P. 1
Abdurrahman Güzel- Kaygusuz Abdal

Abdurrahman Güzel- Kaygusuz Abdal

|Views: 186|Likes:
Yayınlayan: Hakan Altintepe

More info:

Published by: Hakan Altintepe on May 22, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2015

pdf

text

original

K ü ltü r Bakanlığı, büyük Atatü rk'üm üzü n do­ ğum unun 100’ncü yıldönüm ü m ünâsebetiyle ül­ kem izde yayınlanm

ış ve b ir evvelki nesiller ta­ rafından sevgi ve m erak ile okunarak tüketilm iş olan çok değerli e serle r yanında, ya yın hayatı­ mıza ilk defa katılan eserleri Tü rk m ille tiyle onun yetişen evlatlarına sunm ak istem ektedir. Eliniz­ de tuttuğunuz bu kitap onlardan biridir.

D eğerli bir yazarım ızın anlattığı gibi A ta ­ türk kendisine yaklaşıldıkça gözlerde büyüyen b ir zirve gibidir. Bu kitap ve bu seride çıkan ki­ taplar o zirveye yaklaşm ak isteyenlere b ire r ba­ samak olacak ve okuyucu, Tü rk Vatanını kurtar­ m ış olan bu büyük insana bu basamakları çıka­ rak hayranlık ve se vg iyle kavuşm anın m utluluğu­ nu duyacaktır.

Cihad BABAN Kültür Bakanı

By Ser-mest

İ Ç İ N D E K İ L E R

; Sayfa

SÖZBAŞI G İ R İ Ş

...................................................................... ...................................................................... YtJZYILLARDA ANADOLU’NUN

X III

1

A) XIII - XV.

SİYÂSÎ, İÇTİMÂİ ve KÜLTÜREL DURUMU­ NA UMÛMÎ BİR BAKIŞ a) Siyâsî durum .................................. 1 3
10

..................................................

b) İçtimâi durum .................................................. 1. Göçebeler ....................................................... 2. Köylüler ....................................................... ............................................... ..............................................

10 12 13 17

3. Şehir hayatı c) Kültür durumu

B ) KAYGUSUZ ABDAL’IN YAŞADIĞI DEVİRDE TEKE İLİ .............................................................. V 21

B i R t N C İ

B Ö L Ü M
Sayfa

K A Y G U SU Z A B D A L 'IN H A Y ATI A) KAYGUSUZ ABDAL’IN MENKABEVÎ HAYA­ TI (MENİKIBNÂME’YE GÖRE)

27

.........................29

1. Ailesi, Çocukluğu, Tahsili ve Y etişm esi .............29 2. Abdal M ûsâ’ya İntisâbı ..........................................30 3. Mahlâs Alışı ....................................................... ......41 4. Şeyhinden İcâzetnâm e Alması .............................42 5. Mısır'a Gidişi ................................................... ......44

6. Hacca Gidişi ....................................................... ...... 54 7. Dönüşü ............................................................... ......55 57

B ) KAYGUSUZ ABDAL’IN HAKÎKİ HAYATI

1. Doğum Târihi ve Yaşadığı Devir .................. ...... 57
2.

A ilesi

.............................................. ............................ 70

3. Adı ve Mahlâsı ......................................................... 7 5 4. Seyahatleri ....................................................... ...... 78

5. Ö lüm ü ve Mezarı .............................................. ...... 8 4 6. Netice ................................................................... ...... 3 7 VI

I K Î N C İ

B Ö L Ü M
Sayfa

K A Y G U SU Z A B D A L 'IN E S E R L E R İN İN T A V S İF L E R İ V E H ÜLÂSALARI KAYGUSUZ ABDAL’IN ESERLERİNİN TAVSİF­ LERİ VE HÜLÂSALARI .............................................. L NÜSHA TAVSİFLERİ ...................................... A) İstinsah Tarihi Belli Olan Nüshalar ........... B) İstinsah Tarihi Belli Olmayan nüshalar ...
il

89 92 92 98 104 104 104 106 109 109 114 118 119 120 121 121 129 137 141 141 147

ESERLERİN HÜLÂSALARI ............................... a) Manzum Eserleri ............................................... 1. Dîvan ............................................................... 2. Gülistan ........................................................ 3. M esneviler ................................................... aa) Birinci Mesnevi .............................. . bb) İkin ci M esnevi ................................... cc) Üçüncü M esnevi .................................... 4. Gevhernâme 5. M inbernâm e .............................................. ................................................

b) Mensur Eserleri .............................................. 1. Budalanâme .................................................. 2. Kitâb-ı Miglâte ............................................. 3. Vücüdnâm e .................................................. c) Manzum + Mensur (Karışık) Eserleri ....... 1. Dilgüşâ ........................................................ 2. Saraynâm e .................................................. VII

Ü Ç Ü N C Ü

B Ö L Ü M
Sayfa

K A Y G U SU Z A B D A L 'IN E S E R L E R İN İN Ş E K İL B A K IM IN D A N İN C E L E N M E S İ ................................ I. VEZİN ...................................................................... a) Aruz ................................................................. . b) Hece ................................................................... II. KAFİYE .................................................................. III. NAZIM ŞEKİLLERİ .......................................... a) Dîvan Edebiyatına Âit Nazun Ş ek illeri....... 1. Gazel .............................................................. 2. M esnevi .......................................................... 3. Kaside ..................................................... '.••• 4. Tercî-i Bend ve Terkîb-i Bend ............... 5. M üstezâd ....................................................... b) Halk Edebiyatına Âit Nazım Şekilleri ....... 1. İlâhî ............................................................... 2. Şathiye ........................................................... 3. N u tu k ............................................................... IV. DİL VE İJSLÛP .................................................. a) Gramer Şekilleri ve Kelime Hâzinesi •.......... 1. Gramer Şekilleri ........................................... 2. Kaygusuz’un K elim e Hâzinesine U m ûm î B ir B akış ....................................................... 3. Bugüne Göre Arkaik Kelim eler .............. b) Anlatım Şekilleri ............................................... 1. Nasihat, ve H itap Yoluyla A n la tm a ....... 2 . Doğrudan Doğruya Anlatm a (Expositicm) 3. Tahkiye ....................................................... VIII 152 152 153 159 165 169 169 169 170 170 170 171 172 175 176 178 180 180 180 181 182 185 186 189 191

Sayfa 4. M ükâleme ve Sual Yoluyla Anlatm a ... 193 5. Tasvir ............................................................ ....196 6. Delil ve îsb a t Yoluyla Anlatm a .............. ....197 c) Diğer Üslûp Husûsiyetleri .............................. ....198 1. Tekrir ............................................................ ....198 2. Seci ............................................................... ....201 3. Mecaz ............................................................ .... 2 0 1 4. Atasözleri ve Deyim ler .............................. ....208 5. H alk Söyleyişleri ............................................212

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M KAYGUSUZ ABDAL'IN ESERLERİNDE DİN VE TASAVVUF
...................................... ....216 l. DİN .......................................................................... ....216 a) İtikat .................................................................. ....216 1. Allah .............................................................. ....216 2. M elekler ve Şeytan .................................. ....220 3. Kitaplar ...........................................................224 4. Peygamberler .............................................. ....225 5. Âhiret ........................................................... ....230 6. Kazâ ve Kader - H ayır ve Şer ................... ....236 b) İbâdet .......................................................................239 1. Kelime-i Şehâdet ...................................... ....240 2. Namaz ........................................................... ....242 3. Oruç, Zekât, Hac ...................................... ....245 c) Ahlâk ......................................................................246 1. Kibir ve Riyâ-Tevâzu ve Saflık (Riyasızh k) ........................ ....................................... ....247 2. Hase.d ve K in ..................................................250 3. Cim rilik ............................................................250 4. Edeb ............................................................... ....252 IX

Sayfa ç) Diğer Dînî U nsurlar........................................... 1. Âyetler ........................................................... 2. H adisler ....................................................... II. TASAVVUF ........................................................... a) Vahdet-i Vücûd .............................................. 1. Ezelde Vahdet-i Vücûd ............................... 2. Halde Vahdet-i V ücûd ............................... aa) Gayr-ı H ak ........................................ . bb) E n e’l-Hakk ............................................ cc) K endini bilm ek ................................. . çç) Tecellî ................................................... dd) Vahdet - K esret ................................... ee) Tevhid ................................... ................ ff) Nişan - Bînişan ................................... gfi) Ten - Cism - V ücûd - C â n ................... hh) Gönül - Sır - Pinhân ........................... 3. Ebedde Vahdet-i Vücûd ....................... b) Elest Meclisi .................................................. 1. Adem dom ................................................... 2. Vatan-ı aslî - Pür kat (Hicran) - Vuslat ... c) ç) d) e) Allah’ın Dîdânm Görme (rü’yetullah) ....... Teferrüc .............................................................. Merâtib-i erb a a ............................................. . EvUyâ ..........................'....................................... 254 254 258 261 261 261 265 267 269 271 274 276 276 277 277 278 281 283 283 284 285 286 287 290 296 306 311 317 317 343

N E T î G E .................................................................. B İ B L İ Y O G R A F Y A ...................................... A) Kaygusuz Abdal’ın E serleri.............................. B ) Umûmî Bibliyografya ..................................... İ N D E K S .................................................................. Yanlış - Doğru Cetveli .............................................. X

R ahm etli Babam Ali GÜZEL’în Aziz Rûhuna.. XI ..

GOD : . m. : Kâğıt ktp. XII AG A. : Müze nu. K. Bl. : ölçüsü st. Ü. Fak. Ed. : Yazma Müz. g. : Yazı. Gnl. bis auf unsere Zeit. K ütüphâne Mar. DTCF. b. e. g. . : M arburg N üshası Ms. : V arak yz. Adı geçen eser Adı geçen m akale A tatürk Üniversitesi : bin (oğul) : başlar : Band (. A. Edebiyat : Fakülte : Genel Geschichte der osm anischen D ichtkunst. Dergi : D il-T arih Coğrafya Fakültesi . : Kitaplığı kt. C. (V ar).) : Sahife TŞA : Tekke Şiiri Antolojisi TK : T ürk K ültürü V. c. : num ara ölç.Cilt) : Bölüm : Cilt : Cilt nev’i . Derg.KISALTMALAR A bdurrahm an Güzel (nüshâsı). (sh. : satır s. : : . A. baş Bd.

K aygusuz'un şiirlerindeki Rûmeli'ye âit bâzı y er adlarıyla şahıs adlarından hareketle onun hayatını aydm latm aga X III . F uad K öprülü. Rıza N ur. Edebiyat T arihlerinde ve Antolojilerde onun b ü tü n eserleri göz önünde tu tulm adan bâzı muayyen şiirleri verilmiş. Tekke Edebiyatı'm n en m ühim tem silcilerinden biridir. Kaygusuz Abdal adlı m akalesinde esas iti­ bariyle M ısır'da bulduğu b ir m enâkıbnâm e nüshasını bize tanıtm akta.s ÖZ B Aş I Çalışmamızın konusu Kaygusuz Abdal’ın H ayatı ve E serleri'dir. Kaygusuz Abdal adlı eserinde. M ısır’d a Bektâşilik ve Abdâl Mûsâ adlı m akalelerinde. Bu edebiyâta âit ferdî m ahsûller. M uhtar Yahya I>ağlı. Bu sebeple biz. Kaygusuz Abdal’m H ayatı ve E serleri ile Edebiyat Tarihim izdeki yeri ve günümüze kad ar devam edegeleu şöhreti nisbetinde ciddî ve derinlem esine b ir araştırm a yapılm am ıştır. san’atı hakkında da b irb irin in tek rarı olan birkaç cüm lelik bilgi ile yetinilm iştir. Kaygusuz etrafındaki m enkabeleri tâ­ rih î tenkit süzgecinden geçirm ekte ve Kaygusuz Abdal ile Abdal M ûsâ arasındaki m ünâsebeti incelem ektedir. Tüa*k H alk E debiyatı'nm konusu içine girm ektedir. Onun bugüne kad ar tanm agelen şahsiyetinin farklılı­ ğını ve bütünüyle eserlerini tanıtm aya çalıştık. Bilindiği gibi Kaygusuz Abdal. b u arad a Kaygusuz’un hayatı üzerinde dur­ m aktadır.

m üstensihlere âit de olabilir. kelime ve ifâde hatalarının bulun­ m ası m uhtem eldir. Eserlerin tenkitli m etinleri henüz neşredilm ediği için b u tü r h ataları düzeltme cihetine gitme­ dik. tabiî sayılmalıdır. daha başka eserlerinin de olduğunu tesbit ederek. A bdülbâki G ölpm arlı’nın b u konudaki neşriyâtında verdiği bilgiler ise hem çok cüz'î. k ü ltü r ve târih açısından ay n ca incelenip değer­ XIV . K anaatimizce bu eserlerin din. Biz b u çalışm am ızda Kaygusuz’ım b ü tü n eserlerini inceledik. b u boşluğu doldurm ağa çalıştık. Bu h atalar doğrudan doğruya Kaygusuz A bdal'a âit olabileceği gibi. fakat bizce yanlış sonuçlara ulaşm aktadır. devri icâbı. bil­ hassa M arburg ve A nkara Genel K itaphğı'ndaki en eski yazm aları esas aldık. Onun bugüne k ad ar bilinen eserlerinin yanın­ da. M etinleri. Zaten Kay­ gusuz Abdal’ın şiirlerinde bâzı aruz hatalarının bulunm ası.çalışm akta. A raştırm am ızın bilhassa «Kaygusuz'un H ayatı» bö­ lüm ünde b u eserler ve diğerleri etrafh ca ele alm arak gö­ rüşlerim iz belirtilm iştir. Böyle b ir çalışm a içinde onun yüz­ lerce varak dolduran eserlerini m etin olarak vermemiz m üm kün değildi. diğer bölüm lerde de m isâlleri bol ve uzun tu tu p . Bu bakım dan çalışmam ızın ikinci bölü­ m ünde eserlerinin hülâsalarm ı vererek. Dağlı’nın eserinde yer alan Kaygusuz'a âit şiirler ise onun bâzı m ühim yazm aları elden geçirdiğini gösterm ektedir. hem de bâzan birbirleriyle m ütenâkızdır. dil. Aldığımız örneklerde bâzı vezin. F akat m üm kün olduğu k ad ar E ski Anadolu T ürkçesi’nin dil husûsiyetlerini tebârüz ettirm eye çalıştık. Bu eserimizde. m atbaalarım ızda transkripsiyon işâretlerinin bulunm am ası sebebiyle transkripsiyonlayam adık. bun­ ları da incelememizde değerlendirdik.

hem de Antalya’nın ve yöresinin siyâsî. san’atı ve edebî şah­ siyetinin daha çok gün ışığına çıktığına inanıyoruz.lendirilm esi gerekir. Bu kitap bu serinin ilk m ahsülüdür. XV . nazım şekilleri. Doğrudan doğruya Kaygusuz Abdal’ın eserlerine da­ yanan b u çalışmam ızla onun hayatı. hem Anadolu’nun. adı. M enkabevî hayatı için. alfabe sırasına sokularak lis­ telendi. âilesi. Birinci Bölüm ’de Kaygusuz'un hayatını inceledik. Bu bakım dan. seyâhatleri ve ölüm ü hakkında bâzı sonuçlara vardık. yakın devre âit olanla­ rın sâdece künyeleri verilm ekle yetinildi. elimizde bulunan m enâkıbnâm e nüshasını (AG nüshası) ele aldık. İkinci Bölüm ’de. Kaygusuz'un yetiştiği devir ve çevreyi tanım ak m ak­ sadıyla girişte. Üçüncü Bölüm ’de eserler şekil bakım ından incelen­ di. Kaygu­ suz hakkındaki um um î bibliyografya verildi. kafiye. Vezin. B irinci kısım da kütüphânelerdeki yazm alar. biz de O 'nun b ü tü n eserlerinin tam am ını Kaygusuz Abdal Serisi adı altında neşre hazırladık. iktisâdî. îkinci kısım da faydalandığımız eserlerle. Ayrıca b u bö­ lüm de Kaygusuz’un eserleri geniş olarak hülâsa edildi. Kaygusuz’un yaşadığı devir. H akiki hayatı bölüm ün­ de bugüne kadar yapılm ış çalışm aları tenkit süzgecinden geçirerek. Bibliyografyayı iki kısm a ayırdık. anlatım çeşitleri ve dilüslûp husûsiyetleri ele alındı. Son bölüm de Kaygusuz’un eserlerindeki dînî ve tasavvufî un su rlar m adde m adde ele alınarak bol örneklerle gösterildi. içtim âi ve k ültürel târihleri um ûm î olarak ve kısaca verildi. kütüphânelerdeki yazm alardan eski olanlarının tam tavsifleri verildi.

Dr. Dr. K ültür Bakanlığı. Ş ükrü Elçin'e şü k ran lan m ı sunm ayı b ir borç bilirim . Ercilasun ile Doç. A tatürk’ü n Doğumunun Yüzüncü Yıh Yayınları B ürosu B aşkam Yavuz Bülent B âkiler'in eserin basım ı için gösterdiği gayrete m innettarım .Bu çalışm alarım sırasm da yakın ilgi ve teşviklerini gördüğüm hocam Prof. Ankara. Ahmet B. Aynca çalışm alarım sırasında yardım larını esirge­ meyen Doç. Âmil Çelebioglu’ya da teşekkür ederim.ANKARA XVI . Dr. Ese­ rin basım ını en iyi şekilde gerçekleştirm ek için çalışan Başbakanlık Basımevi M üdürü îlh an Gülsün ile m atbaa personeline de teşekkürlerim sonsuzdur. 2 N isan 1981 A bdurrahm an GÜZEL H âcettepe Üniversitesi Sosyal ve Îd arî Bilimler Fakültesi Beytepe .

1. S ultan Alâeddin.416. Selçuklu­ lar devrinde b ir yönetim bölüm ünün adı olm aktan çıkmış ve bundan sonra coğrafî b ir kavram olm uştur. s. bâzan b ir m em leket adı. Bu asır. TA. b ir «Anadolu eyâleti» kurulm uş ve bu ad. C. Anadolu maddesi. kısm en X. hem de yıkılış devirleridir. Anadolu Selçukluları’nm hem en parlak. F akat 1232'de Moğollar'ın A nadolu’ya saldırm aları ile Selçuklu İm paratorlu1) Bak. X III. C. im paratorluğun «Rumeli Eyâleti» m ukâbili ola­ rak kullanılm ıştır’. 428. YÜZYILLARDA ANADOLU'NUN S İ­ YÂSÎ. Selçuklu sultanlarının kimiyeti altındadır. 404 . O rtaçağdan itibaren. A tiadolu maddesi. ÎA. Anadolu sözü. hâ­ . yüzyılda Doğu Roma im p arato rlu ğ u ta­ rafından isim lendirilen «Thema Anatolika» nın yerinde. fakat ondan daha geniş.GİRİŞ A) X III-X V . İÇTİMÂ! VE KÜLTÜREL DURUMUNA UMÛMİ B İR BAKIŞ B ugünkü Türkiye’nin Asya kıt'asındaki b ü tü n top­ raklarına verilen «Anadolu» ism i. 1220’de bu devleti m ânevi ve m addî kudret bakım ın­ dan en ü st seviyeye u laştırm ıştır. yüzyılda Anadolu. s. 2. bâzan b ir yönetim bölgesi veya bölge adı olarak kullanılm ış ve bu m em leketin sahası za­ m anla değişikliklere uğram ıştır. O sm anlılann ilk devrinde eyâlet teşkilâtı “ düzenle­ nirken.

asırdaki içtim âi. X III. asırda zuhûr eden b u siyâsî hadiseler. bu siyâsî kuruluşu teşkil eden esas ana u nsuru tesbit etm ek için önce X III. B ir ta ra ftan 'Moğol istilâsı. asırda da devam et­ m iştir. X III. asrın ilk yarısında Osm anlı Devleti’nin kuruluşunu hazırlayan sebeplerdir. asırda Osmanlı Devleti’ni yaratan ve onun sü r­ atli inkişâfına im kân veren m addî ve m ânevi kuvvetlerin m enşeini bulm ak. Türkiye’de . B unun neticesi olarak m üteâkip asırlarda. öte taraftan türeyen eşkiyâ ve mezhep . İktisadî. asır. X III.ğu'nun du ram u kötüleşir. Ilhanlılara rakip olan M ısır . yüzyıl Anadolu cemi­ yetinin içtim âi şartların ı bilm ek lâzımdır. yüzyılın sonlarına doğ­ ru artık m üstâkil beylikler devri b aşlar ve 1308’de Ana­ dolu Selçuklu Devleti resm en son bulur. Bunlar. kültürel durum XIV. XIV. dördüncü Haçlı Seferi’nden sonra Bizans im p arato rlu ğ u ’nun A nadolu'daki enkâzı ü stü n d e İznik ve Trabzon Devletleri’nin kurulm ası. Anadolu Selçuklu İm paratorluğu’nun siyâsî ve kültürel bakım dan en yük­ sek devresine varm ası. X III. Anadolu T ü rk lerin in büyük IIhanlılar im paratorlu ğ u içine girm eleri.Sûriye Memlûk im p arato rlu ğ u ile dost ve m üttefiki A ltınordu Im paratorluğu’nun Anadolu’da siyâ­ sî b ir rol oynam aya başlam aları. içtim âi hayatta da tesir ve tepkilerini gösterm iştir. İstan b u l’da Bizans im ­ paratorluğu’nun te k ra r ihyâsı hep bu asırdadır. Devletin otoritesi sarsılır ve halkla arası açılır. Anadolu T ârihi'nin siyâsî değişiklikler bakım ından en hareketli devridir. XIV. Moğolların Anadolu’ya fiilen hâkim olarak Selçuklu hâkim iyetinin b ir bölge hâline gelmesi. bilhassa Osmanlı im p arato rlu ğ u ’nun kuruluşu esnâsm da b ir intikal ve teşekkül safhası olarak bu hareketlerin tesirleri görülm üştür.ta rik at isyanları hem devleti. hem de halkı derm ansız bırakır.

yavaş yavaş A nadolu'nun b ü tü n ü ­ ne el koyan. Selçuklular X II. T rakya’da zaferler kazanan sayılı b ir devlet haline gelm iştir. 2.1487) ve Osm anoğulları (1299 -1924) beylikleriyle karşılaşıyoruz.69. S ırf iktisâdı sebeplerle I. M urad ve Y ıldırım Bâyezid zam anlarm da Anadolu birliği kısmen sağlanabilm iş. Köprülü. Alp Erenler. b ir önceki yüz yıldan daha iyi değildi. Bilhassa 1. 67 . Osmcmh İmparatorluğu’nun A nkara 1972. Ahî reisleri b ir «cihad» hareketiyle Anadolu’5Ti hiristiyanlardan k u rtar­ maya çalışıyorlardı. XIV. Bu asırda cesûr beyler. a ) Siyâsî durum X III. Bu esnada devlet gücüne sahip Karam anoğulları (1250 .: M. Artukluları ya büsbütün yok etm işler. asrın ikinci yarısında kendilerine rakip olan Dânişmendlileri. güvensizlik ve kanunsuz­ luk. asır Anadolusuna Selçuklu Devleti hâkim di. Isyânlar. B ur­ sa büyük b ir T ürk B aşkenti olm uştur. b u yüz yılın başında Söğüt yöresinde b ir küçük beylik iken. Kurulusu. F. 1308’de Selçuklu Devleti’nin resm en yıkılm asm dan sonra Selçuklu to p rak ları üzerin­ deki karışıklıklar sürerken halkın vaziyeti. . yüzyılın ilk yarısında ise Anadolu küçük bey­ likler arasında bölüşülm üş b ir durum daydı. ya da küçük b ir beylik hâlinde bırakm ışlardı. M engüçeklileri. Gıyâseddin Keyhüsrev 1207’de Antalya’yı. baskı. tarik atların da çoğu bozguncu şeyhlerin öncülüğünde yıkıcı hareketlere başlam ası hep bu yüzyılda olm uştur. Ülkede «Tek Devlet Gücü» m evcût değildi. a.asırlarca m üessir olm uş b irtak ım büyük tasavvuf ta rik a t­ larının teşekkülü de yine b u asırda olmuştur^. Osm anoğulları. îzzeddin Keykâvus da 2) B ak. S altuklulan. I.

b irtak ım m üstahkem kalelerin zaptedilmesi. küçük E rm enistan’ın te ’dibi. X III. bilhassa K ahta. h attâ oğlu II. X III. Çemişgezek. kervansa­ ray. Erzincan. Fiilen buna m uvaffak olam am akla beraber. Alâiye vb. Ana­ dolu’daki Harezm li bâzı T ürk aşiretlerinin büyük ta h ri­ . şarktaki b ü tün kom şu larm ı kork u tarak büyük b ir siyâsî nüfuz ıkazanmıştı. Ticârî gayelerle Anadolu’nun güneyinde Anamur. K ırım ’ın Soğdak lim anına b ir askerî kuvvetin gönderil­ mesi. câm i vb. I. Keyhüsrev de şarkta bâzı yeni fütûhatlard a bulundu. vücûda getirilm esi hep bu devrin eseri­ dir. sonra M oğolların önünden kaçan Celâleddin H arezm şâh’ın Azerbaycan ve İra n ’da kurduğu devletle m uvaffakiyetli savaşlar. ileride Kaygusuz’u n ye­ tişeceği m uhitin hazırlanışı bakım ından m ühim dir. Erzurum . Bilhassa Antalya’nın zaptı. yol. Alâeddin’in kuvvetli siyâ­ seti sâyesinde atlatıldı. Bu asrın başında Anadolu’nun siyâsî tarihi itibariyle m ühim olan diğer hâdiseler ise. îznik îm p arato rlu ğ u ’nun kuruluşu ile K aradeniz kıyılarında Trabzon îm p arato rlu ­ ğu’nun kuruluşudur.1214’de Sinob’u zaptetm ekle Akdeniz ve K aradeniz’i Sel­ çuklu Devleti’nin dış ticâret m erkezleri haline getiriyor­ lardı.. Selçuklu İm parato rlu g u ’nun en kuvvetli ve parlak dev­ ridir. Alâeddin. Ahlat gibi m ühim askerî ve İktisadî merkep­ lerin zabtı. H aleb'i ve kuzey Sûriye’yi de zabdetm eyi istiyordu. F akat dâhilî idârenin bo­ zukluğu. Celâleddin H arezm şâh’m ölüm ünden sonra. Doğu Anadolu’nun bütü n sâhaları. asrın birinci y an sı. Alâeddin Keykûbad dev­ ri. batıyı değil. doğuyu ele geçirmeyi. asır Anadolu tarihinin en m ühim siyâsî hâdi­ seleri «Moğol istilâsı» dır. dâhilde birçok im âret. Alâeddin K eykûbad’ın son zam anlarında Anadolu’daki T ürkler ve R ûm lar için büyük b ir tedirginlik olan b u tehlike. I.

Kayseri ve E r­ zincan’ı da zabdettiler. A nadolu’yu Moğol istilâsından k u rtarm ak m aksadıyla Anadolu’ya girdi ve K ayseri’ye k adar yürüdü. A nadolu’nun bundan sonraki siyâsî hayatı. Bunun üzerine Moğollar. h a tta M ûinüddün Pervâne de bundan ku rtu lam a­ dı. H alk her yönüyle istibdat altında huzursuzdu. Selçuk hüküm dârı. İşte bu sırada Moğol tehlikesi k a t’î olarak baş gösterdi.XIV. E lbistan H arbinde Moğol ordu­ sunu hezimete uğrattı ise de. hem de halk m uztaripdi. Mısır . İşte b u m uhârebe Selçuklu İm pa­ rato rlu ğ u ’nun çöküşünün ve A nadolu’nun Moğol hâkim i­ yeti altına girişinin başlangıcı oldu. D urum bu vaziyette iken M ısır . Anadolu halkından Moğollara karşı istediği yardım ı göremeyince geri çekildi. kendi ordusu ve topladığı diğer m ühim kuvvetlerle Moğol istilâsına 1243'de Kösedağ harbinde karşı koym ak istedi ise de mağ­ lup oldu. M ısırlılarla birlik olduğu bahanesiyle binlerce insanı öl­ d ürttü. M oğollar 1242’de E rzurum ’u zabtettiler. Moğol istilâsından hem Selçuklu Devleti. yüz yıl­ . X H I .batlarla Selçuklu h u d u tların d an çıkm ası ve Alâeddin’in onlarla mücâdeleye girm esi. zâten dış harplerden yorgun olan Selçuklu Devleti'ni sarsm ıştı. B undan sonra A nadolu’n u n siyâsî durum u karıştı. H er ne k ad ar Sel­ çuklu hânedânından bâzan b iri bâzan b ir diğeri ve bâzan da birkaç Şehzâde Moğol hanlarının yarlıklarıyla saltanat sürüyorlar idi ise de hakik atte Moğol işgâl ordusu kum an­ danları m em leketi idâre ediyordu. artık Mo­ ğol hüküm darlarının irâdesine tâbidir.Suriye İm paratorluğu'nun kudretli hüküm dârı Baybars. Sivas. Bu esnâda b ir de Bâbâiler isyânı çıktı ve zorlukla bastırılabildi. İlhan Abaka büyük b ir ordu ile Anadolu’ya gelerek.Sûriye M emluk İm paratorluğu Anadolu’daki siyâ­ sî durum u dikkatle tâkip ediyordu.

asır sonunda Ilhanlıların Anadolu'daki askerî idâresi. Bi­ rincide İlhanlIların Em îrü'l-Ü m erâsı E m îr Çoban ta ra ­ fından 1315'te. bu ralard an uzak yerlerde varlık ve ha­ kim iyetleri hissedilemez olm uştu. ikinci defâ da E m îr Çobanoğlu Anadolu vâlisi D em irtaş tarafından 1320’da oradan çıkarılırlar. K aram anlılar. . bir ta ra ftan A nadolu'daki Selçuklu Devleti’nin inkırâzı de­ vam ederken. günden güne baskısm ı artırm asına rağmen. diğer tarafd an da yeni bâzı T ürk kuvvetle­ rinin varlığı göze çarpıyordu. Oğuzların Avşar boyun­ dandır. . sağlam b ir otorite kuram am ıştı. Simav ve Tavşanlı O sm anlılara verilm iş. Hülâsa. Konya m erkez ol­ m ak üzere K aram anlılar Beyliği kuvvetli b ir devlet halin­ de gelişir. X III. asrın başlarında Konya’yı iki defa alırlar. Devletin başkenti K ütahya idi. D em irtaş'm M ısır’a firarından ve A nadolu’da îlhanlılar hâkim iyetinin zayıflam asından sonra. 1381’de Kütahya. B unların en eskisi I. X III. asrın ikinci yarısında A nadolu'nun batısında teşekkül eden diğer b ir kuvvet jGermiyan Beyliği’dir (1260 .larda Moğol kuvvetleri kum andanlarından Sülemiş ve D em irtaş isyanlarında âsiler M enüûklerden yardım bek­ liyorlardı. Germiyan Oğulları. İşte b u dâhilî ve hâricî şartların tesiri altında. Germiyan Oğul­ ları K ula'ya çekilm işlerdir. Keykûbad zam anında m erkezi Erm enek olan K aram anlılar­ dır. Selçuklu Devleti'ne vâris olm ak iddi­ asıyla XIV. asrın ikinci y an sın d a A ltm ordu İm p arato rlu ­ ğu’nun da A nadolu'nun bu siyâsî karışıklığına kayıtsız kalm adığını zikretmeliyiz.1429). Doğu ve O rta A nadolu’da ki askerî ve ticârî yollar üzerindeki m erkezlerde hâkim i­ yetleri varsa da. X III.

bu im paratorluğun zor günler yaşadığım gösterir. 69-8 4 . C. İstanbul 1977. B alıkesir’deki K arasioğulları. e. Germiyan Oğulları XIV. H. asrın sonlarında beliren Antalya ve civârındaki H am idoğulları (1280. Öztuna. C. Anadolu Valiliğinin ihdası.. N itekim 1322’de isyân eden D em irtaş. 4) . a. X III. asrın ilk y an sın d a Batı Anadolu’daki bu beylikler üzerindeki hâkim iyetini sürdü­ rürken. K astam onu’daki C andaroğullan (1291 .1461) m da ilâve edecek olursak. s. babası tarafın d an m ağlup edildi ve 1327'de M ısır'a iltica etti. Osnumlt Tarihi. Yılmaz öztuna. 3 baskı. Lâdik’deki İnançoğulları. hiç olmazsa kuruluşlarının ilk zam anlarında Germiyan Devleti’ne tâbi idiler. 2. Aydın ve civarındaki Aydınoğulları.Germiyan Oğulları. Paflagonya hâkim i U m ur Beğ. s.1391) ile Eşrefoğullarım (1280 1326). 4 8-54. a. Konya da b u sıralarda k a t’i olarak K aram anlılar’m eline düşm üştü. en kuvvetli ihtim âle göre. s. Uzunçarşılı. 24 . c. 6 3 -7 0 . A nkara 1972. F. XIV. Osm anh Devleti’ni kuracak olan p sm an o ğ u llan n ın ataları. e.25. J. c. e. doğu hududunu da A nkara’ya k ad ar genişlettiği. 4 -1 2 . Köprülü. 1. a.. g. s. 34-47. 1. g. B atı Anadolu’da m ühim yerleri kesin şekilde BizanslIlardan fethedip tü rkleştiren T ürk­ m en hânedânlarm m başında gelir. asrın başında Ilhânî tah tın a Ulcaytu Hüdâbende’nin cülûsundan sonra. M anisa'daki Saruhanoğulları. 1071 M alazgirt zaferin3) Bak : tsm âil H akkı Uzunçarşılı. B üyük Türkiye Tarihi. g. bu devrin en m ühim siyâsî teşek­ küllerini tam am lam ış oluruz^. hattâ b ir aralık Paflagonya’nın bâzı kısım larına da mâlik olduğu söylenebilir. 2. B a k : M. Y. Ger­ miyan sülâlesindendir’. s..

1329 Ma5as'ında îznik'i fetheder. 89. E rtuğrul Gazi'nin: yerine geçen oğlu Osm an Gâzi 1324'te k ad ar 43 yıl saltan at sürm üş ve B ursa'yı kuşattığı sırada ölm üştür.. E rtu ğ ru l Bey'e Bizans sı­ nırlarında dirlik verm iştir. 1324 . B alkanlar ve Avrupa'ya ayak basar. «Rumeli Fâtih!» olarak isim lendirilen O rhan Gâzi'nin büyük oğlu Veliahd Gâzi Süleym an Paşa. Balıke­ sir . Ilhanlılar'a bağlılıktan k u rtu ­ lur. m üstâkil ve askerî bakım dan da güçlü b ir devletin başı olur. E rtu ğ ru l Bey. iki büyük uc beyi tarafın d an korunm aktadır. Gelibolu. 1345'te ilk Türkm en Beyliği olarak Osmanlı Devleti'ne k atar ve Çanakkale boğazının Asya kıtasını tu tar. Andronikos Paleogos'u yener ve osm anlıların gücünü Avrupa'ya dujoırur. Selçuklu Türkiyesi'nin B izans'a karşı b atı sınırları. s.1362’deki saltanatı. 2 M art 1331'de Pelekanon m eydan muhârebesinde Bizans İm p arato ru 3. XXVI. Bizans tm paratorluğu'ndan yaptığı devam lı fetihlerle geçer. . Selçuklu Sultanı Alâeddin. B urada m uhtem elen 1231‘de Osmanlı Devleti’nin nüvesi kuru lm u ştu r. Türkiye ^m paratorluğu’n u n b ir uc beyi durum undadır. 1335’de.Çanakkale çevresinde saltan at süren K arasıoğulları’m. Kuzeyde K astam onu'da o tu ran Çobanoğulları *ve Güney de Germiyanoğullan. M urad) geçer. Yerine geçen O rhan Gazi. E rtu ğ ru l Bey 1281'de ölünceye k ad ar Çobanoğullan'na tâbi idi. babasm m yıl­ lardan beri kuşattığı B u rsa’yı alarak (6 N isan 1326) Baş­ kent yaptı. C. 1359'da ölüm üyle yerine kardeşi Gâzi M urad Bey (I. R4urad Bey daha 1359'da 5) TA. Sultan Orhan.den hem en sonra Doğu Anadolu'ya gelip yerleşen Kayıla r’ın reisleri idiler^. Rumeli. Osmanlı İmparatorluğu maddesi.

N iğbolu’da. Yerine oğlu Y ıldınm Bâyezid geçti. 25 Eylül 1396’da Yıldırım. D ört ay sonra 1362 Tem muz’u n d a E dirne'yi fethe­ der. Bâyezid kendisi­ ne «yıldırım» ünvânını kazandıran b ir sü r’atle B atı Ana­ dolu T ürkm en beyliklerini Osmanlı birliğine k attı. Bu suretle Or­ han Gâzi’nin bıraktığı devletin sınırları beş m islinden faz­ la büyüm üş oluyor ve bu iş. 1391’de Eflâk Prensliği. 1386 . b ü tü n Avru­ p a ’nın katıldığı b ir Haçlı ordusunu m ağlup etti. B irinci Haçlı ordusunu Sırpsındığı’nda 1364’te. 1397'de A ttika ve M ora seferini yaptı. Çok çekinilecek b ir askerî güce erişm iştir.K aram an savaşı çıktı. doğu­ dan batıya doğru da K aradeniz’le Adriye Denizi arasında uzanıyordu. Osm anlı hâkim iyetini tanıdı. 1391'de Akdeniz kıyılarına indi.M eriç'i aşarak D im etoka’yı alır ve îstan b u l surlarına ka­ dar akınlar yapar. 1390 yılı ile 1391’in ilk yıllarında I. K aram anoğullarm ı te k ra r yen­ di. JVlurad. B alkanları hızla ele geçirdi. Dünyanın güçlü devletlerinden biridir. E rtesi yıl Selânik ve Silivri fethedildi. b ir nesilden (33 yıl) daha kısa b ir m üddet içinde gerçekleşiyordu. Tuna. 1398'de Sam­ . 20 H aziran 1389’daki Kosova zaferinde Sultân M urad şehit düştü. Yıldırım Han. 1362’de babası O rhan Gâzi’nin yerine geçer. kuzeyde sı­ n ır teşkil ediyor ve T ürk to p ra k la n B alkanlarda A tina'­ nın kuzey varoşları ile B elgrad'm güney varoşları. A rlık Osmanlı Devleti.1387’de ilk Osmanlı . ikinci Haçlı ordusunu 26 Eylül 1371’de Çirmen m eydan m uhare­ besinde m ağlup eden I. gerçek b ir im p arato rlu k tu r.

b ) İçtimâi durum X III ve XV. ya hayvan sürüleri yetiştirirler. A nadolu'nun pek m eşhur a tla n n ı da bunlar yetiştirirlerdi. kışın sehil denilen m uayyen yer­ lerde yaşarlardı.. G erektiğinde orduya iltihak edebi­ liyorlardı.’s. babadan oğula geçen reislerin idâresi altında. Meselâ. asırlar arasında Anadolu Türkleri. X III. 1. şekil ve şartları itibariyle üç a y n grup hâlinde tet­ kik edilebilir. Göçebe aşiretler. OsmanlI İm paratorluğu maddesi. Doğu A nadolu'ya dayandı*. yetiştirdikleri sürülerin adedine göre.ba­ tı sahasına yerleştirilen «Çepnî Kabilesi». a y n a y n yayla ve kışlaklarda yaşayarak hayatlarını idâm e ettiren yarı göçebe aşiretlerdir. Dahilî organizasyonları ve hukûki nizam ları olan bu aşiretler. Trabzon İm paratorluğu'nun güney . vergi verm ekle m ükellef idiler. y a­ şayış.s u n a geldi. H uduttaki göçebeler fırsat bulduk­ ça düşm an toprakların a akınlar yaparlardı. 89 . 10 . Ya zirâatla meşgul olurlar. C. yazın yayla. An­ cak askerî m aksatla h u dut boylarına yerleştirilen aşiret­ lerden vergi alınmazdı. B unlar devlete. Göçebeler Göçebeler. en canlı b ir un6) TA. Bunlar kendi ihtiyaçlarını kendileri tem in ederler. h er yıl. Anadolu Türklüğünün en temiz.91. asrın son yarısında Trabzon'lularm Sinob’a karşı b ir hücum larım geri püskürtm üşlerdi. yada O rta Asya'dan getirdikleri halıcılık san ’atı ve nakliyecilik ile uğ­ raşırlardı. Yıl sonunda K adı B urhaneddin devletine son verdi. XXVI.

aynı içtim âi tipi tem sil ederler. K endilerine karşı çıkan Sel­ çuklu ordularını m ağlûp ederek. Moğol hâkim iyeti devrinde K aram anoğlu’nun m aiyetinde Konya'yı istilâ eden Türkm enler. b u korkunç isyanı kanlı b ir su­ rette bastırabildi (637/1239 . Tokat. Bu T ürk aşiretleri um ûm iyetle m üslüm an olm akla beraber.1240) ve B aba Resul . Ancak sü r’atle doğu hu d u tların ­ dan getirtilen b ir ordu. tüccâr kâfilelerine hücum dan. şehir­ lere ve köylere saldırdılar. H erhalde. O nlar da buna zâten hazırdılar. h er tü rlü taassu p tan uzak. kadın ve çocuklarıyla beraber. idâre m ekanizm ası biraz gevşediği zam an hem en b ir anarşi unsuru olup. târih î kaynaklarda «siyah libash. yakalanıp asıldı.Allah. Anadolu Türkm enleri ara­ sında birçok m ürîdleri olan ve kendisini Allah’ın Resûlu olarak tan ıtan B aba Resul . şehirlere. dînin em irlerini tam olarak yerine getiremiyen. X III. asırdaki «Babailer Kıyâmı» bu n ların iştirak ettikleri um ûm î b ir kıyam hareketidir. eski T ürk Şam anlarm ın haricen İslâm laşm ış b ir devam ından başka b ir şey olm ayan alevi Türkm en babalarının m anevî nüfuzu altında idiler.Allah. yerleşik züm reye m ensup âlim ler tarafından yazı­ 11 . kızıl börklü.suıaınu teşkil ediyorlardı. ay ak lan çarıklı» olarak vasıflandırılan bu göçebe Türkm enlerle. h a ttâ X III. Yer­ leşmiş halk ile göçebeler arasında bu içtim âi zıddiyyet se­ bebi ile. M alatya. açık köylere. K eyhüsrev zama­ nında K efersud ve M araş havalisindeki taraftarların a «kıyam» em rini verdi. F akat devlet m efhum una yaban­ cı olan. asırda H orasan’da Selçuklu İm p arato ru S ancar’a isyân eden Türkm enler. Bu göçebe kitleleri. Amasya havâlisine hâkim oldular. Bu davranışlara tü rlü âm iller m üessir olm aktaydı. yağm adan. aşiret nizarm haricinde h içbir nizam tanım ayan köylüye ve şehirliye istihfafla bakan bu disiplinsiz kitle­ ler. tahribdende geri durm uyor­ lardı. II.

yeni geldikleri yerlerde de aynı hayat ş a rt­ larını devam ettiriyorlar. H arp ve anarşi y ıllan bu iki züm re­ yi de hırpalam ış. dün de bugün de nüfusun m ü­ him b ir kısm m ı teşkil eitm iştir. K öylüler A nadolu'da köylüler. 12 . a. 93 . Anadolu. kısm en şehirli ve kısm en köylü idi. h a ttâ şehir hayatına geçmiş h er çeşit halk mevcûttu. Bunlar. eski nüfusu azaltm ıştı. Köprülü. ilk Selçuklu fütû h âtı zam anında nüfus itibariyle kalabalık değildi. göçebe T ürkm enler aleyhinde şiddetli it­ ham lara ve h a ttâ iftirala ra tesâdüf olunur^. bu yüzden de köylü nüfusu m ühim nisbette azalmıştı.. F. şehirliler şehirlere yerleşiyor­ lardı. Selçuklu fütuhâtınm A nadolu’da bulduğu gayri m üslim halk. H orasan'da büyük Selçuklu S altanatının kurulm ası ile başlayan büyük göçlerin Anadolu’ya getirdiği unsurlar. yalnız göçebe u n su rlar değildi. ilk zam anlardan itibaren. O rta Asya’da. Türklerden başka diğer İslâm un su rların a m ensup birtakım halkın.lan eserlerde. O ralardan birtak ım köy ve kasaba adlarının Ana7) M. tik Selçuklu fütu h âtı ve onu tâkip eden X II. g. h a ttâ hiristiyan un su rların Anadolu'ya gelip köyler kurduk ları ve bunların daha sonra T ürk ek­ seriyeti arasında türkleştikleri de görülm üştür. Bi­ zans’ın İra n ’la ve îslâm larla asırlarca süren harpleri. yeni köyler teşkil etmeye çalıştılar. Anadolu’ya gelen T ürkler arasında. çok eski zam anlardan beri köy ha­ yatına. e. A nadolu'­ ya da eski zirâat kültürlerinden birtakım şeyler getirm iş­ lerdir. Bunun için Anadolu T ürk devletleri.98. asrın harp ler ve istilâlarla dolu hayatı da nüfu­ sun çoğalm asını önleyici faktörlerdi. Batı T ürkistan'dan gelen Türk köylü sınıfı. köylüler derhal köyler k u rarak zirâi istihsâle başlıyorlar. 2. s.

Kendi topraklarını işleyenlerin yanında. asırdan zam anım ıza k ad ar yavaş yavaş ve parça p a r­ ça iskân edilerek köy hayatına geçirilm işlerdir. yarıcılıkda bulu n an lar köy halkının ekseriyetini teşkil ediyorlardı. m uhtelif m ahsûlât ve zirâat m am ülleri vergi­ leri vb. dir. arazî ahm . o n la n tekrar inkişâf etm iş durum a getiriyordu.. b ir yolun m uhâfazası. h arp veya anarşi neticesinde zarara uğrayan. a. Köy­ lüler. um ûm iyetle Ortaçağ İs­ lâm devletlerinde olduğundan farklı b ir m âhiyet gösterm i­ yordu*. B ir de köyde reis ve kâhyalar v ard ır ki. Şehir hayatı K ültür bakım ından en ehem miyetli olan şehirli un­ surudur. Selçuklu ve Osmanlı devrinde devlete olan h er tü rlü vergiyi vermekle yüküm lüydü. âdeta devletin ve bilhassa devlet mâliyesinin müm essiliy­ diler. 13 . Bâzen b ir köy veya m uhtelif köyler. Selçuklu ve Osm anlı devletlerinin genel politikası içinde T ürk aşiretleri. 3. Köprülü. başka vergilerden m uaf tu tu ­ luyorlardı. Bir m adenin işletilm esi. îlk Selçuklu fü tu h âtı ve onu takip eden hâdise8) M. Köy halkı asla m ütecânis b ir sınıf değildi. e. X II. b ir köprünün tâm iri hülâsa devletçe yapılm ası lâzım gelen b ir iş kendilerine havale olunan herhangibir köy veya köy­ ler.sa­ tım vergisi. b ir ferdin mâlikânesini teşkil ediyordu. ekseriyetle etnik yahut dînî b ir vahdet arzediyorlardı. 98 -102. rençberlik eden­ ler. Bunlar. dağılan köyleri m üm kün olduğu k ad ar himâye edip. F. Köyler. H ülâsa arazi meselesi. g. Moğollar devrinde de bu vergiler devam edi­ yordu. Selçuklu idâresi.dolu’ya da getirilm iş ve aynı isim lerde b irtak ım köyler kurulm uş olması m ânidar b ir hâdisedir. bu hizm et m ukabilinde. Mogollar devrinde Anadolu da Köy hayatı inkişâf et­ m em iştir.

tabiatıyla şehir hayatı da kendiliğinden inkişâf ediyordu. asrm son yarısı ile X III. X II. D iyarbekir ve Erzurum gibi doğu­ nun m ühim ticâret m erkezlerini de ellerinde bulu n d u ru ­ yorlardı. Zira Anadolu Selçuklu îm p arato rlu ğ u ’nun coğrafî vaziyeti itibâriyle m uhtelif beynelmilel ticâret yol­ la n buradan geçiyordu. ticârî inkişaf bakım ından iyi du­ rum daydılar. I. Selçuklu hüküm darları. Anadolu’da Moğol harekâtı ve îlhanlı hâkim iyetine rağm en. sırf Antalya Sinob ticâret yolunun daha em niyetli olm ası m aksadıyla yapılm ıştır. asrın ilk yarısm dan itibâren inkişaf ettiğini söyleye­ biliriz. hülâsa köy ekonom isinden şehir ekonom isine geçilmesi h er halde tedrîcî b ir surette olm uş olm alıdır. K eykûbad devrindeki Soğdak seferi. Anadolu’da şehir hayatının. Selçuklu Devleti'nin Akdeniz ve K aradeniz ticâ­ retinde Italyan Cum huriyetleri ile sıkı b ir ticârî m ünâse­ betleri vardı. sanayiin bâzı şehirlerde te­ merküzü. K ıbrıs'la Konya sultanlığı arasında m uhtelif m addeler üzerinde tran sit ticâret yapm aktaydı­ lar. asrm birinci yarısında siyâsî ve askerî durum unu sağlam laştırıp K aradeniz ve Akdeniz de m ühim ticâret m erkezlerini elde ederek m untazam an b ir idârî teşkilât kurunca. BizanslIlardan zabtedilen eski şehirlerden b ir ço­ ğunun iskân edilmiş olm ası tabiîdir. F akat ticârî m ünâ­ sebetlerin tanzim edilmesi. 14 . Selçuklu Devleti X III.' Antalya ve Alâiye lim anlarının ehem m iyetinden dolayı o sâhil m ıntıkâsım ele geçirmiş­ lerdi. asırda faal b ir ticâret politikası tâkip e ttile r. X III.1er. Selçuklular. şehir hayatım epeyce sarsm ıştır. Provençe’lalılar.

seyyidler. içerilerde inkişâfı dikkate şâyandır. B ir de bu dönem lerde m e­ m uriyetler hukuken değil. O rta ve Doğu A nadolu'da olm uş. Şehir halkının. Akdeniz kıyılarında ve bilhassa Alâiye’de daha Anadolu Selçukluları zam anın­ da hareketli b ir ticâret hayatı görülm eye başlam ış. fak at teâm ülen. din âlim leri. B atı Anadolu da daha sonra başlam ıştır. vâizler. fakat bu beyliklerin siyâseten en m ühim şehirleri­ nin deniz kıyısında değil. sanâyi kuruluşları yoluyla olm uştur. M em urlardan ve askerlerden başka. sâhil m em leketlerinde şehir hayatı kuvvetlenmeğe baş­ ladı. Şehirlerin inkişâfı daha çok ticâret m erkezleri. saraya veya büyük ricâle m ensup şâirler. Başkentte. m edreseler. devlet hâzinesinden p ara alırlardı. m erkezî idâre m ensuplan çoğunluğu teşkil ettiği gibi. çalgıcılar. Daha çok XIV. bilhas­ sa M ısır ile Alâiye arasm da sıkı bir tîcâri köprü kurulm uş­ tur. hânendeler vb. sıbyan m ektepleri de vakıflarm gelirleriyle idâre edilirlerdi. büyük idâre m erkezlerinde de m ahallî idâreye m ensup olanlar epeyce kalabalık b ir züm re m eydana getirirler. şeyhler. devlet hizm etinde bulunan veya devlet bütçesin­ den m aaş alan kişiler teşkil eder. B unlar umûmiyetle mevkileriyle m ütenâsip b ir hayat geçirecek serve­ te m âlikdirler. asırda Akdeniz kıyılarında ve A dalar Denizi’nde m ühim deniz kuvvetlerine m âlik beylikler teşekkül ettik ten sonradır ki. tekkeler. sülâlenin etrafında eskidenberi o sülâleye hizm et etm iş âilelerin efrâtm dan m ürekkep bir bü ro k ratlar aristokrasisi teşekkül etm iştir. Devlet hizm etin­ deki m em urların idârî sorum luluklarına göre mâiyetlerinde m em ur bulunm aktadır. âdetâ irsî b ir şekilde olduğu cihetle. 15 . bu gelişme. m üderrisler. nakkaşlar. H astahaneler.Selçuklular devrinde A nadolu'da şehir hayatının in­ kişâfı. tabibler. tüccar ve esnaf dışındaki büyük b ir kısmını. im âretler.

16 . kasaba ve uçlar­ da da m evcuttu. Zira bunlar dahilî ve hârici ticâreti ellerinde tutanlardır. Şehirlerde esnaflar bu teş­ kilâta girerek onun esas u n su ru oldular.B ütün bunlar. X III. Kısmen dînî . âdeta şeyh ile m ürîd arasm daki vaziyete benzer b ir hâle koyarak «mânevi b ir nizâm» tesisi gayesini tâkip ediyorlardı. köy. asrın bi­ rinci yarısında İbni B atu ta'n ın m üşâhedelerine dayana9) M. O sırada Anadolu’da çok kuvvetli b ir teşkilât olan «Ahiler» yalnız şehirlerde değil. asır Anadolu şehirlerinin inkişâ­ fına b ir sebep gibi telâkki olunabilir. Şe­ hirde bu sanayi erbabının toplanm asını tem in eden de. yâni tâcirler sınıfıdır. XIV. başlıca ticâret serm âyesidir. m al cins­ lerinin ve fiatlarınm tesbiti hep onlara âittir.119. Ü cretlerin tâyini. e. şehri dol­ duran başlıca kuvvet. s. B unlar devlet ile esnaf arasındaki ihtilâfları hal ve m ünâsebetleri tanzim ederler. Devlet de bu teşekküllerin m urâkıbı ve yardım cısıdır. B urada daha çok ahlâk prensipleri bu teşkilâtlara hâkim di. Devlet de bu gibi tüccarlardan gereği gibi vergilerini alm aktadır. P. ahlâkçı ve tesânütçü idiler.tasavvufî esaslardan. a. asrın son ya­ rısında. g. bu kuvvetli teşkilât dâim a mevcûdiyetini gösterm iş. Büyük şehirlerde m uhtelif h irfet teşkilâtları vardır. bilhassa devlet otoritesinin sarsıldığı zam anlarda. kısm en de kahra­ m anlık an ’anelerinden m ülhem olan bu meslekî teşekkül­ ler. fakat bunu bir sebepden ziyâde b ir netice gibi kabul etm ek daha doğru olur. Çünkü şehir hayatının tem elini teşkil eden. elinin emeğiyle yaşayan sanayi er­ b abıdır ki şehir halkının en kesif kitlesini teşkil eder. X III. P atron ile işçi arasındaki vaziyeti.. 102 . H er tü rlü içtim âi tabakaya m ensup insan­ lar bu teşkilâta dâhil olabilirdi. Köprülü. siyâsî b ir âmil olarak dâim a hesâba katılm ıştır’.

rak b u teşkilât ve onun tesiri hakkında verdiği m âlûm at son derece dikkat çekicidir. Bunun yanında yazılı edebiyatın da X III. asrın ikinci yarısından beri burada başlayan fikrî hareketler. edebî m ahsuller bakım ından zenginleşiyordu. s. kendile­ riyle beraber b ü tü n edebî an’anelerini de getirm işlerdi. Ahmed Yesevî ve m uâkkiplerinin eserleriyle de Anadolu. A nkara 1976. asırdan itibaren başladığına işâret etmeliyiz. Türk Dünyası El Kitabı. m ânevi k ü ltü r bakım ından ol­ dukça yüksek dereceye erişm iştir.. s. s.yaz­ m a öğretm ek m aksadıyla h er mescid yanında ilk m ektep­ ler. asırda Anadolu’n un büyük m erkezlerinde İslâm kültü rü n ü n kuv10) 11) M. g. Şükrü Elçin. buradaki fikrî faaliyetleri çoğaltmış. a. şâir ve m utasavvıfların Anadolu'ya gelip yerleşm eleri. Malzemesi dile dayanan halk ve bilhassa tekke edebiyatı m ahsûlleri" şüphesiz ki O rta Asya’dan getirilen geleneği devam ettiri­ yordu. Selçuk m edreselerine haklı b ir şöhret kazandırm ıştır. 1. Türkçenin bu sahâda hâkim iyetini b ir k at daha tem in et­ tiği görülüyor*®. A nkara 1977. X II. Çocuklara okum a . 119-121. 522. Anadolu’da yerleşen Oğuzlar. e. asırda b irtakım büyük şahsiyetler yetiştirm iştir. A nadolu’da teşekkül eden edebî lehçenin esasım Oğuzca teşkil etti. X III. her ta ra fta m edreseler yapılm ıştır. Anadolu Selçukluları zam anında daha X II.İslâm âlim. 17 . B ilhassa Moğol istilâsı üzerine doğudan birçok Türk . Köprülü. ^Türkiye’de H alk Edebiyatı». B a lk Edebiyatı Araştırmaları. Ayrıca bu devirde Türk Dil ve Edebiyatı'nın da kuvvetli b ir inkişâf gösterdiği. c) K ü ltü r durum u Selçuklu Anadolusu. F.

hü k ü m d arlar adına Arap­ ça . tasavvuf.. 1. tefsir. F. 279-280. a. Şirâzlı S âdi’nin b ir gazelini nazm en Türkçeye çevirecek k ad ar Farsçaya âşinâ b ir şâirdir. 13. asırlar-Y T M . asırda A nadolu’nun siyâsî ve İktisâdi vaziyeti. m.. 193. atalar sözü. Bu tarzın en büyük müm essili olarak Yu­ nus E m re’yi gösterebiliriz. öb ü r şâirler gibi taklit 12) M. Köprülü. Yunus E m re’nin şiirleri. onlar da Türkçe olarak eserler vermeğe başladılar*l Bilhassa M evlânâ'nm b atı Oğuz lehçesiyle olm ayan m ülem m âları. M. ve XIV. pek çok şiirlerini arûzla yazdığı halde halkdan kopmadığı. Köi)rülü. Yunus Em re. gibi klasik bilgileri çok iyi bilen.Tayr»ı tarzında yazdığı ve aynı adı verdiği eseri bu edebiyatın ilk m ahsûlleridir. Âşık Paşa'nın «G arib-nâm e» si ve m usâm m at tarzında yazdığı şiir­ leri.vetlendiği. g. hadis. Arap . Şeyyâd H am za’nm uzunca b ir mesnevisi ve nihâyet G ülşehrî’nin İran 'ın büyük sofi şâiri Feridüddin-i A ttar’ın «M antıku't . halk diline m ahsus deyim. X III. Bu hâliyle o. m uhitini unutm adığı. 277 . 18 . Ahmed Yesevî ve m uakkiplerinin Türkçe eserleriyle k ar­ şılaşınca. teşbih ve mecaz­ larla tam am iyle Türk ve orijinal yeni b ir cins şiir yarattı ki. F. S ultan Veled'in Dîvâm’nda ve mesnevilerin­ deki Türkçe parçalar.Farsça eserler yazıldığı m âlum dur. Y unus'un san'atı tam am iyle «millî». bilhassa ilk Moğol istilâsıyla başlayan m addî ve mânevi b uhran bu sahada tasavvuf cereyanını kuvvetlendirm işti. A nadolu'daki tasav­ vuf cereyânı. kelâm. sâde halk diliyle. yalnız taklîdî olm ayan.Acem tasavvufunun tesirinde kalan Türk sofileri. bunun doğm asında Yesevî m uakkiplerinin de büyük tesiri olm uştur.280. s. yâni «Türk» b ir sa n 'a ttır” . s. m edreseler açıldığı. Anadolu’da T ürk Dili ve Edebiyatımn tekâ­ mülüme um ûm i bir hakış : I : XIII.

asırda da A nadolu’da geniş b ir k ü ltü r faaliyeti ile karşılaşıyoruz. 19 . Ankara’lı Mehmed oğlu Mustafa'nın Sûretü’l-Mülk Tefsiri. Şeyyâd İsâ'n ın Ahvâh Kıyamet. Ahmed Fakih’in Çarh . a. Ayrıca Selçuklu Türkiyesi’nde Türk âlim ve ediple­ rinin değerli eserler yazdığını da kaytetmeliyiz. Y u n u su n bu üstün kudreti kendisinden sonraki şâirlere de tesir etmiş ve birçok m uakkipler yetiştirmiştir*''. m edrese ile im âr edilmiş bÜ5Öik b ir k ü ltü r m er kezi olm uştur. câmi.. c. K aygusus Abdal. Hikâye-i Şeyh-i San’an. Tam âm ı elimize geçmediği m uhakkak olan b u edebî m ahsûllerin başlıcalan şun lard ır : Barçmh Mehmed oğlu Mahmud’un Bâz-nâme'si. 2. X III. h a ttâ E ndülüs'ten talebe ve m üderris çeken üniversite m erkezleri hâline gelmiştir'"'. İstanbul 1953. g-. s. bu çağda Konya ve diğer Anadolu şehirleri. 15) Bak : t. Ayrıca Sultan Veled'in Türkçe şiirleri. Gölpınarlı.. Dâstan-ı Sultan Mahmud m es­ nevileri de b u n lar arasındadır. s. 3 -5 . 25-29. k er­ vansaray. s. c. Türkiye. 68 . H.nâm e’leridir. B uhara şehirleri gibi. hastahane. öztuna. asırda Türkçe m anzum olarak yazılan başlıca eserler. Kul Himmet. Salsal-nâm e’si ve tb n i Alâ’nın Dânişmend . 1. Selçuklular devrinde. Eskiden Bağdad.69. Şeyyâd Hamza’nın Yusuf ve Zeliha. Birçok şiir­ lerinde tasavvufî u n su rlar ü stü n olm akla berâb er bâzı şiir­ lerinde de tam am iyle reel u n su r hâkim dir. e. g. 14) A. Hoca D ehhâni’nin şiirleri. e. Battal-nâme.nâme ve Evsâfü’l-Mesâcid m anzum eleri.yolunu tutm adığı için halkın şâiri olm uştur. Y. dışarıdan îslâm dünyasının h er tarafından. a. Uzunçargılı. XIV. Hatayı.

Kelile ve Dimne. vb'larm ı zikredebiliriz.nâm e’si. Firdevsî. yüz yıllarda A nadolu’­ da büyük inkişâflar kaydedilm iştir. A ttar. E flâki’nin Menâkıb u ’l-Ârifîn’i. G örüldüğü gibi. K adı B urhaneddin Ahmed'in Divânı . . Kabus-nâme. onikibin beyte yaklaşan şiiri ve oniki m üstakil eseriyle Tekke E debiyatı’nı sağlam b ir şe­ kilde yürüten sim alardan b iri olm uştur. ve XIV. Yûsuf-ı M eddâh'ın V araka ve Gülşah mesnevisi. . 20 . İra n ve Anadolu’da yetişen ve eserleriyle Anadolu’da büyük isim yapan Mevlânâ. zam anlarında ve daha sonra yetişen şâirlerim ize örnek olm uşlardır. asırda Ne­ sim i Türk şiirinin en büyük şahsiyetleridir. asrın ilk y an sın d a ya­ şayan Kaygusuz Abdal. Hem şâir hem de m utasavvıf olan bu şâirlerin m ükem m el şiirleri zam a­ nım ıza kadar orijinalitelerini kaybetm eden gelm işlerdir. Âşık P aşa’nın Garib-nâme'si.Arif Ali’nin Dânîşmend-nâme'si. H acı P a şa n ın Teshil’i. Ahmedi’nin Dîvân’ı ve İskender-nâm e’si. asırda Y unus ıve XIV. Gülşeh rî’nin M antıku't-Tayr'ı Hoca Mes’u d ’un Süheyl-ü nevb ah âr’ı Hoca M ahm ud'un Ferheng-nâme-i Sâ’dî tercemesi. Marzubânnâm e. Nizâmî. Selm ân gibi sim alar. N ihayet XIV. X III. Sâdi. X III. asır sonlanyla XV. H alil oğlu Yahya’nın Fütüvvet . O rta Asya. .

Istanoz (K orkud-eli) ve Kareıhisar (S erik’in nâhiyesi) kazalarının bulunduğu bölgedir.1373 ile 1402 . A. g. İstanbul 1340.. s. Teke îli.1423 y ıllan arasında cem ’an 113 yıl iktid ard a kalmışlardır^’. Tekindalr.Dîn M ehmed Bey zam anında «Teke-eli» olarak tanınm ıştır. 1361 .1373 y ıllan arasında Antalya K ıb n s krallığı tarafından işgâl edildiği için baş* kent. O devirde Teke İlin in m erkezi Antalya id i'l 16) 17) 18) Ş. Elmalı. Âlâeddin K eykûbad Akdeniz’de Antalya. Anadolu’nun güneyinde b ir kıyı şehrim iz olan Antalya ve Alanya arasındaki sâhil şeridi ile Finike. 21 . Refik.İ li maddesi. e„ c. 1361 . 2. a.1423 y ıllan arasın d a da K or­ kuteli başkentlik yapm ıştır. 1. Gömbe. 79/2. K alkanlı. K orkuteli’ne taşınm ak zorunda kalm ıştır. asrın ikinci yarısında S u ltâ n ü ’s . H. Selçuklu sultanı I. K aradeniz’de de Sinob’dan istifâde etm iştir. öztuna. Y. 4 9 -5 3 . s. Uzunçargılı. s. İA. T e k e . g. e. Bak : I. «Teke» ism ini ilk defa zikreden el-Kalkaşandî’dir. XIV. Millî. 65. s. 12/1. Bu isme ayrıca «Şerefü'd Din Ali Yazdî’nin Zafer-nâmesi’nde de tesâdüf edilir*^ Teke îli’ne. Fâitih Zamantnâa Teke ili. Türk T arih Encümeni MecmuEisı. no. C.B ) KAYGUSUZ ABDAL’IN YAŞADIĞI DEVİRDE T E K E İLİ Teke îli. Bu sûretle Teke oğullan 1300 . 36. Selçuklular zam anında m ühim b ir ticâret merkezi olm akla m eşhurdur.1392 ile 1402 .. Kaş.Sevâhil E m îr M übârizü’d . c.1361 ile 1373 .1392 y ılla n arasında Antalya. a. 124. 1300 .

. sonra D ündar Bey’in oğullan H ızır ve îshâk Beyler ta h ta geçm işlerdir^. a. 76.. e. D ündar Bey'e bağlı bâzı T ürkm enler tarafından öldürülm esinden sonra Pampyliya. a. l H am idoğullarm dan M übâriziddin M ehmed ''bin Mahm ud bin Yunus tarafından te k ra r A ntalya’n ın K ıbrıs’lılardan geri alındığı hususu. e. e. s. e.Teke Em irliği 699/1299 . Böylece Hamidoğullar ı’ndan D ündar Bey 1321'de Antalya'yı zabdederek K arde­ şi Yunus Bey’i «Emir» tayin etm iştir’^ H am id Bey'in oğlu îlyas Bey’in ölüm ünden sonra Oğullarından Yunus Bey. 2. g. 84. a. 20) t.. a. Erten. 1. 3. s. 19) 22 . Antalya Yivlîv Câmii’nin kas.. s. g. H. İstanbul 1940. a. 23) S. e. Erten. öztuna. 2. s. 52. s. g. s. g. II. Selçukluların ınkırâzından sonra An­ talya’da yerlilerden b irinin hâkim olm ası ve bu zâtın m em leket içi b ir geziye çıktığı sırada. a. 22) t. 1. Uzunçarşılı. A. C. e. D ündar Bey öldürüldükten sonra üç yıl devlet yok edilmiş. S.1373 yılları arasında K ıbrıs k ral­ larının idaresinde bulunduğuna d âir b ir k itâb e’ye Antalya Müzesi’nde rastlanm aktadır^. A ntalya v m y e t i Târihi II.. e. 35. Y. 82.. H am id lli’ne ilhâk edilm iştir. II. C. A ntalya’nın 1362 .. 83. s. Uzunçarşılı.. 50. F. m. g. K orkuteli ve Antal­ ya’yı aldıktan sonra «Teke Oğullan» adını alm ışlardır. 21) S. H. D ündar Bey. II. F. Erten. g.. g. a. H am idoğulları G ölhisai. 35. öztuna.122/1312 yılları arasında m üstakil olm uştur. g. C. 83. C. Antalya (Teke) dalının kurucu­ su olmuştur^”. Refik. Y. Anadolu vâlisi Çobanoğlu D em irtaş tarafın ­ dan 1324'de Antalya’yı zabtı sırasında öldürülm üştür^’. F ikri E rten. a. F.

s. a. s. Osman Bey. Mehmed Bey'den sonra oğlu Osman Bey hüküm dâr olm uştur. 1332’de bu şehri ziyâret eden İbnî B atuta'yı da birçok defa zâviyelerine dâvet etm işlerdir. Yunus Beyoğlu H ı­ zır Bey zam anında A ntalya’da mükem m el b ir teşkilât k u r­ m uşlardır. asırdan itibaren ekseriyetle Ü ç-o k lar'ın teşkil ettiği Türkm en züm reler yerleştirilm iştir. s. Erten. 61. a. A. g. s. Refik. 35-36. Refik. Osman Bey. vakıfda bulundukları kayıtlıdır^. a. e. Bu Türkm en züm reler arasında da bâzı ta rik at erbâbının faâliyetlerde bulundukları görülür..pısı üzerindeki l l ^ l Y S l l târih li .. Yine Selçuklular zam anında Antalya'yı idâre eden Teke Beği ilim. 2S) 23 . 2. A. II. a. Os­ m anlIlara tâbi olmuş. g. F. m.. B ilhassa Ahîler. H ızır Bey’den itibaren Teke .eli’ne hâkim olan Teke Beylerinin bu böl­ gede kurulm uş olan bâzı zâviye ve Tekke’lere nişân ver­ dikleri. Fâ­ tih devrine âit «Defter-i evkâf-ı vilâyet-i Teke» den anla24) 25) s. Y. g. Erten. e. 90. 70-76. öztuna. 84. m. C. Osmanlı . adam larını him âye ederdi. F âtih ve II.. a... bunun üzerine K orkuteli tam âm en O sm anlIlara geçerek «livâ-i Teke» olm uştur^. g. e. Bâyezid devirlerinde tanzim edilen Teke Livâsı ta k rir ve tapu defterlerindeki kayıtlara göre bu böl­ geye X III.‘ k itâbeden anlaşılm akta­ dır^. II. 804/^402 Zilhicce’sinde vukû bulan A nkara savaşından sonra Antalya yine O sm anlılarda kalm ış. s.irliğine katılm ıştır. 71. g. 84. S. K orkuteli'nde saltan at sürm üş ve 1423’de öldürülm üş. F. K endisinin Fen âri oğlu Mevlânâ Şem seddin’e büyük hürm eti vardı. 1392’de Y ıldırım Bâyezid tarafın­ dan uzaklaştırılm ış ve Teke.

s. m. A. Refik. 69. O çağlardaki Teke lli’ndeki başlıca Tekke ve zâviye1er şunlardır . M urad’m eniştesi ve Selçûk H âtûn'un beyi m erhum K araca Beğ’dir.. m. H attâ Teke Beği'nin anası S ultan H âtûn îstanoz tevâbiinden. Bak . Antalya’da Kılıççı Yusuf (Ahî Yusuf) zâviyesi. Teke lli'ndeki ahî teşkilâtı F âtih zam anında da mev­ cuttu. K alkanh'da Ahî Devlethân zâviyesi. 65-66. a. Refik. İstanoz tevâbiinde H acı B alaban ve Seyyid H ızır zâviyesi. Gömbe’de Şeyh İshâk zâviyesi. g. Refik. Kaygusnz Abdal’ın H akiki HayaU Bölümü. a. m. g. l î . 70-84.. g. Kaç tevâbiinde Şeyh Beğ zâviyesi. g. a. Teke Ili’ne bağlı kaı-yelerin büyük b ir kısm ında eski Teke Beğlerinin veya îsâ Beğ'le M ustafa Ç elebinin ve II. Refik. A. M urad zam anında Teke îli’nin evkâf defterini tu tan lar Oruç Beğ ile Edhem Beğlerdir^^. Kezâ K arahisar tevâbiinden Bâlî zâviyesine de Sultan Alâeddtn Selçûk! Keçeci karyesini vakfetm iştir^. 1424 . 27) 28) 29) 30) 31) A. II. s. Elm alı'da Seydî H ızır zâviyesine on m udluk j^erle beş dönüm bağ vakfetm iştir. A. s. 70-76. 68-69. M urad devrinde ilk O sm anli şeyhülislâm ıdır.şıldığına göre «Karye-i Ada». 24 . M urad’m vakıfları vardır. Mevlânâ Şem seddin M uhamm ed el-Fenârî’ye verilmiştir^^ ibni Daha sonra İbni Fenârî olarak Kaygusuz Abdal'ın şiirinde yer alan bu zât. O. s. Finike tevâbiinde Abdal M ûsâ Tekkesi. II. Teke ili birçok zâviyelerle dolu idi.1430 yılları arasında E d irn e’de şeyhülislâm lık yapm ıştır^. a. H attâ Kaş tevâbiinden Şeyh Beğ zâviyesine birkaç ev yaptırıp vakfeden.. K aş'da Şeyh O rhan zâviyesi^'.

M üslüm an T ürklerin Anadolu'ya yerleşm elerine taham m ül edemiyen H ristiyan A vrupalılar. Anadolu'ya geldi. B unlar Anadolu'ya yepyeni fikir. Bu durum u hazırla­ yan sebebler şunlard ır : . Ayrıca A nadolu'da X III. Daha sonra b ir «AhîSik» teşkilâtı kuruldu ki bunun o tarihlerde tasavvufun yayılm asında büyük rolü olm uştur. yüz yıldan itibâren T ürk'ün ruhûna uygun b ir cereyan yayılıyordu. H orasan'da Ahmed Yesevî ile başlayan tasavvuf hareketi. H erkes. H attâ Kaygusuz Abdal'ın şeyhi Abdal Mûsâ'mm da Hoy'dan geldiği bilinm ektedir. 2.etmeye çalıştığımız Antalya ve çevresi. hem ticârî. Bilhassa H orasan ve başka Türk yurtlarının Moğol istilâsı altına girm esinden sonra buradaki T ürkler A nadolu'da b ir sığınak buldulai'.1. Bu.E ren­ ler ortaya çıktı. ka­ saba ve köylerde tekkeler açıldı. hem de kültürel b a­ kım dan çok hareketliydi. hem siyâsî.Y ukarıdan beri kısaca hülâsa . Mâ­ nevî b ir göç halinde Anadolu'ya geldiler. h er ta ra fta sofiler halkı 25 . Bu tasavvuf cere­ yanıydı. T ürkler’i Ana­ dolu'dan çıkarm ak için Haçlı seferleri düzenliyorlar ve önlerine de din adam larım alıyorlardı. m em leketin içinde bulunduğu siyâsî. hem iktisâdı. Alp . İk­ tisâdi ve içtim âi karışıklıklardan kurtulm ak için kendile­ rini b ir dergâha bağlam ak zarûretini duyuyordu. Büyük şehirlerde dergâhlar kuruldu. B unlar gazaya giden savaşçıları m addeten ve m ânen desteklediler. in ­ sanlara mânevî b ir hu zu r veriyordu. H orasan Erenle­ ri olarak isim yaptılar. B una karşı olarak T ürklerde de din ve tasavvuf öncüleri Erenler. Bu göç akım ı uzun zam an devam etti. Kaygusuz Abdal’ın yaşadığı devirde. ahlâk ve im ân can­ lılığı getirdiler.

H erkes huzursuz­ du. insanları kardeş gören. yeni çoşkun ve sam îm i b ir ses duydu. şiir ve edebiyat­ ta b ir san’at u nsuru olurken halk arasında da ahlâkî öğüt­ ler şeklinde yayılıyordu. Onun babasının sarayını terkedip Abdal M ûsâ’ya m ürîd olmasıyla T ürk Tekke ede­ biyatı. Bunu sultanlar da benim sem işti. Zira. yalnız dünya değil. Melâmilik. A rtık tasavvuf. hem dünya hem de âhireti berâber yürütm eye çalışan b ir teş­ kilattı. Şehir. ve XIV. İst. Kalbaklı. saray ve konaklarda. tekkeler hepsi tslâm Dini’nin şeriat ölçüleri içinde. 26 .İktisâdi b ir teşkilâttı. T arikatın mânevi hava­ sında ve şeyhlerin nüfuzu altında huzur bulm aya çalıştı­ lar. 1.148. yardım cı olm aya dâvel eden. Allah’ın m üm taz b ir kulu olmayı öğütleyen tasav­ vuf cereyanına sım sıkı sarıldılar. X III. C. Ahîlik dînî . Bayrâm îlik gibi millî tarik atlar hep bu teşkilâtdan çıktı"^. Nakşibendîilik. Hiçbir yerde can ve m al güvenliği kalm am ıştı. m ânen ve m addeten korku için­ de bulunan b u insan lara b ir kurtuluş kapısı oluyordu. Türk Edebiyatı. yüz yıllarda A nadolu'da siyâsî bir istikrar. O. Moğol akınları ile m em leket yağm alanıyor. Bektaşilik. sağlam b ir devlet otoritesi yoktu. Bu devirde tasavvufun asıl dayanağı Ahîlilcti. Bu esnaf ve zenaatçiler birliği zam anla tasavvufî b ir renge büründü. 32) Bak : A.irşat etmeğe koyulunca âdeta b ir m isyon hareketiyle Ana dolu’da tasavvuf hızla yayıldı. 3. 147 . îş ­ te Alâiye Beği’nin oğlu Alâeddin Gaybî Bey de bu mânevi havaya kapılanlardan b iri oldu. 1973. İşte bu şa rtla r altında insana mânevi b ir âlem in sesini duyuran. yakılıp yıkılıyordu. îşte b ü tü n bu şartlar neticesinde Antalya bölgesi de tasavvuf akım larının yayıldığı b ir yer oldu. köy ve kasabalarda açılan dergâhlar.

V . sayı : 5. daha önce yarım olarak «Türk H alk Edebiyatı Antolojisi. s. 2) 3) 4) 5) 6) 27 . 1) M. A us einer türkischen HeiUgenvita.207. 198 . s. Y. K aygusuz Abdal.15. 52 . s. sayı : 4. In Schwelzerisclıes Arschiv fü r Volkskunde. Nur. Dağlı. Abdal Mûsâ. 1.32. M uhtar Yahya Dağlık Va­ hit Lûtfî Salcı^ Rıza Nur^.54. s a y ı : 1. nu : 5. R udolf Tschudi^ ve Jakob. L. s.BİRÎNCÎ BÖLÜM KAYGUSUZ ABDALIN HAYATI Tanınm ış velîlere âit m enâkıbnâm elerin birkaç çe­ şidine rastlam ak m üm kündür.103. sayı : 2. 14 . 203-207. 7 -13. Tschudi. 31 .» İstanbul 1935’te negredilmlştlr. Basel 1925. K aygusuz Abdal. sayı : 7. J. Şubat 1973. Die Vita des İbrahim bin Edhem. T ürk Folklor A ragtırm aları. Zira velîlerin vefâtından sonra hayatları etrafındaki rivâyetler ağızdan ağıza dola­ şarak m enkabeleşm ekte ve b u n lar 'bilâhare «m e n â k ı bn â m e» adı verilen eserlerde toplanm aktadır. s. sayı : 124.50. F.21 . Kahire’de Bektaşi Tekyesinde B ir M anüskın. 74-75. s. R. Kaygusuz Abdal'a âit m enâkıbnâm e hülâsa olarak da olsa M ehmed Fuad K öprülü’. Bd. Hallauer.. Gaybi Bey. Kaygusuz Abdal H akkında Etüdler I . T ürk Bilik Revüsü. R. s. V. Köprülü. 102 . Salcı. Söz konusu neşirler b ir birinden pek farklı değildir. s. 20 . 3. (Bu makale. Die Bekehrung des Kaighusuz. Yıl . C. s. 1935. IHirk Kültürü.) M. Hallauer* tarafından neşredilm iştir. 78-90. İstanbul 1941. İstan ­ bul 1949 . 47 (1951).

7) Elimizdeki nüsha : sah. yazmada bundan sonra Abdal Mûsâ’ya Ait bazı rivâyetler. 28 . Dil husûsiyetleri. 19.H usûsi kütüphanem izdeki M enâkıbnâme’. Salcı’nm dayandığı nüshalar da bizdekinin aynıdır. n estâ lik/rik’a. s a n âbâdî. K öprülü.5x12 cm. Jf6. L. Bu hülâsalarda Kaygusuz. c. kt. 53. Dağlı ve Tschudi’nin verdiği hülâsalardan farklıdır. N ur'un ve V. &Sxl6. Bizdeki nüshâda ise H acc'dan dönüp Abdal M ûsâ'ya kavuşur. Yalnız eksik kısım lar için diğer n üshalara baş vurduk. yz. sahifede bitm ektedir. Biz Kaygusuz'un menkâbevî hayatını anlatırken esas itibariyle elimizdeki nüshaya dayandık. Kaygusuz’un ^Minhernûwe» si ve m uhtelif şiirler yer almaktadır. 17. yüzyıla âait bir bagka nüshadan kopya edildiği intibaım ver­ m ektedir. H ülâsalarından anlaşıldığına göre R. ciltsiz. Yazm anın başından bir. Bu bakımdan müstensiM ile istinsah tarihini bilemi­ yoruz. sonundan bir veya iki yaprak nok­ sandır. st. ölç. M ısır'a kad ar gitm ekte ve geri dön­ m em ektedir. elimizdeki nüshanın X V I -XVII.

Adına «Gaybî» derlerdi® ibaresinden onun Alâiye Sancağı Beği'nin oğlu ve asıl adının «Gaybî» olduğunu anlıyoruz. g. M enâkıbnâm e’de bu kısım şö y led ir: «(Gaybî Beğ) gayet ’âkil. a.. . . onun onsekiz yaşındaki durum u anlatılırken az çok çıkarabiliyoruz. Ailesi. Ancak. doğum u ve ço­ cukluğu hakkında kesin b ir bilgi yoktur. Nur. m. 29 .A) KAYGUSUZ ABDAL’IN MENKABEVÎ HAYATI (MENKÂKIBNÂME’YE GÖRE) 1. 'ulûm ı bi't-tam âm bilürdi ve hem ziyâde pehlevân idi. at üzerinde. ’âniil. Ve h er dâim kendi kulla- 8) R. tahsili ve yetişm esi M enâkıbnâm e’de Kaygusuz’un âilesi. ok atm akda ve kıhç çalm ada ve gürz salmedcda ve sünü oynatm akda hünerm end idi. 78. kâm il ve tüvâne idi. Menâkıbnâm e’deki « . z6r-i bâzûya m âlik. Bu­ nun gibi işlerde nazîri y o g-idi. «’Alâiye Sancağı Beği»nin oğlu idi.S. ehl-i ta rîk içinde m â’rû f ve m eşhûr Dilgüşâ sâhlbi Kaygıisuz Baba Sultân K. Onsekiz yaşında onunla kim se m ukâbele durub bahs idemezlerdi. ’ârif.’A. çocukluğu. s. Zîrâ çok k itâb lar okım ışdı. silâh-şorlukda. Çocukluğuna âit bilgileri.

ve peleng ve kaplan ve gözi h er ne görse kurtulm azdı»'’. Â hû'dan durm adan kan akar. Bebüı.rıyla çevre etrafında olan dağları şikâr iderdi. avcılık vb. g. Avlanırken b ir tepe üzerinde Beğzâde. m. m ahâretleri de en m ü­ kem mel şekilde öğrenm iş ve tam b ir beğ oğlu gibi yetiş­ m iştir. 9) R. onu görünce hem en tirkeşinden b ir ok çıkarıp. K irişden çıkan ok. Nur.. fakat âhû yıkılmaz. 30 . kirişe kor. ni­ şan alır ve oku atar. pehlivanlık. onsekiz yaşında iken. Abdal M ûsâ’ya intisâbı Elimizde bulunan M enâkıbnâm e'ye göre Gaybî Beğ. Dağlar.unun altına saplanır. Y ukarıdaki ifâdelerden anlaşılıyor ki Kaygusuz. O esnâda âhû onun önüne çıkagelir. Gaybî Beğ. Ciddî b ir şekilde onun üzerine a t sürer. a. Abdal M ûsâ’ya şöyle intisâb e tm iş tir: Teke İli Alâiye Sancak Beği’nin oğlu Gaybî Beğ. Gaybî Beğ de ardına düşer. b ir âhû gö­ rür. 78. âhûnun sol koltuğ. sıçrayıp kaçar. Gaybî Beğ de onun kaçışına bakar. vâdiler geçip nihâyet b ir sahraya inerler. tevâbilerinden b ir kısım kişilerle ava çıkar. ço­ cukluğunda zam anının b ü tü n ilim lerini tahsil ettiği gibi silâhşor lük. 2.

burada büyük b ir âsitâne yaptırm ış.Yaralı âhû büyük b ir âsitâne kapısından içeri girer‘“.Yenice .A k n ik Köprüsü’nden geçerek A ntalya’ya. . «— Hayır arkadaşlar sevdalı değilim. Meğer o sahradaki bu dergâh. bana müsâade edin içeri girip avım ı alayım-» diyor. Arkadaşlarına <Bu çocuk neden böyle saranp soluyor» diye sorduruyor. Arkadaşları Gaybî Beğ’e soruyorlar : «— Sana ne oluyor. Gaybî : «— H a .Beyis Ovası .-» B ir gün Gaybî.lif yaşlanma gelince günden güne sararıp sol­ m aya başlıyor. Pek çok dervişi varm ış. ne olduğunu ben de bilemedim.SabancaElm alı B o yla n -D ü d en K ö y ü Yassır Köyü güzergâhından Tekke Köyü’ne. Ok. yalnız benim içimde bir a şk var ki. O n a bağlıymış­ lar. bir yaklaşıyor. İşte geyiğin ve Gaybî Beğ'in girdikleri dergâh bu idi. 10) Abdal Mûsâ Tekkesi halifelerinden Halil Zeybek ve Akçainiş Köyü sâkinleıinden H<ısan Tanal’doM bu hadiyesi şöyle tesbit ettim : Teke İli Alâiye Sancak Beği’nin Gaybî isminde bir oğlu vardı. fa k a t orada geyik T ekke’nin içine giriyor. Gaybî de arkasından dergâha girerek dervişlere geyiği so­ rar. atına binip avlan­ m ak üzere yanm a yiyecek ve birkaç kişi alarak Alanya’dan yola çıkar. Geyiğin içeri gir­ diğini gören Gaybî : «— Benim avım buraya girdi. 31 . Böylece Söğütçük Korkud-eli . sevdalı mısın yo k sa f » Gaybî ce­ vap veriyor.B a ru ttu güzergâhından Gölcük’e gelince tepenin başında bir geyik görür. velâyet erenlerinden Seyyid Abdal M ûsâ S ultan'a âitm iş.ö k ü z Gözü . babasından isiin alır. oradan da Kepezbaşı . Hepsi Adbal M ûsâ'ya lâyıkı veçhile hizm et ederlerm iş. T ekke’nin Gâib kapısına kadar geyiği izliyor. geyiğin ön sol koltuğuna saplanıyor.S erik . M anavgat . . bir uzaklaşıyor. benim aradığım av bu» diye attan inip bir ok atıyor.A k su . Yanma gelenler m utlaka m ürîd ve m uhib olup kalırlarm ış. Babası çocuğunun bu durumuna çok ütülü­ yor. İS . O’nun hizm etinde pek çok kişiler varm ış. Abdal Mûsâ. Tutacak oluyor.Yokom an Beli .

Gaybî B e ğ : «— Hîç dervişler yalan söyler mi. nereye gitdi. Gaybî Beğ de. buraya gelüp içerü girdi» dedi. ileri yürüyüp elini öptü. hem de kifâyetlü cevâb alasun» dediler.ddet öyle kaldı. Daha sonra geri çekilib. Dervişler bu sözler karşısında hayret e ttile r : «— Bizüm haberim üz yok. dergâha doğru dönüp : «— Sultânum! 'Alâ’iye Sancağı Begl oglı Gaybî buraya gelüb bizden şik âr taleb ider». Bu esnada.Dervişler Gaybî Beg'i görüp karşıladılar ve atının dizginini tu t u p : «— Buyurun. H em ziyâret kılasun. İçeri m eydana girdi. hem en eğilerek selâm verdi. bu durum karşısında hayli m elûl ve perişân oldu. Dervişler Gaybî Beğ’e : «— Sizü. «’Aceb bu âhû nice oldu. S ultan’ı gördü. Begzâde. S ultan'ın b u hitâbını işitdi ve hem en atın­ dan aşağı inerek «N’ola varalum . nice oldı. hak-i pâyine yüzünü sürdü. zâten durum u içeriden dinleyen Sultan : «— Onu benüm katum a getürün. erenler gelsün diye buyurdılar. karşı­ sında el kavuşturarak ayakta durdu. Dervişler de : «— B uraya böyle b ir âhû gelmedi ve biz görmedük» dediler. o m übârek cem âlüni gö­ rd ü m . ellerini bûs îdüb. bilmiyoruz» dediler. hâk-i pâyüne 3âizümüzi sürelüm » dedi. dervişler. alnını yere koyup. onu bana virün» dedi.? B unlardan gayri kim ünle söyleşsek» diye düşünür­ ken. Gaybî B e g : «— B uraya oklanm ış b ir âhû geldi. dediler. gelsün ben ona cevâb vireyüm» dedi. Bir mv. Seyyid Abdal Mûsâ hazretleri. onun sıelâmını izzetle a l d ı: 32 . ziyârete geldünüz ise aşağı inün» de­ diler. niçina in k âr idersünüz? Ben âhûyu kendü gözümle gördüm . o benüm şikârum dur.

kadem getürdünüz. gör okum» dedi. bu âsitânenin şeyhi Abdal Mûsâ Sultan imiş. Gaybî Bağ. Vâkıayı olduğu gibi anlattı. bu durum u görünce çok pişm ân oldu. b ir vakit korku ve heyecânından kendine gelemedi. ayağma baş koydu. Beğzâde.«— Hoş geîdünüz oğîum. Akalniş K öyü/Elm alı). Biz geçtük suçundan. (H aşan Tanal. Sultan : «— O âhû. Kendine gelince hem en Sultan'm elini öpüp. Aklı başına gelince Abdal M ûsâ’nm hiz­ m etine alınm ası için tazarrû ve niyâzde bulundu . üzerine at sürüp hayli koşdum.' Ben om ok île vurdum. safâ geldünüz. Sultan : «— O okı görünce bilür misin?» diye sordu.» Beğzâde pişm ânlık duydu. Gönlün. Kendi m übârek ko­ lunu yukarı kaldırdı. attığı ok. utandı. Gaybî B eğ: «— Bilürem. Gaybî Beğ’in önüne koydu ve şöyle dedi : «— Dergâhumuzda ’îtizâr ehline lutf u îhsân kapusı her zamân açukdur. Gaybî B e ğ : «— Sultânum. Abdal M ûsâ : «— Bak imdi. özür diledi. her gördüğün câna ok atmayasun. Meğer bu geyik sûretinde görünen. K oltuğunun altında saplı bulunan oku gösterdi. keyfiyet-i hâli beyân etti. şöyle işîdelüm bilelüın« dedi. 11) «— Bilirim Sultanım! Çünkü o kta Alâiye S an catı Beğinin nigam vardır» dedi. bîr dahi böyle etmeyesün. tazarrû ve niyâz eyledi. 33 . Gaybî Beğ. dilegün nedür. güç île bu­ raya geldi» cevâbını verdi. Abdal Mûsâ da koltuğunun altındaki oku çıkarıp. dile bizden. neden senün şikârun oldı?» diye sordu. Çok menzil aldı. yoruldı. Sultânum!“ dedi. bakıp gördü ki. Sultan Abdal Mûsâ’nm koltuğuna saplanm ış duruyor.

«— Sultânın! Ben^enüzi hizmetünüze lâyık görüp. b ir halîfe­ sine b u )o ırd u : «— Gaybî Beg’ün 1/aşuu tırâş idün. Zîrâ kim bu yol.» Sultan şöyle karşılık verdi : «— Oğlum! Bu erey/ler yolma gitmeklige mutlak mücerredlik gerekdür. Var imdi pederünden icâzet al. oğulluğa kabûl eyleyün. gâm ü şâdî. sarp bir yoldur ve bu yolun qerd ü belâsı. ben gayri yire gitmem ve bu âsitâneyi terk itmem. tac ve h ırk a giy­ dirdiler. Bu müşâverecl^n sonra Abdal Mûsâ.5 . Son^uu düşünmeyüp sonra peşîmân olmakdan tek durmak ygsgdür. sonra peşimân olmayasmi-» Beğzâde : «— Sultânu m ! Betıiim Pederüm sizsünüz. gitmek ve dönmek yok». O sana riyâzâtı çekmeğe rızâ vitv^ez. fe<^âd kılmaya. yokuş ve iniş hep birbirinin mukâbilidür. b jf posta o tu rttu lar. ağlamak ve gülmek. ince. Cehennem ve Cennet. Halkda^ kendüsine her ne cefâ gelürse sabreyleye ve cânib-i H^kk'dan ne belâ nâzil olırsa ken­ düsine ganimet bile. Daha sonra âsitâne-i saâdetde yer gösterip. Gönlüne de danış ki. incinüb m e’lûl ve mahzûn olmaya. her işde bir hikmeti vardur. Hakk '. dedi.j" e’âlâ Hazreti’nün. beline kem er bjiğladılar. F ahr libâsını kabul edip^ dünyâdan el etek çekti. mihnet ü cefâsı bol­ dur ve bu tarîka giren kâdir oldugı denlü elden gelen işi men'itmeye. ^ış ve yaz. gîce ve gündüz. erkân üzre oturdu. Çjglmek var. s. 34 . h er şeydan uzak kalıp H akk’a ^^^vekkül kıldı'^ 12) Menâhibnâme. ondan sonra bizüm jtatumuza gel. Allah’ım kudretiyle hizmetünüze idelüm. Senün pederU^t bir (Sancak Begi) dür. onu ta rik at usulür^^e tıraş ettiler.» Bu em ir üze­ rine. Gaybî Beğ de bu post üzerine çıkıp ik^j diz üzerine. 2 . tag ve sahrâ. Burada kaldıguma râzı ohnazsat^uz. Meselâ dünyâ ve âhiret. AG nü^yası.

Hemen at ve tumanumu alup benden fârig olun!» dedi. babası katına. «— Gaybî Beg avdan igeri (dönmedi. Zaten m erak içinde bulunan ’Alâ’iye Sancağı Beği bu ko­ nuşm aları içeriden duydu. Btmun üzerine mâiyeti de bu em re uyarak atını ve elbiselerini alıp. gelün». Atla­ rından inip. âhûnun arkasından yalnız başına giden Gaybî Beg'i kaybetm işler­ di. Bu esnada k u llan başına geldi. Beğzâde. D ağlan. hiç gö­ rünmez. dedi. 'Alâ’iye Sancağı Begi nezdinde geldiler. Siz bana dahi idemezsünüz. vâkıayı ol­ duğu gibi anlattı. D urum u tafsilâtıyla onlardan sordu. M aiyetinin tereddüdünü izâle m aksa­ dıyla : «— Bundan sonra benüm babam Abdâl Mûsâ Sultândur. gâib oldı. sahraları tam âm iyle aradıkları halde onu bulam am ışlardı. 35 . G ördü ki. Hemen diğer yol arkadaş­ larına durum u haber v e r d i: «— Gaybî Beg’i burada buldum. Bunun üzerine ne kadar atlı varsa hepsi âsitâne’ye geldiler. Gaybî Beğ’in atım ve elbiselerini görüp kendisini göreme­ yince şaşırdılar. Aklı başından gitti. Gaybî Beğ de. Beğzâde buradadır. Bevvâblar. ovalan. atından ve donundan ferâgat etm iş. Teke Begi’nin Abdal Mûsâ’yı cezalandırm ak üzere harekete geç­ mesi ve ölüm ü an la tılm a k ta d ır: Beğzâde’nin yanında bulunan refâkatçılar.Menâkıbnâme’de bundan sonra Gaybî Beg’in babası­ nın Teke Begi’ne Abdal Mûsâ’yı şikâyet etmesi. K apıdan içeri bakdı. O rada Beğzâde’yi gördüler. b ir post üzerinde oturuyordu. Selâm verip du­ rum u Gaybî Beğ’den sordular. âsitâne kapısından m eydâna girdiler. Nerede ve ne hâlde oldugmı bilmeyüz» dediler. N ihâyet hizm etkârlardan b iri kan izini takiben âsitâne-i saâdet’e geldi.

el baş üstüne koyup Saray kapısından çıktı. Bu em ri m üteakip Kılagıh îsâ. dâim a onu gönderirdi. H içbir kimse ona karşı durup savaşamazdı. ağladı. Meğer o esnâda Teke Beği’nin yanında m eşhûr b ir kim se vardı. Selâm verdi. nice kişidür göreyüm. Benüm oğlunu dahi efsûnlar idüb alakoymuş! Bana meded eyle! Tut. neyledünüz?» dedi. H içbir kim senin b itire­ mediği işi bu b itirird i. Teke Beği. nerede b ir cenk olsa. 'Alâ'iye Sancağı Begi. onun hakkından geî! Bu yanm ış yüregiune bir su serpüp bana dermân eyle. Bu. he­ men atını eğerleyip üzerine bindi ve sü r’atle at koştura­ rak Abdal Mûsâ Âsitânesi’ne geldi. Kaf Dağı bile tolsa giderdi. D ervişler onu görünce. halk içünde vakârum. o Abdâl’ı bana tut getür. b ah âd ır b ir kişiydi. Teke Beği.«— Hani oğlum Gaybî nice oldı? Sizünle berâber gitmüş idi. atının 'başmı t u t u p . oğlu Gaybî’nin b ir derviş olup. Civânmerd idi. Adı Kılağılı îs â idi. nâmus u iarum kalmadı. Her ne idersen becîd tut» dedi. Hemen yerini yurdunu bırakıp. Dört-beş yüz adbalı var. Abdal Mûsâ hazretlerinden şikâyette b u lu n d u : «— B ir 'âşık dünyâyı tutdı. Abdal M ûsâ Tekkesi’nde kaldığını işitince ciğeri j^andı. hürm etle karşıladılar. acısı tepesine çıktı. Teke Beği’nin en çok güvendiği itim at ettiği b ir kişiydi. İçeri girdi. Zirâ onun beceremediği iş yoktu. onlar da Beğzade’nin du­ rum unu gördükleri ve Gaybî'den duydukları şekliyle b a ­ basına anlattılar. andan haber sorayum» dedi. 36 . yok dîrsen helâk oluram. Abdal M ûsâ'yı getirm esi için en çok gü­ vendiği Kılağılı îsâ'yı katm a çağırdı ve şöyle d e d i: «— Var. oğlu­ nun kurtarılm ası için ricâda bulunm ak üzere Teke Beği’nin huzuruna geldi. yüzünü yerlere sürdü.

ne de ayağını kurtarabiliyordu. Böylece at. «Hemen edebünle geri dön. mübârek elüni öp. Sağ ayağını üzengiden çıkardı. Çünkü at. Sultan. fakat sol ayağı üzenginin içinde kaldı. H em en atından aşağı inip. D erv işler: «— Sultân seccâdesinde oturup halîfeleri ile sohbet ider. ben işitti ve hem en «— Sana kim dirler ve adım nedür.^». ayağı ile atın karnına tekm e vurunca at ürküp durduğu yerden hızla uzaklaştı. öyle koşuyordu ki. dilegüni dile» dediler. biz senün didigün âdem degilüz» dedi. sonra ne hâcetün var ise huzûrunda arz eyle. At. yel gibi uçuyordu. atum bagluyalum» dediler. içeri girerek. Sen dahi sözün var ise içerü meydâna gir. Kılağılı îsâ da atın arkasından sürünüp gidiyordu. kapıdan dışarı çıkıp. yerden yere çarpıla çarpıla. Kılağılı îsâ ise. Bunun üzerine Kılağılı îs â : «— Ben aşağı inmem. K arşıdan gördüler ki. Kılağılı Is a ’nın atı kaçıp gelir. benümle Teke Begi’ne gidelüm» dedi. Sultan. bu karşılıklı konuşm aları nidâ k ıld ı. nihâyet at b u haliyle menziline geldi. H iddetlendi. S ultân'ı tu tu p zorla dışarı çıkarm ak ve Teke Beği'ne götürm ek istedi. D urdurm ak m üm kün ol­ madı. Kılağılı İsâ’ya bu sözler pek hoş gelmedi.«— Aşağı in de.. Teke İli’ne kadar bu minval üzre vardı. Kılağılı îsâ : «— Söyleyün gelsün! Bana zahmet virmesün. Abdâl Mûsâ Sultân sizlin hanginüzdür? Ana söylesün gelsün. Ama üze­ 37 . K ılağ ılı: «Bana Kılağılı îsâ dirler» diye cevap verdi. pâre pâre oldu. atumdan aşağı inmem» dedi. taştan taşa. ne atı durdurabiliyor. geldigin yola git. bana tiz haber virün. baş kol dağılıp ancak üzengide takılı b ir budu kaldı. Çıkarm ak için uğ­ raşırken.

kolu. davul ve zurna çalınıp. Herkes ayrı ayrı tahm in yürüttü. Teke Begi’nin hem güveni­ lir b ir m aslahatgüzârı. Bu hâli hemen Teke Beği’ne bildirdiler. Daha sonra Abdal Mûsâ ile taş ve ağaçlar cûşa gelip Sultan'm ardınca Teke Beği’ne doğru yürüdüler. koşm aktan kan tere batm ıştı. Kılağılı îsâ'nm başı. gövdesi gitmiş. Durum u etrafına sordu. dâl Mûsâ yanacak. m unzam süvârler halinde durdular. temâşâ ideyüm» dedi.taş varsa hepsi halka olup Abdal Mûsâ ile semâ girdiler. Teke Beği. Âsitân e’nin batısında yüksek b ir dağ vardı Abdâl Mûsâ ve m ürîdlerinin semâ etm esi esnasında bu dağ da hem en on­ ların ardınca yürüdü. dağın yürüdüğünü görünce. Alâiye Sancağı Beği ve b ü tün askerleri arka­ sına süvâr olup alemler. atın sol üzengisine asılmış b ir insan budu var. Bunun üzerine Teke Begi m elûl ve perişân olup çok hiddetlendi. Sultan. ona bakıp m übârek eliyle işâret edip «Dur Dağum dur!» dedi ve dağ durdu. biz de arkadan geliyoruz» dedi Ab- Bu durum Abdâl M ûsâ hazretlerine önceden m âlûm oldu. Bu ne hald ir diye ileri v ardılar ve atı tutup gördüler ki. Bu ses üzerine dört-'beş yüz m üridiyle beraber Abdal Mûsâ sem â ede ede Teke Beği’ne karşı yürüm eğe başladı. o münâfıgı âteşde yakayum. sancaklar kaldırılıp.rinde kim se yoktu. At ise. hem de kıym etli b ir cengâveriydi. Dur Dağında ne k ad ar ağaç . Zira Kılağılı îsâ. başka hiç nesne yok. Sultan ve mü38 . O turduğu yerden «Yâ Allâh!» diye b ir n âra vurdu. daha fazla gazaplandı ve b ü tü n adam larını yanına çağırarak şu em ri v e r d i: «— Askerler atlaruna binsünler. yalnız b ir budu üzengide asılı kalm ıştı. Beğ bu­ yurdu : «— Öncüler önde gidecek âteşi yakacaksınuz. filân yire âzîm bir âteş yaksunlar.

Abdal Mûsâ Sultan'm Âsitânesi'ne m ü­ teveccih hareket etti. B ir m üddet sonra. Teke Begi. Bu derviş baltasıyla o canavarı vurup öldürdü. s. velâyet ve kerâm et sâhibidir. 5 . Tevbe ve istiğfâr eyliyerek «Varub o er ile buluşalum. Sultan onu gördü ve «İşte Teke Beği’nün rûhı» dedi. Menâkıbnâme'nin bundan sonraki kısm ında Gaybî Beğ’in babasının oğlunu kendi rızâsıyla Abdal M ûsâ'ya teslim edişi an la tılm a k ta d ır: Teke Beği'nin ölüm ü ve askerlerinin dağılmasını biz­ zat gören Alâiye Sancağı Beği. Öte yandan Abdal Mûsâ halîfeleriyle sohbet etmek. O pmarlîirdan bal-yag 13) Menâkibnâme. mübârek elüni öpüp. Bu işlere biraz da kendisinin sebep olduğunu düşünen Sancak Beği pişm an oldu. AG nüshası. Birinden bal ve birinden de yag revân olup akdi. Yaklaşm ca. dağdan bir. teydi. askeri ile gelirken bu durum u görünce Ç a t a l D e r b e n d'ine doğru yürüdü. Alâiye Sancâğı Beği.10. üç yüz adam ıyla birlikte.rîdleri sem â ederek ateşin içine doğru yürüdüler ve ateşi tam am en m ahvedip söndürdüler. Askeri de onun ardm ca geldiler.«Kara Canavar»ın gelmekte olduğunu gördüler. ayaklarına yüz sürüp. Başını kaldırıp şöyle sö y led i: «— Filân mahalde iki pınar çıkdı. halifeleri ve dervişleri ile semâ ederek ateşi tam âm iyle söndürdükten sonra Tekke'ye doğru yürüdüler. Bu esnada Teke Beği de at üzerinden düşüp öl­ m üş ve askerleri d ö rt b ir yana giderek dağılmıştı*. Tekke’ye odun getiren B a l t a s ı G e d i k admda b ir derviş vardı. Beri ta ra ftan Abdal Mûsâ. Yolda gelirken. özür dileyüp kendüsine tâbi’ olalum» diye düşündü. ’Alâ’iye'den kalkıp. bildi ki Sultan Abdal Mûsâ. 39 .

dördüncü gün vardılar gördüler ki. o pınarlardan bal yağ yerine su akar. bizden sonra üzerlerine nâzır olurlar. Bu pın arlard an bu nim etler üç gün üç gece aktı. Bizim Gaybî’nün babası ’Alâiye Sancağı Begi. Sultan'ın dediği gibi. çok mü­ câdele olur. G ördüler ki iki büyük p ın ar çıkmış. fukarâya virmezler» dedi. Lâkin mîrî cânibinden âdemler gelürler. Sultan'dan destûr alıp içeri girdiler.alıp mutfakda bir yire doldurun. Sultan. Ellerini öpüp ayaklarına yüz sürdüler. Erte bir gün gelürler. bizüm eksükligümüze kalmıyasmuz» dediler. (önce S ultan'dan özür dilediler ve «Kem bizden. Sultan Abdal Mûsâ. O nlan ziyâfet idüb konaklık eyliyelüm. «Dergahumuzda i'tizar sahiblerine lutf u ihsân kapulan açukdur. Bu taraftan Alâiye Sancağı Beği üç yüz adamıyla Âsitâne kapısına geldiler.» Derviş­ ler S ultan’ın dediği yere vardılar. nice kimseler faydalansunlar. bu pınarları koyun. Hoş geldünüz. kerem erenlerden. birinden bal. K aplarım doldurdular. «— Didigünüz olur. A tlarından aşağı indiler. S ultan’ın m übârek ce­ m âlini gördüler. size hayır du’â kılsunlar ve hem sizin yâdigarmuz olsun» dediler. diğerinden de yağ-ı sâfi akm ak­ tadır. D ördüncü gün olunca Abdal Mûsâ Sultan «Şimdiden sonra pınarlardan su aksun!» dedi. onların özürlerini kabul edip. kendüsine tâbi' üçyüz adamıyla gelüp bizümle mülâkat olmağa ’azm kıldı. safâ geldünüz» diyerek h er birine yer gös­ terdi. Duyan herkes gelip bu pınarlardan bal. H er biri. H alifeler ve dervişler «Sultanum. yağ aldılar. Buna binâen bu p ın arlara «Bal ve Yağ Çeşmeleri» derler. Dervişler bundan üç gün üç gece taşıyıp m utfağı doldurdular. tâkıyâmete değin böyle bal yag aksun. 40 .

bundan sonra beğzâdeliği tam am en terk ve m addî hayatın âlâyişinden ferâgatla. 41 . onun terbiyesine bıraktı. Gaybî Beğ dahi babasıyla görüştü. B undan sonra Abdal Mûsâ Sultan. 10-12. Ev sâhipleri bunlara büyük ziyâfetlerde bulundu. ’Alâ'iye Sancağı Beği. âhiretde dahi onlar ile h aşr ola» dedi. s. Gaybî Beğ. Da­ ha sonra Sultan Abdal M ûsâ’dan d estu r alıp vedâlaştı. 3. m aiyeti ile birlikte. A G nüshası. Abdal M ûsâ’ya intisabı­ nın babası tarafından da hüsn ü rızâ ile husûl bulduğunu görm ekten mütevellid. salihler-velîler gürûhuna kanşa. m em nûniyetle babasının elini öpe­ rek son oğulluk vazife ve hürm etini gösterdi.’Alâ’iye Beği. bu sözleri söyledikten sonra oğlu Gaybiyi h â tır u safâ hüsn ü rızâ ile Abdal Mûsâ Sul­ tan hazretlerine teslim edip. dervişler de hizm et ettiler. Âsitâne’de kaldı*'. Mahlâs Alışı Gaybî Beğin «K a y g u s u z» m ahlâsm ı alışı Menâkıbnâm e’de şöyle a n la tılm a k ta d ır: Gaybî. Bu vedâlaşm a esnâsında Gaybî Beğ. fahrim mezîd olsım! ’Akluna fikrüne k urbân olayım. sünnet nazariyle Gaybî’nin yüzüne bak tı ve : 14) M enâhibnâm e. Bu fânî dünyâda ’âkil o d u r kim b ir mürşîd eteğine yapışa. Âsitâne m isafirhânesinde üç gün üç gece konakladı. dervişliği ihtiyar etm iş. B abası onun iki gözlerinden öpüp nüvâziş eyledi v e : «— Oğlum. zahir âlem in kayıt ve alâikinden nefsini tecrîd et­ m iştir.

Şeyhinden îcâzetnâm e Alması Rivâyet bu cihetledir ki Kaygusuz.. s. s. 12.g. Menzil ve m erâtib sâhibi oldu. Dağh. Aşağıdaki şiiri okuyarak Abdal M ûsâ’dan icâzet istedi : «Cânûmı (Pîrüm) yolma kurbân iderem ben Belürsiz olıcak'^ cân u cihâm niderem ben Şey’en lillâh benüm gıybetüme kılıç salan Hercâjâ yüze gülici yân niderem ben Hayvân ü âdeme zencîr yular dahi dayanmaz Ehl-i tarîki bin‘^ nefesde yederem ben Hüsnün cemâlün göreli geldüm imâna Muhammedî’yem bu dîne ikrâr iderem ben Hâl diliyle icâzet ister Kaygusuz Abdâl Şâhum assı kıl‘®kuşum uçdı giderem ben»’’ Bunun üzerine Abdal M ûsâ «Bana divit ve kalemi getürün» diye em retti. H acca gitmeğe niyetlendi. M enâktinâm e. Nasibini aldı.«— Gaybî. s. DağU.. M. kaygudan rehâ buldun. g.e. B undan itibaren Gaybî Beğ’in adı «K a y g u s u z» oldu’^ 4. Menâktbnâme. AG nüshası. Abdal Mûsâ Âsitânesi’nde kırk yıl hizmet eyledi. Y. Olunca M. a. 12-13. s. AG nüshası. 20’de «İhsan Kıl». s. Sultan. e. îcâzetnâm e aynen şöyledir . Dervişler istenilenleri getirip ha­ zır eylediler. şimdiden sonra K a y g u s u z oldun» dedi. «kal». 20’de «yek». Gaybî yüzünü yere koyup m eskenet gösterdi. Y. kalemi kâğıdı alıp Kaygusuz'a bir « î c â z e t n â m e » yazdı. Sultan bu sözleriyle Beğzâde'nin ismi­ ni «K a y g u s u z» diye söyledi. 42 . : 15) 16) 17) 18) 19) Menâkıbnâmej AG nüshası. 13’de a.

Bu cânibün ri’âyet hâtınçün ana 'izzet ve hürmet kılalar. bu icâzetnâmeyi en iyi b ir şekilde yemek suretiyle kalbin­ de saklayabileceğini gönlünden geçirmişti. her kim olsa. Her ne kim vardur cevâb içinde mastûr kıldu. Safâ nazarın ve himmetin recâ ve niyâz kılsun ve her ne diyâra ki ’azm idüb (varsa) gerekdür ki. şöyle hileler. «Sultânum. Bâkî ne ola ki ma’lûm-ı sa’âdet olmaya ve’s-selâm»“. şeref-i dest btıs kıldı.«Bismi’llâhi’r-Rahmâni'r-Rahîm! Elhamdü lillâhi’I-lezî ca’ale kulûbel-’ârifîne ilâ âhirihi. dîdârlanyla müşer­ ref olup safâ-nazar himmetiyle mugtenim olalar. Şevk ve m uhabbetinden ona bir susuzluk â n z oldu. bunca zah­ met çeküb mübârek elünüzle icâzetnâme yazup verdinüz. mezbûr Kaygusuz’un üzerinde bir veçhile nazar-ı inâyet ve merhamet ve şefkat diriğ buyurmayalar. 43 . Tazarru ve nİ3^âz edip m eskenet gösterdi. Abdal Mûsâ 20) M enâkıhnâm e. 13. o bunun kadr ü kıymetüni bilm>eyüb yoğurt içine dograyxıb yidi» diye şikâyette bulunurlar. Anım kadem-i kudûmın kendülere minnet-i ’azîmile ra’iyyet hileler. M aka­ m ına geldi. Bu hâli gören dervişler taaccüp edip. bir divâneye. Ve bizden hayr duâ iltimâs ey­ leyen Kaygusuz’dan alsun. Kaygusuz Abdal icâteznâmeyi aldı. ol vilâyetün erbâb ü a’yân ve ekâbir ve eşrâf ve agniyâ ve fukarâ. B ir keşkül içine b ir m ik tar yoğurt koyduktan sonra üzerine su katarak ayran yapar ve E ren­ lerin yazıp verdiği icâzetnâmeyi ufak p arçalar halinde ekmek lokm ası gibi ayranın içine doğrıyarak içer. Dahi buyurdı kim biziim ile müşâhede kılmak murâd eyleyen Kaygusuz’a nazar eylesün. s. durum u hem en Abdal Mûsâ Sul­ ta n ’a ha:ber verdiler. ve ana olan riâyet ve himâyet mahzâ bu cânibe olmış gibidür. k arar eyledi. A G nüshası. Zira.

Abdal M ûsâ’nın huzuruna gelir. Bu es­ nada Kaygusuz Abdal. menzil4 m erâtib üzre yerlerini alıp. sen içlinden söyleyesün». 21) Menâkıbnâme. Çerağlar yakıp gülbanklar söylediler. haber sorayum niçün böyle eykmlş?» der. B undan sonra Kaygusuz'un m ânâ de­ nizine dalıp söylediği h er sözü b ir kitap oldu. Abdal M ûsâ ise «sadr-ı âlâ’da» oturm uştu. O saat Kaygusuz’un gözü gönlü açıldı ve söylemeğe başladı. AG nüshası. ârifler yazdılar ve onun m ânâsını bildiler. câhiller bihneyip şa­ şakaldılar^*. sizün yâdigârunuzu saklamağa hiç bundan daha ma'kûl bir yir bulamadun.Sultan bu haberi işitince sâdece tebessüm ed er ve «Bana Kaygusuz’ı çagırun. s. E trafına b ak tı ve«Bizüm Kaygusuz’a kim yoldaş ola?» diye sordu. Kaygusuz'a hab er verilir ve hem en Kaygusuz. Bu hal. Kendü kalbümde saklayanı». Sul­ tan a m a'lum oldu. gitm ek üzere izin istedi. Abdal Mûsâ da duâ-yı güîbank edip onlara uğurlar diledi. 5. Kaygusuz Abdal’a so ra r: «— Niçün böyle eyledün?» Kaygusuz özr ü niyâz eyliyerek şöyle cevap v e r ir : «— Sultânum. yü­ zünü yere koydu. halifeler ve dervişlerin hepsi mey­ dana gelip. seccâdeleri üzerinde oturdular. Bu cevap S ultan’m çok hoşuna gitti ve şöyle ıdedi: «— Başka kimseler dışarudan söyler. oturduğu yerden kalkarak şeyhine doğru yöneldi. Mısır'a Gidişi B ir akşam vakti. Abdal Mûsâ. Hemen kırk nefer ayağa kalkarak Kaygusuz’un yanında yerlerini aldılar. E renler karşısında m eskenet gösterip. 12-14. 44 .

Bunun üzerine Kaygusuz «— Ben om çm âr ağacı sandum » dedi. Kaygusuz Abdal ve dervişleri sabah nam azını edâ ettikten sonra azıklarını alıp yola çıktılar. şükrettiler. Yine âdet üzere çerağlar yakıldı. Esasında ona «Zergerdân Kavak ağacı» derlerdi. Durum. bâlâ-bülend olmış» dedi. Hiç konuş­ m adan hem en Âsitâne’ye geri döndü. Abdal M ûsâ S u ltan ’ın «Bu def'a evvelki 45 . Dervişler. O gün yine akşam oldu. ellerini yudular. Kaygusuz oraya gelince biraz dinlendi. Kaygusuz S ultan da onun gerçekten b ir kavak ağacı olduğunu biliyordu. Y anından da ulu b ir su akardı. Âdet üzere yerine geçti. yine kapıya vardı. B ir menzile vardılar. O rada ay n ca ulu b ir kavak ağacı b it­ miş idi. Kaygusuz. Yüzünü yere koydu. Kaygusuz’un yoldaşları ona tam olarak tâbi olm am ışlardı. başım kaldırıp kavak ağa­ cına b ak tı v e : «— B u çınâr ’acâib ulu çm âr degül m idir. Yediler. kavak agacıdur» diye cevap verdiler. B irkaç ekmek ile büryânı Kaygusuz'a verdiler. daha sonra sohbete başladılar. D erv işler: «— Sultânum . Bu su. Kaygu­ suz’un geri gelişini gördüler ve «— 'Acaba niçün gitmedi» dediler. Abdal M ûsâ’nın dergâhına giderdi. Söjöiş edip onu kırm ızı büryân kebabı şeklinde pişirdiler. yanındaki­ leri im tihan maksadiyle böyle söylüyordu. K onakladıkları yerin etrafın d a bag-bahçe. Abdal Mûsâ S ultan'a m a’lûm olm uştu. Bu rad a Kaygusuz. sebze ve meyveler vardı. Sofrayı açıp içinde bulunan kebabı kırk nefere taksim ederek dağıttı. ne hoş yirde bitm iş.Sabahleyin b ir koyun k urban ettiler. bu çınâr degül.

Kavak ağacından düşen elm aların birçoğu b u suyun içine düşüp yuvarlana 5oıvarlana Âsitâne'ye doğru akıp gitti. bâkî halife ve dervişlerle vedalaşıp âsitâne' den ayrıldı. Yemekten sonra Kaygusuz Sultan başını kaldı­ rıp : «— Yârenler ne hoş çmâr bu ulu çınâr» dedi. peşimânlık fayda itmez» dediler. ta'âm üstüne om tenâvül eylesek» dedi. İçlerinden biri hemen kalkıp. yek-cihet olup biribirine m uvâfakat eylediler. yekcihet olmaduk. Â sitâne'de beş yüz nefer bulunm aktaydı.yoldaşlar otursun vg gaynlan kalkup Kaygusuz’un yanı­ na varub dursunlar» em ri ve işâreti mucibince kırk ne­ fer kalkıp Kaygusuz'un yanm da durdular. Bülbül kuşu gibi hepsi b ir dilden ö tü p : «— Sultânum belî. Kaygusuz Abdal. muvafakat kılmaduk. Yine s^bah olunca b ir koyun k urban edildi. Büryân köbap yapılarak pişirildi. Bu sözler üzerine Kaygusuz’un gön­ lü boş oldu ve : «— Bu çınârdan bize birinüz meyve getürse. güzel çmârdur/» dediler. pişm ân oldular v e : «— Bilmedük. Bu hâlin ne olduğunu tevâbileri bildiler. O za­ m an Kaygusuz Sultan dahi bildi ki. Abdal M ûsâ'nm elini öpüp. Kudret-i Hüdâ’nın evliyâlara bahşettiği velâyet zâhir oldu ve kavak ağacından kırm ızı kırm ızı elm alar döküldü. cümle bir dilden söylemek gereg idi. Şim­ diden sonra ne fayda. Hepsi yek-dil. 46 . b ir dalı sıkıca tutu p silkeleyiverdi. Yine aynı kavak ağacının dibine gelip konak­ ladılar. B ir kaç ekm ek ile sofraya ko­ nup Kaygusuz’a verildi. Geri dönenler h atalarını ancak orada anladılar. eteğini beline sokup kavak ağacının üzerine çıktı. bu yoldaşları kendi­ sine tabidirler. yek-dil.

yalınayak kırk dervişi gördü. omuzlarında dayak tu rn a k a ta n gibi dizildiler. Kaygusuz Abdal ise. Hemen halifelerine b u y u rd u : «•— Bizüm Kaygusuz’un velâyet elmaları su ile akup gelür. Metıâkıbnâme’de «Bu babda söz çoktur. AG nüshası s. Bunun üzerine Kaygusuz b ir gözünü pam uk ile kapattı. üryan. Â sitânesi'ndeki «vahdethânesi» tide \oturuyordu. Kaygusuz Baba Sultan. b ir m erkebe bindi. Üstlerinde tennûre. tu rn a k a ta n gibi dizilmiş. Hepsi H âcib'in önünden 22) M ısır’a kadar ki yolculuk hakkında. tîz tutun. Yanın­ daki k ırk neferde her biri «tennûre-pûş 'uryân pa-bürehne dayak omuzlarında olup turna katarı (gibi) dizildiler»^l H epsinin b irer gözlerinde pam uk sarılı olduğu halde. 23) 47 . H er bini beşer on ar elm a tu ­ tu p Sultan'a getirdiler. 18.Abdal Mûsâ Sultan. K ırk yoldaşı da öyle yaptılar. O esnâda b ir Hâoife de M ısır’dan çıkıp Bulak iskelesine gelirken. G ördüler ki kırm ızı kırm ızı elm alar su içinde yüzerler. G em ilerden dışarı çıktılar. K al'a yolundan M ısır şehrine geldiler. tenâvül eylediler. Akar suya baktılar. H alifeler ve der­ vişler E renlerin nu tkunu işidince her biri sü r’atle dışarı çıktılar. Dimyad kasabasın­ dan gem ilere binip N i 1 nehri üzerindeki B u l a k iskelesine geldiler. Bâri maksûda varalum» denmektedir. b irer gözleri pam ukla kapalı. Eğer Mısır’a gelinceye kadar vâki olan hâl zikr olunsa gayet müfassal olur. ilk b ah ar gün­ leri idi. B unu görüp işidenler hayretler içinde kaldılar. M ısır'a gelince önce vilâyetin durum unu sorup za­ m anın M ısır padişahının b ir gözünün kör olduğunu öğ­ rendiler. ayakları çıplak. biz de tenâvül idelüm». elm aları yedikten sonra b ü tün yoldaşlarıyla beraber M ısır d iy ân n a doğru yola çıktılar^. M enâkıbnâme. Meyve mevsimi değildi.

Abdâl Mûsâ Sultân Âsitânesi'nden» cevâbım verdi. hepsinün bir gözinde pamuk var. Nevbet bugün benümdür. Hâcib : «— Bir müşkilüm dahi kaldı. Hâcib : «— Ne diyârdan gelürsünüz?» R aygusuz: diye ’Aklunuz irer­ sordu. sana b ir su ’âlüm var. Hâoip selâm ı a lıp : «— Lutf ihsân eyle. Onlarun cümlesi nevbetlerini savdılar. Onun içün sana selâm virmediler biz selâm virdük» dedi. bu diyâra niçün geldünüz?» diye sordu. lutfeyle bana onım da ma’nâsını beyân eyle. sebebi nedür. hiç biri selâm virmedi. selâm 'verdi.de selâm verdiler. Hâcib : «— Bu denlü â’m âlan nereden topladım.^> deyince K aygusuz : «— Nedür müşkilün söyle» dedi. müşkîlümi hallet bana cevâb vir» dedi. Baba «— Teke Vilâyeti’nden. müşkilinî su’âl eyle. Bunlarm cümlesi hep önüm­ den geçdi. Hâcib : «— Pes m a’Iûm. Baba Kaygusuz şöyle cevâb v e r d i: «— Bizüm bu diyâra gelmekden murâdumuz Hacc itmek ve Ka’betullah tarafına gitmekdür. sen de bîr gözine pâmuk koymuşsun. se sana cevâb virelüm» dedi. H er birisi kendi âlenninde geçip gittiler. Bu yol kenârmda durdum. Baba Kaygusuz : «— Bizüm â'detümüz budur ki biz selâmı nevbetle virirüz. Sebebi nedür?» dîye devam etti.geçtiği halde ne yüzüne b ak tılar ne . kırk nefer fî’l-cümle sana tâbidür. B aba Kaygusuz: «Buyur oguI. Ancak en sonda b ir m erkebe binm iş Kaykusuz Sultan geldi. Bu diyâr-ı Mısr 48 .

zâhîr gözümüzi yumup. M ısır Pâdişâhı h er şeyi hazırlattıktan sonra. Cümle dünyâmn metâmdan geçüb 'ışk u muhabbet şerbetini dost elinden îçmîşüz. Eğer o kişi bir ’âkîl ve dânâ ise müşerref olalum. Bir­ birlerine bakarak : «— O kişi yâ çok âkıllı ve ’ârîf’dür.kî Yûsuf Peygamber tahtıdur. kâmil ve ’âkîldür. bâtm gözü­ müz! açmışızdır. bîr mîkdâr teferrüc itmek nîyyet eyledük. Teke Semcagı’ndan Abdâl Mûsâ Sultân Dergâhı’ndan gelürüz diye cevab virdiler» dedi. câhil ise hak­ kından gelelüm» dediler. Eger yiyemezler ve şaşırup birbirlerine bakarlarsa cümlesi câhîldür. Hâcib : «— Sultanum. O rada hazır bulunanların her biri b ir fikir beyân etti. ziyâret idüb. Daha sonra vezir şöyle d e d i: «—Sultânum. o kimseleri çagırtalum. K aygusuz: 49 . nice bilürsenüz öyle yaparsmuz.» Hâcib bunları dinledikten sonra geri dönüp Pâdişâ­ hın huzûruna geldi. Gözlerümüze anun içün pamuk koyduk kî. P â d işâ h : «— Niçün tiz geldün? diye h ab er sordu. Cüm!e hep b ire r gözlerine pamuk bağlamışlar. Kaygusuz Sultan’ı dâvet için adam gönderdi. bîr kimseye rast geldüm. her bîrinün sapları üçer karıştan ziyâde olsım. Eger o kâşuklarm yukan başmdan tutup yîrler ve şükrüni iderlerse anlaşılur ki her bîri ’ârif. Padişah ve vezirler bu haberi işitince taaccüb ettiler. Sordum. yâhud gâyetle nâdân ve câlıildür. Selâm ve ke­ lâmdan sonra çeşnigîrler kendülerine yimek getürsünler.» Vezirin bu sözü m akûl görüldü. Om imtihan itmek gerekdür. kırk tâne kâşuk yondursunlar. Yanınca kırk nefer âdemi var.

Pâ­ dişâh bunları görünce selâm lanm aldı v e : «— Hoş geldünüz. Buna b ir çare bulam ayan âlim ler. Başından tutup doldurdular. sâlihler. Çeşnigîrler yem ekleri ve sapı uzun kaşık lan getirdiler. Biz dahi bir gözle bakanız. yukarı başından tutup kaşıkları yemekle doldurdular. im tih an ı me­ rak eden bütü n âlim ler. Ye­ m ekten sonra şeker şerbeti içildi ve söze başlandı. K aşıklarını ellerine aldılar. sıra Kaygusuz ve yoldaşlanna geldi. Siz bu dünyâ­ ya bir gözle bakarken bizüm iki gözle bakmamuz revâ degüldir. Taht üze­ rinde o tu ran Sultam gördüler.«— Da’vete icâbet lâzımdur. Kaygusuz Baba. safâ geldinüz. sâlihler ve em irler sofradan kalktılar. yirm isi . Varalum ol Pâdişâhım mübârek cemâlini görelüm.de diğer tarafın a karşılıklı oturdular. hâk-i pâyine yüz sürelüm» dedi.» 50 . Ellerine aldılar. ancak kulaklarına doğru götürebiliyorlardı. zâhidler ve Mı­ sır begleri de hazır bulunuyorlardı. kademler getürdünüz» dedi. K aldırıp ağızlarına gö­ türm ek istediler. içeri girdiler. hem en karşısında olan yol­ daşına «balım dolusu» gibi sunuverdi. Şimdi sizün taht-ı hükûmetünüzde olduğumuza göre size tâbi’ olu­ ruz. Pâdi­ şâh K aygusuz'a: «— Gözlerünüze niçün pamuk koydunuz?» diye sor­ du. Yirmisi sofranın b ir tarafına. fakat b ir tü rlü ağızlarına götürem iyor­ lar. âbidler. Daha sonra yemeğe oturdular. B unlar k aşık lan gö­ rünce şaşırdılar. Kaygusuz Baba şöyle cevap v e rd i: «— Sultânum. Pâdişâhın sarayına vardılar. Sâye-i devletünüzde bir kaç gün bu Yûsuf Peygam­ ber tahtım ziyâret eylemek murâdımız idi. eğilip selâm verdiler. bizüm ’âdetümüze göre hangi belde­ ye vanrsak o vilâyetün pâdişâhına uyaruz. Diğerleri de aynı şeyi yapıp karşısında bulunanlara yemeği yedirdiler.

Bu Yûsuf Peygamber tahtmı iki göz ile ziyâret idün» dedi. Her ne ki Hakk’dan geldi. 265. Ellerimüzü yüzlerümüze sürelüm. Tereddüt­ süz olarak tahtından aşağı inip Baba Kaygusuz'un elini öptü ve ayaklarına yüzünü sürdü. gözlerinden pam uğu kaldırdı­ lar. ellerini semâya kaldı­ rıp du'â ettıi. Yâ mu’în» dediler. Daha sonra Kaygusuz Sultan. 25) Fâtiha Sûresi. Sûre-i Seb’al . Sultan Kaygusuz. O saat H akk Te'âlâ’nın kudretiyle ve evliyânın velâyetiyle pâdişâhın â ’m â olan gözü açıldı. 51 . Ola ki Hakk Sübhanehu Te’âlâ katında du'âmız müstecâb ola. DİBY. s. Hakk Te’âlâ Hazretlerinün kudre­ tini müşâhede kılalum» dedi. Pâdişâh ve vezirleri de duâya el kaldırdılar. Gönlüne ilhâm-ı Rabbânî v ârid olub bildi ki bu Kaygu­ suz Abdal kerâmet sâhibi. Gönlü bu hakikatli cevâbın te­ siri ile doldu. V e : «— Ey Şeyh. Cân u gönülden m u­ hibbi oldu ve. B undan sonra Sultan Kaygusuz : «— Bir du'a eyleyelüm. Allah’m sevgilisidir. siz de «âmin» diyinüz. dünyâyı gördü. «Âmin. 1975. âyetinde şöyle denilmektedir : «T/e le . Padişah dahi ellerini yüzüne sürdü. Gözlerinüzden pamugı kaldırun.Kur’ûn e l-A z tm . A nkara. Gözlerümüzden pamuğu kuldıralum. takdir-i Hüdâ böyle yazmış. K ur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı. «ve lâd-dâllîn âmîn» dedikten sonra ellerini yüzlerine sürdüler. 24) H lcr Sûresi’nln 87. hoş geldi. (A nd olsun ki sana dâima tekrarlanam.MesânF ve Ümmü’lKur'ân“ okuyup.mesâni ve’l . Yüzleri ve gözleri açıldı. Kaygusuz’un bu sözlerini işitince son derece m em nûn oldu.M ısır Padişahı. kırk dervi­ şiyle duâyı tam am ladı. Yedi âyetti Fâtiha’yı ve Kur’ân-ı azîm ’i verdik)-».kod ataynâke seb’an mine’î .

» Kaygusuz belinden keşkülini çıkarıp Pâdişaha verdi. kapımda bir ikaç dileklerüm var Hele şimdiki hâlde çengim var boğaz ile On bin koyun bin deve biş bin su sıgm Biş bin tavuk bin ördek dahi bunca kaz ile Mâ-hazar lokmaları dâim nasîb kıl bize Üç yüz otuz azman yidi bin öküz ile^ Mısır Pâdişâhı başından sonuna kad ar şiiri dinledi ve gördü ki Baba Kaygusuz'un m urâdı dünya malı değil­ dir. Şiirin tam am ı için Mar. 24. AG nüshası. O. 339b ve M. Baba Kaygusuz şöyle karşı­ lık v e r d i: «— Pâdişâhum. s.42. Bu dilekleri m anzûm olarak şöyle ifâde e t t i : «— Söz başunda zikr idelüm Allâh’ı niyâz ile Cân u gönülden direm lâf degüldür söz ile Yâ İlâhi.. g. dünyâda murâdumuz. bak . a. Yoksa cihânda bilinmedük ve görünmedük nesne kalmamışdur. Y. M ısır Pâdişahı’ndan birçok dileklerde bu­ lundu. e. Dağ:lı.«— Yâ Şeyh. s. dile benden ne dilersen/» dedi. 41 .52. başka nesne lâzım degüldür. aşkla dolu b ir gönül ister. Hele şimdiki hâlde işbu benüm keşkülünü bal ve yag ile doldurun. O turduğu yerden tebessüm etti ve K aygusuz'a: «— Yâ Şeyh! Senün bu istedigün şeyleri bizler cümle virelüm sana» dedi. m uhabbetle gülen b ir yüz. . Kaygusuz Sultan. Pâdişâhun gönül hoşlıgı ve beden saghgıdur. Pâdişâh da keşküli kiler em îrine verip bal ve yağ ile dol26) Menâktbnâme.

M ısır pâdişâhı. sâlihler. Keşkülü oraya bırakıp Pâdişâhın yanına g it ti: «— Pâdişâhım. S onra bal fıçılarının ağzım açtı. em irler. yağ keşkülin içinde kayboluyordu. K iler em îri bu hale şaşırdı. Bu em ir üze- 27) Menâk%bnâm&. AG nüshası. O keşküldeki bal ve yağdan yediler. O rada hazır olan bü tü n vezirler. Kiler Em îri keşküli getirdi. B ir tü rlü dolduram adı. Kepçeyi doldurup keşküle yağ koydukça.durm asını em retti. gönlüne gelen ilham la Kaygusuz'un Nil N ehri kenarında konakladığını bildi ve adam larına orada b ir kasn-âlî binâ etm elerini em retti. 19-26. Hepsi yerlerinden kalkıp ellerini öpüp ayaklarına yüz sürdüler. B urada kırk gün kaldı­ lar. Hepsini keşküle boşalttı. o keşkül! dolduramadım» dedi. Kilerci kilere gelip yağ küpünün ağ­ zını açtı. Pâdi­ şâhı selâm layarak vedalaştı^^ Kaygusuz ve dervişleri eski Mısır dedikleri yere. Nü N ehri kenarına gelip otu rd u lar. s. Ancak y an sı doldu. Ne k ad ar yağ küpü varsa hepsini keşkülin içine koydu. fakat b ir zerre ek:silmedi. ne kadar bal-yağ var ise cümlesini koydum. Bunun üzerine P â d işâ h : «— Var getür o keşküli erenlerim nazannda koyup özür dile. «Baba Kaygusuz gerçek er» dedi­ ler. Kaygusuz B aba’nın önü­ ne koydu ve özür diledi. bundan sonra dahi ne kadar koysan dolduramazsm» dedi. 53 . âlim ler ve fakihler h er kim varsa hepsi görüp taaccüp ettiler. Kaygusuz Baba da yerinden kalkıp.

26-28. K onakladılar. kâtibi (K âtibü’l. Kaygusuz ve dervişleri her gün akşam olunca bak arlard ı ki önlerinde muazzam b ir şehir peydâ olurdu. H er b irisi m em nûn ve m esrûr olup. A ynca. h er türlü ihtiyaçlarını görürlerdi. 857/bag. AG nüshası. Sabah olup uyanınca görürlerdi ki yattıkları yer b ir sahradır. akşamleyin şehre inerek alış-verişlerini ederlerdi. H er biri şehrin b ir yanm a gidip. Bu minvâl üzre tam kırk gün yol yürüyüp B eytullah’a geldiler. b ir m üddet bu K asr’da otu rd u k ­ tan sonra dervişleriyle berab er hac niyetiyle M ısır’dan B eytullah’a doğru yola çıktılar. adm ı da ’Ayn» koydular^®. (Seb’u semâne mae reblyülâhir fî yevmi’l-erbea külli yevm ü elf derâhüm m usarraf. 54 . Akşam olunca yine aynı hâl olup. 12. ölçülerine varıncaya k ad ar tavsif edip içindekileri anlatır. istirâhat edip sabah olunca da kalkıp giderlerdi. s. Ne şehir var. Menâlabnâme. B ütün hacılar geldiler. K asrü’l-’Ayn içinde asılı bulunan BATTAL GÂZt çizmesi ile YAVUZ SULTAN SKLtM’in M ısır fethinden sonra orada ikâm et ettiğ'i köşk ve sarayın kubbesine sapladığı yedi ok bilhassa dikkat çekicidir. Hac vakti erişti. müellif K asrü’l . B una teaccüp ederlerdi. Gündüz gider. akşam olunca da konaklarlardı. hurûf) de «Kasrü’l-ayn» denen bu sarayı gördüğ’ ünü ifâde eder ve sarayı. karşılarına yine muaz­ zam b ir şehir gelirdi. 6. Sabahleyin te k ra r yollarına devam ederlerdi.1.’Ayn’ın kapısı üze­ rindeki tarihi de verm ektedir.rine büyük b ir k asr binâ ettiler. Hacca Gidişi «Kasr-ı bü’l- Kaygusuz Sultan. Kaygusuz ve dervişleri b ü tü n erkânıyla hac fariza­ sını yerine getirdikten sonra Medine^i Münevvere’ye geç­ tiler. Daha sonra sabaha k ad ar da din­ lenirlerdi. Peygamberlerimizin kabrini ziyâret kıldılar. Gece yatıp. Burada 28) Menâkıhn&me'nm. ne pazar. K â'be şehrinde cem oldular.1453).

31. Şam ’a geldi. B agdad’da b ir m üddet do­ laştıktan sonra Hille. III. K erbelâ şehirlerini ve 29) M enâkıbnâme.i D o l â b » dır"**. Kûf. Bu yüzden de « D o l â b . B urası Kaygusuz'a çok hoş geldiği için Peygam berlerim izin kabrinin başında « G e v h e r . orta milinden yukarısına k ad ar kırk.’Aymtâb yolu ile F ırat üzerindeki Bincik (Birecik?) iskelesine.n â m e » adlı risalesini söyledi” .yedi gün kaldılar. Necef. Dönüşü Bu ziyâreti m üteâkip Anadolu’ya şeyhine gelmek üzere yola çıktı. Asî suyu üzerine konup o turdular.Serâkıb (?) . Evliyâ Çelebi. C. (Bak : Evliyâ Çe­ lebi.Hân-ı Tum an . Asi N ehri’nin kıyısınöadır. B urada K al’a ’ye su çıka­ rır büyük b ir «su dolabı» vardı.Ma’a rrâ (?) . Ayrıca Menâkıbnâme’nin 31 . İstanbul İkdam M atbası 1314. Şehre girmeyip Kutayfa denilen m ahalle.Akyol . O radan K al’a-ı H am a'ya geldiler. H am a’da bu adla anılan bir bü­ yük su dolabını anlatır. 28 . sekizer saatlik mesâfeden duyulur. Gece yarısı bu dolâb dönerken çıkardıgrı «Yd Muhammed!-» sesi. Daha sonra Karye-i Şeyhûn . oradan Karye-i Nebek'e ve K al’a-i Hum us’a geldiler. Seyâhatnâme. 30) 31) 55 .Kilis . Kaygusuz bu «Dolâb» a b ir kaside söyledi ki adı « K a s i d e . H âlid b. oradan da B ağdad’a ulaştılar. AG nüshası. Velîd ve Baba Amr orada yatar­ dı.35 sayfaları arasında Gevhemâme’nin metni veril­ mektedir. s. Evliyâ Çelebi Seyâhatnâm esi’nde de geçmektedir. s. 7. Ona göre. Dolâb-i Muhammedî. Buna « M u h a m m e d i D o l a b»“ derlerdi.Haleb .ı M u h a m m e d î » diye anılır. 60). dört ya­ nından. Ziyâret ettiler. MenAli^hnâme'nirı bu kısmında 38 beyitlik «Kâsîde-i Dolâbnâme» verilmektedir. aşa|rısı da kırk arşın olan ve şehrin suyunu te­ min eden bu dolâb.

Kaygusuz’un cûşa gelerek şeyhine kavuştuğunu ifade eden b ir şiir söylemesiyle m enâkıbnâm e sona ermektedir^K 32) 33) M enâktbnâme. Abdal M ûsâ ve dervişleri tarafından karşılandı. Menâk%bnâme. 56 . Kaygusuz ve kırk neferi. Ab­ dal Mûsâ «Safâ geldünüz.oradaki m ukaddes yerleri ziyâret ettiler. Nusaybin yolu ile Abdal M ûsâ Asitânesi ne geldiler^^. 45 . AG nüshası. Abdal M ûsâ’yı gördü. Âsitâne’ye girildikten ve gerekli ta rik at âyinleri icrâ edildikten sonra şükür nam azım edâ ettiler. Ayrıca. ellerini öpüp ayaklarm a yüz sürdü. Sâm arrâ. AG nüsnası. s. Musul. Daha sonra Kaygusuz. Oradcin Medâin. s. Gezip gördükleri yerleri anlattılar. Kaygusuz ve dervişleri teker teker hediye­ lerini takdim ettiler. yü­ zünü yere vurdu. 44 sayfada Kaygusuz’un Abdal Mûsâ’ya kavuşm ası dolayısiyle söylediği sekiz k ıt’alık şiir yer alm aktadır.43. kadem getürdünüz» diyerek on­ ları karşıladı.46. T ekrar Bağdad'a döndüler. 31 .

İshak Beğ. Mevlânâ F enârî’nın torunu Alâeddin Ali Fenârî (öl. M.B) KAYGUSUZ ABDAL’IN HAKİKİ HAYATI 1. nu : 5. Filibe 34) 35) M. M urad (1421-1451). 217b’de ise «sekiz yüz» yerine «dokuz yüz» kaydı vardır ki bu.28. İbni Fenârî. Ona göre Kaygusuz’un söz konusu yaşadığı devirler ile Dilgüşâ’d ak i kayıt birbirleriyle uyuş­ m aktadır. v. Kaygusuz A b­ dal Gaybî B ey Kahire’do B ektaşi Tekyesinde Bir Manüskiri. 1. Y. 2. Y. v. Dağlı. Yıl . fik­ rini Kaygusuz’un bazı şiirlerinde geçen târih î şahsiyet­ ler ile takviye ediyor. Dilgüşâ adh risâlesindeki b ir kayda dayanan M uhtar Yahya Dağh^"* Kaygusuz Abdal’ın H. s.139798 tarihinde doğduğunu kabul etm ektedir. m üstensihe âit bir zühul olmalıdır. 10. Dağlı’ya göre bu şiirlerdeki M urad Han. 88. . s. nu : 4904. Kaygususs Ahâal. İstanbul 1941. Kltâb-ı Dilgüşâ. Dag:lı. Doğum Târihi ve Yaşadığı Devir Kaygusuz Abdal’ın doğum târih i ve yaşadığı devir hakkında başhca d ö rt görüş vardır.800/M. 108b. A nkara Genel Kitaplığ-ı. 1935. nu : 645. Dilgüşâ’daki kayıt aynen şö y led ir: «İm di bu derviş dahi M uhammed M ustafa’n u n sekiz yüz yılında geldi»^^ M. R. N ur’un tan ıttığ ı M enâktbnâme’nin sonlarında yer alan «Kitâb-ı Dil­ güşâ» da ise söz konusu kajnt biraz farklı olarak şöyle ge­ çer : «Bu derviş dahi H azret-i Muhammedü’l-Mustafa’nun tarih-i hicretinden 80(f yilmda geldiy>. 1497). Y. s. Nur. Nûruosmaniye Kütüphanesi. M arburg nüshası. 25 . R. T ürk Bilik Revüsü.

17. sayı : 197. M. Nur. İzahlı TürU H alk İEdebiyaU Antolojisi.1397-98 olarak kabul etmiştik''*. Hıfzı Tevfik . 2.. İstanbul 1973. İlhan Başgöz. 16 . XIV. C. İstanbul 1968. 25 s. sayı : 194. 1465) dir^. Dağlı. Dagrh. Kaygusuz’un 36) 37) 38) 39) 40) 41) M. a s n n ilk yarısında yaşam ıştır. Kaygusuz’un «dokuzuncu hicret asrının ikinci nısfında» yaşadığı herhangi b ir delil zikredilm eden yer alm ıştır. Kaygtısus AbdaPtn Çağatayca Bir Gazeli. 2. e. 27. 276 . XV. 31. İstanbul 1927. a. Y. 28. asırda yaşamış olarak kabul etmektedir^’. g. yüzyılda yaşadığını belirtiyor Kaygusuz'u XV. 800/M. bu delillere istinâden Kaygusuz’u «Hicrî 9 uncu asır rîcâlinden» yani XV. M art 1979. «Türk Edebiyatı Nümûneleri» nde^*. Abdurrahm an Güzel. İkinci görüşe göre Kaygusuz Abdal. T ürk Kültürü. 215. Y. c„ s.277. T ürk Edehiy û tı NümûneJeri. A ralık 1978. s. s. 160. s. Dağlı’dan önce. s. M. TK. a sn n ikinci yarısı ile. M urad zam anında yaşam ış olduğunu kaydetm ek­ tedir^. yüzyıl şâirleri arasında inceleyen Ahmet K abakh da onun 2. Y. Ahmet Kabakh. Biz de daha önce yazmış olduğum uz iki m akalede Digüşâ’daki m ezkûr kayda dayanarak Kaygusuz’un do­ ğum târihini H. g. Dilgüşâ'daki «sekiz yüz» kaydını. T ürk Edebiyatı. s. a. s. 101. Kaygusuz Abdal’ın «Mı­ s ır’a geliş târihi olarak kabul eden R. Daha sonra Kaygusuz’dan bahseden İlhan Başgöz de onun XV.Beği ve Sırp hud u t kum andam olan İshak Beğ (öl. Kaygusus Abdal’ın Vücûdnâme’si Üzerine.H aşan Âlî.Hammâmîzâde İhsan . Dağlı. 58 .

800 tarihinden 58'i çıkarm ak suretiyle 742 târih im b u l­ m aktadır^. Kaygusuz’un on sekiz yaşında Abdal Mûsâ ’ya intisâp ettiği ve kırk yıl hizm etinde kaldıktan son­ ra M ısır'a gittiği şeklindeki m âlûm âta dayanan R.00. Köprülü. E r . 2 baskı. 44) 45) 59 . 1939. m. Baba’nın Kaygusuz’un M ısır’a geliş ve ölüm yılı olarak verdiği hicrî tarihlerle milâdî tarihler birbirini tutm am aktadır.. g. 742 olarak hesaplam aktadır. 1939 (1.91 tarihlerine tekâbül eder. Bâzı târih î m enba’lar Abdal M ûsâ'nın B ursa F ethi’ne iştirak ettiğini belirttiklerine gö­ re Abdal Mûsâ XIV. F. 89 . gerek m enâkıbnâm esinde b u husus açıkça belirtilm iş olduğundan onun Abdal Mûsâ’nm mürîdlerinden olduğu açıktır. S. H erhangibir kaynağa ve muhâkemeye. A. asırda yaşamıştır^^ Şu halde onun 42) 43) R. TM.. Nur. Köprülü.Risâletü’I-A h m eiiyye fi Târîhi’t-Tarıkati’I-AliyyetV-Behtaşiyye hi-Mısri’I-Mahrûse. İst. Aynı şekilde Kaygu­ suz’un ölüm târih i olarak gösterilen M. K öprülü’nün delilleri ş u n la rd ır: 1) Kaygusnz’un Abdal Mûsâ’ya in tisâb ı : Kaygusuz’­ un gerek şiirlerinde. a.doğum târihini de H. m. a. s. Menâkıbnâm e’deki. s. g. 769'da H icaz’a gittiğini. s. b a sk ı: Kahire 1934). Mısır’da B ektaşilik. 761'de M ısır’a geldiğini. 25. Er-Risâletül-Ahmediyye müellifi Ahmed S im Baba. dayanm adan verilen b u bilgiler bu husustaki Bektaşi an'anesini aksettirm ektedir. 818’e değ^l. 847-848’e tekâbül etmektedir. 16-17. IV. 1388 olarak gösterm ektedir ki bu H 761’e değil 790 . Ahmed S irn Baba. F. 20. Kaygusuz’un H. Kaygusuz’un Mısır’a geliş târihini M. C. s. 799’da M ısır’a döndüğünü ve 848’de vefat etti­ ğini kaydeder"*^. Fuad Köprülü de Kaygusuz’un «XIV üncü asır son­ larında ve XV inci asrın 51k nısfında yaşamış» olduğunu kabul etm ektedir^. Nur. 1444 de H.

Edebiyat Târihi Dersleri. m. N ihad Sâm i B anarh^ da Kaygusuz'un «XIV üncü asır 'sonu ve XV inci taşır başı» şâirlerinden olduğunu ve 2. Kaygusuz’un «XV inci a s n n ilk tiıısfında» yaşadığını kay­ dediyorsa da «Bektaşi Şâirleri ve Nefesleri»nde‘ * ^ Kaygusuz'un «XIV üncü a s n n so n y an sın d a yetişen» b ir şâir olduğunu belirtm iştir. Rudolf Tschudi. Agâh S ırn Levend''^ de herhangibir delil zikretm e­ den Kaygusuz’un XIV üncü asırda yaşadığını kabul et­ m ektedir. s. 80. s. Pisidien und Lj/kien im Spatm ittelalter. Köprülü. 20.. S. 24. 1512'de hazırlanan Câmi’ünnezâir. R udolf Tschudl^* ve B arbara Flemming^^ de Kaygu­ suz’un XIV üncü yüzyılın 5onu ile XV inci yüzyılın başı arasında yaşadığını kabul edenler arasındadır. ayrıca H. 47 (1951). Nihad Sâmi Baharlı. M urad devrinde yaşadığını kaydeder. 117. g. 46) 47) 48) 49) 50) 51) F. Sadeddin Nüzhed E rgun «Bektaşî Şâirleri» nde"”. Wiesbaden 1964. Ergun. asır sonlarıyla ilk yarısında yaşam ış olması gerekir. N. Resim li T ürk Edebiyatı Târihi. s.z aus einer türkischen Heiiigenvita. 1493'de istinsah edilmiş b ir nüshası mevcut ol­ duğuna. a sn n 2) Kaygusuz’un eserlerinden Kitâb-ı Dilgüşâ'nm H. 900/M. 52) 60 . 1 -2 . XV.m ürîdi Kaygusuz’u n d a XIV. 398. N. Ergun. a. s. In Schweizersiches Arschiv für Volkskunde. İstanbul 1935 s. s. Die Bekehrung des Kaighusu. Agâh S im Levend. C. B arbara Flemmirf:. 196. Bd. 203. S. Landschaftsgeschichte von Pamphylien. B ektaşi Şâirleri. İstanbul 1971. 918/M. s. İstanbul 1955.de Kaygusuz’un b ir manzum esine rastlandığına gö­ re Kaygusuz m ezkûr tarihlerden önce yaşamış olm alıdır^. B ektaşi Şâirleri ve Nefesleri. İstanbul 1930.

manzum bir risâlesinde. gençliğinde bağlandığına. Abdal Mûsâ’nm da Bursa fethine genç yaşta katıldığına hükmetmek gerekir. 54) 55) 56) 57) 61 . -İ12. H eft 48. V. Deutsch . Fundam ente II. s. nihayet XV. T ürk Dili Aylık Dil ve Edebiyat Dergisi. 1963 te ise Kaygusuz Abdal’ın «Abdal Mûsâ dervişi olduğunu bu bakımdan XIV. 800’de doğduğu şeklinde anlar ve XV. Kaygusuz’un yaşadığı çağ XIV . 1953’te yazdığı b ir eserinde. T ürk H alk Edebiyatı özel Sayısı. Abdülbâkî Gölpınarlı. O. V^alter Björkmann. yüzyılda yaşadığını. Die altosmaniache Literatür. 3. 396.Kul H im m et. Kaygusuz Abdal. s.Bektaısi Nefesleri. 6. Abdülbâbi Gölpmarh. Bonn Oktober 1962. G örüldüğü gibi 1963’de 53) A ım am aria Schlmmel.Aımamaria Schimmel® ile Walter Björkmann^ de K aygusuz'un ölüm târih i olarak 1444’ü belirttiklerine ve onun Abdal M ûsâ'nm m ürîdlerinden olduğunu zikrettik­ lerine göre Kaygusuz’un XIV üncü asır ile XV inci asrın ilk yarısında yaşadığını kabul etm ektedirler. onun ölümünden sonra da bir hayli yaşadığına. Abdülbâkî G ölpınarh’nın Kaygusuz’un doğum târih i ve yaşadığı devir hakkm daki fikri m uğlaktır. yüzyıldır.Pir Sultam Abdal. Dilgüşâ’daki ibâreyi Kaygu­ suz’un H. K aygusuz Abdal B ata yi . Cilt XIX. İstanbul 1953. Abdülbâkî Gölpmarh. >800 hicride (1397-1398) doğduğunu bildirir. yüzyılda yaşadığım ifâde eder. VV^iesbaden 1964. s. asrın ilk yıllarında öldüğünü» kabul eder^^ 1968’de Türk Dili Dergisi’nde yazdığı b ir m akalede ise bu konuda şunları söyler : «Kaygusuz. B una göre lAbdal M ûsâ’ya gençken intisap etm iş olacağını ve k ırk yıl hizm etinin de «muay­ yen bir geleneğin tesirinden» doğduğunu ileri sü rer“ .Türkische Gesellschaft E. Drei türMsche M ystiker Yunus Em re K aygusuz Abdal . 1 A ralık 1968. A levî . buna göre Abdal Mûsâ'ya. ölüm lyılını kesin olarak söylememize imkân yoktur»”. S a y ı: 207. İstanbul 1963.XV.

asrın ilk yıllarında öldüğünü kabul eden A. VIII. yansıyla IX. g. asır olarak gösterm ektedir. F akat Gölpınarlı. yüzyılın 2. a. 4. 175. SOO’de doğduğu m es'elesini de şüpheyle karşılayarak^ R. doğum târihiyse.Kaygusuz’un XV. s. Abdal Mûsâ'nm uzun ömürlü olduğuna ve Kaygusuz'un ona pek gençken kavuştuğuna hükmetmek gerekir» şeklinde açıklıyarak 1397-98 târih in i şartlı da olsa Kaygusuz’un doğum târihi olarak tek rar kabul eden Gölpınarh bu defâ onun 1431’den önce öldüğünü de im a ederek Kaygusuz’u ancak 30 sene kadar yaşatm aktadır^. Ansiklopedi de bu maddenin y azan belirtilme­ mişse de yazının pek çok yerlerinin A. b iri Alâiyeli. Nihayet T ürk Ansiklopedisi'ndeki «Kaygusuz Abdal» m addesinde Gölpınarlı. Vasfi Mahir Kocatürk.. A. yüzyılın ilk yıllarmda yaşamıştır» diyerek ve H. C. H. asırla birlikte XIV. XXI.419. fakat d ö rt sa­ tır sonra Kaygusuz’un (yaşadığı çağı XV. 1968’de te k ra r 1953’teki fikrine dönerek onun 1397-98'de doğduğunu ifâde etm ekte. yüzyılın başında doğmuş. Gölpınarlı. b ir parağraf isonra «Kaygusuz. [yüzyılda yaşamış (XV. 1972’de. VIII. 418 . A nkara 1974. Kaygusuz Abdal. «Bu derviş hicretin sekiz yüzünde geldi» ibâresini «bu geldi’den maksat. 62 . Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi. İstanbul 1972. IX. yy) bir şâirdir»’’ diyerek bu kere Kaygusuz’un doğum unu yüz yıl kad ar geriye götür­ m ekte ve yüz yıldan daha fazla yaşatm aktadır. s. Gölpınarlı. s. Göİpmarh. A. Türk Ansiklopedisi. Nur ve Köprülü’nün fikirlerine iştirak etm iş olm aktadır. «K. Gölpınarlı’nın Türk Dili’ndeki yazısıyla m utâbakat göstermesi ve yazının da Gölpmarli'ya â it oldugrunda şüphe bırakm am aktadır. diğeri Rum eli’li olm ak üzere iki «Kaygusuz lAbdal» kabul etmekte58) 59) 60) A. 175. e.

Ergun. 35. C. İstanbul 1936. V. XV.dir. 1. Rum eli’ye âit yer isimleriyle. Mûsâ maddesi. s. Kaygusuz Abdal’ın Abdal M ûsâ’ya intisap ettiği hususu kesindir. s. Ona göre Alâiyeli Kaygusuz Abdal XIV. 188. B ak : Kaygusuz Abdal’ın menkabevî hayatı bölümü. K ocatürk. Bedri Noyan’ın fotokopisini çekmemize müsâade ettikleri Abdal M ûsâ Velâyetnâmesi. 63 . 290. s. M. yüzyılda ya­ şam ış Ve Abdal M ûsâ'ya m ürîd olmuştur*^ Kocatürk’e göre Rum eli’de yaşayan ve Vize'ye bağlı Saray kasabasından olduğu için «Sarâyî» m ahlâsm ı taşı­ yan ikinci Kaygusuz Abdal ise XV. Bize göre kabule şâyân olan görüş. Kocatürk. asra âit târih î şah­ siyetlerin geçtiği şiirler bu ikinci Kaygusuz’undur®^. Türk Şâirlert. Nur ve F. T ekke Şiiri Antolojimi. Abdal. 169. Daha önce anlattığım ız «menkabevî hayat» bölüm ünde Kaygusuz etrafın d a gelişen b ü tü n menkabelerin Abdal Mûsâ ile bağlantılı olduğu açıkça görül­ m ektedir. Ayrıca Abdal Mûsâ Velâyetnâm esi’nde de Abdal M ûsâ’nm m ürîdleri arasında Kaygusuz yer alm aktadır^. Kaygusuz Abdal’ın doğum târih i ve yaşadığı devir hakkında başlıca görüşleri yukarıda hülâsa etm iş bulu­ nuyoruz. «Kaygusuz Abdal gör ne söyledi» m ısrâı ile biten b ir mesnevisinde Kaygusuz »da «Abdal Mûsâ'ya kul oldı can61) 62) 63) 64) V. A nkara 1968. T ürk Edebiyatı Tarihi. 143-156. yüzyılda yaşam akta­ dır. s. T ekke Şiiri Antolojisi. M. A nkara 1970. dâim a Ab­ dal M ûsâ’nın m üridi olarak gösterilm iştir. Köprülü tarafından ayrı ayrı delillere dayanılarak izah edilen ikinci görüştür. T ürk Edebiyat% Tarihi. s. 3 4 -3 6 . S N. Çünkü : 1. Bizim ilk defa hülâsa ettiğimiz Menâkıbnâme'de olduğu gibi bugüne k ad ar tanıtılm ış b ulunan diğer Kaygusuz m enâkıbnâm elerinde de“ Kaygusuz. R. s.

Kavsrusuz’un «Dilsüsâ» sm da geçen «İmdi bu der­ viş dahi M uhanuned M ustafa’nım sekiz yüz yılında geldi» ibâresi. Kaygusuz’un yaşadığı devre de ışık tutacağı tabiîdir. M ustafa ÂIî*^ ve B ursah Beliğ’de™ Abdal M usâ’nm Bursa fethine iştirak ettiği ifâde edilm iştir. Söz konusu ibâreden önceki ve sonraki cümleler m ânâ bakım ından b u ibâreyle bağlantılı değildir. 206. s. Ahdal Mûsâ. asırda yaşadığı fikrindedir. s. Esâsen bugüne kad ar yapılan b ü tü n araştırm alard a bu husus kabul edilm ektedir. Şu 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) Mar. Künhü’I-ahbâr. İstanbul 1279.. Sayı : 124. T ürk K ültürü. 64. Şekâytk-ı Nüm âniye. asırda yaşam ış b ir şahsiyettir’*. Demek ki Abdal Mûsâ XIV. 134 a Â!ş%kpa. Taşköprülüzâde. 205.Çekdi elini iki cihandan»^ beyti ile Abdal Mûsâ'ya intisap ettiği husûsunu bizzat teyid etm iş olm aktadır. BursalI Belîğ'. 64 . 213.tevârih. 33. Ancak bu târihi. Abdal Mûsâ hakkındaki bir araştırm asında Puad Köprülü de onun XIV. Şubat 1973. s. M ustafa Alt. Y ıl: X I/4. şüphesiz k i onun (yaşadığı devre ışık tu tan b ir ibâredir. Bu durum da Kaygusuz’un da Abdal M ûsâ’ya XIV. İstanbul 1277. İstanbul tab ’i. Şu halde Abdal M ûsâ'nın y aşa­ dığı devrin. İstanbul 1269^ s. Güldeste-i Riyâz-% İrfân. 5. bâzı araştırıcıların kabul ettiği gibi onun doğum yılı olarak kabul etm ek m üm kün değil­ dir. Hoca Sâdeddin. (Edirneli Mecdî Efendi Tercümesi). Ayrıca Taşköprülüzâde*^ Hoca Sâdeddin“ . v. 2. Abdal M ûsâ’nın O rhan Gazi zam anında b ir gazâya iştirak ettiği. B ursa 1302. s.dan . C. Tâcü-t . c. gazâ sırasında b ir yeniçerinin üsküfünü ba­ şına giydiği ve elfî tâcm esasının bu olduğu Âşıkpaşazâde'de kayıtldır“ . 406. asırda intisap etmiş olm ası gerekir.^azâde Tarihi. 2. s.

Y. 742’den geriye gidemiyeceğini rah atça ifâde edebiliriz. Dağh ve V. Nur. O. M ısır’a 58 yaşından önce de gitm iş olabilir. Bu ifâde h er halde Yunus E m re’nin Tabduk E m re’ye «kırk yıl» hizm et etm esi rivâyetinde olduğu gibi geleneğin neticesi olm alıdır. Dolayısiyle Kaygusuz. H. 3. Çünkü H. Şu halde bahsi geçen H. bizce bâzı araştırıcıları yanıltm ıştır. daha çok b ir yerden gelmiş olmayı anlatır.halde ibâreyi m üstakil olarak anlam ak zorundayız. Kaygusuz’un M ısır’a geliş târih i olm asıdır. Onun şiirlerinde geçen M urad Han. Biz bu 58 yaşı âzamî b ir had olarak kabul etmekteyiz. Çünkü M enâkıbnâm e’deki «kırk yıl» meselesini gerçek olarak kabul etm ek şart değildir. 800 târihini R N u r’un ka­ bul ettiği gibi. M etinde «dünya» kelimesinin düşm üş ola­ cağı h atıra gelirse de biz bu ihtim âli de v ârit görm üyo­ ruz. 742 ilâ bu târih ten sonraki 15-20 yıl için­ de doğmuş olabilir. . İshak Beğ ve İbni Fenârî isim leri. M. 800 târihini Kaygusuz’un hayâtındaki baş­ ka b ir safha olarak kabul etm ek zarûreti vardır. 742 olarak kabul etm e­ sek bile. R. H. Bu hu­ susta akla en uygun ihtim al. Şu halde Kaygusuz’un doğum târih in i H. Kaygusuz’un bâzı şiirlerinde geçen târih î şahsi­ yetler de onun yaşadığı devir hakkm da fikir verm ekte­ dir. M. «Sekiz yüz yılında geldi» ifâdesi açıkça «dünyaya gelmeyi» yâni «doğmuş olmayı» belirtm ez. 742’de doğduğunu yazm aktadır.Bu ise birinci m addede zikrettiği­ miz Kaygusuz’un Abdal Mûsâ ile olan alâkasına dâir de­ lillerin hepsini reddetm em iz m ânâsına gelir. 800 yılını Kaygusuz’un doğum târih i olarak kabul edersek onun Abdal M ûsâ’ya intisâbı keyfiyetini reddetm em iz gerekir. K ocatürk daha önce de kaydettiğim iz gibi 65 . Kaygusuz’un 18 yaşında Abdal M ûsâ’ya intisâbı ve kırk sene ona hizm et etm esi dolayısıyla 58 yaşında M ısır’a geldiğini kabul etm ekte ve 800’den 58’i çıkararak H.

Cilt : 1. Y. TTEM. Mevlânâ Şemseddin Muham72) B ak : Ahmed Refik.b u şah ıslan XV. tzaKh Osmanlı Tarihi Kronolojisi. V. g. buradaki İbni Fenârî’nin Muham­ med Şemseddin değil onun to ru n u olan ve 1497’de ölen Alâeddin Ali İbni Fenârî olduğunu kabul etmeye mütemâyildir” . Dağlı. Murad’dır. 38. 17. Y. Kocatürk. e. M. asır­ da yaşam ış ikinci b ir Kaygusuz olduğunu ileri sürm ekte­ dir. 65-6 6 . Dağlı. nu : 79/2. tsm âil Hftmi Dânişmend. Osmanlı Müellifleri. ilk Osmanlı Şeyhülislâmı FeMârioğlu Mevlânâ Muhaıtımed Şemseddin’dir. s. Ancak M. 2. XV. İstanbul 1971. 118-119.1451 târihleri arasında E d irn e’de hü­ küm darlık eden 2.. İstanbul 1340. M. Çünkü şiirde «İbni Fenârî’ye varıp fetvâ bulmak» tan bahsedilm ektedir. BursalI Mehmed Tâhir... a. BursalI Mehmed Tâhlr. s. Dağlı bu noktadan hareketle Kaygusuz'u da XV. Dağh’yı yanıl­ tan her halde «İbni» kelim esidir. s. Mu­ rad devrinde fetvâ m akam ı ise Fenârioğlu Muhammed Şemseddin tarafınd an deruhte edilm ektedir (1424-1430). e. Fenârioğlu M uhamm ed Şemseddin. s. İbni Fenâıi olarak Kaygusuz'un şiirinde yer alan zat. İshak Beğ ve İbni F enârî’nin XV. Bizce bu doğru değildir. asır ricâlinden olduğu şüphesizdir. a. Y. C. F âtih Zamanında Teke İli. Bizce bu şiirlerde geçen Murad Han 1421 . s. g. e. 313-314. H albuki Alâeddin Ali. Cild. «İbni Fenârî» olduğu gibi. g. Alâeddin Ali İbni Fenârî ise ancak Fâtih devrinde kazas­ kerliğe kadar yükselm iştir’''. yüzyıl. 1424-1430 yılları arasında E dirne’de Şeyhülislâmlık yap­ mıştır^^. s. Y. 1. ricâlinden sayarken. 73) 74) 66 . a. Murad Han. 1. 254. yüzyıl ricâli olarak kabul etm ektedirler.M. İstanbul 1975. B arbara Flemmlng. B urada M. İkinci baskı.

İstanbul 1977. C. T ürk Ansiklopedisi. İsh ak Bey maddesi. 1. a. C.. s. 607. e. F âtih devrine âit olan b u defterde söz 'konusu zâtın adı aynen «Fenârîoğlu Mev­ lânâ Şemseddin» olarak geçm ektedir^ Anlaşıldığına göre «Fenârî» lakâbı. 2. Ism âil Hâml Danişmend. 204-205. 397. İshak Beğ’e gelince b u zât. Murad devrinde Üsküp Sancak Beği ve 1465’de ölen Semendire fâtihi Gâzi İshak Beğ’dir’''. tkinci Cilt. B ü yük Türkiye Tarihi. s. s. Mevlânâ Şemseddin'e Ada karyesinin verilmesi hususunu «Defteri-i Evkâf-ı Vilâyet-1 Teke»den iktibas eder. bize Kaygusuz’un hayatı hakkında m ühim bâzı ıbilgiler verm ektedir.. s. 400. Anatoh’dan berüye Didüm ki bu dem gelmişem Kirâya dükkân almışam 75) 76) Ahmed Refik. 605. Yılmaz öztuna.med de «İbni Fenârî»dir. s. a. Bak : lA. g. b u sülâle için Mevlânâ Şem seddin’den de önce kullanılıyordu. m. Ahmet Refik. 230. 67 . Murad II maddesi. İbni Fenârî’nin adının geçtiği şiir. 66. XX. g. Bu şiirden bâzı p arça lan aşağıya alıyoruz. Edrene şehrinde bu gün Bir dükkân aldum klrâya Ol mahalde sataşmışam Bir akçası çok kanya • ••••••• Sor bana garîb inisin Bu şehri görüp misin Yohsa gelişün şindi mi . 613.

Şiirden anlaşıldığına göre Kaygusuz. O hal­ de Rum eli’de doğup büyüyen ikinci b ir Kaygusuz Abdal düşünülemez. Mahir'in göremediğini zannettiğim iz bu şiirden Kaygu­ suz’un Rum eli’ye yabancı olduğu anlaşılm aktadır..Eydür yiğit gel içerü Döşek getürsin câriye • ••••••• Eydür ki bu Rûm-ili'dür Sanma ki Anatoh’dur Bunde esîr-bendler çok olur Düşmeyesin bâzârîye Ol kandan kurtılmaga Kul oldum âzâd olmağa Fetvâ bulam mı ki âceb Varsam İbn-i FenârVye Murâd H ân’a vanmadum Özümi kurtanmadum Kaygusuz Abdâl bî-çâre Uğradı bir haşarıya^ İbni Fenâri. 68 . V. 2. yine bu tâ rih ler arasında Anadolu’dan Rum eli’ye gelm iştir. Mar. v. 333a-b. Murad’ın pâdişahhgı devrinde ve 1424-1430 tarihleri arasında Edirne'de şeyhülislâmlık yaptığına göre bu şiir de bu târih ler arasında yazılmış olm ahdır. İshak Beğ’in adının geçtiği şiirden de bâzı p arçalan kaydedelim : 77) Dîvan.

v. 69 .. gerek üslûp gerek konu bakım ından daha önce kaydettiğim iz şiirle b ir benzerlik arz etm ektedir. O rada da M urad H an'ın adının geçtiği be­ yitler şöyledir : 78) Dîvan. Murad devrinde R um eli’de bulunduğu­ nu gösteriyor. Mar. Çünkü şiir. Kaygusuz’un M urad H an'dan bahsettiği b ir şiiri daha vardır.335a. Birinci şiirde ise Kaygu­ suz’un A nadolu'dan R um eli’ye geldiği açıkça belirtili­ yordu.Filibe’de yinilen Bir kan sevdi beni İgen igen dikdürür Bana yini kaftânı îsh a k Beg’e söylesem Hâlûmi ’arz eylesem Kandan kurtannaga Ola mı ki dennâm Bu Kaygusuz Abdâl’un Dervîş-i miskin hâlin Şöyle geçer mi 'aceb 01 karıyla devrânı Ne karı var ne koca Ne irte var ne gice Bu sözi anlayanun Kurbâmyam kurbânı’® Bu şiirden de ikinci b ir K aygusuz'un bulunduğuna hükm etm ek m üm kün değildir. Bu şiirde geçen «Filibe» ve «İshak Beğ» isim leri de K aygusuz'un 2. 334b .

Dağ-lı. a. 91. Misinada Bektaşilik. a. Kaygusus Abdal. g. F. m. 117. 1360 . R. 395. AG nüshası. Menâkıbnâme. Y. a. s. 79) 80) Dîvan. s. «Gaybî’nin babası Alâiye Sancağı Beg»*^ şeklinde söz edilm ektedir. A ralık 1968. 14. 1358 . 1378-79 târihleri arasında olm ası gerekir. e. D aflı. Şu halde Kaygusuz Abdal'ın âilesi hakkında bilgi edinmek için Alâiye beylerini araştırm ak gerekm ektedir. TM.. 7.târihleri arasında doğmuş olabileceğini ifâde etm iştik. 780/M. 742/M. Rıza Nur. g. m. Mar. Çalışmamızın «Doğum Târihi ve Yaşadığı Devir» bölüm ünde Kaygusuz Abdal’ın H. IV. M. Onsekiz yaşında Abdal M ûsâ’ya intisap ettiğine göre bu intisâbın H.61 . s. Nur. M. 3. Menâktbnâme.H. g.59 . s. Cilt. T ürk Dili.. v. Köprülü. g. Ailesi Kaygusuz Abdal'ın Alâiye Sancağı Begi'nin oğlu olduğunda 'bütün araştırıcılar birleşmektedir®®. 81) 82) 83) 70 .. a. 296b-297a. 78. s. sahifeden sonraki fotokopi. 204. Çünkü eldeki Kaygusuz Imenâkıbnâmelerinde b u husus «Dilgüşâ sâhibi Kaygustız Baba Sultan k. 8. s. s. 762/M. Abdülbâki Gölpınarlı. 760/M... g. 1341 . m. Y. g.. s. a.. Alâiye Sancağı Begi’nün oğlu idi» şeklinde açıkça belirtilmektedir*'. Tschudi.42 — H. s. a. B arbara Plemmlng. s. Sayı : 207.. 10. Menâkıbnâm e’nin m üteâkip sayfalarında da Kaygusuz’dan «Alâi­ ye Sancağı Begi oğlu Gaybî Beg»“. e.Bize bin mut pirinç dise M urâd Hân Dahi on bin koyun bile yimeğe M urâd H ân’a halvet anlatsa sözi Kapu’da kim bile veziri söge” 2 . AG nüshası. e.

766/M. Alâiye’lilerin m ukavem eti ve K aram anoğlu’nun yardım ı sayesinde akam ete uğratılmıştır®^. y. 733/M.33'te Alâiye’ye ge­ len İbni B atuta. bu Alâiye Beği'nin adının bilinm ediğini yazı­ yorsa da Kalkaşandî’nin kaydından bu beyin Hüsâmeddin Mahmud bin Alâeddin olduğunu tahm in edebiliriz. C. «bu şehrin Karamanoğullanndan Yûsuf Bey tarafından idare edildiğini ve şehirden on mil mesâfedeki sarayında oturan bu bey ile görüştüğünü ve ikrâmına nâil olduğunu söyler»®^.Alâiye Beğleri hakkındaki ilk ınâlum âtı îb n i Batuta ’dan edinmekteyiz. 288. onun b u hareketine kızan Pierre ise 1366'da b ir donanm a göndererek Alâiye’yi alm aya te­ şebbüs etm iştir. a. 730/M. a. yâni 767 R am azan’m dan b ir ay sonra Mı­ sır S ultanı’na b ir m ektup yazdığını kaydeder®^ Ayrıca Şarki Karaağaç'daki H. Mükrimün Halil Yinanç. Alâiye beyini kendisine tâbi olmaya m ecbur etm işti. s. ÎA. 1332 .H. y. 737/M. 1332 . 1361’de Kıbrıs Kralı Pierre. 767/1366 R am azan'ındaki b u teşebbüs. 1. Alâiye maddesi. 1364’te Antalya’yı K ıbrıs K ralından alm ak için denizden b ir donanm a yollamış. 1364-65 târih li b ir ha84) 85) 86) 87) Mükrlmln Halil Yinanç. y. Bu kayıttan M. 1329 . 71 .30 . Hüsâmeddin Mahmud bin Alâeddin’in 767 Şevval’inde. a. Çünkü Kalkaşandî.33 târihlerinde Alâiye Beği'nin K aram anoğullanndan Yûsuf Beğ olduğunu öğreniyoruz. Şihâbeddin Ömerî de «Mesâlikü’l-ebsâr» adh eserinde H. H. 1336-37 y ıllan arasında «Karamanoğullanmn buraya hâkim olduğunu ve onlar nâmına Yûsuf adındaki zâtın burasını idâre ettiğini söyler»®^ B undan sonra Alâiye beyleriyle ilgili ilk kayıt 1361 yılma âittir. Aynı Alâiye Beği.

H üsâm eddin Mah­ m ud ailesinin K aram anoğullarm dan indiği hususu ya­ nında. Alâiye'nin Oba köyünde harap b ir vaziyette bulu­ nan Güîfeşân Câm ii'ndeki iki kitabede de bu beyin adına rastlıyoruz. H. a. onun babasının da Yusuf Ömer olduğu anlaşılm aktadır. Mezkûr târihî kayıtlar ve kitâbelerden H üsâm ed­ din M ahm ud’un balbasının Alâeddin. g. F. 774/M. Alâiye ve M anavgat Em irlerinin de yardım ıyla A ntalya’yı K ıbrıslardan geri aldığı sıra­ da da Alâiye Beği H üsâm eddin M ahm ud’dur. 86.Alâeddin . e„ s. s. Erten. Yusuf Ö m er’in de K ararnanoğullarm dan olduğu hem İbni B atuta ve Şihâbeddin Ö m erî’deki kayıtlardan. A ntalya Târihi II. 1340'larda ve 1350'lerde H üsâm eddin M ahm ud'un 1361'den önce hangi tâ rih te Alâiye Beği olduğunu ve 1373 . Şu halde H. 72. S. 72 . 755?M.m am kitâbesinde de M ahmud bin Alâeddin b in Yûsuf kaydı vardır**. Demek ki 1361’de K ıbrıs K ralm ın kendi­ sine tâbi kıldığı Alâiye beyi de H üsâm eddin M ahm ud’dur. b u âilenin b ir tarafının Anadolu Selçuklularına 88) 89) Süleyman F ikri Erten. İstanbul 1940.1373 (?) seneleri arasında Alâiye beyliği­ ni idâre eden Yusuf Ömer .74’den sonra hangi târih te beyliğinin sona erdiğini bilemiyoruz. 1373 târihinde M übârizeddin Mah­ m ud Beg (Teke Beğ). Y ukarıya aldığımız b ü tü n b u kayıtlardan çıkan ne­ ticeye göre 1333’de Alâiye Beği K aram anoğullarm dan Yûsuf. 1333 (?) . 1373-74 târihlerini taşıyan bu kitâbelerde bu zâtın adı «Em îrü’l-mu’azzam M ahmud bin Alâeddin bin Yûsuf bin K aram an» ve «Em îr M ahmud bin Alâeddin bin Yûsuf ’Ömer» şekillerinde geçmektedir*’. hem de Güîfeşân Câmii kitâbesinden açıkça belli olm aktadır.

Flemming. «. O 12/1.O ğullan mad. s. a. H üsâm eddin M ahmud Bey üzerinde toplanm aktadır. 129. s.132. asırda Alâiye beylerinin Selçuk neslinden indiği hakkında b îr an'anenin m evcut olduğunu»” zikretm ektedir. Sayı : 7 . I. Teke Eli ve Teke Oğullan. 188. Uzunçarşıb. Alâiye’yi fethe­ den Selçuklu Sultanı Alâeddin K eykubad’m Alâiye’yi kasdederek «kuvvetli yagı rû m m em âlikîne hücum edüb bizüm evlâd ve ahfâdım ız m ukâvem et edemeyüp hezimet bulacak olursa. 1333(?) . g.1373(?) târihleri arasındaki bu üç Alâiye beyinden hangisidir? Bizce bu husustaki en kuvvetli ihtim al. Yinanç. B. A nkara 1969. H. s. s. ^ Acaba Kaygusuz Abdal’ın babası. 131. s. m. H. Tekindag. M ezkûr sü­ lâlede Alâeddin ve Kılıç Arslan (1451’de Alâiye’yi Osman­ lIlara terke m ecbur kalan son Alâiye Beği) gibi Selçuklu S ultanlarının isim lerini taşıyanların bulunm ası da bizce bu rivâyeteleri desteklem ektedir.8 ... m. Teke Oğullan maddesi. H. 6 5 -6 7 . bâzı bu kaleye ve bazı Sinob!a ilticâ kıla1ar» şeklindeki sözlerine ve Târih-i ÂI-i O sm an'ların b ir kısm ındaki rivâyetlere dayanan M. Tarih Enstitüsü Dergisi. Yazıcıoğlu Ali'nin Tevârih-i Âl-i Selçuk’undaki.. Ş. 93) 73 . g. Yinanç. İstanbul 1977. g. Ş. Teke . M.. Tekindag. Y.dayandığı rivâyetini de kaydetm em iz lâzımdır. Ayrıca Cârniiı-d-Düvel’de de Alâiye Beğlerinin «Selçuk Sultanı­ nın kızının oğullarından» geldiği kayıtlıdır’*. Anadolu Beylikleri. Yinanç. K ıbrıs kiralına karşı yapılan çetin savaşlarda dâim â b e­ raber bulun m uşlar dır’^ Antalya Beği M übârizeddin Meh­ med. e. 89. «XV. a. s. Çünkü 1361 -1373 yılları arasındaki oniki sene zarfında Alâiye Beği H üsâ­ m eddin M ahmud ile Antalya Beği M übârizeddin Mehmed. 128 . tA . 92. kendi devrindeki yabancı kaynaklarda «Taica Tacca» adıyla geçmektedir^^ F âtih devrine âit «Defter-i 90) 91) 92) M.

6 . e. Ş. 131. m. a. s. 94-102. g. oğlunu Abdal M ûsâ’nın elinden alm ak üzere «Teke Beği» ne m üracaat eder ve «Teke Beğî» ile birlikte Abdal Mûsâ üzerine ordu y ürütürler’*. g. 131. dedesinin Alâ­ eddin bin Yusuf olduğunu tahm in edebiliriz. AG nüshası. Flemming. 72. 74 . Tekindag:. çocuklara dedele­ rinin adının konulm ası pek yaygın b ir gelenektir. M enâkıbnâm e’de «Abdal Mûsâ’ya» karşı «Teke Beği» ile birlikte hareket eden Kaygusuz’un babasının târih î kaynaklarda K ıbrıs kralına karşı «Teke Beğ»le m üşterek hareket eden Alâiye Beği Hüsâmeddin Mahmud olması pek m uhtem eldir. 1 -2 . g. S. N. Bilâkis. 94) 95) 96) 97) Ş. 118. s. 12T-131. s. babasının Hüsâmeddin Mahmud. g. s. A. Alâeddin adını taşıyan b ir şahsın babasının da Alâeddin adını taşı­ m ası pek uzak b ir ihtim aldir. B. Ayrıca Kaygusuz'un Minbemâmesi’nde geçen : Âşık olsam adum tenbel 'Âlâyi Eğer sofi isem dirler mürâyi m ısrâlarından’^ Kaygusuz’un asıl adının A 1 â y î yânil Alâeddin olduğunu kuvvetle tahm in edebiliriz. Tekindağ’a göre Antalya beylerine «Teke-Oğullan» adını veren de aynı beydir^^. 105-108. B ektaşi Şâirleri ve Nefesleri^ C.. m. Men&kibnâme. s. 86.. Refik.10. Kaygusuz Menâkıbnâmesi’nde de Gaybî Beğ’in babası. 69. Ergun. Bu yay­ gın geleneğe dayanarak Alâeddin Gaybî’nin (Kaygusuz Abdal). 134.. AG nüshası. 50. s. s.Evkâf-1 Vilâyet-i Teke» de de bu beyden «Teke Beğ» ola­ rak bahsedilm ektedir’"'.. a. 28. Tekindağ. MenâkibnAme. a. a. m. M uahhar Osm anh târihlerinin de Mübârizeddin Mehmed’den «Emîr Teke» veya «Teke Beğ» olarak bahsettiklerini kaydeden Ş.

e. a. N. 36-37. Bizdeki 98) T ürk Ansiklopedisi’nde Kaygusuz Abdal maddesinde ^Gaybî» nin b&zı nüshalarda «Kaygı» olduğu şeklindeki kayıt. Y. 28. 797. Bu husus üzerinde şim ­ diye kadar sâdece M. e. Adı ve Mahlâsı Bugüne kadar yapılan araştırm alard a Kaygusuz Ab­ dal’ın asıl adının «G a y b î» olduğu üzerinde birleşilmişmiştir®^ Çünkü M enâkıbnâm e’de «G a y b î» adı açıkça zikredilm ektedir. nu . e.3. 1 . Mehmet Gaybî ve em sâli gibi» b ir şekli ol­ m ası icap ettiğini b elirtm iştir’’. C. O halde Kaygusuz’un asıl adının b ir başka isim olm ası icap eder. (Manzum E serler). Y. AG nüshası. Menâkihnâme.. 50. s. Kaygusuz'un D olabnâm e’sindeki b ir m ısrâda da onun adı geçm ektedir. 99) 100) 101) 75 . C. s. M.. s.. a. Millet Ktp. Dağlı durm uş. v. bir yanlış okum adan İbârettir. Beyit şö y led ir: Aşık olsam adum tenbel Alâji Eger sofi isem dirler jnürâyî^*’. 33b. daha çok ikinci b ir ad veya m ahlâs intibâım uyandırm aktadır. «Gaybî» nin Kay­ gusuz’un göbek adı olm ası gerektiğini. «Gaybî». g. Ergun. 26. s. N. Görüldüğü gibi birinci m ısrâda Kaygusuz. S.2 .2 . 1 . Ergun. g. g. Sadeddin N üzhet’in «Alâî Gaybî bunda tekke kılmaz» şek­ linde okuduğu’® ' m ısrâ bâzı nüshâlarda yoktur. a. adının «Âlâyî» (Alâî) olduğunu açıkça ifâde etm ektedir. S. Kaygusuz’un M inbem âm esi’ndeki b ir beyit bizce bu noktaya açıklık getirm ektedir. Dağlı. Ali Em îri Bl. asıl adının «Ahm ed Gaybî. Ancak Kaygusuz’un asıl adının sâdece G a y b î olduğu düşünülemez. Çünkü Türk halkı arasında «Gaybî» kelimesinin isim olarak kul­ lanıldığı pek görülmez.

Şemşeddin. Aynı ad. a. Ayrıca kafiye ve veznin de b u kısalt­ m ada âm il olduğu âşikârdır. Alâlyc Beylerinden Hüsâmeddin Mahmud un babasının adı Alâeddin bin Yusuf’tur. Tahminimize göre bu zftt Kaygusuz’un dedesidir. Rıza N u r’a göre kelime «Alâiye’nin (Alaylı)» şeklinde bozulm asından ib a re ttir ve Kaygusuzu n m em leketine delâlet eder. «Kaygusuz» m ahlâsını kullanm akta­ dır. Alâiye beyleri arasında da Alâeddin isimli b ir şahsın bulunm ası"’ ^ ve ayrıca b u beylerin Selçuklu Sultanların­ dan (dolayısiyle Alâeddin K eykûbad’dan) indiği hakkındaki rivâyet. n u . m. Kaygusuz Abdal’a da verilm iş olabi­ lir. âile içinde Alâeddin adının kullanıldığını gösteriyor. Pertev Paşa. sayfasında bu m ısrâ «olub1ar Gaybî bunda tekye kılan». Bizim kanâatim ize göre «Âlâî (Alâyi?)» kelimesi Alâeddin’in kısaltılm ış şeklidir. 619/29’daki yazm anın 199b varağında «bilün Kaygulu bunda tekye dutm az» şeklindedir.. Bedreddin» gibi isim lerin «Seyfî. g. E rgun'un hangi nüshâya dayandığım bilmediğimiz «Âlâî Gaybî» şekli bizce en eski ve doğru şekil olup Kaygusuz Abdal’ın hakiki adı­ na delâlet eder. «Seyfeddin. şiirlerinin büyük b ir çoğunluğunda «Kaygusuz Abdal». Gaybî Beğ.M enâkıbnâme nüshâsının 39. 87. S. Y ukarıdaki delillere istinâden Kaygusuz Abdal’ın asıl adı bizce « A l â e d d i n G a y b î » dir. Buna b ir örnek olarak şu beyti g österebiliriz: 102> 103) Rıza Nur. N. s. Bedri» olarak kısaltılm ası gibi «Alâeddin» de «Alâî (Alâyî?)»ı olarak kısaltılm ıştır. Şemsî. Rıza N u ru n tanıttığı yazmada ise aynı m ısrâ «Eleyli (Alaylı) Gaybî bunda tekye kılmaz» şeklinde verilm iştir’^. Bak : «Âüesi Bölümü» 76 .

Dilimize Geçen Deyimler ve AataSzlerl. Sultan Abdal Mûsâ H azretlerinün âsitânesinde kaldı. s. Andatı sonra adı (Kaygusuz) oldı»“’ ® . M enâkıbnâm e’de bu m ahlasın verilişinin sebebi olarak gösterilen «kaygu­ dan rehâ bulm ası» yâni Teke Beği’nin ordusunun mağlup olması ve Gaybî'nin babasının artık kendi rızâsıyla onu Abdal M ûsâ’ya bırakm ası keyfiyetini b ir rivâyet olarak kabul etm ek lâzımdır. Taaa/ovuftam. 104) 105) 106) 107) 108) Keçe Divan. Şu halde Gaybî Beğ'e «Kaygusuz» m ahlâsını veren. Sultan Abdal Mûsâ H azretleri sün­ net nazarıyla Gaybî’nün yüzine bakup e y itd i: Kaygudan rehâ buldun. 340b.G ay b î Beg. Sultan bu nutkıyla begzâdenün ism ini «Kaygusuz» diyü söylerdi. v. 18. 191. H erhalde «Kaygusuz» kelimesinin «dünya kaygısından uzak olma» gibi tasavvufî b ir m ânâ ile Gaybî Beğ’e m ahlâs olarak verildiğini kabul etm ek akla daha yakındır. Yunus E m re ve Tasavvuf. H asluck (ter. H ulûsl). Mar. 77 . AG nüshası.Kaygusuz Abdâl’d u r adum v ard u r benüm b ir nemed ü m “> ^ Om dahi oda salam dahi benüm nem alalar"^^ Alâeddin Gaybî’nin b u m ahlâsı alışı M enâkıbnâm e’de şöyle anlatılm aktadır. R.. İstanbul 1928. Gölpınarlı. şim den sonra Kaygusuz oldun didi. Cân ü dilden erenlere hizm et kıldı. s. s. Ayrıca «Kaygusuz» kelimesinin Bektâşiler arasında esrar'®^ ve pilâv'*’ * m ânâsında kullanıldığı bâzı araştırıcılar tarafın d an ifâde edilm ektedir. BektagiUk Tetkikleri.. 121. 12. şeyhi Abdal M ûsâ’dır. s. Bu husus ta rik at an an esin e de uygundur. A. Gaybi yüz yire koyup m eskenet gösterdi. « . Menâlcibn&me..

288. AG nüshası. . 112) Miğlâtanâme.Kaygusuz'un diğer b ir m ahlâsı «S a r â y î» dir. Vasfi M ahir K ocatürk. *) Menâkıbnâme. Bektaşi an'anesinde. 4. Alâiye maddesi. Bizce Kaygusuz’un «S a r â y î» m ahlâsm ı kullanm a­ sının sebebi kendisinin b ir «Sancak Beği’nin oğlu» olma­ sıdır. Biz. eserlerinin ism inde ve Menâkıhnam e’de Kaygusuz’dan çoğunlukla «Kaygusuz Baba». 1. 300b-301a. çalışm am ı­ zın Doğum Târihi ve Yaşadığı Devir bölüm ünde iki ayrı Kaygusuz Abdal olamıyacağmı belirtm iştik. Kaygusuz birkaç şiirinde kendisinin «Miskin Kaygusuz»”^ «Miskin Sarâyî»”^ ve Kul Kaygusuz* olarak da bahsetm ektedir. s. M ısır’a gitmiş.. Şu halde bu m ahlâsm da Rum eli'de Saray kasabası ile b ir ilgisi ola­ maz. 3 1 0 a-b . Sarâyî m ahlâslı Kaygusuz Abdal'm XV. H. asırda yaşam ış b ir başka şâir olduğunu ileri sürm ekteydi. M. s. s. Kocatürk. V. Alâiye beylerinin «şehirden on mil mesâfede» b ir saray­ ları olduğunu zikretm ektedir”’. 296a. «Kaygusuz Sultan» ve «Kaygusuz Sul­ tan Abdal» diye söz edilm ektedir. Hi­ caz’da hac farizâsım ifâ etm iş ve B ağdat yoluyla tek rar 109) Mar. 314a-b. V. Y unus’da da görülen bu «miskin» sıfatı yine tasavvufî b ir m ânâ taşır. Vize’ye bağlı Saray kasabasından olduğu için Sarâyî m ahlâsm ı kullanm aktadır””. 2 6 a -b .. 296a. M. Seyahatleri M enâkıbnâme'ye göre Kaygusuz. v. 266. Bi­ zim tesbit ettiğim ize göre yedi şiirinde S a r a â y î mahlâsm ı kullanm aktadır“® . s 143. 111) M. 113) Mar. N itekim 1333’de Alâiye’yi ziyaret eden İbni B atuta. T ekke Şüri Antolojisi. 44 7S . K ocatürk'ün tah­ m inine göre Alâiye’li Gaybi'den ayrı b ir şâir olan ikinci Kaygusuz Abdal. lA . «Baba Kaygusuz». 312a. Ylnanç. 110) V. Cilt.

s. m enâkıbnâm enin K âhire nüshâsını tanıtırken Kaygusuz’un Alâiye’den gemi ile hareket ettiğini"^ kaydediyorsa da m etni verm ediğinden bu husu­ sun m etinde yer alıp alm adığını anlayamıyoruz.98’de geldiği anlaşılıyor. R. s. s. a. 79 . 92. g. 114) 115) 116) 117) R. P. m. n . s. m. îskenderiye ve Şam tüccarlarının ticaretle meşgul olduğunu.. M ısır’da (Mısır-ı K adîm ’de. M ısır'a gitm ek için Anadolu’nun neresinden hareket ettiği M enâkıbnâm e’de kayıtlı değildir. N u ru n bu tahm inine iştirak ediyor ve Kaygusuz Abdal’ın mürîdleriyle b eraber Alâiye’den gemi ile D im j'at’a çıktığını kabul ediyoruz. H. Kendisi de Alâiye’li olan Kay­ gusuz’un bu uzun seyahattan önce ata yurdu olan Alâiye'ye geldiğini ve oradan gemi ile M ısır’a hareket ettiğini düşünebiliriz. tA. 89. a. 800/M.. N ur. 288. 85. Yinanç. M. Biz de R. Bizim eli­ mizdeki m enâkıbnâm e nüshâsm da ve diğer neşirlerde Kaygusuz'un Alâiye'den hareket ettiğine d âir b ir kayıt bulunm adığına göre. Mendkıbnâme. g.Abdal Mûsâ Tekkesi’ne dönm üştür. 85. AG nüshası. 1397 . g. N ur. s. R. S. a.. N itekim 1333’de Alâiye’yi ziyâret eden îb n i Batutu. Dimyat vesâire beldelere kereste ihraç edildiğini ifâde etm ektedir”^ Şu halde o devirde Alâiye ile M ısır arasında ticârî b ir köprü m evcuttur. Krten. m. g. e.. 27. M enâkıbnâm e’ye göre. ay n ca Alâiye’den îskenderiye. Dilgüşâ’daki «İmdi bu d-ervîş dahi Muhamm ed M ustafa’nun sekizyüz yıhnda geldi» kavdım naza­ ran ”^ Kaygusuz’un M ısır’a H. Alâiye’de Mısır.. a. K ahire’de) ne k adar kaldığını bilm iyorsak da b u rad a Kaygusuz’un inşa ettirdiği K asrü’l-’ayn adlı tekkenin kapısında 807 târihinin yazılı bulunduğu kaydı”’. B ak : Doğum Târihi ve Yaşad\ğ\ Devir bölümü. R. N u ru n ifâdesi. m etne dayanm ak­ tan çok b ir tahm in olsa gerektir. N ur. D im yat'tan gemilere binip Nil yoluyla Bulak îskelesi’ne varırlar.

b ir m üddet Kasr ü ’l-’ayn’da oturduktan sonra m ürîdleriyle beraber hac niyetiyle Hicaz’a hareket ederler. Kaygusuz’un Mısır.N usaybin .Kaygusuz'un en az bu târih e k ad ar orada ikâm et ettiğini gösterir”*. Nitekim onun Rum eli’den bahseden şiirlerinden birinde ^Anadolu’dan geldiği ifâde ed ilm ek ted ir: 118) 119) F.Birecik .Bağdat . Köprülü. Köprülü.H am a . Kaygusuz’un şiirlerinde de b u ralard a dolaştığına dâir b ir kayda rastlam ıyoruz.Küfe .H um us Halep . Onun Menâkıbnâm e’de geçen yerler dışında hiç olm asa Güney ve Batı Anadolu’da dolaşm ış olm ası icap eder.Kilis . sâdace M ısır Bektaşileri arasındaki bir an’aneden İbâret olduğunu. m.Necef K erbelâ . bunu teyid edecek hiçbir vesika bulunmadığım kaydediyor. Köprü lü ’nün de kaydettiği gibi**’ bu hususu teyid eden her hangibir târihî vesika yoktur.Bağdat .Şam . Şiirlerinde Rum eli’deki pek çok yerden bahseden Kaygusuz’un bu ralard an ve Anadolu’­ dan hiç söz etm em esi düşündürücüdür.Abdal M ûsâ Âsitânesi. Bizce M enâkıbnâm e’deki Kaygusuz’un dolaştığı yerlerle ilgili m âlûm atı doğru olarak kabul etm ekte b ir m ahzur yok­ tur.Musul .Hille . Fakat târihî vesikanın bu­ lunm am ası b u ralara gitmediğine delâlet etmez. Köprülü. 20. M enâkıbnâm e’ye göre Kaygusuz. 25. Mısır’da Bektaşilik. F.. a. F. Kaygusuz ile K asrü’l-’ayn arasındaki münâsebe­ tin. a. . s. Suriye ve Ira k ’taki seyâhatlerini sâdece M enâkıbnâm e’den öğrenmekteyiz. 80. g. Elimizdeki menâkıbnâme nüshâsm a göre M ekke’den şu güzergâhı takip ederek Anadolu'ya g e lirle r: Medine . Hicaz.

Rum eli’­ de «garip»tir ve henüz Rumeli hakkında m âlûm atı olma­ dığından sanm a ki (b u rası) A natoh’d u r şeklinde ikaz edilm ektedir. Şiirin devam ında geçen «Fetvâ bulam mı ki-'aceb varsam İbn-i Fenârîye» m ısram dan Kaygusuz’un Anadolu’dan E dirne’ye geliş târihinin İbni Fenârî'nin şey­ hülislâm lığı zam anında yâni 1424 . B ak : ^Doğum Târihi ve Yaladığı Devir» bölümü. v. 333a. Demek ki 1424 -1430 y ıllan ara­ 120) 121) Dîvan.. 81 . Kaygusuz Edirne’ye Anadolu’dan yeni (bu dem) gelm iştir.Edrene şehrinde bugün Bir dükkân aldum kirâya Ol mahalde sataşmışam Bir akçası çok karıya Sordı bana garîb misin Hîç bu şehri görüp misin Yohsa gelişün şindi mi Anatoh’dan berüye Didüm ki bu dem gelmişem Kirâya dükkân almışam Eydür yiğit gel içerü (Döşek getürsin câriye) • • • • • • • • Eydür ki bu Rûm-ili’dür Sanma ki Anatoh'dur Bunda esîr-bendler çok olur Düşmeyesin bâzârîye‘“ Y ukarıdaki şiirden anlaşıldığına göre.1430 târih leri arasın­ da olduğunu anlıyoruz'^’. Mar.

122) 123) 124) 125) K enannda Dİvom Mar. Divan. v. 334a. Mar.sında Rum eli’ye geçen Kaygusuz’un buradaki ilk durağı E dirne’dir... Mar. 82 . 333b . Divan..334a. v. Kaygusuz Abdal’ın R um eli’deki yerlerle ilgili diğer şiirleri ş u n la rd ır: Evlâdı tutdı beni Y anbolt’da bir kan Velîkin akçası çok Karabaşı kullan Yanbolı’ya vancak Mahallesin soncak Tunca kıranun'dadur“ Y ini H am am ’Aon beri'“ # Nt« Filibe'de yinilen Bir kan sevdi beni Igen igen dikdürür Bana yini kaftâıu • • • • • • • • • Kandan kaçsam direm ' Sofya’ya göçsem direm'^ * M anastır’da bir başacuk Gönülcügüm aldı benüm Kaşın çatar gözin süzer Sevdücegüm bildi benüm'“. 335a. v.

Seyâhatnâme. ona bir dükkân tu tar. E dirne’den başka Yanbolu. 19. 83 . Bu hususta b ir diğer izah tarzı. N itekim Filibe ile ilgili şiirin so­ nunda Ne kan var ne koca Ne îrte var ne gice Bu sözi anlayanun Kurbâmyam fcurbânı’^ ^ denilerek şiirdeki konunun aslında hayâli olduğu ifâde edilm ektedir. Dag:h. benzemesi'^. Konu bakım ından diğerlerinden farklı olan Manastır ’la ilgili şiiri takviye eden b ir başka husus da Manastır ’da Kaygusuz’a izâfe edilen yer adlarıdır. h attâ bâzı ibârelerin aynı olm ası bu şiirlerin b ir tek şiirin var­ yantları olabileceğini de düşündürm ektedir. Çünkü h er şiirde aynı vak’anın tek errü rü tabîi değildir. 335a.Y ukarıdaki şiirlerden anlaşıldığına göre Kaygusuz Abdal. Kaygusuz'un bu şiirlerde geçen şehirlerde bulunduğunu tah ­ m in etm ek herhalde yanlış olmaz. Çelebi. E. e. Y. Kaygusuz bu kadından kurtulm ak ister. Mar. Yanbolu ve Filibe’ye âit şiirle­ rin konu bakım ından b irbirlerine çok.E dim e. s. dd. bu şiirlerde geçen vak'anın mecâzî b ir m ânâ taşım asıdır. a.. 126) 127) 128) Bu gürlerde zengin bir kocakarı Kaygusuz’a m usallat olur. İstanbul 1315. a V. g. buralarda geçen yer adları m ühim dir. M. Filibe ve M anastır'da da bulunm uştur. Dîvan.. v. F akat b u rad a bizim için şiirlerin konusun­ dan çok. Bugün Yu­ goslavya sınırları içinde bulunan bu şehirde b ir Kaygu­ suz Mahallesi ve b ir Kaygusuz Çeşmesi vardır'^®. 572 v. s.

Anna M arla Schimmel. Mar. Bizce kesin olan husûs. a. g.. M ısır’daki son Bektâşî şeyhlerinden Ahmed S ırrı Baba. Divan. bizim tah­ minimize göre Anadolu’ya veya M ısır’a dönm üş olm alı­ dır.. Bâzı araştırıcılar da kesin b ir ölüm târihi vermemekle bera­ b er Kaygusuz’un XIV.. g. A nnam aria Schim mel W alter Björkmann'^^ ve Rudolf Tschudi'^^ de aynen kabullenm ektedirler. Rudolf Tschudi. Mısır’da Bektaşilik. 398. s. a. Sâdece. Banarlı. e. îb n i Fenârî 1424 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) Ahmed S ırn Baba. s. s. s. m. yüzyılın birinci yarısında ölm üş olduğunu kabul ederler'^. asrın sonlarında ve XV. Nur'^®. 333b. 203.. s. S. v. 84 . g.. s. Zira daha önce de bahsettiğim iz E dirne ile ilgili şiirinde ge­ çen «Fetvâ bulam mı ki ’aceb varsam îbn-i F enârî’ye»*^^ m ısrâı. Bize göre de Kaygusuz’un XV. m. a sn n ilk yarısında öldüğü m uhakkaktır. 25. Nur. g. 98.. a. 20. R. e.R um eli'de uzun seneler kalan Kaygusuz. hiçbir kaynak belirtm eden Kaygusuz Abdal’ın M. Flemming. d. m. Ö lüm ü ve Mezarı Kaygusuz Abdal’ın ölüm târihi hakkında h er hangib ir târihî vesika mevcut değildir. W alter Björkmann. 5. N. 117. B. a. a. Ahmed Sırrı B aha’nın verdiği 1444 târihini ihtiyatla kabul etm ek m üm kündür. g. onun 1424 târihinden önce ölmediğidir. asrın ilk yarısında yaşadığını kaydederek onun XV. a. e. g. 412. s. Kaygusuz’un İbnî F enârî’nin şeyhülislâmlığı dev­ rinde hayatta olduğunu gösterm ektedir. 1444’de vefat ettiğini yazar’^^ Ahmed S irn Baha’nın verdiği bu ölüm târihini R.. g. F. a. Köprülü..

. M ukattam tepesinde Şeyh Cûşî tekkesinden bahsetm ektedir’^^. s. Nur. m ağaralar» görmüşlerdir'^^. g. Mu­ kattam dağındaki tekkenin «XVII. m ezarı tavsif et­ 136) 137) 138) 139) 140) 141) Hasluck. a. 18. a. N ur.târihinde şeyhülislâm olduğuna göre K aygusuz'un ölüm târihi 1424’ten eskiye gidemez. 29. e. g. m. 1883’teki «Le Caire et ses environs» adlı eserine göre. aynı asrın ikinci nısfında. a. H asluck’un kaydet­ tiğine göre «XVII.96. S ırrı B aba’ya göre buraya evvelce Celâliler Tekkesi adı verilm ekte imiş'^*. m. m. R. a. K öprülü. y. M ukattam dağındaki Kaygusuz'un m ezarını birkaç defa ziyâret ettiğini kaydeden R.. Köprülü. 85 . F. F. H al­ buki Evliya Çelebi. s. y. L ondra’da ba­ sılmış. eskiden kerpiç ile yapılm ış olan ve 1772’de tâm ir edilen tekkenin bulunduğu M ukattam dağının «taşlarına oyul­ m uş m ağaram n dibinde» Kaygusuz y atm ak tad ır ve Arap1ar ona Şeyhü’l-Mağaverî dem ektedirler'*. a s n n ikinci nısfı baş­ larında yapılm ış ve sonradan B ektaşilerin eline geç­ miş» olm ası gerektiği kanâatindedir'^’.. g. Kaygusuz Abdal’ın ölüm târih i ve m ezarı hakkında iki rivâyet m evcuttur : 1. de Vanjany. a. Kaygusuz M ısır’da ölm üştür ve m ezarı buradaki M ukattam dağında b ir m ağaradadır. 1981 târihli Egypt adlı eserde kaydedildiğine göre M ukattam dağında orjinal adı Kaygusuz olan Abdullah el-Mağaverî'nin mezarı vardır*"".. A. g. M ısır'da bulunduğu sıra­ da. s. Bu bilgelere dayanan F. H. a. 95 . a. asrın ilk m sfınd abu M ukattam tepe­ sini kemâl-i dikkatle tetkik etm iş olan Pococke ve Perry b urada tekkeler değil. Köprülü. 29.

Teke .eli ve Teke . Tekindag. a. m. Kaygusuz Abdal. Ş.8. 86 . tü rbenin iç kısm ındaki kitâbesiz m ezarlardan birinin Kaygusuz A bdal'a âit olduğunu h â ­ 142) 143) 144) 145) R. Türk Târih Kongresi A nkara.m ekte ve Ka'hire’de halkın Kaygusuz’a Abdallalı el-Mağaverî dediğini zikretm ektedir. Sayı : 7 . E lm alın ın Tekke Köyündeki Abdal Mû­ sâ türbesinde Kaygusuz'un da m ezarının bulunduğunun kayıtlı olduğunu yazıyor. tekke içinde yatanların adlarını zik­ retm ektedir. Tekindag. kız kardeşi : Zeyneb. Ve «Mağaverî m a­ ğaraya m ensup demektir»*''^.Oğullan. Abdâl M ûsâ'nın b a b a s ı: H aşan Gâzî. T arih Enstitüsü Dergisi. N ur. y. s. m üridi : Kaygusuz Abdal ve üç dervişin adları kayıtlıdır»”^. 1976 Temmuz’unda Teke-eli’nde b ir araştırm a gezisi ya­ pan Ş. E lm alı’ya bağlı Tekke K öyü’nde bulunan Abdal M ûsâ T ürbesi’nde göm ülüdür. 93. Ona göre Araplar «Abdal» kelimesini! Abdallah» yapm ışlardır. Biz de buradaki Abdal M ûsâ Türbesi'ne yaptığımız m uhtelif ziyâretlerde. R.. Nur. Tekindağ. Tekindağ'm b u husustaki kaydı şö y led ir: Abdal Mûsâ T ürbesi’nin giriş kapısı üzerinde bulunan b ir kitâbe. Ş. İstanbul 1977. H er halde b u kitâbe oldukça m uahhar­ dır. s. b ir yandan bu meza­ rın Kaygusuz’a âit olduğunu şüpheyle karşılarken öte yandan «an’aneye ve eskiden beri gelen rivâyete göre bu­ nu Kaygusuz’u n m ezarı kabul etm ek zarûridir» diyor'‘ 'l 2. Abdal Mûsâ Telekesi. 365. s. Elm alı’nm Tekke Köyündeki Abdal Mûsâ türbesinin iç kısm ında Kaygusuz Abdal'ın da yattığını zikreder'"”. sonradan konulduğunu zikrettiği kitâbe hakkında başka b ir bilgi verm em ektedir. Ilhan Akçay. îlh an Akçay. 73. VII. a. Sonradan konulduğu anlaşılan bu kitâbede. a n n e s i: Ümmü Gül­ süm. g.

IX. a. 273-276. g. Bu devirde Alâiye. Seyâhatnâm e’de Evliyâ Çelebi. s. Çelebi. 6. B ura­ daki türbenin Abdal M ûsâ'ya âidiyeti husûsu ise Evliyâ Çelebiye k ad ar uzanır. 87 . Y ukarıdaki h er iki rivâyetin de a n ’anelerine dayandığı ortadadır. Ba­ bası. Alâiye Beği H üsâm eddin M ahm ud ve Karamanoğlu Alâeddin Ali m üştereken Kıbrıs krallığına karşı şid­ detli savaşlar yapm ışlardır. Abdal M ûsâ evkâfı olduğunu ifâde ettiği bu âsitâneyi et­ raflıca anlatmaktadır*''^. zengin b ir ticâret merkezi ve m ühim b ir lim andır. Doğum târih i H. Antalya.. K aram an ve M em lûkler’le sıkı siyâsî ve askerî m ünâsebetler içindedir. asrın o rtalarında Alâiye'de doğm uştur. Beyahatnâme.len türbenin halifesi olan Halil Zeybek’ten işittik. M ısır ve Suriye tüccarları Alâiye’de ticâretle meşgul olm akta ve Alâiye'den m ezkûr m em­ leketlere büyük m ikyasta kereste ih ıaç edilm ektedir. Teke Beği M übârizeddin Mehmed. Alâiye Beyleri âilesi K aram anoğullarından inm ektedir. 1361 -1373 y ıllan arasında. Tekindag-. Ancak Evliya Çelebi'de m ezarlar­ dan birinin Kaygusuz’a âit olduğuna d âir b ir kayıt yok­ tur. Bu çetin savaşlarda Antalya 146) değişik B ektâşi s. Teke ve Alâiye Beğleri K ıbrıs krallığı ile çetin m ücâdeleler verm işler. Ay­ rıca Alâiye Beğliği. 742/M. bizim tahm inim ize göre Alâiye Beği H üsâm eddin M ahmud. m. 1341-42'den eskiye gidemez. B ir rivâyete göre aynı âilenin b ir tarafı da Anadolu Selçukluları’na dayan­ m aktadır. E. s. C. dedesi Alâeddin b in Y usuf’tur. Netice Asıl adı Alâyî Gaybî (Alâeddin Gaybî) olan Kaygusuz Abdal XIV. 7 6 -7 8 .

Tahm inen H. 800/M. Alâiye beylerinin şehre on mil m esâfede b ir sarayları vardır. Suriye ve Ira k ’ı dolaşarak Anadolu’ya dönm üştür. okçuluk gibi hünerleri de saraya m ensup b ir Beğ oğlu olarak en m ü­ kemmel şekilde öğrenm iştir. tahm inen 1444 yılında vefat etm iştir.98 yıllarında M ısır’a gelerek orada b ir tekke açmış. Edirne.on yıl kadar K ıb n slılan n elinde kalmış. Filibe ve M anastır’da bulunm uştur. 1397 . 88 . 1424 1430 târihleri arasında Rumeli'ye geçmiş. hiç olmazsa Güney ve Batı Anadolu’da b ir süre dolaşm. Genç yaşında Elm alı'daki Abdal M ûsâ’ya intisap ederek Kaygusuz adını almış ve uzun m üddet Abdal M usa’nın hizm etinde bulunm uştur. b ir ara Alâiye dahi K ıbrıs donanm ası tarafından işgal edilm iştir. Şüphesiz ki zam anının bütü n ilim lerini tahsil etm iş. ayrıca avcılık. B undan sonra m uhtem elen te k ra r Anadolu’ya (belki de M ısır’a) dönen Kaygusuz. Hicaz. Yanbolu.ış olm alıdır. A nadolu’da. Alâeddin Gaybî işte böyle b ir âile ve m ühît içinde çocuk­ luk ve gençlik yıllarım geçirm iştir. M ısır’da tarikatım yerleştirdikten sonra Hacca gitmiş.

Bugüne kadar yapılan araştırm alarda onun m uhtelif m ecm ûalarda bulunan b ir kaç şiiri ve Gevhemâme. T ürk Bilik Revüsl. V. T. Betsch 1837. 1) Bugüne kadar yapılan gür ve nesir neşirleri. İzahlı H alk Şiiri Antolojisi.80. Türk Halk Şiirinin §ekiî ve Nevi­ leri. İstanbul 1927. Bekyâşi Tomarı. Sayı : 17. Dağlı. Türk Edip ve Şâirleri. M.. Harsımıza  it Vesikalar (Sergüzeşt-n Kaygusuz Abdal). Atalay. s. Ergun.67. s. Onay. 8 0 -8 1 . B ektaşi Şâirleri. 58 ..110. Halk Edebi­ yatı Antolojisi.. 120. s.. İstanbul 1939-40. S. 41 . İstanbul 1930. 158-59. târih sırasına göre şöyledir: Hammer. s. s.. Baba. Edebiyat Tarihî Dersleri. R.H. 59. P. 161 . H. Alî. İstanbul 1938.H. Kaygusuz Sultan’da Bir N evruz Sahahı. 96.. 7 . s. B.74. N. 109 . s. Yıl : 1935. A. P. M. Y. Levend.. S. M. 172. 16-2 4 . S. s. Fındıkoğlu. Kadrlye Hüseyin. 357 -359. Bd. Tevfik .. İstanbul 1935. K aygusuz Abdal. H albuki Kaygusuz’un eserleri hacim bakım ından bu neşirlerle mukayese edilmiyecek kad ar çoktur. s. Nur.87. İstanbul 1935. s. İstanbul 1340/1921. A. s. H. Minbemâme gibi küçük m esnevileri neşredil­ m iştir'. S. Y. Mısır 1939. B ektâşi EdeMyatı. Türk Edebiyatı Niimûneleri.. N.. Boratav. İstanbul 1941. N. Uraz. Z.8 . İhsan . İstanbul 1340/1921. s. nu : 5. 472-479. Türk Edebiyatı Târihi. H ayat. 86.62.. Ergun. II. 89 . 196-203.İKİNCİ BÖLÜM KAYGUSUZ ABDAL'IN ESERLERİNİN TAVSİFLERİ VE HÜLÂSALARI Kaygusuz Abdal’ın m anzum ve m ensur eserleri b ir hayli yekûn tu tar. s. F ırath . s a y ı: 15-16. İstanbul 1926. A nkara 1943. A. s. Mihrâb. Kaygusuz Abdal Gaybî Bey Kahire’de B ektaşi Tekyesinde Bir M anüskın. s. Dağh. J. s. İstanbul 1931. e r -r isâletü’I-Ahm ediyye. GDO.. 3. İstanbul 1928.

A nkara 1979. A. TDK A nkara 1963. 175-6. N. Kaygusuz Abdal’ın Çağatayca B ir Gazeli.. Sayı : 2. U. İstanbul 1953. Bonn. s.33.. T ürk Tasavvuf Şiiri AnioZojisi İstanbul 1972. 1. İslâmî Türk Edebiyatı. 1 20 -1 . II. İstanbul 1949. T ürk H alk Edebiyatı Antolojisi. K a yg m u s Abdal Hakk%nda Etüdter II. M. . Güzel. 100-118.169. Giilşehrî île Kaygusuz Abdal’m Şiirlerim Kapsayan XV. 143-146. 2 5-58. TK. Oktober 1962. A. M. 25 8 -9 . A. A. 3 6 -4 0 . Kaygusuz Abdal’m Vücûdnâmesi tTzerine. İstanbul 1975. N. C. XIX... 2. F. Gölpınarlı. 207. Caferoğlu özel Sayısı. K aygusuz Abdal’ın G evhem âm e’si. s.. A. Türk.. 35 -38. A raştırm a Derg. İstanbul 1964. 24 -28. TPA. G ülistan 3. Başgöz. İstanbul 1958. A nkara 1968. K aygusuz Ahdal. s. Gölpınarlı. İstan ­ bul 1968.B ektaşi Nefesleri. Yunus Emre-Kaygusus . Abdurrahm an. X.. TK. Fas. C... Alevî . s. Cunbur. 189 -197. İstanbul 1961. s.2 . Gölpınarlı. 213-15. K ocatürk. Şubat 1481. A. Boratav. Schimmel. V. V. s. N. T ekke §üri Antolojisi.. K aygusus Abdal. s. s. M ystiker. 276 .Pir Sultan Abdal.32. Millî Kültür. s 105-106. Güzel. A. S a y ı: 194. 2.Eraydın.. s. 90 . L. Abdurrahman. s. s. Fak. A ralık 1978. Gölpınarlı. C. İstanbul 1955. 245-254..Deutsche Gesellschaft E. 31 . TD özel Sayısı. 1. s. P. 398-405. 1. 107-8. Dîvan 2. s. Kaygusuz Abdal’ın Eserlerinde Bazı Tasavvufî Terimler. B ektaşi Şâirleri ve N efes­ leri. Sayı : 10. H atayi. Bonn Mitteilungen. Salcı. İstanbul 1963. Drei türk. Erg'un. M. İz. Sayı : 197. s. 163 . . 25-28. V. 177-195. S. Akalın. y y ’dan Kalan B ir Mecmûa.. Yunus Emre ve Tasavvuf. Zaman Zaman İçinde.. İstanbul 1960. B ekta­ şîliğin tç Yüzü.282. Oytan. M. Pekolcay. 31 . S. T. H eft 48.. İstanbul 1955. s. M art 1979. E ski Türk Edebiyattnda Nesir I. s. Gölpınarlı. sayı 9. s. Mesnevî-i Baba Kaygusuz (I.. 1 . A.Bizim tesbit edebildiğimiz şım la rd ır: a) M anzum Eserleri Kaygusuz’a âit eserler 1. C. 102-103. III) 4 3 -5 1 .. Ed. 83-85. K ul H im m et.

Kaygusuz Abdal Maddesi. Kitâb-x M iğlâte 3. m uhtevâsı ve şekli itibâriyle Kaygusuz'un diğer eserlerine benzem ektedir. M inbem âm e b ) M ensur Eserleri 1. G evhemâme 5. V ücûdnâm e c) M anzum .4. 21. s. G ölpm arlı b u eserin Kaygusuz'a âit olm adığım ifâde etmektedir^. F akat tercüm e olduğu için çalışm am ıza dâhil et­ medik.M ensur (K arışık) Eserleri 1. Biz. 2) Türk Ansiklopedisi. 91 . Eseri inceleyen A. Dilgüşâ (D ilküşâ) İstanbul Belediye K ütüphânesi. C. n u « 1102’de «Risâle-i Kaygusuz Abdal» başlığı ile geçen tercüm e eser. 419. Saraynâm e 2. B udalanâm e 2. eserin Kaygusuz’a âit olduğunu zanne­ diyoruz. Osman Ergin Bö­ lüm ü.

Ahmed b. şemselıi kahverengi meşin. 27x18. Topkapı Sarayı'ndaki Mecmûâ-i Lâtife'dir.1489. istin sah târih i . 10. Kaygusuz’un eserlerini ihtiva eden yazm alardan istin­ sah târihleri X V III. 90. c. asırda istinsah edilmiş olanlar ile istinsah târihi belli olm ayanlar tavsif edilm em iş.I. M üstensih : Ali b.11. Cârmü’l-Meünâ’deki Türkçe Şiirler. 1489 târihli. E m ir Ali. 895 M. Koğuşlar Bölüm ü. Eldeki yazm aların en eskisi. Mecmûa-ı Lâtife. nu : 2467/IX’da bulunan ve 1080/1669’da istinsah edilmiş bulunan Buâalanâme’yi maalerem Ergin. mıklebli. ancak bu bölüm ün sonunda liste halinde verilm iştir. 895/baş. nu : 950. âbâdî. st. ölç. A) İstinsah Tarihi Belli Olan N üshalar 1. Baş : îy sıfâtun kulhtıva’llahu ahad Her dem içinde kâdirsün her sâ’ad 3) Mevlâna Müzesi Kütüphânesi. 25. Biz. Var. asrı geçmeyenleri tavsif ediyoruz^ XIX. G evhem âm e’yi içine alan ve H. Memlûk tarzı. 13x8 cm. hareketli nesih. yz. kt. NÜSHA TAVSİFLERİ Kaygusuz Abdal’ın bizzat elinden çıkmış h er hangi b ir yazmaya bugüne k ad ar tesâdüf edilem em iştir. Türk Dili ve 92 . Topkapt Sarayı M üzesi Kütüphânesi.

5x15. Staatshibliothek. s. 15. st. E. M. nesih. 93 . Teil I. meşin^ 4) 5) Bu mecmûanm tavsif ve tanıtılm ası hakkında bak : Cunbur. Risâle-i Kaygusuz. Flemming. yz.Son : Ve 'anhüm (arab ça).263 Kitâb-ı DilgUşâ Kitâb-ı Gülistân-ı Baba Kaygusuz Saraynâme-i Kaygusuz Baba Mesnevî-i Baba Kaygusuz Mesnevî-i Sânî Mesnevî-i Sâlis. n u : 645. ölç. 2. g.28. oct.7. 24.. s. kaıhverengi. M üstensih . Ms. yer yer harekeli nesih. (sh) : 263. Ceneviz. san. kt. kt. c. W iesbaden 1968. Var. or. beyaz.5. 2. Derviş Nazif İstinsah târih i : 900/baş.. 17. s. a. 345.1501. B. s. 4044. 19. m. nohut rengi. M. Türkische Handschriften. 14x9 cm. e. s.. yz.1494 (K astam onu’­ da Isfendiyar Bağ zam anında). Ankara Genel K itap­ lığı.10. 1 -43 43 -108 109-188 188-231 231-247 247 . 326-331. M üstensih : Derviş Ali H orasânî İstinsah târihi : 907/b aş. st. 23 . ölç. 25. 19x12. 3. siyah meşin. Var. s. Bu mecmûanm tavsifi hakkında bak : B. Marburg.5x11 cm. Baş : Gel iy kendU hâline yol bulanlar Ma'nîde kendü mikdârun bilenler Son : Abdâl Mûsâ’ya kul oldı cândan Çekdî elüni iki cihândan s. s. minhü eş-şefââte ve hiye leke Var : lb-7b : Gevhemâme*'.

Baş Son Var İlâhi Hüdâvend-i kerim pâdişâh-ı 'âlem.105a 105a .107a 107a .262b 264a .210b 211a-211b : : : : : : : : : Saraynâme-i Baba Kaygusuz îk i Gazel Nat-ı ’Aliyyü'l-Mürtezâ Emîri’ye âit) (seyyit Mesnevî-i Baba Kaygusuz Gevhemâme Küçük Mesnevi Beş gazel Mesnevî-i Sâlis Tercî-i Bend Terkîb-i Bend Gülistan iki gazel 211b-260a : Kitâb-ı Dilgüşâ (222b-228b.262a : tki müstezâıd 262a .288b 288b .341b 342a 342b . 253b-258b aralan farsçadır) 261a .340b 340b .139b 140a .137b 137b .121b 122a . Ib -69b 70a -70b 70b -71a 71b . Sultânü’l-kadim er-Rahîm Bu sohbet ile bu Kaygusuz Abdal tâ subha değin Sultân olupdı.343b Üç gazel Kitâb-ı Miğlâte Kaygusuz Abdal Divan Üç gazel Duâ-ül Kunût Halk tabâbetiyle ilgili dört re­ çete örneği nün kelâm-ı 94 .120a 120a . 263a-242b.134a 134a .

Var: 106b-120a. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. 24. 315.: Dilgüşâ (IlOa-lllb. istin sah târih i : 940/baş. içteki düz. Sh. st. ölç. 5. Nûr-ı 4904.3x14.223b : Kaygusuz'un iki tercî-i bendi. 10.2x7.5. Osmâniye Kitaplığı. Son : Fenâdan bakâya iresün ehl-i Cennet olursm vesselâm. âbâdî. 61. istin sa h târihi : 1040/baş. 6) Bu mecmûanın tavsif ve tanıtılm ası hakkında bak : M uhar­ rem Ergin. kt. 16. (üç sütun. kt. 22x11 cm. 13. C. karton. CâmiÜl. st. Sayı : 3 . c. Velâyetnâme-i Sultan Abdal Mûsâ. ta lik .343b .Meânî. Câmiü’I-Meânî’deki Türkçe Şiirler. M üstensih : Veli Baba Sultan b. Baş : Velâyetnâme-i S ultân Abdâl M ûsâ kaddese’allâhü sırrah ü ’l-’azîz. 114b-il5b. sarı nohut rengi. yz. 118b-120a arasında farşça me­ tin ler vardır) 215a . kenardakiler yan). kırmızı. 19 (iç sü tu n ).5 cm.1533. nesih. meşin*. yz. s.1630. 539-569. (B edri Noyan’ın özel kütüphanesinden aldığımız b ir fotokopi). nu : 95 . iki m üstezâd ve k ırk d ö rt m uhtelif şiiri). İki terkîb-i bendi. 23. İstanbul 1949.344a : Hadis 344b : Ebced 345a : B ir gazel 4. c.8.5x11. 11. Var. Hüseyin.4.7. ölç. III.

5.39 Velâyetnâme4 Sultan Abdal Mûsâ 39 . 8. yz. 16.8. îsm â il Sâib I. İstanbul Üniv. 4. 131.5. Son : Evvel âh ir meııem zâhir bâtın menem M ansûr n âsır m enem gene ü nihân bendedür. üç hilâlli.1756. nesihim si rik'a. M üstensih : Şeyh M ehmed Efendi.5x10. Var. kahverengi. nu : 411/1-2. Var.1793. istin sah târihi : 1200/baş. ebrû kaplı. 96 . me­ şin sırtlı. 21. yz. st. 15.s. beyaz. yer yer harekeli nesih. nesih.7 cm. kt. Bu kitâba Delîl-i B udalâ defter-i 'âşık ve seyr-i sâdık diler. c. V ar : 14a-49b Delîl-i Budala. 15x8. 21x13. 19. 50. Besmele. DTCF. 17. ölç. Var. : 1 .1785. c.7x8. ham dele ve salvele.2 cm. filigram lı m ühreli. Delîl-i Budala. D üğümlü Baba K ısm ı.11. c. 9. m eşin ciltli. Süleymâniye Genel Kitaplığı. m ı : 4105. ölç. 14. Delîl-i Budala. İstinsah ta r ih i: 1208/baş. 6. mıklepli mukavva. Kaygusuz Abdâl benem cüm lelere cân benem Evvel ü âh ir benem genc-i nihân bendedür. K tp. Divân-ı K ebîr Sultan Kaygusuz Abdal.59 Pendnâme-i Kaygusuz (B udalanâm e) 60 1047/1637’de vefat eden Veli B ab an ın say zinciri. 21x14. Baş : Hâzâ kitâb-ı hutbe-i dûvezde-i İm âm hazretleridür. nu : 5413. beyaz avrupa kağıdı. deri ciltli. kt.8x14. yz. 26.9. kt. st. 7. ölç.5 cm. İstinsah târih i : 1170/baş. Baş .7. Son .

Risâlat-ı Kaygusuz Sultan ’Işknâm e. nu : 909. Osman Ergin Bölümü. Tübingen. M illet tüphânesi. Son : Bu nazm-ı beyânâtun h er beyti b ir beyt-i m u’azzamdur.Baş : İlâhî 'âlem-i sırr-ı hafiyyât Senün sırrım da 'akıllar olur m ât Son : Bu söz ne dim ek olur. 1. beyaz.5 cm. q u art 1494 (Vücûdnâme. XI X. or. nu : 1321 (V ücûdnâm e ve Delîl-i Budala. k arto n ciltli. ârifler m a’nîyi söyler V allâh’u a ’lem bissavâb. Ms. asırda istinsah edilm iş nüshalar 1. ölç. istinsah târih i . Baş . Ali E m trt (Ş er’iyye) Bölüm ü. îstin sah târihi : 1212/baş. 62.32a 32a -80b 80b -82b 82b . Kü- 9. st. Var.1843). Ib . yz. 15. Var : Ib -38a Delîl-i B udala 38a . kahverengi.2.36b V ücûdnâm e 47a-61a Kitâb-ı Dilgüşâ Oğlanlar Şeyhî.107b 108b . Bu Icitâba Delîl-i Budalâ dirler. istin­ sah tâ rih i: 1237/baş.1821). 15. H am dele ve salvele.5x14. 97 . Depot der Staatsbibliothek. 28. c. 26.9.130b : : : : : Mesnevi Saraynârae Beş gazel Dilgüşâ M iğlâtenâme.5x8. rik'a. V ar .6. 1259/baş. 19. kt. 2.1797. İstanbul Belediye K ütüphânesi.

Miğlâtenâme. 4. istinsah ta rih i: 1304/baş.I I I . nu : 9. istinsah târihi : 13^1/ baş.12. n u : 2. 26.B. n u : 6.I I . n u : 5. Mesnevi I . 8. Saraynâm e. 6. Osman Ergin Bölümü. Osman E rgin Bölümü.3. 15.E. 5.1. Süleymâniye Genel Kitaplığı. 167 (Dilgüşa. n u : 4. Gülis­ tan. istinsah tâ r ih i: 1294/ baş. 7. İstanbul Belediye K ütüphânesi.12. DTCF.9. A nkara Genel K itaphğı n u . B ) İstinsah târihi belli olmayan nüshalar a) M.7. n u : 7. n u : 8. DTCF. 16.1877). istinsah târih i : 1296/ baş. 30. nu : 1407 (Mesnevî-i evvel. İstanbul Belediye K ütüphânesi. Ankara Genel K ita p lığ ı: 1.1878). n u : 10. istinsah tâ rih i: 1268/baş.1893).1851). n u : 3. H acı Malımu<İ Efendi Kısmı.1845). Delîl-i B udala) . 30. n u : 98 52/2 109/7 117 121 579 621 644 647/3 667 698/2 (K aygusuz'a âit 31 m uhtelif şîir) (Dilgüşâ) (Dilgüşâ) (Dilgüşâ) (Vücûdnâm e) (DelîI-i Budala) (Delîl-i Budala) (Vücûdnâm e) (Dilgüşâ. istinsah tâ rih i: 1262/baş. Üniversite A 385 (Delîl-i Budala.. nu : 3040 (Delîl-i Budala.1886). nu : 1889 (Delîl-i Budala.10. 27. Üniversite A 14 (Delîl-i Budala.

n u : 281 (Dilgüşâ) Üniversite A. n u : 375 (şiirler) Üniversite A. nu : 74 4. 3) n u : 19 (Dilgüşâ. n u : 41/1 (Delîl-i B udala) 3. 13. H âşim Paşa. n u : 1079 (Delîl-i Budala) Üniversite A. Min- 1. Gevhemâme. H acı H ayrullah Efendi. Kitâb-ı Miğlâte) 1219 (Dilgüşâ) 1245 (Delîl-i Budala) 1246 (Delîl-i B udala) 1397 (Delîl-i Budala) b ) Dil-Târih ve Coğrafya Fakültesi K ütüphânesi : 1. îsm âil Sâib I. H âşim Paşa. n u : 186 Ankara Etnografya M üzesi K ü tü p h â n e si: n u : 17824 (Divan. 12. H âşim Paşa. H. c DTCF. H aşan H üsnü Paşa.3. n u : 777/9 (Delîl-i B udala) 9. Mesnevi 1. n u : 802/3 (Delîl-i B udala) 99 . G evhem âm e. Dilgüşâ. 67 (Delîl-i Budala) 7. İzm ir. n u . 2. n u : 55/4 (Delîl-i 6. 15. DTCF. DTCF. 14. DTCF. nu: nu: nu: nu: 805/1 (MesnevM Evvel) 824/1-2 (G ülistan. 2. 16. H ayri Abdullah B udala) Efendi. H âşim Paşa.11. nu: nu. nu : 82 5. 2. Pertev Paşa. 4. n u : 619/29 (Dolabnâm e) 8. bernâm e) ç) İstanbul Süleym âniye U m ûm î K ü tü p h â n esi: 1.

n u : 1890 (Delîl-i B udala) 100 Ergin Bölümü. Osman Ergin Bölümü. dala) 14.10. n u : 2367/4 )Delîl-i Bu­ n u . d) İstanbul M illet K ütüphânesi Ali E m trî B ölüm ü : 1. Ali Em îri (M anzum E serler) Böl. n u : 663 (Kitâb-ı Miğ- . Ali E m îrî (Ş er’iyye) Bölümü. 16.. nu • . n u : 2846/2 (Delîl-i Bu­ Efendi. Uşşâkî Dergâhı. Osman Ergin Bölümü.. 3908/5 (Delîl-i Bu­ Hacı M ahmud Efendi. dala) 13. 212>6I1 (Delîl-i Bu­ Hacı M ahm ud Efendi. 17. Osman lâte) 4. Hacı M ahm ud Efendi. n u : 5692/6 (Dilgüşâ) Uşşâkî Dergâhı. e) İstanbul Belediye K ütü p h â n esi: 1. n u : 3251 (Delîl-i Budala) İzm irli îsm âil H akkı. K. (Şiir­ ler) 4. nu : 398 (Dilgüşâ) 3. nu : 1803 (Dilgüşâ) 5. n u : 330 (Menâkıb-ı Kaygusuz). Hacı M ahm ud Hacı M ahm ud Efendi. 15. Muallim Cevdet. n u : 216 (Dilgüşâ) 2. n u : 910 (Delîli B udala) 3. Ali Em îri (M anzum E serler) Böl. (Külliyât-ı Kaygusuz S ultan). dala) 12. n u : 797. Ali E m îrî (Ş er’iyye) Bölümü. O sm an Ergin Bölümü. n u : 535. dala) 11. n u : 909 (Delîl-i Budala) 2. n u : 115-116.

Osman Ergin Böl. Osman Ergin Böl. Staatsbibliothek. 2620. M arburg.. 2. Viyana. 543 (Dost. n u : 1993.. Staatsbibliothek. oct. Staatsbiblothek. oct. M arburg Ms. n u : 1283 11. 16a. Osman Ergin Böl. M. Vahid Paşa. R. n u : 1961. 3. nu : 1889 (B udalanam e) 10. Ms. 489. B udala).6. or. 2736/4. Osman Ergin Böl. 2746. I (Delîl-i Bu­ dala) 2. nu : 1296 f) İstanbul Topkapı Sarayı M üzesi K ü tü p h â n e si: 1. n u : 6817 (Vücûdnâm e) ğ) K onya Mevlâna M üzesi K ü tü p h â n e si: 1. 4.. nu : 1407 7. n u : 1346 (Delîl-i B udala) i) Yabancı Ülkelerdeki nüshalar : 1.) g) İstanbul Üniversite K ütüphânesi : 1. or. M arburg. nu: nu: nu: nu : 2467/XX (Tercî-i Bend) 2467/XXI (Mesnevî) 2467/X X II (Dolabnâm e) 2468/VII (Dilgüşâ) h) Kütahya î l H alk K ü tü p h â n e si: 1. n u : 1421 (Mesnevi-i Baba Kaygusuz) 9.. Osman Ergin Böl. Osman Ergin Böl. oct. (Delîl-i 4. 101 .. or. Ms. 3. n u : 1321 (Dilgüşâ ve Vücüdnâm e) 8. Flügel III.

V. Nur. 12. R. 102 . M arburg (DilPertsch. L. s. S taattbibliothek. R. 661 (Delîl-i Budala) Pertsch. oct. 7. N u r’u n tanıttığı M enâkıbnâme yazm asında. M arburg. n u : 35. n u : 144 (Ms. 9. Staatsbibliothek. N ur'un ifâdesine göre Kaygusuz’un Gevhernâme. m. M. or. lanâm e) Ms. M. Kaygusuz'un da şiirlerinin bulunduğu M. 1461 târih li b ir m ecm ûadan bahsetm ekte ve bunun hususî kütüphânesinde olduğunu kaydetm ektedir’. V. Kocatürk.. 3. Gotha. T ürk Edebiyatı Târihi'nde. ancak çeşitli sebeplerle görme im kânı bu­ lam adığım ız bâzı nü sh âlar da m e v c u ttu r: 1. or. R. Mesnevî adlı eserleriyle bâzı şiirleri yer almaktadır*. araştırm am ız sırasında.3 (Delîl-i Budala) Pertsch. 8. Ms. Min­ bernâm e. 3054. Türh Edebiyatı Târihi. B unlardan başka. husûsî kütüphânesinde bulundu­ ğunu ifâde ettiği Zağra-i Atîk’li Derviş Ali Efendi tara7) 8) V. 13. 86-88. 11. 2. O rient 8. oct. 6. n u : 185/II-1II (Miğlâte. Buda- Ayrıca elimizdeki tarihsiz M enâkıbnâm e'de Kaygusuz'un. 68. Dolabnâm e ve M inbernâm e adlı eserleri vardır. 10. 51. güşâ). g. 51) V atican Turco. K ocatürk. Dilgüşâ. n u ! 78 (Delîl-i B udala) U ppsala 661 (Delîl-i B udala) Berlin. 144.5. a. Gevhernâme. Salcı. varlığını öğrendiğimiz. 159 (Delîl-i B udala) Pertsch.

s. 4.fondan istinsah edilm iş 1045/1635 tarih li b ir yazm adan bahsetm ektedir. 14. Sayı : 1. fişleri arasm da geçen ve Râif Yelkenci’de gördüğü 1024/1615 târih li b ir yazm ada Kay­ gusuz’un şiirleri bulunduğunu ifâde etm iştir. a. m. L.. Mesnevi. C. Salcı. g. Ş ükrü Elçin. 9) V. 1. 103 . Kitâb-ı H ikâyât ve Terci-i bendleri vardır®. Bu yazma içinde Kaygusuz’un Menâkıbnâm esi ile birlikte Dilgüşâ.

v. 4904'de 44. 212a .. Ali E m îrî Bölümü. 218 . 214b 215a: Kiyâb-t Mlğlâte. s. v. v. nu : 619/29.. Millet Kütüphânesi. Mevlânâ Müzesi Ktp. 134a . iki Terkîb-i Bend’^. Belediye. Hâgim Paga. Süleymâniye. AG nüshâsm da 7 şiir yer alm aktadır. Mar. Belediye K ütüphânesi. P artev Paşa. V. v.. Süleymanlye. M arburg nüshasından başka Nûruosm aniye. n u : 52'de 31. nu : 979’de 64.83b.24b. TürUische Bandschriften. Teil I. s. Kaygusuz Abdal'ın Dolabnâm e’’ adlı 30-40 beyitlik kasidesi ile iki Tercî-i Bend’^. Nûruosmâniye. ESERLERİN HÜLÂSALARI a) M anzum E serleri 1. AG nüshası. Manzum E serler Blm. A nkara Genel Kitaplığı.137b. 12) 13) 104 .. 3 7 -4 0 . nu : 19. nu : 797. iki Müs10) 11) B.II. An­ cak M arburg nüshâsını tanıtan B arbara Flemming K ata­ logunda’® Kaygusuz’un bu nüshâda 288a-340b varakları arasında toplu halde bulunan m uhtelif şiirleri « d î v a n » adı altında verilm ekte ve bunların 130’un üstünde olduğu ifâde edüm ektedir.213a. nu : 2467/IX . E rgin Böl. M enâkıbnâme. v.. nu : 663.222. 23a . Süleymâniye Ktp. 214a-215a. v. Düğümlü Baba. 81b . n u : 4 1 1 /l'd e 4. O. y. Dîvan Kaygusuz Aljdal’m m ürettep b ir dîvanı yoktur. 25a-26a. M arburg nüshâsınm m uhtelif yerleri­ ne serpiştirilm iş olarak ayrıca onaltı şiir daha vardır. Osman Ergin Bölümü. n u . nu : 909’da 4. 199a-b. s. 137a-139b.. Flemming. n u . 330-331. Men&kfibnâme. 663'de 9. Nûtuosmaniye. Mar. Millet Ktp.

vahdet. ları. B irgün b ir şa­ hıs gelip nacağı saldı. bağnnm niçin delik ve göz­ lerinin niçin yaşla dolu olduğunu. Dallarım göklere ulaşırdı. Dolap şöyle cevap v e rir: Ben yüce b ir dağda ulu b ir ağaç idim. d ü n y a .. O zam andan beri ben « d o s t » diye inilerim. larından bahseder. Sam sonunda yok olm adılar mı? Kaygusuz. 687. Terkîb-i Bend ve M üstezâd’lar da Kay­ gusuz. Sonra vücûdum a dem ir m ıhlar çakıp beni dolap yaptılar. Tercî-i Bend. b ir su dolabına«niçin yü­ zünü dâima suya sürdüğünü.. 75b-76a. . insân-ı kâm il. «şimdi size cevap vereyim» diyerek beş vakit nam azın teker teker 14) 15) Mar. . Men&kıhnâme. zikr. aşk. İskender. Bağrım a kem end takdılar.tezâd^"* ve Salâtnâme'^ adli şiirini de Dîvanı içinde m ü tâ­ lâa etm ek lâzımdır. diğer şiirlerinde olduğu gibi tasavvufa âit m uh­ telif m evzûları ele alır. b u gönül. Ktp. hajn/an. kum rular budaklarım da yuva yapardı. Kayser. v. 3 1 4 a-b . Ank. 51 . V. kozmik âlem ve eşyâ isim leri D olabnâm e'de Kaygusuz.52. bitki. Gnl. neticede insanın ancak Allah'ın fazlına dayanm ası gerektiğini söyleyerek şiiri b itirir. Kaygusuz. sokak sokak dolaştırdılar. nu : 105 . geçer. Salâtnâm e’de kendisine nam azın ne olduğunu soran kadılara (E m irlere) hiddetli b ir edâ ile Kaygusuz. v. edeb. K isrâ. Nûruosmaniye. vb gibi tasavvuf konu­ Bâzı şiirlerinde m uhtelif yiyecek ad­ m aden. 21 5 a-b . AG nüshası. bu kadar zahmeti niçin çektiğini» sorar. Felek bal tattırd ığ ı herkese sonunda zehir sun­ m am ış m ıdır? Süleymân. s. Kuş­ lar. şiirlerinde Allah.

în san vücudu yoktu. 2. aktı. Ancak M arburg nüshâsındaki eksik kısım ­ lar için A nkara Genel Kitaplığı. O’nun câm. n u : 645. güneş. Önce su oldu. huri. Cihân. Gnl. Hak bana söyle­ tirse ben de size bu haberi vasf ederim . 167 ve 824/1-2'deki yazm aları da göz önünde bulundurduk. Mus­ tafa oldu. vahdetin üstündeki perdeyi açıp size vahdeti anlatayım . ikilik yoktu. Şim di. M arburg nüshâsı sonunda eserin 3700 beyit olduğu kayıtlıdır. yer ve gök hazine içinde bir sırdı. n u : 645' deki yazma 1560 beyit. can içinde gizli olan hâzineyi de ancak ehl-i dil olanlar bilir. dünya. herşey. âhiret yoktu. Cevherin kıym etini nasıl sarraf bilirse. B ütün bunların sebebi. yıldızlar. G ülistan'da hülâsa olarak şunları sö y le r. hangilerinin farz. gılman. canların ilkidir.kaç rek ’at olduğunu. M ustafa’nın cânm da sır idi. deniz­ ler ve karalar m eydana geldi. Cennet. Gülistan Bu eserin hülâsasını yaparken M arburg nüshâsm a dayanm aktayız. Kaygusuz. onu anlatayım . Denizin buğusundan felek­ ler ve feleklerin içinde melekler yaratıldı. ilk önce M ustafa’yı yarattı. Allah. hangilerinin vâcib ve sünnet olduğunu ve b u nların yıllık m iktarını söyler. Cehennem. Öyle b ir zam an idi ki kâinat yoktu. n u : 824/1-2'deki yazm a 2204 be­ yittir. Cihân istikâm et 106 . H er sıfat zât içinde gizliydi. Ank. Allah bu cevhere (M ustafa'nın cânm da) bakınca. ön ce «lâm eM n ne dem ektir. Ancak baş tarafı eksik olan bu nüshanın mev­ cut beyitlerinin sayısı 2140'dır. Âlem ve insan hepsi birdi. zaman. Ktp. cevher dirildi ve bütün cihan meydana geldi. Benim sözümü de ancak akıllılar anlar. Ay..

Allah b ir kuş yaratıp. elli bin yıl sonra da Âdem’i yarattı. Âdem Şâm ’a vardı. ona «tâneyi ye!» dedi . F akat Âdem sakallı ve ayağı aksak olduğu için Havvâ onu tanıyam ayıp kaçtı. huyu ata benzeyen m ahlûklar kam ışı yeyip çoğal­ dılar. Bu hal elli bin yıl de­ vam etti. Oniki yıl Havvâ’yı arzulayıp aradı. Mekke eli’ne düşm üştü. Cennet’te yediği bütün tohum ları oraya döktü. b ü tü n can­ lar ondan yaratıldı. yerlerin ve göklerin esrârm ı anlayıp Allah’ı tanıdı ve bü­ tün m ahlûkâtın halifesi oldu. H er can kendi cism ine girdi. eski hâline döndü. B unlardan sonra yetm iş bin şehir yaratıldı. 107 . B ir dereye erişti. B unlar da elli bin yıl devam ettiler. Âdem ile Havvâ’nm Cennet’ten kovulm ası anlatılır. Havvâ. Havvâ’nm yaradılışı. gövdesi ve tüyü koyuna.Bu da elli bin yıl sü rdükten sonra. B undan sonra îb lis’in Âdem’e secde etmemesi. N ihâyet Allah’­ ın Cebrâil’i gönderm esi ve Âdem'in Allah’tan af dilemesi üzerine Âdem. Ayağı sığıra. böylece varlıklar canlanm ış oldu. Bun­ dan sonra Âdem b ir tavus ile birlikte H indistan’a gitti. Allah atı. içleri hardal tânesiyle dolduruldu. Otuzüç yıl Âdem. Böylece Havvâ onu ta­ nıdı ve boynuna sarıldı. Sonra kam ış yaratıldı. Sel gelip bunları dünyaya yaydı. O da Âdem’i arzulayıp aradı. Dünya önce denizle doluydu. şeyta­ nın onları kandırıp yasak buğdayı yedirm esi. Sonra yerine b ir tü rlü kul geldi. kulağı eşeğe. fakat aslâ Allah’ı tanım adılar. Âdem’in Cennet’e konulm ası. B undan sonra Allah te k ra r M ustafa’nın cânına nazar eyledi. Yeryüzündeki b ü tü n yem işler bundan çıktı.tu ttu ve h e r m ekân yerli yerinde düzeldi. Üçyüz yıl ayrılık­ tan sonra Arafât dağında buluştular. Âdem. Âdem’e kadar olanlar Allah’ı tanım am ışlardı. Havvâ’nm peşinden gitti.

108 . Dâvûd ve Hz. Âdem'in yaptığı herşey insanlar için âdet oldu. insan ların b ir kısm ı Şît'e. Daha sonra Şît peygam bere geçilir. H er m ekân ayna içinde gö­ rünür. M uham m ed'in nûruyla kâinâtın dolduğu. raiyyetler ve peygam berler. O nlar da gidince onların «erkâm» kaldı. Âdem'i yüzüne perde eyledi. G ülistan'm giriş kısm ı gi­ bidir. İşte dervişler bunlardan nişandır. Âdem. Sabrı ve kanâati âdet edindiler. Ibrâhim 'in N em rûd'la mücâdelesi. Âdemoğlu üçe ay­ rılır : Beğler. pam uktan elbi­ seler giydiler. toprak. b ir kısm ı Sâm 'a tâbi olur. fakat perde içindekinin kim olduğunu bilm ek lâzımdır. Kaygusuz Abdal. Hz. Nübüvvet devrinden sonra velâyet devri başlar. Cebrâil. Âdem ile Havvâ’dan insanlar çoğal­ dılar. ateş ve yeldir. âlem in aynasıdır. m ânâ sırlarını keş­ fedip halka H ak yolunu gösterdiler. Daha sonra N ûh Tûfânı. Bundan sonra tasavvufla ve dervişlikle ilgili m uhtelif hususlar ve tâb irler uzun uzun anlatılır. Hz. Perdenin aslı su. İsâ'dan kısaca bahsedilir ve Hz. p u ta topanla n n m at olduğu anlatıldıktan sonra onunla birlikte pey­ gam berler devrinin bittiği ifâde edilir. konuyu dervişlere ve tasavvufa getirm ek için yukarıda hülâsa ettiğimiz girişi yapmış gibidir. Çoğunlukla nasihat üslûbuyla ve sâde ifâdelerle tasavvu­ fun çeşitli m evzûları hakkında bilgi verilir. Hz. Acı sözlerle taham m ül edip dünya için endişe çekm ediler. Âdem'e öküz beslemeyi ve buğday yetiştirm eyi öğretti. M uhamm ed'e gelinir. Allah. Pey­ gam berden sonra zuhûr eden şeyhler. hikâye edilmez. Mûsâ peygam ber ve Firavun. Buraya kadar olan kısım. Âdem'le Havvâ.Âdem’in C ennet'ten kopardığı incir yaprağının sü­ tünden pam uk yaratıldı. E serin bundan sonraki büyük kısm ında belirli b ir konu. Âdem'de ayna oldu.

645. Süleymâniye. Eser. Ank. Bu yolla peygam berlerin ad la n sayılır. nu: 411/1. vücut mu. İnsanlara bâzı öğütler verildikten sonra. Süleymâniye. Bu eserde. Daha sonra K am u âlem içindeki cân oldur Bu kıssa vü hikâyet ü destân oldur O dur vahdet gülistânm da bülbül O dur vuslat çim enünde biten gül denilerek yukarıdaki suallere «vahdet-i vücûd» görüşüne göre cevap verilir. aa) Birinci Mesnevi Birinci m esnevinin Mar. M esneviler Kaygusuz’un eserlerinin bulunduğu yazm alarda. Ktp.3. n u : 167. 1017 beyittir.. Yedi kat yerde mi. ikinci Mesnevi için M arburg nüshâsı«küçük Mesnevi» adını kullanır. 805. «Gâhi Âdem gâhi Şit ü gâh Ejryûb-G âhî Mûsâ olursm gâh Şuayyûb» beytinde görüldüğü gibi Al­ lah’ın peygam berlerde tecellî etm esi şeklinde ifâde edilir. Bu kısım da «vahdet-i vücûd» görüşü. Düğümlü Baba Bölümü. n u : 1407’de birer nüshâsı m evcuttur. ikinci ve üçüncü mesnevîler. Allah’ın nerede olduğu ve m âhi­ yeti m es’elesi üzerinde durulur. nu : 19 ve Belediye Kütüphânesi (îsta n b u l). m ünâcât ile başlar. dişi mi olduğu sorulur. Bunu ancak âşıklar anlar. erkek mi.«Mesnevî-i Sânî» ve «Mesnevî-i Sâlis» adıyla adlandırılm ıştır. B unlar «Mesnevî-i B aba Kaygusuz» adı altında verilmiş. Gnl.. «mesnevi» başlığı altında üç şiiri kaydedilm iştir. yoksa gökte mi bulunduğu. can mı. Sim urg adlı kuşun Kaf 109 . Osman Ergin Bölümü. H âşim Paşa. Âşıkların ahvâlinden bahsedildikten sonra A ttâr’ın«M antıku’t-tayr» adlı eseri ele alınır.

Şeriât. F akat gör­ düğü kendi nakşıdır. m a'rifet ve hak ik at’a (merâtib-i erbaa) ancak pir'in yol gösterm esiyle ulaşılır.pîrlik) geçtikten sonra ölür. 110 . Daha sonra Kaygusuz. oniki kapısı var. ulaşamayacağın şeye elini uzatma. Ne Mısır. oniki burcu ve d ört 5Öiz kırk d ö rt sipâhisi. solu. în san dört safhadan (oğlanhk . «Elif» ten üç h arf m eydana geldi. kırılacak dala konm a.kem al (kırgılluk) . fakirlerin elinden tut. önce b ir noktadan ibâretti. K al'a dan biri çıkıp ona nerden geldiğini. Otuz bin kuş Sîm urg'u arayıp giderler. kendi işini başkasma bırakma» gibi nasihatlardan sonra Oldur ahî Ahmed’ün alnında nûr Oldur ahî Eyyûb’a şükr ü sabûr denerek yine vahdet-i vücûd anlatılır. tâlib ve m atlûb hepsi b ir noktadan olm uştur. ne sattığını so­ rar. B undan sonra b ir pîr'e bağlanm anın lüzum una işa­ re t edilir. m isâfir bir derviş olarak dünyayı gezerken b ir şehre vardığını söyler. Yediyüzyetmişyedi m ahal­ lesi.dağında m ekân tu ttu ğ u ve cümle k u şîan n sultanı olduğu ifâde edilm iştir. İşte insan bu hayatını boşuna geçir­ memeli ve b ir «yol eri» ne bağlanm alıdır. ne Şam onunla kıyaslanabilir. Sâdece biri ona ulaşır ve aynada cemâli görür. Derviş. P ir ve mürîd. üçyüz altm ışaltı çarşısı. Kâinât. N okta çekilip «elif» oldu. b ak ar ki b ir muazzam şehir. tuz ekmek hakkını unutma. «Bilmediğin sözü söyleme. Daha sonra «söz» ün ehemmiyeti üzerinde durulur. Çünkü sağı. tarikat. şehre girm ek için d estu r ister. N utfeden âdem in ana rah ­ m inde teşekkülü ve dünyaya gelişi anlatılır. Derviş b ü tü n şehri dolaşarak m üşkülünün hallolduğunu ve özünü bildiğini söyler.yiğitlik . D estur verilin­ ce içeri girer.

İnsanın nefsine uymaması tavsiye edilir.hayrı. V ahdet m ülkünün sultanı olur. Nûr u zulmet birliği yitdi tamâm Birlik içinde bir oldı hâs u 'âm Bahı h!ç cihânda gayn kalmadı İkilik bir oldı ayn kalmadı Ten ü cân birlikde eyledi karâr Birliği kıldı kaması ihtiyâr Birlik oldı el emîndür töre düz Birliğe yitdi kamu yahşi yavuz Aslı fer’i bir şey oldı kâyinât Küllisi bir oldı ’Arab Türk ü Tat beyitleriyle «birlik» üzerinde durulur. Cümle kâinât onâ Cennet olur. Bir gönülde iki sevgi sığmaya İki dilliden safâluk dogmaya . Onun katında her diken gül olur. ona duymamalıdır. özünü bilen de rabbını bilir. İçini dışını aşk ile yandırır.. Yol eri (Evliyâ) keşşafü’l-kulûb'dur. «Mânâ»nın ehemmiyeti üzerinde durulduktan sonra tekrar muhtelif misallerle «vahdet-i vücûd» anlatılır. Cevherden cevheri o . Daha sonra «nefs»e geçilir.'farkeder. Çünkü b ir gönüle iki sevgi sığmaz. Özünü tahkik süratiyle bilir..diyen Kaygusuz Abdal yine «vahdet-i vücûd»a geçer Bir­ takım nasihatlardan sonra Her kişi kim hakkı bâtıldan seçer Ana dimişler bu yolda gerçek er :diyerek gerçek erin nasıl olması gerektiğini anlatır. şerri yol eri bilir. Bundan sonra «men 'arefe nefsehû.» hadisi açık­ lanır. O halde nefsi bırakm alı. Sözü pişirir. sonra 111 .

Zâhir içinde bâtını nûrdur. Gönlü mâden-i esrar sırrı. herkes de «er»in kim olduğunu bilemez. H alil'i N em rûd «Od» undan saklayan. Isâ nefesli. akıllı ola­ nın dünyayı terk etm esi lâzım geldiği hakkında öğütler verir. E traftaki her şeyde Allah tecellî etm iştir. B ir nefeste bin ibâ­ det eyler. H akk’ı bilm ek­ tir. sözlerini m izâna tartıp söyler. Kimse dünyada bâki kal­ m am ıştır. Daha sonra yine Allah'ın h er yerde tecellî ettiği anlatılır. Dünya m ülkünü tam am en terk edip dinini îman ile m âm ur eder. kendisi m âm urdur. Bu nişâm kimde görsen bil yakin Oldur er dutgıl eteğin öp elin diyerek yukarıdaki vasıfları taşıyan kim senin gerçek er olduğunu ve ona bağlanm ak gerektiğini ifâde eder. cam vahdet âlem inin defteridir. H er şeye hikm et­ le bakar. Dünyaya gelmekten m urat. Gözleri Ya’kub gibi yaşla dolar. zâhid «öz huzûrunu beklemeli». Daha sonra herkesin kendine uygun olan işi yaptığı­ nı ifâde eder. B undan son­ ra tekrar. Evliyânm «delîl» olduğu insan. Sofi. evliyânın vasıflarını sayar. Ahmed huylu. Yûnus'u balık içinde bekleyen. F erhad'a Şirin görünen. Yahya’yı herdem ağlatan. mal sahibi olm ak değil. âşık feryâd ü âh etmeli. iki cihanda zelîl olmaz.söyler. Eyyüb sabır­ lıdır. Eyyüb’ün dertli bağrını dağlatan O’dur. O. Dün­ yada herkes «er» olamaz. Leylâ’nın yüzündeki gü­ zellik O’dur. zikr ü teşbih etmeli. derviş öz yolu­ 112 . T ekrar öğüt verici beyitlerden sonra merâtib-i erbaa zikredilir. Dünya b ir gör-geç evidir. cismi viran. Evliyânın kim olduğunu «er» bilir. Nice sultanlar da göçüp gitm işlerdir. dolayısıyla dünya lezzetine gafil olm am ası ge­ rektiğini belirterek bu dünyanın geçici olduğu. İnsanın hayvan ol­ madığını.

yakın. bağ. m âhlûk. şer. ben. Sonra tekrar. în san konuşur. Tûtînin lâyığı şeker. aşk. ırak. karganın m aksûdu m urdiırdır.ile ol hâbîb IIS . İster-isen buncılayın bir nasîb Hak seven kişi . B undan sonra yem eklerden bahseder : Doğrama dan çöreğin ayrana Ayrandan yegdür bal-ıla kaygeına Sogam arpa ekmeğini Kürd'e vir Öyüni oldur ol anı yahşi yir Türkmen’e vir yahni-y-ile burmayı ’Arabun önüne dökgil hurmayı. Leyleğin yeri gülistan de­ ğildir. tavusa seyrân-ı bostan ge­ rektir. sedef. H er işin aslım o bilir. âhiret.nu gözetmeli. küfrünü kesip im ân aşılar. herşeyin yerli yerinde olm ası gerektiği hu­ susunda birçok m isaller verir. bülbüle gülistan. H arâm î kervan gözlem di. H er işin aslını anlam ak için. em în ü ş i kendi yolunu izlemeli. Saksa­ ğan bülbül gibi ötemez. şâkird. îğne. katre-i um m ân. Seni vuslata o iletir. im ânım aşk ile kaim eyler. ü stat. Atla eşek b ir değildir. dünya. sırat. h er çiçek güle benzemez. âşık. inci. Âb-ı ha­ yât değme su gibi değildir. sen.y . haşr. kendini bilen insana sorm ak lâzımdır. hayvan otlar. Türkm en yaylaya göçmelidir. H er sedeften inci çıkmaz. Bülbülün yeri gülşen. m âşuk. Günlünde tü rlü hikm et bitirir. gözünden p er­ deyi kaldırır. bağban. kesret’in ne olduğunu hep kendini bilenden sormalı. Kelebek uçm akla kuş olmaz. K ürd ayran içmeli. baykuşun vîrânedir. Hâlik. vahdet. kılıcın yaptığı işi yapamaz. hayır.

Çünkü yıldızlar onun için parlar. Kt. nüshasında «küçük mesnevi» başlığıyla geçen b u mesnevînin Ank. ateş. Âdemi bilen köle iken sultan olur. âlemde olan herşey âdem de vardır. Birliği söyler birikdi cümle dil Her gönülde bitdi birlikden hâsıl Ol kişi kim bu haberi söylemiş Bir ’aceb vasfı hikâyet eylemiş Kaygusuz Abdâl dimişler bir fakîr Kulak ol bir dem sözini dinle bir beyitleriyle birinci mesnevi sona erer. kevser onun için­ dir. însanm gözünü açması. tûbâ. Su. Cümle eşyâdan m aksut âdem dir. nu.. Adem'e secde etm işlerdi. toprak ve havanın tılsımı odur. 388 beyittir. H ûri. Âdem hüdhüddür. ne olduğunu. 114 . Cihan onun için gülşen olm uştur. ay onun için batıp çıkar.diyerek bu mevzuu bitirdikten sonra tekrar «birlik» ve avahdet-i vücûd» konusuna döner. bu dünya çarkı onun için döner. 19'da b irer nüshası vardır. Âlem sedef. n u : 645 ve 167 ile Süleymaniye. K af'dır. nereden gelip nereye gittiğini düşünm esi lâzımdır. bb) İkinci Mesnevi Mar. Âdem cevherdir. Hâşim Paşa Bölümü. insanoğlunun «nüsha-i âlem» olduğunu ifâde eder ve insanın kıym etini a n la tır: Melekler. Bu ’Işk mevci yine başumdan aşdı Sırrumı fâş eyledi râzumı açdı diyerek mesneviye başlayan Kaygusuz. sîm urgdur. Allah da âdem de âşikâr olm uştur. havuz. Gn.

evliyânın insan­ lara «delîl» olduğunu. Menzile yeten. Kimisi bunlara bakm anın h atâ olduğunu söyler. eğer kendisini bil­ mezse bilene sorm alıdır. Kimisi ise bütün sırları bildiğini ifâde eder. Kimi aç. kış. kim isi «velî» der. uyanm ak yoktur. Özü. gelmek. îşte dünyanın hâli budur. Onda ne azık ne su. Kaygusuz daha sonra dünyayı a n la tır: Bu dünya acayip gülistandır. İsa nefeslidir. kim i to ktur. onla­ rın kibirlenm em elerini. O rada yaz. doğmak. uyum ak. Bu dünya halkı ona «deli» der. ne yoldaş vardır. O rada «sıfât» yok. «delîl» e uym ayanın zillete düşece­ ğini ifâde e d e r : Delilsiz bu yola kimesne gitmez Giden yolda kalur menzile yitmez. «zât» vardır. güneş gibi m enşur'dur. T arikat yolu em indir. herşeyin vahdet olduğunu görür ve geri gelip bize «o hal­ den» haber verir. ne harâm î. gitmek. Kiminin vakti hoş. İnsanlara bâzı nasihatlerde bulunan Kaygusuz. kim i­ nin yerini külhan eder. kim inin kesesi boştur. kesretin tam am en gittiğini.în san hayvan hâsiyetini bırakıp. Kimisi bunların niçin sakalını kırktığını sorar. «Er» olan kim se dünyayı b ir pula almaz diyerek b u rad a da «er» i anlatır. Kiminin elini tutup sultan eder.’acebsin Özüm matlûbsım özgeye tâlibsin Cihân başdan başa külli nûr oldı Her eşyada hakikat menşûr oldı 115 . gözlerini açıp özlerini bilm elerini" tavsiye ettikten sonra şunları sö y le r: 'Acâyibsin 'acebsin b u l . O. ölmek. kim isi inkâr eder. Bu gibi nesneler orada kesrettir. diyen Kaygusuz.

vahdet âlem inin güzelliklerini sayar. tanrılık dâvâsı kılanlardan eser kalm a­ m ıştır. Firavun nerede? Cemşîd. Şeddad. pâdişaha bu esrar sırrını sorduğunu ve «kendini bil. şehir içinde b ir padişah gördüğünü. Sonra uyan­ mış. B ütün dünyanın insan için yaratıldığını tekrarlar. gözünden perde açılmış. sen hayvan değilsin» cevabını aldığını anlatır. Azîz-i M ısır nerede? Hepsi göçüp gitm iştir. sultam «Allah'ı» görm üş ve «aşk» a m üptelâ o lm u ştu r. K arun. Cihanı tutan. şâhâne b ir meclis kuruldu­ ğunu. düşünde b ir şehir. Afrâsiyâb nerede? Kisrâ.Dahi herbir sadâ kıldı ene’l-Hak Rûşen oldı bu ma’ni sırr-ı muğlak Dag u taş kûh u sahra müşkîn oldı Kokusı her çiçegün gül-gûn oldı Nikâhın açdı yüzinden bu dilber Bu ne sözdür ne Mzmsûr’dur ne ber-dâr ’Âşıka her mekân Mekke olubdur Mekke bilmeyene sevdâ olubdur Sırâtal müstakim düpdüz yol oldı Özini anlayan küllî ol oldı Y ukarıdaki tasvire devam eden Kaygusuz Abdal. Bu ’ışk ile cihân oldı münevver Bu ’ışk ile döner künbed-i devvâr Bu ’ışk ile denizler cûşa geldi Bu ’ışk ile felek cünbişe geldi 116 . Bundan sonra KaygLisuz. Bâzı nasihatlerden sonra tek rar insanın kıym etine döner. Kayser. N em rud.

dükkânım odur. E renlerin him m eti Arşten yücedir. kam ıştaki şeker O’dur. gönülde mesken tu tm u ştu r. bundan sonra «erenler»i an­ latır. gülistan O’dur. Padişahı bulan gönülde bul­ m uştur. T ürkm en’e «çığ». Yine gönlüm denizi taşdı çağlar Yine ’ışk oldı bagrunu dağlar diye devam eden Kaygusuz. B ütün sırlar gönülde gizlidir. «Sözü çok uzatma. kim i M ecnun'dur. m ahbûbum . Bülbül O. H er haberi erenlerden sorarlar. Kimi Vâmık. Geyikteki m üşk O. Cümle katrenin um m anı erdir. helvayı gör başka şeye bakma» diyerek Kaygusuz Mesnevi’yi b urada b itirir. Erenler halk içinde güneş gibidir. kim i Azrâ’dır. Onsuz bana can. Şâhım. sermâyem. Nice kim söylesek söz âhir olmaz Deveyinen ev içinde seyr olmaz Sünü çuvalda gizlenmez dimişler Kargaya karga bâza bâz dimişler H erşeyin yerli yerinde olabileceği hakkındaki daha başka atasözlerinden sonra vahdet-i vücûd'a göre. Aşk ile gönül ezelden beraber gelm işlerdir. Hüsn-i lâtif O. dünyada görü­ nen herşeyin «O» olduğunu a n la tır . Aşk gönül içinde «delîl» dir. Benim herşeyim Allah’tır. cümle cisme can O'dur. Anlatılan destan O. Cennet gerekmez. zülf-i perişân O’dur. 117 . K ürd için «cacığ» O’dur. ci­ han. Kimi Leylâ. daha sonra «gönül» hakkın­ da yazar. Yara da O. m erhem vuran da O’dur. Aşk.diyerek önce «aşk» hakkında. dildârım .

Bî-edeb olan h o r ve hakirdir. in san gözünü açıp özünü görmelidir. herşey «bir» oldu. 167 ve 645 ile Süleymaniye. n u . mesnevî’ye «birlik (vahdet)» i anlatm ak­ la başlar. Çünkü m âbud. b ir çerağ. îlm-i hikm etin tılsım ı âdem dedir. Gn. Onu görene ne mutlu! Onu görene b ü tün kapılar açılmış­ tır. Tekrar «âdem» in değerini anlatan. Ank. hüdhüd ile sîmıırg. Birlik âlem inde herşey güzeldir. n u : 19’da b irer nüshası vardır. Kevn ile m ekân âdem e m üştaktır. 367 beyittir. Cihanda ne varsa ona keşf olunm uştur. âdem sıfatında görünm üştür. îmânın aslı edeb iledir. Sonra her sırrın «âdem» de m evcut olduğuna geçer. gece ile gündüz. onun sedef içinde cevher olduğunu belirten Kaygusuz. O rada düşm an ve ağyâr yoktur. Kendisini görebilen insan birliğe erer diyen Kaygusuz. İnsanın kendisini başkasına sorm asına lü­ zum yoktur. Kâf ile nûn. Bî-nişana nişan. Herşeyde Allah vardır. 118 . ırakla yakın. O. H âşim Paşa Bölümü. her sûrete can âdem dir. «el-hayâ mine’lîmân» hadisini zikrederek «edeb» konusunu işler. herşey birbiriyle do sttu r. Kaygusuz. çeng ile ney.. Birlik haberi yayıldı şehirde Birlilt bâzân oldı her bâzârda Her su kim akar gül-âba döndi Kat’ oldı günâh sevâba döndi Kurt koyun-ıla bile kanşdı U gn begile yol varışdı. tek rar «birlik» i anlatır. yahut yemişli b ir bağ misâlidir.cc) üçüncü Mesnevi Mar. Kt..

Dîni. bu sıfatların dünya âdeti olduğunu söyleyerek mesneviyi bi­ tirir. H âşim paşa 119 . zâten beş günlük öm rü olduğunu söyledikten sonra tek rar insanın öm rünü boşuna geçirmem esini b ir «delil (evliya)» e tu­ tunm asını tavsiye eder. «Ten» in insan için b ir tuzak olduğunu. Cümle defter aşk ile yazılmış­ tır. Bu insan sağını solunu bilmez. yedi kat yer. n u : 4044. Cihan aşk ile parlar. T u r'a aşk ile gel­ m iştir. Mar. Âdemi eşekten ayıran aşktır. însan gafil olup dünyaya aldanm am ahdır. Dünya yalandır. insanı yoldan çık an r. sırr-ı lâ-yezâl'e vâsıl olur. İlm-i Ledün’e ula­ şır. K oğuşlar Bölü­ m ü. M uham m ed’in m irâcını. Cehennem. ka­ lem. başından vazgeçer. Âlem aşk ile zuhûra gelm iştir. yol sorana «delîl» dir. Bâzı yiyeceklerden bahsettikten sonra bu kuş dilini ancak Süleym an’ın anlayacağını. Eğer bu gafletten in­ san k u rtu lu rsa bü tün sırları keşfeder. ölüyü m ezarından çıkarıp soyar. kürsî. m üslüm anm haccmı öğrenir. n u : 950. Nefis. 4. İb rah im 'in niçin ateşe atıldığım . Kaygusuz. gözü görene m eş'âle. im anı dünyadır.B undan sonra «aşk» konusu ele alınır. hepsini anlar. S ûreti âdem . Gevhernâme Topkapı Sarayı Müzesi K ütüphanesi. fitnesi çoktur. M ansûr'un niçin asıldığını. Cennet. Mûsâ. yedi kat gök nedir. H albuki dünya kimseye bâkî kalm am ıştır. Aşk. kanadı kesilmiş kuşa döner. özü hayvandır. Süleymâniye. B ir akçayı atasından aziz tu ­ tar. Âlem aşk ile döner. daha sonra te k ra r âdem» i ve «aşk» ı an­ latır. B ir akça için bin yalan söyler. Y ûsuf’un niçin satıldığını..

Bölümü, n u : 19’a ve elimizdeki M enâkıbnâm e’de birer nüshası v ard ır’® . E ser 63 beyittir. B ir tevhid bölüm ünden sonra şâir, kendi halini hi­ kâye ettiğini söyleyerek konuya g ir e r : Bu tenim yoktu, ben sadece candım. K atre değil um m andım . O rada ay ve güneş doğup batm azdı. Dâima birlikdi. Ayrılık, ölmek, dirilm ek olmazdı. O zam an ne insan, ne melek, ne de gök­ ler vardı. Cümle varlık ancak O idi. Cenâb-ı Hak, kendi kudretini âşikar kılm ak diledi. Vahdet döryası dalgalandı. Beni kenara saldı. Menzilim deryâ iken katre oldu. Gevher, deryadan harice düşdü. H ikm etin aslı, o b ir gevherdendir. Gevherin aslı da O «Bir» dendir. Gevher’in b ir adı da M ahm ûd idi. Hak, Adem'i gev­ here sadef eyledi. Yâni bu m ülkü şereflendirdi. M aksat sadefdeki incidir. Su dilersen bardağa değil, ondaki suya bak. B ütün suların aslı birdir. O gevher, Hz. M uham m ed’in cânıydı. Onun için cümle âlem gülistan oldu. H ûrinin, Cennet'in aklın, canın h er şeyin aslı o gevherdendir. Daha sonra Hz. Peygam ber'in nazarı lûtfuyla bu eseri nazm ettiğini söyleyen Kaygusuz, tevâzu tavsiye ede­ rek eseri bitirir. 5. Minbernâme
4

Ankara Etnografya Müzesi K ütüphânesi, nu : 17824'de ve elimizdeki M enâkıbnâm e'de birer nüshası vardır". 29 beyittir.
16) Neşrî için bak : V. L. Salcı, a. g. m., C. 1, sayı ; 2, s.31 -32; M. Cunbur, a. g. m., s. 25-28; M. Akalın, Kaygtısuz Abdal’ın Gevhemâmesi, a. ü . Ed. Fak. A raştırm a Dergisi, sayı ; 10, s. A nkara, 1979, s. 192 - 196. Neşrî için bak : Eîrgun, S. H., B ektaşi ŞâArJeri ve NefesTerî, C. 1 - 2 , İstanbul 1955, s. 27 - 28.

17)

120

Akıl ile her hâli bildim , H akk’ı buldum diyerek m in­ beri tepenler ve halkı irşâd etmeye kalkanlara seslenen Kaygusuz; «özünden geçmeyen rabbmı bibnez» diyor ve şöyle devam ediyor : Allah’ı bilm ek için b en liğ i bırakm ak lâzım dır. «Mahrem-i esrâr» olm ak için dünya kavgasına uym am ahdır. Nefs atına binenler birbirlerinin aybını gö­ zetirler; gönüllerinde tü rlü fitneler vardır; birinin ondu­ ğunu diğeri istemez. Dünyada malı olanın dostu çoktur. Kendi hâlinde olan âşıklara ise «iş sevmez eşek» derler. Aşık olsam bana «tenbel Alâî» derler; şofî olsam, bu defa «mürâî» derler. Arifler H ak'dan başka şey bilmez. Diğer­ leri ise b ir sözü bin söz ederler ve doğru yolu bırakıp eğri giderler. Söz ile H akk'ı bulm ak m üm kün olsaydı bütün fakihler arşa çıkardı. Kaygusuz; dünyada şeytanın fitnesiyle kavganın ço­ ğaldığından; âlim, sofu, derviş, herkesin şöhret olduğun­ dan şikâyet ederek şu beyitle eseri b it ir ir : Ko sözi fârig ol Kaygusuz Abdâl Ki sözden açılur cümle kîl ü kâl. bc Mensur Eserleri 1. Budalanâme Budalanâm e'nin yazma nüshaları pek çoktur. En eski nüshaları Mevlânâ Müzesi Ktb., n u : 2467/IX; İstan ­ bul Üniv. Ktb., n u : 4105; DTCF, Ism âil Sâib I, n u : 5413'deki nüshalardır'®. Bu eserin ayrıca «risâle-i Kaygusuz» adıyla, tarihsiz, birkaç taş basm ası m evcuttur. Taş basma­ sı nüshalar, 50-60 sayfa arasındadır.
18) D iğer yazm a nüshaların bulundu|:u yerler için bak : tavsifleri Bölümü. Nüsha

121

E serin adı, başlıklarda çoğu defa «Risâle-i KaygU' suz», bazan da «Budalanâme» olarak geçer Bazanda yan­ lış olarak «Dilgüşâ» başlığı altında verilir. E serin ilk sa­ tırlarında ise «bu kitâba delîl-i budalâ ve defter-i ’âşık ve seyr-i sâdık dirler ve hayâl-i nâdân dahi dirler» kaydı var­ dır. İnsan aklı, anadan doğm a kör ve topaldır, diyerek esere başlayan Kaykusuz, «Akl-ı maâş» ile H akk’ın bilinemiyecegini söyleyerek şöyle devam e d e r : «Akl-ı maâş» ile güneşin nurunu bulm aya çalışanlar bilmezler ki bu yerden ve bu gökden başka b ir yer ve b ir gök daha var. Bunun arasında da iki direkli b ir şehir (in­ san) var. Bu şehre girmeyen Allah’ın sırrın d an hiçbir şey anlayamaz. Akl-ı m aâş, âriflerin gecesinin K adir, gündüzünün bayram olduğunu bilmez. Bu akıl ne kadar çalışırsa çalışsın «ârifler menziline yol bulamaz», şaşkın olarak kalır. Bu ilmi «akl-ı ma’âd» bilir. B una «mantıku’ttayr» derler. B unu bilm ek herkese m üyesser olmaz. Ancak Süleyman ve A ttâr bilir. B ir de «gönlü ve gözü açık ârif­ ler» bilir. A rifler sohbetine girmeyen hiçbir şey bilmez; m urad ve m aksûduna eremez. Bu defâ gönülleri buğz ile dolar ve âriflerin sözlerinin «küfür» olduğunu; onları az iken kırm ak lâzım geldiğini söylerler. Bu sapıklar ve kı­ sırlar (edal ve ebter) bilm ezler ki «Hak leşkeri» kırm ak­ la tükenmez. Eğer onlardan b iri «emmin oğlımdan» sual ederlerse, gönülleri buğz ve melâl ile dolm asın diye «Molla Sevündük oğlu Toparan Aga (Acı Doynran), nm ulu babası Hızır’dan böyle işittim» derim. K abul eder­ lerse ne âlâ, etmezlerse «emmin oğullan» kabul ederler. B undan sonra Kaygusuz, «göz ile görüp gönlüm ile inandığım şeyden h ab er verürüm ; görm ediğüm bilmediğüm yirden haber virmem. Beni anlayandan icâbında ben de sorarım » diyerek tasavvuf konularına girer.
122

İlk konu «kendini bilmek» tir. insan, sû ret m idir, can mıdxr; kul m udur, sultan m ıdır, bunu bilmeli. Ken­ dini bilenler şehzâde iken gedâ olur; m ekânları gülşen iken külhan olur. Kendini bilene atasm ın kam helâl, ken­ dini bilmeyene anasının südü haram dır. İnsanları «vatan-ı aslî» den b u dünyaya gönderdiler. A rkasından «nâ­ meler ve haberciler» de gönderip yahşi amel kılmasını arzu ettiler. F akat onlar «cihanm nakşı»na aldanıp gafil oldular. Sen kendi bildiğini b ir kenara bırak, b ir mürşîd-i kâm ile bağlan, ârifler ve ehl-i diller m eclisine gir ki «âhiret marazlarından emîn olasın». Yarın m ahşerde in­ sanların kim i eşek, kim i sığır, kim i m aym un suretinde olur. Eğer dünyada b ir m ürşid-î kâm ile bağlanırsan kıya­ m ette yüzün ak olur. İkinci konu «gönül »dür. Gönülde gizli m ânâ yazılı­ dır, dile gelmez. Bu m ânâ ancak gönüle yol bulana feth olur. Gönül bahrine yol bulan, ne inci isterse dalıp çıka­ rır. Gönlü bırakıp sûrete b ak an lar gaflet ipini boyunla­ rın a takm ış olurlar. Hak, gönlü kendisi için yaratm ış ve kim beni isterse kırık gönüllerde bulsun dem iştir. Gö­ nüle girm eyen istediğini bulam az, şekeri kam ıştan ayıra­ maz. Gönüle giren ise herşeyi sorup çıkarır; m uhannetleri er, erleri şîr-i m erd; şîr-i m erdleri ferd eder. Vücud b ir dükkândır, insana kiraya verilm iştir. İnsanın bu dükkân içindeki hâzineyi arayıp bulm ası lâzımdır. «Örfiyye» ye erenler ârif olur, âriflerin gecesi K adir, gün­ düzü bayram dır. «Onlara eren mııkallid iken 'ârif olur, 'ârif iken 'âşık olur, ’âşık iken ma'şuk olur. Bundan ilerü makâm olmaz ve bu makâma makâm-ı mahmûd dirler ki bum 'ârifler bilür». Üçüncü konu «Hakk’ı dünyada iken bulmak ve kendini bilerek hakikati bilmek» tir. İnsan H akk'ı dün­ yada iken bilm elidir. Çünkü b u rad a b ir «katre» olan 123

amel, öbür dünyada «lunman» olacaktır. Â hirette Hak Taâlâ b ir «dolunay» gibi görünecektir. O rada tem âsa hâkidir. Asıl mesele bu dünyada iken H akk’ı bilm ektir. Bu dünyada iken insanın uzun kısa fikirleri bırakıp «ma­ kam ve hâl ehli» olması lâzımdır. F ırsat elde iken «kaya kuşu» gibi öm rü laklak ile geçirmemeli, K örler gibi «deve tepme» sini «somun» sanm am alıdır. «Muvahhid» olan kendini bilir. «Mülhid» öz eliyle kendini toprağa göm­ m üş olur. Ancak «muvahhidlik kâl ile olmaz, mecâzî söz hâl olmaz, bal dim ekle ağız bal olmaz, dervişlik şemle ve şâl ile olmaz, ehl-i külhan tâc urunm az, her âhûnun gö­ beğinde m isk olmaz, her kam ışun içinde seker olmaz.» «Harâbât ehli»; ölmeden ölenler, içi m âşuk, dışı âşık olanlardır. O nlar bî-hodluk şarabını içip daha ölmeden soru ve hesabı verirler. O nlar havf ve ricâdan kurtulup havr ü şerden geçm işlerdir. Onlar sûret kapısını kapayıp «’âdem-i takavvüd (kavıtlardan uzak olm a)» etm işler­ dir. M ürîdlikten ve şeyhlikten, ik rard an ve inkârdan, kü­ fü r ve im andan geçm işlerdir. V arlık yokluk lezzetinden fâriğ olm uşlardır. Ne öğünmek, ne dâvâ, ne kerâm et ile uğraşırlar, ne teşbih, ne seccâde, ne ibrik düşünürler. Dâim tenha olup bu halka karışm az olurlar. Felekler sağ ellerinde m elekler sol ellerindedir. Dördüncü konu, Kavgusuz’un kendi «va<sf-ı hâli» dir. Gökler, yerler, yıldızlar, hiçbirşey m evcut değilken Allah, kendi gizli hâzinesinin bilinm esini istedi, kendi kendisim tem âsa ederek «kâf»ı «nûn»a (kün fevekûn) vurup bu kârhâneyi y arattı ve hem en kendisi sır oldu. Kaygusuz, «biz de bu kârhâneyi seyritmek istedük, pâdisâh-ı ’âlem dilegümüzi kabûl idüp, bize inşân donum giydiriin bizi bu dünvâva gönderdi», diyerek devam eder. «Hâlik’un emri benî kûzeger balcıgr gibi devrânun çarhı üzerine koyup dolap gibi döndürdi. Gâh beni kûze düzdi, gâh 124

boza düzdi, gâh kâse düzdi, gâh sarâylarda kerpiç eyledi, gâh ayahlar altında hîç eyledi. Gâh gül eyledi başa çıkdum, gâh kil eyledi hâke düşdüm. Gâh halk içinde 'azîz eyledi, gâh zelîl eyledi. Gâh inşân, gâh hayvân eyledi. Gâh gezende yatdum, gâh hazîneye batdum. Gâh kul olup satıldum, dellâl olup satdum. Gâh oynayup utdum, gâh bilmeyüp utıldum. Gâh beni hakîm, gâh hâkim eyledi. Gâh kazzâz, gâh bezzâz, gâh ’attar, gâh penbe atar hallâc eyledi. Gâh berber, gâh zerger eyledi. Gâh aşçı, gâh başçı, gâh demürci, gâh kürekçi evledi. Gâh beni şarka ve gâh garba iletdi. Gâh deryâda mâhî, gâh dağlarda âhû eyledi. Gâh avcı oldum avladum, gâh beni av eylevüp avlatdı. Gâh okudum ’âlim oldum, gâh ümmî eyledi okudım. El-kıssa dünyâda bir sıfat kalmadı bana itdürdi. Gâh şâkird itdi ögrendüm, gâh üstâd itdi ögretdüm, gâh beni ataya oğul eyledi gâh atayı bana oğul eyledi gâh anaya beni kız eyledi gâh anayı bana kız evledi gâh beni tıfl idüb anlara besletdi. Gâd anları tıfl idüp bana besletdi. Ve’lhâsıl ne başunuz agndayum nice kerre ata belünden ana rahmine ana rahmünden cihâna geldüm. N ice kerre buht gibi havâya agdum, nice kerre yağmur gibi yire yagdum, nice bin kerre çerende gâh perende oldum. Nice bin kerre küfr ü îmâna kansdum nice bin kerre gâh zulumât, gâh aydunliga düşdüm. Nice bin kerre dürlü dürlü cinlere karuşdum. Nice bin dürlü hil’atler giydüm. Nice bin kerre dürlü yakalardan baş gösterdüm. Nice bin yıllar âşinâlar gözetdüm, nice bin isimler ve lakablar urundum. Nice bin sûretlerden göründüm. Vel-hâsıl-ı kelâm bu nefis 'askeri benî güçden güce saldı. Ve kabdan kaba boşatdı. Şehr-be-şehr karye-be-karye gezdürdi. Dil ile 'ayân ve kalem ile beyân olm az...» B undan sonra Kaygusuz, ansızın anadan doğup «tıfl», bâliğ, yiğit, p ir «olduğunu, birgün ru h âşinalan125

nın hâlinden haber sorduğunu söyleyerek onlara kısaca jrîrmibeşbin âşiyan gezdim ve seyrân ettim diye cevap verdiğini anlatır ve şöyle devam eder: Bana âferin der­ viş, iyi hikâye eyledin, ama bunlar düş müdür, hayal mi dir, yoksa sen sayıklıyor musun diye sordular. Ben de görmediğini, bilmediğini söyleyen nâmerttir. Âlim deği lim ki ilim bileyim, velî değilim ki kerâmetim olsun «Karpuz gibi yoğun yum n sözden top yonup erenler m ey danına kodum» diye cevap verdim. «’Akl-ı ma’âd’a mukarîn ol, dünyâya takılma, so­ num düşün kimseyle düşmanlık itme, helâlı haramı ayur, haksız işlerden sakın, câhile İcarşu yumuşak, ârif1er katında sessiz ol, sorulmadıkça konuşma» gibi öğüt­ lerden sonra Kaygusuz yine bir mürşid-i kâmile bağlan­ mayı tavsiye ederek bu konuyu bitirir. Beşinci konu «insanın dünyaya gelmekten maksa­ dının kendini ve Hakk’ı bilmek» olduğudur. Bugüne ka­ dar halk birbirine bu kârhâneyi kim bünyâd etti diye sormuştur. Yerdekiler onu gökte, göktekiler yerde ara­ mışlardır. Yüzvirmidörtbin peygamberin herbiri bir söz söyledi, hiçbiri bunu temyiz edemedi. Ancak Hz. Muhammed «bu kârhâneyi bünyâd iden üstâdı yine bu kârhâne içinde bildirdi». Bundan sonra Kaygusuz, in­ san vücudunu anlatır. Daha sonra «nefs»i anlatan ve vücûtta Hak’tan gayn bütün düşüncelere nefis denildiğini bildiren Kay­ gusuz, bütün yaratılmışlarda Allah’tan bir şem ’a oldu­ ğunu söyler. «Allah herşeyi muhittir» âyeti ve «komşu hakkı, Tann hakkı» sözü bunu anlatır. Kaygusuz şöyle devam ed iyor: Yiğitlik menziline kadem bastığım zaman yolum bir çöle düştü. Yetmişiki millet orada şaşkın. Ben de arala126

muttasıl oruçdur disünler. Şehir insandır. An­ cak herkes mürşid olamaz. kimi uşak» tır. bundar her dem başın aşağa salarlar 127 . Şehre girince oğlan kayboldu. Kendilerini de Şiblî. Kel ilaç eylese önce kendi başına çalardı. Mürşid-i kâmil odur ki özünü bilmiş ve kendi vücûdunun şehrinde Hakk'ı bulmuştur. Ancak bunlar sırrullahı bilmezler. Kendilerini Hızır’a benzetip şeyh-i vaktız derler. Hak ile birleşmiş ve Süleyman gibi hâtem sahibi olup yedi iklime hâkim olmuştur. ama gidemedim. kimi oğlan. Dünyalık işin kendilerini halka sevdirip yalan sözler ve mühmel remiz­ ler ile avamı ve câhili kandırırlar. benzin saradup dudağın kemerlendürürler. Bunlar kibriyânın müşrikleridir. «Halka dâm ü tezvir içün başların kabartup bol cübbeler giyüp musahebet iderken hasta gibi âheste âheste söylerler. Hakk’ı isteyen orada bulur. İnsan bir mürşid-i kâmile bağlanmalıdır. İşte Pevgamberimizin buyurduğu «din yolunun dikenleri ve halkın çirkin ko­ kulan» bunlardır. kimi sûkî. hastanın marazını bilir. Hasan-ı Basrî. Hakk'ı isteyenleri az­ dırıp nefis yoluna salarlar. «Müridlerinün kimi lûtî.nna karıştım. kimi bekrî. Karşımda bir şehir görüp o yana gitmek istedim. Beyazıd-ı Bistâmî yerine kojmp kerâmet iddiasında bulunurlar. Çünkü herşey âdemin vücudunda mevcuttur. Ne istersen kendin­ den iste. Yalnız başıma şehrin her köşesini dolaştım. kimi pûtî. Çün­ kü cümle yaradılmışta Hak mevcuttur. Buna mukabil insan sıfatlı mürşidler çoktur. Kendini bilen cümle eşyanın aslını ve fer’ini bilir. Bin türlü belâdan sonra kendimi bir ke­ nara çıkardım. Çünkü mürşid. Bir oğlan zuhur edip beni o şehre götürdü. Âlemde mürşid de mürîd de bir olur. Ne is­ tesem o anda mevcut olurdu. hâzık bir hekimdir. Orada sonsuz cevherler vardı. kimi dehrî. Ben de avcı zağarı gibi yanına düştüm.

. Gökler dolap gibi döner. beğlik. îsâ . Bana «kuş dili bilirsen söyle. Derviş sonsuz b ir çölün ortasm dadır. B âri çağırayım. yerin eni boyu b ir ka­ rış tır. ve'l-hâsıl yalan remiz ve m ühm el işâretler eydürler ki y a’nî pirinden ana ziyâda nazar olm ışdur disünler. İbrahim ve Âdem oradaydılar.. Yedi kat yer b ir avuç. Peygam ber de «Hakk'ı istersen kendüni bil. Kaygusuz şöyle devam e d iy o r: Birgün b ir sohbete uğradım . B undan sonra b ir dervişin gördüğü rüyayı anlatır. Hz. yerden göğe b ir kulaç. B unların cüm lesi b ir vücuttur.» Daha sonra Kaygusuz.. belki b iri cevap verir diye düşü­ n ü r. hâkim lik.ve gâh gâh sâdık âh iderler. F ırsat eldeyken insanın nâdânhğı bırakm asını öğütler..... Ali halvet buldukça Hz M uham m ed’e «ne amel eyliyeyim ki öm rüm ü ziyan etm em iş olayım» diye sorarm ış. kulluk benim karînem dir. sular dam arım . O rada kendinden başka kim se de yoktur. Bu b ü tü n k âin ata ben hâlikım . Derviş b ir m üddet yolda gider. fakat yolun sonu yoktur. Fakat çağırm alarına hiçbir cevap alam ayınca : ’Âlem-i kül vücûd-ı cân ben oldum Cihâna cân cihâna cân ben oldum 128 . bilmezsen kalk git» dediler. dokuz felek b ir tekne. gökler çadırım . su yukarıdan aşağıya akaı-. arş seyrânım . bu nakş-ı pergâl seyrâm m dır. Yedi kat yerler vücudum . yerler dâim durur. Hz. te k ra r m ürşid-i kâm il tavsi­ ye eder. Çölün ortasında b ir büjöik yol var. M uhammed. Hz. 'ârifler sohbetine g ir___» diye cevap verir. yıldızlar m eş’alem. Ben de ya söylerim ya giderim devip söze b a şla d ım : Bu cihan bir kubbe m isalidir. Hz.. güneş aşağıdan yu­ karı çıkar. çarh devranım. Mûsâ. Ay ve güneş kandile benzerler.

Bunun üzerine «bendedür» rehifli şiir okur. Süleymanniye. m evcut yazm aların en eskisi olan 1501’ tarihli Mar. nüshası yirm i beş va­ rak tır. nüshasında «Kitâb-ı Miğlâte» şeklindedir. Kâmûa-ı TürM. s. nu : 663’te b irer nüshası vardır. n u : 3040. 2. yeni b ir esere bağlandığı belirtilm eden Kitâb-ı M iğlâte’deki hikâyelere geçilir ve böylece Kitâb-ı M iglâte’nin baş tarafı Budalanâm e’lerde yer alm ış olur. K itap b u rad a biter. saçm a sapan söz» m ânâsına gelen*’ «mağlata» kelimesi. yanıltm ak için söylenen zihin karıştırıcı. böyle b ir esere isim olarak uygun 19) B ak : gemseddin Sâmi. 138Ö. nu : 185-11. Vatican. Esasen «birini şaşırtm ak. Osman Ergin Bölümü. n u : 4044.Sûretümi gören dir kî beşerdür Sûretle sıfât-ı Rahman ben oldum şiirini okur. K endinden b aşk a kim se yoktur. İstanbul. Ancak biz. fa­ kat yine bulamaz. Düğümlü Baba Bölümü. Süleymaniye. 2 sak. Kitâb-ı Miğlâte Kitâb-ı M iglâte'nin Mar. özü özüne görünür. E serin adı. M uahhar olan diğer nüshalarda eserin adı «Kitâb-ı Mağlata» olarak kaydedilmiş ve bâzı araştırıcılar da bu şeklikullanm ışlardır. Ali Em îri (M anzum E serler) Blm. Basm a B udalanâm e nüshalarında. H acı M ahm ud Efendi Bölümü. 797. 129 . A nkara Genel Ki­ taplığı. ve İstan ­ bul Belediye K ütüphanesi. n u : 824/2. n u : 411/1-2. eski nüshadaki şekli tercih ettik. B akar ki ne sah­ ra var ne yol. T ekrar m ütehayyir kalır. B akar ki düş değil. Turco. B irilerini arar. Bu «düş mü hayal mi» diye düşünür. nu. Hemen başını özüne çeker. Başı tacdan dı­ şarı çıkmış. Mar.

Aşk pazarına 20) Mes’ûd. B ir yerde o tu ru p dinlenirken yine b ir rüya g ö r ü r : Yine b ir sahra ve ortasında ulu b ir ağaç. Köçek de deve değil midir?» diye sorarlar. Pe 3^ a m b e r «buraya Kâbe Kavseyn derler ve ağacm adı Şecere-i İslâm’dır. Ba­ k ar ki yer. buraya «Heyhât Sahrâsı» derler diye cevap verir ve kendi m âcerasını anlatır. B eyrut 1927. E r -R â id . bask. b ak ar ki b uranın sultanı M uhamm ed M ustafa'dır. Şeyh. M uhammed. O zam an an lar ki b u âlem den m urat. boynunda teşbih vardır. gök ve bunların içindeki b ü tü n eşyanın sesi kendi vücudundan gelir. Ona kim olduğunu ve b u çölün adını sorar. s.düşm em ektedir. Bu sırada derviş Hz. M uham m ed’e doğru y ü rü r ve ona b u sahrânın âdını sorar. Türk­ çe'de küçüğüne köçek derler. «Miğlât» ise «aym gerilmesi suretiyle uzağa atılan. B udalanâm e’nin sonundaki rüya ile başlar. Eser. Ağacın dibinde büyük b ir yığınak (ıneclis) var. 2. Gördüğün beş budak da İslâm’ın beş erkânıdır» diye cevap verir. Vaktiyle melek­ lere yakın ve adının «Azâzil» olduğunu. Daha sonra derviş akıl pazarına girer. Rüyasında çölün o rtasm a düşm üş derviş şiirler okuyup birisini ararken ak sakallı b ir şeyhe rastlar. Derviş ağacm iki budağına güneş vurduğunu. M uham m ed’de «devenin büyüğüne deve derler. 130 . 1408. şim di ise «Şey­ tân» lakabını taşıdığını söyler. Diğer peygam berler. Elinde asâ. isâbet kaydeden ok» m ânâsm a gelmektediı^. Peygam ber de «O da devedir. ama küçük olduğu için ona köçek derler» diye cevap verir. Derviş. O rtada Hz. Hz. kendisidir. B ütün peygam berler top­ lanm ışlar. gördüğü şeyhin şeytan olduğunu öğrenince kaçar. diğer üçüne vunnadığını gördüğü sırada uyanır. Kendisini tek ve tenha görür.

Ali «kuyu dedikleri bu cisim dir. Bu defa devriş sah ra’yı Hz. Allah’tan b ü tü n m ahlûkat için şefâat dilediğini ve Allah’ın da «sen sana değeni iste» dediğini gören derviş Allah’a «İlâhi. ona m ürîd olur.girer. Ali «sayvanın sahibi yine sayvanın içindedir» diye cevap verir. Süleym an’ın kirpiği altından bakan Hz. Hz. B ir m üddet sonra derviş Süleym an peygam beri gö­ rür. M ısır’a sultan oldum» diye cevap verir. Hz. ben miskine dahi nazar eyler dediği sırada uyandığm ı söyler. Daha sonra Hz. görür ki bu ran ın sultanı Ali>7 ülm ürtezâ’dır. Derviş. Daha sonra derviş yüzyirmid örtbin peygam berin ve cüm le evliyânın Hz. Ali «Bu sûretlerin içünde cümbüş kılan ve şûbede gösteren saj^amn sahibidir» der. «ben onu göremiyo­ rum. ^ 131 . Derviş «peki. M uham m ed’in b ü tü n peygam berle­ rin önünde yürüdüğünü. Derviş yine birgün Hz. Ali’nin kulluğunda bulunur. Ali «yukan bak» der. fakat Hz. Hz. der. Ali’ye sorar. Derviş bakınca herşeyin Allah’ın birliğine tanıklık verdiğini görür. Ali’ye sorar. Ali’ye tahsin ettiğini görür. Hz. kuyudan ki çıktım . Ali’nin elini ayağını öpüp «ben erkân töre bilmem» deyip b ir m üddet Hz. bu sayvanın sahibi nerede­ dir?» diye sorar. Ali’dir. nasıl görebilirim?» diye sorunca Hz. Yusuf peygam­ berin kuyuya düştüğü doğru m udur. Derviş b u cevapla şâd olup : Hakk’a minnet bugün Sultânı gördüm Bî-hicâb cism içünde câm gördüm Zerre-y-idüm nâgâh güneşe irdüm Katrem mahveyledi ummânı gördüm şiirini okur.

Derviş gördü ki «şeytan Nemrud'un varlığı olmuş. Şeytanla derviş çetin b ir mücâdeleye girişir­ ler. Âdem peygam ber dervişe «Nemrud. İsâ peygam ber de onu tak d ir eder. Derviş şeytanı ayağından asıp «bu fitnelik­ leri ne zamana kadar işleyeceksin?» diye sorar. Hz. Şeytan geri dönüp yalvararak to r­ basını ister. İbrahim'i içine atın» diye em ir veri­ yor. Derviş on­ ları da sapan taşıyla m ağlûp eder. Derviş b ir rüya daha görür. B aşlarında N em rud. ateş yakın. Derviş. İbrahim'i ateşe at­ mak istermiş. F iravun’un p îri olan şeytanla yine m ücâdele eder. D erviş'den «senin de bu bisâta geldiğin var nu» diye sorarlar. B ir başka rüyada. Derviş de onlara erişir. dervişi kovalar. O sırada şeytan gelir.Derviş b u defa şu rüyayı g ö r ü r : Yûnus Peygambe­ rin katında b ü tü n peygam berler toplanm ışlar. Şeytan yalvarır. Şey­ tan kaçar. Firavun'un askeri. gel beraber gidelim» der ve yola çıkarlar. B ütün peygam berler kendisine «âferin» derler. Âdem dervişe kim olduğunu sorar. Derviş onlara Hz. Âdem'i anlatırken Âdem çıkagelir. Derviş gâlip gelir. B ir diğer rüyasında derviş cüm le eşyayı toplanm ış görür. Sonra derviş uyanır. îs â ’nm şefeâtı üzerine torbasını ve­ rerek şeytanı bırakır. «odun toplaym. H epsi de bu sayvanın sâhibini aram ak tad ırlar. M uham m ed’in emriyle kendisine «taâm» getirildiği sırada uyanır. O nları dökünce içlerinden b ir sürü garip nesne çıktı. Hz. Meğer şeytanın ne kadaı fitnelikleri varsa b u to rb a içinde imiş. Derviş «ben senin vücûdunda beraberdim» diye cevap vererek Âdem’in başından geçenleri ona anlatır. B ir kalabalık görürler. Derviş şeytanın torbasına ve dağarcığını ele geçirm iştir. Ali’­ nin önünde şeytanla m ücâdele edip kazanır. 132 . Bu rüyada da Hz. Hz. îs â ’yı ve F iravun'u görür.

Fira­ vun. H orasan m ülkünde Beykozlu Peçenek (Beykozlu Bîcanger. ben bunun doğduğunu bili­ rim . kulluğuna d u r­ muşuz» deyince dervişe b ir zevk hâsıl olur. Yine m ücâdele ederler. Derviş şeytanı yakalayıp bağlar. O nlar da giderler ve otururlar. Bu sırada N em rûd ve şeytan da onları görm üştür. Derviş yine rüyaya dalar. Şeytanın m üridleri olan Dokyanus. N em rûd. N em rud onu tu tar. Derviş. dervişe rüyâsını anlatır. Şeytan İb rah im ’e «Tanrı v ar der­ sin. Şeddad. Derviş de on lara «bunun babası b u mu?» diye sorar. sana b ir kepenek yapalım ve b ir palan verelim» diye yalvarırlar. N em rûd «bizi hâlim ize bırak. âlim ler.Ne kim şeytan der. başka ta n rı var dediğini anlatır. îb râh im getirtilir. âkiller dolup taşar. B ağdad'm o rtasın d a Dicle ır­ m ağı derler b ir ulu su akar. ve N em rud gelip «bu şeyhi (şeytanı) bize sat. Behlül. Âdem tanım adığım söyleyince onun şeytan olduğunu söyler. Beykozlu Peçan) oğludur. diğerleri de dağılıp giderler. Şeytan da İb rah im ’in N em rud'u tanrılığa beğenm edi­ ğini. N em rûd’un as­ kerleri dağılır.» Derviş Hz. Şehirde ârifler. İb rah im ’i ateşe atacağı sırada der­ viş Allah’a «seni H ak bilene inâyet eyle» diye yalvarıp kepeneğini çıkarınca şeytan dervişi tanır. Seyâhat âlem inde gezer­ ken yolu B ağdad’a ulaşır. seni bırakalım » der. Üzerinde köp rü ler k urul­ m uş. Adem'e N em rud’un yanındaki ak sakallıyı tanıdın mı?» diye sorar. B unun üzerine der­ viş. N em rûd adam gönderip Âdem’le dervişi ça­ ğırtır. gel b u k üfür sözleri terkeyle. Behlül de onu görür.M ancınık k u ru ­ lur. «N em rûd ta n rı m ıdır. Behlül’ün kuş dilinden anladığını görünce cûşa gelip şiir 133 . Ne zam an ta n rı ol­ muş» der. Derviş b u rad a uyanır. Derviş dayanam ayıp «bu ne k ü fü r söyledi» diye sorar. kucaklaşırlar. Derviş şehre girip rüyasının tâb irin i soracak kim se arark en karşısına Behlûl Dânâ çıkagelir.

Tûbâ ağacının dibinde sohbet etm ektedirler. H akk'ın birliğine şükreder. Yine m ücâdele ederler. Derviş de onların yanına gelir. 134 . Derviş uyanır. H er eşya kendi cinsiyle zevk u safâya düşm üş. Allah kim senin aybm ı 5Öizüne getirm em iş. T a n n ’nın hasları b ir yere gelmişler. cüm lesinin su çlan bağışlanm ış. dervişi kucaklar ve yakasından içeri girip kaybolur. Derviş âlem in te­ şekkülünü. B undan sonra der­ viş m eclistekilere şunları a n la tır : Zamân-ı evvelde bu cihan yok iken Allah bu cihanı halk etm ek istedi. Önce M uhamm ed M ustafâ'nın n û ru n u y arattı ve ru hunu halk eyledi. Düşünde cümle âlem in H ak Taâlâ'nın birliğini söy­ lediklerini görür. Şeytan «bunlar­ dan ne um arsın» der. Derviş de o n la n sohbet yerine getirir. Onun nûrundan ve ruhundan Hz. Derviş an lar ki Hesap günü’d ü r : M uham m ed M ustafa. b u rad a sohbet edelim» der. Ali’nin n û runu ve ruhunu yarattı. soru hesap bitm iş. Sonra b u n u r yandı ve b ü tü n âlem ler vücuda geldi. k u rb an ı al. m aksut yerini bulm uş. yeri göğü kaldıran öküzün bahğın işi bitm iş. Mûsâ peygam ber «derviş. ileri yürür. İkisinin n û ru n u b ir kandile koydu. Behlül un çok hoşuna gider. dervişlere H ak Tebâreke ve Taâlâ öküzü balığı kurban vermiş» derler. cümle eşyanın o rta­ sında ay güneş gibi o n û ra k arşı durm uş. Şeytan kılık değiştirm iş onlara hiz­ m et etm ektedir.okur. buraya gel. Bu esnada «gel kurban al. Derviş şeytanı tu tu p bağlar. insanın m eydana gelişini anlatırken tam Âdem peygam ber mevzuuna geldiği sırada şeytan onu tanır. B unlar b ir zam an arşta m uallâk durdular. derviş aldırış etmez. Gelenler der­ vişe «burada b îr sohbet yeri gördün mü» diye sorarlar. yürürler. görürki balığı öküze yükletm işler. Ora­ da Tanrı Taâlâ b ir nu rd u r. herbirinin m aksûdu ne ise onu vermiş. Derviş derhal onu tanır. N ur parlayınca cüm le eşya uyanır. B ir yerde kalabalık b ir divan var. G ördüğü rüyaları düşünen derviş te k ra r uykuya dalar.

Daha sonra m uhtelif rüyalarda b ü tü n âlemi kendi içinde gören derviş muazzam b ir şehir görür. Derviş şehre girince orada iki Sultan görür. oniki kapılı. Süleym an h üküm dar olduğunu. Süleym an’ı. kurda kuşa hükm ettiğini anlatır. diğerinde M ısır Sultanım 135 . o da dünyada yaptıklarım kendi ağzından anlatır. Ali onlara «gözlerinizi açıp bakın» der. gökten/ Arş-ı Âlâ’ya. Derviş dâhil hepsi gözlerini açınca yer­ den göğe. birinde Hz.m eclistekilere şeytanın dünyada yaptıklarını b ir b ir anla­ tır. B unlar devamlı birbirleriyle sava­ şırlar. Şeytanın elini çözer. B ir başka rüyasında Hz. Bu şehir aynı zam anda b ir ayr^aya benzem ektedir. üçyüzaltm ışaltı arkı var. Derviş şeytanı yine m ağlup eder. Hz. Derviş bu m anzara karşısında coşup b ir şiir okuyunca. B aşka b ir rüyada ta h t üzerinde oturm uş olarak Hz. Derviş de önce âdem donunda. Ali’yi görür. Süleym an’ı görür. Birin adı Kabûl-i Rahm an. B ütün şeyhler. Yediyüzyetmişyedi mahallesi. âbidler. Üç katlı. diğerinin adı Makbûl-i Şeytan. Ali’ye selâm verirler. C ennetü’l Me’vâ’ya ve Firdevs-i Âlâ’ya k ad ar h e r şeyi görürler. oradan Makâm-ı Kâbe Kavseyn’e. B undan sonraki rüyalardan birinde Hz. Hz. Süley­ m an’la sohbet ederken birçok insanlar gelir. îk i di­ rek üstüne bünyâd olunm uş. sonra çeşitli kılıklarda cihana geldiğini anlatır. Muhamm ed’i. oniki burçlu. zâhidler. Arş-ı âlâ’dan S idretü’lM üntehâ’ya. orada bulunan şeytan onu ta n ır ve üzerine yürür. Hz. dörtyüzkırkdört çarşısı. Kim olduk­ larını sorarlar. sofiler gelip Hz. Daha sonraki b ir rü ­ yada b u şehrin kendi öz vücudu olduğunu ve kendisinin b u şehre Sultan olduğunu görür. Ali dervişe tahsin eylediği sırada derviş uyanır. B ütün kâinat bu aynaya akseder. o sırada derviş uyanır.

Eline kâğıt kalem alıp gördüklerini bu 136 . Hz. M uhamm ed. Geyik ka­ çarken dağda du ran dervişin gölgesinde kaybolur. herşey yerli yerindedir. Cümle âlem M ısır Sultanının divanında cem olm uş­ lardır. Yer gök. Hz. b ü tü n âlem in kendisine karşı secde ettiğini görür. M ısır sultanıyla karşılıklı şiir söyleşir. cihandaki herşeyin. Geyik dervişin içine girm iştir.görür. Böyle rüyalar görüp uyanan derviş kendisini Şamakı şehrinde b ir külhan bucağında görür. Cihandaki herşey onun vücu­ dunda m evcuttur. cihan sûretli bütü n hayallerin kendi vücudunun gölgesi olduğunu görünce te k ra r cûşa gelip şu şiiri o k u r : Benem cümle vücûd içindeki cân Benem küllî sıfat her dürlü erkân Benem Leylî benem Mecnûn ki dirler Benem ol ki özüm özüme hayran. Bunu söyleyen derviş. M uham m ed ona Şam ’ı sorar. an­ cak rüşvet yiyen N ablus kadısının işinin kendilerine çok m üşkül geldiğini söyler. Bu m anzara karşısında hayran kalan derviş şu şiiri o k u r ! Cânum bu cümleye nüsha mıyım ben Kamuda şûr-ı aşk-ı kavga mıyım ben Kamu gönüllerün fikr ü hayâli Kamu başlardagı sevdâ mıyım ben. Hz. Allah’ın hepsini bağışladığım . Oraya gelen derviş. Daha sonra uyuyan derviş. Süleym an b ir geyik peşinde avdadır. Derviş R ûm 'dan geldiğini söyleyerek Şam 'dakilerin yoldan çıktıklarm ı an­ latır.

sayıkladım . ârifler m ânâsın söyleyeler» diyerek kitabı bi­ tirir. «Ben b ir düş gördüm . Sonra âdem oğlunun zâhirindeki burun. Oniki burcun h erb iri şu insan uzuvlarına karşılık g ö sterilm iştir: Baş Hamel. Göğüs Esed. Ana rahm ine düşen nutfeyi yedi seyyare terbiye eder ve insan vücûd bulur. Osman Ergin Bö­ lüm ü. fikir gibi hususiyetlerden bahsedilir. K ütüphanesi. B ut Kavs. 16 varaktır. Ali E m îrî Bö­ lüm ü. Eser. Kasuk Sünbüle. kulak gibi ve batınındaki hayal. şu kitabı yazdım. Yedi seyyârenin tesirleri şu şekilde ifâde edilm iştir : Evvelden Zuhal terbiye eder kan olur. 3. sâdisen K am er terbiye eder vü­ cûda gelir. Göbek Mizan. b u söz ne de­ m ek olur. Taban H ût'dur. Tübingen Devlet K ütüphanesi. K ollar Sevr. n u : 621 ile 667’de b irer yazma nüshası vardır.kitaba yazar. nu : 1321. El­ ler Cevzâ. B aldırlar Devi. ağız. Alın Seratan. sâlisen Zühre terbiye eder kem ik olur. Zeker Akrep. âyetlerini vererek başlar. sâbian M üşteri terbiye eder cihâne gelir. 137 . Sâniyen M irrih ter­ biye eder et olur. Belediye K ütüphanesi. nu : 909. hâm isen U târid terbi­ ye eder hareket hâsıl olur. âriflere sorun bu düşün tâbirini. nu : 1494 : İst. akıl. n u : 6817. Dizler Cedy. ve Hacı Bektaş K ütüp­ hanesi. Vücûdnâm e V ücûdnâm e’nin Millet K ütüphanesi. Üniv. râbian Şems terbiye eder rû h olur. önce el-M ü'minûn Sûresi'nin insanın ana rah ­ mine düşm esinden bahseden 12-14.

Âdemin oniki uzvu şunlara m üşâbihdir. ve dörtyüzkırkdört kem ikler vardır. 2. Göğüs Kur'ân-ı H ikm et.Âdemin doğum undan ölüm üne dek şu d ö rt vecih v a r d ır : 1. 138 . Her akıl bunu kavram aktan bilm ekten âcizdir. Baş Tâc-ı Devlet. K ara kış şeriat gibi­ dir. Kaş Âlem-i K udret. K ırgılluk’d u r ki üç ay Güz’e m üşâbihdir. P irlükdür ki üç ay K ara Kış'a m üşâbihdir. bu n lard a hikm et çoktur. Bu kapıların ki­ misi açılır. . yediyüzyetmişyedi sinirler. Güz M ârifet gibidir. Onun eteğinden tutm alı. Gönül Mihr-i M uhabbet. Cihana gelmek T arikat gibidir. B unlar insanda dahi şöyle gelir g e ç e r: Ana rahm i şeriat gibidir. Yaz T arikat gibidir. Ayak Kuvvgt-i Allah ve Cemâli H ikm etü'llah'dur. izinden gitm elidir. Göz Nûr-ı Vahdet. B ahar Ha­ kikat gibidir. göz Azrâail'e. b ir şehr-i m uazzam 'dır ki nice bin âlem ler anda m ahvolur ve b u şehrin oniki kapısı vardır ki bu âlem in oniki b urcuna m ükâbildir. B urun İsrafil'e. üçyüzaltm ışaltı dam arlar. kim isi kapanır. 3. Yigitlükdür ki üç ay Yaz’a m üşâbihdir. Cihandan gitm ek M ârifet gibidir. Ağız Cebrail'e müşâbihdir. Alemdeki m erâtib-i erbaa'dan. B urun Yol-ı Cennet. Oğlanlıkdur ki üç ay B ahara m üşâbihdir. El K udret-i Allah. Âdemin vücûdunda. 4. D ört Melek insanda şu uzuvlara m ü şâ b ih d ir: Kulak M ikâil’e. Ademoğlu yerde ve gökde var olan cümle eşyanın en güzidesidir. Ci­ handa durm ak hakikat gibidir. Ağız kelime-i Şehâdet. Adem. Bilmek ve kavram ak isteyenler varsa onlar da ehline yani insân-ı kâm il'e m ürâcaat etmeli. Alın Nûr-ı Hidâyet. K ulak Pâk-ı Nübüvvet.

Daha sonra Kaygusuz. B ütün m ekânla­ rın. yabanda aram anın aslı yokdur. doğru­ yu bulm ası için tâlim lâzım geldiğini ifâde eder.» Nisâ Sûresi'nin 12 nci «Göklerde olanlar da. yerde olanlar da Allah’ındır. kendi bildiğiyle doğru yolu bulam ıyacağını. Bunun için T anrı'nın «el vermesi» gerekir. sıfatların. İnsanoğlu kâinatın defteridir. Yerde ve gökteki h e r şey onda m evcuttur. yâni însân-ı K âm il’dir. Eşyâda aram anın aslı bud u r ki delîli Âdemdir. yalnız Allah'ın ezelî ve ebedî olduğunu «bu âlem olmazdan evvel onsekizbin âlem içinde Hakk Celle ve Âlâ.B undan sonra Kaygusuz. M uham m ed’in «bu kârhânenin aslını ve fer'ini» beyan eylediğini anlatır. Kaygusuz’a göre. b ü tü n pey­ gam berlerin H akk’ı bulm ak için hezâr be hezâr cehd ey­ lediğini. h er m ürşidim diyen m ürşid olamaz. Allah her şeyi kuşatır» âyetini jaıkarıdaki sözlerine delil olarak gösterir. B undan sonra insân-ı kâm il üzerinde durulur. Dolayısiyle insanın hakikati bilm esi için kendini bilm esi lâ­ 139 . kamış içinde şeker ve gülâb gibi vâki olmuşdur» şeklinde belirtilir. nihâyet son peygam ber Hz. yerin ve göğün son­ suzluğu karşısında hepsinin hayran kaldığını. tâlibe reh b er gerek oldu­ ğunu. âlem lerin. gönüllerin. H akk’dan ayru nice görür? B unlar H akk’dan ayru değildür. Daha sonra bütü n eşyanın fâni olduğunu. «K ü n» em­ riyle bütün m evcûdatm yaratıldığım . varlıkların ve şekil­ lerin Allah'a âit olduğunu söyledikten sonra şu beyti ge­ tirir : Bir bâzâr kurdı ezelden her metâı koydı Ol kendi aldı kendi satı-bâzâr eyledi. Çünki H akk Taâlâ H azretleri eşyâya m uhît etm iş. «gizli kârhâneyi düzen ken­ dini içinde gizledi» sözünü şöyle açıklar : «Çünkü nişân dahi eşyâ içinde bulundı. İm di h er kim h er şeyi görür.

B unun için de insanın sûretini bırakıp m ânâsını aram alıdır. Yeryüzünde ondan daha şirin nesne yoktur. makbûl-ı vücûddur. Zâhirî olanlar kutbu-l-aktâb. pâdişahlar âlemini ikiyi ayı­ r ır : Zâhirî ku tu p lar ve b âtm î kutuplar. ih tilât halindedir. Daha sonra Kaygusuz. Allah’ın zâtının m azhardır ki başka eşyada b u kabiliyet yoktur. fekad arefe rebbehû» buyurm uştur. B undan sonra «Ey Dâvûd. Onsekizbin âlem insana m üte­ alliktir ve onsekizbin sıfattır. sol yanında halife vardır. yâni dalgıç olursa her cihetten âzâd olup devleti bulur. altıbini hayvânâtâ. üçyüzler ve binbirlerdir. B unlar gece gün­ düz dünyanın d ö rt köşesini dolaşırlar. Çünkü bilenle bil­ meyen b ir olmaz. seni şüphesiz yeryüzüne hükümrân kıldık» âyeti açıklanır. B unların da eli altında velîler vardır. T anrı ise hep­ sini kuşatm ıştır. Kutb-ı âlem in sağ yanında m ürîd. Çünki Peygamberimiz «men arafe nefsehû. însanm kendisini bilm esi. Bu açıklam aya göre hüküm ve hüküm et insanın elindedir.zım dır. m ücerred H akk’ı bilmesi gibidir. Herkes özünü b ir m ürşide bağlam alıdır. kırklar. altıbini insana m ütealliktir. Kendine bakınca görür ki özü bahr-i m uhîtdir. Çünki onlar rencide olursa T anrı da rencide olur. Cümlesi binüçyüzelli neferdir. üçler. İnsan kendisine bakm alı. H akikat halle­ rini Allah’tan başkası bilmez. Kaygusuz b u sözü şöyle açık lıy o r: în san deryâda gavvâs. kul m u sultan m ı anlam alı. Hepsi birden âlemi nizam üzrç tu ­ tarlar. B undan dolayı cümleye hük140 . Onun için m ahlûkları dilimiz ve elimiz ile rencide et­ memeliyiz. B âtın erenlerinin halleri böyledir. Göklerde ve yerde olan h er şey Allah’ın­ dır. Çünkü insan eşref-i m ahlûkât. B unlar da b ir­ birlerinden ay n değildir. O. İnsanın m aksûdu ne ise m âbûdu da odur. Altıbini nebâtâta. yediler.

İnsanlara dünya m alına kapılm am ası. Süleymaniye. c) Manzum + Mensur (Karışık) Eserleri 1. İzm irli îsm âil H akkı Bölümü. Millet Ktp. Ankara Genel Ktp. Ali Em iri Böl. Düğümlü Baba bölüm ü. say. mesnevi tarzında kafiyelenıniş uzun b ir şiirle başlar. nu : 2468/-VII. T ürk Kültürü. n u : 4044. Üniver­ site A 281. nüshasında farsça kısım lar 17 va­ rak tır. tavsiye edi­ lir. Süleymaniye Haşim Paşa. fakat sîret olarak hayvandan daha aşağıda­ dırlar^'. s. B irçoklan sûretâ insan. 141 . İstan ­ bul Belediye K ütüphanesi. oct. Ankara Genel K ütüphanesi. Dilgüşâ Dilgüşâ’nın yazma nüshaları şu kütüphanelerde bu­ lunm aktadır : M arburg. n u : 698/2. nu : 411/1-2.. Muallim Cevdet K. DTCF. Eser. Ms. Süleymaniye.meyler. Nuruosm aniye ve H âşim Paşa nüshalarında arada farsca kısım lar vardır.. M art 1979. n u : 216. Bundan sonraki m ensur kısım da Hz. Etnografya Müz. Kaygıisuis Abdal’ın Vürûdnâme’si tjzerine. 51. nu : 17824. ancak «Allah herşeyi kuşat21) Vücûdnâme için bak : A bdurrahm an Güzel.. : 197.. M arburg. n u : 4904. M uham m ed’e kadar bütün peygam berlerin «bu kârhâneyi istemek bâbında temyiz» kılm adıklarım . kendilerini tanım aları. Ktp.. n u : 167 ve 645. Mar. Ancak insanların hepsi böyle değildir. M arburg nüshası 50 v arak tır. n u : 19. Mar. 276-282. B urada vahdet-i vücûd anlatılır. İstanbul Belediye K ütüphanesi.. n u : 3692/2. Niir-ı Osmaniye. n u : 398. Osman Ergin Bölümü. n u : 797. Mevlâna Müzesi Ktb. or.

düşüncelerdir. «nefis» üzerinde d u ru r: İnsan vücûdu bir şe­ h ird ir «Nefis» acaba bu şehrin kendisi m idir. Fenâ oldı özini bâkî bildi • • • • • • • • • • Güneş gibi 'âlemde meşhûr oldı Hemân ser-tâ. Biri vücûdun bütünü. yoksa bu şehir içinde b ir nesne m idir? «Nefis» iki nesneden ibârettir. diğeri vücud içindeki H akk’dan gayrı hayaller. M uham m ed'in b u hâlin aslını ve fer'ini beyân ettiğini ifâde eder. b u uzun şiir­ de de Allah'ın cüm le eşyada m evcut olduğunu anlatan 142 < .kadem külli nûr oldı Cân oldı küllî kalmadı vücûdı Kamu âlem ana kılur sücûdı • • • • • • • • • • Götürdi ten hicâbın cânı gördi Cân içinde nâgâh Sultânı gördi Anı gördi kamu veçhe yüz olmış Kamu gönülde sır dilde söz olmış •••••••••• Âdem anun ile bulmuş şerefi Odur gevher âdem anun sadefi Âdemi don idinüp giyen oldur Dilinde ademün söyleyen oldur Y ukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi. B undan sonra âdem in cüm le şeyin özüne m âlik olduğunu anlatan Kaygusuz.m ıştır» âyeti m ucibince Hz. Daha sonra «nefsini bilen rabbını bilir» hadisindeki «nefis» kelimesini kendi zam anına k ad ar hiç kim senin açıklayam adığını söyleyen Kaygusuz. özünü bilenin m ücerred H akk’ı bileceğini söyleyerek tek­ ra r uzun b ir şiire geçer : Özin bilen hakikat Hakk’ı bildi.

Bana da yer gösterip b ir hikâye bilirsen söyle dediler. içinde zindan sûretli kişiler koydu. yerin eni 143 . O da şunları sö y led i: Yer vücudum . Sonunu düşünm eyenler. îsâ. su lar dam arım . yerden göğe bir kulaç. yıldızlar. Derviş. kış koz. Derviş vahdet-i vücûdu anlatan b ir şiir okuyunca m eclistekiler onun kuş dilini bildiğini görüp onu övdü­ ler. doğmak b ahar. Âlem cüm büşe gel­ di. gök çadırım . Cennet halk. seyyâreler tam am oldu. doğrusunu demek erlik. soh­ bet ederler. yaz ge­ ven (gönü?).Kaygusuz. yoksa işitilm iş hikâye mi söyliyeyim» diye so rar ve başından geçen hikâyeyi a n la tır : însan kisvetini giymeden can idik ve sultanm vücû­ dunda b ir idik. nakş ü hayal­ ler teferrücüm . Âniden gördüm ki yer. H er eşya yerli yerini aldı ve pâdişah-ı âlem (Allah) bunların içinde sır oldu. içi­ ni sekiz tabaka gülistan eyledi. Yoldaşlarım ızın herbiri b ir şeyle meşgul oldular. altı varaklık farsça b ir bölüm den sonra b ir der­ vişin «bu kitabı yazan dervişe ki meydân! dersin durur­ sun. M uhammed Mus­ tafa. gündüz nübüvvet. Onun aksince b ir yer daha düzdü. ölm ek güz. her şekil ve sûret b ir ayrıksı şûbede göründü. hâlâ dolaşıp d u r­ m aktadırlar. b ir hikâye daha söylemesini istediler. Allah b u nların fiiline göre b ir ev düzdü. gece velâyet. uyanm ak âşikâre bazar. do­ nu giyip bu m ülkü seyrâna geldik. âdem donunu (insan kılığını) bize hil at olarak verdi. gök. çarh devrânım . hiç Türkçe bilmez misin» diye sorduğunu ve b ir hi­ kâye istediğini kaydeder. yedi kat yer b ir avucum. Sonunu düşünenler evliyâ en­ biyâ oldular. sağlık gülistan sayrılık zindan. İbrâhim gibi peygam berler oturm uşlar. Bu teferrücün içinde ben (derviş) b ir meclise eriştim . arş sayvânım. dokuz felek b ir değirm en. uyku m ünâcât. Pâdişâh. yıldızlar m eş'alem . yalan söylemek zağalhk. Cehennem kahr. «başım dan geçen hikâye mi söyliyeyim.

taâtm kul ile Tanrı arasında sebep ol­ duğu. evliyalar vezîr. yir gibi sâkin ola.uzunu b ir arşın. edepsiz olm am ak. yer. hayvanlı­ ğın vb. B undan sonra insanların çeşitli sıfatlarını sayar. alâm etlerini sayar. âdetsiz iş işlememek. devletin. Mesnevi kafiyeli uzunca b ir şiirden sonra dünyaya gelmekten m aksadın Tanrı'ya kulluk etm ek olduğu. od gibi çiği pişirici ola. b u lu tlar vb. 144 . O da «söylediğim başım dan geçen hikâyedir» diye devap verdi ve meclisin m uhalif olduğunu görünce b ir şiir ’ okudu. ’ışkı delil ide. nefsi zelil ide kim tam a’lık eylemeye. kulluk m ertebem dir. gök. yalan söylememek. îyi b ir müslüm anın sıfatları sa y ılır: T anrı’yı hâzır görmek. âkilliğin. H akk'ı kendi vücudûnda bula. büyüklere küstahlık. huyı Ali’ye benzeye. ârif ola. küçüklere tekebbür etm em ek. Aşk m uhabbetten doğar. m arifetin aslı tevhid. beğlik hâkiînliğim. cim rilik etmemek. nin insan için yaratıldığı ifâde edilir. akıl fikirden biter. özini bile. de­ niz gibi derin ola. tevhidin aslı herşeyde Allah’ı hâzır görm ektir. peygam berler elçi. külli kâinat hilkahm . su gibi dâim â b ir yola vara. hulkı M ustafa'ya benzeye. inancın aslı ikrar. İnsanın kıym eti. tekebbürün.» «Lâ ilâhe illallah» redifli b ir şiirden sonra ibâdetin icâbet için olduğu. kul­ lanıp paylaştığım ız bu dünyadaki nesnelerin b ir sahibi bulunduğu anlatılır. İnsan sûretli pek çok kim senin dev sîretli olduğunu söy­ ler. temizliğin ise H akk'ın gayrısından perhiz eylemek m ânâsına geldiği ifâde edilir. hâsud olm am ak. Derviş bunları «sayıklayır^a» meclis içindekilerden biri «düş mi söylersin» diye sordu. Daha sonra aşk erini an latır r «Işk eri oldur ki aklı mîzân ide. peygam­ berden utanm ak. ki­ tap lar vasf-ı hâlim . yil gibi h er yiri seyrân ide. sö­ zünde dü rü st olmak. Câhilliğin.

kabiliyyet-i lâtif. cüm le âlem tecellîsidir. îkrâr-ı sâf. Bilâ­ hare d ö rt m ertebeden hak ik at ile m arifet anlatılır. hâsud olm am ak gibi öğütlerden sonra şöyle d e r : B ir avuç toprak kendi m ik târm ı bilse. bizim ak­ lımız buna erişmez. menzile erişene derler. h er zam an H ak ile ol­ m aktır. m ürebbinin irşad ettiği h er şeyi hafsalanm alm ası ve istikam et tu tm ak tır. erenlere ik rar eylemek. Bilâî^ere «kim ki T an rı’yla ise T anrı dahi onun iledir» sözü zikredilerek insanın kendi özündeki m ertebeyi bil­ mesi istenir. âriflerin h er menzili geçişte b ir m erte­ beye eriştiği. Mür­ şîd-i kâm il. dolandığı zam an gece oldu deriz. 145 . gün doğduğu zam an sabah oldu deriz. înâyet-i H ak ise nebiler işâretidir. m urakka b ir hırkanın a s ta n ile yüzüne benzetilir. B ir şiirden sonra te k ra r vahdet-i vücûd şöyle anla­ tılır : H ak nûrdur. m ürşide inanm aktır. cümle sıfat onun şûbesidir. Aslı H ak’tır. M arifet ise dünya hesabını etm em ek. H akk’ı bilm ek için d ö rt nesne lâ z ım d ır: Mürşîd-i kâm il. Daha sonra vücûdun b ir kisvet olduğu. Kerîm-i zül-celâl’dir. gayb âlem ini söyler. M ubam m ed M ustafa’nın da kırk yılda kâ­ m il'olduğu anlatılır. T anrı’dan korkm ak. inâyet-i Hak. insanın özünü bilm esi gerek­ tiği anlatılır. Daha sonra hayır ve şerre geçilir. Kâbiliyyet-i lâtif. Daha sonra can ile vücûd. suyun geldiği tarafa yukarı. âhirete aldanm am ak.\ Altı varaklık Farsça b ir kısım dan sonra dünya ve âhiretin b irer m ertebe olduğu. Biz dillerden T ürk dilini biliriz. T ürkî dilince bu k ad ar biliriz. m ertebelerin âlâsi ve ednâşı bulunduğu. gittiği tarafa aşağı deriz. îkrâr-ı sâf. Rum sâlikleri bu n u n ne demek olduğunu bilirler. H a­ kikat. böylece kulluğa bel bağlasa Allah ganîdir.

Kul gidetse H ak kalır. Nasıl zahm et çektikten sonra üstad olunursa H akk'ın kulluğunda da zahm et çekmek lâzımdır. kabiliyet. Çünkü Allah. hepsi Allah'ın «yed-i kudretinde» dir. 146 . în san vücûdunun hareket ve cüm büşü lİa k ’tır. tâatı tem iz kılm ak. Daha sonra Allah’ın h er yerde m evcut olduğunu ifâde ederek şöyle d e r . m ülâzem et. B ütün ibâdetlerin aslı H akk'ı hâzır görm ektir. Allah'ı bulm ak için herkesin kendine yönelmesidir. kimi aya güneşe. B ir insanın elinde b ir ha$haş ta ­ nesi ne kadarsa b ü tü n yaratılm ış eşya d â o kadardır. kah­ reden um m ana kadar h er yerde dopdolu olduğunu. b ü tü n yaratılm ış eşyada m evcuttur. Onsuz hiç b ir eşya deprenemez. bu­ rad a var. ayrılığa tanıklık verm ek demek olur. Bu altı nesne b ir arada olursa Allahtan hidâyet erişir. H akk'ın kendisinden a y n mı. berab er mi ol­ duğunu düşünm esi istenir. H akk'ı aram ak. Fer'i de üç n e sn e d ir: Mürşid-i kâm il. bunların cümlesi «pergâl» den d ışan değildir. kim i Allah'a tapar. B ir san 'ata kulluk etm ek ile Allah'a kulluk etm ek farklı değildir. özünden tam âm en fena olm ak. bu rad a yok dem emek gerektiğini söyler. I ^ k ile kul arasındaki hicap kulun kendisidir. H akk'ı hâzır görenler. Vahdet-i vücûdu an latan uzun b ir şiirden sonra «H akk'ı istem ek âdet ile kaideden d ışa n değildir» denile­ rek bu kaidenin aslı ve fer'i anlatılır. Bazı öğütler verdikten ve insanın m uhtelif halle­ rinden bahseden b ir şiirden sonra beş varakhk b ir Farsça kısım daha vardır. Aslı üç n e sn e d ir: Tanrı'yi h er yerde hâzır görmek. Farsça kısım dan sonra insanın hikm et ile hâline bakm ası. Vâcip olan. kim i kendi eliyle yaptığı şeye. H er­ kesin gönlü b ir nesneye em in olur.Kısa b ir şiirden sonra Allah'ın zerreden güneşe. H akk'tan gayn iş işlemezler.

kim isinin fitnesinden şeytanın dahi yenildiği. îşte arm ağa­ nım budur.. Sözden top yontup aşk m eydanına koydum. ibâdet bilm em . içindeki insanların herbirinin b ir işe daldığını ve cihanın sahibini düşünm ediklerini. n u : 4044. Deliyi zin­ cirle bağladım . n u : 167 ve 645. Veli değilim. 2. Mar. n u : 411/1-2'de b irer nüshası vardır. kim isinin işlerinin rahm ânî ol­ duğu. Düğümlü Baba Bö­ lüm ü. akıllıya nasihat eyledim. Saraynâm e Saraynâm e’nin Mar. M ensur ve m anzum olarak kısaca Allah'a yalvar­ dıktan sonra Kaygusuz. bu cihanın b ir saray olduğunu. nüshası 69 varaktır. Sözü karpuz gibi yum ru yum ru söyledim. kendilerine peygam berler gön­ derildiğini fak at yine onların «nakş»a bağlanıp «nakk â ş» ı fikreylem ediklerini anlatan mesnevi kafiyeli b ir şiir söyler. G ördüğüm n işan lan remiz ile söyledim. kerâm et bilmem . Fasıl başlığı altında «cihan» a n la tılır: Bu cihan b ir saraya benzer. D aha ne vereyim. «Men arafe nefsehû» babında b irk aç söz söyledim. kim isinin öz nefsinden âciz. Âlim de­ ğilim. Aklımın erdiği kad ar rem iz eyledim. Eriştiğim m enzillere nişan ver­ dim. Nereye baktım sa vücû­ dum dan başka nesne göremedim.insanın tü rlü tü rlü olduğu. Kaygusuz Abdâl’a sorsân haberi B udur cânunda gönlünde bâzârı diyerek bitirdiği b ir şiirden sonra Kaygusuz şu ifâdelerle kitabı bitirir. A nkara Genel Ki­ taplığı. Y ukarısı yedi tabaka 147 . kim isinin can gibi aziz olduğu ifâde edildikten sonra insana bu n lard an hangi gürûha girdiğini düşünm esi tavsiye edilir. Altı kapısı vardır. Süleymaniye.

Bu sarayın.köşk. Halîfe olduğunun nişânı ş u n la rd ır: Allah’tan korkm ak. gün­ düz. Bu m ünakkaş sarayda yüzbinlerce nakış ve hayal görünür. Daha sonraki uzun şiirde Allah’ın insana aklı yâr eylediği. yâre yol­ daş. H alkın heıb iri sevdiği nesneyi tu tu p onunla m ûnis oldu. Allah’ın insan oğlunu âlemdeki herşeye şah eyle­ diği anlatılır. ayın ne olduğu sorulur. M ensur kısım da âdem in «halîfe» olduğu söylenir. ârifler katında sâkin ol­ mak. saraydan m aksadın da insan olduğu ve Allah’ın kendini insanda gizlediği anlatılır. Şiirde yine bu cihanın b ir saray olduğu ve pâdişâhı (A llah'ı) uzakta değil. Şiir kısm ında b u sarayın. yaz. yıldızların. Ay. Bu saray pâdişâhın kendi m ülküdür. ki­ m isinin ise kâm il insandan kaçıp öm rünü boşa geçirdiği belirtilir. İnsanların kim isinin Allah’ı bulduğu. 148 . güneşin. bu saray içinde aram ak lâzım geldiği. insanın akıl ile sarayın sahibinin Allah olduğunu bildiği. baktığı h er yerde Allah’ı görmek. hikm etle konuşm ak. yola erkân ile var­ m ak. yıldızlar. sonra Allah’m insanlara peygam berler gönderdiği anlatılır. H er tabakanın içi halkla doludur. H ak’tan gayn işlere perhiz eylemek. evliyâya ik râr eylemek. B undan sonra uzun b ir şiir vardır. kom şuya em in olmak. güneş. câhillere ilimle söylemek. peygam berden utanm ak. Kısa m ensur kısım da cihan y aratıldıktan sonra her şeyin yerli yerine iliştiği herkesin b ir şeye bağlandığı ve bağlandığı şeyin kendisine perde olduğu. Sultanın m ülkü olduğu. H ak’tan üm idini kesmem ek. aşağısı yedi tab ak a zîr ü zem indir. ibretle bakm ak. kış bu sarayın revnakıdır. gece. menzile yol ile. u lu ’l-emre uymak.

Nefislerine uyup güzeller m uhabbeti ile öm ürlerini geçirirler. in san bunu anlam alı ve bu saraya şerik olm amalı. altın. H er haberi ondan al­ m ak lâzım dır. a t pe­ şindedirler. Mal. Bu saraya insanlar ibâdet için gelm işlerdir. Sultanı bilen. Bu sarayda insan Allah ile bilişir. Ken­ disini bilmeyen «insaniyet hâline» yol bulam az. Kısa m ensur parçada da yine insanın kulluk için dünyaya geldiği anla­ tılır. in san da M ustafa ilm i ile yolunu bulur. Bun­ ları kısaca şöyle hülâsa edebiliriz : Bu sarayda âdem pâdişâhtır. Kaygusuz. b u sarayda H akk'ın kudreti ve hikm eti m âlum olm uştur.insanın işinin kulluk olduğu ifâde edilir. Onun için M usta­ fa ’dan başka m ürşid tutm am ak lâzım dır. b u k o n u la n çeşitli ifâde kalıplarıyla m anzum ve m ensur olarak anlatm aya devam eder. in san b ir m ürebbî bulup kendi halini sorm alı. k atır. în san olan H akk’m hikm etini görüp ibâdetle meşgul olur. hazi149 . M ürşide boyun verm eyip işret ve şarapla oyalanırlar. İnsanı b u saraya b ir getiren var. Bu sarayın b ir sâhibi olduğunu insanlara ilk önce M uham m ed M ustafa h ab er verm iştir. Bâzı insanların inkârı yol verm ediği için b u sara­ yın sırrına akılları erm em iştir. M uhamm ed bu sarayı görünce hem en bel bağlayıp kulluğa durm uş ve bu derecelere ibâdet ile erişm iştir. Allah bu kâi­ n atı yarattığından beri M uhamm ed M ustafa gibi b ir insân-ı kâm il gelmemiştir. Bu sa­ rayda nakş ü hayal çoktur. hayvan olan otlam akla vakit geçirir.

herkes sarhoş olsun. çengi kızları oy­ 150 . kom şuları d o stlan kendisinden emin olm alı. Nereye ba­ kılsa nûr-ı tecellî görünür. Bu âlem b ir kervansaraydır. Bu ibreti anlam ak isteyen Allah’ın yarattığı halka em in olmalı. âriflerle hem nişîn olup kendini bilm eyenden uzak durm alı. insan m ârifet ilm ini bu sa­ rayda can kılm ıştır. Nefsi kırık. Allah. M ûsâ için Allah F irav u n u suya garketm iştir. bu kâinattaki h er zerreye yü^bin tü rlü ibret koym uştur. Ali’ye Zülfikâr. konan göçer. ta slar dolsun. sâki kazı kebap eylesin. Eyyüb'e sabır. İçindeki halk onun k u llan d ır. Saray. gam ve sevinç «birliğe birikm iş» tir. kim senin hak­ kına tam ah kılm am ah. Artık m u tn b ça­ lıp söylesin: şarap gelsin meclis bezensin. aşçılar ku­ zuyu büryana assınlar. Bu sarayda İb rah im N em rûd’un boynunu vurm uş. tuz ekm ek yediği yere ihânet et­ memeli. M ûsâ’ya T ur bu sarayda verilm iştir. T anrı has­ ları bu sarayda ta â t kılmış. lütuf. im ân. küfür. Bu m ertebedeki insan cüm le yaratılm ışları kendi nefsinden kem görmez. H ak Taâlâ. K ahır. her hünere bu sarayda erişm iştir. Bu âlem Allah’ın nazârgâhı. ney figan eylesin. bu sarayı kullarına ibâdet edecek yer eyle­ m iştir. h astalar kalsm . insanın teferrüç yeridir. işte bu cihandır. Bu m ertebe kişiye dirliğinden erişir.neye yol bulan b u sarayda yol b ulm uştur. Bu sarayda başka nesne kalm am ış. gönlü alçaktır. H ayır ve şer b u sarayda hâsıl olur. nasibine şükretm eli. küll-i hâl birlik olm uş hayal aradan gitm iştir. hangi nakşa baksa nakkâşı gö­ rür. Peygam ber m iraca b u sarayda varm ış. sağlara h ab er ve­ rin. K ullar arasında âm ü hâs ve hâssü’l-hâs vardır. bağlara varalım . Bu saray b ir u lu sultanın­ dır.

kaftanlaı bohça ile gelsin. paşa. M uhib su üzredir. Kaygusuz. elini işinden gidermez. Hak. m a’rifetle nereye kılavuzlansa o yana gider. m utribin gönlü akça ile hoş olsun. Zâhid yel üzredir. Bağ. H ak’tan gelen h er nesneye sâkin olur. hoca. altın. il ve ş a n kullara tı­ m ar verelim. gümüş. efendi. H ak’tan gelen nesneler k ar­ şısında şad olacağına şad. Âbid to p rak üzredir. çünkü b u saray bizim içindir. Âşık od üzredir. gözünü baktığı yeıden ayırm az. içelim. m elûl olacağına melûl olur. bahçe. bu sarayı bize m esken ver­ m iştir.nasın. 151 . sultan gibi ad ve sanlar insanı şaşırtıp aklını m at eder. ay ve güneş doğsun dolansm . Saraynâm e'yi şu beyitlerle b itirir : Çün gönül Hakk’un evidür ey safâ Beyt-i Hak didi gönle Mustafâ Cümle ilmün hem kabı olmış gönül Nutk-ı Hak gönle eyler hem nüzûl Ol ki nutkın âdeme cân eyledi Kendüyi gönülde pinhân eyledi Bu gönülün sım m sen ey ylgit Gel beri Kaygusuz Abdâl’dan işit. bostan. elâ gözleri süzülsün.

1 A ralık 1968. Sayı 207. . Kaygusuz’un «daha ziyâde arûs» vezniyle şibr yazdıgfim kaydeder. Bak : Abdülbâki Gölpmarlı. Kaygusuz’un he­ ceyle yazılmış şiirleridir. Onun şiirlerinin yüzde seksenden fazlası arûz vezni ile kaleme alındığı gibi mesnevi tarzın­ da büyük eserleri de hep arûz vezniyle yazılmıştır. B unlar «Bir Kaz aldım ben ka­ rıdan». H alk Edebiyatı Antolojisi. <ı. Abdülbâki Gölpmarlı. çoğunlukla. 172. Nüzhet Ergun. Bak : Sadettin Nüzhet Ergun. T ürk H alk Edebiyatı özel Sa^ yi3i. T ürk Dili. Kaygusuz Abdal. XIX. H albuki Kaygusuz 1) A raştırıcılardan sadece S. 152 . Kaygusuz'un arûzla yazdığı şiirler üzerinde fazla durulm adığı ve örnek olarak da bu şiirlere fazla yer verilmediği için onun daha çok b ir hece şâiri olduğu zannedilmiştir*.Aruzdan deha fazla heceyle» yazdıg:ını söylemekle yanılm ıştır.s. Fakat verdikleri örnekler. C. 398. VEZİNT Bugüne k ad ar ki k an âatin aksine Kaygusuz daha çok b ir arûz şâiridir. «Kaplu kaplu bağa­ lar». s. A raştırıcıların ve Kaygusuz’dan bahsedenlerin pek çoğu onun şiirlerinin vezni hakkında birşey söylemezler. İstanbul 1938. «Beylerimiz Avlan (elvan) gölün üstüne» gibi en çok tekrarlanan ve edebiyat tarihçilerinin daha çok b ir­ birlerinden naklettikleri şiirlerdir. «Yülelerden Yüce gördüm».ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAYGUSUZ ABDAL’IN ESERLERİNİN SEKİL BAKIMINDAN İNCELENMESİ I.

Abdal’ın şiirlerinin ancak yüzde yirm i kadarı yazılm ıştır. Ayrıca büyük eserlerinden ikinci Mesnevi ile Dilgüşâ'nm (m anzum kısm ı) tam am ı. Küçük m esnevilerinden «Gevhernâme»de de aynı veznin kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca bahr-i recez’den «4 m üstef’ilün» ile bahr-i hecez’den «4 mefâîlün» de Kaygusuz’un gazellerinde ra st­ lanan vezinlerdendir. Gazellerinin b ir kısm ı bu vezin­ lerle yazıldığı gibi onun büyük eserlerinden «Gülistan». Gazellerinin k ırk tan fazlası bu vezin ile yazılmış­ tır. Kaygusuz Abdal. Bahr-i hezec’den «mef’ûlü mefâilün faûlün» vezni de Kaygusuz’un çok kullandığı vezinlerdendir. A) ARÛZ hece ile Kaygusuz Abdal. Üçüncü mesnevi ile iki terci ve iki terkibinde bu vezin kullanıl­ m ıştır. 153 . arûz vezinleri içinde en çok bahri-i hezec’den «Mefâîlün mefâîlün faûlün» veznini tercih eder. Ayrıca iki m üstezâdında da tabiî olarak bu vezin kullanılm ıştır. «birinci mesnevî»ve «Saraynâme» (m anzum kısm ı) he­ m en hem en tam am en «fâilâtün fâilâtün fâilün» vezni ile yazılmıştır. bahr-i rem el’den «Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün» ile «Fâilâtün fâilâtün fâilün» vezin­ lerini de çok kullanır. birinci Mesnevi ile Saraynâm e’nin (m anzum kısm ı) baş kısım ları ve küçük m esnevilerinden M inbernâm e de bu vezindedir. Bahr-i hezec’den «mef’ûlü mefâîlü mefâîlü faûlün» vezni de Kaygusuz’un gazellerinde çokça kullanılan ve­ zinlerdendir.

.. v. Dîvan. Mar. Mar. 297b. Mar. Dîvan. 154 . Mar. Mar. 293a. Dîvan. v. Dîvan. Dîvan. 301a. Mar. 315a.Onun bahr-i m üzârî kalıplarından «mef'ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün» veznini de birkaç gazelinde kullandığını görürüz.. Dîvan. 299a. v. 324a.... Mar. 315a. v. Y ukarıdaki sırayı tâkip ederek. v.. Kaygusuz Abdal'ın aruzla yazılmış şiirlerinden bâzı örnekler verelim. M efatlün M efâtlün Faûlün Zihî 'ışk ki beni hayrân idüpdür Vücûdumda be-külli cân idüpdür^ * * t benüm aslı vatanum harâbât Be-küllî varhgum cânum harâbât^ * at* Harâb olsun harâbâtun hânası (hânesi) Bana n ’itdi gör ol odda yanası^ * Safâsuzdan hazer itmek safâdur Sîifâsuz kişinün sözi hatâdm-* * Şu serv-i gülsitâm görmedün mi Şu cümle cism ü câm görmedün mi* 'Aceb kim her kemâlün var zevali Bu bedr-i mâhı gör kim yok hilâli’ * * * Gözün yağma kılur Çîn’i Hıtâ'yı Yüzün mât eyledi gökdeki ayı* 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Dîvan. v. v.

. nu : 645. N. 291a. 304a. 309b. Ergun. 321a. İkinci Mesnevi. Mar.ile her dem cismi giryân olsa hoş’^ 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Dîvan. AG nüshası. v. Ktp. 155 . S. v. 49. Mar. Divan. v. Ank. s.. s. Gnl. Mar. Divan. Mar. Mar. s.. Menâkıbnâme. v. Dilgüşâ. B eM a ^ şair­ leri ve Nefesleri.. 211b. 231. Divan. Mar. 107a.. 27. 331b..Bana bu derd yiter dermân gerekmez Niderem cübbeyi kaftân gerekmez’ * Bu ’ışk mevci yine başumdan aşdı Sırum fâş eyledi râzumı açdı‘® •I : * Girüben 'ışk denizin boylayanlar Ma’ânî izleyüp soy soylayanlar'^ * Eyâ ’akl-ıla 'irfânum diyenler Eyâ mülke Süleymân’um diyenler'^ Fâilâtün fâilâtün fâilâtiin fâilün Ben bu ’ışka bilişeli âb-ı hayvân bulmışam Cânumun terkin vuruban câm cânân bulmışam^^ * Hasretüm elüm irişmez yâre bilmen neyleyem Diyebilmen bâlümi deyyâre bilmen neyleyem*'' * Ben senün yüzünden özge kıble-i cân bilmezem Şol zîbâ hüsni severem gayn îman bilmezem'^ * ’Âşıkun bu ’ışk yolında bagn büryân olsa hoş Âh u feryâd . Dîvan. v. v. v. Mar..

337a. Gevhemâme.. v. Mar. 134a. Mar. 105a. Ktp. T erd-ı Bend.. Mar. Mar.. Dîvan.. v. Birinci mesnevî. 156 . 213a. Dîvan. Knl. 29b.. v. v. Nuruosmaniye.. v. nu : 645. 80b. Gülistan. 43. 338a.. s.. 304b. Mar. Mar. Mar.Fâilâtün fâilâtün fâilün Şol benüm mahbûb-ı dildârum kam Hâlüme munis olan yârmn kam’^ Gel berü ben yâri gördüm söyleme Ol şeh-i ’ayyân gördüm söyleme'* * îî: îH Bülbülün karşusma gül oldugmn Güle karşu şöyle bülbül olduğum^’ H = 5fî Yine bîr dürlü hikâyet vasf-ı hâl Şerh ideyin dinle iy sâhib-kemâP * Nice gördüm dinlegil kim söyleyem Sana ol şehri hikâyet eyleyem^^ * Hakk’un işi külli anda işlenür Anlayamaz halk am inşân sanur“ İy sıfâtmı Kul huvallâhu Ahad Her dem içinde Kadîr’sin her sahat^ M efû lü m efâilün faûlün İnşân ile geldüm inşân oldum İnşân libâsmda pinhân oldum^"* 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) Dîvan. v. v. v. Saraynâme. Ank.

v. Dîvan. Gülistan. 336a. Mar. 207b. v. v. v... Mar. Dîvan.. v. Dîvan. v.. Dîvan. 291b. Dîvan. 314a. v. Nuruosmaniye. 157 . 139b. 315a. Mar. Nuruosmaniye. Mar. 214b. 318b. Mar.. v..Kim fâide eyledi cihândan İy bu cUıân odına yananlar^ M efûlü m efâtlü m efâîlü faulün Ol şâh-ı Kadîm senün ile oldugm anla Gönlüne senün gelübenî doldugm anla^'* * Hakk’a bakıcak aslı budur Kaygusuz Abdâl Yârdan yire bîr lutf-ı vefâ oldugı hoşdur^ * Şem’a düşüben yandığım pervâne bilmez Yanmakda murâd ne 'Âşıklara sor ’ışkıla meydânda baş oynar Bu hâlde garaz ne^® M ü stefilü n m üstef'ilün m ü ste filü n m ü ste f’ilün Feryâd ü figân itdügüm ’ışka girifdâr olmışam Şol bir cân ü dil-ârâmım zülfinde ber-dâr olmışam’’ * * Gönlüm yine şol dilberün hüsn-i cemâlin ârzûlar Gözlerinün elâsmı yüzinün âlin ârzûlar* M efâîlün m efâtlün m efâîlün m efâîlün Yüıe vakt-ı hazân oldı durugel yatma iy sâkî Bu gafletde ne yatursm bu ’ömr kalmaz bize bâki^* 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) Terktb-i Bend. Mar. Mar.. 215a. v.

. o devir şiiri için tabiî b ir haldir. Kaygusuz’un şiirle­ rinde en çok rastlanan arûz bozukluklarındandır. 34) Dîvan. Bu. v. 318a. sık Daha çok Türkçe kelimelerde. v. s. nu : 645. 37) Gülistan. v. Ank. 33) Dîvan.. 290a. 304a. Mar. 36) Dîvan. Mar. 43. 34) Dîvan. 297b.. 314b. Mar. Aşağı­ da verdiğimiz örneklerde im âleli heceler italik olarak y azılm ıştır: Ahmed gifei ’ârif ola öz hâline vâkıf ola Sıdk u safâ/a gönlini tevhide mekân eyleye” * Gözümcfe hayâlüm gönlümde fikrüm Dilümc?e nutk u güftârum harâbât" * Bir yana yârun cefâ5i bîr yana halkun söz! Kalmışam arada uş âvâre bilmem neyleyem^ ♦ ♦ * Sarrâf öninc^e döA:eyin gevheri Cevheri olan bilür (o l) cevheri^^ 32) Dîvan. v.. Ktp.Zihî sâni’ ü üstâd kim bu resme hatt u hâl eyler Alur bu gönlümi benden yüzinün âlin âl eyler^^ M efûlü fâîlâtü m efâîlü fâilün Pür oldı yine ma’nîde cânum sefinesi Dürr ü cevahir doldı bu gönlüm hazînesi’^ Kaygusuz Abdal'ın şiirlerinde arûz h atâlarına sık rastlanır. 158 ... Mar. Mar. v. Geni. nâdiren de Arapça ve Farsça kelim elerde kısa hecelerin vezin zaruretiyle uza­ tılm ası şeklinde ortaya çıkan imâle.

İkinci Mesn&vî. sar­ raf» gibi kelim elerdeki kısalıkların Türkçenin tasarru fu olduğu açıktır. Yedili şiirlerin­ de duraklar. Mar. Aşağıda verdiğimiz örneklerde böyle heceler italik olarak yazılm ıştır. 159 . bâzı m ısra­ la r ise duraksız olarak k u llan ılm ak ta d ır: Yir ü gök Uçmak Tamu Her ne ki vardur kamu Aynı degül iy 'amû Sen de gözet sendedür 38) 39) 40) Dîvan. Mar. bâzan 3 + 4 olm akta. 305b. v. O. hece ile yazdığı şiirlerde daha çok «ye­ dili» ve «sekizli» vezinleri kullanm aktadır. v. 293b. bâzan 4-F3. 107b.Nice bir har-mühreye gevher diyesin dünvada Sarrafa kulluk idüben gevher ile kânı gör^’ * O deryâ kim 'âlem mevcinde yeksân O sûret kim felek nakşmda hayrân'*® Arapça ve farsça kelim elerdeki uzun hecelerin vezin zerûretiyle kısaltılm ası neticesinde ortaya çıkan zihaf da Kaygusuz’un şiirlerinde sık görülen arûz hatalan n d an d ır.. b ) Hece Kaygusuz Abdal’ın hece vezni ile yazdığı şiirler çok fazla değildir. Dîvan. Mar. v.. Hakikat gev/zeri bite cdnumda Cevâhir gönlüm içinde cân oldı“ Kaygusuz’u n işiirlerinde görülen zihaflarm bâzan vezin zaruretiyle kısaltıldığı kabul edilse bile «can..

. 288b.Zühre vü mah m üşteıi Çarh-ı felek çenberi Dünyede ne kim varı Sen de gözet sendedür'*' Bu cihâna gelmedin Bir ulu sultân idüm Ten sûret bağlanmadm Cân içinde cân idüm İçüm daşum nûr idi Nûr ile ma’mûr idi Durduğum yir Tûr idi Mûsâ-yi ’Umrân idüm Sad hezârân donum var Kaygusuz Abdâl gibi Bagdâd’da Mansûr ile Menşûr olan ben idüm^^ # . 160 . v. Mar.. v. Mar. 331a-b.lc:îc Evlâdı tutdı beni Y anboh’da bir kan Velî ki akçası çok Karabaşı kullan K an dime al beni Ben donadayım seni Nene gerekdür senün Garibsin akın çeri 41) 42) Dîvan. Dîvan.

Mar. 333b . sözleri Hindistân’un kozları Bunca yalan söyledün Girer misin Uçmağa'” 43) Dîvan..334a. v. 161 .Y anboh’ya vancak Mahallesin soncak Tunca kıranındadur Yeni hammândan beri Kanda bir yiğit görse Akçala avlar anı Utanmaz oğlan sever Saçı ak döşi san Karıyla hâlini göre Kaygusuz AbdâVua Eti gitmiş sünüge Sarlamkaldı deri''^ ♦ Kaplu kaplu bağalar Kanatlanmış uçmağa Kertenkele dirilmiş Diler Kırım geçmege Kelebek ok yay almış Ava şikâre çıkmış Donuzları korkudur Ayuları kaçmağa Ergene’jıün köprisi Susuzlukdan bunalmış Edrene minâresi Eğilmiş su içmeğe Kaygusuz’vm.

s. Mar. 311a. Güneyi kuz eylemegil Bu sözi yüz eylemegil Sohbeti toz eylemegil 'Ariflere dil-pezîr ol Çekme bu nefsün kavgasm Kendüzüni bil ki nesin Kendüzüni bilicegez Hâlüne şükr ü şâkir ol Kaygusuz Abdâl gel beri Hiç yire gezme serseri Güden degülsen 'ışkı Bil bu ’ışkla bî-nazîr oP’ ♦ ** Edrene şehrinde bugün Bir dükkân aldum kirâya Ol mahalde sataşmışam Bir akçası çok karıya Çağırdı Nergis Gülbahâr Büryân getür bâzâra var İçerü evi sil süpür Odun vurun buhânya Aldı beni girdi içerü Yapdı kapusını girü Getürdi şol ni’metlerl Kim bakar aka sarıya 44) 45) İstanbul Belediye Ktp. 223. v.. Osman E rgin Bölümü. Dîvan. bâzan du­ raksızdır..Sekiz heceli şiirleri bâzan 4 + 4 duraklı. 162 . nu : 633.

v. Bu hususda yeni vesikalar bulunmadıkça bu manzumelerin Kaygusuz’a â it olmadığ. 163 . v.ı kanaatindeyiz. A li Em lri Böl.b. lOSb’nin son varakm dd yalnız yücelerden yüce gördüm» şiirini tesbit edebildim.. h a tta Kaygu­ suz’un bizzat eserleri içinde bile m ütalaâ edilmemiş olması dikkat çekicidir. 333a ..Dişi kınk yüzi sovuk Fitnesi çok kendü çâbük Ben bî-çâre haberüm yok Ugramışam zemheriye Ol kandan kurtulmağa Kul oldum âzâd olmağa Fetvâ bulam mı ki ’aceb Varsam İbn-i Fenâri’ye M urâd H ân’a vanmadum Özünü kurtanmadum Kaygusuz Abdâl bîçâre Uğradı bir haşarıya^ »♦ Yücelerden jrüce gördüm* Erbâbsm sen koca Tann 'Âlem okur kelâmı ile (kelâmu’Ilah) Sen okursun hece Tann 'Âsî kullar yaratmışsın Varsun şöyle dursun diyü Anlan koymuşsm orada Sen çıkmışsın uca Tann 46) *) Dîvan. Yalnız Kaygusuz’un eserlerinin o k ad ar kopya ve tak lit edil­ mesine rağm en <iYücelerden Yüce Gördümt> ile «Bir Kaz Aldım Ben Kandan» şiirlerinin zikredilmemiş. nu : 5S5. (M ansum Eserler) Mecmuâ-% E ş’âr. Ancak Sayın M. Kaygusuz’un Yücelerden Yüce Gördüm ile Bir K as Aldım Ben Karıdan adlı şiirlerini. Mar. kendisine â lt m üstâkil onIki ese­ rinin herhangibirinde .m uhtelif nüshalara rağrnon . Ali Tanyeri’nln lütfetti ğ'i bir nota göre ^MiUet Kütp.hiç rastlam adım . Bunun için Sayın Tanyeri’ye teşekkürü bir borç bilirim. .

Bu manzumenin doğru m etni menâkıbnâmede m evcuttur.ı ^. 164 . Elmalı civarındaki yer adlarıdır. A. 213. Bu dörtlüğ-ün birinci mısr3. Bu kelime yer adı olarak Avlan Gölü’nün adıdır. Kaygusuz’un hac dönüşü şeyhine icavuşmasını anlatır. Gölpınarlı. Bu şiirlerde duraksız m ısrâlara da rastlan ır : Beglerimüz çıkdı Avlan üstine* 0 (n )la r gelür sultân Abdâl Mûsâ’ya 47) *) Millet Kütp. M enâkıbnâme’ye göre bu manzûme. Avlan Gölü civarına geldiği zam an bu şiiri söylemiştir.Kıldan köprü yaratmışsın Gelsün kullar geçsün diyü Hele biz şöyle duralum Yiğit isen gaç a Tann Kaygusuz Abdal yaradan Gel içegör şu cür’adan Kaldır perdeyi aradan Gezelüm bilece Tanrı^ Kaygusuz’un heceyle yazılmış şiirlerinden «onbirli» olanlar çok azdır.. dünden bugüne kadar Elmalı Ovaaı’nda. «Beğlerimüz çıkdı A vlan üstine 0 ( n ) la r gelür sultan Abdal M ûsâ’ya’dır Eskiden olduğu gibi selvan gülün üstüne» okunması müm­ kün değildir. nu : 535. 108b. Ali Bmîrl (Manzum E serler) Mecmuâ-ı E ş’âr. Metnin bütününe bakıldığı zaman. Kaygusuz. İkinci m ısradaki <ı.Ağlar (A vlar) gelir» olmasıda muhteva ve gram er şekilleri bakımından mümkün değildir. s. Zira A vlan Gölü. Ayrıca manzûmenin diğer dörtlüklerinde geçen A kpınar ve Yeşil göl de. yani Abdal Mûsâ Dergâh%’m n bulunduğu T ekke Köyü civarındaki gölün adıdır.Beylerimiz elvan gülün üstüne» ve ikinci m ısraı da ^Ağlar (avlar) geUr şahım Abdal Mûsâya» şeklinde bugüne kadar yanlış olarak okunmuştur. Bu m ısralardaki «elvan gülü> ve €Ağlar» kelimeleri m uhteva ve mekân itibariyle doğru değildir. Onbirli şiirlerinde çoğunlukla 6 + 5 bâzan 4 + 4 + 3 durakları kullanılır. Niçin ağhy arak veya avlıyarak gelsin? Bu bir zühûldur. v. Menâkıbnâme de geçtiği şekliyle m ısralann doğrusu. Alevî-Bektaşi Nefesleri.

"* II. s. kafiye konusunda oldukça serbest hareket eder. Onda.. Dîvan. Gel ki bu meyhânede esrâr yiyem şarâb ifem Sarhoş olam bekri bigi zühd ü sâlûsdan geçem Hemnişînüm ’ârif ola her hâlüme vâkıf ola Bâzum ahi kerkes neyüm şahbâzıla bile upam^^ 48) 49) Menâkthnâme. AG nüshası. 165 . KAFİYE Kaygusuz Abdal. 44. v.Urum abdâllan hırka vü postın Bağlar gelür sultân Abdâl Mûsâ’ya Urum abdâllan gelür dost diyü Giydükleri nemed ile post diyü Hastalar da gelür dermân isteyü Sağlar gelür Sultân Abdâl Mûsâ'ya Bir niyâzum vardur Ganî keremden Münkir bilmez evliyânun sırrundan K ul Kaygusuz ayru düşmiş pirinden Ağlar gelür sultân Abdâl Mûsâ’ya. 299b. tam ve zengin kafiyelerin yanm da yarım kafiyelere de sık sık rastlan ır . Mar.

Mar. kaf-gaym . Divan.. Mar.ol şâh-1 Kadîm senün ile o/dugm anla Gönlüne senün gelübeni doZdugın anla Ol senünile ezelîden bile gelüpdür Her lahza sana lutf ü kerem kı/dugın anla^ Nâgâh minâreyi karpuz mı sandım Düşün idi senün gündüz mi sandun Sayıklarsm meğer ki dü^ görürsin Özün ganî bizi derviş görürsin^^ Kaygusuz. v. Dîvan. İkinci Mesnevi. 107a.9dı Sırum fâş eyledi râzumı açdı^^ Ben bu 'ışk göreli herdem ene'l-Ha/: söylerem Hak diyenün sözine sıdkıla saddâA: söylerem Yirde gökde cümle şey’ün maksûdıyam maksûdı Kasdıla izüm yitürüp çarh-ı eflâA: söylerem^ * Yine vakt-i hazân oldı durugel yatma iy sâki Bu gafletde ne yatursm bu ’ömr kalmaz bize bâ/cî 50) 51) 52) 53) 54) Dîvan. 319b. v.. v. v. 166 . 119b. 307b. bâzen benzer sesleri dahi kafiye olarak kullanm akta. 305a. Mar. Mar.. ikhıci Mesnevi.. Mar. te -d a l gibi göz kafiyesine aykırı kafiyelere başvurm aktadır. Şâha zülfün boynuma dola^dugı Fâş idüben gizlü râzum açdugı” * Bu ’ışk mevci yine başumdan a. v.. bâzan da kaf-kef.

figân. perişân» gibi sonu «-ân» ile bitenler onun en çok kullandığı k afiy e lerd ir : giriftâr. v. ummân. Arapça . 289a.Frasça kelim elerle Türkçe kelim eleri kafiyelendirm esidir : Zühre vü mâh m üşteri Çarh-ı felek çenberi Dünyâda ne kim varı Sen de gözet sendedür^* 55) 56) 57) 58) Müstensih. Dîvan.. hayvân. Mar. nâr. gerek m esnevilerinde asgarî iki sesin ayniyetine dayanan kafiyeler kullanm aktadır B ilhassa «îmân. yâr. Mar. Y ukarıda verdiğimiz örneklere rağm en Kaygusuz Abdal’ın çoğunlukta tam kafiyeyi tercih ettiğini kaydede lim. italik olarak yazılan harfleri «kaf» ile yazm aktadır. Kaygusuz’un şiirlerinde dikkati çeken hususlardan biri de. Dîvan. O. pinhân noksân. Mar. gerek gazellerinde. bâzâr. bâr. Dîvan. v. diyâr» gibi «-âr» ile netice­ lenen kafiyeler de K aygusuz'un çok kullandığı kafiyeler­ dir.. 167 . inşân mekân.Durugel bagçaya bir gel ağaçlar sözini dinle Âh eyler çarhun elinden dökilmiş yire yaprağı Hocasın özüni divşür bu dünyâ külli fânîdür Kafesden uçmadın kuşun durugel eyle yarağı “ Kaygusuz Abdâl’a irdi ana cân ü gönül virdi Anun ayağı toprağı anun cânıyla m üştâgı“ Sen Sen Sen Sen bahr-ı melekû/sın gevher ü yâkû?sın mübârek vücûc/sın de gözet sendedür”.. v. 188b. vîrân. 315a. ber-dâr bidâr.

* Şâhun nûrı çün gönlüme tecellî olaldan Şemsdür ddîlüm şem'-i fânûsdan haberüm yok Bu kırk yidi üç bir gönülümde sır oldı Hâlüm bu benüm il ü ulusdan haberüm yok''^ Şerîk olma sakın bu mülk ü mâle Kime kaldı bu cihân sana kala^^ Kaygusuz’tm bilhassa gazellerinde kafiyeden sonra sık sık redif kullanılır. Dîvan.. Redifler um ûm iyetle «eyle-.'Işk işine isabûr gerek görmege gözde nûr gerek 'Işk yolma varur gerek pîr ü cüvân ne nesnedür Kaygusıız Abdâl 'ışkıla birliğe birikdün ise Dahi füzulluk eyleme bu sen ü ben ne nesnedür * Münkirlere zulmet ola mahbûblara kuvvet ola Tâliblerün tâ’atini Hazretde m akbûl eyleye ’Işkun dahi bir nişâm her kime irişdiyise îkrâr ile kulluk idüp gönüllere yol eyleye®'. Mar. Dîvan. di-. 289b. v. ’Işka ’âşık olan kişi râhat-ı cân m nesnedür Bî-nişâm bulmak içün nâm ü nişân ne nesnedür * ** O/dur 'âşık 'ışk yolma câmm kurbân eyleye Hayvân sıfâtm terk ide özini inşân eyleye^ 59) 60) 61) 62) 63) 64) Dîvan.. bul-. Dilgüşâ.290a. 317a.» gibi çok kullanılan fiillerdir. 290a. v. Mar. v.. v. v. i-.. gel-.. v. ol-. Mar. 290b. Mar. 189b . Dîvan. Mar. 168 . 235a.. Dîvan. Mar.

Ben bu ’ışka bilişeli âb-ı hayvân bulm tşam Câmmun terkin vuruban cân-ı cânân bulmtşam^^ Sen bu sun’a bak sâni’i gör ne hüner eyler K un kamışun için kand ü şeker eyler Ma’nî defteri cânmda cem’ ola Uyana bu ’ışk çerâgı şem ’ ola''’ ’ m . Kaygusuz Abdal’ın Gülistan m esnevisindeki gazelle­ ri beşer beyitliktir. Birinci Mesne-vî. dokuz. Mar. Yedi. Diğer gazelleri büyük b ir ekseriyetle «onbir» beyitten m eydana gelm iştir. Bu tip gazellerde sekizli hece âhengi v ard ır : 65) 66) 67) m v a n . 218a. Mar. N ûruosm aniye (nu : 4904) ve A nkara Genel K itaplığı ( n u : 52) daki yazm alar­ da bulunan -m ükerrerler hariç. m uhtelif yazm alardaki m ünferit gazeller düşünülürse Kaygusuz’unu 500’e yakın gazeli olduğu anlaşılır. Mar. Dilgüşâ.. 169 . v. 1) Gazel Onun Marburg n üshasında m üstakil 140’dan fazla gazeli olduğu gibi Gülistan adlı m esnevisinin içinde de 150 civarında gazeli bulunm aktadır. Nazım Şekilleri a) Divan Edebiyatma Âit Nazmı Şekilleri Kaygusuz Abdal’ın en çok kullandığı nazım şekille­ ri gazel ve mesnevidir. 291a.60 civarındaki gazelle. Kaygusuz’un bilhassa «dört müstef’ilün ve «dört mefâîlün» veznindeki gazellerinden bâzıları «musammat» kafiyelidir. v.. onüç ve onbeş beyitten m üteşekkil gazelleri de m evcuttur. 97a.. v.

Onun hacim bakım ından en büyük mesnevisi G ülistan takriben 3700 beyitten m eydana gel­ m ektedir.. 170 . elimizde bulunan M enâkıbnâm e nüshasında 38 be­ yittir. Mesnevî-i Sâlis» başlıkları altında verilen üç mesnevisindeki beyitlerin yekûnu da 1700’ü aşm akta­ dır. «Mesnevî-i Baba Kaygusuz. Y azmalarda 68) 69) Dîvan. M uhtelif yaz­ m a ve neşirlerde beyit sayısı farklı olarak verilen bu ka­ side. Saraynâme’de ise 1690 beyit bulunm aktadır. Dîvan. 4) Tercî-i Bend ve Terkîb-i Bend Tercî-i bend ve terkîb-i bend de Kaygusuz’un kul­ landığı nazım şekilleri arasında yer alır. Mesnevî-i Sânî (kü­ çük Mesnevi). Bu durum da Kaygusuz'a h a m s e s â h i b i demek yanlış olmaz. K arışık eserlerinden Dilgüşâ'da takriben 520. Hacim itibâriyle küçük olan Gevhemâme 63. 3) Kaside Kaygusuz’un şiirleri arasında «Kasîde-i Dolabnâme» başlığı altında verilen b ir kasidesi vardır.000’e yaklaşm aktadır.Sorma beni gidemezem cânuııu terk idemezem Zîrâ ki ruhsâr üzre ben zülfümi tarar olmışam'® * Çiçekler renk renk bîtdi kuş içinde yuva dutdı Çü Hakk’un rahmeti yitdi uyandı cümlenün cânı® 2 ) M esnevi Kagusuz A bdal'ın altı m üstakil mesnevisi vardır. m anzum + m ensur karışık eserlerindeki şiirler de mesnevi tarzındadır.. Mar. Minbemâme ise 29 beyittir. Mar. Böylece Kaygusuz’un m esnevilerindeki toplam beyit sa­ yısı 8. v. v. 320a. 291b.

. 171 . 215a-b) nüshalarında yer alan ve : Şem'a düşüben yandugım pervâne bilmez Yanmakda murâd ne 'Âşıklara sor meydân içinde başın oynar Bu hâlde garâz ne beytiyle başlayan m üstezâd dokuz beyitlik olup «Sarâyî» m ahlâsıyla yazılm ıştır. D okuzar beyitten m eydana gelen te rc î-h an eler Ve terkîb-hâneler gazel tarzında kafiyelenm iştir. B unlardan Mar. (v. 215b) nüsha­ sında bulunan ve : İy ma'nî bilen kendüztni vücûd içinde Bir gözünü aç bak Gayn diyicek ne var ola cümle cihânda Cümlesi hemân Hak beytiyle başlayan ve yine dokuz beyitlik olan ikinci m üs­ tezâd ta ise «Kaygusuz Abdal» m ahlâsı kullanılm ıştır. İkincisi üçer beyitlik yedi hâ­ nedir.. Tercî-i b en d ’lerinden biri. diğeri üçer beyitlik yedi tercî-hân e’den m eydana gelm iştir. dokuzar beyitlik onsekiz tercîhâne’den.onun iki tercî-i bendine ve iki terkîb-i bendine rastlanm aktadır. N uruosm aniye (v. 5) M üstezâd K aygusuz'un şiirleri arasında iki de m üstezât var­ dır. Terkîb-i bendlerin birincisi. 31 4 a-b ) ve N uruosm aniye (v. dokuzar beyitlik yedi hâne. Üçer be­ yitten m eydana gelen tercîhaneler ve terkibhânelerde ise kafiye şem ası şöyle olm aktadır : aa aa aa -v â sıta b e y ti-b b bfo b b -v â sıta b ey ti-cc cc cc.

b) Halk Edebiyatına Âit NTazun Şekilleri Vezin bahsinde de zikrettiğim iz gibi Kaygusuz'un şiirlerinin ancak yüzde yirm i kadarı hece ile yazılm ıştır. Osman E rgin Böl. İstanbul Belediye Ktp.. Bu şiirlerde Kaygusuz. Mar. 333a. kafiye bakım ından serbesttir : Bu dünyânun misâli Mu’azzam bir şehre benzer Velî bizüm 'ömrümüz Bir tîz bâzâra benzer™ Edrene şehrinde bugün Bir dükkân aldum kirâya Ol mahalde sataşmışam Bir akçası çok kanya’* * Kaplu kaplu bağalar Kanatlanmış uçmağa Kertenkele dirilmiş Diler K ınm geçmege^^ Görüldüğü gibi ilk dö rtlü k te ikinci ve dördüncü m ısrâlar birbirleriyle kafiyelidir. Divan. Bu kafiye. 332a. nazım şekli olarak dâim a «koşma» yı kullanır. şiirin diğer dörtlüklerinin son m ısrâlarında devam eder.. nu : 663. Fakat bunlarda da üçüncü m ısrâın bâzan seA est olduğu görülür : 70) 71) 72) Dîvan. Diğer d ört­ lüklerin ilk üç m ısrâı ise tabiî olarak kendi aralarında kafiyelenm ektedir. s. Mar. ilk d ört­ lüğün birinci ve üçüncü m ısrâları. v.. 223. 172 . Onun koşm alarında çoğunlukla.. v.

BsJctaşi Nefesleri. v. sâdece dördüncü m ısrâlarm kendi araların d a kafiyelenmesi dikkat çekicidir : 'Âsi kullar yaratmışsm Varsun şöyle dursun diyü Anlan koymış orada Sen çıkmışsm uca Tanrı Kıldan köpri yaratmışsm Gelsün kullar geçsün diyü Hele biz şöyle duralum Yiğit isen geç i Tann'^ 73) 74) Dîvan. Mar. 213. 173 . s. 311a. A levî .Bu uykudan uyan gönül Kendü hâlünden habîr ol Yiter ahi kerkes gibi NefsUn elinden esir ol Terk eyle bu efsâneyi Koy ahi bu bahâneyi Vuslata irmek istesen Vahdet demine kâdir ol Çekme bu nefsün kavgasm Kendüzüni bil ki nesin Kendüzüni bilicegez Hâlüne şükr ü şâkir o F Kaygusuz Abdal’ın en m eşhur şiirlerinden olan «Yü­ celerden yüce gördüm» şiirinde ise bâzı dörtlüklerin ka­ fiye bakım ından ilk üç m ısrâm ın tam am en serbest olma­ sı. Gölpmarlı. A..

çoğunlukla nak araat dâhil) Kaygusuz’un koşm alarında rastlanan husûsiyetlerdendir : İy özin İnşân bilen Var edeb öğren edeb Edeb erkân bilen Var edeb öğren edeb Edebdür asl-ı tâ'at Külli sıfat cümle zât Varhgun edebe sat Var edeb öğren edeb Kaygusuz Abdâl uyan 'Işkı bil ’ışka boyan Şöyle dimişdür diyen Var edeb öğren edeb” * Bir kaz aldım ben kandan* Boym da uzun borudan Kırk abdâl kanm kurutan Kırk gün oldı kaynaturum ka3mamaz Sekizimüz odun çeker Dokuzumuz âteş yakar Kaz kaldırmış başm bakar Kırk gün oldı ka)naaturum kaynamaz 75) *) Divan. Mar. A sırdan buyana istinsah edilen Kaygusuz’un eserleri arasında. v..b. 328a . Dolayı­ sıyla bu hususda yeni vesikalar bulunmadıkça yukarıdaki manzumenin Kaygusuz Abdal’a âit olmadıg:ı kanaatindeyiz. bu manzumeye de. hiç rastlaiiilm am ıştır.D ördüncü m ısrâ lan n aynen tekrarlanm ası da (ilk dörtlükte ikinci m ısrâ. XV. 174 .

B unlara bâzı örnekler verelim. A nkara 1948. s. 50-51. Kafiye şem aları bakım ından «koşma» tü rü n e giren. 1) İ lâ h î Bülbüle gülzâr gerek Tûtiye şeker gerek Sarrâfa gevher gerek Lâ ilâhe illallâh Cân olanı cân bilür İnşânı inşân bilür Her sırrı Sultân bilür Lâ ilâhe illahlâh Zihî muhit ü zevrâk Gözün aç anlayu bak Gayn ne var külli Hak Lâ Üâhe illallâh 76) Pertev Naili Boratav.Kaygusuz Abdâl nidelüm ’Ahd ile vefâ güdelüm Kaldırup postı gidelüm Kırk gün oldı kaynaturum kaynamaz’* Y ukarıdaki şiirde n ak arat m ısrâm hece sayısı bakı­ m ından diğer m ısrâlara uym am ası ayrıca dikkati çek­ m ektedir. şathiye ve nutuk olarak ele alm ak m üm kündür. Şiiri 175 . İzahlı BaVc Antolojisi. Halil Vedat Fıratlı. Kaygusuz’un hece ile yazılmış şiirlerini konuları ve edâları bakım ından İlâhi.

a. 108b. A.54.. s. M. s.Cümle ’âlem zât imiş Deryâ-yx hikmet imiş Hakk-ıla vuslat imiş Lâ ilâhe illallâh Sâfî ol altun gibi Tecellî kıl gün gibi Leylâ di Mecnûn gibi Lâ ilâhe illallâh Kalma cihân milkine Asluna döngil yine Dahi kuvvetdür dîne Lâ ilâhe illallâh Teşbih ü zikr eylegil Allâh'a şükr eylegil Bu sözi fikr eylegil Lâ ilâhe illallâh” 2) Şahtiye Kaygusuz’un «fYücelerden yüce gördüm»’® . V. s. P. Ank. Mar. Millet Ktp. nu : 535. TŞA. e. S. g. PıratU. Kocatürk. N.46. 52 . 44 . T ekke Şiiri Antolojisi. s. F ıratlı.. V. V. A. e. Boratav-H. g. 149 .H atayı .Kul H im m et. 145 -146. V. Kocatürk. Gnl. M.. H alk Edebiyat% Antolojisi. Ali Em iri (Manzum Eserler) Blm. 155. e. s. Koca­ türk.51. «yamru 77) 78) Düffüşâ. «bir kaz aldum ben kandan»”. 4 5 -46. 172. P.. nu : 645. a. a. s. Ergun. tsahlı H alk Edebiyatı Antolojisi. Kaygusuz Abdal . 50 . s.. Boratav-H. g. v. 20. M.. N. Gölpınarlı. Ktp.. s.151. 79) 80) V 176 . s.. Gölpınarlı. «kaplu kaplu bağalar»*®. 231b. v. V. N.

M. Kocatürk. g.. 334a .153. Eoratav-H. 333a . a. Kocatürk. v. v. 147. e. e. s. a.. P. m v a n . F. F ırat. e.. M. Bak : A nlatım Şekillerinden «Mecaz» Bölümü. 44-45. V. V. s. Fıratlı. N.yumru söylerim»®’. P.b. Mar. «bugün bana bir paşacuk»®^. s. a. I Dinle imdi şu ben beni ögeyin Usta Kerem elüm vardur her işde Şöyle kesâd düşmiş iken---Ya alkışda bulmasız ya kargışda Durup bir şehre uğruluğa vardtım Bir ok ile bin bir var yimez urdum Çarşu çarşu dükkân komadum yardum Bin tay ipek çıkardum bir kirişde Evvel vardum usta yanunda okıdum Ustam beni dögdi ben kakıdum Çulla hem bin bir çile bez dokıdum Hisâbı var argaç ile anşda Terziyüm parmağa yüksük takarum Yanum sıra yitmiş şâkird nökerüm Bir dürtişde bin bir kafdân dikenim Aslı vardur iğnesini sürişde 81) 82) 83) 84) 85) 86) V.. s. g. g. 177 . «Filibe’de bir kan»®^. V. Mar. a. 333b-334a. Boratav-H. 151 .. M. e. Kocatürk. g. v. «Edrene şehrinde bugün»®^ «Yanbolu’da bir kan»“ gibi daha önce m uhtelif defalar neşredilm iş bulunan veya bizim daha önceki ba­ hislerde zikrettiğim iz şathiyeleri yanında Kaygusuz’un hiç bahsedilm em iş şathiyeleri de v a r d ır . 147-148.. Dîvcm. 47 . N. A.b. s.'. Mar. e. g.48.. «benk ile seyretmeğe»®^.

O..Bir sıçrayışda doksan tepe aşdum Bir avuçda yüz mut dan saçdum Marsuvanda®^ at katır komadum geçdüm Hîç önüme Idmse gelmez yanşda Dahi yeltenürem illâ geçmedüm Çok günâh işledüm illâ açmadum Anımda muzlimesinden kaçmadum Üç yüz altmış kelek kuçdum oruçda Kaygusuz dir günâhlarun çok senün Günahım bagışlasun Hak senün Hîç bu sözde bir kusûrûn yok senün Oranlayup top top idüp sürişde“ 3) N u tu k ly özin inşân bilen Var edep öğren edeb (İy) edep erkân bilen Var edep öğren edeb Edebdür asl-ı tâ’at Külli sıfât cümle zât Varhgun edebe sat Var edeb öğren edeb 4 Gel Hakk’a olma âsî Tâ gide gönlün pası Dört kitabûn ma’nîsî Var edep öğren edeb 87) 88) Eşekte. Ergin Böl. 178 . 224 . Kitâb-ı Miglâte. s.. Belediye Ktp.225. nu : 663.

Gaflet içünden uyan Edebsüz olma iy cân Edebdür asl-ı îmân Var edep öğren edeb Edeb gerekdür kula Tâ işi temiz ola Edebsüz girme yola Var edep öğren edeb Edebdür Hakk’a yakîn Bilür isen Hak hakkın Edebsüz olma sakın Var edep öğren edeb Bu edeb ’atayidür ’Âşıka yüz suyıdur Evliyâlar hûyıdur Var edep öğren edeb Gel Hakk'a ikrâr isen 'Âşıklara yâr isen Yüz suym ister isen Var edep öğren edeb Edeb gerekdür ere Tâ yolı dogn vara Edebsüz olma yire Var edeb öğren edeb Edebi bekler tâlib Edebdür Hak'dan nasîb Edebsüz olma habîb Var edeb öğren edeb 179 .

a s n n ilk yarısında yaşam ış b ir san atk âr olarak. v.. asır sonlarıyla XV. gram er şekilleri bakım ından tabiîdir ki «Eski Anadolu Türkçesi» nin b ü ­ tü n husûsiyetlerini gösterecektir. XIV. datlucuk (Mar. onun yaşadığı devri aksettirdiğini göster­ m ek için eski gram er şekillerinden bâzılarm ı veriyoruz. danlacuk. v. 82a) bulat «bunlar» (G ülistan.. DİL VE ÜSLÛP a) Gramer Şekilleri ve Kelime Hâzinesi 1) Gramer Şekilleri Kaygusuz Abdal. v. taş basm ası. s. Mar. 5) 89) Divan. 180 .. Kaygusuz’un eserleri sâdece dil bakımmdan aynca ve geniş olarak incelenmek icâp eder. Biz.Edeblü ol cân isen Hakk’ı bil inşân isen Muştâk-ı Sultân isen Var edeb öğren edeb Edebdür Hakk’a delîl Edebden olma gâfil Olmayasın bî-hâsıl Var edeb öğren edeb Kaygusuz Abdâl uyan 'Işkı bil ’ışka boyan Şöyle dimişdür diyen Var edeb öğren edeb®’ VI. 101b) sencileyin (Birinci Mesnevi. Mar.. 163a) dim ezem (Budalanâm e. Mar. v. 323a-b.

ilm-i ledün... âbid. sıfat. akl-ı maâş. v. 7b) gönülden yana «gönüle doğru» (B udalanâm e. v. v. v. 311a) uçm adın (uçm adan» (M ar. sırat... tâlib. v. yıldız. nu : 6817.) göricek (G ülistan. Gnl. vücâd. Uçmak. v. 11b) idühen (M ar. cisim. s. kendüz. katre. u m ­ man. derviş. yol eri. evliya.) çekebilm ez (îk in ci Mesnevi. Ktp. zerre. v. çarşu. âsüman. Onun eserlerinde hayâtm h er safhasm a âit kelim elere rastlam ak m üm kündür. delil. Mar. pîr. ışk eri. ezel. âlem. deniz. kibir. 7) 2) Bakış K aygusuz’un K elim e H âzinesine U m ûm î Bir K aygusuz'un kelime hâzinesi son derece zengindir. bahr. söz. m üslüm an. öz. Çalap. virâne. 73b) insandtgun «insan olduğunu» (M ar. 291a) gelübeni (M ar. 110b) elün dutdtğı (M ar. küfür. ebed. gönül. m ürîd. imân. kûşe. ikilik. pinhan. kürsü. Cennet. Ank. ay. mahalle. v. ten. v. vahdet. 73b... s. 48) olıcagaz (M ar. gün. Ü. sâdık. bazar.dogupdur (B udalânam e. hai' ■ 181 . âkil.. Hüdâ. gılman.. külhan.. 319b) vuruban (Mar.. insan. zünnar. v.. kalem. 297a) hilicegez (M ar. Ktp. sır. keleci. zâhid. 645. güman. zat. 315a) olaldan «olalıdan beri» (M ar. mânâ. sâki. birlik. velî. yir. nefs. ışk.. abdal. Hak.. 317a) varınca «varıncaya kadar» (Vücûdnâm e. meyhâne. — Allah. 2) işitgil (M ar. tersâ. tevhid. hikm et. 307b. Tanrı. harâbât. akl-ı maâd. î. v. Tamu. tevâzu. tekebbür. N u . s. gene. Mevlâ. şe­ hir. mevc. hûri. Cehennem. derya. v. levh.

andelîb. pirinç. bulgur. kaz. çö­ rek. bâdem. har. üzüm . — Ney. samsa. sındı. gibi yiyecek. katır. hurma. dilkü. gözgü. hezaran. helva. kiraz. fil. karga. kavurm a. çeren. iğne. serçe. lâl. rebâb. dem ür. gibi bitki isimleri. karpuz. yâkut. güm üş. dana. gazal. bülbül. gibi hayvan isim leri. koz. cacık. kuru üzüm . zeytin. köpek. gülbeşeker. sedef. kanun. gibi m aden isim­ leri. kerkes. kum ru. tennûre.sud. kelebek. havuç. leblebi. pâlüze. baykuş. kalye. geyik. arpa çöreği. öküz. kuzgun. güllâb. nenenk. pelût. ekm ek. erişte. elma. — At. eşek. yağ. nergis. nam az gibi dînî ve tasavvufî terim ler ve kelim eler. kurt. soğan. arpa. zağ. penbe. lu lü . m arsuvan. sâlûs. börk. burma. top„ satranç gibi eşya isim leri. yay. yılan. zerdali. koyun. zer. 3) Bugüne Göre Arkaik Kelim eler Bugün kullanm adığım ız pek çok kelime. sek. incü. fıstık. ayna. hâr. kılıç. kaym ak. diken. çevgen. balık. kavak. ok. pam uk. m ir’at. polad. deve. saz. yufka. servi. — Şeker. nesteren. tûtı. suz’un eserlerinde sık sık kullanılm aktadır. benefşe. m ûr. it. tuz. sîm . mercan. sığır. erik. yarasa. tûtiyâ. gonca. pilâv. def. incir. fâhte. şîr. arm ut. koç. buğra. bakır. fındık. düglek. — Altın. nesrin. şâhin. leğlek. arslan. darı çöreği. fodulluk. şah­ baz. yahni. — Kepenek. âhû. keşkek. don. çınar. çetük. karınca. tabi gibi m û­ sikî âletleri isim leri Kaygusuz’un zengin kelim e hâzine­ sini gösteren örneklerdir. hal. şeftâli. et. tatlı ve yemek ad lan . kalın yufka. akbaba. 182 Kaygu­ . büryan. çeng. — Gül. ayran. içecek. kebap. ibâdet. tâvûs. tarhana. mâr. buğday. saksağan. ballı kaygana. su şer­ bet.

.«tariz etm ek. 300b) döhül (G ülistan... 134a) bay «zengin» (Ank. 185b) dükeîi «çok bütün» (Kitâb-ı Miğlâte. Bl. ö b ü r m ânâları üzerinde durulm am ıştır. 225) artş (Kitâb-ı Miğlâte. 32b) çem ren. 56) benille «korku ile uykudan sıçram ak». 234a) argaç «dokum acılıkta bezin enine atılan iplik» Kitâb-ı Miğlâte. O. 150) bezek «Mar. 128b) d a k d u t. banla .. Mar.«çalışmak çabalam ak» (Divan. v.«paçayı sıvamak» (M ar. Mar.. 173. 315a) daş «dış» (M ar. v. s. 119a) çetük «kedi» (M ar. k usur bulm ak».. Ergun. Kaygusuz’un eserlerinde geçen bütün kelim eler olmayıp. (Mar. v. 205) düriş. 130b) bigi «gibi» (Mar. nu : 663. Bu listede sâdece bâzı kelim elerin m etinde geçen m ânâları ile hangi eserde geçtiği verilmiş.. v.«aldatmak» (Divan. 299b) börk (M ar..«ötmek» (M ar. v. Ktp. 97a. v. 13). n u : 645. (Mar. v. bugün kulla­ nılm ayan veya herkesçe iyice bilinmeyen kelim elerdir. s. 113b) Çalab. (Miğâb-ı Miglâte.. 101b) don «elbise» (Mar.. s. 225) asst (M enâkıbnâm e.. v. 110b. alda. v. s.. 77b. İ l l a . Geni. 332a) anaru «ileriye doğru» (M ar.... 107b) göğündür «pançar» (M ar. 331a) değm e «her hangibir» (M ar. Mar.. v.. İstanbul Belediye Ktp. v.Aşağıda liste hâlinde verilen kelimeler. v.. v. v. 333b) 183 . s. 111b) çevgân (M ar. v. 129b..

. Ktp. 7) em «ilâç derm an» (Dilgüşâ. s. 79a) öndün «önceden» (M ar. 58a) kant «hani. v. v. 233b) esriklük «sarhoşluk» (B udalânâm e. 47) kuç... 15a.. V.. î. v. v. Mar.. 333b) keçel «kel» (Kitâb-ı Miğlâte..«sarılmak» (Mar.eğin «sırt. Taş basm ası. Ktp. 229a) şarlan. Ank. Gnl.. v. v.. böyle» (Mar. v. 5a) kiçi «küçük» (M ar.«kuçaklamak» (Mar. 334a) ktrgıUuk «olgunluk çağı» (Vücûdnâme. Mar. omuz» (B udalanâm e. hizmetçi» (M ar. 107a) ktran «kenar» (M ar. 305b) m ûş «fâre» (Mar.. Ib) tsst «sahibi». v...«düşünmek» (Mar. 163) nöker «maiyet m em uru. 12) eyit «söylemek» B irinci Mesnevi. s.. Gnl. v.. hesap». v. s. nu : 645.. s. v. 104b) kendüz (G ülistan. 334b) m undak «bunun gibi... 44) kakı.. v. Ü.. v. 185. s. 150) kancan «nereye» (Mar. v.«öfkelenmek» (Kitâb-ı Miğlâte. adet. nu : 824/1-2. v. v... nu : 6817. v. 82a. nerede» (Mar. 132a) sagış «sayı.. 133a) öküş «çok» (Mar. (Mar. s. 162) gözgü (Ank. nu : 645. (Mar. Geni.. 7a) harcı «has olmayan» (Ank. s. Ktp.. s. v.«ayrılmak» (Vücûdnâme. V. Ktp. 79a) galaba «kalabalık» (Kitâb-ı Miğlâte. 236a) kimiş. 98a) karabaş «câriye» (Mar.. 185a) keleci «söz» (M ar. v.. Mar. Mar. Sb) tr . v. v.«bırakm ak» (Ank. m ikdar. san. 128a) ög «akıl» (M ar. ktp. Gnl. v.. 333b) 184 . 111b. n u : 824/1-2. Miğlâte. 191a) özge (Mar.

Mar. cüzdan» (Mar. 153a) yancuk «kese. s. 167b) uşda. n u : 645. 83b.. v. 305b) yarı «yardım» Gülistan. 81a) stndt (m akas» (K itâb-ı Miğlâte.. yeniden» (Mar.. 107a) yay «yaz» (Mar. 334b) uşda «işte» (Mar. v. v.. 248b) b ) Anlatım Şekilleri Kaygusuz’un ifâde tarzı son derece sâde ve açıktır.. v. İ l l a ) tınm a-«ses çıkarm am ak» (K itâb-ı Miğlate. 167b) neşene «nesne (M ar.«göndermek» (Saraynâm e. v. 81b. 90a) Uçmag (Mar. Mar.. 178a) teki «gibi» (Mar. tasavvuf um delerini.«em ânet etmek» (M ar. s. v.... v.«ağ» (Mar.. Ktp. 185 . 76b.«yaklaşmak. v. cüzdan» (G ülistan. 333b) Tamu.. 125a) u g n «hırsız» (M ar. v. 155) tor. v. v.«hazırlam ak» (Mar.. 114a) töre (M ar. 7a) yancucak «kese.«em anet etmek» (M ar. 334a) yören . 110a) yarag «hazırlık» (Mar. 92a) yarakla . v. 211b) sünük «kemik» (M ar. v. henüz.sayru «hasta» (Mar. O.. v.. 308... v. Ank.. v. 214a) ü stün «çatıyı tu tan direk» (Mar. 124b) tilaşık «m uttasıl» (M ar. 223) soyla. benzetm elerle ve sâde b ir şekilde verir... 178a) tapşur.. v. v.. 84b) yenile «yeni. v. v.... 233a) üzz7-«kopmak» (M ar. dolaşm ak» (Mar.. Gnl..(Mar. v.«ufalamak» (M ar. 233a) viribi . v.. 44) yavt «yakın» (Mar.«kırılmak» (M ar. halkın anladığı basit kelimelerle. v. v. v. s. 153a) sın.. v.

Mar. v. Ank.K aygusuz'un eserlerinde. 1) Nasihat ve H itap Yoluyla Anlatm a Bilhassa m esnevilerde ve m ensur eserlerde Kaygusuz’un tasavvuf um delerini anlatırken «nasihat verme» usûlüne başvurduğunu görüyoruz : Gel iy tâlib olan hayâli terk it Hamûş ol bu kamu makâli terk it Sakın bî-hûde sözlerden dilüni İrişdügi yire sungıl elüni Bu cihân sahrasında yol bekleme Hakk’ı sen kendüzünden ajTU görme®^ * Var var i gönül dîn yolma sen gâfil olma Dînüni hâsıl eyle gönül bî-hâsıl olma Uyuma gönül aç gözüni dört yanuna bak Devşür ögüni kendüzüne kem 'âkil olma*’ ^ ♦ Toprak ol ’acîb tekebbür eyleme Haddünden artuk keleci söyleme Kanda bir miskin görürsen dut elin Böyle varmışlar bu yolm evvelin Gül olgıl bu yolda diken olmagıl 9 2 Yol varan miskine düşmân olmagıl1 90) 91) 92) Dilgüşâ. v. 212a. v. m uhtelif ör­ neklerle göstererek sırayla veriyoruz. 824/1. Onun kullandığı anlatım şekillerini. tahkiye’den delil ve ispat yoluna kadar b ü tü n anlatım şekillerine rastlam ak m üm ­ kündür.. Mar. 12a. nu . 82a.. Birinci Mesnevi. ' 186 ... Ktp. GMistan. Gnl.

peygamberden utana. Ya’nî gele Hakk’un kullan bu sarâyı göre. v.. balıillik eyleme. Mar.. edebsüz olmaya. özinden kiçiye tekebbür olma. Saraynâme. v. bu saray nakşına gönül bağlamaya. 26a. v. kavlünde dürüst ol. tâ’ata meşgûl ola. 187 .. Dilgüşâ... 25a.»^ 93) 94) 95) 96) Saraynâme. Mar. Mar.. yalan söyleme. v. 311a.. hasûd olma. özinden uluya küstah olma. Dîvanj Mar.»''^ «Müslüman olmagun bir şartı budur ki Tanrı’yı hâ­ zır göre.Gel i tâlib müstemî ol aç gözün Neredesin çağlayıvar kendüzün Çün âdemsin hikmete zulm eyleme Bir söz ki aklu ziyândur söyleme ’Ârif isen yile virme fursatı Bilmek istersen bu ’ilm ü hikmeti**^ î} : î|s * Fikreyle Hakk’un hikmetin Cümle odur zâlıir bâtm Ko bu ikilik sıfâtın Cehd eyle bir ile bir ol ’Âceb niçün yabandasm Hak sende sen ki kandasm Irak yire uzanmagıl Kendüzüne gel hazu. ’âdetsüz iş işlemeye. 236a. iy Allâh’a ibâ­ det kılan âşıklar! Hak Tebâreke ve Teâlâ bu sarâyı kullarma ibâdet idecek yir eyledi..o P «İmdi iy şükr ü zikr eyleyen sâdıklar.

Y ukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi Kaygusuz. iyi b ir m üslüm anın yapm ası ve yapm am ası gereken şeyleri (em ir ve nebileri) gayet açık ve sâde b ir dille anlatm ak­ tadır. N asihat tarzında. iy gâfil» gibi hitaplarla söze başla­ m asıdır. iy can. iy gönül. Bilhassa Dilgüşâ’da bu «hitap kısmı» bâzen çok uzun s ü rm e k te d ir: Gel iy kendü hâline yol bulanlar Ma’nîde kendü m ikdânn bilenler İrişenler bu vahdet menziline Cân ü baş terk idenler ’ışk yolma Ma'ânî burcma seyrân idenler Vücûdı katrasın 'ummân idenler Girüben ’ışk denizin boylayanlar Ma’ânî izleyüp soy soylayanlar Ne dimekdür bilen ilm-i ledünni Olan sıdk-ıla bu ışkun cünûm Bu ma’nî bahrine zevrâk düzenler Bu vahdet kuşlarına fâk düzenler İrişenler Süleymân menziline Olanlar 'andelib vahdet güline Özini sultâna vuslat görenler Sultâm hayy özini mât görenler Ma’ânî meydânmda bâz olanlar Hakikat burcma şehbâz olanlar 188 . iy Hakk’ı isteyen. Bu tü r anlatım tarzında onun «emir kipi» ni kul­ landığı görülm ektedir. iy’akl-ı kâmil. iy insan. dikkati çeken hususlardan biri de K aygusuz'un öğüt vermeye başlam a­ dan önce «gel iy tâlib.

Dilgüşâ.. Mar. Mar. 229b-230a..dînî meseleler. târif ve izah etm e usûlüdür.ebed bâkî olanlar B î-hicâb H akk-ıla vuslat olanlar Sıfâtı zâta irüp zât olanlar"* 2) Doğrudan Doğruya Anlatm a (E xpesition) Raygusuz'un baş vurduğu ve çok kullandığı anlatım şekillerinden b iri de «doğrudan doğruya anlatm a». gerek . 189 .Bu ma’ânî dürrine ma’den olanlar Hîikîkati kâmil inşân olanlar^ * Gel iy ârzû-yı vasl-ı cân kılanlar Vücûdı sebâtm vîrân kılanlar Görenler câm aşkâre vücûdda Münâcât eyleyenler her sücûdda Kamu şeyde Hakk’ı ’ayân görenler Demini her nefes Hakk’dan uranlar İkilik duzagından kurtulanlar B ir-île birlik idüp bir olanlar Vücûdın cân gibi ’azîz idenler Özin bilüp işin temyiz idenler Vüeûdmda Hak-ıla bilişenler Vücûdı katrası bahre d ü şen l« Özini Hak’dan ayru görmeyenler Özinden Hakk’ı gayn görmeyenler İrişüp menzile sâkî olanlar Fenâsuz tâ . bilhassa m ensur eserlerinde bu üslûp için­ de a n la tılır : 97) 98) Dilgüşâ. v. v. Gerek tasavvuf um deleri. 211b.

103) Dîvan. Ün. Ktp. am beyân ve ayân id elü m : ev­ velki oglanlıkdur ki üç ay bahâra müşâbihdür. Cümle bu hik­ met. ikinci yigitlikdür ki üç ay yaza müşâbihdür.4a. Âdemün vücûdı bir şehirdür. yil ve tokuz dürlü cevâhirden yapılmışdur.Âbid toprak üzredür. sâlisen zühre terbiye ider. melûl olacağına melûl olur. yağ. her nesne ki Hak’dan gelse sâkin olur. . 2a.. kan olur. 58a. râbi’an şems terbiye ider. 25. gözini bakdugı yirden ırmaz. üçünci kırgıllukdur ki üç ay güze müşâbihdür. 300b.. 3b . nu : 6817. toprak. Âşık od üzredür. dört dürlü cevahirden bünyâd olm ışdur: Od. rûh olu r. her nesne ki Hak’­ dan gelse şâd olacağına şâd olur. Mar. Ammâ zâhid yil üzredür. evvelâ zühal terbiye ider. tamar. et olur. Âdem evvelden âhirine dek dört vech üzre gelür geçer. Kemik. v. Bu adem hod cümle yaradılmışım âyînesidür. cünûndur. su. İlik. nu : 6817. dördünci pîrlikdür ki üç ay kara kışa müşâbihdür'™’. İst. Mar. Muhib su üzredür. Ktp. v.. elin işinden gidermez. Tokuz felek bizüm sayvânumuzdur Yidi yir yüzi hem seyrânumuzdur Zîrâ inşân sûretidür donumuz Kamu âlem bizüm hayrânumuzdur'®^ 99) Viicûdnâme. îst. 190 . bu kudret dost tecellîsidür . kan. kıl.«Pes im di ol nutfe ki ananun rahmine düşer. 100) Viicûdnâme. 101) Budalanâme.. sinir. deri bu dört ata cânibüdür. taş basması. s. tJn. 102) Saraynâme. v. kemik olur. . v. bu beşi ana cânibindendür'®'.. ma'rifet ile her kancan kılaguzlasan ol yana varur. et. sâniyen Mirrîh terbiye ider...

tahkiye üslûbuna baş v u ru r: Ol zamân ki yog idi bu kâ’inât Zât içinde nihân idi her sıfât Zât içinde bu sıfât mestûr idi Bu vücûd yok idi hemân nûr idi Ne nebî var idi ol dem ne velî Dahi söylenmedi idi lâ belî Yir ü gök hazîne içinde sır idi İkilik yog idi hemân bir idi^*^ • • • • • • • • Âdem eydür bu kez bağışla suçum Buğdayı ayruk 3dmeyün iy hakîm Cebra’il dir hâkim oldur kim anun Noksâm yokdur ol Ganî sultânun \ Söz gerekmez dir Adem dur git dldi Tanrı’nun buyruğu budur dut didi Niçe ki söyledi hergiz gitmedi Cebrâ'ilün sözini işitmedi Türk dilin Tann buyurdı Cebrâ’îl Türk dilince söylegil dur git digil Türk dilince Cebrâ’il «hey dur» didi Durugel Uçmağın terkin ur didi Dutdı kohndan ilerü yüridi Kapuya yakîn varmca süridi 104) Gülistan. nu : 645. Ktp. s.. Ank. Gnl.3 ) Tahkiye Bilhassa dünyanın yaradılışı ve peygam berlere âit kıssaların anlatılışında Kaygusuz.. 45.. 191 .

Ol vakt kim 'âlem-i sabâvetden hâlet-i bülûga irişdüm bir zerre gam lü ıgussa yog-idi. Ktp. nu : 645. 192 .. ’âlemün 105) 106) Gülistan. 49. s. Gnl. Ank.Bu kez Âdem çok tevâzû eyledi Bir lahza âmân diyüben söyledi Çünki âmân didi kodı Cebrâ’îl Âdeme teferrüc eyler ol âkil Bu kez Âdem yaprağa sunar elin Ya’nî yapragıla örter her hâlin'“ ’Âştk Paşa Hoca ’A ttâr ü S u â l Bular ki bulm ış-ıdı her muradı Her biri bir haber virdi bu yoldan Ne kim bilmiş idi bildUgi hâlden Velî ’aceb haber söylemiş ’Attâr O kim sırrm günül içinde esrâr O ’Attâr kim bu M antık't o düzmiş Karada istem iş deryâyı süzmiş Dimiş ki Kâf tagmda bir ulu kuş Am gören özin kıldı ferâmûş O Sîmurgun mekâm kûh-ı Kâf’da İşidildi bu haber her tarafda Bu cümle kuşlarun sultânı oldur Kamu ansuz sûretdür câm oldur Otuz bin kuş anı isdeyi gitdi Kalanı yolda kaldı biri yitdi'"" Sana dahi rûşenter haber söyleyem hâlümün ancak binde biri ola.. Birinci Mesnevi. Mar. v. 78b.

Nâgâh ol demde şeytân çıkageldi. 4) M ükâîem e ve Sual Yoluyla Anlatm a Kaygusuz'un eserlerinde zam an zam an karşılıklı ko­ nuşm alara da yer verilm ekte ve m eseleler soru cevap şek­ linde anlatılm aktadır. Mar. .. yâ şeyhu’n-nuhûs yine m i geldün bunda dir. OE Böl. 26-27. ’Azîm cem’iyyet olmışlar. uyanıgeldi.pâdişâhı idüm. uyudı. V. Subhâna’llâh didi.. tiz ’asâsm çeküp dervişün üstine yüridi‘“. 150. Derviş anlan görüp kasd kıldı ki parsa ura. s. Bakdum ki bu yitmiş iki milletün halkı gürûh olm ış bu sahrâda sergerdân gezerler. Ben dahi bu gürûhun birine kanşdum. s. nu : 663.. 267b.. Taş basması. 193 .. yine yatdı. Belediye Ktp... Şejrtân ka­ kıdı.. Derviş anı görüp eyitdi. pey­ gamberler cümle anun katma gelmişler. Gözin açup bakdı gördi düşidür. Bu def’a gördi ki Yûnus Peygamber haylden çıkmış. Kitâb-ı Miglâte. Bu üslûbun en tipik m isâlini Dolapnâme’de g ö rü y o ru z: Su’âl itdüm bugün ben bir dolâba Didüm niçün sürersin yüz bu âba Neden bagrun delükdür gözlerün yaş Sebeb nedür sataşdun bu itâba Karârım yok gice gündüz dönersin Dökersin dertli gözlerden hunâbe 107) 108) Budalanâme. B ir dervişin gördüğü rüyalar şeklinde tertip edilen Kitâb-ı M iğlâte'deki rüyalar da tahkiye üslûbuyla anlatıl­ m aktadır : «Derviş uykudan benilledi. Günden güne yiğitlik menziline kadem basdıun. Bu kez yolum bir çöl beyâbâna irişdi.

38... Birinci Mesnevi. sen nice dilersen eyle didi. ammâ der­ vişi bilmedi... s. neme gerek. nu : 663. Derviş şeytânı bildi. bir dahi öyle söz söylemesün.b. 79a . Fir’avn haber sorup «sen mi didün Tann vardur diyü». AG nüshası.. O. 'İsâ peygamber leyitdî «beli ben didüm.. 'îsâ Peygamber dervişe eyitdi. Derviş eyitdi. Şey­ tân eydür. ben ananla söyleşem didi.. sen hîç tınma. s.Elif kaddün bükilmiş çenge dönmiş İnildini düzeltmişsin rebâba Dolab eydür eyâ çeşmüm çerâgı İşitmeye cevâbum aç kulağı Benüm budur sorarsın sergüzeştüm Ki ben yaylar idüm bir yüce tagı İrişmezdi boyuma altmış arşun Bilüme dahi on âdem kucağı^®' ♦ «4: Bana sordı ki ne yirden gelürsin Nedür nakdun ne satarsın alursın Didüm kî gelişüm dünyâ evinden Kaçuban gelmişem dünya dîvinden'" . Belediye Ktp. Kitâb-t M iğUte. tasavvufun bâzı prensiplerini an­ latmaya geçmeden önce bâzan bu prensipler hakkmda 109) 110) 111) Menâktbnâme... İsâ peygamber içün Fir’avna söyle ki bu kişi Tann vardur dir.. Böl.. Şeytan bakdı. 37 . 194 . Hele bunlar Fir’avnun katma irişdiler. Mar. 155 -156. 'İsâ peygamberi bildi. Ergin. bunun cezâsm virelüm. ammâ hîç tınmadı. eyü halvet bulduk.. Fir'avn eydür «sen kendü gözünle gördün m i yohsa kıyâs İle m i söy­ lersin___»'“ Kaygusuz Abdal.. v. Tann vardur dijöi».

nu : 645. 195 . 5 . 112) 113) 114) Dilgüşâ.. Ktp. İst. Gülistan. Mar. nu : 645. s. Ktp. v Ib. Vücüdname. nu : 6817.. Gnl.214a. Ktp. Ank. Gnl. Böylece sual yoluyla fikirlerini daha tesirli b ir hâle getirm eye ç a lış ır: Sergerdân oldum bilmezem özümi İşidürem velî bilmen sözümi Bu söyleyen bilmezem kî benem mî Cânân mıyan vücûd mıyam cânem mi Neyem ben kendüzümden haberüm yok Divâne oldum uşda karârum yok Nireden gelnıişem bunda işüm ne Âhır ne olacagum gerdişim ne"^ * * * Açaym sözün yüzinden perdesin Bîldüreyin sîze harcıdan hâsın Söz içinden size bir dürlü nişân Anladayın ne dimekdür lâ-mekân Lâ-mekâh dimekde maksûd ne imiş Ash fer’i neden oldı her bîr iş Lâ-mekân dimek mekânsuz yir midür Yoksa anun da mekânı var mıdur"^ Ma’Iûm olsun kî evvelâ âdem ki. 213b . s. kudret-î Hakk'da ana rahmine nice düşer ve nice vücûda gelür ve rûh île dirîlür ve anadan nice ırar ve ’âdemün zâhîrinde ve bâtımnda hâsiyyetî nicedür ve kaş rûh vardur ve 'anâsır-ı erba'a neye tâbi'dür ve kaç nefs vardur ve nice gelür ve 'âleme nice geçer ve kuvvet nerelerinde olur. 44..arka arkaya sualler sorar. v. üniv..6. Ank.

5) Tasvir Kaygusuz Abdal zam an zam an tasvir yoluna da baş­ vurur. Bilhassa dünyayı ve inscin vücudunu anlatırken onun tasvir üslûbunu kullandığını g ö rü rü z : Bu sarayda gice gündüz ay u gün Mîzân ile düzilmişdür bu düzgün Altı kapulu bîr evdür bu cihân Külli tertib yirlü yirince hemân Cümle pergâli ârâste pür-kem âl Kışı yazı gice gündüz mâh ü sâl Şöyle kim üstâd münakkaş eylemiş Yirlü yirince tamâm hoş eylemiş Yidi tabaka aşaga zîr zemin Eksügi yok düzmiş üstâd-ı emîn Yidi tabaka yukaru manzan Cümlesi ârâste dürr ü dîvân İçini tâze gülistân eylemiş Zihî sultân gör ne ihsân eylemiş**^

Çü destûr virdiler içerü girdüm Özüme bürünüp 'aklumı dirdüm Görürem bir ulu şehr-î mu'azzam Ana nisbet degül ne Mısr u ne Şâm Yidi yüz yitmiş yididür mahlesî 'Âleme dolmış o şehrün kavgası
115)
Saraynâme, Mar., v. 2a - b.

196

ü ç yüz altmış altı çarşudur bâzâr Her ne ki vardur cihânda anda vâr On iki burcı bedeni var tamâm Dört yüz kırk dört sipahi saklar müdâm”'* Bu cihân içinde bir derviş seyâhât 'âleminde gezer­ ken kendüzin bir sahrâda görmiş ki bîç nihâyeti yok. Ol sahrânun ortasmda bir yol var. Ammâ kendüden gayn kimesne yok”’. 6) Delil ve Isb a t Yoluyla Anlatm a Kaygusuz’un sık sık başvurduğu yollardan b iri de fikrini âyet, hadîs ve kelâm-ı kibarlarla takviye etm ektir. Bilhassa tasavvufun çıkış noktası olan «men 'arefe nefsehu fekad 'arefe rabbehu» hadîsini çok sık kullanır. Budalanâm e’den aldığımız şu örnekler, K aygusuz'un b u an­ latım tarzına tipik m isal teşkil e d e rle r: «Ve bu vücûd ol zât ile mevcûddur. Anda dahi Hak nûnndan bir şem’a vardur. Yaradılmışda bir nesne yok ki anda Hak nûnndan bir şem'a olmaya. Kavluhû Te'âlâ: Vallâhu bi-külli şey'in muhit”* âyet-i kerîme değül mi? Anunçün konşı hakkı Tann hakkı dimişlerdür'^*’. Küllü men 'aleyhâ fan'^" didi Kur'anda Hakim Bu hükümde cümle eşyâ ser-be-ser yeksân geçer'^' Başda anasın anda vatanun Ashna yitişe kavuşa cânun
116) 117) 118) 119) 120) 121) Birinci Mesnevi, Mar., v. 79b. Kitâb-t Miğlâte, Belediye Ktp., O. Ergin EL, nu : 663, s. 139. ^Allah her şeyi kuşatıcıdır», Fussilet sûresi, 54. âyet. Budalanâme, Taş basması, s. 26. «Her şey fânidir». R ahm an sûresi, 26. âyet. m v a n , Mar., v. 332b.

197

H ubbu’l-vatan m ine’l-imândur^'^ D ut nebî sözini cârna cândur M ustafâ sözini d u t ki lıakdur Geîdün yine gitmege yarakdur'^ c) Diğer Üslûp Husûsiyetleri Kaygusuz'un kullandığı kelime hâzinesi ve başvur­ duğu anlatım şekilleri yanında tekrir, seci, mecâz, atasöz­ leri ve deyimler gibi dikkati çeken daha başka üslûp hu­ sûsiyetleri de vardır. B unları da sırayla ele alalım. 1) Tekrir T ekrir Kaygusuz’un en çok başvurduğu u nsurlardan biridir. Manzum eserlerde, bilhassa m ısrâ başlarında kul­ lanılan te k ra rlar onun şiirlerine yüksek b ir heyecan k atar­ lar : Gâhî katrenun içinde deryâyı mahv eyler ol Gâhî güneşi hikmetle zerrede pinhân kılur Gâh cümle cism içinde bî-nişândur cân bigi Gâh virân gönülleri ol özine vatan kılur Bir kula bak kim tâ’atm özine pût eylemiş Bir kuhna rahmet eyler küfrini îmân kılmKimisi Ahmed yohnda kesbini kılmış kemâl Kimisi hayvân velî kim sûretin inşân kılur’^ ^
122) 123) 124) «Vatan sevgisi imanda,ndır>, İsm ail b. Muhammed b. el-Adûnî, Keşfu’l-hafâ, C. 1, Halep ( ?) , s. 415. Üçüncü Mesnevi, Mar., v. 132a. Dîvan, Mar., v. S08a.

198

Zîrâ bu hâzine genc-i kadîmdür Bu gencün sâhibi Hayy’ül- ’Alîmdür Hezârân hikmet ü tılsım u perde Bu gencün sâhibi Hayy’ül- ’Alimdür Bu sırn fâş iden gitdi başından Elin öz kan-ıyla yudı yaşmdan Zihî hazîne zihî bâb ü miftâh Zihî perde zihî halvet zihî şâh Zihî deryâ zihî mevc-i dür-efşân Zihî ’ilm ü zihî delîl ü bürhân Zihî hümâ ki gölgesi sa’âdet Zihî mülk ü imâret zihî üstât^^
*

*

-ii

Kimisi mest olup börkin yitirmiş Kimisi destânn kavala virmiş Kimi nâmûs şişesin daşa çalmış Kimisi kilimini suya salmış Kimi sarhoş olup eyler hây u hûy Ya’nî dir ki bu ne hâldür haber duy Kimi meyhânede serdih olupdur Kiminün işi dün gün âh olupdur Kimisi bir hiçe satmış cihâm Terk eylemiş kamu sûdı ziyâm^“

125) 126)

Birinci Mesnevi, Mar., v. 76a. Birinci Mesnevi, Mar., 77b - 78a.

199

Bu ’ışk-ıla cihân oldı münevver Bu ’ışk-ıla döner künbed-i dcvvâr Bu 'ışk-ıla denizler cûşa geldi Bu ’ışk-ıla felek cünbişe geldi Bu 'ışk-ıla ’âlem pür-nûr olupdur Bu 'ışk-ıla gönül ma'mûr olupdur Bu ’ışk-ıla cihân kavgaya düşmiş Bu 'ışk nû n güneşe aya düşmiş, Bu’ ışkdur derde dermân zahme merhem Bu 'ışkdur cümle başdagı serencâm Bu 'ışk genc-i sa'âdetdür sa'âdet Bu 'ışk katında 'âkiller olur mât Bu 'ışk didükleri derd ü belâdur Bu 'ışk elinde cânlar mübtelâdur'^ * Dahi bir burca irişdi menzillim Dahi bu dürlü beyân söyler dilüm Dahi bir özge hikâyet kıl ü kâl Dahi bir özge tâU'dür özge hâl Dahi bir menzile yitdi seyrânum Dahi bir dürlü haber duydı cânum Dahi bir dürlü nişâne göm üşem Dahi bir özge mekâna irmişem’^ ^ «Bu meydândur ki meleklerden denk ü hayrândur; bu meydândur ki felekler m est ü şeydâdur; bu meydân127) 128) tUinci Mesnevi, Mar., v. 117a. Gülistan, Ank. Gnl. Ktp., N u : 645, s. 59.

200

dur ki zemîn ü âsümân cüst ü cûdadur; bu meydândur kî hûr u gılmân setâretdedür; bu meydândur ki yaradılmışın biri içdi ’âkil oldı, birisi içdi ’âşık oldı, birisi dâhi içdi sâdık oldı»'». 2) Secî M ensur eserlerinde veya karışık eserlerinin m ensur kısım larında kullanılan seciler Kaygusuz’u n üslûbunda m ühim b ir yer tu tar; «Oglanhk yil gibi, yiğitlik sel gibi; pîrlik üstünleri eskimiş dama benzer, ma’nîsüz davâ eylemek kirişi üzilmiş yaya benzer»'®. «Pes imdi iy Hakk’a tâlip olan 'âşıklar, iy Mustafâ kuhna tâbi, olan sâdıklar, iy evliyâ yolma muhîb olan müştâklar»'^'. «Harîf-i men, şerif-i men, zarîf-i (men, gönli sanâ çe­ vir; gönül göziyle bak, gönül kulağıyla dinle; söyleyeni ko, söyledene bak; olma sakın kelle göz, dinle kabûl eyle söz»"^. 3) Mecaz Tasavvuf b ir m ecazlar hâzinesidir. Çok defa, kelime­ lerin m ânâları bilinen ağır tasavvufî k o n u la n anlatm aya yetmez. Bunun için m utasavvıf şairler dâim a mecaza baş­ vurm uşlardır. O nların b u mecazlı kullanışları çok defa yazdıklarının anlaşılm am asm a veya yanlış anlaşılm asına yol açar. Bu hususta en ileri giden m utasavvıf şâir diyebilîrizki Kaygusuz Abdal’dır. Onun bilhassa şathiyeleri, me­ cazlarla doludur. Mecazları anlam adan şathiyelere nüfûz
129J Budalanâme, Taş basması, s. 14-15. 130) Dilgüşâ, Mar., v. 233a. 131) Saraynâme, Mar., v. 64a. 132) Budalanâme, Taş basması, s. 10.

201

etmek m üm kün değildir. Bu husûsu daha a(,ık anlatm ak üzere Kaygusuz’un tipik şiirlerinden bîrini ele a la lım : Edrena şehrinde bugün Bir dükkân aldum kirâya Ol mahalde sataşmışam Bir akçası çok kanya Sordı bâna garîb misin Hîç bu şehri görüp misin Yohsa gelişün şindi mi Anatoh’dan beriye Didüm ki bu dem gelmişcm Kirâya dükkân almışam Eydür yiğit gel içerü (Dö;?ek getürsin câriye) İy kurbân olduğum yiğit Gör ne direm sözüm işit Bu Fdrene şehrinde sen Gcznıeyvsin serseriye Eydür Jii bu Rûm-ili'dür Sanma ki Anatoh’dur Bunda esîr-bendler çok olur Düşmeyesin bâzâriye Harçlıg-içün kayırma dir Tek benüm terkim urma dir Sen gel yi iç otur hemân Varma akına çeriye Çağırdı Nergis Gülbahâr Büryân getür bâzâra var îçerü evi sil süpür Odun vurun buhâriye
202

Mar.Aldı beni girdi içerü Yapdı kapusmı girü Getürdi şol nimetleri Kim bakar aka sanya • • • • • • • • • • • K an beni aldatdı çün Hükmine eyledi zebûn Anca dürişdüm dün ü gün Sarlanı kaldum deriye Şol hadde irişdi belüm Külli unıtdum bildügüm Başladı şindi iligüm Sünük içinde eriye Gönlegi kaftan eyledi Hükmine fermân eyledi Hamâma da varur-ısa Beni yanınca süriye Dişi kınk yüzi sovuk Fitnesi çok kendü çâbük Ben bî-çâre haberüm yok Ugramışam zemheriye Ol kandan kurtulmağa Kul oldum âzâd olmağa Fetvâ bulam mı ki ’aceb Varsam İbn-i Fenâri’ye M urâd H ân’a. 203 . 333a .o. v. vanmadum Özümi kurtanmadum Kaygusuz Abdâl bi-çâre Uğradı bir haşanya*^^ 133) Dîvan..

Yanbolu’da bir kan». Bunlardan biri «Evlâdı tutdı beni . diğeri «Filibe’de yenile . v. 334a..Yukarıdaki şiire çok benzeyen iki şiir daha vardır. 204 . Mar. Konuyu tamamlamak için bu şiirlerden de ba­ zı dörtlükleri verelim : Kanda bir yiğit görse Akçala avlar anı Utanmaz oğlan sever Başı ak döşi şan Bir gice fursat-ıla Koynına girdüm nâgâh Göbegünün sovugı Unutdurdu mermeri'^ * Ben seni donadayın Sırmanı üsküf ideyin Harçlıg-içün gam yime Sen hemân öp kuç beni Uşda mâl altun kumaş Sermâye kul karabaş Tek kan dime bana Şâd eyleme düşmâm Dir girelüm yorgana Varalum cânı câna Sen beni kuç ben sana Ögredeyin erkâm 134) Dîvan.bîr kan sevdi beni» diye başla­ maktadır.

O halde Kaygusuz bu kelimeleri hangi m ânâda kullanm ıştır. Mar. bu hususta bize yar­ dımcı olabilir. 205 . v. 334b.Yanum halvet bula Yatmağa yarak kıla Karnın oda kızdurur Zîrâ sovukdur teni Beş vakit namâz kılur Halk anı sâlîh bilür Böyle çâbük oldugın Kim bilür ol fettânı Bir dem oeni görmese Dudagumı sormasa Yiçirmi kez dolanur Şol yeni bezesteni'^^ Y ukarıdaki şiirler. yukarıdaki şiirler­ de geçen bâzı kelimeleri bilinen m ânâda kullanm adığı an­ laşılıyor. v. yaşlı kadınla genç arasındaki aşk sah­ nelerini bugün bile açık sayılacak b ir üslûpla anlatm ak­ tadır.. 335a. Dîvan. Mar. Ancak şiirlerden birinin sonundaki şu dörtlük bizi başka tü rlü düşünm eye sev k etm ek ted ir: Ne k an var ne koca Ne irte var ne gice Bu sözi anlayanun Kurbânıyam kurbâm”'* Bu dörtlüğe göre Kaygusuz'un. Üstelik Kaygusuz. Onun B udalanâm e adlı eserinde biz bu 135) 136) Dîvan.. Bâzı an ah tar kelimeler. ilk bakışta b ir delikanlıya âşık olan yaşlı ve kötü yola düşm üş bir kadını anlatm aktadır.

anahtar kelim elerden birinin hangi m ânâda kullanıldığını buluyoruz. şiirlerdeki «dükkân» kelimesiyle «vücûd»u kastetm ekte­ dir. «Dükkân» ve «kan» an ah tar kelim elerinin böylece anlaşılm asıyla. Mar. Esasen tasavvufa göre ebedî olan «ruh» tur. Taş basması. Esâsen bu şiirde de «vücûd» un «dükkân» olması. «Vücûd» ise geçicidir. «câ­ zû ayyâr» dır. F akat Kaygusuz. b ir şiirin­ de bu hususuda açıkça b e lir tir : Bu dünyânun misâli Mu'azzam şehre benzer Velî bizüm 'ömrümüz Bîr tîz bâzâra benzer Bu şehrün hâyalleri Dürlü dürlü hallerf Aldamış gâfillerî Câzû 'ayyâra benzer^^ Şiirinden anlaşılıyor ki şehre benzeyen «dünya». Gerçi «dükkân» ın «vücûd» olduğu anlaşıldıktan sonra «kan» nın da «dün­ ya» olduğu anlaşılm aktadır. 332a. B udalanâm e’deki ibâre aynen şö y led ir: «Bu vücudun bir dükkândur. îşte bu şiirlerde vücûdun geçiciliği. sana kiraya virîhnişdür»’”. v. 9. «ömr»ün «bazar» olm ası benzetmesiyle verilm ektedir. kiraya verilmiş dükkân benzetmesiyle ele alınm aktadır. Dîvan. Anah­ ta r kelim elerden b ir diğeri «karı» dır. K annın gence verdiği çeşitli «nimet» 1er de «dünya 137) 138) BudcUanâme. şiirde geçen diğer hususlarda çözülmek­ tedir. Kaygusuz’un yukarıya aldığımız şiirlerin­ deki «kan» ile buradaki «câzû 'ayyâr» aynıdır. Bu izahtan açıkça anlaşılm aktadır ki Kaygusuz.. 206 . s.

207 . eski Kaygusuz'un eserlerin­ den tamamiyle ayrı ve çok daha ileri evsafta» ve «lâubâlî» bulduğu için ikinci b ir Kaygusuz Abdal olduğunu dü­ şünm üş ve «Sarâyî» m ehlâslı bu ikinci Kaygusuz'un«şiirlerinde Rumeli'de yaşadığım ve akıncı eri olduğunu gös­ teren kayıtlar»'^ bulm uştur. O halde b u rad a «akma çeriye gitmek». şiirlerde «kan» dan yâni «dünyanın aldatıcı cazibesi» nden kurtulm anın çâ­ relerini aram aktadır. D örtlükte görüldüğü gibi «karı» yâni «dünya» konuşm akta ve «beni terk etme. E deU yatt Tarihi. Y ukarıda açıkladığımız mecaz anlaşıldıktan sonra bugüne k adar yapılm ış yanlış tefsirler. Kaygusuz'un daha pek çok şiiri böyle mecazlarla doludur. 290. bu şiir­ leri «dil ve ruh bakımından. K ocatürk. Meselâ o. M. Kocatürk. «saray» kelimesiyle «kâinât»ı. «vatan» kelimesiyle «elest meclisi» ni. Söz gelişi V. s.nimetleri» dir. Türle. N itekim Kaygusuz. M. A y n c a : Harçlıg-çün (sen) kayırma dir Tek benüm terkim urma dir Sen gel yi iç otur heman Varma akma çeriye dörtlüğündeki «akın. dünya nim etlerini terketm ek ve tasavvuf yoluna girm ek demek­ tir. H albuki Kaygusuz’un Budalanâm e’sindeki açıklayıcı cüm leden sonra bu şiirlerin ikinci b ir Kaygusuz'a âit olduğunu düşünm ek m üm kün değildir. «şehir» kelimesiyle «insan 139) V. akına çeriye gitme» de­ m ektedir. çeri» kelim elerini de hakiki anlam ­ da düşünüp onun akıncılık yaptığı sonucuna varm ak doğ­ ru değildir. kendiliğinden or­ tadan kalkm aktadır.

Bu m ecazlarla ilgili mukayeseli b ir örnek daha v e re lim : Görürem bir ulu şehr-i mıu’azzam Ona nisbet degül ne Mısr u ne Şam Yîdi yüz yitmiş yididür mahlesî 'Âleme dolmış ol şehrün kavgası Üç jâiz altmış altı çârşûdur bâzâr Her ne ki vardur cihânda anda var On iki burç u bedeni var tamâm Dört yüz kırk dört sipâhî saklar müdâm^''® Bu beyitlerde geçen şehir. 217b. v. yedi ■ yüz yetm iş yedi ma­ halle. Böylece Kaygusuz. Mar. Dilgüşâ’da şöyle d iy o r: «Âdemün vücûdı bir şehrdür.. Ol şehrün on iki kapusı vardur___âdemün vücûdı üç yüz altmış altı damardur yidi yüz yitmiş yidi sinirdür dört yüz kırk dört pâre sünükdür»^''^ 4) Atasözleri ve Deyimler ‘ K aygusuz’un eserlerinde üslûp bakım ından göze çar­ pan husûsiyetlerden biri de atasözleri ve deyim lerin bol bol kullanılm asıdır. halk diliyle ko­ nuşm akta. üç yüz altm ış altı çarşı. Mar.vücûdu» nu kasteder. eserlerini halkın rahatça anlayabileceği b ir şe­ kilde söylemiş olm aktadır. her ne kim cümle ’âlemde var ise ol şehrde vardur. 79b. on iki burç ve d ö rt yüz kırk dört sipâhi acaba hakiki m ânâsıyla mı kullanılm ıştır? Kaygusuz’un Vücûdnâme ve Dilgüşâ’sım incelediğimiz za­ m an yukarıdaki kelim elerin de mecazî anlam da kullanıl­ dığını anlarız. / 208 .. Dilgüşâ. Bilhassa nasihat yoluyla an140) 141) Birinci mesnem. v.

209 . İ l l a . Mar. lJcin<^ mesnevi.. 81a. v.b. Mar. 119a. Mar. v.. 1 Ana kim yitmedün elün sunmagıl Sınacak budağa zinhar konmagıl Bitmeyecek yere tohum ekmegil Boynum sun yola başun çekmegiP^ * Yorganun kadar uzatgıl ayagun Söz işit sağır degülse kulagun Yoluna bak ayagun daşdan sakm SıiTum sevdügün kardaşdan sakm'^^ * Şikârı şahbâzun murdar degüldür Yiri herbir kuşun gülzâr degüldür Çü karga bülbüle olmaya demsaz Tûtî teki şeker yemeye kerkez Çetük arslan-ıla dutmaya pençe Deve jrükin oekebihnez karmca’^ Su görmeden etegün çemrenürsin Meğer sen bülbüli leglek sanursın'^^ * Bu ne dimekdür ne bilsün her jnâşî Asimi bilene sorun her işi Evde giçen s im ne bilsün çoban Sultânım jdrin tutamaz pâs-bân 142) 143) 144) 145) Birinci mesnevi. v.. Mar.latma sırasında Kaygusuz’un atasözlerine sık sık başvur­ duğu görülmektedir: . v. 92a İkinci mesnevi. Birinci mesnevi..

Ata arpa sığıra saman gerek Hayvanım budur âdeme nân gerek Gıdâsm bilmek hoş olur her kuşun Lokması şeker degüldür baykuşun Eşegün bo 5Tima dakma incüyi İnsanun insan gerekdür her huyı Keçe dikmek atlasa usûl degül Balı neft kabına koymak yol degül Her kara taş lü’lü mercan olmaya Gevhere taş dimek erkân olmaya Âşinâ olmaya koyun kurd-ile Nitekim Türkman barışmaz K ürd-ile Devenün nesine gerekdür hamam Her işün özge hâli var iy âdem Tanbura sazına dana oynamaz Kerkes ile hem-nişîn olmaya bâz ’Âkilün işin ne bilsün divâne Sirkeyi sirke-fürûşdan Bor yine Ferâgatdur gülbe .şekerden eşek Bala katran tût (i) yâya sığmaz nemek Ne işi vardur bâzârda dilkünün Lezzetin bilene sorun her hûnun Köre tût (i) yâ keçele satma tarak 'Arif isen her işün üstine bak Eve geldün-ise döhül çalmagıl Yola diken halvaya tuz salmagıl 210 .

v. v. 184b-185b. Mar.. s.. v.. s.. Mar. 132b. Saraynâme. 7b. Ank... Üçüncü mesnevi. e. 176a. nu : 645.. Ktp. 8 9-90. Birinci mesnevi.. Y. GüUstan.Çeng ü 'kânûn çalabîlmeye öküz Gözlüye kör kaçan ola kılaguz Taş atana çömleği dutma siper Anlaya hâlin ki anun 'aklı var'''^ Atasözleri yanında deyim ler de Kaygusuz’un üslûbu­ nun m ühim unsurlarından b ir id ir : İy gâfil uyan ki sen uyursm Kanı sen yine kan ile yursm''*^ * Ne baluk var ne sû var tor salarsın Balı tutmadın barmagun yalarsm^" Şöyle meşguldür bular kim işine Elleri değmez ki başun kaşına*'’’ Tuz ekmek hakkını sakla iy ısafâ Tâ ki hoşnud ola senden Mustafâ'™ * Kişi var ki teni dahi oldı can Kişi var ki derdi ser çeker heman’^ ' « c ^ î}s Âdem oldur bu haberi anlaya Tevhidi can kulağıyla dinleye'^ 146) Gülistan. İkinci mesnevi. v.. a. 163a. 82a. Mar.64. 114a. Gnl. v. 147) 148) 149) 150) 151) 152) 211 . v. Mar. Dagrh. Mar. g. 63 . G-ülistan. Mar. Mar. v. M.

’Âşık oldum zangadak Irlayuban fingedek Yârum öğütler beni Yanramagıl bangadak Yârun severse seni Sen dahi sevgil anı Lutf-ıla söyle yâre Söylemegil vangadak Yâr-ıla otururken Ağyar gelse katuna Kendüzüni agır dut Durugelme(gil) dangadak Gördüm yârum oturur Çin ü Hıtay elinde Yârum anda ben bunda Tapu kıldum zengedek 153) Budalanâme. Taş basması. zam an zaman küçültm e eklerini kullan­ m akta. pazarda yaşayan insan gibi hitap etm ektedir. a’mâ gibi deve tepmesin somun san m a.«Kaya kuşı gibi 'ömrilni laklak ile geçürme. 212 . . Onun üslûbundaki samimiyeti yaratan en m ühim unsurlardan biri olan bu söyleyiş tarzına âit bâzı örnekler v eriy o ru z. bâzan halk arasında kullanılan şahıs isim lerini saym aktadır. s. eserlerinde çoğunlukla halk gibi konuş­ m akta. 5) H alk Söyleyişleri Kaygusuz.. Bunun için atasözlerini ve deyimleri bol bol kullandığı gibi zam an zam an ünlem e ve seslenme edatla­ rına başvurm akta.. boş tulumdan her ne agzuna gelürse fır fır söylersin»^^^. sokakta. 12-13. çarşıda.

Ktp. 296b. Bl. 225.. nu . Mar. Belediye 663.Yârum Urum elinde Benem Şîraz şehrinde Arkıncacık söylerem Şîve-y-ile cingedek Yâre işâret eyledüm Remiz-ile söyledüm Bir taşçagız atmışam Sapan-ıla fingedek ’Işk-ıla hemdem oldum Mesih ü Meryem oldum Çal ahi eyit begüm ’Aklıcagım kangadak ’Işkun-ıla fâş oldum Yolunda tırâş oldum Melâmet dümbecegin Kakıvirdüm dümbedek Lutf u ihsan eylegil Yâre eji söylegil ’Işkunun denizine Ben de düşdüm cumbadak Ben yârun mahallesin Yöreneydüm dembedem Afrvar görüp ürmese Köpek gibi fengedek Kaygusuz Abdal’ı gör ’Işk-ıla oldug-içün 'Aklı deryâdur anun Kendüzi nihekkidek’^ '" 154) Dîvan. 213 . İst. Ergin. O. v. s.

155) 156) 157) Dîvan.idüm şindi bilmen Halcugazum noldı benüm Didüm gülüm sevdüm seni 'Âşıkam esirge beni Dahi beter nâz eyledi Vay hakkumdan geldi benüm Kaygusuz AbdaV\xm didüm Bir lutf eyle gülüm didüm Tapuna kul olam didüm Bu sözime güldi benüm'“ «. s. .Çağırdı Nergis Güîbahar Büryan getür bazara var İçerü evi sil süpür Odun vurun buhârıya'^^ Manastır’da bir başacuk Gönülcügüm aldı benüm Kaşın çatar gözin süzer Sevdücegüm bildi benüm • •••••••••• Bir garibüm hatrum sorun Delü oldum öğüt virün Sofi . 4. Mar. Dîvan. v. Kabûl iderse hoş. Taş basması. Mahlûk ne çâre idebilür. v. 335a. Budalanâme. itmezse ’emmün oğullan hod kabul ider didi»'^.y . 214 .. Eğer anlarun biri ’emmün oglından su’âl iderse ben dahi özümden dimezem ki gönli Ibugz u melâl ile dola. Direm ki Molla Sevündük ogh Acı Doyuran Aganun ulu babası Hızır’dan böyle işitmişidi.. Mar. 333b. .5.

. Budalanâme. 215 . s.« . Bilmeyen bil­ mez.bilmeyen ne bilür bilüri . 158) B urada Nasreddin Hoca’m n m eşhur <Câmide vâz vermeaû fıkrasına telmih vardır İti çok dikkat çekicidir.E g e r T>u ıkıssadan sen dahi su’âl idersen 'em­ mim ogh eydür ki bilen bilür ne söyleyem.Sen seni bilmez isen .Bulagör bir bilüri»‘“. Bilen bilür bilüri . 24.. hod yine ne söyleyem.

Ancak ah­ lâkî hüküm lerde onun. Tanrı. ahlâk hüküm leri ve bunlara âit bilgiler büyük b ir yekûn tu tar. K irdâr. Allah'ı çoğunlukla «vahdet-i vücûd» görüşü içinde m ü­ talâa eder. DİN Kaygusuz'un eserlerinde din ile ilgili itikat. Allah «Allah» kavram ı. Hâlik. halka ba­ sit ve sâde b ir dille anlatm ak için yazm ıştır. Hâk. Peygam berlerden bahsederken çok defa tavasvufun «tecellî» kavram ını işler. Fakat. O. Kaygusuz’da dikkati çeken nokta dînî hüküm ve bilgilerin hem en hem en dâim â tasavvuf açısından ele alınm asıdır. Mevlâ. O. a) İtik at i. Rab. eserlerinin pek çoğunu dînî hüküm leri. H üdâ. Kaygusuz’da «Allah. Âyet ve hadisleri yine «vahdet-i vücûd»u anlatm ak için iktibas eder. Kaygusuz’un dîni ele alış tarzım bu şekilde b elirttik ­ ten sonra. ibâdet. dînî kavram ları içine alan örneklere geçebili­ riz. Çalap.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAYGUSUZ ABDAL'IN ESERLERİNDE DİN VE TASAVVUF I. doğrudan doğruya iyi b ir müslüm anda bulunm ası gereken şartlar üzerinde durduğunu görürüz. Yaradan» kelime­ 216 .

basîr» gibi sıfatlarıyla «rahim . kerîm» gibi esmâ-i hüsnâsı da «Allah» kavram ım ifâde etm ek üzere k u lla n ılırla r. Mar.b. habîr.ender .. çelil. «Sul­ tan» ve «pâdişâh» kelim eleri de K aygusuz'da mecâzen «Allah» 1 ifâde ederler. alîm. 217 . Allah'ın «hay.. Ank. İy sıfâtım Kulhuva’llâhu Ahad Her dem içinde kadîrsûn her sahat Cümle sırrı sen bilürsûn iy Kadîr Bî-şerîksin bî-misâlsin bî-nazîr Cümle sensin mu’teber ü muhtasar Ol ki sensüzdür fişâr . cemîl. vahdâniyet. semi. Gülistan. lem yezel. Gnl. Bu kelim eler tek b aşların a kullanıl­ dığı gibi hürm et ve tâzim ifâde eden «cenâb. kadîr.leriyle ifâde edilir. ganî. 105a .celâl Değme bir zerrede bin dürlü ’aceb Sen bilürsin sen kılursm iy Çalab* Tanrı settârü’l-’uyûbdur hem Kerîm Hem 'Alîm’dür hem Hakîm’dür hem Rahim^ 1) 2) G evhemâme.kemâlsin kudretün noksanı yok Mâlikü’l-mülksin Kadîm ü lem-yezel Mahlûkun hâliki sensin z ü l . v. rahm an. nu .fişâr Küllî sensin âşikâre vü nihân Yirde gökde yine sensin cism ü cân Senden ayra nesnenün cânı yok Pür . 62. Ktp. s. 645. ta ala. celle celâlehü» gibi kelim elerle b ir arad a d a kullanılır. hakim . bâki.

Ktp. Mar.. «vahdet-i vücûd» görüşünün b ir neticesidir. 4b. Allah ile bu şekilde ko­ nuşm anın en tipik örneğidir. Saraynâme. Mar. kendisine bu kadar yakın olan varlıkla sam îm i olm a hak­ kına sâhiptir. K aygusuz'un en m eşhur şiirlerinden biri olan «Yücelerden yüce gördüm». 34b. Gnl. 218 . nu : 645. Tabiî bu. h a ttâ b ü tü n varlıklar ve bizzat in­ san Allah'ın tecellîlerinden ib ârettir. Bilhassa şathiyelerinde görülen bu üslûp içinde Kaygusuz. v. Âdeta Allah ile şakalaşır ve onunla arkadaşı imiş gibi sam im î fcir şekilde konuşur. insana her şeyden daha yakındır. Allah’la senli benlidir. o halde Kaygusuz. h er yerde m evcuttur. 140. Ank. s... v.Sultâiîundur bu sarây cümle van İçindeki yine kendü kullan^ * Pâdişâhdan mertebe buldı cânı Kemâle irîşdi huy-ı insânî^ Kaygusuz'un bâzı şiirlerinde «Allah» kavram ı çok değişik b ir üslûp içinde geçm ektedir. Bunu şöyle ifâde edebi­ liriz « Mâdem ki Allah. Yücelerden yüce gördüm Erbâbsm sen koca Tann ’ÂIem okur kelâm ile Sen okursun hece Tanrı • • • • • • • • • Yiğit ad-ılan anılur Filân oglı filân diyü Anan yokdur baban yokdur Sen benzersin niçe Tann Kıldan köprü yaratmışsm Gelsin kulum geçsün diyü Hele biz şöyle duralım Yiğit isen geç i Tann 3) 4) Saraynâme.

Bu şiirin deği­ şik şekli için bak : Millet Ktp. 213. s. Ancak pek çok neşirlerde bulunm ayan son dörtlük. 108t) Kağnı arabası. Ali Em lrl Bl.. 219 . Aynı husus. Kaygusuz’un gerçek kasdm ı ve niyetini ortaya koym ak­ tadır. A levi . v. onun doğmamış ve doğ­ rulm am ış olm asını m üstehzi b ir üslûp ile ele ala)bilmektedir. T anrı ile kendi arasında «perde» kabul etm e­ m ekte. Kaygusuz’u n şu şiirinde de benzer şekilde işlen m ek ted ir: Allâh Tann yaradan Günde heş kez cür’adan Yâr ile yâr olugör Agyâr çdcsun aradan Gönül hostânm sakın Su sığın girmesin Bekle uçurmayasm Kanhyı^ minâreden Ger inşâm sorarsan Hak’dan gayrı degüldür Sıfâtı nûr-ı Mutlak Hırkası dört pâreden 5) 6) A Gölpınarlı. O. nu : 535.B ektaşi Nefesleri..G arîb kulun yaratmışsm Derde mihnete katmışsın Anı 'âleme atmışsın Sen çıkmîşsm uca Tanrı Kaygusuz Abdâl yaradan Gel içegör şu curadan Kaldur perdeyi aradan Gezelim hilece Tann^ ^ D ikkat edilirse şiirde Kaygusuz. S ırat K öprüsü için Allah’a rahatça hesap sorm akta. «fenâ fillâh» m ertebesini «gezelim hilece Tanrı» m ısrâı ile veciz b ir şekilde ifâde etm ektedir.

ferişte» kelim elerini kullanır. Ktp. B urada Cebrâil’in Âdem’le Türkçe konuş­ m ası çok dikkat çek icid ir: Hak buyurdı Cebrâîle var didi Âdem’i Cennet İçinden sür didi Geldi Cebrâ’il Âdem’e söyledi Hak buyıu-dugın ’ayân eyledi 7) 8) 9) Davul.. «Melek» kavram ı için «melek. Türkçe k o n u şm ak tad ır: Türk dilin Tann buyurdu Cebrâ’îl Türk dilince söylegil durgit digiP 2.Dembedem duhûF gibi Tamb u tumb eylemegil Mansûr’layın ölürsin Bilmezsin müdâreden Bu Kaygusuz AbdâVun Hüneri ni'met yimek Andan artuk hüneri Umma bu bî-çâreden* * Şu beyitte ise T ann.. peygam berler­ le. Cebrâil’dir. dolayısıyla insanlarla m ünâsebeti sağlayan m elek ola­ rak Kaygusuz’un eserlerinde yer alır. 3b. nu : 224/1. Cebrâil. Mar. melâike. Gnl. Melekler ve Şeytan Kaygusuz Abdal. Onun eserlerinde en çok adı geçen melek. v. Dîvan. 295b-296a. Gülistan. Ank. 220 . Bilhassa Adem aleyhisselâm kıssası anlatılırken Cebrâil'in adının sık sık geç­ tiğini görürüz. v.

645. Gülistan. Gnl. s. İsrâfîl’e müşâ10) 11) Gülistan. nu : 645. Ktp. Uçmagm terkin ur» didi’“ * Âdem'e tendûre Havvâ’ya yelek Cebrâîl giydürdi Hak virdi dilek Durdı vardı Âdem ’ayne’l-bakara İki öküz çıkdı sudan âşkâre Cebrâîl didi Âdem’e dut am Beslemeğe ol boyun oldı seni • • • • • Otuz iki dürlü tohmı Cebrâîl Uçmak içinden getürdi iy 'âkil “ D ört melek b ir arad a sâdece V ücûdnâm e'de geçer. 53. Üçinci nefs-i hânikadur ki yile tâbi’dür. Ktp. Evvelki nefs-i emmâredür ki âteşe tâbi’dür. Mikâîl’e müşâbihdür. nu . Gnl. İkinci levvâmedür ki suya tâbi’dür.. «Azrâil'e müşâbihdür. 49. Ank. 221 .Cebrâîl didi çıkgıl Uçmak’dan Âdem Tannnun buyrugı budur işbu dem Nîçe ki söyledi hergiz gitmedi Cebrâîlün sözini işitmedi Türk dilin Tann buyurdı Cebrâ’îl Türk dilince söylegil dur git digil Türkî dilince Cebrâil «hey dur!» didi «Durugel. Ank. insandaki çeşitli nefislere ve uzuvlara m üşâbih olarak g ö ste rilir: «Âdemde olan nefsleri beyân idelüm. B urada melekler.. s.

Kaygusuz’un eserlerinde. her hangibir melek kastedilm eksizin melek kavram ı um ûm î olarak da g e ç e r: Dahi herbir felekde melek var Tamâm yirlü yirince ne gerek var''* Şeytan kavram ı. Îsrâfîl’e müşâbihdür. tîniv. Îblîs'in Âdem’e secde etm eden önceki adı da «Azâzil» olarak geçer.bilîdür. . ’Azrâîl’e müşâbihdür. b ir elinde asâ. bâzan şeytanın has ismi olan «İblîs» kelimesiyle ifâ­ de edilir. Evvelki kulak. İst. Şeytan. Vücûdnâme. Bu eserde b ir derviş devamlı olarak rüyâlar görm ekte. tiniv. ikinci göz. üçinci burun. v. seyâhatlerİTide dâim â şeytanla karşılaşm akta ve onunla m ücâdele et­ m ektedir. boynunda teşbih. nu : 6817. «ak sakallı. nu : 6817. Cebrâü — toprak — nefs-i mülhime — agız İsrâfU — jril — nefs-i hanika — burun Mikâîl — su — nefs-i levvâme — kulak Azrâîl — ateş — nefs-i emmâre — göz.. gelür ve geçer Cebrâîl’e müşâbihdür'^».. b ir elinde tor12) 13) 14) 222 Vücûdnâme. Dördinci nefs-i mülhimedür ki toprağa tâbî’dür. İst. Bu rüyâlarda şeytan. «Kitâb-ı Miglâte» nin baş kahram anıdır. bâzan «şeytan. şeyâtin» kelimele­ riyle. 3b.. dördinci dehân. Cebrâîl'e müşâbihdür*’». «Ve dört melek âdemde bu sıfât-ıla mevsûfdur ve mevcûddur. Ayrıca Kaygusuz'un eserlerinde çeşitli m ünâsebet­ lerle. Mar. 3a. cepkeninde seccâde. J](irinci Mesnevi. v. rüyâla n n d a geçmiş ve geleceğe seyâhat etm ekte. Ktp. v. Ktp. VücûdnâTne’deki bu m üşâbehetleri şu şem a ile gös­ terebiliriz . Mikâîl'e müşâbihdür. 72b.

Ayrıca Firavun. 215a. Dilgüşâ. Gnl. nu : 645. Mar. Dakyânus. Ank. 47. bu fitne to r ­ bası olduğu için şeytanın h er şeyidir. 223 . Şeytan elindeki asâ ile dervişe hücûm eder. Ktp. G ülistan'da Hz. b u rüyâlarda şeytanm m ürîdleri ve askerleri olarak geçer. şeytanın torbasını alır. s. Gülistan. Adem kıssası m ünâsebetiyle şeyta­ na yer v erilm ek ted ir! Cümle gök ehline Hakk emr eyledi Secde kıl Âdem'e diyü söyledi Semâvât lehli kamfı kıldı sücûd Ziyân olmadı velâkin oldı sûd Azâzîl o demde kılmadı sücûd Tâ’ati kendüye ol dem oldı pût Âdem’ün cismini toprak gördi ol Ol sebebden 'âsî oldı ol fodûl Bilmedi kim toprak içinde ne var Toprağı kimişdi ol dem Kirdgâr Azâzîl hergiz bu sırra irmedi Nice irsün çün ki Hak yol virmedi Azâzîl ol demde oldı şeyâtîn Şeyâtîn olmaya hergiz ehl-i dîn'^ * Sakın İblîs gibi çıkma yolundan Tâ kim anlayasm kendü hâlünden'^ 15) 16) 17) Bıraktı.ba» şeklinde tasv ir edilir. Şeddâd ve N em rûd gibi peygam berler târih i­ nin m eşhur kötü sîm âlan. Derviş. v...

Gülistan. v. nu : 645. Ktp.. Gnl. Ktp. Gnl. 72b. Divan. nu : 645. bâzan a y n ayrı geçm ektedir. K ur’an-ı Kerîm bâzan «K ur’an». 56. 338a. Kaygusuz’un eserlerinde bâzan b îr arada. Ank. Mar. Ank.. bâzan «fürkan» ve «mushaf» kelimeleriyle ifâ­ de edilir.. v. K itaplar Semâvî kitaplar. s. 56. 224 . s. Gülistan.. Mar.3. Şu beyitte d ö rt kitap b ir arada geçm ektedir: Sidretü’l-müntehâ vü ’arşü’l-mecîd Zebûr u İncîl ü Furkân u Tevrât'* Aşağıdaki beyitte ise tasavvuftaki «devir» telâkkisi içinde dört kitap zik red ilm ek ted ir: Kur’â’nun aslı vü fer’i ımenbâ’ı Tevrât ü Zebûr u İncîl olduğum’’ G ülistan'da ise peygam ber kıssaları dolayısıyla se­ mâvî k itaplar tek tek zikredilm ekte ve hangi peygam ber­ lere gönderildiği söylenm ektedir: Ol dahi gîtdi jin e kaldı cihân Mûsâ peygamber irîşdi nâgehân Tevrât’ı ol da getürdi ortaya Nasihat eyledi yoksula bâya“ Dâvûd peygamber getürdi bir kitâb Söyledi ki uş budur şart u edeb^’ Bu kez ’îsâ geldi dinle iy 'âkil Ol da getürdi araya bir delîl 18) 19) 20) 21) Birinci Mesnevi..

57. Peygamberler Kaygusuz Abdal'ın eserlerinde peygam ber kavram ı. s. s. 56. fahr-i 'âlem» sıfatları da peygam berim iz için kullanılır. K aygusuz'un eserlerinde en çok geçen unsu rlard an ­ dır. Gerek kavram olarak. nebî.. «peygamber. Ank. nu : 645. çoğunlukla «Mustafa» adıyla geçer.Bilesînde İncîl adlu bir kitâb Söyledi ki uş budıır Hak’dan hitâb^ * Kur’âm delil getürdi Mustafâ Şefi’ oldı cihâna andan safâ^ 4. Kaygusuz'un eserlerinde Hz. M uhammed. v. 225 . «Mahmud. 18 3 a-b . Kasım» adları ile «habîbullah. Ktp. Gnl. resûl» kelimeleriyle ifâde edilm ektedir. nu : 645.. kendisinden en sık bah­ sedilen peygam berdir. Ahmed. Mar. Mu­ ham m ed. hayrülbeşer. Aşağıdaki beyitlerde bu isim ve sıfatlan b ir arada görm ek m ü m k ü n d ü r: Ol ebed mülkinde doğan âfitâb Evvel âhir cümle söylenen hitâb Gökde Ahmed yirde Muhammed adı Cennet ehli adına Kâsım didi Taht-ı Serâ’da adı Mahmûd anun Kıblesidür ol bu cümle insânun Ol habîbu’llâh adı hayrü’l-beşer Aslı oldur dü cihânda ne ki var Sen bu s im ol kişiye sor kim ol Mustafâ sırrına ’âkil buldı yoF 22) 23) 24) Gülistan. Gnl. Gülistan. gerekse has isim leriyle peygam ber­ ler. Tabiîdir ki Hz. Ank. Ktp.. Gülistan. M uhammed.

K aygusuz'da Hz. îşte tasavvufun çıkış noktası olan bu sözü söylemiş bulunm ası. 4». M uham m edi y ü c e ltir: Mustafa oldı sebebi bunların Yirde gökde cümle cism ü cânlarun Bu sebebden Mustafâ oldı ezel Mustafâ’dan zâhir oldı küllî hâl Çün ki geldi zâhir oldı ol nebî Hemân ol oldı bu hâlün sebebi Mustafâ'nun cânı oldı ibtîdâ Evvelinde am yaratdı Hüdâ Mustafâ cânmda sır idi cihân Yirde gökde her ne kim var cism ü cân Mustafâ’nun cânı bu gevher idi Ol güherde bunca hikmet var idi Hak nazar itdi o gevher dirildi Andan oldı bu cihânun bünyâdı^ . Allah'ın insanın kendi nefsinde aranm ası gerekti­ ğini belirtm iştir. İlk yaratılan onun rûb u d u r. b ü tü n peygam berler­ den ü stü n tu tu lu r. s. peygamberimizi. Bunun başlıca iki sebebi vardır. İşte bu sebepten Kaygusuz. Gnl. Ktp. 2. nu : 645. Allah'ın nerede olduğu meselesini çözen yalnız Hz. Hz. K âinâtın yaratılışının sebebi Hz.. M uhamm ed. O. M uham m ed'dir. 1. 226 . Eğer o yaratılm asaydı hiçbir canlı ve cansız varlık yaratıknayacaktı. diğer peygam­ berlerden üstün k ılm a k ta d ır: 25) Gülistan. Ank. «kendini bilen Rabbmı bilir» de­ mekle. M uham m ed'dir.

s. Cennet’te Havva’nm kendisine eş olarak yaratılm ası. M uham m ed’den sonra. nu : 645. Âdem’in to p rak tan yaratılışı. . Tâ «elestü birabbiküm » de­ minden Hazret-î Resûle gelince yüz yigîrmi dört bin beygamber geldi ve gitdî. s. V. m eleklerin kendi­ sine secde edişi. berâberce Cennet’ten kovulm aları ve dünyâ­ da başlarından geçenler G ülistan’da teferru atlı ve uzun b ir şekilde anlatm aktadır^^ B aşta Kitâb-ı Miglâte olm ak üzere. Dügüşâ.. 217a-b.. da y er alm aktadır. Tâ kî hakkı bâtıldan fark idüp 'ömrini telef it­ memiş o la . Hz. her biri bîr söz söyledi. Gökdeki mahlûk yire bakar ki aşağıda mı ola dîr ve yirdeki mahlûk göge bakar ki 3oıkanda m ı ola dir. Hazret-î Resûl ’aleyhisselâm ve âli dünyâya teşrif buyurdılar. Âdem. Ktp. 27) 227 . Kaygusuz’un diğer eserlerinde de Âdem peygam­ ber. Bu sefbebdendür kî halk birbîrlerîne sorarlar k i ’aceb bu kârhâneyi bünyâd iden üstâd nerede ola dijâi hayrân ve sergerdân kalmışlardur. Aynı mesele biraz deği­ şik bir tarzd a Dilgüşâ’'ia. Kaygusuz’un eserlerinde kendilerinden en çok bahsedilen peygam berler. 2 3 -2 4 . hiç biri bunı temyiz idemediler. Gülistan. Taş basması. Hak Ta’âlânun sırlarına ve hakikatine irmej^p öz bildükleri kendülerine 'azîm hicâb olmışdur. Süleym an’dır. Pes imdi anlar ki hakkı bâtıldan fark itmeyüp dünyâya dolaşdılar henüz dahi dolaşup kalmışlardur. Mar. Şöyle mütehayyîr kalmışlardur. 47 . Hz. Bu kârhâneyi bünyâd iden üstâdı yine bu kârhâne içinde bilürdî ve nişânm bu eşyâ içinde virdi^». ve Hz. Gnl. Ank. . 26) Budalanâme.«Pes imdi bu sözlerden garaz budur ki âdem dün­ yâya gelmekten murâd hemân kendüyi bilüp H a k k ’t anlam akdur. Anun içün her kişi kendü işine kâ’ildür.. Hz. m uhtelif vesilelerle geçm ektedir.54.

kâh devleri yiyen büyük kuşların ya­ şadığı b ir adaya gidip rüzgârın taşıdığı ta h tı ile kuşlara hükm etm ektedir^. Söz gelişi. Mûsâ. Nûh. Âdem’in kıssası uzun b ir şekilde anlatıldıktan sonra sıra­ sıyla Şît. halîllullah. nu : 663. Gnl. peygam berlerin toplu olarak geçtiği b ir­ kaç örnek vererek bu husûsu gösterm ek istiy o ru z : 28) 29) 30) 31) Ejitâh-i Miglâte. O. M uhammed. Hz. ehrim enlere. îbrâh im . îb râh im . s.. cinlere. kelim etullah. îb râh im N em rû t’la. N uh pey­ gam ber tûfan hâdisesiyle.. Âdem. 54 . safiyyullah. îsâ göğe çıkm asıyla be­ raber anılır. M uhanm ıed’ ıden başka Hz. Süleym an k u rd a kuşa hükm et­ mesiyle ve kuş dUini bilmesiyle. Dâvûd ve İsâ peygam berle­ rin kıssalarından kısaca (birkaç beyitle) bahsedilm ekte­ dir^'. Diğer peygam berler Kaygusuz’un eserlerinde daha az yer alırlar. s. Kitâb-ı M iglâte’deki rüyâlarda da Hz. Ank. Kitâb-i Miglâte.^ kâh b ir adada devlere. Bölümü. s.57. G ülistan'da Hz. 174 vd.-Süleyman ise Kitâb-ı M iğlâte’deki rüyâlarda sık sık çıkm akta. Belediye Ktp. 228 . îb râh im . Mûsâ. Gülistan. Ergin. Kitâh-% Miglâte. ve Hz. habîbullah’dır. kendi husûsiyetleri ve devirle­ rindeki insan ve hâdiselerle zikredilir. 193-195. Biz. ifritlere sultanlık etmekte^’. Kaygusuz’un m uhtelif eser ve şiirlerinde hem en he­ m en bütü n peygam berler. nu : 645. Ktp. Eyyüb sabrıyla. M ûsâ Firavun ve T ûr dağıyla. îs â nefesiyle ve M uhamm ed huyunun güzelliğiyle zikredilir. Yûsuf M ısır’a sultan oluşuyla. îs â nisbeten fazlaca yer alm aktadır. s. îsm âil kurban edilmesiyle. îsâ. perilere. 195 vd. Yûsuf güzelliğiyle. Süley­ m an ve Hz. îbrâhim . M ûsâ ve îs â da yer alm aktadırlar. kâh gemi ile Yemen’e sefer etm ekte. Yâkub yaşlı göz­ leriyle. rûhullah.Hz. Adem. Mûsâ. B unlar içinde Hz.

«vahdet-i vücûd» görüşü içinde ele a lın m a k ta d ır: Kâdirsin her bir işde kudretün var Kerîm’sin ’âm u hâsa rahmetün var Münezzeh pâdişâhsın ferd ü yektâ Bu kullar ortasındadur bu gavgâ Geh olur 'alemü’l-esrâr olursın Gehî Ahmed gehî Haydar olursın Gehî Âdem gehî Şit ü geh Eyyûb Gehî Mûsâ olursm geh Şuayyûb Gehî Yahyâ gehî İdrîs olursın Gehî Ya’kûb gehî Cercîs olursm Geh oldı Halîl’e gülsen idersin Geh özün zerrede pinhân idersin Gehî Yûnus ile batn-ı semekde Gehî ’asel olursm her petekde Gehî Yûsuf-ıla Mısır’da Sultân Gehî Fir’avn-ıla Mûsâ’ya düşmân 32) Birinci Mesnevi. 96a.Cân ola be-küllî kalmaya Bî-nişâh ola nişâm kalmaya Zerresi gün gibi ola bahtlu 'îsâ nefeslü ola Ahmed hûlu Her bîr işde sabr ide Eyyûb gibi Gözleri yaşlu ola Ya’kûb gibi Hulkı Muhammed gibi şîrîn ola Her ne ki söylerse sözi çîn ola^^ Şu şiirde yine tasavvuf hâkim o lm akta ve peygam­ berler.. 229 . v. Mar.

Mar. yevm-i kıyâm et.Y a s â Peygamber.. Birinci Mesnevi. Cehennem kav­ ram larının hepsi Kaygusuz’da m evcuttur. Âhiret Kaygusuz Abdâl’ın eserlerinde. hesab. Cennet.. Âhiret kavram ı. sırat. v. 230 . 72a. subh-ı kıyâm et. şefâat. m ahşerde hesap verm eleri K aygusuz'un eserlerin­ de m üslüm anları ikaz edici u n su rlar olarak yer alm ak­ tadır. Birinci Mesnevi. v.Gehî Hızr ü gehî İiyâs olürsm Gehî Mahmûd gehî Ayâs” olursm Gehî Nûh ile keştîde selâmet Gehî münker ile bile melâmet Gehî koç ile İsmâ’il’e kurbân Gehî emre m utî’ kim hükme fermân Geh olur Hûd-ile ’uzlet idersin Geh olur ki am da mât idersin^'* * Gehî Dâvud olursm geh Süleymân Gelû Husrev gehî Sâm u Nerîmân^^ 5). Mar. Sûr. mizan. hûri. Isrâfîl'in sû r’u üflem esi ve b ü tü n m ahlûkların diril­ mesi. gılman. «âhiret. 71b-72a. âh iret gününün un­ surlarıyla ilgili pek çok kayıtlar vardır. Gel iy tâlib kulak ur bu habere Niçün hîç yire olursm âvâre Gel özüni bu safhâda yitürme Durugel yoldaşun gitdi oturma 33) 34) 35) E l. ukbâ» gibi keli­ melerle ifâde edilir. m ahşer. Kevser. sual.

Mar. M uham m ed’in şefâati. yine b ir îkaz unsuru olarak uzun uzun anlatıhr..Ne yatarsun dur ahi sûr çalındı Varursan bu yola yoldaş bulındı Uyuma aç gözün hisâb demidür Bu gâfilluk ahi nenün emidür Dur eger Tann’yı hâzır görürsen Nebiyle itdügün kavle durursan Muhammedden utanursan gözün aç Ananı gitme yitersin berü kaç^ Sur kavram ı. âh iret gününde kulların istifâde edeceği b ir u n su r olm aktan çok. v.. v.. nu : 645. 233b. v. 148a. Mar.. Çünkü orad a kullar dünyadaki amel36) 37) 38) 39) Dilgüşû. Ank. GüUstan. Dilgüşâ. s. Mar. İn sa n la rın b ir m ürşide bağlan­ m aları tavsiye edilir. 234a. 4i. Ktp. Gnl. Gülistan. 231 . bâzan «nefir» kelimesiyle geçer: Göçdi emîr-i hac (?) çün ki çalındı nefir Sen işitmedün meğer kim iy sağır Hz. peygam berden utanm a şeklinde ortaya ç ık a r : Muhammed’den utanursan gözün aç Anam gitme jdtersin berü kaç^ * *îi: Bu haberden maksûdum budur yâr i Söyleyeyin Hak kılur-ısa yâri Şefâ’ati olur-ısa Ahmed'ün Fahr-ı 'âlem Mustafa Muhammed’ün B udalanâm e’de âh iret günü.

Tâ ki gqnlünde hikm et ve m a’rifet çeşm eleri zâhir ola.7 .H abercilerün sözlerine am el itm eyüp anlardan yüzün çevirdün. h ayrân ve sergerdân kalmış. Kıyamet günü Allah’ın yüzünü görm ek ‘(rü'yetullah). Kendü hâllerinden haberleri yokdur. 01 kabîh sûretleri andan d e f idüp eğnine ’ârifâne libâs giydürm iş ola. Ammâ sen senün bildigüni ko. dahi kim ini eşek ve ki­ m ini sığır ve kim ini hınzır ve kim ini m aym ûn ve kimini hayye'” ider. s. Cennet ve Cehennem'den daha m ühim dir. H er birin b ir sûretde tebdil ider. . Zîrâ kamu fi’lün ve 40) 41) Yilan Budalanâme. Subh-ı kıyâm etde kabrinden durıcak göre kim sûreti tebdil olmış.sen seni bil dimekdür. gözi H ak'dan gayrı nesne görmeye''^. bir m ürşid-i kâm ile iriş. Taş basması. H alkûn sağ ve sâlim sin didügine aldan­ ma. Cihânun nakşı seni aldayup gaflet ağa­ cına m uhkem bağlayup cümle işün tam âm sandun. dânâ ve ehl-i dil sohbetine gir. Çok peşîm ân olup dahi ne ideceğini bilm eyüp am m â ne fâ'ide heyhât ki ol sûretlerden kurtıla. âhiret m arazlarından em în olasın. 'ucb ü şeytânı sıfatında kalm a. «âhiret m arazları» ifâdesiyle söz edilir : Bundan « ---. 232 . 6 . B udalanâm e’de bu husus çoşkun ve heyecanlı b ir üslûpla ve şarap teşbi­ hiyle dile getirilir : «Pes imdi bundan garaz 'budur )ki hemân Hakk’ı bun­ da iken bul. 'ârif ol.lerine göre çeşitli kılıklarda görüneceklerdir. Va’de irişdikde nâgâh sihr çubugıyla çalar. Dahi m agbûn oldun. gain u gussası yok. gam u gussa başına üşm iş. Zîrâ inşânda gizlü m arazlar çokdur. Çün ki b u dünyânun şöhreti ve zîneti aldayup m ekr ü hilesi anları m ahrûm idüpdür. Meğer bunda iken b ir m ürşid-i kâm ile irişm iş ola. Subh-ı kıyâm etde kabrinden durıcak yüzi ak.

Ol şarâbı Hak ögmişdür. Anda kim Hakkun likâsım görürsin ne diyem ki ne esriklükler kılasm. İşte budur lezzet. Şu beyitte de Allah’ı görm enin Cennet ve Cehennem’den daha m ühim olduğu ifâde edilir : Bana ansuz cihân u cân gerekmez Niderem Cennet ü Rıdvân gerekmez Kaygusuz’da sırat. visâl-i bâdesin iç»''^. Cümle 'âlem bir vücûddur bir vücûd Künun ü piş ü küfr ü îmân Ka’be pût 41) 42) 43) «Rablan onlara (tertem iz içecekler» içirir». mîzan. «sırat-ı müstakim» ve «düpdüz yol» ifâdeleriyle. am içen ganîyy-i mutlak olur. söyleşür. 21.. Rabb sâkî. Ol-vakt Hak Ta’âlâyı dolu ay gibi rûşen görürsin. budur şarâb.hâlün mahşerde ’ayân olacakdur. s. Anda dahi ne ’aki yürür ve ne zevk mest-i bî-pâk kalur. Anda temâşâ bâkî. sekâhum rabbuhum*^ bâkî. insan sûresi. Ol-vakt kimine nûrdan sûret olup ve kimine nârdan kisvet olur. Cümle yaradılmış yine gelür. ikinci Mesnevi. şarâb ü lyş bâkî. Cennet ve Cehennem kav­ ram ları yine «vahdet-i vücûd» anlayışı içinde ele alınır. dil ile vasf olmmaz. mîzan ise «mîzan. Mar. Her bir ’amelün bun­ da katra iken anda 'ummân olacakdur ve cân ü ten sen­ den ’uryân oldukda cümle hünerlerün rûşen olacakdur. Taş basması. S ırat. 118a. anlan sen rûşen görürsin. 11 . âyet. dahi hûr u gılmân bu sohbete sığmaz. v.12. dahi ine 'Cennet içün şâd olur ve ne Cehennem içün havf çeker. 233 . budur zevk. BuddUmâme. dîdâr bâkî. terâzi ve sencû» keli­ m eleriyle yer alır. Pes imdi sen dahi ol bâde-nûşun jâizini gör.

üçüncü Mesnevi. v.. 186. v.. A levî .Togn yol oldı sırâta’l-m üstakîm Tâbi’ oldı Cennet ü nâr-ı cahîm * sırâta’l-m üstakîm düpdüz yol oldı Özini anlayan küllî ol oldı"*^ Oldur sadef ü sadefde incü Oldur hisâb ü mizan u sencû'*^ Kaygusuz. v. Cehennem ise «Cehennem. v. onu b ir efsâne kabul eder : Sırât mizân dünyâ vü ’ukbâ hikâyeti Koy ahi benüm kıssa vü destân neme gerek'*’ * Kıldan köprü yaratmışsın Gelsün kulum geçsün diyü Hele biz şöyle duralum Yiğit isen geç î Tanrı^ Kaygusuz’un eserlerinde «Cennet kavramı «Cennet. Gölpınarlı. gılm anlar. Firdevs. Ali Em îri Blm. Od» kelimeleriyle ifâde edilir. Mar. 213. bâzan kendine has edâ ile sırâtı ve mizanı um ursam az. Rıdvan.. Nâr-ı cahîm. Millet Ktp. Uçmak.B ektaşi Nefesleri. Naîm» kelimeleriy­ le. havz u kevser anlatılır. Adn. Behişt. 108b. Mar. nu : 535. Mar.. v.. s. Cennet’in güzellikleri. Tamîı. 44) 45) 46) 47) 48) Gülistan. Duzah. Mar. ikitıci Mesnevi. A. 234 . hûriler. 112a. 133a. Dîvan. 319a. Yedi Tam û'dan ve sekiz U çm ak'dan bahsedilir..

235 . Üçüncü Mesnevfi/ Mar. G ülistan’da Hz. nu : 645. kullara verilm iş b ir nim ettir. 130a.. 108b. Havz u Kevser hep kullar için yaratılm ıştır : Zîrâ cümle halk içinde seni Hak Ögdi sana Cenneti virdi durak Hûr u Cennet Tûbâ vü Havz u Kevser Senün içün döner bu çarh u çenber Kürsi vü kalem sana mukayyeddür Cenet-i na’îm senün-ile şâddur^^ Gerek Cennet. s. V. 125a.. Ank. v. Saraynâme. Mar. Ktp. gerek Cehennem K aygusuz'un eserle­ rinde «vahdet-i vücûd» görüşü içinde de ele alınır : Uçmak ile Tamu birlik oldı Birliğe bir olmak erlik oldı^^ 49) 50) 51) 52) 53) Gülistan. Âdem kıssası dolayısıyla yer alır : Çün ki aksurdı durugeldi Âdem Cennet'e îletdiler anı o dem Çün ki Âdem geldi gördü Uçmağı Câm sevindi göricek ol bagı Gezer idi Uçmak içinde Âdem Dahi ne gııssa var idi ne gam Hûr u gılmân idi ol dem yoldaşı Niçe oldı Âdem’ün dinle işi'’’ Cennet. Mar. H uriler. v. İkinci Mesnevi. Mar. Üçüncü Mesnevi. Gnl.. v.Cennet.. 58b.. 47.

ol dîvân içine girdi bakdı gördi Tann Tebâreke ve Ta’âlâ hazreti bir nûrdur. Tannnun haslan bir yire gel­ mişler Tûbâ ağacı dibinde sohbet iderler»^^ 6. . . Derviş gördi ki her eşyâ kendü cinsiyile çok zevk u safâya düşmişler. Mahlûkât söyleşürler ki zihî kerîm (ü ) Rahîm. yatup uyuyu kaldı. soru. Kazâ ve Kader . M ahşer gününde veya Cennet’te dola­ şır. . rüyâsm da bâzan gelece­ ğe de seyâhat eder. cümle eşyâ uyandı. « . Düşînde gördi ki cümle 'âlem dil olmış. .169. sormak istemek günidür.V. ilerü yürüdi.Hayır ve Şer Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde bu kavram lar uzun uzun anlatılm az. ci­ handaki h er işin hükm-i İlâhîye bağlı bulunduğu sık sık zikredilerek T a n n ’nm tekvin.. nu : 236 . müstagrak olmış. maksûd yirin bulmış. irâde ve ilim sıfatlarına tel54) Kitâb-t Miğlâte. Kaygusuz. bu kısım larda hesap günü. Hazret-i Muhammed (S. Andan nâgehân ol nûr berk urdı. 168 . O. Pâdişâh kimsenün ’aybun yiizine getürmedi. Derviş gördi kim hisâb günidür. derviş ki bu hâl gördi.. her biri kendü dilince Hakk’un birliğine şükr ey­ ler idi.) ser-firâz olmış.. cümleye rûşenâluk. r ü ’yetullahı uzun uzun tasvir eder. Belediye Ktp. hisâb t ^ â m olmış. herbirinün maksûdı her ne ise virdiler. ’aceb ne ola didi. cümlesinün suçlan bağışlanmış.A. . Ergrin Bölümü. cümle eşyânun ortasında ay gün gibi ol nûra karşu durmış. bir yirde galaba dîvân durmış gördi.. s.B u hâl içinde dervişe yine uyku havâle oldı. Hak Ta'âlâ hazretinün birliğin söylerler . b ü tü n varlıkların sebebinin Allah olduğu. 663. Ancak kâinattaki h er şeyi «kün» diyerek yaratanın.K itâb -1 M iglâte’deki derviş.

mihler yapılmakta. Mar. Kaygusuz'da birkaç vesileyle geçer. dolayısıyla kazâ ve kaderden bahsedil­ mektedir : Hakîkatde küllî Hak’dur bes hemân Marifeti kendüye yiter nişân Ehl-i kıble secdeyi ana kılur Cümle bu sırrun sıfâtm ol bilür 01 bilür ki her işün aslı neden Ne kişidür söylenüben söyleden «Kâf ü nûn» dan ’âlemi var eyleyen Gökleri şöyle bî-karâr eyleyen Yirleri deprenmedin kâyim dutan Sunmadın eli bu cümleye yiten İrteyi iletüp giceyi getüren Sır içinde niçe işler bitüren Her gönülde kaynayup hikmet olan Hikmetinde kamu 'alem mât olan^^ * Bu ecel köprüsinden halk geçer geçmek içün geldi Bâkî kim kaldı cihânda yâ bunda kim karâr eyler Cihânda ne kim işlene hemân hükm-i ilâhidür Câhili gör ki niçündür sözin her dem fişâr eyler^ Hayır ve şer. 339a. 237 . Birçok kavramlarda olduğu gibi hayır ve şer de bâzan «Vahdet-1 v^cûd» telâkkisinin bir parçası olarak ge­ çer : Ol kişidür bu vücûdun revnakı Sâki hemân ol bâkidür ol bâkî 55) 56) Birinci Mesnevîj Mar. Dîvan. 1. v. 100a. v...

v.. nu : 645... Birinci Mesnevi.Anun îçün revnaka geldi cihân Zâhir ü bâtm bu cümle cism ü cân Hayr ü şer yakın u ırak hakk bâtıl Cümle varlık âb ü küllî cân ü diP^ ’Akl-ı kül henüz bir idi zât ile Nefs-i kül de pinhân idi hem bile Bu sıfatlar kim bu demde söylenür Yok idi birliktde idi küllî nûr Yidi Tamu sekiz Uçmak hayr u şer Hür u gılmân dünyâ ahret sim ü zer^* * 2. hayır ve şer kavram larını kim lerin bilebileceğinden bahseder. hayr eger şer. Mar. Dilgüşâ’da Kaygusuz. s. Bâzan da Kaygusuz. Mar. Mar. Gülistan. 57) 58) 59) 60) Gülistan. hayrın ve şerrin Allah’tan olduğu m eselesini işler : «Bir bâb dahi budur ki her nesne kişiye kendüden kendüyedür. v. Ona göre hayır ve şer­ ri yol erleri b ilir : Yol eri bilür ki nedür hayr ü şer Cümle hâsıl inşâna bunda biter^’ İnsanlar ancak gençlikde hayır ve şerri tanım ağa başlarlar . Ank. Geldi oglanhk yiğit oldı tamâm Tanur oldı hayr ü şerri hâs u ’âm“ 3. Ktp. 175a. 238 . 45. Gnl. 24b. Saraynâme. Zîrâ ki has^r işlerse hayr bilür. v.. 85a.

tâ'ata meşgûl oldı. Zîrâ ki bu sarayda nakş ü hayâl çok. Bir bâb dahi budur ki hayrihî ve şerrihî mînallâhî ta'âlâ. iy bu cihânda özini bilen insanlar. 17a. dünyam n k ullar Allah’a ibâdet etsin diye yaratıldığı. Zirâ kî sultân bu sarâyı 'ibâdet idecek yir eylemîşdür. Hayr u şer Tanrıdandur kişiye. ve S araynâm e’de. tâ a t zühd» kelim eleri kullanılır. Bes bu saray bunun içün olmadı kî halk üleşe özi içün yir tuta ne kî gönli dilerse anı ide. Hâlik sıfâtı münezzehlikdür. Mar. Eger küllî Hak’dan dutarsan sen ortadan git. 243a. Allâh'a 'ibâdet ideler. cihânın ibâdet yeri olduğu.şer işlese şer bilür. bımda hikmet ne hikmet ola kî Hakk'un yaratdugı kullar bu sarâya geleler. Mar. tâ'ata meşgûl oldı. otlamağa meşgûl oldı»‘^ ^ . Bes iy tâlib-i Hak. hayvanlar gördi. 239 . bu bir bâbdur. gör ki Hak Tebâreke ve Ta’âlâ bu sarâyı bünyâd eyledi. v. dünyadaki hik­ m etleri gören insanların tâatle iştigal eylediği. v. İnşân Hakk’un hikmetine bakdı. b) İbâdet ib âd et kavram ı için Kaygusuz’da «ibâdet. Zîrâ ki inşân 'ibreti gördi. eger dir-isen ki hayr u şer Tanrıdandur bu dahi var. hayvanın farkının ibâdetle belli olduğu anlatılır : «İmdi iy Hakk’a tâlib olan cânlar.. Eger senden sana ise 'ibâde­ ttin temiz eyle»^*. gel imdi bu 'ibrete bîr nazar eyle. ku­ lun kullıgı burada ma’lûm ola. Hakk'un uluhgı. eger bu kavli dutarsan ki her nesne kişiye kendüden kendüyedür.. Zîrâ ki pâdişâh münezzehdür. cümle 'âlemden. bu sebeb yaradılmış halk içündür. Saraynâme. 61) 62) ZHlgüşâ. hayvân gördi hayrân oldı. İnsân-ıla hayvanun farkı bunda ma'lûm olur.

Kelime-i Şahâdet Dilgüşâ’da n ak arat m ısrâı «Lâ ilâhe illallah» olan“' şiirden sonra Kaygusuz «Lâ ilâhe illallah dimekde agız 63) 64) 65) 66) Saraynâme. Mar. 231b . İcâbet temizlik üzredür. Kitâb-ı Miğlâte’de İslâmm beş şartı. v. Te­ mizlik Hakk’ı hâzır görmekdür. Anun ’aklı kâmil olur. Mar. namâz niyâz cümlesi icabet içindür. Bir kişi bu mertebeye irişse insâniyyeti kâmil olmış ola. Mar.. sözi delil olur. temiz gerek. ’ibâdet. temizliğin ise «Hakkı hâzır görmek ve gayr-ı Hakdan perhiz eylemek» olduğu belirtilerek meseleye tasavvufî gözle bakılır : «Tâ’atun icâbeti temizlikdedür. Tâ’at kul ile Tanrı arasındagı sebebdür. 265b.232a.b. Hak’la vasi olmış ola. Dilgüşâ.Bu sarây oldur ki bunda ol Gani 'İbâdet içün getürdi inşânı Ya’ni kullar bu sarâya geleler Allah’a zühd ü ’ibâdet kılalar Bu sarayda her birisi Allâh’a Sıdk-ıla tâ’at kılurlar ol şâha“ Dilgüşâ'da ibâdetin kul ile Tanrı arasında b ir nesne olduğu için ancak temiz olarak yapılabileceği. Bak «İlâhi» bölümü. K\tâh-% Miğlâte... ’ibret ile bakmakdur. 25a . beş budaklı bir ağaç teşbihiyle verilir: «Bu agaç şeceretü ’l-îslâm’dur. câhiliyyet zulmetinden kurtuhnış ola. Anunçün ki kul ile kul arasındagı nesne degüldür. gayr-ı Hakk’dan perhiz eylemekdür. ol beş budak ki görürsin beş erkândur İslâm içinde»“ 4 1. v. v. Bes iy tâlib. kudretini görmekdür. işi hâsıl olur»^. özinün hakikatini bilmiş ola. hikmet ile söylemekdür. 240 .

. 241 . kelime-i tevhidi.66a. Saraynâme. Mar. Bâtım ol ki nefsini küllî fenâ bile. Saraynâme. vahdet-i vücûdun ifâdesi olarak ele alm akta ve ona tasavvufi m ânâ yüklem ektedir. Allâh'ı bir. isbât var bilmekdür. her işi işleyen Hak’dur. «İlâh» kelim esini A llah'tan başka herşeyi ifâde eden b ir kelime olarak düşünür ki aynı görüşü Kay­ gusuz sık sık «gayr-ı Hak» tam lam asıyla da ifâde eder. v. dahi nefsün tekebbür itmeye.tadı gelür. Zîrâ kim «lâ ilâhe» dimekde mâlin ve evlâdın. G örüldüğü gibi Kaygusuz. peygamberi hak bile. dahi kendü nefsün yok bile. Mar. Mar. Kelime-i tevhîd. evliyâya muhib ola. Nefy yok bilmekdür. Saraynâm e’de kelime-i tevhidin zâhiri ve bâtinî m â­ n âları şöyle açıklanm aktadır . zîrâ kim «lâ ilâha iUallâh» dimek nefy ü isbâtdur. «İUallâh» dimekde bile ki kendü bir âletdür. 'bu bâtın! m ânâsıyla Kaygusuz’da çoşkun ve heyecanlı söyleyişlere sebep olur : Mâl ü altun arada oldı hicâb Nitekim şemse hicâb oldı sehâb Ger dilersen bu hicâbı geçersin Dost yüzinden hem nikâhı açarsın Cân ü dilden sıdk-ıla Allâh di Ya’nî lâ ilâhe illallah di^’ 67) 68) 69) Dilgüşâ. Öyle olsa vücûdında ta­ sarruf iden hakikat Kerîm ü zü’l-celâl’dur. v. Muhammed rasûlullah dîmekde ’akıl kuvvet tutar»'*’ diyerek Kelime-i tevhidin ehem m iyetini b eh rtir. 66a. v.. 65b .. 231b. Sen ü ben di­ mek arada perde vü hayâldur»^. «Zâhiri ol.

v.Yine vahdet gülistânı çîn oldı Yine gönül âşüfte mecnûn oldı Yine ol sâkî vü cân ü dil-ârâm ’Âşıklara sunar dolu demâdem ’Âşıklar mest oluban «yâ hû» dirler «Lâ» bilmezler hemân illâ «hû» dirler™ 2. Bu şiirde. 242 . Nam az G ülistan’da «merâtib-i erbaa»nın «şeriat» m ertebe­ sinden bahsedilirken nam aza da tem as edilir : Şerî’at hâli budur kim bir kişi Şart u kânûn ile kıla her işi Öz cânma her neyi kılsa kabûl Cümleye de hem am isteye ol Günde beş vakit namâza hâzır ola Hak ne kim virse ana şâkir ola Uşda budur şerî’at şartı hemân Tarikatdan dahi işit bir nişân’* Kaygusuz Abdal’ın «salâtnâme» adlı şiiri güzel b ir şathiyedir. kendisinin nam az kılıp kılmadığı hakkında dedi-kodu eden kim selere karşı Kaygusuz’un ya­ rı öfkeli y a n alaylı b ir dille cevap verdiğini görürüz . 183b. v.. Ey Emir efendi bana Dahi namâz sorar mısın Dur haber vireyim sana Dahi namâz sorar mısm 70) 71) Birinci Mesnevî. 77b. Mar.. Mar. Gülistcm.

Yanar yüregüm oddur Bilmeyene müşkil dertdür Sabah namâzı dörtdür Dahi namâz sorar mısm Gâh aglaram gâh gülerem Tanrımdan hâcet dilerem Öğleyi hem on kılaram Dahi namâz sorar mısm Namâz sorucusun bildüm Teftiş itdüm ben de buldum İkindiyi sekiz kıldum Dahi namâz sorar mısm Ahşam namâzı hod beşdür Anı kılmak bize hoşdur Yatsı namâzı on üçdür Dahi namâz sorar mısm Gündüzle gice kırk rek’at On yidi farz yigirmi sünnet Vitir vâcib üç rik’at Dahi namâz sorar mısm Adumı sorarsın fakıdür Mektebde çocuk okıdur Cum’a hem Bayram ikidür Dahi namâz sorar mısm Efendi sangun değirmi İşit kulagun sağır nu Terâvîh namâzı yigirmi Dahi namâz sorar mısm 243 .

s. 5 9 -6 1 . AG. 20-21. S im Baba. 687. Y. İstanbul 1935. nüshası. Ktp. A. s. Dağb.Zâtumdan hayrân oluram Farz u sünneti kıluram Bir yıllık namâzı bilürem Dahi namâz sorar mısın Câmilerde olan imâm Bunı bilmez çogı tamâm Dört bin altı yüz seksen selâm Dahi namâz sorar mısın Kimine vâcibdür zekât Kimine vâcibdür salât Yidi bin biş yüz altmış tahiyyât Dahi namâz sorar mısm Pîrimüzden olsun himmet Yaradan Allâh’a minnet Yidi bin ik iyüz Sünnet Dahi namâz sorar mısm Tamâm oldı çünki namâz Kimini okı kimini yaz Altı bin yüz yigirmi farz Dahi namâz sorar mısın Kâmillerde ohr ’irfân Göster hoca bende noksân Vitir vâcib bin seksen Dahi namâz sorar mısın Bir namâz vardur cenâze O da gelür bir gün bize Kaygusuz gibi akılsuza Dahi namâz sorar mısm’^ 72) Menâktbnâme. M. Gnl. e. B ektaşi Tornan.. V. Ank.. g. 244 . a. nu . 5 1 -5 2 . 7 5 a -7 6 a . s.

. Taş basması. Üçüncü mesnevide insana dünya tuzağından kurtulm ası tavsiye edilerek ancak böyle yaparsa «lâ-mekân» a erişebi leceğini. fa­ k at bu defa sûretin gizli. Zekât. 129a.3. Ayrıca Dîvan’da «vahdet-i vücûd» un coşkun b ir üs­ lûpla terennüm edilm esi sırasında hac ve zekât da geç­ m ektedir : 73) 74) Budalanâme. Tabiî b u rad a kastedi­ len B udalanâm e’de olduğu gibi «hakikat-i hac» d ı r : Kes bu dûzahı ki kurtulasm Ömrün hâsılı safâ bilesin Menzilün irişe lâ-mekâna Ki kalmazsın nam ü nişâna Muhammed’ün m i’râcm bilesin Müslümânlarun haccm bilesin''*. 245 . Hac Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde oruç (savm ) ve zekât­ la ilgili fazla b ir kayıt yoktur. Bu m eyânda H accm da ancak böylelikle bilinebileceğini anlatır.b. h akikatin âşik âr olacağından ba­ hisle «hakikat-i /mân ve İslâm ve hakîkat-î savm ii saldt ve hakîkat-i hacc ü zekât ve hakîkat-i sırât ü mizân ve hakîkat-i Cennet ve Cehennem» in «âşikâr» olacağı zikiedilmektedir^’. Oruç. s. ancak bu şekilde «hicab perdesi» nin o rtad an kal­ kabileceğini ve ancak bu takdirde birçok şeylerin sırrına vâkıf olacağını ifâde eder. 16-17. . Üçüncü m esnevi. Hac ve Kâbe ile ilgili hususlar biraz daha çoktur. Mar. peygam berlerin şeriati üzre olacağından. v. Salâtnâm e'den başka sâde­ ce B udalanâm e’de «devr-i âhirde bir sâhib-i zaman zuhûrv edeceğinden.

Mar. Mar. Düşünülmeli­ d ir di «namaz kılmak.ol cân-1 la-yemût benem güneş benem bulud benem Bulud içimde gör beni mâh-ı tâbân degül miyem Zühdü tâ’at benem ben uş hacc ü zekât benem ben uş Sxdk-ıla bak gör benî kim nûr-ı îmân degül miyem Küfür benem imân benem cümle vücûdda cân benem İnkâr idene sor yine zann ü gümân degül miyem” G örüldüğü gibi Kaygusuz haccın şeklî tarafı ile ilgili değildir. fâizcîlik yapmak» gibi günâhlardan bahis yoktur. hem en hem en bü tü n m üslü m an lan n uyduğu hususlardı.. kumar oynamak. adam öl­ dürmek. İkinci mesnevî.. zina yapmak. Bilmeyene ise Kâbe b ir siyâhlıktan başka birşey ifâde e tm e z : Âsıka her mekân Mekke olupdur Mekke bilmeyene Sevdâ olupdur’* * Kimine deyr dahi Mekke olupdur Kimine 'acâ'ib sevdâ olupdur^ a) Ahlâk Kaygusuz Abdal’da «içki içmek. içki içmemek» gibi em ir ve nehiyler. bilhassa Kaygusuz'un yaşadığı devirde. oruç tutmak. O B udalanâm e’de zikrettiği gibi b ü tün ibâdetle­ rin ve dolayısiyle «haccm hakikati» ni aram aktadır.. H lb . v. domuz eti yemek. h er yer K âbe’dir. Ona göre âşık için h e r yer Mekke. İkinci mesnevî. 317b. Mar. O. daha çok insan mizâcı ve karakteri ile ilgili hususlar üzerinde durur. v. hırsızlık etmek. B unlar aynı zam anda tarik at yoluna gire­ bilm enin ve derviş olabilm enin şartlarıd ır. 112b. v. 246 . 75) 76) 77) Dîvan.

tekebbür. 1.F akat kibir. b u hu su sta kimseye söz söyle­ m ek d ü şm ez: Gelsün ol riyâ ile 'ibâdet eyleyen Zerk . Binânenaleyh nam az kılarak. kendini (özünü) bilmek» gibi kelim e ve terim ler kullanır. mağrur ol­ mak. tâatleri gözle­ rine perde olm uştur. cim rilik ve hased insanın h er zam an ye­ nem ediği kötü huylar olarak o zaman da m evcuttu. O. riyâdan kurtulm ak. Ona göre böyle insanların zikirleri kendilerine put. şuna buna gösterm ek için ibâdet etm em elidir. Bu k arak ter u nsurlarından m enfî olan­ larını ifâde etm ek üzere «kibir. iki yüzlülük». Kibir ve R iyâ-T evâzu ve Saflık (Riyâstzhk) Kaygusuz’un eserlerinde en çok öğütlediği şeyler. mütevâzi ve saf (riyâsız) olm ak zordu ve şeriatın ötesindeki «tarikat» yoluna girebilm ek için b u n lar lâzımdı. riyâ. sâlûs. ’ucb. zerk. der­ vişleri ta h k ir ve inkâr edenlere şiddetle çatar. içki içmeyerek «şeriat» yoluna girm ek kolaydı. sıdk. mütevâzi olm ak ve olduğu gibi görünm ektir. 'ayyârlık. m üsbet olanlarını ifâde etm ek üzere «tevazu’. safâ. tn san saf ve sâdık olmalı. am a kibirden. kibirli ve riyâkar olm am ak. riyâ.ile halka nasihat söyleyen Ol sâlûs kim dervişi münkir olur Cümle kulun sırnm Allâh bilür Niçün söyler bu sözi serseri Geldük ahi o ki bir gelsün beri Görelüm kendü nice tâ'at kılur Tann bendesini bed-tâ'at kılur 247 . îb âd et ve tâatlarıyla m ağ ru r olup. Esâsen bü tü n kulların sırlarını yalnız Allah bilir. bil­ hassa ibâdetin riyâ ile ve gösteriş için yapılm asına hiç ta­ ham m ül edemez.

v. Ktp. a& istan..62.Dâimâ söyler bu sözi ol nâdân Meğer kim korkmaz utanmaz Tanrıdan Bed-tâ'atdür diyü söyler abdâla Söyle ki gelsün berü ol mühmele Bana bu haberi ’ayân eylesün Bu ne sözdür şerh ü beyân eylesün Tanrı settârü’l-’uyûbdur hem Kerîm Hem ’alîm’dür hem Hakîm’dür hem Rahim Tanrı bilür hâlini her bendenün ’Aybmı yüzine urmaz kimsesün Ol Kerîm’dür lutf u ihsân kılur Dertlülerün derdine dermân kılur Ben sâdıkum zerk u tezvir bilmezem Hem bir işi gayr-i takdir bilmezem Velî ki sâlûsi sevmez yılduzum Hakkı hâzır gör nedür bu sözüm Ger fakîhdür ger fakîrdür ger ganî Gerek ki hâzır göreler sultâm Çün riyâ-tâ’at Hakk’a kabûl degül Düzmekile kaçan altun ola pul Kim riyâ-tâ’at 'âkiller kılmaya Riyâlu tâ’atda hâsıl olmaya * ** Riyâ ehlinün hîç oldı tâ’ati Râhatmdan artuk oldı zahmeti” 78) 79) Gülistan. s. Gnl. Mar. An. 248 . 143a.. 61 . nu : 645.

.. Gülistan. 82a. v. v. v. Mar.. 192a. Birinci mesnem. Mar. 249 . Mar. Gülistan. 153b.Zerk u riyâ tarikine hare etmeyem ’ömrümi ben Mey-furûşa kulluk idem koyam bu m enulden geçem* ** Zikr ü tesbîhün put olmış özüne Tâ’atün perde olubdur gözüne*’ * Toprak ol ’acâib tekebbür eyleme Haddünden artuk keleci söyleme “ İ Ü î) î îmânun sakla kî şeytân almasun Gönlünde Hak kalsun gayn kalmasun Sâfî ol şöyle güneşden eşkere Gevher ol hem ma'den ol hem gevhere Kibri terk eyle başundan iy hoca İy sâlûs u zerk u ’ayyâr ustaca 'Ucbla zerk u sâlûsluk satmagıl Sâfî nesneye 'illet katmagıl Göricek ta’ne luıırsm bu dervişi Üstâdundan mı dutarsm bu işi®’ Sen özün bil kim nesin kendüzüni Kendüzün bil söyle her bir sözüni Sûret-i inşâna magrûr olmagıl Sen de şeytân gibi makhûr olmagıl*'' * Sıdk u safâyum zerk u sâlûsdan haberüm yok Âşüfte-sıfât ’ışk-ıla sabr ü karârum yok*^ 80) 81) 82) 83) 84) 85) Dîvan. v. Mar.. v. 317a.. v. Mar. Mar. 153a.. Dîvan. 299b. Gülistan.

Bu kavram ı o. Cimrilik Kaygusuz'un üzerinde durduğu diğer b ir kötü huy cim riliktir. 250 . Torbası . v. «toprak» gibi mütevâzi olm asını istediği gibi onların «basûd ve kindar» olm am asını da istem ektedir. 299b... v.Tanrıyı hâzır göre bu ortada Tevâzu’ eyleye bilişe yâda“ 2. v. 85b. Gülistan. Ona göre cim ri olan kim se ta rik at yoluna g irem ez: Zi-bahil kim özine ola bahîl Zulmete düşmiş belürmez bir d elil* Tobrası’* dibi delindi bahîlün Maksûdı Hak oldı hemân her kulun 86) 87) 88) 89) 90) 91) Birinci mesnevi. v. Mar. Mar. Dîvan.. «bahil» ve «hasis» kelim eleriy­ le ifâde eder. Divan. v. Hased ve Kin Kaygusuz dervişlerin saf ve riyâsız..yuyuban içenini murdar eyleme ^ * Katram safâ işüm vefâ bâ-hakk-ı nûr-ı Mustafâ ^ Hasûd degülem kimseye sebeb nedür ki kin saçam** Hasûd olma delîlün Ahmed ise Yohsa dönme gönlün andan yâd-ısa^’ 3. 158a. Gülistan.. 306a. Mar. Mar. Mar. 188a. T arikat yoluna girm enin bir şartı da b u d u r : Gel bu hasûdluk kirinden gönlüni }tu iy soB Dışarunı .

Birinci mesnevi. 261. s. 143a.. Üçüncü mesnevi. Ank. 132. nu : 645.. Gnl. Mar.tâbi’atsm kem-’akılsın Bir nakş ü sûretsin âb-ı gülsin Hayf ola sana diyeler inşân îy şekli âdem (ü) fi’li hayvân’^ P ara ve puldan b aşka birşey düşünm eyenler de Kaygusuz’un hoş görm ediği k im selerd en d ir: İy gâfil ki sen bu cihanda dâ'im Pût idiniben taparsın zer ü sim Pût-perest hergiz müsülmân olmaya Pûta tapan ehl-i imân olmaya Niçün kim zâhir pûta tapan kişi Sûrete pût düzmiş altun gümüşi Dün ü gün tapar ana m a’bûd diyü Kaldugum yirde elümi dut diyü Göresin altun gümişdür tapdugı Secde kılıban ayağın öpdügi 92) 93) 94) 95) Gülistan. Ktp. 251 . v. v. Mar.Hak bilindi zerk u tezvir kalmadı Sâfi oldı âyine kir kalmadı “ İrte oldı bir durugel iy refik Bahil olmagıl özüne iy harik” Her kişi yolda câmndan geçmeye Her hasis hakkı bâtıldan seçmeye"^ Hasis . Mar. Mar. 93a.. 143a. v. v. Gülistan...

153a. 92a . Ona göre «din ve iman» sâhibi h a ttâ insan olabilm ek için edebli olm ak lâ­ zımdır. O. hem de «er­ kan» ile m üterâdif olarak ıkulanır.. Kaygusuz Abdal’ın en çok üzerinde durduğu kayram lardan b iri de «edeb» dir. v. Çünkü pey­ gam berim iz «hayâ imândandır» b uyurm uştur. 252 . edebsüz» keli­ m eleriyle ve «edeb yanılmak» fiiliyle anlatılır. T arikat yo­ luna da ancak «edeb-erkân» bilerek girm ek m üm kündür. Kaygusuz «edeb» kelim esini hem . Edeb . Gülistan. Mar. hem «saklamak»> «muhâfaza etmek» m ânasına gelen kelim elerdir. Her zerre ki var hisâb iledür Aslı imânun edeb iledür El-hayâ'ü m in e’l-tmân degül mi Nebi sözidür iy cân degül m i 96) 97) Birinci mesnevi.îmân ehli pûta hergiz tapmaya Başmı virüp yolmdan sapmaya*^ V H c * Akça çokça olsa gönlün hoş olur Olmayıcak yancucagun boş olur Melâl olursm hâtm m perişân Ne perîşân virân olursm virân Zîrâ ki dînün imânun akçadur Akça vü bagçe vü bag u bogçadur’^ 4. «Edebsizlik» kavram ı ise K aygusuz'da «bî-ebed.. v. Mar.b.«hayâ» m ânâsında. «edebi! olmak» kavram ı­ nı «edeb beklemek» ve «edeb saklamak» fiilleriyle ifâde eder ki o devirde hem «beklemek». İm ânın da ibâdetin de aslı edeb’dir.

v. Mar. 152b.Sakla edebi ki Hak hâzırdur Bî-edeb olan hor u hakîrdür Tanrıyı bilen edeb yanılmaz Bî-edeb olan kişi anılmaz > f c Peygamberün kim dînün nedür ’aceb Edebün yok bî-ebedsin bî-ebed Dîn ehli olsan olurdı erkânım 'Aceb eger dînün var mı senün ” * İster isen tjuncılaym mertebe Bî-edeb olma hâzır ol edebe Nereye baksan hâzır gör Allâh’ı Seni görmez sanmagıl sen ol Şâhı Edebi olanda olur dîn îmân Mustafâ’nun hadisi budur hemân*™’ *❖ îy özin inşân bilen Var edeb öğren edeb (İy) edeb erkân bilen Var edeb öğren edeb Edebdür asl-ı tâ’at Küllî sıfât cümle zât Varligun edebe sat Var edeb öğren edeb 98) 99) 10») Üçüncü mesnevi. 154a. Gülistan. Mar. 127a. v. v... Mar. Gülistan. 253 ..

sık sık K u r’an'dan âyetler iktibas eder. 229a.Edeb gerekdür kula Tâ işi temîz ola Edebsüz girme yola Var edeb öğren edeb‘“ ¥ t!î * Edebi sakla kim hâzırdur Allâh ’Alîm'dür ol Habîr’dür süımne v’Allâh‘“ Cümle 'âlem pertevidür ol Hakkım Gayn dimez edeb ü erkân bilen'“ * Bu hikmetlin aslım inşân bilür Zîrâ inşân edeb ü erkân bilür'” ^ * *^ Hoş geçüre bu sarayda devrânı Saklaya kâ’im edebi erkâm“® * Bu sarayda kendüzin inşân bile İnşân ola hem edeb erkân bile'“ «Kimisi dahi sonun sandı^*^.N utuk» bölümü. henüz dolaşup durur»’'’* ç) Diğer Dînî Unsurlar 1. 104) Saraynâme. v. evliyâ enbiyâ oldı. Mar. Mar. 103) Dilgüşâ. Birinci JHesnevî. 39a. 33b. Mar. v. 12b.. gerek m ensur eser­ lerinde. v. Âyetler Kaygusuz Abdal. gerek manzum. 328a.. Mar. v. v. 101) 254 . Ol ki sonun san­ madı. 108) Dilgüşâ. 247b. 105) Saraynâme. edeb bekledi. v.. 106) Saraynâme.. Mar. dolaşdı. Ol ki edeb bekledi sonun sandı. 107) Sonunu düşündü.. Bu iktiDîvan. Mar. Şiirin tamamı için bak : «Halk Edehiyahna  it N azım Şekilleri . Mar.. 74a. 102). v..

Küllü m en ’aleyhâ fân. 115 (Div<m. Bâzan da sâdece telm ih yoluyla K u r’an ’daki herhangibir âyet kastedilir. İst. 332b). (Vücûdnûme. V. çoğu defa âyetin b ir kısm ını alm ak süratiyle yapılır. Rahman Sûresi... 172 (Saraynânne. v. 31 (Vücûdnâme.rabbiküm kâlü belâ. a. 82. Bakara sûresi. a.. O. 109) Ve kâne’llâhu bi-küUi şey’in m uhît. Vücûdnâme. 326a). v. l ’l7. v. 126 (Budalanâme. Kaygusuz’un eserlerinde en çok yer alan âyetler.. 26. 26. M ü’min sûresi. v. Yasin sûresi. a. A ’raf sûresi. Mar. 4 1 a -b . Ktp. 313a. Kaygusuz’un çok başvurduğu veyâ «kâfnûn» şeklinde telm ihte bulunduğu b ir diğer âyet de «Al­ lah'ın ol demesiyle bütün mevcûdâtm yaratıldığına»”'*d âir olan âyettir. 35. Â l-i İmrân sûresi. 83. ta ­ savvufla ilgili olanlardır. Ve Âdem'e bütün isimleri öğretti. Bakara. 12b). 110) Fe . a. a.yekûn. a.. Ayrıca «bezm-i elest»“* ile ilgili âyete de sık sık atıflar yapar. 324b). v. Meryem sûresi. ( Saraynâme. Birinci Mesnevi.bas. Yâsin sûresi. tiniv. a. Küllü şey’in ve ileyhi türce’ûn. v. Ktp. Mar. 68. Mar. 8a).. Ta§ basması. ttaiv. V. a. 12a). Mar. İst. a. 43b).. N isâ sûresi.. nu : 6187. Mar.. Bâzan iktibas yerine âyetin Türkçe m ânâsı verilir. 115) 255 . B akara sûresi. 111) 112) 113) 114) E lestü bi . «Her şeyin mutlaka Allah'a döne­ ceği»'*^ ve «her şeyin fâni olduğu»*'^ m eâlindeki âyetler de sık kullanılır. nu : 6817. Mar. (Dîvân.>. v. B unlardan b aşka K aygusuz'un eserlerinde bâzı âyetler ş u n la rd ır: geçen «— . Divân. 47.şem m e vechu’Uah. a. K ün i e . a. sonra eşyayı Meleklere gösterdi. 100a. «vahdet-î vücûd» u anlatan «Allah’ın her şeyi kuşatıcı olduğu»“®ve «nereye dönülürse Allah'ın yönünün orası olduğu»”" m eâlindeki âyetleri sık sık kullanır. s.

And olsun biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülâsadan yarattık.. Sonra o nutfeyi bir kan pıhtısı hâline getirdik. O ’ndan başka Tanrı yoktur.. Hcc. İy i bilin ki Allah’ın dostlarına korku yoktur. s.. 10b).2 a ) . 14b).. Sonra onu sarp ve ntstiır bir karargâhda bir nutfe yaptık. sizin mzdan bin yıl gibidir.«— .. sayacakları- «—. Kasas. 28).. s. v. 12-14 (Vücûdnâme. o bir çiğnem eti de kemik (1er) e kalp etdik de o ke­ miklere de et giydirdik. 262 (Biritıci Mesnevi Mar.»“^ «— . v. Mar. 4). Vücûdnâme. a. O’ndan başka her şey yok olacaktır. .»”’ «— . 179 (Dilgüşâ. Â ’raf. 88 (Vücûdnâme. Vüvnldnâme. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. derken o kan pıhtısını bir çiğnem et yap­ tık.. hattâ da­ ha sapıktırlar. E l-M ü’minün. 70 (Dîvân. Sûret yapanların en güzeli olan Allah’ın şânı bak ne yücedir»'^ «— . 97 (Budalanâme. a. a.. a. 7b). 47 (Budalanâme. Mar. «— . 256 . Bil'âhere onu başka yaratılışla in­ şâ ettik. Al-i îmrân.. 97a). a. Biz insan oğullarım . Isrâ.. Yunus. 289a. v.»'“ «— . l b . Onlar gaflete düşenlerin ta kendileridir»"*. . v. a. a.. 62 fVücûdnâme. Hüküm onundur. 247a. 14a)..B en im yoluma uyanlar için artık korku yok tu r» ”* «— .Rabbımn katında bir gün.K im oraya girerse güvenlik içinde olur. v... yaratıklarımızın pek ço­ ğundan daha üstün ve şerefli kıldık. Onlar üzülmiyeceklerdir. a. O’na döndürüleceksiniz»*“ 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) Bakara. v.

Hiç mu?»'“ bilenlerle bilmiyenler bir olur — . — . 1 (Gevhernâme. v. (Budalanâme. 12). a.. Rabbmın her şeye şâhid olması sana kâfi değil mi?»'“ — . a. 105a)... 53 (Vücûdnâme. 50). 21 (Budalanâme. o Allah bir tekdir. bana yardım et! diye Rabbına yalvarmıştı. Mar. 9 Fussilet. 10 (Budalanâme. Zuhrûf.. İnsan. — . a. Rablan onlara tertemiz içecekler içirir. v. 8b). 257 . s.»'“ 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) Sâd. De kî.. Zümer. thlâs..»*^ «— . Zâriyât.. 32 (Dîvân. o halde insanlar arasında adaletle hükmet. a. O ’da: Ben yenildim. 297b). a.. 56 (Saraynâme..«— . 13b). .. İnsan ancak çalıştığına erişir.R abbım n rahmetini onlar mı taksim edip pay­ laştırıyorlar ? — .. 39 (Vücûdnâme. a.. 28). gerek kendi nefislerinde âyetle­ rimizi yakından onlara göstereceğiz. a. 26 ( Vücûdnâme. Niyâyet onun hak ol­ duğu şüphesiz kendileri için de apaçık meydana çıkacak­ tır. s... s. v.G erek âfak da. v. a. Mar.. De kİ. Kamer. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır»*^ — . — .Sen i şüphesiz yeryüatünde hükümrân kıldık. Mar. 37b) Necm. a. v. v.. İ l a ).

Kitabu’l-’ılm. Nevevî. s. 4. 239. 361. s. (Budalanâme s. Muhammed b. v. tsmâil b. 2). 3.. o halde insan vücûdu bilinm elidir. Abdurrahman es-Sahavî. 1. ne de gönderilmiş nebilerden bir nebi vardır. diyebiliriz ki. Ahmed tbnl Hanbel. 283. Üçüncü Mesnevi. v.»’^ «— Benim Allah’u Taâlâ ile bir buluşmam vardır ki o esnâda Allah ile benim aramda ne mukârebînden bir melek. (Saraynâme. 417. Mar. 209': C. (D ilgüşâ. 4. Hadis nu : 2532. Mâdem ki Allah’ı bilm ek için insanın kendisini tanım ası lâzım dır. 356. 218a. C. 217b. 399. s. O. Keşfu’l-Hafâ. Kitabu’l-’ilm. 24). Kahire 1956. 124a). mar. ?. s. B ab : 11..s. Hadis nu : 926. 66a. Müsned. Muhammed b. 134) 135) 136) 258 . Hadis nu : 1213.»^^^ «— Ölmeden evvel ölünüz ve hesâbmız görülmeden önce kendi hesâbmızı yapmız»^^. şeklinde b ir m uhâkem e ile Kaygusuz vücûd ile ilgili pek çok bilgi verir. Abdurrahman es-Sehâvî. Muhammed el-Adûnî. 365. «— Allah'ım ! İşlerimizi kolaylaştır. 131. Bab . Suyûtî ise. Kahire 1965. Kaygusuz’un eserlerine baştan sona hâ­ kim dir. M uhtelif eserlerinde insan vücûdu ile ilgili ola­ rak verilen çeşitli bilgilerin ve teşbihlerin kaynağı bu hadisdir. Budalanâme. nu : 1321. v. 436. 412.. C. el-Makasidu’l-Baaene. H adisler «Kendini bilen rabbini bilir»^^^ m eâlindeki hadis. el-Makastd-uUHasene. Böl. B undan başka Kaygusuz’un eserlerinde geçen bâzı hadisler şu n lard ır. s.. s. C.. bu hadis İle ilgili bir eser yazmıştır. (Vücûdnâme.2.. güçleştirme. 2. Buhârî. Belediye. 260b. s. 190). tbnl Tejnniyye. «uydurmam. Haleb. ISS) <iMen ’arafe nefsahü fekad ’arafe rabhahû». Mar. Ergin. <KSâbit değil­ dir-». Müslim.

251a). dini hüküm leri.. s. a. 2. 439. Kahire ?. uyarsanız hidâyete erersiniz»^^^. s. Mar. s. Is­ lâm Dini'ni. 127a). «Muhammedîyem bu dine ikrâr ederem ben» de­ mesiyle sam îm i b ir m üslüm an olduğunu gösterir. 22). Hadis nu : 1228 (Vücûcinâme. 8. s. g. Ayrıca bak . Kitâbu’l-imân. C. Muhammed Fuâd Abdülbâki. S. s. onun asıl ilham kaynağının Kur’a-ı Kerim 137) 138) 139) 140) 141) 142) Es-Sahavî. «— Hayâ imandandır»'^^ iKaygusuz’un eserlerinde «Din» mevzûunu. El-Adûnî. El-Adûnî. Bab : el-Hayâ-i mine’l-lmân. 455. (Menâkıbnâme.. Hangisine — Allah insanı da rahman sûreti üzerine yaratti»^^*” . Hadis nu : 381. e. 1. buraya k adar m uhtasar da olsa anlatm aya çalıştık. Hadis nu . el-Lü’lü ve’l-Mercân. {Üçüncü mesnevi. 28). Cum’a sûresi. Ell-Adûnî... a. Kaygusuz Abdal’ın eserlerine b ir b ü tü n olarak ba­ kıldığı zam an. g. e. 248a. Hadis nu : 1884 -1885. 259 . 7b). g.g e. s. Hadis nu : 1215. 83. âyet. O’nun eserle­ rinde «Din» ile ilgili itikat. C. halka basit ve sâde b ir dille an­ latır. 147. Kaygusuz. e.. Eser­ lerinde. v. em ir ve ne hiyleriyle berâber ele alır. 1. A G nüshası. (Dilgüşa. 1745.. C. 2.. a. «— Mü’minin kalbi Allah’ın evidir»'". «— Alimler nebilerin varisleridir»^'*’. 5. Mar. a. s. (Budalanâme. g. v. v. ibâdet ve ahlâk bölüm leri ve bunlara âit bilgiler büyük b ir yekûn tu tar.w — Benim sehâbelerim yıldızlar gibidir.«— Mü’min mü’minin aynasıdır) . s. C. a. e. 1. g. 147. El-Adûnî.

Zira Kaygusuz. Kaygusuz Abdal'ın eserlerinde de bu hususlar tam âm en mecâzî m ânâda geçm ektedir. Tann'yı görmektir. eserlerinde Allah’a varma yollarını. Bu bakım dan o. Edebî ve tasavvufî geleneğimizde esrar. Ona göre içmekten m urat. M uham m ed’e derin b ir m uhabbet ve ihlaslı bir im ân ile bağlıdır. bugünkü m ânâsı ile değil. Hz. şarap ve benzerlerinin sembolik olarak mecâzî m ânâlarda kullanıl­ m ası b ir gelenektir. Hakk’m dîdânm gör­ mek m ânâsına geldiğini ifâde eder. Kaygu­ suz Abdal'ı. N itekim Kaygusuz Abdal'ın eserlerinde tes'bit etti­ ğimiz âyet ve hadislerde. M uham m ed’den hadisler h atırlatarak ve bun­ ları tam b ir nüfûzla açıklar. «esrar ve şarap içen bir derviş» gibi göster­ m ek veya içtiğini söylemek. mecâzî m ânâsı ile kullanır ve çoğu defâ. O. ayrıca eserlerinin um ûm î muhtevâsı içinde. onun Hanefi inancına aykırı herhangibir tefsîr. tevîl ve başkaca b ir değerlendirm eleriyle karşılaş­ mıyoruz. esrar ve şarap içmeği. h atta esrara «Kaygusuz» adını verm ek bizce büyük b ir hatadır. Kur’an-ı Kerîm’den âyetler geti­ rerek. 260 .ve H adîs'ler olduğu görülür. b ü tü n eser­ lerinde Kur’an-ı Kerim’e ve Hz.

Henüz «elest meclisi» dahi d u ru l­ m am ıştı. Kaygusuz’un vahdet-i vücûdla ilgili söylediklerini ezelde. herşeyin «zât içinde nihân» olduğu bu «lâ-mekân» hâli çoşkun ve lirik b ir üslûpla a n la tılır: Lâ-mekândan size vireyin nişân Söyleyiben size bir dürlü beyân Ol zamân ki yog idi kâinât Zât içinde nihân idî her sıfât 261 . burçlar. Tıpkı «kamış içinde şeker»in gizli olması gibi. yıldızlar. hâlde ve ebedde olm ak üzere üç kısım da incele­ yebiliriz. gök. yer. aynı oluşu. gündüz. bütün varlıkların b ir oluşu. G ülistan'da. Vahdet-i vücûd. dünya. K âinât. Cennet. Ezelde vahdet-i vücûd Ezelde T anrı’nın «zât»ından başka hiçbir şey yok­ tu.II. Hak'dan gayrı b ir şeyin olm ayışıdır. Kaygusuz. 1. şer. âhiret. nûr» gibi tâbirlerle ifâde eder. nefs-i kül. gece. zât. sıfatlar ve sûretler «zât» içinde «gizli» idi. Cehennem. bu hâli «lâ-mekân. TASAVVUF a) Vahdet-î vücûd Kaygusuz Abdal b ü tü n eserlerinde ve hem en hemen bütü n m ısra ve satırların d a vahdet-i vücûdu işler. on sekiz bin âlem. hayır. zâhir. akl-ı kül. şeb-i vahdet. bâtin.

Ank. Gnl. 645. s. Ktp.Zât içinde bu sıfât mestûr idi Bu vücûd yog idi hemân nûr idi Ne nebî var idi ol dem ne velî Dahi söylenmedi idi lâ belî Yir ü gök hazîne sır idi İkilik yog îdi hemân bir îdi Yir ü gökde cümle tertîb küllî hâl Âşikâre degüldi henüz mâh ü sâl Gice gündüz ay u güneş bu hisâb Dahi henüz olmamışdı bu sebeb Akl-ı kül henüz bir idi zât ile Nefs-i kül de pinhân idi hem bile Bu sıfatlar kim bu demde söylenür Yok idi birlikde idi küllî nûr On iki burç yidî yılduz bu necîm Çarh-ı sergerdân ki döner iy hakim Yidi Tamu sekiz Uçmak hayr ü şer Hür u gılmân dünyâ âhiret sîm ü zer Nakş ü sûretler ki vardur ortada Anâ irdi akıllar dünyâde Ol nişânlar ki nebîler söyledi Bu kitâplar ki anı şerh eyledi Zâhir ü bâtın ki dirler her sıfât Ne hayât olmışdı henüz ne memât Bu sıfatlar ki birlik idi bir ile Velî olıcak idi takdîr ile'^ 143) Gülistan. 262 . nu . 44-45..

6a. «kün» em ­ riyle kâinât yaratıldı: «Sultan vücûdında bir i d ü k . 263 . s. durdı. Her eşyâ yirlü yirin aldı.. külli hal zât içinde gizli iken Tanrı kendini bildirm ek.. B ütün kâinat. Tecellî eyledi zâtına ki zâtı bilinsün diyü.. nu : 6817. Mar. bu kevâkib ü seyyâre. v. bu nakş ü pergâl tamâm oldı.. v. Mar. «Kâf»ı «Nûn»a urup bir sâz eyledi. Biz dahi âdem kisvetin görmeyüp ve giymeyüp Sultân vücûdında bir cân idük*''^. THlgüşa. 228b. Budalanâme.. Ve «zâtına tecelli eyleyerek» «birden».Bu âlem olmazdan evvel on sekiz bin âlem içinde Hak celle ve alâ kamış içinde şeker ve gül-âb gibi vâki olmışdur*'*^ Bu âdem kisvetin giymedin cân idük didi dir. Ktp.. Esmâ vü sıfâtı kendüsi kendüsine nâz eyledi. tTniv. ayân etm ek is te r .. v. Tas basması. Saraynâme. dir. Mar. 8b. nâgâh gördüm bu yir ve gök. 17.. tst. v. Taş baskısı... Bu kez kâf ü nûn arasmda bu kârhâneyi 144) 145) 146) 147) 148) 149) Vücûdnâme. Budalanâme. 228b. s. Ol vakt ki nücûm ve eflâk ve anâsır ve tâbi’ bir nesne vücûda gelroemişdi. IMgüşa. Sul­ tân vücudmda bir idük''*^. 17. Ya’ni bu sarây ü mülk ü bârgâlj Özini 'ayân kılmak içün düzdi Şâh^'^ Ol Kadîm ü lâ-yezâl diledi ki kenz-i mahfîsin âşikâr idüp kendüsin temâşâ ide'"'*.. resm ü şekl kunldı»’" '’.

18. v. 45 . Tanrı. \ 264 .. Mar. nu : 645. 150) 151) 152) 153) Budalanâme. 18. s.. Gnl. Dügüşa. Taş basması. Budalanâme. 17 . Sonra kâinâtı bu n ûrdan hal k e t ti: Mustafâ’nun câm oldı îbtidâ Evvelinde anı yaratdı Hüdâ Mustafâ cânında sır îdi cihân Yirde gökde her ne kim var cism ü cân Mustafa’nun câm bu gevher îdi Ol gûherde bunca hikmet var idî Hak nazar itdi o gûher dirildi Andan oldı bu cihânun bünyâdı Dirildi su oldı ol gevher Andan yir ü gök bahr u her İstikâmet dutdı bu kez bu cihân Yirlü yirince düzildi her mekân Dünyânün sûreti kunldı temâm Âfitâb togdı belürdi subh u şâm‘^ ' Fakat. M uham m ed’in rûhunu y arattı ve b ü tü n cihâm bu n û r içinde gizledi. T an n önce Hz. 228b. Cümle yaradılmış bir eksüksüz yirlü yirinde karâr tutdı'™.bünyâd eyledi. Taş basması. kâinâtı y arattık tan sonra «sır» o ld u : «Pâdişâh-ı 'âlem hemân bu kârhânenün içünde sır o ld ı» ‘5^ / «Pâdişâh-ı âlem bu pergâlün içünde sır oldı»’”.46. s. Ank. Ktp. Gülislan. s.

Âlemdeki bütün mevcûdat. aslında O’nun vücûdudur. şekerdeki lezzet. hayvanlar. hayır ve şer. hâsılı «herşey» yaratılmış. balığın içindeki Yûnus. bitkiler. Kâinâttaki herşey birer «nakış ve sûret»ten ibârettir. Hattâ Firavun ile Mûsâ’ya düşman olan da O'dur: Bu cümle eşyâya mevcûd olan sen Bu mevcûd olana vücûd olan sen Dolusın yîrde gökde her mekânda Bî-nişân sır olursın her nîşânda Şol ay yüzlerde çeşm-i siyâh sen Hocasın dahi her bir metâ’ sen Geh olur ’âlemü’l-esrâr olursın Gehî Ahmet gehî Haydâr olursın Gehî Âdem gehî Şît gehî Eyyûb Gehî Mûsâ olursın gehî Şu’ayyûb Gehî Yûnus ile batn-ı semekde Gehî ’asel olursın her petekde Gehî Yûsuf-ıla Mısır’da sultân Gehî Fir’avn-ıla Mûsâ’ya düşmân 265 .2. peteğin içindeki bal. güzellerin yüzündeki göz. hepsinin aslı Allah’tır. H âlde vahdet-i vücûd Kaygusuz Abdal'a göre ezelde «bîr» ve «tek» olan «zât». yıldızlar. Leylâ’nın yüzündeki güzellik. gönüldeki fikir ve tedbir. insan­ lar. «kendi kendine tecellî» ederek «kün» emriyle dün­ yayı yarattıktan sonra kendisi «sır» olmuştur. Mecnûn’daki aşk ve hikâye hep O’dur. dünya. âhiret. zaman ve mekân. Fakat bu kesret zâhirîdir. Yerler. böylece bir «kesret» meydana gel­ miştir. melekler. gökler. Ferhad'a Şirin görünen.

Gnl. Birinci mesnevi Ank.. 191. 100a. Ktp.72a. v. nu : 645.. v.. 71b . Mar. 266 .Gehî Mansûr-ıla berdâr olursm Gehl dânâ-y-ıla defter olursın Gehî geyik gehî nâfe gehî müşk Gehî 'âşık gehî ma’şûk gehî ’ışk Gehî kamış gehî şekker olursm Gehî sadef gehî gevher olursm Gehî ganî gehî fakîr olursm Geh olur sır içhıde sır olursm’* ^ * Odur nakş ü hayâl herbîr sûretde Odur lezzet olan kand ü nebâtda Odur her 'ayn içinde nûr olupdur Odur her zerrede mestûr olupdur Odur her bîr gönülde fikr ü tedbîr Odur her bir gümândan atılan tîr^" ♦ Hüsnile Şîrîn görünen Ferhâd’a Oldur ahi cümle varlık ortada Leylîn'ün yüzinde hüsn-i hûb-cemâl Mecnûn’a 'ışk u hikâyet kîl ü kâl * Ân ki cânânın diler Sende gözet sendedür İn heme ayb ü hüner Sende gözet sendedür 154) 155) 156) Birinci mesnevi. Mar. s. Birinci mesnevi.

Hak’dan aynı.289a.. v. 267 . «Lâ» nın nefy (yok­ luk).Yir ü gök Uçmak Tamu Her ne ki vardur kamu Ayn degül iy 'amû Sende gözet sendedür Zühre vü mâh müşterî Çarh-ı felek çenberi Dünyede ne kim van Sende gözet sendedür Evvel âhir küllî hâl 'Ömr ü devlet mülk ü mâl Devr ü eyyâm mâh ü sâl Sende gözet sendedür Sen bahr-ı melekûtsm Sen gevher-i yâkûtsın Sen mübârek vücûdsm Sende gözet sendedür * *îic Küllî şeyde mevcûd oldı çün ki Hakk’un varlığı Gel Hakk’ı hâzır görürsen hüsni inkâr eyleme'^® aa) Gayr-ı Hak H er şeyin T anrı’nm vücûdu olarak kabul etm enin tabiî b ir sonucu olarak Kaygusuz. «illâ» nm isbat edâtı olduğunu söyleyerek kelime-i tevhidin b âtm î m ânâsını Allah’tan başka kim senin yok 157) 158) Dîvân. Dîvân. v. O.. andan ayru» gibi kelime ve tâbirlerle ifâde eder. 306a. 288b . Tanrı’dan aynı. bu kavram ı «gayr-ı Hak. Mar. Mar. k âin atta T a n n ’dan baş­ ka b ir şey olm adığı görüşüne varır.

A.. 66a. nu : 6817. Bunlar Hak’dan ayru degüldür Çünki Tak Ta'âla Hazretleri eşyâya muhît imiş***. nu : 1321.. v. Mar. v. Birinci mesnevide aynı kavram coşkun bir üslûpla dile getirilir: Dahi ne var degül ki andan ayru Kim ol nesnede ola Sultândan ayru Kamu ’âlem içindeki cân oldur Bu kıssa vü hikâyet ü destan oldur Odur vahdet gülistânunda bülbül Odur vuslat çimenünde biten gül Gümân kılma ki gayn yok cihanda Odur genc-i nihân herbir vîrânda Gülistan'da «gayr-ı Hak» kavramı.olduğu şeklinde a ç ık la r V ü c û d n â m e ’de aynı düşün­ ceyi peygamberimizin bir sözüne dayandırarak şu şe­ kilde ifâde eder: Nitekim resûlu'llâh S.b. v. Mar. Birinci mesnevi. v. Ktp. Vücûdnâme. Belediye. Anun içün bir şey’ün hemân vücûdı yokdur. Ve bu ma’nâyı beyân idelüm. Ya’ni Tanrı'dan gayrı hîç bir şey'i görmemek gerekdür. Vücûdnâme.. Hemân hakîkatde Tann vücûdı vardır «Gizlü kârhâneyi düzen kendüni içinde gizledi». Çünki nişân dahi eşyâ içinde buhndı. Mar. «eşyanm da on­ dan ayn olmadığı» şeklinde işlenir: Ol bu cümle eşyadan gayn mıdur Eşyâ gayrı ol özi gayn mıdur‘“ 159) 160) 161) 162) 163) Saraynâme. 9b. 77a . V. 268 . 141b. buyurur ki. 186. s. îm di her kim her şey'i görür Hak'dan ayru nice görür. O Eîrgin Bl. hadîs : et-tevhîdâni lâyuhyî gayri’llâhi leyse şey’en fi’I-hakîkatî illa’llâh . üniv.. İst.. Gülistan...

313b. IMnci mesnevi. Dîvân. 51a. Mar. v. 111b.hak ^ırup her nefesi ’ışk bâzânnda Mansûr benüm uş nâdânı gümâna getürdüm * Değme bir zerrede togdı âfitâb Cümle şeyden ene’l-hak geldi cevâb Hakkı söyler dinle ahi her sadâ Zîrâ gayn nesne yoktur ortada“^ 164) 165) 166) 167) Dîvân. Mar. Saraynâme. Mar. 269 . v. Kaygusuz sık sık «ene’l-hak» tâbirini kullanır ye Hallâc-ı Mansur’u zikreder: Cihân başdan başa küllî nûr oldı Her eşyâda hakikat menşûr oldı Dahi her bir sadâ kıldı ene’l-h ak Rûşen oldı bu ma’nî sırr-ı muglak’“ * Ene’I .. 295b. tabiî olarak ene’l-h a k kavramıyla netivelenir. v.. v.Tabiîdir ki bütün eşyâ ve varlıklar gibi insan da «Hak’dan gayrı» değildir: Ger inşânı sorarsan Hak’dan gayn degüldür Sıfâtı nûr-ı mutlak Hırkası dört pâreden''^ bb) Ene’l-Hak Allah'ın kâinattaki herşeyin vücûdu olduğu ve in­ sanın da «Hak’dan gayn» olmadığı şeklindeki muhâkeme... Mar.

tek ü tenhâ hemân özidür. kendüden gayn kimesne görmedi.«Ene’l-hak» kavramını. 270 . Cemî yirde 168) Dîvân.. kendü vücûdınun içinde sır olmış. Kitâb-ı Miğlâte’de bu düşüncesini şöyle ifâde ed er: Göklerde benem sırr-ı ilâhî Serâser cümle varlık mihr ü mâhi Benem hüsni kamu şekl ü sûrelün Kamu başda benem devlet külâhı Bum didi derviş dört yana bakdı. Velî yir gök gördi. v. Kaygusuz Abdal.b. bu tâbiri zikretmeden de işle r : Cânum hakikat velî ki cândan münezzehüm Nâm ü nişânum nâm u nişândan münezzehüm Fi’lüm fâ’ilüm mecmû'ıyıım gayn nesne yok Kân ü mekânum kân u mekândan münezzehüm Be-küllî benüm 'ânz u cevâhir ü cevher Gevher-i kânum gevher-i kândan münezzehüm Külli zamân u mekân u ihvân benüm velî Ben bir zâtmn ki külli zamândan münezzehüm Cümle sıfâtum cümle zâtum cümle mesmû’ât Cân-ı cihânum cân-ı cihândan münezzehüm • • • • • • • • • • Zâhir ü bâtın fi'l-cümle benüm vücûdumdur Ben nûr-ı pâküm küfr ü îmândan münezzehüm N ’ola zâhirâ ismiyle Kaygusuz Abdâl’um Ben bir cânum ki bu ad u sandan münezzehüm'** Kaygusuz. 307a . Max.

Budalanâme. Ünlv. Aceb düş midür yohsa hayâl midür dir. eydür: Âlem cümle sadef gevher ben oldum Bu cümle varhga defter ben oldum Kamu varlık yakîn bende bulmdı Yakin ırak kem ü bisyâr ben oldum'*® I cc) Kendini Bilm ek «Men 'arafe nefsehu» hadîsi Kaygusuz’un çok sık kullandığı ve âdetâ «vahdet-i vücûd» görüşünün daya­ nağı olarak ele aldığı bir hadîsdir. aydur. düş degül.. insan vücûdunun «nüsha-i âlem» ve «kâinâtın defteri» olduğunu söyler. 145. Taş basması. insana ve insan vücûduna çok önem vermiştir. îst. bu aceb hâldür? Bîr zamân var idi ki ben yir ve gök içinde idüm. v. Belediye Ktp. Şimdi bu yir ve gök benüm içümde görinür. tst. Sâdece insan vücûdunu anlatmak için «Vücûdnâme» isimli bir eser meydana getirmiştir. s. nu : 6817. Derviş fikreyledi. nu : 663.gökde her eşyâ ki var sadâsın İşitdl. Gözin açdı gördi çindür. pek çok defa bu hadîsi zikreder veya telmihte bulunur. 24. gönü cûşa geldi. Ona göre Hz. Vücûdndme. 169) 170) K üâb-t Miğlâte. Onsekizbin âlem de «in­ sana müteallik» dir.. Osman Ergin Bölümü. Hemen hemen her eserinde. Muhammed bu sözü söylemekle kendisine kadar halledilmemiş olan m eseleyi çözmüş ve Tann'mn başka yerde değil insanın kendi vücûdu içinde aranması gerektiğini göstermiştir*™ îşte bundan dolayıdır ki Kaygusuz. O. 271 . Ktp. s. öz vücûdından gelür. 9b.

Üniv. aynıyla dahi vardur ve mevcûddur ki evvelâ âdemde olan âlemde yokdur ve âdemün göbeginden yukaru boğazına varınca yidi kat gök mukâbelesindedür ve girü göbeginden aşaga dizine varınca yidi kat yir mukâbelesindedür»’’^ . 272 . Ktp. kapılar.. B ir derviş bu «muazzam şehir» içinde seyahat eder ve etrafında b u rç­ lar. Birinci mesnevi. cümlesinün rengi vardur. 108a. altı bini inşâna müte'allikdür. Vücüdnâme. 11b. pazar­ lar ve sipahiler görür V ücûdnâm e’de b u çarşı pazar 171) 172) 173) 174) İkinci mesnevi. Ktp. altı bini hayvânâta müte’allikdür. Univ. İst. v. Mar. 7b. on sekiz bin sıfâtdur. Hak celle ve alâ dahi cümlesine muhîtdür»*^. çarşılar. nu : 6817. altı bin! nebâtâta müte’allikdtir. duvarlar. v. v. v. 6a. Vücûdname. Mar.Melâyike secde kıldugı âdemdür Bu âdem nüsha-i cümle-âlemdür • • • • • • • • • • I / Kamu âlem sadef âdem gûherdür Ne kim âlemde var âdemde vardur Âdem hüdhüd âdem Sîmiırg âdem Kâf Âdemdür her kitâb muhtâr-ı keşşâf Âdemde âşikâr oldı ol sultân Âdem olan niçün ola hasrvân^^ «Bu âlemün sıfatma on sekiz bin âlem ki dirler ve ol on sekiz bin âlem inşâna müte’allikdür. içinde m ahalleler. bun­ lar birbirine mablûtdur ve biribirinden ayru degüldür. «Âlemde az ve eger çok her ne ki vardur. 79a vd.. cümlesinün dirlikleri hep birlikdür. nu : 6817. B irinci mesnevide de Kaygusuz. İst.. insan vücûdunu muazzam b ir «şehir» olarak tasvir eder.

Ancak kendini bilen Tanrı’yı da b ilebilir: Her birisi bu hâl içinde esir Bilmedi kendüyi kaldı muntazır^” * ** Olar kim kendüzini bildi tahkik Özin bilene didiler muhakkik Özin bilen bilür cân niye dirler Neymiş inşân hayvân niye dirler^” Ana sor bu Hak yolmı o bilür Cümle mahlûkun hâlini o bilür Zîrâ keşşâfü’l-kulûbdur evliyâ Özini tahkik bilüpdür evliyâ Özini bilen bilüpdür Tann’jn Tann’yı bilen koytıpdur gayriyi''* * Yirde durup göge bakma iy gâfil Özüne bürün ki sendedür delîl O kim istersin cihânda sendedür O ki söyler her lisânda sendedür 175) 176) 177) 178) Vücûdnâme. Ktp. 86a. Birinci Mesnevi. v. v.’nin vücûdun hangi uzuvlanna delâlet ettiği anlatı\ hr>” .. 78b. Mar. \ insan vücûduna verilen bu ehemmiyet başta da zik­ rettiğimiz gibi insanın «nüsha-i âlem» olması. v. Mar. Şu halde Tanrı’yı bilmek isteyen insan önce kendisini bilmelidir. Tann'nm insanda tecellî etmesi dolayısıyladır. 273 . Saraynâme. nu : 6817..vb. İst. v. Mar. Birinci mesnevi.. tJniv. 7b. 3a..

cümle eşyâ uyandı.Sendedür cümlesi ne var dünyâda Sen sana nişe gâfilsin iy dede Sen seni bilsen bilUrdün sultânı Sende bulunurdı gevher ma’denl^”’ ♦ Strâta’l-m üstakîm düpdüz yol oldı ÖzIni anlayan küllî ol oldı^“ çç) Tecellî Tann’nın bütün eşyâ ve varlıklar içinde mevcut olu­ şunu. Dilgüşâ. v.. v. 86b. 179) 180) 181) 182) Birinci Mesnevi. 274 . Mar. kendüzini vahdâniyet denizinün içinde gark -gördi'“. 42a. v. Mar.. 248b. Baraynâme.lü fâş Gayn yokdur gayret eyle aç gözün Gel iy tâlib birliğe batdı özün Yüzi yüz bin cümle bir oldı hemân Cümle diller virdi birlikten nişân Cümle yol birikdi küllî bir yire İkilik gitdi bir oldı âşikâre «Zîrâ kim Allâh cümle nesneye mevcûd olıcak iy tâlib senün dahi vücûdında bile olmış olur. Mar. yâni «vahdet-i vücûd» u Kaygusuz Abdal. Senün evünde doğan güneşün tecellîsinden cümle âlem aydın oldı. İkinci Mesnevi.. Mar.. 112a. bâzan «tecellî» kelimesiyle ifâde ed er: Cümle âlem bir tecellî bir güneş Külli hemân bir vücûddur gi7. v.

s. Taş basması. 249b. 18-20. Mar.Kamu âlem birîkdi bîr yüz oldı Kamu dil söyledügi bir söz oldı Topraklar kimyâ taşlar gevher oldı Dahi yok kalmadı küllî var oldı Kamu eşyâ Hakk’ı gördi mu’âyin Hakikât birliğe batdı vücûd cân Hak bâtıl yakîn gümân dimckIik Nûr u zulmet küfr ü îmân dimeklik Bu sıfatlar kamu birliğe batdı Be-kUlIî yol hemân menzile yetdi Tâlib matlûb sıfât-ı vasi ü hicrân Zâhir bâtın hakîkat-ı vücûd cân Şu kim adına şeyâtin dimişler Olar kim dirliğine Cin dimişler Bu hayâller ki görünür âlemde Bu sıfatlar ki pinhândur âdemde Kamu âlemdeki nûr-ı tecellî Kamu gönüllere olan teselli Kamu şey bir vücûd bir cân degül mi Be-küllî pertev-î sultân degül mi'*^ «Tecellî» kavram ıyla ilgili olarak T anrı’nın m uhte­ lif varlıklarda «sâdır» olm ası ve devrederek «insân-ı kâ­ mil» e ulaşm ası m ânâsındaki «devir» anlayışının en gü­ zel örneği Budalanâm e’de verilmektedir'*^. A yrıca b a k : Hülâsa 275 . Budalanâme. v.. 183) 184) Dilgüşâ.

102b. Saryanâme.«Vahdet-i vücûd» fikrini ifâde etmek üzere Kaygusuz’da daha pek çok terimler vardır.. Mar. v.b. Mar. v. 93a.. " 276 .. v. 67a . İkinci Mesnevi Mar. Mar. v. Birinci Mesnevi.. 109b. Bunlardan bâzılarmı örnekleriyle gösterelim : dd) V ahdet-K esret Ol ne denizdür ki cûşa gelmedi Ol ne vahdetdür ki kesret olmadı * 4C9İC Ne dimekdür vahdet ü kesret dimek Bir vücûda iki dürlü ad dimek'“ * Be-küllî vahdet oldı gitdi kesret Özi kıldı özine şükr ü minnet'” ee) Tevhtd Nereye bahsa Hakk’ı göre anda Dolu göre Hakk'ı her cism ü cânda Odur kim âlemi kılmış münevver Gönülde fikr ider hem dilde söyler Ger nazar kılsa kişi tevhîd ile Biliş olurdı tamâm ma’bûd ile Tevhidi bilen kişidür ehl-i dîn Tevhîd eyler kişiyi Hakk’a yakîn Tevhidi her kim ki bildi cân olur Bu sarâyun halkına sultân olur Tevhîd ile nazar eyler âleme Nutk-ı Hakdur ki cân olmış âdeme 185) 186) 187) 188) Birinci Mesnevi.

Ktp. Gülistan. s.. 277 . 72b. Birinci mesnevi. v. nu . Ank. Mar. Mar. 65. 73b.. Bürinci Mesnevi.f f ) Nişân . 645.Bînişân Bu âdem didükleri nişân-ı bî-nişândur Âdemden olma gâfil maksûdı kevn ü mekândur'*’ * Kamu nişân içinde bî-nişânsm Dahi kim var hemân sensin hemân sen*^ ❖ Mâ-tekaddem ki yol varmış erenler Bî-nişândan bize nişân virenler"^ * Ol kişidür o bî-nişândan bir nişân Görinür Hak anun yüzinde bes ayân^*'^ gg) T e n -C is m -V ü c û d -C â n Sana ben diyeyin bahr-i muhitsin Çün özün ten bilürsin sen vücûdsm Vücûddan câna dek sefer var Ilezârân perdedür bunca haber var^” * * îfî Sen özüni ten bilürsin ten mish) Yohsa sen sûret-i cân mısın Bil abı özüni ten ne sen nesin Ten ü cân sen küllî yeksân mısın 189) 190) 191) 192) 193) 194) D îvom. Gnl.. Mar. s. 225. v. Birinci Mesnevi. Ank.. v.. Gnl. Ktp. Mar.. Birinci Mesnem. 78b. nu : 645. v. 292b.

H er şey b u rad a b aşlar b u rad a biter. Zira Allah. Allah sevgisi. seyrangâhı. Mar.. cihan aynası. 164b-165a. H akk’ın nazargâhı. manevî b ir kâbe. m arifetu ’llah. v.Pinhân Kaygusuz Abdal'a göre Gönül.Sır . Kaygusuz. bu âleme âdem süretinde tecellî etm iş. pâdişâh m akâm ı. Mar. Gülistan. v.. ademi kendisine nikâb edinm iş ve âdem in gönlü içinden sö y lem iştir: Bu sarayâ âdem oldı pâdişâh Suret-i âdemde geldi bımda şâh Âdemi kendüye nikâp eyledi Âdemün gönli içinde söyledi Çün gönül Hakk’un evidür iy safâ Beyt-i Hak didi gönle Mustafâ 195) 196) Gülistan.Ten cânun yüzinde perdedür hemân Perde ardında nihân oldı cân • • • • • • • • • • Cümle bunlar mazlıandur ol cânun Perdesidür cism ü sûret sultânun^®^ * Devletün bahtı toludur cümle cân Kanda baksa seni görürdi gören Sen cân olurdun bu cümle eşyâ ten Nûruna mevcûd olurdı ten ü cân^*^ hh) Gönül . 152b. yerlere ve göklere sığmayan kalp ka­ dehidir. beytu ’l-hak. sırr-ı ilâhi’nin saklandığı yer. hâzinesi ve hakikat sırlarının tecellîgâhı. Allah’ı Gönül de bulur. nutk-ı hak. 278 .

152b. 43b .10. Saraynâme. M arburg Nüshası. Mar. Taş basması. Saraynâme. Gönül. v. Zira gönül. m akâm ı. v. Sarayname'sinde de gönlü. v.Cümle ilmün hem kabı olm ış gönül Nutk-ı Hak gönle eyler hem nüzûl Ol ki nutkm âdeme cân eyledi Kendüyi gönülde pinhân eyledi Bu gönülün sim im sen iy yiğit Gel berü Kaygusuz Abdal’dan işit'®^ Kaygusuz’un Budalanâme’^ ®adlı eserinin ikinci konu­ su da Gönül dür. Allah’ın evi.44a.. varlığı ve b u n u açıklayıcı sözüdür. Zîra Sultânun evidür bu gönül İşid oldur kİ gönül bula kabûl Çün gönüldür pâdişâhun meskeni Meskeninde buldı isteyen anı Külli varlığı Hakk’un gönüldedür Velî ki şerh ü beyânı dildedür ■Tanıkluk viren gönüldür Sultâna Zîrâ ol gönüle gelür seyrâna Gönülün seyrângâhıdur bu âlem Hem Pâdişâh gönülde tutdı makâm Çün gönüle sığdı Hakk’un varlığı Hakk’la bir oldı külli birliği'^ 197) 198) 199) Saraynûme. Budaîanâme. m eskeni. 7 . 69b. h er şey orada H ak’la bir olm uştur.. bu âlem in seyrângâhıdır. 279 . Mar. Zira Allah. vahdet-i vücûd görüşü içinde ele alır. s. tanıklığı. Bu gönüle H akk’ın varlığı sığmış. bu gönülde m akam tu tm u ştu r.

aşkın kendisine delil olduğunu anlatır. gönülde «gûher». böylece insanlar Allah'ı da burada bulur.Kaygusuz. Gönül içine giren kişinin vakti hoş. insanı dünya nimetlerine götürerek Hakk'ı unutturmaya çalışan nefsin bile. Bu ve bunun gibi tasavvufî temleri Kaygusuz şöyle dile getirir: Nice direm gönül haddünden aşma Hâlin bil varuban ışka dolaşma Gönül hergiz benem sözüm işitmez Beni terk eyler ışkun terkin urmaz Gönül bu cism ü sûretdür bu ışk u cân Bu ışk dahi gönülde tutdı mesken Zîrâ bu gönül ışk ile ezelden Bile imiş bile gelmiş ol ilden Gönül yoldaşligun sakın unutmaz Cihanda ışkdan artuk nesne tutmaz Gönül her maksûdı ışkdan bulubdur Gönül içinde ışk delil olubdur Gönülde bunca sır pinhân olubdur Nefis gûher bu gönül kân olubdur Gönül içinde gizlenür bu esrâr Gönül bir lahza yâr bir lâhza agyâr 280 . gönlün de «Kân» olduğunu söyler. Sırr-ı ilâhi gönülde saklanır. kendisi de yaradanına teslim olmuş olur. zîrâ gönül. Zira O’nun izniyle gönülden dile «söz» söyleme izni verilir. Ay­ rıca Allah’ın İlâhi kudretinin gönülde gizli kaldığını. Mesnevi adlı eserinde de gönül ile aşkın ezelden beraber geldiklerini. her arzusunu aşkdâ bula­ bileceğini. cihanda da gönülün yolda­ şının aşk olduğunu.

281 . eşyâ ve insan T anrı’nın «zât» ında b ir idiyse ebed de bu kesret âlemi ortadan kalkacak ve her şey Allah’da b ir olacaktır. Çünkü Allah. Esâsen «kes­ ret» de «vahdet» i gören.. Mor.Gönül mum gibi şem’-i m eş’âledür Gönül gâh şâd olur gâhî melâldür Gönülde saklanur sırr-ı İlâhi Gönülde buldı bulan pâdişâhı Gönül hükminde sultanlar yesîrdür Gönül bîr dem ganî bir dem fakirdür Gönüle girenün vakti hoş oldı Gönül içinde Sultan’a tûş oldı Beri gel beri gel yâr yine geldi Gönül ugnsı ayyâr yine geldi Yine geldi o sultân-ı yegâne Gönülden sözi ol söyler lisâne^“ ® 3. 117a-‘ b. v. «gönül» içindeki «sultan» ı keşfeden Kaygusuz Ab­ dal zam an zaman çoşkulu !bir heyecan içinde istikbaldeki bu hâli de anlatm ak tad ır : Şâhid-i gayb âşikâr oMı görün Sûr çalındı dur ahi bir duran Va'de tamâm oldı gâfil dur uyan Birîige birikdi cânân ü cism ü cân Birlik oldı gel ki gitdi ayruluk Birliğe birikdi cümle âz u çok 200) iTcinoi Mesnevi. herşey aslına rücû 'edecektir buyurm uştur. «nişân» dan «bi-nişân» a yol bulan. Ebedde vahdet-i viicııd Nasıl ki ezelde fcümle kâinât.

. 142a.Mülk bir oldı Sultân birdir hemân Birlik oldı cümle varlık câvidân İkilik hayâli kat’ oldı tamâm Gayrı gitdi birlik oldı her mekân. Mar. 282 .b. Zerreler de güneş oldı eşkere Bir güneş şu’lesi düşdi her yire Sevdâsı birikdi cümle başlarun Birlik oldı aslı cümle işlerün Her gönülde bîtdi birlikden semer Birliğe hatm oldı geldi cümle kâr Tabl-ı beşâret çalındı iy hoca Bir oldı kalmadı gayn zerrece Hak ’ayân oldı iy 'âkil aç gözün Sa'âdet burcma yitdi yılduzıın Tutdı rahmân cümle mülk i ser-be-ser Rahman’a döndi dirildi her diyâr^/’ ♦ Gözün aç bak ki güneş togdı güneş Sırr-ı ezel ’ayân oldı şöyle fâş Birlik içinde bulmdı câna yol Hakikat külli nûr oldı sag u sol Sâye kalmadı güneş toldı cihân Bir vücûd oldı meselâ cism ü cân İkilik kalmadı külli oldı bir Birlik oldı çi ganî vü çi fakir Zerre içinde görindi âfitâb Eşkere oldı güneş gitdi hicâb 200A ) Ctülistan. v.

Gnl.. Mar.212. 24. v. 43t>. 217a. Mar. s. s. îşte yaratılışın bu safhasına elest meclisi denir. nu : 645. Kavgusuz. Dügiişa. Taş basması. ilk olarak Hz. daha sonra «bu kârhâneyi seyr etmek dilediler.. K ullar da «belâ-evet» dem işlerdir. Ktp. Mar..Küllî tevhîd oldı sözi her kulun Tesbîhî ene’l-hak oldı bülbülün Küllî gül oldı vü diken kalmadı Rûşen oldı nesne pinhân kalmadı Nakş ü sûret gitdi 'ayân oldı cân Gene açıldı küllî kat’ oldı vîrân Nûr u m lm et birliğe batdı tamâm Birlik içinde bir oldı hâs ü ’âm Dahi hiç cihânda gayrı kalmadı İkilik bir oldı aynı kalmadı Ten ü cân birlikde eyledi karâr Birliği kıldı kamusı ihtiyâr Birlik oldı il emîndür töre düz Birliğe bitdi kamu yahşi yavuz^” b) Elest Meclisi Allah. v.. Aıik. Budalanâme. bâ­ zı eserlerinde. pâdişâh-ı âlem bu 201) 202) Birinci mesnevi. fazla tafsilâta girm eden «elestü birabbiküm demi» diyerek bu safhadan bahseder 1} Adem donu Önce «ruh» olarak yaratılan insanlar. Saraynâme. 283 . 211 . v.ben sizin rabbmız değil miyim?» diye sorm uştur. sonra bütün insanların rû h lan n ı y aratarak onlara «elestü birabbiküm ? . M uham m ed’in rûhunu yarat­ mış. 89b .90a.

294b. «Adem donu» ken­ disine «hîl’at» vei'ilen insan dünyaya gönderilm ekle «aslî vatan» dan ayrılm ış oldu^“ . 300b. 284 . Mar.. v. 18. 6. Taş basması. Dîvan. Dîvan. v.diîegi kabul edip âdem donunu onlara hiFat verdi ve ademden âleme» yolyadı^“ Zîra însâfi sûretîdür donumuz Kamu ’âiem bizüm hayrâmmuzdur^'’ '' * ❖ * Âdem bu don iîe inşân olupdur Kamu sıfâtlar içinde zâtum ben“^ 2) Vatan-ı aslî-F ürkat (H icran)-Vuslat Vatan-ı aslî. Dîvan. s.. Budalanâme.. Taş basması. Böylece «fürkat (hicran)» b a ş la d ı: Derdile cânum yandı bu hicrâna düşelden Bu ’ışk hayâli sırr-ıla bu câna düşelden Genc-i ezelem sûrete inşân ile geldüm Pinhân giçerem bu cism-i vîrâna düşelden Ben ol filânum sırr-ıla seyrâna geîmişem İnsândur adum sûret-i inşâna düşelden^ Bu hal. 304a. s. Mar. b ü tü n ruhların b ir olduğu ve Allah’ın dîdârm ın göründüğü elest meclisidir.. v. bâzan «sevgiliye hasret» kelimeleriyle de an­ latılır : Hasretüm elüm irişmez yâre bilmem neyliyem Diyebilmen hâlümi deyyâre bilmem neyliyem^“ 203) 204) 205) 206) 207) 208) Budalanâme. Mar. Mar. Dîvan. 301b. v.

11-12. s. visâl-i badesin iç^'" 209) 210) Gevhernâme. dîdâr hâki. Dahi hûr u gılmân bu sohbete sığmaz.. Budalanâme. 01 şarâbı Hak ösmisdür. v. Anı içen ganî mutlak olur. «deniz ve gevher» teşbihleriyle de a n la tılır: Mevoe gelüben o deryâ kıldı cûş Mevc-ile beni kenâra saldı uş Deryâ-y-ıdum katra oldı menzilüm Bu idi bu hâl içinde müşkilüm Mevc içinde taşra düşdi bir gevher Eyle gevher ki misâl-i m u’teber Çün ki gevher taşra düşdi deryâdan Vuslatı fürkat ayırdı ortadan^ c) Allah’ın Dîdârım Görme (rü’yetu’llah) Bezm-i elest’de Allah’ın yüzünü gören ruhlar. 285 . budur zevk. dahi ne Cennet içün şad olur ve ne Cehennem içün hafv çeker.106a. .Bu ayrılık kavram ı. Hak Ta’âlâyı dolu ay rûşen görürsin. Anda dahi ne 'akl yürür ve ne zevk ü mest-i bî-pâk kalur. budur şarâb. . âh irette de Allah’ın dîdârım göreceklerdir. Taş basması. . Rab sâkî. dil ile vasf olınmaz. Mar. şarâb u ’ıyş bâkî. İmdi sen dahi ol bâde-nûşun yüzini gör. T anrı sâkîdir ve şarab ikram ettiği kul s a rh o ş tu r: «Cân u ten senden ’uryân oldukda . Anda kim Hakk’un likâsını görürsin ne diyem ki ne esriklükler kılasın. 105b . sekâhüm rabhuhum bâkî. Anda temâşâ bâkî. «ve sekâhüm rabbuhum şarâban tâhurâ» âyetini zikrederek bu hâli «sar­ hoşluk» ile ifâde eder. Bu kavram için «temâşâ» tâbirini kullanan Kaygusuz Abdal. İşte budur lezzet.

112b. 286 .. Mar. N itekim B udalanâm e’de «H ârâbât ehli»nin içki içmesinde «dudak ve kadeh olmadığı» k a y d e d i l i y o r Ş u şiirde de «içmek» ten m urat. Mar. Tag basması. v. T anrı’yı g ö rm e k tir: Yiyeli içeli beng ü şarâbı ’lmâret oldı bu gönlüm harâbı Nazâr kıldı bana pîr-i harâbât Yüzüm anun ayagmun türâbı • • • • • • • • • • Bu sâkîden nice ’âşıkı sermest İçiben cân gözin yırtdı hîcâbı Bu ’ışkun yolma sen muhib oleıl Eger görmek dilersen zü’l-celâli ç) Teferrüç T eferrüç'den m aksat. Budalanâme.. bu kavram için «teferrüç. 3. Dîvan. insanm «âdem donu» nu giyip cihana gelmesinden tek rar T anrı’ya döneceği ana kadar geçen zam an içinde dolaşm asıdır. 298b. v.Meclis birdür sâkî birdür bâkî bîr Bir oldı kamu deryâ zevrâkı bir^” Şu halde Kaygusuz Abdal’da «şarap içmek» hakîkî m ânâ ile değil. seyâhat» kelim elerini kullan­ m ak tad ır : Beni dinle nedür sözüm haberüm Nice menzile irişdi seferüm 211) 212) 213) Birinci mesnevi. 14. sefer. seyran. Kaygusuz. mecâzî m ânâ ile kullanılm akta ve çoğu defa «H akk’tn d îd â n m görmek» m ânâsm a gelmektedir.

287 . v. v. tem silî olarak yııkanda bahsettiğim iz «teferrüc» ü an latm aktadır. 78a. Mar. Birinci. marifet ve hakikattir. tarikat. B urada insanın «nüsha-i âlem» olduğu h atırlan m a­ lıdır. B urada der­ viş. Bak : Kit&b-x M iglâte’nin Birinci mesnevi. Kaygusuz b u dört m ertebe için «dört kapu» tâbirini kul214) 215) 216) 217) 218) 219) Saraynâme.. Dîvan. v. Mar. Mar. 2a.mesnevi. 79a vd.. Mar. d) Merâtib-i Erbaa (Dört kapı) Merâtib-i eı^baa. v. Birinci mesnevi. 73b.. B unlar sırasıyla şeriat. T anrı'nın ve kâin âtm hakikatini anyalabilm ek için geçilmesi gereken d ö rt m ertebedir. hülâsası... 300b. Mar. v.Evvel inşân domyla bu sarâya Teferrüc etmeğe bu mülk ü câya Bile sultân ile seyrâna geldüm Sûret (ü) libâs-ı inşâna geldüm^'^ * ** Vücûddan câna dek bunca sefer var Hezârân perdedür bunca haber var^‘® * Dokuz felek bizüm sayvânumuzdur Yidi yir yüzi hem seyrânumuzdur^’^ A Misâfir dervişem gezdüm cihânda Teferrüc eylemişem her mekânda^” Ayrıca Kitâb-ı M iglâte'deki dervişin rüyâ âlem inde devamlı olarak «seyâhat» etm esi. Birinci m esnevî'de dervişin b ir şehri (insan vücû­ dunu) dolaşm ası da yine «teferrüc» kavram ına dâhil­ dir. insanın yaratılışından kıyam et gününe k ad ar m uh­ telif zam anlarda gezmektedir^’® .

Mesnevî’de insanın ancak «pîr tutunarak» bu dört kapıyı geçebileceğini a n la tır : Yola gel şeytâna nöker olmagıl Pîr dutungıl hudâperver( ?) olmagıl Pîr gözün! açup yolum göstere Seni bu yanlış hayâlden kurtara Pîri olmayan irişmez menzile Pîr gerek kim aynayı her dem sile Pîr sana bildürür seni sen nesin Sen nesin nedür dilegün kandasın Gözün açıla göresin sultânı İnşânda fark eyleyesin hayvâm ’İlm-i şerî’atı bildüre sana Azuban dağılmayasın her yana Bilesin kim ne dimekdür şe rıâ t Neyimiş bu orta yirde bağlı sed Pir sana erkân-ı salât bildüre İmân İslâm farz u sünnet bildüre Çün ki bildün şeri’ât nedür tamâm Tarîkât yolında koyasın kadem Pîr sana bildüre nedür tarîkât Dahi tarîkât içinde her sıfât Tarîkât dimek ’arabca yoldurur Yol-ıla var kim tarikat oldurur Zen ü ferzendi atayı anayı Terk ide koya bu cümle kavgayı Her ne ki pîr dir ise anı duta Tâ kim irişe bu yolda maksûda 288 .lanır.

Zişt ü m el’ûn u tekebbür olmaya Miskin ola cehle magrûr olmaya Pir ne dir ise işide sözini Hâk ide pir kademinde yüzini Pir yohndan yüzini döndürmeye Anda kim bakmışdı gözin ırmaya Pir ana hakikatim göstere Tâ adı yolda yazıla deftere Her ne kim pir dise andan çıkmaya Cehd ide bu yolda gönül yıkmaya Kanda kim baksa pirin hâzır göre Her kime bakarsa am pir göre Şöyle İdm birliğe bite pir ile Ol Pir ile bir ola pir bir ile İkilik kalmaya çün birlik ola Birlik içinde temiz dirlik ola Çün ki piri hoşnûd ola kendüden Ol kişi bu kez uyana uykudan Gözi açıla göre kim bu iş nedür Eşkere görmek ne-y-imiş düş nedür Ş erî’at bile tarikat anlaya H akikat piri ne dirse dinleye Her kimde kim ola bu üç hâsiyet Ş erî’at ü tarikat ü hakikat Ma’rifet anda biter kân oldurur Ma’rifet cevher ü ma’den oldurur Yol eri oldur bu yolda yol varan Yol eridür yolsuza yol gösteren 289 .

yaz tarikat gibi. mürşîd-i kâmil. kalbleri ve sırları keşfeden. Ayrıca ana rahm i şeriat. mânevî nüfuz sâhibi. tst. Evliyâ kavram ı için Kaygusuz. t)îüv. Onun bu kelime ve terkiplerle anlattığı ev­ liya. cihana gelmek tarikat. 290 . Mar. 4b. v. Esâsen o b ü tü n eserlerini velîlerin gösterdiği yolu anlatm ak için yazm ıştır. Ktp.Ma'rîfetdür yol erînün hüneri Marifeti olan er bulur eri Ma’rifeti olmayan hayvân olur Fi’li iblîs sûreti inşân olur Ol haber bîtdi bu kez geldün pîre Pîrlik oldur yolsuza yol göstere Sakalı aka dimezler pîr diyü Pîrlik oldur terk ide her sevdâyı Pîr gerek kim kendüyî bilmiş ola Gönli içinde Hakkı bulmış ola Kalmaya bu dört kapuda müşkili Pîr gerek kim söyleye cümle dili^ V ücûdnâm e’de «merâtib-i erbaa» ile ilgili bâzı teş­ bihler vardır. der­ viş. 82b . sofî. Kaygusuz'un eserlerinin her yerinde bol bol kullanılm ası tabiî­ dir. Tâlibleri ve sâlikleri ta rik a t yoluna 220) 221) Birinci mesnevi. ü stü n b ir insandır. nu : 6817. v. mürşid. delil. cihandan gitm ek hakikat gibidir^*. rehber. e) Evliyâ Evliya ve b u kavram la ilgili kelim elerin. Vücüdname. Buna göre kara kış şeriat gibi. b ah ar hakikat gibidir. âşık. «evliya...83b. ehl-i dil. er. gerçek er. cihanda durm ak mârifet. yol eri» gibi kelim eler kullanm ıştır. güz mârifet gibi.

v.. m ârifetten hakikate u laştıran onlardır. tşte b u vasıflanyla Kaygusuz’un eserlerinde geçen «evliyâ» için bâzı örnekler v eriy o ru z: Anlan. 146a. Mar.. 291 . da bir işit 'ameli ne Nice varmışlar bu yolu hâli ne Anlanın dahi neymiş maksûdı Nice bulnuşlar o ’lar da ma’bûdı Ne kişilerdür neymiş adlan Niye benzer zâtlan sıfatlan Ne iş işledi o ’lar da dünyâda Adlan gül gibi kalmış ortada Ara yirde heykel olmış sözleri Hak’la birliğe bitmiş özleri Bî-nişândan ol kişilerdür nişân Evliyâ enbiyâ dirler ona cân Ol kişilerdür o ’lar kim Hakk’ıla Gayri gitmiş vuslat ohmşlar bile™ J* Halk u cihânun budur fikri hemân Evliyâ hâlinden işit bir nişân •••••••••• Evliyâda ol kadîm oldı nihân Evliyâdan sor sorarsan sen nişân Evliyâ bilür ol ebed mülkini Evliyâdan sor ırağı yakini Sor ki hemân evliyâdur kılaguz Evliyâ bilür nedür yahşi yavuz 222) GülİHtan.sevkeden.

Mar.. 172b. v.Evliyâda cem’ olupdur kâinât D ogn bak kim evliyâdur her sıfât Evliyâdur cümle ’ilmün defteri Evliyâ bitdi bu kân da gevheri Evliyâdur ki ’âlemi tutdı karâr Evliyâda cem' olupdur ne ki^ var Sırr-ı ezel ü ebeddür evliyâ Hakikat-ı nûr-ı ahaddur evliyâ Eviyâdur maksûdı her bendenün Vechidür evliyâ cümle insânun Evliyâ yüzinde Hakk'ı gör 'ayân Sıdk yolmda bu kadar ola nişân^ ♦ Yola boyun vire serkeş olmaya Vesves-i şeytâna yoldaş olmaya Yol erine sor ki bilür yol nedür Bu yolun içinde sag u sol nedür Yol eri bilür ki nedür hayr ü şer Yol İçinde neymiş 'ayb u hüner Yol erinün ayağına toprak ol Yol erine kostak olma müştâk ol Yol dimeklik yol erinün dirliği Yol eri ol ki bilesin erliği Yol eridür bu yol içinde çerâg Yol eri y o l-ila varur yola bak 223) Gülistan. 292 .

Mar. 86a. v. 293 .Yol eri oldur ki câna kalmaya Bî-nişân ola nişân kalmaya Yol eri terk ide cümle varlığı Bu yola lâyık dirliye dirliği^ * Çünki dirlik tamâm oldı er Mu’teber oldı bu yolda mu'teber Erlik oldur duta birlikde makâm Demeye birlik yolında hâs u 'âm Bir göz ile baka cümle ’âleme varlığa Katmaya kalbi hakikat dirliğe Cümlenün üstine doga gün gibi Bir yire baka dâ’im mecnûn gibi Çünki birlikde timâm oldı işi B il hakikat evliyâdur ol kişi Anâ sor bu hak yolını o bilür Cümle mahlûkım hâlüni o bilür Zîrâ keşşâfü’l-kulûbdur evliyâ Özini tahkik bilüpdür evUyâ Özini bilen bilüpdür Tann'yı Tann'yı bilen koyupdur gaynyı Ol kişidür ki dimişler yol eri Ana sor kim ol görüpdür dilberi * Her kişi ne bile kimdür er kişi Er kaçan ola cihânda her kişi 224) 225) Birinci mesnevî.. v. Birinci mesnevi. 85b.. Mar.

esrar» gibi kelim elerin 226) Birinci mesnevî. Kaygusuz’da «H arâbat. M ansur’un h er zam an adını kullanm a­ yan Kaygusuz. vahdet-i vücûd nazariyesi ve ene’lhak» sözü dolayısıyla sık )sık zikredilir. H asan-ı B asri. Kitâb-ı M iglâte’­ de derviş. Şah-ı M erdan» isim ve sıfatlarıyla onu anm akta ve Hz. Cüneyd-i Bağdadî. Kitâb-ı M iglâte’de âh iret gününde seyâhat eden der­ viş sık sık Hz. meyhâne» gibi kelim elerin «tekke» yi. B ağdat şehrinde «Hallâc-ı M ansur ve Behlûl Dânâ ile karşılaşır. Kaygusuz diğer eserlerin­ de de «Ali. S a’di. Aliyyü'l-mürtezâ. «mey. Mar. beng. şarâb. Hallâc-ı M ansur. B unlardan başka Kaygusuz’da Şiblî.. sık sık kullandığı « b er-d âr» kelimesiyle ona telm ihte bulunur. Bâyezid-î BistâmJ. Ali kapısıdu*» hadisini zikret­ m ektedir. H aydar. Âşık Paşa da büyük m utasavvıflar ola­ rak yer alır. 294 . evliyâlar şahı. Muhamm ed’in «ben ilm in şehri. H oca A ttar.E r b ilü r kim dür cîhânda evliyâ H üm â gölgesi degüldür h er sâye Evliyâ gönlünde oldı H ak nihân Evliyâdur tâlib ü m atlûb hem ân H er kim e kim evliyâ oldı delil D ünyâda âhiretde olm aya zelil “ Ayrıca bÜ5Öik evliya ve m utasavvıflar olarak Kaygusuz’un eserlerinde b aşta Hz. İbrahim Edhem . Ali ve Hallâc-ı M ansur ol­ m ak üzere pek çok ism in geçtiğini kaydedelim. Ali'nin huzûruna çıkm akta ve o rad a da şeytanla m ücâdele etm ektedir. 96b. v.

ya da dolaylı olarak ta­ savvufla alâkaladır. hırka. ya doğrudan doğruya. Son olarak ifâde etmeliyiz ki. sûretin peşinde değil.«İlâhî aşk» ı ifâde etm ek üzere kullanıldıklarını ve b u ke­ lim elerin onda lirik ve heyecanlı söyleyişlere sebep oldu­ ğunu d a kaydedelim. 295 . «İbn-i ledün». O. Kaygusuz'un h er şiir ve beyti. «bâtın» ı. zâhirî olanın. h er sûret. «Sakal kırkm ak». «hakikat» m ın peşindedir. «yüze sevda (siyahlık) gerekm e­ diği» gibi « ç a r-d a rb » ı an latan ibârelerle. İb âd et ve ahlâkla ilgili konular dâhi K aygusuz'da tasavvuf gözüyle görülür. Dolayısıyla onun eserleri b aştan başa tasavvuftur. Eserlerinde tasavvufun prensip­ lerini anlatırken etrafm dakiler kendisine bâzan «kuş dili ile m i konuşuyorsun» diye sorarlar. «m elâm et tabii. «aynelyakîn» ve «hakkalyakîn» gibi «tasavvufî bilgi» yi. nakış ve ibâdetin «bâtm » m m . «ilm-i ledün» m ânâsına çok defa «kuş dili» tâbirini de kullam r. O. daha doğrusu «merâtib-i erbaa» nın geçilmesiyle ulaşılan «hakikat» i anlatan ter­ kipler de K aygusuz'da tasavvufla ilgili olarak rastlan an terim lerdir. şem ’ ve şemle» gibi ta rik a t vâsıtalarına âit terim ­ lerin de Kaygusuz’da seyrek de olsa geçtiğini belirtelim .

Bundan sonra babasının da râzı olm ası üzerine tam âm en Abdal M ûsâ’ya intisap eden Gaybî Bey. fakat Abdal Mûsâ m ürîdleriyle ona karşı çıkmış ve gösterdiği kerâm etler sâyesinde Teke beyini öldürm üştür. Bunun üzerine Alâiye beyi. zam anının m ad­ dî ve mânevî ilim lerini öğrenm iştir. Ayrı­ ca Abdal M ûsâ Tekkesi'nin bugünkü dervişleri de onun m enkabevî hayatını şifâhî olarak anlatm aktadırlar. M enkabevî hayatı. kırk yıl pirine hizm et etm iş ve ondan icâzet alm ıştır. Daha sonra kendisine kırk abdal verilen Kaygusuz. Alâiye Beyi’nin oğludur ve asıl adı G aybî'dir. şeyhi tarafından verilen adla «Kaygusuz». M enkabevî ve hakiki hayatı. Çok iyi tahsil görm üş. ken­ disine geyik sûretinde görünen Abdal M ûsâ’nm peşine ta­ kılm ış ve sonunda Abdal M ûsâ dergâhına ulaşarak ona m ürid olm uştur.NETİCE Kaygusuz Abdal’ı. eser­ lerinin tavsif ve hülâsaları. B ir av sırasında. K asrü’l-’ayn adlı bu dergâhta b ir m üd­ det o tu ran Kaygusuz. Teke beyinin de yardım ını alarak Abdal M ûsâ üzerine yürüm üş. O rada M ısır Sultanı huzuruna çıkan ve bâzı kerâm et­ ler gösteren Kaygusuz’a. abdallarım yanına alarak gemilerle M ısır’a gi­ der. o radan Hacca gider Mekke ve Me­ dine’deki m übârek yerleri ziyâret ettik ten sonra Sûriye 296 . Menâkıbnâm e’ye göre Kaygusuz. eserlerinin şekil bakım ından incelenmesi ve eserlerinde din ve tasavvuf olm ak üzere dört ana bölüm içinde incelemiş bulunuyoruz. Kaygusuz etrafında teşekkül et­ m iş bulunan m enâkıbnâm e nüshalarında kayıtlıdır. M ısır Sultânı Nil kenarında b ir kasr inşâ ettirdi.

Çünkü bu husus. M ısır’a gidiş târihi. K aygusuz'un b a­ basının Alâiye beylerinden H üsâm eddin M ahm ud olabile­ ceğini gösterdi. onun eserleriyle teyid edilm ektedir. Biz onun hakiki hayatını araştırırk en menâkıbnâm e’deki bu hayat çizgisinin um ûm î olarak doğru olduğu­ nu. M enâkıbnâm e’de K aykusuz'un yetişmesiyle ilgili olarak verilen bilgiler. M ekâkıbnâm e bu kavuşm a ile biter. H attâ bâzı menâkıbnâm e nüshaları Kaygusuz’un M ısır’a gitmesiyle son bulur. Ama Kaygusuz’un uzun yıllar Abdal M ûsâ dergâhında yetiştiğini kabul ede­ biliriz. Onun bım dan sonraki hayatı m enâkıbnâm e’de yer almaz. din ve tasavvuf bilgi ve terim lerine vâkıf olduğunu h a ttâ Farsça bildiğini sarâhatle gösterm ektedir. Doğum târihinin de m ilâdî 1341-42'den geriye gidemiyeceğini ortaya koyduk. Bu beylerin K aram anoğullarından inmesi h attâ b ir ta ra ftan da Anadolu Selçuklularına dayandığı rivâyeti. 297 . K ırk yıl hizmeti. Kaygusuz’u n zam anının b ü tü n ilim lerine. ancak bâzı m enkabevî un su rlarla süslendiğini gördük. menâkıbnâm e’nin dışında Kaygusuz’un Abdal M ûsâ ile ilgili b ir şiiri ve ayrıca Abdal M ûsâ velâyetnam esindeki kayıt­ larla d a teeyyüd etm ektedir.ve Ira k 'ı dolaşarak N usaybin . m ilâdî 1397-98 yıllarında olsa gerekir. Menkabevî unsurları b ir yana bırakacak olursak onun Abdal M ûsâ’ya intisâbınm kesin olduğu da m uhakkaktır. b ir gelene­ ğin neticesi kabul etm ek lâzımdır. O târihlerde Alâiye ve An­ talya târihi üzerindeki araştırm alarım ız. Sonra M ısır’a gitm iş ve orada tarik atin i yaym ıştır. Kendi eseslerinden çıkardığım ız bâzı ipuçları neticesinde K aygusuz'un asıl adm ın «Alâeddin Gaybî» olduğunu tesb it ettik. Kaygusuz Abdal’ın çok asil b ir sülâleye m ensup olduğunu gösterm ektedir. Elim izden geçen yüzlerce varaklık eseri.yoluyla A nadolu’ya Abdal M ûsâ’n ın yanına döner.

Gevhemâme ve Minbemâme tam âm en manzum. daha başka eserlerinin de olduğunu tesbit etm iş bulunuyoruz. Divân'daki şiirle­ rin. Bu şiirler h er ne kad ar mecâzî m ânâlar ifâde edi­ yorsa da Kaygusuz’un Rum eli'de bulunm uş olduğunu gös­ terdikleri de m uhakkaktır. Budalanâme. Saraynâme ve Dilgüşâ m an­ zum 4. birçok karanlık n o k talar b ırak m ak sûretiyle ancak b ir kısm ını aydınlatabildiğim iz Kaygusuz'un eserleri husûsunda daha tâlihli sasmlabiliriz. Molla F enârî’nin şeyhülislâm lık yaptı­ ğı 1424-1430 târihleri arasında Rum eli’ye geçtiğini gös­ teriyor. S onra m uhtem elen tek rar Anadolu'ya ve belki de M ısır’a dönm üş olan Kaygusuz. Ayrıca Dolâbnâme adlı kasidesi ile iki terci’ ve iki terkîb-i bendini de onun m ürettep olm ayan dîvanı içinde m ütâlâa etm ek lâzım dır. İkinci ve üçüncü mesneviler. Birinci.m ensur karışıktır. 20-30 kadar heceyle ya­ zılmış şiiri vardır. Çünkü Onun bugüne k ad ar bilinen eserlerinin yanında.Anadolu'ya döndükten sonraki hayatını ancak bâzı şiir­ lerindeki kayıtlarından anlıyoruz. Kitâb-ı Miglâte ve Vücûdnâme tam âm en m ensur. Çünkü onun on iki büyük eseri elim izdedir ve bunlardan bâzılannın pek çok nüshası vardır. B unların yüzde sekseni gazeldir. 1444 yılında ölm üş olm alıdır. gazellerin pek çoğu İlâhî b ir vecd içinde yazılmış gi­ 298 . İshak Bey isim leri onun. Gülistan. H ayatının. 1494 târihinde istinsâh edilen Ankara Genel K îtaphğı’ndaki yazma ile 1501 târihinde is­ tinsah edilen Marburg nüshası da oldukça eski yazm alar olarak ve Kaygusuz’un eserlerinden çoğunu ihtivâ etmele­ ri dolayısiyle m ünhasıran tatm in k âr b ir çalışm a im kânı verm ektedirler. K aygusuz'un eserlerinden Dîvan. Onun Dîvan’daki şiirleri iki s^üze yaklaşmaktadır. Bâzı şiirlerinde geçen Rum eli’ye âit yer ad la n ve Murad Han. Îbnî Fenâri.

lirizm in zirvesine ulaşır. m ürşid» gibi tasavvufî m eseleler anlatılır. Âdem'in yaratılışını uzun uzun hikâye eder. B urada b ir derviş devamlı olarak uykuya dal­ 299 . gönül. kom pozisyon bakım ından oldukça değişiktir. M esnevilerde Kaygu­ suz. nefsi bilm ek. «küçük mesnevi» başlığı altında da geçer ve öbürlerine nisbetle kısadır. H er üç mesnevide de belli b ir konu olmayıp tasavvufî vecd ve heyecsın etrafm d a dönerler. Gevhemâme. bilhassa birinci mesnevide bulunur. Budalanâme’de «akl-ı m aâş. Gülistan. Baş­ langıçta. ezeldeki vahdet-i vücûdu an­ latm akla başlar. Bâzı şiirleri ise İlâhî ve n u tu k havasm dadır. akl-ı m aâd. «Gevher»in canı Hz. yer yer son derece heyecanlı b ir üs­ lûpla dile getirilir. Hece ile yazılanlar daha çok şathiye karakterindedir. Tasavvu­ fun çeşitli konulan . «lâ-mekân» ı. ya da dünyanın geçici zevklerine kapılan insanı alaycı b ir üslûpla anlatm aktadır. Diyebiliriz ki b ü tü n şiirleri içinde en yüksek heyecan mesnevilerde. Y azm alarda «mesnevi» başlığı altında Kaygusuz’un üç mesnevisi vardır. «vahdet-1 vücûd» görüşünü. M uham m ed’dir ve eser onu m ethetm ek için kaleme alınm ıştır. yer y er lirik parçalar ihtivâ etm ekle b erâb er um ûm iyetle d id aktiktir. 63 beyitlik kısa b ir m esnevidir. Kaygusuz'un m ensur eserleri. Kısas-ı enbiyâ kısa olarak anlatıldık­ tan sonra belirli b ir konu üzerinde durulm az. B unlarda Kaygusuz ya T anrı’yla sam îm i bir şekilde konuşm akta. K âinatın ve Hz. B unlardan İkincisi.bidir. deryâdan kenara atılan «gevher» teşbihiyle dile getirir. Kitâb-ı Miglâte. Minbemâme adlı 29 beyitlik küçük mesnevi nefsi bilm enin esas olduğu üzerine kurulm uştur.

Daha sonra m ürşidin lüzum u anlatılır. m ünâsebetler k uran b ir eserdir.m akta ve rüyâsında. Vücûdnâme. dünyaya gelm ekten m aksadın ibâdet etm ek ve Allah'ı tanım ak olduğu anlatılır. Eserde dervişin zam an zam an söylediği şiirler. B ir dervişin tasav­ vuf um delerini anlatm ası ile devam eden Dilgüşâ tamâmen tasavvufa hasredilm iştir. alın. Baş. Bu bakım dan di­ ğer m anzum eserlerine nisbetle daha «kuru»dur. yaz tarik ata benzetilir. Bu ilgi çekici eserde. Meselâ ka­ ra kış şeriata. H er defasında karşılaştığı şeytanla mücâdeleye girip onu m ağlûp etm ektedir. b ir «aruz» şâiridir. hidâyet n ûrun a teşbih edilir. devlet tâcm a. Ancak yer yer lirik söyleyişler taşır. insan vücûdunun çeşitli uzuvlarıyla. çoşkun b ir liriz­ m in ifâdesidirler. bâzı dînî ve tasavvufî ve kozmik kavram lar arasında teş­ bihler yapan. Binlerce beyitlik mesnevilerini aruzla yazdığı gibi. 300 . Saraynâm e'de «cîhan-saray» teşbihiyle yola çıkıla­ rak. bâzan gelecekte «teferrüc» etm ektedir. ancak D îvan'm da bulunan 20-30 ka­ dar şiirdir. Edebiyat târihlerinde ve antolojilerde daha çok bu şiirler yer aldığı için Kaygusuz. Bugüne kadarki um u­ mî kanâatin aksine o. «vahdet-i vücûd» u anlatan uzun b ir mesnevi ile başlar. Hece ile yazılanlar. Kaygusuz'un şeriat u n surlarına en çok yer verdiği eser Saraynâm e'dir. Dîvan’ındaki gazel­ lerinin yüzde seksenini de yine aruzla kaleme alm ıştır. Eserde uzun Farsça bölüm ler vardır. Manzum ve m ensur k a n şık eserlerinden Dilgüşâ. geçmişe ve geleceğe âit çizgiler tab lo lar «science fiction» ların zaman makinası» nı andırm aktadır. Çalışmamızın üçüncü bölüm ünde Kaygusuz'un eser­ lerini şekil bakım ından inceledik. b ir hece şâiri sa­ nılm ıştır. bâzan geçmişte.

Bâzen benzer sesler dahi Kaygusuz'da kafiye olarak kullanılabilm ektedir. bilhassa m esnevilerde he­ m en hem en tam âm en «mefâîlün m efâîlün faûlün» vezni ile «fâilâtün fâilâtün fâilün» veznini kullanır. he­ ceyle yazılan şiirlerinde şathiyeler hâkim dir. on birli şiirler pek azdır. 301 . iki terkîb-î bendi ve iki müstezâdı vardır. Hece'de yedili ve sekizli şiirler çoğunluktadır. Onun aruzla yazılmış şiirlerinde de sık sık yarım kafiyelerin kullanılm ası. tasavvufî um deleri işleyen Kaygusuz’un. b ir ka­ sidesi (Dolabnâme). Dîvan’ında bunlardan başka «3 fâilâtün 1 fâilün» «4 m üstef’ilün» ve «4 m efâîlün» vezinleri de sık kullanılır. Onun çok kullandığı kelim eleri de ko­ nularına göre sıraladık. Kaygusuz’da tam ve zengin kafiyelerin yanında ya­ rım kafiyelere de bol bol rastlanır. Kaygusuz.Arûzla yazdığı şiirlerde. iki terci-i bendi. Bilhas­ sa gazellerde redifin çok bol kullanılm ası ve belli bâzı fiillerle edatların redif olarak tercih edilmesi de Kaygu­ suz'un şiirini şekil bakım ından niteleyen unsurlardandır. îm âle ve zihâf Kaygusuz’da o ka­ dar çoktur ki bâzan şiirin vezni güçlükle bulunur. Eski Anadolu Türkçesinin kelime hâzinesini ve gram er şekillerini olduğu gibi aksettirm ektedir. Ancak bu aruz aksaklıklarının bâzılarm ı o devirdeki telâffuz ile izah etm ek lâzımdır. Mesnevi ve gazellerde tasavvufî vecd ve heyecemı dile getiren. Bu nazım şekillerinden başka Kaygusuz'un. Dil ve üslûp bölüm ünde Kaygusuz'daki bugüne göre arkaik kelim elerin pek çoğunu ve bâzı eski gram er şekil­ lerini gösterdik. K arışık vezinler Kaygusuz’da pek azdır. B unlar ara­ sında nutuk ve İlâhîlere de rastlanır. halk şiirine yaklaşan b ir h usustur.

riyâyı. eserlerinde b aştan sona bu um deyi işler. tevâzu. Dördüncü Bölümde Kaygusuz'un eserlerinde din ve tasavvuf konularını işledik. tasvir. Tahkiye. dinin em ir ve nehiylerine m uhâlif değildir. Âyet ve hadisler de hep tasavvufî izahlar çerçevesinde ele alınm ıştır. O. kibiri. Mecaz. kullandığı m ecazlarla ilgili anahtar kelim eler. doğrudan doğruya anlatım dan. eserlerinde içiçe girm iş olarak yer alır. tasavvufun hareket n o k ta lan olarak ele alınır. O. Ah­ lâk unsurlarından daha çok karakterle ilgili olan riyâ. Oha göre ezelde 302 . Aslında Kaygusuz. onun san'atını sam im ileş­ tiren ve halka yaklaştıran unsurlardır. Namaz kılm am a it­ ham larına sert ve alaycı b ir üslûbla cevap verir. halk söyleyişleri. Ancak. öğüt verme gibi anlatım tarzlarının hepsi. mükâleme. bilhassa lirik söyleyişler sırasında kullanılır. Tasavvufun tem el um desi «vahdet-i vücûd» dur. Kaygusuz'un üslûbunda apayrı b ir yer işgal eder. H em en he­ m en bütü n dînî unsurlar. ibâdete ve ah­ lâka dayanan unsurlarını ayrı ayrı ele aldık. b ir kı­ sım tasavvufî şiirleri m ecazlarla kaleme alır. ilk bakışta bu şiirlerin tasavvufî olduğu hissedilmez. Ata sözleri ve deyimler. diğer eserlerinde rastladığım ız. Tekrir ve seciler. Kaygusuz’un eserlerinde tasav­ vuf gözüyle ele alınm aktadır. B unlar aynı zam anda insanın ta rik at yoluna girebilm e istidâdm ı gösteren huylardır. delil ve ispat yoluyla an­ latım a k ad ar b ü tü n anlatım tü rlerini kullanır. ki­ bir.Kaygusuz’un üslûbu çok hareketli ve çeşitlidir. Onların b irer kalıp olarak ele alınm asına itiraz eder. cimrilik gibi huyları ele alır. O. sâfiyet. Ona göre. haset. Dinin itikada. «Men arefe nefsehû» hadisi ile «ve hüve bikülli şey’in muhît» âyeti Kaygusuz’da. şiirlerin tasavvufî m âhiyetini ortaya koyar. ibâdetlerin dış şekille­ riyle değil «hakikat» leriyle ilgilidir. ha­ set ve cimriliği bırakm ayan im an «tarikat» yoluna girip «hakikat» e ulaşam az. O.

teferrüc vb. «Nûr» olan b ir tek «zât» v ar idi. ke­ lim enin tam m ânâsıyla b ir «tasavvuf ışâiri». tasavvuf te­ rim leri sık sık geçer ve b u n lardan bilhassa m erâtib-i er­ baa ile evliya uzun uzun anlatılır. Aslında bütü n kâinât birdir. «isim ve sıfatlan kendi kendisine naz eyledi» ve «nâgâh (âniden)» «kün» emriyle kâinât yaratıldı. bu görüşünü «herşey ona dönecektir» âyetiyle perçinleş­ tirir. Kaygusuz. Allah’m d îd â n n ı görm e (rü 'y etu llah ) tnes'elesi de Kaygusuz'un eserlerinde bâzan derin b ir vecd içinde an­ latılır. O. «nişan» içinde «bînîşan» «ten» içinde «cân» gizlidir. On bin beyte yaklaşan şiiriyle ve on iki eseriyle ondan bize büyük b ir m iras kal­ m ıştır. eser ve şiirlerinin m ik ta n itibariyle onun çok üstündedir. «Zât»ma «tecellî» etti.m evcûdat birdi. evUyâ. eserlerinin bu cesâm eti içinde kaybolmaz. Ancak bu görünüş aldatıcıdır. Onun bütü n şiir ve nesirlerini bu gözle görmek lâzımdır. b ir «tekke şâiri» dir. A Kaygusuz’un eserlerinin temeli tasavvuf'tur. Diğer şiirlerine nisbetle az olan şathiyeleri ona bu sâhada bam başka b ir mevki verir. îm anından ve Allah'ın b ir parçası olduğundan em în ola­ rak rahat. âlem ve âlemdeki bütün haller birer «nakış» ve «sûret ten ib ârettir. Tasavvufî vecd ve heyecan bakım ından en az Y unus E m re kadar b a şa n h şiirler verm iştir. Böylece «vahdet» ten «kesret» doğdu. B ütün kâinât «zât» içinde gizli idi. Ufak tefek bâzı kısım lar hâriç onun şiiri h er zam an üstün b ir seviye gösterir. Bu­ günkü «kesret» dünyası da yok olacak ve sonunda «ezel» de olduğu gibi «vahdet» e dönülecektir. alaycı ve sam îm i b ir üslûpla T ann'yla konuş­ 303 . «Kesret» içinde «vahdet». san’atı bakım ın­ dan ondan geri kalmadığı gibi. M erâtib-i erbaa. Y unus'un en eski m uakkiplerinden olan Kaygusuz. Ancak Kaygusuz. O. sâhanm öncüsüdür.

âd etâ mo­ d e m sürrealist şiirler intibâm ı uyandırır. 2. esrar. M ısır'daki K asrü’l-ayn tekkesinin son şeyhlerin­ den olan Ahmet S im Baba. Elm alI'daki Abdal Mûsâ tekkesinde şifâhî olarak ya­ şam ası ay n ca dikkat çekicidir. Eserlerinin pek çok yazm alarının h a ttâ Budalanâm e’nin taş basm alarının m evcut oluşu. Onun tesirlerini çeşitli bakım lardan m üşâhede etm e­ miz m üm kündür. Kaygusuz.ması. eserleri yazılmış ve okunm uştur. eserlerindeki Hz. M arburg nüshasında m ürettep olm asa da b ir «divân» olarak topluca yer aldığı gibi çeşitli şiir m ecm ûalannda sık sık kaydedilm iştir. B ektâşî dergâhları tarafın d an benim senm iş. m enâkıbnâm e’dir. Ali sevgisi. Kaygusuz'un tesirini gösterıen b ir diğer husus. b u tekkenin şeyhleri ile ilgili olarak verdiği listede. Dilgüşâ gibi eserlerinin pek çok yazması mev­ cu ttu r. b u ­ günkü m ânâda B ektâşî olm asa dahi. Kaygusuz’un ken­ disinden sonra gördüğü alâkanın ve tesirlerinin en açık delilidir. Vücûdnâm e. mecâzen İlâ­ hi aşkı ifâde eden şarab. Budalanâm e. onun M ısır'daki B ektaşilik üzerinde derin b ir tesir yaptığını gösteriyor. din dışı gibi görünen çapkınca şiirleri. defâlarca istinsah edilm iştir. Ancak kendisinden sonra derin te sir­ ler b ırakan b ir şahıs etrafın d a m enâkıbnâm e teşekkül edebilir. çok zor an­ laşılan tasavvufî m uh tev âlan düşünülm ezse. M ısır'daki Bektâşi tekkesinin ku­ rucusu olarak Kaygusuz Abdal'ı gösterir. beng gibi u n su rlar onun Bektaşilerce çok sevilmesine ve tutulm asına sebep olm uştur. Ahmer S im B aba'nm eseri. 3. 1. Allah ile senli benli konuşm ası. Şiirleri. Bu m enâkıbnâm elerin birçok nüshaları olduğu gibi. mey. 304 . K endisinden sonra eserleri.

h a ttâ bâzı bakım ­ lardan birincisidir. Kaygusuz’u n tesirini gösteren b ir başka husus. İstanbul 1932. nisbeten ha­ kiki şahsiyetini Edebiyat Tarihi içindeki yerine koyduğu­ m uzu sanıyoruz. G örüldüğü gibi. îşte biz. XVI. E srâ r Dede. \ hem de E lm ah'm n Tekke köjründeki Abdal M ûsâ türbe\ sinde m ezar isnat edilmesi. onun tesirinin b ir başka deli­ ld ir. K aygusuz Vize’U Alâeddin. T ürk Tekke Edebiy atı’nm en m ühim sim alarından biri. Gölpmarlı. Dîvân-ı Belâgat. kendisinden sonra bâzı şâirlerin onun adını ve m ahlasını kullanm asıdır. Demek oluyor ki Kaygusuz Abdal.j 4. 5. s. İstanbul 1257. günümüze k ad ar bilinegelen Kay­ gusuz Abdal’ın şahsiyetinden farklı olarak.ekke şâirleri arasında «Kaygusuz» adının daha da yaygın placağı sebebiyledir ki bu. 305 . Bu vesile ile benzerlerinin de b u şekilde ele alındığı takdirde fark lı neticelere varılabileceğini söy­ lemek m üm kündür. s. 1) 2) A. 1872’de ölm üş ve m ezarı K aracaahm et’de ojan b ir şeyhin m ezar taşında bile «Kaygusuz İbrâhîm»^^ ve yine 1311/1893'de vefatına tâ rih düşürülen melâm î dervişin adı da «Kaygusuz» olarak kayıtlıdır ^ Böylece b u ‘ |. onun ehem m iyetini eserleri­ nin b ü tü n ü üzerinde yaptığım ız b u çalışm a ile ortaya koymaya çalıştık. şâirim izin tesirinin ne­ relere ve hangi târihlere uzandığını gösterm esi bakım ın­ dan son derece ilgi çekicidir. Kaygusuz'a hem M ısır’daki M ukattam dağında. 131. 15. asır B ayram î şâirlerinden Ahmet Sârban ve onun halifesi Vizeli Alâeddin «Kaygusuz» mahlâsını kullanırlar.

B İ B L İ Y O G R A F Y A A) KAYGUSUZ ABDAL’IN ESERLERİ (K ütüphânelerde bulunan Y azm alar)
Budalanâme : A nkara Genel Ktp., nu : 169/7, v. 72)b - 9Sa. : A nkara Genel Ktp., nu : 647, s. 1 - 31. : A nkara Genel Ktp., nu : 1397, s. 1 - 75. » DTCF, tsm âil Sâib I, nu : 1079. : DTCF, tsm âil Sâib I, nu : 5413, v. 15b 51b. : DTCF. Üniversite, nu ; A - 14, s. 1 - 56. : DTCF. Üniversite, nu : A - 385, 1-65. : İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu : 1321, s. 91 - 177. : İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu : 1890, 1 -1 6 . : İstanbul üniversite Ktp., nu : 4105, v. Ib - 15b. : K ütahya Vahid P aşa Ktp., nu : 1346. : Millet Kpt., AU Em îri Böl., nu : 909, v. Ib - 46b. : Millet Ktp., Ali Btolrl Böl., nu : 909, s. 1 -61, (m atbu ?). : Millet Ktp., Ali Em îri Böl., nu : 910, s. 1 - 53, (m atbu ?). : Ms. or. oct. 2736/4, Staatsbibiiothek, M arburg, v. 141b-183a. ; Ms. or. oct. 3054, Staatsbibiiothek, Marburg, v. 2b-26a. : Pertsch, 68, 35, 3., P ertsch Goethe., 78. : Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 2367/4, v. 58b-68a. : Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 2736/2, v. 47b-66a.

i

306

Budalanâme

Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 2846/2, V. 55b - 86b. Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 3040, V. lb -2 9 b . Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 3908/5, V. 87a - 102t>. Süleymâniye Ktp., H. H ayrullah Efendi Böl., nu : 55/4, V. 76b - 94a. Süleymâniye Ktp., H. Hüsnü P aşa BÖL, nu ; 777/9, V. 61b-90a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P a şa Böl., nu : 41/1, V. 1 -6 . Süleymâniye Ktp., İzm ir Böl., nu : 802/3, V. 94b-116a. Viyana Millî Ktp., Flügel m , 439, Nr. 1993, I B l. V. lv - 1 4 r . A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 1 -5 4 . A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 3 - 43. A nkara Genel Ktp., nu : 698/2 DTCF, üniversite., nu : A - 281 E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824 İstanbul Belediye Ktp., O. E rgin Böl., nu : 398 İstanbul Belediye Ktp., M. Cevdet Böl., K. 216, V. 44b-84b. Ms. or. oct. Staatsbibliothek M arburg, nu ; 61, V. 40b- 72a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek Marburg, V. 211b-260b. İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 35a - 64b. Mevlânâ Müzesi Ktp., nu : 2 4 6 8 /V n , v. 363b-394b. Nûruosmaniye İKtp., nu : 4904, v. 160a - 120'b. Süleymâniye Ktp., Düglimlü Baba Böl., nu : 411/1 -2, V. 80b - 107b. Süleymâniye Ktp., Hâşim P aşa Böl., nu : 19, nu : 25a - 62b. Süleymâniye Ktp., İzm irli Ism âil H akkı Böl. nu : 3692/6, V. 32a-33b.

Dilgüşâ

307

Dîvan

»

E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824. : Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 288b - 340b. İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 102a - 143a. Menâkıbnâme, s. 3 7 -3 9 (Husûsi Ktp.) Mevlânâ Müzesi Ktp., nu : 2467/XXII, v. 81b-83b. İstanbul Millet Ktp.. Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 25a - 26a. Süleymâniye Ktp., Pertev P aşa Böl., nu :619/29, V. 199a-b. E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824. Menâkıbnâme, s. 3 1 -3 5 (Husûsi Ktp.) İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 22b - 24a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 105a-107a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P aşa Böl., nu : 19, V. 21a-22ib. Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Kogruşlar Böl., nu : 950, v. Ib - 7b. A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 54 - 142. A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 43 -108. A nkara Genel Ktp., nu : 824/1, v. 2a - 75a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 140a-210b. A nkara Genel Ktp., nu : 824/2, v. 75b - 104b. İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 143b - 168b. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, M arburg, İstanbul Belediye Ktp., O. Erg-in Böl., nu : 663, s. 139-209. Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl,, nu :411/2, V. 108b-130b. Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 3040, V. 29b-46b.

Dolabnâme

>

Gevhernâme

Gülistan

Kitâb-% M igUte

> »

308

Meanevî-4 Baba Kaygv^ues Mesnevi Evvel : : : : : : ; : Mesnevt-i Sdni : » > : : > ; : Mesnevt-i Sâlia : > > : » » : : : M inbemûme
3>

; : : : : : :

Saraynâme
s >

A nkara Genel Ktp., nu ; 167, s. 249 - 351. A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 188 - 231. A nkara Genel Ktp., nu : 805/1, nu : Ib - 25a. İstanbul Belediye Ktp., O. E rgin Böl., nu : 1407, s. 1-33. İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 65a - 92a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibllothek, M arburg, V. 71b-105a. Süleymâniye Ktp., Düğ^ümlü B aba Böl., nu : 411/1, V. Ib - 25a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P a şa Böl., nu :19, V. lb -2 0 b . A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 306 - 328. A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 231 - 247. İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum E serler) Blm., nu : 797, v. 102b - 112a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibllothek, M arburg, V. 107a-120a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P ava Böl., nu : 19, V. 63a-71b. A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 329 - 351. A nkara Genel Ktp., nu ; 645, s. 247 - 263. İstanbul Millet Ktp., Ali Em lrl (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 93b - 102a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibllothek, M arburg, V. 122a-134a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P a şa Böl., nu : 19, V. 35a-42a. E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824. Menâkıbnâme, s. 4 9 -5 0 (Husûsi Ktp.) İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 33a - b. A nkara Genel Ktp., nu ; 167, s. 142 - 248. A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 109 - 188. Ms. or. oct. 4044 Staatsbibliothek, M arburg, V. lb -6 9 b . Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl., nu : 411/1, V. 32a - 82b.

309

Divan

: E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824. : Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 288b-340b. ; İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum E serler) Blm., nu : 797, v. 102a - 143a. : Menâkıbnâjne, s. 37- 39 (Husûsi Ktp.) : Mevlânâ Müzesi Ktp., nu : 2467/XXII, v. 81b-83b. : İstanbul Millet Ktp.. Ali Emîrl (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 25a - 26a. : Süleymâniye Ktp., Pertev P aşa Böl., nu :619/29, V. 199a-b. ; E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824. ; Menâkıbnâme, s. 3 1 -3 5 (Husûsi Ktp.) : İstanbul Millet Ktp., Ali Em îrı (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 22b - 24a. : Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 105a-107a. : Süleymâniye Ktp., Hâgim Paşa Böl., nu : 19, V. 21a-22t). : Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., K ofuglar Böl., nu : 950, v. Ib - 7b. : : : ; A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. !54 - 142. A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 43 -108. A nkara Genel Ktp., nu ; 824/1, v. 2a - 75a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 140a-210b. A nkara Genel Ktp., nu : 824/2, v. 75b - 104b. İstanbul Millet Ktp., Ali Em tri (Manzum E serler) Blm., nu : 797, v. 143b - 168b. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, İstanbul Belediye Ktp., O. Erg^in Böl., nu : 663, s. 139-209. Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl,, nu :411/2, V. 108b-130b. Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu : 3040, V. 29b-4©b.

Doldbnâme

»

Gevhernâme

Gülistan

>

Kitâb-ı M igUte

308

Meanevi-i Baba Kaygusust Mesnevi E vvei : A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 249 - 351. A nkara Genel Ktp., nu : 645, a. 188 - 231. A nkara Genel Ktp., nu : 805/1, nu : Ib - 25a. İstanbul Belediye Ktp., O. E rgin Böl., nu : 1407, s. 1-33. İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 65a - 92a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 71b-105a. Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl., nu : 411/1, V. lb -2 5 a . Süleymâniye Ktp., Hâşim P a şa Böl., nu :19, V. lb -2 0 b . A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 306 - 328. Mesnevt-i 8dni A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 231 - 247. > > İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 102b - 112a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 107a-120a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P ava Böl., nu : 19, V. 63a-71b. Mesnevî-i Sâlis A nkara Genel Ktp., nu ; 167, s. 329 - 351. A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 247 - 263. > > İstanbul Millet Ktp., Ali Em îri (Manzum Eserler) » > Blm., nu : 797, v. 93b - 102a. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, V. 122a-134a. Süleymâniye Ktp., Hâşim P a şa Böl., nu : 19, V. 35a - 42a. Minbemâme E tnografya Müzesi Ktp., nu : 17824. Menâkıbnâme, s. 4 9 -5 0 (Husûsi Ktp.) > İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu ; 797, v. 33a - b. A nkara Genel Ktp., nu : 167, s. 142 - 248. Saraynâme A nkara Genel Ktp., nu : 645, s. 109 -188. Ms. or. oct. 4044 Staatsbibliothek, Marburg, V. lb -6 9 b . Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl., nu : 411/1, V. 32a-82b.

309

Vücûdnâme > » » » »

: İstanbul Belediye Ktp., O. E rgin Böl., nu ; 1321, s. 178-197. : İstanbul Üniversite Ktp., nu : 6817, v. 3b - 16a. : Millet Ktp., AU Em îri Böl., nu ; 909, v. 38b - 47a. : Ms. or quart. Tübinger Depot der StaatsbibUotlıek, nu : 1494, Teil 2, v. 29b - 35b. : A nkara Genel Ktp., (Hacı Bektaş K tp.), nu : 621. : A nkara Genel Ktp., (Hacı Bektag K tp.), nu : 667.

310

: F&tih Zamanında Teke tli. Caferoğlu özel Sayısı. John Kingsley Björkmaıı. : Resimli T ürk Edebiyatı Tarihi. : Mir’atü’I-M ekâsıd fi Def’il-MefâMd. İstanbul 1293-. T ürk Yurdu. W alter 311 . .hmed Refik : el . : er . : B ektâ^ilik Edebiyatı. İstanbul tab ’ı 1332. nu : 79/2. Ahmet R if a t Aihmet Rıfkı. baskı Kahire 1939. 10. Yıl : 1927.Müsned. : Kaygusuz AbdaVtrı Gevher . : The B ektashi of DeruAshes. C. İstanbul 1340/ 1921.Riadletü’I .Uıart ’l .nâme’si. : Die Altosmanisehe Literatür. Sayı . C. VII. A. 1.hmed tbni Hanbel A. Kahire 1343.A hm ediyye ft Târihi ’t . Eundammıta II. Türk Ta­ rih Encümeni Mecmuası. Yayını. : Bektaşiler. A nkara 1979.Mahrûae.A liyyeti ’l . Besim Baha Sâid Banarh. Fak.Tarİkati 7 . A nkara 1972.Bektaşiyye b . ty. Türk Ta­ rih Kongresi.. 5. K ehm ct Akçay. A-hıned S im Baba Akalın. Faslkül 1. NUıad Sâmi Başgöz.B) UMUMÎ BİBLİYOGRAFYA A. Wiesbaden 1964. Saâdet 1327. îlhan Birge. Ed. Der. İstanbul 1971. İzâhlt Türk H alk Edebiyatı Antolo­ jisi. London 1965. : Bektagi S%m. A. 2. İstanbul 1340. : Abdal Müsd Tekkesi. îlhaK A^ıkpaşazâde Tarihi Atalay. İstanbul 1968.

M üjgan Dânigmend. Boratav. Şükrü > Ergin..I I I .4. C. : K ur’an-t HaJcîm ve Meâl-i Kerim C. 1 . N-FıratU. h a lAtt&rature dea ’aş%q.MeânVdeki Türkçe Şiirler. Müellifleri. C.m . : Câmiü ’l . 1 . M uharrem Ergun. Doçentlik Tezi (Basılmadı).1972. İstanbul 1941. İstanbul 1936. 1. An­ k a ra 1963. Murad Devri Mesnevileri. İstanbul 1931. Pundamertr to II. İstanbul 1949. A nkara 1943. İstanbul 1930. bas­ la. Amil Cunbur. İzahh Osmanh Târihi Kronolojisi. İstanbul 1938. : Güldeste-i Riyâz-t îrfan. : Gülşehri île Kaygusuz Abdal’m Şiir­ lerini Kapsayan XV. t H alk Edebiyatı Araştırmadan. Sadeddin Nüzhet H alk Edebiyatı Antolojisi. İstanbul 1935. 312 . : B ektaşi Şâirleri. 3> » BursalI Beliğ BursalI Mehmed Tâhir Çantay.Boratav. yüs yıldan K al­ m a B ir Mecmûa. TDED. C. K aygusuz Abdal. Bektaşi Şâirleri ve K e fe le ri. : OsmanlI. H aşan Basri Çelebioğlu. l . İstanbul 1975. VVİesbaden 1964. . X. V. İstanbul 1958. m . C. TD K urultayı’nda Okunan Bilimsel Bildiriler. 1976. Pertev Nâlli : Zaman Zaman İçinde. H. Türk Şâirleri. T ürk EdeUyaU Târihi. : Bektaşi Tomart ve Nefesleri. Bursa 1302. P. M uhtar Yahya » Elçi». 1 -3 . : Sultan II. İstanbul 1971 . tsm âil Hâml Daglı. İstanbul 1957. İstanbul 1955.IV. Sayı : 3 . C. : İzâhh Haile Şiiri Antolojisi. A nka­ ra 1977. 2.

IstEinbul 1953. Gökyay. İs­ tanbul 1972. C. C. VVlesbaden 1968. TD H alk Edebiyatı özel Sajası. 313 . İstanbul 1257. İstanbul Sölpmarh. İstanbul 1931. İstanbul 1927. Wlesbaden 1964. Sayı : 17. XIX. Orhan Şâtk : K aygusuz Abdal ve Simâtiyeleri. Earar Dede Efendi Evliyâ Çelebi Pındıko&lu. Süleyman F ikri : Türkiye’de A levilik ve B ek ta ^lik . İstanbul 1940. 1314. Teil n.K ul H im m et . İstanbul M elâmilik ve Melâminler. M ehmet Erten. : A ntalya lAvâst 1338 -1340. Sayı : 207. A ntalya Târihi III. Abdülbâki > » K aygusuz Abdal. İstanbul A ntalya Vilâyeti Târihi II. S. Târihi I.s. A levî . İstanbul 1961. Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi.Eröz. Vizeli Alâeddin. B arbara : Divân-x Belagat Unvân-ı Esrâr de Efendi. Pisidien und L ykien im Spatm itteldlter.5 . : Landschaftsgeschıchte von Pamphylien.10. De­ İstanbul : Sergüseşt-i K aygusuz Abdal. Türkische Handsrhriften. Yunus E m re ve Tasavvuf. 3-5 Eylül 1980. 3 . K aygusuz Abdal .B ektaşi 1963. T ürk Folkloru. İs­ tanbul 1977. A ntalya 1948. Plemming. An­ k a ra 1968. Nefesleri. 9 . : Peyâhatname. Sayı : 13 .Ha­ ta y’ ı. H ayat Mecmûası.6 K oygusuz. 3 . Ziyâeddin F.

A nkara 1978. : C.H a fa . İstanbul 1965 . 314 . T ürk Kültürü.Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyim­ ler ve Atasözleri. A nkara 1970. Hulûsi) Kabakh. Sayı : 197. : Tasavvuf. Hıfzı Tevfik-Hammamlzâde : Türh Edebiyat* Numûneleri. Wien 1972 (D oktora Tezi). 2. Hallauer. : K e ş fü ’I. Yıl : XVII. A nkara 1979. İstanbul 1927. R. İstanbul 1928. K aygusuz Abdal’ın Eserlerinde Baz% Tasavvufî Terimler. Vasfi Mahir : Tâcü ’t-Tevârih. K ültür Bakanhgı. Mair Hasluck. . K aygusuz Abdal’ın Çağatayça Bir Gazeli. H aleb? : Türle Edebiyatında N esir I. F ahir tz. Şu­ b at 1981. ’AU in der Bektaschi . A nkara 1955. M. Jakob Hammer . T ürk K ültürü. Geschichte der osmanischen Dichtkunts bis auf «nsere Zeit. nam entlich jener des 16 jhdt’s. Yıl : XVII. : T ürk Edebiyatı. Bd. A bdurrahm an : Tiirkische Handschriften. İbrahim hin Edhem. C. T ekke Şiiri Antolojisi. : B e k ta ^ lik Tetkikleri. Teil II.Adûnî tz. Sayı : 194. İstanbul 1969. Götz. : Die Vita des Basel 1925. İstanbul 1279.Dichtung. C. S. Sayı : 9. Ahm et Kocatürk. K aygusuz Abdal’ın Vücûdnâme’si üzen n e. Millî Kültür. : Türk Edebiyatı Târihi. Hoca Sa’deddin tslâm Ansiklopedisi tsmâil b. Wiesbaden 1961. . Manfred Güzel. 1-3. İstanbul 1973.1974. 2.12/1. H. İs­ tanbul 1964. J. İstanbul 1977. 3 Besth 1837.Purgstall. 1 . C. (Ter. 31-33. el .

Mihrab. 8 Ma­ yıs 1330/21 Mayıs 1914. İstan ­ bul 1975. 1. : T ürk H alk Şiirinin Şekil ve Nevileri. C. T ürk Kültürü. İstan ­ bul 1962. 1 . Kadriye üevend. Dîvan Edebiyatı. : Eektaşiliğin tç Yüzü. İsta n ­ bul 1939. ü m m e t Çağı Edebiyatı. IV. öztuna. W.. ftadloff. In : BDMG 79.Eraydın. S a y ı. A nkara 1962.n . 1924 (Temmuz 1340). C. M. 315 . İslâmî T ürk Edebiyatı. C. T ürk Edebiyatı Târihi. 1. T ürk Edebiyatında ilk M utasavvıf­ lar. 124. 15 . C. I . Hüseyin. Leipzig 1874. N . Edebiyat Târihi Dersleri. Th B üyük Türkiye Tarihi.Köprülü. 1 . Ahmed T alat Oytan. OsmanlI îm paratorluğu’nun Kurulu­ şu.i n . nu : 37. Tevfik Pekolcay. 1933. baskı. Yılmaz Onay.3 . S. basla. Agah Sırrı Mısır’da B ektaşilik. C.16. Anadolu’da T ü rk Dili ve Edehiyattm n Tekamülüne V m ûm î Bir Bakış. 4 (1925). Yıl : 1. 1 -14. F. İs­ tanbul 1977-1979. İstanbul 1935. İstanbul 1928. Peyâm-ı Edebi. K aygusuz Sultan’da Bir N evroz Sa­ bahı. A nkara 1973. A nkara 1972. C. Tevfik Menzel. Rıza. A nkara 1976. Sayı . §ubat 1973 Türk H alk Edebiyatı Ansiklopedisi. İstanbul 1935.2 . S. 2. Proben der Volksliteratur der nördlischen türkischen Stam m e. 3. N . : Die altesten Türkischen M ystiker. YTM . K aygusuz Sultan ve A zm i Baba H ak­ kında. VIII. Mehmed Fuad Ahdal Mûsâ. İstanbul 1943. TM.

1 . A nnam arla Şânizâde Taşköprülüzâde. I .Mercân. T eke . ÎA. A.Eli ve TekeoğUUart maddesi lA. H.8. Bonn. Türk Folklor A raşttrm alan Dergisi. Kahire ? Künhü.Eosene. C. Rudolf Türk Ansiklopedisi Türk Dünyası El Kitabı. Kaygxısuz Abdal.Türklache Gesellschaft E. H eft 48. ta b ’ı. C.M dkâsıdu ’I . Sa 3n : 7 . Gaybi Bey. Bedri Nur. Deutsch . C. Muhammed b.Lü’lü ve ’I . A nkara 1969. Drei Türkische M ystiker Yunus Em~ re . OsmanlI Tarihi. Beyrut 1927. 2. Uzunçarşıh. İstanbul 1968 . Anadolu Beylikleri. Die Bekehrung dea Kaighuauz einer türkischen Heiligenvita. T eke . Hacı B ektaşi Veli ve B ektaşilik. Alâiye maddesi. 316 . K itâbeler II. 1. İstanbul 1929. Rıza Salcı. C. Türk Ansiklopedisi. V. el . Bonn Oktober 1962. Kahire 1956.Pir Sultan A b­ dal. İstanbul 1965. Abdülbâki Mustafa ÂU Noyan.Mes’ûd. K aygusus Abdal B akktnda Etüdler I .K aygusuz Abdal . Bd. Mükrimin Halil er . A. İstanbul 1949-1950. 47 (1951). A nkara 1976. Târih-i ^ânlzade. İstan ­ bul 1977. 12/1. Yıl : 1935. Tarih E nstitüsü Derg-isi.V .V n . C. Türk BlUk Revüsü. Kâhire’de B ektaşi Tekyesinde B ir Marvuskıri. No : 5. (basılm am ıştır).EU ve TekeoğuUan.. 1. H. Yinanç. C. İstanbul 1920. I. İstanbul 1299. 1-27. İstanbul 1277. 2. V ahit LütfI Schlmmel.1977. 5. A nkara 1972. Tekindağ. : el . Şehabeddin Tschudi. I n : Schweizerisches Arschlv fü r Volkskunde. t.Râid. C.Ahbar. §akâytk-t Nûm aniye (Edirneli Mecdî Efendi tercüm esi). es-Sehâvî Muhammed F. M lttellungen.

Ahm ed’ûn alnında nür : 110. 41. 46. Âhiret marasilanndan emin olasın : 123. Ab-ı hayvân : 155. 38. 42. 40. Abdullah el-Mag-averî : 85. 25. 26. Adem dom : 283. 64. Akçainiş Köyü : 33. Ahm ed S t m Baba : 59. 35. 39. 62. 304. 305. 169 Adaletle hükm etm ek : 257. 317 . 45. 18. 108. 299. Adem’e secde etm işlerdi : 114. 286. 24. 65. 297. 77. Ahm ed Sârbân : 305. 86. 63. 56. 79. adem-1 takayyüd : 124. 31. 49.i n d e k s Abdal Müsâ : 25. 265. 34. A kça-(B ir akçayı atasından azîz tu ta r): 119. Akıncı eri : 207. 93. 30. 23. Ahiler : 16. 35. Ahm ed Yesevİ : 17. 26. 304. A bdal Müsâ Asitânesi : 24. 88. Ahmed F ak ih : 19. 59. 165. 296. 33. Ahmedî : 20. 164. 25. 47. Adem. âlemin aynasıdır . 61. Ahî Devlethân Zâviyesi : 24. 86. 74. 28. Adem (Peygam ber): 128. A bdal Mûsâ’ya K ul oldı cândan : 63. A hm et KabakU : 58. 133. 44. Abdal M ûsffya intisab e d i^ : 70. Ab-ı h ayat : 113. 36. 84. 284. 87.

AUah’m didûrmı görm ek : 285. 63. 79. 87. 75. 86. âlem-i K ül vücûcl-t cân ben oldum . 15. âlemü’l-esrâr : 265. Allah K a v ra m ı: 216. Alâeddin GayU (Kaygusuz Abdal) : 26. Akl-ı Kül : 238. Alâiye Beği K aram anogullanndan Yûsuf : 72. 73. 297. . 87. 35. 14.Akın çeri : 160. A llah’a varm a yollan : 260. 35. . Ali bin Ahmed bin E m ir Ali : 92. Alâeddin bin yûsuf . 207. 132. âlem aşk ile zuhura gelm iştir : 119. 39. 262. 304. 74. Alâiye ve M anavgat Em irleri : 27. 71. Akl-ı m a’âş . 87. 126. 303. 40. Alâiye beğlerinin Selçuklu neslinden . 134. Alp-Erenler : 3. Alâeddin bin yûsuf : 74. 32. Alâeddin Ali îbni Fenârî : 57. Akl-ı m a’âd : 122. Allah’ın Peygamberlerde tecellisi : 109. 33. Aîlah’in her yerde tecellîsi : 112. 229. 87. 77. Alâiye : 4. 150. 70. 122. âlemü’l-esrâr . 296. 87. Alevî-Türkmen B abalan : 11. Akşam (A hşam ) namazai : 243. Ali (Hz. 318 . . 297. 128. 294. 135. Alâiye Sancağı Beği : 26. 29. Âlimler Nebilerin vârisleridir : 259. Alâlye’yi fetheden Selçuklu Sultânı Alaedcin Keykûbad : 73. A li): 131. Allah h er şeyi m uhîttir . 126. A lâiye Beği HüsâmedtMn M ahmûd : 72. 74. 21. 66.

A şk He cihân oldı m ünevver : 116. A rifler Sohbeti : 122. A tla eşek aynı değüldir : 113. Anûsır-ı erbaa : 108. A şık feryâd u âh itm eli : 112. 126. Â şk. 290. 201. 6. A ntalya Müzesi : 22. Anadolu Selçukluları : 1. A nkara’h Mehmed oğlu M ustafa : 19. 200. 11. A ta y ı hana oğul eyledi : 125. Anadolu : 1. 20. A ntalya YivU Câmi-i : 22. 12. 81 vd. 213. 128. A rkaik Kelimeler : 182. 263. 14. 75. 87. 266. A tasözleri : 117. Anadolu Türklüg-ü : 10. 12. 3. 198. 4. Aşık P aşa : 18. Aşk gönül içinde deUldir . 208. A rafat D a|:ı’nda buluştular : 107. Ana rahm i : 125. A ta arpa. Andellb vahdet güllne : 188. Aşiyan gezdim : 126. 143. 114. 7. Aşk eri : 144. 21. 5. Arş-ı âla : 135. sığıra samMn gerek : 210. 117. 7. 14. 22. Aşık olsam adum tenbel Alâyi : 74. 195. Ü5. aseZ olurstn her petekde : 265. 190. Aşk denizi : 188. 2. 192. 166. 17. 294. 26.Am u hâa : 150. 168. 190. Â ş k (’ışk) mevGİ yine boşumdan a ş d t: 114. 2. 64. 87. 119. A nayı hana kıa eyledi : 125. A ntalya : 1. 195. A rş seyrânım : 128. A ta yurdu olan Alâlye : 79. 151. 23. gönülde m esken tutm u ştu r : 117. A rif AU : 20. 117. 169. 319 . 25. 13. Asi N ehri : 55> A^kC ışk): 116. A naya ten i k ız eyledi : 125. 15. 242. 301.

Avcı zağarı : 127. Bâz-nâme : 19. B ayram îlik : 26. Başkent (B ursa’m n B aşkent oluşu) : 8. bedr-i m âh : 154. 285. bahr-ı hezec : 153. Bal . bahr-ı m uhît : 140. 78. 294.A tta r (Feridüddîn-i A ttar) : 20.104. 277. 192. Babâller isyâm : 5. 87. Bektaşî an’aneleri . 109. Bektaşîlik : 26. Ayetlerimizi onlara göstereceğiz : 257. Nihad Sâmi : 60. Flem m ing : 60. balım dolısı : 50. Banarlı. A ttik a ve Mora Seferi : 9. bahil : 187. A vlan üstine : 164 A vşar boyu : 6. Bektaşî şâirleri : 84. bâde . 223. B ayram Namazı : 243. 320 .B ak ara : 221. Azazil : 130.nûşun : 233. bebür : 30.yağ çeşmeleri : 40. 304. 222. Baltasi G e d ik : 39. Ayne’l . Battdt-nâm e : 19. Barçmiı Mehmetoğlu Mahmûd : 19. Bektaşî şeyhi : 84. B arbara. bahr-ı rem el : 153. A ybım yüzine urma» : 248. 221. Baykuş : 113.Yakîn : 295. Ayne’l . 11. bahr-ı recez : 153. B attal Gâzi : 54. Bâlî zaviyesi : 24. Baba Resûlullah : 11. 250. 251. 305.

Düvel : 73. 192. 174. 156. 191. 159. : 110. BursalI Beliğ : 64. Bilenlerle btlmiyenler bir olur m u T : 257. Bilmediğin sözü söyleme . 129. bendedür : 129. 197. 321 . boza düzdi : 125. 208. 262. Bülbüle gülistan : 113. 99. 163. B ir kaz aldım ben kartdem : 152. Bülbüle gülzâr gerek : 175. bezm^i elest : 255. 231.vd. Bülbül : 113.dâr : 294. . bigi : 198. . Budalanâme : 91. bekri bigi : 165. büryan getü r : 162. 245. 294. börk : 199. 61. . 118. 137. 277. 246. 151. B itm eyecek yere tohum u ekm egü : 209. 272. 299. B i-küm şey’in m uhit : 197. burçlar . Cân ü dil^ârâmun. Buğday : 191. Bâyezid-i Bistam i : 127. 200. 176. : 157. buğdayı yemeleri : 107. . birlik : 111. Beyt-i H ak didl gönle M ustafa . 303. 114.Beglerim iz A vlan üstine : 152. 205. 242. 121. ber . 294. 294. Câmiü’d . Beykozlu peçenek : 133. 122. B ursa F ethi : 59. 298. 100. Behlül D ânâ : 133. 96. 297. Bugün bana b ir başacuk : 177. B eş va k it namaz : 105. buğ-day yetiştirm eyi öğretti : 108. 275. beyâbân : 193. 304. 98. 255. bî-nişân : 281. . Bulak iskelesi : 47. benk ile seyretm eğe : 177. Câhile kar§u yum uşak : 126. Câz u ayyar : 206.

58. 73. Câmiü’l . 65. 302. 280. 119. 300. Budalânam e maddesine. M uhtar Yahyâ : 27.N ezâlr : 60. 186. Cism ü sûret : 280. Cennet kavram ı : 234.Câmiü’n . 67. Delilsiz bu yola kimesne gitm ez : 115. D âstân-ı Sultan Mahmûd : 19. Celâleddin H arezm şah : 4. 250. Ç arh devrânım : 128. Çeng ile ney : 118. 20. 66. 22. Cihan kubbe misâli : 123. 322 . dellâl olup satdum : 125. Çin ü H ıtây’ı : 153. D efter-i Sâdık : 122. Çarh . 285. Çarh-ı felek çenberl : 160. Çınar ağacı : 45. Ç ar . Defter-i Evkâf-ı Vilâyet-i Teke : 23. Çepnî Kabilesi : 10. delîl (evliyâ) : 115.Mevâ : 135.sipâhi : 110. Çeşnigîrler : 49. Dağlı. D em irtaş ve Sülemiş : 6. 128. Cennetü’l .nâme : 19. Celâliler Tekkesi : 85. 74. Cuma Namazı : 243. 75. 143. 147. Çirmen meydan m uharebesi : 9. 57. Cebrâil : 220. Cin : 275. Cehennem kavram ı : 234. Çerende gâh perende oldum . cüvân : 168. Çatal Derbendi : 39. Dânişmend .Meânî : 95. Cüneyd-i Bağdadî : 294.m ahalle . 125. Çobanogrlu Dem irtaş : 8.darb : 295. delil ü bürhân : 199. 290. 123.nâm e : 19. Çeşm-i siyâh . 7. Cimri : 247. 221. Delîl-i Budala : bakınız.bâzar . 265. Çarşı .

101. 104. dudağın kemerlendirürler : 127. dertli gözler : 193. . 95. 200. 323 . 60. 238. 301. 119. 290. 267. 75. 298. Dillerden Türk dilini biUrüz : 145. der ü dîvar : 196. Dört melek : 138. Din yolunun dikenleri ve halkın çirkin ko ku lan : 127. Derviş N azif : 93. 130. 102. 194. Dîvan : 20. 285. . Dolabın sorusu ve cevâbı : 105. duhul gibi : 220. 304. 99. dünyaya gelmeyi. 284. 122. Dînî . Dilgüşa : 29. 298. 93. 105. 155. Dur Dağı : 38. derd ü belâsı : 34. Dicle Irm ağı : 133. 99. Derviş : 132. Dolâb-ı Muhammedi : 55. 91. 70. Donuzları korkudur : 161. 96. Dolab gibi döndürdi : 124. 210. . : 65. 208. Domuz eti : 246. 64.Dolab-nâme : 55. 194. 58. Dolab . Dolunay : 124. 193. 300. . dükkan : 206. Dokuz felek : 190. Deveyinen ev içinde seyr olmaz : 117. durugel yatm a iy sâkî : 157. 287. 90. 79. Deve yükin çekeMImez karınca : 209. D ört Kapı : 224. 61. 170. 104. dünya : 65. 170. Düâü’l . devenün büyüğüne. 290. 302. deniz ve gevher . derviş ö« yolum gözetmeli : 112. 206. 298. duhul çalmagıl . 144. . 113. Deyyâr . 285. 304. deve tepme : 124. . 266. . 98. Derviş Ali Horasânî : 93.Kunût : 94. 188.tasavvufî esaslar : 16.demürci : 125. Dinle imdi şu ben heni öğeyin : 177. 141. 100. 57.

177. Em irü’l . ecel köprisi : 237. 81.muazzam Mahmûd bin Alaeddin bSn Yûsuf K aram an : 72. 178. Şükrü : 103. 111. 290.B a k k : 116. 252. 252. 304.emir Çoban : 6. 253. elif kaddün : 110. 88. 24. 294. 202. Elleri değmez ki boşun kaşına : 211. 261. 290. dür-efşân : 199. 293. Elm ah : 21. el vermesi : 139. elestü birabbiküm : 227. Edrene m inâresi : 161. 254. 162. Edrene şehrinde hugün : 67. 269. 112. ehl-i Kıble : 237. 83. elest mecüai : 207.ulâm a .Dünya hümseye hâki değildir : 119. Eleyli (Alaylı) Gaybî bunda tekye kılm az : '76. EKlâkî : 20. 227. Dünyâ yalandır : 119. dünya nim etleri : 266. d ü rr ü cevahir : 158. Elm al da Abdal Mûsâ’ya intisâp etti : 88. bin 324 . 179. 255. ebed (v a r edeb öğren edeb) : 118. 33. oldur er dutgıl eteğin öp elin . er (gerçek er) . 112. 172. 305. 270. E ne’l . Elçin. Ebedde vaM et-i vücûd : 281. 166. Emmin og:lundan : 122. 283. el-haya’ü mine’l-imân : 118. E flâk prensliği : 9. 261. Dünya malt olamn dostu çokdur : 121 . eflâk : 263. ehl-i dil : 106. 174. ehl-i din : 276. 283. 194. 81. 283. 267. E m ir efendi : 242. E dim e : 9. Elm ah’ya bag:lı Tekke Köyü’nde : 86. ehl-i im ân : 251. Em lrü’l .

294. EJski Anadolu Türkçesi . 285. 76. Gaybî Beg : 29. 292. 273. 303. 34. 293. : 69. 115. 291. gel iy kendü hâline yol bulanlar : 93. 75. 31. 290. 229.Ergene’nün Köprüsü : 161. erkan . 67. genc-i ezel : 284. 135. genc-i cihân : 268. 88. 150. esrar : 77. 165. 84. Ergun. genc-i saâdet : 200. 76. Ferheng . E ydür ki bu Rûm -ilidür : 68. . Feridüddîn-i A tta r : 18. 33.. ezelde vahdet-i vücüd : 261. 109. > 325 . 180. 24.. 252. 41.. 260. F arz u sünnet : 224. m . Sadeddin N üzhet : 60. F etvâ hulam. gerçek er : 290.fillâh : 219.: 23. 20. ffelübeni dolduğun anla : 157. 177. fena . evsâfü’l . 294. 82. Finike : 21. 30. 132. erenler : 117. firdevs-i âlâ : 20. erkân-ı salât : 288. er olan kişi dünyâyı bir pula almaz : 115.. 73. 150.nâme : 18.. 294. Flügel (Viyana) Katalogu : 101. 303. 83. esriklük : 233. genc-i kadîm : 199. G arib .. 192. Eenâri oğlu Mevlânâ Muhammed Şem seddm : 23. erkân : 108. Filibe : 69. 254. Evliyâ : 112. 20.töre bilmem : 131. 66. fü rk at : 224. 81. 296. 201. 166. 284. eşegün boynuna dakm a inciyi . F âtih devrine â i t .nâme-i Sâ’dî : 20. 210. 133. Fütüvvet . Filibe de yinilen ..nâme : 20.mesâcid : 19. Firavn-ıla Mûsâ : 116. Filibe Begi : 57. 265.. . m ı ki aceb : 81. 58. 265. 39. Eyyûb’un sa b n : 112. . 288.. 204.

Haliloğlu Y ahyâ : 20. gönül : 105. 123. 287. G ülistan : 90. 289. 8. gönül (bütün sırlar gönülde gizlidir) : 117. 93. 170. ' 326 . 62. 153. gevher Hz. 298.. 123. H allauer Jacob : 27. Abdülbâki : 61. 170. 302. 91. 106. 157. 24. 169. 280. 89. 299. 290. 298. 279. gönüle sığdı S a k k ’un varlığı : 279. Muhammed’in canıydı : 120. H ak leşkeri : 122. 153. Gevherin bir adı Mahmûd idi : 120. H alk söyleyişleri : 212. gönUm tevhide mekân.. 98. gram er şekilleri : 180. 299. 92. gökler çadırım : 128. 94. Gülfeşân Câmi-i ve kitabesi : 72. haccm hakikâtleri: 246. 141. Halil Zeybek : 31. 91. 281. 99. eyleye : 158. 93. gönül H a kk’un evidür : 278. Güsel. 20. 94. 119. hamse sâhibi : 170. 200. 227. H a kk’ı dünyâda iken bulm ak . Abdurrahman: 58. geyikteki m üşk : 117. H alk Edebiyatı : 172.. 278. h akka’l-yakîn : 295. göz ile görüp gönlüm ile inandığım : 122. 87. .G evhemâm e : 55. 223. 250. Hacc ü zekât: 246. 266. 242. 99. B ir gönülde iki sevgi sığm aya : 111. Germiyân beyliğ-i : 6. H a kk’ın dîdannı görm ek: 260. hakikat: 138. Gömbe : 21. Hâlde vahdet-i vücûd : 265. Gülşehrî: 18.. gönül bahri : 123. 7. gönlü gözü açık ârifler hilûr : 122. 102. Gölpmarh. Hacı paşa: 20. 117. 295.

hüküm rân kılduk : 257. hükm-1 ilâh! : 237. hlcâb perdesi : 245. 154. Hüsn-i latîf : 117. 109. 217. 158. 235. H aşan Gâzi : 86. 20. hây u huy : 199. 76. 294. heykel olmtş sözleri : 291. Hoca Mahmûd : 20. İblis : 107. 236. hırkası dört pâre : 269. 239. hay rü ’l-beşer : 225. Hüm â gölgesi : 294. hayâ : 252. 297. hassü’l-hâs : 150. 198. 259. 250. 292. 20. 290. 118. 327 . 187. 272. H ayâ îmandandur : 259. 294. Hoca A tta r : 18. 240. hâsûd olm amak : 145. Hoy : 25. 223. ibni A lâ : 19. H ayr ü şer : 145. Hubbu’l-Vatcm mine’l-lm ân . heyhât sahrâsı : 130. 78. 33. 74. H lkâye-i şeyh-i San’an : 19. hüsn-i cemûlün arzular : 157. H aşan Tanalan : 31. Hicaz’da hac farizâsı : 54. 262. 237. 262. 201. Havz ü kevser : 235. Hoca Dehhânî : 19. h arâb at : 124. 72. Hoca Sa’deddin : 64. İbâdet : 149. 73. 239. Hüdhüd ile Sîmurg : 114. 247. 285. hâs ü âm . hayrü’l-alîm : 199. H ur u gilman . 294.Hanefî : 260. H er şey ona dönecektir : 303. 286. hünâbe : 193. 192. 293. Hüsâmeddin Mahmûd Begr : 71. Hoca Mes’ud . Hasan-ı Basrî : 127.

150.. 79. îm ân : 246. 72. 128. insâniyet hâli .. 301. 67.. . insanın dört safhası : 110. igen igen dikdürür : 69. İbni Fenârî (Fetvâ buTam m ı k i aceb-Varsam İbni Fenârî’ye) : 66. İnsan ancak çalıştığına erişir : 257. 224. İlhan Başgöz : 58. 57. 71. İbrahim Edhem : 294.. 66.. 84.. ihsan vücüdunun organlarının rakam larla gösterilmesi : 110. 287. 208. ilm-i Ledûn : 119. ikrâr-ı Sâf : 145.. 229.. İcazetnam eyi yoğurt içine doğrayıp içti : 43. 64.. 68.. 128.. ilm-i şeriat : 288. İnsanın dünyaya gelm ekten maksadvmn . 203.. icâzetnâme . Isâ Beg : 24. Isâ Peygam ber : 108. imâle : 158. îçki : 246.. 225. insan (iki direkli bir şehir) : 122. 119. 43. 149. 145. 78.. İnsan donunu giydirüp . 298. 295. 328 . 42. insan vücudu : 207. 105. ilk OsmanlI Şeyhü’l . İlhan A baka : 5. İlâhi Hüdâvend-i K erîm : 94. 301. iğne kılıcın yaptığı işi yaym az : 113. insana m üteallik : 271. 65. tbni Fenârî : 24.İbni B atü ta : 23. 270. İm di bu derviş dahi Muhammed M ustâfa’nun sekiz yüz yılında g e m : 57. 81. inâyet-i H ak .. İncil : 224.. 11 ü ulus : 168. 126. İlâhîler : 175. 132. 132. 163.İslâm ’ı : 24. 295. 252. İnsan-ı Kâmil . 194. İkindi Namazı : 242. İl&hi âlem-i strr-ı hafiyyât : 97. 275.. İbrahim (Peygam ber) : 108. : 124.

83. 263. 65. kan pıhtısı : 256. N e kart var ne koca . 139.. 233. K âinat . 236. K âinat bir noktadan ibâretti : 110. 170. îskender-nâm e : 20. İznik İm paratorluğu : 4. Karasioğulları : 7. 57. 240. 206. kand ü seker : 169. : 126. Karpuz gibi yoğun yum rt sözden top yonup . 109.. Kadı Burhaneddin : 10. K aracaahm et : 305.. 161. 58. İtik a t : 216.şehir : 207. Kasîde-i Dolab : 55. 229. 176. Kasîde : 170. 20.69... Kanlıyı (Kağru arabası) : 219. iy sıfa tu n Kulhuva’Uahü A had : 92. Kârhâneyi bünyâd-iden üstâdt . 172. 265. kân : 280. Kâbiliyet-i latif : 145. 66. kaplu kaplu bağalar : 152. İshak Beğe söylesem . 259. K âinatm defteri : 271.. 69. Işk u cân : 280. 329 . K âlü beU : 255. 298. 147.. K â f Dağı : 36. İsh ak Beg : 22. Kâbe . 192. İstanoz (Korkud-ell) : 21. 8.Isâ nefesli : 115.. K arun : 116.Nâme : 20. İslâm ’ın beş şartı : 130.. 124. 71. 69... 146. 67... K ahire nüshası : 79. 110. 240.pût : 130. Jcam sen j/ttne fcan ile yursın : 211. K â f u N ün : 118. Kâbus . Kalkaşajndı : 21.. : 126. K ahta : 4. 237. karye-i ada : 24. K am û âlem içinde cân olubdur : 109. 24. K arye-be-karye : 125..

K asrü’l-ayn . k atre : 123. Kaygusuz admı almış : 88. K aya Kuşu : 124. keleci söyleme : 249. Kaygusuz Abdal’a âit yerler verilmemiştir. 226. 293. K avak ağacı . 71. Kel ilaç eylese önce kendi başına çatardı : 127.. Kendini bil sen hayvan değilsin : 116. Kefersûd : 11. Kaval : 199. 24. K esret : 115. Kendini hilen Rabbtm UUr : 123.. K ayılar : 8. 281. 79. 54. 271. Kıbrıs K rah Pierre : 14. Kazzâz : 125. K aş : 21. Kevn ü m ekân : 277. 227. 330 . Kılıscı Yûsûf (Ahî Yusuf) zâviyesi : 24. Kerpiç eyledi : 123.. Kelime-i Şahadet : 240.. 212. K ayser : 116.. 273.. 265. Kellle ve Dimne : 20. Kenz-1 mahfl : 263. Kıble-i cân bilmezem : 155. 241. 296. 45. 37. K aygusuz rehâ buldun : 77. Kevâkib : 263. Kelebek uçm akla kuş olmaz : 113. 303. 258. . Kertenkele dirilmiş : 161. K aygıdan u za k olma . 77. K eşşâfü’l-K u lû b : 111. Kelebek ok ya y almış : 161. K aygusuz Çeşmesi : 83. 304.. 38. Kelime hazînesi : 181. K aygusuz İbrahim : 305. Kılağılı Isâ : 36. Koza ve kader : 236. K aygusuz Mahallesi : 83. Kendi kendine tecelli : 265.

Künbed-i devvâr : 200. 63. 14. m U h e illallâh : 144. K isrâ . 116. Lâ-yem ût : 246. Koç üe Ism&il : 230. 124. Konya : 6. 97. 255. 240. 265. 272. 165. 207. Kuş dili bilirsen söyle : 128. 11. 23. Kozmik kavram lar : 105. Korkudeli : 22. 175. 236. 94. Kösedag H arbi : 5 K ul Kayg%ısuıs : 78. Kuz eylemegil : 162. 129. 302. Kıssa ini hikâyet : 268.Kıl u kâl : 200. Fuad : 27. K ırk devriş : 45. 65. Koşma : 172.yekûn : 255. 19. K ırk yıl hizmet : 65. : 118. K ocatürk. K urt Koyun-üa bile kanşdi. lâ-b eU : 262. 247. 78. 63. Vasfı Mâhir : 62. 102. 99. 241. 298. 297. K ırtm geçmege : 161. 210. 245. Ladik : 7. 240. 117. Kûh-ı K âf : 114. Kulhuva’llahü A had : 156. 299. 98. Kürd ayran içer : 113. Kibir : 115. 66. 294. Konşı hakkt Ta n n haJtkt aösü : 126. Kitâb-% Mtglâte : 91. 331 . KülU hâl : 150. 299. 217. 260. 193. lâ-m ekân : 106. 195. Kûn fe . Kûrd için cacıg . 176. 192. 80. 67. K üfr ü İm ân : 125. K ırgılluk : 138. 197. 175. Köprülü. 250. 261. Küllü m en aleyhâ fa n : 197. Kosova zaferi : 9. 228. 62. Köçek : 130. 300. 100. 227. 295. 190. Kûzeger balçığı . 270. 46. 287.

M ârifet : 145. 138. 272. Menâkıbu’l . 112. M enâkıbnâme . 221. 59. 287. Mâh-ı tâ'bân : 246. 332 . 78. 29. 88. 296. 192. Manastır’da bir başaouk : 82.ebs&r : 71. 303. 298. M akam ve hâl ehli : 124. Mâlike’l . 271. 258. 290. 35. Leylek : 113. Melekler (Cebrâil. Mahbûb-ı dildârum : 156. 83. Marzubân . 104. 197. 48. MikâU. 130. Melâmet tatoU : 295. Mahmud bin Alaeddîn bin Yusûf . Mancmık K urulur : 133. 100. Men arefe nefsehu : 111. 242. Merât%b-ı erbaa : 110. Mahlas ah§ı : 41. 28. Memlûkler : 87. Mecmûâ-ı Latife : 92. Mahrem-i esrâr : 121. 222. M â-tek ad d em : 277. Leylâ . 27. 140. Mesâlikü’l . 151. M alazgirt : 7. M anavgat ve Alâiye emirlikleri : 72. 289. 290. 26. 109. 302. 26S. M arburg nüshâsı : 93. lutf u ihsan . 119. 160. M ansür . M aglata (bak : Kitâb-ı M ıglate) : 129. 77. Azrâll) : 220. 237. Menkabevî hayatı : 63. Mecâz : 198. Isrâfil. 20. 39. 76. 72. 266. 136.Mülk : 217.Arifin : 20. Livâ-i Teke : 23. Marsuvam/da at katır kom adım geçdüm : 178. 214. 295.T ayr : 18. 263. 122. 169.L e m -y e z al : 217. Melâmîlik . 106. 147. 201. 65.mecnûn : 117. 287. M akâm-ı Kâhe K avseyn : 135.nâme : 20. 260. lutf-ı vefâ : 157. M ekke-M edine : 246. M antıku’t .

296. Meyhâne . 11. 163. 5. 225. 70. 150. 260. 114. 58. 136. 9. 170. M ukattara dağı : 855. 91. 128. M urad H ân (bize bin m u t pirinç dise Murad Han) : 70. 28. M irâc : 119. Muhammed (Hz. 141. 65. Mizân : 196. M ısır : 7. Mesnevî-i Baba Kaygumss : 90. 135. 24. 65. 71. 2. 78. 5. 136.Fenâri : 24. 132. M uhtâr-ı keşşâf : 272. 17. 203. 245.Sûrlye Memlûk tm paratorlug'u : 2. 6. 75. 51. Mevlâna Şemseddin İbni M uhammed el . 69. 107. Jlinbem âm e : 74. Mihnet ü cefâsı : 34. 298. 118. M ısır . M urad Efân’a halvet anlatsa sözi . 57. 298. 14. M ogallar . M uhammed) : 106. 8. MoUa Sevündük ogh A cı Doyuran A ganm Ulu Babası Hızır : 122. 47. M iskin Sarâyî : 78. '18. 67. 93. 78. 109. M ısır Sultânı : 49. Miskine dahi nazer eyler : 131. 297. M ustafâ Alî : 64. M utasavvıflar : 17. Murad Hân (2. 134. Murad) : 3. 280. 294. 272. 333 . Mukâleme : 193. 53.Mesnevî : 90. Murad Hân’a vanm adum : 68. 298. 120. 233. 15. 13. 4. Miskin Kaygusuz . 1. 44. Mora ve A ttika Seferi : 9. M urakkâ : 145. Mest ü şeydâ : 200. 298. 94. 145. 89. 289. 66. 93. 143. 58. 294. 214. Muo/szam bir şehre benzer : 206. Mevc : 285. Mevlâna Celâleddîn-i Rûm i : 18. M ısır'a geliş tarih i . 53. M ey -fü rû § : 249.: 169. M uvahhidlik K âl ile olmaz : 124. 264. 170. 102. 149. 139. Mey : 294. M ünacaat •: 109. 26. 142. 25. 108. M usam m ât.

M übârizü’d - Din Mehmed Bey ; 21, 22, 23, 72, 73, 74. Muinüddün Pervane : 5. Mülâzimet : 146. Mülhid : 124. Mürşid-i Kâmil : 127, 145, 146, 290. Mülk ü im âret : 199. Mü’mtnin Kalbi Allah’m evidir : 259. Mü’m in mil’minin aynasıdır : 259. M ünakkag : 196. M ûsâ (Hz. Mûsâ) : 108, 119, 128, 150, 224, 265. M üstezâd : 104, 105, 171, 301. nâfe : 266. N akşibendîlik : 26. nakş, nakkaş : 15, 147, 303. nakş ü hayâl ; 143, 239, 265, 266. nakş ü pergâl : 128, 263. N am as : 242, 244, 246, 246. N am as sorar imsin : 242, 243, 244. N âm eler ve haberciler : 123. nâr-ı câhim : 234. nasihat verme : 186. ’ Nasreddin Boca : 215. N ât-ı Aliyyü’l - M ürtaza : 94. nefs : 111, 119, 121, 125, 126, 142, 162, 173, 195, 221. 222, 241, 280. nefir : 231. nefs-i kül : 238, 262. nefy : 241. nefy ü isbat : 241. nemed ile post diyü ; 165, nem rûd : 116, 132, 133, 150, 223. Nergis - Gülbahar : 162, 202, 214. N esim i : 20. N ü N ehri : 53, 296. nişân bî - nişân ; 277, 281. Nizamî : 20. nöker olmagıl : 288. N ur, R ısa ; 27, 28, 58, 62, 63, 65, 76, 79, 84, 85, 86, 102. nûr-ı im ân : 246.

334

n u tk -1 h ak : 276, 279. nutfe : 190, 256. nutuk : 175, 178, 301. Nûh Tüfânı ; 108. N ûr u zulm et birliğe yitdi tam am : 111. nüsha-i âlem : 271, 273, 287. Oba K öyü (Alanya) : 72. Od : 112. O glanhk : 138. Oğuzlar : 6, 17. On sekiz bin âlem : 261, 278. OruQ tu tm ak : 245, 246. ' OsmanlI Devleti : 1, 2, 3, 8, 9, 23. Osman Gazi : 8, 9, 64. Osmank - K aram an Savağı : 9. , öğle N am azı : 243. öküz : 221. öküzün balığın is* bitm iş : 134. ölüyü m esanndan çıkarıp soyar : 119. örflyye : 123. ö z Kan-tyla yudı : 199. özünden geçmeyen/rabbını bilmez : 121. P aflagonya : 7. Pam pyIlya : 22. P am uk yaratıldı : 108. P a rsa u ra ; 193. P â s - b â n : 209. Peleng : 30. Pelekanon : 8. Penbe a ta r hallaç : 125. P ergâl : 146, 196, 263, 264. Peygam berlerin isim leri : 109, 225, 228. P lerre : 71. Pilâv (K aygusus) ; 77. Pinhân : 156, 198, 278, 279, 280, 283, 284. P îr (pir tutanm ak, pire bağlanm ak) : 110, 228, 289, 290. Pococke : 85.5 Provençelahlar : 14. Rabbmm rahm eti : 257. R âif yelkenci ; 103.

335

rehber : 290. revnak : 238. Rıdvan : 233. Risâle-i Kaygtıaus : 91, 93, 97, 121, 122. R lsâletü’l - Ahmediyye : 59. riy â : 242, 248, 302. Rom a Imparatorluğru : 1. Rudolf T sc h û a : 27, 60, 84. Rumeli ; 1, 8, 84, 298. Rumeli’den bahseden şiirleri : 80. RumeU F âtlh i : 8. r u ’yetu’llah : 285, 303. Sabah N amazı : 243. Saddâk söylerem : 166. Sâdi ; 20, 192, 294. Sadr-ı âlâ : 44. safUk (riyâsızlık) : 247. sag u sol : 285. sahib-i kem âl ; 156. sakal kırkm ak : 295Salâtnûm e : 105, 242, 245. Salcı, V ahit Lütfi : 27, 28, 102. Salsal - nâm e : 19. Sam : 230. S aray K asabası : 63, 78. Sarayî mahlasım kuUantr : 63, 78, 207. S aray : 207, 239, 240. Saraynâme : 91, 93, 94, 147, 153, 170, 239, 241, 279, 298, 300. Saruhanogulları : 7. Savm ü salât : 245. Seb’al - mesânî : 51. Secde Kihhan ayagm öpdüği : 251. Sefer : 286. sekâhum - rabbuhum : 233, 285. sekiz y ü z yılında geldi : 65. Selçuklular : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 19, 21, 22, 24, 73. Semendire Fâtihi Gazi İshak Beg : 67. Sen sana değeni iste : 131.

336

Sencû : 233. Serencâm. : 200. Serdih olubdur : 199. S ettarü’l - uyûb : 217, 248. seyâhat : 286. Sevda (siyahlık) : 116, 246, 282, 295. Sevgiliye hasret : 284. Seydî Hızır zaviyesi : 24. Sır (sırr-ı İlâhi) : 278, 279, 280, 281, 282. Sır pinhân : 280. Strata’l - m üstakim : 116, 233, 234, 274. Sırp H udut Kumandam : 58. S ım m sevdiğin kardesden sakvn : 209. sırr-ı lâ - yezal : 119. sırr-ı m uğlak : 269. sırr-ı ezel ü ebed : 292. Sidretü’l - m üntehâ : 135, 224. Sîm urg : 109, 110, 114, 192, 272. Sipahi : 197. siyâh libasU : 11. Sofya’ya göçsem direm : 82. Sogant arpa e k m e ğ in i ............ : 113. Sogdak şerefi : 4, 14. Söğüt : 3. Söfî : 290. Soy soylayaınîar : 155. Sör : 280. Sözün yükünden perdesin : 195. Su oldı a k tı : 106. Su dolabı : 55, 105. Su görmeden etegün çemrenirsün : 209. Subh u şâm : 264. Sultan : 281. Sultân-ı yegâne : 281. Sultânü’s Sevâhll : 21. Sultan Veled : 18, 19. Sular damarım : 128, 143. Sûret-i İnsan : 284. Sûretü’l-Mülk Tefsiri : 19. Süheylü N evbahar : 20.

337

Sülemiş ve Demirtag : 6. Süleyman (Peygam ber) : 135, 188, 227. Sünnet : 244. Sünü çuvalda gizlenm ez dimişler : 117, sünük (eti gitm iş sünüge) : 161, 203. Sûr salmdı : 231, 281. §âh-ı kadîm : 157, 166. Şâm : 136. Şam ak şehri : 136. Ş arab içem (garab u ’ıy§) : 165, 260, 285, 286, 294. şarap içm ek mecâzî mânâ ile kullam im akta : 286. Şarkî K araağaç : 71. Şathiye : 29, 175, 176, 201. Şeceretü’l- İslâm : 130, 240. Şeddâd : 116, 133, 223. Şehir (insan) : 127, 135, 272. Şehirden on mil mesâfede.. : 78. Şehr-i muazzam : 138, 196, 208. Şehr-be-Şehr : 125. §em-i Fânus : 168. Şerâfi’d-Din Ali Yazdî : 21. Şeriat : 138, 242, 247, 287, 288, 289, 290. Şeyh Mehmed Efendi : 96. Şeyh-i Vaktız ; 127. Şeyh Balaban Zâiyesi : 24. Şeyh Beg zâviyesi ; 24. Şeyh Cûgî : 85 Şeyh tsh ak zâviyesi : 24. Şeyh Orhan zâviyesi : 24. Şeyhü’l-M agaverî : 85 Şeyhu’n-Nuhûs : 193. Şeytan : 130, 132, 133, 134, 193, 194, 220, 222, 223, 275.. Şeyiam n torhası ve dağarcığı: 132. Şeyyâd H am za : 18, 19. Şeyyâd ts â : 19. Şuayyûb : 265 Şükrü Elçin : 103. Şiblî : 127, 294. Şihâbeddin öm erî : 71, 72.

338

Şirâzlı Sâdi : 18. Şirâz şehrinde : 213. Ş î t : 108, 265. ScMmmel, Annam aria : 61, 84. Tabl-ı beşaret : 282. T a c a -T ac c a (Teke) : 23, 73. Tabduk Em re : 65. tahkiye : 186, 193. ta rik a t : 138, 242, 247, 250, 287, 288, 289. tasavvuf ve ta rik a tla r : 3. Tavus’a seyrân-ı bostan gerekir : 113. tecellî ; 216, 273, 274, 275. teferrüc : 286, 287, 300, 303. tefsîr : 260. Teke Beğ-i Mübarizeddin Mehmed : 87. Them a Anatolike : 1. Teke Beği : 23, 24, 35, 36, 38, 39, 74, 77, 87, 296. Teke ili : 21, 23, 24, 30, 37, 86. Teke emirliği : 22. Teke Sancağı : 48, 49. Teke Livası : 23. Teke oğulları : 21, 22, 23. Tekke edebiyatı : 20, 26. tekebbür : 144, 186, 241, 249, 289. Tekkeler - medreseler : 15. tenâvül eylese : 46. tendûre : 221. Ten ü Cân : 119, 277. tem âşâ : 285. Teravih n a m a z ı: 243. tertem iz içecekleri içirir : 257. teşbih : 20, 283. tevil : 260. T e v ra t: 224. Tevâzu : 247, 250, 302. tevhid : 120, 144, 241, 276, 283. ticârî köprü : 14, 15. tobrası (torbası) : 250. toz eylem g il: 162. Töre - düz ; 131, 283. Tuna : 9.

339

Tunca kıranundadur: 82, 101. Tûbâ : 235. TürTc Dilince hu kadar hilirüz : 145. Türk Dilîn Ta n n buyurdu : 191, 220, 221. Türk aşiretleri : 4 Türk Dlll ve Edebiyatı : 17. Türkçe bilmez m isin? : 143. Türkm enler : 7. 8, 9, 11, 12, 13, 210. T ürkm an b anşm az . . . . : 210. Türkm en’e cıg : 17. Türkm en yaylaya göçer : 113. Türkm ene vir yahni-y-ile Jmrmay% : 113. T ürk sofileri : 18. Tuz ekm ek hakkı : 211. Uc b e ti : 8. U çm ag : 159, 169, 221, 235. Ulcaytu Hüdâbende ; 7. Ulu’l-emre : 148. Ulus : 168. U m ur Beg : 7. Ug âvâre : 158. Uzuvlar (12 uzuv) : 138. ü ç - O k l a r : 23. Ümmü Gülsüm : 86. Ümmü’l-Kur’an : 51. üstâd-ı emîn : 196. Vahdet deryâsı dalgalandı : 120. Vahdet - Kesret : 276. Vahdet üstündeki perde : 106. Vahdet-1 vücûd : 109, 11, 114. 117, 118, 141, 143, 145, 146, 216, 218, 229, 233, 235, 237, 241, 245, 255, 261, 271, 274, 276, 299, 300, 302. Vâmık - A zrâ : 117. V araka ve Gülgâh : 20. V atan : 207. V atan-ı aslî : 123, 284. Vatican Turco : 102. Vasf-ı hâl : 124. Velâyet devrinin haşlaması : 108. Velâyetnâme-i Sultan Ahdâl Mûsâ : 95.

340

208. 272. 293. 73. 304. YanboU’da bir k a n : 82. Yam rı yum rı söylerem : 177. 19. 78. Zekât : 245. W alter BjörJcmann : 61. Vize. 88. Yancucağı : 252. Yücelerden yüce gördüm : 152. 160. Z ât : 26. Yusuf-ı Meddah : 20. Vizeli Alaeddin : 63. 289. 303. 290. Yakûb gibi gözleri yaşla dolu : 112. Yol eri (evliya) : 110. 290. Vuslat : 284. Zann ü güm ân : 246. 111. 98. 137. 173. 300. Yinanç. 83. 271. 341 . 268. Yayın gerilmesi : 130. Yola diken helvaya tu z salmagıl : 210. 163. 20. 238. mükrimin Halil : 71. 161. Y avuz Sultan Selim : 54. Y ü z eylemegil : 162. Yine gönlüm denizi taştı çağlar : 117. 218. 176. Yusuf ve Zeliha : 19. 97. Vitir-Vâcib : 243. 277. 65. Zâhid öz huzûrunu beklemeli : 112.VeU : 115. 101. 204. Yatsı Namazı : 243. 303. 305. 292. 298. Zafer-nâme : 21. Yini H am am ’dan beri : 82. Vuslat-ı fürkat : 285. 176. 177. 163. Yedi seyyare : 137. Vücûd-nâme : 91. Yorganın kadar uzat ayağın : 209. Yazıcıoğlu Ali : 73. Ve hüve biküllî şey’tn m uhît : 302. 84. Visâl-i bâde : 233. Yunus Em re : 18. Zagra-i Atikli Derviş Ali : 102. 99. 285. Vücûd : 206. 221. 173. Zebûr : 224.

301. Zülf-i perîşân : 117. Zina . Zîr zemin : 196.Zen ü ferzend : 288. Zeyneb : 86. 249. 251. Z ülfikar : 150. 246. Zerk ü tezvir (Zerk ü riyâ) : 248. Zülfinde ber . 342 .dâr olmuşam : 157. Zirk ü teşbih : 112. Zihaf : 159. Zerger eyledi : 125.

N .Nezâir’de 2 Sarâyî 7 nısfında bu 20 K adir 6 K al'adan 31 S .YANLIŞ DOĞRU CETVELİ Yanlış osm anlılarm yada anarşi eitm iştir ilim.Ahbar .l-Ahbar Doğru S atır Sahifc 8 10 11 12 23 24 29 27 33 46 55 60 78 85 92 110 120 121 122 128 129 130 228 176 195 196 259 140 284 316 343 23 O sm anlılarm 12 ya da 5 anarşi 5 etm iştir 24 ilim 25 Kaş 2 M enâkıbnâm e’ye 10 Jacob dipnot Akçainiş 23 hoş 18 Kûfie 6 Câm iü'n . Şofî (Acı D oyuran). Kaç M enkâkıbnâme'ye Jakob Akainiş boş Kûf Câniü'n-nezâîr. H.ın devip rehifli «a5an halillullah Şahtiye -altıbini ne d ü rr ü dîvân kaş ne hiyleriyle yolyadı Künhü. 10 Sofî (Acı D oyuran)'m 27 14 deyip 8 redifli «yayın 1 19 halîlullah 17 şathiye 22 altı binine 16 der ü dîvar Kaç 12 12 nebileriyle 2 yolladı 5 K ünhü’l .de Saraâyî nısfınd abu kâdir K al'a dan S.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->