ATATÜRK T Ü R K

KÜLTÜR, T A R İ H

DİL

VE

TARİH 17b

YÜKSEK

KURUMU

K U R U M U

Y A Y I N L A R I

V I I I . Dizi — S a .

OSMANLI DEVLETİNİN

ILMÎYE TEŞKILÂTı

Ord. Prof. ÎSMAÎL H A K K I UZUNÇARŞILI

T Ü R K

T A R Î H

K U R U M U

B A S I M E V

1— A N K A R A

19

8 8

OSMANLI İLMİYE

DEVLETİNİN TEŞKİLÂTI

Birinci baskı tkinci baskı Üçüncü baskı

: 1965 : 19B4 : 1988

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARÎH Y Ü K S E K T Ü R K T A R İ H K U R U M U

KURUMU

Y A Y I N L A R I

V I I I . S E R Î —Sa.l7*>

OSMANLı DEVLETININ ILMIYE TEŞKILÂTı

Ord. Prof. tSMAİL H A K K I

UZUNÇARŞILI

3. Baskı

TÜRK

TARÎH

KURUMU

B A S IME V î — A N KA R A

19 8 8

ISBN 9 7 5 - 1 6 - 0 0 4 3 - X

İ Ç İ N D E K İ L E R

BIRINCI BÖLÜM ıMEDRESE TEŞKİLATI 1

İlk Osmanlı Medreseleri
IKINCI BÖLÜM MEDARİS-1 RESELERİ ÜÇÜNCÜ MEDRESELERİN DETLERİ BÖLÜM VE TAHSİL MÜD­ SEMANİYE, YANİ SAHN-I SEMAN MED­

1

5

DERECELERİ

11

DÖRDÜNCÜ MEDRESELERDE OKUTULAN

BÖLÜM DERSLER 19

Medreselerde Aşağıdan Yukarıya Okutulan Ders Medreselerde Mütalâa
BEŞINCI BÖLÜM SÜLEYMANİYE MEDRESELERİ

20 Dair 23

Okutulan

Eserlerden

Bazılarına

33

ALTINCI BÖLÜM OSMANLI L E R E D A İ R YEDINCI BÖLÜM MÜDERRİSLİK İÇİN M Ü L A Z E M E T V E N E V B E T SEKIZINCI MÜDERRİSLİK BÖLÜM 55 45 MEDRESELERİNDE OKUTULAN DERS39

X V L ve X V I I . YüzyıDarda Müderrislik Yolu İçin Bazı Kayıtlar 60

Asır Başlarına Ait Müderrislik Beratı 63 66 67 71 77 79 80 DOKUZUNCU BÖLÜM KADILIK Kadıların Tâyinleri Kadiasker'in Kadı Tâyini Buyruldısı Kadıların Dereceleri Haremeyn Mevleviyeti Bilâd-i Hamse Mevleviyetleri Mahreç Mevleviyetleri Devriye Mevâlisi Kaddar Hakkmda Mütemmim Malûmat tlâm ve Hüccet Şer'î Mahkemeler Kaddann Beratları Sakk-i Şer'î Kadı Nâibleri Arpabk Kassamlık Toprak Kadıları ve Mehayif Müfettişleri ONUNCU BÖLÜM 83 87 90 91 99 100 101 102 103 108 108 111 116 117 118 121 126 İSTANBUL KADILIĞI ON B İ R İ N C İ BÖLÜM 133 PADİŞAH HOCALARI O N IKINCI BÖLÜM 145 KAZASKERLER 151 .VI İÇİNDEKİLER MüderrİBİerin İmtihanları Müderrislikten Kadılığa Geçmek Medreselerin Bozulması Yüksek Dereceli Ulema Evlâdının İmtiyazları İcazetler Müderrislik Beratları X V . A s n n İkinci Yansında Sahn-ı Seman Müderrisliği Beratı X V I I .

YİRMİNCİ BÖLÜM İKİNCİ MEŞRUTİYETİN ÎLANINDAN SONRAKİ MÜ267 DERRİSLİK V E KADILIK TEŞKİLATI YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM İLMİYE RÜTBELERİ DERECELERİ 271 Mevali ve Müderrislere Dair Kanuni Sultan Zamanı Vazolunup Tatbik Edilen Kanun X V I I .İÇİNDEKİLER VII ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLILARDA NAKtBÜ'L-EŞRAFLIK ON MÜFTÜLÜK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 161 V E Y A ŞEYHÜLİSLAMLIK 173 O N BEŞİNCİ BöLÜîa HUZUR DERSLERİ 215 ON MAKTUL ALTINCI BÖLÜM 223 ŞEYHÜLİSLAMLAR ON DİNÎ VE HUKUKÎ Y E D İ N C İ BÖLÜM YETİŞEN MEŞHUR İLİM 227 SAHADA ADAMLARI O N SEKİZİNCİ BÖLÜM İLMİYE LİF MESLEĞİNİN ISLAHI EMİR H A K K I N D A MUHTE­ 241 TARİHLERDEKİ V E FERMANLAR ON MÜDERRİSLERLE DOKUZUNCU BÖLÜM 261 K A D I L A R H A K K I N D A B İ R İCMAL.X X . Asırlardaki Büyük Mevleviyetler Süleyman 273 276 . .

Y E R .X V I I I . 293 LERLE MUADELETİ İLMİYE EDİLEN TEŞKİLATINI ESERLER DEYİM VE TERİMLER . DEVLET ADLARI VE TARİHÎ 308 TIPKIBASIMLAR Levha 1 . KAVİM. K İ Ş İ A D L A R I II.VIII İÇİNDEKİLER YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM İLMİYE RÜTBESİNİN MÜLKÎ VE ASKERÎ RÜTBE­ 283 YAZARKEN İSTİFADE 287 DİZİN I.

i K a y s e r i tâyin edilmiştir. 1 D a v u d . I.BİRİNCİ BÖLÜM MEDRESE TEŞKİLÂTI İslâm alemindeki cami.) halifesi olup yüksek tahsilini Mısır'da yapmıştır^. köprü. s. 731 H . ilmî ve içtimaî (sosyal) kaide. Osmanlı beyliği Ana­ de dolu'da yayılarak oradaki beylikleri elde ettikten sonra eskiden beri devam gayrı müslimlcrinkiler dahil olmak üzere vakıf şartları mucibince tamamen tanımış >'e Osmanlı istilâsı Avrupa kıtasında da ilerlediği üzere kabul ve tasdik etmişlerdir. Bu. hastahane. Esmaü'l-müellifin ve Âsariı'l-musannifin) isimli eserinde (C. imaret. Şayet vakıf yapılan memleketler herhangi bir İslâm devleti tarafından işgal edilse bile yapılan vakıflar ve bunların hükümleri orayı elde etmiş olan hükümdarın tasdikiyle muteber olurdu. tesislerin devamı. (1351 M.i K a y s e r i 751 H. zaman Osmanlı hükümdarları bu kıtadaki gayrı müslim vakıflarını da eski halleri İLK İznik Bursa ve Edirne me<lrescleri OSMANLI MEDRESELERİ Osmanhiarda ilk medrese. medrese. bunları yaptıranlar tarafından tertip ettirilen vakıflarla olunmuştur. büyük mutasavvıf Ş e y h M u h i d d i n .)'de İznik'te vefat ederek Çınardibi dcııilen mahalle defnedilmiştir. s.)'de Gazi O r h a n B e y tarafından o tarihte küçük beyliğin merkezi olan /znife'de yapılmış ve burada ilk müderris olarak da Türk âlim ve mütefekkirlerin­ den Ş e r e f ü d d i n D a v u d .i A r a b i ' n i n ^ 1 ^yj-^' şerh eden K e m a l ü d d i n H= Fusus-ul hikem'ini A b d ü r r e z z a k . 567) de vardır.i Kâşî'nin (vefatı 730 1330 M.i A r a b i ' n i n üvey oğlu Şeyh S a d r ü d d i n . Bunun gibi edip gelen bu tesisleri. K a y ­ halifelerinden tefsir s e r i l i D a v u d . kanun ve vakıf tesbit şartlan müesseselerin Bu hemen birbirinin aynıdır. çeşme vc saire gibi dinî.i K o n c v î ' n i n sahibi ve M u h y i d d i n . (1330 M. 98) Bağdatlı İ s m a i l Paşa'nm (Hediyyetü'l-Ârifin. . Bu zatın âlimâue vc arifane on üç eseri olup bunların Osmanlı müellifleri ile (C. Bu son eser Milli Eğitim Bakanlığı neşriyatından olup İstan­ bul'da basılmıştır.I.

. . imaret vesair tesislerini görmekteyiz. Atâyî. (1363 M." Şakayık zeyli. medresesi bu beyUğin birinci sınıf medresesi idi. Osmanhlardaki zamanında Sultan Mehmed görüyoruz ki bahsederken bunu daha aşağıda Sahn-ı seman medreselerinden Osmanlüann ilk bir buçuk asır içinde yaptırmış oldukları medreselerin derece ve sınıf itibariyle en mühimleri tznik. medrese. Edirne devlet merkezi olduktan sonra 11. 110 . mektep.2 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Orhan hinde Bursalı Medresesi) G a z i 6 Nisan 1326 (2 Cemaziyelevvel 726) tari­ aldıktan sonra beylik merkezini İznik'ten. Osmanhlarda medreselerin artmasiyle vücuda gelen teşkilâta ihtida Sultan İT. Osmanlı medreselerindeki tedris usulü hiç şüphesiz diğer İslâm devletlerinde olduğu gibi bir usul takip etmiş olup medrese­ lerin adedi arttıkça bunlar da derece ve sınıflarına göre bir tertibe tâbi tutulmuşlardır.) de başlanarak bazı arızalar sebebiyle 851 H . M u r a d zamamnda 841 H . Kuruluşun ihtidalarında tznik Bursa.)'dc alınmasından sonra fütuhatın Rumeli'de (Balkan yarımadasında) gelişmesi için devlet merkezi buraya naklolunarak gerek Edirne ve gerek işgal olunan şehir ve kasabalarda muhtelif tarihlerde İslâm tesisleri yapılmıştır.. iç­ timaî müesseselerle şehir ve kasabalara İslâm damgası vurularak Türk yurdu îmar edilmiştir. işte bu suretle az zamanda bu ilmî. ' Â l i . Kîinhü'l'Oİıhar. (1437 M. (1447 M. s. çünkü F a t i h yapılmak suretiyle medreseler beraber S u l t a n M e h m e d ' i n med­ derece esaslı rese teşkilâtma esas olan Tetimme ve DâriTl-hadîs arasındaki görmekteyiz. bununla teşkilâtını F a t i h göstereceğiz ^. buraya (Manastır naklederek burada da mevkii itibariyle halk arasında diye meşhur olan medresesini inşa ettirmiştir^.) senesinde 1 ". basılmamış olan Fatih devri. 231. s. III. M u r a d zamanında (1421 medreseleri farklarını medrese 1451) rastlamaktayız. Manastır demekle mâruf Sultan Orhan Türbesi. H a m m e r (Atâ Bey tercümesi). ve Edirne'de idi.BuTsa'da. c. sonra JBursa'da yapılan müteaddid medreseler dolayisiyle tznik ikinci dereceye inerek Bursa^daki (Sultan Medrese^si) birinci dereceyi aldı. Bundan sonra Osmanlı vezir ve beylerbeğileri Ue diğer üme­ ranın zabt edilen yerlerde cami. Edirne'nin 764 H .

119. ' IdrİB-i Bitlisi (Hejt Behi^t) isimli Fasrça tarihinde Burra'daki Muradiye medresesi müderrisinin yevmiyesinin yetmij akçe olduğunu kaydetmektedir. Edirne'deki JU üç şerefeli medrese müderrisliği Istanbul^da medrese müderrisine o tarihe kadar hiç bir medrese müderrisine verilmeyen yüz akçe medresesi müderrisinin yevmi­ yesi otuz ve fursa'daki Sultan medresesi müderrisinin ise günde Sahn-ı seman medreseleri inşa olunduktan sonra bile bir müddet ehemmiyetini muhafaza etti. bu üç şerefelinin yanında bir medrese daha yaptırmak sure­ tiyle bir müderrise verilen yüz akçe yevmiyeyi iki müderrise vermek suretiyle babasının tesisinde değişiklik y a p t ı ' ve kendi­ sinin /stan6u/'da yaptırmış olduğu Sahn-ı Seman denilen sekiz medreseden her birinin müderrisine elli akçe yevmiye vakfetti. s. üç şerefeli yevmiye verildi^.118. Sahn medreselerinin yapılması Osmanlı topraklarındaki med­ rese teşkilâtında bir yeniliğe esas oldu. > Şakayflc tercümem. 119. çünkü bu yapılan med­ reseler İlahiyat ve İslâm hukuku fakülteleri demekti. 8.MEDRESE TEŞKİLÂTI 3 tamamlanan üç şerefeli cami yanındaki büyük medrese ile Dârü'lhadis o tarihte Osmanlı memleketlerindeki medreselerin üstünde yer aldı ve tedris vc tahsisatı itibariyle Bursa'daki Sultan med­ resesi ikinci dereceye indi. ' Şakayık tercümesi. fakat F a t i h S u l t a n M e h m e d . Halbuki İznik elli akçe idi^. İşte bu Osmanlı medreseleri Sahn medreselerinin yapılmasından sonra buna göre ayarlandı. .

.

" Şakayık tercümesi. . olan bu medreselere eski vakfiyesinde (v'-c ^ . * A l i . 30) dikkati çekmiştir. Şakayık Fatih'in sekiz kiliseyi medreseye çevirdi­ ğini yazdığı halde Zeyrek ile Ayaaofya'daki odalardan başkasını yazmıyor. Büyük Karaman'la sonra bu işe Küçük Karaman semtleri arasında bir cami ile talel)e yetiştirmeğe medreseler derhal işe karar verdikten Bu tesislere 867 güzel tahsil görmüş olan Vezir-i âzam M a h m u d P a ş a ' y ı memur Cemaziyelâhır (1463 Şubat)'da başlanarak 875 Recep (1471 Ocak)'te yani sekiz ' Türk . s. s. Bundan başka yine eski imaret vc kalenderhane kiliseleriyle Galata'da İskele ^apuı'ua yakın bir kilisenin de camie tahvil edildiği RÖrülüyor . oiJ Sahn-ı seman diye meşhur kaydma göre II. Sahn-ı seman medreseleri yapıldıktan sonra Zeyrek medresesi camie çevrilmiş ki bu kayıt Fatih'in vakfiyesinde vardır.* ' Medaris-i SemaŞakayık'in IstanbuVu aldıktan sonra buradaki kiliselerden sekizini medreseye tahvil ederek bunlardan birinin müderrisliğini üursa'da elli akçe ile Muradiye müderrisi olan Mevlanâ A l â ü d d i n T û s î ' y e ^ diğer ikisinin müderrisliklerini Bursalı Mevlanâ H o c a .z â d c ile Mevlanâ A h eylemişti.j ' .İslâm eserleri müzesindeki 6354 numaralı Vakfiye. 117. İstanbul civanndaki bir köyü F a t i h Sultan M e h m e d A l â ü d d i n T u s î'ye vermiş olduğundan burası Müderris köyü diye meşhur olmuştur .. d ü l k e r i m ' e verip diğerlerine de münasiplerini tâyin Tûsî'nin medresesi Zeyrek camii denilen Pantokrator manastırının bulunduğu mahal olup buradaki kırk hücre yâni odanm her birinde bir yani kırk medrese talebesi (softa) vardı*. Fatih mahsus ederek Sultan M e h m e d Istanhul'dn yaptırmağa başlattı'. Künhü'l-ahbar. Bu vakfiye ile sonradan neşredilen vakfiye arasında bazı farklar olduğuna dair merhum D o k t o r A d n a n A d ı v a r (Osmanlı Türklerinde tlirn) adlı eserinde (S. basılmamış nüsha. 117. Mehmed. " Şakayık tercümesi (Mecdî). 22.İKİNCİ BÖLÜM MEDÂRİS-İ SEMANÎYE YANİ SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ Fatih'in kanunnamesinde niye) denilmektedir^. s.

* B a k i K u n t e r ve Mimar S a i m Ü l g e n taraflarından yazılan (Folilı camii ve Bizans sarnıcı) isimli bir tetkikte camiin Havariyun kilisesi üzerinde yapılmadığı ve kilisenin. Bu. Taam hususunda erkek. Misafirlerin hayvanları için lardan başka bir imaret ile taamhane doğudaki dört medresenin yamada Darûşşifa denilen hastahane^ camiin kuzeyinde kur'an okunmak için bir muallimhane ve camiin batı tarafına medrese talebeleri için bir kütüphane mağa mahsus darüttalim hamamı) yaptırdı. Nr. Bundan daha güzel daha bedii bir bina tasavvur edilemez. mâristanda kantar­ larla şuruplar. patriğinin ' E b û Bekr-i D ı m ı şk î'nin tercüme ettiği coğrafyada camiin in^asma 865 H . gelip geçenler. etrafında hastalara mahsus odalar vardır. Bu medreselerin müderrisleri bilâd-ı Rum'un en büyük âlimleridirler. Fatih camiinin bulunduğu Teodora mahalde. kadın tefrik edilmez. Eserlerinden birisi de Fatih imaretidir ki orada fıkara ve talebe it'am ediliyor. Eserlerinden birisi de Mâristan (Hastahane)dir ki imaret tarzında bir medresedir. R a d i y y ü d d i n Cazzî (el-Metaliul-bedriyye tl-Menaziliı'rRûmiyye) adlı seyabatnâmesinde ( Köprülü kütüphanesi. Hastaları tedavi için en mahir etibba. evvelce İmparator olan ve ve yine aynı tarafta iki mükellef hamam ders okut­ (Karaman Jüstinyen'in havariyun Ortodoks zevcesi tarafından yaptırılmış (Saints Apotres) kilisesi harabesi vardı. iş bilir hüddamlar tâyin olunmuştur. medrese ve imareti hakkında şunları yazıyor : " F a t i h hazretleri İstanbul'da âsâr-ı âliye viicude getirmiştir.) senesinde vefat edip vasıyyeti üzere kitap­ larını inşaatı henüz bitmemiş olan sahn talebelerine bırakmıştır. hattâ yerliler bile orada yiyip içerler. elhasıl ne lazımsa mükemmel surette ihzar edilmiş şeyler var. camiin daha doğusunda Darûşşifa civarında olması icap edeceği . Bunların sekizi medaris-i aemaniye'diı.) 'de başladığı yazılıyor (varak 104). 1390 ) Fâtih cami. Burası R u m bulunduğu mahal yani patrikhane idi*. bunlara sabah ve akşam yemek verilir. yataklar. Bu. çeşitli kuş etleri. örtüler.6 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I eenede bitti ^ ve bu suretle iki minare ve bir şerefeli cami ile iki tarafında yüksek tahsil için sekiz medrese ve bu medreselerin arkalarma da "Tetimme" ismiyle bu büyük medreselere mahreç olmak yani talebe yetiştirmek üzere sekiz medrese daha yap­ ahırlar inşa ettirdi ve bun­ tırdı. ^ 936 Zilkade (1530 Temmuz)'de Şom'dan Jstontura gelmiş olan B e d r e d din Mehraed b. misafirler.. kehiller. macunlar tıp kanununa göre hazırlanmış ilâçlar koyun etleri. Müracaat edenlere her gün o kadar ilâç verilir ki deftere sığmaz." ' Ulemadan Mevlâna M u s a n n i f e k ( A l ^ ü d d i n Ali-i B i s t a m i ) Sahn müderrisi iken 875 H . Fatih camii yüksek büyük bir camidir. (1461 M. (1470 M. mâristan görülen şeylerin en şayân-ı hayret olanıdır.

1 1 . Müverrih A l i . asırlarda muid'den başka müfid (do­ çent) adında bir vazife sahibi daha vardı. Âli tarihinin basılmamış olan Fatih devri kısmmda (kütüphanemizdeki nüsha. Her medresenin on beş odasına ikişer beyan edilmektedir (Kofcı/Jar dergisi. 9 9 ) . s.. Mir'at-ı Kâinat..» » U ' « . 4 6 3 ) Fatih'in kanunnamesinde şöyle deniliyor: "haliyâ bina eyledüğüm medaris-i âliyeye sahn deyu isim konulmuştur. JJAİ-I ıfj'j'j ûüaLj ^jh *:ia-l î ji\ 1935 Jj—ll L^!* j i) de T a h s i n öz s. Fatih'in vakfiyesindeki kayda ve Âli'nin yazdı­ ğına göre bu mevki İstanbullun ortasma tesadüf ettiğinden dolayı medreselere Saftn adı veriliniştir*. 4 8 . c.. bundan başka beşer akçe yevmiye ^ ile bir oda ve ekmek ve çorba verilmek üzere sekiz medreseden her birine birer x^ muîd (müzakereci= asistan)* verildi.MEDARİS-t S E M A N Î Y E 7 Camiin doğu ve batı taraflarma yaptınlan sekiz medreseye medaris-i semaniye ve daha sonra maruf tabiriyle Sahn medrese­ leri denildi^. s. Sekiz medreseden her birinin on dokuz odası vardı. s. Bu okutulan derste ehemmiyetli bir . 20) ". s. 11). dördü batı tarafındadır. * Â l i . 4 0 1 . 21. ' Vakıflar Umum Müdürlüğü neşriyatından olan dergideki vakfiyenin Türkçe tercümesinde (S. inşa buyurdular" yine aym vakfiyede (s. buraya gelmek için birtakun dehlizden geçmek icap etmektedir (Tanzimattan evvel ve sonra medreseler . 8 .• J . sekiz müderristen her birinin birer odası ve elü akçe yevmiyesi vardı. 4 9 ) şöyle deniliyor: Mahmiye-i Kostantiniyye'nin çak vasatmda hâlen Yenicami mahallesi demekle maruf olan mahalde bir cami-i ceımet-asâ." Fatih'in esas vakfiyesinde ".inşa buyurdukları cami-i şerif-i cedid kurbinde Medine-i Kostantiniyye'nin vasatında vaki pazar.. "(S. Fatih camiinin güneyinde Azrail kilisesinin bulunarak bekayasımn mevcut olduğuna yazaı (6asılfiuımı$ birinci cilt. 20) bu medreselerden doğu tarafındaki bir medreseye {Müftü medresesi) denilirmiş . Medreselerin dördü camiin duğusunda. fasikül 1. 7 4 ) ". ^ So/m kelimesi Arapça olup bir evin tam ortasmı teşkil eden mahal demek­ tir. Mısır medreselerinde X V .j^rJİI ^JIJIL. ve X V I . muidin yevmiyesini dört akçe olarak gösreriyorsa da vakfiyede beş akçelı oldukları görülüyor ' Muîd (asistan) iade edici yani müderrisin verdiği dersi tekrar edici demek­ tir. nefs-i İstanbul'da bina eyledttğü cami-i şerifin yemin ve şimalinde dörder medrese-i ulyâ ve her birinde on dokuz bab hücre ve sükna ki ikisine muid için müheyya ve on beşi dânifmend için hüveyda ve ikisi dahi feıraş ve bevvab için bina olunmuştur. vasıtasiyle Alman Müsteşkikler cemiyeti tarafından bastırılmış olan vakfiye.tanzimat. Tarihî rivayetlere göre Saftn-ı seman medreselerinin heyet âlimi A l i programlarını M a h m u d P a ş a ile meşhur K u ş ç u tertip etmişlerdir. Bu mecmu darülmülk tstanbuVan meyanında vaki olmağın sahn medreseleri denilmiştir.

Bayezid'in oğlu K o r k u d un eserinden (Ayasofya kütüphanesi 1763. Yine iki akçe yevmiyeli olarak bu Fatih külliyesinin duvarlanmn herhangi bir sebeple hariçten kirletilmemesine nezaret etmek üzere bir de mubassır (gözetici) tâyin edUmişti. ' Fatih'in bu külliyesinin (cami. s. Bevvab yani kapıcı­ nın iki ve künnas yani süpurücünün iki ve ferraşın iki akçe yevmiyeleri var. Zümre-i mfisteidînden birer muîd ki akranı beynin­ de ferid ve talim-i kütübde mahir ola. hastahane) muhasebe­ sine ait 894 H . Sahn medreseleri sekiz olduğu için Arapça O U ' seman tabi­ riyle bu sekiz medreseye OLt ^ medresedeki odaların Sahn-i seman denilmiştir. Medreselerden her birisinin kapıcdarı. muidin be. Bunlar da kendilerinden aşağı talebelere okunan bahsi münakaşa ettirir ve onları münazaraya ahştınrdı ( T a c ü d d i n S û b k i'uin («^l-V* J (»^'-^ MuîdüV-niam ve Mebidü'n-negam isimli eserinden naklen I I . Tatili mutad olan eyyamın gayrında medresesine varup ifade-i enva-ı ilim ve maarif eyleyip küll-i yevmin mukabele-i tedriste elli akçe vazifeye mutasarrıf ola. imaret. akçe.i M o l l a Y e g â n müderris olup M a n i s a Ç e l e b i s i MuhyiddinMn yerine gelmiştir. Muidler medrese talebelerinin (danişmendlerin) hem inzi­ batiyle alâkadar ve hem de müderrisin okuttuğu dersin iadesi yâni müzakeresiyle meşgul olacaklardı. süpürücüleri olup her birine ikişer akçe yevmiye tâyin edilmişti.8 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I akçe yevmiye ve imaretten ekmek ve çorba verilmek üzere birer Ai^vijlj danişmend konuldu. Sekiz iki idi ^. Fatih vakfiyesi. (1489 M. Müfid derece itibariyle muîdden yüksek olup Osmanlılarda böyle bir vazife sahibi yoktur. geri kalan iki oda da kapıcdarla ferraş denilen süpürgeciye tahsis olundu. Birinci medresede A l i Ç e l e b i V e l e d . beratlı muîdleri müderris namzedi olarak deftere kayıt olunurlardı. 494). Yevmiyesi elli. Onlar dahi kütüb-i mûtebereden fehme kadir müderris huzurmda fünun-ı şettadan mnbahase ve muhatabaya kabil talib-i ilim olup her biri küll-i yevmin ikişer akçe vazifeden mecmuı her gün otuz akçe vazifeye mutasarrıf olalar.)*de yapılan tahririne aid kayıtları aşağıya hulasaten nak­ lediyorum. . medrese. * Vakfiyenin Türkçe tercümesinde şöyle deniliyor : "Cami-i şeriflerine cenaheyn olan medaris-i semaniye'den her biri için akliyyaC ve nakliyyat da naziri nâ­ dir bir müderris tâyin oluna. iki talebesi olup ikişer akçe yevmiyeden otuz akçe." Vakıflar Umum Müdürlüğü neşriyatından. Her müderrisin medresesinde muîd olup vazife-i yevmiyesi beş akçe ola ve her medrese için on beşer nefer danişmend tâyin buyurdular.. en liyakatli olanların arasından seçilecekti ^. Muidler. danişmendlerin mecmuu yüzcili bahis ve bir mesele varsa onu talebeye izah ile dikkatlerhıi çekerdi. Yine Mısır medreselerinde müntehi denilen medrese talebeleri arasında liyakatli olaıdar vardı.Kanun üzere bir müderriris mansıp aldığı veya başka bir medreseye hareket ettiği yahut mü­ derrislikten herhangi bir sebeple ayrıldığı zaman onların.

elli muidin beş Üçüncü medrese müderrisi K a d ı . . Sekizinci medrese müderrisi M e v l â n a İ z â r i Çelebi olup yevmiyesi elli akçedir. noksan bir şeyin tamamlanması için ilâve olunan şey demektir. Mûsıla-i sahn ise sahna götüren yani sahn-ı aeman medreselerine götüren medrese demektir. yevmiyesi akçe olup beş talebesi vardır. . " (danişmend) ve sekiz Sahn medreseleri talebelerine Tetimme medresesi talebelerine de (softa) deniliyordu. >ki talebesine ikişer açke yevmiyeden otuz akçe .lcri demekti. Yedinci medresenin müderrisi M e v l â n a L ü t f i (Tokatlı) 'dir ve yevmiyesi elli akçedir. Talebesi miktarı gösterilmemiştir. Bu. Talebesi miktarı gösteril­ memiştir {Edirne ve Paşa livası.z â d e M e v l â n a K ı v a m ü d d i n olup otuz akçesi zevaidden olmak üzere vakfiyedeki elli akçe ile beraber yevmiyesi seksen akçedir. Beşinci medrese müderrisi M evi âna A b d u r r a h m a n Çelebi olup yevmi­ yesi de talebesi miktarı da yazılmamıştır. İki talebesinin yevmiyesi ikişer akçeden günde otuz akçe. . Altıncı medresenin müderrisi Sinan Kirmastî olup yevmiyesi elli akçe iken ilk defa M e v l â n a A h a v e y n 894 senesinde yevmiye seksen akçe ile müderris olmuştur. ^ Tetinune bir şeyin eksiğini tamamlayan.Tetimme medreselerinden Marmara denizi tarafındaki medreseler tama­ men yola gitmiş ve Karadeniz tarafındakiler de yıkılmıştır. bu odalardan her birisine ihtiyaçlarına sarf edilmek ^ e mum parası olmak üzere aydan aya beşer akçe tahsis edilerek yemekleri de İkinci medrese müderrisi M e v l â n a Ahi'dir. denil­ Türkçeye vakfiyesinde şöyle mektedir : "Paytahtlan darütta'lim olmak için J j^.MEDARİS-t S E M A N İ Y E Tetimme Medreseleri Sahn medreselerinin arka taraflarmda medreselerine veya 9 yüksek danişi i ^ >• tahsile yani Sahn-ı Seman mend yetiştirmek üzere Tetimme Mûsila-i Sahn^ ismiyle sahn medreselerinden küçük olarak Mûsila-i sahn sekiz medrese inşa edilmişti ^. Tetimme \cyn medreseleri Fatihin derece itibariyle tercüme orta edilen tahsil mcdrt's(. talebesi miktarı gösterilmemiştir. s. Dördüncü medrese müderrisi M e v l â n a A r a p olup yevmiyesi altmış akçe.havl-i cami-i şerifte sekiz medrese (Sahn medreseleri) ve bu medreseler verasında Tetimme ismiyle mevsum birer medrese beççe (küçük medrese) cem'an on altı medrese ve cami-i şerifin garbe mail olan kapısı tarafında Sekiz bir ^^Ldljli darütta'lim bina b u y u r d u l a r . Bu senelik muhasebede külliyenin bütün kısımlarım ihtiva eden muhasebe varsa da yazmadım. 304). Sonra Kasım Çelebi müderris olmuştur. . Tetimme- lerdcn her bir hücre yani odaya üç softa talebe konulmuştu.

Sahn ceklerdi ^. adedi arttı. Ayasofya medresesi Sahn-ı Seman derecesinde ve daha Seman'dan üstün tutulup buramn müderrisi müderrisi o l u r l a r d ı E y ü p müder­ ve SaAre'dan sonraları ise Sahn-ı Sahn beş yüz akçe yevmiyeli kadılıklara tâyin edildiği gibi terfi eden müderrisleri Ayasofya risliği ise bazan dahil yani SaAn'dan bir derece aşağı ve hazan tâyin edilen müderrisin ilmî kudretine göre Sahn nında Sahn itibar olunmuştu. Meblağ-ı muayyenin yevmi iki akçesi vazife-i bevvab. Hücrât-ı tetimmedea her birine küll-i şehrin on beşer akçe tayin buyurdular ta ki bücerat-ı berekâtta sakin olan talibin-i müstaiddin. def-i meunet ve zaruret eyleyip ferâğ-ı hâl ile tahsil-i ulume iştigal ederler. H a d ı m Ali Daha M u s t a f a ve D a v u d sonra medreselerin Paşa'lann medreseleri takip eyledi. her te­ timme için küU-i yevmin vakfı şeriflerinden altışar akçe tâyin buyurdular.z â d e İ b r a h i m . Üsküdar medresesi müderrisi terfian naklolunuyor. baki dört akçesi basbelihtiyaç hasır ve dühen-i sirac (kandil yağ) levâzımma sarf oluna. ." 2 "Medrese-i kebire hüceratında sakin olan müstaiddin-i kiram medaris-i sagirede sakin olan talebe-i ulûma talimi iltizam edeler. ' "Medaris-i sugrâ ki her biri tetimme medresesi ismiyle mevsumdur. Bu vesikada ^yiMO^a müderrisi terfian Bursa kadılığına tâyin olunarak yerine aym tarihte Semaiye müderris­ lerinden Mevlâna A l i Çelebi getiriliyor ve onun yerine de Sahn-ı semana. s. hâlâ adını taşıyan cami ve medresesini yaptırdı. Fatih'ten başka Osmanlı vezirleri tstanbuVda cami ve yukarı sayılmıştı.." (Fatih'in vakfiyesinden ) ' Mühimme defteri 1. Bununla beraber Eyüp medresesi F a t i h zama­ medrese yaptırdılar. M a h m u d P a ş a . 27 ve 28 sene 961.10 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I imaretten tâyin edilmişti lar. Onu C a n d a r l ı . Sahn ve Tetimme Ayasofya Bu Tetimme olan talebeleri yani softa­ medreseleri talebesi danişmendlerden ders göre­ medreselerinden başka camie tahvil edilen kilisesinin yanındaki mahalde tesis edilen medresenin müderrisine altmış akçe ve Eyüp camiinin yanında yapdan med­ resenin müderrisine de elli akçe yevmiye ile birer müderris tâyin olundu. vilâyetlerde medreseler yapıldı ve bu suretle medreseler derece itibariyle bir tasnife tâbi tutuldu.

Dâhil medreseleri Osmanlı pâdişahlariylc." (Âli basılmamış birinci cilt. ^Ui. s. 24) . Miftah. basıl­ mamış... Anadolu beylikleri hükümdarlarının ve onların ailelerinin vezir. -itjd v-'-»Hâşiye-i tecrid. " (Â/i. Müderrisinin yevmiyesi medreselere yirmi veya yirmi beş akçe olan i-iU Hâşiye-i tecrid^ ve müderrisinin yevmiyesi Telvih ve bundan bir yukarıya Hâriç. c. hattâ ol medreseler hâşiye-i tecrid niedarisi ile meşhur oldu.Hâriç elli medreseleri denildi... şehzade valideleri ve şehzadeler ve pâdişâh kızlarının yaptırmış oldukları medrcse' ". medariein ednalan yirmişer bâdehû yirmi beşer açke vazife ile muayyen oldu ve talebesi muhtasarat tahsilinden sonra müslaid olduklarından haşiye-i teerid talim etmek münasip görüldü. elbette dersleri m«ânî'den şerh-i miftah olması irade kılındı." ' ". sancak beyi ve ümaranın yaptırdıkları medreselerdi^. Dâhil vc Sahn-ı seman olarak otuz. kırklı ve hâriç elli medreseler ebnâ-i mülûk-i sâlifc ve benât-ı selâtin-i sabıka ve havâtin-i havâkin-i maziye ve vüzâray-ı uzmâ namındaki eshâb-ı meratip ve ümera-i kübera-i faika inşaları olup aşağı dersleri meâniden şerh-i Miftnh ve âlâsı /ürû'dan Hidaye olması her müderris kabledderg mesabih ve meşarık ve yahut sahih-i müslim ve Buharî'den bir miktar ~ehâdis-i şerife nakledip badehu derse şürû etmesi ferman olundu. ^ Hâşiye-i tecrid medreselerinin üstünde "otuz akçe ile medarisler ki vardır. otuz beş akçe olan medreseye ^ki. . s. I. bu suretle medreseler aşağıdan ayrıldı. beş sınıfa Ji^ Kırklı. tâ ki anlar dahi miftah medarisi ile iştihar buldu. Miftah ^ ve kırk akçeli medresenin müderrisine Kırklı veya derece yüksek olan medreseye ^jU.. Bu kırklı yani kırk akçe yevmiyeli ve Hâriç elli akçe yevmiyeli medreseler Osmanlılardan evvelki Anadolu Selçukîlerinin.. Badehu kırklı medreseler ve onların arasındaki hâriç elli namına medaris tâyin olundu. 5 4 ) .ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MEDRESELERİN DERECELERİ VE TAHSİL MÜDDETLERİ tstanbul''da Sahn-ı Seman ve Mûsila-i sahn yani Tetimme medreseleri yapıldıktan sonra Osmanlı hudutları içindeki med­ reseler de yeni bir teşkilâta tâbi tutuldu.

." Â l i . giren bir i-i^U öğrenci Hâşiye-i dolayısiyle Dâhil mcdrcsderi yeri­ tedris hayatma sonra muhtasarat denilen tecrid medresesine gördükten devam ederek kısm-ı mahsusunda görüleceği üzere oradaki ders­ te bir muvaffak ulmasmı mütaakıp o medresenin müderrisinden vesika almak suretiyle bir yukarı derecedeki Miftah medre­ sesine devam eder ve oradan da Kırklı ve Hâriç ve Dâhil medre­ seleri derslerini gördükten sonra Salın-ı Semanca girerek mend olurdu-. . 1309 tab'ı. bundan sonra en yüksek tahsil volu olan Sahn-ı Seman a geçilirdi ^. ulema ve fuzeladan olup nicesinin telifat-ı makbulesi vardır ve bunların eskilerine muîd' deniliyor ki medrese­ lerinde müzakereci olup bu medreselerin arkalarında ve îdadiycleri makamında sekiz tetimme medreselcrindeki talebeye dahi tedris-i ulûm ederlerdi (Cevdet Tarihi. Bunlarda sahib-i hücre olan talebe. iLaMûsila-i Sahn veya Tetimme medreseleri esas iti­ Seman med­ bariyle Dâhil medreseleri derecesinde ise de Sahn-ı reselerine talebe yetiştirmek ne Mûsila-i İlk dersleri Sahn denilmişti. de şöyle diyor: s. Ve sahn medreseleri Fatih cami-i şerifinin iki tarafındaki kârgir vc kurşunlu sekiz medresedir ki {Sahn-ı seman) deniliyor. 109).12 OSMANLI DEVLP:TİNİN İLMİCE TEŞKİLATI lerdir. Beynelakran zaten ve zamanen imtiyaz bula. Meda­ ris-i semaniyeıdn birine müderris ola. Ve bu. 688). ^ Bir medrese ki Pâdişâh bina eyleye ana dâhil deıler (Cihannüma.'c-i nmhteremelerinin veyahut duhterân-J şâh-ı cihansitan idadmdaki havâtiıı-i mükerremclerin ve bazısı şehzâdegâu-ı Pâdişah-ı zişan olan eâzım-ı ekârim-i mûteberenin hayratına unvan olup derslerinin ednası fürûdan hidaye ve vustâsı usulden telvih ve âlâsı Keşşaf-ı Zemahşeri ve Kadı Beyzavî müellifleri olan tefair-i bâhirü't-tenkih olmak reva görüldü. s. Valide-i şehzâdcgnn oLın afi. 24). Daniş­ Ali "Fecnuna dâhil elli medarisi. c. . kanun-ı mukarrer oldu ki tertib-i sabık üzere bir müderris-i pâk-tıynet ve muallim-i sahib-dirast ki kat'-ı meratib ve dcrecatla dâhil medresesine dahil ola. s. I . KünlıiiH-alıbar.Merhum C e v d e t Paşa ilmiye mesleğinde yükselme yolunu şöyle anla­ tıyor: Buranın (yani medresenin) "medhali olan mülâzemetin tahsili için nice zaman danişmend olarak medreselerde iştigale mevkuf idi ve talebeden biri danişmend olmak murad eylese ihtida ulemadan bir zata varip hâriç derslerini yani mukaddemat-ı ulûmı tâlim ve tahsil ettikten sonra ol zatın tavassut ve delâleti ile müderrisinden birine varup ve dâhili derslerini görüp salın derslerine kcsb-i liyakat eylerdi ve sahn medreselerine dahU olabilmek için onlarm îdadiyesi hükmünde bulunan medreselerde ikmal-i ulûm-ı mürettehe etmek lâzım gelirdi ki bunlara {Mûsila-i sahn) deniliyor.. basılmamış birinci cilt.

j . Telvih ve Kırklı bir medreseleri olmak üzere zikredilmiştir. 239. Nr. İstanbul. » Mühimme defteri. " XVI. s. 27. mutavvel ve Hâşiye-i tecride dek ideler ve mütûn-ı fıkıh ve şürûh dahi her müderris takati yettikçe ideler filcümle kitab-ı sabık âdetçe okunmadan kitab-ı lahika zatîleri manzur o l a . Andan bir derece aşağı olan Miftaha dereceden baki sıgar-ı müderrisin ^ J l ^ dek ideler ve ol Şerh-i Tevali. Nr. "Şüyûh-i müderrisin kütüb-i mûteberat-ı J . asrın ikinci yansında 29 Şevval 983 (1 Şubat 1576)'de Edirne ve Bursa kadılarına ve onlar vasıtasiyle şürû etmiyeler ve talebe müderrisine müracaat ettikleri vakit istihkak-ı müderrislere hitaben gönderilen bir fermanda medrese talebe­ lerinin nizamı bozulup istihkakı olmayanların medrese derece­ lerini görmeden süratle danişmend olarak mülâzım olmak sevdasiyle medrese kanununa aykırı yol aldıkları beyan edilerek şöyle deniliyor ^: ^ Üniversite kitapları (Ualis Efendi). 2 xjıc. baslarına ait olarak elimizde bulunan Meselâ X V I . Miftah.ve keşşaf (tefsir) vesair ihtiyar ettikleri kitapları Telvihe (tedris) ideler ve Şüyûh-ı mezkûrdan derecede aşağı olan kimesneler dek ideler. asır medrese kanunnamesinde medreseye devam edenlerin mü- rettep medrese tahsilini yapmadan bir yolunu bularak iltimas ile medreseden mezun olup müderrislik ve kaddık için vilâyet­ lerden tstanbuVa mülâzemete geldikleri beyan olunduktan sonra bir medrese talebesinin müderrisinden almış olduğu vesikayı bir yukarı dersin müderrisine göstermedikten sonra derse kabul edilmemesi beyan olunarak yukarıdan aşağı medreselerin derece­ leri şöyle kaydedilmektedir ı.^ Şerh-i Adud ve hidaye Hanefi fıklıınm ümmehâtından olan İslâm bukukundandır. .^ t ^ ve AJIA* şerh-i adud hidaye . J t k . s. Bu kanunname bazı ibare farklariyle H e z a r f e n H ü s e y i n Efendi'nin ( Telhisiı'l-beyan fi Kavanin-i Âl-i Osman) isimli eserinin onuncu bâbıuda vardır (Kütüphanemizdeki nüsha. 206.^ î Şerh-i Metali ve J _jk. . . 147).MEDRESFXERÎN DERECELERİ Kanunnamelerde ve Pâdişâhlar tarafından 13 zaman zaman medreselerin ıslâhına dair tamim edilen fermanlarda da ilk üç medresenin adı yukarıda gördüğümüz üzere Hâşiye-i tecrid.

Hâriç ve Dâhil medreselerini tamamladıktan sonra Sahn-ı seman medreselerinden birisine girebilecektir. Haşiye-i tecrid ve Miftah medreselerinde ekalli bir yıl şugl etmedin yukan medreselere hareket etmeye ve ''^Hâşiye-i tecrid medreselerinin her birinde ekalli birer ay şugl edip ders okumadan âhar müderrise varmaya "ve Miftah medreselerinde dahi akalli iki ay şugl edip ders okumadın âhar müderrise varmaya ve "Kırkh medreselerinde dahi akalli üç ay şugl edip derslerin okumadın âhar müderrislere varmayalar ve "Hâriç elli medreselerinde akalli beş ay şugl edip ve ders­ lerin okumadın yukarı medreselere varmayalar ve "Paye-i Sahn medreselerinde (Dâhil medreseleri) akalli altı ay şugl edip derslerin okumadın âhar müderrise varmayalar ve Beyan olunduğu kanun üzere danişmendlerin şugl ve hare­ ketleri şühûd-ı udul ile sabit olmadın müderrisin dahi anlan kabul itmeyeler. Medreselerin ders müd­ deti kanunnamede a y n a y n gösterilmiştir.. şöyle ki bu emr-i şerife muhaUf vazı'lan sâdır olursa danişmend tâzir olunup tarikten red oluna ve kabul eden müderris dahi muâteb ve mâzul ola. siyle danişmendliğe başlayan bir öğrenci iyi çalışıp derslerinde muvaffak olmak şartiyle üç senede Hâşiye-i tecrid. bahis bahis iki ayda bitirmek 1 Burada Danişmend tâbiri alelıtlak medrese talebesi demektir. Bu suretle kanunda gösterildiği üzere talebe bu tertip üzere birer ay müddetle bir senede Haşiye-i tecrid medresesine ait dersleri tamamlar ve oradan Miftah medre­ sesine geçip orada da her bir dersi. .14 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I "Talebeden biri istihkakiyle danişmend olduktan sonra üç yıl alettevali şugl etmeden Sahn medreselerine varmaya ve Sahn müderrisleri dahi bir danişmendin ^ Danişmend olduktan sonra üç yıl bittamam şugl ettiği şuhûd-ı udul ile yanlarmda sabit olmayınca anun gibileri danişmendliğe kabul etmeyeler. Burada bir noktanın aydınlanması için şunu söyleyeUm ki her bir derecedeki müderris kendi ihtisasına göre bir ders okutur ve talebe aynı derece dahihnde diğer bir müderrise daha giderek orada da diğer bir ders okurdu. Miftah." Bu fermandan anlaşıldığına göre Hâşiye-i tecrid medreseKırklı. "Ve her danişmend.

' Veliyyüddin tedrise muvazabetleri ve danişmendler hakkında" başlığiyle şu kayıtlar Hüseyin Efendi). . temçssüksüz müder­ ris-i cedid anı kabul itmeye Her medresenin mütevelli ve nazırları kanun-ı mezkûn muhafaza ideler ve kimse kimseden danişmend ayartmaya ve müderrisler müstaidine ders teklif edip tetimmelerde ^_^ şerh-i şemsiye ve mafevkine ve tsfahanVye varıncaya okutturalar ve müderrisin. 147. kütüb-i mutebere ne veçhile okuna geldi ise ol veçhile okuna. „ Diğer bir fermanda da "Mevali ve müderrisin'in vardır * : "Elhaletü hâzihi istimâ olunur ki tarik-i ifade ve istifadede tamam s û i h â l .MEDRESELERİN DERECELERİ 15 suretiyle bir seneyi doldurduktan sonra Kırklı medresesine geçer ve böylece her bir dersi okuduğuna dair müderrisinden vesika (belge) almak suretiyle yüksele yüksele sahn-ı seman çütardı.IJJG medresesine ilim) Telhisü'l-beyan'ın (Kavanin-i Talebe-i kısmmda medrese dersleri hakkında yukanki kayıtlara benzeyen aşağıdaki mütalâalar görülmektedir^. ve ihtilâl olup tahsilde olan talebe-i ilm şugl ve tahsilde müsahele-i tâmme ve müsamaha-i âmme üzere her fenden birer kitapla ve her kitaptan bir kaç fasıl ve bâb okumakla ik­ tifa eyleyip ceU-i himmetlerin süratle âli payelere erişip kimi mülâzım olup kimi bir tarik ile mansıba duhul etmeğe sarf ederler imiş Ferman-ı celilü'l-kadrim bu veçhile sâdır oldu ki mahrusa-i İstanbul'da ve Edirne''de ve Burso'da ve sair memalik-i mahmiyede olan kâffe-i mevâli-i ızâm ve ulema ve müderrisin. terakki kasd edip kimesneye varmaya ve her müstaid. 01 payede okunan kitapların 1 Telhisü'l-beyan fi Kavanin-i Âl-i Osman (Uezaıîen nüsha. temessüke okunan kitapları yazalar ve müstaidleri her haftada dört derse müdavemet ettireler ve taksir edeni te'dib ideler. ÖLJI J. 1970. kütüphanemizdeki Efendi kiiaplart (Bayezid umumî kütüphanesinde). B. "Talebe-i ilm derslerin âdetçe tamam etmedin mülâzemete gelmiyeler ve gelürse mülâzım addolunmaya. Nr. medreselerinde sevâlif-i eyyamdan her payede okunugelen kitapları talip ilimlere tamam müstevfa okudup birinden tamam mahir olmayınca birine şürû itmiyeler. müderristen ne miktar okuduysa elinde temessükü olup içinde beyan oluna. fotokopi. . 148. varak 121 b. .

derece-i lerine erişip tahsil-i ulûm olunmazmış. 2 Osmanlı Tiırklerindc ilim. 9 3 . Kendulerin misli medreseye hareket kasdeden danişmendlere temessük vermekte tereddüd göstermiyeler. o tarihlerde Osmanlı memleket­ lerinde 120 medrese. tamam teksir-i mevâd ve mesâil ve tevfir-i mebâdi ve delâil ardınca okudalar. Ve müderrisler. Müderrisler softa taifesine tamam şugl ittireler. beş yıldan eksikten bir talib-i ilm semaniyeyc \arup irtibat eylemeye 1 Cemi-i müderrisler. bu emrime riayet * * » istidada vusul bulup bir yılda belki daha zaman-ı karibte semaniye medrese­ edip hilâfına cevaz göstermiyeler. danişmendler de nevanma kabiliyet ve zekâ müşahede etmekle meşgul olduğu kitaptan mebâhis-i kalile okumakla dersi tebdil eylemiyeler. Ve mevâli-i sahn. ve haftada dört dersi tamam dirast ideler. s-one ' Daha evvelki kanunda Saluı-ı sonana girebilıııek içn müddet iken burada beş senedir. muhtasaratı tamam okudalar. mültefit olup şugl etmeyene tekye vermiyeler ve dersin itmiycn danişmendi tutmayalar. dokuz bin talebe bulunduğunu beyan etmektedir'. X V I .ıııda Jstun- Serail et de la Cour isimli bir cstr yazmış olan M i c h e l B o n d i e r . Bir talib-i ilm. Bu tarihlerde medrese adedi Türkiye'de üı.16 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I cümlesinde mahir olduktan sonra ol payede ne kadar zaman olduğuna ve ne miktar kitap okuduğuna müderrisinden temessük abp bir payeye dahi müteveccih olup anda dahi bu üslûb üzere cehd ve sây eyliyeler. M u r a d iw/'a gelerek îlisloire dıı zaıııaı. s. talib-i ilimlerine ziyade te'kid edeler ki tetimmelerde olan sûhtenin ahvaline muttali. . Nöbete riayet edip günde bir ikisi ile iktifa etmiyeler ve özr-i şcr'îlcri olmadan dersi fevt itmiycler. ve her payede okunan kitapları gerekse bir medresede okuyalar gerekse anın misli medresede okuyalar. Kendulerden yukaruda olan payelerde okunan kitaplar mütalâasmda liyakat ve istidad gel­ dikte eline temessük vireler. Min-bâd emrim budur ki anun gibi bir müstaid çıkıp tamam üslûb-ı muayyen ve kanun-ı mukarrer üzere cemi-i payeleri gezib okutugelen kitapları okuyup sonra beş yılda scmaniycyc varıp rabt oluna. her kitaptan birer miktar ile iktifa ettirmiyeler. asır sonlarına doğru I I I . 89 lıastahane.

pâdişâh ve hanedan medreselerinin yirmi sekiz. Eyüp medreselerinin yedi olduğu beyan ediliyor. Evliya Çelebi X V I I . Yine aym mec­ muada Edirne'de yirmi iki medrese bulunduğu yazıldığı gibi RumeU medreseleri de şehir adlan şuasında gösterilmiştir. Galata ve Üsküdar'da yüz otuz beş dârü'l-hadîs bulunduğunu yazmaktadır. asır ortalarına doğru Eyüp. çünkü bu X V I .MEDRESELERIN DERECELERI 17 her halde bu miktardan dört. I . asır sonlannda yalnız İstanbul suru dahilinde elliden ziyade medrese bulunduğu gibi sur haricinde ve vilâyetlerde pek çok medrese vardı. beş misli ziyadedir. Yine bu tarihlerde şeyhülislâm Z e k e r i y a E f e n d i İstanbul kadısı bulunduğu sırada İstanbul tahririni yapmış olup burada 1656 muallimhane kaydetmiştir ki bunlann bir haylisi medresedir. Bunlann timfyt TtşklUu. arasmda medreselerin bulunduğuna şüphe yoktur. Esat Efendi kitapları arasmdaki 3384 numarah bir mecmuada nefs-i İstanbul'da (yani sur dahilinde) aşağı medrese­ lerin seksen sekiz.

.

Dâhil elli medreseler Osmanh pâdişahlariylc şehzade valideleri. ortası kelâmdan şerh-i mevâkıf ve yüksek derecesi fürû­ dan vjj* hidaye idi. Kırkh ve Hâriç eUili medreseleri.. elbette dersleri JU. hattâ ol muhta­ Hâşiye-i medreseler Haşiye-i tecrid medarisi ile meşhur oldu. . / . yirmibeşer akçe vazife ile muayyen oldu ve talebeleri sarat tahsilinden sonra müstaid oldukta etmek münasip görüldü. meânVden şerh-i miftah olması jjy^ medreseleri irade kılındı.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MEDRESELERDE Müvenilı Â l i Sahn-ı üzere şunlan yazmaktadır H&fiye i tecrid medreseleri tecrid taallüm "^*<iânsin OKUTULAN Semana DERSLER kadar medreselerdeki ders­ lerle müderrislerin dereceleri hakkmda aşağıdan yukan olmak ednalan yirmişer. Bu medreselerde müderris derse başlamadan evvel hadisten mesâbih ve meşânk ve yahut Buharı ve MüsKro'deki herhangi bir hadîsi okuyup izahtan sonra dersini takrir ederdi. (bendeki nüsha). 24. "Badehu Kırklı medreseler ve anlar arasındaki Hâriç elliH namına medâris tâyin olundu. a. pâdişâh kızlan. . e." Hâşiye-i tecrid medreselerinin bir derece üstünde "otuz akçe üe" otuzbeş akçe ile medreseler vardır. Yani Hâşiye-i tecrid medresesi müderrisi terfi ederse miftah ^ Basılmamış Künhü'l-ahbar. tâki anlar dahi miftah medarisi ile iştihar buldu. şehzadelere ait medrese­ lerdi. „ . Kırklı ve Hanç „. ortası usul-i fıkıhtan Müderrislerin terfileri veya Kadı Beyzavî tefsirlerinden birinden ders okutmaktı. esastı. Osmanlı istilâsmdan elli medreseleri evvel yaptırılmış olan eski hükümdarlarla oğul ve aile ve kızlan ve ümeraya aid medreseler olup aşağı dersleri meâni'den şerh-i miftah. Bunlarda da ders aşağıdan ^jji /urû'dan telvih ve âlâsı keşşaf (Zemahşerî) itibariyle de bu medrese dereceleri medreseler hidaye.

lûgat." Âli. U İ ^ I ^^Ul Esasii'l-Kavâid fi şerh-i usulVl-fevâid aduu vermiştir. yalmz Risale-i bir hesap kitabiyle bu eserin 891 H . Merhum üstadımız Salih Z e k i B e y ^sâr-t Bakiye isimli eserlerinde Risale-i Bahâiye'ma X V I . (1486 M. . Hesaptan hangi eserin okutulduğuna dair eski devirlere ait Bahâiye diye meşhur olan Kemaleddin istifa­ Sultan daha sonraları bir kayıt göremedik.. sonra ehliyetini isbat ederek Kırkh veya Hâriç müderrisi. 292). 24. ilm-i fıkıh tahsiline vasıta olan ilimlerdir. masduka-i-semaniye olan medaris-i semaniyenin birine müderris ola.20 OSMANLI DEVLETİNİN İLMİYE TEŞKİLÂTI medresesi müderrisi olur.) ^ t d l JlOl şerhi olan R u m î ' n i n kitabı okunurdu. C a g m i n î ' n i n el-Mülahhas isimli eseri' ile şerh- ^ ".. c. F a t i h M e h m e d ' e takdim eylediği hesaptan R i s a l e . f. Ulum-ı Cüz lyye ' denilen muhbelagat. ' Kitabın asıl adı M ü l a h h a s ise de müderris ve talebeler arasmda müellif adiyle Çayminî diye meşhurdur. Dâhil müderrisi vc nihayet Sahn-ı Seman müderrisi olurdu^.)'de bunu K e m a l ü d d i n H a s a n e l . beynelakran imtiyaz bula. nahiv. s. Heyetten. mantık. A b d u l l a h tarafından telif edimiş ve 891 H .t J ' j ^ ' Z . heyet. felsefe tasarat ve hattâ tarih ve coğrafya olup ulûm-i « J U âliye ismi verilen ilm-i kur'an.. MEDRESELERDE AŞAĞIDAN Y U K A R I DERS OKUTULAN w ™ . Osmanlı Mehmed Eşkâlü't-te'sis medreselerinde isimli eseriyle hendeseden bunun Allâme Şemseddin Kadı-zâde-i S e m e r k a n d î ' n i n (vefatı 600 H . ilm-i hadis. (1486 M. II..)'de Hasan tarafından telif edilen şerhinden^ de edildiğini biliyoruz. basılmamış kısım. asrın ikinci yarısında yetişen riyaziyecilerden B a h a ü d d i n M e h m e d b.^ . c. . s. " Risale-i Behâiye'nia asd adı ( el-Fevaidii'l-Behaiyye ) olup Bagdat'lı t m a dfiddia b. = 1209 M. hesap.i M u h a m m e d i y y e adlı eserinin medreselerde okutulmuş olması ihtimal dahilindedir. H ü s e y i n Âmilî'nin olduğunu ve asıl adma Hulâsatü'l-Hesab denildiğini ve birkaç zat tarafmdan şerh edildiğini beyan etmişlerdir (Âsâr-ı Bakiye. meşhur A l i K u ş ç u ' n u n . Ve bu kanun-ı mukarrer oldu ki tertib-i sâbdc üzere bir müderris-i pâk-tıynet kat'-ı meratip ve derecatla dâhU mederesesine dahil ola. hendese..F a r s î şerh e d e r e k . Kûnhü'l-ahbar. Bunlar ulûm-i -üT âliye denilen kelâm.

UI j j\jJuı_ jUı >-ifl JL. bcdi. Belagat (meâni. şerh-i üaguci ve mufassal olarak şerh-i metali ve bunlara müteallik tasdikat.j S^J\ İ-. asır sonlarına yakın zamana kadar medreselerimizde okutulduğunu ve bu ilme dair Şemseddin Molla Fenarî. ' Keşfü'z-zünun c. şerh-i şemsiye. . M o l l a H u s r e v ve sairleri taraflarından kaleme alınan şerh ve haşiyeler^.z â d e .) Miftahü'l-ulûm bu hulâsaya S â d e d d i n .) TtIkisüU-mifiah üze­ rinde kaleme almış oldoğn muhtasar ve mutavvel »imK şerhlerine pek çok haşiye yazılmıştır . M e v a k ı f ve şerh ve haşiyeleri. Kelâmdan. tbn Kemal. s. M ü e y y e d . Hâşiye-i tecrid.^ l üljl > j_^ı öisii lij j . J -iUtl j jr-^ıj j. ^jj Şiî'yi u^-L. î i l j ^ i . 680'deki Arapça metin aynen şöyledir : 4Sİ. = 1228 M.MEDRESELERDE OKUTULAN DERSLER 21 leri ve A l i K u ş ç u ' n u a Arapça Risale-i fethiyyesi okunup bun­ lardan maada diğer başka eserlerin okunmuş olması muhtemeldir. Mirim Çelebi. beyan) dan J ^ I S ^ S e k k â k î ' n i n 626 H . Mantıktan. tasavvurat ve mütead dit şerhleri okutulmuştu. Ali Kuşçu. . tsfahanî'nin Tevâlî şerhi. Kınalı-zâde A l i Efendi'nin eserleri olduğunu Kâtib Çelebi kaydettikten sonra bazı şeyhuüslâmlann dinî akide­ lere muhalif olduğundan bahis ile felsefe tedrisatını men ettirdik­ lerini ve bunun yerine zaten medreselerde na sebep olduğunu yazmaktadır^. . I.z â d e A b d u r r a h m a n . llm-i hikmet veya felsefenin X Y I .İJİ l l U . H o c a . = 1389 M. .i mutavvel Seyyid ve Şerif-i (vefatı okutulan hidâye ve ekmeVi koydurarak bunun Osmanlı medreselerinin fikrî inkırazı­ isimli eseri ile bunun İbn H â tarafından yazılan 6 oğlu c i b tarafından kaleme alınan Telhisti l-miftah isimli hulâsası ve Teftazanı ve muhtasar isimlerindeki şerhler ve bu şerhlere Cürcani Şemseddin Fenarî H a s a n . Kadı-zâde-i R u m î .jİ\ «jiAjjı oj^j çjU\ »Sâdeddin-i Teftarâni'nin (vefaU 791 H.

J\x^ J^MJL^M^ l y c î (vefatı Şerh-i Abdurrahman ve ulema şerhi ve 756 H . Ferâiz. sünnet ve icma-ı ümmet üzere vereae arasında taksim etmektir. sünnet. .v u s u l ' i ile bunun şerhi Mîr'a(ü7-usul ve S â d e d d i n . c. ) Kenzü'd-dekâyık şerhi j ve ve İ b r a h i m ' i n (vefatı 956 H . maruf tabiriyle istinbat edilir. Buna dair eserler. fıkıhın muhtelif kısımlarına ^ Fıkha ait bilgilerin esas ve istinadgâhı olan şer'I hükümler. akaid. ) tarafından yazılan şerhi ile diğer şerh ve haşiyelerden münasipleri ve Z e y l a î ' n i n (vefatı 743 H . hadis. mufassal. Fıkhın istiuadgâhı kitap. bir bab ise de zorluğundan dolayı fıkhın fürûundan sayılarak ayrı bir ilim haline gelmiştir. Osmanlı memleketlerinde en meşhur olam. Fıkıhtan^ Fürûdan Hidaye ve bunun Ehü'l-hasan Ali M ü r g i n â n ı (vefatı 593 H . icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukaha olup bunlardan başka ilm-i usul. = 1 1 9 6 M . belagat ve lisaniyat ve ilm-i âdab gibi ilimlerden dahi istiane eder. Şu halde ameliyata mükeallik şer'î hükümleri tafsUâtiyle bUen zata fakih denilir (Hukuk-ı islâmiye ve ıstdahat-ı fıkhiyye lügatinden. Ferâiz. Usul-i fıkhı kitap halinde ilk tedvin eden İmam Şa/îi'dir. = 1 3 4 2 Halebî M . ) tarafmdan^ yazılan Adud Molla denilen şerh ile Menarü'l-envar arasında tbn M e l e k Ue Husrev'in H u s r e v ' i n telvih haşiyeleri ve ^'ine M o l l a M i r k a t ü ' l . tefsir. kelâm ve tarihe âid mttteaddid eserleri vardır. ^ Fıkıh. muayyen ve müşahhas delil ve hikmetleri ile usul-i fıkıh kaideleri vasıtasiyle meydana çıkardır. şerhler yazdmıştır. ) Mülteki'l-ebhar H u s r e v ' i n Gurer isimli eseriyle ve Vikaye ve M o l l a bunun şerhi olan Dürer ve bunlara yazılan dair olan şerh vc haşiyeler. s. ölünün terekesini kitabullah. uinm-ı fıkıhtan. 36 dan hulâsa-sâbık İstanbul müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen). ulûm-ı şer'iyyeden olup ibadat. M o l a Fenari'nin Ferâiz şerhidir. fıkıh. I.22 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLATI . " A b d u r r a h m a n l y c î . = 1 5 4 9 M . muamelât ve ukubata ait şer'î mese­ leleri ihtiva eden ve îslâm hukukunu vücude getiren malûmatın heyet-i umumiyesidir.i T e f t a z â n i ' n i n Muhtasar-ı münteha haşiyesi ve sair müderrislerin iktidarlarına göre şerh. fıkıhton' Telvih ile t b n H â c i b ' i n l^Iu isimli meşhur eserinin Allame Adudüddin muhtasar-i münöU. = 1 3 5 5 M . Bunun usul ve kavaidi İmam-ı âzamin talebele­ rinden tmam Ebû Yusuf tarafından vazedilmiş ise de bu hususta bir eser vücude getirmemiştir. haşiye ve talikatları. Siroz mülhakatından İç nahiyesinde doğmuş olup tefsir.

) i*»*» M ü b a r e k (vefatı 181 H . kelâm ilminin diğer İslâm âlimleri arasında da kabul ve taammümünü mucip olarak bu suretle islâm felsefesi teessüs etti. llm-i kelâm İslâm âleminde derhal taammüm etmemiş ve ihtida bu hususta Mutezile mezhebine mensup âlimler tarafından tedris ve müdafaa olunmuştur. azab-ı kabir ve münker nekir suali. = ve 1142 M.MEDRESELERDE O K U T U L A N D E R S L E R 23 AkaM^ -^^f^iyc de denilen Akaid şerhi. ef'alulloh haşr. = 1 1 4 3 M. sırat.) Akaid metni ile bımun müteaddid şerh ve haşiyelerinden eserler ve S â d e d d i n . ve Esra- diye meşhurdur. ecsamın teşekkülü. kesret. = 1502 M . heyet. vücud. vahdet. sıfatullah. = 1 2 8 6 M. Abbasiler zamanında İslâm âlemine girmiş olan Yunan-ı kadimin fizik.) ve İ b n H a c e r .^ JsliS^JI 685 H . = 1 2 0 9 M . ) Ebû Hafs Ömer tsbat-ı Vâcib isimli eseri ve N e c m e d d i n b. kimya ihmlerinden bahseden ve aklî ilimlerin telkinlerini ihtiva eyleyen bir fikir mecmuasıdır. fakat Islâmiyette fikir cereyanlannın genişlemesi ve ilmî münazaranın başlaması üzerine naklî delillere akU delillerle mukabele edilmesi zarureti.i Nesefî'nin (vefatı: 637 H . marifet.E s i r (vefatı 606 H . Kelâmda İslâm akaidine göre bahisler. M u h a m m e d .k i Kadı Beyzavi tuluyordu. mizan. imkân.oku­ MEDRESELERDE OKUTULAN DAİR ESERLERDEN BAZILARINA MÜTALÂA llm-i kelâm denilen ihm.) Nuhbetü'l-fikir isimli eserleri ve şerhleri.i A s k a l a n î ' n i n (vefatı 852 H . G e l â l ü d d i n D e v v a n t ' n i n (vefatı 908 H .) J i j Ü l j l ^ l j J i > J I j l ^ l Envarü't-tenzil rü't-tevil isimli tefsiri . vücud ve mahiyeti. cennet ve cehennemin hak olduğunu bildiren iUm olnp her biri delilleriyle izah ve tafsil edilmiştir. araz. = 7 9 7 M. = 1448 M. illet ve malûl gibi mafevkattabia ^ Akaid : zatullah. metafizik. . matamatik. imtina.i Uml-i Hadîs T* Hadîs'* Teftazanî'nin Akaid şerhi. kıdem. vücub. Tefmr el-Keşşaf an Ebû'l-kasım Hakayıki'Menzil Carullah Mahmud Zemahşeve Kadı Beyzavî'nin (vefatı rî'nin (vefatı 538 H .) J i > ı l l j j U . müntehab ^ " meşbun l b n ü ' 1 .

s. = 1199 M.H a s a n Eş* ar i (vefatı 324 H . " bunun ilm-i ilâhi veya ilm-i hikmet denilen ilimden farkı.) olup b u zat ilm-i kelâmm inkişafına hizmet etmiştir. imamet.24 OSMANLI D E V L E T t N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I yani metafiziki fikirler ile Allahın varlığım (isbat-ı sâni') ve nübüvvet. bunlardan Hoca-zâde'nia tetkiki daha kıymetli olup meşhurdur. t b n Rflşd ve H o c a . tekfiri mucip üç meseleden birisi Allahın cüz'iyyata âlim olmadığı.e â d e Bursalı Mnalilıuddia M u s t a f a ' y a emretmiş onlar da bu husnsta iki tarafın mütalâalazııu tetkik ederek birer risale kaleme almı^ar ve Gazali'ye hak vermişlerdir. F a t i h S u l t a n M e h m e d . = 9 3 6 M. akit olarak İslâm akaidine ve ilm-i ilâhî ise mutlak surette aklî delillere dayanmaları itibariyledir ve her ikisinin de gayeleri birdir . Mehmed-i G a z a l t (vefatı 505 H. G a z a l t . ikincisi cesedin haşrini inkâr etmeleri ve üçüncüsü de âlemin kıdemine kail olmalarındır {Mevzu4itü'l-ulûm.ı G a z a l i fle İ b n R ü ş d arasmdaki m ab abese hakkında birer eser yazmalarını A l i T u s t Ue H o c a . = 1037 M.) olup on yedi meselede hükemanm bidatlerim beyan ve üç meselede küfürlerine hüküm eylemiştir. İşte Osmanh medreselerinde okutulmak üzere kabul edilen Hâşiye-i tecrid isimli kelâm kitabı medreselerin ilk tahsil dere- ' llm>i kelâm: ulûm-ı şer'iyyeden olup islâmiyet akidelerinden olan umur. c. 632). = l l l l M. (944 M. M t t b a h a t Türker'in kıymetli doktora teri vardır. Kelâm Uminde ehl-i sünnetin iki reisi vardır.) ve sairedir (Afevzuatü'I-uIûm^fan h u l û a . Bundan başka t b n K e m a l A h m e d Şemseddin'in de TAafüt'ü vardır. I.Oığrafya FakOlteti değerli Doçenti Dr.) İ b n Sina (vefatı 428 H .)'de Semerkand şehrinde vefat etmiş olan ve tmam-ı Mütekellîmin unvaniyle şöhyret bulan E b û M a n s u r Mâtüri(U ve ikincisi Şafii meEİıebi imamlarmdan olup otuz sene Mutezile mezhebinde bulunduktan sonra ebl-i sünnet mezhebini kabul eyleyen Basra'h E b û ' l . T a ş k ö p r ü l ü . 336 ve 594 vt mütaakıp sahifeler). mead (öldükten sonra tekrar dirilmek) kısım­ larım ihtiva ile bunları münakaşa etmiştir ki buna îslâm felsefesi denilmiştir ^.z â d e Muslihuddin Mustafa'mn tehafütlerinin tetkiki üzerine (üç tekafiit bakımından fdaefe ve din münas^teti) ismiyle Ankara tlniverütesi Dil ve Tarih .z â d e ' n i n hemen aym tarifi beyan eden mütalâası şöyledir: Maksud-î şer'î akl ile te'yid olunan ve itikad olunan umur. . kitob ve sünnette var olanlardan o l a . Idtap (Kur'an-ı kerim) ve sünnet üzere akli ve mukni delillerle zat ve sıfat-ı bâri ve mebde ve meadin ısbatı için vazolunan ilimdir. 1956'da Ankara'da basıltauftır. İ m a m . = 1209 M. tim-i ilâhi ve ilm-i hikmet (felsefe) reisleri ise Yunan-ı kadimde A r i s t o ve E f l a t u n ve İslâm âleminde de F â r â b i (vefatı 339 H . 950 M. Mütekellimîn denilen kelâmcılar ile hükema veya ilm-i ilâhi mensupları arasmda ilmi mübaheseyi havi Tehafüt ismiyle meşhur olan eserlerin en eskisi kelâmcılarm en kudretlilerinden Huccettt'I-isIâm E b î H â m i d M e h m e d b. s.) F a h r e d d i n R a z î (vefatı 606 H. birisi Hanefi mezhebi imamlonndan olup 333H.) İ b n R ü ş d (Vefatı 595 H . kelâm.

S e y y i d Şerif-i C ü r c a n i bu haşiyeBİni. = 1384M. ^ Şeyh E k m e l ü d d i n M e h m e d b.c.)'nin eseridir. muhakeme ve akli delillere istinad ettiğinden dar görüşlü mezhepler bu ilme karşı mücadele etmişlerdir. I.. S e y y i d Şerif-i C ü r c a n i bu mevâkıfa da vâkıfâne bir şerh yazmış olup Osmanlı medreselerinde okutulmuştur.MEDRESELERDE OKUTULAN DERSLER cesine alem oldu. Mevâkıf. tim-i mevakıf ve şerhleri kelâmca verilen ehemmiyet girdi. llhaniler (Garp Moğollan) zamanında.)'nin Şerhü't-tecrid isimli eserini okuduktan sonra kaleme almıştır. = 1 3 4 5 M. Bu zat gerhinin •onunda A l l â m e K u t b f i d d i n Mahmnd-i Şirazî'den naklen (öyle diyor: K n t b e d d i n bir gün Nastr-i TÛBÎ'ninoğlu H o c a Asilüddin'e temd'iu. Yusuf (1107 . Seyyid Şerifin haşiyesi üzerine Osmanlı âlimleri tarafından haşiyeler yazdmıştır. Me­ selâ Kuzey-Afrika'daki Murabıtîn hükümdarlarından b. Bazı Osmanh âlimleri de mevâkıfın bazı fasıUanna şerh ve haşiyeler kaleme almışlardır. = 1 4 1 3 M.K a s ı m . = 1355M. . Ş e m s e d d i n M a h m u d b. o da bu eserin imamete kadaı olan Irıaımm babaanun yazdığım ve alt tarafını da onan ölümünden sonra gulflt-ı Şia'dan İ b n M n t a h h a r HılH'nin kaleme aldığım sö^emiftir {MevxuatU'l-ulüm ltrcümeai. Nasirttddin'în eseri olup olmadığını gormu. F a t i h S u l t a n M e h m e d .i l y c î (vefatı 756 H .i Tusî'nin (vefatı 672 H . E b t ' l .) tarafından tetkik ve izah edilmiş olan haşiyedir.ı I s f a h a n i (vefat 746 H . = 1 2 7 3 M. s. 344). llm-i kelâm. T a ş f i n Ali b. Sahn-ı seman Şerifin medreselerini yaptırdıktan sonra medresesine Seyyid tecrid haşiyesini koydurduğu gibi yine ilm-i kelâmdan olan mevâkıf şerhinin de okutturulmasını şart koymuştur.)ninde i l i ^ V I Oijf Teeridü'l-ttikad'a jerhi vardır. Mahmud-i Baberti(vefatı 786 H . 25 sebebiyle Osmanh medreselerine Hâşiye-i tecrid Şia mezheblerinden imamiye mezhebine mensup yüksek âlimlerden olup Matamatik ve Astronomi ilimlerinde de büyük üstad olan meşhur allâme N a s i r ü d d i n . Sultaniye şehrinde yaşamış olan K a d ı A d u d ü d d i n .) Tecridü'l-itikad veya TecridüH-kelâm ismindeki eserinin^ meşhur âlim S e y y i d Ş e r i f diye anılan A l i b . M a h mud-i C ü r c a n i (vefatı 816 H .) İmam-i Gazali'nin eserim yaktırmış ve hattâ Maliki mezhebine mensup âlimler kelâm ile iştigalin küfr olduğunu bile ilân eylemişlerdir. Bu eser altı mevkıf yani fash ihtiva etti­ ğinden dolayı mevkıfın cem'i olarak mevâkıf denilmiştir.1143 M.

Bilmünasebe Hâşiye-i daha yukarılarda ihtida söylendiği üzere kelâma dair yazılan bu eserlerden aşağı dereceli medreselerde tecrid okutulur ve talebenin derecesi yükseldikçe Tevali ve en son da Mevâkıf ve şerhleri tedris edilirdi. metali şerhinin^ belâgatten J_4k. hendese gibi dersler okutulduğu anlaşıhyor ise de bunlarm hangi eserler olduğu zikredilmiyor. Ömer-i Mehmed Mahmud Tevâliü'l-envar isimli eseriyle bunun Mısır'daki Memlûk sultanlanndan Şemseddin I s f a h a n î ' n i n şerhi olan Şerh-i Tevali adlı eseri de Osmanh med­ reselerinde okutularak müteaddid haşiyeler yazdmıştır. nahiv. Siraceddin Mahmud-i Ermevî'nin (vefatı 682 H.) eseri olup bunu K u t b ü d d i n Mehmed-i R a z i (vefatı 766 H . = 1389 M. Sâdüddin-i T e f t a z â n ! kendi eseri olan Mutavvde . ^ H a t i b Dımışkî'nin belâgatten •s»^ Telhisü'l-miftah isimli ese­ rine Sâdeddin-i T e f t a z a n î tarafından yazdan şerhin adı iij^ Mutavvel'diı. ^ Mantıktan j^j^^'^ Metaliü'l-envar. = 1229 M. Yine kelâm kitaplanndan K a d ı B e y z a v î ' n i n (vefatı 685 H . mutavvelHn^ ve yine ^ Künhü'l-ahbar. ) b. = 1283 M. (1382 M. AlIâme Siracüddin-i Sekkâki'nin (vefatı 626 H. = 1 2 8 6 M . Ömer T e f t a z a n î ' n i n (vefat 791 H . Kılavun namına yukanda adı geçen Abdullah jl^"^l^l> b. s. = 1364 M.26 OSMANLI DEVLETİNİN İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI İşte F a t i h Sultan Mehmed. 24. basılmamış birinci cilt (kütüphanemizdeki nüsha). Müderrisler bu tecrid ve tevali şerhlerinden hangisini isterlerse anlan okuturlardı. hesap. Müverrih  l i Hâşiye-i tecrid medresesi talebesinin muhtasarat tahsilinden sonra müstaid olunca tecrid haşiyesi okuduklannı beyan etmekle iktifa etmiş ve bu muhtasaratın hangi eserler olduğunu kayıt eylememiştir ^. Muhtasaratı gören talebe Hâşiye-i tecrid medreselerinde man­ tıktan ^Ik. Hâşiye-i tecrid medreselerinde muhtasarat denilen sarf.)'de tebf etmiş olduğu kelâm kitabı da medreselerimizde okutturulmuştur.) Miftahü'l-ulûm isimli telifinin hulâsası olan Telhisü'l-mifiah'm asd adı (Telhisü'l-miftah fi'l-meanî ve'l-beyan) olup bu esere Mutavvel'den başka bir çok şerh ve haşi­ yeler de yazılmıştır. Mekasıdü't-tâlibîn ismiyle 784 H . medresesinin programlan arasına fikir münakaşası yapan kelâm ilmini koydurmuş ve âUmlere şerh ve haşiyeler yazdırmak suretiyle bu husustaki fikir hareketlerini teşvik eylemiştir ki yukanda not olarak bahsetti­ ğimiz Tehafütü'l-felâsife üzerine yazdan risaleler bu cümledendir.) âJ\U\ JL ^U. Meşhur âlim S â d e d d i n M e s u d b .) şerbetmiş ve bu şerhe haşiyeler yazdmıştır.

|>^UI ^Iri. fakat kanunnamede ilk medreselere Hâşiye-i medreseleri Sekkâkî'nin Seyyid olduğu Hâşiye-i tecrid haşiyesinin okutulmasından bahsedildiği için medreselerde daha çok o eser okutulmuş ve bu tecrid medreseleri yukanda denilmiştir. Belâgatten bilhassa denilmiş ders­ tecrid'deo. iştikak. Bu eser. okutul­ ve neler Aşağı medreselerdeki fıkıh metin şerhlerinden her müderrisin ilmi kudreti nisbetinde ders okutması tavsiye ediliyorsa da bunlann hangi eserler olduğu gösterilmiyor Burada dikkat edilecek bir nokta vardır. s. . açık. kısım kısım şerh edenlerde vardır. kavâid-i edebiye. sarf. Birçok şerhleri ve şerhlerinin de şerhleri ve haşiyeleri vardır. kavafı ile mâenl ve beyan ve meâni ile beyanın zeyli olan ı^i-^. * ÇJ^^ ^Ui* rni/tah ü/ulum'un müellifi allame S i r a c ü d d i n Y u s u f b. idi. göriilüyor'. kinaye ve mecaz olup bu suretle belagat ilminin bir şubesidir. sarf. (Yeni ilm-i kelâm) meramı. Nr. muhtasar mantık kitabı olup Nasirüddin-i T û s i talebelerinden Kazvinli N e c m e d d i n Ö m e r K â t i b i ' n i n (vefatı 693 H .) eseridir. Beyanda. istiare. 24. meani ve beyan olarak üç kısım olup medreselerde bunun üçüncü yani meâni ve beyan kısmı okutulurdu. bedi ve beyan'a (ilm-i belagat) denilirdi.Halis Efendi kitapları. Ebû Bekr-i S e k k â k ! olup bütün kavâid. nahiv. bir derece yukan olan medreselere miftah denildiğini görmüştük.MEDRESELERDE OKUTULAN DERSLER 27 belâgatten ^L>» Isâm ve haşiyesinin^ tedris edildiği Bunlardan duğunu başka Hâşiye-i tecrid medreselerinde bu dersler arasında bilmiyoruz. tarafından yazdan şerhinin okutul­ de miftah medreseleri masından dolayı bu medreselere tim-i kelâmdan medreselerde tedris j. Teftazâni'nin üzerine S e y y i d Şerif-i C ü r c a n i ile Silkutî'nin ve daha bir hayli ulemanın haşiyeleri de vardır. 207). güzel ve fasih söylemeğe beyan denilir. Bunu. * Medreseler kanunâmesi (Üniversite . iştikak ve buna mümasil ilimlerden bahseden yüksek bir eserdir. nahiv. ' Ulûm-ı Arabiye denilen lugât. bedî ilminden her üçüne yani meâni. Bu şerhlerden Sadûddin-i T e f t a z a n î ile S e y y i d Ş e r i f i n şerhleri Osmanlı medreselerinde tedris edilmiştir. ' Şemsiye.mevâkıf edilmekte şerhi ile fıkıhtan hidâye Mantıktan. teşbih. o da kelâmdan tecrid haşiyesi ile jJljI» tevâU şerhinden müderris hangisini isterse onu okutur. miftahü'l-ulûm Cürcanî adlı eserinin^ Şerif-i anlaşılıyor. aruz. şerh-i leri yukanlarda dereceleri gösterilen Kırklı (kırk akçe yevmiyeli) ve şemsiye^ de bu dersler arasında bulunmakta Muhtasar adlı bir de şerh yazmıştır. ^ A l i (Künhiİ'l-ahbar) basılmamış birinci cilt. = 1294 M.

28 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M Î Y E T E Ş K İ L Â T I Bundan başka elli akçeli hariç medreselerinde ^jji LİA* fürûdan. Haşiye­ leri de vardır. Ulema ve müctehidler arasında ihtilâfı mucip olan bir hükm-i şer'iyi muhaliflerin taaruzlarmdan ve yıkmalarından muhafaza ederek şer'î delillerle bu hükmü muhafaza için vazolunan J»t>U. Gerek ilk ve orta dereceli usul-i medreselerde ve gerek Sahn-ı Seman edildiğine medreselerinde dair bir kayda hadîs ve hadîs dersleri tedris tesadüf edilmemektedir. hidaye ile beraber usul-i fıkıhtan^ Sadeddin-i Teftazanî'nin Telvih Daha adlı^ şerhi okutıduyordu.(Cedel) de usul-ı fıkıh kısmındandır. . sonra Sahn-ı Seman mahreei olan Musila-i soA/ı'da dahil olarak dâhil medreseleri derslerine çıkdıyordu ki bualar da usıd-i fıkıhtan İ b n münteha şerhi olan H a c i b ' i n (vefatı 646 H . elfazdan meânîyi istinbat etmek yani mâna ve hüküm çıkarmak kanunlariyle furûdan olan şer'î hükümleri kitap sünnet. = 1143 M. .) ve Ş e m s ü ' l . Usul-i fıkhı İ m a m .) J>*"^l j^r^ij'Tcnkîhu'l-usul adh bir eseri vardır.) tedvin etmişlerdir. = 1346 M. ^ Usul-i fıkıh. yalnız Tetimme (Dâhil) medreseleriyle meşârik^ Hâriç elli medreselerinde derse başlanmadan evvel JjLl> T e f t a z â n î bunu şerh etmiş ve Osmanh medreselerinde okutulmuştur. M e s u d elBuharî'nin (vefatı 747 H.e i m m e S e r a h s î (vefatı 483 H.ı âzam'ın talebelerinden İ m a m Y u s u f vazetmiş ve başta E b û Bekr-i Razî (vefatı 370H.) olup ferhleri vardır. icma-ı ümmet ve kıyas delileriyle meydana koymakdır. = 980M. = 1 2 4 8 M . .) Fahrülislâm pejdevî (vefatı 482 H.1040 M. Sahn-ı Seman dersleri. ^ 1253 M.(hilaf) ilmi ile herhangi bir mesele üzerinde fnkaha mezhepleri arasındalki münazara ilmi olan J-^. Sâdeddiu-i T e f t a z â n î de bu (Tat>zihü'l-(en/cî/ı)i şerh ede­ rek Telvih adım vermiş ve ona da haşiyeler yazılmıştır. ' l i j l i * Meşarık-i Envarü'n-IVebeviyye isimli eserin müellifi i m a m R a z i y y ü d d i n H a s a n b. ' Sadrüfşeria diye meşhur olan A l l â m e U b e y d u l l a h b.1089 M. Telvih'in bazı yerlerine Sivas Hühümdarı K a d ı B u r h a n e d d i n A h m e d itiraz edderek (Tercihü'ltavzih) adiyle bir haşiye kaleme almış ve ulema arasmda rağbet görmüştür. ) muAtosar şerh-ı adud v e yine şerh olarak Seyyid Ş e r i f i n eseri ve fıkıhtan hidaye ve C a r u l l a h Z e m a h ş e r î ' n i n (vefatı 538 H .) J i > y i ^_\J^ ^ ve Kadı Beyzavî'nin ö U ü O l el-Keşşaf Jj^r^JI jl_.) olmak üzere Hanefi mezhebi imamlarından E b û Z e y d D e b b u s t (vefatı 432 H . her halde daha aşağı medreselerde okutulan derslerin daha mufassalları olacaktır. M e h m e d Saşranî (vefatı 650 H . = 1090 M.il an Ha- kayıkul-tenzil Envariıt-tenzil isimli tefsirlerinden birisi okutulurdu. bu eser yine kendisi tarafından ^r'J^ Tevzihu't-tenkîh ismiyle şerh olunmuştur.

s. Bu esere Tokat'ın komanat nahiyesine mensup S e y y i d Ali'nin de «i^^ tnâye adım vermiş olduğu bir şerhi olup 832 H . * Âli (Kûnhü'l-ahbar). K a n u n î S u l t a n S ü l e y m a n zamanmda da müderrisUğin en yüksek Süleymaniye Darü'l-hadîsi'nin tesis edildiği de malûmdur. 128. . İ s m a i l tarafından toplanmış olup Sahih-i Buharı diye meşhurdur. . ' 261 H. M u r a d tarafmdan yaptırılan Darü'l-hadîs'ten reselerinden med itibaren tedris Isamüddin gibi bunun miftah med­ yapmış olan olduğu edildiğini T a ş k ö p r ü l ü . M. « « Mûcemû'l-büldan).i M ü s l i m ismiyle meşhur ve ulema arasmda B u h a r i ile beraber en çok itimat edilen hadis kitaplarmdandır . basımamıj birinci cilt. (1126 M. Hidaye'nin şerhlerinden en değerhsi Boy6urd'lu Ekmelüddin'in (vefatı 786 H . L * .)'de şerh vefat etmiş olan Şeyhülislâm telifidir. Hidaye. (1428 M. ' Afergıruın. = 1 3 8 4 M. ' Fıkıhtan vikaye JIL— l İ H^jJ\ î'Jij Vikayetü'r-rivâye fi mesailil'- hidaye) isimli telif Bürhanü'ş-şerîa Mahmud b. s. Osmanlı medreselerinde okutulan derslerin en mühimmi Hanefî fıkhı olup bu da hidaye ismiyle meşhurdu. Vikayetü'r-rivaye kısmında) bir hayli Osmanlı âlimleri Vikaye ve Nikaye'ye şerh ve haşiyeler yazmışlardır.)*de vefat etmiş olan t m a m H ü s e y i n b. anladığımız usûl-i hadîs derslerinin okutulduğunu I I .) vefat eden Nişapurlu Ebû H ü s e y i n Müslim'in meşhur eseri olup S a h i h . 24.)'de tamamlamış ve dört senede yazmıştır {Şakayık-i Numaniye urciimesi. bu eser İslâm hukuku cihetinden pek mühim olduğundan ümmühattan saydırdı. . M e s u d B e g a v î telif etmiş olup bir hayh şerhleri vardır. » Buharı diye meşhur olan Hadis kitabı 256 H.z â d e medreselerde kademesi Efendi'nin tedrisattan da öğreniyoruz ^ . Bundan başka ^ . Keşfü'z-zünun.)'de vefat eden Buharalı E b û A b d u l l a h M u h a m m e d b.Mesabihû's-sünne isimli yine hadisten olan eseri 516 H . (874 M. mesâbih^ veyahut miktar hadis* Sahih-i Müslim^ Fakat ve Buhaıî'den* hadis ile Edirne'de Ah­ hirer nakloluaurdu. (870 M.) ^ J L C tnaye isimU şerhidir^. ' Bu hususta daha aşağıda Osmanh medreselerinde okutulan dersler kıs­ mına bakm. (593 H . Sadrfi'ş-şerîa U b e y - dnllah'mdır. l U I ( . KifaBurhanüddin Bidayetü'l-mübtedi Ebû Bekr Merginanî'nin * ismiyle edilmiş olup bu şerh de yetü'l-müntehî ismiyle şerh olunmuştur. = 1197 b. . Maveraünnehr'de Fergane vilâyetinin bir hayli âUm yetiştiren kasabalarmdan idi ( ö l .MEDRESELERDE OKUTULAN DERSLER 29 ve ^ .

= 1349 M. = 1 3 0 0 M . A b d ü s s e y y i d M a t r i z i (vefatı 610 H. = 1256M. Mesud'un oğlu B u r h a n ü ' ş . Mesud'un (vefatı bilinemedi)ve nabivdenJVfMfcoft. ) adlı eseriyle >IJA-IJJİP diğer bazı sarf ve nahiv kitaptsaguci ve heyet diye meşhur olan âlimi Esirüddin lanmn şerh ve haşiyeleri de medreselerde tedris ediliyordu.ş e r i a Ubeydul­ (vefatı Mahmud 750 H . *J>İ\ elfiye. değerli riyaziyeci ' Sarftan Safiye ve nahivden kâfiye İ b n H â c i b diye meşhur i b n Ö m e r O s m a n ' m (vefatı 646 H .! emsile. Metâliû^l-envar şerhi ve belâgatten telhis şerhi J m u t a v v e l okutuluyordu ki bilmünasebe bu son eserden daha evvelce bahsetmiştik. İ m a m N â s ı r b . .) ve/zzi Zincan'hŞeyh t z z e d d i n İbrahim'in (vefatı 655H.) ve vir^J'^i^ MugnilUbib. İbn H i ş am'ın(vefatı 762 H. ' Mantıka dair çok eser yazdmış olup bunların adları Keş/ü'z-ıünun'da gösterilmiştir (C.den sonra) tarafından kaleme ahnmış olan <ilîj Vikaye ve bunun muhtasarı «oU. i m a k s u d .) ve Merah. misbah. = 1361 M.) ve Elfiyye.30 OSMANLI D E V L E T İ N İ N i L M İ Y E T E Ş K İ L A T I yakanda adı geçen Jjl î ^ ^ l j o . A l i b. «k.ı âzam'm olduğu beyan edilmiştir (Topkapı Sarayı . Ş e y h A b d ü l k a h i r Cürcanî'nin (vefatı471 H. j »Lı« ısam.) ve viromi/. Mantığa dair olan eserlerden^ mantık kitabı.C ü n d î ' n i n (vefatı 700 H . M a h m u d Ukudü'l-cevahir e l . S ü l e y m a n (vefatı 879 H. I jf>i\if\yKavaid üH-irad metni Nahviyyuadan yukarıda adı geçen İ b n H i ş a m Ş e y h E b î Mnh a m m e d A b d u l l a h ' m eseri olup nahivden kâfiye isimli eseriyle fazla meş­ gul olmasmdan dolayı kâfîyeci diye şöhret bulan Bergama'h Allâme M u h i d d i n b. Miras ve nafaka taksimini bildiren ve fıkıh ile alâkası olan Mehmed-i de Siraciye isimli telifiyle bunun S e y y i d Şerif-i medreselerde Siraciye'ye diğer bazı âUmler tarafından da şerhler yazılmış olup bunlardan birisi de İ b n Ahmed Şemseddin'dir. Secavendî'nin Cürcanî okutulurdu. C e m a l l ü d d i n M e h m e d Taî'nin (vefatı 672 H. s.Hazine kitapları s 207). Zentan'h A h m e d b. 1863). = 1213 M. » Sadrü'ş-şeria-i evvel lah b.'j\^W2j. U J bina. Bina ile beraber Maksud'nn t m a m . Bu sarf ve nahiv kitapları üzerine bir hayli şerh ve haşiye yazılmıştır. merah (Merahü'l-ervah) bunların şerh ve haşi­ Kayeleri ve nahivden -uilT kâfiye. ıJLi şâfiye ve ^1j. = 1273 M. ısjt> izzî. ^ L a . Yine sarftan A h m e d b.) bu eseri şerh etmiştir. avâmil ile Bergamd'h meşhur K â f i y e c i ' n i n v'^"ill-i*ljî vaidü'l-îrab şerhi ve u-i-ÜlJi* Mugni'l-lebib^ ile şerh ve haşiyeleri Molla Cami ve mantıktan Jy. = 1078 M. nahiv ve kavaidinden olarak sarftan. = 1474 M.) olup MaJMud'un müellifi meçhuldür. Nikaye ferâizden 4-^1 tarafından bahseden yazümış Siracüddin olan şerhi Kemal isimli eserlerdir. Aşağı dereceli medreselerde Arapçamn sarf. M e h m e d b. II. = 1248 M.

z â d e . 208).MEDRESELERDE OKUTULAN DERSLER 31 Ebherî'nin (vefatı 700 H . Bizdeki ise E s i r ü d d i n . * ^yıiJLlI el-Mülehhas'm daha bir hayli şerh ve haşiyeleri vardır {Keşfü'zzünun.i R u m î tarafından 815 H .)'de yazılmış olup Murad Molla kitapları arasmda 1393 numarada bulunmaktadır. s.z â d e . ' Isaguci şerhlerinden birisi de A b d ü l l a t i f . Yine bu cümleden olarak K a d ı . M e s u d b .z â d e . I. . (1480 M. = 1 2 0 3 M.i Rumî'nin eserleri hakkmda Merhum Salih Z e k i Bey'in Âsâr-ı Bakiye İBİmli eserine ve B a ğ d a d l ı İ s m a i l Paşa merhumun Esmaü'l-Müellîfin adb kitabına (C. Eserin asb Yunan-ı kadim filozoflarmdan Ferferyus'nndor. Meşhur âlim A l i K u ş ç u (vefatı 879 H . [1412 M. I . * G ı y a s ü d d i n Cemşid'in ve K a d ı .K â ş i (vefatı 817 H . A l â ü d d i n K e y k u b a d b. = 1 4 1 4 M .) olup Şemseddin Mehmed bu eserini O k l i d i s ' i n KitahiVl-usul isimli eserinin mukaddimesi ile^ müselleslerin evsafını gösteren kısımlarından almıştır.) olup asıl adı (Risale-i Ebheriyye) idi^. ' Oklidis'in Yunanca Miftahü'l-hendese demek olduğunu K â t i p Çelebi yazıyor. s. veya az sonra) tarafmdan telif edilmiş olan (usul-i hendese)^ ve C*>-ji ^l^ii-l j y U j ÖJL* ieljî Je Sa»-I j Risale fi istihrac-ı ceyb-i derecetün vahide alâ kavaid-i hendese^ isimli eserin K a d ı . Bunlardan başka Ş e m ­ s e d d i n M o l l a F e n a r i ' n i n ve diğer bazı âlimlerin de şerhleri varsa da en meşhuru K â t î ile F e n a r i ' n i n şerhleridir ve bunlara müteaddid haşiyeler yazılmıştır 2. Orta zamana ait olan bu teUf riyaziyenin inkişafına ve basitleşmesine rağmen son zaman­ lara kadar medreselerde okutulmuştur.i R u m i ' n i n arkadaşı büyük riyaziyeci ve heyetçi C i y a s û d d i n C e m ş i d b . ve X V I . M a h ­ m u d e l .)'de telif edilen şerhi de Osmanlı medreselerinde okutulmuştur. s. Osmanh medreselerinde okutulan hendeseden ıj-i^^^ JlSlil EşkâlüH-te'sis eseri ıSemerAcand'lı Ş e m s e d d i n M e h m e d ' i n (vefatı 600 H . 1819) Bu eserin bir nüshası 885 H . B u eser H ü s a m ü d d i n K â t î (vefatı 760 H .i A c e m i taraündan Anadolu Selçuk hükümdarlarmdan I. K e y h u s r e v namma tebf edilmiştir {Keşfü'z-zünun c. 1 Isaguei tâbiri Yunanca olup KüUiyat-i Hams denilen beş kısım üzerine tertip edilmiştir.i Ebheri'nindir. I. Ömer Çağminî'nin (vefatı 618 H . ) tarafından F a t i h S u l t a n M e h m e d adına telif edilen hesaptan Muhammediyye ve heyetten Fethiye ile yine heyetten Mahmud b .i R u m i tarafından yazdmış şerhi X V . 257) bakınız. c.) el-Mülehhas adlı ese­ riyle bunun K a d ı . = 1474 M .z â d e . = 1 3 0 0 M. = 1221 M. asırlarda medreselerimizde tedris edümiştir *. = 1 3 5 9 M . ) tarafından muhtasar olarak şerh edilmiştir.

.

Bu belere mahsus on dokuz odasında muhacirler oturmakta ve üçüncü tesislerden batı tarafındaki imaret harap olup tabhane ise islâmi ^ tatanbul'un mejhur yedi tepesi: Topkapı. asır ortalarına doğ­ mahal ve kuzeyinde Sinan'a yedi tepe­ ettirmişti. Riyaziye Fakülteleriyle bir de reseler yapıldı. fıkıh. ru eski saray (şimdiki Halice üniversitenin bulunduğu Dârü'l-hadîs isimli med­ etrafı) diye meşhur olan mahallin geniş bahçesinin bakan tepede ayırtmış olduğu yerde M i m a r camisiyle beraber medreselerini ve diğer tesislerini sinden birisidir^. Fatih. Süleymaniye. Çemberlitof. usul-ı fıkıh. medreselerini bu Nitekim F a t i h tepelerden Sultan yaptırtmıştır. islâm hukuku ve Arap edebiyatı Fakültesi idi ve henüz müsbet iUmlere mahsus olan Tıb ve Riyaziyat (Matamatik) Fakülteleri yoktu. Bugün bu müesseselerden Dârü'l-hadîs medresede ise Süleymaniye kütüphanesi medresesinin tale­ bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman X Y I . tabhane ve Darûş­ şifa denilen hastahane yaptınlmıştır. kelâm ve Arap hsaniyatı üzerine tedrisat ilahiyat. . Bunlardan başka vakfiyede kur'an-ı kerim tahmi ve namaz usul ve kaidelerini öğretmek için bir mektep ile bir de kütüphane yaptırıldığı görülüyor. Kaariye ve Edine Kapı mevldleridir. Sultan Selim. B u ihtiyaç gözönüne almarak mevcuda ilâve­ ten Tıb. Süleymaniye camiinin bulunduğu mahal İstanbul'un birisinin üzerine inşa M e h m e d de cami ve Süleymaniye camiinin kuzey tarafına düşen kısımda medrese-i evvel ve medrese-i sâni denilen birinci ve ikinci medrese­ lerle kuzey-doğu kısmında bir hamam ve camün mihrabı mukabelesindeki kıble tarafında bir Dârü'l-hadîs ve camiin tam güne­ yine tesadüf eden kısmında medrese-i râbi yani dördüncü med­ rese ve bunun doğusunda da medrese-i sâlis yani üçüncü medrese ve yine camiin güney-batısmda tıb medresesi ve eczahane ve camün batı kısmına düşen tarafında ise imaret. Mehmed'in tefsir.BEŞİNCİ BÖLÜM SÜLEYMANİYE Fatih yapan Sultan MEDRESELERİ Sahn-ı Seman medreseleri.

bunun ikisi camiin şarkmda olan harimin şarkındadır ki aralarmda sokak vardır. Şu halde bu Süleymaniye sitesinde Dârû'l-hadis.(1557 M. (1949 M. ihtidasında (1552 M. Güneydeki tıb medresesi ile karşısmdaki eczahane harap bir haldedir. Medrese talebe­ lerinin odaları camün cenub-i şarkisinde bulunup tûlânidir. Bağdad köfkü kütüphanesi. tıb. tabhane. tabüye. Camiin havalisinde beş adet büyük medrese yapümıştır. s.)'de da batı tarafmdaki diğer ikisi bitmiş ve 964 H . ' E b û B e k r b. Bu beş medresenin birbinde ehâdis-i nebeviyye okutulmak meşrut olduğundan inşaatı en son biten bu medreseye (Dârü'l-hadîs) denilmiştir. imaret.34 OSMANLI DEVLETİNİN İLMİYE TEŞKİLATI eserler müzesi ve Darûşşifa da askeri matbaa olarak kullamlmaktadır. Nr. Bunlardan başka camün garbmdaki iki medresenin cenubunda sibyan için bir Dârü't-taliın bina olunmuştur. riyaziye ve sair dinî ve hukukî ve edebî tedrisatı yapmak için altı medrese ile hastahane. Camiin şi­ mal tarafmda bir çok odaları ihtiva eden ve bir harimi olan ve bir çeşmeyi de müştenül misafirin için bir Dârü'ı-ziyafe yapılmıştır. diğer iki medrese camiin garp tarafına düşer. bizzat gelerek müftü yani şeyhülislâm E b u s s u u d M e h m e d E f e n d i mihrabın temel taşım koymuştur. 94 b ve 95a. 918 934 ve A l i [j^'^^ <^ Künha'l-ahbar birinci cüt). 779. hamam ve sair müş­ temilât vücuda getirilmişti. Bu altı medreseden derece itiba­ riyle en yüksek medrese Dârü'l-hadis risinin yevmiyesi yüz ve müderrisUği olup müder­ akçe idi^. s. bir medrese de camün kıble tara£ndadır. (1559 M. medresesinin bulunmaktadır. burada da cami harimi ile medrese arasmda sokak vardır.) medreselerin kuzeyde bulunan ikisi ve 966 H . B e h r a m Dımışki'nin Latince'den tercüme etmig olup bazı yerlerine ilâveler yapmış olduğu {Kitab-ı Nusretü'l-tslâm ve's-sûrurfi tahrir-i kilab-ı atlas-ı Mayur) isimli Coğrafya'da (Topkapı Sarayı. Dârû'l-hadis Her medresenin revakb murabba şekilde tulânî olan dershanesinde ilk okul odalarmdan başka daha büyük olarak birer de dershanesi vardır.)'de tamamlanmıştır. 325-333) Süleymaniye külliyesi hakkmda şu kayıtlar vardır . (1557 M.)'de başlanarak 964 H. Dârü'z-ziyafe'nin altmda .) senesinde ise Darû'l-hadîs medresesi sona ermiştir. Cami 963 Şevval (1556 Ağustos)'de bitmiş ise de ^ diğerleri muhtelif tarihlerde tamamlanımştır. Meselâ 960 H . diğerlerinin ise altmışar Uâ ı Tabakatü'l-memalik (MUIet kütüphanesi). Nr. Cami ile medreselerin ve diğer tesislerin inşasına 7 Cemaziyelevvel 957 (24 Mayıs 1550) senesi perşembe günü başlanmış ve Sultan Süleyman. Cami ve medreselerin inşasma 956 H .

= 1 5 7 0 M.) ve diğeri de Mevlâna CelâlüdKarahisar'h Ş a h M e h m e d b. Bu medrese yandan dar bir sokakla ayrılan Darüşşifa'mn karşısma tesadüf etmekte ve iki kapısmdan birisi Tiryakiler çarşısı'na ve diğeri ise Darûşşifa caddesine çıkmaktadır. 1 Şakayık zeyli.) tevcih edildik mahsus olan medrese müderrisliği hekim İ s a oğlu Yine burada tıb tahsiline Ahmed altmış akçe ile hassa tabiblerinden İzmit'U Çelebi'ye verildi ve derecesi hassa hekim başıhğından bir derece aşağı itibar olundu ve bu medrese müderrisliği hekimbaşdığa namzed olacak kadar mesleğinde ihtisası olanlara verilmesi şart kondu. varak 361. Fenn-i tıbbı tahsil için Darûşşifa hizasmda fevkani bir medrese de yapılmıştır (Varak 106-108) .SÜLEYMANİYE MEDRESELERİ 35 % 0 H . . mec­ nunlara ilâç için müteaddid hücreleri havi ve içinde çeşmeyi ve suyu muhtevi bir hamam olan bir Darûşşifa bina olunmuştur. Hastalara. 260. 40. (1596 İskilipli Tabib Şemseddin Muhyiddin M. Âli. s. = 1 5 6 5 M. Vakfiyede bulunmakta camiin güney batısma düşen tıb medresesinden kütüphanesinin aynca bahsedilmekte olup şimdi Süleymaniye olduğu dördüncü medresenin yanmda harap bir haldedir. (1552 M. 18. müderrishğine Bağdad müfessir ve kadıhğından mümuhaddıslerinden Camiin hitammdan pek az sonra tamamlanan hadis okunmağa mahsus Dârü'l-hadis tekaid olup zamanınm değerli Emin Kösesi Molla Y a h y a reseden birisi Sahn-ı seman din Rumî ahfadından Afyon harrem b . fıkara ve gurabaya. N u r e d d i n (vefatı 968 H . = müderrislerinden Kmalı-zâde Ali 1560 M. basılmamış fcuım. Filhakika hekimbaşı Süleymaniye risUği de tıb medresesi S i n a n Ç e l e b i 1005 H . M u ­ E f e n d i ' y e (vefatı 978 H . Atayi.) ve ikincisine Mimar-zâde M u s l i h u d d i n b.'de kuzeydeki iki medrese tamamlamaca buraya tâyin edilmek üzere değerli müderris arandı ve bunlardan birisine daha sonra şeyhuUslâm olan K a d ı . ' Selânikt tarihi. misafirleriıı hayvanları için ahır vardır. varak 94 6. Dârü'z-ziyafe'ye muttasıl bir matbah ile fikara talebe için bir taamhane yapılmıştır. 137.) 'de Eğri seferinden dönülürken vefat ettiğinden onun yerine müderrisi biraderi E f e n d i tâyin olunmuş ve onun yerine tıb medresesi müder­ Sinan Çelebi'nin E f e n d i ' y e verilmiştir''. = 1 5 7 2 M. = 1 5 8 0 M.z â d e Ş e m s e d d i n Mustafa Ahmed (vefatı 988 H .) getirildi ve en son bitmiş olan batı tarafındaki iki med­ Efendi'ye (vefatı 979 H . 165.) tâyin edüdiler. M e h m e d (vefatı 972 H .

36

OSMANLI D E V L E T İ N İ N

İLMİYE TEŞKİLATI

Süleymaniye

külliyesinin

medrese talebeleriyle

misafir

ve

fakirlere yemek vermek için imareti ve Dârü'z-ziyafe

denilen ye­

mekhane ve misafirlerin ikametleri için tabhane denilen misa­ firhane ve sair tesisleri de varsa da meyzuumuz medreselere ait olduğundan yalnız onlardan bahseyledik ^. Süleymaniye külliyesinin inşaatına, bir altın filori elli dokuz akçe hesabı üzerinden sekiz yüz doksan altı bin üçyüz seksen üç filori yani gümüş Osmanh akçesi olarak beş yüz otuz yedi yük (yüz bin akçe bir yüktür) seksen iki bin dokuz yüz akçe sarfedilmiştir ^. Medreselerde haftada dört gün ders okutulacaktı; her med­ resede talebelerin yatıp kalkması için hücre denilen medrese odaları vardı; talebeler, yemeklerini me'kel denilen imaretin ayn yemekhanesinde yerlerdi; günde iki defa yemek Süleymaniye medreseleri yani Sahn-ı veriliyordu'. yapdSüleymaniye

dıktan sonra Dâhil medreselerini ikmal etmiş olan talebelerden arzu edenler Sahn-ı seman'a ve arzu edenler Sahn-ı devam ettiler. Fatih zamanında Sahn-ı seman Süleymaniye'yc medreselerinin

yapılmasiyle medreseler yirmili, otuzlu, kırklı, eUili ve altmışlı olarak beş kısma ayrılmıştı, Süleymaniye medreseleri yapıldıktan sonra müderrislerin dereceleri daha ziyade yükseldi. Süleymaniye medreseleri yapılıncaya kadar en yüksek müderrisUk Sahn-ı seman müderrisliği iken Süleymaniye medrese-

1 Ehemmiyetine binaen bugün askerî matbaa olarak kullanılan hastahane ile imaretten kısaca bahsedelim : Darûşşifa binası birisi hastalara ve diğeri tabiblerle idare heyetine mahsus olmak üzere iki kısımdı; kadro mucibince birisi başhekim olmak üzere dört tabip, iki cerrah, iki göz hekimi, bir eczacı ile ilâçları ve şurupları hazırlayan ve edviyekup demlen bir eczacı kalfası, beş eczacı çırağı, kilerci vekilharç, kâtip, hastabakıcı, hastaları hamamda yıkayıp traş edici vesair müstahdemler vardı. İmarete gelince buradaki mustatil şeklindeki dört salondan ortadaki matbah olup yanlarmdaki salonları yemekhane idi. Bu dört salonun arka tarafında misafirlerin hayvanlarma mahsus ahırlar vardı. Buraya misafir olarak gelenler üç gün kalıp yer, içer, yatar para vermezlerdi. Misafirlere her gün elli dirhem bal, beş kişiye bir sofra olmak üzere kırk sofra yemek verilirdi. Misafirlerin hayvanlarından her birine günde birer şiıûk arpa veriliyordu. İmaretin altı aşçısı, dört sofracısı, üç bulaşıkçısı ve sair bir hayli hademesi vardı. Misafirlere derecelerine göre ikram edilecek ve güler yüz gösterilecekti. 2 A l i (Kiinhü'l-<Mar), basılmamış ikinci cilt, varak 95. ' Tabakatü'l-memalik (Millet kütüphanesi nüshası), s. 918-934.

StîLEYMANtYE MEDRESELERİ

37

lerinin inşasından sonra müderrisler ibtidâ-i altmışlı yani altmış akçe yevmiyeliden başlayarak Hareket-i altmışlı, Mûsila-i maniye, Hamise-i Süleymaniye ve Süleymaniye son kademesi olarak DâTİıl-hadîs-i Süleyve müderrisliğin

Süleymaniye müderrisliğine

kadar bir müderrislik derecesi takip ederlerdi ve bu medreselerden her birinin miktarı malûm idi ve bazan lüzum ve ihtiyaca göre bu miktar arttırdırdı. İbtidâ-i altmışlı denilen ve altmış akçe yevmiyeli müderris­ lerin adedi kırk sekizdi. Bu derecede bulunan bir müderris terfi edince bir yüksek dereceye hareket ettiği için Hareket-i altmışlı denilmişti; yevmiyesi evvelkinin aynı ise de müderrislik derecesi bir yukarı idi. Bu Hareket-i altmışlı müderrislerinin adedi de otuz iki idi. Buradan birisi terfi ederse Mûsila-i müderrisliğe geçerdi. Mûsila-i Süleymaniye müderrisliği (kibar-ı müderrisin) denilen müderrisliklerin ilk kademesi olup bunun bir derece Hamise-i Süleymaniye üstünde müderrisliği ve onun da üstünde SüleySüleymaniye mü­ H. Süleymaniye denilen ve kendisini Süleymaniye müderrisliğine götürecek olan

maniye'nin dört medresesinden birinin müderrisliği ve en son da Dârul-hadîs (1726 müderrisliği geliyordu. Hamise-i asnn ilk yansında edilmiş derrisliğinin X V I I I . ve takriben 1139

M.) tarihlerinde ihdas

olduğu anlaşılmaktadır

* XVn. asrın ikinci ayarısı içinde tertip edilmiş olan Abdurrahman Paşa kanunnamesVnde (Milli Tetebbular mecmuası, c. I, s. 539) müderrislerin derece­ lerinden bahsedilirken : ".. müderrislerden Süleymaniye müderrisleri, Mûsila-ı Süleymaniye müderrislerine tesaddur eder ve Mûsüa-i Süleymaniye müderrisleri altmışlı müderrisleri'ne tesaddur eder, altmışlı müderrisler sahn müderrisleri'ne tesaddur eder ve Mûsilâ-i Sahn müderrisleri dâhil müderrislerine tesaddur eder, dâhil müderrisleri de hâriç müderrislerine tesaddur eder" denilerek müderrislerin dereceleri zikredildiği sırada Hâmise-i Süleymaniye'den bahsedilmemektedir. X V I I I . asır başlarındaki N i m e t i E f e n d i kanunamesi de aynı suretle Hamise'den bahsetmemektedir. 1139 H. (1727 M.) tarihinde Mûsila-i Süleymaniye dersâmlanndan Kıuftrga'da Mehmed Paşa medresesi müderrisi H a y a t i - Z â d e Mehmed Efendi'nin terfian Süleymaniye müderrisliği rüûsundan bahsedilip ve yine aym sene Mûsila-i Süleymaniye müderrislerinden Kılıç Ali Paşa merdresesi müderrisi M e h m e d Efendi'ye Hâmise-i Süleymaniye rüûsu verilmesinden bahsedildiğine göre bu, Hâmise-i Süleymaniye'rûn X V I I I . asrın ilk yarısında ,ihdas edildiği anlaşılmaktadır (Başvekâlet arşivi, İbnü'l-Emin tasnifi, Tevcihat vesikaları, Nr. 2605 ve 2612).

38

OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I

Dârü'l-hadîs Kudüs, Sofya,

medresesi

üstünde müderrislik Tırhala

olmayıp bu-

ramn müderrisi arzu ettiği takdirde mahreç mevleviyetleri demlen Halep, Eyüp, Selanik, Yenişehri, Galata, tzmir, Trabzon ve Girid kadılıklanndan birisine tâyin olunurdu; müderrisi kadılık isteinezse o zaman mahreç Dârü'l-hadis müderri­ müderrislerinden her­ altındaki Süleymaniye

eğer Dârul-hadis sinin bir derece

mevleviyetlerinden münhal olan kadılık hangi birisine teklif edilirdi.

Dârü'l-hadîs müderrisliği münhal olursa oraya Süleymaniye müderrislerinin kıdemlisi ve onun yerine de Hamise-i ve onun yerine Mûsila-i olunurdu. usul-i hadis ve Süleymaniye tâyin Süleymaniye müderrislerinin eskileri

Süleymaniye medreselerinden Dârü'l-hadîs'de

hadis okutuluyor ise de diğer riyaziye, tıp medreselerinde hangi eserlerin gösterildiğine dair şimdiUk malûmatımız yoktur.

ALTINCI

BÖLÜM

OSMANLI MEDRESELERİNDE OKUTULAN DERSLERE DÂİR
Osmanlı medreselerinde okutulan derslerin bir program

dahilinde nasd bir sıra takip ettiğini sarih olarak bilmiyoruz; fakat medrese derslerinin tslâm âleminde aşağı yukan hemen birbirinin aynı bir program dahilinde ve aynı metodla tedris edildiğini ve tatil günlerinin de birbirine benzediğini görmekteyiz. XV. asır sonlanna doğru tamim edilen bir kanunnameye ve tetkik edilen eserlere göre medreseler yukanda kısm-ı mahsu­ sunda görüldüğü üzere müderrisi yirmi, yirmibeş akçe yevmiyeli Hâşiye-i tecrid, otuz, otuz beş akçe yevmiyeli Miftah ve Kırklı, Hâriç eUi, Dâhil elli ve Sahn-ı seman olarak o tarihlerde altı dere­ ceye ayrıldığından talebeler de bu medreselerdeki müderrislerden derece derece ders görürlerdi. Bu tedris kanunnamesine göre aşağıdan yukanya yani Hâ­ şiye-i tecrid medresesinden başlayarak muhtelif medrese derece­ lerinde mantıktan Şerh-i şemsiye, kelâmdan Hâşiye-i tecrid, belâ­ gatten Mutavvel, kelâmdan Şerh-i tevali, belâgatten miftah, usul-i fıkıhtan Tavzih ile bunun şerhinin şerhi olan Telvih ve yine usul-i füuhtan Adud şerhi ve fıkıhtan hidaye ve en son tefsir dersleri okutuluyordu. lUt medresede mantıktan Şemsiye şerhini okuyan bir öğrenci daha yukan derecedeki medreselerde yine mantıktan daha şü­ mullü olarak ^ I U > Metali şerhini okurdu; yine böylece kelâmdan tecrid haşiyesini görmüş olan öğrenci daha yukan medreselerde yine kelâmdan larda herhangi bir Tavâli^ ve Mevâkıf dersin ilk şerhlerini ve belâgatten muhtasan ve smıf olan mutavveVden sonra Miftah şerhini okuyordu. Bugünkü okul­ sınıflarda derecesi yükseldikçe bunun mufassalı okutulmakta olduğundan eski medreselerde de aynı usul devam etmişti. Bu derslerin ne şekilde okutulduğuna dair bir fikir vermek için X V I . asnn

1 Bazı müderrisler, U k medreselerde tecrid haşiyesi yerine tevali de okutur­
lardı.

40

OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLATI

büyük âÜrnlerindeıı Şakayık-i Nûmaniye ve Mevzuatü'l-ulûm diğer ilmî eserlerin müellifi olan T a ş k ö p r ü l ü - z â d e Isamüddin Efendi'nin haUni gözden geçirmek çok faydah olur^. T a ş k ö p r ü l ü - z â d e ilk tahsilinden sonra

ve

Ahmed

(vefatı 965 H . = 1561 M.) tercüme-i medrese dersine Alâüddin Merah Elfiye'yi

Arapça lûgat ezberlemekle başlamıştır. Sonra M o l l a isimlerindeki okumuştur. muhtasar kitapları ve nahivden

Y e t i m ' d e n (vefatı 920 H . = 1514 M.) sarftan maksud, İzzî ve kâfiye ile bunun şerhlerinden Vafiye, Haruniye ve

avamil, misbah

Bundan sonra amcasından sarf, nahiv, lûgat - k i kavaidinden bahseden Dav'iı'l-misbah ve yine mantıktan Hüsam ve Şemsiye

herhalde

evvelkilerin mabadi veya daha şümullüsü olacaktır- ve bunların mantıktan Isaguci ile şerhim görmüştür.

Yine tahsiU esnasmda akaid ve kelâmı, şerhleriyle beraber okuyup kelâmdan Hâşiye-i Fenarî-zâde Muhiddin Meğuşî'den Muhiddin hadîsten EfendVden tecrid'i dayısından ve Miftah şerhini Çelebi'den Buharî Mevâkıf şerhini Seydt Kadı

gördükten sonra Tunuslu Şeyh Mehmed Sahih-i ve yine hadîsten

t y a z ' m Şifasından birer miktar okuyarak münazara ilminden Cedel^ ve Hilafa almıştır. Ahmed Isamüddin E f e n d i 1495'de doğmuş ve 1525'de otuz yaşında iken ilk defa Dimetoka''da Oruç Paşa medresesine müderris olmuştur. Bu tarihlere göre onbeş yaşında iken medrese hayatına olarak girmiş olduğu farz edilse medrese tahsili
524-526.

derslerini

gördükten sonra bunlardan icazet

mülâzemet müddeti hariç

on sene

görmüş oluyor.

1 Şakayık tercümesi, s.

' ıJ-^- CedeTia lûgat mânası şiddetli düşmanlık demektir; Umiye ıstdahmda bir mfibahesede doğru veya yanlış bir mesele hakkmda hasmı ikna için kullanılacak usulü gösteren ilimdir. Bu ilimle elde edüen hükümler sayesinde ilmi ve ameli bazı şüpheler önlenebilir, fakat bunun aksi de olabilir. Cedel, münaza­ ra ilminin fumundan olnp tim-i hilaf iae münazara ilminin esaslarmdandır ve dinî mflbahaselerde kullamlmak için fukahadan E b û B e k r b. M e h m e d Ş â ş î (vefatı 336 veya 365 H.) tarafından vazedilmiştir . * <-^^ HilâJ'cedd ilminin fürûnndan olup zihni faaliyeti ve mübahaselerde delilleriyle hasmı ilzam eden ilim olup o sayede hasmm vazettiği usul bu sayede cerh ve tadil edilir.

MEDRESELERDE O K U T U L A N D E R S L E R E D A İ R

41

T a ş k ö p r ü l ü - z â d e ' n i n gördüğü besinin nasd yetiştiğini

dersler bir medrese tale­

göstermiş olması itibariyle dikkate şa­

yandır; şimdi bir de bu zatın müderris olup medreseden medre­ seye terfi ederken bu medreselerde okuttuğu derslere bakabm : T a ş k ö p r ü l ü - z â d e , Hâşiye-i tecrid medresesinde Hâşiye-i tecridi başından umûr-ı âmmeye kadar E f e n d i iki sene belâgatten okuttuktan müderrislik telhis şerhi olan mutavvel'i başından, istiare bahsine ve kelâmdan sonra S e y y i d Ş e r i f Cürcani'nin Ferâiz şerhini de tedris etti. Şu halde A h m e d Isamüddin ettiği bu ilk medresede adlan geçen üç iUmden ders yapmıştır. Bu medreseden otuz akçe yevmiyeli olan İstanbul'da Miftah medreselerinden Hacı Hasan medresesi müderrishğine terfi eden Taşköprülü-zâde burada da fıkıhtan kitab-ı Bey'a kadar Sadrü'ş-şeriayı ve belâgatten evvelinden Jlif 1 icaz ve ı_«U»l itnab bahislerine kadar Miftah şerhini ve umûr-ı âmmeden vücub ve imkâna kadar da Hâşiye-i tecridi ve başından sonuna kadar da hadîsten Mesabih'i^ okutmuştur. T a ş k ö p r ü l ü - z â d e bu medresede üç sene kalmış ve 936 H . (1529 M.) 'de terfi ederek kırk akçe yevmiyeli ris burada evveUnden sonuna kadar hadisten hadîsten Meşarık'i^ ve usul-i fıkıhtan medreselerden ÜsMesabih ile yine Tefta­ küp'te tshak Bey medresesi müderrisliğine tâyin edilmiştir. Müder­ Sâdeddin-i

zâni'nin Tavzih isimli eserini tamamen ve fıkıh'tan Sadrü'ş-şeria'yı kitab-ı bey'Vden sonuna kadar ve S e y y i d hini ve Seyyid Miftahı Şerifin fenn-i Ş e r i f i n Feraiz şer­ okutmuştur. beyandan beyandan âhırma değin

feraiz şerhini ve miftahını fenn-i

nihayetine kadar takrir eylemiştir. 942 H . (1536 M.)'de yine kırk akçeli medreselerden İstanbul'da Kalenderhâne medresesi müderrisliğine nakledilen E f e n d i burada Me5a6i/ı'i evvelinden kitab-ı mevâkıf şerhini vücub ve imkân bahsinden yerlerini okutmuştur.
> Mesabih, Şafü İmamlarmdan olup 516 H . (1122 M.)'de vefat eden

Isamüddin kadar ve

büyu'a

jc\ Araz bahsine

kadar ve Sadrü'ş-şeriadan bir miktannı ve Miftah şerhinin bazı

Hüseyin b. Mesud Begavi'nin eseridir. 2 j j L t . Meşânk (Mejarıku'l-envar) 650 H . (1252 M.)'de

vefat etmig olan

t m a m R a z i y y ü d d i n Hasan-ı Sagani'nin telifidir. Bn eserde 2252 hadîs vardır. Bin elli hadiste Şey hey n ittifak etmişlerdir.

42

OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I

944 H . (1537 M.)'de Hâriç müderrisliğiile Koca Mustafa Paşa medresesine terfi eden müderris bu medresede daba evvelki med­ resede bıraktığı kitab-ı 6üyû'dan sonuna kadar Mesâbihi ilahiyattan (kelâmdan) mevâkıf şerhini tedris etti. Isamüddin Efendi 945 Zilkade (1539 Mart)'de Dâhil müder­ risliğine yükselerek Edirne'de üç şerefeli müderrisi oldu. Burada Sahih-i Buhari'den bir cildini takrir etti ve bir evvelki medresede hidayeden bıraktığı Zekât bahsinden kitab-ı hacc'm sonuna ve usul-i fıkıhtan Telvih'i başmdan taksim-i evvel bahsine kadar okuttu ve beş ay sonra Sahn-ı seman müderrisliğine yükseldi. T a ş k ö p r ü l ü - z â d e 946 Rebiulevvel ( 1539 Ağustos'de tâyin edilmiş olduğu ve hidayeyi Sahn müderrisliğinde Sahih-i Buharî'yi^ iki suresi'ni kere tamamiyle ve K a d ı B e y z a v î tefsirinden Bakara nak­ ve letti ve bundan başka evvelinden kitab-ı zekâta kadar hidayeyi

Nikâh bahsinden j ^ ^ . büyûa ve telvihi üç şerefeh

medresesinde bırakmış olduğu taksim-i evvelden mebâhis-i ahkâma kadar okuttu. Müderrisimiz 951 Şevval (1544)'de buradan terfi ederek Buharî'nin üçte birini

altmışh medreselerden Edirne'de Sultan Bâyezid medresesi müder­ risliğine tâyin olundu. Burada Sahih-i nakletti ve hidaye'yi kitab-ı büyû'dan kitab-ı şüfa'ya ve telvihi

Sahn-ı seman medresesinde bırakmış olduğu mebâhis-i ahkâmdan sonuna kadar ve mevâkıf şerhini ve ferâiz şerhini tashih baldslerine kadar tedris eyledi. 26 Ramazan 952 (3 Ekim 1545) 'de Bursa kadıhğma tâyin

edildi ve iki seneye yakın bir zaman sonra 954 Receb (1547 ağustos)'de ikinci defa Sahn-ı seman müderrisliğine getirildi bu ikinci
1 256 H . (870 M.) de vefat etmiş olan İ m a m H a f ı z Ebî A b d u l l a h Mu­ h a m m e d b. İ s m a i l B u h a r î'nin hadîsten olan eserinin adı Camiü's-sahih olup c$J^ Hafız Sahih-i Buharı diye meşhurdur. 261 H . (564 M.)'de vefat eden t m a m E b î ' l - H ü s e y i n Müslim'in de Camiii's-Sahih adlı bir eseri vardır; Sahihayn adı verilmiş olup kütüb-i sitte b. denilen Enes'in

her iki esere birden üf"^

hadîs kitaplarmdandır. Bu iki hadis kitabı Ue bir de t m a m M a l i k (vefatı 179 H . = 795 M.)Ü.j..

Muta isimli Hadîs kitabı başta gelip Sahihayn'den sonra kütüb-i sitte arasmda zikredilen Sünen-i Ehi Davud, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nisat, Sünen-i tbn Mâee gelmektedir. Bunlardan başka Sün«nü'{-A:e6tr ve's-jagîr ( E b î B e k r b. A h m e d B e y h a k î ) isim verilmiş olan hadîs kitabı ,.'ile diğer hadîs rivayet eden kuvvetli büyük muhaddisler de gelmişlerdir.

MEDRESELERDE OKUTULAN DERSLERE D Â l R

43

defaki Sahn-ı seman

müderrisliğinde de yine evvelki gibi

SMhTelvüii

Buharf yi tamamen ve Hidaye'yi bâb-ı şüfadan sonuna ve tefsirine yazdığı haşiyeyi mütalâa etti.

evvelinden taksim-irabia kadar okutup S e y y i d Ş e r i f i n , Keşşaf

11 Şevval 958 (12 Ekim 1551)'de İstanbul kadısı olup 961 H. (1554 M.)'de gözleri görmez olduğundan kadılıktan çekildi. Taşköprülü-zâde'nin okuttuğu derslerden anlaşıldığma göre Hâşiyei- tecrid medreselerinden başlayarak Sahn-ı semanca kadar yukarıda saydığımız eserlerin metin ve şerhleri bahis bahis, derece, derece tedris edilmiştir ki II. Bayezid zamamnda tamim edilen medrese tedrisatını havi kanunun daha izahlı bir şeklidir. Şu halde Ahmed I s a m ü d d i n E f e n d i tedris hayatında ilk medreseden Sahn-ı Kelâmdan : HâşiyeiMutavvel ile Miftah seman medresesine kadar:

tecrid ile mevakıf şerhini. Belagatten : Ferâizden : Mesâbih, Seyyid Meşank Şerif ve GürSahih-i

şerhini.

canî'nin Ferâiz şerhini. Usul-i fıkıhtan: Tenkih, Tavzih ve telvihi. Fıkıhtan : Hidayeyi; Hadisten : BuharVyi. rülü-zâde'nin Tefsirden: Beyzavî'yi okutmuştur. Bunlar, T a ş k ö p ­ okuttuğu dersler olup diğer müderrisler de bu

tedris çerçevesinden hariç olarak ihtisaslanna göre meselâ man­ tıktan şerh-i metali, şerh-i şemsiye ve diğer mantık kitaplarım ve belagatten muhtasar (şerh-i telhisül-miftah), kelâmdan tevali şerhi, usul-i fıkıhtan muhtasar-ı münteha şerhi olan şerh-i adud, tefsirden Keşşaf (Zemahşerî) gibi muhtelif eserler okuturlardı ki bu tarz her müderrisin ihtisasma kalmış bir şeydi.

.

184 ve oradan naklen Devhatü'l-meşayıh. Bundan sonra müderris namzedi nevbet denilen müderrislik veya kaddık almak için sıra bekler. S u l t a n S ü l e y m a n bunlarm şikâyetlerini dinlemesini E b u s s u u d Efendi'ye emretmiş­ tir. Bu tarihte Anadolu kazaskeri bulunan Çivi-z âde M u h y i d d i n M e h m e d E f e n d i umumen yabancı olanları mülâzemetten menetmesi üzerine bunlar Pâdişâha müracaat ederek şikâyette bulunmuşlardır. Ebussuut Efendi'­ nin Rumeli kazaskerliğine kadar muntazam bir mülâzemet defteri olmayıp birer suretle yolunu bulanlar sıra beklemeden mülâ­ zemete geçerken (Ebusuut Efendi ulemadan her payede olan­ ların ne kadar mülâzım vereceklerini tesbit ile badema yedi senede bir mülâzemet usulü kanun oldu. s. Atayî s.YEDİNCİ BÖLÜM MÜDERRİSLİK İÇİN M Ü L Â Z E M E T VE NEVBET Daha yukandaki bölümlerde görüldüğü üzere bir medrese talebesi Hâşiye-i tecrid medreselerinden başlayarak müteaddid hocalardan ders görüp nihayet Hâriç ve Dâhil medreseleri ders­ lerini gördükten sonra arzu eden Sahn-ı semen veya Sahn-ı Süley­ maniye medreselerine devam eder ve burayı tamamladıktan dair sonra icazet alır yani kendisine müderrislik edebileceğine diploma verilirdi. Eğer Anadolu'da müderris veya kadı olmak istiyorsa Anadolu kazaskerinin ve Rumeli'de müderris veya kadı olmak istiyorsa Rumeli kazaskerinin mu­ denilen deftere ayyen günlerdeki mechsine devam edip (Matlab) (Ruznameye = gündeme) ismini kaydettirirdi. veya Pâdişâhın ilk doğuşlarında da mülâzemet verilirdi. 1537 (M. 26). Yani dersten mezun olan daniş­ mendler sırasıyle kazasker defterine kayıt olunarak müderrislik Bundan başka Pâdişâh cüluslarında şehzade seferinde ve muzaffariyetlerde ve için nevbet beklerlerdi ^. .)'de EbusBuud Efendi'nin Rumeli kazaskerliği zamamna gelinceye kadar mülâzemet kaydma itina olunnuyarak herkes bir yolunu bulup mansıba girebiUrmiş. 1 944 H. Şikâyetçiler kıdem ve hakk-ı müktesebleri sebebiyle tatyib edildikten sonra badema mülâzımlar için müstakil bir ruzname tertip ederek yolsuzluğun önünü ahp mülâzemet işini bir tertibe sokmuş ve bundan başka ulemamn her payede ne kadar mülâzım vermeleri lâzım geleceğini ve yedi senede bir nevbet usulünü vazetmiştir (Şakayık zeyli..

s. insana ancak bu denlu mümkün ve müyesserdir" derlermiş (Aynı tarih ve aym eakife). S u l 1 Şakayık zeyli. II. Mirahur Ferhad Ağa'dan naklen Selfinikî MnBtafa E f e n d i . Nitekim yukandaki 1560'daki mülâzemetten sonra 973 Şaban (1566 Şubat)'da da mü­ lâzemet emredilmiştir^. Daha sonraki tarihlerde yedi senede bir mülâzemet usulüne pek o kadar riayet edilmediği görülüyor. basılmamış kısım Esat Efendi kitapları. s. Atayî. 243. Nr. S u l t a n S ü l e y m a n ' ı n B a k i hakkındaki teveccühünü göyle anlatıyor: S u l t a n S ü l e y m a n bir gün Pâdigahbğımm birkaç yerinden hazz-ı vâfirim vardır. Edirne ve Bursa kaddarmın beşer ve büyük mevleviyet yani taht kaddannın üçer mülâzım vermeleri ilk defa bu tarihte kanun olmuştur^. 435. birisi de A b d ü l b a k i gibi tab'ı pâk ve cevahir zatı bulup çıkanp kadir ve kıymet verdiğimdir" demiş (Selânikî. M u r a d da Baki hakkmda "llmü fazilet ile letâfet-i nazm ve takrir-i kelâm ve beyan.)'de nevbet ferman olunmuş yani medrese mezunlaruun Ruznamçe-i hümayuna kayıt olunarak sıra beklemeleri emredilmişti. 243. 968 H . * Şakayık zeyli. 183. bunun üzerine kazaskerlerin onar ve bilâd-ı selâse yani İstanbul. Selim fle I I I .)'de yirmi beş akçe ile Halbuki müderrisliğine tâyinini irade etmiştir. Atayî. (1563 M.46 OSMANLI DEVLETİNİN İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI Mülâzemet kanununa ay kın olarak K a n u n i S u l t a n Süley­ m a n . s. 2259 varak 466). Hükümdarlann cülûslannda ve ilk seferlerinde ve nün tatbik edildiğini söylemiştik. (1560 M. B u münasebetle muzafE f e n d i 971 Şevval (1564 Mayıs)'de otuz feriyet zamanlannda şehzade doğumlarında da mülâzemet usulü­ şeyhülislâm ile Padişah bocalan yirmişer danişmendi mülâzım kaydederlerdi. * Şakayık zeyli. Ruznamçe-i hümayunda kayıtlı olup nevbet bekleyen mülâzımlar varken bir medrese talebesinin iki sene içinde mülâzım ve arkasmdan da müderris olmasının doğru olmadığmı Rumeli kazaskeri Hâmid akçe ile Efendi Silivri'de arz ile itiraz etmiş ise de Pâdişâh kati Piri Paşa medresesi müderrisliğine ola­ tâyin rak emredince B a k i edilmiştir ^. kendisine güzel kasideler takdimiyle teveccühünü kazanmış olan Şair B a k i ' y i sıra bekletmeden mülâzım defterine kaydet­ tirerek bir sene Hâşiye-i tecrid sonra 971 H . Atayî. .

B . XVIII.)'de bu mülâPâdişâha arz olunarak iradesi ahnırdı. Şehzade hocalanmn ikişer mülâzım Sultan Süleyman'ın oğullan vermeleri kanun iken K a n u n i S e l i m ile B a y e z i d ' i n ricalan üzerine 9 6 3 H . Mehmed 1004 H . » Raşid tarihi. • Mühimme defteri. İstanbul kadısı ile kazas­ ker mazulleri ve şeyhülislâm A l i Cemali Efendi'den daniş­ mend almış ve bir kısım danişmendleri de ayartarak bu suretle Pâdişahm ilk seferinde mülâzım vermişti^. * Şakayık zeyli. 1 1 4 .MÜLAZEMET ATE N E V B E T 47 t a n S ü l e y m a n hükümdar olunca hocası Hayreddin Efen­ di'nin mülâzım vermesi kanun olup kendisinin yirmi beş mülâzım verecek talebesi olmadığı için kazasker. B . ' Selânikî tarihi (basılmamif nüahai). Atayı s.)'de Şeyhülislâm B o s t a n zâde'ye hürmeten bundan sonra şeyhulislâmlarm otuz mülâzım vermelerini irade etmiştir^. açık göz talebelerden bazdan kendilerinin okuduklan hocalanmn müsaadesini almadan bilhassa hocalanmn mülâzımı olmak üzere o tarafa giderlerdi^. 2 5 8 . (1598 ferman Efendi'nin M. asırda teşri/ denilen şeyhülislâm tâyinlerinde bunun olurdu. a. Mekke ve Kudüs kaddan vasıtasiyle beşer mülâzım verirlerdi. Mülâzım verecek talebeleri olanlar onlan mezun yaparlardı.)'de kazaskerler gibi nevbetten on mülâzım vermesi hatmna riayeten on altı mülâzım verirlerdi. ( 1 5 9 5 M. Anadolu kazaskerleri. varak 2 8 2 6 . (1715 M. 2 4 8 . Şehzade doğumlarmda (velâdet-i hümayun) da aym suretle rinin tâyinlerinde sekiz. 50. Mülâzemet usulü. Bunlar şeyhülislâm olıuca 1127 H . Sultan I I I . (1556 M. Nakibü'l . 4 5 7 . Hekimbaşı ile pâdişâh imamı dörder.)'den itiba­ ren bunlarm da üçer mülâzım vermeleri kanun olmuştur ^.eşraf tâyinlerinde altışar.z â d e olunmuştu *. V. . c. fakat Ş e h i d A l i P a ş a vezir-i âzam 1 Şakayık zeyli. haklannda teveccüh gösterilen bazı ulema ve kadı­ lara da teşmil edilmişti. meselâ Mekke ve Medine kadıhklanndan mazul olup Süleymaniye Dâru'l-hadîsVnden olan K â t i p . talebeleri olmayanlar ise şöhretli âlimlerin müstaid danişmendlerini alırlardı. Rumeli_kazaskerleders Pâdişâh Zeynelâbidin üç yüz akçe ile tekaüd 1006 H .

Bu hususa dair hatt-ı hümayunlar Daha sonra vezirlerden birisi sadr-ı âzam olunca hürmeten kırk mülâzım vermesi kabul edilmişti^. s. 47. defterinin tertip ve zabtı Rumeli kazaskerlerine aitti'. 9).48 OSMANLI DEVLETİNİN İLMİYE TEŞKİLÂTI zemet usulünü tahdid ederek suyiistimal edilmiş olan mülâzemet usulünü verilmesi yeni bir nizama bağlamıştır. ^ Nimeti Efendi kanunnamesi (Kütüphanemizdeki nüsha). on beş rüûsu verilmesi mülâzemet ve ve kanun nöbete olan sonra oğullan onlara da istanbul girmeden birden bire ehliyeti haiz müderrislere verilecek çıkaniddar bir müddet kanunun tebdiliyle bunlann Dâhil müderrisi olmalan kabul olundu. teşkilâtında talebeler muayyen dersleri gördükten sonra mezun olup mülâzemetle müderris ve kadı olmak için nöbet usuliyle matlab def­ terine kaydedilerek sıra beklerlerken bu tarihten itibaren mülâ­ zemet alenen para ile elde edilmeğe başladı. VIII. Buna göre şeyhülislâm tâyinlerinde daha aşağıda üçer ve kazasker tâyinlerinde kaydedilmiştir. Halbuki birisinin tecrid ve buralan müderrisi itibar olundu. s. kendisine de ikişer mülâzım kanun olmuştur^. Pâdişâh hocası ve bazı vezir ve beylerbeyi evlâdlan yaşına oldu. Pâdişâh hocalanmn oğullan da Dâhil medreselerinden kaddan oğullan da yirmi beş veya otuz akçelik {Hâşiye-i Miftah) medreseleri müderrisi oluverirlerdi. .^^^^ tünün bozulması «l^n bozukluk ^^^^^ İlmiye arttı. ker. Hâriç gelmeleriyle Bunlardan müderrisi şeyhuUslâm derecesine kazas­ büyük mevleviyet (taht) kaddan bulûğ yaşı sayılan on dört. Kazasker oğullan kırk akçeU ve İstanbul senelerce ders görüp uzun müddet mülâzemet ve nevbet bekle- ' I I I . Selim zamanmda Sa/ranbolulu İ z z e t M e h m e d Paşa sadr-ı âzam olunca teşrifat mucibince müstehiklere kırk adet mülâzemet verilmesi kanun olduğundan sadr-ı âzanun arzusiyle ehliyetsizlere verilmemesi için ulemadan bir kaç kişi mümeyiz tâyin edilip taliplerin arasmda imtihan yapdmıştı( Vak'anüvis Halil bey tarihi. 37. s. Bunlardan başka şeyhülislâm. müderrislik ve kadıhk yolu şöyle kadar böyle mevcut bu tarihe medreselerde. voyvodalar. * Hammer tarihi (Ata Bey tercümesi) c. subaşılar on bin akçe mukabilinde mülâzemet satın alarak tahsil görmeden kadı olmağı başladılar*. Mülâzemet Mülâzemet usu.

B u bol bol mülâzemet isteyenler yüzünden medrese tahsili görüp müderrisliğe geçmek uzun zaman bekliyorlardı. sımfımn bozukluğunu düzeltmek için X V I I I . çünkü medreselerin adedi kâfi gelmi­ yordu. IV. timfyt Ttşkilâlı. buna dair Raşid "Tarik-i ulemada mülâzemet hususu bir az zamandan beri nizamsız olarak ehil ve nâ-ehle bakdmayıb salây-i âm olmağla kudret-i maliyesi olanlar beyninde müzayede ve her kim ziyade akçe verir ise amn muradına müsaade olunub vilâyet-i Anadolu'da olan haşerat çift bozarak bir kaç akçe peyda ettiği saat anınla bir mülâzemet iştira edib kat-ı tarik etmeleriyle cebele iş görüb mülâzemet arzusanda bulunan erbab-i lâasım yürüttükten kaydetmektedir : Sen ki Kaimmakamımsın Tarik-i ulemada ehil ve nâ-ehle bakdmayıb keseret-i mülâistihkaka var muîd ve muzaf ol sözüyle rah-i ümitlerine sedd-i sedid çekilir idi" mütasonra ilmiye mesleğinin ıslahı için rikâb-i suretini hümayun kaymakamhğına gönderilen hatt-ı hümayım '• Z e k e r i y a E f e n d i . 47. hattâ eskiden buralara aym evsafı haiz olanlar birden ziyade ise aralarında imtihan yapıbrdı^. sene 1127. * Bu sırada sadr-ı âzam D a m a d A l i P a ş a Mora seferinden ve Padişah Edirne'de bulunduğundan hatt-ı hümayun sadr-ı âzam vekili olan rikâb-i hümayun kaymakamma hitabendir. c. 50. 323. » Raşid. asır şöyle diyor * : medresesi müderrisi yerinde başlarında vezir-i âzam Damad (Şehit) Ali Paşa bazı teşebbüs­ lerde bulunmuştur. s. » Raşid tarihi. IV. meselâ Hariç olarak Dâhil İlmiye müderrisi oluyordu.M Ü D E R R İ S L İ K İÇİN MÜLÂZEMET V E N E V B E T 49 dikten sonra yirmi beş ve otuz akçe ile müderris olanların yerleri idi. bu yüzden iltimash bir çok eehele ilmiye mesleğine girerlerdi^. s. s. RumeU ve Anadolu kazas­ kerleri büfiil kazaskerhkte bulundukları zaman kanun üzere her altı ayda bir kere mülâzemet verirlerdi. . İstanbul'da Eski Ali Paşa müderrisliği münbal ol­ duğu zaman kırk akçeli medrece mazullerinden beş kişi ile ulemadan müteşekkil bir heyet huzurunda imtihan olup muvaffak olduktan sonra bu medrese müderris­ liğine tâyin edilmişti {Atayî. Bundan dolayı dereceleri tasnif edilmiş olan medreselerin mevcut dereceleri mecburen değiştirilerek müderrisler yerlerinde terfi ettirihyorlardı. Z e k e r i y a E f e n d i sonradan şeyhülislâm olmuştur. c.

altı lâmlar Bayezid medresesi 1 Raşid tarihi. c. kaç yaşında olub ve ne okuduğunu ilâma hacet yoktur" Bu hatt-ı hümayunla mülâzemet usulü ıslah edilmek isten­ mekle beraber ulema oğullan hakkında eskiden beri devam edip gelen kanuna dokunulmaması ve yalmz ulemadan kimin oğlu olduğu sorularak yaşımn ve tahsil derecesinin sorulmaması imtiyazb cahil ulema-zâde sınıfının devamım mucip olmuştur. c. s. * Raşid tarihi. kaç yaşında olduğu ve kimden okuduğu ve ne okuduğu efendi dâimizin (şeyhülislâmın) malûmı olub ve işareti olduğu malûmun olduktan sonra rikâb-i kâm-yâbıma arz eyliyesin ve mülâzemet arz olunan. 49. ayda bir kere . IV. diğerlerinin bol miktarda verdikleri mülâzemet usulü de tahdid edilmiştir. IV. Yine bu hususa dair Raşid tarihinde (Tertib-i nizam-ı mikdar-ı mülâzemet) mürur başhğiyle şöyle denihyor ^ : keyfiyyetine şeyhülislâm *'Zikri eden mülâzemetler hususunun verilen nizam gibi kemiyyetine dahi intizam verilmek murad-ı hümayun olub aded-i mûtad sualini mutazammin efendiye hitaben hatt-ı hümayun sadır olmağm kadimü'l-eyyamdan hem teşrif nanuna ibtidây-i nasbiarmda ve velâdet-i hümâyun vukutmda şeyhülislâm olanlara onaltı ve sadr-ı Ruma sekiz ve sadr-ı Anadolu ile Nakibüleşrafa altışar ve hekimbaşı ile imam-ı sultaniye dörder ve Mekke-i Mükerreme ve Kudüs-i şerif mertebeye müstakıllen mülâzemetler verilirdi.50 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I zemet verilmek ilm-i şerifin adem-i rağbetine mezelletine bâis olmağla fi-mâbâd bî-vech bahane ile mülâzemet verilmeyib ancak medaris ve mevleviyette mansıb ve hareket vukuunda vaz-ı kadimisi ne ise geldikte mûtad üzere verilecek bir müstahikka mülâzemetlerin vakitleri iktiza veyahut mülâzemet verilmek ettikte şöhret-i şayiası. V e kadısı olanlara beşer ve şeyhülislâm efendiler işaretiyle murad olunan şeyhülislâm şeyhülis­ hazretlerinin Sultan Bayezid medresesinden — çünkü müderrisi idiler. Bu hatt-ı hümayun mucibince mülâzemetlerin tahsil görüp medreseden yetişmişlere verilmesi hususundan başka ikinci bir hatt-ı hümayunla malûmat da mülâzemet sonra hususunda şeyhülislâmdan kazasker ve istenilen almdıktan şeyhülislâm. ulema-zâdeden ise ancak kimin oğlu olduğu arz olunmak kifayet eder. s. 48.

Hatt-ı hümayundaki kayıt bunlara aittir. İV. c. « Rofid tarihi. .MÜDERRİSLİK İÇİN MÜLAZEMET V E NEVBET 51 muid ve muzaf \na iki miİlazenıet ^ ve sadreyn efendiler dahi her altı ayda bir kere tezkerecilik teşrifi namiyle bir mülâzemet ve müderris efendiler tekmil-i devre-i mûtade-i tedris edince musda-i sahndan. şeyhülislâm efendiler nasbmda üç mülâzemet ve kazasker efen­ diler nasbında ikişer mülâzemet ve Sultan Bayezid medresesi danişmendlerine senede dörder mülâzemet ve kazaskerlerin müddet-i nasbiarmda tezkereciUk namiyle ancak bir mülâzemet ve medreseden sahna varanlara birer ve sahndan ibtida-i altmışhya varanlara birer ve Süleymaniye'ye varanlara birer ve Süleyma­ niye'den mansıb olanlara (yani kadıhğa geçenlere) birer mülâ­ zemet verilsin ve mülâzemetler bir hadd-i muayyene tenzil oluncayadek bu vech üzere verilsin ve bundan ziyade arz olunmasm". Bu hatt-ı hümâyunları mütaakıp sadaret kaymakamı M e h ­ m e d P a ş a Şeyhülislâm M e n t e ş . Ârzolunan mülâzemet defteri manzur-i hümâyunum oldu. vakfiyesi mâcibince Sultan Bayezid medresesi mfiderrisi idiler. s. 5 0 . Altı ayda bir kere medrese muîd'iyle muzaf denilen muid yardımına (Asistan) yani iki kişiye ve senenin diğer altı aymda da yine muîd ve muzaf tâyin edilmiş olan diğer iki zata verilecek mülâzemet dörttü. 5 1 .z â d e A b d ü r r a h i m E f e n d i ' y e 1 Şeyhnlislâınlar. Bu hatt-ı hümâyunu mütaakıp dört yüzden ziyade müder­ risin iadeden mülâzım yazdmak üzere medreselerinde derslerine hizmet devam edip müderrislere danişmend namiyle beşer onar sene hizmet eden binden ziyade danişmendin mağdur ola­ cakları Pâdişâha arzedilmesi üzerine yine eskisi gibi her müderris mansıb ahnca yani bir üst medreseye terfi edince dörder mülâzım yazmaları usulü ibka edildi^ ve bu arada Edime ve Bursa medreselerindeki mülâzemetler de kaldırıldı. sahna ve andan altmışlıya ve musüa-i Süleymaniye'den Süleymaniye'ye ve andan mansıb oldukta birer mülâzemetlerin iade namiyle bir müderris molla olunca dörder mülâzım yazar deyu şeyhülislâm M i r z a E f e n d i hazretleri cevab yazdıkta fîmâbâd zikrolunan mülâzemetlerin bir hadd-i mûtedUe tenzil olunmak bâbmda sadır olan hatt-ı hümayundur ki zikrolunur" dedikten sonra bunun suretini kaydediyor : "Sen ki Kaimmakamımsın.

52 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I ısrar ederek on yaşını henüz geçmiş olan oğluna Dâhil müderris­ liği almağı Mora ihmal etmemişti. afif ve (1750 Nisan)'da yine medreseler olmayanlara bir hatt-ı tanzim ve ıslahı ve ehliyeti verilmemesi hakkmda mülâzemet olmuştur^'*. .) de sefere gitmekte olan Sadr-ı âzam K o c a Y u s u f Paşa'nın Şeyhülislâmın oğluna yüksek bir müderrislik verilmesine müsaade edilmesi hakkmda I. kerametlû. bozulmuş zat sadır Mahmud olan ilmiye Seyyid sımfımn Mürteza ıslahı için Mür­ ve dürüst bir olan Efendi'yi Anadolu kazaskeri iken şeyhülislâm yapmıştı. varak 228. 1127 fI715 ^ tzzî tarihi. s. kudretlû Velinimetim efendim Pâdişâhım Meşihat-i islâmiyye mesnedinde kaim olan duacılarımn evlâdları medreseleri ötedenberi bir kaç rütne ilerüce terfi âdet olub ancak halen mesned ârây-ı fetva olan semahatlû Efendi dâîleri akran ve emsali meyanmda kemal-i akl ve eveb ve iffet ve fart-i hicab ve haya ve kanaat Ue mevsuf. A b d ü l h a m i d ' e bir takriri: "Şevketlû." Bu takride derkenar olarak Y u s u f Paşa: "Bu hususu Der-i saadette arz edecek iken sefer gaUesiyle unutulduğu"nu kaydetmiştir. M). olmak hasebiyle bu ânedek hakkmda sünuh eden birr ü atıfet ve mekâtim ve re'fet-i şahaneden vücuhla mahcub ve şerm-sar olduğundan bu bahta izhar-ı teeddüb ve iffet ve ibrâz-ı şermü-bicab ve teşekkür ve kanaat edib yüz yıl dursa mahdumı hakkmda ol makule adeti kal u kaleme getiremiyeceği nümayan olduğuna binaen kariha-i sahiha-i husrevânelerinden olarak müşarünileyhin mahdumları medresesi bir kaç mertebe terfi buyurulur ise her veçhile kendûlere bais-i tezayüd şevk ve habisi olub kavmi beyninde derkâr olan nüfuz ve itibarı bir kaç mertebe aşikâr olacağı. gibi ço­ defterinden sildirerek yerine lâyik Bu hatt-ı hümâyunun tatbiki bir müddet devam etmiş ve 1. e. Takririn üzerine I.. M a h m u d zamanında şeyhülislâm olan Mürteza Efendi zamanmda 1163 Cemaziyelâhır Ue mülâzemet işinin müderrislik hümâyun I.. sene H . 169.. Filhakika t e z a E f e n d i bu hususta hatıra göniUe bakmıyarak epi faaliyet gösterip bir dereceye kadar muvaffak oldu ise de yüksek ilmiye rütbesini haiz ulemamn evlâdı olan zadegan sınıfımn olamamıştır 1 RaşU tarihi. mürettep tahsil görmeden müderris olmaları usulünü kaldırmağa muvaffak » 1202 H. IV. Sadr-ı âzam Damad Ali Paşa haber seferinden döndükten sonra bu münasebetsiz hah alınea pek ağır ve acı sözlerle şeyhülislâmı hırpaladığı cuğun adını da müderrislik olan birisim tâyin ettirmiştir^. (1788 M.

M Ü D E R R İ S L İ K İÇİN M Ü L Â Z E M E T V E N E V B E T 53 Yukarıda bahsettiğimiz Mülâzemet defterine şöyledir. 1 Topkapı saray. . hazretlerinin velâdet-i hümayunları üçüncü olmak üzere mülâzemete cihetiyle sâdır olan hatt-ı hümayun mucibince bâ-işaret-i hazsâlisemiz defterinde mastur ve mu­ A b d ü l h a m i d : "Gerek mülakatımızda ve gerek tahrir-i hümayunda mukaddem yazmıştım. 9351. bu defa elbet emrim ısdar ve nizam veririm. Tamam yerini bulmuş bir zat-ı şeriftir" hatt-ı hümayuniyle Şeyhülislâm hakkmdaki teveccühünü gös­ termiş ve tabu oğlunun medresesini yükseltmiştir (Başvekâlet Arşivi. Heman Allahü teâla ilâ âhırü'l-ömr mesned-i fetvada karar nasib olmuştur. sandık 7. Nr. Arşivi. Mevlâna Mehmed b. Abdullah İstanbul kayıd sureti Mevlânay-ı mezbur hâlâ sadr-ı fetva olan şeyh-i meşaph-i islâm Abdullah efendi hazretlerinin talebe-i kiramından olub 1122 Şevvalinde piraye-bahş-i mehd-i vücud olan şehzâde-i Civan-baht sultan Abdülmelik ret-i şeyhülislâm teşrifen on kabul buyrulduğu def'a-i kayyettir ^. hatt-ı hümayun Numarası \22). Hatl-ı hümayun vesikaları.

.

Eğer medreseden mezun olup müderrislik için nöbet bek­ leyen danişmend askerî sınıfa geçmek isterse kendisine yirmi bin akçe ile zeametin ilk derecesi verilirdi^. B u Dâhil medreselerinin yolu Sahn müderrishği olduğu için bundan dolayı bu Dâhil Mûsila-i şehzade vahdeleriyle Pâdişâh kızlanıun ve medreselerine yap­ Sahn da denilirdi. B u ilk medrese müderris­ likleri yirmi ve yirmi beş akçe yevmiyeli idi. * Âli. elliden terfi eden müderris Dâhil müderrisi olurdu. Mûsila-i sahn müderris­ liği hakikatte dâhil medreselerinden ise de Sahn-ı semana talebe yetiştirdiği için derece ve rütbe itibariyle Hareket-i dahil müderrisliğinden yüksekti. 24 (Kütüphanemizdeki nüsha) * Kâtip Çelebi.SEKIZINCI BÖLÜM M Ü D E R R İ S L İ K Daha yukanki bölümde görüldüğü kayıt üzere medreselerdeki sırası dersleri sırasiyle geUnce en aşağı görüp danişmend olan talebe. • Âli. 1 Kanunnâme-i Al-i Osman. . Künhü'l-ahbar (basılmamış birinci cild). 688. a. Dâhil medreseleri içinde en önemlisi Fatih'in yaptırmış olduğu sekiz Tetimme medreseleri idi. Hâriç elli medreseleri müderrisUklerine yüksehrdi. s. onlann Kırklı ailelerinin olduklan medreselerinde kelâmdan mevakıf şerhi. 21). bundan sonra olunarak nöbet derecedeki Hâşiye-i tecrid medresesi müderris­ mülâzemet ve kazasker defterine liklerinden birisine tâyin olunurdu. Pâdişahlann tırmış olduklan medreselerdi*. Kûnkü'l-ahhar (baatlmamış birinci cild). makasıd şerhi ve Hâriç elli medreselerinde ise başhca Hâriç fıkıhtan hidaye tedris edilirdi'. otuz beş akçe yevmiyeh Miftah medreselerinden birinin müderrisliğine ve daha sonra kırkh. Cihannüma. Bu Kırkb ve Hâriç eUi medreseleri. Anadolu'da kız ve beylik kurmuş olan yaptırmış hükümdarlarm veya medreselerdi*. Dâhil elli medreseleri şehzadelerin. a. Fatih hanurmâmesi (Tarih-i Osmanî Encü­ meni. s. 24. Hâşiye-i tecrid müderrisi olan zat terfi edince bir derece yüksek olan otuz.

' Şeyhnl-islâmin bir inhası (lbnü'1-emin tasnif. Bayezid. Şakayık zeylinde Ebû'l-Meyamin Mus­ tafa Efendi'nin müderrislik bayatmdan bahs edilirken onun yirmi. İlk medrese müderrisine Hâşiye-i tecrid ve ikinci derece müderrisine Miftah ve ondan daha üstün medrese Kırkb mü­ derrisleri denilip bundan sonraki medreseler müderrislerin rütbeleriyle malûm olurdu. X V I .56 OSMANLI D E V L E T l N Î N İ L M Î Y E TEŞKILATI Müderris kudret olurdu. 120. yirmi beş. otuz. ^ Âli (basılmamış birinci cild). Süleyman medreseden medreseye beşer akçe artmak suretiyle eUi akçelik müderrisliğe kadar çıkardı^. 1052) Maruz-i dâileridir ki kırktan mâzul Mehmed efendi dâilerine Cafer Çele­ bi medresesi ibtidâ-i hâriç ile inayet buyrularak rica olunur. 30. Kırkb. Kırk akçe yevmiyeli olan Kırkb müder­ risinin rütbe ve derecesi yükseldiği zaman tbtida-i hâriç müder­ risi^ daha sonra oradan hareket ettiği için Hareket-i çıkar ve sonra Mûsila-i hâriç ve Sahn onu mütaakıp tbtidâ-i dâhil ve arkasından Hareket-i dâhil mü­ derrisliği* derecesine sahn ve müderrisi olurdu. V. 511). Kırklı. Fatih risliğe ilk Sultan ve kabiliyetim gösterecek olursa Sahn-ı seman medreselerinden birisine terfi eder ve bu suretle profesör M e h m e d ' i n kanunnâmesi üzere müder­ girecek olan mülâzmı. tevcihat vesikaları Nr. yirmi akçe Ue tâyin olunarak Fakat daha sonra Sultan II. dahil rütbesi . Mine'd-dâi el-fakîr Mehmed afa anhu * Raşid tarihinde Hareket-i dâhil müderrisliğine ikinci denilmektedir (C. s. Yavuz Sultan S e l i m ve K a n u n î zamanlannda Altmışh medreseler de yapUarak^ yeni bir ka­ nunla medrese ve müderrislerin dereceleri Otuzlu. Dâhil. 117). asır ortalarma kadar Ayasofya ve Eyüp medreseleri Sahn derecesinde sayUmış ise de bu asnn ikinci yan­ sından îtibaren ayasofya Sahn-ı seman'dan bir derece yüksek sayU­ mış ve Eyüp müderrisliği ise bazan Sahn'dan aşağı ve bazan beraber 1 Kanunnâme-i Âl-i Osman. EUili (Hâriç eUili). s. s. a. Hariç ve Dahil ve daha sonra Sahn müderrisi ve ondan sonra Sahndan şehzade müderrisi ve oradanda Süleymaniye müderrisliğine terfi et­ tiğine göre jehzâde müderrisliğinin Şahından bir derece yüksek veya müsavi olduğu anlaşılıyor (Atayî. Semaniye ve Altmışh olarak artmıştır.

Bazan bulunduğu medresenin derecesi yükseltilmek suretiyle bir müderrislik derecesi arttırılmış olduğu gibi diğer bir müderrisin tâyininde de o müderrisin rütbesine göre hal-i aslisine indirilirdi . asrın ikinci yansmda Ayasofya'mn derecesi Sahn'dan yüksek ve Eyüp müderrisliği ise Sahn'dan aşağı Dâhil ve bazan Sahn'dan yukarı itibar olunmuştur. (1604M. her bir müderrisin talebe­ lerinden (muîd) denilen yardımcüan doçent veya (asistanları) ' Fâtih'in kanunnâmesinde "Sahn'dan bej yüz akçe Ue kadUiğa vusul bulur ve Ayasofya medresesinden dahi kezâlik böyle vusul bulur" kaydından. mucibince Tecrid. s. İçel denilen İstanbul. 20. Meselâ 1013 H . » " " " s. 36. 24.. 20. medreseleri müderrislerinin yevmiyeleri el­ kadılığa lişer akçe olup bunlar isterlerse üç yüz akçe yevmiyeli gidebilirlerdi ve yine kanunnâmeye göre Hâriç ve Dâhil müder­ risleri arzu ettikleri takdirde nişancılığa ve defterdarhğa da geçe­ bilirlerdi*. Künhü'l-ahbar (basılmamış kütüphanemizdekibirinci cild). müderris adedine ve onlara derece bulmak itibariyle zaman zaman tebeddüle uğradığım göstermektedir." . Âli. 14. s. Sahn müderrisi olan bir zat isterse beş yüz akçe yevmiyeli taht kadüıklanndan birine -ki buna mevleviyyet Hâriç ve Dâhil denilirdi. "İçel îtüjarî İstanbul ve Edirne ve Bursa medarisine ve bunlarm havalisindeki kasabatta vâki medarisin güzidelerine mahsus olur. Sahn-ı seman müderrisleri merasimde sancakbeylerinin üstünde yer alırlardı''. 594. 20. Fakat X y i . s. I. Bu şekU. 749). Sahn-ı Seman Ue Ayasofya müderrisliğinin aym derecede olduğu anlaşüıyor.MÜDERRİSLİK 57 ve yüksek Fatih'in medreselerini îtibar edilmiştir kanunnâmesi kazaskerler B u tâyin edilen müderrislerin iktidarma göredir. Miftah ve Kırklı tevcih ederlerdi''. Edime ve Bursa şehirleriyle etraf ve mülhakatmdaki medrese müderrislerinden yirmi akçeli bir mü­ derris kaddığa geçmek isterse kırk beş akçe yevmiye ile tâyin olunurdu Müderrisler. okuttukları derslerden herhangi bir bahis üzerine talebelerine münazara yaptırırlar ve neticede iki taraf arasında hakem olup mütalâalarını söylerlerdi. • . c. ' Kanunnâme-i Âl-i Osman s. ^ Âh.tâyin olunurdu ^. « " " " s.)'de Eyüp müderrisinin derecesi altmış akçe­ den tenzU olunarak Sahn payesine indirilmiş ve sonra da Sahn'ın üstünde tutul­ muştur (Atâyî.

ehemmiyetini kaybetti. bilmünasebe daha yukanda beşinci bölümde Süleymaniye medre­ seleri sına kısmında Hâmise-i görüldüğü Süleymaniye üzere X Y I I I . Daha sonraki tarihlerde medrese adedinin artması üzerine medrese dereceleri de değiştirildi. Sahn-ı semana kadar çıkmış olan bir müderrisin derecesi artınca oradan Ibtida-i altmışlı ve sonra Hareket-i altmışlı. Süleymaniye ve en son Dârü'l-hadîs müderrisi olurdu. s.24. 160. "Sah. Ahmed sâlU vesikaları. ismine mensup olan Süley­ maniye medreselerini yaptırdıktan sonra medreselerde ve müder­ risliklerde değişiklik yapıldı. ° Bu derece münasebetiyle Şeyhulislâmm bir arizası : Mâruz-ı dâileridir. Mine'd-dâi Mehmed afa anbü Sadr-ı âzam şeyhuUsIâmm bu inhasmı pâdişâha arz ile iradesini aldıktan sonra şeyhulislâmm takririnin üzerine. Nr. Mûsda-i Süleymaniye ile Selanik'te Ahmedbey müderrisi S ü l e y m a n E f e n d i . Mûsila-i Süleymaniye.58 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI vardı. işaretleri mucibince tevcih olunmak bu yruldu îî sene 28 c (Cemaziyelâhır) 1115" kaydiyle inhaıun ka­ bulünü bildirdi (Emîri tasnifi. 23 . 155.. yerinde Süleymaniye itibar olunub ve tstanbuPda ibtida-i hariç ile odabaşı sabık Ömer Ağa der mescid-i Ma/ımud £/«ndi müderrisi t s h a k E f e n d i dâileri yerinde ikinci hariç (yani hareket hariç) itibar buyrulmak rica olunur. bazı medreseler bilfiil seman'da Sahn-ı müderris olmayanlara Sahn-ı seman payesi ile tevcih olundu ve diğerleri de böyle değişikliklere tâbi tutuldu. s. . Sahn-ı seman'dan sonraki medrese dereceleri Süleymaniye medreselerine göre ayarlandı'. 2443^. Sahn müderrisUği bir zamanlar en son yüksek müderrislik iken Süleymaniye medreselerinin yapdması üzerine -aynı zamanda müderris cihetinden de. Müderris vefat edecek olursa talebeleri diğer bir müderrisin dersine devam ederlerdi^. birinci cUd). Elli dahil müderrisliğinden Sahn-ı seman müderrisliğine ve oradan da Altmışlı ve daha sonra Süley­ maniye medreselerinden birine geçilir ve buradan Şam. Kanuni Sultan aynı derecedeki S ü l e y m a n . Edirne ve İstanbul kaddıklanndan birisine Halep. 136. tâyin Bağdad kadılıklarına geçilir ve pek ziyade fazi ve kemali olanlar olunurlardı *. ' Â l i (Basılmamı. asnn adiyle bir medrese ilk yansında daha Mûsila-i Süleymaniye medresesi ile Süleymaniye medresesi ara­ derecesi 1 Şakaytk tercümesi (Mecdî). da Bursa.

Yeri Haydar Paşa müderrisi mûsila-i sahnla. asırda Mûsdâ-ı sahn müderrisliği pek mahdud iken X V I I . Yeri Hasan Efendi müderrisi M e h m e d Ş e y h î dâhil hareket-i misUyesiyle. Yeri EdirnekapıEfendi'ye Efendi'ye Efendi'ye Efen­ Şeyh Mihrimah Sultan Yeri Yahya müderrisi A h m e d Efendi müderrisi hareket-i misUyesiyle. Esmihan Sultan müderrisi M û h a r rem-zâde Halil sında Mehmed Efendi'ye. (1882 M. Yeri Kırkdan munfasıl Mehmed E f e n d i ' y e hâriç elU ile. Yeri Üsküdarda Rum Efendi'ye ^ MüderrİBİerm çoğalması medreseleria derecelerinin değiştirilmesine sebep olmuştur. Yeri Şeyhulharem müderrisi Ö m e r di'ye hâriç hareket-i misUyesiyle. Yeri Nişancı Mehmed Paşa müder­ E f e n d i ' y e sahnla.MÜDERRİSLİK 59 konulmuş ve bu tertip kadar devam şâha ren rinin arz etmiştir^. Dârü'l-hadîs Sinan Paşa sahn müderrisi Medrese-i Bekir risi A b d u l l a h Lütfullah Ebû E f e n d i ' y e altmışla. Hareket-i dâhil müder­ risleri otuz iki. asırda Sahn-ı seman müderrislerinin adedi kırk sekiz ve daha sonra da bir misli artmıştır. Bütün müderrislerin etmeleriyle ve Hâşiye-i Osmanlı medreselerinin tâyinleri evvelce kaldınlmasına Pâdi­ kazaskerlerin yapıhrken X V I . tbtida-i altmışlı kırk sekiz ve Hareket-i altmışh medreseleri otuz iki idi {Ankara Vilâyeti Salna­ mesi sene: 1300 H). Ahmed sahnla. . Yeri Hüsamiye müderrisi M e h m e d E f e n d i ' y e dâhil ile. asır ortalarından itiba­ ve Kırkh medreselerinin müderrisle­ müderrislerinin inhası üzerine daha yukan medreselerin sadr-ı âzam vasıtasiyle tecrid. Sahn-ı seman sekiz. sadr-ı azama yazması ve aynen aşağıya yazıyorum : arzolunarak iradesi abndığına dair bir takrir ile telhis suretlerini Şeyhuhslâmın. Meselâ X V I . sadr-ı azama. Miftah kazaskerler tâyinleri olmıştır.) muayyen bir kadrosu olmayarak miktarı artıp eksilen îbtida-i hâriç müderrisliğinden sonra muayyen kadrosu olan Horeket-i hâriç müderrisleri kırk ve Ibtida-i dahil kırk sekiz. Yeri Sahn müderrisi M e h m e d altmışla. mü­ derris tâyini hakkmdaki takrisi : Medrese-i Süleymaniye. Yeri. Mûsda-ı Sahn seksen sekiz. Yeri Şah Sultan müderrisi Efendi'ye altmış Efendi'ye Mûsila-i Süleymaniye ile. şeyhulislâmm Müderris tâyini hakkmda bir fikir vermek için onun tarafından da şeyhuhsPâdişâha lâmın. Efdaliye müderrisi A b d u l l a h E f e n d i ' y e Mûsila-i sahnla. 1300 H .

Miftah ve Tecrid medreseleri vardır. Takrirdeki (ha­ kaydı müderrisin bir evvelki müderrislik derecesinin reket-i misliyesiyle) maaşı ile nakline ait olup bunun terfü müderrislik artmasiyle yapılmış demekti. VE XVII. Hareket-i altmışh. Hareket-i dâhil. Yeri Sayyadhaşı müderrisi N û m a n hâriç hareket-i misliyesiyle. tbtida-i dâhil. ŞeyhuHslâm Efendi tertib ve işareti mûeibince tevcih ve ihsan buyrulmak bâbmda ferman şevketlû pâdişahıEfendi'ye asırdaki medreselerin dereceleri en yüksek ve son müderrislik olan Dârü'l-hadîs ile beraber on bir olup bundan aşağı Kırkb. Sahn-ı seman. Mif­ tah ve Hâşiye-i tecrid müderrislikleri geliyordu. Mehmed bu telhisin üzerine (vech-i meşrûh üzere verdim) hatt-ı hümâyuniyle tâyinleri kabul etmiştir. YÜZYILLARDA YOLU İÇİN B A Z I KAYITLAR yirmi MÜDERRİSLİK Şemseddin Ahmed isminde bir müderris ihtida akçe ile Burso'da Molla Hüsrev ve yirmi beş ile MoUa Yegân. Sadr-ı âzam bu inha dolayisiyle Pâdişâha aşağıdaki telhisi arz ediyor : Faziletlû mmdır. XVI. Bu takrire müderrislerin dereceleri başta gelen Dârü'l-hadîs hâriç olarak : Medrese-i Süleymaniye. Yeri kırktan münfasü E f e n d i ' y e hâriç elli üe. Bu kayda göre X V I I . IV. Hareket-i hâriç. Ibtida-i altmışh. Yeri Hâmid Efendi müderrisi M e h ­ E f e n d i ' y e dâhil ile. îbtida-i hâriç olarak tesbit edilmiş olup bunlardan daha aşağıda Kırkh. yine bu takrirde medreselerin ve derece ile hangi rütbe verildikleri görülmektedir. Yusuf Efendi'ye müderrisi dâhil hareket-i misliyesiyle. Mûsda-i sahn. Mûsda-i Süleymaniye.60 OSMANLI D E V L E T Î N l N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Mehmed Paşa müderrisi H ü s e y i n Yeri med Ali Çekmece'de Abdüsselâm E f e n d i ' y e mûsda-i şahınla. otuz Ue taşlık müderrisUklerinde bulunduktan sonra kırk akçe Ue İstanbul'da Davud Paşa müderrisi olup üç sene sonra yerinde derecesi arttırUarak elli akçe ile yine orada kalmış ve daha sonra Mihrimah Sultan müderrisi oradan Sahn-ı seman müderrisliğine ve Sahn'dan altmış akçe Ue Ayasofya ve sonra Sultan Selim müder- .

Efendi'nin tercümeihalinde : yirmi beş akçe ile Hatice Hatun müderrisi ve sonra pâye-i selâsin ve erbain ile (yani otuz ve kırk akçahk medreseler) müderrislik ederek kırk akçe müderrislikten mâzul iken eUi akçahk Hâriç den Mihrimah Sultan müderrisi olmuştur*. 510.)'de Kalenderhâne müderrisi R ı d v a n E f e n d i aym medresede Sahn müderrisUği payesi almış ve buradan da Edirne'de İkinci Bayezid medresesi müderrisliğine terfi et­ tirilmiştir*. elli Ue Trabzon'da Sultan müderrisi ve oradan Manisa müderrisi ve Müftüsü ve onu mütaakıp Sahn-ı seman ve arka­ sından altmışla Ayasofya müderrisi olduktan sonra Bağdad kadısı olmuştur^. geçerek buradan da Medine-i Münevvere kadüığına A l â ü d d i n isimli bir müderrisin tercümeihalinde de evvelâ Hâşiye-i tecrid müderrisliğinden otuzla İnegöl. Yine bunun gibi 996 H . 291. (1588 M. 108. s. " s.MÜDERRİSLİK 61 risliklerine gitmiştir^. 540. 109. Ayasofya mü­ derrisi. Süleymaniye müderrisi. s. kırkla Davud Paşa. Sahn müderrisi ve altmışh Muradiye müderrisi. s. ' - s . Edirne'de Sehmiye müderrisi olduktan sonra Bursa kaddığına tâyin Feyzullah edilmiştir'. Müderris adedinin ve terfi edeceklerin ziyade- Şakaytk zeyli. Daha yukanda Ş e m s e d d i n A h m e d E f e n d i ' d e n bahsedideğiştirilmeden medreselerin­ Urken görüldüğü üzere bir müderrisin medresesi aynı medresede müderrishk derecesinin yükseldiği görülüyoy. Atayî. . Keza İvaz Efendi'nin tercümeihalinde : R ü s t e m Paşa tecrid mensuplarından olduğu için paşasının iltimasiyle Hâşiye-i risliğe getirilmiş sonra sırasiyle kırkla Davud Paşa müderrisliği yapmadan bir rütbe üstün olan otuz akçelik müder­ müderrisi olup birkaç gün sonra yerinde terakki ile Hâriç müderrisi olmuş ve yine aym derece ile efendisi Rüstem Paşa medresesi müderris­ hğine tâyin edilmiş ve sonra terfi ile Haseki Sultan müderrisi.

Topkapı Arşivi Nr.)'de altmış akçelik keza Sinan Paşa Dârü'l-hadisi (Divanyolu'nda) Sultam itibar altmışh 1032 Muharrem (1622 Kasun)'de ve Eyüp'te Zal Paşa medresesi 1028 H . müderrisUğe indirilmişti *. asnn ikinci yansında Sü­ leymaniye müderrishğine geçmek îcap ederken bazan kanuna aykın olarak Sahn-ı seman'dan doğrudan doğruya Süleymaniye müderrisliğine Mahmud. bu hal müderris adedinin medrese adedinden çok olmasmdandolayı idi. Hâriç medrese Dâhil olabilirdi. terfi ettirihrdi.62 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I ligine göre daha böyle yerinde dereceleri yükseltilen müderrisler görülüyor^.)'de s.)'de Hâriç medreselerinden olan Mehmed Paşa medresesi müderrisUği Dâhil medreseleri arasına almarak Sahn-ı seman medreselerine mahreç olmuştu*. 124. " s. 18. 491. (1623 M. (1571 M. " " " " ». 5. ». 1639. 558. Ve yine Dâhil muş* ve Bahkesir'deki Kadri Yddınm Yine böylece elU akçe ile Selçuk Sultan müderrisUği 979 H . Mehmed meselâ ulemadan Bedreddin Sokullu Paşa'nın hocası olduğu için Sahn müderrishğinden Süleymaniye müderrisliğine geçirilmişti *. Bursa'da E f e n d i medresesi müderrisUği kırkh müderrisUklerden Şehzade medrese­ iken Hâriç derecesine çıkanimıştı ^. s. Atayî.753. 14. (1628 M. Bilmünasebe yukanda görüldüğü gibi müderrislerin dereceleri gibi medreselerin de dereceleri değiştirilebİUr. iene 1192. . s. 752. Bir müderris kanun üzere Sahn-ı seman'dan sonra altmışlı müderrisliğine ve oradan da K Y I . meselâ Kırklı bir medrese Hâriç. si müderrisUği elU akçe iken 955 H . IstanbuVda olmuştu^ ve (Şah Sultan) olunmuşlardı Şakayık zeyli. 124 ve ftyhulislâmm bir irAaaı. 744. (1548 M. Meselâ 1033 H .)'de kırk akçeUk medreselerinden Soğukkuyu (Piri Paşa) medresesi de Hâriç müderrisUğine tenzil olun­ Bayezid müderrisUği Hâriç derecesinde iken pâye-i sahn (dahü) İtibar edilmişti *. ». 527.

3. 573. Kırk medreselerinden sonra Hâriç. (1586 M. 744.)'de Sahn-ı se­ man'dan aşağı îtibar olunurken sonradan altmışlı derecesine çıkanlmış ^ ve bir müddet sonra Sahn'dan aşağı îtibar olunmuş ve bir ara da Elli. ». Hâriç itibar edilmeleri müderrislerin çokluğundan ileri gel­ mekte idi. alt­ mışar akçede olup fakat tbtida-i altmışh derece itibariyle Hare­ MÜDERRİSLERİN İMTİHANLARI Herhangi bir medresede münhal olup oraya aynı derecede birkaç müderris talip olursa aralarmda imtihan yapılırdı. Medreselerin Dâhil. Meselâ M e h m e d isminde bir müderrisin tercümeihalinde pâye-i sahn yani Dâhil medreselerinden olan Mahmud Paşa müderrisliğine ve oradan da Gazanfer Âğa payesine tahrik yani Hareket-i dâhil derecesine alınarak buradan da Sahn-ı seman medresesine geçtiği görülüyor ki bu kayıtlara göre Mahmud Paşa müderrisliği tbtida-i dâhil ve Gazanfer Ağa müderrisUği de Hareket-i dâhil demek oluyor^. s. 129. Bunun için müderrislere herhangi bir mesele verilerek hem takrirleri dinlenir ve hem de o mesele üzerine bir risale yazdırdırdı. 573. Bu suretle Hâriç medreseleri ve müderrislerin rütbeleri Ibtida-i hariç ve ondan sonra bir derece yüksek îtibar edilen Hare­ ket-i Hâriç ve keza Dâhil medreseleri de Ibtida-i dâhil ve Hareket-i dâhil olarak ikişer kısma ayrdmıştır. . Bunu 1 Şakaytk teyli. Atayî. 520.MÜDERRİSLİK 63 Eyüp medresesi müderrisliği 994 H . Dâhil ve Sahn müderris­ lerinin yevmiyeleri hep eUişer akçe ise de aralarında rütbe ile derece farkları olduğu gibi Sahn-ı seman'dan sonraki medrese­ lerin de Süleymaniye müderrisliklerine kadar yevmiyeleri ket-i altmışhdan bir derece aşağı idi. 749. 748. Bu Hareket-i hâriç ve Ha­ reket-i dâhil medreselerine ikinci medrese de denilmiştir. Âltmışb medreseler sırasma abnnuştır^. 593. 124. Yine sonra da Sahn bunun gibi Zal Paşa sultam müderrisi geçiliyordu*. » « " " " s. XVII. asırda tbtida-i dâhil ve Gazanfer Ağa Hareket-i dâhil olup bundan müderrisliğine B u misaller daha çoğaltdabilirse de bu kadan kâfi görülmüştür.

ceddi Molla Fenarî'ye karşı hürmetsiz hareketi sebebiyle hakkım kaybetmiş ve I s r a f i l z â d e surunu çalarak Sahn müderrisi olmuştur*.64 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I mütaakıp bir heyet tarafmdan tetkik edüen risaleden sonra kim muvaffak olmuşsa münhal medrese ona tevcih edüirdi. 448.z â d e M e h m e d ve Bursa Sultaniye müderrisi I s r a f i l .z â d e M e h m e d E f e n d i imtihanı kazanmış ise de telvihten (taan-ırâvi) bahsinde M o l l a Fenarî'nin bir kavlini ( J j kîle) ile irad ettiği ve bu hususta Fenarî-zâde Kazasker M u h y i d d i n E f e n d i ile münakaşa yaptığı için kazanmasına rağmen hakkım kaybetmiş ve hatta kazaskerin Pâdişâha şikâyeti üzerine cezalandınimasma irade sadır olmuş ise de vezirlerin şefaatleriyle Ç i v i .) de şeyhülislâm olmuştur. hidaye ^ Şakayık tercümesinde Hidaye'den riba bahsinin sorulduğu ve Âtâyi'de ise belagatten Miftahdan sual olunduğu beyan edilmektedir. Bunlardan Ç i v i . Meselâ 935 H. Müderrislerin imtihanlarmda kazaskerler de bulunup imtihan umum muvacehesinde camilerin birisinde yapdır ve tertip edilen sual medresenin ve müderrislerin dereceleriyle mütenasip olurdu. (1538 M.z â d e bulunup tefsir. .z â d e cezadan kurtulmuştur. F e n a r î . 470 ve Atâyî s 134. Bunlardan her biri­ sinin verdiği cevap görülüp kendilerine de gösterildikten sonra her bir müderris kendisinin verdiği cevaba dair aralannda müna­ zara yapmışlardır. » Şakayık tercümesi.F a h r e d d i n Efendiler taUp olmuşlardı. Ç i v i .(1528 M.z â d e M e h m e d E f e n d i 945 H. Bunun üzerine RumeU kazaskeri F e n a r î .z â d e . Ç i v i .)'de Sahn-ı seman müderrisliklerinden birisi inhüâl ettiğinden bu müderrisliğe Sahn payesinde olan Edirne Dârü'l-hadîsi müderrisi Üsküblü İ s h a k ve Üç şerefeli (Edirne'de) müderrisi Ç i v i .z â d e muvaffak olmuş ise de F e n a r î .z â d e M u h y i d d i n Efendi'nin ümî kudreti yoktu ve ceddine verilen imtiyaz sebebiyle kırk akçe müderrislikten şöyle-böyle yetişmişti. Yine seman bunun gibi 966 Muhanem (1558 Ekim)'de Sahn-ı müderrisliği münhal olup yapdan imtihanda kazasker H â m i d E f e n d i ile A b d ü l k e r i m .z â d e M u h y i d d i n ve Anadolu kazaskeri K a d r i Efendilerin huzurlariyle Ayasofya camiinde yapdan imtihanda usul-i fdcdıtan telvih ve tavzihten taan-ı râviden ve kelâmdan şerh-i mevakıftan itimad (el-Maksadü's-sâUs fî'l-îtimad) bahsine ve hidaye (fıkıh)dan ribevaya dair^ sondan suallere cevaplar kaleme ahnmıştır. s 447. Ben Şakayık tercümesinin kaydım tercih ettim .z â d e M u h y i d d i n Efendi'nin.

Kösesi B u imtihanda Mehmed kazaskerlerden E b u s s u u d ve M i r i m Efendiler bulunmuşlar ve imtihanı K o n y a b kazanarak Hâriç müderrisi olmuştur*. s. s. Hafızüddin Ömer Ne8efî'nin(vefatı701H. (1583 M.) medresesine küIUyesindeki • ^ UBUI-İ fıkılıtan olan jl_^'^ljL. ' Şakayık zeyli. 526. Dârü'l-kura.) 1115 H. Bu.MÜDERRİSLİK ve î b u Melek (usul-i fıkıhtan menar şerhi)'den^ verilen 65 mesele üzerine risale kaleme alınmış ve neticede Sahn müderrisliği T o s u n Efendi'ye Hâriç verilmiştir^. s. s. ' Şakayık tercümesi. Müderrislerin kırtan yukan Hariç müderrisliğine geçmeleri çok zor olurdu. 177. 5 . (1703 M. Filvaki o makule koltuğunda mutavvel (belâgatten )görünür bir kaç echel birer mâdumeye (eski defterde kayıtlı ismi var fakat binası yok olmuş medrese) tâyin olmalariyle bünyân-ı rağbet-i Uim münhedim oldu" diyerek imtiham. Bu hususta Vakanüvis Raşid'in aşağıya naklettiğimiz mütalâası dikkati calibtir (C.) senesinde Şeyhülislâm Efendi. Atâyî'de daha böyle misaller vardır. Hâriç müderrisi olmak için nev­ bet bekleyen kırk akçeli müderrisler arasında imtihan yapmak isteyerek infisalleri on sekiz seneden aşağı olanlarm imtihana girmiyerek bundan yukan olanlarm imtihana girmelerini emretmiştir.z â d e ' l e r i n huzurlariyle hidayenin kitab-ı icaresinden üç taUp arasında imtihan yapdmıştrr*. Atayî. 502. III. medrese. R a ş i d E f e n d i bu tarihte kırktan mâzul olarak nöbet beklemekte ise de mazuliyet müddeti on sekiz seneden aşağı olduğu için imtihana girememiş ve imtihana girenler için şunları kaybetmiştir : "Bir kaç prinç furuşan dükkân. II. tahsil-i maaşlarmdan birer senbU ile kıyafet­ lerin tebdil edip hâriç doiyesinde meclis-i imtihana dahil ve dil-hah üzere muradlarma nail oldular. 121. Ezcümle s 288 • Bu külliyye Cami. Menârü'l-envar.)olup bunu t b n Mel ek'ten başka bir çok ulema da şerh etmişler ve haşiyeler yazmışlardır. çünkü medrese az ve münhal bekleyen mâzul kırkh müderrisi çok olduğundan bir açığa kendisine güvenen bir hayli talip çıkardı. hastahane ve mektep ile misafirler için handır (Hadikatü'l-çevami. s. 119. attar ve bakkallarm ne surettie kazandıklarım beyan ediyor. s. Şakayık zeyli. c. Murad'm validesi de Üsküdar'da yaptırmış Nurbânu olduğu Sultan 991 H . imaret. « Atâyî. 51 ve yine elU akçe yevmiyeli Rodos Sultaniye müderrisliği imtiham. ' Atâyî. 182). Dârü'l-hadis. İlmiye Te^kMu. pâyesindeki bir müderrislik için kırk akçeli müder­ rislerden buraya talip olan dört müderris arasmda imtihan yapdmıştı'. s. = 1301M. I I I . Abdurrahman Efendi Yine kırk akçe müderrisHkten mazûl olup münhal bekleyen müderrisler arasında Hâriç medreselerden Ali Paşa medresesi müderrisUği için Zeyrek comiire'de imtihan açüarak kazaskerlerden Bostan-zâde ve D ö k m e c i .

m e y a m i n ' in talebeleri kazaskerlere ve sairlerine tevzi olunarak muidi de mülâzemete nail olmuştu ^. 120. s. MÜDERRİSLİKTEN KADILIĞA GEÇMEK Müderrislerden Hâşiye-i tecrid (yirmi. yirmi beş akçe yevmiyeh ilk müderrislik) müderrisliğinden itibaren en son müder­ risliğe kadar herhangi bir müderris derecesine göre bir kadıhğa geçebilirdi.z â d e ile Y a v u z Efendiler münazarayı idare ettiler. X V I I . bunun üzeri­ ne münazara yapddı muvaffakiyeti sebebiyle E b û ' 1 .m e y a m i n M u s t a ­ f a E f e n d i muidine.66 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I altmış akçeli müderrisler arasmdan Ayasofya müderrisi Ş e m ­ seddin E f e n d i münasip görülüp Ramazan ibtidasmda En'am (J>°l âyet-i kerimesinin tefsirinden ders suresinden takrir etmesi emredilmişti. (ilçe) Yirmi ilâ otuz akça yevmiycH bir müderris yevmiyeli müderris. muidine de mülâzemet M. ( 1 5 9 7 iki. Kaza Kaddıklarına ^ elli akçe yüz elli akçelik sancak kaddıklanna* ve Sahn Mısır müderrisleriyle Altmışlı müderrisler mevleviyet tâbir olunan beş yüz akçeli Şam. 1006 H . vesaire gibi eyalet kadıhklarma tâyin olunurlardı.44.tevcih ettirerek En'am evveUnden ders tâyin olundu. 56. Halep. kaybettiğin­ asırda Sahn-ı seman müderrisUği eski ehemmiyetini den bura müderrisleri her zaman büyük kadılıklara tâyin olun1 Şakayık zeyli. Atâyî.kendisine verilen dersi okuttu. 56. E b û ' l .m e y a m i n M u s t a f a E f e n d i ' y e -ki daha sonra iki defa şeyhülislâm olmuştur. 512. 27. M e h m e d ' m validesi Safiye Sultan. Âli (basılmamış birinci ciU). * .)'de medresesini yaptırınca ihtida E b û ' l . Bunun üzerine her dereceden ikişer müderris davet olunarak Zilhicce ibtidasmda (16 Arabk 1583) akdedilen mecUste bu hususta kaleme almış olduğu Risale okunup takdir olunarak kendisinin verilmiştir ^. s. s. 441. Yine her payedeki müderrislerden ikişer kişi Süleymaniye camiindeki içtimaa davet edilmişlerdi. s. Sahn pâyeh mü­ derrislerden N e f e s . 46. 52. ». I I I .

680. 39. olunurlardı ^. Mîrim Ali Müeyyed-zâde Abdurrahman. s. MEDRESELERİN BOZULMASI Daha evvelki tarihlerde müderrislik kanununa aykın tek tük yapdan usulsüzlükler istisna edilecek olursa bilhassa X V I . Medreselerin bozulmasında tefekkürü. usûI-i fıkıh ilimlerine geniş yer verilmiştir*. 288. ve X V I . faaliyete getirecek olan matamatik. 115.z â d e A l i Efendiler gibi X V . ^ I Âlemü'l-ulemai'l-mütebahhirinden sarf-ı nazar orta derecede bUe ehliyeti haiz olmamalan medreselerin bozulmasında âmU olan diğer sebeplerdendir. » Kanunnâme-i Âl-i Osman. s. İbn terk edilerek bunların yerine tamamen naklî ilimlerin kaim olması olmuştur. zamanlara kadar Osmanh medreselerinde ulûm-ı akliyeden i/m-i hikmet (felsefe) dersi okunup bu ilme dair Ş e m s e d d i n Fenarî. Atâyî. medreselerin inzibatı kalmayarak talebelerin para ve rüşvet Ue mürettep ulûm görmeden müderris olmalan ve buna mukabU bin müşkiUâtla medrese görüp miUâzım olmalanna rağmen UtimaslUann derslerini tâyinleriyle bunlarm tâyin edilmemeleri ve bu suretle müdenisUğe gelenle­ rin rüûslanndaki kayıt gibi ^ » U U I | 1 . 323. » Keşfü'z-zünun (Maarif Vekâleti tab'ı). 318. 282. Hoca-zâde. kelâm ve felsefe birinci derecede âmü (hikemiyat) gibi akli ilimlerin X V I . Kadı-zâde-i Rumî. . Çelebi. asır sonlarma doğru hem müderris kaUtesi itibariyle ve hem de tedrisat ve talebe cihetiyle medreseler bozulmağa başlamış ve seneler geçtikçe bu bozukluk artmak suretiyle devam etmiştir.MÜDERRİSLİK 67 mayarak altmış akçe yevmiyeli müderrisler tercih Bu hususta kadılık kısmında malûmat verilmiştir. asır­ lardaki mütefekkir âlimler tarafmdan kıymetli eserler telif ediUp okutulduğu halde sonra bazı şeyhulislâmlarm telkinleri Ue hikmet dersi medreselerden kaldırUarak bunun yerine zaten mev­ cut olan fıkıh. 43. asır sonlarına yakın Molla Kuşçu. Bundan başka medreseler kanununa aykın olarak müdaha­ leler vukuu ve bir kısım ulema zadelere on beş yaşından evvel müderrislik rüûslan verilmesi. Şakayık zeyli. K e m a l ve K ı n a l ı . s. 20. 27.

birden hyakatleriyle mütenasip olmayan müderrishk ve kadılığa tâyinlerim emrederlerdi. Ulemadan T a b i b ^ Latifi tezkiresi. saray mensuplarının tesirleriyle hatt-ı hümâyun göndermek suretiyle ehliyet ve kıdem aramadan bazı şahıslan. s. Bayezid zamanında Pâdişâhın müdahalesiyle Zamiri Efendi iltimas başladı. " Şakayık tercümesi (Mecdî). 61.z â d e mensuplanndandı. II. oğlu Ehli . » Atâyî (Şakayık zeyli). 3 4 7 . için kanun Şeyhülislâm hilâfına bulunduğu sırada Müeyyed-zâde'nin oğlu A b d ü l v e h h a b E f e n d i ' y e iyihk isteyerek bunun Abdülvehhab E f e n d i ' n i n kırk akçe yevmiyeh bir müderrisliğe tâyinini vezir-i âzam Makbul i b r a h i m Paşa'dan rica etti ve o da bunu kazasker Fenari-zâde Muhyiddin Efendi'ye söylemişti. gerek aşağı medreselerde ve gerek tetimmelerde emsile (sarf) den itibaren Isfahanı diye meşhur olan kelâmdan ^ J l t e v a l i okuyan müstaid talebelerin defterini tutarak şerhine ve oradan usul-i fıkıhtan telvih ve tavzih derslerine varınca ders yanmda saklar. kazasker kadar ilmi kudreti olmadığını söylemesi üzerine Padişah : —"Fünûn-i âhyeden okutmağa kadir değilse kâfiye (nahiv­ den) nin şerhlerinden mutavassıt nam kitaptan ders vermeğe kadirdir" diye mukabele etmiş ve tâyin Meşhur t b n rahman etmek Efendi ettirmiştir*. s. müderrishk ve kaddık münhal olunca bunlardan mülâzım olan­ ları tâyin ederdi 1. bazan derslere gider dinler. Bayezid. Bazı pâdişâhlar. kendi kullarından Müeyyed-zâde Abdurrahman mahlash H a m z a bunun o dereceye N u r e d d i n ' i Sahn-ı seman müderrisi yapmak istemişti.68 Fatih OSMANLI DEVLETİNİN İLMİYE TEŞKİLÂTI Sultan M e h m e d . halbuki o tarihe kadar kırk akçe ile yekden müderrishk yalnız F e n a r i z â d e evlâdına mahsus olduğundan kazasker bu tevcihe yanaşmamakla beraber tamamen de red etmiyerek Efendi'yi Paşa otuz akçe yevmiyeli Abdülvehhab İbrahim Perviz Çandarlı-zâde medresesine tâyin edip İbrahim Paşa müderrisi E f e n d i ' y e de kırk akçe ile Mahmud Paşa müderrisliğini tevcih eylemişti'. kazasker M ü e y y e d . zeki olanları öğrenir. 3 2 . s. Abdur­ K e m a l . medrese ve müderris işine çok dikkat eder.

bunlardan Pâdişâh bocalan. Bihamdillah zamân-ı devletinde Bu kâr-i müşkili kime soralım Gelibolu'da nâ-ehlin kazası Temeyyûz ehli vü nâ-ehl olunurken Şeriri fazida sen otururken Aceb caiz midir ehli dururken? Ehlı'nin bu manzumesine karşı Bostan-zâde tâyin ettiği nâehlin Pâdişahm hatt-ı hümayuniyle olduğunu beyan yollu aşa­ ğıdaki manzum cevabı göndermiştir: Tecahül eyledin ey merd-i arif Gel insaf eyle ne itsin kazasker Sual ettin cevabını bilürken Efendi hatt-ı sultani dururken 963 H . asır sonlannda) müderrislerin haf­ tada dört derse devamlan ve danişmendlerin dersleriyle iştigal ve muhal oldu" dedikten sonra birinci madde olarak "müderris vardı ki ayda bir kere derse varmaz. 2 Mühimme defteri. oğullan yaşı on dört ve on beşe geHnce ihtida eUi akçeh Dâhil müderrisi ve şeyhülislâm oğlu ise aym sinde elli akçah Hâriç müderrrsi (sonra o da Dâhil müderrisi olurdu).z â d e ' y e şu kıt'ayı göndermişi. Gelibolu kadılığına ehliyeti haiz olmayan biri­ sinin tâyinini haber alması üzerine kendisi dururken böyle ehhyetsiz birisinin tâyinine hayret ederek o sırada Rumeh kazaskeri bulunan B o s t a n . 13.) senesinde Edirne'de Üç şerefeli medresesi mü­ derrisi D e r v i ş man'ın oğlu E f e n d i vefat etmişti. 2. müderrislerin y i d d i n E f e n d i ' n i n mülâzım olmasmı K a n u n i S u l t a n S ü l e y ­ XVI. bunun muidi olan M u h ­ Bayezid rica ettiğinden isteği yapılmıştır*. asır sonlannda medrese talebeleriyle durumları hakkında o devirde hayatta olan müverrih  l i . bu gibilere : . Bazılanna göre bu ihmal ve HyakatsizUğe sebeb. beş madde üzerine aşağıya hulâsa ettiğim mütalâalarda bulunmak­ tadır ki bu sözler o tarihlerdeki medrese ve müderrislerimiz hak­ kmda bir fikir vermeğe kâfidir. mevah-zâdelerin meydan almasıdır. s. (1556 M. 446." Ali ~ ^ Atâyî (Şakayık z^li). kazasker oğullan ihtida kırkar akçe medrese müderrisi ve taht yani eyâlet kaddan oğullan ise yirmi beşU ve otuzlu medreselere hiç sıra beklemeden küçük yaşta müderris oluverirlerdi. "Zamammızda istifadeleri ( X V I . nice varsun ki okutacak talebe bulunmaz ve bulunsa da kendusi ders vermeğe kadir olmaz.MÜDERRİSLİK 69 mahlaBİı bir zat. Nr. s.

Cemi-i manasıb lâyık ve müna­ sibine verilmez. derece ve kıymetinin sebep rüşvet ile müdenislik ve sebep de idi. s. bu sebeple gerek müderrisin. c. s. eshab-ı fezailden artuk. s. Bozukluğun üçüncü sebebi Anadolu ve olup lariyle büyüklere intisap etmiş olanların tahsil medreselerde mürettep Dördüncü ve beşinci ölçülmemesi hamilerinin ilmiye görmeden girmiş olmalan idi*. tıraşı gelinceye kadar. ' "Evlâd-ı etrakten müstaidlerin ekâbire intisabları Paşa ve Ağalara istinad birer tarîkle okuyup yazmadan ve yorulmadan mülazım ve müderris ve kadı olmaları idi" Âli. . jeref-i nesebi basebiyle saba âleminde vasd olur" Âli.70 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLATI "Tartk-i tahsilde kendûlere hareket lâzım olmayıp yani hiç bir medresede sıra tahsüi görmeden beşikte iken mülâzım. * Müderrisin ve kuzatın cahil kalmalarıdır ki fi zamanina ilme rağbet yok. cönk ve gazeliyattan ibaret kahr" diyor. Künhülahbar (basılmamış birinci cild). basılmamış c. 29.. cahil maldarm riayeti. 33. maahaza onları geçerdi. M u r a d . I." Sahn-ı medâris bir mekteb oldu sibyana Mizâc-ı din zayıf oldu zât-i şer'-i kavim Ciham oğlan. uşak tuttu alem oldu adim Müderrisin ise sibyan-ı vâcibü't-tâlim içinde hizmet-i fetvaya lâyık âdam yok Sorulsa her biri mollây-ı vâcibü't-tâzim A l i . Yine  l i ' y e lere hakikî göre aym asır sonlarında bozukluğun ikinci sebebi bu mevali-zâdelerin pek kısa zamanda elde ettikleri derece­ medrese talebelerinin varmaları âdeta muhal oldu­ Rumeli halkından iltimasyoluna ğundan evlâd-ı etrâk medreselere rağbet göstermez olmuşlardı ^. pes evlad-ı etrâk nice jugl etsinler. söz söy­ lemeğe ve kudreti olduğu zaman müderrisUk almağa yol açdır yol buluğ yaşına gelince mollahğa (büyük kaddığa) doğru alır. anlar evahir-i ömürlerinde varanuyacakları mansıba bir çelebi. ehl-i ilimle cahilin kaddık elde edilmesi^ İlmiye sınıfının bu bozukluğu sebebiyle 111. 29. medaris-i haliyede nice tahsiI-i ilm etsinler. gerek kuzat-ı müteşerriîn ekâbire istinada çalışır. menasıb ve medarisi dolaşır ve traşı geldikten sonra beş yüz akçe mevleviyete ulaşıb ve nadiren eline kitab alsa bile o da muhazarat. onlara ittikâ ile cemi-i mal edip kat'-ı meratib saiyinde füzela-i asr olanlarla yanşur. sadr-ı âzam vasıtasiyle kazaskerlere bir hatt-ı hümâyun göndererek ceddi F a t i h Sultan M e h m e d ' i n medreseler hakkındaki kanun- ^ ". I. belki rüşvet salub arz-ı niyaz edenlere verilir.

gözlerin açsınlar. Bu diye 834 ulema oğullanndan ilk imtiyaz meşhur Molla Fenan meşhur olan Şemseddin Mehmed b . Fakat yüksek dereceh ulemanın oğullan babalanmn işgal etmiş olduklan mevki itibariyle derecelerine göre defaten Miftah. bilmiş olsunlar. 01 makule müderrisler r e f olunub min-bâd arz olunmıya. Kimesnenin iltimasiyle nâ-ehle mansıb arz olmaya. Nr. Gelmiş ve gelecek kuzat-ı asâkire tenbih ve te'kittir". 2 Şaban 985 1577) tarihli olan bu hatt-ı hümâyunda şöyle (15 Ekim denilmektedir i. YÜKSEK DERECELI ULEMA EVLADıNıN İMTİYAZLARI Dersten icazet alarak mülâzemete nail olan bir danişmend. "Hâlen tarik-i ulemaya hayh ihtilâl ânz olub kanun-i kadim-i Sultan Mehmed Gazi zamamndaki gibi gözedilib zamanı­ mızda dahi ahsen olmak muradımdır.MÜDERRİSLİK 71 unun tamamen tatbikini emretmiştir. Kırkh. . 2362. müderris olduklan takdirde kırk akçe ile tâyin olunur' KanunnSme-i Osmanî (Esad Efendi kitapları). Bâdelyevm bu vaz'a muhalefet ve emre mugayir ki vaz'ı işitile. velhasd menasıb ehhne sevk olunub ilmi ve fazh olanlar ve maharet-i tâmmesi olanlar terbiye olunub riayet oluna. aşağı medreselerden itibaren çalışıp imtihan vermek suretiyle müderris veya kadı namzedUğine kadar çıkar ve münhal vukuunda tâyin olunurdu. Kuzat-ı askere muhkem tenbih oluna ki müderrisin ve talebe tekmil-i müddet-i örfiye etmedin feragat ettirib âhar mansıba sevk ettirmiyeler danişmendler dahi aşağı medreseden şugl miktarın mevahye aldırmayalar. zaran kenduleredir. Bu hatt-ı hümâyunun tesiri olmadığı bozuklukların devam etmesinden ve genişlemesinden anlaşdıyor. Hâriç ve Dâhil müderrisi oluverirlerdi. Kazaskerin marifeti ve etmedin olmadın kimesneyi kabul etmiyeler. V e dahi müderrisler var imiş ki akçesi ve dersi almayıb mücerred âhar mansıba vesile olmak için tevcih olunur imiş ve ol makuleler cemiyet eylemeyib ve şugl etmeyib zamanede şugl edenlere müzahim olurlar imiş. Hamza'nm (vefatı Recep=:143ı Mart) oğullarına ve torunlarma verilmiş olup bunlar. Şimdi kanun gözedUmemekle müderrisin ve talebe şugldan kalmışlardır.

72 lardı^. Şakayık zeyli. oğlu mânasını ifade eski medrese teşkilâtında Tekille^ eden ve daha denilen üst sonra sıra Tafra kısa ve gelen atlamak. s. Atâyî. (1570 M. gözetmeden himayelerle birden bire derecelere atlamak lann oğuUannm otuz akçeli Miftah Efendi'nin Efendi'nin torunu ve müderrisliklerine tâyinleri Mehmed Çelebi'nin Şeyhulislâmhğı zamamnda E f e n d i dersten mezun olduktan sonra ceddine tâyin edilmişti*. 1 Şakayık zeyli. pek az zaman kısa müddet mânasma kullanılmıştır.)'de babasmın vefatı üzerine kayıt olunarak birkaç ay sonra Dâhil itibar edilmiş olan Eyüp'te Zal Paşa zevcesi Şah Sultan medresesine müderris olmuştur**. 567. * • A t â y î (Şakayık zeyli) A b d ü l k e r i m b. * Atâyî (Şakayık zeyli). Efendi'nin oğlu Sunullah hürmeten ve defaten Hâriç müderrisliği ile Mahmud Paşa med­ müderrisliğine Anadolu kazaskeri Cafer E f e n d i -ki daha sonra dört defa şeyhülislâm olmuştur. 32. sıra bekleyen namzedlerin yerlerine bu imtiyazldar az zamanda sıçramak imtiyaz. . s. olmuştu.. * Atâyî (Şakayık zeyli) M e h m e d h.)'de ihtida kırk akçe ile Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa medresesi müder­ risliğine tâyin edilmiştir^. Ebussuud Ebussuud Abdülkerim resesi Edirne ve Bursa kadılıklannda bulunmuş olanbaşladı^. s. * . s.628. Şeyhülislâm S u n u l l a h Efendi E f e n d i ' n i n oğlu D e r v i ş Mehmed mülâzım 1021 H . 553.babasmın kazasker olması dolayisiyle 978 H . 182.^(âyî. Filhakika mânasına iltimas. Tekille lügatte Tehilletü'l-kasem. ikram olundukları üzere Zal Paja Sultan payesi ile ihtiram olunmuştur". (1612 M. s. M u s t a f a N i k s a r ! tercüme-i hâlinde. » Atâyî (Şakayık zeyli). s. . 560 "Mehadim-i kiram meşayih-i islâm. OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI Daha sonraki tarihlerde ulema oğullan hakkındaki bu imtiyaz genişlemiş ve bu suretle ilmiye smıfında bu gibiler hak­ kmda ehliyet ve istihkaka bakdmıyarak imtiyaz sayesinde pek çok kıdemli. Şakayık'taki (Tekille tariki ile) ve (Tehille-i sahnla Bağdad payesine mütesâid) ve (Tehille-i Sahn tariki üzere altmif akçe ile Muradiye'ye terfi) kayıtları kısa zamandaki terfi ve terakkiyi göstermektedir (. İstanbul. yeminin hükmünü izale etmek mânasmda iken sonraları.615. Ebussuud'un tercümeihâli. 183. M e h m e d Çelebi b. âdet tâyin olunurlardı.

B . 739. 529. 325.MÜDERRİSLİK 73 Bu kayıt şeyhülislâm oğuUarmm birden bire Dâhil müderris- Uğiyle tâyinlerini göstermektedir. M e h m e d ' i n bocalan olan Tacü'ttevarih müelUfi meşhur H o c a S a d e d d i n E f e n d i ' n i n oğlu mü­ lâzım olduktan sonra Pâdişâh bocalan oğullannm imtiyazlan gibi Pâdi­ üzere şeyhuUslâm evlâdlan gibi Dâhü medreselerinden Esmihan Sultan müderrisUği tevcih edilmiştir*. a. babasımn kazaskerUği zamanında mülâzım olduğundan kırk akçe ile müderris olmuştu.)'de birinci defaki şeyhuhslâmhğmdan mazûl olarak memleketi olan E r z u r u m ' a gönderilmiş olan S e y y i d oğlu S e y y i d Hâriç Fethullah Efendi Feyzullah tstanbur& Efendi'nin gehp müderris Efendi. c I I . 539. Nitekim 1106 ( H . yine böylece Z e k e ­ r i y a E f e n d i ' n i n kazaskerUğinde müderris olan oğlu L ü t f u l l a h Çelebi "Mehâdım-i sudûr-i kiram kammu üzere ihtida kırk akçe île Silivri'de Piri Paşa müderrisUğine" tâyin edilmişti^. M u r a d ' l a oğlu I I I . hoca-zâdeler kanunu şehzâdeUğinde üzere 1007 H . I I I .)'de Dâhil müderrisliklerinden Şah Sultan nail olmuştu'. s. 1694 M. » Atâyî (Şakayık zeyli). 553. Yine bunun şâh hocalanndan N e v a l î müderrisUğine hocası E f e n d i ' n i n oğlu. olmak isteyince şeyhuUslâm bulunan S a d ı k müderrisliği tekUf etmişti. ŞeyhuUslâm Ş e y h i Abdülkadir Efendi'nin oğlu Abdürrahim Efendi. üzerine ihtiram » Atâyî. * Atâyî. M e h m e d ' i n olan A z m i E f e n d i ' n i n oğlu ihtida kırk akçe üe mü­ derrisUğe başlamıştı*. s. I I I . s. 747. . (1599 M. 575 "Esmihan Sultan payesi ile ikram ve hoca-zideler tariki olundular'*. » Atâyi. 749. fakat şeyhuUslâm oğullanmn müderrisUğe Mûsila-ı E f e n d i kendisine sahn (dâhil) mü- Fethullah derrisUğiyle başladıklarmı söyleyerek Hâriç müderrisUğini kabul etmemiş ve pek az sonra saltanat tebeddüUyle babasımn ikinci defa şeyhuUslâm olması üzerine Mûsila-ı sahn müderrisUğine tâyin olunmuştur i. Kazasker oğullarma da ilk defada kırk akçelik müderrislik verilirdi. Sultan zadelerden ilmiye sınıfına intisap edenler de mülâzemetten sonra Hâriç müderrisUği ile ilmiye sınıfma intisap eder1 Raşid tarihi. 506. 361.

Ahmed Paşa Dukakin'in teıcümeihali ^ Fatih'in kanunnâme'ainde ŞeyhuUsIâm ve Pâdişâh hocası oğullarına şehremini tarafmdan altmışar ve kazasker oğullarına kırk beşer ve taht kadısı oğuUarma otuzar ve şehzade hocası oğluna da otuz akçe verilmesi kabul edilmiştir (S. 41). Mehmed Paşa b. Aşir Efendi kitapları numara 1004. İVr. M e h m e d ' i n kanunnâmesinde Şeyhülislâm. asnn ilk yansmda ve I I I . . ve şehzade hoealan ile taht kadılan oğulselâtin vakıflariyle sair mahallerden kazasker. 837.939 ). saray vesikaları. s. A h m e d devrine ait bir kartonda İstanbul kadısı oğluna Sultan Süleyman evkafından günde yirmi akçe verilmesine dair vezir-i âzamm takriri ve hatt-ı hümayun vardır (vesika numarası 839) 1006 Ramazan (1598 Nisan) tarihU İlmiye kanunnâmesinde şöyle denilmektedir: b. meselâ 11. s. 79 ve aynı kaynak.o ğ l u M e h m e d Efendi'den "kanun-i kadim-i Osmaniyan üzere" müderrisUğine tâyin Sultan Osman elli akçe ile olunmuştur^. A h m e d zamanında imoğullannın sakal salıver­ tiyazh ulemanın iyi tahsU görmeyen meleri emredilmiş ve bu hal onlann cehillerini örtmeğe medar olur diye alay mevzuu olmuştur." Kanunnâme. Diğer bir vesikada İstanbul kadısı ve mevâli oğuUarma selâtin evkafmdan ve sair mahallerden maaş tahsis edilmiş olduğu görülüyor (tbnülemin tasnifi. Bu kaide mevali-zâdelere mahsustur. "Bazı kümesne şehremininden veya zevaidden bir kaç akçe ulufe peyda edib ednu mülâbese ile mülazım olub" uzun müddet mülâzım olanlara müzahim olur. Hattâ meşhur S e y y i d V e h b i bu yolda bir de manzume kaleme almıştır: lltiha île vakur etmek içün etbâın Mün'imlere Hak fermân-i hümâyun Han neşr-i geldi muammer ide hatla idüp Ahmed-i Âlî-şânı mehasin şimdi Emr-i hep ma sadak-i meslek-i mesnun geldi Mûbemû Şer'-i garraya mutabık yeni kanun geldi Hüsne iydiyye siyah câme biçildi güya Çehre-i sâde-ruhana hat-i şeb-gûn geldi ^ Atâyî. Ebussuud medresesi Fatih Bayezid'in mezun kızı ve Gevher Melekşah Paşa'nın mülâzım oğullan olduktan Davud Sul­ sonra Paşa t a n ile D u k a k i n . Pâdişâh sonra bu maaş lanna Şehreminliği varidatından maaş tahsis edilmiş olup daha evkaf-i verilmiştir *. gayrıya cari olmaya. 46 Suhan-zâde Osman Bey b. 34 bâ-hatt-ı hümâyun Müftü Efendi'nin oğluna yevmi otuz akçe verilmek ferman olunmuştur. I. s.74 OSMANLI DEVLETİNİN İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI lerdi. X V I I I . Sene 996.

vefat etmiş olup hakb olarak allâme ve şeyhülislâm unvanlannı almıştır. İcazetnameyi veren müderris icazetnameye kendi ismini yazdıktan sonra kendisi o dersi kimden okuduğunu yani hoca­ sının kim olduğunu ve hocasımn hocasınm kim olduğunu zincir halinde yukanya doğru yazarak bunu İslâm âleminin en büyük âlimine kadar çıkanp bağlardı. tıb. İcazetnameler ya tefsir. Dinî d u l l a h Ö m e r 544 H . bugünkü tâbir ile bir medrese talebesinin hayatına talebesi. hadis ve fıkıh gibi dini ilimlere veya kelâm. dini olanlan sadr-ı islâma kadar gidip mevzu ilimler ise bunu vazeden mütehassıslara yani imamlara kadar dayanırdı. felsefe (hikemiyat) ve müsbet ihmlere dair olduklanna göre değişir. derslerine başladığı tarihten îtibaren tedris hangi Medrese dersten hangi eseri veya eserleri okumuşsa okuduğu eserlerin adlarımn zikredilmesi eder ve böylece suretiyle ders okuduğu hocasmdan bir belge ahr ve bununla daha yüksek bir müderrisin dersine devam medrese derslerini ikmal edip ders okutmağa müsaade ve selâhiyeti havi en son bir vesika ile müderrislik veya kadılık yoluna girerdi.)'de Rey şehrinde doğmuş 606 H . atılabileceğini medrese gösteren diploma demektir. Sıhhatli olduklarma şüphe olmayan bu icazetnamelerde ulema silsilesi bizde müderrisin hangi ulema kolundan geldiğini ve bu ulema kolunda kimlerin bulunduklarım göstermesi iti­ bariyle pek mühimdir. kelâm. felsefe. asırdan itibaren Anadolu'da ve hattâ İran ulema) denilen İmam F a h r e d d i n . X I I I . edebiyat vesair akli ve nakli üimlerde pek çok eser .i ve müsbet ilimlerde (1209 M.MÜDERRİSLİK 75 Medd-i âh iyle bu vech üzere yazddı tarih HÜBn-i azl eylemeğe hatt-ı hümâyun geldi 1127 İCAZETNAMELER İcaztnâme. Tefsir. (1149 M. hadîs. riyaziye.)'de Herat'ta mütebahhir Osmanlı memleketlerinde (şeyhu'lebû Ab­ ve Azerbaycan'daki ilim müesseseleri olan F a h r e d d i n R a z i ' y e kadar giderdi.

M e v l â n a A y a ş . X I I I . Fatih'in hocası H a y r e t t i n .z â d e T a c ü d d i n . Bunlardan sonra olarak Kadı S i r a c ü d d i n .z â d e . C ı y a s e d d i n K e y h u s r e v zamanlarında yaşamış ve îLiill^^U kadu'l-kuzat olarak en yüksek ilmiye rütbesini almıştır. Batı Azerbaycan'da Rumiye gölü kenarındaki şehre mensuptur. müddin-i Razî.i A k s a r a y î . asırda yaşamış olan H ı z ı r B e y talebelerinin en meşhur olanları şunlardır : Bursalı H o c a . HüsaKonevî ve daha tzzeddin Sadrüddin Şirazî Mahmud sonra Alâüddin Esved (Kara hoca) ve F a h r e d d i n dından C e m a l ü d d i n . Muslihuddin Kastalanî ve Hızır Bey'in kendi oğulları S i n a n .z â d e . . Riyaziyeci K a d ı . kadısı âhmler vasıtasiyle Anadolu'da R a z î ' y e kadar giderdi. ^ S i r a c ü d d i n Ü r m e v î . İ z z e d d i n Keykâvüs. Balıkesirli M u a r r i f .ub ve Müftü A h m e d P a ş a l a r .i Ü r Fahreddin asır sonuyla X V . asnn ilk yansmda Bedreddin mektebine Mahmud. asır başlannda Tusî. K ı l ı ç a r s l a n ve III. Şair Osmanh âhmlerinden Ş e m s e d d i n oğlu Ş e y h Razî Fahreddin M o l l a F e n a r î ile Samavna A h m e d î de Osmanh memleketindeki âhmlerin bir çoğu M o l l a vasıtasiyle Fahreddin R a z î ' y e kadar Molla Yeğen ederdi ki Fenarî talebesi Fenarî bir ulema kolu teşkil denilen M e h m e d b. K a d ı . mensuplardı. silsilesi birkaç vasıta ile t m a m Cazalî'ye İşte Fahreddin Razî kolundan gelmiş olan âlimler yani Fahr-i Razi mektebi mensupları ve bu Sadrüddin Ahlatî.z â d e Muslihuddin Mustafa. aym mektebe mesup Razî. Davud-i K a y s e r î ve Sivas hükümdarı K a d ı R a z î ahfa­ Abdülmuhsin Kayserî. Yak. Vefatı 676 H . arada E f d a l ü d d i n Husrev Şahî. (1277 M. Nasîrüddin AUâme ve X I V . Burhanüddin ol­ A h m e d ' i görmekteyiz ki bu asırlarda müderrislerin vermiş dukları icazetnameler muhtelif Fahreddin m e v î ' y e ^ ve oradan XIV. asrın ikinci yarısıyle kısmen X V I .i t j r m e v î . yetişmiş olan R a z î kolunun müessesi Kadı S i r a c ü d d i n .)'den sonradır.i R u m i oğulları K u t b ü d d i n M e h m e d ve Riyaziyeci M i r i m Çelebi. " X V . IV. Razî'nin Şemseddin doğrudan doğruya talebeleri olup ilk ikisi Anadolu'da ve üçüncüsü Suriye'de bulunmuşlardır. H a t i b . Huncı.z â d e K a s ı m . B e y bu A r m a ğ a n ile onun talebesi ilk istanbul kadısı H ı z ı r kolu teşkil edenlerin başında gelmektedirler *.76 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I yazmış olup icazet kadar gider. Hayal t Şemseddin. asrm ikinci yarısında Anadolu Selçukilerinden II.

asır ortalarma kadar kazasker­ akçeh medreselere lere ait iken bu tarihten itibaren Şeyhuhslâmhk ilmiye sımfınm en yüksek mertebesine çıkanldığından kırk müderris tâyini kazaskerlerin ve Hâriç medreselerinden itibaren yukan smıf müderrislerinin tâyinleri de şeyhuhslâmm arzlariyle olmuştur. Eyüp.MÜDERRISLIK 77 XV. * Şeyhtılislâm ile İstanbul. MÜDERRİSLİK Müderrishk tevcihi BERATLARI X V I . Bu muameleyi mütaakıp inha edilmiş olan müderrise I b - tida-i hâriç müderrisUği beratı verilirdi. Üsküdar. Yukanda bilmünasebe görüldüğü üzere Şeyhuhslâm. Eğer inha edilen müderris adedi ziyade ise tabiî vezir-i âzamm inhası ana göre yazılırdı. Galata kadılıkları ve bir kıslın vakıf rüûslan da Rüûa kalemi rüûslarmdandı (Türk Tarih Eruümeni kütüphanesinden Tarih Kurumuna devredilen 39 numarah defter). Pâdişâ­ hın mutlak vekkiU olan sadr-ı azama yazar ve onun tarafmdan da Pâdişâha arz olunarak muvafakati alınır ve vezir-i âzam aşağıdaki tertip şekhyle müderrishk ruûs ve beratlanmn yazümasım ruûs kalemine emrederdi ^. "Medrese-i mezbure (birden ziyade medrese ise kıdvetü'l-ulema el-muhakkikîn medaris-i mezbure) kırktan munfasıl lede'l-imtihan istihkakı nümayan olan Efendi zîd ilmuhu . . . mahal ve müstahak olmakla faziletlû semahatlû şeyhuhslâm Mevlâna Efendi hazretlerinin işaretleri mucibince bâ-ibtida-i hâriç tevcih olunmak buynıldu". . okutulan asırda eserleri Anadolu'ya girerek ile Seyyid medreselerimizde Şerif Cür­ olmuşlar ve Fahreddin vasıtasiyle Sadettin Ürmevî gelen Teftazanî canî eserleriyle Siracüddin dan sonra Osmanlı medreselerinde kolunu terk müessir yine bunlar edip Razî'ye bağlanan kendi mekteplerini tesis etmişlerdir ki bun­ âhmlerin icazetnameleri Fahreddin R a z î ' y e kadar gitmiştir.

ASRIN BİR İKİNCİ YAKISINDA VERİLMİŞ MÜDERRİSLİK BERATI Sebeb-i tahrir misal-i bî-misaP JİJJI j ^ 1 J l JU: ^1 .JiJl EnfezehuUahü taalâ ilâ yevmi'l-haşr ve's-sual oldur ki Darende-i tevki-i Aîilil |»t j amme ifadetuhu refi seyyidü'l-ûlema ve kıdvetü'l-füzelâ mevlâna îUl ç\ji ^Jİ\j Kıvamü'l-milleti ve'd-din dâme ismetuhu ve hizmetlerine mahrusa-i Selanik medresesinin müderrisliğim tefviz kddım ki bâde'l-yevm medrese müderrisi olub ulûm-i diniyyeye meşgul olub müşkilât-ı fûrû' ve dekâydt-i ehâdis ve hakayık-ı tefsir-i Kur'an hali de muhassıl ve mahsus talebeye her ne fenden okurlarsa bi-kaderi'l-vus' ve't-tâka ve'l-imkân tatil günlerinden gayri günde talebenin dersini kesmeye ve sükkân-ı medreseye bi-kaderi'l-istihkak hakların tâyin edivere ve ehl-i fesa­ da medresede hücre vermiye ve talebeye talim ve terbiyet bâbmda gayetle meşgul ola (ki ilm münteşir olub izdiyada irtifa bula ki el-ilmü bi'l-müderris kaimen ve irtifaan) ve evkaf mahsulâtından olan rakabe-i medreseyi mukaddem tuta. harabım imaret kdıb halihn meremmet eyUye ve yevmi yirmi akçe kendu ahb vech-i maişe­ tine sarf edib devam-ı devlet duasına meşgul olub mezid-i ina­ yetine müterakkib ola ve baki ne kaldiyse medresede müştagil ve mülâzım olan talebeye tahmil ve taksim ide. Bu müderrisliğin ilk medreselerden olan Hâşiye-i tecrid medresesi olduğu müderrisinin yirmi akçe yevmiyeli olmasmdan anlaşıhyor. Tahriren fî sene erbaa ve semanîn ve semane mie*. Mektubu mütalâa kdanlar alâmet-i şerif üzere itimad kdarlar. 610 varak 61 (merhum Prof.) senesinde verilmiştir. medresenin tamiri icap ederse vakfiyesi üzere onun tamirini yaptıracak. Bu müderrisUk rüûsu Mevlâna Kıvameddin'e (884 H . Müderrisin rüûs mucibince okuttuğu dersten başka o medresenin vakfı mucibince kendi müderrisUk yevmiyesinden maada talebenin haklarım verecek. . Nr. Mehmed el-Kâtib).78 OSMANLI D E V L E T l N Î N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I X V . berat veya menşur demektir . ehl-i fesada medresede oda vermiyecekti. ParİB Mülî kü­ tüphanesi yazmaları üâve kısmı. " lÜVlg^li* Menahicü'l-iıiia (Yahya b. = 1478 M. ^ J l ^ Misal. tâ revnak-ı din ve kemal-i ilim şeref bulub mertebe-i ulema derece-i âlâya yetişe. Mükrimin H a l i l Y ı n a n ç ' m Paris kütüphanesiaden aldığı notlardan nakledilmiştir).

.y l ı .^ . . kenduye aydan aya vazifesini ve mezkûr camün evkafmdan talebeye yevmi otuz akçe ve muidine yevmi beşer akçe ve yevmi bevvabma iki akçe hesahmca vazifelerin vire ve simden sonra her kim müteveUi olursa bu minval üzere vireler. . * Fatih camünc o tarihlerde Yeni Cami denilmekte idi. ' . f j J j l Nişan-ı şerif-i âl'şan ve tuğray-ı garrây-ı vacibü'l-iz'an enfezehullahü'l-melikü'l-mennan ilâ ahiri'd-dühûr ve'l-ezman oldur ki Dârende-i misal bi-misal-i lâzimü'l-ittiba ve'l-imtisal cenah-ı fahrü'lfiızelâ el-müteverrün. M a k r i m i n Y ı n a n ç ' m notlanndan).z â d e H a m i d ü d d i n E f e n d i ' y e verilmiştir. i l . âlâü'lmilleti veddin Ali K u ş ç u y e r i n e ' müderris nasb edib sene seb'a ve seb'tne ve semâne mie Şevvalinin yirmi üçüncü gününde yevmî elh akçe tâyin eyledim ve büyürdüm ki sadrü'l-ümena ve mutemeddin cami-i cedid müteveUisi Mevlâna A ş k i z i d e kadruhu mezkûr camiin evkafina günde kırk akçe ve zevayidinden yevmt on akçe hesab.jLüI ö U i . 4434 (Ralımetli Prof. Paris MiUt kütüphaııesi. r i J l t . * Beratta A l i K u ş ç u hakkmdaki tavsif onun ne derece yüksek bir filim olduğunu gösterdiği gibi aym zamanda onun Sahn-ı seman müderrisi bulunmuş olduğunu da göstermektedir.J-Sl J l i . el-mütebahhirin ilmü'l-evvelîn bel nehr-i Efdalüddin oğlu Mevlâna H a m i d ü d d i n Ç e l e b i dâmet fezâiluhu mahrusa-i Kostantiniyye'de Yenicami medresesinde * Cenab-ı fezâil-meab Mevlâna âzam âlem efdalü'lulema-i fi'l-âlem miftah-ı izah-ı ferayid-i meani ve b e y a n . . ASRIN SEMAN İKİNCİ YARISINDA SAHN-I MÜDERRİSLİĞİ Sultan BERATI Bu berat sureti F a t i h M e h m e d tarafmdan elli tâyin akçe yevmiye ile Sahn-ı seman medreselerinden birisine edilmiş olan E f d a l . Nr. Efdal-zâde 23 Şevval 877 (23 Mart 1473)'de Sahn müderrislerinden A l â ü d d i n A l i K u ş ç u ' n m Ayasofya müderrishğine nakU üzerine Sahn müderrisi olmuş ve bir hafta. Arapça yazmalan. on gün sonra da evâil-i zilkade (1473 Nisan) tarihiyle kendisine aşağıdaki berat verilmiştir j j » j J I > .MÜDERRİSLİK 79 XV. zahrü'l-ulema. tecdid-i ' Mecmûa-i Münfeat. Şakayık tercümesinde A l i Kuşçu'nun Sahn mfidertialiğine dair kayıt yoktur. a i j l j .l J l OLJII jai .' j ı f ' j J L i J U Juji Ö U J 6Uj-iflj ^ L J V İ (.

. Şöyle hileler.»IjT*»»-. Tahriren fi evâil-i Zilkade. sene 1026 H . sene seb'a ve seb'in ve semane mie. Filcümle kesb-i fezâil ve neşr-i ulûmda hiç bir veçhile dakika-i rakika fevt etmeyib riyaz-ı ulûm ve maarifte tertib-i irşad ile ağsan kdıb tullabma neşv ü nema verib jlpl »J»' J'\ j JJI »UI devam-ı delâlet-i ebed peyverdim duasına muvazabet ve mülâ­ zemet göstere. ' Başvekâlet Arşivi. Kadı olmağla yerine yirmi beş akçe ile llyas Bey medresesinden iki yıldan ziyade zaman infisali ve altı aydır Dersaadetime mülâzemeti olan râfi-i refi-i saadet-nişan kıdvetü'l-muhakkikin el-muhtas tevki-i umdetü'l-müdekkikin bi-mezid-i inayetül-melikü'l-mennan Mevlâna Sinan saadet-masirime vücuda zide fazluhu tâlib ve müstahak olduğu sene sitte ve işrİn ve elf Cumadel-ûlâsmm ikinci ( g ü n ü ) pâye-i serir-i arz olundukta hakkmda mezîd-i inayet-i mülûkânem getirüb medrese-i mezbun yevmi otuz akçe ile sadaka edüb bu ' Pervane. ASIR BAŞLARINA AİT MÜDERRİSLİK BERATI 2 J U ^ İ J^ij^i j Li>JI j <1)jJ\j Nişân-ı şerif-i âli-şan-ı sâmibâde ve'l-meâli hükmü mekân-ı sultani ve tuğray-ı garrây-ı cihan-ârây-ı hâkani bi'l-avni'r-rabbânî ve's-savnü's-samedâni oldur ki. 604. Daha sonraki asırlarda da tahrir tarzı aymdır. . tbnülemin tasnifi. X V I I . B u dahi alü> vech-i maişe­ tine sarf edib v a n b medrese-i mezburda ahah-i müstaiddine ifade ve istifadeye meşgul olub eyyam-ı tatilden gayn günlerde derse iştigal eyliye. Kişver-küşây-ı cihan-ârây-ı tuğray-ı hümayunla muhaUi ve misal-i meymunla mütehalli görenler mazmununu muhakkak bilib îtimad ideler. Çün avâtıf-ı aliyye-i şâhâne ve avârif-i mütekâsire-i Pâ- dişâhânem inayet ve müstahakk-ı atıfet olanlar bâbmda mebzul ve masruf ve bî-diriğdir. Binaen alâzalik . Nijancı mukabili olarak Selçuküerde de Pervane vazifesi vardı. Osmanhlardaki Tevkii. Nr. Cumaâbâd'da Kasım Paşa müderrisi Mevlâna Süleyman.80 OSMANLI D E V L E T l N Î N İ L M İ Y E TEŞKİLATI hüküm ve pervane^ taleb etmiyeler. ferman. Tevcihat vesikaları. hüküm ve nijan demektir.

• Fatih tedir i. * Feridun Bey Münşeatı. TtfUU». s. I. sene sitte ve işrîne ve elf mine'l-hicreti'n-nebeviyye. kurrere fî evâsıt-ı şehr-i cemaziyelevvel.. Iftiharu'1-ülema-el-muhakkikîn kîn yenbû-el-fazi ve'l-yakin muhtarü'I-fuzalael-müdekkiulûmi'l-enbiyai'l-mürselîn varis-i Sultan « * Mehmed'in kanunnâmesinde Sahn-ı seman ve Dâhil medreseleri müderrislerinin elkabı şöyle kaydedilmek­ el-muhtas bi-mezid-i inayeti'l-mülkil-muîn. Feridım Bey Münşeatmda ise yalmz Sahn müderrislerinin elkabı zikredihniş olup aynen şöyledir*: İftiharü'l-ü'lema el-muhakkikîn kikîn madenü'l-fazi ü ve'l-yakin meliki'l-muîn. « . tbnfy.. c. 31.. müderris mevlâna muhtarül-fuzelâ zidet el-müdekinayeti'lel-muhtas bi-mezid-i fezâiluhu * Kanunnâme-i Âl-i Osman. 11. cibet-i tedris yevmî otuz akçeye mutasarrıf olup devam-ı devletim içün duaya müda­ vemet göstere ve cihet-i bevvab ve ferraş dahi bunun yedinden sarf ve hare oluna. Şöyle hileler ve alâmet-i şerife îtimad kılalar.MÜDERRİSLİK 81 berat-ı hümayun-ı izzet-makrunu verdim ve büyürdüm ki v a n p anda müderris olup talim-i ulum-i şer'iyye ve tamim-i tade-i ma'bûdeden (tatü günlerinden) gayn evkatta fünun-ı bilâ-özr-i mer'iyyede bâb-ı ifade ve istifadeyi meftuH tutub eyyâm-ı mûşer'î tatil-i vakt etmeyib ders fevt eylemeye. s.. Bu babta hiç ahad mâni ve dâfi olmayıb asla veçhen mine'l-vücuh dahi ve taarruz kılmayalar.

.

kaddarmücretlerinin az olması idi*. Kadı. İtikadî işler. sayı 9. 70 ve Oruç Bey tarihi ( Babinger yayını). Ali. Kaddara ^ ^ 1 ^U. . İbrahim Paşalarla torunu ilmiye sınıûndan yetişerek bet azdı ve müderrislik kaddığa tercih ediliyordu. şer'î ve hukukî hükümleri tatbik edici demek olup aym zamanda hükümetin emirlerini de yerine getiren bir makamdı. Daha sonraki mülkiye teşkilâtımızda kaymakamlarla idare edilen mahaller. tzmk ve Bursa kadısı olan Çandarh Halü Hayreddin Paşa'ya kadar ilk Osmanh vezirleri ulema Halil Paşa da hep âzam olmuşlardır. buna da sebep. 86'da Orhan Gazi*nin ilim ehlini ve hafızlerı sevdiğini ulemaya ve kimseden bir }ey almamalan için kadılara ulufe tâyin edildiğini beyan ediyor. A y m zamanda şehir ve kasabalarm belediye işleri bugünkü noterler gibi vekâ­ letnameler. evvelce kaddarla idare edUdikleri için buralara kaza denilerek bu isim zamanımıza kadar gelmiş ve sonra ilçe admı almıştır. asır sonlarma kadar Osmanh devletinde kadıhğa rağ­ sınıfından yetiştikleri vezir ve gibi^ vezir-i Hayreddin Paşa'dan sonra oğullan. Xiy. fıkıh denilen 1 Osmanlılarda ilk vezirlere dair mütalâa (BelleUn. s. s. 99. 30.DOKUZUNCU BÖLÜM KADILIK Osmanlı devletindeki şer'i mahkemelerde şer'î ve hukuki bütün meseleler Hanefî mezhebi üzere hal ve fasi edilirdi. 100. Bu şer'i mahkemelerden başka da mahkeme yoktu. Hükümetin mahallî herhangi bir iş hakkmda göndermiş olduğu fermanlarm infaz ve tatbiki de bu kaddar olurdu. Osmanh devletinin kuruluşu sırasmda en büyük kadıhk vasıtasiyle evvelâ İznik ve sonra Bursa kaddığı olup zabtedilen yerlerde de ikinci ve üçüncü derecelerde kadıhklar ihdas olunmuştu. s.hâkimü'ş-şer'i ve daha sonra alebtlak hâkim denilmiştir. s. jfVejrt (Cihannüma). Türk Tarih Kurumu yayınlarından. sene 1939) * Afik Paşa-zâde. alım ve satım muamelelerinin tanzimi de bunlara aitti.

irtikâblannı ha­ temin edecek arzedilSultan Y d d ı n m Bayezid.84 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLATI İslâm hukukuna vakıf Kadılarm muayyen ulema tarafmdan halledihyordu. 30. 104 ve Tekâlif Kavaidi (Abdurrahman Vefık). Neşn. » Müneccimbafi. 310. 325. s.^ adiyle bir ücret tesbit edilmesi muvafık görülerek cezadan kur­ tulmuşlardı (796 H . 71. s. c. Neşri ve Oruç Bey tarihlerine göre resm-i yirmi akçe olup * Kanun­ kabul ise hüc­ kısmet. " Aşık Paşa-zâde. Oruç Bey. 30. " Osmanlı kanunnâmeleri (Millî Tetebbular mecmuası) sayı. « Oruç Bey tarihi. için nâmede edihyorsa Vezir-i Yıldınm Bayezid da miktan zamamnda kadılar edilen resmin hüccet. s. s. daha olmayıp aidatları herhangi sonra bu fakihlara müftü denilmiştir. . s. 29) ve Ali ise (Kün­ hü'l-ahbar. V. 338. Ali tâyin Tacü't-tevarih'te tavsiyesiyle âzam Çandarlı-zâde Paşa'nm cetten yirmi beş. 100) bunun resm-i kısmetten almacağı gösteriliyor. İki evvelki kaynakta binde yirminin nereden almacağı zikredilmemekle beraber Oruç Bey'in ikinci nüshasmda (S. ) . s. resm-i kısmet ve sicilden almdığı beyan gösterilmiyor*. Bu miktarı seksene kadar çıkaranlar varsa da mübalağalıdır. I. yani miras taksiminde bin akçede sicU) iki akçe resim almdığı beyan Oruç Bey tarihinde ise bundan başka şer'î mektuptan (suret-i edilmektedir*. Paşa-zâde. 104) on bej kadar olduğunu yazarlar. Bu miktar daha sonra para rayicine ve ihtiyaca göre artmış ve eki O r u ç B e y mürtekip kadıların yirmiden ziyade (S. bazı kaddann malarmı emretmiş ise de ^ kadılann maişetlerini duğu Yezir-i âzam ber aldığı zaman bunlarm Yenişehir'de bir eve konularak yakdkadar maaşlan olmadığmdan dolayı bu hahn vukua gelmiş ol­ Çandarh-zâde A h Paşa tarafmdan mesi üzerine kaddann gördükleri işlerden dolayı ^ücrct-i safcûA. 371. s. fakat aym zamanda Pâdişâh ule­ madan Şeyh Ramazan'a kazaskerUk tevcih ederek kaddann için­ den cahil Âşık ve zahm olanlarmı hacretmesini emretmiştir*. 100. 2. s. III. c. • Tâcü't-tevarih. s. 100. maaşlan bir dâva münasebetiyle zuhurata bağh olduğu için bunlardan maişetçe zarurette kalanlar yahut aldıklarını az görenler irtikâb ve irtişaya sapmışlardır. = : 1394 M . c. sicilden yedi. nikâh akdinden on iki ve resm-i kısmetten binde yirmi akçe olunduğu yazıhyor*.

KADILIK silmiştir i. dördü naibin ve iki akçesi kâtibin olarak yirmi altı akçe ve mürasele resmin­ den beji kadımn ikisi nâib ve birisi kâtibin olarak sekiz akçe ve mukataa res­ minden onu kadımn üçü nâib ve biri kâtibin olmak üzere on dört akçe ve jjT âbik (kaçkun köle) resminden onu kadımn. s. asırda miras taksi­ minden kadılar binde on beş. sayı 2. J. s. onu naibin ve altısı kâtibin olarak altmıj altı akçe ve sicil sureti resminden on biri kadımn. • Osmanlı kanunnâmeleri (Millî Tetebbular mecmuası). XVI. 54. (1590 M. » Düstur. evâmir ve nevâhi-i ilâ- ' X V I . hüccetten otuz iki. 3436). üçü naibin ve biri kâtibin olarak on dört akçe ve boşanma resminden ellisi kadının. . 315. (1854 he­ Nimeti Efendi öğreniyoruz* 1271 Daha M. bakire nikâhın­ dan otuz iki. XVin. . sonra şer'î mah­ kemelerin nizâmnâmelerinde bazı tadilât yapılarak bazı ücret­ lerde değişikhk olmuştur. . asır sonlariyle X V I I . Fatih Sultan Mehmed'in kanunnâmesinde 85 kadı­ larm sicilden yedi. .)'de neşredilen üç nizâmnâme mucibince kuruş ve para sabiyle resim ahnmağa başlanmıştır''. dul olanların nikâhından kadı on ve hademesi beş hüccet ve resm-i kitabet kadı için yirmi ve hademesi için beş ve azadnâmelerden kadı için elli. 372. 326. altısı kadının biri nâib ve biri kâtibin olmak üzere sekiz akçe ve hüccet resminin yirmisi kadınm. astr sonlarındaki kanuna göre sicil resmi. s. X V I . 35. 301. • MiUî Tetebbular Mecmuası. emin ve kâtip için on iki cem'an altmış ve sicil kaydından sekiz. imzadan on iki ve müraseleden yani şer'î muhaberâttan altı akçe resim ah­ nırdı". s. asır sonlannda 998 H. Esad Efendi kitapları. sayı 2. dul nikâhından on beş veya on iki akçe alınması kanun oldu*. c. s. s. 321 ve oradan naklen Tekâlif Kavaidi. ikisi naibin ve biri kâtibin olarak on dört akçe resm-i kısmet ise yirmisi kadımn üçü naibin ve ikisi kâtibin olmak üzere binde yirmi beş akçe olmuştur (Mecmua. naib. Abdurrahman Paşa kanunnâmesi. ^ Kanunnâme-i Âl-i Osman.) tarihh bir kadı be­ ratı mazmunu bunlarm şer'i muamelâttaki vazifelerini göstermesi itibariyle mühim olduğundan suretini aşağıya naklediyorum®: Mazmun-ı berat-ı kadı : . nikâh resminde kız olanlardan kadıya yirmi ve hademesine beş. 36. Kanun-ı kadim bu minval üzere muharrerdir. Kadı hâkim olup icrây-ı ahkâm-ı şer'i n e b e v i d e . Nr. asır başlannda da aynı kanunnâmesinden resimlerin alındığını H. 29. * Nimeti Efendi kanunnâmesi (Kütüphamemizdeki nüsha). sicil suretinden on iki ve imzadan on iki ve miras taksiminden binde yirmi.

bu minval üzere dokuz yüz doksan bir senesinde kanun-ı mukarrerdir. Ve südde-i saadetime hâkimler irsal eylediği arzlarma tarih yazalar. kuzat-ı salife her neye mutas a m f ola gelmişler ise bu dahi ana mutasarnf olub benim devam-ı devletim içün duaya mudavemet göstere ve kısmet hususunda ve gayride emr-i şerifim bunun üzerinedir ki her müteveffanm varis­ leri mademki kısmet taleb etmiyeler kaddar varub cebr ile kıs­ met eylemiyeler. . ve verese talebiyle kısmet olundukta binde on beş akçeden ziyade aimmaya ve kısmet eylediği aruz ve akardan resm alınmaya ve resm-i kısmet ziyade almak için müteveffanm metrukâtım ziyadeye tutmaktan hazer edib ehl-i hibre ile göre ve sicillât ve hüccet akçelerin ifrat eylemeyib kanun-ı kadîm üzere sicille yedişer ve suret-i sicille on dörder ve hüccete otuzar ve ümena ve mütevelliler muhasebesini ve haraççı ve resm-i ağnamcı def­ terlerin imza için de on ikişer akçe ahb ziyade alanlara sebeb-i azl ola ve mirî mültezimlerinin kefillerin kendu bizzat göre ve küfelâmn biz filâmz dedikleri gibi midir? ehl-i vukuftan tamam malûm etmeyince heman takrirleri ile yazmaya. olanlara anlardan maada kütüb-i tefâsir ve ehâdis istihracma kadir ve ettirib maadayı men edeler. Ve kadîmden va'z ve nasihat edenleri va'z ve nasihate lâyik olduğuna yedinde temessükü ideler. sonra hilaf zuhur eder ise kadıya tazmin ettirile ve emr-i şerif veya dâvacdar talebleriyle lâzım gelmeyince nâiblerin kuraya ve nevahiye sahvermeye ve kefere nikâhmdan resim almaya ve beylerbeyi ve sancak­ beyi mektublariyle ve kul göndermeleriyle haric-i kazada kaziye istima etmeyeler. şöyle ki veresenin bazı sagir olsa kıbel-i şer'iden vasi tâyin edib sagirlere ait olan mirası hüccet edib ve resm-i kıs­ met taleb eylemeyeler.86 OSMANLI DEVLETİNİN İLMİYE TEŞKILATI hîye mütemessik inhiraf gayn olub istimâ-ı deavi ve fasi hususunda şer'-i göstermeye ve derahim ve denanir-i evkafı muhteUfiinfiha olan esahh-ı akvaU bulub anımla emval-i eytam ve mal-i eimme-i hanefiyyeden kavimden tescihnden mesaili kema-yenbagi tetebbu edib amel eyliye ve kütüb ve kısmet-i gaib ve mal mevaris-i azl ve reaya ve sicillât ve tezvic-i sigar ve sagtre ve zabt-ı nasb-ı vasi ve kadı ve nâib ve akd-i enkiha mübaşir olub ol yerin mecmu-ı ahaHsi ve tenfiz-i vesâyâ ve sair kazayây-ı şer'iyyede bittamam ve'l-kemutasarrıf ve mevlânây-ı mezburu kendilere kadı ve hükmünü nafiz ve câri bilip kazay-ı şer'iyyelerinde rücû-ı mezbure edib izninden tecavüz eylemiyeler ve cihet-i kaza (maaş).

XIV. teşrifatçı. . saadetlû hünkâmn buyurun ki ol arz ettiğin kadı ehl-i ilim midir ve müstahak mıdır?" (Koçi Bey'in Teşkilât mecmuası). asır başlarında bahşiş alanlar saraydaki nöbetçi kapıcılar. bölükbaşüar ile kaşıkçılar idi (Nimeti Efendi kanunnâmesi. deftere Pâdidenilirdi. Beş yüz akçe yevmiyeU mevaU yani eyâlet kaddarmın tâyinlerinde divan-ı hümâyun hademelerine kapıcdara ve sair vazife sahiplerine iki bin iki yüz elU kuruş bahşiş veriUrdi^. pişkeşçi. s. asır ortalarına kadar kazaskerUkler itibariyle resmî ilmiye kaddann sınıfmın en yüksek makamı olmalan mevleviyet denilen büyük kadılıklar da dahil olmak üzere bütün tâyinleri Rumeli ve Anadolu kazaskerlerinin arzlan gününde Pâdişâh okuyarak denilen daha tarafından iradesini büyük ihtidadan yüz eUi akçeUk kaddddara kadar olup bunu divan-ı hümâyun içtimalannm kabulleri kaddan esnasında kazaskerlerin ahrlar ve yüz elUden muayyen yukan huzur-ı hümâyunda mevleviyet bildirmeleriyle sadr-ı âzamlar arz eder­ sadr-ı azama müftü veya aitti. yani bu büyük kaddann tâyini XVI. Kendi selâhiyetleri dahilindeki kaza kaddanmn tâyinleri ve aziUeri hususunda kazaskerler tarafından tutulmuş olan ( a k d i y e defteri) yani kaddar İlmiye defteri söylediğimiz gibi bu defteri huzur-ı hümâyunda okuyup şahm muvafakati alınırdı*. mülâzemet medrese tahsili görüp icazet alarak mülâzemet etmek edenlerden tâyin edihrlerdi. meşaleciler. matracı. solaklar. şeyhul­ büyük lerdi. iskemleci çadır mehterleri. yukanda teşkilâtı daha sonra bazı ^ K Y I I . peykler. yazıcı. osiT Bonlariyle X V I I I . sakalar. sancak veya eyâletlerden birinin keza kadısı olurlardı. Medreseden çdup kazasker divanma edenler.KADILIK KADILARIN TAYİNLERÎ 87 Kadılar. asırdan X V I . 73). Bab-ı hümâyun kapıcılan. * "Kazaskerler arz günü akdiye defterlerin okuyup falan kadılığı falan dâinize verin deyu arz ettikte. islâmlarm kadıhklar asnn ve ikinci Ibtidây-ı yansmdan takaddüm dahil sonra kazaskerlere etmeleri sebebiyle müderrisUkleri şeyhüUslâmlarm sadr-ı âzam vasıtasiyle inhalan üzerine yapdır olmuştu. beş bölük yeniçeri. müderris olmak istemeyip kadılık isterlerse doğrudan doğruya kaza kaddıklarma tâyin edildikleri gibi bir müddet müderrisUk edip sonra kadı olmak isteyenler de müderrisUklerinin derecesine göre kaza.

* Kanunnâme-i Âl-i Osman. medreseden icazet almış. * Kanunnâme-i Âl-i Osman. Fatih camii dersiâmlarmdan Korfina'İ! M u s t a f a Ş e v k i Efendi'nin oğlu olup 1296 H . M e h m e d N u r i B e y daha sonra Temyiz Mahkemesi Şer'iyye dairesinde mümeyyizliklerde bulunarak Meşihatm lağvedilmesi üzerine Şûray-ı Devlet Birinci smıf kâtipliğine tâyin edilerek Mazbata kalemi müdürlüğünde bulunup 1941'de tekaüd olup 1949'da vefat etmiştir. Mehmed İVıtri Saygt/ı. 20.88 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI tadilâta uğrayıp kazaskerlerin kadı ve müderrisler için tuttukları defter esas olmak üzere tâyin ve nakiller bir tahriratla inha yollu yapılır ve yapılan dolunurdu i. (1878/79 M. askeri hizmete geçmek isterlerse Beylerbeyi rütbesiyle kadılanmn en yüksek derecehsi olan İstanbul kadısı merasimde beylerbeyiîerle aym derecede tutulmuştu*. s. ' Kanunnâjne-i Âl-i Osman. * Kanunnâme-i Âl-i Osman. Fatih tırdıktan kadılara Sultan sonra tebeddüller (tarik defteri) adlı deftere kay­ M e h m e d Sahn-ı seman medreselerini yap­ tedvin ettirirken bu kanuna kanunnâmesini ait maddeler de koydurmuştu. Hâriç. Sahn-ı seman müderrislerinden arzu edenler mevleviyet olan beş yüz akçe yevmiyeh kadıhğa geçebihrlerdi *. ilmiye rütbesi Ibtida-i hâriçten başlayarak mahreç mevleviyeti payesine kadar yükselmiştir. 20. Yalnız taht bir derece aşağumda olup eğer bu kadılar. Bıma göre kadıhğın en yüksek derecesi beş yüz akçe yevmiyeh mevleviyet denüen taht kadılıkları olup bunun üstünde ancak kazaskerhk vardı. . Meşihat mektubî kalemine girmiş.)'de İstanbul'da doğmuş. Talik yazısı güzel olup bunu Hattat H a s a n F e h m i Efendi'den meşk etmişti. t. ^ Bu tarik defterlerinden sonuncusunu kıymetli dostum merhum Bay N u r i S a y g ı l ı bana hediye etmişti. Dâhil ve Sahn müderrislerinin maaşlan eUişer akçe olduğundan muadih olan kadılıklarda mevleviyet idi'. «. 20. 14. Halûk ve mütevazi bir zat olan N u r i Bey'in nefis yazılan havi bir kolleksiyonu olup maişetçe zaruretine mebni bunu ucuz fiyatla satmağa mecbur olmuştu. $. Yine kanun­ nâmeye göre Dâhil ve Hâriç müderrishkleri de müderrislerin yev­ miyeleri itibariyle mevleviyet sayılarak buralorm müderrisleri de beş yüz akçeUk mevleviyetlere tâyin olunurlardı. mev­ leviyetler muhtelif tarihlerde memleketin büyümesi dolayısiyle lüzumuna göre artmıştı. Beş yüz akçelik kaddann dereceleri Fatih'in kanunnâmesine göre teşrifatta beylerbeyiler (iki tuğlu Paşalar) ile defterdarm tâyin olunurlardı*.

' Kanunnâme-i Âl-i Osman (not). s. İçel medreseleri denilen İstanbul. I. 520. 569. ( Mühimme defteri. Edirne ve İstanbul kaddıklarma tâyin olunur­ defterdan olurdu*. s. 56). bu üç yüz akçeU kaddıklar maaş saydmıştır Daha yukarıda kaydettiğimiz gibi Fatih'in itibariyle aşağıda ise de kanunnâmede beş yüz akçe mevleviyet derecesinde kanunnâmesine göre Hâriç elU akçeU müderrisin beş yüz akçeUk mevleviyete tâ­ yinleri X V I asır içinde kaldınlarak bunlann yüzeUi akçeUk kadıhklara tâyin edilmiş olduklan görülüyor*. Âli (Künhü'l-ah­ bar). 27. * Meselâ X y i .. ' Âli. basılmamış birinci cilt. ' Kanunnâme-i Âl-i Osman.. 43. Atâyî. Umumî kütüp­ . ' Şakayık zeyli. Şam. 501. Ali {basılmamış hane nüshası. Yine aym asırda elli akçe Ue Bursa'da Manastır (Orhan Gazi) müderrisi olan Pir A h m e d E f e n d i . s. 44).. Bağdad kadılıklarına ve içlerinden pek değerli olanlan ise tahtgâh-ı selâse denilen lardı ı. s. 27. E d i m e ve Bursa mmtakalanndaki medreselerde yirmi akçe yevmiye ile müderrisUk eden bir müderris kaddığa geçmek isterse kırk beş akçe İle tâyin ediUrdi Fakat daha sonra şöyle bir tertip yapdarak bu tarz son zamana kadar devam etmiştir. 17. a. basılmamış birinci cilt. Kaddardan üç yüz akçe yevmiyeU kadı arzu ederse mal Bursa. 20. 131). s. asır ortalarmda İstanbul'da elli akçe yevmiye üe Hüsâmiye müderrisi olan İ b r a h i m E f e n d i yüz elli akçe Ue kaddığa geçmijti {Atâyî. yüz elli akçe Ue Galata kadısı olmujtu {Atâyî. 17 "üç yüz akçelik kadı bej yüz kadı mertebesindedir". Halep. Atâyî. s. 48. 39. 27. s.KADILIK 89 Âli'nin kaydına göre Pâdişâhlar tarafmdan yaptırdmış olan altmışh medrese müderrisleri isterlerse Mekke. Süley­ maniye müderrisi olanlardan bazdan Mısır kaddığma tâyin edi­ lirlerdi *. Bunun makûsu olarak yüz elU akçe yevmiyeU bir kadı müderrisUğe geçmek is­ terse o da Hâriç elU akçeU medrese müderrisi olurdu^. s. s. ' Ayasofya Müdenisine hüküm ki. ' Kanunnâme-i Âl-i Osman. s. 24. Hfiliya senin hakkmda avâtıf-ı âliyye-i husrevânem zuhura getürüh işbu sene ihda ve sittin ve tis'a mie Şevval-i mükerreminin üçüncü gününden Bursa kaddığı tefviz ve taklid kıhmh.

S. A r .90 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I istanbul'da (Kibar müderrisîn) denilen Dârü'l-hadîs ve Süley­ maniye medreseleri ile... Gerektir ki kaza-i mezbure sene-i âtiye Muharremü'lharamı gurresinden ancak altı ay mutasarrıf olub on dört ay tâyin zamanın kazây-ı ahardan tekmil eyleyüb ahkâm-ı Şer'iyye eyleyesin vesselam. S. Hâmise-i Süleymaniye. . Ar. Kazaskerlere ait müderris ve kaddann tâyinlerinde bu tâyin kazasker muhzırlan muayyen tarafmdan miktarda müjdelenir bahşiş ve buna mukabil muhzırlara lerdi. Nr. ihtidası malûm olma­ yarak son zamana kadar gelen kanun üzere istanbul müderrisleri derecesinin ilk kademesi tbtida-i hâriç müderrisUği olarak tesbit olunmuştur. Muhzırlann maaşları olmadığmdan onlar bu gibi müjde paralariyle geçinir­ KADIASKERlN KADI TAYINI BUYRULDISI tzzet-meâb şeriat-nisab Mevlâna Mustafa Efendi kâmyab Ba'de't-tehiyyeti'lvâfiye inha olunur ki Eskiyor [Edirne'de] ka­ dısı Osman işbu sene sitte ve sittîne ve miete ve elf Zilhiccetü'şşerife gayetinden r e f v e yeri yevmî kırk akçe ile istanbul'da Beh­ ram kethüda medresesinden kırk iki ay infisahn inayet-i şehriyarf.. Top. 11701 El-fakîr Mehmed Rumeli Said beyne'l-ehali icrây-ı d-kadı bi-asker-i ^ Münhal Haleb mevleviyetine Mûsıla-ı Süleymaniyeden Mehmed efendinin 11862). tâyini hakkmda Şeyhulislâm'm bir arizası Emin (Top. Mûsda-i Süleyma­ niye müderrisleri kadı olmak isterlerse mahreç mevahsi olup Edirne ve Bursa'da aym derecede bulunan müderrisler kaddığa geçmek arzu ettikleri vakit mahreç mevaUsinden bir derece aşağı olan Devriye mevalihğine tâyin edihrlerdi^. veriUrdi. olub sezâvâr-ı olmanla yevmî yüz elli akçe ile sana tevcih olunmuştur.

9764 El-fakîr müfti-zâde Ahmed el-kadi bi-asker-i Anadolu resm-i . Ar. herhangi bir Uçenin askeri işleri hariç olarak diğer idari. 6.KADILIK 91 KADILARIN DERECELERİ Kadılıklar büyük ve küçük kazalarla sancak ve eyâlet olmak üzere başlıca iki sınıftı. 229 C. rikâb-ı hümâyuna arz edib tevzi eder. RumeU'deki kazalarda terakki etmek sure­ tiyle kadılık ederlerdi. Anadolu ve Mısır'daki üç smıftı. Keza Anadolu kazalannda kaddık edenler de Anadolu kaddığı defterinde parlardı*. 6. s. Rumeli'de dört yüz elli kadılık vardır. hukukî ve mahallî işlerin kadılar tarafmdan göriümesi cihetiyle idarî teşkilâtımıza girmiş ve devam etmiştir. 1004. tzzet-meâb şeriat-nisab eşraf-ı kuzat-ı kiram-ı zevi'l-ihtiramdan Mevlâna Mehmed £mîn efendi Kâmyab. ^ "Kuzat-ı kasabat menasıbı kazaskeıler arzı Ue veriUb sair menasıb-ı ulema vezir-i âzam olan vekU-i celUe müfevvaz bir husus idi" Â l î . gerektir ki kaza-i mezbure sene-i âtiye ZUhicce gurresinden tevabi-i kadîmesiyle seneteyn-i kâmileteyn muta­ sarrıf olub beyne'l-ehali icrây-ı ahkâm-ı şer'i âli eylemede say-i cemU eyliyöBİn vesselam.. her bin hanede on akçe olarak onun üzerine hasdı tesbit olunur. s. Kazaskerlerin terleri mucibince Anadolu'dakiler kayıtlı olmalariyle derecelerini kaza kaddıklan orada devir ya­ gösteren def­ aynlolarak dokuz smıfa ve altı sınıfa berat kaddarm Rumeli'deki on smıfa ve Mısır kaddıklan mışlardı. basılmamış ikinci cih. Nr. Bâde't-tehiyyeti'l-vâfiye inha olunur ki diyar-ı Mısmyyede ber-vech-i maişet Feyyun muvakkati hâlâ serlevba-i yemin Hafız Mehmed Said işbu sene seb'e ve tis'îne ve elf ZUhiccetü'ş-şerifesi gurresinden on iki ay zamanda bâde't-tasamıf ref ve yeri muvakkati olduğun kadı asker-i esbak ruznâmçeBİnde mükayyed sezavar-ı inayet-i şehriyân . Top. varak 328b ve Koçi Bey'in Teşkilât Mecmuası. onlara karışır. olmanla bâ-terakM yevmi dört yüz akçe Ue sana tevcih olunmuştur. ayhğın muayyen kısmım a h m r ' . ' Celâl zâde (Kanunâme) Aşir efendi kitapları.. ^ "Benim Devletlû Hünkârım. Rumeli kadUarı Anadolu'ya kadı olmaz ve Anadolu kadUan Rumeli'ye kadı olmaz" Koçi beyin teşkilât mecmuası. Kaza (ilçe) kaddanmn tâyinleri kazaskerlere Rumeli. Bir kadılık hasdı. S. kadı tâyininde. Rumeli kazaskeri. Rumeli'de kaddık olmak üzere aitti ^. kazalann edenler Kaza kaddıklan kaddıklan Rumeli kazaskeri defterinde kayıtlı olduklarından bunlar Anadolu kaddığma geçemezler. Son zamanlarda üçe denüen ve mülkiye teşküâtımızda kullamlan kaza adı.

arpalık. Vidin. karib. Avlonya kazası. Akkerman kazası. Dobniçe (Köstendil) rütbe-i sitte.. hâmise. Kıratova rütbe-i sitte Kiga rütbe-i sitte. Karib-i âlâ ve en son Rumeli'ye kadar çıkar ve oradan olan Sitte-i tekaüd olur. Ahyolı. İzdin. maişet. rütbe-i karibe-i ûlâ. 2066) şu malûmat vardır : Üsküp kazası rütbc-i sitte. İçlerinden değerli olanlardan ikisi Rumeli kazaskeri divanında müşavir olarak bulunurlardı. Maçin. nahiye rütbesinde. Evrese. Uâ. müderrislik muadüi olan kaddıklar muadilidir. ' Saniye. rütbe-i saniye. Limasol. Midilli. Şehirköy rütbe-i ûlâ. rütbe-i sitte. rütbe-i İnebahtı. Ağriboz. Akkerman kazası. Endorse. Hulumeç (Mora'da) rütbe-i sitte Havassı Ahi Çelebi kazası. Magosa. Köprülü. Ermiye (İnebahtı'da) maişet. Yayçe. Silistre. rütbe-i sitte. rütbe-i çelebi. Alfabetik olarak Rumeli ve Adalarda kaddıkların derecelerini gösteren (Ahval-i menasıb) defte­ rinde (Esad Efendi kitapları. çelebi rütbesinde. sitte.92 OSMANLI DEVLETlNÎN İLMİYE TEŞKİLATI Rumeli kazaskerine tâbi Rumeli (Avrupa) olan kadıları miüâ- zemeti mütaakıp en aşağı başlayarak Eğri. Ala kenise rütbe-i Cinad. rütbe-i Eğri. Vardar Yenicesi. Pravadi. rütbe-i çelebi. Ayapetre (Mora'da) rütbe-i çelebi. derecede çinad^ derecesinden Salise. sitte. Istefe. Nevrekop. rütbe-i sitte. sâlise. tnebalitı rütbesi. rütbe-i saniye. tâbirler kadılıkların rütbe ve maaş­ larına işarettir. arpalık. Niş. Alasonya. Rusi Kasrı. Narda. Mezestre rütbe-i karib. arpalık Kesriye. rütbe-i karibe-i ûlâ tebid. Anavarin cedid ve atik. salise. karib. Eğri. rütbe-i sitte. Elbasan kazası. tstanköy. Çelebi. rütbe-i sitte. sitte. nahiye derecesi. rütbe-i Çinad. Ohri. Esedabad (Ağriboz sancağında) Çinad rütbesinde. Rodos. Behlişte. yüksek derece İnebahtı. Serez. arpalık. Eşbat (Elbasan sancağında) maişet. Debre kazası. Draç rütbe-i Çinad. Kili. Bu suretle Rumeli'deki kazalardan ber biri bu dokuz dereceye göre ayarlanmıştı*. Çelebi maişet. Soroy (Vize'de) Eyüp kaddığı nahiyesi. Atina kazası (Ağrıboz'a tâbi) rütbe-i İnebahtı. rütbe-i sitte Akçahisar (Obri sancağına tâbi) ûlâ. Hezargrad. saniye. Vilfitrin rütbe-i Eğri. Nüvesin. memlihateyn (Bosna Ue Belgrad arasmda) çelebi saniye. rütbe-i karib. Semadirek. Limni. Pravişte. Ürküp (Alacabisar sancağında) rütbe-i çelebi. Saniye. tstarva (Obri'de) rütbe-i Çinad. sitte. arpalık JCoron rütbe-i karib.. nahiye. rütbe-i sitte. Tırhala. Anapoli (Mora'da) rütbe-i karibe-i ûlâ. Kırçova. Tikveş. salise. rütbe-i sitte. râbia. karip. trşova. Kefe rütbe-i sitte. Macaristan'da bulnnup buraları eUmizden çıktığı halde kaddık derecesi muhafaza edilmiş "kaddar Rumeli'de Çinad ve Eğri dereceleri itibar edilen kadılıklara tâyin olunurlardı. rütbe-i çelebi. Iştib rütbe-i sitte. . maişet. Arkadiye. karib. Nr. Varna. Ustrumca. sitte. Mostar. rütbe-i sitte. Banaluka. Alacakisar. 1 Çinad vc Eğri. rütbe-i sâlise. Rusçuk'kazası. rütbe-i İnebahtı. salise. Niğebolu. Karaferye rütbe-i sitte. rütbe-i ûlâ. arpalık özice. rütbe-i ûlâ. Manastır. Karinabad. Ihtiman. Çatalca (İnebahtı sancağma tâbi) rütbe-i ûlâ. tebid. çinad rütbesinde. Eğri rütbesinde. Eğri rütbesinde. Nakşe. rütbe-i Eğri. rütbe-i çelebi.

ve Sitte-i Mısır derecelerine kadar çıkardı. Bunlann en yüksek derecesi olan Sitte-i Anadolu ve Sitte-i Mısır'dan değerh ve tecrübeh ikişer kişi Anadolu kazaskeri diva­ nında müşavirÜk ederlerdi.KADILIK 93 Anadolu kazaskerine tâbi Anadolu kaddıklan da yine ihti­ dadan başlayarak tâsia. Anadolu ve Mısır'daki kadılanmn anılırlardı. Şeyhulislâmm. Musul sâmine. s. hâmise. . sâbia. Bu suretle Anadolu'daki Kaza kadıhklan da yukarıda gösterilen on dereceye ayrılmıştı. Sitte denilen dereceye kadar çıkanlara Bütün bu kaza kazaskerlere aitti. Musul ve Sitte-i Mısır olmak üzere altı derece idi. sâhse. bunlar yaptıklan tâyinleri divan tertibi bozul­ duktan sonra bizzat Pâdişâha arzetmeyip yeni kanun mucibince tesbit ettikleri tâyin defterini şeyhühslâma takdim ve onun vası­ tasiyle ve sadaret yoluyla hükümdara arzederlerdi. IV. Yine Anadolu kazaskerine tâbi Mısır kaddıklan da sâdise. Bunlar kazaskerlerin sağında ve so­ lunda oturduklanna göre sağ tahtabaşı ve sol tahtabaşı hrdi i. Rütbe-i ûlâ Karib-i ûlâ Rütbe-i saniye Rütbe-i sâlise Rütbe-i tnebahtı 10 000 9 000 8 000 6 000 5 000 J?ül6e-i Eğri Rütbe-i Çekbi Rütbe-i Çinad 4 000 3 500 3 000 1 D'Ohsson. "Devletlû. 2 "Kuzât-ı kasabat Rumeli'den ve Anadolu'dan müddet-i malûme ile mansıb zabt eder ve bazan dahi ihsan olunur sonra infisal ve terfi suretiyle nihayet (sitte tâbir olunan menasıba vâsü olur. B u suretle Rumeli. râbia. saniye. râbia. Bunlara da eşraf-ı kuzât tesmiye olunur. Bu müşavirlere ilmiye ıstdâhmca diye (tahta başı) ismi verilmişti. Atufetlû. 569. Bunların tâyinleri kazaskerler vasıtasiyle yapdıp iradesi alın­ dıktan sonra bizzat kazasker tarafmdan kendilerine tebliğ olunur. c. sâdise. sadr-ı azama tezkiresi (Hatt-ı hümâyım vesikalan A 22795). İnayetlû. Re'fetlû uluvvülhimem Efen­ dim sultamm hazretleri Malûm-ı inayet-melzum-ı âsafaneleri buyrulduğu üzere tarik-i kuzâtm nizamı usulünce Rumeh kazaskeri efendi dâileri Bu rütbelerin her birinin derecelerine göre akçe hesabiyle maaşları tesbit olunmuştur. hâmise. Bunlara hürmeten mevah mâzuUeri gibi arpalık verikazalarda tâyinleri kaddık ederek nihayet eşraf-ı kuzât denihrdi*. sâhse.

Sancak kaddan teşrifatta lerdeki lerinin üstünde yer alırlardı i. . ) . asır ortalarında müddetlerinin iki seneden ziyade olduğu görülüyor. lâkin ft zemaninâ iki seneden dört ay kasr ederler") MiUi Tetebbular Mecmuası. iki seneden on sekiz aya kadar inmesi birçok yerlerin elden çıkması sebebiyle Kadı adedinin ziyade oluşudur.94 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I aâye-i mekârim-vâye-i cenab-vcihi tılüûe mekâne dnümayan ka­ zalardan sitte kuzâtı meclisine tertib etmiş olduğu kazaları ve tevcib-i menasıba şâyeste bulunan eşraf-ı kuzât duacdanm bir arziyle sûy-i savb-ı sâmileri leffen mersul-i kıta deftere tesbit ve tabrir ve zeyli memhûr dâiyâneme getirmiş olduğundan bazret-i zıllillâhîye nizam-ı müstabsene kıbnmış olmağın taraf-ı seniyyelerinden atebe-i gerdûn-mertebe-i arz ve takdim buymlarak ber muktezây-ı defter-i mezkûrun bâlâsı mübarek batt-ı bümâyun-ı inayet . sayı 3. s. asrm ikinci yansmdan sonra bu müddet on sekiz aya inmiştir (D'Ohsson. asır sonlariyle X V I I I . Kaza kaddanmn müddetleri yirmi ay olup* bu müddeti doldurduktan sonra mâzul olarak yerine sırada olan başkası tâyin olunurdu. 541). Y ü z elli akçeli kadılıklar mübim kaza kadılıklan olup bun­ larm tâyinleri daha evvel görüldüğü üzere kazaskerlerin inhası ve vezir-i âzamin arziyle olurdu. Halkondil zeyli'nde de X V I . s. Bu suretle müddet kısabnca geride bekleyenlere daha çabuk sıra gelirdi.makrun-ı cenâb-ı bilâfet-penâhi ile tezyin ve tevşib buyrulması bususuna himem-i seniyeleri masruf buyrulmak bâbmda irade efendim hazretlerinindir" (Sene takriben H . X V I I I . Kadılık müddetinin. 1254 = 1838 M . c. asırda kaza kadüarmm müddetlerinin üç sene eyalet­ defter kethüdalariyle sancak ve kazalardaki alay bey­ olduğu beyan ediliyor (Bu eserdeki resimlere dair izahat kısmı). Revan kitapları 1056 müker­ rer. IV. Kazaların kadılıkları yukanda görülen derecelere göre beşer akçe zam ile yirmiden kırk akçeye kadar çıkarken. ' BİT tahkikat evrakına göre kaza kadılarının X V I . 20. 569). daba sonradan para rayicine göre kırk akçeden başlamış ve böylece yüz elli ak­ çelik en son derecesine kadar çıkmıştır. Müddetini dolduran mazul kadı İstanbul'a gelerek her çarşamba günü kazasker dairesine midâzemet edip sıra beklerdi. Abdurrahman Paşa kanunnâmesiyle Nimeti Efendi kanunnâmesinde X V I I . asır başlannda bu müddetin iki seneden dört ay noksan yani yirmi ay olduğu beyan ediliyor "Kuzat-ı mevleviyetin müddet-i örfiyeleri bir senedir ve kuzât-ı kasabatm iki senedir. Bu suretle kadımn bu mâzul müddetine (zaman-ı infisali) denihp iki sene miUâzemetten sonra yeniden tâyin olununca ona da 1 Kanunnâme-i Âl-i Osman. s.

sizin mansıbınıza ehl ü lyal ile gittiğinizi duyduk azUniz kışa tesadüf etmesin diye bir ayınızı keserek telâfi etmek üzere ruznâmeye kay­ dettik diyerek tekrar tâyinde bu müddeti mahsup olmak ol zamandan beni kanun olmuştur" Atâyî. Nr. IV. 294.zâde M u h i d d i n M e h m e d Efendi'nin Rumeli kazaskerliği zamamnda H ü s a m e d d i n E f e n d i Tikveş kadısı iken müddet-i örfiyesinden bir ay evvel infisal etmiş. Kazasker meclisine mülâzemete geldiği zaman Ç i v i zâde kendisine". 527. Şehriyâri el-kadi bi-asker-i Anadolu * Evliya Çelebi seyahatnamesi. Van iken Tokat akçehk üç yüz mevleviyet iken Pâdişâh fethi olduğu için beş yüz akçe yevmiyeh mollaya tevcih edihrdi*. Mevleviyetin en yükseği beş yüz akçe yevmiyeh olanlardı. 175 ' Abdurrahman Paşa kanunnâmesi. s. Büyük mevleviyetlerin müddeti bir ara on beş aya çıkarılmıştı. Gerek sancaklarm ve hattâ bazı vilâyetlerin ve gerek büyük ve mühim eyâletlerin kaddıklan mevleviyet suretiyle tevcih edUirdi. * Mısır'da Feyyum kadıbğma tâyin hakkmda Anadolu Kazaskerinin tebliği. Mevleviyetlerin kaddık müddeti bir sene olup * bunlann tâyinleri X V I . asır ortalarma kadar kazas- ^ Koçı Bey'in Teşkilât Mecmuası (Kütüphanemizdeki nüsha). Ar. İzzet-meâb şerîat-nisâb eşraf-ı kuzât-ı kiram-ı zevi'l-ihtiramdan Mev­ lâna Mehmed Emin Efendi Kâmyab Bâde't-tehiyye inha olunur ki diyar-ı Mısriyye'de Feyyum kadısı Mehmed Said işbu sene isna ve tis'îne ve miete ve elf Zilhiccetü'ş-şerife gurresinden on iki ay muvakkitleri Mehmed Necib on iki ay ve Süleyman Seneteyn zamanlarmda bâde't-tasarruf ref ve yeri yevmi üç yüz akçe üe Menflot kazasmdan on dokuz ay hakiki infisalin olub eşraf-ı knzât-ı kiram-ı zevi'l-ibtiramdan sezâvar-ı inâyet-i şehriyâri ve şâyeste-i re'fet cihandâri olmanla bâ-terakki yevmî dört yüz akçe ile sana tevcih olunmuştur. c. s. bu zamamnda mahsup olmak üzere telâfi sonra sancaklarm kaddan gelirdi'. Bir kaza kadısı suçu olmayıp detini doldurmadan hasbelicap infisal ederse tekrar müddet infisali Kazalardan 95 müd­ tâyininde bu edihrdi *. 6. Mev­ leviyetler iki nevi olup bunlardan üç yüz akçeh mevleviyetler asırda sancaklarla bazı eyâletlerin kaddıklan idi. Bunlar hükümetçe ehemmiyet verilen mühim eyâletlerin kaddıklan idi. ' Çivi . Bursa) sonra bilâd-ı erbaa ve bilâd-ı hamsede olan kaddıklarm müddetleri . Edirne. gerektir ki bâde'l-bulûl-ı vaktihi tevabi-i kadimesiyle seneteyn-i kâmileteyn mutasarrıf olub beyne'l-ahali icrây-i ahkâm şer'-i âli eylemede sây-i cemil eyliyesin vesselam El-fakir Mehmed İmam-ı ewel-i Hazret-i Topkapı Sa. s. yani bir zaman bilâd-ı selâseden (İstanbul. Sivas ve SiHstre eyâletleri sancağı beş yüz akçelik Meselâ X V I I .KADILIK (saman-ı ittisali) adı verilirdi^. üç yüz akçelik mevleviyet mevleviyet idi. 541. s.

birinin yevmiyesi üç yüz akçe diğerinin beş yüz akçedir. Kayseri. (1581 M. Tokad.)'de Bosna ve 989 H .) tarihinde Eyüp (Havass-ı Kostantiniyye) üe Galata kazalan birleştirilerek mevleviyet olmuşken bir müddet sonra aynlmış* fakat 982 H . Rumeh'de Tırhala Yenişehri. git gide varır İstanbul kadısı olur. ' R i k o . 283.) de Sidrekapsi ve 983 H . Diyarbekir ve Bağdad ve Budin büyük mevleviyetlere üâve olunmuştur.)'de Şile ve Kandıra kazalannm üâvesiyle Üsküdar mevleviyet olmuş­ lardı^. 22. şöyle diyor: "kazaskerden sonra mollalık makamı gelir. Meselâ 959 H . Filibe. Teşkilât Mecmuası. İki nevi molla vardır. 328. Şakayık zeyli. s. Şakayık zeyli." (Koçi Bey. 468). Diyarbekir. 592. Bursa. asırda bir seneden birkaç ay ziyade idi "Edime' Burasa ve Şam kaddık larımn hükümetleri seneyi mütecaviz ve elhaletü hazihi müddet-i muayyene-i mevleviyyet mesabesinde olan on beş aya mütenahiz olmağla" Çelebi-zâde Asım. s. Selanik kaddıklan olup yaptıkları inha mevleviyetler üzerine yevmiye memleket genişleyince buna bir hayli mevleviyet daha ilâve olun­ du. 443. Halep. Meselâ 980 H . 305. Belgrad ve Anadolu'da Trabzon'da XVII. onlara jeyhulislâm karışır. Üç yüz Mevleviyet İstanbul. Budin. N e y l i A h m e d E f e n d i Mısır'da on dört ay kadılıktan sonra mâzul olmujtu (Aynı tarih. (1574 M. . asırda beşyüz akçeli mevleviyetlerdendi. ^ "Üç yüz akçeden yukarı mevleviyet molla demektir. Sofya. Mısır. Filibe bunlar beş yüz akçelik mollalıklar­ dır. (1552 M.) 'de tekrar ikisi birleştiri- X V I I I . 442. s. Bursa. » Atâyî. Haleb. bej yüz akçe mollalardır. (1576 M.)'de Gediz kazasınm ilhakiyle Kütahya ve 991 H . asırla X V I I . s.)'de Kudüs ve 983 H . mansıblarm ol tevzi eder. Erzurum. 268). 236. asırda Bursa. Bu iki mollalık aidatlarımn miktariyle tefrik olunur (Fransızca tercümesi. olan büyük kaddddann mevcudu X V . (1583 M. Şam.96 OSMANLI D E V L E T l N Î N İ L M Î Y E TEŞKİLÂTI kerlerin sadr-ı azama inhalariyle olurken bu müddetten îtibaren şeyhülislâmların sadr-ı âzam vasıtasiyle yapıhrdı^. fakat daha sonra lüzum ve ehemmiyetlerine binaen diğer bazı eyâletler de büyük mev­ leviyet olmuştur. (1572 M. 443. « ^«oyt. asırda yukanda saydığımız mevleviyetlerden başka Şam. Edirne. Bağdad.)'de Konya (1575 M. s. (1578 M. Bunlardan başka evvelce kaza kadılığı iken mevleviyet olan ve sonra tekrar kaza kadılığı hahne çevrilen kadıhklar da vardı. 7). Memalik-i mahrusada ne kadar büyük şehir varsa Edirne.. Selanik. Ankara. 447. s. ve beş yüz akçeh lerinin miktariyle tefrik olunurlardı241. Sofya. kazasının da ilhakiyle Selanik ve 986 H . X V I . Mısır.

Beş yüz akçe yevmiyeh büyük mevleviyetlerin X V I .)'de bazı kazaların ilhakiyle yine mevleviyet derecesine çıkanhp bir müddet sonra da aslına irca olunmuştu ' .)'de ise Silivri. s. 133. sene 1011. 417. Rumeli kazaskerine gönderilen hükümden. E f e n d i memuriyyetine hareket ile Edirne kapısmdan çıktığı gibi Belgrad kazasından mevleviyet münfek olmaz deyu atma saçaklı abayı koyub bir de keçeli çuhadar tedarik ettikten sonra Belgrad yolunu tutmuştu. 442. 291. s. Şakayık zeyli." Atâyî. 133." Feridun Bey Münşeatı. 311. 428.)'de yine ayrılmışlardır ı. » Atâyî. 265.. Bir müddet sonra 990 Zilkade ortalarında Üsküdar kazası. İtmiy TeifciUlı.mansıblan mevleviyyet unvaniyle muanven ve semend-i ikbali gajiye-i mahsusa-i mevali ile müzeyyen olub. " Y ü z elU vesair payede olan menaBibta mevleviyyet ile verilen kaddıklara sonradan mansıb ilbak olunmayıb bir tarikle ilhak olurnursa dahi ifraz oluna. s. Şakayık zeyli. 317. 631. s. * "Menşur-î itibarı den olarak ". s. İstanbul. 991 H . (1579 M. 293. 133." Atâyî. Belgrad kaddığı mevleviyetten çıkarılarak kasaba kazası derecesine indirilip Sarı M u î d Mustafa Mustafa Efendi'ye tevcih edUmiştir. (1583 M. ' A t â y î . cülus ve bayram tebriklerinde mevaUden olan kaddara ayağa kalkar ve bunlar vezir-i âzamm eUndeki defterde isimleri okunarak Pâdişâha takdim edihrlerdi*. Nr. Yine böylece Edirne ve Bursa kadılarından herhangi birisi kazaskerhğe tâyin olunur­ bir olduğundan araSahn-ı seman müder­ İstanbul kadıhğma ve İstanbul kaddığmdan Sahn * Atâyî." * Zübdetü't-tevarih. asırda muayyen bir sıra tertibi ve dereceleri yoktu. 2142) ve Atâyî. Çatalca ve Marmara Ereğlisi'nin ilhakiyle Eyüp tekrar mevleviyet olmuştur *. Osmanlı padişahları. 447. çünkü bunlann maaş ve dereceleri lannda fark rishğinden gözetilmezdi.. * Tarih-i Silsile-i Ulema (Süleymaniye kütüphanesi. s.. II. 458. Yine bunun gibi şehzadelerin vahhkleri zamanında mevlevi­ yet olan Manisa sonradan sancak kaddığı derecesine indirilmiş ve 1008 H . 579. Bundan dolayı mev­ leviyeti haiz kadılarm birer keçeh çuhadarları da vardı *. ' Ravzatü'l-ebrar. 320. 312. 395. 327. 307.. Esad Efendi kitap­ ları. Mevleviyete kadar çıkmış olan kadıların bindikleri atların gaşiye (haşe) denilen örtüsüne rişe denilen saçak veya püskül konur ve buna saçaklı abayı denilirdi *.KADILIK 97 lerek mevleviyet olup 987 H . s. 583. s. s. 133. 281. 7 . Şakayık zeyli. 305. 411. Ve yine o cümle­ mevaliye inayet olunmağm gagiyesine hafifçe rişe vaz' edib. du ''. c. 323. (1599 M.

Belgrad. Şam. Selanik kaddığından mâzul olanlar. s. Halep. Mekke. Diyarbekir ve Belgrad'dan mâzul mevali Fi/i6e veya Bağdad kadısı olurlar veyahut mâzul olduğu mansıba tâyin olunurlardı. Bunlardan olmak üzere kanun kondu. Galata ve İzmir'den mâzul olanlar paye Ue tekrar Galata ve İzmir'e tâyin olunurlardı. 1 Şakayık tercümesi (Mecdî). XVII. asır ortalarından X V I I . Galata. 146. Bağdad. müstakar bir şekil aldı. 446. s. Yenişehir (Tırhala Yenişehri). RumeU kazaskeri Kadı adedi arttıkça tâyin için sıra bekleyenler çoğaldığından herhangi bir üst dereceye yükselmek için o derecedeki kadılığın evvelâ payesi yani rütbesi yetler şunlardı: RumeU ve Anadolu kazaskerleri île İstanbul. Mani­ sa. Edirne. Mısır.98 OSMANLI D E V L E T l N Î N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I müderrisliğine ve oradan şeyhülislâmlığa ve kazaskerlikten ts- tanbul kaddığma ve sahn müderrisUğine tâyin olunanlar vardı ^. Bağdad. Bursa. bazı istisnalardan nazar İstanbul kadısı. Bunlar evvelâ tâyin olunacaklan kadılığın payesini yani sonra rütbesini ahp sonra da bdfid kadı olurlardı. 9300. asnn ikinci yansmda şeyhuhslâm veya müftü bütün ulemamn üstünde tedrici surette resmî surette tâbi yer alınca mevleviyetler de sarfı tadilâta tutuldu. Yenişehir (Tırhala Yenişehri). Müsıla-i Süleymaniye müderrisliğinden Yenişehir'e tâyin edilmişse Şam veya Halep kadısı olurlardı. asır sonlarma kadar mevalinin terfi dereceleri şöyle idi : Bursa ve Mısır kaddığından mâzul olanlar Mekke-i Mükerreme veya Edirne kadısı olurlar veyahut Mekke ve Edirne payesiyle arpalık alırlardı. Üsküdar. Halep. ' X V I . Topkapı S. İzmir. Atayî. Şam. pâyeU mevleviyetlerdi *. Edirne ve Bursa kaddığma tâyin edilirlerdi. Mısır. asnn ortalarından îtibaren pâyeU büyük kadılıklar yani mevlevi­ Selanik. Sofya. 443. Manisa'dan. Nr. Medine-i Münevvere. Filibe. Kudüs. 29. Havass-ı Kostantiniyye (Eyüp). Anadolu kazaskeri ve Anadolu kazaskeri de RumeU kazaskeri olmak üzere bir sıra takibine başlanarak bu usul X V I I . X V I . Eyüp mevleviyetlerinden mâzul olanlar âlim ve fazU olurlarsa İzmir kadısı olurlardı. Üsküdar. eğer Yenişe/iir'den mâzul olan kadı. Diyarbekir. Medine-i Müneınıere'ien ve Kudüs'ten mâzul olanlar Şam ve Bursa kadısı da olurlardı. Bağdad ve Fitifte'den mâzul kaddar arasmda âlim ve müstakim olanlar varsa Medine-i Münevvere kaddı­ ğma tâyin edilirler veyahut Calata ve Eyüp mollası olurlardı (o tarihlerde Medine Haremeyn mevleviyetine dahil değUdi). asırda şeyhülislâm olurdu. sene 996. A. Eyüp ve t^sfeüdar'dan mâzul . Filibe.

Kayseri. Kayseri. Sinop ve Kamaniçe'den mâzul kaddar. Bu hususa dair hatt-ı hümâyun sureti: "Kariha-i sabiha-i mülûkânemden Medine-i Münev­ vere kazası rütbesini Mekke-i Mükerreme kazası rütbesine terfi eyledim. Maraş. Maraş. Kütahya. * Haremeyn kadüıklanndan Medine-i Münevvere kadılığı 28 Safer 1135 ( 7 Arabk 1722 ) senesine kadar Mûsda-i Süleymaniye müderrislerine verilir­ ken III. Trablusşam mevalisi Boana ve Sofya kadısı olurlar yahut mâzul olduğu kadılığa tekrar tâyin edihrlerdi. Nimeti Efendi kanunnâ­ mesi. kadılara Filibe. Devriyye mevalisi sınıflariyle yeni bir tasnife tâbi tutulmuştur ki bunu daha aşağıda göreceğiz. Tokat. Bosna. Bosna. Sofya Kandiye'den mâzul olanlar Manisa. Boyabad. Konya. Belgrad ve Diyarbekir kaddığı verilirdi. . Menemen. Atik kaza defteri. Belgrad veya mâzul olduğu mansıba gönderi­ lirlerdi. Mahreç. s. Lefkoşe. Gehbolu. Mudurnu. 16). HAREMEYN XVIII. ilâveten asnn ikinci MEVLEVİYETİ itibaren Mekke kaddığma İstanbul kaddığın­ yansmdan Medine-i Münevvere kaddığı da* dan sonra ikisi birden Haremeyn kadılığı ismiyle en yüksek derece itibar olunarak ondan sonra Bilâd-ı hamse. 17. Erzurum. mükerrer numara 2). Mahreç. Bu suretle buradan İstanbul kaddığma geçilmek yolu açıldığı için evvelce pek talibi olmayan bu kaddığa rağbet çoğaldı (Çelebi-zâde Asım. Sakız. MihaUç. Bahkesir.KADILIK 99 Daha aşağı derecede olan Ankara. 46. s. 16. 539. Kayseri ve Maraş kadısı olurlardı. Trablos. A h m e d bu tarihten îtibaren onu Mekke kaddığı ile aym derecede tutularak Bilâd-ı selâse mâzullerine verilmesini emrederek derecesini yükseltti. Daha sonraları mevali tâyinleri bazı tadilâta uğramış ve mevleviyetler Haremeyn. Kamanice mevleviyetleri ise payede müsavi idiler*. Sakız. ' Tevkii Abdurrahman Paşa kanunnâmesi. "Paye mansıplarmdan Bursa payesi zamime olmazsa kıdem nasblanna îtibar olunur" (Nimeti Efendi kanunnâmesi). Tire. Sinop. fî-mâbâd Bilâd-ı selâseden mâzul olanlara verilib bâde'l-azi Mekke-i Mükerreme mâzulleri gibi İstanbul kazası verilmek üzere defterlerine kayd eylemeleri için Edendi Dâimize (Şeyhülislâma) ifade eyliyesiz (Çelebi-zâde Asım. s. Manisa. Devriye isimleri altında dört smıfa ayrılmış ve bu tertip sonuna kadar devam etmiştir. Konya. Bilâd-ı Hamse. Birgi. s. Kandiye. Erzurum.

" İlmiye Salnamesi s. bu mevkii işgal edenlerden herhangi biri sırası gehnce Haremeyn modası olur veyahut payesini Şarkî Rumeh'nin Bulgar prensinin nüfuzu altına üzerine Fdibe mevleviyeti 1307 H . "Kazây-ı mezbur (Şam kaddığı) ile bilâd-ı selâee terbi' ve bâde'l-yevm mahreç mâzullerine tevcih olunmak üzere rütbe-i mez­ bure dahi tevsi olundu. ' Haremeyn kadılarınm her sene mevlid-i nebevide tâyinleri âdet olmuştu (Çelebi-zâde 417. (1723 M. 524). Daha sonra yine bu kadılığı dâve olunarak Bilâd-ı Şam.)'de kaldırddı ise de derece itibariyle ismi değişmiyerek devam etti. (1889 M.)'den itibaren hiçbir fark yoktu. Haremeyn kaddan arasmda 1135 H . 17. Bursa. Sonralan Bilâd-ı hamse denilen mevleviyet evvelce Edirne ve Bursa olmak üzere üçtü.100 OSMANLI D E V L E T İ N İ N i L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Bunlardan Haremeyn mevleviyetine tâyin edilen mevali ^ yani Mekke ve Medine kaddan ya bizzat gider veya payesini abrdı. dört olup Bilâd-ı erbaa mevleviyeti denildi. 649. Şam'm ilhakiyle biIâd-ı selâsenin bUâd-ı erbaa olduğunu yazdığına göre İVftsır'm sonradan buraya ilhakı anlaşdıyor. BtLÂD-I HAMSE MEVLEVİYETLERİ Mekke. Bu beş kaddığın dereceleri alırdı. asırda Bilâd-ı erbaa'ya Filibe hamse mevleviyeti meydana geldi. Haremeyn mevleviyeti için sıra bekler ve evvelâ Haremeyn payesini alırdı. s. girmesi müsavi idi." Çelebi-zâde. ' Çelebi-zâde Asım. . 1189 H . Mısır ve Filibe'den müteşekkil X V I I I . mevleviyetine Bdâd-ı hamse tâyin edüecek zat evvelâ bunun paye rütbesini alır ve sonra isterse bdfiil tâyin olunur ve müddeti olan bir seneyi tamamladıktan sonra Bilâd-ı hamse mâzulü saydarak. (1775 M. )'de Mekke ile Medine erbaa ismiyle Edirne. daha sonra buna Mısır ilâve olunarak. Haremeyn mevleviyeti ismiyle yüksehnce Şam kaddığı da buraya dâve edderek' yine Bilâd-ı dört büyük kadıhk oldu.) tarihine kadar Haremeyn payesini almış olanlara bir derece yüksek olan istanbul kadılığı verilmeyerek bilfiil Haremeyn kadılığında bulunmuş olanlara verilmek üzere yeni bir kanun kondu *. ( 1 7 2 2 M. 1135 H .

sonra ise mahreç hamse ve Üsküdar lisinin mâzuUeri bir yukarı derecede olan Bilâd-ı sene olup müddeti tamamlanınca mahreç mâzulü olarak deftere kaydedilip sonra Bilâd-ı hamse kadısı olmak için sıra D'Ohsson. . olarak altı iken bilâhare havass-ı refia yani Eyüp mevleviyetlerinin de ilhakiyle Girit ^ ve olurlardı Mahreç mevleviyetlerine Süleymaniye Dârü'l-hadîsi müderrisi ile Sideymaniye'nin dört müderrisi ve Hâmise-i Süleymaniye ve Mûsda-i Süleymaniye müderrisleri tâyin ediUrlerdi. 396). İstemezse bir aşağı derecedeki dört Süley­ maniye müderrisinden en kıdemhsine ve sonra diğer üç Süley­ maniye müderrisine tekhf olunur. onlar da kabul etmedikleri takdirde Hamise-i Süleymaniye ve en son da Mûsila-i Süleymaniye müderrisine sorulup o suretle tâyin yapıhrdı. s. on dereceli olan İstanbul müderrisleriıdn bu Uk sınıf mollalığa çıkmalarmdan yani ibraç edilmelerinden dolayıdır. Anadolu kazaskerhği. s. Mahreç mevleviyeti müddeti diğer mevleviyetler gibi bir bekledi. 114. Yani Dârü'lhadîs müderrisi mahreç mevleviyetlerinden birini isterse münhal vukuunda ona verilir. Bu. İstanbul kadılığı. c. mevakadısı olup kaddara mahreç mevalisi denilirdi ^. Tırhala Yenişehri * Galata. Trabzon sekiz ve daha ile on bire çıkardmıştır. Halep. asırda mah­ reç mevleviyeti olup sonra kaldu-dan Üsküdar kaddığı bu tarihte tekrar mah­ reç mevleviyeti olmuştur. * "1139 Muharremi ihtidasından zabt etmek üzere Edirne kaddığı. ' Tırhala ve Yenişehir'in (Yenişehr-i Fenar) Yunanistan'a ilhakı dolayı­ siyle kaldırdmıştır. Yeni­ şehr-i Fenar'den mâzul mahreç mevleviyetlerinin ehillerinden R â z î A b d ü l lâtif Efendi'ye tevcih edilmiştir" {Çelebi-zâde Asım. * Cevdet tarihi.KADILIK MAHREÇ Mahreç mevleviyetleri MEVLEVİYETLERİ üçüncü derecedeki 101 mevleviyetlerden Selanik Sofya. Bilâd-ı erbaa (sonra Bilâd-ı hamse mevalisinin aynı rütbe ile tekrar kadı olamadıklarını aynı dereceye ' Bunlara mahreç mevalisi denilmesinin sebebi. İzmir. Hare­ olmuştur) ve mahreç meyn. ^ Sofya. Bulgaristan'da kaldığmdan tabu defterden çıkarddıgı gibi Girid'in de Yunanistan'a terki üzerine Girit mevleviyeti de kaldırdarak 1327 Ramazan (1909 Ekim)'da Meclisi mebusamn karariyle evvelce yani X I X . Mahreç mevleviyetleri evvelce Kudüs. I.

) ve A b d u r r a h m a n E f e n d i 1246 — 1248 H.). Konya. Bosna * Erzurum. Maraş. Van. s. (1586 — 1590 M. (1620 — 1623 M. (1693 — 1695 M. Buralara kadı olanlar müddetlerini bitirip mâzul olduktan sonra mahreç mevleviyeti sıralan gehnce mahreç mevahsi olurlardı.) senelerinde ikişer defa Anadolu kazaskeri olduk­ ları gibi A b d ü l b a k i M a h m u d E f e n d i 992 — 994 H . (1691 — 1698 M. 566. Bosna.102 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLATI mükerren söylediği tâyin tertip olunamıyacaklannı arasında yazmakta ise de^ onım bazı istisnalar vardır * ve X V I .).). Antep.) ve N u r u U a h . en MEVALİSİ olan Devriye mevleviyetleri Kü­ daha on kadıbk i k e n ' küçük derecesi ise evvelce Maraş. DEVRİYE Mevalinin tahya. (1654 — 1660 M. . asırlara aittir.) — A b d ü l h a l i m E f e n d i 1005 — 1008 H .) ve A b d u l l a h E f e n d i 1034 1039 H . Beyrut. Şerif M e h m e d E f e n d i 1029 — 1032 H . 567. (1677 — 1687 M.z â d e M e h m e d E f e n d i 1078 — 1083 H. Bağdad. c. IV.z â d e A b d u l l a h E f e n d i 1105 — 1107 H . (1596 — 1599 M. s. Diyarbekir olarak Filibe.) senelerinde ikişer defa İstanbul kadısı olmuşlardır. (1667 — 1672 M. Trablusgarp.) H o c a . Bu kayıtlara yarak yukanya göre aşağıdan Devriye mevalisinden başla­ çıkddıkça kaddık azalmakta ve aşağıdan ge­ lenler ise artmakta olduğundan İstanbul kaddığına ve kazaskerhklere kadar çıkabdmek müşkiddü. ' Bulgaristan'da kaldığmdan bu da kaldırdmıştır. c. Bundan dolayı bdmünasebe yukanda söylediğimiz gibi bu mevleviyetler » D'Ohsson. * Bosna'om Avusturyalılar tarafından 1908'de işgali üzerine kaldırılmıştır. A b d u r r a h m a n E f e n d i 1065 — 1071 H . ve X V I I .z â d e O s m a n E f e n d i 1103 — 1110 H . Adana. a Meselâ A b d ü l b a k i M a h m u d E f e n d i 994 — 999 H . (1624 — 1629 M. K a d ı . » D'Ohsson. Antep. sonra Bağdad. E n sıkışık sıra Bdâd-ı hamse kadıhklan idi ki yukanda göriddüğü üzere evvelkisinin adedi dört ve diğerinin iki olup geridekiler bir iltimas ile süratle derecesi artmazsa uzun müddet sıra beklemeğe mecbur idder. (1659 — 1665 M. 545. (1830 — 1832 M. IV. Rusçuk * Sivas ve Çankın kaddıklan payesini ahrlar ve olarak tesbit eddmişti. Sofya. Belgrad.) A b d ü r r a h i m • zâde M e h m e d E f e n d i 1088 — 1099 H . Dıhkî Mustafa Efendi 1070— 1076 H .

asır ortalanna kadar bütün müderrislerin ve mevali­ nin tâyinleri kazaskerlerle vezir-i azama ait iken bundan sonra ' Kanun hflküme değil bilfiil kanundu. • Cevdet tarihi. X V I . I. KADILAR Kaddarm lerine HAKKINDA MÜTEMMİM söylendiği defterlerim MALÛMAT gibi kazaskerler tâyinleri akdiye kısmmda ismiyle kaza kaddanmn ve şeyhülislâmlar mevaUnin tâyin ve infisâlait defter-i tutarlardı. fakat daha sonra müderrisler de dahil olmak üzere bütün Umiye mensuplarma ait tutulan deftere tarik defteri denUmiştir. . ikisine bu veçhile Mekke ve Medine Şam.133. 3. c. Edirne ve Bursa kazalan (kaddıklan) ve bunlann mazullerinden ve onların mazullerinden birisine İstanbul kaddığı ve tstanbul mazullerinden birine Ana­ dolu sadareti yani Anadolu kazaskerliği ve Anadolu mazullerinden birisine RumeU kazaskerUği verilmek resm ve âdet oldu. Bu husus hakkında Cevdet tarihi şunları yazıyor : "Mevleviyetlerde kanun hizmet-i fiihye aranmayıb ekserisi paye almaktan nâib (mevalinin vekili) ile idare olunurdu ve bir sene müddet-i örfiye hükmüne girdi * ve mevleviyet kinaye olarak müderrislik gibi dereeata taksim olundu şöyle ki : "Her sene sekiz müderris yani Dârü'l-hadîs-i Süleymaniye ve Süleymaniye medreseleriyle alt tarafmdan diğer üç müderris uhdelerine mahreç mevleviyetlerinden birisi bir sene olmak üzere tevcih ve bâde'l-infisâl mahreç mâzulü îtibar olunarak her sene içlerinden dördüne kezâhk bir senelik olmak üzere Mısır. "Bu suretle beher sene üst taraftan sekiz müderris mev­ leviyete çıkıb yerlerine alt taraftan sekiz müderris geçerek ta­ rikçe silsile vukuiyle bu hareket yukarıdan aşağı tâ Ibtida-i hâriç rütbesine kadar sirayet etmekle her sene tarikçe bir terakki-i tabii vuku bulub üst taraftan çıkanlara nisbetle seman müderrisleri sekize münhasır alt taraftan Mûsda-i Ibtida-i hâriç rütbesiyle girenler daha çok olduğundan ve Sahn-ı bulunduğundan sahn'da bir çok müderrisler teraküm ve tezahüm etmekle buraya da (yatak) tâbir olunmuştur" *.KADILIK 103 için payeler ihdas edUmişti.

47. .104 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I yirmili. Bunlar sadr-ı âzami selâmlarlar. evvelâ kazaskerler ve daha sonra sehmi Ue vezir-i âzam çıkar ve Arz Odasında bulunan kazaskerlerin yanma gider. 530. Ule­ ma. Bundan sonra divanhanede bulunan ulemaya haber verilerek bunlar da yoUariyle Arz Odasma girip vezir-i âzami selâmladıktan sonra dizdirler. Nimed Efendi kanunnâmesi. s. Takdimi icap edenleri kazasker efendUer sadr-ı azama tanıtırlar. divanhaneye girdikleri zaman sadr-ı âzam ve kazasker ayağa kalkarlar. Kanunnâmede şöyle denihyor : "Tertib-i silsUe-i mevâli ve müderrisin şeyhuhslândara müfevvazdır. 539. Biraz oturduktan sonra vezir-i âzamm işaretiyle selâm­ layıp çıkarlar. s. amma kazaskerlikler ve bazı büyük mev­ leviyetler vekil-i devletin re'yine muhtaçtır" ve yine aym kanun­ nâmede kazaskerler için de : "Yirmi ve yirmi beş ve otuz ve kırklı medreselerin ve kendi taraflarına müteallik olan bazı mahallin cihet ve tevliyet makulesin tevcih edegelmişlerdir" denilmektedir*. Bu sırada çavuşbaşı sehmi serpuşiyle sadr-ı âzamm huzuruna gelip mülâzemete gelen ulemayı arzeder. bunlardan sonra iki kazasker ge­ lerek bunlara selâm verdikten sonra içeriye vezir-i âzamm yamna girerler ve görüşürlerdi. kanun üzere yazıb eshab-ı istihkakı vekil-i saltanata (sadr-ı azama) arz ve ilâm eder. Her cuma günü sabah namazmdan sonra mevali ve müder­ risler başlannda örf denilen ulemaya mahsus kavuk ve uzun yenli üstleriyle vezir-i âzamm sarayına yani Paşa kapışma gelerek divanhanede oturup beklerler. otuzlu ve kırklı müderrislerle kaza kaddarmın tâyin ve azilleri kazaskerlere. ^ Tevkii AbduTTohman Paşa kanunnâmesi. Kazalarda kaddık edenler müddetlerini bitirip mâzul olarak İstanbul'a geUnce her çarşamba günü mensup olduklan kazaskerin dairesine devam etmek kanun olup buna mûlâzemet-i müstemirre deniUrdi. 540. Dâhil müderrislerinden îtibaren bütün mü­ derrislerle mevahnin tâyin ve azilleri şeyhülislâm ile vekil-i mutlak olan sadr-ı azama brrakdmıştı. Bu müddet iki sene kadar olup buna kadınm zaman-ı infisali ve müddetini doldurup sırası geUnce tâyin edil­ mesine de zaman-ı ittisali adı verilmişti. makamına oturan vezir-i âzam sağma Rumeli kazaskerini ve soluna da Anadolu kazaskerini alır.

* Selânikî tarihi (basılmamış cilt). Bu imtihan X V I I . 79).) Cümadelûla gurresinden iki (ay) tc vkiyet (nok­ san) ile Eğil kazası ber-vech-i teb'id tevcih olunub bilfiU Anadolu kazaskeri olan Mevlâna H a f ı z M e h m e d tarafından mühürlü mektup verilmekle muci­ bince mutasarrıf olman için yazdmıştır. Sene 74 H. Kaza kadısı tâyinleri divan-ı hümâyun içtimalannm haf­ tada dört gün devamı esnasında ve arz günü denilen günde kazas­ kerlerin Pâdişâha arziyle olurdu. Mehmed üzerinde müessir Efendi Sultan'ın arabasına da yanaşarak ona da Muhyiddin dökmüşlerdi. Yani tâyin edilecek.z â d e A b d ü r r a h i m E f e n d i kazasker tâyin edilmiştir*.ı mülâzemet-i mevali ve müderrisin) kısmı s. ' Tevkii Abdurrahman Paşa kanunnâmesi (kanun. Eğer aynı kaddığa sıralan gelmiş olan birkaç tahp çıkarsa aralarmda imtihan ya­ pılırdı.) senesinde kazasker mechsine mülâzemet edip sıralannı bekleyen kaddar. pâdişahm Eyüp ziyaretinden dö­ nüşünde Anadolu kazaskeri Damad M u h y i d d i n E f e n d i hakkında "mürtekib ve mürteşidir. s. Anadolu kaddanndan ise onu Anadolu kazaskeri. Medine-i Amid (Diyarbekir (ebri) de dâhil pâyesiyle Ali Paşa müderrisi Mevlâna Nuh ride fazlühuya hüküm ki. 539. asırdan itibaren nadiren yapılıp çok zaman rica ve iltimas de kadı tâyin ediUrdi. (1599 M.KADILIK 105 Bu kanun seferler ve mühim işler dolayısiyle X V I I . asu aksamış ve sonlarından itibaren tamamen tatbik edilmiyerek daha sonra da terk edilmiştir i. tâyin edecekleri kadıları sadr-ı âzam vasıtasiyle arz ederlerdi. ' Kazâ-i Eğil. Evâil-i ca sene 74 (/6nü(emin tasnifi Tevcihat vesikaları 453) keza aym suretle on iki divan kadıhğma tâyin edilen zâta verilen 1040 Rebiulevvel tarihli ferman (Mühimme defteri.(1074 M. Rumeh'den ise Rumeli kazaskeri ehndeki defter mucibince arz ile iradesini alırdı. Bir kazaya tâyin edilen kadıya şeı'i ahkâmı icraya mezun olduğuna dair Pâdişâhın tuğrasını havi bir rüûs (berat) verilir ve aynı zamanda mensup olduğu kazaskerlerden de bir mühürlü mektup alarak vazifesine giderdi*. varak 445. 1008 H . bunun üzerine azlolunarak yerine A h i . 55. . Divan içtimaları terk edildikten sonra kazaskerler. edna kaddıklan yüksek para ile satıyor ve bir ydda nice kimseler değiştirihyor" diye şikâyeti havi istida takdim ettikleri gibi pâdişâh olan Valdesi S a f i y e derdlerini III.

c. ^ Hammer. altı kat olduğu mesmû-ı hümâyunum olmuştur. s. Bu eradif-i kuzâtın men'i güya münhal kaddddarm artması için yapdmjgtı" diyor. Kazaskerlere bildirib muhkem tenbih idesiz ki sonra nedamet çekerler ve menasıbı imtihan üe vereler ve bundan akdem mülâzım hususunu tenbih-i hümâyunum üzere tenbih eyUyesiz" (Naima tarihi. Ecdad-ı izamım zamanlannda olmamakla buna nzam yoktur. Tevkiyet hususu kaddığın müddetinin olmasıdır. kuzâtın bivecih zamanı ahndığma (müddetinin kısaltddığına) rızây-ı hümâyunu yok­ tur. kuzâtm mansdn bej." Feridun Bey Münşeatı. s. 221 (Atabey tercümesi). 135 (Tahvimhane tab'ı 1265). üç ay olsa olur. s. c. Halbuki bunun münhallere tesiri yoktu. hâkimhk müddetlerini şikâyeti mucip olmadan dürüst olarak afifane yap­ tıkları sonra anlaşdması kendilerini üzerine taltif bunlar müddetlerini doldurduktan için kaddık müddetleri birkaç ay için uzatıhrdı *. Bu hal gayetle mûcib-i ihtilâldir. Hâlen Midilli kadısı kaza-i mezbure ahalisine teaddi üzere olub nahak yere şikâyet edilen kaddar hakkında tahkikat ve hattâ hareketleri görülenler cezalandınlır ... Kendilerinden yapılarak aykın katledilirlerdi ^ İstanbul kazası Sadi-zâde'den sonra R a b m e t t u U a b Efendi'ye verUmek üzere eradif olundu (Naima. e.. ehl-i ilim ve müstahik olana caizdir. 364). amma medresede tarikmda eski.106 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Kadılar ve mevali nöbette ve bu müddetlerini olan suretle ikmal ettikçe yerlerine yeni kıdem sırasiyle gider mâzul kadı tâyin yapdan sıra olunarak vazifesine kuzât) yunla nin adı tertibine (eradif-i verilmişti*. fakat sonradan bu müddet kısaltılmak istenerek şikâyeti mucip olmuştur. c. Tevkiyet muttarid olmak caiz değUdir. (1602 M. I I . Bu hususta Rumeli kazaskerine gönderilen 1011 H . Bu müddet en çok üç ayı geçmezdi. Zaruret iktiza eyledikte iki. 372. 248). V. 134.. 331. s. Ancak bir kadınm azline dört ay kaldıkta bir âhar müstahıkkına bu kadar tevkiyet ile tevcih oluna bundan gayriye min-bâd izin ve rızam yoktur.. ' Cezayir Beylerbeği'sine (yani Kaptan Paşa'ya) ve Molva ve Ayazmend (Altın ova) kaddarma hüküm ki. Kazaskerler. münhal artnuyordu. mülhak olan menasıbm hadis olanları ifraz olunsun ve kazada teb'îd caiz değildir. ' Siz ki dâimiz müftü efendisiz. İstanbul kadısı ve mevaliden olanlar. X. 259. < Çelebi-zâde Asım. ( A v c ı ) kuzât ay usulünü kalınca M e h m e d bir hatt-ı hümâ­ kaldırıp * kadınm müddeti­ bu eradif-i bitmesine dört yerine diğerinin tâyin edihp emretmiş beklemesini ve bir de kaddığın imtihan ile tevcihini ise de o da kısa zaman devam etmiştir ^. s. V. I V .) tarihli bir hükümde "âdet-i kaime üzere emr-i tevkiyete riayet olunmağla menâsıba vus'at geUb erbabı riayet olunub.

Haklarmda şikâyet edUenler ya tâyin edUen tahakkuk memurlarının verdikleri tahkikat evrakı veya kazaskerler tarafmdan yapdan tahkikat neticesinde cürümleri sabit olunca ceza görürlerdi. akçelerin alıp fasi olunan dâvaya celb-i mal için hilâf-ı şer'î ve mugayir-i emr istimâ idüb dahi ehl-i örf taifesiyle müttefik olub fıkaramn nahak yere malın aldırıb ve alıb zulmü olduğu istimâ olunmağm ahvali teftiş olunub arz olunmasm emredip büyürdüm ki vusul btddukta mezbur kadı Ue bir yere cem olub dahi ahvalini onat veçhUe hak üzere teftiş ve tashih edib göresiz. 27. s. 87. 1128 H . (1528 M. 31) K a n u n i Sultan S ü l e y m a n 935 H . (Mühimme. Aşir Efendi kiiaplart. Yolsuzluğundan şikâyet edUmiş olan Antalya kadısınm tahkikatına.)*de Avusturya seferine giderken Kızıb Yenicesi kadısmm menzU zahiresi parasmdan çaldığına mebni asddığı görülüyor {Feridun Bey Münşeatı. 965. I. çünkü kazaskerler gerek sefer ve gerek hazerde Pâdişâh nerede bulunursa orada olduklanndan mâzul olan kaddann Bundan böylece dolayı dolaşmalan perişaniddanna sebep olmakta idi.z â d e H ü s e y i n Efendi'yi de katlettirmiştir. 7. 567). KadUarm hiçbir suretle taşrada vaMer. 564. Mühimme. 2 — Kaddığa geçecek olanlar ihtida kazasker huzurunda imtihan olacaklar. (1716 M. 320B). 246) daha böyle epi misal vardır. s. 892. Yine hunim gibi F e y z u l l a h ismindeki Eflani kadısmın irtikâp ve irtişasın­ dan dolayı İstanbul'a getirUmesine dair Bolu mutasarrıfına ferman gönderUdiği gibi {Mühimme. sancakbeyleri ve sairleri tarafmdan katledilmemeleri hakkmda hüküm vardır. 5. I V . Mühimme. s. Vech-i meşru üzere hUâf-ı şer'-i şerif zulmü olduğu şer'î Ue sabit ve zahir olursa sabit olan mevaddı sicil edib dahi suret-i sicUleri Ue ahvalini v u k u üzere yazub arz eyleyesiz ki sonra hakkında emr-i şerifim ne vechUe sâdır olursa mûcibiyle amel oluna" {Hükümler mecmuası.KADILIK Yukanda görüldüğü üzere müstemirre mâzul kaddann 107 mansd> almak için mülâzemet-i denilen kazasker dairelerine devama mecbur olmalan bunlann maişetçe sdtmtdanm mucip oluyordu. . 741. s. 6. Nr. Teke (Antalya) sancağı beyinin ve sabık Behisni kadısmm ahvalim tetkike de Zülkadir beylerbeğisi Ue Maraş ve yeni tâyin olunan Behisni kaddarınm memur edUdikleri görülüyor. ehliyeti haiz olanlan kazaskerler şeyhülislâma büdirecekler ve o da bunu defterine kayıt edecekti. M u r a d Bursa'ya giderken İznik kadısından şikâyet edUdiği için bu hususta hiçbir tahkikat yaptırmadan kadıyı astırdığı gibi bu hale gücenen ve dedikodu yapan şeyhülislâm A h i . c. s.)'de ve Ş e h i d A l i Paşa sadaretinde bu mülâze­ met-i müstemirre usulü kaldmlarak aşağıdaki maddeler kondu : 1 — Bir mâzıd kadı tekrar tâyin olunmak için kendi derece­ sindeki mâzullerin en kıdendisi olacak ve ehhyet ve kifayete bakdacaktı.

4 — Şer'î hasdâtı müsaid olan kazalar müstakd olarak tevcih edilecek olunarak ve müsaid kıdcmU olmayanlar kaddann kaddann mansıblarına karşılık ilâve olarak olan maişetlerine verilecek ve bu da kazaskerin arzı ve şeyhülislâmın inhası üzerine yapdacaktı. miras taksimi. yetim ve mal-i gaibin muhafazası. İlâmlar re'sen veya vaki sual üzerine bildiriUr. Kaddar ve hükmî muamelâtta kendilerine verilen beratlarda gösterilen vazifeleri görüp hanefî mezhebi üzere hüküm verirlerdi. cürüm ve .108 OSMANLI D E V L E T Î N l N ÎLMÎYE TEŞKİLATI 3 — B u suretle şeyhülislâmın inhası üzerine kazasker hu­ zurunda muvaffak olan zat sırası geUnce kaddığa tâyin olunacaktı. Nikâh. şahidler huzuriyle onları Şer'î mahkemelerde bir dâvanın dinledikten sonra kadının verdiği hükmü havi ilâmdır. kadmm herhangi bir mesele hakkında yaptığı tahkikatın kendi imzası altında mercii­ ne veya vaki suale cevaben arz eylemesine (îlâm) denilir. Eğer kadı bu şikâyetteki haksızlıya şahid olmuşsa ilâmda onu da zikr ederdi. Meselâ bir kaza halkının yolsuz bir meseleden şikâyet yollu kadıya müracaat ile dertlerini hükümete arz etmesini istemeleri gibi. ŞER'Î Kaddarm şer'î MAHKEMELER bulunduklan şer'î kaza ve şehirlerde ve mevaUnin mahkemeler vardı. bir fi'lin sabit olduğuna medar olan nesne demektir. vasi tâyin ve azU. Hüccete gelince: Hüccet lûgatta delil. hüccette şahitlerin huzu­ riyle görülen dâvada k a d m m îlâmı altında şahitlerin imzaları­ nın bulunması ve verilen kararın şerân sabit olmasıdır. vasiyetlerin ve vakıflann hükümlerine riayet edilmesinin nezareti. ÎLÂM V E HÜCCET îlâm bildirmek bildirilmek demektir. izdivaç. îlâmda ise böyle bir hal olmayıp vaki halin yalnız arz ve ifadesidir. İlâmla hüccet arasındaki fark.

zayi olanlanndan sarfınazar bugün on binleri geçmekte ve müze ve kütüphanelerimizde muhafaza olunmaktadır. sancak ve vüâyet merke­ zinde tutulmuş olan Mahkeme-i şer'iyye defterlerinin adedi. yanan. mabadı rayice göre eşyaya narh konması. nikâh. Reaya yani tarafından görülür ve verilen hüküm köylü tabakabildirilerek siyle askerî sınıf arasındaki ihtdâf hükümetin emriyle kaddar hükümete oranm vereceği karara göre infaz olunurdu. Kaddann bulundukları şehir ve kasabaların inzibatı ma­ badı ve askeri smıfına bırakdmıştı. hükümetin verdiği emir ve onlarm cevapları Türkçe kaydedilirdi. Bundan dolayı kaddar selâhiyet itibariyle devlet merkezine bağlı vazifeler sahibi idder. iktisadî işler. vakıf ve saireye ait muameleler Arapça olarak yazdır. Her kadı bizzat mev­ cutsa dâvayı kendisi dinler ve yanında hâkim muavini olarak kethüdası ile dâvayı tescd eden yani sicdle geçiren kâtip bulunur­ du. Bu sicillerin önemli surette tetkiki o vdâyetin idari. kemeler hangi kadı zamanında yapdmış ise sicillin ve SiciUerdeki muha­ sahifesinin üstüne onun tâyini tarihinden başlayarak infisali zamamna kadar devam eder. muhzır denden mübaşirler de mahkeme hademelerindendi. . Zahîre ve amele tedariki. Kaddann şer'î ve hukukî vazifelerinden başka idari cihetten de pek mühim vazifeleri vardı ve bu hususta hükümetçe kendisine ferman gönderilir ve o da îcap eden cevabı re'sen hükümete arzederdi. Her kaza. belediye işleri yani askeri inzibattan başka bütün devlet işlerinin temini kadılara aitti. asır sonlarına kadar hâkimlerin gördükleri dâva. Kaddann veya mevahnin derecelerine ve şer'î hasdatlanna göre az veya kalabahk maiyyetleri vardı. İşte bu geniş vazifeleri dolayısiyle kendilerine gelen hüküm ve fermanlan ve bunlara verilen cevaplan ve gördükleri çeşith dâvalara dair vermiş oldukları hükümleri kayid için kaddann sicil denilen birer defter tutmalan kanundu.KADILIK 109 cinayet ve sair bütün dâvalar. ^ X V I . Bazı kaddar kendi zamanlanna ait müstakd sicil açarlardı. askerî. menzil emirleri. Daha sonra hepsi Türkçe olmuştur. hulâsa şer'î ve hukukî bütün mua­ melât kaddar tarafından göridürdü. asker toplanması. iktisadî cihetinden belediyecihk bakımından pek mühimdir i. hayvan şevki.

s. 283 (efrenci). • m veya bir menfaat mukabihnde mah­ hükm olunduğu için hükmü verenler hakkında iyi 1826'dan sonraki teşkUâtta mülki ve askeri sınıflarda olduğu gibi tstanbul kadısı ve kazaskerlere ve pâyelUerine mahsus olarak nişanlar ihdas edUmiştir. » Türk Teşkilât-ı Esasiye Kanunu. Eğer vaUnin mechsi verilen hükmü tasdik etmezse evrak devlet merkezine kazas­ kere yoUanırdı. onlann iktidarsızhklanna kemeden karar çıktığına olmazdı *. keza Anadolu kazaskeri. Bu suretle dâva divanda tekrar tetkik edihrdi. âtıfetlû. Kazasker bu hususa dair mütalâasmı Divan-ı hümâyuna arzedip orada tetkik edildikten sonra ya tasdik ediUr veya bozularak yeni hüküm verilirdi. Anadolu kazas­ keri. uluvvil'l-himem efendim sultamm hazretleri İstanbul pâyelûlarmdan İmam-zâde faziletlû Mehmed Esad Efendi dâilerine malûm-ı inayet-melzum-i âlileri buyrulduğu üzere avâtıf-ı aliyye-i gîti-sitanîden Anadolu kazaskerliği payesi inayet ve ihsan-ı cenab-ı şâhâne buyrulmuş ol­ duğundan Anadolu rütbesine mahsus bir kıta nişan-ı fnrûg-efşânm darphane-i mahsus nisam takardı*. En son karar divanın verdiği karardı. yahut kadı veya valinin kararmm lehine veya aley­ hine olurdu. * I254'de Şeyhulislâmm sadarete tezkeresi: "Devletlû. 1825 Rumî.110 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I Mevali denilen büyük kaddar ekseriya bizzat tâyin dukları vUâyete gitmiyerek kendUeri tarafından vekil üzere nâib gönderdiklerinden veya kati dâvaya onlar bakarlardı. Bu nişanlar . Yani verilen hüküm ya müttehimin. Hukuki dâvalarda mahkûm ve ceza dâvalannda müttehemin akrabası verilen hükmü haksız bulurlarsa kazaskere veya şeyhül­ islâma şikâyete haklan vardı. Kadımn verdiği hüküm bizzat vah Ue maiyetindeki iki mutemed adamı taraflarmdan tetkik edUdikten sonra tasdik olunursa infaz olunurdu. Rumeh kazaskeri olun­ ca o kazaskerhğe takdrrdı. inayetlû. olunca kendisinde bulunan tstanbul kaddığı nişamnı bUvasıta darphaneye gönderir ve kendisiae Anadolu kazaskerhği yakaya nisam verilirdi. olun­ olmak Mevleviyeti haiz kaddıklarda yapdan dâva askeri muamelâta ve kısasa taallûk edecek şekilde pek ağır ise hüküm mahaUin valisine arz ediBrdi. Eğer Divan-ı hümâyun karan bozarsa bu hal kadı ve valinin aleyhine olur. Meselâ tstanbul kadısı.

Hatt-ı hümâyun vesikaları. " ve X V I I . varak 210). . asrm ilk yansında bütün tâyinler kazaskerlere ait iken İstanbul. V ç\i^\ i-^j 5x ^(. asırda ise : âmirede imali hususuna himem-i seniyye-i âsafaneleri teşvikiyle bi-mennihi taalâ mşan-ı zişan-ı mezkûr savb-ı dâiyânemize şeref vürûdiyle müşarünileyh dâUerinin talik-i giriban-i mefhareti kdmdıkta mukaddema kendinde olan İstanbul rütbesi nisam Darphane-i Amireye hâs ve tisyar kıbnacağı rehin-i Umi sâmi­ leri buyruldukta olbabta irade efendim hazretlerinindir (Başvekâlet arşivi. varak 158 b) ve yine aynı resimlere dair kanunnâme (Atıf Efendi kitapları. Nr. 1969.KA. ^ Berat resimleri hakkmda kanunnâme {Veliyyüddin Efendi Kütüphanesi. suretinde kuzâtVlvülatVl-enam. kadının yev­ miyesi defterde kaç akçe ise onun aylığı hesap edilerek tahsil edilir. Edirne ve Bursa kadıhklarma tâyin edilenlerden üç bin akçe berat resmi ve tâyin hangi kazaskere ait ise gerek onun ve gerek maiyyeti için üç bin akçe aidat alınırdı. 1734. . . . Daha sonra yani X V I . zidet f a z l u h u . . Berat resmi. Kaza kaddanmn ve mevahnin beratlanmn tahrir Kaailıınn Elkalıı tarzı ve elkabı zamanla ufak. Y a v u z Sultan Selim zamamnda bu üç kaddığa tâyin eddenlerin bir aylık hasdmın onda biri kazasker ve maiyeti için mütebakisi de hazine için tahsd olunurdu. bunun yarısı resm-i nişan ismiyle tuğra çekme parası olup diğer yansı da kazaskerin maiyyeti olan kâtip. asırda : Kıdvet-ü islâm. . Kaza kaddanmn elkabı X V I . tefek bazı taddâta uğramıştır. Nr. muhzırbaşı. muhzır ve divittara verilirdi. asnn ikinci yansından itibaren inhalan şeyhühslâma ait üç yüz ve beş yüz akçeh mevahnin tâyinlerinde bunlann bir aylık gehrleri resim olarak doğrudan doğruya hazineye ahnmak kanun oldu i.^NI îUS îj-iî mümeyyiz-ü helâl 'J'^ anVl-haram" *-»•** f ^ ^ * ^ ' » J-^' ^^^^ J umdet-ü ^l^i-l o* ve y a h u t : Kıdvet-ü kuzat ve'l-hükkâm mâdenü'l-fazlu ve'l-kelâm mümeyyiz-ü helâl ani'1-haram mevlâna .DILIK KADILARIN BERATLARI 111 Büyük küçük bütün kadı ve mevalinin tâyinlerinde kendi­ lerine vazifeye tâyinleri ve kazaya selâbiyetlerini havi berat denilen Pâdişahm tuğrasım havi bir vesika verihr ve kendilerinden berat resmi denUen bir harç alınırdı. Nr. ]. 22801). XYI.

zidet fazluhu şeklinde olup diğer asurlarda tumturakh idi. . ' Daha sonra bir eyâlet haline getirilen Budin kadılığı b e | yüz akçeli mevleviyyet olmuştur. 11. 1970.112 IILIL I L * OSMANLI DEVLETİNİN İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI Aj>C_ ^ I J I J J ^ L öi^ ifi^^1 ÎJBJ J*JL_LL : U . » Veliyyüddin Efendi kitapları. XVI. X V I . Nr. varak 16. Feridun Bey Münieatı. Kıdvet-ü kuzâti'l-müslimîıı madenü'l-fazi ve'l-yakîn. asır ortalarında : ve'1-mürselîn huccetü'l-hakk ale'l- hâhk eemaîn el-muhtas bi-mezid-i inayetd-meliki'1-muin mevlâna «L'LU 4_.:lı. . . .n» S^'jj»' * bununla beraber beratlarında kaza kaelkabı muttarid olmadığı aşağıya suretlerini 953 H . J İ J OJIJIj AIJX_ j o ^ Ü L JLUJI SVJ JJL JJ-L OJJUIL :UIJI ^ \ I E F L H * Û^I-^LJ Akde'lve'l- kuzâti'l-müshmîn ûlâ vülâti'l-muvahhidîn mâdenü'l-fazi yakîn varisü'l-ulumi'l-enbiya zîde fazluhu *. . FeUzalik işbu râfi-i tevki-i refi-i âlem metaU-i husrevânî ve nakil-i yerUğ-i beUğ-i Iâzimü'1-ittibâ-ı kişver-sitânî akde'l-kuzâtil-müslimîn ûlâ vülâti'l-muvahhidîn madenül-fazi ve'l-yakin varisü'lulûm-î enbiyai ve'l-mürselin el-muhtas bi-inayeti'l-melikü'l-muin mevlâna Bedrüddin zîdet fezailuhu Budun kazası ki tevâbii ve levahiki ile defter-i sultanîde yevmî yüz otuz akçe yazar ^ ^ Kanunnûme-i OsmaıU.) yüz otuz akçe ddariyle mevahnin koyduğum beratlarda görülmektedir. e. . Sjaİ jjoil . II. Fatih Sultan Mehmed'in kanunnâmesinde : . a.lı. . 31. P_. a.UL İ .U-IFL . . mukaddimesinden sonra : Çün zümre-i ulema ve fırka-i füzelâ ve verese-i enbiya ve hafaza-i millet-i Mustafa meşâil-i îman ve din ve mesabih-i şerâyi islâm ü yakindir ve kuzât ve hükkâm sebeb-i takviyet-i ve ihkâm ve bâis-i salâh-ı ahvaU enam ve dai-i nizam-ı intizamdır. . (1546 M. Mevalinin elkabı ise daha zübdetü'l-muvahhidîn bi-mezid-i inayeti'l-meliki'l- muîn mevlâna . el-muhtes da böyledir. .. asır ortalarma ait yevmiyeU kadı beratı: Kanunî'nin tuğrası Nişan-ı şerif-i sultanî ve tuğrây-ı garrây-ı cihan-ârây-i .

müddetini bitirip altı yıl evvel infisal etmi. ve sonra gelerek bir buçuk sene mülâzemeti üzerine Agros (Atabey) kaddığma tâyin olunmuştur. Şöyle hileler. İsparta vilâyetinde Alabty nahiyesinin eski adıdır. şakileri devlet-i el-mennü'l-mennânî ve't- Çün tazim ve ikram-ı şehriyârî ve müstevcib-i zâhk Agros^ bekay-ı izzet-i kâmkâridir. Cihet-i kaza kuzât-ı sâhfe her sebât-ı haşmet-efzun-ı mişler ise bu dahi ana mutasarrıf olub benim devam-ı devlet ve ebed-peyvendim için tere. ise de uzun müddet tatanbuTa gelmiyerek kazasker meclisine mülâzemet etmemi. ) tarihinde beratı sureti: verilmiş kaza Nişan-ı şerif-i sultanî ve tuğrây-ı garrây-ı cihan-arâyi ve'esavnü's-samedânî tevfiki'l-yezdânî ihtiram-ı fark-ı ve'l-anü'r-rabbânî hükmü oldur ki. yüz akçeh olup Sultan I .KADILIK 113 sene isna ve hamsin ve tis'amie Zilhiccesinin on beşinci gününde tefviz ve takhd kılmd) verdim ve büyürdüm ki vanıb kaza-i mezburda kadı ve hâkim olub icrây-ı ahkâm-ı şerayi-i nebeviyye ve infâz-ı evamir ve nevahi-i ilâhîye mütemessik olub şer'-i ka­ vimden tecavüz eylemeye ve eimme-i hanefiyyeden akval-i muh­ telife vaki olan mesailde kema-yenbaği tetebbu edib esahh-ı akvah bulub amnla amel eyleye ve ketb-i sicillât ve sakûk ve tezvic-i sigar ve segayir ve akd-i enkiha ve tenfiz-i vesâyâ ve kısmet-i mevaris-i reâyâ ve zabt-ı emvâl-i eytâm ve gâib ve azl ve nasb-ı vasi ve nâib ve sair umûr-ı şer'iyyeye bi't-tamam ve'l-kemal alâvechi't-tafsil ve'l-icmal mutasarrıf ve mübaşir olub ol diyarın kâffe-i halkı mevlânây-ı mumaileyhi kendulere kadı ve hükmünü nafiz ve cari bihb cumhur-ı kazayay-ı şer'iyyelerinde rücûı mevlânay-ı mumaileyhe kdıp emrinden udûl etmiyeler. * Kaddann tâyinleri kısmında görüldüğü üzere Eflani kadısı Nasuh. 8 . . XVII. ıdemaü'l-muhakkikîn ve tefhim mûcib-i devam ve füzelâ-i müdekkikin. Şöyle kim mevlânay-ı mezbur emr-i merkumı vech-i meşru üzere yerine neye mutasarrıf olıgelduaya iştigal gös­ getüre. ( 1 6 1 3 M . varak 6 b. 1970. Tahriren fî evâil-i Rebiulevvel sene 953 i. )lmiy TtkilUı. Ahmed kadısı asırdaki yevmî zamamnda 1022 H . ' Eflani Kastomonu vilâyetinde bir kaztmın adıdır. Binaenala- kadısı Derviş'in gehb azh ferman olun­ akçe ile E f l a n i ' kaza­ asitâne-i kıdvetü tevki-i hâkani mağm ref olunub yerine yevmi seksen saadet canibine mülâzemeti olan* rafi-i smdan altı yıl zaman-ı infisah ve bir seneden ziyade ^ Veliyyüddin Efendi kitapları. ' Agros.

) senesinde emrolunmuştur (Osmanlı kanunnâmesi. . alâmet-i şerife îtimad kdalar..114 OSMANLI DEVLETİNİN İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI kuzati'l-müsümîn zübdetü'l-muvahhidîn madenü'l-fazi ve'l-yakin el-muhtas bi-mezid-i inayeti'l-mehki'l-muîn Mevlâna Nasuh fezailuhu her veçhile mahal ve müstahik masîrime arz olunub hakkında mezid-i zîdet olmağm sene ihda ve inâyet-i husrevânem işrîn ve elf Zükadetü'l-haramınm gurresi günü pâye-i serir-i izzetzuhura getirüb yevmî yüz akçe ile Agros kazasını sadaka edib bu berat-ı hümâyunı verdim ve büyürdüm ki bâde'l-yevm varub Agros ketb-i kazasında kadı olub icrây-ı ahkâm-ı şer'iyye eyhye ve sicillât ve sakûk ve tezvic-i sığar ve sagayir ve kısmet-i mevâris-i reâyâ ve sair kazayây-ı şer'iyyeden kuzât-ı sahfe her neye mutasarnf olmuşlar ise mevlânay-ı mezbur dahi ol vechüe mutasarnf olub devam-ı devletim için duaya mudavemet göstere ve mîrmîran ve sancak beyi mektub ve adam göndermesiyle ha­ ric-i kazada dâva istima etmeye ve der-i izzet-meâbıma irsal eyledüği arıza tarih tahrir eyhye* şöyle bdib ve elf. ' İbnülemin tasnifi. Emr-i hak tealâ ve sünnet-i resul (A. Nr.J^ İ Ü j mânası birle amel edib kat-ı deâvide ve fasl-ı husumatta hiç âferideye meyi ve mehaba itmeye. Dahiliye vesikaları. 12. M. Bi-makam-ı Kostantiniyye *. (1479 M. Tahriren fî evâU-i şehr-i Rebiulâhır sene isneyn ve işrîn 884 H . asırda mevleviyet edilen B a h a ü d d i n olan Ankara kaddığma tâyin Efendi'ye verden berat sureti : Sebeb-i tahrir-i hümâyun ve mûcib-i tastir-i meymun öjiUjj ^jj J l J U J oldur ki Darende-i misal-i bî-misal akde'l-kuzât ve'lhükkâm mebinü'ş-şerayi' muhakkikîn ve'l-ahkâm fassü'I-ferikayn seyyidü'lzekiyyü'l-islâm ve'l-müsUmîn Bahaü'l-miUet-i ve'd- din dâmet fezadühu kemâ-tabet şemailuhu hazretlerine mahru­ sa-i Engürünün ve tevabiinün kadılığm verib tefviz kddım ki bâde'l-yevm"jAJb I j^^ü\ ^ U l j w ^. hükümete gönderdiği arîzalara tarih atmaları 991 H. (1583 M. imtisal-i emr-i nebeviyye ve iktida-i ictihad-ı eimme ndvânullahi aleyhim eemaîn * Kadıların.) senesinde ve F a t i h S u l t a n M e h m e d zama­ nında yani X V . s.) ne ise öyle buyura. Millî Tetebbular mecmuası. şurût-ı Kısmet-i mevariste ve sicillâtta ve husul-i ukudda ve uhudda ve fesh-i nikâhta ve bey'u şirâ ve sair muamelât-ı vesayikta ve kitab-ı hikemîde tetebbu-ı kelâm. 327). sayı 2.

asrın ikinci yansından sonra Halebi ibrahim Efendi'nin (Vefatı 956 H . H a l e b i . . J i l W I > r Kenzü'd-dekayık.) tarihh ferman sureti: Akda'l-kuzâtü'l-müslimîn ulâ vidâtü'l-muvahhidin madenü'lfazl ve'l-yakin hüccetü'l-hak ale'l-halk eemaîn varis-i ulûmü'lenbiya ve'I-mürseUn el-muhtas bi-mezid-i inayeti'1-meUki'I-muîn sabıka Manisa kadısı olan Sivasî-zâde Mevlâna es-seyyid . gani ve fakiri müşarünileyh hizmetin ol mevzide vesâyikda hâkim-i vakt bilüb cemi kazayâda rucûı buna ideler. Türkçe yazmaları ilâve kısım. . Evkafı ve vesâyâyı mahalline sarf ide. Mültekasiyle kaddarm işlerini kolaylaştırmıştır.( 1668 M. * Kaddar. alâmet-i cihan-mutâ Ramazanü'I-mübarek sene erbaa ve semânîne v e semane mie *. . » Menahicü'l-inşa (Varak 60) Paris. MiUî Kütüphanesi. . = 1 5 4 9 M. gani ve fakir ve âlim ve cahd. Belki muti ve münkad olalar. dokuzuncu gününden Âmid kazasını sana tevcih ve inayet edib Uâmı için (isim yeri açık) . İ b r a h i m H a l e b i bu eserim Hanefî fukahasmdan Kudurt. Bazısın bazısı üzerine tercih edib zulm ve hayfa meyi itmeye ve gaibler malın ve emanetin muhafaza etmekte gayetle ihtiyat eyhye ve resm-i kısmet ve resm-i kitabet kuzât-ı mâ-sebak zamanında ne miktar alınddarsa bu dahi ol miktara kanaat eyhye.KADILIK ide ^ . Tahriren fî evasıt-ı mayalar ve muhalefet etmiyeler. j^'^^ el-Muhtar. Bu eser­ den evvel yukarıda zikredüen eserlerden istifade ediliyordu. X I I . asnn ikinci yansında beş yüz akçe yevmiyeli mevahden bir kadı'mn tâyinine dair 1078 H. X V I I . <iU J Vikaye vesaireden almak suretiyle telif etmiştir. Nr. 660. . bi-kaderi'l-vus' ve't-takat ve'l-imkân beyne US cemi-i ebl-i iman yerine getiriib emir ve vezir. mezkûr şehrin vazü ve şerifi. emr-i maruf nehy-i münker bâbmda tesahül kdmaya. Canibin aziz ve muhterem tutub emrinden tecavüz kdüzere itimad kdalar.) J ^J> Sj^^^ mülteka'l-ebhar fi forû-ıhanefiyye ismindeki eseriyle şerhlerine göre hüküm verirlerdi. ziyadeye tama itmeye. zîdet fezailuhu tevki-i refi-i hümâyun vâsd olıcak malûm ola ki sen ehl-i Um ve sahih-i fazilet ve müteşerri ve dindar olduğun ecilden hâhya hakkında mezid-i inayet-i aliyye-i şâhâne ve mezid-i re'fet-i seniyye-i pâdişâhanem zuhura getürüb işbu sene semâne ve seb'ine ve elf Ramazammn yirmi tâyin olunmuştur. müslüman ve zimmi arasmda vaki olan deâvide ale's-seviyye tutub hükm ide.

284. Sonra şer'i mahkemelere mahsus bir usul ve kaide altında kaleme almır kaddann muhtehf kaleme al­ dikkate almarak onlann işlerini kolaylaş­ için bazı değerh âhm kaddar taraflanndan nümunehk sakler şer'i muamelelerin ne suretle yazdması îcap edeceğine dair aynı mevzuun muhtehf şekiUerine ait mışlardır*. temessük ve saire gibi şer'î muamelâtm yazdış usulüdür . » 1098 H. vesaire resm-i kısmet. Tevcihat vesikaları (Başvekâlet arşivi). Nr. nafaka. nikâh ve bu tahrir tarzma ehhyetsizhği tırmak nazan sakk-i şer'î denihrdi*. husûmete mütealhk dâvalar. Sakk-i şer'î üzere olan hüccetlerin başlıkları (sebebi 1 tbniUemin tasnifi. fakat hükümet emirleri buraya aynen geçip verilen cevaplar ise kısmen şer'i mahkeme tarzma benzemektedir. (1809 M. miras dâvalan.» ) denilen ve kendisine mahsus tahrir usulüne dahildir. Lügatlere göre Mahkeme-i şer'iyyelerin ver­ dikleri hüccet.)*de Üsküdar mevleviyetinden mâzulen vefat eden N u m a n Efendi'nin de beş bab üzerine tertip etmiş .116 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Büyürdüm ki vusul buldukta bu babta sâdır olan ferman-ı ceUlü'l-kadrim mucibince bir an ve bir saat teehbur ve tevakkuf etmeyib v a n b kaza-i mezkûre siz mutasarrıf olub ehali beyninde icrây-ı ahkâm-ı şer'iyye-i nebevi ve infaz-ı evâmir-i ahyye-i Mustafavî sallallahü tealâ alâ-şariiha bezl-i makdur ve sây-i nâ-mahsur eyleyib ve muaccelen adamm gönderib beratını ihraç ettiresin. ilâm. ilâm. alâmet-i şerife îtimad kdasın.)'de vefat etmiş olan kazaskerlerden Bosna'h B e y a z îz â d e A h m e d Efendi'nin sakke ait bir eseri Hamidiye kitaplarmm Lala İsmail Efendi kısmmda 93 numarada bulunduğu gibi şeyhülislâm Debbağ . Tahriren fî evahir-i şehr-i Ramazanü'l-mübarek sene semane seb'în ve elf bi-makamıEdime el-mabrusa^. (1687 M. şöyle bilesin. SAKK-1 ŞER'Î Şer'î mahkemelerin muamelâtına mütealhk şer'i hüküm ve kararlan havi tuttuktan ve ekserisi eni dar ve boyu uzun olan defterlere sicillât-ı şer'iyye denihrdi. Sicil defterlerine yazdan vakfiye. * ıiL<» Sak keUmesiniıı ash çek olup sonra tarib olunarak yani arapçalajtınlarak sakk denilmiştir.zâde Mehmed Efendi'nin torunlarmdan olup 1224 H . Mahkeme-i şer'iyye sicilleri şer'î muamelât ve mazmun itibariyle ilm-i fıkhm furûuna dahil olduğu gibi tahrir tarzı itibariyle de sak ( i i .

Nâibler vazifelerinin mahiyyetlerine göre kaza nâibleri. Z i y a ü d d i n Efendi'nin basdmış olan (Sakk-i cedid-i Ziyaüddin) isimli sakkin kenarlarmdadır. mebni ona vekâ­ 1 Mühimme defteri. Bu da bir nevi dtizam usulü idi. a. sancak ve eyâlet kadılarının nâibleri ona göre idi.Tuhfelü's-sak) adlı mufassal sakk kitabı da Türk Tarih Kurumu kitapları arasmda 98 eski ve 64 yeni numarada mevcuttur. Lâli-zâdelerden H â m i d Efendi'nin muhtelif nevilerin havi sakk kitabı ' Bâh nâibleri. olduğu 'iL^\ 'tjJ. (Mevalinin) işinin çokluğuna . kadımn leten dâva dinlerdi. aralanndaki mukavele üzerine taksim ederlerdi. nâibleri olarak başlıca altı kısımdır. kadı nâibleri. mevali nâibleri. büyük kaddann bizzat gibi * esnafı kontrol etmek vazife gördükleri ayak nâibleri arpalık zamanda maiyyetlerinde bab naibi denden bir kapı naibi olduğu üzere seyyar ayak naibi bulunurdu. bizzat gitmeleri ismiyle Bunlardan mevahnin tâyin olunduğu eyâlete yani fülen hizmet görmeleri usulü terk edildiğinden bunlar kendi­ lerine vekâlet etmek üzere o eyâlete taraflanndan nâib birer vekil gönderirler ve hasdatı.z â d e A t a u l l a h Efendi'nin de (Usıü-i Sakk) adlı bir eseri vardır ve bu eser. Nr. Kaza nâibleri. Tuhfetü'ssnkûk birinci bab hüccet ve vakfiyelere ikinci bab muhtelif ilâmlara. Kadı naibi kadının yanında bulunup icabında ona vekâlet eder veyahut herhangi bir şer'î muameleye bakmak üzere kadı tara­ fmdan köylere gönderdirdi. KADI NÂiBLERt Nâib vekil demektir. Kadı nâibleri. Mevali nâibleri. kaddann kendi kazalan dahdindeki nahiyeleri nâib ismiyle tâyin ettiği bir şer'î memura iltizama verip o memur. bâb nâibleri. üçüncü bab mâruzâta. Kadı naibi. dördüncü bab müraselâta ve beşinci bab da muhtelif hüccetlere dair olmak üzere tertip olunmuştur. 896 (Adalet fermanından). kaza kadısı adına o nahiyenin şer'î muamelelerine bakardı i. kütüphanemizdedir.KADILIK 117 tahriri'l-kitab oldur ki) veya (sebeb-i tabrir-i şer'î oldur ki) ve (sebeb-i tabrir-i kitab-ı sıbbat-nisab oldur ki) ve saire ile başlardı. Naibin bir veya birkaç olması kadının tâyin edildiği kazanın büyük veya küçük olmasına muamelâtının geniş olup olmamasına bağlı idi. Ş â n i . kazalarda aym zamanda bâb nâibliğini görürdü. 78. Bundan dolayı kaza. Mahkeme-i şer'iyyelerde kaddar namına muhtehf hizmetlerde vazife gören nâibler vardı.

X V I . asnn yarısından sonralan veya korkarak memnun âyanlarm olduklarmı kadı ve nâiblerin bunlarla fenahklannı ve örtüp balkır ilândan görülmektedir. bu nâiblere de bddiren 1207 H . 276) bir tetkiki vardır. kaftan ağası ve hizmetkâr makulesi şahıslara nâibUk verilmemesi tesbit edilmiş ise de pek ziyade bozulmuş olan bu meslekte hiçbir tesiri olmamıştır. (1792 M.118 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I kendisinin asili tarafından vekd olduğuna dair bir vesika abr ve bunu o kadılık hangi kazaskerin mıntıkasında ise vesikayı kazas­ ker tasdik ederdi*. Bunlardan başka şeyhuHslâm. Ayanların ferman dinlemez olduğu tarihlerde yani X V I I I . 1100 H . kazasker ve mevahye azil­ lerinden sonra maişetleri için arpalık ismiyele birer kazamn hasılât-ı şer'iyyesi verihr o zatlar da oraya taraflarından nâib gön­ dererek oranın şer'î hasılatını arpalık nâibleri demlmişti. kazasker ve mevalinin geçinmeleri için tahsis olunan muvakkat mâzuliyet maaşı veyahut tekaüd maaşınm adıdır^. Ârpahk kazasma gönderilen nâib kendisinin verdiği parayı çıkardıktan sonra üst tarafını da kendi ihtiyacına sarf ederdi. aşçı. ARPALIK * Arpabk vezir. s. eyâletteki hizmetine ve gelirin az veya çokluğuna göre dörtte bir veya beşte birini almak suretiyle verilir veya muayyen bir para mukabilinde (iltizam gibi) satdırdı. * Arpalık hakkmda merhum İ b n ü l e m i n t n a l ' m Türk Tarih Encümesi mecmuasında (sene 16. s. IV. Selim zamanmda konulan anlaşarak onlardan idare ederlerdi. beylerbeyi ve sancakbeyleri gibi askeri smıf ile ilmiye smıfından mâzul şeyhuUslâm. 111. asrm ortalanna kadar kaz- ^ Mevali nâiblikleri.)'den sonra niyabet usulü bozularak çoğu ehliyetsiz ve cahU nâibler para mukabiU verdikleri hükümlerle haksızı haklı çıkarmak suretiyle irtikâbın en âdisine tenezziü ettikleri göriUmüştür. s. (1689 M. İltizama verilen niyabetlerin parası taksite bağlanarak her ay ödemek îcabeder ve buna şehriye denilirdi (D'ohson. * "Müderrislere maişet ve mevali ve sudure arpalık namlariyle birer kaza tevcih olunmak lâzım geldi ve onlar bu kazaları birer nâible idareye mecbur .)'de yeni bir kanunla mâzul mevah taraflanndan nâibldderin taham­ müllerinden fazlaya satdmaması. 574).

bahsedeceğiz. Sahib köylerinin hasdâtı veril­ miştir Bunun İzmir'in Tahtalı köyü ile diğer yerlerinde de timarı vardır" (Baş­ vekâlet Arşivi." R i k o şunları yazıyor (Fransızca tercümesi. meselâ kazasker Mevlâna Zeyrek-zâdeye 924 H . (1518 M . * Raşid tarihi. I I I . belki adı başka idi. 188). Keza Rumeli kazaskeri Erzincanlı A l i E f e n d i arpalık olarak verilen memleketine yoUanmışu (Raşid.i K a d r i Çelebi Kazasker-i Anadolu (166 numaralı Menteşe livası mücmel tahrir defteri). D a m a d A l i Paşa'mn Avusturya seferine itirazından dolayı arpalığı olan Pravadi (Bulgaristan'da) kasabasma gönderUmiştir (Raşid. c. asnn smda görmekteyiz. 326. s. Arpalık sahibi olan ulema bizzat arpalık olarak tahsis edilen kazaya gitmiyerek oraya kendisi tarafından bir nâib gönderirdi. ^ " T i m a r . Ovacık. ^ H a s h â . s. Çeşme kazasmda ber-vech-i arpalık Kızılkilise. ) 'de tekaüd olunca Kırkkilise arpahk olarak veril­ mişti*. Bundan başka bazı nüfuzlu ulemaya timar sure­ tiyle de arpalık tevcih edildiği görülüyorsa da umumî değildir ^. IV. mevahnin mazereti olmayanlann bizzat arpa­ lıklarına giderek hâkimhk etmeleri ve alîl ve ihtiyar olanlann da arpahklannı iltizama vermeyip emanet suretiyle beşte bir üzeolduklarmdan maişet vc arpaldc olan kazalar hasdâtınm bir miktariyle nâibler geçinib bakisi eshab-ı menasıba 'arpalık sahibine' ait olurdu. sınıfı mevaliye tahsis edilen herhangi bir veya iki kazanın hasdât-ı şer'iyyesi idi. 220). bazen mâzul mevalinin nâib göndermiyerek kendi arzusiyle de arpalığına gittiği görüldüğü gibi* bazı arpalık sahipleri ceza olarak arpalığına gönderilerek kaddık etmesi vaki ise de nadiren olurdu*. c. mücmel tapu defteri.z â d e Şeyh M e h m e d E f e n d i . 166).KADILIK askerlerin fına arpalıklarına arpalıktan ilmiye has denihrdi i. s. ^ Sâbıkkazaskerlerden M i r z a . S e l i m pek ziyade bozulmuş olan ilmiye sınıfının da ıslâhına teşebbüs ettiği sırada arpalık sahibi olan mâzul mevali ve kazaskerlerden. . Hâce-i hdlude mülkühu. s.ı M e v l â n a H a y r e t t i n . J. Nr. Fakat bu kayıt nasına alınmamalıdır. c. ilk yan­ Ulemaya arpahk adiyle maaş tahsisini X V I . II. asır sonlannda arpalık vardı. s. ' Şakayık tercümesi (Mecdî). arpahğın bu tarihte herhalde ihdas edildiği mâ­ X V I . Biz içinden 119 burada ilmiye sını­ kazaskerlerle mahsus Arpalık. asır başlarında ve X V . 273): "Arpalık demek (mâzul şeyhülislâm kazas­ ker ve mevalinin) vilâyetlerdeki bazı kadılıklardan aldıkları muhassasattır". şeyhülislâm. 44.

. sene 115 Rebiulâhır ortaları. Arpahk. Tevki-i refi-i hümâyun vasd ohcak malûm ola ki siz tarik-i ulema­ mn akdemi ve fuhûl-i ulemanın a'lemi olub ^jj vera' ve tekvana itimad-ı hümâyunum ve sadakat ve istikametine hüsn-i zann-ı sedad-makmnum olub her veçhile müstahikk-i inayet ve sezavâr-i atıfetim olduğun ecilden bâliya hakkmda mezid-i inayet-i âhye-i * Edip Efendi tarOıi (tkinci kısım). ». e. Küçük yaşta tahsU görmeden İstanbul rüûsu verilen ulema evlâdı maaşlanna rüûs maaşı denilirdi.120 OSMANLI DEVLETİNİN İLMİYE TEŞKİLÂTI rinden ehliyetli dürüst nâiblere vermelerini havi bir ferman neşreylemiş ve bu arada cehele makulesine nâibUk verilmemesini ve imtihansız hiç kimsenin yeniden kadılığa tâyin edilmemesi emrolunmuştur (1203 H . Edirne vak'asiyle II. > Başvekâlet arşivi. B . Cevdet tarihi. 1222. Mustafa'nm hal'i ve III. s. IV. Zadegan denilen ulema evlâdınında maaşlan vardı 1322 H . ) ^ . 16. Bursa kaddan ve bdâd-ı hamse. (1914 M. * Arpalık (Türk Tarih Encümeni Mecmuagı) sene. Bu kayıd fiUen jeyhulislâm olanlara bazı mülâhazalara mebni bir cemile olarak maajlarmdan bajka arpalık tevcih edildiğini göstermektedir. Şeyhuhslâm îmam-ı Sultanî Mehmed Efendi'ye verilen arpalık beratı sureti ^ Âlemül-ulemail-mütebahhirîn rÜn efdalü'l-füzelâil-müteveryenbûü'I-fazl ve'l-yakİn keşşafü'l-müşkilâti'd-diniyye haUâ'el-mahfuf bi-sunufi'l-meUki'l-âlâ şeyhuhslâm lü'l-mûdilât-ı yakiniyye miftahü'l-künuzü'l-hakayık ve misbah-ı mmuzü'd-dekayık ve müfti'l-enâm olan Mevlâna Mehmed edamallahü teâlâ fezailehu. = 1789 M . mahreç mevalisi mâzulleri alırlardı. 283. 18. Ahmed'in cülusu dolayisiyle Şeyhul­ islâmm âsUer tarafmdan tâyin edilip yeni hükümdar tarafmdan kabulü mecbu­ riyetine mebni ona muğber olmadığma ve kendi tarafına imale maksadiyle yapılmış fevkalâde bir tevcihtir.)senesinde mekteb-i nüvvab'm yerine Medreset ü'l-kuzat teşkil olunarak nlmış ve nâiblerin zadegan usulü kaldıunvanı da kadıya tahvil edilmiştir*. Ahmed-i Sâlis vesikaları. Nr. Edime. Arpahk mâzıdiyet maaşı veya tekaüdiye gibi bir şey iken sonradan eski usul arpalık şekh kaldınlarak ayhğa (maaşa) bağ­ landı ve bu hal daha sonra genişleyerek arpahk maaşı ve onu mütaakıp isim değişikliğiyle tarîk maaşı ve en son olarak rütbe maaşı adını aldı. maaşını son zamanlarda kazaskerlere istanbul ve Haremeyn payelüeri. 292.

. Kazaskerlere mensup askeri sınıfın terekesini kaç kazada ayn a y n bulunurlar kerleri tâyin ve edilirlerdi. . Bade't-tehiyyeti't-tayyibe inha olunur ki TaşkSprü ve Günay kazalarmdan maada Kastomonu sancağında olan kazaların umûr-i kısmet-i askeriyyeleri tarafımızdan size sipariş olunmuştur. Osmanlı devletinin şer'iyye teşkilâtında miras taksimi. M u s t a f a ' y ı hal' eden asilerin intibah ve tâyin ettikleri şeyhuhslâm olup yeni hükümdar olan A h m e d bir cemile olarak kendisini böyle ele almıştır. biri kazasker kassamlan ve diğeri de bir mahaUin kadıhğında yani şer'î mahkemelerde bulunan kassamlar olmak üzere iki smıf kassam vardır. KASSAMLIK Kaaaam Vefat etmiş olan bir kimsenin terekesini varisleri arasında taksim eden şer'î memura kassam deni­ hrdi. Bunlar tahsil Rumeh'dekiler ettikleri kısmet-i varisleri ara­ Rumeli kazas­ taraflanndan askeriyeyi o sında taksim eden kazasker kassamlan ya her kazada veya bir­ Anadolu'dakiler Anadolu kazaskerleri '• İzzet-meâb Vahyi-zâde Mustafa Efendi. Hurrirehu Recebü'l-mürecceb li-senet-i hamse ve mieteyn ve elf. el-Abdü'l-fakir Mustafa el-Kadusker-i Anadolu Kastamonu Mahkeme-i Şer'iyyesinin 1205 tarihli sicilinden. . tâyin olun­ muştur Bu beratm üst kenarmda şeyhuhslâmm şu kaydı vardır : ^^Hotaliç Tımova'nın mülhakat-ı kadîmesinden olmağla ilhak buyurulub tevcih buyurulmak rica olunur : Mine'd-dâi el-fakir Mehmed afâ anhü tmam Mehmed Efendi I I . Düşen mevtay-ı askeriyyenin muhallefatmı tahrir ve beyne'l-verese taksimden sonra rusûm-ı mûtadeyi kabz ve tara­ fımıza isal eyliyesiz vesselam.KADILIK 121 şahane ve mezîd-i re'fet-i seniyye-i şahanem zuhura getirilüb işbu sene hamse aşerete ve miete ve elf şehr-i Rebiü'l-âhınnm on üçüncü gününden Tımova ve Plevne kazaların ber-vech-i ar­ palık size tevcih ve inayet buyurub îlâmı içün . . III.

Nr. Bu askerî kassamlann kassamlık muamelâtını teftiş ve askerî kassamlann kazaskerler namına aldıklan resimleri tahsil etmek üzere müfettişleri de vardı^. Ve siz ki elviye-i mezkûrede vaki kaddar ve nüvvabsız. 96. Suvarî kassamlan her teftiş ettiği yerde tahsil edilen kısmet-i askeriyeyi kadılık sandığından tesellüm ederek ehndeki mühürlü defteri bu resimleri kendisine teshm eden kadı veya naibe mühürletirdi. Sen ki kassam-ı mumaileyhsin kısmet-i askeriyye tahririne memur olanlardan hiyaneti zahir olanları azledib yerlerine emin ve mûtemed kimesneleri nasb eyliyesin. Hâliyen Hamid ve Alâiye ve Teke sancaklarmda vaki kazalarm nefs-i Antalya kasabasmdan maadasımn umûr-ı kısmet-i askeriyyesi sana tefviz olunmağla mevadd-ı askeriyye muhallefatm tahrir ve taksim ve zikrolunan sancak ve kazalarda kassamlann gördükleri kısmetleri teftiş ve tefehhus edih yedlerinden rusûmlarm müfredat-ı defter Ue alıb kabzedib ve ilâmı lâzım olan me­ vaddı icâleten mektubunla ilâm ve kısmet umurunda kemal-i dikkat ve ihti­ mam eyliyesin deyu bilfül Anadolu kazaskeri olan Mevlâna M e h m e d edamallahü tarafmdan mühürlü mektub verilib mucibince kanun üzere amel olun­ mak ferman olunmağın yazddı 1089 Rebiulevvel (Mühimme defteri. s. Bundan başka yine bu askerî yani kazasker kassamlannın muame­ lâtım gözden geçirip bakayaya kalan resimleri tahsil etmek için zaman zaman Anadolu ve RumeH'ye üç koldan suvarî kassamlan yollanır ve ellerine fermanlar verilirdi. Mahallî askerî kassamlann azh ve yerine diğerinin tâyini suvarî kassamının selâhiyeti dahilinde olduğu gibi bunlar hakkın­ daki şikâyetler veya taltif edilmeleri hakkında verdiği raporlar da hükümetçe nazan dikkate ahnırdı*. sana tefviz olunmuştur.122 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I mahallin kadılığmdaki sandıkta saklayarak kazaskerlerin mühürlü mektupları ve fermanlarla gelmiş olan askerî kassam müfettişi veyahut suvarî kassamlan geldiği zaman kadı veya nâibler taraf­ lanndan onlara teshm edilirdi. 2). 2 Ulemadan Mevlâna M e h m e d ve Anadolu'da elviye-i mezbnrede vâki kaza nâiblerine hüküm ki. sene-i mezkûreden bu âne gelince makbuzunuzu kasamm-ı mumaileyhe teslim edib yedinde olan mahtum deftere kayıd idersiz. şükür ve şikâyetin makbuldür. sol kola tâyin olunan İş bu sene tis'a ve semanine ve elf (1089) Rebîulûlâ gurresinden sol kol tâbir olunur elviyede sen ki mevlânay-ı mezbur Mehemmed'sin kassam-ı süvari tâyin olunmanla elviye-i mezkûrede vaki olan gerek mevali-i izam ve gerek sair kazalarda mukaddema mezkûr kolda kassam-ı süvari olan İbrahim'in mürurundan bu âne gelince vaki olan mevadd-ı askeriyyeyi teftiş ve tefehhus edib rüsûnu her kim ahz ve kabz etmiş ise ahz ü kabz idesin. . ^ Kuzattan Yavaşça Mehmed zîde fazlühuya hüküm ki. azl ve nasbm. ve bilcümle kısmete müteallik cemi-i umiîr.

1970. 39. kimsenin yazdu raiyyeti değilse askerî olub başkasının raiyyeti ise askerî değüdir. 2 Kanunnâme (Veliyyüddin Efendi küaplan). Bu zikrolunan kimesnelerin rüsûm-ı kısmetleri kazaskerindir. Her kadılıkta müstakU bir kassam defteri vardı. s. 96. Bu kanunnamede resm-i kısmete ait daha bazı maddeler vardır. müseUem. ilâve . Nr. canbaz. sene 1089 (Mühimme defteri. Berat-ı hümâyun Ue büfiil doğancı olan kimesne. 124.neşriyattan. yaya. s. Ve kaza ve tedris ve meşihat ve tevhyet ve nezaret ve sair anlann emsah menasıbtan şol ki verüür onlann ehU askerîdir.KADILIK 123 XVI. Kimlerin askerî sınıftan sayddığma dair bu kısmm en son notuna bakımz. atebe-i uiyâya mülâzemet ile . tatar ve sancak ve voynuklann kazalarda resm-i kısmetleri askeri olub kazasker kassandarı tarafmdan ahnır. Menasıbtan üç akçe ve daha ziyade yevmiyeliler askerîden madud olub resm-i kısmeti kazaskerindir. s. sene 1330. 125. âhara raiyyet yazdmış olmaya askeridir ve hazret-i hüdavendigâr kulları ve cariyeleri madem ki askerinin taht-ı nikâhında olalar bâde'l-ıtlak onlar dahi askerîdir. 3). Askerî olmayınca resm-i kısmet mahalU kaddanndır. ' Kanunnâme-i Âl-i Osman (Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası). eşerken tekaüd ittikten sonra madem ki mezkûr mütekaid. eşen. kazasker kassamı kısmet edib resm-i kısmeti kazasker için ala. Vefat eden şahsın tereke denilen bıraktığı emval ve eşya kassamm huzuriyle Anadolu kazaskeri M e h m e d Efendi'den süvari kassama mühürlü mektub verilmekle mucibince amel oluna deyu ferman sâdır olmağm vech-i meşrûh üzere şerh yazdmıştır evâsıt-ı Rebiulevvel. şöyle idi*: asır ortalarında resm-i kısmet hakkındaki kanun Sefer-i Sultaniyye eşen sipahi. Eyâlet. Nr. kaddarm maiyyetlerindeki kadı ve mevah kassamları kanunen askerî sımftan olmayan raiyyetin ve şehirlinin miras işlerine bakıp resm-i kısmetleri tahsU ederlerdi *. Ve askerî evlâdından şol ki bir derecede ve kimseye raiyyet yazılmamış ola ve zevcatı ki büfiil taht-ı nikâhında ola ve as­ kerinin kulları ki bâde'l-ıtlak ahli askerî hizmetinde ola ve mai­ şetleri ehl-i askerden ola ve kimseye raiyyet yazdmış olmaya ve şol raiyyet kızı ki sipahiye nikâh olub madem ki sipahinin taht-ı nikâhında olsa askerîdir. yörük.

f' j v'i' •^'^1 Hissetü'l-uht li-ebi ve ümmi Sitti k 4044 6 Hissetü'l-uht li-ebi ve ümmi Zahide k 6 4044 .24A.:. Minha hissetü'l-ahi li-ebin ve ûmmin 80085 20 i . 22 . Müteferrik kadife Makrame San bürümcük tki keten biri pirahen 60 15 50 40 San penbe kaba sade Mirzâyî penbe dörtlü Köhne kabâ Diğer kabâ sarı penbe 100 20 15 70 Ak kaba Ak dertenk Köhne kadife dolama Köhne miyan bend 30 15 20 50 El-hissetü'l-müntaldl fi ebiha Bitariki'l-irs 13803 El-hissetü'1-müntakille min-ümmiha 2500 Yekûn 16788 Et-techiz 287 Bade't-techiz ileyha 16501 Er-resm 330 Bâde'r-resm 16171 (. Bazan kazasker kassamı ile mahalli kadı veya nâibler arasında resm-i kısmetin ne tarafa ait olduğuna dair ihtilâf çıkar ve mesele ' X V I .1 j L. sene 919 üâ 924 (1513-1518 M.124 OSMANLI DEVLETİNİN İLMİYE TEŞKİLATI kalem kalem bu deftere yazddıktan sonra ehl-i hibre (bilirkişi) marifetiyle her birinin kıymeti takdir olunup altlarına yazddıktan sonra zevein veya zevcenin ve diğer varislerin hisselerine isabet eden miktar tesbit olunup kassamm alacağı para teçhiz ve tekfin müteveffanın tenzil ve ıskat masrafları tereke yekûnundan edildikten sonra geri kalan miktar ne tutarsa şer'i kanuna göre varislere verihrdi*.): kassam Tereketü'I-merhume Hatice binti Murad el-müteveffat fî mahalle-i Umurbey min-maballâti'l-Bursa el-mahrûse an-ahin li-ebin ve ümmin ve Mustafa ve ubteyn li-eb-i Sitti ve Zahide fî 20 Cümâdelevvel sene 919. asTin Uk yarısına ait Bursa mahkeme-i şer'iyyesi defteri.

madamki fevt olduktan sonra reâyâ taifesine nikahlan­ mış olmaya. 35). evlâd-ı askerîdir. Anun gibi eğer yerlüdür ve eğer gayrıdır kısmeti kazaskerim canibine aid olan ehl-i berâtm resm-i klarnetine dahi ettirmiyesin Sene 973 (Mühimme defteri Nr.. mezkûrlarm kısmeti kazaskerlerim canibine âid olan ehl-i berattan olub mezkûr kadı-î müşarünileyhe aid ve râci olan resm-i kısmete sonradan ehl-i berattır deyu dahi eder ise caiz değildir. I20).KADILIK 125 Divan-ı hümâyuna kadar geUrdi*. Tanzimat-ı hayriyeyi mütaakıp yalnız kazaskere ve kadılara ait bıkassamlıklar kaldınlarak terk edUmiştir.. \eyaya ve müsellem ve mensuh ve goyr-ı mensuh vc yörük ve tatar ve canbaz ve voynuk askeridir. askeri­ nin zevcatı askeridir. Lâkin sabıkta resm-i kısmetleri yüz akçe (den) aşağı olsa vilâyet kaddarmun denmiş idi. Müteveffa sonradan ebl-i berat olmuştur deyu bana dahi ettirmediler ve H a c ı M u r a d müteveffa ehl-i berat olub mezbure dahi mâni olub iki bin akçesini aldılar deyu îlâm etmeğin büyürdüm ki göresin. Fevt oldukta müşarün­ ileyhin kassamları kısmet edip kanun üzere rüsumunu ahb kabz ve zabt ve kuzât tarafmdan asla dahi olunmaya. ' Mefahirül-kazat ve'l-hükkâm. bir kassamlık rakdmış. Ve berat-ı şerifle imamet ve hitabet ve emanet ve kitabet ve meşihat ve cibayet ve tevliyet vesaire bunun emsali cihet tasarruf edenler askerîdir.Yine aym mesele hakkında Mora'nm Mezestire sancakbeyine yollanan hükümde ihtilâfı tahkik edip Rumeli kazaskerine âid resm-i kısmeti kazaskerin göster­ diği şahsa teslim ettirmesi emrolunmuştur (Mühimme. 70. İstanbul'da. s. Hâlen Rumeli kazaskeri olan Mevlâna E s* a d edamallahü fezailehu tarafmdan südde-i saadetime şöyle arzolundu ki vilâyet-i mezburede müşarünileyhe aid ve râci olan resm-i kısmet ve nikâh ve îtıkname (azad kâğıdı) ve vakfiye ve esnây-ı kısmette vaki olan ve hucec ve sicil­ lât mumaileyhin kassam veyahut vekilleri anda mevcud iken kuzat tarafmdan dahi olunub rencide iderler imiş. Ve berat-ı şerif Ue doğancı ve yuvacı ve derbeudci ve köprücü ve ulakcı ve yağcı . Ve sâdat dahi askerdir. eyâlet ve sancaklann kısmet işleri de mahallî kaddara ' Üsküp kadısına hüküm ki Kasaha-i tşlib kassamı mektub gönderib tftib kazasmda mütemekkin olan H a c ı H a m z a fevt olub zimemde dört hamal akçesi ve iki yüz hamal gailesi deranbar olup kasaba-i mezburede yirmi pâre dekâkin ve evleri ve çiftlik ve kul ve cevârisi ve nice esbab ve davarları kalıb kısmet eylemek taleb olundukta kadısı ve naibi mâni olub kenduler kısmet eyleyib iki yüz filori alddar. Bunun için kazaskerlere ait askerî rüsumların neler olduğu hüküm yani fermanla tasrih edilerek aradaki ihtUâf bu suretle halledilirdi *. İmdi büyürdüm ki berat-ı hümâyunum ile hitabet ve imamet ve kitabet ve tevliyet ve cibayet ve nezaret ve meşihat ve cüz ve teşbih ve vakıf ve mezrea ve tekye ve sair bunun emsâU cihet tasarruf edenlerin vazifeleri bir akçe ve nim akçe ise külli ve cüzî askeridir. 4 s. Nr. Elhaletü hazihi zikrolunan dahi müşarünileyhe tâyin ve tahsis olunmuştur.

toprak kaddan ismiyle seyyar kadılıklar merkezinde ve gerek eyâletlerden tahkiki îcap eden bir iş toprak kaddan vasıtasiyle tahkik ve teftiş olu­ nurdu. ^ Anadolu Beylerbeğbine gönderilen 15 Receb 979 (2 Aralık 1571) tarihli bir hükümde şöyle denilmektedir : "Beylerbeğliğinde olan beylerden ve alaybeğinden ve zuâmâ ve sipahiden sana varub şikâyet eden fıkaramn ve garibin dâvalarım istimâ edib. (Mühimme. asır sonlarına kadar. . El-mahrûse bi-makam-ı Kostantiniyye (Suret-i emr-i şerif fî evâsıt-ı Cümadelûla 1038). Tarihinden anlaşddığına göre bu hüküm 1015 Rebiulevvel iblidalarmda (1606 Temmuz) verilmiş ve tatbikinde mahallî kaddarla olan ihtilâf üzerine 1038 H. alaybeyi..)'de tekid olunmuştur (Kanunnâme. zeamet. dâvaları topraklarmda ^y*^ Şer'î ile görüb hak. Gerek devlet ve sancakta XVI. subaşı. Tahriren fî evâil-i şerh-i Rebiulâhıri-senete hamse aşer ve elf. tımar sahipleri taraflarından herhangi bir haksızlığa uğradıkları zaman eyâlet ve sancak kaddarına ve Divan-ı hümâyuna vâki şikâyetlerini bunlar tahkik edip îcap ederse kendderine verilen emirlerle dâvalara da bakarlardı i. emirler isimli mecmua. a. 10. Ve mansıb tasarruf eden mülâzım külliyyen askerîdir ve ol mâkule kimesneler fevt oldukta asimdan avarız hanesinden idi. Keza köylülerin sancakbeyi. reâyâ taifesinden idi. 281). Nr.. hükümler. (1628 M.126 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I TOPRAK KADILARI VE MEHAYiF MÜFETTİŞLERİ „ . Her eyâlet Toprak Kadıları •' vardı. sonra ehl-i berat olmuştur deyu kadılar dahi eder imiş. vâki ise men ve defi edib eğer zikr­ olunan taifenin rüsumundan kuzat taifesi nesne almışlar ise geru mumaileyhin kassamlarma alıveresin inad edenleri yazıb bUdiresin şöyle bilesin ve baden nazar bu hüküm-i hümâyum kassamlann yedinde ibka edib alâmet-i şerife îtimad kdasın. kanuna bakdmayarak icabında hareketler imtiyazına ve ortakçı ve haymana ve çeltikçi ve tuzcu ve celeh ve hakırcı ve kadı nâihleri ve şehir kethüdaları ve tekâlif-i örfiyyeden muaf olanlar askeridir. Nr.. müstahıkkma vasd olmak için toprak kadı­ larına mektub verip sancakbeylerinden ve zûamâ ve gayriden meclis-i şer'îye varmağa inad edib muhalefet edenler her kim ise isim ve resimleriyle yazıb arz olunmalarm emredib büyürdüm ki . 112. j . Tarih Encümeninden Türk Tarih Kurumu'na devredilen kitaplar). Köyliderin sipahilerin aykırı şikâyetleri yine köylü ile olduğu gibi timarlı de köylülere yaptıklan sipahinin haksız muameleler..

22). teşekküllerin tahkiki de toprak gönderilirdi ^. kaddanna ha­ Toprak kaddan. Nr. * KuUt.) senesinde deniz seferine memur olan Kocaeli sancakbeyi B â l i zaman da Kocaeh alaybeyi memur olup maiyyetine hvası dahihnde fenalık yirmi altı timarh sipahi yapanlann toprak kaddan dâvalarmı görmesi emreddmiştir *. . 188 mm). s. 1567 M. 2 26 Rebiulevvel 981 (26 Temmuz 1573) tarihli bir hükümde Hereek'teki Hamzavîlerin (Melâmiye-i Hamzaviyye erbabuun) ahvalinin toprak kaddarı vasıtasiyle teftiş ettirilmişti (Mühimme. Nr. basub kârbanlar katlolunub. sancağında bıdunmadığı sancağm muhafazasma verilmiş ve marifetiyle görürlerdi. .)'de Anadolu Beylerbeyine gönderilen bir hükümde H a c ı isminde bir şahıs tstanbuTa gelip Yalvaç kasabasmda eski mahalle halkmdan H ı z ı r ve M e h m e d ve diğer arkadaşları hakkmda şikâyette bulunmuş bu şahıslann celbedUerek toprak kadüarı marifetiyle teftiş edilip içlerinde sipahi varsa hapsedilip keyfiyetin bildirilmesi ve sipahi değilse şer'an îcabeden muamelenin yapdması emrolunmuştur (Mühimme defteri. Nr. 7. sancak beyileri dahi subaşdann ahvahne takayyüd edip hırsuzu ve haramiyi tutub hakkmdan gelmek uhdesine lâzım iken iğmaz-ı ayn edib ve tutulan bırsuzlarm dahi akçelerin alıp halâs edib siyaset etmedikleri ecdden hırsuz ve harami kesret üzere olub reaya ziyade muztaribü'l-ahval olduklan atebe-i > 981 H . . zuhur edib yer yollar hüküm suretiıd aşağıya naklediyo­ sancağmda* hırsızlar ve haramiler yer cemiyet edib gece ile basıb ve adamlar k a t l e d i b . Diyarbekir Kulp Beylerbegisine hüküm ki. 480.KADILIK 127 onlann da tevkif ve hapislerine dair valilere ferman diğer bazı gizh vale olunurdu*. (1573 M. 22 a. nzklan yağma ve hasaret olunub bilcümle bunun emsah envâ-ı fesadât ve şenaatler olub zikrolunan yerlerde sancak beylerinin subaşdan hırsuza ve haramiye muin ve zahir olub. Toprak kaddan hakkında daha umumi bir fikir vermek için 20 Zdhicce 978 (15 Mayıs 1571) senesinde Diyarbekir beylerbe­ yine gönderdmiş olan bir rum. sonraki mülki teşküâtımızda Bitlis vilâyetine bağh Genç sancağmın kazalarmdandı. muharebe zamanlarmda ve fevkalâde ah­ valde memleket inzibatiyle alâkadar olanlarla beraber hizmet Bey'in Salih. meselâ 975 ( H . » Afüfcimme defteri.

184. Mehayif Müfettişleri Osmanlı hükümeti hukukî işleri. s. . . Bunlar hakkmda verilen hükmü Divân-ı hümâyun takdir ederek mahalline bildirirdi. hakkında Hüdavendigâr (Bursa) sancak­ olan 976 H . Nr. Mehayif müfettişleri gördük­ Divan-ı dâvalan ve yapdan şikâyetleri Mehayif müfettişi doğrudan doğruya hümâyuna arzederlerdi*. yalmz mahaUî ^^'^1 ve nâiblere bırakmayıp tâ köylere kadar adalet işleriyle meşgul olmak ve halkın derdini dinlemek üzere şikâyeti çok olan mahaUere (bilhassa X V I . ' Mühimme defteri. askerî sımfa mensup olanlardı. ^ Kanun-ı mukarrer mucibince. terekelerinin Zuemâ erbâb-ı timardan vefat tahririnde kazasker tarafından tereke tahriri işi kendilerine havale edilmiş olan toprak kaddan ellerinde kazaskerin mühürlü mek­ tubu veya bir hüküm olmadıkça hiçbir suretle kassamiye akçesi alamazlardı. ( 1 5 6 8 M . * Afe/uryı/teftişi hakkmda Başvekâlet Arşivi Divân-ı hümâyun mühimme defterlerinin dört üâ yedinci numaralarmda bir hayli hüküm vardır. kendin bizzat kalkıb toprak kaddan mari­ fetiyle zikrolunan mevazie varup dahi umumen hırsuz ve harami (taraflanndan) katl-i nüfus olmuşsa ve yollarda dahi karhan garet olunub esbab (esvab) ve nzk hasaret olunmuşsa ol mahalde mazanne ve müttehem olub hırsuz ve harami olanları ve hırsuz ve haramiye yatak ve şerik olub ve zahir olanlan tutub şer'i üe görülecek hususları şer'î ile ve kanunî olanlan kanun-ı mukarrer muktezasınca ve mûcib-i arz olub töhmet-i sabıka ile müseccel olanlan örf-i maruf üe görüb ^ südde-i kazığa vurub ve bdcümle hakaret edip saadetim canibine haklanndan edenlerin arzetmeğe tevakkuf etmeyib dahi kimin salb ve siyaset edib ve kimin gelesin . Hüdavendigâr sancağı beyi Abdurrahman Bey'e ve Kütahya kadısına hüküm ki. . asır sonlarına kadar) mehayif müfettişi denilen itimada lâyık kaddar gönderir ve bunlar vasıtasiyle dâva ve şikâyetler dinlenir ve neti­ ceye leri göre muamele yapıhrdı*.. 7. arzolunlanlar.128 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I uiyâma arz ve ilâm olmımağm bu hususa seni müfettiş tâyin edip büyürdüm ki varddcta. ) beyi ile Kütahya kadısına gönderilmiş tarihindeki bir hüküm sureti bizi aydınlatabilir.

' Ânım gibi arza muhtaç olmayanlan f^j^ şer' ile lâzım geleni mahaUinde icra edip sairlerine mûcib-i ibret ve nasihat vaki ola _ . sudur eder ise mucibince amel oluna. 658. Eğer beylerde eğer kuzatda ve eğer sair zikrolunan taifede her kimin hakkı sabit ve zahir olur ise hükmedip aldınp ve dahi her kimin şer'e ve kanuna mugayir zulm ve taaddisi sabit ve zahir olur ise ve taaddileri ve zulümleri ne makule nesneler ise mufassal ve meşruh defter edip dahi yazıp arz eyUyesin ve anun gibi hiyn-i teftişte fesad ve şenaatleri sabit ve zahir olup salbi v e siyasete veya kat'-ı uzva müstahik olanlardan şunlar ki sipahi emrim ne veçhile tâifesidir veyahut arza muhtaç kimselerdir. gehp rikâb-ı muaUâma arzıhal etmeğe dahi kuvvetleri olmadığı bâisden hak­ larında mezîd-i merhametim zuhura getürüp sizin dahi kemal-i diyanet ve fart-ı istikametinize îtimad-ı hümâyunum olmağın zikrolunan sancaklann mezahm ve mehayif teftişini sana emredip büyürdüm ki vardıkta te'hir ve terâbi etmeyip her hangi canibden şurû etmek münasip ise varup teftişe şurû eyleyip dahi eğer beylerden ve eğer kuzat ve nüvvabtan. eğer beylerbeği ve sancak­ beyi subaşdanndan ve zuemâ ve sipahi taifesinden ve eğer sair reâyâ ve kura ve kasabat halkmdan her kimden ise gelip dâvay-ı hak edip tazallüm ederler ise bir defa şer'î de fasi olmuş olmayıp on beş y d mürur etmeyen kaziyelerin onat veçhüe hak üzere teftiş ve tefehhus edip göresin. Nr. Bunlardan haklarmda şikâyet edilenler. 9 . asırda katleceza görmüşler iken sonradan iş ihmal edilmiş ve bu asır sonlarmda İran ve Avusturya seferlerinin uzun sürmesi dolayisiyle memleket ahvahne bakdamamış ve adalet namma hemen bir şey kalmamış ve bu hal. Kaddar memlekette adaleti tatbike memur ol- Kadılar ye oaker- ler hakkında tahkikat bu duklarmdan vazifeleri pek mühimdi. sancağmdaki kaddann köy köy gezerek mezar- hklan dolaşıp yeni gömülmüş ölü kabri bulunca bunlann metru* Mühimme defteri. 7. a. timiyt TttkiUUt. dümek suretiyle K Y I .KADILIK 129 Hâliya Kütahya ve Karahisar Bancaklannda sancakbeyi subaşılan ve zuemâ ve kuzat ve nüvvab ve sipahi ve bilcümle ehl-i örf taifesi reayaya zulm ve taaddileri olup. kadı ve nâiblerin cüretlerini Semendire arttırmıştır.

Kanunî Paşa'nm olan S i n a n şikâyetçilerle şikâyetler Sultan Süleyman zamanında ve Rüstem mâzul sadareti esnasında Anadolu kazaskerhğinden yazması üzerine hükümetçe tahkikata giri­ Efendi'nin kadı tayinlerindeki gayr-ı kanunî hare­ beraber tahkikat yapılmış ve bu tahkikat evrakı pâdişâha yapdan takdim edilmiştir. s. Mezkûr B u d a k tekrar takrir-i kelâm * Mühimme defteri. Hele siz anlamda bde arzedin deyu ibram eyledi. Müteaddid tahkikattan misaUer : ketinden dolayı şikâyetler olduğundan tâyin edilen bir müfettiş ve sadr-ı âzam vasıtasiyle dolayısiyle Y e v m î otuz akçe de Hısn-ı Mansur kadısı olan Mevlâna B u d a k gelip. Nr.130 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI kâtı kısmet olunmak gerektir diye halkı soymak istedikleri ve bu yüzden halkın yerlerini bırakarak dağdmağa başladıkları Semendire sancakbeyinin şilmiştir i. 27. . 246. vakıa olup buna hayfolunmuştur. dedikte mezkûr B u d a k bilmukabele : — madan edip : — Bir kadı ki hdâf-ı vâki cürüm isnad olunmakla azl oluna. Cümlesin Pâdişah-i âlem-penâh bir yeniçeriye verdi eyledim dedikte vermedi. bî-günâh olup bdâ sebep azl olunduğu zahir ohcak geru yeri mu­ karrer olmak kanun-i Pâdişahî iken ben yerimi talep T a ş k ö p r ü l ü . Meğer avanz teshm eden bundan evvel kadı imiş. badehu Biga kazası mahlûl olub talep eyledim vermeyip Niçin ruznameyi görüp tamam hakikat hale vakıf ol­ azledersiz dedi.z â d e ' d e n midâzım cevap verip : Zikrolunan kaza-i mezkûr yeniçerilikten midâzım olana tevcih olunmağı kapı ağası (Babüssaade ağası) murad edindikte dahi eski ve müstahik kimesneler vardır dedim. sene 983. kaza-i mezbur bana sadaka olunup dahi iki yıl beş ay müddetim var iken bdâ sebeb beni azledip yerimi V e l i nâm kimesneye tevcih eyledi deyu tazallüm edip mezkûr kaz­ asker efendiden sebebi sual olundukta cevap verip : — "Arap defterdarı M e h m e d Çelebi on dokuz kaza defter edip kaddan avanzlarm eksik teshm ettirilmeyip ve eksik teshm edenlere azl emrolundukta zikrolunan defterde kaddann esamisi yazılmamağın avarızı eksik teshm eden mevlânay-ı mezbun anlayıp yeri mezkûr V e l i ' y e teshm olundu.

Bu esnada orduy-i hümâyun-i nnsret-makrunuma kadı nasb ve tâyin olun­ mak lâbüd olduğundan sen müstahsenü'l-etvar ve sahibü'd-tedbir ve ehl-i Um ve fakıh olup. Nr.. Sabık Şuhvd kadısı olup Bolu sancağma tâbi Viranşehir'de oturmakta olan Kadı Muhyiddin'in bağb olarak İstanbul'a gön­ derilmesi için BoİD sancakbeyine hüküm (Sene 967 H. Raşid tarihi. 6. 516.J. II. 4 5 4 . c. * D'ohson c. kazaskerler ise pâdişâhla beraber kalırlar ve bunlara vekâleten ordu kadısı ismiyle mevah denUen büyük kaddann mâzuUerinden Uyakat ve malûmat itibariyle bir değerUsi tâyin olunurdu ve buna şeyhuUslâm konağında kazas­ kerlere yapddığı gibi merasimle tâyin beratı verUerek hU'at giy­ dirilir * ve tâyini kendisine bir fermanla bUdiriUrdi ^. beylerbeyi veya başka mahallin kadısı ve­ yahut hem beylerbeyi ve hem kadısı müşterek olarak memur Hattâ bazı kaza kaddan mahfuzen ve bağh olarak Divan-ı hümâyuna sevk olunurlardı^. Nr. 565. Pâdişâhlar seferi terk ettikten sonra vezir-i âzâmlar. Orda kadılığı ^s™*"^* pâdişâhtan sefere gittikleri zamanlarda askerî sınıflarm kaddan olan Rumeli ve Anadolu kazaskerleri de ordu Ue beraber giderek kendUerine ait şer'î işleri görürlerdi. 1506 mükerrer. s. ' Mühimme defteri. Bu tahkikat dosyası diğer şikâyetleri de ihtiva etmektedir. * Mühimme defteri. serdar-ı ekrem olarak giderler. Ahmed zamanmda neşredden adaletnâme yüz kızartıcı olup daha aşağıda sırası gehnce bundan bahsedeilecektir. edihrlerdi*. I.yâfte-i sudur . RumeU ve Anadolu'da mansuh mazul kadıları iktidarlı ve doğ­ ru olanlarımn isim ve maaşlarım havi 928 Muharrem (1521 Aralık) tarihli bir defter Topkapı Sarayı Arşivinde 669 numaradadır. Nr. s. • Sabdca Bağdad kadısı Nevşehirli H a s a n Efendi'ye hüküm ki. 57. 546.KADILIK lıazretiııe arzettikte ana sadaka buyurdu dediler*. = 1560 Haziran). 131 Neticede Sinan Efendi'mn Kaddar beraeti zahir olmuştur." şikâyetler üzerine işin ehemmiyetine göre vaki tahkike sancakbeyi. IV. 304. bUâ ivaz velâ garez din-i mübîn uğruna niyet-i halise Ue kabul ve fisebiliUah azimet edeceğini izhar eylediğia ecUden hâliyâ hakkmda mezid-i inayet-i aliyye-i şâhâne ve >^j* mezit-i re'fet-i seniyye-i pâdişahânem zuhura getürülüp işbu bin iki yüz on beş senesi Cemaziyelûlâsı gurresinden avâtıf-ı aliyye-i mfliûkâne ve avârif-i behiyye-i hnsrevânemden şeref . s. s. dâvası görülmek üzere Kaddann şer'e ve hakka mugayir hareketleri hakkında I. * Topkapı Sarayı Revan kSfkü kitapları..

Duyurdum ki . . s. Bunun tâyini Rumeh kazaskerine ait olup bazan kaptan paşanın tanıdığı hyakath bir zat da kazas­ kere yapdan Utimasla tâyin olunabihrdi *. orduy-i hümâyun kaddığma gurre-i merkumeden sen mutasarrıf olup orduy-i hümâyunumda asâkir-i islâm-i zafer . 577.. c... IV.132 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Ordu kaddığı hem vazifesi ve hem de meşakkat ve mahru­ miyeti cihetiyle ağır bir iş olduğundan bu hizmette bulunanlar tebdil edUdikleri zaman derecelerinden daha yüksek derhal tâyin edihrier ve haremeyn mevleviyete Mekke mevleviyetlerinden kadısı olurlardı*.maknmum mucibince orduy-i hümâyun-i nusret .encam beyninde icrây-ı ahkâm-ı şer'iyye-i nebeviyyeye.. Bu kara ordusu kadısından başka donanmaya tâyin edüen kadıya da ordu kadısı dendirdi. tâyin olunmuştur.. olan hatt-ı hümâyun-i şevket . c.. 105 ve sene 111). orduy-i hümâyun kadısı olaıdara mezid-i ikram ve tazim deb-i kadim olmağla birden Mekke-i Mükerreme kazasiyle tekrim ve emsal ve akram üzer­ lerine takdim olundu {Raşid tarihi. bezl-i makdur ve sâyi mevfur eyliyesin... gurre-i ca sene 1215 (Bu sırada Mısır seferi vardı). ^ "Medine-i Fi{i6e'den mâzulen ordu kadısı olan Alaşehirli A b d u l l a h E f e n d i . II. s.. » D'ohson.makrunum kaddığmı sana tevcih ve inayet edip flâmı için.

Büyükçekmece. s. 293. mollası refia denihp ^ diğer üç veya kısa olarak kadıhğma haslar kadılığı adı Galata ve Üsküdar kadılıkları ise zikrolunmuştur *. Bunlardan sur içindeki kadıhğa İstanbul kadıhğı ve hâkimine de İstanbul kadısı ve İstanbul kadılıktan isimleriyle efendisi. ' F a t i h S u l t a n M e h m e d zamanında ilk İstanbul kadısı H ı z ı r Bey'den sonra buraya MoUa H u s r e v tâyin olunarak kendisine hürmeten Eyüp. tercüme eden H r a n d A n d r e a s y a n . vardı*. Silivri. a. . = 1 4 5 3 M. Evliya denilen Ç e l e b i ' y e göre X V I I . m m tıkası dahilinde üç yüz köy ve kırk nahiye olup buralarda yüz elh 1 HicH XII. Eyüp kadısınm birer naibi bulunurdu. II. Silivre kazalan Eyüp yani haslar kadıhğı hududu içinde bulunuyordu. sena 1154. Çekmeceler ve Çatalca etrafı ve diğer ikisi de Galata ve Üskü­ dar ve mülhakatı olmak üzere dört kadıhk vardı. 485. Eyüp nadiren İstanbul Havass-ı verilmiş. İstanbul kadıhğı sur içindeki mahallelerle surun deniz ta­ rafmdaki sahil. X V I I I . Terkos. 137). 153. s. 76). HadımkSy. Burgaı ve Terkos nahiyeleri ona tâbidir" demektedir. Boğazın Anadolu sahih Üsküdar kadıhğma ve Rumeh sahih Galata kadıhğma aitri. asırda İstanbul'a ait hâtıralarım ya­ zarken Eyüp kadılığı içia şöyle diyor: "Eyüp beş yüz akçelik bir moUabk olup Çatalca. s. asırda tstaıAul Hayatı (Ahmed Refik). * Evliya Çelebi seyahatnamesi. ' Seyyah İ n c i ciyan. iskele ve hmanlanna karışıp sur haricindeki yerler ve Boğazm Anadolu ve Rumeh sahillerindeki köyler ve kazalarm hudutları aynimıştı. Galata ve Üsküdar kaddıklan da vazifesine ilâve edilmiştir (Şakayık tercümesi. e. s. 363. asırda Eyüp kadıhğı etmek suretiyle yedi se­ yüz köye hükmedip kazası dahilinde yirmi altı nahiyede nâib vekilleri Âdilâne hareket nede on bin kuruş gelir teinin ederdi ki zamamna göre mühim bir varidattı *.ONUNCU BÖLÜM İSTANBUL KADILIĞI vilâyeti hududu dahilinde tManbnl re biIâd-ı bugünkü İstanbul Mİflse kadıhklan fetihten (857 H . Küçükçekmece. Galata kadısınm mahkemesi arapcamii yakınmda idi. Ereğli. 289. (Onsekizinci asırda İstanbul. Çekmece. I. Uzunova'da Büyük ve Küçük Çekmeceler.) itibaren biri İstanbul surları dahilinde ve diğeri sur haricinde Eyüp. Midye. Çatalca.

440. Bursa. (1771 M. Bunlardan Eyüp kaddığı 1185 H . hulâsa askerî başka mıntakaları dahdindeki bütün işlere bakarlar. s. alış verişlere. esnafın narh usulüne. Bundan başka Boğazın Rumeli tarafındalti olmayan işler bu kaddık vasıtasiyle görülürdü i. memnu eşyanın çıkardmamasına. . geliri kırk bin kuruş tutardı. Buralar. Erdek ve Bandırma kazalan da Ga­ lata kadıhğma tâbidi. 432. 472. harp levazımını tedarik etmeğe. X I X . Kaddar şer'î dâvalardan başka herhangi bir işe ait hukukî dâvalara. Kasımpaşa. SENEVI Üsküdar kadısının mıntıkasında beş nâib vardı. Kanun üzere istanbul kadılığına Mekke.134 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I akçe yevmiyeli nâibleri vardı ki bunlardan birisi Tophane'deki ayak nâibhği idi. istanbul kaddığı derece ve ehemmiyeti itibariyle bu üç kadı­ lıktan yüksek dolu olup X V I . 462. A Evliya Çelebi seyahatnamesi. 463. icabında zabıta de birhkte vazife görürlerdi. mevahsinden olurdu. nâiblikleri mahreç rında Yeniköy Beşiktaş. Z e y d E b û E y y ü p Ensarî'ye hürmeten mahreç 1 Evliya Çelebi seyahatnamesi. Diğer üç kaddığın dereceleri zaman zaman küçülmüş ve büyü­ müştür. 295. V. s. X V I I . c. asnn ikinci yansından itibaren Ana­ kazaskerhğine namzed olanlara yani Anadolu kazasker­ hği pâyesiyle istanbul kadıhğında bulunmuş olanlara verihrdi. Galata moUası namına birer nâible idare askerî edihrlerdi. memleket dışına işlerden çıkardacak eşyaya. naibi Gebze. asır Mar/nara'daki nâibhği hariç olarak Kasımpaşa olunmuştu. Ka­ dımn Kartal. ile Beşiktaş'a Marmara mevahsi adası ile Mudanya Kapıdağı. I. Her üç kaddık da mevleviyet denilen büyük kaddıklardandı. Edirne kaddığında bulunanlar veyahut bunlann payesini alanlar tâyin edihrlerdi. I. naibi vardı. Beykoz kazası Üsküdar mevleviyeti da­ hilinde ise de Müneccimbaşdara meşrut olduğundan onun tara­ fından yüz eUi akçeh Pendik. halkın ihtiyacı olan işlere. c. s.) senesine kadar Devriye denden küçük mevleviyetlerden iken bu sene haz­ ret-i H a l i d b . Şile ile Anadolu Kavağı'nda birer asır ortalannda Üsküdar kadısı mahreç vardı*. Yeniköy veya Istinye ortala­ de Galata mollalığına tâyin bağlı idi. Boğazın Beykoz'dan başka Anadolu sahdinin şer'î muamelâtı Üsküdar kaddığına aitti.

Tâyin olunanlar şeyhuUslâm dairesine gelirler.İSTANBUL K A D I L I Ğ I 135 mevleviyeti derecesine yükselmiş ve Halep üe Selanik mevlevi­ yetleri araşma konulmuştu*. II. 205. tstanbul zaman asır sonlariyle asırda beş yüz akçehk mevleviyetler artınca yeni bir kanunla mevleviyetler derecelere aynldı ve Mekke ve Edirne'den kaddığma gelmek mümkün olmuştu. danişmend efendiler tarafından binişleri giydi­ rilip sonra şeyhulislâmm yanma girerler. ortalanna kadar ve Bursa kadıXVII. asrm ikinci yansmdan îtibaren kırk Unin tâyinleri olan Hâriç medreselerinden itibaren bütün müderrislerle meva­ şeyhuUslâmlann vezir-i âzam vasıtasiyle takdim ettikleri arz tezkeresiyle yapddığından mevaUden olan tstanbul kadısmın tâyini de o suretle olurdu. asırdan îtiba­ ren İstanbul kaddığma Mekke ve Edirne moUalan ve 1132 H . Daha sonra bilhassa X V I I I . asrm Edirne XVI. 13. akçeden yukan X V I . Fatih Sultan M e h m e d ' i n kanunnâmesine göre büyük mevleviyetlerin yani beş yüz akçeUk kaddıklann dereceleri beylerbeyüerden bir derece aşağı olup defterdarlarm alt tarafmda oturmalan icap ediyor idiyse de tstanbul kaddan defterdarların üstünde otururlardı ve dereceleri beylerbeyüerle müsavi idi*. bir müddet oturup kahve içilmesini mütaakıp çıkarlar ve yine danişmendleıj mansıb sahibinin arkasma düşüp dai­ resine götürerek makamma oturturlardı. (1720 M. 20. a. Mekke ve Medine kaddıklarma Haremeyn kadılığı ve kadılanna da Haremeyn mevalisi deniUrdi.) İkinci Meşrutiyetin ilâmna kadar Rumeli ve Anadolu kazaskerleriyle tstanbul kadısı tâyininde merasim yapılırdı. Meşrutiyetten sonra bu merasim kaldınlmıştır . Sahn müderrisliğinden Bursa kaddığma tâyin ve oradan da tstanbul kadısı olmuştur (Şakayık zeyli. ' 1908 H. * E b u s s u u d E f e n d i . s. Atâyî. * Kanunnâme-i Al-i Osman. . asrm ikinci yansından bazan Sahn-ı hklan mahreç seman olmuş ve çok ise de* X V I . (1326 M. c. * Vasıf tarihî. s. 183).) 'de Medine kaddığınm da Mekke derecesine çıkaniması üzerine her iki kadılıktan birisinde bulunan zatm tâyini kanun oldu. fakat kanun üzere tstanbul kaddığma namzed olanlar evvelâ tstanbul kaddığı payesini alıp sonra sırası geUnce Anadolu payesini aldıktan sonra bilfiü kaddığa tâyin ediUrdi^. İstanbul kadısı Mevleviyetlerin en yükseği ve taht kaddanmn son merhalesi olan İstanbul kaddığma gelmek için X y .

çuhadar ve sair hademelerinin muayyen maaşlan geliri olmayıp bunu olarak şer'i hesap hasdâttan ahrlardı*. fakat bu usul getirilerek kati surette tesbit eddmeden evvel İstanbul kaddığmdan Anadolu kazaskeri olan ve sonra tekrar İstanbul kadıhğma oradan RumeU kazaskerhğine letanbnl İstanbul tâyin eddenler tâyin de görülmüştür. sonlan ve X V I I . nikâh. 5910) bunun maaşı olmayıp şolısa mahsus bir atıyye olduğu Enderun hazine­ sinden verilmesinden anlaşdıyor. İstanbul kadılığını fiden ifa eden bir zatın bir senelik müd­ deti bittikten sonra Istanbıd kadısı mâzulü olarak üzere X V I . • 1187 H . vasi tâyin ve azli. (1773 M. Mahkeme tahmini edddiğinden kadı'mn maaşı beş yüz akçe yevmiyeh mevleviyetler derecesinde itibar eddmiş olmakla bereber bunun çok üstünde bir maaş elde ederdi. mi­ ras. asnn ikinci yansmdan itibaren tatbik eddmiş olduğu ihtimal dahilindedir ki bu mütaalâayı Atâyi'nin kayıtlanndan anlamaktayız i. a. mübaşir. 658. bunun ve maiyyeti olan bab naibi. 99^. . gaib. 616. muayyen konağı­ kaddığma eddenlerin kadısının maaşı resmi bir makamlan olmayıp oturduğu nın birkaç odasım mahkeme ittihaz de dâvalan orada dinlerdi. sâk. 485. asnn sonra bunlara maişetine başlamedar olmak verilirdi*. yetim mallan ve sair işlerden kanunen 1 Atâyi. 771. * Kavanin-i Âl-i Osman der hülâsa-i mezamin defter-i divan (Ayni Ali Risalesi. saray vesikaları. B . İstanbul kadısı şer'i muamelelerden yani sicil. 387.) taıihU bix vesikada pâdişahm İstanbul kadısma her ay beş yüz kuruş verdiği görülüyorsa da (Cevdet tasnifi. asır arpahk nna kadar yüz yirmi ve bazdanna riayeten iki yüz akçe yevmiye Daha suretiyle bir kazanm hasdât-ı şer'iyyesi tahsis olunarak oraya kendisine vekâlet etmek üzere bir nâib yoUardı. Mâzul İstanbul kadısı bir derece yüksek olan Anadolu kazas­ kerhğine geçmek için evvelâ bu makamın payesini ahp daha sonra sırası gehnce bilfid Anadolu kazaskeri olurdu. Nr. 25.136 OSMANLİ DEVLETİNİN İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI İstanbul kadılanmn müddeti diğer mevali gibi bir sene olup bunun hangi tarihten başladığı sarih olarak bilinememekte ise de kaddann adedinin artmasma mebni bir sıra tertibi lüzumu hasd olmuş ve bunun da X V I .

Bu muayyen kanunî ücretten alanlar Divan-ı tstanbul vasıtasiyle kadısı. kadı sorulmadıkça şehirde söze kanşmazlardı. solunda Galata ve Üsküdar kaddan otururlardı*. Yine kanun üzere imzadan on iki mürasele (muhabere ve mükâtebe) den altı akçe ve resm-i kısmetten binde onbeş alınırdı. nakl-i şehadet vesair muharrerattan kadı için resm-i kitabet yirmi. Galata çarşamba divam Üsküdar kaddariyle birhkte Paşakapısı'na yani Babıâh'ye giderlerdi. Rumeh maruzatını Rumeh ziyade X V I . Bu divanda vezir-i âzamm sağmda tstanbul ve Eyüp kadı­ ları. 542). Şer'i hüccet. 581. Nr. * D'ohson. s. Verir i âzamin 1^**^""*^ kadısı her çarşamba günü Eyüp. 541. s. 541. hümâyuna Pâdişâha şikâyet olan edilirlerdi*. kâtibin beş akçesi vardı. 64. Çarşanba Divam öğleye kadar devam edip sonra yemek yenihrdi. o gün vezir-i âzam divan­ haneye çıkıp dâva dinler ve kaddara ait şer'i dâvalar varsa on­ ları da mmtıkalarma göre tstanbul kadısı ile diğer kaddara dinle­ tirdi. Bu hususlardan dahi tekid-i azim üzere emr-i Sultani vârid olmuştur" Abdurrahman Paşa kanunnâmesi. s. Bn. beşi mahkeme kâtiplerinin olarak yirmi beş akçe ve nikâh olan seyyibe (dul) ise kadmm on beş. Bu. 503. s. s. IV. e. toprağmda bu­ lunduğundan muamelât itibariyle mercii Rumeh kazaskerhği idi. narha dair olan işler hakkmda lüzum hasd olursa o vakit vezir-i âzam İstanbul ile Belediye işlerine bakan İktisap Ağası'ndan . Çünkü tstanbul. * Istabul kadılığmda thtisab Ağası demlen bir memur vardı. Eğer vezir-i âzam şehre teftişe çıkarak iaşe ve narh iş­ lerini kontrol etmek isterse tstanbul kadısı da beraberinde bu­ lunur. çıkmadığı takdirde kadı mahkemesine dönerdi'.ÎSTANBUL K A D I L I Ğ I 137 muayyen bir ücret alırdı*. kâtipler için beş akçe ve sicille yazdan kazâyâdan sicU resmi sekiz akçe ve ıtıknâme (azad kâğıdı)den altmış altı akçe almıp bu­ nun ellisi kadıya ve on altısı mahkeme kâtiplerine ait olurdu. asırda kazaskeri yapardı^. ' Tevkii Abdurrahman Paşa kanunnâmesi. bu miktar para rayici sebebile sonradan bir mik­ tar arttırılmış ve sicU suretinden on dört ve hüccetten otuz akçe alınmıştır (Tevkii Abdurrahman Paşa kanunnâmesi. 4. * Mühimme defteri. ' "Her hangi vUâyette ki kuzat ve kas samlar tecavüz eyliyeler vükelây-ı saltanat olan valUer men ve def edeler. Vezir-i âzam kola yani İstanbul'u teftişe çıktığı zaman nerede durursa tstanbul kadısı üe Yeniçeri Ağası karşısında yer ahrlar ve kendilerine kadısı sorardı 1 Kanunnâmede nikâh akdinde bakire ise yirmisi kadmm.

s. I. E v l i y a Çelebi de Ihtisab Ağası için şöyle diyor : "Ihtisob Ağası cemi-i ehl-i sanayie hükmedip tâzir ve siyasete ve bey'i ve şirâsmda bilâf edenin tekdir ve tevbihine me­ mur bh. nın kol gezmesi bizzat kendisi de esnafı kontrol etmek üzere maıyyetinde bir heyetle falaka deynek v e terazi taşıyan adandan da olduğu halde kola çıkardı. tepeci geniş alt tarafı dar bir başlık olup X V I I . sıkça sıkça şehri gezip dolaşsm. 5). Muhtesibin maiyye­ tinde doksan iki kul oğlam ve on iki bölükbaşı bulunurdu. Pâdişâh Edirne'de bulunup devlet merkezi oraya nakle­ İstanbul kaymakamı olarak bir dilmiş ise o zaman İstanbul'da. Bunlar esnafı kontrol ederler ve aym zamanda Ihtisab Ağasımn her esnaftan alacağı paraları tahsil ederlerdi (Kavanin-i Osmanî ve Rabua-i Asitane. sonra kendisi bilür deyu muhkem tenbih lâzımdır" f JCofi Bey'in Teşkilfy Mecmuası. Muhtesibin her bir dükkândan muayyen bir parası vardı. . Evvelce bu bizmet fahrî olarak mûtemed bir şahsa verilip bu hizmeti mukabele­ sinde kendisine bir mansıb tevcih edilirken sonra muhtesiblik denilen bu iş mukataa suretiyle marttan marta bir sene müddetle iltizama verilir olmuştu. deynek vurur. Bu teftiş esnasmda kadımn başında örf denilen resmî büyük kavuğu maiyyetinde muhzırbaşı de keçeli çuhadar. şehrin cümle maslahatım ol görür. . Eksik satanm boğazına talıta gülle geçirir. Pâdişâh Edirne'de sinde bulunduğu zaman kazaskerler de onunla beraber bulun­ dukları için İstanbul kerleri i temsilen kaymakamının akdettiği kadısı bulunarak divanda kazas­ İstanbul dâva dinlerdi i.hâkimdir" (C.). . vezir İstanbul'a ait narh muamelelerini görür ve İstanbul kadısı veya muharebe cephe­ onunla temas ederdi. İBtanbnl . ahyanen vezir kulunuza ısmarlan İstanbul efendisine tenbih eyleyip narh ahvalini bir hoş görsün. s. sadrâzamla olan teftişten başka kadısı. kuloğlanlan ve yuteşhir marifetiyle esnefm satacağı eşyaya narh koyar ve ekmeğin çeşnisini tutardı. . asır . . ' Muharebe sebebiyle Pâdişahm ve anınla beraber kazaskerlerin Edirne'de bulunmalarma mebni ls(an6ura ait hükümlerin İstanbul kaymakamiyle İstanbul kadısma gönderildiğine dair ordu şikâyet ve mühimme defterlerinde bir hayli malûmat vardır. . <.. 7). İstanbul kadısı. . mantar amameli kethüda ve kırmızı mücevvezeli^ muhzırlar. . . Bu teftiş esnasında narhtan ziyadeye veya okkada eksik satanlara falakaya yatırdarak dayak atdır icabında boyunlanna tahta güUe geçirmek suretiyle ederdi *. ^ "İstanbul kadısı cümle şehrin ne kadar pazarcı ve ekmekçi ve kasap ve cümle ehl-i biref ve ehl-i dükkâna narh verir.138 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLATI Vezir-i âzam seferde ise onun vazifesini sadaret kaymakamı görürdü. * Mücevvete.

vasi azl ve tâyini.. (1554 M. . istanbul kadısı mahkemesinin muay­ yen bir yerde olmaması yüzünden davacılar sıkıntı çekerlerdi *. sonlanna kadar vezir-i âzamlar da giyerlerdi.. İstanbul kaddan muhzırlarınm başlanna kırmızı mücevveze giymeleri 961 H . Bu hal 1252 H . İstanbul kaddığı mahke­ mesi tesis edilerek davacılar bu seyyar halden kurtulmuşlardır. Rumeli ve Anadolu kazaskerlerinin muhzırbaşdarı timar Ue Dergâh-ı âli çavuşu. ' 1187 H. 4. (1773 M. s. s.) *de İVıfcsor'Iı M u s l i h u d d i n Efendi'nin İstanbul kaddığı zamamnda kanun olmuştur." (Naima tarihi. V. aralanndaki ihtdâfı hallederdi. miras. 3). basılmamış ikinci eik. 56). Yalnız renkleri Ue ayırt edilirdi. tstanbıd kadısmın mahkemesinde bâb yani kapı naibi denden ve kadınm işinin çokluğu sebebiyle dinlenecek bulunup vazife görürlerdi *. O tarihe kadar yalnız kaddarm muhzırları kırmızı mücevveze giyerlerdi (Âli. (1836 M. dâvalarda ona vekâlet eden bir nâib ile muhzırbaşı.İSTANBUL K A D I L I Ğ I 139 kanda söylendiği gibi falaka. Mahkeme muhzırlarmm kırmızı mücevveze giydikleri görülfiyor. Kadı.) senesine kadar devam etmiş ve sonra bâb-ı meşihat denilen şeyhülislâm kapısı'nda. yukanda göriddüğü üzere nafaka tâyini. aile dâvalan ve buna mümasd şer'î dâvalardan başka esnaf arasmdaki şikâyet dâvalarmı dinler. Şam. Müddetiıd doldunıp değişince yeni istanbul kadısı olan da kendi evini veya konağmı mahkeme yapardı*. varak 124b). " Evasıt-ı Şevvalde R a h m e t u l l a h E f e n d i istanbul'dan azlolunup yeri emin-i fetva Ş e y h Sinan-zâde M e h m e d Efendi'ye verilip vezire varup el öpüp çarçamba günü divana (vezir-i âzam divanma) varup gelip hanesinde küttab ve nüvvab için tahtabendler yaptırıp. * Naima tarihi. Halep ve Selanik kadUarııun muhzırbaşdan da timarlı sipahi olurlardı. terazi taşıyanlar olduğu halde kalabahk bir maiyet bulunurdu i. deynek. s. 344.c. e. V. 58 numaralı mecmua. s. * İstanbul kadılığı muhzırbaşısı terfi ederse kanun üzere kapıkulu süvari bölüğüne çıkardı (Mühimme. Nr.) *de İstanbul kadısı olan zatm hanesinin Saraçhanebofi'nda olduğu göriUüyor (Türk Tarih Encümeninden Türk Tarih Kurumu'na devredilen yazmalardan. 344). selâhiyeti dışında olan veya haUedemediği idari ve örfî muameleleri Divan-ı hümâyıma arz üe ferman ge­ tirtir ve ona göre hareket ederdi. muhzırlar ve çuhadarlar Kadı. tsionlıul kadısı istanbul kaddan kendi evlerinde dâva dinler- mn dâva dinlemesi lerdi.

amele ücretlerinin lann nizamı. içecek ve giyeceklerinin suretle tevzi edileceği. hamallarm nizamı. Kalpazanlarm kontrolleri. cami yakmlarmda ve mahalle ara­ larında meyhanelerin bulunmaması. fazla yük taşımamalan. dokumaların ölçüleriyle boyalarmın bozularak sanata hde kanştınimamasma dikkat ettirir ve bunları nâibleri ve bihrkişi vasıtasiyle kontrol ettirmek suretiyle bu husustaki dâvaları ve şikâyetleri dinlerlerdi. odun ve kömürün narh muci­ bince satdması. narhtan fazlaya satdan eşyadan dolayı yapılan şikâ­ yetlerin tetkiki. yiyecek. münase­ betsiz kadınlann teftişleri. Mimarbaşı. kadı bu işleri görürken lüzumu hahnde yeniçeri ocağmdan Asasbaşı. İstanbul. dokuma. kerestelerin envaiyle boy ve enlerinin nizamma uygun olması. İstanbul kadısı borçluyu hapsetmek selâhiyetini haizdi. et narhına dikkat eddmesi bedestendeki esnafm ve dellâllarm hilelerine meydan verilmemesi. gümüşün simkeşler tarafından sûistimal eddmemesi. ayakkabdarm nizama göre yapdması.140 OSMANLI D E V L E T l N Î N İLMÎYE T E Ş K I L A T I İstanbul esnafı işleri mahkemeyi en çok işgal eden mesele­ lerdendi. Kadı bu hususta elindeki fermana göre muhtehf esnafın diıkkânlannm şeyh. çuhanın cinsine göre fiyat konarak satdması. tetonbal kadısı nın diğer vazifeleri İstanbul kadısı yalmz sur dahihnde yukanda saydığımız dâvalara bakmayıp şer'î vazifesine ilâve olarak ticaret. İstanbul'un sıhhat işleriyle ilâç. Subaşı ile Ihtisab Ağası. sanat. muhtehf vakıflardan kasap akçesinin tahsih. yangmlarm sirayetini tabib ve cerrahlann teftişleri. para rayicine dikkat olunması. kethüda miktarına ve gediklerin ve yiğitbaşdanmn arttırdmamasına şikâyet esnaf. kaldınmlann tamiri. evlerin önlerine şahnişin ve çardak yapdmaması. üzerine yaptıkları tahkikata ve her bir sınıfın ölçiderine ve bu ölçülerin değiştirilmemesine. kayıkçıne ahnması. hayvanlarm men için tedbir tahammüllerinden kontrolü. ibrişim ve seraser . ehşleri ve iaşeye müteaUik İstanbul şehrine ait olarak bir kısmım aşağıda zikredeceğimiz belediye işlerinden de mesuldü ki bu hal vazifesinin ne kadar ağır ve şümullü olduğunu göstermektedir. serpuş giyilmesine ve bunlann nizamına bakdması (çünkü kimlerin ne gibi serpuş giyecekleri muayyendi) su işleri. Çöplük subaşısı (tanzifat âmiri) diğer hükümet adamlarmdan yardım görürdü.

memnu eşyanm katiyyen mem­ çekmemesi İstanbul iaşesi için evvelden tedbir alınması. altı nefer nalçacı. asırlarda tstanbul hayatı ismi oltmda neşredilmiştir. yedi nefer aşçı. . sekiz nefer papuççu. ddeneihğin men'i. ^ İstanbul Kadısına hüküm ki. pamuk ipUği. beş nefer çakşirci. İstanbul gediklerin kontrolleri. sahtiyan. varak 98). yedi nefer penbedoz (pamuklu diken). donyağı. s. sefer-i hümâyuna azimet eyleyip orducı ihraç olunmak lâzmn olmağm mahrusa-i tatanbuPda altı nefer kasab. zift ve koyun derisi de menedilirdi (Mühimme defteri. sıhhat işleri ve tabiblerin kontrolleri takdim ettikleri arizalar leri cümlesindendi. beş nefer çu­ hacı. iki nefer eskici. şayet bir lütf-i mahsus olarak ecnebi memleketine leket ihtiyacma yiğitbaşı eşya çıkardacak olursa bunun mem­ ihracına müsaade edümesi. sekiz nefer bakkal. bir nefer bozacı. muayyen yerlerinden başka tesbiti ve için yere yanaştınimamalan. * Bu hususta Divân-ı hümâyun mühimme defterlerinde yüzlerce hüküm vardır. ^ Memnu eşya ihtiyaca göre artıp eksilmiş ise de daimi olanları zahire. bunlardan bir kısmı merhum A h m e d R e f i k B e y tarafından hicri X I . at.ÎSTANBUL K A D I L I Ğ I 141 denilen kumaşın muayyen ölçüde ve hamurda olması.. Bazan bunlarla beraber pamuk. Onlann bu gibi hususlarda Divân-ı İstanbul kaddığma gönderilirdi. balmumu. on üç nefer cevfuruş (arpacı) ihraç olunmasmı emredip bnyurdum ki. bakır ve demirdi. beş nefer saraç. sekiz nefer çizmeci. Bir kısmım da alâkadar olanlarla işbirhği yaparak h a l l e d e r d i M e s e l â İstanbul'daki bina işleri Mimarbaşıhekimbaşımn vazife­ hümâyuna mn. tessekte vermiyecekse her smıf kâr ve kisb sahiplerinin yani esnafm şeyh. ev inşasmda başka yerde tüfenk dikkat edUecek yapılmaması. 1970. sekiz nefer tabbah. mahallelerde kefilsiz olarak hiç kimsenin oturmaması. ve X I I . (Kanunnâme. kethüda. cih bu vazifeler arasmda idi. esir ticareti. on bir nefer habbaz (ekmek­ çi). meşin. şeyler. 61. hırsızlara karşı tedbir alınması. dokuz nefer hayyat (ter­ zi) ve bir nefer hallaç.. bir muharebe vukuunda kapıkulu ocakolan orducu esnafmm olan Halkın sıkıntı gelince şevkleri *. beş nefer bezci. ve ehl-i hibre gibi deri gelenlerinin pazarbaşdığın Kadı bunlann bir kısmım doğrudan doğruya kendisi görür veya nâiblerine gördürür. Şimdiki halde. beş nefer attar. kurşun. Nr. yedi nefer berber. yedi nefer muytab (mutaf). miri imidâthaneden tarafına lariyle zamam leket gelen gemi ve kayıklarm birlikte dışma sefere gidecek çıkardmaması*. Nr. iki mumcu.. barut. gön. Veliyyüddin Efendi kütüphanesi. sekiz nefer nalband ve beş nefer palanduz. 2). lâle soğanına narh konması. silâh.

c.142 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI IsUnbııl kadı- ^'^^^'^da gösterdiğimiz pek geniş ve çeşitli işleri sının nâibleri yalnız ddar tstanLul kadısı halledemiyeceğinden maiyyetinde bizzat mahkemede ka­ yanında bulunan bâb ve keşif nâiblerinden başka İstanbul dahihnde muh­ tehf mmtıkalarda aynca birer naibi bulunduğu gibi ticari işler. (1521 M. istihdam-ı tevabi ihtida bunlara vaki olmuştur" kaydiyle nâiblerin maiyyetlerinin bu tarihten başladığı anlaşdıyor (Atâyî. "O zamanedek nüwâb-i mabkeme. s. dindar. İstanbul kadısı. istanbul'daki nâibliklerin ihtiyaca kâfi gelmemesi ve halkın bilhassa kış mevsiminde uzak yerlere kadar giderek müşkilâta uğramalan sebebiyle 2 Safer 994 (23 Ocak 1556) tarihh bir ferman üzerine mahkeme açarak nâib oturtması için istanbul kadısına izin verdmiştir. şehre girip çıkan eşyaya bakmak ve esnafı kontrol etmek üzere aynca nâib denilen vekiUeri vardı. 358) X I X . muhzır gibi müteayyen iken. sandık 92). Ahi Çelebi ve Balat semtleri nâibhkleri gelirdi*.)'de Balat mahkemesinde şer'-i şerife mugayir ni­ kâh akdi ve sak tahriri dolayısiyle Balat mahkemesinin kapatdması hakkında ferman çıkmış ve mahkemelerde namuskâr. Bunlar kadı namına iş görüp hüküm verirlerdi. * 1090 H .)'de İstanbul kadısı olunca M u s t a f a Süruri Efendi'yi kendisine nâib yapmıştır. s. * 14 Muharrem 1003 (27 Eylül 1594) 'de vefat eden Rumeli kazaskeri A h i . 1. * İstanbul'da kola çıkan vezir-i âzam. asır ortalarmda Mahmud Paşa ve Davud Paşa nâibleri Devriyye mevalisinden ve Ahi Çelebi naibi mahreç mevalisinden idiler (1271 tarihli Istabul Salnamesi). (16080 M. thtisab Ağası ve ayak nâiblerinin maiyyetlerinde kul oğlanlarmdan birer terarici bulunurdu (thtisap işleri hakkında Nizam. Bunlardan başka çarşı ve pazarlan dolaşarak esnafm alış verişlerim ve terazderini kontrol eden ve aralanndaki ihtdâflan badeden ve sahtekâr ve muhtekir esnafı cezalandıran ve maiyetinde kul oğlanlarmdan bir terazici de' şer'a ve kanuna aykın hareket edenleri men de ceza veren ayak naibi* ve es'ari yani halkm aldığı eşyamn fiyatlarım tâyin ve 1 Muhyiddin Fenan 927 H . Başvekâlet arşivi. istanbul'daki nâibh mahkemelerin en mühimmi Mahmud Paşa mahkemesi olup ondan sonra Davud Paşa. fuınlar. Bu nâiblerin de maiyyetleri vardı i. perhizkâr nâiblerin bu­ lunması İstanbul kaddığma emrolunmuştur (Raşid.z â d e A b d ü l h a l i m Efendi'nin ayak naibi hakkmda : . 24). istanbul kadısının dairesinde kendisine yardımcı olarak bâb naibi vardı ve bu nâib işlerin çokluğu sebebiyle kadınm evindeki mahkemede ona yardım ederek dâva dinler ve hüküm verirdi.

s. * Kavanin-i Osmant ve RabUa-i Âsitâne. dâvala­ rını dinleyen tarafındaki ve ekmekçderin hesaplarım tetkik oturan Unkapanı veya dairesinde sadece naibi -ki maiyetinde bir de veznedarı vardı. c. Câm-ı mey-i nâbımız etti jikest MeclİBİmiz bastı ayak naibi beyti bunlarm bazan jüpheU mahallere ve memnu mahallerede gizU olarak içki içenlere baskm yaptıklarını gösteriyor. s. (askeri smıfm hari­ kısmeti taksim eden kassam-ı naibi tstanbul beledî isimlerinde Ud memur da tstanbul kadısmın maiyyetinde . I . 2. s. İstanbul kaddığı vekayi kâtibi. Çardak naibinin maiyyetinde seksen adamı ol­ duğunu ve bunlara pazar gammazları denüdiğini beyan eder (C. e. 123. tstanbıd Bâb mahkemesi naibi. İV. asrm ikinci yansında İstanbul kadısmın maiyyeti memurlan şunlardı: İstanbul kadısmm muvakkat ve daimi iki şer'i müşaviri. I. 569). Evliya Çelebi. 1 Çardak naibi. Liüfi tarihi. s.İSTANBUL K A D I L I Ğ I 143 kontrolü ve aralarındaki dâvaları hal ile hüküm veren Çardak nâibi^ ve mumcu esnafmm işlerine bakan mum naibi ve ts­ tanbul Yağkapanı'nda bulunarak sadeyağı ve zeytin yağına müte­ aUik işleri ve tüccar ve esnaf arasmdaki ihtilâf ve dâvalara bakan yağ naibi ve tstanbul ihtiyacına yeter cins muayyen zahireyi Ue Unkapanı Kapan görüp bu hususa ait muameleleri teinin ve kontrol eden. Bâb mahkemesi başkâtibi. Yemiş üfcelesi tarafmda hâlen Çardak iskelesi adım taşıyan mahalde oturup hariçten deniz yoluyla gelen bütün eşyayı kontrol eder ve resmini alırdı. D'ohson. tstanbul kaddığınm nezareti altmdaki vakıflarm hesaplarına bakmak üzere bir muhasebeci Ue şehirUye cindeki tstanbıd halkı) ait resm-i bulunurdu X X I . 2). 543. * Kavanin-i Osmant ve Rabıta-i Âsitâne (S.* ve bir de herhangi bir şikâyet üzerine dâvalara bakan Keşif naibi ve avanz isindi veren vergiyi toplayarak bunu vermiyenler aleyhinde hüküm avarız naibi ve tstanbul ihtiyacma göre pastırmahk hayvanlarm almıp satdmasına ve pastırma fiyatlannm tesbiti Ue bu husustaki dâva ve ihtUâflan haUetmeğe memur pastırma kadısmın vekiUeri idiler. Burada aym zamanda yeniçeri ocağı ortalarmda elli altmcı orta çorbacıgımn emri altmda bir miktar yeniçeri de bulunarak icabmda Çardak naibine yardım eder ve bu orta çorbacısına yani bölük kumandamna Çardak çorbacısı deniliyordı. tstanbul kaddığı müsteşan.

.

Seyyid Pâdişâh hocah- ğmda bulunmuşlardır. Fatih'in hükümdarhğı zamamnda Tazarruat sahibi m e ş h u r S i n a n P a ş a Bursah H o c a . t. s. Mecdî. H a t i b . Ahmed Samsunlu P a ş a ve -çünkü Ha­ Hay­ sul­ Bursalı Veliyuddin . tercümesi. s. Temcid. ». Mecdî. Meedi. 166. Mecdî. Mecdî. 342. Meedi. 198. ve hocası Amasyah H a t i p Abdullah^ Kaydıhayatla Yavuz Mevlâna Mirim Çelebi Mahmud M u a r r i f .z â d e M u h ­ yiddin san. s. Eğer kendisi pâdişâh olmadan evvel hoeası vefat etmiş ise ulema arasından kendisine bir hoca intihap ederdi. tercümesi. tercümesi. tercümesi. tercümesi. Molla görmek­ Halebh Ayas* bocalan Mehmed ve Şemsüddin Ahmed olup MoUa Gürani hocası iken pâdişâh olmuştur. 189. 188. Fatih Siracüddin en sonra da Bayezid Sultan admda bir hocası olduğunu Mehmed'in tbn şehzâdehğinde Mevlâna Gürani'. Mecdî. reddin M e h m e d * Ispartah Abdülkfidir. . Bayezid'in padişahlığı zamanında Salâhuddin*. ğmda en sevdiği biricik hocası Kastamonulu ^ ' " * • ' ' * Şakayık Şakayık Şakayık Şakayık Şakayık Şakayık Şakayık Şakayık tercümesi. 193. $. s. Osmanlı hükümdarlan içinde ilk olarak Sultan Ç e l e b i M e h ­ med'in S o f u teyiz i. tercümesi. 197. tercümesi. 197.z â d e M u s l i h u d d i n M u s t a f a . Mecdî.zâde ve yazı hocası Amasyah Ş e y h Sultan Selim'in şehzâdeUğinde ve hükümdarhH a l i m i Çelebi^ H a m d u l l a h isimlerinde bocalan vardı. 3S. 385. 145.zâde E f e n d i l e r * zaman zaman değiştirilmek bıkıcı tabiatı vardı.ON BIRINCI BÖLÜM PADİŞAH Osmanlı pâdişahlan HOCALARI zamamnda ulemadan şehzadelikleri münasip bir zattan okutulur ve hükümdar olduklan zaman onu kendilerine hünkâr hocası yaparlardı. 85. 102. 190.suretiyle Amasya valiliği ve Kasım ve ile Hattat tan Mehmed'in II. s.

M a h m u d sülüs. ' Sultan I I . . Süleyman'ın A r a p . Mehmed m.146 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I ve Kanunî'nin de şehzadeliğinden îtibaren hocası Dadaylı r e d d i n E f e n d i idi*. III. I. M u s t a f a ' n ı n şehzadeliğinde evvelâ S e y y i d E f e n d i ve sonra V a n î E f e n d i . I. ' S u l t a n A b d ü l m e c i d ' i n şehzadeliğinde hocaları A k ş e h i r l i Ö m e r ve Ş e h r î H a f ı z E m i n Efendilerle S u l t a n Abdülaziz'in hocası da H a s a n F e h m i Efendi'dir. Osmanh hükümdarlarmdan Hattat olmayarak yazdan güzel olanlar da vardır. Mustafa'­ nın hocası ve şeyhuhslâmı S e y y i d F e y z u l l a h Efendiler her işe burunlarmı sokarak vehnimetlerinin felâketlerine sebep olmuş1 Şakayık tercümesi. Pâdişâh hocalanndan bazdan. II. Mehmed'in M e h m e d E f e n d i . îtibaren edüdiği muallim-i Sultanî unvaniyle Osmanlı görülmüyor^. Sultan ibrahim'­ Vanî Efendi. Osman'ın hocası Ömer ve II. II. Selim'in hatt-ı hümâyunları güzel talik kırması olduğu gibi II. Hay­ I I . M e h m e d ' i n cülusundan iki gün evvel vefat hükümdar olunca babasının hocası S a d e d d i n disine hoca intihap eylemiştir. Mecdî. S ü l e y m a n Hattat T o k a d l ı A h m e d ve IL M u s t a f a H o c a .z â d e A b d ü l v e h hab Efendi. in Ahmed'in Hoca hocası Hüseyin Aydm'lı Mustafa Efendi'yi ken­ Efendi ve II. I V . ve Murad'm ise Mehmed'in evvelâ ibrahim bo­ ve ve sonrada Tacü't-tevarih sahibi meşhur S a d e d d i n olup Sultan Azmî şehzâdehğinde olup etmiş Nevali Efendüer sonuncusu calan C a f e r . H a f ı z Osman'dan süiüs ve nesUt ve I I . M a h m u d ve III.z â d e M e h m e d ve meşhur H a f ı z O s m a n ve III. Murad. A h m e d . III. 440. ahp devlet işlerine kadar müdahale etmişlerdir. damadı Erzurum'lu Efendi resmen hocalığında bulunmuşlardır. M u s t a f a ve III. s. kendderine gösterilen tevec­ cühten cesaret Bunlardan II. Osman'm yazdan da nesihdir. Selim'in şehzâdehğinde ve padişahlığında hocası Birgi'li Ataullah Efendi Efendi Sultan Efendi ve III. O s m a n ' ı n Amasya'h Cinci Ömer Efendi. nesih ve celi yazısmı Meh­ m e d V a s f i ve meşhur M u s t a f a R a k ı m Efendilerden öğrenerek icazet almış­ lardır. K a n u n î S u l t a n S ü l e y m a n Ue IV. A h m e d . Yalmz Ahmed'den tâyin Seyyid Feyzullah pâdişâh hocası Pâdişahlanndan bazdanıun kendi zamanlarındaki meşhur hat­ tatlardan güzel sanatlardan olan yazı dersi alıp bu nefis sanatta yetiştikleri görülmektedir ^.

s. riayeten üstüne almak münasibtir. Fatih Sultan M e h m e d zamanmda tedvin edilmiş olan kanunnâmede pâdişâh bocalan hakkında. Vezir-i âzam sefere gideceği için pâdişâh üze­ rinde müessir olarak icraatına engel olanları ve A b d ü l v e h h a b Efendi'den başka.iir j Jl'osis::ıii jjiiT o^ı-^ı ( .PADİŞAH HOCALARI 147 lardiT. s. II. S ü l e y m a n ' ı n hocalığa intihap ettiği Abdülvehhab Mustafa Paşa mü­ E f e n d i nüfuz tesis ederek pâdişâha bazı telkinlerde bulunduğunu haber alan vezir-i âzam K ö p r ü l ü . Atâyi. ' Kanunnâme-i Âli Osman. daha sonraki ayağa ^ Raşid. Yine bu kanunnâmede pâdişâh hocası oğullannm şehir emi­ ninden günde altışar akçe ulufeye mutasamf olmaları da kay­ dedilmekte ve bayram tebriklerinde pâdişahm.1101 sene. 22. M e h m e d ' i n hocası S a d e d d i n E f e n d i devlet siyasetinde mühim rol oynamış ve Haçova Meydan Muha­ rebesinin kazandmasında âmil olmuştur. fakat I I I . "Şeyhuhslâm ulemanın reisidir ve muallim-i sultanî dahi kezalik serdar-ı ulemadır. Bayram tebriklerinde pâdişahm şehzade muallimlerine ayağa kalkması kanun değildi. j. s. M u r a d şehzadeler hocası N e v ' î Efendi'ye hürmeten ayağa kalkmıştır (Şakayık zeyli. 420). hocasma kalkacağı beyan olunmaktadır*. I I I . pâdişâh hocası ve kazaskerlerin aym elkabla zıkredildiği görülüyor *. c. Darüssaade ağası M u s t a f a A ğ a ' y ı ve buna telkinatta bulunan yazıcı Sarı M e h m e d Efendi'yi uzaklaştırmıştır. II. ve­ zir-i âzam onlan. J u j ı . * Kanunnâme-i Âl-i Osman. Pâdişâh ihtida buna muvafa­ etmemiş ise de vezir-i âzamin tekerrür eden telhisi üzerine istemiyerek hocasmı uzaklaştırmağa mecbur olmuştur i. Hattâ F e y z u l l a h E f e n d i Pâdişâhın iradesiyle sadr-ı âzamlann üstünde tutulmuş ve onun mütalâası ahnmadan bir iş görülmez olmuştu. amma müftü (Şeyhuhslâm) ve hoca sair vüzeradan bir nice tabaka yukandır ve tasaddur dahi ederler" kaydiyle pâdişâh hocasımn şeyhuhslâmla aynı derecede ve vezir-i azamdan maada vezirlerin üstünde olduğu gösterilmiştir*. Fatih'in bu kanunnâmesinde şeyhuhslâm. 25.z â d e F a z ı l bir yolunu bularak A b d ü l v e h h a b Efendi'nin Medine'de kat cavir kalmak istediğini arzetmiş. 116. 10.

varak 115. ^ " |i*İA'lemü'l-ülemai'l-ızam efdalü'l-füzelâi'l-füıam kâşifu esrâri't-tenzU mazharu dekayıki't-tefBİr ve't-te'vil münevveru mesahihi'l-ehadİBİ'n-nebeviyye maşrdıu meşariki'l-envari'l-Mustafaviyye matlan metahi'I-envar mirkatu medârici'l-esrar siyaku gayâti'l-fezâil ve'l-maarif ve nisâbu râyati'l-fevazd ve'lavârif hahrü'l-meani ve'l-yakin el-müeyyed bi-teyidi'l-meliki'l-muîn" Feridun Bey Münşeatı. s. hocası olan H a y r e d d i n Efendi'­ de ye fevkalâde hürmetinden dolayı pâdişâh hocası oğullanmn def­ aten Dâhd müderrisi olmalannı ve hocasmm miüâzimlerinin Hâşiye-i tecrid medreselerinin ikinci derecesi olan yirmi beş akçe yevmiye üe -birinci müderrislik yirmi akçeh idi. mütebahhİTÎn Jjlil. s. bahsederken Âl-i zikretmekte Osman) tarafmda zamanmbir (Telhis  h bunu Fatih olup bu hususta misal göstermemektedir. verihrdi. basılmamış birinci cih. hocalanndan bazdan Fakat hakkmda hükümdann üst fev­ kalâde teveccühüne mebni nadiren şeyhulislâmm Âli yazıyor^. Kanuni Sultan Siüeyman. basılmamış mesi.İJİ Juit U'İ^4>-lj>. ikinci cilt). lâkin Hezarfen Hüseyin Efendi Kavanîn-i isindi kanunnâmesinde pâ­ dişâh hocalarından fazi ve kemal sahibi olanlann nadir olarak a U U İ i l |. Şakayık tercü­ * "Hâce-i şehriyarm şeyhülislâma tasaddum mukannen değUdir.JiWI "Âlemü'l-ulemai'lvarisü ve sıliahu mütealli- efdalü'l-füzelâi'l-müteverriîn yenbû'l-fasl u ve'l-yakîn ulûmi'l-enbiya ve'l-mürselin keşşafü'l-müşkilâti'd-diniyye kat-ı yakiniyye keşşaf-ı rümûzi'd-dekayık hallâlu'l-müşkilâti'l-hakayık hocam Mevlâna M e h m e d edâmellahü fezailehu" kanunnâme-i Âl-i Osman. . 11. Mehmed'in Erzurum'lu hocası kazaskerlerin elkabı bundan ayrdarak şeyhuhslâm ile pâdişâh hocalannm el­ tâyin edUirlerse en yüksek Câmiü'r-riyaseteyn Sadeddin ve I I . ve bu Feyzullah hocası Seyyid kendilerine Mustafa'nın hocası Abdülaziz'in Hasan F e h m i Efendder unvanı almışlardır. *  l i (Künhü'l-ahbar. Pâdişâh bocalan şeyhıdislândığa iki makamı unvanı Sultan ihraz ettikleri için 111.lO:)^^l J S . 17. ütifata müteallik bir kanun-ı müşkildür" Âli. s. c. 30. s. 440.müderrisi olmalarmı kanun Pâdişâh oturtulduğunu daki kanundan ü'l-beyan fî yapmıştır^.148 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L  T I tarihlerde hu elkabta bazı değişdddder olmuş ve kabı müsavi olarak zikreddmiştir *. I.

141). herhangi bir cemi­ Meselâ hocalarının ettiği Rumeh kazaskerine takaddüm görülüyor. * Telhisü'l-beyanfi Kavânin-i Âl-i Osman. 2362. Nr. Padişah hocalarmın arpalık haşlan olup ihtiyaçları padişah tarafmdan teinin olunurdu*. Meğer hoca geref-i zatten âri ola" dedikten sonra gu vakıayı nakletmetedir: K a n u n i S u l t a n S ü l e y m a n zamamnda vezir-i âzam İ h r a h i m Paşa'nm evlenme merasiminde şeyhülislâm ile pâdişâh hocasımn nasd oturacakları yani mevkileri vezir-i azamdan sorulmuş. Sultan S ü l e y m a n zamanındaki bir sûr esnasmda sağ tarafta pâdişâh hocasımn onm alt tarafında o tarihte Rumeh kazaskeri bulunan E b u s s u u d Efendi'nin ve daha sonra Anadolu kazaskeri ve İstanbul ve Edirne kaddannm oturdukları görülmektedir*. İ b r a h i m Paşa bu işin haUi bana aittir diyerek pâdişahm gelmesi üzerine onun sağma kendisi oturup soluna da pâdişâh hocasmı oturtmuş. * Kanunnâme-i Oamarû {Esad Efendi Kitapları).PADÎŞAH HOCALARI 149 vezir-i âzam ve şeyhulislâmm üstünde Fakat yette mutlak surette pâdişâh yer aldıkları kayıtlıdır ^. * "Me. Bu sırada şeyhuUslâm t b n K e m a l meclise geUnce İ b r a h i m Paşa heman yerinden kalkarak biz makam-ı hizmette oluruz sözle­ riyle yerini t b n K e m a l ' e verdiğinden bu incelik pâdişahm takdirini mucip olmuştur (Telhiâû'l-beyan. . varak 145. Hünkâr hocalarma her zaman tasadduı edemez. varak 140.ayıh-i islâm vüzeraya tesaddur eder ve kazaskerlere ve lâzım gel­ dikte vezir-i azama dahi tasaddur eder.

.

(1480 M . Bunlardan halka ait dâvalara bakan kaddardan yukanda ayn bir bölüm olarak bahsetmiştik. Rikâb-ı saadet-intisab mülâzemeti ile memur olub kat'-i hususât-ı şer'iyye ve nazm-ı mesalib-i mer*iyye-i asker eyler idi. (1362 M." Tacü't-tevarih. Şâh-ı devlet-penabm zamanmda kesret-i sipab muktezası üzere müstakil kazasker tâyin buyurulub sefer ve hazarde mesaUb ve münazaat ve enkiba vesair muamelât ve taksim-i terekât. = 1363 M . biri kanun Ue tesbit edUmiş olan askerî sımflann ve diğeri. Osmanlı devletinde kaddık.i K a s t a l a n î daha üstün addedUen Ru­ meh kazaskerliğine tâyin olunup Anadolu kazaskerliğine de ts1 763 H. ) i . s. Osmanlı devletinde askerî sımfin şer'î ve hukukî işlerine ihdas kısaca bahsetmek bakmak için ilk defa HaUl Hayreddin 1. Her seferde paytabt kadısı ki eâzım-ı kuzat idi. 69. s. M u r a d zamamnda kazaskerhk edUmiş ve bu mevkie birinci olarak Bursa kadısı Ç a n d a r l ı Kara Efendi tâyin olunmuştur (takriben 764 H . 30.ON İKİNCİ BÖLÜM KAZASKERLER Kazoskerüğm ihdası Osmanlı lâtma kazaskerleri hakkmda olan merkez teşkioldukça îcap dair hasdmış kitabımızda etrafh malûmat varilmiş ise de ümiye teşkUâtmı bozmamak için burada kazaskerlerden eylemektedir. s. . c. bunun dışmdaki halkm ve köyliUerin şer'î ve hukukî işlerine bakmak üzere iki kısmıdır. 57. asker kaddarma tefviz buyrulmak münasib görülüb ol evkatta Bursa kadısı olan Çandarlu M e v l â n a H a l i l eâzım-ı kuzat olub O s m a n G a z i zamanından beru mazbar-ı bidemât-ı lâyika olmağm mansıb-ı mezkûr mevlânay-ı mezbure tevcih buynıldu. hudutlann genişlemesi ve işlerin artması sebebiyle bu tarihte Rumeli ve Anadolu kazaskerlikleri ismiyle iki oldu. Kazaskerhk 885 H . s. 190. Oruç Bey tarihi.. o tarihte kazasker bulunan M u s l i h u d d i n . Aşık Paşa zâde (tstanbul tabU). Türk Tarih Kurumu yayını.)'de S u l t a n Murad Hüdavendigâr "cedd-i büzürk-darları zamanından beru asker-i bümâyuna kazasker nasb olun­ mamıştı. 191. Neşri (Cihannüma). ) tarihine kadar bir iken. I.

Eğer varsa onlann kıdemU ve âhmleri ve hüsn-i zan kazanımş olanlannm RumeU kazaskerUğine getirilmesi îcap ediyordu.) 'de onun buradan ayrdmasmdan sonra bir müddet vekâletle idare edilen bu kazaskerlik lağvolunarak işleri Anadolu kazaskerhğine bırakılmış ve bu suretle Rumeh ve Anadolu kazaskerhkleri Osmanh saltanatımn kaldırdmasma kadar devam etmiştir. RumeU kazaskerUğinde bu­ lunmuş olan kazaskerler. fakat bu tarihten sonra Anadolu kaddığma Anadolu kazaskeri payesiyle İstanbul kaddığı yapanlar getirilmeğe başlamış ve oradan Ru­ meU kazaskerhğine gelmek kaidesi teessüs etmişti.152 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I tanbul kadısı Balıkesirli Hacı Hasan-zâde Mehmed b. asrm ikinci için muayyen yansma ka­ dar kazasker olmak bir tertip yoktu.) tarihinde Arap ve Acem kazas­ kerliği ismiyle üçüncü bir kazaskerhk ihdas olunarak Diyarbekir bu kazaskerhğe merkez olmuş ve buraya da meşhur âlim ve mü­ verrih t d r i s Bitlisi tâyin olunmuştu.z â d e M e h m e d Ş a h E f e n d i getirilerek 924 H . Suriye ve Mısır'ın da merkezine ilhakiyle bu Arap ve Acem kazaskerliği de devlet nakledihp kazaskerhğine F e n a r i . M u s t a f a Efendi tâyin olundu. Kazaskerlik müddeti diğer mevleviyetler gibi bir sene olup o müddeti dolduran. . Kazaskerhğe büyük mevleviyet demlen beş yüz akçe yevmiyeU kadılıklardan gelinirdi. Dört beş defa kazasker olanlar vardı. kazasker mâzulü sayılarak yerine şurada olan başkası tâyin edilirdi. X Y I . (1516 M. (1518 M. asnn ikinci yansından sonra RumeU olurlardı. Y a v u z S u l t a n S e l i m zamanmda Doğu ve Güney-Anadolu'nun ilhakı üzerine 922 H . Anadolu kazaskeri ise ihtida o makamm payesini alır ve sonra fiden Anadolu kazaskeri olur ve buradan da RumeU kazaskerUği payesini ahr ve sonra filen kazaskerleri Anadolu şeyhuUslâm RumeU kazas­ olmadan olanlar keri tâyin olunurdu. RumeU kazaskeri olanlardan şeyhülislâm kazaskerUği yapmış varsa da nadiren vuku bulurdu. Daha sonra ihdas edilen paye kanuniyle gerek mevleviyetlerin ve gerek kazas­ kerliklerin evvelâ o makamın payesini ahp sonradan fiden kaz­ asker tâyin olunmaları kanun oldu. K Y I . eğer Anadolu'dan mâzul olanlar ara­ smda müstahik birisi yoksa tekrar tekrar Rumeh kazaskeri olmalan caizdi.

Vezir-i âzam kaz­ askerlerin verdikleri hükümlerinden şüphe ederse onlarm muamele­ lerini teftiş ettirirdi. Muhzırlann yeni tâyin edilen kadı­ lardan muayyen miktar aidatlan vardı i. * Âli (Umumi kütüphane nüshası).KAZASKERLER Kazaskerlerin âzolıklan 153 ^^^^V'^ cedid-i âmire denilen Topkapı sarayındaki divanın âzasından idiler. bununla beraber X I X . ^ Telhisü'l-beyan fi Kavânin-i Âl-i Osman (Hezaıfen Hüseyin Efendi). vâki gelmiş ise istinâfen görülerek hüküm verihrdi. 540. Her içtimada eğer varsa kendi kazaskerlikleri mmtakasında divana kadar gelmiş olan şer'î ve hukukî olan dâvalara bakarlardı. eğer iş fazla olursa sadr-ı âzamm müsaadesiyle Anadolu kazaskeri de itiraz üzerine kadüıklardan dâvaya bakardı*. Vezir-i âzamin riyase­ DİTon-ı hnmayDn divan-1 hümâyun içtimalarmda kazaskerler de bu tinde kubbealtı denilen mahalde toplanan divanda vezirler sadr-ı âzamin sağında ve kazaskerler de sol tarafmda otururlardı. Dâvalar. ' Abdurrahman Paşa kanunnâmesi. . Kazaskerler kanun üzere her hafta cuma günleri Paşa kapısmda vezir-i âzamm İkindi divanma giderek huzur murafaasında bulunurlar ve yalmz Rumeh kazaskeri dâva dinlerdi. XVI. derece itibariyle kaybet­ müftü yani şeyhuhslâmlarm üstünde bulunurlarken E b u s s u u d şeyhuhslâmlığmdan itibaren bu üstünlüğü mişlerdir. Kazaskerler binip Divan-ı hümâyuna veya mahsus mücevvezeleriyle vezir-i azama gider­ yaya olarak önüne lerken muhzırbaşı. Efendi'nin asır ortalarına kadar kazaskerler. kapıcdara diğer muhzırlar da başlık olan keçe ile ata düşüp divana veya vezir-i âzamin sarayma götürerek aynı ter­ tiple konaklatma getirirlerdi. s. varak 146. NimeH Efendi kanunnâmesi. varak 131. asır ortalarma kadar Divan-ı hümâyun âzası olarak kalmışlardır. eğer divanda görülen dâvada kazaskerin tarafsız olmadığı iddia edilirse mâzul kazaskerlerden birisi dâvayı dinleyip hüküm verirdi*.

Matlabçı. kassam dairelerinde kalabalık bir kalem heyeti -D^Oksson'u göre XVIII. matlabçı. Rumeli kazaskerinin İstanbul ve Galata bedestenlerinde birer kassamı bulunur ve resm-i kısmete ait dâvalan dinlerdi. asnn ikinci yansındabulunurdu. asırda üç ayda bir olurdu (Başvekâlet Arşivi. . kazasker kaleminin âmiri olup kaddann tevcih beratlan bu kalemden çıkardı. Yine. s.154 OSMANLI DEVLETİNİN İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI „ Kazaskerlerin dİTanlan ye . mansıb mektuplannı yazarak kazaskere imzalatır ve mukayyid de def­ tere g e ç i r i r d i D a h a sonra bu teşküât genişlemişti. Kazaskerlerin Divan-ı hümâyunda dâva dinleme vazifelerinden müstesna başka salı ve çarşanba günleri olmak üzere her gün kendi konakla­ olunan moiyyetleri rında -çünkü muayyen bir resmî daireleri yoktudivan akdedip kendilerine ait veya kendilerine havale şer'î ve hukukî işlere bakarlardı*. kaddann esamisini havi matlab denilen defteri tutup sırası gelen kıdemhlerin isimlerini münhal kadılıklara tâyin için her ay toplantısında kazaskerlere arzederdi. sandık 23. Tatbikçi. Mektupçu. kazaskere ait bütün muhaberat ve muharreratı idare edip kethüda ise kazas1 Âli (Umumî Kazasker kütüphane nüshası). . tatbikçi. evrak 1). büyük kaddann hasdmış mühür­ lerini muhafaza edip bunlann gönderdikleri vesaikin sahte altındaki mühürle kendi yanındaki defterde olan mühürü tatbik ederek olup olmadığını kontrol ederdi. kazaskerlerin lerinde zabıt kâtibi makamında olarak daimî surette vekâyi kâtibi bulunur ve davacılara sorulan suallerle verilen cevaplan hulâsa ve muhakemenin safahatını zabt ederek neticesine göre hükm-i katî itasına müsaid bir hulâsa kaleme ahrdı. varak 152. Ruznameci. Kazaskerlerin konaklanndaki Divanlarında şer'iyyatçı denilen kaddann Bâb nâibleri makamında birer nâibleri olup ehemmiyeti haiz olmayan dâvaları buna dinletir ve kendisi mühim dâvalara bakardı. mektupçu ve kethüda olarak altı yardımcısı vardı. cihet ve medrese beratlanm ve mektupçu. ^ TeUıisü'l-beyan fî Kavânin-i Âl-i Osman. varak 149. Selânikî tarihi. X V I I . Kazaskerlerin her birinin tezkireci. divanları X V I I I . asırda ka­ zasker kâtipleri. Bunlar verasete maiyyetdair dâvalarla meşgul olurlardı. Bun­ lardan tezkireci. 167. ruznâmçeci. tâyin ve cihet tevcihi işleriyle meşgul olan kalemin müdürü idi. .

H . VI. müderrislerin divanı işleri ikiye aynimış bunun üç günü eşraf-ı kuzat ve diğer Kazaskerlerin Medreseden icazet alarak kazaskerlere midâzemet ederek müderris ve kadı olmak isteyenlerin def- müderris ve kadı tayinleri XVI. s. 1582 (M. Nr. Nr. 2 Bu muhzırlardan hirisi vefat ederse gediği oğluna verilir. bu. fakat ehliyetsizliğinden bahsedilmesi üzerine kazasker efendi arza girdiği zaman pâdişâh böyle ehliyetsiz birisim Bursa kaddığma tâyin eylemesinden dolayı . 121). Bu teşkilât X I X . Bundan başka kazaskerlerin müddeî veya divanlanna celbetmek yirmişer muhzır müjdecilik bulunurdu*. * Mühimme defteri. tere kaydolunarak sıra beklediklerini müderris ve kaddardan bahsederken görmüştük. 106. Rumeli kazaskerinin defterdar kapısmda mirî kâtibi denilen bir memuru olup. asnn ikinci yansmdan sonra kısmen tadilâta uğramıştır. 17). * Mühimme. Nr. .z â d e M u s t a f a E f e n d i Kanunî Sultan Süleyman zamamnda Sülemaniye müderrisliğinden Bursa kaddığma tâyin edilmiş. âmiri olan muhzırbaşı umumiyetle sarayda kapıcdar kethüda­ sının intihab ettiği kapıcdardan birisi olup bunlar terfi ederlerse timar ile dergâh-ı âli çavuşluğu'na 990 alınırlardı*. Kazaskerler. varak 146). „ .KAZASKERLER 155 kerlerin bütün umur ve bususatiyle ve para işleriyle meşgul olurdu^. yoksa bir ehli tâyin olunurdu {Mühimme. s. 67. ' Bursa kadısı M i m a r . 539. s.)'de İran'dan bazı yerlerin aimmasma mebni onun İkindi tâyinlerine Anadolu kazaskerlerinin muamelâtı genişlediğinden kaza kaddannm ve maada günlerde hasredilmişti. Telhisü'l-b^an. Bir ara bu muhzırların aldıkları müjde parasım kaddar kendi adamlarma vermeğe başla­ maları üzerine muhzırlar şikâyette bulunduklarmdan bn bahşişlerin muhzırlara verilmesi emrolunmuştur {Mühimme defteri. asnn ikinci yansını mütaakıp şeyhuhslâmhğm ön plâna almdığı tarihe kadar bütün müderris ve kaddan namzed gösterip tâyinleri sadr-ı âzamlara ait olan kırktan yukan müderrisler de mevahyi vezir-i azama arz de tâyinlerine delâlet ederlerken* » D'Ohsson. defterdann maijryeti olan başbaki kulu ile istinaf ve temyize tâbi olmayan malî dâvalan hal ve fasi eder­ lerdi. IV. s. 56. c. . s. c. 17. 106. 541. Bu muhzırlann muayyen bahşiş müddeâaleyhi üzere emirleri altında muhzırbaşıya tâbi muayyen maaş­ Muhzırların lan olmadığı için kadı ve müderris tâyinlerinde bu tâyinlerden namiyle alırlardı*.

mansıb aldıkta zaman-ı ittisali denür. A m a ya rica olunur. asırda kazaskerlerin tâyin edip pâdişâha arz ede­ cekleri kaddıklara dair K o ç i Bey'in Teşkdât mecmuasmdaki kaydı aynen aşağıya naklediyorum: "Benim Merhametlû Hünkânm. 0 1 zaman kazasker Efendi rüşvet aldıysa. Bir kadı mâzul oldukta asitâne-i saadete gelib her çarşanba günü kazasker kapısına varub midâzım olur. s. "Kadı mâzul iken zaman-ı infisali derler. 36). ^ Kazaskerler yüzelli akçe kadılıklar ile kırkar akçelu İçel (İstanbul. Rumeli kazaskeri A b d u r r a h m a n Efendi'ye darddığına göre 963 H. Rumeh kaddan Ana­ dolu'ya kadı olmaz ve Anadolu kaddan Rumeh'ye kadı olmaz. eğerçi rica ittderse okumuşluğa bakmaz. asır Bonlarmda bu. ' " K o ç i Bey'in Teşkilât Mecmuası. Aym asır sonlariyle X V I I I . basılmamış birinci cilt. 7 (Kütüphanemizdeki nüsha). X V I I .)'de büyük kaddıklarm yani mevlevUerin henüz kadı askerlere ait olduğu anlajdıyor. her hangisi okumuş ise hak anundur. eskisi gibi bunlara bırakdarak^ kırktan müderrisler de Tâyin olunacak mevahnin tâyinleri şeyhuhslâmlara müderris veya kadı Anadolu'da ise Anadolu kazaskeri ve Rumeli'de ise Rumeh kazaskeri taraflanndan arz günlerinde bizzat kazasker tarafından pâdişâh huzurunda okunan Defter-i akdiye' de okunup inha olunan kaddarm tâyinleri için pâdişahm muvafakati alımrdı. ya rüşvet alalar. ol vakit memleket harab olur. . "Benim Devletlû Hünkânm. zira kuzat-ı kasabat menasıbı ve yevmi elli akçeden aşağı İçel medarisinin meratibi onun arziyle tevcih olunur (Âli. s.156 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İLMİYE TEŞKİLÂTI daha sonra bu gibilerin arzları kendilerinden alınarak kırk akçeye kadar olan müderrislerle kaza kaddannm tâyinleri yukan yevmiyeh verilmiştir. akçe verene arzeder*. İçel medrese­ lerinin müderrislerinin tâyinleri Rumeli kazaskerine aitti. iki seneden dört ay eksiltilerek yirmi aya indirilmiştir. Bir kaddığın beş. anlara kanşur rikâb-ı hümâyuna arzedib tevzi eder. 6. iki yd mülâzemetten sonra yirmi ay kadıhğı aldıysa (kaddık ettiyse) tamam olur. rikâb-ı hümâyuna arzolunur* fdân dâinize fdân mansıb sadaka huyunda deyu arzolunur. Edirne ve Bursa havalisi^ medreselerini sadr-ı azama müracaatla arz eyler. Rumeli kazaskeri Rumeh'de dört yüz elli kaddık vardır. altı talibi olsa imtihan olurlar. (1556 M. asır başlarmdaki Tevkü A b d u r r a h m a n Paşa ve N i m e t i E f e n d i kanunnâmelerinde de aym kayıtlar vardır. asır başlarmda veya X V I . ' Kaza kaddarınm müddetleri iki sene ise de kaddığa talip olup sıra bekle­ yenlerin adedi ziyade olduğundan X V I I .

X V I I . 450. yüz olur. 157 Kazaskerler arz günü akdiye defterler'in okuyub filân kadılığı fdân dâinize verin ve bu arz ettiklerinde saadetle buyurun ki ol arz ettiğin kadı ehd midir. "Benim molla Bu devletlû hünkânm. . s. akçe bunlardan yukan mevleviyet. varak 146. Kazasker tezkirecderi eUerindeki ruznameye göre kaddann işlerini görüp kazaskerlere arz ederlerdi^. " * k a p t bize mevahden olan kaddar hariç kaza kaddıklarmm kazaskerlerin arzde yapddıklanm gösterdiği gibi ihtidadan kırk akçe müderrisUğine kadar olan müderrislerin de yine bun­ lann arziyle olduğunu görmekteyiz^. s. bir hoşça imtihan eyle.KAZASKERLER "Benim Devletlû Hünkânm. şöyle mesmû-ı şerifim olursa siz bdürsiniz diye tenbih buyurun. asırdaki kazaskerlerden M e m i k . * Bu hususta Naima tarihinin İV. cahil ve zalime kaddık arz ettiğinize nzây-ı hümâyunum yoktur. ve Hammer'in (Atâyi Bey tercümesi) onuncu cUdlerinde malûmat vardır. Kazaskerlerin maaşları Divân-ı hümâyun âzasından olan Rumeh ve ^^^oJu kazaskerlerinin maaşlan F a t i h S u l t a n M e h m e d zamamna kadar — o tarihe kadar bir kazasker vardı — hasdât-ı şer'iyyeden beş yüz akçe alırlarken onun 1 "Bilfiil Rumeli kazaskeri olan efendi Rumelinde ve adalarda vaki kazaları ve kısmet-i askeriyeyi tevcih eder. Telhisü'lbeyan. sayı 3. bunlardan Cinci H o c a kaddıklan üç binle dört bin arasmda satardı^. Beş yüz kanşur. mollalardır.z â d e . Kazaskerler bu tâyinlerde bilhassa X V I I . mansıblann ol tevzi e d e r . Ve bilfiil Anadolu kazaskeri olan efendi Anadolu'da ve Arabistan'da vaki kazaları ve kısmet-i askeriyyeleri tevcih eder ve yirmi beş ve otuz ve kırk medreselerin ve kendi taraflarma müteaUik olan bazı mahallin cihet ve tevliyet makulesini tevcih edegelmişlerdir" Tevkii Abdurrah­ man Paşa Kanunnâmesi (MİM Tetebbular Mecmuası). Nimeti Efendi kanunamesi. asırdan itibaren kıdeme ve sıraya riayet etmiyerek dtimas ve rüşvetle adam kayınrlardı. Her kaddık aldıkça beş akçe terakki verilür ve yüz eUi akçe oluncaya kadar. "Bu kaddar (yani kaza kaddan) payede yüz elh olur. yüz otuz olur. müstahik müstahik mıdır? zinhar sakın gayr-ı olmasın vebah senin boynuna. • Telhisü'l-beyan fî Kavânin-i Âl-i Osman. anlara şeyhuhslâm demektir. 47. . seksen olur ve üç yüze vannea olur. Cinci Hoca H ü s e y i n Efendiler irtikâbta seleflerini çok geçmişlerdi. varak 146.

asırda iki yüz akçeye içlerinden fazi ve kemal erbabına mâzuhyet maaşma dâve olarak sahn veyahud Dârü'l-hadîs (Sideymaniye Dârü'l-hadîsi) rislikleri de tevcih olunurdu *. 37. yine aym suretle bu X V I . Bundan başka has tâyininden alman berat resimlerinden bir hisseleri vardı*. s. asırda (an hashây-ı kazasker-i vilâyet-i Rumeli) ve (Hashây-ı kazasker-i Anadolu) diye her iki kazaskerin hasları olduğu görülüyor (332 numaralı tahrir defteri). ' Telhisü'l-beyan varak. beşyüz akçe yevmiye itibariyle maaş tahsis edilmişti. yetmiş iki ve Anadolu kazaskerinin ise beş yüz Bunlar maaşlanm aydan aya küçük ruznamçe kaleminden alır­ lardı. asnn ikinci yansmdan sonra Rumeh kazaskerinin beş yüz altmış üç oldu i. * Ali (basümamış birinci cilt). * Ali (basümamış birinci cilt). asırda kazaskerler tekaüd edihnce iki yüz elh akçe yevmiye verihrdi*. s. s. Yine bu X V I . bir ihtisap ve yirmi bir değirmen hasdâtı olarak senede bir yük yirmi bin beş yüz on dokuz akçelik hasıl olduğu görülüyor {Başvekâlet Arşivi. çünkü Irak. ' Kavanin-i Âl-i Osman der mezamin-i defter-i divan (Aynî Ali). 37. 881 numaralı tahrir defteri). X V I . Kazaskerlerin maaşlanndan başka askeri sımftan olup vefat edenlerin resm-i kısmetlerinden binde onbeş akçe olarak gelir­ leri olup bu para kazasker kassamlan vasıtasiyle tahsil olunurdu * Müverrih Âh'nin kaydına göre Rumeh kazaskerine resm-i kıs­ metten günde sekiz bin akçe hasd olurdu. 99. Fakat daha sonra kendderine arpahk verilerek mâzuhyet veya tekaüdiyeleri buradan tenün edddi. 142. başmuhzır ve muhzır resmi olarak bırakıp geri kalam hazineye almıştı. ' Âli(Künhü'l-ahbar)basılTnamış birinci cilt. varak 142. * Bu hususta daha yukarıda kassamlar kısmma bakmız. ' Kadı tâyininde kadının bir aybk yevmiyesinin yansı berat resmi ve diğer yarısı kazasker hissesi olarak abnırdı. 1 Ayni Ali Risalesi. s. asır olanlara günde yüz eUişer çıkarddı ^. s. (Telhisü'l-beyan. asır sonlariyle X V I I . Suriye ve Mısır da buraya kazaskerlerden mâzul tabiidi*. Telhisü'l-beyan. 36.158 OSMANLI DEVLETİNİN İ L M İ Y E TEŞKİLATI saltanatı zamanında tedvin edilen kanunnâme ile devlet hazine­ sinden XYI. Kanuaî S u l t a n S ü l e y man zamamna ait bir tahrir defterinde Anadolu kazaskerinin dört köy. müder­ sonlarında akçe verihp * bu miktar X V I I . . Anadolu kazaskerinin maaşı aym olup derecesi Rumeh kazaskerinden aşağı ise de onun resm-i kısmet hasdatı günde on beş bin akçe tutuyordu. 99. varak 148). fakat Y a v u z S u l t a n Selim kazaskerlerin aldığı yan hissenin beşte birini kitabet.

arasmda Rumeh (tekerrür) kazaskerinin mükerreren tâyinlerine ulema * "Tertib-i mevali ve müderrisin geylıulislâm efendilere müfevvazdır. asır sonlannda seferler dolayisiyle divan işi tavsayıp divan akdi. Daha sonraki tarihlerde yani X Y 1 I . 538). Bu unvan dolayisiyle ümî kudret bahis konusu olmayıp kıdeme îtibar olunurdu. X Y I . Kazaskerlerin tflyiııleri ^Vll. bundan dolayı medlulünün zıddı olarak cahd reisü'l-ulemalar da görülmüştü. divan müzakeratı bittikten sonra yeniçeri ağasının padişahın huzurundan çıkma­ sını mütaakıp huzur-ı hümâyuna girerler ve bera­ def4:erlerdeki isimleri okuyarak selâhi­ getirdikleri yetleri dahihnde olan müderris ve kaddann tâyinlerine müsaade isterlerdi. asır sonlarma yakın zamana kadar haftada dört gün olan divan müzakerelerinin sonunda bunlann arza girmeleri kanun iken bu tarihten îtibaren dört günün ikisinde (pazar ve sah) ve bazan bu iki günün birinde arza girip akdiye defterlerini okurlar­ dı. vekO-i devletin re'yine mnh- . Bazı tâyinlerde — bilhassa bütün müderris ve kadı tâ­ yinleri kendilerine ait olduğu tarihlerde— vezir-i âzamm muva­ fakatini ahriardı.KAZASKERLER 159 ^^^^^ ^ _ arza 'rmesi berlerinde Kazaskerler. şeyhıdislâmm vezir-i âzamin Rumeh kazaskerhği yapmış olanlann en kıdemlisi reisü'l-ulema unvamnı alırdı. Dört ve beş defa denilmiştir. fakat gerek kazaskerlerin ve gerek büyük tâyinlerinde lâzımdı *. Kanun üzere yaznp esbab-ı istihkakı veldl-i saltanata arz ve îlâm eder amma kazaskerlikler ve bazı büyük mevleviyyetler taçdır" (Abdurrahman Pa^a. s. Rumeh kazaskeri olanlar göridmüştür. Rumeh kazaskeri olan bir zat mükerreren aym makama tâyin olunabilirdi. kapıkulu ocaklanna maaş verilmeğe inhisar ettiğinden ancak o zaman huzura kabul olunarak kendilerine ait işleri arzederlerdi. asra kadar kazaskerlerin tâyinleri veasırdan îti­ âzamm arzile yapdırken bu baren bunlann tâyinleri de şeyhuhslâma bıramevalinin muvafakatini alması kdmıştı.

. asnn ikinci yansmdan sonra lordaki maiyetlerini daha yukanda kazaskerlik daireleri Rumeh başkâtibi. asnn ikinci yansı içindeki (1293 şöyle idi : Rumeh kazaskerhği memurlan : kazaskeri muvakkat müşaviri. Rebiulevvel Şubat 1914)'de Şeyhulislâm'm arzı üzerine bu iki mahkemenin bir mahkeme haline gelmesine irade çıkmış ve bu birleşme üze­ rine bu kazarkerliğe Anadolu kazaskeri İsmet Efendi tâyin olun­ muştur*. H. Daimî müşa­ virlikler ise kazasker ve olarak Uti mahkeme İstanbul pâyehlerinden Fakat 12 olurlardı i. vekayi kâtibi. Bir sefer münasebetiyle hükümdar Edirne'de bulunursa hükümet erkânile ten gitmeleri beraber kazaskerlere ve hattâ şeyhuhslâm da hükümdarla beraber orada bulunurlardı. mahfil-i şer'iyyat Rumeh sadareti tezkirecisi. Anadolu sadareti tezkirecisi. tezkirehâne müşavir. Kazaskerlerin dâva rü'yeti esnasmda yanlarmda muvakkat olarak iki şer'î müşavir bulunurdu.160 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I Kazaskerlerinle -Padişahlar sefere gittikleri müddetçe kazaskerler de beraber gitmişlerdir. 190. Bu muvakkat müşavirler bir sene sonra Rumeh ve Anadolu kazaskeri olacak zatlardan tâyin edilmesi 1293 Cemazüyelâhır (1876 Temmuz)'daki bir kararla tesbit olunmuştu. B u yeni kazaskerlik mahkemesi teşkdâtında müşavir mümeyyiz ve kâtip gibi memurlar vardı. 1 Nuhbetû'l-vekayi. muvakkat şer'î müşaviri. mahkemesi 1332 (8 tstanbulda Rumeli ve Anadolu kazaskerhkleri vardı. yine aynı suretle İstanbul kaddığı muvakkat müşaviri de bu kaddığa namzed olan zattan olurdu. . I I I . Anadolu kazaskerhği memurlan : Anadolu sadareti. maiyyetleri daimî şer'î Bunlann X I X . Anadolu kazas­ kerhği tezkirehâne mukayyidi. Pâdişâhlar bizzat seferi terk ederek vezir-i âza­ mi serdar-ı ekrem yapıp gönderdikleri zaman kazaskerler namma bir ordu kadısı tâyin edihrdi ki bunu daha yukanda gördük. c. „. Kazaskerlik dairelerinin X V I I .) dairelerine şer'î mensup görmüştük.1875 M. . daimî şer'î mü­ şavir. ' Meşihat'in tarik defteri (kütüphanemizdeki nüsha). s. mahfil-i şer'iyyat naibi. vekayi kâtibi. asır- X I X . mukayyidi. ve X V I I I .

12. Haşim'de idi (Medeniya-i tslâmiye tarihi.i türeyen siüâHa­ kerimeleri olan F a t ı m a t ü ' z . Ümeyye Növfel. İ V .Vkah (alemdarhk). hicret asrmdan îtibaren (900 M. eikaye. 4. 21-27).i P e y g a m b e r i n cedleri A b d û l m u t t a l i b b . 7 . Sekim koUanndan her birisine verilmiş olan vazifeler şunlardır: 1 .Eşnak (Borçlu ve nakdi cezaları tâyin ve tadil eden merci). Mahzum. 14 -£mval-t muhaceere (yani Kureyş'in Kabe'deki putlarmm vakıf işlerine nezaret etmek). 9.tmare (mescid-i haramın inzibat ve idaresi ve İman). 11 .Hükümet (adliye).Sikaye (Hac zamanmdaki su işi).z e h r a ' d a n Ali'nin büyüğü H a s a n ve küçüğü H ü s e y i n ' d e n sa n'dan gelen kola şerif ve H a z r e t . Şerif.i leleri zamammıza kadar gelmişlerdir. Bunlardan H a z r e t . Bundan dolayı tslâmiyetten şerifin şerif olan Kureyş evvel cahiliyet devrinde Mekke'de BeyUi pek muteber saydan muhteUf hizmetlerini idare etmiş kabüesinin Ueri gelenlerinden on beş vazife sahibine A l i evlâdma alem olmuştur. necîb ve asil mâna­ larına geUp cem'i de şürefa ve eşraf'tu. 3 . Asaleti ve içtimaî mevkii yüksek olan veya memleketin tanmmış büyük aUelerine ve bun­ lardan birisine mensup olan kimselere eşraf demlmiştir. Esed. 8 .2 . s.Sedonet (Kabe kapıc]lığı). Cemi. lügatte yükselmek.Ktyade (kumandanlık). + amcazadesi ve damadı i m a m A l i T a l i b ' i n zevceleri ve Genab-ı Peygamberin gelmişlerdir. refade nedve ve kıyade vazifeleri olup bunlardan sikaye ve refade yani sn ve yiyecek tevzii işi H a z r e t .ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLILARDA „ Şeni T e Seyyidler Hazret-i abfadı.Meşveret reisliği. P e y g a m b e r Efendimizin evlâd . 13. 15 . üstün olmak. fakat şerif ve Şerif ve bunun cemUeri olan şürefa ve eşraf tâbirleri Abba­ siler zamamnda yani şürefa tâbiri İ m a m ^ Kureyş kabüeBİnin Hâşim.tsar (yolculuk ve muharebe hakkmda kur 'a çekmek işine nezaret).) denilmiş * ve bu tâbir sonralan da kullandmış. Ebî NAKÎBÜ'L-EŞRAFLIK ve b.Refade (huccacm fakirlerine yemek dağıtılması). I. 10 eane (Knreyş'in atlanna nezaret ve icabmda onlan idare eden makam). Umiy r«|JUMlı. Adi.Ku66e(harb levazım reisliği. Bu on beş vazifeden en itibarlısı sedane. H a z r e t . 6 . Abdûddar. e. 11 -Elfüik. 5-İVedve (Meşveret dairesi mütevelliliği).i H ü s e y i n ' d e n gelen kola da seyyid denilmek suretiyle ber iki kol birbirinden tefrik olunur.

^ Enaab nakipleri denilen memur L » ? ' ^ Talibî'lerle ıs"^ Nakibe ıİA:^!-'*" Abbasî aUesi- c><"-^ kavmine hizmet evlâdmdan edenlerin o kavmin efendisi olduğuna işaret buyrulmuştur.162 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI Hazret-i Peygamber'in ehl-i beytine mensup olanlara ve hattâ Peygamberin büyük cedleri H a ş i m b . asr-ı mdâdîde teşkd edUmiş olan (ensab nikabeti) lariyle Âl-i Abbas yani Peygamberimizin kilâtta şerifhk. Talibi'Ure nezaret edip defterini tutan Nakibü't-talibiyyin ve Abbasilerden olanlarm isimlerini v ? * ' Nakibü'l-Abbasîyyin ) denilirdi. asr-ı hicrîde yani adlı teş­ X . 238. Seyyid tâbiri daha sonra şümullenmiş küçüğün büyüğüne taziminin ifadesi olmuştur. seyyid A b d û l m u t t a l i b evlâdından gelenlere de unvan olmuştur. nitekim yukanda zikrettiğimiz A b d i M e n af'dan gelenler hakkında da kullanılarak bu suretle Âl-i Abbas da buraya I V . Seyyid. Fakat Mekke halkı seyyidüna diye hitap etmişlerdir. tslâmiyetin Uk devirlerinde H a s a n ile H ü s e y i n ' i unvaniyle yâd eden müteaddid Hadîs-i Peygamberîye istinaden Alevî'leıle Talibî'leıe seyyid unvanı verilmiştir. Bundan başka j v ^ ' ^ ^ seyyidü'l-kavmü hâdîmühüm hadîs-i şerifiyle Hicaz'da emirhk edenlerin emir olan büyük şerife hahfelerinden deniUrdi. Bir kadın kocasına seyyid ve bir köle de efendisine veya emire seyyidüna (Efendimiz) diye hitap ederdi. Mısır'daki Fatımî hahfeleri zamanmda 297-565 H . (910 — 1171 M. Yine bunlar kadmlarm küfvü ayni dereceleri denk olmayanlarım evlendirmezdi ki binnetice bunlarm vasisi hükmünde idiler. . Bu naahlâka ayları hare­ havi defterini tutanlara ( ö^M' kipler bu ailelere mensup olanlarm isim ve neseblerini ve doğumlarım def­ tere geçirerek ahval ve harekâtlarım kontrol ederler ve izdivaçlarma da dikkat eyliyerek kette bulunanları men edip icabında cezalandırırlardı. c. 1. köle nazannda efendi demektir. Âl-i Ebû Talib yani t m a m A l i evlâd ve torunamcalan A b b a s b. s. Ab­ basîler zamanında şerif ve seyyidlerin mânevi dereceleri Abbasi sonra gelmekte i d i Ş e r i f ve seyyid aUeleri birbir­ Şerif lerinden kız alıp verirlerse bu suretle doğan çocuğa Seyyid nin ayrı ayrı defterlerini tutarlardı. 2 Medeniyet-i tslâmiye tarihi. katdmıştır.) bu seyyid tâbiri H a s a n ve H ü s e y i n evlâdlanna mah­ susken daha sonralan yukanda söylediğimiz gibi İ m a m Hasan evlâdına şerif ve İ m a m H ü s e y i n evlâdına da seyyid denilmiştir. Hazret-i Hasan olmalan dolayisiyle onlara şerif denUmiştir.

* D'Ohsson. 3. 3. Mısır'da Türk Memlûk sultan­ larından M e l i k Eşref Ş a b a n zamanmda 773 H . 560) Şeriflerin yeşU sarık sardıklarını kaydeder. 559. ' Kayseriye beyine ve kadısma hüküm ki. s. Nr.OSMANLILARDA N A K t B Ü ' L . 560. 4. s. 197.R e ş i d M e m un devirlerinde seyyid ve şerifler alâmetleri yeşil sarık sarıp yeşil cübbe giyerlerdi. 846.)'de emrolunmuştur i. memnu olmazsa tedip eyliyesin. Sene 973 Mühimme. II. Bu şeriflerin başlanna alâmet-i yeşil alâmet sarmalan yeşil alâmet Osmanlı saltanatı zamanmda da şerif ve seyyidlerin mabsusası olarak kabul edilmiştir*. Sultan Eşrefin bunlara böyle mümtaz bir amame tahsis etmesi şerifleri halktan ayırd etmek içindir" Mir'at-ı Mekke. D'Ohsson da (C. I F . c. Osmanlı devleti. vekih ve bir cemaatin başı demektir. bu ipek ise şeriflere alâmet-i mahsusa olmak üzere yeşil renktedir. . 79 ve yine Mühimme defteri. IV. fakat sonradan bu usul terkedilmiş olduğundan evlâd-ı Ali ile balk fark edilmez olmuştu. şöyle bUesin. şerif ve seyyidler her zaman yeşil sankla gezmeğe mecbur idiler. 558. c. Osmanidar sâdâta emir ve başlanna sardıktan yeşil sanğa da emir sarığı derlerdi Sâdâttan olan kadınlar dabi başlanna yeşU alâmet takar­ lardı. Nr. s. Nefs-i Kayseriye'de sakin olan Ali nâm kimesne emir namma basma yeşil alâmet edib Müslümanlara teaddisi olub sahih emir olmayıb başmdan yeşili almmasmNakibü'l-eşraf arz etmeğin büyürdüm ki hükm-i şerifim varıcak mezkû­ run başmdan yeşili giderüb min-bâd basma yeşU alâmet ettirmeyüb men ve def eylemesin. Sâdât Nikabeti halkm seçkini. onlan vergi ve Muhammed b. 19.E Ş R A F L I K 163 Seyyid ve şeriflerin Rivayete göre Abbasî balifesi H a r u n ü ' r . * Halkondil tarihi zeylinin sonundaki resimlerin tarifinde emirlerin yeşU sank sardıkları ve bunlarm bazdarınm kavukları yeşil olup sanklarmm beyaz olduğu kaydedilmektedir. büyük tslâm camiası teşkil etmeğe başladığı andan itibaren memleketlerine gelen seyyid ve şeriflere hürmet ve riayet göstermişler. (1371 M. 1 Bu münasebeetle Şam üdebâgmdan Ş e m s e d d i n t b r o h i m şu kıtayı söylemiştir : tercümesi: Taçlarm yanları halis ipekten yapdmıştır. yalmz bunlardan birisi şeyhuhslâm olursa o zaman şeyhül­ islâmlara mahsus beyaz sank sarardı*.

Biz kullarmuza bir ihsan eyle. anlar benim defterimden (vergi ve öşür defterinden) ihraç olalar. bizden ve evlâdlarımuzdan öşürlerin ve koyunlarm haklarm kimesne taleb etmiyeler deyicek emrolundu ki bu sâdâtlarm evlâdları ve kulları karaveşleri bir damla kanları deme can ola.. * Şakayık zeyU (Atâyî). c. 91'de sâdâta nezaret vazi­ fesinin Çelebi Mehmed zamanmda ihdas edildiği zikrolunmaktadır. bizim atamız sizin duacınız idi. Benim devletime duaya meşgul olalar.. Hammer (Ata Bey tercümesi). Rumeli kaddarı ve sancakbeyleri ve subaşdar sipahiler her hanginizin yerinde eker ve biçerse bir tane öşriu almayasız ve koyunlarmdan hak almayasız. biz kullarma bir hüküm sadaka eyle ki sizden sonra gelen bizi ve evlâdımızı ve kuUanmuzu ve karaveşlerimizi (cariye­ lerimizi) incitmiyeler. A b d u l l a h şehid edib merhum S e y y i d B ü z ü r k Ali'nin oğlulları yaslariyle kapıma gelib ettiler. oldur ki Dârende-i mektub Tirmiz'h S e y y i d B ü z ü r k Ali'yi yeniçerUerden l l y a s b. Orhan'm 787 H ..164 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I rüsumdan muaf tutarak ellerine berat vermişlerdir Memlûk ve tlhanî (Garp Moğollan) devletlerini takliden Osmanlı devleti de memleketlerinde bulunan seyyid ve şeriflerin işleriyle meşgul olmak için ilk zamanlarda sâdât nikabeti ismiyle basit bir teş­ kilât vücude getirmişdir.. M u h a m m e d nammda bir zat Türkiye'deki seyyid ve şeriflere Yıldırım B a y e z i d tarafından nazır tâyin olunarak * kendisine 1 Bu hususta Sultan I. s. A b d u l l a h ve İ s k e n d e r b. . Sureti daha aşağıda görüleceği üzere nakibü'l-eşraf denilen seyyid ve şeriflerin nazın tarafından verilen sâdât ve şerâfet vesikalannın dua kısmından sonrası çok defa Farsça olduğundan Osmanlı devleti bunu diğer teşkilâtı gibi Anadolu Selçukîleri veya Ilhanîlerden almıştır. s. Biz fakir kullarmuz dahi size duacdaruz. M u r a d b. (1385 M. 176. benden sonra her kim gele bu hükmü tutmayanları yer ve gök kabul eylemesin. IV." Tarih-i Osmani Encümeni mecmuası. Osmanh devletinde nakibü'l-eşraf makamı 802 Ramazan (1400 Mayıs)'da Sultan Y ı l d ı r ı m B a y e z i d zamanmda tesis olunarak Ali ^ Nattâ E m î r B u h a r ı talebelerinden Bağdath S e y y i d b.) tarihli verdiği sâdât beratı siîretinden : Sebeb-i tahrir ve mûcib-i tastir hükm-î nâfiz-i meymun. Her kim bu hükmü görüb S e y i d B ü z ü r k asim yazarlara lanet ba-lânet olsun. Hem şimdiye değin atamız bir tane öşür vermedi ve koyun hakkm vermedi.. Ben bağışladım canım için olsun. s. 244. Kavanin-i teşrifat mecmuasıyle ^r^' Deü/iotü'n-nü/cato'da S e y i d A l i N a t t â'ın A ş ı k Çelebi'nin ceddî bulunduğu ve Emir S u l t a n ile Bursa'ya geldikten sonra sâdâta nazır tâyin edildiği beyan edilmektedir. sene 5..

Z e y M e h m e d bu N a t t â ' d a n sonra oğlu S e y y i d seyyid ve şeriflere nazır Sultan ölümünden sonra F a t i h makamı lâğvetmiş ise de sonralan seyyidhk iddiasında bulunan bazı şahıslar meydan almış olduklarmdan bu işin yeniden bir nizama bağlanmasına lüzum hasd olmuştur^. Nakiba'l Eşraflık başına S u l t a n I I . • S e y y i d M a h m u d . B a y e z i d zamanında pâdişâhın hocası Seyyid 900 Abdullah'ın Seyyid oğlu S e y y i d Arap Mahmud teşküâtının memleket­ denü­ H . (1034 M. Murad zamanında tekrar mütevelliliğinde lerek eski vazifesi olan/s/tafciye Seyyid Mehmed b i d i n de babası gibi nelâbidin'in bulunmuştur^. getirilmiştir*. (1534 ' Ebû İ s h a k K â z e r u n i 352 H . J p i . Ankara muharebesinden sonra Bursa'da M o l l a Mehmed hacca edüen S e y y i d gitmiş ve Mehmed Nattâ serbest F e n â r î ve sonra ge­ G e z e r i üe beraber T i m u r kuvvetleri tarafından esir bırakddıktan Bursa'ya II. E b û İ s h a k .) tarihli vakfiyesi fotoğrafı Ue birlikte Profesör A d n a n E r z i tarafmdan Vakıflar Dergisinin ikinci cUdinde (S. 342). meşhur âlimlerden T o k a t l ı ders görmüştür (Şakayık tercümesi.)'de şerif ve seyyid Mahmud. 941 H . « f^U.E Ş R A F L I K 165 Burso'da yaptınimış olan İshakiye zaviyesi'nin tevliyeti verilip bu tevliyetin evlâdına da intikali şart konmuştur*.OSMANLILARDA N A K İ B Ü ' L . S e y y i d M a h m u d . 176. s. Molla Lütfi'den .)'de vefat etraiş olup Kâzeruniye tarikatinin müessisidir. /ran'da islâmiyetin yayılması için çalışmıştır. s. (963 M. 161. 424) neşredUmiştir. Zeynelâolmuştur^. • tskakiye zaviyesVmn 884 H .)'de Fatih zamamnda tamir edUdiğine göre sâdât nezaretinin bu tarihte tekrar ihya edUmiş olması muhtemeldir.. tskakiye zaviyesi'nin 802 H. (1400 M.. (1494 M. Bursa'da Kâzeruniye tarikatine mensup dervişler için İshakiye zaviyesini Y ı d ı r ı m B a y e z i d yaptırmıştır.S e y y i d A l i N a t t â ' m Türkiye'ye avdeti Ş e h z a d e Meh­ med' L n (Fatih) sünnet olduğu tarihe rastladığmdan Seyyid Nattâ sünnet düğünü hediyesi olarak nakışlı bir yemek sofrası hediye eylemiş ve o tarihe kadar böyle bir sofra görülmemiş olduğundan makbule geçmiştir. • Şakayık zeyli (Atâyî). s. » Şakayık zeyli (Atâyî). lerinde seyyid ve şeriflere nezaret eden reise Nakibü'l-eşraf diğini görmüş olduğundan hükümete vaki teklif üzerine bu unvan kendisine verüerek * Nakibü'l-eşraf makamı Osmanlı saltanatının ilgasma kadar devam etmiştir.)'de Şiraz'da JCâzerun kasabasın­ da doğmuş ve 426 H. (1479 M.

fakat bu hayh zatlar bulunduğundan mahsus tarihten itibaren sâdâttan olarak b u makama geçecek ve kazasker mâzullerinden bundan sonra Nakibü'l-eşraf tâyin olunmağa başlamıştır. Nakihü'l-eşraflann tâyin edilenler bunlar arasından kadılar gibi muayyen müddetleri olmadı­ değişmesinde yeni tâyin olunacak zat ğmdan uzun seneler bu makamda kahr ve lüzumu halinde tebdil edilirlerdi. fakat Atâyî. mükerrer Nr. asır ulemaya kadısı ulema sınıfından olmakla beraber sonlanna kadar mutlaka yüksek istanbul bir makam değildi.)'de Nakibü'l-eşraf makamından ayrılarak yerine Taşkent'^ Seyyid M u h a r r e m E f e n d i tâyin edilmiştir^. 1 Şakayık tercümesi (Mecdî). 342 üe Devhatü'n-nükaba'da S e y y i d Mahmud'un vefatı 943 H. Nakibü'l-eşraf ^"^yüü*"' XVII. (1536 M. s. ' İzzî tarihi.) 'de nakiplikten ayrdarak yerine M u h t e r e m Efendi'nin tâyin edildiğini beyan et­ mektedir ki elimizdeki 942 Zilhicce (1536 Mayıs) tarihli olan siyadet beratı da M u h t e r e m Efendi'nin bu tarihte nakibü'l-eşraf bulunduğunu göstermektedir. Kâmil Kepeci tasnifi. asrm ilk yarısmdaki teşrifat defterinden şu kayıt vardır : "11 Rebiulevvel sene 1237 (6 Araldc 1821) nakibü'l-eşrafhk sâbdca istanbul kadısı Ş e r i f . Bu hususta X I X . 676. s. (1534 M. Sadr-ı âza­ m m huzuruna giren Nakib Efendi. Nakibü'l-eşrafm Paşakapısı'na yani Bab-ı âh'ye davet olunur ve teşrifatçı efendinin delaletiyle sadr-ı âzam tarafmdan ayakta karşdanırdı. gül suyu ve buhur ikrammdan sonra samur kürkü giydirilerek memuriyeti eşrafhk beratı verihrdi *. S e y y i d Mahmud'nn 941 H . asır sonlarında yetmiş beş akçeye çıkanlmış daha sonralan bu miktar artmıştır.166 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M l Y E T E Ş K İ L Â T I M. Nakihü'l-eşraflann ük zamanlarda devlet hazinesinden yevmi­ yeleri yirmi beş akçe olup sonra artarak X V I . 45. varak 20.z â d e E s s e y y i d E b û ' l .) tarihinde olup o tarihe kadar nakibü'l-ejraf olduğunu yazarlar. erkân ilân olunur ve eline nakibü'l- . onun eteğini öper ve otur­ tulup kahve.H a y r E f e n d i hazretlerine tevcihinde Bab-ı âli'ye gelip Çinili odada aramdan sonra örf ve muvahhidi kürkü üe bulun­ duğu halde teşrifati efendi vesatetiyle oda-i mezkûrdan kaldırdıb huzur-ı hazret-i sadr-ı âliye duhulde minderden aşağıda istikbal resm-i damen-bûs bâde'l-icra kuud ve örfi küçük tepeli kavugı tebdil ve kahve ve çubuk ve gülab ve buhur merasiminden sonra bilâ kırâe (yani beratı okunmayarak) erkân samur kürkü Ubas ve teşyi ve resm-i damen-bûs-ı sadr-ı âliden sonra avdet eylemiştir" Defter-i yevmiye-i oda-i teşrifat.

Seyyid A b d u l l a h . Mirza-zâde Seyyid i b r a h i m . konaklarında ve ka­ havi daireleri ve maiyyetlerinde hizmet eden adamları eyâlet. Bey-zâde Arif H i k m e t B e y bunlardandır^.)'de nakibü'l-eşraf olup nakiblik üzerinde kalmak suretiyle şeyhuhslâm olan bundan başka kimse yoktur. Seyyid ismet raflıkta bulunmuş bir hayli zat vardır ve Erzurum'lu S e y y i d A h ve oğlu Seyyid Mehmed A k Mahmud-zâde Zeynel âbidin.z â d e ' d e n başka şeyhuhslâm olanlardan Feyzullah. Paşmakcı-zâde Şerif. Surre Emini-zâde Yasinci-zâde Abdülvehhab. ahval ikametgâhları (şecere-i tayyibe) ve ahlâkı.OSMANLILARDA N A K l B Ü ' L . S e y i d Dürrî-zâde Mehmed Yahya Tevfik. M a l û l . siyâdet veya şerafet sUsüesi. c. ced veya kendileri birer siyadet beratı tedarikiyle bu makama gelmişlerdir.E Ş R A F L I K 167 Nakibü'l-eşrafın resmî elbiseleri XVIII. s. taşralarda iseler Seyyid ve şeriflerin kanun ve âdetlere aykuı hareketleri vukua geldiği takdirde İstanbul'da ise nakibü'l-eşraf nakibü'l-eşraf kaymakamları tarafmdan cezaya çarptırdırlardı. evlâdı.z â d e üzerinde kalmak üzere Rumeli kazaskeri ve oradan da yine ü'l-eşraf olarak şeyhülislâm olmuştur. Nakibü'l-eşraf Seyyid nakib­ makamı M e h m e d Efendi 984 H . Âbidin. 1 Peçevi tarihi. Seyyid Seyyid nakibü'l-eşSeyyid Mehmed Mehmed Ataullah. Sâdât veya şürefadan hepsinin isim ve hü­ viyetleri. NakibflM-cşraf dairesi makamda bulunanlarm kendi vardı. Şeyhuhslâmlıktan azhnden sonra nakiblikde ibka edU­ miştir *. Abdullah. sancak zalardaki yine seyyid veya şeriflerden olan kaymakamları vası­ tasiyle Türkiye'deki bütün seyyid ve şeriflerin isimlerini defterleri tutarlardı. Anadolu kazaskeri mazullerinden olan M a l û l . . Seyyid Said. 32. Kazaskerlikte bulunmuş ise örf giyerdi. ^ Şeyhülislâm olan bu zatlarm çoğu aslen Türk olduklan halde nesl-i Peygamberîye intisabm şerafetine mebni baba. Nakibü'l-eşraflar. Bir zamanlar zat mühürlerinde (Seyyid) mahlaslı bir hayli zat vardı ki bunlann beratlan da yoktu. II. asırdan îtibaren kazasker elbiselerinin aynı olup başındaki örf denilen kavuğun yerine küçük tepeli denilen kavuk giyip üzerine sâdâta mahsus yeşil sarardı. Dürri-zâde Şerif-zâde Mehmed Karahisarlı Arif. (1576 M. denilen bu defterde kayıth idi.

II. * tbnûlemin tasnifi. Topkapı sarayı Arşivi. Yukanda bilmünasebe söylendiği sefere gittiği vakit Nakibü'l-eşraf da maiyyetinde bir kısım sâdâtla bera­ üzere Nakibü'l-eşrafm vardı*. Seyyid ve şeriflerden birisinin cezalandınlması lâzım gelse ihtida başmda emirlik alâmeti olan yeşil sankh başhğı almarak öpiüür ve olunurdu. sonra dayak atılarak dayaktan sonra başlığı iade . din­ lemeyenler ceza görürlerdi. M a h m u d borçları dolayısiyle nakibü'l-eşraf konagmda mahbus bulıman seyyidlerin borçlarınm ödenmesi için on bin kuruş göndermiştir (Hatt-ı hümâyun vesikaları. Bu nakib­ ü'l-eşraf tevkifhanesi nakibü'l-eşrafın başçavuşu denilen maiyeti memurlarından birisinin nezareti altmda bulunurdu i. Nakibü'l-eşrafm hükümetle muhaberesinde merci-i sadr-ı âzam olup bunu. sancak ve kazalarda seyyid ve şeriflerin defterlerim tutan ve (nakibü'l-eşraf mmtakalarmdaki bulunarak keyfiyeti kaymakamı) sahte seyyid denilen vekilleri ve şerifler hakkmda nakibü'l-eşrafa yazar ve amn da hükümete bildirmesi üzerine bunlarm başlarmdan yeşil sanklan ahnır. Bunlar takibatta vilâyet. Nr. Nakilıfi'I-efiaf' in maiyyeti istanbul'dalsı ferler teşkilâtta pâdişâh Nakibü'l-eşrafdan tarafından sonra se­ ve­ büyük makam alemdarhk idi. Bütün mah­ kemelerde ve divanlarda dâvacdar arasmda seyyid ve şerifler ve ^ Hatt-t hümâyun veaikalan. 973. 8400 B. a Kıdvetü's-sâdâti'l-kiram kaimmakamımız esseyyid O s m a n Ç e l e b i dâme şeref-i siyadetühu bade't-tehiyyetu'l-vâfiye inha olunur ki Harmancık ve Tomaniç ve Atranos kazalannda olan sâdât-ı kiram sizden hoşnud olduk­ ları tarafımıza bâ-arz inha olundugma binaen hizmet-i celile-i mezkûre ta­ rafımızdan cenabmıza işbu erbaa aşer ve mieteyn ve elf Saferü'l-hayır gursesinden kemakân ibka olunmuştur (Seyyid Muhammed AtauUahü'l-Hüseynî en-nakib ale'l-eşraf). arada hiç bir vasıta olmadan yapardı *.168 Bunlann OSMANLI DEVLETİNİN i L M l Y E TEŞKİLÂTI dairelerinde kabahatlilerin hapsi için hususî bir yer vardı. esnasmda bizzat taşırdı. Burada hatt-ı hümayuna ilişik olarak üç vesika vardur. Tevcihat vesikaUtn. burada suçlu ve borçlu olanlar hapis olunurlardı. Alemdar. Pâdişâh zir-i azama teshm edilen sancağ-ı şerifi ber sefere giderdi. sandık numarası 226. hatt-ı hümâyun numarası 91. numara 6846).

s. 559.. c. 64). s. 312) R i k o . > 999 H. nakibin omuzlarım öptüğünü beyan ediyor (Fransuca tercümesi. «. 48.i verdikleri vesikalarda da imzalan H ü ­ > D'OhiMn. asır başlannda ise ibtida Kınm hanlan evlâdmdan İstanbul ve civarmda bulunanlann ve onu mütaakıp nakibüleşrafm el öptükleri anlaşdıyor (Zübdetü't-tevarih. * Abdurrahman Paşa kanunnâmesi (Miüî Tetebbular mecmuası). Osmanh nakibü'l-eşraflannm duklan anlaşılmaktadır. 533.E Ş R A F L I K 169 kadılar bulunduğu takdirde bunlann dâvalanna diğerlerinden evvel bakılırdı ^. 7). 389). gerek sancağ-ı şerif çıkıdibinde yürüyüp maiyyeti olan seyyid ve şerifler ise tûğ-ı hümâyun İstanbul'dan unvanlan seyyid olduğuna göre Hüseyin'in evlâdından ol­ bunlann Hüseyin! yani H a z r e t . sayı 3. e.« malûmat *» Pâdişâh cüluslarında hükümdara ihtida nakibü'l«Çraf biat edip dua eder. iVtmetî Efendi kanunnâmesi. 8. X V I I . Merhum A r i f Paşa'nm ( M e c m u a . 220 varak 30) nakibül-eşrafin biatlerde ve iki bayramda el öpmede cümleye tekaddüm ederek pâdişahlann siUâle-i Haşimiye'ye hürmeten ayağa kalktddarmı yamyor. X V I I I . s. Sancağ-ı şerifin. am yine olsun Pâdişâh mütaakıp teşnfat de sırasiyle biat yapıhrdı. JCavanin-i Teşrifat isimli eserde (t/niverstte kütüphanesi. s. Pâdişah'la beraber sefere giden nakibü'l-eşraf dışmda giderlerdi*.i T e s a v i r . varoA: 6). * Teşrifat-t kadime (Esad efendi). (1590 M. X V I I . . t. IV. seynidir. Bayram tebriklerinde ah müteferrik nakibü'l-eşraf tebrik ile dua ettikten sonra de rütbesi ne olursa yapdırdı*.i O s m a n i y e ) isimli eserinde nakibü'l-eşrafm ibtida tebrik yaparak etek öptüğü ve tebriki mü­ taakıp on adım kadar geri çekUerek dua eylediğini ve pâdişahm onun siyadetine hürmeten ayağa kalktığım zikrediyor (S.. her iki tebrikde nakibü'l-eşrafa Bu tebrik merasiminde Rumeh veya Anadolu kazaskeri ise sırası gehnce o zaman da ikinci defa tebrik yapardı *. Nr. ayağa kalkar ve alkış diğer tebrikler yapılırdı. asrm ikinci yansına ait eserinde yanlış olarak nakibü'l-eşrafm şeyhülislâmdan sonra tebrik ettiğini ve Pâdişahm. 1 •!. a.40 (Kanun-i Alay kısmı).) tariUi kamm mucibince cülus ve bayram tebriklerinde ibtida Pâdigah hocasımn ve am mütaakıp nakibû'l-ejrafm el öptükleri ve daha sonra Kırım Han zadelerinin yine el öptükleri görülüyor (Nimeti Efendi kanun­ nâmesine ilâve kanun. asra ait teşrifat defterlerinde ise ciUûs ve bayram tebriklerinde nakibü'l-eşrafm el öptüğü sırada Pâdişahm ayağa kalktığı ve na­ kibü'l-eşrafm dua ederek avdetini mütaakıp Kınm Han-zâdelerinin tebrik Ue etek öptükleri yazılmıştır (Maliyeden arşive devredilen 29 numaralı teşrifat def' teri. II.OSMANLILARDA N A K t B Ü ' L .

Mus­ tafa'ya şeyhülislâmlarla beraber nakibü'l-eşraf kdıç kuşanmışlardır. Atâ Bey. İnşallahü teâlâ yarmki gün sertac-ı ebrar ve ahyar olan cedd-i emced büzürkvarları habib-i hüdavend muhtar aleyhissalavatullah'ül-gaffar hazretlerinin takbîl-i dâmen-i hırka-i pür-berekâtları saat. 7. Mevlid-i Nebevi okunduğu sırada nakibü'l-eşrafın davet edilmesi pek tabiî olup rütbeleri­ ne göre bunlarm teşrifatta yeri olmadığmdan ve kendilerinin yüksek rütbeli ulemadan aşağı oturtulması da muvafık görülmediğinden mevlid cemiyetine geldikleri zaman nakibü'l-eşrafın camiin sağ tarafmdaki köşe. * Eyüp'te medfun ola zat eshab ve ensardan olup ismi Halid b. I V .. Zeyd ve künyesi Ebû Eyyup'dur. c. Muharebe esnasında sancağ-ı şerif dibinde aynı suretle tekbir ve salavat getirilirdi.i P e y g a m b e r Mekke'den Medine'ye hicretlerinde H a z r e t . c. ' Şerafetlû ve semahatla efendi Hazretleri. .i Halid'in evinde misafir olarak kaldığmdan kendisine mihmandâr-i Peygamberi derler. IV. Mecmua-i Tesavir-i Osmaniye. 565. ^ D'Ohsson. Nakibü'l-eşraflann Pâdişâh nezdinde itibarları büyük olup Sultan Ahmed eamiinde mûtad üzere okunan mevlid cemiyetine sadr-ı âzamin mektubiyle davet olunarak dikleri vakit yalmz olarak mihrabın sağ tarafında gel­ ve mahfü-i hümâyunun altında etrafi yeşil perde ile kapatdmış yerde oturur­ lardı ^.). Emevîler zamanmda gazaya iştirak ederek Arapların istanbul'u muhasaraamda bulunmuş ve muhasara esnasmda vefat etmiştir. Hırka-i giderlerdi Osmanlı pâdişâhlarının cüluslarında bazı nakibü'l-eşraflar şerif ziyaretine de yine sadr-ı âzamin davetiyle kdıç alayı merasiminde kuşatmışlardır ^. Pâdişâh sefere gitmiyeeek olursa nakibü'l-eşraf ordu üe beraber sancağ-ı şerifin gidiş ve gehşindeki merasimde şerif ve seyyidlerle beraber istikbal ederdi*. varak 226.170 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M Î Y E TEŞKİLÂTI şında ve gerek İstanbul'A avdetinde -pâdişâh Edirne'de ise oradan çıkışında ve avdetinde. M a h m u d ve I I I . İlk İslama gelen Medine^ balkından olup H a z r e t . I. ' Osmanlı Pâdişahlarmdan I I I .seyyid ve şerifler tekbir ve salavat geti­ rirdi. muayyen olmağın vakt-i mezkûrede Ayasofya-i kebir cami-i şerifinde vezir soffasmda habere müterakkiben meks buyuralar (Başvekâlet Arşivi 29 numaralı Teşrifat defteri. 238).. i. I. A h m e d bir kanun yapmış ve bu kanun Sultan Ahmed camiinde mevlid okunduğu müddetçe devam etmiştir (Enderun tarihi. Eyüp türbesinde* yeni Pâdişâha kdıç ^ Seferden avdette sancağı şerif istikbali (Nimeti Efendi kanunnâmesi). s.. s. yeşil perdelerle kapanıp içerisi tefriş olunarak mevlid-i nebevî sonuna kadar yalmz olarak ora­ da oturmaları hakkında S u l t a n I. A h m e d .

.I ij^J Bu siyadet hüccetin üst kenarmdaki nakibü'l-eşrafın ismini havi kısım bizzat nakibin kendi el yazısıdır.. -»j^ ojUi L-J .j l ^ Jl I ^ I j L l . isim. •üjb?' j . s. ıgı). Sâdâttan olduğunu iddia eden kimse bu iddiasmı seyyidlerden olan şahitlerle ispat ederek nakibü'l-eşraf defterine asırda Seyyid 942 kayıt olunurdu. M u s t a f a ile II. o>«(.1 > .1 j ^ öi_^ı j jl fUie «u*" Oj-î y OİJL.I ' . Bu hüccetin altmda isimleri görülen şahitler hüccetin verilmesinden bir buçuk ay sonra diğer bir hüccette de (9 Safer 943 tarihh hüccet) yine şahitlik et­ mişlerdir..E Ş R A F L I K 171 Siyadet hücceti ^^^**1"* peygamberîden olanlann ellerinde siyadet beratı denüen ve o sülâleye mensup olduğunu gösteren hüccetleri vardı..lT j ji>ı o>. a / «TOT .VJI J ^j^j.-I ^ > coîl ^ İ .:!. Mühür UUl Ü .lj U J > (. tarihi 18 Zilhicce nakibü'l-eşraf Taceddin Seyyid Muhammed Ali'nin olup birisinin (8 Haziran 1536) ve ikincisinin 9 Safer 943 (28 Temmuz 1536)'dür. tarih ve şahitlerin isimlerinden başka birbirinin aynı olan beratlardan birisinin sureti aynen şöyledir : 4JJI o » ^ 1 Lj^U- yi.l j JP-^l j S^L-Jlj . M ü U j i jM J L--yi ^ J . ı y _ A. j . Muhterem b..U1.OSMANLILARDA N A K Î B Ü ' L . Mahmud'a da yalnız naldbü'l-ejraf kdıç kuganmışlardır {Saray Teıkilâxı. JU. iJUl j ojjlj ^ ^ j » Ij j^TJ.. ehmizdeki iki hüccet sureti X V I . ^^^J .

yani idam ettirebilir.172 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Bu berattan anlaşıldığına göre. Seyyid ve şeriflere verilmiş olan bu hüccetlerin hepsi doğru olmayıp iltizam. iltimas ve para mukabihnde verilmiş olanlan da vardı i. öyledir.i Muhammed sülâlesinden neşet etmiş olduğunu ispat edecek pek az kimse varsa da nakibü'l-eşrafm teveccühüne mazhar olanlar küçük bir vesile ile o zümreye dahU olabilirler. kendisinin sâdâttan olduğunu iddia ederek göstermiş olduğu dört sabitle şeriflerden (Hazret-i Hasan evlâdmdan) ol­ duğunu ispat ederek yukanda suretini koyduğumuz buccet kendi­ sine verilip bunda seyyid ve şeriflerin kendisine lâzım gelen kar­ deşliği yapmalan tavsiye edilmiştir. Riko (Osmanlı İmparatorluğunun zaman-ı hâzırasma ait Zanmma göre. nakibül-eşraf kendisine tâbi olanlarm (şerif ve seyyidlerin) hayat ve mematma hâkimdir. Bunlar arasmda H a z r e t . . kendilerine verilen imtiyazlar şevkiyle sû-i istimallerini sonra seyyid ve önlemek için kendilerine nakibü'l-eşraf deftere kayıthlarmdan şu suretle unvaniyle bir reis tâyin edilmiş olduğundan bahis eyledikten şeriflerin bahsetmektedir : "Nakibü'l-eşrafm maiyyetinde çavuşlar ve ağalar vardır. fakat buçuk ay Bonra verilmiş olan hüccetin resmen verilmiştir. 374. af etmeğe de mukte­ dirdir. kendisine tâbi olanlan çoğaltmak için yapar ve bu kayıt ve kabulü kitaba uydurmak için bir şecere-i neseb tertip ve tanzim edihr ve bu sû-i istimale vâkıf olan Türkler eskisi gibi bunlara hürmet ve itibar etmemektedir" ^. ' Yakanda suıetini naklettiğimiz hüccete a y m gahitlerle bundan b i ı doğmluklarmda şüpheliyim. yukanya suretini kurduğumuz da tarihi) isimh eserinde şerif ve seyyidlerin sülâle-i peygamberîden olmalarma mebni Türklerin bunlara fevkalâde hürmet ve tazim gösterdiklerim ve bunlarm. lâkin nakib. s. Silistre'h Mürsel oğlu F e r b a d . bu sülâleye mensup olanlan halk huzurunda alenen idam ettirmez. Nakibü'l-eşraf bunu. * Riko (Fransızca tercümesi).

B e r e k â t H a f ı z ü d d i n Nesefî'nin eseridir. Mülteka'l- tasarü'l-Kudurî ^ ile bunlann asırda H a l e b î ibrahim şerh ve haşiye ve diğer etmek E f e n d i ' meşhur ehhar isimh eserini yazarak sonradan gelen müftülerin işlerini kolaylaştırmıştır. şerhleriıdn şerhleri ve muhtasarı vardır. Bunun da birçok şerhleri vardır. M u h a m m e d e l . ° Yine furû-ı hanefiyeden olan muhtasar Kudurî 428 H . Osmanh müftülerinin bazdan vermiş olduklan fetvalan bir eser hahnde ya bizzat toplamışlar ve yahut toplattırmışlardır ki bunlardan bir kısmı basdmıştır ve matbu olma1 J>i*^L El-muhtar.) 'de vefat ederek Edirne Kapısı kabristanma defnedilmiştir. Muhsuretiyle verirdi.) 'de vefat eden İbn Sââtt diye meşhur İ m a m M u z a f f e r ü d d i n Ahmed'indir. Keza şerhleri vardır.H ü s e y i n b. ve yine j j h^jJ^'h^j Müftü. X V I .ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜFTÜLÜK VEYA ŞEYHÜLİSLÂMLIK Osmanlılarda dört ehl-i sünnet mezhebinden hanluRa ve Müftülük '*^/* fıkbı üzerine kendisine sorulan umumî ve hususi şer'î ve hukukî meselelere ait dinî hüküm­ lere uyarak karar veren zata Müftü ve verilen karara da Fetva adı verilmiştir.) 'de vefat eden M e c d ü d d i n A b d u l l a h Musulî'nin eseri olup şerhleri. .K n d u r î ' n i n mühim telifidir. a J i l î a ] l > R Kenzü'd-dekâyık 710 H . kendisinden fetvası istenilen meseleleri hanefî fıkhına J^jj* j j U ü l hanefiyeden JD> fıkhına ait Vikayetü'r-rivâye el-Muhtar fî fürûVl-hanefiyye)^ Kenzü'd-dekâyık * ve Mesaili'l-hidaye^ ve JJU. 4 ^ Mecmaü-l-hıüiTeyin 694 H . (1037 M. JJUJI > R fi ve ^ Hanefî Mecmau'l-bahreyn eserlere müracaat Mülteka'n-nehreyn *. * H a l e b î İ b r a h i m E f e n d i Kanunî S u l t a n S ü l e y m a n devrinde yaşayan meşhur âlimlerden olup 956 H .)'de vefat etmiş olan İ m a m E b i ' l . 683 H . Sadrü'ş-şeria U b e y d u l l a h Mahbubî'nin oğlu Bnrhanü'ş-şeria Mahmud'un eseridir. (1310 M. Müftülere şeyhülislâm dair fürû-i «jİAjJI unvanı da verilmiştir.)' de vefat eden B<^datlı İ m a m E b i'l . » <İİJJ Vikaye. Bunun da şerhleri vardır. Hidaye mesailine dair pek kıymetU bir eser olup bir hayh Osmanh âlimleri şerh ve haşiyeler kaleme almışlardır. (1295 M. (1284 M. (1552 M.

hicret asnnda (mi- lâdî X . sahibi. asır sonlarma kadar çok zaman asırdan îtibaren müfti vardı*.) ve saire gibi bazı büyük mütehassıs (müte­ bahhir) âhmlere ve hattâ Sofiye ricalinden Pir-i Herat demlen Ebû ' Telhisü'l-beyan fî Kavânin-i Âl-i Osman. Bu fetvalarm formülü şeyhülislâmın fetvalarmdakiniu aym idi. VUâyet. varak 139. Son­ radan umumî olarak şeyhülislâm denüen ve ulemanın mercü olan müftiüerden başka vilâyet. fakat nâdir olarak X V I . Bu fetvaların ne su­ retle verildiği bu bölümün sonlarına doğru gösterilmiştir. s. Maliki. Hanbelî mezheblerinde olduklarmdan buralara bu üç mezhebe mensup aynca uç müftü tâyin olunurdu. İ s m a i l E s p i c a î (ve­ fatı 535 H . e. sünnet. Şeyhülislâm Şeyhıdislâm unvanı I V . = 1 1 4 0 M. fakat bu ta­ rihten sonra müftü bütün ilmiye sınıfının reisi olup müderris­ lerle mevali denüen kaddar da bunun idaresine verilmiştir. Osmanhlarda olduğu gibi ümiye smıfınm en yüksek resmî makammı ihraz etmiş zevat demek olmayıp ulemamn mercü de değillerdi. fakat ehl-i sünnet mezhebi (kitap. Kudüs ahalisinin mühim kısmı Şafiî. sancak ve kaza müftüleri de halkm şer'i meselelerine dair fetvalar verirlerdi. şer'î mese­ leleri halletmek. Osmanidardan evvel diğer İslâm dev­ letlerinde şeyhuhslâm unvanını almış bazı mümtaz şahsiyetler varsa da bunlar. Müftü olmayan kazalarda bu işlere kadılar bakarlardı {D'ohson.174 OSMANLI D E V L E T Î N l N i L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I yanlar da kütüphanelerimizde mevcuttur. asır) kullandmış ve fukaha arasmdaki ihtüâfh meseleleri halletmiş olan yüksek âhm ve fakihlere alem olmuştur. kıyas-ı fukaha) üzere fetva vermek. XVIII. Herhangi mezhepten olursa olsun Osmanh müftüsü verdiği fetvayı Hanefi mezhebi üzere verirdi. Kahire. Bu müftüler verdikleri fetvalarm üstüne nerenin müftüsü olduğunu beyan Ue mühürlerini basarlar ve verdikleri fetvanm Arapça metni Ue bunu hangi fetva kitabmdan aldıklarım zikrederlerdi. icma-ı ümmet. yalnız Mekke. selâhiyetini haiz olan ve mesleğinde imam addedüen Semerkand'h A l i b. taşırken makamı unvanını onun yerine şeyhuhslâm tâbiri umu­ mileşmiştir. sancak ve kazalarda da halkın sorduklan şer'î suaUere cevaplar veren müftülükler Osmanh kaynaklarmda en yüksek ümiye XVII. Bu müftülerin tâyinleri şey­ hülislâma ait olup kendilerine gönderilen rüûslar daki tavsiyelere göre harekete mecbur idiler. . asır ortalanna kadar birleşirdi. 584). Medine. M e h m e d b. Osmanhlarda müftülük de kaddık ayn a y n olup bazan. IV.

s.z â d e Mehmed'in yevmiyeleri beş yüz akçe iken veya müftü bunun beşte biri kadar yevmiye al­ tekaüd maaşı yüz akçe iken o tarihte müftü olan A l âü d din-i ^ "Şeyhülislâm nlemamn reisidir. X V . Fakat F a t i h S u l t a n Mehme'd'in tedvin ettirdiği kanunnâmede şeyhül­ islâm ve müftü diye iki unvanla da zikredilen zatın ulemanın unvanları göridmektedir. F a t i h S u l t a n M e h m e d zamanmda hocası Molla G ü r a n î ' ye fevkalâdeden olarak üu yüz akçe yevmiyeden başka aydan aya yirmi bin ve senede de devri eUi bin akçe vermişti'. » I. s. Ve mnallim-i sultan! dahi serdâr-ı ulemadır. 106. Bunlann fetva vermek kud­ retini haiz olmalan dolayisiyle bu yüksek derecelerine hürmeten verilmiş unvandı. I I . Ama müfti ve hoca vüzeradan bir nice tabaka yukarıdır ve tasaddur dahi ederler" Kanun­ nâme-i Âl-i Osman. Malûm olduğu üzere fetva vermek Hanefî fık­ hını teferruatiyle bümek demek olduğundan burada bulunan zatlarm hakikaten hakkiyle ehü olmalan şarttı. reisi olarak kaydeddmekte ve daha sonraki tarih ve vesikalarda hem müftü ve hem de şeyhülislâm Fatih'in kanunnâmesinde şeyhuhslâm üe beraber Pâdişâh boca­ lan da serdâr-i ulema olarak zikrolunmakta ve vezir-i âzamm onlan üst tarafmda oturtması beyan olunmaktadır*. asrm orta­ lanna ve hattâ az daha sonraya kadar onlann devletin bütün ilmiye smıfımn mercü demek değildi. varak 141).) Şeyhuhslâm unvam verilmiştir. Muhyiddin Bayezid âhmlerinden H a t i h . * Şakayık tercümesi. asırda kazaskerlerin şeyhuhslâm makta idi^. 10. O tarihlerde akçenin dördü bir dirhem gümüş olup kıymeti vardı (Telhisü'l-beyan. Bu tâbirden başka pek yüksek âhmlere tmadü'lislâm.MÜFTÜLÜK V E Y A ŞEYHÜLİSLAMLIK 175 A b d u l l a h E n s a r î ' y e (vefatı 481 H . X V I . . asnn ikinci yarısı) F a h r e d d i n A c e m t otuz akçe ile müftü olmuştu. Osmanidarda şeyhuhslâm unvanının ilk zamanlarda hangi tarihlerde kullandmış olduğunu sarih olarak bilmiyoruz. = 1 0 8 8 M. M u r a d zamamnda^^TV. Şeyhuhslâmlar hakkındaki bu kayıt. Bundan dolayı şeyhuhslâm ulemanın reisi saydmıştı. Fahrü'l-islâm ve Rüknü'l-islâm gibi unvanlar da verilmiş olduğunu görmekteyiz. Vezir-i âzam onları riayeten üstüne almak münasihtir.

a. Edirne ve lstan6urda böyle müftiilükle kadılığı cem edenler vardı (TeUıiau'l-beyan. (1472 M. Fatih zamanmda tstanbul müftiüüğüne kazaskerhkten mâzul olarak iki yüz akçe Ue tâyin yapddığmı beyan etmekte ise de bu miktar kati ve muayyen değUdir. M o l l a A r a p . Müverrih Âlî. ^ Şakayık tercümesi. B a y e z i d meşhur medresesini Bayezid'de tnkUâp Müzesi) yaptırdığı zaman burada ders okutulmasmı müftü olanlara şart koyduğundan Müftü A l i E f e n d i ' y e müderrislik maaşı olarak elh akçe tahsis etmiş bu su­ retle müftidük maaşiyle beraber müderrislik maaşı yüz elh akçe olmuştur^ K a n u n i dinin yevmiyesine Sultan Süleyman. Husrev. B u suretle iki yüz akçe Ue müderrislik maaşı Ue beraber iki yüz akçe olmuş ve İ b n K e m a l de iki yüz akçe ile tâyin müftü yâni şeyhülislâm tâyini E b u s s u u d Efendi'nin müftiUüEfendi Sultan (vefatı 983 H . A l i C e m a h Efen­ elh akçe daha zam ederek müftidük maaşı edilmiştir. 175. meselâ (şimdi Cemali X Y 1 . 49). M o l l a C ü r a n î . a. Osmanh devletinin ilk devirlerinde müftidük de kaddd^ ve hattâ müderrislik bir zat uhdesinde bulunmuş ise de nadirdi'. 35. 182. s. lara verilmişti. (Şakayık tercümeai. a. = 1 5 7 5 M. Müteferrika tab\ a. Sonra müftidük. Bundan başka Bursa.zâde'nin doksan akçe idi^.) tarihine kadar tstanbul kaddığı ile müftidüğü cem etmiş ve sonra müftülük dâve olarak Sahn-ı seman müderrisi Alâüddin-i Arabi'ye verilmişti*.) 'de K a n u n î trşadü akIVs-selim isindi meşhur tefsirinin bir kısmım 972 H. 168.) ^Ul Ji* iUjl Süleyman'a takdim etmesi üzerine ğüne kadar devam etmiştir. kadılık ve müderrislik ayrdarak M o l a müftü olmuşlar ve hattâ Eyüp. varak 141).176 Arabi'nin OSMANLI DEVLETİNİN İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I yevmiyesi yüz* ve yine Müftü E f d a l . Ebussuud M. tstanbul fethini mütaakıp H ı z ı r B e y hem kadı ve hem müftü olmuştu. O zamanki ulema bu kadar vazifeyi çok görmüşlerdir (TMisü'l-beyan. * TakvimüH-tevarih (Kâtip Çelebi).(1564 * Şakayık tercümesi. varak 142). * Meşhur M o l l a F e n a r t Bursa'da bu üç vazifeyi üzerinde toplamıştı. asır başlannda A l i G e m a l î Efendi'nin (Zenbilh A h Efendi) müftidüğü zamamnda I I . . M o l l a H u s r e v 877 H . * Şakayık tercümesi (Mecdî). A l i C e m a l i Efendiler müstakd Üsküdar ve GalcUa fetvaları bun­ Cürani'nin B u müftiüerin yevmiyeleri M o l l a iki yüz akçesi müstesna olarak bu miktardan azdı.

kazaskerlik müderrishk olanlardan münasipleri müftiUüğe getirilmişlerdi*. li .:=1547 M. Nr. E b u s s u u d E f e n d i bir sene sonra tefsirini tamamlayarak takdim ettiği zaman yüz akçe daha üâve olunmak suretiyle yevmiyesi altı yüze çıkanldı^ ve bunun üze­ rine müftülük hem manen ve hem maddeten kazaskerUğin üstüne çıkanhp kırk akçeden yukan müderrislerle mevleviyetlerin tâyin­ leri müftü yani şeyhuhslâmlara verüdi. asır maaşlan vardı Ş«ylııı]isiamlı|ııı ^ ^ ^ ^ s u u d «hemmiyeüııin artman gehnceye denüen E f e n d i müftü yani de dahü ve sonlanna yakın olarak üe kazasker ve istanbul kaddanna da has ismiyle maaş verüruznâmçede şeyhuhslâm olanlarm has ismiyle ayda 2083 kuruş şeyhıüislâmhğa olmak üzere yapnuş mevleviyet kadar kendisi büyük kadılık muayyen bir yol yoktu. Sadullah M e h m e d Efendüer gibi değerh âhmler tam bir ehhŞeyhuhslâmlar gördüğümüz bir yetle o makamın itibannı devam ettirmişlerdir mişti. * Topkapı Sarayı Arşivi. llm<X» T<|UMlı. 132 ruznamçe kaydı. ŞeyhuUslâmlığm K a n u n i S a l t a n S ü l e y m a n zamamnda Ç i v i . * Bu hususlara dair Şakayık tercümesi ile zeyli Atâyî'de bir hayli malûmat vardır. Âli Cemali S a d i ve E f e n d i ' d e n itibaren ehemmiyet kesbetmeğe başlamış ve ondan sonra t b n Ebussuud Kemal Ahmed Şemseddin.) zama­ nmda meharet-i siyasiyesi sayesinde ehemmiyetinin arttığım ve aynı zamanda kazaskerlere tekaddüm ettiğini yazarak aym zatı 1585'de yine müftü olarak göstermiştir. Fakat E b u s - 1 Pâdişâh. Bu izahattan anlaşüacağı üzere müftiüÜk.z â d e M u h y i d d i n M e h m e d Efendi'nin (vefatı 954 H.MÜFTÜLÜK V E Y A ŞEYHÜLİSLAMLIK 177 Bayezid müderrisliği üe beraber üç yüz akçe zammiyle müftiüük yev- yevmiyesi birdenbire beş yüz akçeye çü^anlarak kazasker miyeleriyle müsavi olmuştur. Burada Rumeli kazaskerlerinin ayda 143. * D ' O h s s o n .z â d e M u h y i d d i n M e h m e d E f e n d i Kanuni zamanmda vefat etmiş olup D'ohson'un 1585'de ve ö z d e m i r o ğ l u O s m a n P a ş a sadaretinde şeyhülislâm olarak gösterdiği zat evvelki Çivi-zadenin oğlu olup D ' o h s o n baba ile oğlu karıştırmıştır. X Y I I I . varak 142). EbusBuud Efendi'ye böyle fevkalâde ikram edince kazasker­ leri de tatyib için anlara da onar mOlâzon vermelerini emrederek bu da kanun oldu (Tdhisü'l-heyan. Halbuki Ç i v i . Anadolu kazaskerinin 140 buçuk ve İstanbul kadı­ sınm (maişet-i kadı-i İstanbul) ayda beg yüz akçe aylıkları olduğu görülüyor.

I.i isa'yı H a z r e t . * "Şeyhülislâm. (Telhisiı'l-heyan fî Kavânin-i Al-i Osman). varak 142.. s.178 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I suud Efendi'den itibaren şeyhulislâmbk Rumeli kazaskeri olanlara verilir oldu. . dinlemekte olan pâdişâh bu hale cam sıkılmış ve ertesi celsede Müftü i b n K e m a l ile istanbul kadısı Sadullah SâdI E f e n d i divana davet olunarak yaptıkları mübahesede M o l l a K a b ı z ' ı ilzam etmişlerdir (. Daha sonra eUi akçe daha zammiyle yedi yüz eUi akçe oldu. sene 924 H. bilhassa idarenin zayıf zama­ nmda kendisinden çekinihrdi.z â d e Mehmed Efendi zamanında (vefatı 1006 H . 40. asırda şeyhıdislâmlann hazineden maaş olarak yirmi dört bin dokuz yüz seksen akçe aldıkları görülmektedir ki * buna göre yevmiyeleri sekiz yüz akçeden ziyade tutmaktadır. fakat nadiren şer'î bir meselenin halh için veyahut yanlış bir kararı düzeltmek üzere Divan-ı hümâyuna davet eddmişlerdir ^. = 1598 M. din asd ve dev­ let onun fer'i gibi kurulmuştur. Pâdişah-ı âli-cah nazarmda hallal-i müşkilâtı enam olan şeyhülislâm vüzeradan mukaddem olub umûr-i diniyyede riyaset-i mutlaka sahibi olduğu cihetle vekâlet-i kübradan minvecih âlâ makamdır. X Y I I . Osmanlı devletinde din asd ve devlet onun fer'i olarak göriddüğünden şeyhuhslâm zahiren vezir-i âzam de aym derecede saydnuş ise de derecesi manen ondan yüksekti * Bir isyan vukuunda pâdişâh aleyhine fetva vereceği için. = 1528 M. X V I I . rütbe-i vekâlet-i kübra yani vezâret-i uzemadan âlâ değilse bari beraber ve bazı hususa nazar olunsa andan bâlâterdir. s. 305).. asnn ikinci yaruından sonra şeyhülislâmların yedi yüz elli akçe yevmiyeleri üzerinden ayhklanmn yirmi iki hin beg yüz akçe olduğunu H e z a r f e n H ü s e y i n Efendi yazmaktadır. Buna rağmen şeyhuhslâmlar Divan-ı hümâyun âzası olmamışlar. c. 411. s.i P e y g a m b e r ' e tercih hususundaki iddiasma ikna edici cevap veremeyen iki kazaskerin aczini adil penceresVnden. * Y a v u z S u l t a n Selim'in yüz elU kişinin katli hakkmdaki iradesini doğru bulmayan Müftü A l i C e m a l i E f e n d i davetli olmadığı halde Divan-ı hümâyuna gidip bunlarm katillerinin şeriate ve adalete aykırı olduğunu arzederek bu cinayeti geri bırakbrmıştı {Şakayık tercümesi." Telhisü'l-beyan.^li. bazan Anadolu kazaskeri veya bunun pâyelilerinden de getirilmiş ise de nadirdi. Yalnız din reisi şeyhülislâm ve devlet reisi vezir-i âzam ve her ikisinin reisi Pâdişah-ı kâmkârdır. 1 Atâyî. iosı/mamtş ikinci cilt. K a n u n i S u l t a n S ü l e y m a n zamanında ulemadan M o l l a K a b ı z isminde birinin H a z r e t . ' Kavânin-î Osmaıü ve RâbUa-i Âsitâne. varak 140. Zira devlet umûr-i din üzerinde bina olunur. Şeyhülislâm B o s t a n .).) bunların yevmiyeleri yedi yüz akçeye çıkarddı i. Peçevî tarihi. varak 19.

sancak ve kaza müftülerini inha ederken " l^' îfiâ ile mutasarrıf olup esahh-t ekvûl-i eimme-i Hanefiyye'den naklini yazmak üzere emr-i şerif rica olunur" derdi (İbnülemin. vaktimizi ahıken bu bârı dahi üzerimize tahmin bize cevrdir) diye şikâyette bulunmuştur.z â d e M e h m e d Efendi'nin arası açılarak. 14). varak 142. 2077. ŞeyhulisUmlann (-^^^^ t«"hine kadar. * Şeyhülislâm vilâyet. Hattâ E b u s s u u d E f e n d i vezir-i azama tezkire yazarak (fetvaile meşgıdiyet. ve müftideri' imam. hatip ve müezzinlerin Konya'da post-nişin olan Çelebi Efendi'nin inhası üzerine mevlevi şeyhlerinin* ve mevaU denüen büyük kaddann ve kazas­ ihtidadan şeyhulkerlerin tâyinleri şeyhülislâmlara verilip kazaskerlere kadıhklarmm tâyinleri bırakılmıştı^. vezir-i âzamlann cahü olmalan sebebiyle bu iş şeyhuhslâmlara bırakddı. ^ Ordu kadısı tâyini hakkmda şeyhulislâmm sadr-ı azama bir inhası: "Babadağı kadısı Ş a b a n E f e n d i Bosna kazası payesiyle Serdar İ b r a h i m Paşa Hazretleri yanmda ordu kadısı tâyin buyrulmak rica olunur". Sadr-ı âzam bazı medrese ve mollalıkları pâdişâh I. mevah müderris re kadı '^^ müftiderin tertip ve telhisleri hususu vezir-i tâyinleri âzamlara ait iken. Mine'd-dâi li'd-devletiM-aliyye Ali el-fakir afa anhü Bu inha sadr-ı azama gönderilerek iradesi alınmıştır 14 Muharrem 1086 (/6nü*/- emin tasnifi. Nr. Bundan (yirmi akçeden) kırk akçeye kadar olan müderrisliklerle kaza maksat * Telhisü'l-beyan fî Kavanin-i Âl-i Osman. 675). Şeyhuhslâmlara kışlık ve yazlık hil'at verilmesi Ebussuud zamanından itibarendir *.s. 2078. (1584 M. ' ÂlUbasılmamış ikinci cilt). Kavanin-i Âli Osman ve Rabua-i Âsitâne. varak 28 b. Vezir-i âzam N a s u h Paşa ile şeyhülislâm H o c a . 40. E b u s s u u d Efendi'nin tezkeresini .41.MÜFTÜLÜK V E Y A ŞEYHÜLİSLÂMLIK 179 Osmanlı Murad vezir-i âzamlannın şeyhülislâmları ziyaretleri I I I . Tevcihat Nr. İşte bu tarihten îtibaren kırk akçeden yukan Hâriç ve Dâhd müderrishkleriyle sancak ve kaza orduya tâyin eddeeek kaddar' ve vüâyet. Nr. 670. Ahmed'e arz edince hükümdar.)'de kanun olup bu da Efendi'nin şeybuhslândığı müftidüğün ehemmiyetini arttırmıştı. Kavanin-i Osmanî ve RabUa-i Asitane. Tevcihat kayıtları. s. * İbnülemin. müderris. sene 1126. zamanmda ve 992 H . şeyhulislâmm göreceği işe "niçin müdahale ediyorsun" demesi üzerine N a s u h P a ş a . 674. Tevcihat dosyası.

asır sonlariyle X V I I I . Musahibi "neden deyince: "— Evvelâ şeyhuhslâm B o s t a n böyle buyurdunuz" E f e n d i ' y e iltifat eyledim. . Y a p a ­ cağı tâyinler hususunda kanun üzere şeyhuhslâm. M e h m e d . vezir-i âzam ile görüşüp anlaştıktan sonra tâyin edilecek müderris ve meva­ linin hstesini bir telhis ile vezir-i azama bildirip onun vasıtasiyle Pâdişâhın iradesini alırdı. Bununla beraber bu müdahale yalnız N a s u h Paşa ile kalmıştır." Sadr-ı âzam bu tellıisinin üzerine Sultan I. gün mukarriblerinden birisine : "— Dünyada sözüne sadık ve hak-şinas bir kimse bulama­ mahcup ve saf kalbli idi. şeyhülislâm anlaştıktan sonra müderris ve mevali hakkmda şeyhulislânun takdim ettiği 1015 H .180 OSMANLİ D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I islâmlığın en yüksek makam olması ve kazaskerlerle vezir-i âzam­ lann haksızlık yapmalannın önüne geçilmek istenmesi idi. ^ Vezir-i azamla.k i çok terbiyeh.bir dım" diye şikâyet etmiş. X V I I .z â d e dâilerine ve anun yeri Perviz Efendi Müderrisi î m a m . Şam-ı şerif fetvası hâlâ münhaldir Kütahya kadısı dâileri fetva hizmetine kadir olmağm Şam-ı şerif kazası tevcih buyurulub anun yeri Semaniye müderris­ lerinden Mevlâna E m î r Cenahı dâilerine ve anun yeri tarikleri üzere bir müslahikkma inayet olunub ve bundan gayrı Ağras (Atabey) müftüsü fetvaya kadir olmayıb ref*i lâzım olmağm İznik Dâhil müderrisi olan Mevlâna A b d u l l a h ' a ve anun yeri Mahmud Paşa müderrisi dâilerine ve anun yeri Mehmed Ağa müder­ risi H ü s a m .z â d e dâilerine ve anun yeri imtihan ile kırktan mâzul bir duacdarma inayet olunmak bâbmda ferman Devletlû Pâdişahınundır". (1607 Mart) tarihli liste ile buna ilişik olan telhis suretleri : "Arz-ı bende-i bî-miktar budur ki Devletlû Pâdişâhım. selefte vüzera göre gelmiştir" diyerek Pâdişahm müsaadesini almıştı (Te{/ıisü'I-beyan. Vezir-i âzamm teLhisi: "Devletlû Pâdişâhım. asırda vezir-i âzamlann muvafakatlerinin ahnması kazaskerlerle yüksek mevahye tahsis edilmiştir Mevah ve müderris tâyinlerinin kazaskerlerden alınarak şeyhuhslâmlara verilmesi sû-i istimali önleyemedi. A h m e d (verdim) hatt-ı hümâyununu yazmıştır (I. derhal bir cahil kardeşini Rumeh kazaskeri etti ve iyi tahsil görgöstererek "bu benim vazifemdir. Ferman Devletlû Pâdişahı­ nundır. Ahmed Kartonu numara 853) bundan başka aynı tasnifte 1781 numaralı diğer bir ulema tâyin silsilesi daha vardır. varak 144). hattâ Pâdişâh I I I . Bu hususlar şeyhülislâm duacdariyle müşavere olunub vech-i meşruh üzere silsile olmak münasib görüb Uâm buyurmuşlardır.

ilmiye tâyinlerine müdahale ederdi. 200). II. vezir-i azanda anlaşarak tâyin edeceği mevah ve müderrisim havi listeyi vezir-i azama bildirir ve o da bir telhis üe keyfiyeti pâdişâha arzederek hatt-ı hümâyunla tasdiki havi iradesini aldıktan sonra hsteyi şeyhülislâma iade ederdi. s. Daha yukardardaki bir notta kanun maddesi gösterilmiştir. VII. Eğri seferinden avdette gözden düşerek hem hocahktan azledilmiş ve hem de ulema tâyinine müdahaleden menolunmuştur {Naima tarihi. O s m a n pâdişâh olunca saltanatın babadan oğla geçmesi sebebiyle saltanata geçmek hakkı kendisinin iken amcası I. I I . c. VIII. c. II. s. c. 153. Ozdemir esnasında oğlu Osman Paşa'nın başka sadaretinde merasim teve­ bırakadılarını kazaskerler arzedib verihr ve sair ümiye tâyinlerine vezir-i âzam şeyhuhslâmlar hünkâr alınmak hocalariyle suretiyle kazaskerlere tâyinleri kaddüm ettirilmiş' ve bundan zir-i âzamm muvafakati kdmıştır *. ' Hammer {Ata Bey tercümesi). 3286. Mustafa'nm hükümdar ilân edilmesinden dolayı Şeyhülislâma kızarak ilmiye tâyinlerim ondan alıp hocası Ömer E f e n d i ' y e verdiğinden Şeyhuhslâma yalnız fetva işi kalmıştı {Peçevi. * Abdurrahman Paşa ve Nimeti Efendi kanunnâmeleri. . 370. s. » Âli (Basılmamış ikinci cilt). s. 1 H o c a S a d e d d i n E f e n d i . Kaza bakar ve tefviz eylerdi" demiştir ' . ' Y e m i ş ç i H a s a n Paşa'mn sadaretinde onun şeyhuUslâm S u n u l l a h E f e n i Ue aralarmm açık olmasma mebni şeyhıdislâmm tertip ettiği tâyin ve tevcih BİlsUerini yerine getirmemiştir (Fezleke. Bu hal muvakkat olup sonra bu işler yine şeyhuUslâma verilmiştir. s. c. I. s. I. 184. Bazan fa­ kat ender olarak aralannın iyi olmamasından dolayı vezir-i âzam. c. Naima. 172 ve onlardan naklen Hammer {Ata Bey tercümesi). c. 167). derhal o da genç bir oğluna Anadolu kazaskeri ve kadılığına arzedib mollalar arasında beni âlem bed-nâm ve inde'l-ahah kendüsünü ve evlâdını rüsvay-ı eyledi" dedikten sonra : " — Eski hükümdarlar zamanında hocalar (Pâdişâh bocaları) ve müftider ulema menasıbma karışmazlardı*. s.MÜFTÜLÜK V E Y A ŞEYHÜLİSLÂMLIK 181 memiş oğluna Selanik kadılığını rica eyledi. Bundan haşka pede­ rimin hocası S a d e d d i n küçük oğlunu Edirne E f e n d i ' y e din ve devlet hayırhahı diye riayet eyledim. şeyhıdislâmm inha ettiği tevcihatı yapmazdı ki şimdiye kadar bir tanesine tesadüf ettim*. kazasker şeyhülislâma Şeyhuhslâm.

79. Diğer numune : İstanbul kadısı tâyini münasebetiyle Şeyhuhslâmm inhası : Kazâ-i istanbul Mekke-i Mükerreme'den münfasd M u s t a f a E f e n d i dâilerine sadaka buyrulmak rica olunur. Mine'd-dâî h'd-devleti'l-Osmaniyye Yahya el-Fakir Keza bu inhayı vezir-i âzam pâdişâha telhis ederek iradesini alddttan sonra 25 Zükade 1083 (Mart 1673)'de şeyhuhslâmm ^ Buyruldu. Sadr-ı âzamin bu telhisinin üzerine Sultan I V . . fazi­ letlû Şeyhuhslâm Efendi duacdarınm işaretleri mucibince tevcih ve inayet buyrulmak bâbmda ferman şevketlû pâdişahımmdır. * İbnülemin tasnifi. 16 Muharrem 1079. vezir-i âzamm muvafakatimi bavi derkenar. M e h m e d ( A v c ı ) (verdüm) hatt-ı hümâyımunu yazarak telhisi iade etmiştir*. Kazâ-i Üsküdar sabıka Eyüp kadısı Şaban Efendi'ye.182 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İLMİYE TEŞKİLÂTI Şeyhulislâmlann vezir-i azama tâyin orlzalan ^ ^ ^ ^ ' ^ Tokat ber-vech-i arpalık Anadolu kazaskerÜğinden münfasd F e y z u l l a h E f e n d i ' y e sa- gönderdikleri bazı daka ve İnayet buyrulmak rica olunur. Şeyhuhslâmm tâyin arizası üzerine sadr-ı âzamm pâdişâha telhisi : Arz-ı bende-i bî-miktar budur ki şevketlû ve kerametlû ve inayetlû pâdişâhım. Nr. sahih olduğuna işarettir. Mine'd-dâî Yahya el-Fakir Bunu vezir-i âzam bir telhis ile pâdişâha arzedip iradesini aldıktan sonra şu buyruldu üe^ şeyhühslâma iade etmiştir : Sahh^ sabıka Anadolu kazaskeri hazretlerine izzetlû Şeyhuhslâm izzetlû Feyzullah hazretlerinin Efendi ilâmları Efendi üzere Tokat kazası arpahk olarak tevcih 18 Muharrem 1079». Diğer numune : olunmak buynddu. ' Sahb vezir-i âzamm buyruldusunun kenarmdaki işaret olup verilen emrin doğru ve hilesiz. ' Müderris ve kadı tâyinleri dolayisUe sardar-ı âzamlarm pâdişâha arızalar ve bazan da şeyhulislâmlarm tâyin listesi zayi olduğundan ben bulduklarımın bazdanm koydum. Tevcihat vesikaları.

yeri di'ye DâhU ile. asır ortalarında ve dair I . M a h m u d zamanmda şeygönderdiği mektup üzerine Hâriç hareket-i mishyyesiyle*. Medrese-i Molla Husrev der Bursa. Şeyhuhslâm Ç a t a l c a l ı A l i E f e n d i ' n i n 1090 Şevval (1679 Kasım) tarihli medrese tevcihine dair arîzası*. yeri (yani Erzincanî müderrisliği) tevhyetle Bursa'da Çendik müderrisi H a s a n Efendi'ye rica olunur. yani aynUmş demektir. evvelce hangi derecede müderris ise yine aynı derece fle bajka medreseye nakl edUecek demektir. Nr. Tevciha vesikaları. Böyle bir müderris tbtida-i hâriç medreselerinden birisine tâyin olunurdu. Burso'da Erzincan'h Efen­ (Ibtida-i hâriç) itibariyle sadaka buyrulmak müderris A b d ü l k e r i m E f e n d i ' y e Dâhil Ue. 492. Mine'd-dâi Ali el-Fakir Sahh j. Müderris tâyinleri hakkındaki muameleler : Medrese-i Turhan Bey der-Yenişehir (Tırhale Yenişehri) : Medrese-i mezbure mahlûl olmağın kırktan munfasıl* M e h m e d E f e n d i ' y e Hâriç rica olunur. 35. ' Hareket-i misliyyesi^ylt demek. Tevcihat vesikaları. Rüûs kaleminden de müderrishk rüûsu verilirdi. Mine'd-dâi h'd-devleti'l-Osmaniyye Yahya el-Fakir Bunun üzerine vezir-i âzam (mucibince rüûs-ı hümâyun veril­ mek buyruldu fî 27 Şevval 1084) yazarak kâğıdı rüûs kalemine göndermiştir'. ' Kırktan munfasıl demek kırk akçe yevmiyeU medreseden münfasd.-» mucibince tevcih olunmak buyruldu 9 1 L (Şevval) sene 90 (1090) XVIII. kerametlû.M Ü F T Ü L Ü K V E Y A ŞEYHÜLİSLÂMLIK 183 inha arizası üzerine (ha-hatt-i hümâyun buyruldu) ibaresini yazarak iade etmiştir*. ^ tbnülemin tasnifi. kud­ retlû mehâbetlû vehyyü'n-nimetim efendim pâdişâhım. . yeri Bursa'da Peri Peyker müderrisi M e h m e d Kırktan münfasd A b d u r r a h m a n E f e n d i ' y e Hâriç elli Ue sadaka buyrulmak hulislânun Umiye tevcihatma vezir-i âzamm pâdişâha arizası ve hatt-ı hümâyun: "Arz-ı bende-i bî-miktar budur ki şevketlû. * tbnülemin tasnifi. Tevcihat vesikaları. Nr. * tbnülemin tasnifi.

Malûm-ı hümâyunları oldukta (işaretleri mucibince amel oluna) deyu mü­ barek hatt-ı hümâyun-ı inayet-makrunlan keşide buyrulmak bâbmda emr ü ferman şevketlû. kerametlû. arpalık tevcihleri hakkmda şeyhuhslâmm 1144 Muharrem (1731 Ağustos) tarihli inhası üzerine vezir-i âzamm şevket-makrun mucibince tevcih olunmak buyruldu" diyerek tâyin muamelesini Sabıka Rumeh kazaskeri olan e s . . . sema­ hatlû şeyhuhslâm (Dürri Mehmed Efendi) dâderi telhis ve işaret etmeleriyle mârûz-ı lâmiu'n-nur hidivâneleri kdınmıştır. Mahmud (işaretleri mucibince amel oluna) hatt-ı hümâyununu yazarak tekriri iade etmiş ve bunun kenarına vezir-i âzam : "Şeref-yâfte-i sudur olan hatt-ı hümâyun-ı tamamlamıştır.184 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI Mekke-i Mükerreme kazası Anadolu kazaskerliği payesi olub sabıka reisü'l-etibba. tevcih ve ihsan buyrulmak üzere faziletlû. kudretlû. Yenişehir'den (Tırhala Yenişehir'inden) mâzul M u s t a f a E f e n d i (Hayatî-zâde) dâilerine ve Mekke-i Mükerreme pâyesiyle Medine-i Münevvere kazası (yani kaddığı) Edime olan sabıka Bursa Kadısı N a l i K a y n ı payesi M e h m e d E f e n d i dâi­ lerine ve Edime kazası sabıka Haleb kadısı Yenişehri Veli­ yuddin E f e n d i dâderine ve Şam-ı şerif kazası sabıka Galata kadısı İ s m a i l Efendi-zâde es-Seyyid Şeyh Mehmed E f e n d i dâi­ lerine ve Cezire-i Kıbrıs'ta Lefkoşe kazası sabıka Bosna kadısı Abdülhadî-zâde A b d u l l a h E f e n d i dâilerine ve halen reisü'l-etibba olan sabıka Edime kadısı M e h m e d E m i n (bu da Hayatî-zâdedir) dâderine Mekke-i Mükerreme payesi ve sabıka Galata kadısı S e y y i d M ü r t e z a E f e n d i dâderine Edirne kazası payesi. mehabetlû vehnimetim efendim pâdişâhım hazretlerinindir". kerametlû .z â d e M e h m e d E f e n d i dâilerine Anadolu kazaskerhği ve seleflerine dahi arpahklar ihsan buymimak üzere fazdetlû ŞeyhuUslâm Efendi dâderi işaret etmeleriyle mâruz-ı .S e y i d M e h m e d Z e y n e l ­ âbidin Efendi dâderine avâtıf-ı aliyye-i midûkânelerinden Rumeh kazaskerUği ve sabıka İstanbul kadısı Anadolu kazaskerUği payesi olan Ş e y h . Bu telhis üzerine Sultan 1. Kazaskerlik ve telhisi : "Arz-ı bende-i bi-miktar budur ki Pâdişâhım. şevketlû.

M Ü F T Ü L Ü K V E Y A ŞEYHÜLİSLÂMLIK 185 huzur-ı lâmiu'n-ııuT-ı mülûkâneleri kalınmıştır. mâyunu : "Şevketlû. 2215. dua-gû. Manzur-ı hidivâ­ neleri oldukta işbu telhis-i kullan üzerine (işaretleri keşide buyrulmak mucibince amel oluna) deyu mübarek hatt-ı hümâyun-ı şevket-makrunlan babında emr ü ferman Bu telhis de daha yukandaki gibi muamele görmüştür. II. asra aittir (Fransızca tercümesi. s. buyurula) tâyin diye yazarak sadarete havale olunur. 1563. * Başvekâlet Arşivi hatt-ı hümâyun vesikaları. Nr.z â d e Mehmed E f e n d i dâilerine münhasır olduğuna binaen bin iki yüz on dokuz Muharremi gurresinden itibar ile Efendi-i mumaileyh dâilerine tevcih ve ihsan kıimması hususunun hâk-pây-ı hacetrevây-ı şahanelerinden istizan olunmasma dair semahatlû şeyhül­ islâm efendi dâileri taraf-ı çâkerâneme bir kıta takrir göndermeleriyle maruz-ı huzur-ı şehriyâri kıimmağm ol babta emr ü ferman şevketlû. tmam tâyininin mahalle haUu tarafmdan. Emirî tasnifi. imam. oradan pâdişâha arz olu­ B u gibi vazifelere işleri taşrada ise o mahaUin kadısımn Üâmı üzerine tâyin yapılırdı. R i k o . cüzühan tâyinlerinde mensup olduğu camün (vakfın) müteveUisi tarafmdan şeyhühslâma istida üe müracaat edilirdi. . sandık 28. XIX. II. • Başvekâlet Arşivi. Mustafa zamanında olduğu gibi sadr-ı âzamlara dahi tahakküm eden bir zat ise (tevcih narak tevcih muamelesi yapıhrdı". ehliyetinden bahis ile vezir-i azama müracaat olunmak suretiyle onun huzurunda Kur'am kerim -okutulduktan sonra muvafıksa tâyin muamelesiıün yapddığım yazıyor ki X V I I . " hatt-ı hü­ S e l i m bu telhisin üzerine (olsun) mâyununu yazarak telhisi iade etmiştir*. asır başlannda şeyhülislâm tarafından Anadolu kazas­ keri tâyini için inha dolayısiyle sadr-ı âzamin telhisi ve hatt-ı hü­ Anadolu kazaskeri efendi dâilerinin müddeti hitama reşide olduğundan Anadolu sadareti hasbe't-tarîk Anadolu pâyelû ve istanbul Ataullah mâzuUerinin akdemi olan M o l l a c ı k . kerametlû Pâdişâhım. Mustafa devri vesikaları. müezzin. Nr. ^ tbnûlemin. kerametlû Sıütan I I I . Bu istidalar üzerine (sadaka buyrulmak mercûdur) veya (arz mucibince tevcih buyrulmak rica olunur) veyahut şeyhuhslâm. hatip. 290). Tevcihat vesikaları.

Medaris-i sahn-ı seman (Fatih camii etrafındaki sekiz medrese).)'de (tarîk defteri) ismi verilen bir defterle daha muntazam bir hale konulmuştu. tstanbul haricindeki müderrishkler. Mısır. Hasköyde Valde Sultan. Lâleh. Edirne. Üsküdar'da Şemsi Paşa ve diğer büyük camilerin vaizlikleri beyan eddmiştir*. Çankın kadılıklariyle. Maraş. Trablusgarp. riye mevalisi Rumeli. hâriç. Valde Sultan. Ayıntab. Halep. Selimiye. Tophane'de Nusretiye. Hareket-i hâriç. Beylerbeyi. Ayazma. Mûsila-i başlayarak Medaris-i Hareket-i erbaa-i Sü­ Ibtidâi leymaniye (Süleymaniye camii yanındaki dört medrese). Şehzade. sahn ve saire dereceleriyle tertip olunmuştur. Bu defter Meşihat Mektubî Kaleminde bulunurdu. (1829 M. Sivas. tbtida-i hâriç müderrisleri isimleriyle gösterilmiş ve bundan sonra Ayasofya. nakibüleşraftan sonra şeyhülislâm. Üsküdar Valde. Üsküdar. Calata. kazaskerler. yukanda zikrettiğimiz medrese derecelerine göre ayarlanmış olup onlar da tevcihlerinde dâhil. Beyrut. Bursa. Sultan Selim. Şam. Eyüp. Meselâ 6 Rebiidevvel 1315'de tbtida-i hâriç müderrisi olan tstanbul'lu M e h m e d Nuri E f e n d i isminin kenanna (hareket) yazdarak Hareket-i hâriç mü^ Bu vaizliklerde tarik defterinde en yüksek vaizlik olan Ayasofya'dan başlamaktadır. Bayezid. Nur-ı Osmanî. Selanik. tzmir.186 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI Kadı ve müderrislerin tâyinleri usulü 1245 H . Van. altmışlı. Sultan Ahmed. Müderrisler de dereceleri en yüksek müderrislik derecesi olan Dârü'l-hadîs-i Süleymaniye'den Süleymaniye. Edirne ve tzmir pâye-i esbabını isimleriyle zikrettikten sonra müderrislere geçUmektedir. Hâmise-i Süleymaniye. Erzurum. Kudüs. Fatih. Ehmde bulunan en son (tarik defteri) şeyhuhslâmlardan baş­ layarak. Mûsila-i sahn. mahreç ve dev­ mâzuUerini. Anadolu ve tstanbıd kadısı mâzulleriyle mücerrede bunlann pâyehlerini ve yine mâzul bilâd-ı hamse. altmışlı. haremeyn. Trabzon. Sideymaniye. Eskiden bu vaizlikler kürsü şeybi denilen tarikatler şeyhlerine tevcih ediUrken bunlarm arasmdan ehUyeti haiz zevatm yetişmemesine mebni kürsü vâiziyeleri zahir ulemasma da verilmiştir. tbtida-i dâhil. Bağdat. Adana. Hareket-i dâhil. Eyüp. Bahçekapısı. tstanbul kaddan. . Bu tarik defterinde gerek kadı ve gerek müderrislerin isim­ lerinin sağ kenanna hangi tarihte ihtidadan müderrishk derecesi almışsa ayı ve senesiyle o gösterihp sol tarafında da oradan bir derece yukanya terfiine işaret olunmuştur.

VII. Bu ziyaret işi X V I I . Devletin mühim işlerine dair görüşülmek için fevkalâde za­ manlardaki temas hariç olmak üzere vezir-i âzamlarm. Medrese derece rütbelerinin bir kısmı itibari olarak verilmiş olup isimlerinin üzerine işaret .olunduğu gibi Tafra sure­ tiyle terfi edenlerin isimlerinin kenarlarına kayıt düşülmüştür. Mahmud Seyyid 1152 H . VI. fetva 1 Şakayık zeyli s. * Naima tarihi.)'de Şeyhülislâm tâyin Feyzullah Efendi-zâde Mustafa Efendi'ye Sultan ettiği tevcihat huBusanda doğrudan doğruya kendisine maruzatta bulunmasını emrederek sadr-ı âzam'ın vasıta olmasım emr etmiştir. (1584 M. 292. K ö p ­ r ü l ü M e h m e d Paşa icraatına mâni olarak kendisini azlettirmek isteyen Kapıkulu Süvarilerinin isyan çıkarmak üzere olduklanm haber ahuca şeyhuhslâm Bâli-zâde Mustafa Efendi'nin hemen ziyaretine gidip sadarete geldiği gündenberi yaptığı iş­ lerin doğru olup olmadığmı sormuş ve muvafık cevap ahnca bu hususa dair şeyhuhslâmm elinden b i r fetva alarak lüzumu hahnde göstermek üzere saklamıştı*. asırda hususî mahiyette ve muayyen zaman haricinde Köprülü Mehmed olarak P a ş a sadaretinde tekerrür etmiştir. Hammer (Ata Bey Urcümeai). Sadr ı âzamlann ŞEYHULIBIÂMı ^^nn ikinci yansı içinde ehemmiyetleri artan şeyhulislâmlann sadr-ı azamla münasebetleri tesis edilmiş ve I L K defa 992 H . s. c. pâ­ Efendi'nin Mehmed vezir-i âzam ö z d e m i r o ğ l u O s m a n ziyaretleri dişâhın emriyle Şeyhuhslâm Çivi-zâde ziyaretine gitmiş ve bundan sonra vezir-i âzamlann şeyhuhslâmlan ziyaret etmeleri kanun olmuştur Şeyhuhslâmlar yalmz sadr-ı âzam değiştiği zaman onu tebrik için Paşakapısı'na yanı BâbıâU'ye gelirlerdi. şeyhuhslâmlan ziyaretleri Ramazanm yirmi altıncı g ü n ü akşamı yani Kadir gecesi iftara gitmek suretiyle olurdu. 153. (Atâyî). • * * İlmiye teşkilâtınm bozukluğunu düzeltmek istiyen I.MÜFTÜLÜK V E Y A ŞEYHÜLİSLAMLIK 187 derrisliğine terfi etmiş ve buradan da (Tafra) yani su-a beklemeden terfi ettirilmesi üzerine 21 Rebiulâhır 321'de Ibtida-i dâhil müder­ risi olmuştur.) tarihinde P a ş a . e. (1739 M. Şeyhuhslâm. 241. . s.

Naima. M u r a d ' d a n sonra ehemmiyetleri artmıştı. I. asırdaki kapıkulu ısyanlannda. I.188 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I emini vasıtasiyle sadr-ı âzami iftara davet ederdi.1 6 1 7 ) vezir-i âzam Derviş P a ş a ' n m İran seferine gitmek üzere Üsküdar'a geçirilen Kapıkulu ocaklarmın hareketlerinin tehir eddip edilmemesi hakkında pâ­ dişâhın huzuriyle yapdan bir müzakereye şeyhuhslâm S u n u l l a h E f e n d i de davet olunmuş ve bu görüşme esnasmda şeyhuhslâm pâdişâhla münakaşa etmişti*. c. $. s. 427. s. XVII. (1648-1687) şeyhülislâm Ebû E f e n d i ' n i n tavsiyesiyle Mustafa vezir-i âzam . Said olması kararlaştırdmıştı *. s. Sadr-ı âzam if­ tardan sonra teravih zamanı vaktine yakm zamana kadar oturup sonra herhangi yakm bir eamide namaz kdmak üzere ayrılırdı. Naima. Çelebi). 4. A h m e d zamanında ( 1 6 0 3 . zamamnda tpşir Yine şeyhuhslâm E s ' a d bunun Paşa gibi I V . ( 1579 M. I. VI. c. 396. Şeyhuhslâmm tavsiyesiyle Kaptan-ı Derya Mehmed olmuştur *. 282. 1 « * * Fezleke Fezleke Fezleke Fezleke (Kâtip (Kâtip (Kâtip (Kâtip Çelebi). c. J. )'de S o k u U u sonra ve I I I . I. Mühim işlerde fikirlerinin aimması Şeyhülislâmlığın ehemmiyeti arttıktan sonra müişlerinde vekil-i ruhanî makamında olan şeyhuhslâmlann fikir ve mütalâalarından da istifade eddmesi âdet olmuştur. s. Ahmed zamanmda vezir-i âzam D e r v i ş Efendi P a ş a ' n m azl ve katlinden evvel. e. c. Vekd-i eismanî ola­ rak Osmanh devletini idare eden sadr-ı âzamlann. 376. II. pâdişâh ^ hal' ve katlinde hükümdarlar aleyhine fetva verecek mevkide olan şeyhu­ hslâmlann mühim rolleri vardı. öküz sadr-ı âzam Halil Paşa E f e n d i görüşmüşler. Yine I. s. 987 H . Çeldi). Çekbij. 278. c. A h m e d ' l e sadr-ı âzam olmuştur'. pâdişâh M e h m e d Paşa'nın zayıf vefatından idareli ve devlet idare ve siyasetinde onun derecesinde olmamalan şeyhuhslâmlann Şeyhulislâmlarm '**°* devlet gelen pâdişahlann küçük yaşta tecrübesiz bulunmalan dolayisiyle sadarete getirilecek zat hakkmda Şeyhuhslâm E b û ' l .m e y a m i n ile görüşerek M u r a d P a ş a ' m n (Kuyucu) vezir-i âzam M e h m e d P a ş a ' n m sadaretten azhyle yerine kimin olması hakkında I .

42. Şeyhülislâm tâyini Şeyhuhslâm tâyininde birinci derecede sadr-ı âzam müessir olduğu gibi vezir-i âzam azlinde de ba­ zan şeyhuhslâmm müessir olduğu göridmektedir. M e h m e d zamamnda (1683) Avusturya'ya karşı vezir-i âzam M e r z i f o n î K a r a M u s t a f a Paşa'nm hiç yoktan bir vesile bulup îlân-ı harp etmesine şeyhülislâm Ç a t a l c a l ı A l i E f e n d i muvafakat etmemişti. c. asnn ilk yarısına kadar bilhassa devlet setine harp ve sulbe ait meselelerde şeyhuhslâmlann da şûraya davet edddikleri ve birçok müzakerelerin onlann konaklannda yapddığı görülüyor. Müzakere pâdişâhın riyasetinde yapılacaksa tabu şeyhuhslâm diğer davetli olan zatlarla beraber saraya giderdi. İzzi tarihi. 757. XVIII. Dâimiz) dediği şeyhulPâdişâhlar devletin önemli işlerinde kendi huzurlariyle gö­ rüşülmesini istemedikleri vakit (Efendi islâmlann konağında veyahut Bâb-ı âsafî'de denden Bâb-ı âh'de olmasını irade ederdi.MÜFTÜLÜK V E Y A ŞEYHÜLİSLÂMLIK 189 Şeyhülislâmların Divân-ı hümâyun müzakerelerinde bulun­ mamalarına rağmen -zaten bu divanlarda devlete müteallik si­ yasî işler görüşülmeyip şer'î. Kazimir'in Osmanlı tarihinde de (S. X V I I I . Sadr-ı âzam. ciltleri. (Silâhdar tarihi. Şeyhıdislâmm saraya veya Paşakapısı'na (Bâb-ı âli'ye) daveti Reisülküttab Efendi vasıtasiyle olurdu. " IV. asnn ibtida- lanndan itibaren başlamış ve daha sonra daha geniş şekilde devam etmiştir *. s. 296) şeyhülislâm ile ulemamn. Subhi tarihi varak 6 b. hukukî ve örfî dâvalara bakıhrdımühim devlet işlerinde yapdan müşaverelerde üzere mütalâalarının aimmalan yukanda kaydettiğimiz X V I I . (1830 M. . mamafih Reşid 1 Naima tarihinin V I . s. Yine K a n t e m i r . muahede şartlarım bozmamış olan Avusturya'­ ya harp ilân edilmesinin aleyhinde bulunduklar mı yazıyor. Vasıf ve Cevdet tarihlerinde de çok malûmat vardır. bu muharebe ilânma Valide sultanm da muvafakat etmediklerini beyan ediyor. Takriben 1246 H .z â d e A b d ü l v e h h a p E f e n d i burada bulunmuştur. asırdan îtibaren harp îlâm ve sulh akdi şeyhulislâmlann fetvalan aimmak suretiyle yapdmıştır *. Hammer tarihinin V I I . 75S. asnn ikinci siya­ yansından X I X . kazaskerler veya kazasker mâzulleri arasında kendi­ siyle anlaşabdeceği birisini o makama sevk ederdi.)'de şeyhulislâmlarm müstemirren heyet-i vükelâya iştirakleri usulden olmuş ve ikinci defaki şeyhuUslâmhğı zamanında Y a s i n c i .). ve I X . bu sırada Gürcü M e h m e d P a ş a sadr-ı âzam idi. cüdine de hakm. I . 136. V I I I . .

49. 2 Silâhdar tarihi.z â d e A b d ü l a z i z E f e n d i Rumeli kazaskeri iken B a h a î E f e n d i şeyhülislâm olunca. » tzâ. < lOöl'de K a r a Ç e l e b i . o zat hakkmda telhis denilen arîzayı pâdişâha takdim ettikten sonra ^ şeyhülislâm olacak namzed saraya veya icabına göre Paşakapısı'na davet olunup sadr-ı azamla beraber saraya gider­ lerdi. olanlarm bahçede el öpmeleriyle iktifa Yeni şeyhuhslâm çok zaman Rumeh kazaskeri veya bu kazas­ kerliğin mâzullerinden ve bazan da Anadolu kazaskeri veya mâzul­ lerinden ve ender olarak bu iki kazaskerhğin payesini almış olup fakat fiilen kazaskerlik etmemiş olanlardan tâyin olunurdu". VI. X V I I . 3. Birkaç istisnası hariç olarak şeyhulislâmm bunlardan intihabı kaidesi III. I. 151. ' Naima. Silâhdar tarihi. 272) şöyle diyor : ŞeyhuUslâm olacak zat hükümdarm huzuruna çıkar. asra kadar mutlak surette Rumeli kazaskeri veya bunun mâzullerinden tâyin kaidesi yoktu. 75. c. 70. III.190 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I pâdişâh bazan sadr-ı azama hiç sormadan da kendi münasip gör­ düğü kazasker veya kazasker mâzullerinden birisini şeyhülislâm yaptığı gibi vezrr-i âzamm mütalâasmı alarak yaptığı da olurdu ^. varak 23. c. kıymeti en aşağı bir ekü arasmdadır. 55. Şeyhuhslâmm kim olacağı kararlaştıktan sonra vezir-i âzam. 31. s. c. ^ Şeyhülislâm tâyinimııde X V I I . asırda şeyhuUslâm tâyini hakkmda R i k o (Fransızca tercümsesi. Teamül üzere şeyhuhslâmlığa tâyin olunanlarm Arz Odasmda pâdişahm ehni öpmesi âdet iken Z e k e r i y a . s. s. Eğer şeyhuhslâm yapdacak olan zat doğruca saraya davet edilmişse vezir-i âzam da saraya davet olunurdu". asırdan itibarendir. 170. s. "müftüler divanda el öperler m i ? " demeleri üzerine Y a h y a Efendi'nin ikinci defaki tâyininden beri arada kırk sene geçtiğinden vüzera am bilememişti. fakat bu da her zaman mutlaka değildL Anadolu kazaskeri veya bunun mâzullerinden de tâyin edildiği vaki idi. îzzi. c. 271. Devhatü'l-meşayihde de malûmat vardır. varak 227.z â d e Yahya Efendi'nin şeyhülislâmlığından sonra bu usul terk olunmuş ve şeyhıdislâm olunmuştu*. Cevdet tarihi. s. Pâdişâh ona samur bir kürk giydirir. Ondan başka bir mendil derununda olarak altm olmak üzere bir ekü ihsan eder ve bu meblağı iç elbisesinin göğsü hizasmda bulunan cebine bizzat koyar ve maiyyetinin maişetine medar . s. K a r a Çelebi-zâde bir divanda vezir-i azama "müftünüzü nasd el öptürseniz" demesi üzerine divandaki vüzera. A b d ü l ­ aziz E f e n d i . şeyhuUslâm olunca saraya gelmiş ve Babüssâade'de iki kapı arasmda hazinedarbaşı tarafmdan beyaz sofa kaplı bir samur kürk giydirUerek Arz Odasma gidip Padişah ayağa kalkarak elini öptürmüştü (Ravzatü'l-ebrar'm ikinci zeyli). A h m e d zamanmda yani X V I I I . I.

M Ü F T Ü L Ü K V E Y A ŞEYHÜLİSLAMLIK Vezir-i âzam ile şeyhuUslâm namzedi olaeak 191 zat Topkapı Sarayma geldikten sonra ikisi birden pâdişâh tarafmdan kabul olunurlardı. Şeyhuhslâm İ s m a i l A s ı m Efendi'nin 1173 H . 26. Yeni şeyhuhslâm Paşakapısı'ndan şına kadar sadr-ı âzam tarafmdan teşyi olunup kendisine edilen ata binerek alayla konağına giderdi'. Bundan başka muayyen varidatı yoktur. » 1143 H . bir müddet oturup. bunun için sadr-ı âzam. fakat selâtin camilerine ait (şeyhülislâm nezaretinde olan) gelirden (nezaret hakkı olarak) menfaat elde edebilir. kahve. varak 7 b).)'de vefatı üzerine yerine şeyhuhslâm olması takarrür eden V e l i y olmak üzere yevmi iki bin akçe tabsb eder. yeni şeyhül­ islâma yeşil çuhaya kaplı bol yenU samur kürk vermek kanun olduğundan bunu bohça içinde teşrifatçı vasıtasiyle getirtip şey­ hülislâma gösterdikten sonra maiyetindeki çuhalarına veya di­ avdet ederken binek ta­ hediye ğer münasip bir adamma teshm edilirdi. " i z z î tarihi. Şeyhuhslâmlarla vezir-i âzamlar aynı derecede sayddıklarmdan saltanat vekdi olmakla beraber sadr-ı âzamm. avdet­ . Bunlar huzura girince pâdişâh üç adım yürüyerek pâdişâhın ehni öperek bunları karşdar ve şeyhuUslâm namzedi yere serilen ehram üzerine otururdu *. gid suyu ve buhur ikram ediUr ve bu sırada Bâb-ı âh'deki hükümet erkânı tebrik ederlerdi. 104. M e h m e d zamanmda Melek A h m e d Paşa sadaretinden îtibaren âdet ol­ duğundan vezir-i âzamlar oturmazlardı. a. s. Bu suretle saraydan çıkan sadr-ı azanda şeyhuhslâm alayla at başı beraber Bâb-ı âU'ye gehrier. Pâdişâh namzede. kendisini şeyhuUslâm tâyin edeceğini söyler ve o da kabul edince şeyhül­ islâmlara mahsus (ferve-i beyza) denden beyaz çuhaya kaplı erkân samur kürk giydirmek suretiyle tâyin muamelesini yapar ve aynı suretle onunla beraber huzurda bulunan vezir-i azama da samur hil'at giydirip bazı vesayada bulunduktan sonra lerine müsaade ederdi*. s. defter-i yevmiye-i oda-i teşrifat (divan odası defterlerinden). 1 Sadr-ı âzamlann Pâdişâh huzurunda oturmayarak ayakta durmalan IV. Maliyeden arşive devrolunan teşrifat defteri. 5 5 . (1730 M.z â d e Şeyh M e h m e d Efendi'ye o sırada ferve-i beyaz bulunamadığmdan mecburen yeni çuha kaph samur kürk giydirilmiştir {Subhî. 19. (1760 M. şeyhuhslâma hil'at giydirmesi âdet değddi. şerbet.)'de P a t r o n a H a l i l ısyam esnasmda şeyhülislâm tâyin edilen M i r z a . 2 3 .

Efendi'nin o sırada hasta bulıınması dolayısiyle M u s t a f a . 1001 Şevval ( 1 5 9 3 Temmuz)de bahar hil'ati giymek üzere davet edilen şeyhuhslâm Z e k e r i y a E f e n d i ' y e "Kaide-i devlet üzere divan çavuşlanndan on beş muhteşem çavuş" gönderilerek önüne düşüp tazim ile Yine bu cümleden olarak Divan-ı hümâyuna getirmişlerdir*. s. Z e k e r i y a . c. varak 180. Şeybuhslâmların azilleri kendilerine çavuşbaşı vasıtasiyle asırdan bildirilir ve yeni şeyhülislâm olacak zat da — X V I I I .z â d e Şair Y a h y a E f e n d i . . 1. M e k k i -zâde A s ı m Efendiler üçer defa şeyhülislâm olmuşlardır. 179. asır sonlarmayakm 1002 H. asır sonlarından itibaren mâzul şeyhülislâmların mükerreren lah şeyhuhslâm olduklan görülmüştür. İsmi şeyhülislâmlar kısmma geçmek üzere birkaç saat şeyhuUslâm olup askerin istememesi sebebiyle azlolunanlar da vardır.z â d e M e h m e d Efendi'den itibarendir. D ü r r İ . asırdan evvel Reisül­ küttab gönderilmek suretiyle şeyhuhslâm olacak zatın dâvetine dair tarihlerimizde bir kayıt göremedim. itibaren olmah— Reisülküttab Efendi vasıtasiyle saraya veyahut Paşakapısı'na davet olunup sonra vezir-i âzam ile beraber pâdi­ şâh tarafmdan kabul olunurlardı.z â d e M u s t a f a . X V I . İkişer defa olanlar daha çoktur. 1 Vasıf tarihi.z â d e E b û Said E f e n d i . E s ' a d E f e n d i . * Selânikî tarihi {basılmamış nüsha).192 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I yüddin III. büyük bir teveccüh eseri olaıak ferve-i beyza'yı Yeni tâyin edilen şeyhülislâmı onun konağına göndermişti İstanbul'daki ecnebi elçileri ve eyalet paşalannın kapı kethüdaları tebrik ve bu münasebetle kendisine hediyeler takdim ederlerdi'-.)Me B o s t a n . ' Riko (Fransızca tercümesi). 272. ' Mâzul müftü veya şeyhülİBlâmın tekrar tâyin olunması kaidesi X V I . Şeyhülislâm SunulE f e n d i dört defa o makamı ihraz etmiştir". X V I I I . s. Şeyhuhslâmlar ya vezir-i azamla vezir-i âzam aralanmn aleyhine iyi pâ­ Şeyhülislâmııı olmamasmdan veya dişâha bir şikâyette bulunmalarından yahut bir isyan hâdisesinden veyahut ihtiyarlığından ve maiyetinin işlere müdahalesiyle dedikoduya sebep olmalanndan vesair buna benzer hallerden dolayı azl edilirlerdi ki bu hususlara dair tarihlerimizde bir hayh malûmat vardur. (1593 M. S u n u l l a h E f e n d i dört defa şeyhülislâm olup ilk müftülüğü otuz altı yaşmda bulundığı zamandır.

. III. 1061 H . » 1130 H . 13 . Bazan pâdişâh tarafından hakkmda teveccüh devam ettiği halde vezir-i âzamin ısrariyle veya ihtiyarlığı ve maiyyetinden şikâyet edilmesi dolayisiyle azhne zaruret hasd olan şeyhul­ islâmlarm azillerinin tebhğleri Reisülküttablar vasıtasiyle olur­ du. Yine bunun güji 24 Zilkade 1180 ( 2 3 Nisan 1767)'de şeyhülislâm bulunan D ü r r î . Şeyhülislâm H a y a t i M e h m e d Efendi'nin azli üzerine çavuşbaşı A b d i A ğ a kendisini ma­ kamından alarak evvelâ yahsma ve oradan da ikamete so'ya sevketmişti (/zzî. 1159 sene). I.)'de K a r a otuz. Şu halde X y i . 213." Başvekâlet Arşivi. (1603 M.)'de Şeyhülislâm ismail Efendi'nin azli üzerine ça­ vuşbaşı Ebû B e k i r A ğ a kendisini yerinden kaldırıp Solak çeşmesi (Edirne'de) kurbindeki İskenderiyefeöyü'negötürmüştü (Raşid. (1718 M. asırda ise şeyhıdislândığa tâyin çavuşbaşdar vasıtasiyle Reisülküttab ve azillerinin de çavuşbaşı vasıtalariyle olduğu an­ laşılıyor ' . ' "Yevm-i merkumda E f e n d i hazretleri semahatlû Şeyhülislâm Dürrî-zâde Mustafa azlolunub yalısmda istirahat etmeleri ferman-ı hümâyun buyrulmağm alesseher Reisülküttab Ö m e r E f e n d i hazretleri varub Efendi-i müşarünileyh hazretlerine gayetü'l-gaye nazikâne ihbar ve sahilhânelerine teşrif buyurmalarmm ferman-ı hümâyun buynrulduğunu iş'ar eylediklerinde Cebe timly T«rlUUl>.)'de I. Teşrifat defteri. kırk kadar divan Çelebi-zâde Abd ü l a z i z E f e n d i ' y i de şeyhıdislândığa davet için çavuşbaşı de çavuşu yollanmıştı*. Nr.z â d e M u s t a f a E f e n d i ' n i n azlini tebhğ etmek üzere Reisülküttab Ö m e r E f e n d i konağma yoUanmıştı 1 ^ j l j d l XJ.z â d e aldıktan Seyyid A l i Efendi'nin nüfuzundan Efendi üe çekinen vezir-i âzam Ç o r l u l u A l i P a ş a .. A h m e d ' i n teveccühüne mazhar olan Şeyhül­ islâm P a ş m a k c ı . 394). şeyhuhslâmlann olduğu için davetlerinin asnn ikinci yansından sonra ve X Y I I . onun azd müsaadesini sonra bunu Reisülküttab A b d ü l k e r i m tebhğ ettirmiştir*. s. asırda davet ve azillerinin tebliğinin ve XVIII. M e s e l â I I I . Nuhbetü't-tevarih. A h m e d hükümdar olduğu zaman şey­ hıdislâmm daveti için çavuşbaşı ile Divan-ı hümâyun çavuşları gönderilmişti*. IV. memur olduğu JSur- * Raşid tarihi. c.MÜFTÜLÜK V E Y A ŞEYHÜLİSLÂMLIK 193 1012 H . sene 1061 yevm-i mezburda ^ Yevmü'B-aelâse (salı) gehr-i Cumadelûlâ. (1651 M. a. vüzerây-ı izam ve kazaskerler arza girib balen jeyhulislâm olan A z i z E f e n d i hazretleri dest-bûs-ı hazret-i Pâdijah! ile müşerref olmak için Divan-ı hümayuna gelmeleri için otuz ku-k nefer çavuşlar ile çavuşbaşı divan-ı hümâyundan saadethanelerine varub alay ile divân-ı âliye geldikte. e. s. c. 10. 6..

194 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Fazla yaşlılığı ve hareketsizliği sebebiyle şeyhülislâm M e k k î zâde Mehmed E f e n d i ' n i n 1206 H . Bir zaruret halinde şeyhülislâma Bâb-ı âh'den bir tebligat îcab eder ve herhangi bir sebeple Reisülküttab gönderilmeyip ça­ vuşbaşı gitmek îcap ederse şeyhuhslâm bunu haber alıp birden­ bire azhne zabip olmaması için çavuşbaşmın önü sıra fenerli bir adam giderdi. X I I . s. c.)'de ve Kasım fırtınası esnasmda gemi Ue Trabzon'a sevkedUirken Kara­ deniz Ereğlisi açıklarmda geminin batmasiyle mağrukan vefat etmişti... II. M a h m u d Yeniçeri ocağım kaldırdıktan sonra şeyhülislâmların ihtilâttan menedUme usulünü kaldırmış ve serbesti vermiştir {Cevdet tarihi. S e l i m . s. c.ve saat beşte devletlû sard-ı âzam hazretleriyle bilmaiyye rikâb-ı müstetâba azimet. Ali (Cibali) Yenikapı iskelesinden kendilerine mahsus olan kayıklarma suvar ve yalmzca sahilhâne-i saadetlerine azimet buyurduklarında mumaileyh Rei­ sülküttab Efendi doğru semahatlû V e l i y y ü d d i n E f e n d i hazretlerinin hane-i saadetlerine varub davet ve saat neharî üç buçukta iken doğru bâb-ı âsafiye teşrif buyurduklarında istikbal.. İstanbul'da oturmasına müsaade edi­ lenler de ya yaldarmda veya konaklarında oturup yerlerim değiştiremezlerdi. doğru huzur-ı şahaneye teşrif buyruldukta taraf-ı hazret-i cihan-dâriden ibtida devletlb sadr-ı âzam hazretlerine seraser kürk ilbas ve çavuş alkış edib badehu Efendi-i müşarünileyh hazretleri mezun-i bi'l-ifta ve pirâye-bahş-ı mesned-i meşihat-i kübra ve def'a-i saniyeleri olmak üzere kendulerine tevcih ve ihsan-ı hümâyun buyrulmağın beyaz çuhaya kaplı bol yenlü bir sevb samur kürk ilbas ve huzur-i hümâyunda bir miktar tevakkuf buyrulduktan sonra sadr-ı âzam hazretlerinden mukaddemce çıkıb. 172.z â d e A b d u l l a h E f e n d i makamından azlolununca 1126 H .. (1717 M.. s. I." (Maliyeden arşive devredilen 29 numaralı Teşrifat defteri. ' Tarihlerimizde bir hayli şeyhulislâmm sürgüne gönderUdiği görülüyor. .. Lütfî tarihi. 144).)'de azh îcap etmiş gönderilmesi lâzım geldiği halde S u l t a n ve usulen çavuşbaşının III. (1792 M. 26). 1 Vak'anüvis Edip Efendi tarihi (tkinei kısım. 199). Mâzul şeyhülislâmlardan sürgüne gönderilenler de vardı*. A b d ü l h a m i d zamamnda bu tahdid usulü biraz genişletUerek arzu edenlerin kışm konaklarmda ve yazm yahlarmda oturmalarına müsaade olunmuştur. I. ihtiyar halinde teessüründen felç gelmesi ihtimalini Reisülküttab Efendi vasıtasiyle gönlü kırılmıyacak istediği düşünerek surette infisalinin yerde oturmasını tebliğini ve konağından ve yalısından tebliğ ettirmiştir^. Şeyhülislâm E b e . Mâzul şeyhülislâmlar haleflerinin istirkabı yüzünden veya sadr-ı âzamm husumetinden dolayı sürgün cezasma uğramışlardır. s.

Ata Bey tercümesi. Buna da sebep tâyin edilen şeyhuUslâmm îstabnur . Bu suretle mansub şeyhülislâma ilk defa arpalık verilmesi hakkmdaki ferman aynen şöyledir : âlemü'l-ulema'il-mütebahhirin Mevlâna Muhyiddin Mehmed tev­ ki-i refi-i hümâyun vasd olıcak malûm ola ki bundan akdem müfti iken E b u s s u u d merhumun vazife-i muayyenesi beş yüz akçe olub lâkin hizmet-i fetvada muayyen arpalığı olmayıb ve şimdiye değin müftü olanlara verilegelmiş değil iken senin ilm ve fazi ile ârâste ve fetva hizmetinde mecd ve sâi olduğun ilm-i hümâyunum muhit ve şâmil olmağm mezîd-i inayet-i şahanemden selefte olan müftUerden tercih olunub bilfiil mutasarrıf olduğun vazife üzerine elli bin akçelik arpalık inayet edib büyürdüm ki sâdır olan fermân-ı hümâyunun muci­ bince zikrolunan arpalığın tedariki için âdem gönderib hükmün ihraç ettiresin. 2 Nuhbetü'l-vekayi.)'de Belgrad mollası iken vefat eden esbak Şeyhülislâm Abdürrahim Efendi müstesna olmak üzere X I X .z â d e M e h m e d E f e n d i ve 1066 H .z â d e M e s u d Efendi'nin arpalık olarak Foça hasları vardı. c." Telhisü'l-beyan fî Kavanin-i Al-i Osman. ŞeyhuUslâm H o c a . Nr. ) ' d e bu usul kaldırdarak esbak ve sabık şeyhuhslâmlardan A t ı f . 277. Şeyhuhslâm tâyin edden zatm oturmakta olduğu konak müsait değdse münasip bir konağa ^ Divân-ı hümâyun rüûs defteri B kısmı.)'de vefat eden B o s t a n . K a r a Ç e l e b i . c. II.(1597 M.z â d e A b d ü l a z i z E f e n d i şeyhülislâm iken kendisine tahsis edilen arpalık varidatım almamıştır (Hammer. Mehazımız her şeyhulislâmm bunu kabul etmediğini yazıyor.z â d e E f e n d i ve 1006H. 180). 954 H . varak 143. asnn ikinci yansından az sonraya kadar gelen mâzul şeyhülislâm­ lara başka vazife verilmemiş ve talihi olanlar tekrar şeyhuhslâm olmuşlardır. (1547 M. ' Pâdişâhlar Edirne'de bulundukları zaman orada şeyhuUslâm olanlar için bir bina bulunduğu görülüyor. (1654M.)'de vefat eden Ç i v i . Refik E f e n d i ' l e r mecahs-i âhyeye Şeyhülislam dairesi Şeyhıdislâmlann 1241 H . X.) senesine ve yeniÇeri ocağmm kaldınidığı tarihe kadar müstakd daireleri yoktu ^. ( 1 8 6 8 M .MÜFTÜLÜK V E Y A ŞEYHÜLİSLÂMLIK 195 Bilfül hizmette bulunan şeyhuhslâmlara itibaren Bostan-zâde arpalık tahsis Muhyiddin edümişti ^. (1826 M. 147. s. Mehmed Efendi'den Mâzul ve mansuh şeybuhslâmların birbirleriyle görüşmeleri Mehmed memnûdu. s. Kavanin-i Osmanî ve RâbUa-i Asitane isimli mehazmuz da şeyhülislâmlardan ibtida Bostan-zâde'ye arpalık verildiği kaydedilmektedir.z â d e H ü s a m e d d i n ve M e h m e d memur eddmişlerdir *.Sultan A b d ü l a z i z zamanmda ve 1 2 8 5 H .

müteaddit fetva kitaplanndan çıkardarak müsevvidler tarafından kaleme alınıp bunu fetva emini gördükten ve müheyyiz tarafından beyaza çekddikten sonra şeyhülislâma takdim olunurdu. kâtip. 394). Fetvalar. olmaz yazar AUahü âlem). mukabeleci. Bunu mütaakıp müvezzi isimh memur bu fetvayı mahalhne verirdi. asırlarda şeyhulislâmlarm mektupçu ve tezkereci gibi maiyyeti adamlarından olup içlerinde müderrislik ve kaddık için mülâzım olmayan medrese mezunları bile vardı. Her kâtib tâyin olunan kadar beyaz edib beşer akçe ahr. M e h m e d fetva emini iken mülâzım olmuştu {Atâyi. s. 56). Bundan dolayı muvakkat payitaht olan Edirne'de bir meşihat dairesi vardı. "Fetvaya müteallik meseleleri müsevvidler yazıb mübeyyizler beyaz eder ve fetva emini görüb imzaya geleni gönderir. kethüda ve saire gibi mai­ yeti adamlanndan başka başlannda fetva emini bulunan ve pek mühim bir daire olan fetva kalemi vardı. Fetva isteyen kimseden bu hizmet mukabih yedi akçe resim ahmp bu para fetva emini de kalem heyeti arasında * usulü dairedan gelmesi ve azledilince tstanbuVa gitmesi idi. c. asırda kaleme ahnan Telhisü'l-b^an fi Kavanin-i Âl-i Osman şöyle diyor (uarofe 143). Şeyhuhslâm bunu tetkik edip tahk kırması denilen kendi el yazısiyle bühassa cevap kısmmı imzalardı. (1718 M. Şeyhuhslâmlann çuhadar. ' X V I I . mühürdar ve müvezziler bulunurdu. ^ Fetva eminleri X V I . Bu dâirede müsevvid. asır sonlarmda şeyhülislâm Bostan-zâde'nin fetva emini M u s t a f a b. dörder yüz fetva tevzi eder ve müsteftideu ahnan yedişer akçe resim müsevvid ve kâtiplerindir. ikişeri müsevvidindir. ve X V I I .)'de şeyhülis­ lâm i s m a i l Efendi'mn azliyle yerine A b d u l l a h Efendi'nin tâyini münase­ betiyle yeni şeyhülislâm "sadr-ı fetva olanlara mahsus olan haneye" götürül­ müştü (Raşid tarihi." . müheyyiz.196 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I çıkar ve bunun selâmlık ittihaz edilen kısmında şeyhıdislâm dairesi erkânı bulunup meşihate ait işleri görürdü. Bu tarihlerde fetva emini şeyhulislâmm herhangi bir mesele üzerine verdiği emirle bunu mevcut fetva kitaplarmdan bulurdu. imza olduktan sonra mukabeleci görüb müvezzi haftada iki nöbet üçer. s. telhisci. Fıkıh yani İslâm hukukuna iyiee vukufu olanlardan tâyin eddmesi icap eden/etva emini bu fetva kaleminin başta gelen âmiri idi*. Meselâ X V I . 1130 H. IV. istenilen fetvayı o bulurdu ve bunun maiyyetinde yirmi kadar kâtip bulunup bunlar verilen fetvalan yazarlar ve bu suretle halkm istediği fetvaları verirlerdi. Meşayih-i İslâm kenar müftüleri gibi nukul yazmayıb ancak şairin dediği gibi (olur.

X V I . 41. Yenişehir'li Ali Mehmed Abdullah fetvalan varsa da sonradan Efendi'nin şeyhuhslâmlar veÇatalca'Iı f£j\zü\hyr Behcetü'l-fetâvası üe F e y z u l l a h E f e n d i ' n i n fetva kitaplariyle çok zaman fetva vermişlerdir. beleci. e.Mecmau'l-fetâva.z â d e X V I I I . Bu hal sonradan gelen şeyhuhslâmlann ümî ve hukukî cihetten bir kısmımn malûmatlannm noksan ol­ duğunu gösterir*. asırda bizzat mecmuası kaleme alanlardan M ü e y y e d . Y a h y a . ' Tornlon (C. Şerif-zâde Paşmakçı-zâde Ebû'l-hayr Ahmed. s. R i k o (Fransızca tercü­ mesi). Abdur­ Sadullah fetva rahman Sâdi Efendi r i y a Efendüerin Efendilerin Seyyid gelen Feyziye fetva tS^ jU» Fetâvây-ı Sâdiye ve H â m i d E f e n d i ' n i n fetvalan kitaplan ve ve X V I I . fakat her fetva için maiyyeti efendilerinden suali tertip eden müsevvid beş. muka­ emininin ve mütebaki beş akçe de müsevvid. X V I . yani her fetvadan 197 iki akçesi fetva mübeyyiz. Ali. selefleri zamanmda bizzat tetkik ederek verdikleri fetvalan kendderi bizzat tetkik etmeyip bu işi fetva eminlerine bıraknuş olduklarmdan o tarih­ ten rak sonra fetva eminlerinin ehemmiyeti artarak bir fetva dai­ dâva ve hüküm işleri fukahadan mürekkep bir heyete resi vücuda gelmiş ve Tanzimattan sonra fetvahane tesis oluna­ bırakılmıştır. Efendi'nin Fetâvay-ı Abdürrahim. . 272. / . dit fetva kitabı olduğunu yazmakta olup bu. * Kavanin-i Osmani ve RâbUa-i Âsitâne. asırda B â l i . asır ortalandır. A n k a r a ' l ı M e h m e d ve M i n k a r î . Diğer İstanbul kütüphanelerinde de bir hayli fetva kitabı vardır. asırdan sonra şeyhuhslâmlar. Fetva emini. kâtip ve mürezzi'indir *. s. Şeyhülislâmın verdiği fetvadan para almadığım. Verden fetvanm mesuhyeti şeyhuhslâma aitti.z â d e Efendi'nin ıjjl^l ^»f. fetvayı beyaza çeken. mükerrirleriyle beraber dediği miktar­ dadır. 40) Ayasofya' kütüphanesinde elli be. şer'î meselelerde ihtisas sahibi kudreth zat­ lardan tâyin olunurdu. Fetva vermek için müracaat eddmesi lâzım gelen fetva kitap ve mecmaalan fetva dairesinde bulunurdu.z â d e Y a h y a Menteş-zâde Ataullah. Mus­ 4jjuU tjljbi Fetavây-ı Hâmidiye ve E b u s s u u d E f e n d i üe Z e k e ­ t a f a . mübeyyiz'e iki ve müftünün mührünü muhafaza eden mûhûrdar'a bir akçe verildiğini yazar ki X V I I . asırda Mehmed.MÜFTÜLÜK V E Y A ŞEYHÜLİSLAMLIK sinde taksim olunurdu. Dürri-zâde Debbağ-zâde Arif.

» D'Ohsson. 508. ıs­ lahat icrası.198 OSMANLI D E V L E T İ N İ N i L M l Y E TEŞKİLÂTI Fetva. Şeyhuhslâm dairesinde fetva eminliğinden başka kethüda. e. tâyin rüûsu ve beratlan. 7. mektupçu gibi mühim memuriyetler de vardı. askeri kanunun tebdih. vezir-i azama yazıhp amn vasıtasiyle pâdişâha arzolunur ve tahriri olarak iradesi alınırdı. dokuz parmak uzunluğunda ve dört parmak genişhğinde bir kâğıda ince harflerle yazılır ve mukabilinde bir ücret alınırdı * . şeyhuhslâmm hükümet nezdindeki memuru olup muamelelerde hükümetle hukuka. şakavette bulunanlann katilleri ve bir vezirin idamı gibi fetvalardı Hukuk-i hususiyeye dair olan fetvalar. dinî işlere ve kanunlara ait temas ederdi. s. ı. icazetnamelerin yazddığı daire ^ Bn Buretle hSkflmdarm fetva alması XVIII. » Tomton. Şeyhuhslâmm müderris ve mevah tâyinleri ve diğer hususlar bunun vasıtasiyle ve Reisü'l-küttabm delaletiyle vezir-i azama arzolunurdu. c. Daha yukanlarda görüldüğü üzere şeyhulis­ lâmm arzlan. . Telhiscinin götürdüğü evrak bir yeşil canfes kese içinde olarak Paşakapısı'na yollamr ve yukanda görüldüğü üzere Reisü'l-küttaba verilirdi. şeyhuhslâmm siyasî ve iktisadî işlerinde ve şeyhuhslâmm nezaretinde bulunan vakıf muamelelerinde şeyhuhslâmm vekih olup onun namma hareket ederdi ^. t. Telhisci. şeyhulislâmm divan efendisi veya mühürdan ve şimdiki ismiyle yazı işleri müdürü idi. asırdan itibaren olup hfikfimet merkezinin kuvvetli zamanında buna lüzum görülmezdi. e. bunlar da harp ilâm. IV. sulh akdi. hukuk-i umumiye ve hukuk-i hususiye olarak iki türlü verilirdi. Bunun üzerine pâdişâh sadr-ı âzamm takririni okuyup üzerine muvafakatini havi hatt-ı hümâyununu yazarak iade eder ve icap ederse aynca mütalâasmı da yazardı*. II. Bunlardan kethüda. Hukuk-i umumiyeye ait fetvaların aimması hükümete aitti. telhisci. IV. gayn müshm tabaanm ısyam. Mektupçu. * D'Ohsson. meşihatten çıkan buynıldular. Reisü'l-küttab bu evrakı hulâsa olarak kaleme aldık­ tan sonra vezir-i âzam tarafmdan pâdişâha takdim edilecek takriri de kaleme alarak sadr-ı azama götürür ve sonra bu evrak ile hulâsa aynca bir atlas keseye konularak pâdişâha takdim olunurdu. 509.

reisü'lBunlann her birinin maiyyetinde yani bu dairelerin her birinde müteaddit memurlar vardı. XIX. sicill-i ahval şubesi.MÜFTÜLÜK V E Y A ŞEYHÜLİSLAMLIK bunun emri altında idi. sene 1272. kassamlık ve sair kısımlara ayrılmıştı^. eytam daireleri.)'de nefredilen ilmiye salnamesi. 1293 H . meclis-i meşayih. meclis-i tetkikat-ı şer'iyye. ilâm<U-ı şer'iyye mümeyyizi. ( 1899 M. 199 mühürdar'da maiy­ yetleri de dahil olmak üzere bâb-ı fetva memurlan şunlardı^. teftiş-i mesahif-i şerif meclisi. kazaskerhk mahkemesi. Ders vekili. meşihat arzuhalcisi ve iki muavini. meclis-i intihab-i hükkâm. maaş-ı ilmiyye kâtibi. mektupçu ve mektupçu muavini. fetva emini. fetva emini. Şeyhülislâmın mührii de bulunurdu. mektubî. (1908 M. Rumeh ve Anadolu kazaskerleri ve İstanbul kadılığı dairesi ve saire olarak bir yerde toplanmıştı. tetkik-i mesâhif ve müellefat dairesi. kassam-ı Rumeli vekayi kâtibi. asır sonlannda 1317 H . 140-152) . emvâl-ı eytam ve beytülmal.)'de bâb-ı vâlây-ı fetva da denilen Şeyhuhslâm kapısında bir meşihat müsteşan.)'de ise yalnız meşihat daireleri büyük me­ murlan şunlardı*: Ders vekili. (1875 M. Anadolu kazaskeri tez­ kirecisi. Rumeli şer'iyatçısı. arzuhalci. evrak ve sicill-i ahval müdürlükleri. asır ortalannda kazaskerlerle şeyhülislâm istanbul kadısı mektupçusu. askerî. ilâmat-ı şer'iyye mümeyyiz muavini. ilâmat mümeyyizi. * 1317 hicret senesine mahsus salnâme-i Devlet-i Osmaniye ve 1334 H. Bu ilmiye galuâmeainde (S. ders vekâleti. meclis-i meşayih. miisevvidîn. ' 1272 hicret senesine ait resmî devlet salnamesi. ilâmat odası. meclis-i mesalih-i talebe. şer'iyatçısı. İstanbul kadısı müşaviri. meşihat mektupçusu ve üç muavini. meclis-i müellefat heyeti. Y m e X l X . (1916 M. 1326 H .) ikinci meşrutiyetin îlâmndan sonraki teş­ kilâtta ise meşihat müsteşanndan sonra fetva emini ve iki muavini ile diğer iki muavin bir başmüsevvid ve bir müvezzi ve bir cevab-ı şifahî memuru ve yirmi sekiz müsevvidden mürekkeb fetva odası heyeti. evrak müdürü ve iki muavini ve iki mümeyyizi olarak Şeyhuhslâm kısmı maiyyetinden başka fetvahane. * 1293 senesine ait resmî devlet salnamesi. İstanbul kadıhğı. memurin. İstanbul kadısı vekayi kâtibi. İstanbul Rumeli kazaskeri tezkirecisi. Anadolu vekayi kâtibi. mechs-i tetkikat-ı şer'iyye. talebe işleri dairesi.

hususî ve iki Herhangi bir şahıs şer'î bir husus hakkmda fetva almak isterse fetva emini dairesine müracaat ederek suahni yazar veya beyan eder. sekiz mümeyyiz. Hukuk ve ceza ve idare işlerinde ikna edecek delâU-i subutiye gösterir. Bundan anlaşıhyor ki bu karar hatasız İtibar olunmamaktadır" (Riko. Meseleler. dokuz parmak uzunlu­ ğunda ve dört parmak eninde bir kâğıt üzerine küçük harflerle talik kırması yazı üe yazdır. bu tahrir sual mahiyetindedir ve bu suale müftü (Evet) veya (Hayır) kelimesiyle cevop verir ve karara (Fetva) derler. gelir veya gelmez. iki aza ve bir kâtip ve mektubî-i meşihat dairesinde bir mektupçu. bir müvezzi. bir mukabeleci. dokuz Uâmat-ı şer'iyye mümeyyiz muavini. verilen hüküm kabulü zaruri ve mecbu­ ridir. yedi âza ve bir kâtip ve meclis-i meşayihte bir reis. caizdir veya meşihatın bir emiab-ı fifahi m«muru fetvahanede bir fetva emini. Kaza ise katidir. beş ikinci ve dört üçüncü suuf müsevvid ve meclis-i tetkikat-ı şer'iyyede bir reis. ders vekili ve beş aza Ue kalem heyeti ve tetkik-i mesahif ve mûellifat-ı şer'iyye meclisinde bir reis. yirmi yedi müsevvid ve ilâmat-ı şer'iyye odasmda İstanbul pâyeli bir müdür. memurin. Mesele. sekiz âza iki mümeyyiz. Kaza Ue fetva arasmda fark vardır. Kadmm verdiği hüküm mutadır ve infazı lâzımdır. I . 264). sicU ve evrak müdüriyetleri daireleri olduğu görülüyor. . Yani bir fetvanm hükmü bütün Müslümanlara şâmU olduğu halde kazanın hükmü ise yalnız mahkûmfin-aleyh Ue mahkûmün-leh hakkmdadır ( Ö m e r N a s u h i E f e n d i . Fransızca tercümesi s. Fetva yalnız ihbardan ibaret olnp kaza ise ihbarla beraber heman infaz edilir. mevcut müşkUâtı halleder. » . Osmanlı tmparatorluğu'nun Hal-i hasır tarihi. * "Müftünün selâhiyeti icraya cebretmez. dört birinci. bir şifre memuru Ue kâtipler ve bunlardan başka muhasebat. bir tahrir-i mesail memuru. Bunım üzerine bu suali fetva emini kâtibi şer'î usıde tatbikan yani sâk usulü üzere tâbirat-ı mahsusa de kaleme alır ve buna (mesele) adı verihrdi*. emval-i eytam ve beytülmal müdüriyeti. bir muavin. evvelce tamamen ihata olunur ve kısa bir ifade Ue kâğıt üzerine konulur. bir müstacele kâtibi. Fetvada umumiyet olnp kazada ise hususiyet vardır. Meselenin az ve çok ehemmiyetine göre verilecek cevap kısaca. Hnkuk-ı İdâmiye ve Istılohat-ı Fddıiyye. bir mühimme kâtibi. olur veya olmaz. Kaza hüküm Ue olup fetva ise şer't bir hükmü ihbar ve tebliğdir. Bn tahriri karar altma 'Allah daha iyi bUir'( ^1 ü Aüahü 6letn) ibaresi de Uâve olunur. beş birinci. vardır veya yoktur. 2 5 8 ) .200 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I ^ ^ fetroları Şeyhulislâmlann umumî olarak verdikleri fetvalar. beş ikinci • e altı üçüncü sınıf kâtip ve ders vekâleti ile meclis-i mesalih-i talebe daire­ sinde b b reis. iki muavini ve fetva odasmda Istanbnl pâyeli bir reisüV-müsevvidîn. bir mümeyyiz. verdiği mnkarreratı tahriren bUdirir. Fetva isteyen kimse aldığı fetva Ue amel edip etmemekte serbesttir. kendisine cebredilmez. türlü olurdu. meşrudur veya meşru değildir. c .

Bu dört her birine göre yukanda zikrettiğimiz mıştı. 360. Bazan da yine fetva kaleminden yazdan ve müftü tarafindan verilen cevap esbâb-ı mûcibeli ve izaldı olurdu. Hind.^ıaj li ^ 1 " Yahut " v ' j .Jl ij-ı+llilı-. Fetvalarda kuUandan isimler. Hıristiyan. Umumî fetvalar.i l 61 ifj^^ J*l »IjL j ^4JI«I altlarma şeyhıdislâmlann bizzat imza sınıftan atmamuhayyel isimler ayrd- V e " J i > l l .xJU. asır­ larda muhtehf şekiUerde olup : " . Fetvalar. j Velid ve kadmlar için xj. Fetvalarm ne suretle verddiğine Bu mesele dair bir fikir cevap ne vermek için aşağıya birkaç numune koyuyorum^. .iiL«JI _^ v e jjjdij ki) v e Türkçe olarak.amr. " " j f j t » l *J* .J I Jrf. X V I . f > ^ f ' muhayyel adlar olup yerine göre tslâm.Halid. (hu mesele beyanında ne buyururlar başlarken X V I I I . Mesele yani fetvalarm başhklan X V . l ^ Jl ^iİA^JI Jh-J jJjJlj . . Hanefî imamlanmn kaviUerine göre verihrdi. ^ thniyt »alnâıneti. t. fetvaBi. Fetvalann lan lâzımdı. X V I . ve X V I I . asır ortalarına doğru Sadullah S a d i Efendi'nin . ^ Bekir. meselâ harp. erkekler için JJJ zeyd. jyf. Rabia gibi Zeynep. Pâdişâhın herhangi bir mesele. asnn ikinci yansın­ vesaire gibi başlıkla dan itibaren " J j >JI *i» minhü't-tevfik" ibaresiyle kısaltılmıştır.MÜFTÜLÜK V E Y A ŞEYHÜLİSLAMLIK 201 caiz değildir gibi suale göre verilir. asır son­ lanna kadar Müftü yani şeyhuhslâmlar bizzat fetva verirlerken sonralan bu fetvalarm bulunup hazırlanmasım fetva eminlerine bırakmışlardır. X V I . ecnebi tüccar ve muharib olanlar için dört türlü kuUandrrdı. sulh ve saire için istediği fetvalardır. ^LJ Ü m m ü Gülsüm. Hatice.J^l r^^* ( H İ I " Veya » b ^ \ ^JL ÖLc_ll Jlil veyahud "\^x^\ j< ve jJjiJI l w » J I j . hususunda eimme-i hanefiyeden veçhdedir ki. Fetvalarm başhklarmdan sonra gelen meseleler yani fetva sualleri : Bu mesele beyanında cevap (bazan bu mesele hususunda) diye eimme-i Hanefîye'den ne veçhiledir başlar.^1—'I Jr.

384. Allahü âlem Zeyd-i yetim baliğ olub vasisinden bî-kusur akçasm ahb kabzettikten sonra vasi-i mezbure "sen nice zaman benim akçemi kullandın ol kullandığın zamanm bana muamelesini vermek ge­ reksin" dise şer'an sözü mesmû olur mu ? beyan buyrulub müsab olasız Elcevab olmaz Ketebehu Abdülkadir S Bu mesele cevab ne veçhüedir ki*. Elcevab ellerinden gelür Ketebehü'l-fakir Sad S Bu mesele beyanmda ne buyururlar ki*.202 OSMANLI DEVLETİNİN İLMİYE TEŞKİLÂTI Üç nefer yayaların beynlerinde müşterek olan yerden bir kıt'a yeri mezkûr yayalarm birinden zeyd tapıdaydı abcak âhar şerikler razı olmayıb men'etseler şer'an vermemek ellerinden gelür m ü ? beyan buymiub müsab oluna. Tâife-i sofiyyûndan nice kimesneler kaidin ve kaimin olduklan halde zikndlah-i taalâ edib sağa ve sola başlarm tahrik etmele­ rinde hata var nudır? beyan huyunda » Umiye salnamesi. 366. Allahü âbem beyanmda eimme-i Hanefiyye'den Allahü âlem . s. 484. Zeyd'in zevcesi Hint ten Zeyd'e ve kızı Zeyneb'e irs Ue intikal eden evi kısmet etmeden Zeyd-i mezbûr evin hissesini vakf eylese ve mezbur vakfın sıhhatine Bekir hüküm eylese mezbur vakıf sahih olur m u ? Elcevab olmaz Ketebehu Ebussuud el-haktr S Bu mesele beyanında cevab ne veçhUedir ki *.

MÜFTÜLÜK V E Y A ŞEYHÜLİSLÂMLIK 203 Elcevab edeb ve vekar üzere ederlerse men' olunmazlar Ketebetu'l-fakir Ebû'l-meyamin Mustafa "Suret-i mezburede tâife-i merkume hîn-i tevhidde sağa ve sola başlarm sallamak küfürdür" diyen Zeyd'e ne beyan buyurulub müsab oluna Elcevab cehlini izhar etmeyib min-bâd bu makula söz söyle­ memek lâzım olur Ketebehu'l-fakir S Birinci Dünya harbinde verden fetvadan : ve minhü't-tevfik jJjdl*. asırda bu kaidenin bazan bozulduğu ve imza yerine şeyhıdislâmm zati mührünün basddığı görülüyor ve bu da bir mazeret dolayisiyle ve pâdişâhın müsaadesiyle olu- . '"VUJ sebyi ve hazretleri jtiUjs-ljjül) Ebû'l-meyamin Mustafa lâzım olur? nefir-i âm suretiyle cihadı emrettikte ( ^LüLil j ^(>-U âyet-i cehlesi hükm-i münifince kâfife-i müshmin üzerine cihad farz olub genç ve ihtiyar piyade ve süvari olarak bdcümle aktardaki müshminin mâlen ve bedenen cihada müsaraat eylemeleri farz-ı ayn olur m u ? beyan huyunda Elcevab olur. Bilhassa fetvalarm cevap kısımlariyle imzanm mutlak surette şeyhıdislâmm el yazısiyle olması şarttı. fakat XY111.j Bu mesele beyanmda eimme-i Hanefiyye'den cevab ne veç­ hiledir ki : İslâmiyet aleyhine tehâcüm-i âda vaki ve miyyenin gasb ve gareti ve nüfûs-i mütehakkik olunca esir eddmeleıi Pâdişah-ı Memâhk-i İslâm tslâIslâmiyyenin IjJ»!*. Ketebehu'l-fakir deyhi teâla Hayri b. Avni eUÜrgübî * dairesinden çıkan Allahü âlem W *j jmjjjj^ Şeyholulâııılann Ş®yl*'*l^l*™l''™^ gerek fetva fetvalannm ve gerek müderris ve mevalinin tâ­ yinleri için telhislerinin altmda kendi el yazı- lariyle imzalannm bulunması lâzımdı.

. 22. Şeyhulislâııılann K a m i elkabı şöyle idi^. 11.z â d e Yahya Tevfik İbrahim.)'de şeyhülislâm andan sonra M i r z a . Yenniş olduğu fetvaya imza yerine ilk defa mühür basan 1126 H . * Feridun Bey Münşeatı. I. s.)'de şeyhülislâm olan D a m a d .z â d e M e h m e d E f e n d i faastelığmdan dolayı fetvalara imza atamadığmdan I .z â d e Ebû'l-hayr da görüldüğü da vardır. Fetvalann herhangi bir suretle takhd edilmesi ve mührün çahnarak basılması ihtimahne binaen yukanda söylendiği bunun cevap kısmmm şeyhuhslâmm yazısı olması dikkat edilmiştir. .z â d e Mehmed Mehmed Hadaytk Efendi Kâmil. Ş e m ' i M o l l a .'4. .ui J U î ^ \ ^ \ . s. vareJc 11b. .zâde bazı Mehmed Efendi. 515). şeyhuhslâm enami'l-mü'minin el-müstağni ani't-tavsif EdâmuUahü taalâ fezailehu. M a h m n d iyi oluncaya kadar mühür basmaema müsaade etmijtir (Sııbhi tarihi. e. OSMANLI DEVLETİNİN İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI fakat verilen fetvanın cevap kısmındaki yazınm şeyhül­ islâmın el yazısiyle olması zaruridir. * İlaveli Esmârû'l-hadayık. kayda rek Sultan göre Mehmed'in kanunnamesindeki elkabı gibi kaidesine ferman ve resmi muharreratta ge­ kazaskerlerin şeyhuhslâm ve gerek . ü-^^ öjij' j -iî^>Ji 6* l i ^ ' âlemü'l-ulemai'l-mütebahhirin bûü'l-fazl ve'l-yakin varisu şafü'l-müşkülâti'l-hakayık efdalü'l-füzelâi'l-müteverriin ve'l-müslimin yen- ulûmi'l-enbiya ve'l-mürselin keşmüfti'lve'l-yakin m e v l â n a . Dürri fetva­ S a l i h . s. Feridun Bey Münşeatmda da şeyhuhslâmm elkabı daha mu­ fassal olarak şöyledir*. ilâveh Esmariı'lisimli eserinde ibtida fetvamn imza mahalhni mühürÂhmed üzere E f e n d i olduğunu yazıyorsa da * yukarı­ ondan evs-^el mühürleyen şeyhuhslâm leyen zatın 1144 H . ^ Şeyhülislâm D ü r r i . ve İ v a z . * Kanunnâme-i Âl-i Osman. İlmiye salnamesi. 30. . (1714 M. . Şeyh Mirza Mustafa Efendi'dir. Efendilerin larında mühürleri görülmektedir. (1731 M.204 yor^.

bu merasim esnasmda vezir-i âzam ve devlet erkâmmn tebrikleri bittikten sonra sıralarım beklemekte olan ulemaya haber verilirdi. Fakat işlerinin çokluğu sebebiyle bunu da ders vekilleri yapardı. ŞeyhDİİBİâmın Bayezid medrer sesi müderrisliği H-Bayezid soura 911 H . Bunun üzerine şeyhülislâm pâdişâhla musafaha (el sıkmak) ederek hiikümdann elini ve omnzunu öper ve bu müddet zarfinda hükümdar ayakta 1 ŞeyhtıUBİâmlarm uhdesindeki vazifelerden birisi de medrese talebe­ lerinin derslerini teftiş etmekti. medrese ve imaretini yaptırdıktan medresesinin şeyhuhslâm olanlara şart koymuştu. . Şeyhulislâııılara dair müteferrik mAlûmat bayram tebriklerindeki kabul resimlerin^e şeyhuhslâmlar bol yenh k ü r k giyerlerdi. ) ' d e müderrishğini İstanbul'daki müftü yani meşhur cami. . . s. B u medre­ senin ilk müderrisi o tarihte müftü olan A l i C e m a l i E f e n d i idi. . (1505 M . İhtida şeyhuhslâm Efendi vezirleri selâmlayarak pâdişahm tahtınm bulunduğu tarafa doğru ilerlediği sırada pâdişâh ayağa kalkarak bir iki adım yürüyüp karşüar ve o sırada Divân-ı hümâyun çavuşlan alkış yaparlar. sen» 16. Ders vekilleri medrese imtihanlarma da nezaret ederlerdL Pâdişâh huzurunda okutulan huzur derslerinde ilk ganâ bunlar ders okututlardı. 281). Şeyhuhslâmlarm işlerinin çokluğu sebebiyle vakıf şartmı yerine getirmek için kendileri tarafmdan ders vekili ismiyle b i r vekil tâyin edilmiş ve bu suretle meşihatin ilgasma kadar ted­ risata devam olunmuştur^. ' Arpalık maddesi. Vakfiye mucibince müftü olan haftada b i r gün ders okutacaktı. Edamullahü fezailehu. Şeyhuhslâmlarm Bayezid medresesi müderrishğinden maaşlan olduğu gibi vakfmdan da para ahriardı*. İbnülemin Mahmud Kemal (Türk Tarih Eneümeai Mecmuası. Ders vekilleri fazi ve kemal sahibi müderrislerin kıdemlilerinden olurdu.M Ü F T Ü L Ü K V E Y A ŞEYHÜLİSLÂMLIK ^1 Âlemü'l-ulema e'l-izam mazharu efdalü'l-füizelai'l-fiham ve't-te'vil meşnku 205 kâşifu esrari't-tenzil tafaviyye baku rif dekayıkı't-tefsir münevverii si- meBabîhi'l-ebadisi'n-nebeviyye matlau gayati'l-fezail meşariki'l-enveri'l-Musve'l-avâ- metalii'l-envar ve'l-yakin mirkatu medarici'l-esrar vel-maarif nisabu râyâti'l-fevazü el-müeyyed bahrü'I-maani bi-teyidi'I-meliki'l- muîn şeyhülislâm M e v l â n a .

varak 312 .ri/ de denihrdi. S e l â n i k î . M u r a d ' m Revan ve fio^dat sefer­ lerinde ve M i n k a r i . . ŞeyhuUslâm Y a h y a E f e n d i . asırda ve I. yirmi altmcı emini günü akşamı yani Kadir gecesi davet beyler- fetva vasıtasiyle sadr-ı âzami iftara ^ X V I I . gittikçe asrm sonu ile X V I I . s. IV. Teşrifat defteri. IV. M e h m e d'in Lehistan seferlerinde Pâdişâh maiyyetinde bulunmuşlardır. (1561 M.) tarihli kanundan naklen şöyle diyor: Şeyhülislâm "Pâdişah-ı rûy-i zemin hazret­ lerinin taraf-ı hümâyunlarma teveccüh ettiklerinde Pâdişâh hazretleri ayak üzerine kalkıp. ' A t â y î . 2428. s. s. M u r a d zamanmdan îtibaren Pâdişâh tarafm­ gidip kışhk ve yazlık olmak üzere şeyhülislâmlara dan hil'at gönderilir ve onlar da buna karşı Bu saraya hükümdara teşekkürlerini arzederlerdi*. Yukarıda numara ve sahifesini koyduğumuz Teşrifat detferinde ise şeyhuUslâm (giribân bûs ve dua edib) kaydmdan X V I I I . c. 3 2 3 .. Nr. asrm ikinci yarısmda da Pâdişahm elbisesinin omuz veya yakasmdan öptüğü görülüyor. Şeyhul­ islâmlann teşrifi on altı mülâzemetti'. varak 108. çavuşlar aUaş ederler.. 558 de şeyhulislâmm pâdişahm göğsü üzerinden elbisesini öptüğünü ve T o r n t o n ise (C." Veliyeddin Efendi kitapları. hazret-i mevleviye kıyam ve gelib takbil-i dest ve ceyh edince medd-i kıyam ettikten sonra. bâde'l-mnsafaha sol canibden dâmen-i hümayunlarm bûs edib gider. varak 6. 29. I. usulün sonralan devam ettiğine dair bir kayıt göremedim. basılmamış nüsha. bir iki.206 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI durur ve şeyhıdislâm kısa bir duadan sonra etek öperek arka arka geri çekihp sol tarafta müteferrika ağalarm bulunduklan taraftan avdet ederdi*." s. asırdan îtibaren hükümdarın arzusu de bazı nerede pâdişâhlar sefere bera­ şeyhuhslâmlar da bulunursa berce sefere giderlerdi*. Ramazanm şeyhuhslâm. N i m e t i E f e n d i 1062 H . A h m e d zamamnda yazdan j^. Seferlerde şeyhuhslâmlarm çadırlarmın önüne vezirler gibi üç ve kazaskerlerin de beyder gibi iki tuğ dikilirdi. kademe istikbal ederler. XVI. Nr. 68. Anadolu kazaskeri üe naldhüleşraf altışar mülâzım verirlerdi.z â d e Y a h y a E f e n d i Ue Ç a t a l c a l ı A l i E f e n d i IV.122). kanun üzere meşihat makamma teşriflerinden dolayı verdikleri mülâzemete te. XVI.->^J^^ Zübdetü'ttevarik'de şeyhulislâmm kendisine ayağa kalkan Pâdişahm elini ve omuzlarmı öptüğü yazdarak şöyle deniliyor: "01 şâh. 358) sol omuzu üzerinden öptüğünü yazarlar. asır sonlanna doğru I I I . ' RumeU kazaskeri tâyininde sekiz. Şeyhülislâmların. D'Ohsson. Pâdişâh şeyhuhslâm Ue kazaskerler de orada bulunurlardı.

* Başvekâlet arşivi Maliyeden devredilen defterlerden. kazaskerlerin binmek imtiyazlan olup şeyhuhslâmm arabası yeşü ve kazasker­ lerin ise kırmızı çuha kaph idi*. Şeyhuhslâm dairesinde meşihat müsteşarı üe ders vekihnin emirlerini icap edenlere tebhğ etmek üzere kavuklu denüen bir tebhğ memuru bulunurdu'. sonralan arabaya binmeleri de âdet oldu. Şeyhuhslâmlar resmi davetlerde kendisinden başka kazaskerlerle başlanna örf denden kavuk ve ve mevahye mahsus arkalarma beyaz çuha kaph üst kürkleriyle (ferve-i beyza). yaza mahsus beyaz sof ferace giyerler. Denize kalyon indirildiği zaman ve nikâh merasiminde şeyhuhslâmlar da şehzade ve sultan doğumlan münasebetiyle yapdan tebriklerde sultanlarm nişan ve bulunurlar ve sultanm nikâhım kıyarlardı. m (1792'de basılmış nüsha). . vezirler ve sair teşrifata dahd olanlar bulunurlardı. s. bu tarafmdan bohçası açdan Hırka-i kadısına kadar olan ilmiye ricahyle mâzul kazaskerler ve mâzul İstanbul kaddan. IV. ' Osmanlı saltauatmm ve megUıatm ilgası esnasmda en son Şeyhülislâm Kavuklu'ea merhum Giresunlu O s m a n E f e n d i idi. Pâdişâh ve Yalmz şeyhülislâmlar de şehzade vefatlannda da bunlann icabında arabaya cenaze namazlanm şeyhülislâmlar kddınriardı *. Ramazamn on beşinci günü ReisiUküttab vasıtasiyle yapdan davet üzerine şeyhuhslâm Bâb-ı âli'ye gelir ve birhkte Ayasofya camü'nde öğle namazı kdarlar ve sonra baltacdar kethüdası vası­ tasiyle vuku bulan merasimde İstanbul davet üzerine saraya gidihp bizzat Pâdişâh şerifi ziyaret ederlerdi. saçakh ve müzeyyen ata biner­ lerdi.MÜFTÜLÜK VEYA ŞEYHÜLİSLÂMLIK 207 eder ve ertesi günü de önünde danişmendler yakalı ve üskûflu çuhadar ve altı da astarlı çuhadar ile birhkte başında örf denilen resmî kavuğu ve arkasında ferve-i beyza de sadr-ı âzamm ziya­ retini iade ederdi. 29 nutnaralı TeşrifaX defteri * D'Ohsson. Sadr-ı âzamm Şeyhuhslâmı ziyarete gitmesi ve ertesi günü ziyaretin Şeyhuhslâm tarafmdan iadesi aynı zamanda yaklaşmış olan Ramazan bayramı tebriki idi. Osmanlı donanmasmm Haliç'ten denize çıkmak zamam gehnce Reisülküttab Efendi vasıtasiyle davet edden Şeyhuhslâm Yalı köşkû'ne gehr ve Pâdişâh huzuriyle burada teşyi merasiminde bulunurdu. c.

asırda Dâhil Hâriç müderrisi ve daha sonra Dâhil müderrisi itibar edüerek kendilerine müderrislik rüûsu verihrdi^. Bu üç müfettişin tâyini şeyhuUslâma aitti. Nr. kazasker ve sabık ve esbak şeyhuhslâm­ larm bir mahalle sürgün edilmeleri veya af olunmalan yeni şeyhu'l-islâmm arz etmesiyle olurdu. e. Şeyhuhslâm nezaretinde olan vakıflar onlar tarafmdan sonralan sahn müderrisi olanlar tâyin edilmiş olan müfettişler tarafından teftiş olunurdu^. İçlerinden işi en çok olan kızlar ağasınm nezareti altmdaki haremeyn müfettişliği idi. Müderris. Diğer şehir ve kasabalardaki evkaf dâvalarına o mahallin kaddan bakarlardı. II. ' Başvekâlet arşivi haU'i hümâyun veaikalan. VI. «. s. ikisi Edirne ve Bursa'da olmak üzere beş müfettiş vardı. 261. medreselerinin en mümtazı olan Mûsila-i da vardı *. Âsâkir-i Mansure Seraskerine görmiyerek eski Sultan Sadra Paşa. II. mevah. Bunlar kendilerine ait dâvaları dinleyip hüküm verir­ lerdi. (1834 M. Bâb-ı Meşihat veya Bfih-ı Vâlây-ı Fetva ^^^^ ^ * ^^^^^ tarihine kadar şeyhülislâm tâyin edilenlerin oturduklan konak müsait ise onun selâmlık kısmmda ve eğer müsait değilse kira ile tuttuklan zam konakta iş görürlerdi. 361. s. e. Sultan II M a h m u d bu tarihte Yeniçeri Ocağım kaldırdıktan sonra nmdaki muvafık üzerine Âğa Kapışım. Haremeyn müfettişi. Raşid. 33. sarayda vefat eden kadınlara ait veraset işlerine de bakar ve hüküm verirdi. asırda kısa bir müddet bunlardan aimmış ise de sonradan yine müsaade edilmiştir*. Bu nezaret X V I I . s Şeyhülislâm vezir-i âzam ve kızlar ağasmm nezaretleri altmdaki vakıf­ ları teftiş etmek üzere üçü tstanbuTda. e. 26845. 64. < Raşid tarihi.si'nden senede beş bin kuruş tahsis olunmuştur". yeniçeri ağalanna mahsus Süleymaniye Camii yakı tahsisini saraym seraskere tahsisini arzetmesi M a h m u d bu teklifi pek müsait karşılamış ve olarak Âğa Kapuı'nm şeyhuhslâmlarm daimi kendi düşüncesi ikametlerine mahsus fetvahane ittihazım müuasip görerek bunu 1 Kûnhü'l-ahhar. . "Sen ki şeyhülislâmım efendisin eğer selâtin ve eğer gayn âmme Evkaf Nezaretin sana tevcih ve re'yine tefviz olunmuştur". banlmamış ikinci eih V. Şeyhuhslâm nezaretinde olan vakıflar 1250 H . s.)'de Haremeyn Evkafı nezaretine ilhak olunarak bunun mukabelesinde şeyhühslâma mansure hazine. * Naima tarihi.208 OSMANLI DEVLETİNİN İ L M İ Y E TEŞKİLATI Şeyhulislâm oğullan daha küçük yaşta iken Daha X V I .

161. Malûm olduğu üzere fiilen şeyhülislâm olmayıp o makama namzet olmak üzere verilmiş olan bu paye iptida XVII. e. tlmiy TefUUlı. Bir de hatırıma tebadür eder ki Fetvahanenin riyade odalan ve ebniyesinin efendi dâimize riyade olanlan boş kalmayub tarik-i Umiyede bir takrib tahsU-i ilm edemiyenlere taziyâne-i şevk olmak için o misUliUeri efendi dâimiz takun takım ederek içlerinden bUenler hoca tâyin ve bUmiyenler âdeta dera talebesi gibi tertib ve haftada kaç gün münasib ise sabahları mülâzemete gelür gibi Fetvahaneye gelfib taallüm-i Um-i şerif etseler Devlet-i Aliyyemiz de ulema tekesBÜr ve meşgûl-i ders olurlar idi. 66. (1836 M.) tarihine kadar burada yalnız şeyhülislâm­ larla maiyyeti olan fetva heyeti bulunurlarken bu tarihte binanm pek müsait olmasma mebni kendi konaklarmda iş gören Kazas­ kerlerle İstanbul kadısı da buraya nakledilmek suretiyle şer'i daireler bir araya toplanmış ve halk seyyar bir halde iş takibinden kurtulmuşlardır *. kaldı ki Yeniçeri namı mahv ve ilga ve asâkir-i mansure-i Muhammediyye unvam yadolunduğu gibi Ağa Kapısı lâfzınm dahi lisan-ı nâstan ilgası ve hem bu madde mutlaka şeriat-ı mutahhaneye can û gönülden yapışdmasiyle hasd olub İnşaUahü tealâ geriat-ı garramn mütemadiyen icrasma tefeül Ue Ağa Kapısı namı külliyyen söylenmemiye vesUe olmak için bâdezin (Fetv<Aâne) tesmiye olunub Paşa Kapısı misiUû müfti-enam olanlara mahsus olması zihn-i hümâyunuma sünuh etmekle efendi dâimizin (Şeyhulislâmm) bundan sonra naki Ue ol mahalde şeriat-ı hmutahareyi icra etsin ve cemü nâs her madde şeriat Ue rü'yet olunacağım bUerek selâh-ı hale bâis olmasmı tefaül eyledim. Pâdijaha takdim ettiği bir takririnde eski Saray'ın (gimdiki Üniversite binası) Serasker Kapısı ve Ağa Kapısı'nm Şeyhülislâmlara tahsisini arzetmesi üzerine S u l t a n M a h m u d : "Buna hiçbir diyeceği yok. Pâye-i Fetva Osmanlı tarihinde paye-i fetva denilen Şeyhuhs­ lâmhk payesi iki kişiye verilmiştir." Lütfi tarihi. Şeyhülislâm Kapısı İstanbul Lisesi iken 1927 de yanmış ve yerine SiUeymaniye camiinin yanına pek yakışıksız olarak Nebatat Enstitüsü yapılmış ise de bu yakışıksız sonradan yıkrtınlmıştır. Efendi dâimiz böyle şeyleri düşünmez değUdir. s.. asır ortasmda yani 1059 i Sadr-ıâzam Selim M e h m e d P a g a . * Lütfi Tarihi.MÜFTÜLÜK V E Y A ŞEYHÜLİSLÂMLIK 209 bir hatt-ı hümâyunla sadr-ı azama bildirmişi ve meşihatm il­ gasma kadar burada kalan meşihat dairesi halk arasmda Şeyhül­ islâm Kapısı diye meşhur olmuştur. e. Sarây-ı mezkûrde cevâri ve harem ağalan ve sair hademe mevcud olmakla heman onları bugün Saray-ı cedide nakletmelerini şimdiden iktiza edenlere tenbih ederim. I. s. Tıpkı takririnde beyan olunduğu veçhile tensib eylediğin üzere icra olunsun. V . 14 . sen efendi dâimize işbu mülâhazamı bUdir ne vechUe müstohsen görürse bana bUdirsin.. 1252 H .

z â d e bıdunan hullah dirmiştir. II. M İ 4 . K a r a Ç e l e b i . Ağası H a d ı m H ü ­ s e y i n A ğ a ' y a .210 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I H . Paşa .i j j Ravzatü'l-ebrar adım vermiş olduğu meşhur tarihini tamamlıyarak onu sadr-ı âzam vasıtasiyle takdim ederken bu eserine mükâfat olarak şeyhuhslâm payesi almak istedi. o sırada Efendi'nin eh bay­ şeyhuhslâm B a h a i Çelebi-zâde. e. ihtirasla II. sadr-ı âzam bu kadar kısa bir zamanda şeyhuhslâm değiştirilmesini doğru bulmamıştı.z â d e bu suretle tarihim pâdişâha takdim ile şeyhıdislâm payesine nail oldu (1059 Recep = 1649 Temmuz) *. (1649 M. o tarihe kadar emsalh olmıyan böyle bir teklifi garip bularak : — Efendi bu husus bir nekre (gidünç) maslahattır. Biz etmezüz (arzetmeyiz). nihayet mâni olmıyahm. şeyhuhslâma gücenik olduğunu büen K a r a M u r a d Paşa'yı. (1649 M.)'de Rumeli kazaskeri bulunan mıya haris olan K a r a Ç e l e b i . B a h a i E f e n d i aleyhine tahrik etti. Bu suretle pâye-i fetva yani şeyhülislâm payesi alan Kara Çelebi-zâde Rumeh kazaskeri bulunması dolayisiyle Divan-ı hümâ­ yun içtimamdan sonra arza girişlerde şeyhıdislâmhk payesi sebe­ biyle vezirlere takaddüm etmek istediyse de -çünkü kazaskerler teşrifatta vezirlerden sonra gehrlerdi-vezirlerden K e n a n kendisini omuzlayıp : " — Efendi müftü isen önde otur ve kazasker isen muayyen makammda dur" diye hakaret etmek suretiyle itip diğer vezirler ^ Naima tarihi. asır başlannda Erzurum'lu z u l l a h E f e n d i kendisinden sonra o makamı oğlu S e y y i d F e t verdirmek üzere ona da fetva payesi verbulunan K a r a Şeyhıdislâmlığı Murad bekhyen E f e n d i de arası açıktı.)'de vezir-i âzam P a ş a ' n m şeyhuhslâm B a h a î Rumeh kazaskeri bulunup Âbdülaziz Efendi. var hatt-ı hümâ­ yun de al" dedikten sonra Valide S u l t a n . s. raklı aleyhtarlanndan idi. Â b d ü l a z i z Efendi'nin isteğine mâni olmaması için haber gönderdi ve K a r a Ç e l e b i . fakat B a h a i E f e n d i'nin bu makama tâyini henüz iki ay kadar olduğundan. 1059 H . 444. K a r a M u r a d P a ş a . M u s t a f a ' n m Efendi'ye hocası ve şeyhülislâm olşeyhuhslâm Fey­ Â b d ü l a z i z Efendi'ye Seyyid verilmiştir. Sadr-ı âzamin. Bundan sonra X V I I I .z â d e bu esnada j l j .

e. II. 8. Divanın haftada dört gün devam ettiği mmanlar Divan-ı Hümâyunda ve kümen de Vezir-i âzamm İkindi Divanmda gflrülfirdfl. Divam akdi işi muharebeler dolayisiyle X V I I . Eyüp. etmiyerek ken­ disinden sonra şeyhuhslâmhğı büyük oğlu olup Rumeh kazas­ keri payesiyle Anadolu Kazaskerhğinden mâzul nakibü'l-eşraf bulunan S e y y i d Fethullah Efendi'ye şeyhuhslâm 25 payesi verilmesini bir telhis de pâdişâhtan rica etmişti. Huzur murafaası haftada iki defa cuma ve çarşamba günleri yapılırdı.) senesinde şeyhülislâm oldu ise de Seyyid Fethullah gelen Edirne vak'ası E f e n d i bu makamı elde edemiyerek vukua esnasmda babasiyle beraber katledilmiş­ lerdir. Harar mnrafuuı •J^-'^ Sadreyn de denüen kaddan veya taşradaki Anadolu ve kaddar Rumeh kazaskerleriyle tstanbul. Cuma günleri sadr-ı âzamm riyasetinde .) senesine * Naima tarihi. Galata ve Üsküdar kaddan Paşa Kapısı'na gelerek vezir-i âzamm riyaseti altmda olarak murafaa dâvalarım tetkik üe hüküm verirlerdi'. Kanun üzere cuma günleri kazaskerler ve çarşamba günleri İstanbul. 446. giy­ E f e n d i yirmi Âbdül­ payesi almış olan K a r a Çelebi-zâde a z i z E f e n d i 1061 H . Rofid tarihi. s. amr sonlanndan itibaren terkedilince büs­ bütün işler Bâb-ı âU'ye intOcal etmişti. IV. I I . Naima'nm Edime vakası tarihçesi. Mustafa'nm hocası ve şeyhuhslâmı S e y y i d akraba ve mensuplanna tahsis ettiğine kanaat 211 atmış­ Feyzullah E f e n d i ise en yüksek müderrishklerle kaddıklan kendi evlât. 526. t. (1834 M. * Zübdetü'l-vekayi (Defterdar Mehmed Paşa). İlk fetva Bu tarihte Ramazan 1113 F e t h u l l a h E f e n d i ' y e de Meşihat payesi ve beratı verilmiş ve pâdişâh huzurunda ferve-i beyza Seyyid Fethullah beş üe otuz yaş arasmda bulunuyordu. varak 418.M Ü F T Ü L Ü K V E Y A ŞEYHÜLİSLÂMLIK de aym suretle yaparak geriye kazaskerlerin sırasma lardır*. c. ' Bu dâvalar. Bunlardan başka şeyhuhslâm payesi alan yoktur. Eyüp. Bunun üzerine ricası kabul olunarak (23 Şubat 1702)'de S e y y i d dirilmiştir*. (1651 M. s. Galata ve Üsküdar huzurlariyle görülmüş olan bir dâvayı iki taraftan birisi kabul etmez ise o dâva sadr-ı âzam huzuriyle ve istinafen göridür ve buna Huzur muha­ kemesi veya Huzur murafaası denilirdi. Bu kanun 1250 H .

Bunlar Arz Odasmdan çıktıktan sonra mesnevihan taraftarı olanlar.)'de Sadaret adı Başvekâlet'e ve Sadr-ı âzam unvanı da Başvekil'e çevrihp Dahihye Nezareti işleri de Başvekâlete bağlanması üzerine Başvekilin vazifesi çoğalmıştı. M a h m u d zamanmda ve 1254 H . Eyüp. "erkek evlâttan­ dır" demeleri üzere : " — Kel İ s m a i l Çelebi oğlu Ş e y h E l h a c M e h m e d Efendi sen müstehiksm diye ferace giydirib şeyhliğe tâyin etmiştir. fakat bu huzur mura­ faası dâvalarının çoğunun tada iki gün şeyhuhslâm müstemin denüen ecnebi tüccarlar ile huzuriyle yapılacak dâvalarda hazır yapümasma mebni bu gibi nizamî dâvalarda Deâvi nazırının haf­ bulunması takarrür etmiştir*. 501-503). B u tarihte cuma günleri. iktiza ederse bazı dâvaları RumeU kazaskerine ve Çarşamba divanmda da lüzum hasd olursa kaddara dinletirdi (Tevkii Abdurrahman Paşa kanunnâmeleri) Millî Tetebbular Mecmuası. münaBebetiyle perşembe ve pazartesi Sultan cuma namazı murafaamn murafaa vakti pek dar olduğundan günleri olmasma karar verildi*. Bundan dolayı o sırada bulunan K o c a Rauf Başvekü P a ş a . a. Dâvaları bizzat Sadr-ı âzam diıder ve hüküm verirdi. 3. Nr. e. Galata ve Üsküdar kaddarı bulunurlardı.3. * Arz Odası murafaasının feyhulislâmm riyasetinde yapılmasına dair B a ş v e k i l R a u f P a ş a tarafmdan Mabeyn Başkâtipliğine yazdan tezkire Bureti : "Scniyyü'l-himemâ kerimü'ş-şiyemfl efendim hazretleri .212 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I kadar bıiyle devam etti. I. I I . akdtedflen huzur mürafaalartn'nda Rnmeli ve Anadolu Kazaskerleri ve çarşamba günleri de tstanbul. 168. (1838 M. 1 Lütfi Tarihi. bundan sonra huzur murafaasmm alâkasma mebni şeyhuhslâm huzuriyle yapdmasmı muvafık görüp arzettiğinden mütalâası kabul olunmuştur. Sadr-ı âzam mesnevihan'a : " — Sen mal-i kesîre maliksin ve cerrar tabiatUsin sen olmazsm" ve Kara­ man şeyhine de : " — Sen zaleme gnruhundansm ve nli'l-emre itaat etmiyenlerdensin olmaz­ sm" dedikten sonra geride duranlar kimlerdir diye sormuş. IV. A b d ü l h a m i d zamamnda ve Şahin A l i P a ş a sadaretin'de Kon­ ya'da mevlevi şeyhi olmak istiyen Çelebilerin dâvaları nihayet huzur murafaasma kadar gelmiş ve Sadr-ı âzam bu dâvayı şöyle haUetmiştir : Sadr-ı âzam ihtida Şeyh olmak istiyen mesnevihan Ue Karaman şeyhini murafaa etmiş. münasebetsiz sözler sarfetmeleri üzerine bunu haber alan Şahin A l i Paşa mesnevihan'ı avenesiyle birlikte Manisa'ya sürgün etmiştir" (Türk Tarih Encümeninden Türk Tarih Kurumu'na devredilen yazmalardan 58 numaralı mecmua).

Lütfi tarihi.M Ü F T Ü L Ü K V E Y A ŞEYHÜLİSLÂMLIK 213 Murafaa dâvalan aynca Rumeli ve Anadolu Kazaskerlikleri dairelerinde de görüldü. s. Bundan başka İstanbul Kaddığı Müsteşarhğma da müderrislerden Arzuhalci H a s a n R e f e t E f e n d i tâyin olunmuştur. c. (1864 M. Mabeyn Başkâtibi taradmdan pâdişâha arzolunmuş ve Arz Odası murafaasmm Bâb-ı âli'den Şeyhülislâm Kapısına nakline müsaade edilmiş ve bundan başka Deâvi Nazırlarmm eski usul üzere almakta olduğu resim kaldırdarak kendisine maaş verilmesine irade çıkmıştır (Aym scncak. V . . (Başvekâlet Arşivi vesikaları sandık 92. ^ Lütfi tarihi. 128. VIII. 14). Şeyhuhslâm Kapısında yapdan bu murafaa usıdü 1279 H . e. trade-i Seniyye numarası 28).z â d e Tabir Efendi müsteşar tâyin edilmiştir i. Başvekilin bu tezkiresi. Bunlardan Rumeli Kazaskerliğine ait murafaalann Anadolu Kazaskerliğine nazaran çokluğu sebebiyle Rumeli kazaskerine yardımcı olmak üzere kazaskerlerin fakih olanlanndan bir müsteşar tâyini münasip görülerek bu mevkiye ebhyeti malûm olan S e r e z l i .) 'de Mecelle Cemiyeti'nin teşkih ve bir nizâmnâme kaleme aimması üzerine dâvalara bidayeten veya istinâfen nizami mah­ kemelerin bakması takarrür ettiğinden huzur murafaalanna lüzum Malûm-ı sâınilerî buyurulduğu üzere Başvekâlet memuriyet-i cedidesiyle Umur-i Dâhiliye Nezareti birleşmek hasebiyle Arz Odası murafaasmm dahi bir âhar tarafa ihalesi icab-ı maslahattan gibi hatıra gelmiş ve bu cihetle o makule deâvi-i şer'iyyenin asd me'haz ve mercii olan zat-ı vâlây-ı fetva-penâhî huzurunda rü'yet ve terafû olunması münasib görünmüş olduğundan bâdezin Arz Odasmda görülecek dâvalar huzur-i Şeyhulislâmîde görülmek üzere divan-ı deâvi Nazırı Saadetlû Efendi bendeleri tarafmdan havale olunub tahsilat maddesi dahi yine Nâzır-ı mumaileyh tarafmdan rü'yet olunmak ve sadreyn-i muhteremeyn huzurlarmda ve sair mehakimde rü'yeti iktiza eden deâvi-i şer'iyyenin kezalik tahsilatı hususi Nâzrr-ı mumaileyh canibinde kalarak umûr-i murafaalarımn îcabeden mehakime havalesi dahi kemakân icra kdınmak ve fakat Arz Odasmda görülen dâvalarm ekserisi müsteminâna müteallik madde­ ler olarak ve hademe-i şeriatm anlara dair usul ve nizamata lâyıkiyle ma­ lûmatları olmıyarak bu vechUe emr-i murakabenin yalmz ahkâma brrakdması uyamıyacağmdan ve mukaddem bd misillû dâvalarm Ârz Odasmda rü'yeti bu kaziyyeye mebni olarak Nâzır-ı mumaileyh dahi bütün bütün o makule ni­ zami dâvaların memun olduğundan haftada iki gün huzur-i hazret-i mfişarünileyhde rü'yet olunacak murafaalarda bulunmak ve îcabma göre re'y ve marifeti munzam olmak suretiyle bir hüsn-i usule rabtı ve ol veclule arz odası murafaalarımn ayniyle taraf-ı fetva-penâhiye nakli hususu muvafık-ı İrade-i seniyye-i hazret-i şehriyâri buyurulur ise iş'an menut-ı himmet-i behiyeleridir efendim". s.

Reisü'l-müsevvidîn denilen Fetvahane müsevvidi hazır bulunurlardı. . Bu isticvap ve müzakereye murafaada mev«iut olanlar ne suretle karara iştirak ile mütalâalarım söylerlerdi. riyasetindeki huzur mahkemelerinde Fetva Rumeh ve Anadolu kazaskerleri. Evkaf müfettişi. A b d ü l h a m i d ' e verilen bir jurnalde "bu dâvadan mak­ sat. Şeyhuhslâmm emini. bağlanırsa muhakemeyi idare eden hâkim o neticeyi dâvacdara * B o d r u m t Ö m e r E f e n d i zamamnda muvakkat bir zaman için ihya edilen bu mtırafaa meclisinde bir ara rü'yet edilen Maksudiye Hanı dâvası münasebetiyle II. S u l t a n Murad'ı tekrar hükümdar yapmaktır. İstanbul kadısı. Maksudiye Hanmdan kastedilen S u l t a n Murad'dır" denilmesi üzerine hem Sadr-ı âzam K â m i l Paga hem de Ömer E f e n d i azledilmiglerdir. fakat şeyhulislâmhğı şeyhülislâm Bodrumt Ömer Efendi'nin zamanmda (1889-1891) Mecelle Cemiyeti lağvolu­ narak Huzur Mahkemeleri tekrar meydana çıkmış ise de onun azhni mütaakıp ^ tekrar kaldırünuş ve işleri nizamî mahkemelere verilmiştir. Dâva evvelce hangi mahkemede görülmüş ise veya hangi bir hâkimin kazası dahilinde ise o kadı iki tarafı isticvap ederdi. Netice söylerdi.214 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I kalmamıştı.

asır ortalanna kadar huzur dersleri ismiyle bir kaide ve kanun tahtında Ramazana mahsus ders takriri görülmemiştir. 12359.ON BEŞİNCİ BÖLÜM HUZUR DERSLERİ Osmanlı pâdişâhları tarfından zaman zaman saraya davet edden veya saray hocalanndan olan ulemadan bazdan pâdişâh huzuriyle Kur'an-ı Kerim'den bir âyetin veya bir hadisin tefsiriyle bu hususta yapdan ümî mütalâayı dinhyerek istifade ederlerdi. Bazen huzur-ı hümâyunda okunan ders yukanda kaydet­ tiğimiz gibi Ramazan ayından başka aylarda da yapdmakta idi. Nr. Mustafa'ya ait pftdişahm gnnlfik hayatma dair olon defterler. ' I I I . c. Huzur derslerinin hangi tarihte ihdas edddiğini sarih olarak bilmiyoruz. 212. . M e h m e d Minkari-zâde yatsıya ders takrir ettirip dinlemişti. 12358. ve sarayda de Hiç şüphesiz Osmanh hükümdarlarmın ara-sıra dinî mev'izelerle. A t a B e y Enderun tarihi'nde bunu O s m a n G a z i ' y e kadar çıkarmaktadır ki* tabiî Buharî-i şerif kıraatlerinde hiçbir esasa dayanmamaktadır. varak 135. Topkapı Sarayı Arşivi. Bu. hususi mechslerinde de müverrih A b d i A ğ a ' y a (Meşhur Tevkii rahman Paşa) tefsir okutup dinlerdi'. Fakat bu dersler mukarrir ve muhataplarla münazarah olmadı­ ğmdan dolayı sonra tesbit edden kanun üzere bunlara Dersi dendemez. Kur'an ve hadîs tefsiri dersinin günü muayyen olmayıp pâ­ dişâhın arzusuna bağlı idi. Bundan dolayı herhangi bir âhmin pâdişâhın emriyle huzurundaki tefsir dersiyle Ramazan 1 Enderun tarihi. O s m a n ve I I I . Çünkü sade Huzur pâdişâh arzu ettiği zaman ulemadan Meselâ 12 Muharrem akşamdan Yahya Efendi'ye 1080 (12 kadar huzurunda Abdur­ bir zat Kur'andan bir âyeti tefsir eder ve buna karşı münazara yapılmayıp Haziran Şeyhuhslâm dinlenirdi. ' Abdi Paşa Vekayinâmesi (Umumî kütüphane Nüshan). 1669) 'de I V . Yine aym hükümdar. I. 3. bulunduklan tarihen sır kâtipleri tarafından tutulan ruznâmelerde * malûm ise X V I I I .

babası III.." ve Enderun Tarihi. a. a. Nr. 26 Çarşanba Aga bahçesine teşrif ulema efendiler gelüb tedris badehu asn eda hareme teşrif. Mustafa'nın kanunundan evvel 1136 Ramazamndan itibaren Vezir-i âzam N e v ş e h i r l i D a m a d İ b r a h i m . A h m e d l e beraber bu derslerde bulunmuş olmasmdan ilham aldığı pek muhtemeldir. Mukarrir ve muhataplarla yapdan Kur'an tefsirinin III. 25 Ramazan sesenbih (sah) soffaya teşrif gelüb ulema tedris. "Şehriyar-ı bî-müdani bazretlerinin ilm-i şerife rağbetleri vareste-i izah olduğuna binâen Ramazan-ı şertifte huzur-i hümâyunlarmda tefsir-i kadiden (Kadı Beyzavi) bir kaç âyet kıraat ve bir mukarrire ve beş nefer tolib (muhatah) suretinde ulemayı cemiyyet ile ifaze-i feyz ve bereket eylemeleri irade buynrulup. 12359. 157. 22 Ramazan rûz-i şenbih (Cumartesi) soffada mnbahuseleriyle ârâm ulemadan gelen dâilerinin dâilerinin 23 Ramazan yekşenbih Sank Odasma teşrif ulemadan gelen mubahase ve münazaralariyle aram asn eda hareme teşrif. Şu halde şehzâdeUği zamamnda III. 26. Merhum H a l i d Z i y a U ş a k l ı g i l (Saray ve Öteai Son Hâtıralar) isimU eserinde (C. I..) 'de bir kanunla Ramazamn birinden onuncu gününe huzur dersleri demlen ve kadar devam eden bir ders ihdas etmiştir*. Çelebi-zâde Aaım e. Mustafa'nm. Enderun tarihine göre Ramazamn onuncu günü olan ders saraym kütüphane hocasının riyasetinde mukarrir olan zatlardan mürekkep bir mechs daha aktolunarak yine tefsirden ilmî mubaheseler yapıhrmış*. Sultan III. Mustafa Ruznamesi. c. * Vasıf Tarihi. . Ondan evvel bu tarzda bir derse tesadüf edUmemektedir. Huzur derslerine 1172 Ramazanuun on sekizinde başlamıştır. 370. I.27) şöyledir : 18 Ramazan salı günü pâdişâh eski sepetcUer köşküne teşrif ulemadan altı nefer dâileri gelub tefsir-i şerif huzurda kıraat idüh badehu cümlesine efendimiz altun inam 19 Çarşanba sarık odasma teşrif ulemadan beş nefer kimesne gelub huEur-ı hümayunda mubahase. 139) huzur derslerinin yüz sene evvel ihdas edildiğini beyan etmekte ise de bunun bir kanun altmda olarak devamı onun zamanına kadar yüz elli seneden ziyade ve bugün ise iki yüz senedir. Mustafa 1172 H . c. * Topkapı Sarayı III. 131. a. VI. 24 Rûz-i düşenbih mahbubiye divan hanesine teşrif ve gelen ulema dâilerinin mubahaselerini istimâ ve efendimiz mezburlara altm ihsan ve avdet. Oradaki kayıt (S. Paşa'nm yaptırmış ve devam ettirmiş olduğu görülüyor". 557. 212. 27 Ramazanda da huzur dersi olmuştur. / / . a. badehu efendimiz cümlesine ihsan buyurub 20 Ramazan rûz-i perşenbe Aga bahçesine teşrif defa ulemadan beş nefer dâUeri gelub tedris.462. (1759 M. 259.216 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I ayına mahsus kanunla okutulan huzur derslerini ayırmak icahetmektedir.

Bunlardan reise mukarrir ve diğerlerine muhatap denihrdi. e. Selim zamamnda ve 1215 Ramazan (1801 Ocak) tarihindeki bir huzur dersinde mukarrir ile muhataplar arasındaki münazarada kendilerini göstermek istiyen muhatapların mukarrire lüzumsuz hücumlariyle ders. (1767 M. oldu­ lar" Vasıf tarihi. M u s t a f a zamanında huzur dersi için intihap edilen mevah ve müderrislerin adedi yüz yirmi altı olup hunlar on dokuz güne taksim ve her biri birer gün için tertip olunmuş ve her günkü meclise en kıdemli ve liyakatli olanlardan birisi hülislâma aitti. * Cevdet tarihi (Matbaa-i Amire tabı). 101. mukarrir olan mübabaseyi aşarak terbiye harici ağır sözler sarfettiğinden Bozcaada'ya. Huzur derslerinde Kur'an-ı Kerim'den zamana münasip bir âyet okunarak mukarrir taraündan onun tefsiri yapdır ve muha­ tapların suallerine ve itirazlarına mukarrir cevap verir ve bu su­ retle ilmî bir mubahese cereyan ederdi. . s.. 158. III.. huzur hocalarının intihapları şey­ sürgün edilmiştir*. Vll. 102 ). s. I. ' Vasıf tarihi. münazara ve arkasından mügatemeyi mucip olan tefsir münasebetiyle Arapça yazdan bir risalenin üeri geri sözlerini çıkararak yapdan mübabaseyi tarihine koymuştur ( Aynı cih. e. reis olmuştu^. Cevdet Paja. tatil Efendi'nin ettirmiştir'. c.. huzur derslerinin K a d ı B e y z a v î tefsirinden yapılması âdet olmuştu. Ders tamammda »j^» surre-i muayyene ile baliği meblâğ-i ferah-ı hal. s. bir âyeti tef- 1 "Beher sâl-i Ramazanda vaz-ı gâhâne olan tefsir tedrisine rağbet-i httmâynn berkemal olduğuna binaen mevali ve müderrisinden yüz yirmi altı nefer kimse on dokuz mecUse taksim ve her biri bir gün için tertib ve tan­ zim olunub her meclis erbabından zaten ve zamanen akdem ve ercah olan sairelere Reis ve bâlânişin-i makam-ı tâlim ve tedris olub evâil-i sure-i « yu Bakara'dan makama münasip nice nükât ve mezaya takrir ve beyan kdımb. 204. I. ilmî münazaradan çıkarak müna­ kaşa ve terbiye harici sözler sarüna kadar çirkin bir hal almış ve bu halden müteessir olan pâdişâh Bu münazara iptida mukarrir Kudsî dersi.H U Z U R DERSLERİ 217 1180 H .. Meselâ Mümin 1176s enesi Ramazamnda muhataplardan T a t a r H o c a . Huzur derslerinde kendisinin larda terbiye v e edeb haricine Abdülmümin Efendi'ye Efendi ile yüksek ilmini göstermek is­ tiyen bazı muhataplar bulundukları mahalli unutarak münazara­ çıktıkları görülmüştür.) 'de ve yine III. ».

10891.)' de ihya edildiğim yazmakta ise de ' yukanda kaydettiğimiz böyle bir inkıta olmayıp devam etmiştir. 102. 1250 senesinde Mabeyn başkâtibi tarafından şeyhulisolunan akliyye lâm'a gönderilen irade mucibince ber-mutad takrir huzur derslerinde "havsala-i zihn-i avamdan hariç tahkikat ve mubahasat menfur-ı tab-ı hümâyun olmağla mebâhis-i ve mesâil-i usûliyyeden tefevvuh buyrulmayıb .218 OSMANLI DEVLETİNİN İ L M İ Y E TEŞKİLATI Ömer Efendi'nin Mukarrir şirini mütaakıp iptida muhatap Kastamonu'hı itiraziyle Ahıshah Kudsi başlamış ve sonra D a ğ ı s t a n l ı Ali Efendi'leıin itirazlariyle A b d u r r a h m a n ve büyümüştür*. e. (1835 M. (1831 M. ' Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (Hıaur dersleri maddesi).) 'de 11. " ' 1 Cevdet tarihi. E f e n d i muterizlerin itirazlarına sekinet ve midâyemetle S e l i m . 213) bazen mübahasenin muhavere Ue küstahlık derecesine çıktığım kaydediyor. ayet-i kerimeye mâna verüüb bazı cihad ve gazaya müteaUik kıssa ve mev'iza ve şecaat ve cesaret telmih buyurularak şeyhane fıkracıklar ve müsnakl buyrulub bu tavr-i avâm-pesendâne bahharin ayıb ise dahi tab-ı şahaneye tahsen olmağla : •»•^^—ii <JU»L. 1246 H . ı_. Mehmed Zeki Pakalın Tarih Deyimleri adh lügatinde I I I . Enderunî Ala da (C. . Sa. 3. VII. III. M a h m u d zamanmdaki huzur dersinde saray hocalanndan sekiz mukarrir ve müderrislerden on üçer muhatap ile Ramazanın iptidasından sekizinci gününe kadar her gün pâdişâh huzuriyle Kadı Beyzavî tefsirinden ders yapdmıştır*. Mustafa'dan gibi sonra huzur ve Terimleri derslerinin dersler terkedilerek 1251 H . s. . . 170. bu üç muha­ cevap verip onlan ikna etmek istemiş ise de muvaffak olamamış ve münazarayı dinlemekte olan S u l t a n tabın haksız olduklarmı cereyan eden mübahaseden anhyarak bu üç müdenisin muhataplıktan çıkardmalanm şeyhuhslâma işrap etmişlerdir. Ar. / .i* jM hüner inde'l-havassi'l-müte- nazaran hûb mazmuniyle bu vadide isbat-ı vücud ve izhar-ı fazi ve ile makbul-i hümayun o l m a l a r ı . 3. c. . * Top. 2 LiUfi tarihi. .

129. 11. devam etmek icab ederken çok zaman kehme üzerinde muhatabın. 129 huzur dersleri bajlMı kuım. " Abdülhamid ve Yıldız Hâtıraları (Tahsin Paşa). tarihinde mukarrir Efendilere Lâhnri şal ile ağır bohçalar ve muhataplara atiyye verildiğini kaydetmektedir. S u l t a n Mahmud zamanmda Ramazanm başmdan itibaren bir hafta devam eden huzur dersinde muhatap olarak bulunmuştur. I. . karşısında mukarrir ve muhataplar yer­ Mabeyn lerini alarak Pâdişâh mukarririn takririm ve muhatapların sualleriyle başhyan münazarayı dinlerdi. muhataplarm mavi olurdu. Abdülhamid nmda mukarrirhk ve muhataphk kayd-ı hayat şartiyle verilmiş ise de îlân-ı Meşrutiyeti mütaakıp 1326 Ramazan (1908 Eylül)'da bu kaydı hayat usulü kaldırılmıştır. s. 128) sonzamanlarda mukarrir ve muhataplara atiyye.ÜUJ ı^^lTUo iLk^ j (jjÜLSj ^Ji\ ^1 Ol) âyet-ikerimesiyle 1 Tahsin Pofa'nın hâtıraları. arkalarma cübbe ve bellerine jal verilip yalnız mukarririn cübbesi siyah. mukarriri sıkmasmı eder ve daha terbiye haricine etmesi üe devam münazara edep ve yukanda K e t h ü d a .HUZUR DERSLERİ II.*>rf»j. zamamnda huzur dersleri 219 Rama­ zanda ikindi namazmdan sonra haftada iki gün üzerinden ayda Sultan Mehmed Reşad zamanmda eski âdet üzere Ramazanm birinci gününden hafta sonıma kadar yine sekiz gün olmuştur. 24). H a l i d Z i y a Ugaklıgil'in kaydma göre (Saray ve Ötesi. II. Mukarrir ve muhataplar her derste başka başka şahsiyetlerdi ve bunlara münasip atiyye ile cübbe ve bellerine şal verilirdi *.z â d e meşhur merhum H a c ı A r i f E f e n d i . Huzur dersleri mevzuun ve ehemmiyeti üe mütenasip şeküde münakaşa mahcup üzere veya de mağlûp ve göriüdüğü çıkardı. e. sekiz gün Abdülhamid yapıhrdı i. Vekayi'in birinci sayızama­ smdaki kayda göre huzur derslerinin mukarrirlikleri imtihan ile verilirdi. s. Her gün başka bir mukarrir ve muhatap derse iştirak ederlerdi. Derste (^. Enderum Ata (C. A b d ü l h a m i d zamamnda huzur önlerinde rahleleriyle dersleri Yt/du'daki Çit kasrı'nda yapılır ve Pâdişâh yüksekçe bir mindere oturur. 213. Huzur derslerine erkânmın büyükleri üe davet üzerine bazı vükelâ ve devlet ricali de bulunurlardı. 1324 İstanbul senesinde neşredilen müderrislerine Takvim-i II. s. s.

Sağ tarafında bir de dizi dizi hanedandan hazır bulunacak olanlarla sol tarafında da yine öyle dizi de Ma­ beyn erkân ve memurini ile bendegâna mahsus ipek minderler sıralanmış olurdu. Mecmuu on beşi geçmiyen 1 Kethüda-zâde Arif Efendi Menakıbı. "Ben beklerdim ki mukarrir Kur'anın metninden ayrdmıyarak falan ve falan âyetten dham alarak hitabelerde bulun­ sunlar. 158. . e. . "Huzur dersleri. Hünkâr deniz tarafında kanepenin üzerine yerleştirilmiş bir mindercikte saburâne otururdu. dersleri (Sultan Mehmed Reşad zamamnda) uğradım ve bütün Heyhat ne müthiş bir hayal devam Ramazanlarda günlerce eden bu huzur derslerinde umulan zevke bedel ne acı bir esef Sarayında Zülvecheyn sofasında olurdu. hep tefsirlerin iz'ana sığmıyan teşrihâtını "Huzur Dolmabahçe esas tutuyorlardı. Sultan M e h m e d R e ş a d zamanında Mabeyn başkâtibi bulunduğu sırada o tarihteki bir huzur dersi hakkmda oldukça geniş izahat vermiş olduğundan bu hususta bir fikir vermek için bazı kısımlarını aşağıya nakledi­ yorum : "Saray Ramazanının başlıca hususiyeti huzur dersleri idi. fakat nasıl hitabet ve belâgatin birer mükemmel numunesini teşkil etmesi lâzım geleceğine hükmederek ilk defa bu derslerde hazır bulununca diyanetle hikmetin bir memzucesini dinlemekle zevk-yap olacağıma e m i n d i m . vav âtıfa mıdır hâhye midir? gibi o meclise iktiza etmiyen bahislere girişdiler.220 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLATI (jj>JJh fU J i^lj I j I j j-U. S u l t a n M a h m u d ' u n canı sıkılır" ve böylece ders tatsız sona erer*. başlannda bir mukarrir de muhataplardan mürekkep bir zümre tarafından verihrdi. . M e r h u m H a l i d Z i y a U ş a k l ı g i l . inkisarına duydum. buna mukabd onlar. bu münazarayı H a c ı şöyle anlatıyor : "Tamam yeni teşkil olunan nizam askerinin ders muharebe­ yürüteceği lerde sabır ve sebatı ve Allaha rabt-ı kalb etmek ve som taştan metin bina gibi şeciâne durmalarının üzerine sırada hoca efendiler burada. bunların ne olabileceğini evvelden tahmin etmek mümkün de­ ğildi. j I j I > « T ^ J ü l l ^ l L ) âyeti okuna­ Arif Efendi rak münazaraya başlanır.

mantıka. Her sene mukarrirleri ve muhatapları . Bu tec­ rübe gayet basit idi. şamkâri kumaş. İşte ilk günden başhyarak bütün Ramazanlarda huzur dersleri böyle devam edince bizler için eyvah diye yan­ maktan başka bir iş kalmamış oluyordu. " *. Muhatapların cübbeleri mavi idi. zira vazifelerini bitirince ceplerine bir atiyye sırtlanna bir cübbe ve beUerine bir şal kuşak ihsan olunmak mukarrerdi. mukarrir daha evvel hangi âyette kaimmiş ise oradan derse başlardı. ^ X V I I I . asır Bonlariyle X I X . mukarrir sırası gelmiş olan âyeti tefsir ederken yanında oturan bir muhatap bir sual irad eder. asır başlannda fennayış şal. Nasü olup da bidayetten beri Pâdişâhlar ve bu işi her yü tertip eden kuhyetine lâyık bir cereyan v e r m e m i ş l e r . Hazine-i hassa için ihtiyar olunamıyacak bir masraf değü. ' Saray ve Ötesi (Son Hâtıralar). 129-141. . desturluk tülbend. İkinci muhatap bir ikinci sualde bulunur. ya düşmez.^ "Saraydan evvel Dolmabahçe camiinde bir toplantı yaparlar ve o günün dersi hakkmda bir tecrübede bulunurlardı. "İkindi namazı Dolmabahçe camii'nde kümdıktan sonra önde mukarrir ve arkasmda sırasiyle muhataplar yürüyerek saraya girihrdi. muhataplara soracaklan şeyleri söylemekten ve alacaklan cevaplan anlatmaktan ibaret olurdu.Meşihat mer'i olan bir usul dairesinde sıra üe intihap ve saraya îzâm ederdi.k i her gün için ayn ayn zevattan teşekkül ederdi. İşte tecrübe. canfes bohça. mukarrir bunun cevabım verir. e. Mukarrirlerin cübbeleri siyah ve iyi ku­ maştan. t. şeyhülislâmlar şu huzur derslerinde olan iz'ana. Asü matlup olan o değüdi. kısaca. Kur'anm azametine mâ- . diğer muhataplar da dersin sonuna kadar bir put gibi sâkit dururlardı. halebkâri kumaş. acayip ve garip efsanelerle dolu tevşihata bir girizgâh bulmak için vesile teşkü ederdi. Dersler Ramazanın ilk gününden başlıyarak haftası sonuna kadar devam eder ve bunlara ikindi namazından sonra başlanırdı. şalvarhk çuha. Â y e t muhtelif müfessirlerden naklen türlü rivayat ve hikâyatı döküp saçmak ve bunlarm etrafta çeşit çeşit. II. . "Evvelâ onun mânâsım söylerdi. .H U Z U R DERSLERİ 221 bir h e y e t . çabukça. . buna da cevap verihnce üçüncü muhataba söz söylemek fırsatı ya düşer. Hatıratta b n hususu biraz daha malûmat olup mnkaririn esatiri nakillerinden bahsedilmektedir. Bu derslere dahil olmak için namzetler iyice çalışırlardı. telli hind kumaşı.

. «. Huzur dersleri üe bir mukarrir arasmda epey Osmanh devleti ve hüâfetin ü- gasma dair olan 26 Recep 1342 (3 Mart 1924) kanununun neşriyle tabu olarak sona ermiştir. e. IJ. 129. » s. Saray ve ötesi. 140. Son huzur dersi Halife A b d ü l m e c i d Efendi zamamnda ve 1341 Ramazanmda yapılmıştır.222 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I Tahsin Ahmed Ziya isminde Paşa hatıratında mukarrir hocalardan Efendi'yi Paşa'nm Tikveşli ve Halid Efendi Efendi de ders vekiU  s i m Tahsin U ş a k l ı g i l de M u s t a f a  s i m E f e n d i üe F a i k bir zatı beğeniyorlar*. s. hattâ Hayreddin cereyan Paşa etmiş*. 129. söylediğine Sadr-ı âzam mubahase göre huzur derslerinde hazır bulunan dinleyicüer üe mukarrirler arasmda da bazı sual ve cevaplar olurmuş. * Abdülhamid vt YMu Hâtıraları.

) tarihinde azhni mütaakıp Gelibolu'ya gönde­ rilip orada zehirlenmek suretiyle vefat etmiştir. fakat bu asırda A h i .ON ALTINCI BÖLÜM MAKTUL Osmanlı tarilımde larmda diyle şikâyet ŞEYHÜLİSLÂMLAR Kadılardan yolsuz hareket ederek hak­ hir suç isna- olunanlardan hazılan katledildiği halde K Y l l . Bu kar­ M u r a d ' a karşı Ahî-zâde Ocağmın S u l t a n olduğu deşleri olan şehzadeleri (Süleyman.z â d e Erzurum'lu hamid'i Seyyid maktulen vefat etmişlerdir. bu hal şeyhül­ islâm de İstanbul'daki ulemayı müteessir etmişti. F e y z u l l a h isimlerinde üç şeyhülislâm Bundan başka bir de I. hal' ile şehzade M e s u d ve X V I I I . Kasım.)'de/s(ara6u/'dan çdiarak İznik yohyle Bursa'ya giderken halkm şikâyeti üzerine hiçbir soruşturma yaptırmadan İznik kadısmı astırmış.z â d e ' n i n Pâdişâhı hal' etmek istediği şeklinde tefsir edddiğinden telâşa düşen VaUde Sultan oğluna mektup yazarak onu acele İstanbul'a davet etmiştir. ŞeyhuUslânun bu sözleri. görülmemişti. (1633M. Daha sonra bizzat idareyi ele alan Pâdişâh. . Vezir-i âzam Topal R e c e p IV. aleyhdarlan tarafmdan A h i .z â d e S e y y i d M e h m e d A t a u l l a h E f e n d i de 1199 H .z â d e H ü s e y i n Efendi. (1785 M. Bu hâdise üzerine A h i . İbrahim) öldürmiyeceğine dair verdiği teminata inanmıyan Ocakhya karşı de beraber kefil olmuşlardı.z â d e asır başlarmda Abdülistiyen asır ortalarına kadar şeyhuhslâmlardan herhangi katlolunanlar H ü s e y i n ve H o c a . mum yapıştırmış. Murad bu kefalet Paşa işine Bayezid. fakat o sırada ses çıkarmıyarak zamanım beklemişti. 1043 H . pâdişahm. Ahi zade Hüseyin Efendi ayaklanarak "l^m zat Ayak ^'^'ad Yeniçeri Divam zamanmda ilk Hüseyin esnada katledilen ŞeyhulEfendi'dir. Sultan M u r a d ' m vaÜdesi K ö s e m S u l t a n ' a bir arîza göndererek bazı dokunakh sözler yazmış. Selim'i hükümdar yapmak Vezir-i âzam H a l i l H a m i d P a ş a ile işbirhği yaptığı tShmetiyle şeyhuhslâm D ü r r i .

t. şeyhülislâmı ettirip bir kayıkla sür­ kayığı çevir­ yollamış ve Çekmeceler önüne varmış terek A h î . «. . c. bütün devlet idaresini nüfuzu altma alıp işine geleni vezir-i âzam yaptırmak ve isteme­ diğini azlettirmek istiyerek her işe müdahalesi yetişmiyormuş gibi kendisinin tavsiyesiyle vezir-i âzam olan B o y n u E ğ r i M e h m e d Paş-^'yı arzu ettiği gibi yumuşak bulmadığından azhni Vahde Sultana bddirmiş. 1 Fezhke. I.z â d e ' y i sahde çıkartarak boğdurmuştur*. Almış olduğu bu cevaptan müteessir olan Hoca-zâde sözünü yerine getirmek için kendisini şeyhıdislâm verildiğinden gelir gelmez = müzakere bahanesiyle yaptırmış olan yeni­ davet olunarak çerileri tahrik eylediği hakkmda doğru veya vanhş saraya haber saraya Diyarbakır kadıhğı verihp Bostancıbaşı vasıtasiyle üzerine şeyhıdislâm İstanbul'dan çıkardarak Bursa'ya gönderilmiştir (1066 Ramazan 1656 Temmuz). cerbezesi. 160. Ahî-zâde hakkında : "Merhum ceri ve gayyur olmağla berây-ı maslahat şer ve şûriş-i eşkiyayı def için pâdişâhı kan dökmiye şevketti. 162. I V . güne derhal bırakarak hemen tevkif İstanbul'a dönen olan IV. Hoca zâde Mesud Efendi ^' a h m e d ' i n hocası Aydm'h M u s t a f a E f e n E f e n d i . K â t i p Ç e l e b i . fakat kendisinden daha düşünceh olan Vahde Sultan. tok sözliUüğü ile tanmmış. e. II.) Mesud E f e n d i şeyhuhslâm olunca. e.161. M e h m e d ' i n çocukluğu zamanmdaki kanşddık ve devlet adandan arasındaki aciz ve şaşkınlık esnasmda serbest mütalâalariyle Vahde Sultanm teveccühünü kazanarak Anadolu Kazas­ keri bulunduğu sırada Yeniçerilderin isteği olmuştu (1066 H . = 1656 M. 182. Naima. II. şöyle. » Fezleke.224 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Seyahati yanda Murad. böyle Hedm-i bünyan-ı buda çendan inkisar-ı rızaya mazlûmanm garametin gördü" di'm'n oğlu olan M e s u d okumuş pâdişâh hocasmm oğlu olmasmdan dolayı Hâriç müderrishğinden başhyarak çabuk yükselmiş. s. iki günde bir vezir-i âzam değiştirmenin zararh olacağım bUdirerek M e s u d Efendi'nin teklifioi reddetmişti. mukarin olmamağla demektedir *. avam tarafmdan sevilmiş ve bu halleriyle sarayda epey taraftar peyda etmişti.

akraba ve mensup­ larım birer suretle en yüksek derecelere çıkararak istihkak erbabma terakki ve terfi yoUarmı kapatmış ve bundan başka vezir-i azandan da nüfuzu altma almak suretiyle devlet işlerine el atmış ve Pâdişahm yüzünden emriyle kendisine sorulmadan hiçbir iş yürümez düşman olmuştu. olmuştu. e. ». tarihi. (1688 M. Bursa'da ikamete memur olan esbak Ş e y h ü l ­ islâm miştir. Mustafa tâyin hükümdar olunca şehzâdehğinde onun hocası olmasmdan dolayı İstanbul'a getirtüerek pek az sonra ikinci defa şeyhıdislâm eddmiştir. e. 4i. bir defa I I . O Tarihte. yollarm A b a z a H a s a n kuvvetleriyle kapah E f e n d i tarafmdan sâbdc olmasmdan dolakı maiyyetine bir miktar sekban yazmak istemesi ve bu hal Bursa Kadısı R u h i d d i n şeyhulislâmm hükümete karşı koymak için asker yazdığı şekhnde İstanbul'a bddirdmesi üzerine gönderilen bir fermanla mi­ safir bulunduğu evde meyva yerken bastınhp öldüriümüştür*. S m U F müialı Kara Çelebi-zâde Âbdülaziz E f e n d i de H o c a - zâde'nin öyle bir isyan hareketinde medhah olmadığım söyle­ Erzurum'ludur.MAKTUL ŞEYHÜLİSLÂMLAR 225 Bursa'dan Mesud Diyarbakır'a gitmek üzere hazırbğa başlıyan E f e n d i . SiUhdar tarihi. İşte bu haller ve kendisinin hudutsuz ihtirası ve gadri her sınıf kendisine ^ Naima.)'de yirmi gün zamakadar ^EfeSa* Erzurum'a şeyhıdislâm olup azlini mütaakıp memleketi olan gönderilmiş ve 1106 H . Ağzı kalabalık bir zat olması dolayisiyle gerek bımun ve gerek kardeşioin çalçenehğinden bizar olan Şeyhülislâm Y a h y a Efendi : " — Hoca Efendiye (yani Mesud Efendi'nin babasma) hak rahmet etsin bu mahdumları okutsa ne olurlardı?" dermiş. S ü l e y m a n 1099 H . timiyt TtşkiUtı. a. I. (1695 M.)'de I I . 232. Dokuz sene bu makamda bulunan Feyzullah Efendi Umiye işlerini kendi arzu ettiği şeküde yapıp oğullarım. İS . V. Mesud bden Efendi'nin böyle bir harekette bulunmadığmı sonra K ö p r ü l ü M e h m e d P a ş a sadr-ı âzam olduktan H o c a zâde'nin katline sebep olan R u h i d d i n Efendi'yikatlettirmiştir.

Ee'ad Efendi Kitapları. varak 418. 78.)'de tahrik neticesinde vukua gelen Edime Vak'ası üzerine evvelâ azledilip memleketine sürgün edil­ mişken sonra yoldan çevrilerek Edirne'ye getirtilmiş ve kendisiyle.226 OSMANLI DEVLETtNİN İ L M İ Y E TEŞKİLATI Nihayet 1115 H . 77. c. . >. 1 Zübdetü'l-vekayi (Defterdar Mehmed Pofa). şeyhuhslâm zindana payesi verdirmiş olduğu büyük oğlu istintak ve işkenceyi tarafmdan hnç Fethullah mütaakıp E f e n d i ' n i n isimleri ulema ve sâdât defterinden silindikten sonra konulmasmı ve orada sırada halk dışarı çıkarıldığı edilmek suretiyle feci surette vefat etmiştir i. 29. Naima'nm Edirne Vak'aeına dair ritaleai. (1703 M. a. I I I . Raşid tarihi.

. Mısır'dan Anadolu'ya döndükten sonra S u l t a n O r h a n taraündan yeni ^ İlmiye tegkilâtmdan bahsettiğimiz için bn eserde medrese harici müspet iUmlere dair eser yazmı. Mısır veya tranve Orfo-^sya'daki medreselerde yaparlardı. Bundan dolayı kısaca Osmanh muhitinde yetişenleri medrese silinden sonra yüksek tahsihni KoAire'de yapmış olup nakli. ve X V . edebiyat ve kavaide dair olan ilimler ve tran ile Maveraünnehr toraflanndaki medrese­ lerde riyaziye. Osmanh devleti kurulup Anadolu'da hududunu genişlettiği sırada elde ettiği yerlerde Anadolu Selçukİleri ve Anadolu Bey­ likleri zamanlarmda kurulmuş olan ilmî müesseselerden de istifade edilmiş ve bu suretle ilmî saha genişlemiştir. akli ve tasavvufi eserler vücude getirmiştir. kelâm ve felsefeye dair olan ihmler revaçta idi. olan âlimlerden bahsetmiyoruz. Kayseri'h ilk Davud tah­ bahsedeceğiz i. Suriye ve Mısır'da dinî ve hukukî üimlerle tefsir. M e h m e d . felsefe ve astronomide yüksek değerde ilim adamları yetişmiş ve bunlar ilmî eserleriyle daha sonraki asırlarda da şöhretlerini muha­ faza etmişlerdir. asırlarda Osmanh memleketlerinde dioî ve hu­ kukî ihmlerde ve bundan başka kelâm. tarih. X I V . ve X V . riyaziye (matamatik). hey'et. Bu hususta bilgi edinmek istiyenler merhum D o k t o r A d n a n A d ı v a r ' m (Otmanlı TürMerinde İlim) adh eserine müracaat etsinler. asırlarda zikretmek isteriz.ON YEDİNCİ BÖLÜM DÎNÎ VE H U K U K Î SAHADA YETİŞEN MEŞHUR ÎLİM ADAMLARI Gerek Osmanlı âlimleri ve gerek ondan evvel Anadolu Selçu­ kîleri âlimleri çok zaman yüksek tahsillerim Suriye. Biz burada İslâm felsefesi olan ilm-i kelâmda ve dinî ve hukukî mahiyette eserler yazmış olan bazı âhmlerden X I V . Bu suretle her iki cihetten tahsil gören veyahut o taraflardan Anadolu'ya gelen âhmler bu suretle yetişerek Anadolu medrese­ lerinde tedrisatta bulunmuşlardır. Şcreffiddin Davud-i Kayseri Mütefekkir âhmlerden olan ^* M a h m u d b. hadîs.

Ceddi ve babası Konya yüksek intisap medrese tahsilini gördükten sonra Kahire'de Hüseyin-i Ahlatî'ye etmiş ve onun vefatmda Kahire'de yerine Bedrüddin şeyh olmuş. Aksaray'da tahsihni tamamlamış ve sultanı M e l i k Şeyh düğü üzere Zahir Şeyh Bursa'da. D a v u d . Şeyh Bedrfiddm Mahmnd Samavna * kadısmın oğlu olup yanlış olarak varidat ve fıkıh­ ve B e d r ü d d i n . Orhan Gazi dk tesis edden tznik Medresesi müderris- hğine tâyin eddmiştir. Osmanlı tarihlerinde göriüparçalanması esnasmda bir şahhğa geçmek istiyerek hem İzmir taraflarmda bir ihtdâl hareketi Karaburun'daki isyan zorlukla yakalanarak muhake­ isindi Osmanh saltanatımn Deliorman Alevî kıyamiyle şeyhlikten ve hem Rumeli'de vukua getirmiş ise de İzmir'de bastırılmış ve kendisi de Deliorman'da mesini mütaakıp Serez Pazar'mda asdmıştır (823 H .228 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I zaptedilen Bursa'ya. = 1420 M . ş^^^^^^ Molla Fenari Aslen Bursa Yenişehri Üe tnegöl taraflarmda bulunan Fenar kasabasmdan olup memleketinde okuyup sonra Mısır'da yüksek tahsilini yapmış. Edirne'nin Ortoköy kazasına bağh olup Edime-Kırkağaç istasyonu ve Cisr Mustafa Paşa^ya giden demiryolunun yahut nehrin sağ tarafm­ da idL Halk buraya Samona derler.i JU. Memlûk Ferec'e muallimlik etmiştir. Varidat isimh eserini sofiyye ricah ve Câmiü'l-fusulin hukukî eserini İslâm âlimleri pek muteber tutmuşlardır. 751 H . Burada yirmi seneye yakm müderrishk etmiş olan D a v u d . S a d r ü d d i n . On üç kadar eseri olup bir hayhsı fikrî ve felsefî olan bu teliflerinden en yükseği Muhyiddin-i (^1 A r a b i ' n i n Fususü'l-hikem adh eserinin şerhi olan Matlau hususi'l-kilem fî meâolup Hindistan'da basdnuştır. yerleşen D a v u d .i S î m a v î denilen Ş e y h B e d r ü d d i n M a h m u d ' u n tasavvuftan OIJJIJ tan üJ>-xi]l ^U. (1350 M. M a h m u d .Câmiü'l-fusulîn.)'de vefat etmiştir.i K â ş â n î ' n i n irşadiyle meslek-i tasavvufa intisap etmiştir.i tarafından tznik'de K a y s e r i . S ^ 1 o^j^ nii Fususi'l-hikem) K o n evi'nin hahfelerinden K e m a l ü d d i n . . bunım şerhi olan Teshil isindi eserleri meşhurdur. ) .i ^ Samavna. zahir ihmlerinden başka tasavvuf vadisinde de çahşarak. o l j L f ^ l ^ ' l U Letâifü'l-işarât Rumedi fütûhatma ilk iştirak edenlerdendir.

Fatih Saltan Mehmed: . 834 H . fikıh. lnfiddinAMüllâtif S ü l e y m a n ş a h zamanmda Osmanldara geçmesi üzerine yine orada dersine devam etmiştir.bedâyi li-usuh'ş-şerâyi) isindi tehfini otuz senede kaleme almıştır.) 'de vefat etmiştir.) 'de vefat etmiştur. Kendisinin yetiştirmiş soh H o c a . Yo^^^ad'm A l i yük­ Yerköy taraf- laımda bir aşiret çocuğudur. bu kıymeth eseri matbudur. (1431 M.z â d e .z â d e . tslâm hukukçuları arasmda bugün de makbul ve muteber olan fduhtan jj» D ü r e r ve onun şerhi olan j ^ Gurer isindi eserleriyle şöhret bulmuştur. Melek'in fduh yani İslâm hukukunda yüksek ihtisası vardı. Eserleri yüzden ziyadedir. Hızır Bey 863 H . hepsi de müdekki- Arap âhnderiyle yapmış olduğu dmî mübahasede bu âlimlere galebe çalmıştır. tan M e h m e d ' i n huzurunda Mısır Fatih Sul­ olan ve Suriye'den gelmiş tasavvuftan da eserleri vardır. H a m z a . Ali Bağdadi).z â d e . Muarrif-zâde Paşa asırda şöhret kazanmışlardı ki M u s l i h u d d i n . Malla Hnarar M e h m e d H u s r e v b. Usul-i fıkıh. Bundan başka hadîsten Sagani'nin jl^'bll JjLt» Meşarikü'lenvar'i de usul-ı fıkıhtan j l ^ V l Jjli« Mcnozı/ü'/-envar'ı da şerhetmiştir. tefsir. T â c i .DÎNÎ V E H U K U K Î S A H A D A Y E T Î Ş E N İLİM A D A M L A R I 229 Kayserî'den sonra M u h y i d d i n .i felsefesinin Osmanh ülkelerinde Arabi'nin vahdet-i vücut âmil olmuştur. ve K a d ı . fürû-i hanefiyyesinden( jr ^ 1 JıL. kelâm.oğullan bu İbn havahnin zamanmda Tire'de A y d m Medresesinde müderris Yıldırım Bayezid oğlu olup. yaydmasmda Ş e m s ü d d i n M e h m e d F e n a r î b.i R u m î ve M u s a P a ş a ' n m oğıdlanbunlar arasm­ dadır.) 'de Bursa'da vefat etmiştir. Tazarruat sahibi ve yüksek mütefekkir olan S i n a n bunun oğludur. tlim dağarcığı diye meşhur olan ve tstanbul fet­ hini mütaakıp oraya kadı olmuştu. bahreyn ve mülteka'n-nehreyn ) adh eserine pek güzel bir şerh yaz­ mıştır. mantık ve belagat ilimlerinde zamamnm en kudreth âhmi olup bu hususta pek değerh eserler vücude getir­ miştir. j^^^l ^ Mecmau'lBdhassa İmam tbn Saati (Muzaffereddin Ahmed b . İbn Melek Aydvn . İbn Melek 793 H . tasavvuf. sek fakihlerden olup F e r a m e r z b.i K a s t a l a n î .M ' o* Fususü'l . Usul-i fıkha dair pek mühim olan ^1 ^ 1 J ^ ' . olduğu talebeleri X V I . ve fdtıh ve kanedir. (1459 M. (1394 M. nin fikhın. BurHatip-zâde.

İfrat-ı zekâ ve ihatası ile tamnmış M e h m e d tarafindan sarayda tesis edilen ^ Tdıafüt.)'de vefat etmiştir. Fatih Sultan Mehmed Hoca-zâde hakkmda: " — N e Arap ve ne Acem'de eşi yoktur" dermiş. Kelâmcılardan t m a m G a s a l ! (Tehafütü'l-felâstfe) isimli eseriyle ilimde akb esas tutan i b n Sina'ya itiraz ile akıl ile her şeyin ölçölemiyeceğini beyan etmiş. Alâflddin-i T u s t ise alu ayda birer eser yazarak t m a m G a z a l i ' ­ nin mütalâasına iştirak etmişlerdir. Bursa"]! olup kelâm. kelâmcı olan tmam Gazali'nin Hoca-zâde isabetU ile A l â ü d d i n . ihata Sina ve i b n ve sürat-i intikalinden dolayı hocası H ı z ı r B e y (Akl-ı Selim) demiştir. (1488 M . H o c a . Sinan Paşa Meşhur H ı z ı r B e y ' i n oğludur. Edirne'de müder­ rislik ettikten sonra F a t i h olup F a t i h Sultan Sultan Mehmed kendisine hoca tâyin etmiştir. (1480 M. ) 'de Bursa'da vefat eseri İ m a m G a z a l i ve t b n etmiştir. Tahafüt meselesinde îman ve akıldan hangisinin diğerine müreccah olduğuna dair bilgi edinmek istiyerek bu husustaki mütalâalarmm bildirilmesini yaparak. İmam Cazah ile İbn meşhur Tehafüt cJlf suretiyle bir eser kaleme almıştır. tşte Fatih Sultan Mehmed.230 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I "Zamanınuzm Ebû Hanifesi'dir" diye kendisiyle iftihar eserin­ ederdi". Bu itirazmdan yüz sene sonra Endülütlü İ b n R ü ş d TehafiUü't-tehafüt isimli eserinde İ m a m Cazalt'nin mütalâasına itiraz ederek akıl ile imandan. fikıh. Her ikisi de tetkiklerim iddiasım bulmuşlardır. Yukandaki iki meşhur den başka usul-ı Mir'at fikıhtan olî y Mirkal ve bunun adh telifleri ve diğer eserleri de vardır.z â d e üe A l â a d d i n . bu iki zıt mütalâadan hangisinin doğru olacağım H o c a .i Tusi'ye sorarak bn hususta birer eser yazmalarım emıeylediğinden H o c a .i T u s i ' y e havale etmişti. 893 H . Hoca-zâde'nin kelâma. usuI-ı fıkıh ve felsefede zamanınm başta gelen mütefekkir âhmlerindendi. mantığa ve fikıha dair diğer eserleri de vardır.z âde'ye. . Tahafüt Rüşd'ün üzerine yazdığı eserleriyle beraber Mı­ Rüşd arasmdaki muhakeme etmek meselesini ^ tetkik ve şerhi olan Hoca sâde Mnslilıflddiıı Mıntola sır'da basılmıştır.z â d e dört ayda. şiddetli anca ile bir meseleyi halle çalışmak demektir. akim üstün oldu­ ğuna beyan ile t b n Sina'yı mfidafaa etmiştir. Fatih Saltan M e h m e d . fevkalâde zekâ. Şeyhuhslâm olmuş ve F a t i h ' i n vefatmdan bir sene evvel 885 H .

) tarihlerinde doğmuştur. Ş e y h î b n V e f a ' y a intisabı vardı. hey'et ve riyaziyeyi de K a d ı . Hey'et riyaziye mütehassısı Bey'in(Vefatı 853 H .) Doğancısı M e h m e d ' i n oğlu olduğu için Kuşçu lakabiyle meşhurdur. Riyaziye ve hey'ette mütehassıs olup ^ıJuA îIUj Risale-i Muhammediyye ve Risale-i Fethiyye bunlardandır. 891 H . sarf üe usul-ı * MürTnevarih (Şamdanl-eâde). Gedik Ahmed Paşa'mn azlinden sonra vezir-i azamda olmuştur. ^ > U ^ Tazarruât isindi eseri meşhurdur. «. Alâüddin Ali K u ş ç u Ayasofya Sahn-ı seman müder- rishklerinde bulunarak 23 Şevval 877 (23 (Mart 1473)'de tekaüd edümiş ve 879 Şaban (1474 Arahk)'da vefat ederek Eyüb'e de£aolunmuştur.) 'de vefat ederek Eyüb'e veya Gehbolu'ya defheddmiştir. yeni şekü kıyafet ve elbiselerin ihdasmda vezir-i âzam M a h m u d P a ş a üe beraber müessir telvih haşiyesi vardır. Pâdişahm emriyle tale­ besinden Tokat'h meşhur M o l l a L ü t f i vasıtasiyle A l i K u ş çu'dan riyaziye tahsd etmiştir. 463. Velinîmeti ve hocası U l u ğ Bey'in. Fıkıha. = 1 4 4 9 M. matbu cilt. asırda yetişmiş olan âhmlerin çoğu S i n a n Paşa'mn talebelerindendir. A h Kuşçu. bu eseriyle edebiyatımızm nesr-i mürsel tarzmda yazanlannm başında gelmektedir. fakat asd şöhre­ tine sebep olan Zic-i Gürgânt'ye yazmış olduğu şerhtir. . (1486 M. Riyaziye fikıhtan ve hey'ete dair eserlerinden başka tefsir. olmuştur*.i R u m î üe bizzat Uluğ Bey'den görmüş ve K a d ı .DİNÎ V E H U K U K Î SAHADA YETİŞEN İLİM ADAMLARI 231 kütüphanedeki kıymeth eserlerden istifade ederek zamanının birinei sınıf âhmleri arasmda yer almıştır. . tefsire dair bazı eserleri vardır. oğlu A b d ü l l â t i f tarafından kath üzerine Akkoyunlu hükümdarı U z u n H a s a n pâdişahm yanma gelerek hürmet görmüş ve sonra onun tarafmdan elçilikle F a t i h S u l t a n M e h m e d ' e gönderilmiş ve daha sonra aüesiyle beraber IstanbıU'a gelmiştir. (1397 M. X V I . Uj"^! :jT^t Tezkiretü'l-evliya isimh güzel bir telifi de vardır.z â d e ' n i n veya Zîc-i Gürgânî denüen ölümüuden sonra Bey zİcinin Zic-i llhanî Uluğ ikmalinde hizmeti göridmüştür.z â d e . AUfiddin Ali KOKU ^^^^ ve Maveraünnehr taraflarmdan olup takriben hükümdarlardan Uluğ 800 H . Dinî ihmleri Semerkand âhm­ lerinden.

)'de vefat etmiştir. ilhad isnat edicek teftişine Pâdişâh Hatip-zâdeyi memur kddı.BAŞLı ILIMLER Mflftfi Ali n«ın«n büe Zembilli hakşinaslığı Ali asırdaki mütefekkir şeyhuhslâmlardan olan bu zat.„jT Ta^^îfü'l-mezbah isindi eseri vardır. fsy^^ lâ-yetecezza risalesi. Hasndlar. Aklî ve naldi ihmlerde değerh bir şahsiyet olduğu Kuşçu'dan öğrenmiştir : ^ ILI ^^. RumeU KazaskerUğinde bulunmuş ve 922 H .232 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Mdim Lfitfî âlimlerdendir. Deryay-ı ilimdir ve İ b n Kemal'in üstadıdır. ASıRDA YETIŞMIŞ OLAN BELLI . ^ " T o k a t l ı Lfitfi. (1516 M. asır sonlarında yapmış Paşa'nm yetişmiş. «. Taassubtan uzak. 475. Tebriz'e jlüJI ^ giderek Devvant'den okumuştur. üm-i kelâmm müşkU meselelerinin halline dair bir tehfi ve diğer eserleri vardır. (1495 M. halkm kendisinden istediği fetvalan zemkoyup hallederek yine diye zembih penceresin­ den sarkıtarak iade ettiğinden dolayı tstanbul halkı tarafmdan Efendi meşhurdur. Y ü z kadar dme dair mevzuat isindi telifi ve bundan başka meaniden miftah şerhine. . Sahn-ı Tazarruât de A l i olup seman XV. Yüksek seciyesi ve Yavuz sebebiyle her sınıfa kendisini sevdirmişti.z â d e üe Molla tzari'nin gadirlerine uğrayarak 900 H . B a y e meşhur zid'e tamtarak yetişmesinde âmü olmuştur. halbuki hasudun biri Hatip-zftde idi" Mür'i't-tevarih (banimannı cilt). Y a v u z yed-zâde'nin Sultan S e l i m bu değerh âUmi kaybet­ tiğinden dolayı müteessir olmuştur. II. J>r Cüz'ü Mecmaü'l-fetâva ismiyle vermiş olduğu fetvalan havi eserinden başka kelâmdan mevakıf şerhi haşiyesi. gibi riyaziyeyi Tokat'h. Kemal'i. M&Bjfei-mUe AMarahman Amasya'h olup irfan sahibi adam yetiştirmesini ve müstaidleri himaye etmeyi âdet edinmiş olan değerh âhmlerdendir. Nesefi'nin akaid şerhine haşiyeleri ve diğer bir hayh risaleleri görülüyor. t b n rind-meşrep Celâlüddin-i ve uyanık fikirh idi.) 'de şehiden vefat etmiştir*. Serbest fikirU atak olmasmdan dolayı mutaassıp ule­ madan hasmı olan H a t i p . Üç Usanda şair olan M ü e y yedi Iiin cütlik bir kütüphanesi vardı. mütefekkir yetiştirmehendeseden müderrisliği Sinan sahibi lerindendir. X V I .

Atnfl Hayrtsddin H ı » -^"P «debiyatmda. tarih. Fetvalarım havi dört sene muhtarât admda bir eseri vardır. Bu eserlerinden otuz altısı iki cilt halinde basılmıştır. I I . Tefsir. B a y e z i d ' i n emriyle meşhur Osmanh Tarihini kaleme almıştır ki mühim bir vekayinâmedir. Bayezid. hadis. iU-Ül i«f j»JS j jb^VI a^jj dan adh tıbbi bir eseri vardır. küçük üç yüz eser ve risale kaleme almış olan t b n K e m a l ' i n babasınm adı S ü l e y m a n ve dedesinin adı da K e m a l âlim Tokat'h M o l l a Abdurrahman Paşa'dır. Meşhur L ü t f i ' d e n okumuş ve M ü e y y e d . usul-i fikıh. (1526 M. Süleyman) zamanlarmda şeyhuhslâmhk dan bir eseri vardır. Bayezid adma dişâh (II. İlim ve fazUetinin yüksekliği ve geniş mikyasta şöhretinin yayılması dolayısiyle ins ve cinin müftüsü demek olan ( ü ^ ' J** müfti's-sakakyn) unvam verilmiştir. Selim.)'de vefat ederek Edimekapı haricine Buharı tekkesi ya­ nma defiıedilmiştir. Bayezid'e Ravzu'l-esnan tedbir-i sıhhati*l-eb- görmüştür.D l N İ V E H U K U K t S A H A D A Y E T İ Ş E N İLİM A D A M L A R I 233 S u l t a n S e l i m gibi gazapk fakat insaflı bir pâdişâh bile onun eOzünü dinlemiştir. (1541 M. Vefatı Mekke'de duyulunca selât-ı gaip kıhnmıştır. zâde'nin tehafüt isimh eserine talikat yazmıştır.Zamanım tetebbu ve telife hasretmiş ve mûte­ med Şenueddin ı^^vvi mevzularda büyük. 932 H . Tekkesi münevverlerin Vefa'ya müatesip idi. Üç pâ­ yirmi ahlftkve etmiştir. .z â d e E f e n d i ' d e n himaye görmüştür.z â II. Hoca- fikıh. On beş kadar telifi olan 948 H . İslâm hukuku olan fikıhta mütebahhir idi. t b n K e m a l müderrislikten sonra kazasker olmuş ve Müftü A l i C e m a l i E f e n d i ' n i n vefatı üzerine Şeyhülislâm olup 942 H .) tarihinde vefat ederek Zeyrek Mektebi yanma defiıedilmiştir. Riyaziyeci Kadı-zâde-i ithaf fî etmiş toruna K u t b ü d d i n de'den ders M e h m e d ile meşhur Bursalı H o c a . (1536 M. tefsir hadis ve kelâmda Hızır Rumi olduğu Atufİ hakkiyle ihtisas sahibi olan H a y r e d d i n Merzi/onludur. I I . mütefekkirlerin toplantı mahalh olan Şeyh M u s l i h u d d i n t b n İki Kemal A h . edebiyata dair eserler yaznuştır.)'de vefat etmiştir. I . lügat. I .

riyaziyede sasiyle şöhret bulmuştur. fıkıh ve belâgate dair on dört kadar eseri olan Salih Efendi. kelâm ve edebiyatta tercüme-i hallerini havi Arapça etmiştir. Muslihuddin Isamüddin Sultan Selim'in hocası idi. dair eserleri vardır.)'de tekaüd edderek 968 Receb CeUl-zAde SaUh Efendi (1561 Nisan)'inde vefat etmiştir. fıkıh. Şöhretine sebep olan A h l â k .z â d e de ilk olarak buradaki dört medreseden birisine müderris olmuştur. Efendi İstanbul yükselmiş. Meşbur K â t i p Ç e l e b i Kmab-zâde hakkmda "ÂUame-i Rum ve dehre bir gelenlerdendir. A h m e d . camiiyle beraber Süleymaniye dıktan sonra zamanm değerli âlimlerini buraya müderris tâyin ettiği sırada K ı n a l ı . tefsir. mamnda Reisü'l-küttap ve uzun seneler Nişancı Celâl-zâde olan meşhur âhm ve mütefekkir M u s t a f a Bey'in kardeşidir.z â d e tefsir. (1554 M.z â d e . 971 Toşköprülü zâde •^«**"<»'"'^-"^ûın isimh eseriyle yüksek ilmi kudAhmed Isamüddin retini göstermiş olan T a ş k ö p r ü l ü . Babası E m r u l l a h E f e n d i de ulemadan medreselerini yaptır­ olup kaddıklarda bulunmuştur. üe 973 H .. Şakayık-ı Ahmed Isamüddin mütehassıstı. Kmalızâde ve şereflendiren Mustafa. seneleri arasmda (1563 . felsefe ve etmektedirler. gözleri görmez olduğundan 961 H .) Şam kadısı adım verdiği eseridir ve basılmıştır. Okuduğu eserlerin kenarkalemiyye adiyle yazdığı risalede göridüyor. Tefsir. Kanuni Sultan Siüeyman. Kanunî Sultan Süleyman za- Tosyalı'dii. Numaniye ve mantıka Mevzuatü'l-ulûm kaddığma kadar Türkçeye tercüme edderek basdmışlardır. Müverrih  l i de "sağ olsa idi E b u s s u u d ayarında büyük bir şah­ siyet olurdu" demekte ve Şakayık zeylini yazan Nevî-zâde ihtiAlâî derin iken A t â y î de "Ser Defter-i Ulema" diye tavsif K ı n a l ı . ve X V . t b n K e m a l ve Kanunî'nin .1565 M. muhakkik Yavuz Ebussuud Efendüer Babası gibi X V I . kelâm. asırda yetişmiş olan âhm ve şeyhlerin Şakayık-ı gramer. hadis. demektedir. asn âhmlerdendir. Arap edebiyatına vukufu Risale-i vefat etmiştir. Numaniye'yi meanî üe tehf asırlarla ve kısmen X V I . Tarih.ı larma mütalâasını yazmak âdeti idi. hadîs. X I V .234 OSMANLI D E V L E T i N i N i L M t Y E TEŞKILATI Kınoh zâde Devrinin en yüksek âlimlerinden olup İsparta*bdiT. kelâm.

Arap edebiyatmdaki vukuf ve ihatasım Arap şairleri tasdik etmişlerdir. İskilip köyünden mıştır. Mısır kadıhğmdan sonra İstanbul'a gelerek Camii) yanmdaki evinde ederek Nişancı Eyüp'te biraderinin camiinin (Nişancı tetebbuatla ve eser yazmakla son demlerini geçirmiş ve birade­ rinden iki sene evvel 973 H . Mısr-ı Cedid. . Geddi. E b u s s u u d ' u n tefsiri.1774 M. tarafla­ İbrahim olup N i z a m ü l m ü l k Efendi'den evvel I I . . Süleyman'm Budun oğlu B a y e z i d ' i n emriyle Farsçadan Türkçeye çevirdiği Camiü'lTarih-i Muhaçnâme. Kitabü'l-muhtasar gibi tarihe ait eserleri olup divam. asn şereflendiren büyük olduğu için İmadt âhmlerin soDireklibel kullan­ Mehmed Efendi nuncusudur. namına kaleme Cemaalınmıştır. X V I I I .$a/(Zemahşerî) ve Beyzavi tefsirlerinden sonra üçüncü gelmektedir. Ebnasınıd XXVI.)'de şeyhülislâm tâyin edildi. (1565 M. Vefatma kadar otuz sene hiçbir siyasi işe karışmadan mevkiini muhafaza etti.Müderrislik. kendisi Eyüp'te babasmm tek­ kesinde doğmuştur.) Camiâ'l-hikây&tı tercüme etmi(tir. Salih E f e n d i . Bunun şeyhulislâmhğma kadar bu makama gelenlerin dereceleri kazaskerlerden aşağı iken S u l t a n S ü l e y m a n ' a takdim etmiş olduğu (JX>1İ j U j İ ıJiJl ö T ^ l l i l > Jl pUl İrşadü'lakh's-sehm ilâ mezâye'l-Kur'ani'lazim) isimh tefsirinden dolayı o tarihe kadar üç yüz akçe olan şeyhülislâm yevmiyesi beş yüz akçeye çık anlarak kazaskerlerle beraber oldu. kadılık ve kazaskerhk etti ve 954H.) 'de vefat Camii haziresine defnedilmiştir. Geniş hal tercümesi Belleten (Sayı 87)de yayınlandı. Murad'm emriyle t b n A r a p ş a h ve oğlu Şehzade Mehmed'in emriyle Şair N e c a t i asır âlimlerinden Nazir nndan da Türkçeye çevrilmiştir. M ü e y y e d .(1545M. K a n u n i S u l t a n hikayât tercümesi ^ ile Tarih-i (Budin). Efendi de (VefaU 1188 H . Xe.DÎNÎ V E H U K U K Î S A H A D A Y E T İ Ş E N İLİM A D A M L A R I 235 hocası H a y r e d d i n E f e n d i ' d e n ders görmüş müderrishk ve ka­ dılıkta bulunmuştur. münşeat mecmuası kelâm ve fikıha dair haşiyeleri vardır. Tefsirinin bakiyyesini de takdim edince yevmiyesi altı yüz akçeye yükselerek hem maddi hem mânevi kazaskerlere tefevvuk etti.z â d e ve sonra da i b n K e m a l ' d e n okudu. Fetihnâme-i Rodos. Babası Ş e y h kazasmm lakabım Y a v s ı ' d ı r . Mecmualarda 1 oljljjl Ittddin II. Avft'nin Bu eseri Salih Bayezid'in j vlıUlS^ıLl eseri Camiü'l-hikâyât ve Lâmiu'r-rivayût.

riyaziye ve felsefenin kalkmasmın da büyük tesiri olduğu şüphesizdi. ) . VE XVııı.). İlmiye mesleğinde yeniUkler mıştır. = I 6 2 7 M . K e f e l i E b û ' l . fıkıh ve fikıhda ihtisas sahibi idder. (1574 M. = usul-ı fıkıhda 1683 M . Bunlardan A y ş i M e h m e d . . = 1651 M. = 1605 M .)'de vefat ederek Eyüp'te mektebinin bahçesine defneddmiştir. asırda B e r g a m a l ı İ b r a h i m (vefatı 1014 H . T a ş k ö p r ü l ü . Emiri araziyi şer'î kanunlarla telif etmiştir. yap­ Kanunî S u l t a n S ü l e y m a n ' ı n vefatma yazmış olduğu Arapça mersiyesi en nefis Arapça şiirlerindendir. D a m a d İ b r a h i m P a ş a ve H e k i m o ğ l u A l i P a ş a gibi ihm sahiplerini ve müstaidleri himaye eden sadr-ı âzamlarm tesirleri vardır ki bunlardan meşhurlarım isim­ leriyle aşağıya yazıyorum : Kazasker A b d ü l b a k i A r i f E f e n d i (Vefatı 1125 H . XVıı. münşi âhmler daha çoktu. asırda bir asır evvelki âhmler değerinde müdekkik. yüzydda bir asır evvelkine nazaran daha değerh H ı b r İ A l t E f e n d i ûkıh ve kelâmda ve E b û ' l . Hersek sancağımn merkezi olan Mostar kasabasmdan M u s ­ t a f a E f e n d i (VefaU 1119 H . Bununla beraber bu asırda yetişmiş olan bir iki zatı zikredip geçeceğiz.) usul-ı fduh. muhakkik âhm dendecek kadar yüksek ulema yoktu. mantdc. A y ş î M e h m e d E f e n d i (Vefatı 1061 H . = 1 6 2 1 M . dedir. ) . s. A l t ı p a r m a k M e h m e d E f e n d i (Ve­ fatı 1 0 3 3 H . 982 H . Haltercümesi Belleten. fakat kalem sahibi. ASıRLARDA GELEN BAZı ÂLIMLER X V I I .B e k a E y ü p (Vefatı 1094 H . Bundan başka kısm-ı mahsusta göriüdüğü ve daha aşağıda görideceği üzere başka sebepler de vardı. = 1707 M. kelâm ve akaidde yüksek bir âlim olup aynı zamanda şiirde musiki üe talik yazıda da üstat idi. = 1 7 I 3 M . Kütahyah H ı b r î A l i E f e n d i (Vefatı 1080 H . ) .236 OSMANLI D E V L E T Î N l N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I bir hayh fetvaaı görülüyor. 85. X V I I I .)'den sonra. . = 1669 M.z â d e M e h m e d K e m a l e d d i n E f e n d i (Vefatı 1030 H . Bu X V I I . Değerh ulema yetişmesinde her halde medreselerden aklî dimlerin kelâm.B e k a da lûgat ve bazı ilim adamlanmn yetişmiş olduklarım görmekteyiz. ) fıkıh. Bu hu­ susta D a m a d A l i P a ş a .

ilim-i kıraat. = 1738 M. hey'et. akaid.) tefsir. Bahâiye'yi adh meşhur şerh ettiği dair eserler telif gibi A y n i ' n i n etmiştir. A z i z M a h m u d H ü d a y i E f e n d i torunlarmdan Üsküdarlı M e h m e d E m i n E f e n d i (Vefatı 1149 H . K a z o v a h A h m e d E f e n d i (Vefatı 1 1 6 3 H . ferâiz ve meâni ve münazaraya dair eserler yazmıştır.z â d e M e h m e d E f e n d i (Vefatı 1145 H . Bundan başka tefsir.) Mukaddimetiİ'l-edeb isimh ese­ Allâme Zemahşeri'nin v''^' kelâm.) tefsir. Yanyalı H o c a E s a d E f e n d i (Vefatı 1143 H . nakli ilimlerde bilgi sahibi idi. hesap vesaireye Hesaptan vW. vardır. Fatih'te medresesi ve kütüphanesi . mantık vesaireye dair eserleri vardır. kelâm. mantık ve meâniye dair risale. hadis. Kelâm. = 1 7 0 8 M. hendese. A s n n m en yüksek medrese âhmi olup zamanmda bir ikincisi yoktu. âdab. = 1736 M. = 1732 M.î'ill * ^ Hikmetü'l-işrakiyye'yi de şerhetmiştir. tarihinin birinci cildini de C a r u l l a h V e l i ü d d i n E f e n d i (Vefatı 1151 H . mutasavvıflara aleyhtarhğiyle meşhurdur. ilmine mağrur olmakla beraber hakkı teslim ederdi.) tefsir ve akaide dair şerh ve haşiyeleri vardır. Medreselerdeki haşiye tedrisine itiraz ederek klâsik eserler tehf ve tedris edilmesini tavsiye eden ( ^jiti\ Tenibil'l-ulûm) adh bir eseri de vardır. mantık. Maraş'h S a ç a k l ı . şerh ve haşiyeleri rini tercüme etmekle şöhret bulmuştur.DÎNI V E H U K U K Î SAHADA Y E T I Ş E N ILIM A D A M L A R ı 237 ferâiz. = 1 7 3 0 M. = 1 7 5 0 M. kavâid.) Nevşehirli bu asrm mütefekkir âhmlerinden olup medrese ihmleriyle kalmıyarak felsefe ve müsbet ilimlerle de uğraşmış ve Damad ibrahim P a ş a ' n m emriyle fizikten kitdb'üs-semaniye Aristo'nun isimh eserinin üç kitabım aym zamanda şerhetmek suretiyle Arapça olarak kaleme almıştır. fikıh.) Usul-i fikıh. Mukaddimetü'l-edeb tercümesi ehemmiyetine binaen basılmıştır. Öİ^İA» tkdü'l-cüman Türkçeye çevirmiştir. İshak H o c a s i A h m e d E f e n d i (Vefatı 1120 H . akaid ve muhazarata ve hey'ete dair vardır. şerh ve haşiyeleri vardı. risale. kelâm. Bundan başka E s a d E f e n d i i b n S i n a ' n m ^ i / a isimh meşhur eserim de tercüme ettiği gibi felsefeden *J\y. meâni ve saireye dair gerek müstakil ve gerek şerh ve haşiyeleri havi yirmi beş eser yazmıştır. mantık.

meşhurdur.) hem âhm ve hem a r i f bir zattır. = 1774 M.238 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I tzmir'h kıhtan ( ' ^ ^ j ' M e h m e d b. = 1752 M. = 1 7 9 1 M. Mantıktan <l)Uy Burhan ve hik­ metten li-^hr Celâl haşiyesi bunundur. kelâmdan Zübdet-i ilm-i kelâm ve bunlardan başka akaid.> ^ KittAü'l-merasıd'djı. M e h m e d A k k i r m a n î (Vefatı 1174 H . . Mir'at haşiyesi basdmıştır. hadîs. Zemahşerî'nin üzerine şerhetmiştir. Elh beş adet eserinin on sekizi tefsir. kavaid vesair eserleri vardır. fdohtan Eşbah şerhi. davet olunarak Ayasofya dirle karşdanmıştır. bu da Türkçeye Bunlardan evvelkisi riyaziyât-ı kadimeye tatbik için kaleme ahn­ mıştır. mantık.) Tefsir. hadîs ve Um-i kıraate dairdir. Ebû Hadim eserleriyle Said H â d i m i (Vefatı 1176 H . Müsbet ilimlerden en değerh eseri logaritma lyU» şerhini havi v ^Lj^l J J ' A » Cedavil ü'l-ensab üe Hesabü'l-küsur ve JLJ>\JLI < . ahlâk ve feraize dair değerh eserler yazmıştır. tasavvuf. tefsir hadîs ve dm-i kıraatte muasırlannm en kudrethlerindendi. ve akaide camü'nde Jljlfl Etvakü'z-zeheb adlı eserini yüz makale tarafmdan İstanbul'a. Buharî'yi otuz cUt üzerine şerhettiği gibi Sahih-i Müslim'i de yarışma kadar yedi cdt olarak şerh eylemiştir. suresini tefsir etmiş ve tstanbul âhmleri tarafmdan büyük tak­ N a z i r İ b r a h i m E f e n d i (Vefatı 1188 H . = 1 7 6 2 M. mantık ve âdaba dair bir hayh eserinden başka en yüksek ihtisası riyaziye ve hendesededir.) hikmet. Hendeseden Adlâ-i müsellesât üe Ceyb ve Mukantara Risalesi ve diğer riyazi eserleri vardır. şöhretine fıkıh binaen I . Abdullah H i l m i (Vefatı 1167 H . Gelenbevİ İsmail Efendi (Vefatı 1205 H .) YusuJ-zâde diye meşhurdur. V e l i (Vefatı 1165 H . = 1 7 6 0 M.) Mekke-i Mükerreme kadısı iken vefat eden bu zatm Iklilü'l-teracim adh eski felsefe ve hikmetten bahseden bir eseri üe tefsir ve hadise dair şerhleri ve Mevzuatü'l-ulûm risalesi ve diğer telifleri de vardır. = 1 7 5 3 M.) fı­ Mir'at) isindi esere haşiye yazdığmdan dolayı Mir*at muhaşşişi diye meşhurdur. tarih. İlmi hadis. C e m a l ü d d i n Avfi'nin müteaddit tercümeleri olan CJ[J}^İ-\ ^ U . Tefsirden B e y z a v î ' n i n bir kısmma haşiyesi. Konya'ma dair Mahmud Fatiha kasabasmdandır.Câmiü'l-hikâyat'mı çevirmiştir.

Eser yazmanuş.D t N l V E H U K U K Î SAHADA Y E T İ Ş E N İLİM A D A M L A R I 239 Palabıyık Mehmed Efendi (Vefatı X V I I I . Müftü-zâde Mehmed Efendi (Ayaklı kütüphane) An­ yüz sene talya müftüsünün oğlu olan M e h m e d E f e n d i . asır sonla­ nnda) felsefe ve riyaziyatta iistad olup riyaziyede muasın olan Gelenbevi'den daha üstün imiş. tam Ahmed olan K e t b u d a .z â d e Arif yaşamış 1212 H . riyaziye. Pek çok değerh âlim yetiştirmiş olan M ü f t ü zâde'nin talebelerinden birisi de G e l e n b e v î dir. fakat değerh talebeler yetiştirmiştir ki bunlardan birisi X I X . edebiyatta büyük şöhreti E f e n d i merhumdur. Maalesef eser yazmamış ise de ayaklı kütüphane lakabı ilmi kudret ve ihatasına delildir. . (1796 M. asırda felsefe. Kazovah büyük âhm Efendi'nin vefatmdan sonra İstanbul'da kendisi ayarmda âhm bulunmadığmdan bu şöhretini ölümüne kadar mu­ hafaza etmiştir. Şam ulemasından meşhur huzurunda M ü f t ü .) 'de vefat etmiştir.z â d e ile ilmî kudretini itiraf Sefer tefevvuk dâiyesiyle istanbul'a gelerek K o c a yaptığı ilmî ismail Ragıp Efendi'­ ji^ ilmi onun Paşa'nm Celâli mübahasede etmiştir.

.

asrm ikinci yansmda derslerini bıra­ karak eşkiyahğa başlamışlar ve bu hal hükümeti epey müddet uğraştırmış ve daha sonra Iran ve Avusturya ile devam eden ve uzun süren muharebeler sebebiyle softa şekaveti mühim bir gaile şekhni almıştır.ON SEKIZINCI BÖLÜM İLMÎYE MESLEĞİNİN ISLÂHI H A K K I N D A MUHTELİF TARİHLERDEKİ EMİR V E FERMANLAR Osmanlı devletinin mali. Bu münasebetle Şaban 985 (15 Ekim 1577)'de I I I . Herhangi bir suretle hyakath. işte bu haller dolayısiyle hükümet ilmiye tarikim ıslâh 2 için bazı emirler vermiye mecbur olmuştu. hyakatsiz müderrishğe geçmiş olanlarm çokluğu sebebiyle bunlar müder­ rislik derecelerinin yükselmesi için yanmış veya yıkılmış. tlmfy» TtkiUlı. 16 . Nr. 2363. asnn ikinci yansmdan az sonra tedrici surette bozulmaya başlı­ yarak zaman zaman y a n m tedbirler ve *Li fiile çıkmıyan emir ve fermanlarla ıslâha teşebbüs edildiği sırada aym suretle bozul­ makta olan ilmiye teşkilâtı da (medreseler. Kısm-ı mahsusunda görüldüğü üzere usulü üzere medrese tah­ silini yapmadan rüşvet ve iltimas ile medreseden mezun olup mü­ lâzım olan danişmendlerin bn halleri kudretsiz ve hamisiz medrese talebelerini de fena yollara sevketmiştir. idarî ve askerî teşkilâtı XVI. tedir Murad azama hitaben gönderilen bir fermanda aynen şöyle tarafmdan vezir-i denilmek­ "Hâlen tarîk-ı ulemaya hayh ihtilâl ânz olub Kanun-ı kadim-i Sultan Mehmed Gazi (Fatih) zamamndaki gibi gözetihb zamam1 Kanunnâm»-i Otnumi (E$ad Efmdi kitapları). Bunun neticesi olarak Anadolu'daki medreselerin bir kısım talebelerinin kudretsiz ve hyakatsizleri bu X V I . medrese ve kadılıklar) ıslâh edilmek istenilmiştir. ismi var fakat binası olmıyan medreselere tâyin edilmek suretiyle bir derece üstün müderrishğe geçirilmişlerdi. Bundan başka bir kısım müderrislerin de durumlan dikkate şayandı.

242

OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I

nuzda dahi aheen olmak muradım dır. Şimdi kanun gözetümemekle müderrisin ve talebe şuglden kalmışlardır; kuzât-ı asâkire muhkem tenbih olıma ki müderrisin ve talebe tekmü-i müddet-i örfiyye etme­ din, feragat ettürüb âhar mansıba sevk ettirmiyeler ve danişmend­ ler dahi aşağı medreselerden şugl mikdarm etmedin mevâliye aldırnuyalar; Kazaskerin marifeti olmadm kimesne kabul etmiyeler. akçesi ve dersi olmayub "Ve bâzı müderrisler var imiş ki

mücerred âhar mansıba vesde olmak içün tevcih olunurmuş ve ol makuleler cemiyet eylemeyüb ve şugl etmeyub zamanede şugl edenlere müzahim olurlar imiş. 0 1 makule müderrisler r e f olunub min-bâd arzolunmıya. Velhasd menasıb ehline sevkolunub dmi ve fazdeti olanlar ve mehâret-i tâmmesi olanlar terbiye olunub riayet oluna. Kimsenin dtimâsiyle nâ-ehle mansıb arzedilmiye. Bâdelyevm bu vaz'a muhalefet ve emre mugayir ki vaz' işhyeler, zararı kenduleredir; bilmiş olsunlar ve gözlerin açsunlar; gelmiş ve ge­ lecek kuzât-ı asâkire tenbih ve te'kiddir". XVI. asrm ikinci yansmdaki Divan-ı hümâyun mühimme defterlerinde şakavetlerinden sık sık bahsedüen softalarm ıslâhı hakkmda 28 Muharrem 987 ( 27 Mart 1 5 7 9 ) tarihh bir hükmün bazı yerlerini yazmak suretiyle bu tarihte softalarm isyan mmtakalaıiyle bunlar hakkmda bir fikir elde eddmek mümkündür*. Nifan I hümâyun "Bundan akdem softa taifesi kendu hallerinde ve oMur ki tahsd ve iştigallerinde olmamak, cemiyetler idüh ok, yay ve sair alât-ı harh üe köyler ve kasabalar basıp Müslümanlarm kiminin taze oğullarım cebren gelüb, ahb gidib fi'ü-i şeni eyleyüb umumen ehl-i fesad olanlannm haklarmdan gelinmek için ümera ve kuzâta ahkâm-ı şerife gönderilmişti. "Hâlen tâife-i mezburenin meli'nden redelfi'den Şemseddin Mevlâna Mevlâna H a s a n Mevlâna S e f e r ve Aydın ve ve M u h y i d d i n ve Hamideli eşbehlerinden Kocaeli darendegân Ru­ sancağmdan Mevlanâ

sancağmdan Mevlâna H a s a n ve GeSaruhan sancağmdan Mevlanâ Karaman'dan Mevlâna V e -

sancağmdan Mevlanâ Z a h i r ü d d i n ve ve Menteşe sancağmdan

Livâ-i Tc&e'den Mevlâna M u h y i d d i n ve vüâyet-i Hayreddin

*- Mühimme
gönderilmiştir.

defteri, 31, «. 143. Bu fermanın

birer sureti asıl softa şeka-

veti olan Anadolu Beylerbeyisiyle

îıtanbul. Bursa ve Edime

Kadıhklarma

İLMİYE

MESLEĞİNİN

ISLAHI

HAKKINDA

243

l i y y ü d d i n ve Alâiye'den Mevlâna K a d r i ve Germiyo/ı'dan Mevlâna Sefer ve Karesi sancağından Mevlâna Muhyiddin der­ gâh-ı muallâma gelüb tâife-i mezburenin ekser kendu hallerinde ve şugllerinde olub kimesneye zarar ve ziyanları yoğiken bazı eşkiya ve cebele softa namma gezüb fesad ve şenaat etmekle cüm­ lesine sirayet edüb bu bahane ile nice talebe na-hak yere katlo­ lunub ve softa taifesini tutanlara dirhk vaadolunmuştur deyu cürmü olmayub kendu hallerinde olanlan sancak beyleri svıbaşdan ve gayrdar tutub başlanm kesüb ve geru eşkiya ele gelmeyub mabeynde mazlumen telef olub ve akvam ve akrabalarma yataksm deyu ehl-i garaz taifesi yapışmakla kendu halinde olan softa taifesi havfindan terk-i vatan edüb tahsihnden kahb ve Müslümanlar evlâdlarm ihtiyaten mektebe vermez olub bu haller inkıraz-ı ilme sebeb olmuştur. "Eğer tâife-i mezburenin iyi olanlann kemakân şuglde olub cürmü olanlarmm dahi şimdiye değin vaki olan cerâimi afv olunur ise ve her birimiz nakib olub danişmend olduğumuzda camebaha (elbise parası) için biner akçe verilmeyüb nikabetle mülâzım olursak her birimiz hemşehrilerimizi gereği gibi zabtedüb anun gibi birimizin hemşehrileri fesad edecek olur ise on bir hemşehriler ittifak edüb bilâd-ı selâsede olan imaretlere komayub ehl-i fesadı bulub ele vermiye sa'y ve ikdam ederiz deyu taahhüd eyledikleri arz olundukda tevâif-i mezburenin hakkmda mezîd-i merhametim zuhura getürüb sene 987 Muharemü'l-haramımn gurresine gelince vaki olan cerâimlerin afv edüb b u nişan-ı hümâyunu verdim" Denildikten sonra bu on iki kişinin yılda bir kere sancaklarma giderek softalarm şekavetlerine mâni olmalan ve dinlemiyenlerin ele getürülmeleri için sancakbeyi, voyvoda, zuama ve erbab-ı tımar ve sair il erlerinin bu nakiblere yardım ederek şeka­ veti olanlarm elde edilmeleri emrolunmuştur. m Mehmed'in ihniye ıslâhatma ^'^^^^n M e h m e d ' i n emriyle mevâhden mürekkep heyet, ilmiye sınıfımn ıslâhı hakkmda tesbit larmda olarak (1598 Nisan) Pâdişâha takdim ederek

dair olan kanonu ettikleri bir lâyihayı 1006 Ramazanmın iptidabunun aynen tatbikine dair iradesini almışlar ve bu lâyiha kanun Kazaskerlere bildirilerek tatbiki emrolunmuştur i. Kanunnâme Nr,

^ Âfir Efendi kitapları (Süleymaniye
1004,

Kütüphanesi),

s. 7 9 .

244

OSMANLI D E V L E T Î N l N i L M l Y E T E Ş K I L A T I

"Rumeli Kazaskerine hüküm ki. Bir mukaddemeden sonra bu nişan-ı hümâyun verdim ve büyürdüm ki vusul buldıdtta evvelâ kırk akçe medreseden mâzul müderrislerden bir ehl-i ihm tâyin olunub hareket murad eden softa ve gayn varub andan bir ders okuyub müstaid idüğü malûm olduktan sonra yedine tezkire verüb

badehu danişmend olub

yirmi ve yirmi beş ve otuz akçe medreselerde üç ay ve hâriç med­ reselerde beş ay olub ve iki ve üç medreseye hareket-i misiUüye edüb ve dâhd medreselerinde altı ay olub zikrolunan medariste iki seneyi tekmil etmeyince ve sahihçe vech-i meşruh üzere hareket ettiği sabit olub yedine tezkire verilmeyince semâniye'ye olmıya. "Ve semaniye ve mafevkinde olan mevah, min-bâd vasd

daniş­

mend emrinde taharri edüb hücreden ziyade danişmend olmıya ve bu nöbette ve bundan sonra midâzım olanlarm eşkâh yazıhp hıfzolunmak gerek; hâlen midâmezette olanlar gelüb eşkâllerin yazdırub yedine tezkire almaymca midâzemet etmeye ve menasdıta olanlar fî-mâbâd mülâzemete geldikçe yazda. Zira bir midâzım fevt oldukta bazı ehl-i tezvir kendu ismi ve babası ismi veyahut mücerret kendu ismi muvafık olmakla tarika duhûl edüb hde etmiye kadir olmaya. *'Ve bazı eşirra vüâyette karar edemeyüb gelüb danişmend olub ihmden bî-behre olmağla mevah hizmetlerinde dahi olamayub birer tarîkle bahçe (bostancı ocağı bahçeleri) ve fırm (saray fırmlan) ve öküz amban hocası olub nöbette bu tarîkle yüz kırk nefer midâzım kaydolunmuş; beş, altı nefer kimesne olagelmiştir. Bu bahta dahi ihtimam olunub altmış üç (963) senesinde müteveffa Abdurrahman nöbetinde kaç nefer kimesne midâzım olmuşlar ise yine ol miktar ahnub ziyade alınmaya; onlar dahi hoca olduktan sonra kazaskerinden tezkire alub ismi ruznameye "Haremeyn-i muhteremeyn'den gaynda teşrif kaydoluna. olmaya ve

kenar medreselerinden midâzım alınmaya, meğer kadimden almugelmiş ola ve elh akçe medreselerden muîd ahnmaya, meğer sahibi vezir-i âzam olub hayatta ola. V e min-bâd mevtadan (yani vefat etmiş bir müderrisin talebelerinden) dd nöbetlik mülâzım

daniş­

mend ahnub maadası tevzi oluna (yani müderrislere verile).

İLMİYE

MESLEĞİNİN

ISLAHI

HAKKINDA

245

"Ve bazı mevalinin filândan mütekaid deyu bir emr-i itibarı ile nice mülâzımı abnur. Âsd ne ise ol balde kaç mülâzım verirse yine ol miktan almub ziyade abnmaya. "Ve min-bâd kuzât, İçel'de müderris olmıya ve kasabat kadı­ larından yerinde mevleviyyet bükmü verilenlerin mülâzımı alınmıya; nihayet sair kasabat kadılan gibi müddet-i örfiyye itibarı olmıya, ol şerefe bu denlu riayet kâfidir, lle'1-ân olanlar bu veçhile olub min-bâd kimesneye ol itibar olunmaya. "Kenarda iki terakki ve içel'de bir terakki memnu ola ve iç medreseleri kırk akçeye vannca iki yd medreseye mutasarrıf ola­ lar; ve bazı ismi mevcud resmî mâdum medaris bi'l-külhyye merfû olmağa mecal yoktur. On ve on iki yd mukaddem kazaskerlerde *ij sika ve mûtemed ve müseUemü'1-kidl olanlar vere geldikleri medaris verilüb maadası r e f oluna; zira bazı kimesneler gelüb içel'den mü­ derris namına olub terakki de fariğ olub elh, altmış akçe kadı olur, bu tarîkle tafra edüb zaman-ı kahlde meuasıb-ı celdeye vâsd olmuşlann nihayeti yok imiş, min-bâd olmaya. "Ve kırk akçe medreseye vannca mâzuller bir matlabta cem olduklannda birisinin fazdet-i bâhiresi olur ise rey kazaskerindir; ve eğer zamana nazar olunursa azdde takaddüm ve sebak mukayyed olmayub midâzemette takaddüme itibar oluna; zira bâ­ lâda zikrolunduğu gibi bazdan bir tarikle az zamanda bir, iki matlaba vasd olub kat'-ı neye gadr olmaz. "Ve yeni midâzım üç seneyi tekmd etmeyince mansıb ve­ rilmeye ve akçe verüb mansıb alan kuzâtm akçe de aldıklan meşhur ve mütevater ibret olur. "Ve kaza kaddarı iki sene tamam mansıblanna mutasamf olalar ve bdâd-ı kasiye de bazı medaris olub midâzımin kabıd etmemekle bazı ecânibe verdüb ve terakki olunub olıcak sebeb-i azd ola ki gayra mûcib-i

paye eder ve bazısı medariste eskiyüb

batice hareket eder, zikrolunan (mülâzemete) îtibar olub kimes­

badehu birer

tarikle gelüb midâzımm tarîkine duhûl edüb menâsıb-ı dmiyyeye vâsd olurlar. Bu cihetten çok kimesne bi-gayr-ı tarîk bebremend olur; min-bâd ol makule medaris cihat ruznâmesi'ne ol tarîkden midâzımin beynine duhûl olunmaya. "Ve bazı kimesneler şehremininden veya zevayitten bir kaç akçe ulufe peyda edüb edna midâbese de mülâzım olub emed-i kaydolunub

246

OSMANLI D E V L E T Î N l N İ L M Î Y E T E Ş K İ L A T I

bedîd ve ahd-ı baîde gelince medaris bekleyüb yoliyle midâzım olanlara muzabim olur. Bu kaide mevali-zâdelere gaynda cari olmaya. "Ve min-bâd ruznâmelerde işaret oluna ki bu cihetten ve etraf hazinelerinden ıdûfeye mutasamf olanlardan ve yeniçeri ve sipahi ve topçu ve kalafatçı ve gayndan midâzım ahnmaya, zira bunlann ulufeleri cündî akçesidir, tarikle alâkası yoktur. Zikro­ lunan taifelerden ehl-i ihm olanlar mevah-i izam hizmetlerinde olub tarikleriyle midâzım olalar ve tarik-i mezkûre de midâzım olanlara imtihansız mansıb verilmediğinden verilmiye; gayn ulufelerine hüküm verilüb ol îtibar de mansıb meselâ on akçe mahsustur,

ulufesi olana yirmi beş ve yirmi beş akçesi olana otuz üe mansıb verilmeye; zira bu mânanm fesadı zahirdir ki zikrolunan taifeden birer tarikle otuz ve kırk akçeye mutasamf adamlar vardır; ol itibar olunur ise ihtidadan kırk akçe ve eUi de mansıb verilmek iktiza eder; ol bâb münsed olub saire verildüğü üzere verile. "Ve bir matlab'ta tarik-i mezkûrdan ve bahçe hocahklanndan midâzım olanlar üe mevah-i izam hizmetlerinde midâzım olanlar cemolundukta tarîk de midâzım olanlar bir y d takdim oluna. "Ve bazı kimesneler ehl-i ilim ve müstaidüz deyu midâzım olmasım rica etmekle ol

bahta hatt-ı hümâyun sâdır olur ise ol

asdlar nöbet olmaymca midâzım olduklarma rızay-ı hümâyunum yoktur, ol mûtemedler müstahik ve müstaid olduklan takdircedir. Tekrar arz olunub nöbet te'hir oluna. "Ve hâlâ

paye müderrisleri ve dahi aşağdar beyninde daniş-

mendsizlik ayıb olmağla danişmendi olmıyanlar levm-i akrandan ve belki tabakalarda azhnden havf edüb bir alay cahü danişmend edinmekle tarika bu cihetten küUi halel gelmiştir; imdi müderrise, danişmendsizlik ayıb değüdir ve belki ayıb olan câhü danişmend tutmaktır. " M i n - b â d müderrisler danişmend emrinde tamam taharri edüb müstahik ve müstaid olanlan danişmend edinüb câhü olanlan emrime muhahf danişmend edinmekten be-gayet ictinab ve ih­ tiraz oluna ve bu emr-i lâzımü'l-inkiyadımı min-bâd mukarrer tutub ve bu hükm-i hümâyunumu hıfz eyhyesiu ki sen ve senden sonra gelen kazaskerim daima mazmun-ı hümâyunı üe amel edüb aslâ ve kat'a hüâfma cevaz gösterilmiye. Tahriren f i evâü-i şehr-i Ramazan, sene 1006."

İLMİYE

MESLEĞİNİN

ISLAHI

HAKKINDA

247

Medrese ve müderris nizammm bozukluğunu ve buna karşı alman tedbirleri gösteren bu ferman bir müddet sonra tatbikten kalarak eski bozukluk ziyadesiyle devam etmiştir ki bunu meşhur K o ç i Bey'in I V . M u r a d ' a takdim etmiş olduğu lâphasmdan anlamaktayız. Koçi B e y eski devirlerdeki ulema ile kendi zamammn ara­

sındaki farkları ve Osmanh hükümdarlannm ulemaya karşı olan hürmet ve riayetlerini beyan ettikten sonra medreselerin bozuk­ luğu hakkmda şu malûmatı vermektedir i. "Hâlen tarik-i ihm dahi fevkalhad mütegayyir olmuştur ve aralarında cari olan kanun-i kadim tenezzül bulmuştur. Mukad­ dema bir talib-i ihm danişmend olmak murad eylese ulemadan birisi müteharrik olub evvelâ ondan mahreç dersi okuyub istidad ve hyakatini müşahede ettikten sonra müderrisinden birine gön­ derirdi. Ondan birine, ondan birine böyle böyle hariçte ve dahilde ve sahnda nice müddet danişmend olub badehu murad ettiği yerde karar edüb yolu geldikte mülâzım olub ruznâmçe-i hümâyun'A namı yazılırdı. Yolu geldikte sahn dânişmendlerinin eskileri - k ı ­ demleri- ki muîdlerdir her birine birer tetimme tâyin olımub onda sakin olan suhtegân taifesine ifade-i ulûm ederlerdi. "1003 (1594) tarihine gelince sahn muidlerinin şimdiki mü­ derrisler kadar vaka ve itibarı var idi ve danişmend olub nice zaman medariste iştigal-i ilm etmeyince mülâzım yazılmazdı. V e kimse kimsenin icazetsiz danişmendin almazdı ve tarîk-i ihm fev­ kalhad pâk ve mazbut idi. 0 1 sebebten içlerinde cahil ve ecnebi olmayub her biri yolu üe gelmekle eğer kuzât ve eğer müderri­ sinden cümlesi üim ve dini mükemmel ırz ve vakar sahibi adamlar olub müderrishği hahnde üm-i şerife ve mansıbı hahnde din ve devlete istikamet üe hizmet edüb ibâduUaha nef-i mahz olurdu. "Nihayetül-emr 1003 tarihinden beru bu intizam bozulub E f e n d i bir kaç defa

mukaddema şeyhuhslâm olan S u n u l l a h

bi-vech mâzul olub ve kazaskerler dahi tiz tiz mâzul olmağla yerine gelen azU havfina düşüb vükelây-ı devlet üe müdaraya muhtaç olub huzur-ı hümâyunda hak sözü söylemekten kadüar ve her­ kesin riayet-i batırma mukayyed oldular. ^ Kofi Bey Riıaleri, 1277 aenesindeddti baskı, s. 10.

248

OSMANLI DEVLETlNÎN İLMİYE TEŞKİLATI
"Metaneti olan mü'min-i kâmil azlinden dahi korkmayub aleyh

kelâm-ı hakkı söyler. S u n u l l a h

E f e n d i rahmetuUahi

bir kaç defa mâzıd olmuşken yine kelâm-ı hakkı söyleyüb emr-i din ve devlette kat'iyyen müsamaha etmediler idi. 01 sadr mü­ samaha yeti değddir; riayet mahalh değildir. Giderek her mas­

lahata hatır karışmakla ve her emirde müsamaha olunmakla
nâ-müstahaklara hadden ziyade mansıblar verdmek iktiza edüb kanun-i kadîm bozuldu. Kazaskerler dahi zaman-ı kaUlde bî-vech mâzul olmagila iç­ lerinden tama ve haris olanlar zaman-ı mansıbı fırsat ve fırsatı ganimet bdüb menasıbm ekserin rüşvet de nâ-ehle verir oldular ve midâzemetler dahi yolu de olmayub satdmağa başlıyalı voyvoda ve subaşı kâtibleri ve avâm-ı nâstan niceleri beş, on bin akçe de mülâzım olub

badehu zaman-ı kahlde müderris ve kadı olub

sahn-ı ihm cehele ile dolub iyi ve kem belürsüz oldu. Ekseriya zulüm ve teaddi edüb nâm-ı ulemayı keşide kdan o makule ce­ hele ve ecnebderdir; yoksa tarîk-i dme hizmet etmiş ve yolu de gelmiş ulema hâşa ki haktan udûl i d e . . . *'Bu abd-i fakir İstanbul'a, geldiğimde eğerçi ulema-i izam

şimdiki gibi badem ve haşem esbabı değddi. Lâkin bir müderris dâderi yoldan geçse halk-ı âlem ikbal-i tam ve küllî

tazim ve ih­

tiram ederlerdi. Irz ve vekarlan kemalde idi, her biri halk naza­ nnda müctehid mesabesinde muazzez ve mükerrem idi. Menasıb-ı dmiyye şefaatle verdmek reva değddir; ^ 1 âlem kangisi ise ona gerektir. Tarîk-i kazada medar ihmdir. Sinn ve sâl ve haseb ve neseb değddir; seccade-i şeriat âhm ve âdd olanlara gerektir. Medreseler dahi dekayık-i dmiyye istihracma kadir olan­ lara gerektir; bir cahd mücerred eskidir deyu bir âhme takdim inde't-tahkik cevrdir...

"Amma cümlenin mebdei, midâzemettir; şöyle ki mevah mü­
lâzemeti satmayalar ve her birisi midâzemeti erbab-ı istihkaka vereler, tarik-i ihm zaman-i kalîlde muntazam gahb olur. "Ve teşrifi midâzemetler dahi çok verilür oldu, arpalıklar, vazifeler olur ehl nâ-ehle

hadis oldu. Birine arpalık veyahut vazife olsa teşriften

nice midâzım yazalar ve her maddede midâzemet kanundan zi­ yade olunur oldu.

sonra gelenler bu dersler felsefiyyattır deyu kaldınb hidaye ve ekmel derslerini okutmayı makul gördü ve yalnız iktiza-i nâ-makul olmağla ne felsefiyyat ve ne hidaye ve ekmel kaldı. bunlara bir tedarik göridmezse halleri diger-gûn olur bunun tedariki midâ­ zemet zabtiyle olur. ol cihetten kuzât ahvali muhtel ve müşevveş olub aralannda müzahame kemahnde olmakla bir kadı iki yd midâzemet de mansıba nad olmaz oldu. asır başlarmdan îtibaren medreselerdeki tedris hayatından bahs ile müspet ihmlerin ehemnüyetini anlattığı sırada "sadr-ı evvelde yani tslâmiyetin ilk zamanlannda meneddmiş olan bazı şeylere takdarak bundan maksad ne olduğunu anlamadan sonraki devir­ lerde eski zihniyette devam edddiğini beyan ettikten sonra F a t i h S u l t a n M e h m e d medaris-i semâniyyeyi bina edib kanun üzere şugl oluna deyu vakfiyesinde Haşiye-i tecrid ve Şerh-i mevakıf derslerini tâyin etmişti.. her biri sâd mertebesine vardı. müfessir allâme K a d ı Beyzavî'nin (Jjlı< «Uja! Ve'l-kamere kademfthn menâzil) âyeti tefsirinde aym her menzile nüzulünü bir vakitte olarak gösterdiğine itiraz ederek bımun bazen gece yansmda bir menzüden diğerine ve bazen bir gecede iki menzile hareket ettiğini ve her menzil takriben on üç derece hadd-i muayyen olduğunu ve kamerin seyri bu suretle bazen on bir ve bazen on beg derecede bulunduğunu ve bunlarm aslım bilmek için de heyet (Kozmoğrafya) bilmek îcabettiğim beyan ediyor. . gayet hor ve zeHl olmuşlardır. birine verihcek maadası tehî kalur. bî-sebeb niceleri azlolunur. hendese bden bir fetva sa­ hibi de hendese bilmiyen fetva sahibi ve keza coğrafya ve kozmografya bden bir müfessir arasmda* bir mukayese yaparak kadı^ K â t i p Çelebi. bir subaşı ve bir haraççı şikayetiyle manBiblan başkalarma verihyor.. bununla Rum'da (Türkiye'de) sûk-i dme kesad gelüb ehh inkıraza karib oldu" dedikten sonra. arzlan dinlenmez oldu.İ L M Î Y E MESLEĞİNİN I S L A H I H A K K I N D A 249 "Bu asırda diyaneti ve emaneti olmıyan nice kazaskerler gün gün midâzemetler yazub ruznâmçe-i hümâyunu doldurdular ve nicelerine terakkder edüb bir.. yirmi adam tahb olur. bir mansıb çıksa on beş. iki ydda bir yeni midâzımı yüz elhye çıkarddar. fakr-ı faka canlanna geçti. gadrine muttali olunduktan sonra cezası verilmek gerektir. "Kaza ahvaliyle takajryüd ehemm-i mühimmattandır. kanundan ziyade ki midâzemet verilmeye ve erbab-ı istihkaktan gaynsı aimmıya." Kâtip Ç e l e b i kendi zamanmdaki daha doğrusu XVII.

.250 OSMANLI D E V L E T t N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI ların mutlak surette riyaziye. Şeyhülislâm bunlardan birisine. I. 10. boyu eni derin­ liği iki zira' bir kuyu kazarak dört akçe taleb eylese arada çıkan para ihtilâtaa halletmek için kadıdan fetva istenilse hendese bilmeyen müftü bunun yansım yani dört akçeye hükmeder. sonra bir kadı-i mühendis bulub dâvayı dinlettiler. coğrafya ve hey'et bilmeleriuin zarurî olduğunu beyan etmektedir i. Mekke'den gayn yerde cihat-ı erbaa kıble olur mu ?" diye üç sual sormuş. nahiyelerünüzü nâiblerünüze dtizama ve­ rüb bir canibten siz ve bir canihten nâibünüz voyvodular de mütte­ fik olub karye be-karye gezüb reâyâ (köylü) ve berâyânm müft ve meccanen koyun ve kuzu ve tavuk ve yağ ve bal ve arpa ve saman ve odun ve otlaklarm çeküb alduğunuzdan mâada her kasaba ve Yine K â t i p Çelebi aym müfessirin aedd-i takender hakkmdaki mütalâasmı da tenkid eyliyor ( Ol**^' cAi Beyne's-seddeyn) âyetinin tefsirinde K a d ı Bey­ zavî'nin mabeyn-i dbal demekle bunun Ermeniye ve Azerbaycan olarak tefsir edildiğini bu doğru olmayıb doğrusunu bilmek isteyenlerin coğrafya fennini bil­ meleri lâzım geldiğini söylüyor (Mizanü'l-Hakk. Aralarında ^jr niza' vaki olub bir kadıya vardılar ki hendese bilmezdi. hak dahi budur. . 9) bir kimse boyu. siz ki kaddarsız. hendese bilen müftü ise hakkı bir akçe­ dir diye fetva verir. Bu fermanda dikkate şayan ve ibret aimması îcabeden bazı kısımları aşağıya naklederek o tarihte halkm mâruz kaldığı acıkh durum hakkmda bir fikir verebiliriz. Bunlarm aslım bilmek murad eden riyariyyat gömüye heves eyUye" diye tavsiyelerde bulunmakta ve bu suretle medre­ selerde heyet. cevap vermiş. hakkı budur deyu hükmeyledi. rizaziye ve coğrafya tahsilinin ehemm olduğunu beyan etmek­ tedir (S. K â t i p Çelebi Şeyhülislâm B a h a t Efendi'den("Tulfitt'ş-şems mine'I-magrib) heyet kaidesine tatbik olunur mu? AlU ay gündüz. Ahmed zamamnda Celâliler temizlendikten sonra 1018 tamim edilmiş olan uzun bir Recep (1609 Kasım) tarihiyle adalet fermanmda adaleti temsil edecek olan kaddardan acı acı şikâyet eddmektedir. çünkü Müftü efendi coğrafya ve heyetten bihaberdi. Bir kimse tuli ve arzı yüz zira' olmak üzere bir tarlayı âhara bey' edib teslim mahallinde tuli ve arzı altışar zira' iki tarla verdi. eni ve derinliği dört zira bir kuyu kazdırmak istese ve bunu sekiz akçeye pazarlık etse kuyu. . Yine K â t i p Çelebi (£^adı-i mûhendia ihgayrı mühertdia A>üfcmüdür) başhkh yazısiyle şu iki misali veriyor. alU ay gece olduğu yerde beş vakit namaz nice kdınır ve nice oruç tutulur. ı KâÜp Çelebi (j^'5 /ljU»tl J jJ-' öl > Mizanü'l-hakk fi IhtiyariHehakk ) isimli eserinde ( S. 10). çünkü iki zira kuyu dört zira kuyunun sekizde biridir" demektedir. diğer ikisini cevaplandmnamıştır. msıf hakkıdır dedi. a. " . 11). o da yanhş olarak.

reâyâ ve berâyâya zulüm ve teaddi eyledikleri için azl ile ve nefy-i beled olmağla konulmayub şer'i ile gereği gibi .İ L M İ Y E MESLEĞİNİN ISLAHI H A K K I N D A 251 karyeye karib geldüğünüzde yeni makbereleri sayub. . ikişer kuruş sicili ve hüccet akçesi ve muhzır ve hizmetkâr akçesi aldıktan sonra kefilnâme akçesi deyu voyvodalara külli akçe aldurub ve maldar kimsenenin olanca malın ehnden almak içün sicülde töh­ met-i sabıkası mukayyiddir deyu zaleme taifesinin ehne suret-i sicili verüb ve fesadı sabit olanlardan rüşvet almağla fesadlarma müte­ allik olan mevaddı sicilden çıkarub sahb ve dindar kimesnedir deyu ehne hüccet verüb ve müfhs ve medyun olan mültezim­ lerden bir kaç kuruş ve altm almağla mütemevvil ve maldar ki­ mesneleri bî-haber iken mültezime kefil yazub ehne hüccet verüb . tmdi kuzât ve nüvvâb. . . . Reâyâ ve berâyâya nice tekhfler edüb emr-i şerifte ne veçhile ferman olunmuştur diyenleri emre imtisal eylemedi deyu sicilleyleyüb hakkmdan gelmek lâzımdır deyu zaleme taifesine ahzettüriib külli malm alub ve aldınıb ve istediğiniz kariyenin hanesini mücerred celb ve ahz için defter-i cedide muhahf ziyade yazub cebren ona göre hane akçesi cem edüb bunun emsah envâ-ı zulüm ve teaddi eylediğiniz mesmû-i hümâyunum o l m u ş t u r . defter edüb badehu mahalhne varub bunlar ne zamanda fevt olmuş­ lardır ve bımlarm metrukâtı nice oldu? Ne için bize haber eylemedin ? Ve bizden izin almadan defneylediniz deyu taaddi edüb ve kefereden mürd olanlardan bir kaç kuruş almaymca defne izin vermeyüb ekserinin veresesinden sagîr ve sagİre ve gaib ve gaibe olmayub cümle hâzır ve kibar (büyük yaşta) olub kısmet taleb eylemezler iken cebren müteveffanm muhallefatmı yazub iki yüz akçe değer esvabı bin ve bin beş yüz akçe pahaya tutub kısmet bahanesiyle beğendüğünüz esvabı çeküb alub ve sizden mukaddem kadı olanlar bir defa kısmet eyledüğü müteveffa içün kısmet ol­ mamış ve bazı esvab gizleyüb rüsum kısmına gadreylemişsiz ve voyvodalar­ tekrar kısmet lâzımdır deyu kısmet edüb la müttefik olub bilâ-emr kasaba kasaba karye be-karye bî-günah Müslümanları teftiş edüb maldar olanlara sen mal bulmuşsun ve Celâh sende çok akçe ve esvab komuş deyu ahzettirüb ve hin-i teftişte Müslümanlar iyi kimesnelerdir dediklerin a y n ve bî-namaz dediklerin ayn ve bu kimse yabandan gelmiştir bilmeyiz ve yara­ mazlığın görmedik dediklerin ayn ferden ferda sicüledüb ve bir­ birine kefil verüb tekrar sicilledüb her birinden birer. . .

gerçi bazısı ehl-i ihm olur. mufassal adalet fermanmm kaddara dair olan ve bir kısmmı kaydettiğimiz satırlar Celâhler zamanında halkın hem bu şakilerden ve hem de kadı ve nâib ve voyvodalardan çektiklerini göstermektedir. kadı zulme nza vermese ehl-i örf teaddiye kabd olmazlar yine fesad kuzât tarafındandır. ( ö l ^ JT hisü'l-beyan fi Kavanin-i müderris­ ler ve kaddar hakkmda şunlan yazıyor : "Pâdişâhlara lâzımdır ki ulema zümresini muazzez ve müker­ rem tuta. fakirü'l-hal olanlanna vezâif ve atâyâyı diriğ buyurmıyalar ve içlerinden fazd ve kâmil perhizkâr ve muttaki olanlarım mümtaz kdub müteşerri ve muttaki olanlara şâirlerinden ziyade riayet eyhyeler ve mahfice bi-garez adamlar ile herkesin ahvahni tecessüs ettürüb ol makulelere sürrecikler göndermekle hatırlarm ele alub saire dahi iyihğe rağbet hasd ola. Zira zamanede mehadim zümresi riayet olunub bir nice ehl-i ihm paymal olub ayakta kalmıştır.. zamanede ise okumak yazmak vadileri bdkülliyye metruk ol­ muştur ve ekser ulema ümeradan fark olunmaz.. kadı ve nâiblerin çoğu vazifelerini sû-i istimal ederek çeşith bahanelerle halkı sızdırmalannm önüne geçdememiştir. on beşer akçe almaymca hizmet tevzi eylemez. lâkin medyun olduklan için kazasker olduklan gibi kazalan bey'i min-mezid edüb ve düyun de olan add mi eyhyecektir? kazaya vasd Ehl-i hizmetten hane basma onar.252 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I haklanndan gelinmek lâzım gelmiştir denildikten sonra bundan böyle dürüst hareket eylemeleri emrolunmuştur. IV. "İmdi pâdişâh kazasker ahvalini tecessüs edüb bazı kimesnelere ihyanen mahfi akçe ile kadılık aldırıh bâdehû kim etmiş ise . kazaskerler gayet dindar ve perhizkâr ve ehl-i ilim adamlar gerektir. Bu. teşkdâtı gayretlere rağmen yine düzelememiş. asrm âl-i Osman) ortalannda yaşamış J J U l ^J.a^ eserinde isindi olan Tel­ Hüseyin Efendi. Haraççı ve avanzcı kadıya murad üzere vericek (yani rüşvet verince) reâyâ üzerine yüklenir. Murad'm Bu hususta istikran ve mehmaemken zaleme ve mütegaUibelere mühim tesiri karşı adaleti temin için Vezir-i âzam K u y u c u M u r a d şiddeth hareketin P a ş a de daha sonra gösterdikleri Fakat dmiye göridmüştür. Yine bu Hezarfen hususta X V I I I . Müddet-i medideden beri mâzul ve müstehiklere kimseye danışmadan mertebesi olan mansıb de behremend kılma.

İçlerinde mürtekip olmıyanları ender idi. arz.. Bundan dolayı bir kazaya kadı tâyin edden zat müddetini tamam doldurmadan azlolunması ihtimahni gözönüne alarak ve kazasker dairesine senelerce midâzemeti düşü­ nerek paraya olan ihtiyacı dolayisiyle vazifesini sû-i istimal eylemiye mecbur olurdu. Müderrislere . tene 1141.) senesinde kaza kadıhklarmm kıdem sıra­ siyle iki sene müddetle verilerek azh mucip hali göridmedikçe azledilmemeleri ve midâzemet tarihi aynı olardann tâyinleri hahnde imtihan yapdarak muvaffak olanlarm kaddığa tâyin olunmalan hakkmda bir kanun çıkardarak . Yine bu kanun mucibince mevah de kadı ve naiplerin şer'î hüccet. (1728 M. Kadılık ahkâm-ı şer'iyye icrası için iken hâlâ halk malmı ne yüzden almıya ve adi ü dâd de meşhur olanlan vakti geldi deyu azl eylemeyüb ibka buyuralar. Kitabınuzm sekizinci bölümünde medreselerin gelince bozulması kısmmda ve aynı bölümün baş taranndaki kanunda göriddüğü üzere müderrisliklerin de bozularak medreselerin mühim bir kısmı eldiyetleri kâfi olmıyan ^ Raşid tarihi.." Yine X V I I .k i eskiden beri mevcut olup tat­ bikten kalmış olan kanunun tekidi demekti. asır ortalannda X V I I I .bunun kazaskerlerin ruznâmelerine kaydeddmesi emrolunmuştu *.. cizye ve valilere ait imdadiye-i hasariyye ve sejeriyye ve sair tekâliften bir akçe hde almıyacaklardı. asnn ilk yansma kadar kazalara kadı olacaklarm çoğalmalarma mebni kazasker bu kadılıkları üçe ve dörde bölerek verip bundan başka bazdan müd­ detlerini doldurmadan azlolunarak yerleri dtimas ve rica de diğer­ lerine verihr olmuştu. sicd ve mürasele ve nikâh akdi ve azad kâğıdı (Itık­ nâme) miras taksimi gibi şer'î muamelelerin her birisine tâyin olunan rüsumdan başka gerek avanz. . sairi dahi anı görüb iydiğe heves edeler ve kaddar kesret-i zaman tevkiyet de medyun ve zar ve ser-gerdan gezerler kâh medd ü kasra uğrarlar. 1141 H .. zeyli ÇeUhi-zâde. Zahmi reâyâ üzerine tasallut eylemek kurtları koyun sürüsüne sahvermektir.. nüzl. anm gibderi mansıba vasd oldukta sabra mecal mi kalur.İLMİYE MESLEĞİNİN ISLAHI HAKKINDA 253 yüzleştirüp cezaeına göre ceza eyliye. 46.. . s.. aç kurt gibi reayaya saldırırlar.

Bu sınıfın ıslâhı hakkında emirler I I I . ehl-i ilmi.254 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I müderrisler eUnde kalmış ise de bu müesseseler adaleti tevzi edecek olan kaddık müessesesi gibi şer'î ve hukukî işlerle meşgul dığmdan zararları kaddara nisbetle daha ehven idi. olma­ verdmiş ise de bu hususta I . Erzurumlu S e y y i d F e y z u l l a h Efendi'nin oğludur. M a h m u d devrinde ıslâh işi daha ^ S e y y i d M ü r t e z a E f e n d i . . meşayih-ı islâmiyye duacdanmm adem-i itinalarım mûcib ve bu halet dahi talib-i medrese ve mülâzemet olanlann ihtidayı duhûl­ lerinde gereği gibi tenkih ve temyiz olunmalarım müstevcib olduğu cihetten ukde-i nizamı muhal ve kaide-i intizamı muhtel olduğu sem'i hümâyunuma lâhik olmağm medar-ı iftihar-ı din-i mübin olan böyle bir tarik-i mergûbun pezirây-ı ihtilâli bir türlü caiz olmadığma binaen fi-mâbad bu mühim hatîre meşayih-i islâmiyye dâilerim taraflanndan fevka'l-gaye dikkat ve nâ-ehle ve na-müstahikka medrese ve belki mülâzemet verilmeyüb "Lji»! vl. asnn dk yansı) bazı ciddî tutulmuştur. sen« 1163). Medreselerin ıslâhı hakkında zaman zaman fermanlar tamim eddmiş ise de dtimas ve himaye yüzünden bu emirler tatbik eddmiyerek yolsuzluk devam etmiştir. ol 01" mantuk-ı şerifine riayet eylemeleri için hassaten şeref-yâfte-i sudur olan hatt-ı hümâyun-ı diyanet-meşkunum mahalline kayıd ve hıfzolunub mazmun-ı itaatmakrunu ilâ maşâallah muteber ve düstûrü'lamel tutula" (tzzi Tarihi. Mustafa'nın meşhur maktul. Â h m e d zamanmda da ( X V I I I . S u l t a n Mahmud'­ un bizzat kaleme ahp gönderdiği bu hatt-ı hümâyunda mülâzemet ve müderrishk yolunun bozularak dtimas ve himaye ile ehhyetsiz kimselerin müderris olduklan ve dim yolunun bu gibderden temiz­ lenerek medreselere ehlinin tâyin eddmesi emreddmiştir*. II. M a h m u d iffet ve ehhyetine vâkıf olduğu Ana­ dolu Kazaskeri M ur t e z a Efendi'ye Rumeh Kazaskerliği pa­ yesi vermesini mütaakıp onu şeyhuhslâm tâyin e d e r e k d m i y e sım­ fınm ıslâhı hakkmda Vezir-i âzam vasıtasiyle kendisine bir hatt-ı hümâyun göndermiştir (1163 H . ' Sen ki Vezir-i âzam ve vekil-i mutlakımsm şeyhulislânu olan ıdemay-ı âlâmm el-yevm mert olan tarikat-ı resmiyyelerinin fi'l-ael vaz' ve tertibi.'illjjİA. ) . = 1 7 5 0 M . na-ehlden tefrik ve talebe-i ulûmu tekıml-i mevadd-ı fünûna has ve teşvike mebni iken ahd-ı karibten berü bazen kesret-i şufaa ve bazen terahüm ve şüfaat ve rica zuhuri. varak 28.liL. Bu iş için I .

s. kuzât ve nüvvâb hususlan ve mezahmlerinin refi senden matlûbumdur".ÎLMIYE MESLEĞİNİN ISLAHI HAKKINDA 255 jjj gjjjm Yukandan beri ferman ve gördüğümüz üzere müteaddit şöyle MmmnnJııiri kanunlara rağmen düzelmek ilmiye ıslâhatı hakkmda görülmüş ve dursun X Y I I I .z â d e tafa müzakerenin sonunda şeyhuhslâm Efendi'ye : " — Efendi. e. Fdhakika şeyhuhslâm konağmda müteaddit defalar akdebulunan M e h m e d Mus­ Kâmil Efendi'den îtibaren bazdannm mütalâalarım dinlemiş ve dden meclislerde kaddara idarî işlere vah ve askerî ıslâhata dair kararlar verilmiş ve kaddara taallûk eden ıslâhat hakkmdaki karar üzerine Rumeh ve Anadolu kazaskerlerine hitaben ferman göndermiştir *. s. Sekbanvekilleri ocak ihtiyarlan diğer bazı devlet ricahni tophyarak evvelce kaleme aldırdığı ıslâhat lâyihasım rikâb Reisülküttabma okutturduktan sonra bu hususta mecliste hazır olanlann mütalâalarım sormuştur. ele aimması diğer askerî ıslâhat gibi zarurî hükümdar Selim 1203 H . IV. mansup ve mâzul Kazaskerler de Defterdar. . 19 (Rumeli Kazaskeri Y a h y a Tevfik ve Anadolu Kazaskeri M e h m e d E m i n Efendilere hitaben olan ferman sureti). (1789 M. Reisülküttap.) 'de olmasım mütaakıp dmiye ıslâhatım da ön safta tutmuş ve eülûsunun on birinei günü kendi riyasetinde olarak sadaret kayma­ kamı. O tarihte Anadolu Kazaskeri bulunan H a m i d i .291. başı*. Şeyhülislâm. Cevda tarihi. Bu fermanda kaddarla naiplerin halka yaptddan fenalıkların kaldırılması ve kaza idaresinin âdd bir şekd alması beyan edddikten sonra : ^ Bu 1789 tarihinde Rusya ve Avusturya üe olan 1787 seferi devam etmekte olduğundan gerek vezir-i âzam ve gerek yeniçeri ağası muharebede ol­ duklarmdan devlet merkerinde Sadr-ı âzam vekih olan sadaret kaymakamı ve yeniçeri ağası vekUi olarak da sekbanbaşı bulunuyorlardı. asır sonlarma kadar daba bozuk olarak devam eden hak ve adalet işlerinin bilhas­ sa 111. ^ Edip Efendi tarihi (tkinci kısım). dedikten sonra diğer hususlan da îcabedenlere tenbih ederek mükerreren ictimalar akdiyle yapdacak ıslâhatı bir karara bağlamalarım emreylemiştir.

dürüst birisini getirmek istediğinden dk meşveret günü mütalâasım beğenerek beş buçuk ay evvel Rumeh Kazaskerhği payesini vermiş olduğu H a m i d î zâde Mustafa Efendi'yi getirdi (28 Muharrem 1204 = 17 Ekim 1789). .z â d e de değerh ve faal bir zat idiyse de asırlardan beri biraz daha bozıdarak devam eden dmiye mesleğim cezri bir hareket de ıslâha kalkışmıştı. M ü f t ü . cebele makulesinden hiç kimse tâyin eddmiyerek imtihansız olarak kadı tâyin olunmaması. icraatma engel olmalan ihtimaline ve duyduğu dedi-kodulara mebni selefi olan bazı şeyhuhslâmlarla kazaskerleri birer bahane de İstanbul'dan çıkartarak arpahklanna yolladı i. Ankara ve Kegan taraflarma sürgün ettirmişti. bu sıradaki bazı icraatı ve K e ç e c i . lOS). M e h m e d K â m i l EfendUeri Kütahya.z â d e (Sahb MoUa) hakkmdaki sahabet yoUu muamelesinden dolayı S u l t a n nihayet aleyhtar Sadr-ı âzam Koca olmasmdan dolayı S e l i m de muğber olmuştu. şeyhuhslâmlığa azimh ve cerbezeh. İlmiye ıslâhatmda muvaffakiyet elde etmek istiyen I I I . V. Hattâ S u l t a n S e l i m bu zatlann İstan­ bul'dan çıkarılmalarım muvafik bulmamakla beraber Şeyhulislâmm istiklâline halel vermemeği kabul etmişti (Cevdet. bımdan başka H a m i d i . Paşa'mn bir da kendisine buçuk sene sonra Yusuf tâyininden ^ H a m i d i . S e l i m . H a m i d i . t. ŞeyhuUglâm mâzullerinden D U t t î . hizmetkâr.256 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I 1 — Arpalık ve maişetlerin iltizam suretiyle naiplere maktûan verilmiyerek emanet tarikiyle ve beşte bir ücret mukabilinde ehliyetli ve insafh naiplere verilmesi. 2 — Anadolu ve Rumeh kaddanndan ihtiyar ve hastahkh olanlardan maadasımn kazalarım naiplere vermiyerek bizzat kaddıklanna gitmeleri. 3 — Kadılıklara.z â d e M e h m e d Arif. Babası zamanmda saraydaki vaizları dolayısiyle Hamidi-zâde'yi tanıyordu. 4 — Hiç bir surette halka zulüm ve eziyet yapdmaması ve yapanlann isimlerinin kadı defterinden silinerek hakkmdan gehnip yerine münasibinin tâyin edilmesi emrolunmuştur.z â d e .z â d e sert ve dürüst harekâtı de de devlet erkânım kendisinden uzaklaştırmıştı.z â d e A h m e d . e. Bunun böyle ulu-orta hareketi sebebiyle sinmiş olan tstanbul uleması kendisini yıkmak için onun küçük bir sarsdmasmı bekhyorlardı. biç bir suretle kimseyi dinlemiyerek faahyete geçti.

1). 2 — Kaddar bulunduklan kazalarm ayan ve erkâniyle olan dâvalan mütegallibenin arzulan gibi faslederek hakkı iptal eyle­ dikleri. âhm. ilmiye ıslâhatı hakkmda pâdişâha bir ariza takdim etmiş ve bu arîza kabul olunarak 1207 Şaban (1793 Nisan)'da hatt-ı hümayunu havi bir fermanla şeyhühslâma iade olunmuştur i. 7 — Kadılıklara şefaat ve rica üe bir hayh ehhyetsiz kimesnelerin girip otuz kırk senede vardabdecek (sitte) rütbesini elde ^ Bu hususa dair hatt-ı hümâyun: Semahatlû Efendi Dâimiz.İ L M Î Y E MESLEĞİNİN ISLÂHI H A K K I N D A 257 azlonunarak Manisa'da ikamete memur edildi (8 Recep 1205 = 13 Mart 1791). her veçhile icra ve infazı sizden matlûb-ı kat'i-i şâhânemdir (Hatt-ı Hümâyun vesikaları sandık 23. aksi halde hem arpalık ve mansıp sahiplerinin ve hem naiplerin tedip olunacaklan. Bu ıslâhat fermanımn hulâsası şöyledir *. 6 — Arpalık sahipleri veya menasıp erbabınm kazalann birisinin zulüm ve teaddisi duyulacak olmalarma ehemmiyet ve­ olursa kadılıktan tardeddmekle kalmıyarak aym zamanda hak­ tahammidlerinden fazla şehriyye ve haraç almamalan. Mehmed Yeni Arif şeyhuhslâm şeyhuhslâm. * Türk Tarih Encümeninden Türk Tarih Kurumuna devrolunan kitaplardan 10 numaralı mecmua. bir vakitte hUâfmdan kemal-i mertebe mücanebet olunmak üzere ijbu emr-i şerifi iktiza iden mahallere kayıd ve daima nezaret eyliyesiz. 5 — Hâkimlerden kından gehnmesi. evrak Nr. 17 . 4 — Bundan dolayı arpalık ve maişet esbabı efendderin gön­ derdikleri naiplerinin bu evsafı haiz rilmesi. 1 — G^rek Rumeh ve gerek Anadolu kaddanmn bazdannm cebele güruhundan olmaları hasebiyle şer'î ahkâma vukufsuzluklarmdan dolayı verdikleri hükümlerin gayr-ı şer'i olduğu. hükme kadir ve âdd olmalan. Fî-mâhâd bu veçhile amel ve hareket ve Uâ-maşaallakü Teâlâ düsturü'l-amel tutula. Hamidî-zâde'den Efendi ikinci defa sonra Dürri-zâde olmuştu. timly TfkiUUı. 3 — Devletin devamı âdü ve hakka dayandığmdan kazalara gönderdecek kaddarm.

çünkü bu gibder kazaskerler vasıtasiyle bulunduklan rütbelerinin bir derece yükseğini elde ederek üâm almakta idder.258 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I etmeleriyle kadılardan ve ulemadan pek çoklannm geride kalarak mağdur oldıddarı. Mansıp muvakkıtı ve mutasarrıfı olan kaddarm Kazasker divammn gaynda menasıp ve heva de terfi edememeleri emro­ lunmuştur. 9 — İmtihansız mülâssemet verilmemesi ve imtihansız kadı tâyin olunmaması. altı bin olup bunlarm bir nizama bağlanması îcabeylediğinden kazaskerleriyle kazasker badema mansıp vermek usulünün Rumeh ve Anadolu tahdidi de şeyhuhslâmlarm üç ve bdfül mazûUerinin ikişer ve İstanbul kaddı- ğmdan mâzullerin birer kişi için mansıp vermeleri ve bu suretle fazla mansıp verdmesinin tahdidi. . evrak Nr. 10 — Rütbesinin üstünde menasıba ve hevaya kayıt üe kat'-ı meratip ettirilmemesi ve üç ayda bir olan kazasker divan­ larında herkes rütbeleri derecesinde yer alması ve hiç bir kimesneye rica ve şefaat ile mansıp verilmemesi *. Bu yeni hatt-ı hümâyunla Rumeh ve Anadolu kazalanna tâyin edden bu kaddara kazaskerler tarafmdan bir üst rütbe veril­ memesi ve bu gibilere verilen bir üst rütbeye itibar olunamıyacağı ve mevcut kanuna katiyyen riayet olunması emrolunmuştur. sandtk 23. vak'anüvis Halü Bey tarilıi. 8 — Kaddarm mevcudu beş. Bu son hükümde 1207 ve 1208 dmiye ıslahâtmdan bahsedddikten sonra buna aşağıdaki maddeler eklenmiştir*: 1 — Kaddardan birisi tâyin olununca isim benzerhği dola­ yisiyle yüksek dereceh kaddıklan elde etmek suretiyle vukua gelecek hüekârhklan önlemek için tevcih kâğıtlarma babalannm isimleriyle şöhretleri ve vilâyetlerinin kaydolunması ve ederinde 1 Başvekâlet Arşivi. 1209 Şevval sonlan tarihh (1795 Mayıs) bir hükümle kaddar kanununa yeni maddeler dâve edilmiştir. Kaddar hakkmdaki bu kanun Üân olunduktan bir müddet sonra 1208 Cemaziyelevvel ortalarmda (1793 Aralık) bir hatt-ı hümâyunla evvelki kanuna ilâveler yapdmıştır. i .

.. sandık 23). 3 — Vilâyetlerden gelen hüccet ve üâmlann şer'î kanunlara mutabık olmıyanlannm tatbik edilmemeleri.z â d e olan hükümde şöyle deniUyor : Mehmed Arif Efendi'ye gönderilmiş ".. 1 Şeyhülislâm D ü r r i . 2 — Kazasker divanmda ismini hde yazamıyacak kadar cahil olan kimselerin kadı olduklan görülüp bu gibilerin ahkâm-ı şer'iyyeyi infaz edemiyecekleri ve üâm veremiyecekleri tabiî te­ lâkki edderek memuriyet bundan sonra kazalara tâyin edüecek istidalarma kaddann kendi­ istemek üzere verdikleri bizzat lerinin imza atmalan ve başkalanna imza attırmamalan ve aksi halde hem imza attıranm ve hem imza atamn cezalandırdmalan. 6 — Rumeh ve Anadolu muhzirlerinden maadasmm kapu kethüdalan olmaması. 4 — Gerek mevah ve gerek diğer kaddarm naip kıdlanmıhasta yarak bizzat kadıhklarma gitmeleri ve yalmz ihtiyar ve olanlarm istisnalan.İ L M İ Y E MESLEĞİNİN ISLÂHI H A K K I N D A 259 bulunan bir evvelki kaddığa ait tevcih kâğıdına (falan mansıba tâyin olundu) diye şerh verilerek mühürlenmesi*. ecânibten eşhas makuleleri fevt olan kudemây-ı kuzatm menasıblan imza kâğıtlarmm ismi ismine mutabık olduğu halde bir takrib celb Ue bUâ-esas tarike duhûl ve otuz senede kat' ve ihraz olunmayacak rütbelere defaten evrak-ı mürde ile sahtekârhğı irtikâb ederek vusûUeri mesmû olmaktan nâşi H-mâbaad Rumeli ve Anadolu kazaskerleri ihtimam ve dikkat Ue tarîk-i kuzau bu makule memnnâttan olan nesneden himayet ve sıyanet birle Tevcihat divanlarında (Kazasker­ lerin üç ayda bir yaptıkları divan) eşraf-i kuzattan zevi'l-îtU>aT ve ser-levhateyn-i yeminü-yesar (kısm-ı mahsusunda görüldüğü üzere sitte kaddarmdan olup kazaskerlerin sağmda ve solunda oturan tahtabaşı denUen müşavir kaddar) ve muhzırân-ı müsinn ve ihtiyar huzurlarında evrak-i mürde Ue sahte duhûl-i tarîk-i kaza eden eşhasm sahtekârhklan alenen sabit oldukta yedlerinden kâğıtları ahz ve Uga ve ruznâmçe-i kuzattan yerlerin bek ve imha ve (tezkerehane) tâbir olunan yevm-i mahutta âdeten matlablarmda (tâyin sıra defterinde) yazdan erbâb-ı menasıbtan meselâ İnebahtı rütbesinde bir mansıbtan münfasü salise rütbesinde bir mansıba yazılmış olan kimseneyi de'b-i kadim üzere İnebahtı rütbesinden tashih-i tarik eyleyüb kimin defatirinde mansıb oldun ve tevcih kâğıdm mevcud mu? diyerek sair istiknahımuktaziyesUe ve ecvibe iradiyle tas­ hih ve tahkUt eylemek" (Baıvekâlet Arşivi. 5 — Arpalık ve maişetlere (ihtiyarhk ve hastalık sebebiyle) tarafmdan naip tâyin olunmak lâzım gehnce naip şeyhuhslâm göridmedikçe tâyin olunmaması.

Şeyhülislâm M u s t a f a  ş i r E f e n d i zamanmda 1213 Recep ayı ortalanndaki (1798 Ocak) yeni bir kanunla evvelki hükümler tekit olunmak suretiyle kadılara ait kanunlann tatbikine miyetle devam olunmuştur Şeyhuhslâm kadı yetiştirmek üzere Meşrep-zâde Arif Efendi zamanmda ehem­ ehhyeth Nüvvab) Daha sonra 1270 H . Mülâzım-ı bi'l-medrese olan ulemayı imtihan eyhyesiz. Bundan başka yine bu sene bütün evkafm ıslâhına dair bazı Süleymaniye'de ismiyle bir mektep açdmıştır. (1857 M.)'de (Muallimhâne-i başkasına ferağ olunması.260 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I 7 — Yetimlerin paralannm muhafazası ehliyet ve istikamete muhtaç olmakla imtihanla ehhyeti zahir olan kimselerden maada­ sımn tâyin olunmaması ve hiyaneti olanlann tedip olunmalan. $andık 23. Pâdişahm bu husustaki takibatım göstermektedir : "Semahatlû Efendi dâimiz. * Başvekâlet Arşivi. Hatt-t Hümayun numarası 14. sandık 42. Medreseler Sultan III. miş olduğu beyaz rüûs verilmemesine dair şeyhühslâma gönder­ dikkath davranarak diğer ıslâhatta olduğu gibi bunu da bizzat B u hususta üzerine (re'sen) hatt-ı hümâyun. akar ve vakfın mahkeme vasıtasiyle yeni kanunlar konmuştur. müderrislerin ehhyetli ol­ malarma ve imtihansız takip ile kontrol ettirmiştir. lâkin tarîk-i tedrisin nizamına dair bundan akdem sâdır olan hatt-ı hümâyunum mazmunu kemakân ve düsturü'l-amel tutulub bir vecbüe hilâfma hareket olunmıya. ve bu imtihanlarda âlâ dersi okuyanlara rüûs verilüb baki müstaidleri bakiyyetü'l-imtihan tahrir olunalar ve vaktiyle aralık aralık bakiyyetü'l-imtihan olanlara ve kibar mevah-zâdelerin mültehi (sakal sahvermişleri) ve müstaidlerine bilâ-istizan hatt-ı hümâyunumla rüûs verile ve bâde'l-yevm rica ve şefaat üe aslâ rüûs verümiye ve tarik-i ihm-i şerif bu vechüe gayet himayet ve nâ-ehlden sıyanet oluna*. Selim. . fîmabaad rikâb-ı hümâyunuma telhis olunub hatt-ı hümâyımum sâdır olmaksızm hiç bir ferde hâriç rüûsu ita olunmıya. 8 — Yetimlerin mallan vasinin eline verilmiyerek Bedestene konulması ve yetimin ebeveyninden intikal eden menzil." ^ Başvekâlet Arşivi.

derecelerini ve ne suretle bozulduğunu. hu­ kukî ve idarî vazifeleriyle. MöderrisliUer Müderrishk rütbesi. Sahn medreselerine girebümek için onun hsesi hükmünde olan medreselerde ders görmek ve mezun olmak lâzımdı. Mûsila-i hocalık Sahn veya Tetimme medreseleri denilirdi. kazaskerlerle nakibü'l-eşraflara ait kışından muh­ telif bölümler halinde gösterdik. Şimdi bu bölümde müderrishk ve kaddık hakkındaki kısımlan kısaltarak bu bahsi kapayacağız.ON DOKUZUNCU BÖLÜM MÜDERRİSLİKLERLE K A D I L I K L A R H A K K I N D A BİR İCMAL Bu kitapta ilmiye teşkilâtmm Osmanlı devletindeki muhtelif safhalanm yani medrese. medreselerin ne suretle hozulduklarmı. İşte böylece bir talebe medreseden medreseye yani Hâriç. Talebeden biri danişmend olmak isterse ihtida ulemadan bir zata vanp Hâriç derslerini yani mukaddemât-ı ulûmu öğrendikten sonra o zatın tavassut ve delaletiyle derecesi daha yüksek müder­ rislerden birisine intisap üe Dâhd derslerini görüp Sahn derslerine liyakat kesbederdi. Sahn medreselerindeki . talehe ve müderrisleriyle okutulan eser­ leri. Dâhd ve Sahn derecelerine yükselerek ruhayet mezun ve midâzım olarak aşağı dereceh bir medreseye müderris tâyin olunmak üzere ismini ruznâmçe-i hümâyun denüen deftere kaydettirerek sıra bekler ve zamam gelince müderrislik rüûsu verilerek bu ilk med­ reselerden birinin müderrishğine tâyin olunurdu. şeyhuhslâm. İstanbul'­ da Dâhd medreseleri hükmünde bu hse medreselerine en kıdendi danişmendler bu Tetimme medreselerinde ederlerdi. kaddıklann şer'i. mevleviyyet ve yolu olduğundan bu rütbeye vâsd kazaskerhk olmak bir hayh malûmata ve hyakate mütevakkıf olduktan başka bunun başlangıcı olan mülâzemetin tahsih için uzun zaman danişmend olarak medreselerde okumak icabetmekte idi.

Hareket-i altmışh. kazasker ve şeyhuhslâm evlâtlanna defaten Hâriç. fakat kendisi mevcut olmıyan medresesinin nerede olduğunu bilmediği olurdu. tptida-i altmışlı. Mûsda-i sahn. Sahn-ı seman müderrisliğine veya o derecede itibar edden medreseye geçerek kaddığa geçenler mevah. sahn-ı seman. I I I . kaz­ asker ve hattâ talihi varsa şeyhuhslâm olurdu. Müderris adedinin çokluğuna medreselerin dereceleri bir yüksek itibar edderek müderris yerinde terfi ederdi. Bunlarda en aşağı dereceden başhyarak : tptida-i hâriç. E n yüksek müderrishği idi. Hareket-i dâhil. Hareket-i hâriç. fakat sırası gehnce bir derece terfi ile üst dere­ cedeki müderrishğe çıkar ve bu suretle itibari olarak yüksehrdi. Her nasdsa bir danişmend tahsd edip midâzemete nail olarak ehhyeti tahakkuk ettikten sonra müderrishk rüûsu alsa bde bu arada bazı ulema. fakat takriben 1592 tarihinden îtibaren medreselerde ders okutmak usulü kısmen terkolundu ve medreseler derecelere aynlmış oldu­ ğundan medresesi yanmış veya yıkdmış olduğımdan mücjrris tabii ders okutmaz. İptida-i dâhil. bu suretle müderris on ikiye kadar çıkarddı. Hâmise-i Süleymaniye.262 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I İşte bu suretle müderris terfi ve terakki de Hâriçten Dâbd müderrisliğine. hattâ müderris ismi defterde mevcut. Müderrisler. Bu medrese derecelerinden Mûsda-i Sideymaniye de üst tarafmdaki müderrislere (Kibar-ı Müderrisin) müderrislik (Dârü'l-hadîs-i Süleymaniye) denihrdi. Mûsda-i Süleymaniye. Dâhd ve hattâ Sahn dereceleri verilmesi kanun ol- . M e h m e d zamamndaki bir kanunla bu itibari yükselmeler kalduıldı ise de sonradan yine mebni bazı devam etmişti. medreselerinde ders okutmakla mükellef idder. Bir müderris evvelâ tptida-i hâriç rütbesiyle o derecede îtibar olunan bir medresede müderrishk ettikten sonra bir yukan dere­ ceye çıktığı zaman Hareket-i hâriç rütbesini ve sonra tptida-i dâhil ve Hareket-i dâhd rütbelerini alarak yüksehrdi. Sideymaniye (dört medrese) ve bir de Dârü'l-hadîs dereceleri vücude geldi. mevah. K a n u n i S u l t a n S ü l e y m a n zamanmda Süleymaniye med­ reseleriyle Dârü'l-hadîs yapddıktan sonra müderrishk rütbesi Sahn-ı semanda kalmıyarak Sahn de Sideymaniye adedinin artması üzerine müderrislik derecesi medreseleri arasmda müderrishk dereceleri ihdas olundu.

rüşvet de medrese tahsih göryapıldığından bu tasavvur kolaydır. bunlar da tâyin edddiği kaddıkta bilfid bulunarak iş görmek usulü yani fiih hizmet aranmadığmdan ve zaten bu kaddıklara çok zaman mevahnin oğıdlan kişi-zâdeler tâyin edddiklerinden bunlar kadıhklarma * BİT gün Kethüda-zâde Kazasker Sadık EfendVma konağına görüşmek üzere Kazasker Ş e m s e d d i n M o l l a gelir. Bu hal ikinci Meşrutiyetin ilâmna kadar devam etmiş. ı. Hususiyle göstermektedir. Yukan derecedeki medreselerin adedi az olup aşağı dereceh medreselerde bulunanlar çok olduğundan bir müderris bilhassa Hareket-i dâhilden sonra bir derece yukanya çıkabilmek için uzun zaman beklemek mecburiyetinde idi. sınıfiyle işbirhği yapmış olan kaddann ahvahni yukanda bahset­ Â h m e d ' i n adalet jermanı Yüksek kadıhk olan mevali sınıfına gehnce. malûmatlı ve müspet ilimlerle mücehhez müderris yetiştirmek için 1332 H . kud­ retli. Bunlar medresede oku­ yup müderrisliğe geçmeden miyenlerden de tâyiıder halkm ne çektiğini tiğimiz I. 86). bundan başka müderrisin ehhyeti meselesi de mühimdi.MÜDERRİSLİKLERLE KADILAR HAKKINDA 263 duğundan büyük zorluklarla müderrislik rüûsu alan kimsesizler için yükselmek kapısı âdeta kapalı idi.)'de merhum H a y r i Bey'in şeybuhslâmhğı zamamnda 4 J ^ l j l i Dârü'l-hilâje medreseleri açddı ise de ömrü az sürdü ve medreselerin ilgasiyle beraber bu müessese de kapandı. Ş e m s e d d i n E f e n d i derhal şeyhülislâma giderek müderrislik rüûsnnu alarak getirip vermiştir {Kelhüda-zûde menakıbt. cahiUerin ederinden mütegalhbe yüksek yine kaza kaddığına gönderihrdi. İçlerinden bir talih eseri olarak yükselmiye muvaffak olanlar varsa da adetleri pek azdı i. . çünkü medreselerin çoğunda pek mahdut malûmath âdeta câhil denecek derecede basit müder­ risler görülmüştü. kaddığı fakat sonra bu kaddıklar himaye. Koza TC eyâlet kadıbkUn ^ ^ ^ ^ kadılıklan tâyinleri kazaskerler tarafmdan yapdiT ve muayyen müddet bir kazada kadıhk yapan zat müddetini doldurduktan sonra devlet def­ merkezine gelerek kazaskerinin meclisine mülâzemet edip tere kayd ohmup sıra bekler ve zamanı gelince derecesi daha tercih edenlerden olurdu. (1914 M. Sadık Efendi'nin H a m d i isminde küçük yaştaki oğlunu görüp bu müderris oldu mu diye babasına sormuş: O da olmadı deyince.

540. Ancak bu müsamaha haremeyn mollalan hakkmda tatbik edilmeyip onlar bizzat giderek Mekke ve Medine'de mecburdurlar \ 1 D'Ohsson. *'Gerek müderrislikte gerek mollalıkta halen en mühim mev­ kiler yüksek ailelerin bilfiil mülk-i mevrûslan makammdadır. çocuklarmı bu heyet-i muhtereme meyanma ithal eylemeyi pek büyük bir şeref addederler. bunlann pâdişâhtan istihsal eyhyecekleri en büyük lûtuftur. c. Bubususta D ' O h s s o n şunlan yazıyor: " . Bu suretle hâkimhk sımfma kayıth çocuklar (Molla Bey) unvanmı alarak sairlerinden temeyyüz ederler. *'Bu sû-i istimalâta şeyhuhslâmm meşrep ve haiz olduğu nüfiız ve itibara ve bilhassa sây ü gayretine pâdişahm körü körüne itimat gösterişine göre az. Esasen bu da ancak ilk derecede bulu­ nanlar (yani mahreç müderrisleri) hakkındadır. s.. 547. Tahsillerini babalanmn evlerinde yapan bu ailelerin çocuklan denilebilir ki daha beşikte iken müderris sınıfına kayıt ve idhal olunmaktadırlar. sop ve iltimas icrây-ı tesir eder. Yüksek hâkimhkler (mevleviyyetler) heyet-i hâkimenin en mümtaz ve güzide ailelerine münhasırdır. çok müsamaha olunmaktadır. Gerek ricahn gerek mevahnin çocuklanna cihet beratlan ita edilmektedir ki bunlarla bu çocuklar ilk memuriyetleri süratle geçiştirmektedirler ve yirmi beş ve otuz yaşlarma basmca Mahreç müderrishği payesine erişmiş bulunurlar. Terakki ve terfi için mevzu usul yalmz /stan6urdaki müderrisler hakkmda tamamen riayet oluna gelmektedir. .. IV. hattâ vükelâ Paşalar ve heman heman bütün rical-i devlet. ifay-ı vazife etmiye girip onlann namma .264 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İLMİYE TEŞKİLÂTI kendileri gitmiyerek kadılığı naip ismiyle birisine iltizama vererek onu gönderirlerdi. fakat daha yukan derecelere terfide nesep. . Bu derecede bulımanlar hakkındaki terfiler hyakat ve kıdeme göre yapıhr. Bu çocuklann kabulü için pâdişahm bir irade-i hususiyesi iktiza ederken moUalarm çocuklan için şeyhuhslâmm nza ve muvafakati kâfi gelmektedir. soy. hattâ bunlardan bir çoğu bu memuriyetleri elde ettikleri zaman bizzat gidip îfay-ı vazifeden muafiyet müsaadesi bile istihsal ve tâyin ettikleri ve­ killer (naipler) mahaU-i memuriyetlerine tevzi-i adalet ederler.

yani mevahden birisi bir derece yükselmek için payeler ihdas olundu. Edirne. Bu hususu Cevdet Paşa şöyle anlatıyor : ". Mevah adedinin ziyadehğine mebni müderrislerden birisine mahreç payesi verilerek mahreç mâzulü itibar edüdi ve sonra bilâd-t hamse kaddığı payesini ahp sırası gelince bdâd-ı hamse kadısı olur ve bir seneyi tamamladıktan sonra bUâd-ı hamse mâ­ zulü saydır ve haremeyn mevleviyyeti için sıra bekUyerek zamam gehnce bunun payesini ahr ve vakti gelince bilfiü (çünkü Hare­ meyn mevleviyyeti naiple idare edilmezdi) Mekke veya Medine kadısı olurdu. Mevah ade­ dinin artmasma mebni sonradan mevleviyet de müderrislik gibi derecelere ayrılmıştı. Her sene sekiz müderris yani Dârü'l-hadîs ve Süley­ maniye medreseleriyle alt tarafmdan diğer üç medrese mahreç mevleviyyetlerinden biri bir sene olmak üzere tevcih ve bâde'l-infisal mahreç mâzulü itibar olunarak her sene içlerinden dördüne kezalik bir senelik olmak üzere Mısır. fakat himaye ve dtimas veyahut MoUa-zâde olmak imtiyazma mazhar olanlar kıdemhlere tefevvuk ettirddi ve bu imtiyaza müderrisler ıstdâhmca tajra denildi." Bu usul mevahde ve kazaskerlikte paye ismi altmda devam etti. . "Bu suretle tarik-i ilmiyyede ehliyyet ve istihkak usulü terkedddiğinden kıdeme itibar edddi.. Bursa kazalan ve bunlarm mazullerinden ikisine bu veçhde Mekke ve Medine ve onlann mazullerinden birisine kezalik İstanbul kaddığı ve tstanbul mâzuUerinden birine Anadolu "Bu suretle Kazaskerliği ve Anadolu mazul­ lerinden birine Rumeli KazaskerUği verilmek âdet oldu. Şam. beher sene üst taraftan sekiz müderris mevleviyyetle çıkıb yerlerine alt taraftan sekiz müderris geçerek tarikçe sUsde vukuiyle bu hareket yukandan aşağıya tâ İptida-i hâriç rüt­ besine kadar sirayet etmekle her sene tarikçe bir terakki-i tabii vuku bulub ancak üst taraftan çıkanlara nisbetle alt taraftan İptida-i hâriç rütbesiyle girenler daha çok olduğundan ve Sahn-ı seman müderrisUği sekize münhasır bulunduğundan Mûsda-i sahnda bir çok müderrisler teraküm ve tezahüm etmekle bu raddeye yatak tâbir olunmuştur.MÜDERRİSLİKLERLE KADILAR HAKKINDA 265 Mevalinin müddeti bir sene olduğundan gönderdiği naip git­ tiği eyâlette mollaya verdiği parayı çıkardıktan sonra kendisi de kendi maişeti kısmmı ve diğer bir naiplik elde edinciye kadar ihtiyacı olan parayı çıkartmak için gayret sarfederdi..

. Yukandan beri kısmen aynen ve kısmen hulâsa olarak mey­ dana gelen kanunlardan anlaşüacağı üzere bir memleketin esas dayanağı olan adalet makamınm ne halde ve ne gibi ellerde ol­ duğu göriUür.266 OSMANLI D E V L E T i N t N İLMİYE TEŞKİLATI Bu suretle her sene sekiz mahreç mâzulü artmak suretiyle mevah çoğaldığmdan bunlarm maişetlerine medar olmak üzere bu mâzul mevahye de arpalık namiyle birer kazanm maişet-i şer'iyye­ sinin verilmesi icabetti ve onlar da bilfiil mevaliler gibi bu kazalara birer naip gönderdiler. Bu naipler hak ve âdilden ziyade halkı sızdıran cahil ve gaddar olduklanndan bu hususta halkın neler çekmiş olduğu kolayca anlaşdır.

tarih-i felsefe ve felsefe-i İslâmiyye) edebiyat-ı Arabiyye. Dârü'l-hilâfe'nia tftU smıflarmda dini ihmlerden yani kur'an. Islâh-ı eshab-ı mucibe lâyihasında *JU1 ü:)UJIjli ye ismiye teşkil edden medresenin suret-i teşkih. hüâfiyyat. tabüye yani (hayvanat. Medresenin âli kısmmda ise tefsir. ahlâk. belagat. üm-i fduh. İslâm ve Osmanh tarihleriyle coğrafya ve dinler tarihi de konuldu. metafizik. usul-i fikıh. Dârü'l-hilâfe suretiyle bitirenlere talebe medresesine ilk tahsd mezunlarmdan seçdmek almacaktı. tefsir. Medrese talî kısm-ı evvel. B u âh kısmmdan sonra onun üstünde olarak tefsir ve hadis şubesi. siyer-i Nebi. fikıh . malûmât-ı fenniyye ve ahlâkiyye. Bunlardan başka hıfzassıhha. hadis. âdap. nebatat) fizik. tedris usulleri de müderrishk ve talebeler hakkmda maddeler kondu. Yabancı dü olarak Fransızca. kelâm. Farisi. yazı. tâlt kısm-ı sâni ve âli olmak ve her bir kısmm tahsd müddeti dörder sene olmak üzere tertip edddi. İcazetname alan bir talebe müderris unvamnı kaza­ nacak ve İstanbul rüûsu alacaktı. riyaziye. Medresenin tâliye şahadetname ve kısmım bitirenlere verilecekti. çSj vaz'. taşralardaki medreselerde beş sene olarak bu Dârü'l-hilâje'ye ayarlandı. usul-i fıkıhtan başka kavaid. ilm-i terbiye okutulacaktı. buraya girmek içia bir de ihzari sınıf açddı. hukuk ve kavanin. Almanca ve İngilizceden birinin seçilmesi talebeye bırakdmıştı. maadin üe üm-i iktisat. malûmât-ı içtimaiyye ve kanuniyye ve sair dersler de vardır. Talebelerin yiyecek âli ve giyecekleri kısmım icazetname göre hükümet tarafmdan teinin olundu. ilm-i kelâm ve tarih-i dm-i kelâm. felsefe (ruh.YIRMINCI BÖLÜM İKİNCİ MEŞRUTİYETİN İLÂNINDAN MÜDERRİSLİK VE KADILIK SONRAKİ TEŞKİLÂTI Medreselerin asd teşkilâtına Şeyhülislâm rahmeth H a y r i (29 Eylid 1914) tarihh DârüH-hilâjetVl-aliymedaris nizamnamesinin E f e n d i zamanmda ve 10 Zdkade 1332 kanunla esash surette başlandı. hadis. kimya. felsefe. fıkıh. idaresi. hitabet. mükâleme ve tatbikat ve kitabet-i Arabiyye. mantık.

Medresenin idare şekli aynca tesbit edilmişti. nahiv.) senesine kadar devam ettikten sonra 1909)'de Medresetü'l-kuzat admı aldı ve ertesi sene yani 9 Zilhicce 1327 (22 Aralık oldu. bir kişi olan ük mezununu 1272 Şaban (1856 Nisan)mda verdi. Bu isimle Mekteb-i hmhâne-i Nüvvab bu isim altında 1302 ( H . Bunlar ders vekâleti vasıtasiyle meşihate bağh idüer. kelâm. Mualoldu. akaid. Burada tedris müddeti dört sene idi ve her bir sınıfta aşağıdaki dersler okutuluyordu : ^ A r i f E f e n d i "Memâlik-i mahrasada olan hfikkâm-ı şer'i. s.) tarihine kadar devam edip sonra adı Mekteb-i Nüvvab kuzât 1326 H . esnaf-ı hamseye taksim ve hükûmet-i şer'iyyenin mevkufun aleyh'i olan ilm-i ûkh ve sak ve ferâiz talimi için hizmet-i şer'iyyede istihdam olımmak daiyesinde Süleymaniye camü şerifi civarmda ^\y. Bu teşkilât medreselerin kaldmldığı tarihe kadar devam etmiştir. olarak A b d ü l l â t i f admda bir zat müdür tâyin olundu. usul-i fıkıh. vaz' otuz beşten yukan olnuyacaktı.268 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İLMİYE TEŞKİLATI şubesi. kitabet. . Medresetü'l-kuzâta almacak talebenin için sarf. belagat. ertesi sene on talebe mezun oldu. 1885 M. Muallimhâne-i Nüv­ vab namiyle küşad etmiştir" jt Lill *>-ji Devhatü'l-meşaylh zeyli. Türkiye coğrafyası ve hesaptan yazdı olarak yapdacak imti­ handa muvaffak olmak şarttı. felsefe ve tasavvuf şubelerinden müteşekkil müte­ hassıslar kısmı teşkil olundu. Nizâmnâmesi tertip olu­ narak E s a d Efendi'nin Şeyhuhslâmhğı zamanmda 5 Safer yaşı yirmiden az ve 1332 (3 Ocak 1914) 'de neşredÜdi. Dârü'l-hilâje Medresesinin her bir kısmmda bıdunuyordu. bu M e ş r e b . Dârü'l-hilâfe'nin Dârü'l-hilâfe Bu Medresetü'l-mütehassısîn'e sınıflarma ait dersleri birer ya verip müdür âh kısnundan icazetname almış olanlar veyahut medresesinin bütün Medrese-i Âhye mezunu olanlar ahnacaklardı. Medreseye kabul edüebümek mantık. kelâm metinleriyle hüsn-i bat.)'de kadı yetiştirmek Buraya ilk defa için Süleymaniye'de bir medrese tesis etti i. Bu medrese de meşihate bağh idi. tslâm ve Osmanlı tarih­ leri.z â d e H a f i d i Arif Muallimhâne-i Nüvvab ismiyle aetfi'l-kozât makama geçtiği sene yani 1270 H . Moallimhane i NüTYab-Medre- Sultan Âbdülmecid zamanmda şeyhuhslâm E f e n d i . Mualhmhâne-i Nüvvab'm tahsil derecesi üç sene idi.ii\j. (1854 M. (1908 M. 132.

Buraya kaza ve nahiye nâibÜklerinde bulunmuş olanlar müna­ vebe de getirilerek ders göreceklerdi. Buradan mezun olan şer'î mahkeme kâtiphkleriyle emval-i eytam müdürlüğü memuriyetlerine tâyin edüeceklerdi.II. kitahet-i resmiyye. mecelle. Bundan başka hse veya o derecede tahsd görmüş mektep mezunlarmdan yaşlan yirmiden aşağı ve otuzdan yukan olmayanlar imtihansız olarak ahnacaklardı. hukuk-i düvel. ceza kanmıu. tatbikat-ı şer'iyye. usul-i muhakeme-i ve sulh. MEŞRUTİYETTEN SONRA M Ü D E R R İ S L İ K V E K A D I L I K 269 Birinci smıjta: Dürer. ticaret-i berriye kanunu. sakk-ı şer'i. Eğer bu mektep mezunlarmdan başka buraya girmek istiyenler olursa yaşlan yirmi üe yirmi beş arasmda olmak üzere imtihanla ahnabdeceklerdi. Medresetü'l-kuzât 1332 nizâmnâmesine zeyil olarak 12 Şevval işlerinde (3 Eylül 1914) 'de on maddehk bir kanun eklenmiştir. malûmat-ı kanuniyye 1 olmuştur. hukuk-i düvel. tanzim-i îlâmat-ı hukukiyye. usul-i muhakemât-ı cezaiyye ve sulh. ahkâm ve nizamât-ı evkaf. ferâiz. arazi ka­ nunu. nikâh. Bu sınıf-ı mahsusta ferâiz. sakk-ı şer'î. usul-i muhakemât-ı cezaiyye kanun mucibince şer'î mahkemelerin tahrir ve idare istihdam edilecek memurlara menşe olarak bir sene ve lüzum görü­ lüyorsa iki seneye çıkarılmak üzere bir sınıj-ı mahsus açdmıştır. Medresetü'l-kuzat'tan 1332 H . huku­ arazi kanunu. mecelle. fıkıh. Bu bugün Üniversite kütüphanesi kiyye. sakk-ı şer'î. vesayâ. tanzim-i ilâmat-ı cezaiyye. hukuk-i idare. defter-i kassam. İkinci smıjta: Dürer. ticaret-i bahriyye kanunu. (1914 M. ferâiz. kanunu. mecelle. Dördüncü smıjta: Dürer. sakk-ı şer'i. ahkâm-ı evkaf. hüsn-i hatt-ı talik. Medresetü'l-kuzât binası olarak kullamimaktadır i. Üçüncü smıjta: Dürer. mecelle. iktisat. hüsn-i hatt-ı tâhk. medhal-i ilm-i hukuk.)'de pek iyi olarak kırk üç ve iyi olarak otuz iki ve orU derecede olarak da yirmi dört Idşi mezun . tatbikat-ı hukukiyye ve cezaiyye. kitabet-i resmiyye. Buranın idaresi de Medresetü'l-kuzât umum müdürlüğüne bağh idi. talâk. defter-i kassam ve tat­ bikî surette usul-i muhakeme-i şer'iyye. usvd-i muhakeme-i hukukiyye. sakk-ı icra şer'î. hukuk-i düvel. iktisat. hizane (süt analık). î U i l -^jA.

270 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İLMİYE TEŞKİLATI harç ve damga kanmdan. hesap. (1863 M. hukuk ve bidayet mahkemeleri reis ve âzahklarmda bu­ lunmuşlar ve içlerinden bazdan da kazasker olmuşlardır.) senesi mezunlarmdan olan Abdurrahman Nesip Efendi 1330 Muharrem (1911 Arabk)' de şeyhuhslâm olmuştur. . yine bu Mualhmhane-i Nüvvab'm 1279 H . istinaf. hatt-ı talik dersleri okutulacaktı. kitabet. usul-i defteri.) mezunlarmdan Mardin'h Seyyid Mehmed Şükrü Efendi mesleğini değiştirerek Beylerbeyi yani Paşalıkla Adhye müfettişi iken vefat etmiştir. hüsn-i Gerek Mualhmhane-i nüvvab ve gerek onun daha mütekâmd şekilde devamı olan Medresetü'l-kuzattan değerh kaddar yetişmiş ve bunların bir kısmı daha sonra adliyeye intisap ederek temyiz. (1867 M. Muallimhane-i Nüvvab'm 1284 H .

Yine bunım gibi Mûsüa-i sahn müderrisi. Utizam himaye veya yüksek eldiyetleri sehehiyle hulunduğu derecenin sıra beklemeden bir veya birkaç derecesine birden yükselenlere tarik defterlerinde isimlerinin kenarma (ta/ra) yazdırdı. Dârü'l-hadîs. tptida-i dâ­ hil. asırdaki tertiplerini göreceğiz. fakat teşrifatta birbirine herhangi birisinin aym derecede olan İptida-i hâriç müderrisi de dereceleri tefevvukları kıdem ve ehhyetlerine göredir. (fafra kerd İptida-i altmışlı) derri^lik dereceleri receden başhyarak şöyledir : . Bir derece yukan terfderde ise (hi­ maye. bundan daha aşağı otuz ve yirmi akçeh müderrishkler gehrdi. Kırk akçeh müderris imtihanla İptida-i hâriç müderris olurdu. ve X X . 1 İltimas. dtimas hariç) ehhyet aranırdı*. Sahn-ı seman (sekiz medrese). XVU aaaia mû »si'daki müderrishk dereceleri. Süleymaniye (dört med­ rese). terbi verilirdi. Bunlardan meselâ tptida-i hâriç medreselerinden bir olup.jÜ. aşağı deİptida-i hâriç. Onlann en büyüğü kırkh yani kırk akçe yevmiyeh müderrislik­ lerdi. Bu medreselerden daha aşağı dereceh medreseler de vardı. Her ikisi arasmda müsavat olursa mülâzemette hangisi evvel ise o tefevvuk eder. Mûsda-i Sideymaniye.\AÜ\ iJ'. tptida-i altmışlı.YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM İLMÎYE RÜTBELERİ DERECELERİ İlmiye rütbelerinin yani müderrislik ve kadddc derecelerinin tertibi X V I I . Hareket-i dâhd. Bu tâbir ilmiye ıstdâhmda sırası gelmeden terfi edenlere mahsus bir tâbiridir. Burada müderrishk ve kadıhğm X V I I . Meselâ İptida-i hârice geçmesi icabeden bir müderris daha üstteki Iptida-i dâhüe terfi ettirilirse onun isminin yanma • yilu J »-İJ t\jcj\ {İptidai dâhil be-tafra) ibaresi yazılırdı. sahn müderrisi olmadan tptida-i altmıjhya terfi ederse yanma J i J l . Hareket-i hâriç. Mûsda-i sahn (Tetimme medreseleri bu kısma dahildir). yukan doğru olan müderris­ liklerde de aym usul caridir. Hareket-i altmışh. asırdan îtibaren olup daha sonra da lüzum ve ihtiyaca göre bazı tadilâta uğramıştır ki bunu o kısımlardan bah­ sederken gördük.

Hareket-i altmışh 32 müderristi. Mûsda-i sahn 88. Sahn-ı seman 8. İptida-i altmışh 4 8 . Mûsda-i asırdaki terfi eder ise Süleymaniye birinin müderrisi olurken bu X V I I I . kabul etmediği takdirde daha sonraki Hamişe müderrislerine teklif olunur. Iptida-i dâhd. İptida-i dâhd ^ Bu. Mûsda-i sahn derecesinde altmış dokuz. Hâmise-i Süleymaniye beş medrese olup evvelce Havamis-i Süley­ maniye denilirken sonradan Tarik defterlerinde Hâmise-i Süleymaniye tâbiri kullanılmıştır (Cevdet Tarihi. yeni kanunla Hâmise-i Süleymaniye müderrisi ve daha sonra da Sideymaniye müderrisi olurdu. asırda medreselerinden araşma Hâmise-i Sülema­ edilmişti. Iptida-i altmışh derecesinde on. Medaris-i sahn-ı seman. asırda. * Müderrisliğin en yüksek derecesidir. I. Hareket-i dâhd derecesinde elh beş. İptida-i hâriç. terfi edince Dârü'l-hadis müderrisi olurlar.) tarihinde hâriç müderrisleri kırk. s. Mûsda-i Sideymaniye derecesinde on sekiz.272 OSMANLİ D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I kırk. Iptida-i altmışh. e. Mûsda-i Sideymaniye*. Dârü'l-hadîs ve Süleymaniye müderrisleri mahreç mevleviyyetini kabul etmezlerse buna teklif olunur. Iptida-i dâhd 48. I Beş medresedir. (1883 M. •gağıdon ynkan Hareket-i dâhd. terfi ederse dört Süleymaniye medresesinden birisine müderris olur. XX. Kadı olmak isUrse mahreç meva­ lisinden olur. Hareket-i altmışlı derecesinde dokuz. Mûsda-i sahn. erbaa-i Hâmise-i Sideymaniye'. otuz ve yirmi akçe yevmiyeli müderrislerin tâyinleri kazas­ kerlere ait olup diğerlerini şeyhülislâm inha ederdi. Sahn-ı seman derecesinde dokuz. 1300 H . > Buranm müderrisi terfi ederese Hanûseden bîrine müderris olur. Hareket-i dâhd 32. Dârü'l-hadis müderrisi bir olup Sideymaniye medresesi derecesi verilmiş olan sekiz ve Hâmise-i Süleymaniye derecesi alan on dokuz. Daha sonra K Y I I I . XX asırda mnderrialik dereceleri Sideymaniye". Hareket-i altmışh. . yukardd müderrisler mahreç mevleviyyetini kabul etmezlerse Mûaüa-i Süleymaniye mü­ derrisi tâyin edilirdi. Dârü'l-hadis-i Medaris-i Sideymaniye*. * Dört müderrisliktir. Dârü'lhadis müderrisi mahreç mevleviyetini kabul etmezse buna teklif edilir. 111). asırda niye^ ismiyle beş müderrislik Süleymaniye daha ilâve müderrislikleri ile Mûsila-i Süleymaniye müderrislikleri Sideymaniye müderrisi K V I I . Hareket-i hâriç.

s. Ve Şâm-ı şerij ve Haleb ve Yenişehir Selanik kazasmdan mâzul olanlar Mısr-ı Bursa kadısı olurlar. eğer Anadolu'dan mâzul olanlarda müstehik yok ise.136. Ve yine İstanbul kadısı Anadolu payesiyle olmak kanundur ve Mekke-i Mükerreme ve Edirne veyahut Mekke ve Edirne payesi olanlar İstanbul kadısı olmak kanundur.Tertiliü'Imaıuıb l^aı**»'!-* kadîm-i Sultan Siüeyman Han aleyhi'rrahmetü ve'l-gu£ran hazretlerinin zaman-ı şerif­ lerinde olan kanundur malûm ola.y>l«l â'Iemi ve dindar ve müstakimi RumeU kazaskeri olmak evlâdır. Bursa ve Mısır kadısmdan (kaddığından) mâzul olanlar Ve İstanbul'dan mâzul olan efendüerin akdemi ve a'lemi Anadolu'ya olmak ka- paye­ Mekke-i Mükerreme veyahut Edirne kadısı olurlar veyahut Mekke ve Edime payesiyle arpahk olurlar malûm-ı şerif ola. ^ 1300 H. Süleymaniye'den olurlar. ( 1882 M. En son Tartk defterinde tptida-i hâriç derecesinde 319 mfiderris vardı. 103 . anlara gayrileri takdim lâyık-ı seza değddir. Yahut tstanbul siyle arpalık olmak kanun-ı kadîmdir. Hareket-i hâriç derecesinde yüz eUi beş ve tptida-i hâriç derecesinde iki yüz yirmi altı müderris vardı. MEVALt KANUNÎ VE MÜDERRİSLERE SÜLEYMAN EDİLEN tATBİK DAİR ZAMANI KANUN SULTAN VAZOLUNUP 1 . Rumeh Kazaskerhğinden mâzul olan efendüer yine tekrar Rumeh olmak kanundur.) senesine ait Ankara Salnamesi ve İlmiye (Tırhala Yenişehri) ve Kahire şerij ve Edirne ve mâzul olanlar Mûsila-i Ve Yenişehir'den nasb olurlar ise Şam-ı ve Haleb kadısı Salnamesi. mmdur. timiy TtfUMlt.İLMİYE RÜTBELERİ DERECELERİ 273 derecesinde yetmiş dokuz. V e iUâ Anadolu'dan mâzul olanm akdemi ve . 18 . Edime ve Bursa müderrislerinin tertibi de tstanbul müderrisliklerimn aynı olup bu iki yerdeki kadı olmak isterlerse Devriye Dârül-hadis müderrisleri mevahsinden olurlardı*.

Konya ve Kayseri ve Maraş ve . Bosna ve Sojya ve Kandiye'den ve Belgrat veyahut yine mâzul olduğu Kama- 'Ş^"*"* jeri/ ve Haleb ve Yenişehir ve Selanik ve Kudüs-i şerij olurlar veyahut ihtiyarlariyle Şam payesi de olurlar ise Süleymaniye olan Efendiler Galata ve Üsküdar dahi olurlar ve Mûsda-i Sideymaniye'den mansıb Kudüs ve İzmir ve Filibe ve Bağdad ve Galata mehârici olurlar ve illâ Sideymaniye olub ondan Sideymaniye mansıb olurlar. Ve Galata'dan ve İzmir'den mâzul olanlar tekrar yine Galata ve İzmir olurlar Ve Bağdad'tan mâzul olanlar ve Filibe'den paye de.274 OSMANLI D E V L E T l N Î N İ L M Î Y E T E Ş K Î L A T I Ve Medine-i Münevvere'den ve Kudüs-i şeriften mâzul olanlar Şam-ı şerij ve Bursa kadısı dahi olurlar. Ve Eyüb ve Üsküdar'dan mâzul olanlar Filibe ve Manisa ve Belgrat ve Diyarbekir mâzul olanlar Manisa mansıba olurlar. Ve Bağdad Diyarbekir olurlar ve Belgrad'dan mâzul olanlar Filibe veya veyahut yine rücûü'l-kahkara mâzul olduğu mansıbı olurlar. olurlar ve illâ Mûsda-i . SaAitz'dan ve Kütahya'dan ve Erzurum ve Sinob ve niçe'den mâzul olanlar Konya ve Kayseri ve Maraş olurlar. Ve Mûsda-i sahn müderrisleri fakirü'l-hal olub muhtaç olur­ lar ise ve mansıb ihtiyar ederlerse Kayseri ve Sojya ve Konya ve Sakız olurlar ve illâ Sahn müderrisi olurlar. Ve Dâhd müderrisleri fakir ve muhtaç olub mansıb ihtiyar ederlerse Sakız ve Maraş ve Şam-Trablus sahn olurlar.Şîam-Tra6/us'dan mâzul olan efendder yine Bosna ve Sojya kadısı olurlar veyahut yine mâzul olduğu mansıbı olurlar. Manisa'dan mâzul ve Bağdad'tan ve Filibe'den mâzul olanlar ehl-i ihm dindar ve müstakim olurlar ise Medine-i Münevvere kadısı olurlar veyahut Galata ve Eyüb kadısı olurlar. ve ve Üsküdar Eyüb'den mâzul olanlar İzmir kadısı olurlar bir ehl-i ihm ve fâzd olurlar ise. 2 Menisdt ı Mcharic-i olurlar. AUmışh müderrisleri ihtiyarlariyle mansıb olurlar ise Üsküdar ve Eyüb ve Filibe dahi olurlar ve illâ Mûsda-i Sideymaniye olurlar. Ve Sahn müderrisleri fakir olub mansıb ihtiyar ederse Manisa ve Diyarbekir ve Belgrat olurlar ve dlâ Altmışh müderris olurlar.

kalktıkta veya âhar medreseye hareket ettikleyıııani7e. inkisardan sakmub ehl-i ilme medrese verilüb ve indaUah ve indennas me'cur olalar. kanun-i kadîm budur. Tariki olmayub ve cahil olub vüzerây-ı izamdan ve vükelây-ı devletten birine intisab ve imam olup gelüb şefaatle cahiU ehl-i ilme takdim edüb inkisar almıyalar.Ratbetfi'l-Med.MÛ8ila-ı ^ veyahut ihtiyariyle tarikten feragat edüb Saieymaııiyye ye .K^nun-i kadîm. zira fukarây-ı ulemamn in­ kisarı âlemi harab eder. ^^^^ âhırete İntikal ettikte bunAltnnglı ye Sahn ye Mûaıla-i ıhan ^^rm. malûm-ı izzet oluna. bunlarda birisi mansıba rcMyn. Sonra B o l v î M u s t a f a E f e n d i ( X V I I . asır ortalan) şeyhuUslâm dolu iken Kemal (iken) Efendi-zâde Esad ulemayı ibrahim tazyik için Efendi. Müderris efendiler şart-ı vâkıf tâyin ettiğü üzere haftada üç gün veya dört gün tahsil-i ilm ü marifet ederler ve mâni-i şer'î olmadıkça dersi terk edüb devr-i ebvab etmiyeler ve illâ derse müdavemet etmezlerse vakfın tâyini üzere varmazlarsa müte­ veUi varmadıkları günün vazifesini ahkoyub vermiyeler. Sitte-i Sû.Î L M t Y E R Ü T B E L E R İ DERECELERİ 275 Ve etraf-ı istanbul'da Dâhil müderris olanlar mansıb aldıkta Erzurum ve Sinob ve Kamaniçe ve Kütahya kadısı olurlar. Ve halen şeyhuhslâm seUemehüsselâm Hazretleri anlarm dahi düstûrü'l-ameUeri emr ile hatt-ı şeriftir. Kırk akçe medreseden mâzul olanlar ehl-i ihm ve fâikü'lakran olurlarsa on iki sene infisalden sonra şeyhuUslâm seUemehüsselâm hazretlerine varub tezkerelerin götürüb âsitaneye def­ terlerin kaydedüb mülâzemete izin alurlar ve iUâ Kazasker kapı­ şma varub kadı olmağa mülâzemet ederler ve şimdiki halde sabıka merhum ve mağfurun leh Y a h y a E f e n d i Hazretlerinin divan­ dan ihraç ettüğü hatt-ı şerif ve emr-i şerif mazmum üzere ehl-i ihm olub ve fâikü'l-akran oldukta altı seneyi tecavüz ettikte yediye bastıkta mülâzemete izin verilmiştir. Hâriç medresesinden mansıb ihtiyar ederse yüz elh akçe ve mansıb olurlar ve illâ dâhil îtibar olunur. Kandiye ve Kütahya Kamaniçe kadısı olurlar. Altmışh ancak Rumeh Kazaskeri ve Ankaravî Kazaskeri tarîk-i Ejendi Hazretleri Ana­ medresesi ve Dâhil medresesinden mülâzemet ahnmasm . malûm oluna. eUerinde berat olan muîdleri mülâzeye Dahil mete kaydedüb mesrur olurlar. 3 .

276 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I dört payede alınsun deyu Pâdişah-ı tslâm Hazretlerine arz edüb anlar payeden mülâzemet ahusun deyu hatt-ı hümâyün-ı saadetmakrun sadaka ve ihsan edüb hâlen anınla amel olunur ve lâkin tazyik olmağla alan kâğıdm furuht edüb veya emaneten alub tarîk-i ulema acnebi ile doldu. tstanbıd payesini alan zat bdfid tstanbul kadısı olur ve Anadolu Kazaskerhği payesini aldıktan sonra da sırası gelince fiden bu makama getiriUrdi. izmir. Yani Halep kadıhğmdan bir derece aşağıda olan Selanik moUası bir derece terfi ederse iptida Halep payesini alıp sonra biKid Halep kadısı olurdu. (1684' M. Kudüs. . Galata. Mekke. Bursa. Fihbe. Üsküdar. Diyarbekir. Medine. Mısır. den 1095 senesine kadar muhtelif 1095 H. ASıRLARDAKI MEVLEVIYETLER BÜYÜK Bu kaddıklarm aşağıdan yukanya olan leri şöyledir : derece- Halep. Bağdad. Belgrat. Bunlardan aşağıya doğru olan kaddıklarm (üçüncü smıf mevleviyetlerin) sıra tertibi olmayıp payede hepsi müsavi idüer. İstanbul kaddıklan ve bunun fevkinde Anadolu ve onun da üs­ tünde RumeU Kazaskerlikleri. Yenişehir (Tırhala Yenişehri). Halep kadısı terfi ederse evvelâ Kudüs mevleviyeti paye­ sini alır ve sonra Kudüs kaddığma tâyin eddir ve bu yukan derece­ lere kadar böyle giderdi.X X . Mecmuayı tertip etmiştir. Halep'ten itibaren bu kaddıklarm payeleri vardı. Eyüp. O s m a n admda bir zat .) 'de M e h m e d b. Sofya. Şam. ilmiye kanununu havi mecmua bahisleri tatkik edilecek oluıga 1058 Recebin­ ihtiva ettiği görülür. Edime. Halep kaddığmdan aşağı ikinci sınıf mevleviyetlerin sırası yukandan aşağıya şöyle idi : Selanik. Bu mevleviyetler de şunlardır : ^ Bu. rica olunur ki saadetin sadr-ı âzam hazretleri ve şeyhuhslâm hazretleri ve iki kazasker efendiler dahi maan şefaat edüb Pâdişah-ı tslâma arz edüb yine kelevvel altı rütbeden mülâzemet almub fukarây-ı müderrisinin ve tedam olalar i. Manisa. talebe-i Uim fukarasmm hayır duasmı aldınıb makamlarma daim müs- X V ı ı .

Boyabat. Birgi. Edirne Bursa. Şam. Yenişehir. sene 1244. kaddıklar kısmmda görüldüğü üzere XVIII. Mihaliç. XIX. Kudüs. Rumeli. Rumeli Kazaskerliği Anadolu Kazaskerliği tstanbul Kaddığı Mekke Kaddığı Medine Kaddığı Edirne Bursa Bdâd-ı Hamse mevleviyetleri' Şam Mısır 1 XVIII asırdaki mevleviyetler söyledü: Haremeyn mevleviyeti. Sakız. Tire. * Filibe Bulgaristan'da kalmış ise de Bflâd-ı Hamse ismi değişmemiştir. Üsküdar. Lefkoşe. Girit Yunanistan'a geçmiştir. Ya bizzat gidip kadılık eder veya payesini alır. Halep. Mara. Filibe. Gelibolu. Sofya. Galata. 22801. Fener. Mekke. Kamaniçe. Revan kütüphanesinde 1506 numaradaki Tarîk defteri). Yenişehir. Antep. Maraş. Medine. İzmir.Garp. Mudurnu. Nişanlar diğer mülki ve asker! memuri­ yetlerin nişanlan gibi darphanede yapdırdı (Hatt-ı Hümâyun vesikaları. Bu suretle Hare­ meyn kadısı terfi ederse tstanbul payesini alırdı*.. Nr. Kandiye. 1254 H). Kadmm payesi yükseldikçe evvelki payesinde olan nisam almarak yeni payesinin nisam verilirdi.İLMÎYE RÜTBELERİ DERECELERİ 277 Ankara. 2783. Mısır. Trablus . Bosna. Babkesir. Bağdat. 2780. Yukanda asırda. Havass-ı Refia (Eyüp). de mevleviyetlerde bazı değişiklikler yapdarak Mekke beraber Medine kaddıklan Haremeyn mevleviyeti ismiyle istanbul kaddığı de Edime kaddığı araşma aimmıştır. Erzurum. ' 1826'da Yeniçeri Ocağınm kaldırdmasmdan sonra II. Erzurum. istanbul. Menemen. Selanik. Kayseri. Bosna. asırlarda Osmanb devletinin sonuna kadar olan mevleviyetlerin dereceleri yukandan aşağıya şu tertip üzere devam etmiştir*. Anadolu Kazaskerlikleri. Tokat. ve X X . Trablusgarp (Topkapı Sarayı. Mahmud'un yapmıg olduğu yenilikler arasmda paye sahibi kaddara derecelerine göre nişanlar ihdas edilmiştir. Sofya. .

Yenişehir (Tırhala Yenişehri) Galata İzmir Sofya Trabzon Girit Payesi de vardır. .278 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İLMİYE TEŞKİLATI Kandiye Kudüs Halep Eyüp Selanik Mahreç mevleviyetleri. Bağdad Antep Bosna Erzurum Maraş Devriye mevleviyetleri ^ TrbIuB Garp Beyrut ^ Devriye ınevaliti yukanda adı geçen vilâyet ve sancaklardan herhangi birisine tâyin olunup sonra sırasiyle o kadılıklar dahilinde devrettiklerinden dolayı bunlara devriye mevalisi denihnigtir. Bunlar mabreç payesi de alırlardı.

Neşreddmiş olan salnamelerde müderris ve kaddarm sırası kısa olarak gösterilmiş olup bunu da aşağıya koymak suretiyle bunlar hakkmda daha ziyade malûmat veriyomm : Rumeli Kazaskerliği : Evvelâ bu rütbenin payesini ahr. itibari bir de­ recedir. * Kadılıklar kummda kaza kadılarmdan bahsedilirken izahat Terilıııiftîr. müftidük edenler. kısm-ı mahsusunda gösterilmiş olup en yüksek dereceleri Sitte denden kadılık idi. Umiye sınıfina uzaktan yakmdan alâkalı olanlar. Pâye-i mücerredelerin X I X . . İzmir pâye-i mücerredesini alan bir zat Edime pâye-i mücerredesine terfi ederdi. terakkderi yoktur ve mansıp zaptedemezler. İçlerinde kaddık. nakibü'l-eşraf kaymakamlan * ve sair yüzlerce zevat bir şeref olmak üzere bir yolunu bularak bu itibari rütbeleri alırlardı. müderrisler. s&d&ta nezaret eden Nakibfi'I-egrafin kazalardaki vekilleri idi ve onlar tarafından tftyin olunurlardı. Kaza kaddanmn tertibi. naipler. mabkeme azalan. Onlar da Edirne ve İzmir pâye-i mücerredeleri i d i : Bunlar yalmz payesini alırlar. Bu Sitte kaddarma Eşraj-ı kuzât denilirdi*. asrm ikinci yansmda ihdas edilmiş olduklan anlaşılmaktadır.İLMIYE RÜTBELER! DERECELERI 279 Diyarbekir Rusçuk Sivas Devriye mevalisi Adana Çankırı Van Fflye-i mücerrede Kadılıklardan bir de Pâye-i mücerrede eshabı denilen kadı payesi vardı. sonra bizzat kazasker olur ve icabederse bu makamı mükerreren işgal eder. 1 Naldbül-ejraf kaymakamlan.

Filibe Mahreç mevleviyetleri: (Payeleri de vardı). Devriye mevleviyetleri : Bağdad. Diyarbekir. Kudüs. Bilâd-i hamse mevleviyetleri : Edime. Girit kadı­ lıkları (Payeleri de vardı). Havass-ı Refia (Eyüp). Antep. Müderrislikler Dârü'l-hadts Müderrisliği Bu müderrishk Kibâr-i : müderrisin denilen müderrishklerin (Edime ve İzmir pâye-i mücerredeleri) yalmz payesine nail olur. Galata. Selanik. Trablus . Pâye-i mücerrede eshabı teyhyemezdi. Buranm müderrisi kadı olmak isterse mahreç mevleviyetlerinden birine tâyin olunurdu. Fenar (Tırhala'da). Yahut Anadolu payesi verilir.Garp. Şam. Rusçuk. Bosna. tstanbul Kadılığı : tptida payesini alır. Çankırı. terakki edemez ve mansıp zap- en yukan derecesi olup Süleymaniye Camiinin kıble tarafmdadır. Sivas. Buradan terfi eden bir müderris . Sofya. Erzumm. Maraş. Yenişehir. Mükerreren Anadolu kazaskeri olanlar da varsa da nâ­ Mekke ve Medine kadılıkları olup ya bizzat mansıbmı zap­ teyler veyahut Haremeyn payesi verilirdi. bundan sonra Rumeli kazaskeri payesini dirdir. Haremeyn Mevleviyetleri : alıp sonra bizzat Rumeli kazaskeri olur. Süleymaniye Müderrisliği : Dârü'l-hadis'ten bir derece aşağı olup dOrt müderrisliktir ve Süleymaniye Camü yakınmdadır. Mısır. B e y m t .280 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I Anadolu Kazaskerliği : tptida payesini alır. İzmir. sonra bilfiil mansıbmı zapteyler. Trabzon. Bursa. Halep. Adana. sonra bizzat zapteyler.

Mûsila-i Sahn Müderrisliği müderrishk ttibar edilmişti. ^ Mefihatin En Son Tarik defteri (kütüphanemizdeki nüsha). . artar ve eksilirdi. Hareket-i hâriç 40 olup tstanbul müderrishklerinin iptidası olan tptida-i hâriç müderrishğinin adedi muayyen değildi. Bunlardan sonra adedi 32 olan Hareket-i altmışh ve adedi 38 olan tptida-i altmışlı müderrishkleri gehrdi. Sahn-ı Seman Müderrislikleri : Fatih Camiinin iki taraûnda sekiz medrese müderrislikleri. Terfi ederse Hâmise-i Süleymaniye müderrisi olur. (Dârü'l-hadîs-i tsmad Sahn-ı Mesudiye bilâ-îtibar Mûsda-i Sideymaniye derecesiyle : Sahn medreselerinin bir derece altmda olup seksen sekiz ve Dizdariye müderrishği derecesi seman itibariyle Midillih Mehmed Emin Efendiye verildiği gibi ^. Meselâ Piyale Paşa medresesi Hâmise-i Süleymaniye itibar edilerek Şehri AtauUah Efendi'ye Ahmed Ramiz Efendiye). Eğer yukarıki müderrisler kendilerine teklif olunan mahreç mevleviyetini istemezlerse bu dereceh medrese tekUf edilirdi. îptida-i dahil müderrishği 48. mahreç mevleviyetini kabul etmezlerse bunlarm kıdemhsine : veriUrdi. Süleymaniye medreselerinden birine müderris olur. Mûsila-i sahn'm aşağısmdaki Hareket-i dâhil müderrisUği 32. Dârü'l-hadîs müderrisi kendisine tekhf edilen mahreç mevleviyetini kabul etmezse o zaman bu Sülejrmaniye müderrislerinin kıdemhsine teklif olunurdu. Buradan terfi eden müderris İptida-i altmışlı müderrisi olurdu.İ L M İ Y E RÜTBELERİ DERECELERİ 281 Dârü'l-hadîs müderrisi olur. bazen herhangi bir müderrise itibarî olarak verilirdi. Müderrislikler. Terfi eden. Mûsila-i Süleymaniye Müderrisliği Hâmise müderrisliklerinden bir derece aşağıdır. Hâmise-i Süleymaniye Müderrisliği : Süleymaniye müderrislerinin bir derece aşağısında olup beş müderrisliktir. Dârü'l-hadîs ve Süleymaniye müderrisleri. îşte yukandan aşağıya kadar gelen bu dört dereceU müderrislere Kibar-i müderrisîn deniUrdi. Yahut isterse mahreç mevalisi olurdu.

.

(1833 M. Miralay. (1848 M. ». Istabl-ı Ânüre rütbeUleri. 1264'deki iirasmda bunu göstermemiştir. Ûlâ Smıf-ı evveh* Ferik (Korgeneral). Bu rütbelerle beraber dmiye rütbeleri arasmda mua­ delet yapdnuş ve merasim esnasmdaki teşrifatta ona göre hareket eddmesi takarrür eylemiştir. . Bilâd-i Erbaa (Bdâd-ı Hamse) Mahreç Mevahsi. Rütbe-i Sâlise.)'de rütbe-i saniye mütemayizi ismiyle bir rütbe ihdas edilmiş ise de Lütfi tarihi. Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri. Müşir. c. İlk defa tertip edden muaddet şöyle idi : Vezir.(1847 M. Saniye Smıf-ı sanisi. Kapıcıbaşı rütbesindekder.)'de ÛlaSmıf-ı evvelinin üstfinde olarak ihdas edilmiştir (Lütfi tarihi. Mirmiran ve Ûlâ smıf-ı sânisi. İstanbul Kadısı. Mîrmîran. tstanbul âmirleri) 1264. Kaymakam. * Ûlâ rütbesi 1249 H . Mîrü'l-ümera.)'de tertip edden yeni teşrifat defterinde : Vezir ve Müşir.YIRMI IKINCI BÖLÜM İLMİYE RÜTBESİNİN RÜTBELERLE MÜLKÎ VE ASKERÎ MUADELETİ ve midkî rütheler dereceleri teshit Sultan I I . * 1262 H. 92). M a h m u d zamanmda askerî ihdas olunup daha sonra huna göre rüthe eddmişti. Ûlâ Smıf-ı evv^oh* Ferik. Rütbe-i Râbia esbabı.(1B46 M. H . Haremeyn pâyehleri. V I I I . * tstanbul müderrİBİigi rüûsu olanlar Mûsda-ı Süleymaniye'den derecede olan müderrislerdir. Rumeh Beylerbeyi. Bâlâ Ricah. tstanbul Kadısı. Ûlâ Sınıf-ı sânisi.)'de ihdas edilmiş ve 1255 Şevval (1839 Arabk) *de Kazaskerler Ue ferikler arasmda olmak üzere ûlâ smıf-ı evveli ve ferikten sonra gelmek üzere ûlâ rütbesi Udye ayrdarak ûlâ Sınıf-ı saniyesi bn sıraya konmuştur (NıMbetû'l-vekayi). Hâcegân (Kalem < t l â U e saniye rütbeleri arasmda ohnak üzere 1263 H. Saniye Sımf-ı evveh. sonra sırasiyle : Rumeli ve Anadolu Kazaskerleriy Rütbe-i bâlâ*. aşağı rüûsu olan ulema ^ Binbaşı. Mirhva.

Kibar Müderrisîn . Bilâd-i Hamse Mevleviyeti . Miralay. Bu Kibar Müderrisinden sonra gelen müderrisler ile Binbaşı.Rütbe-i Ûlâ Sınıf-ı Saniye sınıf-ı mütemayizi. Mîrü'l-ümera.Ferik evveh . Rütbe-i Râbia esbabı. XIX. » Lütfî tarihi.Mîrmiranhk . Hamise-i Süleymaniye.Rütbe-i (Korgeneral) .Rütbe-i Ûlâ Smıf-ı sânisi.) tarihine kadar Bilâd-ı £r6aa (Hamse) ve Mahreç mevahsinin memuriyetlerine mahsus nişanlan yoktu. asır başlarındaki teşrifat sırası da şeyhuhslâm general) . Mahreç Mevleviyeti. şöyle idi *. Süleymaniye. 176. Mirliva.tstabl-ı Âmire Müdürlüğü . c. Mûsıla-i Süleyma­ niye müderrisleti.Mirhvahk (Tümgeneral) .Rütbe-i Saniye smıf-ı Sânisi .Birinci Ferik (Or­ asır sonlariyle XX. Mûsda-i Sideymaniye mâdımundaki müderrisler-Alay Eminhği. Rumeh Kazaskeri . t. İstanbul Kadıhğı . tstabl-ı Kapıcıbaşı. Haremeyn Mevleviyeti . Hâcegân rütbesinde olanlar muadil tutulmuşlardır*. Haremeyn Amire payesi. Kaymakam. Kibar-i Müderrisin i. Müşirlik.284 OSMANLI DEVLETİNİN İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I payesi.Miralaylık (Albay) . Saniye Smıf-ı sanisi. 155.Mira­ laylık • Askeri Kaymakamhğı (Yaıbay) .Rütbe-i Sâhse . > Lütfi tarihi. * İlmiye Salnamesi ve Konya Vilâyeti Salnamesi.Binbaşdık . VIII. ' Dârûl-hadts. Mahreç payesi.Rütbe-i bâlâ. Vezirlik. e. Rütbe-i Sâlise. (1848 M. 156.Anadolu Kazaskeri .RumeU Beylerbeyhği. Bunlarm adedine göre on dört nişan ihdas edilerek vasıtasiyle kendilerine verilmiştir ' . s. 1264 H . VIII.Rikâb-ı Hü­ mâyun Kapıcıbaşılığı. Mevleviyeti . Saniye Mütemayizi Bilâd-ı Erbaa.

Mulıarreratta aşağıdaki elkap kıdlanılırdı : Şeyhülislâmlara Kazaskerlere : Devletlû. Semahatlû Efendim Hazretleri : Semahatlû Efendim Hazretleri İstanbul Kaddığı pâyelilerine : Fazdetlû Efendim Hazretleri Haremeyn Mevleviyeti pâyelilerine : Fazdetlû Efendim Büâd-i Hamse.İ L M Î Y E RÜTBESİNİN MUADELETİ 285 UUmanm elkabı . . Mahreç ve Devriye Mevalisine : Fazdetlû Efendi Sair Kaddara : Meveddetlû Efendi Müderrislere umumen : Mekremetlû Efendi.

.

Umumi Kütüphane nüs­ matbu nüsha I I I . Behiştî Tarihi (Behiştî). Künhü'l-ahbar (Âh). Franz Babinger neşri. TacüU-tevarih (Hoca Sadeddin Efendi). Raşid Tarihi (Raşit Efendi). 1925. cdt. Selânikî »Tarihi (Selânikî Mustafa Efendi) basdmamış kısımlar. Müneccimbaşı Tarihi. kütüphanemizdeki basümamış cütler. 1281'de basdmıştır. 1341 tabı. Peçevî Tarihi (İbrahim Efendi). Mir'atü'l-memalik ve Derecatü'l-mesalik (Gelâl-zâde Mustafa Bey). Nr. Vekayi-i Tarihiyye (Topçular Kâtibi Abdülkadir). Raşit Tarihi zeyli (Çelebi-zâde Asım Efendi) 1284 tabı. . Ravzatü'l-ebrar (Kara Çelebi-zâde Abdidaziz Efendi). 1332. Tevarih-i Âl-i Osman (Lütfi Paşa). basılmış beş cilt. Ravzatül-ebrar zeyli Naima Tarihi 1280'de hası. yazma. fî Hulâsat-i ahbari'l-hâfikin) (Ravzatü'l-Hüseyia matbu nüsha. Selânikî Tarihi (Selânikî Mustafa Efendi). 1245'de matbu nüsha. 1286'da matbu nüsha. Fezleke (Kâtip Çelebi). Esad Efendi kitapları. 2259. 1282'de basdan nüsha. MiUet Kütüphanesi nüshası. 779. Vekayinâme (Abdi Abdurrahman Paşa). Esad Efendi kitapları.Hieşıi Mehmed Efendi^ Türk Tarih Kurumu yayınlarmdan. 1279 tabı. 2151.İLMİYE TEŞKİLÂTINI Y A Z A R K E N İSTİFADE EDİLEN ESERLER Tarihler Tevarih-i Âl-i Osman (Âşık Paşa-zâde). Neşri Tarihi (Cihannüma . Nr. Tevarih-i Âl-i Osman (Oruç Bey). 1283'de matbu nüsha. İstanbul tabı. Nr. Kütüphanemizdeki nüsha. (Karaçelebi-zâde). Künhü'l-ahbar (Âh).

Kütüp­ Netayicü'l-vukuat Zübdetü't-tevarih Zübdetü'l-vekayi (Lütfi Efendi). Devlet-i Osmaniye Tarihi (Hammer . Şakir Efendiler). Fakat maalesef II. İzii Tarihi (İzzî Efendi). Ahdfilhamid'in emriyle S a l t a n A b d ü l a z i z ' i hal' eden Hüseyin A v n i . Vasıf Efendi Tarihi (Edip Efendi). Şâni-zâde Tarihi (Şanî-zâde Ataullah Efendi). matbu nüsha. tstanbul. Mür'i't-tevarih (Şamdanî-zâde). 3122. cdt. (Defterdar Mehmed Paşa). matbu cdt 1338. . matbu cdtler.mütercimi Atâ Bey). LiUjî Tarihi V I I I . Takvimü't-tevarih (Kâtip Çelebi). matbu X . 1309. Nuruosmaniye Kü­ tüphanesi nüshası. 1311'de basdmıştır*. Silâhdar Tarihi (Fmddddı Mehmed Hahfe). 2428. cdt. 1284 tabı. kütüphanemizdeki nüsha. hanemizdeki nüsha. 1306 ve 1328'de matbu hanesi nüshası. 1327 tabı. Cevdet Tarihi (Ahmed Cevdet Paşa). Nr. Takvimü't-tevarih Zeyh (Şamdanî-zâde Siüeyman Efendi). Nr. Vehyeddin Ef. İlaveli Esmarü't-tevarih (Hayrullah Efendi). Hayrullah Ejendi Tarihi fasiküller Mür'iü't-tevarih (Şamdanî-zâde). (Mustafa Nuri Paşa). Halil Nuri Bey Tarihi (Hahi Nuri Bey). Matbaa-i Osmaniye. 1198'de matbu. Ata Tarihi (Enderunî Ata Bey).288 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Suphi Tarihi (Suphi Sami. Matbu. Nusretnâme (Fmdıkldı Mehmed Hahfe). Umumi Kü­ tüphane nüshası. kütüphanemizdeki nüsha. 1290. kütüp­ (Şemi Molla). 1219 tabı. 1928. 1271-1292 matbu ' Ba eaer Şeml M o l l a torofindau 1264 genesine kadar gelen Sadr-ı âzam Şeyhülislâm ve Kaptan Paşalarm tâyİDİerini göstermekte olup sonradan kırk yedi sene daha ilâvesiyle 1311 H . (Mustafa Safi Efendi). 1199'da basdmıştır. Vasıj Tarihi Edib Ejendi (Mehasinü'l-abbar ve Hakayikü'l-âsar). basdmamış kısım. tarihine kadar getirilmiştir. 1292.1146'da basdmıştır. müteferrika tabı ve zeyh. Topkapı Sarayı nüshası. Asım Tarihi (Mütercim Asım). M ü t e r c i m R ü ş t ü ve M i t h a d Paşalarla ŞeyhuUslâm H a s a n H a y r u l l a h Efendi'nin isimleri bu cetvele konulmamıştır.

1328. Tarihten mezuniyet tezi. kütüphanemizdeki nüsha*. tercümesinden). Koçi Bey'in Kavanin-i Kavanin-i Efendi). Ricaut (1812'de Paris'te basdmış Fransızca Mevzuatü'l-ulûm. 1671 Amsterdam. Dr. (Kütüphanemizdeki nüsha). Süheyl Ünver) Üniversite yayudanntezi. Tarih-i Silsile-i Ulema (Esad Efendi kitaplan. kütüphanemizdeki nüsha. basd­ . Teşrijat (Kütüphanemizdeki nüsha). 1970. Âl-i Osman (Hezarfen Hüseyin Nimeti Ejendi Kanunnâmesi Telhisü'l-beyan ji Kavânin-i Âl-i Osman (Tarih-i Osmanî Encümeni neşriya- Kanunnâme (Veliyyüddin Efendi kitaplan). i Bu kannımâmeyi Profesör Bay H a l i l İ n a l c ı k . Koçi Bey Risalesi (1277'de basdmış nüsha). Tarihten mezuniyet (Prof. Taşköpridü-zâde Isamüddin. Paris Milli kütüphane­ sinden filmini aldırarak benim kütüphanem için de bir nüshasmm fotoğrafimn aimmasma müsaade etmiştir. Osmanh Kanunnâmeleri (Milli Tetebbular Mecmuası). Histoire de l'Etat present de l'Empire Ottoman. Mehmed). D'Ohsson. Nr. tslâmiye Istılâhat-i Fıkıhiyye Lügati (Esbak İstanbul Müftüsü ve sabık Diyanet İşleri Reisi Ömer Nasuhi Efendi). Süleymaniye medreseleri (Bayan Remziye). Kanun-ı Osmanî ve Râbıta-i Asitane (Kütüphanemizdeki nüsha).İSTİFADE E D İ L E N ESERLER 289 Kanunnâmeler ve Oamanlı teşkilâtma dair eserler: Kanunnâme-i tmdan). 2142). 1969. Tableau Gineral de l'Empire Ottoman Paris. Nr. KendUerine müteşekkirim. Dejter-i Divan (Aynî Ali Âl-i Osman der Mezamin-i Mükerreme Emirleri (tsmaü Hakkı Uzunçarşılı). Kanun-ı Osmani (Mahmud b. Tekâlij Kavaidi (Abdurrahman Vefik). Mekke-i Hukuk-i mamış tır. Halkondil Tarihi zeylindeki teşkilâta ait kısımlar (Ali Şevket Bey tercümesi). Efendi). 1949. Teşkilât Mecmuası (Kütüphanemizdeki nüsha). Fatih Külliyesi daa 1946. Hususî tetkikler: Sahn-i Seman medreseleri (Bayan Remziye).

Vekayiü'l-Fuzalâ Kütüphanesi Osmanlı Müellifleri Nuhbetü'l-vekayi (Bursalı Mehmed Tahir bey). s. (Mehmed Süreyya Bey). Şeyhi. tstanbul. 276). 1938. ciltler). 1268'de matbÛ. Her ikisi basılmıştır. (Müstakim-zâde Siüeyman Sadeddin Efendi) (Şakayık zeylinin zeyh). 1334'de Meşihat tarafmdan neşrolunmuştur. Salnamesi. basümamıştır. Vakıflar Umum Müdürlüğü yaymlarmdan. Meedi. M . Sahm. K . (sandık) vesikalarından. Âşık Çelebi.290 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İLMİYE TEŞKİLÂTI Arpalık Maddesi (Türk Tarih Encümeni Mecmuası. tbnûlemin. vakjiyesi (Vakıflar Umum Müdürlüğü yayınlarmdan). İnal. Teracim-i Ahvale dair eserlerden t Şakayık-i Numaniye tercümesi (Hadayikü'ş-Şakayık). (Ebûlûlâ Mardin). matbu ciltler. Ramiz ve Fatin tezkireleri. vakjiyesi yayınlarından). matbu birinci ciltle ba­ Kmah-zftde. Cevdet tasnifi vesikalardan. Mühimme dejterleri'ndeiâ vesikalardan. 1935. Vakıjlar Dergisi (I. . sümamış ciltler (kütüphanemizdeki nüsha) Şuarâ tezkireleri'nden Lâtifi. lı defter). Vakfiyeler: Fatih Sultan Mehmed II. Sicill-i Osmant (Mehmed Süreyya Bey). Resmi Salnameler (1263'den 1272 tarihlerine kadar). 1269 da matbu. tstanbul. Huzur Dersleri Prof. Riyazi. Başvekâlet Arşivindeki vesikalardan t Ali Emirî tasnifi vesikalardan. Nur-ı osmaniye Devhatü'l-meşayih ve zeyh (Rifat Efendi). sene 16. ve I I . tbnü'l-Emin Muallim Divan-ı Mahmud Kemal İnal tasnifi vesikalardan. Şakayık zeyli (Atâyi). Fatih Sultan Mehmed II. 1956. Vilâyet Salnameleri. Eyüp İlmiye Rehberi (tsmaü Hakkı Uzunçarşıh). Hümâyun (Alman Müsteşrikler Cemiyeti Hatt-ı Hümâyun Teşrifat dejteri (MaUyeden Arşive devredilen defterlerden 29 Nr.

haraları (B. Evliya Çelebi SeyahtUnâmesi (matbu cdtlerden notlar). 1281'de . İkdam neşriyatmdan. îıakffl-meknunjVz-zeyi-i (1945) matbu. 1940 da basdmıştır. Mecmua-i münşeat. matbu nüshalar. 3 2 5 .3 3 3 . 1506). sayı 9 . Tayyib Cökbilgin). Y a z m a (İzmirh Ismaü Hakkı). 1339-1341Me matbu. Müteferrika tabı. Hediyyetü'l-Arijin EsmaüH-müelliJin Cihannüma (Kâtip Çelebi). 1360 H . Y a z m a flâve 4434. Hrand Andreasyan tercümesi» (Yahya b. Tanzimat (Tanzimatın yüzüncü yd dönümü münasebetiyle). 1364 H . Paris Mdli K t p . Saray ve Ötesi (Hahd Ziya). Feridun Bey münşeatı. alâ keşfi'z-zünun (İsmail Paşa). Hadikatü''l-cevami (Hafız Hüseyin Ayvansarayİ ve zeyU). 1951 ve 1955. 1312. BeUeten'dtn ahnan notlar. Topkapı Sarayı Bağdad Köşkü Kütüphanesi. MenShicü'l-inşa üâve 610. Osmanlı Türklerinde ilim (Doktor Adnan Adıvar).Vl-kütûb ve'l-Fûnun (Kâtip Çelebi). Mecmua-i Tesavir-i Osmaniye (Arif Paşa). 1943*de basd­ mıştır. Abdülhamid ve Yıldız Hâtıraları (Başkâtip Tahsin Paşa). Seyyah tnciciyan'ın matbu). Meşihatın En Son Tartk Defteri (kütüphanemizdeki nüsha). Kitdt-ı Nusretü'l-lslâm ve's-sûrur fî Tahrir-i Kitab-ı Atlas Mayor (Ebû Bekir Behram Dımışki tercümesi). (1941)'deki matbu cütler. Yeni Um-i Kelâm basdmıştır. Nr.matbû cilt. Nr. Revan K . Edirne ve Paşa Livası (Prof. 194lMe matbu. Mevzıuuû'l-ülûm tercümesi (Taşköpridü-zâde Kemaleddin Mehmed).İSTİFADE E D İ L E N E S E R L E R 291 Diğer Müteferrik Eserler: Kejjü'z-tünun an-esam. Paris Mdli K t p . Tahkikat defteri (Topkapı Sarayı. Mehmed). (İsmail Paşa).

.

225. Abdüllâtif. Abdülkadir Efendi. Kadı. Yâsinci . şeyhülislâm. müderris. 72. pâdişâh. pâdişâh. Şeyhî . bk. Abdülaziz Efendi. Şey­ huUslâm Müeyyed . 195nı.. müverrih. 53. Abdülkerim.. Mehmed Çelebi (b. Abdülmümin Efendi.zâde. 193. son halife. keri. Abdülkadir Cürcanî.zâde. AbduUah b. 202. Abdürrahim Efendi. şeyhuUslâm. 147. nakibü'l-eşraf. 195. 189. bk. 194n. 76. Hazreti Peygamber'in amcası. İÇSu. Ebus­ suud Efendi (b. Abdühnecid. Anadolu Kazas­ huUslâm. 52n3.zâde.zâde. Abdülkadir. derris. AbdülmuttaUb b. 145. Arap . 190n4. 53. Abdullah Efendi. 161nj. 268. 196. İstanbul'da ilk müder­ rislerden. şeyhülislâm. Ahbas b. . 222. şeyhuUslâm. Ahi-zâde. 105. Sin. 223. Abdülbaki Arif Efendi. müderris. Abdülkerim . 53. Menteş-zâde. Abdürrahim Efendi. bk. Hazreti peygamber'in dedeleri. Abdülaziz. RumeU Kazaskeri. 236.zâde (b. 210. 167. Abdülvehhab Efendi. hk.D İ Z İ N I. Şeyhi. Seyyid. Abdülhamid I I . AbdUhneUk. pâdişâh. AhdüUâtif. m n . Ebe-zâde. nakibü'l-eşraf. 102n. Hâşim. Ahi-zâde. Fahri Razi mek­ tebi (b. Abdülmuhsin Kaysert. 26.) müdürü. Ana­ Abdülbaki Mahmud Efendi. islâm. Seyyid. 73. 51. 211. Dürri . I02nı. 197. Abdürrahim Efendi. Abdülvehhab Efendi. Uluğ Bey (b. nakibü'l-eşraf. şeyhül­ Abaza Hasan Paşa. 64. .. 214nı. 193. bk. 146. mü­ Abdülhalim Efendi. Rumeli Kazaskeri. 146n„ 268. 231. K İ Ş İ A D L A R I AhdüUâtif Acemî. tstanbıd Kadısı. Abdullah Efendi. pâdişâh. şeyhuUslâm. 195. Ömer Beyzavî. Abdi Ağa. reiaalkütUp. 215. 142n4. Kazaskeri.. 5. 212. 225. 148. kazasker. Tevkil A b ­ durrahman Paşa. âlim. şey­ Abdülhalim Efendi. AbduUah Efendi. Ispartah.) in oğhı. Karaçelebi .) nin oğlu. MuaUimhâne-i Nüvvab (b. 167. çavuşbaşı. Abdülmuttalib. Abdülkerim Efendi. şeyh. Âbdülmecid Efendi. 194n2. Anadohı dolu Kazaskeri..) ne mensup âUm. 68.) nin torunu. Abdidhamid I. Abdi Ağa. Abdülkerim Efendi. Abdülkadir Efendi. Süleyman'ın hocası.zâde. Beyzavi. 30n. Paşmakcı zâde. I I . 167. 219. bk. bk. şehzade. bk. Fatih'in hocası.) nin oğlu. 162. 217. Abdülvehhab Efendi. şeyhuUs­ lâm 73.zâde.

99n„ 121.. Konyalı. Abdullah Efendi. Ahmed I.. Adudüddîn. Ahmed Efendi. 206np 224. I 2 n „ 19. Mahmud el-Cündî. 161. 89. Yenişehirli. Ahaveyn. Abdurrahman Efendi. İstanbul Kadısı. Ahmed Efendi. 193. 183.zâde. fcyhnlislâm. Tokath.zâde. Alâüddm Esved. 30. izmitli hekim. Ali b. Alaşehirli. 26. Şehri. Neyli. Kazovoh alim. Ahmed Efendi. âlim. 218.. şâü. Veliyüddin-zâde. müderris. 59. fok. Ahmed..) ne mensup âlim. Taş­ köprülü . 132n. Abdurrahman Nesip Efendi. 35. Ahmed Paşa. 238. Abdurrahman Efendi. pâdişâh. Abdullah Efendi. Abdullah Efendi.. 179n„ ISOn. 250. 69. 176. Anadolu Seçuklu hükümdarı. Anadolu Kazaskeri. şeyhülislâm. (kazasker) 244.zâde. müderris. pâdişâh. 74ıı„ 113. Hazreti Peygamber'in amcazadesi ve damadı. Abdurrahman Elfendi. AbduUoh Efendi. müderris. Ahmed Efendi. 59. 76. 230. 146. Ahmed Isamüddin Efendi. Zencanh. mdderris. SOuj. Ahmed Râmiz Efendi. 263. 146n. Ahmed Efendi. Tikveşli. Mevlâna. İznik dahil müderrisi. 237. Ana­ dolu Kazaskeri. müderris. Ali b. Seyyid. 70. 9. Alâüddin Arabi. 145. 234. Bayezid'in hocası. 9. II Süleyman'm yazı hocası. 183. Dojutanh. Müfti . Kayserili. kadı.. 22. bk. 222. p&dişah. AK. Abdurrahman Çelebi.239. Ali (b. Keyhfisrev. 59. Seyyid Şertf-i Cflrcâni. 146. 9. II. 170n„ 1900^. Abdfilhâdi zâde. 145. Abdurrahman. I70nj.) mfielUfi. 91n„ İSiu^. İmam.zâde. müderris. İsa oğlu. Hüdavendigâr San­ cakbeyi. bk. mü­ derris. Fatih'in hocası. ordu ka­ dısı. Zla^. I02n. 2I6nı. bk. Bosnalı. 270. Ahmed Çelebi. 102n. İshak Hocası.zâde. Kara Hoca. 281. Ahmed. 102n. Abdurrahman Efendi. Ali. 156. Osmanh tarihçisi. Fahr-i Râzi mektebi (b.. Tbkatlı hattat. 165. Abdurrahman Efendi. Ahmed Efendi. 116n. Ahi. Şirazh âlim. 197.. Mısır Kadısı. Abdurrahman Efendi. Seyyid. Bur­ salı. Ahmed b. Ahmed I I . 102n. Ahmed b.. 7. müderris. Erzincanlı. Alâüddin Tüsi. I63n. 188. ISOnt. müderris. Fahr-i Râzi mektebi (b. Mesud. 184.131. 29n.294 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I Ahmed III. Rnmeli Kazas­ keri.. tstanbul Kadısı. Numllah . Müeyyed .zâde. 65. 158. Abdülkerim Efendi. Mahmud-i Cfircânî. 76. 25.) ne mensup âhm. Abdullah Hilmi. 148. müderris. Anadolu Kazaskeri.. 43. Ahmed Efendi. 197. 21. AbduUah Efendi. 176. şeyhülislâm ve âlim. Alâüddin. 96. Seyyid. âlim. Abdullah Efendi. Alâüddin Keykuhad (I) b. 61. 74. 5. . Ali. 25. 254. 193. Beyâzî . Abdurrahman Efendi. müderris. şeyhül­ islâm. müderris. 79. âlim. bk. Lefkoşe Kadısı. Abdurrahman Bey. Yusuf . kazasker. 146n. Ebî TâUb). 162. Ahmedî. Abdullah Efendi. 237. müftü. Abdullah Efendi. Abdurrahman t y d . 128. Hâfiyt-i uerid (b.

AU Paşa. Ankara Kadısı. Asun Efendi. BâU Bey. Arif Hikmet Bey. 21. Aristo. Ali b. Semerkandli âlim. Murâbıtlaı hfikfimdan. Ali Çelebi Veled-i MoUa Yegân. Çatalcah.. 236.232. Ahıskah. 146. 136. 9. Baki. 74. 69. Ali Efendi..176. Aşık Paşa . 84. AU Paşa. hesap aUmi. 178n„ 205. Şehid. Bedrfiddm Simâvi (Mahmud). Mekki . Dfirri • zâde.zâde. 8. AU Çelebi. 25n. Aşık Çelebi. 236. 260. Azmi Efendi. Çorluhı. 234. AU Paşa. lOn. 56. vezir-i âzam. mfiderris. Sofu. 119nt. Çandarh . İV. 175. nakihüM-e|raf. 31. Asmı Efendi.235. Osmanh mfiverrihi. 295 Asilflddin. 6n2. 62. 22. 235. SeUm'in hocası. Şeyh. Alâfiddin. Radiyyüddin Casri. AU Efendi..zâde. Fahri R â n mektebi (b. şeyhülislâm.. 84. Arif Efendi. 237.zâde. şair. şeyhuUslâm. Budin Kadısı. 174. Ispartah âUm. /etva'larda erkekler için kullamlan muhayyel ad. 26«. Atâ Bey. AU Kuşçu. Amr. Arap. Murad'm kar­ deşi. 218. 20n. Tafşîn. 35. I I . 250n. âUm. 25. AU Mfirginânî. Yenicami evkafı müteycUisi. 232. Atayî. bk. Arif Efendi. 189n„ 197. 49. Aziz Efendi. 237. Erzincanh. AU Cemâli Efendi. Bcdrfiddin Mahmud. 7. 68. mfiderris. 146. 231. Hoca. 167. . AU Efendi. 197. 192n. 193. Aşki. 190n4. Bayerid I I . Seyyid. 83. (eyuhlislâm. Kethflda . mOderris. felsefe. 47. 177. K m a h . 52. şeyhülislâm. 8n. Mevlâna. 210. 215. 239. 119n4. Aynî. 76. KocaeU Sancakbeyi. 107. Damad. Ayasofya'da mttdeıris. 21. AU TAsî. 67. Ali Efendi. Samavna Kadısı oğhı. şeyhuUs­ lâm. 67. Hekimoğlu.145.zâde. vczîr-i âzam. Bayerid. 24nı. 24nı. EbttU-Hasan. heyet ve hesap âUmi. 235nı. Bedrflddin Mehmed b. Cemalüddin. İsmet Bey . ZembUli Mfifttt. Nâsirfiddin Tûsi'nin oğlu. 223. 236. tarihd. Ataullah Efendi. 79. 20. 64nj. nakibAl-efrâf. mfiderris. sadrazam. 233./ıfcıfc âHmi. RumeU Kazas­ keri. 233. Avfi. 238. Pasmakcı . Bahafiddin Efendi. 46. Meşrep . 176. Bahafiddin Mehmed b. 232.. 237. sadrazam. 222.. şehzade. Bahâi Efendi.. Bcdrflddin. 167.z â d e . ders vekiU. şeyhnUslâm. şeyhuUs­ lâm. Ali Efendi. Azis Mahmud Hüdayi Efendi. I66n. 114. 193. 205. AU Paşa.zâde. pâdişâh. şeyhuUslâm. 43. AU Efendi. 112. 16402. 201. ŞeyhuUslâm. BirgiU. Mevlâna. Mehmed'in bocası. Osmanh tarihçisi. Yusuf b. 60. Hüseyin AmiH.İNDEKS Ali b. 47.. 206n4.165. 197. 127. 47. Arif Efendi. I I I . Ayşi Mehmed Efendi. Kanûni'nin Şehzadesi. Bayerid.zâde. 228. 183. Mebmed b. 193ıı.zâde. İsmail Espicai. âUm.) ne mensup âUm.

6nj. Davud Paşa.Berekât Hafizü'ddm NeseH. 29nj. Çavuşbaşı. 188. Ahmed Beyhakı. Tosyah âUm. Bekir. Ebû Bekr-i Râzi. E Ebî Bekr b. muhaddis. 249n„ 250. Buhâıî. 12. I65nj. Derviş. 134.) nm oğlu. Ebû Bekr b. bk. Cevdet Paşa. 113. /ett-'o'larda erkekler için kulla­ nılan muhayyel ad. kadı. 265. 173 nj. 76. 197. Dökmeci .Hüseyin b. Anadolu Kazaskeri. Ebu'l . 175. 42nı. şey­ hülislâm. hi­ laf ilminin kurucusu. 204.zâde. 202. HaUd b. Celâlüddin Devvânî. Mevlanâ. 12na. 65. 20. Damad zâde. bk. Ebû Said Efendi. Ebû Abdullah Ensâri. Zeyd. Ebû'l-Meyamin Mustafa Efendi. 238. bk. Ebû'l-Beka Eyüp. 40n2. Cinci Hoca Hüseyin Efendi. Budak. Derviş Mehmed Efendi. Cagminî. 203. Nişapurlu âlim. Bondier. Mehmed).zâde. Hanefi /ıkıfc âlimi. ^üa^. KefeU âlim. Sultan İbrahim'in itibari hocası. büyük Hanefi imamı. Pîr-i Herat. Bağdadlı İmam. Bey. 180n^. 188. Ömer Beyzâvî. 218nı. fakih.) ahfadmdan âlim.zâde SaUh Efendi. kadı. 1.. Abdullah b. 10. müderris. Şerif . 154.. şeyhülislâm. şeyhülislâm. müderris. Kazasker. müderris. Kadı. iUc kazasker. Cemalüddin Mehmed Taî. Kâzeruniye U rikatmm kurucusu. Derviş Paşa. Nişancı. Buhârî. Çandarh Kara HaUl. Cemalüddin Aksarayî. Muhammed el . Ebu Hüseyin Müslim. Ebû Eyyub Ensâri. 236. 23. bk. İsmail. şeyhuUslâm. Ebû Bekr-i Dumşki. 72. 66. Ebu İshak Kâzerûnî. 28nı. İmam Hafız Ebû Abdullah Muhammed b. 151. imam. HaUl Hayreddm Paşa. Beyzâvî. 180. Mahmud b.157. Ebû Bekir Ağa.296 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I Orhan Gazi tarafından kurulan ilk medreseye tayin edilen ilk müderris. 146. 23. Emir. 56nj. Ebi'l . 164. 232. 100. Michel. 238. büyük muhaddis. Ebi'l . Cafer Efendi. 29. 19. Bostan Efendi. 101. 130. 192n. 264. Ebû Bekir Efendi. TebrizU akaid âUmi. 43. mfiderris. 69.. Celâl . Davud Kayseri (Şereffiddin Davud b . Fahreddin Râzî (b.zâde. Ebû Bekr Merginâui. HSn. 28. 227-229. 146. Mehmed'in hocası. 166n. 42nı. Ebu'l-Hayr Ahmed Efendi.Kuduri. 42. Derviş Efendi. Çelebi Efendi. müfessir. naki­ bü'l-eşraf. D'ohsson. 179. 29. Cafer Efendi. Mısır Kadısı. Nişancı Celâl . 76. III. 19. 177n2. 59. heyet âUmi. 16. Emir. 235. veziriazam. bk. 26. Sunullah Efendi (b. Esad Efendi . Bulgar prensi.zâde Mustafa BeyHn kardeşi. Mehmed Şaşi. Cenabı. 72. müderris. iznik'te . 234. Burhanüddin b. mevlevî şeyhi. 193n3. 11.Hayr Efendi. Celâl-zâde Mustafa 234. 188. 201.

133. 125n2. EvUya Çelebi. Hanefi imanu. 182. 75. Mahmud-ı Baberti). 176. 73. Hanefi imamı. 202.eşraf. 254n. Anadolu Kaz­ askeri. Eflani Kadısı. Fatımatü'z • Zehra. 24nj. tmâdî. Faik Efendi. Anadolu Kazaskeri. 175ıı. şeyhülislâm. heyet âlimi. Mehmed II. 230. Emin Kösesi Molla Yahya b. 46nj. mü­ derris. Hazreti Fabma. EmruUah Efendi. 167. RumeU Kazaskeri. Efdalüddin Hunci. Fârâbi.2 4 1 . Bayburtlu şeyh. şeyhuUslâm. 17. Fahreddin Ebû Abdullah Ömer. Esad Efendi.zâde. 177. Şeyhu'l-ulemâ. tmam-i Âzam'm talebesi. İmam.) ne mensup âlim. 34. Gevher Melekşah Sultan. 28nj. 24nı. Köprülü-zâde. Emin Efendi. 24nj. şeyhuUslâm. 275. 188. 25. 210. 74. 231.. 234. 79. 25. 79. 6nj. 24nı. 10. 69. Konya'mn Hadim kasabasmdan âlim. FeyzuUah Efendi. büyük tslâm filozofu. 55. Ankaravî.. Tabib-oğlu. 25n„ 29. 72. II. 28nj. Yunan filozofu. Ferbad Ağa. 172. 145. 61. ReyU. 56. Hoca. MeUk.zâde Hamidüddin Efendi. tmam. 157. 163. Gıyasüddin Keyhusrev I I I . II. Fahrülislâm Pejdevî. 147. Bayezid'in kızı ve Dukkakin . bk. Mehmed. 28nı. Ekmelüddin (Mehmed b. Erzurumlu Feyzullah Efendi'nin oğlu. Ebû Zeyd Debbusî. Eş'ari. 30. 148. 24n. Efdal . EbuBBuud (Mebmed) Efendi. 178. 249. mirahur.İNDEKS Ebû Said Hadimi. Ferferyüs. Gedik Ahmed Paşa. 175. 31. Eflâtun. 210. Yanyah âUm.zâde AU Efendi (b. 238. 147.. bü­ yük kelâm âUmi. müderris. 68. Kınah . 75 . Eşref Şaban. 135nj. 33. SilistreU. 176. FethuUah Efendi. 74. 74. âUm. 175. 225. 235. 197. Nureddin. 176. 107. 226. Esad. vezir-i âzam. 195n„ 197. Erzurumlu. Şafiî mezhebinin Basrah kelâmcısı. 165. 20. 64. bk. 146n2. Fazd Mustafa Paşa. 76. Ebû Yusuf. 17. Anadolu Selçuklu hükümdan. Huccetü'l-tslâm Ehi Hâmid Mehmed b. 81. şeyhuUslâm. 147. 268. Esad Efendi. bk.oğlu Mehmed Paşa (b. GazâU. 223. mü­ derris. 211. Efdal-zâde. 222. vezir-i âzam. ulemadan. Mısır Türk Mem­ lûk Sultam. . 76nj. 164a2. 179. 63. Esîrüddin Ebheri. 45. 220^. 31nj. 148. 146. 234. Feyzullah Efendi. 36.oğlu. Şehıi hafiz. EhU.7 7 .) nin babası. şeyhuUslâm. 70. âlim. 133n„ 135. Fahr-i Râzî mek­ tebi (b. 73. 85. Seyyid. 24nı. 2 2 9 . FeyzuUah Efendi. 26. Fatih Sultan Mehmed.) mn zevcesi. 297 Fahreddin Efendi. Ebü'l-Hasan. 114. 161. 8n„ 9. 68. İmam. nakibü'l. Mürsel . Mustafa'mn hocası. F Fahreddin Acemi. Ferhad. Fahreddin Râzî. Esad Efendi. 31 nj. 35. Seyyid. 149. Gazanfer Ağa. FeyzuUah Efendi. 88. 237. Emir Sultan. 2. şeyhülislâm. bk. Israfîl . 153. 76. Sultan Abdülmecid'in hocası. şeyhülislâm ve âllâme. 65. 211. Esad Efendi.

hattat. 145. 26n. Hazreti AU'nin büyük oğlu. 148. 229. 263. 170n„ 172. 119n. 83. 161. Hazreti Peygamber'm büyük dedesi. ŞeyhnUslâm Mes'ud Efendi (b.. 117. şeyhülislâm. 181n(. I93n. 230. Abbasi HaUfesi. HaUmi Çelebi. Çandarh . kaptan-ı derya. 201. kadı 242 (RumeUden).. 232. belagat âUmi.. imam. 242 (HamideUden). belagat âlimi. /elva'larda kadmlar için kuUanılan muhayyel ad. Hasan. Çandarh. 203. Sultan Hacı Arif Efendi. Hâmid Efendi.zâde. Hacı Murad. HayâU Şemseddin. Hayreddin. RumeU Kazaskeri. Haşim b. 83. 21. Hasan. Hahd. 163. Hacı Hamza. 222.Ürgttbi. ulemadan. 188. 220. Hatice binti Murad. 225. Hayrettin. Hayri b. Halil Hamid Paşa. kassam. 267. Hatib . /elva'larda erkekler için kulla­ mlan muhayyel ad. Merzifonhı H&fızüddin Ömer Nesefî. 133n„ 176. vezir-i âzam. 213nı. ilk tsUnbul Kadısı. 197. Hasan Refet Efendi. 68. Hazret-i İsa. Mihmandâr-i Peygam­ beri. Hayreddin Hızır. HaUl Paşa. LâU-zâde. müderris. Zeyd. 124nj. Hasan. II. Anadolu lOSnj. 148. bk. fıktk âlimi.. Hazret-i Muhammed (Peygamberimiz). 76n. ILbri AH Efendi. Samsunlu. 202. 42nj. kadı. Hafız Mehmed. 76n2. 183. Hamza Nureddin. Avni el . 233. Kazaskeri. Dadayh. 152. 162. 232. Çandarh Kara Halil.298 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Hasan Efendi. NevşehirU. Yavuz'un hocası. kadı. Hezarfen Hüseym Efendi. Şemseddin Fenâri oğhı. Yemişçi. 46. Zamiri. Hayreddin. İmam. Amasyah Şeyh. kadı. sadrazam. Abdi Menaf. bk.) nin oğlu./«(pa'larda kadın için kullamlan muhayyel ad.. Hatice. şeyhuUslâm. I78ıij. 125n. I46nı. sadrazam. Hind. 162. bk.) nin babası. 148. İbn Hâdb. Hoca Efendi. Hâfiz Ebi'I-Hüseyin Müslim. 170nt. bk. Hayreddin Paşa. 219. müderris. 145. Hasan Fehmi Efendi. Hasan Paşa. 146. 235. SBu. Hasan. 65nı. Hasan. Halid Ziya Uşaklıgil. 263nj. Çendik müderrisi. Halil Efendi. 220. Fatih Sultan Mehmed'in hocası. şeyhuUslâm. 162. Hatib Dımışk!. Bayezid'in hocası. Hayri Efendi (Bey). 131ıit.zâde (Tâcüddin). 76. 178n. 145. sadrazam. 242. Hızır Bey. Atufi.. Hâmid Efendi. Kastamonulu. 161. 76. Kütahyah âUm. kadı. Hayati Mehmed Efendi. Fatih'in hocası. 47. 127nı.. Hâmid Efendi. Hasan Efendi. Hızur. 172. 229. müderris. . Kethflda-zâde. Hayreddm Efendi. Kazasker Şaddı Efendi (b. Hamdi. Ebû Eyyub Ensâri. muhaddis. 201. Halil Paşa. Hamdullah. 222. 201. 236. Halid b. Kanunî'­ nin hocası. 125nı. 223. Halil Hayreddin Paşa. Abdülaziz'in hocası. şeyhülis­ lâm. ulemadan. "lUm dağarctğı" adı ile maruftur. ibn Ömer Osman. vezir-i âzam. âUm. 64. 59. 145. Harunfi'r-Reşid.

Bergamah âlim. 28nı. 65. Hüseyin Efendi. ismail Efendi. 210. 145. tbrahim Paşa. Hflsameddin Efendi. 30nj. iin^. ŞeyhnUslâm. 178n. filozof. İmam-ı Âzam (Ebû Hanife). 30. . İbn Hişam Şeyh Ebt duUah. 15. Şeyh.zâde. İbn Ömer Osman. mfiderris. 31. ismail AtauUah Efendi.. Hüseyin. 21. Hüseyin Ağa. 30nı. 231. şeyhuUslâm. 230. Şü aUm. ibn Arahşoh.. ibrahim. tpşir Mustafa Paşa. Osmanh Pâdişâhı. bk. tmam . 115nı. hadis aUmi. Şafii imamı. 76n„ 145. Karahisarlı. sadrazam. IBOn^. 169. tsmaü Asım Efendi. yeniçeri. 237. ibrahim. 162. müverrih. 152. ibrahim. 164nj. 229. 177. bk.. Ebi'l-Kâsım. fıkıh âlimi. süvari kassamı. Hüsameddin Kâtî. 107. Gelenbevî. felsefeci. şeyhül­ islâm. bk. 239. 229. ismail Efendi. Şeyh. İzzfiddin AhdüUâtif. vezir-i âzam. Fahr-i Râzî mek­ tebi (b. tskender b. 24n. Hüsameddin Râzi. âlim. mfiderris. 67. 83. Kemal Efendi . 23. 66. şeyhülislâm. 232 . ibrahim. tshak Efendi. Makbul. 76. tbn Temcid. ibrahim Efendi. müderris. 25n. nakibü'l-eşrâf. 233. 230.zâde. lİn^.. 236.. 95n. 58n3. Hatip Dımışk! SOn^. bk. Hfiseyin-i Ahlaü. 149nı. IBOn^. ibn Mübarek. 146. 224.235. bk. Abdullah. 21. HOsameddin Efendi. tbn Mutahhar HiUi. Şemseddin Mahmud b. ibrahim Efendi. müverrih. tmadüddin b. Seyyid. ivaz . akaid ve tarih alimi. Taşköprfllfi • zâde. Halebî. İmam. 195. 68. 23. sadrazam. 176. 191. 173n«. Üskfiplü müderris. 188. İbn Rfişd. jeyhulislâm. Ua^ 230. 238. 60. şeyhuUslâm.) ne mensup meşhur âlim. Tikvef Kadısı. müderris. 133n. İbn Kemal (Ahmed Müfti's-sakaleyn. 275. 30nı. 29np Alay Hüseyin Efendi. 161. 236. 299 tbn Sina. 149nı. 146. mfiderris. RumeU Kazaskeri. 42. tbn Hâcib.21. Ahi-zâde. 22. tbrahim Efendi. 216nı. Hüsam-zâde. 281.İNDEKS Hoca • zâde (MıulihUddin Mnstafa). Arap ve Acem Kazaskeri. sofi. I I I . hadis âUmi. AU Bağdadî. tiyas b. AbduUah. S. Murad'm hocası. büyük tslâm filozofa. Muhammed Ab­ Şemseddin). 237. 122n.zâde. tbn Vefâ. AbduUah. ibrahim. "Akl-ı selim" unvam ile maıuf Bursalı âlîm. Endühlsla âUıo. 204. tbnü'l-Esir. madeıris. İbrahim Paşa. İdris Bitliû. İbn Melek. Çandarh-zâde. ibn Sââti. 22.. Muzafferüddin Ahme^ b. bk. tbn Ömer Osman. 68. 230. Iha Hadb ftkJı ve 6el^ai aUmi. 23. Mes'ud Begavî. âlim. hadım ağası. ibrahim. tarihçi. NevşehirU. Isfahâni. yeniçeri. 228. 28. Hazret-i Ali'nin küçük oğhı. Fatih'in hocası. •eyhulİBİâm. 22. 20na. 24n„ 67. Damad. bk. 235. ibn Hacer-i Askalani. tsamfiddm Efendi. B9n^. İmam. tnciciyan. 10. 193n„ 196. ftkth âUmi. 223. 164. bk. Hüseyin b. Fatih'in hocası. 21. 173. sadrazam. 64. 167. kelâm âlimi. kadı. tshak Efendi. seyyah. Bağdadh âlim.26. tbrahim Paşa.

riyaziye ve felsefe alimi. Zencanh Şeyh. 9. Koca Yusuf Paşa. Süley­ man. İbn 76n2. 20. 178nj. Kemal Paşa. Kafiyeci. 223. 225. 69. bk. Bayezid'in oğlu. 76n|. 9. 34. Kâmil Paşa. 107. Anadolu Kaz­ askeri. 64. Kutbü'd-din Mahmud-i Şîrâzî. 26n2. ivaz Efendi. Hatip. Hanefi fıkıhçısı. Anadolu Kazaskeri. 25nı. şehzade. Jüstinyen. IV. Kudsi Efendi. II. 249. âlim. Kıvamüddin. Kasım. Koçi Bey. Zemahşerî. . 31nj. Merzifon!. 130. 224. Kasım. Kuyucu Murad Paşa. Murad'm kardeşi. Bayezid'in hocası. 76nj. tzzeddin ibrahim. 61. kadı. sadrazam. Kanuni Sultan Süleyman. Bizans İmparatoru. Fahr-i Râzî mektebi (b.bk.zede-i Rûmî. Kösem Sultan. müderris. 20. İzâri Çelebi. 256. müderris. Kemalüddin Hasan (el-Farsi). 112. 31. II. Kâşî (Gıyâsüddin Cemşid b. Mehmed b. bk. Kasım Çelebi.) nin torunu. vezir. 9. 21. büyük müfessir. 229. Karaman Şeyhi. 48nı. 247. ismet Efendi. izzet Mehmed Paşa. Mesud b. bk. Kadri Efendi (Çelebi). 233.) nin halifelerinden. Anadolu Selçuklu hükümdan. 160. Kuduri. sadrazam. 6. Korkud. Koca Ragıb Paşa. 233. 155n„ 173n„ 176. 47. 45nı. Sivas hü­ kümdan. 52n3.) ne mensup meşhur âhm. SOn^. 149. İzzeddln Abdüllâtif. Melek. müderris. 146. 239. Kara Mustafa Paşa. Sadrüddîn-i Konevi (b. 210. 57. 233. Kadı . Kadı. Muhiddin b. sadrazam. 58. 243. 273. I . 28n2. 356. bk. sadra­ zam. lyaz. 145. Kutbüddin Mehmed Râzî. 228. âlim. 76. Keçeci-zâde SaUh Molla. Kadri. sadrazam. Fahr-ı Râzi mektebi (b. ismail Paşa. Kutbüddin Mehmed.300 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Kasım. müderris.) ne mensup âhm. 252. 30. 128. şehzade. Lütfi. 214nı. 9. 148. Kadı . 40. Mahmud). 19. tzzeddin Keykâvus II. 188. LütfuUah Çelebi. âlim. Anadolu Sel­ çuklu hükümdan. 76 n^. 248. 234-236. müderris. 76. Kâtip Çelebi. sadrazam.zâde. 156. 234. Bağdadlı. müderris. Mevlevî. tzzeddin Râzi. tbn Kemal (b. 119nı. 21. 31. 56. 187. 250. riyaziyeci Kadı-zâde-i Rûmi (b. 76n|. Kadı . vezir-i âzam. Kenan Paşa. 189n2. 262. 229. 46. SafranboluMu.zâde. Tokath. riyaziye âlimi. Kadı Burhaneddin Ahmed. 29. riyaziye ve heyet âhmi. Bergamah nahiv âlimi. 177nj. Köprülü Mehmed Paşa. 33. İ D I . 223. Lütfullah Efendi. B. bk. 67. llSn^. 212. Keşşaf.bk) in dedesi. 218. 231. hesap âlimi. bk. 73. Kemalüddin (Abdürrezzak-ı) Kâşî (Kâşânî). müderris. 217. Kıbç Arslan IV.

Mehmed. Mehmed Akkirmâni. Sadrü'ş . Çelebi. Mısır'da Memlûk Sultam. Mehmed b. Armağan. 262. 277n2. 3. Hoca . 122nı.zade. Mehmed Efendi. 37nı. Yavaşça. Mehmed I. şeyhül­ islâm. Şeyhülislâm Ebussuud Efendi (b. vezir-i âzam. 212. 122n2. 283. ITOn^. 301 64. Abdullah MûsuU. Ömer Çağmini. 26. müder­ ris. Seyyid... Mehmed AtauUah Efendi. dısı. İmam. padişah. nakibü'l-eşraf. bü'l-eşraf.148. 238. Mehmed Âbidin.194n„ 208. Mâtüridî. AtauUah Dürrinaki­ zâde. 238. Mehmed b. 72. âlim. Fatih'in hocası. Mehmed III.zâde. 184. Dürri-zâde. 42nı. 276nı. 63. Mehmed. Uluğ Bey (b. Mehmed b. YeU. askeri. 223. 185. 2. Efendi. 29n„ 30. 189nj. Mehmed 256nı. 195. 209nı. Mahmud I. Burhânü' ş . 182. Mehmed. pâdişâh. Mehmed Efendi. Anadolu Kazaskeri. 5. Surre Emini . 130. 167. Mehmed. Hayati . 192n3. bk. Osman. Debbağ . Mehmed Çelebi. Anadolu Kazaskeri. 191nj. 238. Bostan zâde. 146n]. eşraf. 146 Uj. 188. 76. M Mehmed. II. Mustafa. Anadolu Kazaskeri. şeyhuUslâm. 178. şeyhululâm. 187. Mehmed Efendi. bk. Mehmed II.. 69.zâde. 31. şeyhülislâm. müderris. 65. 76. 7. 53. Ebû Mansur. 146 . Mahmud b. Ma)ik b.. Mehmed. Mahmud. bk. Çivi . 5. 73. Seyyid. 197.220. kadı. 47. İstanbul Kadısı. 173nj. MoUacik zâde. 145.İNDEKS Mehmed. 206nı. 24nı. 235n. 152. pâdişâh. MoUa Yeğen. şeyhül­ islâm. 165. 224. Mehmed. 164n2. 167. 105.) nin oğlu. heyet mi. şeyhülislâm.) in Doğanası. Çivi .) nun ba­ bası. Mehmed Çelebi.zâde. Mehmed b. "İmâm-ı Mü­ tekellîmin" unvam ile maruf bflbüyük Hanefî kelâmcısı. nakibü'l • 180. 195. Arap Defterdarı. 196n. 47. Ali Kuşçu (b. pâdişâh. Mustafa'mn yazı hocası. bk. Mehmed lâm. 218 . 66. şeyhuUslâm 58n. fâkih. Seyyid.. Mecdüddin 173nı. 204nı.Şeria Ubeydul­ lah. 168nı. Hoca . 187. Mehmed. Mahmud H . 180. Mahmud Paşa. 243. 52. âli­ şeyhülislâm. Mekke Ka­ Mehmed Arif (Efendi). ulemadan. Mehmed Efendi. 204. 2S9nı. 165. 197.Şeria. 215.zâde. 166nı. Mehmed. müderris. 116n. 148. Mahmud b. I79n. 167. (mütegallibeden) 127nı. pâdişâh. 257. RumeU Kaz­ Ankaralı. 122. Fahr-i Râzî mektebi (b. 171. Bayerid'in Şehzadesi. şeyhuUslâm. Enes. Mahmud Şirâzî. (Efendi). nakibü'l-eşrâf. allâme. Mevlâna. şeyhuUs­ Mehmed Efendi. 184.zâde. Mehmed Gezeri. Mehmed b. 10 231. Fatih Sul­ tan Mehmed. Baldcesirii Hacı Hasan . Muhyiddin. Mehmed Efendi. Kdavun. Mehmed b. . 254. I I .zâde. muhaddis. bk. AbduUah. 197. Mehmed.zâde. İzmirli âUm. Dürri.) ne mensup.

Ah. Mehmed Edendi. İstanbul Kadısı. geyhuUslâm. 195. Mehmed Efendi. mfi­ derris. 224. Mehmed Efendi. kadı. Mehmed Efendi. Şemseddin. Mevlâna. İstan­ bul Kadısı. Mehmed Nuri Efendi. Mehmed Şerif. (eybulislâm. istanbullu. IV. Seyyid. mfiderris. Mehmed Semerkandî. Mehmed Efendi. şeyhülislâm.302 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I Mehmed Efendi. Fenâri-zâde. Boynu Eğri. Mehmed Kâmil Efendi. 102n2. 184. geyhuUslâm. zâde. Saygılı.zâde. Mehmed Efendi. Vâni. Mehmed Efendi. Mehmed Rejad. 146. 167. 194. Marafh âlim. mfiderris.eşraf. 59.raf. Anadolu Kazaskeri. "ayakh kütüphane" namı ile mâruf âlim. 123. mfiderris. Rumeh Kazaskeri.. nakîba*I-e. Abdürrahim .. 121.. Mehmed Husrev b. 91n. Mfiftfi • zâde. 189. Mehmed Meğujl. 95n. 90. Salih-zâde. Şeyh • zâde. Mehmed Said. 102nı. Mehmed'in hocası. Mehmed Emin Efendi. NâU Kaym. 239. Malûl . Mn^. Mehmed Refik Efendi. Mehmed Efendi. mfiderris. 204. 56n. Feramerz b. 59. I47nı. 139 n. Mehmed Efendi. müderris. Kadı . Seyyid. Sadrazam.oğlu. Mehmed Emin. Sadaret kaymakamı. Mehmed Efendi. 152. Dukakin . Mehmed Efendi. Mehmed Emin Efendi. 230. hen­ dese âhmi. Şeıif-zâde. Mehmed Paşa. «eyhulislâm. Şeyh.zâde. Arap ve Acem Kazaskeri. Seyyid. Mehmed Efendi. 255n2. Mirim Kösesi. Saçakh . 90nı.sâde. İmam . 146.zâde. Şeyhül­ islâm. reisü'l-etibba. 191n„ 204. Mehmed Efendi. Şam Kadısı. 167.zâde. Şeyh. Anadohı Kazaskeri. Feyynm Kadısı. Mehmed Efendi. 59. âlim. Anadolu Kazaskeri. 281. Şeyh. 95n. 184. geyhulislAm. Mehmed Repd Paga.zâde. naUbfl'I-egrâf. II. 167. llOuj. naklbfi'I . Mehmed Efendi. 119ns. Mehmed Efendi. Halep Kadısı. .zâde. Feyyum Kadısı. Mehmed Emin Efendi. Medine Kadısı. 59. İsmail Efendizâde. 255. 65. 256nı. Mehmed Efendi. Mehmed Said. Mehmed Efendi. 60. Mehmed Şah Efendi. Mehmed Emin Efendi.zâde. bk. mfi­ Mehmed Efendi. Anadolu Kaz­ askeri. kazasker. Mehmed Efendi. Mehmed Efendi. Seyyid. 239. 120. MidilliU müder­ ris. Musta­ fa'nın hocası. Feyyum Kadısı. MoUa Husrev. 237. 74. Pâdifah. Mehmed Efendi. Mehmed Efendi. 186. İstanbul Kadısı. Mekki • zâde. Mirza . 183. imam. Üskfidarfa âlim. Mehmed Esad Efendi. Mehmed Paja. Yozgadh fakih. 91n„ 95nj. Mehmed Necib. 219. Tunuslu.. 40. 183. Muharrem derris. Mehmed Efendi. Sinan . 51. 184. Palabıyık. Peri Peyker mfider­ risi. 237. Şeyh. Hayati • zâde. sadrazam. mfiderris. Altıparmak. San yazıcı. jeyhuUslâm. 20. Mehmed Said. Mehmed Emin Efendi.. Mirza . âlim. Mehmed Paşa. Gürcü. Mehmed Efendi. Mehmed Efendi. 220. Ana­ dolu Kazaskeri. 236. 184. Mehmed Nuri Bey. Haûz.

Süleyman. nakihfil . 242. Muhammed Muhterem b. Fa­ tih'in hocası..ÎNDEKS Mehmed Şeyhî Efendi. Mfifü's . 76n„ 145. 21. müderris. 145. Damad. Muhyiddm-i Arabî. 233. Seyyid Taceddin AU. 232. 2 2 3 . Mevlâna Celâlüddin Rûmî. 243. ibn Kemal (b. 204. 163. şeyhülislâm. ftUm 175. sadrazam. Mar­ dinli. 23n„ 31. Muhyiddin.zâde. 35. Muhyiddin Mehmed. Anadolu Kazaskeri. mfiderris. bk. Feramerz h. Seyyid. MoUa Arap.. Ru­ meU Kazaskeri. 1. Mehmed Zeynelâbidin Efendi. bk. Muhyiddin 142nı. Meîek Ahmed Paşa. 76n„ 145. 218. . kadı.. 95ıig. II. MoUa tzari.zâde. MoUa Cami. Çivi-' zâdci Anadolu Kazaskeri. Muhyiddin Efendi. 165. Muhyiddin Mehmed Efendi. MoUa Gürânî. MoUa Lütfi. 6 8 . MoUa Alâfiddin yetim. 242.Muhtar. Edime Kadısı. Muhyiddin Mehmed. Mevlâna Kıvamfiddin. Fenâri. Fenârizâde.eş­ raf. Seyyid. 303 Müeyyed . 21. 22. Manisa Çelebisi. MoUa Kabız. 13in. 67. Memik ... 21. 243. 68. Adliye müfettişi. Haüp. mfider­ ris. bk. Bayezid'in hocası. 229. 184. Abbasi Halifesi. 175. Mevlâna Ayas. Muhyiddin Elfendi. 78. I46n. Mirim Çelebi. Rumeli Kazaskeri.225. Muarrif-zâde. kadı. Meh­ med Husrev b. Şemsfiddin Ahmed. 51. 115nı.. 228. 6 4 . Hatip . 231 233. şeyhülislâm. mfiftfi. 171. Hamza. I95nı. kadısı. BahkesirU âUm. Fatih'in hocası. nakibfi'l-eşrâf.zâde. 157. Anadolu Kazaskeri. 229. 228. Mehmed b. 52. el . Şemsfiddin Mehmed (Fenarî) b. riyaziyeci ve felsefeci. kazasker. Esieyid. 233. 8n2. 4 0 . 178n. Kadı. 59. Çivi . Seyyid. 168na. 184. Mehmed Vasfî. bk. Mahmud'un y a a hocası. Mehmed Şüicrü Efendi. Mes'ud Efendi..zâde (Abdurrahman Efendi). 30n. 67.zâde. Mfirteza Efendi. 30. Mısır Memlûk Sul­ tam. 176n. 176. RumeU Kazaskeri. kadı. müderris. Muhyiddin. ŞeyhuUslâm. hatut. Bayerid'in hocası. MoUa Fenâıî. 76n. 76. Muhyiddin. 270.) mensubu meşhur fiUm. istan­ bul Kadı ve Müftüsü. Mevlâna Nuh. 165n5. kadı. 67. 1910^.zâde. 232. Seyyid. Tokath âUm. II. Yozgadh fâkih. Amasyah alim. 177n. bk. mnftfi. Muhyiddin Efendi. Milim Çelebi Mahmud. Melik Zahir Ferec. I I . MoUa Husrev. Kâfîyeci. Fatih'in hocası. Hanefî fukahasmdan. 4Snj. 235. Muhyiddin b. Muhyiddin. Mehmed Zeki (Pakahn). 229. fiUm. tabib. 105n2. 145 Mirza (Mustafa) Efendi. Muhyiddin. 35. 133n„ 176. 71. Muhammed AUuUahü'l • Hfiseym. Fahr-i Rfiri mektebi (b. 64. 228. Şeyh. bk.Sakaleyn. Hoca . şeyhül­ islâm. 40. Memun. Mfiftfi Ahmed Paşa. İstanbul 69. Muhyiddin Mehmed Efendi.) m unvanı. 145. Ali. Muhyiddin. şeyhuUslâm. 105. Muhyiddin Efendi (Çelebi).

. Anadolu Kazaskeri. âUm. Mimar .. pâdişâh. Mehmed. Seyyid. bk. tstanbul Kadısı. 229.. 210. IBIUf. 164nı. 210. Anadolu Kazaskeri. Niksarh. Murad II. (mirasçı) 124nj. Mustafa 187. Mustafa Efendi. 223. 188. 197.zâde. 175n. 151. 76. Muslihuddin Mustafa Efendi. 70. 165. Mustafa Efendi.) nin oğlu. 6n3. I46n„ 206n4. şeyhül­ islâm. 247. 25. (Hüdavendigâr). Mustafa II.218. II. Fetva emini. 235n. N Nasır b. Mehmed. Mustafa Âsim Efendi. Mustafa Rakım. Mustafa Ağa. şeyhül­ islâm. Mu­ hammed Nesefî. Murad III. Şiî mezhebine men­ Uluy sup büyük 27nj. şeyhülialâm. şeyhülislâm. Pâdişâh.) zâde.zâde. Hazret-i Peygamber. Darüssaade ağası. bul Kadısı. 216 . Dıhkî. (Alâüddin müderris. 76n2. Mustafa Âşir Efendi. 255 65. Taşkentli. kassam. 229. 193. 2. tbn Sââti. 252. 241. BâU . 146. Seyyid. 179n„ 180. şeyhülislâm. Mimarzade. 23. muhaddis.158. 16. tstanbul kadısı. Efendi. 214nt. Mostarh alim. pâdişâh.zâde. Muslihuddin Efendi. Mustafa III. Mustafa Efendi. Bolvi. nâib.zâde. . şeyhuUslâm. 116. Dürri . Nazîr tbrahim Efendi. 182. Mustafa. akaid âlimi. şey­ huUslâm. Muzafferüddin Ahmed (b. 142nı. 224. Mustafa I V . nakibfi'l-eşrâf. vezîr-i âzam. -257. 155n4. Mustafa Sürûri Efendi. İslâm heyetçici. kadı. Rumeli Kaz­ Mustafa Efendi. 187. Bursa Kadısı. kadı. Sün^. 211. 102nj. tmam. Yavuz Selim'in hocası. 254. 146. H a y a t î . Müslim. Abdüsseyyid Matriri. 196nj.zâde. Aydınlı. Mekke Kadısı. Mustafa. 73. Musannifek. 29. 30nı. Mustafa Efendi. Ali Bistâmi).zâde (b. Murad IV. Mustafa Efendi. 254nı.) nin babası. Seyyid Feyzullah Efendi (b. Erzurumlu Hamidî . Nâsırüddin Tûsi. pâdişâh. Mevlâna. Mustafa Efendi. Mustafa Efendi. MusUhüddin tbn Vefa. 234. 90. 171. Murtaza Efendi. San Muîd. Mustafa I. 147nj. Ali Bağ­ dadî). Mustafa Şevki Efendi. Fatih Camiinde dersiam. 260. Mu­ hammed 112. 35. pâdişâh. 19. 121nı. I461I3. Mustafa Efendi. Efendi. Âhmed'in hocası. 97n5. 114. pâdişâh. Murad Paşa. 146n„ 170n„ 192. Efendi. 225. ita^. 179. pâdişâh. 236. 229. Mustafa Efendi. pâdişâh. Vahyi .146. şair. lUn. 222. Mustafa b. 233. Murad V . pâdişâh. Necmeddin Ebû Hafs Ömer b. 147nj. Mahmud'un yazı bocası. Muslihuddin tstan­ 139ny Kastalanî. bk. bk. 235nı. 107. Kara. Nasuh. sadrazam. Şeyh. Muslihuddin Mustafa b. 215n2. Mustafa. 121. Mustafa Efendi. askeri. Feyzullah Efendi (h. 238. Murad I 166. Necati. 148. bk. bk. 173nı. 224.304 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Muharrem Efendi. 192n3. Mustafa Mustafa 275. Nasuh Paşa. Vodinalı. I. Eflani Kadısı. 235n^. Taşköprülü . Musa Paşa.zâde. 151. 184.

65nj.İNDEKS Necmed<lin Ömer Kâtibi. I I . 73. odabaşı.146-148. III. 218. 212. vezir-i âzam. 177. Pîr-i Herat. Osman Gazi. pâdişâh. Esseyyid. Osman Bey. 187. 27n„ 28. kadı. Anadolu Kazaskeri. Rfistem Paşa. Rauf Paşa. şeyhülislâm kavuklusu. tstanbul Kadısı. II.) ne mensup meş­ hur mutasarruf. Kazvinli mantık âlimi. 228. AkşehirU. Osman III. timiyt TışkiUlt. Osman Çelebi. 60.. şeyhülislâm.zâde. Ömer Ağa. 146nj. RahmetuUah Efendi. Ömer Efendi. Murad ve III. 146. Mehmed'in hocası. Ömer Efendi. 21 . kadısı. Osman Efendi. 228. 174. 74. 201. 28n„ 41n2. Rariyyüddîn Hasan (b. mfiderris. Osman. Oruç Bey. müderris. 227. Şeyh. 194. Nizâmfihnülk. Nevâlî Efeofli. Osmanü tarihçisi. 177nj. Nevi-zâde Atayî. Ömer Teftazanî). 1. 77. Mehmed'in hocası. Sadullah Sâdi Efendi. tstanbul kadısı. müderris. 2. Sadeddin Efendi.zâde. reisfilkfitup. 225.181. 102n2. Rabia. 214. 151n„ 215. Oklidis. 215n2. Sultan Abdfihnecid'in hocası. 164. mfiderris. 263nı. Perviz Efendi. Galata 89n«. 26. mfiderris. Numan Efendi. pâdişâh. lOöuı. özdemir . 305 Ömer Efendi. Sadrüddin Konevî. Pir Ahmed Efendi. Râşid (Efendi). Ömer. III. sadrazam. müverrih. 201. sadrazam. 147n. 84. 41. 73. İngiliz elçih'gi kâtibi. /etva'larda kadın için kullandan muhayyel adlardan. Osman. Neşri. 178o„ 197.. bk. 146. 130. şeyhülislâm. Recep Paşa. 139n2. Ebû Abdullah Ensâri. müderris.zâde. 193. Kastamonulu.zâde Efendi. 59. I46n3. Riko. 116n.. Rıdvan Efendi. İBln^.23. 66. 84. şehzadeler hocası. 76. Osmanh tarihçisi. 68. bk. başvekil. Osman Efendi. Topal. tmam. nakibfi'leşrâf kaymakamı. Sadık Efendi. 61. Nevi Efendi. 229. II. Hattat. Hoca. tstanbul Kadısı. Osman'ın hocası. 31. Sâdeddin Teftazanî (Sâdeddin Mes'­ ud b. Sâdi-zâde. 146. Ömer Efendi. 61. müverrih. 172. 235nı. 73.18In„ 215n2. 1. 27n. şeyhuhslâm. 181. Baye­ zid'in torunu.. Sultan . 168nı. 58n. Mehmed) Sagânî. Sadık Efendi. sadrazam. öküz Mehmed Paşa. Fahr-i Râri mektebi (b. 223. Orhan Bey (Gâri-Sultan). 83nj. 50. Numan Efendi. kadı. 207n. 188. 49. lOin^. Osmanh hü­ kümdarı. Kethüda . Bursa Kadısı. belagat ve fıkıh âlimi. 20 . Giresunlu. 146. Amasyah. Osman II. 234. Hafız. MusUfa'mn yazı hocası.oğlu Osman Paşa. Nefes . Hoca . 90. kazas­ ker. şeyhülislâm.. Bodrûmî. 202. Ömer Efendi. Ruhiddin Efendi. Koca.

80. Seyyid Büzürg AU. mektebi (b. Seyyid ve şerifler nâzın. AU b. Seyyid Vehbî. 233. 145. bk. 27. Süleyman. 2090^. mütefekkir Hızır Bey (b. 71. 72. 80. âlim sadrazam. Süleyman. Fahri R â o İsfahanı. 74. âlîm. bk. Sunullah Efendi. 225. Fatih'in hocası.306 OSMANLI D E V L E T i N t N i L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Sadüddin Ahlatı. I46n„ 185. sadrazam. 35. Murad'm kar­ deşi. Afyon Karahisarh. 147. Sinan. tbn Kemal (b. kadı. şey­ huUslâm. Şaban Efendi. 190. Fatih'in Şemseddin Husrev Şâhî.) m oğlu. pâdişâh. 233. Bağdadh. bk. 145. 47. 35. Tirmizli. kadı. Fahr-i Râzi hocası. 194. 76. tskiUpU. 21. Sefer Celâli. 164. müderris. Siracüddin Mehmed. sadrazam. Şemseddin. 46nj. 30. 60. İmam. şehzade. 127. 40. 77. IV. 223. 22n. müderris. 146. Kâdı'l-Knzât. 46nı. Kocaeh alay beyi. Şemseddin Ahmed. bk. Şah Mehmed b. 188.35. Süleyman.) ne mensup âUm. Fahr-i Râzî mektebi (b. Sefer. ISlUı. Süleyman I. İsfahanı. Muhammed. 66. bk. 35. 165. seyyidler ve şerifler nazın.) ne mensup âUm. Feyyum Kadısı. Sinan Paşa. 223. Mevlâna. Hekjmbaşt. Seyyid AU Natta b. Siracüddin Mehmed secâvendi. pâdişâh. 243. Bayezid'in hocası. 48nj. 165.-zâde. Şafii. 182. mimar. bk. Ebi'l . 248. 229-232. Kânûni Sultan Süleyman. bk. müderris. Salâhtiddin. III. müderris. kadı.. Şem^ MoUa. Silkutî. Şâni-zâde Auullah Efendi. 204. SeUm I I . 145. 30. Şahin AU Paşa. 188. Selim I. kadı. 247. Sivâsî. Süleyman I I . Şafii mezhebinin kuru­ cusu. Seyyid Şerif Cürcani. Fatih Sul­ tan Mehmed. müderris. 21. Anadolu Kazaskeri. 217. müderris. sadrazam. 62. Sultan Mehmed Gazi. Sekkâkî. Sinan. 242. Yavuz Sultan Selim. 242. tık âlhni. Mehmed'in annesi. pâdişâh. Şemseddin Ahmed. 25. 115. SeUm Mehmed Paşa. 130. 95ns. 26n„ 76. Safiye Sultan. Siracüddin (Mahmud) Ürmevi (UrŞemseddin Mahmud b.) ne mensup man­ 25. 33. müverrih. tJsküdar Kaduı. Şemseddin Ahmed. mektebi (b. Seyyid Zeynelâbidin. Seyyid Mehmed Natta.Kasım-ı mevi).) in babası. 117. bk. 76n„ 145. HalepU. 61.zâde. SeUm I I I . 16Sn. II. Şemseddin Efendi. Selânikî Mustafa Efendi. kelâm âUmi. 118. Şemseddin Efendi. belagat âlimi. Süleyman Efendi. bk. 9. pâdişâh. Sinan Efendi. 131. 58n. 26n„ 27. Şam ulemasından. Sinan Çelebi.. Sokullu Mehmed Paşa. 20n2. Şehzade Mehmed (Fatih). Fatih'in hocası. Muharrem Efendi.. Salîh. SaUh Zeki. müderris. I64nı. bk. 146. Kadı . 77. 260. 218. 28. 255. MoUa Gürâni. Siracüddin. 76. Şeydi Muhyiddm Efendi. 43. 27. pâdişâh. mflderrİ8. 239. 41. şeyhuUslâm. 6e(âga( âlimi. Mahmud-i Cürcani. 233. 212. Sinan Kirmastî. Süleyman. . 105. bk. 256. 66.

Şemseddin MoUa. 194. /etva'larda erkekler için kuUamlan muhayyel VeUyüddin Efendi. VeUyüddin Efendi. MoUa Fenâri. 28nı. RumeU Yahya Efendi. RumeU Kaz­ askeri. 213. Seyyid.INDEKS Şemseddin Mehmed b. Tahir Efendi. Yavuz Efendi. 84. Tacüddin Sübkl. 237. 130. 24n„ 29.zâde (Ahmed Isamüddin Efendi). Tâci-zâde. U UbeyduUab b. 66. Yenişehirli. 162. Tatar Hoca. 233.zâde. /etva'larda kadınlar için kullanılan muhayyel ad. 197. kadı.zâde Mehmed Kemaleddin Efendi. Zâl Paşa Sultam. 71. Şemseddin Mehmed b. 167. Hanefî mez­ hebi imamlarmdan. Timur. İsmail Çelebi-oğ lu. Zekeriya . şeyhül­ islâm. 307 Uluğ Bey. müverrih. 145. Yahya Efendi. Tosun Efendi. 40 . Tevkiî Abdurrahman Paşa.. 217. 73. şeyhuUslâm. Bizans İmparatoru Jüstin­ yen'in kansı. Şemsü'l-eimme Serahsî. bk. 210. Şeyhülislâm. . Mesud (Mabbnbi) elBuhâri. SeUm I. Hamza. 229. VaUde Sultan. Zahîrüddin. 234. 204. bk. 8. 242. 210. 111. Akkoyunln hükümdan. Şerif-zâde. Taşköprülü . 225. 6. Edime Kadısı. 197. İstanbul Kadısı. 183. SerezU . Yavuz Sultan SeUm. 164. 76n2. kazasker. Minkari .zâde. Ü Ümmü Gülsüm. Abdi Ağa. âUm. 192. müderris. 28n„ 30. bk. Taşköprülü . 234. Yakup Paşa. 232. 60. Uzun Hasan. şeyhül­ islâm. Şerif Mehmed Efendi. heyet ve riyaziye fiUmi Timûri hükümdan. Anadolu Kaz­ askeri. 165.158n„ 178. 222. 190. 65. Yahya Tevfik Efendi. 212. âlim.) nin babası. 231. 229. SuriyeU edib. TâUbî. -nfidenis. 102n2. ad. Zic-i llhani. 201. Şemseddin Mehmed. VeUyüddin Efendi. VeUd. İbrahim. Veliyuddin. şeyhuUslâm. 56. 235. Yusuf Efendi. 215. kazaskeri müsteşan. I65nı. 242. Şeyhi Abdülkadir Efendi. 2S5n„ 275.173n. SemerkandU bendese âUmi. mevlevî şeyhi. 215. şeyhoUslâm. âUm. bk. 182. "Sadrfişşcria** nnvam ile maruf İslâm âlimi. 84. 72. nakibü'l-eşrâf. Şeyh Elhac Mehmed. 192n. 231.zâde. Ebussuud Efendi (b. 263nı. 184. 152. kazasker. kadı. Teodora. şair.43. 31. Tahsin Paşa. Şeyh Yavsı. Yddınm Bayezid. Carullah. 163nj. pâdişâh. Şeyh Ramazan. Gürgâni. 206n4.. 229. bk. 236.

308

OSMANLI D E V L E T l N Î N İ L M l Y E T E Ş K I L A T I Zeylâi, fıkıh âlimi, 22. Zeyneb, /elvanlarda kadmlar için kul­ lamlan muhayyel ad, 201 - 20^. Zeynelâbidin, Ak Mahmud - sâde, şey­ hülislâm, nakîbü'l-eşrâf, 167. Zeynelâbidin Efendi, Kâtip - zâde, 47. Zeyrek-zâde, kazasker, 119. Ziyâflddin Efendi, 117.

Zekeriya Efendi, şeyhülislâm, kazasker, 17, 49nı, 73, 192, 197. Zemahşerî (Ebû'l-Kâsun Carullah Mah­ mud), mflfesBİr, âlim; bk. Keşşaf, 23, 28, 43, 237, 238. Zeyd, /etra'larda erkekler için kullam­ lan muhayyel ad, 201-203.

II.

YER,

KAVİM, DEVLET DEYİM VE

ADLARI

VE

TARİHÎ

TERİMLER

AbbasUer (Abbasi Hahfeleri), 23, 161, 162. Abdaddar, Kureyş KabUesi (b. bk.) koUarmdan biri, I6Inj. Abdüsselâm Medresesi, Çekmece'de, 60. Abik; bk. Kaçkun kSU, BSn^. Âbik resmi, kadı'mn kaçkun köle (bk. b.) için aldığı vergi, 85n,. Acem, 230. Âdab, 237, 267. Adalar, Akdeniz Adaları, 92n„ lS7nj. Adakt fermanı, 250, 252, 263. AdtJM nâme, 131. Adana, 102. Adana Kadıhğı, devriye mevleviyeti (b. bk.), 186, 279, 280. Adi, (j-i» Kureyş Kabilesinin kollanndan biri, 161n,. Adü penceresi, 178nj. AJlâ-i müsdlesat, Gclenbevî İsmail Efendi (b. bk.) dair eseri, 238. nin hendese'ye

Afyon Karahisar, 35. Ağa bahçesi, 216n,. Ağa kapısı, yeniçeri o^osı'nm makamı, 208, 209nı. Ağalar, nakibûH-eşraPm maiyetinde. Agros, İsparta vilâyetinin Atabey (b. bk.) nahiyesinin eski adı, 113. Agros kazası, 114. Agros müftüsü; bk. Atabey müftüsü, 180ı. Ağriboz kadıhğı, 92n,. Ağriboz [Eğriboz] sancağı, 92n,. Ahâli-i mûslaiddin; bk. müstaid, 80. Ahi Çelebi nâibhği, 142. Ahkâm-ı şerUfyye), 90, 91n„ 113, 114, 116, 132, 253, 264. Ahkâm (ve nixâmât-)ı evkaf, ders, 269. Ahlâk-ı Alâî, Kmah - zâde (b. bk.) nm eseri, 234. Ahmedbey medresesi, Selanik'te, 58n,. Ahval-i monosıb defteri, kadıhklarm derecelerini gösteren defter, 92ıı,. Ahyoh kadıhğı, 92n,. Akâid, medrese'de okutulan ders, 22n^ 23, 40, 232, 237, 238, 268. Akar, 86, 260. Akçahisar kadılığı, 92ıı,.

Adûdiye, medresede okutulan akâid (b. bk.) şerhi, 23. Adud şerhi, Osmanh medreselerinde iMUİ-i fıkıh (b. bk.) i ^ ders, 39. Afrika, 25. okutulan

İNDEKS Akd-i enkiha, (nikâh kıyümaaı) 113. Akdiye defter(kr) i, kadıların tayin ve azilleri hususunda kazasker tarafindan tutulan defter; bk. ka­ dılar defteri, 87n„ 157, 159. Akkerman kazası, 92nj. ilimler; bk. ulûm-i oMiye, mevzu'UimUr. 67, 75, 232, 236. Aksaray, 228. Alacabisar kadıhğı, 92n2. Alacabisar sancağı, 92n2. Alâiye, 122n„ 243. Ala kenise kadıhğı, 92n,. Al&mel-i şerif, 126. Alasonys kadıhğı, 92n,. AU^bey(kr)i, 94, 126. Alay eminliği, 284. Alemdarlık, nalâbüH-eşrafın maiyye­ tinde bulunan en yüksek memuri­ yet, 168. AIevi(ler), 162, 228. ^li, Ddrü'l - hilâfe medreseleri (b. bk.) nin yüksek kısmı, 267. Al-i Abbas, Hazreti Peygamber'in am­ can Abbas b. Abdühnuttahb evlâ­ dmdan gelenler, 162. Al-i Ebû TâUb, Hazret-i A £ evlâd ve ahfadı, 162. AB Paşa medresesi, IsUnbul'da, 49, 65, I05n,. Ahm ova; bk. Ayazmend, 106n,. Altmışh medreseler; bk. ibtid&-i altmışlı medreleri, 36, 42, 51, 56, 58, 89, 275. Abmışb (akmış akçt yeomiyeli) müderris(Uri); bk. ihtidâ-i altmışlı, hardıet-i altmışh müderrisi^ 3^^t^, 56, 62, 66, 67, 274. AUî

309

Anadolu BeyUkleri, 11, 227. Anadolu kadılığı, bk. Anadolu kazas­ kerliği, 152. Anadolu kadılığı defteri, 91. Anadolu kaddan, 156, 256, 257. Anadolu kadıhklan (kazalan), 9 3 , 2 5 8 . Anadolu kadısı mâzulleri; bk. .Anadolu jnazulleri, 186. Anadolu Kavağı, 137. Anadolu kazaskeı^ler)i; bk. Sadr-ı Anadolu, 45, 47, 49, 50, 52, 87, 93, 95n3, 98, 102n„ 104, 105, 110. 121, 130. 135n3, 136, 149, 153, 121, 130, 13Sn3, 136, 149, 153, 1 5 6 , - 1 5 8 , 167, 169, 177n„ 178. 184, 185. 190, 199, 206nj, 211, 212, 214, 224, 255, 258, 259n„ 273, 280, 283, 284. Anadolu kazaskeri tezkîrecisi, bâb-i fet­ va (h. bk.) da memur, 199. Anadolu kazaskerliği, büyük mevlevi­ yet; bk. Anadolu Sadareti, 101, 103, 134, 136, 151, 152, 155, 160, 181, 182, 185, 213, 265, 276, 277. 280. Anadolu (kazaskerliği) payesi, llOn^. 135nj, 184. 186. 273, 276, 280. Anadolu mâzulleri, Anadolu kazasker­ liğinden mazul olanlar; bk. Ana­ dolu kadısı malulleri, 265. 273. Anadolu medreseleri, 227, 241. Anadolu muhzırları, 259. Anadolu Sadareti; hk. Anadolu askerl^i, 103, 185. Anadolu sadareti tezkireeisi, 160. Anadohı sahil(ler)i. 133. 134. Anadolu Selçukileri (Selçoklulan). 1 1 , 76n,, 164. 227. Anadolu Sdçukln âhmleri, 227. Anadolu vekfyi kâtibi, bâb-i fetoâ (b. bk.) da memur, 199. AnapoU kadılığı Mora'da, 92n2. Anavarin-i Atik kaddığı. 92n,. Anavaru-i Cedid kaddığı, 92n,. Ankara, bk. EngürO. 99, 114, 256nj. kat-

Amam», 138.
Amasya, 145. Amid kazası; bk. Diyarbekir kozası, 115. Anadolu, 1, 45, 55, 70, 75, 76, 91, 93, 96, 105, 121, 122, 131, 156. 157n„ 227. AruM» BeyUrheyi(ti), 242n,. ITAn^, Ulny,

310

OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I Asakîr-i Man$ure-i Muhammediyye, 209nt. Asakir-i Mansure seraskeri, 208. Asesbaşı, 140. Astâne (-İ saadet), 113, 156, 275. Askeri, 1 2 3 - 1 2 6 . Askeri kassam, bk. kazasker kassamı, 122. Askerî kassam müfettişi, 122. Askeri kaymakamlığı, (yarbaylık,) 284. Askeri matbaa, eski. Süleymaniye Dârüşşifası (b. bk.). 34. 36nı. Askeri rüsumlar, 125. Astarh çuhadar, 207. Aşağı (derecM) medreseler, 68, 71, 242, 263. Atabey, İsparta vilâyetinde nahiye, bk. Agros, 113nj. Atabey müftüsü; bk. Agros müftüsü, lİOny Atebe-i ulya, 123, 127. Atina kazası, Ağıiboz'e tâbi. 92ıiı. ATIYYE, 219. Aüas kese, 198. Atranos kazası, 168n,. Atlar, 65n„ 141nı. Avâmil, Abdülkadir Cürcani (b. bk.) nin medreselerde ders kitabı ola­ rak okunan nahiv'e dair eseri, 30, 40. Avânz (vergisi), 130, 143, 253. Avârızcı, 252. Avarız hanesi, 126. Avarız naibi, âvârız vergisi ile ilgili davalara bakar, 143. Avlonya kazası, 9211,. Avrupa, 1, 92. Avusturya, 102n4, 189n„ 241, 25Snı. Avusturya Seferi, 107, 119nı, 129. Ayak dîvânı, 223. Ayak naib(ler)i, büyük kadılarm yanmda esnafı kontrol etmek için bulunan vekil, bk. nâib, 117, 142. Ayanlar, 118.

AnkarB kadılığı, Uçflncfl sınıf mevte-

viyet (b. bk.), 96. 114, 277.
Ankara muharebesi, 165. Antalya, 122nl, 239. Antalya kadısı, 107. Antep, 102. Antep kadılığı, devriye mevleviyeti (b. bk.), 277nı, 278, 280, Arabistan, 157n]^. Arap(lar), 170n4, 230. Arap âlimleri, 229. Arap camii, 133. Arap Edebiyatı, 2 3 3 - 2 3 5 . Arap lisaniyatı, 33. Arap memleketleri, 165. Arap ve Acem Kazatkerliği, merkezi Diyarbekir, sonra tstanbul olan üçüncü büyük kazaskerlik, 152. Araz, kelâm (b. bk.) dan bahis, 41. Arazi kanunu, ders, 269. Ariza; bk. telhis, lUn^, 141, 182, 183, 190, 223, 257. Arkadiye kadıhğı, 92n,. Arpalık, yüksek askeri sınıf ile Umiye sınıfı için tahsis olunan muvakkat mazuUyet maaşı; kadıhkta bir derece, 92n„ 93, 98n^ 118 - 1 2 1 , 136, 158, 182, 184, 195, 248, 256, 257, 259, 266, 273. Arpalık beratı, 120. Arpalık hassı, 149. Arpalık maaşı; bk. tarik maaşı, rütbe maaşı, 120. Arpalık nâibleri, bir kazada şer'i hası­ latı maaş olarak almak sureti ile davalara bakan nâib (b. bk.), 117. 118. Aruz; bk. Ulûm-i Arabiyye, Zla^, 86. Arz, istida, 86, 87, 253. Arz günü, 87n„ 105, 156. Arz odası, 104, 190, 212, 213. Arz odası murafaası; bk. huzur mura­ faası, 213. Arzuhalci, bâb-ı fetva (b. bk.) da me­ mur; bk. meşihat arzuhalcisi, 199.

İNDEKS Ayapetre Kadılığı, Mora'da 92n2. Ayasofya Camii, Sn,, 64, I7O113, I86111, 207, 238. Ayasofya camii vaizliği, 186. Ayazma camii vaizliği, 186. Ayasofya kilisesi, 10. Ayasofya medresesi (medreseleri), 10, 56, 57n„ 60, 61, 66, 79. Ayasofya (Sahn-ı Senan) müderrisliği, 60. 231. Ayazmend; bk. Altm Ova, IO611,. Aydın - oğullan, 229. Aydm sancağı, 242. Ayıntap kadılığı, 186. Azadnâme (azad kâğıdı); bk. ıtık nâme, 85, 253. Azerbaycan, 75, 76nj, 250. Azrail kilisesi, Fatih Camii yakınmda, 7.

311

Bahçe hocalıkları, 244, 246. Bahçekapısı Camii vaizliği, 186. Bahşiş, 87, 90. Bakara Suresi, 42. Bakire nikâhı resmi, kadı tarafindon ahnan vergi, 85. Bakırcı, 126. Bakkal, 65n„ UİBı. Bâlâ ricali, 283. Balat mahkemesi (nâibliği), 142. Balıkesir, 62, 99, Balıkesir kadıhğı, üçüncü sınıf mevle­ viyet, 277. Balkan Yarımadası; bk. RumeU, 2. Baltacılar kethüdası, 207. Banaluka kadıhğı, 92n2. Bandırma, 134. Barbaros Hayreddin Paşa medresesi, BeşiktaşMa, 72. Basra, 2in^. Başbâki kulu, defterdar maiyetinde tahsUât gefi 155. Başmuhzır; bk. muhzırbaşı, 158n2. Başmuhzır resmi, kadı tayininde ah­ nan vergi, 158n2. Baş müsevvid; bk. reisü'l-müsevvidîn, müsevvid, 199. Başvekâlet; bk. sadaret, 212, 213. Başvekil; bk. Sadrazam, vezirâzâm, 212. Bayezid Camii vaizliği, 186. Bayezid İnkdâp müzesi, 176. Bayezid medresesi, İstanbul'da Ba­ yezid külUyesi içinde, 50, 51, 205. Bayezid (II) medresesi, Edirne'de, 61. Bayezid müderrisliği, İstanbul'daki medrese müderrisUği ki, bu paye şeyhulislâmlaıa ait idi, 177. Bedesten, 140, 260. Bedî, çiM bk. belagat, beyan, ulûm-i arabiyye, 21, İln^. meâni,

Bâb-ı âlî; bk. bâb-ı âsafî, paşakapısı, 137, 166, 187, 189, 191, 194, 207, 211n3, 213. Bâb-ı âsafî; bk. bâb-ı âlî, paşakapısı, 189, 194. Bâb-ı meşihat; bk. şeyhülislâm kapısı, bâb-ı vâlây-ı fetva, 139, 199, 208. Bâb-ı vâlây-ı fetva; bk. bâb-ı meşihat, fetva dairesi, şeyhülislâm kapısı, 199, 208. Bâb mahkemesi (tstanbul) kapıcıları, 143.

Bâb-ı hümayun kapıcıları, Bln^. Bâb-ı şüfâ, 43. Bâb naibi, büyük kaddarm yanmda vazife gören vekil, bk. nâib, kapı

naibi, 117, 136, 139, 142, 154.
Bâbüssaade, I90n4. Bâbûssaade ağası; bk. kapı oğast, 130. Bağdad, 20n„ 35, 58, 98, 102, 274. Bağdad Kaddığı, devriye mevleviyeti (b.bk.), 58, 89, 96, 186, 276, 277nı, 278, 280. Bağdad mâzulleri, 274. Bağdad Seferi, 206n4. Ba/«ır hil'ali, 192.

Behâiye, hesap'a ait bir kitap, 237. Behcetü'l-fetâvâ, Şeyhülislâm Yenigehü-U AbduUah Efendi (b. bk.) nm fetva mecmuası, 197. Behisni kadısı, 107.

312

OSMANLI D E V L E T t N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I Beylerbeyi Camii vaizliği, 186. Beyrut, 102. Beyrut kadıhğı, devriye mevleviyeti (b. bk.), 186, 278, 280. Beyl-i şerif, 161. Beytülmal müdürlüğü, 199, 200. Bey'u şirâ, 114. Beyzavî tefnri, 235. Bezci, Uluy Biat, 169. Bidayet mahkemeleri, 270. Bidayetü'l-mühtedi, hidâye (b. bk.) nin şerhi, 29. Biga kazası, 130. Bilâd-ı erbaa; bk. bilâd-ı hamse, 95n„ 101, 283, 284, Bilâd-ı erbaa mevleviyeti, Mekke, Edirne Bursa ve Mısır kadıhklanndan ibarettir, 100. Bilâd-ı hamse; bk. bilâd-ı erbaa, 9Sn^, 99, 101, 120, 283, 284. Bilâd-ı hamse mevleviyet(ler)i (kadı­ lıkları). Edime, Bursa, Şam, Mı­ sır ve Filibe kadıhklanndan iba­ rettir, 100, 102, 277, 280, 284. Bilâd-ı hamse kaddığı payesi, 265. BUâd-ı hamse kadısı (mevalisi), 265, 285. BiMd-ı hamse (mevâlUi) mâzuUeri, 186, 265. Bil&d-ı Rum, 6ıı,. Bilâd-ı selâse, 95n„ 99n„ lOOn,, 243. Bilâd-ı sMse kadılıkları, tsUnbul, Edime ve Borsa kadıhklan, 46, 133. Binâ, aşağı medreseler (b. bk.) de oku­ tulan sarfO», bk.) a dair kiUp, 30. Binbaşı, 283, 284. Birgi, 99. Birgi kadılığı, üçüncü sınıf mevlevi­ yet, 277. Birinci Dünya harbi, 203. Birinci Ferik, orgeneral, 284. Bolu sancağı, 131n,. Bol yenli (samur) kürk, yeşil çuhaya kaph olarak sadrazam tarafmdan

Behlijte kadılığı, 92nt. Behram Kethüda medresesi, 90. Belagat (veya ilm-i belagat), ulûm-i arabiye (b. bk.) den meâni, beyân ve bedii ( bl. b k . ) ihtiva eden il­ min adı, bk. ulûm-i cûz'iyye, 20, 21, 22n„ 26, 27, 30, 39, 41, 43, 64nı, 6Snj, 229, 234, 267, 268. Belediye, 137. Belgrad, 92nt, 98, 99, 102, 274. Belgrad kaddığı (kazası), ikinci smıf mevleviyet, 96, 97%, 276. Belgrad kadısı, 274. Belgrad mâzulü, 274. Berat(-ı hümâyun): kadmın selâhiyetini gösteren, pâdigah tuğra (bk. b.) sim havi vesika; bk. be­ rat-ı şerif, mieal, menşur, rüût, 78nı, 81, 105, 108, 111, 112, 114, 116, 121, 123, 131, 164, 198, 275. Bera(-ı şerif, 125n,. Berof reımi, kadıya verilen herat (b. bk.) mukabili aylık yevmiyesinin yansı miktannda kendilerinden alman harç, 111, 158. Ber&yâ, 250, 251. Ber6er, U l u ı . Beş bmUk yeniçeri, 87nı. Beşikus, 72, 134. Beşyüs akçe (yevmiyeli) kadılık (mev­ leviyet); bk. büyük mevleviyetler, taht kadılığı, 10, 57nl, 66, 70, 88, 89, 95 • 97, 135, 136. Beşyûz akçe (yevmiyeli) kadılar (mevâU, molla); bk. mevâlt, 87, 111, 115, 152, 157. Bevvab, kapıa, 7, Sn,, lOnj, 81. Beyan, fasih söz söylemek san'atı; bk. ulûm-i arabiye, belagat, meâni, bedi, 21, 27n,. Beya* earık, şeyhuliâlâm'm giydiği sa­ nk, 163. Beyas eof ferace, 207. Beykoz, 134. B*ylerbeyi(ler), iki tuğlu paşa, 48, 86, 88, 118, 131, 135, 206.

İNDEKS l«yhui(«Mm'a verilen merasim kürkü, 191, 205. Bosna, 92nı, 99, 102. Bosna Kadılığı, üçüncü smıf (devriye) mevleviyeti, 96, 274, 277, 278, 280. Bosna mâzuUeri, 274. Bottancıbaşı, 224. BosUncı ocağı bahçeleri, 244. Bofanımı resmi, kadınm boşanma davalanndan aldığı para, 85n|. Boyabat, 99. Boyabat kadılığı, üçüncü sınıf (dev­ riye) mevleviyet, 277. Bozacı, 141nj. Bozca'ada, 217. BSlükbatı(lar), 87nı, 138. Budin kadıhğı, mevleviyet, 96, 112. Buhâri-i Şerif, hadis kitabı; bk. Sa­ hih-i Buhâri, 215. Buhfiri Tekkesi, Edimekapı haricinde, 233. Bnlgaristan, 277n,. lOln,. 1020^, 119n„

313

Büyükçekmece, 133na. Büyük kadılar (mevleviyet kadıları); bk. taht kadıları, 46, 48, 179. Büyük mevleviyetler (kadılıklar); bk. beşyûz akçe kadılıkları, mevlevi­ yet, 135, 177, 276. Büyük Karaman, İstanbul'da semt, 5.

Cafer Çelebi medresesi, S6nj. CahUiya devri, Arabistan'da Islâmiyet'den evvelki devri, 161. Câme, 74 Câmebahâ, elbise parası, 243. Câmi-i şerif-i cedid (Yenicami), 7 n „ Câmiu'l-fasulin, Şeyh Bedrüddin Mah­ mud (b. bk.) un fıkıh'a. dair eseri, 228. Camiü'l-hikâyât (ve Lâmiu'r-Rivâyât), Avfi (b. bk.) nin Farsça eseri. Celâl - zâde Salih Efendi (b. bk) Türkçeye çevirmiştir, 235, 238. Câmiü'r - riyâseteyn, pâdişâh hocahğı yapan şeyhülislâmlara verilen un­ van, 148. Câmiü's-satûk, Buhari (b. bk.) nin hadis'c ait eseri; bk. sahiheyn, Sahih-i Buhari, 42nı.

Borgaz, İstanbul'da 133n,. Burhan haşiyesi, Celenbevt İsmail Efendi (b. bk.) nin eseri, 238. Buna, 1 - 3 , 5 , lOn,, 13, 15, 46, 57, 58, 60. 62, 64, 72, 89n„ 90. 95n,. 97. 98. 99nı, 100. 103. 107. 124n„

156nj, 164n,. 165. 176ns, 183, Câmiü's-sahih, Hafu Ebî'l - Hüseyin Müslim (b. bk.) in hadWc ait 193n„ 208n,. 2 2 3 - 2 2 5 . 2 2 8 - 2 3 0 . eaeri, bk. »akikeyn, kOtib-i sitte, Borsa kadıhğı, biUd-ı hamse (b. bk.), 42n,. ye dahil büyük mevleviyat (b. bk.); bk. tahtgâk-ı M U S S , lOn,. 4 2 . 58, Canbaz, 123. 125n,. Condorh - aâde İbrahim Paşa medre­ 61, 72. 83. 89, 96, 111, 120, 134, sesi. 10, 68. 135, ISSn., 186, UZn^, 265, 276, Caırfes bohça, 221nı. 277n„ 280. Bursa fcadılıjı mozuUeri, 273. Buna medreseleri, 1, 2, 51. Bursa mfldetrisleri, 273. Borsa sancağı; bk. Hüdavendigâr San­ cağı, 128. Buyurtıldu, veziriazam'ıa movafakatioi havi derkenar, 90, 182, 183, 198. BOrSmcük. kumaş, İZİnj. Cebe AU (CibaU) Yenikapı iskelesi. 194. Ce<Ut>İIÛ'I-eıua6. Gelenbevi İsmail E fendi (b. bk.) nin logaritme şer­ hine ait eseri, 238. Cedel, usul-i fMı (b. bk.) a ait iUmlerden, 28nı, 40. Cctdl haşiyesi, Gelenbevi İsmail Efendi b. bk.) nin eseri, 238.

314 Celâl(Ur),

OSMANLI D E V L E T l N Î N İ L M Î Y E T E Ş K İ L A T I 250-252. Çarşamba dîvânı, veziriâzam'm çar­ şamba günleri topladığı meclis, 137, 212. Çatalca, 97, 133. Çatalca kadıhğı (kazası), inebahtı Sancağmda, 92n„ 133. Çavuşlar, dîv<in-ı hümayun çavuşları (b. bk.), 206n,. Çavuş(lar), nakibi'l-eşrafı'm maiyetmde, 172, 194. Çavuşbaşı, 192 - 194. Çaymîni, Cagmini (b.bk.) nin heyeCt ait eseri, bk. Mülahhas, 20n,. Çekmece(ler), 60, 133, 224. Çekmece kazası, 133. ÇeldıUer, mevlevîler, 212. ÇemberUtoş, istanbul'da semt, 33. Çebikci, 126. Çeşme kazası, 119n,. Çinad, Macaristan'da kaza, RumeU kadıhklarmm en aşağı derecesi bura kadısıdır, 92. ÇmiU oda, Bâbı âlî'de, 166n,. Çit kasn. Yıldız Soraymda, 219. Çizmeci, 14Inı. Çmordibi, tznik'in bir mahaUesi, In. Çorbacı, 143nı. Çöplük Subaşısı, tanzifat âmiri, 140. Çuhadar(lar), ŞeyhuUslâm'm maiyyetmde, 196. 97, 136, 139, 141n., 191,

Celeb, 126. Celi yalısı, 146n,. Cemi, Kureyş Kabilesi koUarmdan biri, 161n|. Cevab-ı fifahi memuru, 199, 200, Cevdet tarihi, 103. Cevfuruf, arpacı, Hln^. Ceyb risalesi, Gelenbe^â İsmail Efendi (b, bk.) nin hendeseye ait risalesi, 238. Ceza kanunu, 269. Cezayir Beylerbeyisi, bk. Kaptan Paşa, 106n4. Cibayet, I25n,. Cezire-i Kıbru, 184. Cihad, 203. Cihat ruznamesi, 245. Cihet beratı, 154, 264. Cihet-i kaza, kadı maaşı, 86, 113. Cisr Mustafa Paşa, 228nı. Cizye, 253. Cönk, 70. Cumaabad, 80. Cübbe. 219, 221, CüliU, 97, 205. Cündî akçesi, 246. Cürüm ve cinayet, 108, 109. Cüz, 125nj. Cüzhan, 185. Cüz'ü lâ-yeteeezza, Müeyyed - zâde Ab­ durrahman (b. bk.) m risalesi, 232.

Dâhil dersleri, dahil medreselerinde (b. bk.) okutulan dersler, 261. Çakşirci, liinı. Çankın, 102. Çankın kadılığı, devriye mevleviyeti (b. bk.) 168, 179, 180. Çardak, 140. Çardak çorbacısı, 143nı. Çardak iskelesi, İstanbul'da, 143nı. Çardak naibi, İstanbul'da Çardak is­ kelesinde ikamet edip, gelen mol­ lan kontrol eden nâib, 143. Dâhiliye nezareti, 212, 213. Dâhil (elli) medreseleri (medarisi), Osmanh pâdişablanmn ve diğer hanedan azasınm yaptırmış olduğu medreseler, buradan sahn (b. bk.) a geçilir; bk. pâye-i sahn medrese­ leri, tetimme medreseleri, 11, 12nj, 14, 19, 20, 28, 36, 39, 45, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 72, 73, 81, 186, 208, 244, 247, 261, 275.

. 280. Defter-i akdiye. 61. divân-ı hümâyûn.244.. Murad'm Dergâh-i âli çavuflı^u. elli akçe yevmi­ yeli müderrisler. 38. Süleymaniye Ders vekili. 273. 247. 186. 243.) talebeleri. 262. 2. bk. 4 5 . Defter-i Sultani. 73. Iskihp'de köy. 265. 58. 104. Dârü'l-hadîs (-i Süleymaniye) medresi. 37n. 183. 241 . 246. Dersaadet. 213. 42. derrisin (b. kazaskerlerin mevalinin tayin ve infisallerini maiyyetinde. 280. Devriye mevalisi mâzulleri. kü­ çük mevleviyetlere verilen isim. 125nı. resesi (b. mur. kerler tarafından kaddarm ve Daimi ierH müfovir. 51. 87. 90. 209nı. De/ter kethüdaları. 274. 255. 213. 69. Sahn-ı Semân med­ 103. 279. 33. Divanhane. 271. Defler-t kassam. paye-i sahn. 105. 155. 137. 140. 267. 262. 142. 60. DireUibel. mâristan. 56. bk. j-U-«ll»j-» lûgat kaide­ lerine dair kitap. ulûm-i diniyye. 284nı. 137. 35. 60. Dâvay-ı hak. 160. Defterdarlık. Dârü'l-hadîs (i.. DârüU-hadis medreseleri. 142na. 29. Darphane (-i âmire). risliği. 272. 235. Deâvi nâzın. 52. bk. 86. 6. 124nı. Divân-ı deâvi nâzın.) Devriye mevâlisi. 125. 126. 17. munla-i sahn Defterdar(lar). Dârü'l-hadîs müderris(ler)i. 55. bk. 60. 129. 263. 55. 135. yaptırdığı eser. 113. göstermek için tutulan defter. bk. 278.4 7 .tNDEKS Dâhil müderTİs(ler)i. Edirne'de Üç Derhendci. Davud Paşa medresesi. 49. 7n„ 8-10. 3. 207. bk. 261. Devlet-i Osmaniyye. 1 2 . 71. I39ıı«. 80. 208. Dârü'l-hilâfe (ti'l âliyye) medrese(ler)i. lOSn^.35. 13in. 199. 262. Divân-ı hümâyûn. bk. Desturluk tülbend. 315 Dav''ül-misbah. bâb-ı fetva (b. müderrUliği. şeyhülislâm ve kazas­ Dâhil payesi. 6. 93. 269. yüksek derecelisi. Deli-orman.) den. 205.1 6 . hastahane. 228. 75. 139. 273. Derâhîm. 207.Süleymaniye) derecesi. 110. 88. 268. 193n. 148. Devriye mevleviyetleri (mevâlil^i). 158.) da me­ Dârü'l-hadîs'i. 182. in en yüksek kademesi. 58. Debre kazası. 71. 275. Dârü'l hadîs (-i Süleymaniye) müder­ Devlet-i Şehriyârî. 99. bk. Dfıu ilimler. 212. 92n. ders. 200. Dârü'l-hadîs (medresesi). Süleymaniye medreselerinden en Ders vekaleti. . 186.kibâr-ı mü­ 90. DellâUar. 57. Dârüttalim. 94. Dirlik. 40. Derunk. en yüksek müderrislik derecesi. 33 . bk. 243. 62. 40. 88. 199. 281. 103. Denâmr. 262. Dârüşşifa Caddesi. Süleymaniye'de. DârüH-hadis-i Mesudiye. 74. 135n3. 48. 111. 131. 9.. 104. Davud Paşa naibliği. 112. 10. 37. Dârüffifu. Dergâh-ı muallâ. Devlet-i Aliyye. 128nı. Kibâr-ı müderrisin (h. 156. Dimetoka. Şerefeli Cami yanmda II. 281. Din-i mübin. 134. 86. Dîvân-ı âli. Dâhil mûdetrialiği. 155. Dânişmend(Ur). 285. 221. 179. 102. 262. 63. 110. bk. 69.

Duâ-gû. 24nı. Eğri Seferi. Diyarbekir kaddığı. 90. 276. 242n]^. 33. IsUnbul'da semt. Draç kaddığı. 58. 13. 92nt. 196.134. 92. Dul nikâhı remi. Dürer. 920. Hanefi imam­ ları. 208n„ 226. 22üny Edime medrese(Ier)i. I43nx. devriye mevlevi­ yeti (b. 127. Diyarbekir. Ehl-i örf (taifesi). 113.Kırkağaç istasyonu. 174. 69. Ekmel. 252. 58. 280. 185. 64. 173n«. Köstendil ka­ ddığı. 49n4. 249.. 1. 193. 30. 64. RumeU'de en agağı de­ receU kıddık. Kastamonu'ya bağh kaza.316 OSMANLI DEVLETİNİN iLMlYE TEŞKILATI 141. pâye-i mücerrede. 273. ders ki­ tabı. 193n„ 195n. 92nı. 189. 233. Ehl-i askerî. Diyarbekir mâzuUeri. eczacı kalfası. Doğanet. bk. 1 .229. 92a. bk. 36. 62. Elbasan kazası.186. 85. bk. 141. 70. Edime . 116. 92nı. 157. 152. 210. 153. 61. EU-i sünnet (mezhebi). 225. 72. 98. medrese dera kitabı. 17. 135. 56.) in Gurer (b. 275. Dolama. yaygı. tahgâh-ı selâse. 160. 179. 173. £M-t ilm. ElçÜik. Divanyolu. 254nı.176n. 173. 111. 95n. m«dre»e*i. 96.. EdMyat-t Arabiyye. Eimme-i karufiyye. kadınm aldığı harç. 211. 99. I8Inj. 115. 184. Edimekapısı kabristam. Dörtlü. liluy Elfiye.. 2. 89. 21. Edviyekup. Eflani. 125nı. Doğa Anadolu. 57.. Eğri. 211n„ 242. 98. bk. 111. 59. 244. 124nı. 181. 120n3. Dîvân kadılığı. 13in. 100. 46. 221. . 102. 156nı. 35. 96. 280.. 274. 89. 125nı. 86. Ehram. Efendi dâimiz. Dârû'l-h^M . bk. 152. Divitîar. 24nı.. l l n . 267. 105nj. Bilâd-ı hamse (b. bk. 226. Hart. bk. ISBn. 72. Edime. Amid kazası. 274. E Eane. 180. 246. Dühen-i zirae. 221. Edime müderrisleri. Edimekapı. Dîvân (-1 hümâyûn) çavuşları. 174. 159. 97. EUi altıncı orta. Edime kadıhğı (kazası). 275. 63. Ehl-i hibre. Edirne (kazası) payesi. Dobniçe kaddığı.203. Ehl-i berât. 123. bk.).) den büyük mevleviyet. pfidifah'm geyhuUslâm'e hitabı. 179n„ 201 . 269. 205. bk. medrese derslerinden. 22Bn.3. Kureyı'in atlanna nezaret eden makam. Edime vak'osı. bk. 274. £M-t hiref. Dolmabahçe Sarayı. Ehâdis-i şertfe. 273. 105n. 178.. 277. bk. 220. Elbasan sancağı. 59. lOn^. 189. 281. Medine-i Âmid. 191. 126. 192.. Eğri kadılığı. Sân^. 51. 40. 279. 123. bk. lâln^. Edime Dârül-hadiai.) adh fıkıh eseri için yazdığı ferh. 42. 138. 103. Cemalüddin Mehmed Toi (b. 154. kandil yağı. 113. Dolmabahçe Camii. bk. 184.) nin nahiv'e ait eseri. Dizdariye müderrisliği. 124n. Macaristan'da kale. 22. 15. 29. 186... hadis. 190ıı„ 192. 276. 265. Edirne pâye-i mücerredesi. 124. kumaj.170. EfdaUye medresesi. EUili medreseleri. 224. bk. MoUa Hdsrev (b. 86. 193nj. eUi medre­ seleri.

Elbasan sancağında. elli akçe yevmiyeli. Eyalet paşaları. Evlâd-ı Ali.200.. Emir sarığı. Evkaf müfettişi. 275. £mr-» nebeviyye. 161nı. 268nı. 259n.) nin eseri. 95n3. 208n. Şem'i MoUa (b. Kureyş kabilesi koUarmdan biri. 23. Eyalet kadıları. 10. bk. 90. 192. 163. 93. seyyid. EsmârS'l-hadayık. 162. 167. fıkıh'ü dair eser. Edirne'de yer. 260. 123. Emir. Trakya'da.. Talibi ve Abbasî aile­ lerinin defterlerini tntan memur­ lar. Erdek. Emsile.)'m aardığı yeşil sank. medreselerde ders olarak oku­ nan sarf kitabı. 171. 94. 277. 92a. Ensab nakipleri. Eşkâlü't-ü'sis.İNDEKS Ellili müderris. Evreşe kadıhğı. Erzurum kadısı.Rumize) kaddığı. bk. 199. 74. 142. 280. 20. Eyalet(ler). Etraf-ı İstanbul. Ermeniye. Emval-i muhaceere. 114. Emin. 102. bk. bk.bk. Eşrâf-ı kuzât. USn^. Eydp. 216. 243. bk. Ata Bey (b. 215. Es'or. 209nj. 56. Eyalet kadüıkları. 106. 274. Esmihan Sultan medresesi. 96. nikâh. bk. 68. Üniversite binası... 162nı. 161nı. 236. Erâdif-i kuzât.) nin medrese­ lerde okutulan hendese kitabı.. 236. 161n. bk. 62. 98. 69. Etvâkü'z-zeheb. 31.. kadı maiyetinde memur. bk. 186. 101. 85. 163. Evkaf-t selâtin. 235. bk. bk. sâdât. 92n.)in eseri. Evlâd-ı Peygamberi. 238. 225. 214. devriye (b. Enkiha. Erzurum.. 317 Esedabad Kadıhğı. 250. Havassı Kostantiniyye 17. Ensab nikâbeti. Erzurum kadıhğı. I7O1I4. 92n. borçlu ve nakdi cezalan tayin eden merci. bk. 73 99. 151n. Eşen sipahi. 70. .) mev­ leviyeti. 155. Esed. Evlâd-ı askeri. Enderun Tarihi. şerif. Eşbat kadılığı. 168. Endrose kadılığı. 126. Bey­ zâvî (b. tefsb-i kadı Beyzâvî. seyyid. Eski saray. 263. bk. 238. Esnâf-ı hamse. Erzurum mâzulleri. Erbâb-ı timar. Kureyş'in Kabe'­ deki putlanmn vakıf işlerine ne­ zaret. Eyüp Camü. 231. bk. 123. 274. 38. Eytam daireleri. Englirü. Eskiyor. Zemahşeri (b. 163. emir yâni sâdât (b. Seyyidler ve Şe­ rifler. 204. 134. Emeviler. 28. 279. 59. Emirlik. 95. bk. Envârü'l-lenzil ve EsrârüU-tevil. 87. Emval-i eytam müdürlüğü. bk. Şemseddin Mehmed Se­ merkandî (b. 199. 126. Eşnak. Evkaf. Ankara. Emîrt arazi. Ereğli. sitte (b. Hazreti AU evlâdı. 125.) nm eseri. 133n. 114. Efbah. 92n2.) derecesin­ deki kaddar. 91. 92n2. Ermiye (Urmiye . Evrak-ı mürde. 128. taht kadıları. Ağnboz sancağmda.) nin medrese ders kitabı olarak okunan tefsir kitabı. Evkaf Nezareti. 73. 278. 97. 176. 275. mazul kadılarm tayini için yapdan sıra tertibi. 115.. 30. Evlâd-ı etrak. 269. Siice kadıları.

hüküm. 74. icazet silsilesi Fahreddin Râri (b.) nin eseri. Ferman (-t hümayun). Ferraş. 134. İnegöl rivarmda kasaba. 269. bk. Havass-ı Kostantiniyye. Fatih imareti. 20. 170. Ferace. Fetavây-ı Sâdiye. 249. Tırhala'da. 204. 12n„ 79n„ 88nı. bk.176. 237. (b. Ferik. 175. 7. 5. 89. 238.) nin fetva mec­ muası. 131. bk. Eyüp Camii vaizliği. 242. 186. 5n. fıkıh alimleri. Fatımi Halifeleri. Fetva dairesi. 234. 88.) nin reisi. 81. bk. 179 180nj. 140. 195n„ 196 . (b. bk. 268nl. 122. 227. 174.318 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I Ferâiz. 200. 180n„ 184. ŞeyfanUslâma giydirilen 6eyaz samur kürk (b. bk. 85. 283. bk. Fatih. Fetva emini dairesi. Fetavây-ı Hâmidiyye. 230. üm-i Hâhî. 174. 43. 251. şerl bir hükmü ihbar ve tebUğ. ŞeyhuUslâm Fey­ zuUah Efendi (b. 162. hUcemiyât. 7nj. bk. Sahn-ı Seman Haslar kadılığı. 5711^. 105. 241. 247. 81. 30. 206. Eyüp kadılığı (kazası). bk. 191.. bâb-ı meşihat. 112. 192. 185.) nin fetva mecmuası. Fahr-i Râzi mektebi. 22 In^. Ferâiz şerhi. 41 . 7. 1 8 7 . 280. Fethiye. 80n.) nin fetva mecmuası. fia. 228. 63.bk. tereke taksimi mevzuu ile ilgiü ders. 255. Fetihnâme-i Rodos. 236. 22n. Fenar. 203. Yenicami 6. 204. 21. 186. 147. 235. 237.) ye kadar uzanan ulemayı ifade eder.43. 83. 137. 196 . pervane. ŞeyhuUslâm Hâ­ mid Efendi (b. Fakih(ler). Fatih küUiyyeri. 10. Falaka. Fetva emini. 211. 277n„ 278. 8. 201. 204. 203. bk. 236. Bilâd-ı Selâse (b. bâb-ı fetva.zâde SaUh Efendi (b. 267. 276. Eyüp ziyareti. 109. Felâvây-ı Feyziyye. 186. Eyüp türbesi. . 267. 70n„ 1 7 3 . Eyüp kadısı. 193n4. korgeneral. 22n3.) ayannda. Feroe-t beyza. 197. 33. 207. 135. Eyüp müderrisliği. 204. p&di.) nun medre­ selerde deri kitabı olarak okutu­ lan heyet kitabı. 142. müftü. Fergane. ulûm-i cüziyye. 6ıı. 209. 56. Fatih Kanunnamesi. Celâl . 125. 115. 181n«. 200. 30. 237. 254.. 127. 257. 186. 29n. 249. 232. 284. 138. 75.). 9.) nin eseri. Fermayış şal. Sn^ Fatih vakfiyesi. 268. 280. 197.. 96. bk. 17. bk. üm-i hikmet. bk. 211. 67. Fetva(lar). 178. bk.189. Felsefe-i İslâmiyye. Eyüp Eyüp mâzuUeri.198. fukaha. 76. 212. DiedTese(Ier) i. 195nı. Feridun Bey Münşeatı. Felsefe. 57. 250n. Fatih Camii vaizimi. 133. Fenar (Fener) kaddığı.) ün bebeyaz çuha örtüsü. ŞeyhuUslâm SaduUah Sadi Efendi (b.201. nişan. 120. Seyyid Şerif Cürcanî (b. 197. Fatih Camii. 116. bk. 1770^. 74. Havass-ı re­ 77n„ 92ıij.. 7. 197. Şeyhülislâm dairesinde fetva kalemi (b. 84. 212. 123. fetva kalemi. 274. 139. 214. bk.ablarm.) kaddddanndan. 139. bk. mahref mevleviyeti. IsUnbul'da semt. 56.. bk. Ali Kuşçu (b. 24nı. 239.

Garp MoğoUan Devleti. 132nı. 29. 186. 22. 200. bk. 136. Hac. fakih. Fususü'l-bedâyi li-usuli'f'ierâyi. bk. Fünân-i şetta. bk. 102.) şerhi. olan fetva dairesinin adı. 269. 70. 78. 210. 78.100. Gebze. 97. GaUe. 22n„ 23. ikinci sınıf mevleviyet. 112. 75. Tanzimattan sonra kurulmu. pâye-i fetva. Güney Anadolu. Gurer. tslâm hukuku. 89n<. 197. 97n4. 319 Galata kadıhğı (kazası. bk. Girit. Habbaz. 274. Fikra-i fuzela. Bi­ lâd-ı selâse (b. Gazeliyyat. şeyhuUsIâmhk derecesi. Gerede. Fetva payesi. bk. 276. bk. 277n. 75. 229. 165. ûlum-i şeriyye. 276.İNDEKS Fetvahane. 229. 223. Galata. Gazenfer Ağa medresesi. 43.. 28. 22. Galata kadılığı payesi. 68. 55. 233. 242. Hâeegân. 38.. 199. 267. 228 .. 229. Gelibolu kadıhğı. 127n. 234. gâfiye. l l n j . İlhanı Devleti. bk. hâşe. 33 . Girit kadıhğı. Gediz kazası. 209n. Haeı. 63. 280. 27. 274. 196. Haçova meydan muharebesi. İstan­ bul'da.) den mahreç mevleviyyeti (b.. 276. Feyyum kaddığı.). 277nl. Galata bedesteni. 41. Gâşiye.) nin eseri. bk. 228. bk. bk. 164. 278. Hazreti Pey­ gamberin sözlerine ve hareketle­ rine ait an'anelerle ilgiU islâm ihni. Foça hasları. 208. 19. Galata mâzulleri. üçüncü sınıf mevle­ viyyet. 277nı. 64. liZn^. 91nj. 22. 199. kalem amirleri. 77n„ 96. 96. 19. 69. 283. Filibe mâzulleri. Fihbe. 231. İslâm hukuku ilmi. Fukahây-ı müderrisin. 19.) in med­ resede okunan fıkıh'a ait kitabı. 267.. Fetva kalemi. Fususü'l-hikem. 161nı. Hacı Hasan Efendi medresesi. Muhyiddin Arabi (b. (mevleviyeti).39. 280. 234. 69. Fünûn-i âliye.) nin bnlundağu şube. 83. mollahğı). 147. 277. 100. 38. bk. Fukaha. 154. Gramer. 133. 134. 197. Fürû. 233 • 238. Gâib. 274. 274. ekmekçi. Feltıo odası heyeti. 227.231. . 134. bk. Fetva odası. 174. 141nj. 214. 101. MoUa Husrev (b. 200. 131ns. 38. bk. 101. Şeyhülislâm dairesinde haşmda fetva emini (b. Füzelâ. Gâşîye-i mahsüse-i mevâli. Gelibolu. Fıkıh. 5n„ 17. ReisüH-mü»evvidîn. 99. Günay kazası. 176. 43. 229. 201. FiUbe kadıhğı. 41. 243. 67. 125nı. 162. 133. örtü. 113. Bilâd-ı Hamse (b. bk. Molla Fenâri (bk. 121n. Mısır'da. fıkıh. 9 8 . b. 28. 280. 30. Hadis(-i Peygamberi). Germiyan. 276. Feyyum. 98.) nin usûI-i fıkh'a dair eseri. 8. 196. 284. Dûrer (b.) ye dahil ikinci smıf mevleviyet. 116. 152. 215. 238. Fetvahane müsevvidi. 278. 95n. Fürû-t hanefiyye. 96.

262. 208. 280. Hamid (eli) sancağı. 58. Holep kazası mâzuUeri. 96nl. aynı adı ta­ şıyan müderrislerin rütbesi. 264. 174nı. 278. bk. 63. 247. 284nı. 181. 101. 280. bk.. Haraecı. Süleymaniye müderrisliği (b. 58n3. Hareket-i dâhil derecesi. 28nı. 270. 216n. mezhebi. 96. 56. Hersek'te. Hanefi fukahast. Haremeyn (mevleviyyeti) payesi. 274. 125nj. Hadım Ali Paşa medresesi. İstanbul ve Edime kadı­ lıkları arasında yer alan büyük Mekke ve Medine kaddddan. 90. Hâmid Efendi medresesi. 281. Haremeyn paydileri. 139n4. Hâmise-i Süleymaniye derecesi. Kibâr-ı müderrisin (b. 186. 186. 60. Hadım köy.) nin altmda bulunan beg mü­ derrisliktir. ibtidâ-i alt­ mışlı. 63. 59nx. 272. 135. 58. 186. 86. 183. bk. 38.. Hâne akçesi. Hanbdi mezhebi. 181. 207. 175. 85. 263. 29. 283. Hamzaviler. Hakpkûrî Âcumof. Mûsıla-i Süleymaniye (b. 38. Hareket-i misliyyesi. Hareket-i hâriç müderrisliği derecesi (b. 249. Melâmiye-i Hamzaviyye erbabmdan. ikinci sı­ nıf mevleviyet. Mekke ve Medine. Haremeyn kadılığı (mevleviyyeti. defteri. 100. nin^.) den olup. 66. 100. Hareket-i altmıştı müderrisfliğji. kadı. Hareket-i hâriç müderris(liğ)i. ^mevleviyeti^. Hâriç dersleri. 173. 265. 58. aym adı taşı­ yan müderrislerin rütbesi. 135. 276. altmıştı müderrisler. Haremeyn müfettişliği.. Un. hidâye. Hareket-i dâhil medreseleri.) nde okunan dersler. Halep payesi (derecesi). muhteremeyn). Hareket-i altmıştı medreseleri. Hâkim (ü'i-ierH). 83. Haremeyn kadısı (mevalisi. Hareket-ı dâhU müderris(liğ)i. Ulny Hamal. 59nı. 101. 60. Hanefi USn^ Hantft imamları. 186. Hareket-i hâriç medreseleri. 186. 187. 186. I27n. 89. 280. 60. 101. 272.. 99. bir kadıbk derecesi. Haraç 257. bk. mollalığı). Hâmise-i Süleymaniye medresesi. Haremeyn (-i şerif ey n. 120. 60.273. 108. 60. 90nı. 221nj. Harç ve damga kanunları. 63. 186. Hareket-ı altmışlı derecesi. 262. 58. 271. 55n„ 56. bk. bk. 271 . bk.) ni gösteren rumuz. 133. 10. 24nı. HaUaç. 33. 187. 59nı. bk. aym adı tajıyan medresedeki müderris­ lerin rütbesi. Haraca. Hantfî fıkhı. 93. 251. Haremeyn Evkafı Nezareti. 277. 277nı. 252. 83. 284. 37. 272. 272. bir müderris­ lik derecesi. HaUç.) arasmda. 208n. Halep kaddığı. . 285. 261. 132. Hâriç. Hâmise. İstanbul'da. bk. 135. 242. Hâmise-i Süleymaniye müderrisfliğji. 262. 122nı. 98n2. 271. mukttddemat-ı ulûm.320 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI Hareket. 98. 265. Harem. Hariç medreseleri (b. bir müderrisin ev­ velce bulunduğu derece ile tayini. 244. 273. 201. bk. 284. ders. 37.) ile SüJeymantye medresesi (b. 262. 86. 277. 276. Halep. Hareket-i hâriç derecesi. mollası).

260. 78. 50. 27. 98. Hâşim. 209. Saints Aportes kiUsesi. 71. 63.45. 11. 48 . 21. tecrid medreseleri. Hezargrad kadıhğı. 6. 20. 236. Heva. 237. 135. Hendese. 55. 21 Hâşiye-i tecrid müderris(liğ)i. Ebu Bekr Merginâm (b.. 231. 67. 101. Havass-t refia. Havass-ı refia (kadılığı).) nin eseri. 1119. . 75. Hattat. Hasan Efendi medresesi. 61 . l l n . 60. 157. 35. 46. 183. 141. bk. yirmibeş akçe yevmiyeU en aşağı dereceli müderrisUk. 57. 111. 246. 118. HesabüH-küsûr. Gelenbevİ IsmaU E fendi (b. 9 3 . 146n„ 180nı. 262. Hayyat. Hekimbaşı. ulûm-i cüzHyye. 66. 249. 250nı. 227. Haydar Paşa medresesi. 19. 132. 73. 9 4 . Hicaz. 237. u/ûm-t cüz'iyye. 43. 189. 179. bk. bk. 35. 19. 249. 260. bk. 28. 136. ulûm-i cüziyye. 59. 190n4.71.İNDEKS Hâriç (elli) medreseleri. 181 . Has. 60. 55. bk. Eyüp ve Üsküdar mevleviyetleri. 277nı. 244. Hatice Hatun medresesi. 158. 43. 19. 250. Hersek. yirmi. elli akçeli müderris. ilm-i hikmet. 43. gaşiye. 186. 13. 257. 65. örtü. 119. 21. Hazine.. 321 Hatt-ı hümayun. 168n2. 20.) in çahştığı medreseler. 12. 40. Hatt-ı şerif.) nin/ürû (b. 26. Hatip.53. 275. 88. Heyet-i vükelâ. 92n. Hâşiye-i celi 14. Hanefi fıkhı. bk. 275. 224. Hikemiyat (Hikmet).41. Hâşiye-i tecrid. 41. 56. aşağı dere­ medreseler (b. 127n2. 92n2. 2426. 9. Hesap. Haruniye. 97. Havi. 74nj. 75. Havass-ı Refia. 55. 42. 69. 210. 232. 61. 59. Hazinedarbaşı. bk. Hazine-i hassa. nahiv'e ait kâfiye (b. 238. Hasköy Valde Sultan Camii vaizliği. 65. bk. 22. bk. 61. 31. 179.) den. Haslar kadılığı. 72. Hâsilât-ı şeriyye. Hekimbaşılık. bk. 161nı. Havariyûn kiUsesi. elli akçeli müderrisler (b. 258. Hassa hekim başüığı. 68 . Hln^.29.) a ait eseri. 12. Hâriç müderrisliği. 20. Eyüp kaddığı. 133. Hâriç (medresesi) müderris(ler)i. 7 5 .) nin Osmanh medre­ selerinde ders kitabı olarak oku­ nan Kelâm'a ait eseri. 26.63. bk. bk. Hersek sancağı. 133. 59. 42. 55. Eyüp kadıhğı. Hâriç rüûsu. 27 . 185. 106. Havass-ı KostaıUiniyye. 31. 20. 280. Herat. 14. Haslar kadılığı. 48. Haseki Sultan medresesi. muhtasarât. 198. 249. 238. 49. bk.bk. Osmanidardan evvel­ ki hükümdarlar ve aileleri tara­ fından yapdmış olan medreseler. Kureyş Kabilesi koUarmdan biri. 39. Heyet. Hâşe. Hâriç payesi. 148. 77. AU b. 254. 276. bk. 208. hk. Eyüp ka­ zası. 89. 26. 39. 114. Hidaye. timiyt TukiUlı. 37n]^. 119. 64. 39. Havass-ı Ahi Çelebi kazası. felsefe. 39 . 47. 258. 177. 162. Harmancık kazası. bk. aşağı dereceU medrese dersi.) adlı kitabm şerhi. 61. 221.185. Burhanüddin b. 48. 96. Mahmud-i Cfir­ cânî (b. 249nı. . muhtasarat. bk. kozmoğrafya. terzi. 173nj. 146n.

85. 244. 195nı. adliye. 22n. bk. tbtida-i altmışlı müderris(liğ)i. Hitabet. 262. 127nı. Hüsn-i hatt-ı talik. 116. 63. 186. Hindistan. filozoflar. pâdişâh hocaları. 59. Hilâfet. 131. bk. lOuj. 51. HikmetÜ'l-işTâkiyye. Hünkâr hocaları. 108. Hususat-ı şer'iyye. bk.) evlâdına ait kanun. 251. pervane. 281. kadımn hüccet (b. Osmanh nakîbü'l-eşraflanmn imzalan. 24nı. 126. Hüsâmiye medresesi. süt anahk dersi. Hucec. bk.. fıkıh. bir müderris­ lik derecesi. 60. 53. Hizmet-i fetva. ders. Hüsn-i hat. Hukûk-i idare. 251. Hukûk-i düvel. 28nı. tbtida-i dâhil müderris(liğ)i. ulûm-i şeriyye. 259. bk. İbrişim. 125. 251. bk.zadeler kanunu. 172. 92n2. tbtida-i dâhil derecesi. bk. altmışlı medreseler. usul-i fıhh (b. 103. 40. 112. Hüddam. 269. 80. Hukuk-ı umumiyye. Hüküm (-İ hümâyûn). 115. 198. müftülük. 207. Hıristiyan. 130. 86. medrese odası. Hukuk mahkemeleri. ders. aynı adı taşıyan medreselerde müderrislik yapanlann unvam. 170. 161nx. bk. 56. 181. 270. bk. 269. löluı. 137nı. 271.2 7 3 . 40. 109. bk. Tımova mülhakatmdan. resm-i hüccet. 272. 272. 206. 51. 121. 2 7 1 . . 186. 59nı. 228. Hükümet. tbtida-i altmışlı derecesi. 59nı. 89n. Mora'da. 169. altmış akçe yevmiyeh. Huzur ders(ler)i. 269. 253. Husumet davaları. Bahâüddin Mehmed b. 237. ferman.felsefe'ye eser. Hizmetkâr akçesi. Hısn-ı Mansur. 191. tbtida-i altmışlı medresesi.) dan bir ders konusu. 140. ânj. HıfzıssMıa. mantık'a ait bir kitap. 58. Hüdavendigâr sancağı. 145.. 128. Hücerât-ı berekât. Hnka-i Şerif. 108. HiCat. bir müderrislik derecesi. lOuj. Hüsâm şerhi. 114. Hızâne. bk. Hükkâm-ı şer'i. tbtida-i hâriç derecesi (rütbesi).) nin eseri. 78. Hükmî muamelât. Hüccet. 154. Hotaliç. t îâde.) için aldığı harç. hüccet. 86. 271. 37. 201. 262. (ilmi). 211214. tbtida-i dâhil medresesi. Huccac. 128. bk. 268. Bursa San­ cağı. nişan. bir müderrislik derecesi. bk. tbâdât. Hüseynî. 265. 215-221. 73. 270. Hüccet akçesi (resmi). 281. şeyhül­ islâmlık. 222. 187. Hukuki muamelât. Hoca . 149nı. hacılar. 268nj. 179. Hüseyin Amili (b. Hücerât-ı tetimme. Hulâsatü'l-hesab. 267. I 1 6 n 2 . 60. bk. 169. Hükemâ. 36. Hilaf 20n2. 198. 125.322 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I dair Hücre. kadılar. 246. Hukûk-i hususiye. 262. Huzur murafaası (mahkejnesi). kendilerinin Hazreti Hü­ seyin'den geldiklerini ifade eder. ISln^. hâkimler. arz adası murafaası. bk. 84. Hükkâm. bk. 117. 63. 87. mehâdım-ı sudur-i kiram ka­ nunu. 125n2. pâdişâh hoca­ ları (b. Hulumeç kaddığı. mahkemede kadı tarafmdan verilen hükmü gösteren Uâm.

îlâmât (-1 şerHyye) mümeyyizi. 25. 271n. 140. 115. tana-ı ümmet. tim-i iktisat. 179. tim-i ilâM. tklilü't-teracim. bk. belâgat'daa bahis. bk.. 241. 257. Sanj. 29. 118n„ 119. bk. 27. bk. 33. mahreç 323 llhaniler Devleti. 49. 138. bk.) nin eseri. 279. belâgıu'dan bahis. 117. bk. 77. bk. 174. ders. llyas Bey medresesi. 276. 85. 56. tim-i kıraat. 151. 267. Ekmelüddin (b. 241.) la memur. fıkıh.tNDEKS tbtidâ-i hâriç medresehri. ulûm-i âliye.) in Hidâye da. iin^. 238. 183. kelâm. îdâdiye. ulema sınıfı. İmkân. 58n3. 238. hikemiyat. (b. bk. 75 . 116. 80. tmdadiye-i hazariyye ve seferiyye. tmadü'l-islâm. ders.) şerhi. bk. 137. 174. 22n3. ilm-i hikmet. bk. 261. Aynî (b. İkinci Meşrutiyet. İmamet. 21. thtisap ağası. 268. 122nı. 3. felsefe. 25. paşakapısmda (b. 241. bâb-ı İmza resmi. Hareket-i hâriç ve ha­ reket-i dâhil medreseleri (bl. 92n. 269. tkdü'l-cüman. 117. 276nı. ulûm-i âliye. 59nı. 271. 199. 175. tkindi divânı. 87. 199. 63. akU deliUere dayanan iUm1er. 45. 77. ulûm-i âliye. 121. 242. 41. 67. 155. tmare. 281. lerin aldığı maaş karşıhğı vergi­ îlâm. bab-ı fetvam­ tnâye. İlmiye rütbeleri dereceleri. 172. tctihad-ı eimme. 253. belediye işlerine bakan memur. 142. 250. 283. hadis. tim-i usûl. W o m . 155. 22n^. harç. 211n. 199. mevleviyetleri. 20. thtiman kadıhğı. 254. 70. 114. 87. 200. îcâz. bk. 20. İstanbul . aynı adı taşıyan medreselerde müdetrislik yapanların unvanı. 57. Mehmed Akkirmanî İmaret. tfta liit. 138. tim-i âdab. llm-i kelâm. tim-i fıkıh. 118. 179n3. 254. lâln^. 232. bk. 269. 41. 2inj^. 198. 267. 135na. tera kanunu. kadımn imzadai) aldığı fetva (b. 252. 42.) ın idare 153. 256. kadmm (hakimin) bildirisi. timiye kanunnamesi (kanunu). 73. tkinci medrese. ilm-i iWû. 24nı. bk. 253. 87. 258. 78. 24. . 259. tkinci sınıf mevleviyyetleri.. 263. 88nı. tbtisap. 12n. (usuUi). 219. 49. mescid-i haram (b. tçel (medreseleri). vaUllıihiyat. fıkıh. 265. 267. 227. 119. 185. tim-i hadis. 22n3. 60.. 156nı. timiye mesleği. bk. 187. şeyhülislâmın unvanlarmdan. bk. Garp MoğoUan Devleti. bk. tmam. bk. tcazet (nâme). tim-i terbiye. ve iman.EdirneBursa medreselerine verilen isim. timiye sınıfı. 175. 158nj. tim-i Kur'an. tbtidâ-i hâriç müderris(liğ)i. 50. îlâmât (-1 şer'iyye) odası. lerden. 164. 83.) nin eseri. 48. 237. ber cuma günü toplanan mecUs. timiye teşkilâtı. 89. bk. 245. bk. 268nı. İlmiye ıslahatı.). 185. 52. 71. tktisat.) tmam-ı Sultanî. 237. tim-i hikmet. thizam. medrese talebesine ve­ rilen müderrisUk diploması.77. 74n]. 90. 243. 20. 267. 63.. (b. 72. 186. 125n2. tltimas. 108. felsefe.

Üsküp'de. bk.170. 201. 188. 235. bk.324 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E TEŞKİLÂTI İstanbul. 106. tstanbul Mollası. 165nı. İskele kapısı. 273. 57. tstanbul Efendisi. 5. 212. 184. tslâm hukıJcı. bk. 17. bk. 208n3. 138. Tanrmın varlığım isbat. 138. tstanbul Bâb mahkemesi nâiii. İstanbul mollası. 97. 155. 90. 227. tskemleci Çadır mehterleri. 68. 107. 23. ulûm-i şer'­ iyye. 280. tslâm tarihi. 72. 233. 92nj. İni. 256. Edirne'de. 195n„ 196. 199. İstanbul esnafı. 264. 284. 248. 58. 229. 47. ön^. tslâm akaidi. 100 103. İnegöl. 283. 3. 140. 161nı. îsar. 186. tstanbul kadılığı vekayi kâtibi bâb-ı fetva (b. yolculuk vc muhabere için kur'a çekme işine nezaret. 22n3. 24nı.îlüddin Devranı (b. 33. 92n2. 3. 111. 143. tstanbul kadısı şerH müşaviri. bk. ISBuj. 133 . I65nj^. 265. 143. . fıkıh. 225. tslâmiyet. 182. İslâm âlemi (camiası). 209.) nin tefsirce ait eseri. 129. 41. 127n„ 131n„ 133n„ 137. 75. tahtgâh-ı selâse. SOn. 232. 219. tslâm âUmleri. İstanbul Boğazı. 94. 165. 110. 241. 23.136. 62. tshakiye zaviyesi. İs­ tanbul Efendisi. 73. İstanbul Calata'da. İstanbul bedesteni. 87nı. 258.) da memur. bk. 15. tstanbul kaymakamı. 160. 98. eski Süleyma­ fetva (b. bk. 10. 24. 152.. 265. Cel. 199. 186. 176n3.. dir. 228. 242nı. İran Seferi. 74n2. tstabl-ı âmire (müdürlüğü) payesi. bk. 58. 199. tslâm devletleri. 227. 163. 259nı. İskenderiye köyü. 75. İskilip. 174. 209n2. 7. 133. iki tane­ niye tabhanesi (b. 96n„ 97. 235. tstanbul fethi. tstanbul kadısı. tstanbul Kız Lisesi. 133. bâb-ı İslâmi Eserler Müzesi. 96. 23.) da memur. 264. trşadü'l-akIVs-seltm ilâ mezâye'l-Kur'âniH-azim. 7 7 n ı . Ebussuud Efendi (b. 133. trâde-i hususiye. İnebahtı. tstabl-ı âmire rütbelileri. 261. 24nı. 60. tsbât-ı sâni'.. 13nj. 224. 88. 177. Isbat-ı vâcib. 95n^. 249. 11. 143. 143. 284. 238. 89. 235. 176. 166. 13. bk. 24nı. 49. İstanbul kadılığı (kazası). tstanbul kadısı. kelâm-a. İrşova kaddığı. tslah-ı medâris nizamnamesi. 167 . Rumeli'de bir kadı­ lık derecesi. 229. 24. 192. 113n„ 120. 214. 186. 228. 268.) nin meşhur olan adı. İstanbul'un sur için­ deki kısımlannm kadısı. 140 . 92. 203. ait ^' tevali şerhi (b. 273. 194n.143. tnebahtı rütbesi. 149. 283. 160. 193n3. tsfahânî. 41. 276. 136 . 134. 267. BSuı. 231. İran. 33. İnegöl medresesi. 43. 16. İstanbul kadısı. 29.) den büyük mevle­ viyet. bk.). tstanbul kadılığı müsteşar(lığ) ı. 161. 46. İstanbul halkı. 154. 61. 106nj. 207. 162.142. 199. 213n. 156nı. tstanbul kadısı mazulleri. 196. 23. 125. tslâm felsefesi. 39. 207. 5n]. 53. 143. 223. 267. Bilâd-ı se­ lâse (b. bk. 99n2. 104. 72. 205. 277. 239. 176. 133. bk. tstanbul Efendisi. 211. tstanbul Mollası. 84.) nin medresede ders olarak okunan akaid kitabı. îshak Bey Medresesi.

228. İstanbul surları. 259. 276.„ 157. Kâdı'l-kuzât. 1. Kadılık sandığı. Çem­ berli taş. 75. kadının işlerinde kendidisine vekâlet eden memur. 234. Osmanlı medreselerinde okunan İstanbul rüûsı. 122. hâkimü'ş-şer'î. 92n2. bk. 87 tzmir (kadılığı) payesi. Itıknâme. akdiye defteri. 216-218. Kaba. 278. 277. 241. Kadı(laT) defteri. 48. 2. 33.bk. 97 .86. 92n2. tzmir kaddığı. tstarva kadıhğı. 115. bâb-ı fetva (b. Topkapı. 40. belâgat'dan bahis.99. bk. İştikak. Kaçkun köle. 40. 256. 35. nâib. 260. 260. 137nj. 274. şeyhülislâmlık. 113n2. 200. risâle-i ebheriyye.254. 273. tstanbul (kadılığı) payesi.3. 176. 161nı. 133. bk. 267. 189. 174. 186. 83 . 45. 93. İzdin kadılığı. Anadolu Selçuklularında en yüksek ilmiye rütbesi. 48. 253. 223. 248. 38. 111. 101 . İstanbul uleması. Istinye. 176. 27nı. Selim tarafından kaleme alınan lâyiha. 113. 74. bunu Mû­ Irak. 133. 2 5 0 . sda-i Süleymaniye (b.120. tzmir kadısı. tzmir pâye-i mücerredesi. 101. bk. nahiv kitaplarından. 274. 122. İydiyye. 261. kumaş. 92n. 126. İzdivaç. 129. . 30. Kadı nâibleri. 277n. 259. 98. bk. tznik kaddığı. Kaariye. 117. kuzât. İzmit. İznik. 88. 285. 27. Kadı Beyzâvî tefsiri. Kabe. 33nı. 263. bk. Isam. ulûm-i Arabiye. 276. 71.. bk. Istefe kaddığı. 281. İstanbul'un yedi tepesi. 91. 87. 107. 151.). İzmir. 125nı. 256. bk. tstanköy kadılığı. 258. Kabe kapıcılığı. 30. tznik medresesi.) in med­ reselerde okunan sarf'z ait kitabı. bk. Kadı(lar). 279. bk. 110. İzzi. sedânet. bk. Üsküp'e bağlı. 137. 256. bk. 1 . azâd kâğıdı. 271. 276. Itnâb. İsparta vilâyeti. 325 tstanbul müftülüğü.İNDEKS tstanbul miiderris(lik)leri. 31nl. 280. Kaariye.109. Ohri'de. bk. 196nı. 76nı. Edirnekapı mevkileri. 235. 183. 83. 70nj. 30. 186. 159. hâkim.) den aşağı müderrisler abr. tstanbul müderrisliği rüûsu. 186. 255. 156n. tzzeddin İbrahim (b. 158. 280. 1 1 8 . 274. 111. tstanbul şer'iyatçısı. bk. tzmir mâzulleri. 258. 228. 85nj. 122. Fatib. 125n2. 70. 264. Kaddar kanunu. 119n. Kadılık. 134.) da memur. 92n2. Sul­ tan Selim. ilmiye teşkilâtlanın ıslalu için III. 83.252. Esirüddin Ebherî (b..) nin medreselerde okunan mantık ki­ tabı. Kadı beratı. pâye-i mücerrede. 68. 274. Süleymaniye. 108. 111. 267. 186. 66. Isaguci. 92n2.. İstinaf mahkemesi. mevleviyyet (b. 211. 182n3. 124nj. İstanbul'da semt. 85. 223. 161nı. Iştip kadılığı (kazası).. tstanbul vilâyeti. Islahat lâyihası. 279. 285.131. 252 . âbik. 277. 179. 228. 120. ikinci sınıf (mahreç) Kadıların elkabı. 41. 270. 125.

bk. 118. 139. 227. 274. 155. Kassam(lar). Kassam daireleri. Kâfiyeci (b. 40. 277. bk. Kassam-ı askerî. bk. saray müstahdemlerinden. 92. Babüssaade ağası. İbn Hişam (b. bk. Kapı naibi.326 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M l Y E T E Ş K İ L Â T I Karadeniz. 122n2. 6. Kassam defteri. 273. Kamaniçe mazulleri. Karaman hamamı. bk. Kassamiye akçesi.) nin medreselerde ders olarak oku­ nan nahiv kitabı. Kapı ağası. 241. 121. 259. Kalenderhâne kilisesi. bk. Zlıiı. istanbul'da. 159. 155. bk. Kapıcıbaşı. JCanun-ı kadim-i Osmaniyye. rikâb-ı hümâyun kaymakamı. 238. 92n. Kâtip. 141.) ve mahalli kassamlar (b. bâb-ı fetva (b. 5ıı. 99. JCassam-t beledî. 109. üçüncü sınıf (dev­ riye) mevleviyet (b. Rikâb-ı hümayun ka­ pıcıbaşılığı. daire. Kasımpnşa. 199. Kastamonu sancağı. 41. Cumaâbad'da. Kadri Efendi medresesi. 137n2. 129. Uln^. Kahire. Istanbnl'da semt. . Karahisar sancağı. 104. Kasab akçesi. 124. 134.) 275. 30. Kavâidü'l-irab şerhi. 243. Kandiye. Kalem. bâb naibi. Kapıcılar ketdüdası (Kapı kethüdaları). Kastamonu vilâyeti. Kapıcıbaşı rütbesi. 275. Kassamidt. 274. (süvarileri). 140. bk. istanbul'da aym adı taşıyan mahallede. 267. 121. Kandiye mazulleri. 284.) m medrese ders kitabı olan nahiv eseri. Kavâid-i edebiyye. 121nı. 68.) in sarf ve nohiv'e dair eseri. 278. 154.) 275. 192. 113n3. ibn Ömer Osman (b. 51. 9n2. Kamaniçe. İstanbul kadısı maiy­ yetinde. bevvab. Kavâid. Kassam-ı süvari. Kapıkulu ocakları. kazasker kassamlan (b. bk. istanbul'da. 130. 92n2.. Kaimmakam. Karaferye kadıhğı. Karinâbâd kaddığı. 174nı. 27n4. Rumeli'de bir kadıhk dere­ cesi. 283. Karaburun. 154. bk. 246. 188. 187. Bursa'da. Kâfiye. 134. Kamaniçe kadılığı. 227. 62. 196. kadı sicillerini tutan memur. Kasım futması.. 123. 126. Kanun-ı kadîm-ı Sultan Süleyman Han. kassam'm işlerde aldığı harç. bk. 140. Karasi sancağı. Kalpazanlar. 125. 99. bk. 132. 128. Kanunnâme.) olarak iki kısımdır. 80. süvari kassamı. Kalafatçı. 277. 124nı. SOn^. Kalenderhâne medresesi. Karîb-i âlâ. 61. Kasımpaşa medresesi. 158. Kavâidü'l-irab. Kandıra kazası.. 87n. Kânun-ı pâdişalıî. tereke taksimi yapan şerf memur. izmir'de. Kanun-ı kadîm-i Sultan Mehmed Gâzî. 21n^. 154. 237. Fatih kanunnâmesi. 30. 125n2. bk. Kapıcılor. 122. bk. Kapıkulu süvari bölüğü. 153. üçüncü sınıf (mah­ reç) mevleıiyet (b. Kasab. Cezayir Beylerbeyisi. 139n4. 228. Kaftan ağası. 197. 199.) da memur. 74. bk. 130. 143. 194n2. 117. Kartal. 106ns. Kandiye kaddığı. Kaşıkçılar. 228. yaptığı Kadırga. Kaptan paşa. 96.

283. 69. 74. 114. Kazasker defteri. 102. bk. 87. 186. Kaza kadılığı. üçüncü sınıf (devriye) mevleviyeti. 103 . Kazâ. 154. 117. 176.108. 104. 73. 156ns. Kazasker kapısı. lOSn. Kazaskerlik mahkemesi. 148. 275.) tarafından kurulan tarikat. 94. llSuı. Kazasker kassam(lar)ı. Kaza kadısı beratı. 252. 98. Kayseri. Kavuk. 64. 167. tlm-i kelâm. 91. Kefe kaddığı. 93. 90. 112. 189. kadı tayininde kazas­ kerin aldığı harç. kassam. 88.181. 24nı. Kefere nikâhı. 75. Kazaskerlik(hr). 277. 88. Kayseri kadıhğı. Kefilnâme akçesi.21. 232 . 167.1 1 5 . 284. kapıcıbaşılara (b. 158n2. Kâzerûn. 181.48. Kazasker hasları. 165nı. 182. 154. 274. 51. 211. 107. 47. 103. tstanbul kadıhğı. 276.238.160. 279. 208. 272. 95n2.). kazasker divânı. 193nj. Kenzü'd-dekâyık. bk. 235. ŞeybulİBİâm dairesinde teb­ liğ memuru. 131. 244. Kazasker(ler). bk. 190. 270. 152. Kazasker meclisi. Kenar medreseleri. 173. bk. Kozâ-i Eğil. 59. bk. Üsküdar kadılığı. bk. bk. 258. 245. 104. 72. bk. 64. 207.. 174n. 159. 167. Kazâ-i Tokat. 230. 199. 190. 6n^. bk. kazasker meslisi. 67. 158. bk. 77. Ebu ishak Kâze­ rûnî (b. 70 . ulûm-i CüzHyye. 160. 256. Kaza müftüleri. Kazâyâ (y-ı jer'iyye). 151. 109. 182. 66. 22. kuzât-ı kasabat. 163. 251. Keşan. bk. bk. 96. 152. 209. 143. 1 7 9 . 110. 118 123. Keçeli çuhadar. 158nj. 327 Kazasker evlâdı (oğulları). 111. 91.. 182. 113. 128. 263.43. 190. 99. 68. 105. Kâzeruniye tarikatı. 153. 156. 253. 156 . 86. 27. bk. 83. Kavuklu. 92n2. Kazasker hissesi. 179. 177. bk. 39 . 117. Tokat kadılığı. 50. 274. 163na. . Kazasker dîvânı. 259n„ 261 . 206.) nin med­ rese dersi olarak okunan fıkıh kitabı. 55. 33. ilahiyat. 157. 160. 227. 207. 123. 158. 155. 268. Keçe. 55. nâib. 253. 274.er'i davaları gören vekilleri. 233. Ebi'l-Berekât Hafızüddîn Nesefî (b. 189.İNDEKS Kavâfi. 121 . Kayseri mâzulleri. bk. 57. ilçe. 94. 151. 138. 131. 283. kadının kazalar­ daki . lla^. 184. 142. 199. 178n. 87.249. 147.72. Kelâm. (b.) mahsus başidc. 83. 49. 74. 97. 138. Kaymakam(lar).. bk. Şirâz'da. 113 . 279. 163nj. 204. 93. Kazâ-i Üsküdar. Kaza nâib(lik)leri. 153. 242 . 87. Kaza-i İstanbul. 105. 229. örf. bk. 255. 26. Kehil. 200nı. 165nj^. askeri kassam. 285.. 262. 92n2. defter-i akdiye.124. ulûm-i arabiyye. Kesriye kadıhğı. kuzat-ı asker (asâ­ kire). 207. 175. 256nj. Kazasker(lik) daireleri. 159. 269. 166. 95. 125. salı ve çarşamba dı­ şında kazasker konağmda topla­ nan meclis. 91. 46 . Kazasker mâzulleri. 258. llSuj. 96. 177. Keşif naibi.263. Kazâ kadıları. Kazaskerlerin arza girmesi. 23. 1 9 . Kur''an-ı Kerim ile ilgili ihm. 94. İstanbul kadısmm şikâ­ yet davalarma bakan vekih. 97. 96nij.

30. 71. KUi kadılığı. 39. 42. 7n2. 179. 42. Kıyâde. Kit^et-i Fârisî.) ve daha yukanda olan en yüksek dereceli müderrislere verilen isim. 281. hidâye (b. 237. Zln^ Kıratova kadıhğı. Kızd Yenicesi. Kırmızı mücevveze. Kırk akçeli İstanbul kadıları. 212. 170. bk. 235. Osmanhlardan evvelki hükümdarlar ve aileleri tarafından bina edilmiş olan medreseler. 59.5 7 . Koçi Bey Lâyihası (Risalesi). üçüncü derece müderrisler. 27. 154. 92n2. Konya kadıhğmdan mazul olanlar. 28nı. Kırktan munfasıl. 157. Konya mazulleri. Zemahşerî tefsiri. Kıhç Ali Paşa medresesi. 96. Kostantiniyye. bk. Kitabet-i Arabiyye. bk. 162. 65. 23. 138. Kifâyetti'l-müntehî. kumandanlık. 242.) nin medrese ders Idtabı olarak oku­ nan eseri. Koron kadıhğı. Kitâbü's-Semaniye. 274. fıkıh. 169n2. 270. . bk. 141.) adlı fıkıh kitabmın şerhi. 110. KocaeU sancağı. 268. 139. 28. 20. bk. 5 5 . I8112. Kitâbü'l muhtasar. 267. bk. 62. Kırk akçe medresesinden mazuüer. 102. 244. bk. 174. Kırım Hanı . Aristo'nun fizik'e dair eseri. hidâye (b. bk. 196. Kınm Hanlan. 43. Kırkkilise. 107. 126.) den eser. 127. 28.' 92ng. 271. Kiga kadılığı. Kısas. Kur'an-ı Kerim (b. Kırklı medreseler.) den bahis. 245. 65. Kibâr-ı müderrisîn. Kızlar ı^ası. Celenbevi İsmail Efendi (b. bk. 22nj. 161nı.).) in eseri. 29n. Kitâbet-i resmiyye. bk. 113.) den bahis. 77. 235. Zemahşerî (b. 68. 92n2. 208nj. 238. 41. Kitâb-ı tüyü*.) nin eseri. Koyun hakkı. Kitabet. 42. 73.) nin eseri. Kılıç alayı merasimi. Kıyas (-1 fukaha). hidâye (b. Kıtot-ı icâre. 174. 138. 198. 262. 42. 114. Kitâb-ı hace. 12nı. Küâb-ı Şûfa. K9U. 119. telvih medre­ sesi. 92n2. Koca Mustafa Paşa medresesi. Komanat. 104. 22n„ 24. bk. bk. hidâye (b. 69. mücevveze.) den bahis. Kitâbü'l-usûl. Keşşaf tefsiri (el-Keşşaf an hakayıki't-tenzîl). Kısmet-i mevâris (-i reaya). 56. Konya Kadıhğı. 169n2.) den aynimış müderris. bk. 60. 42. Celâl-zâde Salih Efendi (b. 79. kadı'mn yamndaki muavini. Kırklı (kırk akça yevmiyeli) müderris(ler). bk. 31. Şeyhülislâm dairesinde (b. 13. Kırklı medrese (bk. 19. 60. 285. 37. 11 . 228. 122. 274. Kısmet-i askeriyye. b. Tokat'm nahiyesi. 247. 90.zadeler. kazasker maiyye­ tinde memur. 267. Kü^-ı zekât. Kitap. ders. müderrisi kırk akçe yevmiye alan medreseler.328 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İLMİYE T E Ş K İ L A T I Kırçova kadılığı. 48. bk. Oklidis (b. Kitâbü'l-merâsıd. 274. 157nı.) den bahis. 121. 63. Kethüda. 114. 280. İstanbul'da Mûsıla-ı Süleymaniye (b. Konya. 267.15. tstanbul. bk. bk. 140. 275. Bidâyetü'l-mühtedi (b. 92n2. 29. Mesâbih (b. 99. 164nı. bk.) memur. 272.

bk. Diyarbekir'de. Kütahya kadısı. 153. Mahfil-i hümâyun.. 6Sn. Kürsü teyki. 15. 92nj. 160. 247. Kul oğlan(lar)ı. 22n. Kubbealtı. 133n. 42nı. bk. Dobniçe. Mabeyn başkâtibi (başkâtipliği). 280. Lâhurî fal. Lûgat. 276. 99. tarikat şeyhleri için tabir. sfipürfictt. harp levazım reisUgi. defterde kaydı bulunan fa­ kat binası yok olan medrese. 276. istanbul'da semt. Küçük tepeli. Kütloft. Künnos. 267. 27nı. 86. Küçük Çekmece. 78. bk. Köprülü kadüıgı. 129. 237. 50. 114.) m aktedildiği yer. 33. Lefkoşe kadılığı (kazası). MahaUi kadı (lor). 94n. 219n2. I86ıij. 92na. Kubbe. 274. KUap. bk. Moodtn. Kur'an (-ı Kerim). Kuzât (taifesi). . Jlfa6«yn. 170. mevleviyyet. 166. 267. kâtip.. 24nı. 129. K ü u h y a sancağı. Letâı/ü'(-işardl. 277n„ 278. geyfanlislânun giydiği sâdât (b. 212n„ 213. Lâleli Camii vaizliği. 16Inj. 128. bk. 243. 161. 151n„ 242. 138. kadılar. 199. I86nj. bk. Jtfaeun. 112. Limasol kadıhğı. üçüncü sınıf mevleviyyet. 185n„ 215.. Kul. ân^. 184.zadeler. 329 Kütahya mâzulleri. 251. 220. 255. 115. livâ-i Teke. 92n. 94n2. 252. 180nj. MAdume. Kuzât-ı kasabat. meşihat daire­ sinde memur. Lehistan seferi. (b. bk. bk. kaza kadıları. 216ıif. Küçük ruznamçe kalemi. limni kadıhğı. 259nı. Kuzât-ı asker (asakere). 127. 125n„ 126.. Kütahya kadıhğı. 70n„ 112. 92n. Teke İsparta San­ cağı.). 156nı. 217. bk. 245. 1390^. 218. 167. 20. Kütahya. Lefkoşe. 219. Knreyj kabilesi. Şeyh Bedrüddin Mahmud (b. Maaş-ı ilmiyye kâtibi. Magosa kadılığı. 206n4. Kuzât-ı mevleviyyet. Kudüs mevleviyyeti payesi. bk. 137nj. 92n. 256nı. 5. 47.... Kudü» (-İ Şerif) 38. 98. 156. 92n2. 123 . Lâli . Makfil-i şer'iyyat başkâtibi. 221. Miüıazaral.. 242. 127. bk. sancak. Sn. Kudüs-i Şerif malulleri. Lisaniyat. Küfüb-ı sitte. mahreç mevleviyeti (b. bk.. 125n2. 275. Kuzât-ı ûlâ. 102. 101. 128. kazasker­ ler. Kütüb-ı mutebere. 242.126.)a mahsus kavuk. 274. Liva.)'nn /ıkılı'a dair eseri. divan-ı hümayun (b. KudiU (-İ Şerif) kadısı. 117. 186. Kura. Rumeli K a ­ zaskeri maiyyetinde memur. 274. 174nı. bk.. Kfiçük Karaman. 92n. 96. 249. 99. Maçin kadıhğı. vftız Kürsü vâiziyesi.tNDEKS KSprücû. 86.) 96. 129. Kudüs kadıhğı. Mariston. 216nı. KöBtendil. Kulp Sancağı. 220. 142. köyler. Mahbubiye divanhanesi. 228. 277.

bk. 63.9 9 .330 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L A T I Manisa mnftüsfi. Şer'i mahke­ meler. 107. 265. 118. Meânî. MeclU-i intUıab-ı hükkâm. 214. 21. 134. 97. Kureyş Kabilesi kollarmdan biri. 186. üçüncü sınıf {devriye) mevleviyyet. bk. 264. l l n . kadı tayin edilmek. 134. Mal defterdarı.. Afonisa mâzuUeri. 268. 237. 199. 90. 99. 112. 102. 40. ttfsir'dta bihis. 89n. 269. 229. 115. Mahmud Paşa medresesi. Mahreç müderrisleri. 277. 29n«. 228. 116. nâiblik. Manisa medresesi. Mazul mevâli. 20. Md>ahis-i ahkâm. Matracı. 27. öldükten sonra tekrar dirilme. Mahruse-i tstanbul. . 30. hastahane. 135. 124nı. 267. 274. ders. belâgai'daa bahis. Davud-i Kayseri (b. 2. Mahreç mevleviyyet(ler)i. Mahmud Paşa Camü. 25. Marmara EreğUsi. 276. bk. 42. 51. 267. Marmara adası. fcelâm'dan bahis. 92n2. Metlis-i âli. Mâristan. Mahmud Paşa mahkemesi. 26. Sln^ Maveraünnehr. 157. 109. 55. Mahzum. 89. 160. 106. 102. 43. 99. Malûmât-ı fenniyye. ruznâmeçe-i hümâyun. 274. 161nı. 120. ikinci sınıf mevleviyetler. kelimelerin li^at manası ile uğraşan ilim. medrese dersi olarak okunan sarf kitabı. 119. 39. 280. 134. Manisa kadılığı. 247. mendil-havlu 124nj. 28nı. Malûmât-ı ahlâkiyye.) şerhi. 230. 174.2 3 8 . 24. MeceUe. Matlabçı. ulûm-i cüziyye. ders. 72. . 21. bk. 9 7 . Mahreç mevalisi. kazasker maiyyetinde me­ mur. 20nj. 61. Mahreç mâzulü. 142. 10. Bursa'da Orhan Gazi tarafmdan kurulan ilk med­ rese. Maksud. mzname. mülâzım defteri. Manisa. 48. 9n2. Mahmud Efendi Mescidi. 2 8 3 . 142n2. Mantık. 267. Maraş mâzuUeri. bk. 101. 274. 281. 68. Malilâ mezhebi. Maraş. 180nı. Malûmât-ı ictimaiyye ve kanuniyye. Mahfil-i şer'iyyat naibi. 266. 101 . 40. 267. 45. 265. Mecelle cemiydi. 278. medâris-i semaniye. Makrame. Manastır kadıhğı. 231. 274. Mahkeme-i şer'iyye defterleri. 266. ders. 259n. Maksudiye Hanı davası. 208. 234. 213.. 265. 61. bk. Orhan Gazi Medresesi. 269. 14Inj. Maişet-i şeriyye. 174nı. ikinci sınıf (mahreç) mevleviyet. Mahreç. 30.1 0 3 . Mansub olmak. bk. darûşşifa. 246. 154. Manastır medresesi. Makasıd şerhi.) nin Fususi'l-hikem (b. 280. Marmara denizi. 274. 227. lOOn. Rameli Kazaskeri maiyyetinde memur. Mazbata kalemi. Mahreç payesi. Aforuure hazinesi. bk. 88nı. 284. 36ny Matlab (defteri). 107. Mazul kaddar. 2 3 6 . 154. Mahkeme-i şer'iyye. Maraş kadıhğı. 281. 232. 10. 234. SSug. 195.285. Mead. 273n„ 278. 117. Matla-ı hususi'l-kilemfi meâniiFusuri'lhikem. 88nj. 19.. Masduka-i semaniye. 214nj. kadı tayin sıra defteri. 38. kelâm'dau ders. 186. Matbah.

128.. 227. 232. Süleymaniye derecesi. Medâris-i sahn-ı semân derecesi. 88nı. Mecmaû'l-bahreyn ve mülteka'n-nehreyn. Süleymaniye medrese­ lerinden. 269. bk. Medâris-i erbaa-i Süleymaniye müder­ risliği. 70. 73. 199. 233. bk. hanesi.. 126nı. Medhal-i ilmi hukuk. 199. 7. 61. 33. 183. 173n4. Sadeddin Tefta­ zânî (b. sahn medreseleri. . lOni. 241. Medis-i şer'i. 155. 105n. 59. Medine (-i Münevvere). Medâris-i sağire. bk. Medine (-i Münevvere) kadılığı (ka­ zası). 260. 9. nOn^. 59. 229. 20n„ 56. Medâris-i kebîre. Medrese(ler). muallimhâne-i nüvvâb. 12nı. me­ daris-i sugra. 103. 37n„ 62. Utimme medrese­ leri. 33. Süleymaniye müderris­ liği. 8nj. Medrese-i Süleymaniye. Medine-i Âmid. Medaris-i sujro. bk. Sahn-ı semân medrese­ leri. Mekke (-İ Mükerreme). 103. 147. Me'kel. ders kitabı. büyük mevleviyet (b. tetimme medreseleri. 33. 237. (medaris). Medrese-i Turhan Bey. 199. Medrese-i Molla Hüsrev. musila-ı sahn. Âli. Medresetü'l-kuzât nizâmnâmesi. bk. lOnj. 100. Medrese-i râbi. bk. Medâris-i semaniye (semaniye medre­ seleri). Medresetü'l-mütehassısin. 276. küçük medrese. bk. Medûris-i erbaa-i Süleymaniye derecesi. sahn-ı semân müderrisimi. 265. 174nı. 98. Medrese-i sâlis. Mehadım-ı Mehayif sudur-ı 268. 60. kiram umum müdürlüğü. Meclis-i müellefSt heyeti. 244. Diyarbekir. 120. Meclis-i letkikat-ı şer'iyye. 280. 100. masduka-i semaniye. Medresetü'l-kuzât. 249. Medine <-i Münevvere) kadısı. Medresetü'l-kuzât 269. bk. Süleymaniye medrese­ lerinden. 187. 274. bk. Haremeyn mevleviyetleri. Meclis-i meşayih. 331 Medrese-i beççe. 272.) nin en yüksek dere­ cesi. Meclis-i mesalih-i talebe (Cemiyeti). bk. hocazâdeler kanunu. İbn SââÜ (b.247. 268. 174n„ 182. 249. 186. 183. Süleymaniye medrese­ lerinden. 98. 274. 197. 264. 199. 169. bk.). 186. 184. 99n„ 135. 250nı. Medrese-i Dârü'l-hadis-i Sinan Paşa. 87. Medrese-i Âliye. 16. Süleyma­ niye medresesi. 170. Medrese rütbeleri. 272. bk. bk. 33. Mehmed Paşa medresesi. 269. 71. Süleymaniye F~edreselerinden. 264. Medrese teşkilâtı. lOn. medaris-i suğra.. 36. 253. 179nj. mekteb-i kuzat. tetimme medreseleri. 2 4 5 . bk. 154. nOn. Şeyhülislâm Müeyyedzâde Abdprrahman Efendi (b. Medrese-i sâni. 200.) nin kelâm'a ait eseri. ders. Medrese beratı. 277. 168. Bursa'da. in^. 47. Mekastdü't-taiaHn. Kadırga'da. lOln^. 265. bk. 238. Dârü'l-hilâfe medre­ sesi (b. müfettişleri.İNDEKS Meclis-i mebusan.) nin eseri. Medaris-i 186. Medrese-i evvel. Meemâü'l-fetâvâ. bk.) nin fıkıh'a doİT eseri. 200. 72. bk. Medrese ilimleri. kanunu. 200. 26. medrese talebelerinin yemek­ Medine-i Münevvere mazuUeri. 254. Medrese(ler) kanunu. 161.

273. 19. Mekteb-i nüvvab. 268nj. bk. 21. bk.. Mevâkıf 27. bk. bk. 186. 40. 30. medrese ders kitabı. 280. 97n. 41. 92nj. 199. bk. 107. üçüncü smıf mevle­ viyyet.) a sonradan verilen isim. şeyhülislâmlık. 52nj. Mensuh. Metâliü'l-envâr. ders. 198 . 99nj. 2 0 5 207n3. 93. Menâsıb-ı ilmiyye. Mesned-i meşihat-ı kübra. 123. Ali b. Meşihat müsteşarı. .332 OSMANLI DEVLETİNİN İLMİYE TEŞKİLÂTI ait eseri. 200 . Mesud (b. 199. Mevâli. Hafızüddin Ömer Nesefi (b. Meşveret dairesi.104. Maveraünnehr'de kasaba. Menemen. 50. 26. 87n. 265. bk. bk. bk. 40. 132nı. 43. 254n2. l l n „ 19. Menâr (ü'l-envâr). 199. bk. 273.. Menzil. 132. bk. Mekke (-İ Mükerreme) kadılığı (ka­ zası). 135nj. ders. Melali ^ü*l-erevar^ şerhi. 15. l l n .) nin usûl-i fıkıh'a dair eseri. 47. 25. 53. Mesned-i fetva. Muallimhâne-i Mektubi-i meşihat dairesi. bk. 120. Mesele.) nin htidis'e . Meşaleciler. Meşihat payesi. bk. Mevâkıf. 229. 268. 260. 99. Memlûk(]ar) Devleti. şerhi. 30. 29. 52n3. Mesârikü'l-envâr. 200. 149nj. bk. bab-ı fetva. Mektubi müdürlüğü. Hüseyin b. Meşihat mektupçusu. 55. 134.) nin mantık'a ait eseri. Sâgani (b. 41. 64. mollalar. 97. 199. Meşihat mektubî kalemi. 277. SBn^. 26. misal. 194. Merah (ü'l-ervah). 26. 43. Mekke-i Mükerreme payesi.) nin kelâm'a ait eseri. Memalik-i mahrusc. 245. 96nı. 26n2. Menşur-ü itibar-ı mevleviyet. Mektupçu. 209. tasavvuf. 95n3. fetva alınmak için yazılan sual. ders. bk. 88nı. 125n2. 276. şeyhülislâm kapısı. mantık'a ait ders kitabı. 212. 242. pâye-i fetva. büyük kadılar. 229. şeyhül­ islâmlık. Siraceddin Mahmud-i Ermevî (b. ştyhülislâmlık pa­ yesi. 221. 78nj.2 0 0 . Menşur. 65. 22. Mesnevîhân. 1 0 2 . bk. kazasker maiyetinde memur. 207. 233. Haremeyn mevleviyeti. bk. 39. Bosna ile Bel­ grad arasmda. Muallimhane-i nüv­ vab (b. Menemen kadıkğı. Meşihat (-ı tslâmiye). Mesâbih (ü's-sünne). Memlihateyn kadılığı. Meslek-i tasavvuf. 268. 100. Şeyhülislâm mektupçusu. Ahmed b.) nin hadis'e ait eseri. Mekke (-i Mükerreme) kadısı. 265. şeyhül­ islâmlık. 268. 228.) un sarf'a dair eseri. kelâm'ian ders kitabı. 196. 203.' löln^. bk.. 39. Sâgani (b.. Meşâyih-i islâm(iyye). Memalik-i İslâmiyye. 89. Menâzilü'l-envar. Ra­ ziyyüddin Hasan-ı Sâgani (b. 42. 154. Abdurrahman-i lycî (b. Meşarik (-i Envarü'n-nebeviyye). 71. nüvvab. Me­ sud Begavî (b. 125n2. 232. 198.) nin hadis'e ait eseri. şeybulislâm maiyyetinde. 184.) nin usûI-i fıkıh'a dair eseri. 184. Menteşe sancağı. Merzifon. bk. bk. Mekteb-i kuzât. Ibla^ Meşveret reisliği. mes­ ned-i fetva.203. 29n. 43. Meşihat arzuhalcisi. 277. Menzil zahiresi. Merginan. 42. 28n3. 164. berat. Menflot kazası. 211. (Meşihat dai­ resi veya makamı).

. 284. Rumeli kazaskerinin mali işler memuru. 30. Miftak müderris(liğ)i. 132. bk. 95. 264. 277. bk. 186 265. 156. 159. Mir'at (ü'l-usûl). 158. 72. 232. 277n„ 280. 41. 55. 244. Mimarbaşı. Taşköpriilü . 57. 177.zadeler (oğullan. 96n^. 263. 26n3. bk. tümgeneral. Mirliva(lık). 98. 262. bk. 230.zâde çocnklarma verilen ad. berat. 122n2. 134. bk. bk. Trakya'da. 89. 181. Mevleviyet(ler). 60. 93.) nin nahiv'e ait eseri. bk. Mevzuâtü'l-ulûm. 162. 91. .) nin eseri. bk. Mevâli eUcabı. 8. 284. 284. ders kitabı. 116. 157. beylerbeyi. 101 . 103. Abdüsseyyid Matriri (b.) nin risalesi. Mevlid-i nebevi. 277. molla . 238.) nin eseri. 136.. 273. Sekkâkî (b. bk. 139. 27. 64nı. 1. 88. 276. 74. In^. 180. 75. 70. 283. 118nı. Mısır. 124nj. 31ıı. bk. 97. 22. 21. jjyil 333 Hj. Molla Hüsrev (b. 262.112. Mir'at haşiyesi. 78. büyük mevle­ viyet (b. Mısır kadıhğı (kazası). 248. Miralay(lık). Miftah ferhi. Mevâli kassamlan. Mevâli-i sahn. 179. Miras taksimi resmi. Mirkat (ü'l-vusûl). 59. 212. 227. Miri mültezim. 217. Bursa'da. 16. /etva'larda başhk. 98. 136. 245. 201. Misbah. 57. 238. 85. 117.) in U9ÛI-İ fıkıh'a ait eseri. 99. 114. Minhüt-tevfik. 11 . Molla Lütfi (b. 264. 92n3.) in fıkıh'a dair eseri. Miri imalâthane. Mezestre sancağı. 112. Molla Hüsrev (b. 242. 86.) nin eseri. 141. 95. 135. Mevlid cemiyeti. Midilli. Mevâli nâibleri. 39. müspet ilimler. 96. 125nj. 284. Mora'da. 92n2. mirimiran. Mevlevî şeyh(Ur)i. Mird». medrese ders kiubı. 106%. İzmirli Mehmed b. üçüncü sınıf (devriye) mevleviyet. 265.). 66. 229. 230. bk. hakimlik sınıfma kayıtli kişi . lOOn. 95n3. 96. 60. Mısır kadılığı mazulleri. 283. 203. 40. 246. 163. büyük kadılıklar. 100. MoUa Hüsrev medresesi. 19. 66. 22. 273. 234. 123. 253. 118. 155. 157. 80.zâde (b. Miftah (üU-ulûm). 261. YeU (b. 189. kadımn aldığı harç. 135. 181. Mevzuat.İNDEKS 106. taht kadılıkları. Mevzuâtü'l ulûm. 259. 56. 60. 27. 246. 260. 207. 174. Nasır b. 152. Miftah medreseleri. 140. 203. İstanbul Edimekapı'da. 41. Mirimiran(lık). 1 0 8 . mollalıklar. 87. bk. 238. 131. 69. 48.6 1 . Miyanbend. 179. 265. 114. 93.zâde. 79. Misâl.. albayldı. Mirü'l-ûmerâ. 71. evlâdı). 230. 283. 266. med­ rese ders kitabı. 208. Mısır medreseleri. Miftahü'l-hendese. 26. Molla(lar). MidiUi kadıl^ı. Mihaliç kaddığı. 170nj. 245.) nin medresede okunan belagat kitabı. 170.14. 263. Mirî kâtibi. Molla bey. 29. 265. 108.103. 117nj. menşur. Mihrimah Sultan medresesi. 43. 133n. 283. 152. 119. Midye. 40. beyler­ beyi. 273. 5 9 . 51. bk. 110. 114. 40. Mısr-ı Kahire kadısı. 157. 141. Mezestre kaddığı. bk. Mevzu' ilimler. nâib. bk. bk. Mevâli . Mehmed Akkirmânî (b. mevâli. MihaUç. 39. 232.

hariç dersleri. 1 7 9 D „ 264. 109. Mecdüddin AbduUah Musuli (b. Murabıtîn. 147. Molva. Kazasker maiyetinde me­ mur. 5. 277. 219.334 OSMANLI DEVLETİNİN İLMİYE TEŞKİLATI ait şerhi. Mukaddemetü'l-edeb. 143. 134. Muhtasar (-ı münteha). Ebi'l-Hüseyin b. 22ng. Muradiye medresesi. Afumcu. Mora seferi. Hersek sancağı mer­ kezi. kadımn yanmda mübaşir. Mudanya Kapıdağı. bk. 22. 49. 217. 30. I25nı. bk. bk. 51. Mudurnu. 244. MuhlasarüH-Kudurî. hk. 270. bk. 16. 111. 106ns..) nin eseri. mekteb-i nüvvab. bk. kadımn mukataadan aldığı harç. bk. bk.) in fıkıh'a ait eseri. Bursa'da.zâde. bk. Muhtasar-ı münteha. bk. medrese ders ki­ tabı. bk. 90. ISBuj. 26. usul-i fı­ kıh'a ait ders kitabı. bk. kazasker maiyetinde me­ mur. 57. 215. hünkâr hocası. Afufeonlora risalesi. 60. huzur derslerinde (b. 238.) reis. Bursa'da. 61. Muhtar fîfürûi'l-hanefiyye. 43. 3DI. 138. . mevâli . 221. Mukatnâme. 237. bk. Molla-zâde. 216nı. 138. medrese ders kitabı. Gelenbevİ İsmail Efendi (b. medresetü'l-kuzât. 25. 155. 133n3. 143. 66. bk. Mukaddemat-ı ulûm. Afumcu esnafı. Muhatap. bk. Mukataa. şerh-i adûd. 233. 27.) nin eseri. Mum naibi. Mostar kasabası.9. 17. Afufczxrf/ar^.) m nahiv'e ait eseri. Celâl . 22. 7 . bk. Muhtesiplik.) nin fetva mecmuası. 155. 197. 196. 219. Muallimhâne-i nüvvâb. bk. 173. 138. Muhzır akçesi (resmi). 21. Mubassır. 200. 49n4. 261. kadı tayininde alınan harç. Muhammediyye. 216nı. müderris yardım­ cısı. Mukabeleci. 69. 154. 217. büyük kadılıklar. 92n2. Zemahşeri (b. 257. 138. 153. 20. Sn^. bk.) bulunan taUpler.) nin Ha­ nefi fikıhına ait eseri. 235. 79. 220. AU Kuşçu (b. ulûm-i cüz'iyye. Muhammed Kuduri'nin eseri. 6. 31. Mukalaa resmi. ISin^. 51. 236. 70. MoMa Yegân medresesi. Mugni'l-lebîb. Muhzırbaşı. bk. 205. 259nı. medrese ders kitabı. 111. Muallim-i Sultanî. Muhtasarat. 173. 139. 260. 12n2. Muallimhâne. mumcu esnafma bakardı. şer'î ilimlerden. Muamelât. 215. 146. üçüncü sınıf (devri­ ye) mevleviyet. 92n2. Mora. AU CemâU Efendi (b. 12. İbn Hacib (b. el sdcma. tbn Hişâm (b.) memurlanudan. mevleviyet. 265. medrese öğrencisinin ilk gördüğü dersler. 206nı. huzur derslerinde (b. iSn^. ulûm-i âliye. müzakereci. Sadüddin Teftazânî (b. MoUalık(lar). 141 n. Muhtârât. 247.) nun hesapla ait eseri. 268. fetva kalemi (b. 139. pâdişâh hocası. 275. serdâr-ı ulemâ. 99. Mukarrir. Mudurnu kadılığı.) nin eseri. medrese ders kitabı. Mostar kadılığı. Muhtasar-ı münteha şerhi. 220. Süleymaniye'de kadı mektebi. Muid. 222. Mukayyid. 96nj.zâde Salih Efendi (b.) nin bel^at'a Musafaha. Muhzırân.

271. 37. 211. 196.) memurlarmdan. 23. medrese tahsil ve kadımn kazada bulunma müddeti. 217. 59. 68. 89. 186. Mûsila-i Süleymaniye (medreseleri). Müezzin. yatak. 274.263. 261. bk. 254. 261 . 7n«. Müftü. Fatib medreselerin­ den. 60. S5n„ 56. Müderris köyü. Müftülük.. 197. 68 . 136. 198. 70li. 103. 242. Kibâr-ı müderrisin (b. 281. 252 260. fetva kalemi. Müderris (Müderrisler. 281. 272. 94n„ 95n„ 242. Malik b. 262.) şerbi. 103. 1 7 9 182n„ 183. nahiv^dea kafiye (b. 247. MuBul. 261. 173. kazaskerler maiyetinde memur. 200. 195n„ 200n„ 201. 28. müderris namzetliği hakkım almış medrese mezuna. 271. Müddet-i örfiyye. 78. 24nı. 273. 130. 265. 49. 190n«. bk. 55. bk. 186. 51. tetim­ me medreseleri. şeyhülislâmlık fetva kelemi (b. 78. 101. Mutavassıt. 280. 179. bk. bk. (b.İNDEKS Mû»ıla-i sahn (medreseleri). 261.. 69. 138. 56.8 0 . 173. 199. 65n. 52. 38. Müderrislik derecesi (rütbesi. medrese beççe.. 8. 186. 4 5 .) in hadis kitabı.. Mülâzım.) memurlarmdan. 21. 45. 55 58. 98.bk.7 0 . medrese öğretim yardımcdarmdan. 66.264. bk. 148. cagminî (b. 51.) bin heyet'e ait eseri. 208. 179. 11. Mübaşir. 174. 155. 83. 153. 9. 284. 60. 118ıı„ 1 5 5 . bk. bk. 153. tepesi genig altı dar başlık. 272. 177n„ 196nı. Müderrislik kanunu. 176. 208. Muzaf. 58. 244 .275. 262 . 26. 160. 59. 179. 203. 67. 43. 267. 13. 72.) den. Müftü medresesi. Mühimme kâtibi. Müjdecilik. 12. Mûsila-i Süleymaniye (medreseleri). Şeyhülislâm. 273 .70.1 7 8 . 197n. Mûsila-ı Süleymaniye m5derris(liğ)i. bk. mntaf. 60.) m aldığı bahşiş. 250nı. 51. Mûla. 205. rüusu). 254. 241. 90. Müfettiş. 98nj. 101. 30. 49. 74n„ 84. 260. gadflddin Teftazâni(b. 181. 81.248. Enes (b. 73. 185. 275. 279. 71. 93. bk. Muvakkat ferH müşaviri. 77. 90. 192ng. 235. 59ıiı. Müderrislik beratı. 176 . 48. MüderrUlik(Ur). doçent. 249. I4ln^. Mübeyyiz. 60. 67. İstanbul'da Sn. 245. 281. 208. 208ns. Anadola kadıbklannda bir de­ rece.. Mühimme defterleri. 283n„ İMn^. 15.174. 60. 13. 206n. 177. . müderrisin). 241. Cagminî (b. 39. 6 7 . Müfid.275. 128. Acütüi-t sitte. 71.157. Mûsila-ı sahn müderris(liğ)i 3W. 156. 233. muid (b. bk. 241. 218. 265. Mühürdar. kadı ve müderris tayin­ lerinde muhzırlar (b. 75. Şeyhülislâmlık. Mutezile mezhebi. medreBe ders kitabı. 271. 271. 87. Mutavvel. Mûsila-i Süleymaniye derecesi. 196nı. 90. 175.) adiyle maruf medrese ders kitabı. 77 . 183. bk. 7nj.4 8 . 42nj. 262. 267. bk. 159. 279. 41. 20. Mülahhas.) in yardımcısı. 990^. 186. Muytaf. Mûsila-ı sahn derecesi. 335 181. 88. 77. 242. bk. 200. 272. 275. 31. Mûellifât-ı şer'iyye meclisi. 59. 243 . 74.247. 209n„ 210.147.)nin belagatla ait şerbi. Mücevveze. 51. 196. 106n„ 126. 273 .

) memurianndan. 87. 85.172. 113. 117. 86. Mürasele resmi. 68.53. 110. bk. 209nı. 168. 15. 163%. 22. Nahiv. 167 . Müslüman(lar). 53. 243. 200. 107. Nahiye nâiblikleri. I l n . 48. 40. Mütekellimîn. 104. 251. 95n2. ayak nâibleri. matlab.) memurianndan. 245. 45. 128. NakzbüH-efraf kaymakam(lar)ı. Mümeyyiz (mümeyyizlik). Mültehi. 136. 200nt. ruznâmçei hümâyûn. bk. 168. 117. mevzu ilimler. 200. 206%. bk. niyabet. Müstahik. Nakibü'l-eirâf baıçavuıu. 242. 253. 20«. 196. Mütir(lik). Nâib(ler). IS. . 186. 279. Mülteka (tü'l-ebhar). 103. bir kaddık rütbesi. 129. 119. 139. 163. 166. ait eseri. NaktbÛ'l-Abbasiyyîn. 19. MüseUemffl-kütt.. sakalh 260. 261. 212. 115n. 115. 261 • 263. nâi6. teyhnlislâmlık fava kalemi (b.) nin eseri. Nâiblik. 196. Münazara ilmi. Mûlâtemet. 171. 200. 134. 163%. bk. 70%. 206. kaza nâibleri. 260. 30. Mülâzemet defteri. Müntehi. bâb nâibleri. 13. kadı nâib­ leri. 243. 113. 124. 167. Abbasi ailesinden gelenlerin deflerini tutan memur. bk. 259. Mültezimler. 133. bk. 73. 258. medrese dersi. Nakib efendi. şer'î mahkeme­ lerde kadı namına hizmet <. 8. 275. ulûm-î cüziyye. 123.336 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Müstaidin-i kiram. jeyhülislâmlık fetva ka­ lemi (b. 75. Münfaat mecmuası. 264 . 105. bk. 10%. 248. 116. (nüvvâb). 66. 40. mazul kadı­ ların çarşamba günleri kazasker dairesine devam etmeleri. 276. 167. 55. 16. Müstaid. 246. Müspet ilimler. Müraeele (mürâselât) şerl muhaberat. çeşit ve dereceleri bakımmdan bk. müdeırİB namzetliği. kazaskerlik memuru. bk. 199. 206. 50. 26. Mülâzemet-i müstemirre. Natâbün-eıraf dairesi. nakib efendi. 122. 26. Celâl . MüstaceU kâtU>i. bk. 140. 283. 271. ruıA{6ü'I-eşra/.ürcn vekil. ulûm-i arabiyye. 268. kazaskerler tara­ fmdan tutulan müderris namzet­ leri defteri. 85%. Mısır medreseleri talebeleri­ nin adı. Afüneecim&ofi/ıır. 45 . 173. 71. MüseUem. Mülâzemet kanunu. Muhtasarat. 20. bir cemaatm başı.) nin fıkth'a. Halebî İbrahim Efendi (b. 92%. 244. 46. 162%. 120. 156. 94. 237. 160. 164. kelâm ile uğraşanlar. Nakibû'l-eiraf defteri. 104. 254. 236. 166. 235.zâde Salih Efendi (b. 245. arpalık nâibleri. 284. 246. müderris namzet­ lerinin tayin usuli için kanun. 47. nâib. Nahiye derecesi. naklbfll-eşraTm İstanbul dışmdaki ve­ kiUeri. bk. I25n. Müvezzi(ler). 86. 27nı. 88nı. Nıütib. N Nafaka. Mûsevvid. Müslemîn. 253. 92. Müteferrika ağalan. Naldbü'l-etrâf(lar). 137nı. ecnebi tüccarlar. 251. 120. bk. 275. 24nı. 269. 139%. 134. 249. 51. kadı'nm şerl muha­ berattan aldığı retim. 125.266. 15. akli ilimler. 46.'. . 68. 232. 2 5 0 257. 197. SSn^. mevâli nâibleri.142. Mütevelli.. 197. 79. 279. 155.

medrese ders kitabı. 1. 227. Nişan. hüküm. 172. Nakîbü'l-efrafhk. Nuhbetü'l-fikir. TatUUm Jl . 114.4 8 . Üsküdar'­ da. 92nj. Nüzl. 128. Osrmmlı akçesi. 79. bk. Nakibun-eşrafhk beratı. Nevrekop kadıbğı. İVtyâ6el. 161. Dimetoka'da. 67. 223. Naklî şehadet. 59.) nin akaid'c ait eseri. 85. Ohri kaddığı. Ohri. 244. O r U . Nikâbet. 161nj. 231. 29n7. bk. 152. bk. 137. Niğebolu kadıbğı. 166. vezirazam se­ fere çıktığı zaman ona terfik edi­ len seri memur. Ubeydullah (b.) mütevelliliği. Növfel. 141. 161nı.. manastır medresesi. Okka. 126. 110 113. 142nj. Nevbet (nöbet). 23. Ocaklı. 65. Osmanh âlimleri. Narda kadıbğı 92n.1 6 4 . 92n^. Nesih yazısı. 166.) ile ilgili işlere bakan ma­ kam. 176. 57. kazaskerlerin ve İstanbul kadı­ smm taktığı husuû alâmet. 131. 337 Nişancı Camii. 132.İNDEKS Nakiba'l-eşrâf konağt. 253. Ortaköy kazası. 178n„ îtmiy. Nikaye. 167nj. saltanatı.A s y a . akd-i enkiha. Oduncu esnafı. Nişancı Mehmed Paşa medresesi. 242 244. 209n2. 92n2. 108. 85.. nalâb. 246. Nusretiye Camii vaizliği. Edirne'ye bağh. bk.zâde Nişancı Mustafa Bey Camii. Nişan (-1 hümayun). 255. 228nı. 92n^. Niş kaddığı.) ın eseri. Narh. Nüvesin kaddığı. Nakşe kaddığı. 83. SOttı. 137uı. pervane. 92n2. Nakibü't-Talibiyyîn. 36. 30. 75. 80nj. 138. (darün-nedve) meşveret dairesi (b. Ula^. NalâbüH-eşraf tevkifhanesi. 138. Celâl . 269. Naklî ilimler. 4 5 . 168nı. 186. 165. Nübüvvet. Osmanh BeyUği. Kureyş Kabilesi koUarmdan biri. Mahmud b. bk.. Ocak ihtiyarları. 92n. 89n4. 65. 237. Nurbânû Sultan külUyyesi. bk. 116. med­ rese ders kitabı. yeniçeriler. memlekederi). Nikâh. 168.-bk. Nesr-i mürsel. Ortakçı. Nalband. pervane. Ebi Tâlib ailesin­ den olanlarm defterini tutan me­ mur. 227. bk. İVişoncı. 118. 146n. liln^. 232. müderrisliğe ve kadı­ lığa tayin için mülâzımlarm sıra beklemesi. 151. 129. bk. İVur-ı Osmani Camii vaizliği. Nalçacı. Oruç Paşa medresesi. 121. 253. Ordu kadılığı (kadısı). Orhan Gazi medresesi. 162nı. sâdât nezareti. 235. İbn Hâcer-i Askalânı (b. nâiblik. seyyid ve şerifler (bl. bk. Nikâh resmi. 136. kadmın nikâh akdinden aldığı resim. Nedve. 55. 156n2. 24. Nebatat enstitüsü. 186. tevkii. ders. Üsküdar'­ da. 243. 1 6 3 . Nurbânû Sultan medresesi. Neseb-i Peygamberi.. Nimeti Efendi Kanunnamesi. Onal. 40. 16. 160. 65n3. 92n2. 125nj. Osmanlı Devleti (hükümeti. ferman. bk.

Otuzlu (otuz akçeli) müdernı(lik). 191n. 267. 59. bk.26. 244. Pravadi kadıhğı. Pâye-i erbain. 22n„ 25. 69. 61. 209nt. Pastırma naibi. 6. 138. 166. 241. 36. 271. Paye müderrisleri.168. 166%. P&diş<A(lar). 95. ferman. palan diken. tstanbul kadısı maiye­ tinde. 92n. 73. bk. 20. 75. 29. 134. Pazarcı. Pazarbaşılık . 119%. 207. 3. 221. 189.147. 137. 138. Ovacdc. Uiny Penbeduz. 28. bk. . Piri Paşa medresesi.) in eseri. 276. 187. 189. 257. 14Inı. 62. 62. bâb-ı âli. Osmanh tarihi. İbn Kemal (b. 209. şeyhulisJâmJtAc payesi. 209. 190 . SOuı. 19. Plevne kazası. muaUim-i suUani. 138%. 198. kırk akçe müderrisliği. 265. bk. bk. 74. ISln^. 225. Osmanb(lar). 27%. 67. 97. U l n . 8. Paye.3. 175. 228. 92n. Osmanlı donanması. 2. Soğuk kuyu medresesi. 141. 139. 261. I41ne. ulemaya mahsus kavuk. 281. bk. 163. Piyâle Paşa medresesi.338 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Pantokrator manastın. . 246. 207. 1 . 279. hün­ kâr hocaları. 210. 105. Otuzlu (otuz akçeli) tnedreıe(Ur).) nin tarihi eseri. 215. 1 4 5 . Patrona Halil ısyam. 119%. 207. Osmanlı padişahları (hükümdarlan).. 218. RoMoia'tebrar. 153. Pendik. 63. 74. Pravadi. 264.. 224. 161. bk. 128.). PalanJuz. 93. 77. 1 9 0 . 14. I I I . 268.1 8 2 . Pâdişâh hocası oğullan. 56. Râbia. $erdar-ı ulema. 121. pamuklu diken. 170. SiUvri'de.zâde . makam olaredı bk. Pâye-i mücerrede. 87nı. 167. 205n„ 206. Pirahen keten. 76. 173 . 137. 211.. 39. 56. Osmanlı tarihi. Pâdişâh cülusları. 170. 80%. mevâli (b. 227 . Zeyrek camii. R 188. 156. 77. 47. fetva payesi. 31. 10. 21. Pazar gammazları. 201. 207n3. nişancı. Pâdişâh hocaları (hocası). Patrikhane. 160. Pişkeşçi. 203. 104. Pâye-i sahn. 92n. 229. 87. bir kaddık derecen. hüküm. 169. Öküz anbart hocası. 233. 87n. Pâdişâh imamı. 143. 169.48.178%. Pervane. 222. 181. 209%. 46 .175. 260.229. 185. 151.. P^kUr. 159. bk. Pâye-i selâsin. öşür. 69. Karaçelebi . 164nx.) ve kazaskerlik­ lerde kıdem. bk. 186. Pravişte kadıhğı. 243. 148. 147..). 46. bk. 272. 68.Ab­ dülaziz Efendi (b. 198. 277. 147. tevkiî. öriçe. 97. 73.) müderrisUği rütbesi. Otuzlu müderrisler (b. 93. 89. Osmanlı medreseleri. Örf. 145-149. 131. 107. Pabuçça. 104. 24 . 124%. 252. mansıpsız Edime ve tzmir kadddc dereceleri.192. 244. bk. 223. nişan. 1 8 0 . bk. 104.1 9 3 . 195%. 131. 169 170. arpalık kadû^ı (b. Örf. dâhU medreseleri (b. 5. 215. 61 Pâye-i fetva. Payıudu kadısı. I I . Paşakapısı.

Resm-i nişan.) . Kuççu (b. 164. 231. medrese dersi. 2 . 132. J{eMÜ'I-efi66a. 125%. kadı tayini sırasında hane basma ahnan resim. bk. 151. Rumeli kazaskeri (sadareti) tezkireeisi. 190. 137. Resm-i kısmet kanunu. 164n„ 256. 213. 156. Rişe. 85. bk. 161nı. fetvahane müsevoidi. 125nı. 126. bk. 284. 199. 121. 92. 75. 277n„ 279. 85. 21. Sadr-ı Rum. 92n2. 84. 31. 257. tüıbî eseri. 111. 49. 167. Resm (rüsûm)-ı kısmet. başmüaevvid. 125nı. kapıcdtaşı.) den bahis 64nı. 6Sn2. AU Kuşçu (b.İNDEKS 339 RavtatÜ'l-esnan fî tedbtr-i sıhhati''l-eb. köylü balk tabakası. 159. 158. Rodos Kaddığı. 137nı. 1 5 3 . 258. kadı tayininde ahnan tuğra çekme harcı. 214. 255. 249. 227. kadı tarafmdan muharrerat için ahnan resim. bk. 177n3. 127. 196. 121. 123. 159. 84. 253. 114. 20. 2. 20.zâde (b. püskül. 207. Resim (resm) (rüsum). 231. 236. 260. 45. 154. 122. 239. 126. fakir hacılara yemek dağıtımı.2 1 2 . 109. lOOuj.) medrese dersi.2 5 3 . Risale-i Ebheriyye. bk. 233. kadılann mi­ ras taksimi dâvalannda aldıklan harç. 70.5 0 . Resm-i kitabet. 91. bk. bk. 206n3. 129. 160. 152. 265. 121. 96.156. 105. 75. 134.156. Rum. RumeU. 280. 251. 255. edAiyatı'na dair Isaguci. Kmah . 113. 124. 91 . Riyaziye (riyaziyat). 178. 86. 136. 91n„ 156. bâb-ı fetva (b. Kuşçu (b. 234. 2 1 0 . Reisiİ'I-müsevvidin. 93. 103. bk. 143nı. Türkiye. 180. Resm-i ağnamcı defteri. Rikâb reisu'l-küttâbî. 87. 244. 158. 91. 199. 283. 255. Risale-i Muhammediyye. İmadüdin b. 149. 276.) da memur. 135n3.) ın hesap kitabı. 137. 97. Reaya (Raiyyet). 284. 283. 267. 105. 189. 2 5 0 . Rumeli kazaskeri defteri. 86. Abdullah (b. 115. Rumeli kadı(lık)ları. 137n„ 143. ReiaüH-küttap (efendi).i . 234. 250n„ 273. Hayreddin Hızır (b. 33. 265nı. Rikâb-ı hümayun kaymakamlığı.) nun hesap kitabı.9 3 . 198. 100. 124n„ 125nj. meşihat dairesi (b. bk. 123. 199. 131. bk.Risale-i Bahâiye (el-Fevâidü'l-Bahaiyye). vergi. 228. Rum«Ii kazaskerliği. 200.92. medrese dersi. Refade. sicil akçesi. Risale-i Fethiyye. hidâye (b. 231. 160. Rumeli kazaskerliği yap­ mış olanlann en kıdemUsi. Reisü'l-ulemâ. büyük mevlevi­ yet. 85nı. 123. bk. 104. Revan seferi. 98. Rey. Resm-i sicil. 206n4. 157nı. Rumeli Beylerbeyi(liği). 137nj. 184. 160. 91. dan.) m bk.) nin Arap eseri. 116. 169. Rumeli kazasker (ler) i. 250. 86. 234. Rik&t-ı hümayun kapıetbaşbğı. Ali nun heyet kitabı. Ali nun eseri.) memurlarından. 115. Rodos Sultaniye medresesi. Rikâb-ı hümayun fmuallâ. 45. 242. Resm-i berat. bk. 284. Risale-i Kalemiyye. bk. 4 7 . müstetab). Rİ5aIe-( Felekiyye. 142n4. Rodos. Ribâ (ribeva). 139n4. 110. 192-194.

emir. 93. Rumeli sahili. 157. 120. 70. Rüûs kalemi. 259. 280. 58%. Rütbe maaşı. 138. bk. 171. bk. Rumiye Gölü. 60. bk. Rüûs maaşı. 157. 196. Rumeli'de bir kadddc derecesi. 188. 275. Rüstem Paşa medresesi. 76n. 284. 185. Sâdise. 283. 261. 66. 170. 175. 70. 284. 211. Rütbe-i Çinad. 284. ŞeyhulUlâmlık. Safranbolu. Rütbe-i sâlise. Sâdât. 248. 255nı. bk. 182. Rüûs (-1 hümayun). Sâdât nezâreti. kazasker maiyyetinde me­ mur. 263. Rusya. 253. S Sâbia. Rusî Kasrı kadıhğı. bk. Rütbe-i bâlâ. 212. 279n. 254. berat. şerif. 283. 138. 199. 244. 251. 5adr-> âzam(lar). Rüşvet. matlab. Rüknü'l-islâm. 186. 283. 48nı. Rumeli'de bir kadılık derecesi. 247. 168. bk. arpalık maaşı. 154. başvekâlet. 97. Anadolu ve Rumeli kazaskerleri. Rumeli kazaskerliği (kadısı) mazulleri. seyyidler. Rumeli şer-iyatçısı.340 OSMANLI D E V L E T t N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Rütbe-i saniye sınıf-ı sânisi. bir kadılık derecesi. 199. bk. Anadolu kazaskeri. Üskü­ dar'da. (smıf-ı) mütemayizi. 211. tarik maaşı. 284. 167. 50. başvekil. Rütbe-i çelebi. 156. Sadr-ı Anadolu. Sadrü'ş-$erio. fetva. Rütbe-i ûlâ smıf-ı evveli. 41. 164. 184. bâb-ı fetva (b. mülâzemet defteri. Rumeli kazaskeri. 255. Sâdât nikabeti. bir kaddık derecesi. 174nı. veziriazam'm iuyruMusu (b. 920^. 186. 50. 284.) 92n2. Sadaret kaymakamı. 166. 105. 284. Rütbe-i saniye 283%. 183. Rütbe-i Eğri. 67. bk. 166. 276. Sadaka (etmek). Rusçuk. 61. 212. 92n2. İstanbul rüûsu alan ule­ ma evlâdımn maaşı. 156. 177. Sodr-. Ruznâmeci. Sâdât berâtı 164nı. 241. 199. 130. abayî. 183. 78. 252. 120. Rumeli medreseleri. 279. 198. 172. 280.209. Sahh. 59. 259n]^. 77. 87. bk. 114. Safiye Sultan medresesi. 77. RülbetüH-medreseyn. 2 0 6 . 17. 155. 104. 156nl. 249. Rumeli (kazaskerliği) payesi. bk. vezir-i âzam. Rumeli muhzırları. 125%. bir kadılık derecesi. Rum Ortodoks patriği. bâb-ı fetva (b. Ruznâmçe-i kuzât. 194. 48. 256. bk. 183. sadr-ı Anadolu. 246. 95%. 131. 80. Rusçuk kaddığı (kazası). 163. fıkıh'a ait eser. 133. 53. bk. 190.) da memur. 41. 213. 92%. 92n2. . 182. Rumeli vekayi kâtibi. devriye mev­ leviyyeti (b. sodr-ı Rum. 273. Sadaret.) mn kenarma konan doğru işareti. 130. bk. 153. Rütbe-i râbia. bk. 46. Rütbe-i ûlâ smıf-ı sânisi.) da memur. 96. Sadreyn (efendiler). Saçaklı abayi. karîb-i âlâ. 185. Rum Mehmed Paşa medresesi. 187.. bir kadılık derecesi. 165n4. 105. 147. 215. 92%. 91n3. 163.. bk. 102. 284. Ruznamçe (ruzname)-i hümayun. 6. Sadr-ı Rum. şeyhulislâm'm unvan­ larından. bk. Rütbe-i karibe-i ûlâ. 260.

114. Sakalar. pâdişâh veziriazama giy­ dirir. 125.) nin eseri. 164n„ 243. . 43. 58. yim küisesi. 273. 107. Sedanet. 38. 97. 179.i. bk. Sancak(lar). bk. 2. 117. 45. 250. 126. 247. Semadirek kaddığı. köy adı. Sakk-ı cedîd-i Ziyaüddin. bk. Saray fırınları. 113. 93.İNDEKS Sahib.. üçüncü smıf {devriye) Samban Sancağı. Saray-ı cedid-i âmire (saray-ı cedide). SSn. 281. Bubârî (b. (sukûk). 87nı. 92. risliği). 57. Saroy kodilığı.63. 117. medrese dersi. 191. 92. Ziyaüddin Efendi (b. 29n3. 6B„ 37n„ 42. 165. Sakız kaddığı. Sahikeyn. 274. Sahih-i Buhâri. 158. 186. medrese dersi. 86. 93. bk. 129. 126.12. 51. 135nj. 114. Sancak müftüleri. 271. 68. liva. 167. 30. Vize'de. 116. bir kadılık derecesi. Sahn talebeleri. 12nj. câmiu's-sahih.. Samur kürk. 139n4. 153. 98. Sakız. Samur hil'at. Edirne'ye bağlı mahal. 118. ulûm-i Arabiyye. Selanik kadıhğı (mevleviyyeti). 6n. 101. 244. 277nl. 35. bk. Kabe kapıcılığı. 94.. SoAn ^-ı seman^ meffreseleri. 92n2. mevleviyet (b. 274. 141nj. 228. 225. 276. Saints Apotres Kilisesi. Sâmıree. medâris-i semaniye. 25. 14. Sonca^-ı şerif. 28. 58n3. 191. 36.) 96. S<Jcız mâzulleri. Kureyş kabilesi koUarmdan biri. 284. 81. Sarih odası. Salise (rütbesi). 7 . Sancak kadıları (kadılığı). Sekban. 242. 39. 117. 119nj. 174nj. sahiheyn. 269. Saniye smıf-ı evveli. 139a3. 98.) in hadis kitabı. 66. 9 1 . 123. 109.) 277. 95. 97. bk. 161nı. l l n . Ebû Hüseyin Müslim (b. 283. Sahn. 20. Selanik. 27. medrese ders kitabı. 42a. 42. muhtasarat. bk. 209.. . 42. 268. Saraçhanebaşı. 194. Sahn ^-ı seman) müderrisleri (müder­ Saray fırınları hocalığı. Saray hocaları. 186. Selanik kazası mâzulleri. 4:^1. Sehim.170. 6. 216n2. 81. bk. yer. Sahîh-i Müslim. 259n. bk. 15. 218. 33. 284. 166. 161nı./et)iyyet (b. Saniye sınıf-ı sânisi. Topkapı sarayı. Sahn dersleri. 181. Havari­ Sarf. 261. biı kadılık derecesi. Sahn-ı Süleymaniye (medresesi). bk. 87. Sahib-i hücre. 283. 278. Safclc. 131. 262. 92nj. 43.1 terH). 162. 36. 136. 244. bk. 132. Sayyadhaşı medresesi. dâvaların şer'î mebkemelerdeki tabrir tarzı ve bununla ilgili medrese dersi. 126. 272. 60. Sekbanbaşı. 60 . 274. bk. 79. Fatib ca­ Saniye. asb çek demektir. pâdişâh şeyhuhsîâma giy­ dirir. 238. 231.) nin /tadıVe ait eseri. bk. 135. mii içindeki sekiz medrese. SaWc ( . 79. 88. 5. SoAn-t semân derecesi. câmi'üssahih. 99. Sedd-i İskender. 94. bk. Saniye mütemayizi. 93. 55 . sakk-ı şer-î. 168 . 40. 103. 45. 135. evin tam ortasmı teşkil eden 341 Samavna (samona). bk. 29.. Süleymaniye medreseleri. 190n4. 68. 26. 225. 243. 3. ikinci sınıf (mahreç) mcı. bir kaddık derecesi. 7nj. 215. 174. 40.66. 116. 275. 127. 280. 261.142n„ 200. 19. 56. Saraç. Son«ofc6eyC/er.

86. bâb-ı fetva (b. 92%. 175. Sır kâtipleri.) talebelerine verilen ad. 274. dul. 231. 275. 93. 124nı. kadılarm. Sipahi(İer). Tetimme medre­ seleri (b. 131. bk.) nin ferâiz (b. Sivas. 73. 267. bk. Sepetçiler köşkü. 171. sefer esnasmda sadra­ zamlara verUen unvam. 162. Sicill-i ahv<U müdürlüğü (şubesi). Seyyid(ler).) 96. 96. 123. Selanik medresesi. Siraciye. 4j: 245. 274. Seyyibe. Anadolu kaddıklonmn en yüksek derecesi. Serdar-ı ulemâ. 62. sieiUât. 93. 129. Siyâdet. Sofya kadısı. 133. kumaş. Serez pazan. 167%. Siyer-ı Nebi. 140. Sika. 92%. Semendire sancağı. Sofiye ricali. 233.) kitabı. 93. Sidrekapsi kazası. Piri Paşa medresesi. Semerkand. Selçukiler. 38. 278. İstanbul'da. 46. 174. Sikaye. Sitte-i Rumeli. bk. bk. Sitte-i Anadolu. Hazret-ı Hüseyin soyun­ dan gelen. 276. ders. bk.172. 62.342 OSMANLI D E V L E T t N İ N İ L M İ Y E TEÇKtLÂTI Sinan Paşa Derü'l-hadisi. bk. lâln^. 147. pâdişâh hocaları. 99. 116. 242nı. BOn^. 62. 257. nakibü'l eşraflann unvam. 109. Serasker kapısı. Simkeşler. 199. 274. 228. 101. 279. 1 6 1 . Silistre eyaleti. Siracüddin Mehmed Secâvendî (b. Şilte. 56. Sicili (sieillal) akçesi. 113. 276. 137nı. 95. 279. . Sofya kadılığı. 246. Selimi serpuş. Silistre kadılığı. Softalar (softa taifesi). bk. Sını/-ı mahsus. lilny Seyyid. 78. 216n2. Sivas kadılığı. Rumeli kadıhklamım en yüksek derecesi. 280. 280. 259%. Sivas eyaleti. bk. kaza kadılıklarıma üstündeki yüksek kaddık derecesi. tasavvuf erbabı. Serez kaddığı. resm-i sicil. 85. üçüncü sınıf (devriye) mevleviyyet (b. 10. 167 . ikinci sınıf (mahreç) mevleviyyet (b. 277%.) da. kadınm aldığı bir resim. 29. 251. nakibrü'l-eşraf olma. Sinop mazulleri. 275. 95. dava kayıt defteri. 61. 104. nakibü'leşraflık beratı. S o f u şekaveti. 216%. 136. SiciUat (sicil defterleri): bk. 274. Selimiye medresesi. Soffa. Selanik mollası. 253. Süivri. 251. Soğukkuyu medresesi. 99. 24%. sicili. 140. Semaniye müderri»(ler)i. Selçok Sultan medresesi. 242 . 126. eşraf-ı kuzât. Hac zamanmda sn işi. 102. 169. 166nı. Sofya mazulleri. Mısır kadıhklamım en yüksek derecesi. sicili. Silivri kazası. 116. 16. 125%.) ailelerinin kız alıp vermesinden doğan çocuğa verilen unvan. 209nj. IBOn^. 130. muaUim-i sultani. Selâl-ı gaip. Sinop kadısı. 127nı. Siyadet beratı (hücceti). Serdar-ı ekrem.1 6 4 . bk. şerif ve seyyid (bl. 186. bk. Seraser.). 9. 97. Sitte-i Süleymaniye. 129. 228. 93. bk. 164nı. 169n. bk. Sitte-i Mısır.244. Sinop. Sicili. 94. 215. Sofya. bk. 102. Seyyid-i şerif. Sicillat-ı şer'iyye. 277%. sicillât-ı şerUyye. 76.. bk. 98. sâdât. 114. 269. 243.

272. »In^. Süleymaniye tabhânesi. Süleymaniye.3 5 . lin^. 62. 38. fakir talebe yemekhanesi. 42. Trabzon'da. 61. Sûnenû'l-kebir ve's-Sağp-. 35. 146n3. 243. 126. 186. Süleymaniye hamamı. 268. Sultan (Sultaniye) medresesi. Sultan Almied Camü. Sülâle-i Hâjimiyye. 84. 152. bk. 2. Süleymanşah medresesi. 140. 158. Sultan Selim medresesi. Süleymaniye külUyesi. 34. Manastır medresesi (Bursa'da). 35. 280. 170. Şahadetname. Sülüs yazısı. 149. 343 Süleymaniye imareti. rasm-i sicili. 33. Süleymaniye Darûttalimi. 64. 61. 30. Süleymaniye laamJtanesi. Süleymaniye müderris(ler)i (müder­ rishği). 73. Sahn-ı Süleymaniye. 58. Süleymaniye'deki dört medresenin rütbesi. hadis kitabı. 56. Sultan Bayezid medresesi. Süleymaniye DÛrüfçifaaı. Tire'de. 281.. bk. Süleymaniye Camii. 247. 33. 36. Şahnişin. 284nı. kütüb-i sitte. 174nı. 33 34. 172. 34n. 42nj. sicili akçesi. Ki6ûr-ı müderrisin (b. 164nı.) nin hadis kitabı. 37. sıbyan mektabi. Ahmed Beyhaki (b. 86. misafirhane. Sûr. 29. Süleymaniye Darüzziyafesi. Süvari fcossomı. 89. 51. 47. 66. hadis kitabı. 42nı. hadis kitabı. Süleymaniye DâriU-hadisi (medresesi). 76. 25. 186. medrese ders ki­ tabı. 262. 129. Sûnen-i tbn Mâce. tbn Ömer Osman (b. Sultan Orhan Türbesi. 42nj. 22n„ 24. 234. 229. 265. Sûhu (Suht^ân taifesi). bk. 271. 2nı. bk. 101. Bursa'da. Süleymaniye medreseleri. İstanbul'da semt. 3. 35. Edirne'de. 36. Sükna. Süleymaniye sitesi. bk. 114. 103. Sultan medresesi. Edirne'de. 59. 260. bk. 48. 28n. 169nj.) m sarfa ait eseri. 227. 33. 281. 34. bk. Süleymaniye derecesi. bk. Sûret-i sicili akçesi. Eyüp'te. 122. hadis kitabı. Subaşıflar). 33. 72. Şf^ye. 140. 33.İNDEKS Solak çeşmesi. 33. 158. 229. Sünen-i Ebi Davud. Sultan Ahmet Camii vaizliği. yemekha­ Süleymaniye eczabanesi. 7n. Subaşı kâtipleri. 33. Ebî Bekr b. 155nj. bk. 280. ne. me­ dâris-i erbaa-i Sül^maniye dere­ cesi. 272. 193n. İstanbul'da Semt. 186. Sûn«n-i Timûzi. 62. 186. 123. Solaklar. 269nı. 174. 38. 127. kü­ tüb-i sitU. Sultan Selim Camii vaizliği. 60. kütüb-i sitte. Sünen-i Nism. 90. 34. Süleymaniye Camii vaizliği. 34. 38. 36. 267. . 16. SüloJe-i Peygamberi. Süleymaniye tıp medresesi. 36. 36. bk. Suriye. 249. 42nı. bk.. Zal Paşa Sultanı medresesi. 34. 42nı. 36nı. Şafiî mezhAi. 209n„ 234. leülüb-i sitte. 34n„ 35. sicili. 3 3 . Süleymaniye kütüphanesi. Suhan Süleyman evkafı. bk.. 34n]. 34. Şah Sultan medresesi. 208. 73. Sünnet (-i resul). Sultan Sehm. 262. Suret-i sicili. bk.) den olan dört medrese müderrisi. 35. Sultan zadeler. 58..

209nı. 50. 74. okutulan Şerh-i metali.«âde Atayî (b. Şerh-i uogucî. 277nj. 140. 249.. 153. Şamkâri kumaş. Şakayık tercümesi. 152. 13.) ve şe­ rifler (b. 257. 137nı. 116. Şam (-1 Şerif). 169.) nin eseri. 204.) nin xıleına ve meşayih hal tercümelerine dair eseri. 59. 15. 56nı. 118.) okutulan meânî dersi.7 4 . Şeyh. Şerh-i adûd.159. 93. Şeyheyn. 43. 162. 119. bk. 170. medresede okutulan fceiom dersi. 8 3 . 105. 26. 170n„ . 245. muhtasar man­ tık ders kitabı. 147. Şer'i nebecî (şerif). 96. 87. 139n4. 21. medrese ders kitabı. 111. 134. Hazreti Hasan'ın Boyundan gelenler. 273. 120n„ 135. Şer'î mahkemeler. 167. 116. Şeyhülislâm medresesi. İiln^. medresede maıuık ders kitabı. 274. 147n. IBOn^. 59. Şer'î davalar. Şehzade hocası oğuUan. e j r o / j . 121. 39. kazaskerlerin hâh naibi (b. bk. ön^. 274. 22.) nin Acelâm kitabı.8 5 . 28. manftk't ait eser.. 148. 274. miftah medreslerinde (b. Necmeddin Ömer Kâ­ tibi (b. 221nj. 169. (Mecdi) 64bi. Şerh-i şemsiye. Şeriflik. 58n3.3U OSMANLI DEVLETININ ÎLMIYE TEŞKİLÂTI Şakayık-ı Numaniye. 180n„ 184. Şal. 160. 62. Şer'î kanunlar. 186. Şemsi Paşa camii vaizliği. 21. 13. Şer'iyyatçı. 259. müjftülük. bk. 161 . Şemsiye şerhi. Isfahanı (b. Şer'î hüccet.) nin manItfe'a ait eseri. 7 2 . Şam-ı Şerif kazası mâzulleri. 149. 100. Şehzade medresesi. bk. Şam-ı Şerif fetvası. bk. 108. Şekriyye. bk. medresede ders. Şerh-i mevâkıf. Şam payesi. 96nı. 25. 98. 4 6 . 58. bk. 136. 40. 77. 154. 43.) nin mantık kitabı. 89. 155 157. 265. 39.) makammda naibi. 40. 137. büyük mevleviyet (b. 74. 234. 186. Şehremini (Şehreminliği). bk. Şerh-i tevali Isfahanı (b. 274. bk. llnj. 126. bk) ve İbn H â d b (b. Şeyhulülâm(lar). 96. 53. 107. Şam (-1 Şerif) kaddığı (kazası). 13. müftü. bk. 66.) in silsilesinin tutul­ duğu defter. Şer't hasüat. İstanbul'da. Şalvarlık fuha.164. 110. 108. Şer'î ahkâm. 108. Şer'î muamelât. 21. 19. iltizama verilen nâMiklerin parasınm taksitle ödenmesi usûlü. 116. 118nı. 85. Şerhü'l-tecrid. Şeyh-i meşayih-i fetva. 43.4 8 . 43. 103. Şerh-i ulhisü'l-miftah. 4in. 104. şeyhülislâm. Şam-Trablns. Şeriat. Şam • Trablus mâzulleri. 27. 219. 276. 103. 273. Şeeere-i tayyibe. medresede okutulan mantık kitabı. 91nı. Şerifler (Şürefa. 108. 274. Şehirköy kadılığı. Taşköprülü . (Şeyhülislâmlık). sâdât (b. 109. Nev'i . 269. 99nj. Şehzade hocaları (muallimleri). medrese ders kitap­ lan.. Abdurrahman lyci (b.) in fıkıh'a ait eserleri. 74. bk. Şehzade müderrisliği. Şehir kethüdaları.zâ­ de (b. 139. 92n. 186. bk. 21. 124. 58. Şam-ı Şerif kadısı. 172. 109. 163. Şehzade camii vaizliği. bk. Şakayık zeyli. 167. 167. 141. 5.). Şerh-i miftah. 98. 280. 19. 147. 107. 47.

rütbe maaşı. bk. ilmiye mesleğinde molla . müstaid. Talebe işleri dairesi.) ın hadis'e ait eseri. Tâcü't-tevârih. 213. 199. 210. ISSn^. 71. 69. Tarih-i ilm-i kelâm. 197. 93.bk. 256. Tabbah.226. 237. Bursa. Şeyhülislâm dairesi. 200. 131.) bir kısım. 272nı. bk. bk. SBu^. Tanzimat (-ı Hayriyye). Tahtgâh-ı selâse. Kadı lyaz (b. 119%. 46. Şeyhülislâm konağı. 21. Tafra. 74. 199. medreselerde okutulan montıjc'la ilgiU ders. Şûrây-ı devlet. 269. 131%. 60. Hoca Sâdeddin Efendi (b. 123. 203 . büyük mevleviyetler. Taşhk medresesi. 146. tehüle. Tahtabaşı (Sağ tahtabaşı ve sol tahta­ başı). bir kadıhk derecesi. pâye-i fetva. Edime İstanbul kadıhklan. 269. Tarik defteri. 40.214. Tasia. Takvim-i vekayi. ders. 285. 120. 73. Tarik-i ilmiyye. meşihat dairesinde (b. bk. 186. Tâlibîn-i müstaiddin. arpalık maaşı. 268. 230. 223 . bk. 238. 141%. Şeyhülislâm dairesi. 209. 265.) nin eseri. Şeyhülislâm evlâdı (oğulları). 36%. 235.264. medresede ders. (bk. Şile kazası. 275. 271%. Tâli kısm-ı evvel. 125. 218.zâde Salih Efendi (b. Taşköprü kazası. 198. Şifâ. 262. mektupçu. 84. beşyüz akçe yevmiyeli büyük mevleviyetier. Şeyuhlislâm payesi. 221. Tanzimi ilâmât-ı cezaiyye. kazasker divâmnda kazas­ kerin sağ ve solunda oturan mü­ şavir büyük kadılar. 255. Taamhane. 88.). Taht kadıları oğulları. 276. Tâife-i sofiyyûn.201. 25. 200.zâdelik (b. 22%. b. 57.) mn eseri. İbn Sînâ (b. 276. 233. Tarih-i Budun (Budin).) bir kısım. bk. Şiraz. 211 . 74. 69. 219.186. 49. 248. 195. 121nj. Tarîk-i kuzât (kazâ).) 199. bk. 135. 259nı. 96. ŞUe.207. Tanzim-i ilâmât-ı hukukiyye. medrese dersi. Tasavvuf. 88. 235. medreselerde okutulan mantık'la ilgili ders. 89. 72. bk. bk. Tâli kısm-ı sâni. Şia mezhebi. Taksim-i terekât. 165%. 167. kadı ve müderris tayin sırası için kazaskerler tarafmdan tutulan defter. 228. Tahtah köy. Dârü'l-hilâfe medre­ sesinde (b. 241. 134. meşihat dairesi 139. İSn^ 146%. bk. 188 .103.zâde Salih Efendi (b. Talik yazısı (kırması). 229. 245. bk. eyalet kadıları. Tarih-i Mısr-i cedid. Celâl . 6. ders. Tarih-i felsefe. 208.) nin eseri. 167. gazete. bâb-ı meşihat. Tarîk maaşı. Şeyhülislâm mektupçucu. 265.195. 74. bk. Tıuar. 267. 21. 217. 248. 258 . 267. 275. ISln^. bk. Tahrir-i mesail kanunu. 48. 247. İzmir'e bağh. Tasdikat. Dârü'l-hilâfe medrese­ sinde (b. Celâl . ölçü. Şifa. medrese dersi. 235. 237. 197 . 69. bk. Şeyhülislam kapısı. Bursa'da.) imtiyazı.) nin eseri. 209. 202. 93. Tarik-i ulemâ. 255. Fatih külliyesi içinde. 196. 196. Şuhud kadısı. Tasavvurat.İNDEKS 173 . 345 Taht kadılığı (kadıları). lOn^. Şinik. bâb-ı vâlây-ı fetva. 93. bk. 73. 125%. meslek-i tasavvuf. bk. ve . boşanma. Talâk. 269.

medâris-i suğra. Tazarruat. Terazici. Sln^. 24n3. 142. 39. teertdü'l-ilikad. 232. 269. 159. 199. 25. 28. 232. . belge.) nin kelâm'a ait eseri. Teridffl-kelâm. tafra. kelâmcdar ile felsefciler ara­ sında ilmi mübahaseye dâir eser­ ler. 6. Telhisci.) un fıkıh'a ait eseri. 2. TeUûsü'l-mifıah. 19. Tehafüt. 154. 233. 68. 200. 232. Teke sancağı. 12%. 9 . bk. 166.) nin eseri. Tecridû'l-itikad. Tetkikat-ı mesahif ve müellefat dairesi. medrese ders kitabı. 55. (bk. 16. 78. 125%. 33.) nin fıkıh'a ait eseri. bk. 15. 86. 216. 72. bk. Bâb-ı âlî'Ae. Teçhiz. Tekâlif-i örfiyye. 47. Sâdeddin Teftâzâni (b. 64. Hâşiye-i tecrid medreseleri.zâde (b. 271. 269. 237. Tecrîdü'l-kelâm. 126. 22.) adh eserine yazdığı itiraz. medrese teşkilâtmda kısa za­ manda derece katetmek. 16. 11. 191. 237. 28n2. Şeyhülislâm dairesi (b.) nin fıkıh'a ait eseri. Telhis. medrese den kitabı. TehiUe. Tatbikât'i hukukiyye ve cezaiyye. 228. den. Temyiz mahkemesi şer'iyye dairesi. 64. bk. bk.1 2 . Tetimme (medreseleri). Teşrifatçı (efendi). bk. ait eseri.346 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Tekye.). 190. 220. 50. 270. medrese den kitabı. 206. bk. 39. 28. bk. bk. 252. bk. 231. bk. Terkos.) nin usûl-ı fıkıh'a. 43. Tefsîr-i Kadı Beyzavi. bk. 231. 203. Telhis şerhi. ders. Rumeli kazaskerliğine bir kişinin mükerreren tayin edilmesi hali. Tehafütü'l-felâsife. 122nı. mûsUa-i sahn.) nin eseri. 124. bk. 21. 57. 234. medrese den kitabı 28n2.) ve ilâve olan sekiz medrese.) nin hendese kitabı. 43. kazasker maiyyetinde memnr. orîaı. 247.) mn eseri. medrese beççe. 233. Teshil Şeyh Bedrüddin Mahmud (b. Telvih medresesi. Teşrif. 133%. 68. bk. 267. 26. 26nj.) in eseri. 23. bk.) in helâgat'a ait eseri. Tevâlîü'I-envar. Telvih. bk. medrese den ki­ tabı. 238. 68. 229. 39. Tehafûtü't-lehâfüt. 230nj. Telhîsü'l-beyân fi kavânîn-i Âl-i Os­ man. kırklı medrese. bk. 75. 43. bk. Hezarfen Hüseyin Efendi (b. İbn Rüşd (b. bk. Tebriz.) memurianndan 196. 15. 13. 22%. Beyzavi (b. Tecrîhiİ't-tevzih. 124n.) ün Gazali'nin tehafütü'l-felâsife (b. 230. £nt>îârü'lunâl. Tecrid medreseleri. Nâsırü'd-din-i Tûsi (b. 253. Tatbikçi.) nin kelâm'a dâir eseri. Sadüddin Teftâzâni (b. Tehafüt. Saçaklı-zâde Mehmed Efendi (b. 16. Tavzih. bk. 199. şeyhülislâmın verdiği mülâzemet (b. Tereke. bk. 25. 23. bk. Temyiz mahkemesi. 229. Talbikât-t şer'iyye. Hoca . Taznfü'Umezbâh. 41. 107. 230nı. bk. 64. mutavvel. bk. bk. Sinan Paşa (b. bk. 148. Antalya. 128. bk. 26. OSn^ Tenkih (ü'l-ulûm). 43.) in eseri. 145. Molla Lütfi (b. İstanbul'da. İbn-i Hâcib (b. 116%. bk.) nin eseri. 15. 231. Teftiş-i mesâlîh-i şerif meclisi. 123. Gazâlî (b. 227. Tekerrür. Tertibü'l-ıdûm.. Buhâri (b. 41. Temes5ük. Kadı Burhaneddin (b. 198. 42. 60. Fatih'de Sahn medreseleri (b. 261. Tefsir.

68. 254n. 12Sn. Ulema-zâdeUr (oğuUar. 51. bk. Tire kadıhğı. Trablusgarp kadılığı. 247. istanbul'da. 115. Tevkiyet.. 22n. 75. Topkapı sarayı arşivi. 139n4.. 92nj. 280. Trabzon. 95. 105. 167n„ 172. 61. 92n. 246. 261. Trablusşam. 126. Tokat. ikinci sınıf mevle­ viyyet (b.. pervane.Cflndi (b. 283. Tevkii. 249. bk. 1.tNDEKS Tevali şerhi. Uiafccı. bk. Tırhala kaddığı. Ukudü'l-cevâhir. bk. ulûm-i şer'iyye. 169. 104.) nin fıkıh'a ait eseri. kazasker mai­ yetinde memur 160.) nin eseri. Ûlû sınıf-ı sânisi. bk. 277.. üçüncü sınıf mevleviyyet (b.). Tırhala. Tırhala Yenişehir'i. Trabzon kadıhğı. 174. Tuğ (-1 hümâyun). kazaskerlerin üç ayda bir topladıkları divan 259nj. Topkapı. evlâdı). Ulema ve sâdât defteri. 83. bk. Sinan Paşa (b. 121. 113. 216nı. 112. Tuzcu. 134. Saray-ı cedid-i âmire. 126. 119. Tezkireci(lik). 1 1 9 . 80. 347 Topkapı sarayı. 182. Buhâri (b. Tomaniç (domaniç) kazası. 170n. bk. 269. 194a. Topçu.. Tevcihat divani. . üçüncü sınıf mev­ leviyyet (b. 283. Yenişehir. 113. U Ukab. 101. Ukubât. 231. 285. nişancı. 278. 33. 92n. 168a. 72. Toprak kadıları.). 99. 28n. lOln. Türkiye. 184. 283.) 277. 71. 127. bk. 139n4. 157. Tuğra. 191.). İstanbul Süleymani­ ye'de. Tevzihu't-tenkîh. 1 4 5 . Tokat kadıhğı (kazası). Tikveş kadılığı. 246. 262. 164. 51. 101. 166. Türkiye coğrafyası. 1 4 7 . Timar.. Rum. Mahmud el . Tevfir-i mdıâdî. 209nı.. 175. 84. 98. 165n„ 167. 38. lOOuj. timar erbabı ile reaya arasmdaki davalara bakan sey­ yar kadılar. bk. Tokat sancağı. 125n. 30. 117. Tezvic-i sigar. bk. Timarlı sipahi(ler). 189n„ 205. Türk(Ier). 79.113. bk. bk. 111 . 260. 75. Ûlâ smıf-ı evveli. 226.) nm eseri. Tuhfetü's-sak. bk. 96 186. 161n. 74. 165. Tevki (-İ hümayun. Tophane. Tire. 126 . medrese ders kitabı. 102. 1 2 0 . Tezkirehâne mukayyidi. Tevliyet. 268. 29n„ 99. 114. pervane. 161. nişan. Tiryakiler çarşısı. 26. 50 67. Y e nişehir-i Fener. 16.. Üsküdar kadısı Numan Efendi (b. 131. 36. Tezkireeilik teşrifi. 27. 99. Tıp. 126. 34. 183. 113.) nin sarfa ait eseri.. Süleymaniye'de. 186. 206. 39. kazaskerlik kalem amiri. Tımova kazası. Tteare(-i berriye kalemi. üçüncü smıf mevleviyyet (b. bk.. 278. 159.128.. Ulema. Tikveş. medrese ders kitabı. 223. Tevkiî Abdurrtdıman Efendi karmname$i. 35. 120. alemdarhk. 234. 259nj. Tezkirehâne. 123. 186. Trablus(garp). 252. 229. 236. Tıp medresesi. 2. Isfahânî (b. 156n2. Ahmed b.) nin eseri. 275. 260. Tezhirelü'I-evIiya. 78. hakâni). İstanbul'da semt. 153. bk. 16.. 43. 21. BOnj. 33. 79. 256. 154.

bk. Üsküdar kaddığı (kazası). 236. Vikaye. 276. 3. 188. 67. 28. bk. 135. Üç şerefeU medrese (müderrisi). bk. 3. 31. Ustrumca kaddığı. 188. 269. 92n2. Ümeyye. ulûm-i cüziyye. 255nı. Vekil-i eismanî makamı. 111. ders. 267.. 84. 175. bk. 147. 270. 20. 233. 96. Vekil-i celil. Arap dilinin çeşitli mevzulanna ait ilimler. 83. Usul-i hadis. 83ıı. 154. 224. mevâli).) un eseri. 115nı. istanbul'da. Vlûfe. 96. 228.. 143. Unkapanı naibi. 33. 241. 160. 211. Şâni-zâde Ataullah Efendi (b. 22. 125n. 124nı. 94. 22. 28. 101. 68. 77. 89. 186. 42.. 277nı. Usul-i defter-i. Ulûm-i âliyye. 178 . 95.) nin eser. Usûl-i hendese. ulûm-i âliye. Usul-i fıkıh 19. 229. 230. 142n3. 133. 92n2. 86. muhtasarat. ikinci smıf mevleviyyet (b. 113. 20. muhtasaret. 176. sadrazam. Unkapam. Ulûm-i akliye. 103. nahv'e ait eser. 160. 125n2. Üsküdar. 38. 29. 50. 245. 92n2. bk. 178n4. 269. Ulûm-i cüz'iyye. medrese ders kitabı. Usul-i sakk. şehzade doğumu. 186.) nin eseri. 131. 137.43. Vidin kaddığı. bk. Uzun ova. Vekâyi kâtibi. Vahdet-i vücûd felsefesi. Varna kadıhğı. Vezir-i azam takriri. Bursa'da. Üsküp kadıhğı. 133. istanbul'da. 17. Üç şerefeU cami. 117. 74nj. 57. 102. 41. Valde Sultan Camii vaizliği. 104. bk. Van kaddığı. Kureyş kabUesi kollarından biri. ders. 29n„ 30. 159n. devriye mevleviyyeti.) 186. 276. 149. 22. Ulûm-i şer'iyye (diniyye). Vekil-i devlet. 137. 97. 47. Üniversite kütüphanesi. 190 . medreselerde oktulan Islâmî ilimlere yardımcı konular. akli ilimler. Zln^. 269. Üsküdar medresesi. Varidat. Edirne'de. Ü Ücret-i sakûk. Vekil-i ruhanî makamı. kazaskerler maiyetinde memur. Üsküdar mâzulleri. . 274. 185. 69. Vezir-i âzamm çarşamba divanı. 153. 64. Vesayâ. Usûl-i mahkeme-i şer'iyye. 269. bk. 229. 143. Vâfiye. Ibrahün Halebi (b. 97. Vardar Yenicesi kadıhğı. 279. 159. 212. 260.193. 155. 208n3. 133. 147. Usûl-i muhakemât-i cezaiyye ve sulh. 91nj. 246. Vezir-i azam. 64. 225. 244. bk. 14ın^. 161nı. 95. Vezir soffası. 38. Üçyüz akçe yevmiyeli mevleviyyetler (ka­ dılık. 186. 198. 24. 268. 65. 205. 274. 40. 92n2. 1 3 7 139.) fıkıh'a ait eseri. üçüncü sınıf mevleviyyet (b. 154. Usûl-i mahkeme-i hukukiyye. 98. Şeyh Bedrüddin Mahmud (b. 9211. 116ng. Üsküp.. 187. Van. bk. 91nı. Velâdet-i hümayun. Ulûm-i Arabiyye. 134. şeyhulislâmhk. 269. Umurbey mahallesi. Vakıf. kapan naibi. Verese. 134. bk. sadrazamlık. 237. ders. lOn^. Kâşi (b. 78. 67. Üsküftü çuhadar. 254. 65.). 188.348 OSMANLI D E V L E T İ N İ N İ L M İ Y E T E Ş K İ L Â T I Üsküdar kadısı. bk. 170nj. 81. Üçüncü sınıf mevleviyyetler. 207. 53. sadrazam.184. 59. 23. vezîr-i azam'm unvan­ larından. 41 .

123. Yddınm Bayezid medre. 140. 220. 143. 96. 141. Yalak. Yeşil cübbe. Yıldız Sarayı. 173. Yunan-ı kadim. 104. Balı­ kesir'de. yüzbin akçe. Vodina.). Yenişehir. 186nı.) ın eseri.) nun eseri. Yirmili medrese (müderrislik). 231. 2 5 0 . 242. Zeamet. 115. 278. Yeniçeri ocağı. 88n. 128. 137. 219. 104. 94. 104. 229. Yeşil sarık. 183. 123. 17)3x1^.) nin eseri. nıf mevleviyyet (b. 198. Yenişehir kadılığı (kazası). 134. 255%. 274. Keşşaf tefsiri. 280. 126nı. Yemiş iskelesi.. Yüzelli akçeli kaddar (kadılık). 41. Zal Paşa Sultanı medresesi. Yahya Efendi medresesi. Veli Yerköy. Zülvecheyn sofası. Bolu'ya bağlı. Ali Kuşçu (b. 92%. hk. 62. 125n„ 202. Zahir ilimleri. 113. Viranşehir. Fatih medresesi. 79. 94. 63. Zeyrek mektebi. bk. 59. 228. 231.. Dolmabahçe Sara­ yında. Voyvoda kâtipleri. 125%. Yiğitbaşı. 84. Yeniçeri(ler). 36. 265. 143nı. 168. Tırhala Yenişchiri. Yörük. . bk. Mehmed h. Yenicami medresesi. İstanbul'da. Vilcitrin kaddığı. 143nı. 277%. 5. Zemahşerî tefsiri. lOinj. 207. 246. bk. belûgat'tan ders.İNDEKS 349 Vikâyelü'r-rivâye fî mesâiliTl-hidâye. Zülkadir Beylerbeyisi. Yeniçeri ağası. 207. Zaman-ı ittisal. 95. 140. 163. Zıc-i Gürgânî şerh-i. (b. Yenişehir kasası mazulleri. Zuamâ. 98. 229. Yağ kapanı. 123. bk. Yaya(lar). 7%. 143. İstanbul'da. 208. 248. 129. 233. 127nı. 235. Uluğ Bey (b. 273. 92uj. 24nı. 125%.aesi. Yunanistan. İSİU]. 238. 126. Vilâyet-i Karaman. 224. 159. 271. 163. 143. Şah Sultan medresesi. Zübdet-i ilm-i kelâm. Yeşil canfes kese. 184. 276. 277nı. 62. Eyüp'te. Yayçe kadılığı. 48. 143nj. Zıc-i Cürgonî (ilhânî).gad. 103. 277n. 55. İstanbul'da. 156. 194%. 209%. bk. 156. Voyvoda(larj. Yağcı. 36. Yenişehir (-i Fenar). Yeniköy. 23. bk. 125nj. Bursa'nın. 223. 156nı. Vücûb. Burhanüş-şeria Mahmud (b. Yo?. 272. mâzuUüğü biten kadımn tayin zamanı. Yenicami mahallesi.) in eseri. Yalvaç kasabası. Yuvacı. 195. Voynuk. Yalı köşkü. ikinci sı­ Zeyrek Camii. 125%. 228. Yağ naibi. Zimmi. 277%. Zaman-ı infisal. kadı tayininde bekle­ nen mazûllük müddeti. bk. 89. 243. 208. Zahir uleması.2 5 2 . Yük. 65.

.

Lev. I Fatih'in Hocası ve vezir-i âzami Hızır Bey oğlu Sinan Paşa'nın Kadılık zamanına âid bir fetvası (Cevab ve imza kısmı Sinan Paşa'nın el yazısıdır) .

Lev. II "O 5* -3 -Û c s ^ o " rt w •3 'S « .

III Reayadan olup isyan ve şekavet eden bir zümre hakkmda Ebussuud Efendinin ( 1545" 1574) bir fetvası .Lev.

Lev IV Nakib-ül-eşrafın verdiği seyyidlik Hücceti .

Lev. V Nakib-ül-eşraf tarafından verilmi} olan diğer Seyyidlik Hücceti .

VI 11 c W T) c ıı İS- I ^ .Lev.

3 <.a I î | ı! « i >- <^ .3« S g E I .Tl " f l "S-S 4 » W _Ö S 2 « .fi 2 ıı 3 >- T3 T3 e a > 00 - 3 İ3 s c e u 3 -5 SÜ.Lev. VII ıı U! 3 .S 0 3 .

Lev.2 . VIII ^3x : i l i l 3*î 14 l I l ı s T3 c B a 5 .•« Tİ** J -a.3 >. "D U 1) < D L B « < r t 2 ^ ^ ^ ^ .

Lev.^^ ^ ^ ^ „ e l e ^^^^^ . l Kefe yenilenmesi hakkın « ^ « l ^ V ' T ^ S U N ^ukataasından m a a ş alan K e f e l'-d.smm gerilmesine dair D ^^^.

Mehmed zamanında Medrese ve Kadılık tevcihleri hakkında Sadr-ı âzam'm arizalan ve Pâdişah'ın {vech-i me§ruk üzere verdim) hatt-ı hümayunları . X 4 IV.Lev.

• ' • T S a h m ' d ' u n (.>«««m m„n7.Lev. hümayunu ./P/««a) ha«-. XI / 5 ^ • .in« am.

Lev. Xn Yenipazar camii vaızmm vefatı sebebiyle yerine vaiz tayini hakkında mahallî îlam ve Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendinin verzir-i azama derkenarı ve anın da buyruldusu .

İstanbul'da Cedid Nişancı Paşa Camii müezzini'nin ihtiyarlığı sebebiyle hizmetini oğluna terketmek istediğinden bahsile mütevellinin şeyhülislama istidası ve anm da vezir-i azama tayini ricasiyle derkenarı üzerine tevcih olunmak buyruldusu ( 1 1 2 3 H 1 7 1 1 M ) .Uv. X.

Esbkeşan reayasından birinden ziyade vergi alınmjısından dolayı Ilgın kadısı vasıtasiyle şikâyeti üzerine hissesine isabet edenden ziyade bir şey taleb edilmemesi hakkında muamele ve vezir-i âzamin buyruldusu .lev. XIV -af.

Lev. — 1697 M . XV i * •• • Safrada Salurbey köyündeki Hacı Murad medresesi müderrisinin vefatiyle yerine ehil olan oğlunun tayini hakkında Bafra Kadısının inhası ve Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendinin Sadr-ı azama tayin ricası ve sadr-ı âzamin buyuruldusu ( 1 J 0 3 H . ) .

1- " M S 'Z u ? m i-^ g C H ^ • 3 V . XVI J3 E S N ^ ^5 Ii I İ t a V E I ^ 1 . I •5.H > 3 :3 •S c -S .2 cic­ ili ^•^ I i -S E .Lev.

U^n? •j. i' .i .Uv. ' y I » e . XVII Jj .'-Jv -Lb^-ı.L .J7 Vadılann ahval ve .

XVIII loaa H .Uv. 1 6 1 3 M . de verilmiş olan kaza kaddığı Beratı .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful