K ü ltü r Bakanlığı, büyük Atatü rk'üm üzü n do­ ğum unun 100’ncü yıldönüm ü m ünâsebetiyle ül­ kem izde yayınlanm

ış ve b ir evvelki nesiller ta­ rafından sevgi ve m erak ile okunarak tüketilm iş olan çok değerli e serle r yanında, ya yın hayatı­ mıza ilk defa katılan eserleri Tü rk m ille tiyle onun yetişen evlatlarına sunm ak istem ektedir. Eliniz­ de tuttuğunuz bu kitap onlardan biridir.

D eğerli bir yazarım ızın anlattığı gibi A ta ­ türk kendisine yaklaşıldıkça gözlerde büyüyen b ir zirve gibidir. Bu kitap ve bu seride çıkan ki­ taplar o zirveye yaklaşm ak isteyenlere b ire r ba­ samak olacak ve okuyucu, Tü rk Vatanını kurtar­ m ış olan bu büyük insana bu basamakları çıka­ rak hayranlık ve se vg iyle kavuşm anın m utluluğu­ nu duyacaktır.

Cihad BABAN Kültür Bakanı

By Ser-mest

İ Ç İ N D E K İ L E R

; Sayfa

SÖZBAŞI G İ R İ Ş

...................................................................... ...................................................................... YtJZYILLARDA ANADOLU’NUN

X III

1

A) XIII - XV.

SİYÂSÎ, İÇTİMÂİ ve KÜLTÜREL DURUMU­ NA UMÛMÎ BİR BAKIŞ a) Siyâsî durum .................................. 1 3
10

..................................................

b) İçtimâi durum .................................................. 1. Göçebeler ....................................................... 2. Köylüler ....................................................... ............................................... ..............................................

10 12 13 17

3. Şehir hayatı c) Kültür durumu

B ) KAYGUSUZ ABDAL’IN YAŞADIĞI DEVİRDE TEKE İLİ .............................................................. V 21

B i R t N C İ

B Ö L Ü M
Sayfa

K A Y G U SU Z A B D A L 'IN H A Y ATI A) KAYGUSUZ ABDAL’IN MENKABEVÎ HAYA­ TI (MENİKIBNÂME’YE GÖRE)

27

.........................29

1. Ailesi, Çocukluğu, Tahsili ve Y etişm esi .............29 2. Abdal M ûsâ’ya İntisâbı ..........................................30 3. Mahlâs Alışı ....................................................... ......41 4. Şeyhinden İcâzetnâm e Alması .............................42 5. Mısır'a Gidişi ................................................... ......44

6. Hacca Gidişi ....................................................... ...... 54 7. Dönüşü ............................................................... ......55 57

B ) KAYGUSUZ ABDAL’IN HAKÎKİ HAYATI

1. Doğum Târihi ve Yaşadığı Devir .................. ...... 57
2.

A ilesi

.............................................. ............................ 70

3. Adı ve Mahlâsı ......................................................... 7 5 4. Seyahatleri ....................................................... ...... 78

5. Ö lüm ü ve Mezarı .............................................. ...... 8 4 6. Netice ................................................................... ...... 3 7 VI

I K Î N C İ

B Ö L Ü M
Sayfa

K A Y G U SU Z A B D A L 'IN E S E R L E R İN İN T A V S İF L E R İ V E H ÜLÂSALARI KAYGUSUZ ABDAL’IN ESERLERİNİN TAVSİF­ LERİ VE HÜLÂSALARI .............................................. L NÜSHA TAVSİFLERİ ...................................... A) İstinsah Tarihi Belli Olan Nüshalar ........... B) İstinsah Tarihi Belli Olmayan nüshalar ...
il

89 92 92 98 104 104 104 106 109 109 114 118 119 120 121 121 129 137 141 141 147

ESERLERİN HÜLÂSALARI ............................... a) Manzum Eserleri ............................................... 1. Dîvan ............................................................... 2. Gülistan ........................................................ 3. M esneviler ................................................... aa) Birinci Mesnevi .............................. . bb) İkin ci M esnevi ................................... cc) Üçüncü M esnevi .................................... 4. Gevhernâme 5. M inbernâm e .............................................. ................................................

b) Mensur Eserleri .............................................. 1. Budalanâme .................................................. 2. Kitâb-ı Miglâte ............................................. 3. Vücüdnâm e .................................................. c) Manzum + Mensur (Karışık) Eserleri ....... 1. Dilgüşâ ........................................................ 2. Saraynâm e .................................................. VII

Ü Ç Ü N C Ü

B Ö L Ü M
Sayfa

K A Y G U SU Z A B D A L 'IN E S E R L E R İN İN Ş E K İL B A K IM IN D A N İN C E L E N M E S İ ................................ I. VEZİN ...................................................................... a) Aruz ................................................................. . b) Hece ................................................................... II. KAFİYE .................................................................. III. NAZIM ŞEKİLLERİ .......................................... a) Dîvan Edebiyatına Âit Nazun Ş ek illeri....... 1. Gazel .............................................................. 2. M esnevi .......................................................... 3. Kaside ..................................................... '.••• 4. Tercî-i Bend ve Terkîb-i Bend ............... 5. M üstezâd ....................................................... b) Halk Edebiyatına Âit Nazım Şekilleri ....... 1. İlâhî ............................................................... 2. Şathiye ........................................................... 3. N u tu k ............................................................... IV. DİL VE İJSLÛP .................................................. a) Gramer Şekilleri ve Kelime Hâzinesi •.......... 1. Gramer Şekilleri ........................................... 2. Kaygusuz’un K elim e Hâzinesine U m ûm î B ir B akış ....................................................... 3. Bugüne Göre Arkaik Kelim eler .............. b) Anlatım Şekilleri ............................................... 1. Nasihat, ve H itap Yoluyla A n la tm a ....... 2 . Doğrudan Doğruya Anlatm a (Expositicm) 3. Tahkiye ....................................................... VIII 152 152 153 159 165 169 169 169 170 170 170 171 172 175 176 178 180 180 180 181 182 185 186 189 191

Sayfa 4. M ükâleme ve Sual Yoluyla Anlatm a ... 193 5. Tasvir ............................................................ ....196 6. Delil ve îsb a t Yoluyla Anlatm a .............. ....197 c) Diğer Üslûp Husûsiyetleri .............................. ....198 1. Tekrir ............................................................ ....198 2. Seci ............................................................... ....201 3. Mecaz ............................................................ .... 2 0 1 4. Atasözleri ve Deyim ler .............................. ....208 5. H alk Söyleyişleri ............................................212

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M KAYGUSUZ ABDAL'IN ESERLERİNDE DİN VE TASAVVUF
...................................... ....216 l. DİN .......................................................................... ....216 a) İtikat .................................................................. ....216 1. Allah .............................................................. ....216 2. M elekler ve Şeytan .................................. ....220 3. Kitaplar ...........................................................224 4. Peygamberler .............................................. ....225 5. Âhiret ........................................................... ....230 6. Kazâ ve Kader - H ayır ve Şer ................... ....236 b) İbâdet .......................................................................239 1. Kelime-i Şehâdet ...................................... ....240 2. Namaz ........................................................... ....242 3. Oruç, Zekât, Hac ...................................... ....245 c) Ahlâk ......................................................................246 1. Kibir ve Riyâ-Tevâzu ve Saflık (Riyasızh k) ........................ ....................................... ....247 2. Hase.d ve K in ..................................................250 3. Cim rilik ............................................................250 4. Edeb ............................................................... ....252 IX

Sayfa ç) Diğer Dînî U nsurlar........................................... 1. Âyetler ........................................................... 2. H adisler ....................................................... II. TASAVVUF ........................................................... a) Vahdet-i Vücûd .............................................. 1. Ezelde Vahdet-i Vücûd ............................... 2. Halde Vahdet-i V ücûd ............................... aa) Gayr-ı H ak ........................................ . bb) E n e’l-Hakk ............................................ cc) K endini bilm ek ................................. . çç) Tecellî ................................................... dd) Vahdet - K esret ................................... ee) Tevhid ................................... ................ ff) Nişan - Bînişan ................................... gfi) Ten - Cism - V ücûd - C â n ................... hh) Gönül - Sır - Pinhân ........................... 3. Ebedde Vahdet-i Vücûd ....................... b) Elest Meclisi .................................................. 1. Adem dom ................................................... 2. Vatan-ı aslî - Pür kat (Hicran) - Vuslat ... c) ç) d) e) Allah’ın Dîdânm Görme (rü’yetullah) ....... Teferrüc .............................................................. Merâtib-i erb a a ............................................. . EvUyâ ..........................'....................................... 254 254 258 261 261 261 265 267 269 271 274 276 276 277 277 278 281 283 283 284 285 286 287 290 296 306 311 317 317 343

N E T î G E .................................................................. B İ B L İ Y O G R A F Y A ...................................... A) Kaygusuz Abdal’ın E serleri.............................. B ) Umûmî Bibliyografya ..................................... İ N D E K S .................................................................. Yanlış - Doğru Cetveli .............................................. X

.. XI .R ahm etli Babam Ali GÜZEL’în Aziz Rûhuna.

bis auf unsere Zeit. g. : Yazı. Ed.KISALTMALAR A bdurrahm an Güzel (nüshâsı). : Kâğıt ktp. : Müze nu. c. Dergi : D il-T arih Coğrafya Fakültesi . K ütüphâne Mar.Cilt) : Bölüm : Cilt : Cilt nev’i .) : Sahife TŞA : Tekke Şiiri Antolojisi TK : T ürk K ültürü V. : satır s. K. baş Bd. Gnl. : ölçüsü st. : : . C. Fak. GOD : . Ü. : Yazma Müz. g. Bl. : Kitaplığı kt. (sh. m. : M arburg N üshası Ms. . Edebiyat : Fakülte : Genel Geschichte der osm anischen D ichtkunst. Derg. b. (V ar). A. : V arak yz. e. DTCF. : num ara ölç. XII AG A. Adı geçen eser Adı geçen m akale A tatürk Üniversitesi : bin (oğul) : başlar : Band (. A.

K aygusuz'un şiirlerindeki Rûmeli'ye âit bâzı y er adlarıyla şahıs adlarından hareketle onun hayatını aydm latm aga X III . san’atı hakkında da b irb irin in tek rarı olan birkaç cüm lelik bilgi ile yetinilm iştir. Bilindiği gibi Kaygusuz Abdal.s ÖZ B Aş I Çalışmamızın konusu Kaygusuz Abdal’ın H ayatı ve E serleri'dir. Edebiyat T arihlerinde ve Antolojilerde onun b ü tü n eserleri göz önünde tu tulm adan bâzı muayyen şiirleri verilmiş. M ısır’d a Bektâşilik ve Abdâl Mûsâ adlı m akalelerinde. Onun bugüne kad ar tanm agelen şahsiyetinin farklılı­ ğını ve bütünüyle eserlerini tanıtm aya çalıştık. b u arad a Kaygusuz’un hayatı üzerinde dur­ m aktadır. Rıza N ur. Kaygusuz Abdal adlı eserinde. Kaygusuz etrafındaki m enkabeleri tâ­ rih î tenkit süzgecinden geçirm ekte ve Kaygusuz Abdal ile Abdal M ûsâ arasındaki m ünâsebeti incelem ektedir. Bu edebiyâta âit ferdî m ahsûller. Bu sebeple biz. Tüa*k H alk E debiyatı'nm konusu içine girm ektedir. Kaygusuz Abdal adlı m akalesinde esas iti­ bariyle M ısır'da bulduğu b ir m enâkıbnâm e nüshasını bize tanıtm akta. Tekke Edebiyatı'm n en m ühim tem silcilerinden biridir. M uhtar Yahya I>ağlı. F uad K öprülü. Kaygusuz Abdal’m H ayatı ve E serleri ile Edebiyat Tarihim izdeki yeri ve günümüze kad ar devam edegeleu şöhreti nisbetinde ciddî ve derinlem esine b ir araştırm a yapılm am ıştır.

Onun bugüne k ad ar bilinen eserlerinin yanın­ da. daha başka eserlerinin de olduğunu tesbit ederek. bun­ ları da incelememizde değerlendirdik. Bu eserimizde. bil­ hassa M arburg ve A nkara Genel K itaphğı'ndaki en eski yazm aları esas aldık. Biz b u çalışm am ızda Kaygusuz’ım b ü tü n eserlerini inceledik. Aldığımız örneklerde bâzı vezin. k ü ltü r ve târih açısından ay n ca incelenip değer­ XIV . hem de bâzan birbirleriyle m ütenâkızdır. Dağlı’nın eserinde yer alan Kaygusuz'a âit şiirler ise onun bâzı m ühim yazm aları elden geçirdiğini gösterm ektedir. A raştırm am ızın bilhassa «Kaygusuz'un H ayatı» bö­ lüm ünde b u eserler ve diğerleri etrafh ca ele alm arak gö­ rüşlerim iz belirtilm iştir. m atbaalarım ızda transkripsiyon işâretlerinin bulunm am ası sebebiyle transkripsiyonlayam adık. Bu bakım dan çalışmam ızın ikinci bölü­ m ünde eserlerinin hülâsalarm ı vererek. m üstensihlere âit de olabilir. M etinleri. K anaatimizce bu eserlerin din. dil. kelime ve ifâde hatalarının bulun­ m ası m uhtem eldir. Eserlerin tenkitli m etinleri henüz neşredilm ediği için b u tü r h ataları düzeltme cihetine gitme­ dik. b u boşluğu doldurm ağa çalıştık. diğer bölüm lerde de m isâlleri bol ve uzun tu tu p . Zaten Kay­ gusuz Abdal’ın şiirlerinde bâzı aruz hatalarının bulunm ası.çalışm akta. fakat bizce yanlış sonuçlara ulaşm aktadır. F akat m üm kün olduğu k ad ar E ski Anadolu T ürkçesi’nin dil husûsiyetlerini tebârüz ettirm eye çalıştık. Böyle b ir çalışm a içinde onun yüz­ lerce varak dolduran eserlerini m etin olarak vermemiz m üm kün değildi. tabiî sayılmalıdır. A bdülbâki G ölpm arlı’nın b u konudaki neşriyâtında verdiği bilgiler ise hem çok cüz'î. devri icâbı. Bu h atalar doğrudan doğruya Kaygusuz A bdal'a âit olabileceği gibi.

kafiye. elimizde bulunan m enâkıbnâm e nüshasını (AG nüshası) ele aldık. Kaygusuz’un yaşadığı devir.lendirilm esi gerekir. M enkabevî hayatı için. hem de Antalya’nın ve yöresinin siyâsî. yakın devre âit olanla­ rın sâdece künyeleri verilm ekle yetinildi. H akiki hayatı bölüm ün­ de bugüne kadar yapılm ış çalışm aları tenkit süzgecinden geçirerek. Son bölüm de Kaygusuz’un eserlerindeki dînî ve tasavvufî un su rlar m adde m adde ele alınarak bol örneklerle gösterildi. Üçüncü Bölüm ’de eserler şekil bakım ından incelen­ di. B irinci kısım da kütüphânelerdeki yazm alar. İkinci Bölüm ’de. âilesi. Doğrudan doğruya Kaygusuz Abdal’ın eserlerine da­ yanan b u çalışmam ızla onun hayatı. Kaygusuz'un yetiştiği devir ve çevreyi tanım ak m ak­ sadıyla girişte. Vezin. Ayrıca b u bö­ lüm de Kaygusuz’un eserleri geniş olarak hülâsa edildi. anlatım çeşitleri ve dilüslûp husûsiyetleri ele alındı. Bibliyografyayı iki kısm a ayırdık. hem Anadolu’nun. alfabe sırasına sokularak lis­ telendi. nazım şekilleri. Kaygu­ suz hakkındaki um um î bibliyografya verildi. san’atı ve edebî şah­ siyetinin daha çok gün ışığına çıktığına inanıyoruz. iktisâdî. biz de O 'nun b ü tü n eserlerinin tam am ını Kaygusuz Abdal Serisi adı altında neşre hazırladık. adı. îkinci kısım da faydalandığımız eserlerle. seyâhatleri ve ölüm ü hakkında bâzı sonuçlara vardık. kütüphânelerdeki yazm alardan eski olanlarının tam tavsifleri verildi. içtim âi ve k ültürel târihleri um ûm î olarak ve kısaca verildi. Bu kitap bu serinin ilk m ahsülüdür. Bu bakım dan. XV . Birinci Bölüm ’de Kaygusuz'un hayatını inceledik.

K ültür Bakanlığı. Ese­ rin basım ını en iyi şekilde gerçekleştirm ek için çalışan Başbakanlık Basımevi M üdürü îlh an Gülsün ile m atbaa personeline de teşekkürlerim sonsuzdur. Aynca çalışm alarım sırasında yardım larını esirge­ meyen Doç. Ahmet B. Dr. 2 N isan 1981 A bdurrahm an GÜZEL H âcettepe Üniversitesi Sosyal ve Îd arî Bilimler Fakültesi Beytepe . Ercilasun ile Doç. Âmil Çelebioglu’ya da teşekkür ederim.Bu çalışm alarım sırasm da yakın ilgi ve teşviklerini gördüğüm hocam Prof. Dr.ANKARA XVI . A tatürk’ü n Doğumunun Yüzüncü Yıh Yayınları B ürosu B aşkam Yavuz Bülent B âkiler'in eserin basım ı için gösterdiği gayrete m innettarım . Ankara. Ş ükrü Elçin'e şü k ran lan m ı sunm ayı b ir borç bilirim . Dr.

Selçuklu sultanlarının kimiyeti altındadır. 404 . İÇTİMÂ! VE KÜLTÜREL DURUMUNA UMÛMİ B İR BAKIŞ B ugünkü Türkiye’nin Asya kıt'asındaki b ü tü n top­ raklarına verilen «Anadolu» ism i. Anadolu sözü. O rtaçağdan itibaren. C. ÎA. YÜZYILLARDA ANADOLU'NUN S İ­ YÂSÎ. hem de yıkılış devirleridir. hâ­ . 1.416. s. Selçuklu­ lar devrinde b ir yönetim bölüm ünün adı olm aktan çıkmış ve bundan sonra coğrafî b ir kavram olm uştur. fakat ondan daha geniş. C. 2. bâzan b ir m em leket adı. kısm en X. 1220’de bu devleti m ânevi ve m addî kudret bakım ın­ dan en ü st seviyeye u laştırm ıştır. im paratorluğun «Rumeli Eyâleti» m ukâbili ola­ rak kullanılm ıştır’. X III. F akat 1232'de Moğollar'ın A nadolu’ya saldırm aları ile Selçuklu İm paratorlu1) Bak. yüzyılda Doğu Roma im p arato rlu ğ u ta­ rafından isim lendirilen «Thema Anatolika» nın yerinde. s. b ir «Anadolu eyâleti» kurulm uş ve bu ad. Bu asır. S ultan Alâeddin. bâzan b ir yönetim bölgesi veya bölge adı olarak kullanılm ış ve bu m em leketin sahası za­ m anla değişikliklere uğram ıştır. yüzyılda Anadolu. 428. O sm anlılann ilk devrinde eyâlet teşkilâtı “ düzenle­ nirken. A tiadolu maddesi.GİRİŞ A) X III-X V . Anadolu Selçukluları’nm hem en parlak. TA. Anadolu maddesi.

Anadolu T ü rk lerin in büyük IIhanlılar im paratorlu ğ u içine girm eleri. yüzyıl Anadolu cemi­ yetinin içtim âi şartların ı bilm ek lâzımdır. XIV. asırda da devam et­ m iştir.Sûriye Memlûk im p arato rlu ğ u ile dost ve m üttefiki A ltınordu Im paratorluğu’nun Anadolu’da siyâ­ sî b ir rol oynam aya başlam aları. bu siyâsî kuruluşu teşkil eden esas ana u nsuru tesbit etm ek için önce X III. Moğolların Anadolu’ya fiilen hâkim olarak Selçuklu hâkim iyetinin b ir bölge hâline gelmesi. kültürel durum XIV. asrın ilk yarısında Osm anlı Devleti’nin kuruluşunu hazırlayan sebeplerdir. içtim âi hayatta da tesir ve tepkilerini gösterm iştir. B ir ta ra ftan 'Moğol istilâsı. asırdaki içtim âi.ğu'nun du ram u kötüleşir. yüzyılın sonlarına doğ­ ru artık m üstâkil beylikler devri b aşlar ve 1308’de Ana­ dolu Selçuklu Devleti resm en son bulur. XIV. hem de halkı derm ansız bırakır. Anadolu Selçuklu İm paratorluğu’nun siyâsî ve kültürel bakım dan en yük­ sek devresine varm ası. bilhassa Osmanlı im p arato rlu ğ u ’nun kuruluşu esnâsm da b ir intikal ve teşekkül safhası olarak bu hareketlerin tesirleri görülm üştür. İstan b u l’da Bizans im ­ paratorluğu’nun te k ra r ihyâsı hep bu asırdadır. X III. X III. Ilhanlılara rakip olan M ısır . Devletin otoritesi sarsılır ve halkla arası açılır. Bunlar. dördüncü Haçlı Seferi’nden sonra Bizans im p arato rlu ğ u ’nun A nadolu'daki enkâzı ü stü n d e İznik ve Trabzon Devletleri’nin kurulm ası. İktisadî. öte taraftan türeyen eşkiyâ ve mezhep .ta rik at isyanları hem devleti. asırda Osmanlı Devleti’ni yaratan ve onun sü r­ atli inkişâfına im kân veren m addî ve m ânevi kuvvetlerin m enşeini bulm ak. asır. B unun neticesi olarak m üteâkip asırlarda. X III. asırda zuhûr eden b u siyâsî hadiseler. Anadolu T ârihi'nin siyâsî değişiklikler bakım ından en hareketli devridir. X III. Türkiye’de .

Selçuklular X II. tarik atların da çoğu bozguncu şeyhlerin öncülüğünde yıkıcı hareketlere başlam ası hep bu yüzyılda olm uştur. M urad ve Y ıldırım Bâyezid zam anlarm da Anadolu birliği kısmen sağlanabilm iş. Isyânlar. b ir önceki yüz yıldan daha iyi değildi. Bu esnada devlet gücüne sahip Karam anoğulları (1250 . B ur­ sa büyük b ir T ürk B aşkenti olm uştur.: M. Gıyâseddin Keyhüsrev 1207’de Antalya’yı. T rakya’da zaferler kazanan sayılı b ir devlet haline gelm iştir.1487) ve Osm anoğulları (1299 -1924) beylikleriyle karşılaşıyoruz.asırlarca m üessir olm uş b irtak ım büyük tasavvuf ta rik a t­ larının teşekkülü de yine b u asırda olmuştur^. Alp Erenler. 1308’de Selçuklu Devleti’nin resm en yıkılm asm dan sonra Selçuklu to p rak ları üzerin­ deki karışıklıklar sürerken halkın vaziyeti. Ülkede «Tek Devlet Gücü» m evcût değildi. baskı.69. asrın ikinci yarısında kendilerine rakip olan Dânişmendlileri. 67 . güvensizlik ve kanunsuz­ luk. Bu asırda cesûr beyler. b u yüz yılın başında Söğüt yöresinde b ir küçük beylik iken. yüzyılın ilk yarısında ise Anadolu küçük bey­ likler arasında bölüşülm üş b ir durum daydı. S altuklulan. F. XIV. I. a. a ) Siyâsî durum X III. Artukluları ya büsbütün yok etm işler. îzzeddin Keykâvus da 2) B ak. asır Anadolusuna Selçuklu Devleti hâkim di. Bilhassa 1. . 2. Kurulusu. yavaş yavaş A nadolu'nun b ü tü n ü ­ ne el koyan. M engüçeklileri. ya da küçük b ir beylik hâlinde bırakm ışlardı. S ırf iktisâdı sebeplerle I. Osmcmh İmparatorluğu’nun A nkara 1972. Köprülü. Ahî reisleri b ir «cihad» hareketiyle Anadolu’5Ti hiristiyanlardan k u rtar­ maya çalışıyorlardı. Osm anoğulları.

Erzincan. h attâ oğlu II. I. Erzurum . Alâeddin’in kuvvetli siyâ­ seti sâyesinde atlatıldı. Alâeddin K eykûbad’ın son zam anlarında Anadolu’daki T ürkler ve R ûm lar için büyük b ir tedirginlik olan b u tehlike. K ırım ’ın Soğdak lim anına b ir askerî kuvvetin gönderil­ mesi. Selçuklu İm parato rlu g u ’nun en kuvvetli ve parlak dev­ ridir.. asrın birinci y an sı. Alâiye vb. şarktaki b ü tün kom şu larm ı kork u tarak büyük b ir siyâsî nüfuz ıkazanmıştı. Ticârî gayelerle Anadolu’nun güneyinde Anamur. ileride Kaygusuz’u n ye­ tişeceği m uhitin hazırlanışı bakım ından m ühim dir. Fiilen buna m uvaffak olam am akla beraber. yol. kervansa­ ray. Ahlat gibi m ühim askerî ve İktisadî merkep­ lerin zabtı.1214’de Sinob’u zaptetm ekle Akdeniz ve K aradeniz’i Sel­ çuklu Devleti’nin dış ticâret m erkezleri haline getiriyor­ lardı. Keyhüsrev de şarkta bâzı yeni fütûhatlard a bulundu. Çemişgezek. asır Anadolu tarihinin en m ühim siyâsî hâdi­ seleri «Moğol istilâsı» dır. Bu asrın başında Anadolu’nun siyâsî tarihi itibariyle m ühim olan diğer hâdiseler ise. doğuyu ele geçirmeyi. îznik îm p arato rlu ğ u ’nun kuruluşu ile K aradeniz kıyılarında Trabzon îm p arato rlu ­ ğu’nun kuruluşudur. vücûda getirilm esi hep bu devrin eseri­ dir. X III. H aleb'i ve kuzey Sûriye’yi de zabdetm eyi istiyordu. I. câm i vb. sonra M oğolların önünden kaçan Celâleddin H arezm şâh’ın Azerbaycan ve İra n ’da kurduğu devletle m uvaffakiyetli savaşlar. Celâleddin H arezm şâh’m ölüm ünden sonra. Bilhassa Antalya’nın zaptı. dâhilde birçok im âret. bilhassa K ahta. Doğu Anadolu’nun bütü n sâhaları. Ana­ dolu’daki Harezm li bâzı T ürk aşiretlerinin büyük ta h ri­ . batıyı değil. Alâeddin. F akat dâhilî idârenin bo­ zukluğu. b irtak ım m üstahkem kalelerin zaptedilmesi. X III. Alâeddin Keykûbad dev­ ri. küçük E rm enistan’ın te ’dibi.

M ısırlılarla birlik olduğu bahanesiyle binlerce insanı öl­ d ürttü. M oğollar 1242’de E rzurum ’u zabtettiler. D urum bu vaziyette iken M ısır . Mısır . B undan sonra A nadolu’n u n siyâsî durum u karıştı. Bunun üzerine Moğollar. Moğol istilâsından hem Selçuklu Devleti. Sivas. Bu esnâda b ir de Bâbâiler isyânı çıktı ve zorlukla bastırılabildi. zâten dış harplerden yorgun olan Selçuklu Devleti'ni sarsm ıştı. İlhan Abaka büyük b ir ordu ile Anadolu’ya gelerek.Suriye İm paratorluğu'nun kudretli hüküm dârı Baybars. İşte b u m uhârebe Selçuklu İm pa­ rato rlu ğ u ’nun çöküşünün ve A nadolu’nun Moğol hâkim i­ yeti altına girişinin başlangıcı oldu. kendi ordusu ve topladığı diğer m ühim kuvvetlerle Moğol istilâsına 1243'de Kösedağ harbinde karşı koym ak istedi ise de mağ­ lup oldu. Kayseri ve E r­ zincan’ı da zabdettiler. X H I . h a tta M ûinüddün Pervâne de bundan ku rtu lam a­ dı. E lbistan H arbinde Moğol ordu­ sunu hezimete uğrattı ise de. H er ne k ad ar Sel­ çuklu hânedânından bâzan b iri bâzan b ir diğeri ve bâzan da birkaç Şehzâde Moğol hanlarının yarlıklarıyla saltanat sürüyorlar idi ise de hakik atte Moğol işgâl ordusu kum an­ danları m em leketi idâre ediyordu. hem de halk m uztaripdi.batlarla Selçuklu h u d u tların d an çıkm ası ve Alâeddin’in onlarla mücâdeleye girm esi.XIV. A nadolu’yu Moğol istilâsından k u rtarm ak m aksadıyla Anadolu’ya girdi ve K ayseri’ye k adar yürüdü. İşte bu sırada Moğol tehlikesi k a t’î olarak baş gösterdi. yüz yıl­ . Selçuk hüküm dârı. Anadolu halkından Moğollara karşı istediği yardım ı göremeyince geri çekildi.Sûriye M emluk İm paratorluğu Anadolu’daki siyâ­ sî durum u dikkatle tâkip ediyordu. H alk her yönüyle istibdat altında huzursuzdu. A nadolu’nun bundan sonraki siyâsî hayatı. artık Mo­ ğol hüküm darlarının irâdesine tâbidir.

. B unların en eskisi I. Germiyan Oğulları. Doğu ve O rta A nadolu’da ki askerî ve ticârî yollar üzerindeki m erkezlerde hâkim i­ yetleri varsa da. K aram anlılar. Keykûbad zam anında m erkezi Erm enek olan K aram anlılar­ dır. Selçuklu Devleti'ne vâris olm ak iddi­ asıyla XIV. Simav ve Tavşanlı O sm anlılara verilm iş. sağlam b ir otorite kuram am ıştı. asrın başlarında Konya’yı iki defa alırlar. asrın ikinci y an sın d a A ltm ordu İm p arato rlu ­ ğu’nun da A nadolu'nun bu siyâsî karışıklığına kayıtsız kalm adığını zikretmeliyiz. günden güne baskısm ı artırm asına rağmen. Bi­ rincide İlhanlIların Em îrü'l-Ü m erâsı E m îr Çoban ta ra ­ fından 1315'te.1429). Oğuzların Avşar boyun­ dandır. asır sonunda Ilhanlıların Anadolu'daki askerî idâresi. D em irtaş'm M ısır’a firarından ve A nadolu’da îlhanlılar hâkim iyetinin zayıflam asından sonra. X III. 1381’de Kütahya. bir ta ra ftan A nadolu'daki Selçuklu Devleti’nin inkırâzı de­ vam ederken.larda Moğol kuvvetleri kum andanlarından Sülemiş ve D em irtaş isyanlarında âsiler M enüûklerden yardım bek­ liyorlardı. . Devletin başkenti K ütahya idi. Germiyan Oğul­ ları K ula'ya çekilm işlerdir. İşte b u dâhilî ve hâricî şartların tesiri altında. X III. X III. bu ralard an uzak yerlerde varlık ve ha­ kim iyetleri hissedilemez olm uştu. Konya m erkez ol­ m ak üzere K aram anlılar Beyliği kuvvetli b ir devlet halin­ de gelişir. Hülâsa. asrın ikinci yarısında A nadolu'nun batısında teşekkül eden diğer b ir kuvvet jGermiyan Beyliği’dir (1260 . ikinci defâ da E m îr Çobanoğlu Anadolu vâlisi D em irtaş tarafından 1320’da oradan çıkarılırlar. diğer tarafd an da yeni bâzı T ürk kuvvetle­ rinin varlığı göze çarpıyordu.

a. Yılmaz öztuna. X III. Osm anh Devleti’ni kuracak olan p sm an o ğ u llan n ın ataları. asrın sonlarında beliren Antalya ve civârındaki H am idoğulları (1280. Lâdik’deki İnançoğulları. M anisa'daki Saruhanoğulları. g. İstanbul 1977. s. K astam onu’daki C andaroğullan (1291 . A nkara 1972. F. a. a. Osnumlt Tarihi. Germiyan Oğulları XIV. 24 . Anadolu Valiliğinin ihdası. asrın başında Ilhânî tah tın a Ulcaytu Hüdâbende’nin cülûsundan sonra. Uzunçarşılı. XIV.1391) ile Eşrefoğullarım (1280 1326). hattâ b ir aralık Paflagonya’nın bâzı kısım larına da mâlik olduğu söylenebilir. bu devrin en m ühim siyâsî teşek­ küllerini tam am lam ış oluruz^. B atı Anadolu’da m ühim yerleri kesin şekilde BizanslIlardan fethedip tü rkleştiren T ürk­ m en hânedânlarm m başında gelir. 6 3 -7 0 . e. Paflagonya hâkim i U m ur Beğ. 4 -1 2 . asrın ilk y an sın d a Batı Anadolu’daki bu beylikler üzerindeki hâkim iyetini sürdü­ rürken. 4 8-54. s. 2.. J. 3 baskı. B a k : M. e. e. 1. C.Germiyan Oğulları. 4) . 69-8 4 . babası tarafın d an m ağlup edildi ve 1327'de M ısır'a iltica etti. B alıkesir’deki K arasioğulları. s. Öztuna.25. N itekim 1322’de isyân eden D em irtaş. 34-47. s. g.1461) m da ilâve edecek olursak. Ger­ miyan sülâlesindendir’. Köprülü. bu im paratorluğun zor günler yaşadığım gösterir. H. 1071 M alazgirt zaferin3) Bak : tsm âil H akkı Uzunçarşılı. 1. en kuvvetli ihtim âle göre. hiç olmazsa kuruluşlarının ilk zam anlarında Germiyan Devleti’ne tâbi idiler.. c. 2. g. Aydın ve civarındaki Aydınoğulları. Y. B üyük Türkiye Tarihi. s. doğu hududunu da A nkara’ya k ad ar genişlettiği.. C. c. Konya da b u sıralarda k a t’i olarak K aram anlılar’m eline düşm üştü.

Gelibolu. R4urad Bey daha 1359'da 5) TA. 1324 . Osmanlı İmparatorluğu maddesi. C. «Rumeli Fâtih!» olarak isim lendirilen O rhan Gâzi'nin büyük oğlu Veliahd Gâzi Süleym an Paşa. 2 M art 1331'de Pelekanon m eydan muhârebesinde Bizans İm p arato ru 3. .den hem en sonra Doğu Anadolu'ya gelip yerleşen Kayıla r’ın reisleri idiler^. Ilhanlılar'a bağlılıktan k u rtu ­ lur. Rumeli. 89. B alkanlar ve Avrupa'ya ayak basar. 1329 Ma5as'ında îznik'i fetheder.Çanakkale çevresinde saltan at süren K arasıoğulları’m. E rtu ğ ru l Bey'e Bizans sı­ nırlarında dirlik verm iştir. E rtuğrul Gazi'nin: yerine geçen oğlu Osm an Gâzi 1324'te k ad ar 43 yıl saltan at sürm üş ve B ursa'yı kuşattığı sırada ölm üştür. M urad) geçer. Türkiye ^m paratorluğu’n u n b ir uc beyi durum undadır. Bizans tm paratorluğu'ndan yaptığı devam lı fetihlerle geçer. 1359'da ölüm üyle yerine kardeşi Gâzi M urad Bey (I. E rtu ğ ru l Bey 1281'de ölünceye k ad ar Çobanoğullan'na tâbi idi. m üstâkil ve askerî bakım dan da güçlü b ir devletin başı olur. Andronikos Paleogos'u yener ve osm anlıların gücünü Avrupa'ya dujoırur. E rtu ğ ru l Bey. XXVI. Sultan Orhan. Balıke­ sir . 1335’de. iki büyük uc beyi tarafın d an korunm aktadır. Selçuklu Sultanı Alâeddin. 1345'te ilk Türkm en Beyliği olarak Osmanlı Devleti'ne k atar ve Çanakkale boğazının Asya kıtasını tu tar. Kuzeyde K astam onu'da o tu ran Çobanoğulları *ve Güney de Germiyanoğullan. babasm m yıl­ lardan beri kuşattığı B u rsa’yı alarak (6 N isan 1326) Baş­ kent yaptı.. s.1362’deki saltanatı. B urada m uhtem elen 1231‘de Osmanlı Devleti’nin nüvesi kuru lm u ştu r. Yerine geçen O rhan Gazi. Selçuklu Türkiyesi'nin B izans'a karşı b atı sınırları.

doğu­ dan batıya doğru da K aradeniz’le Adriye Denizi arasında uzanıyordu. ikinci Haçlı ordusunu 26 Eylül 1371’de Çirmen m eydan m uhare­ besinde m ağlup eden I. 1397'de A ttika ve M ora seferini yaptı. b ir nesilden (33 yıl) daha kısa b ir m üddet içinde gerçekleşiyordu. 1362’de babası O rhan Gâzi’nin yerine geçer. D ört ay sonra 1362 Tem muz’u n d a E dirne'yi fethe­ der. Çok çekinilecek b ir askerî güce erişm iştir. K aram anoğullarm ı te k ra r yen­ di. Yıldırım Han. B irinci Haçlı ordusunu Sırpsındığı’nda 1364’te. 20 H aziran 1389’daki Kosova zaferinde Sultân M urad şehit düştü. 1391’de Eflâk Prensliği. kuzeyde sı­ n ır teşkil ediyor ve T ürk to p ra k la n B alkanlarda A tina'­ nın kuzey varoşları ile B elgrad'm güney varoşları.M eriç'i aşarak D im etoka’yı alır ve îstan b u l surlarına ka­ dar akınlar yapar. Bâyezid kendisi­ ne «yıldırım» ünvânını kazandıran b ir sü r’atle B atı Ana­ dolu T ürkm en beyliklerini Osmanlı birliğine k attı. Bu suretle Or­ han Gâzi’nin bıraktığı devletin sınırları beş m islinden faz­ la büyüm üş oluyor ve bu iş. Dünyanın güçlü devletlerinden biridir. A rlık Osmanlı Devleti. 25 Eylül 1396’da Yıldırım. E rtesi yıl Selânik ve Silivri fethedildi. gerçek b ir im p arato rlu k tu r. 1398'de Sam­ . Yerine oğlu Y ıldınm Bâyezid geçti. B alkanları hızla ele geçirdi. 1391'de Akdeniz kıyılarına indi. Tuna.1387’de ilk Osmanlı . Osm anlı hâkim iyetini tanıdı.K aram an savaşı çıktı. N iğbolu’da. JVlurad. b ü tü n Avru­ p a ’nın katıldığı b ir Haçlı ordusunu m ağlup etti. 1386 . 1390 yılı ile 1391’in ilk yıllarında I.

b ) İçtimâi durum X III ve XV. X III. şekil ve şartları itibariyle üç a y n grup hâlinde tet­ kik edilebilir. C. h er yıl. asırlar arasında Anadolu Türkleri.’s. yetiştirdikleri sürülerin adedine göre.91. Göçebeler Göçebeler. 10 . vergi verm ekle m ükellef idiler. asrın son yarısında Trabzon'lularm Sinob’a karşı b ir hücum larım geri püskürtm üşlerdi. 89 . Yıl sonunda K adı B urhaneddin devletine son verdi. An­ cak askerî m aksatla h u dut boylarına yerleştirilen aşiret­ lerden vergi alınmazdı. a y n a y n yayla ve kışlaklarda yaşayarak hayatlarını idâm e ettiren yarı göçebe aşiretlerdir.. Meselâ. Dahilî organizasyonları ve hukûki nizam ları olan bu aşiretler. Ya zirâatla meşgul olurlar. yada O rta Asya'dan getirdikleri halıcılık san ’atı ve nakliyecilik ile uğ­ raşırlardı.s u n a geldi.ba­ tı sahasına yerleştirilen «Çepnî Kabilesi». babadan oğula geçen reislerin idâresi altında. A nadolu'nun pek m eşhur a tla n n ı da bunlar yetiştirirlerdi. Doğu A nadolu'ya dayandı*. G erektiğinde orduya iltihak edebi­ liyorlardı. y a­ şayış. en canlı b ir un6) TA. yazın yayla. B unlar devlete. OsmanlI İm paratorluğu maddesi. Anadolu Türklüğünün en temiz. Göçebe aşiretler. Bunlar kendi ihtiyaçlarını kendileri tem in ederler. Trabzon İm paratorluğu'nun güney . kışın sehil denilen m uayyen yer­ lerde yaşarlardı. ya hayvan sürüleri yetiştirirler. H uduttaki göçebeler fırsat bulduk­ ça düşm an toprakların a akınlar yaparlardı. XXVI. 1.

Tokat. Yer­ leşmiş halk ile göçebeler arasında bu içtim âi zıddiyyet se­ bebi ile. şehir­ lere ve köylere saldırdılar. h er tü rlü taassu p tan uzak. Moğol hâkim iyeti devrinde K aram anoğlu’nun m aiyetinde Konya'yı istilâ eden Türkm enler. Bu göçebe kitleleri. ay ak lan çarıklı» olarak vasıflandırılan bu göçebe Türkm enlerle. b u korkunç isyanı kanlı b ir su­ rette bastırabildi (637/1239 . dînin em irlerini tam olarak yerine getiremiyen. kızıl börklü. Ancak sü r’atle doğu hu d u tların ­ dan getirtilen b ir ordu. h a ttâ X III.Allah. K endilerine karşı çıkan Sel­ çuklu ordularını m ağlûp ederek. Bu T ürk aşiretleri um ûm iyetle m üslüm an olm akla beraber. K eyhüsrev zama­ nında K efersud ve M araş havalisindeki taraftarların a «kıyam» em rini verdi. şehirlere. tüccâr kâfilelerine hücum dan. Anadolu Türkm enleri ara­ sında birçok m ürîdleri olan ve kendisini Allah’ın Resûlu olarak tan ıtan B aba Resul .Allah. X III. H erhalde.suıaınu teşkil ediyorlardı. M alatya. açık köylere. Amasya havâlisine hâkim oldular. Bu davranışlara tü rlü âm iller m üessir olm aktaydı. yağm adan. yerleşik züm reye m ensup âlim ler tarafından yazı­ 11 . tahribdende geri durm uyor­ lardı. II. aynı içtim âi tipi tem sil ederler. O nlar da buna zâten hazırdılar. F akat devlet m efhum una yaban­ cı olan. asırdaki «Babailer Kıyâmı» bu n ların iştirak ettikleri um ûm î b ir kıyam hareketidir. târih î kaynaklarda «siyah libash. idâre m ekanizm ası biraz gevşediği zam an hem en b ir anarşi unsuru olup. asırda H orasan’da Selçuklu İm p arato ru S ancar’a isyân eden Türkm enler.1240) ve B aba Resul . aşiret nizarm haricinde h içbir nizam tanım ayan köylüye ve şehirliye istihfafla bakan bu disiplinsiz kitle­ ler. yakalanıp asıldı. eski T ürk Şam anlarm ın haricen İslâm laşm ış b ir devam ından başka b ir şey olm ayan alevi Türkm en babalarının m anevî nüfuzu altında idiler. kadın ve çocuklarıyla beraber.

H arp ve anarşi y ıllan bu iki züm re­ yi de hırpalam ış. eski nüfusu azaltm ıştı. ilk Selçuklu fütû h âtı zam anında nüfus itibariyle kalabalık değildi.lan eserlerde. şehirliler şehirlere yerleşiyor­ lardı. g. Anadolu. Bi­ zans’ın İra n ’la ve îslâm larla asırlarca süren harpleri. F. H orasan'da büyük Selçuklu S altanatının kurulm ası ile başlayan büyük göçlerin Anadolu’ya getirdiği unsurlar. yalnız göçebe u n su rlar değildi. h a ttâ hiristiyan un su rların Anadolu'ya gelip köyler kurduk ları ve bunların daha sonra T ürk ek­ seriyeti arasında türkleştikleri de görülm üştür. Batı T ürkistan'dan gelen Türk köylü sınıfı. a. Köprülü. h a ttâ şehir hayatına geçmiş h er çeşit halk mevcûttu. asrın harp ler ve istilâlarla dolu hayatı da nüfu­ sun çoğalm asını önleyici faktörlerdi. O rta Asya’da. ilk zam anlardan itibaren. A nadolu'­ ya da eski zirâat kültürlerinden birtakım şeyler getirm iş­ lerdir. kısm en şehirli ve kısm en köylü idi. Anadolu’ya gelen T ürkler arasında. O ralardan birtak ım köy ve kasaba adlarının Ana7) M. köylüler derhal köyler k u rarak zirâi istihsâle başlıyorlar. 93 . yeni köyler teşkil etmeye çalıştılar. 12 . yeni geldikleri yerlerde de aynı hayat ş a rt­ larını devam ettiriyorlar. Bunlar. göçebe T ürkm enler aleyhinde şiddetli it­ ham lara ve h a ttâ iftirala ra tesâdüf olunur^.98. bu yüzden de köylü nüfusu m ühim nisbette azalmıştı. 2. Selçuklu fütuhâtınm A nadolu’da bulduğu gayri m üslim halk. tik Selçuklu fütu h âtı ve onu tâkip eden X II. K öylüler A nadolu'da köylüler. Türklerden başka diğer İslâm un su rların a m ensup birtakım halkın. s.. e. çok eski zam anlardan beri köy ha­ yatına. Bunun için Anadolu T ürk devletleri. dün de bugün de nüfusun m ü­ him b ir kısm m ı teşkil eitm iştir.

98 -102. Bir m adenin işletilm esi. h arp veya anarşi neticesinde zarara uğrayan. a. Köy­ lüler.dolu’ya da getirilm iş ve aynı isim lerde b irtak ım köyler kurulm uş olması m ânidar b ir hâdisedir. Moğollar devrinde de bu vergiler devam edi­ yordu. b ir ferdin mâlikânesini teşkil ediyordu. B ir de köyde reis ve kâhyalar v ard ır ki. X II. arazî ahm . bu hizm et m ukabilinde. H ülâsa arazi meselesi. Selçuklu ve Osmanlı devrinde devlete olan h er tü rlü vergiyi vermekle yüküm lüydü. îlk Selçuklu fü tu h âtı ve onu takip eden hâdise8) M. âdeta devletin ve bilhassa devlet mâliyesinin müm essiliy­ diler. 3. F. Şehir hayatı K ültür bakım ından en ehem miyetli olan şehirli un­ surudur. yarıcılıkda bulu n an lar köy halkının ekseriyetini teşkil ediyorlardı.. Selçuklu ve Osm anlı devletlerinin genel politikası içinde T ürk aşiretleri. Köy halkı asla m ütecânis b ir sınıf değildi. rençberlik eden­ ler. b ir köprünün tâm iri hülâsa devletçe yapılm ası lâzım gelen b ir iş kendilerine havale olunan herhangibir köy veya köy­ ler. Köyler. um ûm iyetle Ortaçağ İs­ lâm devletlerinde olduğundan farklı b ir m âhiyet gösterm i­ yordu*. asırdan zam anım ıza k ad ar yavaş yavaş ve parça p a r­ ça iskân edilerek köy hayatına geçirilm işlerdir. Kendi topraklarını işleyenlerin yanında. Selçuklu idâresi. Köprülü. e.sa­ tım vergisi. dağılan köyleri m üm kün olduğu k ad ar himâye edip. Bunlar. ekseriyetle etnik yahut dînî b ir vahdet arzediyorlardı. dir. o n la n tekrar inkişâf etm iş durum a getiriyordu. başka vergilerden m uaf tu tu ­ luyorlardı. Bâzen b ir köy veya m uhtelif köyler. Mogollar devrinde Anadolu da Köy hayatı inkişâf et­ m em iştir. b ir yolun m uhâfazası. m uhtelif m ahsûlât ve zirâat m am ülleri vergi­ leri vb. 13 . g.

K ıbrıs'la Konya sultanlığı arasında m uhtelif m addeler üzerinde tran sit ticâret yapm aktaydı­ lar. şehir hayatım epeyce sarsm ıştır. Selçuklu Devleti'nin Akdeniz ve K aradeniz ticâ­ retinde Italyan Cum huriyetleri ile sıkı b ir ticârî m ünâse­ betleri vardı. Selçuklu Devleti X III. Zira Anadolu Selçuklu îm p arato rlu ğ u ’nun coğrafî vaziyeti itibâriyle m uhtelif beynelmilel ticâret yol­ la n buradan geçiyordu. asrm son yarısı ile X III. 14 . asrm birinci yarısında siyâsî ve askerî durum unu sağlam laştırıp K aradeniz ve Akdeniz de m ühim ticâret m erkezlerini elde ederek m untazam an b ir idârî teşkilât kurunca. sırf Antalya Sinob ticâret yolunun daha em niyetli olm ası m aksadıyla yapılm ıştır. ticârî inkişaf bakım ından iyi du­ rum daydılar. X III. Anadolu’da Moğol harekâtı ve îlhanlı hâkim iyetine rağm en. asırda faal b ir ticâret politikası tâkip e ttile r. F akat ticârî m ünâ­ sebetlerin tanzim edilmesi. asrın ilk yarısm dan itibâren inkişaf ettiğini söyleye­ biliriz. X II. D iyarbekir ve Erzurum gibi doğu­ nun m ühim ticâret m erkezlerini de ellerinde bulu n d u ru ­ yorlardı. Selçuklular. tabiatıyla şehir hayatı da kendiliğinden inkişâf ediyordu. BizanslIlardan zabtedilen eski şehirlerden b ir ço­ ğunun iskân edilmiş olm ası tabiîdir. Anadolu’da şehir hayatının.1er. Selçuklu hüküm darları. hülâsa köy ekonom isinden şehir ekonom isine geçilmesi h er halde tedrîcî b ir surette olm uş olm alıdır. sanayiin bâzı şehirlerde te­ merküzü. K eykûbad devrindeki Soğdak seferi. Provençe’lalılar. I.' Antalya ve Alâiye lim anlarının ehem m iyetinden dolayı o sâhil m ıntıkâsım ele geçirmiş­ lerdi.

sanâyi kuruluşları yoluyla olm uştur. tabibler. fakat bu beyliklerin siyâseten en m ühim şehirleri­ nin deniz kıyısında değil. Devlet hizm etin­ deki m em urların idârî sorum luluklarına göre mâiyetlerinde m em ur bulunm aktadır. im âretler. devlet hâzinesinden p ara alırlardı. O rta ve Doğu A nadolu'da olm uş. nakkaşlar. tüccar ve esnaf dışındaki büyük b ir kısmını. asırda Akdeniz kıyılarında ve A dalar Denizi’nde m ühim deniz kuvvetlerine m âlik beylikler teşekkül ettik ten sonradır ki. seyyidler.Selçuklular devrinde A nadolu'da şehir hayatının in­ kişâfı. m erkezî idâre m ensuplan çoğunluğu teşkil ettiği gibi. Akdeniz kıyılarında ve bilhassa Alâiye’de daha Anadolu Selçukluları zam anın­ da hareketli b ir ticâret hayatı görülm eye başlam ış. 15 . tekkeler. âdetâ irsî b ir şekilde olduğu cihetle. çalgıcılar. H astahaneler. devlet hizm etinde bulunan veya devlet bütçesin­ den m aaş alan kişiler teşkil eder. B unlar umûmiyetle mevkileriyle m ütenâsip b ir hayat geçirecek serve­ te m âlikdirler. bilhas­ sa M ısır ile Alâiye arasm da sıkı bir tîcâri köprü kurulm uş­ tur. Başkentte. Şehir halkının. m üderrisler. m edreseler. bu gelişme. din âlim leri. büyük idâre m erkezlerinde de m ahallî idâreye m ensup olanlar epeyce kalabalık b ir züm re m eydana getirirler. vâizler. sıbyan m ektepleri de vakıflarm gelirleriyle idâre edilirlerdi. fak at teâm ülen. M em urlardan ve askerlerden başka. şeyhler. sülâlenin etrafında eskidenberi o sülâleye hizm et etm iş âilelerin efrâtm dan m ürekkep bir bü ro k ratlar aristokrasisi teşekkül etm iştir. B atı Anadolu da daha sonra başlam ıştır. B ir de bu dönem lerde m e­ m uriyetler hukuken değil. içerilerde inkişâfı dikkate şâyandır. sâhil m em leketlerinde şehir hayatı kuvvetlenmeğe baş­ ladı. Daha çok XIV. saraya veya büyük ricâle m ensup şâirler. Şehirlerin inkişâfı daha çok ticâret m erkezleri. hânendeler vb.

H er tü rlü içtim âi tabakaya m ensup insan­ lar bu teşkilâta dâhil olabilirdi. Köprülü. P.119. bilhassa devlet otoritesinin sarsıldığı zam anlarda. Şehirlerde esnaflar bu teş­ kilâta girerek onun esas u n su ru oldular. a. köy. kasaba ve uçlar­ da da m evcuttu. şehri dol­ duran başlıca kuvvet. X III. Ü cretlerin tâyini. s. 16 . âdeta şeyh ile m ürîd arasm daki vaziyete benzer b ir hâle koyarak «mânevi b ir nizâm» tesisi gayesini tâkip ediyorlardı. XIV.tasavvufî esaslardan. asrın son ya­ rısında. X III. 102 . yâni tâcirler sınıfıdır. bu kuvvetli teşkilât dâim a mevcûdiyetini gösterm iş. asrın bi­ rinci yarısında İbni B atu ta'n ın m üşâhedelerine dayana9) M. g.. Çünkü şehir hayatının tem elini teşkil eden. B unlar devlet ile esnaf arasındaki ihtilâfları hal ve m ünâsebetleri tanzim ederler. O sırada Anadolu’da çok kuvvetli b ir teşkilât olan «Ahiler» yalnız şehirlerde değil. fakat bunu bir sebepden ziyâde b ir netice gibi kabul etm ek daha doğru olur. m al cins­ lerinin ve fiatlarınm tesbiti hep onlara âittir. Kısmen dînî . kısm en de kahra­ m anlık an ’anelerinden m ülhem olan bu meslekî teşekkül­ ler. P atron ile işçi arasındaki vaziyeti.B ütün bunlar. asır Anadolu şehirlerinin inkişâ­ fına b ir sebep gibi telâkki olunabilir. Şe­ hirde bu sanayi erbabının toplanm asını tem in eden de. başlıca ticâret serm âyesidir. elinin emeğiyle yaşayan sanayi er­ b abıdır ki şehir halkının en kesif kitlesini teşkil eder. Devlet de bu teşekküllerin m urâkıbı ve yardım cısıdır. ahlâkçı ve tesânütçü idiler. B urada daha çok ahlâk prensipleri bu teşkilâtlara hâkim di. siyâsî b ir âmil olarak dâim a hesâba katılm ıştır’. e. Devlet de bu gibi tüccarlardan gereği gibi vergilerini alm aktadır. Zira bunlar dahilî ve hârici ticâreti ellerinde tutanlardır. Büyük şehirlerde m uhtelif h irfet teşkilâtları vardır.

17 . s. m ânevi k ü ltü r bakım ından ol­ dukça yüksek dereceye erişm iştir. Anadolu Selçukluları zam anında daha X II. Bunun yanında yazılı edebiyatın da X III. X III. ^Türkiye’de H alk Edebiyatı». 119-121. Ayrıca bu devirde Türk Dil ve Edebiyatı'nın da kuvvetli b ir inkişâf gösterdiği. a. buradaki fikrî faaliyetleri çoğaltmış.. e. Köprülü. şâir ve m utasavvıfların Anadolu'ya gelip yerleşm eleri. Türk Dünyası El Kitabı. s. F. B ilhassa Moğol istilâsı üzerine doğudan birçok Türk . asırdan itibaren başladığına işâret etmeliyiz. edebî m ahsuller bakım ından zenginleşiyordu. asırda b irtakım büyük şahsiyetler yetiştirm iştir. A nkara 1976. A nkara 1977.yaz­ m a öğretm ek m aksadıyla h er mescid yanında ilk m ektep­ ler. her ta ra fta m edreseler yapılm ıştır. Malzemesi dile dayanan halk ve bilhassa tekke edebiyatı m ahsûlleri" şüphesiz ki O rta Asya’dan getirilen geleneği devam ettiri­ yordu. X II. Çocuklara okum a . Şükrü Elçin. Selçuk m edreselerine haklı b ir şöhret kazandırm ıştır. asrın ikinci yarısından beri burada başlayan fikrî hareketler. c) K ü ltü r durum u Selçuklu Anadolusu. B a lk Edebiyatı Araştırmaları. kendile­ riyle beraber b ü tü n edebî an’anelerini de getirm işlerdi. Anadolu’da yerleşen Oğuzlar. A nadolu’da teşekkül eden edebî lehçenin esasım Oğuzca teşkil etti. Türkçenin bu sahâda hâkim iyetini b ir k at daha tem in et­ tiği görülüyor*®. s.İslâm âlim. 1. 522. Ahmed Yesevî ve m uâkkiplerinin eserleriyle de Anadolu.rak b u teşkilât ve onun tesiri hakkında verdiği m âlûm at son derece dikkat çekicidir. asırda Anadolu’n un büyük m erkezlerinde İslâm kültü rü n ü n kuv10) 11) M. g.

Ahmed Yesevî ve m uakkiplerinin Türkçe eserleriyle k ar­ şılaşınca. bunun doğm asında Yesevî m uakkiplerinin de büyük tesiri olm uştur. hü k ü m d arlar adına Arap­ ça . Bu hâliyle o.Tayr»ı tarzında yazdığı ve aynı adı verdiği eseri bu edebiyatın ilk m ahsûlleridir. yalnız taklîdî olm ayan. 279-280. asırlar-Y T M . Arap . Şirâzlı S âdi’nin b ir gazelini nazm en Türkçeye çevirecek k ad ar Farsçaya âşinâ b ir şâirdir. 277 . m uhitini unutm adığı. atalar sözü. teşbih ve mecaz­ larla tam am iyle Türk ve orijinal yeni b ir cins şiir yarattı ki. asırda A nadolu’nun siyâsî ve İktisâdi vaziyeti. g.Acem tasavvufunun tesirinde kalan Türk sofileri. Bu tarzın en büyük müm essili olarak Yu­ nus E m re’yi gösterebiliriz.. tefsir. öb ü r şâirler gibi taklit 12) M. S ultan Veled'in Dîvâm’nda ve mesnevilerin­ deki Türkçe parçalar. m.. halk diline m ahsus deyim. ve XIV. Yunus E m re’nin şiirleri. 1. Köprülü.280. s. m edreseler açıldığı. A nadolu'daki tasav­ vuf cereyânı. Âşık Paşa'nın «G arib-nâm e» si ve m usâm m at tarzında yazdığı şiir­ leri. Köi)rülü. F. Y unus'un san'atı tam am iyle «millî». hadis. M. tasavvuf. sâde halk diliyle. 18 . F. 13. a. Anadolu’da T ürk Dili ve Edebiyatımn tekâ­ mülüme um ûm i bir hakış : I : XIII. Yunus Em re. X III. yâni «Türk» b ir sa n 'a ttır” . Şeyyâd H am za’nm uzunca b ir mesnevisi ve nihâyet G ülşehrî’nin İran 'ın büyük sofi şâiri Feridüddin-i A ttar’ın «M antıku't . kelâm. gibi klasik bilgileri çok iyi bilen.Farsça eserler yazıldığı m âlum dur. pek çok şiirlerini arûzla yazdığı halde halkdan kopmadığı. onlar da Türkçe olarak eserler vermeğe başladılar*l Bilhassa M evlânâ'nm b atı Oğuz lehçesiyle olm ayan m ülem m âları. bilhassa ilk Moğol istilâsıyla başlayan m addî ve mânevi b uhran bu sahada tasavvuf cereyanını kuvvetlendirm işti. s.vetlendiği. 193.

dışarıdan îslâm dünyasının h er tarafından. öztuna. X III. 25-29. Hatayı. k er­ vansaray. c. Y.. c. e. 2.nâm e’leridir. Salsal-nâm e’si ve tb n i Alâ’nın Dânişmend . a. İstanbul 1953. hastahane. m edrese ile im âr edilmiş bÜ5Öik b ir k ü ltü r m er kezi olm uştur. Y u n u su n bu üstün kudreti kendisinden sonraki şâirlere de tesir etmiş ve birçok m uakkipler yetiştirmiştir*''. Dâstan-ı Sultan Mahmud m es­ nevileri de b u n lar arasındadır. Ayrıca Sultan Veled'in Türkçe şiirleri. 1. asırda Türkçe m anzum olarak yazılan başlıca eserler. 14) A. g-. 3 -5 . Şeyyâd Hamza’nın Yusuf ve Zeliha. Uzunçargılı.nâme ve Evsâfü’l-Mesâcid m anzum eleri. h a ttâ E ndülüs'ten talebe ve m üderris çeken üniversite m erkezleri hâline gelmiştir'"'.69. s. 15) Bak : t. Ankara’lı Mehmed oğlu Mustafa'nın Sûretü’l-Mülk Tefsiri. bu çağda Konya ve diğer Anadolu şehirleri. Tam âm ı elimize geçmediği m uhakkak olan b u edebî m ahsûllerin başlıcalan şun lard ır : Barçmh Mehmed oğlu Mahmud’un Bâz-nâme'si. s. Hoca D ehhâni’nin şiirleri. 19 . H.. XIV. Türkiye. Eskiden Bağdad. e. Ayrıca Selçuklu Türkiyesi’nde Türk âlim ve ediple­ rinin değerli eserler yazdığını da kaytetmeliyiz. Battal-nâme. asırda da A nadolu’da geniş b ir k ü ltü r faaliyeti ile karşılaşıyoruz. a. câmi. Şeyyâd İsâ'n ın Ahvâh Kıyamet. Selçuklular devrinde. 68 . B uhara şehirleri gibi. K aygusus Abdal. Birçok şiir­ lerinde tasavvufî u n su rlar ü stü n olm akla berâb er bâzı şiir­ lerinde de tam am iyle reel u n su r hâkim dir. Ahmed Fakih’in Çarh .yolunu tutm adığı için halkın şâiri olm uştur. Kul Himmet. Gölpınarlı. Hikâye-i Şeyh-i San’an. g. s.

Arif Ali’nin Dânîşmend-nâme'si. E flâki’nin Menâkıb u ’l-Ârifîn’i. . . X III. Selm ân gibi sim alar. H acı P a şa n ın Teshil’i. onikibin beyte yaklaşan şiiri ve oniki m üstakil eseriyle Tekke E debiyatı’nı sağlam b ir şe­ kilde yürüten sim alardan b iri olm uştur. . asır sonlanyla XV. vb'larm ı zikredebiliriz. X III. Sâdi. asrın ilk y an sın d a ya­ şayan Kaygusuz Abdal. H alil oğlu Yahya’nın Fütüvvet . Yûsuf-ı M eddâh'ın V araka ve Gülşah mesnevisi. Kelile ve Dimne. Marzubânnâm e. G örüldüğü gibi. Ahmedi’nin Dîvân’ı ve İskender-nâm e’si. A ttar. ve XIV. Firdevsî. İra n ve Anadolu’da yetişen ve eserleriyle Anadolu’da büyük isim yapan Mevlânâ. O rta Asya. asırda Y unus ıve XIV. N ihayet XIV. Kabus-nâme. yüz yıllarda A nadolu’­ da büyük inkişâflar kaydedilm iştir. Âşık P aşa’nın Garib-nâme'si.nâm e’si. Gülşeh rî’nin M antıku't-Tayr'ı Hoca Mes’u d ’un Süheyl-ü nevb ah âr’ı Hoca M ahm ud'un Ferheng-nâme-i Sâ’dî tercemesi. 20 . Hem şâir hem de m utasavvıf olan bu şâirlerin m ükem m el şiirleri zam a­ nım ıza kadar orijinalitelerini kaybetm eden gelm işlerdir. Nizâmî. K adı B urhaneddin Ahmed'in Divânı . asırda Ne­ sim i Türk şiirinin en büyük şahsiyetleridir. zam anlarında ve daha sonra yetişen şâirlerim ize örnek olm uşlardır.

1423 y ıllan arasında cem ’an 113 yıl iktid ard a kalmışlardır^’. s. 4 9 -5 3 . Kaş. A. Millî. 65.1392 ile 1402 . İA. c. a. «Teke» ism ini ilk defa zikreden el-Kalkaşandî’dir. K orkuteli’ne taşınm ak zorunda kalm ıştır. Y.Dîn M ehmed Bey zam anında «Teke-eli» olarak tanınm ıştır. Bak : I. Gömbe. 12/1. 2. 1300 . Teke îli. 79/2. Uzunçargılı. öztuna.1361 ile 1373 . e„ c. K alkanlı. 124.1392 y ılla n arasında Antalya. 1361 . Tekindalr. 1361 . 21 . s. g. g. K aradeniz’de de Sinob’dan istifâde etm iştir. Refik.1373 y ıllan arasında Antalya K ıb n s krallığı tarafından işgâl edildiği için baş* kent.1373 ile 1402 . Anadolu’nun güneyinde b ir kıyı şehrim iz olan Antalya ve Alanya arasındaki sâhil şeridi ile Finike.. a. Elmalı..Sevâhil E m îr M übârizü’d . İstanbul 1340. Selçuklu sultanı I. H. asrın ikinci yarısında S u ltâ n ü ’s . C. s. 1. Bu isme ayrıca «Şerefü'd Din Ali Yazdî’nin Zafer-nâmesi’nde de tesâdüf edilir*^ Teke îli’ne. Istanoz (K orkud-eli) ve Kareıhisar (S erik’in nâhiyesi) kazalarının bulunduğu bölgedir.İ li maddesi. no. Fâitih Zamantnâa Teke ili. s. Bu sûretle Teke oğullan 1300 .1423 y ıllan arasın d a da K or­ kuteli başkentlik yapm ıştır. O devirde Teke İlin in m erkezi Antalya id i'l 16) 17) 18) Ş. Âlâeddin K eykûbad Akdeniz’de Antalya. e. XIV. Selçuklular zam anında m ühim b ir ticâret merkezi olm akla m eşhurdur. T e k e .B ) KAYGUSUZ ABDAL’IN YAŞADIĞI DEVİRDE T E K E İLİ Teke îli. Türk T arih Encümeni MecmuEisı. 36.

19) 22 . s. Antalya (Teke) dalının kurucu­ su olmuştur^”. A. s. öztuna. 2. 52. e. a. a. K orkuteli ve Antal­ ya’yı aldıktan sonra «Teke Oğullan» adını alm ışlardır. a. A ntalya v m y e t i Târihi II. A ntalya’nın 1362 . s.. 21) S. Erten.. a. e.. Anadolu vâlisi Çobanoğlu D em irtaş tarafın ­ dan 1324'de Antalya’yı zabtı sırasında öldürülm üştür^’. a. e. F. D ündar Bey. s. g. C. C. 35. Erten. öztuna. g. II. H. 20) t. s.122/1312 yılları arasında m üstakil olm uştur. F. m. a. Uzunçarşılı. Selçukluların ınkırâzından sonra An­ talya’da yerlilerden b irinin hâkim olm ası ve bu zâtın m em leket içi b ir geziye çıktığı sırada. e. 35. 76. Y. II.1373 yılları arasında K ıbrıs k ral­ larının idaresinde bulunduğuna d âir b ir k itâb e’ye Antalya Müzesi’nde rastlanm aktadır^. a. 3. H am id lli’ne ilhâk edilm iştir. D ündar Bey öldürüldükten sonra üç yıl devlet yok edilmiş.. s. 83. g. g. S. C. 84. II. Refik. Antalya Yivlîv Câmii’nin kas. H. a. g. F. g. 1. 82. sonra D ündar Bey’in oğullan H ızır ve îshâk Beyler ta h ta geçm işlerdir^. e. Uzunçarşılı... D ündar Bey'e bağlı bâzı T ürkm enler tarafından öldürülm esinden sonra Pampyliya. g. İstanbul 1940. s. g. Erten. H am idoğulları G ölhisai. e. 22) t. F ikri E rten.Teke Em irliği 699/1299 . l H am idoğullarm dan M übâriziddin M ehmed ''bin Mahm ud bin Yunus tarafından te k ra r A ntalya’n ın K ıbrıs’lılardan geri alındığı hususu. Y.. Böylece Hamidoğullar ı’ndan D ündar Bey 1321'de Antalya'yı zabdederek K arde­ şi Yunus Bey’i «Emir» tayin etm iştir’^ H am id Bey'in oğlu îlyas Bey’in ölüm ünden sonra Oğullarından Yunus Bey. 1.. 23) S. e.. 50. C. 83. 2.

bunun üzerine K orkuteli tam âm en O sm anlIlara geçerek «livâ-i Teke» olm uştur^. s. m. m. 35-36. adam larını him âye ederdi. 70-76.irliğine katılm ıştır. Y. Yine Selçuklular zam anında Antalya'yı idâre eden Teke Beği ilim. F. öztuna. Osman Bey. B ilhassa Ahîler.. F âtih ve II. Refik. II. Yunus Beyoğlu H ı­ zır Bey zam anında A ntalya’da mükem m el b ir teşkilât k u r­ m uşlardır. 61. Bâyezid devirlerinde tanzim edilen Teke Livâsı ta k rir ve tapu defterlerindeki kayıtlara göre bu böl­ geye X III. 2. Fâ­ tih devrine âit «Defter-i evkâf-ı vilâyet-i Teke» den anla24) 25) s. 2S) 23 . 84. 804/^402 Zilhicce’sinde vukû bulan A nkara savaşından sonra Antalya yine O sm anlılarda kalm ış. e. H ızır Bey’den itibaren Teke . Osman Bey. K endisinin Fen âri oğlu Mevlânâ Şem seddin’e büyük hürm eti vardı. Erten. A. C.eli’ne hâkim olan Teke Beylerinin bu böl­ gede kurulm uş olan bâzı zâviye ve Tekke’lere nişân ver­ dikleri.pısı üzerindeki l l ^ l Y S l l târih li . vakıfda bulundukları kayıtlıdır^..‘ k itâbeden anlaşılm akta­ dır^. g. s. g. Bu Türkm en züm reler arasında da bâzı ta rik at erbâbının faâliyetlerde bulundukları görülür. F. II. g. 71. S. 1392’de Y ıldırım Bâyezid tarafın­ dan uzaklaştırılm ış ve Teke. s. s. 90. 84. Osmanlı . a. a. e.. Os­ m anlIlara tâbi olmuş. s. a. a. a. K orkuteli'nde saltan at sürm üş ve 1423’de öldürülm üş. 1332’de bu şehri ziyâret eden İbnî B atuta'yı da birçok defa zâviyelerine dâvet etm işlerdir. Refik. e. g. Mehmed Bey'den sonra oğlu Osman Bey hüküm dâr olm uştur... A. Erten.. g. asırdan itibaren ekseriyetle Ü ç-o k lar'ın teşkil ettiği Türkm en züm reler yerleştirilm iştir.

s. s. K alkanh'da Ahî Devlethân zâviyesi. II. Gömbe’de Şeyh İshâk zâviyesi.. 24 . O. m. O çağlardaki Teke lli’ndeki başlıca Tekke ve zâviye1er şunlardır . M urad devrinde ilk O sm anli şeyhülislâm ıdır. II. H attâ Kaş tevâbiinden Şeyh Beğ zâviyesine birkaç ev yaptırıp vakfeden. 70-84. a. 27) 28) 29) 30) 31) A. Refik. Elm alı'da Seydî H ızır zâviyesine on m udluk j^erle beş dönüm bağ vakfetm iştir. A. Refik. A. Refik.şıldığına göre «Karye-i Ada». g. a. Kaygusnz Abdal’ın H akiki HayaU Bölümü. Teke Ili’ne bağlı kaı-yelerin büyük b ir kısm ında eski Teke Beğlerinin veya îsâ Beğ'le M ustafa Ç elebinin ve II. Finike tevâbiinde Abdal M ûsâ Tekkesi. a. m.. s. Teke ili birçok zâviyelerle dolu idi. H attâ Teke Beği'nin anası S ultan H âtûn îstanoz tevâbiinden. g. Antalya’da Kılıççı Yusuf (Ahî Yusuf) zâviyesi. 65-66. g.. l î . g. 1424 . Refik. M urad’m eniştesi ve Selçûk H âtûn'un beyi m erhum K araca Beğ’dir. Teke lli'ndeki ahî teşkilâtı F âtih zam anında da mev­ cuttu. Mevlânâ Şem seddin M uhamm ed el-Fenârî’ye verilmiştir^^ ibni Daha sonra İbni Fenârî olarak Kaygusuz Abdal'ın şiirinde yer alan bu zât. Kaç tevâbiinde Şeyh Beğ zâviyesi. m. M urad zam anında Teke îli’nin evkâf defterini tu tan lar Oruç Beğ ile Edhem Beğlerdir^^.1430 yılları arasında E d irn e’de şeyhülislâm lık yapm ıştır^. a. s. A. Bak . M urad’m vakıfları vardır. Kezâ K arahisar tevâbiinden Bâlî zâviyesine de Sultan Alâeddtn Selçûk! Keçeci karyesini vakfetm iştir^. İstanoz tevâbiinde H acı B alaban ve Seyyid H ızır zâviyesi. K aş'da Şeyh O rhan zâviyesi^'. 68-69. 69. 70-76.

Kaygusuz Abdal’ın yaşadığı devirde. T ürkler’i Ana­ dolu'dan çıkarm ak için Haçlı seferleri düzenliyorlar ve önlerine de din adam larım alıyorlardı. H orasan Erenle­ ri olarak isim yaptılar. Bu tasavvuf cere­ yanıydı. Daha sonra b ir «AhîSik» teşkilâtı kuruldu ki bunun o tarihlerde tasavvufun yayılm asında büyük rolü olm uştur. ahlâk ve im ân can­ lılığı getirdiler. H erkes. h er ta ra fta sofiler halkı 25 . H orasan'da Ahmed Yesevî ile başlayan tasavvuf hareketi. Bu göç akım ı uzun zam an devam etti. hem siyâsî. 2. M üslüm an T ürklerin Anadolu'ya yerleşm elerine taham m ül edemiyen H ristiyan A vrupalılar. H attâ Kaygusuz Abdal'ın şeyhi Abdal Mûsâ'mm da Hoy'dan geldiği bilinm ektedir. m em leketin içinde bulunduğu siyâsî.etmeye çalıştığımız Antalya ve çevresi. Alp . Ayrıca A nadolu'da X III. Mâ­ nevî b ir göç halinde Anadolu'ya geldiler. hem de kültürel b a­ kım dan çok hareketliydi. B unlar Anadolu'ya yepyeni fikir.1. Bilhassa H orasan ve başka Türk yurtlarının Moğol istilâsı altına girm esinden sonra buradaki T ürkler A nadolu'da b ir sığınak buldulai'. Büyük şehirlerde dergâhlar kuruldu. Bu durum u hazırla­ yan sebebler şunlard ır : . Anadolu'ya geldi. Bu. İk­ tisâdi ve içtim âi karışıklıklardan kurtulm ak için kendile­ rini b ir dergâha bağlam ak zarûretini duyuyordu.Y ukarıdan beri kısaca hülâsa . hem ticârî. yüz yıldan itibâren T ürk'ün ruhûna uygun b ir cereyan yayılıyordu. ka­ saba ve köylerde tekkeler açıldı. B una karşı olarak T ürklerde de din ve tasavvuf öncüleri Erenler. hem iktisâdı. in ­ sanlara mânevî b ir hu zu r veriyordu. B unlar gazaya giden savaşçıları m addeten ve m ânen desteklediler.E ren­ ler ortaya çıktı.

yardım cı olm aya dâvel eden. Bu devirde tasavvufun asıl dayanağı Ahîlilcti. H erkes huzursuz­ du. yüz yıllarda A nadolu'da siyâsî bir istikrar. Allah’ın m üm taz b ir kulu olmayı öğütleyen tasav­ vuf cereyanına sım sıkı sarıldılar. insanları kardeş gören. Melâmilik.İktisâdi b ir teşkilâttı. yakılıp yıkılıyordu. îşte b ü tü n bu şartlar neticesinde Antalya bölgesi de tasavvuf akım larının yayıldığı b ir yer oldu. saray ve konaklarda. Zira. Moğol akınları ile m em leket yağm alanıyor. yeni çoşkun ve sam îm i b ir ses duydu. sağlam b ir devlet otoritesi yoktu. T arikatın mânevi hava­ sında ve şeyhlerin nüfuzu altında huzur bulm aya çalıştı­ lar. 1. 26 .irşat etmeğe koyulunca âdeta b ir m isyon hareketiyle Ana dolu’da tasavvuf hızla yayıldı. Bayrâm îlik gibi millî tarik atlar hep bu teşkilâtdan çıktı"^. Nakşibendîilik. şiir ve edebiyat­ ta b ir san’at u nsuru olurken halk arasında da ahlâkî öğüt­ ler şeklinde yayılıyordu. Türk Edebiyatı. 3. m ânen ve m addeten korku için­ de bulunan b u insan lara b ir kurtuluş kapısı oluyordu. Hiçbir yerde can ve m al güvenliği kalm am ıştı. tekkeler hepsi tslâm Dini’nin şeriat ölçüleri içinde. ve XIV.148. Kalbaklı. 147 . 32) Bak : A. İşte bu şa rtla r altında insana mânevi b ir âlem in sesini duyuran. C. A rtık tasavvuf. Bektaşilik. köy ve kasabalarda açılan dergâhlar. îş ­ te Alâiye Beği’nin oğlu Alâeddin Gaybî Bey de bu mânevi havaya kapılanlardan b iri oldu. İst. yalnız dünya değil. Bu esnaf ve zenaatçiler birliği zam anla tasavvufî b ir renge büründü. X III. 1973. Şehir. Onun babasının sarayını terkedip Abdal M ûsâ’ya m ürîd olmasıyla T ürk Tekke ede­ biyatı. hem dünya hem de âhireti berâber yürütm eye çalışan b ir teş­ kilattı. Ahîlik dînî . O. Bunu sultanlar da benim sem işti.

» İstanbul 1935’te negredilmlştlr. 203-207. Yıl . 7 -13.15. 78-90. 14 . daha önce yarım olarak «Türk H alk Edebiyatı Antolojisi. 74-75. J. 102 . L.V . 2) 3) 4) 5) 6) 27 . 52 . 3.) M. K aygusuz Abdal. T ürk Folklor A ragtırm aları.54. R udolf Tschudi^ ve Jakob. Hallauer* tarafından neşredilm iştir. 47 (1951).207. 1. IHirk Kültürü. nu : 5. s. 31 . Tschudi. İstanbul 1941. 198 . Bd. sayı : 124. Kahire’de Bektaşi Tekyesinde B ir M anüskın. Nur. s. Zira velîlerin vefâtından sonra hayatları etrafındaki rivâyetler ağızdan ağıza dola­ şarak m enkabeleşm ekte ve b u n lar 'bilâhare «m e n â k ı bn â m e» adı verilen eserlerde toplanm aktadır.. Die Bekehrung des Kaighusuz. 20 . Kaygusuz Abdal'a âit m enâkıbnâm e hülâsa olarak da olsa M ehmed Fuad K öprülü’. Salcı. s. s. 1) M. Abdal Mûsâ. C. V. s.BİRÎNCÎ BÖLÜM KAYGUSUZ ABDALIN HAYATI Tanınm ış velîlere âit m enâkıbnâm elerin birkaç çe­ şidine rastlam ak m üm kündür. sayı : 4. İstan ­ bul 1949 . Gaybi Bey. In Schwelzerisclıes Arschiv fü r Volkskunde.50. Dağlı. (Bu makale. 1935. Die Vita des İbrahim bin Edhem. Hallauer. R.103. sayı : 7. Basel 1925. s a y ı : 1. R. A us einer türkischen HeiUgenvita. s. s. s. sayı : 2. F. Kaygusuz Abdal H akkında Etüdler I . Köprülü. Söz konusu neşirler b ir birinden pek farklı değildir. sayı : 5. M uhtar Yahya Dağlık Va­ hit Lûtfî Salcı^ Rıza Nur^. T ürk Bilik Revüsü.21 . s. Şubat 1973.32. K aygusuz Abdal. Y.

Dağlı ve Tschudi’nin verdiği hülâsalardan farklıdır. st. Yalnız eksik kısım lar için diğer n üshalara baş vurduk. 28 . 7) Elimizdeki nüsha : sah. Bizdeki nüshâda ise H acc'dan dönüp Abdal M ûsâ'ya kavuşur. s a n âbâdî. 53. &Sxl6. Kaygusuz’un ^Minhernûwe» si ve m uhtelif şiirler yer almaktadır. c. 17. Bu bakımdan müstensiM ile istinsah tarihini bilemi­ yoruz. ölç. Jf6.H usûsi kütüphanem izdeki M enâkıbnâme’. sahifede bitm ektedir. Biz Kaygusuz'un menkâbevî hayatını anlatırken esas itibariyle elimizdeki nüshaya dayandık. M ısır'a kad ar gitm ekte ve geri dön­ m em ektedir. yazmada bundan sonra Abdal Mûsâ’ya Ait bazı rivâyetler. Yazm anın başından bir. Bu hülâsalarda Kaygusuz. L. ciltsiz. N ur'un ve V. n estâ lik/rik’a. H ülâsalarından anlaşıldığına göre R. yüzyıla âait bir bagka nüshadan kopya edildiği intibaım ver­ m ektedir. yz. 19. Dil husûsiyetleri.5x12 cm. Salcı’nm dayandığı nüshalar da bizdekinin aynıdır. sonundan bir veya iki yaprak nok­ sandır. kt. K öprülü. elimizdeki nüshanın X V I -XVII.

’âniil. silâh-şorlukda. m. ’ârif. a. Ailesi. ok atm akda ve kıhç çalm ada ve gürz salmedcda ve sünü oynatm akda hünerm end idi.’A. s. . g. «’Alâiye Sancağı Beği»nin oğlu idi.A) KAYGUSUZ ABDAL’IN MENKABEVÎ HAYATI (MENKÂKIBNÂME’YE GÖRE) 1. at üzerinde. Onsekiz yaşında onunla kim se m ukâbele durub bahs idemezlerdi. M enâkıbnâm e’de bu kısım şö y led ir: «(Gaybî Beğ) gayet ’âkil. Ancak. Çocukluğuna âit bilgileri. Zîrâ çok k itâb lar okım ışdı. çocukluğu. Adına «Gaybî» derlerdi® ibaresinden onun Alâiye Sancağı Beği'nin oğlu ve asıl adının «Gaybî» olduğunu anlıyoruz. ehl-i ta rîk içinde m â’rû f ve m eşhûr Dilgüşâ sâhlbi Kaygıisuz Baba Sultân K.. doğum u ve ço­ cukluğu hakkında kesin b ir bilgi yoktur.S. onun onsekiz yaşındaki durum u anlatılırken az çok çıkarabiliyoruz. 78. 'ulûm ı bi't-tam âm bilürdi ve hem ziyâde pehlevân idi. Menâkıbnâm e’deki « . 29 . Nur. Ve h er dâim kendi kulla- 8) R. . kâm il ve tüvâne idi. z6r-i bâzûya m âlik. Bu­ nun gibi işlerde nazîri y o g-idi. tahsili ve yetişm esi M enâkıbnâm e’de Kaygusuz’un âilesi.

avcılık vb. ço­ cukluğunda zam anının b ü tü n ilim lerini tahsil ettiği gibi silâhşor lük. b ir âhû gö­ rür. Nur. 30 . g.. Â hû'dan durm adan kan akar. onsekiz yaşında iken. K irişden çıkan ok. sıçrayıp kaçar. Ciddî b ir şekilde onun üzerine a t sürer. vâdiler geçip nihâyet b ir sahraya inerler. Dağlar. fakat âhû yıkılmaz. Y ukarıdaki ifâdelerden anlaşılıyor ki Kaygusuz. ni­ şan alır ve oku atar. Gaybî Beğ de onun kaçışına bakar.unun altına saplanır. tevâbilerinden b ir kısım kişilerle ava çıkar. 2.rıyla çevre etrafında olan dağları şikâr iderdi. âhûnun sol koltuğ. a. Gaybî Beğ. m. O esnâda âhû onun önüne çıkagelir. m ahâretleri de en m ü­ kem mel şekilde öğrenm iş ve tam b ir beğ oğlu gibi yetiş­ m iştir. Abdal M ûsâ’ya şöyle intisâb e tm iş tir: Teke İli Alâiye Sancak Beği’nin oğlu Gaybî Beğ. kirişe kor. Bebüı. Avlanırken b ir tepe üzerinde Beğzâde.ve peleng ve kaplan ve gözi h er ne görse kurtulm azdı»'’. 78. 9) R. Gaybî Beğ de ardına düşer. Abdal M ûsâ’ya intisâbı Elimizde bulunan M enâkıbnâm e'ye göre Gaybî Beğ. pehlivanlık. onu görünce hem en tirkeşinden b ir ok çıkarıp.

Meğer o sahradaki bu dergâh. Abdal Mûsâ. T ekke’nin Gâib kapısına kadar geyiği izliyor. atına binip avlan­ m ak üzere yanm a yiyecek ve birkaç kişi alarak Alanya’dan yola çıkar. Tutacak oluyor. Gaybî : «— H a . ne olduğunu ben de bilemedim. O’nun hizm etinde pek çok kişiler varm ış. bir yaklaşıyor.A k su . Böylece Söğütçük Korkud-eli .Yenice . sevdalı mısın yo k sa f » Gaybî ce­ vap veriyor. bir uzaklaşıyor. Gaybî de arkasından dergâha girerek dervişlere geyiği so­ rar.Yokom an Beli . velâyet erenlerinden Seyyid Abdal M ûsâ S ultan'a âitm iş.Beyis Ovası .ö k ü z Gözü .SabancaElm alı B o yla n -D ü d en K ö y ü Yassır Köyü güzergâhından Tekke Köyü’ne. fa k a t orada geyik T ekke’nin içine giriyor. Yanma gelenler m utlaka m ürîd ve m uhib olup kalırlarm ış.lif yaşlanma gelince günden güne sararıp sol­ m aya başlıyor. 31 . yalnız benim içimde bir a şk var ki. bana müsâade edin içeri girip avım ı alayım-» diyor. 10) Abdal Mûsâ Tekkesi halifelerinden Halil Zeybek ve Akçainiş Köyü sâkinleıinden H<ısan Tanal’doM bu hadiyesi şöyle tesbit ettim : Teke İli Alâiye Sancak Beği’nin Gaybî isminde bir oğlu vardı. Hepsi Adbal M ûsâ'ya lâyıkı veçhile hizm et ederlerm iş. Babası çocuğunun bu durumuna çok ütülü­ yor. geyiğin ön sol koltuğuna saplanıyor. O n a bağlıymış­ lar. Pek çok dervişi varm ış. Geyiğin içeri gir­ diğini gören Gaybî : «— Benim avım buraya girdi. . M anavgat . İS .A k n ik Köprüsü’nden geçerek A ntalya’ya. burada büyük b ir âsitâne yaptırm ış. İşte geyiğin ve Gaybî Beğ'in girdikleri dergâh bu idi. «— Hayır arkadaşlar sevdalı değilim. Arkadaşları Gaybî Beğ’e soruyorlar : «— Sana ne oluyor. oradan da Kepezbaşı . Arkadaşlarına <Bu çocuk neden böyle saranp soluyor» diye sorduruyor. babasından isiin alır. .S erik . benim aradığım av bu» diye attan inip bir ok atıyor.Yaralı âhû büyük b ir âsitâne kapısından içeri girer‘“.-» B ir gün Gaybî. Ok.B a ru ttu güzergâhından Gölcük’e gelince tepenin başında bir geyik görür.

o benüm şikârum dur. Dervişler bu sözler karşısında hayret e ttile r : «— Bizüm haberim üz yok. alnını yere koyup. S ultan'ın b u hitâbını işitdi ve hem en atın­ dan aşağı inerek «N’ola varalum .Dervişler Gaybî Beg'i görüp karşıladılar ve atının dizginini tu t u p : «— Buyurun. hem en eğilerek selâm verdi. nereye gitdi. Begzâde. hak-i pâyine yüzünü sürdü. nice oldı. Bu esnada. Bir mv. bu durum karşısında hayli m elûl ve perişân oldu. İçeri m eydana girdi. zâten durum u içeriden dinleyen Sultan : «— Onu benüm katum a getürün. «’Aceb bu âhû nice oldu. karşı­ sında el kavuşturarak ayakta durdu. o m übârek cem âlüni gö­ rd ü m . Daha sonra geri çekilib. ziyârete geldünüz ise aşağı inün» de­ diler. S ultan’ı gördü. Gaybî B e ğ : «— Hîç dervişler yalan söyler mi. dergâha doğru dönüp : «— Sultânum! 'Alâ’iye Sancağı Begl oglı Gaybî buraya gelüb bizden şik âr taleb ider». dediler. dervişler.ddet öyle kaldı. Dervişler de : «— B uraya böyle b ir âhû gelmedi ve biz görmedük» dediler. Gaybî B e g : «— B uraya oklanm ış b ir âhû geldi. hem de kifâyetlü cevâb alasun» dediler. ileri yürüyüp elini öptü. erenler gelsün diye buyurdılar. onu bana virün» dedi. H em ziyâret kılasun. hâk-i pâyüne 3âizümüzi sürelüm » dedi. Gaybî Beğ de.? B unlardan gayri kim ünle söyleşsek» diye düşünür­ ken. buraya gelüp içerü girdi» dedi. Seyyid Abdal Mûsâ hazretleri. Dervişler Gaybî Beğ’e : «— Sizü. bilmiyoruz» dediler. onun sıelâmını izzetle a l d ı: 32 . gelsün ben ona cevâb vireyüm» dedi. ellerini bûs îdüb. niçina in k âr idersünüz? Ben âhûyu kendü gözümle gördüm .

şöyle işîdelüm bilelüın« dedi. Gaybî B eğ: «— Bilürem. ayağma baş koydu. yoruldı. kadem getürdünüz. Sultan : «— O okı görünce bilür misin?» diye sordu. bakıp gördü ki. Gaybî B e ğ : «— Sultânum. attığı ok. Abdal Mûsâ da koltuğunun altındaki oku çıkarıp.» Beğzâde pişm ânlık duydu. 11) «— Bilirim Sultanım! Çünkü o kta Alâiye S an catı Beğinin nigam vardır» dedi. Gaybî Bağ. Gönlün.«— Hoş geîdünüz oğîum. tazarrû ve niyâz eyledi. utandı. dile bizden. Kendine gelince hem en Sultan'm elini öpüp. Çok menzil aldı. Biz geçtük suçundan. Sultânum!“ dedi. Sultan Abdal Mûsâ’nm koltuğuna saplanm ış duruyor. safâ geldünüz. Akalniş K öyü/Elm alı). Vâkıayı olduğu gibi anlattı.' Ben om ok île vurdum. dilegün nedür. Abdal M ûsâ : «— Bak imdi. (H aşan Tanal. Meğer bu geyik sûretinde görünen. keyfiyet-i hâli beyân etti. bîr dahi böyle etmeyesün. 33 . üzerine at sürüp hayli koşdum. güç île bu­ raya geldi» cevâbını verdi. neden senün şikârun oldı?» diye sordu. bu âsitânenin şeyhi Abdal Mûsâ Sultan imiş. özür diledi. Gaybî Beğ. b ir vakit korku ve heyecânından kendine gelemedi. bu durum u görünce çok pişm ân oldu. Sultan : «— O âhû. her gördüğün câna ok atmayasun. Kendi m übârek ko­ lunu yukarı kaldırdı. K oltuğunun altında saplı bulunan oku gösterdi. Beğzâde. Gaybî Beğ’in önüne koydu ve şöyle dedi : «— Dergâhumuzda ’îtizâr ehline lutf u îhsân kapusı her zamân açukdur. Aklı başına gelince Abdal M ûsâ’nm hiz­ m etine alınm ası için tazarrû ve niyâzde bulundu . gör okum» dedi.

gîce ve gündüz.» Sultan şöyle karşılık verdi : «— Oğlum! Bu erey/ler yolma gitmeklige mutlak mücerredlik gerekdür.5 . F ahr libâsını kabul edip^ dünyâdan el etek çekti. Son^uu düşünmeyüp sonra peşîmân olmakdan tek durmak ygsgdür. b jf posta o tu rttu lar. Hakk '. ağlamak ve gülmek. sonra peşimân olmayasmi-» Beğzâde : «— Sultânu m ! Betıiim Pederüm sizsünüz. h er şeydan uzak kalıp H akk’a ^^^vekkül kıldı'^ 12) Menâhibnâme.» Bu em ir üze­ rine. tac ve h ırk a giy­ dirdiler. oğulluğa kabûl eyleyün. erkân üzre oturdu. sarp bir yoldur ve bu yolun qerd ü belâsı. Gaybî Beğ de bu post üzerine çıkıp ik^j diz üzerine. AG nü^yası. Gönlüne de danış ki. ^ış ve yaz. Senün pederU^t bir (Sancak Begi) dür. 2 . O sana riyâzâtı çekmeğe rızâ vitv^ez.«— Sultânın! Ben^enüzi hizmetünüze lâyık görüp. yokuş ve iniş hep birbirinin mukâbilidür. mihnet ü cefâsı bol­ dur ve bu tarîka giren kâdir oldugı denlü elden gelen işi men'itmeye. beline kem er bjiğladılar. Burada kaldıguma râzı ohnazsat^uz. gitmek ve dönmek yok». Zîrâ kim bu yol. fe<^âd kılmaya. her işde bir hikmeti vardur. s. ince. Halkda^ kendüsine her ne cefâ gelürse sabreyleye ve cânib-i H^kk'dan ne belâ nâzil olırsa ken­ düsine ganimet bile. ondan sonra bizüm jtatumuza gel. Daha sonra âsitâne-i saâdetde yer gösterip. Var imdi pederünden icâzet al. b ir halîfe­ sine b u )o ırd u : «— Gaybî Beg’ün 1/aşuu tırâş idün. 34 . Bu müşâverecl^n sonra Abdal Mûsâ. tag ve sahrâ.j" e’âlâ Hazreti’nün. Allah’ım kudretiyle hizmetünüze idelüm. ben gayri yire gitmem ve bu âsitâneyi terk itmem. incinüb m e’lûl ve mahzûn olmaya. Çjglmek var. Meselâ dünyâ ve âhiret. gâm ü şâdî. Cehennem ve Cennet. dedi. onu ta rik at usulür^^e tıraş ettiler.

Bunun üzerine ne kadar atlı varsa hepsi âsitâne’ye geldiler. Hemen at ve tumanumu alup benden fârig olun!» dedi. Siz bana dahi idemezsünüz. sahraları tam âm iyle aradıkları halde onu bulam am ışlardı. âsitâne kapısından m eydâna girdiler. atından ve donundan ferâgat etm iş. vâkıayı ol­ duğu gibi anlattı. Aklı başından gitti. âhûnun arkasından yalnız başına giden Gaybî Beg'i kaybetm işler­ di. gâib oldı. N ihâyet hizm etkârlardan b iri kan izini takiben âsitâne-i saâdet’e geldi. Hemen diğer yol arkadaş­ larına durum u haber v e r d i: «— Gaybî Beg’i burada buldum. Bu esnada k u llan başına geldi. Selâm verip du­ rum u Gaybî Beğ’den sordular. M aiyetinin tereddüdünü izâle m aksa­ dıyla : «— Bundan sonra benüm babam Abdâl Mûsâ Sultândur. Nerede ve ne hâlde oldugmı bilmeyüz» dediler. hiç gö­ rünmez. Beğzâde. Gaybî Beğ de. Atla­ rından inip. 35 . Beğzâde buradadır. Bevvâblar. K apıdan içeri bakdı. Zaten m erak içinde bulunan ’Alâ’iye Sancağı Beği bu ko­ nuşm aları içeriden duydu. b ir post üzerinde oturuyordu. O rada Beğzâde’yi gördüler. Btmun üzerine mâiyeti de bu em re uyarak atını ve elbiselerini alıp. 'Alâ’iye Sancağı Begi nezdinde geldiler. Teke Begi’nin Abdal Mûsâ’yı cezalandırm ak üzere harekete geç­ mesi ve ölüm ü an la tılm a k ta d ır: Beğzâde’nin yanında bulunan refâkatçılar. ovalan. D urum u tafsilâtıyla onlardan sordu. D ağlan. dedi. babası katına. G ördü ki. Gaybî Beğ’in atım ve elbiselerini görüp kendisini göreme­ yince şaşırdılar. «— Gaybî Beg avdan igeri (dönmedi.Menâkıbnâme’de bundan sonra Gaybî Beg’in babası­ nın Teke Begi’ne Abdal Mûsâ’yı şikâyet etmesi. gelün».

H içbir kim senin b itire­ mediği işi bu b itirird i.«— Hani oğlum Gaybî nice oldı? Sizünle berâber gitmüş idi. hürm etle karşıladılar. andan haber sorayum» dedi. dâim a onu gönderirdi. b ah âd ır b ir kişiydi. Abdal M ûsâ'yı getirm esi için en çok gü­ vendiği Kılağılı îsâ'yı katm a çağırdı ve şöyle d e d i: «— Var. nerede b ir cenk olsa. acısı tepesine çıktı. o Abdâl’ı bana tut getür. Zirâ onun beceremediği iş yoktu. Dört-beş yüz adbalı var. Abdal M ûsâ Tekkesi’nde kaldığını işitince ciğeri j^andı. Hemen yerini yurdunu bırakıp. nice kişidür göreyüm. Selâm verdi. İçeri girdi. Teke Beği. onlar da Beğzade’nin du­ rum unu gördükleri ve Gaybî'den duydukları şekliyle b a ­ basına anlattılar. Teke Beği’nin en çok güvendiği itim at ettiği b ir kişiydi. Bu em ri m üteakip Kılagıh îsâ. yok dîrsen helâk oluram. oğlu Gaybî’nin b ir derviş olup. Benüm oğlunu dahi efsûnlar idüb alakoymuş! Bana meded eyle! Tut. ağladı. yüzünü yerlere sürdü. Meğer o esnâda Teke Beği’nin yanında m eşhûr b ir kim se vardı. halk içünde vakârum. Kaf Dağı bile tolsa giderdi. onun hakkından geî! Bu yanm ış yüregiune bir su serpüp bana dermân eyle. el baş üstüne koyup Saray kapısından çıktı. 36 . Bu. 'Alâ'iye Sancağı Begi. H içbir kimse ona karşı durup savaşamazdı. Civânmerd idi. D ervişler onu görünce. Her ne idersen becîd tut» dedi. atının 'başmı t u t u p . he­ men atını eğerleyip üzerine bindi ve sü r’atle at koştura­ rak Abdal Mûsâ Âsitânesi’ne geldi. Abdal Mûsâ hazretlerinden şikâyette b u lu n d u : «— B ir 'âşık dünyâyı tutdı. Teke Beği. neyledünüz?» dedi. Adı Kılağılı îs â idi. oğlu­ nun kurtarılm ası için ricâda bulunm ak üzere Teke Beği’nin huzuruna geldi. nâmus u iarum kalmadı.

yerden yere çarpıla çarpıla. geldigin yola git. H iddetlendi. Çünkü at. nihâyet at b u haliyle menziline geldi. D erv işler: «— Sultân seccâdesinde oturup halîfeleri ile sohbet ider. Kılağılı îsâ da atın arkasından sürünüp gidiyordu. atum bagluyalum» dediler. sonra ne hâcetün var ise huzûrunda arz eyle.. atumdan aşağı inmem» dedi. Abdâl Mûsâ Sultân sizlin hanginüzdür? Ana söylesün gelsün. Çıkarm ak için uğ­ raşırken. taştan taşa. H em en atından aşağı inip. Ama üze­ 37 . Kılağılı îsâ ise.«— Aşağı in de. «Hemen edebünle geri dön. Bunun üzerine Kılağılı îs â : «— Ben aşağı inmem. ne de ayağını kurtarabiliyordu. biz senün didigün âdem degilüz» dedi. ben işitti ve hem en «— Sana kim dirler ve adım nedür. yel gibi uçuyordu. fakat sol ayağı üzenginin içinde kaldı. dilegüni dile» dediler. bu karşılıklı konuşm aları nidâ k ıld ı. içeri girerek. K ılağ ılı: «Bana Kılağılı îsâ dirler» diye cevap verdi.^». At. benümle Teke Begi’ne gidelüm» dedi. Sağ ayağını üzengiden çıkardı. Kılağılı îsâ : «— Söyleyün gelsün! Bana zahmet virmesün. ayağı ile atın karnına tekm e vurunca at ürküp durduğu yerden hızla uzaklaştı. öyle koşuyordu ki. D urdurm ak m üm kün ol­ madı. Teke İli’ne kadar bu minval üzre vardı. Sultan. Kılağılı Is a ’nın atı kaçıp gelir. mübârek elüni öp. S ultân'ı tu tu p zorla dışarı çıkarm ak ve Teke Beği'ne götürm ek istedi. baş kol dağılıp ancak üzengide takılı b ir budu kaldı. Böylece at. bana tiz haber virün. ne atı durdurabiliyor. kapıdan dışarı çıkıp. Kılağılı İsâ’ya bu sözler pek hoş gelmedi. K arşıdan gördüler ki. Sen dahi sözün var ise içerü meydâna gir. Sultan. pâre pâre oldu.

başka hiç nesne yok. Bu hâli hemen Teke Beği’ne bildirdiler. daha fazla gazaplandı ve b ü tü n adam larını yanına çağırarak şu em ri v e r d i: «— Askerler atlaruna binsünler. Beğ bu­ yurdu : «— Öncüler önde gidecek âteşi yakacaksınuz. Sultan ve mü38 . Kılağılı îsâ'nm başı. Teke Begi’nin hem güveni­ lir b ir m aslahatgüzârı. davul ve zurna çalınıp. ona bakıp m übârek eliyle işâret edip «Dur Dağum dur!» dedi ve dağ durdu. biz de arkadan geliyoruz» dedi Ab- Bu durum Abdâl M ûsâ hazretlerine önceden m âlûm oldu.taş varsa hepsi halka olup Abdal Mûsâ ile semâ girdiler. Bu ses üzerine dört-'beş yüz m üridiyle beraber Abdal Mûsâ sem â ede ede Teke Beği’ne karşı yürüm eğe başladı. Herkes ayrı ayrı tahm in yürüttü. Zira Kılağılı îsâ. Sultan. O turduğu yerden «Yâ Allâh!» diye b ir n âra vurdu. yalnız b ir budu üzengide asılı kalm ıştı. m unzam süvârler halinde durdular. gövdesi gitmiş. Âsitân e’nin batısında yüksek b ir dağ vardı Abdâl Mûsâ ve m ürîdlerinin semâ etm esi esnasında bu dağ da hem en on­ ların ardınca yürüdü. atın sol üzengisine asılmış b ir insan budu var.rinde kim se yoktu. Bunun üzerine Teke Begi m elûl ve perişân olup çok hiddetlendi. Teke Beği. hem de kıym etli b ir cengâveriydi. kolu. o münâfıgı âteşde yakayum. temâşâ ideyüm» dedi. sancaklar kaldırılıp. dâl Mûsâ yanacak. Bu ne hald ir diye ileri v ardılar ve atı tutup gördüler ki. Daha sonra Abdal Mûsâ ile taş ve ağaçlar cûşa gelip Sultan'm ardınca Teke Beği’ne doğru yürüdüler. koşm aktan kan tere batm ıştı. Alâiye Sancağı Beği ve b ü tün askerleri arka­ sına süvâr olup alemler. filân yire âzîm bir âteş yaksunlar. dağın yürüdüğünü görünce. Dur Dağında ne k ad ar ağaç . At ise. Durum u etrafına sordu.

Birinden bal ve birinden de yag revân olup akdi. s. Sultan onu gördü ve «İşte Teke Beği’nün rûhı» dedi. Yolda gelirken. Bu derviş baltasıyla o canavarı vurup öldürdü. O pmarlîirdan bal-yag 13) Menâkibnâme. ayaklarına yüz sürüp.rîdleri sem â ederek ateşin içine doğru yürüdüler ve ateşi tam am en m ahvedip söndürdüler. velâyet ve kerâm et sâhibidir. Teke Begi. B ir m üddet sonra. dağdan bir. AG nüshası. üç yüz adam ıyla birlikte. 39 . Askeri de onun ardm ca geldiler. Tekke’ye odun getiren B a l t a s ı G e d i k admda b ir derviş vardı. mübârek elüni öpüp. Yaklaşm ca. bildi ki Sultan Abdal Mûsâ.10. Alâiye Sancâğı Beği. Menâkıbnâme'nin bundan sonraki kısm ında Gaybî Beğ’in babasının oğlunu kendi rızâsıyla Abdal M ûsâ'ya teslim edişi an la tılm a k ta d ır: Teke Beği'nin ölüm ü ve askerlerinin dağılmasını biz­ zat gören Alâiye Sancağı Beği. Beri ta ra ftan Abdal Mûsâ. Tevbe ve istiğfâr eyliyerek «Varub o er ile buluşalum. 5 . Abdal Mûsâ Sultan'm Âsitânesi'ne m ü­ teveccih hareket etti.«Kara Canavar»ın gelmekte olduğunu gördüler. ’Alâ’iye'den kalkıp. teydi. Bu esnada Teke Beği de at üzerinden düşüp öl­ m üş ve askerleri d ö rt b ir yana giderek dağılmıştı*. halifeleri ve dervişleri ile semâ ederek ateşi tam âm iyle söndürdükten sonra Tekke'ye doğru yürüdüler. askeri ile gelirken bu durum u görünce Ç a t a l D e r b e n d'ine doğru yürüdü. özür dileyüp kendüsine tâbi’ olalum» diye düşündü. Bu işlere biraz da kendisinin sebep olduğunu düşünen Sancak Beği pişm an oldu. Öte yandan Abdal Mûsâ halîfeleriyle sohbet etmek. Başını kaldırıp şöyle sö y led i: «— Filân mahalde iki pınar çıkdı.

Erte bir gün gelürler. Bizim Gaybî’nün babası ’Alâiye Sancağı Begi. diğerinden de yağ-ı sâfi akm ak­ tadır. H alifeler ve dervişler «Sultanum. Sultan Abdal Mûsâ. G ördüler ki iki büyük p ın ar çıkmış. «— Didigünüz olur. yağ aldılar. bu pınarları koyun. D ördüncü gün olunca Abdal Mûsâ Sultan «Şimdiden sonra pınarlardan su aksun!» dedi. Duyan herkes gelip bu pınarlardan bal. onların özürlerini kabul edip. A tlarından aşağı indiler.alıp mutfakda bir yire doldurun. dördüncü gün vardılar gördüler ki. bizden sonra üzerlerine nâzır olurlar. safâ geldünüz» diyerek h er birine yer gös­ terdi. Sultan'dan destûr alıp içeri girdiler. Sultan. «Dergahumuzda i'tizar sahiblerine lutf u ihsân kapulan açukdur. Dervişler bundan üç gün üç gece taşıyıp m utfağı doldurdular. Buna binâen bu p ın arlara «Bal ve Yağ Çeşmeleri» derler. o pınarlardan bal yağ yerine su akar. Bu pın arlard an bu nim etler üç gün üç gece aktı. Bu taraftan Alâiye Sancağı Beği üç yüz adamıyla Âsitâne kapısına geldiler. kendüsine tâbi' üçyüz adamıyla gelüp bizümle mülâkat olmağa ’azm kıldı. çok mü­ câdele olur. K aplarım doldurdular. fukarâya virmezler» dedi. birinden bal. 40 . Sultan'ın dediği gibi. bizüm eksükligümüze kalmıyasmuz» dediler. H er biri. (önce S ultan'dan özür dilediler ve «Kem bizden. Hoş geldünüz. O nlan ziyâfet idüb konaklık eyliyelüm. kerem erenlerden. tâkıyâmete değin böyle bal yag aksun. nice kimseler faydalansunlar.» Derviş­ ler S ultan’ın dediği yere vardılar. Ellerini öpüp ayaklarına yüz sürdüler. Lâkin mîrî cânibinden âdemler gelürler. S ultan’ın m übârek ce­ m âlini gördüler. size hayır du’â kılsunlar ve hem sizin yâdigarmuz olsun» dediler.

m em nûniyetle babasının elini öpe­ rek son oğulluk vazife ve hürm etini gösterdi. ’Alâ'iye Sancağı Beği. Âsitâne’de kaldı*'. Da­ ha sonra Sultan Abdal M ûsâ’dan d estu r alıp vedâlaştı. Gaybî Beğ. Âsitâne m isafirhânesinde üç gün üç gece konakladı. 3. A G nüshası. bu sözleri söyledikten sonra oğlu Gaybiyi h â tır u safâ hüsn ü rızâ ile Abdal Mûsâ Sul­ tan hazretlerine teslim edip. B undan sonra Abdal Mûsâ Sultan. Ev sâhipleri bunlara büyük ziyâfetlerde bulundu. 41 .’Alâ’iye Beği. 10-12. Bu vedâlaşm a esnâsında Gaybî Beğ. Bu fânî dünyâda ’âkil o d u r kim b ir mürşîd eteğine yapışa. onun terbiyesine bıraktı. zahir âlem in kayıt ve alâikinden nefsini tecrîd et­ m iştir. salihler-velîler gürûhuna kanşa. fahrim mezîd olsım! ’Akluna fikrüne k urbân olayım. m aiyeti ile birlikte. âhiretde dahi onlar ile h aşr ola» dedi. Gaybî Beğ dahi babasıyla görüştü. dervişliği ihtiyar etm iş. sünnet nazariyle Gaybî’nin yüzüne bak tı ve : 14) M enâhibnâm e. Mahlâs Alışı Gaybî Beğin «K a y g u s u z» m ahlâsm ı alışı Menâkıbnâm e’de şöyle a n la tılm a k ta d ır: Gaybî. B abası onun iki gözlerinden öpüp nüvâziş eyledi v e : «— Oğlum. s. dervişler de hizm et ettiler. bundan sonra beğzâdeliği tam am en terk ve m addî hayatın âlâyişinden ferâgatla. Abdal M ûsâ’ya intisabı­ nın babası tarafından da hüsn ü rızâ ile husûl bulduğunu görm ekten mütevellid.

M. îcâzetnâm e aynen şöyledir . kalemi kâğıdı alıp Kaygusuz'a bir « î c â z e t n â m e » yazdı. Sultan.. M enâktinâm e. B undan itibaren Gaybî Beğ’in adı «K a y g u s u z» oldu’^ 4. e. Gaybî yüzünü yere koyup m eskenet gösterdi. Dervişler istenilenleri getirip ha­ zır eylediler. Nasibini aldı. Dağh. a. : 15) 16) 17) 18) 19) Menâkıbnâmej AG nüshası. Abdal Mûsâ Âsitânesi’nde kırk yıl hizmet eyledi. 13’de a. 20’de «yek». Sultan bu sözleriyle Beğzâde'nin ismi­ ni «K a y g u s u z» diye söyledi. H acca gitmeğe niyetlendi. s.e. AG nüshası.«— Gaybî. kaygudan rehâ buldun. Olunca M. DağU. 20’de «İhsan Kıl». Y. s. g. 12-13. s. 42 . Y. Menzil ve m erâtib sâhibi oldu. s.. Şeyhinden îcâzetnâm e Alması Rivâyet bu cihetledir ki Kaygusuz. şimdiden sonra K a y g u s u z oldun» dedi. AG nüshası. Aşağıdaki şiiri okuyarak Abdal M ûsâ’dan icâzet istedi : «Cânûmı (Pîrüm) yolma kurbân iderem ben Belürsiz olıcak'^ cân u cihâm niderem ben Şey’en lillâh benüm gıybetüme kılıç salan Hercâjâ yüze gülici yân niderem ben Hayvân ü âdeme zencîr yular dahi dayanmaz Ehl-i tarîki bin‘^ nefesde yederem ben Hüsnün cemâlün göreli geldüm imâna Muhammedî’yem bu dîne ikrâr iderem ben Hâl diliyle icâzet ister Kaygusuz Abdâl Şâhum assı kıl‘®kuşum uçdı giderem ben»’’ Bunun üzerine Abdal M ûsâ «Bana divit ve kalemi getürün» diye em retti. «kal». Menâktbnâme. 12.g. s.

bir divâneye. A G nüshası. her kim olsa. k arar eyledi. dîdârlanyla müşer­ ref olup safâ-nazar himmetiyle mugtenim olalar. Şevk ve m uhabbetinden ona bir susuzluk â n z oldu. Abdal Mûsâ 20) M enâkıhnâm e. B ir keşkül içine b ir m ik tar yoğurt koyduktan sonra üzerine su katarak ayran yapar ve E ren­ lerin yazıp verdiği icâzetnâmeyi ufak p arçalar halinde ekmek lokm ası gibi ayranın içine doğrıyarak içer. Zira. o bunun kadr ü kıymetüni bilm>eyüb yoğurt içine dograyxıb yidi» diye şikâyette bulunurlar. «Sultânum. bunca zah­ met çeküb mübârek elünüzle icâzetnâme yazup verdinüz. Bu hâli gören dervişler taaccüp edip. ve ana olan riâyet ve himâyet mahzâ bu cânibe olmış gibidür. 13. Anım kadem-i kudûmın kendülere minnet-i ’azîmile ra’iyyet hileler. ol vilâyetün erbâb ü a’yân ve ekâbir ve eşrâf ve agniyâ ve fukarâ. Bâkî ne ola ki ma’lûm-ı sa’âdet olmaya ve’s-selâm»“. s. 43 .«Bismi’llâhi’r-Rahmâni'r-Rahîm! Elhamdü lillâhi’I-lezî ca’ale kulûbel-’ârifîne ilâ âhirihi. şeref-i dest btıs kıldı. M aka­ m ına geldi. Kaygusuz Abdal icâteznâmeyi aldı. Tazarru ve nİ3^âz edip m eskenet gösterdi. bu icâzetnâmeyi en iyi b ir şekilde yemek suretiyle kalbin­ de saklayabileceğini gönlünden geçirmişti. Bu cânibün ri’âyet hâtınçün ana 'izzet ve hürmet kılalar. Dahi buyurdı kim biziim ile müşâhede kılmak murâd eyleyen Kaygusuz’a nazar eylesün. Safâ nazarın ve himmetin recâ ve niyâz kılsun ve her ne diyâra ki ’azm idüb (varsa) gerekdür ki. mezbûr Kaygusuz’un üzerinde bir veçhile nazar-ı inâyet ve merhamet ve şefkat diriğ buyurmayalar. Her ne kim vardur cevâb içinde mastûr kıldu. Ve bizden hayr duâ iltimâs ey­ leyen Kaygusuz’dan alsun. durum u hem en Abdal Mûsâ Sul­ ta n ’a ha:ber verdiler. şöyle hileler.

B undan sonra Kaygusuz'un m ânâ de­ nizine dalıp söylediği h er sözü b ir kitap oldu. seccâdeleri üzerinde oturdular. E trafına b ak tı ve«Bizüm Kaygusuz’a kim yoldaş ola?» diye sordu. Sul­ tan a m a'lum oldu. Çerağlar yakıp gülbanklar söylediler. 21) Menâkıbnâme. ârifler yazdılar ve onun m ânâsını bildiler. Bu es­ nada Kaygusuz Abdal. Bu cevap S ultan’m çok hoşuna gitti ve şöyle ıdedi: «— Başka kimseler dışarudan söyler. Kendü kalbümde saklayanı». menzil4 m erâtib üzre yerlerini alıp. Kaygusuz Abdal’a so ra r: «— Niçün böyle eyledün?» Kaygusuz özr ü niyâz eyliyerek şöyle cevap v e r ir : «— Sultânum. sizün yâdigârunuzu saklamağa hiç bundan daha ma'kûl bir yir bulamadun.Sultan bu haberi işitince sâdece tebessüm ed er ve «Bana Kaygusuz’ı çagırun. gitm ek üzere izin istedi. oturduğu yerden kalkarak şeyhine doğru yöneldi. câhiller bihneyip şa­ şakaldılar^*. Hemen kırk nefer ayağa kalkarak Kaygusuz’un yanında yerlerini aldılar. Abdal Mûsâ. 5. s. Kaygusuz'a hab er verilir ve hem en Kaygusuz. Mısır'a Gidişi B ir akşam vakti. O saat Kaygusuz’un gözü gönlü açıldı ve söylemeğe başladı. sen içlinden söyleyesün». 44 . E renler karşısında m eskenet gösterip. Abdal M ûsâ’nın huzuruna gelir. Abdal M ûsâ ise «sadr-ı âlâ’da» oturm uştu. halifeler ve dervişlerin hepsi mey­ dana gelip. haber sorayum niçün böyle eykmlş?» der. Abdal Mûsâ da duâ-yı güîbank edip onlara uğurlar diledi. yü­ zünü yere koydu. AG nüshası. Bu hal. 12-14.

şükrettiler. kavak agacıdur» diye cevap verdiler. bâlâ-bülend olmış» dedi. Esasında ona «Zergerdân Kavak ağacı» derlerdi. D erv işler: «— Sultânum . K onakladıkları yerin etrafın d a bag-bahçe. ellerini yudular. Kaygusuz. bu çınâr degül. Kaygusuz oraya gelince biraz dinlendi. Bu su. Bu rad a Kaygusuz. yine kapıya vardı. Durum. Yediler. yanındaki­ leri im tihan maksadiyle böyle söylüyordu. Kaygu­ suz’un geri gelişini gördüler ve «— 'Acaba niçün gitmedi» dediler. Bunun üzerine Kaygusuz «— Ben om çm âr ağacı sandum » dedi. Hiç konuş­ m adan hem en Âsitâne’ye geri döndü. Söjöiş edip onu kırm ızı büryân kebabı şeklinde pişirdiler. Kaygusuz Abdal ve dervişleri sabah nam azını edâ ettikten sonra azıklarını alıp yola çıktılar. Abdal M ûsâ S u ltan ’ın «Bu def'a evvelki 45 . sebze ve meyveler vardı. daha sonra sohbete başladılar. Abdal Mûsâ S ultan'a m a’lûm olm uştu. Yine âdet üzere çerağlar yakıldı. Sofrayı açıp içinde bulunan kebabı kırk nefere taksim ederek dağıttı. ne hoş yirde bitm iş. O gün yine akşam oldu. Âdet üzere yerine geçti. B irkaç ekmek ile büryânı Kaygusuz'a verdiler. başım kaldırıp kavak ağa­ cına b ak tı v e : «— B u çınâr ’acâib ulu çm âr degül m idir. Kaygusuz S ultan da onun gerçekten b ir kavak ağacı olduğunu biliyordu. O rada ay n ca ulu b ir kavak ağacı b it­ miş idi. Dervişler.Sabahleyin b ir koyun k urban ettiler. Y anından da ulu b ir su akardı. Kaygusuz’un yoldaşları ona tam olarak tâbi olm am ışlardı. B ir menzile vardılar. Abdal M ûsâ’nın dergâhına giderdi. Yüzünü yere koydu.

yek-dil. peşimânlık fayda itmez» dediler. cümle bir dilden söylemek gereg idi. Bu sözler üzerine Kaygusuz’un gön­ lü boş oldu ve : «— Bu çınârdan bize birinüz meyve getürse. İçlerinden biri hemen kalkıp. Bu hâlin ne olduğunu tevâbileri bildiler. Kudret-i Hüdâ’nın evliyâlara bahşettiği velâyet zâhir oldu ve kavak ağacından kırm ızı kırm ızı elm alar döküldü. Bülbül kuşu gibi hepsi b ir dilden ö tü p : «— Sultânum belî. eteğini beline sokup kavak ağacının üzerine çıktı. b ir dalı sıkıca tutu p silkeleyiverdi. bâkî halife ve dervişlerle vedalaşıp âsitâne' den ayrıldı.yoldaşlar otursun vg gaynlan kalkup Kaygusuz’un yanı­ na varub dursunlar» em ri ve işâreti mucibince kırk ne­ fer kalkıp Kaygusuz'un yanm da durdular. Şim­ diden sonra ne fayda. Büryân köbap yapılarak pişirildi. Â sitâne'de beş yüz nefer bulunm aktaydı. muvafakat kılmaduk. O za­ m an Kaygusuz Sultan dahi bildi ki. güzel çmârdur/» dediler. 46 . Hepsi yek-dil. ta'âm üstüne om tenâvül eylesek» dedi. Yine aynı kavak ağacının dibine gelip konak­ ladılar. Kavak ağacından düşen elm aların birçoğu b u suyun içine düşüp yuvarlana 5oıvarlana Âsitâne'ye doğru akıp gitti. B ir kaç ekm ek ile sofraya ko­ nup Kaygusuz’a verildi. bu yoldaşları kendi­ sine tabidirler. Kaygusuz Abdal. yek-cihet olup biribirine m uvâfakat eylediler. pişm ân oldular v e : «— Bilmedük. Geri dönenler h atalarını ancak orada anladılar. Yemekten sonra Kaygusuz Sultan başını kaldı­ rıp : «— Yârenler ne hoş çmâr bu ulu çınâr» dedi. Yine s^bah olunca b ir koyun k urban edildi. yekcihet olmaduk. Abdal M ûsâ'nm elini öpüp.

elm aları yedikten sonra b ü tün yoldaşlarıyla beraber M ısır d iy ân n a doğru yola çıktılar^. Bâri maksûda varalum» denmektedir. Yanın­ daki k ırk neferde her biri «tennûre-pûş 'uryân pa-bürehne dayak omuzlarında olup turna katarı (gibi) dizildiler»^l H epsinin b irer gözlerinde pam uk sarılı olduğu halde. B unu görüp işidenler hayretler içinde kaldılar. Kaygusuz Baba Sultan. 23) 47 . Bunun üzerine Kaygusuz b ir gözünü pam uk ile kapattı. Akar suya baktılar. K al'a yolundan M ısır şehrine geldiler. yalınayak kırk dervişi gördü. Â sitânesi'ndeki «vahdethânesi» tide \oturuyordu. Meyve mevsimi değildi. ayakları çıplak.Abdal Mûsâ Sultan. üryan. 18. G em ilerden dışarı çıktılar. Eğer Mısır’a gelinceye kadar vâki olan hâl zikr olunsa gayet müfassal olur. tu rn a k a ta n gibi dizilmiş. b ir m erkebe bindi. Metıâkıbnâme’de «Bu babda söz çoktur. biz de tenâvül idelüm». b irer gözleri pam ukla kapalı. Üstlerinde tennûre. Dimyad kasabasın­ dan gem ilere binip N i 1 nehri üzerindeki B u l a k iskelesine geldiler. ilk b ah ar gün­ leri idi. H er bini beşer on ar elm a tu ­ tu p Sultan'a getirdiler. tenâvül eylediler. O esnâda b ir Hâoife de M ısır’dan çıkıp Bulak iskelesine gelirken. tîz tutun. M ısır'a gelince önce vilâyetin durum unu sorup za­ m anın M ısır padişahının b ir gözünün kör olduğunu öğ­ rendiler. G ördüler ki kırm ızı kırm ızı elm alar su içinde yüzerler. Hemen halifelerine b u y u rd u : «•— Bizüm Kaygusuz’un velâyet elmaları su ile akup gelür. Kaygusuz Abdal ise. M enâkıbnâme. K ırk yoldaşı da öyle yaptılar. Hepsi H âcib'in önünden 22) M ısır’a kadar ki yolculuk hakkında. H alifeler ve der­ vişler E renlerin nu tkunu işidince her biri sü r’atle dışarı çıktılar. AG nüshası s. omuzlarında dayak tu rn a k a ta n gibi dizildiler.

hepsinün bir gözinde pamuk var. se sana cevâb virelüm» dedi. Bu diyâr-ı Mısr 48 .^> deyince K aygusuz : «— Nedür müşkilün söyle» dedi.geçtiği halde ne yüzüne b ak tılar ne . Ancak en sonda b ir m erkebe binm iş Kaykusuz Sultan geldi. B aba Kaygusuz: «Buyur oguI. Abdâl Mûsâ Sultân Âsitânesi'nden» cevâbım verdi. Baba Kaygusuz şöyle cevâb v e r d i: «— Bizüm bu diyâra gelmekden murâdumuz Hacc itmek ve Ka’betullah tarafına gitmekdür. Hâcib : «— Bir müşkilüm dahi kaldı. müşkilinî su’âl eyle. Hâcib : «— Ne diyârdan gelürsünüz?» R aygusuz: diye ’Aklunuz irer­ sordu. sen de bîr gözine pâmuk koymuşsun. Bu yol kenârmda durdum. Sebebi nedür?» dîye devam etti. Nevbet bugün benümdür. Bunlarm cümlesi hep önüm­ den geçdi. sebebi nedür. lutfeyle bana onım da ma’nâsını beyân eyle. Hâoip selâm ı a lıp : «— Lutf ihsân eyle. Hâcib : «— Bu denlü â’m âlan nereden topladım. Baba Kaygusuz : «— Bizüm â'detümüz budur ki biz selâmı nevbetle virirüz. kırk nefer fî’l-cümle sana tâbidür. Hâcib : «— Pes m a’Iûm. H er birisi kendi âlenninde geçip gittiler. sana b ir su ’âlüm var. selâm 'verdi. Baba «— Teke Vilâyeti’nden. Onun içün sana selâm virmediler biz selâm virdük» dedi. müşkîlümi hallet bana cevâb vir» dedi.de selâm verdiler. hiç biri selâm virmedi. Onlarun cümlesi nevbetlerini savdılar. bu diyâra niçün geldünüz?» diye sordu.

Kaygusuz Sultan’ı dâvet için adam gönderdi. Eğer o kişi bir ’âkîl ve dânâ ise müşerref olalum. Bir­ birlerine bakarak : «— O kişi yâ çok âkıllı ve ’ârîf’dür. Daha sonra vezir şöyle d e d i: «—Sultânum. kırk tâne kâşuk yondursunlar. P â d işâ h : «— Niçün tiz geldün? diye h ab er sordu. K aygusuz: 49 .kî Yûsuf Peygamber tahtıdur. bîr kimseye rast geldüm. câhil ise hak­ kından gelelüm» dediler. Yanınca kırk nefer âdemi var. o kimseleri çagırtalum. Cümle dünyâmn metâmdan geçüb 'ışk u muhabbet şerbetini dost elinden îçmîşüz.» Vezirin bu sözü m akûl görüldü. O rada hazır bulunanların her biri b ir fikir beyân etti. bîr mîkdâr teferrüc itmek nîyyet eyledük. Hâcib : «— Sultanum. M ısır Pâdişâhı h er şeyi hazırlattıktan sonra. Selâm ve ke­ lâmdan sonra çeşnigîrler kendülerine yimek getürsünler. nice bilürsenüz öyle yaparsmuz. bâtm gözü­ müz! açmışızdır. zâhîr gözümüzi yumup. her bîrinün sapları üçer karıştan ziyâde olsım. Gözlerümüze anun içün pamuk koyduk kî. kâmil ve ’âkîldür. Eger o kâşuklarm yukan başmdan tutup yîrler ve şükrüni iderlerse anlaşılur ki her bîri ’ârif. Cüm!e hep b ire r gözlerine pamuk bağlamışlar. Teke Semcagı’ndan Abdâl Mûsâ Sultân Dergâhı’ndan gelürüz diye cevab virdiler» dedi. Padişah ve vezirler bu haberi işitince taaccüb ettiler.» Hâcib bunları dinledikten sonra geri dönüp Pâdişâ­ hın huzûruna geldi. yâhud gâyetle nâdân ve câlıildür. Om imtihan itmek gerekdür. Eger yiyemezler ve şaşırup birbirlerine bakarlarsa cümlesi câhîldür. Sordum. ziyâret idüb.

bizüm ’âdetümüze göre hangi belde­ ye vanrsak o vilâyetün pâdişâhına uyaruz. Varalum ol Pâdişâhım mübârek cemâlini görelüm. B unlar k aşık lan gö­ rünce şaşırdılar. Kaygusuz Baba. sâlihler. Siz bu dünyâ­ ya bir gözle bakarken bizüm iki gözle bakmamuz revâ degüldir. Daha sonra yemeğe oturdular. hem en karşısında olan yol­ daşına «balım dolusu» gibi sunuverdi. kademler getürdünüz» dedi. safâ geldinüz. Yirmisi sofranın b ir tarafına. içeri girdiler. hâk-i pâyine yüz sürelüm» dedi. Pâdi­ şâh K aygusuz'a: «— Gözlerünüze niçün pamuk koydunuz?» diye sor­ du. Taht üze­ rinde o tu ran Sultam gördüler. K aşıklarını ellerine aldılar. fakat b ir tü rlü ağızlarına götürem iyor­ lar. Pâdişâhın sarayına vardılar. eğilip selâm verdiler. âbidler.» 50 . Buna b ir çare bulam ayan âlim ler. Sâye-i devletünüzde bir kaç gün bu Yûsuf Peygam­ ber tahtım ziyâret eylemek murâdımız idi. zâhidler ve Mı­ sır begleri de hazır bulunuyorlardı. Şimdi sizün taht-ı hükûmetünüzde olduğumuza göre size tâbi’ olu­ ruz. Biz dahi bir gözle bakanız. Ellerine aldılar. sıra Kaygusuz ve yoldaşlanna geldi. yirm isi . K aldırıp ağızlarına gö­ türm ek istediler. Çeşnigîrler yem ekleri ve sapı uzun kaşık lan getirdiler. im tih an ı me­ rak eden bütü n âlim ler. Başından tutup doldurdular. Diğerleri de aynı şeyi yapıp karşısında bulunanlara yemeği yedirdiler.de diğer tarafın a karşılıklı oturdular. Ye­ m ekten sonra şeker şerbeti içildi ve söze başlandı. yukarı başından tutup kaşıkları yemekle doldurdular.«— Da’vete icâbet lâzımdur. Pâ­ dişâh bunları görünce selâm lanm aldı v e : «— Hoş geldünüz. ancak kulaklarına doğru götürebiliyorlardı. Kaygusuz Baba şöyle cevap v e rd i: «— Sultânum. sâlihler ve em irler sofradan kalktılar.

Gözlerümüzden pamuğu kuldıralum. Allah’m sevgilisidir. Sûre-i Seb’al . B undan sonra Sultan Kaygusuz : «— Bir du'a eyleyelüm. Hakk Te’âlâ Hazretlerinün kudre­ tini müşâhede kılalum» dedi. Yedi âyetti Fâtiha’yı ve Kur’ân-ı azîm ’i verdik)-». 24) H lcr Sûresi’nln 87. Kaygusuz’un bu sözlerini işitince son derece m em nûn oldu. ellerini semâya kaldı­ rıp du'â ettıi. 51 . Padişah dahi ellerini yüzüne sürdü. gözlerinden pam uğu kaldırdı­ lar.M ısır Padişahı. Ola ki Hakk Sübhanehu Te’âlâ katında du'âmız müstecâb ola.MesânF ve Ümmü’lKur'ân“ okuyup. Her ne ki Hakk’dan geldi. Pâdişâh ve vezirleri de duâya el kaldırdılar.Kur’ûn e l-A z tm . 25) Fâtiha Sûresi. A nkara. Sultan Kaygusuz. Yâ mu’în» dediler. Tereddüt­ süz olarak tahtından aşağı inip Baba Kaygusuz'un elini öptü ve ayaklarına yüzünü sürdü. O saat H akk Te'âlâ’nın kudretiyle ve evliyânın velâyetiyle pâdişâhın â ’m â olan gözü açıldı. hoş geldi.kod ataynâke seb’an mine’î . takdir-i Hüdâ böyle yazmış. «Âmin. DİBY. Cân u gönülden m u­ hibbi oldu ve. âyetinde şöyle denilmektedir : «T/e le . «ve lâd-dâllîn âmîn» dedikten sonra ellerini yüzlerine sürdüler. Bu Yûsuf Peygamber tahtmı iki göz ile ziyâret idün» dedi. Ellerimüzü yüzlerümüze sürelüm. 265. (A nd olsun ki sana dâima tekrarlanam. Gözlerinüzden pamugı kaldırun. Gönlü bu hakikatli cevâbın te­ siri ile doldu. 1975.mesâni ve’l . Daha sonra Kaygusuz Sultan. s. kırk dervi­ şiyle duâyı tam am ladı. siz de «âmin» diyinüz. Yüzleri ve gözleri açıldı. Gönlüne ilhâm-ı Rabbânî v ârid olub bildi ki bu Kaygu­ suz Abdal kerâmet sâhibi. dünyâyı gördü. K ur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı. V e : «— Ey Şeyh.

Pâdişâhun gönül hoşlıgı ve beden saghgıdur. Hele şimdiki hâlde işbu benüm keşkülünü bal ve yag ile doldurun. Dağ:lı.» Kaygusuz belinden keşkülini çıkarıp Pâdişaha verdi.«— Yâ Şeyh. O turduğu yerden tebessüm etti ve K aygusuz'a: «— Yâ Şeyh! Senün bu istedigün şeyleri bizler cümle virelüm sana» dedi. dile benden ne dilersen/» dedi. m uhabbetle gülen b ir yüz. Bu dilekleri m anzûm olarak şöyle ifâde e t t i : «— Söz başunda zikr idelüm Allâh’ı niyâz ile Cân u gönülden direm lâf degüldür söz ile Yâ İlâhi. 24.42. Kaygusuz Sultan. kapımda bir ikaç dileklerüm var Hele şimdiki hâlde çengim var boğaz ile On bin koyun bin deve biş bin su sıgm Biş bin tavuk bin ördek dahi bunca kaz ile Mâ-hazar lokmaları dâim nasîb kıl bize Üç yüz otuz azman yidi bin öküz ile^ Mısır Pâdişâhı başından sonuna kad ar şiiri dinledi ve gördü ki Baba Kaygusuz'un m urâdı dünya malı değil­ dir. 339b ve M. Y. . M ısır Pâdişahı’ndan birçok dileklerde bu­ lundu.52. dünyâda murâdumuz. 41 . Pâdişâh da keşküli kiler em îrine verip bal ve yağ ile dol26) Menâktbnâme. e. AG nüshası.. Yoksa cihânda bilinmedük ve görünmedük nesne kalmamışdur. s. s. Baba Kaygusuz şöyle karşı­ lık v e r d i: «— Pâdişâhum. bak . a. başka nesne lâzım degüldür. aşkla dolu b ir gönül ister. O. Şiirin tam am ı için Mar. g.

AG nüshası. yağ keşkülin içinde kayboluyordu. 53 . Bunun üzerine P â d işâ h : «— Var getür o keşküli erenlerim nazannda koyup özür dile. Kiler Em îri keşküli getirdi. 19-26. Kilerci kilere gelip yağ küpünün ağ­ zını açtı. Ne k ad ar yağ küpü varsa hepsini keşkülin içine koydu. B urada kırk gün kaldı­ lar. sâlihler. Keşkülü oraya bırakıp Pâdişâhın yanına g it ti: «— Pâdişâhım. Ancak y an sı doldu. bundan sonra dahi ne kadar koysan dolduramazsm» dedi. Kaygusuz B aba’nın önü­ ne koydu ve özür diledi. Pâdi­ şâhı selâm layarak vedalaştı^^ Kaygusuz ve dervişleri eski Mısır dedikleri yere. «Baba Kaygusuz gerçek er» dedi­ ler. s. o keşkül! dolduramadım» dedi. S onra bal fıçılarının ağzım açtı. M ısır pâdişâhı.durm asını em retti. Bu em ir üze- 27) Menâk%bnâm&. âlim ler ve fakihler h er kim varsa hepsi görüp taaccüp ettiler. gönlüne gelen ilham la Kaygusuz'un Nil N ehri kenarında konakladığını bildi ve adam larına orada b ir kasn-âlî binâ etm elerini em retti. Nü N ehri kenarına gelip otu rd u lar. Kaygusuz Baba da yerinden kalkıp. O rada hazır olan bü tü n vezirler. em irler. Kepçeyi doldurup keşküle yağ koydukça. fakat b ir zerre ek:silmedi. O keşküldeki bal ve yağdan yediler. ne kadar bal-yağ var ise cümlesini koydum. B ir tü rlü dolduram adı. Hepsi yerlerinden kalkıp ellerini öpüp ayaklarına yüz sürdüler. K iler em îri bu hale şaşırdı. Hepsini keşküle boşalttı.

adm ı da ’Ayn» koydular^®. H er b irisi m em nûn ve m esrûr olup. K asrü’l-’Ayn içinde asılı bulunan BATTAL GÂZt çizmesi ile YAVUZ SULTAN SKLtM’in M ısır fethinden sonra orada ikâm et ettiğ'i köşk ve sarayın kubbesine sapladığı yedi ok bilhassa dikkat çekicidir. istirâhat edip sabah olunca da kalkıp giderlerdi. Burada 28) Menâkıhn&me'nm. Kaygusuz ve dervişleri her gün akşam olunca bak arlard ı ki önlerinde muazzam b ir şehir peydâ olurdu. akşamleyin şehre inerek alış-verişlerini ederlerdi. 26-28.rine büyük b ir k asr binâ ettiler. 6.’Ayn’ın kapısı üze­ rindeki tarihi de verm ektedir. ölçülerine varıncaya k ad ar tavsif edip içindekileri anlatır. 54 . s. Sabahleyin te k ra r yollarına devam ederlerdi. Gece yatıp.1453). karşılarına yine muaz­ zam b ir şehir gelirdi.1. (Seb’u semâne mae reblyülâhir fî yevmi’l-erbea külli yevm ü elf derâhüm m usarraf. K onakladılar. akşam olunca da konaklarlardı. ne pazar. hurûf) de «Kasrü’l-ayn» denen bu sarayı gördüğ’ ünü ifâde eder ve sarayı. Akşam olunca yine aynı hâl olup. Ne şehir var. 857/bag. Bu minvâl üzre tam kırk gün yol yürüyüp B eytullah’a geldiler. B una teaccüp ederlerdi. 12. Sabah olup uyanınca görürlerdi ki yattıkları yer b ir sahradır. Peygamberlerimizin kabrini ziyâret kıldılar. Hac vakti erişti. B ütün hacılar geldiler. müellif K asrü’l . Gündüz gider. kâtibi (K âtibü’l. Menâlabnâme. h er türlü ihtiyaçlarını görürlerdi. b ir m üddet bu K asr’da otu rd u k ­ tan sonra dervişleriyle berab er hac niyetiyle M ısır’dan B eytullah’a doğru yola çıktılar. K â'be şehrinde cem oldular. H er biri şehrin b ir yanm a gidip. Daha sonra sabaha k ad ar da din­ lenirlerdi. A ynca. Hacca Gidişi «Kasr-ı bü’l- Kaygusuz Sultan. Kaygusuz ve dervişleri b ü tü n erkânıyla hac fariza­ sını yerine getirdikten sonra Medine^i Münevvere’ye geç­ tiler. AG nüshası.

35 sayfaları arasında Gevhemâme’nin metni veril­ mektedir. Şam ’a geldi. Ayrıca Menâkıbnâme’nin 31 . H âlid b. sekizer saatlik mesâfeden duyulur. C.Serâkıb (?) . Dolâb-i Muhammedî. aşa|rısı da kırk arşın olan ve şehrin suyunu te­ min eden bu dolâb. oradan Karye-i Nebek'e ve K al’a-i Hum us’a geldiler.Haleb . s. Dönüşü Bu ziyâreti m üteâkip Anadolu’ya şeyhine gelmek üzere yola çıktı. H am a’da bu adla anılan bir bü­ yük su dolabını anlatır. (Bak : Evliyâ Çe­ lebi. s. dört ya­ nından. 30) 31) 55 . Velîd ve Baba Amr orada yatar­ dı. Gece yarısı bu dolâb dönerken çıkardıgrı «Yd Muhammed!-» sesi. Bu yüzden de « D o l â b .yedi gün kaldılar.n â m e » adlı risalesini söyledi” .Hân-ı Tum an . B urası Kaygusuz'a çok hoş geldiği için Peygam berlerim izin kabrinin başında « G e v h e r . İstanbul İkdam M atbası 1314. orta milinden yukarısına k ad ar kırk. 7. B urada K al’a ’ye su çıka­ rır büyük b ir «su dolabı» vardı.31. AG nüshası. oradan da B ağdad’a ulaştılar. Daha sonra Karye-i Şeyhûn .’Aymtâb yolu ile F ırat üzerindeki Bincik (Birecik?) iskelesine. Şehre girmeyip Kutayfa denilen m ahalle.ı M u h a m m e d î » diye anılır. Ziyâret ettiler. Asî suyu üzerine konup o turdular. Kûf. Evliyâ Çelebi. Ona göre. K erbelâ şehirlerini ve 29) M enâkıbnâme. Seyâhatnâme. Evliyâ Çelebi Seyâhatnâm esi’nde de geçmektedir. MenAli^hnâme'nirı bu kısmında 38 beyitlik «Kâsîde-i Dolâbnâme» verilmektedir. III.i D o l â b » dır"**. Buna « M u h a m m e d i D o l a b»“ derlerdi. 60).Akyol . O radan K al’a-ı H am a'ya geldiler. 28 .Ma’a rrâ (?) . B agdad’da b ir m üddet do­ laştıktan sonra Hille. Asi N ehri’nin kıyısınöadır.Kilis . Necef. Kaygusuz bu «Dolâb» a b ir kaside söyledi ki adı « K a s i d e .

AG nüshası. yü­ zünü yere vurdu. Kaygusuz ve kırk neferi. Nusaybin yolu ile Abdal M ûsâ Asitânesi ne geldiler^^. 44 sayfada Kaygusuz’un Abdal Mûsâ’ya kavuşm ası dolayısiyle söylediği sekiz k ıt’alık şiir yer alm aktadır. Menâk%bnâme. s. Kaygusuz ve dervişleri teker teker hediye­ lerini takdim ettiler. AG nüsnası. 56 . Musul. Daha sonra Kaygusuz. Ab­ dal Mûsâ «Safâ geldünüz. Abdal M ûsâ’yı gördü. T ekrar Bağdad'a döndüler. 45 . s. Gezip gördükleri yerleri anlattılar.43. Âsitâne’ye girildikten ve gerekli ta rik at âyinleri icrâ edildikten sonra şükür nam azım edâ ettiler. Kaygusuz’un cûşa gelerek şeyhine kavuştuğunu ifade eden b ir şiir söylemesiyle m enâkıbnâm e sona ermektedir^K 32) 33) M enâktbnâme. Sâm arrâ. kadem getürdünüz» diyerek on­ ları karşıladı. Ayrıca. ellerini öpüp ayaklarm a yüz sürdü. Abdal M ûsâ ve dervişleri tarafından karşılandı.oradaki m ukaddes yerleri ziyâret ettiler.46. 31 . Oradcin Medâin.

A nkara Genel Kitaplığ-ı. Yıl . 108b. R. Kltâb-ı Dilgüşâ. Nûruosmaniye Kütüphanesi. İstanbul 1941.800/M. N ur’un tan ıttığ ı M enâktbnâme’nin sonlarında yer alan «Kitâb-ı Dil­ güşâ» da ise söz konusu kajnt biraz farklı olarak şöyle ge­ çer : «Bu derviş dahi H azret-i Muhammedü’l-Mustafa’nun tarih-i hicretinden 80(f yilmda geldiy>. s. s. 1935. İshak Beğ. M urad (1421-1451). s. Kaygusuz A b­ dal Gaybî B ey Kahire’do B ektaşi Tekyesinde Bir Manüskiri. .28. 1. Y.B) KAYGUSUZ ABDAL’IN HAKİKİ HAYATI 1. 25 . İbni Fenârî. Kaygususs Ahâal. R. m üstensihe âit bir zühul olmalıdır. Mevlânâ F enârî’nın torunu Alâeddin Ali Fenârî (öl. Y. nu : 5. 2. v. T ürk Bilik Revüsü. 1497). M. Y. 217b’de ise «sekiz yüz» yerine «dokuz yüz» kaydı vardır ki bu. 88. Doğum Târihi ve Yaşadığı Devir Kaygusuz Abdal’ın doğum târih i ve yaşadığı devir hakkında başhca d ö rt görüş vardır. nu : 4904.139798 tarihinde doğduğunu kabul etm ektedir. Ona göre Kaygusuz’un söz konusu yaşadığı devirler ile Dilgüşâ’d ak i kayıt birbirleriyle uyuş­ m aktadır. Dağlı’ya göre bu şiirlerdeki M urad Han. Nur. 10. Dag:lı. Dilgüşâ adh risâlesindeki b ir kayda dayanan M uhtar Yahya Dağh^"* Kaygusuz Abdal’ın H. Filibe 34) 35) M. Dağlı. nu : 645. fik­ rini Kaygusuz’un bazı şiirlerinde geçen târih î şahsiyet­ ler ile takviye ediyor. Dilgüşâ’daki kayıt aynen şö y led ir: «İm di bu derviş dahi M uhammed M ustafa’n u n sekiz yüz yılında geldi»^^ M. v. M arburg nüshası.

T ürk Kültürü. Dilgüşâ'daki «sekiz yüz» kaydını. Biz de daha önce yazmış olduğum uz iki m akalede Digüşâ’daki m ezkûr kayda dayanarak Kaygusuz’un do­ ğum târihini H. Y. Dagrh. Kaygusuz’un «dokuzuncu hicret asrının ikinci nısfında» yaşadığı herhangi b ir delil zikredilm eden yer alm ıştır. Daha sonra Kaygusuz’dan bahseden İlhan Başgöz de onun XV. Y. 31. İlhan Başgöz. s.. 27. a. XIV. Kaygtısus AbdaPtn Çağatayca Bir Gazeli. Ahmet Kabakh. s. 2. 16 . M. asırda yaşamış olarak kabul etmektedir^’. 1465) dir^. «Türk Edebiyatı Nümûneleri» nde^*. c„ s. 25 s. 800/M. a s n n ilk yarısında yaşam ıştır. Abdurrahm an Güzel. İzahlı TürU H alk İEdebiyaU Antolojisi. Kaygusus Abdal’ın Vücûdnâme’si Üzerine. a. Dağlı. s. C. Dağlı. e.H aşan Âlî. M urad zam anında yaşam ış olduğunu kaydetm ek­ tedir^. Kaygusuz Abdal’ın «Mı­ s ır’a geliş târihi olarak kabul eden R. Dağlı’dan önce. 58 . yüzyıl şâirleri arasında inceleyen Ahmet K abakh da onun 2. Nur. s. Kaygusuz’un 36) 37) 38) 39) 40) 41) M. 160. İstanbul 1927. 28. A ralık 1978. T ürk Edebiyatı. TK. yüzyılda yaşadığını belirtiyor Kaygusuz'u XV. 101. İstanbul 1968.1397-98 olarak kabul etmiştik''*. İstanbul 1973. XV. İkinci görüşe göre Kaygusuz Abdal. sayı : 197. bu delillere istinâden Kaygusuz’u «Hicrî 9 uncu asır rîcâlinden» yani XV. T ürk Edehiy û tı NümûneJeri.277.Hammâmîzâde İhsan . sayı : 194. g.17. 2. M art 1979. 276 .Beği ve Sırp hud u t kum andam olan İshak Beğ (öl. Hıfzı Tevfik . 215. M. g. a sn n ikinci yarısı ile. Y. s. s.

800 tarihinden 58'i çıkarm ak suretiyle 742 târih im b u l­ m aktadır^. a. Baba’nın Kaygusuz’un M ısır’a geliş ve ölüm yılı olarak verdiği hicrî tarihlerle milâdî tarihler birbirini tutm am aktadır. 818’e değ^l. s. dayanm adan verilen b u bilgiler bu husustaki Bektaşi an'anesini aksettirm ektedir. s. g. 20. 761'de M ısır’a geldiğini.00. g. 1444 de H. m.91 tarihlerine tekâbül eder. E r . Mısır’da B ektaşilik. TM. İst. 25. 1939 (1. Kaygusuz’un Mısır’a geliş târihini M. 1388 olarak gösterm ektedir ki bu H 761’e değil 790 .Risâletü’I-A h m eiiyye fi Târîhi’t-Tarıkati’I-AliyyetV-Behtaşiyye hi-Mısri’I-Mahrûse. Fuad Köprülü de Kaygusuz’un «XIV üncü asır son­ larında ve XV inci asrın 51k nısfında yaşamış» olduğunu kabul etm ektedir^. Bâzı târih î m enba’lar Abdal M ûsâ'nın B ursa F ethi’ne iştirak ettiğini belirttiklerine gö­ re Abdal Mûsâ XIV.doğum târihini de H. s. 847-848’e tekâbül etmektedir. A. 89 . a. F. Nur. S. Er-Risâletül-Ahmediyye müellifi Ahmed S im Baba. 769'da H icaz’a gittiğini. C. 742 olarak hesaplam aktadır. Ahmed S irn Baba.. asırda yaşamıştır^^ Şu halde onun 42) 43) R. K öprülü’nün delilleri ş u n la rd ır: 1) Kaygusnz’un Abdal Mûsâ’ya in tisâb ı : Kaygusuz’­ un gerek şiirlerinde. Köprülü. Kaygusuz’un on sekiz yaşında Abdal Mûsâ ’ya intisâp ettiği ve kırk yıl hizm etinde kaldıktan son­ ra M ısır'a gittiği şeklindeki m âlûm âta dayanan R. 16-17. m. IV. gerek m enâkıbnâm esinde b u husus açıkça belirtilm iş olduğundan onun Abdal Mûsâ’nm mürîdlerinden olduğu açıktır. H erhangibir kaynağa ve muhâkemeye. Menâkıbnâm e’deki. 799’da M ısır’a döndüğünü ve 848’de vefat etti­ ğini kaydeder"*^. b a sk ı: Kahire 1934). Aynı şekilde Kaygu­ suz’un ölüm târih i olarak gösterilen M. s. Kaygusuz’un H. Nur. 44) 45) 59 . Köprülü. F. 2 baskı.. 1939.

46) 47) 48) 49) 50) 51) F. B arbara Flemmirf:. Nihad Sâmi Baharlı. ayrıca H. Resim li T ürk Edebiyatı Târihi. 203. s. İstanbul 1955. a. 47 (1951). 918/M. Ergun. Rudolf Tschudi. 80. s. 1512'de hazırlanan Câmi’ünnezâir. a sn n 2) Kaygusuz’un eserlerinden Kitâb-ı Dilgüşâ'nm H. B ektaşi Şâirleri ve Nefesleri.de Kaygusuz’un b ir manzum esine rastlandığına gö­ re Kaygusuz m ezkûr tarihlerden önce yaşamış olm alıdır^. asır sonlarıyla ilk yarısında yaşam ış olması gerekir. 117. S.. Agâh S ırn Levend''^ de herhangibir delil zikretm e­ den Kaygusuz’un XIV üncü asırda yaşadığını kabul et­ m ektedir. g.z aus einer türkischen Heiiigenvita. 1 -2 . İstanbul 1935 s. Kaygusuz’un «XV inci a s n n ilk tiıısfında» yaşadığını kay­ dediyorsa da «Bektaşi Şâirleri ve Nefesleri»nde‘ * ^ Kaygusuz'un «XIV üncü a s n n so n y an sın d a yetişen» b ir şâir olduğunu belirtm iştir. N. 52) 60 .m ürîdi Kaygusuz’u n d a XIV. N ihad Sâm i B anarh^ da Kaygusuz'un «XIV üncü asır 'sonu ve XV inci taşır başı» şâirlerinden olduğunu ve 2. 196. s. C. B ektaşi Şâirleri. In Schweizersiches Arschiv für Volkskunde. s. Edebiyat Târihi Dersleri. M urad devrinde yaşadığını kaydeder. İstanbul 1971. N. 1493'de istinsah edilmiş b ir nüshası mevcut ol­ duğuna. S. s. Bd. R udolf Tschudl^* ve B arbara Flemming^^ de Kaygu­ suz’un XIV üncü yüzyılın 5onu ile XV inci yüzyılın başı arasında yaşadığını kabul edenler arasındadır. İstanbul 1930. s. Wiesbaden 1964. Landschaftsgeschichte von Pamphylien. m. Köprülü. 24. Pisidien und Lj/kien im Spatm ittelalter. XV. Ergun. 20. 900/M. Agâh S im Levend. 398. Sadeddin Nüzhed E rgun «Bektaşî Şâirleri» nde"”. Die Bekehrung des Kaighusu.

Bonn Oktober 1962. İstanbul 1963. O. 800’de doğduğu şeklinde anlar ve XV. onun ölümünden sonra da bir hayli yaşadığına. G örüldüğü gibi 1963’de 53) A ım am aria Schlmmel. Abdal Mûsâ’nm da Bursa fethine genç yaşta katıldığına hükmetmek gerekir. V. 6. 54) 55) 56) 57) 61 . B una göre lAbdal M ûsâ’ya gençken intisap etm iş olacağını ve k ırk yıl hizm etinin de «muay­ yen bir geleneğin tesirinden» doğduğunu ileri sü rer“ . yüzyılda yaşadığım ifâde eder. Abdülbâkî Gölpınarlı. asrın ilk yıllarında öldüğünü» kabul eder^^ 1968’de Türk Dili Dergisi’nde yazdığı b ir m akalede ise bu konuda şunları söyler : «Kaygusuz. T ürk H alk Edebiyatı özel Sayısı.XV. buna göre Abdal Mûsâ'ya. Abdülbâbi Gölpmarh. Dilgüşâ’daki ibâreyi Kaygu­ suz’un H. T ürk Dili Aylık Dil ve Edebiyat Dergisi. V^alter Björkmann.Türkische Gesellschaft E. İstanbul 1953. Cilt XIX. 1 A ralık 1968. Kaygusuz Abdal.Kul H im m et.Aımamaria Schimmel® ile Walter Björkmann^ de K aygusuz'un ölüm târih i olarak 1444’ü belirttiklerine ve onun Abdal M ûsâ'nm m ürîdlerinden olduğunu zikrettik­ lerine göre Kaygusuz’un XIV üncü asır ile XV inci asrın ilk yarısında yaşadığını kabul etm ektedirler. 1963 te ise Kaygusuz Abdal’ın «Abdal Mûsâ dervişi olduğunu bu bakımdan XIV. s. s. yüzyıldır.Pir Sultam Abdal.Bektaısi Nefesleri. s. Fundam ente II. Die altosmaniache Literatür. VV^iesbaden 1964. 3. Kaygusuz’un yaşadığı çağ XIV . A levî . >800 hicride (1397-1398) doğduğunu bildirir. nihayet XV. -İ12. manzum bir risâlesinde. 396. Abdülbâkî G ölpınarh’nın Kaygusuz’un doğum târih i ve yaşadığı devir hakkm daki fikri m uğlaktır. Abdülbâkî Gölpmarh. K aygusuz Abdal B ata yi . Deutsch . 1953’te yazdığı b ir eserinde. Drei türMsche M ystiker Yunus Em re K aygusuz Abdal . yüzyılda yaşadığını. S a y ı: 207. ölüm lyılını kesin olarak söylememize imkân yoktur»”. gençliğinde bağlandığına. H eft 48.

Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi. a. 1972’de. e. A nkara 1974. yüzyılın ilk yıllarmda yaşamıştır» diyerek ve H. Gölpınarlı. yansıyla IX. 418 . H. Vasfi Mahir Kocatürk. 4. C. 175. Gölpınarlı’nın Türk Dili’ndeki yazısıyla m utâbakat göstermesi ve yazının da Gölpmarli'ya â it oldugrunda şüphe bırakm am aktadır. s. b ir parağraf isonra «Kaygusuz. doğum târihiyse. VIII.. Kaygusuz Abdal. b iri Alâiyeli. yy) bir şâirdir»’’ diyerek bu kere Kaygusuz’un doğum unu yüz yıl kad ar geriye götür­ m ekte ve yüz yıldan daha fazla yaşatm aktadır. [yüzyılda yaşamış (XV. VIII. Ansiklopedi de bu maddenin y azan belirtilme­ mişse de yazının pek çok yerlerinin A. Nur ve Köprülü’nün fikirlerine iştirak etm iş olm aktadır. Nihayet T ürk Ansiklopedisi'ndeki «Kaygusuz Abdal» m addesinde Gölpınarlı. s. «K. asır olarak gösterm ektedir. asrın ilk yıllarında öldüğünü kabul eden A. s. İstanbul 1972.Kaygusuz’un XV. 175. SOO’de doğduğu m es'elesini de şüpheyle karşılayarak^ R. asırla birlikte XIV. Gölpınarlı. F akat Gölpınarlı. 1968’de te k ra r 1953’teki fikrine dönerek onun 1397-98'de doğduğunu ifâde etm ekte. 62 . A. Türk Ansiklopedisi. XXI. A. fakat d ö rt sa­ tır sonra Kaygusuz’un (yaşadığı çağı XV. g. IX. diğeri Rum eli’li olm ak üzere iki «Kaygusuz lAbdal» kabul etmekte58) 59) 60) A. Göİpmarh. yüzyılın başında doğmuş.419. Abdal Mûsâ'nm uzun ömürlü olduğuna ve Kaygusuz'un ona pek gençken kavuştuğuna hükmetmek gerekir» şeklinde açıklıyarak 1397-98 târih in i şartlı da olsa Kaygusuz’un doğum târihi olarak tek rar kabul eden Gölpınarh bu defâ onun 1431’den önce öldüğünü de im a ederek Kaygusuz’u ancak 30 sene kadar yaşatm aktadır^. «Bu derviş hicretin sekiz yüzünde geldi» ibâresini «bu geldi’den maksat. yüzyılın 2.

M. «Kaygusuz Abdal gör ne söyledi» m ısrâı ile biten b ir mesnevisinde Kaygusuz »da «Abdal Mûsâ'ya kul oldı can61) 62) 63) 64) V. Ayrıca Abdal Mûsâ Velâyetnâm esi’nde de Abdal M ûsâ’nm m ürîdleri arasında Kaygusuz yer alm aktadır^. s. 169. 3 4 -3 6 . T ekke Şiiri Antolojimi. yüzyılda yaşam akta­ dır. Kocatürk. yüzyılda ya­ şam ış Ve Abdal M ûsâ'ya m ürîd olmuştur*^ Kocatürk’e göre Rum eli’de yaşayan ve Vize'ye bağlı Saray kasabasından olduğu için «Sarâyî» m ahlâsm ı taşı­ yan ikinci Kaygusuz Abdal ise XV. T ürk Edebiyat% Tarihi. Daha önce anlattığım ız «menkabevî hayat» bölüm ünde Kaygusuz etrafın d a gelişen b ü tü n menkabelerin Abdal Mûsâ ile bağlantılı olduğu açıkça görül­ m ektedir. Mûsâ maddesi. Ona göre Alâiyeli Kaygusuz Abdal XIV. s. V.dir. Abdal. s. K ocatürk. dâim a Ab­ dal M ûsâ’nın m üridi olarak gösterilm iştir. T ekke Şiiri Antolojisi. Bedri Noyan’ın fotokopisini çekmemize müsâade ettikleri Abdal M ûsâ Velâyetnâmesi. Rum eli’ye âit yer isimleriyle. M. 35. S N. Türk Şâirlert. Çünkü : 1. İstanbul 1936. Kaygusuz Abdal’ın doğum târih i ve yaşadığı devir hakkında başlıca görüşleri yukarıda hülâsa etm iş bulu­ nuyoruz. A nkara 1970. 290. C. B ak : Kaygusuz Abdal’ın menkabevî hayatı bölümü. 188. Bizim ilk defa hülâsa ettiğimiz Menâkıbnâme'de olduğu gibi bugüne k ad ar tanıtılm ış b ulunan diğer Kaygusuz m enâkıbnâm elerinde de“ Kaygusuz. XV. Nur ve F. Bize göre kabule şâyân olan görüş. s. A nkara 1968. s. Ergun. T ürk Edebiyatı Tarihi. R. asra âit târih î şah­ siyetlerin geçtiği şiirler bu ikinci Kaygusuz’undur®^. Köprülü tarafından ayrı ayrı delillere dayanılarak izah edilen ikinci görüştür. 63 . 1. s. Kaygusuz Abdal’ın Abdal M ûsâ’ya intisap ettiği hususu kesindir. 143-156.

asırda yaşam ış b ir şahsiyettir’*. 5. İstanbul 1269^ s..tevârih. (Edirneli Mecdî Efendi Tercümesi). asırda yaşadığı fikrindedir. Şekâytk-ı Nüm âniye. Kavsrusuz’un «Dilsüsâ» sm da geçen «İmdi bu der­ viş dahi M uhanuned M ustafa’nım sekiz yüz yılında geldi» ibâresi. M ustafa ÂIî*^ ve B ursah Beliğ’de™ Abdal M usâ’nm Bursa fethine iştirak ettiği ifâde edilm iştir. bâzı araştırıcıların kabul ettiği gibi onun doğum yılı olarak kabul etm ek m üm kün değil­ dir. Hoca Sâdeddin. 2. Ayrıca Taşköprülüzâde*^ Hoca Sâdeddin“ . gazâ sırasında b ir yeniçerinin üsküfünü ba­ şına giydiği ve elfî tâcm esasının bu olduğu Âşıkpaşazâde'de kayıtldır“ .Çekdi elini iki cihandan»^ beyti ile Abdal Mûsâ'ya intisap ettiği husûsunu bizzat teyid etm iş olm aktadır. Sayı : 124. Y ıl: X I/4. İstanbul tab ’i. Demek ki Abdal Mûsâ XIV. C. M ustafa Alt. Bu durum da Kaygusuz’un da Abdal M ûsâ’ya XIV. 206. Şu halde Abdal M ûsâ'nın y aşa­ dığı devrin. Şubat 1973. Ancak bu târihi. s. s. Tâcü-t . Şu 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) Mar. 205. 134 a Â!ş%kpa. 2. Abdal Mûsâ hakkındaki bir araştırm asında Puad Köprülü de onun XIV. Kaygusuz’un yaşadığı devre de ışık tutacağı tabiîdir. 33. v. Taşköprülüzâde. İstanbul 1279. İstanbul 1277. 64. s. Künhü’I-ahbâr. Güldeste-i Riyâz-% İrfân. 64 . Esâsen bugüne kad ar yapılan b ü tü n araştırm alard a bu husus kabul edilm ektedir.^azâde Tarihi.dan . Abdal M ûsâ’nın O rhan Gazi zam anında b ir gazâya iştirak ettiği. BursalI Belîğ'. s. T ürk K ültürü. 406. c. B ursa 1302. s. Söz konusu ibâreden önceki ve sonraki cümleler m ânâ bakım ından b u ibâreyle bağlantılı değildir. şüphesiz k i onun (yaşadığı devre ışık tu tan b ir ibâredir. 213. asırda intisap etmiş olm ası gerekir. Ahdal Mûsâ.

M. K ocatürk daha önce de kaydettiğim iz gibi 65 . M. O. Kaygusuz’un 18 yaşında Abdal M ûsâ’ya intisâbı ve kırk sene ona hizm et etm esi dolayısıyla 58 yaşında M ısır’a geldiğini kabul etm ekte ve 800’den 58’i çıkararak H. . 800 târihini Kaygusuz’un hayâtındaki baş­ ka b ir safha olarak kabul etm ek zarûreti vardır. Dağh ve V. 742’den geriye gidemiyeceğini rah atça ifâde edebiliriz. Onun şiirlerinde geçen M urad Han. 742 olarak kabul etm e­ sek bile. 3.Bu ise birinci m addede zikrettiği­ miz Kaygusuz’un Abdal Mûsâ ile olan alâkasına dâir de­ lillerin hepsini reddetm em iz m ânâsına gelir. 800 târihini R N u r’un ka­ bul ettiği gibi. Kaygusuz’un M ısır’a geliş târih i olm asıdır. bizce bâzı araştırıcıları yanıltm ıştır. İshak Beğ ve İbni Fenârî isim leri. Kaygusuz’un bâzı şiirlerinde geçen târih î şahsi­ yetler de onun yaşadığı devir hakkm da fikir verm ekte­ dir. Şu halde Kaygusuz’un doğum târih in i H. Nur. H. 742 ilâ bu târih ten sonraki 15-20 yıl için­ de doğmuş olabilir. daha çok b ir yerden gelmiş olmayı anlatır. H. Çünkü M enâkıbnâm e’deki «kırk yıl» meselesini gerçek olarak kabul etm ek şart değildir. M etinde «dünya» kelimesinin düşm üş ola­ cağı h atıra gelirse de biz bu ihtim âli de v ârit görm üyo­ ruz. Şu halde bahsi geçen H. Çünkü H. Dolayısiyle Kaygusuz. Bu hu­ susta akla en uygun ihtim al. Biz bu 58 yaşı âzamî b ir had olarak kabul etmekteyiz. 742’de doğduğunu yazm aktadır. «Sekiz yüz yılında geldi» ifâdesi açıkça «dünyaya gelmeyi» yâni «doğmuş olmayı» belirtm ez.halde ibâreyi m üstakil olarak anlam ak zorundayız. Bu ifâde h er halde Yunus E m re’nin Tabduk E m re’ye «kırk yıl» hizm et etm esi rivâyetinde olduğu gibi geleneğin neticesi olm alıdır. Y. M ısır’a 58 yaşından önce de gitm iş olabilir. R. 800 yılını Kaygusuz’un doğum târih i olarak kabul edersek onun Abdal M ûsâ’ya intisâbı keyfiyetini reddetm em iz gerekir.

F âtih Zamanında Teke İli. Bizce bu şiirlerde geçen Murad Han 1421 . Mevlânâ Şemseddin Muham72) B ak : Ahmed Refik. g. s. asır ricâlinden olduğu şüphesizdir. s.b u şah ıslan XV. tsm âil Hftmi Dânişmend. İstanbul 1971. Ancak M. e. Dağlı bu noktadan hareketle Kaygusuz'u da XV. s. 254. a. Y. Murad’dır. ilk Osmanlı Şeyhülislâmı FeMârioğlu Mevlânâ Muhaıtımed Şemseddin’dir. 17. ricâlinden sayarken. Cilt : 1. 1.1451 târihleri arasında E d irn e’de hü­ küm darlık eden 2. Bizce bu doğru değildir. 1. Fenârioğlu M uhamm ed Şemseddin. buradaki İbni Fenârî’nin Muham­ med Şemseddin değil onun to ru n u olan ve 1497’de ölen Alâeddin Ali İbni Fenârî olduğunu kabul etmeye mütemâyildir” . Çünkü şiirde «İbni Fenârî’ye varıp fetvâ bulmak» tan bahsedilm ektedir. Alâeddin Ali İbni Fenârî ise ancak Fâtih devrinde kazas­ kerliğe kadar yükselm iştir’''. H albuki Alâeddin Ali. İshak Beğ ve İbni F enârî’nin XV. V.. yüzyıl. a. Osmanlı Müellifleri. Mu­ rad devrinde fetvâ m akam ı ise Fenârioğlu Muhammed Şemseddin tarafınd an deruhte edilm ektedir (1424-1430). g. Y. İbni Fenâıi olarak Kaygusuz'un şiirinde yer alan zat. BursalI Mehmed Tâhir. 65-6 6 . s. 118-119. BursalI Mehmed Tâhlr. İstanbul 1340. İstanbul 1975. e. e. 2. g. Dağlı. TTEM. s. «İbni Fenârî» olduğu gibi. B arbara Flemmlng.. a. C. nu : 79/2. s. asır­ da yaşam ış ikinci b ir Kaygusuz olduğunu ileri sürm ekte­ dir. M. Y.. 313-314. Kocatürk. Dağlı. 38. M.M. İkinci baskı. 73) 74) 66 . 1424-1430 yılları arasında E dirne’de Şeyhülislâmlık yap­ mıştır^^. Murad Han. B urada M. yüzyıl ricâli olarak kabul etm ektedirler. XV. tzaKh Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Cild. Y. Dağh’yı yanıl­ tan her halde «İbni» kelim esidir.

s. 607.. Anatoh’dan berüye Didüm ki bu dem gelmişem Kirâya dükkân almışam 75) 76) Ahmed Refik. 400. bize Kaygusuz’un hayatı hakkında m ühim bâzı ıbilgiler verm ektedir. e. Murad devrinde Üsküp Sancak Beği ve 1465’de ölen Semendire fâtihi Gâzi İshak Beğ’dir’''. b u sülâle için Mevlânâ Şem seddin’den de önce kullanılıyordu. Edrene şehrinde bu gün Bir dükkân aldum klrâya Ol mahalde sataşmışam Bir akçası çok kanya • ••••••• Sor bana garîb inisin Bu şehri görüp misin Yohsa gelişün şindi mi . F âtih devrine âit olan b u defterde söz 'konusu zâtın adı aynen «Fenârîoğlu Mev­ lânâ Şemseddin» olarak geçm ektedir^ Anlaşıldığına göre «Fenârî» lakâbı. C. İsh ak Bey maddesi. XX. İbni Fenârî’nin adının geçtiği şiir. 2. B ü yük Türkiye Tarihi. 1. m. Bak : lA. Bu şiirden bâzı p arça lan aşağıya alıyoruz. C.. Murad II maddesi.med de «İbni Fenârî»dir. Yılmaz öztuna. Ism âil Hâml Danişmend. İstanbul 1977. s. 230. T ürk Ansiklopedisi. s. tkinci Cilt. 67 . 66. 613. s. İshak Beğ’e gelince b u zât. 397. Mevlânâ Şemseddin'e Ada karyesinin verilmesi hususunu «Defteri-i Evkâf-ı Vilâyet-1 Teke»den iktibas eder. 204-205. a. g. a. 605. Ahmet Refik. s. g.

v. V. Mar. yine bu tâ rih ler arasında Anadolu’dan Rum eli’ye gelm iştir.. O hal­ de Rum eli’de doğup büyüyen ikinci b ir Kaygusuz Abdal düşünülemez. 68 . Mahir'in göremediğini zannettiğim iz bu şiirden Kaygu­ suz’un Rum eli’ye yabancı olduğu anlaşılm aktadır. 333a-b. İshak Beğ’in adının geçtiği şiirden de bâzı p arçalan kaydedelim : 77) Dîvan. Şiirden anlaşıldığına göre Kaygusuz. Murad’ın pâdişahhgı devrinde ve 1424-1430 tarihleri arasında Edirne'de şeyhülislâmlık yaptığına göre bu şiir de bu târih ler arasında yazılmış olm ahdır. 2.Eydür yiğit gel içerü Döşek getürsin câriye • ••••••• Eydür ki bu Rûm-ili'dür Sanma ki Anatoh’dur Bunde esîr-bendler çok olur Düşmeyesin bâzârîye Ol kandan kurtılmaga Kul oldum âzâd olmağa Fetvâ bulam mı ki âceb Varsam İbn-i FenârVye Murâd H ân’a vanmadum Özümi kurtanmadum Kaygusuz Abdâl bî-çâre Uğradı bir haşarıya^ İbni Fenâri.

334b . Birinci şiirde ise Kaygu­ suz’un A nadolu'dan R um eli’ye geldiği açıkça belirtili­ yordu. Bu şiirde geçen «Filibe» ve «İshak Beğ» isim leri de K aygusuz'un 2. Mar.. Çünkü şiir.Filibe’de yinilen Bir kan sevdi beni İgen igen dikdürür Bana yini kaftânı îsh a k Beg’e söylesem Hâlûmi ’arz eylesem Kandan kurtannaga Ola mı ki dennâm Bu Kaygusuz Abdâl’un Dervîş-i miskin hâlin Şöyle geçer mi 'aceb 01 karıyla devrânı Ne karı var ne koca Ne irte var ne gice Bu sözi anlayanun Kurbâmyam kurbânı’® Bu şiirden de ikinci b ir K aygusuz'un bulunduğuna hükm etm ek m üm kün değildir. Kaygusuz’un M urad H an'dan bahsettiği b ir şiiri daha vardır. O rada da M urad H an'ın adının geçtiği be­ yitler şöyledir : 78) Dîvan. gerek üslûp gerek konu bakım ından daha önce kaydettiğim iz şiirle b ir benzerlik arz etm ektedir. Murad devrinde R um eli’de bulunduğu­ nu gösteriyor.335a. 69 . v.

Nur.61 . Rıza Nur. Alâiye Sancağı Begi’nün oğlu idi» şeklinde açıkça belirtilmektedir*'. Dağ-lı. a. Onsekiz yaşında Abdal M ûsâ’ya intisap ettiğine göre bu intisâbın H. M. s. Köprülü. 762/M. 14. g.Bize bin mut pirinç dise M urâd Hân Dahi on bin koyun bile yimeğe M urâd H ân’a halvet anlatsa sözi Kapu’da kim bile veziri söge” 2 . s. g. 79) 80) Dîvan. a. m.. 81) 82) 83) 70 . s.H. 296b-297a. 91. A ralık 1968.. g. Sayı : 207. Y. 8. 117. M. Abdülbâki Gölpınarlı. AG nüshası. m. IV. s. D aflı.42 — H. 7. Şu halde Kaygusuz Abdal'ın âilesi hakkında bilgi edinmek için Alâiye beylerini araştırm ak gerekm ektedir. 204. 1358 . Tschudi. Ailesi Kaygusuz Abdal'ın Alâiye Sancağı Begi'nin oğlu olduğunda 'bütün araştırıcılar birleşmektedir®®. g. B arbara Plemmlng... 78. Kaygusus Abdal.. Mar.. Y. Menâkıbnâm e’nin m üteâkip sayfalarında da Kaygusuz’dan «Alâi­ ye Sancağı Begi oğlu Gaybî Beg»“.59 . 1360 . e. s. T ürk Dili. 742/M. 1378-79 târihleri arasında olm ası gerekir. 780/M. 10. Misinada Bektaşilik. Çalışmamızın «Doğum Târihi ve Yaşadığı Devir» bölüm ünde Kaygusuz Abdal’ın H.târihleri arasında doğmuş olabileceğini ifâde etm iştik. 395. Menâktbnâme. a. s. e. a. v. 760/M.. s. R. AG nüshası. «Gaybî’nin babası Alâiye Sancağı Beg»*^ şeklinde söz edilm ektedir. s.. g. 1341 . s. 3. g. a. a. e. sahifeden sonraki fotokopi. s. Menâkıbnâme. TM. F. Cilt. Çünkü eldeki Kaygusuz Imenâkıbnâmelerinde b u husus «Dilgüşâ sâhibi Kaygustız Baba Sultan k. m.

y. Alâiye beyini kendisine tâbi olmaya m ecbur etm işti. 1332 . 767/1366 R am azan'ındaki b u teşebbüs. Alâiye’lilerin m ukavem eti ve K aram anoğlu’nun yardım ı sayesinde akam ete uğratılmıştır®^. Hüsâmeddin Mahmud bin Alâeddin’in 767 Şevval’inde. 733/M. 1336-37 y ıllan arasında «Karamanoğullanmn buraya hâkim olduğunu ve onlar nâmına Yûsuf adındaki zâtın burasını idâre ettiğini söyler»®^ B undan sonra Alâiye beyleriyle ilgili ilk kayıt 1361 yılma âittir.33 târihlerinde Alâiye Beği'nin K aram anoğullanndan Yûsuf Beğ olduğunu öğreniyoruz. a. yâni 767 R am azan’m dan b ir ay sonra Mı­ sır S ultanı’na b ir m ektup yazdığını kaydeder®^ Ayrıca Şarki Karaağaç'daki H. Çünkü Kalkaşandî. Alâiye maddesi. Bu kayıttan M. 730/M. y. 71 . a. H.Alâiye Beğleri hakkındaki ilk ınâlum âtı îb n i Batuta ’dan edinmekteyiz. Aynı Alâiye Beği.30 . 1. 1332 . a.33'te Alâiye’ye ge­ len İbni B atuta. 737/M. Mükrimün Halil Yinanç. s. 766/M. 1364-65 târih li b ir ha84) 85) 86) 87) Mükrlmln Halil Yinanç. «bu şehrin Karamanoğullanndan Yûsuf Bey tarafından idare edildiğini ve şehirden on mil mesâfedeki sarayında oturan bu bey ile görüştüğünü ve ikrâmına nâil olduğunu söyler»®^. C. bu Alâiye Beği'nin adının bilinm ediğini yazı­ yorsa da Kalkaşandî’nin kaydından bu beyin Hüsâmeddin Mahmud bin Alâeddin olduğunu tahm in edebiliriz. 1329 .H. 1361’de Kıbrıs Kralı Pierre. 288. y. ÎA. Şihâbeddin Ömerî de «Mesâlikü’l-ebsâr» adh eserinde H. onun b u hareketine kızan Pierre ise 1366'da b ir donanm a göndererek Alâiye’yi alm aya te­ şebbüs etm iştir. 1364’te Antalya’yı K ıbrıs K ralından alm ak için denizden b ir donanm a yollamış.

Yusuf Ö m er’in de K ararnanoğullarm dan olduğu hem İbni B atuta ve Şihâbeddin Ö m erî’deki kayıtlardan. Alâiye'nin Oba köyünde harap b ir vaziyette bulu­ nan Güîfeşân Câm ii'ndeki iki kitabede de bu beyin adına rastlıyoruz. 1340'larda ve 1350'lerde H üsâm eddin M ahm ud'un 1361'den önce hangi tâ rih te Alâiye Beği olduğunu ve 1373 . b u âilenin b ir tarafının Anadolu Selçuklularına 88) 89) Süleyman F ikri Erten. 774/M.H üsâm eddin Mah­ m ud ailesinin K aram anoğullarm dan indiği hususu ya­ nında. F. 1373-74 târihlerini taşıyan bu kitâbelerde bu zâtın adı «Em îrü’l-mu’azzam M ahmud bin Alâeddin bin Yûsuf bin K aram an» ve «Em îr M ahmud bin Alâeddin bin Yûsuf ’Ömer» şekillerinde geçmektedir*’. Y ukarıya aldığımız b ü tü n b u kayıtlardan çıkan ne­ ticeye göre 1333’de Alâiye Beği K aram anoğullarm dan Yûsuf. 1373 târihinde M übârizeddin Mah­ m ud Beg (Teke Beğ). hem de Güîfeşân Câmii kitâbesinden açıkça belli olm aktadır.1373 (?) seneleri arasında Alâiye beyliği­ ni idâre eden Yusuf Ömer . Erten.74’den sonra hangi târih te beyliğinin sona erdiğini bilemiyoruz. Şu halde H. Mezkûr târihî kayıtlar ve kitâbelerden H üsâm ed­ din M ahm ud’un balbasının Alâeddin. e„ s. 72.m am kitâbesinde de M ahmud bin Alâeddin b in Yûsuf kaydı vardır**. A ntalya Târihi II. onun babasının da Yusuf Ömer olduğu anlaşılm aktadır. Demek ki 1361’de K ıbrıs K ralm ın kendi­ sine tâbi kıldığı Alâiye beyi de H üsâm eddin M ahm ud’dur. s. a. H. 72 . g. İstanbul 1940. 1333 (?) . 86. Alâiye ve M anavgat Em irlerinin de yardım ıyla A ntalya’yı K ıbrıslardan geri aldığı sıra­ da da Alâiye Beği H üsâm eddin M ahm ud’dur.Alâeddin . S. 755?M.

Çünkü 1361 -1373 yılları arasındaki oniki sene zarfında Alâiye Beği H üsâ­ m eddin M ahmud ile Antalya Beği M übârizeddin Mehmed. a. 6 5 -6 7 . a. s. Yinanç.. 1333(?) . s. Teke Eli ve Teke Oğullan. 92. Anadolu Beylikleri. Tekindag. g. O 12/1. s. Ş. tA . m.1373(?) târihleri arasındaki bu üç Alâiye beyinden hangisidir? Bizce bu husustaki en kuvvetli ihtim al. Yinanç. asırda Alâiye beylerinin Selçuk neslinden indiği hakkında b îr an'anenin m evcut olduğunu»” zikretm ektedir. Sayı : 7 . İstanbul 1977. M. «. bâzı bu kaleye ve bazı Sinob!a ilticâ kıla1ar» şeklindeki sözlerine ve Târih-i ÂI-i O sm an'ların b ir kısm ındaki rivâyetlere dayanan M. M ezkûr sü­ lâlede Alâeddin ve Kılıç Arslan (1451’de Alâiye’yi Osman­ lIlara terke m ecbur kalan son Alâiye Beği) gibi Selçuklu S ultanlarının isim lerini taşıyanların bulunm ası da bizce bu rivâyeteleri desteklem ektedir. Yinanç. Tarih Enstitüsü Dergisi. H. B. «XV. s. H. K ıbrıs kiralına karşı yapılan çetin savaşlarda dâim â b e­ raber bulun m uşlar dır’^ Antalya Beği M übârizeddin Meh­ med. A nkara 1969.dayandığı rivâyetini de kaydetm em iz lâzımdır. kendi devrindeki yabancı kaynaklarda «Taica Tacca» adıyla geçmektedir^^ F âtih devrine âit «Defter-i 90) 91) 92) M. g.. Alâiye’yi fethe­ den Selçuklu Sultanı Alâeddin K eykubad’m Alâiye’yi kasdederek «kuvvetli yagı rû m m em âlikîne hücum edüb bizüm evlâd ve ahfâdım ız m ukâvem et edemeyüp hezimet bulacak olursa. Teke Oğullan maddesi. s. H.. 89.. I.132. e.8 . Yazıcıoğlu Ali'nin Tevârih-i Âl-i Selçuk’undaki. 188. 93) 73 . Ş. 128 . 131. ^ Acaba Kaygusuz Abdal’ın babası. 129. m. s. Tekindag. Y. Teke .O ğullan mad. Ayrıca Cârniiı-d-Düvel’de de Alâiye Beğlerinin «Selçuk Sultanı­ nın kızının oğullarından» geldiği kayıtlıdır’*. g. H üsâm eddin M ahmud Bey üzerinde toplanm aktadır. Flemming. Uzunçarşıb.

94) 95) 96) 97) Ş. 86. S. 134. Men&kibnâme. m.Evkâf-1 Vilâyet-i Teke» de de bu beyden «Teke Beğ» ola­ rak bahsedilm ektedir’"'. a.10. MenâkibnAme. Tekindag:. s. 28.. e. 74 . 131.. s. a. s. 6 . Tekindağ. M uahhar Osm anh târihlerinin de Mübârizeddin Mehmed’den «Emîr Teke» veya «Teke Beğ» olarak bahsettiklerini kaydeden Ş. 50. Ergun. dedesinin Alâ­ eddin bin Yusuf olduğunu tahm in edebiliriz. m. Alâeddin adını taşıyan b ir şahsın babasının da Alâeddin adını taşı­ m ası pek uzak b ir ihtim aldir. B ektaşi Şâirleri ve Nefesleri^ C. g. g. Tekindağ’a göre Antalya beylerine «Teke-Oğullan» adını veren de aynı beydir^^. N. g. B. s. 69. 94-102. 131. Flemming. M enâkıbnâm e’de «Abdal Mûsâ’ya» karşı «Teke Beği» ile birlikte hareket eden Kaygusuz’un babasının târih î kaynaklarda K ıbrıs kralına karşı «Teke Beğ»le m üşterek hareket eden Alâiye Beği Hüsâmeddin Mahmud olması pek m uhtem eldir. 12T-131. s. 105-108. Ş. Bilâkis. babasının Hüsâmeddin Mahmud.. g. oğlunu Abdal M ûsâ’nın elinden alm ak üzere «Teke Beği» ne m üracaat eder ve «Teke Beğî» ile birlikte Abdal Mûsâ üzerine ordu y ürütürler’*. s. 1 -2 . A. Ayrıca Kaygusuz'un Minbemâmesi’nde geçen : Âşık olsam adum tenbel 'Âlâyi Eğer sofi isem dirler mürâyi m ısrâlarından’^ Kaygusuz’un asıl adının A 1 â y î yânil Alâeddin olduğunu kuvvetle tahm in edebiliriz.. çocuklara dedele­ rinin adının konulm ası pek yaygın b ir gelenektir. Bu yay­ gın geleneğe dayanarak Alâeddin Gaybî’nin (Kaygusuz Abdal). 72. AG nüshası. AG nüshası. a. Refik. s. m. Kaygusuz Menâkıbnâmesi’nde de Gaybî Beğ’in babası. a. 118.

Beyit şö y led ir: Aşık olsam adum tenbel Alâji Eger sofi isem dirler jnürâyî^*’. AG nüshası. s. 1 . s. Çünkü Türk halkı arasında «Gaybî» kelimesinin isim olarak kul­ lanıldığı pek görülmez. 1 . Ancak Kaygusuz’un asıl adının sâdece G a y b î olduğu düşünülemez. S. asıl adının «Ahm ed Gaybî. g. N. 28. bir yanlış okum adan İbârettir. Görüldüğü gibi birinci m ısrâda Kaygusuz. Y. e. O halde Kaygusuz’un asıl adının b ir başka isim olm ası icap eder.. s. Mehmet Gaybî ve em sâli gibi» b ir şekli ol­ m ası icap ettiğini b elirtm iştir’’. Bizdeki 98) T ürk Ansiklopedisi’nde Kaygusuz Abdal maddesinde ^Gaybî» nin b&zı nüshalarda «Kaygı» olduğu şeklindeki kayıt. g. Ergun. «Gaybî» nin Kay­ gusuz’un göbek adı olm ası gerektiğini. M. g. 36-37. 33b. Bu husus üzerinde şim ­ diye kadar sâdece M. S. C. Millet Ktp. 26. Y. Sadeddin N üzhet’in «Alâî Gaybî bunda tekke kılmaz» şek­ linde okuduğu’® ' m ısrâ bâzı nüshâlarda yoktur. v. Ergun. Menâkihnâme. nu . a. C. 99) 100) 101) 75 .2 . a. s.3. Dağlı. Dağlı durm uş. N. 50. e.2 . daha çok ikinci b ir ad veya m ahlâs intibâım uyandırm aktadır. a. 797. Kaygusuz'un D olabnâm e’sindeki b ir m ısrâda da onun adı geçm ektedir.. «Gaybî». e. (Manzum E serler). Adı ve Mahlâsı Bugüne kadar yapılan araştırm alard a Kaygusuz Ab­ dal’ın asıl adının «G a y b î» olduğu üzerinde birleşilmişmiştir®^ Çünkü M enâkıbnâm e’de «G a y b î» adı açıkça zikredilm ektedir. adının «Âlâyî» (Alâî) olduğunu açıkça ifâde etm ektedir. Kaygusuz’un M inbem âm esi’ndeki b ir beyit bizce bu noktaya açıklık getirm ektedir.. Ali Em îri Bl.

Bedreddin» gibi isim lerin «Seyfî. 87. s. Y ukarıdaki delillere istinâden Kaygusuz Abdal’ın asıl adı bizce « A l â e d d i n G a y b î » dir. Aynı ad. Kaygusuz Abdal’a da verilm iş olabi­ lir..M enâkıbnâme nüshâsının 39. a. Gaybî Beğ. Rıza N u ru n tanıttığı yazmada ise aynı m ısrâ «Eleyli (Alaylı) Gaybî bunda tekye kılmaz» şeklinde verilm iştir’^. şiirlerinin büyük b ir çoğunluğunda «Kaygusuz Abdal». Ayrıca kafiye ve veznin de b u kısalt­ m ada âm il olduğu âşikârdır. Şemsî. Şemşeddin. Alâlyc Beylerinden Hüsâmeddin Mahmud un babasının adı Alâeddin bin Yusuf’tur. «Seyfeddin. 619/29’daki yazm anın 199b varağında «bilün Kaygulu bunda tekye dutm az» şeklindedir. N. Rıza N u r’a göre kelime «Alâiye’nin (Alaylı)» şeklinde bozulm asından ib a re ttir ve Kaygusuzu n m em leketine delâlet eder. Bizim kanâatim ize göre «Âlâî (Alâyi?)» kelimesi Alâeddin’in kısaltılm ış şeklidir. n u . Pertev Paşa. Tahminimize göre bu zftt Kaygusuz’un dedesidir. g. Alâiye beyleri arasında da Alâeddin isimli b ir şahsın bulunm ası"’ ^ ve ayrıca b u beylerin Selçuklu Sultanların­ dan (dolayısiyle Alâeddin K eykûbad’dan) indiği hakkındaki rivâyet. «Kaygusuz» m ahlâsını kullanm akta­ dır. Bak : «Âüesi Bölümü» 76 . S. Bedri» olarak kısaltılm ası gibi «Alâeddin» de «Alâî (Alâyî?)»ı olarak kısaltılm ıştır. E rgun'un hangi nüshâya dayandığım bilmediğimiz «Âlâî Gaybî» şekli bizce en eski ve doğru şekil olup Kaygusuz Abdal’ın hakiki adı­ na delâlet eder. m. âile içinde Alâeddin adının kullanıldığını gösteriyor. sayfasında bu m ısrâ «olub1ar Gaybî bunda tekye kılan». Buna b ir örnek olarak şu beyti g österebiliriz: 102> 103) Rıza Nur.

77 . Dilimize Geçen Deyimler ve AataSzlerl. Yunus E m re ve Tasavvuf. s. 121.G ay b î Beg. Taaa/ovuftam. Gaybi yüz yire koyup m eskenet gösterdi. Gölpınarlı. 104) 105) 106) 107) 108) Keçe Divan. Cân ü dilden erenlere hizm et kıldı. Andatı sonra adı (Kaygusuz) oldı»“’ ® . Mar. s. İstanbul 1928. Şu halde Gaybî Beğ'e «Kaygusuz» m ahlâsını veren. BektagiUk Tetkikleri. şim den sonra Kaygusuz oldun didi. H erhalde «Kaygusuz» kelimesinin «dünya kaygısından uzak olma» gibi tasavvufî b ir m ânâ ile Gaybî Beğ’e m ahlâs olarak verildiğini kabul etm ek akla daha yakındır. 12. s.. « . Bu husus ta rik at an an esin e de uygundur. s. 18. şeyhi Abdal M ûsâ’dır. M enâkıbnâm e’de bu m ahlasın verilişinin sebebi olarak gösterilen «kaygu­ dan rehâ bulm ası» yâni Teke Beği’nin ordusunun mağlup olması ve Gaybî'nin babasının artık kendi rızâsıyla onu Abdal M ûsâ’ya bırakm ası keyfiyetini b ir rivâyet olarak kabul etm ek lâzımdır.. Sultan bu nutkıyla begzâdenün ism ini «Kaygusuz» diyü söylerdi. Sultan Abdal Mûsâ H azretleri sün­ net nazarıyla Gaybî’nün yüzine bakup e y itd i: Kaygudan rehâ buldun. 191. R. Sultan Abdal Mûsâ H azretlerinün âsitânesinde kaldı. H asluck (ter.. Menâlcibn&me. A. v.Kaygusuz Abdâl’d u r adum v ard u r benüm b ir nemed ü m “> ^ Om dahi oda salam dahi benüm nem alalar"^^ Alâeddin Gaybî’nin b u m ahlâsı alışı M enâkıbnâm e’de şöyle anlatılm aktadır. 340b. H ulûsl). AG nüshası. Ayrıca «Kaygusuz» kelimesinin Bektâşiler arasında esrar'®^ ve pilâv'*’ * m ânâsında kullanıldığı bâzı araştırıcılar tarafın d an ifâde edilm ektedir.

s 143.Kaygusuz'un diğer b ir m ahlâsı «S a r â y î» dir. çalışm am ı­ zın Doğum Târihi ve Yaşadığı Devir bölüm ünde iki ayrı Kaygusuz Abdal olamıyacağmı belirtm iştik. AG nüshası. 288. 296a. N itekim 1333’de Alâiye’yi ziyaret eden İbni B atuta. Ylnanç. 300b-301a. M ısır’a gitmiş. 266. Sarâyî m ahlâslı Kaygusuz Abdal'm XV. 112) Miğlâtanâme.. M. Bi­ zim tesbit ettiğim ize göre yedi şiirinde S a r a â y î mahlâsm ı kullanm aktadır“® . eserlerinin ism inde ve Menâkıhnam e’de Kaygusuz’dan çoğunlukla «Kaygusuz Baba». K ocatürk'ün tah­ m inine göre Alâiye’li Gaybi'den ayrı b ir şâir olan ikinci Kaygusuz Abdal. s. Vasfi M ahir K ocatürk. 111) M. 296a. Şu halde bu m ahlâsm da Rum eli'de Saray kasabası ile b ir ilgisi ola­ maz. Vize’ye bağlı Saray kasabasından olduğu için Sarâyî m ahlâsm ı kullanm aktadır””. V. Bizce Kaygusuz’un «S a r â y î» m ahlâsm ı kullanm a­ sının sebebi kendisinin b ir «Sancak Beği’nin oğlu» olma­ sıdır. 3 1 0 a-b . 44 7S . Biz. s.. . Seyahatleri M enâkıbnâme'ye göre Kaygusuz. Alâiye beylerinin «şehirden on mil mesâfede» b ir saray­ ları olduğunu zikretm ektedir”’. *) Menâkıbnâme. «Baba Kaygusuz». v. Hi­ caz’da hac farizâsım ifâ etm iş ve B ağdat yoluyla tek rar 109) Mar. H. V. Y unus’da da görülen bu «miskin» sıfatı yine tasavvufî b ir m ânâ taşır. 110) V. Cilt. «Kaygusuz Sultan» ve «Kaygusuz Sul­ tan Abdal» diye söz edilm ektedir. 2 6 a -b . 314a-b. lA . 4. Kaygusuz birkaç şiirinde kendisinin «Miskin Kaygusuz»”^ «Miskin Sarâyî»”^ ve Kul Kaygusuz* olarak da bahsetm ektedir. M. s. 312a. 113) Mar. T ekke Şüri Antolojisi. Alâiye maddesi. 1. Bektaşi an'anesinde. Kocatürk. asırda yaşam ış b ir başka şâir olduğunu ileri sürm ekteydi.

. M enâkıbnâm e’ye göre.Abdal Mûsâ Tekkesi’ne dönm üştür. AG nüshası. g. a. 288. Biz de R. s. a. e. a. N ur. m. 800/M. R. B ak : Doğum Târihi ve Yaşad\ğ\ Devir bölümü. Alâiye’de Mısır. s. 27. g. Dimyat vesâire beldelere kereste ihraç edildiğini ifâde etm ektedir”^ Şu halde o devirde Alâiye ile M ısır arasında ticârî b ir köprü m evcuttur. N ur. tA. Dilgüşâ’daki «İmdi bu d-ervîş dahi Muhamm ed M ustafa’nun sekizyüz yıhnda geldi» kavdım naza­ ran ”^ Kaygusuz’un M ısır’a H. s. Bizim eli­ mizdeki m enâkıbnâm e nüshâsm da ve diğer neşirlerde Kaygusuz'un Alâiye'den hareket ettiğine d âir b ir kayıt bulunm adığına göre. Krten. R. 92. D im yat'tan gemilere binip Nil yoluyla Bulak îskelesi’ne varırlar. g. N u ru n ifâdesi. S. îskenderiye ve Şam tüccarlarının ticaretle meşgul olduğunu. N itekim 1333’de Alâiye’yi ziyâret eden îb n i Batutu.. 79 . 85. 85. 114) 115) 116) 117) R. N u ru n bu tahm inine iştirak ediyor ve Kaygusuz Abdal’ın mürîdleriyle b eraber Alâiye’den gemi ile D im j'at’a çıktığını kabul ediyoruz. M ısır’da (Mısır-ı K adîm ’de.. R.. P. ay n ca Alâiye’den îskenderiye. m enâkıbnâm enin K âhire nüshâsını tanıtırken Kaygusuz’un Alâiye’den gemi ile hareket ettiğini"^ kaydediyorsa da m etni verm ediğinden bu husu­ sun m etinde yer alıp alm adığını anlayamıyoruz. Yinanç. s. a. 89. g. Kendisi de Alâiye’li olan Kay­ gusuz’un bu uzun seyahattan önce ata yurdu olan Alâiye'ye geldiğini ve oradan gemi ile M ısır’a hareket ettiğini düşünebiliriz. K ahire’de) ne k adar kaldığını bilm iyorsak da b u rad a Kaygusuz’un inşa ettirdiği K asrü’l-’ayn adlı tekkenin kapısında 807 târihinin yazılı bulunduğu kaydı”’. n . m. M ısır'a gitm ek için Anadolu’nun neresinden hareket ettiği M enâkıbnâm e’de kayıtlı değildir.. 1397 . H. Mendkıbnâme.98’de geldiği anlaşılıyor. N ur. M. s. m. m etne dayanm ak­ tan çok b ir tahm in olsa gerektir.

Hicaz. Şiirlerinde Rum eli’deki pek çok yerden bahseden Kaygusuz’un bu ralard an ve Anadolu’­ dan hiç söz etm em esi düşündürücüdür.Abdal M ûsâ Âsitânesi. Kaygusuz’un şiirlerinde de b u ralard a dolaştığına dâir b ir kayda rastlam ıyoruz.Birecik . F. Elimizdeki menâkıbnâme nüshâsm a göre M ekke’den şu güzergâhı takip ederek Anadolu'ya g e lirle r: Medine .H am a .Kaygusuz'un en az bu târih e k ad ar orada ikâm et ettiğini gösterir”*. Köprülü. Suriye ve Ira k ’taki seyâhatlerini sâdece M enâkıbnâm e’den öğrenmekteyiz. Bizce M enâkıbnâm e’deki Kaygusuz’un dolaştığı yerlerle ilgili m âlûm atı doğru olarak kabul etm ekte b ir m ahzur yok­ tur. Nitekim onun Rum eli’den bahseden şiirlerinden birinde ^Anadolu’dan geldiği ifâde ed ilm ek ted ir: 118) 119) F.Şam . Kaygusuz ile K asrü’l-’ayn arasındaki münâsebe­ tin.Bağdat . s. 25. Kaygusuz’un Mısır. sâdace M ısır Bektaşileri arasındaki bir an’aneden İbâret olduğunu. .Musul . F. Mısır’da Bektaşilik. Köprülü. a. a.Necef K erbelâ .N usaybin . bunu teyid edecek hiçbir vesika bulunmadığım kaydediyor. Köprülü.Hille . 80. 20.Kilis . M enâkıbnâm e’ye göre Kaygusuz.H um us Halep .. b ir m üddet Kasr ü ’l-’ayn’da oturduktan sonra m ürîdleriyle beraber hac niyetiyle Hicaz’a hareket ederler. Fakat târihî vesikanın bu­ lunm am ası b u ralara gitmediğine delâlet etmez. m. Onun Menâkıbnâm e’de geçen yerler dışında hiç olm asa Güney ve Batı Anadolu’da dolaşm ış olm ası icap eder. g.Bağdat .Küfe . Köprü lü ’nün de kaydettiği gibi**’ bu hususu teyid eden her hangibir târihî vesika yoktur.

.Edrene şehrinde bugün Bir dükkân aldum kirâya Ol mahalde sataşmışam Bir akçası çok karıya Sordı bana garîb misin Hîç bu şehri görüp misin Yohsa gelişün şindi mi Anatoh’dan berüye Didüm ki bu dem gelmişem Kirâya dükkân almışam Eydür yiğit gel içerü (Döşek getürsin câriye) • • • • • • • • Eydür ki bu Rûm-ili’dür Sanma ki Anatoh'dur Bunda esîr-bendler çok olur Düşmeyesin bâzârîye‘“ Y ukarıdaki şiirden anlaşıldığına göre. 81 . Kaygusuz Edirne’ye Anadolu’dan yeni (bu dem) gelm iştir. B ak : ^Doğum Târihi ve Yaladığı Devir» bölümü. v. Rum eli’­ de «garip»tir ve henüz Rumeli hakkında m âlûm atı olma­ dığından sanm a ki (b u rası) A natoh’d u r şeklinde ikaz edilm ektedir. 333a. Şiirin devam ında geçen «Fetvâ bulam mı ki-'aceb varsam İbn-i Fenârîye» m ısram dan Kaygusuz’un Anadolu’dan E dirne’ye geliş târihinin İbni Fenârî'nin şey­ hülislâm lığı zam anında yâni 1424 . Demek ki 1424 -1430 y ıllan ara­ 120) 121) Dîvan. Mar.1430 târih leri arasın­ da olduğunu anlıyoruz'^’.

122) 123) 124) 125) K enannda Dİvom Mar. v. 335a.. Mar. v. 333b . v. 82 .sında Rum eli’ye geçen Kaygusuz’un buradaki ilk durağı E dirne’dir.. Mar. Kaygusuz Abdal’ın R um eli’deki yerlerle ilgili diğer şiirleri ş u n la rd ır: Evlâdı tutdı beni Y anbolt’da bir kan Velîkin akçası çok Karabaşı kullan Yanbolı’ya vancak Mahallesin soncak Tunca kıranun'dadur“ Y ini H am am ’Aon beri'“ # Nt« Filibe'de yinilen Bir kan sevdi beni Igen igen dikdürür Bana yini kaftâıu • • • • • • • • • Kandan kaçsam direm ' Sofya’ya göçsem direm'^ * M anastır’da bir başacuk Gönülcügüm aldı benüm Kaşın çatar gözin süzer Sevdücegüm bildi benüm'“. 334a.334a. Divan.. Divan.

N itekim Filibe ile ilgili şiirin so­ nunda Ne kan var ne koca Ne îrte var ne gice Bu sözi anlayanun Kurbâmyam fcurbânı’^ ^ denilerek şiirdeki konunun aslında hayâli olduğu ifâde edilm ektedir. E.E dim e. Kaygusuz bu kadından kurtulm ak ister.. ona bir dükkân tu tar. Dag:h. bu şiirlerde geçen vak'anın mecâzî b ir m ânâ taşım asıdır. Dîvan. M. Seyâhatnâme.Y ukarıdaki şiirlerden anlaşıldığına göre Kaygusuz Abdal. h attâ bâzı ibârelerin aynı olm ası bu şiirlerin b ir tek şiirin var­ yantları olabileceğini de düşündürm ektedir. 335a. Konu bakım ından diğerlerinden farklı olan Manastır ’la ilgili şiiri takviye eden b ir başka husus da Manastır ’da Kaygusuz’a izâfe edilen yer adlarıdır. Bu hususta b ir diğer izah tarzı. benzemesi'^. dd. Mar. Y. a. Bugün Yu­ goslavya sınırları içinde bulunan bu şehirde b ir Kaygu­ suz Mahallesi ve b ir Kaygusuz Çeşmesi vardır'^®. 19. v. Kaygusuz'un bu şiirlerde geçen şehirlerde bulunduğunu tah ­ m in etm ek herhalde yanlış olmaz. 572 v. E dirne’den başka Yanbolu.. buralarda geçen yer adları m ühim dir. İstanbul 1315. g. a V. Çünkü h er şiirde aynı vak’anın tek errü rü tabîi değildir. Çelebi. Filibe ve M anastır'da da bulunm uştur. 126) 127) 128) Bu gürlerde zengin bir kocakarı Kaygusuz’a m usallat olur. s. s. e. 83 . Yanbolu ve Filibe’ye âit şiirle­ rin konu bakım ından b irbirlerine çok. F akat b u rad a bizim için şiirlerin konusun­ dan çok.

e.. e. a. s. g. a. s. onun 1424 târihinden önce ölmediğidir. a. s. Mar.R um eli'de uzun seneler kalan Kaygusuz. a. a.. asrın sonlarında ve XV. Bâzı araştırıcılar da kesin b ir ölüm târihi vermemekle bera­ b er Kaygusuz’un XIV. Divan. Ahmed Sırrı B aha’nın verdiği 1444 târihini ihtiyatla kabul etm ek m üm kündür. Flemming. 5. m. a. W alter Björkmann. Zira daha önce de bahsettiğim iz E dirne ile ilgili şiirinde ge­ çen «Fetvâ bulam mı ki ’aceb varsam îbn-i F enârî’ye»*^^ m ısrâı. Banarlı.. v. hiçbir kaynak belirtm eden Kaygusuz Abdal’ın M. S. 398. s. a sn n ilk yarısında öldüğü m uhakkaktır. R. asrın ilk yarısında yaşadığını kaydederek onun XV. N. e. M ısır’daki son Bektâşî şeyhlerinden Ahmed S ırrı Baba. d. a. s. 1444’de vefat ettiğini yazar’^^ Ahmed S irn Baha’nın verdiği bu ölüm târihini R. B. m. bizim tah­ minimize göre Anadolu’ya veya M ısır’a dönm üş olm alı­ dır.. s. 117. g. Nur. 412. 20. Bize göre de Kaygusuz’un XV. 333b. Bizce kesin olan husûs. Kaygusuz’un İbnî F enârî’nin şeyhülislâmlığı dev­ rinde hayatta olduğunu gösterm ektedir. g. F. g. 203.. Nur'^®.. Ö lüm ü ve Mezarı Kaygusuz Abdal’ın ölüm târihi hakkında h er hangib ir târihî vesika mevcut değildir. 25. g. m. Mısır’da Bektaşilik. Köprülü. Sâdece.. 84 . Anna M arla Schimmel. yüzyılın birinci yarısında ölm üş olduğunu kabul ederler'^.. g. 98. îb n i Fenârî 1424 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) Ahmed S ırn Baba. s. A nnam aria Schim mel W alter Björkmann'^^ ve Rudolf Tschudi'^^ de aynen kabullenm ektedirler. Rudolf Tschudi. g.

de Vanjany. 85 . A. Köprülü. a s n n ikinci nısfı baş­ larında yapılm ış ve sonradan B ektaşilerin eline geç­ miş» olm ası gerektiği kanâatindedir'^’. H al­ buki Evliya Çelebi. a. a. Nur. L ondra’da ba­ sılmış. a. s. F.târihinde şeyhülislâm olduğuna göre K aygusuz'un ölüm târihi 1424’ten eskiye gidemez. eskiden kerpiç ile yapılm ış olan ve 1772’de tâm ir edilen tekkenin bulunduğu M ukattam dağının «taşlarına oyul­ m uş m ağaram n dibinde» Kaygusuz y atm ak tad ır ve Arap1ar ona Şeyhü’l-Mağaverî dem ektedirler'*. H asluck’un kaydet­ tiğine göre «XVII. a. 29. a. m. 1981 târihli Egypt adlı eserde kaydedildiğine göre M ukattam dağında orjinal adı Kaygusuz olan Abdullah el-Mağaverî'nin mezarı vardır*"". m. S ırrı B aba’ya göre buraya evvelce Celâliler Tekkesi adı verilm ekte imiş'^*. y. Bu bilgelere dayanan F. s.96. m ezarı tavsif et­ 136) 137) 138) 139) 140) 141) Hasluck... 1883’teki «Le Caire et ses environs» adlı eserine göre.. a. R. M ısır'da bulunduğu sıra­ da. Köprülü. g. M ukattam tepesinde Şeyh Cûşî tekkesinden bahsetm ektedir’^^. m. aynı asrın ikinci nısfında. g. a. Mu­ kattam dağındaki tekkenin «XVII. Kaygusuz M ısır’da ölm üştür ve m ezarı buradaki M ukattam dağında b ir m ağaradadır.. H. 18. s. N ur. K öprülü. F. e. Kaygusuz Abdal’ın ölüm târih i ve m ezarı hakkında iki rivâyet m evcuttur : 1. y. g. m ağaralar» görmüşlerdir'^^. 95 . M ukattam dağındaki Kaygusuz'un m ezarını birkaç defa ziyâret ettiğini kaydeden R. g. asrın ilk m sfınd abu M ukattam tepe­ sini kemâl-i dikkatle tetkik etm iş olan Pococke ve Perry b urada tekkeler değil. 29.

H er halde b u kitâbe oldukça m uahhar­ dır. Ş. Ş. Abdal Mûsâ Telekesi. m üridi : Kaygusuz Abdal ve üç dervişin adları kayıtlıdır»”^.m ekte ve Ka'hire’de halkın Kaygusuz’a Abdallalı el-Mağaverî dediğini zikretm ektedir. Tekindağ'm b u husustaki kaydı şö y led ir: Abdal Mûsâ T ürbesi’nin giriş kapısı üzerinde bulunan b ir kitâbe. R. Türk Târih Kongresi A nkara. Ilhan Akçay. Sayı : 7 . Ve «Mağaverî m a­ ğaraya m ensup demektir»*''^. E lm alı’ya bağlı Tekke K öyü’nde bulunan Abdal M ûsâ T ürbesi’nde göm ülüdür. g. N ur. tekke içinde yatanların adlarını zik­ retm ektedir. tü rbenin iç kısm ındaki kitâbesiz m ezarlardan birinin Kaygusuz A bdal'a âit olduğunu h â ­ 142) 143) 144) 145) R.Oğullan. 1976 Temmuz’unda Teke-eli’nde b ir araştırm a gezisi ya­ pan Ş. s.eli ve Teke .. îlh an Akçay. a. Tekindag. 93. s. T arih Enstitüsü Dergisi. m. kız kardeşi : Zeyneb. y. a n n e s i: Ümmü Gül­ süm. Biz de buradaki Abdal M ûsâ Türbesi'ne yaptığımız m uhtelif ziyâretlerde. a. Kaygusuz Abdal. 73. Teke . Sonradan konulduğu anlaşılan bu kitâbede. 365. Tekindağ. b ir yandan bu meza­ rın Kaygusuz’a âit olduğunu şüpheyle karşılarken öte yandan «an’aneye ve eskiden beri gelen rivâyete göre bu­ nu Kaygusuz’u n m ezarı kabul etm ek zarûridir» diyor'‘ 'l 2. Tekindag. VII. s. Ona göre Araplar «Abdal» kelimesini! Abdallah» yapm ışlardır. E lm alın ın Tekke Köyündeki Abdal Mû­ sâ türbesinde Kaygusuz'un da m ezarının bulunduğunun kayıtlı olduğunu yazıyor. İstanbul 1977. sonradan konulduğunu zikrettiği kitâbe hakkında başka b ir bilgi verm em ektedir. Nur.8. 86 . Abdâl M ûsâ'nın b a b a s ı: H aşan Gâzî. Elm alı’nm Tekke Köyündeki Abdal Mûsâ türbesinin iç kısm ında Kaygusuz Abdal'ın da yattığını zikreder'"”.

1341-42'den eskiye gidemez. B ir rivâyete göre aynı âilenin b ir tarafı da Anadolu Selçukluları’na dayan­ m aktadır. 1361 -1373 y ıllan arasında. Bu devirde Alâiye. 6. Abdal M ûsâ evkâfı olduğunu ifâde ettiği bu âsitâneyi et­ raflıca anlatmaktadır*''^.len türbenin halifesi olan Halil Zeybek’ten işittik. Çelebi. Seyâhatnâm e’de Evliyâ Çelebi. 7 6 -7 8 . s. g. Teke ve Alâiye Beğleri K ıbrıs krallığı ile çetin m ücâdeleler verm işler. E. Y ukarıdaki h er iki rivâyetin de a n ’anelerine dayandığı ortadadır. Ay­ rıca Alâiye Beğliği. Bu çetin savaşlarda Antalya 146) değişik B ektâşi s. 273-276. C. zengin b ir ticâret merkezi ve m ühim b ir lim andır. M ısır ve Suriye tüccarları Alâiye’de ticâretle meşgul olm akta ve Alâiye'den m ezkûr m em­ leketlere büyük m ikyasta kereste ih ıaç edilm ektedir. K aram an ve M em lûkler’le sıkı siyâsî ve askerî m ünâsebetler içindedir. IX. Ancak Evliya Çelebi'de m ezarlar­ dan birinin Kaygusuz’a âit olduğuna d âir b ir kayıt yok­ tur. m. Alâiye Beği H üsâm eddin M ahm ud ve Karamanoğlu Alâeddin Ali m üştereken Kıbrıs krallığına karşı şid­ detli savaşlar yapm ışlardır.. Alâiye Beyleri âilesi K aram anoğullarından inm ektedir. Netice Asıl adı Alâyî Gaybî (Alâeddin Gaybî) olan Kaygusuz Abdal XIV. dedesi Alâeddin b in Y usuf’tur. Antalya. 742/M. a. Beyahatnâme. B ura­ daki türbenin Abdal M ûsâ'ya âidiyeti husûsu ise Evliyâ Çelebiye k ad ar uzanır. Teke Beği M übârizeddin Mehmed. bizim tahm inim ize göre Alâiye Beği H üsâm eddin M ahmud. 87 . asrın o rtalarında Alâiye'de doğm uştur. Ba­ bası. Doğum târih i H. Tekindag-. s.

B undan sonra m uhtem elen te k ra r Anadolu’ya (belki de M ısır’a) dönen Kaygusuz. okçuluk gibi hünerleri de saraya m ensup b ir Beğ oğlu olarak en m ü­ kemmel şekilde öğrenm iştir. 800/M. Genç yaşında Elm alı'daki Abdal M ûsâ’ya intisap ederek Kaygusuz adını almış ve uzun m üddet Abdal M usa’nın hizm etinde bulunm uştur. 1397 . Tahm inen H. 88 . 1424 1430 târihleri arasında Rumeli'ye geçmiş. Filibe ve M anastır’da bulunm uştur.98 yıllarında M ısır’a gelerek orada b ir tekke açmış. A nadolu’da. tahm inen 1444 yılında vefat etm iştir. Hicaz. ayrıca avcılık. hiç olmazsa Güney ve Batı Anadolu’da b ir süre dolaşm. Alâeddin Gaybî işte böyle b ir âile ve m ühît içinde çocuk­ luk ve gençlik yıllarım geçirm iştir. Edirne. Şüphesiz ki zam anının bütü n ilim lerini tahsil etm iş. b ir ara Alâiye dahi K ıbrıs donanm ası tarafından işgal edilm iştir. Suriye ve Ira k ’ı dolaşarak Anadolu’ya dönm üştür. Alâiye beylerinin şehre on mil m esâfede b ir sarayları vardır. Yanbolu.ış olm alıdır. M ısır’da tarikatım yerleştirdikten sonra Hacca gitmiş.on yıl kadar K ıb n slılan n elinde kalmış.

. B ektâşi EdeMyatı.62. Z. N. 86. s. Edebiyat Tarihî Dersleri. A. J. 158-59..110. Türk Edebiyatı Niimûneleri. T ürk Bilik Revüsl. Kaygusuz Abdal Gaybî Bey Kahire’de B ektaşi Tekyesinde Bir M anüskın. s. Betsch 1837. A nkara 1943. Onay. İstanbul 1926. V. s. 59. Y.. 161 .. İhsan . s. s a y ı: 15-16.. N. İstanbul 1931. 16-2 4 . 196-203.8 . H ayat. Dağh. s... târih sırasına göre şöyledir: Hammer. P. e r -r isâletü’I-Ahm ediyye. 96.H. N. İstanbul 1928. İstanbul 1939-40. M. II. A. 8 0 -8 1 . Nur. A. İstanbul 1941. İzahlı H alk Şiiri Antolojisi. s. İstanbul 1927. 1) Bugüne kadar yapılan gür ve nesir neşirleri.87.. S. İstanbul 1340/1921. H. H albuki Kaygusuz’un eserleri hacim bakım ından bu neşirlerle mukayese edilmiyecek kad ar çoktur. Bekyâşi Tomarı. Levend. T. s. GDO. s. s. s. Fındıkoğlu.74. s. 172. S. Kadrlye Hüseyin. B ektaşi Şâirleri. 7 .. s. 109 . İstanbul 1930. R. 472-479. Türk Edebiyatı Târihi. H. Bugüne kadar yapılan araştırm alarda onun m uhtelif m ecm ûalarda bulunan b ir kaç şiiri ve Gevhemâme. Halk Edebi­ yatı Antolojisi. 89 . Tevfik . s. Alî. Dağlı. 3. nu : 5. Harsımıza  it Vesikalar (Sergüzeşt-n Kaygusuz Abdal). Türk Halk Şiirinin §ekiî ve Nevi­ leri. P. Sayı : 17. İstanbul 1935. Mısır 1939. Atalay. S.80. Türk Edip ve Şâirleri. Kaygusuz Sultan’da Bir N evruz Sahahı. Mihrâb. Boratav. s. Baba. 41 . İstanbul 1935. s. Bd. F ırath . Minbemâme gibi küçük m esnevileri neşredil­ m iştir'. Ergun. 357 -359. Uraz.67. S. M.İKİNCİ BÖLÜM KAYGUSUZ ABDAL'IN ESERLERİNİN TAVSİFLERİ VE HÜLÂSALARI Kaygusuz Abdal’ın m anzum ve m ensur eserleri b ir hayli yekûn tu tar. K aygusuz Abdal. İstanbul 1938. 58 . B. Yıl : 1935. s.. Y. M. İstanbul 1340/1921..H. Ergun.. 120.

s. Kaygusuz Abdal’m Vücûdnâmesi tTzerine. İstanbul 1961. s. 213-15. İstanbul 1953.282. N.2 . A raştırm a Derg.32. A.169. s. M. 177-195. T. XIX. Güzel. A. Boratav. 398-405. T ekke §üri Antolojisi.. V. L. y y ’dan Kalan B ir Mecmûa. C. M. İstanbul 1949. 1. H eft 48. s. Millî Kültür. 100-118. s. s 105-106.Deutsche Gesellschaft E. K aygusuz Abdal’ın G evhem âm e’si. A. K a yg m u s Abdal Hakk%nda Etüdter II. Giilşehrî île Kaygusuz Abdal’m Şiirlerim Kapsayan XV. Fak.Bizim tesbit edebildiğimiz şım la rd ır: a) M anzum Eserleri Kaygusuz’a âit eserler 1. 245-254. Drei türk. 1. Gölpınarlı. A. Pekolcay. H atayi. Zaman Zaman İçinde.. A. Mesnevî-i Baba Kaygusuz (I. A. 143-146. Caferoğlu özel Sayısı. 102-103. İstanbul 1960. 31 .. 163 . İstanbul 1964. Oktober 1962. M ystiker.. 90 . C. Sayı : 10. Sayı : 2. 2. 25 8 -9 . T ürk Tasavvuf Şiiri AnioZojisi İstanbul 1972. Türk. B ektaşi Şâirleri ve N efes­ leri. . A ralık 1978. M art 1979. s. C. Schimmel. Başgöz. İstanbul 1975. TD özel Sayısı. K ocatürk. s.. Alevî .. 31 . Gölpınarlı. T ürk H alk Edebiyatı Antolojisi. s. Şubat 1481.. Cunbur. Salcı. A nkara 1968. N. B ekta­ şîliğin tç Yüzü. Bonn. Akalın. İstanbul 1958.... s. A. Abdurrahm an. Fas. K aygusuz Ahdal. S. s. 1.. s.. Abdurrahman. 207. 3 6 -4 0 . 35 -38. 2 5-58. N. s.B ektaşi Nefesleri. III) 4 3 -5 1 .Eraydın. 83-85. U. s. V.33. İstanbul 1955. TK. Oytan. Gölpınarlı. 24 -28. P. TK. s. İz. Güzel. A nkara 1979. Sayı : 197. Yunus Emre ve Tasavvuf.. s. II. 2.. Yunus Emre-Kaygusus .. K aygusus Abdal. 25-28. Dîvan 2. X. G ülistan 3.Pir Sultan Abdal. s. Gölpınarlı. 276 . İstanbul 1963. İstanbul 1955. F. Erg'un. A.. sayı 9. 107-8. 1 20 -1 . Ed. Kaygusuz Abdal’ın Çağatayca B ir Gazeli. E ski Türk Edebiyattnda Nesir I. Gölpınarlı. 175-6.. İslâmî Türk Edebiyatı. 1 . TPA. K ul H im m et. s. İstan ­ bul 1968. Bonn Mitteilungen. M. . TDK A nkara 1963. S. V. S a y ı: 194. Kaygusuz Abdal’ın Eserlerinde Bazı Tasavvufî Terimler. C. 189 -197. M.

M inbem âm e b ) M ensur Eserleri 1. Biz. n u « 1102’de «Risâle-i Kaygusuz Abdal» başlığı ile geçen tercüm e eser. V ücûdnâm e c) M anzum . eserin Kaygusuz’a âit olduğunu zanne­ diyoruz. G ölpm arlı b u eserin Kaygusuz'a âit olm adığım ifâde etmektedir^. Saraynâm e 2. G evhemâme 5. C. Kaygusuz Abdal Maddesi. 2) Türk Ansiklopedisi. 419. m uhtevâsı ve şekli itibâriyle Kaygusuz'un diğer eserlerine benzem ektedir. B udalanâm e 2. s. F akat tercüm e olduğu için çalışm am ıza dâhil et­ medik. Osman Ergin Bö­ lüm ü.4. Eseri inceleyen A.M ensur (K arışık) Eserleri 1. 21. Kitâb-x M iğlâte 3. Dilgüşâ (D ilküşâ) İstanbul Belediye K ütüphânesi. 91 .

Topkapt Sarayı M üzesi Kütüphânesi. G evhem âm e’yi içine alan ve H. NÜSHA TAVSİFLERİ Kaygusuz Abdal’ın bizzat elinden çıkmış h er hangi b ir yazmaya bugüne k ad ar tesâdüf edilem em iştir. 27x18. st. 10. Var. M üstensih : Ali b. Cârmü’l-Meünâ’deki Türkçe Şiirler. âbâdî. kt. Türk Dili ve 92 . şemselıi kahverengi meşin. Kaygusuz’un eserlerini ihtiva eden yazm alardan istin­ sah târihleri X V III. Memlûk tarzı. ölç. 90. yz. 895 M. Eldeki yazm aların en eskisi.11. istin sah târih i . Topkapı Sarayı'ndaki Mecmûâ-i Lâtife'dir. Koğuşlar Bölüm ü. 13x8 cm. nu : 950. asırda istinsah edilmiş olanlar ile istinsah târihi belli olm ayanlar tavsif edilm em iş. ancak bu bölüm ün sonunda liste halinde verilm iştir. c.I. mıklebli. hareketli nesih. Ahmed b. 25. 895/baş. A) İstinsah Tarihi Belli Olan N üshalar 1.1489. Baş : îy sıfâtun kulhtıva’llahu ahad Her dem içinde kâdirsün her sâ’ad 3) Mevlâna Müzesi Kütüphânesi. Biz. nu : 2467/IX’da bulunan ve 1080/1669’da istinsah edilmiş bulunan Buâalanâme’yi maalerem Ergin. asrı geçmeyenleri tavsif ediyoruz^ XIX. E m ir Ali. Mecmûa-ı Lâtife. 1489 târihli.

minhü eş-şefââte ve hiye leke Var : lb-7b : Gevhemâme*'. (sh) : 263. Bu mecmûanm tavsifi hakkında bak : B. Marburg. 3. s.. nesih. M üstensih : Derviş Ali H orasânî İstinsah târihi : 907/b aş. n u : 645. s. M.. meşin^ 4) 5) Bu mecmûanm tavsif ve tanıtılm ası hakkında bak : Cunbur. Türkische Handschriften.263 Kitâb-ı DilgUşâ Kitâb-ı Gülistân-ı Baba Kaygusuz Saraynâme-i Kaygusuz Baba Mesnevî-i Baba Kaygusuz Mesnevî-i Sânî Mesnevî-i Sâlis. E. ölç. Var. 17. 326-331. Ankara Genel K itap­ lığı. Staatshibliothek. a. s. m. ölç. beyaz.10.1494 (K astam onu’­ da Isfendiyar Bağ zam anında). yer yer harekeli nesih. 19. M. 345. 93 . 15. s. s. 2. kt. Var.1501. san. 4044.28. 14x9 cm. 1 -43 43 -108 109-188 188-231 231-247 247 . Flemming.Son : Ve 'anhüm (arab ça).5.5x11 cm. e. s. Ceneviz. st.7. 23 . Risâle-i Kaygusuz. 24. Derviş Nazif İstinsah târih i : 900/baş. M üstensih . s. yz. siyah meşin. Baş : Gel iy kendU hâline yol bulanlar Ma'nîde kendü mikdârun bilenler Son : Abdâl Mûsâ’ya kul oldı cândan Çekdî elüni iki cihândan s. nohut rengi.. c. kt. g. 2. st. 25. Teil I. kaıhverengi.5x15. oct. Ms. or. B. yz. 19x12. W iesbaden 1968.

210b 211a-211b : : : : : : : : : Saraynâme-i Baba Kaygusuz îk i Gazel Nat-ı ’Aliyyü'l-Mürtezâ Emîri’ye âit) (seyyit Mesnevî-i Baba Kaygusuz Gevhemâme Küçük Mesnevi Beş gazel Mesnevî-i Sâlis Tercî-i Bend Terkîb-i Bend Gülistan iki gazel 211b-260a : Kitâb-ı Dilgüşâ (222b-228b. 253b-258b aralan farsçadır) 261a .139b 140a .121b 122a .340b 340b . 263a-242b.262b 264a . Sultânü’l-kadim er-Rahîm Bu sohbet ile bu Kaygusuz Abdal tâ subha değin Sultân olupdı. Ib -69b 70a -70b 70b -71a 71b .Baş Son Var İlâhi Hüdâvend-i kerim pâdişâh-ı 'âlem.107a 107a .120a 120a .262a : tki müstezâıd 262a .341b 342a 342b .343b Üç gazel Kitâb-ı Miğlâte Kaygusuz Abdal Divan Üç gazel Duâ-ül Kunût Halk tabâbetiyle ilgili dört re­ çete örneği nün kelâm-ı 94 .105a 105a .137b 137b .288b 288b .134a 134a .

yz. içteki düz. 13. (B edri Noyan’ın özel kütüphanesinden aldığımız b ir fotokopi). kenardakiler yan).7. (üç sütun. 23.2x7. C. 11. 19 (iç sü tu n ). ta lik . Velâyetnâme-i Sultan Abdal Mûsâ. kt.: Dilgüşâ (IlOa-lllb. M üstensih : Veli Baba Sultan b.1630. ölç. ölç. Son : Fenâdan bakâya iresün ehl-i Cennet olursm vesselâm. kt.8.5. Var: 106b-120a. III.343b . 6) Bu mecmûanın tavsif ve tanıtılm ası hakkında bak : M uhar­ rem Ergin.5x11. Sh. 5. 22x11 cm. İki terkîb-i bendi.3x14. iki m üstezâd ve k ırk d ö rt m uhtelif şiiri). st. istin sah târih i : 940/baş.1533. 10. st. istin sa h târihi : 1040/baş. CâmiÜl. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. âbâdî. nesih. Nûr-ı 4904. karton. 539-569. Hüseyin. Var.5 cm. kırmızı.4. 24. Sayı : 3 . c. Câmiü’I-Meânî’deki Türkçe Şiirler. Baş : Velâyetnâme-i S ultân Abdâl M ûsâ kaddese’allâhü sırrah ü ’l-’azîz.344a : Hadis 344b : Ebced 345a : B ir gazel 4. s. İstanbul 1949. 61.223b : Kaygusuz'un iki tercî-i bendi. 16. sarı nohut rengi. meşin*. c. nu : 95 .Meânî. 118b-120a arasında farşça me­ tin ler vardır) 215a . Osmâniye Kitaplığı. 114b-il5b. 315. yz.

5 cm.5. K tp. Delîl-i Budala.1793. Baş . Var. 19. üç hilâlli. istin sah târihi : 1200/baş. Son . ebrû kaplı.8. 7. beyaz avrupa kağıdı.39 Velâyetnâme4 Sultan Abdal Mûsâ 39 . 17. DTCF. Kaygusuz Abdâl benem cüm lelere cân benem Evvel ü âh ir benem genc-i nihân bendedür. 96 .7x8. m eşin ciltli. İstanbul Üniv.5x10.1756. İstinsah târih i : 1170/baş. nu : 5413. 15x8. Delîl-i Budala. 16. Son : Evvel âh ir meııem zâhir bâtın menem M ansûr n âsır m enem gene ü nihân bendedür. m ı : 4105. 15.7 cm.9. : 1 . Var. ölç. D üğümlü Baba K ısm ı. mıklepli mukavva. yz. 4. yz. nesih. Baş : Hâzâ kitâb-ı hutbe-i dûvezde-i İm âm hazretleridür. Var. V ar : 14a-49b Delîl-i Budala. 21x13. Besmele. deri ciltli. 9. Süleymâniye Genel Kitaplığı. ölç. kt. 6.8x14.s. filigram lı m ühreli. yer yer harekeli nesih. 26. kahverengi. c. kt. 50.59 Pendnâme-i Kaygusuz (B udalanâm e) 60 1047/1637’de vefat eden Veli B ab an ın say zinciri. 21. 8. c. me­ şin sırtlı. Bu kitâba Delîl-i B udalâ defter-i 'âşık ve seyr-i sâdık diler. st. ham dele ve salvele. 14. M üstensih : Şeyh M ehmed Efendi. îsm â il Sâib I.11.2 cm. Divân-ı K ebîr Sultan Kaygusuz Abdal. c. 21x14. İstinsah ta r ih i: 1208/baş. kt.5. nu : 411/1-2. yz. 131.1785.7. beyaz. st. nesihim si rik'a. ölç.

1259/baş. XI X.9. Tübingen.2. Baş . İstanbul Belediye K ütüphânesi. 26.5x8. ölç. 28. M illet tüphânesi. Son : Bu nazm-ı beyânâtun h er beyti b ir beyt-i m u’azzamdur. asırda istinsah edilm iş nüshalar 1. yz. Bu Icitâba Delîl-i Budalâ dirler.1797.5x14. 97 . Var : Ib -38a Delîl-i B udala 38a . Ms.36b V ücûdnâm e 47a-61a Kitâb-ı Dilgüşâ Oğlanlar Şeyhî. kahverengi. st. 62. k arto n ciltli.Baş : İlâhî 'âlem-i sırr-ı hafiyyât Senün sırrım da 'akıllar olur m ât Son : Bu söz ne dim ek olur. c.107b 108b .5 cm.6. Kü- 9. V ar . Depot der Staatsbibliothek. istinsah târih i . 15. rik'a. q u art 1494 (Vücûdnâme. Var. Osman Ergin Bölümü. 19. Risâlat-ı Kaygusuz Sultan ’Işknâm e. Ali E m trt (Ş er’iyye) Bölüm ü. istin­ sah tâ rih i: 1237/baş. H am dele ve salvele. kt.1843).32a 32a -80b 80b -82b 82b . Ib . nu : 909. nu : 1321 (V ücûdnâm e ve Delîl-i Budala.1821). 15.130b : : : : : Mesnevi Saraynârae Beş gazel Dilgüşâ M iğlâtenâme. îstin sah târihi : 1212/baş. beyaz. or. 1. 2. ârifler m a’nîyi söyler V allâh’u a ’lem bissavâb.

istinsah târihi : 13^1/ baş.12. Saraynâm e. 5. nu : 1407 (Mesnevî-i evvel. istinsah ta rih i: 1304/baş. Delîl-i B udala) . 7. 8. nu : 3040 (Delîl-i Budala.7. n u : 7. H acı Malımu<İ Efendi Kısmı. Miğlâtenâme. n u : 6. Üniversite A 14 (Delîl-i Budala. n u : 98 52/2 109/7 117 121 579 621 644 647/3 667 698/2 (K aygusuz'a âit 31 m uhtelif şîir) (Dilgüşâ) (Dilgüşâ) (Dilgüşâ) (Vücûdnâm e) (DelîI-i Budala) (Delîl-i Budala) (Vücûdnâm e) (Dilgüşâ. Osman Ergin Bölümü.1886). Üniversite A 385 (Delîl-i Budala. Süleymâniye Genel Kitaplığı. n u : 4.B. İstanbul Belediye K ütüphânesi. 30. n u : 3.1893). 15. 167 (Dilgüşa. 4.E. DTCF.1878). 16. 26. n u : 8. istinsah târih i : 1296/ baş. nu : 9.1877). n u : 5. nu : 1889 (Delîl-i Budala.. İstanbul Belediye K ütüphânesi. B ) İstinsah târihi belli olmayan nüshalar a) M. 30.12.I I I . 27. n u : 2. A nkara Genel K itaphğı n u .3. istinsah tâ rih i: 1262/baş.1845).9. Ankara Genel K ita p lığ ı: 1. DTCF. Gülis­ tan.1. istinsah tâ rih i: 1268/baş. Mesnevi I . Osman E rgin Bölümü. 6. istinsah tâ r ih i: 1294/ baş.I I .10.1851). n u : 10.

H ayri Abdullah B udala) Efendi. H âşim Paşa. n u : 55/4 (Delîl-i 6. DTCF. n u : 619/29 (Dolabnâm e) 8. 13. H. n u : 41/1 (Delîl-i B udala) 3. 3) n u : 19 (Dilgüşâ. 16. 12. 4. H aşan H üsnü Paşa. Kitâb-ı Miğlâte) 1219 (Dilgüşâ) 1245 (Delîl-i Budala) 1246 (Delîl-i B udala) 1397 (Delîl-i Budala) b ) Dil-Târih ve Coğrafya Fakültesi K ütüphânesi : 1. n u : 1079 (Delîl-i Budala) Üniversite A. nu : 82 5. n u . n u : 375 (şiirler) Üniversite A.3. Mesnevi 1. nu: nu. îsm âil Sâib I. Dilgüşâ. c DTCF. 2. 14. 67 (Delîl-i Budala) 7. bernâm e) ç) İstanbul Süleym âniye U m ûm î K ü tü p h â n esi: 1. n u : 802/3 (Delîl-i B udala) 99 . nu: nu: nu: nu: 805/1 (MesnevM Evvel) 824/1-2 (G ülistan. H âşim Paşa. n u : 186 Ankara Etnografya M üzesi K ü tü p h â n e si: n u : 17824 (Divan. DTCF. G evhem âm e. n u : 777/9 (Delîl-i B udala) 9. İzm ir. 15. Min- 1. DTCF. H acı H ayrullah Efendi. 2. H âşim Paşa. Gevhemâme. nu : 74 4. n u : 281 (Dilgüşâ) Üniversite A. 2.11. Pertev Paşa. H âşim Paşa.

15. Ali E m îrî (Ş er’iyye) Bölümü. Osman lâte) 4.. Ali Em îri (M anzum E serler) Böl. Osman Ergin Bölümü. n u : 216 (Dilgüşâ) 2. n u : 2846/2 (Delîl-i Bu­ Efendi. d) İstanbul M illet K ütüphânesi Ali E m trî B ölüm ü : 1. dala) 11. n u : 910 (Delîli B udala) 3. (Külliyât-ı Kaygusuz S ultan). Hacı M ahm ud Efendi. 3908/5 (Delîl-i Bu­ Hacı M ahmud Efendi. O sm an Ergin Bölümü. n u : 5692/6 (Dilgüşâ) Uşşâkî Dergâhı. n u : 3251 (Delîl-i Budala) İzm irli îsm âil H akkı. nu : 398 (Dilgüşâ) 3. Uşşâkî Dergâhı. (Şiir­ ler) 4. dala) 14. 17. Ali E m îrî (Ş er’iyye) Bölümü. K. n u : 797. nu • . Osman Ergin Bölümü. Muallim Cevdet. n u : 663 (Kitâb-ı Miğ- . n u : 1890 (Delîl-i B udala) 100 Ergin Bölümü. dala) 13. Ali Em îri (M anzum E serler) Böl. Hacı M ahm ud Hacı M ahm ud Efendi. n u : 330 (Menâkıb-ı Kaygusuz). 16. n u : 2367/4 )Delîl-i Bu­ n u . nu : 1803 (Dilgüşâ) 5. 212>6I1 (Delîl-i Bu­ Hacı M ahm ud Efendi. n u : 535. e) İstanbul Belediye K ütü p h â n esi: 1..10. n u : 909 (Delîl-i Budala) 2. dala) 12. n u : 115-116.

n u : 1421 (Mesnevi-i Baba Kaygusuz) 9.. oct. Staatsbiblothek. 4. 2746. M arburg. M arburg. R. Osman Ergin Böl. 16a. I (Delîl-i Bu­ dala) 2. 2620. n u : 6817 (Vücûdnâm e) ğ) K onya Mevlâna M üzesi K ü tü p h â n e si: 1.. 489. oct. Ms. (Delîl-i 4. nu : 1407 7. 3. or. 101 . Vahid Paşa. M. or. nu : 1889 (B udalanam e) 10.. 543 (Dost. n u : 1346 (Delîl-i B udala) i) Yabancı Ülkelerdeki nüshalar : 1. Osman Ergin Böl. n u : 1321 (Dilgüşâ ve Vücüdnâm e) 8. oct. nu: nu: nu: nu : 2467/XX (Tercî-i Bend) 2467/XXI (Mesnevî) 2467/X X II (Dolabnâm e) 2468/VII (Dilgüşâ) h) Kütahya î l H alk K ü tü p h â n e si: 1. 3. n u : 1993.. 2. n u : 1283 11. Staatsbibliothek. Staatsbibliothek. M arburg Ms. Osman Ergin Böl.) g) İstanbul Üniversite K ütüphânesi : 1. nu : 1296 f) İstanbul Topkapı Sarayı M üzesi K ü tü p h â n e si: 1. Osman Ergin Böl.. Osman Ergin Böl. n u : 1961. Ms. Flügel III. Viyana. or.6. 2736/4. Osman Ergin Böl. B udala).

Kocatürk. 86-88.3 (Delîl-i Budala) Pertsch. m. 102 . a. R.5. Min­ bernâm e. or. s. n u : 185/II-1II (Miğlâte. T ürk Edebiyatı Târihi'nde. R. M. 8. ancak çeşitli sebeplerle görme im kânı bu­ lam adığım ız bâzı nü sh âlar da m e v c u ttu r: 1. 51. 11. Ms. M arburg (DilPertsch. araştırm am ız sırasında. 2. 6. husûsî kütüphânesinde bulundu­ ğunu ifâde ettiği Zağra-i Atîk’li Derviş Ali Efendi tara7) 8) V. Dolabnâm e ve M inbernâm e adlı eserleri vardır. Türh Edebiyatı Târihi. K ocatürk. varlığını öğrendiğimiz. R. V. güşâ). oct. 68. Salcı. 144. lanâm e) Ms. 51) V atican Turco. g. V. Kaygusuz'un da şiirlerinin bulunduğu M. 3054. oct. M. n u ! 78 (Delîl-i B udala) U ppsala 661 (Delîl-i B udala) Berlin. M arburg. 159 (Delîl-i B udala) Pertsch. Nur. L. Dilgüşâ. Buda- Ayrıca elimizdeki tarihsiz M enâkıbnâm e'de Kaygusuz'un. 13. 9. Mesnevî adlı eserleriyle bâzı şiirleri yer almaktadır*. Gevhernâme. N u r’u n tanıttığı M enâkıbnâme yazm asında. N ur'un ifâdesine göre Kaygusuz’un Gevhernâme. 1461 târih li b ir m ecm ûadan bahsetm ekte ve bunun hususî kütüphânesinde olduğunu kaydetm ektedir’. 12.. 3. Gotha. 661 (Delîl-i Budala) Pertsch. 7. 10. or. n u : 35. n u : 144 (Ms. B unlardan başka. S taattbibliothek. Staatsbibliothek. O rient 8.

L. Ş ükrü Elçin. m.. 4. fişleri arasm da geçen ve Râif Yelkenci’de gördüğü 1024/1615 târih li b ir yazm ada Kay­ gusuz’un şiirleri bulunduğunu ifâde etm iştir. 9) V. g. Mesnevi. a. s. Kitâb-ı H ikâyât ve Terci-i bendleri vardır®. 14. Bu yazma içinde Kaygusuz’un Menâkıbnâm esi ile birlikte Dilgüşâ. Sayı : 1. 103 . 1. C. Salcı.fondan istinsah edilm iş 1045/1635 tarih li b ir yazm adan bahsetm ektedir.

n u . M enâkıbnâme. n u : 4 1 1 /l'd e 4. Düğümlü Baba. M arburg nüshasından başka Nûruosm aniye..222. Süleymâniye Ktp. E rgin Böl.. nu : 979’de 64. V. nu : 19. 12) 13) 104 . iki Müs10) 11) B. Kaygusuz Abdal'ın Dolabnâm e’’ adlı 30-40 beyitlik kasidesi ile iki Tercî-i Bend’^. Millet Ktp. 218 . v.II. Süleymâniye. Mar. TürUische Bandschriften. Millet Kütüphânesi. 134a . ESERLERİN HÜLÂSALARI a) M anzum E serleri 1. 214b 215a: Kiyâb-t Mlğlâte. v. nu : 619/29. Nûtuosmaniye. nu : 663. n u : 52'de 31. Mevlânâ Müzesi Ktp. s. AG nüshâsm da 7 şiir yer alm aktadır. n u . 214a-215a. Mar. 23a .137b. An­ cak M arburg nüshâsını tanıtan B arbara Flemming K ata­ logunda’® Kaygusuz’un bu nüshâda 288a-340b varakları arasında toplu halde bulunan m uhtelif şiirleri « d î v a n » adı altında verilm ekte ve bunların 130’un üstünde olduğu ifâde edüm ektedir. iki Terkîb-i Bend’^.. v. 81b .. Teil I.. O.24b. 4904'de 44.. Dîvan Kaygusuz Aljdal’m m ürettep b ir dîvanı yoktur. Nûruosmâniye. 3 7 -4 0 . nu : 909’da 4. Süleymanlye. 663'de 9. A nkara Genel Kitaplığı.213a. P artev Paşa. s. Flemming. v. v. Manzum E serler Blm. y. 25a-26a. Belediye K ütüphânesi. M arburg nüshâsınm m uhtelif yerleri­ ne serpiştirilm iş olarak ayrıca onaltı şiir daha vardır. v. Osman Ergin Bölümü. s. Belediye. 330-331. Men&kfibnâme. nu : 797.83b. 137a-139b. AG nüshası. 212a . nu : 2467/IX . Ali E m îrî Bölümü. Hâgim Paga. 199a-b.

bağnnm niçin delik ve göz­ lerinin niçin yaşla dolu olduğunu. Sonra vücûdum a dem ir m ıhlar çakıp beni dolap yaptılar. K isrâ. . edeb. Men&kıhnâme. s. bu kadar zahmeti niçin çektiğini» sorar. neticede insanın ancak Allah'ın fazlına dayanm ası gerektiğini söyleyerek şiiri b itirir. O zam andan beri ben « d o s t » diye inilerim. Kayser. Dallarım göklere ulaşırdı. İskender. Salâtnâm e’de kendisine nam azın ne olduğunu soran kadılara (E m irlere) hiddetli b ir edâ ile Kaygusuz. 21 5 a-b . d ü n y a . insân-ı kâm il. b ir su dolabına«niçin yü­ zünü dâima suya sürdüğünü. Bağrım a kem end takdılar. nu : 105 . sokak sokak dolaştırdılar.52. . B irgün b ir şa­ hıs gelip nacağı saldı. v. b u gönül. «şimdi size cevap vereyim» diyerek beş vakit nam azın teker teker 14) 15) Mar.. kum rular budaklarım da yuva yapardı. Dolap şöyle cevap v e rir: Ben yüce b ir dağda ulu b ir ağaç idim.tezâd^"* ve Salâtnâme'^ adli şiirini de Dîvanı içinde m ü tâ­ lâa etm ek lâzımdır. 51 . v. Tercî-i Bend.. Ank. kozmik âlem ve eşyâ isim leri D olabnâm e'de Kaygusuz. Kuş­ lar. Kaygusuz. ları. Gnl. Sam sonunda yok olm adılar mı? Kaygusuz. 687. 3 1 4 a-b . larından bahseder. Terkîb-i Bend ve M üstezâd’lar da Kay­ gusuz. V. AG nüshası. Felek bal tattırd ığ ı herkese sonunda zehir sun­ m am ış m ıdır? Süleymân. bitki. hajn/an. şiirlerinde Allah. geçer. zikr. aşk. Ktp. 75b-76a. Nûruosmaniye. vb gibi tasavvuf konu­ Bâzı şiirlerinde m uhtelif yiyecek ad­ m aden. diğer şiirlerinde olduğu gibi tasavvufa âit m uh­ telif m evzûları ele alır. vahdet.

H er sıfat zât içinde gizliydi. Ay. Gülistan Bu eserin hülâsasını yaparken M arburg nüshâsm a dayanm aktayız. Cevherin kıym etini nasıl sarraf bilirse. güneş. Denizin buğusundan felek­ ler ve feleklerin içinde melekler yaratıldı. dünya. Kaygusuz. n u : 645' deki yazma 1560 beyit. herşey. hangilerinin vâcib ve sünnet olduğunu ve b u nların yıllık m iktarını söyler. în san vücudu yoktu. Allah. Şim di. Ktp. Ancak baş tarafı eksik olan bu nüshanın mev­ cut beyitlerinin sayısı 2140'dır. Ancak M arburg nüshâsındaki eksik kısım ­ lar için A nkara Genel Kitaplığı. O’nun câm. ilk önce M ustafa’yı yarattı. Cennet. Öyle b ir zam an idi ki kâinat yoktu. G ülistan'da hülâsa olarak şunları sö y le r. can içinde gizli olan hâzineyi de ancak ehl-i dil olanlar bilir.kaç rek ’at olduğunu. Ank. Âlem ve insan hepsi birdi. n u : 645. Cihân istikâm et 106 . Cihân. Önce su oldu. deniz­ ler ve karalar m eydana geldi. M ustafa’nın cânm da sır idi. Hak bana söyle­ tirse ben de size bu haberi vasf ederim . canların ilkidir. Cehennem. 167 ve 824/1-2'deki yazm aları da göz önünde bulundurduk. huri. ön ce «lâm eM n ne dem ektir. vahdetin üstündeki perdeyi açıp size vahdeti anlatayım . aktı. âhiret yoktu. Benim sözümü de ancak akıllılar anlar. onu anlatayım . Allah bu cevhere (M ustafa'nın cânm da) bakınca. yer ve gök hazine içinde bir sırdı. gılman. B ütün bunların sebebi. ikilik yoktu. 2. n u : 824/1-2'deki yazm a 2204 be­ yittir. Mus­ tafa oldu. hangilerinin farz.. zaman. M arburg nüshâsı sonunda eserin 3700 beyit olduğu kayıtlıdır. Gnl. cevher dirildi ve bütün cihan meydana geldi. yıldızlar.

kulağı eşeğe. 107 . Ayağı sığıra. Sonra yerine b ir tü rlü kul geldi. B ir dereye erişti. b ü tü n can­ lar ondan yaratıldı. eski hâline döndü. Âdem. H er can kendi cism ine girdi. O da Âdem’i arzulayıp aradı. Âdem ile Havvâ’nm Cennet’ten kovulm ası anlatılır. gövdesi ve tüyü koyuna. Allah b ir kuş yaratıp. Allah atı. Âdem’e kadar olanlar Allah’ı tanım am ışlardı. B unlardan sonra yetm iş bin şehir yaratıldı. Sel gelip bunları dünyaya yaydı. B undan sonra îb lis’in Âdem’e secde etmemesi. ona «tâneyi ye!» dedi . Yeryüzündeki b ü tü n yem işler bundan çıktı. B unlar da elli bin yıl devam ettiler.tu ttu ve h e r m ekân yerli yerinde düzeldi. şeyta­ nın onları kandırıp yasak buğdayı yedirm esi. Cennet’te yediği bütün tohum ları oraya döktü. Havvâ’nm yaradılışı. Mekke eli’ne düşm üştü. Havvâ’nm peşinden gitti. huyu ata benzeyen m ahlûklar kam ışı yeyip çoğal­ dılar. Böylece Havvâ onu ta­ nıdı ve boynuna sarıldı. Havvâ. elli bin yıl sonra da Âdem’i yarattı. Âdem’in Cennet’e konulm ası. Bun­ dan sonra Âdem b ir tavus ile birlikte H indistan’a gitti. Sonra kam ış yaratıldı. N ihâyet Allah’­ ın Cebrâil’i gönderm esi ve Âdem'in Allah’tan af dilemesi üzerine Âdem. içleri hardal tânesiyle dolduruldu. böylece varlıklar canlanm ış oldu. F akat Âdem sakallı ve ayağı aksak olduğu için Havvâ onu tanıyam ayıp kaçtı.Bu da elli bin yıl sü rdükten sonra. Bu hal elli bin yıl de­ vam etti. fakat aslâ Allah’ı tanım adılar. Oniki yıl Havvâ’yı arzulayıp aradı. Âdem Şâm ’a vardı. yerlerin ve göklerin esrârm ı anlayıp Allah’ı tanıdı ve bü­ tün m ahlûkâtın halifesi oldu. Üçyüz yıl ayrılık­ tan sonra Arafât dağında buluştular. Otuzüç yıl Âdem. Dünya önce denizle doluydu. B undan sonra Allah te k ra r M ustafa’nın cânına nazar eyledi.

konuyu dervişlere ve tasavvufa getirm ek için yukarıda hülâsa ettiğimiz girişi yapmış gibidir. âlem in aynasıdır. Daha sonra N ûh Tûfânı. Ibrâhim 'in N em rûd'la mücâdelesi. Âdem'e öküz beslemeyi ve buğday yetiştirm eyi öğretti. Buraya kadar olan kısım. Âdemoğlu üçe ay­ rılır : Beğler. Çoğunlukla nasihat üslûbuyla ve sâde ifâdelerle tasavvu­ fun çeşitli m evzûları hakkında bilgi verilir. 108 . Hz.Âdem’in C ennet'ten kopardığı incir yaprağının sü­ tünden pam uk yaratıldı. Âdem'le Havvâ. insan ların b ir kısm ı Şît'e. Hz. M uham m ed'in nûruyla kâinâtın dolduğu. O nlar da gidince onların «erkâm» kaldı. Âdem. Âdem ile Havvâ’dan insanlar çoğal­ dılar. Pey­ gam berden sonra zuhûr eden şeyhler. Dâvûd ve Hz. Sabrı ve kanâati âdet edindiler. H er m ekân ayna içinde gö­ rünür. Mûsâ peygam ber ve Firavun. M uhamm ed'e gelinir. Cebrâil. toprak. Allah. E serin bundan sonraki büyük kısm ında belirli b ir konu. Perdenin aslı su. Hz. raiyyetler ve peygam berler. b ir kısm ı Sâm 'a tâbi olur. hikâye edilmez. Âdem'in yaptığı herşey insanlar için âdet oldu. Âdem'de ayna oldu. Âdem'i yüzüne perde eyledi. Daha sonra Şît peygam bere geçilir. pam uktan elbi­ seler giydiler. Nübüvvet devrinden sonra velâyet devri başlar. G ülistan'm giriş kısm ı gi­ bidir. Kaygusuz Abdal. Acı sözlerle taham m ül edip dünya için endişe çekm ediler. fakat perde içindekinin kim olduğunu bilm ek lâzımdır. İsâ'dan kısaca bahsedilir ve Hz. p u ta topanla n n m at olduğu anlatıldıktan sonra onunla birlikte pey­ gam berler devrinin bittiği ifâde edilir. Bundan sonra tasavvufla ve dervişlikle ilgili m uhtelif hususlar ve tâb irler uzun uzun anlatılır. ateş ve yeldir. m ânâ sırlarını keş­ fedip halka H ak yolunu gösterdiler. İşte dervişler bunlardan nişandır.

«mesnevi» başlığı altında üç şiiri kaydedilm iştir. n u : 1407’de birer nüshâsı m evcuttur. aa) Birinci Mesnevi Birinci m esnevinin Mar. Ank. vücut mu. Daha sonra K am u âlem içindeki cân oldur Bu kıssa vü hikâyet ü destân oldur O dur vahdet gülistânm da bülbül O dur vuslat çim enünde biten gül denilerek yukarıdaki suallere «vahdet-i vücûd» görüşüne göre cevap verilir. 645. Gnl. «Gâhi Âdem gâhi Şit ü gâh Ejryûb-G âhî Mûsâ olursm gâh Şuayyûb» beytinde görüldüğü gibi Al­ lah’ın peygam berlerde tecellî etm esi şeklinde ifâde edilir. 805. Âşıkların ahvâlinden bahsedildikten sonra A ttâr’ın«M antıku’t-tayr» adlı eseri ele alınır. can mı. Sim urg adlı kuşun Kaf 109 .3. H âşim Paşa. M esneviler Kaygusuz’un eserlerinin bulunduğu yazm alarda. n u : 167. Yedi kat yerde mi. Eser.«Mesnevî-i Sânî» ve «Mesnevî-i Sâlis» adıyla adlandırılm ıştır. B unlar «Mesnevî-i B aba Kaygusuz» adı altında verilmiş. İnsanlara bâzı öğütler verildikten sonra. Ktp.. yoksa gökte mi bulunduğu. dişi mi olduğu sorulur. nu: 411/1. nu : 19 ve Belediye Kütüphânesi (îsta n b u l). Bunu ancak âşıklar anlar. Bu kısım da «vahdet-i vücûd» görüşü. Osman Ergin Bölümü. erkek mi. ikinci ve üçüncü mesnevîler. Bu yolla peygam berlerin ad la n sayılır. Süleymâniye. 1017 beyittir.. Bu eserde. Düğümlü Baba Bölümü. Allah’ın nerede olduğu ve m âhi­ yeti m es’elesi üzerinde durulur. m ünâcât ile başlar. Süleymâniye. ikinci Mesnevi için M arburg nüshâsı«küçük Mesnevi» adını kullanır.

P ir ve mürîd. Daha sonra «söz» ün ehemmiyeti üzerinde durulur.pîrlik) geçtikten sonra ölür. «Bilmediğin sözü söyleme. Yediyüzyetmişyedi m ahal­ lesi. Ne Mısır. Kâinât. kırılacak dala konm a. F akat gör­ düğü kendi nakşıdır. Daha sonra Kaygusuz. tarikat. Otuz bin kuş Sîm urg'u arayıp giderler. D estur verilin­ ce içeri girer. b ak ar ki b ir muazzam şehir.kem al (kırgılluk) . ne Şam onunla kıyaslanabilir. önce b ir noktadan ibâretti. Çünkü sağı. ulaşamayacağın şeye elini uzatma. Derviş. N okta çekilip «elif» oldu. «Elif» ten üç h arf m eydana geldi. Sâdece biri ona ulaşır ve aynada cemâli görür. Şeriât. solu. tâlib ve m atlûb hepsi b ir noktadan olm uştur. üçyüz altm ışaltı çarşısı. Derviş b ü tü n şehri dolaşarak m üşkülünün hallolduğunu ve özünü bildiğini söyler. B undan sonra b ir pîr'e bağlanm anın lüzum una işa­ re t edilir. m isâfir bir derviş olarak dünyayı gezerken b ir şehre vardığını söyler. kendi işini başkasma bırakma» gibi nasihatlardan sonra Oldur ahî Ahmed’ün alnında nûr Oldur ahî Eyyûb’a şükr ü sabûr denerek yine vahdet-i vücûd anlatılır. oniki kapısı var. tuz ekmek hakkını unutma. oniki burcu ve d ört 5Öiz kırk d ö rt sipâhisi. K al'a dan biri çıkıp ona nerden geldiğini.yiğitlik . în san dört safhadan (oğlanhk . İşte insan bu hayatını boşuna geçir­ memeli ve b ir «yol eri» ne bağlanm alıdır. fakirlerin elinden tut. şehre girm ek için d estu r ister. 110 . N utfeden âdem in ana rah ­ m inde teşekkülü ve dünyaya gelişi anlatılır. m a'rifet ve hak ik at’a (merâtib-i erbaa) ancak pir'in yol gösterm esiyle ulaşılır.dağında m ekân tu ttu ğ u ve cümle k u şîan n sultanı olduğu ifâde edilm iştir. ne sattığını so­ rar.

Sözü pişirir. Bir gönülde iki sevgi sığmaya İki dilliden safâluk dogmaya . Çünkü b ir gönüle iki sevgi sığmaz. İçini dışını aşk ile yandırır. ona duymamalıdır. Onun katında her diken gül olur. Özünü tahkik süratiyle bilir.. İnsanın nefsine uymaması tavsiye edilir. O halde nefsi bırakm alı. Yol eri (Evliyâ) keşşafü’l-kulûb'dur. V ahdet m ülkünün sultanı olur. şerri yol eri bilir. Nûr u zulmet birliği yitdi tamâm Birlik içinde bir oldı hâs u 'âm Bahı h!ç cihânda gayn kalmadı İkilik bir oldı ayn kalmadı Ten ü cân birlikde eyledi karâr Birliği kıldı kaması ihtiyâr Birlik oldı el emîndür töre düz Birliğe yitdi kamu yahşi yavuz Aslı fer’i bir şey oldı kâyinât Küllisi bir oldı ’Arab Türk ü Tat beyitleriyle «birlik» üzerinde durulur.diyen Kaygusuz Abdal yine «vahdet-i vücûd»a geçer Bir­ takım nasihatlardan sonra Her kişi kim hakkı bâtıldan seçer Ana dimişler bu yolda gerçek er :diyerek gerçek erin nasıl olması gerektiğini anlatır. Cevherden cevheri o .'farkeder. Bundan sonra «men 'arefe nefsehû.. sonra 111 .» hadisi açık­ lanır. özünü bilen de rabbını bilir. «Mânâ»nın ehemmiyeti üzerinde durulduktan sonra tekrar muhtelif misallerle «vahdet-i vücûd» anlatılır. Cümle kâinât onâ Cennet olur. Daha sonra «nefs»e geçilir.hayrı.

Dünya m ülkünü tam am en terk edip dinini îman ile m âm ur eder. âşık feryâd ü âh etmeli. derviş öz yolu­ 112 . kendisi m âm urdur. Gönlü mâden-i esrar sırrı. O. Evliyânın kim olduğunu «er» bilir. mal sahibi olm ak değil. cam vahdet âlem inin defteridir. iki cihanda zelîl olmaz. Bu nişâm kimde görsen bil yakin Oldur er dutgıl eteğin öp elin diyerek yukarıdaki vasıfları taşıyan kim senin gerçek er olduğunu ve ona bağlanm ak gerektiğini ifâde eder. Gözleri Ya’kub gibi yaşla dolar. Eyyüb’ün dertli bağrını dağlatan O’dur. H akk’ı bilm ek­ tir. evliyânın vasıflarını sayar. H er şeye hikm et­ le bakar. Yahya’yı herdem ağlatan. herkes de «er»in kim olduğunu bilemez. Isâ nefesli. Yûnus'u balık içinde bekleyen. T ekrar öğüt verici beyitlerden sonra merâtib-i erbaa zikredilir. Dün­ yada herkes «er» olamaz. dolayısıyla dünya lezzetine gafil olm am ası ge­ rektiğini belirterek bu dünyanın geçici olduğu. Leylâ’nın yüzündeki gü­ zellik O’dur. akıllı ola­ nın dünyayı terk etm esi lâzım geldiği hakkında öğütler verir. E traftaki her şeyde Allah tecellî etm iştir. sözlerini m izâna tartıp söyler. B ir nefeste bin ibâ­ det eyler. Ahmed huylu. zâhid «öz huzûrunu beklemeli». Eyyüb sabır­ lıdır. Daha sonra herkesin kendine uygun olan işi yaptığı­ nı ifâde eder. Sofi. Kimse dünyada bâki kal­ m am ıştır. Daha sonra yine Allah'ın h er yerde tecellî ettiği anlatılır. Nice sultanlar da göçüp gitm işlerdir.söyler. cismi viran. B undan son­ ra tekrar. H alil'i N em rûd «Od» undan saklayan. Dünyaya gelmekten m urat. İnsanın hayvan ol­ madığını. Dünya b ir gör-geç evidir. Zâhir içinde bâtını nûrdur. F erhad'a Şirin görünen. zikr ü teşbih etmeli. Evliyânm «delîl» olduğu insan.

hayır. Bülbülün yeri gülşen. inci. Sonra tekrar. şâkird. Atla eşek b ir değildir. B undan sonra yem eklerden bahseder : Doğrama dan çöreğin ayrana Ayrandan yegdür bal-ıla kaygeına Sogam arpa ekmeğini Kürd'e vir Öyüni oldur ol anı yahşi yir Türkmen’e vir yahni-y-ile burmayı ’Arabun önüne dökgil hurmayı. yakın.y . âşık. âhiret. gözünden p er­ deyi kaldırır. Tûtînin lâyığı şeker. Türkm en yaylaya göçmelidir. em în ü ş i kendi yolunu izlemeli. Leyleğin yeri gülistan de­ ğildir. m âhlûk. vahdet. K ürd ayran içmeli. bağban.nu gözetmeli. tavusa seyrân-ı bostan ge­ rektir.ile ol hâbîb IIS . sen. sedef. baykuşun vîrânedir. Saksa­ ğan bülbül gibi ötemez. H er sedeften inci çıkmaz. haşr. kendini bilen insana sorm ak lâzımdır. bülbüle gülistan. în san konuşur. im ânım aşk ile kaim eyler. Kelebek uçm akla kuş olmaz. ben. îğne. sırat. ü stat. Günlünde tü rlü hikm et bitirir. bağ. kesret’in ne olduğunu hep kendini bilenden sormalı. herşeyin yerli yerinde olm ası gerektiği hu­ susunda birçok m isaller verir. H er işin aslım o bilir. küfrünü kesip im ân aşılar. Seni vuslata o iletir. İster-isen buncılayın bir nasîb Hak seven kişi . hayvan otlar. dünya. karganın m aksûdu m urdiırdır. H arâm î kervan gözlem di. h er çiçek güle benzemez. H er işin aslını anlam ak için. m âşuk. ırak. kılıcın yaptığı işi yapamaz. şer. Hâlik. Âb-ı ha­ yât değme su gibi değildir. katre-i um m ân. aşk.

ateş. bb) İkinci Mesnevi Mar. Âdem hüdhüddür. Âlem sedef.diyerek bu mevzuu bitirdikten sonra tekrar «birlik» ve avahdet-i vücûd» konusuna döner. sîm urgdur. 114 . toprak ve havanın tılsımı odur. Cihan onun için gülşen olm uştur. Âdem cevherdir. nüshasında «küçük mesnevi» başlığıyla geçen b u mesnevînin Ank. Kt. âlemde olan herşey âdem de vardır. nu. n u : 645 ve 167 ile Süleymaniye. Allah da âdem de âşikâr olm uştur. havuz. Birliği söyler birikdi cümle dil Her gönülde bitdi birlikden hâsıl Ol kişi kim bu haberi söylemiş Bir ’aceb vasfı hikâyet eylemiş Kaygusuz Abdâl dimişler bir fakîr Kulak ol bir dem sözini dinle bir beyitleriyle birinci mesnevi sona erer. Cümle eşyâdan m aksut âdem dir. H ûri. insanoğlunun «nüsha-i âlem» olduğunu ifâde eder ve insanın kıym etini a n la tır: Melekler. nereden gelip nereye gittiğini düşünm esi lâzımdır.. K af'dır. Gn. ay onun için batıp çıkar. Bu ’Işk mevci yine başumdan aşdı Sırrumı fâş eyledi râzumı açdı diyerek mesneviye başlayan Kaygusuz. 388 beyittir. Âdemi bilen köle iken sultan olur. kevser onun için­ dir. Çünkü yıldızlar onun için parlar. ne olduğunu. bu dünya çarkı onun için döner. 19'da b irer nüshası vardır. Adem'e secde etm işlerdi. însanm gözünü açması. tûbâ. Su. Hâşim Paşa Bölümü.

doğmak. kim inin kesesi boştur. herşeyin vahdet olduğunu görür ve geri gelip bize «o hal­ den» haber verir. kış. kim i to ktur. evliyânın insan­ lara «delîl» olduğunu. İnsanlara bâzı nasihatlerde bulunan Kaygusuz. îşte dünyanın hâli budur. ne harâm î. gözlerini açıp özlerini bilm elerini" tavsiye ettikten sonra şunları sö y le r: 'Acâyibsin 'acebsin b u l . kesretin tam am en gittiğini. Bu dünya halkı ona «deli» der. gelmek. gitmek. Bu gibi nesneler orada kesrettir. uyum ak. diyen Kaygusuz. İsa nefeslidir. uyanm ak yoktur. Kimisi bunlara bakm anın h atâ olduğunu söyler. «zât» vardır. T arikat yolu em indir. ölmek. eğer kendisini bil­ mezse bilene sorm alıdır. Kimisi ise bütün sırları bildiğini ifâde eder. Kiminin vakti hoş. O rada yaz. güneş gibi m enşur'dur. Onda ne azık ne su. Kiminin elini tutup sultan eder. onla­ rın kibirlenm em elerini. Kimisi bunların niçin sakalını kırktığını sorar. Kimi aç. Kaygusuz daha sonra dünyayı a n la tır: Bu dünya acayip gülistandır. ne yoldaş vardır. O rada «sıfât» yok. «Er» olan kim se dünyayı b ir pula almaz diyerek b u rad a da «er» i anlatır. Menzile yeten.’acebsin Özüm matlûbsım özgeye tâlibsin Cihân başdan başa külli nûr oldı Her eşyada hakikat menşûr oldı 115 . kim isi «velî» der. kim isi inkâr eder. O. Özü. «delîl» e uym ayanın zillete düşece­ ğini ifâde e d e r : Delilsiz bu yola kimesne gitmez Giden yolda kalur menzile yitmez. kim i­ nin yerini külhan eder.în san hayvan hâsiyetini bırakıp.

şehir içinde b ir padişah gördüğünü. Sonra uyan­ mış. Cihanı tutan. şâhâne b ir meclis kuruldu­ ğunu. pâdişaha bu esrar sırrını sorduğunu ve «kendini bil. Bu ’ışk ile cihân oldı münevver Bu ’ışk ile döner künbed-i devvâr Bu ’ışk ile denizler cûşa geldi Bu ’ışk ile felek cünbişe geldi 116 .Dahi herbir sadâ kıldı ene’l-Hak Rûşen oldı bu ma’ni sırr-ı muğlak Dag u taş kûh u sahra müşkîn oldı Kokusı her çiçegün gül-gûn oldı Nikâhın açdı yüzinden bu dilber Bu ne sözdür ne Mzmsûr’dur ne ber-dâr ’Âşıka her mekân Mekke olubdur Mekke bilmeyene sevdâ olubdur Sırâtal müstakim düpdüz yol oldı Özini anlayan küllî ol oldı Y ukarıdaki tasvire devam eden Kaygusuz Abdal. tanrılık dâvâsı kılanlardan eser kalm a­ m ıştır. sen hayvan değilsin» cevabını aldığını anlatır. Bâzı nasihatlerden sonra tek rar insanın kıym etine döner. Azîz-i M ısır nerede? Hepsi göçüp gitm iştir. Firavun nerede? Cemşîd. düşünde b ir şehir. B ütün dünyanın insan için yaratıldığını tekrarlar. N em rud. Şeddad. sultam «Allah'ı» görm üş ve «aşk» a m üptelâ o lm u ştu r. K arun. vahdet âlem inin güzelliklerini sayar. Kayser. gözünden perde açılmış. Afrâsiyâb nerede? Kisrâ. Bundan sonra KaygLisuz.

Erenler halk içinde güneş gibidir. daha sonra «gönül» hakkın­ da yazar. Nice kim söylesek söz âhir olmaz Deveyinen ev içinde seyr olmaz Sünü çuvalda gizlenmez dimişler Kargaya karga bâza bâz dimişler H erşeyin yerli yerinde olabileceği hakkındaki daha başka atasözlerinden sonra vahdet-i vücûd'a göre. Bülbül O. Kimi Leylâ. gönülde mesken tu tm u ştu r. E renlerin him m eti Arşten yücedir. Hüsn-i lâtif O. kam ıştaki şeker O’dur. gülistan O’dur. kim i Azrâ’dır. Padişahı bulan gönülde bul­ m uştur.diyerek önce «aşk» hakkında. Cümle katrenin um m anı erdir. ci­ han. Cennet gerekmez. T ürkm en’e «çığ». kim i M ecnun'dur. Geyikteki m üşk O. bundan sonra «erenler»i an­ latır. H er haberi erenlerden sorarlar. Yara da O. Şâhım. Anlatılan destan O. Aşk gönül içinde «delîl» dir. helvayı gör başka şeye bakma» diyerek Kaygusuz Mesnevi’yi b urada b itirir. B ütün sırlar gönülde gizlidir. Yine gönlüm denizi taşdı çağlar Yine ’ışk oldı bagrunu dağlar diye devam eden Kaygusuz. Kimi Vâmık. dükkânım odur. sermâyem. K ürd için «cacığ» O’dur. cümle cisme can O'dur. zülf-i perişân O’dur. dünyada görü­ nen herşeyin «O» olduğunu a n la tır . Benim herşeyim Allah’tır. m ahbûbum . dildârım . Onsuz bana can. Aşk ile gönül ezelden beraber gelm işlerdir. «Sözü çok uzatma. m erhem vuran da O’dur. 117 . Aşk.

in san gözünü açıp özünü görmelidir. Bî-edeb olan h o r ve hakirdir. tek rar «birlik» i anlatır. Ank. Sonra her sırrın «âdem» de m evcut olduğuna geçer. «el-hayâ mine’lîmân» hadisini zikrederek «edeb» konusunu işler. yahut yemişli b ir bağ misâlidir. Onu görene ne mutlu! Onu görene b ü tün kapılar açılmış­ tır. îlm-i hikm etin tılsım ı âdem dedir. O rada düşm an ve ağyâr yoktur. İnsanın kendisini başkasına sorm asına lü­ zum yoktur. O. Gn.. Birlik haberi yayıldı şehirde Birlilt bâzân oldı her bâzârda Her su kim akar gül-âba döndi Kat’ oldı günâh sevâba döndi Kurt koyun-ıla bile kanşdı U gn begile yol varışdı. âdem sıfatında görünm üştür. b ir çerağ. Çünkü m âbud. herşey birbiriyle do sttu r. 118 . Kâf ile nûn. gece ile gündüz. her sûrete can âdem dir. Kendisini görebilen insan birliğe erer diyen Kaygusuz. çeng ile ney. Kevn ile m ekân âdem e m üştaktır. Herşeyde Allah vardır. Cihanda ne varsa ona keşf olunm uştur. Bî-nişana nişan. herşey «bir» oldu. hüdhüd ile sîmıırg. H âşim Paşa Bölümü. 367 beyittir. Kt. onun sedef içinde cevher olduğunu belirten Kaygusuz. n u ..cc) üçüncü Mesnevi Mar. Kaygusuz. n u : 19’da b irer nüshası vardır. mesnevî’ye «birlik (vahdet)» i anlatm ak­ la başlar. Birlik âlem inde herşey güzeldir. 167 ve 645 ile Süleymaniye. îmânın aslı edeb iledir. Tekrar «âdem» in değerini anlatan. ırakla yakın.

însan gafil olup dünyaya aldanm am ahdır. Eğer bu gafletten in­ san k u rtu lu rsa bü tün sırları keşfeder. Cihan aşk ile parlar. fitnesi çoktur. sırr-ı lâ-yezâl'e vâsıl olur. M uham m ed’in m irâcını. B ir akça için bin yalan söyler. Gevhernâme Topkapı Sarayı Müzesi K ütüphanesi. kürsî. daha sonra te k ra r âdem» i ve «aşk» ı an­ latır. Âlem aşk ile döner. m üslüm anm haccmı öğrenir. Mar. Bu insan sağını solunu bilmez. başından vazgeçer. im anı dünyadır. kanadı kesilmiş kuşa döner. n u : 950. Y ûsuf’un niçin satıldığını. Süleymâniye. Kaygusuz. Aşk. ölüyü m ezarından çıkarıp soyar. 4. İb rah im 'in niçin ateşe atıldığım . yedi kat yer.. K oğuşlar Bölü­ m ü. özü hayvandır. Cennet. bu sıfatların dünya âdeti olduğunu söyleyerek mesneviyi bi­ tirir. Âdemi eşekten ayıran aşktır. M ansûr'un niçin asıldığını. ka­ lem. Cümle defter aşk ile yazılmış­ tır. Nefis. H âşim paşa 119 . Cehennem. yedi kat gök nedir.B undan sonra «aşk» konusu ele alınır. insanı yoldan çık an r. «Ten» in insan için b ir tuzak olduğunu. n u : 4044. B ir akçayı atasından aziz tu ­ tar. gözü görene m eş'âle. T u r'a aşk ile gel­ m iştir. Âlem aşk ile zuhûra gelm iştir. zâten beş günlük öm rü olduğunu söyledikten sonra tek rar insanın öm rünü boşuna geçirmem esini b ir «delil (evliya)» e tu­ tunm asını tavsiye eder. Dîni. yol sorana «delîl» dir. Dünya yalandır. H albuki dünya kimseye bâkî kalm am ıştır. hepsini anlar. İlm-i Ledün’e ula­ şır. S ûreti âdem . Mûsâ. Bâzı yiyeceklerden bahsettikten sonra bu kuş dilini ancak Süleym an’ın anlayacağını.

Bölümü, n u : 19’a ve elimizdeki M enâkıbnâm e’de birer nüshası v ard ır’® . E ser 63 beyittir. B ir tevhid bölüm ünden sonra şâir, kendi halini hi­ kâye ettiğini söyleyerek konuya g ir e r : Bu tenim yoktu, ben sadece candım. K atre değil um m andım . O rada ay ve güneş doğup batm azdı. Dâima birlikdi. Ayrılık, ölmek, dirilm ek olmazdı. O zam an ne insan, ne melek, ne de gök­ ler vardı. Cümle varlık ancak O idi. Cenâb-ı Hak, kendi kudretini âşikar kılm ak diledi. Vahdet döryası dalgalandı. Beni kenara saldı. Menzilim deryâ iken katre oldu. Gevher, deryadan harice düşdü. H ikm etin aslı, o b ir gevherdendir. Gevherin aslı da O «Bir» dendir. Gevher’in b ir adı da M ahm ûd idi. Hak, Adem'i gev­ here sadef eyledi. Yâni bu m ülkü şereflendirdi. M aksat sadefdeki incidir. Su dilersen bardağa değil, ondaki suya bak. B ütün suların aslı birdir. O gevher, Hz. M uham m ed’in cânıydı. Onun için cümle âlem gülistan oldu. H ûrinin, Cennet'in aklın, canın h er şeyin aslı o gevherdendir. Daha sonra Hz. Peygam ber'in nazarı lûtfuyla bu eseri nazm ettiğini söyleyen Kaygusuz, tevâzu tavsiye ede­ rek eseri bitirir. 5. Minbernâme
4

Ankara Etnografya Müzesi K ütüphânesi, nu : 17824'de ve elimizdeki M enâkıbnâm e'de birer nüshası vardır". 29 beyittir.
16) Neşrî için bak : V. L. Salcı, a. g. m., C. 1, sayı ; 2, s.31 -32; M. Cunbur, a. g. m., s. 25-28; M. Akalın, Kaygtısuz Abdal’ın Gevhemâmesi, a. ü . Ed. Fak. A raştırm a Dergisi, sayı ; 10, s. A nkara, 1979, s. 192 - 196. Neşrî için bak : Eîrgun, S. H., B ektaşi ŞâArJeri ve NefesTerî, C. 1 - 2 , İstanbul 1955, s. 27 - 28.

17)

120

Akıl ile her hâli bildim , H akk’ı buldum diyerek m in­ beri tepenler ve halkı irşâd etmeye kalkanlara seslenen Kaygusuz; «özünden geçmeyen rabbmı bibnez» diyor ve şöyle devam ediyor : Allah’ı bilm ek için b en liğ i bırakm ak lâzım dır. «Mahrem-i esrâr» olm ak için dünya kavgasına uym am ahdır. Nefs atına binenler birbirlerinin aybını gö­ zetirler; gönüllerinde tü rlü fitneler vardır; birinin ondu­ ğunu diğeri istemez. Dünyada malı olanın dostu çoktur. Kendi hâlinde olan âşıklara ise «iş sevmez eşek» derler. Aşık olsam bana «tenbel Alâî» derler; şofî olsam, bu defa «mürâî» derler. Arifler H ak'dan başka şey bilmez. Diğer­ leri ise b ir sözü bin söz ederler ve doğru yolu bırakıp eğri giderler. Söz ile H akk'ı bulm ak m üm kün olsaydı bütün fakihler arşa çıkardı. Kaygusuz; dünyada şeytanın fitnesiyle kavganın ço­ ğaldığından; âlim, sofu, derviş, herkesin şöhret olduğun­ dan şikâyet ederek şu beyitle eseri b it ir ir : Ko sözi fârig ol Kaygusuz Abdâl Ki sözden açılur cümle kîl ü kâl. bc Mensur Eserleri 1. Budalanâme Budalanâm e'nin yazma nüshaları pek çoktur. En eski nüshaları Mevlânâ Müzesi Ktb., n u : 2467/IX; İstan ­ bul Üniv. Ktb., n u : 4105; DTCF, Ism âil Sâib I, n u : 5413'deki nüshalardır'®. Bu eserin ayrıca «risâle-i Kaygusuz» adıyla, tarihsiz, birkaç taş basm ası m evcuttur. Taş basma­ sı nüshalar, 50-60 sayfa arasındadır.
18) D iğer yazm a nüshaların bulundu|:u yerler için bak : tavsifleri Bölümü. Nüsha

121

E serin adı, başlıklarda çoğu defa «Risâle-i KaygU' suz», bazan da «Budalanâme» olarak geçer Bazanda yan­ lış olarak «Dilgüşâ» başlığı altında verilir. E serin ilk sa­ tırlarında ise «bu kitâba delîl-i budalâ ve defter-i ’âşık ve seyr-i sâdık dirler ve hayâl-i nâdân dahi dirler» kaydı var­ dır. İnsan aklı, anadan doğm a kör ve topaldır, diyerek esere başlayan Kaykusuz, «Akl-ı maâş» ile H akk’ın bilinemiyecegini söyleyerek şöyle devam e d e r : «Akl-ı maâş» ile güneşin nurunu bulm aya çalışanlar bilmezler ki bu yerden ve bu gökden başka b ir yer ve b ir gök daha var. Bunun arasında da iki direkli b ir şehir (in­ san) var. Bu şehre girmeyen Allah’ın sırrın d an hiçbir şey anlayamaz. Akl-ı m aâş, âriflerin gecesinin K adir, gündüzünün bayram olduğunu bilmez. Bu akıl ne kadar çalışırsa çalışsın «ârifler menziline yol bulamaz», şaşkın olarak kalır. Bu ilmi «akl-ı ma’âd» bilir. B una «mantıku’ttayr» derler. B unu bilm ek herkese m üyesser olmaz. Ancak Süleyman ve A ttâr bilir. B ir de «gönlü ve gözü açık ârif­ ler» bilir. A rifler sohbetine girmeyen hiçbir şey bilmez; m urad ve m aksûduna eremez. Bu defâ gönülleri buğz ile dolar ve âriflerin sözlerinin «küfür» olduğunu; onları az iken kırm ak lâzım geldiğini söylerler. Bu sapıklar ve kı­ sırlar (edal ve ebter) bilm ezler ki «Hak leşkeri» kırm ak­ la tükenmez. Eğer onlardan b iri «emmin oğlımdan» sual ederlerse, gönülleri buğz ve melâl ile dolm asın diye «Molla Sevündük oğlu Toparan Aga (Acı Doynran), nm ulu babası Hızır’dan böyle işittim» derim. K abul eder­ lerse ne âlâ, etmezlerse «emmin oğullan» kabul ederler. B undan sonra Kaygusuz, «göz ile görüp gönlüm ile inandığım şeyden h ab er verürüm ; görm ediğüm bilmediğüm yirden haber virmem. Beni anlayandan icâbında ben de sorarım » diyerek tasavvuf konularına girer.
122

İlk konu «kendini bilmek» tir. insan, sû ret m idir, can mıdxr; kul m udur, sultan m ıdır, bunu bilmeli. Ken­ dini bilenler şehzâde iken gedâ olur; m ekânları gülşen iken külhan olur. Kendini bilene atasm ın kam helâl, ken­ dini bilmeyene anasının südü haram dır. İnsanları «vatan-ı aslî» den b u dünyaya gönderdiler. A rkasından «nâ­ meler ve haberciler» de gönderip yahşi amel kılmasını arzu ettiler. F akat onlar «cihanm nakşı»na aldanıp gafil oldular. Sen kendi bildiğini b ir kenara bırak, b ir mürşîd-i kâm ile bağlan, ârifler ve ehl-i diller m eclisine gir ki «âhiret marazlarından emîn olasın». Yarın m ahşerde in­ sanların kim i eşek, kim i sığır, kim i m aym un suretinde olur. Eğer dünyada b ir m ürşid-î kâm ile bağlanırsan kıya­ m ette yüzün ak olur. İkinci konu «gönül »dür. Gönülde gizli m ânâ yazılı­ dır, dile gelmez. Bu m ânâ ancak gönüle yol bulana feth olur. Gönül bahrine yol bulan, ne inci isterse dalıp çıka­ rır. Gönlü bırakıp sûrete b ak an lar gaflet ipini boyunla­ rın a takm ış olurlar. Hak, gönlü kendisi için yaratm ış ve kim beni isterse kırık gönüllerde bulsun dem iştir. Gö­ nüle girm eyen istediğini bulam az, şekeri kam ıştan ayıra­ maz. Gönüle giren ise herşeyi sorup çıkarır; m uhannetleri er, erleri şîr-i m erd; şîr-i m erdleri ferd eder. Vücud b ir dükkândır, insana kiraya verilm iştir. İnsanın bu dükkân içindeki hâzineyi arayıp bulm ası lâzımdır. «Örfiyye» ye erenler ârif olur, âriflerin gecesi K adir, gün­ düzü bayram dır. «Onlara eren mııkallid iken 'ârif olur, 'ârif iken 'âşık olur, ’âşık iken ma'şuk olur. Bundan ilerü makâm olmaz ve bu makâma makâm-ı mahmûd dirler ki bum 'ârifler bilür». Üçüncü konu «Hakk’ı dünyada iken bulmak ve kendini bilerek hakikati bilmek» tir. İnsan H akk'ı dün­ yada iken bilm elidir. Çünkü b u rad a b ir «katre» olan 123

amel, öbür dünyada «lunman» olacaktır. Â hirette Hak Taâlâ b ir «dolunay» gibi görünecektir. O rada tem âsa hâkidir. Asıl mesele bu dünyada iken H akk’ı bilm ektir. Bu dünyada iken insanın uzun kısa fikirleri bırakıp «ma­ kam ve hâl ehli» olması lâzımdır. F ırsat elde iken «kaya kuşu» gibi öm rü laklak ile geçirmemeli, K örler gibi «deve tepme» sini «somun» sanm am alıdır. «Muvahhid» olan kendini bilir. «Mülhid» öz eliyle kendini toprağa göm­ m üş olur. Ancak «muvahhidlik kâl ile olmaz, mecâzî söz hâl olmaz, bal dim ekle ağız bal olmaz, dervişlik şemle ve şâl ile olmaz, ehl-i külhan tâc urunm az, her âhûnun gö­ beğinde m isk olmaz, her kam ışun içinde seker olmaz.» «Harâbât ehli»; ölmeden ölenler, içi m âşuk, dışı âşık olanlardır. O nlar bî-hodluk şarabını içip daha ölmeden soru ve hesabı verirler. O nlar havf ve ricâdan kurtulup havr ü şerden geçm işlerdir. Onlar sûret kapısını kapayıp «’âdem-i takavvüd (kavıtlardan uzak olm a)» etm işler­ dir. M ürîdlikten ve şeyhlikten, ik rard an ve inkârdan, kü­ fü r ve im andan geçm işlerdir. V arlık yokluk lezzetinden fâriğ olm uşlardır. Ne öğünmek, ne dâvâ, ne kerâm et ile uğraşırlar, ne teşbih, ne seccâde, ne ibrik düşünürler. Dâim tenha olup bu halka karışm az olurlar. Felekler sağ ellerinde m elekler sol ellerindedir. Dördüncü konu, Kavgusuz’un kendi «va<sf-ı hâli» dir. Gökler, yerler, yıldızlar, hiçbirşey m evcut değilken Allah, kendi gizli hâzinesinin bilinm esini istedi, kendi kendisim tem âsa ederek «kâf»ı «nûn»a (kün fevekûn) vurup bu kârhâneyi y arattı ve hem en kendisi sır oldu. Kaygusuz, «biz de bu kârhâneyi seyritmek istedük, pâdisâh-ı ’âlem dilegümüzi kabûl idüp, bize inşân donum giydiriin bizi bu dünvâva gönderdi», diyerek devam eder. «Hâlik’un emri benî kûzeger balcıgr gibi devrânun çarhı üzerine koyup dolap gibi döndürdi. Gâh beni kûze düzdi, gâh 124

boza düzdi, gâh kâse düzdi, gâh sarâylarda kerpiç eyledi, gâh ayahlar altında hîç eyledi. Gâh gül eyledi başa çıkdum, gâh kil eyledi hâke düşdüm. Gâh halk içinde 'azîz eyledi, gâh zelîl eyledi. Gâh inşân, gâh hayvân eyledi. Gâh gezende yatdum, gâh hazîneye batdum. Gâh kul olup satıldum, dellâl olup satdum. Gâh oynayup utdum, gâh bilmeyüp utıldum. Gâh beni hakîm, gâh hâkim eyledi. Gâh kazzâz, gâh bezzâz, gâh ’attar, gâh penbe atar hallâc eyledi. Gâh berber, gâh zerger eyledi. Gâh aşçı, gâh başçı, gâh demürci, gâh kürekçi evledi. Gâh beni şarka ve gâh garba iletdi. Gâh deryâda mâhî, gâh dağlarda âhû eyledi. Gâh avcı oldum avladum, gâh beni av eylevüp avlatdı. Gâh okudum ’âlim oldum, gâh ümmî eyledi okudım. El-kıssa dünyâda bir sıfat kalmadı bana itdürdi. Gâh şâkird itdi ögrendüm, gâh üstâd itdi ögretdüm, gâh beni ataya oğul eyledi gâh atayı bana oğul eyledi gâh anaya beni kız eyledi gâh anayı bana kız evledi gâh beni tıfl idüb anlara besletdi. Gâd anları tıfl idüp bana besletdi. Ve’lhâsıl ne başunuz agndayum nice kerre ata belünden ana rahmine ana rahmünden cihâna geldüm. N ice kerre buht gibi havâya agdum, nice kerre yağmur gibi yire yagdum, nice bin kerre çerende gâh perende oldum. Nice bin kerre küfr ü îmâna kansdum nice bin kerre gâh zulumât, gâh aydunliga düşdüm. Nice bin kerre dürlü dürlü cinlere karuşdum. Nice bin dürlü hil’atler giydüm. Nice bin kerre dürlü yakalardan baş gösterdüm. Nice bin yıllar âşinâlar gözetdüm, nice bin isimler ve lakablar urundum. Nice bin sûretlerden göründüm. Vel-hâsıl-ı kelâm bu nefis 'askeri benî güçden güce saldı. Ve kabdan kaba boşatdı. Şehr-be-şehr karye-be-karye gezdürdi. Dil ile 'ayân ve kalem ile beyân olm az...» B undan sonra Kaygusuz, ansızın anadan doğup «tıfl», bâliğ, yiğit, p ir «olduğunu, birgün ru h âşinalan125

nın hâlinden haber sorduğunu söyleyerek onlara kısaca jrîrmibeşbin âşiyan gezdim ve seyrân ettim diye cevap verdiğini anlatır ve şöyle devam eder: Bana âferin der­ viş, iyi hikâye eyledin, ama bunlar düş müdür, hayal mi dir, yoksa sen sayıklıyor musun diye sordular. Ben de görmediğini, bilmediğini söyleyen nâmerttir. Âlim deği lim ki ilim bileyim, velî değilim ki kerâmetim olsun «Karpuz gibi yoğun yum n sözden top yonup erenler m ey danına kodum» diye cevap verdim. «’Akl-ı ma’âd’a mukarîn ol, dünyâya takılma, so­ num düşün kimseyle düşmanlık itme, helâlı haramı ayur, haksız işlerden sakın, câhile İcarşu yumuşak, ârif1er katında sessiz ol, sorulmadıkça konuşma» gibi öğüt­ lerden sonra Kaygusuz yine bir mürşid-i kâmile bağlan­ mayı tavsiye ederek bu konuyu bitirir. Beşinci konu «insanın dünyaya gelmekten maksa­ dının kendini ve Hakk’ı bilmek» olduğudur. Bugüne ka­ dar halk birbirine bu kârhâneyi kim bünyâd etti diye sormuştur. Yerdekiler onu gökte, göktekiler yerde ara­ mışlardır. Yüzvirmidörtbin peygamberin herbiri bir söz söyledi, hiçbiri bunu temyiz edemedi. Ancak Hz. Muhammed «bu kârhâneyi bünyâd iden üstâdı yine bu kârhâne içinde bildirdi». Bundan sonra Kaygusuz, in­ san vücudunu anlatır. Daha sonra «nefs»i anlatan ve vücûtta Hak’tan gayn bütün düşüncelere nefis denildiğini bildiren Kay­ gusuz, bütün yaratılmışlarda Allah’tan bir şem ’a oldu­ ğunu söyler. «Allah herşeyi muhittir» âyeti ve «komşu hakkı, Tann hakkı» sözü bunu anlatır. Kaygusuz şöyle devam ed iyor: Yiğitlik menziline kadem bastığım zaman yolum bir çöle düştü. Yetmişiki millet orada şaşkın. Ben de arala126

Çün­ kü cümle yaradılmışta Hak mevcuttur. ama gidemedim. kimi sûkî. Karşımda bir şehir görüp o yana gitmek istedim. Şehir insandır. kimi oğlan. Ancak bunlar sırrullahı bilmezler. Çünkü mürşid.nna karıştım. Mürşid-i kâmil odur ki özünü bilmiş ve kendi vücûdunun şehrinde Hakk'ı bulmuştur. Hakk’ı isteyen orada bulur. Hasan-ı Basrî. kimi dehrî. Bir oğlan zuhur edip beni o şehre götürdü. kimi pûtî. Beyazıd-ı Bistâmî yerine kojmp kerâmet iddiasında bulunurlar. Ben de avcı zağarı gibi yanına düştüm. Bin türlü belâdan sonra kendimi bir ke­ nara çıkardım. İşte Pevgamberimizin buyurduğu «din yolunun dikenleri ve halkın çirkin ko­ kulan» bunlardır. Şehre girince oğlan kayboldu. «Müridlerinün kimi lûtî. Bunlar kibriyânın müşrikleridir. An­ cak herkes mürşid olamaz. Hak ile birleşmiş ve Süleyman gibi hâtem sahibi olup yedi iklime hâkim olmuştur. benzin saradup dudağın kemerlendürürler. Ne istersen kendin­ den iste. Çünkü herşey âdemin vücudunda mevcuttur. Dünyalık işin kendilerini halka sevdirip yalan sözler ve mühmel remiz­ ler ile avamı ve câhili kandırırlar. Buna mukabil insan sıfatlı mürşidler çoktur. hâzık bir hekimdir. Orada sonsuz cevherler vardı. «Halka dâm ü tezvir içün başların kabartup bol cübbeler giyüp musahebet iderken hasta gibi âheste âheste söylerler. Kendilerini de Şiblî. muttasıl oruçdur disünler. Kendini bilen cümle eşyanın aslını ve fer’ini bilir. Âlemde mürşid de mürîd de bir olur. hastanın marazını bilir. kimi bekrî. Yalnız başıma şehrin her köşesini dolaştım. kimi uşak» tır. Kel ilaç eylese önce kendi başına çalardı. Ne is­ tesem o anda mevcut olurdu. Kendilerini Hızır’a benzetip şeyh-i vaktız derler. İnsan bir mürşid-i kâmile bağlanmalıdır. bundar her dem başın aşağa salarlar 127 . Hakk'ı isteyenleri az­ dırıp nefis yoluna salarlar.

yıldızlar m eş’alem. Çölün ortasında b ir büjöik yol var. çarh devranım. beğlik.. O rada kendinden başka kim se de yoktur.. yerden göğe b ir kulaç. bu nakş-ı pergâl seyrâm m dır. Ben de ya söylerim ya giderim devip söze b a şla d ım : Bu cihan bir kubbe m isalidir...» Daha sonra Kaygusuz. Bana «kuş dili bilirsen söyle. Hz. M uhammed. B âri çağırayım. Hz.ve gâh gâh sâdık âh iderler. belki b iri cevap verir diye düşü­ n ü r.. Hz. Ay ve güneş kandile benzerler. Peygam ber de «Hakk'ı istersen kendüni bil. Hz. arş seyrânım . yerler dâim durur.. Yedi kat yer b ir avuç. dokuz felek b ir tekne. Mûsâ. îsâ .. Yedi kat yerler vücudum . 'ârifler sohbetine g ir___» diye cevap verir. te k ra r m ürşid-i kâm il tavsi­ ye eder. F ırsat eldeyken insanın nâdânhğı bırakm asını öğütler. Derviş b ir m üddet yolda gider. Ali halvet buldukça Hz M uham m ed’e «ne amel eyliyeyim ki öm rüm ü ziyan etm em iş olayım» diye sorarm ış. Kaygusuz şöyle devam e d iy o r: Birgün b ir sohbete uğradım . kulluk benim karînem dir. Derviş sonsuz b ir çölün ortasm dadır. sular dam arım .. yerin eni boyu b ir ka­ rış tır. B undan sonra b ir dervişin gördüğü rüyayı anlatır. güneş aşağıdan yu­ karı çıkar. Bu b ü tü n k âin ata ben hâlikım . ve'l-hâsıl yalan remiz ve m ühm el işâretler eydürler ki y a’nî pirinden ana ziyâda nazar olm ışdur disünler. Fakat çağırm alarına hiçbir cevap alam ayınca : ’Âlem-i kül vücûd-ı cân ben oldum Cihâna cân cihâna cân ben oldum 128 . Gökler dolap gibi döner. fakat yolun sonu yoktur. İbrahim ve Âdem oradaydılar. B unların cüm lesi b ir vücuttur. bilmezsen kalk git» dediler. gökler çadırım . su yukarıdan aşağıya akaı-. hâkim lik.

Sûretümi gören dir kî beşerdür Sûretle sıfât-ı Rahman ben oldum şiirini okur. nu : 185-11. H acı M ahm ud Efendi Bölümü. K endinden b aşk a kim se yoktur. A nkara Genel Ki­ taplığı. böyle b ir esere isim olarak uygun 19) B ak : gemseddin Sâmi. Başı tacdan dı­ şarı çıkmış. m evcut yazm aların en eskisi olan 1501’ tarihli Mar. Esasen «birini şaşırtm ak. B akar ki ne sah­ ra var ne yol. Süleymanniye. n u : 411/1-2. Hemen başını özüne çeker. özü özüne görünür. fa­ kat yine bulamaz. s. Vatican. eski nüshadaki şekli tercih ettik. nu. 138Ö. yanıltm ak için söylenen zihin karıştırıcı. n u : 3040. saçm a sapan söz» m ânâsına gelen*’ «mağlata» kelimesi. Düğümlü Baba Bölümü. nüshası yirm i beş va­ rak tır. 2 sak. nüshasında «Kitâb-ı Miğlâte» şeklindedir. B irilerini arar. Osman Ergin Bölümü. K itap b u rad a biter. E serin adı. Mar. Basm a B udalanâm e nüshalarında. 2. Ancak biz. nu : 663’te b irer nüshası vardır. ve İstan ­ bul Belediye K ütüphanesi. Bu «düş mü hayal mi» diye düşünür. Kitâb-ı Miğlâte Kitâb-ı M iglâte'nin Mar. 797. Kâmûa-ı TürM. Süleymaniye. Turco. yeni b ir esere bağlandığı belirtilm eden Kitâb-ı M iğlâte’deki hikâyelere geçilir ve böylece Kitâb-ı M iglâte’nin baş tarafı Budalanâm e’lerde yer alm ış olur. M uahhar olan diğer nüshalarda eserin adı «Kitâb-ı Mağlata» olarak kaydedilmiş ve bâzı araştırıcılar da bu şeklikullanm ışlardır. n u : 4044. T ekrar m ütehayyir kalır. B akar ki düş değil. İstanbul. Ali Em îri (M anzum E serler) Blm. Bunun üzerine «bendedür» rehifli şiir okur. n u : 824/2. 129 .

Ağacın dibinde büyük b ir yığınak (ıneclis) var. O rtada Hz. isâbet kaydeden ok» m ânâsm a gelmektediı^. s. M uham m ed’de «devenin büyüğüne deve derler. Pe 3^ a m b e r «buraya Kâbe Kavseyn derler ve ağacm adı Şecere-i İslâm’dır. Kendisini tek ve tenha görür. Derviş ağacm iki budağına güneş vurduğunu. Türk­ çe'de küçüğüne köçek derler. Daha sonra derviş akıl pazarına girer. buraya «Heyhât Sahrâsı» derler diye cevap verir ve kendi m âcerasını anlatır. şim di ise «Şey­ tân» lakabını taşıdığını söyler. Ba­ k ar ki yer. Eser. Diğer peygam berler. Gördüğün beş budak da İslâm’ın beş erkânıdır» diye cevap verir. Ona kim olduğunu ve b u çölün adını sorar. Şeyh. b ak ar ki b uranın sultanı M uhamm ed M ustafa'dır. gök ve bunların içindeki b ü tü n eşyanın sesi kendi vücudundan gelir. B eyrut 1927. Hz. E r -R â id . M uhammed. gördüğü şeyhin şeytan olduğunu öğrenince kaçar. Elinde asâ. Aşk pazarına 20) Mes’ûd. 130 . 2. boynunda teşbih vardır. Vaktiyle melek­ lere yakın ve adının «Azâzil» olduğunu. Köçek de deve değil midir?» diye sorarlar. B ütün peygam berler top­ lanm ışlar. Bu sırada derviş Hz. diğer üçüne vunnadığını gördüğü sırada uyanır. O zam an an lar ki b u âlem den m urat. B ir yerde o tu ru p dinlenirken yine b ir rüya g ö r ü r : Yine b ir sahra ve ortasında ulu b ir ağaç. Derviş. bask. B udalanâm e’nin sonundaki rüya ile başlar. Peygam ber de «O da devedir. Rüyasında çölün o rtasm a düşm üş derviş şiirler okuyup birisini ararken ak sakallı b ir şeyhe rastlar. ama küçük olduğu için ona köçek derler» diye cevap verir. M uham m ed’e doğru y ü rü r ve ona b u sahrânın âdını sorar.düşm em ektedir. kendisidir. «Miğlât» ise «aym gerilmesi suretiyle uzağa atılan. 1408.

fakat Hz. Yusuf peygam­ berin kuyuya düştüğü doğru m udur. ben miskine dahi nazar eyler dediği sırada uyandığm ı söyler. M uham m ed’in b ü tü n peygam berle­ rin önünde yürüdüğünü.girer. görür ki bu ran ın sultanı Ali>7 ülm ürtezâ’dır. Ali «sayvanın sahibi yine sayvanın içindedir» diye cevap verir. Daha sonra Hz. «ben onu göremiyo­ rum. Ali «kuyu dedikleri bu cisim dir. ona m ürîd olur. M ısır’a sultan oldum» diye cevap verir. nasıl görebilirim?» diye sorunca Hz. Ali «yukan bak» der. Hz. Ali’ye sorar. Bu defa devriş sah ra’yı Hz. B ir m üddet sonra derviş Süleym an peygam beri gö­ rür. Hz. Ali’ye sorar. ^ 131 . der. bu sayvanın sahibi nerede­ dir?» diye sorar. Ali’ye tahsin ettiğini görür. Süleym an’ın kirpiği altından bakan Hz. Hz. Daha sonra derviş yüzyirmid örtbin peygam berin ve cüm le evliyânın Hz. Derviş bakınca herşeyin Allah’ın birliğine tanıklık verdiğini görür. Hz. Ali’nin elini ayağını öpüp «ben erkân töre bilmem» deyip b ir m üddet Hz. Ali «Bu sûretlerin içünde cümbüş kılan ve şûbede gösteren saj^amn sahibidir» der. Ali’dir. Allah’tan b ü tü n m ahlûkat için şefâat dilediğini ve Allah’ın da «sen sana değeni iste» dediğini gören derviş Allah’a «İlâhi. Derviş. Derviş «peki. Derviş yine birgün Hz. kuyudan ki çıktım . Derviş b u cevapla şâd olup : Hakk’a minnet bugün Sultânı gördüm Bî-hicâb cism içünde câm gördüm Zerre-y-idüm nâgâh güneşe irdüm Katrem mahveyledi ummânı gördüm şiirini okur. Ali’nin kulluğunda bulunur.

F iravun’un p îri olan şeytanla yine m ücâdele eder. O nları dökünce içlerinden b ir sürü garip nesne çıktı. Sonra derviş uyanır. H epsi de bu sayvanın sâhibini aram ak tad ırlar. B ir kalabalık görürler. gel beraber gidelim» der ve yola çıkarlar. O sırada şeytan gelir. ateş yakın. Derviş b ir rüya daha görür. Şeytan yalvarır. B aşlarında N em rud. îs â ’nm şefeâtı üzerine torbasını ve­ rerek şeytanı bırakır. Âdem'i anlatırken Âdem çıkagelir. B ütün peygam berler kendisine «âferin» derler. Derviş şeytanı ayağından asıp «bu fitnelik­ leri ne zamana kadar işleyeceksin?» diye sorar. Derviş on­ ları da sapan taşıyla m ağlûp eder. İsâ peygam ber de onu tak d ir eder. İbrahim'i ateşe at­ mak istermiş. B ir başka rüyada. M uham m ed’in emriyle kendisine «taâm» getirildiği sırada uyanır. Şeytanla derviş çetin b ir mücâdeleye girişir­ ler. Meğer şeytanın ne kadaı fitnelikleri varsa b u to rb a içinde imiş. Hz. Derviş gâlip gelir. Âdem dervişe kim olduğunu sorar. Derviş de onlara erişir. İbrahim'i içine atın» diye em ir veri­ yor. îs â ’yı ve F iravun'u görür. Ali’­ nin önünde şeytanla m ücâdele edip kazanır. Derviş. «odun toplaym. Derviş «ben senin vücûdunda beraberdim» diye cevap vererek Âdem’in başından geçenleri ona anlatır.Derviş b u defa şu rüyayı g ö r ü r : Yûnus Peygambe­ rin katında b ü tü n peygam berler toplanm ışlar. Şeytan geri dönüp yalvararak to r­ basını ister. Derviş gördü ki «şeytan Nemrud'un varlığı olmuş. 132 . Bu rüyada da Hz. Şey­ tan kaçar. B ir diğer rüyasında derviş cüm le eşyayı toplanm ış görür. dervişi kovalar. Derviş şeytanın torbasına ve dağarcığını ele geçirm iştir. Âdem peygam ber dervişe «Nemrud. Firavun'un askeri. Hz. Derviş onlara Hz. D erviş'den «senin de bu bisâta geldiğin var nu» diye sorarlar. Hz.

B ağdad'm o rtasın d a Dicle ır­ m ağı derler b ir ulu su akar. N em rûd’un as­ kerleri dağılır. H orasan m ülkünde Beykozlu Peçenek (Beykozlu Bîcanger. âkiller dolup taşar. Şeytanın m üridleri olan Dokyanus.Ne kim şeytan der. «N em rûd ta n rı m ıdır. Seyâhat âlem inde gezer­ ken yolu B ağdad’a ulaşır. gel b u k üfür sözleri terkeyle. kucaklaşırlar. N em rud onu tu tar. Fira­ vun. seni bırakalım » der. N em rûd adam gönderip Âdem’le dervişi ça­ ğırtır. Bu sırada N em rûd ve şeytan da onları görm üştür. Şeytan İb rah im ’e «Tanrı v ar der­ sin. İb rah im ’i ateşe atacağı sırada der­ viş Allah’a «seni H ak bilene inâyet eyle» diye yalvarıp kepeneğini çıkarınca şeytan dervişi tanır. Ne zam an ta n rı ol­ muş» der. Yine m ücâdele ederler. Behlül de onu görür. başka ta n rı var dediğini anlatır. Behlül’ün kuş dilinden anladığını görünce cûşa gelip şiir 133 . ben bunun doğduğunu bili­ rim . Derviş şehre girip rüyasının tâb irin i soracak kim se arark en karşısına Behlûl Dânâ çıkagelir. N em rûd. âlim ler. Derviş şeytanı yakalayıp bağlar. O nlar da giderler ve otururlar. N em rûd «bizi hâlim ize bırak. Derviş de on lara «bunun babası b u mu?» diye sorar. Derviş yine rüyaya dalar. Üzerinde köp rü ler k urul­ m uş. Şehirde ârifler. Şeddad. Derviş b u rad a uyanır.» Derviş Hz. ve N em rud gelip «bu şeyhi (şeytanı) bize sat. kulluğuna d u r­ muşuz» deyince dervişe b ir zevk hâsıl olur. Şeytan da İb rah im ’in N em rud'u tanrılığa beğenm edi­ ğini. Derviş.M ancınık k u ru ­ lur. Âdem tanım adığım söyleyince onun şeytan olduğunu söyler. Beykozlu Peçan) oğludur. diğerleri de dağılıp giderler. Adem'e N em rud’un yanındaki ak sakallıyı tanıdın mı?» diye sorar. îb râh im getirtilir. Derviş dayanam ayıp «bu ne k ü fü r söyledi» diye sorar. Behlül. B unun üzerine der­ viş. dervişe rüyâsını anlatır. sana b ir kepenek yapalım ve b ir palan verelim» diye yalvarırlar.

Yine m ücâdele ederler. H er eşya kendi cinsiyle zevk u safâya düşm üş. Derviş derhal onu tanır. N ur parlayınca cüm le eşya uyanır. insanın m eydana gelişini anlatırken tam Âdem peygam ber mevzuuna geldiği sırada şeytan onu tanır. İkisinin n û ru n u b ir kandile koydu. herbirinin m aksûdu ne ise onu vermiş.okur. Derviş an lar ki Hesap günü’d ü r : M uham m ed M ustafa. yürürler. Sonra b u n u r yandı ve b ü tü n âlem ler vücuda geldi. B ir yerde kalabalık b ir divan var. derviş aldırış etmez. Bu esnada «gel kurban al. B undan sonra der­ viş m eclistekilere şunları a n la tır : Zamân-ı evvelde bu cihan yok iken Allah bu cihanı halk etm ek istedi. T a n n ’nın hasları b ir yere gelmişler. Mûsâ peygam ber «derviş. 134 . H akk'ın birliğine şükreder. Şeytan kılık değiştirm iş onlara hiz­ m et etm ektedir. Ali’nin n û runu ve ruhunu yarattı. b u rad a sohbet edelim» der. Behlül un çok hoşuna gider. Derviş âlem in te­ şekkülünü. ileri yürür. Onun nûrundan ve ruhundan Hz. k u rb an ı al. Derviş de o n la n sohbet yerine getirir. cümle eşyanın o rta­ sında ay güneş gibi o n û ra k arşı durm uş. Derviş de onların yanına gelir. Şeytan «bunlar­ dan ne um arsın» der. dervişi kucaklar ve yakasından içeri girip kaybolur. görürki balığı öküze yükletm işler. G ördüğü rüyaları düşünen derviş te k ra r uykuya dalar. m aksut yerini bulm uş. cüm lesinin su çlan bağışlanm ış. dervişlere H ak Tebâreke ve Taâlâ öküzü balığı kurban vermiş» derler. Tûbâ ağacının dibinde sohbet etm ektedirler. Derviş uyanır. Önce M uhamm ed M ustafâ'nın n û ru n u y arattı ve ru hunu halk eyledi. B unlar b ir zam an arşta m uallâk durdular. buraya gel. yeri göğü kaldıran öküzün bahğın işi bitm iş. Allah kim senin aybm ı 5Öizüne getirm em iş. Gelenler der­ vişe «burada b îr sohbet yeri gördün mü» diye sorarlar. Düşünde cümle âlem in H ak Taâlâ'nın birliğini söy­ lediklerini görür. Ora­ da Tanrı Taâlâ b ir nu rd u r. Derviş şeytanı tu tu p bağlar. soru hesap bitm iş.

Ali’ye selâm verirler. zâhidler. diğerinde M ısır Sultanım 135 . Ali dervişe tahsin eylediği sırada derviş uyanır. Birin adı Kabûl-i Rahm an. dörtyüzkırkdört çarşısı. Derviş de önce âdem donunda. Süleym an h üküm dar olduğunu. oniki kapılı. B ütün kâinat bu aynaya akseder. B unlar devamlı birbirleriyle sava­ şırlar. oradan Makâm-ı Kâbe Kavseyn’e. Derviş bu m anzara karşısında coşup b ir şiir okuyunca. Arş-ı âlâ’dan S idretü’lM üntehâ’ya. Ali onlara «gözlerinizi açıp bakın» der. Bu şehir aynı zam anda b ir ayr^aya benzem ektedir.m eclistekilere şeytanın dünyada yaptıklarını b ir b ir anla­ tır. Üç katlı. o da dünyada yaptıklarım kendi ağzından anlatır. Derviş şeytanı yine m ağlup eder. Derviş dâhil hepsi gözlerini açınca yer­ den göğe. diğerinin adı Makbûl-i Şeytan. B ir başka rüyasında Hz. Derviş şehre girince orada iki Sultan görür. B ütün şeyhler. B undan sonraki rüyalardan birinde Hz. sonra çeşitli kılıklarda cihana geldiğini anlatır. üçyüzaltm ışaltı arkı var. Süley­ m an’la sohbet ederken birçok insanlar gelir. Muhamm ed’i. Yediyüzyetmişyedi mahallesi. o sırada derviş uyanır. Süleym an’ı görür. Daha sonra m uhtelif rüyalarda b ü tü n âlemi kendi içinde gören derviş muazzam b ir şehir görür. Hz. kurda kuşa hükm ettiğini anlatır. Şeytanın elini çözer. C ennetü’l Me’vâ’ya ve Firdevs-i Âlâ’ya k ad ar h e r şeyi görürler. Ali’yi görür. B aşka b ir rüyada ta h t üzerinde oturm uş olarak Hz. îk i di­ rek üstüne bünyâd olunm uş. orada bulunan şeytan onu ta n ır ve üzerine yürür. Süleym an’ı. Kim olduk­ larını sorarlar. sofiler gelip Hz. birinde Hz. Hz. âbidler. oniki burçlu. Daha sonraki b ir rü ­ yada b u şehrin kendi öz vücudu olduğunu ve kendisinin b u şehre Sultan olduğunu görür. gökten/ Arş-ı Âlâ’ya. Hz.

Bu m anzara karşısında hayran kalan derviş şu şiiri o k u r ! Cânum bu cümleye nüsha mıyım ben Kamuda şûr-ı aşk-ı kavga mıyım ben Kamu gönüllerün fikr ü hayâli Kamu başlardagı sevdâ mıyım ben.görür. Yer gök. cihan sûretli bütü n hayallerin kendi vücudunun gölgesi olduğunu görünce te k ra r cûşa gelip şu şiiri o k u r : Benem cümle vücûd içindeki cân Benem küllî sıfat her dürlü erkân Benem Leylî benem Mecnûn ki dirler Benem ol ki özüm özüme hayran. b ü tü n âlem in kendisine karşı secde ettiğini görür. Hz. Cümle âlem M ısır Sultanının divanında cem olm uş­ lardır. herşey yerli yerindedir. M uhamm ed. Cihandaki herşey onun vücu­ dunda m evcuttur. Geyik ka­ çarken dağda du ran dervişin gölgesinde kaybolur. an­ cak rüşvet yiyen N ablus kadısının işinin kendilerine çok m üşkül geldiğini söyler. M uham m ed ona Şam ’ı sorar. Eline kâğıt kalem alıp gördüklerini bu 136 . Süleym an b ir geyik peşinde avdadır. Böyle rüyalar görüp uyanan derviş kendisini Şamakı şehrinde b ir külhan bucağında görür. M ısır sultanıyla karşılıklı şiir söyleşir. Hz. Daha sonra uyuyan derviş. cihandaki herşeyin. Allah’ın hepsini bağışladığım . Oraya gelen derviş. Hz. Geyik dervişin içine girm iştir. Bunu söyleyen derviş. Derviş R ûm 'dan geldiğini söyleyerek Şam 'dakilerin yoldan çıktıklarm ı an­ latır.

Göğüs Esed. âyetlerini vererek başlar. akıl. Yedi seyyârenin tesirleri şu şekilde ifâde edilm iştir : Evvelden Zuhal terbiye eder kan olur. Göbek Mizan. Osman Ergin Bö­ lüm ü. sayıkladım . Zeker Akrep. n u : 6817. B aldırlar Devi. Taban H ût'dur. Vücûdnâm e V ücûdnâm e’nin Millet K ütüphanesi. Belediye K ütüphanesi. «Ben b ir düş gördüm . önce el-M ü'minûn Sûresi'nin insanın ana rah ­ mine düşm esinden bahseden 12-14. Sonra âdem oğlunun zâhirindeki burun. sâlisen Zühre terbiye eder kem ik olur. nu : 1321. sâdisen K am er terbiye eder vü­ cûda gelir. ağız. âriflere sorun bu düşün tâbirini. 137 . Alın Seratan. ve Hacı Bektaş K ütüp­ hanesi. Ana rahm ine düşen nutfeyi yedi seyyare terbiye eder ve insan vücûd bulur. kulak gibi ve batınındaki hayal. B ut Kavs. K ütüphanesi. n u : 621 ile 667’de b irer yazma nüshası vardır. Dizler Cedy. El­ ler Cevzâ. K ollar Sevr. Oniki burcun h erb iri şu insan uzuvlarına karşılık g ö sterilm iştir: Baş Hamel. Tübingen Devlet K ütüphanesi. hâm isen U târid terbi­ ye eder hareket hâsıl olur. şu kitabı yazdım. Eser. b u söz ne de­ m ek olur. Kasuk Sünbüle. 3. nu : 909. ârifler m ânâsın söyleyeler» diyerek kitabı bi­ tirir. Ali E m îrî Bö­ lüm ü. râbian Şems terbiye eder rû h olur. fikir gibi hususiyetlerden bahsedilir. 16 varaktır. nu : 1494 : İst. sâbian M üşteri terbiye eder cihâne gelir. Sâniyen M irrih ter­ biye eder et olur. Üniv.kitaba yazar.

Âdemin oniki uzvu şunlara m üşâbihdir. Baş Tâc-ı Devlet. P irlükdür ki üç ay K ara Kış'a m üşâbihdir. 4. Cihandan gitm ek M ârifet gibidir. B ahar Ha­ kikat gibidir. Yigitlükdür ki üç ay Yaz’a m üşâbihdir. Ci­ handa durm ak hakikat gibidir. B urun Yol-ı Cennet. b ir şehr-i m uazzam 'dır ki nice bin âlem ler anda m ahvolur ve b u şehrin oniki kapısı vardır ki bu âlem in oniki b urcuna m ükâbildir. B urun İsrafil'e. Ağız Cebrail'e müşâbihdir. Âdemin vücûdunda. 138 . Adem. Gönül Mihr-i M uhabbet. Göz Nûr-ı Vahdet. . göz Azrâail'e. Bu kapıların ki­ misi açılır. Güz M ârifet gibidir. Göğüs Kur'ân-ı H ikm et. Onun eteğinden tutm alı. B unlar insanda dahi şöyle gelir g e ç e r: Ana rahm i şeriat gibidir. K ulak Pâk-ı Nübüvvet. Alın Nûr-ı Hidâyet. Cihana gelmek T arikat gibidir. bu n lard a hikm et çoktur. 3. D ört Melek insanda şu uzuvlara m ü şâ b ih d ir: Kulak M ikâil’e. Kaş Âlem-i K udret. El K udret-i Allah. üçyüzaltm ışaltı dam arlar. yediyüzyetmişyedi sinirler. Oğlanlıkdur ki üç ay B ahara m üşâbihdir. Yaz T arikat gibidir.Âdemin doğum undan ölüm üne dek şu d ö rt vecih v a r d ır : 1. kim isi kapanır. izinden gitm elidir. 2. Her akıl bunu kavram aktan bilm ekten âcizdir. ve dörtyüzkırkdört kem ikler vardır. Alemdeki m erâtib-i erbaa'dan. K ırgılluk’d u r ki üç ay Güz’e m üşâbihdir. Bilmek ve kavram ak isteyenler varsa onlar da ehline yani insân-ı kâm il'e m ürâcaat etmeli. Ağız kelime-i Şehâdet. Ademoğlu yerde ve gökde var olan cümle eşyanın en güzidesidir. Ayak Kuvvgt-i Allah ve Cemâli H ikm etü'llah'dur. K ara kış şeriat gibi­ dir.

Allah her şeyi kuşatır» âyetini jaıkarıdaki sözlerine delil olarak gösterir. H akk’dan ayru nice görür? B unlar H akk’dan ayru değildür. yabanda aram anın aslı yokdur. kendi bildiğiyle doğru yolu bulam ıyacağını. kamış içinde şeker ve gülâb gibi vâki olmuşdur» şeklinde belirtilir. doğru­ yu bulm ası için tâlim lâzım geldiğini ifâde eder. Bunun için T anrı'nın «el vermesi» gerekir. Eşyâda aram anın aslı bud u r ki delîli Âdemdir. b ü tü n pey­ gam berlerin H akk’ı bulm ak için hezâr be hezâr cehd ey­ lediğini. «gizli kârhâneyi düzen ken­ dini içinde gizledi» sözünü şöyle açıklar : «Çünkü nişân dahi eşyâ içinde bulundı.» Nisâ Sûresi'nin 12 nci «Göklerde olanlar da. Dolayısiyle insanın hakikati bilm esi için kendini bilm esi lâ­ 139 . B undan sonra insân-ı kâm il üzerinde durulur. Daha sonra Kaygusuz.B undan sonra Kaygusuz. «K ü n» em­ riyle bütün m evcûdatm yaratıldığım . İm di h er kim h er şeyi görür. h er m ürşidim diyen m ürşid olamaz. İnsanoğlu kâinatın defteridir. âlem lerin. Kaygusuz’a göre. yalnız Allah'ın ezelî ve ebedî olduğunu «bu âlem olmazdan evvel onsekizbin âlem içinde Hakk Celle ve Âlâ. sıfatların. M uham m ed’in «bu kârhânenin aslını ve fer'ini» beyan eylediğini anlatır. gönüllerin. varlıkların ve şekil­ lerin Allah'a âit olduğunu söyledikten sonra şu beyti ge­ tirir : Bir bâzâr kurdı ezelden her metâı koydı Ol kendi aldı kendi satı-bâzâr eyledi. Daha sonra bütü n eşyanın fâni olduğunu. Çünki H akk Taâlâ H azretleri eşyâya m uhît etm iş. Yerde ve gökteki h e r şey onda m evcuttur. yerin ve göğün son­ suzluğu karşısında hepsinin hayran kaldığını. yâni însân-ı K âm il’dir. nihâyet son peygam ber Hz. tâlibe reh b er gerek oldu­ ğunu. B ütün m ekânla­ rın. yerde olanlar da Allah’ındır.

Zâhirî olanlar kutbu-l-aktâb. altıbini hayvânâtâ. Herkes özünü b ir m ürşide bağlam alıdır. însanm kendisini bilm esi.zım dır. ih tilât halindedir. yâni dalgıç olursa her cihetten âzâd olup devleti bulur. makbûl-ı vücûddur. Daha sonra Kaygusuz. Bu açıklam aya göre hüküm ve hüküm et insanın elindedir. seni şüphesiz yeryüzüne hükümrân kıldık» âyeti açıklanır. İnsanın m aksûdu ne ise m âbûdu da odur. üçler. İnsan kendisine bakm alı. O. kırklar. üçyüzler ve binbirlerdir. Çünkü insan eşref-i m ahlûkât. Göklerde ve yerde olan h er şey Allah’ın­ dır. Onun için m ahlûkları dilimiz ve elimiz ile rencide et­ memeliyiz. B unların da eli altında velîler vardır. H akikat halle­ rini Allah’tan başkası bilmez. B âtın erenlerinin halleri böyledir. pâdişahlar âlemini ikiyi ayı­ r ır : Zâhirî ku tu p lar ve b âtm î kutuplar. m ücerred H akk’ı bilmesi gibidir. Kutb-ı âlem in sağ yanında m ürîd. Kendine bakınca görür ki özü bahr-i m uhîtdir. B unun için de insanın sûretini bırakıp m ânâsını aram alıdır. altıbini insana m ütealliktir. B undan dolayı cümleye hük140 . T anrı ise hep­ sini kuşatm ıştır. kul m u sultan m ı anlam alı. Çünkü bilenle bil­ meyen b ir olmaz. B unlar gece gün­ düz dünyanın d ö rt köşesini dolaşırlar. Çünki onlar rencide olursa T anrı da rencide olur. B unlar da b ir­ birlerinden ay n değildir. Onsekizbin âlem insana m üte­ alliktir ve onsekizbin sıfattır. Hepsi birden âlemi nizam üzrç tu ­ tarlar. B undan sonra «Ey Dâvûd. Altıbini nebâtâta. Kaygusuz b u sözü şöyle açık lıy o r: în san deryâda gavvâs. yediler. fekad arefe rebbehû» buyurm uştur. Yeryüzünde ondan daha şirin nesne yoktur. Allah’ın zâtının m azhardır ki başka eşyada b u kabiliyet yoktur. sol yanında halife vardır. Çünki Peygamberimiz «men arafe nefsehû. Cümlesi binüçyüzelli neferdir.

fakat sîret olarak hayvandan daha aşağıda­ dırlar^'. İzm irli îsm âil H akkı Bölümü. Kaygıisuis Abdal’ın Vürûdnâme’si tjzerine.. Süleymaniye Haşim Paşa. s. Düğümlü Baba bölüm ü. Nuruosm aniye ve H âşim Paşa nüshalarında arada farsca kısım lar vardır. 141 .. Mar. Etnografya Müz. nüshasında farsça kısım lar 17 va­ rak tır. B urada vahdet-i vücûd anlatılır. 51. kendilerini tanım aları. Dilgüşâ Dilgüşâ’nın yazma nüshaları şu kütüphanelerde bu­ lunm aktadır : M arburg. Mar. say. M uham m ed’e kadar bütün peygam berlerin «bu kârhâneyi istemek bâbında temyiz» kılm adıklarım . or. n u : 167 ve 645. ancak «Allah herşeyi kuşat21) Vücûdnâme için bak : A bdurrahm an Güzel. Ankara Genel Ktp. İnsanlara dünya m alına kapılm am ası. n u : 216. n u : 4044.. Niir-ı Osmaniye. n u : 3692/2. c) Manzum + Mensur (Karışık) Eserleri 1. İstan ­ bul Belediye K ütüphanesi. Ankara Genel K ütüphanesi.. B irçoklan sûretâ insan. Süleymaniye. M arburg. Üniver­ site A 281.meyler. M art 1979. Eser. DTCF. n u : 398. tavsiye edi­ lir. n u : 4904. Ktp. oct. nu : 411/1-2. Ancak insanların hepsi böyle değildir. İstanbul Belediye K ütüphanesi. Ali Em iri Böl... Süleymaniye. Ms. n u : 19. T ürk Kültürü. M arburg nüshası 50 v arak tır. n u : 698/2. 276-282. Mevlâna Müzesi Ktb. nu : 17824. Bundan sonraki m ensur kısım da Hz. Muallim Cevdet K. Millet Ktp. nu : 2468/-VII. mesnevi tarzında kafiyelenıniş uzun b ir şiirle başlar. : 197. Osman Ergin Bölümü. n u : 797.

diğeri vücud içindeki H akk’dan gayrı hayaller. Fenâ oldı özini bâkî bildi • • • • • • • • • • Güneş gibi 'âlemde meşhûr oldı Hemân ser-tâ. yoksa bu şehir içinde b ir nesne m idir? «Nefis» iki nesneden ibârettir.kadem külli nûr oldı Cân oldı küllî kalmadı vücûdı Kamu âlem ana kılur sücûdı • • • • • • • • • • Götürdi ten hicâbın cânı gördi Cân içinde nâgâh Sultânı gördi Anı gördi kamu veçhe yüz olmış Kamu gönülde sır dilde söz olmış •••••••••• Âdem anun ile bulmuş şerefi Odur gevher âdem anun sadefi Âdemi don idinüp giyen oldur Dilinde ademün söyleyen oldur Y ukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi.m ıştır» âyeti m ucibince Hz. b u uzun şiir­ de de Allah'ın cüm le eşyada m evcut olduğunu anlatan 142 < . M uham m ed'in b u hâlin aslını ve fer'ini beyân ettiğini ifâde eder. Biri vücûdun bütünü. düşüncelerdir. özünü bilenin m ücerred H akk’ı bileceğini söyleyerek tek­ ra r uzun b ir şiire geçer : Özin bilen hakikat Hakk’ı bildi. B undan sonra âdem in cüm le şeyin özüne m âlik olduğunu anlatan Kaygusuz. Daha sonra «nefsini bilen rabbını bilir» hadisindeki «nefis» kelimesini kendi zam anına k ad ar hiç kim senin açıklayam adığını söyleyen Kaygusuz. «nefis» üzerinde d u ru r: İnsan vücûdu bir şe­ h ird ir «Nefis» acaba bu şehrin kendisi m idir.

dokuz felek b ir değirm en. do­ nu giyip bu m ülkü seyrâna geldik. yerden göğe bir kulaç. su lar dam arım . Yoldaşlarım ızın herbiri b ir şeyle meşgul oldular. yıldızlar m eş'alem . Derviş. altı varaklık farsça b ir bölüm den sonra b ir der­ vişin «bu kitabı yazan dervişe ki meydân! dersin durur­ sun. O da şunları sö y led i: Yer vücudum . b ir hikâye daha söylemesini istediler. âdem donunu (insan kılığını) bize hil at olarak verdi. Sonunu düşünenler evliyâ en­ biyâ oldular. Bana da yer gösterip b ir hikâye bilirsen söyle dediler. içi­ ni sekiz tabaka gülistan eyledi. yıldızlar. Pâdişâh. çarh devrânım . gece velâyet. uyanm ak âşikâre bazar. Bu teferrücün içinde ben (derviş) b ir meclise eriştim . gök. soh­ bet ederler. Derviş vahdet-i vücûdu anlatan b ir şiir okuyunca m eclistekiler onun kuş dilini bildiğini görüp onu övdü­ ler. Allah b u nların fiiline göre b ir ev düzdü. «başım dan geçen hikâye mi söyliyeyim. yaz ge­ ven (gönü?). îsâ. her şekil ve sûret b ir ayrıksı şûbede göründü. hiç Türkçe bilmez misin» diye sorduğunu ve b ir hi­ kâye istediğini kaydeder. Âniden gördüm ki yer. arş sayvânım. Onun aksince b ir yer daha düzdü. hâlâ dolaşıp d u r­ m aktadırlar. içinde zindan sûretli kişiler koydu. yerin eni 143 . yalan söylemek zağalhk. İbrâhim gibi peygam berler oturm uşlar. nakş ü hayal­ ler teferrücüm . gök çadırım . Cennet halk. ölm ek güz. sağlık gülistan sayrılık zindan. kış koz. Sonunu düşünm eyenler. Âlem cüm büşe gel­ di. yoksa işitilm iş hikâye mi söyliyeyim» diye so rar ve başından geçen hikâyeyi a n la tır : însan kisvetini giymeden can idik ve sultanm vücû­ dunda b ir idik. seyyâreler tam am oldu.Kaygusuz. doğmak b ahar. yedi kat yer b ir avucum. M uhammed Mus­ tafa. doğrusunu demek erlik. H er eşya yerli yerini aldı ve pâdişah-ı âlem (Allah) bunların içinde sır oldu. Cehennem kahr. gündüz nübüvvet. uyku m ünâcât.

Mesnevi kafiyeli uzunca b ir şiirden sonra dünyaya gelmekten m aksadın Tanrı'ya kulluk etm ek olduğu. Aşk m uhabbetten doğar. tekebbürün. Derviş bunları «sayıklayır^a» meclis içindekilerden biri «düş mi söylersin» diye sordu. m arifetin aslı tevhid. temizliğin ise H akk'ın gayrısından perhiz eylemek m ânâsına geldiği ifâde edilir. özini bile. İnsan sûretli pek çok kim senin dev sîretli olduğunu söy­ ler. alâm etlerini sayar. peygam berler elçi. beğlik hâkiînliğim. nin insan için yaratıldığı ifâde edilir. tevhidin aslı herşeyde Allah’ı hâzır görm ektir. evliyalar vezîr. İnsanın kıym eti. ârif ola. 144 . yer. kulluk m ertebem dir. kul­ lanıp paylaştığım ız bu dünyadaki nesnelerin b ir sahibi bulunduğu anlatılır. B undan sonra insanların çeşitli sıfatlarını sayar. cim rilik etmemek.» «Lâ ilâhe illallah» redifli b ir şiirden sonra ibâdetin icâbet için olduğu. külli kâinat hilkahm . inancın aslı ikrar. edepsiz olm am ak. hulkı M ustafa'ya benzeye. su gibi dâim â b ir yola vara. peygam­ berden utanm ak. hayvanlı­ ğın vb. od gibi çiği pişirici ola. de­ niz gibi derin ola. âkilliğin. büyüklere küstahlık. yil gibi h er yiri seyrân ide. hâsud olm am ak. Daha sonra aşk erini an latır r «Işk eri oldur ki aklı mîzân ide. O da «söylediğim başım dan geçen hikâyedir» diye devap verdi ve meclisin m uhalif olduğunu görünce b ir şiir ’ okudu. akıl fikirden biter. yalan söylememek. huyı Ali’ye benzeye. sö­ zünde dü rü st olmak. taâtm kul ile Tanrı arasında sebep ol­ duğu. îyi b ir müslüm anın sıfatları sa y ılır: T anrı’yı hâzır görmek. Câhilliğin. gök. nefsi zelil ide kim tam a’lık eylemeye. ki­ tap lar vasf-ı hâlim .uzunu b ir arşın. b u lu tlar vb. küçüklere tekebbür etm em ek. ’ışkı delil ide. devletin. âdetsiz iş işlememek. yir gibi sâkin ola. H akk'ı kendi vücudûnda bula.

suyun geldiği tarafa yukarı. m ürebbinin irşad ettiği h er şeyi hafsalanm alm ası ve istikam et tu tm ak tır. Daha sonra can ile vücûd. gittiği tarafa aşağı deriz. gayb âlem ini söyler. H akk’ı bilm ek için d ö rt nesne lâ z ım d ır: Mürşîd-i kâm il. M ubam m ed M ustafa’nın da kırk yılda kâ­ m il'olduğu anlatılır. Aslı H ak’tır. Bilâ­ hare d ö rt m ertebeden hak ik at ile m arifet anlatılır. inâyet-i Hak. m ertebelerin âlâsi ve ednâşı bulunduğu. menzile erişene derler. hâsud olm am ak gibi öğütlerden sonra şöyle d e r : B ir avuç toprak kendi m ik târm ı bilse. m ürşide inanm aktır. Biz dillerden T ürk dilini biliriz. erenlere ik rar eylemek. Kâbiliyyet-i lâtif. âhirete aldanm am ak. H a­ kikat. îkrâr-ı sâf. îkrâr-ı sâf. Bilâî^ere «kim ki T an rı’yla ise T anrı dahi onun iledir» sözü zikredilerek insanın kendi özündeki m ertebeyi bil­ mesi istenir. Daha sonra hayır ve şerre geçilir. Rum sâlikleri bu n u n ne demek olduğunu bilirler. Kerîm-i zül-celâl’dir. böylece kulluğa bel bağlasa Allah ganîdir. 145 . T anrı’dan korkm ak. dolandığı zam an gece oldu deriz. bizim ak­ lımız buna erişmez.\ Altı varaklık Farsça b ir kısım dan sonra dünya ve âhiretin b irer m ertebe olduğu. gün doğduğu zam an sabah oldu deriz. T ürkî dilince bu k ad ar biliriz. âriflerin h er menzili geçişte b ir m erte­ beye eriştiği. cümle sıfat onun şûbesidir. M arifet ise dünya hesabını etm em ek. înâyet-i H ak ise nebiler işâretidir. insanın özünü bilm esi gerek­ tiği anlatılır. h er zam an H ak ile ol­ m aktır. kabiliyyet-i lâtif. B ir şiirden sonra te k ra r vahdet-i vücûd şöyle anla­ tılır : H ak nûrdur. Daha sonra vücûdun b ir kisvet olduğu. cüm le âlem tecellîsidir. m urakka b ir hırkanın a s ta n ile yüzüne benzetilir. Mür­ şîd-i kâm il.

hepsi Allah'ın «yed-i kudretinde» dir. Bazı öğütler verdikten ve insanın m uhtelif halle­ rinden bahseden b ir şiirden sonra beş varakhk b ir Farsça kısım daha vardır. H akk'ı aram ak. tâatı tem iz kılm ak. Allah'ı bulm ak için herkesin kendine yönelmesidir. b ü tü n yaratılm ış eşyada m evcuttur. 146 . berab er mi ol­ duğunu düşünm esi istenir. Aslı üç n e sn e d ir: Tanrı'yi h er yerde hâzır görmek. kim i Allah'a tapar. bunların cümlesi «pergâl» den d ışan değildir. Daha sonra Allah’ın h er yerde m evcut olduğunu ifâde ederek şöyle d e r . Kul gidetse H ak kalır.Kısa b ir şiirden sonra Allah'ın zerreden güneşe. H akk'ı hâzır görenler. Vâcip olan. H akk'tan gayn iş işlemezler. în san vücûdunun hareket ve cüm büşü lİa k ’tır. özünden tam âm en fena olm ak. B ütün ibâdetlerin aslı H akk'ı hâzır görm ektir. kimi aya güneşe. B ir insanın elinde b ir ha$haş ta ­ nesi ne kadarsa b ü tü n yaratılm ış eşya d â o kadardır. kim i kendi eliyle yaptığı şeye. B ir san 'ata kulluk etm ek ile Allah'a kulluk etm ek farklı değildir. bu­ rad a var. Çünkü Allah. Vahdet-i vücûdu an latan uzun b ir şiirden sonra «H akk'ı istem ek âdet ile kaideden d ışa n değildir» denile­ rek bu kaidenin aslı ve fer'i anlatılır. m ülâzem et. Nasıl zahm et çektikten sonra üstad olunursa H akk'ın kulluğunda da zahm et çekmek lâzımdır. H er­ kesin gönlü b ir nesneye em in olur. H akk'ın kendisinden a y n mı. Bu altı nesne b ir arada olursa Allahtan hidâyet erişir. Fer'i de üç n e sn e d ir: Mürşid-i kâm il. ayrılığa tanıklık verm ek demek olur. Onsuz hiç b ir eşya deprenemez. bu rad a yok dem emek gerektiğini söyler. kabiliyet. Farsça kısım dan sonra insanın hikm et ile hâline bakm ası. I ^ k ile kul arasındaki hicap kulun kendisidir. kah­ reden um m ana kadar h er yerde dopdolu olduğunu.

«Men arafe nefsehû» babında b irk aç söz söyledim. Deliyi zin­ cirle bağladım . M ensur ve m anzum olarak kısaca Allah'a yalvar­ dıktan sonra Kaygusuz. n u : 167 ve 645. akıllıya nasihat eyledim. n u : 4044. nüshası 69 varaktır. Saraynâm e Saraynâm e’nin Mar. ibâdet bilm em . Fasıl başlığı altında «cihan» a n la tılır: Bu cihan b ir saraya benzer. Düğümlü Baba Bö­ lüm ü.. Eriştiğim m enzillere nişan ver­ dim. Mar. Y ukarısı yedi tabaka 147 . kim isinin işlerinin rahm ânî ol­ duğu. Veli değilim. Aklımın erdiği kad ar rem iz eyledim. Altı kapısı vardır. G ördüğüm n işan lan remiz ile söyledim. kim isinin öz nefsinden âciz. kim isinin fitnesinden şeytanın dahi yenildiği. Sözden top yontup aşk m eydanına koydum. içindeki insanların herbirinin b ir işe daldığını ve cihanın sahibini düşünm ediklerini. Âlim de­ ğilim. Süleymaniye. Sözü karpuz gibi yum ru yum ru söyledim. kendilerine peygam berler gön­ derildiğini fak at yine onların «nakş»a bağlanıp «nakk â ş» ı fikreylem ediklerini anlatan mesnevi kafiyeli b ir şiir söyler. kerâm et bilmem . Kaygusuz Abdâl’a sorsân haberi B udur cânunda gönlünde bâzârı diyerek bitirdiği b ir şiirden sonra Kaygusuz şu ifâdelerle kitabı bitirir.insanın tü rlü tü rlü olduğu. bu cihanın b ir saray olduğunu. kim isinin can gibi aziz olduğu ifâde edildikten sonra insana bu n lard an hangi gürûha girdiğini düşünm esi tavsiye edilir. D aha ne vereyim. Nereye baktım sa vücû­ dum dan başka nesne göremedim. n u : 411/1-2'de b irer nüshası vardır. 2. A nkara Genel Ki­ taplığı. îşte arm ağa­ nım budur.

yola erkân ile var­ m ak. Daha sonraki uzun şiirde Allah’ın insana aklı yâr eylediği. yıldızların. aşağısı yedi tab ak a zîr ü zem indir. ki­ m isinin ise kâm il insandan kaçıp öm rünü boşa geçirdiği belirtilir. kom şuya em in olmak. güneş. Kısa m ensur kısım da cihan y aratıldıktan sonra her şeyin yerli yerine iliştiği herkesin b ir şeye bağlandığı ve bağlandığı şeyin kendisine perde olduğu. Bu sarayın. bu saray içinde aram ak lâzım geldiği. Sultanın m ülkü olduğu. yıldızlar. güneşin. menzile yol ile. gece. yaz. B undan sonra uzun b ir şiir vardır. Ay. Allah’ın insan oğlunu âlemdeki herşeye şah eyle­ diği anlatılır. H alkın heıb iri sevdiği nesneyi tu tu p onunla m ûnis oldu. evliyâya ik râr eylemek. câhillere ilimle söylemek. hikm etle konuşm ak. Şiir kısm ında b u sarayın. insanın akıl ile sarayın sahibinin Allah olduğunu bildiği. ârifler katında sâkin ol­ mak. İnsanların kim isinin Allah’ı bulduğu. 148 . H er tabakanın içi halkla doludur. kış bu sarayın revnakıdır. u lu ’l-emre uymak. saraydan m aksadın da insan olduğu ve Allah’ın kendini insanda gizlediği anlatılır. peygam berden utanm ak. yâre yol­ daş. Bu saray pâdişâhın kendi m ülküdür. H ak’tan üm idini kesmem ek. Halîfe olduğunun nişânı ş u n la rd ır: Allah’tan korkm ak. ayın ne olduğu sorulur. H ak’tan gayn işlere perhiz eylemek. ibretle bakm ak.köşk. Şiirde yine bu cihanın b ir saray olduğu ve pâdişâhı (A llah'ı) uzakta değil. Bu m ünakkaş sarayda yüzbinlerce nakış ve hayal görünür. M ensur kısım da âdem in «halîfe» olduğu söylenir. gün­ düz. sonra Allah’m insanlara peygam berler gönderdiği anlatılır. baktığı h er yerde Allah’ı görmek.

Allah bu kâi­ n atı yarattığından beri M uhamm ed M ustafa gibi b ir insân-ı kâm il gelmemiştir. k atır.insanın işinin kulluk olduğu ifâde edilir. în san olan H akk’m hikm etini görüp ibâdetle meşgul olur. hazi149 . Bâzı insanların inkârı yol verm ediği için b u sara­ yın sırrına akılları erm em iştir. Bu sarayda insan Allah ile bilişir. Bu sa­ rayda nakş ü hayal çoktur. Bu saraya insanlar ibâdet için gelm işlerdir. Onun için M usta­ fa ’dan başka m ürşid tutm am ak lâzım dır. b u sarayda H akk'ın kudreti ve hikm eti m âlum olm uştur. hayvan olan otlam akla vakit geçirir. Kısa m ensur parçada da yine insanın kulluk için dünyaya geldiği anla­ tılır. in san b ir m ürebbî bulup kendi halini sorm alı. in san bunu anlam alı ve bu saraya şerik olm amalı. Mal. Kaygusuz. Bu sarayın b ir sâhibi olduğunu insanlara ilk önce M uham m ed M ustafa h ab er verm iştir. Sultanı bilen. M uhamm ed bu sarayı görünce hem en bel bağlayıp kulluğa durm uş ve bu derecelere ibâdet ile erişm iştir. M ürşide boyun verm eyip işret ve şarapla oyalanırlar. in san da M ustafa ilm i ile yolunu bulur. Ken­ disini bilmeyen «insaniyet hâline» yol bulam az. Nefislerine uyup güzeller m uhabbeti ile öm ürlerini geçirirler. b u k o n u la n çeşitli ifâde kalıplarıyla m anzum ve m ensur olarak anlatm aya devam eder. H er haberi ondan al­ m ak lâzım dır. İnsanı b u saraya b ir getiren var. a t pe­ şindedirler. altın. Bun­ ları kısaca şöyle hülâsa edebiliriz : Bu sarayda âdem pâdişâhtır.

ta slar dolsun. her hünere bu sarayda erişm iştir. kim senin hak­ kına tam ah kılm am ah. Saray. sağlara h ab er ve­ rin. M ûsâ için Allah F irav u n u suya garketm iştir. Bu sarayda başka nesne kalm am ış. bu kâinattaki h er zerreye yü^bin tü rlü ibret koym uştur. Nefsi kırık. Eyyüb'e sabır. ney figan eylesin. Bu âlem b ir kervansaraydır. Bu saray b ir u lu sultanın­ dır. âriflerle hem nişîn olup kendini bilm eyenden uzak durm alı. K ahır. Bu sarayda İb rah im N em rûd’un boynunu vurm uş. küfür. İçindeki halk onun k u llan d ır. Nereye ba­ kılsa nûr-ı tecellî görünür. H ak Taâlâ. gönlü alçaktır.neye yol bulan b u sarayda yol b ulm uştur. nasibine şükretm eli. bu sarayı kullarına ibâdet edecek yer eyle­ m iştir. Bu m ertebe kişiye dirliğinden erişir. işte bu cihandır. herkes sarhoş olsun. Bu m ertebedeki insan cüm le yaratılm ışları kendi nefsinden kem görmez. kom şuları d o stlan kendisinden emin olm alı. aşçılar ku­ zuyu büryana assınlar. im ân. Bu ibreti anlam ak isteyen Allah’ın yarattığı halka em in olmalı. T anrı has­ ları bu sarayda ta â t kılmış. h astalar kalsm . Allah. Bu âlem Allah’ın nazârgâhı. konan göçer. hangi nakşa baksa nakkâşı gö­ rür. insanın teferrüç yeridir. M ûsâ’ya T ur bu sarayda verilm iştir. Artık m u tn b ça­ lıp söylesin: şarap gelsin meclis bezensin. sâki kazı kebap eylesin. bağlara varalım . küll-i hâl birlik olm uş hayal aradan gitm iştir. Ali’ye Zülfikâr. H ayır ve şer b u sarayda hâsıl olur. lütuf. Peygam ber m iraca b u sarayda varm ış. K ullar arasında âm ü hâs ve hâssü’l-hâs vardır. çengi kızları oy­ 150 . tuz ekm ek yediği yere ihânet et­ memeli. insan m ârifet ilm ini bu sa­ rayda can kılm ıştır. gam ve sevinç «birliğe birikm iş» tir.

Bağ. elini işinden gidermez. gözünü baktığı yeıden ayırm az. Zâhid yel üzredir. m a’rifetle nereye kılavuzlansa o yana gider. ay ve güneş doğsun dolansm . bostan. çünkü b u saray bizim içindir. m elûl olacağına melûl olur. kaftanlaı bohça ile gelsin. gümüş. il ve ş a n kullara tı­ m ar verelim.nasın. sultan gibi ad ve sanlar insanı şaşırtıp aklını m at eder. bu sarayı bize m esken ver­ m iştir. M uhib su üzredir. elâ gözleri süzülsün. Kaygusuz. bahçe. içelim. efendi. Saraynâm e'yi şu beyitlerle b itirir : Çün gönül Hakk’un evidür ey safâ Beyt-i Hak didi gönle Mustafâ Cümle ilmün hem kabı olmış gönül Nutk-ı Hak gönle eyler hem nüzûl Ol ki nutkın âdeme cân eyledi Kendüyi gönülde pinhân eyledi Bu gönülün sım m sen ey ylgit Gel beri Kaygusuz Abdâl’dan işit. 151 . m utribin gönlü akça ile hoş olsun. Âbid to p rak üzredir. H ak’tan gelen nesneler k ar­ şısında şad olacağına şad. Âşık od üzredir. Hak. altın. hoca. H ak’tan gelen h er nesneye sâkin olur. paşa.

çoğunlukla. 172. Abdülbâki Gölpmarlı. Bak : Abdülbâki Gölpmarlı. 1 A ralık 1968. «Beylerimiz Avlan (elvan) gölün üstüne» gibi en çok tekrarlanan ve edebiyat tarihçilerinin daha çok b ir­ birlerinden naklettikleri şiirlerdir. A raştırıcıların ve Kaygusuz’dan bahsedenlerin pek çoğu onun şiirlerinin vezni hakkında birşey söylemezler. T ürk H alk Edebiyatı özel Sa^ yi3i. B unlar «Bir Kaz aldım ben ka­ rıdan». Fakat verdikleri örnekler. Kaygusuz'un arûzla yazdığı şiirler üzerinde fazla durulm adığı ve örnek olarak da bu şiirlere fazla yer verilmediği için onun daha çok b ir hece şâiri olduğu zannedilmiştir*. Kaygusuz’un he­ ceyle yazılmış şiirleridir. Kaygusuz’un «daha ziyâde arûs» vezniyle şibr yazdıgfim kaydeder. H albuki Kaygusuz 1) A raştırıcılardan sadece S. 152 . 398. Kaygusuz Abdal.Aruzdan deha fazla heceyle» yazdıg:ını söylemekle yanılm ıştır.s. T ürk Dili. VEZİNT Bugüne k ad ar ki k an âatin aksine Kaygusuz daha çok b ir arûz şâiridir. «Kaplu kaplu bağa­ lar». İstanbul 1938. C. s. H alk Edebiyatı Antolojisi. Sayı 207. «Yülelerden Yüce gördüm». Nüzhet Ergun. <ı. XIX. . Onun şiirlerinin yüzde seksenden fazlası arûz vezni ile kaleme alındığı gibi mesnevi tarzın­ da büyük eserleri de hep arûz vezniyle yazılmıştır. Bak : Sadettin Nüzhet Ergun.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYGUSUZ ABDAL’IN ESERLERİNİN SEKİL BAKIMINDAN İNCELENMESİ I.

Abdal’ın şiirlerinin ancak yüzde yirm i kadarı yazılm ıştır. A) ARÛZ hece ile Kaygusuz Abdal. Bahr-i hezec’den «mef’ûlü mefâilün faûlün» vezni de Kaygusuz’un çok kullandığı vezinlerdendir. Ayrıca büyük eserlerinden ikinci Mesnevi ile Dilgüşâ'nm (m anzum kısm ı) tam am ı. Bahr-i hezec’den «mef’ûlü mefâîlü mefâîlü faûlün» vezni de Kaygusuz’un gazellerinde çokça kullanılan ve­ zinlerdendir. 153 . «birinci mesnevî»ve «Saraynâme» (m anzum kısm ı) he­ m en hem en tam am en «fâilâtün fâilâtün fâilün» vezni ile yazılmıştır. Üçüncü mesnevi ile iki terci ve iki terkibinde bu vezin kullanıl­ m ıştır. bahr-i rem el’den «Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün» ile «Fâilâtün fâilâtün fâilün» vezin­ lerini de çok kullanır. arûz vezinleri içinde en çok bahri-i hezec’den «Mefâîlün mefâîlün faûlün» veznini tercih eder. Ayrıca bahr-i recez’den «4 m üstef’ilün» ile bahr-i hecez’den «4 mefâîlün» de Kaygusuz’un gazellerinde ra st­ lanan vezinlerdendir. Küçük m esnevilerinden «Gevhernâme»de de aynı veznin kullanıldığını görüyoruz. Kaygusuz Abdal. Gazellerinin b ir kısm ı bu vezin­ lerle yazıldığı gibi onun büyük eserlerinden «Gülistan». Ayrıca iki m üstezâdında da tabiî olarak bu vezin kullanılm ıştır. birinci Mesnevi ile Saraynâm e’nin (m anzum kısm ı) baş kısım ları ve küçük m esnevilerinden M inbernâm e de bu vezindedir. Gazellerinin k ırk tan fazlası bu vezin ile yazılmış­ tır.

v. Mar. v.. M efatlün M efâtlün Faûlün Zihî 'ışk ki beni hayrân idüpdür Vücûdumda be-külli cân idüpdür^ * * t benüm aslı vatanum harâbât Be-küllî varhgum cânum harâbât^ * at* Harâb olsun harâbâtun hânası (hânesi) Bana n ’itdi gör ol odda yanası^ * Safâsuzdan hazer itmek safâdur Sîifâsuz kişinün sözi hatâdm-* * Şu serv-i gülsitâm görmedün mi Şu cümle cism ü câm görmedün mi* 'Aceb kim her kemâlün var zevali Bu bedr-i mâhı gör kim yok hilâli’ * * * Gözün yağma kılur Çîn’i Hıtâ'yı Yüzün mât eyledi gökdeki ayı* 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Dîvan.. 324a.. Mar. Dîvan. Mar.. 315a. Mar. 293a. 154 . Dîvan. v. Dîvan. v.. Dîvan. 299a.. 297b. 315a. v. Mar. Dîvan. Kaygusuz Abdal'ın aruzla yazılmış şiirlerinden bâzı örnekler verelim. Dîvan. v. Y ukarıdaki sırayı tâkip ederek. Mar. 301a. Mar. v..Onun bahr-i m üzârî kalıplarından «mef'ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün» veznini de birkaç gazelinde kullandığını görürüz.

Mar. s. 231. Mar. B eM a ^ şair­ leri ve Nefesleri. 291a. 211b. Dîvan. N. Mar. 304a. Ank.. v. İkinci Mesnevi. AG nüshası. Ktp. Ergun. v. v.. Divan. 155 . 309b. Divan. nu : 645. Mar. 321a. 27. v. v.. 331b..ile her dem cismi giryân olsa hoş’^ 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Dîvan. s.. 49. s. Mar. Mar. v. Menâkıbnâme. Gnl.Bana bu derd yiter dermân gerekmez Niderem cübbeyi kaftân gerekmez’ * Bu ’ışk mevci yine başumdan aşdı Sırum fâş eyledi râzumı açdı‘® •I : * Girüben 'ışk denizin boylayanlar Ma’ânî izleyüp soy soylayanlar'^ * Eyâ ’akl-ıla 'irfânum diyenler Eyâ mülke Süleymân’um diyenler'^ Fâilâtün fâilâtün fâilâtiin fâilün Ben bu ’ışka bilişeli âb-ı hayvân bulmışam Cânumun terkin vuruban câm cânân bulmışam^^ * Hasretüm elüm irişmez yâre bilmen neyleyem Diyebilmen bâlümi deyyâre bilmen neyleyem*'' * Ben senün yüzünden özge kıble-i cân bilmezem Şol zîbâ hüsni severem gayn îman bilmezem'^ * ’Âşıkun bu ’ışk yolında bagn büryân olsa hoş Âh u feryâd . S. Mar. Divan.. 107a. v.. Dilgüşâ.

Nuruosmaniye. 337a.. Ktp. Ank. Mar. Birinci mesnevî. v. v. Gülistan.. s. 338a. Mar. 134a.. v. 29b. Mar. T erd-ı Bend. Mar. nu : 645. Saraynâme. v.. 105a. 80b. 156 . Mar. v.. v. 304b. Mar. 43.Fâilâtün fâilâtün fâilün Şol benüm mahbûb-ı dildârum kam Hâlüme munis olan yârmn kam’^ Gel berü ben yâri gördüm söyleme Ol şeh-i ’ayyân gördüm söyleme'* * îî: îH Bülbülün karşusma gül oldugmn Güle karşu şöyle bülbül olduğum^’ H = 5fî Yine bîr dürlü hikâyet vasf-ı hâl Şerh ideyin dinle iy sâhib-kemâP * Nice gördüm dinlegil kim söyleyem Sana ol şehri hikâyet eyleyem^^ * Hakk’un işi külli anda işlenür Anlayamaz halk am inşân sanur“ İy sıfâtmı Kul huvallâhu Ahad Her dem içinde Kadîr’sin her sahat^ M efû lü m efâilün faûlün İnşân ile geldüm inşân oldum İnşân libâsmda pinhân oldum^"* 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) Dîvan. Gevhemâme. Dîvan. Dîvan.. v. 213a.. Knl. Mar. v..

Dîvan.. Dîvan. v... Nuruosmaniye. v. 291b. v. 315a. v. Dîvan. v.. v. v. Mar. Dîvan. v. Mar. 207b. Mar. Dîvan. 318b. v. 215a.. Gülistan. 139b. 336a. Mar.Kim fâide eyledi cihândan İy bu cUıân odına yananlar^ M efûlü m efâtlü m efâîlü faulün Ol şâh-ı Kadîm senün ile oldugm anla Gönlüne senün gelübenî doldugm anla^'* * Hakk’a bakıcak aslı budur Kaygusuz Abdâl Yârdan yire bîr lutf-ı vefâ oldugı hoşdur^ * Şem’a düşüben yandığım pervâne bilmez Yanmakda murâd ne 'Âşıklara sor ’ışkıla meydânda baş oynar Bu hâlde garaz ne^® M ü stefilü n m üstef'ilün m ü ste filü n m ü ste f’ilün Feryâd ü figân itdügüm ’ışka girifdâr olmışam Şol bir cân ü dil-ârâmım zülfinde ber-dâr olmışam’’ * * Gönlüm yine şol dilberün hüsn-i cemâlin ârzûlar Gözlerinün elâsmı yüzinün âlin ârzûlar* M efâîlün m efâtlün m efâîlün m efâîlün Yüıe vakt-ı hazân oldı durugel yatma iy sâkî Bu gafletde ne yatursm bu ’ömr kalmaz bize bâki^* 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) Terktb-i Bend.. Mar. 214b. Mar.. Mar. Nuruosmaniye. 157 . 314a.

v. 158 . 33) Dîvan.Zihî sâni’ ü üstâd kim bu resme hatt u hâl eyler Alur bu gönlümi benden yüzinün âlin âl eyler^^ M efûlü fâîlâtü m efâîlü fâilün Pür oldı yine ma’nîde cânum sefinesi Dürr ü cevahir doldı bu gönlüm hazînesi’^ Kaygusuz Abdal'ın şiirlerinde arûz h atâlarına sık rastlanır. Kaygusuz’un şiirle­ rinde en çok rastlanan arûz bozukluklarındandır. Mar. s. 43. v. 290a. Mar.. nâdiren de Arapça ve Farsça kelim elerde kısa hecelerin vezin zaruretiyle uza­ tılm ası şeklinde ortaya çıkan imâle.. Mar. Ank.. v. 36) Dîvan. Bu. 34) Dîvan. 304a. v. 318a. 34) Dîvan. Mar. o devir şiiri için tabiî b ir haldir. v. 314b. Aşağı­ da verdiğimiz örneklerde im âleli heceler italik olarak y azılm ıştır: Ahmed gifei ’ârif ola öz hâline vâkıf ola Sıdk u safâ/a gönlini tevhide mekân eyleye” * Gözümcfe hayâlüm gönlümde fikrüm Dilümc?e nutk u güftârum harâbât" * Bir yana yârun cefâ5i bîr yana halkun söz! Kalmışam arada uş âvâre bilmem neyleyem^ ♦ ♦ * Sarrâf öninc^e döA:eyin gevheri Cevheri olan bilür (o l) cevheri^^ 32) Dîvan. 37) Gülistan. nu : 645. Geni. Mar... 297b. sık Daha çok Türkçe kelimelerde.. Ktp.

. Aşağıda verdiğimiz örneklerde böyle heceler italik olarak yazılm ıştır. v. Mar. bâzı m ısra­ la r ise duraksız olarak k u llan ılm ak ta d ır: Yir ü gök Uçmak Tamu Her ne ki vardur kamu Aynı degül iy 'amû Sen de gözet sendedür 38) 39) 40) Dîvan.. Yedili şiirlerin­ de duraklar. Dîvan. sar­ raf» gibi kelim elerdeki kısalıkların Türkçenin tasarru fu olduğu açıktır. O. bâzan 3 + 4 olm akta. hece ile yazdığı şiirlerde daha çok «ye­ dili» ve «sekizli» vezinleri kullanm aktadır. 305b. Mar. v.Nice bir har-mühreye gevher diyesin dünvada Sarrafa kulluk idüben gevher ile kânı gör^’ * O deryâ kim 'âlem mevcinde yeksân O sûret kim felek nakşmda hayrân'*® Arapça ve farsça kelim elerdeki uzun hecelerin vezin zerûretiyle kısaltılm ası neticesinde ortaya çıkan zihaf da Kaygusuz’un şiirlerinde sık görülen arûz hatalan n d an d ır.. 107b. İkinci Mesn&vî. b ) Hece Kaygusuz Abdal’ın hece vezni ile yazdığı şiirler çok fazla değildir. v. Hakikat gev/zeri bite cdnumda Cevâhir gönlüm içinde cân oldı“ Kaygusuz’u n işiirlerinde görülen zihaflarm bâzan vezin zaruretiyle kısaltıldığı kabul edilse bile «can. Mar. 159 . bâzan 4-F3. 293b.

Dîvan..Zühre vü mah m üşteıi Çarh-ı felek çenberi Dünyede ne kim varı Sen de gözet sendedür'*' Bu cihâna gelmedin Bir ulu sultân idüm Ten sûret bağlanmadm Cân içinde cân idüm İçüm daşum nûr idi Nûr ile ma’mûr idi Durduğum yir Tûr idi Mûsâ-yi ’Umrân idüm Sad hezârân donum var Kaygusuz Abdâl gibi Bagdâd’da Mansûr ile Menşûr olan ben idüm^^ # . Mar.lc:îc Evlâdı tutdı beni Y anboh’da bir kan Velî ki akçası çok Karabaşı kullan K an dime al beni Ben donadayım seni Nene gerekdür senün Garibsin akın çeri 41) 42) Dîvan. 288b. Mar. v.. v. 331a-b. 160 .

Y anboh’ya vancak Mahallesin soncak Tunca kıranındadur Yeni hammândan beri Kanda bir yiğit görse Akçala avlar anı Utanmaz oğlan sever Saçı ak döşi san Karıyla hâlini göre Kaygusuz AbdâVua Eti gitmiş sünüge Sarlamkaldı deri''^ ♦ Kaplu kaplu bağalar Kanatlanmış uçmağa Kertenkele dirilmiş Diler Kırım geçmege Kelebek ok yay almış Ava şikâre çıkmış Donuzları korkudur Ayuları kaçmağa Ergene’jıün köprisi Susuzlukdan bunalmış Edrene minâresi Eğilmiş su içmeğe Kaygusuz’vm.334a. sözleri Hindistân’un kozları Bunca yalan söyledün Girer misin Uçmağa'” 43) Dîvan. 333b . 161 . v. Mar..

Güneyi kuz eylemegil Bu sözi yüz eylemegil Sohbeti toz eylemegil 'Ariflere dil-pezîr ol Çekme bu nefsün kavgasm Kendüzüni bil ki nesin Kendüzüni bilicegez Hâlüne şükr ü şâkir ol Kaygusuz Abdâl gel beri Hiç yire gezme serseri Güden degülsen 'ışkı Bil bu ’ışkla bî-nazîr oP’ ♦ ** Edrene şehrinde bugün Bir dükkân aldum kirâya Ol mahalde sataşmışam Bir akçası çok karıya Çağırdı Nergis Gülbahâr Büryân getür bâzâra var İçerü evi sil süpür Odun vurun buhânya Aldı beni girdi içerü Yapdı kapusını girü Getürdi şol ni’metlerl Kim bakar aka sarıya 44) 45) İstanbul Belediye Ktp. Osman E rgin Bölümü.Sekiz heceli şiirleri bâzan 4 + 4 duraklı.. 311a. v. 162 . Mar. 223. Dîvan. nu : 633. bâzan du­ raksızdır.. s.

333a . . h a tta Kaygu­ suz’un bizzat eserleri içinde bile m ütalaâ edilmemiş olması dikkat çekicidir. 163 .m uhtelif nüshalara rağrnon .. nu : 5S5.Dişi kınk yüzi sovuk Fitnesi çok kendü çâbük Ben bî-çâre haberüm yok Ugramışam zemheriye Ol kandan kurtulmağa Kul oldum âzâd olmağa Fetvâ bulam mı ki ’aceb Varsam İbn-i Fenâri’ye M urâd H ân’a vanmadum Özünü kurtanmadum Kaygusuz Abdâl bîçâre Uğradı bir haşarıya^ »♦ Yücelerden jrüce gördüm* Erbâbsm sen koca Tann 'Âlem okur kelâmı ile (kelâmu’Ilah) Sen okursun hece Tann 'Âsî kullar yaratmışsın Varsun şöyle dursun diyü Anlan koymuşsm orada Sen çıkmışsın uca Tann 46) *) Dîvan. Bunun için Sayın Tanyeri’ye teşekkürü bir borç bilirim.hiç rastlam adım . A li Em lri Böl.. (M ansum Eserler) Mecmuâ-% E ş’âr.b. Bu hususda yeni vesikalar bulunmadıkça bu manzumelerin Kaygusuz’a â it olmadığ. Ancak Sayın M. Kaygusuz’un Yücelerden Yüce Gördüm ile Bir K as Aldım Ben Karıdan adlı şiirlerini.ı kanaatindeyiz. v. lOSb’nin son varakm dd yalnız yücelerden yüce gördüm» şiirini tesbit edebildim. Yalnız Kaygusuz’un eserlerinin o k ad ar kopya ve tak lit edil­ mesine rağm en <iYücelerden Yüce Gördümt> ile «Bir Kaz Aldım Ben Kandan» şiirlerinin zikredilmemiş. v. Mar. kendisine â lt m üstâkil onIki ese­ rinin herhangibirinde . Ali Tanyeri’nln lütfetti ğ'i bir nota göre ^MiUet Kütp.

Kaygusuz’un hac dönüşü şeyhine icavuşmasını anlatır.Ağlar (A vlar) gelir» olmasıda muhteva ve gram er şekilleri bakımından mümkün değildir. Menâkıbnâme de geçtiği şekliyle m ısralann doğrusu. Bu manzumenin doğru m etni menâkıbnâmede m evcuttur. Alevî-Bektaşi Nefesleri. nu : 535. s. 108b.ı ^. Gölpınarlı. Metnin bütününe bakıldığı zaman. Onbirli şiirlerinde çoğunlukla 6 + 5 bâzan 4 + 4 + 3 durakları kullanılır. Niçin ağhy arak veya avlıyarak gelsin? Bu bir zühûldur. Avlan Gölü civarına geldiği zam an bu şiiri söylemiştir. Bu şiirlerde duraksız m ısrâlara da rastlan ır : Beglerimüz çıkdı Avlan üstine* 0 (n )la r gelür sultân Abdâl Mûsâ’ya 47) *) Millet Kütp.Beylerimiz elvan gülün üstüne» ve ikinci m ısraı da ^Ağlar (avlar) geUr şahım Abdal Mûsâya» şeklinde bugüne kadar yanlış olarak okunmuştur. Bu m ısralardaki «elvan gülü> ve €Ağlar» kelimeleri m uhteva ve mekân itibariyle doğru değildir. Bu kelime yer adı olarak Avlan Gölü’nün adıdır. Ali Bmîrl (Manzum E serler) Mecmuâ-ı E ş’âr.Kıldan köprü yaratmışsın Gelsün kullar geçsün diyü Hele biz şöyle duralum Yiğit isen gaç a Tann Kaygusuz Abdal yaradan Gel içegör şu cür’adan Kaldır perdeyi aradan Gezelüm bilece Tanrı^ Kaygusuz’un heceyle yazılmış şiirlerinden «onbirli» olanlar çok azdır. 213. A. İkinci m ısradaki <ı. Zira A vlan Gölü. 164 . Bu dörtlüğ-ün birinci mısr3. M enâkıbnâme’ye göre bu manzûme. Kaygusuz. Ayrıca manzûmenin diğer dörtlüklerinde geçen A kpınar ve Yeşil göl de. yani Abdal Mûsâ Dergâh%’m n bulunduğu T ekke Köyü civarındaki gölün adıdır. dünden bugüne kadar Elmalı Ovaaı’nda. «Beğlerimüz çıkdı A vlan üstine 0 ( n ) la r gelür sultan Abdal M ûsâ’ya’dır Eskiden olduğu gibi selvan gülün üstüne» okunması müm­ kün değildir. Elmalı civarındaki yer adlarıdır. v..

AG nüshası. Dîvan. tam ve zengin kafiyelerin yanm da yarım kafiyelere de sık sık rastlan ır . Mar. 165 . s. kafiye konusunda oldukça serbest hareket eder."* II. 44. Onda. v. Gel ki bu meyhânede esrâr yiyem şarâb ifem Sarhoş olam bekri bigi zühd ü sâlûsdan geçem Hemnişînüm ’ârif ola her hâlüme vâkıf ola Bâzum ahi kerkes neyüm şahbâzıla bile upam^^ 48) 49) Menâkthnâme.Urum abdâllan hırka vü postın Bağlar gelür sultân Abdâl Mûsâ’ya Urum abdâllan gelür dost diyü Giydükleri nemed ile post diyü Hastalar da gelür dermân isteyü Sağlar gelür Sultân Abdâl Mûsâ'ya Bir niyâzum vardur Ganî keremden Münkir bilmez evliyânun sırrundan K ul Kaygusuz ayru düşmiş pirinden Ağlar gelür sultân Abdâl Mûsâ’ya. KAFİYE Kaygusuz Abdal.. 299b.

. Mar. İkinci Mesnevi. v. 305a. Mar.. Dîvan. 307b. v. Divan.. v.ol şâh-1 Kadîm senün ile o/dugm anla Gönlüne senün gelübeni doZdugın anla Ol senünile ezelîden bile gelüpdür Her lahza sana lutf ü kerem kı/dugın anla^ Nâgâh minâreyi karpuz mı sandım Düşün idi senün gündüz mi sandun Sayıklarsm meğer ki dü^ görürsin Özün ganî bizi derviş görürsin^^ Kaygusuz.9dı Sırum fâş eyledi râzumı açdı^^ Ben bu 'ışk göreli herdem ene'l-Ha/: söylerem Hak diyenün sözine sıdkıla saddâA: söylerem Yirde gökde cümle şey’ün maksûdıyam maksûdı Kasdıla izüm yitürüp çarh-ı eflâA: söylerem^ * Yine vakt-i hazân oldı durugel yatma iy sâki Bu gafletde ne yatursm bu ’ömr kalmaz bize bâ/cî 50) 51) 52) 53) 54) Dîvan. 166 . ikhıci Mesnevi. bâzen benzer sesleri dahi kafiye olarak kullanm akta. v.. Mar. v. 319b. 119b.. te -d a l gibi göz kafiyesine aykırı kafiyelere başvurm aktadır. Mar. 107a. kaf-gaym . Mar. bâzan da kaf-kef. Şâha zülfün boynuma dola^dugı Fâş idüben gizlü râzum açdugı” * Bu ’ışk mevci yine başumdan a.

perişân» gibi sonu «-ân» ile bitenler onun en çok kullandığı k afiy e lerd ir : giriftâr. ber-dâr bidâr. 289a. v. O. bâr. diyâr» gibi «-âr» ile netice­ lenen kafiyeler de K aygusuz'un çok kullandığı kafiyeler­ dir. Y ukarıda verdiğimiz örneklere rağm en Kaygusuz Abdal’ın çoğunlukta tam kafiyeyi tercih ettiğini kaydede lim. gerek gazellerinde. italik olarak yazılan harfleri «kaf» ile yazm aktadır. Mar. 188b. inşân mekân. Dîvan. 167 . pinhân noksân..Frasça kelim elerle Türkçe kelim eleri kafiyelendirm esidir : Zühre vü mâh m üşteri Çarh-ı felek çenberi Dünyâda ne kim varı Sen de gözet sendedür^* 55) 56) 57) 58) Müstensih.Durugel bagçaya bir gel ağaçlar sözini dinle Âh eyler çarhun elinden dökilmiş yire yaprağı Hocasın özüni divşür bu dünyâ külli fânîdür Kafesden uçmadın kuşun durugel eyle yarağı “ Kaygusuz Abdâl’a irdi ana cân ü gönül virdi Anun ayağı toprağı anun cânıyla m üştâgı“ Sen Sen Sen Sen bahr-ı melekû/sın gevher ü yâkû?sın mübârek vücûc/sın de gözet sendedür”. figân. Kaygusuz’un şiirlerinde dikkati çeken hususlardan biri de. bâzâr. Dîvan. Dîvan. Mar. 315a. Mar. hayvân.. gerek m esnevilerinde asgarî iki sesin ayniyetine dayanan kafiyeler kullanm aktadır B ilhassa «îmân.. nâr. yâr. Arapça . vîrân. v. ummân. v.

. Mar. 290b. ol-. 289b. * Şâhun nûrı çün gönlüme tecellî olaldan Şemsdür ddîlüm şem'-i fânûsdan haberüm yok Bu kırk yidi üç bir gönülümde sır oldı Hâlüm bu benüm il ü ulusdan haberüm yok''^ Şerîk olma sakın bu mülk ü mâle Kime kaldı bu cihân sana kala^^ Kaygusuz’tm bilhassa gazellerinde kafiyeden sonra sık sık redif kullanılır.. i-. Mar. 290a.. 235a. di-. Redifler um ûm iyetle «eyle-. 189b . 317a. v. Dîvan. Mar. gel-. Mar. v. Dîvan.290a. 168 ... v. Dilgüşâ. Dîvan. bul-. v. Mar.'Işk işine isabûr gerek görmege gözde nûr gerek 'Işk yolma varur gerek pîr ü cüvân ne nesnedür Kaygusıız Abdâl 'ışkıla birliğe birikdün ise Dahi füzulluk eyleme bu sen ü ben ne nesnedür * Münkirlere zulmet ola mahbûblara kuvvet ola Tâliblerün tâ’atini Hazretde m akbûl eyleye ’Işkun dahi bir nişâm her kime irişdiyise îkrâr ile kulluk idüp gönüllere yol eyleye®'.. Mar. v. ’Işka ’âşık olan kişi râhat-ı cân m nesnedür Bî-nişâm bulmak içün nâm ü nişân ne nesnedür * ** O/dur 'âşık 'ışk yolma câmm kurbân eyleye Hayvân sıfâtm terk ide özini inşân eyleye^ 59) 60) 61) 62) 63) 64) Dîvan.» gibi çok kullanılan fiillerdir. Dîvan. v.

97a. Nazım Şekilleri a) Divan Edebiyatma Âit Nazmı Şekilleri Kaygusuz Abdal’ın en çok kullandığı nazım şekille­ ri gazel ve mesnevidir. m uhtelif yazm alardaki m ünferit gazeller düşünülürse Kaygusuz’unu 500’e yakın gazeli olduğu anlaşılır. Kaygusuz Abdal’ın Gülistan m esnevisindeki gazelle­ ri beşer beyitliktir. Mar.Ben bu ’ışka bilişeli âb-ı hayvân bulm tşam Câmmun terkin vuruban cân-ı cânân bulmtşam^^ Sen bu sun’a bak sâni’i gör ne hüner eyler K un kamışun için kand ü şeker eyler Ma’nî defteri cânmda cem’ ola Uyana bu ’ışk çerâgı şem ’ ola''’ ’ m ... Birinci Mesne-vî. 169 . Mar. Diğer gazelleri büyük b ir ekseriyetle «onbir» beyitten m eydana gelm iştir.. v. Dilgüşâ. Yedi. onüç ve onbeş beyitten m üteşekkil gazelleri de m evcuttur. dokuz. Bu tip gazellerde sekizli hece âhengi v ard ır : 65) 66) 67) m v a n . v. 218a. Kaygusuz’un bilhassa «dört müstef’ilün ve «dört mefâîlün» veznindeki gazellerinden bâzıları «musammat» kafiyelidir. Mar. N ûruosm aniye (nu : 4904) ve A nkara Genel K itaplığı ( n u : 52) daki yazm alar­ da bulunan -m ükerrerler hariç. v. 1) Gazel Onun Marburg n üshasında m üstakil 140’dan fazla gazeli olduğu gibi Gülistan adlı m esnevisinin içinde de 150 civarında gazeli bulunm aktadır. 291a.60 civarındaki gazelle.

000’e yaklaşm aktadır.. Bu durum da Kaygusuz'a h a m s e s â h i b i demek yanlış olmaz. 4) Tercî-i Bend ve Terkîb-i Bend Tercî-i bend ve terkîb-i bend de Kaygusuz’un kul­ landığı nazım şekilleri arasında yer alır. Mar.Sorma beni gidemezem cânuııu terk idemezem Zîrâ ki ruhsâr üzre ben zülfümi tarar olmışam'® * Çiçekler renk renk bîtdi kuş içinde yuva dutdı Çü Hakk’un rahmeti yitdi uyandı cümlenün cânı® 2 ) M esnevi Kagusuz A bdal'ın altı m üstakil mesnevisi vardır. Mesnevî-i Sâlis» başlıkları altında verilen üç mesnevisindeki beyitlerin yekûnu da 1700’ü aşm akta­ dır. «Mesnevî-i Baba Kaygusuz. Dîvan. Saraynâme’de ise 1690 beyit bulunm aktadır. 3) Kaside Kaygusuz’un şiirleri arasında «Kasîde-i Dolabnâme» başlığı altında verilen b ir kasidesi vardır. 170 .. Böylece Kaygusuz’un m esnevilerindeki toplam beyit sa­ yısı 8. M uhtelif yaz­ m a ve neşirlerde beyit sayısı farklı olarak verilen bu ka­ side. 320a. Hacim itibâriyle küçük olan Gevhemâme 63. m anzum + m ensur karışık eserlerindeki şiirler de mesnevi tarzındadır. Onun hacim bakım ından en büyük mesnevisi G ülistan takriben 3700 beyitten m eydana gel­ m ektedir. K arışık eserlerinden Dilgüşâ'da takriben 520. Mesnevî-i Sânî (kü­ çük Mesnevi). 291b. Y azmalarda 68) 69) Dîvan. elimizde bulunan M enâkıbnâm e nüshasında 38 be­ yittir. v. v. Mar. Minbemâme ise 29 beyittir.

Üçer be­ yitten m eydana gelen tercîhaneler ve terkibhânelerde ise kafiye şem ası şöyle olm aktadır : aa aa aa -v â sıta b e y ti-b b bfo b b -v â sıta b ey ti-cc cc cc. B unlardan Mar. (v. D okuzar beyitten m eydana gelen te rc î-h an eler Ve terkîb-hâneler gazel tarzında kafiyelenm iştir.. diğeri üçer beyitlik yedi tercî-hân e’den m eydana gelm iştir. dokuzar beyitlik yedi hâne. N uruosm aniye (v. Terkîb-i bendlerin birincisi. 215a-b) nüshalarında yer alan ve : Şem'a düşüben yandugım pervâne bilmez Yanmakda murâd ne 'Âşıklara sor meydân içinde başın oynar Bu hâlde garâz ne beytiyle başlayan m üstezâd dokuz beyitlik olup «Sarâyî» m ahlâsıyla yazılm ıştır. 31 4 a-b ) ve N uruosm aniye (v.onun iki tercî-i bendine ve iki terkîb-i bendine rastlanm aktadır. dokuzar beyitlik onsekiz tercîhâne’den. 215b) nüsha­ sında bulunan ve : İy ma'nî bilen kendüztni vücûd içinde Bir gözünü aç bak Gayn diyicek ne var ola cümle cihânda Cümlesi hemân Hak beytiyle başlayan ve yine dokuz beyitlik olan ikinci m üs­ tezâd ta ise «Kaygusuz Abdal» m ahlâsı kullanılm ıştır. İkincisi üçer beyitlik yedi hâ­ nedir. 171 . Tercî-i b en d ’lerinden biri.. 5) M üstezâd K aygusuz'un şiirleri arasında iki de m üstezât var­ dır.

şiirin diğer dörtlüklerinin son m ısrâlarında devam eder. 332a. v. 223. İstanbul Belediye Ktp.b) Halk Edebiyatına Âit NTazun Şekilleri Vezin bahsinde de zikrettiğim iz gibi Kaygusuz'un şiirlerinin ancak yüzde yirm i kadarı hece ile yazılm ıştır. s. 172 .. ilk d ört­ lüğün birinci ve üçüncü m ısrâları. 333a. Diğer d ört­ lüklerin ilk üç m ısrâı ise tabiî olarak kendi aralarında kafiyelenm ektedir. Bu kafiye.. Bu şiirlerde Kaygusuz. nazım şekli olarak dâim a «koşma» yı kullanır. Fakat bunlarda da üçüncü m ısrâın bâzan seA est olduğu görülür : 70) 71) 72) Dîvan. Mar. v. Onun koşm alarında çoğunlukla. Osman E rgin Böl. Mar.. kafiye bakım ından serbesttir : Bu dünyânun misâli Mu’azzam bir şehre benzer Velî bizüm 'ömrümüz Bir tîz bâzâra benzer™ Edrene şehrinde bugün Bir dükkân aldum kirâya Ol mahalde sataşmışam Bir akçası çok kanya’* * Kaplu kaplu bağalar Kanatlanmış uçmağa Kertenkele dirilmiş Diler K ınm geçmege^^ Görüldüğü gibi ilk dö rtlü k te ikinci ve dördüncü m ısrâlar birbirleriyle kafiyelidir. Divan.. nu : 663.

Gölpmarlı. 311a.. s. 173 . A levî .BsJctaşi Nefesleri.Bu uykudan uyan gönül Kendü hâlünden habîr ol Yiter ahi kerkes gibi NefsUn elinden esir ol Terk eyle bu efsâneyi Koy ahi bu bahâneyi Vuslata irmek istesen Vahdet demine kâdir ol Çekme bu nefsün kavgasm Kendüzüni bil ki nesin Kendüzüni bilicegez Hâlüne şükr ü şâkir o F Kaygusuz Abdal’ın en m eşhur şiirlerinden olan «Yü­ celerden yüce gördüm» şiirinde ise bâzı dörtlüklerin ka­ fiye bakım ından ilk üç m ısrâm ın tam am en serbest olma­ sı. 213. v. sâdece dördüncü m ısrâlarm kendi araların d a kafiyelenmesi dikkat çekicidir : 'Âsi kullar yaratmışsm Varsun şöyle dursun diyü Anlan koymış orada Sen çıkmışsm uca Tanrı Kıldan köpri yaratmışsm Gelsün kullar geçsün diyü Hele biz şöyle duralum Yiğit isen geç i Tann'^ 73) 74) Dîvan. Mar. A.

v.. Dolayı­ sıyla bu hususda yeni vesikalar bulunmadıkça yukarıdaki manzumenin Kaygusuz Abdal’a âit olmadıg:ı kanaatindeyiz. 328a .b. XV. Mar. 174 .D ördüncü m ısrâ lan n aynen tekrarlanm ası da (ilk dörtlükte ikinci m ısrâ. A sırdan buyana istinsah edilen Kaygusuz’un eserleri arasında. bu manzumeye de. hiç rastlaiiilm am ıştır. çoğunlukla nak araat dâhil) Kaygusuz’un koşm alarında rastlanan husûsiyetlerdendir : İy özin İnşân bilen Var edeb öğren edeb Edeb erkân bilen Var edeb öğren edeb Edebdür asl-ı tâ'at Külli sıfat cümle zât Varhgun edebe sat Var edeb öğren edeb Kaygusuz Abdâl uyan 'Işkı bil ’ışka boyan Şöyle dimişdür diyen Var edeb öğren edeb” * Bir kaz aldım ben kandan* Boym da uzun borudan Kırk abdâl kanm kurutan Kırk gün oldı kaynaturum ka3mamaz Sekizimüz odun çeker Dokuzumuz âteş yakar Kaz kaldırmış başm bakar Kırk gün oldı ka)naaturum kaynamaz 75) *) Divan.

şathiye ve nutuk olarak ele alm ak m üm kündür. 50-51. Kaygusuz’un hece ile yazılmış şiirlerini konuları ve edâları bakım ından İlâhi. B unlara bâzı örnekler verelim. Halil Vedat Fıratlı. A nkara 1948. Şiiri 175 .Kaygusuz Abdâl nidelüm ’Ahd ile vefâ güdelüm Kaldırup postı gidelüm Kırk gün oldı kaynaturum kaynamaz’* Y ukarıdaki şiirde n ak arat m ısrâm hece sayısı bakı­ m ından diğer m ısrâlara uym am ası ayrıca dikkati çek­ m ektedir. s. Kafiye şem aları bakım ından «koşma» tü rü n e giren. 1) İ lâ h î Bülbüle gülzâr gerek Tûtiye şeker gerek Sarrâfa gevher gerek Lâ ilâhe illallâh Cân olanı cân bilür İnşânı inşân bilür Her sırrı Sultân bilür Lâ ilâhe illahlâh Zihî muhit ü zevrâk Gözün aç anlayu bak Gayn ne var külli Hak Lâ Üâhe illallâh 76) Pertev Naili Boratav. İzahlı BaVc Antolojisi.

. Ank... a. TŞA.H atayı . M. Kocatürk. s. V. e. g. S. P. V. a. «bir kaz aldum ben kandan»”. «kaplu kaplu bağalar»*®. 155. Koca­ türk.. V. s. Gnl. 172. nu : 535.. H alk Edebiyat% Antolojisi. Mar. g. s. T ekke Şiiri Antolojisi. 79) 80) V 176 . 108b. Ergun. PıratU. Boratav-H.46. tsahlı H alk Edebiyatı Antolojisi. Millet Ktp. P. V. Gölpınarlı. 145 -146. 231b. Ktp. Ali Em iri (Manzum Eserler) Blm.151.54. s. 20. V. Boratav-H. Kocatürk. s. A..Cümle ’âlem zât imiş Deryâ-yx hikmet imiş Hakk-ıla vuslat imiş Lâ ilâhe illallâh Sâfî ol altun gibi Tecellî kıl gün gibi Leylâ di Mecnûn gibi Lâ ilâhe illallâh Kalma cihân milkine Asluna döngil yine Dahi kuvvetdür dîne Lâ ilâhe illallâh Teşbih ü zikr eylegil Allâh'a şükr eylegil Bu sözi fikr eylegil Lâ ilâhe illallâh” 2) Şahtiye Kaygusuz’un «fYücelerden yüce gördüm»’® . a. N. s. 50 . 44 . «yamru 77) 78) Düffüşâ. e.. s. v. A. s.Kul H im m et. N. 4 5 -46. N. v. Kaygusuz Abdal . e. nu : 645. 52 . F ıratlı.51. 149 . Gölpınarlı. M. s. g.. M.

M. e. v.48. «Filibe’de bir kan»®^.. Mar. Kocatürk. 147. g.b.b. e. F ırat. 151 . g. Boratav-H. 334a . Bak : A nlatım Şekillerinden «Mecaz» Bölümü. 47 . g. e. s. v. «benk ile seyretmeğe»®^. s. g. «Edrene şehrinde bugün»®^ «Yanbolu’da bir kan»“ gibi daha önce m uhtelif defalar neşredilm iş bulunan veya bizim daha önceki ba­ hislerde zikrettiğim iz şathiyeleri yanında Kaygusuz’un hiç bahsedilm em iş şathiyeleri de v a r d ır . e. Mar. P. 147-148.'. v. I Dinle imdi şu ben beni ögeyin Usta Kerem elüm vardur her işde Şöyle kesâd düşmiş iken---Ya alkışda bulmasız ya kargışda Durup bir şehre uğruluğa vardtım Bir ok ile bin bir var yimez urdum Çarşu çarşu dükkân komadum yardum Bin tay ipek çıkardum bir kirişde Evvel vardum usta yanunda okıdum Ustam beni dögdi ben kakıdum Çulla hem bin bir çile bez dokıdum Hisâbı var argaç ile anşda Terziyüm parmağa yüksük takarum Yanum sıra yitmiş şâkird nökerüm Bir dürtişde bin bir kafdân dikenim Aslı vardur iğnesini sürişde 81) 82) 83) 84) 85) 86) V. a. 333b-334a. V. Fıratlı. 44-45.153. V. s. 333a . N. Kocatürk. N. e. A. P. m v a n .. a. Mar. M.. M. s. «bugün bana bir paşacuk»®^.. g.yumru söylerim»®’. a. s. V. Kocatürk. Dîvcm.... a. F. Eoratav-H. 177 .

225.. s. Ergin Böl.Bir sıçrayışda doksan tepe aşdum Bir avuçda yüz mut dan saçdum Marsuvanda®^ at katır komadum geçdüm Hîç önüme Idmse gelmez yanşda Dahi yeltenürem illâ geçmedüm Çok günâh işledüm illâ açmadum Anımda muzlimesinden kaçmadum Üç yüz altmış kelek kuçdum oruçda Kaygusuz dir günâhlarun çok senün Günahım bagışlasun Hak senün Hîç bu sözde bir kusûrûn yok senün Oranlayup top top idüp sürişde“ 3) N u tu k ly özin inşân bilen Var edep öğren edeb (İy) edep erkân bilen Var edep öğren edeb Edebdür asl-ı tâ’at Külli sıfât cümle zât Varhgun edebe sat Var edeb öğren edeb 4 Gel Hakk’a olma âsî Tâ gide gönlün pası Dört kitabûn ma’nîsî Var edep öğren edeb 87) 88) Eşekte. Kitâb-ı Miglâte. O. Belediye Ktp. nu : 663. 224 .. 178 .

Gaflet içünden uyan Edebsüz olma iy cân Edebdür asl-ı îmân Var edep öğren edeb Edeb gerekdür kula Tâ işi temiz ola Edebsüz girme yola Var edep öğren edeb Edebdür Hakk’a yakîn Bilür isen Hak hakkın Edebsüz olma sakın Var edep öğren edeb Bu edeb ’atayidür ’Âşıka yüz suyıdur Evliyâlar hûyıdur Var edep öğren edeb Gel Hakk'a ikrâr isen 'Âşıklara yâr isen Yüz suym ister isen Var edep öğren edeb Edeb gerekdür ere Tâ yolı dogn vara Edebsüz olma yire Var edeb öğren edeb Edebi bekler tâlib Edebdür Hak'dan nasîb Edebsüz olma habîb Var edeb öğren edeb 179 .

. 101b) sencileyin (Birinci Mesnevi. v. Mar. v. datlucuk (Mar. 163a) dim ezem (Budalanâm e...Edeblü ol cân isen Hakk’ı bil inşân isen Muştâk-ı Sultân isen Var edeb öğren edeb Edebdür Hakk’a delîl Edebden olma gâfil Olmayasın bî-hâsıl Var edeb öğren edeb Kaygusuz Abdâl uyan 'Işkı bil ’ışka boyan Şöyle dimişdür diyen Var edeb öğren edeb®’ VI. Mar. Biz. 180 . s. asır sonlarıyla XV. onun yaşadığı devri aksettirdiğini göster­ m ek için eski gram er şekillerinden bâzılarm ı veriyoruz. 323a-b. v. 82a) bulat «bunlar» (G ülistan. danlacuk. Mar.. 5) 89) Divan. gram er şekilleri bakım ından tabiîdir ki «Eski Anadolu Türkçesi» nin b ü ­ tü n husûsiyetlerini gösterecektir. XIV. taş basm ası. DİL VE ÜSLÛP a) Gramer Şekilleri ve Kelime Hâzinesi 1) Gramer Şekilleri Kaygusuz Abdal. a s n n ilk yarısında yaşam ış b ir san atk âr olarak. Kaygusuz’un eserleri sâdece dil bakımmdan aynca ve geniş olarak incelenmek icâp eder. v.

sır. çarşu. tâlib. Ktp.. mânâ. v. m üslüm an. 7) 2) Bakış K aygusuz’un K elim e H âzinesine U m ûm î Bir K aygusuz'un kelime hâzinesi son derece zengindir. sırat. keleci. nefs. ay. 2) işitgil (M ar.. u m ­ man. zâhid. Ank. söz. zünnar. Mar. m ürîd. s. pinhan.. î. akl-ı maâş. 317a) varınca «varıncaya kadar» (Vücûdnâm e. 48) olıcagaz (M ar.. kibir.. zerre. v. 73b) insandtgun «insan olduğunu» (M ar.) göricek (G ülistan. sâki. hûri.dogupdur (B udalânam e. akl-ı maâd. abdal. s. gönül. v. kendüz. âlem. kürsü. ışk eri. v. v. pîr. tevhid. Cennet. mahalle. v. Mevlâ. tevâzu. âbid. 11b) idühen (M ar. zat.. v. Uçmak. Gnl. yıldız. küfür. sâdık. Ktp. virâne. 319b) vuruban (Mar. hai' ■ 181 . Tamu.. sıfat. ebed. Onun eserlerinde hayâtm h er safhasm a âit kelim elere rastlam ak m üm kündür. Çalap.) çekebilm ez (îk in ci Mesnevi. tekebbür. 73b. yir. bazar. cisim. nu : 6817. 311a) uçm adın (uçm adan» (M ar. harâbât. v. meyhâne. ışk. 315a) olaldan «olalıdan beri» (M ar.. 7b) gönülden yana «gönüle doğru» (B udalanâm e. v.. kalem. deniz. hikm et. ezel. vahdet. ten. vücâd. velî. bahr. imân. s. yol eri. 110b) elün dutdtğı (M ar. delil. derviş. külhan. Cehennem. v. âkil. birlik. kûşe. Tanrı. insan. gene. Ü. levh. evliya. âsüman. derya. şe­ hir. mevc.. ikilik. katre. — Allah. ilm-i ledün. v. v. gılman. öz. Hüdâ. gün. 307b. güman. 645.... 297a) hilicegez (M ar. N u . 291a) gelübeni (M ar. Hak. tersâ.

düglek. kalın yufka. güm üş. dilkü. sındı. çeng. serçe. zerdali. pirinç. — Şeker. fıstık. et. don. karpuz. — Kepenek. diken. fındık. pelût. koç. def. çetük. kelebek. bülbül. arpa. kum ru. har. hezaran. balık. tûtı. âhû. büryan. gibi bitki isimleri. çevgen. katır. m ûr. incir. güllâb. kuzgun. fil. hal. lu lü . pam uk. helva. arslan. yarasa. gibi hayvan isim leri. yağ. akbaba. buğday. kalye. geyik. tennûre. gülbeşeker. benefşe. arm ut. ballı kaygana. leblebi. gonca. erik. leğlek. hâr. it. iğne. m ir’at. köpek. kurt. sîm . su şer­ bet. sedef. polad. börk. şâhin. nergis. yılan. deve. nesteren. gazal. — Altın. kavak. dem ür. eşek. tatlı ve yemek ad lan . kılıç. gibi m aden isim­ leri. rebâb. keşkek. tûtiyâ. mercan. nam az gibi dînî ve tasavvufî terim ler ve kelim eler. pilâv. gözgü. içecek. bulgur. karga. saz. kerkes. kaz. hurma. m arsuvan. ok. — At. karınca. sâlûs. tabi gibi m û­ sikî âletleri isim leri Kaygusuz’un zengin kelim e hâzine­ sini gösteren örneklerdir. erişte. arpa çöreği. zer. pâlüze. soğan. yahni. saksağan. dana. burma. çeren. sığır. mâr. tarhana. elma. kanun. suz’un eserlerinde sık sık kullanılm aktadır. cacık. 3) Bugüne Göre Arkaik Kelim eler Bugün kullanm adığım ız pek çok kelime. üzüm . şîr. ayna. servi. — Gül. koyun. ekm ek. 182 Kaygu­ . yufka. kaym ak. ibâdet. lâl. samsa. gibi yiyecek. şeftâli. kavurm a. top„ satranç gibi eşya isim leri. yâkut. nenenk. fâhte. kebap. çınar. öküz. baykuş. buğra. kiraz. yay. bâdem. — Ney. havuç. zeytin. incü. şah­ baz. çö­ rek. darı çöreği. koz. sek. penbe. fodulluk. andelîb. tâvûs. zağ. bakır.sud. nesrin. ayran. tuz. kuru üzüm .

234a) argaç «dokum acılıkta bezin enine atılan iplik» Kitâb-ı Miğlâte. v.Aşağıda liste hâlinde verilen kelimeler. k usur bulm ak».. 110b. v.«ötmek» (M ar. v. 225) asst (M enâkıbnâm e. Mar. (Mar. v. banla . v.«çalışmak çabalam ak» (Divan. s. 111b) çevgân (M ar. Kaygusuz’un eserlerinde geçen bütün kelim eler olmayıp.. 97a.. Ergun.. s. alda. v.. s. 77b... 205) düriş. Mar... nu : 663. Bl. 119a) çetük «kedi» (M ar. İstanbul Belediye Ktp. n u : 645. 13). 150) bezek «Mar. Mar.. Geni. s. 300b) döhül (G ülistan. 129b. 128b) d a k d u t. 185b) dükeîi «çok bütün» (Kitâb-ı Miğlâte. 315a) daş «dış» (M ar. 101b) don «elbise» (Mar. 225) artş (Kitâb-ı Miğlâte. (Mar. v.. s. v. v.. 173. 331a) değm e «her hangibir» (M ar. ö b ü r m ânâları üzerinde durulm am ıştır. Ktp. 32b) çem ren. bugün kulla­ nılm ayan veya herkesçe iyice bilinmeyen kelim elerdir. İ l l a .«aldatmak» (Divan.. v. 113b) Çalab. Bu listede sâdece bâzı kelim elerin m etinde geçen m ânâları ile hangi eserde geçtiği verilmiş. (Miğâb-ı Miglâte. v.«tariz etm ek. 332a) anaru «ileriye doğru» (M ar.«paçayı sıvamak» (M ar.. 56) benille «korku ile uykudan sıçram ak». 333b) 183 . v. 130b) bigi «gibi» (Mar. 134a) bay «zengin» (Ank. v.. v.. 107b) göğündür «pançar» (M ar. O. v.. 299b) börk (M ar...

150) kancan «nereye» (Mar. v. 44) kakı. 233b) esriklük «sarhoşluk» (B udalânâm e. s. s. s. V.«kuçaklamak» (Mar. Ü. 82a. 58a) kant «hani. v. s. omuz» (B udalanâm e. v. 185a) keleci «söz» (M ar.. î. hizmetçi» (M ar. v.. 12) eyit «söylemek» B irinci Mesnevi.. v.«bırakm ak» (Ank. Taş basm ası. nu : 6817. 5a) kiçi «küçük» (M ar. 128a) ög «akıl» (M ar. v. 104b) kendüz (G ülistan. 15a... Gnl. 98a) karabaş «câriye» (Mar. adet.. 333b) keçel «kel» (Kitâb-ı Miğlâte. m ikdar. 191a) özge (Mar. san. v. 229a) şarlan. (Mar. nu : 645... v. V. böyle» (Mar... 47) kuç. Ktp. Mar. 111b. Ktp.. 236a) kimiş. (Mar.eğin «sırt. v. Gnl. v.«öfkelenmek» (Kitâb-ı Miğlâte. 162) gözgü (Ank. 334b) m undak «bunun gibi. Mar. v. Ank. Gnl. Ib) tsst «sahibi». Ktp.. Ktp. 107a) ktran «kenar» (M ar. 185.. nu : 645.«düşünmek» (Mar. 333b) 184 . s. Sb) tr . v. Geni. v.. v.. 132a) sagış «sayı. 79a) galaba «kalabalık» (Kitâb-ı Miğlâte. 79a) öndün «önceden» (M ar.. v. v. Mar..«sarılmak» (Mar. n u : 824/1-2. hesap».... nerede» (Mar.. 7) em «ilâç derm an» (Dilgüşâ. v. v... v. nu : 824/1-2. 133a) öküş «çok» (Mar. Mar.«ayrılmak» (Vücûdnâme. 334a) ktrgıUuk «olgunluk çağı» (Vücûdnâme.. 7a) harcı «has olmayan» (Ank. v. s. 163) nöker «maiyet m em uru. v. s. ktp... s. v. Miğlâte.. 305b) m ûş «fâre» (Mar.

v. n u : 645.. 248b) b ) Anlatım Şekilleri Kaygusuz’un ifâde tarzı son derece sâde ve açıktır.. cüzdan» (Mar.«göndermek» (Saraynâm e. v. 153a) yancuk «kese. v. 155) tor. 178a) teki «gibi» (Mar.. Ktp. 185 . v. 211b) sünük «kemik» (M ar. v.«yaklaşmak. 76b. v..«hazırlam ak» (Mar. v. 81a) stndt (m akas» (K itâb-ı Miğlâte. v..... halkın anladığı basit kelimelerle. 92a) yarakla . henüz. 178a) tapşur. v.. v. 44) yavt «yakın» (Mar. v... v. 167b) uşda. 90a) Uçmag (Mar.. v. 114a) töre (M ar. Gnl. v. v. Ank. 124b) tilaşık «m uttasıl» (M ar. İ l l a ) tınm a-«ses çıkarm am ak» (K itâb-ı Miğlate.. 81b. 125a) u g n «hırsız» (M ar. v. 233a) üzz7-«kopmak» (M ar. Mar. 333b) Tamu.«em anet etmek» (M ar. v. v. 167b) neşene «nesne (M ar. 107a) yay «yaz» (Mar.. v. yeniden» (Mar.. 334b) uşda «işte» (Mar. v.(Mar.. s. v. benzetm elerle ve sâde b ir şekilde verir. dolaşm ak» (Mar... s... 214a) ü stün «çatıyı tu tan direk» (Mar. 83b... 153a) sın. 223) soyla.. 334a) yören .. v. 233a) viribi . s. O. 305b) yarı «yardım» Gülistan.. v. Mar. v. 308.sayru «hasta» (Mar. 7a) yancucak «kese.. 110a) yarag «hazırlık» (Mar. v.«kırılmak» (M ar.. tasavvuf um delerini. cüzdan» (G ülistan.«ağ» (Mar..«em ânet etmek» (M ar. v. 84b) yenile «yeni.«ufalamak» (M ar.

82a. Ank. GMistan. Birinci Mesnevi. v. 212a. ' 186 . 824/1. v.. m uhtelif ör­ neklerle göstererek sırayla veriyoruz.. tahkiye’den delil ve ispat yoluna kadar b ü tü n anlatım şekillerine rastlam ak m üm ­ kündür.K aygusuz'un eserlerinde. v.. Ktp. Mar.. Mar. nu . Onun kullandığı anlatım şekillerini. Gnl. 12a. 1) Nasihat ve H itap Yoluyla Anlatm a Bilhassa m esnevilerde ve m ensur eserlerde Kaygusuz’un tasavvuf um delerini anlatırken «nasihat verme» usûlüne başvurduğunu görüyoruz : Gel iy tâlib olan hayâli terk it Hamûş ol bu kamu makâli terk it Sakın bî-hûde sözlerden dilüni İrişdügi yire sungıl elüni Bu cihân sahrasında yol bekleme Hakk’ı sen kendüzünden ajTU görme®^ * Var var i gönül dîn yolma sen gâfil olma Dînüni hâsıl eyle gönül bî-hâsıl olma Uyuma gönül aç gözüni dört yanuna bak Devşür ögüni kendüzüne kem 'âkil olma*’ ^ ♦ Toprak ol ’acîb tekebbür eyleme Haddünden artuk keleci söyleme Kanda bir miskin görürsen dut elin Böyle varmışlar bu yolm evvelin Gül olgıl bu yolda diken olmagıl 9 2 Yol varan miskine düşmân olmagıl1 90) 91) 92) Dilgüşâ.

311a. tâ’ata meşgûl ola.. edebsüz olmaya. Ya’nî gele Hakk’un kullan bu sarâyı göre. 187 . 236a. v.»^ 93) 94) 95) 96) Saraynâme. Dilgüşâ. ’âdetsüz iş işlemeye. Saraynâme.. Dîvanj Mar. kavlünde dürüst ol. yalan söyleme. v. Mar. 26a. peygamberden utana. v...»''^ «Müslüman olmagun bir şartı budur ki Tanrı’yı hâ­ zır göre... 25a. özinden kiçiye tekebbür olma. hasûd olma. Mar.o P «İmdi iy şükr ü zikr eyleyen sâdıklar. özinden uluya küstah olma.. iy Allâh’a ibâ­ det kılan âşıklar! Hak Tebâreke ve Teâlâ bu sarâyı kullarma ibâdet idecek yir eyledi..Gel i tâlib müstemî ol aç gözün Neredesin çağlayıvar kendüzün Çün âdemsin hikmete zulm eyleme Bir söz ki aklu ziyândur söyleme ’Ârif isen yile virme fursatı Bilmek istersen bu ’ilm ü hikmeti**^ î} : î|s * Fikreyle Hakk’un hikmetin Cümle odur zâlıir bâtm Ko bu ikilik sıfâtın Cehd eyle bir ile bir ol ’Âceb niçün yabandasm Hak sende sen ki kandasm Irak yire uzanmagıl Kendüzüne gel hazu. balıillik eyleme. Mar. bu saray nakşına gönül bağlamaya. v.

iy gönül. N asihat tarzında. iyi b ir m üslüm anın yapm ası ve yapm am ası gereken şeyleri (em ir ve nebileri) gayet açık ve sâde b ir dille anlatm ak­ tadır. iy gâfil» gibi hitaplarla söze başla­ m asıdır. Bu tü r anlatım tarzında onun «emir kipi» ni kul­ landığı görülm ektedir. iy Hakk’ı isteyen.Y ukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi Kaygusuz. Bilhassa Dilgüşâ’da bu «hitap kısmı» bâzen çok uzun s ü rm e k te d ir: Gel iy kendü hâline yol bulanlar Ma’nîde kendü m ikdânn bilenler İrişenler bu vahdet menziline Cân ü baş terk idenler ’ışk yolma Ma'ânî burcma seyrân idenler Vücûdı katrasın 'ummân idenler Girüben ’ışk denizin boylayanlar Ma’ânî izleyüp soy soylayanlar Ne dimekdür bilen ilm-i ledünni Olan sıdk-ıla bu ışkun cünûm Bu ma’nî bahrine zevrâk düzenler Bu vahdet kuşlarına fâk düzenler İrişenler Süleymân menziline Olanlar 'andelib vahdet güline Özini sultâna vuslat görenler Sultâm hayy özini mât görenler Ma’ânî meydânmda bâz olanlar Hakikat burcma şehbâz olanlar 188 . iy insan. dikkati çeken hususlardan biri de K aygusuz'un öğüt vermeye başlam a­ dan önce «gel iy tâlib. iy can. iy’akl-ı kâmil.

gerek .Bu ma’ânî dürrine ma’den olanlar Hîikîkati kâmil inşân olanlar^ * Gel iy ârzû-yı vasl-ı cân kılanlar Vücûdı sebâtm vîrân kılanlar Görenler câm aşkâre vücûdda Münâcât eyleyenler her sücûdda Kamu şeyde Hakk’ı ’ayân görenler Demini her nefes Hakk’dan uranlar İkilik duzagından kurtulanlar B ir-île birlik idüp bir olanlar Vücûdın cân gibi ’azîz idenler Özin bilüp işin temyiz idenler Vüeûdmda Hak-ıla bilişenler Vücûdı katrası bahre d ü şen l« Özini Hak’dan ayru görmeyenler Özinden Hakk’ı gayn görmeyenler İrişüp menzile sâkî olanlar Fenâsuz tâ . v. v. Mar.ebed bâkî olanlar B î-hicâb H akk-ıla vuslat olanlar Sıfâtı zâta irüp zât olanlar"* 2) Doğrudan Doğruya Anlatm a (E xpesition) Raygusuz'un baş vurduğu ve çok kullandığı anlatım şekillerinden b iri de «doğrudan doğruya anlatm a». bilhassa m ensur eserlerinde bu üslûp için­ de a n la tılır : 97) 98) Dilgüşâ. Dilgüşâ. târif ve izah etm e usûlüdür. 211b. 189 . 229b-230a. Gerek tasavvuf um deleri.. Mar.dînî meseleler..

300b. Âdemün vücûdı bir şehirdür. evvelâ zühal terbiye ider. yağ. taş basması. Mar.4a. melûl olacağına melûl olur. v. her nesne ki Hak’­ dan gelse şâd olacağına şâd olur. tamar. Ktp. s. Ammâ zâhid yil üzredür. bu beşi ana cânibindendür'®'. sâlisen zühre terbiye ider.. deri bu dört ata cânibüdür. 2a. Ktp. v. v. râbi’an şems terbiye ider. 100) Viicûdnâme. v. kan. her nesne ki Hak’dan gelse sâkin olur. 3b . gözini bakdugı yirden ırmaz. ikinci yigitlikdür ki üç ay yaza müşâbihdür. Âdem evvelden âhirine dek dört vech üzre gelür geçer. kemik olur. ma'rifet ile her kancan kılaguzlasan ol yana varur. toprak. sinir. Âşık od üzredür. cünûndur. dört dürlü cevahirden bünyâd olm ışdur: Od. sâniyen Mirrîh terbiye ider.. 25. 102) Saraynâme. elin işinden gidermez.. bu kudret dost tecellîsidür . . .Âbid toprak üzredür.. tJn. et. yil ve tokuz dürlü cevâhirden yapılmışdur. İlik. nu : 6817. Bu adem hod cümle yaradılmışım âyînesidür. Mar. Ün. 101) Budalanâme. su. et olur. 58a. 103) Dîvan. Tokuz felek bizüm sayvânumuzdur Yidi yir yüzi hem seyrânumuzdur Zîrâ inşân sûretidür donumuz Kamu âlem bizüm hayrânumuzdur'®^ 99) Viicûdnâme. İst. Muhib su üzredür. am beyân ve ayân id elü m : ev­ velki oglanlıkdur ki üç ay bahâra müşâbihdür. 190 . rûh olu r. Kemik. dördünci pîrlikdür ki üç ay kara kışa müşâbihdür'™’..«Pes im di ol nutfe ki ananun rahmine düşer. kan olur. îst. Cümle bu hik­ met. nu : 6817. üçünci kırgıllukdur ki üç ay güze müşâbihdür... kıl.

Ktp.. 191 . s.3 ) Tahkiye Bilhassa dünyanın yaradılışı ve peygam berlere âit kıssaların anlatılışında Kaygusuz. nu : 645. Gnl. 45. tahkiye üslûbuna baş v u ru r: Ol zamân ki yog idi bu kâ’inât Zât içinde nihân idi her sıfât Zât içinde bu sıfât mestûr idi Bu vücûd yok idi hemân nûr idi Ne nebî var idi ol dem ne velî Dahi söylenmedi idi lâ belî Yir ü gök hazîne içinde sır idi İkilik yog idi hemân bir idi^*^ • • • • • • • • Âdem eydür bu kez bağışla suçum Buğdayı ayruk 3dmeyün iy hakîm Cebra’il dir hâkim oldur kim anun Noksâm yokdur ol Ganî sultânun \ Söz gerekmez dir Adem dur git dldi Tanrı’nun buyruğu budur dut didi Niçe ki söyledi hergiz gitmedi Cebrâ'ilün sözini işitmedi Türk dilin Tann buyurdı Cebrâ’îl Türk dilince söylegil dur git digil Türk dilince Cebrâ’il «hey dur» didi Durugel Uçmağın terkin ur didi Dutdı kohndan ilerü yüridi Kapuya yakîn varmca süridi 104) Gülistan... Ank.

nu : 645. Mar. Gnl.. v.. Ank. ’âlemün 105) 106) Gülistan. 78b. Birinci Mesnevi. s. 192 . Ol vakt kim 'âlem-i sabâvetden hâlet-i bülûga irişdüm bir zerre gam lü ıgussa yog-idi. 49. Ktp.Bu kez Âdem çok tevâzû eyledi Bir lahza âmân diyüben söyledi Çünki âmân didi kodı Cebrâ’îl Âdeme teferrüc eyler ol âkil Bu kez Âdem yaprağa sunar elin Ya’nî yapragıla örter her hâlin'“ ’Âştk Paşa Hoca ’A ttâr ü S u â l Bular ki bulm ış-ıdı her muradı Her biri bir haber virdi bu yoldan Ne kim bilmiş idi bildUgi hâlden Velî ’aceb haber söylemiş ’Attâr O kim sırrm günül içinde esrâr O ’Attâr kim bu M antık't o düzmiş Karada istem iş deryâyı süzmiş Dimiş ki Kâf tagmda bir ulu kuş Am gören özin kıldı ferâmûş O Sîmurgun mekâm kûh-ı Kâf’da İşidildi bu haber her tarafda Bu cümle kuşlarun sultânı oldur Kamu ansuz sûretdür câm oldur Otuz bin kuş anı isdeyi gitdi Kalanı yolda kaldı biri yitdi'"" Sana dahi rûşenter haber söyleyem hâlümün ancak binde biri ola.

Şejrtân ka­ kıdı.. Belediye Ktp.. OE Böl. 26-27. pey­ gamberler cümle anun katma gelmişler.. s. tiz ’asâsm çeküp dervişün üstine yüridi‘“.. B ir dervişin gördüğü rüyalar şeklinde tertip edilen Kitâb-ı M iğlâte'deki rüyalar da tahkiye üslûbuyla anlatıl­ m aktadır : «Derviş uykudan benilledi. Mar. nu : 663. Nâgâh ol demde şeytân çıkageldi. Bakdum ki bu yitmiş iki milletün halkı gürûh olm ış bu sahrâda sergerdân gezerler. V.pâdişâhı idüm. yine yatdı. . 4) M ükâîem e ve Sual Yoluyla Anlatm a Kaygusuz'un eserlerinde zam an zam an karşılıklı ko­ nuşm alara da yer verilm ekte ve m eseleler soru cevap şek­ linde anlatılm aktadır. Gözin açup bakdı gördi düşidür. uyudı. Taş basması. 193 . 150. Bu üslûbun en tipik m isâlini Dolapnâme’de g ö rü y o ru z: Su’âl itdüm bugün ben bir dolâba Didüm niçün sürersin yüz bu âba Neden bagrun delükdür gözlerün yaş Sebeb nedür sataşdun bu itâba Karârım yok gice gündüz dönersin Dökersin dertli gözlerden hunâbe 107) 108) Budalanâme. Günden güne yiğitlik menziline kadem basdıun. Derviş anı görüp eyitdi. Kitâb-ı Miglâte. yâ şeyhu’n-nuhûs yine m i geldün bunda dir. Subhâna’llâh didi. ’Azîm cem’iyyet olmışlar. 267b.. Derviş anlan görüp kasd kıldı ki parsa ura. Ben dahi bu gürûhun birine kanşdum. Bu def’a gördi ki Yûnus Peygamber haylden çıkmış.. Bu kez yolum bir çöl beyâbâna irişdi.. s. uyanıgeldi..

Kitâb-t M iğUte. AG nüshası. 194 . 155 -156. s. sen nice dilersen eyle didi. 79a . 37 .38. Derviş eyitdi.... bir dahi öyle söz söylemesün. 'İsâ peygamberi bildi.Elif kaddün bükilmiş çenge dönmiş İnildini düzeltmişsin rebâba Dolab eydür eyâ çeşmüm çerâgı İşitmeye cevâbum aç kulağı Benüm budur sorarsın sergüzeştüm Ki ben yaylar idüm bir yüce tagı İrişmezdi boyuma altmış arşun Bilüme dahi on âdem kucağı^®' ♦ «4: Bana sordı ki ne yirden gelürsin Nedür nakdun ne satarsın alursın Didüm kî gelişüm dünyâ evinden Kaçuban gelmişem dünya dîvinden'" . sen hîç tınma.. Fir’avn haber sorup «sen mi didün Tann vardur diyü». 'İsâ peygamber leyitdî «beli ben didüm.. s. Mar. Şey­ tân eydür.b. İsâ peygamber içün Fir’avna söyle ki bu kişi Tann vardur dir. ammâ der­ vişi bilmedi.. O. Derviş şeytânı bildi. 'îsâ Peygamber dervişe eyitdi.. Böl. Belediye Ktp. neme gerek. Ergin. Birinci Mesnevi.. nu : 663. ammâ hîç tınmadı. ben ananla söyleşem didi.. Şeytan bakdı. tasavvufun bâzı prensiplerini an­ latmaya geçmeden önce bâzan bu prensipler hakkmda 109) 110) 111) Menâktbnâme.. Tann vardur dijöi». bunun cezâsm virelüm. v... Hele bunlar Fir’avnun katma irişdiler. Fir'avn eydür «sen kendü gözünle gördün m i yohsa kıyâs İle m i söy­ lersin___»'“ Kaygusuz Abdal. eyü halvet bulduk..

195 . s. İst.. Böylece sual yoluyla fikirlerini daha tesirli b ir hâle getirm eye ç a lış ır: Sergerdân oldum bilmezem özümi İşidürem velî bilmen sözümi Bu söyleyen bilmezem kî benem mî Cânân mıyan vücûd mıyam cânem mi Neyem ben kendüzümden haberüm yok Divâne oldum uşda karârum yok Nireden gelnıişem bunda işüm ne Âhır ne olacagum gerdişim ne"^ * * * Açaym sözün yüzinden perdesin Bîldüreyin sîze harcıdan hâsın Söz içinden size bir dürlü nişân Anladayın ne dimekdür lâ-mekân Lâ-mekâh dimekde maksûd ne imiş Ash fer’i neden oldı her bîr iş Lâ-mekân dimek mekânsuz yir midür Yoksa anun da mekânı var mıdur"^ Ma’Iûm olsun kî evvelâ âdem ki.6. nu : 645. Ktp. Gnl. Vücüdname.arka arkaya sualler sorar.214a. v Ib. 44. kudret-î Hakk'da ana rahmine nice düşer ve nice vücûda gelür ve rûh île dirîlür ve anadan nice ırar ve ’âdemün zâhîrinde ve bâtımnda hâsiyyetî nicedür ve kaş rûh vardur ve 'anâsır-ı erba'a neye tâbi'dür ve kaç nefs vardur ve nice gelür ve 'âleme nice geçer ve kuvvet nerelerinde olur. Mar.. Gnl. Gülistan. v. Ank. Ktp. nu : 645. üniv. Ank. Ktp. 5 .. s. 213b . nu : 6817. 112) 113) 114) Dilgüşâ..

5) Tasvir Kaygusuz Abdal zam an zam an tasvir yoluna da baş­ vurur. Bilhassa dünyayı ve inscin vücudunu anlatırken onun tasvir üslûbunu kullandığını g ö rü rü z : Bu sarayda gice gündüz ay u gün Mîzân ile düzilmişdür bu düzgün Altı kapulu bîr evdür bu cihân Külli tertib yirlü yirince hemân Cümle pergâli ârâste pür-kem âl Kışı yazı gice gündüz mâh ü sâl Şöyle kim üstâd münakkaş eylemiş Yirlü yirince tamâm hoş eylemiş Yidi tabaka aşaga zîr zemin Eksügi yok düzmiş üstâd-ı emîn Yidi tabaka yukaru manzan Cümlesi ârâste dürr ü dîvân İçini tâze gülistân eylemiş Zihî sultân gör ne ihsân eylemiş**^

Çü destûr virdiler içerü girdüm Özüme bürünüp 'aklumı dirdüm Görürem bir ulu şehr-î mu'azzam Ana nisbet degül ne Mısr u ne Şâm Yidi yüz yitmiş yididür mahlesî 'Âleme dolmış o şehrün kavgası
115)
Saraynâme, Mar., v. 2a - b.

196

ü ç yüz altmış altı çarşudur bâzâr Her ne ki vardur cihânda anda vâr On iki burcı bedeni var tamâm Dört yüz kırk dört sipahi saklar müdâm”'* Bu cihân içinde bir derviş seyâhât 'âleminde gezer­ ken kendüzin bir sahrâda görmiş ki bîç nihâyeti yok. Ol sahrânun ortasmda bir yol var. Ammâ kendüden gayn kimesne yok”’. 6) Delil ve Isb a t Yoluyla Anlatm a Kaygusuz’un sık sık başvurduğu yollardan b iri de fikrini âyet, hadîs ve kelâm-ı kibarlarla takviye etm ektir. Bilhassa tasavvufun çıkış noktası olan «men 'arefe nefsehu fekad 'arefe rabbehu» hadîsini çok sık kullanır. Budalanâm e’den aldığımız şu örnekler, K aygusuz'un b u an­ latım tarzına tipik m isal teşkil e d e rle r: «Ve bu vücûd ol zât ile mevcûddur. Anda dahi Hak nûnndan bir şem’a vardur. Yaradılmışda bir nesne yok ki anda Hak nûnndan bir şem'a olmaya. Kavluhû Te'âlâ: Vallâhu bi-külli şey'in muhit”* âyet-i kerîme değül mi? Anunçün konşı hakkı Tann hakkı dimişlerdür'^*’. Küllü men 'aleyhâ fan'^" didi Kur'anda Hakim Bu hükümde cümle eşyâ ser-be-ser yeksân geçer'^' Başda anasın anda vatanun Ashna yitişe kavuşa cânun
116) 117) 118) 119) 120) 121) Birinci Mesnevi, Mar., v. 79b. Kitâb-t Miğlâte, Belediye Ktp., O. Ergin EL, nu : 663, s. 139. ^Allah her şeyi kuşatıcıdır», Fussilet sûresi, 54. âyet. Budalanâme, Taş basması, s. 26. «Her şey fânidir». R ahm an sûresi, 26. âyet. m v a n , Mar., v. 332b.

197

H ubbu’l-vatan m ine’l-imândur^'^ D ut nebî sözini cârna cândur M ustafâ sözini d u t ki lıakdur Geîdün yine gitmege yarakdur'^ c) Diğer Üslûp Husûsiyetleri Kaygusuz'un kullandığı kelime hâzinesi ve başvur­ duğu anlatım şekilleri yanında tekrir, seci, mecâz, atasöz­ leri ve deyimler gibi dikkati çeken daha başka üslûp hu­ sûsiyetleri de vardır. B unları da sırayla ele alalım. 1) Tekrir T ekrir Kaygusuz’un en çok başvurduğu u nsurlardan biridir. Manzum eserlerde, bilhassa m ısrâ başlarında kul­ lanılan te k ra rlar onun şiirlerine yüksek b ir heyecan k atar­ lar : Gâhî katrenun içinde deryâyı mahv eyler ol Gâhî güneşi hikmetle zerrede pinhân kılur Gâh cümle cism içinde bî-nişândur cân bigi Gâh virân gönülleri ol özine vatan kılur Bir kula bak kim tâ’atm özine pût eylemiş Bir kuhna rahmet eyler küfrini îmân kılmKimisi Ahmed yohnda kesbini kılmış kemâl Kimisi hayvân velî kim sûretin inşân kılur’^ ^
122) 123) 124) «Vatan sevgisi imanda,ndır>, İsm ail b. Muhammed b. el-Adûnî, Keşfu’l-hafâ, C. 1, Halep ( ?) , s. 415. Üçüncü Mesnevi, Mar., v. 132a. Dîvan, Mar., v. S08a.

198

Zîrâ bu hâzine genc-i kadîmdür Bu gencün sâhibi Hayy’ül- ’Alîmdür Hezârân hikmet ü tılsım u perde Bu gencün sâhibi Hayy’ül- ’Alimdür Bu sırn fâş iden gitdi başından Elin öz kan-ıyla yudı yaşmdan Zihî hazîne zihî bâb ü miftâh Zihî perde zihî halvet zihî şâh Zihî deryâ zihî mevc-i dür-efşân Zihî ’ilm ü zihî delîl ü bürhân Zihî hümâ ki gölgesi sa’âdet Zihî mülk ü imâret zihî üstât^^
*

*

-ii

Kimisi mest olup börkin yitirmiş Kimisi destânn kavala virmiş Kimi nâmûs şişesin daşa çalmış Kimisi kilimini suya salmış Kimi sarhoş olup eyler hây u hûy Ya’nî dir ki bu ne hâldür haber duy Kimi meyhânede serdih olupdur Kiminün işi dün gün âh olupdur Kimisi bir hiçe satmış cihâm Terk eylemiş kamu sûdı ziyâm^“

125) 126)

Birinci Mesnevi, Mar., v. 76a. Birinci Mesnevi, Mar., 77b - 78a.

199

Bu ’ışk-ıla cihân oldı münevver Bu ’ışk-ıla döner künbed-i dcvvâr Bu 'ışk-ıla denizler cûşa geldi Bu ’ışk-ıla felek cünbişe geldi Bu 'ışk-ıla ’âlem pür-nûr olupdur Bu 'ışk-ıla gönül ma'mûr olupdur Bu ’ışk-ıla cihân kavgaya düşmiş Bu 'ışk nû n güneşe aya düşmiş, Bu’ ışkdur derde dermân zahme merhem Bu 'ışkdur cümle başdagı serencâm Bu 'ışk genc-i sa'âdetdür sa'âdet Bu 'ışk katında 'âkiller olur mât Bu 'ışk didükleri derd ü belâdur Bu 'ışk elinde cânlar mübtelâdur'^ * Dahi bir burca irişdi menzillim Dahi bu dürlü beyân söyler dilüm Dahi bir özge hikâyet kıl ü kâl Dahi bir özge tâU'dür özge hâl Dahi bir menzile yitdi seyrânum Dahi bir dürlü haber duydı cânum Dahi bir dürlü nişâne göm üşem Dahi bir özge mekâna irmişem’^ ^ «Bu meydândur ki meleklerden denk ü hayrândur; bu meydândur ki felekler m est ü şeydâdur; bu meydân127) 128) tUinci Mesnevi, Mar., v. 117a. Gülistan, Ank. Gnl. Ktp., N u : 645, s. 59.

200

dur ki zemîn ü âsümân cüst ü cûdadur; bu meydândur kî hûr u gılmân setâretdedür; bu meydândur ki yaradılmışın biri içdi ’âkil oldı, birisi içdi ’âşık oldı, birisi dâhi içdi sâdık oldı»'». 2) Secî M ensur eserlerinde veya karışık eserlerinin m ensur kısım larında kullanılan seciler Kaygusuz’u n üslûbunda m ühim b ir yer tu tar; «Oglanhk yil gibi, yiğitlik sel gibi; pîrlik üstünleri eskimiş dama benzer, ma’nîsüz davâ eylemek kirişi üzilmiş yaya benzer»'®. «Pes imdi iy Hakk’a tâlip olan 'âşıklar, iy Mustafâ kuhna tâbi, olan sâdıklar, iy evliyâ yolma muhîb olan müştâklar»'^'. «Harîf-i men, şerif-i men, zarîf-i (men, gönli sanâ çe­ vir; gönül göziyle bak, gönül kulağıyla dinle; söyleyeni ko, söyledene bak; olma sakın kelle göz, dinle kabûl eyle söz»"^. 3) Mecaz Tasavvuf b ir m ecazlar hâzinesidir. Çok defa, kelime­ lerin m ânâları bilinen ağır tasavvufî k o n u la n anlatm aya yetmez. Bunun için m utasavvıf şairler dâim a mecaza baş­ vurm uşlardır. O nların b u mecazlı kullanışları çok defa yazdıklarının anlaşılm am asm a veya yanlış anlaşılm asına yol açar. Bu hususta en ileri giden m utasavvıf şâir diyebilîrizki Kaygusuz Abdal’dır. Onun bilhassa şathiyeleri, me­ cazlarla doludur. Mecazları anlam adan şathiyelere nüfûz
129J Budalanâme, Taş basması, s. 14-15. 130) Dilgüşâ, Mar., v. 233a. 131) Saraynâme, Mar., v. 64a. 132) Budalanâme, Taş basması, s. 10.

201

etmek m üm kün değildir. Bu husûsu daha a(,ık anlatm ak üzere Kaygusuz’un tipik şiirlerinden bîrini ele a la lım : Edrena şehrinde bugün Bir dükkân aldum kirâya Ol mahalde sataşmışam Bir akçası çok kanya Sordı bâna garîb misin Hîç bu şehri görüp misin Yohsa gelişün şindi mi Anatoh’dan beriye Didüm ki bu dem gelmişcm Kirâya dükkân almışam Eydür yiğit gel içerü (Dö;?ek getürsin câriye) İy kurbân olduğum yiğit Gör ne direm sözüm işit Bu Fdrene şehrinde sen Gcznıeyvsin serseriye Eydür Jii bu Rûm-ili'dür Sanma ki Anatoh’dur Bunda esîr-bendler çok olur Düşmeyesin bâzâriye Harçlıg-içün kayırma dir Tek benüm terkim urma dir Sen gel yi iç otur hemân Varma akına çeriye Çağırdı Nergis Gülbahâr Büryân getür bâzâra var îçerü evi sil süpür Odun vurun buhâriye
202

o. Mar.. 203 . 333a . vanmadum Özümi kurtanmadum Kaygusuz Abdâl bi-çâre Uğradı bir haşanya*^^ 133) Dîvan.Aldı beni girdi içerü Yapdı kapusmı girü Getürdi şol nimetleri Kim bakar aka sanya • • • • • • • • • • • K an beni aldatdı çün Hükmine eyledi zebûn Anca dürişdüm dün ü gün Sarlanı kaldum deriye Şol hadde irişdi belüm Külli unıtdum bildügüm Başladı şindi iligüm Sünük içinde eriye Gönlegi kaftan eyledi Hükmine fermân eyledi Hamâma da varur-ısa Beni yanınca süriye Dişi kınk yüzi sovuk Fitnesi çok kendü çâbük Ben bî-çâre haberüm yok Ugramışam zemheriye Ol kandan kurtulmağa Kul oldum âzâd olmağa Fetvâ bulam mı ki ’aceb Varsam İbn-i Fenâri’ye M urâd H ân’a. v.

Bunlardan biri «Evlâdı tutdı beni .Yukarıdaki şiire çok benzeyen iki şiir daha vardır. Konuyu tamamlamak için bu şiirlerden de ba­ zı dörtlükleri verelim : Kanda bir yiğit görse Akçala avlar anı Utanmaz oğlan sever Başı ak döşi şan Bir gice fursat-ıla Koynına girdüm nâgâh Göbegünün sovugı Unutdurdu mermeri'^ * Ben seni donadayın Sırmanı üsküf ideyin Harçlıg-içün gam yime Sen hemân öp kuç beni Uşda mâl altun kumaş Sermâye kul karabaş Tek kan dime bana Şâd eyleme düşmâm Dir girelüm yorgana Varalum cânı câna Sen beni kuç ben sana Ögredeyin erkâm 134) Dîvan..bîr kan sevdi beni» diye başla­ maktadır. 204 . v. diğeri «Filibe’de yenile . 334a.Yanbolu’da bir kan». Mar.

. ilk bakışta b ir delikanlıya âşık olan yaşlı ve kötü yola düşm üş bir kadını anlatm aktadır. v. Mar. Onun B udalanâm e adlı eserinde biz bu 135) 136) Dîvan. O halde Kaygusuz bu kelimeleri hangi m ânâda kullanm ıştır. yaşlı kadınla genç arasındaki aşk sah­ nelerini bugün bile açık sayılacak b ir üslûpla anlatm ak­ tadır. Mar. bu hususta bize yar­ dımcı olabilir. Dîvan. 335a. 334b. yukarıdaki şiirler­ de geçen bâzı kelimeleri bilinen m ânâda kullanm adığı an­ laşılıyor. Bâzı an ah tar kelimeler. v. Üstelik Kaygusuz. 205 .. Ancak şiirlerden birinin sonundaki şu dörtlük bizi başka tü rlü düşünm eye sev k etm ek ted ir: Ne k an var ne koca Ne irte var ne gice Bu sözi anlayanun Kurbânıyam kurbâm”'* Bu dörtlüğe göre Kaygusuz'un.Yanum halvet bula Yatmağa yarak kıla Karnın oda kızdurur Zîrâ sovukdur teni Beş vakit namâz kılur Halk anı sâlîh bilür Böyle çâbük oldugın Kim bilür ol fettânı Bir dem oeni görmese Dudagumı sormasa Yiçirmi kez dolanur Şol yeni bezesteni'^^ Y ukarıdaki şiirler.

«Dükkân» ve «kan» an ah tar kelim elerinin böylece anlaşılm asıyla. s. sana kiraya virîhnişdür»’”. b ir şiirin­ de bu hususuda açıkça b e lir tir : Bu dünyânun misâli Mu'azzam şehre benzer Velî bizüm 'ömrümüz Bîr tîz bâzâra benzer Bu şehrün hâyalleri Dürlü dürlü hallerf Aldamış gâfillerî Câzû 'ayyâra benzer^^ Şiirinden anlaşılıyor ki şehre benzeyen «dünya». Esasen tasavvufa göre ebedî olan «ruh» tur. kiraya verilmiş dükkân benzetmesiyle ele alınm aktadır. B udalanâm e’deki ibâre aynen şö y led ir: «Bu vücudun bir dükkândur. şiirlerdeki «dükkân» kelimesiyle «vücûd»u kastetm ekte­ dir. F akat Kaygusuz. «ömr»ün «bazar» olm ası benzetmesiyle verilm ektedir. v. K annın gence verdiği çeşitli «nimet» 1er de «dünya 137) 138) BudcUanâme. şiirde geçen diğer hususlarda çözülmek­ tedir.anahtar kelim elerden birinin hangi m ânâda kullanıldığını buluyoruz. Bu izahtan açıkça anlaşılm aktadır ki Kaygusuz. «Vücûd» ise geçicidir. «câ­ zû ayyâr» dır. Anah­ ta r kelim elerden b ir diğeri «karı» dır.. Gerçi «dükkân» ın «vücûd» olduğu anlaşıldıktan sonra «kan» nın da «dün­ ya» olduğu anlaşılm aktadır. 206 . Mar. Dîvan. Esâsen bu şiirde de «vücûd» un «dükkân» olması. îşte bu şiirlerde vücûdun geçiciliği. Kaygusuz’un yukarıya aldığımız şiirlerin­ deki «kan» ile buradaki «câzû 'ayyâr» aynıdır. 9. 332a. Taş basması.

D örtlükte görüldüğü gibi «karı» yâni «dünya» konuşm akta ve «beni terk etme. Meselâ o. A y n c a : Harçlıg-çün (sen) kayırma dir Tek benüm terkim urma dir Sen gel yi iç otur heman Varma akma çeriye dörtlüğündeki «akın. Kocatürk. E deU yatt Tarihi. s. kendiliğinden or­ tadan kalkm aktadır. bu şiir­ leri «dil ve ruh bakımından. M. H albuki Kaygusuz’un Budalanâm e’sindeki açıklayıcı cüm leden sonra bu şiirlerin ikinci b ir Kaygusuz'a âit olduğunu düşünm ek m üm kün değildir. «vatan» kelimesiyle «elest meclisi» ni. eski Kaygusuz'un eserlerin­ den tamamiyle ayrı ve çok daha ileri evsafta» ve «lâubâlî» bulduğu için ikinci b ir Kaygusuz Abdal olduğunu dü­ şünm üş ve «Sarâyî» m ehlâslı bu ikinci Kaygusuz'un«şiirlerinde Rumeli'de yaşadığım ve akıncı eri olduğunu gös­ teren kayıtlar»'^ bulm uştur. M. O halde b u rad a «akma çeriye gitmek». şiirlerde «kan» dan yâni «dünyanın aldatıcı cazibesi» nden kurtulm anın çâ­ relerini aram aktadır. akına çeriye gitme» de­ m ektedir. Söz gelişi V. çeri» kelim elerini de hakiki anlam ­ da düşünüp onun akıncılık yaptığı sonucuna varm ak doğ­ ru değildir. Kaygusuz'un daha pek çok şiiri böyle mecazlarla doludur. Y ukarıda açıkladığımız mecaz anlaşıldıktan sonra bugüne k adar yapılm ış yanlış tefsirler. dünya nim etlerini terketm ek ve tasavvuf yoluna girm ek demek­ tir. N itekim Kaygusuz. 290. «şehir» kelimesiyle «insan 139) V. 207 .nimetleri» dir. Türle. K ocatürk. «saray» kelimesiyle «kâinât»ı.

v.. Dilgüşâ. Ol şehrün on iki kapusı vardur___âdemün vücûdı üç yüz altmış altı damardur yidi yüz yitmiş yidi sinirdür dört yüz kırk dört pâre sünükdür»^''^ 4) Atasözleri ve Deyimler ‘ K aygusuz’un eserlerinde üslûp bakım ından göze çar­ pan husûsiyetlerden biri de atasözleri ve deyim lerin bol bol kullanılm asıdır. Dilgüşâ’da şöyle d iy o r: «Âdemün vücûdı bir şehrdür. üç yüz altm ış altı çarşı. on iki burç ve d ö rt yüz kırk dört sipâhi acaba hakiki m ânâsıyla mı kullanılm ıştır? Kaygusuz’un Vücûdnâme ve Dilgüşâ’sım incelediğimiz za­ m an yukarıdaki kelim elerin de mecazî anlam da kullanıl­ dığını anlarız. Bu m ecazlarla ilgili mukayeseli b ir örnek daha v e re lim : Görürem bir ulu şehr-i mıu’azzam Ona nisbet degül ne Mısr u ne Şam Yîdi yüz yitmiş yididür mahlesî 'Âleme dolmış ol şehrün kavgası Üç jâiz altmış altı çârşûdur bâzâr Her ne ki vardur cihânda anda var On iki burç u bedeni var tamâm Dört yüz kırk dört sipâhî saklar müdâm^''® Bu beyitlerde geçen şehir. Mar. 79b. eserlerini halkın rahatça anlayabileceği b ir şe­ kilde söylemiş olm aktadır. / 208 . Böylece Kaygusuz. halk diliyle ko­ nuşm akta. her ne kim cümle ’âlemde var ise ol şehrde vardur. Mar. yedi ■ yüz yetm iş yedi ma­ halle.vücûdu» nu kasteder. v.. 217b. Bilhassa nasihat yoluyla an140) 141) Birinci mesnem.

. 209 ..latma sırasında Kaygusuz’un atasözlerine sık sık başvur­ duğu görülmektedir: . v.b. İ l l a .. 92a İkinci mesnevi. Mar. v. lJcin<^ mesnevi. 1 Ana kim yitmedün elün sunmagıl Sınacak budağa zinhar konmagıl Bitmeyecek yere tohum ekmegil Boynum sun yola başun çekmegiP^ * Yorganun kadar uzatgıl ayagun Söz işit sağır degülse kulagun Yoluna bak ayagun daşdan sakm SıiTum sevdügün kardaşdan sakm'^^ * Şikârı şahbâzun murdar degüldür Yiri herbir kuşun gülzâr degüldür Çü karga bülbüle olmaya demsaz Tûtî teki şeker yemeye kerkez Çetük arslan-ıla dutmaya pençe Deve jrükin oekebihnez karmca’^ Su görmeden etegün çemrenürsin Meğer sen bülbüli leglek sanursın'^^ * Bu ne dimekdür ne bilsün her jnâşî Asimi bilene sorun her işi Evde giçen s im ne bilsün çoban Sultânım jdrin tutamaz pâs-bân 142) 143) 144) 145) Birinci mesnevi.. v. Birinci mesnevi. Mar. 119a. v. Mar. Mar. 81a.

Ata arpa sığıra saman gerek Hayvanım budur âdeme nân gerek Gıdâsm bilmek hoş olur her kuşun Lokması şeker degüldür baykuşun Eşegün bo 5Tima dakma incüyi İnsanun insan gerekdür her huyı Keçe dikmek atlasa usûl degül Balı neft kabına koymak yol degül Her kara taş lü’lü mercan olmaya Gevhere taş dimek erkân olmaya Âşinâ olmaya koyun kurd-ile Nitekim Türkman barışmaz K ürd-ile Devenün nesine gerekdür hamam Her işün özge hâli var iy âdem Tanbura sazına dana oynamaz Kerkes ile hem-nişîn olmaya bâz ’Âkilün işin ne bilsün divâne Sirkeyi sirke-fürûşdan Bor yine Ferâgatdur gülbe .şekerden eşek Bala katran tût (i) yâya sığmaz nemek Ne işi vardur bâzârda dilkünün Lezzetin bilene sorun her hûnun Köre tût (i) yâ keçele satma tarak 'Arif isen her işün üstine bak Eve geldün-ise döhül çalmagıl Yola diken halvaya tuz salmagıl 210 .

64. GüUstan. v.Çeng ü 'kânûn çalabîlmeye öküz Gözlüye kör kaçan ola kılaguz Taş atana çömleği dutma siper Anlaya hâlin ki anun 'aklı var'''^ Atasözleri yanında deyim ler de Kaygusuz’un üslûbu­ nun m ühim unsurlarından b ir id ir : İy gâfil uyan ki sen uyursm Kanı sen yine kan ile yursm''*^ * Ne baluk var ne sû var tor salarsın Balı tutmadın barmagun yalarsm^" Şöyle meşguldür bular kim işine Elleri değmez ki başun kaşına*'’’ Tuz ekmek hakkını sakla iy ısafâ Tâ ki hoşnud ola senden Mustafâ'™ * Kişi var ki teni dahi oldı can Kişi var ki derdi ser çeker heman’^ ' « c ^ î}s Âdem oldur bu haberi anlaya Tevhidi can kulağıyla dinleye'^ 146) Gülistan.. v. Mar. e. M. 114a... Dagrh. Birinci mesnevi. Mar. 184b-185b.. nu : 645. s. Mar.. 8 9-90. Ktp. Mar. g. Mar. v. 132b. 176a. v. 163a. İkinci mesnevi. 147) 148) 149) 150) 151) 152) 211 . a. v. v. v. s. G-ülistan. 7b. Mar. Mar. 63 . 82a. Gnl. Saraynâme.. Ank... Üçüncü mesnevi. Y..

çarşıda. . Onun üslûbundaki samimiyeti yaratan en m ühim unsurlardan biri olan bu söyleyiş tarzına âit bâzı örnekler v eriy o ru z. pazarda yaşayan insan gibi hitap etm ektedir. Bunun için atasözlerini ve deyimleri bol bol kullandığı gibi zam an zam an ünlem e ve seslenme edatla­ rına başvurm akta. bâzan halk arasında kullanılan şahıs isim lerini saym aktadır. 5) H alk Söyleyişleri Kaygusuz. eserlerinde çoğunlukla halk gibi konuş­ m akta. boş tulumdan her ne agzuna gelürse fır fır söylersin»^^^. s. 212 .. 12-13. zam an zaman küçültm e eklerini kullan­ m akta.. a’mâ gibi deve tepmesin somun san m a. sokakta. Taş basması.«Kaya kuşı gibi 'ömrilni laklak ile geçürme. ’Âşık oldum zangadak Irlayuban fingedek Yârum öğütler beni Yanramagıl bangadak Yârun severse seni Sen dahi sevgil anı Lutf-ıla söyle yâre Söylemegil vangadak Yâr-ıla otururken Ağyar gelse katuna Kendüzüni agır dut Durugelme(gil) dangadak Gördüm yârum oturur Çin ü Hıtay elinde Yârum anda ben bunda Tapu kıldum zengedek 153) Budalanâme.

O. 296b. v. s.Yârum Urum elinde Benem Şîraz şehrinde Arkıncacık söylerem Şîve-y-ile cingedek Yâre işâret eyledüm Remiz-ile söyledüm Bir taşçagız atmışam Sapan-ıla fingedek ’Işk-ıla hemdem oldum Mesih ü Meryem oldum Çal ahi eyit begüm ’Aklıcagım kangadak ’Işkun-ıla fâş oldum Yolunda tırâş oldum Melâmet dümbecegin Kakıvirdüm dümbedek Lutf u ihsan eylegil Yâre eji söylegil ’Işkunun denizine Ben de düşdüm cumbadak Ben yârun mahallesin Yöreneydüm dembedem Afrvar görüp ürmese Köpek gibi fengedek Kaygusuz Abdal’ı gör ’Işk-ıla oldug-içün 'Aklı deryâdur anun Kendüzi nihekkidek’^ '" 154) Dîvan. Ergin. nu . 225. 213 . Ktp. İst.. Mar. Belediye 663. Bl.

. 214 . v. v. Eğer anlarun biri ’emmün oglından su’âl iderse ben dahi özümden dimezem ki gönli Ibugz u melâl ile dola. . Mahlûk ne çâre idebilür.y . Direm ki Molla Sevündük ogh Acı Doyuran Aganun ulu babası Hızır’dan böyle işitmişidi. 155) 156) 157) Dîvan.Çağırdı Nergis Güîbahar Büryan getür bazara var İçerü evi sil süpür Odun vurun buhârıya'^^ Manastır’da bir başacuk Gönülcügüm aldı benüm Kaşın çatar gözin süzer Sevdücegüm bildi benüm • •••••••••• Bir garibüm hatrum sorun Delü oldum öğüt virün Sofi . 335a. s. Mar. 333b. Mar. itmezse ’emmün oğullan hod kabul ider didi»'^. .idüm şindi bilmen Halcugazum noldı benüm Didüm gülüm sevdüm seni 'Âşıkam esirge beni Dahi beter nâz eyledi Vay hakkumdan geldi benüm Kaygusuz AbdaV\xm didüm Bir lutf eyle gülüm didüm Tapuna kul olam didüm Bu sözime güldi benüm'“ «. Taş basması. Kabûl iderse hoş.5. Budalanâme. 4.. Dîvan.

« . s. 158) B urada Nasreddin Hoca’m n m eşhur <Câmide vâz vermeaû fıkrasına telmih vardır İti çok dikkat çekicidir.. 215 . Budalanâme.bilmeyen ne bilür bilüri .Bulagör bir bilüri»‘“. Bilen bilür bilüri .E g e r T>u ıkıssadan sen dahi su’âl idersen 'em­ mim ogh eydür ki bilen bilür ne söyleyem. Bilmeyen bil­ mez. hod yine ne söyleyem. 24..Sen seni bilmez isen .

ibâdet. Ancak ah­ lâkî hüküm lerde onun. Kaygusuz’da dikkati çeken nokta dînî hüküm ve bilgilerin hem en hem en dâim â tasavvuf açısından ele alınm asıdır. a) İtik at i. Peygam berlerden bahsederken çok defa tavasvufun «tecellî» kavram ını işler. Rab. halka ba­ sit ve sâde b ir dille anlatm ak için yazm ıştır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAYGUSUZ ABDAL'IN ESERLERİNDE DİN VE TASAVVUF I. ahlâk hüküm leri ve bunlara âit bilgiler büyük b ir yekûn tu tar. Allah «Allah» kavram ı. Tanrı. Kaygusuz’da «Allah. H üdâ. Fakat. Kaygusuz’un dîni ele alış tarzım bu şekilde b elirttik ­ ten sonra. Hâlik. Çalap. Yaradan» kelime­ 216 . doğrudan doğruya iyi b ir müslüm anda bulunm ası gereken şartlar üzerinde durduğunu görürüz. Allah'ı çoğunlukla «vahdet-i vücûd» görüşü içinde m ü­ talâa eder. Hâk. eserlerinin pek çoğunu dînî hüküm leri. DİN Kaygusuz'un eserlerinde din ile ilgili itikat. Âyet ve hadisleri yine «vahdet-i vücûd»u anlatm ak için iktibas eder. K irdâr. Mevlâ. O. dînî kavram ları içine alan örneklere geçebili­ riz. O.

217 . 105a . alîm. habîr. bâki. Ank. 645. nu . ta ala.. Mar. vahdâniyet. çelil. ganî. Bu kelim eler tek b aşların a kullanıl­ dığı gibi hürm et ve tâzim ifâde eden «cenâb. s. hakim .. Ktp. rahm an. İy sıfâtım Kulhuva’llâhu Ahad Her dem içinde kadîrsûn her sahat Cümle sırrı sen bilürsûn iy Kadîr Bî-şerîksin bî-misâlsin bî-nazîr Cümle sensin mu’teber ü muhtasar Ol ki sensüzdür fişâr . kadîr.kemâlsin kudretün noksanı yok Mâlikü’l-mülksin Kadîm ü lem-yezel Mahlûkun hâliki sensin z ü l . celle celâlehü» gibi kelim elerle b ir arad a d a kullanılır.b.fişâr Küllî sensin âşikâre vü nihân Yirde gökde yine sensin cism ü cân Senden ayra nesnenün cânı yok Pür . 62. Gnl. «Sul­ tan» ve «pâdişâh» kelim eleri de K aygusuz'da mecâzen «Allah» 1 ifâde ederler. Gülistan. Allah'ın «hay.leriyle ifâde edilir.ender .celâl Değme bir zerrede bin dürlü ’aceb Sen bilürsin sen kılursm iy Çalab* Tanrı settârü’l-’uyûbdur hem Kerîm Hem 'Alîm’dür hem Hakîm’dür hem Rahim^ 1) 2) G evhemâme. kerîm» gibi esmâ-i hüsnâsı da «Allah» kavram ım ifâde etm ek üzere k u lla n ılırla r. basîr» gibi sıfatlarıyla «rahim . cemîl. semi. lem yezel. v.

Mar. o halde Kaygusuz. s. 218 . Yücelerden yüce gördüm Erbâbsm sen koca Tann ’ÂIem okur kelâm ile Sen okursun hece Tanrı • • • • • • • • • Yiğit ad-ılan anılur Filân oglı filân diyü Anan yokdur baban yokdur Sen benzersin niçe Tann Kıldan köprü yaratmışsm Gelsin kulum geçsün diyü Hele biz şöyle duralım Yiğit isen geç i Tann 3) 4) Saraynâme.. K aygusuz'un en m eşhur şiirlerinden biri olan «Yücelerden yüce gördüm». h er yerde m evcuttur. Allah ile bu şekilde ko­ nuşm anın en tipik örneğidir. Mar. Bunu şöyle ifâde edebi­ liriz « Mâdem ki Allah.Sultâiîundur bu sarây cümle van İçindeki yine kendü kullan^ * Pâdişâhdan mertebe buldı cânı Kemâle irîşdi huy-ı insânî^ Kaygusuz'un bâzı şiirlerinde «Allah» kavram ı çok değişik b ir üslûp içinde geçm ektedir. Bilhassa şathiyelerinde görülen bu üslûp içinde Kaygusuz. v. «vahdet-i vücûd» görüşünün b ir neticesidir. insana her şeyden daha yakındır. Ktp. kendisine bu kadar yakın olan varlıkla sam îm i olm a hak­ kına sâhiptir. 140. h a ttâ b ü tü n varlıklar ve bizzat in­ san Allah'ın tecellîlerinden ib ârettir. Saraynâme.. Allah’la senli benlidir. nu : 645. Tabiî bu. 4b. v. Âdeta Allah ile şakalaşır ve onunla arkadaşı imiş gibi sam im î fcir şekilde konuşur. Gnl. Ank.. 34b.

Aynı husus. 108t) Kağnı arabası. A levi . s. nu : 535. Bu şiirin deği­ şik şekli için bak : Millet Ktp. Ancak pek çok neşirlerde bulunm ayan son dörtlük. S ırat K öprüsü için Allah’a rahatça hesap sorm akta. T anrı ile kendi arasında «perde» kabul etm e­ m ekte. «fenâ fillâh» m ertebesini «gezelim hilece Tanrı» m ısrâı ile veciz b ir şekilde ifâde etm ektedir.B ektaşi Nefesleri. O. Kaygusuz’u n şu şiirinde de benzer şekilde işlen m ek ted ir: Allâh Tann yaradan Günde heş kez cür’adan Yâr ile yâr olugör Agyâr çdcsun aradan Gönül hostânm sakın Su sığın girmesin Bekle uçurmayasm Kanhyı^ minâreden Ger inşâm sorarsan Hak’dan gayrı degüldür Sıfâtı nûr-ı Mutlak Hırkası dört pâreden 5) 6) A Gölpınarlı.G arîb kulun yaratmışsm Derde mihnete katmışsın Anı 'âleme atmışsın Sen çıkmîşsm uca Tanrı Kaygusuz Abdâl yaradan Gel içegör şu curadan Kaldur perdeyi aradan Gezelim hilece Tann^ ^ D ikkat edilirse şiirde Kaygusuz. 219 . Ali Em lrl Bl... 213. Kaygusuz’un gerçek kasdm ı ve niyetini ortaya koym ak­ tadır. onun doğmamış ve doğ­ rulm am ış olm asını m üstehzi b ir üslûp ile ele ala)bilmektedir. v.

ferişte» kelim elerini kullanır. Bilhassa Adem aleyhisselâm kıssası anlatılırken Cebrâil'in adının sık sık geç­ tiğini görürüz.. Ank. 3b. nu : 224/1. Mar. melâike. Onun eserlerinde en çok adı geçen melek. Dîvan. Cebrâil.. Türkçe k o n u şm ak tad ır: Türk dilin Tann buyurdu Cebrâ’îl Türk dilince söylegil durgit digiP 2. 220 . Gnl.Dembedem duhûF gibi Tamb u tumb eylemegil Mansûr’layın ölürsin Bilmezsin müdâreden Bu Kaygusuz AbdâVun Hüneri ni'met yimek Andan artuk hüneri Umma bu bî-çâreden* * Şu beyitte ise T ann. v. dolayısıyla insanlarla m ünâsebeti sağlayan m elek ola­ rak Kaygusuz’un eserlerinde yer alır. 295b-296a. Gülistan. Cebrâil’dir. v. Ktp. Melekler ve Şeytan Kaygusuz Abdal. peygam berler­ le. B urada Cebrâil’in Âdem’le Türkçe konuş­ m ası çok dikkat çek icid ir: Hak buyurdı Cebrâîle var didi Âdem’i Cennet İçinden sür didi Geldi Cebrâ’il Âdem’e söyledi Hak buyıu-dugın ’ayân eyledi 7) 8) 9) Davul. «Melek» kavram ı için «melek.

. 53. 49. Gnl. s. Mikâîl’e müşâbihdür. Ank. İsrâfîl’e müşâ10) 11) Gülistan. Ktp. Evvelki nefs-i emmâredür ki âteşe tâbi’dür. 221 . İkinci levvâmedür ki suya tâbi’dür. nu : 645. nu . Ank. B urada melekler. Gnl. Ktp.Cebrâîl didi çıkgıl Uçmak’dan Âdem Tannnun buyrugı budur işbu dem Nîçe ki söyledi hergiz gitmedi Cebrâîlün sözini işitmedi Türk dilin Tann buyurdı Cebrâ’îl Türk dilince söylegil dur git digil Türkî dilince Cebrâil «hey dur!» didi «Durugel. Gülistan. Uçmagm terkin ur» didi’“ * Âdem'e tendûre Havvâ’ya yelek Cebrâîl giydürdi Hak virdi dilek Durdı vardı Âdem ’ayne’l-bakara İki öküz çıkdı sudan âşkâre Cebrâîl didi Âdem’e dut am Beslemeğe ol boyun oldı seni • • • • • Otuz iki dürlü tohmı Cebrâîl Uçmak içinden getürdi iy 'âkil “ D ört melek b ir arad a sâdece V ücûdnâm e'de geçer.. s. insandaki çeşitli nefislere ve uzuvlara m üşâbih olarak g ö ste rilir: «Âdemde olan nefsleri beyân idelüm. 645. «Azrâil'e müşâbihdür. Üçinci nefs-i hânikadur ki yile tâbi’dür.

Îblîs'in Âdem’e secde etm eden önceki adı da «Azâzil» olarak geçer.bilîdür. Ktp. Ayrıca Kaygusuz'un eserlerinde çeşitli m ünâsebet­ lerle. bâzan «şeytan. Kaygusuz’un eserlerinde. J](irinci Mesnevi. 3a. Cebrâü — toprak — nefs-i mülhime — agız İsrâfU — jril — nefs-i hanika — burun Mikâîl — su — nefs-i levvâme — kulak Azrâîl — ateş — nefs-i emmâre — göz. «ak sakallı. 3b. nu : 6817. boynunda teşbih. Mar. Şeytan.. Mikâîl'e müşâbihdür. Cebrâîl'e müşâbihdür*’». İst. gelür ve geçer Cebrâîl’e müşâbihdür'^». v. b ir elinde asâ. rüyâla n n d a geçmiş ve geleceğe seyâhat etm ekte. her hangibir melek kastedilm eksizin melek kavram ı um ûm î olarak da g e ç e r: Dahi herbir felekde melek var Tamâm yirlü yirince ne gerek var''* Şeytan kavram ı. «Ve dört melek âdemde bu sıfât-ıla mevsûfdur ve mevcûddur. . ’Azrâîl’e müşâbihdür. b ir elinde tor12) 13) 14) 222 Vücûdnâme. ikinci göz. Dördinci nefs-i mülhimedür ki toprağa tâbî’dür. İst. v. şeyâtin» kelimele­ riyle. dördinci dehân.. v. Bu rüyâlarda şeytan. bâzan şeytanın has ismi olan «İblîs» kelimesiyle ifâ­ de edilir.. tîniv. nu : 6817. tiniv. Ktp. VücûdnâTne’deki bu m üşâbehetleri şu şem a ile gös­ terebiliriz . Evvelki kulak. Bu eserde b ir derviş devamlı olarak rüyâlar görm ekte. üçinci burun. «Kitâb-ı Miglâte» nin baş kahram anıdır. Vücûdnâme. cepkeninde seccâde. seyâhatlerİTide dâim â şeytanla karşılaşm akta ve onunla m ücâdele et­ m ektedir. 72b. Îsrâfîl’e müşâbihdür.

G ülistan'da Hz. Dakyânus. Ktp... nu : 645. 215a. Şeddâd ve N em rûd gibi peygam berler târih i­ nin m eşhur kötü sîm âlan. Ayrıca Firavun.ba» şeklinde tasv ir edilir. Dilgüşâ. Gnl. Gülistan. b u rüyâlarda şeytanm m ürîdleri ve askerleri olarak geçer. şeytanın torbasını alır. Adem kıssası m ünâsebetiyle şeyta­ na yer v erilm ek ted ir! Cümle gök ehline Hakk emr eyledi Secde kıl Âdem'e diyü söyledi Semâvât lehli kamfı kıldı sücûd Ziyân olmadı velâkin oldı sûd Azâzîl o demde kılmadı sücûd Tâ’ati kendüye ol dem oldı pût Âdem’ün cismini toprak gördi ol Ol sebebden 'âsî oldı ol fodûl Bilmedi kim toprak içinde ne var Toprağı kimişdi ol dem Kirdgâr Azâzîl hergiz bu sırra irmedi Nice irsün çün ki Hak yol virmedi Azâzîl ol demde oldı şeyâtîn Şeyâtîn olmaya hergiz ehl-i dîn'^ * Sakın İblîs gibi çıkma yolundan Tâ kim anlayasm kendü hâlünden'^ 15) 16) 17) Bıraktı. 47. v. Mar. bu fitne to r ­ bası olduğu için şeytanın h er şeyidir. Şeytan elindeki asâ ile dervişe hücûm eder. Ank. 223 . s. Derviş.

3. Ank. Kaygusuz’un eserlerinde bâzan b îr arada.. v. K ur’an-ı Kerîm bâzan «K ur’an». nu : 645. 56. 56. Mar. 224 . Ktp. s. Mar... bâzan «fürkan» ve «mushaf» kelimeleriyle ifâ­ de edilir. Ank. Şu beyitte d ö rt kitap b ir arada geçm ektedir: Sidretü’l-müntehâ vü ’arşü’l-mecîd Zebûr u İncîl ü Furkân u Tevrât'* Aşağıdaki beyitte ise tasavvuftaki «devir» telâkkisi içinde dört kitap zik red ilm ek ted ir: Kur’â’nun aslı vü fer’i ımenbâ’ı Tevrât ü Zebûr u İncîl olduğum’’ G ülistan'da ise peygam ber kıssaları dolayısıyla se­ mâvî k itaplar tek tek zikredilm ekte ve hangi peygam ber­ lere gönderildiği söylenm ektedir: Ol dahi gîtdi jin e kaldı cihân Mûsâ peygamber irîşdi nâgehân Tevrât’ı ol da getürdi ortaya Nasihat eyledi yoksula bâya“ Dâvûd peygamber getürdi bir kitâb Söyledi ki uş budur şart u edeb^’ Bu kez ’îsâ geldi dinle iy 'âkil Ol da getürdi araya bir delîl 18) 19) 20) 21) Birinci Mesnevi. s. Gülistan. Ktp. v. Divan. 72b. nu : 645. K itaplar Semâvî kitaplar.. 338a. Gnl.. Gülistan. Gnl. bâzan a y n ayrı geçm ektedir.

56. Ktp. Ahmed. resûl» kelimeleriyle ifâde edilm ektedir. Aşağıdaki beyitlerde bu isim ve sıfatlan b ir arada görm ek m ü m k ü n d ü r: Ol ebed mülkinde doğan âfitâb Evvel âhir cümle söylenen hitâb Gökde Ahmed yirde Muhammed adı Cennet ehli adına Kâsım didi Taht-ı Serâ’da adı Mahmûd anun Kıblesidür ol bu cümle insânun Ol habîbu’llâh adı hayrü’l-beşer Aslı oldur dü cihânda ne ki var Sen bu s im ol kişiye sor kim ol Mustafâ sırrına ’âkil buldı yoF 22) 23) 24) Gülistan.. Mu­ ham m ed. Ank. Gnl. 225 . «Mahmud. s.. Ank. s. nebî. Gülistan. hayrülbeşer.Bilesînde İncîl adlu bir kitâb Söyledi ki uş budıır Hak’dan hitâb^ * Kur’âm delil getürdi Mustafâ Şefi’ oldı cihâna andan safâ^ 4. Gerek kavram olarak. gerekse has isim leriyle peygam ber­ ler. K aygusuz'un eserlerinde en çok geçen unsu rlard an ­ dır. Gnl. M uhammed. kendisinden en sık bah­ sedilen peygam berdir. Ktp. v. Peygamberler Kaygusuz Abdal'ın eserlerinde peygam ber kavram ı. Gülistan. fahr-i 'âlem» sıfatları da peygam berim iz için kullanılır. Mar. 57. nu : 645. Kasım» adları ile «habîbullah. M uhammed. «peygamber. Kaygusuz'un eserlerinde Hz. Tabiîdir ki Hz. 18 3 a-b .. çoğunlukla «Mustafa» adıyla geçer. nu : 645.

nu : 645. Allah'ın insanın kendi nefsinde aranm ası gerekti­ ğini belirtm iştir. M uham m ed'dir.K aygusuz'da Hz. Gnl. peygamberimizi. M uham m edi y ü c e ltir: Mustafa oldı sebebi bunların Yirde gökde cümle cism ü cânlarun Bu sebebden Mustafâ oldı ezel Mustafâ’dan zâhir oldı küllî hâl Çün ki geldi zâhir oldı ol nebî Hemân ol oldı bu hâlün sebebi Mustafâ'nun cânı oldı ibtîdâ Evvelinde am yaratdı Hüdâ Mustafâ cânmda sır idi cihân Yirde gökde her ne kim var cism ü cân Mustafâ’nun cânı bu gevher idi Ol güherde bunca hikmet var idi Hak nazar itdi o gevher dirildi Andan oldı bu cihânun bünyâdı^ . 4». b ü tü n peygam berler­ den ü stü n tu tu lu r. Bunun başlıca iki sebebi vardır. Ank. O. K âinâtın yaratılışının sebebi Hz. 226 . Hz. M uhamm ed. 2. 1. Allah'ın nerede olduğu meselesini çözen yalnız Hz. İlk yaratılan onun rûb u d u r. «kendini bilen Rabbmı bilir» de­ mekle. s. diğer peygam­ berlerden üstün k ılm a k ta d ır: 25) Gülistan. îşte tasavvufun çıkış noktası olan bu sözü söylemiş bulunm ası.. İşte bu sebepten Kaygusuz. M uham m ed'dir. Ktp. Eğer o yaratılm asaydı hiçbir canlı ve cansız varlık yaratıknayacaktı.

54. hiç biri bunı temyiz idemediler. Bu sefbebdendür kî halk birbîrlerîne sorarlar k i ’aceb bu kârhâneyi bünyâd iden üstâd nerede ola dijâi hayrân ve sergerdân kalmışlardur. Hazret-î Resûl ’aleyhisselâm ve âli dünyâya teşrif buyurdılar. M uham m ed’den sonra. . Gökdeki mahlûk yire bakar ki aşağıda mı ola dîr ve yirdeki mahlûk göge bakar ki 3oıkanda m ı ola dir.. m eleklerin kendi­ sine secde edişi. Mar. Âdem’in to p rak tan yaratılışı. Cennet’te Havva’nm kendisine eş olarak yaratılm ası. Bu kârhâneyi bünyâd iden üstâdı yine bu kârhâne içinde bilürdî ve nişânm bu eşyâ içinde virdi^». Ank. . Anun içün her kişi kendü işine kâ’ildür. Aynı mesele biraz deği­ şik bir tarzd a Dilgüşâ’'ia. Hz. Âdem. 47 . nu : 645. her biri bîr söz söyledi. 27) 227 . V. da y er alm aktadır. berâberce Cennet’ten kovulm aları ve dünyâ­ da başlarından geçenler G ülistan’da teferru atlı ve uzun b ir şekilde anlatm aktadır^^ B aşta Kitâb-ı Miglâte olm ak üzere.. Dügüşâ. Gnl. Hz. s.. 217a-b. 2 3 -2 4 . Tâ kî hakkı bâtıldan fark idüp 'ömrini telef it­ memiş o la . Tâ «elestü birabbiküm » de­ minden Hazret-î Resûle gelince yüz yigîrmi dört bin beygamber geldi ve gitdî. Hak Ta’âlânun sırlarına ve hakikatine irmej^p öz bildükleri kendülerine 'azîm hicâb olmışdur.«Pes imdi bu sözlerden garaz budur ki âdem dün­ yâya gelmekten murâd hemân kendüyi bilüp H a k k ’t anlam akdur. Gülistan. Kaygusuz’un diğer eserlerinde de Âdem peygam­ ber. Hz. Pes imdi anlar ki hakkı bâtıldan fark itmeyüp dünyâya dolaşdılar henüz dahi dolaşup kalmışlardur. 26) Budalanâme. Süleym an’dır. s. Kaygusuz’un eserlerinde kendilerinden en çok bahsedilen peygam berler. ve Hz. Şöyle mütehayyîr kalmışlardur. m uhtelif vesilelerle geçm ektedir. Taş basması. Ktp.

57. îbrâhim . Âdem. îsâ göğe çıkm asıyla be­ raber anılır. Kitâb-ı M iglâte’deki rüyâlarda da Hz. kelim etullah. s. M uhanm ıed’ ıden başka Hz. B unlar içinde Hz. îb râh im . Ank. Gnl. safiyyullah. kâh gemi ile Yemen’e sefer etm ekte. 228 . Yâkub yaşlı göz­ leriyle. Bölümü.-Süleyman ise Kitâb-ı M iğlâte’deki rüyâlarda sık sık çıkm akta. s. perilere. Kaygusuz’un m uhtelif eser ve şiirlerinde hem en he­ m en bütü n peygam berler. îsâ. habîbullah’dır. O. Nûh. îb râh im N em rû t’la. Adem. Kitâh-% Miglâte. s. s. rûhullah. G ülistan'da Hz. Biz. 54 . Yûsuf M ısır’a sultan oluşuyla. ifritlere sultanlık etmekte^’.Hz. Âdem’in kıssası uzun b ir şekilde anlatıldıktan sonra sıra­ sıyla Şît. cinlere. M ûsâ ve îs â da yer alm aktadırlar. îsm âil kurban edilmesiyle. Süleym an k u rd a kuşa hükm et­ mesiyle ve kuş dUini bilmesiyle. Dâvûd ve İsâ peygam berle­ rin kıssalarından kısaca (birkaç beyitle) bahsedilm ekte­ dir^'. halîllullah. Hz.. Eyyüb sabrıyla. Ergin. îb râh im . Yûsuf güzelliğiyle. Mûsâ. 193-195. Ktp. Belediye Ktp. peygam berlerin toplu olarak geçtiği b ir­ kaç örnek vererek bu husûsu gösterm ek istiy o ru z : 28) 29) 30) 31) Ejitâh-i Miglâte. îs â nefesiyle ve M uhamm ed huyunun güzelliğiyle zikredilir. Diğer peygam berler Kaygusuz’un eserlerinde daha az yer alırlar. M ûsâ Firavun ve T ûr dağıyla. ve Hz. kendi husûsiyetleri ve devirle­ rindeki insan ve hâdiselerle zikredilir. nu : 663. ehrim enlere. Mûsâ. 174 vd. Mûsâ. kâh devleri yiyen büyük kuşların ya­ şadığı b ir adaya gidip rüzgârın taşıdığı ta h tı ile kuşlara hükm etm ektedir^.^ kâh b ir adada devlere. nu : 645. Söz gelişi. N uh pey­ gam ber tûfan hâdisesiyle.. îbrâh im . Süley­ m an ve Hz. Gülistan. M uhammed. îs â nisbeten fazlaca yer alm aktadır. 195 vd. Kitâb-i Miglâte.

96a.. «vahdet-i vücûd» görüşü içinde ele a lın m a k ta d ır: Kâdirsin her bir işde kudretün var Kerîm’sin ’âm u hâsa rahmetün var Münezzeh pâdişâhsın ferd ü yektâ Bu kullar ortasındadur bu gavgâ Geh olur 'alemü’l-esrâr olursın Gehî Ahmed gehî Haydar olursın Gehî Âdem gehî Şit ü geh Eyyûb Gehî Mûsâ olursm geh Şuayyûb Gehî Yahyâ gehî İdrîs olursın Gehî Ya’kûb gehî Cercîs olursm Geh oldı Halîl’e gülsen idersin Geh özün zerrede pinhân idersin Gehî Yûnus ile batn-ı semekde Gehî ’asel olursm her petekde Gehî Yûsuf-ıla Mısır’da Sultân Gehî Fir’avn-ıla Mûsâ’ya düşmân 32) Birinci Mesnevi. 229 . Mar.Cân ola be-küllî kalmaya Bî-nişâh ola nişâm kalmaya Zerresi gün gibi ola bahtlu 'îsâ nefeslü ola Ahmed hûlu Her bîr işde sabr ide Eyyûb gibi Gözleri yaşlu ola Ya’kûb gibi Hulkı Muhammed gibi şîrîn ola Her ne ki söylerse sözi çîn ola^^ Şu şiirde yine tasavvuf hâkim o lm akta ve peygam­ berler. v.

m ahşer. Âhiret Kaygusuz Abdâl’ın eserlerinde. Mar. mizan. sual.. ukbâ» gibi keli­ melerle ifâde edilir. subh-ı kıyâm et. Birinci Mesnevi. «âhiret. gılman. Isrâfîl'in sû r’u üflem esi ve b ü tü n m ahlûkların diril­ mesi. 71b-72a. Gel iy tâlib kulak ur bu habere Niçün hîç yire olursm âvâre Gel özüni bu safhâda yitürme Durugel yoldaşun gitdi oturma 33) 34) 35) E l. âh iret gününün un­ surlarıyla ilgili pek çok kayıtlar vardır. şefâat. Cennet. Birinci Mesnevi. 230 . Cehennem kav­ ram larının hepsi Kaygusuz’da m evcuttur. v. v. sırat.Gehî Hızr ü gehî İiyâs olürsm Gehî Mahmûd gehî Ayâs” olursm Gehî Nûh ile keştîde selâmet Gehî münker ile bile melâmet Gehî koç ile İsmâ’il’e kurbân Gehî emre m utî’ kim hükme fermân Geh olur Hûd-ile ’uzlet idersin Geh olur ki am da mât idersin^'* * Gehî Dâvud olursm geh Süleymân Gelû Husrev gehî Sâm u Nerîmân^^ 5). Sûr. hûri. Âhiret kavram ı. yevm-i kıyâm et. m ahşerde hesap verm eleri K aygusuz'un eserlerin­ de m üslüm anları ikaz edici u n su rlar olarak yer alm ak­ tadır.. 72a. Kevser. hesab.Y a s â Peygamber. Mar.

Gnl. Ktp. Mar. Mar.. M uham m ed’in şefâati. âh iret gününde kulların istifâde edeceği b ir u n su r olm aktan çok. nu : 645. Ank. 148a. v. yine b ir îkaz unsuru olarak uzun uzun anlatıhr. GüUstan.. 233b. peygam berden utanm a şeklinde ortaya ç ık a r : Muhammed’den utanursan gözün aç Anam gitme jdtersin berü kaç^ * *îi: Bu haberden maksûdum budur yâr i Söyleyeyin Hak kılur-ısa yâri Şefâ’ati olur-ısa Ahmed'ün Fahr-ı 'âlem Mustafa Muhammed’ün B udalanâm e’de âh iret günü. bâzan «nefir» kelimesiyle geçer: Göçdi emîr-i hac (?) çün ki çalındı nefir Sen işitmedün meğer kim iy sağır Hz. 234a. s. İn sa n la rın b ir m ürşide bağlan­ m aları tavsiye edilir. v. 231 . 4i. Çünkü orad a kullar dünyadaki amel36) 37) 38) 39) Dilgüşû. Dilgüşâ.Ne yatarsun dur ahi sûr çalındı Varursan bu yola yoldaş bulındı Uyuma aç gözün hisâb demidür Bu gâfilluk ahi nenün emidür Dur eger Tann’yı hâzır görürsen Nebiyle itdügün kavle durursan Muhammedden utanursan gözün aç Ananı gitme yitersin berü kaç^ Sur kavram ı. Mar. v.. Gülistan..

6 . Subh-ı kıyâm etde kabrinden durıcak yüzi ak. dânâ ve ehl-i dil sohbetine gir. H er birin b ir sûretde tebdil ider. Tâ ki gqnlünde hikm et ve m a’rifet çeşm eleri zâhir ola. Çok peşîm ân olup dahi ne ideceğini bilm eyüp am m â ne fâ'ide heyhât ki ol sûretlerden kurtıla. dahi kim ini eşek ve ki­ m ini sığır ve kim ini hınzır ve kim ini m aym ûn ve kimini hayye'” ider. h ayrân ve sergerdân kalmış.7 . Meğer bunda iken b ir m ürşid-i kâm ile irişm iş ola. Cihânun nakşı seni aldayup gaflet ağa­ cına m uhkem bağlayup cümle işün tam âm sandun. Subh-ı kıyâm etde kabrinden durıcak göre kim sûreti tebdil olmış. Taş basması. gain u gussası yok.H abercilerün sözlerine am el itm eyüp anlardan yüzün çevirdün. bir m ürşid-i kâm ile iriş. Va’de irişdikde nâgâh sihr çubugıyla çalar. gam u gussa başına üşm iş. Cennet ve Cehennem'den daha m ühim dir. Çün ki b u dünyânun şöhreti ve zîneti aldayup m ekr ü hilesi anları m ahrûm idüpdür. 232 . âhiret m arazlarından em în olasın.lerine göre çeşitli kılıklarda görüneceklerdir. «âhiret m arazları» ifâdesiyle söz edilir : Bundan « ---. 'ucb ü şeytânı sıfatında kalm a. 01 kabîh sûretleri andan d e f idüp eğnine ’ârifâne libâs giydürm iş ola. Dahi m agbûn oldun. Kendü hâllerinden haberleri yokdur. Zîrâ kamu fi’lün ve 40) 41) Yilan Budalanâme. H alkûn sağ ve sâlim sin didügine aldan­ ma. s. B udalanâm e’de bu husus çoşkun ve heyecanlı b ir üslûpla ve şarap teşbi­ hiyle dile getirilir : «Pes imdi bundan garaz 'budur )ki hemân Hakk’ı bun­ da iken bul. gözi H ak'dan gayrı nesne görmeye''^. Zîrâ inşânda gizlü m arazlar çokdur.sen seni bil dimekdür. . 'ârif ol. Kıyamet günü Allah’ın yüzünü görm ek ‘(rü'yetullah). Ammâ sen senün bildigüni ko.

mîzan. sekâhum rabbuhum*^ bâkî. ikinci Mesnevi. 233 . İşte budur lezzet. Cümle 'âlem bir vücûddur bir vücûd Künun ü piş ü küfr ü îmân Ka’be pût 41) 42) 43) «Rablan onlara (tertem iz içecekler» içirir». Rabb sâkî. âyet. insan sûresi. anlan sen rûşen görürsin. terâzi ve sencû» keli­ m eleriyle yer alır. Şu beyitte de Allah’ı görm enin Cennet ve Cehennem’den daha m ühim olduğu ifâde edilir : Bana ansuz cihân u cân gerekmez Niderem Cennet ü Rıdvân gerekmez Kaygusuz’da sırat. BuddUmâme. Mar. 21. 118a. Anda dahi ne ’aki yürür ve ne zevk mest-i bî-pâk kalur. Taş basması. Cennet ve Cehennem kav­ ram ları yine «vahdet-i vücûd» anlayışı içinde ele alınır. Anda kim Hakkun likâsım görürsin ne diyem ki ne esriklükler kılasm. s. Pes imdi sen dahi ol bâde-nûşun jâizini gör. dahi ine 'Cennet içün şâd olur ve ne Cehennem içün havf çeker. budur zevk. Her bir ’amelün bun­ da katra iken anda 'ummân olacakdur ve cân ü ten sen­ den ’uryân oldukda cümle hünerlerün rûşen olacakdur. v..hâlün mahşerde ’ayân olacakdur. Ol-vakt kimine nûrdan sûret olup ve kimine nârdan kisvet olur. Anda temâşâ bâkî. Cümle yaradılmış yine gelür. budur şarâb. S ırat. 11 . Ol şarâbı Hak ögmişdür. dahi hûr u gılmân bu sohbete sığmaz. mîzan ise «mîzan. Ol-vakt Hak Ta’âlâyı dolu ay gibi rûşen görürsin.12. şarâb ü lyş bâkî. dil ile vasf olmmaz. dîdâr bâkî. visâl-i bâdesin iç»''^. am içen ganîyy-i mutlak olur. söyleşür. «sırat-ı müstakim» ve «düpdüz yol» ifâdeleriyle.

üçüncü Mesnevi. Naîm» kelimeleriy­ le. Uçmak. Dîvan. 186. 234 .... Cehennem ise «Cehennem. 112a.B ektaşi Nefesleri. 213. A levî . Mar.. Gölpınarlı. A. v. Duzah. Od» kelimeleriyle ifâde edilir. v. Cennet’in güzellikleri. Rıdvan. Firdevs. Nâr-ı cahîm. Tamîı.Togn yol oldı sırâta’l-m üstakîm Tâbi’ oldı Cennet ü nâr-ı cahîm * sırâta’l-m üstakîm düpdüz yol oldı Özini anlayan küllî ol oldı"*^ Oldur sadef ü sadefde incü Oldur hisâb ü mizan u sencû'*^ Kaygusuz. bâzan kendine has edâ ile sırâtı ve mizanı um ursam az. havz u kevser anlatılır. 44) 45) 46) 47) 48) Gülistan. Yedi Tam û'dan ve sekiz U çm ak'dan bahsedilir. 133a. 319a. s. v. v.. Millet Ktp. v. nu : 535. Mar. Adn. Mar.. Ali Em îri Blm. onu b ir efsâne kabul eder : Sırât mizân dünyâ vü ’ukbâ hikâyeti Koy ahi benüm kıssa vü destân neme gerek'*’ * Kıldan köprü yaratmışsın Gelsün kulum geçsün diyü Hele biz şöyle duralum Yiğit isen geç î Tanrı^ Kaygusuz’un eserlerinde «Cennet kavramı «Cennet. hûriler. 108b. ikitıci Mesnevi. Mar. gılm anlar. Behişt.

v.. 58b. H uriler. s. v.. 47. gerek Cehennem K aygusuz'un eserle­ rinde «vahdet-i vücûd» görüşü içinde de ele alınır : Uçmak ile Tamu birlik oldı Birliğe bir olmak erlik oldı^^ 49) 50) 51) 52) 53) Gülistan. Âdem kıssası dolayısıyla yer alır : Çün ki aksurdı durugeldi Âdem Cennet'e îletdiler anı o dem Çün ki Âdem geldi gördü Uçmağı Câm sevindi göricek ol bagı Gezer idi Uçmak içinde Âdem Dahi ne gııssa var idi ne gam Hûr u gılmân idi ol dem yoldaşı Niçe oldı Âdem’ün dinle işi'’’ Cennet. Havz u Kevser hep kullar için yaratılm ıştır : Zîrâ cümle halk içinde seni Hak Ögdi sana Cenneti virdi durak Hûr u Cennet Tûbâ vü Havz u Kevser Senün içün döner bu çarh u çenber Kürsi vü kalem sana mukayyeddür Cenet-i na’îm senün-ile şâddur^^ Gerek Cennet.Cennet. Ktp. kullara verilm iş b ir nim ettir. 125a. G ülistan’da Hz. 130a. Saraynâme.. İkinci Mesnevi. Üçüncü Mesnevfi/ Mar.. 235 . Mar. Gnl. 108b. nu : 645. Mar. Mar. Ank. Üçüncü Mesnevi.. v. V.

.A. 663. ’aceb ne ola didi. müstagrak olmış. cümlesinün suçlan bağışlanmış.B u hâl içinde dervişe yine uyku havâle oldı. Mahlûkât söyleşürler ki zihî kerîm (ü ) Rahîm. derviş ki bu hâl gördi. b ü tü n varlıkların sebebinin Allah olduğu. .V.) ser-firâz olmış. ol dîvân içine girdi bakdı gördi Tann Tebâreke ve Ta’âlâ hazreti bir nûrdur.K itâb -1 M iglâte’deki derviş.. . sormak istemek günidür.Hayır ve Şer Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde bu kavram lar uzun uzun anlatılm az. bir yirde galaba dîvân durmış gördi. « . Andan nâgehân ol nûr berk urdı. Pâdişâh kimsenün ’aybun yiizine getürmedi. Tannnun haslan bir yire gel­ mişler Tûbâ ağacı dibinde sohbet iderler»^^ 6. r ü ’yetullahı uzun uzun tasvir eder. Kazâ ve Kader . .. Belediye Ktp. M ahşer gününde veya Cennet’te dola­ şır. . cümle eşyâ uyandı. ci­ handaki h er işin hükm-i İlâhîye bağlı bulunduğu sık sık zikredilerek T a n n ’nm tekvin. Derviş gördi kim hisâb günidür. Hazret-i Muhammed (S. Derviş gördi ki her eşyâ kendü cinsiyile çok zevk u safâya düşmişler. O. herbirinün maksûdı her ne ise virdiler. Kaygusuz. hisâb t ^ â m olmış. Hak Ta'âlâ hazretinün birliğin söylerler .169. 168 . yatup uyuyu kaldı. cümleye rûşenâluk. cümle eşyânun ortasında ay gün gibi ol nûra karşu durmış. ilerü yürüdi.. maksûd yirin bulmış. Düşînde gördi ki cümle 'âlem dil olmış. . irâde ve ilim sıfatlarına tel54) Kitâb-t Miğlâte. her biri kendü dilince Hakk’un birliğine şükr ey­ ler idi. Ancak kâinattaki h er şeyi «kün» diyerek yaratanın. rüyâsm da bâzan gelece­ ğe de seyâhat eder. bu kısım larda hesap günü. s. soru. nu : 236 . Ergrin Bölümü.

Birçok kavramlarda olduğu gibi hayır ve şer de bâzan «Vahdet-1 v^cûd» telâkkisinin bir parçası olarak ge­ çer : Ol kişidür bu vücûdun revnakı Sâki hemân ol bâkidür ol bâkî 55) 56) Birinci Mesnevîj Mar. v. Kaygusuz'da birkaç vesileyle geçer.mihler yapılmakta. 1. dolayısıyla kazâ ve kaderden bahsedil­ mektedir : Hakîkatde küllî Hak’dur bes hemân Marifeti kendüye yiter nişân Ehl-i kıble secdeyi ana kılur Cümle bu sırrun sıfâtm ol bilür 01 bilür ki her işün aslı neden Ne kişidür söylenüben söyleden «Kâf ü nûn» dan ’âlemi var eyleyen Gökleri şöyle bî-karâr eyleyen Yirleri deprenmedin kâyim dutan Sunmadın eli bu cümleye yiten İrteyi iletüp giceyi getüren Sır içinde niçe işler bitüren Her gönülde kaynayup hikmet olan Hikmetinde kamu 'alem mât olan^^ * Bu ecel köprüsinden halk geçer geçmek içün geldi Bâkî kim kaldı cihânda yâ bunda kim karâr eyler Cihânda ne kim işlene hemân hükm-i ilâhidür Câhili gör ki niçündür sözin her dem fişâr eyler^ Hayır ve şer.. v. 100a.. Dîvan. 237 . Mar. 339a.

57) 58) 59) 60) Gülistan. v. 24b. Mar. Saraynâme. Gülistan.. hayr eger şer.Anun îçün revnaka geldi cihân Zâhir ü bâtm bu cümle cism ü cân Hayr ü şer yakın u ırak hakk bâtıl Cümle varlık âb ü küllî cân ü diP^ ’Akl-ı kül henüz bir idi zât ile Nefs-i kül de pinhân idi hem bile Bu sıfatlar kim bu demde söylenür Yok idi birliktde idi küllî nûr Yidi Tamu sekiz Uçmak hayr u şer Hür u gılmân dünyâ ahret sim ü zer^* * 2.. Ank. hayır ve şer kavram larını kim lerin bilebileceğinden bahseder. v. hayrın ve şerrin Allah’tan olduğu m eselesini işler : «Bir bâb dahi budur ki her nesne kişiye kendüden kendüyedür.. Bâzan da Kaygusuz. nu : 645. Birinci Mesnevi. 45. Gnl. Geldi oglanhk yiğit oldı tamâm Tanur oldı hayr ü şerri hâs u ’âm“ 3. Dilgüşâ’da Kaygusuz. v.. Mar. 175a. 238 . s. Mar. Ona göre hayır ve şer­ ri yol erleri b ilir : Yol eri bilür ki nedür hayr ü şer Cümle hâsıl inşâna bunda biter^’ İnsanlar ancak gençlikde hayır ve şerri tanım ağa başlarlar . Ktp. 85a. Zîrâ ki has^r işlerse hayr bilür.

hayvân gördi hayrân oldı. dünyam n k ullar Allah’a ibâdet etsin diye yaratıldığı. Hayr u şer Tanrıdandur kişiye. Bir bâb dahi budur ki hayrihî ve şerrihî mînallâhî ta'âlâ. bımda hikmet ne hikmet ola kî Hakk'un yaratdugı kullar bu sarâya geleler. 17a. Zîrâ ki inşân 'ibreti gördi. eger bu kavli dutarsan ki her nesne kişiye kendüden kendüyedür. 243a. Hakk'un uluhgı. cihânın ibâdet yeri olduğu. tâ'ata meşgûl oldı. ve S araynâm e’de. Hâlik sıfâtı münezzehlikdür.. cümle 'âlemden. 61) 62) ZHlgüşâ. Zirâ kî sultân bu sarâyı 'ibâdet idecek yir eylemîşdür. hayvanın farkının ibâdetle belli olduğu anlatılır : «İmdi iy Hakk’a tâlib olan cânlar. v. eger dir-isen ki hayr u şer Tanrıdandur bu dahi var. İnsân-ıla hayvanun farkı bunda ma'lûm olur. gel imdi bu 'ibrete bîr nazar eyle. Mar. tâ a t zühd» kelim eleri kullanılır. tâ'ata meşgûl oldı. Zîrâ ki bu sarayda nakş ü hayâl çok. İnşân Hakk’un hikmetine bakdı. Allâh'a 'ibâdet ideler. bu bir bâbdur.şer işlese şer bilür. Saraynâme. 239 . ku­ lun kullıgı burada ma’lûm ola. iy bu cihânda özini bilen insanlar. bu sebeb yaradılmış halk içündür. Bes bu saray bunun içün olmadı kî halk üleşe özi içün yir tuta ne kî gönli dilerse anı ide. v. Bes iy tâlib-i Hak. b) İbâdet ib âd et kavram ı için Kaygusuz’da «ibâdet. gör ki Hak Tebâreke ve Ta’âlâ bu sarâyı bünyâd eyledi. Zîrâ ki pâdişâh münezzehdür. otlamağa meşgûl oldı»‘^ ^ . dünyadaki hik­ m etleri gören insanların tâatle iştigal eylediği. Mar. Eger küllî Hak’dan dutarsan sen ortadan git. Eger senden sana ise 'ibâde­ ttin temiz eyle»^*.. hayvanlar gördi.

K\tâh-% Miğlâte. Mar.b. temizliğin ise «Hakkı hâzır görmek ve gayr-ı Hakdan perhiz eylemek» olduğu belirtilerek meseleye tasavvufî gözle bakılır : «Tâ’atun icâbeti temizlikdedür.. Te­ mizlik Hakk’ı hâzır görmekdür. hikmet ile söylemekdür. v.. Mar. Dilgüşâ. Kitâb-ı Miğlâte’de İslâmm beş şartı. ’ibâdet. Anun ’aklı kâmil olur. ol beş budak ki görürsin beş erkândur İslâm içinde»“ 4 1. câhiliyyet zulmetinden kurtuhnış ola. gayr-ı Hakk’dan perhiz eylemekdür. Anunçün ki kul ile kul arasındagı nesne degüldür. beş budaklı bir ağaç teşbihiyle verilir: «Bu agaç şeceretü ’l-îslâm’dur. Bes iy tâlib. 240 . ’ibret ile bakmakdur. İcâbet temizlik üzredür. Hak’la vasi olmış ola. sözi delil olur. Kelime-i Şahâdet Dilgüşâ’da n ak arat m ısrâı «Lâ ilâhe illallah» olan“' şiirden sonra Kaygusuz «Lâ ilâhe illallah dimekde agız 63) 64) 65) 66) Saraynâme. v. namâz niyâz cümlesi icabet içindür.. 265b. özinün hakikatini bilmiş ola. Bak «İlâhi» bölümü. Tâ’at kul ile Tanrı arasındagı sebebdür. Mar.232a. 231b . 25a . işi hâsıl olur»^. Bir kişi bu mertebeye irişse insâniyyeti kâmil olmış ola. kudretini görmekdür.Bu sarây oldur ki bunda ol Gani 'İbâdet içün getürdi inşânı Ya’ni kullar bu sarâya geleler Allah’a zühd ü ’ibâdet kılalar Bu sarayda her birisi Allâh’a Sıdk-ıla tâ’at kılurlar ol şâha“ Dilgüşâ'da ibâdetin kul ile Tanrı arasında b ir nesne olduğu için ancak temiz olarak yapılabileceği. v. temiz gerek.

her işi işleyen Hak’dur. 'bu bâtın! m ânâsıyla Kaygusuz’da çoşkun ve heyecanlı söyleyişlere sebep olur : Mâl ü altun arada oldı hicâb Nitekim şemse hicâb oldı sehâb Ger dilersen bu hicâbı geçersin Dost yüzinden hem nikâhı açarsın Cân ü dilden sıdk-ıla Allâh di Ya’nî lâ ilâhe illallah di^’ 67) 68) 69) Dilgüşâ. 66a. Mar. Nefy yok bilmekdür. Saraynâme. dahi kendü nefsün yok bile. vahdet-i vücûdun ifâdesi olarak ele alm akta ve ona tasavvufi m ânâ yüklem ektedir. v.. Kelime-i tevhîd.. zîrâ kim «lâ ilâha iUallâh» dimek nefy ü isbâtdur. evliyâya muhib ola.. v. kelime-i tevhidi. Saraynâme. Saraynâm e’de kelime-i tevhidin zâhiri ve bâtinî m â­ n âları şöyle açıklanm aktadır . peygamberi hak bile. dahi nefsün tekebbür itmeye. Sen ü ben di­ mek arada perde vü hayâldur»^. Mar. G örüldüğü gibi Kaygusuz. 241 . 231b.66a. «İUallâh» dimekde bile ki kendü bir âletdür. Muhammed rasûlullah dîmekde ’akıl kuvvet tutar»'*’ diyerek Kelime-i tevhidin ehem m iyetini b eh rtir. «İlâh» kelim esini A llah'tan başka herşeyi ifâde eden b ir kelime olarak düşünür ki aynı görüşü Kay­ gusuz sık sık «gayr-ı Hak» tam lam asıyla da ifâde eder. «Zâhiri ol. Öyle olsa vücûdında ta­ sarruf iden hakikat Kerîm ü zü’l-celâl’dur. Zîrâ kim «lâ ilâhe» dimekde mâlin ve evlâdın. Mar. Bâtım ol ki nefsini küllî fenâ bile. isbât var bilmekdür. Allâh'ı bir. 65b .tadı gelür. v.

183b. v.Yine vahdet gülistânı çîn oldı Yine gönül âşüfte mecnûn oldı Yine ol sâkî vü cân ü dil-ârâm ’Âşıklara sunar dolu demâdem ’Âşıklar mest oluban «yâ hû» dirler «Lâ» bilmezler hemân illâ «hû» dirler™ 2. Ey Emir efendi bana Dahi namâz sorar mısın Dur haber vireyim sana Dahi namâz sorar mısm 70) 71) Birinci Mesnevî. v. 242 . 77b. Nam az G ülistan’da «merâtib-i erbaa»nın «şeriat» m ertebe­ sinden bahsedilirken nam aza da tem as edilir : Şerî’at hâli budur kim bir kişi Şart u kânûn ile kıla her işi Öz cânma her neyi kılsa kabûl Cümleye de hem am isteye ol Günde beş vakit namâza hâzır ola Hak ne kim virse ana şâkir ola Uşda budur şerî’at şartı hemân Tarikatdan dahi işit bir nişân’* Kaygusuz Abdal’ın «salâtnâme» adlı şiiri güzel b ir şathiyedir. Bu şiirde.. kendisinin nam az kılıp kılmadığı hakkında dedi-kodu eden kim selere karşı Kaygusuz’un ya­ rı öfkeli y a n alaylı b ir dille cevap verdiğini görürüz . Mar. Gülistcm.. Mar.

Yanar yüregüm oddur Bilmeyene müşkil dertdür Sabah namâzı dörtdür Dahi namâz sorar mısm Gâh aglaram gâh gülerem Tanrımdan hâcet dilerem Öğleyi hem on kılaram Dahi namâz sorar mısm Namâz sorucusun bildüm Teftiş itdüm ben de buldum İkindiyi sekiz kıldum Dahi namâz sorar mısm Ahşam namâzı hod beşdür Anı kılmak bize hoşdur Yatsı namâzı on üçdür Dahi namâz sorar mısm Gündüzle gice kırk rek’at On yidi farz yigirmi sünnet Vitir vâcib üç rik’at Dahi namâz sorar mısm Adumı sorarsın fakıdür Mektebde çocuk okıdur Cum’a hem Bayram ikidür Dahi namâz sorar mısm Efendi sangun değirmi İşit kulagun sağır nu Terâvîh namâzı yigirmi Dahi namâz sorar mısm 243 .

Y. M. B ektaşi Tornan. 5 9 -6 1 . 5 1 -5 2 . S im Baba.Zâtumdan hayrân oluram Farz u sünneti kıluram Bir yıllık namâzı bilürem Dahi namâz sorar mısın Câmilerde olan imâm Bunı bilmez çogı tamâm Dört bin altı yüz seksen selâm Dahi namâz sorar mısın Kimine vâcibdür zekât Kimine vâcibdür salât Yidi bin biş yüz altmış tahiyyât Dahi namâz sorar mısm Pîrimüzden olsun himmet Yaradan Allâh’a minnet Yidi bin ik iyüz Sünnet Dahi namâz sorar mısm Tamâm oldı çünki namâz Kimini okı kimini yaz Altı bin yüz yigirmi farz Dahi namâz sorar mısın Kâmillerde ohr ’irfân Göster hoca bende noksân Vitir vâcib bin seksen Dahi namâz sorar mısın Bir namâz vardur cenâze O da gelür bir gün bize Kaygusuz gibi akılsuza Dahi namâz sorar mısm’^ 72) Menâktbnâme. A. nüshası. s. İstanbul 1935. 687. nu .. s. a. V.. 20-21. e. g. s. Dağb. Gnl. Ktp. 7 5 a -7 6 a . 244 . AG. Ank.

s. 16-17.b. Salâtnâm e'den başka sâde­ ce B udalanâm e’de «devr-i âhirde bir sâhib-i zaman zuhûrv edeceğinden. peygam berlerin şeriati üzre olacağından. .. Mar. h akikatin âşik âr olacağından ba­ hisle «hakikat-i /mân ve İslâm ve hakîkat-î savm ii saldt ve hakîkat-i hacc ü zekât ve hakîkat-i sırât ü mizân ve hakîkat-i Cennet ve Cehennem» in «âşikâr» olacağı zikiedilmektedir^’. Üçüncü mesnevide insana dünya tuzağından kurtulm ası tavsiye edilerek ancak böyle yaparsa «lâ-mekân» a erişebi leceğini. 129a.3. Tabiî b u rad a kastedi­ len B udalanâm e’de olduğu gibi «hakikat-i hac» d ı r : Kes bu dûzahı ki kurtulasm Ömrün hâsılı safâ bilesin Menzilün irişe lâ-mekâna Ki kalmazsın nam ü nişâna Muhammed’ün m i’râcm bilesin Müslümânlarun haccm bilesin''*. ancak bu şekilde «hicab perdesi» nin o rtad an kal­ kabileceğini ve ancak bu takdirde birçok şeylerin sırrına vâkıf olacağını ifâde eder. Ayrıca Dîvan’da «vahdet-i vücûd» un coşkun b ir üs­ lûpla terennüm edilm esi sırasında hac ve zekât da geç­ m ektedir : 73) 74) Budalanâme. Bu m eyânda H accm da ancak böylelikle bilinebileceğini anlatır. v. Taş basması. Hac Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde oruç (savm ) ve zekât­ la ilgili fazla b ir kayıt yoktur. 245 . Oruç. Hac ve Kâbe ile ilgili hususlar biraz daha çoktur. fa­ k at bu defa sûretin gizli. Zekât. Üçüncü m esnevi.

domuz eti yemek. v. v. Bilmeyene ise Kâbe b ir siyâhlıktan başka birşey ifâde e tm e z : Âsıka her mekân Mekke olupdur Mekke bilmeyene Sevdâ olupdur’* * Kimine deyr dahi Mekke olupdur Kimine 'acâ'ib sevdâ olupdur^ a) Ahlâk Kaygusuz Abdal’da «içki içmek. bilhassa Kaygusuz'un yaşadığı devirde. içki içmemek» gibi em ir ve nehiyler. Mar.. O. oruç tutmak. O B udalanâm e’de zikrettiği gibi b ü tün ibâdetle­ rin ve dolayısiyle «haccm hakikati» ni aram aktadır. 246 . İkinci mesnevî. kumar oynamak. hem en hem en bü tü n m üslü m an lan n uyduğu hususlardı. 317b. adam öl­ dürmek. h er yer K âbe’dir. Düşünülmeli­ d ir di «namaz kılmak. İkinci mesnevî.. H lb . daha çok insan mizâcı ve karakteri ile ilgili hususlar üzerinde durur.ol cân-1 la-yemût benem güneş benem bulud benem Bulud içimde gör beni mâh-ı tâbân degül miyem Zühdü tâ’at benem ben uş hacc ü zekât benem ben uş Sxdk-ıla bak gör benî kim nûr-ı îmân degül miyem Küfür benem imân benem cümle vücûdda cân benem İnkâr idene sor yine zann ü gümân degül miyem” G örüldüğü gibi Kaygusuz haccın şeklî tarafı ile ilgili değildir. Mar. Ona göre âşık için h e r yer Mekke. Mar. 75) 76) 77) Dîvan. v.. hırsızlık etmek. B unlar aynı zam anda tarik at yoluna gire­ bilm enin ve derviş olabilm enin şartlarıd ır. 112b. zina yapmak. fâizcîlik yapmak» gibi günâhlardan bahis yoktur.

Bu k arak ter u nsurlarından m enfî olan­ larını ifâde etm ek üzere «kibir. iki yüzlülük». içki içmeyerek «şeriat» yoluna girm ek kolaydı. îb âd et ve tâatlarıyla m ağ ru r olup. kibirli ve riyâkar olm am ak. tâatleri gözle­ rine perde olm uştur. Ona göre böyle insanların zikirleri kendilerine put. Binânenaleyh nam az kılarak.ile halka nasihat söyleyen Ol sâlûs kim dervişi münkir olur Cümle kulun sırnm Allâh bilür Niçün söyler bu sözi serseri Geldük ahi o ki bir gelsün beri Görelüm kendü nice tâ'at kılur Tann bendesini bed-tâ'at kılur 247 . der­ vişleri ta h k ir ve inkâr edenlere şiddetle çatar. 'ayyârlık. b u hu su sta kimseye söz söyle­ m ek d ü şm ez: Gelsün ol riyâ ile 'ibâdet eyleyen Zerk . riyâ. cim rilik ve hased insanın h er zam an ye­ nem ediği kötü huylar olarak o zaman da m evcuttu. mütevâzi olm ak ve olduğu gibi görünm ektir. am a kibirden. sıdk. bil­ hassa ibâdetin riyâ ile ve gösteriş için yapılm asına hiç ta­ ham m ül edemez. ’ucb. tekebbür.F akat kibir. riyâdan kurtulm ak. O. riyâ. Esâsen bü tü n kulların sırlarını yalnız Allah bilir. tn san saf ve sâdık olmalı. safâ. mağrur ol­ mak. mütevâzi ve saf (riyâsız) olm ak zordu ve şeriatın ötesindeki «tarikat» yoluna girebilm ek için b u n lar lâzımdı. şuna buna gösterm ek için ibâdet etm em elidir. sâlûs. Kibir ve R iyâ-T evâzu ve Saflık (Riyâstzhk) Kaygusuz’un eserlerinde en çok öğütlediği şeyler. m üsbet olanlarını ifâde etm ek üzere «tevazu’. zerk. 1. kendini (özünü) bilmek» gibi kelim e ve terim ler kullanır.

. a& istan. 61 . Mar.. Gnl. s. v. nu : 645. 143a. An.Dâimâ söyler bu sözi ol nâdân Meğer kim korkmaz utanmaz Tanrıdan Bed-tâ'atdür diyü söyler abdâla Söyle ki gelsün berü ol mühmele Bana bu haberi ’ayân eylesün Bu ne sözdür şerh ü beyân eylesün Tanrı settârü’l-’uyûbdur hem Kerîm Hem ’alîm’dür hem Hakîm’dür hem Rahim Tanrı bilür hâlini her bendenün ’Aybmı yüzine urmaz kimsesün Ol Kerîm’dür lutf u ihsân kılur Dertlülerün derdine dermân kılur Ben sâdıkum zerk u tezvir bilmezem Hem bir işi gayr-i takdir bilmezem Velî ki sâlûsi sevmez yılduzum Hakkı hâzır gör nedür bu sözüm Ger fakîhdür ger fakîrdür ger ganî Gerek ki hâzır göreler sultâm Çün riyâ-tâ’at Hakk’a kabûl degül Düzmekile kaçan altun ola pul Kim riyâ-tâ’at 'âkiller kılmaya Riyâlu tâ’atda hâsıl olmaya * ** Riyâ ehlinün hîç oldı tâ’ati Râhatmdan artuk oldı zahmeti” 78) 79) Gülistan. 248 .62. Ktp.

. Dîvan. Mar. Mar. 299b.. v. 153b. Gülistan. Gülistan. v.Zerk u riyâ tarikine hare etmeyem ’ömrümi ben Mey-furûşa kulluk idem koyam bu m enulden geçem* ** Zikr ü tesbîhün put olmış özüne Tâ’atün perde olubdur gözüne*’ * Toprak ol ’acâib tekebbür eyleme Haddünden artuk keleci söyleme “ İ Ü î) î îmânun sakla kî şeytân almasun Gönlünde Hak kalsun gayn kalmasun Sâfî ol şöyle güneşden eşkere Gevher ol hem ma'den ol hem gevhere Kibri terk eyle başundan iy hoca İy sâlûs u zerk u ’ayyâr ustaca 'Ucbla zerk u sâlûsluk satmagıl Sâfî nesneye 'illet katmagıl Göricek ta’ne luıırsm bu dervişi Üstâdundan mı dutarsm bu işi®’ Sen özün bil kim nesin kendüzüni Kendüzün bil söyle her bir sözüni Sûret-i inşâna magrûr olmagıl Sen de şeytân gibi makhûr olmagıl*'' * Sıdk u safâyum zerk u sâlûsdan haberüm yok Âşüfte-sıfât ’ışk-ıla sabr ü karârum yok*^ 80) 81) 82) 83) 84) 85) Dîvan. 317a. 192a. Mar. v. 249 . Gülistan. Mar.. 153a. Mar. Birinci mesnem. v. v... v. Mar.. 82a.

v. Mar.Tanrıyı hâzır göre bu ortada Tevâzu’ eyleye bilişe yâda“ 2. v. Dîvan. Ona göre cim ri olan kim se ta rik at yoluna g irem ez: Zi-bahil kim özine ola bahîl Zulmete düşmiş belürmez bir d elil* Tobrası’* dibi delindi bahîlün Maksûdı Hak oldı hemân her kulun 86) 87) 88) 89) 90) 91) Birinci mesnevi. T arikat yoluna girm enin bir şartı da b u d u r : Gel bu hasûdluk kirinden gönlüni }tu iy soB Dışarunı ... 85b. Gülistan.yuyuban içenini murdar eyleme ^ * Katram safâ işüm vefâ bâ-hakk-ı nûr-ı Mustafâ ^ Hasûd degülem kimseye sebeb nedür ki kin saçam** Hasûd olma delîlün Ahmed ise Yohsa dönme gönlün andan yâd-ısa^’ 3. Divan. Cimrilik Kaygusuz'un üzerinde durduğu diğer b ir kötü huy cim riliktir. «toprak» gibi mütevâzi olm asını istediği gibi onların «basûd ve kindar» olm am asını da istem ektedir. Bu kavram ı o. Gülistan. v. 306a. 250 . Mar.. Mar. 299b... 158a. «bahil» ve «hasis» kelim eleriy­ le ifâde eder. v. Hased ve Kin Kaygusuz dervişlerin saf ve riyâsız. Mar. Mar. Torbası . v. 188a.

. Gnl.. Ktp. v. v. Mar. v. s. nu : 645. 132. 93a.. Üçüncü mesnevi. 143a. Ank. Mar. Mar. 251 . 261.. Gülistan..tâbi’atsm kem-’akılsın Bir nakş ü sûretsin âb-ı gülsin Hayf ola sana diyeler inşân îy şekli âdem (ü) fi’li hayvân’^ P ara ve puldan b aşka birşey düşünm eyenler de Kaygusuz’un hoş görm ediği k im selerd en d ir: İy gâfil ki sen bu cihanda dâ'im Pût idiniben taparsın zer ü sim Pût-perest hergiz müsülmân olmaya Pûta tapan ehl-i imân olmaya Niçün kim zâhir pûta tapan kişi Sûrete pût düzmiş altun gümüşi Dün ü gün tapar ana m a’bûd diyü Kaldugum yirde elümi dut diyü Göresin altun gümişdür tapdugı Secde kılıban ayağın öpdügi 92) 93) 94) 95) Gülistan. Mar.Hak bilindi zerk u tezvir kalmadı Sâfi oldı âyine kir kalmadı “ İrte oldı bir durugel iy refik Bahil olmagıl özüne iy harik” Her kişi yolda câmndan geçmeye Her hasis hakkı bâtıldan seçmeye"^ Hasis . Birinci mesnevi. 143a. v.

Mar. «Edebsizlik» kavram ı ise K aygusuz'da «bî-ebed. v. Edeb .. Çünkü pey­ gam berim iz «hayâ imândandır» b uyurm uştur.b. hem de «er­ kan» ile m üterâdif olarak ıkulanır. 153a. Gülistan. v. edebsüz» keli­ m eleriyle ve «edeb yanılmak» fiiliyle anlatılır. İm ânın da ibâdetin de aslı edeb’dir. hem «saklamak»> «muhâfaza etmek» m ânasına gelen kelim elerdir. 92a .îmân ehli pûta hergiz tapmaya Başmı virüp yolmdan sapmaya*^ V H c * Akça çokça olsa gönlün hoş olur Olmayıcak yancucagun boş olur Melâl olursm hâtm m perişân Ne perîşân virân olursm virân Zîrâ ki dînün imânun akçadur Akça vü bagçe vü bag u bogçadur’^ 4. T arikat yo­ luna da ancak «edeb-erkân» bilerek girm ek m üm kündür. Kaygusuz «edeb» kelim esini hem . 252 . Her zerre ki var hisâb iledür Aslı imânun edeb iledür El-hayâ'ü m in e’l-tmân degül mi Nebi sözidür iy cân degül m i 96) 97) Birinci mesnevi.. «edebi! olmak» kavram ı­ nı «edeb beklemek» ve «edeb saklamak» fiilleriyle ifâde eder ki o devirde hem «beklemek».«hayâ» m ânâsında. Ona göre «din ve iman» sâhibi h a ttâ insan olabilm ek için edebli olm ak lâ­ zımdır. Kaygusuz Abdal’ın en çok üzerinde durduğu kayram lardan b iri de «edeb» dir. Mar. O.

. v. Mar. Gülistan. Mar.Sakla edebi ki Hak hâzırdur Bî-edeb olan hor u hakîrdür Tanrıyı bilen edeb yanılmaz Bî-edeb olan kişi anılmaz > f c Peygamberün kim dînün nedür ’aceb Edebün yok bî-ebedsin bî-ebed Dîn ehli olsan olurdı erkânım 'Aceb eger dînün var mı senün ” * İster isen tjuncılaym mertebe Bî-edeb olma hâzır ol edebe Nereye baksan hâzır gör Allâh’ı Seni görmez sanmagıl sen ol Şâhı Edebi olanda olur dîn îmân Mustafâ’nun hadisi budur hemân*™’ *❖ îy özin inşân bilen Var edeb öğren edeb (İy) edeb erkân bilen Var edeb öğren edeb Edebdür asl-ı tâ’at Küllî sıfât cümle zât Varligun edebe sat Var edeb öğren edeb 98) 99) 10») Üçüncü mesnevi. v. 154a. Gülistan. 152b. v.. 127a. 253 . Mar..

Edeb gerekdür kula Tâ işi temîz ola Edebsüz girme yola Var edeb öğren edeb‘“ ¥ t!î * Edebi sakla kim hâzırdur Allâh ’Alîm'dür ol Habîr’dür süımne v’Allâh‘“ Cümle 'âlem pertevidür ol Hakkım Gayn dimez edeb ü erkân bilen'“ * Bu hikmetlin aslım inşân bilür Zîrâ inşân edeb ü erkân bilür'” ^ * *^ Hoş geçüre bu sarayda devrânı Saklaya kâ’im edebi erkâm“® * Bu sarayda kendüzin inşân bile İnşân ola hem edeb erkân bile'“ «Kimisi dahi sonun sandı^*^.. Birinci JHesnevî. 102). 106) Saraynâme.N utuk» bölümü. gerek m ensur eser­ lerinde.. Mar. Mar. dolaşdı. edeb bekledi. Ol ki sonun san­ madı. 105) Saraynâme. Ol ki edeb bekledi sonun sandı. henüz dolaşup durur»’'’* ç) Diğer Dînî Unsurlar 1. Âyetler Kaygusuz Abdal. evliyâ enbiyâ oldı. sık sık K u r’an'dan âyetler iktibas eder. v. v.. Şiirin tamamı için bak : «Halk Edehiyahna  it N azım Şekilleri . 74a. Mar... Mar. Bu iktiDîvan. 39a. 103) Dilgüşâ. v. 247b. 12b. gerek manzum. 229a. Mar.. Mar. v. 101) 254 . v. 328a. 107) Sonunu düşündü. 108) Dilgüşâ.. 33b. v. Mar. 104) Saraynâme. v.

172 (Saraynânne. a. 12a). a. B unlardan b aşka K aygusuz'un eserlerinde bâzı âyetler ş u n la rd ır: geçen «— . 83. K ün i e . 8a). 82. 26. V. 43b). a. 111) 112) 113) 114) E lestü bi . 26. 115 (Div<m. Kaygusuz’un eserlerinde en çok yer alan âyetler. 100a. Ve Âdem'e bütün isimleri öğretti. Mar. a. Bâzan da sâdece telm ih yoluyla K u r’an ’daki herhangibir âyet kastedilir. Mar. Â l-i İmrân sûresi. 31 (Vücûdnâme. «Her şeyin mutlaka Allah'a döne­ ceği»'*^ ve «her şeyin fâni olduğu»*'^ m eâlindeki âyetler de sık kullanılır. V. 324b). tiniv. Bakara sûresi. a. a.. 109) Ve kâne’llâhu bi-küUi şey’in m uhît. ttaiv. Divân. Bâzan iktibas yerine âyetin Türkçe m ânâsı verilir. Mar.>. a. nu : 6817. N isâ sûresi. Kaygusuz’un çok başvurduğu veyâ «kâfnûn» şeklinde telm ihte bulunduğu b ir diğer âyet de «Al­ lah'ın ol demesiyle bütün mevcûdâtm yaratıldığına»”'*d âir olan âyettir. Küllü şey’in ve ileyhi türce’ûn. M ü’min sûresi.bas. 115) 255 . (Dîvân. 47. sonra eşyayı Meleklere gösterdi. v. v.şem m e vechu’Uah. v.. 4 1 a -b . 110) Fe .. Yâsin sûresi.. a. 12b). Birinci Mesnevi.. Meryem sûresi. v. s. Mar.. «vahdet-î vücûd» u anlatan «Allah’ın her şeyi kuşatıcı olduğu»“®ve «nereye dönülürse Allah'ın yönünün orası olduğu»”" m eâlindeki âyetleri sık sık kullanır. a. O. Vücûdnâme. Mar. Ktp. v.rabbiküm kâlü belâ. v.. v. nu : 6187. 35. 313a. Mar. İst. a. 68. A ’raf sûresi.yekûn. Yasin sûresi. 126 (Budalanâme. Rahman Sûresi. 326a). Ta§ basması.. a. (Vücûdnûme. çoğu defa âyetin b ir kısm ını alm ak süratiyle yapılır. ta ­ savvufla ilgili olanlardır. l ’l7. İst. 332b). Ktp. Bakara.. Küllü m en ’aleyhâ fân. Ayrıca «bezm-i elest»“* ile ilgili âyete de sık sık atıflar yapar. ( Saraynâme. B akara sûresi.

. 262 (Biritıci Mesnevi Mar. a. Vücûdnâme.«— . Hüküm onundur. s.. Mar. İy i bilin ki Allah’ın dostlarına korku yoktur. E l-M ü’minün. v. O’na döndürüleceksiniz»*“ 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) Bakara. Onlar gaflete düşenlerin ta kendileridir»"*. Sonra o nutfeyi bir kan pıhtısı hâline getirdik.K im oraya girerse güvenlik içinde olur. l b .»“^ «— .. 88 (Vücûdnâme.2 a ) . 28). 7b).. Kasas. Sûret yapanların en güzeli olan Allah’ın şânı bak ne yücedir»'^ «— . derken o kan pıhtısını bir çiğnem et yap­ tık. 12-14 (Vücûdnâme. sizin mzdan bin yıl gibidir.. v. Hcc. . s.. v. Al-i îmrân. Bil'âhere onu başka yaratılışla in­ şâ ettik. Onlar üzülmiyeceklerdir. yaratıklarımızın pek ço­ ğundan daha üstün ve şerefli kıldık. a. 289a. Mar. a.. 179 (Dilgüşâ... a. Vüvnldnâme. 97 (Budalanâme.. 256 . a. hattâ da­ ha sapıktırlar.. v. 14b). Sonra onu sarp ve ntstiır bir karargâhda bir nutfe yaptık.. O’ndan başka her şey yok olacaktır. a. . Yunus. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Isrâ. 10b). 247a. 97a).And olsun biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülâsadan yarattık. v. Â ’raf. 14a).»”’ «— .»'“ «— . Biz insan oğullarım ..Rabbımn katında bir gün. 62 fVücûdnâme. 4). 47 (Budalanâme. a. v. sayacakları- «—. O ’ndan başka Tanrı yoktur.B en im yoluma uyanlar için artık korku yok tu r» ”* «— .. o bir çiğnem eti de kemik (1er) e kalp etdik de o ke­ miklere de et giydirdik. 70 (Dîvân. a. «— .

297b).»'“ 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) Sâd.Sen i şüphesiz yeryüatünde hükümrân kıldık. bana yardım et! diye Rabbına yalvarmıştı.. İnsan.. 56 (Saraynâme. — . Kamer.. 10 (Budalanâme. Zâriyât. 32 (Dîvân. v. a. o halde insanlar arasında adaletle hükmet. 13b). Mar. — .»*^ «— .. 26 ( Vücûdnâme.. Mar. Rablan onlara tertemiz içecekler içirir. a. 12). v. Mar. o Allah bir tekdir.. v. Zümer. 50)... 39 (Vücûdnâme. a. İ l a ). 9 Fussilet. 28). a. a. v. 8b). a. s.«— . s. gerek kendi nefislerinde âyetle­ rimizi yakından onlara göstereceğiz.G erek âfak da. 257 .. O ’da: Ben yenildim. . a.. 53 (Vücûdnâme. a. De kİ.... 105a). 21 (Budalanâme. Niyâyet onun hak ol­ duğu şüphesiz kendileri için de apaçık meydana çıkacak­ tır.R abbım n rahmetini onlar mı taksim edip pay­ laştırıyorlar ? — . 1 (Gevhernâme. (Budalanâme. 37b) Necm. v. — . Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır»*^ — . thlâs. a. Hiç mu?»'“ bilenlerle bilmiyenler bir olur — .. De kî. s. v. Zuhrûf. İnsan ancak çalıştığına erişir. Rabbmın her şeye şâhid olması sana kâfi değil mi?»'“ — ...

190). <KSâbit değil­ dir-». 124a). 4.2. Üçüncü Mesnevi. Belediye. Ergin. Müslim. diyebiliriz ki. 417. «— Allah'ım ! İşlerimizi kolaylaştır. ne de gönderilmiş nebilerden bir nebi vardır. 66a. Böl. s.. 134) 135) 136) 258 . v. H adisler «Kendini bilen rabbini bilir»^^^ m eâlindeki hadis. 436. 356. Kaygusuz’un eserlerine baştan sona hâ­ kim dir. 260b. el-Makasidu’l-Baaene. 218a. el-Makastd-uUHasene. 1. v. (Vücûdnâme. (Saraynâme. mar. s. 365.. güçleştirme. Ahmed tbnl Hanbel. tsmâil b. Mar. s. ?. Suyûtî ise. s. Mâdem ki Allah’ı bilm ek için insanın kendisini tanım ası lâzım dır.. 131. Kitabu’l-’ılm. Haleb. Nevevî. 217b. 24). Keşfu’l-Hafâ. M uhtelif eserlerinde insan vücûdu ile ilgili ola­ rak verilen çeşitli bilgilerin ve teşbihlerin kaynağı bu hadisdir. C. C. o halde insan vücûdu bilinm elidir. «uydurmam. 361.s. nu : 1321. 4.. s. bu hadis İle ilgili bir eser yazmıştır. Muhammed el-Adûnî. Bab . C. tbnl Tejnniyye. Muhammed b. ISS) <iMen ’arafe nefsahü fekad ’arafe rabhahû». 2).»’^ «— Benim Allah’u Taâlâ ile bir buluşmam vardır ki o esnâda Allah ile benim aramda ne mukârebînden bir melek. Buhârî. 3. s. Muhammed b. O. Müsned.. Kahire 1956. (D ilgüşâ. Hadis nu : 1213. 399. 283. Hadis nu : 2532. 2. B ab : 11. Kitabu’l-’ilm. (Budalanâme s. Hadis nu : 926. şeklinde b ir m uhâkem e ile Kaygusuz vücûd ile ilgili pek çok bilgi verir. B undan başka Kaygusuz’un eserlerinde geçen bâzı hadisler şu n lard ır.»^^^ «— Ölmeden evvel ölünüz ve hesâbmız görülmeden önce kendi hesâbmızı yapmız»^^. Budalanâme. 239. v. Kahire 1965. 209': C. Abdurrahman es-Sahavî. Abdurrahman es-Sehâvî. s.. 412. Mar.

1. s. s. 5. Eser­ lerinde. O’nun eserle­ rinde «Din» ile ilgili itikat. Mar. 455. a. Kitâbu’l-imân. Hadis nu : 1884 -1885. Cum’a sûresi. a. Hadis nu . «— Mü’minin kalbi Allah’ın evidir»'". 2. e. g. a. (Dilgüşa. 1. dini hüküm leri. Hadis nu : 1228 (Vücûcinâme. El-Adûnî. A G nüshası. «— Alimler nebilerin varisleridir»^'*’. v. 127a). s. âyet. 259 . Ayrıca bak . buraya k adar m uhtasar da olsa anlatm aya çalıştık. 1745. 439. El-Adûnî. 248a. onun asıl ilham kaynağının Kur’a-ı Kerim 137) 138) 139) 140) 141) 142) Es-Sahavî. C. v. 28). 251a). Kaygusuz.. s. Mar.. C. s.. Kahire ?. Ell-Adûnî. C. 1. 8. (Budalanâme. s. el-Lü’lü ve’l-Mercân. 2. Muhammed Fuâd Abdülbâki. s.. Hangisine — Allah insanı da rahman sûreti üzerine yaratti»^^*” . 83. e. e. g. a.«— Mü’min mü’minin aynasıdır) . {Üçüncü mesnevi. 22). 147. em ir ve ne hiyleriyle berâber ele alır.. Bab : el-Hayâ-i mine’l-lmân. C. El-Adûnî.w — Benim sehâbelerim yıldızlar gibidir. (Menâkıbnâme.. 147. a. Hadis nu : 1215. S. Kaygusuz Abdal’ın eserlerine b ir b ü tü n olarak ba­ kıldığı zam an. «— Hayâ imandandır»'^^ iKaygusuz’un eserlerinde «Din» mevzûunu. «Muhammedîyem bu dine ikrâr ederem ben» de­ mesiyle sam îm i b ir m üslüm an olduğunu gösterir. uyarsanız hidâyete erersiniz»^^^.. 7b). g. v. Is­ lâm Dini'ni. halka basit ve sâde b ir dille an­ latır. e. g. Hadis nu : 381. s.g e. ibâdet ve ahlâk bölüm leri ve bunlara âit bilgiler büyük b ir yekûn tu tar. g.

ve H adîs'ler olduğu görülür. Edebî ve tasavvufî geleneğimizde esrar. M uham m ed’e derin b ir m uhabbet ve ihlaslı bir im ân ile bağlıdır. 260 . Kur’an-ı Kerîm’den âyetler geti­ rerek. Tann'yı görmektir. Kaygu­ suz Abdal'ı. Bu bakım dan o. bugünkü m ânâsı ile değil. Hakk’m dîdânm gör­ mek m ânâsına geldiğini ifâde eder. esrar ve şarap içmeği. mecâzî m ânâsı ile kullanır ve çoğu defâ. şarap ve benzerlerinin sembolik olarak mecâzî m ânâlarda kullanıl­ m ası b ir gelenektir. «esrar ve şarap içen bir derviş» gibi göster­ m ek veya içtiğini söylemek. M uham m ed’den hadisler h atırlatarak ve bun­ ları tam b ir nüfûzla açıklar. Kaygusuz Abdal'ın eserlerinde de bu hususlar tam âm en mecâzî m ânâda geçm ektedir. Ona göre içmekten m urat. Zira Kaygusuz. eserlerinde Allah’a varma yollarını. h atta esrara «Kaygusuz» adını verm ek bizce büyük b ir hatadır. Hz. onun Hanefi inancına aykırı herhangibir tefsîr. N itekim Kaygusuz Abdal'ın eserlerinde tes'bit etti­ ğimiz âyet ve hadislerde. ayrıca eserlerinin um ûm î muhtevâsı içinde. b ü tü n eser­ lerinde Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. O. tevîl ve başkaca b ir değerlendirm eleriyle karşılaş­ mıyoruz.

hâlde ve ebedde olm ak üzere üç kısım da incele­ yebiliriz. herşeyin «zât içinde nihân» olduğu bu «lâ-mekân» hâli çoşkun ve lirik b ir üslûpla a n la tılır: Lâ-mekândan size vireyin nişân Söyleyiben size bir dürlü beyân Ol zamân ki yog idi kâinât Zât içinde nihân idî her sıfât 261 . şer. akl-ı kül. nûr» gibi tâbirlerle ifâde eder.II. G ülistan'da. burçlar. Cennet. gündüz. Vahdet-i vücûd. Hak'dan gayrı b ir şeyin olm ayışıdır. hayır. yer. Henüz «elest meclisi» dahi d u ru l­ m am ıştı. bütün varlıkların b ir oluşu. dünya. on sekiz bin âlem. Ezelde vahdet-i vücûd Ezelde T anrı’nın «zât»ından başka hiçbir şey yok­ tu. Kaygusuz. sıfatlar ve sûretler «zât» içinde «gizli» idi. bâtin. şeb-i vahdet. K âinât. TASAVVUF a) Vahdet-î vücûd Kaygusuz Abdal b ü tü n eserlerinde ve hem en hemen bütü n m ısra ve satırların d a vahdet-i vücûdu işler. zât. gök. zâhir. bu hâli «lâ-mekân. Cehennem. Tıpkı «kamış içinde şeker»in gizli olması gibi. âhiret. yıldızlar. Kaygusuz’un vahdet-i vücûdla ilgili söylediklerini ezelde. aynı oluşu. 1. gece. nefs-i kül.

s. 262 . Ktp..Zât içinde bu sıfât mestûr idi Bu vücûd yog idi hemân nûr idi Ne nebî var idi ol dem ne velî Dahi söylenmedi idi lâ belî Yir ü gök hazîne sır idi İkilik yog îdi hemân bir îdi Yir ü gökde cümle tertîb küllî hâl Âşikâre degüldi henüz mâh ü sâl Gice gündüz ay u güneş bu hisâb Dahi henüz olmamışdı bu sebeb Akl-ı kül henüz bir idi zât ile Nefs-i kül de pinhân idi hem bile Bu sıfatlar kim bu demde söylenür Yok idi birlikde idi küllî nûr On iki burç yidî yılduz bu necîm Çarh-ı sergerdân ki döner iy hakim Yidi Tamu sekiz Uçmak hayr ü şer Hür u gılmân dünyâ âhiret sîm ü zer Nakş ü sûretler ki vardur ortada Anâ irdi akıllar dünyâde Ol nişânlar ki nebîler söyledi Bu kitâplar ki anı şerh eyledi Zâhir ü bâtın ki dirler her sıfât Ne hayât olmışdı henüz ne memât Bu sıfatlar ki birlik idi bir ile Velî olıcak idi takdîr ile'^ 143) Gülistan. Gnl. 645. 44-45. nu . Ank.

Sul­ tân vücudmda bir idük''*^. s. Saraynâme.. Bu kez kâf ü nûn arasmda bu kârhâneyi 144) 145) 146) 147) 148) 149) Vücûdnâme. THlgüşa. 6a. Ya’ni bu sarây ü mülk ü bârgâlj Özini 'ayân kılmak içün düzdi Şâh^'^ Ol Kadîm ü lâ-yezâl diledi ki kenz-i mahfîsin âşikâr idüp kendüsin temâşâ ide'"'*. durdı. Tecellî eyledi zâtına ki zâtı bilinsün diyü. s.. 8b. nu : 6817. Ol vakt ki nücûm ve eflâk ve anâsır ve tâbi’ bir nesne vücûda gelroemişdi. B ütün kâinat. 228b... 17. tst.. v. 228b. IMgüşa. külli hal zât içinde gizli iken Tanrı kendini bildirm ek.. Mar. bu nakş ü pergâl tamâm oldı. v. 17. v. Biz dahi âdem kisvetin görmeyüp ve giymeyüp Sultân vücûdında bir cân idük*''^. «Kâf»ı «Nûn»a urup bir sâz eyledi. «kün» em ­ riyle kâinât yaratıldı: «Sultan vücûdında bir i d ü k . Budalanâme. Ve «zâtına tecelli eyleyerek» «birden». Mar. Budalanâme.. dir. nâgâh gördüm bu yir ve gök... ayân etm ek is te r .Bu âlem olmazdan evvel on sekiz bin âlem içinde Hak celle ve alâ kamış içinde şeker ve gül-âb gibi vâki olmışdur*'*^ Bu âdem kisvetin giymedin cân idük didi dir. Her eşyâ yirlü yirin aldı. Ktp. Mar. 263 . bu kevâkib ü seyyâre. tTniv.. Taş baskısı. Tas basması. v. resm ü şekl kunldı»’" '’. Esmâ vü sıfâtı kendüsi kendüsine nâz eyledi..

Dügüşa. s. 17 . s. kâinâtı y arattık tan sonra «sır» o ld u : «Pâdişâh-ı 'âlem hemân bu kârhânenün içünde sır o ld ı» ‘5^ / «Pâdişâh-ı âlem bu pergâlün içünde sır oldı»’”. 18. Gülislan. Gnl.bünyâd eyledi. Budalanâme. M uham m ed’in rûhunu y arattı ve b ü tü n cihâm bu n û r içinde gizledi. nu : 645. Sonra kâinâtı bu n ûrdan hal k e t ti: Mustafâ’nun câm oldı îbtidâ Evvelinde anı yaratdı Hüdâ Mustafâ cânında sır îdi cihân Yirde gökde her ne kim var cism ü cân Mustafa’nun câm bu gevher îdi Ol gûherde bunca hikmet var idî Hak nazar itdi o gûher dirildi Andan oldı bu cihânun bünyâdı Dirildi su oldı ol gevher Andan yir ü gök bahr u her İstikâmet dutdı bu kez bu cihân Yirlü yirince düzildi her mekân Dünyânün sûreti kunldı temâm Âfitâb togdı belürdi subh u şâm‘^ ' Fakat. 150) 151) 152) 153) Budalanâme. Tanrı. 228b. 45 . Taş basması. Cümle yaradılmış bir eksüksüz yirlü yirinde karâr tutdı'™. Ktp. Ank. Mar. T an n önce Hz. Taş basması.. s.18. v. \ 264 .46..

Yerler. H âlde vahdet-i vücûd Kaygusuz Abdal'a göre ezelde «bîr» ve «tek» olan «zât». aslında O’nun vücûdudur. şekerdeki lezzet. güzellerin yüzündeki göz. gönüldeki fikir ve tedbir. böylece bir «kesret» meydana gel­ miştir. hayır ve şer. Ferhad'a Şirin görünen. zaman ve mekân. melekler. insan­ lar. Mecnûn’daki aşk ve hikâye hep O’dur. Fakat bu kesret zâhirîdir. Hattâ Firavun ile Mûsâ’ya düşman olan da O'dur: Bu cümle eşyâya mevcûd olan sen Bu mevcûd olana vücûd olan sen Dolusın yîrde gökde her mekânda Bî-nişân sır olursın her nîşânda Şol ay yüzlerde çeşm-i siyâh sen Hocasın dahi her bir metâ’ sen Geh olur ’âlemü’l-esrâr olursın Gehî Ahmet gehî Haydâr olursın Gehî Âdem gehî Şît gehî Eyyûb Gehî Mûsâ olursın gehî Şu’ayyûb Gehî Yûnus ile batn-ı semekde Gehî ’asel olursın her petekde Gehî Yûsuf-ıla Mısır’da sultân Gehî Fir’avn-ıla Mûsâ’ya düşmân 265 .2. bitkiler. peteğin içindeki bal. hâsılı «herşey» yaratılmış. yıldızlar. hayvanlar. âhiret. Kâinâttaki herşey birer «nakış ve sûret»ten ibârettir. Âlemdeki bütün mevcûdat. «kendi kendine tecellî» ederek «kün» emriyle dün­ yayı yarattıktan sonra kendisi «sır» olmuştur. dünya. gökler. balığın içindeki Yûnus. hepsinin aslı Allah’tır. Leylâ’nın yüzündeki güzellik.

nu : 645.72a. 191. Gnl. 71b . Mar. Ktp. Birinci mesnevi. 100a. Mar..Gehî Mansûr-ıla berdâr olursm Gehl dânâ-y-ıla defter olursın Gehî geyik gehî nâfe gehî müşk Gehî 'âşık gehî ma’şûk gehî ’ışk Gehî kamış gehî şekker olursm Gehî sadef gehî gevher olursm Gehî ganî gehî fakîr olursm Geh olur sır içhıde sır olursm’* ^ * Odur nakş ü hayâl herbîr sûretde Odur lezzet olan kand ü nebâtda Odur her 'ayn içinde nûr olupdur Odur her zerrede mestûr olupdur Odur her bîr gönülde fikr ü tedbîr Odur her bir gümândan atılan tîr^" ♦ Hüsnile Şîrîn görünen Ferhâd’a Oldur ahi cümle varlık ortada Leylîn'ün yüzinde hüsn-i hûb-cemâl Mecnûn’a 'ışk u hikâyet kîl ü kâl * Ân ki cânânın diler Sende gözet sendedür İn heme ayb ü hüner Sende gözet sendedür 154) 155) 156) Birinci mesnevi. 266 . s.. v. v. Birinci mesnevi Ank..

v. Tanrı’dan aynı. Mar. bu kavram ı «gayr-ı Hak.Yir ü gök Uçmak Tamu Her ne ki vardur kamu Ayn degül iy 'amû Sende gözet sendedür Zühre vü mâh müşterî Çarh-ı felek çenberi Dünyede ne kim van Sende gözet sendedür Evvel âhir küllî hâl 'Ömr ü devlet mülk ü mâl Devr ü eyyâm mâh ü sâl Sende gözet sendedür Sen bahr-ı melekûtsm Sen gevher-i yâkûtsın Sen mübârek vücûdsm Sende gözet sendedür * *îic Küllî şeyde mevcûd oldı çün ki Hakk’un varlığı Gel Hakk’ı hâzır görürsen hüsni inkâr eyleme'^® aa) Gayr-ı Hak H er şeyin T anrı’nm vücûdu olarak kabul etm enin tabiî b ir sonucu olarak Kaygusuz. 267 . «Lâ» nın nefy (yok­ luk). 306a. k âin atta T a n n ’dan baş­ ka b ir şey olm adığı görüşüne varır. Hak’dan aynı. Mar. v. Dîvân.289a. O.. 288b . andan ayru» gibi kelime ve tâbirlerle ifâde eder. «illâ» nm isbat edâtı olduğunu söyleyerek kelime-i tevhidin b âtm î m ânâsını Allah’tan başka kim senin yok 157) 158) Dîvân..

v. Mar. Mar. «eşyanm da on­ dan ayn olmadığı» şeklinde işlenir: Ol bu cümle eşyadan gayn mıdur Eşyâ gayrı ol özi gayn mıdur‘“ 159) 160) 161) 162) 163) Saraynâme. Birinci mesnevide aynı kavram coşkun bir üslûpla dile getirilir: Dahi ne var degül ki andan ayru Kim ol nesnede ola Sultândan ayru Kamu ’âlem içindeki cân oldur Bu kıssa vü hikâyet ü destan oldur Odur vahdet gülistânunda bülbül Odur vuslat çimenünde biten gül Gümân kılma ki gayn yok cihanda Odur genc-i nihân herbir vîrânda Gülistan'da «gayr-ı Hak» kavramı. nu : 1321. üniv.b.. v. nu : 6817. buyurur ki.. s. 141b. İst.. 77a .. 9b. Bunlar Hak’dan ayru degüldür Çünki Tak Ta'âla Hazretleri eşyâya muhît imiş***. Hemân hakîkatde Tann vücûdı vardır «Gizlü kârhâneyi düzen kendüni içinde gizledi». Ya’ni Tanrı'dan gayrı hîç bir şey'i görmemek gerekdür. Anun içün bir şey’ün hemân vücûdı yokdur. Gülistan. Belediye. O Eîrgin Bl.. v. v. Mar. îm di her kim her şey'i görür Hak'dan ayru nice görür. Ktp. Ve bu ma’nâyı beyân idelüm. Çünki nişân dahi eşyâ içinde buhndı. hadîs : et-tevhîdâni lâyuhyî gayri’llâhi leyse şey’en fi’I-hakîkatî illa’llâh .olduğu şeklinde a ç ık la r V ü c û d n â m e ’de aynı düşün­ ceyi peygamberimizin bir sözüne dayandırarak şu şe­ kilde ifâde eder: Nitekim resûlu'llâh S. A. Birinci mesnevi. Vücûdnâme. V.. 186. Vücûdnâme. 268 .. 66a.

269 . Mar. Saraynâme. 295b. Mar. 111b.. tabiî olarak ene’l-h a k kavramıyla netivelenir. Kaygusuz sık sık «ene’l-hak» tâbirini kullanır ye Hallâc-ı Mansur’u zikreder: Cihân başdan başa küllî nûr oldı Her eşyâda hakikat menşûr oldı Dahi her bir sadâ kıldı ene’l-h ak Rûşen oldı bu ma’nî sırr-ı muglak’“ * Ene’I . Mar. 313b. v. IMnci mesnevi. Dîvân. v.. v..hak ^ırup her nefesi ’ışk bâzânnda Mansûr benüm uş nâdânı gümâna getürdüm * Değme bir zerrede togdı âfitâb Cümle şeyden ene’l-hak geldi cevâb Hakkı söyler dinle ahi her sadâ Zîrâ gayn nesne yoktur ortada“^ 164) 165) 166) 167) Dîvân. 51a.. v. Mar.Tabiîdir ki bütün eşyâ ve varlıklar gibi insan da «Hak’dan gayrı» değildir: Ger inşânı sorarsan Hak’dan gayn degüldür Sıfâtı nûr-ı mutlak Hırkası dört pâreden''^ bb) Ene’l-Hak Allah'ın kâinattaki herşeyin vücûdu olduğu ve in­ sanın da «Hak’dan gayn» olmadığı şeklindeki muhâkeme.

. 307a . Kaygusuz Abdal. Cemî yirde 168) Dîvân. bu tâbiri zikretmeden de işle r : Cânum hakikat velî ki cândan münezzehüm Nâm ü nişânum nâm u nişândan münezzehüm Fi’lüm fâ’ilüm mecmû'ıyıım gayn nesne yok Kân ü mekânum kân u mekândan münezzehüm Be-küllî benüm 'ânz u cevâhir ü cevher Gevher-i kânum gevher-i kândan münezzehüm Külli zamân u mekân u ihvân benüm velî Ben bir zâtmn ki külli zamândan münezzehüm Cümle sıfâtum cümle zâtum cümle mesmû’ât Cân-ı cihânum cân-ı cihândan münezzehüm • • • • • • • • • • Zâhir ü bâtın fi'l-cümle benüm vücûdumdur Ben nûr-ı pâküm küfr ü îmândan münezzehüm N ’ola zâhirâ ismiyle Kaygusuz Abdâl’um Ben bir cânum ki bu ad u sandan münezzehüm'** Kaygusuz.b.«Ene’l-hak» kavramını. kendüden gayn kimesne görmedi. kendü vücûdınun içinde sır olmış. v. Max. 270 . tek ü tenhâ hemân özidür. Velî yir gök gördi. Kitâb-ı Miğlâte’de bu düşüncesini şöyle ifâde ed er: Göklerde benem sırr-ı ilâhî Serâser cümle varlık mihr ü mâhi Benem hüsni kamu şekl ü sûrelün Kamu başda benem devlet külâhı Bum didi derviş dört yana bakdı.

Aceb düş midür yohsa hayâl midür dir. düş degül. Gözin açdı gördi çindür. aydur. O. Ktp. pek çok defa bu hadîsi zikreder veya telmihte bulunur. Sâdece insan vücûdunu anlatmak için «Vücûdnâme» isimli bir eser meydana getirmiştir.gökde her eşyâ ki var sadâsın İşitdl. Budalanâme. 271 . s. eydür: Âlem cümle sadef gevher ben oldum Bu cümle varhga defter ben oldum Kamu varlık yakîn bende bulmdı Yakin ırak kem ü bisyâr ben oldum'*® I cc) Kendini Bilm ek «Men 'arafe nefsehu» hadîsi Kaygusuz’un çok sık kullandığı ve âdetâ «vahdet-i vücûd» görüşünün daya­ nağı olarak ele aldığı bir hadîsdir. Ünlv. v. Derviş fikreyledi. Şimdi bu yir ve gök benüm içümde görinür. Onsekizbin âlem de «in­ sana müteallik» dir. îst. öz vücûdından gelür. Ona göre Hz. 169) 170) K üâb-t Miğlâte. 24. 9b. 145. Taş basması. nu : 663. tst.. Vücûdndme. insana ve insan vücûduna çok önem vermiştir. Belediye Ktp. nu : 6817. gönü cûşa geldi. insan vücûdunun «nüsha-i âlem» ve «kâinâtın defteri» olduğunu söyler. Osman Ergin Bölümü. Hemen hemen her eserinde. s.. bu aceb hâldür? Bîr zamân var idi ki ben yir ve gök içinde idüm. Muhammed bu sözü söylemekle kendisine kadar halledilmemiş olan m eseleyi çözmüş ve Tann'mn başka yerde değil insanın kendi vücûdu içinde aranması gerektiğini göstermiştir*™ îşte bundan dolayıdır ki Kaygusuz.

kapılar. aynıyla dahi vardur ve mevcûddur ki evvelâ âdemde olan âlemde yokdur ve âdemün göbeginden yukaru boğazına varınca yidi kat gök mukâbelesindedür ve girü göbeginden aşaga dizine varınca yidi kat yir mukâbelesindedür»’’^ . İst. Birinci mesnevi. v. altı bini hayvânâta müte’allikdür.Melâyike secde kıldugı âdemdür Bu âdem nüsha-i cümle-âlemdür • • • • • • • • • • I / Kamu âlem sadef âdem gûherdür Ne kim âlemde var âdemde vardur Âdem hüdhüd âdem Sîmiırg âdem Kâf Âdemdür her kitâb muhtâr-ı keşşâf Âdemde âşikâr oldı ol sultân Âdem olan niçün ola hasrvân^^ «Bu âlemün sıfatma on sekiz bin âlem ki dirler ve ol on sekiz bin âlem inşâna müte’allikdür. Vücûdname. nu : 6817. cümlesinün dirlikleri hep birlikdür. B ir derviş bu «muazzam şehir» içinde seyahat eder ve etrafında b u rç­ lar. 6a. içinde m ahalleler. Hak celle ve alâ dahi cümlesine muhîtdür»*^. Ktp.. bun­ lar birbirine mablûtdur ve biribirinden ayru degüldür... Univ. on sekiz bin sıfâtdur. nu : 6817. Mar. altı bin! nebâtâta müte’allikdtir. B irinci mesnevide de Kaygusuz. 79a vd. 272 . v. 108a. İst. cümlesinün rengi vardur. 11b. «Âlemde az ve eger çok her ne ki vardur. Üniv. 7b. altı bini inşâna müte'allikdür. pazar­ lar ve sipahiler görür V ücûdnâm e’de b u çarşı pazar 171) 172) 173) 174) İkinci mesnevi. v. çarşılar. v. insan vücûdunu muazzam b ir «şehir» olarak tasvir eder. Mar. duvarlar. Ktp. Vücüdnâme.

v. v. \ insan vücûduna verilen bu ehemmiyet başta da zik­ rettiğimiz gibi insanın «nüsha-i âlem» olması. İst. Mar. Ancak kendini bilen Tanrı’yı da b ilebilir: Her birisi bu hâl içinde esir Bilmedi kendüyi kaldı muntazır^” * ** Olar kim kendüzini bildi tahkik Özin bilene didiler muhakkik Özin bilen bilür cân niye dirler Neymiş inşân hayvân niye dirler^” Ana sor bu Hak yolmı o bilür Cümle mahlûkun hâlini o bilür Zîrâ keşşâfü’l-kulûbdur evliyâ Özini tahkik bilüpdür evliyâ Özini bilen bilüpdür Tann’jn Tann’yı bilen koytıpdur gayriyi''* * Yirde durup göge bakma iy gâfil Özüne bürün ki sendedür delîl O kim istersin cihânda sendedür O ki söyler her lisânda sendedür 175) 176) 177) 178) Vücûdnâme. Ktp. nu : 6817. 3a. Mar.. Birinci Mesnevi. v. tJniv. v.. Saraynâme. Tann'nm insanda tecellî etmesi dolayısıyladır. 78b.vb. 86a.’nin vücûdun hangi uzuvlanna delâlet ettiği anlatı\ hr>” . 273 . Şu halde Tanrı’yı bilmek isteyen insan önce kendisini bilmelidir.. Mar. Birinci mesnevi.. 7b.

. Mar.. 248b.Sendedür cümlesi ne var dünyâda Sen sana nişe gâfilsin iy dede Sen seni bilsen bilUrdün sultânı Sende bulunurdı gevher ma’denl^”’ ♦ Strâta’l-m üstakîm düpdüz yol oldı ÖzIni anlayan küllî ol oldı^“ çç) Tecellî Tann’nın bütün eşyâ ve varlıklar içinde mevcut olu­ şunu. 86b. Senün evünde doğan güneşün tecellîsinden cümle âlem aydın oldı. 42a. Dilgüşâ. Mar. cümle eşyâ uyandı. 179) 180) 181) 182) Birinci Mesnevi. v.lü fâş Gayn yokdur gayret eyle aç gözün Gel iy tâlib birliğe batdı özün Yüzi yüz bin cümle bir oldı hemân Cümle diller virdi birlikten nişân Cümle yol birikdi küllî bir yire İkilik gitdi bir oldı âşikâre «Zîrâ kim Allâh cümle nesneye mevcûd olıcak iy tâlib senün dahi vücûdında bile olmış olur.. İkinci Mesnevi. v. v. v. 112a. Baraynâme. Mar. yâni «vahdet-i vücûd» u Kaygusuz Abdal. kendüzini vahdâniyet denizinün içinde gark -gördi'“. bâzan «tecellî» kelimesiyle ifâde ed er: Cümle âlem bir tecellî bir güneş Külli hemân bir vücûddur gi7. 274 .. Mar.

s. 249b. 183) 184) Dilgüşâ. Taş basması. A yrıca b a k : Hülâsa 275 . 18-20. Mar. Budalanâme.Kamu âlem birîkdi bîr yüz oldı Kamu dil söyledügi bir söz oldı Topraklar kimyâ taşlar gevher oldı Dahi yok kalmadı küllî var oldı Kamu eşyâ Hakk’ı gördi mu’âyin Hakikât birliğe batdı vücûd cân Hak bâtıl yakîn gümân dimckIik Nûr u zulmet küfr ü îmân dimeklik Bu sıfatlar kamu birliğe batdı Be-kUlIî yol hemân menzile yetdi Tâlib matlûb sıfât-ı vasi ü hicrân Zâhir bâtın hakîkat-ı vücûd cân Şu kim adına şeyâtin dimişler Olar kim dirliğine Cin dimişler Bu hayâller ki görünür âlemde Bu sıfatlar ki pinhândur âdemde Kamu âlemdeki nûr-ı tecellî Kamu gönüllere olan teselli Kamu şey bir vücûd bir cân degül mi Be-küllî pertev-î sultân degül mi'*^ «Tecellî» kavram ıyla ilgili olarak T anrı’nın m uhte­ lif varlıklarda «sâdır» olm ası ve devrederek «insân-ı kâ­ mil» e ulaşm ası m ânâsındaki «devir» anlayışının en gü­ zel örneği Budalanâm e’de verilmektedir'*^. v..

Mar. 102b... İkinci Mesnevi Mar. 93a. v. " 276 . Saryanâme..b.. Mar. v. Bunlardan bâzılarmı örnekleriyle gösterelim : dd) V ahdet-K esret Ol ne denizdür ki cûşa gelmedi Ol ne vahdetdür ki kesret olmadı * 4C9İC Ne dimekdür vahdet ü kesret dimek Bir vücûda iki dürlü ad dimek'“ * Be-küllî vahdet oldı gitdi kesret Özi kıldı özine şükr ü minnet'” ee) Tevhtd Nereye bahsa Hakk’ı göre anda Dolu göre Hakk'ı her cism ü cânda Odur kim âlemi kılmış münevver Gönülde fikr ider hem dilde söyler Ger nazar kılsa kişi tevhîd ile Biliş olurdı tamâm ma’bûd ile Tevhidi bilen kişidür ehl-i dîn Tevhîd eyler kişiyi Hakk’a yakîn Tevhidi her kim ki bildi cân olur Bu sarâyun halkına sultân olur Tevhîd ile nazar eyler âleme Nutk-ı Hakdur ki cân olmış âdeme 185) 186) 187) 188) Birinci Mesnevi.«Vahdet-i vücûd» fikrini ifâde etmek üzere Kaygusuz’da daha pek çok terimler vardır. Mar. Birinci Mesnevi. 67a . 109b. v. v.

Ktp. Birinci mesnevi. nu : 645.f f ) Nişân . Ktp. Mar. 72b... 65.. Mar.. 73b. Gülistan. Gnl. v. Ank. 78b. v. s. v. nu . Gnl. Ank. Bürinci Mesnevi. 277 . 645. v.. Mar.Bînişân Bu âdem didükleri nişân-ı bî-nişândur Âdemden olma gâfil maksûdı kevn ü mekândur'*’ * Kamu nişân içinde bî-nişânsm Dahi kim var hemân sensin hemân sen*^ ❖ Mâ-tekaddem ki yol varmış erenler Bî-nişândan bize nişân virenler"^ * Ol kişidür o bî-nişândan bir nişân Görinür Hak anun yüzinde bes ayân^*'^ gg) T e n -C is m -V ü c û d -C â n Sana ben diyeyin bahr-i muhitsin Çün özün ten bilürsin sen vücûdsm Vücûddan câna dek sefer var Ilezârân perdedür bunca haber var^” * * îfî Sen özüni ten bilürsin ten mish) Yohsa sen sûret-i cân mısın Bil abı özüni ten ne sen nesin Ten ü cân sen küllî yeksân mısın 189) 190) 191) 192) 193) 194) D îvom. 292b. Mar. 225.. Birinci Mesnevi. s. Birinci Mesnem.

Kaygusuz. yerlere ve göklere sığmayan kalp ka­ dehidir. manevî b ir kâbe.. Allah’ı Gönül de bulur.Sır . H er şey b u rad a b aşlar b u rad a biter. v. cihan aynası. H akk’ın nazargâhı. Mar. nutk-ı hak. Mar. m arifetu ’llah.Ten cânun yüzinde perdedür hemân Perde ardında nihân oldı cân • • • • • • • • • • Cümle bunlar mazlıandur ol cânun Perdesidür cism ü sûret sultânun^®^ * Devletün bahtı toludur cümle cân Kanda baksa seni görürdi gören Sen cân olurdun bu cümle eşyâ ten Nûruna mevcûd olurdı ten ü cân^*^ hh) Gönül .Pinhân Kaygusuz Abdal'a göre Gönül. seyrangâhı. 278 . Zira Allah. 164b-165a. 152b. v. ademi kendisine nikâb edinm iş ve âdem in gönlü içinden sö y lem iştir: Bu sarayâ âdem oldı pâdişâh Suret-i âdemde geldi bımda şâh Âdemi kendüye nikâp eyledi Âdemün gönli içinde söyledi Çün gönül Hakk’un evidür iy safâ Beyt-i Hak didi gönle Mustafâ 195) 196) Gülistan. pâdişâh m akâm ı. bu âleme âdem süretinde tecellî etm iş.. sırr-ı ilâhi’nin saklandığı yer. Allah sevgisi. hâzinesi ve hakikat sırlarının tecellîgâhı. beytu ’l-hak. Gülistan.

43b . Zira Allah. s.. 7 . Bu gönüle H akk’ın varlığı sığmış. M arburg Nüshası. Saraynâme.44a. Zîra Sultânun evidür bu gönül İşid oldur kİ gönül bula kabûl Çün gönüldür pâdişâhun meskeni Meskeninde buldı isteyen anı Külli varlığı Hakk’un gönüldedür Velî ki şerh ü beyânı dildedür ■Tanıkluk viren gönüldür Sultâna Zîrâ ol gönüle gelür seyrâna Gönülün seyrângâhıdur bu âlem Hem Pâdişâh gönülde tutdı makâm Çün gönüle sığdı Hakk’un varlığı Hakk’la bir oldı külli birliği'^ 197) 198) 199) Saraynûme. v. bu gönülde m akam tu tm u ştu r.Cümle ilmün hem kabı olm ış gönül Nutk-ı Hak gönle eyler hem nüzûl Ol ki nutkm âdeme cân eyledi Kendüyi gönülde pinhân eyledi Bu gönülün sim im sen iy yiğit Gel berü Kaygusuz Abdal’dan işit'®^ Kaygusuz’un Budalanâme’^ ®adlı eserinin ikinci konu­ su da Gönül dür. Taş basması. m akâm ı. Saraynâme. vahdet-i vücûd görüşü içinde ele alır. Budaîanâme. v. 69b. Sarayname'sinde de gönlü. m eskeni.10. h er şey orada H ak’la bir olm uştur. Mar. Allah’ın evi. 279 . tanıklığı. v. Gönül. Zira gönül. bu âlem in seyrângâhıdır. Mar. 152b. varlığı ve b u n u açıklayıcı sözüdür..

gönülde «gûher». böylece insanlar Allah'ı da burada bulur. Bu ve bunun gibi tasavvufî temleri Kaygusuz şöyle dile getirir: Nice direm gönül haddünden aşma Hâlin bil varuban ışka dolaşma Gönül hergiz benem sözüm işitmez Beni terk eyler ışkun terkin urmaz Gönül bu cism ü sûretdür bu ışk u cân Bu ışk dahi gönülde tutdı mesken Zîrâ bu gönül ışk ile ezelden Bile imiş bile gelmiş ol ilden Gönül yoldaşligun sakın unutmaz Cihanda ışkdan artuk nesne tutmaz Gönül her maksûdı ışkdan bulubdur Gönül içinde ışk delil olubdur Gönülde bunca sır pinhân olubdur Nefis gûher bu gönül kân olubdur Gönül içinde gizlenür bu esrâr Gönül bir lahza yâr bir lâhza agyâr 280 . her arzusunu aşkdâ bula­ bileceğini. zîrâ gönül. kendisi de yaradanına teslim olmuş olur. Sırr-ı ilâhi gönülde saklanır. cihanda da gönülün yolda­ şının aşk olduğunu. Gönül içine giren kişinin vakti hoş. aşkın kendisine delil olduğunu anlatır. gönlün de «Kân» olduğunu söyler. insanı dünya nimetlerine götürerek Hakk'ı unutturmaya çalışan nefsin bile. Mesnevi adlı eserinde de gönül ile aşkın ezelden beraber geldiklerini. Ay­ rıca Allah’ın İlâhi kudretinin gönülde gizli kaldığını. Zira O’nun izniyle gönülden dile «söz» söyleme izni verilir.Kaygusuz.

v. Esâsen «kes­ ret» de «vahdet» i gören. eşyâ ve insan T anrı’nın «zât» ında b ir idiyse ebed de bu kesret âlemi ortadan kalkacak ve her şey Allah’da b ir olacaktır.. «nişân» dan «bi-nişân» a yol bulan. Çünkü Allah.Gönül mum gibi şem’-i m eş’âledür Gönül gâh şâd olur gâhî melâldür Gönülde saklanur sırr-ı İlâhi Gönülde buldı bulan pâdişâhı Gönül hükminde sultanlar yesîrdür Gönül bîr dem ganî bir dem fakirdür Gönüle girenün vakti hoş oldı Gönül içinde Sultan’a tûş oldı Beri gel beri gel yâr yine geldi Gönül ugnsı ayyâr yine geldi Yine geldi o sultân-ı yegâne Gönülden sözi ol söyler lisâne^“ ® 3. Ebedde vahdet-i viicııd Nasıl ki ezelde fcümle kâinât. 117a-‘ b. «gönül» içindeki «sultan» ı keşfeden Kaygusuz Ab­ dal zam an zaman çoşkulu !bir heyecan içinde istikbaldeki bu hâli de anlatm ak tad ır : Şâhid-i gayb âşikâr oMı görün Sûr çalındı dur ahi bir duran Va'de tamâm oldı gâfil dur uyan Birîige birikdi cânân ü cism ü cân Birlik oldı gel ki gitdi ayruluk Birliğe birikdi cümle âz u çok 200) iTcinoi Mesnevi. Mor. 281 . herşey aslına rücû 'edecektir buyurm uştur.

142a. v. Mar. 282 .b. Zerreler de güneş oldı eşkere Bir güneş şu’lesi düşdi her yire Sevdâsı birikdi cümle başlarun Birlik oldı aslı cümle işlerün Her gönülde bîtdi birlikden semer Birliğe hatm oldı geldi cümle kâr Tabl-ı beşâret çalındı iy hoca Bir oldı kalmadı gayn zerrece Hak ’ayân oldı iy 'âkil aç gözün Sa'âdet burcma yitdi yılduzıın Tutdı rahmân cümle mülk i ser-be-ser Rahman’a döndi dirildi her diyâr^/’ ♦ Gözün aç bak ki güneş togdı güneş Sırr-ı ezel ’ayân oldı şöyle fâş Birlik içinde bulmdı câna yol Hakikat külli nûr oldı sag u sol Sâye kalmadı güneş toldı cihân Bir vücûd oldı meselâ cism ü cân İkilik kalmadı külli oldı bir Birlik oldı çi ganî vü çi fakir Zerre içinde görindi âfitâb Eşkere oldı güneş gitdi hicâb 200A ) Ctülistan.Mülk bir oldı Sultân birdir hemân Birlik oldı cümle varlık câvidân İkilik hayâli kat’ oldı tamâm Gayrı gitdi birlik oldı her mekân..

. 211 . s. 217a. daha sonra «bu kârhâneyi seyr etmek dilediler.ben sizin rabbmız değil miyim?» diye sorm uştur. Mar. nu : 645. bâ­ zı eserlerinde. Budalanâme. Taş basması. sonra bütün insanların rû h lan n ı y aratarak onlara «elestü birabbiküm ? .212. 89b . Mar. 24. 283 . v. Saraynâme. fazla tafsilâta girm eden «elestü birabbiküm demi» diyerek bu safhadan bahseder 1} Adem donu Önce «ruh» olarak yaratılan insanlar. Ktp.Küllî tevhîd oldı sözi her kulun Tesbîhî ene’l-hak oldı bülbülün Küllî gül oldı vü diken kalmadı Rûşen oldı nesne pinhân kalmadı Nakş ü sûret gitdi 'ayân oldı cân Gene açıldı küllî kat’ oldı vîrân Nûr u m lm et birliğe batdı tamâm Birlik içinde bir oldı hâs ü ’âm Dahi hiç cihânda gayrı kalmadı İkilik bir oldı aynı kalmadı Ten ü cân birlikde eyledi karâr Birliği kıldı kamusı ihtiyâr Birlik oldı il emîndür töre düz Birliğe bitdi kamu yahşi yavuz^” b) Elest Meclisi Allah. ilk olarak Hz. v. v. 43t>. Mar. K ullar da «belâ-evet» dem işlerdir. s. Dügiişa. îşte yaratılışın bu safhasına elest meclisi denir. pâdişâh-ı âlem bu 201) 202) Birinci mesnevi. Aıik... Kavgusuz.90a. M uham m ed’in rûhunu yarat­ mış. Gnl..

. Mar. v. 304a. 294b. Dîvan. Mar. 301b.diîegi kabul edip âdem donunu onlara hiFat verdi ve ademden âleme» yolyadı^“ Zîra însâfi sûretîdür donumuz Kamu ’âiem bizüm hayrâmmuzdur^'’ '' * ❖ * Âdem bu don iîe inşân olupdur Kamu sıfâtlar içinde zâtum ben“^ 2) Vatan-ı aslî-F ürkat (H icran)-Vuslat Vatan-ı aslî. 18. Taş basması.. Böylece «fürkat (hicran)» b a ş la d ı: Derdile cânum yandı bu hicrâna düşelden Bu ’ışk hayâli sırr-ıla bu câna düşelden Genc-i ezelem sûrete inşân ile geldüm Pinhân giçerem bu cism-i vîrâna düşelden Ben ol filânum sırr-ıla seyrâna geîmişem İnsândur adum sûret-i inşâna düşelden^ Bu hal. Dîvan. «Adem donu» ken­ disine «hîl’at» vei'ilen insan dünyaya gönderilm ekle «aslî vatan» dan ayrılm ış oldu^“ . 284 . Taş basması. 6. bâzan «sevgiliye hasret» kelimeleriyle de an­ latılır : Hasretüm elüm irişmez yâre bilmem neyliyem Diyebilmen hâlümi deyyâre bilmem neyliyem^“ 203) 204) 205) 206) 207) 208) Budalanâme... Dîvan. s. s. v. Dîvan. 300b. Mar. Budalanâme. v. b ü tü n ruhların b ir olduğu ve Allah’ın dîdârm ın göründüğü elest meclisidir. v. Mar.

285 .Bu ayrılık kavram ı. «deniz ve gevher» teşbihleriyle de a n la tılır: Mevoe gelüben o deryâ kıldı cûş Mevc-ile beni kenâra saldı uş Deryâ-y-ıdum katra oldı menzilüm Bu idi bu hâl içinde müşkilüm Mevc içinde taşra düşdi bir gevher Eyle gevher ki misâl-i m u’teber Çün ki gevher taşra düşdi deryâdan Vuslatı fürkat ayırdı ortadan^ c) Allah’ın Dîdârım Görme (rü’yetu’llah) Bezm-i elest’de Allah’ın yüzünü gören ruhlar. budur şarâb. s. budur zevk. T anrı sâkîdir ve şarab ikram ettiği kul s a rh o ş tu r: «Cân u ten senden ’uryân oldukda . 11-12. Taş basması.106a. v. şarâb u ’ıyş bâkî. «ve sekâhüm rabbuhum şarâban tâhurâ» âyetini zikrederek bu hâli «sar­ hoşluk» ile ifâde eder. Anda kim Hakk’un likâsını görürsin ne diyem ki ne esriklükler kılasın. Bu kavram için «temâşâ» tâbirini kullanan Kaygusuz Abdal. Budalanâme. visâl-i badesin iç^'" 209) 210) Gevhernâme. İmdi sen dahi ol bâde-nûşun yüzini gör. . sekâhüm rabhuhum bâkî. İşte budur lezzet. dahi ne Cennet içün şad olur ve ne Cehennem içün hafv çeker. Anı içen ganî mutlak olur. dil ile vasf olınmaz. Anda dahi ne 'akl yürür ve ne zevk ü mest-i bî-pâk kalur. Rab sâkî.. âh irette de Allah’ın dîdârım göreceklerdir. Hak Ta’âlâyı dolu ay rûşen görürsin. . 01 şarâbı Hak ösmisdür. Anda temâşâ bâkî. . Mar. dîdâr hâki. Dahi hûr u gılmân bu sohbete sığmaz. 105b .

mecâzî m ânâ ile kullanılm akta ve çoğu defa «H akk’tn d îd â n m görmek» m ânâsm a gelmektedir. Mar. N itekim B udalanâm e’de «H ârâbât ehli»nin içki içmesinde «dudak ve kadeh olmadığı» k a y d e d i l i y o r Ş u şiirde de «içmek» ten m urat. Tag basması. 298b. v. seyran.. 112b. Kaygusuz. Budalanâme. bu kavram için «teferrüç. T anrı’yı g ö rm e k tir: Yiyeli içeli beng ü şarâbı ’lmâret oldı bu gönlüm harâbı Nazâr kıldı bana pîr-i harâbât Yüzüm anun ayagmun türâbı • • • • • • • • • • Bu sâkîden nice ’âşıkı sermest İçiben cân gözin yırtdı hîcâbı Bu ’ışkun yolma sen muhib oleıl Eger görmek dilersen zü’l-celâli ç) Teferrüç T eferrüç'den m aksat. 3. Mar. insanm «âdem donu» nu giyip cihana gelmesinden tek rar T anrı’ya döneceği ana kadar geçen zam an içinde dolaşm asıdır. v. seyâhat» kelim elerini kullan­ m ak tad ır : Beni dinle nedür sözüm haberüm Nice menzile irişdi seferüm 211) 212) 213) Birinci mesnevi. Dîvan. sefer.Meclis birdür sâkî birdür bâkî bîr Bir oldı kamu deryâ zevrâkı bir^” Şu halde Kaygusuz Abdal’da «şarap içmek» hakîkî m ânâ ile değil. 286 . 14..

300b. v... Mar. tem silî olarak yııkanda bahsettiğim iz «teferrüc» ü an latm aktadır.. B urada insanın «nüsha-i âlem» olduğu h atırlan m a­ lıdır. Birinci m esnevî'de dervişin b ir şehri (insan vücû­ dunu) dolaşm ası da yine «teferrüc» kavram ına dâhil­ dir. insanın yaratılışından kıyam et gününe k ad ar m uh­ telif zam anlarda gezmektedir^’® . Mar. 287 . v. Mar. 78a. Birinci mesnevi. v. Kaygusuz b u dört m ertebe için «dört kapu» tâbirini kul214) 215) 216) 217) 218) 219) Saraynâme. Mar. Mar.mesnevi.. Birinci. v.Evvel inşân domyla bu sarâya Teferrüc etmeğe bu mülk ü câya Bile sultân ile seyrâna geldüm Sûret (ü) libâs-ı inşâna geldüm^'^ * ** Vücûddan câna dek bunca sefer var Hezârân perdedür bunca haber var^‘® * Dokuz felek bizüm sayvânumuzdur Yidi yir yüzi hem seyrânumuzdur^’^ A Misâfir dervişem gezdüm cihânda Teferrüc eylemişem her mekânda^” Ayrıca Kitâb-ı M iglâte'deki dervişin rüyâ âlem inde devamlı olarak «seyâhat» etm esi. 73b. tarikat. B urada der­ viş. T anrı'nın ve kâin âtm hakikatini anyalabilm ek için geçilmesi gereken d ö rt m ertebedir. hülâsası. B unlar sırasıyla şeriat. d) Merâtib-i Erbaa (Dört kapı) Merâtib-i eı^baa. Bak : Kit&b-x M iglâte’nin Birinci mesnevi. marifet ve hakikattir. v. Dîvan. 79a vd. 2a..

lanır. Mesnevî’de insanın ancak «pîr tutunarak» bu dört kapıyı geçebileceğini a n la tır : Yola gel şeytâna nöker olmagıl Pîr dutungıl hudâperver( ?) olmagıl Pîr gözün! açup yolum göstere Seni bu yanlış hayâlden kurtara Pîri olmayan irişmez menzile Pîr gerek kim aynayı her dem sile Pîr sana bildürür seni sen nesin Sen nesin nedür dilegün kandasın Gözün açıla göresin sultânı İnşânda fark eyleyesin hayvâm ’İlm-i şerî’atı bildüre sana Azuban dağılmayasın her yana Bilesin kim ne dimekdür şe rıâ t Neyimiş bu orta yirde bağlı sed Pir sana erkân-ı salât bildüre İmân İslâm farz u sünnet bildüre Çün ki bildün şeri’ât nedür tamâm Tarîkât yolında koyasın kadem Pîr sana bildüre nedür tarîkât Dahi tarîkât içinde her sıfât Tarîkât dimek ’arabca yoldurur Yol-ıla var kim tarikat oldurur Zen ü ferzendi atayı anayı Terk ide koya bu cümle kavgayı Her ne ki pîr dir ise anı duta Tâ kim irişe bu yolda maksûda 288 .

Zişt ü m el’ûn u tekebbür olmaya Miskin ola cehle magrûr olmaya Pir ne dir ise işide sözini Hâk ide pir kademinde yüzini Pir yohndan yüzini döndürmeye Anda kim bakmışdı gözin ırmaya Pir ana hakikatim göstere Tâ adı yolda yazıla deftere Her ne kim pir dise andan çıkmaya Cehd ide bu yolda gönül yıkmaya Kanda kim baksa pirin hâzır göre Her kime bakarsa am pir göre Şöyle İdm birliğe bite pir ile Ol Pir ile bir ola pir bir ile İkilik kalmaya çün birlik ola Birlik içinde temiz dirlik ola Çün ki piri hoşnûd ola kendüden Ol kişi bu kez uyana uykudan Gözi açıla göre kim bu iş nedür Eşkere görmek ne-y-imiş düş nedür Ş erî’at bile tarikat anlaya H akikat piri ne dirse dinleye Her kimde kim ola bu üç hâsiyet Ş erî’at ü tarikat ü hakikat Ma’rifet anda biter kân oldurur Ma’rifet cevher ü ma’den oldurur Yol eri oldur bu yolda yol varan Yol eridür yolsuza yol gösteren 289 .

mânevî nüfuz sâhibi. 4b. sofî. ü stü n b ir insandır. yol eri» gibi kelim eler kullanm ıştır. mürşid. gerçek er. rehber. Esâsen o b ü tü n eserlerini velîlerin gösterdiği yolu anlatm ak için yazm ıştır. Onun bu kelime ve terkiplerle anlattığı ev­ liya. Vücüdname.. er. 82b . kalbleri ve sırları keşfeden. b ah ar hakikat gibidir. «evliya. tst. yaz tarikat gibi. t)îüv. v. der­ viş. Kaygusuz'un eserlerinin her yerinde bol bol kullanılm ası tabiî­ dir. cihandan gitm ek hakikat gibidir^*. 290 . ehl-i dil. Tâlibleri ve sâlikleri ta rik a t yoluna 220) 221) Birinci mesnevi. e) Evliyâ Evliya ve b u kavram la ilgili kelim elerin. Ktp.83b. Buna göre kara kış şeriat gibi. Mar. Evliyâ kavram ı için Kaygusuz. âşık.. v. mürşîd-i kâmil. güz mârifet gibi. cihana gelmek tarikat. Ayrıca ana rahm i şeriat. nu : 6817. delil. cihanda durm ak mârifet.Ma'rîfetdür yol erînün hüneri Marifeti olan er bulur eri Ma’rifeti olmayan hayvân olur Fi’li iblîs sûreti inşân olur Ol haber bîtdi bu kez geldün pîre Pîrlik oldur yolsuza yol göstere Sakalı aka dimezler pîr diyü Pîrlik oldur terk ide her sevdâyı Pîr gerek kim kendüyî bilmiş ola Gönli içinde Hakkı bulmış ola Kalmaya bu dört kapuda müşkili Pîr gerek kim söyleye cümle dili^ V ücûdnâm e’de «merâtib-i erbaa» ile ilgili bâzı teş­ bihler vardır.

. Mar. v.sevkeden. 146a. 291 . tşte b u vasıflanyla Kaygusuz’un eserlerinde geçen «evliyâ» için bâzı örnekler v eriy o ru z: Anlan. da bir işit 'ameli ne Nice varmışlar bu yolu hâli ne Anlanın dahi neymiş maksûdı Nice bulnuşlar o ’lar da ma’bûdı Ne kişilerdür neymiş adlan Niye benzer zâtlan sıfatlan Ne iş işledi o ’lar da dünyâda Adlan gül gibi kalmış ortada Ara yirde heykel olmış sözleri Hak’la birliğe bitmiş özleri Bî-nişândan ol kişilerdür nişân Evliyâ enbiyâ dirler ona cân Ol kişilerdür o ’lar kim Hakk’ıla Gayri gitmiş vuslat ohmşlar bile™ J* Halk u cihânun budur fikri hemân Evliyâ hâlinden işit bir nişân •••••••••• Evliyâda ol kadîm oldı nihân Evliyâdan sor sorarsan sen nişân Evliyâ bilür ol ebed mülkini Evliyâdan sor ırağı yakini Sor ki hemân evliyâdur kılaguz Evliyâ bilür nedür yahşi yavuz 222) GülİHtan. m ârifetten hakikate u laştıran onlardır..

Evliyâda cem’ olupdur kâinât D ogn bak kim evliyâdur her sıfât Evliyâdur cümle ’ilmün defteri Evliyâ bitdi bu kân da gevheri Evliyâdur ki ’âlemi tutdı karâr Evliyâda cem' olupdur ne ki^ var Sırr-ı ezel ü ebeddür evliyâ Hakikat-ı nûr-ı ahaddur evliyâ Eviyâdur maksûdı her bendenün Vechidür evliyâ cümle insânun Evliyâ yüzinde Hakk'ı gör 'ayân Sıdk yolmda bu kadar ola nişân^ ♦ Yola boyun vire serkeş olmaya Vesves-i şeytâna yoldaş olmaya Yol erine sor ki bilür yol nedür Bu yolun içinde sag u sol nedür Yol eri bilür ki nedür hayr ü şer Yol İçinde neymiş 'ayb u hüner Yol erinün ayağına toprak ol Yol erine kostak olma müştâk ol Yol dimeklik yol erinün dirliği Yol eri ol ki bilesin erliği Yol eridür bu yol içinde çerâg Yol eri y o l-ila varur yola bak 223) Gülistan. Mar. v. 292 .. 172b.

. v. Mar.Yol eri oldur ki câna kalmaya Bî-nişân ola nişân kalmaya Yol eri terk ide cümle varlığı Bu yola lâyık dirliye dirliği^ * Çünki dirlik tamâm oldı er Mu’teber oldı bu yolda mu'teber Erlik oldur duta birlikde makâm Demeye birlik yolında hâs u 'âm Bir göz ile baka cümle ’âleme varlığa Katmaya kalbi hakikat dirliğe Cümlenün üstine doga gün gibi Bir yire baka dâ’im mecnûn gibi Çünki birlikde timâm oldı işi B il hakikat evliyâdur ol kişi Anâ sor bu hak yolını o bilür Cümle mahlûkım hâlüni o bilür Zîrâ keşşâfü’l-kulûbdur evliyâ Özini tahkik bilüpdür evUyâ Özini bilen bilüpdür Tann'yı Tann'yı bilen koyupdur gaynyı Ol kişidür ki dimişler yol eri Ana sor kim ol görüpdür dilberi * Her kişi ne bile kimdür er kişi Er kaçan ola cihânda her kişi 224) 225) Birinci mesnevî. 85b.. Mar. 86a. 293 . Birinci mesnevi. v.

şarâb. Mar. sık sık kullandığı « b er-d âr» kelimesiyle ona telm ihte bulunur. M ansur’un h er zam an adını kullanm a­ yan Kaygusuz. Kaygusuz’da «H arâbat. v. H asan-ı B asri. Ali'nin huzûruna çıkm akta ve o rad a da şeytanla m ücâdele etm ektedir. esrar» gibi kelim elerin 226) Birinci mesnevî. Bâyezid-î BistâmJ. İbrahim Edhem . 96b. Âşık Paşa da büyük m utasavvıflar ola­ rak yer alır. beng. B ağdat şehrinde «Hallâc-ı M ansur ve Behlûl Dânâ ile karşılaşır. H oca A ttar. Kaygusuz diğer eserlerin­ de de «Ali. Aliyyü'l-mürtezâ. Hallâc-ı M ansur.E r b ilü r kim dür cîhânda evliyâ H üm â gölgesi degüldür h er sâye Evliyâ gönlünde oldı H ak nihân Evliyâdur tâlib ü m atlûb hem ân H er kim e kim evliyâ oldı delil D ünyâda âhiretde olm aya zelil “ Ayrıca bÜ5Öik evliya ve m utasavvıflar olarak Kaygusuz’un eserlerinde b aşta Hz.. 294 . meyhâne» gibi kelim elerin «tekke» yi. Kitâb-ı M iglâte’­ de derviş. evliyâlar şahı. Cüneyd-i Bağdadî. Muhamm ed’in «ben ilm in şehri. S a’di. «mey. vahdet-i vücûd nazariyesi ve ene’lhak» sözü dolayısıyla sık )sık zikredilir. Kitâb-ı M iglâte’de âh iret gününde seyâhat eden der­ viş sık sık Hz. Ali ve Hallâc-ı M ansur ol­ m ak üzere pek çok ism in geçtiğini kaydedelim. Ali kapısıdu*» hadisini zikret­ m ektedir. B unlardan başka Kaygusuz’da Şiblî. Şah-ı M erdan» isim ve sıfatlarıyla onu anm akta ve Hz. H aydar.

ya da dolaylı olarak ta­ savvufla alâkaladır. «yüze sevda (siyahlık) gerekm e­ diği» gibi « ç a r-d a rb » ı an latan ibârelerle. «bâtın» ı. h er sûret. Son olarak ifâde etmeliyiz ki. «m elâm et tabii. sûretin peşinde değil. zâhirî olanın. şem ’ ve şemle» gibi ta rik a t vâsıtalarına âit terim ­ lerin de Kaygusuz’da seyrek de olsa geçtiğini belirtelim . 295 . Eserlerinde tasavvufun prensip­ lerini anlatırken etrafm dakiler kendisine bâzan «kuş dili ile m i konuşuyorsun» diye sorarlar. «İbn-i ledün». Kaygusuz'un h er şiir ve beyti. nakış ve ibâdetin «bâtm » m m . «aynelyakîn» ve «hakkalyakîn» gibi «tasavvufî bilgi» yi. hırka. «Sakal kırkm ak». ya doğrudan doğruya. daha doğrusu «merâtib-i erbaa» nın geçilmesiyle ulaşılan «hakikat» i anlatan ter­ kipler de K aygusuz'da tasavvufla ilgili olarak rastlan an terim lerdir. «ilm-i ledün» m ânâsına çok defa «kuş dili» tâbirini de kullam r. Dolayısıyla onun eserleri b aştan başa tasavvuftur. O.«İlâhî aşk» ı ifâde etm ek üzere kullanıldıklarını ve b u ke­ lim elerin onda lirik ve heyecanlı söyleyişlere sebep oldu­ ğunu d a kaydedelim. «hakikat» m ın peşindedir. O. İb âd et ve ahlâkla ilgili konular dâhi K aygusuz'da tasavvuf gözüyle görülür.

eser­ lerinin tavsif ve hülâsaları. Bundan sonra babasının da râzı olm ası üzerine tam âm en Abdal M ûsâ’ya intisap eden Gaybî Bey. Menâkıbnâm e’ye göre Kaygusuz. zam anının m ad­ dî ve mânevî ilim lerini öğrenm iştir. Alâiye Beyi’nin oğludur ve asıl adı G aybî'dir. Kaygusuz etrafında teşekkül et­ m iş bulunan m enâkıbnâm e nüshalarında kayıtlıdır. şeyhi tarafından verilen adla «Kaygusuz». O rada M ısır Sultanı huzuruna çıkan ve bâzı kerâm et­ ler gösteren Kaygusuz’a. Bunun üzerine Alâiye beyi. abdallarım yanına alarak gemilerle M ısır’a gi­ der. o radan Hacca gider Mekke ve Me­ dine’deki m übârek yerleri ziyâret ettik ten sonra Sûriye 296 . Teke beyinin de yardım ını alarak Abdal M ûsâ üzerine yürüm üş. kırk yıl pirine hizm et etm iş ve ondan icâzet alm ıştır. Ayrı­ ca Abdal M ûsâ Tekkesi'nin bugünkü dervişleri de onun m enkabevî hayatını şifâhî olarak anlatm aktadırlar. Daha sonra kendisine kırk abdal verilen Kaygusuz. B ir av sırasında.NETİCE Kaygusuz Abdal’ı. K asrü’l-’ayn adlı bu dergâhta b ir m üd­ det o tu ran Kaygusuz. fakat Abdal Mûsâ m ürîdleriyle ona karşı çıkmış ve gösterdiği kerâm etler sâyesinde Teke beyini öldürm üştür. ken­ disine geyik sûretinde görünen Abdal M ûsâ’nm peşine ta­ kılm ış ve sonunda Abdal M ûsâ dergâhına ulaşarak ona m ürid olm uştur. M enkabevî hayatı. Çok iyi tahsil görm üş. M enkabevî ve hakiki hayatı. eserlerinin şekil bakım ından incelenmesi ve eserlerinde din ve tasavvuf olm ak üzere dört ana bölüm içinde incelemiş bulunuyoruz. M ısır Sultânı Nil kenarında b ir kasr inşâ ettirdi.

Menkabevî unsurları b ir yana bırakacak olursak onun Abdal M ûsâ’ya intisâbınm kesin olduğu da m uhakkaktır. onun eserleriyle teyid edilm ektedir. Sonra M ısır’a gitm iş ve orada tarik atin i yaym ıştır. din ve tasavvuf bilgi ve terim lerine vâkıf olduğunu h a ttâ Farsça bildiğini sarâhatle gösterm ektedir. M enâkıbnâm e’de K aykusuz'un yetişmesiyle ilgili olarak verilen bilgiler. Kendi eseslerinden çıkardığım ız bâzı ipuçları neticesinde K aygusuz'un asıl adm ın «Alâeddin Gaybî» olduğunu tesb it ettik. 297 . Biz onun hakiki hayatını araştırırk en menâkıbnâm e’deki bu hayat çizgisinin um ûm î olarak doğru olduğu­ nu.ve Ira k 'ı dolaşarak N usaybin . M ekâkıbnâm e bu kavuşm a ile biter. Kaygusuz’u n zam anının b ü tü n ilim lerine. Kaygusuz Abdal’ın çok asil b ir sülâleye m ensup olduğunu gösterm ektedir. K aygusuz'un b a­ basının Alâiye beylerinden H üsâm eddin M ahm ud olabile­ ceğini gösterdi. H attâ bâzı menâkıbnâm e nüshaları Kaygusuz’un M ısır’a gitmesiyle son bulur. b ir gelene­ ğin neticesi kabul etm ek lâzımdır. O târihlerde Alâiye ve An­ talya târihi üzerindeki araştırm alarım ız. Bu beylerin K aram anoğullarından inmesi h attâ b ir ta ra ftan da Anadolu Selçuklularına dayandığı rivâyeti. Elim izden geçen yüzlerce varaklık eseri. Doğum târihinin de m ilâdî 1341-42'den geriye gidemiyeceğini ortaya koyduk. Onun bım dan sonraki hayatı m enâkıbnâm e’de yer almaz. K ırk yıl hizmeti. Çünkü bu husus. menâkıbnâm e’nin dışında Kaygusuz’un Abdal M ûsâ ile ilgili b ir şiiri ve ayrıca Abdal M ûsâ velâyetnam esindeki kayıt­ larla d a teeyyüd etm ektedir. ancak bâzı m enkabevî un su rlarla süslendiğini gördük. m ilâdî 1397-98 yıllarında olsa gerekir.yoluyla A nadolu’ya Abdal M ûsâ’n ın yanına döner. M ısır’a gidiş târihi. Ama Kaygusuz’un uzun yıllar Abdal M ûsâ dergâhında yetiştiğini kabul ede­ biliriz.

İshak Bey isim leri onun. Molla F enârî’nin şeyhülislâm lık yaptı­ ğı 1424-1430 târihleri arasında Rum eli’ye geçtiğini gös­ teriyor. K aygusuz'un eserlerinden Dîvan. Ayrıca Dolâbnâme adlı kasidesi ile iki terci’ ve iki terkîb-i bendini de onun m ürettep olm ayan dîvanı içinde m ütâlâa etm ek lâzım dır. 1494 târihinde istinsâh edilen Ankara Genel K îtaphğı’ndaki yazma ile 1501 târihinde is­ tinsah edilen Marburg nüshası da oldukça eski yazm alar olarak ve Kaygusuz’un eserlerinden çoğunu ihtivâ etmele­ ri dolayısiyle m ünhasıran tatm in k âr b ir çalışm a im kânı verm ektedirler. Birinci. birçok karanlık n o k talar b ırak m ak sûretiyle ancak b ir kısm ını aydınlatabildiğim iz Kaygusuz'un eserleri husûsunda daha tâlihli sasmlabiliriz. Çünkü onun on iki büyük eseri elim izdedir ve bunlardan bâzılannın pek çok nüshası vardır. İkinci ve üçüncü mesneviler. B unların yüzde sekseni gazeldir. S onra m uhtem elen tek rar Anadolu'ya ve belki de M ısır’a dönm üş olan Kaygusuz. H ayatının. Kitâb-ı Miglâte ve Vücûdnâme tam âm en m ensur. Divân'daki şiirle­ rin. Çünkü Onun bugüne k ad ar bilinen eserlerinin yanında. Bu şiirler h er ne kad ar mecâzî m ânâlar ifâde edi­ yorsa da Kaygusuz’un Rum eli'de bulunm uş olduğunu gös­ terdikleri de m uhakkaktır.Anadolu'ya döndükten sonraki hayatını ancak bâzı şiir­ lerindeki kayıtlarından anlıyoruz. Îbnî Fenâri.m ensur karışıktır. daha başka eserlerinin de olduğunu tesbit etm iş bulunuyoruz. Saraynâme ve Dilgüşâ m an­ zum 4. Onun Dîvan’daki şiirleri iki s^üze yaklaşmaktadır. Gevhemâme ve Minbemâme tam âm en manzum. 20-30 kadar heceyle ya­ zılmış şiiri vardır. 1444 yılında ölm üş olm alıdır. Budalanâme. gazellerin pek çoğu İlâhî b ir vecd içinde yazılmış gi­ 298 . Gülistan. Bâzı şiirlerinde geçen Rum eli’ye âit yer ad la n ve Murad Han.

K âinatın ve Hz. «küçük mesnevi» başlığı altında da geçer ve öbürlerine nisbetle kısadır. yer y er lirik parçalar ihtivâ etm ekle b erâb er um ûm iyetle d id aktiktir. Y azm alarda «mesnevi» başlığı altında Kaygusuz’un üç mesnevisi vardır. Kaygusuz'un m ensur eserleri. Gülistan. m ürşid» gibi tasavvufî m eseleler anlatılır. Hece ile yazılanlar daha çok şathiye karakterindedir. «vahdet-1 vücûd» görüşünü. nefsi bilm ek. Budalanâme’de «akl-ı m aâş. 63 beyitlik kısa b ir m esnevidir. yer yer son derece heyecanlı b ir üs­ lûpla dile getirilir. ezeldeki vahdet-i vücûdu an­ latm akla başlar. Kitâb-ı Miglâte. deryâdan kenara atılan «gevher» teşbihiyle dile getirir. B urada b ir derviş devamlı olarak uykuya dal­ 299 . B unlardan İkincisi. Baş­ langıçta. «lâ-mekân» ı. Minbemâme adlı 29 beyitlik küçük mesnevi nefsi bilm enin esas olduğu üzerine kurulm uştur. B unlarda Kaygusuz ya T anrı’yla sam îm i bir şekilde konuşm akta.bidir. lirizm in zirvesine ulaşır. ya da dünyanın geçici zevklerine kapılan insanı alaycı b ir üslûpla anlatm aktadır. M esnevilerde Kaygu­ suz. Diyebiliriz ki b ü tü n şiirleri içinde en yüksek heyecan mesnevilerde. akl-ı m aâd. bilhassa birinci mesnevide bulunur. H er üç mesnevide de belli b ir konu olmayıp tasavvufî vecd ve heyecsın etrafm d a dönerler. Kısas-ı enbiyâ kısa olarak anlatıldık­ tan sonra belirli b ir konu üzerinde durulm az. Bâzı şiirleri ise İlâhî ve n u tu k havasm dadır. Âdem'in yaratılışını uzun uzun hikâye eder. M uham m ed’dir ve eser onu m ethetm ek için kaleme alınm ıştır. Tasavvu­ fun çeşitli konulan . «Gevher»in canı Hz. kom pozisyon bakım ından oldukça değişiktir. Gevhemâme. gönül.

b ir «aruz» şâiridir. bâzan gelecekte «teferrüc» etm ektedir. H er defasında karşılaştığı şeytanla mücâdeleye girip onu m ağlûp etm ektedir. bâzan geçmişte. Bu ilgi çekici eserde. Çalışmamızın üçüncü bölüm ünde Kaygusuz'un eser­ lerini şekil bakım ından inceledik. çoşkun b ir liriz­ m in ifâdesidirler. b ir hece şâiri sa­ nılm ıştır. yaz tarik ata benzetilir. Edebiyat târihlerinde ve antolojilerde daha çok bu şiirler yer aldığı için Kaygusuz. 300 . m ünâsebetler k uran b ir eserdir. Manzum ve m ensur k a n şık eserlerinden Dilgüşâ. bâzı dînî ve tasavvufî ve kozmik kavram lar arasında teş­ bihler yapan. Bu bakım dan di­ ğer m anzum eserlerine nisbetle daha «kuru»dur. Hece ile yazılanlar. ancak D îvan'm da bulunan 20-30 ka­ dar şiirdir. Ancak yer yer lirik söyleyişler taşır. «vahdet-i vücûd» u anlatan uzun b ir mesnevi ile başlar. geçmişe ve geleceğe âit çizgiler tab lo lar «science fiction» ların zaman makinası» nı andırm aktadır. Daha sonra m ürşidin lüzum u anlatılır. insan vücûdunun çeşitli uzuvlarıyla. B ir dervişin tasav­ vuf um delerini anlatm ası ile devam eden Dilgüşâ tamâmen tasavvufa hasredilm iştir. Kaygusuz'un şeriat u n surlarına en çok yer verdiği eser Saraynâm e'dir. Saraynâm e'de «cîhan-saray» teşbihiyle yola çıkıla­ rak.m akta ve rüyâsında. Dîvan’ındaki gazel­ lerinin yüzde seksenini de yine aruzla kaleme alm ıştır. Baş. Eserde dervişin zam an zam an söylediği şiirler. Bugüne kadarki um u­ mî kanâatin aksine o. Vücûdnâme. Meselâ ka­ ra kış şeriata. hidâyet n ûrun a teşbih edilir. devlet tâcm a. alın. dünyaya gelm ekten m aksadın ibâdet etm ek ve Allah'ı tanım ak olduğu anlatılır. Eserde uzun Farsça bölüm ler vardır. Binlerce beyitlik mesnevilerini aruzla yazdığı gibi.

Kaygusuz. Hece'de yedili ve sekizli şiirler çoğunluktadır. b ir ka­ sidesi (Dolabnâme). K arışık vezinler Kaygusuz’da pek azdır.Arûzla yazdığı şiirlerde. 301 . B unlar ara­ sında nutuk ve İlâhîlere de rastlanır. Eski Anadolu Türkçesinin kelime hâzinesini ve gram er şekillerini olduğu gibi aksettirm ektedir. Dîvan’ında bunlardan başka «3 fâilâtün 1 fâilün» «4 m üstef’ilün» ve «4 m efâîlün» vezinleri de sık kullanılır. Onun aruzla yazılmış şiirlerinde de sık sık yarım kafiyelerin kullanılm ası. Mesnevi ve gazellerde tasavvufî vecd ve heyecemı dile getiren. halk şiirine yaklaşan b ir h usustur. iki terkîb-î bendi ve iki müstezâdı vardır. bilhassa m esnevilerde he­ m en hem en tam âm en «mefâîlün m efâîlün faûlün» vezni ile «fâilâtün fâilâtün fâilün» veznini kullanır. Bu nazım şekillerinden başka Kaygusuz'un. Dil ve üslûp bölüm ünde Kaygusuz'daki bugüne göre arkaik kelim elerin pek çoğunu ve bâzı eski gram er şekil­ lerini gösterdik. Bilhas­ sa gazellerde redifin çok bol kullanılm ası ve belli bâzı fiillerle edatların redif olarak tercih edilmesi de Kaygu­ suz'un şiirini şekil bakım ından niteleyen unsurlardandır. Ancak bu aruz aksaklıklarının bâzılarm ı o devirdeki telâffuz ile izah etm ek lâzımdır. Kaygusuz’da tam ve zengin kafiyelerin yanında ya­ rım kafiyelere de bol bol rastlanır. he­ ceyle yazılan şiirlerinde şathiyeler hâkim dir. iki terci-i bendi. tasavvufî um deleri işleyen Kaygusuz’un. Bâzen benzer sesler dahi Kaygusuz'da kafiye olarak kullanılabilm ektedir. îm âle ve zihâf Kaygusuz’da o ka­ dar çoktur ki bâzan şiirin vezni güçlükle bulunur. Onun çok kullandığı kelim eleri de ko­ nularına göre sıraladık. on birli şiirler pek azdır.

kibiri. cimrilik gibi huyları ele alır. eserlerinde b aştan sona bu um deyi işler. Mecaz. ilk bakışta bu şiirlerin tasavvufî olduğu hissedilmez. riyâyı. Aslında Kaygusuz. O. Ancak. tevâzu. b ir kı­ sım tasavvufî şiirleri m ecazlarla kaleme alır. O. sâfiyet. tasvir. dinin em ir ve nehiylerine m uhâlif değildir. O. halk söyleyişleri. onun san'atını sam im ileş­ tiren ve halka yaklaştıran unsurlardır. şiirlerin tasavvufî m âhiyetini ortaya koyar.Kaygusuz’un üslûbu çok hareketli ve çeşitlidir. B unlar aynı zam anda insanın ta rik at yoluna girebilm e istidâdm ı gösteren huylardır. öğüt verme gibi anlatım tarzlarının hepsi. «Men arefe nefsehû» hadisi ile «ve hüve bikülli şey’in muhît» âyeti Kaygusuz’da. ibâdete ve ah­ lâka dayanan unsurlarını ayrı ayrı ele aldık. Namaz kılm am a it­ ham larına sert ve alaycı b ir üslûbla cevap verir. Dördüncü Bölümde Kaygusuz'un eserlerinde din ve tasavvuf konularını işledik. doğrudan doğruya anlatım dan. Ona göre. delil ve ispat yoluyla an­ latım a k ad ar b ü tü n anlatım tü rlerini kullanır. diğer eserlerinde rastladığım ız. Kaygusuz'un üslûbunda apayrı b ir yer işgal eder. H em en he­ m en bütü n dînî unsurlar. ki­ bir. Dinin itikada. Kaygusuz’un eserlerinde tasav­ vuf gözüyle ele alınm aktadır. Oha göre ezelde 302 . Ah­ lâk unsurlarından daha çok karakterle ilgili olan riyâ. Tekrir ve seciler. haset. ha­ set ve cimriliği bırakm ayan im an «tarikat» yoluna girip «hakikat» e ulaşam az. mükâleme. O. ibâdetlerin dış şekille­ riyle değil «hakikat» leriyle ilgilidir. Ata sözleri ve deyimler. Onların b irer kalıp olarak ele alınm asına itiraz eder. Tasavvufun tem el um desi «vahdet-i vücûd» dur. kullandığı m ecazlarla ilgili anahtar kelim eler. tasavvufun hareket n o k ta lan olarak ele alınır. eserlerinde içiçe girm iş olarak yer alır. bilhassa lirik söyleyişler sırasında kullanılır. Tahkiye. Âyet ve hadisler de hep tasavvufî izahlar çerçevesinde ele alınm ıştır.

Böylece «vahdet» ten «kesret» doğdu. Ancak Kaygusuz. «Nûr» olan b ir tek «zât» v ar idi. tasavvuf te­ rim leri sık sık geçer ve b u n lardan bilhassa m erâtib-i er­ baa ile evliya uzun uzun anlatılır. Ufak tefek bâzı kısım lar hâriç onun şiiri h er zam an üstün b ir seviye gösterir. Aslında bütü n kâinât birdir. ke­ lim enin tam m ânâsıyla b ir «tasavvuf ışâiri». b ir «tekke şâiri» dir. «Zât»ma «tecellî» etti. O. Ancak bu görünüş aldatıcıdır. alaycı ve sam îm i b ir üslûpla T ann'yla konuş­ 303 . B ütün kâinât «zât» içinde gizli idi. san’atı bakım ın­ dan ondan geri kalmadığı gibi. Allah’m d îd â n n ı görm e (rü 'y etu llah ) tnes'elesi de Kaygusuz'un eserlerinde bâzan derin b ir vecd içinde an­ latılır. îm anından ve Allah'ın b ir parçası olduğundan em în ola­ rak rahat. O. teferrüc vb. A Kaygusuz’un eserlerinin temeli tasavvuf'tur. eserlerinin bu cesâm eti içinde kaybolmaz. «isim ve sıfatlan kendi kendisine naz eyledi» ve «nâgâh (âniden)» «kün» emriyle kâinât yaratıldı. eser ve şiirlerinin m ik ta n itibariyle onun çok üstündedir.m evcûdat birdi. «Kesret» içinde «vahdet». M erâtib-i erbaa. «nişan» içinde «bînîşan» «ten» içinde «cân» gizlidir. âlem ve âlemdeki bütün haller birer «nakış» ve «sûret ten ib ârettir. Diğer şiirlerine nisbetle az olan şathiyeleri ona bu sâhada bam başka b ir mevki verir. bu görüşünü «herşey ona dönecektir» âyetiyle perçinleş­ tirir. Onun bütü n şiir ve nesirlerini bu gözle görmek lâzımdır. Bu­ günkü «kesret» dünyası da yok olacak ve sonunda «ezel» de olduğu gibi «vahdet» e dönülecektir. Y unus'un en eski m uakkiplerinden olan Kaygusuz. On bin beyte yaklaşan şiiriyle ve on iki eseriyle ondan bize büyük b ir m iras kal­ m ıştır. Tasavvufî vecd ve heyecan bakım ından en az Y unus E m re kadar b a şa n h şiirler verm iştir. Kaygusuz. evUyâ. sâhanm öncüsüdür.

mey. onun M ısır'daki B ektaşilik üzerinde derin b ir tesir yaptığını gösteriyor. çok zor an­ laşılan tasavvufî m uh tev âlan düşünülm ezse. Kaygusuz. Vücûdnâm e. 2. 304 . beng gibi u n su rlar onun Bektaşilerce çok sevilmesine ve tutulm asına sebep olm uştur. Eserlerinin pek çok yazm alarının h a ttâ Budalanâm e’nin taş basm alarının m evcut oluşu. B ektâşî dergâhları tarafın d an benim senm iş. Elm alI'daki Abdal Mûsâ tekkesinde şifâhî olarak ya­ şam ası ay n ca dikkat çekicidir. Budalanâm e. Onun tesirlerini çeşitli bakım lardan m üşâhede etm e­ miz m üm kündür. Şiirleri. esrar. K endisinden sonra eserleri. Kaygusuz’un ken­ disinden sonra gördüğü alâkanın ve tesirlerinin en açık delilidir. b u tekkenin şeyhleri ile ilgili olarak verdiği listede. Bu m enâkıbnâm elerin birçok nüshaları olduğu gibi. defâlarca istinsah edilm iştir. Dilgüşâ gibi eserlerinin pek çok yazması mev­ cu ttu r. din dışı gibi görünen çapkınca şiirleri. m enâkıbnâm e’dir. Ancak kendisinden sonra derin te sir­ ler b ırakan b ir şahıs etrafın d a m enâkıbnâm e teşekkül edebilir. Kaygusuz'un tesirini gösterıen b ir diğer husus. 1. eserleri yazılmış ve okunm uştur. Ali sevgisi. M arburg nüshasında m ürettep olm asa da b ir «divân» olarak topluca yer aldığı gibi çeşitli şiir m ecm ûalannda sık sık kaydedilm iştir. Ahmer S im B aba'nm eseri. M ısır'daki Bektâşi tekkesinin ku­ rucusu olarak Kaygusuz Abdal'ı gösterir. M ısır'daki K asrü’l-ayn tekkesinin son şeyhlerin­ den olan Ahmet S im Baba. eserlerindeki Hz. âd etâ mo­ d e m sürrealist şiirler intibâm ı uyandırır. mecâzen İlâ­ hi aşkı ifâde eden şarab.ması. b u ­ günkü m ânâda B ektâşî olm asa dahi. Allah ile senli benli konuşm ası. 3.

j 4. günümüze k ad ar bilinegelen Kay­ gusuz Abdal’ın şahsiyetinden farklı olarak. 5. Kaygusuz'a hem M ısır’daki M ukattam dağında. E srâ r Dede. K aygusuz Vize’U Alâeddin. Bu vesile ile benzerlerinin de b u şekilde ele alındığı takdirde fark lı neticelere varılabileceğini söy­ lemek m üm kündür. 305 . XVI.ekke şâirleri arasında «Kaygusuz» adının daha da yaygın placağı sebebiyledir ki bu. Gölpmarlı. Demek oluyor ki Kaygusuz Abdal. Kaygusuz’u n tesirini gösteren b ir başka husus. 1872’de ölm üş ve m ezarı K aracaahm et’de ojan b ir şeyhin m ezar taşında bile «Kaygusuz İbrâhîm»^^ ve yine 1311/1893'de vefatına tâ rih düşürülen melâm î dervişin adı da «Kaygusuz» olarak kayıtlıdır ^ Böylece b u ‘ |. onun ehem m iyetini eserleri­ nin b ü tü n ü üzerinde yaptığım ız b u çalışm a ile ortaya koymaya çalıştık. nisbeten ha­ kiki şahsiyetini Edebiyat Tarihi içindeki yerine koyduğu­ m uzu sanıyoruz. İstanbul 1932. asır B ayram î şâirlerinden Ahmet Sârban ve onun halifesi Vizeli Alâeddin «Kaygusuz» mahlâsını kullanırlar. 131. Dîvân-ı Belâgat. 1) 2) A. kendisinden sonra bâzı şâirlerin onun adını ve m ahlasını kullanm asıdır. T ürk Tekke Edebiy atı’nm en m ühim sim alarından biri. îşte biz. \ hem de E lm ah'm n Tekke köjründeki Abdal M ûsâ türbe\ sinde m ezar isnat edilmesi. onun tesirinin b ir başka deli­ ld ir. 15. İstanbul 1257. s. s. G örüldüğü gibi. şâirim izin tesirinin ne­ relere ve hangi târihlere uzandığını gösterm esi bakım ın­ dan son derece ilgi çekicidir. h a ttâ bâzı bakım ­ lardan birincisidir.

B İ B L İ Y O G R A F Y A A) KAYGUSUZ ABDAL’IN ESERLERİ (K ütüphânelerde bulunan Y azm alar)
Budalanâme : A nkara Genel Ktp., nu : 169/7, v. 72)b - 9Sa. : A nkara Genel Ktp., nu : 647, s. 1 - 31. : A nkara Genel Ktp., nu : 1397, s. 1 - 75. » DTCF, tsm âil Sâib I, nu : 1079. : DTCF, tsm âil Sâib I, nu : 5413, v. 15b 51b. : DTCF. Üniversite, nu ; A - 14, s. 1 - 56. : DTCF. Üniversite, nu : A - 385, 1-65. : İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu : 1321, s. 91 - 177. : İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu : 1890, 1 -1 6 . : İstanbul üniversite Ktp., nu : 4105, v. Ib - 15b. : K ütahya Vahid P aşa Ktp., nu : 1346. : Millet Kpt., AU Em îri Böl., nu : 909, v. Ib - 46b. : Millet Ktp., Ali Btolrl Böl., nu : 909, s. 1 -61, (m atbu ?). : Millet Ktp., Ali Em îri Böl., nu : 910, s. 1 - 53, (m atbu ?). : Ms. or. oct. 2736/4, Staatsbibiiothek, M arburg, v. 141b-183a. ; Ms. or. oct. 3054, Staatsbibiiothek, Marburg, v. 2b-26a. : Pertsch, 68, 35, 3., P ertsch Goethe., 78. : Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 2367/4, v. 58b-68a. : Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 2736/2, v. 47b-66a.

i

306

Budalanâme

Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 2846/2, V. 55b - 86b. Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 3040, V. lb -2 9 b . Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 3908/5, V. 87a - 102t>. Süleymâniye Ktp., H. H ayrullah Efendi Böl., nu : 55/4, V. 76b - 94a. Süleymâniye Ktp., H. Hüsnü P aşa BÖL, nu ; 777/9, V. 61b-90a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P a şa Böl., nu : 41/1, V. 1 -6 . Süleymâniye Ktp., İzm ir Böl., nu : 802/3, V. 94b-116a. Viyana Millî Ktp., Flügel m , 439, Nr. 1993, I B l. V. lv - 1 4 r . A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 1 -5 4 . A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 3 - 43. A nkara Genel Ktp., nu : 698/2 DTCF, üniversite., nu : A - 281 E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824 İstanbul Belediye Ktp., O. E rgin Böl., nu : 398 İstanbul Belediye Ktp., M. Cevdet Böl., K. 216, V. 44b-84b. Ms. or. oct. Staatsbibliothek M arburg, nu ; 61, V. 40b- 72a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek Marburg, V. 211b-260b. İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 35a - 64b. Mevlânâ Müzesi Ktp., nu : 2 4 6 8 /V n , v. 363b-394b. Nûruosmaniye İKtp., nu : 4904, v. 160a - 120'b. Süleymâniye Ktp., Düglimlü Baba Böl., nu : 411/1 -2, V. 80b - 107b. Süleymâniye Ktp., Hâşim P aşa Böl., nu : 19, nu : 25a - 62b. Süleymâniye Ktp., İzm irli Ism âil H akkı Böl. nu : 3692/6, V. 32a-33b.

Dilgüşâ

307

Dîvan

»

E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824. : Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 288b - 340b. İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 102a - 143a. Menâkıbnâme, s. 3 7 -3 9 (Husûsi Ktp.) Mevlânâ Müzesi Ktp., nu : 2467/XXII, v. 81b-83b. İstanbul Millet Ktp.. Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 25a - 26a. Süleymâniye Ktp., Pertev P aşa Böl., nu :619/29, V. 199a-b. E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824. Menâkıbnâme, s. 3 1 -3 5 (Husûsi Ktp.) İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 22b - 24a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 105a-107a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P aşa Böl., nu : 19, V. 21a-22ib. Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Kogruşlar Böl., nu : 950, v. Ib - 7b. A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 54 - 142. A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 43 -108. A nkara Genel Ktp., nu : 824/1, v. 2a - 75a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 140a-210b. A nkara Genel Ktp., nu : 824/2, v. 75b - 104b. İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 143b - 168b. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, M arburg, İstanbul Belediye Ktp., O. Erg-in Böl., nu : 663, s. 139-209. Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl,, nu :411/2, V. 108b-130b. Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 3040, V. 29b-46b.

Dolabnâme

>

Gevhernâme

Gülistan

Kitâb-% M igUte

> »

308

Meanevî-4 Baba Kaygv^ues Mesnevi Evvel : : : : : : ; : Mesnevt-i Sdni : » > : : > ; : Mesnevt-i Sâlia : > > : » » : : : M inbemûme
3>

; : : : : : :

Saraynâme
s >

A nkara Genel Ktp., nu ; 167, s. 249 - 351. A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 188 - 231. A nkara Genel Ktp., nu : 805/1, nu : Ib - 25a. İstanbul Belediye Ktp., O. E rgin Böl., nu : 1407, s. 1-33. İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 65a - 92a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibllothek, M arburg, V. 71b-105a. Süleymâniye Ktp., Düğ^ümlü B aba Böl., nu : 411/1, V. Ib - 25a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P a şa Böl., nu :19, V. lb -2 0 b . A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 306 - 328. A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 231 - 247. İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum E serler) Blm., nu : 797, v. 102b - 112a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibllothek, M arburg, V. 107a-120a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P ava Böl., nu : 19, V. 63a-71b. A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 329 - 351. A nkara Genel Ktp., nu ; 645, s. 247 - 263. İstanbul Millet Ktp., Ali Em lrl (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 93b - 102a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibllothek, M arburg, V. 122a-134a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P a şa Böl., nu : 19, V. 35a-42a. E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824. Menâkıbnâme, s. 4 9 -5 0 (Husûsi Ktp.) İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 33a - b. A nkara Genel Ktp., nu ; 167, s. 142 - 248. A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 109 - 188. Ms. or. oct. 4044 Staatsbibliothek, M arburg, V. lb -6 9 b . Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl., nu : 411/1, V. 32a - 82b.

309

Divan

: E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824. : Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 288b-340b. ; İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum E serler) Blm., nu : 797, v. 102a - 143a. : Menâkıbnâjne, s. 37- 39 (Husûsi Ktp.) : Mevlânâ Müzesi Ktp., nu : 2467/XXII, v. 81b-83b. : İstanbul Millet Ktp.. Ali Emîrl (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 25a - 26a. : Süleymâniye Ktp., Pertev P aşa Böl., nu :619/29, V. 199a-b. ; E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824. ; Menâkıbnâme, s. 3 1 -3 5 (Husûsi Ktp.) : İstanbul Millet Ktp., Ali Em îrı (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 22b - 24a. : Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 105a-107a. : Süleymâniye Ktp., Hâgim Paşa Böl., nu : 19, V. 21a-22t). : Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., K ofuglar Böl., nu : 950, v. Ib - 7b. : : : ; A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. !54 - 142. A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 43 -108. A nkara Genel Ktp., nu ; 824/1, v. 2a - 75a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 140a-210b. A nkara Genel Ktp., nu : 824/2, v. 75b - 104b. İstanbul Millet Ktp., Ali Em tri (Manzum E serler) Blm., nu : 797, v. 143b - 168b. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, İstanbul Belediye Ktp., O. Erg^in Böl., nu : 663, s. 139-209. Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl,, nu :411/2, V. 108b-130b. Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 3040, V. 29b-4©b.

Doldbnâme

»

Gevhernâme

Gülistan

>

Kitâb-ı M igUte

308

Meanevi-i Baba Kaygusust Mesnevi E vvei : A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 249 - 351. A nkara Genel Ktp., nu : 645, a. 188 - 231. A nkara Genel Ktp., nu : 805/1, nu : Ib - 25a. İstanbul Belediye Ktp., O. E rgin Böl., nu : 1407, s. 1-33. İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 65a - 92a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 71b-105a. Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl., nu : 411/1, V. lb -2 5 a . Süleymâniye Ktp., Hâşim P a şa Böl., nu :19, V. lb -2 0 b . A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 306 - 328. Mesnevt-i 8dni A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 231 - 247. > > İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 102b - 112a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 107a-120a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P ava Böl., nu : 19, V. 63a-71b. Mesnevî-i Sâlis A nkara Genel Ktp., nu ; 167, s. 329 - 351. A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 247 - 263. > > İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) » > Blm., nu : 797, v. 93b - 102a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 122a-134a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P a şa Böl., nu : 19, V. 35a - 42a. Minbemâme E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824. Menâkıbnâme, s. 4 9 -5 0 (Husûsi Ktp.) > İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu ; 797, v. 33a - b. A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 142 - 248. Saraynâme A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 109 -188. Ms. or. oct. 4044 Staatsbibliothek, Marburg, V. lb -6 9 b . Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl., nu : 411/1, V. 32a-82b.

309

Vücûdnâme > » » » »

: İstanbul Belediye Ktp., O. E rgin Böl., nu ; 1321, s. 178-197. : İstanbul Üniversite Ktp., nu : 6817, v. 3b - 16a. : Millet Ktp., AU Em îri Böl., nu ; 909, v. 38b - 47a. : Ms. or quart. Tübinger Depot der StaatsbibUotlıek, nu : 1494, Teil 2, v. 29b - 35b. : A nkara Genel Ktp., (Hacı Bektaş K tp.), nu : 621. : A nkara Genel Ktp., (Hacı Bektag K tp.), nu : 667.

310

Türk Ta­ rih Encümeni Mecmuası. İzâhlt Türk H alk Edebiyatı Antolo­ jisi. Türk Ta­ rih Kongresi. İstanbul 1340/ 1921. Ahmet R if a t Aihmet Rıfkı. 1.Riadletü’I . London 1965. îlhan Birge.Mahrûae.nâme’si. : F&tih Zamanında Teke tli.A hm ediyye ft Târihi ’t . K ehm ct Akçay. : The B ektashi of DeruAshes. 2. : Bektagi S%m. ty..Uıart ’l . Faslkül 1. C. : Die Altosmanisehe Literatür. îlhaK A^ıkpaşazâde Tarihi Atalay. Kahire 1343. Wiesbaden 1964. A. : er . Sayı . : Mir’atü’I-M ekâsıd fi Def’il-MefâMd.Müsned. A nkara 1979. İstanbul 1971.Bektaşiyye b . Saâdet 1327. İstanbul 1968. baskı Kahire 1939. A-hıned S im Baba Akalın. : Kaygusuz AbdaVtrı Gevher . C.Tarİkati 7 . Fak. 5. İstanbul 1293-. Besim Baha Sâid Banarh.B) UMUMÎ BİBLİYOGRAFYA A. Eundammıta II. : Abdal Müsd Tekkesi. . Ed. VII. T ürk Yurdu. A. NUıad Sâmi Başgöz. nu : 79/2. : Bektaşiler. A nkara 1972.hmed Refik : el . Yayını.A liyyeti ’l . İstanbul 1340. Caferoğlu özel Sayısı. : Resimli T ürk Edebiyatı Tarihi. 10. Der. W alter 311 . Yıl : 1927. : B ektâ^ilik Edebiyatı.hmed tbni Hanbel A. John Kingsley Björkmaıı. İstanbul tab ’ı 1332.

TD K urultayı’nda Okunan Bilimsel Bildiriler. Amil Cunbur. C. l . K aygusuz Abdal. Müellifleri. A nka­ ra 1977.IV. . İstanbul 1975. yüs yıldan K al­ m a B ir Mecmûa. C. Doçentlik Tezi (Basılmadı). 1 -3 . Şükrü > Ergin. Sayı : 3 . An­ k a ra 1963. Pertev Nâlli : Zaman Zaman İçinde. M uhtar Yahya » Elçi». TDED. P.1972. C. 1 . 1. C. 1976. İstanbul 1936.m . : Câmiü ’l . İstanbul 1938. : İzâhh Haile Şiiri Antolojisi. : OsmanlI.Boratav. 3> » BursalI Beliğ BursalI Mehmed Tâhir Çantay. : Bektaşi Tomart ve Nefesleri. h a lAtt&rature dea ’aş%q. : Güldeste-i Riyâz-t îrfan. bas­ la. M uharrem Ergun. : Gülşehri île Kaygusuz Abdal’m Şiir­ lerini Kapsayan XV. t H alk Edebiyatı Araştırmadan. Pundamertr to II. H aşan Basri Çelebioğlu. İstanbul 1955. Boratav. 1 .4. H. Murad Devri Mesnevileri. İstanbul 1958. VVİesbaden 1964. : K ur’an-t HaJcîm ve Meâl-i Kerim C. 2. Bektaşi Şâirleri ve K e fe le ri. İstanbul 1971 . İstanbul 1949. İstanbul 1935.I I I . Sadeddin Nüzhet H alk Edebiyatı Antolojisi. T ürk EdeUyaU Târihi. İstanbul 1930. A nkara 1943.MeânVdeki Türkçe Şiirler. m . İstanbul 1931. İstanbul 1941. Bursa 1302. : B ektaşi Şâirleri. İzahh Osmanh Târihi Kronolojisi. İstanbul 1957. V. C. M üjgan Dânigmend. 312 . Türk Şâirleri. tsm âil Hâml Daglı. N-FıratU. X.. : Sultan II.

Nefesleri. Ziyâeddin F. Sayı : 207. B arbara : Divân-x Belagat Unvân-ı Esrâr de Efendi. İstanbul 1931. İs­ tanbul 1972. 9 . TD H alk Edebiyatı özel Sajası. Süleyman F ikri : Türkiye’de A levilik ve B ek ta ^lik . A levî . K aygusuz Abdal .s. : Peyâhatname.B ektaşi 1963. Pisidien und L ykien im Spatm itteldlter. Wlesbaden 1964. 1314. IstEinbul 1953. Sayı : 13 . Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi. İstanbul M elâmilik ve Melâminler. : A ntalya lAvâst 1338 -1340. VVlesbaden 1968.5 . Earar Dede Efendi Evliyâ Çelebi Pındıko&lu. : Landschaftsgeschıchte von Pamphylien. 3 . A ntalya 1948. Türkische Handsrhriften.Eröz. İstanbul 1940. Târihi I. İstanbul Sölpmarh. Abdülbâki > » K aygusuz Abdal. Gökyay.10. Yunus E m re ve Tasavvuf. Orhan Şâtk : K aygusuz Abdal ve Simâtiyeleri. S. M ehmet Erten. 3 . C. Sayı : 17. Vizeli Alâeddin. T ürk Folkloru. XIX.6 K oygusuz. C. An­ k a ra 1968.Ha­ ta y’ ı. İstanbul A ntalya Vilâyeti Târihi II. Plemming. İstanbul 1961. De­ İstanbul : Sergüseşt-i K aygusuz Abdal. İs­ tanbul 1977. H ayat Mecmûası. İstanbul 1927. 3-5 Eylül 1980. 313 .K ul H im m et . A ntalya Târihi III. Teil n. İstanbul 1257.

Wiesbaden 1961.1974. 2. 314 . K aygusuz Abdal’ın Vücûdnâme’si üzen n e.Dichtung. Mair Hasluck. Götz. Millî Kültür. nam entlich jener des 16 jhdt’s. Jakob Hammer . 31-33. İstanbul 1279. : C. Yıl : XVII. İstanbul 1927. A nkara 1978. H. İstanbul 1969. 1 . T ürk K ültürü. Wien 1972 (D oktora Tezi). İstanbul 1928. : T ürk Edebiyatı. 3 Besth 1837.Purgstall. M. Geschichte der osmanischen Dichtkunts bis auf «nsere Zeit. J. el . T ekke Şiiri Antolojisi. Hıfzı Tevfik-Hammamlzâde : Türh Edebiyat* Numûneleri. Teil II.12/1. Hallauer. C. 2. Hoca Sa’deddin tslâm Ansiklopedisi tsmâil b. K ültür Bakanhgı. A bdurrahm an : Tiirkische Handschriften. Bd. K aygusuz Abdal’ın Çağatayça Bir Gazeli. : B e k ta ^ lik Tetkikleri. F ahir tz. İstanbul 1977. A nkara 1955. İstanbul 1973. Sayı : 197. Ahm et Kocatürk. A nkara 1979. Sayı : 9.Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyim­ ler ve Atasözleri. Yıl : XVII. : K e ş fü ’I. T ürk Kültürü. H aleb? : Türle Edebiyatında N esir I. C. : Türk Edebiyatı Târihi. : Die Vita des Basel 1925. : Tasavvuf. İbrahim hin Edhem. İs­ tanbul 1964. (Ter. Manfred Güzel. Şu­ b at 1981. A nkara 1970. ’AU in der Bektaschi . R. Hulûsi) Kabakh. C. Vasfi Mahir : Tâcü ’t-Tevârih. S. . Sayı : 194. 1-3. K aygusuz Abdal’ın Eserlerinde Baz% Tasavvufî Terimler. İstanbul 1965 .H a fa .Adûnî tz. .

Th B üyük Türkiye Tarihi. OsmanlI îm paratorluğu’nun Kurulu­ şu. Tevfik Menzel. S. İsta n ­ bul 1939. 2. M. S a y ı. Anadolu’da T ü rk Dili ve Edehiyattm n Tekamülüne V m ûm î Bir Bakış. A nkara 1976. 1. N . N . TM. öztuna. İs­ tanbul 1977-1979. Proben der Volksliteratur der nördlischen türkischen Stam m e. ü m m e t Çağı Edebiyatı. T ürk Edebiyatı Târihi. basla. Kadriye üevend. İstan ­ bul 1962. 4 (1925).16.. YTM . baskı. ftadloff. : T ürk H alk Şiirinin Şekil ve Nevileri. VIII. C.n . A nkara 1962. İstan ­ bul 1975. : Die altesten Türkischen M ystiker. 1. 1 . A nkara 1973. C. C. Mehmed Fuad Ahdal Mûsâ. 15 . 1933. IV. F.Eraydın. W. 1 -14. nu : 37. 1924 (Temmuz 1340). C. §ubat 1973 Türk H alk Edebiyatı Ansiklopedisi. In : BDMG 79. İstanbul 1935.Köprülü. Rıza.i n . 1 . Dîvan Edebiyatı. Tevfik Pekolcay. C. C. Yılmaz Onay. S. I . A nkara 1972. Yıl : 1. 315 . Edebiyat Târihi Dersleri. K aygusuz Sultan’da Bir N evroz Sa­ bahı. : Eektaşiliğin tç Yüzü. Sayı . Peyâm-ı Edebi. K aygusuz Sultan ve A zm i Baba H ak­ kında. 124. İstanbul 1935. Leipzig 1874. Hüseyin. İslâmî T ürk Edebiyatı. 3. T ürk Edebiyatında ilk M utasavvıf­ lar. Ahmed T alat Oytan. İstanbul 1928. İstanbul 1943.2 . Agah Sırrı Mısır’da B ektaşilik.3 . T ürk Kültürü. Mihrab. 8 Ma­ yıs 1330/21 Mayıs 1914.

İstanbul 1299. Abdülbâki Mustafa ÂU Noyan. V. Bedri Nur. C. İstan ­ bul 1977. 2. 12/1. Bonn. Türk BlUk Revüsü. İstanbul 1968 . Kâhire’de B ektaşi Tekyesinde B ir Marvuskıri. K itâbeler II. Türk Ansiklopedisi. Kaygxısuz Abdal.M dkâsıdu ’I .Türklache Gesellschaft E.EU ve TekeoğuUan. Bd. Yinanç. 5. I. İstanbul 1965. : el . No : 5. Deutsch . Tekindağ. I n : Schweizerisches Arschlv fü r Volkskunde. H eft 48.Mes’ûd.K aygusuz Abdal . H. 1. A. §akâytk-t Nûm aniye (Edirneli Mecdî Efendi tercüm esi). A. A nnam arla Şânizâde Taşköprülüzâde. 1 . Bonn Oktober 1962. Rıza Salcı. Yıl : 1935. I . ÎA. Şehabeddin Tschudi. el . Tarih E nstitüsü Derg-isi. Anadolu Beylikleri. İstanbul 1277. Drei Türkische M ystiker Yunus Em~ re .1977. H.Eosene. OsmanlI Tarihi. Rudolf Türk Ansiklopedisi Türk Dünyası El Kitabı. (basılm am ıştır). M lttellungen.Eli ve TekeoğUUart maddesi lA. Kahire ? Künhü. Sa 3n : 7 . C. 316 . 1-27. Muhammed b.Ahbar.8. C. C.Lü’lü ve ’I . 1. T eke . C.V n . 2.. İstanbul 1949-1950. C.Pir Sultan A b­ dal. V ahit LütfI Schlmmel. Alâiye maddesi. Uzunçarşıh. İstanbul 1920. es-Sehâvî Muhammed F. Kahire 1956.V . Mükrimin Halil er . 47 (1951). Beyrut 1927.Mercân. t. ta b ’ı. C. Gaybi Bey. A nkara 1976. Hacı B ektaşi Veli ve B ektaşilik. Türk Folklor A raşttrm alan Dergisi. K aygusus Abdal B akktnda Etüdler I . Târih-i ^ânlzade.Râid. Die Bekehrung dea Kaighuauz einer türkischen Heiligenvita. T eke . A nkara 1969. A nkara 1972. İstanbul 1929.

286. 26. 317 . 56. Ahm ed S t m Baba : 59. âlemin aynasıdır . 79. Akçainiş Köyü : 33. 108. 77. 74. 64. 45. 65. 86. 61. 41. 299. 28. 304. 59. Abdal M ûsffya intisab e d i^ : 70. 39. Âhiret marasilanndan emin olasın : 123. A kça-(B ir akçayı atasından azîz tu ta r): 119. 42. 88. 31.i n d e k s Abdal Müsâ : 25. 164. 296. 63. 30. Ahm ed Sârbân : 305. A bdal Müsâ Asitânesi : 24. 284. 35. 265. 26. Ahmedî : 20. Adem. Ab-ı hayvân : 155. Ahî Devlethân Zâviyesi : 24. 86. 46. 23. 44. Ahm ed Yesevİ : 17. 49. 33. 62. 25. Adem dom : 283. 84. A hm et KabakU : 58. 87. 34. Ahmed F ak ih : 19. 36. 40. 24. adem-1 takayyüd : 124. Ahm ed’ûn alnında nür : 110. 297. A bdal Mûsâ’ya K ul oldı cândan : 63. Ab-ı h ayat : 113. 165. Adem’e secde etm işlerdi : 114. 133. 304. 18. Akıncı eri : 207. 93. 25. 305. Adem (Peygam ber): 128. 169 Adaletle hükm etm ek : 257. 47. 38. Abdullah el-Mag-averî : 85. 35. Ahiler : 16.

35. Alâeddin Ali îbni Fenârî : 57. Alâeddin bin yûsuf . Âlimler Nebilerin vârisleridir : 259. Ali (Hz. 87. 74. 296. 87. 32. Aîlah’in her yerde tecellîsi : 112. Alâiye beğlerinin Selçuklu neslinden . 207. 122.Akın çeri : 160. 33. Alâiye : 4. 229. 150. Alâeddin bin yûsuf : 74. Ali bin Ahmed bin E m ir Ali : 92. 73. 40. Akl-ı m a’âd : 122. 294. Alâeddin GayU (Kaygusuz Abdal) : 26. 126. Allah’ın Peygamberlerde tecellisi : 109. Allah K a v ra m ı: 216. 126. Akl-ı m a’âş . . 66. âlemü’l-esrâr . 297. 135. 63. Alâiye ve M anavgat Em irleri : 27. 262. AUah’m didûrmı görm ek : 285. 74. 77. Alp-Erenler : 3. 297. âlemü’l-esrâr : 265. 71. A llah’a varm a yollan : 260. Akl-ı Kül : 238. Akşam (A hşam ) namazai : 243. 15. âlem-i K ül vücûcl-t cân ben oldum . . 87. 29. 14. 303. 70. 21. Alâlye’yi fetheden Selçuklu Sultânı Alaedcin Keykûbad : 73. . 132. 87. 86. 75. A lâiye Beği HüsâmedtMn M ahmûd : 72. Alâiye Sancağı Beği : 26. âlem aşk ile zuhura gelm iştir : 119. 304. 35. 128. 134. Allah h er şeyi m uhîttir . 39. 318 . Alevî-Türkmen B abalan : 11. 79. 87. A li): 131. Alâiye Beği K aram anogullanndan Yûsuf : 72.

195. Aşık olsam adum tenbel Alâyi : 74. 2. 192. A ta y ı hana oğul eyledi : 125. 114. 301. 195. 21. 17. Â ş k (’ışk) mevGİ yine boşumdan a ş d t: 114. 13. 200. 208. A ntalya Müzesi : 22. Aşık P aşa : 18. A nayı hana kıa eyledi : 125. 2. A rkaik Kelimeler : 182. 169. 22. Ü5. 12. Aşk gönül içinde deUldir . 190. A şık feryâd u âh itm eli : 112. 26. 3. 87. Â şk. Andellb vahdet güllne : 188. aseZ olurstn her petekde : 265. Ana rahm i : 125. 14. 126. A rş seyrânım : 128. 213. 294. 198. 168. A tla eşek aynı değüldir : 113. 20. 166. A ntalya : 1. 87. Anûsır-ı erbaa : 108. Arş-ı âla : 135. A nkara’h Mehmed oğlu M ustafa : 19. A ta arpa. 7. 190. 25. gönülde m esken tutm u ştu r : 117. A ta yurdu olan Alâlye : 79. 263. 290. 5. 23. A rifler Sohbeti : 122. 6. 64. Aşk eri : 144. 14. 119. 15. 12. 4. 128. 11.Am u hâa : 150. sığıra samMn gerek : 210. Asi N ehri : 55> A^kC ışk): 116. 242. A rafat D a|:ı’nda buluştular : 107. A şk He cihân oldı m ünevver : 116. 151. Anadolu Türklüg-ü : 10. 201. 266. 75. Aşiyan gezdim : 126. Aşk denizi : 188. Anadolu Selçukluları : 1. A ntalya YivU Câmi-i : 22. Anadolu : 1. 81 vd. 117. 143. A rif AU : 20. A naya ten i k ız eyledi : 125. A tasözleri : 117. 7. 319 . 117.

B arbara.104. bedr-i m âh : 154. bâde . bahr-ı rem el : 153. 277. bahr-ı m uhît : 140. Ayne’l . 304. bahr-ı hezec : 153. 294. bahr-ı recez : 153. 222. Avcı zağarı : 127. A ybım yüzine urma» : 248.A tta r (Feridüddîn-i A ttar) : 20. Azazil : 130. 320 . 285. A vlan üstine : 164 A vşar boyu : 6. 223. A ttik a ve Mora Seferi : 9. 251. Banarlı. 11. Bal . Baltasi G e d ik : 39. Bâz-nâme : 19. Babâller isyâm : 5. Bektaşî an’aneleri . 305.yağ çeşmeleri : 40. 109. Barçmiı Mehmetoğlu Mahmûd : 19. Battdt-nâm e : 19. Ayetlerimizi onlara göstereceğiz : 257.B ak ara : 221. 87. Ayne’l . Bektaşî şeyhi : 84. B attal Gâzi : 54. bebür : 30. 250. 78. B ayram îlik : 26. B ayram Namazı : 243. Flem m ing : 60. bahil : 187. Baykuş : 113. 192. balım dolısı : 50. 221. Nihad Sâmi : 60. Bektaşîlik : 26. Başkent (B ursa’m n B aşkent oluşu) : 8. Bâlî zaviyesi : 24. Bektaşî şâirleri : 84.nûşun : 233.Yakîn : 295. Baba Resûlullah : 11.

294. 304. Bilmediğin sözü söyleme . ber . 129. 118. . 245. : 110. Câmiü’d . 61. 205. 114. 231. Beykozlu peçenek : 133. 275. bezm^i elest : 255. büryan getü r : 162. . B ursa F ethi : 59. 294. 100. birlik : 111. 255. buğdayı yemeleri : 107. Bugün bana b ir başacuk : 177. burçlar . Câz u ayyar : 206. B eş va k it namaz : 105.Beglerim iz A vlan üstine : 152. 156. 299. 197. 98. bendedür : 129. bî-nişân : 281. benk ile seyretm eğe : 177. B i-küm şey’in m uhit : 197. 242. 298. 246. Budalanâme : 91. 99. 297. Bülbüle gülzâr gerek : 175. Cân ü dil^ârâmun. Câhile kar§u yum uşak : 126. 121. Bülbüle gülistan : 113. Bâyezid-i Bistam i : 127. Behlül D ânâ : 133. boza düzdi : 125. buğ-day yetiştirm eyi öğretti : 108. : 157. . B itm eyecek yere tohum u ekm egü : 209. . 272. 303. 294. Bülbül : 113. 137. 176. 191. 262. 321 . Bilenlerle btlmiyenler bir olur m u T : 257. 159. Bulak iskelesi : 47. bigi : 198. 163. börk : 199. 96.dâr : 294.vd. BursalI Beliğ : 64. 151.Düvel : 73. B ir kaz aldım ben kartdem : 152. 208. 277. 200. beyâbân : 193. 122. bekri bigi : 165. 192. . Beyt-i H ak didl gönle M ustafa . Buğday : 191. 174.

119. Cüneyd-i Bağdadî : 294. 75. Celâliler Tekkesi : 85. Delilsiz bu yola kimesne gitm ez : 115. cüvân : 168.darb : 295. 22. Dağlı.Mevâ : 135. D âstân-ı Sultan Mahmûd : 19. Celâleddin H arezm şah : 4. 265. Cehennem kavram ı : 234. 143.m ahalle . 128. M uhtar Yahyâ : 27. 58. Çarh .Câmiü’n . Çeng ile ney : 118. 280. 67. Çobanogrlu Dem irtaş : 8. 20. Çınar ağacı : 45.nâme : 19. Çarşı .sipâhi : 110.nâm e : 19. Ç ar . 147. 73. Cihan kubbe misâli : 123. 74. 285. Cennetü’l . Defter-i Evkâf-ı Vilâyet-i Teke : 23. Cimri : 247. Ç arh devrânım : 128. Cebrâil : 220. 7. 290. D efter-i Sâdık : 122. 302. 186. Cennet kavram ı : 234. delîl (evliyâ) : 115.N ezâlr : 60. Delîl-i Budala : bakınız. 57. Cism ü sûret : 280. Çarh-ı felek çenberl : 160. Çeşm-i siyâh .Meânî : 95. 300. Çirmen meydan m uharebesi : 9. Cuma Namazı : 243. delil ü bürhân : 199. 123. Çeşnigîrler : 49. Cin : 275. Câmiü’l . 322 . 221. dellâl olup satdum : 125.bâzar . 250. Çin ü H ıtây’ı : 153. Dânişmend . Budalânam e maddesine. D em irtaş ve Sülemiş : 6. 66. Çerende gâh perende oldum . 125. 65. Çepnî Kabilesi : 10. Çatal Derbendi : 39.

Dilgüşa : 29. 119. 100. Derviş : 132. Domuz eti : 246. 61. 141. 285. : 65. 287. Dört melek : 138. Dolab gibi döndürdi : 124. . 58. Deve yükin çekeMImez karınca : 209. Dolunay : 124. 193. Dolabın sorusu ve cevâbı : 105. 304. 284. 64. 98. 267. . D ört Kapı : 224. 104. 238. . 105. Dîvan : 20.Dolab-nâme : 55. 93. Derviş Ali Horasânî : 93. 285. Dokuz felek : 190. 57. 96. Din yolunun dikenleri ve halkın çirkin ko ku lan : 127. 210. 70. 122. 101. dünya : 65. 298. 194. dertli gözler : 193. 300. 95. 188. 60. deniz ve gevher . dünyaya gelmeyi. . . 301. Donuzları korkudur : 161. 104. 304. 298. 75. 290. 194. deve tepme : 124. 302. duhul gibi : 220. 155. Dicle Irm ağı : 133. duhul çalmagıl . Deyyâr . 266. Deveyinen ev içinde seyr olmaz : 117. 99. 102. 298.demürci : 125. Dolab . 91. derviş ö« yolum gözetmeli : 112. 99. Dillerden Türk dilini biUrüz : 145. Derviş N azif : 93.tasavvufî esaslar : 16. 79. 290. 170.Kunût : 94. 144. 130. Dolâb-ı Muhammedi : 55. 170. Dur Dağı : 38. derd ü belâsı : 34. der ü dîvar : 196. Dinle imdi şu ben heni öğeyin : 177. . devenün büyüğüne. 323 . 208. Dînî . 90. Düâü’l . . 200. dükkan : 206. durugel yatm a iy sâkî : 157. 113. dudağın kemerlendirürler : 127. 206.

252. ehl-i din : 276. 179. 283. 81. 112. ecel köprisi : 237. Elçin. dünya nim etleri : 266. 33. 174. Dünya malt olamn dostu çokdur : 121 . E ne’l . 261. 293. bin 324 .ulâm a . 290. 178. Elm ah : 21. d ü rr ü cevahir : 158. 253. elif kaddün : 110. 254. el-haya’ü mine’l-imân : 118. 177. 172. 283. ehl-i Kıble : 237. el vermesi : 139. 162. 194. Em lrü’l . Edrene m inâresi : 161. ehl-i im ân : 251. Şükrü : 103. 270. 255. E flâk prensliği : 9. 290. E m ir efendi : 242. 304. ebed (v a r edeb öğren edeb) : 118. 81. oldur er dutgıl eteğin öp elin . elestü birabbiküm : 227. Eleyli (Alaylı) Gaybî bunda tekye kılm az : '76. 112. 24.Dünya hümseye hâki değildir : 119. Emmin og:lundan : 122. Edrene şehrinde hugün : 67.B a k k : 116. EKlâkî : 20. Elleri değmez ki boşun kaşına : 211.emir Çoban : 6. elest mecüai : 207. 227. 166. dür-efşân : 199. eflâk : 263. 294. 269. 83. Elm al da Abdal Mûsâ’ya intisâp etti : 88. 261. E dim e : 9. 305. 283. 111. Em irü’l . 88. Ebedde vaM et-i vücûd : 281. 252. Dünyâ yalandır : 119. er (gerçek er) . 202.muazzam Mahmûd bin Alaeddin bSn Yûsuf K aram an : 72. Elm ah’ya bag:lı Tekke Köyü’nde : 86. ehl-i dil : 106. 267.

mesâcid : 19. Finike : 21. 265. 293.. Fütüvvet . Firavn-ıla Mûsâ : 116. ezelde vahdet-i vücüd : 261. 132. Filibe Begi : 57. 180. : 69.nâme : 20. 109. F âtih devrine â i t .. 292. 303. 260. 165. 73. F arz u sünnet : 224. 30.. genc-i saâdet : 200.: 23. 20. 294. 210. 58. 288. F etvâ hulam.Ergene’nün Köprüsü : 161. 254.. 204. Filibe de yinilen .nâme : 18. 88. 296. 81. . firdevs-i âlâ : 20. Feridüddîn-i A tta r : 18. 20. 84. er olan kişi dünyâyı bir pula almaz : 115. 31. 66. 201. 150. 265. erenler : 117. . Flügel (Viyana) Katalogu : 101. 177. E ydür ki bu Rûm -ilidür : 68. 76. Eenâri oğlu Mevlânâ Muhammed Şem seddm : 23. 166. Filibe : 69. 294. esrar : 77. 41.fillâh : 219. gerçek er : 290. ffelübeni dolduğun anla : 157.. Ergun. erkân : 108. m ı ki aceb : 81. 135. 83. erkan .. 24. 133. 34. 291. 39. 75. esriklük : 233. Ferheng . 290.nâme-i Sâ’dî : 20. 115.töre bilmem : 131. Sadeddin N üzhet : 60. gel iy kendü hâline yol bulanlar : 93. 252. erkân-ı salât : 288. Eyyûb’un sa b n : 112. . 285. 284. genc-i cihân : 268. genc-i ezel : 284. 150. 76. EJski Anadolu Türkçesi . 294. fü rk at : 224. 229.. 33. 82. 192. G arib . eşegün boynuna dakm a inciyi . genc-i kadîm : 199. 303. fena . m ... evsâfü’l . Gaybî Beg : 29. 67. 273. Evliyâ : 112. > 325 .

Hâlde vahdet-i vücûd : 265. B ir gönülde iki sevgi sığm aya : 111. gönüle sığdı S a k k ’un varlığı : 279. 200. Gömbe : 21. Muhammed’in canıydı : 120. h akka’l-yakîn : 295. 91. 266. gönül bahri : 123. Hacc ü zekât: 246. 8. 280. 170. gönül (bütün sırlar gönülde gizlidir) : 117. Gülfeşân Câmi-i ve kitabesi : 72. gevher Hz. 242. Abdülbâki : 61. 290... gram er şekilleri : 180. Haliloğlu Y ahyâ : 20. 92. 93. hakikat: 138. 99. 93. haccm hakikâtleri: 246. 62. 94. eyleye : 158. 299.G evhemâm e : 55. 91. Halil Zeybek : 31. gönül : 105. Abdurrahman: 58. Gülşehrî: 18. gökler çadırım : 128. Gölpmarh. . 302. Gevherin bir adı Mahmûd idi : 120. 298. 141. 227. G ülistan : 90. gönül H a kk’un evidür : 278. 289. Germiyân beyliğ-i : 6.. H alk Edebiyatı : 172. 123. 106. 87. 123. 20. 223. 298. 169. 117. H a kk’ın dîdannı görm ek: 260. gönUm tevhide mekân. Güsel. H alk söyleyişleri : 212. 157.. 94. 24. 170. 7. 99. hamse sâhibi : 170. H allauer Jacob : 27. ' 326 . 153. 153. gönlü gözü açık ârifler hilûr : 122. 299. H ak leşkeri : 122. göz ile görüp gönlüm ile inandığım : 122. H a kk’ı dünyâda iken bulm ak . 295. 279. 102. 98. Hacı paşa: 20. geyikteki m üşk : 117. 278. 287. 281. 89. 250. 119.

293. 259.Hanefî : 260. heyhât sahrâsı : 130. 78. Hoca Sa’deddin : 64. 250. 327 . 198. Hüdhüd ile Sîmurg : 114. 239. 292. İblis : 107. 262. Hubbu’l-Vatcm mine’l-lm ân . 20. Hüsâmeddin Mahmûd Begr : 71. 294. Hoca A tta r : 18. hayâ : 252. Hicaz’da hac farizâsı : 54. 73. 235. 201. 262. hâsûd olm amak : 145. hâs ü âm . 74. 154. 72. 294. 297. hüküm rân kılduk : 257. 240. Hoca Mes’ud . H er şey ona dönecektir : 303. Hoca Dehhânî : 19. 247. Hüsn-i latîf : 117. H ur u gilman . hlcâb perdesi : 245. 290. hırkası dört pâre : 269. hüsn-i cemûlün arzular : 157. H ayr ü şer : 145. ibni A lâ : 19. Hasan-ı Basrî : 127. 272. 76. 223. heykel olmtş sözleri : 291. hây u huy : 199. İbâdet : 149. 285. Hoy : 25. 236. hassü’l-hâs : 150. H aşan Tanalan : 31. 237. hükm-1 ilâh! : 237. H aşan Gâzi : 86. 158. 33. 109. H lkâye-i şeyh-i San’an : 19. Hoca Mahmûd : 20. 239. hünâbe : 193. 286. 217. 294. hayrü’l-alîm : 199. 20. h arâb at : 124. H ayâ îmandandur : 259. 187. 118. Hüm â gölgesi : 294. Havz ü kevser : 235. hay rü ’l-beşer : 225. 192.

42. İcazetnam eyi yoğurt içine doğrayıp içti : 43. 295. ikrâr-ı Sâf : 145.. îçki : 246. 145. ilm-i şeriat : 288. 225. icâzetnâme . 194..İslâm ’ı : 24. 203. 78. 66. 301. 84. 287. İncil : 224. 132.. 81. İbrahim (Peygam ber) : 108. 295. : 124. İbrahim Edhem : 294. ihsan vücüdunun organlarının rakam larla gösterilmesi : 110. 275. . 11 ü ulus : 168. İlâhi Hüdâvend-i K erîm : 94. İlhan Başgöz : 58. iğne kılıcın yaptığı işi yaym az : 113. 105. îm ân : 246. insan (iki direkli bir şehir) : 122. İbni Fenârî (Fetvâ buTam m ı k i aceb-Varsam İbni Fenârî’ye) : 66. ilm-i Ledûn : 119. 68. İkindi Namazı : 242.. İlâhîler : 175. Isâ Beg : 24. 72. 65. 208. imâle : 158. 43.. Isâ Peygam ber : 108. 119.. 229... 57. 298. inâyet-i H ak .. İl&hi âlem-i strr-ı hafiyyât : 97. 328 . igen igen dikdürür : 69. 132. 301. 150.. 67. İm di bu derviş dahi Muhammed M ustâfa’nun sekiz yüz yılında g e m : 57.. ilk OsmanlI Şeyhü’l . 126.. İlhan A baka : 5.. 128. insan vücudu : 207. 224. insanın dört safhası : 110. 128. insana m üteallik : 271. 79. 64. 270. İnsan-ı Kâmil .. insâniyet hâli . 71.. İnsanın dünyaya gelm ekten maksadvmn . 252. tbni Fenârî : 24. İnsan ancak çalıştığına erişir : 257.. İnsan donunu giydirüp . 163.. 149.İbni B atü ta : 23.

: 126. Kâbe . 147.. kaplu kaplu bağalar : 152. İstanoz (Korkud-ell) : 21. İshak Beğe söylesem .. 172.. Kâbiliyet-i latif : 145. 240. K ahire nüshası : 79. 8. Kasîde : 170. 57. 66. 20. İslâm ’ın beş şartı : 130. kân : 280. 83. Kanlıyı (Kağru arabası) : 219. 237. Kalkaşajndı : 21. Kâbus . îskender-nâm e : 20. 263. 65. kand ü seker : 169. 236. 110. 259. N e kart var ne koca . 206.. 229. 233.Nâme : 20. Karasioğulları : 7.69. kan pıhtısı : 256. 69. 329 . Kadı Burhaneddin : 10. karye-i ada : 24. iy sıfa tu n Kulhuva’Uahü A had : 92.. 58. 176.. K aracaahm et : 305.. K âinat . İznik İm paratorluğu : 4.... 124. İsh ak Beg : 22.Isâ nefesli : 115.pût : 130. : 126. 69... K âlü beU : 255. 161.. 265. Kasîde-i Dolab : 55. İtik a t : 216. Karpuz gibi yoğun yum rt sözden top yonup . Jcam sen j/ttne fcan ile yursın : 211. Işk u cân : 280. 240. 170. K â f Dağı : 36. 71. 67. 109. 192. K arye-be-karye : 125. K ahta : 4.. 298.şehir : 207.. Kârhâneyi bünyâd-iden üstâdt . K âinat bir noktadan ibâretti : 110. 146. K am û âlem içinde cân olubdur : 109. K arun : 116. 139. 24. K â f u N ün : 118. K âinatm defteri : 271.

79. Kellle ve Dimne : 20. Kefersûd : 11. Kerpiç eyledi : 123. Kılıscı Yûsûf (Ahî Yusuf) zâviyesi : 24. 281. 258. Kertenkele dirilmiş : 161. K aygusuz İbrahim : 305. 330 . 212. k atre : 123. 304.. K eşşâfü’l-K u lû b : 111. 293.. 77. 24. Kıble-i cân bilmezem : 155. K esret : 115. 271. Kendini hilen Rabbtm UUr : 123. 296. 227. Kenz-1 mahfl : 263. 54... 37. Kıbrıs K rah Pierre : 14. 273. 71. Kevn ü m ekân : 277. Kaval : 199. Kelime-i Şahadet : 240. K aygıdan u za k olma . K ayılar : 8. Kaygusuz admı almış : 88. . K aş : 21. K ayser : 116. Kendini bil sen hayvan değilsin : 116. Kelebek ok ya y almış : 161. 303. Kel ilaç eylese önce kendi başına çatardı : 127. Kaygusuz Abdal’a âit yerler verilmemiştir.. K avak ağacı . 38. Kevâkib : 263. K aygusuz rehâ buldun : 77. 241. Kendi kendine tecelli : 265. K aygusuz Mahallesi : 83. K aya Kuşu : 124. 265. Kelebek uçm akla kuş olmaz : 113. Kazzâz : 125. Kılağılı Isâ : 36. 45.K asrü’l-ayn . Kelime hazînesi : 181. keleci söyleme : 249.. 226. Koza ve kader : 236. K aygusuz Çeşmesi : 83..

Kozmik kavram lar : 105. 255. 270. Kuş dili bilirsen söyle : 128. 245. 117. 63. 62. Kûrd için cacıg . Koç üe Ism&il : 230. 102. Koşma : 172. 46. K ırk yıl hizmet : 65. Kûn fe . Lâ-yem ût : 246. Kosova zaferi : 9. 299. Kıssa ini hikâyet : 268. 11. Kulhuva’llahü A had : 156. 190. 227. K urt Koyun-üa bile kanşdi. 129. Kitâb-% Mtglâte : 91. K ırk devriş : 45. 165. 66. 197. Kûh-ı K âf : 114. 175. 241. Korkudeli : 22. 295. 97. 100. 14. 65. Fuad : 27. 192. Konşı hakkt Ta n n haJtkt aösü : 126. 299. Kibir : 115. Kösedag H arbi : 5 K ul Kayg%ısuıs : 78. 195. 210. Kûzeger balçığı . 207. Kürd ayran içer : 113. 240. 265. Küllü m en aleyhâ fa n : 197. 23.Kıl u kâl : 200. m U h e illallâh : 144. 294. K isrâ . KülU hâl : 150. 19. K ırgılluk : 138.yekûn : 255. 297. 67. Künbed-i devvâr : 200. 228. 80. 302. 116. 331 . 99. 250. 298. 272. K ocatürk. 175. 193. 94. Konya : 6. Köçek : 130. 63. 240. K üfr ü İm ân : 125. 124. 217. 260. 78. 176. 247. Vasfı Mâhir : 62. 300. 261. : 118. Köprülü. 98. Ladik : 7. Kuz eylemegil : 162. 236. lâ-m ekân : 106. 287. lâ-b eU : 262. K ırtm geçmege : 161.

Mahrem-i esrâr : 121. 100. M alazgirt : 7. M ârifet : 145. Mâh-ı tâ'bân : 246. Mecmûâ-ı Latife : 92. 160. Melâmîlik . 26. 290. 130. 295. 192. 303. 39. 147. 272. 201. 298. M ansür . M ekke-M edine : 246. MikâU. Manastır’da bir başaouk : 82. Marsuvam/da at katır kom adım geçdüm : 178. Mahmud bin Alaeddîn bin Yusûf . 112. 48. Mahlas ah§ı : 41.T ayr : 18. 28. 83. 104. 237. M anavgat ve Alâiye emirlikleri : 72. 302. Livâ-i Teke : 23. Melekler (Cebrâil.Arifin : 20. 214. 242. 20. 27. 26S. 72. 289. 151. 263. Mahbûb-ı dildârum : 156. lutf-ı vefâ : 157. 258. 59. M antıku’t . lutf u ihsan . Men arefe nefsehu : 111. Mancmık K urulur : 133. Memlûkler : 87. 65. 119. 221.L e m -y e z al : 217.nâme : 20. Mâlike’l .ebs&r : 71. Leylek : 113. 197. Leylâ . 29. M aglata (bak : Kitâb-ı M ıglate) : 129. 260. 136. 122. Mecâz : 198. M enâkıbnâme . 106. 35. 77. 271. Menâkıbu’l . 88. 287. M arburg nüshâsı : 93. M akam ve hâl ehli : 124. Isrâfil. 78. 169.mecnûn : 117. M â-tek ad d em : 277. 332 . 138. 296. Merât%b-ı erbaa : 110. 290. 287. 266. M akâm-ı Kâhe K avseyn : 135. 140.Mülk : 217. Azrâll) : 220. Marzubân . 222. 76. 109. Melâmet tatoU : 295. Menkabevî hayatı : 63. Mesâlikü’l .

69. 13. 296. M iskin Sarâyî : 78. Mora ve A ttika Seferi : 9. 58. 5. 93. 135. 5. 298. 91. 51. Muo/szam bir şehre benzer : 206. M ey -fü rû § : 249. Mest ü şeydâ : 200. 53. M ısır : 7. 8. M ısır Sultânı : 49. 132. 289. 14. M utasavvıflar : 17. 298. 333 . 67. Murad) : 3. 102. 4. 142. 9. 139. 134. Mevlâna Celâleddîn-i Rûm i : 18. 225. Mey : 294. 6. 143. 2. 53. 15. 28. 107. 44. 78. 58. '18. 163. 25. M urad H ân (bize bin m u t pirinç dise Murad Han) : 70. Miskin Kaygusuz . 280. Mukâleme : 193. Miskine dahi nazer eyler : 131. 297. M ustafâ Alî : 64. 1. M ünacaat •: 109. Muhammed (Hz. 47.Mesnevî : 90. 94. 93. 114. 203. 65. M urakkâ : 145. 150. 170. 294. M ogallar . 108. 65. 145. 24. 66. 245. 298. 294. 149. Mevlâna Şemseddin İbni M uhammed el .Sûrlye Memlûk tm paratorlug'u : 2. 128. 26. Murad Hân (2. Mizân : 196.Fenâri : 24. 233. Mesnevî-i Baba Kaygumss : 90. 136. 75. 70. 120. 57. M uhammed) : 106. M uvahhidlik K âl ile olmaz : 124. 11. M ısır . 136. 272. 260. 264. MoUa Sevündük ogh A cı Doyuran A ganm Ulu Babası Hızır : 122. 17. Mevc : 285. M ukattara dağı : 855. Murad Hân’a vanm adum : 68. 109. 298. Mihnet ü cefâsı : 34. Meyhâne . M irâc : 119. M usam m ât.: 169. 214. 78. M urad Efân’a halvet anlatsa sözi . M uhtâr-ı keşşâf : 272. 71. 118. 89. 141. M ısır'a geliş tarih i . 170. Jlinbem âm e : 74.

M übârizü’d - Din Mehmed Bey ; 21, 22, 23, 72, 73, 74. Muinüddün Pervane : 5. Mülâzimet : 146. Mülhid : 124. Mürşid-i Kâmil : 127, 145, 146, 290. Mülk ü im âret : 199. Mü’mtnin Kalbi Allah’m evidir : 259. Mü’m in mil’minin aynasıdır : 259. M ünakkag : 196. M ûsâ (Hz. Mûsâ) : 108, 119, 128, 150, 224, 265. M üstezâd : 104, 105, 171, 301. nâfe : 266. N akşibendîlik : 26. nakş, nakkaş : 15, 147, 303. nakş ü hayâl ; 143, 239, 265, 266. nakş ü pergâl : 128, 263. N am as : 242, 244, 246, 246. N am as sorar imsin : 242, 243, 244. N âm eler ve haberciler : 123. nâr-ı câhim : 234. nasihat verme : 186. ’ Nasreddin Boca : 215. N ât-ı Aliyyü’l - M ürtaza : 94. nefs : 111, 119, 121, 125, 126, 142, 162, 173, 195, 221. 222, 241, 280. nefir : 231. nefs-i kül : 238, 262. nefy : 241. nefy ü isbat : 241. nemed ile post diyü ; 165, nem rûd : 116, 132, 133, 150, 223. Nergis - Gülbahar : 162, 202, 214. N esim i : 20. N ü N ehri : 53, 296. nişân bî - nişân ; 277, 281. Nizamî : 20. nöker olmagıl : 288. N ur, R ısa ; 27, 28, 58, 62, 63, 65, 76, 79, 84, 85, 86, 102. nûr-ı im ân : 246.

334

n u tk -1 h ak : 276, 279. nutfe : 190, 256. nutuk : 175, 178, 301. Nûh Tüfânı ; 108. N ûr u zulm et birliğe yitdi tam am : 111. nüsha-i âlem : 271, 273, 287. Oba K öyü (Alanya) : 72. Od : 112. O glanhk : 138. Oğuzlar : 6, 17. On sekiz bin âlem : 261, 278. OruQ tu tm ak : 245, 246. ' OsmanlI Devleti : 1, 2, 3, 8, 9, 23. Osman Gazi : 8, 9, 64. Osmank - K aram an Savağı : 9. , öğle N am azı : 243. öküz : 221. öküzün balığın is* bitm iş : 134. ölüyü m esanndan çıkarıp soyar : 119. örflyye : 123. ö z Kan-tyla yudı : 199. özünden geçmeyen/rabbını bilmez : 121. P aflagonya : 7. Pam pyIlya : 22. P am uk yaratıldı : 108. P a rsa u ra ; 193. P â s - b â n : 209. Peleng : 30. Pelekanon : 8. Penbe a ta r hallaç : 125. P ergâl : 146, 196, 263, 264. Peygam berlerin isim leri : 109, 225, 228. P lerre : 71. Pilâv (K aygusus) ; 77. Pinhân : 156, 198, 278, 279, 280, 283, 284. P îr (pir tutanm ak, pire bağlanm ak) : 110, 228, 289, 290. Pococke : 85.5 Provençelahlar : 14. Rabbmm rahm eti : 257. R âif yelkenci ; 103.

335

rehber : 290. revnak : 238. Rıdvan : 233. Risâle-i Kaygtıaus : 91, 93, 97, 121, 122. R lsâletü’l - Ahmediyye : 59. riy â : 242, 248, 302. Rom a Imparatorluğru : 1. Rudolf T sc h û a : 27, 60, 84. Rumeli ; 1, 8, 84, 298. Rumeli’den bahseden şiirleri : 80. RumeU F âtlh i : 8. r u ’yetu’llah : 285, 303. Sabah N amazı : 243. Saddâk söylerem : 166. Sâdi ; 20, 192, 294. Sadr-ı âlâ : 44. safUk (riyâsızlık) : 247. sag u sol : 285. sahib-i kem âl ; 156. sakal kırkm ak : 295Salâtnûm e : 105, 242, 245. Salcı, V ahit Lütfi : 27, 28, 102. Salsal - nâm e : 19. Sam : 230. S aray K asabası : 63, 78. Sarayî mahlasım kuUantr : 63, 78, 207. S aray : 207, 239, 240. Saraynâme : 91, 93, 94, 147, 153, 170, 239, 241, 279, 298, 300. Saruhanogulları : 7. Savm ü salât : 245. Seb’al - mesânî : 51. Secde Kihhan ayagm öpdüği : 251. Sefer : 286. sekâhum - rabbuhum : 233, 285. sekiz y ü z yılında geldi : 65. Selçuklular : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 19, 21, 22, 24, 73. Semendire Fâtihi Gazi İshak Beg : 67. Sen sana değeni iste : 131.

336

Sencû : 233. Serencâm. : 200. Serdih olubdur : 199. S ettarü’l - uyûb : 217, 248. seyâhat : 286. Sevda (siyahlık) : 116, 246, 282, 295. Sevgiliye hasret : 284. Seydî Hızır zaviyesi : 24. Sır (sırr-ı İlâhi) : 278, 279, 280, 281, 282. Sır pinhân : 280. Strata’l - m üstakim : 116, 233, 234, 274. Sırp H udut Kumandam : 58. S ım m sevdiğin kardesden sakvn : 209. sırr-ı lâ - yezal : 119. sırr-ı m uğlak : 269. sırr-ı ezel ü ebed : 292. Sidretü’l - m üntehâ : 135, 224. Sîm urg : 109, 110, 114, 192, 272. Sipahi : 197. siyâh libasU : 11. Sofya’ya göçsem direm : 82. Sogant arpa e k m e ğ in i ............ : 113. Sogdak şerefi : 4, 14. Söğüt : 3. Söfî : 290. Soy soylayaınîar : 155. Sör : 280. Sözün yükünden perdesin : 195. Su oldı a k tı : 106. Su dolabı : 55, 105. Su görmeden etegün çemrenirsün : 209. Subh u şâm : 264. Sultan : 281. Sultân-ı yegâne : 281. Sultânü’s Sevâhll : 21. Sultan Veled : 18, 19. Sular damarım : 128, 143. Sûret-i İnsan : 284. Sûretü’l-Mülk Tefsiri : 19. Süheylü N evbahar : 20.

337

Sülemiş ve Demirtag : 6. Süleyman (Peygam ber) : 135, 188, 227. Sünnet : 244. Sünü çuvalda gizlenm ez dimişler : 117, sünük (eti gitm iş sünüge) : 161, 203. Sûr salmdı : 231, 281. §âh-ı kadîm : 157, 166. Şâm : 136. Şam ak şehri : 136. Ş arab içem (garab u ’ıy§) : 165, 260, 285, 286, 294. şarap içm ek mecâzî mânâ ile kullam im akta : 286. Şarkî K araağaç : 71. Şathiye : 29, 175, 176, 201. Şeceretü’l- İslâm : 130, 240. Şeddâd : 116, 133, 223. Şehir (insan) : 127, 135, 272. Şehirden on mil mesâfede.. : 78. Şehr-i muazzam : 138, 196, 208. Şehr-be-Şehr : 125. §em-i Fânus : 168. Şerâfi’d-Din Ali Yazdî : 21. Şeriat : 138, 242, 247, 287, 288, 289, 290. Şeyh Mehmed Efendi : 96. Şeyh-i Vaktız ; 127. Şeyh Balaban Zâiyesi : 24. Şeyh Beg zâviyesi ; 24. Şeyh Cûgî : 85 Şeyh tsh ak zâviyesi : 24. Şeyh Orhan zâviyesi : 24. Şeyhü’l-M agaverî : 85 Şeyhu’n-Nuhûs : 193. Şeytan : 130, 132, 133, 134, 193, 194, 220, 222, 223, 275.. Şeyiam n torhası ve dağarcığı: 132. Şeyyâd H am za : 18, 19. Şeyyâd ts â : 19. Şuayyûb : 265 Şükrü Elçin : 103. Şiblî : 127, 294. Şihâbeddin öm erî : 71, 72.

338

Şirâzlı Sâdi : 18. Şirâz şehrinde : 213. Ş î t : 108, 265. ScMmmel, Annam aria : 61, 84. Tabl-ı beşaret : 282. T a c a -T ac c a (Teke) : 23, 73. Tabduk Em re : 65. tahkiye : 186, 193. ta rik a t : 138, 242, 247, 250, 287, 288, 289. tasavvuf ve ta rik a tla r : 3. Tavus’a seyrân-ı bostan gerekir : 113. tecellî ; 216, 273, 274, 275. teferrüc : 286, 287, 300, 303. tefsîr : 260. Teke Beğ-i Mübarizeddin Mehmed : 87. Them a Anatolike : 1. Teke Beği : 23, 24, 35, 36, 38, 39, 74, 77, 87, 296. Teke ili : 21, 23, 24, 30, 37, 86. Teke emirliği : 22. Teke Sancağı : 48, 49. Teke Livası : 23. Teke oğulları : 21, 22, 23. Tekke edebiyatı : 20, 26. tekebbür : 144, 186, 241, 249, 289. Tekkeler - medreseler : 15. tenâvül eylese : 46. tendûre : 221. Ten ü Cân : 119, 277. tem âşâ : 285. Teravih n a m a z ı: 243. tertem iz içecekleri içirir : 257. teşbih : 20, 283. tevil : 260. T e v ra t: 224. Tevâzu : 247, 250, 302. tevhid : 120, 144, 241, 276, 283. ticârî köprü : 14, 15. tobrası (torbası) : 250. toz eylem g il: 162. Töre - düz ; 131, 283. Tuna : 9.

339

Tunca kıranundadur: 82, 101. Tûbâ : 235. TürTc Dilince hu kadar hilirüz : 145. Türk Dilîn Ta n n buyurdu : 191, 220, 221. Türk aşiretleri : 4 Türk Dlll ve Edebiyatı : 17. Türkçe bilmez m isin? : 143. Türkm enler : 7. 8, 9, 11, 12, 13, 210. T ürkm an b anşm az . . . . : 210. Türkm en’e cıg : 17. Türkm en yaylaya göçer : 113. Türkm ene vir yahni-y-ile Jmrmay% : 113. T ürk sofileri : 18. Tuz ekm ek hakkı : 211. Uc b e ti : 8. U çm ag : 159, 169, 221, 235. Ulcaytu Hüdâbende ; 7. Ulu’l-emre : 148. Ulus : 168. U m ur Beg : 7. Ug âvâre : 158. Uzuvlar (12 uzuv) : 138. ü ç - O k l a r : 23. Ümmü Gülsüm : 86. Ümmü’l-Kur’an : 51. üstâd-ı emîn : 196. Vahdet deryâsı dalgalandı : 120. Vahdet - Kesret : 276. Vahdet üstündeki perde : 106. Vahdet-1 vücûd : 109, 11, 114. 117, 118, 141, 143, 145, 146, 216, 218, 229, 233, 235, 237, 241, 245, 255, 261, 271, 274, 276, 299, 300, 302. Vâmık - A zrâ : 117. V araka ve Gülgâh : 20. V atan : 207. V atan-ı aslî : 123, 284. Vatican Turco : 102. Vasf-ı hâl : 124. Velâyet devrinin haşlaması : 108. Velâyetnâme-i Sultan Ahdâl Mûsâ : 95.

340

272. 341 . 304. Zekât : 245. 177. Vuslat : 284. 88. 173. Zâhid öz huzûrunu beklemeli : 112. 101. 285. 97. Vizeli Alaeddin : 63. 204. 271. 111. Yusuf-ı Meddah : 20. Y avuz Sultan Selim : 54. Vize. Zafer-nâme : 21. Visâl-i bâde : 233. 221. Yusuf ve Zeliha : 19. 298. mükrimin Halil : 71. 268. 160. Yol eri (evliya) : 110. 176. 305. Zagra-i Atikli Derviş Ali : 102. Zebûr : 224. Vücûd-nâme : 91. 292. 163. 277. 99. Vitir-Vâcib : 243. Yücelerden yüce gördüm : 152. 173. 65. 137. 208. 303. Yunus Em re : 18. Yola diken helvaya tu z salmagıl : 210. Yancucağı : 252.VeU : 115. Yine gönlüm denizi taştı çağlar : 117. Zann ü güm ân : 246. Vücûd : 206. 161. Yorganın kadar uzat ayağın : 209. 218. Y ü z eylemegil : 162. Yedi seyyare : 137. Yakûb gibi gözleri yaşla dolu : 112. 84. W alter BjörJcmann : 61. Vuslat-ı fürkat : 285. 289. YanboU’da bir k a n : 82. 20. Yam rı yum rı söylerem : 177. 290. Yayın gerilmesi : 130. 238. 300. Z ât : 26. Yazıcıoğlu Ali : 73. 98. Ve hüve biküllî şey’tn m uhît : 302. 78. 293. 303. 73. 290. 19. Yatsı Namazı : 243. Yini H am am ’dan beri : 82. 176. Yinanç. 163. 83.

246. Z ülfikar : 150. Zirk ü teşbih : 112. 342 . Zîr zemin : 196. Zerger eyledi : 125. Zina .Zen ü ferzend : 288. Zeyneb : 86. Zerk ü tezvir (Zerk ü riyâ) : 248. Zihaf : 159. 251. Zülfinde ber .dâr olmuşam : 157. 249. 301. Zülf-i perîşân : 117.

H.Ahbar .YANLIŞ DOĞRU CETVELİ Yanlış osm anlılarm yada anarşi eitm iştir ilim. Kaç M enkâkıbnâme'ye Jakob Akainiş boş Kûf Câniü'n-nezâîr.de Saraâyî nısfınd abu kâdir K al'a dan S.l-Ahbar Doğru S atır Sahifc 8 10 11 12 23 24 29 27 33 46 55 60 78 85 92 110 120 121 122 128 129 130 228 176 195 196 259 140 284 316 343 23 O sm anlılarm 12 ya da 5 anarşi 5 etm iştir 24 ilim 25 Kaş 2 M enâkıbnâm e’ye 10 Jacob dipnot Akçainiş 23 hoş 18 Kûfie 6 Câm iü'n . Şofî (Acı D oyuran).Nezâir’de 2 Sarâyî 7 nısfında bu 20 K adir 6 K al'adan 31 S .N . 10 Sofî (Acı D oyuran)'m 27 14 deyip 8 redifli «yayın 1 19 halîlullah 17 şathiye 22 altı binine 16 der ü dîvar Kaç 12 12 nebileriyle 2 yolladı 5 K ünhü’l .ın devip rehifli «a5an halillullah Şahtiye -altıbini ne d ü rr ü dîvân kaş ne hiyleriyle yolyadı Künhü.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful