiyle ilgili ve yaflam›n de¤iflik biçimlerine dayal› olarak tan›mlanmaya bafllar. Modern toplumun devlet/parti ya da s›n›f ba¤lam›nda gelifltirilmifl. bar›fl. hegemonya kavram›na baflvuran yazarlar Gramsci’nin hegemonya kavram›n› gelifltirmede Lenin’in s›n›f ittifaklar›n›n ötesine geçti¤ini savunmaktad›rlar. hegemonya kavram›n› olufltururken iki yeni ve temel yer de¤ifltirme yapm›flt›r: Birinci olarak ideolojinin maddi bir temeli oldu¤u. Bu hegemonyan›n kayna¤›n› ald›¤› maddi temel ise söz konusu s›n›f›n ekonomik gücünden baflka bir fley de¤ildir. etnik kimlik. YEN‹ TOPLUMSAL HAREKETLER 1960’lar›n sonlar›ndan itibaren Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleflik Devletleri’nde yerli halklar. Kad›n. siyaset.7. 1960’l› y›llardan bafllayarak Bat› sanayi toplumlar›nda oluflan “yeni de¤erler” ve “yeni toplumsal hareketler” yeni bir siyaset ve siyasal eylemlilik anlay›fl›na yol açt›. Asl›nda onlar. yaln›zca temel s›n›flar›n -burjuvazi ve proletarya. 2010: 136). özellikle feminist hareketi. Yeni toplumsal hareketler paradigmas› alt›nda temellendirilen bu hareketlerin “yenili¤i” kimlik temelli olmalar›ndan kaynaklanmaktad›r (aktaran: Kubilay. “gerçek” ve “normal” yol oldu¤u biçimindeki tektiplefltiren ya da asimile eden bask›s›na karfl› direnmektedirler (Parekh. Gramsci. Oysa. eski ve yeni göçmenler. insan haklar› ve cinsel kimlik sorunlar› etraf›nda örgütlenen toplumsal hareketler. ekoloji hareketini. Gramsci’nin. refah devletinin ve Fordist/Keynesyen ekonominin sa¤layabilece¤i politikalar›n ötesinde. Böylece 1970’lerde ve 80’lerde önemli bir hareketlilik yakalam›fl olan bar›fl eylemcileri. 2002: 1). Laclau ve Mouffe’un iddia etti¤inin tersine Gramsci. Gramsci’nin yapt›¤›n› söyledikleri bu kavramsallaflt›rmadan hareketle. anti-nükleer.hegemonik güç olabilece¤ini. kendilerine özgü bir hegemonya tan›m› oluflturmaya çal›flmaktad›r. liberalizm vb. Bu gruplar toplumdaki bask›n kültürden farkl› olan. belli bir merkezden hareket eden ve sorunlara global çözümler bulmaya çal›flan siyasal söylemlere (baflta Marksizm. etnik az›nl›klar gibi “özne konumlar›”n›n hegemonya oluflturmada “s›n›f”›n yerini ald›¤›n› savlamaktad›rlar. bu nedenle kolayca üstyap›sal olarak yorumlanamayaca¤› ve ikinci olarak da politik öznelerin art›k s›n›flar de¤il “karmafl›k kolektif iradeler” oldu¤udur. Sözü edilen gruplar birbirinden oldukça farkl› gündemlere sahip olmakla birlikte. feministler gibi farkl› gruplar›n bafl›n› çekti¤i bir dizi düflünsel ak›m ve politik hareket ortaya ç›km›flt›r. evrensel politikalara dayal›. çevreciler. Ünite .

. Offe). kimlik. Yeni toplumsal hareketleri siyasetin merkezine alan Postmarksizm kuram›n› SIRA S‹ZDE s›n›f kategorisinden farkl› olarak. çevrecilik. bireysel. kimlik. Bu geliflmeler çerçevesinde s›n›f çat›flmas› yerini. özerklik ve iyi yaflam sorunlar›n› merkeze almakt›r. ço¤u zaman. Postmodernizmin ve D‹KKA T post-yap›salc›l›¤›n temel varsay›mlar› için kitab›n›zda postmodernizmin ve post-yap›salc›l›¤›n anlat›ld›¤› üniteleri gözden geçiriniz. Yeni toplumsal ‹ N T E R N E T hareketlerin geliflimi genellikle ileri kapitalizmin ya da geç modern dönemin ürünü olarak görülmektedir. 1993: 131). 3. kat›l›m ve insan haklar› vb. cinslerin eflitli¤i. D‹KKAT SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ DÜfiÜNEL‹M K S‹ O T RA U P 6 Postmarksizm ve Postmodernizm aras›ndaki belli bafll› benzerlikler ve farkl›l›klar› tart›fl›n›z? SIRA S‹ZDE Yeni toplumsal hareketlerin ortaya ç›k›fl› afla¤›daki dört toplumsal süreçle AMAÇLARIMIZ D Ü fi Ü N E L ‹ M aç›klanmaktad›r: 1. özerklik. düflünce ve eylem odaklar› olmalar›ndan gelmektedir. çevre. geçmiflin nesnel s›n›f ç›karlar›na dayal› olarak hareket eden iflçi s›n›f› hareketlerine karfl›l›k. Buna göre. 1998). genel olarak. Kapitalizmin ileri aflamas› olarak ya da endüstriyel toplumun geliflmifl aflamas› olarak kimi yazarlar “post-endüstriyel toplum” (Bell. Bunun yerine. kimileri “a¤ toplumu” (Castells) ya da daha genel olarak “enfor- SIRA S‹ZDE D‹KKAT TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE ‹NTERNET AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON Yeni toplumsal ‹NT E R N E T hareketlerin hedefi ekonomik eflitsizlikten do¤an çat›flmalar› dile getirmek yerine. kimlik. ve farkl› kimliklerin meflrulu¤unu ve özgünlü¤ünü savunan bir kimlik politikas› ve ço¤ulcu siyaset anlay›fl›d›r denilebilir. a¤›rl›kl› olarak kültür. Piore ve Sabel). D Ü fibelirsiz Ü N E L ‹ ve M ço¤ul tekil. bu hareketlerin temelinde bir s›n›f perspektifi de¤il. K ‹ “örgütlü T A P kapitalizm”den “örgütsüz kapitalizm”e geçiflin sonucu olarak ortaya ç›km›fl. ortaya ç›kan DÜfiÜNEL‹M yeni toplumsal hareketlerin ço¤ullaflmas› ve boyutlanmas› gerçekli¤ini kavramak için. Zaten Postmarksizm kuram›n›n. Bu yeni toplumsal hareketlerin. burada da tam bir kavram netli¤i yoktur.Tnitelikli yaflam meselelerini koyan hareketler olarak ele al›nmaktaELEV‹ZYON d›r. sosyalist hareketlerle ba¤lant›s› olmad›¤› ve emek sermaye çat›flmas›n›n d›fl›nda kalan bir dizi muhalif grubu kapsad›¤› düflünülmektedir (Dursun. Ne var ki. kimliklerin bulunmas›d›r. E¤itimli bir yeni orta s›n›f›n geliflmesi. ürün farkl›laflmas›n›n yüksek ve TELEV‹ZYON üretim süresinin daha k›sa olmas› anlam›na gelmektedir). S O R U gözle bak›lmaya bafllanm›flt›r. Teknolojik geliflmelerin ve endüstriyel büyümenin yaratt›¤› yeni sorunlar. kimileri “programlanm›fl toplum” (Touraine). kad›n sorunlar› ‹NT E R N E T etraf›nda somutlaflan daha toplumsal çat›flmalara b›rakm›flt›r. kimileri “örgütsüz kapitalizm” (Urry. postmodern ve post-yap›salc› argümanlar› kullanarak Marksizmin radikal bir S O R U flekilde yeniden yap›lanmas› çabas› oldu¤u iddia edilmektedir. Yeni toplumsal hareketler. Bu hareketler protestonun s›n›fla ilgili de¤il kimlik ve farkl›l›klarla ilgili yeni bir biçimini sunar ve ileri endüstriyel toplumlar›n özelliklerini yans›t›r. Özellikle 1960’l› y›llardan itibaren. “farkl›l›klar›n tan›nmas›” temelinde geliflen yeni bir siyaset anlay›fl› ortaya ç›kt› (Keyman. üretimin teknolojik gelifl‹KKAT melerDsayesinde daha az maliyetli olmas›. bar›fl. S›n›f SIRA çat›flmalar›ndan farkl› olarak ortaya ç›kan yeni toplumsal çat›flma biS‹ZDE çimleri. AMAÇLARIMIZ 4. üretim yap›s›nda esnek üretime do¤ru gerçekleflen de¤iflimler (Esnek üretim.156 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Yeni toplumsal hareketlerin “yenili¤ini” sa¤layan esas SIRA S‹ZDE unsur. Kapitalizmin yeniden yap›lanmas›yla birlikte. yeni toplumsal hareketlerin “yenili¤i” s›n›f çat›flmas›na dayanmayan bireysel. K S‹ OTR AU P 2. merkezine da¤›t›m meseleleri yerine kültür. “endüstriyel toplumdan” “postendüstriyel topluma”. yaflam›n farkl› biçimlerinin post-modern yapan. s›n›flara dayal› politikalar güçten düflerken “öteki” çat›flma biçimleri ve yeni toplumsal hareketler olarak adland›r›lan farkl› çeliflkilere dayal› politik hareketler çoktan belirmeye bafllam›flt›.

“hegemonya”. Marksizm tarihin özünü ve anlam›n› kavramada sadece s›n›f mücadelesi ve onun kaynakl›k etti¤i antagonizmalar olan emek-sermaye çeliflkisi analizi art›k günümüz toplumlar›nda yeterli olmamaktad›r. Özellikle sosyalist blok ülkelerinin 1989’dan sonraki çözülmesi süreciyle birlikte.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 157 masyon toplumu”. farkl› kimliklerin ço¤ul taleplerini birbirine söylemsel olarak eklemlemeyi sa¤layan hegemonik bir performans olmaktad›r. özellikle sosyoloji ve siyaset biliminde yaratt›¤› etkiyi Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe’un çal›flmalar›na borçludur. Baflka flekilde söylecek olursak. sosyalist politika ve ekonomi politi¤i ça¤›n demokratik ve insan haklar› söylemiyle müzakereye ça¤›ran “sosyalist bir demokrasi” iddias›na dayanan “Radikal Demokrasi” projesidir. Bu anlamda Postmarksizm. Postmarksizme ve onun radikal demokrasi projesine göre. Bunu yaparken Postmarksizm asl›nda siyasetin. radikal demokrasi ideallerinin uygulanma alanlar› olarak görülmektedir. ekonominin tüm toplumsal yaflam› belirledi¤ini savunan ekonomik-belirlenimci (determinist) ve iflçi s›n›f›n›n da toplumsal de¤iflmede devrimci rol oynamas› gerekti¤ini savunan Marksist anlay›fl› elefltirmekte ve Marksist teorideki bu determinist anlay›fl› de¤ifltirmeye çal›flmaktad›r. 1989 sonras›nda sendikalar›n ve iflçileri merkeze alan s›n›f politikalar›n›n siyasette a¤›rl›¤›n› kaybetti¤i bir dönemde etkili hale gelmifl olan Postmarksizm. siyaset gündeminin merkezine ço¤ulculuk. Laclau ve Mouffe’un radikal demokrasi projesinin. Postmarksizm. kavramlar› esas alan ekonomi-politik perspektifin yerini. Laclau ve Mouffe yay›nlad›klar› Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Bir Demokrasiye Do¤ru (Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democracy) kitap baflta olmak üzere di¤er çal›flmalar›yla Postmarksist bir siyasal tasar›m›n temellerini atm›fllard›r. “postfordist toplum”. Klasik Marksizmin sahip oldu¤u s›n›f-eksenli yaklafl›m. Marksist teorinin öncelik verdi¤i s›n›f analizinin. sosyalizme politik bir devrim ile ulafl›laca¤› gibi temel kabullerini sorgulamakta ve reddetmektedir. Postmarksist kuramc›lar. kimlik ve farkl›l›k. “s›n›f mücadeleleri” vb. Marksizmin ekonomik ve politik eylemlerin temeli olarak kabul etti¤i s›n›f anlay›fl›n›n d›fl›na ç›kmay› öneren Laclau ve Mouffe. Marksizmin s›n›f anlay›fl›ndan kopmam›z acilen gereklidir. ekonomiden ve s›n›fsal iliflkilerden uzaklaflt›r›lmas›n› savunmaktad›r. anti-kapitalist bir yaklafl›ma da sahip de¤ildir. “tarihsel materyalizm”. “post-modernizasyon” gibi kavramlar› kullanmaktad›rlar.7. Bu sava göre. çünkü onlar kapitalizm-sonras› bir topluma geçildi¤i kabulünden hareket etmekte- Postmarksizm. Marksizmin tekçi öznesi s›n›f yerine anonim özneler koyarak. kendi teorik ve eylem nesnesini ciddi biçimde s›n›rland›rd›¤›n› ve bundan vazgeçmesinin gereklili¤ini savunmaktad›rlar. özne konumlar› ve birey gibi kavramlar› oturturlar. iflçi s›n›f›n›n öncülü¤ü. solun program›n› mutlak olarak s›n›ftan ar›nd›rma çabas›ndad›r. iflçilerin merkezde oldu¤u ve s›n›f mücadeleleri analizine dayand›r›lan Marksizmi liberalizmle bar›flt›rmak ve uzlaflt›rmak aray›fl›nda olduklar› söylenebilir. Temelde bu siyasal tasar›m. Genel olarak. günümüzde art›k iflçi s›n›f›n› temel alan s›n›f politikalar›n›n sonuna gelindi¤i ve bunun yerini söylem yoluyla bir araya getirilmifl çeflitli toplumsal öznelerin demokratik mücadelelerinin ald›¤›d›r. kapitalizmin yaratt›¤› sars›c› geliflmelerle karmafl›klaflan toplum yap›s›n› ve yükselen yeni toplumsal hareketleri anlamaya yeterli de¤ildir . Ünite . Marksizmin. Çünkü. Dolay›s›yla. devlet. demokrasi ve toplumsal de¤iflim süreçleri üzerine yap›lan çal›flmalarda art›k “iflçi s›n›f›”. . kendi öncüllerini buldu¤u ve sol için bir imkan olarak gördü¤ü “68” hareketinin tafl›d›¤› idealler ile sosyalizm aras›ndaki hegemonik ba¤› tamamen reddederek. Buna karfl›l›k. tarihi de¤ifltirecek bir siyasal özne olarak iflçi s›n›f›n›n kendisi tarih olmufltur. Bu çerçevede de¤erlendirilen yeni toplumsal hareketler. “radikal demokrasi” ve bu kavramsallaflt›rmalar›n dayand›¤› teorik çerçeve olarak Postmarksizme b›rakt›¤›n› iddia etmektedirler. Klasik Marksist teoriden farkl› olarak Laclau ve Mouffe’un ortaya koyduklar› anlay›fl. Postmarksizmin temel iddias›. baz› sosyoloji ve siyaset bilimi teorisyenleri. Yeni toplumsal hareketlerin ortaya ç›kmas›yla birlikte siyaset de art›k s›n›flar aras›ndaki mücadelelerin flekillendirdi¤i bir eylem de¤il. özellikle “kimlik ve fark siyaseti”.

tekil özneler olarak farkl› kimlikler çekirdek yap›lar olarak siyaset ve toplumsal iliflkilerin temeline yerlefltirilmifltir. Laclau ve Mouffe. dirler. otoriteryan. Bu anlamda yeni toplumsal hareketler. tekil kimlikler ve özne konumlar› olarak tan›mlanabilecek de¤iflik türde yeni toplumsal hareketlerdir. Laclau’nun (2006: 112) ifadesiyle söyleyecek olursak. Çünkü bu eklemlenme sayesinde herhangi bir hareket muhafazakar. 1992: 206-208). toplumsal hayat›n metalaflmas›na. Siyaset. Postmarksist kuramc›lar. aktaran: Coflkun. sosyoloji ve siyaset biliminin temel konusunun Marksizmdeki s›n›f çat›flmalar›n›n yerine heterojenli¤in olmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›rlar. bunun yerine çoklu kimlik ve farkl›l›klar› ve dolay›s›yla Bat› Avrupa’da geliflen yeni toplumsal hareketleri siyasetin yeni özneleri olarak kabul etmektedir. Ama as›l önemlisi. 2004: 136). Tarihin motoru art›k s›n›f mücadeleleri yürüten iflçi s›n›f› de¤il. (Laclau ve Mouffe. bu hareketlerin iktidar› ele geçirmek gibi bir amaçlar› ve perspektifleri bulunmamaktad›r.158 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Yeni toplumsal hareketler. 1992: 196). yeni toplumsal hareketler “ideoloji ve amaçlar” aç›s›ndan ekonomik yeniden da¤›t›m meselelerine odaklanmaktan çok yaflam kalitesi ve yaflam biçimleri üzerine vurgu yapmakta. s›n›f mücadelesinin “yerini almakta”. burjuvazi ve proletaryan›n farkl›laflt›¤›n› ve çal›flanlar›n üretici kimliklerinden çok tüketici. bürokratikleflmesine ve homojenlefltirilmesine karfl› direniflin ifadesi olarak ortaya ç›kt›¤›n› öne sürmektedirler. Siyaset böylece s›n›flar aras› mücadelelerin flekillendirdi¤i bir eylem de¤il. Daha çok. “kat›l›mc›lar” aç›s›ndan ise orta s›n›f bireyleri. 2001). özgürlükçü. Yeni toplumsal hareketlerin toplumsal temelini s›n›fla de¤il. Marksizmin makro ölçekli s›n›f gibi kollektif özneleri yerine. Bu anlamda Marksizmin tekçi öznesi olan s›n›f yerine ço¤ul kimlikler ve özne konumlar›n› getirmifllerdir. toplumsal hayat›n metalaflmas›na. 1992: 201). Postmarksist teorisyenler. yeni toplumsal hareketlerin. s›n›fsal bir perspektifi terk ederek. gençleri ve yüksek e¤itim alm›fl bireyleri kapsayan hareketler olarak de¤erlendirilir (Pichardo. Laclau ve Mouffe’a göre yeni toplumsal hareketler. siyasetin ve toplumsal de¤iflimin dönüfltürücü özneleri proleterya veya iflçi s›n›f› de¤il. bürokratikleflmesine ve homojenlefltirilmesine karfl› direniflin ifadesi olarak ortaya ç›km›fl (Laclau ve Mouffe. Ne var ki. bir kimli¤e bürünebilir. ço¤ul taleplerin bir araya getirilip eklemlendi¤i bir dü¤üm noktas›d›r. siyaset rastlant›sal olarak eklemlenmelerin gerçekleflti¤i bir dünyad›r (“the world of contingent articulations”). 1992: 201) olmas›na ra¤men. sivil toplumda özerklik ve eflitsizliklerin giderilmesi türünden kültürel bir tak›m talepleri dillendirmektedirler. bu hareketlerin herhangi bir ideolojiyle eklemlenme biçimleridir. yeni toplumsal hareketler toplumu bir bütün olarak dönüfltürebilme anlam›nda ayr›cal›kl› bir konuma sahip de¤ildir. çeflitli gruplar›n rastlant›sal olarak bir araya gelmesiyle yap›lan bir performans olarak anlafl›lmaktad›r. iktidar› ele geçirip devrim yapmak gibi bir perspektife sahip de¤illerdir. Buna göre. s›n›fl› toplumun kapitalizmin karakteristik bir unsuru olmaktan ç›kt›¤›n›. Bu anlamda. fakat hareketi tan›mlayan farkl› de¤erler ve ideolojilerle özdefllefltirir. 1997. 1992: 9). belirsiz tekil özneler ve kimlikler olmak durumundad›r. Bu . s›n›rlar›n› tam olarak tan›mlayamad›¤›m›z belirsiz. “yap›s›” aç›s›ndan lidersiz ya da dönüflümlü bir liderlik anlay›fl›n› kabul eden. toplumda böyle bir konuma sahip olan bir hareketten ya da özneden bahsedilemez (Laclau ve Mouffe. Bu anlamda yeni toplumsal hareketler. Daha do¤rusu. sosyalist vb. Laclau ve Mouffe. Bu yeni toplumsal hareketlerin iktidar› ele geçirmek gibi bir amaçlar› yoktur. dolay›s›yla da s›n›f politikas› afl›lmaktad›r (Savran. yukar›da bahsetti¤imiz yeni tabiyet biçimlerini sorgulamaktad›rlar ve onlara yeni olma özelli¤ini veren fley de budur (Laclau ve Mouffe. s›n›f hareketlerinden farkl› olarak toptan bir siyasal ve toplumsal dönüflümü sa¤lamak. yurttafl ya da az›nl›k kimlikleri ile tan›mlanan özne konumlar› edindiklerini öne sürmektedirler (Kaygalak.

7. geleneksel din ve ahlak anlay›fllar›n›n bir elefltirisini yaparak ortaya ç›km›fl ve daha çok kültürel ve kimliksel problemleri öne ç›karan hareketler olarak de¤erlendirilir. ancak zaten var olan fikir ve de¤erlerin radikallefltirilmesi olarak anlamak mümkündür (Coflkun. Postmarksist yaklafl›m›n sosyalizme alternatif sunan kurumsal bir çabas› olarak de¤erlendirilebilir.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 159 hareketler. refah devletinin. her fleyden önce. 1992: 196). Radikal demokrasi siyasetini. yeni tabiyet biçimlerini sorgulamaktad›rlar ve onlara yeni olma özelli¤ini veren fley de budur (Laclau ve Mouffe. iflçi s›n›f›n›n yerine “halk” ya da “sivil toplumu” geçirerek ve halk-devlet çeliflkisinin de ekonomik de¤il fakat siyasal bir mücadele oldu¤unu vurgulayarak. . Postmarksist kurama göre. söylem teorisi çerçevesinden Marksizm sonras› bir bak›fl aç›s› ile günümüz toplumlar›nda siyasetin ve yürütülecek hegemonya mücadelelerinin niteli¤ine iliflkin tezlerini gelifltirirler. Ancak. Ayr›ca. Ünite . liberal kapitalizmde tatmin edilemeyen. toplumsal de¤iflimde öncü olabilecek önceden verili herhangi bir kimlik veya s›n›f yoktur. demokrasi mücadelesi için “yeni toplumsal hareketleri” öne ç›karmaktad›rlar. 2004: 67). özselcili¤i reddeden ve siyasal mücadelelerin hedefini ve alan›n› söylemsel stratejiler yoluyla eklemlenen (articulate) özne konumlar›ndan yürütülecek hegemonya mücadeleleri olarak tan›mlayan bir projedir. Marx’›n toplumsal de¤iflimi sa¤layacak temel aktör/özne olarak gördü¤ü iflçi s›n›f› yerine yeni toplumsal hareketleri koyarlar. demokratik idealler olan eflitlik ve özgürlüktür. kapitalizmin dönüflümünü mümkün gören radikal demokrasi projesi. Radikal demokrasi projesi. istikrars›z. POSTMARKS‹ZM VE RAD‹KAL DEMOKRAS‹ S‹YASET‹ Radikal demokrasi projesi. ‹lginç olan. çünkü örgütleyici ilkeleri. Bu durumda radikal demokrasi. eylem ve örgütlenme tarz› aç›s›ndan da merkezili¤in ve tekçili¤in karfl›s›nda farkl›l›¤›n ve ço¤ulculu¤un vurguland›¤›. Marksizmin iddia etti¤i gibi ekonomik durum gibi nesnel toplumsal belirlenimlerin ve konumlar›n kendili¤inden politik özneleri vermedi¤ini iddia etmektedir. Postmarksizm. iliflkisel ve ço¤uldur. hepsi birbirine eflde¤er demektir. Bu anlamda siyasetin ve toplumsal de¤iflimin öncüsü say›labilecek hiçbir ayr›cal›kl› kimlik ve özne yoktur. politik özneler rastlant›sal kimliklere dönüflmüfltür. sivil toplumda özerklik ve eflitsizliklerin giderilmesi türünden kültürel bir tak›m talepleri dillendirmektedirler. Bu kitapta Laclau ve Mouffe. sabitlenemez. Postmarksistler. Bu anlamda yeni toplumsal hareketler. uçucu.vazgeçtikleri söylenebilir. kad›n dernekleri. gevflek. Yeni toplumsal hareketler. Çünkü art›k tüm kimliklerin konumlar› de¤iflken. sivil toplumu dönüfltürecek siyasal partilerden çok yeni toplumsal hareketlerin gücüne dayanan liberal-demokratik bir toplum önerirler. daha çok. tabiiyet iliflkisine karfl› yürütülen her türlü mücadeleyi kapsar fakat onlarla s›n›rl› de¤ildir. Bunlar halen modern kapitalist devletlerin egemen gruplar›n›n retori¤indeki mevcut ideallerdir. çevreci dernekler ve eflcinsel hareketler aras›nda hiçbir öncelik/sonral›k iliflkisi yoktur. Dolay›s›yla yeni toplumsal hareketler sosyalist ideolojinin. liberal deToplumsal bir devrime gerek duymayan. Öyleyse. Yeni toplumsal hareketlere iliflkin olarak Laclau ve Mouffe’un söyledikleri en iyi biçimde. modernleflme sürecinin. toplumdan radikal bir kopufl gerekti¤i fikrinden -devrimci anlay›fltan. Aksine. radikal demokrasi projesi. liberal demokratik ideolojiyi reddetmek yerine onu ço¤ul bir demokrasi do¤rultusunda derinlefltirme ve geniflletme siyaseti olarak tan›mlanabilir. örne¤in bir iflçi sendikas› ile di¤er sivil toplum kurulufllar› aras›nda. Laclau ve Mouffe. Sonuç olarak. hiyerarflik olmayan yap›lara dayan›r. Postmarksistler. Hegemonya ve Sosyalist Strateji’den hareket ederek anlafl›labilir. Bu ayn› zamanda Marksizmle bir kopufltur. radikal demokrasi projesinin.

Laclau ve Mouffe postmodern ve postyap›salc› argümanlar› izleyerek. onu radikal ve ço¤ul bir demokrasi do¤rultusunda derinlefltirmesi ve geniflletmesi önerilmektedir (1992: 216). Radikal Demokrasi stratejisi. özcü bir totalite anlay›fl›ndan ve bütünlüklü bir özne mitinden vazgeçmemiz gerekti¤ini iddia etmektedir. politik alanlar›n ve öznelerin ço¤ullaflt›¤›n› ve bu ço¤ullu¤un indirgenemez bir karaktere sahip oldu¤unu iddia eden. toplumsal›n tamamlanmam›fl ve aç›k bir karakteri oldu¤undan hareket eden. Laclau ve Mouffe post-yap›salc› ve postmodernist ak›mlar›n etkisinde kalarak bir radikal demokrasi projesi önermifllerdir. Bu içeri¤iyle de belli toplumsal kategorileri politik ve epistemolojik ayr›cal›klarla donatan. Çünkü yazarlara göre. Radikal Demokrasi projesinin sosyalizm hedefini de içerdi¤ini belirten Laclau ve Mouffe. Keyman. di¤er eflitsizliklerin de ortadan kald›r›lmas›n›n izleyece¤i fikri reddedilmektedir (1992: 235). Mouffe’a (1994) göre. sosyalizmin de bu tasar›n›n bileflenlerinden biri oldu¤unu belirtmektedirler (1992: 219). kapitalist üretim iliflkilerinin son bulmas›. Radikal Demokrasi stratejisi. Ayd›nlanman›n soyut evrenselcili¤inden. 2000: 89. Liberal demokrasinin evrenselcili¤i ve ak›lc›l›¤›n› elefltirmekle birlikte Laclau ve Mouffe’a göre. Laclau ve Mouffe’a göre s›n›fç›l›k. bir toplumsal devrim program›na baflvurmaks›z›n kapitalizmin dönüflümünü olanakl› gören anlay›fl› solun yeni paradigmas› olarak görmektedir. 1998: 205) ibarettir. solun görevi. 2001: 54) Dolay›s›yla. ekonomizm ve bunlar›n nihai çekirde¤ini oluflturan devrim. tersine. 1992: 216. saydam ve dikiflli bir varl›k olarak özne kategorisinin terk edilmesi ve farkl› özne konumlar› temelinde oluflmufl antagonizmalar›n tan›nmas› Radikal Demokrasi nosyonuna ait teorik zeminin ilk koflullar›d›r. “radikal demokrasi” olarak adland›r›lan ve köklü bir flekilde özgürlükçü ve klasik solunkilerle karfl›laflt›r›lamayacak ölçüde büyük hedefleri oldu¤u iddia edilen yeni bir politik tasavvurun iki temel dayana¤› olarak gösterilmektedir (1992: 187). Bunun yan› s›ra. Bu noktada. ancak post-kapitalist argümanlardan hareket ederek sosyalizmin bugüne kadarki kavran›fl› içinde önemli yer tutan proletarya diktatörlü¤ü kavram›n› da reddetmektedirler. çat›flma kavram›n› yok ederek s›n›f sistemine dayal› tüm perspektifleri ortadan kald›ran Mouffe’un bu anlay›fl›. birey merkezli haklar› temel alan ve evrensellik ilkesini tan›mayan bir hegemonik tasar›dan ibarettir. bireyin insani kapasitelerini gerçeklefltirme özgürlü¤ünü savunan ahlaki bir ilke olarak liberalizm bugün her zamankinden daha fazla geçerlidir (1992: 226). mokrasiyi “radikal ve ço¤ulcu bir demokrasi do¤rultusunda derinlefltirmek ve geniflletmek” ten (Laclau ve Mouffe. evrenselci klasik sosyalizm söyleminden farkl›laflt›¤›n› iddia etmektedir (Kaygalak. 1994: 196). Yazarlar. Liberal Demokratik ideolojiyi reddetmek yerine. ayr›cal›kl› kopufl noktalar›n›n reddedilmesi ve toplumsal›n ço¤ullu¤unun ve belirlenmemiflli¤inin kabul edilmesi. Örne¤in radikal demokrasi projesinin konumuna bakt›¤›m›zda. özcülü¤ü ve özne mitini terk etmeyi gerektirdi¤ini ileri sürmüfllerdir (Mouffe. sadece liberal demokrasinin bir üst projesi olarak de¤erlendirilmektedir. liberal demokratik gelenek . tabiiyet iliflkilerinin kökünde bulunan kapitalist üretim iliflkilerine son vermenin gereklili¤ine inanan Radikal Demokrasi tasar›s›n›n sosyalist bir boyut içerdi¤i de aç›klanmaktad›r.160 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Liberalizme ve Marksizme bir alternatif olarak sunulan radikal demokrasi siyaseti. Sonuç olarak. devletçilik. liberal demokrasiye karfl›t bir söylem olmas›na ra¤men. Ancak. Buna karfl›l›k. radikal demokrasi projesinin evrenselcili¤i. Giddens. onu radikal ve ço¤ul bir demokrasi do¤rultusunda derinlefltirmek ve geniflletmek olabilir. bütünsel. Liberal Demokratik ideolojiyi reddetmek de¤il. radikal bir demokrasinin gerektirdi¤i ço¤ulluk ve aç›lma ile ba¤daflmayan bir perspektiftir (1992: 218).

Chantall Mouffe ve William Connolly taraf›ndan gelifltirilen. onun derinlefltirilmesini de önermifl olmaktad›r. radikal ço¤ulcu demokrasinin temel niteliklerinden biridir (Keyman. Haklar› bireyci bir çerçevede de¤il. Seyla Benhabib ve John Rawls taraf›ndan. radikal demokrasi için merkezi sorun. s›ras›yla “müzakereci demokrasi” ve “agonistik demokrasi” (çat›flmal› ço¤ulculuk) teorileri. kimlikleri bast›r›lan gruplar aras›ndaki olumsall›klar› kullanarak. ‹flte yaln›zca bu koflullar alt›nda iktidara karfl› yap›lan mücadeleler hakikaten demokratikleflir (Mouffe. devlet ve devlet kurumlar›n› içeren siyasal düzeyde de¤il. aksine liberal demokratik de¤erleri radikal ve ço¤ul bir demokrasi do¤rultusunda derinlefltirmek ve geniflletmektir. Öyle ki. örne¤in anti-›rkç›l›k. Jürgen Habermas. Bu ba¤lamda teorilefltirilen radikal demokrasi. hak aray›fllar›n›n bireyci bir çerçevede de¤il demokratik haklar aray›fl› olarak yerini bulabilece¤ine vurgu yapm›fllar ve bunun da çok say›da demokratik mücadelenin eklemlenmesinin sonucu olarak geliflebilecek bir hegemonya sonucu gerçekleflebilece¤ini vurgulam›fllard›r. kolektif bir eylemi ortaya ç›karacak söylemsel koflullar›n tan›mlanmas›d›r. Son olarak. Çünkü mesele yaln›zca verili ç›karlar aras›nda bir ittifak oluflturma meselesi de¤il. Radikal demokrasi anlay›fl›. ama bu proje modernitenin demokratik projesini izlemeyi ve derinlefltirmeyi bir görev olarak önüne koymufltur. demokratik de¤erlerin bir hegemonyas›d›r ve bu da demokratik pratiklerin ço¤alt›lmas›n›. 1994: 192). Ancak. 1994: 193). bu iliflkilerin siyasal iliflkiler olarak alg›lanmas›. Marksist elefltirilerin demokrasi penceresinden yeniden oluflturulmas›n› ve farkl›/yeni sosyal hareketlerin yaklafl›mlar›n›n dikkate al›nmas›n› önermektedir. tam da bu güçlerin kimliklerini dönüfltürme meselesidir. Bu mücadeleler kendiliklerinden yöndefllik içine girmez ve demokratik eflde¤erlikler yaratabilmek için farkl› gruplar›n kimliklerini dönüfltürecek yeni bir “ortakduyu” (common sense) gereklidir. Radikal Demokrasi projesini ortaya koyan Postmarksist anlay›fl›n amac› liberal demokrasiyi ve onun burjuva de¤erlerini ve ideolojisini terk etmek de¤il. Radikal demokrasi projesi.7. ‘demokrasiyi demokratiklefltirmek’ düflüncesinin dayand›¤› temel ilke olarak gösterilebilir. “Müzakereci demokrasi” teorisi si- . böyle bir görev. E¤er radikal demokrasinin görevi asl›nda demokratik devrimi derinlefltirmek ve çeflitli demokratik mücadeleleri birbirlerine ba¤lamaksa. Ünite . bir özne-konumlar› ço¤ullu¤unun demokratik matris yoluyla oluflturulmas›na el verecek flekilde çok daha çeflitli toplumsal iliflkiler içinde kurumlaflt›r›lmas›n› gerektirir. Radikal demokrasi projesinin baflar›s›n› hiçbir fley garantilemez.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 161 bir çok yoruma aç›kt›r ve radikal demokrasi di¤er stratejilerden yaln›zca biridir. 2000: 73). ‹flte bu flekilde. Mouffe. bu ortakduyu sayesinde her grubun talebi öbürlerininkiyle demokratik eflde¤erlilik ilkesi uyar›nca eklemlenebilir. anti-cinsiyetçilik ve anti-kapitalizmin müflterek eklemlenmesine izin verecek yeni özne-konumlar›n›n yarat›lmas›n› gerektirir. di¤er bir deyiflle. farkl› özne konumlar›n›n kat›l›mc›l›¤›n sa¤lanmas›yla demokraside radikal bir geçiflin/dönüflümün sa¤lanmas›. di¤eri Ernesto Laclau. demokrasiyi savunmaya ve demokrasinin uygulanabilirlik alanlar›n› yeni toplumsal iliflkileri kapsayacak flekilde geniflletmeye çal›flmaktad›r. “demokratik haklar” olarak gören radikal demokrasi projesi. liberal demokratik gelene¤in ö¤eleri aras›nda çok say›da demokratik mücadelelerin eklemlenmesinin sonucu olacak yeni bir hegemonya yaratacakt›r (Mouffe. Agonistik Demokrasi Liberal demokrasinin daha fazla gelifltirilmesi olarak formüle edilen radikal demokrasi kuramlar› iki bafll›k alt›nda incelenebilir: Biri. radikal demokrasi kuramc›lar›. siyasall›¤›. Son olarak. Mouffe’a göre ihtiyac›m›z olan fley. demokrasiyi savunmakla kalmay›p. toplumsal ve bireysel iliflkiler içinde görür.

162

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

vil toplum alan›n›, kamusal alanda siyasi ve ahlaki aç›lardan özgür ve eflit bireylerin rasyonel bir diyalog ile konsensüse varabilecekleri bir alan olarak kavrar. Buna ba¤l› olarak, “müzakereci demokrasi” teorisi iki nedenle yeni toplumsal hareketler ile iliflkilendirilmektedir: Bu hareketler (a) müzakere yoluyla ortak bir konsensüse varabilmenin ve kamusal konuflman›n gerçekleflmesinin koflullar›n› yaratmaktad›rlar ve (b) yaflam alan›na yönelik taleplerde bulunmaktad›rlar (Benhabib, 1999). Di¤er taraftan, Laclau ve Mouffe’un ortaya att›¤› “agonistik demokrasi” modeli, kamusal alandaki iliflkileri kimlik ve fark temelinde kurarak, ortak bir konsensüse varmak yerine çat›flmac› bir “kimlik siyaseti” gelifltirme gereklili¤ine vurgu yapar. Bunun nedeni ise, II. Dünya Savafl› sonras›nda geliflen yeni hegemonik formasyonun, toplumsal iliflkilerin metalaflmas›na, bürokratikleflmeye ve homojenleflmeye neden olmas›d›r (Laclau ve Mouffe, 1992). Bu çerçevede düflünüldü¤ünde, yeni toplumsal hareketler Laclau ve Mouffe taraf›ndan bu üç etkene karfl› olarak geliflmifl hareketler biçiminde de¤erlendirilir (1992: 201) ve bu hareketler ayn› zamanda kimlik ve fark temeline dayal› agonistik bir demokrasinin gelifltirilmesinin koflullar›n› yarat›rlar (Coflkun, 2004: 6). Radikal demokrasi, sürekli olarak ço¤ulcu bir yap›dan dem vursa da; amac›n›n kabul edilebilir bir fikir birli¤i sa¤lamaktan öte farkl› gruplar için farkl› zeminlerde çözümler üretebilme gereklili¤i oldu¤unu savunur. Bu yönüyle, Laclau ve Mouffe, Habermas’›n uzlaflmac› demokrasi anlay›fl› yerine antagonistik yani çat›flmac› bir demokrasiyi önermektedir. Chantal Mouffe verdi¤i bir röportaj›nda, Habermas gibi “uzlaflmac›” liberallere karfl› ç›kt›¤›n› ve ‘çat›flman›n her daim var olaca¤›n› söyleyerek, radikal demokrasi içinde “çat›flmac›” bir siyaset bilimi teorisi önerdiklerinin alt›n› çizmektedir. Laclau ve Mouffe, “siyasetin yeni ba¤lam›n›” kimlik siyasetinin oluflturdu¤unu ileri sürerek, “agonistik demokrasi” (“çat›flmac› ço¤ulculuk”) ad›n› verdikleri ve kimlik ve fark iliflkisini dikkate alan bir demokrasi ve bu demokrasinin iflleyece¤i bir kamusal alan yaklafl›m› gelifltirmifllerdir. Agonistik demokrasi teorisi, yeni toplumsal hareketlerin bir “kimlik siyaseti” uygulad›¤›na vurgu yapar. Bu nedenle de bu hareketler kimlik ve fark temelinde çat›flmay› da içine alan bir demokrasinin gelifltirilmesinin koflullar›n› yarat›rlar (Laclau ve Mouffe, 1992). Postmarksistler, kamusal alan›n kimlik/fark temelinde anlafl›lmas› gerekti¤ini ileri sürerler. ‹kinci elefltiri noktalar›, uzlaflmaya dayal› demokrasi anlay›fl›n›n ço¤ulculuk anlay›fl›n› öne ç›karaca¤›, bunun ise karfl›tl›klar›n yok say›lmas› anlam›na gelece¤i konusunda ortaya ç›kar. Örne¤in, Mouffe’a göre, demokrasinin karfl›s›ndaki gerçek tehdit, “karfl›tl›¤›n silinmesi olanaks›z niteli¤ini yads›mak ve evrensel rasyonel bir uzlaflmay› hedeflemektir” (Mouffe, 1999: 352). Mouffe’a göre; demokratik toplum, toplumsal iliflkilerde kusursuz bir uyum düflünü gerçeklefltirecek bir toplum olarak anlafl›lamaz. Demokratik topluma, demokratik olma niteli¤i ancak s›n›rl› bir toplumsal aktörün kendisine bütünü temsil etme yetisini atfedememesiyle verilebilir. O zaman, demokrasi politikas›n›n ana sorunu, iktidar›n nas›l ortadan kald›r›laca¤› de¤il, demokratik de¤erlerle ba¤dafl›r iktidar biçimlerinin nas›l oluflturulabilece¤i olur (aktaran: Coflkun, 2004: 59). Connolly, agonistik, yani çat›flmac› ve tart›flmac› bir demokrasiyi flöyle tan›mlar:
Kimli¤in hayat aç›s›ndan gereklili¤ini olumlayan, onun dogma haline getirilmesine karfl› ç›kan ve insan yaflam›n›n çok biçimli çeflitlili¤ini koruma kayg›s›n› kimlik ve farkl›l›k aras›ndaki karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k ve mücadeleyle birlefltiren bu siyasi hayale ben ‘agonistik demokrasi’ diyorum (1995: 11). Dolay›s›yla agonistik demokrasi biçimi,

7. Ünite - Postmarksizm ve Radikal Demokrasi

163

müzakereci demokrasi savunucular›n›n yapt›¤› gibi çat›flma ve çeliflkileri ortadan kald›rmay› ya da bunlar aras›nda rasyonel bir uzlaflma sa¤lamay› amaçlamaz. Bunun yerine, demokratik bir projenin gerçekleflmesi için, birbirleriyle çat›flan bu unsurlar› harekete geçirerek çat›flmac› bir konsensüs ortam› yaratmay› hedefler (aktaran: Coflkun, 2004: 67).

Agonistik demokrasiyi öne ç›karan kuramc›lar, sivil toplum örgütlerinin gerek devlet kurumlar›yla gerekse kendi aralar›ndaki iliflkilerde çeflitlilik, ço¤ulculuk ve çat›flman›n bir arada yaflayabilece¤ini öngörürler. Onlara göre siyasetin temeli çat›flmad›r. Bu çat›flan ç›karlar aras›nda demokratik bir eflde¤erlili¤in yarat›labilmesi, “farkl› gruplar›n kimliklerini dönüfltürecek yeni bir ortakduyunun” gelifltirilebilmesiyle olanakl›d›r (Mouffe, 1994: 192). Laclau ve Mouffe’a göre, siyasal mücadeleyi tek bir birleflik kanala ak›tmak demek, demokrasiyi heba etmek, farklar›n zenginli¤ini tek bir özne konumuna indirgeyerek yok saymak anlam›na gelir. Radikal demokrasi projesi modernitenin demokratik projesini izlemeyi ve derinlefltirmeyi bir görev olarak önüne koymufltur. Böyle bir strateji, Ayd›nlanman›n soyut evrenselcili¤inin, özcü bir toplumsal totalite anlay›fl›n›n ve üniter bir özne mitinin ilga edilmesini gerektirmektedir (Mouffe, 1994: 196). Dolay›s›yla demokratik bir toplum, Habermasc› de¤iflik müzakereci yaklafl›mlar›n ileri sürdü¤ünün tersine, birbiriyle uyumlu birey ve gruplardan oluflmufl bir toplum olarak kavranamaz. Çünkü, gerçekte siyaset, “bir farkl›l›k ve çat›flma temelinde birli¤in yarat›lmas›yla ilgilidir” (Mouffe, 2002: 106). Bu noktada çat›flma ya da antagonizmalar›n ortadan kald›r›lmas› olanakl› olmad›¤› gibi, böyle bir çaba demokrasiyle uyuflmaz.

Agonistik demokrasi anlay›fl› kimlik siyaseti üzerine infla edilmektedir. Buna göre, tüm farkl› kimlikler çeflitlilik, ço¤ulculuk ve çat›flma esas›na göre bir arada yaflayabilir. Agonistik demokraside siyasetin asli unsuru ve temeli çat›flmad›r. Bu çat›flan ç›karlar aras›nda demokratik bir eflde¤erlili¤in yarat›labilmesi, farkl› gruplar›n kimliklerini dönüfltürecek yeni bir ortakduyunun gelifltirilebilmesiyle olanakl›d›r.

POSTMARKS‹ZME YÖNELT‹LEN TEMEL ELEfiT‹R‹LER
‹lk olarak, her türlü maddi prati¤i, üretim iliflkilerini, s›n›f mücadelelerini vb. tart›flman›n d›fl›na iterek bütün bir tarihin ve yaflam›n söylemsel olarak kuruldu¤unu iddia eden Postmarksistlerin söylemi tarih-d›fl›, kuflat›c› ve herfleyi kurucu bir kategori varsaymalar› da özcü bir yaklafl›m olarak elefltirilmektedir. Örne¤in, Norman Geras (1987) her nesnenin söylemsel olarak anlafl›labilece¤ini söyleyen Laclau ve Mouffe için söylemsel idealizme yakalanmakla suçlamaktad›r. Ayr›ca, bununla ba¤lant›l› olarak, bireyin sosyo-ekonomik aç›dan iflgal etti¤i yerle, politik-ideolojik ç›karlar aras›nda herhangi bir zorunlu iliflki olmad›¤›n›n iddia edilmesi ve bu flekilde, s›n›f ile politik ç›karlar aras›ndaki zorunlu ba¤›n kopar›lmas›, politika ve ideolojiyi kendi kendini yaratan pratikler haline getirmektedir (Eagleton, 1991: 295). Postmarksistlerin söylem olgusuna atfetti¤i önem radikal demokrasi projesini sorunlu k›lan bir baflka alan açm›flt›r. Tüm analizlerinde maddi olandan uzaklafl›p onun yerine söyleme, aflk›n bir önem atfeden radikal demokratlar, tarih olgusunu her nevi maddi belirlenimden ar›nd›ran, siyaseti s›n›flardan uzaklaflt›ran bir anlay›fl sunarlar. Sonuçta da, siyasal olan› ve alan› devlet ve s›n›ftan uzaklaflt›rarak maddi olana önem vermeyen genel geçer bir kurama ulaflm›fl olurlar. Bunun sonucunda, radikal demokrasi projesi içinde siyaset tümüyle olumsal bir statü kazanm›fl olur. Radikal demokrasi yaklafl›m› siyaseti maddi belirlenimden ve s›n›f anlay›fl›ndan tümüyle ba¤›ms›z bir olumsall›k alan› olarak konumland›rarak asl›nda siyasal alan› olumsallaflt›rm›fl, içeriksizlefltirmifl olur. Üstelik dönüfltürücü özne olarak belirli, tan›ml› iflçi s›n›f› yerine istikrars›z ve mu¤lâk bir özne konumu yarat›rlar ki, böylece siyasal alan› da bitimsiz bir flekilde özerklefltirmifl olurlar.

Postmarksizm, Marksizmi gelifltiren ve ileriye götüren postmarksist bir konum olmaktan çok, “post-liberal” bir konum oldu¤u yönünde elefltiriler alm›flt›r.

164

Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar›

Bu ba¤lamda, ayd›nlanman›n totaliter anlay›fl›na hararetle karfl› duran, s›n›f karfl›t› bir kuram sunduklar›n› savunan radikal demokratlar›n kuramlar› içinde söylem, siyasal olan›n önceli¤i, hegemonya ve eklemleme gibi afl›lamaz, sorgulanamaz, mutlak kategorileri bar›nd›rd›¤›n› görüyoruz. Örne¤in, hegemonyaya iliflkin Gramscici temel okumay› reddeden ve onu post-yap›salc› bir bak›flla tekrar okuyan radikal demokratlar, toplumsal dinamiklerden ba¤›ms›z ve kendi içinde mutlak bir hegemonya anlay›fl›na ulafl›rlar ki, bu da projeyi sonu hiç gelmeyen, hegemonya kavram›na Marksizmin Ortodoks yorumundaki ekonominin ifllevine benzer bir statü kazand›ran sorunlu bir yap› do¤urmaktad›r. Tüm bu aç›klamalar ›fl›¤›nda de¤erlendirecek olursak, Laclau ve Mouffe’un Postmarksist kuram›n›n Marksist teoriyle uzaktan yak›ndan bir iliflkisi olmad›¤›n› düflünen Norman Geras (1987: 43) bu kuram›n esasen Marksizm-sonras› (postMarksizm) olarak de¤il de Marksizm-d›fl› (ex-Marxism) olarak adland›r›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Baz›lar› da Postmarksist yaklafl›m›, Marksizmin yenilenmesi olarak de¤il, fakat suland›r›lmas› olarak yorumlamaktad›r. Ne var ki, Laclau ve Mouffe, söylemsel pratiklerin ç›karlar› infla etmenin ve politika yapman›n temel araçlar› haline geldi¤ini öne sürerken toplumsal formasyonda bu söylem çeflit1ili¤ini üreten fleyin ne oldu¤unu aç›klam›yorlar. Terry Eagleton’un deyifliyle, ç›karlar›n nereden geldi¤i Postmarksizm için küçük bir çocuk için bebeklerin nereden geldi¤i meselesi kadar karanl›k bir meseledir (Eagleton, 1991: 285). Örne¤in bu noktada, Laclau ve Mouffe flöyle demektedir: “E¤er kad›nlar› özneler olarak kuran söylemler onlar› -onyedinci yüzy›la kadar oldu¤u gibi- safça ve basitçe tabi bir konumda sabitlefltirseydi, kad›nlar›n tabi olmalar›na karfl› bir mücadele hareketi olarak feminizm ortaya ç›kmazd›” (1992: 189). Demek ki, bütün toplumsallaflma ve mücadele biçimleri havada çarp›flan söylemlerin marifetidir, öznelerin bu olup bitenlerle iradi hiçbir iliflkisi yoktur (Kaygalak, 2001: 47). Öngen’in de (1993: 39) belirtti¤i gibi Laclau ve Mouffe’un ortaya koydu¤u anlay›fl, anti-kapitalist bir yaklafl›ma sahip de¤ildir, çünkü post-kapitalist bir topluma geçildi¤i kabulünden hareket etmektedir. S›n›fl› toplumun kapitalizmin karakteristik bir unsuru olmaktan ç›kt›¤›, burjuvazi ve proletaryan›n farkl›laflm›fl ve çal›flanlar›n üretici kimliklerinden (ekonomik koflullar›ndan) çok tüketici, yurttafl ya da az›nl›k kimlikleri ile tan›mlanan özne konumlar› edindikleri öne sürülmektedir (Kaygalak, 2001: 47). ‹kinci olarak yazarlar, günümüz toplumlar›ndaki yeni sorun alanlar› ve biçimlerinin en onemli kayna¤› olarak devleti gördüklerini belirtmelerine ra¤men önerdikleri siyaset modelinde (radikal demokrasi) devlete iliflkin herhangi bir mücadele anlay›fl› ya da biçiminden söz etmemektedirler. Bu siyaset anlay›fl›n›n ufku sivil toplumla s›n›rl› oldu¤undan devlet hiçbir flekilde siyasal mücadele alanlar›ndan biri olarak telaffuz edilmemektedir. Sivil toplumculu¤u, söylem stratejilerini öne ç›karan Radikal Demokrasi teorisyenleri ve daha genel olarak ekonomi ve politikay› birbirinden kopararak demokrasiyi ve onun geliflimini aç›klamaya çal›flan tüm di¤er yaklafl›mlar, günümüzün karmafl›klaflm›fl olsa da hala kapitalist olmaya devam eden toplumlar›nda, devletin ve demokrasinin bu s›n›fsal niteli¤ini göz ard› etmekte, ekonomik düzlemdeki ba¤›ml›l›k ve sömürü iliflkileri sürerken, siyasal alanda demokrasinin geliflece¤i yan›lsamas›n› içinde tafl›maktad›rlar. Radikal Demokrasi, toplumdaki mülkiyet iliflkilerine ba¤l› ekonomik ve toplumsal sömürü biçimlerini, devletin bu eflitsizliklerin kurulmas› ve sürdürülmesin-

seslerini duyurmam›fllar m›yd›? (Savran. Nitekim. milliyetçi olmak zorunda de¤ildir.) kad›nlarla feminizm ya da iflçilerle sosyalizm aras›nda herhangi bir ‘zorunlu’ iliflki yoksa. Ayr›ca. Yazarlar bunun.. sorusu asl›nda yan›ts›z kalmaktad›r. bir proleterinkiyle ayn›d›r . benzer bir flekilde Postmarksist bak›fl› elefltiren Wood’a göre. Postmarksist bir çerçeveden toplumsal de¤iflime bak›ld›¤›. 1992: 8) Örne¤in Eagleton. erkek olmakla ataerkillik savunucusu olmak aras›nda zorunlu ve do¤al bir iliflki olmad›¤›n› söylemek oldukça do¤rudur. Erkeklerin babaerkli¤e karfl› yürütülen mücadeleye öncülük etmemeleri (. Ünite .bunun için. “bu argümandan ç›kar›labilecek nihai sonuca göre. yüzy›l›n bafl›nda hem de oldukça güçlü bir biçimde yükselmifl bir hareket. Laclau ve Mouffe gerçekten de sosyalist bir politikan›n görmezden gelemeyece¤i bir toplumsal muhalefet potansiyelini temsil eden yeni toplumsal hareketlerin de¤iflken ve kimi zaman birbirinin karfl›t› özneleri ayn› politik proje içinde nas›l bir araya getirebilecekleri konusunda hiçbir fley söylemiyorlar.. yüzy›l›n bafl›nda ve sonunda farkl› biçimlerde varl›¤›n› ortaya koymufl bir ideoloji. Yazarlara göre. ya da bar›fl hareketi. bu noktada hakl› olarak flu elefltiriyi yapmaktad›r: (.7. Türk olmakla Türk milliyetçisi olmak. bir ma¤ara adam›n›n sosyalist olma ihtimali. Ne var ki. 1985: 72). bunlar aras›ndaki iliflkinin sadece olumsal ve keyfi oldu¤unu söylemek de do¤ru de¤ildir. Ancak Radikal Demokrasi teorisinin hayata geçmesinin önünde duran merkezi bir sorun var: Stratejisini üzerine kurduklar› gruplar›n kolektif bir eylemi ortaya ç›karacak söylemsel koflullar›n tan›mlanmas› sorunu. cinsel özgürlükleri gündemlerinin ön s›ralar›na alan liberterler ve anarflistler. Laclau ve Mouffe’un radikal demokrasi projesinin merkezinde yer alan yeni toplumsal hareketlerin hangisinin ne kadar “yeni” oldu¤u tart›flmal›d›r. o ma¤ara adam›n›n. feci halde eklektik ve f›rsatç› bir siyaset olacakt›r.. yine 19. 19. Yeni “Sa¤”›n yükselifli karfl›s›nda “Sol”un bir alternatif yaratabilmesi için Liberal Demokratik ideolojiyi reddetmek yerine onu “radikal ve ço¤ul bir demokrasi do¤rultusunda derinlefltirmesi ve geniflletmesi” gerekmektedir. 2004: 70). Dahas›. sosyalist de¤il. Çünkü bu. . liberal bir zemin üzerinde kurulmas›n›n mümkün oldu¤unu belirtiyorlar. bir Türk’ün Türk milliyetçisi olma olas›l›¤› ile bir Eskimo’nun Türk milliyetçisi olma olas›l›¤› aras›nda görünürde hiçbir fark olmad›¤›n› söylemek demektir (Coflkun. bu durumda ulafl›lacak sonuç. kendi tasar›s›na uygun düflen toplumsal grup hangisi olursa olsun onu kendi projesi içine çeken. uygun söylemi iflitebilece¤i uzakl›kta olmas› yeterlidir” (Wood. yüzy›l›n sonunda belirli ülkelerde de olsa. Örne¤in feminizm. Kad›n olmakla feminist olmak.) için hiçbir geçerli neden kalmayacakt›r (Eagleton. Nitekim her Türk. Ne var ki. kimin hangi güdüyle ve neden toplumsal bir dönüflümü gerçeklefltirmeye niyetlenece¤i..1996: 301). 20.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 165 deki rolü ve ifllevini görmezden gelerek siyasetin amac›n› bir kimlik kurma mücadelesine indirgemektedir.

iflçi s›n›f›n›n sosyalizmden nesnel ç›kar› oldu¤u ve bu nesnel ç›karlar›n iflçi s›n›f›n› zorunlu olarak birlefltirici yap›sal e¤ilimler oluflturdu¤u. bir toplumsal devrim program›na baflvurmaks›z›n kapitalizmin dönüflümünü olanakl› gören anlay›fl› solun yeni paradigmas› olarak görmektedir. siyasetin ve toplumsal de¤iflimin dönüfltürücü özneleri proleterya veya iflçi s›n›f› de¤il. Yeni toplumsal hareketler radikal demokratik siyasetin yeni özneleri durumuna gelmifltir ve bunun için iflçi s›n›f›n›n devrimci bir rolü oldu¤u fikri terkedilmelidir. Bu anlamda. “yeni toplumsal hareketleri” koymaktad›rlar. politika ve ideolojiyi üretim tarz›na ba¤l› toplumsal iliflkilerin belirledi¤i. Postmarksizme göre. iktidar› ele geçirip devrim yapmak gibi bir perspektife sahip de¤illerdir. Laclau ve Mouffe’un öncülük yapt›¤› Postmarksist kuram. Onun için art›k günümüzde s›n›f kavram› yerini vatandafl. Laclau ve Mouffe. Böylelikle. Marksistlerin ideoloji ve politika gibi üstyap›sal unsurlar›n son kertede ekonomik iliflkiler taraf›ndan biçimlendirildi¤i fikrine ideoloji ve politikan›n sadece söylemsel olarak biçimlendirilebilece¤ini öne sürerek itiraz etmektedirler. Siyaset. özne konumlar›. Radikal demokrasi siyasetinin özelliklerini ay›rt edebilmek. Art›k bir kimsenin sosyo-ekonomik aç›dan iflgal etti¤i yer ile siyasi-ideolojik ç›karlar› aras›nda herhangi zorunlu iliflki yoktur. Radikal demokrasi stratejisine göre. siyaset ile ekonomi aras›nda bire bir bir iliflki tan›mlam›fl olmak ve bir politik özne olarak iflçi s›n›f›n› merkeze koymakla elefltirmektedirler. belirsiz tekil özneler ve kimlikler olmak durumundad›r. Bu anlamda. siyaset biliminin gündeminde s›n›f analizleri a¤›rl›¤›n› iyice kaybetmifl. günümüzde kapitalist toplumsal düzenin dayand›¤› özgül iliflki biçimi sermaye ve emek aras›nda varoldu¤u söylenen çeliflkinin ve sömürü iliflkilerinin yerini devlet ve sivil toplum aras›ndaki tabiiyet iliflkileri ve çeliflkiler alm›flt›r. fakl› kimlikler. Dolay›s›yla. ço¤ulculuk gibi özne konumlar›n› yerlefltirmifllerdir. özne. ‹flçi s›n›f›n›n siyasetin aktif bir öznesi olarak a¤›rl›¤›n›n kalmad›¤› bir dönemde. tam tersine. Postmarksist kuramc›lar. A M A Ç 3 A M A Ç 2 Yeni Toplumsal Hareketlerin özelliklerini de¤erlendirebilmek. Postmarksizmin Marksizmi elefltirdi¤i temel noktalar› s›ralayabilmek. Yeni toplumsal hareketler. Radikal demokrasinin teorik zeminin ilk koflulu olarak bütünsel saydam ve dikiflli bir varl›k olarak özne ve s›n›f kategorisinin terk edilmesi ve farkl› özne konumlar› temelinde oluflmufl antagonizmalar›n tan›nmas› gerekmektedir. feminist. Kentsel. ‹deolojik ve politik ç›karlar ancak.166 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Özet A M A Ç 1 Postmarksizmin temel varsay›mlar›n› aç›klayabilmek. Postmarksistler. söylem yoluyla kurulabilir. Buna göre. ekonomi ve s›n›fsal iliflkilerden ayr› ve ba¤›ms›z toplumsal kategorilerdir. Marksist teoriyi. liberalizme ve Marksizme bir alternatif olarak sunulan radikal demokrasi siyaseti. ekolojik. ideoloji ve politika kategorileri. Marksizmdeki ekonominin toplumsal süreçleri belirlemedeki göreli a¤›rl›¤› ya da iflçi s›n›f›n›n politik önder oldu¤u fleklindeki “özcü” anlay›fllar terk edilmelidir. liberal demokrasiyi radikal ve ço¤ulcu demokrasi yönünde derinlefltirmek ve yayg›nlaflt›rmak olmal›d›r. yerine birey. antiotoritaryan. s›n›f hareketlerinden farkl› olarak toptan bir siyasal ve toplumsal dönüflümü sa¤lamak. Postmarksist radikal demokrasi kuramc›lar›. anti-kurumsal ve feminist hareketler gibi farkl› kimlik ve siyasetleri ifade eden yeni toplumsal hareketler radikal demokrasi siyasetinin temel özneleri olacaklard›r. Ancak bu noktada. siyasetin merkezine birey. feminist vb. A M A Ç 4 . hegemonik pratiklere yönelen bir söylem kurma sürecidir ve herhangi bir s›n›f›n maddi ç›karlar› üzerinden biçimlendirilemez. bunun yerine çoklu kimlik ve farkl›l›klar› dolay›s›yla Bat› Avrupa’da geliflen yeni toplumsal hareketleri siyasetin yeni özneleri olarak kabul etmektedirler. siyasetin merkezine Bat›’da geliflen birbirinden ba¤›ms›z çevreci. s›n›fsal bir perspektifi terk ederek. s›n›f iliflkilerinin toplumun ve tarihin belirleyici unsuru oldu¤u. solun hedefi liberal-demokratik ideolojiyi tümüyle yads›mak olmamal›d›r. ‘öteki’ler ve bireylere b›rakm›flt›r. Özellikle sosyalist blok ülkelerinin 1989’dan sonraki çözülmesi süreciyle birlikte. özgürlükçü bir toplumsal dönüflüm için kapitalist üretim iliflkilerinin ortadan kald›r›lmas›n›n gerekli koflul oldu¤u gibi temel Marksist ilkeleri reddetmektedir. ço¤ulculuk gibi kavramlar ikame edilmifltir. anti-militarist. farkl› kimlikler. az›nl›klar.

Bu ba¤lamda. farkl› kimliklerin veya onlar›n deyimiyle farkl› özne konumlar›n›n eklemlenme süreçlerinde nas›l bir araya getirilebilece¤i hakk›nda yeterince bilgi ve fikir vermemektedir. tüm farkl› kimlikler çeflitlilik. ço¤ulculuk ve çat›flma esas›na göre bir arada yaflayabilir. tarih-d›fl›. tart›flman›n d›fl›na iterek bütün bir tarihin ve yaflam›n söylemsel olarak kuruldu¤unu iddia eden Postmarksistlerin söylemi. farkl›l›klar ve kimlik siyaseti üzerine infla edilmektedir.7. Laclau ve Mouffe. Ünite . Agonistik demokrasi anlay›fl› çerçevesinde. hangi araçlarla. neden ve nas›l olufltu¤una dair ayr›nt›l› bir analiz yapmad›klar› yönünde de elefltiriler almaktad›rlar. ortak bir konsensüse varmak yerine çat›flmac› bir “kimlik siyaseti” gelifltirme gereklili¤ine vurgu yapar. üretim iliflkilerini. Gerçekten de Postmarksizm. sürekli olarak ço¤ulcu bir yap›dan dem vursa da. Her türlü maddi prati¤i. önerdikleri hegemonik eklemlenme formasyonunun neye dayan›larak oluflturuldu¤una. s›n›f mücadelelerini vb. Laclau ve Mouffe birçok düflünür taraf›ndan hegemonya kavram›n› ve eklemlenme süreçlerini mu¤lak b›rakt›klar› yönünde ciddi elefltiriler almaktad›rlar. agonistik demokrasi anlay›fl›. Agonistik demokrasi anlay›fl›. farkl› siyasal pozisyonlar›n. Bu yönüyle.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 167 AM A Ç 5 Agonistik demokrasinin temel önermelerini analiz etmek. amac›n›n kabul edilebilir bir fikir birli¤i sa¤lamaktan öte farkl› gruplar için farkl› zeminlerde farkl›l›klar› koruyarak çözümler üretebilme gereklili¤i oldu¤unu savunur. radikal demokrasi. bu gruplar›n de¤iflken ve kimi zaman karfl›t ç›kar sahibi gruplar olarak ayn› politik proje içinde nas›l yer alabilecekleri konusunda bir fley söylememektedirler. politikan›n öznesi olarak “özne konumlar›”n› gösteren yazarlar. Ayr›ca Postmarksizmin her fleyi söylemin etraf›nda anlamaya çal›flmas› da ciddi elefltiriler alm›flt›r. Buna göre. Bu noktada. A M A Ç 6 . Bu çat›flan ç›karlar aras›nda demokratik bir eflde¤erlili¤in yarat›labilmesi. Postmarksizme yöneltilen temel elefltirileri özetlemek. kuflat›c› ve her fleyi kurucu bir kategori varsaymalar› da özcü bir yaklafl›m olarak elefltirilmektedir. farkl› gruplar›n kimliklerini dönüfltürecek yeni bir ortakduyunun gelifltirilebilmesiyle olanakl›d›r. Agonistik demokraside siyasetin asli unsuru ve temeli çat›flmad›r. kamusal alandaki iliflkileri kimlik ve fark temelinde kurarak.

Gramsci e. Postmodernizm d. Afla¤›dakilerden hangisi. Yeni toplumsal hareketlerin yenili¤i 2000’li y›llardan sonra ortaya ç›kmas›ndan gelmektedir. Art› de¤ere el koyma-Metalaflma e. b. Proletarya diktatörlü¤ü anlay›fl›. d. Art›k s›n›fsal kimliklerle politika aras›ndaki ba¤lant›n›n koptu¤u. Afla¤›dakilerden hangisi yeni toplumsal hareketler için söylendi¤inde do¤ru olur? a. 8. Bernstein d. Tarihin tek dönüfltürücü ö¤esinin iflçi s›n›f› oldu¤unu iddia etmektedir. Postmarksizme özgü kendi hegemonya kavramlar›n› olufltururken afla¤›daki Marksist teorisyenlerin hangisinden etkilenmifllerdir? a. Marksizm s›n›f indirgemeci ve özcü bir anlay›fl oldu¤u için elefltirilmelidir. Deleuze b. c. Toplumsal de¤iflimin en önemli öznesi iflçilerdir. Yeni toplumsal hareketler emek-sermaye çeliflkisini dönüfltürmek üzere ortaya ç›km›fllard›r. Bernstein e. b. Afla¤›dakilerden hangisi Postmarksizme yöneltilen elefltirilerden biridir? a. Bu bak›fl aç›s›na göre. Yap›salc›l›k d. e. emek-sermaye çat›flmas›n›n bir ürünü olarak geliflmektedir. d. c. Marksizmde siyasal ve toplumsal alan çok afl›r› bir flekilde ekonomi taraf›ndan belirlenmektedir. 10. Afla¤›dakilerden hangisi Postmarksizmin Marksizme yöneltti¤i elefltiriler aras›nda say›lamaz? a. b. e. Gramsci b. Marksizm b. Kimlikler siyasal alanda söylemsel olarak infla edilir. Yap›-bozum e. ekonomiye karfl› siyaseti a¤›rl›kl› olarak ön plana ç›karm›fllard›r. Post-yap›salc›l›k c. Rorty c.168 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Kendimizi S›nayal›m 1. e. Farkl› kimliklerin eklemleyici tek öznesi iflçi s›n›f› olmak durumundad›r. Bir kimsenin sosyo-ekonomik aç›dan bulundu¤u yer ile. Pozitivizm 5. Marx b. Ekonomiye çok fazla özerklik tan›m›flt›r ve ekonominin son kertede tüm toplumsal iliflkileri etkiledi¤ini savunmaktad›r. demokratik de¤erleri liberallefltirmifltir. toplum bir failler öbe¤inden bir söylemler öbe¤ine dönüflmüfl durumdad›r. Laclau ve Mouffe’a göre günümüzde kapitalist sistem içinde bir toplumsal grup ya da hareket di¤er gruplar›n r›zas›n› kazanmak ve egemenliklerini kurmak için hangi siyaset araçlar›n› kullanmal›d›r? a. Kapitalist sömürü-fiiddet d. c. Luxemburg c. Psikanaliz e. Kautsky 4. Bernstein d. ‹flçi s›n›f›n›n ayr›cal›kl› konumunun ve buna ba¤l› olarak siyasetteki merkezili¤inin ortadan kalkt›¤›. Laclau ve Mouffe. II. e. d. Siyaset devrim perspektifiyle de¤il demokrasinin geniflletilmesi amac›yla yap›lmal›d›r. Postmarksistler söylemi. tarih-d›fl›. siyasi ya da ideolojik ç›karlar› aras›nda bir zorunlu iliflki vard›r. b. Foucault 2. Stalin 3. c. Sorel e. Laclau ve Mouffe. 7. Söylem-Hegemonya c. Marksizm s›n›f› her fleyin merkezine koymaktad›r. Bürokrasi-Güvenlik 6. Dilbilim . Postmarksizm c. Postmarksistler. Stalin c. Postmarksist kuram› infla ederken özellikle afla¤›daki Markist düflünürlerin hangisinden etkilenmemifllerdir? a. ‹ktidar-fiiddet b. Afla¤›daki kuramc›lardan hangisi Laclau ve Mouffe’un söylem kuram›n› do¤rudan etkilemifl bir kuramc›d›r? a. S›n›f› temele alan bir yaklafl›md›r. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Postmarksist bir ilke olamaz? a. 9. Dilbilim b. Siyasal özne ve aktörlerin s›n›fsal niteli¤inin ve pozisyonunun belirleyici olmad›¤› Yukar›daki öncüller afla¤›daki kuramlardan hangisine aittir? a. Art›k siyaset s›n›f mücadeleleri fleklinde gerçekleflmektedir. Toplumsal de¤iflimi sadece devrimle sa¤lanabilece¤inden söz etti¤i için radikal bir kuramd›r. kuflat›c› ve her fleyi kurucu bir kategori varsayd›klar› için özcüdür. d. Tarih. Postmarksizmin etkilendi¤i kuramsal yaklafl›mlardan biri de¤ildir? a. III. Lyotard d. I.

‹deoloji ve politik söylem kategorilerine a¤›rl›k veren Postmarksizm. d 4. 2001: 35). Postmarksizm. yap›salc›l›k ve post-yap›salc›l›ktan söylem kategorisini alarak. kurallar. tarihsel geliflmeler. öznenin asl›nda söylem ve iktidar yoluyla üretildi¤ini ve öznenin asl›nda öldü¤ünü ilan etmifltir. bütün bu kuramlar›n kald›¤› yerden devam ederek. çeflitli. e 3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Kavramlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 169 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› 1. Postmodernlik. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Kavramlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. bu anlay›fllar›n siyasal alandaki izdüflümlerini ortaya koymufltur. kitle demokrasisine a¤›rl›k verilmesini gerekli gören bir teorik konumlan›fl olarak 1970’lerin sonlar›nda geliflmifl ve Postmarksist anlay›fl›n da esin kayna¤› olmufltur (Kaygalak. eflcinsellerin vb) belirmesi ve bunlar›n da toplumsal dönüflüme öncülük edebilece¤i düflüncesinin yay›lmas›na neden olan tüm bu . Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizm Kuram›n›n Marksizm Üzerine Elefltirileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. s›n›f politikas› yerine. siyasal boyutta Avrupa komünizmine dayanmaktad›r. c 7. ayd›nlanman›n bu normlar›na karfl› dünyan›n oluflsal. Özneyi de söylemsel bir infla olarak kabul eden yap›salc›l›k. kodlar ve sistemler çerçevesinde analiz etmifltir. e 5. d 9. b 6. istikrars›z. bir gençlik hareketi olarak kalan “1968” ve “Nükleer Karfl›t› Hareket” ve “Bar›fl Hareketi” ile di¤er yeni toplumsal hareketlerin Bat› Avrupa’da iflçi s›n›f eksenli politikay› tart›fl›l›r hale getirmesi Postmarksizmin politik öncülleri olarak say›labilir. s›n›fsal örgütleme ve eylemler yerine. Detayl› olarak söylersek. kavramlardan kopuflu ifade etmektedir. Ayr›ca. a 10. modernitenin ‘tan›ml› ve belirli’ konumu üzerine içsel bir elefltiri gerçeklefltirmifl. Marksizmin s›n›f egemenli¤i ve protelarya diktatörlü¤ü kavramsallaflt›rmalar›n›n terk edilerek. bu ba¤lamda modernist söylemin merkeze ba¤l› siyaset anlay›fl›n› alt üst eden yeni bir ‘toplumsal’ kavram› ortaya koymufltur. Post-yap›salc›l›k ise bu iddialar› daha da ileri tafl›yarak. b S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Postmarksizmin siyasal öncülleri. “farkl› kimlikleri” ve “özne konumlar›n›” radikal demokrasi stratejisinin temel bileflenleri olarak selamlam›flt›r. Postmarksist teorinin geliflimine katk› sa¤layan temel bir pozisyon olarak postmodernizm üzerinde mutlaka durulmas› gerekir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Kavramlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ünite . Sonuç olarak. ekonomik ve s›n›fsal çeliflkilere indirgenemeyecek olan “yeni toplumsal hareketleri”. Postmodernlik. Yap›salc›l›k. modernizmin temel prensiplerini ifade eden ak›lc›l›k. Avrupa komünizmi. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Varsay›mlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. rasyonalite. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Varsay›mlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. burjuva demokratik yollarla sosyalizme geçifli ve esas olarak da. çevrecilerin. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni Toplumsal Hareketler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Postmodernizm. yeni toplumsal muhalefet odaklar›n›n (ö¤rencilerin. söylemi hegemonya kurman›n en önemli arac› olarak de¤erlendirmifltir. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Varsay›mlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. kimlik vb. toplumsal olgular› dilsel ve toplumsal yap›lar. Postmarksizm. belirlenmemifl nitelikte ve bir dizi da¤›n›k kültürlerden ya da yorumlardan ibaret oldu¤unu iddia eder.7. temelsiz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizme Yöneltilen Temel Elefltiriler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Postmarksizmin Temel Varsay›mlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ayr›ca. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda Bat› Avrupa ülkelerindeki “refah devleti uygulamalar›” (h›zl› bir birikim süreci sayesinde bu uygulamalar›n ekonomik ve toplumsal haklar› geniflletmesi ve böylece s›n›fsal çeliflkileri k›smen örtmesi). SSCB’nin Kruflçev’den itibaren kapitalist dünyayla “bar›fl içinde bir arada yaflama” yolunu seçerek Avrupa’daki komünist partilerin önüne hedef olarak koydu¤u mu¤lak ve evrimci bir niteli¤i olan “ileri demokrasi” ve “yenilenmifl demokrasi” stratejileri de Postmarksizmin siyasal düzlemdeki kaynaklar› aras›ndad›r. e 2. feministlerin. modernitenin s›n›rlar›n› yaklafl›mlar›yla geniflletmifl. s›n›flar aras› “halk” ittifak› temalar›n› merkezilefltiren Avrupa komünizminin ortaya ç›k›fl koflullar›n› haz›rlam›flt›r. yarat›c› bir etkinli¤in olmad›¤›n› savunmufltur. S›ra Sizde 2 Postmarksist yönelimin ortaya ç›kmas›nda Marksizm d›fl›ndan etkili olan düflünsel atmosfer yap›salc›l›k ve postyap›salc›l›k kuramlar›n tart›flmalar› etraf›nda geliflmifltir.

bireylerin gerçek dünya ile kurduklar› iliflkiyi yaflama biçimlerini belirleyen bir temsiller bütünüdür. ça¤r›l›r ve oluflturulurlar. Ona göre toplumsal s›n›f kavram›. Althusser’in ideoloji kavram›n›n iki temel özelli¤i vard›r: Birincisi. Laclau ve Mouffe ise. S›ra Sizde 4 Laclau ve Mouffe’a göre. evrenselci söylem terk edilmeden demokrasi mümkün de¤ildir. Bireysel ve tekil (particularist) siyasal kimliklerin giderek günümüzde a¤›rl›k kazand›¤›n› savunan Laclau. ‹kincisi. 2001: 21). demokrasiyi ve tarihi aç›klayacak evrensel bütünsel ilkelerin imkâns›zl›¤›na iflaret etmifllerdir. reddettikleri fleyin ise. öznelerin ça¤r›lmas›/adland›r›lmas› (interpellation) olarak tan›mlad›¤› bir mekanizma olarak tan›mlanmaktad›r. toplumsal aktörlerin kimlik- . hegemonya kavram› toplumsal olan›n “tamamlanmam›fl ve aç›k” karakterini gerektirmektedir. Sistemin yeniden-üretilmesinin temeli ise siyasal ve ekonomik iktidar›n ideolojik bir ikna sürecine dayanarak var olabilmesinde yatar. ço¤ullu¤un ve farkl›l›klar›n kabulünden geçti¤ini belirterek ço¤ul ve farkl› olanlar üzerinde siyasetin nas›l infla edilebilece¤i sorusunu sorar.tek bir temel ilke yoktur. postmodern ve Postmarksist yaklafl›m›n her ikisi taraf›ndan da teorik olarak desteklenmifltir. Althusser’e göre ideoloji bir temsil (representation) sistemidir. toplumsal›. S›ra Sizde 5 Öncelikle. Siyasetin hegemonik karakteri onlara göre. 1999: 60-64). Radikal demokrasinin söylemi evrenselli¤in söylemi de¤ildir. onlar› dikiflli ve kendinden tan›ml› bir bütünlük olarak “toplum” öncülünden bir çözümleme alan› olarak vazgeçmeye götürür. adland›r›l›r. yap›n›n özne üzerindeki bir etkisidir. “evrensel” s›n›f ve öznelerin içinden konufltuklar› epistemolojik yuva bütünüyle ortadan kalkm›flt›r ve onun yerini her biri kendi indirgenmez söylemsel kimli¤ini kuran seslerin bir polifonisi alm›flt›r. Laclau ve Mouffe’a göre. Tüm farkl›l›klar alan›n› sabitleyen-dolay›s›yla kuran. Postmarksist yaklafl›mlar. modern sonras› bir döneme geçildi¤ine iflaret eden postmodern teoriler. S›ra Sizde 6 Farkl›l›klara yap›lan vurgu. Modernli¤in öldü¤üne ya da en az›ndan afl›ld›¤›na. Ayd›nlanman›n evrensellefltirici varsay›mlar›na ya da üst-anlat›lar›na karfl›l›k çeflitlilik ve farkl›l›¤a. özneye d›flsald›r. ço¤u zaman bilinçd›fl› olarak yaflan›r ve öznelere egemen de¤erleri benimseterek onlar› sistemle uyumlu hale getirir. Laclau. her bütünlü¤ün noksan olma niteli¤ine olan inançlar›. Dolay›s›yla bu her anlam›yla. toplumsal de¤iflimi. Laclau ve Mouffe’un bütünsellik ve evrensellik ilkelerine karfl› ç›karak.170 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› S›ra Sizde 3 Althusser’in kuramsal çabas› Gramsci’ye benzer bir flekilde. Postmodernizmin ötekilik konusundaki ilgisi ise “yeni toplumsal hareketler” konusundaki duyarl›l›¤›n geliflmesine neden olmufltur (Harvey. söylem öncesi bir nesnel gerçekli¤e yer b›rakmad›klar› yolunda ciddi elefltirilere yol açm›flt›r. bu ritüellerin ideolojik gereksinmeleriyle ba¤lamland›r›lm›fl olarak tan›mlan›r. ayn› zamanda toplumu. nesnelerin söylemsel ba¤lam d›fl›nda bir olufla sahip olduklar› düflüncesi oldu¤unu belirtmifllerdir. (Üflür. 2003: 4). tikellik üzerindeki vurgular›yla postmodernizmle benzerlik tafl›makla birlikte evrensel olan› kesin biçimde reddetmemekle farkl›lafl›rlar. 1997: 41-45) Laclau. nesnelerin söylemsel ba¤lam d›fl›nda bir varl›¤a sahip oldu¤unu inkar etmediklerini. özneler. Laclau ve Mouffe. ideoloji. Postmarksistlerin bir karfl› taarruz bafllatmalar›na kavramsal olarak destek vermifltir. Dolay›s›yla toplumsal yap› bütünden de¤il birlefltirilmiflliklerden oluflmufltur. “toplumsal” olan anlamlar üzerinde yürüyen sonsuz say›daki mücadelenin alan›d›r ve hiçbir söylemsel pratik toplumsal anlamlar›n bütününü tek bir anlamsal merkez etraf›nda eklemleyemez. Althusser’den ald›¤› “öznelerin ideolojik adland›r›lmas› ve ça¤r›lmas›” çözümlemesine de üzerinde ideolojik eklemlenme mücadelesinin yürüdü¤ü ö¤elerin s›n›fsal aidiyetlerinin olmad›¤› tezini ekler. Foucault’nun iktidar iliflkilerinin mikro-politikas›na dönük ilgisi bu ba¤lamda an›labilir. 1997: 55-57). Buna göre. geliflmifl bir kapitalist sistem içinde ideoloji ile iktidar aras›ndaki ba¤lant›y› a盤a ç›karmaya yöneliktir. Bu nokta belirleyicidir: Evrenselin söylemini ve onun ancak az say›da öznenin ulaflabilece¤i “do¤ru”ya ayr›cal›kl› bir yaklaflma noktas›n›n var oldu¤u fleklindeki örtük varsay›m›n› terk etmeden hiçbir radikal ve ço¤ul demokrasi olamaz (1992: 234). tikel olana yapt›klar› vurguyla (Powell ve Moody. ‹deoloji. günümüzde demokrasiyi düflünmenin eflitlikten de¤il. her türden evrenselci hareketlere karfl› bir güvensizlik yaratmas› oldu¤unu varsayar (Adakl›. “Toplum” geçerli bir söylem nesnesi de¤ildir. evrenselli¤i ve evrenselcili¤i reddeden bir anlay›flt›r. sabitlenmemifl karaktere sahip özne konumlar› ve oluflsall›klarla dolu bir alan olarak tan›mlamalar›. massi pratik olarak tan›mlad›¤› ritüeller içinde. Birlefltirilmifllikler ise nedensellik ve belirlenme mant›¤› ile de¤il olumsall›k mant›¤› ile düflünülmelidir Üflür’e göre Postmarksistlerin “toplumsal bütünlü¤ün olanaks›zl›¤›” tezi “toplumsal öznelerin bilinçlerini önceden belirleme konumunda olan ayr›cal›kl› bir merkezi reddetme anlam›na gelmektedir (Üflür. Lyotard’›n modernli¤in üst-anlat›lar›na karfl› dil oyunlar›n›n ço¤ullu¤una yönelik vurgusu. Bu ba¤lamda ideoloji Althusser için toplumsal bütünlü¤ü yeniden üreten temel bir iflleve sahiptir. moderlik projesinin en önemli sonuçlar›ndan birisinin. Laclau ve Mouffe’a göre.

Postmarksizm ve Radikal Demokrasi 171 lerini belirlemeye devam etmekle birlikte.. Journal of Political Ideologies. (1996). Laclau’ya göre saf tikellik ça¤r›s› günümüz toplumlar›nda ortaya ç›kan sorunlara çözüm getirmekten uzakt›r (Kubilay. Barrett. evrenseli kendine ait somut bir içerikten yoksun. Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokrasi Siyasetine Do¤ru. pp. 2010: 143). E. Keyman. evrenseli mutlak biçimde reddetmek yerine. F (2000). ‹stanbul: Metis Kad›o¤lu. Toplum ve Bilim. ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›. New Reflections on the revolution of Our Time. J. fiahiner). bir bofl yer olarak görmek gerekti¤ini belirtir. Ankara: ‹mge Yay. s. Laclau. www. P. (1992). (2010). Laclau. (2000).‹stanbul: Belge Yay›nlar› Laclau. D. E. (1996). Tikelcilik ve Kimlik Sorunu.7. Liberal Demokrasinin Dönüflümü ya da Postmarksist Teorinin Zafiyeti: “Radikal Demokrasi Projesinin Elefltirisi. 11: 2. (çev. 163. Türkiye ve Radikal Demokrasi: Geç Modern Zamanlarda Siyaset ve Demokratik Yönetim. Evrensellik. s. Üyelikten Haklara. Cilt: 10. “Türban Sorunu Ba¤lam›nda Siyasal ‹slamda Söylemin Alternatif Yurttafll›k Tasar›m›”. S. Laclau ise postmodernizmden farkl› olarak evrenselin bir kenara at›lmas›na karfl› ç›kar. Laclau. Kubilay. E. Say›/No: 2:135-164. Postmodernizm bu da¤›lmay› mutlaklaflt›rarak. Marx’tan Foucault’ya ‹deoloji. F. Mouffe ile Söylefli: Kalpler. Çev: Bülent Aksoy. E. Kardam-D. s. Koray Çal›flkan. ‹stanbul: Metis. öznelerin evrensel ortak kimliklerinin art›k mümkün olmad›¤›n› iddia eder ve evrensel olan› bir kenara atar. E. ‹stanbul: Birikim Yay›nlar›. Postmodernizm ve Radikal Demokrasi.126-156 Keyman. Anadolu Üniversitesi. S (1997). Birikim Yay›nlar›. Öznelerin kimlikleri da¤›lmakta ve ço¤ullaflmaktad›r.103 . Alpagut). M. S›n›ftan Kaç›fl. M. Laclau. D. Kimlik ve Özgürleflme. art›k öznelerin kimliklerini sistematik biçimde belirlememektedir. U. (2008). C. Birikim. London. Postmarksizmin Kuramsal ve Siyasal Açmazlar›. Sar›ca). say›:1. E. Evrenselcilik. Bat› Marksizmi Üzerine Düflünceler. Sosyal Bilimler Dergisi. s. Anderson. E. Say›: 4756.: H. B. Çev. Harvey. ‹deoloji ve Politika.33-59. Ünite . (1998). (çev. Ideology and post-marxism. (1990). Emel Kurma. Radikal Demokrasi ve Sol. Çev: Ahmet Fethi. pp. Postmarxism?. Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Adakl›. (çev. . Birikim. Asena Günal.akademikbakis. ‹stanbul: Alfa. Özcan). E. K (2004). Akademik Bak›fl. E. (1999). (çev. Çev. A. (1993) Demokratik Yurtttafll›k ve Siyasi Topluluk. Coflkun.13-32.6-28 Üflür. say›: 62. ‹deolojinin Serüveni: Yanl›fl Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme. N. Ankara Üniversitesi: Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi. Praksis. ‹stanbul. Vatandafll›¤›n Dönüflümü. Savran. S›n›f bilinci. A. G (2001). say›:1. (2004). Laclau. Eski ve Yeni Toplumsal Hareketler: Türkiye’de Demokratik Aç›l›mlar. T.114 Larrain. Çelik.Laclau ve C. Birikim.1-20 Castle.(1998). (2001) “Post-marksist Siyasetin Sefaleti: Radikal Demokrasi”. Yeni Toplumsal Hareketler. Ç (2010).: fi. Bat›.49-59 Geras. Wood. M. s. G. Mürekkep. Zihinler ve Demokrasi. N. ‹stanbul: Birikim Yay›nlar›. Çev. Say›: 7. Say›: 6240-48. (1994). (çev. ‹stanbul: Ak›fl Yay›nc›l›k. (1993). Sarmal Yay›nevi: ‹stanbul. ss.-Mouffe. Say›: 113: 47-50. New Left Review. (1995). ‹deoloji ve Kültürel Kimlik. Bafler). (1985). (1987). Praksis.com. New York: Verso. Kaygalak. Say›: 11. M. C. ‹stanbul: Sarmal Yay. (1992). ‹deoloji.(2006).40-82 Eagleton. (1997). Sungur Savran. Çev. Postmodernli¤in Durumu. Mouffe.

Wallerstein’›n Kapitalist Dünya Ekonomisi yaklafl›m›n›n özelliklerini s›ralayabilecek. Wallerstein’›n küreselleflmeye bak›fl›n› özetleyebileceksiniz. Immanuel Wallerstein’›n genel yaklafl›m›n› aç›klayabilecek. Wallerstein’›n merkez. Wallerstein’›n Dünya sistemi yaklafl›m›n›n önemini de¤erlendirebilecek. çevre ve yar› çevre kavramlar›n› tan›mlayabilecek. Yar›-Çevre Uluslararas› ‹fl Bölümü • • • • Sömürü Sermaye Birikimi Küreselleflme Sistem Karfl›t› Hareketler ‹çindekiler • G‹R‹fi: WALLERSTEIN’IN GENEL YAKLAfiIMI • DÜNYA S‹STEM‹ ANAL‹Z‹ • KAP‹TAL‹ST DÜNYA EKONOM‹S‹ • GEÇ‹fi SÜREC‹ OLARAK KÜRESELLEfiME • SONUÇ Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein .8 Amaçlar›m›z • • • • ÇA⁄DAfi SOSYOLOJ‹ KURAMLARI Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra. Anahtar Kavramlar Dünya Sistemi Kapitalist Dünya Ekonomisi Merkez. Çevre.

Wallerstein hem geçmifli hem de günümüzü anlayabilmenin ve aç›klayabilmenin ancak varolan sosyal bilim anlay›fl›n›. Dünya sistemi yaklafl›m›nda temel olarak bütüncül bir bak›fl aç›s›yla kapitalizmin. bak›fl aç›lar›n› ve kavramlar› elefltirmekle. Bu nedenle 1950’lerin bafllar›nda Afrika’dan yay›lan ulusal ba¤›ms›zl›k hareketlerine hem politik olarak hem de entelektüel olarak dâhil olmufltur. Wallerstein’›n koloni tarz› sömürüye karfl› yürütülen ba¤›ms›zl›k mücadeleleri ile dayan›flma içinde olmas› 1970’lerde gelifltirdi¤i “dünya sistemleri analiz”inde oldukça etkili olmufltur. Wallerstein’›n dünya tarihi ile ilgili 14 dile çevrilen ve baflta sosyoloji olmak üzere politik ekonomi. bunlar›n yerine yeni bak›fl aç›lar› ve kavramsal çerçeveler önermekle mümkün oldu¤unu belirtir. co¤rafya. Günümüzde kapitalizmin bir durgunluk döneminde oldu¤unu iddia eden Wallerstein küreselleflme sürecini bir geçifl süreci olarak ele almaktad›r. yaflad›¤›m›z dünyan›n içinden geçti¤i derin dönüflümleri çok disiplinli ve makro ölçekli bir yaklafl›m olan “dünya sistemleri analizi” ile aç›klamaya çal›flan. toplumsal de¤iflme konusunda sosyal bilimler yaz›n›nda bugüne kadar gelifltirilen en önemli yaklafl›mlar›ndan biri olarak kabul edilmektedir. ulusal temelden ziyade ulus-devletleri aflan. yüzy›lda Bat› Avrupa’da ortaya ç›kan kapitalizm sürekli bir sermaye birikimi aray›fl› ile dünya çap›nda yay›lm›fl. Wallerstein’›n çal›flmalar› bu nedenle küreselleflme tart›flmalar› içinde önemli bir yere sahiptir. çevre ve yar› çevre aras›nda eflit olmayan ve hiyerarflik iflbölümü ile varl›¤›n› sürdürmektedir.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein G‹R‹fi: WALLERSTEIN’IN GENEL YAKLAfiIMI Immanuel Wallerstein. Wallerstein’›n her zaman siyasetle iç içe olan ve siyasal tart›flmalar›n yap›ld›¤› bir ailede büyümesi onun entelektüel merak›n›n biçimlenmesinde oldukça önemli bir rol oynam›flt›r. küresel çapta örgütleniflini ve bir dünya sistemi olarak yay›lmas›n› analiz etmifltir. kendine has bir iflbölümü olan bir dünya ekonomisi yaratm›flt›r. Kapitalist dünya ekonomisinin en temel özelli¤i sürekli kâr elde edilmesini ve sermaye birikimini sa¤lamas›d›r. . tarih. ça¤›m›z›n tart›flmas›z en önemli sosyal bilimcilerinden ve ‹kinci Dünya Savafl› sonras›n›n en etkili Amerikan sosyologlar›ndan biri olarak kabul edilmektedir. 1970’lere kadar çal›flmalar› Afrika k›tas›n›n ekonomik ve politik meseleleri üzerine odaklanm›flt›r. Wallerstein’a göre 16. Bu dünya ekonomisi merkez. antropoloji ve karfl›laflt›rmal› edebiyat üzerinde önemli bir etkiye sahip olan Modern Dünya Sistemi adl› çal›flmas›.

Türkçe’ye çevrilen eserlerinden baz›lar› flunlard›r: Liberalizmden Sonra K(1998). Wallerstein’›n üç ciltten oluflan Modern Dünya Sistemi (Wallerstein.174 Resim 8. K ‹ Tdetayl› A P bilgi için Richard E.1 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON Immanuel Maurice Wallerstein (1930.. Lee ve I. 2010b. Son olarak çal›flmalar›n› Yale Üniversitesi’nde sürdüren Wallerstein. Ona göre her bir kavramsal çerçevenin seçimi do¤rudan politik durufla göre belirlenir. ya da 21.com adreslerinden ulaflabilirsiniz. 2010a.) 1930 y›l›nda New York’ta do¤an Wallerstein lisans. Wallerstein bunun tersinin olabilece¤ini düflünen bilim insanlar›n›n bilimsel tarafs›zl›k ve nesnellik iddias›n›n alt›nda asl›nda onlar›n kendi de¤er yarg›S O R U lar›n›n bulundu¤unu belirtmektedir. Wallerstein 1976 y›l›nda New York State Üniversitesi’ne ba¤l› Fernand DÜfiÜNEL‹M Braudel Ekonomiler. Geçifl Ça¤›/Dünya Sisteminin Yörüngesi 1945-2025 (2000) T. Yüzy›l Paradigmas›n›n S›n›rlar› ‹ T A P (1999). TELEV‹ZYON Wallerstein’›n Sosyal Bilim Anlay›fl› SIRA S‹ZDE K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET . güncel politika yaz›lar› ve yorumlar› da bulunmaktad›r. Bu merkezde Wallerstein’›n dünya sistemi yaklafl›m›ndan etkilenen ve bu do¤rultuda çal›flmalar yürüten di¤er sosyal bilimciler yer almakSIRA S‹ZDE tad›r.yale. Gerçe¤in ne oldu¤una dair gelifltirilen her iddia asl›nda bir de¤ere ba¤l› olarak gelifltiDÜfiÜNEL‹M rilen iddiad›r. Wallerstein’›n AMAÇLARIMIZ yazd›¤› çok fazla say›da kitap ve makalenin yan› s›ra. Entelektüel için bir ça¤r›d›r. Avrupa EvrenTE L E V ‹ Z Y Ütopistik ON selcili¤i: ‹ktidar›n Retori¤i (2007).iwallerstein.19. 2011) en çok bilinen çal›flmas›d›r ve 14 dile çevrilmifltir. Yüzy›l›n Tarihsel Seçimleri (2005). Sosyal Bilimleri Düflünmemek. 13 y›l ayn› üniversitenin sosyoloji bölümünde çal›flan.edu/socdept/faWallerstein’›n kendisi culty/wallerstein. ‹NTERNET ‹NTE R N E T ve yay›nlar› ile ilgili bütün kaynaklara www. K. yüksek lisans ve doktora e¤itimini Columbia Üniversitesi’nde tamamlad›. ekonomik. Wallerstein 1994-1998 y›llar› aras›nda Uluslararas› Sosyoloji Derne¤i’nin baflkanl›¤›n› yapm›flt›r.. SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT Wallerstein’›n entelektüel duruflundaki en önemli noktalardan biri de¤erden S‹ZDE ar›nm›fl bir SIRA tarihsel çal›flma yapman›n imkâns›z oldu¤unu iddia etmesidir. tarihsel sistemler ve uygarl›klar üzerine çal›flma yapan bu merkezin yöneD‹KKAT ticili¤ini halen devam ettirmektedir. Hopkins ile birlikte. “Dünya sistemi analizi bir teori de¤ildir.html ve http://www. Amerikan Gücünün Gerileyifli Kaotik Bir Dünyada ABD (2004). Wallerstein’›n koordinasyonlu¤unda Bu konuda daha gerçeklefltirilen Metis Yay›nlar›ndan ç›kan “‹ki Kültürü Aflmak: Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri ile Befleri Bilimler Ayr›l›¤›” (2007) isimli kitab› inceleyebilirsiniz. 68 Hareketi içinde yer alan Wallerstein daha sonra 1971’de Montreal’de McGill ÜniSIRA S‹ZDE versitesinde çal›flmalar›n› sürdürdü. 2008: 797). dünya sistemi analizi ihmal edilmifl konulara ve sahte epistemolojilere karfl› bir protestodur. Yeni Bir Sosyal Bilim ‹çin (2005). Tarihsel Sistemler ve Uygarl›klar ‹ncelemeleri Merkezi’nin yöneticili¤ini yapmaya baflS O R U lad›.” (Appelrouth & Desfor Eldes. D ‹ K Kde¤iflim AT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Wallerstein “Bir Geçifl Ça¤›nda Entelektüeller” (2007) çal›flmas›nda “iki kültür” olarak da adland›rd›¤› bilimsel bilgi ve felsefi/befleri bilgi ayr›m›n›n asl›nda modern dünya sisteminin ideolojik çerçevesine uygun olarak icat edilen bir kavram olduAMAÇLARIMIZ ¤unu iddia etmektedir.

araflt›r›n›z. çevre ve yar› çevre’den oluflmaktad›r ve tarihsel olarak bunlar araAMAÇLARIMIZ s›nda dinamik bir iliflki bulunmakta ve birbirleri aras›nda geçifller yaflanmaktad›r. Bu modellerin elefltirisi sonucunda kendisinin gelifltirdi¤i dünya sistemi yaklafl›m› merkez. SIRA S‹ZDE Wallerstein’a göre böylesi bir anlay›fl kendisi d›fl›nda kalan co¤rafyalardaki eko‹D NÜTfiEÜR NN EE LT ‹M nomik-tarihi süreci kavramsallaflt›ramamakta.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 175 Modern dünya sisteminin beklenen çöküflü ile birlikte bu “iki kültür” kavramsallaflt›rmas› da ortadan kalkacakt›r. bu durumda da akademisyen/bilim insan›n›n rolünün ne olmas› gerekti¤inin sorgulanmas› gerekti¤ini belirtir. Bat› ya da AMAÇLARIMIZ Avrupa merkezli sosyal bilim anlay›fl›n›n de¤ifltirilmesi gerekti¤ini iddia eder. Buna örnek olarak özellikle modernleflme kuramlar›n› gösS O R Ugerikalm›fll›k teren Wallerstein bu tür yaklafl›mlar›n Avrupa d›fl›ndaki toplumlara kavram›yla yaklaflt›¤›n› belirtir. siyaset bilimi. TELEV‹ZYON SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON “Gulbenkian Komisyonu” ne amaçla ve ne zaman kurulmufltur. Wallerstein modern dünya sistemi analizinde ana ak›m teorileri ve araflt›rma pratiklerini elefltirir ve niteliksel ve tarihsel metotlar›n önemini vurgular. Üçüncüsü ise gitmemiz gerekti¤ine inand›¤›m›z yere en yüksek ihtimalle nas›l ulaflabiSIRA S‹ZDE lece¤imizin politik olarak de¤erlendirilmesidir” (Wallerstein. yüzy›l›n hâkim ideolojisi olan liberalizm bu ayr›mlarda etkili olmufltur. 19. Ayr›ca söz konusu D‹KKAT yaklafl›mlar karfl›tl›klar üzerine kurulmufl modern-geleneksel. da geliflmeye bafllayan bu ayr›mlar 1945’lerde bugünkü kulland›¤›m›z anlamda kategorilere dönüflmüfltür. Wallerstein bu beklenen çöküflün. Buna gö‹NTER NET re devlet-siyaset ve piyasa-ekonomi analitik düzeyde iki ayr› alan olarak ele al›nmaktad›r. 2005: 36). sosyoloji. Antropoloji. yy. Sosyoloji. Wallerstein’a göre de¤erden ar›nm›fl ya da de¤erDÜfiÜNEL‹M tarafs›z akademisyen/bilim insan› miti. nereye do¤ru gitmek istedi¤imizin ahlaki olarak de¤erlendirilmesi. Wallerstein dünyaSIRA S‹ZDE n›n bu ikili toplum modelleri ile aç›klanamayacak karmafl›k bir yap›da oldu¤unu belirtir. Wallerstein disiplinler fleklinde oluflturulan bu ayr›mlar› sorgulamak için TELEV ‹ZYON sosyal bilimlerin tarihsel geliflimini inceler. adeta bu toplumlar› tarihsiz toplumlar olarak göstermektedir. ahlaki ve politik düzeyde tart›flmalar›n yap›lmas› gerekir. siyaset ve ekonominin d›fl›nda kalan alanlar›. Bunun sonucunda “akademisyen/bilim insan›n›n rolü bu geçiflin do¤as›n› SIRA S‹ZDE bireysel ve etkilemek için yeteneklerini seferber etmek ve en önemlisi bu geçiflin kolektif olarak hepimize sundu¤u tarihsel seçenekleri ana hatlar›yla ortaya koymakt›r” (Wallerstein. Dönüflüm süreçlerinde bu mitlerin alafla¤› edilmesi ve sürece dair entelektüel. azgeliflmifl-geliflmifl gibi ikili toplum modellerine dayanmaktad›r. Bu durum ise asl›nda dünya sistemi içindeki hiyerarflik iflbölümü ve sömürünün görülmesini engellemektedir. Bunlardan “ilki nereye do¤ru gitti¤imizin entelektüel olarak D de¤erlendirilmesi. eflit haklara sahip yurttafllar. K ‹ T Ataraf›ndan P Wallerstein’›n sosyal bilimlerle ilgili yaklafl›m› için Gulbenkian komisyonu kendisinin baflkanl›¤› ile haz›rlanan “Sosyal Bilimleri Aç›n: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yap›lanmas› Üzerine Rapor”u (1996) inceleyebilirsiniz. ‹KKAT ‹kincisi. psikoloji ve tarih ayr› bir disiplin olarak üniversite ve araflt›rma alanlar›na sahiptir. serbest pazar ve egemen devletlerle birlikte modern dünya sisteminin iflleyifli için gerekli olan S O R U mitler aras›nda yer al›r. geliflmifl-gerikalm›fl. 2005: 37). co¤rafya. konular› aç›klamak için.8. 19. antropoloji de uygar dünyan›n d›fl›ndaki ilkel toplumlar› incelemek için 1 SIRA S‹ZDE ‹DN ÜTfiE ÜR NN EE L ‹TM S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET . bir tarihsel sistemden bir di¤erine geçiflin belirsiz ve kaotik olabilece¤ini. Wallerstein sosyal bilimler içindeki ayr›mlar›n yapay olarak oluflturulmufl ayr›mlar oldu¤unu belirtir ve dünya sistemi analizinde bu ayr›mlar› ortadan kald›raK ‹ T A P cak yöntemsel önermelerde bulunur. Ünite .

2008: 800). politik ve sosyokültürel alanlar ayr› ve özerk alanlar de¤ildirler. de¤iflimin yavafl oldu¤u tarihsel süreçtir. teknolojiden ekonomi ve siyasal kurumlara kadar uzanan genifl bir yelpaze önermifltir. bu anlay›fllar› evrensel yasalara çevirecek genellemeler yapmak imkâns›zd›r” (Ragin ve Chirot. Bununla birlikte Marx ve Wallerstein’›n modern topluma bak›fllar› üzerinde farkl›l›klar bulunmaktad›r. farkl› iflleyen mant›klar› yoktur. gelenek ve görenekler. psikolojisine odaklanan bir yöntem önermifllerdir. Son olarak. Bir baflka ifadeyle bu okulda yer alan tarihçiler savafllar. moda. tarih disiplini içinde 1920’lerde kurulan Anneles Okulu’nun kurucular›ndand›r. Karl Marx. ikisi de iktisatç› olan Joseph Schumpeter (1883-1950) ve Karl Polanyi (18861964) ve Frans›z tarihçi Fernand Braudel’i (1902-1985) s›ralamaktad›r (Appelrouth & Desfor Eldes. Afla¤›da Marx ve Wallerstein aras›ndaki benzerlikler ve farkl›l›klar yer almaktad›r. 1999: 303). büyük devlet adamlar› ve bunlara dair yaz›lan belgelere odaklanmaktan ziyade co¤rafya. Birincisi. yine benzer biçimde Wallerstein modern kapitalizmin kökenlerini ve kapitalist yay›lman›n neden ve sonuçlar›n› küresel düzeyde aç›klamaya çal›flm›flt›r. Marx’›n tarihi s›n›f savafllar›n›n tarihi olarak ele almas› gibi. bu yanl›fl ikili karfl›tl›k yerine befleri bilimlerle iliflkilendirilen idiografik epistemoloji ve fen bilimleri ile iliflkilendirilen nomotetik epistemolojinin birlikte kullan›lmas›n› önerir. ikincisi. Wallerstein’›n üzerinde en etkili olan kifli olarak Karl Marx gösterilmektedir. Anneles Okulu temel olarak olay ya da vaka merkezli çal›flmalar yerine tarihsel yap›lar›n uzun dönemde incelenmesi yaklafl›m›n› getirerek tarih alan›nda yap›lan çal›flmalar› tamam›yla de¤ifltirmifltir. nüfus yap›s›. Bu geleneksel yaklafl›m. Wallerstein ikisi de iktisatç› olan Polanyi ve Schumpeter gibi ekonomik geliflmenin tarihsel bir aç›klamas›n› yapar. tarihin tek ve özel bir olay›n ya da vakan›n üzerine odaklanmas› sosyolojinin ise soyut ve nedensel genellemeler yapmas›na dayanmaktad›r. iktisatç› olan Joseph Schumpeter ve Karl Polanyi ve üçüncüsü de bafl›n› Frans›z tarihçi Fernand Braudel’in çekti¤i Annales Okulu olmak üzere üç entelektüel kökenden beslendi¤ini belirtir. Karl Polanyi ve Joseph Schumpeter. buna paralel olarak. bu yasalar bilimsel yöntemleri kullanarak ortaya ç›kar›labilir ve e¤er bu yasalar› bilirsek sadece geçmifl olaylar› aç›klamakla kalmay›z. “Nomotetik epistemoloji: toplumsal davran›fllar› yöneten evrensel yasalar oldu¤u inanc›. Braudel’in çal›flmalar›n›n Wallerstein üzerindeki etkisi üç noktada s›ralanabilir (Appelrouth & Desfor Eldes. Braudel uzun dönem ile tarihsel çal›flmalarda iklim. “‹diografik epistemoloji: Her sosyal görüngü/olay/sürecin tekil oldu¤u ve ancak görüngü/ olay/ sürecin kültürel ba¤lam›n› derinlemesine bilmeye dayanan empatik bir anlay›flla anlafl›labilece¤i inanc›. Frans›zca bir kavram olan longue durée olaylar›n gerisinde uzun dönem tarihsel yap›lara öncelik veren tarih yaz›m› yaklafl›m›n› ifade etmektedir. 1999: 303) Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Wallerstein’›n gelifltirdi¤i model ister tekil ulus devletler olsun isterse de dünya sistemi olsun bütün toplumsal sistemlerin çat›flma temelinde olufltu¤u. Braudel’e göre uzun dönem. ‹kincisi. varl›¤›n› sürdürdü¤ü ve y›k›laca¤› varsay›m›na dayanmaktad›r oluflturulmufl disiplinlerdir. Wallerstein’›n ekonomik geliflmenin tarihi üzerine yapt›¤› çal›flmalar›nda etkili olmufllard›r. gelecekteki olaylar›n yönünü de tahmin edebiliriz” (Ragin ve Chirot. sürekli tekrarlar›n. “Modern Dünya Sistemi” çal›flmas› 400 y›la yay›lan bir süreçte dünyan›n birkaç bölgesinde ekonomik geliflmenin detaylar› üzerine yap›lm›flt›r. Wallerstein’›n gelifltirdi¤i model ister tekil ulus devletler olsun isterse de dünya sistemi olsun bütün toplumsal sistemlerin çat›flma temelinde olufltu¤u. Wallerstein’da toplumsal geliflmenin tarihini anlamak için kaynaklar› elde etmek üzerinden yürütülen rekabete dayal› mücadelelerin tarihine bakmak gerekti¤ini belirtir. Fernand Braudel. Bunu yaparken ekonomik geliflmelerle toplumun di¤er alanlar›ndaki dönüflümlerin iliflkisini kurmaktad›r. . co¤rafya.176 Wallerstein entelektüel gelifliminde birincisi. 1990: 176) Wallerstein kendisinin entelektüel geliflimini etkileyen düflünürler aras›nda Karl Marx. Wallerstein da Braudel gibi disiplinler aras›ndaki ayr›ma özellikle tarih ve sosyolojiyi birbirinden ay›ran geleneksel yönteme karfl› ç›km›flt›r. 2008: 798). Braudel gibi Wallerstein’›n çal›flmalar› da uzun dönemleri kapsamaktad›r. Anneles Okulu temel olarak olay ya da vaka merkezli çal›flmalar yerine tarihsel yap›lar›n uzun dönemde incelenmesi yaklafl›m›n› getirerek tarih alan›nda yap›lan çal›flmalar› tamam›yla de¤ifltirmifltir. varl›¤›n› sürdürdü¤ü ve y›k›laca¤› varsay›m›na dayanmaktad›r (Appelrouth & Desfor Eldes. sosyoloji ve ekonomiyi bir araya getiren ve çal›flt›klar› dönemin zihniyetine. Yine benzer biçimde Polanyi ve Schumpeter gibi Wallerstein da bir ekonomik sistem olarak ele ald›¤› kapitalizmin hâkimiyetinin ileride son bulaca¤›n› iddia etmektedirler. 2008: 799). do¤al afetler.longue durée. (So. Oysa Wallerstein’a göre ekonomik. yemek. tekrar eden dalgalanmalar›n tarihidir. Wallerstein.

Marx gibi kapitalist üretim biçimine ve bu üretim biçimi içindeki temel toplumsal iliflki olarak gördü¤ü sömürü kavram›na odaklanm›flt›r. 1999:168). d›fl›ndakiler ise d›flsal faktörler olarak ele al›n›r. kültürel. d›fltan kaynaklanan de¤iflimi bilimsel olarak ele almak mümkündür. Di¤er yaklafl›m ise toplumlar›n tikelDünya sistemi “kapitalist iktisadi sistemin merkezden periferiye (çevreye) do¤ru büyümesini ve bu büyümenin kapitalist toplumlar ile pre-kapitalist toplumlar üzerindeki benzer etkilerini anlatan bir tarihsel aç›klama” olarak tan›mlanmaktad›r. Ayr›ca tarihsel olarak kavranan bir dünya sistemi ile modern toplumsal de¤iflme incelenebilir ve aç›klanabilir. DÜNYA S‹STEM‹ ANAL‹Z‹ Dünya sistemi “kapitalist iktisadi sistemin merkezden periferiye (çevreye) do¤ru büyümesini ve bu büyümenin kapitalist toplumlar ile pre-kapitalist toplumlar üzerindeki benzer etkilerini anlatan bir tarihsel aç›klama” olarak tan›mlan›r (Marshall. çevre ve yar› çevre aras›ndaki iliflkiler olarak ele alm›flt›r. yani hepsini kucaklayan dünya sistemi için içten kaynaklanan olmal›d›r” (Ragin ve Chirot.. Bilindi¤i üzere Marx’ta temel sömürü iliflkisi burjuvazi ve proleterya-iflçi s›n›f› aras›ndaki iliflkidir. dünya sistemi yaklafl›m›nda. 1999: 303). bu tür olaylar› üreten daha genifl bir sistem modeli kurmakla kan›tlan›r. tek tek ülkeler için d›fltan kaynaklanan fley.. “‹çinde ülkelerin faaliyet gösterdi¤i teorik bir dünya sistemi modeli kurulursa. Wallerstein dünya sistemi analizini gelifltirirken toplumsal de¤iflme alan›nda varolan iki yaklafl›m› birlefltirmeye çal›fl›r. (Marshall. devletlerin s›n›rlar› içindeki faktörler -toplumsal. makro sosyolojik yasalara ulaflmay› hedeflemektedir. Bu düflünüfle göre her devletin bir toplumu vard›r dolay›s›yla da devletlerin tarihi ve gelenekleri vard›r.içsel faktörler olarak. k›talar› ve siyasal topluluklar› kapsayan ekonomik bir varl›k. De¤iflimi oluflturan görünüflte tesadüfî krizler ve kesintiler hakk›nda genelleme yapma imkân›. yüzy›lda devlet ve toplum kavramlar› birbirlerinin karfl›t› olarak kurulmufltur ve o dönemin sosyal bilim anlay›fl› içinde temel sorunlar›ndan birisi de toplumun ve devletin nas›l yeniden ba¤daflt›r›laca¤› üzerine olmufltur.1 Kaynak: Appelrouth & Desfor Eldes. Böylelikle ba¤›ms›z tekil devletler birbiriyle karfl›laflt›r›labilir. . Wallerstein devlet ve toplum yerine tarihsel bir sistem olan “dünya sistemini analiz birimi olarak önerir. ulus devletlerin toplumsal hayat›n kuruldu¤u temel yap›lar oldu¤una dair yayg›n bir düflünme biçimi geliflmifltir. Bu nedenle.8. Bu bak›fl aç›s›n› elefltiren Wallerstein bu durumun hem toplumsal tarihin yanl›fl aç›klanmas›na hem de gelecekteki de¤iflimlere dair yap›lacak yanl›fl varsay›mlara neden olaca¤›n› iddia eder. benzersiz ve kapsay›c› bir toplumsal sistem”dir (Ragin ve Chirot. Her fleyden önce. 2008: 804 Ana Tema Birincil toplumsal yap› Toplumun temeli Birincil toplumsal iliflkiler Toplumsal iliflkilerin temeli Gelecekteki toplum Marx Ulus-devlet Kapitalist ekonomi Burjuvazi ve proleterya Çat›flma/sömürü Zorunlu komünist devrim Wallerstein Dünya sistemi Kapitalist ekonomi Merkez. Bunun sonucunda ise devletin ve toplumun s›n›rlar›n›n eflde¤er oldu¤u. Tekil bir toplumsal sistem olarak kapitalist dünya ekonomisi “kapitalist ulusdevletlerin gevflek bir derlemesi de¤il. Ünite . daha büyük bir varl›k için. 1999: 285-286). Wallerstein da Marx gibi kapitalizmin bir gün sona erece¤ini vurgulamakla birlikte yeni toplumun nas›l bir toplum olaca¤›na dair kesin bir belirlemesi yoktur.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 177 Tablo 8. Bu yaklafl›mlardan ilki tarihin her döneminde ve bütün toplumlar için geçerli olabilecek düzenli de¤iflim yasalar›na. çevre ve yar› çevre Çat›flma/sömürü Muhtemel sosyalist dünya Yukar›da görüldü¤ü üzere Wallerstein. Fakat Wallerstein. 1999:168). Wallerstein’a göre 19. Devletler de¤iflir. Marx’tan farkl› olarak bu sömürü iliflkilerini ulus devletleri aflan bir dünya sistemi içinde merkez.

Wallerstein’›n dünya sistem analizinin belli bafll› ilkeleri flu flekilde s›ralanabilir: 1. Dünya Sistemi: Dünya ‹mparatorluklar› ve Dünya Ekonomileri Wallerstein tarihsel olarak bak›ld›¤›nda dünya imparatorluklar› ve dünya ekonomileri olmak üzere iki tane dünya sisteminin var oldu¤unu belirtir. Wallerstein’a göre dünya ba¤›ms›z toplumlar›n ya da ulus devletlerin toplam›ndan baflka bir fleydir. KAP‹TAL‹ST DÜNYA EKONOM‹S‹ Wallerstein’a göre yaklafl›k olarak 16. Kapitalist dünya ekonomisi kâr›n maksimize edilmesi amac›yla üretimin yap›ld›¤› tek üretim biçimidir. Dünya ekonomileri ekonomik de¤iflim üzerine yap›land›r›lm›flt›r ve bu durum politik olarak tan›mlanm›fl s›n›rlar›n ve herhangi bir devletin kontrolünün d›fl›ndad›r. 2. 1999: 285-286). 4. 2002: 123) Wallerstein’in dünya sistemi yaklafl›m›nda kapitalizm on alt›nc› yüzy›lda Avrupa’da ortaya ç›kan ve oradan giderek yay›lan bir dünya sistemi olarak analiz edilir. S.178 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› li¤i üzerine odaklanmaktad›r. yüzy›lda bu durumun tarihsel gelifliminin ve kapitalist sistemin yay›lmas›n›n detayl› analizini yapm›flt›r. De¤iflim süreklidir ama tek yönlü ve do¤rusal de¤ildir” (Adams ve Sydie. Dünya imparatorluklar›na örnek olarak M. Bu ikinci yaklafl›ma göre genel yasalara ulaflmak imkâns›zd›r. yüzy›ldan bu yana sadece bir tek dünya sistemi varl›¤›n› sürdürmektedir o da kapitalist dünya ekonomisidir. Çünkü “merkezi denetimin yoklu¤undan ötürü. “‹flbölümü ve s›n›fsal bölünmeler evrensel olgulard›r. Bu nedenle dünya sistemi sosyal bilimcilerin temel analiz birimi olmal›d›r. yar›çevre ve çevreden oluflmaktad›r. Politik bölünmeler ekonomik gereksinmelere hizmet eder ve politik hâkimiyet geliflmeye engel bile olabilir. Fakat hâlâ hâkimiyet iliflkileri varl›¤›n› sürdürmektedir.Ö. Wallerstein bu iki yaklafl›m aras›ndaki ayr›ma karfl› ç›karak tekil bir sistem olarak kapitalizmin içinde büyüdü¤ü toplumsal sistemi bir bütünlük olarak ele almaktad›r. ‹mparatorluk kendi bünyesindeki bölgelerden haraç biçiminde vergi toplamaktad›r. Dünya sistemleri kendi s›n›rlar› içinde çeflitli kültürleri ve uyumlu bir bütün oluflturabilmek için en küçük birimlerin içine dâhil olabilece¤i geniflleyen bir uluslararas› iflbölümünü bar›nd›r›r. Wallerstein tarihsel olarak bak›ld›¤›nda dünya imparatorluklar› ve dünya ekonomileri olmak üzere iki tane dünya sisteminin var oldu¤unu belirtir. Tekil bir toplumsal sistem olarak kapitalist dünya ekonomisi “kapitalist ulus-devletlerin gevflek bir derlemesi de¤il. Dünya ekonomileri ise dünya imparatorluklar›n›n tersine politik hâkimiyet üzerine kurulmam›flt›r. ekonomik aktörlerin daha fazla hareket özgürlü¤ü vard›r. Dolay›s›yla belirli ürünler üretilmesindeki amaç onlar›n kullan›lmas›ndan öte . bu da onlar›n servet biriktirme ve küresel ölçekte birikimi gelifltirme f›rsatlar›n› güçlendirir” (Ragin ve Chirot. benzersiz ve kapsay›c› bir toplumsal sistem”dir (Ragin ve Chirot. 1999: 286). Wallerstein 20. Hâkim olan unsur siyaset de¤il ekonomidir. 8000 ve M. Bu durumda ise toplumlar aras›nda karfl›laflt›rma yapman›n neredeyse faydas› yoktur. Bütüncül olarak ele ald›¤› dünya sistemleri afliret toplumlar›ndan ya da uluslardan farkl›d›r. Bu ayr›mlar ulusal gibi görünmekle beraber asl›nda daha çok bölgesel ayr›mlard›r. 1500 y›llar› aras›nda eski Roma veya M›s›r gösterilmektedir. Dolay›s›yla dünya ekonomilerindeki bütünleflmeyi sa¤layan güç siyaset de¤il ekonomidir. Siyasal bütünleflmeden yoksun olmak dünya ekonomileri için avantajl› bir durumdur. k›talar› ve siyasal topluluklar› kapsayan ekonomik bir varl›k. her toplum ancak kendi tarihi ile anlafl›labilir. 3. Dünya sistemi merkez. Bu imparatorluklar kendi bütünlüklerini kurduklar› askeri ve politik hâkimiyet üzerinden sa¤lamaktad›rlar ve yönetim biçimleri de bu anlay›fla dayanmaktad›r.

. (Ragin ve Chirot. Böylelikle sermaye artt›kça ondan elde edilen kâr da aratacakt›r. Wallerstein hareket edebilen sermayenin baflar›l› oldu¤unu iddia eder. Wallerstein’›n kapitalist dünya ekonomisi veya kapitalist dünya sistemi. ekonomik ve politik üstünlü¤ünü kullanarak çevre üzerinde hâkimiyet kurar ve çevreyi kontrol eder. Bat› Avrupa’n›n sahip oldu¤u avantajlarla birlikte “Bat›’n›n Bat›l› olmayan çeperleri (çevreyi) sömürerek daha büyük bir üstünlük elde etti¤i” (Ragin ve Chirot.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 179 Wallerstein’›n dünya sistemi teorisi “kapitalist dünya ekonomisi”nin dinamiklerini bir bütün olarak aç›klamaya çal›flan makro-sosyolojik bir yaklafl›md›r. Merkez. 1999: 294) Kapitalist Dünya Ekonomisi: Merkez. kapitalist dünya sisteminin bir parças› olarak kald›klar› sürece sermayelerini kaybederler. genifllemesi 2.8. pazar için yap›lan üretimin temel amaç oldu¤u bugünkü dünya kapitalist sisteminin temeli de böylelikle at›lm›flt›r. Merkezdeki oldukça vas›fl› iflgücü.” (Ragin ve Chirot. Kapitalizmin baflar›s› çekirdek ile çeper aras›nda bir iflbölümünün yarat›lmas›na ve sürdürülmesine ba¤l›d›r. dünya ülkelerini merkez.” (Ragin ve Chirot. Ünite . yüzy›lda modern dünya kapitalist sisteminin ortaya ç›k›fl›n› üç durumla aç›klar: 1. Kapitalist dünya ekonomisinin en çok sömürülen parças› çevredir ve kapitalizmin zenginli¤i merkez ülkelerdeki iflçi s›n›f›n›n sömürüsüne de¤il çevre ülkelerin sömürüsüne ba¤l›d›r. Böylesi bütüncül bir analiz asl›nda Wallerstein’›n toplumsal de¤iflmeyi tek tek ülkeler üzerinden de¤il. pazarda sat›ld›klar› zaman elde edilecek olan kârd›r. istedikleri koflullar› zorla kabul ettirme gücüne sahip olan yeni güçlü devletlerin geliflmesi. Bu durum küresel düzeyde ve hiyerarflik olan bir iflbölümü ve ekonomik uzmanlaflmaya neden olmufltur. kârlar› azamilefltirmeye yard›m eden devletlerdir. Japonya ve benzer endüstrileflmifl ulus devletler merkez konumdad›rlar. “Kapitalist devletler. kendi avantajlar› ad›na. Farkl› co¤rafi bölgelerde farkl› emek kontrol yöntemlerinin geliflmesi 3. Sömürgelefltirilen topraklardaki kaynaklara el konulmas› Avrupa’y› zenginlefltirirken ayn› zamanda dünya üzerindeki denetim alanlar›n›n genifllemesini sa¤lam›flt›r. 1999: 294). ücret politikalar› ile kontrol edilmektedir. orta s›n›f ise yar› çevre ülkelerde konumland›r›l›r. Uluslararas› ekonomik ticarette. Kanada. Dünya zenginli¤inin büyük bir k›sm› merkezin kontrolü alt›ndad›r. Bunlar merkez. 2008: 800) Avrupa’n›n yönetici elitleri. 1999: 277). Wallerstein. yar›çevre ve çevre olarak bölen uluslararas› bir iflbölümü varsay›m›na dayan›r. Wallerstein 16. Tarihsel olarak bak›ld›¤›nda ilk olarak Kuzeybat› Avrupa merkez konumuna gelmifltir. güçlerini korumak için yabanc› topraklardaki hem insan hem de do¤al kaynaklar› sömürme aray›fl›na girmifllerdir. Bu da kapitalist giriflimcili¤in sürekli olarak yay›lmas›na neden olur. piyasaya kar›flmaktan sak›nan devletler de¤il. çevre ve yar›çevredir. 1999: 294) Wallerstein’a göre “kapitalizmin baflar›s› çekirdek ile çeper aras›nda bir iflbölümünün yarat›lmas›na ve sürdürülmesine ba¤l›d›r. Günümüzde ise Amerika Birleflik Devletleri. Kendi kapitalistlerini koruyamayan devletler. proletarya (iflçi) s›n›f› çevre ülkeler. Bu durum Wallerstein’›n çevre diye adland›rd›¤› yoksul. Wallerstein’›n “Modern Dünya Sistemi” çal›flmas›n›n ilk cildinde üzerinde durdu¤u bu aç›klamalar›n bugünde geçerliliklerini sürdürdü¤ü iddia edilmektedir. Bu nedenle de Wallerstein’a göre “Sistemin en çok sömürülen parças› olarak çeper. tersine bir bütün olarak dünya sistemi içinde ele almas›n›n bir sonucudur. Çevre ve Yar› Çevre Wallerstein kapitalist dünya ekonomisi içinde üç tane hiyerarflik yap›sal konum oldu¤unu iddia eder. kapitalizmin mant›¤›n›n pazardan elde edilen kâr›n biriktirilmesini gerektirdi¤ini belirtir. Wallerstein’›n sentezinin temelini oluflturmaktad›r. geri kalm›fl ve kendi geliflimini neredeyse sa¤layamayacak olan toplumlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. 1999: 276) düflüncesi. Keflifler ve sömürgelefltirme sonucunda dünya co¤rafyas›n›n yay›lmas›. (Appelrouth & Desfor Eldes. gelecek dünya sosyalist devriminin mekân› olacakt›r” (Ragin ve Chirot. Kâr› art›rmak amac›yla. Bütüncül dünya sistemi içinde üst s›n›flar merkez ülkeler.

tekelcilik karfl›t› yasalar gibi giriflimcili¤in üzerindeki siyasi s›n›rlamalar. politik ve askeri güçten yoksundurlar. K ‹ T A P yapt›¤› çal›flmalar için “Toplumsal De¤iflme Kuramlar›” kitab›n›n 4. iflsizlikte art›fl ve devlet gelirlerinin azalmas› sorunlar› yaflan›r. Bu durumda çevre ülkelerin devletleri için ödeme‹KKAT ler dengesinin bozulmas›. Az da olsa endüstriyel üretim yapabilen göreceli olarak güçlü olan çevre ülkeler ayn› zamanda giriflimci politikalar AMAÇLARIMIZ gelifltirebilecek bir devlet yönetimine sahiplerse bu flans› ele geçirebilirler. ‹ N T E R Nçevre ET Wallerstein’›n ülkelerin yar› çevre olabilmesi için aç›klad›¤› ikinci strateji ise flöyledir: Merkez ülkelerde yeni geliflen endüstrilerin korunmas›. onlar›n ekonomik ve politik olarak merkeze ba¤›ml› olS O R U deyiflle çevrenin geri kalm›fll›¤› uygulanan ekonomi politikalamalar›d›r. Bafllang›çta Do¤u Avrupa çevre konumundayken günümüzde Afrika. dünyadaki en kötü çal›flma koflullar› çevre ülkelerdedir. Bunlardan ilk olan› flu süreçlerle aç›klanmaktad›r: Dünya O R U pazarlar›n›n S daralma dönemlerinde. Bu durumda yar› çevre olmay› hedefleyen ülkeler çok uluslu yat›r›mlar için rekabet eder hale gelirler. Ba¤›ml›l›k Okulu’nun Ünitesi “Marksist Geliflme Kuramlar›-1”e bak›n›z. Çevrede ilerleme ve geliflmenin olmamas›n›n nedeni. K ‹ T A P TE L E V ‹S‹ZDE ZYON SIRA 2 DÜfiÜNEL‹M ‹NTERNET S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET Dünya sistemi içinde çevre bir ülkenin yar› çevre konuma geçmesi uygulad›¤› DÜfiÜNEL‹M geliflme stratejilerine ba¤l›d›r. çeperin kaderi salt durgunluktan çok. merkez ülkelerden ihraç edilen teknoloji yo¤un endüstriyel ürünlerin fiyatlar›ndanDdaha h›zl› düfler. 1999: 294). Bir baflka r›n›n sonucudur. fleker. Fakat bu stratejinin baz› dezavantajlar› bulunmaktad›r. aktif geri b›rak›lm›fll›k”t›r (Ragin SIRA S‹ZDE ve Chirot. buradaki giriflimcileri baflka yerlerde yat›r›m yapmaya yöneltmifltir. ba¤›ml›l›¤› teknolojik düzeyde devam ettirmektir. Wallerstein’a göre “dünya kapitalist sistemiyle bir kez bütünlefltikten sonra. Bu ekonomi politikalar› çevreyi sadece hammadde ihraç edici konumda tutmaya D ‹ K K A T ve ürettikleri kâr›n kendileri taraf›ndan kullan›lmas›n› engellemeye yöneliktir. çevre ülkelerden ihraç edilen birincil ürünlerin fiyatlar›. endüstriyel ürünlerin sat›n al›nabilece¤i kadar h›zl› büyüyemeyebilir. kauçuk ve alt›n gibi hammaddeleri nedeniyle sömürülür ve bu hammaddeler merkeze ihraç edilir.180 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Çevre pamuk. Wallerstein bu durumun çevre ülkeler için yar› çevre olabilmek ad›na baz› durumlarda bir f›rsat olabilece¤ini belirtir. Bu süreç ayn› zamanda merkez ülkelerde üretilmeyen ürünlerin yar› çevre ülkelerde üretiliyor olmas› ile sonuçlan›r. Bunun yan› s›ra büyük toprak sahipleri tar›msal sektörde tam anlam›yla proleterleflme (iflçileflme) sürecine karfl›d›rlar. Ço¤unlukla merkezin kolonileri olan çevrenin zay›f devletleri ekonomik. Merkezden imalat ürünleri ithal etmek yerine K ‹ üretim T A P için gerekli olan makineleri ithal etmek. Dolay›s›yla bu durumda teknolojiye olan ba¤›ml›l›k devam etmektedir. iç piyaTELEV ‹ZYON sa. Bugün. Tarihsel SIRA S‹ZDE olarak çevredeki iflgücü zor kullanarak ya da kölelik sistemi ile kontrol edilmifltir. Wallerstein bu konuda üç tane strateji oldu¤unu be‹NTERNET lirtir (So. Böylesi bir aç›klama Wallerstein’›n toplumsal de¤iflmede içsel faktörlerden daha çok d›flsal faktörlere yapt›¤› vurguyu göstermektedir. 1991: 182-184). ‹thalata dayal› ekonomi programlar› bu sorunlara çözüm yollar›ndan biriSIRA S‹ZDE si olabilir. Bu durumda. Karayipler. E L E V ‹S‹ZDE ZYO N SIRA Ba¤›ml›l›k T Okulu ve Dünya Sistemi Kuram›n› karfl›laflt›r›n›z. Benzer bir vurgu AMAÇLARIMIZ Üçüncü Dünya’n›n azgeliflmiflli¤ini aç›klamaya çal›flan Ba¤›ml›l›k Okulu’nda da vard›r. Orta Amerika ve diDÜfiÜNEL‹M ¤er üçüncü dünya ülkeleri çevre konumundad›rlar. Çok uluslu flir- .

Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 181 ketler ile devlet bürokrasisi iflbirli¤i içindedir. Üretim maliyetleri ücret seviyelerini düflürerek de azalt›labilir. Yar› çevre. ‹lk olarak Akdeniz Bölgesi yar› çevre olarak gösterilmektedir ve tarihsel olarak emek gücü “ortakç›l›k” sistemi ile kontrol edilmifltir. Ortakç›l›k sistemi toprak sahibinin elde edilecek olan mahsulün %50 si karfl›l›¤›nda topra¤›n› kiralamas›na dayanmaktad›r. Kanada. Fakat bu politika d›fl sat›fllar›n iç sat›fllardan daha yüksek olmas›na neden olabilir. 2. Dünya sistemine bakt›¤›m›zda yar› çevre konumdan merkez konuma geçen ülkelere verdi¤i örnekler aras›nda Amerika Birleflik Devletleri. Ünite . kendi ulusal ürünleri için gerekli olan pazar› afla¤›da s›ralanan stratejilerden bir ya da birkaç›n› kullanarak geniflletebilir: (So. Yar› çevre modern dünya sisteminde politik istikrar›n sa¤lanmas›nda önemli bir rol oynamaktad›r. Böylelikle göreceli de olsa ithal edilen ürünlerin fiyatlar› ulusal olarak üretilenlere göre art›r›lm›fl olur. Günümüzde ise Do¤u Avrupa. Yar› çevre ekonomik ve politik olarak merkezden güçsüz ama çevreden daha güçlü konumdad›r. be¤enilerini yönlendirebilir. 5. Ayn› zamanda da merkez olabilmek için birbirleriyle rekabet etmeleri dünya sistemini sürekli dengesizlik içinde tutar.8. Bu durum kendi iç pazar›n büyümesini sa¤lar. Bunun yan› s›ra üretimin . bir ülkenin daha düflük üretim maliyetleri ile üretim yapabilmesini sa¤layabilecek geliflmifl teknolojiye yaslanabilecek bir pazara sahip olmas›d›r. Wallerstein. 4. Devlet ya da di¤er kurumlar. Wallerstein’a göre yar› çevre ülkeler “çekirde¤in kirli ifllerini yaparak. Bu ülkelerin durumunda yüksek ücretler ve endüstrileflme merkez konuma gelmelerinde önemli olmufltur. Wallerstein son strateji olarak s›k› bir flekilde uygulanan ve ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n da içinde oldu¤u bir geliflme stratejisinin. Yar› çevre konumundan merkez konumuna geçiflteki kilit nokta. merkez ve çevre aras›nda yer al›r. ideoloji ve propaganda arac›l›¤› ile yerel tüketicinin zevklerini. ayn› zamanda toplumsal ve siyasi geliflmeyi de sa¤layabilme olana¤›n›n oldu¤unu belirtir. çeper düflmanl›¤›n›n oda¤› olarak ve eski s›naî merkezlerde ücretler çok yükseldi¤inde çekirde¤in yat›r›mlar›na ev sahipli¤i yaparak sistemde bir tür orta s›n›f gibi hareket eder” (Ragin ve Chirot. yaln›zca ekonomik geliflmeyi de¤il. Fakat Wallerstein böylesi bir stratejinin ancak çok az çevre ülke için uygulanabilir oldu¤unu belirtir. Ulusal s›n›rlar›n›. komflular› ile birleflerek ya da fetih yoluyla geniflletebilir. Gümrük tarifeleri ve kotalarla ithal edilen ürünlerin fiyatlar›n› art›rarak iç pazar›n büyük bir k›sm›n› elinde tutabilir. çünkü çok uluslu yat›r›mlar›n avantajlar› çok fazlad›r. Yar› çevre bir ülke. Çevreden merkeze do¤ru oluflabilecek baz› politik protestolar› karfl› tampon görevi görür ve böylelikle tamam›yla kutuplaflm›fl bir dünya sisteminin geliflmesini engeller. yar› çevre olan ülkelerin merkez konumuna nas›l ve hangi koflullarda geçtikleri üzerine de çal›flmalar yapm›flt›r. Avustralya ve Yeni Zelanda bulunmaktad›r. 1990: 184-185) 1. 1999: 299). Ulusal ürünlere sa¤lanan destekleme politikalar› ile üretim maliyetlerini düflürebilir. Ücretler art›r›larak al›m seviyesi yükseltilebilir fakat bu durum da iç sat›fllar› yükseltip d›fl sat›fllar›n azalmas›na neden olabilir. Wallerstein daha önce de belirtildi¤i gibi ikili toplum modellerinin elefltirisi ile birlikte dünya sisteminin karmafl›kl›¤›n› aç›klayabilmek için yar› çevre kavramsallaflt›rmas›n› kullan›r. 3. Meksika ve Güney Amerika’n›n baz› bölümleri yar› çevre konumundad›rlar.

üretim. (››) iflbölümü yay›ld›kça co¤rafi sistem genifller ve (››S Obiçim olan kapitalist ›) merkez ve çevre de özgül devletler ortaya ç›kar. Japonya • Endüstriyel Kapitalizm Birleflik Devletler 1917 • Rus Devrimi • I. Birinci dönem 1450 ile 1640 y›llar› aras›nda gerçekleflmifltir. D ‹ K K flekilde AT ‹spanya SIRA S‹ZDE Tablo 8. Üçüncü aflaman›n bafllang›c›nda endüstri devrimi yer alm›flt›r. Dünya Savafllar› • Sömürgecilikten Ç›kma • ‹ngiliz hâkimiyetinin düflüflü • K›sa süren Amerikan hegemonyas› • Çok uluslu fiirketler • Kapitalizmin pekiflmesi K ‹ T A P 1450 1640 • Osmanl› ‹mp. Sömürü ve birikim her bir dönemde temel itici gücü oluflturur. II. Wallerstein hegemonik devlet kavram›n› belirli bir dönem için devletleraras› iliflkilerde kurallar› koyabilen.B.D. Co¤rafi yay›lma ise merkantilist kapitalizmin gere¤i olarak alt›n. A. büyüme ve durDÜfiÜNEL‹M gunluk dönemleri s›rayla birbirini takip eder. Ve II. ‹kinci dönem 1640 ile 1750 y›llar› aras›nda yaflanm›flt›r ve bu süre içinde 80 y›l süren durgunluk dönemi olmufltur. ve • Durgunluk Hapsburg Krall›¤› • Kolonileflme AMAÇLARIMIZ Çöküflü • Merkantalist • Ulus-Devletin Kapitalizm Yükselifli K ‹ T A P • Tar›msal Kapitalizm TELEV‹ZYON TELEV‹ZYON ‹NTERNET ‹NTERNET Wallerstein’a göre hegemonik devlet geçici bir süreli¤ine dünya ekonomisine hâkim olan devlettir. Bu dönemin en önemli özelli¤i feodalizm ve dünya imparatorluklar›ndan ulus devletlere geçifltir. Wallerstein’a göre dünya sisteminde afla¤›daki verilen dört dönemden söz edilebilir. 2006: 202 AMAÇLARIMIZ SIRA S‹ZDE Hollanda/Fransa ‹ngiltere 1750 • Endüstri Devrimi • Muazzam Co¤rafi Yay›lma • Merkez: ‹ngiltere. Hem Osmanl› ‹mparatorlu¤u hem de Hapsburg Krall›¤› 16. SIRA S‹ZDE 3 SIRA S‹ZDE Kondratieff döngüsü ne demektir. uygun ticari koflullar ve yabanc› ticari tekeller ile uluslar›n zenginli¤i ve refah›n› art›rm›flt›r. Buna göre her bir dönemde flunlar gerçekleflir: (›) hâkim R U de¤iflir. araflt›r›n›z. politik olarak yollar›na devam edebilmek için minimum düzeyde askeri güç kullanabilen ve dünyada tart›fl›lan kültürel bir dil biçimlendirebilen .2 Kaynak: Allan. Dördüncü dönemde ‹ngiltere baflta sömürgecilik karfl›t› hareketler olmak üzere birkaç faktörden dolay› merkez konumunu kaybetmifl ve yerine Almanya ve Amerika Birleflik Devletleri merkez konumunu elde etmifltir. Wallerstein dünya sisteminde yaflanan dönüflümlerin analizini yaparken K-döngüsü ya da Kondratieff döngüsü olarak adland›r›lan yaklafl›m› kullan›r. ve Almanya • Çevre: Asya. hegemonik konumunu devam ettirmifltir. DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT Her bir Kondratieff döngüsü yaklafl›k olarak 50-60 y›l sürer. Üçüncü dönem 1917 Rus devrimi ile sonlanm›flt›r. ticaret ve finans düzeylerinde dünya ekonomisine hâkim olabilen. bu pazarlar için do¤al olarak bir koruma sa¤lam›flt›r. Ayr›ca bu dönemde tar›msal kapitalizm hâkimdir.182 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› dünya merkezlerinden fiziksel olarak uzak olmalar› nedeniyle ithal ürünlerin ulafl›m maliyetleri. Afrika ve Latin Amerika • Yar› çevre: Rusya. yüzy›lda gerilemeye bafllam›flt›r. Endüstriyel kapitalizm hâkim olan biçimdir ve sistem co¤rafi olarak yay›lmaya devam etmifltir. Dünya savafl›’ndan sonra Amerika Birleflik Devletleri lider. Kolonileflme ile co¤rafi yay›lma gerçekleflmifltir.

GEÇ‹fi SÜREC‹ OLARAK KÜRESELLEfiME Wallerstein. küreselleflme sürecini geçifl süreci olarak ele almaktad›r. üretimin merkezileflmesini. Wallerstein hegemonik konuma gelebilmek için kapitalistlerin üretim yapma koflullar›n›n gelifltirilmesi gerekti¤ini belirtir. mekanizmalar› bulmay› gerektirir. üretim maliyetlerinin ne kadar›n›n üretim yapan flirketler taraf›ndan ödenece¤ini belirler ve bu anlamda kapitalistleri destekler. tamamen serbest pazarlar›n oldu¤u bir sistemde kâr sa¤lanamayaca¤›n› iddia eder. Wallerstein’a göre ise askeri gücün kullan›lmas›. Wallerstein. Dünya sistemi yaklafl›m› içinde iflbölümü ve sömürü temel kavramlar olarak yer almaktad›r. Bu durumda hegemonik devlet.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 183 devletleri tarif etmek için kullan›r (Allan. kendi konumunu koruyabilmek için önce askeri gücüne baflvurmak durumunda kal›r. çevre kirlili¤i ve hammadde tükenmesi ve yeni hammadde aray›fllar› konusunda destek sunar. yaln›zca güçsüzlü¤ün iflareti de¤ildir ayn› zamanda gelecekte ortaya ç›kacak olan çöküflünde iflaretidir. . Devletler vergi indirimi bask›s› ile bu hizmetlerin sürdürülmesi aras›nda s›k›fl›p kalm›fllard›r. Zaman içinde di¤er devletlerin ekonomik rekabet koflullar›nda daha iyi yere gelmeleri. Ünite . Merkez ülkelerdeki iflçilerin sömürüsünün iflçi hareketleri. Bu s›n›rl›l›klar› aflma çabas› yeni sömürü araçlar›. Sermaye birikimi anlam›nda art›k ücretli emek de¤il. maddi girdi maliyetleri önemli hale gelmifltir. Wallerstein’a göre bütün bunlar›n yan› s›ra devletin sa¤lad›¤› çok önemli bir unsur vard›r o da nispi tekellerdir. Wallerstein bu durumu sömürünün ihraç edilmesi olarak tan›mlar (Allan. ‹flbölümünün en temel özelli¤i ise sömürüye dayanmas›d›r. fakat kâr elde etmenin de s›n›rl›l›klar› vard›r.8. Buna göre iflbölümü ba¤›ml›l›k iliflkileri olarak da adland›rabilecek belirli toplumsal iliflkilerin ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. 2006: 202). pazar›n. Ba¤›ml›l›k iliflkileri farkl› insanlar› ve farkl› toplumlar› yap›sal bir bütünlük içinde birbirine ba¤›ml› k›lm›flt›r. Fakat hegemonik konumu sürdürebilmek için bunun yan› s›ra politik ve askeri yat›r›mlar›n yap›lmas› da gerekir. Hegemonik ya da lider konumunda olan devletlerin s›n›rl› bir ömrü vard›r. Wallerstein bu kavramsallaflt›rmas›n› Amerika Birleflik Devletleri’nin 1960’lardan sonra gerilemeye bafllayan konumunu aç›klamak için kullan›r. Bu durumda ulusal s›n›rlar da afl›lmas› gereken bir engel olarak görülür. O tarihten itibaren kapitalist özgürlü¤ün artmas›yla beraber küresel flirketler güçlenmeye bafllam›flt›r. Geçifl süreci kavramsallaflt›rmas›n› aç›klayabilmek için Wallerstein’›n önemle üzerinde durdu¤u kavramlar› gözden geçirmek yerinde olacakt›r. Günümüz devletleri sosyal hizmet sunma anlam›nda bir kriz yaflamaktad›rlar. ulusal s›n›rlar›n. Wallerstein’a göre dünya sistemi kapitalist iflbölümü ile birbirine ba¤lanm›flt›r. uluslararas› iliflkilerin düzenlenmesini sa¤lar. Kapitalizmde kâr elde etme sömürüye dayan›r. 2006: 196-197). Bütün bunlar ise sermaye birikimi krizine ve bunal›m›na yol açmaktad›r. özellikle d›flsal maliyetler olarak adland›r›lan ulafl›m maliyetleri. yasalar vb. Buna göre neredeyse bütün dünyada k›rsal alanlar boflalm›flt›r. Sömürü kapitalizme esas bir durumdur ve farkl› toplumlarda farkl› sömürü düzeyleri vard›r. Devlet paran›n kontrolünü. nedenlerle s›n›rl› olmas› giriflimcileri sömürünün daha yüksek oldu¤u di¤er iflgücü piyasalar›na yöneltir. Wallerstein’a göre sonsuz sermaye birikimi aray›fl› modern kapitalist dünya sisteminin en temel özelli¤idir ve kapitalizmin iflleyifli güçlü devletler arac›l›¤› ile sa¤lanabilir. Ayn› zamanda devlet. birçok ulus-devletten daha güçlü olan çok uluslu flirket bulunmaktad›r. hegemonik devletin ekonomik gücünü azalt›r. Devlet. Günümüzde.

Bunun için devletin birçok de¤iflik kanaldan müdahalesine ihtiyaç var. Bir önceki bölümde anlat›ld›¤› üzere bu yay›lma sürecinde yükselme ve duraklama dönemleri mevcuttur. Bu baz›lar›n›n iddia etti¤i gibi sistemin yeni bir durumu de¤il. Çevre kirlili¤i ile bafl edebilmenin DÜfiÜNEL‹M maliyetleri hükümetler için oldukça yüksek olmaktad›r. Kültürel gösterge olarak fen bilimlerinde kaos kuram›n›n. düflürülmesi ise varolan dünya sistemine en çok destek veSIRAorta S‹ZDE ren grup olan s›n›f aras›nda siyasi hoflnutsuzlu¤a neden olacakt›r. bulacaklar› mümkün olan en düflük fiyat. devletler kapitalizme bu flekilde yard›m etme yeteneklerini art›k gerçek anlamda yitirmeye bafll›yorlar” (Wallerstein. Wallerstein orta s›n›f›n konumunu inceler. üretim maliyetinin çok az üstünde bir rakam olurdu ve kâr yap›lamazd›. sosyal bilimlerde AMAÇLARIMIZ ise postmodern sosyal teorinin ortaya ç›k›fl› geçifl döneminin belirsizli¤ine iflaret etmektedir. PostmodernKsosyal için kitab›n›z›n üçüncü ünitesini gözden geçiriniz.metiskitap. dünya üzerinde sömürünün ihraç edilmesini sa¤layacak yer kalmam›flt›r.com/Metis/Catalog/Interview/2894) SIRA S‹ZDE DÜfiÜNEL‹M S O R U D‹KKAT SIRA S‹ZDE AMAÇLARIMIZ Wallerstein’›n yukar›da belirtti¤i gibi.. Belirsizlik durumunun hâkim oldu¤u bu geçifl süreci Wallerstein için asl›nda kökten bir de¤iflime de ola‹NTERNET nak sunmaktad›r. asl›nda en temel prensibidir. bu geçifl döneminin belirsizli¤ine dair yap›sal ve kültürel göstergelerden söz eder. meta al›m›n› dolay›s›yla da üretimin ve sermaye birikiminin artmas›na neden olur.. Dünyadaki birçok düflük kârl› sanayi bu flekilde iflliyor. Kapitalizm devlete muhtaç. Devlet karfl›t› bir çizgide konufluyor ama asl›nda fazlas›yla devlet yanl›s›. SIRA S‹ZDE Wallerstein. TBunlar finansal spekülasyon ve küresel düzeyde örgütlenen yeni sistem ELEV‹ZY ON karfl›t› hareketlerdir. Bugün giyimden çok fazla para kazan›lam›yorsa bunun sebebi giyim iflini herkesin yap›yor olmas›d›r.. Al›c›lar mükemmel bilgiye sahip olduklar› için de. http://www. Bunlardan birincisi. ‹kinci olarak.. Üçüncü s›rada yap›sal kriz olarak daha önce d›flsal maliyetler olarak bahsedilen hammaddenin tükenmesi ve çevre kirlili¤i yer almaktad›r. Wallerstein. Wallerstein dünya sistemi bak›fl aç›s›yla kapitalizmin küresel düzeyde yay›lmaO bütünlük R U s›n› tarihsel S bir içinde aç›klamaya çal›flm›flt›r. Üretim maliyetlerinin artmas› nedeniyle kâr oranlar›n›n düflmesi. orta s›n›f›n bu artan ücretlerinin maliyetleri devletler ve flirketler için çok yüksek olmaya bafllam›flt›r. say›s›z al›c›n›n ve mükemmel bilginin oldu¤u bir pazar. Ona göre bu‹ K K A isyan›n› T günkü dünya sisteminin sonu o tarihlerde bafllam›flt›r. yat›r›mc›lar› üretim alan›ndan finans alan›na yöneltmifltir. sistem co¤rafi olarak yay›lman›n s›n›rlar›na ulaflm›flt›r.. ‹ T A teori P Geçifl döneminin belirsizlik ve karmafl›kl›¤›n› iflaret eden iki tane yap›sal gösterge vard›r. Bu durum. D1968 önemli bir dönüm noktas› olarak ele al›r. günümüzde dünya sistemi duraklama dönemindedir ve bu duraklama dönemini aflmas›n› engelleyen üç tane yap›sal kriz bulunmaktad›r. say›s›z sat›c›n›n..184 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› “Diyelim ki Adam-Smithçi. Krizden ç›kman›n yollar›nda birisi ya ücret art›fllar›yla ya da vergi indirimi yoluyla orta s›n›f›n harcama gücünü art›rmak olarak görülmektedir. mükemmel bir pazar›n›z var. Kapitalizmin gerçek anlamda kâr yapabilmesi için ihtiyaç duydu¤u fley nispi tekellerdir. Bu süreç. Ve iflin asl›. “Dünya Kapitalizminin Çeliflkileri”. Kondratieff döngüsüne göre geçifl ve belirsizlik dönemidir. Ücretlerin geri çekilmesi. Bu serbest bir pazar de¤ildir. Öyle bir durum yaratmal›s›n›z ki çok fazla say›da sat›c› olmamal› ve bu sat›c›lar›n statüleri az çok korunabilmeli. Fakat. Bu noktada da yeni “sistem karfl›t› hareket”ler önem kazanmak- K ‹ T A P TELEV‹ZYON ‹NTERNET .

yüzy›lda Avrupa’da ortaya ç›kan bu sistem bütün dünyaya yay›lm›flt›r (Wallerstein. kad›n. Eski sistem karfl›t› hareketler 1848 ile 1968 y›llar› aras›nda gerçekleflmifltir ve bu grupta yer alan hareketlerin üçü de iktidara gelmifl hareketlerdir. merkez ve çevrede güçlü ve zay›f devletler ortaya ç›kar.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 185 tad›r. Ünite . 1991: 52-53). parti kadrolar›na. Wallerstein yayg›n mal üretimi. oysa pre-modern imparatorluklar›n bunun tam z›tt› bir modele göre kurulduklar› düflüncesiyle” (Marshall. örgütlü ve kal›c› bir kitle deste¤ini harekete geçirememeleri nedeniyle “bunal›m” içinde olduklar›n› belirtmektedir. ‹flbölümüne dayal› bu hiyerarflik sistem merkez ülkelerin ç›karlar›na uygun olarak ifllemektedir. Bat›’da sosyal demokratlar. modern dünyan›n uluslararas› bir ekonomik düzen ve de¤iflik siyasal sistemlerle kök sald›¤›. kâr›n de¤iflimle sa¤land›¤› ve bunun sonucunda dünya pazar›n›n geniflledi¤i bir sistem olarak tan›mlamaktad›r. hareketleri) Do¤u’da “anti-bürokratik” (bürokrasiye.8. iflbölümü sonucunda da hiyerarflik bir sistem ortaya ç›kt›¤›n› belirtir. Burada üretim alan›nda daha çok sermayenin hareketlili¤ine. Dünya Sosyal Forumu ise küresel düzeyde örgütlenen toplumsal hareketlere örnek olarak verilebilir. Kapitalizmin ay›rt edici özelli¤i. Wallerstein’›n dünya sistemi yaklafl›m› Marksist tarihçi Robert Brenner taraf›ndan elefltirilmifltir (Peet. Brenner’a göre böylesi bir aç›klamada temel sorun s›n›f iliflkilerine yer verilmemesidir. kâr amac›yla yap›lan giriflimler. Bunlar Bat›’da “yeni toplumsal hareketler” (etnik. yeni ayr›cal›kl› s›n›flara karfl› yürütülen hareketler) hareketler ve Güney’de “Bat›l›laflma karfl›t›” (milliyetçi. art›¤›n transfer edilmesini . Do¤u’da komünistler ve Güney’de ulusal kurtulufl/ba¤›ms›zl›k hareketleri eski toplumsal hareketler olarak iktidar›n ele geçirilmesini hedefleyen hareketlerdir. Brenner’a göre ekonomik geliflme sürecini. Wallerstein kapitalist sistemin sürekli sermaye birikimi aray›fl› ile dünya çap›nda yay›ld›¤›n›. Üretici kaynaklar›n dünya sistemi içinde birleflmeleri. eflcinseller. O’na göre bu unsurlar›n varl›¤› tarihsel bir sistemi kapitalist bir sistem olarak tan›mlamak için yeterli de¤ildir. radikal dinsel hareketler) hareketlerdir. Wallerstein sistem karfl›t› hareketleri üç tane eski ve üç tane yeni olmak üzere iki grupta incelemifltir (Wallerstein. eskilerde oldu¤u gibi bir strateji belirleyememesi. 1999: 168-169) özetlenmektedir. ücretli emek ve yüksek teknoloji gibi unsurlar› önkapitalizm olarak adland›rmaktad›r. Küresel düzeyde örgütlenen toplumsal hareketler ise ulusal düzeyden öte dünya sistemi içinde de¤ifliklik yapmay› amaçlamaktad›r. 16. merkezdeki zenginli¤i. geçifl sürecinden sonra ne tür alternatif yeni toplumlar ortaya ç›kabilece¤i konusunda entelektüellerin ve akademisyenlerin önemli bir role sahip olduklar›n› vurgulamaktad›r. dünyan›n farkl› bölgelerinde ifl gücünü kontrol etmek için farkl› metotlar uygulan›r. 1993). Pazar›n genifllemesi ile ifl bölümü yayg›nlafl›r. Wallerstein bu bütünlüklü iliflkiye bakmadan ne günümüzün ne de geçmiflin ya da tarihin yeterince kavranamayaca¤›n› iddia eder. SONUÇ Dünya sistemi kuram› “kapitalizmin ulusal temelden ziyade art›k küresel çapta örgütlenmifl oldu¤u. kesintisiz sermaye birikimi ve bu birikimin yap›lmas›n› sa¤layan bir yap›ya sahip olmas›d›r. Wallerstein yeni sistem karfl›t› hareketlerin. 1968’den sonra ise yeni sistem karfl›t› hareketler ortaya ç›km›flt›r. Wallerstein’a göre kapitalizm kâr elde etmek için üretim yap›lan. 2003: 528-529). çevre. egemen olan merkezdeki bölgelerin ileri sanayi sistemlerini gelifltirip periferi (çevre) ülkelerinin hammaddelerini sömürdü¤ü. yani dolafl›m alan›na vurgu yap›lm›flt›r. Bu noktada kendisi de aktif olarak bu sürecin içinde yer alan Wallerstein “sistem karfl›t hareketler”in baflar›l› olabilmeleri için. göçmen vb.

Daha önce de belirtildi¤i üzere liberal ideolojinin sosyal bilimler üzerindeki etkisi nedeniyle bu ayr›mlar ortaya ç›km›flt›r. toplumsal hayat› örgütlememizi mümkün k›lan flekiller olarak baflka alanlara yans›r ve bu alanlar› yans›t›r. Wallerstein ise dünya sistemini bütüncül olarak. . Mesela pazar kavram›. otuz y›l için büyük bir ihtiyaç olarak görüyorum çünkü kavramsal olarak bu süreçleri birleflik olarak görsek bile dil aç›s›ndan bu konulardan bahsederken ayn› ayr›mc› tuza¤a düflüyoruz. Bence bugünün ana entelektüel sorunlar›ndan biri bütün bunlardan bileflik süreçler olarak bahsedebilece¤imiz bir dil oluflturmak . “Dünya Sistemi Analizi ve Kültürel Çal›flmalar” http://www. birleflik sistemler olarak ele ald›¤›n› belirtmektedir. ekonomi etraf›nda odaklanm›fl iktisadi alan ve daha belirsizce sivil toplum etraf›nda odaklanm›fl bir çeflit sosyo-kültürel alan” tan›mlamaktad›r. devleti. aksi takdirde etnisite de¤ildir” (Ragin ve Chirot.. “Ekonomik geliflmenin kabaca benzer kültürel geleneklere sahip genifl alanlar›. Buna göre “modern dünyay› inceleyen üç ana bilim dal› vard›r: ekonomi..com/Metis/Catalog/Interview/2894). Kapitalizm daha önceki bütün toplumlardan farkl›d›r. pazar›.” (Wallerstein. “Dünya Sistemi Analizi ve Kültürel Çal›flmalar” http://www. dünya sisteminin kendine ait kültürel düflünme biçimleri vard›r ve dünyay› buna uygun olarak örgütlemektedirler. Bu çerçevede Wallerstein kültürü bilgi.” siyaset bilim. dil. Kendi içinde ekonomik geliflme e¤ilimi vard›r. kültürel bir fikirdir. din. Biz bu fikre inan›yoruz ve ona göre hareket ediyoruz. bütün bunlar›n tek bir sürecin parças› oldu¤unu belirtmektedir. Buna göre her tarihsel sistemin. sosyoloji de sivil toplumu çal›fl›r. 1999: 305). Wallerstein’a getirilen bir baflka elefltiri modern dünya sistemi üzerine yapt›¤› çal›flmalarda kültürel farkl›l›klara yer vermemesidir.metiskitap. “Bütün bunlar.metiskitap.com/Metis/Catalog/Interview/2894. dolay›yla daha çok art›k üretebilirler. ‹fl verimlili¤i ise iflçilerin kendilerini daha öncekinden k›sa bir sürede yeniden üretmelerini sa¤lar.186 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› ve ifl gücü kontrol sistemlerinin geliflmesini belirlemez. yirmi. Siyasi ba¤›ms›zl›k çok güçlü bir kültürel fikirdir. Bizim pazar konusunda analitik olarak yanl›fl baz› inançlar›m›z var ve bu bize baz› s›n›rlamalar getiriyor. Bu ayr›m “devlet etraf›nda odaklanm›fl siyasi alan. Benzer biçimde etnisite “dünya sistemi görüngüleriyle aç›kça ba¤lant›l› oldu¤u zaman vard›r.bunu önümüzdeki on. dünya sistemindeki güç ya da konum bak›m›ndan köklü farkl›l›klar›na ra¤men çok benzer biçimlerde etkilemesinin nedenlerini aç›klayamam›flt›r” (Ragin ve Chirot. Kapitalist geliflmede belirtilmesi gereken fley bir bütün olarak ekonominin s›n›f yap›s›d›r. Ben kültürün iktisadi alandan ve siyasi süreçten ayr› bir fley oldu¤u fikrine karfl›y›m. 1999: 307).” (Wallerstein. Çünkü Wallerstein’a göre kültürel farkl›l›klar farkl› geliflme düzeylerini aç›klamak için gerekli de¤ildir. sanat gibi dünya sistemlerini analiz etmek için kulland›¤›m›z fikirler olarak ele almaktad›r. Wallerstein önemli olan›n ekonomi siyaset ya da kültür gibi ayr› ayr› alanlar› incelemek olmad›¤›n›. Fakat bu artan ifl verimlili¤i ile sa¤lanabilir.

yüzy›ldan bu yana sadece bir tek dünya sistemi varl›¤›n› sürdürmektedir. Bu da kapitalist giriflimcili¤in sürekli olarak yay›lmas›na neden olur. Ayr›ca tarihsel olarak kavranan bir dünya sistemi ile modern toplumsal de¤iflme incelenebilir ve aç›klanabilir. Ünite . Wallerstein’a göre ekonomik. Wallerstein’›n Dünya sistemi yaklafl›m›n›n önemini de¤erlendirebilmek. Wallerstein bilimsel bilgi ve felsefi/befleri bilgi ayr›m›na karfl› ç›kmaktad›r ve modern dünya sisteminin beklenen çöküflü ile birlikte bu “iki kültür” kavramsallaflt›rmas›n›n da ortadan kalkaca¤›n› belirtmektedir. Wallerstein modern dünya sistemi analizinde ana ak›m teorileri ve araflt›rma pratiklerini elefltirir ve niteliksel ve tarihsel metotlar›n önemini vurgular. o da kapitalist dünya ekonomisidir. Dünya ekonomilerindeki bütünleflmeyi sa¤layan güç. Bu nok- AM A Ç 3 A M A Ç 2 . Karl Polanyi ve Fernand Braudel Wallerstein’›n entelektüel geliflimi üzerinde etkili olmufl düflünürlerdir. Kapitalist dünya ekonomisinde sermayenin hareket edebilmesi çok önemlidir. küresel düzeyde ve hiyerarflik olan bir iflbölümü ve ekonomik uzmanlaflmaya neden olmufltur. Bu bak›fl aç›s›n›n modern-geleneksel gibi ikili toplum modelleri üzerine kuruldu¤unu oysa dünyan›n bu ikili modellerle aç›klanamayacak kadar karmafl›k bir yap›da oldu¤unu belirtir. Kâr› art›rmak amac›yla pazar için yap›lan üretimin temel amaç oldu¤u bugünkü dünya kapitalist sistemin temeli de böylelikle at›lm›flt›r. Bat› Avrupa. Di¤er yaklafl›m ise toplumlar›n tikelli¤i üzerine odaklanmaktad›r. Karl Marx. Böylelikle sermaye artt›kça ondan elde edilen kar da aratacakt›r. çevre ve yar› çevre kavramsallaflt›rmas›n› kullan›r. Bu yaklafl›mlardan ilki tarihin her döneminde ve bütün toplumlar için geçerli olabilecek düzenli de¤iflim yasalar›na. Wallerstein dünya sistemi analizini gelifltirirken toplumsal de¤iflme alan›nda var olan iki yaklafl›m› birlefltirmeye çal›fl›r. Bat› ya da Avrupa merkezli sosyal bilim anlay›fl›n›n de¤ifltirilmesi gerekti¤ini iddia eder. Bat›l› olmayan çevre ülkeleri sömürerek üstünlük sa¤lam›flt›r. yar› çevre ve çevreden oluflur ve son olarak sürekli ama tek yönlü ve do¤rusal olmayan bir de¤iflim vard›r. siyaset de¤il ekonomidir. Wallerstein dünya sistemi analizinde befleri bilimlerle iliflkilendirilen idiografik epistemoloji ve fen bilimleri ile iliflkilendirilen nomotetik epistemolojinin birlikte kullan›lmas›n› önerir. Wallerstein’›n dünya sistemi analizinin temel özellikleri flunlard›r: ‹flbölümü ve s›n›fsal bölünmeler evrensel olgulard›r.8. politik ve sosyo-kültürel alanlar ayr› ve özerk alanlar de¤ildirler. makro sosyolojik yasalara ulaflmay› hedeflemektedir. Kapitalist dünya ekonomisi kâr›n maksimize edilmesi amac›yla üretimin yap›ld›¤› tek üretim biçimidir. De¤erden ar›nm›fl bir tarihsel çal›flma yapmak imkâns›zd›r çünkü her bir kavramsal çerçevenin seçimi do¤rudan politik durufla göre belirlenir. ekonomi hâkim olan unsurdur. tarihsel olarak bak›ld›¤›nda dünya imparatorluklar› ve dünya ekonomileri olmak üzere iki tane dünya sisteminin var oldu¤unu belirtir. Bu durum. Dünya imparatorluklar› kendi bütünlüklerini kurduklar› askeri ve politik hâkimiyet üzerinden sa¤lamaktad›rlar ve yönetim biçimleri de bu anlay›fla dayanmaktad›r. Wallerstein. Joseph Schumpeter. Dünya sistemi yaklafl›m› içinde ikili toplum modelleri yerine merkez.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 187 Özet A M A Ç 1 Immanuel Wallerstein’›n genel yaklafl›m›n› aç›klayabilmek. Wallerstein. Wallerstein’›n Kapitalist Dünya Ekonomisi yaklafl›m›n›n özelliklerini s›ralayabilmek. Dünya ekonomileri ise dünya imparatorluklar›n›n tersine politik hâkimiyet üzerine kurulmam›flt›r. Wallerstein’a göre kapitalizmin mant›¤› pazardan elde edilen kâr›n biriktirilmesini gerektirir. farkl› iflleyen mant›klar› yoktur. tekil bir sistem olarak kapitalizmin içinde büyüdü¤ü toplumsal sistemi bir bütünlük olarak ele almaktad›r. Wallerstein sosyal bilimler içindeki ayr›mlar›n yapay olarak oluflturulmufl ayr›mlar oldu¤unu belirtir ve dünya sistemi analizinde bu ayr›mlar› ortadan kald›racak yöntemsel önermelerde bulunur. Wallerstein devlet ve toplum yerine tarihsel bir sistem olan “dünya sistemini analiz birimi olarak önerir. Wallerstein’a göre dünya ba¤›ms›z toplumlar›n ya da ulus devletlerin toplam›ndan baflka bir fleydir. Yaklafl›k olarak 16. dünya sistemi merkez.

Yap›sal göstergeler ise finansal spekülasyon ve küresel düzeyde örgütlenen yeni sistem karfl›t› hareketlerdir. Kültürel gösterge olarak. düflürülmesi ise varolan dünya sistemine en çok destek veren grup olan orta s›n›f aras›nda siyasi hoflnutsuzlu¤a neden olacakt›r. Bu nedenle Wallerstein. Yar› çevre konumundan merkez konumuna geçiflteki en önemli unsur ise. sosyal bilimlerde ise postmodern teorinin ortaya ç›k›fl› geçifl döneminin belirsizli¤ine iflaret etmektedir. Wallerstein orta s›n›f›n konumuna odaklan›r ve krizden ç›kabilmek için orta s›n›f›n harcama gücünü art›rman›n. Günümüzde dünya sistemi duraklama dönemindedir ve bu duraklama dönemini aflmas›n› engelleyen üç tane yap›sal kriz bulunmaktad›r. çevre ve yar› çevredir. Ücretlerin geri çekilmesi. çevre bir ülkenin yar› çevre konuma geçmesi üç tane stratejiye ba¤l›d›r. ithalata dayal› ekonomi programlar› ile çözülebilir. Son yap›sal kriz olarak daha önce d›flsal maliyetler olarak bahsedilen hammaddenin tükenmesi ve çevre kirlili¤i yer almaktad›r. yat›r›mc›lar› üretim alan›ndan finans alan›na yöneltmifltir. Merkez ekonomik ve politik üstünlü¤ünü kullanarak çevre üzerinde hâkimiyet kurar ve çevreyi kontrol eder. ‹kinci olarak. Yar› çevre. Üretim maliyetlerinin artmas› nedeniyle kâr oranlar›n›n düflmesi. Dünya zenginli¤inin büyük bir k›sm› merkezin kontrolü alt›ndad›r. Wallerstein kapitalist dünya ekonomisi içinde üç tane hiyerarflik yap›sal konum oldu¤unu iddia eder. 1968 isyan› ile bugünkü dünya sisteminin sonu bafllam›flt›r. Yar› çevre. maliyetlerinin devletler ve flirketler için çok yüksek olmaya bafllad›¤›n› belirtir. Son olarak yaln›zca ekonomik geliflmeyi de¤il ayn› zamanda toplumsal ve siyasi geliflmeyi de hedefleyen bir geliflme stratejisi uygulanabilir fakat bunun gerçekleflme olas›l›¤› çok az çevre ülke ile s›n›rl›d›r. modern dünya sisteminde politik istikrar›n sa¤lanmas›nda önemli bir rol oynamaktad›r. Bunlar merkez. AM A Ç 5 A M A Ç 4 Wallerstein’›n küreselleflmeye bak›fl›n› özetleyebilmek. çevre ve yar› çevre kavramlar›n› tan›mlayabilmek. küreselleflme sürecini geçifl süreci olarak ele almaktad›r. merkez ve çevre aras›nda yer al›r. ‹kinci olarak merkez ülkelerdeki giriflimciler baflka yerlerde yat›r›m yapmaya yönelebilir.188 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› tada kapitalist dünya ekonomisi içinde güçlü devletlerin önemi ortaya ç›kmaktad›r. Ayn› zamanda da merkez olabilmek için birbirleriyle rekabet etmeleri dünya sistemini sürekli dengesizlik içinde tutar. Küresel düzeyde örgütlenen toplumsal hareketler ise ulusal düzeyden öte dünya sistemi içinde de¤ifliklik yapmay› amaçlamaktad›r. Dünya sistemi içinde. piyasaya müdahale eden devletler en güçlü devletlerdir ve bu durumda kâr›n art›r›lmas›nda çok önemli bir etkendir. O tarihten bu yana da Kondratieff döngüsüne göre geçifl ve belirsizlik dönemi yaflanmaktad›r. Çevreden merkeze do¤ru oluflabilecek baz› politik protestolar› karfl› tampon görevi görür ve böylelikle tamam›yla kutuplaflm›fl bir dünya sisteminin geliflmesini engeller. Ekonomik ve politik olarak merkezden güçsüz ama çevreden daha güçlü konumdad›r. dünya üzerinde sömürünün ihraç edilmesini sa¤layacak yer kalmam›flt›r. sistem co¤rafi olarak yay›lman›n s›n›rlar›na ulaflm›flt›r. Bunlardan birincisi. daha düflük üretim maliyetleri ile üretim yap›labilmesini sa¤layabilecek geliflmifl teknolojiye yaslanan bir pazara sahip olmakt›r. fen bilimlerinde kaos kuram›n›n. ‹lk olarak dünya pazarlar›n›n daralma dönemlerinde çevre ülkelerin yaflad›¤› sorunlar. . Wallerstein’a göre bu sistem kendi kapitalistlerini koruyabilen. Wallerstein’›n merkez. Bu geçifl döneminin belirsizli¤ine dair yap›sal ve kültürel göstergeler vard›r.

Modern Dünya Sistemi e. Yar› çevre d. 14. Yoksul bölgeler b. 15. Parsons K. yüzy›l e. Güçlü ve zay›f devletler aras›nda tampon bölge rolüne sahip olan bölgeleri tan›mlamak için afla¤›dakilerden hangisi kullan›lmaktad›r? a. Wallerstein’a göre afla¤›dakilerden hangisi günümüzde dünya sistemi içinde merkez ülke konumunda de¤ildir? a. Modern Kapitalist Toplumlar c. Kapitalizm ve Toplum 7. yüzy›l 5. Toplumsal yap› c.üst kültür d. Yar› çevre c. Bilimsel bilgi. Modern-geleneksel b. Japonya c. e. Küresel Dünya d. Kore b. Üretim biçimi b. 1940’lar e. Schumpeter T. Çevre 2. 1920’ler c. c. Dünya sistemi içinde zenginli¤in büyük bir k›sm›n› kontrol eden bölge afla¤›dakilerden hangisidir? a. G. Merkez d. Amerika Birleflik Devletleri e.evrensel kültür 8. Çevre b. Azgeliflmifl bölgeler e. 17. “‹ki kültür” kavram› afla¤›dakilerden hangisi için kullan›lmaktad›r? a. Alt kültür. yüzy›l c. Tampon bölge e. d. Serbest ticaret bölgeleri c. yüzy›l b.befleri bilgi c. 18. 16. Braudel K. Polanyi J.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 189 Kendimizi S›nayal›m 1. Popüler kültür-üst kültür e. yüzy›l d. 1950’ler 3. Azgeliflmifl bölgeler e. Merkez 9. Çevre d. politik ve ekonomik olarak zay›f devletlerin bulundu¤u bölgeleri tan›mlamak için afla¤›dakilerden hangisi kullan›lmaktad›r? a. Ekonomik ilerleme d. Yerel kültür. 1910’lar b. Wallerstein’a göre kapitalist dünya ekonomisi ne zamandan beri varl›¤›n› sürdürmektedir? a. Kanada d. 1930’lar d. Afla¤›dakilerden hangisi Wallerstein’›n entelektüel geliflimini etkileyen düflünürler aras›nda yer almaz? a. Merkez 10. Toplumsal de¤iflme e. Kapital b. F. Yar› çevre b. Wallerstein’›n en çok bilinen ve 14 dile çevrilen çal›flmas› afla¤›dakilerden hangisidir? a. ‹ngiltere . b. Dünya sistemi 4. Ünite . Kapitalist iktisadi sistemin merkezden çevreye do¤ru büyümesini ve bu büyümenin kapitalist toplumlar ile kapitalizm öncesi toplumlar üzerindeki benzer etkilerini ifade eden kavram afla¤›dakilerden hangisidir? a. Wallerstein’›n düflünce sisteminde oldukça etkili olan Annales Okulu ne zaman kurulmufltur? a. Serbest bölge c. Marx 6. Dünya sistemi içinde askeri.8.

Bir üründen birileri kâr ediyor. Rusya da ayn› durumla karfl› karfl›ya.” Wallerstein bu süreçte. ABD hegemonyas›n›n ekonomik güç. Dünya Ekonomisi Dünya ekonomisinin 400-500 y›ld›r döngüsel bir harekete sahne oldu¤unu belirten Wallerstein. düflük gelirli üretimin bu ülkelere gitmesidir. büyüyor. “Obama ne yapabilir?” Wallerstein. Nas›l? Pek çok ülke baflkan› ayaklanmadan korkuyor..” “Leap Europe adl› Avrupal› bir think-tank kuruluflunun 2-3 ay önce yay›nlanan raporuna göre bu geliflmifl ülkelerde iç savafla kadar gidebilir.Immanuel Wallerstein. Ben de bundan yanay›m. sonra di¤erleri dahil olup tekeli k›r›yor.. Üretim zay›flad›kça para sahibi paras›n› üretimden çekip. ABD de ayn›. yavafl bir flekilde a盤a ç›kan bu gerileyiflin flimdi h›zland›¤›n› belirtti. Bu dalga Martinik’e de s›çrad›.” Kapitalist dünya sona yaklafl›rken.. Kondratief 1 evresinin sonunday›z.. .... Kontradief B’nin karakteri bu. Kondradief B evresinde patl›yor. spekülasyona yat›r›yor. . ifller daha da kötülefliyor. .... Ama bu da çözüm de¤il.190 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› Okuma Parças› “Wallerstein’dan konferans: Jeopolitika.. Guadulop’ta halk›n %10’u sokaklara döküldü ve kazand›. Bunu yapmayan hükümetler ayakta kalamayacak... üretimin 3. eskilerden daha büyük... Fransa tarihinde 68 dâhil böyle bir isyan yaflanmad›. ABD... Ekonomi düzelmeyecek. bu avantaj›n temel olarak 1940’lar ile 1960’lar aras› dönem için geçerli oldu¤una dikkat çekti.) Fabrikalar yer de¤ifltirince iflsizlik oluyor. hükümetler istiyor ama bankalar do¤al olarak vermiyor.. Fabrikalar kapan›yor..... Daha sonra da Avrupa ve Japonya’n›n öne geçti¤ine iflaret ederek. paylafl›yor.. B evresinde üretim yer de¤ifltiriyor. Halk›n silaha eriflimi ne kadar kuvvetli ise o kadar tehlikeli. “60’lar›n sonundan itibaren bu dayanak ortadan kalkt›” dedi. Sadece yoksullar›n yaflam› biraz daha çekilir hale gelecek. Bu afla¤› gidifli durdurabilece¤ini sanm›yorum. askeri güç ve dolar›n rezerv para olmas›na dayand›¤›n› flimdi ise bu dayanaklar›n büyük ölçüde zay›flad›¤›na dikkat çekti. Burada bir fasit daire ç›k›yor. Ama gerçekte olan.. Dünya’ya borç verdiklerini.. Bu çok görüldü.” . Bankalar kredi vermiyor... Jeopolitika ve ekonominin çok kötü oldu¤una de¤inen Wallerstein. Fabrikalar düflük maliyete gidiyor. sonunda onun da çöktü¤ünü belirtti.. Obama’n›n ne yapabilece¤i konusunda ise flunlar› söyledi: “Fazla bir fley yapamaz... “ABD. Çöküfl yaflan›yor. Bu. Bu ülkeler kalk›n›yor ama bu sorunlu bir kalk›nma. Bu yeni de¤il.. Bu sürecin sonunda ABD’nin en büyük borçlu haline geldi¤ini. Japonya birbiri aras›nda bunu yap›yor. (. daha önce de çok kez yafland›... Avrupa.. Hasar denetimi yapabilir.” “ (. Fransa sömürgelerinde halk sokaklara dökülüyor. Bugün dünya ekonomisinin girdi¤i krizin kapitalist ekonomik sistemin yap›sal krizi oldu¤unu belirten Wallerstein. Çin de.. ABD’nin gerilemesinin 40 y›ll›k bir geçmifli oldu¤unu. “bir sistemin tarihinde tek bir kriz vard›r. ABD’nin ekonomik gücünün dünyan›n geri kalan›na göre daha çok ve daha ucuza üretim yapabilmesi oldu¤unu belirten Wallerstein. Art›k burada evre B Kontradief’tir. Dünya Ülkelerine kayd›¤›n›. Avrupa ve Japonya’dan di¤er ülkelere ak›yor. bir süre sonra t›kan›yor.) Obama yoksullara yard›m etmeye çal›flacak.. Bunun üzerine iflsizlik ihraç edilmeye çal›fl›l›yor. 1945 sonras›nda fabrikalar ABD. O da bu evre” diyerek tart›flman›n oda¤›nda kapitalizmin yerine neyin geçece¤i sorusu oldu¤unu vurgulad›.. gelifltiriyor. ard›ndan 1980’lerin borç krizinin yafland›¤›n› ve sonra da çöp tahviller döneminin geldi¤ini. Sarkozy de neoliberal bir liderdi ama geri ad›m at›yor. Reunion’a da gidebilir... Sistem yap›sal bir kriz içinde “ABD hegemonyas›n›n ertesindeyiz. ABD’de iç sorun çok büyük. bunun da bu borç balonunun patlamas›yla sonuçland›¤›n› belirtti. geliflmifl kapitalist ülkelerin 3. ekonomik kriz ve kapitalizm çökerken özne olmak” 13 Mart 2009 ... Bu sürece finansallaflma deniyor.... Kâr göz kamaflt›r›c›l›¤›n› yitiriyor. ABD geriliyor... 50’ler-60’larda gücünün doru¤undayd› ve istedi¤inin %95’ini yapabiliyordu” diyen Wallerstein. geçmiflte de böylesi durumlarla karfl›lafl›ld›¤›n› ve krizdeki hegemonyac› gücün yerinin yeni bir hegemonyac› güçle dolduruldu¤unu ancak henüz böylesi bir yeni hegemonyac› gücün kendini ortaya koyamad›¤›n› belirtti. iflsizlik olufluyor. Belli ürünler bir süre gelifliyor. fiimdi sistemin yap›sal krizi yaflan›yor” diyen Wallerstein. “Bu inan›lmaz borç. bu döngüyü flu flekilde tarif etti: “Önce geniflliyor.. ayn› flekilde ABD’li tüketicilerin de borçland›¤›n› belirten Wallerstein.

biz. Eriflim tarihi: 21. Kapitalist aç›s›ndan üç temel maliyet kaleminin. Bunu biliyorum.” Bu iki olas›l›k aras›ndaki fark› “Davos ruhu ile Porto Alegre aras›ndaki fark” fleklinde tarif eden Wallerstein. Merkezi Lizbon’da bulunan komisyonun çal›flmalar› Wallerstein baflkanl›¤›nda yürütülmüfl ve 1996 y›l›nda yap›lan çal›flmalar bir rapor halinde yay›nlanm›flt›r. “Davos hiyerarflik. Al›fl›ld›¤›n d›fl›nda. sömürgeci bir sistem. denge noktas›na çekilir.. c 10. Bilemeyece¤imiz bir fleyden söz ediyorum.” diyerek bugün yürütülecek öznel/iradi çabalar›n geçmifle nazaran çok daha etkili sonuçlar do¤urabilece¤ini ifade etti. nesnellik kavram›yla çeliflkili de¤ildir. Kaynak: http://www. bir bilgi biçimi olarak sosyal bilimin nas›l tarihsel olarak olufltu¤u ve neden. Gerçekleflecek olan nas›l bir fley bilmiyorum. girdi maliyeti ve vergilerin 1980’e k›yasla düflük olsa bile 1945’le k›yasland›¤›nda artt›¤›n›. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kapitalist Dünya Ekonomisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 5. Porto Alegre demokratik. Sistem gere¤i gibi iflleyemiyor. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kapitalist Dünya Ekonomisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 3. Siz ne yaparsan›z yap›n. Türkçe’ye “Sosyal Bilimleri Aç›n: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yap›lanmas› Üzerine Rapor” bafll›¤› ile çevrilen raporun tan›t›m› flu flekilde yap›lm›flt›r: “Bilginin sosyal olarak kurulmufl olmas› gerçe¤i. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kapitalist Dünya Ekonomisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. sosyal bilimlerin nesnelli¤ini art›rabilece¤ine inan›yoruz. sosyal bilimlerin bugününü ve gelece¤ini tart›flmak üzere bir araya gelmeleri ile oluflturulmufltur. do¤a bilimleri ve insan bilimleri alan›ndan 10 bilim insan›n›n. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl: Wallerstein’›n Genel Yaklafl›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b 8. Kapitalizm yerine geçecek olan nedir? Ya daha iyi ya da daha kötü bir sistem. Bugün ne yapt›¤›m›z çok önem tafl›yor. 1945 sonras› al›m gücünün art›r›ld›¤› 20-25 y›ll›k verimli bir döngü ve eme¤e sald›r›yla geçen 1980-2000 aras›ndaki neoliberal dönemin ard›ndan kapitalist sistemin bir s›n›ra geldi¤ini ifade etti. kimse bilmiyordu” diyen Wallerstein. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl: Wallerstein’›n Genel Yaklafl›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl: Wallerstein’›n Genel Yaklafl›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. ancak bu durumun bizi çaresiz duruma düflürmeyece¤ini ifade etti. “Bir sistem normal bir evresinde iken deterministtir.2011 1. “Ama kriz ortam›nda birdenbire bir özgürlük an› yaflan›yor. yani iflçi ücreti. Birincisi. Bilginin sosyal temelleri oldu¤unu kabul etmek. S›ra Sizde Yan›t Anahtar› S›ra Sizde 1 Fundação Calouste Gulbenkian vakf›na ba¤l› olarak 1993 y›l›nda kurulan Gulbenkian Komisyonu sosyal bilimler.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 191 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› Mevcut krizi anlayabilmek için 400-500 y›ll›k geçmifle bakmak gerekti¤ini söyleyen Wallerstein. tart›flman›n determinizm ile özgür irade aras›ndaki. ‹ki ihtimal var. d 7. on sekizinci yüzy›l sonundan 1945’e . bu süreci 500 y›l öncesine uzatt›¤›n›zda da ayn› döngüsel yükseliflin ad›m ad›m gerçekleflmesinin görülece¤ini ve nihayetinde de bu döngünün s›n›ra dayand›¤›n› söyledi.8. daha geçerli bilgiye ulaflman›n da ancak sosyal olarak mümkün olmas› anlam›na gelir. Ünite . Berbat bir keflmekefl içindeyiz. Bu bir aflamada tek bir kanala gelip oturacak. döngüsel olarak yükselen bir e¤riye iflaret etti¤ini belirten Wallerstein. Rus ve Frans›z devrimlerinde insanlar dünyay› de¤ifltirmek için çok çal›flt› ama sistem denge noktas›na çekildi” diyen Wallerstein bugüne iliflkin ise daha umutlu bir tespitte bulundu. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl: Wallerstein’›n Genel Yaklafl›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 30 y›l sonras› belirsiz. insanc›l. Feodalizmin çözüldü¤ü “1450 y›llar›nda da yeni sistem neye benzeyecek diye bir tart›flma vard›. kimse bilemez” dedi. “Bu raporda üç fleyi göstermeye çal›flt›k. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kapitalist Dünya Ekonomisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. ‘kader mi irade mi’ tart›flmas› oldu¤unun alt›n› çizdi.org/yazi. Biz yeni bir sistemi oluflturmaya ilerliyoruz.06.. e 4.sendika. e 9.php?yazi_no=22685. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kapitalist Dünya Ekonomisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a 6. Tam tersine. Bugünkü esas meselenin “özne olmak” oldu¤unu belirten Wallerstein. geçmiflteki uygulamalara yönelik elefltirileri de¤erlendirerek ve hakikaten daha ço¤ulcu ve evrenselci yap›lar kurarak yap›lacak bir yeniden yap›land›rman›n. Sistem çökerken özne olmak Wallerstein krizden nas›l ç›k›labilece¤i konusunda ise flunlar› söyledi: “Teknik olarak iki farkl› çözüm olabiliyor. d 2. Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dünya Sistemi Analizi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Bizce her fleyden önemlisi. sadece bize do¤ru yönde ilerlememize yard›mc› olacakm›fl gibi görünen birkaç tart›flmaya aç›k önerimiz var. Geçmifl dönemlerdeki kredi genifllemesi. ‹kincisi. üretim sistemlerinde ortaya ç›kan bir yenilik ya da yeni bir teknoloji ile son bulmaktad›r. Bu dönemde hem mal piyasalar›. teorik yap›lar›.net/forum/kondratieff-dalgalari-tuncer-sengoz-t-3218. Plato dönemi. bir kez daha tekrarlayal›m. çevre ve yar›-çevre olmak üzere dünya ekonomisi odaklanmaktad›r.192 Ça¤dafl Sosyoloji Kuramlar› uzanan süreçte. Ancak bu yükselifller. Buna göre Ba¤›ml›l›k Okulu çevreye. 1990: 195) Ba¤›ml›l›k Okulu Analiz birimi Metodoloji Ulus-Devlet tarihsel yap›salc›: ulus devletlerin yükselifli ve gerilemesi Teorik yap› merkez-çevre deterministik: Geliflmenin yönü ba¤›ml›l›k genellikle zarar verir Araflt›rma oda¤› çevre Dünya-Sistem Kuram› Dünya Sistemi dünya sisteminin tarihsel dinamikleri: döngüsel de¤iflimler merkez-yar›çevreçevre dünya ekonomisi içinde olas› yukar› ve afla¤› hareketlilik merkez. yerini borçlar›n likidasyonuna b›rak›r ve çevrim. ‘flimdi nas›l bir sosyal bilim?’ sorusuna cevap oluflturmakta daha ileri gidebilmek için bize optimal görünen bir tav›r belirlemektir. Yaz. Borsalar›n en kuvvetli yükselifl aflamas›. enflasyon yavafllam›fl ve bir dezenflasyon dönemine girilmifltir.com/Catalog/Book/4355). Plato’dan deflasyona geçilir. yani kapitalist dünya ekonomisine ve bu bütün içinde yaflanan döngüsel de¤iflimlere . “Kondratieff çevrimleri yaklafl›k 50 y›l sürer. son y›llarda çok tart›fl›lan bir dizi temel entelektüel soruyu aç›mlayarak. yazdan k›fla geçifl.metiskitap. (So. Her K-döngüsünde farkl› bir emek-sermaye iliflkisi vard›r ve dura¤anl›k dönemi.2011) Kondratieff’in gelifltirdi¤i döngüsellik analizi afla¤›daki gibidir: 1790’dan 1810-17’ye yükselifl 1810-17’den 1844-51’e alçal›fl 1844-51’den 1870-75’e yükselifl 1870-75’den 1890-96’ya alçal›fl 1890-96’dan 1914-20’ye yükselifl Bu döngüsellikler daha sonra baflka iktisatç›lar taraf›ndan günümüz de uyarlanm›flt›r. Çevrimin ilk evresi Bahar (Spring)’dir. Eriflim tarihi 21. sosyal bilimlerin bu tarihin ve yak›n dönem tart›flmalar›n›n ›fl›¤›nda yeniden yap›land›r›lmas›n› tart›flmak istiyoruz. Ba¤›ml›l›k Okulu merkez ve çevre olmak üzere ikili karfl›tl›klar üzerine kurulmufltur ve bu ikisi aras›ndaki ba¤›ml›l›k iliflkisinin zarar vermek üzerinden bir belirleyicilik iliflkisi oldu¤unu iddia etmektedir. Buna karfl›l›k. Likit’in kral oldu¤u dönemdir bu.2011 S›ra Sizde 2 Ba¤›ml›l›k Okulu ve Dünya Sistem Kuram› analiz birimleri. Dünya Sistemi kuram› ise bunun tersine merkez.Gulbenkian Komisyonu (http://www. a¤›r bir depresyonla sona erer. çevre ve yar› çevre aras›ndaki belirleyicilik iliflkisine karfl› ç›kar ve olas› yukar› ve afla¤› hareketlilikler oldu¤unu iddia eder.06. görece standart bir dizi disipline ayr›flt›¤›d›r. Afla¤›daki tabloda bu karfl›laflt›rman›n bir özeti yer almaktad›r. Eriflim tarihi: 21. Yaz döneminde enflasyon artar ve borsa yükseliflleri bafllar. “Kuflkusuz do¤ru yönde ad›m atmay› sa¤layacak baflka çözümler de vard›r ve baflkalar›n› böyle öneriler gelifltirmeye ça¤›r›yoruz. Sonuçta.06. araflt›rma sürecinde neye odakland›klar› ve geliflmenin yönüne dair bak›fl aç›lar› üzerinden karfl›laflt›r›lmaktad›r. bu dönemde gerçekleflir.html.ekibi. Önerebilece¤imiz basit. aç›k seçik formüllerimiz yok. Bu evre krizden ilk ç›k›fl ve ekonomik geniflleme dönemidir. Kondratieff döngüsü kapitalizmin yükseliflten alçal›fla ve alçal›fltan yükselifle do¤ru uzun dalgalar ya da döngüsellikler biçiminde sonsuza dek yaflayaca¤› düflüncesini hakl› göstermek için kullan›lmas› nedeniyle elefltirilmifltir. tekil ulus devletler ve ulus devletlerin yükselifli ve gerilemesi üzerine odaklan›rken Dünya Sistemi yaklafl›m› bu ulus devletlerin oluflturdu¤u bütüne. sorunun temelinde yatan meseleleri acilen ve aç›k seçik ortaya koyarak. ak›l s›n›rlar› içinde tart›flabilmektir. S›ra Sizde 3 20. hem de borsalar büyük de¤er kaybeder. yüzy›l›n bafl›nda yaflam›fl olan Rus iktisatç› Nikolai Dimitrieviç Kondratieff’in geliflirdi¤i iktisadi analiz yöntemi K-döngüsü ya da Kondratieff döngüsü olarak adland›r›lmaktad›r.” (http://finans. Buna göre uluslararas› piyasalar ve iflleyifllerine bak›ld›¤›nda yaklafl›k 50 y›l süren yükselme ve dura¤anlaflma dönemleri yaflanmaktad›r. keskin bir resesyonla sona erer ve plato dönemine girilir. enflasyon baz›nda ciddi getiriler sa¤lamaks›z›n ilerler. Üçüncüsü de. Bahar’› Yaz (Summer) takip eder.” . 1945’ten bu yana dünya genelinde meydana gelen geliflmelerin bu entelektüel iflbölümüyle ilgili ne gibi sorular sorulmas›na yol açt›¤› ve böylece bir önceki dönemde yerli yerine oturtulan örgütlenme yap›s›n› yeniden tart›flma gündemine getirdi¤idir. yani Sonbahar’d›r (Autumn).

(1990) Social Change and Development. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. (2006). Wallerstein.Dünya Sistemi Kuram›: Immanuel Wallerstein 193 Yararlan›lan Kaynaklar Adams. I. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. (1995) Sistem Karfl›t› Hareketler. Wallerstein.06. Wallerstein. I. ‹stanbul: Yar›n Yay›nlar›. (1999) Sosyal Bilimleri Düflünmemek.metiskitap. (1998) Liberalizmden Sonra. I. Ankara: Bilim ve Sanat Yay›nlar›. ‹stanbul: Aram Yay›nlar›. (1999) Sosyoloji Sözlü¤ü. (2003) “Dünya Sistemleri Kavramlar›na Karfl› Dünya Sistemi Kavram›: Bir Elefltiri” Dünya Sistemi. I. I. California: Pine Forge Press. E. Ankara: ‹mge Yay›nevi. (2007) ‹ki Kültürü Aflmak: Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri ile Befleri Bilimler Ayr›l›¤›. 1750-1840. Wallerstein. (2005) Ütopistik ya da 21. (2003) Bildi¤imiz Dünyan›n Sonu. Theda Skocpol. Yüzy›l›n Tarihsel Seçimleri. Wallerstein. ‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›. ‹stanbul: Aram Yay›nlar›. (1999) “Immanuel Wallerstein’›n Dünya Sistemi: Tarih Olarak Siyaset ve Sosyoloji” Tarihsel Sosyoloji. (2004) Amerikan Gücünün Gerileyifli Kaotik Bir Dünyada ABD. Wallerstein. Eriflim tarihi0 21. http://www. “Dünya Kapitalizminin Çeliflkileri”. 19. (1992) Tarihsel Kapitalizm. Alvin. ‹stanbul: Aram Yay›nlar›. ve Sydie. Wallerstein.2011. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. Yüzy›lda Siyaset. I. I. Terence K. Frank ve B. Wallerstein. der. Eriflim tarihi: 21. California: Pine Forge Press. (2005) 21. R. I. Yüzy›l Paradigmas›n›n S›n›rlar›. I. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. California: Pine Forge Press. Lee. I. Wallerstein. Peet. I. ‹stanbul: Yar›n Yay›nlar›. D. So. Contemporary Social and Sociological Theory. Ragin. ‹stanbul: Metis Yay›lar›. C. I. G. ‹stanbul: Aram Yay›nlar›. Marshall.com/Metis/Catalog/Interview/2894.com/Metis/Catalog/Interview/2894. ve Chirot. B. (2005) Yeni Bir Sosyal Bilim ‹çin. ve Wallerstein. Allan. Appelrouth. ‹stanbul: Avesta Yay›nlar›. Wallerstein. K. ‹stanbul: Avesta Yay›nlar›. ‹stanbul: Aram Yay›nlar›. (2000) Geçifl Ça¤› / Dünya Sisteminin Yörüngesi (1945-2025). Gulbenkian Komisyonu.8. (1996) Sosyal Bilimleri Aç›n. ‹stanbul: Yar›n Yay›nlar›. (2008) Classical And Contemporary Sociological Theory. (2005) Avrupa Evrenselcili¤i: ‹ktidar›n Retori¤i. Wallerstein. Ünite . I. N. ‹stanbul: Alan Yay›nc›l›k. Hopkins ile birlikte. R.metiskitap.2011. I. London: Routledge Publications. Wallerstein. K. “Dünya Sistemi Analizi ve Kültürel Çal›flmalar” http://www. Wallerstein. Cilt 3: Kapitalist Dünya Ekonomisinin Büyük Yay›lmas›n›n Birinci Evresi. (2004) Dünya Sistemleri Analizi. (2010a) Modern Dünya Sistemi Cilt 1: Kapitalist Tar›m ve 16.06. Giovanni Arrighi ve Terence K. . Wallerstein. Wallerstein. L. Hopkins ile birlikte. R. (2002) Contemporary Sociological Theory. I. (2010b) Modern Dünya Sistemi Cilt 2: Merkantalizm ve Dünya Avrupa Ekonomisinin Güçlendirilmesi 1600-1750. S. Gills. Beverly Hills: Sage Publications. (2011) Modern Dünya Sistemi. (1991) Global Capitalism: Theories of Societal Development. A. Wallerstein. I. Wallerstein. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. A. Wallerstein. der. ‹stanbul: Metis Yay›nlar›. Yüzy›lda Avrupa Dünya Ekonomisinin Kökenleri. Büyük Kargafla-Yeni Toplumsal Hareketlerin Krizi. (1993) “Sistem Karfl›t› Hareketlerin Tarihi ve ‹kilemleri”. I. I. ve Desfor Eldes. Wallerstein. G.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->