P. 1
Sevan Nişanyan - Sözlerin Soyağacı

Sevan Nişanyan - Sözlerin Soyağacı

|Views: 345|Likes:
Yayınlayan: Ali M. Yağarkar

More info:

Published by: Ali M. Yağarkar on May 20, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

text

original

SÖZLERİN SOYAĞACI ÇAĞDAŞ TÜRKÇENİN KÖKENBİLİM SÖZLÜĞÜ Sevan Nişanyan

www.iskenderiyekutuphanesi.com

+zede ~ Fa zada vuran, vurulan < Fa zadan, zanvurmak, çarpmak, çalmak, çalgı çalmak, yere çalmak (= Ave cad-, can- a. a.) +zen çalan < Fa zadan, zan- vurmak, çalmak, darbetmek " +zede â+ katılma bildiren fiil öneki ~ HAvr *ad- a. a. ~ Fa -zan vuran, çalan, çalgı

~ â- bir şeye yönelme ve

* Aynı kökten Lat ad, İng at, Fr à (yönelme ve katılma edatı). ab Sans ap a.a.) HAvr *âp- a. a. [xiv] ~ Fa/OFa âb su (= Ave âp- a.a. =

ab+ ~ Lat ab(s) bir şeyden veya yerden ayrılma, özünden uzaklaşma, aykırı olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *apo a. a. * Aynı köktenEYun apó, Ger *af > İng of, off, Alm auf; Sans ápa-, Ave apa- (a.a.). Ayrıca HAvr *ap-tero- biçiminden EYun apoterö, İng after (ard, sonra). aba [xiv] ; abayı yakmak [188+] aşık olmak (argo) ~ Ar cabâ'/qabâ' yünden yapılmış üst giysi, cübbe = Aram qsbây a.a. * Fa kaba/qaba, Erm kapa/kapani, İt gabano biçimleri Arapçadan alıntıdır. 7. yy'dan itibaren kaydedilen OLat cappa biçiminin bir Sami dilinden alındığı anlaşılmaktatır. EŞKÖKENLİLER: Ar caba : aba, abanAr qaba : kaban Lat cappa : handikap, kaporta2, kapuçino, kaput, kapüşon, kep, şap3, şapel, şaperon, şapka? abad [xiv] ~ Fa/OFa âbâd bakımlı, bayındır,

mamur, meskûn (= Sogd âpât bakılan, korunan = Ave âpâta- a.a.) ß Fa/OFa â- yönelme edatı + Fa/OFa pâdan, pay- bakmak, korumak, gözetmek " â+ abajur [187+] pencerenin alafranga kafesi; [189+] lamba siperi - Fr abat-jour "gün-kısan", "ışık-kısan", lamba siperi ß Fr abat kısar (< Fr abattre kısmak, düşürmek ) + Fr jour gün, ışık (~ Lat diurnus gün < Lat dies gün, gündüz ) " bateri, jurnal • Ahmet Vefik Paşa'nın verdiği "pencere kafesi [panjur]" tanımı örneklenmeye muhtaçtır. Fransızcada sözcüğün bu anlamına rastlanmadı. Karş. Panjur. • abaküs [xx/b] ~ Lat abacus 1. her türlü masa, pano, tabla, 2. hesap tahtası ~ EYun ábaks, abak- tabla, masa aban[mak < Tü aba aba * Karş. çullan- < çul. abandone [196+] boksta oyunu terketme ~Fr s'abandonner boyun eğmek, vazgeçmek, pes etmek < EFr à bandon mahkûm, cezalı, yargılanarak hüküm giymiş olan ß Fr à bir şeye + Fr ban/bandon ferman, hüküm " ad+, banal abanoz abanus [xiv] ; ebenus [xvii] Fa/OFa âbnüs/abanüs abanoz ağacı ~ EYun ébenos a.a. ~ Mıs hbny a.a. * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. İng ebony, Fr ébène. abart[mak Tü? abart-/obart- [xvi] mübalağa etmek; apırt- [Kırg] a.a. Tü *abar- büyümek? ~ [xix] çullanmak, üstüne yüklenmek

* Nihai kökeni ve türeyiş biçimi belirsizdir. abazan [xx/b] cinsel anlamda aç habazan/abazan [192+] iştahlı, aç (argo); ~ Çing habezan aç < Çing habe yemek " habe

abdal [xi] dilenci derviş, kalender, meczup ~ Ar abdal [#bdl çoğ.] 1. bedeller, 2. sufi düşüncesinde rical-i gaybın bir rütbesi < Ar badal karşılık olarak verilen şey, bedel" bedel * Esasen esoterik sufi öğretisine ait bir kavram iken, 13. yy'da Anadolu'da heterodoks İslami tarikatler bünyesindeki meczup dervişler için kullanılmıştır. abdest suyu", el yıkama, namaz öncesi törensel yıkanma " ab, dest [xiv] ~ Fa âbdast/âb-i dast "el

abdomen karın boşluğu

[xx/c]

~ Lat abdomen, abdomin-

aberasyon [xx/b] ~ Fr aberration sapma, yanlış yola girme ~ Lat aberratio a.a. < Lat aberrare yanlış yola sapmak ß Lat ab- aykırı + Lat errare dolaşmak, gezmek ~ HAvr *ers- a.a. " ab+ abes [xiv] ~ Ar caba6 [#cb6 msd.] boşa vakit geçirme, oyalanma < Ar cabi6a boşa vakit geçirdi, oyalandı * Türkçede sıfat olarak kullanımı yakın döneme aittir. abıhayat suyu ß Fa âb su + Ar Hayât" ab, hayat1 abi + < Tü ağabey" ağa, bey ~ Fa âb-i Hayât can

abide [191+] ebedi kalan şey, anıt (Fr monument karşılığı) < Ar âbid [#'bd fa.] kalan " ebed * Modern Osmanlıca türev Ar abidat (unutulmaz olay, büyük felaket) sözcüğüyle birleştirilemez. abiye [xx/b] gece kıyafeti ~ Fr habillé giyinik, özellikle gece kıyafeti giymiş < Fr habiller hazırlamak, donatmak, giydirmek Lat habitus kılık, donanım < Lat habere sahip olmak " habitat abla çoc aba [xi] ana; aba/ebe [xiv] anne, nine; aba/apa/apu/ebe [xivxix] yaşlıca ve saygıdeğer kadın, bacı, büyük kızkardeş; abla [xix] a.a. " ebe * -l- ara sesi Türkiye Türkçesinde geç dönemde türemiştir. Asya Türk dillerinde ape, apay, appa biçimlerine rastlanır. ablak [xiv] yassı ve yuvarlak yüzlü ablaq [#blq sf.] siyahlı beyazlı (at rengi), yassı ve yuvarlak yüzlü (insan) * Renk ve kusur sıfatları yapan af cal vezninde. abluka abloka [xix] bloke etme ~ İt a blocco bloke edilmiş < İt blocco abluka ~ Fr blocus a.a. ~ Hol bloc-huis müstahkem mevki, karakol" blok abone [187+] ~ Fr abonné a.a. < Fr abonner abone olmak, abone etmek ß Fr à bir şeye + Fr bon2 ödeme emri, kupon, senet" ad+, bono aborda abordo [xvii] (gemi) yanaşma ~ İt abborda yanaş! < İt abbordare yanaşmak ß İt ad- bir şeye + İt bordo kenar, yan " ad+, borda ~ Ar

abra kadabra sözü ~ OLat abra cadabra a. a. ~ E Yun abraksas a. a. ~? İbr abraş [xiv]

[xx/b]

~ Fr abra cadabra büyü

~ Ar abraş [#brş] çilli, alaca benekli

* Renk ve kusur sıfatları yapan af cal vezninde. abrıl a.a. < Etr Apru Etrüsklerde bir tanrıça [xvi] ~ Yun aprílios Nisan ayı ~ Lat aprilis

absorbe [etm [xx/b] özümsemek ~ Fr absorber emmek, özümsemek ~ Lat absorbere bütün olarak yutmak, silip süpürmek ß Lat ab- bir şeyden + Lat sorbere emmek ~ HAvr *srebh- a. a. " ab+ abstre [xx/b] soyut (resim) ~ Fr abstrait soyut, özet, hülasa ~ Lat abstractus a.a. < Lat abstrahere, abstract- bir bütünden çekip ayırmak, özünü almak, suyunu sıkmak ß Lat ab- bir şeyden + Lat trahere, tract- çekmek " ab+, traktör

absürd [xx/b] ~ Fr absurd saçma, anlamsız ~ Lat absurdus < Lat surdus sağır ~ HAvr *sur-do- sağır, dilsiz, boğuk sesli abuk sabuk ikil [xix] saçma sapan

* İkinci unsur belki Tü sab/sav (söz) biçimiyle ilişkili olabilir. Abuk sözcüğünün "saçma" anlamında bağımsız bir sıfat olarak kullanımı yakın yıllarda ortaya çıkmıştır. abullabut [188+] avanak (argo) ~ Ar *abü-l-labüT çifte atan hayvan ß Ar abü baba + Ar labüT [#lbT im.] tekmeleyen, saldırgan " ebu abur cubur ikil söz; [xix] karmakarışık apur sapur [xv] darmadağınık; abur cubur [xvii] düzensiz yemeği ifade eden " abuk sabuk

* Belki yansıma ses kökenli olabilir. Karş. hapır hupur, şapır şupur. abus cabasa kaş çattı, surat astı [xvii] ~ Ar cabüs [#cbs im.] çatık kaşlı, asık suratlı < Ar

abüze [etm [xx/a] ~ Fr abuser kötüye kullanmak ~ Lat abuti, abus- a.a. ß Lat ab- özüne aykırı + Lat uti, us- kullanmak " ab+ acaba [xiv] ~ Ar cacabâ [#ccb zrf.] "şaşırarak, hayret ederek", soru sözcüğü < Ar cacab [msd.] şaşırma, hayret" acep acar sığmaz, atılgan, taze, güçlü acarlı [xvii] yeni (Anadolu lehçesinde); acar [xx/a] ele avuca ~?

* Erm acar (kas lifi, sinir) ile bağlantısı gösterilemez. Ar cacar (çıkıntı, kabartı, şişkinlik) ile birleştirilmesi abestir. acayip [xiv] tuhaf şey < Ar min al-cacâ'ib tuhaf şeylerden (biri) < Ar cacâ'ib [#ccb çoğ.] tuhaf şeyler < Ar cacîbat^ tuhaf şey, hilkat garibesi" acep * Türkçede tekil sıfat olarak kullanımı 17. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. acele cacelet usit. c^acele [xvii] ivme, evecenlik < Ar cacila acele etti acemi [xiv] beceriksiz bilmeyen kimse, barbar, İranlı < Ar cacam a. a. ~ Ar cacalat^ [#ccl msd.]

~ Ar cacamî [#ccm nsb.] Arapça

acente [186+] ~ İt agente başkası adına iş yapan, vekil~ Lat agens, agent- 1. yapan, eyleyen, iş gören, 2. vekil < Lat agere, act- yapmak, etmek " aksiyon acep [xi] hayret, taaccüp; [xx/b] hayret ederek, acaba cacab [#ccb msd.] şaşırma, hayret < Ar caciba şaşırdı, hayret etti ~ Ar

* Zarf olarak kullanımı halk diline özgü olup yakın dönemde genel dile girmiştir. aceze cacîz [sf.] " aciz acı acıTü [xvii] ~ Ar cacazat^ [#ccz çoğ.] acizler, düşkünler < Ar

âçığ [viii+] 1. acı tad, 2. ağrı, sancı

< Tü açı- acımak "

acı[mak Tü < Tü *ağşı- < Tü ağ acık[mak aç Tü

açı- [viii+] 1. acılaşmak, ekşimek, 2. canı yanmak acı ve üzüntü bildiren ünlem açık- [xi] < Tü âç- [viii, xi] aç hale gelmek "

* Pekiştirici -(ı)k- ekiyle. acil aciz acul

. Eski Türkçe isim ve fiil köklerinin birliği dikkat çekicidir, ~ Ar câcil [#ccl fa.] acele eden " acele [xi] ~ Ar câciz [#ccz fa.] acz gösteren, güçsüz" acz ~ Ar cacül [#ccl im.] aceleci, hızlı" acele

acun YT acun [193+] dünya ~ Tü ajun Budist inançta yaşam evresi, enkarnasyon [viii+ Uy], bu dünya, yeryüzü alemi [xi, xv+ Çağ] ~ Sogd ajün yaşam, Budist inançta enkarnasyon < Sogd jaw-/jüyaşamak ~ HAvr *gweis-l yaşamak, canlı olmak "can * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir kelime iken Dil Devrimi döneminde "Öz Türkçe" olduğu zannıyla canlandırlmıştır. acur [xix] ~ Ar caccür [#ccr] bir tür hıyar veya yeşil kavun < Ar cacara burdu, büzdü, (biçimsiz ve çirkin bir surette) kabardı veya kabarttı * Yun < OYun angoúri (hıyar) biçimi Mısır Arapçasından veya başka bir Ortadoğu dilinden alıntıdır. Alm Gurke (a.a.) bir Slav dili üzerinden Yunanca biçime dayanır. Karş. Pol ogórek, Rus ogurec vb. (a.a.). acuze [xix] ihtiyar kadın (kadın veya erkek) < Ar cacaza aciz idi" acz acz güçsüz idi, yaşlı ve düşkün idi aç Tü [xiv] < Ar cacüz [im.] yaşlı ve düşkün

~ Ar cacz [#ccz msd.] güçsüzlük < Ar cacaza

âç [viii] açlık (isim); âç [xi] aç (isim ve sıfat)

* İsim kullanımı acından ölmek deyiminde korunmuştur. aç[mak Tü aç- [viii] a.a.

açalya/açelya [xx/b] ~ İt azalea kumlu toprakta yetişen bir çiçek ~ YLat azalea a.a. #Linnaeus, İsv. doğabilimci (1707-1778) < EYun azaléos susamış, susuzluktan yanan ~ HAvr *asd- < HAvr *as- yanmak * Türkçedeki açı açık açıkla[mak açkı açYT -ç- sesi İtaly YT Tü YT [193+] zaviye açuk [viii+] a. a. < Tü aç-" aç< Tü aç-" aç< Tü açık " açık [xiv-xx] cila, < Tü aç-

[193+] tasrih etmek perdah; [194+] anahtar

* "Anahtar" anlamı 15. yy'da kaydedilen tek örneğe dayanarak Dil Devrimi bünyesinde dolaşıma sokulmuştur. açmaz düşmesi ad Tü <Tü [xvii] niyetini belli etmeden davranma; [xix] satranç oyununda şahın kapana < Tü aç-" açât [viii] isim, nam ~ Lat ad bir şeye yönelme veya katılma bildiren

ad+ edat ve fiil öneki ~ HAvr *ad- a. a.

* Eklendiği fiilin ilk sessizine asimile edilir. Ör: ad-similare > assimilare, ad-paratus > apparatus. Klasik-sonrası türevlerde belirli bir yön anlamı taşımaksızın isimlerden fiil yapar. Ör: abonner <bon. . Aynı köktenEFa/Faâ, İng at, Fr à (a.a.). ada <Tü ayıradağ [xiii] etrafı suyla çevrili kara parçası; atow [xiii] < Tü *a5- ayırmak "

* Anlam gelişmesi için karş. Lat insula (ada) > insulare (ayırmak, izole etmek). ada[mak Tü kesmek, söz vermek adak adale adalet adl Tü âta- [viii+] isim vermek, çağırmak, bir göreve atamak, bir amaca adamak, söz < Tü ât isim " ad atak [viii+] adanan şey azal et [xvii] [xvii] < Tü âta-" ada~ Ar cadalat^ [#cdl msd.] kas

~ Ar cadâlat^ [#cdl msd.] adillik, hak gözetme"

adam [xi] ~ Ar âdâm [#'dm] 1. insanların atası, Adem, 2. insanoğlu ~ İbr âdâm a.a. = İbr adâmah toprak * Karş. Fen 'adm (insan), Ugar 'b 'dm (insanların atası). "Toprak" kavramıyla ilişkisi için karş. Lat homo (insan) < humus (toprak). Bak. hümanizm.

adap usul bilgisi" edep

~ Ar adab [#'db çoğ.] < Ar adab görgü, terbiye,

adapte [etm adaptasyon [192+] ~ Fr adapter uyarlamak ~ OLat adaptare bir şeye uydurmak, tatbik etmek ß Lat ad- bir şeye + Lat aptare a. a. < Lat aptus uygun"ad+ * Karş. İng apt (uygun), inept (beceriksiz), aptitude (yetenek). adavet Ar cadâ düşmanlık etti, saldırıda bulundu aday YT [193+] namzet [xiv] ~ Ar cadâwat^ [#cdw msd.] düşmanlık < < Tü ad" ad

* Karş. Fr nominé (aday) < nom (ad) sözcüğüne kıyasla. add [etm itibar etme < Ar cadda saydı, sandı adem idi, eksik idi [xiv] ~ Ar cadd [#cdd msd.] sayma, sanma, ~ Ar cadam [#cdm msd.] yokluk < Ar cadima yok

ademimerkeziyet + Ar markazî merkeze ait" adem, merkez

[190+]desantralizasyon

ß Ar cadam yokluk, yoksunluk +

* Fr décentralisation karşılığı olarak "Prens" Sabahaddin Bey tarafından üretilmiş terkiptir. -iyyet nisbet ekinin terkibe eklenmesi cüretkârdır. adet1 [xi] ~ Ar cadad [#cdd msd.] sayı" add

adet2 [xiv] ~ Ar câdat^ [#cwd msd.] düzenli olarak tekrarlanan şey, alışkanlık, itiyat < Ar câda geri geldi" avdet adeta sanki, hemen hemen [xix, xx/a] bayağı, alelade, bermutad; atın bir yürüyüşü; [xx/b] ~ Ar câdatâ [zrf.] adet olduğu üzere, ber mutad " adet2

* Türkçe bayağı sözcüğünün ikili anlamından türemiş olması muhtemel gözüken ikinci anlam 20. yy ikinci yarısından önce kaydedilmemiştir. Buna karşılık karş. câdetce (sanki, hemen hemen - xvii). adıl YT [1974] gramerde zamir <Tüad"ad

* -ıl ekinin işlevi belirsizdir. adım <Tü âtım/adım [xiv] a. a. < Tü *a5t-ım < Tü a5ıt- açmak, ayırmak " ayır-

* Karş. ayak.

adi câdat^ alışkanlık " adet2 adil

[xvii] [xiv]

~ Ar cadı [#cwd nsb.] alışılmış, sıradan < Ar ~ Ar câdil [#cdl fa.] denge gözeten, adaletli" adl

adisyon [xx/c] ~ Fr addition 1. toplam, yekûn, 2. restoran ve bar hesabı ~ Lat additio toplama, ekleme < Lat addere, addit- eklemek, aritmetikte toplama işlemi yapmak ß Lat adbir şeye + Lat dare, dat- vermek " ad+, data adiyö [187+] ~FràDieu"Allaha", vedasözü<FrDieu tanrı ~ Lat deus a.a. ~ HAvr *deiwos a.a. < HAvr *dyeu- ışımak, parlamak, güneş adl cadala dengeledi, eşitledi, adil idi [xi] ~ Ar cadl [#cdl msd.] adalet, hak gözetme < Ar < Ar cadlî

adliye (daire-i) adliye [xix] adli işler dairesi [#cdl nsb.] adalete ilişkin, adalete ait" adl

adrenalin [xx/b] ~ Fr adrenaline böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormon ^1901 Yokichi Takamine, Jap. kimyacı / İng adrenalin a.a. ß Lat ad-katılma edatı + Lat renes böbrek " ad+, renal adres [192+] ~ Fr adresse 1. hitap, bir mektubun hitap cümlesi, 2. adres < Fr adresser birine veya bir şeye yönelmek, yöneltmek, hitap etmek ~ OLat addirectare a.a. ß Lat adbir şeye + Lat directus yönelen, doğru, düz " ad+, direkt aer(o)+ bileşiklerde) (~ Lat aer) ~ E Yun aer hava ~ HAvr *âwer~ Fr aér(o)- / İng aer(o)- hava (sadece

EŞKÖKENLİLER: EYun aer : aerobik, aerodinamik, aerosol, arya, kurander, malarya, şambrel aerobik [xx/c] ~ İng aerobic oksijen alma tekniğine dayalı bir egzersiz türü # 1968 Kenneth Cooper, ABD < İng aerobe biyolojide oksijenle yaşayan hücre türü ~ YLat aerobius " aer(o)+, biy(o)+ aerodinamik gücüne ilişkin " aer(o)+, dinamik [xx/b] ~ Fr aérodynamique havanın kaldırma

aerosol [xx/c] ~ İng aerosol a.a. ^ 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis ß Lat aer hava + Lat solutio eriyik " aer(o)+, solüsyon af/aff[xiv] ~ Ar cafw [#cfw msd.] silme, giderme, cezasını iptal etme < Ar cafa sildi, giderdi, affetti, muaf tuttu, kaçındı afacan <Tü ivecen [xiv-xvii] acul, aceleci; afacan [xix] yaramaz, yerinde durmaz (çocuk) < Tü év- acele etmek, koşuşmak " ivedi -ecen/-acan eki ve ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır.

afacan <Tü ivecen [xiv-xvii] acul, aceleci; afacan [xix] yaramaz, yerinde durmaz (çocuk) év- acele etmek, koşuşmak " ivedi * -ecen/-acan eki ve ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır, afakan » " hafakan < Ar âfaq [#'fq çoğ.] 1.

< Tü

afaki [xix] havai, mesnetsiz ufuklar, 2. uzak ülkeler, dünyanın dört bucağı < Ar ufq ufuk " ufuk afalla[mak <ikil belirten bir deyim " aval aval

[xx/b] şaşkınlaşmak, aptallaşmak

< Tü afal afal/aval aval şaşkınlık

* Anadolu ağızlarından yazı diline aktarılmıştır. afazi [xx/c] ~ Fr aphasie konuşma yeteneğini yitirme, konuşamama ~ EYun afasía a. a. ß EYun a(n)- olumsuzluk öneki + EYun femi, fa- konuşmak, söylemek ~ HAvr *bhâ-2 a. a. " an+, fon(o)+ aferin [xv] ~ Fa âfirin övgü, kutsama, alkış ~ OFa âfrîn a.a. < OFa âfrîtan, âfrîn 1. övmek, kutsamak, 2. yaratmak " â+ EŞKÖKENLİLER: OFa afritan : aferin, ifrit afet [xiv] ~ Ar afat [#'wf] bela, felaket, salgın hastalık ~ Yun afe dokunuş,

afi [192+] fiyaka, caka, gösteriş (argo) el becerisi ~ EYun (h)afe a.a. < EYun (h)âptö, af- dokunmak, değmek, ellemek afif caffa kaçındı, utandı" iffet afiş poster " afişe [xiv] [192+]

~ Ar cafff [#cff sf.] iffetli, temiz ahlak sahibi < Ar ~Fraffiche duvara yapıştırılan kâğıt,

afişe [etm [xx/b] ilan etmek, faş etmek ~ Fr afficher sabitlemek, iliştirmek, yapıştırmak ~ OLat affixare a.a. ß Lat ad- bir şeye + Lat fixus iliştirilmiş < Lat figere, fix- tutturmak, iliştirmek " ad+, fiks * Türkçe anlamı afiş sözcüğünden etkilenmiştir. afitap afitab [xiv] ~ Fa âftâb güneş, gün ışığı ß OFa âb2 parıltı, parlaklık (= Sans âbhâ parıltı) + OFa tap- ısı, ışık " tav2 afiyet sağlık, canlılık " af [xi] ~ Ar câfiyyat^ [#cfw msd.] hasta olmama hali,

aforizm/aforizma [xx/b] ~ Fr aphorisme vecize, güzel ve özlü söz ~ E Yun aforismós tanımlama < E Yun afbrizö 1. sınırlamak, belirlemek, tanımlamak, 2. sürgün etmek, dışlamak ß EYun apó -den + EYun (h)óros sınır, hudut" apo+ aforoz aforos [xvii] ~ Yun aforízo cemaat dışına

çıkarmak ~ EYun afbrizö dışlamak, sürgün etmek " aforizm afra tafra afrodisyak ikil [xx/c] çalım, gösteriş [xx/b] " tafra

~ Fr aphrodisiaque cinsel uyarıcı ~ EYun

afrodisiakós Afrodit'e ait, a.a. < öz Aphrodite aşk ve cinsellik tanrıçası afsun » [xx/b] " efsun ~ Fr aphte ağızda ağrılı ödem ~ EYun áftai yanık

aft < EYun (h)âptö tutuşmak

aftos [188+] dost, sevgili zamiri, o (erkek) ~ EYun autós kendi" ot(o)+1

~ Yun autós eril üçüncü tekil şahıs

afyon ~ Ar âfyün afyon ~ EYun ópion a.a. < EYun ópos özsuyu, reçine, özellikle afyon özü ~ HAvr *sokwo- özsuyu, reçine * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. Lat, İng opium (afyon). agâh âkâs/âkâh a. a. agat a%âtes a. a. agav EYun agauós soylu, seçkin [xiv] [xx/b] [xx/c] ~ Fa agâh uyanık, haberdar, bilgili ~ OFa ~ Fr agate bir cins yarı değerli taş, akik ~ EYun ~ Fr/İng agave Amerika kökenli bir kaktüs cinsi ~

aglütine [etm [xx/c] ~ Fr agglutiner yapışmak, yapıştırmak ~ Lat agglutinare a. a. < Lat gluten, glutin- zamk, tutkal" ad+, glüten agnostik agnostisizma[192+] ~Fragnostiquebilmezci, tanrının bilinemeyeceğini savunan kimse ~ İng agnostic a.a. ^ T. H. Huxley, İng. düşünür (1825-1895) ß EYun a(n)değil + EYun gnöstikös bilen, bilgisi olan < EYun gignöskö, gnö-bilmek " an+, gnostik agora [xx/b] ~ Yun agorá çarşı ~ EYun agorâ/agyris toplanma yeri, kamuya ait açık alan, çarşı < EYun ageirö toplanmak ~ HAvr *sger- < HAvr *ger-toplanmak, toplu halde olmak, sürü, güruh agorafobi agora, fobi [xx/b] ~ Fr agoraphobie açık alan korkusu"

agraf [xx/a] Ger *krappön çengel, kanca " kramp

~ Fr agrafe çengelli iğne < EFr graffe çengel ~

agrandisman [192+] fotoğraf büyütme ~Fragrandissement büyüme, irileşme < Fr agrandir, agrandiss- büyümek, büyütmek ~ OLat aggrandire a.a. < OLat grandus büyük " ad+, gran * Agrandize etm. Türkçeye özgü bir türevdir. agreman [xx/b] elçilik onay mektubu ~ Fr agrément onaylama, benimseme < Fr agréer uymak, onaylamak ~ OLat aggratare a.a. < Lat gratus makbul, hoşa giden ~ HAvr *gwrs-to- < HAvr *gwers-3 makbul olmak " ad+ agresyon [xx/c] ~ Fr agression saldırı, saldırganlık ~ Lat agressio a. a. < Lat aggredi, aggress- saldırmak, üstüne yürümek ß Lat ad- bir şeye + Lat gradi, gress- yürümek, adım atmak " ad+, grado aguş ~ Fa âğuş sarmalama, kucaklama, kucak, belek < Fa âğaştan sarmalamak, bulamak, bulaştırmak, belemek ağ ağ[mak Tü âğ [xi] 1. seyrek dokuma, balık ağı, 2. iki bacağın arası, apış < Tü *â- açmak, ayırmak " ayırTü âğ- [viii] yükselmek, çıkmak, belirmek, aşmak, değişmek

* Karş. Moğ okı- (yükselmek) ağa unvanı ağaç Tü ığaç [viii] a.a.; yığaç [xi] <Tü [xiv] beyazlamak < Tü âk " ak [xiii] -Moğakal.büyükerkekkardeş, 2. birsaygı

ağar[mak

* Renklerden fiil yapan -ar- ekiyle. Karş. bozar-, göğer-, karar-, kızar-, morar-, sarar-, yeşer-Uzun sesli etkisiyle k > ğ değişimi tipiktir. ağda akıde/ağde [xvii Mü] kıl almakta kullanılan yapışkan madde - Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] koyu kıvamlı şey, pıhtı, karamel" akide2 ağı/ağu ağıl Tü? Tü âğu [viii+] zehir

ağıl [viii] hayvanların gece kapatıldığı etrafı çevrili alan

* Karş. avlu < EYun aule (a.a.). Gerek Eski Türkçe gerek Grekçe biçimlerin İrani bir dilden alıntı olması güçlü ihtimaldir.

ağır

ağır [viii] pahalı, değerli; ağar [viii+] hafif olmayan, tez olmayan Tü ağırla- [xi] hürmet göstermek, izzet ve ikram etmek < Tü ağır pahalı, değerli" ağır

ağırla[mak

ağıt YT [193+] mersiye < Tü ağıtçı/ağıdıcı [xviii] ölülerin arkasından ağlayan kadın < Tü ağır-/ağdır-/*ağıd- [xiv-xix TS] ağlamak, haykırmak, anırmak < Tü ağ acı ve üzüntü ünlemi" ağla* 18. yy'dan itibaren kaydedilen ağıtçı sözcüğünün *ağıt adına değil, ağıtmak fiiline bağlı olduğu anlaşılıyor. YTü -it eki için bak. anıt. ağız/ağzağla[mak acıTü Tü âğız [viii] a. a. < Tü *â- açmak " ayır< Tü ağ/ığ acı ve üzüntü bildiren ünlem "

ığla- [viii+] ; ağla- [xiv]

ağnam [xvii] küçükbaş davar < Ar ġanam koyun, mal, davar ağrı ağrı[mak Tü ağrığ [viii+] a. a.

~ Ar ağnam [#ġnm çoğ.] koyunlar, < Tü ağrı-" ağrı-

Tü ağrı- [viii] hastalanmak; [xiv] sancımak, acı duymak < Tü ağ acı ve üzüntü nidası" acı-

ağustos ağostos [xvii] ~ Yun aúgoustos bir ay adı ~ Lat Augustus 1. Roma imparatoru Octavianus'un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı < Lat augere artırmak, büyütmek, yüceltmek " otorite ağyar başkası" gayrı ah2 ahali bir yerin yerlisi " ehil ahbap Habîb sevgili, dost" habip ahçı ahenk OFa hang terbiye, eğitim, edep aheste ahfad " hafid [xv] ~ Fa âhasta yavaş, sessiz ~ Ar aHfâd [#Hfd çoğ.] torunlar < Ar Hafıd torun » " aşçı ~ Fa âhang uyum < Fa hang vezin, ölçü, edep ~ [xiv] ~ Fa âh feryat, lanet ~ Ar ahâlin [#'hl çoğ.] yerliler, yerli halk < Ar ahl [xiv] ~ Ar ağyar [#ġyr çoğ.] başkaları < Ar ġayr başka,

~ Ar aHbâb [#Hbb2 çoğ.] sevgililer, dostlar < Ar

ahır axur [xi] hayvan barındırılan yer ~ Fa a%wur hayvan besleme yeri, yemlik ~ OFa â%war yemlik (= Sogd âxwer a.a.) ß OFa â- yöneliş, katılma, aidiyet bildiren önek + OFa %\var(d) yemek " â+, +hor ahi verilen ad ahir [xiii] Anadolu'ya özgü bir örgütlenme biçiminin mensuplarına ~ Ar a^î [#'%w] kardeşim < Ar ax erkek kardeş (= Aram a%â a. a. = İbr a% a.a.) [xi] ~ Ar â%ir [#'^r] sonraki, son

EŞKÖKENLİLER: Ar #'?r : ahir, ahiret, bilahare, tehir, uhrevi ahiret/ahret ölümden sonraki hayat" ahir [xiii] ~ Ar â%irat [#'^r fa. f.] sonraki şey,

ahit/ahdahd[xiv] ~ Ar cahd[#chdmsd.]1. tanıma, 2. yükümlülük, yemin, söz < Ar cahida tanıdı, kabul etti, üstlendi ahize [#'%5 sf.] alan, alıcı" ahz * Karş. Ar a%ı5at (zorla alınan şey). ahkâm Hukm yargı" hüküm ahlak yaradılış " halk2 [xiv] [xiv] ~ Ar aHkâm [#Hkm çoğ.] hükümler < Ar [xx/a] telefon alıcısı (Fr récépteur karşılığı) < Ar a^5

~ Ar axlâq[#xlq çoğ.] yaradılış, huylar < Ar xulq ~ Yun a%lada yaban armudu, pyrus ~ Ar aHmaq [#Hmq sf.] aptal, budala < Ar

ahlat a%lat [xvii] amigdaliformis ~ EYun a%râs, -d- a.a. ahmak Hamuqa aptal idi" hamakat * Kusur ve renk sıfatları yapan afcal vezninde, ahmer * Hilali ahmer "kızıl ay" demektir. ahsen Hasan güzel" hüsn ahşap Ar %aşb tahta, ağaç [xiv] [xiii]

~ Ar aHmar [#Hmr sf.] kırmızı

~ Ar aHsan [#Hsn kıy.] daha güzel, en güzel < Ar ~ Ar a%şâb [#%şb çoğ.] ağaçtan şeyler, kereste <

ahtapot ıxtapod[xvii] ~ Yun o%tapödi "sekiz ayak", a.a. ß Yun októ sekiz (~ HAvr *oktö- a.a. ) + Yun pódi ayak " okt(o)+, podyum ahu a.a. = Ave âsü a.a.) ahu zar ahududu ahval ahz aidat gelir, rant, bir yatırımdan geri gelen " avdet + ~ Fa âh u zar ah vah, ağlama ahu dutu [xix] kırmızı ağaç çileği [xiv] " ahu, dut [xvi] ~ Fa âhü ceylan ~ OFa âhüg a.a. (= Sogd âsük

~ Ar aHwâl [#Hwl çoğ.] haller < Ar Hâl" hal1 ~ Ar a%5 [#'%5 msd.] alma, alım < Ar a%a5a aldı

~ Ar câ'idât [#cwd çoğ.] gelirler < Ar câ'idat^

aile ayilet [xiv] ~ Ar câ'ilat^ [#cwl sf. f.] bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu hane halkı, bağımlılar < Ar câla [msd. cawl/c^iyâlat^] geçimini sağladı, besledi, baktı ait taalluk eden, ilgisi olan " avdet ~ Ar câ'id [#cwd fa.] 1. dönen, geri gelen, gelir, 2.

ajan [192+] ~Fragentsecret gizli görevli <Fragent iş yapan, görevli, vekil ~ Lat agens, t- < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajanda [xx/b] ~ Fr agenda gündem, günlük işler defteri ~ Lat agenda [n. çoğ.] yapılacak olan şeyler < Lat agendus yapılacak < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajans [186+] ; [189+] haber kurumu ~ Fr agence vekâlet, vekillik kurumu, aracı kuruluş ~ Lat agentia < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajda firmasının çay bardağı modeli [200+] büyükçe çay bardağı < marka Aida Paşabahçe

* Markanın yanlış okunmasından ötürü şarkıcı Ajda Pekkan'ın adıyla birleştirildiği rivayet edilir. ajite [etm [xx/b] ~ Fr agiter tahrik etmek, harekete geçirmek ~ Lat agitare a.a. < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ak ak[mak Tü Tü âk [viii] beyaz < Tü *â- açmak, açılmak " ayır-

ak- [viii+] (sıvı) akmak; [xi] akın etmek, yağma için hücum etmek ~ Ar caqb [#cqb msd.] 1. ayak topuğu, 2.

akab[inde ard, peş, sonra (= Aram caqsb- topuk = Akad iqbu a.a.)

akademi akademya [181+] ~ Fr académie 1. bilimsel kuruluş, yüksek okul, 2. özellikle 1635'te kurulan Fransız Akademisi / İt accademia a.a. < Akademía 1. Eski Atina'da bir semt, 2. Eflatun'un (Platon, MÖ 429-347) bu semtte kurduğu felsefe okulunun adı * Modern dönemde ilk kez 1474'te Floransa'da kurulan Platonik Akademi için kullanılmıştır. akait [xvii] ~ Ar caqâ'id [#cqd çoğ.] ilkeler, aksiyomlar, İslam inancının temel ilkeleri < Ar caqldat^ " akide 1 akaju fıstık ~ Port a caju ~ Karib akamet sonuçsuz, etkisiz < Ar caqama kısır idi, kısırlaştırdı akar akaret caqâr " akar akasya acacia arabica ~ E Yun akakía a.a. [xix] [xiv] ~ Ar caqâr [#cqr] gelir getiren mülk ~ Ar caqârât [#cqr çoğ.] gayrımenkuller < Ar [xx/a] ~ Fr acajou tropik bir ağaç, bu ağaçtan elde edilen ~ Ar caqâmat^ [#cqm msd.] kısır,

~ Fr acacia kurak bölgelere özgü bir ağaç,

* 16.-19. yy'da rastlanan Tü akakiya biçimi doğrudan Yunancadan alıntıdır. akbaba akça/akçe + <Tü [xvii] başı beyaz olan bir tür yırtıcı kuş, a.a. " ak, baba [xiii] 1. beyaz, 2. gümüş, 3. gümüş para < Tü ak " ak

* Karş. Fr argent, İsp plata (1. gümüş, 2. gümüş para, genel anlamda para). Karş. sarıca (altın). akıbet [xi] ~ Ar câqibat^ [#cqb fa. f.] ard, son, sonra < Ar caqaba ardından geldi, takip etti < Ar caqb topuk " akab akıl [xi] ~ Ar caql [#cql msd.] a.a. < Ar caqala 1. dizginledi, gem vurdu, 2. akıl süzgecinden geçirdi, akıl yürüttü (= İbr #cql rehin etme, haczetme) akın akışkan Tü akın [xi] sel; [xiv] baskın, yağma, dalga YT [194+] seyyal < Tü *akış-" ak< Tü ak-" ak-

Akışmak fiili mevcut değildir.

[xvii] eritilip sertleştirilmiş şekerden yapılan şekerleme - Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] 1. katılaşmış şey < Ar caqada düğümledi, bağladı, (alçı) dondurdu, (bal) katılaştırdı" akit1 akide2 [xvii] ~ Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] 2. kesin sayılan ilke veya öğreti, aksiyom < Ar caqada düğümledi, bağladı, katılaştırdı" akit1 akif [xiv] ~ Ar câkif [#ckf fa.] adayan < Ar cakafa [msd. cuküf] adadı, kendini verdi, meşgul oldu, müptela oldu akik taş, agat akil akim [xiv] ~ Ar câqil [#cql fa.] akıllı, rasyonel" akıl ~ Ar caqîm [#cqm sf.] sonuçsuz kalan " akamet ~ Ar caks [#cks msd.] yansıma, [xiv] ~ Ar caqîq [#cqq sf.] 1. yarık, 2. bir tür değerli

akide 1

akis/aksaks [xiv] tepki, bir şeyin tersi < Ar cakasa yansıdı, tersine döndü akit1/akdakd [xiv] düğüm, 2. sözleşme < Ar caqada bağladı, düğümledi, ilikledi akit2 [xvii]

~ Ar caqd [#cqd msd.] 1. bağ,

~ Ar câqid [#cqd fa.] akteden, sözleşen" akit1

akompanye[etm [187+] ~Fraccompagner eşlik etmek ~ OLat accompaniare a.a. ß OLat ad- bir şeye, birine + OLat *companiare yoldaşlık etmek < OLat companio "ekmek paylaşan", yoldaş " ad+, kumpanya akor [xx/b] uyumlu ses grubu ~ Fr accord uyum, ses uyumu, akor < Fr accorder uyum sağlamak, ses veya fikir birliğine varmak ~ OLat *accordare B Lat ad- katılma edatı + Lat cor, cord- yürek, akıl, gönül" ad+, kör2 * Veya < Fr corde < Lat chorda (tel, çalgı teli). Bk. kordon. akordeon [xx/a] ~ Fr accordéon bir müzik aleti ~ Alm akkordeon a.a. ^ 1829 Cyril Demian, Avst. müzik aleti yapımcısı < Alm akkord akor " akor akort akorda [xix] bir çalgının uyumunu sağlama uyum, ses uyumu, akor < İt accordare " akor akr(o)+ HAvr *ak-ro- < HAvr *ak- keskin, ekşi, sivri ~ İt accordo

~ Fr/İng acr(o)- ~ EYun akrós uç, sivri ~

* Aynı kökten EYun oksys (ekşi), Lat acer (keskin), acus (iğne, sivri), acetum (sirke). Tü ekşi sözcüğünün bu grupla ilişkisi tartışılmıştır. akraba qarîb [sf.] yakın " kurbet ~ Ar aqrabâ' [#qrb çoğ.] yakınlar < Ar

akran eşleşenler, yaşıtlar < Ar qirn eş, çift" karine 1 akredite [etm [xx/b]

~ Ar aqran [#qrn çoğ.] eşler, bir yarışta ~ Fr accrediter kredi vermek, inandırıcı

kılmak ~ OLat accreditare a. a. ß OLat ad- bir şeye + OLat creditus inanca, kredi" ad+, kredi akreditif [xx/b] ~ Fr accreditif kredi mektubu" akredite

akrep [xiv] ~ Ar caqrab [#cqrb] 1. zehirli bir haşere, akrep, 2. sivri uçlu bir tür çengel, 3. saatin kısa kolu (= Aram caqrsbâ akrep = Akad aqrabu a.a.) * EYun skorpíos (akrep) biçimi muhtemelen bir Sami dilinden alınmıştır. akrilik [xx/c] ~ Fr acrylique akrooleinden elde edilen bir polimer / İng acrylic a.a. < Fr acryle/acryl < Lat acer keskin, ekşi " akr(o)+ akrobat [xx/b] ~ Fr acrobate cambaz ~ EYun akróbatos parmak uçlarında yürüyen ß EYun akrós uç + EYun bátos yürüyen (< EYun bainö, bat-yürümek, adım atmak ) " akr(o)+, baz akropol [xx/b] ~ Fr acropole antik kentlerde hisar, iç kale - EYun akrópolis hisar, yukarı kent ß EYun akrós uç + EYun pólis kent" akr(o)+, politik akrostiş [xx/b] ~ Fr acrostiche bir şiirin mısralarının ilk harfleriyle yapılan söz oyunu ~ EYun akrosti%es ß EYun akrós uç + EYun stíks, sti%- sıra, satır, mısra " akr(o)+ aks [xx/c] ~ Fr axe eksen, dingil, üzerinde tekerleklerin döndüğü mil ~ Lat axis a.a. ~ EYun âksön a.a. ~ HAvr *aks- a.a. aksa[mak Tü ağsa- [xi] yavaş gitmek, topallamak < Tü *ağıs ağır, yavaş " ağır

* Karş. Tü akru (yavaş - xi). aksak Tü aksak/ağsağ [viii+] aksayan, yavaş giden < Tü a%sa-[xi] " aksa-

aksam qism " kısım

~ Ar aqsâm [#qsm çoğ.] kısımlar < Ar

aksan [188+] ~ Fr accent konuşma vurgusu, aksan ~ OLat accentus (bir metni veya sözü) makamla söyleme ß Lat ad- bir şeye + Lat cantare terennüm etmek, şarkı söylemek " ad+, kanto aksata alışveriş " ahz, ita ~ Ar a%5 wa icTâ ahz u ita, alıp verme,

akselere [etm [xx/b] ~ Fr accélérer hızlanmak, hızlandırmak ~ Lat accelerare a.a. ß Lat ad- + Lat celer hızlı, seri ~ HAvr *kel-es- hızlı" ad+

akseptans [xx/c] ~ Fr acceptance kabul ediş, kabul belgesi < Fr accepter kabul etmek ~ Lat accipere, accept- a. a. ß Lat ad- bir şeye + Lat capere, capt- el koymak, tutmak " ad+, kapasite aksesuar [xx/b] ~ Fr accessoire eklenti, tali unsur, süs ~ OLat accessarius a. a. < Lat accedere, access- yanına gitmek, yanaşmak, katılmak ß Lat ad- bir şeye + Lat cedere, cessgitmek, varmak, ayrılmak ~ HAvr *ked- gitmek, terketmek, ayrılmak "ad+ aksır[mak +kirTü asur- [xi] a.a.; aksur- [xiv] < Tü *askur- < Tü as [onom.] aksırık sesi "

* Ses yansımalı fiiller yapan -kır- eki varsayılmalıdır. Karş. Azer asqur- (a.a.). aksi aksiseda caks yansıma, akis + Ar Sadân ses, eko " akis, sada ~ Ar caksî [#cqs nsb.] ters " akis ~ Fa caks-i Sadâ ses yansıması, eko ß Ar

aksiyom [192+] ~Fraxiome matematikte ispatı gerekmeyen ilke ~ EYun aksiöma < EYun áksios denk, uygun, değerli aksiyon [xix] hisse senedi; [xx/b] eylem ~ Fr action 1. eylem, edim, icraat, 2. hisse senedi ~ Lat actio eylem < Lat agere, act- yapmak, eylemek, icra etmek, harekete geçirmek ~ HAvr *ag- harekete geçmek veya geçirmek Aynı kökten EYun âgo (sürmek, sevketmek, götürmek), agón (yarış). EŞKÖKENLİLER: Lat agere : acente, ajan, ajanda, ajans, ajite, aksiyon, aktif, aktive, aktör, aktris, aktüarya, aktüel, antrakt, hiperaktif, kaşe, kaşkol, manej, reaksiyon, radyoaktif EYun ágo : demagog, pedagog, sinagog, strateji EYun agón : antagonist akson [xx/c] ~ Fr/İng axon/axone sinir hücresinin sinirsel uyarıyı ileten uzantısı ~ EYun âksön eksen " aks aksülamel + caksü-l c^amel [xix] karşı eylem (Fr réaction karşılığı) B Ar caks yansıma, tepki + Ar camal eylem " akis, amel ~ Sogd %Şâm akşam, akşam

akşam a%şam [xi] yemeği (= Ave %Şaprt akşam veya gece = Sans kşapâ a.a.) aktar attar aktar[mak Tü attar [xiii]

~ Ar caTTâr [im.] ıtır satan, parfümeri"

ağtar- [viii+] çevirmek, devirmek, döndürmek

yeşilimtrak açık mavi renk. fiil" aksiyon akua+/akva+ HAvr *akwâ. Karş. act.yapmak.] " aktör aktüalite konular < Fr actuel" aktüel [xix] ~ Fr actrice kadın tiyatro oyuncusu ~ Lat actrix [195+] ~Fractualité güncellik. aktîn. eylem < Lat agere. güncel aktüarya [xx/c] ~ Fr actuariat sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı < İng actuary sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı ~ Lat actuarius zabıt kâtibi < Lat acta [n.yapmak.bir şeye + OLat copulare bağlamak < Lat copula iki şeyin bağı. güncel ~ OLat actualis fiili.aktif [xx/b] agere. tiyatro oyuncusu ~ Lat actor icra eden < Lat agere. ponksiyon akustik [192+] ~Fracoustique işitmeye ilişkin. eylemek " aksiyon ~ Fr actif. aktive [etm [xx/c] ~ Fr activer etkin hale getirmek" aktif aktör [xix] ~ Fr acteur eyleyen. a.< HAvr *kous. zabıt < Lat actus edim. eylemek " aksiyon aktris [f. act. ~ Fr actuel fiili.işitmek . İng. icracı. şua * Yunanca sözcük Lat radius (ışın) karşılığıdır. actaktüel [xx/b] eylemsel < Lat actus eylem. bu renkte bir süs taşı ^ İlk anlamda 1846 John Ruskin. Fr. çoğ. kimyacı < EYun aktîs. a. ~ akuamarin [xx/b] ~ Fr aquamarine 1. ~ İt acqua / Fr aqua. boyunduruk. marina akuarel/akvarel acquarella a. vitamin [xx/c] [xx/b] ~ Fr aquarelle suluboya ~ İt ~ Alm aquavit bir tür alkollü içki ~ Lat akuple [etm [xx/c] ~ Fr accoupler çift koşmak ~ OLat *accopulare ß OLat ad. a. işitsel ~ EYun akoustikós < EYun akoüö işitmek ~ HAvr *skous-yo.su ~ Lat aqua a. -ive eylemli. rabıta " ad+ * Karş. kayıtlar.] "edilmiş şeyler". sanat eleştirmeni ~ Lat aqua marina deniz suyu " akua+. dekuple. 2.a.ışın. akupunktur [xx/c] ~ Fr/İng acupuncture iğnelerle tedavi yöntemi ß Lat acus iğne + Lat punctura delme " akut. radyum. < İt acqua su " akua+ akuavit aqua vitae hayat suyu " akua+. etkin ~ Lat activus < Lat aktinyum [xx/b] ~YLatactinium radyoaktif bir element^ 1899 André-Louis Debierne.

kümülüs akvaryum [189+] ~YLataquarium[n. sivri " akr(o)+ akü akümülatör[192+] ~Fraccumulateur1. 2. zaptetmek. en yüksek " ali * "İyi. İt lezza/lizza/alicia. güzel. 3.akut [xx/b] ~ İng acute keskin. lichia Tü ~? * Karş. iyi (sıfat) [xiv] 1. suya ait" akua+ akya [xix] bir tür büyük balık.bir yere + Lat cumulare toplamak. hastalık) . güzel" anlamı Türkçeye özgüdür. Yun lítsa/létsa. en yüksek. al[mak Tü al. alabros brosse fırça ~ OLat bruscia a. " fırça alaca <Tü [xiv] karışık renkli < Tü ala " ala alacık Tü [189+] ~Fr à labrossef ı r ç agibi<Fr alaçu [viii+] bir tür büyük çadır alafranga usulü < öz Franco Frank. karışık renkli. keskinleştirmek ~ HAvr *ak-u.< HAvr *ak. İng. al âl [viii] kırmızı * Karş.a.Lat acutus < Lat acuere sivriltmek. Lat lichia. Fr liche/lichié (a. sivri uçlu. alaca alâ (zarf). ani (sancı. almak ala Tü al kırmızı" al Tü ala [xi] renkli. toplanmak. [xvii] 2.a. biriktirmek ~ Lat accumulare a. Fransız " frank [187+] ~ İt alla franca Frenk gibi. pek iyi ~ Ar aclâ' [#clw kıy. Moğulağan>ulaan (a. a. devrilme < Ven bòra ani * Ven albora < alborar (direk dikmek) fiiliyle ilgisi gösterilemez.keskin. taraf" bandıra alabora rüzgar.biriktirici. fırtına " bora [xvii] altüst olma.] içinde su canlılarının yaşatıldığı yapay ortam # 1850 Philip Gosse.). pek güzel. Frenk . daha yüksek. küme olmak " ad+.a. ß Lat ad. elektrik biriktiren cihaz < Fr accumuler " akümüle akümüle [etm [xx/b] ~ Fr accumuler birikmek.). ornitolog < Lat aquarius suya ilişkin. kuzu balığı.] daha yüksek. alabanda [xvii] ~ İt alla banda gemicilikte dümeni sağa veya sola sonuna kadar kırma < İt banda2 yan.[viii] elde etmek. toplayıcı. sağanak.

alaca bulaca. Alman usulü < öz Alamanno Alman " Alman ~ Ar alamet [xiv] belirtiler. 2.fiilinden benzerlik yoluyla türetildiği anlaşılmaktadır. uzaklaş! < İt allargare açılmak. calaq] 1.] işaretler. im " alem1 alaminüt [xx/b] yemek < Fr minute dakika ~ Lat minutus " mini1 alamod moda alan Tü [xx/a] alan [xi] açık ve düz yer ~ Fr à la minute dakikalık. geniş ~ Lat largus a. uzaklaşmak < İt largo açık. Türk alavera [xix] dolap. ~ Fr à la cocque kabuklu yumurta < Fr [xix] bir tür balıkçı kayığı. bu tür kayıklara mahsus ağ . çabuk pişirilen ~ Fr à la mode modaya uygun < Fr mode " alarga [xvi] gemicilikte "açıktan geç" komutu ~ İt allarga açıl!. belirti. sema1 * "Gökkuşağı" anlamı Türkçeye özgü olmalıdır. alaka [xiv] ~ Ar calâqat^ [#clq msd. alakart [189+] restoranda seçmeli menü < Fr carte kart.a. ilgilendi [msd. bağlandı.alagarson Fr garçon oğlan " garson [xx/b] ~ Fr à la garçon oğlan gibi (saç kesimi) < alaimsema [xviii] gökkuşağı ~ Ar calâ'imu-s-samâ' gökte beliren alametler ß Ar calâ'im [#clm çoğ. dürüst olmayan iş . Karş. ilgi. " ad+.] işaret.] Alman tarzı. alametler (< Ar calâmat^ işaret. bağlantı < Ar caliqa [msd. alamet) + Ar sama' gök " alamet. asıldı. sarktı. larj alarm [xx/b] ikaz sinyali ~ Fr alarme silaha çağrı [xiv].İt alamanna [f. özellikle kıyamet belirtileri calâmat^ [#clm msd.] ilişki. liste " kart2 alakok coque yumurta kabuğu alamana [xx/a] ~ Fr à la carte "listeye göre". her çeşit ikaz sinyali [xvii] ~ İt all' arme silahlara! < İt arma silah " arma alaşım YT [194+] halita < Tü *alaş-" ala * Bulaş. alaturka usulü < öz Turco Türk " Türk alavere [187+] ~İt alla turca Türk gibi.

a.evcilleşmek. boş sayfa < Lat albus beyaz " albinos albümin [192+] ~Fralbumine yumurta akında bulunan bir protein ~ Lat albumen ak madde.. Karş. Fiziksel anlamda kullanımına 15. yanma. kirletmek alayiş [xvii] bulaşma. 2. parıltı < Tü yal. yanmak " yanalbatros [xx/b] ~ Fr albatros bir tür deniz kuşu ~ Port alcatraz balıkçıl kuşu.] beyaz şey.parlamak.] < Lat ala 1. âlây.a. alay2 alay etmek [188+] eğlenmek. Türkçe sözcüğün orijinal anlamı. Roma ordusunda süvari birliklerine verilen ad * Latince sözcük MÖ 2.bulaşmak. bulaşıklık. pelikan ~? Ar al-ğaTTâs [#ġTs im. bey albeni " al-. kirletme < Fa âlüdan. uysallaşmak " alış* Özgün anlamı alçak gönüllü deyiminde korunmuştur. kandırmak < aldan[mak <Tü Tü âl2 [viii] hile. [xix] dünyevi gösteriş. düzgün saflar halinde dizili süvari birliğidir. ben1 [xx/b] ~ Fr albinos doğuştan saçları ak + al beni [xix] çekicilik. beyaz kâğıt.[xiv] kandırılmak < Tü alta. yozlaşma < Fa âlüdan. alçı <Tü alçığ [xiii] duvar ve sıva yapımında kullanılan bir tür ak toprak < Tü *alış-ığ yumuşak < Tü alış. albüm [xix] ~ Fr album boş yapraklardan oluşan kitap. cazibe albinos/albino olan < Lat albus beyaz ~ HAvr *albh. uysal.[xi] aldatmak.a. ciltli defter ~ Lat album [n. alşak [xiv] a.yumuşamak " alışaldan. geleneksel Türk akıncı düzeninin aksine. tahkir etmek (argo) âlây bulaşma. âlây. kanat.Fa alâyiş bulaşış. yumuşak huylu. aldatma . pest. dalavere. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup merkezdeki piyade birliğinin sağ ve solunda konuşlanan süvari birliklerini ifade eder. yumurta akı < Lat albus beyaz " albinos alçak Tü alçak [viii+] mütevazı.* Almak vermek fiillerinden veya Fr alivrer sözcüğünden türemiş olması zayıf olasılıktır. debdebe . yozlaşma.] dalgıç albay YT [193+] < Tü alaybeyi" alay1. yy'dan itibaren rastlanır. alçak [xvii] hakir. sosyal anlamda daha düşük pozisyonda olan < Tü *alış-ak < Tü alış.bulaşmak " alay2 ~ Fa alaz <Tü [xvii] = Tü yalaz/yalaw/yalan/yalm alev. alay1 [xiv] bir tür süvari formasyonu ~ O Yun allági(on) Bizans ordusunda bağımsız süvari birliği ~ Lat alae [çoğ. Yunanca biçim ilk kez VIII Konstantin Porphyrogenetos'un 959 tarihli yasa derlemesinde görülür.

odont-. adet2 alelumum olarak " ale+.kökünden Lat alter (başka). ebediyet). kaptırmak . genel ~ Ar cala-1-uSül usul üzere. ult. başka) + EYun agoreüö konuşmak. yeryüzü. İbr colam (sonsuz süre. dünya. açık. karşı. +dar alengir[li -? ~ Fa calamdâr sancaktar < Ar calam alenî ~ Ar çalanı [#cln nsb. ebediyet. İng tooth < Ger *tanth. umum alelusul ale+. uls.[xix] aldırış etmek. Belki "burnundan kıl aldırmak" deyiminden. belirti. Sans dantaka. bayrak " ilim [xiii] sancak ~ Ar cala-1-c^acalat^ acele ile.(öte). 2. üstü.a. dent.aldehid [xx/c] ~ Fr aldéhyde alkollerden elde edilen bir kimyasal madde sınıfı / İng aldehyde a. az pişmiş makarnayı tarifeden bir söz < İt dente diş ~ Lat dens. * Aynı kökten Fa dand. ale+ ~ Ar cala(y) üzeri. aldır. acele ~ Ar cala-1-c^âdat^ adet üzere. önemsemek < Tü al-" al* Geç döneme ait olan ikinci anlamın kaynağı açık değildir. bayrak " alem1. işaret. gibi. usul1 alem1 sancak. aldur-[xiv] almasına neden olmak.a. üzere (edat) alegori [xx/b] ~ Fr allégorie simgesel anlatı ~ EYun allegoria başka türlü söyleme. hidr(o)+2 aldente [xx/c] ~ İt al dente "dişe gelir". göz önünde < Ar calana [msd. acele alelade surette " ale+. alem2 [xi] ~ Ar câlam [#clm] dünya.] gizli olmayan. EYun odoús. < YLat alcool dehydrogenatus hidrojeni alınmış alkol" alkol. alışılmış ~ Ar cala-1-c^umüm genellikle. calâniyyat^] açığa çıktı. herkes ~ Aram câlam 1. alelacele olarak " ale+. alemdar sancak. aldır[mak Tü altız.[viii+] almasına neden olmak. ~ HAvr *dent. söylemek " kategori * HAvr *al. usulü gibi" ~ Ar calam [#clm] simge.(diş).a.a. aşikâr oldu .a. evren * Karş. sonsuz süre. başka şey ima etme ß EYun állos başka (~ HAvr *al-1 öte.

İbr eleph (öküz). karşı. Ebi Talib. farklı + EYun érgon iş. bitişmek alfa [xx/b] bir tür radyoaktifışın.(parıldamak. Fenike yazısı Arami yazısının bir varyantıdır. a. Akad alpu.sesinin inceltilmesi Farsça etkisi veya Farsçadan ikincil alıntı gösterir. Alevi [xi] ~ Ar calawl [#clw nsb. * Arapça sözcüğün nihai anlamı "dönen şey. = Tü yalab yalab [DK] parıl parıl ~ Fa âlâw parıldama. Karş. aygıt < Ar âla [msd. yalabık (parlak xvi). rahat ~ OLat *adiaces çevre.] araç. [xx/c] bazı tıp ve elektronik terimlerinde kullanılan bir bileşen. . yalab yalab (parıl parıl xiii). alev Tü yalaw [Abuş. ışımak xiv). İslam peygamberinin damadı aleyh ile. ~ Ar calayhi-s-salâm barış ~ Ar calaykum as- aleyhisselam [xi] selam sözü (onun) üzerine < Ar calay-hi onun üzeri" aleyh aleykümselam [xiv] selam sözü salâm barış (sizin) üzerinize < Ar calay-kum sizin üzeriniz " aleyh alez [xx/c] ~Fràl'aise1. etraf < Lat adiacere etrafında olmak. Avst. numara . " alfa. gönlü ferah. çalışma " alegori.] Ali'ye mensup olan < öz cali Ali b. Esasen Türkçe bir kelime olduğu halde -l. [200+] popüler psikolojide aktif erkekler için kullanılan bir sıfat ~ EYun álfa Yunan alfabesinin ilk harfi ~ Fen alep öküz. gibi" ale+ [xiv] ~ Ar calay-h(um) onun üzeri < Ar cala(y) üzere. Fenike alfabesinin ilk harfi = Aram âleph Arami/İbrani alfabesinin ilk harfi * Fenike yazısında A harfi öküz başı simgesiyle gösterildiği için. beta ~ Fr alphabet harfler dizisi ~ EYun álfa beta ~ Fr alphanumérique harf ve rakamları alfanümerik [xx/c] içeren dizi / İng alphanumeric(al) a. xv+ * Karş.a. erg alesta [xvii] hazır etmek ß İt ad bir şeye + İt lesto hazır " ad+ alet awl/ma'âl] döndü [xiv] ~ İt allesta hazır ol! < İt allestire hazır ~ Ar âlat [#'wl msd. TTü yalabı.alerji [195+] ~Frallergie vücudun bir dış etkene verdiği normal dışı tepki ~ YLat allergia ^ 1905 Clemens von Pirquet. alev <Tü alâv/alev [xvii] . 2. ferahlık.rahat. alfabe [xx/a] Yunan alfabesinin ilk iki harfi" alfa. hekim ß EYun állos başka. calev [xvii] Çağ] a. yatak çarşafının altına serilen emici örtü < Fr aise hareket alanı." belki "çömlekçi çarkı" olmalıdır.

yüce < Ar calâ [msd. [xiii] değişmek.ekinin refleksif kullanımıyla "kendine almak" anlamında. alim Ar calama bildi" ilim alimallah alizarin [xx/b] ~ Ar câlimu-llâh Allah bilir " alim. cenap alicengiz alicengiz oyunu [xix] dalavere. usare " usare alize [xx/b] ~ Fr alizé tropik bölgelerde esen bir rüzgâr ~ ? alkali [183+] ~Fr/İng alkali bir kimya terimi~Ar alqall [#qlw] kostik soda. taraf" ali. bilgin < alizari kök boya hammaddesi ~ Ar al-cuSârat^ öz suyu.[xi] alışveriş etmek. takas etmek. [xiv] yenilmek. kat. cephe. [xiv] benimsemek.] yüksek. Anlam için karş.[xi] kendine almak. Harezm alıç oxyacantha alık Tü [xi] meyvesi eriğe benzeyen yabani bir meyve. fırınladı . alın alın[mak Tü alın. almak).] ilim sahibi. evcilleşmek) < suescere (benimsemek. yumuşamak < Tü almak " al* Türkiye Türkçesinde -iş. allah ~ Fr alizarine kırmızı kök boya < Fr [xi] ~ Ar calim [#clm fa.alg algı YT [xx/b] ~ Fr algue yosun ~ Lat alga a. yükseldi. dolap âl-i Cengiz Cengiz Han sülalesi. yy son yarısında Kırım hanlarını ilgilendiren karmaşık siyasi entrikalardan dolayı.a. hazret.] < al-%warizmı İslam matematikçisi Harezmi (9. [194+] idrak algoritm/algoritma [xx/b] ~ Fr algorithme matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi ~ EFr algorisme Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [esk. ~ OFa alüg a. yüceldi ~ Ar câlîy [#clw sf.a. hassasiyet göstermek < Tü al-" alalış[mak Tü alış. sodyum hidroksit < Ar qalâ yaktı. alıç ^ küç. Lat consuescere (alışmak. majeste ß Ar câlîy yüksek + Ar canâb nezd. ali [xiv] culüw] yüksek idi. cüsseli ve kaba kimse. yy) < öz %warizm Orta Asya'da bir ülke. < Tü al-" al- [193+] ganimet. uysallaşmak. ahzetmek. crataegus ~ Fa âlüça küçük erik. bilen. alt olunmak. özellikle bu sülaleden gelen Kırım ve Besarabya hanları < Tü * Muhtemelen 18. aluk/alığ [xi] kel. [xvii] üstüne almak. alicenap ~ Fa câlîy canâb yüce makam. değiştirmek. aptal alın Tü alın [viii+] ön taraf. evcilleşmek. adet edinmek.

çok ~ İt allegro şen. yy'da ortaya çıkan bir Germen aşiretleri birliği ß Ger *all.a. çeşitli bilgiler içeren takvim ~ YLat almanac a. ~ Fr allo telefon hitabı ~ İng hallo/hullo ~ Fr alopécie saç dökülmesi.] çok bilen.) biçimi Türkçeden alıntı olmalıdır. naqH] budadı almaşık YT [194+] alternatif <Kırg almaş nöbet. erkek " manken almanak [xix] ~ Fr almanach yıllık. kelam ß Ar callama [II] bildirdi + Ar kallama [II] Alman Alaman [xvii] ~ Fr Allemand a. İng. Allah [xi] ~ Ar allâh [#'lh] < Ar al-(i)lâh tanrı" ilah ß Tü allak bullak ikil alas bulas [xi] karma karışık.canlı. alaca bulaca [xvii] ala karışık renkli + Tü bulğa.[xi Ha] karmak.a. # 1267 Francis Bacon. özetledi < Ar naqaHa [msd. Tü al.[viii+ Uy] övmek. < E Yun alöpeks tilki ~ HAvr *wlp-e. ~ Ar al-kuHl [#kHl] göze sürülen sürme.alkış Tü alkış [viii+] övgü. özetlenmiş (yazı) < Ar naqqaHa [II] bir kitabı redakte etti. hareketli allem kallem konuştu " ilim. allame alim.fiiliyle birleştirilmesi keyfidir.a. kutsama < Tü alka. kellik / İng . fazlasını kesti. alo [ 192+] genel selam sözü ~ EFr ho là "hey oradaki!" alopesi [xx/c] alopecy a. kutsamak alkol [xix] ~ Fr alcool mayalı içkilerden damıtma yoluyla elde edilen kimyasal madde ~ İsp alcol a. alak bulak [xv-xvii] . karıştırmak " ala.a.a. yy'da İspanya Arapları tarafından Avrupa'ya getirildiği ve kurşun sülfat maddesi de alkol gibi damıtıldığı için.a. her + Ger *manniz insan. redakte edilmiş.] gözden geçirilmiş. en alim " ilim [xiv] ~ Ar callâmat^ [#clm im. alacr.tüm. bula* Moğ alag bulag (a. a. < öz Alamanni 3. düşünür ~ Ar al-munaqqaH [#nqH II mef. allegro [192+] müzikte bir tempo neşeli ~ OLat *allecrus ~ Lat alacer. antimon veya kurşun sülfat < Ar kaHala karardı * İmbikle damıtma tekniği 12. kısalttı. salname. münavebe * Kırgızca sözcüğün etimolojisi açık değildir.

alpac. boy atmak * Aynı kökten Lat alescere (büyümek. müzikte yüksek perdeden erkek sesi. < HAvr *al-3 (bitki veya canlı) yetişmek.]. alpaka 1 [192+] ~İspalpaca Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan. bu hayvanın yünü ~ Quech alpako a.a. Fr/İng altitude < Lat altitudo (yükseklik). a. [xx/a] ~ Fr alpinisme dağcılık sporu < Fr alpin alternatif [xx/b] ~ Fr alternatif 1. tenor [esk. 2. 3. 2.iki şeyden başka olan.İt altezza yükseklik. Sans lopâsâ. diğer < HAvr *al-1 öte. sırayla değişen. a. alto [189+] ~İtalto1. başka " alegori alternatör cihaz < Fr alterner " alternatif altes [xix] [xx/b] ~ Fr alternateur alternatif akım üreten ~ Fr altesse prens rütbesindeki kişilere hitap şekli . pac. seçenek. alpinizm Alp dağlarına ait < öz Alpe Alp dağları alt Tü alt [viii+] a. a. pakt * 1920 Versailles barış antlaşmasıyla aynı günlerde icat edildiği için.a.yüksek. alüminyum [192+] 1808 Humphrey Davy. yücelik < İt alto yüksek " alto altı Tü Tü altı [viii] a. +metre altmış Tü altmış [viii+] a. Karş.> Fa röbâ (tilki). ~ Fr altimètre yükseklik ölçme cihazı ß altimetre [xx/b] Lat altus yüksek + EYun métron ölçü " alto. buna eşdeğer perde ~ Lat altus boy atmış.barış " alüminyum. boy atmak). pes perdeden kadın sesi [xvi].bir alüminyum alaşımı ß YLat aluminium + Lat pax. Erm aġvés < EErm alwes. İngiliz kimyacı < Lat alumen şap ~YLat aluminium bir .a.* Tilki yılda iki kez tüylerini döktüğü için. a. Aynı kökten Lat vulpes. Ave raopis. öteki ~ HAvr *al-tero. altın altun [viii] a. < Tü altı" altı * -mış ekinin işlevi belirsizdir. büyümek. yüksek ~ HAvr *al-to. . almaşık < Fr alterner ~ Lat alternare bir işi sırayla yapmak < Lat alter öbür. < Quech pako kızıl kahverengi alpaka2 [xx/b] ~ YLat alpax.

malag-yumuşatmak ~ HAvr *melag.bir şeye + Lat ligare bağlamak " ad+. âmây. nikâh yüzüğü < Fr allier bağdaşmak. güvence" emanet amatör [192+] ~Framateur bir işi zevk için yapan ~ Lat amator seven < Lat amare sevmek ~ HAvr *am. Moğ aman (ağız). top " in+1. bağdaştırmak. ~ OLat amalgama simyada civa alaşımı ~ Ar al-malġam alaşım. laut. amaç [xi] ~ Fa âmâc hedef.+ Fr balle balya. varmak.a.. maksat" anlamını Dil Devriminden sonra kazanmıştır. altüst olmak Lat ballare " balad . amçuk [xiv] a. maamafih ~ Ar acmâ' [#cmy sf. yıkamak " ad+. Orijinal biçimin amçık (ağızcık?) olduğu düşünülebilir. balya ambale [xx/b] ~ Fr emballé gemi azıya almış (at). -t.alüvyon [xx/b] ~ Fr alluvion akarsuyun sürüklediği kumlu toprak.a. bulamaç.] kör. amçık [xiii] a.a. a. lig am Tü am [xi] dişilik organı. " merhem aman [xi] ~ Ar âmân [#'mn] güvenlik.suyla akıtmak. dere mili < Lat alluere suyla sürüklenmek ß Lat ad. 2. hazır olmak ~ Fa âmâda gelmiş.a. a. ittifak etmek ~ Lat alligare a. yumuşak ve kolay şekillenen her çeşit alaşım / İng amalgam a. ambalaj [192+] ~ Fremballage paketleme. gözleri görmeyen < Ar * Kusur ve renk sıfatları yapan afcal vezninde. krem ~ EYun málagma. erkeksi veya savaşçı kadın ~ EYun amazon savaşçı kadınlar kavmi * Yunanca sözcüğün a-mazós (memesiz) sözcüğünden türetilmesi halk etimolojisidir.bir yere + Lat lavare. a. ittifak. ß Lat ad. 2. duyguları altüst olmuş < Fr s'emballer gemi azıya almak. hazır < Fa/OFa amalgam [xx/c] ~ Fr amalgame civa alaşımı. nişangâh * "Gaye. Yunan efsanesinde savaşçı kadınlar kavmi. amade âmâdan. < EYun malâssö. lavabo alyans [xx/a] ~ Fr alliance 1. * Karş.a.gelmek. karanlık olma [xiv] emma [xi] ~ Ar amma gelgelelim. paket < Fr emballer paketlemek ß Fr en. olmak. ama1/amma (bağlaç) < Ar am fakat ama2 camiya kör olma.sevmek amazon [xx/a] ~ Fr amazone 1.

dolaşmak.bir. dolanmak < Lat ambire. amblem ~ EYun emblema. a. ortam.] işlemler < Ar amenna [xiv] ~ Ar âmannâ [#'mn IV] inandık. (= Sans sambhâra bir araya getirme. ~ EFa hambâra a. it-gitmek. ambit.a.a. genel hava ~ Lat ambientia dolaşım < Lat ambire. iki yanlı. işledi * "İshal" anlamı muhtemelen "bağırsak boşaltma işlemi" anlamında bir hüsnü tabirden türemiştir. beraber. işlem.her ikisi.a. İslami inanç formülünün ilk kelimesi. bu2 ambi+ çepeçevre ~ Lat ambi. a. < OLat barra engel.dolaşmak. yol almak ~ HAvr *eigitmek " ambi+. güvendi" emanet amentü [xiv] ~ Ar âmantu [#'mn IV] "inandım". +ber ambargo [192+] ~Frembargo bir limana giriş çıkışı engelleme. birikim. çevre ~ Fa canbar büy güzel kokulu bir çiçek ß ~ Fr/İng ambi. işlem " amel ~ Ar camalat^ [#cml çoğ. amele " amel ameliyat camaliyyat^ ameliye.] iş. abluka ~ İsp embargar etrafını çevirmek. barikat. bu kelime ile başlayan formül < Ar amana [IV] inandı" emanet . iyon amblem [xx/b] ~ Fr emblème simge. her çeşit güzel koku = OFa anbar a. erzak. saplama < EYun embâllö katmak. içine sokmak ß EYun én içine + EYun bâllö atmak " en+.sokuş. bariyer " bar1 amber [xi] ~ Ar canbar [#cnbr] bir tür balinanın midesinden çıkarılan güzel kokulu madde. amberbu Ar canbar + Fa büy koku " amber. getirmek " hem. ~ HAvr *ambhi iki taraf. işlem. balistik ambülans [xx/b] ~ Fr ambulance tıbbi taşıt aracı < Fr hôpital ambulant gezici hastahane < Lat ambulare gezmek. dolanmak ß Lat ambo + Lat ire. ambit. [xix] ishal msd. mağaza ~ OFa hanbar a. " ambiyans amca <Tü abıca/abuca [xvi] babanın ağabeyi [viii] ağabey. -t.a.ambar [xiii] ~ Fa anbar depo.a. a. barikat dikmek < OLat inbarricare a. birlikte + HAvr *bher-1 taşımak. eylem. güvendik (birinci çoğul şahıs) < Ar amana [IV] inandı. yaşlı ve saygıdeğer kimse " ece < Tü *aba eçe ß Tü âpa [viii] baba + Tü eçe ~ Ar camal [#cml amel [xi] iş. eylem < Ar camala çalıştı. kumanya) ß HAvr *sem.] işçiler < Ar câmil işçi ~ Ar camaliyyât [#cml çoğ. ambiyans [xx/b] ~ Fr ambiance çevre.

su ve karada yaşayan canlı.] . Alm. amik ('ariz ve amik' deyiminde) derin. a. t. şişirme < EYun emfysâö < EYun fysâö üflemek. ametal metal [xx/c] ~ Fr ametal metal olmayan mineral" an+. getirmek " amphi+. tiyatro * İlk kez MÖ 53'te Roma'da Gaius Scribonius Curio'nun inşa ettirdiği çift sahneli oval tiyatro için kullanılmıştır. matiz * Ametist taşının sarhoşluğa engel olduğu inancından ötürü. haritacı < öz Amerigo/Americus Vespucc Amerika kıtasının ayrı bir kıta olduğunu ilk ileri süren İtalyan seyyah (1451-1512) < Emmericus/Emmeric Doğu Gotlara özgü bir erkek adı * Vespucci'nin önadı Alm Heinrich (> İng Henry) adının Doğu Got diyalektindeki biçiminin İtalyanca uyarlamasıdır. çepeçevre + EYun ferö. 2. dost. for. Yarım daire şeklinde tiyatrolar için kullanımı modern döneme özgüdür.değil + EYun methüö sarhoş olmak " an+. metil. +ber amigo seyircisini coşturan kimse amatör [196+] Meksikalılara özgü hitap şekli. ß EYun a(n).taşımak ~ HAvr *bher-1 taşımak. biy(o)+ amfiteatr amfiteatro[187+] ~Framphithéatre daire veya yarım daire şeklinde tiyatro ~ Lat amphitheatrum çift yanlı (tam daire veya oval) tiyatro B EYun amfi. dibine kadar < Ar camuqa [msd. cumq/c^amâqat^] derin idi ~ Ar camîq [#cmq sf.iki yanlı + EYun théatron tiyatro " amphi+. ametist [xx/b] ~ Fr amethyste bir tür süs taşı ~ EYun améthystos "sarhoş etmez". amfizem [xx/c] ~ Fr emphysème tıpta bir vücut dokusunun gazla şişmesi ~ EYun emfysema. arkadaş < Lat amare sevmek " * Türkçe sözcüğün ikinci anlamı Beşiktaşlı taraftar Amigo Orhan'ın lakabından türemiştir. etil. amin2 amfibi [xx/b] ~ Fr amphibie 1.a. [197+] futbol ~ İsp amigo arkadaş ~ Lat amicus sevgili.iki yanlı. amfetamin [xx/c] ~ Fr/İng amphetamine merkezi sinir sistemi uyarıcısı olan bir kimyasal madde < Fr/İng alpha methyl phenyl ethy " alfa. fışkı amfora < EYun amforeús/amfiforeús iki kulplu küp ß EYun amfi. üfürmek. fenol. su ve karada hareket eden araç veya askeri birlik ~ EYun amfibíos çift canlı" amphi+. şişirmek " en+.içine üfleme.Amerika ~ öz (İt/Lat) America bir kıta ^ 1507 Martin Waldseemüller.

Amun amorf morfe şekil " an+. göçmek " mütasyon amir ~ Ar âmir [#'mr fa. doğru. amin1 [xiii] ~ Ar âmîn dua sözü ~ İbr âmen 1. işçi.] emreden " emir1 amiral [183+] Avrupa donanmalarında komutanı. genel. memur. itfa edilmiş < Fr amortir. mort amortisman [185+] ~Framortissementfinansve muhasebede bir kavram < Fr amortir tüketmek. mantalite amok Malay amok a. doğru olma " emanet * #'mn kökü Arapça ve İbranicede ortak olmakla birlikte dua sözü olarak kullanılan amin İbranicedir. bey [xi]. 2.hal değiştirmek < HAvr *mei-1 değişmek.] 1. [193+] Türk donanmasında bir rütbe ~ Fr amiral Arap veya Müslümanlarda komutan.] avama ait.< HAvr *men-1 düşünmek " an+. deniz komutanı [xiv] ~ Ar amîru-1.] kamu. borcu taksitle tüketmek ~ OLat *admortire/*ammortire ß OLat ad. güvenilir. amortiss.adım adım öldürmek.değil + EYun amorti [xx/b] ~ Fr amorti ölü. 2. amin2 ammonia " amonyak [xx/b] ~ Fr amine kimyada bir bileşik < Lat amip [xx/b] ~ Fr amibe tek hücreli bir canlı ~ EYun amoibe değişken < EYun ameibö değişmek ~ HAvr *smeigw.(falan) komutanı " emir2 * Türk donanmasında 26/11/1934 tarihli kanunla kullanıma girmiştir. morf(o)+ [xx/b] ~ Fr amorphe şekilsiz ß EYun a(n). Kuran'ın otuzuncu cüzünün adı. halk. halk câmmat^ [#cmm fa." 2. görevli. özellikle sıradan halk.yönelme edatı + OLat mors ölü " ad+. yer değiştirmek. itfa etmek. a. sönük. hatırlamak ~ HAvr *mnâ. tüketmek. "öyledir. etmen " amel [xiv] ~ Ar camii [#cml fa. [xx/c] ~ İng amok öldürme hırsıyla gözü dönmüş olma ~ amonyak [xix] ~ Fr ammoniac Kimyada NH3 bileşiği veya bunun tuzları ~ EYun (h)ammoniakós Libya'da Juppiter Ammon tapınağı yakınında çıkarılan bir tür tuz < öz (h)Ammon bir Mısır tanrısı. f. dua sözü < İbr #'mn güvenilir olma. adi" amme [xiv] ~ Fa câmTyâna avam tarzında < Ar câmmî ~ Ar amme [xiv] 1. anımsama < EYun mnáomai anımsamak. avam " umum amnezi [xx/b] ~ Fr amnésie hafıza kaybı ß EYun a(n)değil + EYun mnesis hafıza.amil etken. amiyane [#cmm nsb. borcu taksitle ödemek " amorti .

destekledi.iki zıt şeyi ya da bir şeyin iki yanını ya da bir şeyin tüm çevresini ifade eden önek ~ EYun amfís. . an-arşi. Diğer Türk dillerinde tercih edilen ö. amaçladı. konsantre olmak). 2.ve an biçimleri kullanılmıştır.biçimini alır. zikretmek 2. 2.her ikisi. öğüt. kavrayış). 2. amfi. Oğuz ve Kıpçakçada an.< HAvr *per-3 denemek. an[mak Tü an. dikilitaş. genişletmek. sınamak. hatırlamak.yapmak " faktör ampul [192+] ~ Fr ampoule şişecik. pekiştirdi. bir işi bilerek yaptı amyant [xx/b] ~ Fr amiante ateşten etkilenmeyen bir mineral ~ EYun amiántos "lekesiz. imparatorluk. fact. a. doğru tahmin etmek.kesik < HAvr *pau-2 biçmek.a.olumsuzluk ve yoksunluk öneki HAvr *n. a-fazi. teşebbüs etmek ~ HAvr *perya. anlamak ) (= Moğ 1.değil + EYun miainö lekelemek " an+ * Ateşe tutulduğunda leke ve kirlerini kaybettiği için.a. cam tüp. ünlülerden önce an. düşünmek ~ HAvr *pu-to. ampul ~ Lat ampulla [küç. an [xiv] ~ Ar ân [#'wn] en kısa süre an+ ~ EYun a(n). çepeçevre (edat ve zarf) ~ HAvr *ambhi her iki el" ambi+ ampir [xix] ~ Fr empire 1. hedefi vurmak. biçmek. doğru tahmin etmek. bir problemi çözmek. onı-/onu. bıçak vurmak " ambi+ amut amud [xiv] ~ Ar camüd [#cmd im. Bak. .(okla nişan almak.ve ög biçimlerine karşılık. tehlikeye atılmak.amper [192+] ~ Fr ampère elektrik birimi ^1881 Paris Elektrik Kongresi < öz André-Marie Ampère Fransız fizikçi (1775-1836) amphi+ ~ Fr/İng amphi.] < Lat ampora testi ~ EYun amforeús " amfora ampüte [etm [xx/b] ~ Fr amputer insan gövdesinden bir organ kesmek ~ Lat amputare budamak ß Lat ambo + Lat putare 1. gez). onul (zekâ. direk < Ar camada dikti.a. riske girmek " en+ amplifiye [etm [xx/b] ~ Fr amplifier büyütmek. Moğ onı (okun üstündeki çentik. * Ayrıca karş. her iki el. ß EYun a(n). ses hacmini yükseltmek ~ Lat amplificare ß Lat amplus bol. < HAvr *ne olumsuzluk ve yoksunluk edatı" na+ * Ünsüzlerden önce a-. büyük + Lat facere. Karş. sanmak.] sütun. budamak. Fransa'da Birinci İmparatorluk (1804-1815) dönemine özgü mobilya stili ~ Lat imperium imparatorluk " imparator ampirik [192+] ~Frempirique deney ve gözleme dayanan < EYun empeiría deneyim ß EYun én + EYun peirâö denemek. bir problemi çözmek.(1.[xiv] yadetmek. anlamak)onıla. hedefi vurmak. lekelenmez". saymak.

kaldırmak ~ HAvr *tels. açacak ~ EYun anoikter a. a. +ber anahtar [xiv] ~ Yun anoi%teri açkı. zamana uymayan ~ Fr anachronique 1. * Karş.taşımak " ana+. 2. kaldırmak ß EYun aná yukarı + EYun ferö. a. lys. çağ " ana+. doğuş. modern olmayan ß EYun aná yukarıda olma edatı + EYun %ronos zaman. olgun kız çocuğu < Tü ana " anakronik [xx/b] çağ dışı. a.çözmek ~ HAvr *leu-1 çözmek. hissetmek " an+.ana Tü ana [viii+] anne * Daha eski olan ög (anne) sözünün yerini almıştır. eski zamana ait bir anlatım veya tasvire yeni zamana ait unsurlar katan. kalkış. acı duygusunu giderme ß EYun an. doğu. çıkmak ß EYun aná yukarı + EYun tellö. 3. ~ EYun anoigö açmak ß EYun aná + EYun oigö a. ayrıştırmak ß EYun aná açığa + EYun lüö. Ege'nin doğu kıyısı ile Fırat nehri arasındaki ülke ~ EYun anatole 1. gevşetmek " ana+. estetik . Ege'nin doğusu < EYun anatellö doğmak.a. Alm an. " ana+ anakonda henakandaya "kırbaç yılanı" [xx/c] ~ İng anaconda bir yılan türü ~? Sinhali Tü ~ EYun aná yukarıya ve açığa yönelme bildiren anaç [xi] anacık. anal analfabetizm an+. Bak. 2. tolere anafor [xvi] ~ Fr anaphore gelgit. " ana+. ana+ edat ve fiil öneki ~ HAvr *an-1 a. < EYun analüö ayrışmak. öksüz. İng on. tolkalkmak. lös analjezi [xx/b] ~ Fr analgésie uyuşturma. kron(o)+ * Fransızca sözcüğün ana anlamı birincisi iken. for. anaç ana Anadolu anaToli [xvi] Orta Anadolu ~ Yun/EYun Anatolía Doğu ülkesi. alfabe [xx/b] ~ Fr anal makata ilişkin" anüs [xx/c] ~ Fr analphabétisme okuryazar olmama" analiz [189+] ~Franalyse.a. burgaç ~ EYun anaforá dönüş. ayrıştırma ~ EYun análysis a. özellikle güneşin doğuşu.analyt-çözümleme. çağın gerisinde kalmış. a. Türkçede ikinci anlam ağır basmıştır. geri geliş < EYun anaferö yukarı taşımak.değil + EYun algaisía acı duyma ß EYun álgos acı + EYun aisthânö duymak.

tom. önderlik " an+.saymak. 2. andezit Andes And dağları andıç YT [193+] muhtıra Tü [xx/c] ~ Fr andésite bir tür volkanik kaya < öz < Tü an-" anarjduz [xi] kökü ilaç olarak * -dıç ekinin mahiyeti belirsizdir.a. +arşi anason anîson [xiv] pimpinella anisum ~ EYun ânethon/ânnethon a. log. . anarşist [191+] ~ Fr anarchie yönetimsizlik. * Fr anis.a.a. hesaplamak " ana+.< HAvr *ner. +log ananas [192+] bir meyve ~ Port ananas a. (doğal hareketi taklit etme anlamında) dijital olmayan ~ E Yun análogon [n. adam ~ HAvr *snr. * Güney Amerika yerli dillerinden anane aktarılan anlatı. er. anatomi [xx/b] ~ Fr anatomie kadavraları kesme yöntemiyle doku ve organları inceleyen tıp dalı ~ EYun anatomía a. andr. hükümranlık.] orantılı şey.kesmek. kargaşa ß EYun an. o surette < Tü an işaret zamiri. bölmek " ana+. o " o ancak <Tü ançak [xiii] < Tü anca ki öyle ki.erkek (sadece bileşiklerde) < EYun anér. a. kıyaslanabilir.a. benzer. tom(o)+ anca Tü ança [viii] öyle. ß EYun aná açığa + EYun temnö.] kuşaktan kuşağa ~Fr ananas tropik ükelerde yetişen anarşi anarşi [189+] .değil + EYun ar%e iktidar. İng anise biçimleri Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır. ~ Yun ánison anason bitkisi.erkek. enayi (argo) < öz * Çeşitli Yunanca sözcüklerden türetme çabaları zorlamadır. ~ Tupi/Guarani ananá a.a. andız kullanılan bir bitki andr(o)+ ~ Fr/İng andr(o). benzeri ß EYun aná + EYun legöl. çiroz ~ Bask anchuva kuru andaval/andavallı Andaval Niğde yakınında bir kasaba andavallı [188+] bön.analog [xx/b] ~ Fr analogue 1. şöyle ki" anca ~ İng anchovies Atlantik hamsisi < İsp ançüez [xx/b] anchoa kurutulmuş balık. gelenek ~ Ar canc^anat^ [#cnc^n msd.

do.bağlamak ~ HAvr *ned. doz * Bizanslı tarihçi Prokopios'un 6. andr. aneks [xx/c] ~ Fr/İng annexe müştemilat. yayımlama ß EYun ék + EYun didömi. eklenti ~ Lat adnexus bağlantı.bir şeye + Lat nectere.rehin etmek. yy saray dedikodularına ilişkin olup ölümünden sonra yayınlanan Anekdota adlı eserinin adından.erkek + EYun gyne kadın " andr(o)+. görüntü " andr(o)+.a. ipotek etmek.nefes. İng. bedel. dedikodu ß EYun an. 2. rüzgâr. insan + EYun eîdos şekil. yayma. estetik anevrizma [xx/b] ~ Fr anévrisme damar şişmesi. hem(o)+ [xx/b] ~ Fr anémie kansızlık ß EYun an. -t. ~ Ger *wadjan ~ HAvr *wadh.bağ. adnex. imece < EYun ángaros ulak. " ana+ anfi » " amfiteatr angaje [etm angajman [192+] ~ Fr engager bağlamak. duyumsuzlaştırma ~ YLat anaesthesia ^ 1848 Sir J. istihdam etmek < Fr gage rehin. algılamak " an+. yumuşakçalardan bir hayvan ~ EYun anemöne rüzgâr gülü < EYun ánemos rüzgâr ~ HAvr *ans-mo. esinti < HAvr *ans. sona erme " andr(o)+.a.kan " an+.değil + EYun ékdotos yayınlanmış < EYun ékdosis dışa verme. bağlayıcı bir söz vermek angarya [xvii] ~ Yun angareía bedelsiz hizmet ~ EYun angareía bedelsiz kamu hizmeti. düğüm " ad+ * Aynı kökten Lat nodus (düğüm). meşgul etmek. +oid androjin [xx/c] ~ Fr/İng androgyne erkek gibi olan kadın B EYun anér. ecir .android [xx/c] ~ İng android insana benzer yaratık.esmek anestezi [192+] ~Franésthesie uyuşturma. andr. bir bitki. anemi (h)aîma. ipotek ~ EFr wage a. İran kralının posta görevlisi ~ EFa hangaraücret. baloncuk ß EYun aná yukarı + EYun eurys şişik. Simpson.değil + EYun aisthânö duymak. insansı ß EYun anér.değil + EYun anemon [xx/b] ~ Fr anémone 1. jinekoloji andropoz [xx/c] ~ Fr/İng andropause erkeklerde cinsel etkinliğin sona ermesi ß EYun anér. kabarık ~ HAvr *wers-l a.Y.erkek + EYun paúsis durma. nex. ß EYun an.erkek. anekdot [xx/b] ~ Fr anecdote bir kişi hakkında anlatılan kısa ve gerçek öykü ~ EYun anékdotos yayınlanmamış hikaye. poz * Batı dillerinde 1950 dolayında kullanıma girmiştir. Manisa lalesi. irtibat < Lat adnectere.bir şeye bağlamak ß Lat ad. rehin etmek. andr.vermek " an+. salma. İng net (ağ).

sarsak (argo) anha minha B Ar canha ona + Ar minha ondan an ı anımsa[mak YT [193+] hatı ra < Tü an-" an- Tü anıt [xi] ördeğe karmaşık akıl yürütmeler için kullanılan bir söz YT [194+] müphem olarak hatırlamak. 2.Ankara. angut benzeyen bir kuş. soyut. taşıt. Taylor. kesit. kalıt.Fritzsche. an ı t [193+] abide < T ü an-" an- * Fr monument (abide) < Lat monere (anımsatmak) karşılığı olarak türetilmiştir. kanıt. rüzgâr " anemon animizm [xx/b] ~ Fr animisme cansız varlıklara ruh atfeden inanış. Alm. anilin [192+] ~Fr/İng aniline bir tür kimyasal boya~ Alm anilin a. ^ 1841 C. ağır. kısıt. ölçüt. ecir. arjğır.nefes. koşut. birdenbire < Ar ân en kısa süre" an * Ansızın ve anide zarflarından yakın dönemde geri türetilme yoluyla oluşturulmuş sıfattır. yanıt. konut.a.viii+ Uy) aynı fiilin varyantıdır.[xiv] . ruh. yazıt. İlk kez bu sözcükte kullanılan YTü (i)t eki daha sonra ayrım gözetmeksizin etkin ve edilgin ortaylar ve fiil adları yapımında kullanılmıştır. eşek sesi" +kirYT anır[mak * Tü yarjur. yakıt. tiftik keçisi.[xvii] < Tü ağ/arj [onom.[xi] eşek sesi çıkarmak. 2. * Kentin adı Yunancaya bilinmeyen bir Anadolu dilinden alınmış olmalıdır. koyu renk. angora tiftik yünü < Ankara ~ Ankyra a. a. İng. can ~ HAvr *ans-mo. dikit.* Karş. ruh " anime . [188+] budala. kimyacı < Alm anil çivit bitkisi ve boyası ~ Port anil ~ Hind/Sans nîla 1. yapıt.J. belit. [xx/c] hatırlamak < Tü an-" anTü arjıla. özellikle koyu mavi. tarihçi < Lat anima nefes. çivit bitkisi ve boyası anime [etm [xx/c] ~ Fr animer canlandırma. ruhçuluk ~ İng animism a. ^ 1866 Sir Edward B.(gürültü etmek.a. Karş. çınlatmak . [xx/c] ~İngangora1.] bağırış. harekete geçirme < Lat animare can vermek < Lat anima nefes. anız Tü anız [xi] ekin biçildikten sonra tarlada kalan sapları ani [xx/b] ansızın.

< Lat castrum sağlam yer " kasara ankesör [xx/b] ~ Fr encaisseur tahsildar. Alm angst (sıkıntı). boğmak ~ HAvr *angh. inquaest. ~ HAvr *ank-ulo. daraltmak.sıkmak. çapa atma < Fr ancre gemi demiri. İng inquest (soruşturma).bükmek. yazı dilinde 20. daraltmak. açı).dar.a.Lat anxietas a. boğmak ~ HAvr *angh. kasaya koyan < Fr encaisser kasaya koymak ß Fr en. kasa anket [192+]tetkikat. hortlak. İng anger (sıkıntı > öfke). anjiyo [xx/c] ~ İng angio < İng angiography damarlara renkli bir sıvı zerkederek görüntü alma yöntemi < EYun angeîon damar ankastre [etm [xx/c] ~ Fr encastrer yuvasına sokmak. question (soru). anne [192+] * N duplikasyonu muhtemelen çocuk dili etkisi gösterir.çengel < HAvr *ank. quaestsormak " in+1 * Karş. yy'dan itibaren kaydedilen âne biçimi Şemseddin Sami'ye göre İstanbul şivesidir.a. . eng (dar). binek vb. sıkı * Aynı kökten Lat angere (sıkmak) > İng anxious (sıkıntılı). < Lat inquirere. idrak. sıkı" anjin anla[mak Tü hatırlamak " ananlak YT anla.anjin [192+] ~Frangine boğaz veya damar sıkışması Lat angina sıkma. anlam anlat anne YT <Tü Tü [193+] mana < Tü anla-" anla" anla" ana anlat. a. . hafıza < Tü an.[xiv] anlamasına sebep olmak ana [viii+] .+ Fr caisse kasa " in+1. kıvırmak * Aynı kökten İng angle (olta çengeli. < Lat angere. anksiyete [xx/c] ~ Fr anxiété sıkıntı. korkak. çapa ~ Lat ancora ~ EYun ankyra a.[xi] a. sebepsiz korku . yatak. endişe. soruşturmak ß Lat in-+ Lat quaerere. a. ankraj [xx/c] ~ Fr ancrage demirleme. anx. a. Karş.dar. ana/âne [xvii-xix] .[xiv Kıp] [193+] idrak yeteneği < Tü anla-" anla- * Sıfat yapım eki olan -(e)k takısının fiil adı yapımında kullanılması keyfidir. sıkıca gömmek ~ İt incastrare a. parlak. daraltma ~ E Yun an%one a. 14. < E Yun ân%ö sıkmak. kaçak. a. taharriyat ~Frenquête her türlü soruşturma ~ OLat inquaesta a. yy başlarından önce kaydedilmemiştir. < Tü an [xiv Kıp] akıl.araştırmak.

idrak " an< Tü arjsuz [xiv Kıp] anlamaz. onomatope anons [195+] ~Frannonce duyuru <Frannoncer duyurmak. ónyma. simüle ansızın <Tü anğsuzm [xiii] anlamadan varmaz < Tü arj akıl. genel + EYun paideüö eğitmek " en+. (kanını) kurutan ß EYun an.a. İng.olumsuzluk öneki + EYun óreksis iştah " an+ anormal [xx/a] + Fr normale kurala uygun. fizikçi (1791-1867) ~ EYun ánodos yukarıya giden yol " ana+. < YLat anorexia nervosa a. ß EYun an. ped(o)+ ant Tü ant [viii+] sözleşme. yasasızlık ß EYun a(n). normal " an+.W. Meigen. kan ve can vermek.ad " an+.hatırlamak. beslemek. her konuya değinen eğitici kitap [xviii] ß EYun enkyklios çepeçevre.+ Lat simul bir. töre " an+. sıra dışılık ß EYun an. sikl. anofel [xx/b] ~ Fr anophèle sıtmaya neden olan sivrisinek türü ~ YLat anopheles ^ 1818 J. yemin < Tü *ân.+ Lat nuntius tellal.değil + EYun ónoma. bir örnek " an+. Alm. parka ~ İnuit anoraq * Grönland Eskimoları dilinden. Gull.a. yaramak " an+ anomali [xx/b] ~ Fr anomalie uyumsuzluk. topluluk ~ Lat insimul ß Lat in. # 1873 W. 2. W. hom(o)+ anomi [xx/c] ~ Fr/İng anomie kuralsızlık. +nomi anonim [187+] ~ Fr anonyme 1. od(o)+ * Elektriğin dönüş yolu anlamında. tekdüze. İng. düzenli < EYun (h)ómos aynı. ilan etmek ~ OLat annuntiare a. ß Lat ad. sıradan.değil + EYun nómos yasa.a. eş. aynı " in+1.değil + EYun ofeles < EYun ofellö güçlendirmek.anod [xx/b] ~ Fr/İng anode pozitif elektrot # Michael Faraday. farkına ansiklopedi ancuklopedya [181+] ~ Fr encyclopédie ~ YLat encyclopaedia genel eğitim programı [xvi].değil [xx/c] ~ İng anorak Eskimolara özgü içi kürklü ansambl [xx/b] ~ Fr ensemble beraber. beraber. hisseleri nama yazılı olmayan şirket ß EYun an. norm ~ Fr anormal kuraldışı ß EYun a(n). küme. zikretmek " an- .değil + EYun (h)omalós bir örnek. biyolog ~ EYun anofeles zayıflatan. haberci" ad+ anorak ve başlıklı ceket. anoreksi [xx/c] ~ Fr anoréxie patolojik iştahsızlık / İng anorexia a. adsız.

2.a. ilgilenmek. İng and/Alm und ("karşılıklı". hayat" anti+.İng antifreeze anti-don ß İng ant. sebep olan " anti+. " anti+ antijen [xx/b] ~ Fr antigène bir organizmaya girdiğinde antikor oluşumuna neden olan yabancı öge (zehir. mektup kâğıdı başlığı < Fr tête baş ~ Lat testa 1.ön.a. kâse. alın. biot. [189+] tuhaf . biy(o)+ antidot [xx/b] ~ Fr antidote zehire karşı verilen ilaç.antagonist [xx/c] ~ Fr antagoniste rakip.+ İng freeze. alın ~ EYun antí yüzyüze. ve). 2. karşı karşıya * Aynı kökten Lat ante (ön. muarız ~ EYun antagönistes ß EYun antí karşı + EYun agön yarışma ~ HAvr *ag. panzehir ~ EYun antidöton a. [199+] eski zamana ait ~ Fr antique 1.İt antico eski ~ Lat antiquus a. doz antifriz [xx/b] sıvıların donmasına engel olan madde . çok eski. sürmek " anti+. antibiyotik [194+] ~ İng antibiotic "canlı organizmalara karşı". alın alına. garip. (geç dönem halk dilinde) kafatası. karşı" anti+ * Türkçe kullanımda İtalyancadan alınan antika (1.a. arktik [xx/b] ~ Fr antarctique Güney kutbuna ait" anten [192+] ~ Fr antenne 1. do-vermek " anti+. önce). bakterisidlerin genel adı ^1941 Selman Waksman. topraktan yapılan saksı. +jen1 antik [xx/b] eski Yunan ve Roma uygarlığına ait. " antik .a.harekete geçirmek. elektromanyetik alıcı ve verici anteni ~ YLat antenna böcek duyargası ~ Lat antenna/antemna yelken direği antet [xx/b] ~ Fr en-tête başlık.can.ön. antika [186+] eskiliğinden ötürü değer taşıyan eşya. 2. değerli eski eşya. a. kafa " test anti+ olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *ant. eski eser. 2. froze donmak ~ Ger *freusan a. aksiyon antant [190+] ~Frentente mutabakat <Frentendre anlamak ~ Lat intendere yönelmek.(karşıtlık bildiren önek). böcek duyargası.+ Fr -gène1 doğuran. biyofizikçi ß EYun antí karşı + EYun bíos. tens-germek " in+1. Alm ent. tuhaf) biçimi ayrışmıştır.+ Lat tendere. ~ HAvr *preus. Eski Çağa ait ~ Lat antiquus eski < Lat ante önce ~ HAvr *ant. tansiyon antarktik anti+. ß EYun antí karşı + EYun dötos verilen < EYun didömi.) ß Fr anti. Amer. mikrop vb. kulak vermek ß Lat in.

a. ß EYun antí karşı + EYun pâs%ö. pat(o)+ antisemit [xx/b] ~ Fr antisémite Yahudi düşmanı ß Fr anti+ Fr sémite Sami ırkından olan < Sém Nuh'un oğlu. göz sürmesi antipati [192+] ~Frantipathie "karşı duygu". log. tract. acı duyma " anti+. traktör antrenör < Fr entraîner " antrenman [192+] ~Frentraîneur antrenman yaptıran . çalıştırmak ß Fr en. antithet. çiçek) + EYun logeía derleme.hissetme. şiir derlemesi ß EYun ánthos çiçek (~ HAvr *andh.seçmek. " anti+. 2. nefret. korpus antilop efsane yaratığı [xx/b] ~ Fr antilope ceylan ~ OYun ánthalops bir antimon/antimuan antimuan [xix] ~ Fr antimoine bir element / Alm antimon a. ~ HAvr *en-ter. tez2 an tl a şma YT [xx/b] ~ Fr antithèse. path. gövde " anti+. < Lat trahere. koyu gri renk ~ EYun anthrakites kömüre benzeyen < EYun ánthraks 1.antikor [xx/b] ~ Fr anticorps vücudun zararlı organizmalara karşı ürettiği madde ß Fr anti.karşı + Fr corps vücut.karşı + Fr septique çürümeye ait" anti+. kömür.a. sevmeme ~ EYun antipátheia a. a. güldeste. septik1 antitez antíthesis karşısına koyma. aksiyon antrasit [xix] ~ Fr anthracite bir tür kömür.a.çekmek. ~ Ar al-i6midun [#8md] kurşun sülfat veya antimon. a. şap (şarbon) hastalığı antre [192+] Lat intrare a. a.a. sürmek " in+1. eğitim < Fr entraîner peşinden çekmek.a. çiçek derlemesi. " anti+ antiseptik [192+] ~Frantiseptique çürümeye engel olan (ilaç veya prosedür) ß Fr anti.+ Fr traîner çekerek götürmek. derlemek " +loji antrakt [192+] ~Frentr'acte tiyatroda iki perde arası ß Fr entre arası + Fr acte tiyatroda perde " inter+.iç " inter+ ~ Frentrée giriş <Fr entr er içeri girmek~ antrenman [xx/b] ~ Fr entraînement talim. ~ OLat antimonium a.tomurcuk. sürüklemek ~ OLat traginare a. toplama < EYun legöl. çekip çevirmek. 2.karşıt sav ~ EYun < T ü a nt " an t [1 93 +] m ua he de antoloji [192+] ~Franthologie~EYunanthología 1. Yahudi ve Arap ırklarının atası olduğu söylenen mitolojik şahsiyet ~ Şem a.

transit deposu < Fr entreposer depolamak ~ Lat interponere a.] yukarı çıkan ^ Bugünkü anlamda Aristoteles (MÖ 384-322) < EYun aeirö. ß Lat inter iki şey arası + Lat ponere. anzarot [xiv] tatlandırıcı olarak kullanılan bir bitki. pandantif apar[mak [xiv] alıp götürmek (Doğu Anadolu ve Azerbaycan) ~? OFa appurdan. yukarı çıkarmak ~ HAvr *wer-2 kaldırmak * Aynı kökten EYun artería (atar damar). Fr anneau (yüzük) < Lat annellus < anus.Ar canzarüt ilaç ve baharat olarak kullanılan bir bitki. appar. aparat [xx/b] ~ Alm/Rus apparat cihaz. antrparantez inter+.insan (sadece ~ YLat anus makat ~ Lat anus halka.halka [xx/b] [xx/c] [xx/b] [xx/b] ~ Fr anthropoïde insana benzer ~ Fr anthropologie insanbilim" ~ Fr entre parenthèses parantez arası" ~Fr entre côte "kaburga ~ Fr/İng anthrop(o). zeyl. mekanizma ~ Lat apparatum hazırlanmış şey < Lat apparare (bir şey için) hazırlamak ß Lat ad. ekli olmak ß Lat ad.eklenme edatı + Lat pendere sarkıtmak " ad+.sarkan şey. apandisit [192+] ~Frappendicite kör bağırsak iltihabı ~ Fr appendice 1. tedarik etmek ~ HAvr *pers-l a. posit.kaldırmak. [xix] rakı . kot1 antrop(o)+ bileşiklerde) ~ EYun ânthröpos insan EŞKÖKENLİLER: EYun ánthropos : antropoid. 2. parite .koymak " inter+. post2 antrikot antrkot [189+] arası".alıp götürmek. parantez anüs HAvr *âno. +oid antropoloji antrop(o)+. kör bağırsak ~ Lat appendix. trifolium odoratum aort [xx/b] ~ Fr aorte ana atardamar ~ EYun aorte [f. çalmak. appendic. antropoloji antropoid antrop(o)+. bir et kesimi ß Fr entre arası + Fr côte kaburga " inter+.a.antrepo [189+] ~Frentrepôt ihraç ve ithal mallarının geçici olarak depolandığı yer. eklenti.a. aer. eklenti < Lat appendere ucundan sarkıtmak.bir şeye + Lat parare hazırlamak. yüzük ~ * Karş. " ad+. hırsızlık etmek * Türk dillerinde eşdeğeri olmayan bir fiildir.

a.[xvii] şaşakalmak. sürmek " ad+. hisselere bölmek < Lat ad partem hisseli. tek mumlu duvar lambası < Fr appliquer ekleme. düzenek " aparat aparküt upper üst. " ab+ .aparatçik " aparat [xx/c] ~ Rus aparatçik Komünist Partisi mensubu aparey [xx/a] ~ Fr appareil cihaz. apert. bir şeyin üstüne katılan veya eklenen şey.]. ß EYun a(n). sıkmak. filtre aperitif [192+] ~Fr apéritif iştah açıcı~OLat aperitivus açıcı < Lat aperire.bir şeye + Lat plicare bükmek. serseri < öz Apache Kuzey Amerika'da bir kızılderili kavmi apel [xx/c] ~ Fr appel çağrı < Fr appeler çağırmak.açmak " ayır< Tü *ap.değil + EYun pneö nefes almak. mekanizma ~ Lat appariculum [küç. bir ailenin oturmasına mahsus daire. ağzın aralanması ~ [xv] iki bacak arası < Tü *â-/*aP. a. 2.açmak ~ HAvr *ap-wer-yo. apartman [189+] 1. hitap etmek ~ Lat appellare mahkemeye celbetmek ß Lat ad. kiraya verilmek üzere dairelere bölünen çok katlı bina ~ Fr appartement müstakil dairelere bölünmüş bina ~ İt appartamento Roma'ya özgü çok katlı konutlara verilen ad [xvi] < İt appartare ayırmak. örtmek apertür Lat apertura açılma " aperitif apış apış[mak <Tü <Tü [xx/b] ~ Fr aperture açılma. uzaklaşma.a.kapalı < HAvr *wer-5 kapamak. ß Lat ad. uydurmak ~ Lat applicare a.açmak " apış apuş. a.] a. uygulama " aplike aplike [etm [xx/b] ~ Fr appliquer uyarlamak. parça parça " parsel apaş [191+] ~ Fr apache [1902] şehirli suç çetesi mensubu. pli apne [199+] ~Frapnée nefes durması~EYun apnoía a. yukarı + İng cut kesme [xx/b] ~ İng uppercut bir boks vuruşu ß İng * Türkçe telaffuzu kısmen Fransızcadan alınmıştır. özellikle süs.açmak/açılmak < Tü *âp. solumak " pnömoni apo+ ~ EYun apó bir şeyden ayrılma. < Lat apparatum hazırlanmış şey. 2. kuyumculuk terimi [esk. kapatma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *apo a. büzmek " ad+. ağzı açık kalmak aplik [xx/b] ~ Fr applique 1.bir şeye veya yere + Lat pellare gütmek.

[xvii] 1. +sid apsis2 girinti ~ EYun (h)apsís. yarmak " yar < Tü *ar arka. ayıp.kemer.bir şeyden + Lat caedere. ß Lat ad. apsis1 [xx/c] ~ Fr abscisse matematikte bir yayı kesen doğru < YLat linea abscissa kırık çizgi < Lat abscidere. logsöylemek " apo+. portatif apre [xx/b] ~ Fr apprêt hazırlık. kalkmak ß Lat ab.a. < Lat abscedere. a. mahkemede suçlamalara cevap verme ß E Yun apó karşı + EYun legöl. absciss. ~ E Yun apología karşı konuşma. özür / İng apology a. d. kürek < E Yun spathe a.gitmek " ab+. ayıp < Ar cara gezdi. aksesuar * EYun apöstema karşılığı olarak tabip Celsus'un (MS 1. tutarsız idi. özellikle subaylarda rütbe belirten omuz işareti < Fr épaul omuz ~ Lat spathula [küç. abscess. a.bir yere + Lat portare taşımak " ad+. (genel kullanımda) ~ Ar car [#cyr1] utanılacak şey. caes. kırmak " ab+. boş * 1795'te Fransa Meclisince yüzey ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. ß Lat ad.bir yerden + Lat cedere.apolet apolet/epolet [xix] ~ Fr épaulette [küç. yoklamak araba caraba [xiii] arabası ~ Lat raeda dört tekerlekli ağır araba ~ Kelt ~? Ar carrâdat^ dört tekerlekli savaş . kavisli " abdal [xiv] . cess.] omuzluk.a. ard " arka arka-/arğa. apoloji [xx/c] ~ Fr apologie savunma.] kürekçik. kürek kemiği < Lat spatha pala. utanılacak şey. yy) ortaya attığı terimdir. +loji aport [xx/a] köpeğe "getir!" emri ~ Fr apporte getir! < Fr apporter getirmek ~ Lat apportare a. ~ HAvr *sps-dh. yaramazlık [xx/b] ~ Fr are alan ölçü birimi ~ Lat area alan. kabarma ~ OLat abscessus a. kavis aptal ar1 utanma duyusu yaptı ar2 arazi » [xx/c] ~ Lat apsis kilisede mihrap yeri. elde " ad+. arsa. presto apse [xx/b] ~ Fr abscès (tıpta) doku kalkması. ara ara[mak Tü ara [viii] iki şey arasındaki kesinti.kürek apolitik politik [xx/c] ~ Fr apolitique siyasi olmayan" an+.kesmek.kesip ayırmak ß Lat ab.[xi] ardından gitmek.bir şeye + Lat praesto hazır.kabarmak. kumaşları satışa hazırlamak için yapılan son işlemler < Fr apprêter hazır etmek ~ OLat *apprestare a. 2. seğirtti. a. orta Tü < Tü ar-kesmek.

. çalmak (argo) çabuk ~ OFa rag/rahag yürük. yer. rütbe " ring [xx/b] ~ Fr arranger düzenlemek. arsa. araka bezelyegillerden bir bitki. [xix] iki bayram arasına gelen zi'lkade ayına halk arasında verilen ad. yollu < OFa rah yol" rahvan < Erm arak ~ Yun araká bezelye ~ EYun árakos aralık <Tü [xiv] iki şeyin arası. düzen. balistik arbede zıtlaşma [xvii] ~ Ar carbadat^ [#crbd msd. felsefede ~ Ar arâdin [#'rd çoğ] topraklar. bu bitkinin kökünden yapılan içki ~ Karib aruaru arasta rast araştır[mak YT [xvi] çarşı ~ Fa râstâ/râsta düz ve doğru yol. [194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla birinci kânun ayına verilen ad < Tü ara " ara aranje [etm Fr rang sıra.ekiyle. yy'dan itibaren rastlanır.] kavga. ß Lat arcus yay + Lat ballista fırlatma aygıtı. belki nohut * Karş.* d > r değişimi açıklanmaya muhtaçtır. araz accidens " arz1 arazi [xvii] 1. şark usulü < Tü ara" ara * İsme eklenen -ç ekinin mahiyeti belirsizdir. yeryüzü " arz2 ~ Ar carad [#crd msd] tıpta semptom. [196+] uyarlanmış şarkı arrangement uyarlama. arsalar < Ar ard arbalet [xx/b] ~ Fr arbalète mekanik ok atma aygıtı ~ Lat arcuballista a. toprak parçası. mancınık " ark2.a. arabesk süsleme < öz Arabe Arap araç YT [193+] vasıta [xx/b] ~ Fr arabesque Arap tarzı. Tü *or oba etimolojisi fantezidir. 2. arakla[mak [192+] aşırmak. düzenleme < Fr arranger " aranje ararot [xix] frenk salebi ~ İng arrow-root Orta Amerika'ya özgü bir bitki. cadde " < Tü ara-" ara- [193+] taharri etmek * Dönüşlülük ve sıklık bildiren -(ı)ştır. hızlı. tertip etmek < ~Fr aranjman [xx/b] düzenleme. Fr haricot (fasulye). Sözcüğün ayn ile yazılan biçimine bellibaşlı Türk dillerinde 14.

kanıtlamak. suyun akıntısıyla oluşan yarık < Tü ar-/yar.yarmak. juniperus a r d ı l <Tüart"art YT [194+] birbirini izleyen < Tü art" YT [193+] halef * -ıl ekinin işlevi belirsizdir. ardışık art * Art edatı -ış fiil ekini alamayacağı gibi. tanık arboretum [198+] ~YLatarboretum araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu. saf.arbitraj [xx/b] ~ Fr arbitrage hakemlik. arabuluculuk < Fr arbitrer arabuluculuk etmek < Lat arbiter hakem. dermansız kalmak argo [xx/a] ~ Fr argot 1. kesmek " yar- . hakim.fiili de mevcut değildir. tartışma ~ Lat argumentum < Lat arguere açıklamak. yorgun argın yorgun < Tü ar. ardiye ödenen harç. ifade.[viii] yorulmak. stadyumun kumluk zemini argaç Tü zıt yönde " arka argın <Tü arkağ [xi] dokuma tezgâhında enine atılan iplik < Tü *ar çapraz. aykırı. çalışmaz ß EYun a(n). ifşa etmek arı1 arı2 arık1 Tü Tü arı [xi] bal yapan böcek ârığ [viii] temiz. erg argüman [xx/b] ~ Fr argument tez. vadi. arabulucu. nezih < Tü ârı-[viii+ Uy] temizlemek " arın- Tü arık [viii+] ırmak. herhangi bir meslek veya zümreye ait özel dil ~ ? argon [xx/b] ~ YLat argon asal bir gaz ^ 1894 Rayleigh & Ramsay < EYun argós tembel. 2. ardış.değil + EYun érgon iş " an+. [xx/a] gümrük deposu arduvaz kullanılan ince siyah taş [xix] gümrükte bir malın "yer kaplaması" karşılığında < Ar ard yer " arz2 [189+] ~Frardoise çatı örtücü olarak ~ Lat (h)arena kum. arı [xvii] pak. botanik bahçesi < Lat arbor ağaç ardıç Tü artuç [viii+] bir tür bodur bitki. Paris hırsızlarının özel dili [xvi]. eylemsiz. arena [xx/b] şiddet sporlarında sahne kumsal.

saygın.] sunuş " arz1 [xx/c] votka eklenmiş bira ~ ? [xiv] ~ Fr arythmie ritm bozukluğu. başa gelen.arık2 arın[mak Tü Tü aruk [viii+] zayıf. Karş. eklenmek ) + EYun krátos güç " arma.] çıplak.[viii+] temizlenmek < Tü ar. seçkin kimse.saymak.< HAvr *re(i). akıl yürütmek " racon aritmi [xx/c] atışında / İng arhythmy a.Ar carafat^ [#crf msd.en uygun < HAvr *ar. ~ EYun arithmetike sayı saymaya ilişkin < EYun arithmós sayı ~ HAvr *3r3İ-dhmo. irfan sahibi " irfan [xiv] bayramdan önceki gün. soylu (~ HAvr *ar-isto. aristokrasi [192+] ~Fraristocratie soylular iktidarı. Ar cirafat (fal bakma.a. gümüşi). 2. f.yormak " argın < Tü ârı-temizlemek arıza [xvii] ~ Ar câridat^ [#crd fa] arız olan şey. Kurban bayramından önceki gün < Ar carafa bildi" irfan * Muhtemelen "önceden bilme. cury/c^uryat^] çıplak idi [xvii] ~ Ar cârin^ [#cry fa. accidens " arz1 ari1 [msd.a.uymak. ~ EFa/Sans arya.] Zilhicce ayının dokuzuncu günü. bir ulus adı * Karş.1. dermansız ârm. ark1 » ı rmak.] bilen. soylular zümresi ~ EYun aristokrateía soylular iktidarı ß EYun áristos en iyi. eğreti. yoksun < Ar cariya ari2 [xx/b] ~ Alm arisch Hintavrupa "ırkına" mensup olan / Fr arien a. geleceği haber verme). soylu. özellikle kalp ~ Ar câriyyat^ [#cwr] ödünç. su kanalı " ar ı k1 . +krasi aritmetik [xx/b] ~ Fr arithmetique a. asıl olmayan * Belki Fr argentée (gümüş katılmış.a. [xx/b] beklenen bir olayın öncesi . İng aryan. Fr aryen. geleceği haber verme" anlamında. felsefede bir varlığın özüne ait olmayıp dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan şey. ritm ariyet " avret ariza arjantin ~ Ar carîdat^ [#crd sf. arif arife [xiv] ~ Ar cârif [#crf fa. " an+. Arjantin ülke adıyla bağlantısını kurmak güçtür.

Küçük Ayı.a.a. Ave arsthna (dirsek).a. arkadaş <Tü [xix] yoldaş. yardımcı bildiren edat.ark2 HAvr *arku. eklenmek. karşıt. < Fr armer donatmak.< HAvr *ar. áristos (en uygun). " arma armağan Tü yarmak [viii+ Uy] para yarmağan/armağan [xi] doyumluk. 2. < EYun árktos ayı. sırt.a. arğa. arktik [xx/b] ~ Fr arctique Kuzey kutbuna ait ~ EYun arktikós a. dost. ~ arka Tü arka [viii] peş. ganimetten verilen pay < Tü * -an ekinin işlevi belirsizdir.) sözcüğünün yerini almıştır. beceri). árthron (eklem). ses uyumu EYun (h)armonía uyum. yay. araç gereç. yy başında Fransızcaya göre düzeltilmiştir.(ardından konuşmak.xiv Kıp).(ok ve) yay [xx/b] ~ Fr arc kemer. ars (sanat.(geride kalmak). arkaik [xx/b] ~ Fr archaïque çok eskiye ilişkin ~ EYun ar^aikös eskiye ait.(peşinden gitmek). geri. hempa < Tü arka " arka * 19. " arma * Türkçe telaffuzu 20. art (arka). askeri donanım. birlik < EYun (h)armós 1. arkalaş kılmak (yardım etmek . eklem. arka. ark (tortu. ard. artık). armatür [xx/c] elektrik veya tesisat aksamı armature donanım < Fr armer donatmak " arma ~ Fr armoni/harmoni [xix] ~ Fr harmonie uyum.uymak. Buna karşılık karş. aykırı < Tü *ar gidilen yöne zıt istikamet * Aynı kökten Tü arka.uymak. kadim " +arşi arkeoloji antik harabat bilimi" arkaik. gemi donanımı ~ Lat arma edevat.a. uyum ~ HAvr *ar-smo. eklenmek * Aynı kökten Lat artus (eklem). Tü yarmak sözcüğünün etimolojisi de açık değildir. yy'a dek egemen olan Tü ayakdaş (a. EYun harmós (uyum). kavis ~ Lat arcus a.a. ilkel < EYun ar%aîos eski. ayakdaş. +loji [xx/a] ~ Fr archéologie çok eski şeyler bilimi. peşkeş. arkış (kervan). art. (ordu veya gemi) silahlandırmak ~ Lat armare a. silahlandırmak ~ Lat armare a. Kutup Yıldızı ~ HAvr *rkto-s ayı arma [186+] ~ İt arma zırh. arka vermek. beddua etmek). geri. eklemlenmek " arma . armatör armador [xix] ~ Ven armadòr gemi donatan / Fr armateur a. armada ~ İsp armada donanma < İsp armar donatmak. arka.< HAvr *ar. silah ~ HAvr *ar-mo. özellikle omuz eklemi.

(= Ave arsthna. arozöz [xx/b] sulama kamyonu ~ Fr arroseuse sulayıcı. arslan/aslan Tü [187+] ~ Ar carSat^ [#crS msd. ~ OFa urmöd a. göğün dokuzuncu tabakası ~ Aram carş taht şeklinde yatak. ABD < EYun (h)armonikós uyumlu " armoni armut aroma arömat. özellikle Baal tapınağında bulunan taht ~ Akad erşu Mezopotamya'da açık havada yatmak için kullanılan taht şeklinde yatak arş2 [xix] < Fr marche askerlikte "yürü!" komutu" marş * m.OFa araşn dirsek.sesinin düşmesi Fransız askeri kullanımından alınmıştır. 2.a. a. Fa araş (dirsek. a. ön kol.dirsek ) " arma * Karş. taht. a. arpej arpa arpej Tü arpa [viii+] a. ~ OFa zarnîkâ a.] keman yayı < Fr arc yay " ark2 arşın [xiii] 40 cm dolayında bir uzunluk birimi. ~ Ger *harpön EŞKÖKENLİLER: Fr harpe : arp. Lat aroma güzel koku ~ EYun âröma. ön) + Lat dux dük " +arşi. TTü arış. ön kol). ror-çiy.a.a. nem. armud [xi] [xx/b] Fa amrûd a. arşun [xiv] . a. sulama cihazı < Fr arroser sulamak. ıslaklık arp/harp harpa/harfa a.] açık ve düz alan. Habsburg ailesine mahsus bir soyluluk sıfatı ß Lat archi. a.a.a. avlu ~Frarsenic zehirli bir madde~ arslan [viii+] a. bir uzunluk birimi ~ EFa araşn. arşidük [xix] ~ Fr archiduc birinci dük. dük . " +lan arş1 [xiv] ~ Ar carş [#crş] 1.armonika armonik [192+] ~ YLat harmonica bir müzik aleti # 1762 Benjamin Franklin. a.(< EYun ar%os baş. su püskürtmek ~ OLat *arrosare < Lat ros. arşe arşın [xx/b] ~ Fr archet [küç. [xx/a] ~ Fr arpège müzikte bir akoru oluşturan notaların [xx/b] ~ Fr harpe bir müzik aleti ~ EAlm ardarda çalınması ~ İt arpeggio arp çalma < İt arpa arp " arp arsa arsenik O Yun arsenikón a.

devlet belgesi < EYun ar%e devlet.el becerisi. ilk + EYun tektön usta " +arşi. 2. art/ard< Tü *ar arka. şiir vezni < Ar carada yoluna çıktı. madde < Lat artus eklem ~ HAvr *ar-tu.a. < Lat articulus [küç. eklenmek " arma artist [191+] ~Fr artiste sanatçı <Fr art sanat~Lat ars. < EYun ar%aîon resmi evrak. geri" arka art[mak Tü art.] eklemcik. ~ EYun ar%aîa [çoğ.a. geri arter [xx/b] ~ Fr artère damar. özellikle atardamar ~ EYun arteria atardamar ~ HAvr *wer-2 kaldırmak.< HAvr *ar.< HAvr *ar. yukarı çıkarmak " aort arterioskleroz [xx/b] sertleşmesi ß EYun arteria atardamar + EYun sklerös sert" arter ~ Fr artériosclérose damar artezyen [xx/b] bir tür kuyu ~ Fr artésien Fransa'nın Artois bölgesinde Bélidor (1698-1761) tarafından geliştirilen kuyu tekniği < öz Artois Kuzey Fransa'da bir bölge artı YT [193+] zait < Tü art-" art- * Atatürk'un bulduğu kelimelerdendir. mimar ~ EYun ar%itektön a.[viii] arkada kalmak. artık Tü < Tü art-" artartuk [viii] artan. [xvii] daha çok. arta kalan. önünü kesti" arz1 . eklemlemek. sanat ~ HAvr *ar-ti. şiirde her beytin birinci mısraının son hecesi. artrit [xx/b] ~ Fr arthrite eklem enfeksiyonu < EYun árthron eklem ~ HAvr *ar-dhro.arşitekt [xx/c] ~ Fr architecte mimar ~ Lat architectus ustabaşı. ß EYun ar%os baş.a. geri" arka Tü art [viii] arka. evlenen kişi aruz [xiv] ~ Ar carüd [#crd im] 1. kesen. art.uymak. uymak " arma arus ~ Ar carüs [#crs] damat. eklenmek " arma * Türkçe kullanımda aktris < Fr actrice (kadın sahne oyuncusu) sözcüğünü asimile etmiştir.a. fazla (sıfat).uymak. bundan fazla (zarf) artiküle [etm [xx/c] ~ Fr articuler birbirine eklemek.eklenmek. madde madde saymak ~ Lat articulare a. yönetim " +arşi * Fransızca ve İngilizcede sadece çoğul şekli kullanılır.] a.< HAvr *ar. tektonik arşiv [xx/b] ~ Fr archives evrak koleksiyonu ~ OLat archiva a. fazla olmak < Tü *ar arka.

bir şeye + Lat simulare benzetmek. simüle asansör [189+] ~Frascenseur mekanik tırmanma aracı # 1867 Edoux. âsây. [xx/b] ~ Fr as iskambilde birli. her çeşit şarkı. coğrafyada enlem.a. bir işte başta gelen kimse * Dil Devrimi sırasında Eski Türkçe olduğu varsayımıyla kullanımı teşvik edilmiştir.arya [xx/b] opera şarkısı şarkısı ~ Lat aer 1. kakım. denkleştirmek " ad+. taban" anlamında bir Tü *as sözcüğüne yazılı kaynaklarda rastlanmamıştır. dilekçe ß Ar card sunma. soyluluk < Ar asamble [xx/b] ~ Fr assemblée meclis < Fr assembler bir araya getirmek. Fr. bsrsg istek. toplamak ~ OLat *assimulare ß Lat ad. 2. rahatlık.dinlenmek. belirdi arz2 İbr/Aram ereS a.a.Lat as en küçük bakır para birimi as2 asa asal Tü as [xi] bir tür küçük memeli. ermin [xiv] ~ Ar caSan^ [#cSw] değnek. sunuş. = Ave bsrsj-. hal1 as[mak as1 . sakin olmak ~ Ar caSab [#cSb msd. tırmanmak ~ Lat adscendere a.a.] sinir. sıktı. hava. sunma. toprak (= arzu [xi] ~ Fa ârzü bir şeye yönelik istek. göründü. esas Tü as. gösteri. kas lifi < Ar caSaba ~ Fa âsâyiş huzur. arzu)" â+ arzuhal [xvii] ~ Fa card-i Hâl durumunu arzetme. sükûn < . en. baston ~ Fa âsâl temel. şarkı" aer(o)+ ~ İt aria hava.a. ülke.] köklü olma. (= Sogd âbra%se a. karşısına çıktı. kendini sundu. yeryüzü. soy " asıl YT [193+] tufeyli < Tü as-" as~ Ar aSâlat [#'Sl msd.[viii+] a. asalak asalet aSl kök. "Temel. tırmanmak " ad+.bir yere doğru + Lat scandere basamak çıkmak.a. mühendis < Fr ascendre yükselmek. ß Lat ad.) [xiv] ~ Ar ard [#'rd msd] yer. iskele asap burdu. opera arz1 [xiv] ~ Ar card [#crd msd] 1. 2. kastı asayiş [xiv] huzur Fa/OFa âsüdan. heves ~ OFa âwarzög a. önüne çıktı. arzetme + Ar Hâl durum " arz1. cinsel istek. önerme < Ar carada yoluna çıktı.

ilke.asemptot [xx/c] ~ Fr asymptote geometride hiperbol eğrisiyle kesişmeyen çizgi ~ EYun asymptötes buluşmaz. temel. Fr.bir arada + EYun piptö. keskinleşmek " akr(o)+ asetilen [192+] ^Berthelot. semptom asetat [xx/c] ~ Fr acétate 1. ~ Ar câSin^ [#cSy fa.] çağ [xi] ~ Ar aSğarî [#Sġr nsb.düşmek. " asetik asetik [xx/b] ~ Fr acétique sirkeye ait. güvenli. acet. özümsemek ~ Lat assimilare a. simüle asistan [xx/b] ~ Fr assistant yardımcı. denk gelmek " an+. istasyon asit [192+] ~ Fr acide 1. asfalt ~ EYun ásfalton a. kimyacı (1823-1907) < Fr acétique " asetik aseton [xx/b] solvent olarak kullanılan bir uçucu madde " asetik ~Fracétylène kimyada bir bileşim ~ Fr acétone kimyada asetik asit ketonu. asetik asit tuzlarının genel adı.] köklü. 2. ekşi.ekşimek.] en küçüğe ilişkin < Ar ~ Ar aSl [#'Sl msd. asfalt [ 192+] ~ Fr asphalte bitüm. yardımcı olmak ~ Lat assistere a.] daha küçük. sirke asidi ^ 1787 de Morveau.a. Babil ve İran'da bulunan bir tür neftli madde asfalya sigorta (Ege ağzı) ~ Yun asfalía güvence. rastlamak. keskin " akut . a. simetri [195+] [xiv] [xiv] ~ Ar caSr [#cSr msd. kavi olmak ~ HAvr *si-sts. Fr.değil + EYun syn. soylu < Ar aSl kök. en küçük < Ar Sağır küçük asıl/aslöz. el vermek. sigorta < EYun asfale?s "düşmez". ß Lat ad.a.eklenme edatı + Lat sistere.] kök.] isyan eden" isyan ~ Ar aSîl [#'Sl sf.. statdurmak/durdurmak. soy ~Frasymmétrie simetrik olmama asimile [etm [xx/b] ~ Fr assimiler benzetmek.değil + EYun sfâllö düşürmek. soy. ptö. kimyacı ~ Lat acidus ekşi. kimyacı < Lat acetum sirke < Lat acescere.durmak " ad+. yamak < Fr assister yanında durmak. sıkı durmak.a. sağlam ß EYun a(n). dikmek/dikilmek.bir şeye + Lat simulare benzetmek " ad+. emin. aynılaştırmak. güvenlik. Fr. 2. selüloz asetat bazlı bir tür şeffaf polimer / İng acetate a. keskin. rastlaşmaz ß EYun a(n). esas asır/asrasi asil " asıl asimetri " an+.< HAvr *stâ. ß Lat ad. çelmek asgari aSġar [kıy. kimyada asit ^ 1545 Guéroult.

askı. asmolen ^7 asorti [xx/b] ~ Fr assorti uyumlu < Fr assortir bir örneğe uygun olarak seçmek ß Lat ad.) biçiminden türediğine ilişkin tez ses bakımından kuşkuludur. muallak < Tü as-" asasla [xiv] ~ Ar aSlâ [zrf. deyimlerden 19. soy " asıl [xvii] üzüm bitkisi < Tü as-" as- asliye mahkemelerden biri asma <Tü * "Üzerinde üzüm salkımları asılı şey" anlamında. yy'da türemiş olmalıdır.] 1. esas.a. orijinal < Ar aSl kök. . (olumsuz fiille) hiç.a. seri1 asosyal asparagas asparagus kuşkonmaz ~ EYun asfáragos * Türkçe anlamın kaynağı belirsizdir. romancı [xx/c] ~ İng asocial sosyal olmayan" an+. katiyen < Ar aSl soy. kök " asıl aslan » " arslan (mahkeme-i) aslîye [xix] Tanzimat döneminde kurulan < Ar aSH [#'S1 nsb. sort.yönelme. askere yazılmak vb. aspava [xx/c] içki ve yemek esnasında kullanılan bir iyilik dileği < Tü Allah sağlık para aşk ve ^ y. 1960 Ümit Deniz. belirsiz bir süreye ertelenmiş şey. kök veya öz itibariyle. özellikle ziynet ve hediye. Karş.bir şeye + Lat sortiri (kura ile) seçmek < Lat sors. varma bildiren edat ve önek + EFa stâna durma ~ HAvr *stâ. özellikle hükümdar kapısı ve makamı ~ EFa *â-stâna ß EFa â. kısmet ~ HAvr *srti. Askı sözcüğünün 18. .kura.< HAvr *ser-3 dizmek " ad+. sosyal ~ İng [xx/b] pişmiş topraktan yapılan bir tür dolgu kalıbı [xx/c] gazetecilikte uydurma haber * Ümit Deniz'in yarattığı polisiye roman kahramanı Murat Davman tarafından popülerleştirilmiştir. Türkçede halk dilinde tekil ad olarak kullanımı askere gitmek. a. 2. önünde olma. aslen.] asıl. [xix] pantolon askısı. küpe. yy'daki başlıca anlamı "zincirle sarığa asılan ziynet veya küpe"dir. askı <Tü [xviii] asılan şey. " istasyon asker ordu " leşker [xiv] ordu ~ Ar caskar [#cskr] ordu ~ OFa laşkar * Lat exercitus (a.asitane ~ Fa asitan/asitana kapı eşiği.

astar [xiv] ~ Fa astar giysilerin iç yüzünde kullanılan kaba kumaş ~ EFa *â-star.yanına veya üstüne sermek < EFa/Ave star. +nomi ~ Fr astronomie yıldızların düzenini astronot [196+] ~ İng astronaut uzay yolcusu ß EYun aster. astım darlığı. aşağı ~ Tü ast [xiii Kıp] aşağı. halı) < OFa wistarag < Ave *vi-starsna. soluk soluğa kalma [xx/b] ~ Fr asthme astım hastalığı ~ EYun ásthma nefes astigmat [xx/b] ~ Fr astigmate gözü noktaları seçemeyen kimse ~ İng astigmatic a.(a.a.sivri < HAvr * steig. bilim adamı ß EYun a(n). İng. etiket astr(o)+ ~ Fr/İng astr(o). benek < EYun stizö (sivri bir şey) batmak.).a. döşek.).a.değil + EYun stígma. < HAvr *ster-2 a. astronomi inceleyen bilim ~ EYun astronomía a. Ave upa-starsna.a. Sans prá-stará (a.(sivri uç) batmak. Erm asdġ (yıldız). * Aynı kökten Fr étoile < Lat stella.aspiratör [xx/b] ~ Fr aspirateur elektrikli süpürge < Fr aspirer havayı veya bir sıvıyı içine çekmek ~ Lat aspirare a. +loji * Batı dillerinde 14.).yaymak. denizci " astr(o)+. a. ^ 1849 William Whewell. ~ Alm acetylierte spirsäure asetil spirik asit < Lat spiraea asetil spirik asidin doğal kaynağı olan bitki" asetik ast/as YT [193+] madun. ß Lat ab. delmek " an+. " astr(o)+. yy'dan itibaren "yıldızlar aracılığıyla gelecekten haber verme" anlamında kullanılmıştır. Fagustar/gustariş (yaygı. ß EYun ástron yıldız + EYun logeía " astr(o)+.yıldız (sadece bileşiklerde) ~ EYun ástron yıldız ~ HAvr *sster.a. İng star.a. navigasyon * İngilizce sözcük Yunan mitolojisindeki Argonaut'lara (Argo yolcuları) benzetme yoluyla 1929'da türetilmiş ancak 1961'de yaygınlık kazanmıştır.a. delmek ~ HAvr *stig-yo. a.yıldız + EYun naütes gemici.(a.a. .a. * Karş. alt = Tü astın [viii+ Uy] a. tarkan astroloji [xx/b] ~ Fr astrologie yıldız bilimi ~ EYun astrologeía a.bir şeyden + Lat spirare solumak " ab+. espri aspirin [190+] bir ilaç ~ marka Aspirin Bayer firmasına ait ilaç markası # 1899 Bayer AG. sermek ~ HAvr *ster.a. astragan astrakan [192+] doğmamış kuzunun kıvırcık postundan yapılan kürk < Astragan Hazar Denizi kıyısında bir kent < %ass-i tarlan 1460 yıllarında Hazar Denizinin kuzeyinde kurulan Tatar beyliği ve bu beyliğin başkenti < Tü tarlan bir yönetim veya asalet ünvanı. Fa sitara. astro. Alm stern. a. stigmatnokta.

aşağ. haşlama). alta alçak < Tü *aş. Karş. aşı/aşu [xviii] çiçek aşısı. aşağı <Tü aşağa [xiii] . Erm %aş (sulu yemek.inmek " aşağı aşuk [xi] ayak topuğu kemiği. asman [xiv] ~ Fa âsuman/âsmân gökyüzü. aşın[mak aşağı Tü aşğın. öteye geçmek. paye < Tü ~ Ar acşâr [#cşr çoğ.dinlenmek. Fa aş = Ave asa. incik. güneş doğmak * Karş. rubric aşı2 [boyası aşık1 aşık2 [atmak Tü [xiv] ~ Ar câşiq [#cşq fa. aşğaru [xv] dibe doğru.inmek * Yön bildiren -ru ekiyle. perçin.EFa/Ave asman. aş Tü aş [viii] yemek. sınır aşmak. Karş. sürtünerek çukurlaşmak < Tü aşak/aşağ aşağı" . alt. [xix] bitki aşısı Tü aşu [xi] kırmızı boya elde edilen bir tür toprak.asude huzurlu olmak " asayiş asuman . [xv] ~ Fa asuda huzurlu < Fa asudan.ekinin mahiyeti belirsizdir. sema Asya [xix] ~ İt Asia ~ Lat Asia ~ EYun Asia Akdeniz'in Doğusundaki ülkelerin genel adı = Akad asü çıkmak.[viii] dağ aşmak. oyunda zar * Yapı itibariyle incik sözcüğünün eşdeğeridir.] ondalıklar.[xi Oğ] dip. asay. [xiv] (hayvan) çiftleşmek < Tü aşak. aşama aş-" aş* Fiil gövdesine eklenen -a. a.] seven" aşk1 < Tü *aş. ondalık vergileri < Ar cuşr onda bir < Ar caşara on " aşiret aşçı aşı1 Tü Tü aşçı [viii+] yemek pişiren < Tü aş1 " aş aş3 [xi] kenet.[xi] aşınmak. aş[mak Tü aş. avrupa.(yemek).a. özellikle sulu ve sıcak yemek * Eski bir İran dilinden alıntı olasılığı tartışılmıştır. aşar [xiv] YT [193+] mertebe.

görünen) ~ HAvr *âwis. belli. on parmaktan oluşan birim" olmalıdır.[xiv] öte yana geçirmek. < Sans sramah zahmet. aşık/aşak [xiii-xvii] aşağı * Tokat aşketmek deyiminde. deste. öşür aşiyan ~ Fa âşiyân yuva ~ Ar cişq/c^aşq aşk1 cışq [xiii] . züht < Sans sramáti çile çekmek aşure aşura [xiv] . tanımak " â+. muaşeret.oynamak. ölçüyü aşan. âşnâw. tanıdık ~ OFa âşnâg a.a. belirgin kılmak < Ave âviş belli. bilmek ß OFa â. son derece < Tü aşır. aşık idi * 'Işk biçimi 18." aş- aşifte aşüfte [xiv] ~ Fa âşuAa oynak. c^aşq [xvii] [#cşq msd.[xi] eklemek. kıpırdamak < Ave %Şufan hareket etmek. yy'a dek tercih edilmiştir. < OFa âşnüdan. bilinen. aşla[mak Tü aşla.Fa caşürâ Muharrem ayının onuncu günü ~ Ar caşürâ [#cşr] Muharrem ayının onuncu günü < Ar caşr/c^aşarat^ on " aşiret .] şiddetli ve yakıcı sevgi. aşüb. algılamak " estetik aşina ~ Fa âşnâ bilinen. perçinlemek < Tü aş3 ek. aşiret. cışq var. oynama aşikâr [xiii] ~ Fa âşikâr/âşkâr açık. aşk2 [etm Tü aşak [xi] dip. eros < Ar caşiqa sevdi. [xix] bu günde yapılması gelenek olan karışık aş .a. (= Ave âviş-kâra. boy. aşağı. a. kararsız < Fa âşuftan.yönelme edatı + OFa şnüdan.anlamak. şnâs-bilmek. f.açığa çıkarmak. grup oluşturdu * Aynı kökten Ar caşara (on) sözcüğünün nihai anlamı muhtemelen "grup. işret.] akrabalardan oluşan topluluk. [xix] hırsızlık etmek < Tü aş-" aşaşurı [xvii] aşırık. aşure. belirgin ~ OFa âşkârâg a.aşır[mak aşırı <Tü <Tü aşur. EŞKÖKENLİLER: Ar #cşr : aşar. +şinas aşiret ~ Ar caşîrat^ [#cşr sf.< HAvr *au-4 duymak. klan < Ar caşara birlik oldu. algılamak. kaynak " aşı1 aşram [200+] ~ İng ashram Hindu tekkesi ~ Sans âsramah a. oynamak ~ HAvr *kseubh-sallanmak. çile.

ataerkil atak1 <Tü YT [194+] pederşahi " ata.] boşluk. cüretkâr.a. erk < Tü at-" at- [xix] düşüncesiz. a. eklemek ~ EFr attachier saplamak Ger *stikan delmek. sopa atalet [xvii] ~ Ar caTâlat^ [#cTl msd. (= Ave .].a.a.[viii+ Uy. atılgan atak2 [xx/b] ~ Fr attaque saldırı. Fr nominer (atamak) < nom (ad). adıyla * TTü ada. kazık dikmek.a. Fa aşurdan (katmak.kazık.a.[viii+] a. meydan okumak.yanmak) ~ HAvr *âter. savaşa girişmek < Ger *stakön kazık ~ HAvr *stog. < Jap ataru "dikkat" veya "nişan al" anlamında emir ataş [xx/b] ~ Fr attache birleştirme teli. 2. daha eski olan kan (a.a.< HAvr *steg. girişimciler. ateş ~ OFa âta%ş a. saldırmak. hareketsizlik < Ar caTila hareketsiz ve başıboş kaldı.) sözünün yerini almıştır.biçimini alan Eski Türkçe sözcük. dinsiz ~ EYun átheos a. te(o)+ aterina hepsetus ~ EYun atherine a.a. işsizlik. atherina ~ Fa âtaş yanma. zımba < Fr attacher iliştirmek.* "Karışık aş" anlamı ve geleneği İran'a özgü olup. hücum < Fr attaquer 1.ateş ~ Yun atherína gümüş balığı. ata[mak çağırmak " adaYT [193+] tayin etmek ~ Tü ata.değil + EYun théos tanrı" an+. Anlam için karş. yoksun kaldı atari [198+] bilgisayar oyunu ~ marka Atari video oyunları firması ^ 1972 Nolan Bushnell ve Ted Dabney. ateş âtarş. at. Amer. < Ave atar. karıştırmak) fiilinin etkisini gösterir. ata [viii+] baba * Muhtemelen çocuk dili kökenli bir sözcük olup. Dil Devrimi sırasında arkaik biçimiyle ve keyfi bir anlamlandırmayla yeniden benimsenmiştir. at at[mak ata Tü Tü Tü at[viii]a. hak iddia etmek [esk. ß EYun a(n). xi] ad vermek. saplamak " etiket ataşe [185+] çalışan diplomat < Fr attacher iliştirmek " ataş ~ Fr attaché bir elçiliğe bağlı olarak ateizm [xix] ~ Fr athéisme tanrı tanımazlık < Fr athée tanrı tanımayan.

kartograf < Atlas. gramerde bağlaç veya alt cümle < Ar caTafa eğdi. hareketsiz " atalet < T ü a tı l . 2. 2. meylettirme. eskidi.fiiliyle ilişkisi yapı ve anlam bakımından açıklanmaya muhtaçtır.ateşin ~ Fa atasın ateşli" ateş atıf/atfatf[xiv] ~ArcaTf[#cTfmsd. ödül [xix] dokuma tezgâhında mekikle enine atılan iplik. bağladı İng to refer/reference karşılığı olarak kullanımı 20. çevirme. yaşlandı. (köle) azat edildi atiye atkı kaşkol atla[mak at-" at<Tü ~ Ar caTiyyat^ [#cTw msd. Türkçeye çevirilen ilk atlas 1803'te Mühendishane matbaasında basılan Atlas-ı Kebir tercümesidir. 2. [192+] boyuna sarılan kumaş. atlet [xx/b] 1. Hol. sonra gelen. gelecek < [ 1 9 3 + ] cü r e t k â r atik [xi] eski ~ Ar catîq [#ctq sf.eğme. yy'ın son çeyreğine aittir. [xiii] zıplamak." a t ~ Ar âtin [#'ty fa. < Tü at-" atTü atla. sabık.[xi] bir şeyin üzerine çıkmak. atlas 1 [xiv] ~ Ar aTlas [#Tls] bir tür ağır ipekli kumaş. kolsuz fanila athlète sporcu ~ EYun athletes yarışçı < EYun athleö yarışmak * Türkçe ikinci anlamı atlet fanilası deyiminden türemiştir. işsiz. eski. Atlant. citq] 1. atletizmle uğraşan kimse. EŞKÖKENLİLER: Ar #ct?f: atıf. azatlı köle < Ar cataqa [msd.mitolojide yeryüzünü sırtında taşıyan Titan * Mercator atlasının ilk baskısının kapağındaki Atlas figüründen.] hediye.] 1. matuf atıl atılgan ati Ar atâ geldi YT [xvii] ~ Ar câTil [#cTl fa.]1. uydurma (argo) < Tü atma" .] boş. bir adımla aşmak Tü * At.] gelen. 2. saten atlas2 [ 180+] ~ Fr atlas haritalar kitabı # 1569 Gerardus Mercator. büktü. atmaca tür yırtıcı kuş Tü at-" at<Tü ~ Fr atmaca toğan [xiv] bir * Atmak fiiliyle semantik ilişkisi açık değildir. atmasyon at[193+] asılsız.

tom(o)+ * Filozof Demokritos (MÖ 460-370) tarafından felsefi bir kavram olarak ortaya atılmış. traktör atrium [xx/c] üstü kapalı iç avlu evin iç avlusu ~ HAvr *âtr-yo.değil + EYun trefo. bilimci ß EYun atmós buhar.çekmek. her türlü işlik < EFr astelle kıvılcım. çekim. har ~ Lat stella yıldız ~ HAvr *ster-la. bölmek " an+. " astr(o)+ atraksiyon [xx/b] ~ Fr attraction 1.ateş yeri < HAvr *âter. trof. Moğ aba (a. değişmez. dışarı. 2.) avadanlık çömlek " ab.].a. attract. dönmez. futbolda topun dışarı * Karş. güzelavrat otu < EYun átropos 1.çekmek ß Lat ad. parfümeri < Ar ~ İng out 1. sürmek. sürüklemek " ad+. ß EYun a(n).* Fransızca kelimelere eklenen -(a)syon ekiyle. çanak . nefes (~ HAvr *awet-mo.a. kader tanrıçalarından birinin adı ß EYun a(n)-değil + EYun trepö.a. tract. dumura uğrama ~ EYun atrofeía a. tomkesmek. âw [xi] [xiv] [xx/b] ~ Ar caTTâr [#cTr im.< HAvr *ster-2 a.] ıtır satan. büyütmek atropin [xx/b] ~ Fr atropine belladonna bitkisinden elde edilen zehir ^1818 Nysten < YLat atropa belladonna bitkisinin bilimsel adı. modern bilimsel kullanıma 1805'te İngiliz fizikçi Dalton tarafından önerilmiştir.bir yere + Lat trahere. ^ 1638 John Wilkins.dönmek. 2.değil EYun temnö.yetişmek. a. İng. 2. atölye atelye [xix] işlik ~ Fr atelier demirci işliği [esk. nakavt av Tü âb [viii] avlanma eylemi.ateş " ateş ~ Lat atrium ocak. trop. +dan1 [xiv] kap kacak < Fa âbdan su kabı. avlanan hayvan.dışarı EŞKÖKENLİLER: İng out: aut. ilgi çekici sahne gösterisi ~ Lat attractio a.a.] bölünemeyen şey ß EYun a(n). atmosfer [xix] ~ Fr atmosphère a. cazibe.< HAvr *wet-1 üflemek. lokavt. yetiştirmek. eğilmez. yönelmek " an+. beslemek. atrofi [xx/b] ~ Fr atrophie gelişemeyip büzülme. esmek) + EYun sfaîra küre " sfer atol [xx/b] ~ İng atoll mercan adası ~ Maldiv atolu atom [192+] ~Fratome maddenin daha küçük parçalara bölünemeyen zerresi ~ EYun átomon [n. < Lat attrahere. tropik attar ciTr ıtır " aktar aut atılması ~ HAvr *ud.

a.bir yere + Lat venire. yardakçılar *cawanat^ [çoğ. söylemek (= Sans vâç ses.] geri gelme. öne geçmek. vent. yardım. avanzare] 1. söz) ~ HAvr *wekw. özellikle insan sesi < EFa vartan. borç vermek < Lat ab ante önden. ilerletmek. eşek yavrusu ~ OFa yawânag [küç. insan veya hayvanın küçüğü < OFa yawân genç " civan avane [xix] kötü bir işte yardımcılar. ön ödeme.ön. öne geçmek. avanzo] 1. tekrar gelme < Ar câda geri geldi.] yardımcılar < Ar cawn [#cwn] 1. vâc. bayındır yer" anlamına gelen abadanlık ile karıştırılmış olabilir. karşılıksız kazanç ~ İt avanto [mod. baz avare a. 2. artmak. artmak. 2. ait olduğu yere geldi. borç verilen para < İt avantare [mod.* "Bayındırlık. dönme. ilerletmek. İng advance.gelmek ~ HAvr *gwemyo. aval aval belirten deyim avam Ar cammat^ " amme aval aval/afal afal [192+] şaşkınlık ve sersemleme ~ ? [xiv] ~ Ar cawâmm [#cmm çoğ. alın. 2.gelmek. 2. gitmek " ad+. 2. borç verilen para < Fr avancer 1. gard [xx/b] sanatta öncü ~ Fr avant-garde öncü" ~ Ar avans [xx/b] ön ödeme ~ Fr avance 1.seslenmek. ilerlemek.] sıradan halk. ilerleme. önce " avan [195+] ~Fravantage öncelik <Fr avant avantür avantüriye[192+] ~Fraventure macera~ OLat adventura [çoğ. borç vermek ~ OLat *abantare " avan * Karş.geliş < HAvr *gwem. önceden " avan avantaj ön. döndü. avangard avan. [xiv] ~ Fa âwâra amaçsızca gezen. karşı" anti+ avanak [xix] aptal kimse ~ Erm (h)avanag sıpa. aylak ~ OFa âbârag avaz [xiv] ~ Fa/OFa âwâz ses.konuşma. ön ödeme. uğramak ß Lat ad. umum < avan [xx/b] ~ Fr avant önce ~ Lat ab ante önden.] başa gelen şeyler < Lat advenire başına gelmek. yardımcı * Arapçada kullanılmayan bir türevdir.] yavru. avanta [xvii] bedava. (bir şeye) dönüştü . ilerlemek. insan sesi " vokal avdet ~ Ar cawdat^ [#cwd msd. önceden < Lat ante önce ~ HAvr *ant. ilerleme.

çıplak olma) ile eşdeğerdir. ağıl. avret [xiv] ~ Ar cawrat^ [#cwr msd. avokado [xx/c] . edep yerleri ~ İbr cerwah çıplaklık. vokal avun[mak bulmak Tü âbın. ayıplı ve özürlü olma. sakat olma) köküyle birleşmiştir. Oysa İbr #crh kökü Ar #cry (üryan. zevce ~? Ar cawrât [#cwr çoğ. edep yerleri.averaj [xx/b] ortalama ~ Fr average gemi sigortasında hasar payının ortaklara dağılımı [xv]. avlu. ~ Lat Europa a.yönelme.bir yere + Lat vocare çağırmak.asmak. zaaf ve kusurlar < Ar cawrat^ kusur. ağıl. aritmetik ortalama [xviii] ~ İt avariaggio < İt avaria deniz ticaretinde kayıp. asılmak. avuç [xv] < Tü a5ut/awut [viii+ Uy. avın. lamba < Fa/OFa âwe%tan. xi] avuç ~ İng avocado tropik bir bitki ve meyvesi avukat [186+] ~İtavvocatoa. âwez.İsp avocado ~ Nahuatl ahuacatl testis. edep yeri" avret * Arapça "(özellikle kadının) örtünmesi gereken yerleri" anlamına gelen sözcük kullanımda muhtemelen ETü urağut (kadın) ile birleştirilmiştir. etrafı duvar veya binalarla çevrili iç alan * Lat aula (a. (edep yerlerini) örtmeme (= Akad üru (özellikle kadının) edep yeri ) * Arapça sözcük İbraniceden alıntı olmakla birlikte Ar #cwr (tek gözü kör olma. Karş. Bak ari1.] (kadının) edep yerleri. Yunanca sözcük Homeros'tan itibaren (MÖ y. bağırmak. hasar < Ar cawâr [#cwr] hasar.sapmak. asya. 2. keyif almak. " garp * Karş. havlu [xv] .) Yunancadan alınmıştır. ayıp. kusur. eklenme bildiren önek + HAvr *weig.a.] 1. Tü ağıl sözcüğü ile benzerlik ilgi çekicidir. husye * Meyvenin şeklinden ötürü.[viii+] rahatlık ve sevinç duymak. avrat [xiv] kadın. katılma. 2. ileri geri gitmek avlu avlağu [xiv] . özür " avret avize ~ Fa âweza asılı süs. küpe. ayıp < İbr #crh çıplak olma. sallanmak. ~Latadvocatus tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse. Avrupa Evropa [xviii] ~ İt Europa a. EYun Europe Batı ülkelerinin genel adı ~ Aram csrebâ gün batımı. avukat < Lat advocare mahkemeye çağırmak ß Lat ad. Batı = Akad erebu a. avuç Tü adutça [viii+] bir el dolusu. ses etmek " ad+.[xiv] teselli < Tü *âb. 800) kaydedilmiştir.a.a.a. sarkmak ß Fa/OFa â. savunucu.? . avli [xvi] ~ Yun/EYun aule 1. hayvanların gece kapatıldığı etrafı çevrili alan.a. özür.

. yaramazlık yaptı) fiiliyle ilişkisi kurulamaz. aziz ~ HAvr *yag-yoa. miyar ayart[mak ayaz Tü Tü? [xvii] kandırmak < Tü ayar. [xiii] ışık.fiili ile bağlantılı ise orijinal anlamı "adım" olmalıdır. lakırdı. kutsama. ayan1 [xiv] önde gelenler ~ Ar acyân [#cyn çoğ.[xiv Kıp] teşvik etmek ayaz [viii+] kuru soğuk. memleketin önde gelenleri. EŞKÖKENLİLER: Ar #cyr2 : ayar. Erm lusin (ay) = lus (ışık). ayar cıyâr [xv] . ağız. 1935'ten sonra münevver < Ar nür karşılığı olarak kullanılmıştır.kutsama < EYun (h)agíos kutsal. ayırmak " ayır- * Eğer *a5. eşraf < Ar cayn göz " ayn ayan2 belli < Ar cayn göz " ayn iyân [xiv] ~ Ar ciyân [#cyn] gözle görülen. a. altın ve gümüşün saflık ölçüsü." ayıl- * 15. gözler.a. cıyâr vulg.avurt Tü? [xiv] çene. aşikâr. ayyar. Halk dilinde kullanıldığı veya ayıl. ışık " ay < Tü *aytın(ı)ğ aydınlanık < * Anlam ilişkisi için karş Lat luna (ay) = lux (ışık). uyanmak < Tü ayıl. gözünü üzerinden eksik etmeme Ar cara (gezdi. < Tü *a5. Karş. Rumlarca kutsal sayılan yer. seğirtti. aydınlık Tü *ay(ı)t.] 1. sohbet Tü ay [viii] gök * Muhtemelen onomatope kökenlidir. -t.aydınlatmak < Tü ay ay. < HAvr *yag. saatin hassas ölçümü ~ Aram #cyr gözetme. 2. ay cismi ve süre birimi ay[mak <Tü [xx/b] kendine gelmek. 2.açmak.] standart. ayas [xi] ayazma [xvii] ~ Yun agíasma 1. c^ayâr [xvii] ~ Ar ciyâr [#cyr2 msd. seçkinler. aydinger [xx/b] şeffaf kâğıt cinsi ~? marka Eidinger .fiilinden yakın dönemde geri türetildiği düşünülebilir. ay ışığı?. aya ayak Tü Tü aya [viii+] elin iç tarafı adak [viii] a.tapınmak aydın Tü aydın [xi] ışık. özellikle kutsal pınar ~ EYun (h)agíasma. yy'a ait bir tek muğlak örnek dışında eski yazılı örneği yoktur.

) a5ığ [xi] uyanık. ayırmak " ayırayıp/aybcayb [xi] utanacak şey < Ar caba kusurlu idi. usul." ayır- ayin [xi] örf ~ Fa âyin 1.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. Kuran sözü ~ Aram 'âta simge.[xiv] kabuğunu soymak.ayırmak " ayıl- <Tü ayırtla-/ayıtla. aygır adğır [viii] erkek at a y g ı t YT [193+] cihaz ~ ? Tü Tü * Kökeni belirsiz olan sözcüğün Anadolu ağızlarından derlendiği ileri sürülmüştür.[xi] farkına varmak. . alfabenin her bir harfi ~ İbr öt a.(ağzını açmak). alamet. ayırt [etm Tü adırt [viii+] fark. * Tevrat'ın bazı bölümlerinde bölüm başlıkları alfabenin harfleriyle belirtilmiştir.] kusur. gelenek. arkuru/arkırı [xiv-xix] < Tü arkuk [xi] çapraz konuma gelmiş < Tü *ar çapraz. örf. zıt yönde " arka. sinyal.a. tören ~ OFa â5en/â5enag görenek.ile aç. ayır[mak Tü açmak veya açılmak adır. ayık-la< Tü ayırt" ayır- ayıl[mak Tü âdm-/âdıl. işaret.açmak. diklemesine. sarhoş olmayan < Tü *a5. kusur etti * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. kepeğini ayırmak. adet. kendine gelmek. ayırmak < Tü *â~ Ar cayb [#cyb msd.* Ayrıntılı bilgi bulunamamıştır. ayrım < Tü a5ır. apış (iki bacağın arasındaki açıklık). töre.kökünün bu grupla ilişkisini açıklamak güçtür. apış. işaret. Kısa a. ayı adığ [viii+] ayık ayıkla[mak [xvii] Tü (= Moğ ötege a. 2. * Aynı kökten ak (açık renkli). 2. ağ (seyrek dikiş veya iki bacağın arasındaki açıklık). +ri YT [193+] hale Tü ay" ay ayla Hale (a. hata. töre " ayna aykırı Tü arkuru [viii+] çapraz yönde. ayırdeder hale gelmek < Tü *â5. a.[viii+] ayırmak.a. tefrik etmek < Tü *â5-açmak. ayet [xiv] ~ Ar âyat 1. simge. adet.

maddi. ayrılma. gözle görülür nitelikte. farkında olmayan < Tü aylan. aynı aynî [xiv] < Ar cayn bizzat. Tü ay-" ay- ayn [xiv] ~ Ar cayn [#cyn msd.aylak Tü? [xv] boş dolaşan. TTü ayrık (çatal boynuzlu hayvan. gezinmek aymaz YT [xx/b] gafil. aynasız (argo) [188+] yakışıksız.[xiv TS. Ayrık otu = "boynuz otu" anlamı düşünülebilir. İslam hukukunda maddi değeri olan nesne. çatal. [195+] parantez bir içecek ayruk [xi] başka. ayna (= Ave avidayana. 2. Kıp] dönmek. göze ilişkin. biçimsiz (argo). ayrıksı YT [193+] tuhaf. 2. [194+] fasıl. 5. seçkin kimse. bab YT [193+] tafsilat < Tü ayır-" ayır- < Tü ayır-" ayır- . yaba. zat. işe yaramaz dolanmak. ta kendisi " ayn ~ Ar caynî [#cyn nsb.] 1. ayrık otu * Karş. gayrı imtiyaz Tü < Tü ayır. pınar. di. göz." ayır-YT [194+] < Tü ayrıca " ayrı zcüğe isim yapım eki eklenmesi kuraldışıdır. hukukta malın bizzat kendisi < Ar cayn göz " ayn ayol ayraç ayran ayrı ayrıcalık * Zarf yapısındakis ayrık [otu " ayır- <T ü YT Tü Tü < Tü ay oğul/hay oğul" hay.göstermek < Ave dâi-.] 1." ayır-ayran [xi] sütten elde edilen < Tü ayır. ayrım ayrıntı YT [193+] fark. yaban koyunu). 4. [189+] polis memuru < Tü ayna " ayna * Karş aynalı (yakışıklı. 3. 2. göze.) ayna ayine [xiv] ~ Fa ayına ayna ~ OFa âSenag göstergeç. mal (= İbr cayin göz = Akad Inu a. a. adrık [xi] 1. işsiz. farklı < Tü ayrık" ayır- * Sıfata eklenen -sı ekinin işlevi belirsizdir.görmek)" dide * Fa ahan (demir) veya Ar cayn (göz) ile birleştirilmesi yakıştırmadır. geyik. boynuz. bir şeyin ta kendisi. güzel). oğul [193+] miyar.

arsız < Ar cara gezdi. narın (ince. az[mak aza azade azat Tü az.[xiv] kırıcı davranmak ~ Fa âzâr incitme.a. yücelik < Ar cazuma aşırı derecede büyük idi. az az [viii] çok değil * Karş. en büyük " azamet azap caSaba acı verdi. Karş. * Lat auriga (keçi yıldızını içeren takım yıldız) adı muhtemelen bir Sami dilinden alıntıdır. küçük). saf.] uzuvlar < Ar cudw " uzuv Tü ~ Fa âzâda özgür. işkence < Ar azar azar olmak [xiv] incinmek. eziyet etti [xi] ~ Ar aczâml [#czm nsb. serseri.] acı. Ar cayyaş [im. < Fa/OFa azardan. soylu = Fa âzâd özgür " azamet ~ Ar cazâmat^ [#czm msd.a.] çok büyük olma.] (gıda maddeleri satan kimse.] daha büyük. taşmak [xiv] ~ Ar acdâ [#cdw çoğ.a. Moğ aray (az). azar. ayyuk[a çıkmak gökyüzünün en yüksek yeri ~ Ar cayyüq keçi yıldızı.(birini) incitmek. eziyet. muazzam idi azami aczâm [kıy. ." ayır[192+] ~İngicebergbuzdağı~Hol ijsberg a. ekmekçi). ayva [xiv] ~ Fa âbiyâ ayva ~ Ar cayyâr [#cyr im. azarla. seğirtti" ar1 ayyaş [#cyş] yaşadı. haramzade gezgin.kökünü düşündürür.] ayyar [xvii] hilebaz. arı. eziyet. acı vermek " â+ Farsça sözcüğün Türkçedeki anlam evrimi Tü kınamak fiiline paraleldir.) + Hol berg dağ ayva avya [xi] . ß Hol ijs buz (~ Ger *îs. kırılmak. içkici < Ar câşa * "İçici" anlamı Türkçeye özgüdür.] en büyüğe ilişkin < Ar ~ Ar ca5âb [#c5b msd. sapmak. geçindi" maişet [xvii] zevke ve işrete düşkün kimse. acıtma ~ OFa âzarm a.ayrış[mak aysberg YT [193+] muhalefet etmek. [194+] tahallül etmek < Tü ayır. a. Her iki biçim Tü *(y)ar. Capella.[viii] yoldan çıkmak.

zo(o)+ "Can veren" oksijenin karşıtı olduğu için. özgür (= Ave âzâta.] görevden alma. kuvvet ) " izzet azmak birikintisi azman ~ ? <Tü [xiv] aşırı iri < Tü az-" az-. soylu. [xvii] akarsu kenarında oluşan su aznavur [xiv] Gürcü asilzadesi ~ Gürc aznauri Gürcü soylularının bir sınıfına mensup kişi ~ OFa aznâwar soylu.azat azad [xi] ~ Fa azad serbest. a.(= Moğ araga azı azuk [viii] yol için alınan yiyecek.] büyük. zade azı [dişi dişi)" azazık Tü Tü azığ [viii+] köpek dişi. yüce" azimut [xx/c] ~ Fr azimut bir yıldızın ufuk çizgisine olan açısı / İng azimuth a. açılar < Ar samt yön " semt aziz [xi] ~ Ar cazız [#czz sf. nesebi belli olan ß Ave â-yönelme ve eklenme bildiren önek + Ave zâta.] yönler.soylu. egemen (= Aram cazız güçlü = İbr caz güç.değil + EYun zöö yaşamak " an+. kararlı idi azim2/azîm azamet [xiv] [xiv] [xiv] ~ Ar cazl [#czl msd.doğmak.ekinin işlevi belirsizdir. . ~ Ar as-sumüt [#smt çoğ. asil) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. işten ~ Ar cazm [#czm msd. yüce. +men1 [xv] ark. yırtıcı hayvan dişi < Tü az. kimyacı (ö 1794) ~ EYun azötes yaşatmayan.] kararlılık < Ar ~ Ar cazım [#czm sf. Fr.] güçlü. özgür ~ OFa azad soylu. erzak azınlık < Tü az" az YT [193+] ekalliyet * Sıfata eklenen -ın. doğurmak)" â+. köylü veya köle olmayan. asil < OFa azn soy " +aver * Erm aznvavor (soylu. azil/azlçıkarma < Ar cazala azletti azim1/azmcazama karar verdi. su cedveli. can vermeyen ß EYun a(n). azot [xix] ~ Fr azote havayı oluşturan gazlardan biri ^ Antoine de Lavoisier.

bacanak Tü? [xiii] kadının kızkardeşinin kocası. . derviş). rüzgâr + Fa câh yer. yy'dan önce kaydedilmemiştir. Fa baba/babu < OFa papak (baba. dede. Fr papa vb. saygı ve sevgi hitabı. Yun papá. Tüm dillere çocuk dilinden alınmıştır. paycama (pantolon). muhterem kişi.a. abla = Moğ baca a. baba.) Bacı (kızkardeş) sözcüğüyle ilişkisi ve -nak ekinin anlamı belirsizdir. babacan babafingo babalık baba babayani baba + [xvii] Bektaşi dervişlerine hitap şekli [xvii] " baba. 3. eski tarz baca [xiv] pencere ~ Fa baca pencere. geçit" bad bacak [xvii] Tü paça" paça * 17. ata * Karş. Fa paça (hayvan ayağı). Karş. havalandırma deliği < Fa bâd câh ß Fa bâd hava akımı. 2. yaşlı adam.baba çoc baba [viii+] 1. can ~ Ven papafìgo bir tür yelken < Tü baba" < Tü baba" [xvii] üvey baba veya kayınbaba babayane [xvii] baba gibi. karıları kardeş olan erkeklerden her biri (= Tü baca/paca [xv+ Çağ] kızkardeş.

] öfke ve düşüncesizlikle yapılan şey veya söylenen söz ve bundan kaynaklanan kötülük < Ar badara [msd. Alm wehen. badehu [#bcd] sonra badem bâdâm [xiii] ~ Fa bâdâm a.a. bade olmak) ~ OFa bâdag a. badana badana [xv] kuyumcuların pota yapmakta kullandığı kil.esmek * Aynı kökten Lat ventus. ~ OFa wâdâm a. a. bedeni sıkıca saran ~ Erm bdig/bzdig küçük. bagaj edevat < Fr bague çanta. 2. rüzgâr.a. 2. olgun. eşya ve . torba [xx/b] ~ Fr bagage yolculukta taşınan ağırlık. (= Ave vata. f.bacı baç Tü? [xv] kız kardeş [xiv] (= Moğ baca kızkardeş.gövde. gümrük resmi bad [xiv] -Fabâdhavaakımı.erkek kardeş " birader badi2 [xx/c] ~ İng bodyguard "gövde koruması. İng wind (yel). yel-OFawâda. Fr badigeon (duvarlara uygulanan sarımtrak kireç boyası) sözcüğü en erken 18. olmuş. ~ Fa bâda 1.) ~ HAvr *wa(n)t. yy ortalarında kaydedilmiş olup kökeni belirsizdir. düşünmeden söylenen ve olumsuzluk doğuran söz. a. abla) ~ Fa/OFa bâc vergi.yel < HAvr *we. ansızın gelen vaka ~ Ar bâdirat [#bdr fa. şarap (< Fa budan ~ Ar bacdahu ondan sonra < Ar bacd badi1 [xx/c] askerlikte yoldaş ~buddy yakın arkadaş < bud ABD zenci ağızlarında kardeş < brother kardeş ~ HAvr *bhrâter. badana [xvii] duvarlara uygulanan kireç boya ~? * İkinci anlamda Ar biT?ana (astar) ile bağdaştırmak düşünülebilir. beden. ufak" [xx/a] kısa boylu badire [xix] 1. a.a. Sans vati (esmek). 2. budur] aniden geldi * Servet-i Fünun döneminde eski sözlüklerden bulunup yanlış anlam yüklenen bir kelime olması muhtemeldir." koruma görevlisi ß İng body gövde + İng guard koruma " gard badi3 bluz badik bızdık [xx/c] ~İngbody1.

] (birinin malına veya hakkına) göz diken.bağdadi bölme veya tavan [KT xix] ahşap çıtalar üzerine sıva uygulanarak yapılan < öz Bağdad Irak'ta bir kent < Tü bağda. bağıntı bağır/bağrYT Tü [Fel 194+] izafet <Tü bağ-bağlamak "bağ1 < [Uy viii+] bağır karaciğer.] çubuk. genelde iç organlar bağır[mak sesi" +kirbağırsak karaciğer " bağır bağış YT Tü [Oğ xi] bakır-. ince uzun ekmek ~ İt bacchetta [küç. değnek. bağdaş[mak bağ1 YT [CepK 1935] imtizaç etmek < Tü bağda. özellikle [CepK 1935] bahş. irtibat < Tü bağ-bağlamak " bağ1 * Ada eklenen -im ekinin işlevi belirsizdir. [TDK 1944] bağımsız Tü bağın/bağım [1935 YT] tabiiyet.sarıp bağlamak < Tü bağ " baget [ xx/b] ~ Fr baguette çubuk. ~ HAvr *bak. af ~ Fa ba%ş ihsan. müstakil.] bağırma Tü [Uyviii+]bağırsak/bağarsuka. asa baği [Kıp xiv] ~ Ar bâğin [#bġy fa. bacaklarını kavuşturmak < Tü bağ " bağ1 * -da. baġy] hakkı olmayana göz dikme. bağışık YT [CepK 1935] muaf < Tü *bağışmak" bağışla- * Bağışlamak fiilinin kökenine dair yanlış bir varsayıma dayanarak üretilen bağış. bağımsız YT [CepK 1935] bağınsız tabi olmayan.kökünden türetilmiştir. baston < Lat baculum a.a. . [Kıp xiv] bangır- < Tü ba [onom. hediye " bağışla- * Farsça kökenli bahş etmek/bağışlamak fiilinden geri türetilmiştir. <Tü bağır iç organlar. zulmetme bağıl YT [TDK 1944] izafi < Tü bağ" bağ1 * -ıl ekinin işlevi açık değildir. zorla alma.ekinin işlevi açık değildir.a.[xvi TS] bağdaş <Tü [Kıp xiv] bacaklarını kavuşturarak oturma güreşte çelme takmak. fahiş < Ar bağa [msd. zalim.baston.

Belki Ave va%şa. bağlaç bağlam bağnaz YT YT YT [CepK 1935] rabtiye. bahçıvan gözeten.a.(mülk) sözcüğünden. Hun Kağanı Mete'nin lakabı [MÖ 2. [TDK 1944] gramerde bağlaç < Tü bağla-" bağ1 [TDK 1944] demet. DK xiv] . [ xiv] ~ Fa bahâna vesile. araştırdı. buphthalmum.Fa bâhâdur soylu kişi. 2. bir konuyu etraflıca tartıştı . (= Ave vanhar. [Aş.) ~ HAvr *wesr-/*wer. sebep. DK.ihsan etmek < Fa/OFa ba^ş * Dil Devrimi esnasında Tü ba-/bağ kökünden geldiği varsayımıyla türevleri yapılmıştır. = Tü bağatur bir erkek adı. gerekçe ~ OFa bahadır bahar1 [Gül xv] ~ Fa bahar ilkbahar ~ OFa wahâra.a. [Karş 1972] kontekst [CepK 1935] mutaassıp < Tü bağla-" bağ1 < Tü bağ " bağ1 * Belki kurnaz sözcüğünden esinlenen -naz ekinin işlevi belirsizdir. a. ~ EFa vahara. < Fa bâğ her çeşit bahar2 * Form olarak -ça küçültme ekiyle yapıldığı düşünülürse de anlamında küçültme yoktur. bahçe bakan " bahçe. [CodC xiii] bağatur . a. [ xx/b] konu başlığıyla değinme. Env xiv] bâhâdur .Ar bahar [#bhr msd. bahis/bahs[Yus. a.a. bahane wahânag a. [KT xix] tartışılan konu.] 1. çölde yağmurdan sonra açan bitkilerin genel adı ~? Fa bahar ilkbahar " bahar1 bahçe bahçe"bağ2 [CodC xiii] bağçe ~ Fa bâğça a. söz yarıştırma < Ar baHa6a aradı. konu başlığı. güzel kokulu bir bitki. daha eski bir dilden kalıntı olmalıdır. kahraman ~ Moğ bağatır a. soruşturdu.] deniz. +ban bahir/bahrengin.] tartışma. primavera (ilkyaz) biçimleri aynı Hintavrupa kökünden türemiştir. [Barkan xvi] yemeğe çeşni için katılan nesne .a. kısaca söz etme ~ Ar baH8 [#bH8 msd. umman [Gül xv] bağçe bân [Aş xiv] bahr ~ Fa bâğça bân bahçe ~ Ar baHr [#bHr msd. yy] * Eski Türkçede sadece kişi adı olarak kullanılan sözcük. münazaa.a.bağışla[mak ihsan.bahar * Lat ver (yaz). hediye " bahş [ xi] bağışla.

a. ba^ş. ~ Fa ba%t yâr şansı yardım eden. kalıcı" beka kız (lugatı müvelled d e ) <Ar bikr ilk doğan evlat. ihsan. ihsan eden". bilhassa bakalit [ xx/b] ~ İng bakelite bir tür sentetik polimer < öz H.pay vermek. İng bachelor (bekâr) < EFr.ihsan etmek. yar2 bahusus beraber (edat) + Ar %uSüS özellik " husus bak[mak Tü [Uyviii+]bak-a. birlikte. şövalye adayı. karşılıksız verme ~ OFa ba%şışn a.) ~ HAvr *bhag.ihsan etmek. bölüştürmek " bahş bahtiyar baht. Ave bhaga (tanrı).Ar baqayat[#bqy çoğ. paylaşılan şey. özellikle. Ayrıca EYun fagö (yemek). .] kalan. yemek).] geri kalanlar < [Kut. kısmet. KT xix 1 kız olan .bahriye < Ar baHrî [nsb. hediye < OFa bâttan. L. kısmet < OFa bâttan. bahşiş [Aş. bhaktá (1. Aş xi] [LO. < OFa bâttan.Ar bâqin [#bqy fa . pay. donanma bahş [etm [KGunya xiv] ~ Fa/OFa ba^ş ihsan. [ xiv] ~ Fa/OFa ba%t talih. [Bah 1924] .Fr baccara [1851] bir kumar <Tübak-"bak- * Ar #nz?r (bakmak) > bakara oyunu ~? bakaya Ar bâqiyyat geri kalan baki bakir " bakiye . pay vermek. bhága ("paylaştıran. ihsan etmek. talihli" & Fa bâ ile. bahşetmek * Aynı kökten Sans bhaga (pay. Yus xiv] ~ Fa bahşiş bahşediş. genç kız " bikir Ar bakir (erken) sözcüğünden bağımsız olarak Türkçe halk ağzında türetilmiş bir kelimedir. 2. Baekeland Belçikalı-Amerikalı mucit (1863-1944) bakalorya [ARasim 1897-99] ~Frbaccalauréat üniversite giriş sınavı < OLat baccalarius genç adam.a. talih). bazı tanrıların sıfatı). paylaştırmak (= Ave ba%şaiti a. bekâr ~ EFr bacheler * Karş.] denize ait" bahir [ xix] (kuva-i) bahriye deniz kuvvetleri.a. bakan YT [CepK 1935] nazır Tü nazır çevirisidir. ba%ş-" bahş baht [Kut xi] ba%ş.

a. bakire erken. vicia faba baklava bakraç bakır " bakır [Kıp xiv] baqla semizotu. baston. İng copper. [MŞ xiv] bezelyegillerden malum < Ar baql [#bql] her çeşit sebze. çubuk ~ HAvr *bak.a.] sebze satan kimse. artık [Kan xv] bostancı.) sebze dahil ~ Ar baqqâl [#bql im. bakiye " beka bakkal her türlü yiyecek eşyası satan " bakla [ xiv] ~ Ar baqiyyat [#bqy msd.a. < Tü bakteri [ 188+] ~ Fr bactérie tek hücreli canlı YLat bacterium a.) < Lat aes ciprum (Kıbrıs tuncu). Fr cuivre (a. # 1838 Ch. manav. manav. Alm kupfer.baston. " bakteri.: bala. palaz 1? balâ [Aş xiv] ~ Fa/OFa bâlâ yüksek . * Karş. baldız. bostancı < Ar baql sebze bakla bitki. bala Tü [ xi] bala kuş ve hayvan yavrusu * Karş. Ehrenberg. doğabilimci (1795-1876) ~ EYun bakterion değnek. turfanda / Ar bikr genç kız " bakir [Barkan xvi] evlenmemiş kız < Ar bakir * Araçaya benzetilerek Türkçede üretilmiş bir kelimedir.bakır Tü [ viii] bakır a. balaban (kuş yavrusu). asa " baget * Bakteriyolojihane-i Şahane ve Daülkelb (Kuduz) Hastanesi 1887'de kurulmuştur. Erken antik çağda dünyanın en önemli bakır kaynaklarından biri olan Kıbrıs adasının adından metatez yoluyla Türkçeye alınmış olması ihtimali üzerinde durulabilir.). Alm.a.a. balaban. ? <T [T S xvi xvi] bakrac küçük bakır kazan ü * Alet isimleri yapan -aç ekiyle. baldız (yaşça küçük akraba). Moğbal (a. Nihai kökeni çocuk dilinden alınmış olmalıdır.] kalan şey. +sid bal Tü [Oğ xi] bal [ xx/b] ~ Fr bactéricide bakteri öldüren / İng * Karş. bakterisid bactericide a. G. a. EŞKÖKENLİLER: Tü bal. özellikle fasulyegiller Tü [TS xv] baklağı/baklağu a. [Men xvii] (vulg.

irin.a.] dansçık. Alm baldrian. eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri ~ EYun flégma.< HAvr *bhel-1 yanmak " flama bali [ xx/c] ~ marka Bally .bağlamak " bağ1 baldır Tü? < Tü *balış-yapışmak. [ xx/a] ~ Fr ballerine kadın bale sanatçısı ~ İt < Tü bale " bale bale [188+] kısa gösteri dansı < İt ballo dans " balad balerin ballerina a. bebek ) " bala ~ Fr ballet a. sümük ~ Ar balġam irin. denge ~ Lat bilanx. balata [ xx/b] kauçuk. 2. conium maculatum. balçık Tü [Oğ xi] balçık/balık yapışkan çamur bal. 14. valeriana officinalis) adıyla ilişkisi açık değildir. 3. dans < EYun bâllö. [Amr. lastik ayakkabı tabanı.atmak. < İt ballare dans etmek " bale balet [Tz 1992] erkek bale sanatçısı * Türkçeye özgü bir türevdir.Fr balance terazi. balad [ xx/b] ~ Fr ballade bir şiir türü ~ Prov balada oyun havası < Lat ballare dansetmek < EYun balle hoplama. İng valerian. [ xx/c] otomobil lastiğinin denge ayarı . mimusops balata. fırlatmak " balistik balalayka çalgı balans [ML xx/c] ~ Rus balalayka Rusyaya özgü telli [ xx/c] denge. eril aktör adı yapan -t ekinin kaynağı anlaşılamamıştır. Rus baldıryan (kedi otu. ~ İt balletto [küç. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup ayrı bir bitkiyi ifade eden OLat valeriana > Fr valériane. [ xi] baltız karının (= Moğ balçir küçük çocuk. flog. çakır doğan = Kırg balapan kuş yavrusu.a. kauçuk ağacı. iltihaplanmak ~ HAvr *bhleg. baldız Tü küçük kızkardeşi [Uy viii+] baltır karının küçük kızkardeşi. < Tü ba.iki kefeli terazi" bilanço ~ Fr balata 1. -t. a. [ xi] baltır üvey evlat.a.yanmak.balaban <Tü palaz < Tü bala yavru [CodC xiii] bir tür yırtıcı kuş. fren pabucu * Batı dillerine tropik bir ülke dilinden 1770 dolayında girmiştir. bilanc. Men ~ ? baldıran Tü? xv] baldıran a. balgam [Kut xi] irin. [TS xv xv] baldır [İdr xiv] baldaran bir tür zehirli otsu bitki. iltihap < EYun flegö. iltihap. bol. * Sözcüğün kökeni belirsizdir. bağlanmak < Tü [Kıp xiv] baltır bacağın dizden aşağı olan bölümünün kası. a.

balle (hoplama) < bâllo. ulaştı. HAvr *bhel-2 şişmek. erişen. gövdeyi gererek atılmak * Karş.a.kalın ağaç gövdesi" falaka * Aynı kökten Alm balke (mertek. EYun bole ve blema (atış).< HAvr *gwels. olgunlaştı" büluğ balık Tü [Uyviii+]balıka.a. taşıyıcı ağaç HAvr *bhelg. 2. cumba / Fr balcon a. sıcak hava veya gazla yükselen nakil aracı ~ İt ballone [büy. kabarmak " balya * Aynı kökten İng whale. her çeşit merhem ~ EYun bálsamon pelesenk ağacı ve merhemi ~ İbr bâsâm a. Alm wal (balina). ~ Lat balaena dev balık. [EvÇ. rayiha. balo Lat ballare dans etmek " balad [Mesail 3. parfüm ) balsıra madde balta [EvÇ xvii] çam dallarında bir parazitin oluşturduğu tatlı ~ ? Tü [Uyviii+]baltua. fırlatmak ~ HAvr *gwl-ns. top şeklinde büyük şişe. pelesenk ağacı. 2. uzanmak. balkı[mak (su veya yumuşak bir şey) oynamak.a. büyük top. atılmak. ~ Ger *balkan mertek. < İbr #bsm güzel kokma (= Aram bssâmâ güzel koku. . bu ağaçtan elde edilen merhem.] eren. ~ Ar baliğ [#blġ fa. kütük.19 186+] ~ İt ballo dans.atmak. balistik [ xx/b] ~ Fr balistique fırlatılan nesnelere ait < Lat ballista mancınık ~ EYun bállista < EYun bâllö atmak.a.a. Men xvii] balıkçın/balıkçıl < * -çır/-çın/-çıl ekinin işlevi açık değildir. balina [LO xix] balena ~ İt balena a. balina ~ EYun fállaina a.baliğ [KGunya xiv] Ar balaġa erdi. tomruk). a. halkalanmak balkon [ xviii] ~ Ven balcòn [İt balcone] bir kirişle taşınan ev çıkması. 3. ergin < balıkçıl <Tü Tü balık " balık [TS xiv] balıkçır balık yiyen bir kuş. danslı eğlence < balon [LO 1876] havaya uçurulan çadır ~ Fr ballon 1. vardı.] büyük top < İt balla top " balya balsa [ML xx/c] ~ İng balsa çok hafif olan kerestesi sal yapımında kullanılan bir tropik ağaç ~ İsp balsa sal balsam [ML xx/c] ~ İng balsam 1.

torba). bam [teli perde teli [ xiv] ~ Fa bam/bâm müzikte pes perde. balyemez [LF xvii] balimoz ~ Ven balla meza bahriyede orta boy top & Ven balla top + Ven mezo [İt mezzo] orta (~ Lat medius a. İng bailiff (kral temsilcisi. Türkçede -n sesi ile bittiği halde transitiv/geçişli anlamı olan tek basit fiildir. angarya. balüstrad [ xx/b] ~ Fr balustrade trabzan parmaklığı < Fr balustre özel şekilli trabzan kolonu ~ Lat balauster nar çiçeği ~ EYun balaústion a.* Karş. Aynı Hintavrupa kökünden Ger *bullaz (tomruk.)" balya. ~ Port bambus a. Yakındoğu kültürleri ile çok eski bir etkileşim muhtemel gözükmektedir. feodal hukukta bir beyin tüm tebaasına salınan yükümlülük. ben2.suya batırmak. kabarmak * Aynı Germanik kökten İng ball (top). Fr bailli. daldırmak * İnisyal b > m dönüşümü için bak.a. sıradan < EFr ban/bandon ferman. bohça.]. adi.a.< HAvr *bhel-2 şişmek. kütük).a. mez(o)+ balyoz 1 [KT xix] varyoz ağır çekiç şey. resmi temsilci < Lat baiulare ağır bir şey taşımak. askere çağırmak . yy'da Güney Hindistan'dan getirilmiştir. ağır çekiç < Yun/EYun barys ağır (sıfat) " bar(o)+ ~ Yun bariós ağır balyoz2 [Arg xvi] bayloz/balyoz ~ Yun bailós Venedik elçisi ~ İt bailo elçi. banal [ xx/b] adi ~ Fr banal 1. alcaea aegyptiaca veya abelmoschus esculentus ~ ? ban[mak Tü ~ Ar bâmiyâ Habeşistan kökenli [ xi] man. resmi görevli). EFr bale > İng bale (bohça). 2. Lat follis (kese. pes bambu [Bah 1924] ~ Fr bambou sıcak iklimlerde yetişen bir tür kamış / İng bamboo a.a. ferman okumak. denk ~ Ger *ballaz top ~ HAvr *bhol. ~ Tamil * Avrupa'ya 16. * Biçiminden ötürü. Akad paltu (balta). özel görevli. salma < Ger *bannan/*bandan yüksek sesle ilan etmek. EYun fállos (fallus). bamya [LO xix] bir sebze. *baltha. balya [Kan xvi] ~ İt balla top.(cesur. görev yüklenmek < Lat baula yük " bavul * Karş. gürbüz). hüküm. köylü işi [esk.

banko. çete. Ayrıca karş. [ML xx/c] yol kenarı seddi banquette [küç. İng band. bandıra [LF xviii] ~ Ven bandéra [t bandiera] bayrak < Ven banda1 bayrak. bir sancak altında toplanan güruh. simge. banka ~ Ger *bankiz/*bankon " bank banker banka [ 186+] ~ İt banchiere bankacı < İt banca" ~ Fr banket [ xx/b] . banket.a. yy ortalarından beri kullanımdadır. a. İng river bank (nehir kıyısındaki set.a. 2. "Bağ" anlamına gelen band ayrı bir sözcüktür. [ xx/b] banjo ~ İng banjo bir müzik aleti bandana [ xx/c] ~ İng bandanna lekeler bırakılarak boyanmış mendil ~ Hind bandhanu kumaşı düğümleyerek boyama usulü < Sans bandh-bağlamak ~ HAvr *bhendh. seki" bank banknot para " banka. * Karş. sancak * Fr bannière > İng banner (sancak) biçimleri İtalyancadan alınmıştır. bando [ xix] ~ İt banda2 müzik grubu / Fr bande takım. seki. sancak. not [187+] ~ İng banknote banka kâğıdı. masa. gemide sancak tarafı ~ Ger *bandwa işaret. grup.Fr banderole 1. Mezidxv] " bar3 -Arbânic[#bnyfa.bağlamak " bant * İngilizce sözcük 18. üstü yazılı kurdele ~ İt banderuola bayrakçık < İt bandera bayrak " bandıra bangır bani bina onom bağırma sesi [Ömerb. 2. sarraf tezgâhı. sancak.]binaeden" bandrol bank [Bia xix] banka ~ İt banco oturma sırası. banka [ 184+] bank/banka finans kurumu ~ İt banco 1. 2. Fr bande. 2. yar). tezgâh. ~ OLat bandum 1. özellikle müzisyen takımı). kâğıt banko [ xx/b] 1. özellikle gemilerde kürekçilerin oturduğu sıra / Fr banque set. set. kazanacağına kesin gözüyle bakılan şey ~ İt banco banka " banka .banço * ABD zenci ağızlarından. İt banda2 (takım. tümsek şeklinde toprak yığını ~ Ger *bankiz/*bankon a. bez afiş. kumarda banka. bakarada bankadaki tüm parayı ortaya sürme.] küçük sıra < Fr banque set. Güncel kullanımı İng band (şerit) sözcüğünden etkilenmiştir. çete " bandıra [KT xix] Tekel mamullerine yapıştırılan vergi etiketi . şerit şeklinde bayrak.

lokal bant [ xx/b] band < Ger *bindan bağlamak ~ HAvr *bhendh. Talmud'u oluşturan risalelerden her biri (= Akad bâbu kapı) bar(o)+ ağırlık/bary$s ağır ~ HAvr *gwrsu. bundle (deste). bar1 [Aİhsan 1891] içki tezgâhı ~ İng bar 1. varoş & EFr ban yargı. brutus (kaba). bound (bağlı). banu hanımefendi ~ OFa bânüg a.a. kapı. bir kitabı oluşturan bölümlerin her biri ~ Aram bâbâ 1. 2. şerit ~ Ger *bandam a. halka. topluluk. şofben baobab [Bah1924] ~Frbaobab Afrika'da yetişen bir ağaç. benmari.] tohumlar (< Ar Habb )" ebu. ferman + Fr lieu yer " banal. bond (bağ). [LO xix] ~ İt baracca kulübe. dış mahalle. 2. bariyer. hap1 bap/bab[Kut. Aş xi] bâb ~ Ar bâb [#bwb] 1. içki tezgâhı. etraf" per+1 bar3 onom [Men xvii] bar bar (ayı gibi) homurdanma sesi [ xx/b] " bağır~ Fr/İng bar(o). a. [Ferec xv] ~ Fa bânü prenses. hüküm. Fa bandan.a. yağmur ) .a. soylu kadın. bind (bağlamak).a. ağırlık < EYun báros baraj yolunu kapatmak " bar1 baraka yapı ~ ? ~ Fr barrage su seddi < Fr barrer engellemek. engel. ~ İt bagno hamam. adansonia digitata ~ Ar bü Hibâb "tohumların babası". bar2 [D S ] Erzurum dansı ~ Erm bar 1.< HAvr *gwers-2 ağır * Aynı kökten Sans guru-. Lat gravis (ağır). grup.a.banliyö [ xx/b] varoş ~ Fr banlieu bir kentin yargı alanı içinde bulunan kırsal bölge. çok tohumlu kişi veya varlık & Ar bü baba + Ar Hibâb [#Hbb1 çoğ. çevre. 2. < OFa wârîdan yağmak (= Ave var yağmur = Sans vâri/varshâ su. halka halinde yapılan dans ~ HAvr *per-1 halka. bariyer ~ OLat barra a. ~ Fr bande1 bağ. 2. çubuk. kapı. a. kaplıca ~ Lat banyo [ 186+] yıkanma yeri balneum/baneum a. derme çatma baran [Ferec xv] ~ Fa bârân yağmur ~ OFa wârân a. ~ E Yun balaneîon hamam EŞKÖKENLİLER: Lat balneum : banyo.ağır. ayakta içki içilen yer ~ Fr barre engel. Sans bandhati (bağlamak). * Aynı kökten İng band (bağ).

ancak.Lat barbarus a. * Fasulye türünün adlandırılış nedeni anlaşılamadı.a. İng beard. hiç olmazsa < Fa barikat [ 185+] barikad ~ Fr barricade Paris'te 1588 ihtilali esnasında asilerin büyük fıçıları toprak ve taş doldurarak yaptığı mevzilere verilen ad. [ARasim 1897-99] bir fasulye türü ~ Yun barboúnia [çoğ. barbekü füme edilen bir tür ahşap tezgâh ~ Karib [ xx/c] ~ İng barbecue ~ İsp barbacoa üzerinde et barbiturat [ML xx/c] ~ İng barbiturate kimyasal bir madde # 1864 Adolf von Bäy er. ~ EYun bárbaros [onom.a. üre * 5 Aralık Azize Barbara yortusu günü keşfedildiği için. Alm bart (sakal). HAvr -dh. mullus barbatus.> var. varil ~ İsp barrica a.barbar [VartanP1851] ~Frbarbare yabancı. defa [xx/b] [KıpGul xiv] ~ Frbarrefixe sabit çubuk. [LO xix] zarla ~ Ven barbùt [İt barbato] sakallı.fiilindeki ses dönüşümünden sonraki bir devirde ortaya çıkmış bir türev olduğu açıktır. a.a. her çeşit derme çatma korunak < Fr barrique fıçı. fiks bari bâr kere. vahşi .] "anlaşılmaz bir dil konuşan kimse". barbut oynanan bir oyun [ 1842] Mısır'a özgü bir altın para. < Alm barbitursäure barbitürik asit & öz Barbara bir kadın adı + Lat urea idrar.a. < Lat barba sakal ~ HAvr *bhardhâ. kimyacı. bardak <Tü [CodC xiii] < Tü bart [xi] su içilen kap barem [ResmiG1934] ~Fr barème sayısal basamak tablosu < öz François Barrême Fransız matematikçi ve modern muhasebe sistemlerinin kurucusu (1640-1703) barfiks alet" bar1. a.konut edinmek < Tü bark konut" bark * Bar.] < Yun barboúni bir balık türü ~ İt barbone [büy. Alm. barbunya [ xix] bir balık türü.a. . • Aynı kökten Fr barbe. argoda bir tür para < Ven barba sakal" barbunya * Muhtemelen kral resmi basılı bir sikke adından. barın[mak <Tü [T S xiv] barın.a.] "koca sakal". jimnastikte bir ~ Fa bârı bir kere.dönüşümü tipiktir.> Lat -b.

karşılıklı ziyaret etmek) fiiliyle ilişki kurulması doğru olmasa gerek. yy'a özgü aşırı süslü sanat uslubu ~ Port barroco büyük ve tuhaf şekilli inci * Önceleri aşağılayıcı anlamda kullanılmıştır. ortaya çıktı.a. xiv Kıp] bağ. çıkıntı. yüksek. bariton [ xix] ~ Fr baritone müzikte orta erkek sesi ~ İt baritono & EYun barys ağır + EYun tónos ses " bar(o)+. yurt < Tü bar. ulaşmak.). çakınca ateş alan bir mineral < EYun pyr ateş " pir(o)+ . barometre basınç ölçme cihazı " bar(o)+. engel " bar1 ~ Fr barrière engel oluşturmak için bariz [Ali xvi] ~ Ar bariz [#brz fa. değiştokuş ~ EFr barater takas etme. [CodC xiii] bazlaş-/bazış-.korunmuştur. elde etmek " var- * Final -k etkisiyle inisyal b. kendini gösterdi bark Tü [ viii] bark konut. [TS xv < Tü *bar/baz [viii. ve 18.(birbirine gitmek.çubuk.a. mania < Fr barre çubuk.sulh yapmak.) baro [Bah1924] ~Frbarreau1. antlaşmak.a. 2.a.varmak. yy'da ev bark ikilemesi haricinde kullanılmayan bir sözcük olarak kaydedilmiştir. akit. pyrítida] a. barmeyd [ xx/b] ~ İng barmaid barda çalışan kız & İng bar + İng maid genç kız (~ Ger *magadi. alıp verme ~ ? barut [Tz xvi] ~ Ar bârüd a. • 11. barmen [Hay 1959 195+] ~Frbarman barda içki servisi yapan görevli & İng bar içki tezgâhı + İng man adam " bar1. mahkemede avukatlara ayrılan bölme ~ Lat barrellus [küç.] ortaya çıkan. +metre baron baro erkek. Karş.a. burüz] çıktı.bağlamak " bağ1 * ETü barış-1 > varış. yiğit kişi ~ Ger [187+] [LO187+]barometro ~Fr baromètre ~Fr baron bir soyluluk ünvanı ~OLat ~ İng barter [ xx/c] reklam karşılığı mal veya hizmet anlaşması barter takas.a. engel" bar1 barok [ xx/b] ~ Fr baroque Batıda 17. ~ O Yun pyrites [mod. ~ HAvr *maghu.] çubuk. engel. aşikâr < Ar baraza [msd. ~ EYun pyrites (líthos) ateş taşı. sözleşme < Tü ba. manken * Fransızcaya özgü bir İngilizce bileşiktir.a. ton1 bariyer [ xx/b] kurulan düzenek. İng bartender (a.barış[mak xv] barış- <Tü [İMüh xiii] barlaş.

başlamak. sümbüle < Tü baş " baş başar[mak Tü [Or viii] başğar.bitirmek. [DK xiv] muvaffak olmak < Tü baş " baş başat YT [CepK 1935] hakim < Tü baş " baş * Ada eklenen -at ekinin işlevi açık değildir. reis. serasker & Tü baş + Tü buğ [T S xvi] reis. emir. [ viii] bas. İdr xi] başak mızrak veya ok başı. başbuğ + [TS xvi] önder.Fr bassin [esk.öncülük etmek. [T S xvi xvi] ekin toplandıktan sonra tarlada kalan artık. baston " baget basın YT [CepK 1935] matbuat < Tü bas-" bas~ Tü basınç [viii+ Uy] basınma. boğa [ xx/b] belden 20 cm aşağıdan alınan ölçü.] çubuk şeklinde bakteri ^ 1853 Ferdinand Cohn. leğen kemiği. botanikçi (1828-98) < Lat baculum çubuk. baryum sülfat minerali < EYun barys ağır " bar(o)+ baş bas[mak Tü Tü [ viii] baş a. [ xx/c] kalça . bacin] leğen.baryum [Bah 1924] ~ YLat barium bir element # 1808 Sir Humphrey Davy. asker başı (=? Tü boğra/buğra [Kaş xi] her hayvanın aygırı. a.] kavrayış. baskın yapmak ~Frbasse müzikte pes bas1 [ARasim 1897-99] baso perde ~ İt basso ~ OLat bassus aşağı. kalça ~ OLat bacinus leğen < OLat bacus/bacarium tekne.ayağını basmak. alçak bas2 onom [OKemal 1948] bas bas bağırma ifade eden söz " bağır- başak Tü [Kaş. İng kimyacı (1778-1829) < Lat barytes barit. özellikle erkek deve )" baş. ezmek. [Men xvii] ekin başı. . tazyik. çukur kap ~? Kelt basil [ xx/b] ~ YLat bacillus [küç. [Kıp xiv] başar. basiret sezgi. değnek. insight < Ar baSar görme yeteneği [KıpGul xiv] ~ Ar baSîrat [#bSr msd. basen basınç YT [CepK 1935] basınç tazyik baskı < Tü bas-" bas-. Alm. +inç * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir. yol göstermek. güreşte galip gelmek.

çubuk ~ OLat bastum/basto a. Dil Devrimi döneminde benimsenen -kan takısı keyfidir. [T S xv-xix] bir başına. baston [ xviii] alafranga değnek bastone ] değnek. lider *baş-" baş * ETü başğan biçimi. basT] yaydı. başkan YT [CepK 1935] reis ~ başğan [Kaş xi] büyük balık.a.a. engelsiz. TTü *başan şeklini verir. tekme atmak & Fr battre dövmek + Fr cul kıç. # 1891 J.] düz. • Eski Türkçe sözcükte. fiil eki olan -ğan takısının işlevi açık değildir. [CodC xiii] diğer.)" balya baskül [Bah 1924] ağır yükler için terazi ~ Fr bascule bir eksen üzerinde oynayan çubuk.a. et parçası [Uy viii+] bat. basketbol [ xx/b] ~ İng basketball a.içine girmek. Kanad. [T S xv xv] batak < Tü bat-" bat~ Ven bastòn [İt [ 182+] belli sayıda toptan oluşan takım. serdi. Naismith.bir işe girişmek [ xx/a] < Tü baş " baş ~ İt basta yeter < İt bastare yetmek " bas-. [Bah 1924] pil ~ İt batteria top takımı. basübadelmevt ~ Ar bac6u bac^da-l-mawt ölümden sonra diriliş & Ar bac6 ayağa kalkma. her çeşit terazi < EFr baculer tepmek. dirilme + Ar bacad sonra + Ar al-mawt ölüm " mebus. hekim ve eğitmen & İng basket sepet + İng ball top (~ Fr balle a. badehu.basit [Yus xiv] yalın < Ar basaTa [msd. ayrı. vurma çalgılar takımı < İt battere dövmek ~ Lat battere a. .a. arka " batarya başla[mak basta bastıbacak + Tü [ viii] başla. yalnız) deyiminden türemiş bir biçimdir. açtı başka <Tü ~ Ar basıT [#bsT sf. -ka eki dativ çekim ekidir. tahtırevalli. yalnız < Tü baş " baş * Muhtemelen baş başka (tek başına. saplanmak [ xi] batığ bataklık. bacak [ xx/a] kısa boylu * *Mastı bacak biçiminden türetilmesi fantezidir. * Aynı sözcüğün Fransızca biçimi baton olarak alınmıştır. mat2 basur bat[mak batak batarya takımı Tü Tü ~ Ar bâsür hemoroid ~ Aram bassrâ et. pil takımı. kolay.A.

aşağı basmak " batarya batı batik Malay batik batıl butlan <Tü [CodC xiii] batış güneşin battığı yön. rahim.] içte olan. bay YT [Bah 1924] [TarD 193+] hitap deyimi ~ İt baule yolculukta taşınan yük. işe yaramaz.bateri [ xx/b] ~ Fr batterie top takımı.] Kuranın gizli anlamlarını araştıran kimse < Ar bâTin [fa. bay[mak <Tü [LO xix] yormak. bir kişinin veya şeyin iç yüzü. örtündü batman baton a. demin . a. bavul ~ ~? Tü bay [viii-xix] zengin * Bey sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. gizli olan < Ar baTana [msd. vurmak.Ar baTTâl [#bTl im. batıni.] 1. değnek ~ OLat bastum/basto [Aş xiv] hükümsüz. pil takımı. [LO xix] aşırı iri . 19. vurma çalgılar takımı < Fr battre dövmek. geçersiz. bir şeyin en iç bölümü ) EŞKÖKENLİLER: Ar #bt?n : batın. geçersiz " butlan ~ Ar baTTâniyyat [#bTn] yorgan battaniye [Bah 1924] yerine kullanılan yün örtü < Ar baTTân [im. karın. Yus xiv] ~ Ar baTn [#bTn msd. " baston battal Tü [Uy viii+] badman/batman terazi. gizli olma (= Aram baTsnâ karın. derman bırakmamak < Tü bayıl-" bayıl- * Bayıl. [MMem xvi] batı < Tü bat-" bat[ xx/b] ~ İng batik lekeler bırakılarak boyanmış kumaş ~ -ArbâTil[#bTlfa.] hükümsüz. a. battaniye batıni ~ Ar bâTinî [#bTn nsb. yy'a dek yaygın olarak kullanılan Tü bay (zengin) sözcüğü ile anlam ilişkisi kurulamaz. 2.] örtücü " batın bavul Lat baula a. bir tartı birimi [ xx/b] ~ Fr bâton çubuk. bayağı 1 Tü [Uy viii+] baya az önce.]boş. hiç" [passimxiv] batın/batn[Aş. baTn/buTün] gizlendi. örtünme.fiilinden modern bir geri-türetmedir. geçersiz.

bayi [Barkan xvi] baca [msd. yaban < Ar bâra [msd. tembelleşmek.] işlenmeyen toprak. bayram [ xi] badram. sahra ~ Ar bâ'ir [#bwr fa.bayağı2 bayan YT Tü [Uy viii+] bayakı önceki.)" ram bayt birim " bit2 [198+] ~ İng byte sekiz bitten oluşan sayısal . bawâr] (toprak) boş durdu.sükûn.a. [Çağ xv] bayk/baykız .biçimine eski kaynaklarda rastlanmamıştır.kendinden * *Bay. barış ve mutluluk (= Sans rama a. Fa şabma (akşamdan kalma. satış için anlaştı bayıl [mak geçmek Tü ~ Ar bâyic [#byc fa.geri. bayc] sattı.] satan. deminki. bayat [MŞ xiv] bayad veya dünden kalan < Ar bata geceledi. nadasa bırakıldı.] akşamdan [kaş xi] mayıl. / Sogd patram neşe. satıcı < Ar ~ Ar bâ'it [#byt fa. sükûn & İr *pati. [Men xvii] baykuşı * Çağatayca biçim. "bir tür kalp ameliyatı" (1957). bayrak. bayrak Tü Tü batır-" bat[Uy viii+] badruk mızrak ucuna geçirilmiş flama. [Oğ xi] bayram ~ OFa paSrâm a. mutluluk. işe yaramadı baykuş Tü? [KıpGul xiv] baykuş . Tü tuğ (mızrak ucunda taşınan flama) ile Fa tığ (mızrak) arasındaki ilişki de üzerinde durulmaya değer.a. eski [TarD 193+] hitap deyimi < Tü bay" bay < Tü baya"bayağı1 * -an ekinin mahiyeti belirsizdir. müreffeh olmak < Tü bay zengin < Bayındır eski bir Türk adı < Tü bayu- bayır [DK xv] yaban yer. bayındır YT [CepK 1935] mamur zenginleşmek. ikincil.gevşemek. sözcüğün aslının *bayk kuşu olduğunu düşündürür. tali + İng pass geçme " pas2 ~ İng bypass yandan dolaşarak * Amerikan kullanımında "trafiği rahatlatmak için açılan tali yol" (1922). tekrar (önek) + İr *râma. [Men xvii] bayıl. [ xi] batrak < * Sözcüğün nihai anlamı "mızrak" olmalıdır. konakladı" beyit * Karş. bayat) < şab (akşam). huzur. baypas [198+] geçme & İng by yan. çöl.

kimyada bir asitle birleşince tuz oluşturan madde ~ Lat basis altlık. basamak. kaide ~ EYun básis 1. bazalt [ xx/b] ~ Fr basalte koyu renkli bir volkanik kaya ~ Lat basaltes a. altın ayarını sınamak için kullanılan kara bir taş ~? Prakrit pâsâna taş * Latince biçim doğabilimci Plinius'un yazmalarındaki bir yazıcı hatasından kaynaklanır. [Kıp xiv] göz bebeği. = Sans bâhu a. altyapı" baz [ xx/c] yatağın altına konan kasa ~ İt/Fr base altlık. kısmi olarak < ~ Ar bacDî[nsb] kısmi. biraz bazı bazan [Kutxi] ~ Ar bacDan [zrf. be be+ bebe/bebek çoc ünl hitap ünlemi " bre ~ Fa ba ile. bat. taban.gelmek.a. ~ EYun basanites a. at doktoru. a. baza temel.a. adım atan). heykel kaidesi < EYun bainö.yürümek. adım atmak. kaide. altlık. aracılığıyla (edat) ~ OFa abag a. 2. baytar [ xiv] ~ Ar bayTâr/bayTar [#bTr] veteriner. temel. gitmek * Aynı kökten EYun -bates (yürüyen.a.* İngilizce sözcük bite (ısırık) sözcüğünden esinlenerek 1964'te türetilmiştir. taban. adım. < EYun básanos mihenk taşı. kolun omuzla dirsek arasında kalan bölümü ~ OFa bâzüg/bâzâ a. [DK xv] yavru < . bazan/bazen Ar bacD birtakım.a. gitmek ~ HAvr *gwm-yo. kimi zaman" bazilika [DTC1944] ~ Lat basilica Roma imparatorluğunda bir tür kamu binası < EYun stoabasilike "kral revakı".geliş < HAvr *gwem. 2.] kısmen. Atina'da yüksek mahkeme olarak kullanılan revakın adı < EYun basileús kral bazlama [İdrH xiv] bazlamaç . +iyatr baz [ xx/b] ~ Fr base 1.) bazuka [ xx/b] ~ İng bazooka elde taşınan roketatar ~ ? * İngilizce sözcük Amerikalı komedyen Bob Burns'un (1896-1956) sahnede kullandığı bir müzik aletinin adından ödünç alınmıştır.a. nalbant ~? EYun (h)ippíatros at doktoru " hip(o)+2. bir parça. [DK xv] bazlambaç yufka ekmeği bazu/pazu [Aş xiv] ~ Fa bazu üst kol. (= Ave bâzu a. Lat venire (gelmek).

icatlar < Ar badicat^ icat. " bet1. özellikle kumaşçılar çarşısı & Ar bazz kumaş + Fa -istân yer bildiren takı" bez1. orijinallik. ilk kez yapılan şey " bidat bedayi [Ali xvi] ~ Ar badâyic [#bdc çoğ.görmek)" bet1 beddua ducâ' dua " bet1. KGunya xiv] eşdeğer < Ar badala yerine geçti.] yenilikler. DK xiv] ~ Ar badawl [#bdw nsb.a. ~ Ar badan [#bdn msd. bedel oldu. orijinal şeyler. becer[mek <Tü [DK xv] becer.] 1. [ <1970] cinsel ilişkide bulunmak = Tü başar-" başarbedava [Men xvii] badı heva karşılıksız.). hava bedayi [Ali xvi] ~ Ar badâyic [#bdc çoğ. muvaffak olmak. düşman & Fa bad kötü + Fa %\vâh isteyen " bet1 . ilk kez yapılan şey " bidat bedbaht wâdba%t a. becayiş [LO xix] görev veya makamı değiştokuş etmek < Fa ba cay (birinin veya bir şeyin) yerine & Fa ba -e hali bildiren edat + Fa cay yer be+ * Farsça deyimden Farsça fiil adı yapan -iş ekiyle türetilmiş Türkçe kelimedir.] karşılık.başa çıkmak. baht [CodC xiii] ~ Fa bad bâ%t kötü bahtlı ~ OFa ~ Fa bedbin [KT xix] karamsar (Fr pessimiste karşılığı) *bad bin kötü gören & Fa bad kötü + Fa bin gören (~ OFa wen = Ave vaena.] yenilikler. kale duvarı [Aş xiv] ~ Fa bad ducâ ilenme & Fa bad kötü + Ar ~ Ar badal [#bdl msd. [ xix] uygunsuz bir davranışta bulunmak. orijinallik. bedhah [Men xvii] kötü niyetli. İng baby. +istan * Z > d dönüşümü dissimilasyon eseridir. bedava ~ Fa bâd ü hawâ "hava civa". insan gövdesi. icatlar < Ar badicat^ icat. bedesten [Men xvii] bezistân/bedestân ~ Fa bazistân/bazzâzistân her tür çarşı. Fa baba. Türkçe sözcük başka bir dilden alıntı değildir. orijinal şeyler. dua bedel [İrşad. eşdeğer idi beden 2. bedevi [Yus.] ~ Fa bad %\vâh kötüyü isteyen. bedevi çöl göçeri.* Karş. Ar bubu (a.a. zahmetsiz veya tesadüfen elde edilen şeyler için kullanılan bir deyim & Fa bâd rüzgâr + Fa hawâ hava " bad. Fr bébé.

soylu kadın ~ Tü begüm [xv+ Çağ] soylu kadınlara hitap tarzı < Tü beg bey " bey * Hanım sözcüğüyle paralel yapıdadır. her (< Fa ham bir. takdir ve tasvip etmek < Tü * Karş. [KT xix] behimiyyet ~ Ar bahlmiyyat [#bhm msd. [KGunya xiv] ~ Fa bahra pay. hisse. adı [İMüh xiii] bégen-/bégel. behre a. kendiliğinden oldu. gözle görünen. taqdır. prenses. Bak. Ar qadır. behavyorizm [DTC1942] İng behavior davranış < İng behave davranmak < İng have ~ İng behaviorism davranışçılık < behemehal ~ Fa ba hama Hâl her durumda. beylik etmek. a. derhal kavranan < Ar badaha aniden geldi. beğeni YT [CepK 1935] rağbet < Tü beğen-" beğen- begonvil/bugenvilya [ xx/c] ~ YLat bougainvillea bir tür çiçekli sarmaşık ^ 1866 Fr. beraber. harikulade. < öz Louis Antoine de Bougainville Fransız denizci ve seyyah (1729-1811) begonya [ xx/b] Michel Bégon Fransız idareci ve botanikçi (1638. güzel" bidat bedir bednam kötüye çıkmış " bet1. iqtidar.bedihi [NKemal1867] .begum kraliçe. hal1 beher [Ferec xv] ~ Fa ba har her biri" be+.a.] hayvanlık. = İbr bshlmah a.) * İng behemoth (efsanevi bir canavar) sözcüğü İbr bshımot (su aygırı) biçiminden alınmıştır. birlikte ) + Ar Hâl durum " hem. vuku buldu bedii [ 190+] sanatsal yaratıcılığa ilişkin (Fr esthétique karşılığı) < Ar badîc [#bdc sf. 2. nasip ~ OFa bahrag .] emsali olmayan. hanım. a. Kudret ve iktidar ile değer biçme/değer verme arasındaki semantik ilişki ilgi çekicidir. davar. her behimiyet [Men xvii] behimî. Yus xiv] bedr [Mercimek xv] ~ Ar badr [#bdr msd.A r b a dî h î [ # b d h n s b ] aşikâr.] dolunay ~ Fa bad nâm kötü ünlü. her halde & Fa ba ile + Fa hama tüm.1710) begüm ~ YLat begonia bir çiçek cinsi < öz [ xx/a] Hindistan'da soylu kadınlara hitap tarzı .1. orijinal. nam beğen[mek <Tü bég bey " bey [Aş. öküz gibi hantal ve aptal olma < Ar bahîmat hayvan. büyükbaş (= Aram bshlmtâ a.

çıngırak + İng boy oğlan çocuğu (~ EFr embuié uşak.beis [Men xvii] be's ~ Ar ba's [#b's msd. harcanma) belagat [Kut xi] ~ Ar balâğat [#blġ msd. saklamak. güç. bekâret [EvÇ xvii] kızlık. . (birini) etkiledi" büluğ belboy [199+] ~ İng bellboy otellerde yardımcı eleman. ayağını bağlamak) * İngilizce deyim eskiden otellerde elinde çıngırakla müşteriye mesaj ileten hizmetçilerden alınmıştır. gözcü ~ Ar bakârat [#bkr msd. büyük sıkıntı < Ar balâ sınadı. güvenceye almak. zorluk. mahfuz. DK xi] ~ Ar baqâ' [#bqy msd. arta kaldı [Alus1944] [ xx/b] ~Frbeige bir renk ~ İng fullback futbolda geri oyuncusu < İng back [Kut. saklı " pek bekle[mek Tü [Uy viii+] bekle. denedi (= Aram bslâ [#bl'] tükenme = Akad balü/belü sönme. genç kız " bikir * Türkçeye özgü bir sözcüktür. mihenk taşına vurdu. rahatsızlık verme ) bej bek geri ~ Ger *bakam beka < Ar baqâ kaldı. aylak) sözcüğüyle kontaminasyon görülür. korumak. vardı. dağın eteğine yakın veya iki dağ arasındaki eğim.] sınav. pek. bekar dörtgen B " beta * Simgenin şeklinden ötürü. sağlamlaştırmak. yokuş. 2. iki dağ arasındaki eşik (= Moğ bel meyil. sakınca (= Aram #b'ş kötü olma. berk "pek bel1 Tü [ xi] bél gövdenin orta bölümü. zarar.] genç [ xx/a] ~ Fr becarre bir müzik işareti ~ İt B quadro < Tü bek katı. kemer ) bela [KGunya xiv] ~ Ar balâ' [#blw msd. Kullanımda Fa bıkar (işsiz. kalıcı olma < Ar bakârat genç kızlık < bekâr [Men xvii] evli olmayan Ar bikr ilk doğan evlat.] 1. güzel söyleme yeteneği. kuşak. kız olma hali < Ar bikr ilk doğan evlat. komi & İng bell çan.] iletme yetisi. zor. genç kız " bikir bekçi <Tü [Yus xiv] muhafız. retorik < Ar balaġa erdi. serf < EFr embuier prangalamak. [İMüh xiii] nöbet durmak < Tü bek sağlam.pekitmek. kapalı.] kalma.

kentsel < Ar balad kent.meydana çıkmak. Ar calam (belirti. belli (bilinen). şey [LO xix] bedava ~ Ar bilâ şay' karşılıksız. beliğ belagat belir[mek Tü [KıpGul xiv] ~ Ar baliğ [#blġ sf. bulamak. memleket" belde belen <Tü [T S xiv] belen dağlık ve dik yer.fiilinin varyant biçimi olmalıdır. ülke. belli olmak < Tü *bél. Modern Türkçe biçimi belgi olan sözcüğün Moğolca biçimi Dil Devrimi döneminde benimsenmiştir.belde memleket bele[mek Tü [Neş xv] ~ Ar baldat [#bld msd. nişan < Tü *bel. belirle[mek YT [Fel 194+] tayin etmek < Tü belir-" belir< Tü belir-" belir-belirli YT [TDK 1944] muayyen * Belirsiz sözcüğüne kıyasla üretilmiş yeni bir sözcüktür. Anlam ilişkisi için karş.bilmek " belir- ~Moğbelge resmi yazı. şehir. vesika~ Tü belgü işaret. ülke. pörtlemek =? Tü bélgür-/bélür[viii+ Uy] meydana çıkmak. belediye [ xix] (daire-i) beledîye 1854 idare reformuyla İstanbul'da kurulan idari birimlerin adı (Fr municipalité karşılığı) < Ar baladı [#bld nsb. calâmat (belirti).] kente ait olan.gözleri aşırı açılmak.1. nişan).(öğrenmek) vb. o kadar ki < Tü belirt-" belir- . şehir.] güzel konuşan" [Uy viii+] belğür. belek (hediye). bil.bilmek " bil- * Tü *bel. yokuş. bedava " belge YT [CepK 1935] vesika alamet. belirti belit belki YT YT [TDK 1944] araz [DTC 1944] aksiyom [DK xv] ~ Fa bal ki hatta.kökü. zuhur etmek " belirbeleş bila+. belgü (alamet. belle. beler[mek <Tü [T S xiv] beler. * -ge eki Moğolcadır. cilm (bilme). 2. Karş.] kent. bebek kundaklamak. bulaştırmak * İkinci anlamı bula. sarmak.fiilinin varyant biçimi görünümündedir. dağ Tü béle-" bel1 * -er) ekinin işlevi açık değildir. sancak). [Kaş xi] béle.

Mağrip müziğine özgü. hizmetçi" bende bende [KGunya xiv] bandag a. aşikâr. bengi. boynuz. belli bellü <Tü [Kıp xiv] belgülü/bilgülü/bellü bilinen. bin-. İng timbre (ses rengi. [T S xiv] belgülü . tutsak ~ OFa < Fa banda köle. boncuk. band.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. benefşe menekşe benek ban çitlenbik tanesi [Mercimek xv] [İdr xiv] ~ Fa banafşa menekşe" ~ Fa banak [küç. bir enstrümanın sesini diğerinden ayıran özellik) modern dönemde Fransızcadan alınmıştır. bin. ben1 Tü [ viii] ben birinci tekil şahıs zamiri ben2 Tü [Uy viii+] men ciltte koyu renk nokta * Orijinal biçim *ben olup çeşitli diyalektlerde n/m etkisiyle oluşan inisyal b > m dönüşümü ikincildir.bağlamak " bent bendeniz bendir [ xx/c] ~ bendir 1. köle.a. * Türkçeye 1980 dolayında Mağrip müziğinden alınmıştır. buna-. 2.belladonna [Bah 1924] belladon ~ İt belladonna eczacılıkta kullanılan bir bitki. güzelavrat otu & İt bella güzel + İt donna hanımefendi" dam2 belle[mek belleten <Tü YT [LO xix] bilmek. işaret. keçi derisinden imal edilen geniş yüzeyli davul. [KGunya xiv] < Tü belgü alamet. öğrenmek. < EFa bastan. beniz.a. rezonans amacıyla bu davulun iç kısmına gerilen ip ~ Fr timbre/tymbre [onom?] (ortaçağ müziğinde) a. bencil YT [CepK 1935] egoist < Tü ben" ben1 ~ Fa banda bağlı olan. ezberlemek [Geom 193+] bildirge < Tü belli" belli Tü belle-bilmek. gösterge < Tü *bél-" bil~Fr bémol müzik bemol [ARasim 1897-99] pesleştirme işareti ~ İt B molle yumuşak B " beta * Simgenin şeklinden ötürü. sivilce < Fa Türkçe ben2 ile benzerlik tesadüf olmalıdır. açık.] çitlenbik. . Karş.a. ban-. öğrenmek " belle- * Güneş Dil Teorisi çerçevesinde Fr bulletin (a. beyin. benze-.

yy'dan itibaren kullanılmıştır. berbat.a. yukarı (önek) ~ OFa abar. * Aynı kökten Erm i ver. = Sans upari a. Alm über. hipertrofi Lat super : soprano. sürmenaj.a. suya batırılan kap içinde pişirmek ~ Lat balneum Mariae "Meryem banyosu". hipertansiyon. ben2. berhudar. kuşak. Lat super > Fr sur. üzeri.4. -e. a. sürreel. (= Ave upairi.a. bağlanan şey. berhava.a. super+. -e doğru (edat). üzere.a. su bendi < Fa bastan. 3. sürpriz. ben2. benmari [ xx/b] ~ Fr bain-marie ateşle doğrudan temas ettirmeden. hiperbol. İng over (üst. sürşarj İng over : overlok. & Ar lubân zamk. süper.a. suret. EYun hyper. benzin [Düs I.a.a. üzeri). kimyacı < Alm benzoe(säure) benzoik asit < OLat labenzoe " benzen ber+ ~ Fa bar üst. 2. sahiplenmek [Uy viii+] meniz görünüş.bengi Tü [Uy viii+] mengü ölümsüz. Bak. (simya terimi) & Lat balneum banyo + öz Maria Meryem (muhtemelen: Musa'nın kızkardeşi olup simya ilminin kurucusu sayılan Miriam) " banyo bent [Kut xi] bağ ~ Fa band 1. band. Cava " labne * Karş. sürfile.) ~ HAvr *uper a.a. EŞKÖKENLİLER: Fa bar : beraber. ebedi * Orijinal biçim *ben olup çeşitli diyalektlerde n/m etkisiyle inisyal b > m dönüşümü ikincildir. up (yukarı). bermutat. band. bağ. " bant benze[mek Tü [Uy viii+] menze.a. ^ 1830 Eilhardt Mitscherlich. hipermetrop. Benzoe biçimi Batı dillerinde 15. a.a. band.a. yüz < Tü benim " ben1 benzen [ xx/b] ~ Fr benzène çeşitli maddelerden elde edilen organik solvent < OLat/Ven labenzoe/benzoe styrax ağacından elde edilen kokulu reçine ~ Ar lubân câwl Cava zamkı. Alm.485 187+] ~Fr benzine benzol içeren hidrokarbür karışımı ~ Alm benzin a. auf. < Tü meniz görünüş " beniz <Tü Tü [LO xix] kendine mal etmek. bertaraf EYun (h)yper : hiperaktif. berduş. Ficus benjamin (styrax ailesinden Doğu Hint adalarında yetişen bir ağaç) < benjoin/benzoin. pulover .a. berceste. suma.) ~ HAvr *bhendh.a. kokulu reçine + Ar câwâ' Hint Okyanusunda bir ada. (= Ave bast-. benimse[mek beniz/benz* Bak.a.a.bağlamak ~ OFa bastan.a.

kurtuldu beraber eşit" ber+ [Yus xiv] ~ Fa bar â bar üst üste. yan yana. seğirmek & EFa apar. özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit * İbranice sözcüğün etimolojisi muğlaktır. [LO ] hane berduş salyangoz ~ Fa %âna bar döş "evi omuzunda".[xiv Kıp] yaralamak < Tü *ber.sıçramak. . Ar baraka (diz çöktü).] aklanma. bir suç veya borçtan kurtulma < Ar bari'a aklandı.beraat [Kıp xiv] bera'et ~ Ar bara'at [#br' msd. evsiz barksız kimse & Fa bar + Tü berele. Tüm Sami dillerinde "diz" anlamına gelen #brk kökünden İbranicede "diz çökerek saygı gösterme. bad [Fuzuli xvi] berbâd ~ Fa bar bâd (dadan) berber [Kan xvi] traşı yapan kimse < Ven barba sakal" barbunya berber [Kan xvi] yapan kimse < Ven barba sakal" barbunya ~ Ven barbièr [İt barbiere] sakal ~ Ven barbièr [İt barbiere] sakal traşı berceste [Men xvii] bercesten 1. nerede akşam orada sabah Fa düş/döş omuz " ber+ bere1 <Tü [Men xvii] yara ~ Fa bar dawâm sürekli olarak. berbat havaya savurmak. [LO ] mısra-i berceste şiirde öne çıkan veya seçkin mısra . fışkırmak " ber+ berdevam [Yus xiv] devamlı & Fa bar + Ar dawâm " ber+. Kuran'a göre Hz.a. [Men xvii] ber düş omuzda. burnus bereket [CodC xiii] ~ Ar barakat [#brk msd. kabarmak. bere2 [Cumh 1929] ~ Fr béret bir tür kenarsız şapka ~ Bask berret a. ferman. kutsanma" fiili türemiştir. zayıf ve tekrarlanan eylem bildiren berele. helecan. a. 2. kutsama. a. < İbr/Aram #brk (birinin önünde) diz çökme < İbr berek diz = Akad birku diz * Karş. ahit. bolluk. talih ~ Aram bsrâkâ/bsrâkstâ a.yukarı + EFa yasat. seğirmek. Muhammed'e peygamberlik tebliğ olunduğu gece ~ İbr bsrît sözleşme. a. < OLat birrus bir tür külahlı cübbe.] 1. yok etmek " ber+. yüceltme. (ur veya apse) çıkmak. muaf oldu. 2. ~ İbr bsrakah a. diploma.Fa barcasta fırlamış. * İsim formunun.fiilinden nisbeten geç dönemde türetildiği anlaşılmaktadır.] kutsama. öne çıkmış < Fa barcastan fırlamak. sıçramak. berat [Kutxi] ~ Ar bar'at[#br'msd. Arapça ad fiilin Aramice biçiminden alıntıdır. a. devam berduş gibi hercai. belge. yücelme.

hane berhava [LO xix] havaya gitmiş. kimyacı < Lat beryllus akuamarin veya zümrüt.bergamot [Bah1924]bergamut turunçgillerden bir meyve ~ İt bergamotta ~ Tü beğ armudu ~Frbergamote berhane [LO xix] barhane ~ Fa bâr %âna yüklük. [ xx/a] berhava etmek (barut veya dinamitle) havaya uçurmak ~ Fa bar hawâ havaya. +hor beri Tü [Or viii] bérgerü . kadın çoban. güçlü " Türkçe yazı dilinden düşmüş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır.taşımak. bir tür koltuk ~ Tü berk [viii+ Uy] güçlü. kristal. eşya ile dolu ev & Fa/OFa bâr yük (< Fa/OFa burdan. hava berhudar [Men xvii] berhurdar ~ Fa bar^wurdâr nasipli < Fa bar%wurdan faydalanmak.d. sağlam = Tü bek/pek a. Amer. . fizikçiler < öz Berkeley Kaliforniya'da bir kent ve üniversite berkemal kusursuz halde " ber+. berkelyum [ML xx/c] ~ YLat berkelium yapay bir element ^ 1949 Glenn Seaborg v. a. 2. genel olarak kristal ~ EYun beryllos (~ EFa *vilürya ) ~ Sans vâiDürya bir tür mücevher. [Neş xv] sağlamlaştırmak. metin. çoban köpeği berk YT [CepK 1935] [ xx/b] ~ Fr bergère [f. tahkim etmek. kedigözü * Aynı nihai kökten Ar billur (kristal) biçimi Yunanca veya Süryaniceden alınmıştır. hava-yukarı " ber+. [Uy viii+] berü bu yana < Tü bu " bu1.] 1. berjer < Fr berger çoban. < Sinhali beri yorgun. " pek * Eski Uygurcaya özgü bir varyant iken Dil Devrimi çerçevesinde Türkçe kullanıma dahil edilmiştir. +ri beriberi [ xx/b] ~ Fr béribéri tropik bölgelerde rastlanan bir hastalık / İng beriberi a..yemek " ber+. Fr. ziyan olmuş. kemal berkit[mek YT berk [Ferec xv] ~ Fa bar kamâl "kemal üzere".a. nimete kavuşmak & Fa bar + Fa xwurdan. bâr. getirmek) + Fa %âna ev " +ber. halsiz berilyum [ xx/b] ~ YLat beryllium parlak kristalleri olan bir element ^ 1797 Nicolas Louis Vauquelin. depo. %w^ur. [CepK 1935] < Tü berk pek.

darlık. eklem. besle[mek terbiye etmek [CodC xiii] bésle. bağlı şey. bir dörtlüğün her mısraı arasında söylenen müzikli nakarat. ~ Ar barrâq [#brq im. besin YT [CepK 1935] gıda < Tü beslemek" besle- * Türetiliş biçimi açık değildir. yy sonlarında Panama Kanalı münasebetiyle gündeme gelmiştir. genel olarak insan türü. kıvılcımlandı bert[mek Tü ~ Fa bar muctâd alışıldığı üzere " ber+. 3. * Muhtemelen pış/bış yansıma sesinden. Fr. Dil Devrimi döneminde Öz Türkçe olduğu varsayımıyla türevleri yapılmıştır. insan bedeni ) beşik Tü [Orhviii]béşik/béşüka. 2. 2. kâfi * Anlam ilişkisi için karş. band. taraf berzah kara parçası (Fr isthme karşılığı) kıyamet arasındaki süre ~ ? [Men xvii] aralık.1678) < öz Louis de Béchameil 14. zincir halkası.hayvan yetiştirmek.a. yeter > yetiştirmek. yeterli.] çok parlak. beşamel [ xx/b] ~ Fr béchamel bir tür sos ^ François Tü Pierre de la Varenne. aralık. bağlı.bağlamak " bent . ayıraç. Kuran'a göre ölümle * Türkçe ikincil anlamı 19. semirtmek. b e ş [Orhviii]béşa. besmele bismillah [Envxv] ~ Ar b-ismi-llâhi Allah'ın adıyla" beste [Yus xiv] bağlı ~ Fa basta 1. Louis'nin sarayında görevli Fransız banker ve yönetici (1630-1703) beşer [Yusxiv] ~ Ar başar [#bşrmsd. sıkıntı. ışıldadı. bağ. [KT ] iki denizi birbirinden ayıran dar ~ Ar barza% 1.bermuda [ xx/b] ~ İng bermuda shorts bir tür uzun paçalı şort < öz Bermuda Atlantik'te bir ada < öz Juan de Bermudez İspanyol denizci ve kâşif bermutat mutat berrak [Men xvii] ışıltılı < Ar baraqa parladı. aşçı (1615 . etten kemikten yapılmış olanlar (= Aram bassrâ et = İbr bâsâr et.] insan. Fa/OFa bas yeter.a. dört mısradan oluşan şiir < Fa bastan.yaralamak [MMemxvi] < Tü *ber-yaralamak " bere1 ~FabarTarafkardanbiryana bertaraf atmak & Fa bar + Ar Taraf" ber+. [Uy viii+] bert.

* "Her çeşit müzikal kompozisyon" anlamı Türkçeye özgüdür. belge.akçaağaç reçinesi * Lat betula (akçaağaç) Gallia dilinden alıntıdır. arma betoniyer [ xx/b] ~ Fr bétonière beton yapan aygıt" beton [Bah 1924] ~ Fr béton armé demirli beton < Fr betül ~ Ar batül bakire.] işeme.[viii] yazmak ~? Çin pi-ti yazı kalemi * 19. Çağ xiv] a.] çok kötü. [Uy viii+] bét yüz. [LO xix] betik biti. [TS xiv-xviii xiv] biti. evlenmemiş genç kız ~ Aram bstülâ bakir genç erkek / Aram bstültâ bakire.: betik. donanımlı " beton. [Gül xv] ~ Fa badtar [kıy. EŞKÖKENLİLER: Tü biti. çehre. şarıl şarıl akıttı [ xiv] ~ Ar bawl [#bwl msd. reçine ~ Kelt *betu. bevl [etm bala işedi. beşuş [LO xix] başşa [msd. yy'da yaygın kullanıma kavuşmuştur. genç kız * Karş. Fenike alfabesinin ikinci harfi = Aram bet Arami/İbrani alfabesinin ikinci harfi" beyit beter en kötü < Fa bad kötü " bet1 [Kut xi] bedter . beta ~ EYun beta Yunan alfabesinin ikinci harfi ~ Fen bet ev.a. kitap. başş/başâşat] yüzü güldü ~ Ar başüş [#bşş im.] güleryüzlü < Ar * Az duyulmuş bir Arapça sözcük olup eski Osmanlıca sözlüklerde rastlanmaz. * Sadece bet beniz ikilemesinde.yazmak" betik < Tü beton [Bah 1924] ~ Fr béton çimento veya kireç harcı ~ Lat bitumen zift. yy'dan önce dolaşımdan kalkmış bir sözcük iken Dil Devrimi bünyesinden canlandırılması denenmiştir. [Kıp. Ugar btlt (tanrıça Anat'ın sıfatı. betonarme armé zırhlı. betim betim YT [Fel 194+] tasvir < Tü biti. bet1 bet2 Tü [Aş xiv] bed ~ Fa bad kötü ~ OFa wad a.a. idrar < Ar . bakire). 19. betik Tü [Uy viii+] bitig yazı.

getirmek. beygir yük + Fa gır taşıyan " +ber.bevliye bevl bevvap kapı" bap bey Tü [ xix] üroloji [ xiv] < Ar bawl [msd. * İnisyal b/m dönüşümü için bak. [İMüh xiii] béyni a. beyit/beyt[Kut xi] beyt 1.) beyn+ açtı. soylu kişi beyan [Kut. aydınlattı.] 1. millet beytülmal evi". ayrıştırdı" beyan beynamaz kılmayan. aydınlandı. saygısız " bi+2. açıkça söyleme < Ar bana açtı. ulu kişi. şiirde kıta [#byt msd. üs + İng ball top (~ Fr balle top )" baz. < Ar bayD/bayDat [#byD] yumurta " beyaz . Aşxi] ~ Ar bayan [#byn msd. ayırdı.] işeme. KGunya xiv] ~ Ar baytu-al-mâl "hazine beyzbol [ xx/b] temel.] açıklama. ev. ayırdı. hakikat.] beyaz olma. a. & OFa hu iyi + OFa dadan.] kapıcı < Ar bâb [Or viii] bég reis. idrar" ~ Ar bawwâb [#bwb im. açıkladı beyanname + [ xx/b] bildirge & Ar bayan + Fa nâma yazı " beyan. ayrıştı. şiirde kıta (= İbr/Aram bet ev = Fen bt a. = Akad bîtu a. 2. beyaz [Ali xvi] beyazlık. ilik.vermek. 2. boş & Fa bîyoksunluk edatı + Fa huda hak.a. [LO ] beyzî yumurta şeklinde olan. namaz ~ Ar bayt ~ Ar bayna [#byn] iki şeyin arası (edat) < Ar bana [Ali xvi] bînamaz ~ Fa bî namaz namaz beynelmilel + [Tz 1930] uluslar arası (Frinternational karşılığı) & Ar bayna arası + Ar al-milal [çoğ.] milletler (< Ar millat millet)" beyn+. a. devlet hazinesi" beyit. hümayun beyin Tü [Uy viii+] méñi beyin. name ~ Ar bayâD [#byD msd. dah. hane. el3. fayda ~ OFa hudahag a. balya beyzi oval ~ İng baseball bir top oyunu & İng base [Men xviii] beyz yumurta. Aynı kökten Ar bayDat (yumurta). ben2. beyaz renk < Ar abyaD beyaz (sıfat) * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. mal [İrşad. +gir [Tz xvii] ~ Fa bâr gir yük hayvanı & Fa bâr beyhude [Gül xv] ~ Fa bî huda faydasız. el3. ev.a. yaratmak " bi+2.

şeker ve kremadan < Tü be5iz süs beze [ xx/b] yapılan bir tür tatlı ~ Lat basiare öpmek beze[mek bezek Tü Tü [Uy viii+] bedze. salgı bezi. [Kıp xiv] usanmak bez1 [DKxiv] ~ Ar bazz pamuk veya keten kumaş Aram büSâ a. bi+3 ~ Fa bî-/bay. sıtmaya tutulmak.] < Lat pisum a.-siz (yoksunluk edatı) ~ OFa abe~ Fr/İng bi.a.çift. iki ~ Lat bi. Lat albus (beyaz). bi+2 a. pisum sativum ~ Lat *pisellum [küç.a. EYun byssos (ince keten veya pamuklu kumaş) bir Sami dilinden alınmıştır. albumen (yumurta akı). Ayrıca karş. bez[mek Tü [ xi] bez. * Karş.a.) biçimi muhtemelen Türkçeden alıntıdır.) biçiminde Eski Yazı Türkçesinde mevcuttur. bezik bezir [yağı bazara tohum attı. kabarcık ~ Fr baiser 1. 2. saçtı bezirgân wâzâragân a. ~ EYun píson a. bi lâ ("ile değil".a.süslemek [ xi] bezek nakış.a. " pazar bezzaz tüccarı < Ar bazz kumaş " bez1 bi+1 [ARasim 1897-99] [ xiv] bezr ~ Fr bésique bir iskambil oyunu ~ Ar bazr [#bzr msd. ör.titremek.) < Eİng pise < Lat pisum. ~ Akad büSu ince dokunmuş keten kumaş * Aynı sözcük ETü böz (a.a. bez2/beze Tü [Uy viii+] bez gudde.iki .* Anlam ilişkisi için karş.a. yoksunluk edatı). İng peas (a.] tohum < Ar ~ Fa bâzârgân tüccar ~ OFa [CodC xiii] bazargân [KıpGul xiv] ~ Ar bazzâz [#bzz im. öpücük. TTü bez biçimi Arapçadan ikincil bir alıntı olarak değerlendirilmelidir. .a. bi-llahi (Allah adına yemin ederim ki).] kumaş ~ Ar bi ile.olarak (edat) * Bazı kalıp deyimlerde yemin ifade eder. ziynet < Tü *be5izek < Tü beSize-süslemek " beze- bezelye [BK1799] ~ İt pisello baklagillerden malum sebze. • Fa basıla (a.

meyvecik. • Byblos kentinin özgün adı olan Gubla (modern Cubayl) Fenike dilinde "küçük dağ. bucak.< HAvr *pö(i). barsama. Karş. anlaşma. biç[mek Tü [ viii] bıç. ~ Sans pippalî 1. bıçkı.a. modern Cübeyl * Fr/İng Bible (Kutsal Kitap) esasen sadece "kitap" anlamındadır.biat [Envxv] ~ Ar baycat^[#bycmsd] el sıkışma. EŞKÖKENLİLER: Tü bıç-/buç. egemen olarak tanıma " bayi biber [MŞxiv]büber ~ Yun pipéri Güney Asya'dan ithal edilen bir baharat. Beberiye ("kaplan otu") düşünülebilir. İng pepper. yy'dan itibaren Arnavut biberi adıyla kaydedilmiştir. kitap < EYun byblos/biblos papirüs < öz Byblos papirüs ticaretiyle ünlü bir Fenike kenti. buçuk. biberon [ xx/b] ~ Fr bibéron emzikli şişe ~ İt biberone [büy. bucak.a. karabiber ~ EYun péperi a. biberiye rosmarinus [Men xvii] beberiye baharlı bir bitki. biçim. bibli(yo)+ ~ Fr/İng bibli(o).] büyük şişe < Lat bibere içmek ~ HAvr *pl-ps-o. biç-. Lat piper. EYun pósis (içki). biçem. Karş. Türevlerde inisyal b-etkisiyle yuvarlaklaşmaya da rastlanır. < [Bah 1924] ~ Fr bibliographie bir ~ Fr bibelot küçük dekoratif nesne ~ EFr * İng bauble (ucuz ve değersiz süs nesnesi) Eski Fransızcadan alınmıştır. +grafi biblo beubelet a. -ç.sesinin etkisiyle sesli incelmesi görülür. Yus xiv] [TDK 1983] stil <Tübıç-"biç~ Fa bî çara çaresiz " bi+2. cebel. Karş. kölelik veya itaat sözleşmesi yapma.a.olup. karabiber bitkisi ve meyvesi * Batı dillerine Latince yoluyla Yunancadan geçmiştir. Tü biber * Anlam ilişkisi açık değildir. [Aş. bibliyografi/bibliyografya [ xx/a] konudaki kitapları derleyen makale veya liste " bibli(yo)+.içmek * Aynı kökten Lat potare (içmek). 2. buçuk bıçak biçare biçem YT Tü [Uy viii+] bıçak a. Yeşil/ kırmızı biber Amerika kökenli bir bitki olup Türkçede 19. Alm pfeffer. Fr poivre. küçük meyve.kitap ~ EYun byblíon/biblíon papirüs rulosu.: bıçak. tepe) anlamına gelir.kesmek * Özgün biçim bıç. çare < Tü biç-" biç- .

bov. [Men xvii] biçim < Tü biç. EYun boús. icat. boy pos. Kökün ikili biçimi diğer Sami dillerinde de mevcuttur.* Tü tutam sözcüğüne nisbetle türetilmiştir.).a. bide ata binmek. tırıs gitmek bıdık küçük.] başlama. icat etti" bidayet bidayet başlangıç < Ar bada'a [msd. badc] yenilik yaptı. bad'] başladı [Ferec xv] ~ Ar bidâyat [#bd' msd. Erm gow. Karş. endam. [CodC xiii] bıçku testere bidat [DK xiv] ~ Ar bidcat^ [#bdc msd. Fa gav. bigudi [ xx/b] ~ Fr bigoudie saç sargısı ~ ? ~ Fa bı%abar habersiz & Fa bî[Ali xvi] ~ Fa bi gâna yabancı ~ OFa bihaber [Aş. icat etme). bodur. fokus ~ Fr/İng bifocal çift odaklı (gözlük) & Lat biftek [AMithat 1877] ~ Fr bifteck bir et kesimi ~ İng beef steak sığır kızartması & İng beef sığır eti (~ Fr boeuf sığır ~ Lat bos. Yus xiv] yoksunluk öneki + Ar %abar haber " bi+2.a. bigâne begânag a.a. bodur bienal [ xx/c] ~ Fr biénnale iki yılda bir tekrarlanan < Lat biennus iki yıllık süre & Lat bi.a. 2." biç[Uy viii+] bıçğu kesme aleti.) + İng steak kızartma. dinde yeni usul çıkarma < Ar badaca [msd.a.kökünden karş. ateşte pişirilmiş et (~ Nor steikja şişte et kızartmak ~ Ger *staiko şiş ~ HAvr * steig.iki + Fr focal odak < YLat focus odak " bi+3. Ger *köus > İng cow.> Fr boeuf. bidon [ xx/b] ~ Fr bidon varil ~ Nor *bida kap. kova [ xx/b] ~ Fr bidet "beygircik". Lat bos.iki + Lat annus yıl " bi+3 bifokal [ xx/c] bi. icat etme). bov. ufak " bızdık * Ayrıca karş. Arambsdâ (a. biçim bıçkı <Tü Tü [TS xiv] biçin suret.a. Sans gaü.] 1. Türkçede sadece tutam sözcüğünde rastlanan -em ekinin işlevi açık değildir. haber . İbr #bdâ/ #bdh (yenilikyapma. Ar #bdc (yenilik yapma. bıçak.sivri)" etiket * HAvr *gwou. sığır). ~ HAvr *gwou. Gael bó (inek. ayaklı küvet < EFr bider ~? Erm bdig/bzdig [LO xix] ayakları kısa. * Karş. yenilik. Lett gúovs.

karbonat [ xx/b] ~ Fr bicarbonate iki karbon atomu içeren bikini [ 196+] ~ Fr/İng bikini iki parçalı kadın mayosu 1946 Louis Reard ve Jacques Heim.a. a. bikarbonat molekül" bi+3. tıkmak biju bijuteri mücevher dükkânı " biju bık[mak bököTü [ xx/b] ~ Fr bijou mücevher ~ bizou yüzük < biz parmak [ xx/b] ~ Fr bijouterie mücevher kutusu. Karş. Fr. el3.bihakkın olarak " bi+1. şart1 ~ Ar bi-al-â%irat sonradan < Ar â%irat ~ Ar bilâ qayd wa şarT kayıtsız şartsız " .] ilk doğan evlat.tıpa. hak1 biilaç edatı + Ar cilâc " bi+2. genç kız veya erkek (= Aram bakara türfanda meyve. taze. [KT xix] bakire olma hali. monokini. la+ bilader » Tü [Orhviii]bil-a. bi-3.öneki "iki parça" anlamını çağrıştırır. DK xiv] bekâr veya bakire. moda tasarımcıları < öz Bikini Pasifik'te bir ada grubu * 1946'da Bikini atolünde patlatılan nükleer bombaya atfen adlandırılmış. 2.-siz. Bi. ~ Ar bi lâ "ile değil". turfanda. ilaç bijon [Yus xiv] ~ Ar bi-Haqqin hakkile. [Arg xvi] bık-. kusacak olmak. [Men xvii] genç kız. bikir/bikr[Yus.) bil[mek bila+ bi+1. yoksunluk [xx/c] somun başlıklı vida ~Frbouchon1. -siz (yoksunluk edatı)" " birader * r > l dönüşümü dissimilasyon örneğidir. ilk ürün = İbr bskür ilk doğan evlat = Akad bukru a. ancak 1960 dolayında genel kullanıma girmiştir. bilahare sonraki" bi+1. yeni. [ xi] bük-2 usanmak. bakire. gına getirmek. ahir bilakaydüşart bila+. eski tip elektrik sigortalarında vidalı porselen gövde < Fr boucher tıkamak. kayıt. [Kırg ] * Muhtemelen kusma ifade eden bığ/böğ/büğ yansıma sesinden. hymen (galat) ~ Ar bikr [#bkr msd. haklı ~ Fa bî cilâc dermansız & Fa bî.

] karşıt. pusula. terazi) < Lat bilanx. . Fr/İng balance (denge. eklemlenmek < Tü *bile. denge.a. billet] ] kısa not. bilardo [İM582 187+] ~İtbiliardo/bigliardo~Fr billard 1. hep bilcümle beraber " bi+1 bıldır bıldırcın buSursm a. [Uy viii+] bileğü a.birleştirmek.kefe. bilet . [ 184+] bilyeto .Ar bi-al-cumlat tümüyle.a. fiş. özellikle el eklemi bileş[mek eklemlemek " bilek bilet YT [Fel 194+] terekküp etmek. tabela " bilet. 2. kütük ~ Kelt bilbord [ xx/c] ~ İng billboard ilan tahtası & İng bill ilan. zıt" bi+1.) + Fr board tahta. not ~ OLat billa a. < Tü bi [viii+ Uy] bıçak.2. afiş.İt biglietto tiyatro giriş pusulası / Fr billette [[mod.a. Türkiye Türkçesinde bağlaç olarak 14. a. muhasebede borç ve alacak dengesi ile bu dengeyi gösteren hesap ~ Lat bilanx. bıçağın keskin ağzı < Tü bile-" bile< Tü *bile-birleşmek.bilakis sf. eklemlenmek [Uy viii+] bilek eklem. < Fr bille1 kısa yazı. ucu kıvrık değnek. hokey veya bilardo sopası < Fr bille2 sopa. bilanc. 2.a. Tü Tü? cümle [MMem xvi] xi] bıldır geçen yıl [Kıp xiv] bu] Tü * Biçim itibariyle yabancı bir alıntı olduğu muhakkak olmakla birlikte kökeni meçhuldür. ile (bağlaç). leğen * Karş. borda . yazılı kâğıt (~ Fr bille1 a. beraber (sıfat). kapçık " bi+3. el3.a. [Düs I. bile[mek bileği/biley bilek " bile Tü Tü Tü [Uy viii+] bile. akis ~ Ar bi-al-cakıs aksine < Ar al-cakıs [#cks bilanço [ xx/a] ~ İt bilancio 1. bildirge [CepK 1935] takrir < Tü bildir-" bil- YT bile Tü [Orh viii] birle birlikte.el3.a. yy'dan itibaren ile biçimi kullanılmıştır.terazi & Lat bi.iki + Lat lanx. dahi (zarf). [Uy viii+] bile/birle . EŞKÖKENLİLER: Fr bille : bilbord.344 186+] bilet tren bileti . terazi. lanc. [passim xiii-xviii] bile/birle " bir * Zarf olarak bile/birle korunurken.a.

bitkin. fiil bilge Tü [Uy viii+] bilerzük a. . ilim ~ Ar bi-al-%âSSat özellikle " bi+1. bilgisayar " bil-. Karş. Hacettepe Üniv. tutkun. Türkçe tek kerelik eylem adı (ism-i merre) yapan -im ekinin buradaki kullanımı keyfidir. bilgin < Tü bilmek " bil- * Türkiye Türkçesinde 15. el3. azgın. [ xi] bilezük < Tü . olgun.Ar bi-al- ficl eylem ile..] yumuşak dokunun titreme sesi EŞKÖKENLİLER: Tü bılk/bıngıl : bılkım. (geçişsiz) ve bıçkın. say+ [TDK 1969] kompüter # 1 9 6 9 A y d ı n Köksal. k bilfiil el3. baygın. +inç bilişim YT [ 197+] enformatik < Tü *biliş-" bil- * 1971 dolayında Hacettepe Üniversitesinde Aydın Köksal tarafından önerilmiştir. * Erken bilgisayarların daha çok aritmetik uygulamalarında kullanılmasından ötürü. bilinç YT [Fel 194+] şuur < Tü bil-" bil-. seçkin. durgun. gergin. bıngıldak billahi allah [Kıp. dolgun. DK xiv] ~ Ar bi-allâhi Allah ile " bi+1.a. bilgi < Tü bil-" bilbilgin YT [CepK 1935] alim < Tü bil-" bil[Or viii] bilig . [Kaş xi] bilig . yy'dan sonra unutulmuş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde yeniden dolaşıma sokulmuştur.bilezik Tü bilek yüzük ' yüzü " bilek. < Tü bil-" bil- * Ar cilm > ilim sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. eylemli olarak " bi+1. [CodC xiii] bilik . [İdr xiv] bilgü * Geçişli fiilden etken sıfat yapımı için -gin eki kullanılması keyfidir. solgun vb. bılkım <onom [ xx/c] < Tü bılk/bıllık [onom. Bilişmek fiili mevcut değildir. bilhassa hassa bilim YT [CepK 1935] irfan. [Or viii] bilgili kişi. üzgün (geçişli/edilgen).

] et gibi sallanma ve titreme sesi" bılkım bint bir Tü [ xiv] [Or viii] bir a. .billur [Kıp xiv] billevr ~ Ar billawr/billur kristal (= Fa bllür a.a. erkek evlat [Kut. kız evlat" bin2 bira [Bia xix] ~ İt bira mayalanmış arpa içkisi ~ OLat *blbra < Lat biber her çeşit içki < Lat bibere içmek " biberon * Karş.a. bırak[mak Tü? [passim xiv] koymak. [Uy viii+] min 1000 sayısı ~ Ar bin [#bn] oğul. vermek. İt fratre. küçük top ~ Ger bin[mek bin1 bin2 bina Tü Tü [ xiv] [ viii] bin. Neş xv] EFa/Ave brâtar a.a.a. birader [T S. genel olarak [ xx/a] cam veya metalden küçük küre ~ İt biglia topçuk ~ Fr bille1 bilye. Çuv pıra%-(a. ondan dolayı" binaen.). ) ~ Aram bslürâ a. aleyh -Arbinâ'ancalayhiona bıngıldak <onom [EvÇ xvii] bıngıldayık küçük çocukların kafasındaki yumuşak yer < Tü bıngılda. a. ~ Fa birâdar erkek kardeş * Aynı kökten Lat frater. Ancak karş.] -e dayanarak. İng beer (bira). yaptı. inşa etti binaen üzerine bina ederek ' binaenaleyh [Menxvii] dayanarak. beverage (her çeşit içki) < Lat biber.).a. İng brother.] yapı < Ar bana [MMem xvi] ~ Ar bina'an [zrf. ~ HAvr *bhrâter. = Sans bhrâtar a. Aş xi] ~ Ar bina' [#bny msd. ~ EFa *vilürya ~ Sans vâiDürya bir tür mücevher. göndermek. umum bilye ~ Ar bi-al-cumüm genellikle. ~ Ar bint [#bn] kız.a. vazgeçmek * 14.a. Yakut bıra%-.< Tü bıngıl [onom. yy'dan eski hiç örneğinin bulunmaması şaşırtıcıdır. Fr frère.a. el3.. [Uy viii+] min-[ viii] bin . Alm brüder (a. salmak.a. kristal" berilyum bilumum " bi+1.a.

iki kez.bir araya gelmek. 2. biriy. bisküvi [ xx/a] ~ Fr biscuit iki kez pişmiş kurabiye & Fr bis iki kez + Fr cuit pişmiş (< Fr cuire pişirmek ) ~ Lat coquere " bi+3.tekrar. kebap < Fa biriştan. toplanmak <T ü bir"bir [TDK 1944] vahdet.a. Fr.a.iki + Lat sexus cinsiyet" bi+3.a.1. olgunlaşmak. & Lat bi. 1880 Fr. sona ermek. kuzine bismillah bi+1. bir velosiped modelinin adı ^ 1865 Pierre Lallement.birey birik[mek YT Tü [CepK 1935] fert ~ Tü bireğü [xiv Kıp] kişi. biryan/büryan [KıpGul xiv] ~ Fa biryân tavada susuz olarak kızartılan et. " fritöz bis [xx/a] ~Frbis1. küçük bar ~ Rus bistro çabuk * Rus ordusunun 1815'te Paris'i işgali sırasında askerlere "çabuk" hizmet veren kafelerden ötürü.< HAvr *bher-4 a. sanayici" bi+3. Türkçesi 1898'de kaydedilmiştir. [TDK 1955] bir çokluğu oluşturan ögelerin her biri. konserde genel istek üzerine çalınan program harici parça ~ Lat bis iki kez " bi+3 biseksüel [ xx/c] a. * Orijinal kökün bit. bisturi [Bah 1924] ~ Fr bistouri ameliyat bıçağı ~ ? * Ustura < Fa ustura ile benzerliği dikkat çekicidir. ikinci kez 2. [CodC xiii] bit[Uy viii+] büt.a. < Fr bicycle "iki tekerli". sikl * Fransızca sözcük ilk kez 1880'de.olup dudak ünsüzü nedeniyle i > ü dönüşümü gerçekleştiği düşünülebilir. allah bistro [ xx/b] [Kut xi] ~ Ar bi-ismi-allâhi Allahın adıyla" ~ Fr bistro kafe. HAvr *bhr-îg.a.] a. seks ~ Fr bisexuel iki cinsiyetli / İng bisexual bisiklet [ARasim 1897-99] ~ Fr bicyclette [küç. bit[mek Tü ermek. (bitki) yetişmek. kavurmak ~ OFa briştan.kızartmak. isim. brîz. bit1 [ xi] bit hayvan ve bitkilerde yaşayan asalak haşere Tü . ünite < birim YT Tü bir " bir * İsme eklenen -im fiil ekinin işlevi belirsizdir. tamamlanmak. fert" bir [Uy viii+] birik.

İng bias (çapraz çizgi. " beton [Bah 1924] ~ Fr bitume zift ~ Lat bitumen a.yoksunluk öneki + Ar Taraf" bi+2. hayat (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun bíos. tabii < Tü büt-" bit<Tü [T S xiv] bitevi yekpare ~ Fa bîtâb güçsüz. eğilim).a.a.yoksunluk edatı + Fa tâb güç. kudret" bi+2. biyografi [REkrem <1887] bioğrafi. ikişer " bi+3 * İng bit (lokma. +grafi biyoloji [Bah 1924] 1802 Reinhold Treviranus. kayıp. ümitsiz kişi (argo) bitter [ARasim 1897-99] acı tadı olan bir içki. ~ Kelt biy(o)+ ~ Fr/İng bi(o). tarafsız & < Tü *biteği < Tü bit-" bit- [AL 192+] serseri.a.HAvr *bheidısırmak. kudretsiz & Fa ~ Fa bî Tarafdar taraf tutmayan.yaşam. ~ HAvr *gwi-wot. parçacık) sözcüğünden esinlenmiştir. bitap [Men xvii] güçsüz bî. yontmak bitüm *gwetümen a. a. [DTC 1942] biografya . değmek [CepK 1935] nebat < Tü bit-" bit~ Ar bi-T-Tabîcî doğal olarak " bi+1. Alm. bıyık [ xi] bı5ık a. < HAvr *gweis-l yaşamak " can biye [ xx/b] ~ Fr biais çapraz çizgi Tü * Karş.Fr biographie yaşam öyküsü " biy(o)+. bitiş[mek bitki bittabii YT Tü [ xi] bütüş. doğabilimci " biy(o)+.a. sütsüz ve az şekerli çikolata ~ İng bitter acı (tad) ~ Eİng biter ısıran.bitişik olmak.bit2 [ 198+] ~ İng bit < İng binary digit ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları < OLat binarius ikişerli < Lat bini çift. acı < Ger *bîtan ısırmak .a. +loji ~Frbiologie canlılar bilimi . taraf biteviye bitirim Tü bitir-" bit* Anlam evrimi açık değildir. keskin. biot.a. tav2 bitaraf Fa bî.

pis kokan? < Ger *wis. yorgun. Amer.a. EAlm wls beyaz bizon [ xx/b] *wisand. Fr. zat bızdık bdig/bzdig küçük. İng bezel (a.a. 2. görüş " biy(o)+.). ufak. münbit * Farsça sözcüğün yapısı açık değildir. yüksekten atma Türkçe telaffuz Fransızcadan alınmıştır. diyagonal kesim * Karş. bizzat blender karıştırmak ~ Nor [ xx/c] ~ Ar bi-5-5ât şahsen. kısa bızır ~ Ar bi-5âtihi kendisi. serbest. ^ Ernest Besnier. Meninski'ye göre Türkçe anlam Fa zarıdan (ağlamak) fiili ile kontaminasyon eseridir. boş. faydasız. < İng bioelectronic " biy(o)+ biyopsi [ML xx/c] ~ Fr biopsie canlı doku örneğinin mikroskopla tetkiki / İng biopsy a. vulg. kendi başına " bi+1.] klitoris (= Akad biSSüru kadın cinsel organı) [Bah1924] ~Frbismuthyarı-metalikbir bizmut element ~ Alm wismut a.Ar buZr/baZr [#bZr msd. hoşnutsuz & Fa bî yoksunluk edatı + Fa zar bir şeyin yetiştiği veya bol olduğu yer.a. bizatihi kendi + Ar -hi üçüncü tekil şahıs iyelik eki " bi+1. usanmış. Sözcüğün fiil biçimine Fransızcada rastlanmamıştır. zat ~ İng blender karıştırıcı < İng to blend blöf [Bah 1924] (~ Fr bluff) ~ İng bluff (özellikle pokerde) elini olduğundan güçlü göstererek rakibi kandırma hamlesi ~ Hol bluff böbürlenme. iğ = Tü bi bıçağın keskin ağzı" bile- bizar [Kıp. . ~ Erm [TDK 1955] ufak çocuk (halk dili) [Men xvii] bazr dılak dedikleri nesne ki avretlerin fercinde olur . tabip (1831-1909) & EYun bíos yaşam + EYun ópsis görme.pis kokmak ~ Fr bison bir tür yaban sığırı ~ Lat bison ~ Ger bizote [ xx/b] < Fr biseau/bizeau cam veya tahta veya mücevher kesiminde eğimli kenar < Fr biais eğim. Yus xiv] bıkkın ~ Fa bîzâr 1. bizzat & Ar 5ât zat.biyonik [ML xx/c] ~ İng bionic canlı organizmalara ait özellikleri mekanik ve elektronik sistemlere uygulama disiplini ^1958 Jack Steele. mühendis. optik biz1 biz2 Tü <Tü [ viii] biz birinci çoğul şahıs zamiri [İMüh xiii] biz sivri bir alet. bezmiş. dolu.

yönünü rüzgâra çevirerek şahlanmak < İt podio 1. < Tü *bögce(k) [küç. bluz [AMithat 1877] amele gömleği gömleği [esk. yığın.] * 16. kapatmak < Fr ~Frbloc-notes not almaya [Radyo Haf 1950] blucin [ xx/b] ~ İng bluejeans & İng blue mavi + İng jeans bir tür pamuklu kumaş [esk. 3.] şişkinlik ve büyüklük ifade eden yansıma kök böbrek böbürlen[mek veya leopar boca [etm Tü [Uy viii+] böğre a. < İng weblog & İng web 1.]. destek.] < öz Genes Cenova kenti [esk. " podyum bocala[mak poggia (gemi) yelaltı" boca [MMem xvi] pocalamak yalpalamak < İt böcek <Tü [TS xv] böce .dokumak ) + İng log 1.a. ağ. tomruk. geminin hızını ölçmeye yarayan bir araç. 2. [Men xvii] böbrek [Men xvii] beberlen< Fa babr kaplan [LF xvii] poca alabanda dümeni aniden yukarı kaldırma .İt poggiare 1. ayak ~ Lat podium a. abanmak. blog yazarı. kumaş. [ xi] böğür . kütük. [TS xvi xvi] böcek büyük ve zehirli örümcek Farsçadan alınan -ce/-cek küçültme ekiyle. kumaş ~ HAvr *wobh-yo.] < Tü bög bir tür .< HAvr *webh.. doku. 2.a. işçi gömleği tarzında hafif gömlek [xix] ~ ? boa [Aİhsan 1891] bir tür zehirsiz yılan ~ Lat boa bir tür deniz yılanı ~ Fr blouse bol işçi ~ Fr/İng boa tropik iklimlere özgü bobin [Bah 1924] ~ Fr bobine üzerine tel veya iplik sarılan silindir şeklinde araç < Fr bob. günce " pafta blok (~ Hol blok kütük. taban.[onom. (gemi) yelaltına gelmek. 2.blog [Hürr 2002] ~ İng blog internette yayımlanan günce # 1999 Peter Merholz. tıkaç ~ Fr bloquer tıkamak. kütük. tomruk ) ~ Frk bloke [etm bloque " blok bloknot yarayan kâğıt bloku " blok. yy'da Cenova kentinde ticareti yapılan pamuklu dokumaya verilen ad. bilgisayar ağı (~ Ger *wabjam dokuma. dayanak. yaslanmak. seyir defteri. gemi güncesi. not [ 185+] bloküs [ xx/b] ~ Fr bloc kütle.

(sıkmak. [LL 1732] bodrum .< HAvr *der-1 adım atmak.ayak + EYun stema. daraltmak " boğTü [ viii] boğuz a. busan. [Uy viii+] boğuz/bokuz [ xi] boğum eklem.(davar) bağırmak. büzmek < Tü *bo-/*bu-/*bü- * Dudak harfini izleyen yuvarlak seslilerin istikrarsızlığı tipiktir.a. Aynı kökten bur-.> usan. koridor.Yun *ypodrómeos sokak altı & Yun (h)ypo alt + Yun drómos yol. pod. duruş " podyum. bıdık. boğa Tü [ viii] buka çift toynaklı hayvanların erkeği * Karş. İng buck (teke. sistem [Men xvii] podrom şarap mahzeni. [DK xiv] bögür[MŞ xiv] meyvesi yenen bir çalı.(sıkılmak). kısa) biçimlerinin varlığı düşündürücüdür. tırıs gitmek ~ HAvr *drem-. bük-. hızlı yürümek. bükmek. sokak (~ EYun drómos 1. Evcil hayvan isimleri alanında Türkçe ile Hintavrupa dilleri arasındaki benzerlikler ilgi çekicidir. Türkçeden alıntı olmayan Erm bzdik ve bdik (küçük. drom. . koşmak. ayak basmak). boğum < Tü boğ-" boğ-böğür [ xi] bögür böbrek böğür[mek <onom böğürme sesi" +kirböğürtlen Tü? [CodC xiii] bögöwür. bodur [Men xvii] kısa boylu bodrum * Karş. Bazı türevlerde yuvarlak sesli etkisiyle inisyal b > w > 0 evrimi görülür. Tü boğra/buğra (her hayvanın erkeği.bodoslama [LF xvii] bodostama/bodoslama ~ OYun podóstima geminin baş ve kıç tarafındaki ağaç & EYun poús. rubus caesus < Tü bö Türki dillerde böyürtkem. Buna karşılık ESlav byku (boğa). koşu. bükmek). Kelt bukko. sıkarak daraltmak sıkmak. boğaça boğaz boğum Tü Tü » " poğaça < Tü boğ-sıkmak.. burmak. -t-durma. Tümü "kısa boylu" anlamına gelen bu sözcüklerin kökeni muğlaktır. tırıs gitmek ) " hip(o)+1 * Aynı kökten Ger *tredan/tre(m)pan (adım atmak. özellikle erkek deve). dromo. revak < EYun tre%ö.(teke).sıkmak. böğürslen. bücür. bızdık. erkek geyik) < HAvr *bhugo. bürlügen biçimlerine rastlanır. 2. boğ[mak Tü [ xi] boğ. bok (sıkılmış şey). koşu yolu. Ave buza. büz.koşmak.(çift toynaklı hayvanların erkeği). burjğ (sıkıntı). büldirgen.

azami < Rus bol’şoy büyük ~ ESlav bolişi * Bolşoy Tiyatrosu "büyük tiyatro" anlamındadır.a. Rus Sosyal Demokrat Partisinin maksimum devrimci programı savunan hizbi (1903) < Rus bol'şiy daha büyük. berduş. ~ ? boksit [1937] ~Frbauxite alüminyum hidrat içeren bir mineral ^ 1821 Pierre Berthier. ayırdetmek * Türevlerde yuvarlak sesli etkisiyle inisyal b > w > 0 dönüşümü görülür. yy'dan eski örnekleri mevcut değildir. mineralojist. Karş. cesur. < Tü böl-" böl- [T S xvii] mıntıka. 2. [Oğ xi] dışkı < Tü *bo. bereketli * 14. böl[mek Tü [ viii] böl. Yazılı örneklerde ikincil anlamlar edep kaygısıyla ön plana çıkarılmış olmalıdır. güçlü kuvvetli ~ HAvr *bhol-to. bağlamak * Farsçadan alınan -ça küçültme ekiyle. kısım < Tü böl-" böl< Tü böl-" böl- . DK. [ARasim ~ Fr boxe yumruk sporu ~ İng box2 a. Orta Avrupa'da Tü [Uy. bohem kültürlü kimse bir ülke bok [ xx/a] geleneksel toplum değerlerinin dışında yaşayan ~ Fr bohéme çingene [xvii]. tipografide kalın yazı ~ Ger *baltha cesur. Çağ xiv] çok. had ve ölçü tayin etmek). boks 1897-99] boksör [AMithat 1877] boks İngilizlerin yumruk müdarebesi. Tü üle-/öl(e)-(bölmek. paket < Tü *bo.< HAvr *bhel-2 şişmek. cüretli. bölük bölüm Tü YT [Uy viii+] bölük hayvan veya insan grubu. geniş.bohça " boğ- <Tü [Men xvii] boğça < Tü boğ [xi] bohça. kısım [ 1928] şube. bold [Hürr 2002] ~ İng bold 1. bakır pası.sıkmak.sıkmak. Kaş viii+] bok ekmek küfü.ayırmak. Fr. sanatçı [xix] < öz Bohême Bohemya. kabarmak " balya bolero danslı eğlence < Lat ballare " balad bölge <Tü [ xx/b] ~ İsp bolero bir tür dans < İsp bola balo. büzmek " boğ- * Asli anlamın "dışkı" olduğu varsayılabilir. < öz Beaux Güney Fransa'da bir köy bol Tü? [Kıp. bucak bolşevik [191+] ~Rusbol'şevik"azamici". en büyük.

ödül. konveks < Fr bomber şişirmek. ) + Lat jour gün " bono.) + Lat filet fileto " bono. hizmet ~ İng bonus ikramiye. a. senet ~ Lat bonum [n. bone dokuma [ xx/a] ~ Fr bonnet bir tür başlık ~ EFr bonet bir tür Tü? [Kıp xiv] aptal.a. uğultu [LF xviii] ~ İt bomba patlayıcı düzenek ~ Lat bombardman [ARasim 1897-99] ~Frbombardement bombalama < Fr bombarder bombalamak < OLat bombarda bir tür top " bomba bombe [ARasim 1897-99] ~Fr bombé kabarık. konveks hale getirmek < Fr bom. ikramiye < Lat bonus iyi bonservis [ xx/b] belgesi < Fr bon iyi ~ Lat bonus " bono.] iyi şey. saf adam [Bah1924] ~Fr bonbon şekerleme [Uy viii+] monçuk/munçuk/munçak kolye veya kolye taşı. kupon. ödül ~ Fr bon2 ödeme * Çağdaş Amerikan kullanımında ortaya çıkan -us eki yanlış Latincedir. kör2 [ xx/a] cömert ~ Fr bonjour "iyi gün". senet ~ Lat bonum " bono ~ Fr bonne service "iyi hizmet". fileto bonjur [ 187+] Fr bon iyi (~ Lat bonus a.] şişkinlik ifade eden yansıma kök " bobin bön bonbon boncuk Tü bonşuk/munçak/munçuk * İnisyal b/m için karş. buono] ödeme emri. bir et kesimi & Fr bon iyi (~ Lat bonus a. servis bonus [ xx/c] emri. jurnal bonkör & Fr bon iyi + Fr coeur yürek " bono. [Kıp xiv] " boyun bonfile [ 189+] ~ Fr bon filet "iyi fileto". ben2. günaydın & ~ Fr bon coeur iyi yürekli bono [ 186+] ~ İt bono2 [mod. kupon.[onom. bomba bombus boğuk ses.* Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk "Öz Türkçe" kelimelerdendir. değerli kâğıt. bonzai cüce ağaç & Jap bon kesme + Jap sai ağaç [ xx/c] ~ Jap bonsai özel yöntemle yetiştirilen .

kereste ) ~ HAvr *bherdh. koyu renk * Yun boreás (Kuzey rüzgârı) ile birleştirilmesi mümkün değildir. baranı (çömlek. sınır.kesmek. borani [Yus xiv] Acem yahnisi.a.a. kenar çizmek " borda Karş. [EvÇ xvii] boran kar fırtınası. güveç). boraks [Bah1924] ~Fr/İngborax bir mineral. kıyı (= Ger *bordham biçilmiş tahta. boz. DK xiii] ~ Sogd pürç ödünç alınan veya verilen para < Sogd *partu-ç "borç veriş" = EFa partu. " borda bordür border bitişmek. kıyı ~ Ger *bordhaz a.a.bor [KT xix] ~ Fr bore borakstan elde edilen ametalik element ~ YLat boracium a. Buna karşılık Ar barniyyat.borç vermek veya almak (= Ave pairya. güherçile < Ar baraqa parladı. İng. ~ Ar büraq [#brq] gümüş parlatmakta ve lehimcilikte kullanılan bir madde. biçmek bordo [ xx/b] ~ Fr bordeaux kırmızı şarap rengi < öz Bordeaux Fransa'da bir kent. yy başlarında Fransızca biçimi tercih edilmiştir. " börek * Rivayete göre Türk hakanı Buğra Han veya Husrev Perviz'in kızı olan Buran veya Halife Memun'un eşi olan bir başka Bürân onuruna adlandırılmıştır. [Bah 1924] ~ Fr bordure kenarlık. ) * Erm bard (borç) biçimi Eski Farsçadan alınmıştır. kıvılcımlandı" berrak * Osmanlıcada Arapçadan burak şekli kullanılırken 20. +zen borç [İMüh. sınır. çoğ. kimyacı < OLat borax " boraks bora [Çağ xv] borağan kısa yağmur veya kar fırtınası. Acem yahnisi < Fa bürâ a.a. kısa süren şiddetli yağış ~ Moğ boruğan yağmur Moğ boru gri. CodC.a. çerçeve < Fr & Tü boru + . bu kente özgü koyu kırmızı şarap bordro [Bah 1924] ~ Fr borderau çizelge. çizgilerle bölünmüş tablo < Fr bord kenar. #1812 Sir Humphrey Davy. çerçeve). borazan + [Men xvii] boruzen vulg. borazan boru veya boru çalan kişi Fa zan çalan " boru. borda [Men xvii] ~ İt bordo geminin yanı ~ Ger *bordhaz kenar. [LO xix] her türlü sebze yemeği ~ Fa bürâhl kesilmiş hamur parçaları ve sebze ve etle yapılan bir yemek. İng border (kenarlık.a. salma. sodyum borat ~ OLat borach/borac a.

azat etmek. börk Tü [Kaş xi] börk başlık.a. postal ~ ? bot2 [ xx/b] ~ İng boat tekne. bitki bilimi ~ EYun botanikós < EYun botâne ot. salınmış.a. < OFa büy/böy güzel koku " bu2. böğür "böğür ü böbrek * Şeklinden ötürü.börek [İdr.] 1. [Kıp xiv] dolu karşıtı boşa[mak boş bostan Tü [ viii] boşu. Buna karşılık Türk hakanı Buğra Han tarafından veya onun adı ile adlandırıldığına ilişkin rivayet ihtiyatla karşılanmalıdır. * Aslı Bruges kentinde van der Burse konağında işleyen kumaş borsası anlamında iken kullanımda Fr bourse (para kesesi) kelimesinden etkilenmiştir. +istan bot1 [ xx/a] ~ Fr botte kalın ve kaba ayakkabı.< HAvr *bheid. külah [Yus xiv] bürnus ~ Ar burnüs/burnus külahlı bornoz cübbe ~ Lat birrus a. 2. Men xv] böğrülce her çeşit fasulye < Tü [ viii] boş hür. gevşek. sembuse < Fa büra/buğra Acem yahnisi ~? Tü * Farsça sözcüğün bir Türk dilinden alıntı olması güçlü ihtimaldir. özellikle çiçek bahçesi ~ OFa böyistân a.[xv+ Çağ] kabarmak. serbest.a. yy'da Felemenkli tüccar ailesi / Fr bourse menkul değer çarşısı < öz van der Burse a.). borsa [ 187+] ~ İt borsa 15. tekne ~ HAvr *bhoid. hamur ve etle yapılan bir yiyecek. ısırmak botanik [ xx/a] ~ Fr botanique bitkilere ilişkin. börtü böcek şişmek boru borazan börülce Tü ikil < Tü bürt-/bört. üçgen böreği. kıvırmak " bur[Amr. Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı. boş Tü <T ü <T [Uy viii+] burğu/borğuy boynuz şeklinde üfleme çalgısı. sandal. [Uy viii+] boşa[CodC xiii] büstan < Tü boş " ~ Fa büstân/büyistân bahçe.a. kendinden yetişen bitki .bükmek.serbest bırakmak. Tü bur. * Latince sözcüğün kökeni belirsizdir. Karş.yontmak. Türkiye'de ilk borsa 1871'de açılmıştır. Yak börüök (a. Yus xiv] börek/börük ~ Fa burak [küç. gemi ~ Ger *boitaz kano.

iki şeyi eklemek " boya- Tü [Uy viii+] boyunturuk çift hayvanlarına takılan bağlaç < Tü bo5un. boyun/boynTü [Uy viii+] boyın/boyun baş ile gövde arasındaki eklem < Tü bo5ı. kavim * Boy2 (duruş. endam) sözcüğüyle ilişkisi muğlaktır. [Kıp xiv] boyağ < Tü bo5u-" boya[Uy viii+] bodı-/bodu. boy2 boya Tü Tü [Uy viii+] bo5 duruş. Karş. ulus).[viii+ Uy] bağlanmak < Tü bo5u. * İnisyal b/m için bak. boy1 [ viii] bo5 aşiret.boyamak boyar . aşiret. katmak " boya- boyunduruk . kaynamak < Lat bulla yuvarlak nesne. Amer. endam.a.[viii+ Uy] bağlamak. katmak.[viii+ Uy] bağlamak. ulus. iki şeyi eklemek. rulo ~ HAvr *beuşiş. tabip < Lat botulus sosis ) + İng toxin zehir * Yüz estetiği alanında kullanımı 2002 yılından itibaren yaygınlaşmıştır. yy'dan önce Tatarcadan alınmıştır. 2. böyle <Tü [TS. Kıpxiv] <Tü öyle "bu1. Alm. ilaç firması ~ İng botulinum toxin & YLat botulinum botulizme yol açan bakteri ^ 1895 Emile Van Ermengem. dikey uzunluk [Uy viii+] boduğ yakı. Cunningham Boycott İrlanda Toprak Birliğinin direniş eylemine hedef olan İrlandalı toprak sahibi (1832-1897) * Türkçede ilk kez Ekim 1908'de Avusturya-Macaristan ürünlerine karşı ilan edilen boykotaj münasebetiyle yaygınlık kazanmıştır.Tü bay zengin " bayındır [EvÇxvii] ~Rus boyar Rusya'da büyük toprak sahibi * Rusça sözcük 15. kabarcık. Ar qawm (1. top. Tü boya[mak Tü [ xi] bo5u. sıvamak. boykot [passim 1908] boykotaj ~ İng boycott bir mal veya hizmeti satın almamak suretiyle yapılan direniş eylemi < öz J. yuvarlak boynuz Tü [Uyviii+jmünüz/müynuza. eklemek. yapıştırmak. biyolog (< YLat botulismus şarküteri ürünlerinin bozulmasına yol açan bir bakteri enfeksiyonu ^ 1870 Justinus Kerner. boya. çivit. duruş. Alm.botoks [Hürr2001] ~ marka Botox botulinum toxin-A maddesinin ticari adı ^ 1989 Allergan. kına. öyle boyler [ xx/c] ~ İng boiler kaynama kazanı < İng to boil kaynamak ~ OLat bullire "kabarcıklanmak".bağlamak. ben2.

). TS xv xiv] boza * Fa boza/bursum (a. [Or. boz benekli) boz[mak Tü Tü [ viii] boz alaca. açmak branş bravo korkusuz bre ünl [ xx/b] ~ Fr branche dal.a. iugulum (boğaz).[esk. Lat iugum (boyunduruk).) + EYun kéfalos kafa " brifing. [LO xix] ~ İt branda asker yatağı. brendi [ xx/b] ~ İng brandy şarabın damıtılmasıyla elde edilen içki ~ Hol brandewijn yakılmış şarap < Hol branden yakmak < Ger *brandaz ateş < Ger *brennan yanmak ~ HAvr *gwher-/*gw^hr. Karş.yanmak " term(o)+ briç biritch a. meslek dalı ~ OLat branca dal ~ İt bravo cesur. Yun bré/moré.yıkmak. aferin [DK xiv] bre/mere/more hitap ünlemi * Çeşitli Balkan dillerinde kullanılan benzer ünlemlerle etimolojik ilişki olasılığı zayıftır.] ~ ? [Bah 1924] biriç ~ İng bridge2 bir kâğıt oyunu < İng . Arn more (a. belirsiz renkli. Karş. +sefal branç [198+] ~ İng brunch öğle yemeği ile birleştirilen büyük kahvaltı & İng breakfast kahvaltı + İng lunch öğle yemeği branda brandire kılıç çekmek. boyut YT [Geom 193+] buut < T ü boy2" boy2 * Ar bucd > Tü buut sözcüğünden esinlendiği açıktır.a. [Kıp.a. gözüpek. Uy viii] boz-/buz.a. Boyun (= baş ile gövde arasındaki eklem) sözcüğüyle kökdeş olduğu halde ondan türetilemez. darıdan yapılan ekşi içki. tahrip etmek boza Tü? [Kaş xi] bu^sı/bu^sum pişmiş buğdaydan yapılan bir bulamaç. brahman [Bah1924] ~Hind brahmán Hindistan'da alimler sınıfına mensup kimse ~ Sans brahmán rahip < Sans bráhma Hindu inancında evrenin ruhu. hamak İt [LO xix] alkış sözü.* Orijinal biçim *bo5unturuk olmalıdır.) Türkçeden alınmış olabilir.a. karışık renkli (= Moğ börte/börtü alaca. mutlak varlık brakisefal [ xx/b] ~ Fr brachycéphale kısa kafalı & EYun bra%ys kısa (~ HAvr *mregh-u.

çok parlak bir tür ipek [esk. süslemek ~ Frk *brozdon brokar [ xx/b] . kısa not. süs iğnesi < Fr brocher broşür [ xx/a] ~ Fr brochure ciltlenmeden dikilmiş birkaç sayfadan oluşan kitapçık < Fr brocher saplamak. tuğla < Ger *brekan kırmak ~ HAvr *bhreg. 2.]. şişik " brokar brom [LO xix] ~ Fr brome kimyada bir element ^ A. parlatıcı saç veya sakal yağı < Fr brillant parlak.< HAvr *gwers-4 yutmak bronz pirinç [xiii] ~ Fa birinc " pirinç2 broş saplamak [Bah 1924] [LO xix] ~ Fr bronze tunç ~ İt bronzo tunç veya ~ Fr broche şiş.İt broccato kabartmalı < İt broccare kabarmak [esk. " fragman briyantin [ARasim 1897-99] ~Frbrillantine1. mektup. 19.a. gürültü bronş [Bah 1924] bronşit ~ Fr bronche nefes borusunun ana dalları ~ EYun brön%os yutak veya nefes borusu ~ HAvr *gwrs.a.a. nakış < Fr ~ Fr brocart kabartma işlemeli ipek kumaş brokoli [ xx/c] ~ İng broccoli karnabahara benzer bir sebze < İt broccolo tomurcuk < İt brocco kabarık. kimyacı (1802-1876) < EYun brómos pis koku. bröve [ xx/a] < Fr bref kısa yazı. 2. " berilyum broderi [ xx/b] broder tığla işlemek. * Aynı HAvr kökten Yunanca bra%ys (kısa). İng bridle (dizgin).] ~ Fr broderie tığla işleme. kırma. kısa. Balard. Fr.a. pantolon askısı ~ EAlm . şiş veya çuvaldızla dikmek. yy'da İstanbul'da yaşayan İngilizler arasında ortaya çıkan oyunun adının Türkçe bir-üç'ten geldiği ciddi olarak savunulmuştur. görev yazısı ~ Fr bref 1. belge " brifing ~ Fr brevet imtiyaz veya ödül içeren resmi belge [ xx/b] ~ Fr bretelle at dizgini.a. brifing [ xx/b] ~ İng briefing kısa bilgilendirme konuşması < İng brief resmi mektup. parıldayan < Fr briller parlamak ~ İt brillare a. mektup ~ Lat brevis kısa ~ HAvr *mreghu.* İng bridge1 (köprü) sözcüğüyle ilişkisi ses benzerliğinden ibarettir. J.] tuğlacık < Fr brique tuğla ~ Hol bricke kırık. briket [Bah 1924] kömür tozundan yapılan tuğla şeklinde kömür kütlesi ~ Fr briquette [küç. kitabın ciltlemek amacıyla dikmek " broş brötel brettil dizgin ~ Ger *breghd* Karş.

işlenmemiş ~ Lat brutus ağır.etkisiyle ı > u dönüşümü tipiktir. amele. üzerinde yiyecek ve içeceklerin sergilendiği masa.a. (gemi) yelaltı. meczup abdal Budizm Buddha " put budun YT [TarD 193+] millet. 2. büfe satılan tezgâh [ 188+] bir tür dolap.a. çiğ. manivela " bocala-. ördek bucak Tü [ xi] buçğak köşe. buhar. yelken çekme halatı + Yun ergâtes 1. budak < Tü butı-" buda[TS xiv] abdallar. ~ Ar budala' [#bdl çoğ. dervişler arasında seçkin bir zümre. yarım * İnisyal b. [EvÇ xvii] boci ergat & İt poggia 1.a. kaba. kesit < Tü bıç. bücür [LO xix] kısa boylu ~ ? " bodur bucurgat [ xvi] bocurgat yelken ipi manivelası.brülör [ xx/b] ~ Fr bruleur ateşleme aygıtı < Fr brûler yakmak brüt [Bah 1924] ~ Fr brut 1.a. sufi hiyerarşisinde bir rütbe < Ar badîl abdal" [Bah 1924] ~ Fr Bouddhisme Buda dini < Sans Tü [Uy viii+] butık dal budala [Men xvii] aptal. a." biç< Tü bıç-/buç-" biç-buçuk Tü [ xi] bıçuk kesilmiş olan şey. kaba.a. 2.) * Tü bu (buğu. [ML xx/c] başka bir nesne süsü verilmiş patlayıcı düzenek < İng booby aptal. -d. aptal ~ HAvr *gwru-to.] < Tü bo51 boy " boy1 ~ Tü bu5un [viii] aşiretler konfederasyonu * ETü bu5un biçiminin Türkiye Türkçesinde eşdeğerinin *buyun veya *boyun olması gerekir. bir . [ARasim 1897-99] yiyecek ve meşrubat ~ Fr buffet 1.] abdallar. ~ EYun ~ İng booby trap "aptal tuzağı". bubi [tuzağı [ML xx/c] ~ Fr boîte kutu ~ OLat buxida a.< HAvr *gwers-2 ağır " bar(o)+ bu1 Tü [ viii] bu işaret sıfatı [Ömer b. salak. buat pyksís. makina. koku) ile benzerliği tesadüf olmalıdır. kavim [çoğ. 2. hantal. pişmemiş. ırgat buda[mak Tü [Uyviii+]butı-/buta-a. bu2 parfüm (= Ave bao5a. işçi. 2. Mezid xv] ~ Fa/OFa büy/böy güzel koku. kesim.

burmak.a. bir çeşit balmumu [esk. burulmuş *büg(ü)r. Mezid xv] hastalığın dönüm noktası. çerez ve meşrubat dükkânı [xx] ~ ? buffalo [ML xx/c] ~ İng buffalo bir tür yaban sığırı ~ İt bufalo a. 2. Becaya bük Tü [ xi] bük sık çalılık. benzinli motorlarda buji < öz Bougie Cezayir'de eskiden balmumu ihraç eden bir liman. kıvırmak < Tü *bo-/*bü. +dan1 buji [ xx/b] ~ Fr bougie 1. tutan " buhur.< Tü bük-" bükbuğu Tü < Tü *bügrüg < Tü [ xi] bü buhar.a. tren istasyonlarında yiyecek satılan yer [xix].].sıkmak. ( = M o ğ b u d a g a n h e r türlü tahıl.] kin. nöbet ~? EYun * Klasik Arap kaynaklarına göre Yunanca bir tıp terimi olmasına karşılık. < Tü *bü-sıkmak " boğ< Tü bukağı Tü [Uy viii+] bokağı köstek.sıkmak " boğ- .a. KGunya xiv] ~ Ar bühtan [#bht msd. 3. [Kıp xiv] bök sıkıştırmak " boğbük[mek Tü [Uy viii+] bük. nefret < Ar ~ Ar bu%âr [#b^r] buhar. koruluk.] buhran [Ömer b. buğz baġuDa nefret etti buhar tüttü. büğrü Tü [Uy viii+] büğrü bükülmüş. < EYun boús inek. ~ EYun boúbalos a. sığır " bütan buğday hububat) Tü [Uyviii+]buğdaya. Yunanca kökeni tesbit edilememiştir. Karş.] tütsü " ~ Fa basurdan tütsü kâsesi & Ar buhurdan [Ali xvi] baxür tütsü + Fa -dânl kap. daratlmak. iftira attı buhur buhar [Yus xiv] [İrşad.sıkmak. şoke etti. buğu < Ar ba%ara ~ Ar buHrân [#bHr msd. mum. hayvanların ayağına vurulan ket *boka-/*buka.] iftira < Ar ~ Ar baxür [#b%r msd. [TS xiv. Kıp xiv] buğ * Fa buy (güzel koku. kriz. bu2. parfüm) ile benzerliği tesadüf olmalıdır. yemek kokusu gibi buharlı koku.tür yemek odası dolabı. boğmak < Tü *bo-/*bu. ~ Lat bübalus a.a. buğu çıkardı [Aş xiv] [Ferec xv] ~ Ar buġD [#bġD msd. bühtan bahata şaşırttı.

karışık aş & Tü bula-/bulğa. tatminsiz açlık & EYun boûs sığır + EYun limós açlık " biftek . özellikle ABD Güney eyaletlerinde 1876 başkanlık seçimi sırasında zenci seçmenlere uygulanan şiddet yöntemlerine verilen ad " buldog. şarap aroması ~ EFr bosquet [küç. çiçek demeti.] ötücü * Arapça sözcük aynı zamanda "ibriğin (bl bl sesi çıkaran) ağzı" anlamına gelir.] küçük çiçek ~ Fr bouclé tokalı. bir tür sürüngen & Ar bü baba + EYun %amaileön "bodur aslan". bukalemun) çevirisidir. (A)bü bileşeni Arapça hayvan isimlerinde tipiktir. 3. orman buket [ARasim 1897-99] demeti < Fr bouquet çiçek demeti" buke bukle ~ Fr bouquette [küç. doz bulgu YT [CepK 1935] vicdan. lüle Fr boucle toka ~ Lat buccula [küç. luscinia < Ar balbala "blbl" sesi çıkardı ~ Ar bulbul [#blbl onom. bukalemun (& EYun %amai yere ya da toprağa yakınlık bildiren.karmak. burbal. halkalı < [Bah 1924] saç kıvrımı.a.] çalılık < EFr bosc orman ~ Ger ~ HAvr *busk. ağır dayak atma.a.+ Tü aş " bula-.bukalemun [ xiv] ~ Ar bu qalamun "kalemun babası". leopar * Yunanca sözcük muhtemelen Akad neşa qaqqari ("yer aslanı". bulamaç <Tü [Kıp xiv] bulamaç/bulğamaç çorba.çalılık. [ viii] bulğa. 2. kargaşa . Fr caméléon biçimleri Yunancadan alınmıştır.viii+ Uy). İng chamaeleon.(karışmak). karıştırmak * Karş. çalı yumağı.] miğferin çene kayışı < Lat bucca ağız " bijon bul[mak bula[mak Tü Tü [ viii] bul. toprak + EYun leön aslan)" ebu. [Fel 194+] keşif [Kıp xiv] burġul/burġun < Tü bul-" bul~ Fa barġul/burġul bulgur kaba öğütülmüş buğday bulimi [ xx/c] ~ İng boulimia aşırı yeme hastalığı < EYun boulimía "sığır açlığı". aş bülbül [CodC xiii] bir kuş. buke [ xx/b] ~ Fr bouquet 1. buldog İng bull boğa + İng dog köpek [KT xix] ~ İng bulldog bir köpek cinsi & buldozer/dozer [ xx/b] ~ İng bulldozer bir tür ağır iş makinası # 1930 ABD < İng bull dose "boğa dozu". Tü bulğak (karışıklık. çiçek aroması.

istihkâm. (bilgi veya söz) yerine vardı. mühürlü belge.Fa mübâr kalın bağırsak. büzmek < Tü *bu-/*bü- . ıztırap < Tü *bun.sıkmak " boğ- [Uy viii+] muna. bulvar [NKemal 1872] geniş cadde ~ Fr boulevard 1. kabarmak. kederlenmek. sıkıntı. şaşırmak. cinsel olgunluk yaşına erdi. mühür mumuyla yapılan damga. boy pos. erg * İng bulwark (istihkâm) Almancadan alınmıştır. sur & EAlm bol kütük. 2. bungalov [MLxx/c] ~ İng bungalow hafif yazlık ev~ bangalo 1. kıvırmak. büluğ [Ferecxv] ~ Ar bulûğ [#blġmsd. ulaştı. sıkıntı. bohle] (< HAvr *bhel-2 şişmek. yapı (~ HAvr *werg. tomruk [mod. 2. tomurmak ) + Alm werk iş. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde ~ Alm bollwerk dikme kütüklerden yapılan koruma duvarı.edilgen biçimi eski anlamını korurken buna.] ulaşma. bunal[mak ıztırap " buna<Tü [Aş xiv] bunal. bina etti" bina bünye [Men xvii] biny e/bünye yapı. iş yapmak ) " balya.canı sıkılmak < Tü bun [Or viii] keder.sıkılmak < * Bunal. İnisyal b/m dönüşümü için karş. [Men xvii] < Tü bun/mun [Or viii] keder. yuvarlak şey.fiili Türkiye Türkçesinde özel anlam kazanmıştır. 18. dert.çok ihtiyarlamak Tü *bu.a.] [Kaş xi] bur-/bür. şehir suru. ~ Ar bunyat [#bny msd. bünye < Ar bana yaptı. Bengalli. özellikle bedenin yapısı < Ar bana inşa etti" bina bur[mak Tü sıkmak " boğ-Arbunyân[#bnymsd.çalışmak.sıkıntı duymak. 2.]yapı.bülten [ xx/b] ~ Fr bulletin kısa rapor. ben2. olgunlaştı. varma < Ar balaġa erdi. strüktür.] < OLat bulla 1.bükmek. bumbar [LO xix] mumbar/bumbar sucuk doldurdukları bağırsak . kalın bağırsaktan yapılan sucuk ~ İng boomerang Avustralya bumerang [ML xx/c] yerlilerine özgü helezoni kesimli çubuk ~ Avustral buna[mak Tü buna. vardı. ferman " boyler * Fransızca sözcük ilk kez Napoleon'un 1799 İtalya seferinden halkı bilgilendirmek amacıyla gönderilen bildiriler için kullanılmıştır. Bombay'de Bengal'li göçmen işçilerin kulübelerine verilen ad < öz Bengal Hindistan'da bir ülke bünyan [Menxvii] yapım. (birini) etkiledi bulut Tü [Uyviii+]bulıta. bildiri ~ İt bulletino [küç.

bürokrasi [Bah 1924] ~ Fr bureaucratie devlet memurları iktidarı ^ Vincent de Gournay.köküyle alakalıdır. 2. kale " burç burk[mak <Tü < Tü bur. ofis. buğusu yükselmek < Tü bu buğu. hisar < HAvr *bhergh. iktisatçı (1712-59) & Fr bureau devlet dairesi + Fr -cratie iktidar " büro.a. [TS xiii xiii] büri-örtmek. boğbura <Tü [xiv] işaret zarfı <Tü bu işaret sıfatı" bu1. bir çırak veya öğrenciye hibe edilen para < OLat bursa para kesesi ~ EYun byrsa deri. para kesesi. < Tü *bur(ı)şak < Tü bur-" bur- <Tü [T S xvi xvi] burca burca güzel koku ifade eden bir söz < Tü bur.korumak burçak Tü vicia sativa.şiddetle burmak. +krasi burs [ xx/b] ~ Fr bourse 1. fiğ burcu [Uy viii+] burçak bezelyegillerden yay şeklinde tendrilleri olan bitki. burk-. 2.yüksek yer. Men xvii] purgaz/burguz [ xiv] ~ Yun/EYun burgaz pyrgos savunma kulesi.(örtmek). hisar. buram <Tü güzel koku ifade eden bir söz tütmek. . Karş. büro [Bah 1924] ~ Fr bureau 1. kule. delil burjuva [ 188+] ~ Fr bourgeois şehirli. özellikle devlet dairesi < EFr bure çuha. yazıhane. burç " burç burhan ~ Ar burhan [#brhn/#brh] kanıt. bürünçek (örtü) Türkçeden alıntı olmalıdır. bük-." bur* Pekiştirici -k.+re < Tü bur-[viii+ Uy] kokmak. orta sınıf mensubu < Fr bourg kale. surla çevrili kent ~ Ger *burgs ~ HAvr *bhrgh. kese bürü[mek Tü [ xi] bürün. hisar. zodyak üzerindeki 12 yıldız kümesinin her biri ~ Aram burgâ a.örtünmek. hisar ~ HAvr *bhrgh. fırça veya kadife gibi tüylü yün kumaş * İkincil anlamı 1690 dolayında Fransa'da ortaya çıkmıştır. keçe ~ Lat burra keçe. 2.kokmak.biçimleri eş anlamlı olup. bükmek Moğ bürü. ~ EYun pyrgos kule. büz. Fr. Aş xi] ~ Ar burc 1. tümü "sıkmak" anlamına gelen *bo-/*bu. koku burç [Kut. üstü çuha kaplı yazı masası.ekiyle.yüksek yer. sarınmak. buharı tütmek < Tü bu buhar " buğu [EvÇ. sarmak [ xvi] burka-/burğa.* Tü bur-.

a. mezar.a. mağaza ~ OLat *apotica ~ EYun apotheke mağaza. hükümet bütçesi.] iyi haber.] kese. tez2 butlan [Menxvii] ~ Ar buTlân[#bTlmsd] geçersiz olma. büzüşmek < Tü bur-/bür.]. [DK xv] bud bütan [ xx/b] ~ Fr butane kimyasal bir bileşik < Fr acide butyrique bütirik asit. İncil < Aram #bsr ilan etme. bozulmuş tereyağında bulunan bir asit < EYun boutyron tereyağı & EYun boús sığır. f. özellikle İngiltere Hazine Bakanının yıllık hazine hesabını Parlamentoya sunarken kullandığı çanta [esk. a.a. the. bitmiş ~ Fr bouton her çeşit < Tü büt. örtü [Uyviii+]burın/buruna. çıkın < Lat bulga torba. 2. evrak veya para kesesi. inek (~ HAvr *gwou.koymak " apo+. dağarcık. gelir-gider çizelgesi ~ EFr bouget [küç. öpmek buse Tü Tü [ xi] bürünçük kadın giysisi. ) + EYun tyros kaymak. » " biryan ~ Fa büs öpüş. yok hükmünde idi buton [ xx/b] kumanda düğmesi düğme < EFr boter/bouter sokmak. iptal edildi.a. butik [ xx/b] küçük dükkân ~ Fr boutique her çeşit dükkân.buruşmak. ~ Lat bustum 1.a.. < Tü bürün-"bürü<Tübür-kokmak. depo & EYun apó + EYun theke ambar. ölen kişinin küllerinin konulduğu insan başı şeklinde vazo büstiyer üst kısmı " büst but Tü [ xx/c] ~ Fr bustier göğüslük < Fr buste gövdenin [Uy viii+] büt bacak. tütmek < Tü bü buhar. müjdeleme büst [Sabah 1907] ~Fr buste insan gövdesinin üst kısmını temsil eden heykel ~ İt busto a.a. ölü yakılan yer.bürümcük burun/burnkoku " buğu buruş[mak bükmek " burbüryan bus etm. 2. yok hükmünde olma < Ar baTala geçersiz kaldı. kakmak ~ Ger *buttan bütün Tü [ xi] bütün tam. lor veya peynir " biftek bütçe [KT xix] büdce ~ Fr budget gelir ve giderleri gösteren çizelge ~ İng budget 1.bitmek " bit- .burmak.a. Tü [ xi] *burış-/bürüş. bohça ~ HAvr *bhelgh. saklama yeri < EYun tithemi. öpücük < Fa büsîdan ~ Fa büsa öpücük < Fa büsidan öpmek büşra ~ Ar buşrâ' [#bşr sf. 2. müjde ~ Aram bîssrâ 1.

emretmek [CepK 1935] pertavsız [Uy viii+] buz a. a. bilgin. buze (teke) < OFa büz (keçi) < HAvr *bhugo-s (çeşitli hayvanların erkeği). sıkmak.a. * İran dilleriyle paralellikler ilgi çekicidir.burmak." buyur- [Or viii] bögü sihirbaz. bükmek " boğ(=Moğ bıragu iki yaşında buzağı Tü sığır yavrusu ) " boğa [Uyviii+]bozağu/buzağua. [CodC xiii] büğü a. a. [Arg. . < Tü buyur.] uzaklık. büzük <Tü [Kıp xiv] makat < Tü büzmek" büz- buzuki [ 196+] ~ Yun bouzoúki Yunan meyhane müziğinde bir çalgı ~ Tü bozuk Türk müziğinde bağlamadan büyük dokuz telli saz < Tü boz-" bozbuzul YT [TDK 1944] dağlarda oluşan buz yığını (Fr glacier karşılığı) < Tü buz " buz -ul ekinin işlevi açık değildir. büyü büyü[mek büyük buyur[mak büyüteç buz büz büz[mek Tü [ xx/b] <Tü Tü Tü YT Tü [Uy viii+] buyruk emir ~ Ar bucd[#bcdmsd.buut [Menxvii]bucd mesafe. boy < Ar bacuda uzak idi.a.[xi] donmak ~ Fr buse künk ~ Hol buyse [İMüh xiii] büz< Tü *bü.a. uzaklaştı. bilge . Karş. Fa buzak (küçük erkek keçi). büyücü. < Tü büyüt-" büyü- < Tü bu5.. < Tü be5ü-" büyü- [Oğ xi] buyur. [ viii] bedük a. uzadı buyruk büyü Tü sihir. Men xvi] büğü Tü [Uyviii+]bedü-a.

para alma. çevik (~? Tü *çapuk a. çırpmak " çarp* Sürekli ve zayıf eylem belirten -ele.ekiyle. [EvÇ xvii] çabalaklanmak < Tü çapmak çarpmak. angarya. [Çağ xv] çapalamak çırpınmak. toplama çaba YT [CepK 1935] gayret < Tü çabalamak " çabala- * Dil Devrimi döneminde çabalamak fiilinden yanlış bölünme yoluyla elde edilmiş isimdir.] kudret sahibi. Allahın sıfatlarından biri < Ar cabara güç kullandı" cebir çabuk [Ferec xv] çâbük ~ Fa çâbuk/çabuk hızlı. Buna karşılık Farsça biçimin nihai olarak Türkçeye dayandığı da ileri sürülmüştür. yy'dan itibaren kaydedilen EErm ç'apuk (hızlı. dört nala gitmek)" çarp* Türkçe sözcüğün Farsçadan alındığı muhakkaktır.caba [Kan xv] toprak sahibi olmayanlardan alınan bir tür vergi. cibâyat] vergi aldı ~ Aram #gby tahsil etme. Ancak bu halde 5. < Tü çapmak çarpmak. cabbar [DK xiv] ~ Ar cabbâr [#cbr im. çevik) biçimini açıklamak zordur. çabala[mak <Tü [T S xv] çabalamak . [Men xvii] karşılıksız verilen şey. çok konuşmak . çaçaron [LO xix] ~ Ven ciaciarón [İt ciacchierone] çok konuşan kocakarı < Ven ciaciaràr [onom. a.] gürültü yapmak. bedava ~ Ar caba' [#cby] bir tür vergi < Ar caba [msd. eller ve kollarla girişmek.

örtmek cağ [kebabı Gürc cali a. zırtapoz. çağanoz yengeç ~? ç ağ d aş YT [Men xvii] çağanos [ Ce pK 1 93 5] m ua s ır [T S xiii] çağır~ Yun tsaganós bir tür < T ü ça ğ" ç ağ < Tü *çağ-/*çaw. a. CodC. Tü çaw/çoğ (insan sesi.Fa çaġala ham meyve çağla[mak <onom çarpma sesi. (= Ave yâtu. İMüh.] [T S xv] çağala badem kabuğuyla yenen ham badem . bir hükümdarın yönetim süresi * Evliya Çelebi'ye göre 17. nida" ve "2.cadı. su sesi. şakırtı" olmak üzere iki ayrı anlam alanına sahiptir. ~ OFa câdüg a. kendinden yetişen her tür nebat [LO xix] cadıya benzer kadın < Tü cadı" * Özellikle kadınlara ilişkin olumsuz sıfatlar yapan -(al)oz ekinin kaynağı açık değildir. büyücü = Sans yâtü büyücü. mil (= [CodC xiii] zaman. şaşkaloz. Her iki biçimin zayıf derecesi çığ-/çığır. f. [DK xiv] çadır ~ Fa/OFa çâdar/çâdur her tür örtü.) çağ Azerbaycan lehçesi) ~ Erm caġ demirden yapılmış şiş. şakırtı" çak[T S xvi] (akarsu) köpürerek akmak < Tü çak/çağ [onom. Tü çağıla. kartaloz. [ xix] Van'da otlu ~ Fa jâj çeşitli yemeklik yabani otlara verilen ad. insan sesi. yolun orta veya ana bölümü.xi) ve çağla-(şakırdamak. İkinci anlam grubunun türevleri çakmaddesi altında gösterilmiştir. çağır[mak Tü haykırmak. cadde [Men xvii] ana yol ~ Ar câddat [#cdd2 fa. akarsu yatağı.xiv). tente. Karş. şıkırdamak . gölgelik < Sans çhadati örtmek) ~ HAvr *sked. bir tür kötü ruh.[xi] seslenmek. yy'da Doğu Anadolu ve Azerbaycan'a özgü bir sözcüktür.xi-xviii). devir. paçoz. taş sesi. Karş. hayvanların açtığı patika. cin ) çadır [Kaş. çadır (= Sans çhâttra şemsiye. çarpma sesi. a. ün. ünlemek " +kir- * Karş. yelloz. bağırmak . tente. gürültü . İdr xi] çatır. nida.cacık peynire verilen bir ad cadaloz cadı [EvÇ xvii] cacı% yemeğe katılan bir ot. 2. çağla .(seslenmek. yar. [EvÇ xvii] zaman (Doğu Anadolu ve ~ Moğ çağ zaman. Onomatope özellikleri gösteren bu kök "1.] 1. bağırmak.şeklindedir. ana yol < Ar cadda kesti " ciddi cadı [Aş xiv] cadu ~ Fa câdü a. nal sesi. a. gölgelik.

sesiyle oluşturulmuş zayıf derecesi (çığ-/çık-. benekli) Türkçeden alıntı olmalıdır.ekiyle türetilmiştir. Fa çaqu. vurmak" anlamına gelir ve paralel anlam genişlemelerine sahiptir.a. gösteriş (argo) ~ ? ~ çakal [Kıp xiv] şağal/çağal/şakal. çakırkeyf karışık renkli + Tü keyif" çakır. çel-.) Türkçe veya Moğolcadan alınmıştır.). caiz [Aş xiv] usul. kazık çakmak. keyif [LO 187+] biraz sarhoş & Tü çakır alaca.sesi etkisiyle sesli incelmesine uğramış varyant biçimleri (çek-. çat-köklerinin her biri "çat sesi çıkarmak. çaker çakı <Tü [Mercimek xv] ~ Fa çakar kul. [BK xviii] çağlağan < Tü çağla-" çağla- * -ğan müstakil bir ek midir. çivi çakmak < Tü *çağ-/*çaw-[onom.] geçerli. association [CodC xiii] < Tü çağr-ış-mak" çağır- ~ Ar câhil [#chl fa. [Kıp. TS xiv] çakır her iki anlamda " çak* Karş. . çıt-/çit-) mevcuttur. hizmetkâr Tü çak-" çak- [LO xix] çakı açılıp kapatılabilen bıçak * Karş. • Moğ çoğur (alaca. çakıl <onom [ xvi] çağıl küçük taş parçası. Çağ çakan (balta).] çarpma ve vurma sesi (taş sesi. çep-. caka [LG188+] kurum. İng jackal. Alıntı yönü açık değildir. Karş.a.'çat' sesi çıkaracak surette vurmak.çağlayan <Tü [TS xvi] çağlan . (a. çet-) ve -ı. -rj < -nğ ekinin metatezi midir? çağrışım cahil bilmedi" cehalet YT [Fel 194+] tedai. Ar zurraq (çakır doğan) = azraq (mavi).] bilmeyen < Ar cahila ~ Ar câ'iz [#cwz fa. akarsu sesi.kökü pekiştirme ve sertlik bildiren -k. çakmaktaşı çakmak. Sözcüğün nihai anlamı "çalık. geçki < Ar caza geçti" cevaz çak[mak Tü [Uy viii+] çak.] şakırtı ve şıkırtı sesi " çak- çakır Tü [Kaş xi] çakır alaca veya gri-mavi göz rengi. şakırtı) çıkarmak * Çak. çekiçle vurmak. [Kaş xi] çağrı doğana benzer yırtıcı kuş.a.) * Avrupa dillerine Türkçe veya Farsçadan geçmiştir. çap-/çarp-. geçen (para. çarpmak. • Çak-. [Men xvii] çakıl taşı < Tü çağıl/çakıl [onom.). Hind çaku (a. Hepsinin ç. çıl-. [KGunya xiv] çakal Fa/OFa şağâl köpekgillerden yırtıcı bir hayvan (= Sans srigâla/srikâla a. bende.a. çal-. alaca" olmalıdır. işlem). Moğ çak?u (a. Fr chacal. nal sesi. çıp-.

döngü. şaklamak. 2. bıçak vurmak. Kırg çalğı (tırpan). bıçak vurmak. çalık <Tü [Zatî xvi] çarpık. alacalı * Karş.) Ayrıca çalı çırpı. bir şeyin çatlakları veya ek yerleri açılmak. [Ali xvi] çakşır . [T S xiv. < Tü çal. çalı <Tü hale getirmek " çal[TS xiv] çalu bodur yaban bitkisi < Tü çal. 2. çelik2 (kesik dal parçası).kesmek. kakmak. Ayrıca karş. darbe. 3. çabalamak < Tü çal. şakırdamak " çak* "Saz çalmak" anlamı Fa zadan (1. güreşmek. ayakla vurmak.çarpmak. yağmalamak. çalak [Kıp xiv] ~ Fa çâlâk eline ayağına çabuk. Farsça biçimin Türkçe kökenli olduğu açıktır. kesik.saz vurmak " çal- * Karş. [LO xix] çaqşır/çaqşur ~? * Fa çaqşur muhtemelen Türkçeden alıntıdır. çalgı <Tü [Kan xvi] çalğu her çeşit müzik aleti < Tü çal. yaralı. mızrap) < d?arb (vurma). vurmak. gösteriş. çamur veya boya vurmak. çal[mak Tü [Uy viii+] çal. a.] celbeden.çakmak " çak- Tü [ xi] çakmak çakılınca kıvılcım çıkaran taş < Tü *çak-ınak < Tü çak-ın- çakra [Hürr1999] ~Sansçakrá1. atik. alacalı hale getirmek " çalçalım calip celp <Tü < Tü çal- [DK. vurmak. [Men xvii] yüzünde çıban izi olan çarpmak.a. alacalı hale getirmek. çarpmak " çal- . [T S xv] gayret etmek. devre. vuruş.tekerlek. vuruşmak.1. çağıran" çalış[mak Tü [Kaş xi] çalış. [DK xiv] talan etmek. endam. bıçak vurmak. Kıp xiv] saz çalmak. TS xv] 1. çarpışmak. çark. insan bedenindeki 6 mistik halkadan her biri ~ HAvr *kwekw^lo-s tekerlek " çark çakşır [TS xv] çâğşîr/çâğşir baldırdan bağlanan erkek şalvarı. saz çalmak) çevirisi olmalıdır. çömlekçi çarkı. dört nala gitmek " çal* Türkçede her zaman Farsçadan alıntı olarak algılandığı ve o şekilde kullanıldığı halde. dörtnala gitmek < Tü *çağ-/*çaw-[onom.vurmak " çal[Men xvii] ~ Ar câlib [#clb fa. tokuşmak. çalğıçı (ot biçen kimse) < çal. Çağ çalağan (a. 2.] çarpma ve vurma sesi çıkarmak.(vurmak. kakmak. çevik . Ar mid?rab (çalgı. 2.vurmak. boy pos < Tü çal.Tü çalık [Kıp xiv] a.vurmak. kesmek).

yy'a dek ayrı ad olarak değerlendirilmemiş ve sözlüklerde yer verilmemiştir.yıkamak ) " camekân cambaz hilebaz. < OFa gâv inek. deli gibi oynak < Tü çalvurmak. kadeh. dört parçalı köçek zili. [Tuh. balmumu) sözcüğüyle birleştirilmesi mümkün değildir.) ~ * Özgün anlamı "kadeh. cem eden. yy'dan sonra Türkçe sırça sözcüğünün yerini almıştır. çalka[mak <Tü [T S xv] çalka. pare çam Tü? [Kıp xiv] şam ağacı. [Çağ xv+] çam ağaç ~? Tü *çâm * Türkçenin sadece Oğuz ve Kıpçak kollarına özgü bir kelime olması düşündürücüdür. bir araya getiren. Ancak Ar şamc (mum. sürahi (= Ave yama. deli gibi öteye beriye hareket etmek < Tü çalık [T S xv-xviii] çok sıçrayan. [Men xvii] cameken/camekân a. cam [Yus xiv] kadeh. cuma mescidi" cem camia [ xx/a] toplum. su sığırı = Aram gamüş a. KGunya xiv] toplayan. +baz camekân [Mercimek xv] hamamda giysi çıkarılan yer.] * Osmanlı Türkçesinde camie sözcüğünün dişil biçimi olarak kullanılmış. bardak" iken 17. " biftek . itip kakmak. haşarı. bardak. topluluk insanları bir araya getiren şey veya olay " cem ~ Ar câmic [#cmc fa. Karş.sarsmak.a.] 1. ~ OFa gâw meş a. ~ Ar câmicat^ [#cmc fa. fakat 20. giysilik & Fa cama giysi + Fa kandan çıkarmak. [Çağ xv+] çam ağaç ~ Fa çar para ~? Tü *çâm * Türkçenin sadece Oğuz ve Kıpçak kollarına özgü bir kelime olması düşündürücüdür. çamaşır [Arg xvi] 1. çam Tü? [Kıp xiv] şam ağacı.* Modern kullanımı "çarpışmak. 2. soyunmak * Güncel anlamı cam kelimesinin etkisiyle sonradan türemiştir. SIRÇA. çarpmak " çalçalpara [LO ] çar pâre/çalpara kastanyet 1. cami [İrşad. sığır ~ HAvr *gwou. dört parça. [T S xv] çalkan-sıçrayıp oynayarak yürümek. akrobat [Kan xv] canlı hayvan tüccarı. a. soymak. Ancak Ar şamc (mum. camız/camus [Env xv] camuş.a. yıkanmak üzere ayrılmış giysiler ~ Fa cama şüy giysi yıkayan. kavga etmek" anlamından türemiştir. 2. [Mü xvi] camuz ~ Ar câmüs/câmüş manda.a. 2.a. Neş.a. ŞİŞE. çamaşırcı & Fa cama giysi + Fa şüy/şür yıkayan (< Fa şustan. kastanyet" çehar. kâse.a. Arg xv] ~ Fa cânbâz canlı hayvan ticareti yapan " can.. [Men xvii] cam Fa/OFa cam bardak. [KT 1876] camla çevrili veya örtülü yer ~ Fa câmakan soyunma yeri. f. giysi yıkayıcı. balmumu) sözcüğüyle birleştirilmesi mümkün değildir. şüy.

vigor (canlı ve güçlü olmak). Gael beatha (can. canavar hayvan. büyüten. HAvr gwî-wo.a. çul) ile ilişkisi kurulamaz.) ~ HAvr *gweis. fızâ. fedakârca . Lat vîta (hayat). şiirde "sevgili" [CodC xiii] . [Men xvii] canver vulg.] yan. canhıraş [Neş xv] ~ Fa can %irâş acı veren.a. zoe (yaşam). canan canavar özellikle yabani hayvan. yy sonuna dek rastlanmaz. fazla. çıngırak can [Kut xi] . domuz canfes [Yus xiv] ~ Fa cânân [çoğ. M A N D A . Tü *çoğmur dibe çöken şey. * HAvr *gwi-o. = EFa civa-/cwa. tortu < Tü *çö/*çoğ- [Uy viii+] çan 1. iç tırmalayan & Fa can + Fa %imş tırmalayan.biçiminden EYun zöio (yaşamak).yaşamak = Ave cyâiti/cvâiti a. HAvr *gwi-g. yüksek rezonanslı darbe sesi. çan.Fa can fızâ cana can katan. yaka = & Fa [KT xix] canını siper ederek.biçiminden İng quick (canlı).] suç işleyen < Ar canâl suç * Arapçada ender kullanılan bir biçim olup Osmanlıca sözlüklerde 19. kenar. +aver [KT xix] ince. yaralayan (< Fa %imşldan tırmalamak)" can cani işledi" cinayet ~ Ar canin [#cny fa. her çeşit hayvan " can. cangıl [ xx/b] çorak yer. Bak. parlak ve yanar döner renkli ipekli kumaş . [passim xiv] ~ Fa/OFa can hayat (= Sogd cwân/jwân a.biçiminden Sans cıva-. HAvr gwl-wotbiçiminden Sans cîvita-.biçiminden EYun bíos.* Anadolu ağızlarındaki komeş/komış biçimi Erm komeş < OFa gawmeş'ten alınmıştır. hayat). siper [Kıp xiv] ~ Ar cânib [#cnb1 fa. çoğaltmak ) * Ar cunfâs (çuval bezi. ~ Fa cânwar canlı yaratık.a. 2. ferahlık veren & Fa can + Fa fizâ/fizây artıran. Lat vigere. ekime elverişli olmayan arazi ~ İng jungle tropik orman ~ Sans cangala çöl. canip Ar canb yan cansiperane can can + Fa sipar siper " can. çok (< Fa fuzüdan. Lat vîvus (canlı).a. HAvr gwi-wot. oturmak " çökçan Tü [Kıp xiv] çamur a.artırmak. a.] canlar. çamur <Tü çökmek.

talan etmek. 2.çalmak. saldırı. yy sonlarından önce kaydedilmemiş olan sözcüğün Venedikçeye dayandırılması problemlidir.İt zappa bahçıvan aleti. dört nala at sürmek " çarp* Karş.a. yalpalama. yalı çapkını (hırsızlık eden bir tür kuş). * md > t değişimi doğaldır. pislik. balık tutmak ~? Ven *ciaparìn olta < < * Venedikçe etimoloji Kahane&Tietze tarafından önerilmiştir. a. ancak final -n sesinin kaybı açıklanmaya muhtaçtır. [EvÇ ~ Fa camadan giysi çantası.çarpmak. yalpa. tüfek ve mermi ölçüsü. bel [LO xix] pasaklı. genel anlamda kese veya heybe < Fa cama giysi" camekân. çapulcu çap. +dan1 [İdH xiv] camedan giysi veya eşya konulan çanta.çarpmak. Tü *çalp-/çap. çapraş[mak [TS xvi] karmaşık hale gelmek solsağ. (Tatarca) *çapağul < Tü çap. çap çapa [Bia xix] boru ölçüsü. akın. zıt yönlerde olma. çapraz çapul <Tü [Çağ xv] çapawul yağma. rast EŞKÖKENLİLER: Fa çap : çapraş-. [TS xv] talan eden. diyagonal & Fa çap aykırı. yalpalama. [TS xvii] çapul a. çapul. pejmürde + Tü çul" çul çapak Tü [ xi] çalpak/çalpan kir. sapmak) + Fa rast düz. [Kıp xiv] çapak a. savulmak. kılıksız &? Fa çapan eski çapaçul püskü. sol (< Fa çapîdan dönmek. paçavra. talan etmek " çarp* -ağul/-awul eki Çağatay Türkçesinde ve Moğolcada görülür. [Men xvii] bir tür düğme ~ Fa çap rast "sol-sağ". tutarsızlık " çapraz < Fa çaprâst < Tü çapraz [İdrH xiv] çatışma. heybe. [Redh 1890] iki dişli gemi demiri . çaput Tü [Kaş xi] çapğut birbirine dikili parçalardan oluşan dış giysi.a. [TS xvii] çapıt eski bez. sağ " çeper. özellikle göz pisliği. 1. talan. < Tü . hacim ölçüsü .Erm ç'ap' [v] ölçü [PiriR xvi] bir bahçıvan aleti.alacalı hale getirmek? dokumak? " çarpAynı anlamda çapan/çapğan (Çağ xv+). çarpmak. çapkın <Tü [CodC xiii] çapkun akın. yalpa. [Men xvii] çepüt eski pamuk < Tü çap. 19.çanta xvii] çanta a. alacalı hale getirmek " çarpçapari [LO 1876] çok iğneli olta Ven ciapàr [İt chiappare] tutmak.

2. [ xx] caraskal mekanik yük asansörü & Ar carr [#crr msd. [TS xiv] carılda. çardak . Gül xiv] hizmetçi.] yük. kylindo (dönmek. Johnson'ın bir bestesiyle üne kavuşan dans türü.a. [LO.] cereyan eden.] çekme + Ar a6qâl [çoğ. devir (= Ave ça%ra.a. ~ OFa çârag (= Ave ~ Ar cârin [#cry fa.Fa çar Tâq "dört kemer". . akan. çarliston [Cumh 1928] bir dans. kayzer. Rus hükümdarı 4. İvan'ın 1547'de benimsediği ünvan ~ Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri" kayser caraskal + [KatipÇ xvii] (cilm-i) cerrü'l-esqâl. çark. tak1 [Kut.İng charleston 1.yöntem.a. car car çağırmak. dört kemer veya dört ayak üstünde duran çatı. çar1 [Aş xiv] dört ~ Fa çâr/çahâr dört" çehar çar2 [EvÇ xvii] Rus hükümdarı ~ Rus tsar imparator. & Rus tsar + Sırp-itsa dişil eki" çare çârâ. kontrolsüz ve oburca yemek için kullanılan bir deyim [DK xiv] çarTak . KT xix] cerr-i esqâl makaralar yardımıyla yük kaldırma ilmi. [Men ] çarTak vulg. İnisyal ç. bar bar bağırmak. çare ) cari süregiden " cereyan çariçe çar2 * Sırp kralitsa modeline göre üretilmiş Türkçe bir türevdir.sesinin ötümlüleşmesi -n. divanhane " çehar.bağrışmak. sıklet çarçur etm. imparatoriçe. 1923'te James P. [LO ] car car yaygara ve gevezelik sesi < Tü çağır/çarjır gürültülü konuşma veya ötme sesi < Tü *çâ-/ çağ. mekanik . gürültü. genç kız. yuvarlanmak * Aynı kökten E Yun kyklos (tekerlek). yükler (< Ar 6iql yük ) " cer. çark [Aş. carıl onom [TS xiv] car etmek/car urmak ses.) ~ HAvr *kwekw^lo-s tekerlek < HAvr *kwel-1 ekseni etrafında dönmek. 2.veya -n-etkisini düşündürür. usul. nara . Karş. koştu " cereyan Tü ~ Ar câriyat [#cry fa. dişi köle < Ar cara aktı.] 1.car. Aş xi] [Kıp xiv] [AResmi1757] ~ Fa çâra/çâr a. tekerlek. = Sans çakrá a. döngü. yuvarlanmak). a. f. gürültü etmek " çağır* Karş. [ML 1969] bir tür biber . çarık [Uy viii+] çaruk Türklere özgü kaba ayakkabı cariye [DK. çardak ikil [Kaş xi] abur cubur. Yus xiv] çar% ~ Fa/OFa çar% 1.seslenmek.

çapak. göze batan (renk) < car " car çarter [ 198+] ~ İng charter 1. istihbarat elemanı < Ar cassa [msd. haç " ~ Fa çar nâçâr işe yarasın çarnaçar [Tz xv] yaramasın & Fa çâr2 çare + Fa nâçâr çare değil" çare. akın etmek.ekiyle çal. " çak* İşlevi tam olarak anlaşılamayan bir -p. talan etmek. casus casus [KıpGul. ortak Arami kültürü aracılığıyla Ortadoğu ve İran'a yayılmıştır.seğirtmek. hafta ~ İbr şabbât dinlenme günü.çarpmak. Cumartesi. cass/macassat] yokladı. pazar yeri & Fa çâr dört + Fa sü taraf. na+ çarp[mak Tü [Kaş xi] çap-. vulg.] "kâğıtçık". kılıç vurmak. ani eylem sesi. yol (~ OFa sög a.a. yy'dan itibaren İbrani toplumundan. ruhsat. yön. dinlenme ) " çehar * Yedi günlük hafta düzeni MÖ 6. 2. atı hızlı sürmek. şak/şakır sesi çıkarmak" kavramına dayanır. çârşef/çârşaf .kökünden türediği anlaşılıyor. inceleme ) . ordunun önünden giderek bilgi toplayan kimse. dörtyol. talan etmek. şebboy çarşamba [CodC xiii] çehar şembe ~ Fa çâr şanba haftanın dördüncü günü & Fa çâr dört + Fa şanba/şanbih hafta (~ Aram şabbstâ/şabbeh 1. Cumartesi < İbr #şbt dinme. ara verme. çarşaf [CodC xiii] çarçav . [ xx/c] frapan. koşmak. [DK xv] çarp. ferman. DK xiii] çap. Zarb < Ar #Drb (aritmetikte çarpma işlemi) sözcüğünden esinlendiği anlaşılmaktadır. çarşı [Gül xiv] çarsû ~ Fa çâr sü dörtgen. iki yüzlü. [CodC. mıh [T S. 2. ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisince geliştirilmiş bir sivri biber cinsi < öz Charleston ABD Güney Carolina eyaletinde bir kent çarmıh çehar.kamçı vurmak. çalmak. ruhsat < Lat charta kâğıt" kart2 çaşıt Tü [ xi] çaşut yalancı. yellenme sesi. araştırma. Anlamların tümü "vurmak. ) " çehar cart onom [TDK 1955] yırtma sesi. DK xiv] ~ Ar câsüs [#css] izci. el yordamıyla aradı (= Aram #gşş elleme. berat. [TDK 1955] cart curt etmek korkutmak amacıyla yüksek perdeden konuşmak. a. yağmalamak < Tü *çalp. Ferec xv] ~ Fa çar mîx dört çivi. gemi veya uçak kiralama sözleşmesi ~ OLat chartula [küç. vurmak. çarpı YT [Geom 193+] < Tü çarp-" çarp- * Atatürk tarafından bulunan kelimelerdendir.2. [Arg xvi] çârşeb.a. yan. Karş. elle yoklama.Fa çâdarşab gece örtüsü & Fa çâdar örtü + Fa şab gece " çadır. ferman. kılıç vurmak < Tü çal.

genelde tahıl.dönmek. Ayrıca Kıp çawrunmak (çevirilmek . vaz geçmek * Fiilin basit biçimi 15. çatla[mak Tü [Kaş xi] çatla.a. çatlama sesi.a.] çarpma ve vurma sesi çıkarmak " çak[Tuhf xiv] iki veya daha çok dişli tarım aleti < Tü çat-" çat- * Dil Devriminden önce Türkçe köklerden -el ekiyle yapıldığı izlenimini veren iki kelimeden biridir. [BK 1799] çağlağan .[onom. Tü? . hububat (= Ave yava.çat. [Kaş xi] savaşta safları gözetip kargaşayı önleyen görevli. bugün Romanya'da Cetate [Men xvii] evin çatısı < Tü çat-" çat- * "Birbiriyle açı oluşturacak şekilde çatılmış düğerler" anlamında olup düz dam için kullanılmaz. şelale. [LO ] darbe sesi. akarsu. [Kıp xiv] padişah önünde yüksek sesle bağıran görevli.şaklamak. [Men ] çat çat dişlerin birbirine çarpma sesi. [Oğ xi] katmak. çatana çatı <Tü [LO xix] Tuna nehrine özgü küçük buharlı nehir teknesi < öz Çatana Tuna nehri üzerinde bir kasaba.seslenmek.) ~ HAvr *yewos a. çatır onom [TS xiv-xvii] çatıldı/çatıltı silah çarpıştırma sesi. el çarpma sesi çıkarmak. dayak sesi. münadi < Tü *çağ-/*çaw. çapraz olarak < Tü *çağ-/*çaw. topal.(caydırmak . Karş. [LO xix] < Tü çağla-" çağla- * Halk ağızlarına özgü bir biçim iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir.a.a. bağırmak. cavlak " çıplak çavlan çağlayan <onom [LO xix] çıplak. ahşap çatırtısı < " çakçat pat/çatra patra anlatan deyim ~ Bul çetır pet dört beş çat[mak birleştirmek çatal <Tü [LO xix] çatra patra bir dili çok az bilmeyi Tü [Kaş xi] çat. çavdar Fa caw arpa. vurmak. = Sans yavah a. ETü çantur. dikmek. cay[mak [DK xv] çay.Kaş xi) < *çaw(u)n-tur-. yy'dan önce kaydedilmemiş ise de karş. çavuş Tü [Or viii] çawuş bir tür görevli. haykırmak " çağır* Özgün anlamının bağırmakla ilgili bir görev olduğu açıktır. [LG 188+] cavlak çekmek ölmek (argo) <Tü [TS xvi] çağlan çağlayan. dazlak.çarpmak.xv). [Ferec xv] yüzeyi yarılmak < çat çarpma veya çatlama sesi " çat çavdar [Men xvii] çavdar ~ Fa cawdar arpa ve buğday tarlasında parazit olarak yetişen bir tahıl.

bando cazgır <onom [Tz 1944] güreşecek pehlivanları yüksek sesle tanıtan kişi Tü *cazğır-/cazğırda.] bağırma sesi" caz2. Türkçe sözcüğün Farsçadan mı.a . gürültü etmek < Tü caz/cazır [onom. 1910 dolayında kullanıma girmiştir. yy ortalarında genel kullanıma geçmiştir. yy ortalarına doğru Batı Avrupa ve Rusya'da tanındı.a. +dan1 cayır çayır onom Tü? [Tz 1899] çaydan çay pişirme kabı [ARasim 1897-99] cayır cayır yanma sesi "caz2 [Kıp xiv] şayır şimen otlak. * Çin kökenli olan bitki 17. caz2. cazır onom yanma veya ateşte kızarma sesi. tecrübesiz < Tü *çawlak bağırgan < Tü çawlabağırmak. [TDK 1974] toy.çay1 [Damadzade 1731] ~? Fa çay 1. ç a y2 Tü ? [D Kx v] d er e. ateşe değen su sesi ~ İng cazbant [Bah 1924] bir nevi Amerikan orkestrası jazzband & İng jazz + İng band grup. Rusçadan mı alındığı açık değildir. • Türkçe sözcük ilk kez Damadzade Ahmed Efendinin 1731 tarihli Çay Risalesinde yaygın kullanım buldu. çekicilik < Ar câ5ib . bağırış. 2. Tü & Tü çay + çaydanlık Fa -dan " çay1. Caz müziği Fransa'da 1918'den başlayarak popüler olmuş. [Çağ xv+] çayır Tü çaylak <Tü [Tuhf xiv] çarlak . milvus milvus. [Men xvii] çaylak bir tür yırtıcı kuş.a. 2. ses etmek < Tü çaw ses. tellal. takım " caz1. Batı Avrupa dillerinde aynı sözcüğün Xiamen lehçesinden Portekizce vasıtasıyla alınan tê biçimi benimsenmiştir. cazibe çeken " cazip [Men xvii] çekim gücü. Asya ve Doğu Avrupa dillerinde Gwangdong lehçesinden alınan ça' biçimi yaygınken. yapraklarından içecek yapılan bir bitki. acemi çaylak ("tecrübesiz tellal") deyiminden krasis yoluyla türemiştir.bağırıp çağırmak. +kir* Edirne halk ağzından 20. Güney ABD zenci * İngilizce sözcüğün kökeni belirsizdir. 1920-21'de İstanbul'da duyulmuştur. bu bitkiden yapılan içecek (= Rus çay a. camellia sinensis. bir tür müzik ~ İng jazz 1. çığlık " çağır* Sözcüğün iki orijinal anlamı "bağıran" fikrine dayanır. [DK xv] çayır . şamata.) ~ Çin ça' a. [ xix] bağırarak haber götüren bir tür haberci. caz1 [passim 1921] ağızlarında "gürültülü eğlence". Üçüncü anlam. [Ç ağ xv +] a .

] tartışma. 2.Ar cabarüt azamet.] 1. [TDK 1955] ceberut merhametsiz. [KT ] ceberut kibir.] kabalık. & Ar cafâ' eziyet + Fa kaş [TDK 1955] cebine atma. Arapça kökün iki anlam grubu arasındaki ilişki açık değildir.] 1. kaynaştırdı. canlı ve gayretli idi" ciddi cefa zahmet < Ar cafâ kırıcı davrandı cefakeş çeken " cefa. şişme. cazip [Ferec xv] çekici < Ar caSaba kendine doğru çekti" cezb cebeci cephaneci er ~ Ar câ5ib [#c5b fa. kahramanlık ve cesaret gösterme ) * Matematikteki anlamı "kırık kemiği bütünleme" anlamından türetilmiş olup 9. olağanüstü büyük güç ~ Aram gebsrütâ güç. çalma (argo) Tü [LO ] eziyet çeken . niza. çeken. zorluk. taşra. güç gösterme " cebir * Sıfat olarak kullanımı 20. sentez. çekişme. taze kesilmiş (kumaş veya meyve). 3. şiddet < Ar cabara 1. • Fr algèbre. 2. [ML 1969] cedelleşmek hlk. kabarma. yy Arap matematikçisi İbn Musa el-Hwarizrm'nin Kitâbu'1-cabr wa'l-muqâbala adlı eserinden alınmıştır. cebelleşmek < Ar cadal [#cdl msd. 2. birleştirdi. [TDK 1955] becelleşmek . kesik. yy'da türemiştir. cephane.] cezbeden. zor. [HE Adıvar 192+] cedelleşmek . ceberrut [Men xvii] ceberut Tanrının her şeyden üstün olan gücü. güç kullandı (= Aram #gbr üstesinden gelme. çekişme. matematikte cebir. celal. Aş xi] ~ Ar cafâ' [#cfw msd. cedit [KıpGul xiv] cedid yeni ~ Ar cadîd [#cdd2 sf.] dağ (= İbr gsböl cebel [Kıp xiv] sınır = Fen gbl sınır. yeni < Ar cadda kesti. azamet taslama (Allaha mahsus olup insana yakışmadığı içün ibad hakkında ancak zem maksadiyle kullanılır). büktü. İng algebra (matematikte cebir) biçimleri Arapçadan alınmıştır. özellikle ok veya mızrak ~ Ar cabal [#cbl msd. [Kan xvi] cebeci < Moğ cebe silah. uzak ülke ) cebelleş[mek [Men xvii] cedel tartışma.* İsm-i failden -e ekiyle masdar türetilmesi Türkçeye özgüdür. çekişti" cidal cebellezi cep " cep * -ellezi ekinin yapısı açık değildir. keskin idi. iktidar. mantıkta diyalektik < Ar cadala burdu. güç. [Kadı xiv] cebe silah. zorba (sıfat) . özellikle tanrının gücü < Aram #gbr kabarma. şiddet ~ Ar cabr [#cbr msd. cebir/cebr[Kut xi] cebr zor. Jeminasyon da yakın dönemin ürünü olmalıdır. keş1 [Kut. kırık kemiği kaynaştırma.

idea (= Ave cithra. ~ Fa/OFa çahâr/çâr dört (= Ave * Aynı kökten Lat quatr-. pondus (tartı). E Yun tetr-.a. asmak. = Sans çatúr a. kontrol etmek [xvi] (~ EFr (é)chec satrançta şah. kan çekmek.) ~ HAvr *kwetwer a.] bilmeme. denetlemek. çeki. baştan aşağı gözden geçirme & İng to check 1. 2. Lat pendere (çekmek.a. görüntü. cahl/cahâlat] bilmez idi çehar/çar1 [Ferec xv] çar çathvar.] Avrupai cepken < Fr jaque 1.tartmak " çek- . köylü. suret = Sans çitrá resim. çek[mek Tü [Kaş xi] çek.a.görünme. tartmak).a. "jokey çeki <Tü [Arg xvi] bir tartı ölçüsü < Tü çek. bir şeyin gözle görünen yüzü.: çek-. belirme. Kudüs yakınında bir yer < İbr hinnöm gözyaşı. hip(o)+1 ceket [AMithat1877]jaket ~Frjaquette[küç.] bilmeme. ~ OFa çakk a. çekingen. [passim. quadraginta (kırk). satrançta şah hamlesi [xiv]. yy'da Abbasi maliyesinde aynı anlamda kullanılmış ve en geç 12. çizgi çekmek. cehalet < çehre [KıpGul xiv] çihre ~ Fa çihra insan yüzü ~ OFa çihrag bir şeyin doğası veya özü. Slav çatr. yy) devlet hazinesi adına yazılı ödeme emirlerine verilen ad iken 8. katlanmak. çekin-.a.a. xiv] tartmak. çektiri çekap [ xx/c] ~ İng check-up kontrol. suret ) çek [LO xix] ~ İng cheque/check üçüncü şahıslara devredilebilen ödeme emri ~ EFr (é)chec a. yy'da kral Hosea tarafından yıkıldıktan sonra burası lanetli sayılmış ve Kudüs kentinin çöplüğü olarak kullanılmıştır. cehl Ar cahala bilmez idi" cehalet [Aş xiv] ~ Ar cahl [#chl msd. tahammül etmek * "Çekmek" ve "tartmak" kavramları arasındaki ilişki için karş. satranç oynu ~ Fa şah hükümdar ) + İng up aşağıdan yukarıya hareket bildiren edat" şah1. ağıt * Hinnom vadisinde kurulan Moloh tapınağı MÖ 8. ~ Ar cahalat [#chl msd. cehennem ~ İbr ge hinnöm Gözyaşı Vadisi. ~ Ar Sakk a.a.cehalet [Ali xvi] habersiz olma < Ar cahila [msd. EŞKÖKENLİLER: Tü çek. 2. çekince. ~ OLat scaccus a.(dört).-7. çekimser. cehennem [Kut xi] ~ Ar cahannam Kuran'a göre kıyamette günahkârların gideceği yer.a. Ayrıca Lat quartus (dörtte bir). yy'da Batı dillerinde kullanıma girmiştir.ip çekmek. dize kadar inen köylü giysisi < öz Jacques bir erkek adı < Jacobus a. * İran'da Part ve Sasani hanedanları döneminde (1.a.

[KT xix] içtinap ve ihtiraz < Tü çek-" çekYT YT [CepK 1935] mahzur. ululuk.a.sesinin etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir: karş. çektiri <Tü [T S xv] çekdirü . sağlam idi < Ar cild " cilt ~ Ar calâdat [#cld msd.] şakırdama sesi" çak< Tü *çekür(t)- * Esasen yeşil çekirge veya cırcır böceğinin adı olmalıdır. [Kıp xiv] çeküç < Tü *çakıç < Tü çak-" çak- * Araç isimleri yapan -iç ekiyle.] sabır.. celadet [Ali xvi] direnç < Ar caluda direndi. kızgınlık . Karş. içi çekmek.] ihtişam.] vurma ve kırma sesi " çakçekirge Tü [Oğ xi] çekürge a. şakırdamak < Tü çak/çakır [onom. İng cricket (yeşil çekirge) < crick (cırcır sesi). özellikle ayakla vurmak = Tü çal. [KT xix] celalli çabuk kızan. [TDK 1983] celal öfke. ihtiraz kaydı [CepK 1935] muhteriz < Tü çekinmek " çekin[TDK 1955] müstenkif < Tü çekimse. çekin[mek etmek çekince çekingen <Tü [T S xv] . çekimser YT yapmak < Tü çek-" çek* Anlamca çekin. [Men xvii] vurmak. [Kıp xiv] şekirdek/çekürdek < Tü çakırda-/şakırda-/*şekirde-çıtırdamak. [PiriR xvi] çekdürür gemi kürekle yürütülen gemi < Tü (kürek) çekmek " çekçekül çel[mek » <Tü çal" şakul [TS* xv] . İnisyal ç.a. çalım/çelme.fiilini andırır.vurmak " * Çalmak fiilinin varyant biçimidir. [Çağ xv+] çegürtge şakırdamak. celal [KıpGul xiv] büyüklük. • ç. [TDK 1955] celallenmek öfkelenmek. azamet. azamet.[YT 195+] çeker gibi < Tü çekinmek" çekin- çekirdek Tü [Kaş xi] şekirtük her türlü kabuklu yemiş ve meyve çekirdeği.etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir. [LL xviii] arzulamak..Ar calâl [#cll msd. yücelik. sert tabiatlı. carıldamak < Tü çak/çakır [onom.çekiç Tü [Oğ xi] çekük a. çal-/çel-. yücelik < Ar calla çok büyük ve yüce idi .

] oturma < Ar calasa oturdu " cülus [Kan xv] çeltük ~ Fa şaltük/çaltük pirinç bitkisi .etkisiyle sesli incelmesi görülür.* Halen yaygın olan "öfke.. boy pos = Tü çalım " çalım * İnisyal ç. xiii] yüce kişi. mola verme.] kırbaçlayıcı [esk. haç. 2. çubuk. İsa " çelik2 <Tü [Kıp xiv] 1. işkence ve idam görevlisi < Ar calada suya veya deriye vuruş sesi çıkardı. çubuklarla oynanan bir çocuk oyunu çal-/çel. getirme < [Ali xvi] oturma. efendi. kızgınlık" anlamı muhtemelen İstiklal Marşı'ndaki ". [LO ] çeleng metalden yapılan çatma sorguç (demir iskelet üzerine mücevher veya yapraklardan oluşan taç) =? Fa çelân demirden yapılan her türlü alet ve edevat Fa çiling/çiring [onom. tokatladı" cilt çello [ xx/b] ~ İng cello ~ İt violoncello [küç. ferforje < Tü çal-/çel-dövmek. kesilmiş dal. Gül xiv] cellad ~ Ar callâd [#cld im. celep [Kıp xiv] ~ Ar callâb [#clb im. endam. ithal eden. terbiyeli kimse < Tü çeleb/çalap [passim. ya da Türkçe kökenli olup Farsça üzerinden gerialıntılanmış olması mümkündür.kesmek.] çağırma.) Türkçeden alıntı olmalıdır. tedarikçi < Ar calaba çağırdı. 2. tanrı ~? Aram Slab/Slâb 1. çelebi salip * Süryanice telaffuz 'tslab' şeklinde olup fonetik açıdan Türkçe çeleb ile uyumludur. usta..a.]. çelim[siz <Tü [LO xix] çelim çalım. [ xx/a] (meclis veya toplantıda) ~ Ar calsat [#cls msd. gösteriş. vurmak " çal< Tü [TS xiv] sahip. (mecazen) rab.] violone'nin küçüğü olan bir çalgı < İt violone viola'nın büyüğü olan bir çalgı" viyola celp Ar calaba çağırdı.bu ne hiddet bu celal" deyiminin yanlış yorumundan kaynaklanmaktadır. mal getirdi" celp çelik 1 <Tü [Arg xvi] dövülmüş demir. DK. getirdi celse oturum çeltik [Ali xvi] celb ~ Ar calb [#clb msd. cellat [Kıp. [TS xvii] kibar.] demirin demire çarpma sesi * Tü çalmak/çelmek (demir dövmek) fiilinden türemiş. (bıçak) vurmak " çal* Fa çalık/çalik (a.] mal getiren. çelenk [Men xvii] çelenk/çelek demir kova. Sözcüğün 11. yy'dan önce Nasturi din adamları yoluyla Orta Asya'ya yayılmış olması muhtemeldir. kırbaçladı.

çembalo [LO xix] ~ İt (clavi)cembalo klavyeli bir çalgı. [FBaykurt 1971] hırlamak. Farsça "çayır" anlamına gelen çaman ile birleştirilmesi yanlıştır. a. kasnak = Fa çapar a.] güzellik < Ar cemal [Kut. cemre [Kıp xiv] ~ Ar camrat [#cmr msd. bir araya getirdi * Ar #cmm. cemse [ xx/b] askeri personel taşıma aracı ~ marka GMC askeri personel taşıma aracı markası < marka General Motors Corporation motorlu taşıt üreticisi Amerikalı firma . = Akad gumâru a. toplantı" cem [Kut xi] ~ Ar camâcat^ [#cmc msd. KıpGul xiv] toplum ~ Ar camciyyat^ * 20.cem [Kutxi] ~ Ar camc[#cmcmsd. evvel * -z. dırlamak. [DK xv] sarık şeklinde kadın başörtüsü. 2. kor. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. k > ç dönüşümü Orta Farsçada tipiktir. [Men xvii] kasnak. " çeper çemen [LO xix] pastırma yapımında kullanılan ot Erm ç'aman/ç'amun kimyona benzer bir bahar. #cmhr kökleri "toplama. 2. halka. toplantı" cem [Aş. a. köz. #cmc.a. cemiyet [#cmc msd.]1.ile telaffuzu Farsça etkisi gösterir. Karaman kimyonu.] 1.] toplama. kömür. bir araya getirme" anlamını taşır. a. kazan çember [Yus xiv] . yy başlarından itibaren Fr société karşılığı olarak kullanılmıştır. DKxi] camala [msd. Şubat ayında artan sıcaklık (= Aram gamrâ a. klavsen ~ Lat cymbalum metal tepsi şeklinde vurmalı bir çalgı ~ EYun kymbalon a. öfkeli cevap vermek < " +kir* Yerel bir ağızdan 20. • Erkek adı olan Cem Farsça olup bununla ilgili değildir. carum carvi [v] (~ OFa *çaman ) = Akad kamunu kimyon " kimyon * Ermenice kelime 5.) * Karş. tekne. < EYun kymbe kâse. [KT ] cemaziyülevvel evveliyat. caml ] tam ve eksiksiz olma cemaziyülevvel [ xiv] ay adı. fıçıları bir arada tutan metal halka ~ Fa/OFa çanbar kuşak. geçmiş ~ Ar cumâdâ'u-al-awwal İslami ayların beşincisi" el3.] ~ Ar camâl[#cml msd. çemkir[mek [MMakal 1954] kesik kesik havlamak. aritmetikte toplam. topluluk < Ar camaca topladı. toplama. cemaat topluluk. toplanma. yy ikinci yarısında yazı diline geçmiştir.

+aver [İdrH xiv] çengâl kıvrık sivri uçlu metal nesne . etrafını çevirmek ) " cin1 . ~ Ar canâb [#cnb1] yan. çenek YT [TDK 1944] botanikte çiçeğin bir kısmı < Tü çene çene * Çene sözcüğünün Öz Türkçe olduğu varsayımıyla türevleri yapılmıştır.a. 2. şer'an kirli olma. KGunya xiv] ~ Ar canabat [#cnb2 msd.] 1.] gizli veya örtülü olan ~ Fa/OFa cang savaş (= Ave yang- [Aş. cenaze [KGunya xiv] cinaze ~ Ar/Fa cinâza ölünün içine konulduğu tabut ~ Aram ganszâ gömü. özellikle çeng adı verilen çalgıyı çalan < Fa çang tırnak. tırnak. bir şeyin iki yanı. çene [TS xiv] çene/çene . [İdr xiv] çene . a. nezd.cenabet [İrşad. tırnakla çalınan bir çalgı" çengel cenin şey.). kapatma.EFa çanu. a. cenah [Mercimek xv] mecazen kol. ~ HAvr *genu-2 a. hırsızlık etme * Arapça sözcük Aramiceden alıntı olup Ar canb (yan) sözcüğüyle etimolojik ilintisi yoktur.Fa çangâl/çangal pençe. gasl etmeyi gerektiren durumda olma. özellikle vahşi hayvan tırnağı * Erm cang (vahşi hayvan tırnağı) Farsçadan alınmıştır. hengâme ) [Men xvii] ~ Ar canın [#cnn sf. * Karş. kat.a.a. Fa çana zadan (= çene çalmak).a. embriyon " cin1 cenk büyük olay. hazine ~ OFa ganz/ganzmag a. -k ekinin işlevi belirsizdir. cendere [Men xvii] Sans yantra her tür makine. Yus xiv] ceng cennet [Har xii] ~ Ar cannat [#cnn msd. "Namaza yanaşması caiz olmayan kişi" açıklaması halk etimolojisidir. < Fa çang tırnak. çengi [Kıp xiv] ~ Fa çangî çalgıcı. bu durumda olan kişi ~ Aram ganâbâ hırsız. cengâver çengel [LO ] ~ Fa cangâwar savaşçı" cenk. etrafını çevirme (= Akad ganânu korumak. sağ ve sol cenap [MMem xvi] cenab bir saygı deyimi < Ar canb yan " canip ~ Ar canâH [#cnH msd.a. araç ) ~ Fa candara baskı mengenesi (= ~ Fa çana/çâna a. hadise. mekanizma.] kutsal kitaplarda adı geçen bahçe ~ Aram gannâ/gannstâ bahçe < Aram #gnn koruma. özellikle gece vakti ve gizlice çalan hırsız < Aram #gnb çalma.] kanat.> İng chin (a.a. Aynı kökten Ger *kinn.

2. artık.] çekme. şimal. Yun parádeisos (kutsal kitapta anılan cennet) < EFa pairidaeza (etrafı çevrili yer. sürükledi çer çöp cerahat cerh ikil [Mercimek xv] cerr ~ Ar carr [#crr msd. iki meme arası. bir şeyin ön tarafı. Karş. 3. hane ~ Fa cephe [Men xvii] cebhe ~ Ar cabhat [#cbh msd.[viii+ Uy] dokumak " çaput * İnisyal c/ç nedeniyle sesli incelmesi tipiktir. koyun.* Karş. 2. cep [İrşad xiv] ceyb . daire şeklinde çadır veya saz kulübe. alın. çit. cer çekme < Ar carra çekti. 3.] yara" . Akad gannu (bahçe) Aramiceden alıntıdır. [KatipÇ xvii] cebehane cebe%âna silahhane. cidar ~ Fa/OFa çapar/çanbar 1. gömleğin göğüs veya boyun yarığı. 2. çevre duvarı. çevirme < Fa çapîdan dönmek EŞKÖKENLİLER: Fa çapar/çanbar : çember. 2. bahçe). kibar (~ Lat gentilis soylu ) + Lat man adam " janti. yük [T S xv] çör çöp [Yus xiv] < Tü çör/çörüntü tortu. gömleğin göğüs veya baş geçirilen yarık yeri. [TS xvi] çent-kertmek.] güney < Ar canb * Gün doğumuna oranla yan tarafta olduğu için. [LO xix] cepgen omuza atılan kısa kaput < Tü çap. yüz (= İbr gobha yüksek < İbr/Aram #gbh yüksek veya çıkık olma ) cepken <Tü [Çağ xv] çapğan birbirine dikili parçalardan oluşan üst giysi. manken cenup yan" canip [Aş xiv] ~ Ar canüb [#cnb1 im. pislik " çöp1 ~ Ar carâHat [#crH msd. ceb/cîb 1. çeper [DD xx/b] dış kenar. kasnak. [Men xvii] ceyb vulg. kuşak. askeri donanım deposu & Moğ cebe silah + Fa %âna ev " cebeci.ince ince kesmek.] 1. gömlek veya şalvar içinde bulunan torba ~ Ar cayb [#cyb msd. • Cep telefonu deyimi ilk kez 1995'te kaydedilmiştir. halka. matematikte sinüs * Arapça sözcük Lat sinus ile eş anlamlıdır.] 1. çent[mek Tü? [TS xiv] çendele. kucak. kibar kimse & İng gentle zarif. çeper cephane [DK xv] cebehane . çentik açmak centilmen [ARasim 1897-99] ~ İng gentleman beyefendi.

mecra çerez yaş yemiş [Mercimek xv] çeres .] yaralama. Anlam ayrışması Türkçeye özgüdür. suç. [KT xix] beceriklilik. ılıcalar). maceraperest. tabaka. dörtgen. cariye. dolan < Ar curbuz hilekâr. dolandırıcı ~ Fa gurbuz * Türkçedeki anlam kayması açıklanmaya muhtaçtır. garmiyan (germiyan. özellikle gelir ve giderlerin kaydedildiği muhasebe defteri.a. [T S xiii] çeri er.] ameliyat eden. akış < Ar cara (hızla) aktı. 2. dil ve ~ Ar carbazat [#crbz msd. günah " cürüm * Arapça sözcük cürm ile eş anlamlıdır. cerbeze ifade gücü " gürbüz [LO xix] cüret. [ y 1860] gazete ~ Ar carîdat [#crd fa. vücudu cerh [Men xvii] kesici bir aletle kesme < Ar caraHa yaraladı çeri Tü [Or viii] çeriğ ordu . kâğıt tabakası" cirit ceriha [KT xix] yara < Ar caraHa [#crH] yaraladı" cerh * Arapça sözlüklerde mevcut değildir. yonga. sıcaklık ~ HAvr *gwher-mno. ayak işleri yapan " yarıcı cereme/cerime para cezası ~? Moğ carçı/caruçı [Men xvii] cerime 1.* "İrin" anlamı Türkçeye özgüdür. icra.] suç. a. cerrah cerrah (= Aram garâ% cerrah ) " cerh [ xiv] ~ Ar carrâH [#crH im. suça karşılık ödenen ~ Ar carimat/carîmat^ [#crm sf. . f. cereyan. yaprak.] akım.)" çehar.] soyulmuş şey.] hilekârlık. cereyan akıntı. " term(o)+ * Aynı kökten Fa garm (sıcak). kitap.a. macera.a. koştu [Ferec xv] ~ Ar carayân [#cry msd. & Fa çar dört + Fa çüba çubuk (~ OFa çobag a. cop çerçi [CodC xiii] seyyar satıcı hizmetçi. çerçeve [Arg xvi] çerçive ~ Fa çar çüba dört çubuk. soymuk. EŞKÖKENLİLER: Ar #cry : cari. asker ceride [Men xvii] defter.a. çermik [Kan xvi] ~ Erm çermig ılıca (Doğu Anadolu'da) < Erm çerm ısı. [Men xvii] çeres içki ile yenen kuru ve ~ Fa çaras dilenciye verilen sadaka ~ Ar carH [#crH msd. çaçaronluk. f.

aydınlanma.] kâğıt parçası. hacimlilik. mostra. küç. rastgele .] insanın fiziksel varlığı. müsvedde < EYun s%edios geçici.] lakırdı. atıldı. çeşm [Ferec xv] ~ Fa/OFa çaşm göz ~ EFa çaşman. ceset * Süryanice guşda ve Nabatice gtta biçimleri eşdeğerdir. yer kapladı < Ar cism " cisim cesaret [Men xvii] ~ Ar casârat [#csr msd. göze ~ OFa çaşmag a.] [DK xiv] cedd çet [Hürr 2000] ~ İng chat 1. çeşmibülbül ~ Fa çaşm-i bulbul bülbül gözü. ~ Ar cadd [#cdd1 msd. tadılan. yemek) ~ OFa çaşnlg a. cüsse < Ar casuma büyük idi. ölü gövde = Aram güşdâ kadavra.görme. HAvr *kweks-mn. laklak çete Sırp çeta haydut. sürahi" çeşme.tatmak (= Ave çâş.] çiziktirme. çâş. sohbet. cüsse. lezzet tadım. girişti. " çeşit cesur atak " cesaret cet/cedddede. bülbül * Kuş adı olan bülbül ile ilişkisi çok dolaylıdır. önemsiz.] cüsseli. satılan bir malın örneği ~ Fa çaşîda tadılmış.a. tad almak). büyük. lezzet (< Fa çaşîdan. çeteci [Kan xvi] akın. ata [Men xvii] ~ Fa çâşnî ~ Ar casür [#csr im. EYun geüo (tatmak. ataklık < Ar casara bir dere veya vadiyi geçti. tad.cesamet [Men xvii] ~ Ar casamat [#csm msd. bir tür cam işi & Fa çaşm göz + Ar bulbul2 ibrik veya ibrik ağzı. " çeşm [Aş xiv] ~ Fa çaşma göz gibi olan şey.a. Ar cu66at (cüsse) ve casad (cesed) biçimlerinin farklı Sami diyalektlerini yansıttığı varsayılabilir. ışık < HAvr *kwek.tatmak. a. tadan < Fa çaşîdan. çeşit [Men xvii] çeşide tadılmış. akıncı topluluğu (Rumeli'de) çetele [Men xvii] ~ İt cedola kağıt parçası ~ Lat schedula [küç. çeşni [Aş xiv] . tadılan.a.tatmak. [LO xix] çeşid/çeşin nümune. seçmek * Aynı kökten Lat gustare. internette real-time mesaj alışverişine verilen bir ad < İng chatter [onom. çâş. cesim [Men xvii] şişman < Ar casuma büyük idi. eskiz.görmek çeşme pınar. a.] büyüklük. Karş. kadavra. 2. yer kapladı" cisim ~ Ar casîm [#csm sf.) ~ HAvr *geus. risk aldı ceset [Aş xiv] ~ Ar casad [#csd msd.] cesur olma.a. tadan. müsvedde ~ EYun s%edârion [n. [Men xvii] çâşnî tad.] girişken. gözüpek.

bu sopayla oynanan oyun. Karş. a. ~ Fa çawgân bir ucu kıvrık ~ Ar cawhar [#cwhr] cevher. * Karş. kesiksiz çizgi. kriket < Fa çawl kıvrık. geçiş cevelan [ xiv] dolaşma. DEVİR-. ~? Fa çabuk hızlı. çizgili liste veya tablo < Ar cadala burdu. +men2 ~ Ar cawz a. Aş xi] cevab [Ali xvi] ~ Ar cawâb [#cwb msd. Doğu Anadolu kökenli olan bitkinin adının Ermenice veya başka bir Anadolu dilinden yayılmış olması muhtemeldir. bükük cevher kıymetli taş ~ OFa gawhar/göhar a. çat pat. cevahir [Aş. a.] [İdrH xiv] kırılması güç. Yus xiv] ~ Ar cawâhir [#cwhr çoğ. çetin Tü çitin a. eğir-. Yus xiv] [CodC xiii] çevük neşeli [ xi] çewür. [Kırg ] çetin zor. kıymetli taşlar < Ar cawhar " cevher cevap cevaz belgesi. ip ördü. öz.a. [Men ] düz çizgi çizmeye mahsus alet ~ Ar cadwal [#cdl] 1. eğir-/ewür-. teğir-/tewür.] geçit. çarpmak " çat[LO xix] bozuk şive ile konuşulan Türkçe için kullanılan ~ ? cevherler. cetvel [Kıp xiv] cedvel su kanalı.). a. küçük akarsu. EVİRçevirmen ceviz YT [CepK 1935] mütercim < Tü çevir. çetrefil bir deyim * Karş. a. su kanalı.] yanıt ~ Ar cawâz [#cwz III msd. [Kazak ] Tü çat-/çet. 2. gerdi" cidal * Türkçe ikincil anlamı cedvel tahtası deyiminden türemiştir. sert. döndürmek * Eş anlamlı olan Tü çewür-. OFa gawz. sert (özellikle ceviz). çevik çabuk çevir[mek Tü [Aş. izin < Ar caza geçti [Kut.* İng schedule (program kâğıdı) Latinceden alınmıştır. İbr egoz.vurmak. ~ Aram gawzâ a. .] dönme. çabuk " Tü *çeğir- çevgan [Yus. zor.fiilleri arasındaki ilişki açık değildir. dolandı ~ Ar cawalân/cawlân [#cwl msd. DK xiv] sopa.çevirmek." çevir-. dolanma < Ar câla döndü. Erm nguz (a.

dolaştı" cevelan çeyiz [LO ] ~ Ar cawwâl [#cwl im. köken.Ar ca5wat [#c5w] 1. havuç cezve [Men xvii] ce5ve köz. civar. [İMüh xiii] çiban vücutta çıkan kabartı çıban . donanım. çeyrek ceyş [Men xvii] ~ Ar cayş [#cyş msd. havuç " cezri * Yakın dönemde Hatay ağızlarından Türkçe genel kullanıma geçmiş bir sözcüktür. a.] 1. < Ar ~ Ar ca5b [#c5b msd. f.] askeri birlik.] cevelan eden. çeyrek dörtte bir " çehar. ordu < Aram #gys akın ve gaza etme. f. cevşen [DK xv] örme zırh göğüs. yağmalama) ceza [Yus. göğsü örten zırh Fa cawş zincir baklası. kök. asl. yerçekimi < Ar caSaba kendine doğru çekti cezbe bilinçten arınma hali " cezb [Ferec xv] ~ Ar caza' [#czy msd. Men xvii] ceren/ceran/ceyran ~ Fa carân ahu. cezir < Ar cazara su çekildi. ~ Fa çar yak ceylan antilop ~ Moğ cegere(n) a.] suyun ~ Ar cazîrat [#czr sf.] tasavvufta ~ Ar cezerye [TDK 1998] havuçla yapılan bir tür tatlı *ca5ariyyat [#c5r nsb. ordu (= Aram gaysâ akıncı birliği. kor. DK xiv] caza bedelini ödedi. " cihaz [EvÇ. cezir/cezr[MMem xvi] çekilmesi. 2. ~ Ar caSbat [#c5b msd. muhit. çok [KıpGul xiv] cihaz evlilikte kız tarafının getirdiği mal ve eşya . [LO xix] ce5ve kahve pişirecek ibrik . tazmin etti (= Aram #gzy ödeme ) cezb [etm [Men xvii] baştan çıkarma.a. kor.] < Ar ca5r kök. köklü (Fr radical karşılığı) ca5r/ci5r 1. 2.] ada < Ar cazara < Ar cezri [Tıngır 1891] kökten.] a. ateş parçası." çevir~ Ar cawşan [#cwşn] 1.a. yek [Men xvii] çâryek vulg.] çekme. [CodC xiii] çövre/çüvre < Tü *çewreg < Tü çewür.a. 2.Ar cihaz [#chz msd. ateşten köz almaya yarayan çubuk Tü [Uy viii+] çıbıkan/çubakan hünnap meyvesi.çevre <Tü [T S xiii] çevre etraf. halka cevval dolanan < Ar câla döndü. sığlaştı cezire su çekildi " cezir [Ferec xv] ~ Ar cazr [#czr msd. 2.

iki şeyin biri. çift koşulan öküz ~ OFa cu%t a. [Aş xiv] çüft ~ Fa cuft eş. çiçek açmak). biçim verme cibinlik tatarcık çiçek Tü tomurmak " şiş<Tü [Men xvii] cıbınlık/cibindarlık < Tü çıbın sinek.] ciddiyet. üflemek. gayretli < Ar cidd [#cdd2 msd. keskinlik < Ar cadda kesti. cıcık [D S ] cıcığı çıkmak emilen şey. esmek. " yahudi * İnisyal y > c dönüşümü Farsçada tipiktir.) ~ HAvr *yug-ta.emmek * Cıcığını çıkarmak deyimi Erm //ign hanyl (a. a.a. balon) = flâre (üflemek.] çatışma. (= Ave yu%ta. posa < Erm dzudz. dzdz. mücadele. cicim yaygısı ~ ? [BK 1799] cecim ~ Fa câcim renkli iple dokunan yer cicoz [LO xix] 'yok'. ciddi ve gayretli idi çıfıt [CodC xiii] cuhüd yahudi. 2. Lat floş (çiçek). follis (şişkin şey. şişirmek) < HAvr *bhel. İng blow (1. şişmek. cici çoc [DK xv] cici bici süs. sivrisinek. tartışma < Ar cadala burdu.a.kabarmak.çift koşmak. şekil verdi = Aram #gbl hamur yoğurma. * Nihai anlamı "tomurcuk" olmalıdır. huy < Ar cabala kalıp döktü. kese. ip bükme.cıbı.(1. 2. çiçek açmak). Anlam ilişkisi için karş. ş > ç dönüşümü tipiktir. [Kıp xiv] çiçek/şişek < Tü * şişek < Tü şiş. [DS 1952] bazı çocuk oyunlarının adı. kuvvetle gerdi (= İbr/Aram #gdl 1. koza). gayret. çift [CodC xiii] cüft/ceft. mafiş anlamında deyim. maya. güç gösterme ) cidar çit. örme. 2.) [Men xvii] ~ Ar cidar [#cdr] duvar (= Aram gsdîrâ ciddi [LO xix] ciddi. süslü < ~ Erm dzdzig 1. çıplak cilt sesi " şap1 cibilliyet [Ferec xv] cibillet ~ Ar cibilliyyat [#cbl] yaradılış. [Uy viii+] çiçek a.a. keskin idi. emzik. güçlenme. şişkin şey. 2.a.a.a. meme ucu. bilye ~? cidal [ xiv] ~ Ar cidal [#cdl msd.< HAvr *yeug. iki şeyi birleştirmek ~ Fa .. Ayrıca Fa gul (çiçek) = gül (top. cıbıl onom suda yıkanma sesi.) çevirisidir. [Men ] çufud/çifud cuhüd/cihüd Yahudi ~ İbr yshüd a. ip ördü. [ML* xx/c] bir bilye oyunu. duvar = İbr gader a.

a. EŞKÖKENLİLER: Tü çi: çiğ1. ciğer [CodC xiii] ~ Fa cigar/cîgar karaciğer ~ OFa yakar/cagar a. çiğ1/çiy Tü [Kaş xi] çî/*çiğ yaş (sıfat). gürültü " çağır- < Tü çaw/çoğ * Belki çaw/çoğ sözcüğünün varyant biçimi olarak değerlendirilebilir. yaşlık " çiğ1 çigan [ xx/b] Macar çingene müziği . çığış (gürültü . gürültü. * Aynı kökten EYun (h)epar. yüksek ses. (= Ave yâkars a. ses etmek < Tü çağır. Ancak -(i)dem eki açıklanamamıştır.xi). [ 191+] cigara ~ Fr tsigane çingene ~? İsp cigarro" [Uy viii+] çigidem soğangillerden bir bitki. çağırmak.(a. çiseçiğ2 Tü [Kaş xi] yig pişmemiş (özellikle et). çift koşma). yaşlık . Fa tar (yaş. kw > p dönüşümü Yunancada tipiktir.a. yaşlık.). patika. iugum. Ar zawc (çift) sözcüğü Aramca yoluyla EYun zeûgos'tan alınmıştır. zeûgos (çift)." çağır- . Sans yóga (boyunduruk. pare çığır Tü [KT xix] ciğer parçası (sevgi sözü) & Fa cîgar [Kaş xi] çağır/çığır dar yol. nemli " çiğ1 * Belki sonbahar yağmurlarından sonra ıslak toprakta yetiştiği için. ciğerpare ciğer + Fa para parça " ciğer.a.* Aynı HAv kökten EYun zygón. • Karş.a. crocus Tü çig yaş. karda yürüyerek açılan yol çığır[mak <Tü [DK xv] bağırmak. [İdr xiv] çi =? Tü çî/çig yaş.sıfat ve isim). dağdan yuvarlanan kar kümesi ses. 2. y > c dönüşümü Farsçada tipiktir. nem (isim) Karş.) ~ HAvr *yekwr. çile-. İng yoke. [İMüh xiii] çig . iocor.a. Tü çığırla-(karda yürüyerek patika açmak . çiğ2?. zeûgma.a. Lat iungere. [CodC xiv] çiyik . = Sans yákrt a.Mac cigány çingene ~ Yun tsingána " çingene cıgara sigar çiğdem Tü [KT 189+] çıgara.xiv). çiftlik çift [Env xv] bir çift öküzle sürülebilen arazi < Tü çift" çığ <Tü [LO xix] 1. Lat iocur. çiğdem.

nümayiş cihat [Env xiv] cihâd ~ Ar cihâd [#chd msd. çığlık < Tü *çığrık < Tü çığır. veche = Ar wachat yüz cik onom k uş s e s i çık[mak Tü [Kaş xi] çık. [KıpGul xiv] çiyne. cihannüma.bağırmak <Tü [LO xix] feryat. +gir ~ Fa cihan gır cihan fatihi cihannüma [Neş xv] dünyayı gösteren. çıkarım çıkarsa[mak YT YT [TDK 1974] mantıkta endüksiyon. cihan (= Ave gaethâ. gayret etti cihaz cihet bakım. Mezid xv] & Fa cihan dünya + Fa gır tutan. . KıpGul xiv] ~ Ar cihaz [#chz msd.* Ses yansımalı kelimelerde zayıf ses bildiren a > ı dönüşümüyle. yön.] yüz." çık- * İstek ve yöneliş bildiren -sa. Dil Devrimi döneminde yazı diline aktarılmıştır. [KT xix] çatının üstüne inşa edilen manzara taraçası & Fa cihan dünya + Fa numâ gösteren (< Fa numüdan.. nida çiğne[mek Tü? [CodC xiii] çayna.içeriden dışarıya [Kıp xiv] [Aş. coğrafya veya tarih kitabı.] donanım ~ Ar cihat [#wch msd. cahd] çabaladı.a. a. din uğruna savaşma < Ar cahada [msd. [LO 1876] gizlice gözetilen < Tü çık. alan " cihan. ıslak) sıfatından "ağzında ıslatmak" anlamında. Aş xi] ~ Fa cihan dünya. cihanşümul cihangir [Ömer b. istidlal [Fel 1942] mantıki sonuç çıkarma < Tü çıkarmak " çık- < Tü çıkar.ekiyle.göstermek ) " cihan. a. [TS xv] çigne- * Belki çı/çiğ (yaş.a.. numâ.] 1. gayret. mücadele. cihangir." çık- * "Menfaat" anlamı öteden beri halk ağzında ve çeşitli deyimlerde mevcut iken. çaba. 2. hareket etmek çıkar menfaat [Men xvii] çıkar yol mahreç. evren ~ OFa gehân a.) [Kut.a. atlas. EŞKÖKENLİLER: Fa cihan : cihan.

çiklet çikolata » " ciklet [186+]çekolata/çokolata ~İtcioccolata kakao yağı ve şekerle imal edilen yiyecek maddesi ~ İsp chocolate a.gözleri çıldır çıldır dönmek.çıkın çıkış[mak çık. Her iki biçimin etimolojisi belirsizdir. çıkrık (= Sans çakrá a. * Nihai kaynağı Meksika yerlileri dilinden.] parlaklık.a." çık- <Tü <Tü [ xiv] bohça < Tü çığ.a. ~ Nahuatl xocolatl kakaodan elde edilen baharatlı içecek & Nahuatl xocolli acı + Nahuatl atl su * 1519'da Hernan Cortés tarafından Avrupa'ya getirilen ürünün adı Aztek dilinden alınmıştır. berraklaştırdı.Erm tswabur yumurta aşı & Erm tsu yumurta + Erm abur aş. delirmek. örtüsünü açıp gün ışığına çıkardı. tekerlek ~ OFa çardak çark [Kaş xi] çil deride renkli lekeler = Tü çal alaca. ortaya çıkardı.çıtırtı veya şakırtı sesi çıkarmak. parlatma < Ar calâ parlattı. deride [Arg xvi] şıkırtı ve çığıltı sesi ('çil altın' deyiminde) çil3 bit [Men xvii] bit ('çil yavrusu' deyiminde) ~ Erm oçil cila [Ömer b. fıldır fıldır dönme sesi " çak- . şakırtı ve şaplama sesi. paketlemek < Tü [TS xiv] bir sorun veya kişiyle başa çıkmak. [LO xix] azarlamak ciklet/çiklet [TDK 1955] çiklet kokulu ve şekerli sakız ~ marka Chiclets bir yapay sakız markası ^ 1906 Cadbury Adams. çıldır[mak <Tü [TS xiv] çıldıra. belirginleşti çilav çılbır1 çılbır2 yular ~ Fa çulâw sade pirinç pilavı [Arg xvi] çırbır/çılbır/çilpik yoğurtlu yumurta yemeği . sulu yemek [T S xiv-xviii] ~ Moğ çılbugur yular.a. aydınlattı. Mezid xv] ~ Ar cila' [#clw msd. karışık renkli.)" çark çil1 Tü renkli lekeler " çalçil2 onom [ xi] çı%n çıkrık. ~ İsp chicle Meksika'da yetişen sapodilla bitkisinin sakızı ~ Nahuatl tzictli a.dürmek. [LO xix] çıldır. ABD. makara. dizgin " * Tü yular sözcüğünün Moğolca eşdeğeridir. gazaba gelmek < çıl/çıldır çatlama sesi.

gelinin duvağını açarak yüzünü damada göstermesi. yüze sürülen boya ~ Ar cilwat [#clw msd. ilek/yilek (Anadolu ağızlarında her türlü yaban meyvesi. • Bugün çilek adı verilen meyve 19. veremli olmak cılk <onom ~ Erm cladz aşırı [Men xvii] cıvık çamuru ifade eden bir sözcük EŞKÖKENLİLER: onom cılk : cılk. iplik yumağı.] 1. nem çile1[ çekmek [Men xvii] cille/çille ~ Fa çilla 1. kâr cılız [LO xix] zayıf. tarikat erbabının kırk günlük halvet ve perhiz süresi. Moğollarda büyük törensel yemek + Fa kâr yapan " şölen. kırklık.] deri (= Aram gelsdâ cilve [Aş xiv] cila. deli dönmek < çıl şakırtı ve şaplama sesi" çıldır< Tü *çılğır-çıldırmak. Hıristiyanlarda Paskalyadan önceki kırk günlük oruç < Fa çil/çihil kırk çile2 iplik veya yün kangalı [Kan xvi] cihle kumaş topu. a. 2. kapıların demir aksamı + OFa kâr yapan " çelenk. 2. yüze sürülen parlatıcı < Ar calâ parlattı. kaymak gibi.. aydınlattı. cıvıcillop <onom [ xx/c] pürüzsüz ve yumuşak (cilt). gebelik * Fa gule (gülle.çile[mek " çiğ1 <Tü [Kıp xiv] çile. [Men xvii] cüle ~ Fa culla sepet. çılgın <onom [LO xix] gözleri parlak. [Ali xvi] çille a. cıvık. kaygan cilt [Kıp xiv] cild a. özellikle erkek incir). yüzünü açma. kâr çilingir2 [LO xix] 'çilingir sofrası' deyiminde ~ Fa şelângâr şölen veren & Fa şelân şölen. narin zayıf. yy'da ehlileştirilmiştir.yemek =? Tü yilek [Çağ xv+] yaban * Karş. = Akad gildu a. Ancak y > c dönüşümü Asya Türk dillerinde yaygın olduğu halde Türkiye Türkçesinde örneklerine rastlanmaz.) ~ Ar cild [#cld msd. çelimsiz.a. bir tür su kabı. hafifçe yağmur yağmak < Tü çi ıslaklık.ıslatmak. kırk günlük süre. = İbr geled a. fırıl fırıl çilingir1 [Men xvii] çilinger kilit yapan ~ Fa *çelângâr & Fa çelân demirden alet ve edevat. a. ortaya çıkardı" cila . a. veremli < Erm clel aşırı zayıflamak. çilek <Tü [Arg xvi] çilek böğürtlen veya ahududu çileği < Tü yé. top) sözcüğünün varyant biçimi olduğu düşünülebilir.

(pire) ısırmak. Moğolca biçim Türkçe *yım. (sinek) sokmak cimcime bir nevi küçük karpuz çimdik çimen Tü alan " çim <Tü [Men xvii] cümcüme 1. [EvÇ. 2.) Türkçeden alıntıdır. dilenci .kesmek.suda yıkanmak (= Moğ cımu.] kafatası.veya *yınğ-eşdeğeri olup. cim1 [Kıp xiv] ~ Ar cim Arap alfabesinin beşinci harfi. otla kaplı * Fa çaman (a. 2. cim2 salonu " jimnazyum [ xx/c] spor salonu ~ İng gym < İng gymnasium spor ~ Ar cimâc [#cmc msd. KGunya xiv] birleşme < Ar camaca bir araya getirdi" cem çıma [LO xix] ~ İt cima kalın ip. cımbız < Yun tsimpó çimdiklemek. [LO xix] ~ Ar cumcumat [#cmcm onom. sefil. kafatası. [Veled xiv] çümen . bıçak veya keski vurmak " +sid cimnastik » " jimnastik [ xiii] soysuz.a. Modern Türkçe biçimin Farsçadan geri-alıntı olması muhtemeldir. mıcır. Dd2. TS] çimdiklemek [Uy viii+] çimğen . tahta kâse.] cinsel cima [İrşad. yunfiiliyle muhtemel bir ilişkiyi düşündürür. Fenike alfabesinin üçüncü harfi) * EYun gámma (Yunan alfabesinin üçüncü harfi) Fenikece veya başka bir Kuzeybatı Sami alfabesinden alınmıştır. [ xi] ayrık otu çim[mek <Tü [Kıp xiv] çım. halat cımbız [TS xvi] cinbiş kıl yolma aleti. çimento [ 188+] ~ İt cimento duvarcı harcı ~ Lat caementum 1. [Kan xvi] cömert olmayan ~ Fa cimri cimri soysuz. sefil. [Gül xv] çemen Tü çım çayır.suya dalmak) * İnisyal ç.çim Tü [Uy viii+] çim yakıt olarak kullanılan kuru yosun. taş duvarın iç bölümüne doldurulan kırık taş ve kireç karışımı < Lat caedere. ~ Aram glmel Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi. = Aram gamslâ deve (= Fen gml deve. kırık taş. Men xvii] cinbistra/cımbıstra kerpeten veya kıl yolma aleti ~ Yun tsimpídi/tsimpístra küçük maşa.[xiv Kıp. caes. >c.etkisiyle sesli incelmesi görülür. kırmak. tahta kâse [Men xvii] < Tü çımdı-/çimdi-/çimdir.

[LO xix] [Men xvii] ~ Yun tsinokópos lüferin küçüğü ~ Fa çanâr/çanâl çınar ağacı ~ OFa çinâr cinas ~ Ar cinas [#cns msd. görünmez varlık < Aram #gny gizleme. KGunya xiv] ~ Ar cinâyat [#cny2 msd. özellikle ağır suç" anlamında kullanılırken 1927 tarihli Türk Ceza Kanununda sadece adam öldürme suçları için kullanılmıştır. saklama = Aram #gnn koruma. kefaret gerektiren eylem ~? OFa winâh a. örttü (= Aram gensyâ cin. yoksul . yy'da alınmıştır. cin2 [Bah 1924] ~ İng gin ardıç meyvesiyle tatlandırılmış alkollü içki ~ Hol genever ardıç. çın.a. hiperaktif veya çok zeki kişiler de cine benzetilir. çitle çevirme. özellikle İslam hukukunda kabahatten daha ağır olan suç. yy sonuna dek kullanılmıştır.Çin [ xiv] ~ Fa çm Asya'da bir ülke ~ Sogd çın [MS 1.ardıç çinakop çınar a.a. çıngar [LG188+] gürültü. çinçilya [LO 1876] şinşille ~ İsp chinchilla Güney Amerika'ya özgü.] bir cinsten olma. yy'da Hintçeden aktarılmıştır. yy başlarına dek "her türlü suç. kapatma ) * Cin çarpması insan gözünün fıldır fıldır dönmesine neden olacağı için. kürkü makbul bir kemirgen < İsp chinche tahtakurusu * Pis kokusundan ötürü. Batı dillerine 16. " günah * Türkçede 20.a. • Ar canâ2 (kefaret gerektiren bir suç işledi) fiili muhtemelen isimden türemedir.] Anadolu'da Romanlara verilen ad ~? Tü çığan [passim xiv-xvii] avare. Sans çına biçimi Sogdca veya Toharca üzerinden MÖ 2. ölüm cezası gerektiren suç ~ Aram gunâyâ [#gny] suç. sefil < Tü çığañ [Or viii] fakir. cin ~ Lat iuniperus ardıç ~ HAvr *yoi-ni. yy] a. cunün] gizledi. sakladı. Çin ç'un a. Canâl (meyve veya ürün topladı) filiyle anlam bağı kurulamaz. pun < Ar cins " cins cinayet [İrşad. [Barkan xvi] çingâne ~ Yun tsingános/tsingána [f. ~ Çin ts'in Çin ülkesini ilk kez birleştiren imparatorluk hanedanının adı (MÖ iii) * Tü Tabğaç/Tavğaç terimi 11. berduş.Ar cinn [#cnn] bir tür görünmez varlık < Ar canna [msd. eş sesli kelimelere dayanan söz oyunu. telmih. günah.a. çıngır cin1 onom [DK xiv] çınlamak yüksek rezonanslı hafif darbe sesi " çan [Yus xiv] insanlarda deliliğe neden olan görünmez varlık . gürültü ) ~? İt zingaro çingene ~ Yun tsingána " çingene (~ Yun çingene [PiriR xvi] çingen. kavga (argo) tsíngra kavga.] suç.

a. ırk. Telaffuzdaki istikrarsızlık onomatope yapısından ileri gelir. basit şarkı. zıpkın. cinnet [Men xvii] delilik < Ar canna gizledi. Rumca sözcük bugünkü anlamıyla ilk 1378'de kaydedilmiştir. 2.a. kıymık.a. diken. * Almanca ad metalin dikenler şeklinde kristalleşme özelliğine işaret eder. soy.a. pislik (isim) çap-/çıp. çarpmak. çinko2 doldurunca kazanılan avantaj [SaitFaik 1950] tombalada bir satırdaki beş sayıyı ~ İt cinque beş ~ Lat quinque. arazi aracı < İng gp "genel kullanım aracı" deyiminin ilk harflerinden oluşturulan kısaltma < İng general purpose vehicle çipil <Tü [TS xiv] çepel/çipil kirli. ~ EYun génos a. Çin ~ İt zinco tutya madeni~E Alm çinko 1 zinko 1.a. İng zinc (a. Çin işi. < Tü .] çıplak cilt sesi" cıbı * Türkiye Türkçesine özgü bir türevdir. Buna karşılık Rumca biçimin kökeni açık değildir ve Türkçe çığan < çığañ sözcüğünden aktarılma olasılığı dışlanamaz. cingıl müziği < çıngırak [onom. alacalı veya kirli hale getirmek " çarp< Tü *çapal/* çıpıl < Tü çıplak <onom [TS xiv] cavlak/cıbılak/cıbıldak/cıblak giysisiz veya kılsız/saçsız cıbı/cıbıl [onom. 2. " kental ~ Ar cinnat [#cnn msd. quint.çalmak. reklam [Arg xvi] çınğrak küçük çan. örttü " cin1 cins [CodC xiii] ~ Ar cins [#cns] tür.a. Arapça kökenli cins sözcüğünden "Öz Türkçe" kelime türetilmesi ilgi çekicidir.a. Dünya Savaşında kullanılan bir askeri araç türü.] bilinç örtünmesi.* Türkçe sözcüğün biçim bakımından Rumcadan alındığı muhakkaktır.] " çın <onom [<1987] ~İngjingletekerleme. çip entegre devre " cips [ 199+] ~ İng chip yonga. Aristoteles mantığında bir kavram ~ Aram genssâ a. pis (sıfat).) Almancadan alınmıştır. " genetik cinsel YT [CepK1935] < Ar cins "cins * -el eki Fr sexuel sözcüğünün etkisini gösterir. mikroelektronik cip/jip [TDK 1955] cip ~ İng jeep II. zil [KıpGul xiv] Çin işi çanak [LOxix] < Tü çınra-Zçmgırda- çini porseleni < öz Çın " çin ~ Fa çim 1. çatal dişi.

). [Men xvii] çerâğ/çirâğ hizmetçi. meşale. çips < çipura ~ Yun tsipoúra çipura balığı.a. senedin arkasını imzalayan kişi < İt girare döndürmek. sırıklarla oynanan bir oyun ~ Ar carîd [#crd sf. asphodelus. [Aş.a. card] soydu. coryphaena hippurus ~ EYun (h)íppouros "at kuyruklu".Fa çarâğ/çirâğ kandil. 2. pis. meratibin ilk basamağında görevlendirmek.)" cürüm .cips/çips İng chip yonga [ xx/b] ~ İng potato chips patates yongası.a. sırık < Ar carada [msd. Tü sıyırmak > sırık. kabuğunu sıyırdı * Anlam evrimi için karş. uşak .) * Karş. meşale " çıra ciranta [ xix] ~ İt girante 1. lağım & ~ Fa çirkin 1. DK xiv] çirağ/çerağ lamba. çiriş [Kıp xiv] şiriç/çiriş ~ Fa sirîş zambakgillerden bir bitki. çeviren. [Kıp xiv] çırlak akan suyun sesi. [ARasim 1897-99] ~ ? <o no m [L O xi x] p am uk a tm a ma ki na sı < çı r çır gıcırdama sesi. bu bitkinin kökünden elde edilen hamura benzer tutkal Fa sirîştan hamur yoğurmak ~ OFa sriştan a.] cüsse.a. [Men ] çira ateş yakmaya yarayan reçineli tahta parçası ~ Fa çarâğ/çirâğ/çirâ% kandil. hacim.kâğıt üzerinde kalem sesi < Tü car gürültülü konuşma veya ötme sesi" car çıra [CodC xiii] çırak mum. 2. Erm çreş (a. gövde (= İbr gerem kemik = Aram garsmâ a. yoksa Farsça yazılı biçim analojik bir düzeltme midir? cirit [passim xvi] cirîd sırık. çirkef [KGunya xiv] çirkâb Fa çirk pislik + Fa âb su " çirkin. döndüren. a. • Ses değişimi inisyal c. kirli. kandil.] kabuğu soyulmuş hurma dalı. ab çirkin Fa çirk pislik. güzel olmayan < cirm [Men xvii] ~ Ar cirm [#crm msd.etkisiyle açıklanabilir. cırıl onom [CodC xiii] çırlak cırcır böceği. lamba. çevirmek " ciro çırçır 1 çurçur çı r ç ır 2 çırpma sesi [EvÇ xvii] çuçurya bir balık türü. Türkçe ve Ermenice biçimler regresif disimilasyon ürünü müdür. & EYun (h)íppos at + EYun ourá kuyruk " hip(o)+2 cır. [TS xv] cırılda. mum fitili ~ OFa çirâg çırak [TS xv] çerâğ etmek (tarikat ve loncada) inisiye etmek. irin [CodC xiii] ~ Fa çirk âb pislik suyu. (= Ave sraeş.a.a.

a.hafifçe yağmur yağmak < Tü çi nem. kargı. yaşlık cisim/cism[Aş. dikmek " çıt. çırpı <Tü [CodC xiii] çalı çırpı kuru ağaç." çarp- * Yansımalı bir sesin zayıf derecesini belirten a > ı dönüşümüyle.katmak. < Sans çitrakâyah alacagövde. çırp[mak <Tü [ xiv] 1. çıta çiti ^7 [DK xv] cıda [LO xix] ~ Moğ cıda süngü. 2.] beden. fındık. a. döngü. [EvÇ xvii] çitlemik < Tü çıt [onom. tekerlek çiroz [LO xix] ~ Yun tsyros kurutulmuş uskumru balığı * EYun kserös (kuru) sözcüğünden türetilmesi ses bakımından mümkün gözükmemektedir. [BK 1799] çırpı yapı ustalarının kullandığı çırpma ipi < Tü çırpmak " çırp* Çalmak çırpmak ikilemesiyle anlam ilişkisi muğlaktır.a. talaş. hafifçe çarpmak. terebinthus.OLat gyrus a.etkisiyle sesli incelemesi tipiktir. dönüş. çıtır çita ~ İng cheetah kedigillerden bir yırtıcı hayvan ~ Hind cîtâ a. büyüklük = Aram gişsmâ [#gşm] insan bedeni. fiziksel varlık. mızrak < Tü çit.ciro [ 186+] ~ İt giro 1. [TS xvi xvi] çıtlamık/çıtlayık/çatlağuç yaban sakızı ağacının yemişi.] " çat İnisyal ç. [TDK 1955] cırt tiz ve çirkin ses [ xi] çiş çocukların idrar etmesi için söylenen bir söz " cıs onom = cız " cız <Tü küçük çocuklara ateşe yaklaşmamaları için söylenen söz çise[mek " çiğ1 [Kıp xiv] çise-/çisele. KıpGul xiv] cism ~ Ar cism [#csm msd. ~ EYun gyros dönüş. gövde çit çatTü [ viii] çıt kamış veya dikenden yapılmış ayıraç onom [LO ] hafif vurma veya kırılma sesi [ML xx/c] " çat Tü çat. cırt cart çiş onom çoc [LO ] cırtlak tiz sesle kendini öven. [DK xv] çırpındı < Tü çarp. kesmek. kabuklu yemiş. . ticarette ciro .a. 2.[xix LO] elde çamaşır ovalamak çitlembik <Tü [Kıp xiv] çatlawuk/çetlewük/çetleyik fıstık. döngü.

civan . tığ < Tü *çıw * Aynı kökten çıız. mert civar ~ Fa [Men xvii] civâr/cüvâr yakınlık. cömert kimse " civan.(sivri bir uçla kertmek). T S xiv] jive ~ Fa jıwa/cıwa sıvı metal. [Men xvii] cüvân merd cuwân mard delikanlı. bulaşık " cıvık cıvık = Tü cılk [xvii] a. Ayrıca bak. Fr jeun.etkisiyle w > j dönüşümünün Kaşgarlı'da birkaç örneği mevcuttur. özellikle kuş yavrusu. cawr] komşu idi ~ Ven ciavéta [küç.a. İng quicksilver (a. [LO ] etraf. < HAvr *yeu.] havalar. [LO ] henüz çıkmış kuş yavrusu < civ/civil kuş sesi" cıvıl * Farsça ile etkileşimin yönü ve niteliği muğlaktır. canlı. [Yus xiv] cüvan genç. [Men xvii] civciv/ çivçiv serçe kuşu. " kilit civciv <onom [TS xiv] cüje kuş yavrusu. < civata [LF xviii] Ven ciàve [İt chiave] anahtar ~ Lat clavis a.a.genç olma. delikanlı" civan çivi Tü [Kaş xi] çij çivi. (= Ave yavan.a. dolay . civelek [Kan xvi] toprak sahibi olmayan kimse (Güneydoğu ağzı). yiğit. [EvÇ xvii] eşcinselliğe yatkın delikanlı ~ Fa cuwânak [küç. a. çamur. [TS xv] cücük tavuk yavrusu. cıvı[mak < Tü cıvık sulu. delikanlı ~ OFa yawân/yuwân a. komşuluk < Ar cawara [msd. civa OFa jîvag/cîvag 1. canlılık * Aynı kökten Lat iuvenis.] mücavir olma. civa2 iklim koşulları < Ar caww hava civan hava civa deyiminde ~ Ar ciwâ' [#cww çoğ. cüce.a. komşuluk. İng young. Lat argentum vivum (canlı gümüş = civa). [AL 192+] cıvımak sulanmak. civanmert [Mercimek xv] .Fa cawân/cuwân genç.civa1 [Kıp.a. piliç). civa ~ EFa jîva. 2. [Kıp xiv] çuwu sivri uçlu alet.canlı olmak " zinde * Anlam ilişkisi için karş.Ar ciwâr/cuwâr [#cwr III msd. [KT ] cüvan vulg. Fa cuje/cuce (yavru.genç ) ~ HAvr *yuwen.] oğlancık < Fa cuwân oğlan. Karş. kişi) .a. İnisyal ç.a.< *çıwz.] küçük anahtar. Alm jung (genç). bulaşmak (argo) [ARasim 1897-99] sulu ve bulaşık (yumurta. Belki sıvık/sıvamak etkisiyle. " cılk L > v dönüşümü ses bakımından ilgi çekicidir. biz.) < quick (canlı).

(= Moğ cırug çizgi. çizgi Tü <Tü [Uy viii+] çızığ < Tü çız.). İnisyal ç.etkisiyle sesli incelmesi görülür." çiz- [LO xix] cızıktır.hızlı ve kararsız bir şekilde yazmak veya çizmek * -iştir. [LO xix] civirdemek/civildemek/ cıvıldamak ufak kuşların topluca çıkardığı ses < çivit Tü? edilen mavi boya çiy ciyak onom » [Uy viii+] çüwit Hindistan kökenli indigofera tinctoria bitkisinden elde " çiği [Alus 1933] cıyak cıyak bağırma sesi çiyan Tü [ xi] ça5an akrep veya çiyan. cam çiz[mek Tü [Uy viii+] çız-/çiz.biçimi muhtemelen dissimilasyon ürünüdür.(a.. [OC Kaygılı 1938] cızdam/cızlam kaçma.sivri bir uçla çentmek veya kazımak. [BK xviii] çizme tabir olunan ayakkabı.ekiyle eş işlevli olan -iktir. kısık sesle söylemek. çizburger [198+] ~ İng cheeseburger peynirli hamburger & İng cheese peynir + İng hamburger " hamburger çizelge YT [CepK 1935] liste. a. cızlam [LG 188+] cızlam çekmek ölmek (argo). [Men xvii] çivildemek/çiviltı fısıldamak. < öz Gesù/Jésus İsa . resim ) " çiz< Tü çiziktir[mek çiz. cızır çizme sesi onom < " caz2 [TS xvi] cızıldı kebap sesi. çizgi çizmek *çıw çivi. [LO ] cızlamak/cızırdamak tavada kızarma sesi.a. [Oğ xi] çayan cız. Moğolca fiil adı yapan -lge ekinden esinlenmiş olmalıdır.. cetvel < Tü çiz-" çiz- < Tü * Türkçede mevcut olmayan -elge eki. bu cemiyetin mensubu / Fr jesuite "İsa'cı".a. sıvışma (argo) ~ ? çizme <Tü [Kan xv] uzun konçlu ayakkabı. yy'da kurulan bir cemiyet.cıvıl onom [TS xv] civildi kısık sesle söylenme. sivri uçlu alet" çivi * Karş. ki İran Türkisinde çekme derler Tü çiz. Moğ cıru. Tuva ülelge (bölme işlemi) < Moğ. Karş." çiz* Semantik evrimi açık değildir. cizvit [185+] ~ İt gesuita Katolik kilisesi bünyesinde 16.

oturmak. Tü çoğı (münakaşa . çöp (tortu).(tortulaşmak). kaynaşma -xi). koparmak " çal- .pekiştirme ekidir. gürültü etmek " çağır* Karş. [Çağ xv+] çuçak cüce. yy'dan sonra kop (miktarca çok) sözcüğünün yerini almıştır.xi). reis. Aynı kökten *çönğ. [DK. İslam hukukunda gayrımüslim halktan alınan vergi ~ Aram gazîtâ bir tür vergi < Aram #gzy ödeme " ceza * Arapça sözcük Ar #czy (ceza. cıcık. inisyal ç.vurmak. tazmin etme) kökünden türetilemez. çoğrama (fokurdama.xi). Tü [Kaş xi] çok-/çök. sayıca çok (sıfat) < Tü *çowık < Tü *çağ-/*çaw. Ayrıca cücük. [T S xv-xvi] çalık bir organı kesik veya kopuk.bağırmak. Kıp xiii] çoğan/çuğan çöven bitkisi. çağırmak . saponaria coğrafya ~ Ar cuğrafiya "tarif-i arz ilmi" ~ E Yun geografıa yeryüzünün tasviri. çıpçık/çıpçuk (serçe kuşu). köy yöneticisi (=? Ave *fşupân mal-güden)" +ban çocuk <çoc [Kaş xi] çocuk domuz yavrusu. kesmek.> çöm(dibe çökmek).indirmek " çök[T S xvi] ~ Moğ çöl bozkır. bedeninde yara < Tü çal. MŞ xiv] ço%/çoğ/çok kalabalık. her şeyin küçüğü.] haraç. tarım yapılmayan yer [Uy viii+] çoluk sakat.xi). çoban [Aş. [Çağ xv+] çoçğa domuz yavrusu < "küçük * Çocuk dilinden alınmış ekspresif bir deyimdir. ETü çıçamuk (küçük parmak). coğrafya " je(o)+. [passim xiv-xv] çok< Tü *çö/ * Nihai kök çok. çağırmak. kaynaşma (isim). çök[mek *çoğ. 2. gürültü. küçücük. çoğal[mak <Tü [MŞ xiv] çoğal< Tü çok " çok çöğen/çöven Tü? [İMüh. çoban. • Sıfat olarak 14. DK xiv] ~ Fa çöbân/çubân/şubân/şiwân davar güden ~ OFa şubân 1.a. haritacılık. ço%. a. +grafi çok Tü [Kaş xi] çök kalabalık.etkisiyle sesli incelmesi görülür. [CodC xiii] çocuk/çoçka domuz yavrusu. Karş.cizye [ xiv] ~ Ar cizyat [#czy msd. çoğla. öncü. belki çürü.olup.dibe inmek.(bağırmak. -k.(üşüşmek . çökelek <Tü [Kenz xviii] süt pıhtısından yapılan peynir < Tü çök-" çök- çökertme <Tü kaldırılan ağ (halk) çöl çolak Tü izi olan [TDK 1955] deniz dibine indirilerek balık geldiğinde dört köşesinden çekerek < Tü çökert.

fiilinin varyant biçimi olarak kabul edilmelidir. bacak " pa çoluk Tü [LO xix] [Uy viii+] çoluk sakat ~ Fa çulpa sakar. dibe inmek < Tü *çorj-/*çörj< Tü *çoğ. [Men xvii] çölmek vulg. değnek Tü [xi]çöptortu.TS xiv-xvi).çift koşmak. iri başlı topuz. darbe indirmek ) çomar çömçe kepçe Tü? [EvÇ xvii] çoban köpeği (Anadolu ağızlarında) Tü çokmar 1. sopa. lobut. birbirine bağlamak ~ HAvr *yeug.inmek " çök* Çök. 2. sopa. vurmak. Tü çökek. kâse. [T S xiv] çomak/çokmar/çomar (= Moğ çoqımaq çekiç.] a. kenet ~ Lat iuncta < Lat iungere. eklem arasına konan yalıtıcı tabaka ~ Ven zonta [İt giunto ] eklem. çömlek conta [ xx/a] iki mekanik aksamın eklem yeri. [Kıp xiv] çomak/çomuk/çokmar . tokmak < Moğ çoqı-çakmak." çöm- * Muhtemelen "oturan. birleştirmek. mert çömez <Tü [LO xix] medresede talebenin hizmetçisi < Tü çöm. beceriksiz & Fa çul eğri " çolak çöm[mek Tü [Uy. özellikle savaşta düşmana vurup atından devirmek için kullanılan kalın ve uzun sopa . [ARasim 1897-99] cop zabıta ~ Fa/OFa çüb/çob dal." * Karş. çöl. Final -m. iki şeyi birleştirmek " çift cop sopası çöp1 [Men xvii] çob/çop değnek.sesi içeren Türkçe üç fiil kökünden biridir (diğerleri em. iri başlı hayvan " çomak [CodC xiii] çömiş . < Fa çam tahta kadeh. telve <Tü*çö(ğ)-dibe inmek.çolpa + Fa pâ ayak.batmak. çökmek " çök- Karş. iunc-kenetlemek. Kürd çemık (kepçe). çörüntü (tortu . Ancak -ez ekinin işlevi açık değildir. çöp. .ve göm-). delikanlı" civan. cimri olmayan < Fa cawân mard genç adam. Kaş viii+] çom-/çöm. gürz. çökelti. çömelen" anlamında. [Kıp xiv] çömçe/çömçü/çömiç tahta ~ Fa çamça [küç. [Kan xv] çölmek . çör. çömlek Tü [ xi] çörjğek içinde yemek pişirilen taş veya kilden kap. çömel[mek çöm- cömert [CodC xiii] cevmerd ~ Fa cawmard/cômard eli açık. kepçe <Tü [idr xiv] diz üstüne çökmek < Tü çöm. çomak Tü? [Kaş xi] çomak asa. a.

zyme (maya). coşku YT gelmek " coşçöven » [TDK 1944] teheyyüç. ajite olmak. alacalı hale getirmek " çarp- * a > o dönüşümü muhtemelen bir *çawp.a. tuzlu. [Arg xvi] çorba . [Çağ xv] şorak tuzlu ~ OFa çörag/şörag tuzla.enthousiasme " çöğen [LG188+] süslü.a.Ar cirâb/cürâb deri veya bez torba. tuz çölü < OFa çör/şör tuz ~ HAvr *sü-ro-tuzlu.kaynamak. aş (~ OFa bâg a. köpürmek < Fa cöş kaynama. kılıf. [T S xiv-xviii] şorva . mayalanmak * Aynı kökten E Yun zeo (kaynamaki kabarmak). benekli) = Tü çakır/çağır.a. < HAvr *yeus.a. galeyan (= Ave yaoşti. kese. SN xiv] çorak tuzlu ve verimsiz yer. sopa " < Tü çopur [EvÇ. Moğ çoğur (alaca.a.a.çarpmak. • Dil Devrimi sırasında yanlışlıkla Türkçe sanılarak türevleri yaratılmıştır. [Kıp xiv] cirâb torba. acı" çorba * Ar şurac (a. " jön . • Karş.) [ xi] çörek yuvarlak ekmek < Tü *çewrek yuvarlak. bulanık. tuz gölü. tuz. kangal < Tü çorap çörek Tü çewür-" çevir- çöreklen[mek <Tü [LO xix] kıvrılıp kangal haline gelmek < Tü çörek/çevrek halka.a.) Orta Farsçadan alınmıştır.çöp2 cop [ xi] çöp çıta. [Men xvii] cürâb ayak kılıfı .Fa şörbâ a.ara biçimine işaret eder. galeyana covino genç adam ~ Lat iuvenis a. kangal" çörek çorman » " karman çorman coş[mak [DK xv] cüşa gelmek kaynamak. (hayvan) azmak. şık genç (argo) ~ İt giovino < Fa cöşîdan coşmak. [Men ] cüşmek ~ Fa cöşîdan kaynamak.veya *çalp. & Fa şör 1. = Akad gurâbu torba. çorba [Yus xiv] şorbâ . lekeli çap. zarf * Erm kulba < EErm gulba (çorap) Aramcadan alıntıdır.a.a. çorak alan [Kıp. Men xvii] çapar/çopur çiçek bozuğu.a. ekşi. kabarma. galeyan etmek. 2.) ~ HAvr *yeus-s. = Sans yüşân. kebap şişi ~ Fa/OFa çob dal. karışık + Fa bâ yemek. daire. galeyan etmek. yumuşak deriden iç ayak kılıfı ~ Aram gurbâ/gsrâbâ a.a. halka.

jüpon çubuk [Uy viii+] çıbık. küçük. [KT ] pek kısa boylu insan vesaire ~ Fa cüja/cüca yavru. [CodC xiii] çöz- * Kaşgarlı'daki çöjmek biçimi ilgi çekicidir. sopa " cop * Yuvarlak ünlüden sonra -b. 2. ince dal < OFa çob dal.] cahiller < [Kaş xi] çübek çocuk penisi.erimesi ve ç. değnek " cop ~ OFa çobag cüce [TS xiv] cüje yavru. Gül xiv] ~ Ar cubbat 1. çıkıntı ) " cephe EŞKÖKENLİLER: Ar cubba : cübbe.çöz[mek Tü [ xi] çöj.etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir. mezar çoku. kuş yavrusu ~ Fa cücak [küç. denk gelme (argo) < Tü cuk aşık kemiğinin çukur <Tü [Kıp xiv] çuğur/çukur/şukur derin veya alçak yer. çıta. bir bağı açmak. özellikle tavuk yavrusu. sopacık < Fa çüb değnek. çökmek " çök- < Tü çok-/ . [BK 1799] cüce tavuk pilici. küçük.iplik gibi bir şeyi çekip sökmek. xv+ Çağ] dibe inmek.] küçük değnek. cücük civciv * Karş. çizçözelti YT [TDK 1974] kimyada analiz sonuçu ortaya çıkan madde < Tü çöz-" çöz- cübbe/cüppe [DK. özellikle kuş yavrusu. külahlı ve kolsuz entari (= İbr gaboh kaş ~ İbr #gbh yüksek. [CodC xiii] çıbuk değnek. cuk <onom cuk/cup düşme sesi cukka <onom düz oturması" cuk [ xix] cuk oturmak aşık kemiği oyununda kemiğin düz düşmesi < [ xx/b] talihli olay.[xi. [Kıp xiv] çük erkeklik organı. civciv * Karş. Karş. çöküntü. ~ Fa çübak [küç. göz yuvası. kaşın altındaki kemik. çuha [DK xiv] çuka/çu%a ~ Fa çü%a bir tür yünlü kumaş [TS xv] civciv.] yavru. * Nihai kökeni belki bir Hint veya Doğu Asya dilinden. cühela Ar câhil" cehalet çük penis [Men xvii] ~ Ar cuhalâ' [#chl çoğ.

halk topluluğu. örtünmek.çul [İdr xiv] çul. [LG < Tü çul" çul [ xi] çulık eti yenen bir kuş [Neş xv] ~ Ar culüs [#cls msd. 2. Cuma < Ar camaca topladı" cem cumba çıkıntısı * İtalyanca sözcüğün etimolojisi belirsizdir. . özellikle cülus tahta oturma < Ar calasa oturdu cuma [İrşad. 2. KGunya xiv] toplanma günü. [TDK 1955] cumburlop düşme ve yuvarlanma sesi < cup/cumbur düşme sesi" cup cümbüş [Aş xiv] cünbiş hareket ~ Fa cunbîş oynama.] 1. bir şeyin tümü. • Arapça masdar olan cumhur sözcüğüne masdar yapan -iyyet eki eklenmesi kural dışıdır.çulla sarınmak.] oturma. cümle [passim xiv] bütün. cumburlop onom [LO ] şumburlop .] bütün olarak. bütünlük. hareket etmek) ~ OFa cumbişn hareket cumhur idaresi (république karşılığı) cumhuriyet < Ar cumhur " cumhur [Ferec xv] sıradan halk. cumbul/cumbur cümbür [cemaat onom » [LO 187+] ~ Ar cumcat^ [#cmc msd.] ~ İt gibbo çıkıntı. umum. herkes " cem [ 179+] halk idaresi (Fr république karşılığı) * İsviçre. halk ~ Ar cumhur [#cmhr] halk topluluğu. [Men ] cüll vulg. ABD gibi ülkelerin yönetim biçimine önceleri cumhur adı verilirken. binalarda üst kat [LO ] cumbur/cumbul/cumbadak suya düşme sesi < " cup " cumhur * Belki cümbüş sözcüğünün etkisiyle. oynaşma (< Fa cunbıdan kımıldamak. KGunya xiv] ~ Fa culahâ [CodC xiii] çulğan. Fransız Devrimi yıllarında cumhuriyet sözcüğü yaygınlık kazandı. bütün. tamlık. [Men ] 1. tüm (isim ve sıfat) [#cml msd. gramerde önerme " cemal cümleten tümüyle " cümle [Men xvii] ~ Ar cumlat ~ Ar cumlatan [zrf. çul ~ Ar cull [#cll] atları soğuktan korumak için örtülen örtü çulha çullan[mak 188+] hücum etmek (argo) çulluk Tü [Tuhf.

madem ki. cuş u huruş [Neş xv] ~ Fa cöş u %uröş kargaşa. herkesin öfke veya heyecanla birbirine girdiği durum & Fa cöş galeyan + Fa xuröş haykırış. şunun gibi + Fa ki ilgi edatı ~ İng junta ihtilal komitesi cunta [Hay 1959 195+] junta .Fa çun ki açıklama bağlacı & Fa çun böyle.İsp junta 1. şamata cüret cesaret etti. 2. ihtilal komitesi ~ Lat iuncta [f. 2. kemik kırdı.] cenabet olma.] beden. [Kıp xiv] çürü-/şürü-Tü *çöwrü. [EvÇ ~ ? ~ Ar cur'at [#cr' msd. telve " çöp1 cüruf [Aş xiv] curüf ~ Ar curf/curüf [#crf] akıntıyla sürüklenen şey. KGunya xiv] ~ Ar cunüb/cunub [#cnb2 msd. cünüp [İrşad.] cesaret < Ar caru'a [Ferec xv] cürmümeşhut ~ Ar curmu-1-maşhüd görgü tanığı olan suç & Ar curm suç + Ar maşhüd [mef. ceset.] suç < Ar carama 1. yüksek sesle bağırış " coşcüsse gövde. ceset = Aram gttâ a.] " conta * İspanyolca sözcük İspanya Bağımsızlık Savaşı (1808-1814) sırasında kurulan Devrimci Komiteler (juntas revolucionarias) nedeniyle siyasi anlam kazanmış. 20.çünkü [passim xiv] çün ki 1. risk aldı [TS xv] cürcüni kalçasını oynatarak yapılan raks. [Men xvii] cüsset ~ Ar cu66at [#c66 msd. yüzyılda ise Latin Amerika'nın çeşitli ülkelerinde kurulan askeri ve sivil devrim komiteleri için kullanılmıştır. öyle ki . alüvyon. suç işledi (= Aram garsmâ kemik ) çüş ünl eşeği durdurmak için kullanılan ünlem * Eski kaynaklarda tesbit edilemedi. ittifak. maden posası < Ar carafa (su) sürükledi. dinen kirli olma " cenabet cup cüppe cura onom » [T S xvii] [TDK 1955] cuk/cup suya düşme sesi " cübbe ~ Fa cüra/curra tanbura benzer müzik aleti < " cuk curcuna xvii] cürcüne/curcuna yaygara. * Karş. 2.Tü çöb/çöp tortu.] şahit olunan " cürüm. a.. 3. . ne zaman ki. eti kemiğinden ayırdı. birlik. şehadet çürü[mek <Tü [CodC xiii] çüyri-/çüri. (sel) alıp götürdü cürüm/cürm[ xiv] cürm ~ Ar curm [#crm msd.

portföy . fasikül cüzdan [ xiv] ~ Ar cuz' [#cz'] bir bütünün küçük parçası.a. kesme ) dadaizm [ xx/a] ~ Fr dadaisme modern sanatta bir akım # 1919 Hans Arp ve Tristan Tzara. * Farsçaya Türkçeden alındığına ilişkin Mahmud Kaşgari'nin görüşü yanlıştır. az " cüzzam/cüzam [TS* xv] cü5âm ~ Ar cu5âm [#c5m msd. [İMüh. kitap fasikülü + Fa -dânl kap " cüz.yakmak) ~ HAvr *dhegh.Fa cuz'dan cüz kesesi. gıdıklama. unsur.dikmek)" çuval cüz ünite. tadını beğenmek. delikanlı (Erzurum ağzı ve Azerice) < Tü dadı [DK xiv] ~ Fa dadu halayık. dağıl[mak <Tü [ xiv] tağıl-/dağıl< Tü *tağ- . ca5m] vücudun bir parçasını kopardı (= Aram #gdm vücuttan bir uzuv veya kemik koparma.çuval [DK xiv] ~ Fa cuwal kaba kumaştan yapılmış torba çuvaldız [CodC xiii] çuvâldüz ~ Fa cuwâl düz çul iğnesi & Fa cuwâl çul + Fa düz dikiş iğnesi (< Fa duttan.) [Uy viii+] tağar torba. lepra < Ar caSama [msd.] 1. birim.tat almak.(yakmak). kargaşa. gıcıklama.] cüzam hastalığı. dadı dağ[lamak [Kut xi] ~ Fa/OFa daġ kızgın demirle hayvanlara vurulan damga (= Ave da%a. Karş. +dan1 cüzi cüz [ xiv] ~ Ar cuz'I [#cz' nsb. 3. rulolar şeklinde bir kitabın her bir rulosunu taşımaya mahsus torba & Ar cuz' birim. Sogd daġ. a. anlaşılmaz şekilde konuşma. dağ dağar Tü [Or viii] tağ (= Moğ tağ a. Paris’li sanatçılar < Fr dada anlamsız bir sözcük dadan[mak tat" tat dadaş <çoc Tü [ xi] tatğan. a.] çok küçük (miktar). İdr xii] tağarcuk dağdağa [Men xvii] ~ Ar daġdaġat [#dġdġ msd. kitap forması. teşviş < Ar daġdaġa [onom. ağabey.] gıdıkladı. anlaşılmaz şekilde konuştu vb. [Men xvii] dada-/dadan[D S ] erkek kardeş. düz. [Men xvii] kitap veya evrak çantası. 2.

nüans.] döngü.] giren. [TDK 1974] 1. verim msd. daha (zarf) EŞKÖKENLİLER: Tü takı: daha. araya girme. çember. inceltti" dikkat ~ Ar * Güncel anlamı dakika sözcüğünden etkilenmiş olup 1960’lardan itibaren kaydedilmiştir. daktilo [Bah 1924] daktilograf ~ Fr dactylo < Fr dactylographe parmakla yazma aygıtı & EYun dáktylos parmak + EYun grafe yazı" +graf dal[mak Tü xiv] dal. mahsul < Ar da%ala girdi dahil2 olan. ince).] devam eden. kazanç.suya dalmak dal1 Tü [Uy. [Ali xvi] muhit. derecenin ve saatin altmışta biri" dikkat * Karş. zamanı kullanmada çok ~ Ar daqîq [#dqq sf. teker < Ar dara döndü " devir dakik dikkatli olan [Gül xv] . ince (iş). [Kıp [Uy viii+] tal ağaç dalı . girme. Kaş viii+] tal. daha (zarf) [Men xvii] " daha ~ Tü takı/dakı de.] (bir şey etrafında) dönen. f. f. dahi ~ Ar dâhin [#dhy fa.bayılmak. 2. deveran etti" devir daire [Ferec xv] halka.(tohum saçmak). içeride ~ Ar dâim [#dwm fa.] 1. daha Tü [Uy viii+] takı/dakı de. ince ayrıntı.] akıllı. ofis. suit dâ'irat [#dwr fa. yorulmak .* Aynı kökten Tü tar-/tara. iç " dahil1 daim [Kıp xiv] [Aş. dahi (bağlaç).] ince. devamlı < Ar dama devam etti" devam daima [Yus xiv] ~ Ar dâ'imâ [#dwm zrf. bilinci kararmak. 2. çevre. deveran eden < Ar dara döndü. tarı. [LO xix] yönetim mekânı. getiri. halka. Akad daqqiqu (çok küçük. Yus xiv] ~ Ar dâ%ü [#d%l fa. dakika [KıpGul xiv] incelik ~ Ar daqîqat [#dqq sf. de dahi1 dahi2 Tü [Or viii] takı ve (bağlaç). partikül. saçmak). büro. dahi1. [KT xix] bir konak veya büyük bina içinde birkaç odadan oluşan müstakil birim. 2. daha (zarf) (bağlaç).(dağıtmak. gelir. kurnaz " deha ~ Ar da%l [#d%l dahil1 /dahl[Kıp xiv] da%l getiri. dönüş.] devamlı" daim dair [Ali xvi] ~ Ar dâir [#dwr fa.] 1. rafine. narin < Ar daqqa ufaladı.

dal2

[EvÇ xvii] Tal yalın, çıplak

~?

dala[mak Tü [Uy viii+] tala- saldırmak, talan etmek, yağmalamak; [DK xiv] dala- ısırmak; [Çağ xv+] tala- saldırmak, ısırmak dalak Tü [Uy viii+] tal; [Kaş xi] talak a. a. ~ Ar Dalâlat [#Dll msd.] yoldan çıkma, ~ ?

dalalet [Men xvii] sapma, azma < Ar Dalla saptı, yanlış yola gitti dalavere * Alavere dalavere ikilemesinden ayrışmıştır.

[Cumh 1929]

dalga Tü? [Kıp xiv] dalğa ; [Çağ xv+] dalğa (= Moğ dolğıya a. a. < Moğ dolğıdalgalanmak, sıçramak, fışkırmak, rahat durmamak, koşuşturmak ) dalgıç dalkavuk <Tü + [Çağ xv+] dalğıci su altına dalan kimse; [Men xvii] dalğıç < Tü dal-" dal[Men xvii] sarıksız külah giyen, müdahin " dal2, kavuk

daltonizm [ xx/b] ~ Fr daltonisme renk körlüğü / İng daltonism a.a. < öz John Dalton İngiliz fizikçi (1766-1844) dalya 1 [KT xix] bazı oyunlarda sayı kesik, çentik < İt tagliare kesmek ~ OLat taliare çelik aşısı yapmak, kesmek * İng tally (oyunda sayı) biçimi İtalyancadan alınmıştır. dalya2 [LO xix] ~ YLat dahlia bir süs çiçeği # 1791 Antonio Jose Cavanilles, İsp. botanikçi < öz Anders Dahl İsveçli botanikçi ve Linnaeus'un öğrencisi (1751-1789) dalyan1 [Kan xv] balık ağlamak için kurulan sabit ağ düzeneği ~ İt taglio

* Yun alieüo (balık tutmak) fiilinden *aliáni biçimi tesbit edilememiştir. dalyan2 Italiàn İtalyan < Italia " italik [EvÇ xvii] bir tür uzun namlulu tüfek

* Dalyan boylu deyiminde muhafaza edilen bu sözcüğün dalyan1 (bir tür balık tutma düzeneği) ile ilişkisi kurulamaz. dam1 [Uy viii+] tam duvar; [T S xiii, CodC xiii] dam/tam ev, evin çatısı; [Çağ xv+] tam evi çatısı olan ev = Sogd daman ev = Ave daman a.a. = Sans dam/dama a.a. ~ HAvr *dem- a.a.

* Tam olarak belirlenemeyen bir İran dilinden alıntı olduğu muhakkaktır. dam2 [ 188+] ~ Fr dame hanımefendi, bayan ~ Lat domina [f.] ev sahibesi < Lat domus ev ~ HAvr *domos a.a. < HAvr *dem- a.a. " dam1 dama [İM582 187+] ~ İt dama 1. hanımefendi, soylu kadın, 2. "kraliçe oyunu", dama ~ Fr dame hanımefendi" dam2 damacana [Kieffer-Bia1835] enli su şişesi ~ Fr dame-jeanne a.a. / Prov damajana a.a. ~İtdamigianabüyükve

* İlk kez 16. yy sonlarında kaydedilen Fransızca sözcüğün etimolojisi belirsizdir; Dame Jeanne ("bayan Jeanne") biçiminin yakıştırma olduğu açıktır. İng demijohn (a.a.) Fransızcadan alınmıştır. damak Tü [LO xix] ağzın damı [Uy viii+] tamak/tamğak gırtlak, boğaz, geniz; [LL 1732] küçük dil ve etrafı; < Tü tam- damlamak " damla-

* Karş. Lat guttur (gırtlak, geniz) < gutta (damla). Sözcüğün orijinal anlamı damak tadı deyiminde korunmuştur. "Ağzın damı" anlamı dam sözcüğünden kontaminasyon yoluyla oluşmuş olmalıdır. damar Tü [Uy viii+] tamar/tamır sinir veya damar ; [Kaş xi] tamır/tamur Moğ tamır beden gücü, kas gücü, damar) damask/damasko [LO xix] damasko ~ İt damasco Suriye kökenli bir tür kumaş, dımışkî / Fr damasque a.a. < öz Damasco Dımışk, Şam kenti damat [Ferec xv] dâmâd ~ Fa/OFa dâmâd güvey, damat ~ EFa *dâmâtar- düğün sahibi (= Ave zâmâtar- a.a. = Sans câmâtr a.a.) < HAvr *gems- düğün, evlenmek " gamet damen [Ferec xv] ~ Fa daman etek (=

* Karş. tiz-i reftar olanın payına damen dolaşır (hızlı gidenin ayağına etek dolaşır). damga Tü [Or viii] tamğa (= Moğ tamağa(n) mühür, arma, amblem) ~ Tütamıt- [viii+ Uy] damlatmak < Tü

damıt[mak YT tam- damlamak " damla-

[CepK 1935] distile etmek

damızlık <Tü [ xv] yoğurt mayası; [EvÇ, Men xvii] döl alınacak hayvan < Tü tamuz-/damız- [viii+ Uy] damlatmak < Tü tam- damlamak " damla* Karş. damzur- (damlatmak ? xvii Men), damzurma (mühür mumu ? xvii Men), damla [Kıp xiv] tamla a.a. < Tü tam- [xi] damlamak <Tü

damper [ xx/b] kamyonu < İng to dump [onom.] kabaca dökmek damping bir malı piyasaya sürme " damper dan onom [ xx/b]

~ İng dumper dökücü, kaldıraçlı yük ~ İng dumping dökme, fiyat ucuzlatarak

rezonanslı darbe sesi

< Tü tak sert darbe sesi" tak2

* Rezonans belirten -n sesi etkisiyle inisyal t yumuşamıştır. Bazı türevlerde d'li ve t'li biçimler bir arada görülür; ör. dandun/tantun, dangır dungur/tangır tungur. dana dandik Tü? [Kıp xiv] tana bir yaşında sığır yavrusu [AL 192+] ince, nazik (argo); [ xx/b] uyduruk

dandini

<çoc

[EvÇ xvii] oynama, raks; [LL 1732] çocuğu dizinde oynatma

* Karş. Fr dandiner, İng dandle, İt dondolare (çocuğu dizinde oynatma). dangalak <onom [Men xvii] dangel/dıngıl ebleh, bi-endam kişi, deyyus; [LO xix] dangalak dangıl dungul konuşan kimse, kaba adam < dangıl [onom.] boş bir nesneye vurma sesi " dangıl dangıl/dangır onom boş kutu veya teneke sesi " dan

danış[mak Tü [Kaş xi] tanuş- karşılıklı konuşmak, söyleşmek; [ xiv] konuşmak, müşavere etmek < Tü tanu- konuşmak, söz söylemek danışık daniska şeyin en iyisi * Karş. lepiska. danışman YT [CepK 1935] müşavir Tü danış-" danış-, +men2 <Tü [Tz xiv] söz, konuşma (Azerbaycan'da) < Tü danış-" danış-

[EvÇ xvii] Almanya'dan gelen kaliteli kürk; [ xix] bir < öz Daniska Danzig/Gdansk, Baltık denizinde bir liman kenti

* Fa danişmand (bilen, bilgili) sözcüğünden esinlenmiş olduğu açıktır. dans sallanmak, koşuşmak [NKemal 1873] [ xx/b] ~ Fr danse a.a. < Ger *dintjan ~ Fr densité yoğunluk ~ Lat densitas a.a. <

dansite Lat densus yoğun ~ HAvr *dens-2 a.a.

dantel/dantela [ARasim 1897-99] dantela [küç.] iğne oyası < Fr dent diş ~ Lat dens, dent- a. a. " aldente

~Frdentelle

* Sözcük Fransızcadan alındığı halde erken örneklerde İtalyanca biçim tercih edilmiştir. dar1 [Uy viii+] tar geniş olmayan, sıkı, bunaltıcı EŞKÖKENLİLER: Tü dar : dar1, darıl-

dar2 [ xiv] ~ Ar dar [#dwr] ev, konut, konak, yurt (= Aram dwârâ/dürâ konut, konaklama yeri = Akad dâru göçebe ve çobanların konakladığı yer, oba) < Ar dara döndü, dolandı" devir * Aslı muhtemelen "etrafı çitle çevrili yer" anlamında. Karş. Tü ev =? evirdar3 [ağacı [Ferec xv] ~ Fa/OFa dar 1. ağaç, 2. çarmıh, haç, idam ağacı (= Ave dâru- ağaç = Sans dáru a.a.) ~ HAvr *deru-2/doru- ağaç, özellikle meşe ağacı * Aynı kökten EYun dóry/déndron, İng tree (ağaç). dara [LO xix] kap payı ~ Ar TarH çıkarma, atma " tarh darbe vurgu < Ar daraba vurdu " darp ~ İt tara tartıda brüt ağırlıktan çıkarılan ~ Ar Darbat [#Drb msd.] vuruş,

[Aş xiv] Darbet

darbımesel [Men xvii] ~ Fa Darb-i ma6al hikâyenin bitirme cümlesi, kıssadan hisse & Ar Darb vuruş, vurgu, şiirde beytin son ayağı + Ar ma6al masal, kıssa " darp, mesel darbuka küçük davul (Mıs.) [TDK 1955] ~ Ar darabukka [onom.] bir tür

darı Tü [Uy viii+] tarığ ekin, her tür hububat, özellikle arpa ve buğday; [Kıp xiv] tarığ/tarı/darı ekin, özellikle darı, panicum viliaceum < Tü tarı- ekin ekmek, tohum saçmak " dağıl* Aynı kökten Tü tar- (dağıtmak, yaymak, saçmak) = Moğ tara-/tark?a- (dağılmak, saçılmak). Anlam ilişkisi için karş. EYun spérma/sporá (tohum) < speirö (saçmak, dağıtmak), diasporá (dağılma); Ar Sarrat (tohum) < 5arra (saçmak). Ayrıca karş. ETü tarım (nehrin dallara ayrıldığı yer, delta). darıl[mak Tü [Uy viii+] tarık- içi sıkılmak, müteessir olmak, bunalmak; [ xi] tarılğana.a.; [Men xvii] darla-/darıl- kızmak, küsmek < Tü tar/dar " dar1

darma dağın ikil [Kıp xiv] dardağan ; [Mercimek xv] dardağan ; [Neş xv] dardağan tamamen dağılmış < Tü târ- [viii+ Uy, xi] dağıtmak, saçmak < Tü *tağ-dağılmak " dağıldarp [Kut, Aş xi] Darb çarpma, para basma < Ar Daraba vurdu ~ Ar Darb [#Drb msd.] vurma,

darphane + [Selaniki xvi] ; [Men xvii] zarbhane/darabhane para basma yeri çarpma, vurma, para basma + Fa %âna ev " darp, hane darülfülfül [Men xvii] dâr-i fülfül ~ Ar dâru-al-fulful biber ağacı ~ Fa dâr-i pilpil & Fa dar ağaç + Fa pilpil biber ~ Sans pippalî meyvecik, biber " dar3, el3, biber data [ xx/c] ~ İng data veri ~ Lat data [n. çoğ.] verilmiş şeyler < Lat datus verilmiş < Lat dare, dat- vermek ~ HAvr *ds- < HAvr *dö- a.a. * Aynı kökten Lat donum (hediye), E Yun didomi, do-, Fa dadan, Erm da-, Rus daty (vermek), dativ daüssıla & Ar dâ hastalık + Ar Silat sıla " sıla dava tez, mahkemeye çağırma " davet davar [Kut, Yun xi] [DTC 1943] ~ Ar dâu-S-Silat sıla hastalığı, sıla hasreti

& Ar Darb

~ Ar dacwâ' [#dcw msd.] iddia, hukuki

Tü [Uy viii+] tapar mal, mülk, servet, büyükbaş hayvan < Tü taP-/tap-2 bulmak, elde etmek

* Erm tavar (a.a.) sözcüğü 5. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. İki dil arasındaki ilişkinin mahiyeti açık değildir. • Moğ tavar ve Rus tovar/tovarış (mal, servet) biçimleri Türkçeden alıntıdır. davet < Ar dacawa çağırdı [Aş xiv] ~ Ar dacwat^ [#dcw msd.] çağırma, çağrı

davlumbaz [TS xiv] davulbâz/davlunbâz ata giydirilen göğüs zırhı; [DK xiv] davul; [ xix] yandan çarklı gemilerde pervaneyi örten yarım daire şeklinde kapak < Tü davul" davul * -baz ekinin anlamı açık değildir. davran 1[mak Tü [Uy viii+] taPran- acele etmek, hızlı hareket etmek; [Men xvii] canlanmak, (bir hastalıktan sonra) ayağa kalkmak; [KT xix] ayağa sıçramak, hamle etmek, teşebbüs etmek < Tü taPra- [viii+ Uy] hızlı ve aceleci olmak Tü *taP-hareket etmek? kımıldamak? Karş. Tü tawış/tawuş (kımıldanma - xi), tawışğan (tavşan).

davran2[mak < Ar Tawr tavır " tavır

[LO xix] bir tarzda hareket etmek, tavır almak

* Türkçe kökenli olan davran-1 fiili ile anlam bakımından ilgisi kurulamaz. Dil Devrimi döneminde bu husus göz önüne alınmadan türevlerin yapılması dikkatsizlik eseridir. davudi [Kıp xiv] ~ Ar dâwüdî [nsb.] Davut peygamberin sesi gibi gür ve kalın ses < öz Dâwüd Davut, Kur'anda peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı (MÖ 11. yy) ~ İbr dâwld sevilen, Davut < İbr #dwd sevme * İbr Dawid adının Arapça karşılığı wadud (Vedut) veya wadad (Vedat)'dır. davul [Kaş xi] tavıl; [passim. xiii-xix xiii] Tabl davul, özellikle savaş davulu ~ OFa *tabil a. a. ~ Ar Tabl

* Fa tabal ???, Ar Tabl ???, Erm daviġ biçimleri Orta Farsça kökenlidir. Arapçadan Batı dillerine aktarılmıştır; karş. İsp atabal, İttaballo, EFr tabour (a.a.). daya[mak Tü [Kaş xi] taya- destek ağacı koymak, diremek

dayak Tü [Uy viii+] tayak direk, destek, değnek; [Men xvii] dayak değnek, sopa taya- dayamak " dayadayanak YT [CepK 1935] mesnet < Tü dayan-" daya< Tü dayan-" daya-dayanışma

< Tü

YT

[CepK 1935] tesanüt dayı dazlak de Tü Tü

[Uy viii+] tağay annenin erkek kardeşi, dayı; [Kıp xiv] tay/tayı; [DK xiv] dayı <Tü [Kıp xiv] Tazluk ; [Mercimek xv] Tazlak " dahi1 < Tü taz [viii+ Uy] kel

[Uy viii+] takı bağlaç; [Kıp xiv] de/da [ xx/b] [ xx/b]

de fakto (edat) + Lat factum fiil, edim " faktör de jure (edat) + Lat ius, iur- kanun, hukuk " jüri

~ Lat de facto fiilen & Lat de -den, ile ~ Lat de iure hukuken & Lat de -den, ile

de+ ~ Lat de bir şeyden ayrılma veya uzaklaşma, eksilme, yüksek bir yerden aşağı inme, gitme, kaybolma, sona erme bildiren edat ve fiil öneki * Fransızcada de-, dé- ve (seslilerden önce) dés- biçimleri görülür. Modern türevlerde daha çok "olumsuzluk" anlamı ağır basmıştır. Ör: bloke/debloke, şarj/deşarj, avantaj/dezavantaj. EŞKÖKENLİLER:

Lat de-: debi, debloke, debriyaj, dedüksiyon, defans, defi, defile, deflasyon, defo, deforme, defrost, degaj, degrade, degüstasyon, dejenere, dekadan, dekafeine, deklanşör, deklare, dekoder, dekolte, dekont, dekupe, dekuple, delege, demarke, demarş, demode, d de[mek debdebe Tü [Orviii]té-a.a.

[Men xvii] davul gürültüsü; [LO xix] haşmet, saltanat - Ar dabdabat [#dbdb msd.] 1. kısa adımlarla ve ayağını vurarak yürüme, 2. at nalı sesi, 3. davul sesi < Ar dabdaba [onom.] * Farsça ve Türkçede "maiyetiyle yürüyen hükümdarın gürültüsü" anlamında kullanılmıştır. debelen[mek <Tü [Kıp xiv] sağa sola yuvarlanmak < Tü tep-" tep-

* Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele- ekiyle. debi [ xx/b] ~ Fr débit 1. dilimleme, perakende satma, azar azar verme, 2. belli bir sürede akan sıvı hacmi < Fr débiter tomruğu kereste haline getirmek, perakende satmak & Fr de+ Frk *bitte tomruk " de+ debloke [etm Fr bloquer tıkamak " de+, bloke debelen[mek <Tü [ xx/b] ~ Fr débloquer tıkanmış bir şeyi açmak <

[Kıp xiv] sağa sola yuvarlanmak

< Tü tep-" tep-

* Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele- ekiyle. debi [ xx/b] ~ Fr débit 1. dilimleme, perakende satma, azar azar verme, 2. belli bir sürede akan sıvı hacmi < Fr débiter tomruğu kereste haline getirmek, perakende satmak & Fr de+ Frk *bitte tomruk " de+ debloke [etm Fr bloquer tıkamak " de+, bloke [ xx/b] ~ Fr débloquer tıkanmış bir şeyi açmak <

debriyaj [ xx/b] ~ Fr débrayage makine milini dişlilerden ayırma, dekuple etme, debriyaj & Fr de- ayırma edatı + Fr braie mil, değirmen mili" de+ deccal [ xiv] ~ Ar daccâl [#dcl im.] Kuran'a göre kıyametten önce yeryüzüne gelecek olan sahte peygamber ~ Aram daggalâ kandırıcı, sahteci < Aram #dgl kandırma, görünme (= Akad dagâlu bakma, görme ) dede çoc [Oğ xi] baba; [DK xiv] büyükbaba, yaşlı kişi

dedüksiyon [ xx/b] ~ Fr déduction çıkarsama, tümdengelim ~ Lat deductio a. a. < Lat deducere, deduct- sevketmek, -den götürmek, sonuç çıkartmak & Lat de- bir şeyden + Lat ducere, duct- sevketmek " de+, dük

def1 [Aş xiv] defc itme, tepme, dışarı çıkarma [#dfc msd.] tepme, geri çevirme, geri verme, ödeme < Ar dafaca itti, tepti, geri çevirdi

~ Ar dafc

def2/tef [ xiv] ~ Ar/Fa daf/daff tek yüzlü davul, def, çalpara ~ Aram dappâ tabla, tepsi ~ Akad dappu a.a. ~ Sumer defa bir kerede ödeme " def1 [Ferec xv] ~ Ar dafcat^ [#dfc msd.] 1. itiş, darbe, 2.

* Kelimenin Türkçedeki anlam evrimi için karş. Fr dans un coup (bir vuruşta, bir defada). defaat dafcat^ " defa [Ali xvi] ~ Ar dafcât [#dfc çoğ.] defalar < Ar

defans [ xx/b] ~ Fr défense savunma < Lat defendere, defenssaldırıyı püskürtmek, savunmak & Lat de- uzağa + Lat fendere, fens- tepmek, tepelemek ~ HAvr *gwhen-do < HAvr *gwhen- a.a. " de+ * Aynı kökten Ger *gund- (savaş). defaten [Ali xvi] ödemede < Ar dafcat^ itme, darbe, ödeme " defa ~ Ar dafcatan [zrf.] bir defada, bir

defi [ xx/c] ~ Fr défi meydan okuma < Fr défier meydan okumak, kendine güvenip ortaya çıkmak ~ Lat defidere a. a. < Lat fıdere güvenmek ~ HAvr *bheidh- a. a. " de+, federasyon defihacet giderme + Ar Hâcat ihtiyaç " def1, hacet ihtiyaç giderme & Ar dafc defetme,

defile [TDK 1955] moda geçit resmi ~ Fr défilé her çeşit geçit resmi < Fr défiler tek sıra halinde geçmek & Lat de- + Lat filare tek sıra halinde dizilmek < Lat fila iplik, dizi" de+, filament defin/defndafana gömdü EŞKÖKENLİLER: Ar #dfn : defin, define define şey, gömü " defin [Ferec xv] ~ Ar dafınat [#dfn sf. f.] gömülü [Env xiv] ~ Ar dafn [#dfn msd.] gömme < Ar

deflasyon [TDK 1955] ~Frdéflation şişmiş olan para arzının daraltılması ~ İng deflation (şişmiş bir şey) inme, havası kaçma, a.a. < İng deflate (şişmiş bir şey) sönmek, söndürmek & Lat de- eksilme ve inme edatı + Lat flare, flat-üflemek, şişirmek ~ HAvr *bhle- üflemek " de+ defne laurus nobilis [MŞ xiv] defni ~ Yun/EYun dafne defne bitkisi,

* Aram dapna (a.a.) biçimi muhtemelen Yunancadan alınmıştır. Nihai kökeni muhtemelen bir Anadolu veya Akdeniz dilidir. defo [xx/a] ~ Fr défaut hata, kusur~Lat defectus a.a. < Lat deficere, defect- bozmak, eksik ve kusurlu yapmak & Lat de- + Lat facere, fact- yapmak " de+, faktör * Karş. İng defect (defo, kusur). deforme [etm deforme etmek ~ Lat deformare " de+, form defrost buzlanma, don " de+, antifriz [ xx/c] [ xx/a] ~ Fr déformer biçimini bozmak,

~ İng defrost buz çözmek < İng frost

* Latince olmayan bir köke de- önekinin getirilmesi kuraldı şıdır. defter [Yusxiv] ~ Ar daftar yazı tableti~Aram dipterâ a.a. - EYun difthéra 1. tabaklanmış deri, 2. yazı tableti olarak kullanılan kesilip perdahlanmış deri tabakası * ETü tepter (a.a. - Uyg) Aramca veya Orta Farsçadan erken bir alıntı olarak değerlendirilmelidir. defterdar maliyeci < Ar daftar " defter, +dar [Ali xvi] ~ Fa daftardâr defter emini, baş

değ[mek Tü [Or viii] teg- ulaşmak, erişmek, bitişmek, bitişik olmak, aynı hizada olmak; [ xi] denk olmak, bedel olmak, eşit olmak * Aynı kökten Tü tek/teg (kadar, gibi, eş), terjğ (denk, eşitlik), terjğe- (kıyaslamak, ölçüştürmek). degaj [ xx/b] degajman ~ Fr dégagement rehin verilen şeyi geri alma, bağlı bir şeyi çözme, kurtarma, salma < Fr dégager rehin çözmek & Fr de- + Fr gage rehin " de+, angaje değer değil Tü Tü [Kaş xi] tegir paha, kıymet < Tü teğ- eşit olmak, bedel olmak " değ-

[Oğ xi] degül olumsuzluk bildiren sözcük; [Çağ xv] değül a.a.

değin

[Kaş xi] tegin kadar, gibi (edat) YT

< Tü tek eşit, denk " dek

değin[mek

[TDK 1955] değin- bir konuya temas etmek < Tü değ-" değ-

değirmen Tü [Uy viii+] tégirmen değirmen, değirmen taşı < Tü *teğirğen dönen şey < Tü teğir-/tewir- döndürmek, çevirmek " devir* -men eki büyük olasılıkla -ğen ekinin dissimile biçimidir. değirmi Tü [Uy viii+] tégirmi halka, çevre; [ xi] téğirme daire şeklinde olan şey, değirmen taşı, yuvarlak para < Tü teğir-/tewir-" değirmen değiş[mek Tü [Uy viii+] tegiş- rastlaşmak, denk gelmek; [Kıp xiv] değiş- mübadele etmek, takas etmek; [TS xiv xiv] tebeddül etmek, dönüşmek < Tü teğ-/değ- eşit olmak, bedel olmak " değ* Anadolu ağızlarında deniş- biçimi yaygındır, değme her bir, herhangi bir * Değ- fiiliyle ilişkisi belirsizdir. değnek <Tü [DK, Men xiv] degenek baston, asa < Tü değ-" değTü [Kaş xi] tégme her,

* Yun dekaníki (a.a.) < Lat decanus (onbaşı) etimolojisi için yeterli delil yoktur. degrade [etm [ xx/c] ~ Fr dégrader kademe kademe azaltmak & Fr de- + Fr grader kademelendirmek, derecelendirmek < Lat gradus adım, kademe, derece " de+, grado degüstasyon [ xx/b] ~ Fr dégustation tadını çıkarma, tadına bakma < Lat degustare tadına bakmak & Lat de- bir şeyden + Lat gustare tad almak, tadına bakmak " de+, gusto deha karşılığı) [Men xvii] kurnazlık; [LO, KT xix] olağanüstü zekâ (Fr génie ~ Ar daha' [#dhy msd.] kurnazlık, beceriklilik < Ar dahiya kurnaz idi

Türkçedeki modern anlamı 19. yy'da ortaya çıkmıştır. EŞKÖKENLİLER: Ar #dhy : deha, dahi2 dehen zathan- a.a.) [Ömer b. Mezid xv] ~ Fa/OFa dahân/dahan ağız (= Ave ~ Fa dihlîz koridor, geçit, sofa ~

dehliz [KıpGul xiv] dihliz OFa dahrîz revak, kapı girişindeki sütunlu eşik, propylon

dehşet [Ferec xv] ~ Ar dahşat [#dhş msd.] şaşkınlık, hayret, ani ve şiddetli korku < Ar dahişa şaşkınlık ve hayrete kapıldı, korktu dehşetengiz [LO xix] " dehşet, +engiz

deizm [Bah 1924] deizma bağımsız tanrı inancı, teizm < Lat deus tanrı * Karş. teizm.

~ Fr déisme müesses dinlerden

dejenere [etm [Bah 1924] ~ Fr dégénérer soysuzlaşmak, soysuzlaştırmak ~ Lat degenerare a.a. & Lat de- eksik, ayrı + Lat genus soy " de+, jenerasyon dek Tü [ viii] tek gibi (benzetme edatı); [Uy viii+] kadar (kıyas edatı) < Tü *te- varmak, denk olmak " değ~ Fr déca- / İng deca- on (sadece

deka+ bileşiklerde) ~ E Yun déka on ~ HAvr *dekm a. a.

* Aynı kökten Lat decem, Fr dix, İng ten, Alm zehn, Fa dah, Sans dása, Erm das (on). dekadan [ARasim 1897-99] ~ Fr décadent 1. yoz, sefih, 2. bohem ~ OLat decadens < OLat decadere bozulmak, geri düşmek, yozlaşmak & Lat de- bir şeyden + Lat cadere düşmek " de+, kadans dekafeine décaféiner kafeinini almak " de+, kafein [ xx/c] ~ Fr décaféiné kafeini alınmış < Fr

dekan [ResmiG 1934] ~ Alm dekan üniversitede bölüm başkanı ~ OLat decanus kilise hiyerarşisinde bir rütbe ~ EYun dekanós onbaşı, on kişinin yöneticisi < EYun déka on " deka+ * Türkçeye 1933'te Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. dekatlon [ xx/b] & EYun déka on + EYun áthlon yarış " deka+, atlet ~ Fr décathlon on dalda spor müsabakası

* İlk kez 191 1’de İsveç'te tanımlanmış ve 1912 Stockholm Olimpiyatlarında uluslararası kullanıma girmiştir. KArş. pentatlon. deklanşör [ xx/b] ~ Fr déclencheur tetikleyici < Fr déclencher mandalını çekmek, tetiklemek & Fr de- + Fr clenche mandal ~ Frk *klinka mandal, çengel" de+ deklare [etm [ xx/a] ~ Fr déclarer ilan etmek, beyan etmek ~ Lat declarare yüksek sesle ilan etmek & Lat de- bir yerden veya bir şey hakkında + Lat clarare bağırmak < Lat clarus yüksek sesli, açık, parlak, temiz " de+, klarnet deklase [ xx/b] ~ Fr déclassé sınıf düşmüş, değer kaybetmiş (kimse) < Fr déclasser sınıf düşürmek & Fr dé+ ayrılma, uzaklaşma bildiren önek + Fr classe sınıf" de+, klas dekoder "de+,kod [ xx/c] ~ İng decoder kod çözücü < İng code kod

dekolte [ARasim 1897-99] ~Frdécolleté kadın giyiminde gerdan ve üst göğüs açıklığı & Fr de- + Fr collet [küç.] gerdan < Fr col boyun ~ Lat collum a. a. " de+, koli1 dekont [ xx/b] şeyden + Fr compter hesaplamak " de+, kompüter ~ Fr décompte hesap dökümü & Fr dé- bir

dekor [Bah 1924] ~ Fr décor ziynet, süs ~ Lat decus, decor1. zerafet, terbiye, uygun davranış, 2. ziynet, süs ~ HAvr *dek-es- < HAvr *dek- (öğreti, terbiye, adap) benimsemek " disiplin dekovil [ xx/b] ~ Fr decauville dar demiryolu hattı ^ 1889 Paris Sergisi'nde < öz Paul Decauville Fransız mühendis (1846-1922) dekupe [etm [ xx/b] ~ Fr découper keserek çıkarmak, testere ile ince ağaç işçiliği yapmak & Lat de- bir şeyden + Fr couper kesmek " de+, kup dekuple [etm [ML xx/c] dekuplaj ~ Fr découpler çift olan bir

şeyi ayırmak & Fr de- ayrı + Fr couple çift" de+, akuple del[mek Tü [Uyviii+]tel-a.a. ~ Ar dalâlat [#dll msd.] yol

delalet [Kıp xiv] gösterme, işaret etme, delil olma < Ar dalla gösterdi, işaret etti

delege [Bah 1924] ~ Fr délegué murahhas, birini veya bir şeyi temsil etmek üzere gönderilen kimse < Fr déleguer görev vermek, görevli olarak göndermek ~ Lat delegare a. a. & Lat de- bir şeyden + Lat legare, legat- bir sorumluluk veya yükümlülük vermek, görevlendirmek (< Lat lex, legkanun, yükümlülük)" de+, legal

delgi deli delik delil delişmen
+men1
Akad daltu kapı)

YT
Tü Tü

[CepK 1935] matkap delü [Kaş xi] telik a. a. sf.] a. a. " delalet <Tü

< Tü del-" del-[Uy viii+] teipe/telfe a.a.; [ xi] telü ; [DK xiv] < Tü tel-" del-[Aş xiv] yol gösteren [LO xix] deli gibi, biraz deli ~ Ar dalîl [#dll

< Tü deli" deli,

* -işmen ekinin işlevi açık değildir. delta [KT xix] ~ EYun délta 1. Yunan alfabesinin dördüncü harfi, D$, 2. Nil nehrinin delta harfine benzeyen ağzı ~ Fen dlt kapı, Fenike alfabesinin dördüncü harfi (= Aram dal et kapı, Arami/İbrani alfabesinin dördüncü harfi, Dd3; =

dem(o)+ ~ Fr dém(o)- / İng dem(o)- halk (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun demos 1. ilçe, memleket, ülke, 2. taşra halkı, memleketli, 3. halk,

ahali < EYun daio bölmek, pay etmek, kısımlara ayırmak ~ HAvr *da- bölmek, kısımlara ayırmak dem1 [Aş xiv] vakit Sans dhámi/dhamáni nefes, soluk, üfleme ) ~ Fa/OFa dam 1. nefes, 2. vakit, zaman (=

* Farsça ikinci anlamın "soluklanmak, es vermek" anlamında dam çordan ve dam zadan deyimlerinden türediği düşünülebilir. dem2 [Yus xiv] ; [ xx/b] çay kıvamı (= Aram dsmâ a. a. = İbr dam a. a. = Akad dâmu a. a.) ~ Ar dam [#dm] kan

demagog [Bah1924] ~Frdémagogue halkı galeyana getirme ~ EYun demagögös "halk güden", a.a. & EYun demos halk, ahali, özellikle aşağı tabakadan halk + EYun agögös önder, öncü (< EYun âgö gütmek, sürmek, sevketmek)" dem(o)+, aksiyon demarke [etm işaretleyerek ayırmak, sınır çizmek " de+, marke [ML xx/c] ~ Fr démarquer ~ Fr démarche

demarş [ xx/b] diplomatik girişim girişim, gidiş, süreç < EFr démarcher yürüyüp gitmek " de+, marş demeç YT [TDK 1944] beyanat

< Tü de-" de-

* Fiil köküne eklenen -meç ekinin işlevi belirsizdir. Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle benzerlik yüzeyseldir. demet [Kan xvi] demed ~ Yun demáti deste < EYun déma,

demat- bağ, deste, bohça, çıkın < EYun deö bağlamak, sarmak demin Tü [Uy viii+] témin hemen (önce veya sonra) demir Tü

[Or viii] témür a.a.; [Uy viii+] témir * Moğ temür (a.a.) Türkçeden alıntı olmalıdır. demirhindi ~ Ar tamr-i hindi Hint hurması, tropik ülkelerde yetişen bir ağaç, tamarind < Ar tamr hurma (= İbr tamar hurma ağacı) * Lat tamarindus, İng tamarind biçimleri Arapçadan alınmıştır. Batı dillerinde kadın adı olarak kullanılan Tamar/Thamar biçimi İbraniceden alınmıştır. demode geçmiş < Fr mode moda " de+, moda [ARasim 1897-99] ~Fr démodé modası

demografi [ xx/b] ~ Fr démographie nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı ~ EYun demografta a.a. & EYun demos halk + EYun grafe yazı, kayıt" dem(o)+, +grafi

demokrasi [187+] ~Frdémocratie halk iktidarı~ EYun demokrateîa a.a. & EYun demos halk, ahali + EYun krâtes güçlü, iktidar sahibi" dem(o)+, +krasi demon ruh, iblis ~ Lat daemon ~ EYun daimon demonte [etm ayırmak " de+, monte demoralize [etm " de+, moral [DTC1943] [ xx/b] [ xx/b] ~Frdémon mitolojide bir tür kötü ~ Fr démonter sökmek, parçalarına ~ Fr démoraliser moralini bozmak

demotik [ML xx/c] demotikos ~ Fr démotique avam tabakasına ait, avam dili ~ EYun demotikos a.a. < EYun demos halk, avam " dem(o)+ denden [ xx/a] dendan yazıda tekrar işareti,» ~ Fa dandân [çoğ.] 1. dişler, 2. Arap alfabesinde be, te, sin, ye gibi harflerin dişe benzeyen çıkıntıları < Fa dand diş ~ HAvr *dent- a.a. " aldente dene[mek <Tü [DK xiv] dene- eşleştirmek, kıyaslamak, sınamak, tartmak derjğ eş, eşdeğer " denk denek YT [Fel 1942] üzerinde deneme yapılan YT < Tü dene-" dene[TDK 1955] kontrol < Tü

* Fiil köküne eklenen -k ekinin işlevi belirsizdir, denet < Tü dene-" dene* Fiil köküne eklenen -t ekinin işlevi belirsizdir. denetim YT

[TDK 1955] murakabe, kontrol YT

< Tü denet" dene<

* Ada eklenen -im ekinin işlevi belirsizdir, deney Tü dene-" dene* Fiil köküne eklenen -y ekinin işlevi belirsizdir. deneyim tümü

[Fel 1942] tecrübe

YT [Fel 1942] deney yapma; [TDK 1983] tecrübe, deneyle kazanılan bilgilerin < Tü dene-" dene~ dengbêj

dengbej [YaşarK 1976] Kürt saz şairi şarkıcı & deng ses + bêj söyleyen, ses veren (< bej m söylemek denge YT [CepK 1935] muvazene < Tü denk" denk

Ada eklenen -e ekinin işlevi belirsizdir.

deniz denk Tü tartı, yük denklem denli

[Kaş xi] teniz

(= Moğ tenis göl, deniz )

[Or viii] ten denk, eşit, eşdeğer (sıfat); [Uy viii+] denge, eşitlik, eşdeğerlik (isim), < Tü *ten- denk olmak, eşit olmak < Tü teğ- a.a. " değYT [CepK 1935] eşitlik < Tü denkle-" denk < Tü derjg eşitlik, eşit" denk

<Tü

[DK xiv] derjlü kadar (kıyas edatı)

denomine [etm [ xx/c] ~ Fr dénominer belirlemek, ad vermek ~ Lat denominare bir şeyi başka bir şeyin adıyla adlandırmak & Lat de- bir şeyden + Lat nominare ad vermek (< Lat nomen, nomin- isim ) " de+, nominal densiz denk denyo (argo) <Tü [Men xvii] dengsiz ölçüsüz, saygısız < Tü derjg denge, tartı"

[ARasim 1897-99] ; [AL 192+] zıpır, kaçık, dejenere, serseri < öz Denyo orta oyununda bir karakter

deodoran [ xx/c] ~ Fr déodorant ~ İng deodorant koku giderici ^ 1869 İng. & Lat de- olumsuzluk öneki + Lat odor koku ~ HAvr *od-os- < HAvr *od- kokmak " de+, osmiyum deontoloji [ML xx/c] ~ Fr déontologie ahlaki görevler kuramı / İng deontology a. a. < E Yun deon, -t- görev, ödev (~ HAvr *deu- yapmak, ifa etmek, bir görevi yerine getirmek ) " +loji depar [ xx/b] ~ Fr départ ayrılma, uzaklaşma, harekete geçme < Fr départir vazgeçmek, ayrılmak, uzaklaşmak & Lat de- bir şeyden + Lat partiri ayrılmak " de+, parsel departman [ xx/a] ~ Fr département bölüm, kısım < Fr départir bölmek, bölümlere ayırmak & Lat de- bir şeyden + Lat partire bölmek " de+, parsel deplase [etm [ xx/b] ~ Fr déplacer yerinden çıkarmak, yer değiştirmek, başka yere gitmek veya götürmek " de+, plase * Karş. İng displace (a.a.). depo [LO xix] debboy ~ Fr depôt 1. bir yana koyma, saklama, biriktirme, 2. saklanan veya biriken şey, 3. biriktirme yeri, depo ~ Lat depositum a.a. < Lat deponere, depositbir yana koymak, saklamak, biriktirmek & Lat de- bir şeyden ayrı + Lat ponere, posit- koymak " de+, post2 depozit/depozito [Tarik 1884] depozito ~Frdéposite / İt deposito 1. bir yana koyma, saklama, 2. saklanan veya biriken şey ~ Lat depositum a.a. " depo

depre[mek tep-" tepdeprem

[Uy viii+] tepre- yerinden oynamak, kımıldamak, hareket etmek

< Tü

YT

[CepK 1935] zelzele

< Tü depre-" depre-

depresyon [ xx/b] ~ Fr dépression 1. çukur, çöküntü, 2. ruhsal veya ekonomik çöküntü ~ Lat depressio çukur < Lat deprimere, depress- bastırmak, çökertmek & Lat de- aşağı + Lat premere, press- basmak " de+, pres der+ ~ Fa dar/andar -de, içte, içinde, içeride olma bildiren edat ~ EFa/Ave antar- a. a. ~ HAvr *en-ter- a. a. " inter+ * Aynı kökten Sans antar/antara (iç, içeri), Lat inter, Ger *under (iki şey arası). der[mek [ viii] tér- derlemek, toplamak EŞKÖKENLİLER: Tü tér- : der-, dergi, deriş-, derle-, dernek, terki der1 [Ferec xv] dvara- a.a. = Sans dvâra a.a.) ~ HAvr *dhwer- a.a. ~ Fa dar kapı ~ EFa dvara- a.a. (= Ave Tü

* Aynı kökten EYun thyra, Alm tür, İng door (kapı), Lat fbras (kapı dışına), forum (dış avlu). derbeder [Ömer b. Mezid xv] (dolaşmak, dilenmek), evsiz barksız, dilenci < Fa dar kapı" der1, be+ derbent der+, bent [Aş xiv] ~ Fa dar ba dar kapı kapı

~ Fa dar band kapı bağı, geçit"

derbi [ xx/b] ~ İng derby önemli spor karşılaşması < öz Derby 1778'de 12. Derby Kontu Edward Smith-Stanley tarafından tesis edilen at yarışları derdest der+, dest dere yarık (= Ave darenâ- vadi) [Yus xiv] ~ Fa dar dast elde, yakalanmış, tutuklu " ~ Fa dara/darra vadi, iki dağ arasındaki

derece [ xiv] ~ Ar daracat [#drc msd.] basamak, adım < Ar daraca [msd. durüc] yürüdü, adım attı, adım adım ilerledi (= Aram darsgâ [#drg] yürüme, adım = Akad daraggu patika, yürüme yolu ) * Ar darakat (merdivenin en dip basamağı) biçimi muhtemelen Aramca kökün ikincil biçiminden alıntıdır. Karş. dereke. dereke [ xiv] ~ Ar darakat [#drk msd.] merdivenin en alt basamağı, bir şeyin en dip noktası ~? Aram dsrâkâ basamak, yol < Aram #drk ayağıyla basma = Aram #drg yürüme, gitme " derece

dereotu + [Men xvii] tere otı roka veya tere veya ısırgan otu; [LO xix] tere otu tarhun veya roka; [ xx/a] tere veya dereotu (anethum graveolens) < Tü tere taze yenen her türlü sebze " tere, ot dergâh der+, +gâh dergi YT [Aş, Yus xiv] ~ Fa dargâh kapı mahalli, eşik"

[Mercimek xv] açılıp dürülen sofra; [CepK 1935] mecmua < Tü der-" der[ xiv] ~ Fa dar Hâl şimdiki zamanda, hemen &

derhal Fa dar + Ar Hâl şimdiki zaman " der+, hal1 deri Tü

[Uyviii+]teria.a.

* Karş. Ave dereto- (yüzülmüş deri) < HAvr *der- (derisini yüzmek). Aynı kökten EYun dero (derisini yüzmek), dorós (yüzülmüş deri). derin deriş[mek Tü YT [Uyviii+]terirjğa.a. [TDK 1944] temerküz etmek, konsantre olmak < Tü der-" der-

derive [etm [ML xx/c] derivasyon ~ Fr dériver 1. (nehir) yönünü değiştirmek, başka yöne çevirmek, 2. türetmek < Lat derivare akarsu yatağını değiştirmek & Lat deayrı + Lat rivus akarsu, ırmak ~ HAvr *reiwo- vadi, dere yatağı < HAvr *rei- yarmak " de+ derkenar kenarı, marj " der+, kenar derle[mek Tü [Ali xvi] [Uy viii+] térle~ Fa dar kanar kenarda olan, sayfa < Tü tér-" der-

* Modern dönemde sadece derleyip toplamak deyiminde rastlanan bir biçim iken Dil Devriminden sonra bağımsız bir fiil olarak değerlendirilmiştir. derma(to)+ ~ Fr/İng dermat(o)- deri (sadece bileşik isimlerde) < EYun dérma, -t- deri, cilt < EYun derö soymak, deri yüzmek ~ HAvr *der-2 a.a. derman [Aş, Yus xiv] ~ Fa/OFa darmân ilaç, tedavi, sağaltım (= Ave drva- sağlık) ~ HAvr *dher-2 sağlam olmak, sağlamak, sağalmak * Aynı kökten Sans dharma (sağlam şey, yasa). dernek Tü [Kaş xi] térnek toplantı tér- [xi Ha] dermek, toplamak " der< Tü tér-in- [xi] derinmek, toplanmak < Tü

derogasyon [ xx/c] ~ Fr dérogation özel bir durumda yasa veya hukuk ilkesinin uygulamasından vazgeçme < Lat derogare bir yasayı tadil ya da

değiştirmeyi önermek ya da kapsamını daraltmak & Lat de- + Lat rogare önermek, yasa tasarısı sunmak ~ HAvr *rogâ-" de+, rast derpiş [etm dar + Fa peş/piş ön " der+, peşin [Men xvii] ~ Fa dar piş önceden, önden & Fa

ders [Ferec xv] ~ Ar dars [#drs msd.] bir metni (özellikle Kur'anı) cümle cümle yorumlayarak öğretme, ders verme, vaaz verme ~ Aram dsrâş yorum, Tevrat'ı cümle cümle yorumlayarak öğretme yöntemi < Aram #drş yorumlama, tefsir etme * Arapça sözcüğün özel anlamı Aramiceden alınmıştır. Karş. Ar #drs1 [msd. dars] (tepme, dövme, üstüne basma). dert deruhte [Aş, Yus xiv] derd ~ Fa/OFa dard elem, keder ~ Fa dar cuhdat^ giriftan

[Men xvii] der cuhde

sorumluluğu altına almak & Fa dar + Ar cuhdat^ sorumluluk " der+, uhde derun [ xiv] ~ Fa darün iç, iç taraf, içyüzü, gönül" der+

derviş [passim xiv] ~ Fa darwlş/darweş 1. fakir, yoksul, 2. tarikat uğruna dünya mülkünden vazgeçen kimse, zahit ~ OFa daryöş yoksul derya zraya- a. a.) [Aş, Yus xiv] ~ Fa daryâ deniz ~ EFa draya- a. a. (= Ave

derz [ xiv] ~ Fa/OFa darz dikiş (= Ave dareza- dikme, bağlama, sağlam kılma) ~ HAvr *dheregh- pekiştirmek, dikmek deş[mek Tü [ xi] teş< Tü *tel- delmek " del-

* Del- fiilinin varyant biçimidir. Karş. delik deşik. L/Ş eşdeğerliği Türk dillerinde tipiktir. deşarj [ xx/b] boşaltmak < Fr charge yük " de+, şarj ~ Fr décharge yük boşaltma < Fr décharger yük

desen [ResCGaz 1911] ~ Fr dessin çizim, tasarım < Fr dessiner taslağını çizmek, işaretlemek, betimlemek ~ Lat designare a.a. & Lat de- ayrı + Lat signare işaretlemek, damgalamak, belirtmek " de+, sinyal deser [ xx/a] ~ Fr dessert yemek sonunda yenen tatlı veya meyve < Fr desservir sofra servisini kaldırma & Fr de- olumsuzluk öneki + Fr servir hizmet etmek, sofra kurmak < Fr service hizmet, sofra servisi" de+, servis desi+ ~ Fr déci- / İng deci- onda bir (sadece bileşiklerde) < Lat decimus onuncu, onda bir < Lat decem on ~ HAvr *dekm a.a. " deka+ desibel [ xx/b] ~ Fr décibel fizikte ses yoğunluğu birimi İng decibel a.a. ^ 1928 ABD. & Fr deci- onda bir + öz Alexander Graham Bell Amerikalı fizikçi (1847-1922) "desi+

deşifre [etm Fr chiffre rakam, şifre " de+, şifre

[DTC 1943]

~ Fr déchiffrer şifresini çözmek < ~ Fr décimal ondalık ~ Lat decimalis < ~ Fr dessinateur tasarımcı < Fr dessiner

desimal [ xx/b] Lat decimus onuncu, onda bir < Lat decem on " desi+ desinatör tasarlamak " desen [ xx/b]

desise [Men xvii] desîs ~ Ar dasîs/dasîsat [#dss sf.] gizli amaçlar gütme, entrika < Ar dassa [msd. dass] sakladı, gizledi, bir şeyin altına koydu desperado [ xx/c] ~ İsp desperado umudu tükenmiş, çaresiz, haydut < İsp desperar ümidi kesmek ~ Lat desperare a. a. & Lat de- olumsuzluk eki + Lat sperare ummak, ümidi olmak < Lat spes, sper- ümit ~ HAvr *spe-l bereket, talih " de+ * Karş. İng despair (ümitsiz olmak). despot [Env xv] yerel Rum hükümdarı, üst düzey Rum rahibi; [Bah 1924] diktatör, müstebit ~ Yun despötes efendi, egemen, hükümdar ~ EYun despötes ev sahibi ~ HAvr *dems-poti- & HAvr *dem- ev + HAvr *poti- güçlü, muktedir " dam2, potansiyel * Türkçe modern kullanımı Batı dillerinden alınmıştır. dest [Yus xiv] ~ Fa/OFa dast el ~ EFa dasta- a.a. (= Ave zasta- a.a. = Sans hásta a.a.) ~ HAvr *ghes-to- < HAvr *ghes- a.a. destan epos, hikaye (= Ave dasta- bilgi)" +dan2 deste Fa dast el" dest destek sağlamlaştırmak için eklenen nesne [ xiv] [Aş xiv] dasitan ~ Fa dastân/dâsitân anlatı,

~ Fa dasta tutam, avuç, bir elin tutacağı miktar <

[Men xvii] elcik; [LL 1732] duvar ve ağacı ~ Fa dastak [küç.] "elcik", tutamak, alkış < Fa dast el" dest

destinasyon [ xx/c] ~ Fr destination bir şeyin ulaşacağı hedef, gidilen yer < Lat destinâre belirlemek, tayin etmek, kaderini çizmek & Lat de- ayrı + Lat *stenâre durdurmak, dikmek, mukavim kılmak ~ HAvr *sts-nâ- < HAvr *stâ- durmak " de+, istasyon destmal mâl silen " dest, mala [ xiv] ~ Fa dast mâl mendil & Fa dast el + Fa

destroyer [xx/b] ~İngdestroyer1.yıkan, tahrip eden, 2. bir tür savaş gemisi ^ İkinci anlamda 1882 ABD. < İng destroy yıkmak, tahrip etmek ~ EFr

vezir. deters. destur [Aş. keşfeden. 2. ~ Ave daeva. güneş tanrısı " jurnal . inşa etmek " de+. & Lat de. & Lat de.örtüsünü kaldırmak. müsaade ~ OFa dastwar a. güneş. ters. keşfetmek ~ Lat detegere.gök gürlemek " de+ detone de+. terminal detonatör [ xx/c] ~ Fr détonateur patlatıcı. ayrıntı < Fr détailler kesip ayırmak. şeytan.a. yy ilk yıllarından itibaren İngilizce sözcüğün çevirisi olan muhrip biçimi kullanılmıştır. müsaade ~ Fa dastür 1. bilge.temizlemek " de+ determinizm [Bah 1924] determinizma ~Fr déterminisme/prédéterminisme insan kaderinin önceden belirlenmiş olduğunu ve özgür iradenin varolmadığını savunan felsefi görüş < Fr déterminer belirlemek < Lat determinare a.a. gürlemek ~ HAvr *(s)tens. +ber detant [ 1972] ~ İng détente Soğuk Savaş döneminde bloklararası yumuşama politikasına verilen ad ~ Fr détente gevşeme. tansiyon detantör [ xx/c] düşürücü < Fr détendre gerilim azaltmak " detant ~ Fr détenteur basınç veya gerilim detay [Bovary (Akyüz) 1942] ~ Fr détail 1. keşfetmek " detektif deterjan [195+] ~Frdétergent bir tür kimyasal temizleyici / İng detergent a. cin ~ HAvr *deiwo. tect.+ Lat struere.a. ^ 1938 Procter & Gamble Co.a.bir şeyden + Lat tergere.destruir [mod. gerilim düşmesi < Fr détendre gevşemek. < Lat detergere. dalya 1 detektif [Bah 1924] ~ İng detective kriminel araştırma görevlisi < İng to detect ortaya çıkarmak. kimya şirketi. gevşetmek ~ Lat detendere a.tanrı < HAvr *dyeu.+ Lat tendere. "el almış". & OFa dast el + OFa (â)war sahip " dest.a. ruhsat.silmek. Yus xiv] izin.a.gün. perakende (satış).a.örtmek " de+. Amer. < İng to detect ortaya çıkarmak. cin ~ EFa daiva. açığa vurmak & Lat de. & Lat de. ton1 [ xx/b] ~ Fr détoné sesi yanlış perdeden olan " dev [Aş xiv] dîv ~ Fa dîw/dew Fars mitolojisinde kötü ruhlu efsanevi yaratık.a.Zerdüşt inancında kötülük tanrısı. fünye < Fr détonner patlamak < Lat tonare gümbürdemek.germek " de+.bir şeyden ayırarak + Fr taille kesim " de+.. temizlemek & Lat de. struct-dikmek. perakende satmak & Fr de.+ Lat tegere. a. bilgin. tuğla detektör [Bah 1924] elektromanyetik dalgaları tesbit etmeye yarayan alet ~ Fr détecteur ~ İng detector ortaya çıkaran. détruir] a. destruct.a. detect. tens. strüktür * Türkçede 20. "el alma". ~ Lat destruere. izin.a.bir şeyden + Lat terminare sınırlamak " de+. açmak. 2.

kaldı. 2. kudret. Lat deus (tanrı). deviyasyon [ xx/c] ~ Fr déviation yoldan ayrılma / İng deviation a.a. kabuk.] sürme < & Fa [ xx/a] dev gibi (Fr gigantesque karşılığı) * 20.* Aynı kökten Sans deva-. Veled xiv] ~ Ar dawâ' [#dwy msd. Kaş viii+] tegür-/tewür. & İng de. 2.] ilaç devalüe [etm [ xx/b] ~ Fr dévaluer ~ İng devaluate değer yitirmek. deveran etmek. çevir-. valör devam Ar dama sürdü. çağ < Ar dara döndü devir[mek Tü [Env xiv] ~ Ar dawr [#dwr msd. dönüp durma " devir devin[mek YT [Tz xvi] [ 194+] hareket etmek ~ Ar dawarân [#dwr msd.fiilinin kökü olduğu keyfi olarak varsayılan *dev. idari görevle dolaşmak) .] 1. gibi" dev [Men xvii] ~ Ar dawâm [#dwm msd. dönüş) biçimiyle ses benzerliği ilgi çekicidir.) develope [etm [ xx/b] ~ Fr développer 1. Tü *dev-" devir- * Devir. Fr/İng envelope (zarf). egemenlik (= Akad dâlu/dualu 1.olup. [Uy. • Ar dawr (devir. yy başlarında üretilmiş bir bileşik olmalıdır. kabuktan veya torbadan çıkarmak.a. zaman. viyadük devlet [Kut. mülk ~ Aram dawlâ iktidar. Zerdüşt inancında eski devir tanrıları olan daeva'lar yenilip Ehrimen'in yönettiği kötülük tanrılarına dönüşmüştür. devam etti devasa drw/dew + Fa âsâ benzer. deva [Aş. döndürmek * Nihai biçim muhtemelen *teğir. evir-. Karş. devir/devrdöngü. 3. ~ OLat deviatio a. teftiş etmek. dönmek. [Uy viii+] tePey (= Moğ temege(n) a. (mec. & Lat de.çevirmek.ayrılma ve eksilme edatı + İng value değer " de+. 2. siyasi egemenlik. Farsçada örneğine rastlanmamıştır. açmak [esk.]. fotoğraf filmini banyo etmek < EFr voloppe tahıl kepeği. EYun Zeus (güneş tanrısı).kökünden türetilmiştir. deve Tü [ viii] tebe/tewe .] dönüş. paranın değerini düşürmek ^1914 İng. dönüş. ortaya çıkarmak.) zenginlik. iktidar.ayrılma edatı + Lat via yol" de+. deveran döngü.a. ğ > w dönüşümü ve w sesi etkisiyle ünlü yuvarlaklaşması görülür.] 1. geliştirmek. 2. İdr xi] ~ Ar dawlat [#dwl msd. denetlemek. torba " de+ * Karş.

derlemek . enlemesine gitme bildiren edat ve fiil öneki * Anlamca İng through. enfekte dezenformasyon [ xx/c] ~ Fr désinformation "bilgilendirmeme". bilgilendirme " de+. içine işleme. di.] dönmeyle ilgili" devir devşir[mek <Tü < Tü değiş-" değiş- bir alanı dolaşarak yapılan nöbet [DK xiv] değşür-/devşür. sırayla birbirini izleme) kökünden türetilemez. bir şeyi baştan başa katetme.fiiliyle birleşmiştir.] karısını satan [ xx/b] ~ Fr désavantage avantajın zıddı" de+. deyim YT [CepK 1935] tabir <Tüde-"de~ Ar dayyü6 [#dy6 im.değiştirmek. Alm durch ve Fr par < Lat per edatlarının eşdeğeridir.xiii TS) < der. Mezid xv] devriye [nsb. [Ömer b. tebdil etmek. ihtilal < Tü devir-" devir< Ar dawrî [Yus xiv] ~ Ar dawarân [#dwr msd. Osmanlı devletine özgü devşirme kurumunun adındaki anlam ikiliği ilgi çekicidir. dönem " devir devrim YT [CepK 1935] inkılap. a. [Bah 1924] ~ Fr désinfecter iltihap deyyus veya karısı tarafından aldatılan erkek dezavantaj avantaj dezenfekte [etm gidermek " de+.* Anlam bakımından Ar #dwl (dönme.] dönüp ~ Ar dawrat [#dwr msd. mübadele etmek * Kullanımda Tü derşür.a.iki ~ HAvr *dwo. entegre di+ dia » ~ E Yun dúo. bir köşeden diğerine çapraz gitme. çözülmek dia+ ~ EYun diá içinden geçme.] dönüş. özellikle zamanın geçişi " deveran devre döngü. devran durma.(toplamak. " dü " diyapozitif [ xx/b] ~ Fr désintegrer çözmek. . enforme dezentegre [etm " de+. deveran etme. yanlış bilgilendirme < Fr information bilgi.

didaiti bakmak. getirmek " dis+. +ber * Latince fiilin perfekt kökü kuraldışıdır. rulo şeklinde kitaba sarılan ve üzerinde kitabın konusu yazılan ipek şerit.kendini parçalamak [Kaş xi] tıtış.döküp saçmak & Lat dis. lat. diferansiyel hesap. fondan diğer datlgar [Ferec xiv] ~ Fa dlgar/dadlgar başka. didak. 2.düşündürmek < HAvr *dens-1 düşünmek " +dan1 dide [Ferec. dilat.a. düşünmek) ~ HAvr *dhiâ. dağıtmak.+ Lat ferre.(seyretmek). didik didik didin[mek didiş[mek didon » <Tü Tü Tü [T S xv] didim didim parça parça [Kaş xi] *tıtın.xiv Kıp). göz < Fa dldan. eğitici ~ EYun didaktikós < EYun didâskö. Tü depek (tekme atan . Erm tid. (= EFa didiy gördü = Ave dâi-. bin. görmek. görülen. görmüş. ayakla * Karş. bakmak * Aynı kökten Sans dhyati (düşünmek). öbür ~ OFa .dövmek. difüzyon [ xx/b] ~ Fr diffusion (dökülmüş bir sıvı gibi) yayılma. dilate. 2. bedbin. farklılaşma < Lat differre. 2.birbirini parçalamak bisiklet dümeni " gidon < Tü dit-parçalamak " dit< Tü tıt-paramparça etmek " dit< Tü tıt-parçalamak " dit- diferansiyel [ xx/b] ~ Fr différentiel 1. gören. diffus. İlk hecedeki sesli değişimi açıklanmaya muhtaçtır. Farsça fiilin kuraldışı geniş zaman kökü olan bin sözcüğünün etimolojisi ayrıdır. bir noktadan etrafa saçılma < Lat diffundere. 3.] 1. difteri [191+] ~ Fr diphtérie bulaşıcı bir hastalık. önsözden önceki kısa sunuş yazısı ~ OFa dibâçag başlangıç duası dibek vurmak " tep[Men xvii] havan Tü dep-/tep. küçük ipek parçası.öğretmek ~ HAvr *didnsko.taşımak ~ HAvr *bher-1 taşımak.dibace [Ali xvi] ~ Fa dibaca [küç.dökmek " dis+.görmek. Bak. didaktik [DTC 1943] ~ Fr didactique öğretici. fus.< HAvr *dheis.ayırmak. görülmüş. kuşpalazı # 1857 Pierre Bretonneau. farklı kılmak & Lat di(s).+ Lat fundere. Fr. TS* xv] ~ Fa dlda 1.< EErm dit.a. tabip ~ EYun difthéra tabaklanmış deri" defter * Hastalığın seyri esnasında boğazda oluşan köselemsi dokudan ötürü. Karş. bir hareketi ayrı hızda dönen iki aksa taşıyan mekanizma < Fr différence fark.görmek ~ OFa dltan. wen.

< HAvr *deik. ince olma. rafine olma. sert. digest.kılmak " dis+. göstermek * Aynı kökten Lat index (işaret parmağı). dik Tü [Uy viii+] tik 1.)" diğer. kılı kırk yarma. ağaç dikmek < Tü *ti. gest. arzu (= Ave kâma. Farsça sözlüklerde yoktur. sevgi. yemekten sonra içilen likör < Lat digerere.a. dict-" dikte [ xx/b] ~ Fr diction söyleyiş biçimi. dikiz [LG 188+] bakış. yy başlarında üretilmiş edebi bir deyimdir. deig. dîcere (söylemek).dik durmak.Çing dikés bak! Çing dikáva bakmak dikkat [Ferec xv] ~ Ar diqqat [#dqq msd. dictare (bildirmek).çözmek. buyrultu < Lat dictare bildirmek " dikte Türkçe anlamı Fr dictature (diktatörlük) kelimesinden etkilenmiştir. sokmak [ xi] tik. hazmetmek & Lat di(s). belirtmek.] incelik. diken [Geom 193+] şakuli [TDK 1944] stalagmit < Tü tik.sert olmak. sayısal < İng digit tamsayı.saplamak. rakam ~ Lat digitus parmak.ayrı + Lat gerere. dike (yargı). dik1[mek dik2[mek Tü direnmek " dik diken dikey dikit Tü YT YT [Uy viii+] tiken saplanan şey. dirençli. 2.dik duruma getirmek.diğerkâm [TDK 1955] başkalarını seven. ince eleyip sık dokuma < Ar daqqa ufaladı. ayırmak. .a. ifade ~ Lat dikta [ xx/b] diktatörlük idaresi ~ Fr diktat dikte edilen şey.< HAvr *kâ. özgecil (Fr altruiste karşılığı) & Fa dîgar başka(sı) + Fa kâm seven. şeri3 * Muhtemelen 20. özellikle belli etmeden bakma (argo) .HAvr *kâ-mo. inceltti diksiyon dictio < Lat dicere. jest dijital [ xx/c] ~ Fr/İng digital tamsayılara ilişkin.sevmek . anıt. dik durmak. eğik olmayan. detaylı olma.(işaret etmek). direnmek Tü [ viii] tik.delmek. İng teach (öğretmek). saplamak. zorla kabul ettirilen görüş ~ Alm diktat ~ Lat dictatum bildiri. dijestif [xx/b] ~Frdigestifhazmettirici. sokmak " dik-1 < Tü dik " dik < T ü dik-" dik * -it eki için bak. vertikal < Tü *ti.işaret etmek. canlı. özellikle işaret parmağı ~ HAvr *dik. E Yun deíknymi.

işaret etmek. lisan. dilim yapmak < Tü *tı-2 ses vermek [Or viii] tıl dil (organ). belirlemek.diktafon [ xx/b] dikte etme cihazı ~ marka Dictaphone ^ 1907 Columbia Phonograph Co. enli. buyurmak " dikte dikte [etm [Bah 1924] ~ Fr di cter 1.+ Lat latus geniş. ~ Fa dilbar gönül çelen. beklemek. söz * Aynı kökten Tü tın. yapay penis. < Tü tile-" dile< Tü dilek" dile- [CepK 1935] arzuhal.OFa dil/diler kalp [Yus xiv] yürek ~ Fa dil 1. cesur" dil2. dictsöylemek. her türlü zorba yönetici ~ Lat dictator Roma cumhuriyetinde belli bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici < Lat dictare bildirmek. ıskarmoz. demokrasilerde geçici bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici. zorla kabul ettirmek ~ Lat dictare bildirmek. kayığın dildo [Hürr 1997] yapay penis küreklerinin bağlandığı çubuk.uzunlamasına kesmek. buyurmak. kelimeleri tane tane söyleyerek yazdırmak. tırjğ (ses). yürek. talep etmek dilek dilekçe Tü YT [Uy viii+] tilek a. & Lat di(s). yayvan " dis+ dilaver +aver dilber +ber [ xiv] [Men xvii] ~ Fa dil âwar yürekli. belirtmek.(ses vermek. 2. yassıltmak ~ Lat dilatare a. gönül. adını koymak " dijital dil[mek dil1 Tü Tü [Kaş xi] til. konuşmak). zıbık ~ ? dile[mek Tü [Or viii] tile. ~ İng dildo 1.istemek.a. dil2 . 2. gönül götüren " dil2. bildirmek ~ HAvr *deik. hunhar . işaret etmek < Lat dicere. dilenci <Tü [ xiv] < Tü dile-" dile~ Fa dil %ün yüreği kanayan & Fa dil dilhun yürek + Fa %ün kan " dil2. fon(o)+ diktatör [Tarik 1885] zorba yönetici ~ Fr dictateur 1. 2. 2. cesaret dilate [etm [ xx/c] ~ Fr dilater yumuşatarak yaymak. a. < İng dictation microphone dikte etme mikrofonu " dikte. istida * -çe ekinin Farsça küçültme eki olan -çe ile ilişkisi açık değildir.

sesi etkisiyle ş > ç dönüşümü tipiktir. Karş. Alm. Kuran'da dinar bir altın tartı birimi olarak zikredilir. düyun. Akad dînu (yasa. sanayici < EYun dynámis güç " dinamik dinamo [Bah 1924] ~Fr/İngdynamo elektrik akımını güce dönüştüren motor ~ Alm dynamoelektrische maschine a. dinlenmek * Aynı kökten ETü tın (ruh. atak ~ E Yun dynamikós < E Yun dynámis güç < E Yun dynamai muktedir olmak. dinamik. dinamit. 2. soluk. dingil <Tü " denk [TS xv] denil/dingil araba tekerleklerini tutan mil.). dinlenmiş. din[mek Tü [Uy. < Tü til-" dil-dilmaç Tü? [Kıp xiv] dilmaç/tılmaç/tilmaç/tolmaç tercüman * Dil sözcüğüyle ilişkisi açık değildir. onlu < Lat decem on " desi+ * Roma denarius'u ilk kez MÖ 21 1'de basılmış ve MS y.yapmak. nefes [ xiv] ~ Ar dimağ [#dmġ] beyin. eşlik < Tü . gücü yetmek ..a. ~ Ave daena a. hayırlı olmak EŞKÖKENLİLER: EYun dynamai : aerodinamik. dimağ damâğ burun.HAvr *deu.dinmek. özellikle Ahuramazd veya Zerdüşt dini * İrani sözcüğün Elamca vasıtasıyla eski Babil Akadcasından alıntı olma ihtimali üzerinde durulmuştur. Kaş viii+] tın. güce ilişkin. ^ 1867 Werner Siemens. İsv. dinlenmek. mühendis (1816-92) < EYun dynámis güç " dinamik dinar [ xiv] ~ Ar dînâr altın para birimi ~ Aram dînârâ gümüş Roma parası ~ Lat denarius on as değerinde gümüş Roma parası < Lat deni onar. Karş. dinç <Tü [Kıp xiv] tiniş . nefes).a. güçlü. dinamik [ xx/b] ~ Fr dynamique 1. termodinamik dinamit [Bah 1924] ~ marka Dynamite patlayıcı madde adı ^ 1867 Alfred Nobel. kafa ~? Fa din [Kut xi] ~ Ar dîn [#dyn1] inanç ve ibadet kuralları sistemi ~ OFa den a.dilim Tü [ xi] tilim a. 275'e dek tedavülde kalmıştır.a. durmak. Men xvii] dinç *tın(ı)ş < Tü tın-/din. [TS xiv xiv] tınç dinmiş. yargı) > İbr/Aram dîn (a. [EvÇ. a. nefes almak " din* -n.a. etmek. dinamo. aks < Tü derjg denge. dinmek.nefes almak.

türkuaz.(bitmek). Türk. aks < Tü derjg denge. son.daldırmak < Ger *deupa derin ~ HAvr *dheub-derin Aynı kökten İng deep (derin). tüy dip2 [ xx/c] ~ İng dip ekmek banılarak yenen sos < İng to dip batırmak. kökten * Aynı kökten türe. eşlik " denk * Karş. Moğ tengelig (dingil) < terjg (denge.* Karş. -il eki Moğolcadan bir alıntıyı akla getirir. Moğ terjgelig (dingil) < terjg (denge.dingo a. müthiş + EYun saûros kertenkele dip1 bitmek Tü [Uy viii+] tüp en aşağı uç. belki Türk (bir kökten gelen) ve tüğ (biten şey). dip.soluklanmak. ses < Tü tın. türkü Tü tüke-: tükel. dive (dalmak). banmak < Ger *deupjan. dıngıl/dıngır onom rezonanslı ve ekolu hafif darbe sesi " dangıl dingo[nun ahırı ~ öz Dingo Walt Disney'in çizgi karakteri Goofy'nin Fransızca ve Türkçe adı ~ İng dingo Avustralya'ya özgü vahşi köpek türü . tüke.bitmek. dingil <Tü [TS xv] denil/dingil araba tekerleklerini tutan mil. doğabilimci & EYun deinós korkunç. -il eki Moğolcadan bir alıntıyı akla getirir. temel < Tü *tüü. EŞKÖKENLİLER: Tütüp : dip1 Tü Türk : alaturka. dinlen[mek <Tü nefes. eşitlik). a. türev. istirahat etmek < Tü tın/tin dinozor [ xx/b] ~ İng dinosaur tarihöncesi sürüngen türü ^1841 Sir Richard Owen. kök. soluk " din[Kıp xiv] tınğlan-/tinlen-/dinlen. tükenTü tür : tür. eşitlik).ses * Aynı fiilin hem "ses algılamak" hem "ses çıkarmak" anlamını taşıması açıklanmaya muhtaçtır. Uy viii] tırjğla. türe-.(bir kökten bitmek). daldırmak. dinle[mek vermek " tınTü [Or. İng. türedi. türlü Tü tüğ : tülü.sesi algılamak < Tü tın sada. .

elle tutmak ~ HAvr *dergh.a. gümüş para birimi ~ OFa drahm/dram ~ EYun dra%me 1.dik durmak. tutam. dosya. yönlendirme ~ Lat directio < Lat dirigere. kraniyum * Metatez belki dermek/dirmek fiilinin etkisini gösterir. berat. 2. [EvÇ xvii] digren ~ Yun dikráni iki uçlu çatal ~ EYun dikrânon a. dayanak < Tü tire-" dire- direk direksiyon [ xx/b] ~ Fr (volant de) direction yönlendirme tekeri < Fr direction yön. dirençli.a. berat veya tasdikname sahibi < Lat diploma berat. 2. küçük bir ağırlık birimi. dolaysız ~ Lat directus " ~Frdirectif yönerge. bir ağırlık birimi.dipfriz [ xx/c] derin dondurucu ~ marka Deep Freeze bir buzdolabı markası #1941 ABD. " dik [ viii] tiriğ canlı. elçi < YLat diplomaticus "resmi evraklı". dik < Tü tire.]. direnç göstermek < Tü *ti. 3.dik tutmak. diri Tü Tü *ti.yönetmek. defter şeklinde katlanmış evrak. & EYun di.a. tanıma.avuçlamak. +inç direktif [Bah1924] < Lat dirigere. & İng deep derin + İng freeze dondurma " dip2. direct-yöneltmek.iki + EYun kránon boynuz (= EYun kraníon kafatası ) " di+. direnmek " dik Tü [ xi] tirek/tiregü destek. ikiye katlanmış parşömen tabakası.yöneltmek.a. bir el dolusu.dik durmak.] bilme.iki + EYun ploö katlamak < HAvr *pel. avuç.a.1.a. yönelme. eski Atina'da gümüş para birimi < EYun drássomai. tasdikname " diploma dirayet farkında olma < Ar dara bildi. 2. yol göstermek " ray direkt direksiyon [ xx/b] ~ Fr direct düz. Tü [Uy viii+] tire. direct. diretmek. bilincinde idi dire[mek [ xiv] ~ Ar dirâyat [#dry msd. yönlendirmek " direksiyon direktör director " direksiyon direnç YT [186+] [CepK 1935] inat dirgen [Barkan xvi] digren harmanda saman atmaya yarayan iki uçlu çatal. dra%. dirhem [Yus xiv] ~ Fa dirham 1. ruhsat ~ EYun diploma. a. berat < EYun diploö ikiye katlamak & EYun di. -t. antifriz diploma [LO xix] ~ Fr diplôme her türlü resmi evrak [esk. yönlendirici ~Frdirecteur yönetmen~Lat < Tü diren-" dire-. rect. direnç göstermek < . yönlendirmek < Lat regere. " di+ diplomat [LO xix] ~ Fr diplomate resmen atanmış görevli.

koruma " diri dirim YT [ xi] tiril. <Tü*tı-1 parçalamak.a. disiplin [Bah 1924] ~ Fr discipline talim. [ xx/b] ~ Fr disqualifier yetkisini elinden . Lat docere (öğretmek).a.< HAvr *deköğreti veya terbiye veya adap benimsemek * Aynı kökten Lat decere (adaba uygun olmak).< Lat de. diriğ diril[mek Tü [ xiv] ~ Fa diriğ esirgeme. *dirimek fiili mevcut değildir. ~ EYun dískos yarışma amacıyla fırlatılan genellikle yassı ve yuvarlak nesne < EYun dikeö atmak. < Tü *tir diz " diz dış Tü [ viii] taş1 a. EŞKÖKENLİLER: Tütaş1 : dış. [DK xiv] dirlik < Tü *tir-/tiz. dışarı. vegetable.: taş-. diri) > İng vigor. dışkı Tü taş-/taşı. budak dişi Tü [Uyviii+]tışı/tişia. EYun dokeo (bir öğretiyi benimsemek. kalifiye * İng dis.* Anlam bağı için karş.a. düzenlemek " Tü [ xi] tirsgek a. elemek < İng disqualify " de+.canlanmak < Tü diri" diri [CepK 1935] hayat * Sıfata eklenen -(i)m ekinin işlevi belirsizdir. a. taşı-. fraxinus " diş. Lat vigere (dik ve güçlü olmak) > vegetus (canlı.a. dirlik dizdirsek <Tü [Kıp xiv] tirlik düzen. taşıt. +ri [Mü xvi] bir ağaç.dizmek. eğitim. [ xiv] taşra/taşarı/daşğarı a. taşak.öneki burada Fr dés. terbiye.bölünme ve ayrılma bildiren fiil öneki [Uy viii+] taşğaru dışa doğru. taşra diş dis+ Lat de ex dışarı dişbudak Tü + Tü [Uyviii+]tışa. < Tü taş dış " dış. diş geçirmek " dit~ Lat di(s). öğrenim dalı ~ Lat disciplina < Lat discipulus öğrenci < Lat discere öğrenmek ~ HAvr *didk-ske. mezhep sahibi olmak) disk [ xx/a] ~ Fr disque yassı daire şeklinde nesne ~ Lat discus a.karşılığıdır.a. fırlatmak diskalifiye [etm almak.

disleksi [ xx/c] ~ Fr dyslexie harfleri bilip kelime okuyamamaya yol açan patolojik okuma güçlüğü ~ YLat dyslexia & EYun dys zor + EYun léksis okuma. posit. kullanmaya hazır < Lat disponere. [ 197+] plak çalınan gece kulübü ~ Fr discothèque gramofon plakları kütüphanesi & Fr disque disk + EYun theke kap. disposit. münakaşa. nutuk. dağıtım.okumak. pers. leksikon dispanser [Markop 1946] sağlık ocağı ~Frdispensaire (ilaç) dağıtma yeri < Fr dispenser tartarak dağıtmak. 2.tahsis etmek. dağılım < Fr disperser saçmak.a. dispers. prost. kötü + EYun prosiemi. iyon distribüsyon [ xx/b] ~ Fr distribution dağılım. curs. & Lat dis. koyma yeri " disk. Sıfata eklenen -kı ekinin işlevi belirsizdir. post2 disprosyum [ xx/b] ~ YLat dysprosium kimyada bir element < EYun dysprostikós güç bulunan & EYun dys zor.a.ayrı + Lat pergo. dişlenmiş yer. tez2 * Fransızca biçim Bibliothèque (kitaplık) sözcüğünden benzetme yoluyla 1920’lerde türetilmiştir.zıt yönlere koşmak. pandantif dispersiyon [ML xx/c] ~ Fr dispersion saçılma. münakaşa etmek & Lat dis. pro+1.koşmak " dis+. yy'da anlam değiştirmiştir. dağıtmak ~ Lat dispergere. ödemek. bulmak (& EYun prós denk + EYun eîmi gitmek ) " dys+. söylemek " dys+.ayrı + Lat ponere. & Lat dis. [ xx/a] dişi eksik olan kimse < Tü dişle-" diş * Esasen "dişlenmiş" demek iken 20. zıt + Lat currere. 2. parça parça harcamak ~ Lat dispensare a.ayrı. tri+ . depo. discurs. bölüştürmek & Lat dis. log. payını vermek < Lat tribus " dis+. tartışmalı bir konuda verilen söylev < Lat discurrere.uzamak. yayılmak " dis+ disponibl [ xx/c] bir bankacılık terimi ~ Fr/İng disponible harcanabilir.] küçük disk " disk < Tü dış " dış * Anadolu ağızlarındaki fışkı < Yun foúski sözcüğünden esinlenmiş olduğu açıktır. diskur [Nutuk 1927] ~ Fr discours 1. söylem ~ Lat discursus 1.ayrı + Lat tribuere. söylev.ayrı + Lat pensare tartmak " dis+.harcamak & Lat dis.koymak " dis+. koşuşma.a. birkaç kişi arasında bölüştürme < Lat distribuere dağıtmak. söyleme < EYun Iegö2. tribut.rast gitmek. kur dişlek <Tü [LO xix] gedik.disket dışkı YT [ 198+] [TDK 1944] gaita ~ Fr disquette [küç. 3. diskotek [ xx/b] .

a. içinden geçirmek. bat. makam sahibinin oturduğu minder. büro. cin çarpmış" dev ~ Ar divit [Aş xiv] devât. -t. sıkmak.a. ağız. hizmetkâr < EYun diakoneö hizmet etmek * Karş. gnostik diyagonal [ xx/b] ~ Fr diagonal çapraz < EYun diagónios köşe çaprazı & EYun diá çapraz + EYun gony köşe " dia+. akıtan. yazmanlar heyeti. yün veya pamuk atmak < Tü *tı-1 parçalamak. [DK xiv] kurultay.a. diş geçirmek " diş divan [Kut.paramparça etmek. log. kaba taslak çizmek & EYun diá + EYun grâfö " dia+. frag.dit[mek Tü [ xi] tıt. daraltmak " dia+. gönye diyagram [ xx/b] ~ Fr diagramme şematik çizim. özellikle resmi karar ve hesapların yazıldığı defter. İsp aduana (gümrük) sözcükleri Arapçadan alınmıştır. defter. şiir koleksiyonu. divit dawât mürekkep şişesi (= Aram diwotâ mürekkep = İbr dlwo a. gram diyakoz [LO xix] ~ Yun diákos/diákonos papaz yardımcısı. divane [Gül xiv] ~ Fa drwâna deli. farketmek. diyakronik [ML xx/c] ~ Fr diachronique zaman içinde gelişen. Fr douane.) ~ Mıs diyabet [ xx/a] ~ Fr diabète şeker hastalığı ~ EYun diabetes 1. & EYun diá boyunca + EYun %ronos zaman dia+. kilisede ayine yardımcı olan kişi ~ EYun diákonos yardımcı.tıkmak. mahkeme.söylemek " diyalog . teşhis etmek & EYun diá + EYun gignöskö. t. 2.a. özellikle taşra ağzı & EYun diá çapraz + EYun Iegö2.). taslak ~ EYun diágramma. teşhis < EYun diagignöskö ayırdetmek. duvar veya çitle bloke etmek ~ HAvr *bhrkw-yo. İng deacon (a. kron(o)+ diyalekt [ xx/a] ~ Fr dialecte lehçe ~ EYun diálektos lehçe.a. diyafram/diyafragma [186+]diafragma ~Fr diaphragme iki boşluğu ayıran zar ~ EYun diáfragma. [Men xvii] devât vulg. sekretarya. önlemek.bilmek. anlamak.< HAvr *bhrekw.kapatmak. sedir ~ OFa dewân defter. < EYun diagrâfö üstünü çizmek. baz * Şeker hastalarının aşırı idrar etmesinden ötürü. gnö. musluk. kıkırdak & EYun diá enlemesine + EYun frâssö. fars diyagnoz [ xx/b] ~ Fr diagnose teşhis ~ EYun diâgnösis ayırdetme. idrar-süren hastalığı < EYun diabainö sürmek. meclis ~ Ar/Fa dîwân 1. 3. çıkarmak & EYun diá içinden geçerek + EYun bainö.gitmek " dia+. yargılamak " dia+. anlama. 2. statik olmayan ~ EYun dia%ronikös a. arşiv * İt dogana.ara duvarı. Aş xi] defter.

tohum ekme " dia+. bir çalgının seslendirebileceği tüm tınıların dizisi. obalar. kasıt" dia+. içinden akmak & EYun diá içinden + EYun rheö akmak " dia+. karşılıklı konuşmak.a. 2.çözmek " dia+.] kan bedeli < Ar ."karşılıklı çeşitli şeyler söylemek" veya "farklı biçimde söylemek". evler. log. 430) < EYun diâlegö sohbet etmek. sperm diyatonik [ xx/c] ~ Fr diatonique müzikte bir ses dizisi < EYun dia tónon tüm ses perdeleri boyunca & EYun diá baştan başa + EYun tónos ses " dia+. ritm diyaspora [ xx/c] ~ Fr/İng diaspora bir ulusun ve özellikle Yahudilerin dünyaya dağılması < EYun diaspörâ saçılma. 2. oba " dar2 diyare [ xx/b] ~ Fr diarrhée ishal ~ EYun diárrhoia ishal. diyalekt. din işleri < Ar dîn " din [Men xvii] ~ Ar diyânat [#dyn1 msd. #Elea'lı Zeno.ayrıştırma ~ EYun diálysis içinden geçerek ayrışma & EYun diá içinden geçerek + EYun lüö. 2.] din. belli bir yaşam tarzı gütmek & EYun diá + EYun aitía amaç. & İng diaphanous şeffaf (< EYun diafainö içinden öbür yanını göstermek) + İng positive " pozitif diyar [Env xiv] ~ Ar diyar [#dwr çoğ. memleket < Ar dar ev. analiz diyalog [ xx/a] ~ Fr dialogue karşılıklı konuşma. karşılıklı konuşma < EYun diâlegö 1.a.] 1.tüm " dia+. pan(to)+ diyapozitif [ xx/b] ~ Fr diapositif şeffaf pozitif film ~ İng diapositive a. diyalektik. diyanet dindarlık. sebep. söyleşmek & EYun diá karşılıklı + EYun Iegö2. akıntı < EYun diarrheö akıp gitmek. pan(t). Karş. lys. log.diyalektik [P Safa 1949] ~ Fr dialectique tez ve antitezle akıl yürütme yöntemi. diyalog . taşra ağzı konuşmak & EYun diá çapraz + EYun Iegö2. tını kontrol aracı ~ EYun dia pason (%ordön) baştan başa tüm perdeler & EYun diá baştan başa + EYun pâs. +log * Yunanca fiilin her iki anlamında "farklı söylemek" fikri mevcuttur . bir aşiretin sahip olduğu ülke.söylemek " dia+. Yun filozof (MÖ y. münazara ~ EYun dialektike (te%ne) a. spor. diyapazon [Bah 1924] ~ Fr diapason 1. ton1 diyet1 [ xx/b] ~ Fr di ète beslenme rejimi. etiyoloji diyet2 wadâ kan bedeli ödedi [ xx/b] ~ Ar diyat [#wdy msd. 490-y. perhiz ~ EYun díaita beslenme veya yaşam tarzı < EYun diaitâö belli bir tarzda beslemek. tamamen yayılma & EYun diá baştan başa + EYun speirö.söylemek " diyalog diyaliz [ xx/b] ~ Fr dialyse.EYun diálogos söyleşme. söyleşmek.saçma. dialyt.

harekete geçirmek " dia+. güzel konuşan ~ Bul dobro iyi Tü YT Tü [ xi] tizgin a.diyez [ARasim 1897-99] ~ Fr diése müzikte inceltme işareti EYun diaísis araya sokma. düzeltmek.xvii) sözcüğü ile ilgisi kurulamaz. op. sahip. bu motorlarda kullanılan yakıt < öz Rudolf Diesel Alman mühendis (1858-1913) dizge YT [CepK 1935] nazım < Tü diz-" diz- * TTü dizge (diz bağı .Lat decem on " desi+ dobra [ xx/b] açık sözlü. enter(o)+ dizayn dizdar [ xvi] [ xx/c] ~ İng design tasarım ~ Fr dessin " desen ~ Fa dizdar kale muhafızı & Fa diz kale (= Ave daeza. .(sıraya koymak) biçimleri eş anlamlıdır. saf.atmak. yasa) sözcüğünün aynı kökten türediği varsayılabilir. dizanteri [ARasim 1897-99] dizanterya ~Fr dysenterie kanlı ishal ~ EYun dysentería bağırsak bozukluğu & EYun dys zor. et. optik diz diz[mek düzenlemek Tü Tü [Or viii] tiz bacak eklemi [Uy viii+] tiz< Tü *tir < Tü *tir-/tür. enterval & EYun diá + EYun (h)iemi. sokmak HAvr *ye. onda bir < Fr dix on doçent [ResmiG1933] ~Almdozent üniversitede öğretim görevlisi ~ Lat docens.öğretmek " disiplin Türkçeye 1933'te Alman akademik sisteminden aktarılmıştır." diz< Tü tiz.bir şey içinden veya vasıtasıyla görmek & EYun diá içinden + EYun orâö. sur) + Fa -dar tutan.sıraya sokmak. yasa. dizgin dizi dizin dizyem . Bak.görmek " dia+. itmek. aralık.öğreten < Lat docere.ve *tür-/tör. Anlam yelpazesi için karş." diz< Tü diz-" diz~ Fr dixième onuncu. doct. yollamak. rast.EYun dioptrikós bir araçla görmeye ilişkin < EYun diorâö. Moğ/Tü törü (düzen. kötü + EYun énteron bağırsak " dys+.atmak. [ xi] tizig sıra. -li" +dar dize YT [TDK 1969] mısra < Tü diz-" diz- dizel [Bah 1924] ~ Fr/İng diesel bir tür içten yanmalı motor. HAvr *reg-1 (düz. t. düzen. yönetim). diop. dizi [TDK 1955] indeks [ xx/b] < Tü tiz. jet diyoptri [Bah1924] ~Frdioptrie göz bozulması birimi .duvar. a. * Tü *tir.

felsefi ilke. meydana çıkmak " döv< Tü doğ-" doğYT [CepK 1935] mizaç * Fr nature (tabiat) < Lat nasci (doğmak) sözcüğüne kıyasla türetilmiştir. dırıltı. doğaç [CepK 1935] ilham < Tü doğ-" doğ- * -aç ekinin işlevi ve Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle ilişkisi belirsizdir. vb. ufalamak * Etimolojisi açık değildir. şarıltı. kabarmak.< HAvr *dek. gürültü. dogmatik [DTC1943] ~Frdogmatique bir öğretiye katı katıya bağlı olan.doğ[mak doğ[mak döğ[mek doğa YT Tü Tü » [Uy viii+] toğ-/tuğ. -e yönelme edatı.benimsemek. doğru doğrultu Tü [Uy viii+] toğru/toğrı 1. <Tü tokuz on "dokuz Tü [Or viii] kün toğusı. doğu dok docke dök[mek doksan Tü Tü [Uy viii+] tök. 2. [Men xvii] doğu güneşin doğduğu yön < Tü doğ-" doğ[ResCGaz 1912] ~ İng dock gemi havuzu ~ Hol . meydana çıkmak [Uy viii+] toğ-/tuğ. öğrenmek " disiplin doğra[mak Tü [ xi] toğra. uğultu. inilti.doğmak. eğri olmayan. doğal [Fel 194+] tabii < Tü doğa" doğa Tü YT * -(a)l eki Fr naturel sözcüğünden esinlenmiştir.dilimlere ayırmak. düz.saçmak [Uyviii+]toksona. doğan [ xi] toğan bir tür yırtıcı kuş. kabul etmek. bir öğretiyi benimsemek ~ HAvr *dok. vızıltı.öğreti.doğmak.a. belirmek. t. dar görüşlü < EYun dógma. mezhep < EYun dokeö doğru kabul etmek. kabarmak. belirmek. Karş. yanlış olmayan (sıfat) YT [TDK 1944] yön < Tü doğru " doğru * -ultu ekinin Türkçede sadece ses yansımalı sözcüklerde kullanılan -ilti ekiyle ilişkisi açık değildir. fısıltı.

el değdirmek. temas etmek < Tü tokı. a. su çarkı. kumaş * Tak/tok (vurma sesi) onomatopesiyle alakası düşünülebilir. Fiil kökünün ad olarak kullanılması ilgi çekicidir. doktora sahibi. dolap beygiri. doct. 3. dokunmak. kumpas.(kendi eliyle) değmek. [Men xvii] 2. dönme dolap.(doldurmak).dövmek. dövmek. hoca < Lat docere. vurmak. genelde tabip ~ Lat doctor öğretmen. torjğ (yuvarlak). 3. erzak deposu & Fa döl kova (~ Aram dülâ a. yuvarlak * Aynı kökten Tü to5/tot (tam. a. kuyudan su çekmeye yarayan düzenek. " doktor doku YT [DTC1944] [CepK 1935] nesc ~Frdoctrine öğreti~Lat doctrina < T ü doku-" doku- * Önceleri Fr tissu karşılığı iken yakın dönemde texture anlamını kazanmıştır. her türlü mekanik çark. doküman [DTC1943] ~Frdocument belge~Lat documentum ders kitabı. üniversitede hocalık beratına sahip kimse. içine eşya konulan mahfaza ~ Fa döl âb 1. tok (dolu). DK xiv] dolamaç dolanan. = Akad dulu a.) + Fa âb su " ab Anlam çeşitliliği için karş. üniversitelerde öğretmenlik yapma ruhsatı < Lat doctor öğretmen " doktor doktrin a. el değdirmek " dokuTü [ viii] tokuz/tokkuz a. döl Tü [Uy viii+] töl birinin dokuz soyundan gelenler. dolandırıcılık.öğretmek " doktor dokun[mak Tü [Uy viii+] tokın. dolu olmak < Tü to-[viii] doldurmak. 2. dolap çevirmek. Kaş viii+] tolğa-/tola. su çarkı. döndürmek dolambaç <Tü [Kıp. kanıt.(su katılaşmak). dolandırıcılık. direkt olmayan < Tü dola-" dola- dolap [Aş xiv] 1. belki ton. zürriyet dol[mak hale getirmek Tü [ xi] tol. hile. 2. a.sarmak. doct.1. tax. dolu). diplomalı tabip [esk. .öğretmek " disiplin doktora [Bah 1924] ~ Fr doctorat doktorluk rütbesi ~ OLat doctoratus "doktor edilmiş".]. belge < Lat docere. kiler.dolmak.doktor [LO xix] tabip ~ Fr docteur 1. top (yuvarlak). Lat tangere. vurmak. doku[mak dokumak Tü [Uy viii+] tokı-/toku. 2. • Anlam gelişmesi için karş. düzen.a. to5. dola[mak Tü [Uy.(dokunmak) > texere (dokumak).

yuvarlak hale gelmek " dol* Karş.tümsek veya yuvarlak hale gelmek. dolunay < Tü tol-" dol[TDK 1955] cenin < Tü döl" döl * Ada eklenen -üt ekinin işlevi belirsizdir. kabarmak) biçimi ile Türkçe olduğu anlaşılan *tom (şişkin şey. EŞKÖKENLİLER: Alm thal : dolar.dolmak. Edata -lı/-sız ad ekleri eklenmesi ilgi çekicidir.dolar [ xix] ~ İng dollar Amerikan para birimi ~ Alm thaler/taler < Alm joachimsthaler 1519'dan itibaren kullanılan bir gümüş para birimi < öz Joachimsthal Joachim Vadisi.dopdolu. [Men xvii] domal. tomruk. havali < Tü dola-" dola< Tü dolay " dola- [Men xvii] nedensellik belirten edat [TDK 1944] vasıtasız < Tü dolayı" dola- * Anlamca dolay adı ile değil dolayı edatı ile bağlantılıdır. yuvarlak. doymak.eğilip arkasını yuvarlak hale getirmek < Tü *tom/ton dolgun veya şişkin şey. tüm. . asker ve arkeolog (1743-1800) & taol masa + men taş dolomit [ML xx/c] ~ Fr dolomite bir tür çökelti kayası # 1791 Fr. top < Tü to. < öz Déodat de Dolomieu Fransız jeolog (1750-1801) dolu1 Tü [Uy viii+] tolu dolgun. bol. kızın memesi dolgun hale gelmek. Bohemya'da gümüş madenleri olan bir yer Joachimsthal'da rotatif makinayla basılan ilk gümüş paraların adından.(şişmek. çok miktarda < Tü tol-" dol< Tü tol-donmak? < Tü to- dolu2 Tü [ xi] tolı buz parçalarından oluşan yağış dolmak. talveg dolay dolayı dolaysız <Tü <Tü YT [Men xvii] etraf. Fr. 2. domal[mak <Tü [Kıp xiv] tomal. dolikosefal [ xx/b] ~ Fr dolichocéphale uzun kafalı & EYun doli%os uzun (~ HAvr *dlsgho. top) arasındaki ilişki muğlaktır. tomurcuk < Moğ. Moğolca tomura.uzun) + EYun kefale kafa " longa. +sefal dolmen [ xx/b] ~ Fr dolmen megalitik mezar anıtı ^ Théophile Corret de la Tour d'Auvergne. sıkışmak " doldolun[ay dölüt YT Tü [Uyviii+]tolun1.

döndürmek " devir- * Kaşgarlı'ya göre Oğuzcaya özgü bir fiildir. ancak 18. efendi" dam2 domino [ 188+] ~ Fr domino 1.yarı < Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş. yy ikinci yarısında yaygınlık kazanmıştır. egemen < Fr dominer hükmetmek.yarı < Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş. ~ İsp tomata a. yarım & Lat di(s). egemenlik. her türlü giysi. trüf < Tü tomal-/domalyuvarlak olmak " domal~Yuntomátes domates [LO 187+] Frenk patlıcanı [çoğ. bir oyun ~ İt domino ~ Lat dominus efendi. dombili [199+] bir hakaret sözü ~? * Tombul sözcüğüyle bağdaştırılması muhtemelen yakıştırmadır. 2. yüzük).ayrı + Lat medius orta " dis+. 2. mülk. yatılı hizmetçi ~ Lat domesticus a.Fr domestique a. sahiplik.. törjğkör-(devirmek. egemen olmak ~ Lat dominare < Lat dominus ev sahibi. a. kıyafet.devirmek.a. a.a . kukuletalı pelerin. hükümet. . dönmek = d ön[ me k Tü [ O ğxi ]t ö n -a . Kürtlerde bir aşiret/ulus adı olan Dımbili ile ilişkisi araştırılmalıdır. yarım & Lat di(s). tıkışmak " dol< Tü*t ew ü n -devrilmek.a. özellikle tören giysisi. evcimen. < Lat domus ev " dam2 dömi+ [ xx/a] ~ Fr/İng demi. Amr xiv] yeraltında yetişen bir tür mantar. at rengi" anlamında. [ xi] ton. rahip " dam2 dominyon [ 190+] ~ İng dominion 1. domestik [ xx/c] evcil. hane halkından olan kimse . İngiltere'nin iç işlerinde bağımsız kolonilerine verilen ad ~ OLat dominion a.suyun katılaşması < Tü to. [KT xix] şalvar. Buna karşılık Kırg dörjğölök (tekerlek). midi+ dominan/dominant [DTC 1943] dominant ~Fr dominant/dominante hükmedici. doymak. törjğkölük (halka.dolmak. < Lat dominare hükümran olmak < Lat dominus " dam2 domuz don[mak Tü Tü [Uyviii+]tonuza. a. siyah renkli rahip başlığı. 2.ayrı + Lat medius orta " dis+. midi+ dömi+ [ xx/a] ~ Fr/İng demi. ~ Nahuatl tomatl a. * Meksika kökenli bitki 1528'de Hernan Cortés tarafından Avrupa'ya getirilmiş. [C od Cx ii i] Tü teğür-/tewür.a. devlet. altını üstüne getirmek). yy'a dek "1.domalan <Tü [MŞ.a. don1 Tü [ viii] ton giysi.] Frenk patlıcanı ~ Fr tomate a.. pantolon 19. törjğkörüş (devrim).

iki parçalı kadın giysisi & Fr deux iki (~ Lat duo ) + Lat pièce parça " düo. piyes dore [ xx/b] ~ Fr doré altın kaplamalı.dolmak. a. muşmula döngü dönüm dön-" döndönüş[mek doping YT <Tü [ xiv] yuvarlak şey. 2.İng doping ilaçlama. döngel meyve. iki parça. resmigeçit.don2 Tü doymak " doydonan[mak donanma filo Tü [ xi] tor)ğ donma veya donmuş şey < Tü to. a. [Amr xv] elmaya benzer bir < Tü dön. savaş gemilerinden oluşan < Tü donan-" don1 done [ xx/b] ~ Fr donnée veri < Fr donner vermek ~ Lat donare sunmak. altın kaplamak ~ OLat deaurare a. dat-" data dönem YT [TDK 1955] devre. sos katmak ~ Ger *deup-" dip2 döpiyes [Hay 1959 195+] ~ Fr deux pièces 1. armağan etmek < Lat donum verilen şey. periyod < Tü dön-" dön- * Ar dawr (dönmek) > dawrat (periyod) karşılığı olarak türetilmiştir. devir < Tü dön-" dön< Tü [Kan xv] bir çift öküzle bir günde sürülebilen arazi büyüklüğü YT [Fel 194+] tebdil." dön[TDK 1955] daire. dönence [TDK 1944] tropik < Tü dön-" dön<Tü [ 194+] * EYun trepo (dönmek) > tropikós karşılığı olarak türetilmiştir. döner döner kebap < Tü dön-" dön- * 1944'ten eski örneğine rastlanmadı. dönemeç YT [TDK 1955] viraj < Tü dönmek " dönYT * -emeç ekinin işlevi belirsizdir. & Lat de. " de+ . bulamak. sunu < Lat dare. 2. [Uy viii+] tonan. hediye. Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle benzerlik yüzeyseldir. -em ekinin işlevi açık değildir.[viii+ Uy] giydirmek " don1 <Tü [Men xvii] 1. altın rengi < Fr dorer altınlamak. kozalak. uyuşturucu < Hol doopen daldırmak.bir şeyden + Lat aurum altın ~ HAvr *aus-2 a. uyuştrurucu alma < İng dope ilaç. tören alayı. istihale < Tü dön-" dön- [ xx/b] spor müsabakasında uyarıcı ilaç alma .giyinmek < Tü tona.

üzerinde kraliyet arması bulunan menkul değer. 2.~ HAvr *weidh. YT [Geom 193+] " dört.bölmek. dosya [Tanin 1910] dosye ~ Fr dossier 1. Urey. [Kıp xiv] toruk .havanda dövmek.[viii] doldurmak doy[mak . doru toruğ koyu kahve at rengi doruk Tü? [CodC xiii] torağı zirve. döşe[mek döşek dost dauştar. yaygı [Kut. kale. +gen Tü [ viii] * Atatürk tarafından bulunan sözcüklerdendir. sırtlık. Tü Tü [Uy viii+] töşe. dövme <Tü [TS xiv] döğün yakı.sermek.a. divis.doldurmak.yükselmek. yatak yaymak [Uy viii+] töşek yatak. evrak üzerine geçirilen kılıf. [Kıp. ayırmak " dis+ * Hanedan armaları ailenin çeşitli kollarını belirten bölmelere ayrıldığı için.(omuz. çıkmak. Amer. Ave daoşa. 2. a.dört dörtgen Tü [ viii] tört a. a. Aş xi] < Tü töşe-" döşe- ~ Fa dost arkadaş. hanedan arması. yar ~ EFa dauştâ. bir muameleye ait evrakın tümü < Fr dos sırt ~ Lat dorsum * Aynı konuya ait evrakları ayırmak için takılan sırt kartonundan.ikiye bölmek & Lat di(s).aletle veya kızgın şişle dağlamak Tü tög-" dövTü " dol[ viii] to5-/tot. vis.ayrılma edatı + Lat *videre. baş kaldırmak döş Tü [Uy viii+] töş göğüs. kolun üst kısmı) sözcüğüyle benzerliği tesadüf olmalıdır. ezmek. [TS xvi xvi] toru (= Moğ torug/turug yükseklik < Moğ toruy. inceltmek döviz [ xx/b] yabancı devletlere ait kâğıt para ~ Fr devise 1. özellikle göğsün alt kısmı. Çağ xiv] döş * Fa doş. döteryum [ML xx/c] ~ YLat deuterium atom ağırlığı 2 olan hidrojen izotopu ^ 1933 Harold C. banknot ~ OLat divisa hanedan arması < Lat dividere. özellikle mideyi doldurmak < Tü to. kimyacı < EYun déuteros ikinci " di+ döv[mek Tü [ xi] töğ.(sırt) < HAvr *dous. dağlamakla açılan yara < Tü tögne.

hediye.doz [ xx/a] ~ Fr dose verilen ilaç miktarı ~ EYun dosis verilen şey. 2. dramatürji [ xx/b] ~ Fr dramaturgie tiyatro oyunu sahneleme < EYun dramatourgós & EYun dráma. ~ EYun drâkön a.çerez. giydirilmiş < Fr draper bol kumaşla sarmak < Fr drap kumaş ~ OLat drappus a.vermek ~ HAvr *dö. yemek. ejderha. a.kuru drenaj kurutma < İng to drain " dren [ xx/b] ~ Fr/İng drainage fazla suyunu akıtarak dretnot [ 190+] ~ İng dreadnought "hiç korkmaz". 2. ~? Kelt dren [ xx/b] ~ İng drain tıpta biriken sıvıyı boşaltmak için kullanılan cihaz < İng to drain kurutmak. ~ İng drill matkap. bir ölçek ilaç < EYun didömi. İngiltere'de 1906'dan itibaren imal edilen bir tür savaş gemisi & İng dread kork(mak) + İng nought hiç dribling [ xx/c] basketbol terimi < İng to dribble [onom. icra etmek ~ HAvr *ders. ~ Fr drahoma ~ Yun trafoma 1.a. şekerleme.eylemek * Osmanlı Dram Kumpanyası 1882'de kurulmuştur. trajedi < EYun drâö eylemek. çeyiz < Yun *tra%öno para saçmak Yun tra%i gümüş para EYun dra%me gümüş para " dirhem * Yunanca sözcüğün etimolojisi tartışılmıştır. draje [ xx/b] ~ Fr dragée badem şekeri ~ Lat tragema ~ EYun tragema.vermek " data dozer » [ xx/b] " buldozer dragoman ~ Fr/İng dragoman (resmi görüşmelerde taraflara eşlik eden) tercüman ~ İt dragomano a. ~ Ar tarcumân a.a. ~ O Yun dragómanos a. t. damlayarak akma.eylem. t. erg drape [Hayat 1959] ~Frdrapé bol kumaşla sarılmış. döner delgi < İng to drill . düğünde saçılan para veya pirinç. a. bir tür yarış yelkenlisi dragon ejderha ~ Lat dracon a.tiyatro oyunu + EYun ergö yapmak.a. işlemek " dram.] damlamak dril [ xx/c] ~ İng dribbling 1. özellikle ufak tefek şeyler yemek dram [ 188+] ~ Fr drame tiyatro oyunu ~ EYun dráma. t.kurutmak < HAvr *dreug. 2. suyunu akıtmak ~ Ger *draug. oyun. kuruyemiş < EYun trögö kemirmek. a. do. " tercüman dragon [ xx/b] 1.

iki kat yapmak ~ Lat duplicare ikiye katlamak < Lat duplex. duplic-" dupleks duble yapmak " düo dübür makat. İng dowel (a. yeniden giydirme.] arka taraf.a. Fr deux. bir topluluğun en yaşlı ve deneyimli üyesi ~ Lat decanus ~ EYun dekanós " dekan duba kullanılan içi boş nesne dubara kere. Ave/Sans dvá (iki). Aş xi] ~ Ar ducâ' [#dcw msd.dü [Yus xiv] ~ Fa du/du iki ~ HAvr *dwo. iki kat ~ Ar dubr [#dbr msd. yardıma duahan ~ Fa ducâ%w^ân dua okuyan. iki dört. bi-3. Lat duo. altı düz ve geniş tekne. 2. düden [Kıp xiv] derin dudu1 [ xiv] tuti ~ Fa tütl papağan. dua çağırma.a. ikicilik duayen [ xx/b] ~ Fr doyen 1. şarkı söylemek " dua. CodC xiii] dotak/dudak/tudak/tutak dudak < Tü tut-" tut* T > d değişimi açıklanmaya muhtaçtır. . yüzyüze gelme. dudu kuşu Tü? [T S xiv] girdap. a. di-. 2. %w^ân okumak. a. 2. duçar [Men xvii] yolda rast gelme ~ Fa duçâr/düçâr 1. kıç. dekan. defa " dü dübel [ 199+] [LO xix] 1. * Aynı kökten EYun dúo. bir filmi ikinci kez seslendirme < Fr doubler ikilemek. Karş. kuyruk [ xx/b] [ xiv] dübr ~ Fr doublé iki kat < Fr doubler ikilemek. suyu yer altına çeken delik. İng two. yüzer köprü yapmakta ~? ~ Fa du bâra iki kez & Fa du iki + Fa bâr ~ Alm dübel takoz ~ Ger (= İng dowel a. tanrıya yakarma " davet [Kut.] çağrı. makamla dua söyleyen & Ar ducâ + Fa xwandan. [TS xiii. dublaj [ xx/b] ~ Fr doublage ikileme. çehar dudak <Tü [İMüh xiii] tutak gaga. hanende düalizm < Lat dualis ikili < Lat duo iki" düo [Bah 1924] dualizma ~ Fr dualisme ikilik. * Karş. karşılaşma & Fa du iki + Fa çâr dört" dü.).

özellikle evlenme akdi Tü tüg.] girme. emzik. düdük sesi" düt düello Lat duellum/bellum savaş [AMithat 1877] ~ İt duello ikili çatışma ~ * İtalyanca/Fransızca sözcük Lat dualis (ikili) sözcüğünden kontaminasyon yoluyla "ikili çarpışma" anlamını kazanmıştır. " dadı < Tü düdük Tü [ xi] tütek ağızlık. lider. Kaş viii+] tügün bağ. dükkân [Aş xiv] satış tezgâhı ~ Ar dukkân/dukân [#dkn] platform. üzerine bir şey konulan yükselti ~ Sumer dagana bir tür tezgâh veya platform dul düldül Tü [Or viii] tul eşi ölmüş kadın [DK xiv] Hz. Ali'nin katırının adı . [ xx/b] külüstür otomobil . seki. [ xi] tügüm bağ < Tü tüğ. a. 2. yy'a dek yaygın olarak kullanılan altın para birimi < İt duca dük " dük * Bazı kaynaklarda ilk düka altını Apulia Dükü II Ruggiero'ya (y. yönetmek. duc. Avrupa'da bir soyluluk unvanı ~ Lat dux. 1140) atfedilse de kullanımda para birimi her zaman Venedik'le birlikte anılmıştır. [Kıp. Roma imparatorluğunda bir rütbe < Lat dücere. oklu kirpi. düet İt duetto " düo düğme düğüm Tü Tü [ARasim 1897-99] düetto ~ Fr duette müzikte ikili ~ [ xi] tüğme a.dudu2 [ xvii] gayrımüslim yaşlı kadın. DK xiv] düdük kavalın küçüğü düt/tüt [onom. önderlik etmek ~ HAvr *deuk. Hz.Erm dudu yaşlı kadın. a.Ar duldul [#dldl] 1.] üfleme sesi. özellikle çarşı içinde satış yeri ~ Aram dukana platform. Ali'nin katırı. dadı = Fa dâdü a.bağlamak. tezgâh. ductyöneltmek.öncülük etmek düka [altını ~ İt ducato ilk kez 1274'te Venedik Dükası Lorenzo Tiepolo tarafından bastırılan ve 17. kerevet ~ Akad dakkannu seki. seki. akit. özellikle Ermeni kadın .önder.bağlamak " düğme duhul " dahil1 [Env xiv] ~ Ar duxül [#d%l msd. düğümlemek < Tü tüg. düğüm. içine girme dük [EvÇ xvii] duka ~ Fr duc yönetici.bağlamak " düğme < düğün Tü [Uy. önder.

pli . plak. dupleks [xx/c] ~İngduplex1. viii+] türjgür sıhriyet.] zayıf ve sürekli şekilde vurmak " tep* Rezonans bildiren onomatopelere özgü -n. İtal. biçilmiş ağaç. EvÇ. dümbelek <Tü [TS. iğne ipliğe döndü dün Tü [ viii] tün gece (= Moğ tüne karanlık) dünür Tü [Uy [MMem xvi] ~ Ven timón [İt timone ] a.sesi sonradan türemiştir.] beri taraf. düo [ xx/b] ~ İt duo ikili ~ Lat duo iki ~ HAvr *dwo. 2. evlilik yoluyla akrabalık. yontulmuş. katman " düo. burç.ikikatlıolanherşey. f. ~ Lat ~ Ar Dumr/Dumür [#Dmr msd.tabaka. daha yakın yer. a. dümen temon a. yeryüzü < Ar dana [msd. dumdum [191+] ~İng dumdum bullet bir tür kurşun ^ 1897 İng. hekim (ö. desi+ * Yunanlı hekim Herophilos'un (MÖ 353-280) kullandığı dodekadáktylon (onikiparmak bağırsağı) teriminin Latince çevirisidir. kereste (< Fa durudan biçmek.iki" duodenum [ML xx/c] ~ OLat duodenum onikiparmak bağırsağı ^ Gerardo di Cremona. çöktü.iki katlı. 1187) < Lat duodecim oniki & Lat duo iki + Lat decem on " düo. dumur zayıflama < Ar Damura zayıfladı.iki + EYun pláks. yy'dan itibaren anlam değiştiren tütün sözcüğünün yerini almıştır. karanlık. hısım dünya [Kut xi] ~ Ar dünya' [#dnw sf.[küç. bulut. iki katlı konut ~ Lat duplex.] zayıflık. biçilmiş. Men xv-xvii] tebelek/deplek/debelek/dübelek/tenbelek küçük davul < Tü tebele-/debele. yontmak ) + Fa gar/kar yapan " kâr duman Tü [ xi] tuman sis. < öz Dumdum Hindistan'ın Bengal bölgesinde bir müstahkem yer ve cephane fabrikası ~ Bengali damdama toprak kale. yanaştı * "Öte taraf" ile bir karşıtlığı ima etmesi bakımından İslam dini kökenli bir kavramdır.a. Hind. çift & Lat du. tabya ~ Fa damdama a. 2.dülger [Mercimek xv] dürger ~ Fa durgar/durûdgar marangoz. [Men xvii] yanan nesnelerden çıkan gaz * 17. dunüw/danâwat] yakın idi.a. duplic. biçici & Fa durûd 1.

trust (güven) < Ger *treuwaz (düz. 2. Men xvii] durbin 1.: dur-.düplikasyon [ xx/b] ~ Fr duplication ikiye katlama. duru. [Fel 194+] muharrik < Tü dürt-" dürt< Tü dur. a.iki kat" dupleks duplikat ikinci kopyası " düo dur[mak Tü [Bah 1924] duplikata [ viii] tur. ~ HAvr *deru-1 düz. dürüst [CodC xiii] drust düzgün." dur ~ Lat durum [n. Kaş viii+] tül/tüş rüya. sağ. dürt[mek Tü? cildini ovalamak dürtü durum1 durum2 [buğdayı YT YT [DK xiv] 1. katı). bir [CepK 1935] vaziyet. 1019) < Fa darzî terzi düş Tü [Uy. 2. sağlam).] Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu < öz MuHammad İsmail al-Darzî Dürzi dininin kurucusu (ö. ikileme. Lat durus (sert.< HAvr *deru-1 pek ve sağlam olma " dürüst duruşma YT [CepK 1935] muhakeme < Tü dur-" dur- * Duruşmak fiili mevcut değildir. katı. düz.a. sağlam ~ Fa/OFa drust doğru. kopyalama ~ Lat duplicatio < Lat duplicare ikiye katlamak < Lat duplex. ~ İt duplicato bir evrakın EŞKÖKENLİLER: Tü dur. durum 1. & Fa dür uzak (~ EFa/Ave dura a. sağlıklı ~ EFa duruva. duplic. ilaç ve merhem gibi şeyleri eliyle sürmek. toplamak. düşün- . durgun. bohça etmek dürbün dürbün (Fr téléscope çevirisi) durgun Tü [KâtipÇ. uzak görüşlü kimse. batırmak. dürzü ~ Ar durzı [nsb.] 1.dermek. sokmak. düşün.a. hayal EŞKÖKENLİLER: Tü tüş : düş. duruşma dür[mek Tü [Uy viii+] tür. doğru. a. a. * Aynı kökten İng true (doğru). hal [ xx/c] buğday türü ~ HAvr *drü-ro.) + Fa bin gören " bedbin < Tü tur-" dur- [ xi] turkun a.a. sert. 2.

& Ave duş/duj. a. hissetmek .] < Lat dux. düşman [Kut xi] ~ Fa/OFa duşmân/duşman a. götürmek. düvel [#dwl çoğ. sevketmek < Lat ductare yol göstermek. öğüt (~ HAvr *mn-yo. [ viii] tuy. bozuk ) + Ave mainyudüşünce. ~ Fa drwâr/diwâr a. a. sevketmek < Lat ducere.] devletler ~ Ar dawlat ~ Yun doukáni ekini kabuğundan ~ Fr douille her türlü mekanik aracın çukur kısmı. hayal" [Men xvii] d üd ük se si [DK xiv] Tuwak gelinin yüz örtüsü.a.duş [ xix] ~ Fr douche a. ~ Aram tütâ a. a. düşün [CepK 1935] mülahaza < Tü düşün-" düşünYT * Fiil kökünün ad olarak kullanılması ilgi çekicidir. ölmek düşes [Bah 1924] ~ Fr duchesse dükün eşi. duct-" dük düş[mek Tü [ viii] tüş. = Ave duşmainyu. ~ İt doccia su borusu < OLat *ductiare iletmek. a. Fa duj (çirkin. bir tür ipekli kumaş ~ OLat ducissa [f. inmek.] " devlet düven [Mü xvi] dögen ayırmak için kullanılan cihaz. nakletmek.< HAvr *men-1 düşünmek ) " dys+. ~ OFa dewâr * v/w sesi etkisiyle ilk hece kapanmıştır.dük " dük düşey YT [Geom 193+] vertikal < Tü düş-" düş- * Fiil köküne eklenen -ey ekinin işlevi belirsizdir.kötü. [TS xv xv] Tuğak [CodC xiii] divar < Tü tuğ " ~ Ar/Fa tüt a. kırmızı tül. hayale dalmak < Tü tüş rüya. düşün[mek düş dut d üt duvak tuğ duvar a. o no m <Tü Tü [Uy viii+] tüşe.kötü. murdar).a. mantalite * Karş.kötülük düşünen. duy ampul takılan çukur duy[mak Tü [ xx/b] ~ Ar duwal [#dwl çoğ. duşvar (müşkül). duşnam (sövme).a. düven ~ E Yun tykâne a. a.rüya görmek.düşmek. a. konmak.duyumsamak. duşt (çirkin). akıl. duc. uğursuz (~ HAvr *dus.

borç verdi." duyYT [CepK 1935] hassasiyet < Tü duy-" duy-duyu YT < Tü duy-" duy-duygu [CepK 1935] hassa YT < Tü düyun ~ Ar duyûn [#dyn2 çoğ.a.) Fransızcadan alınmıştır.a. düzlem <Tü YT [ xv] sahte [Geom 193+] < Tü düzle-" düz-düzmece < Tü düz-" düz- . * Dizmek fiilinin varyant biçimidir. desi+ * İt dozzina (a. hükmü altında aldı (= İbr/Aram #dyn yargılama. düzeltmek. fonetik açıdan mümkün görünmemektedir. yasa ) * Aynı kökten Aram msdina = Ar madmat (yargı çevresi. il). hüküm verme. düzenli [Uy viii+] tüz< Tü *tür. muntazam < Tü düz< Tü düz-düzYT < Tü düz-" düz-düzey [CepK 1935] seviye düzgün <Tü düzeltmek " düzduziko düz [ xx/a] ~ Yun doúziko katkısız rakı < Tü düz " düzine [LO xix] duzina ~ Fr douzaine onikilik birim < Fr douze oniki ~ Lat duodecim a. borç aldı.sıraya koymak. 2. dizili. [Men xvii] düzgün tertipli. düz Tü [Or viii] tüz doğru.dizmek.duyarga YT [TDK 1944] böceklerde anten < Tü duy-duy- * -arga ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir. düzen düzenek <Tü [Ferec xv] düzen/düzenlik tertip.) biçiminden alıntı.] borçlar < Ar dayn borç < Ar dana 1. yargıladı. yasama = Akad dlnu yargı. kent. [TDK 1983] istihbarat < Tü duy. İng dozen (a. & Lat duo iki + Lat decem on " düo. dizmek. sıraya koymak " düz- düz[mek Tü düzenlemek " diz- = Tü *tür-/*tör. a. intizam YT [TDK 1944] plan < Tü düz" düz[Kıp xiv] tüzgün dizgin. duyarlık [CepK 1935] his duy-" duyduyum YT [CepK 1935] his.

malva sylvestris Tü ebe + Tü gömeç/gümeç 1. delta ebe çoc [Or viii] aba ata.düztaban2 hakaret deyimi ~ Fa duzda ban hırsız. & Tü & .] boyutlar < Ar bucd " buut ebced ~ Ar abcad Arap alfabesinin ilk dört ana harfinden oluşan sözcük. cim. düztaban2 ~ EYun dys.(kötü.] ebegümeci + [MŞ xiv] ebem gömeci yaprakları yenen bir bitki. kalıcı oldu ~ Ar abad [#'bd msd. [Men xvii] doğuma yardımcı olan kadın * Lehçelerde "teyze" ve "sütanne" anlamlarına da rastlanır.kötülük. harflere rakamsal değer verilmesine dayanan sayı sistemi < Ar alîf bâ cim dal" elif. çörek.: düşman. beta.kötü. 2. zorluk bildiren ebat ~ Ar abcad [#bcd çoğ. [Oğ xi] ebe ana. arı peteği" ebe ebegümeci + [MŞ xiv] ebem gömeci yaprakları yenen bir bitki. EŞKÖKENLİLER: EYun dys. ebed [Aş.: disleksi. saygıdeğer kimse. bozukluk. börek. dolandırıcı < Fa duzdîdan hırsızlık etmek < OFa dujd/dujdîhâ hırsız (= Ave duş/duj. [TS xiv. DK xiv] kalıcılık.] aptal < Ar baliha ~ Ar abawayn [#'bw dual. ebleh [msd. 2. sonsuzluk < Ar abada [msd. balâhat] aptal idi [KıpGul xiv] ~ Ar ablah [#blh sf. ubüd] kaldı. Kıp xiv] büyükanne. saygı gören kadın. nine.kötü Aynı kökten Ave/Fa duş/duj. abla. uğursuz ) " düşman dys+ fiil öneki ~ HAvr *dus. dizanteri Fa duş. arı peteği" ebe ebeveyn ana baba < Ar abü baba " ebu * İsmin Arapçaya özgü ikil (dual) halidir. dede. uğursuz).] iki babalar. malva sylvestris ebe + Tü gömeç/gümeç 1. KıpGul. çörek. disprosyum. börek.

söyleyiş tarzı.a. ecel [Kut. baobab.) ebu [ xiv] ~ Ar abü/bü [#'bw] baba EŞKÖKENLİLER: Ar #'bw : abullabut.a. bukalemun. yapma. [CepK 1935] ece saygıdeğer veya bilge kadın. şive edat EŞKÖKENLİLER: ~ Ar adâ' [#'dy msd.] yabancı < Ar acnab [kıy. ağabey. hareli. biçilmiş süre. duraksadı ecinni ~ Ar acinnî [#cnn] cin " cin1 ~ Ar acr [#'cr msd. ecnebi [Neş xv] ~ Ar acnabî [#cnb1 nsb. 2.] ücret. dilbilgisinde edat . ~ Akad agru/igru a. unsur " cüz eczane/eczahane ecza.a.] 1. Aş xi] ~ Ar acal [#'cl msd. [Çağ xv] eçe yaşlı kadın. (= Ave avra.* Kusur ve renk sıfatları yapan af cal vezninde.a. ~ Ar adat [#'dw] araç. kraliçe * Türkiye Türkçesinde 13. yy'dan 1930’lara dek "ulu kişi. daha dış taraf < Ar canb yan " canip ecrimisil ücret. = Sans abhrá. a. ebu ecdat Ar cadd dede. dalgalı < Fa abr bulut ~ EFa abra. abanoz ~ EYun ébenos a. abla . " abanoz ebru ~ Fa abrî bulut renginde. emeğe ecir/ecr[ xiv] ecr karşılık ödenen şey ~ Aram agrâ a. ebeveyn. hane + [KT xix] eczahane eczacı dükkânı & Ar aczâ' + Fa %âna " eda [ xiv] görevi yerine getirme. gereç. unsurlar. a. misil ~ Fa acri mi61 eşdeğer ücret & Ar acr ecza [ xiv] ~ Ar aczâ' [#cz' çoğ. bekleme süresi.a. parasal karşılık + Ar mi81 benzer.] 1. eş " ecir. ödeme. yaşlı adam. kılma. [ xi] eçe/eke büyük kızkardeş. ağabey" anlamında kullanılmış iken 193 5'ten sonra Çağatayca örneklere istinaden anlam değişikliğine uğratılmıştır.] (bir şeyin merkezine oranla) kenar. ebonit [ xx/b] ~ Fr ébonite doğal rengi siyah olan bir tür sentetik polimer ~ İng ebonite < İng ebony değerli siyah tahtasıyla tanınan ağaç. 2. ölüm < Ar acila bekledi.] birimler. atalar < ece Tü [ viii] eçe baba. ata " cet [MMem xvi] ~ Ar acdâd [#cdd1 çoğ.] cedler.a.a. kimyasal maddeler < Ar cuz' birim.

~ Ar adyân [#dyn1 çoğ. edip edebiyatçı" edep [ xiv] edepli ~ Ar adîb [#'db sf.] edep sahibi. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. 2.yapmak " ex+. yayınlamak & Lat e(x).dışa + Lat facere. sahtiyan < Fa saftan (imal etmek). edisyon [ xx/b] ~ Fr édition yayınlama. düzgün davranış ve yazı < Ar adaba konuk ağırladı.a. < Tü et. bir şeyi yapıp ortaya çıkarmak & Lat ex. yayıncı~Lat editor a. yaymak. < Lat edere.] terbiye. edit-" edisyon edyan [xx/b] ~Fréditeur yayınlayan. -ive fiili. kalimera . yayın ~ Lat editio a. imal etmek " et- * Anlam ilişkisi için karş. edit. fact.] bir gün ömrü olan Mayıs böceği < EYun efemerös günlük & EYun epi. efekt [ML xx/c] ~ İng sound effect ses efekti < İng effect bir eylemin sonucu. edevat edebiyat ~ Ar adabiyyât [#'db çoğ. etki ~ Lat effectus icraat. elle tutulur ~ Lat effectivus < Lat efficere.üzeri. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazın biçimi " edep edep [Kut xi] ~ Ar adab [#'db msd. faktör efektif [Bah 1924] ~ Fr effectif.icra etmek " efekt efemera [ xx/c] broşür. çizme ~ Ar adawât [#'dw çoğ. delikanlı & EYun epí üzeri + EYun (h)ebe büluğ yaşı" epi+ * Sözcüğün kökenine ilişkin zengin literatürün tamamına yakını bilimsel değerden yoksundur. çıkarmak. dat. dergi.icra etmek. bilet.vermek " ex+. a. effect. data editör < Lat edere. incelik. konuk ağırlama adabı.] dinler < Ar dîn " din efe Ege bölgesine özgü erkek birliklerine mensup kişi.hazırlamak. terbiye. [LG 188+] kabadayı. işin sonucu < Lat efficere.dışa + Lat dare. kundura < İt condurre (imal etmek). kalıcı olmayan yayınlar < EYun efemerön [n.] kısa ömürlü şeyler." belles-lettres < Ar adab 1.dışarı vermek. görgü. terbiyeli ve kültürlü davrandı edevat gereç " edat edik Tü [Uy viii+] étük ayakkabı. etkili. kartpostal gibi kalıcı olmayan yayınlar (antikacılık terimi) ~ İng ephemera [çoğ.] < Ar adat araç. üzere + EYun (h)emeros gün " epi+.] "dini veya bilimsel nitelikte olmayan yazın etkinliklerinin tümü. yiğit (argo) ~? Yun/EYun efebos büluğ yaşını geçmiş genç erkek. effect.Ar #'dw : edat.

• Adın Arapça biçimi inisyal çift sessize bir ön sesli eklenmesi ve Arapçada varolmayan p ve o seslerinin eşdeğer seslere çevrilmesiyle elde edilmiştir. kaynayan < Lat effervescere kaynayıp taşmak. galeyana gelmek < Lat fervere kaynamak " ex+.a. mevla ~ EYun authentes reşit ve mümeyyiz kişi. afsây. acı * Efkâr dağıtmak deyiminde. feminen efendi [Gül xv] egemen kimse. gayret < Fr efforcer kuvvet harcamak. eflatun/eflatuni [Men xvii] eftâtünî filozof Eflatun'a ilişkin. [KT ] eflâtun! leylaki ile erguvan arası. afsây. a. bükmek [ xx/b] ~ Fr égaler eşitlemek < Fr égal eşit ~ Lat ~ Ar afrâd [#frd çoğ. fors efrat fert efsane afsüdan. rendelemek. incinme. < Lat femina kadın " ex+.[xi] metal bir nesneyi . efor [ xx/b] ~ Fr effort çaba.büyülemek eğ[mek Tü [Uy viii+] eğ. efkâr2 düşünce " fikir * Efkâr-ı umumiye deyiminde. bey. çaba göstermek < Fr force kuvvet" ex+. a. vekil olmayan. mora çalan renk < Aftâtün Yunan filozofu Platon'un (MÖ 429-347) Arapça adı ~ Platon " platonik * Renk adının filozof Eflatun ile ilişkisi açık değildir. okuryazar kişiler için mevla/molla karşılığı olarak kullanılan saygı deyimi ~ OYun authentes bey. asil < EYun authentö sorumluluk ve yetki sahibi olmak efervesan [ xx/b] su katıldığında kaynayan tablet ~ Fr effervescent kabaran.efemine [ xx/a] ~ Fr efféminé kadınlaşmış. Platonik. Türkçe anlamı Ar fikr çoğulu olan efkâr2 sözcüğünden etkilenmiş olabilir. [LO ] eftâtühl hurma zamkı rengi. Kut xi] afsun egale [etm aequalis < Lat aequus a. fermante efkâr 1 ~ Fa fıgâr/afgâr yara.büyülemek " efsun efsun/afsun sihir < Fa/OFa afsüdan. eğe <Tü [Kıp xiv] eğe/eğew a. masal < Fa/OFa ~ Fa/OFa afsün/fısün büyü.] düşünceler < Ar fikr [Kaş. kadınsı < Fr efféminer kadınlaştırmak ~ Lat effeminare a. diş gıcırdatmak < Tü *éğeğ < Tü éğe.] bireyler < Ar fard birey " [Gül xv] ~ Fa afsâna büyü. koyu leylaki. sahip. ~ Ar afkâr [#fkr çoğ.eğmek.

döndürmek. [LO xix] eğrelti otu a. asıl olmayan < Ar câriyyat^ ödünç. bükmek. +men2 [CepK 1935] hakim . oyalanmak. eğlen[mek Tü? [Kıp.egemen YT sahibi " hegemonya. [Uy viii+] eğir-kuşatmak.bir kez eğilim YT [CepK 1935] temayül < Tü eğil-" eğ-eğin/eğnTü [Kut xi] ~ Fa/OFa agar/gar şart edatı ~ EFa [Uy viii+] egin omuz. boşa vakit geçirmek eğle. a. İng. geçici. hüküm * Fr hégémonie (egemenlik) sözcüğünden esinlendiği açıktır.(dolanmak.E Y u n ( h ) e g e m o n ö n d e r . yün eğirmek " evir* Evir. eğreti" ariyet . arka eğir[mek Tü [ viii] ewür. 193 5'ten eski örneği bulunmayan *ege (veli?) sözcüğünden türetilmesi fantezidir.[xiv Kıp] meşgul etmek. a. eğer hakaram. eğit[mek YT [CepK 1935] terbiye etmek veya köle beslemek. [ xx/b] bencillik ~ ego ben (birinci tekil şahıs egoizm [ResCGaz1912] ~Frégoïsme bencillik~ İng egoism ^ Joseph Addison.çevirmek.çevirmek. xi Ha] düden. Kaş xi] hayvan * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir fiil iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir. döndürmek " eğireğreti/iğreti [Gül xv] câriyetî ödünç. terbiye etmek ~ Tü egit-/egi5. DK xiv] eğlen. < Tü eğir/eğrek bataklık = Tü eğrik/eğrim [viii+ Uy. burmak. ego zamiri) ~ HAvr *eg a. "hep kendinden sözeden" anlamında < ego ben " ego egosantrik ben + Fr centre merkez " ego.beklemek. oyalamak < Tü * Türkiye Türkçesine özgü olan fiilin. şair (1672-1719).[Or viii. yine Türkiye Türkçesine özgü olan aylan.fiilleriyle ilişkisi belirsizdir. boşa vakit geçirmek) ve oyalan. yetiştirmek. sarmak. lider. anafor < Tü eğir. santra [ xx/b] ~ Fr égocentrique benmerkezci & Fr ego eğrelti <Tü [Men xvii] eğir otu bataklık otu.fiilinin anlam ayrışmasına uğramış varyantıdır. [TS xiii xiii] sırt.

tuhaf~ EYun ehemmiyet < Ar ahamm [#hmm kıy. ehliyet ehli ehliyet belgesi [Men xvii] ~ Ar ahlî [nsb. bir yerde oturan kişilerin tümü. 2. boşaltma. hane halkı.yasaklamak. içe doğru yönelme. exercit. iş uygulamak < Lat arcere. uygun. uhül] evlendi. tüketmek < Lat haurire. olmak & Lat ex. en kolay < Ar hâna [msd.a. motorlu taşıtlarda gaz boşaltma işlemi ve bu işi yapan boru < Lat exhaurire. 2.eğri Tü [Uy viii+] eğri dönük. dış " ek+ ~ Fr exotique yabancı. arct. ehram2 » [Men xvii] ~ Ar ahrâm [#hrm çoğ. önemsedi. ehram1 piramidi < Ar haram a. uzak tutmak ~ HAvr *ark.] Mısır Erzurum ve Bayburt yöresine özgü kadın giysisi " ihram ehven [Men xvii] ~ Ar ahwan [#hwn kıy. < Lat exsistere ortaya çıkmak. liyakat. ehil. hamm] merak etti. iskân etti EŞKÖKENLİLER: Ar #'hl : ahali.suyunu akıtıp boşaltmak. içte .durmak.] daha önemli. ilgilendi * Arapça sıfattan -iyyet ekiyle yapılmış geç dönem türevidir. asistan egzos/egzost [ xx/b] ~ İng exhaust 1. layık.talim etmek. varoluşçu felsefe veya yaşam tarzı ~ Fr existence varoluş. [TDK 1955] ehliyetname ehliyet ~ Ar ahliyyat [#'hl msd. boşalma. ehlî. daha kolay. dikilmek. eş(ler).a. hawn] kolay idi. sıkı durmak. zuhur etmek.] kolay. bir yere yerleşti.dışa + Lat sistere. liyakat. yerli halk. ehil/ehl[Kut. bükük. < Lat exercere. çok ilginç < Ar hamma [msd.] evcil" ehil [Aş xiv] ehillik. değersiz idi eis+ olma bildiren edat ve fiil öneki ~ EYun eis içeri girme. burulmuş döndürmek. bükmek " eğir- < Tü eğir-/ewir. kifayet" ehil * Modern kullanımda ehliyetname sözcüğünden kısaltmadır. Aş xi] ehl ~ Ar ahl [#'hl] 1. alıştırma ~ Lat exercitium a. a.menetmek " ex+ egzistansiyalizm [P Safa 1949] ~Frexistentialisme varoluşçuluk. kavi olmak " ex+. egzersiz [Bah 1924] ~ Fr exercice talim.] ehillik. askeri eğitim yapmak. mevcudiyet ~ Lat exsistentia a.çevirmek.suyunu boşaltmak ~ HAvr *aus-3 boşaltmak "ex+ egzotik [ xx/b] eksötikös yabancı < EYun eksö dışarı. stat. exhaust. haust. kalifiye < Ar ahala [msd. önemsiz idi.

noktürn . qillat] az idi.] daha büyük. yılan kıral. tarım yapmak) çevirisidir. her iki biçim Fr culture < Lat colere (ekin ekmek. -ha hecesi Farsça çoğul eki sayılarak düşürülmüştür. gündüz ve gecenin eşit olduğu tarih ~ Lat aequinoctium & Lat aequus eşit + Lat nox. birleşme yeri.ejder ajdahâ " ejderha [Ali xvi] ~ Fa ajdar dragon. yama ~ E Yun e(k) dışarıya çıkma. [TDK 1955] ekme eylemi < Tü ek-" ekekin Tü [Uy viii+] ekin ekilen şey. en büyük " ekber ekalliyet [ xx/a] dini veya etnik azınlık (Fr minorité karşılığı) < Ar aqall [#qll kıy. [DK xv] ejderha ~ Fa ajdahâk/ajdahâ İran mitolojisinde efsanevi yılan. ekin Tü [Uy ekâbir [Env xiv] ~ Ar akâbir [#kbr çoğ. [Men xvii] ek ilave edilen parça. a. dışarı). noct.] çok büyük. tahıl.] büyükler. ekinoks [ xx/b] ~ Fr équinox gündönümü. ejderha [Aş xiv] ejdeha.a. Alm aus (dış. Fa az. çok az < Ar qalla [msd. ek[mek viii+] ek. azaldı ekarte [etm [ 188+] ~ Fr écarter (iskambilde) kâğıt kaçmak. ekim. Final -r sonradan türemiştir. önde gelenler < Ar akbar [kıy. en ekim YT [ 194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla Birinci Teşrin ayına verilen ad.gece " egale.tohum ekmek EŞKÖKENLİLER: Tü ek-: ek-. * -r. [TDK 1974] kültür < Tü ek-" ek- * İkinci anlamı Ziya Gökalp'in ortaya attığı hars < Ar Har8 (tarım) sözcüğünün yeni dile uyarlaması olup. efsanevi yılan < Fa * Orijinal biçim ajdaha olup.] daha az. ek Tü [Uy viii+] ekü mafsal. eklem. devre dışı bırakmak ~ İt scartare a. kart2 ekber büyük " kibir [Env xiv] ~ Ar akbar [#kbr kıy. ~ OLat *excartare " ex+. * Aynı kökten Lat ex. dışarıda olma ek+ bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *eghs a. dragon ~ OFa aj dahâk efsanevi yılan. a.ara sesi Türkçede türemiştir. a. Dahak < OFa aj yılan ~ HAvr *angwhi.

].yemek ) Tü [Uy viii+] ötmek a. okul ~ HAvr *sgh. yankılanmak (fiil) ~ HAvr *(s)wâgh. [Men xvii] etmek vulg.< HAvr *segh. [ xi] etmek . 2.a. kaybolma. derlemek " ek+. bırakıp gitme. seçmeci < EYun eklegö seçip ayırmak & EYun ék dışa + EYun legöl. terketmek. 2.. 2. klarnet ekliptik [ xx/b] ~ Fr écliptique astronomide burçlar çemberi < EYun ékleipsis 1. YT okul. bir tür pasta < Fr éclairer aydınlatmak ~ Lat exclarare a.geri durma.a. vicus (mahalle). lipsos * Ay ekliptik hattına yakınken güneş tutulduğu için. yakın çevre ~ HAvr *woik-o. * Karş. < Lat clarus açık. ekmek (= Moğ ekmel mükemmel" kemal ~ Ar akmal [#kml kıy. çalışmak zorunda olmama. a. herhangi bir iş için derlenen kadro ve donanım < Fr équiper gemi donatmak [esk. alet edevat < Fr eklektik [ xx/a] ~ Fr eclectique seçmeci. ekolayzer [ xx/c] ~ İng equaliser eşitleyici. işten geri durma. eksik kalmak " ek+. ses dengeleme aygıtı < İng to equal eşitlemek < Lat aequalis eşit < Lat aequus eşit" egale ekoloji [ML xx/c] ~ Fr écologie çevrebilim / İng ecology a. genel anlamda donatmak < Nor skip gemi ~ Ger *skipam a. mezra). aydınlık " ex+. şimşek. ekipman équiper donatmak " ekip [ xx/b] ~ Fr équipement donanım.] daha mükemmel.a. +log eklem YT [TDK 1944] mafsal < Tü ekle-" ek ekler [ xx/b] ~ Fr éclair 1. ekol [ xx/b] ~ Fr école okul.a. kabile. en eko [ xx/b] ~ Fr écho yankı ~ EYun e%ö ses. kıvılcım. 3. oba " +loji Aynı kökten Lat villa (çiftlik. lip.bırakmak. a. sohbet.gemimürettebatı.ekip [xx/b] ~Fréquipe1. sanat veya düşünce akımı ~ Lat schola okul ~ EYun s%ole 1. güneş tutulması & EYun ék dışa + EYun leipö. dinlenme. dinme * Karş. ayrılmak. < EYun oíkos ev. ekmek ide. yankı (ad) < EYun e%ö seslenmek. karışık < EYun eklektós seçilmiş. vicinus (yakın çevre).< HAvr *weik-1 klan. İng school. . log-seçmek. Ayrıca İng skipper (bir tür gemi) < Hol < Ger *skipam. 2. İng ship (gemi) < Ger *skipam.

+nomi ekose öz Ecosse İskoçya ekran *skermaz koruyan şey. [ xx/a] dönüş aksı merkezde olmayan (teker) ~ Fr excentrique kuraldışı.] daha ekrü [ML xx/c] ~ Fr écru ketenin beyazlatılmadan önceki rengi. Kütahya" ağızlarından derlenmiştir.dış (sadece bileşik eks(o)+/egzo+ isimlerde) < EYun eksö. Eğirdir. daha yüce. tutumluluk ~ EYun oikonomía ev idaresi < EYun oikonómos ev idare eden.kalabalıktan ayrı durmak. 2. öne çıkmak. açık bej < Fr cru çiğ ~ Lat crudus çiğ ~ HAvr *krü-do. sivrilmek & Lat exdışa + Lat cellere. siper [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr écossais 1.: ekran. İng hill (tepe) eksen YT [TarD193+] ~ Yun âksön/âksonas mihver. seçkinlik < Lat excellere. züppe. santra eksantrik [ARasim 1897-99] hoppa. " aks * Tarama Dergisi'ne göre "Seyitgazi. 2. [ xx/a] dönüş aksı merkezde olmayan (teker) ~ Fr excentrique kuraldışı. excels.ekonomi [ 187+] ~ Fr économie 1. züppe. eskrim ekrem soylu. Alm schirm (kalkan. çarpı işareti.] daha çok. İskoç. yükselti.çiğ et" kreozot eks argosunda) ölü [ xx/c] ~ İng X 1. tuhaf~ OLat excentricus merkezkaç (kuvvet) & Lat exdışa doğru + Lat centrum merkez " ex+. iks harfi. İskoç tipi tartan kumaş < ~ Fr écran perde (~ Hol skerm kalkan) ~ Ger Aynı kökten İng screen. tuhaf~ OLat excentricus merkezkaç (kuvvet) & Lat exdışa doğru + Lat centrum merkez " ex+. cels. tepe " ex+ * Aynı HAvr kökten Lat columna (sütun). perde). iktisat bilimi. bir saygı deyimi ~ Lat excellentia üstünlük. dingil EYun âksön a. culmen (zirve). dışarı" ek+ eksantrik [ARasim 1897-99] hoppa. EŞKÖKENLİLER: Ger * skerm. vekilharç & EYun oíkos ev + EYun nomós yönetim. Çal.yükselmek.dış. öne çıkmak ~ HAvr *kel-4 yüksek olmak. düzen " ekoloji. kâhya. santra ekselans [ xix] ~ Fr excellence üstün ve yetkin olma. en çok < Ar . en cömert" kerem [Men xvii] ~ Ar akram [#krm kıy.< HAvr *kreus. (tıp ~ Fr/İng ex(o). ekser ka6îr çok " kesret [ xiv] ~ Ar ak8ar [#k8r kıy. 2. a.

sınamak. belli bir amaca yönelik < Lat exprimere. a. deneyerek öğrenmek < Lat *periri denemek ~ HAvr *peryo. direkt. [Geom 193+] zait [TS xv. stâ. tecrübe ~ Lat experimentum deneyle elde edilen sonuç. a.dışa + Lat ponere. yy'dan önce rastlanmaz. Çağ xv] < <T *ékşi. press. ekstaz [ xx/c] ~ Fr ecstase kendinden geçme. express.denemek.basmak.koymak " ex+. a. sınamak. eksta. [İMüh xiii] egsül< Tü egsü. ampirik eksperiman [ARasim 1897-99] ~Frexperiment deney. & Lat ex. yer veya durum değiştirmek. yy'dan itibaren kullanıldığı halde. ifade etmek & Lat ex.a. çürümek.kav2 eksper [Bah 1924] ~ Fr expert uzman ~ Lat expertus denenmiş. eksik kalmak "eksik ekskavatör [ xx/b] ~ Fr excavateur toprak kazma makinası / İng excavator a. pres * "Hızlı tren" anlamı İngilizceden Fransızcaya geçmiştir. dışa vurmak. trans . < Lat excavare oyup boşaltmak & Lat ex. vecd.a.1. posit.eksik olmak < Tü egsü. net. eksik eksil[mek Tü <Tü [Uy viii+] egsük a. folyo ekşi eksi ekşi[mek Tü YT Tü [Uy viii+] ékşiğ a. kanıt" eksper ekspertiz [DTC 1943] ~ Fr expertise uzmanlık" eksper ekspoze [etm [ xx/b] ~ Fr exposer sergilemek. fiil biçimine 15. özellikle hızlı tren ~ İng express a. uzman < Lat experiri.a. riske girmek " ex+. yer veya durum değiştirme.eksik olmak. tecrübeli. exposit." eksik ü ékşi(= Moğ nigsi- ekşimek. bilincini yitirmek & EYun ék dışa + EYun (h)istemi. açığa çıkarmak ~ Lat exponere. expert.< HAvr *per-3 denemek. 2. kokuşmak ) * Sıfat biçimi ékşiğ 9.durmak " ek+.a.EYun ékstasis 1. sıkmak " ex+.dışa + Lat cavare oymak. ~ Lat expressus açık. kazmak "ex+. ekspresyon deyim " ekspres [ARasim 1897-99] ~Frexpression ifade. < EYun eksistemi.(sıkıp) özünü çıkarmak. 2.eksfoliant [ xx/c] ~ İng exfoliant cildin ölü katmanını soymak için kullanılan madde veya yöntem < Lat *exfoliare yaprak döktürmek < Lat folium yaprak " ex+.a. post2 ekspres [Bah 1924] ~ Fr expresse hızlı.ekşimek"ekşiü < <T eksil.dışa + Lat premere. statik .

ikamet etmek < EYun oíkos ev. Hıristiyan aleminin tümünü kapsayan ~ EYun oikomenikós < EYun oikomene meskûn dünya.tabla. kavim EŞKÖKENLİLER: Tü él: el2. tüm alemi kapsayan. a. Bah. dışarıda. çıkarmak & Lat ex. imparatorun özel muhafız birliğine mensup kişi < Lat scütum büyük dikdörtgen beden kalkanı ~ HAvr *skoit. n. isilik. z sesleriyle başlayan kelimelerden önce assimile edilir. tahta < HAvr *skei. sürmek. Göv ] ela göz çakır göz. & Lat extra dışarı. traktör ekstrem [sup. kaynamak. dar-üs-selam. Ör: şeyh-ül-islam. ordin. 2. isilik dökmek & EYun ék dışa + EYun zeö kabarmak.olarak telaffuz edilir. dışında (~ HAvr *eghs-ter.Ar al harf-i tarif.dış < EYun ektós bir şeye ekümenik [ML xx/c] ~ Fr écumenique evrensel. aequat. sürüklemek " ex+. extract. t. s. t. kalkancı. uç ~ Lat extremus ~ Fr/İng ect(o). İsim tamlamalarında sesli genellikle -ü. a. [TS xiv xiv] ulus. ş. tesviye etmek < Lat aequus eşit" egale ekzema [Bah 1924] ~ Fr eczéma bir cilt hastalığı ~ EYun ékzema.düzen " ex+ ekstre [ xx/b] . [Men ] gök ala gözlü mavi gözlü. il el3 . kaynamak ~ HAvr *yes. en dışarıda < Lat extra " ekstra ekt(o)+ nispetle dışta olan < EYun ék dış " ek+ [ xx/a] ~ Fr extrême aşırı. memleket. uygar alem < EYun oikeö iskân etmek. ennevm. a. ele güne. definite article * d. [TDK 1955] ela sarıya çalar kestane rengi renkli. [LO. açık mavi.kabarmak. elçi. döküntü < EYun ekzeö kabarıp taşmak. alaca " ala = Tü ala . bir ekibin mensupları < Fr écuyer bir soylunun kalkanını taşıyan süvari yamağı ~ Lat scutarius 1.a. mayalanmak " ek+ el1 el2 Tü Tü [Or viii] elig a. KT.dışa + Lat trahere.(tahta) yarmak ekvator [ xix] ~ Fr équateur eşitleyici. [ viii] él ülke.] en dış. kalkan taşıyan. elâ [Men xvii] ala gözlü sarı-yeşil gözlü.ekstra [Bah 1924] ~ Fr/İng extra sıradışı. tract.çekmek. ~ Lat aequator eşitleyici < Lat aequare. sıkarak suyunu almak ~ Lat extrahere. Ör: esselam.dış ) + Lat ordo. [ML xx/c] ticari hesap özeti ~ Fr extrait damıtılmiş bitki özü < Fr extraire özünü çıkarmak.ciltte çıkan kabartı. konut" ekoloji eküri [ xx/b] ~ Fr écurie bir kişiye ait yarış atlarının tümü. olağandışı < Fr/İng extraordinaire /extraordinary a.sökmek. r.eşitlemek.

lejyon eleğimsağma [T S.dışa + Lat legere1. # 1600 William Gilbert "De Magnete" adlı eserinde < EYun elektron kehribar . Orijinal Türkçe biçimin Türkiye Türkçesinde *ilci veya *elci olması gerekir.elektriğe elektr(o)+ ilişkin (bileşik isimlerde)" elektrik elektrik [Müh375 180+] ~Frélectrique/İngelectric a.ttitiz. seçici < Lat eligere seçip ayırmak & Lat e(x). lect. elan elastik ittirici < EYun elaünö itmek.iki şeyin arasına sokmak. eldiven [Men xvii] eldüven eldiven & Fa dast el + Fa wân tutan.] kesin. nihai < Ar batta kesti. ~ YLat vis electrica "kehribar gücü". kalburdan geçirmek. yönetici mesaj götüren görevli [xiii] < Tü él1 ülke " el2 ~ Moğ elçi(n) yabancı bir hükümdara * Türkçe bir sözcük olmakla birlikte özel anlamı ve fonetiği Moğolca kullanımdan alınmıştır.a./ İng electr(o).* Tü ala sözcüğünün varyant telaffuzudur. [T S xiv. koruyan " el1 * Fa dastuwan (eldiven) sözcüğünden uyarlanmıştır.a. an ~ Fr élastique esnek ~ EYun elastikós elbette [CodC xiii] elbet ~ Ar al-batt / al-battat [#btt] kesin karar < Ar batt [msd. memleket" & Tü el + Fa (das)tuwân * -kün ekinin işlevi açık değildir. gökkuşağı" alaimsema elek <Tü [Kıp xiv] elemeye mahsus alet < Tü ele-" ele~ Fr électr(o). a. bitirdi. zarif~Lat elegans. şu anda " el3. Türkçeden Farsçaya alınmış ve belki şiirde Farsça-benzeri telaffuz etkisiyle ses değişimine uğramıştır. Kıp xiv] -? elegan [xx/b] ~ Frélégant seçkin. sürmek [Neş xv] [ xix] ~ Ar al-ân halen. şimdi. kararlaştırdı" el3 elbise libas ~ Ar albisat [#lbs çoğ. ele güne [karşı el2 Tü [Uy viii+] él kün ülke halkı. millet. budun < Tü él ülke.seçmek " ex+. Kıp xiv] eleğimsağma(l)/eneğimsağma(l) < Ar *calâ'imu-s-samâ'i alaimsema.] giysiler < Ar libâs giysi" elçi Tü [ viii] élçi devlet görevlisi. ele[mek éleelebaşı Tü [Uy viii+] élge.

Latin alfabesi veya onun kaynağındaki bir Sami alfabesi öğrenilirken ezberlenen 'LMN' hecelerinden türediği rivayet edilir. elektrona ilişkin (1902). elim eleman [Bah 1924] öge.] acı. element maddelerin her biri [ xx/b] kimyada bileşimlerin yapı taşını oluşturan basit ~ Alm element öge. 2. gaz veya yarıiletken ortamda elektron akımı yoluyla aygıtların yönetimine ilişkin (y.* Kehribarın yünle ovulduğunda elektriklenme özelliğinden ötürü. kardiy(o)+. yapı taşı. ağrı * Türkçe biçim 1933'ten sonra İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesine egemen olan Alman etkisini yansıtır. unsur. od(o)+ ~ Fr électrode anod ve katod & Fr elektrokardiyograf [ML xx/c] ~ Fr électrocardiographe kalp elektriğini kaydeden cihaz / İng electrocardiograph a. + me n2 ~ Ar al-Haqq doğrusu " el3. lys.D. personel. kimyada element ~ Lat elementum temel ilke. fizikçi < İng electric " elektrik * Karş. [Yücel 1938] bir ekibin üyesi olan kişi. EYun elektron (kehribar). elektronik [Hürr 1948] ~ İng electronic 1. eleştir[mek eleştirmen elhak YT YT [Fel 194+] tenkit etmek [Fel 194+] münekkit < Tü ele-" ele- < Tü eleştir-" eleştir-. analiz elektron [Bah 1924] ~ İng electron elektrik yükü taşıyan atomik zerre ^1891 J. hak1 .+ EYun (h)ódos yol" elektrik. 1930) < İng electron " elektron elem [Mercimek xv] (özellikle fiziksel anlamda) < Ar alima acı çekti. " elektrik. unsur. elektrod [Bah 1924] électr(o).Stoney. ağrıdı Türkçe kullanımda "ruhsal acı" anlamı ağır basmıştır. ilk öğrenilen şey * Latince sözcüğün etimolojisi belirsizdir. a. İng. +graf elektroliz [ xx/b] ~ Fr électrolyse kimyasal bir maddeyi elektrikle ayrıştırma < EYun lysis çözme < EYun lüö. EŞKÖKENLİLER: Ar #'lm : elem. [ 200+] (argo) kişi ~ Fr élément bir bütünün içinde yer alan basit öge. unsur. kimyada element ~ Lat elementum eleman ~ Ar alam [#'lm msd.çözmek " elektrik.

hamd. beta elim ağrıtan " elem [Kıp.1. İng diamond (elmas) Latince yoluyla Eski Yunancadan alınmıştır. a. [ xix] elti/ilti iki kardeşle evli kadınlardan her biri * İkinci anlamı Türkiye Türkçesi ve Azericeye özgüdür. teker teker ayırarak toplamak " elegan elli elma Tü Tü [ viii] ellig a. lip. dışarıda bırakmak . en gerekli < ~ Ar alwân [#lwn çoğ.. parıltı elveda el3. veda elyaf elzem Ar lâzim " lüzum [ xiv] ~ Ar alyâf [#lyf çoğ. elips (dairenin eksik hali) < EYun elleipö. renkler. yüksek mevki sahibi birinin eşi. Kıp xiii] élti hanım. eksiklik. elti Tü? [İMüh.] daha gerekli.kapı eşiği" ex+.dışarı + Lat limen. tam olmama 2.eksik bırakmak & EYun én + EYun leipö. bükülmez. ~ EYun adámas.seçmek. alfabe " ~ Ar alîm [#'lm sf. sert.] lifler < Ar lif" lif ~ Ar alzam [#lzm kıy. elit [ xx/b] ~ Fr élite seçkin < Fr élire seçmek ~ Lat eligere. elmas * Fr diamant.] acı veren. ellipt. 2. elimine [etm [ xx/b] ~ Fr eliminer dışlamak. ellip.eksik kalmak " en+. allah ~ Ar al-Hamdu li- elif [ xiv] ~ Ar alîf Arap alfabesinin ilk harfi ~ Aram âleph Arami/İbrani alfabesinin ilk harfi = Fen alep öküz.oval ~ EYun élleipsis 1.OLat eliminare kapı dışarı etmek & Lat e(x). a. Fenike alfabesinin ilk harfi" alfa elifba elif. yy'da Perge’li Apollonios tarafından kullanılmıştır. lipsos * Geometrideki anlamı ilk kez MÖ 2. elvan [ xiv] alacalı < Ar lawn [msd. elect.] 1.elhamdülillah [DK xiv] şükran ifadesi llâhi Allaha hamd (olsun)" el3. limin. [ xi] almıla a.a. yenilmez. [Oğ xi] alma elmas [ xiv] ~ Ar/Fa almâs değerli bir taş ~ OFa almâs a. Gül xiv] ~ Ar alîf bâ Arap alfabesinin ilk iki harfi. çok renkli. 2. ~ Ar al-wadâc [#wdc] allaha ısmarlama " .] renk. liman elips [ xx/b] ~ Fr ellipse. adamant.

viii+ Uy. 2.metal eritmek ~ HAvr *(s)meld.em Tü Tü [Uy viii+] em ilaç. emziremanet [Kut xi] ~ Ar amânat [#'mn msd. güvene dayalı olarak verilen şey < Ar amuna güvenilir idi. mal sahibi (& Lat manus el + Lat capere almak)" ex+.eritmek. mancip.Fr émaillé [sıfat] sırlı.içe veya araya + EYun bâllö. beklenti < Ar amala .] belirti. güvenme. a. zor . Yeni Türkçe anlamı Tü emektar sözcüğünden esinlenmiştir. hamile olunan şey < EYun bryö şişmek. embesil imbecillus sakat. EŞKÖKENLİLER: Tü em. [DK xv] emekdar < Tü emge. mold (kalıba dökmek). sağlam olma) emansipe [etm [ xx/b] ~ Fr émanciper azat etmek. Tü emekli (zahmetli. eziyet. topal [ML xx/c] ~ Fr imbécile zekâ özürlü ~ Lat emaye emboli/amboli [P Safa 1949] amboli ~ Fr embolie pihtı veya başka bir maddenin damarı tıkayarak kan dolaşımını kesmesi < EYun embole araya girme. sırlanmış < Fr émail [ad] sır ~ EFr esmail < Ger *smelt.] umut. manüel emare [Men xvii] emaret belirti. balistik embriyon/embriyo [ xx/a] ambriyon ~ Fr embryon cenin . belirlenmiş olan zaman. köleyi azat etmek < Lat manceps. xvii Men. xx/a). metal eritmek * Aynı kökten İng smelt (metal dökmek). kesinti & EYun en. emek Tü [Or viii] emgek çaba. melt (eritmek). bazı kişiler arasında özel bir anlamı olan işaret.a. buyurdu " emir1 [TercHak 1907] emay metal üzerine uygulanan sır . emel umdu.atmak " en+. zahmet. bol. alamet ~ Ar amârat [#'mr msd. derman em[mek [ xi] em.zahmet ve sıkıntı çekmek [Uy viii+] emgekle-/ömgekle.] 1.: em-. gebe olmak " en+ * 1970’lerden sonra Türkçe telaffuzu İngilizceye göre düzeltilmiştir. bekledi [ xiv] ~ Ar amal [#'ml msd. serbest bırakmak ~ Lat emancipare bir malı satmak veya devretmek.dört ayak üstünde sürünmek YT [CepK 1935] mütekâit < Tü emek" emek < Tü emekle[mek Tü emgek " emek emekli * Karş. randevu < Ar amara belirledi. kabarmak.satın alan. sağlam idi (= İbr #'mn güvenilir olma. güvenilirlik.EYun émbryon yavru.

İng vomit (kusmak) < Ger. salma. elektrik akımında direnç < Lat impedire engel olmak.göndermek " ex+.kusmak * Karş. mesaj emlak mülk [ xiv] ~ Ar amlâk [#mlk çoğ. gaz çıkarma. tedavüle para çıkarma . farkına varmak ) * Arapça kökün nihai anlamı "gösterme" olmalıdır. miss.] güvenli. buyruk.] mülkler < Ar mulk " ~? Ar camını amcam < Ar emmi [Env xiv] ammi/ammü amca camm amca = İbr/Aram camm akraba " umum * Yakın akrabalık teriminin Arapçadan alınması kuraldışıdır. serbest bırakma < Lat emittere. emin emanet [Kut xi] ~ Fr émétique kusturucu ~ EYun emetikós ~ Ar amîn [#'mn sf. pas2 [ xx/b] iskambilde açmaz ~ Fr impasse empati [ML xx/c] ~ İng empathy içinde duyma & EYun én iç + EYun páthos his. ped(i)+1 .] * "Zaten masdar olan emn'e edat-ı masdariyet ilhakıyla hasıl olmuş yanlış bir lugat olup Arabi değildir.emetik [ xx/b] < EYun emeö kusmak ~ HAvr *wems.Fr émission / İng emission çıkarma. engel olma. 2. ayak koymak & Lat in. duygu < EYun pâs%ö. path. 2. emiss-dışarı çıkarmak & Lat e(x). maslahat. emare. tekerine çomak somak. güvenilir " emir1/emr[Kut. olgu. şey < Ar amara belirledi. komutan " [ xx/b] 1. pat(o)+ * İngilizce sözcük Alm Einfühlung çevirisi olarak 1930’larda türetilmiştir. 2." Kamus-ı Türki. empedans [ML xx/c] ~ Fr impédence 1.hissetme. empas geçmez. direnme. emir2 emir1 emisyon [Kut xi] ~ Ar amir [#'mr sf. acı duyma " en+. iş. emniyet" emanet [Men xvii] güvenlik < Ar amn [#'mn msd. Karş. Aş xi] emr ~ Ar amr [#'mr msd. emniyet güvenlik. çıkmaz sokak " in+2.] emreden.ayak " in+1.+ Lat pes.] 1. buyurdu (= Aram #'mr söyleme = Akad amâru görmek. ped.dışa + Lat mittere.

nüfuz edilemeyen < Lat permeare nüfuz etmek. < Lat imprimere. potansiyel empoze [etm [Bah 1924] ~ Fr imposer yüklemek.] ticari mallar < emülsiyon [Cumh1928] ~Frémulsion bir sıvıyı (çalkalayarak) başka bir sıvıya karıştırma. girişim .a. basma emprovize [ML xx/c] emprovizasyon ~ Fr improvisé hazırlıksız. işlemek ~ HAvr *mei-1 geçmek " in+2.] örnekler." empresyon empresyon [ xix] ~ Fr impression vurup iz bırakma. provis. impress. İng permeate (içine geçmek.+ Lat premere.a.+ Lat praegnans.empermeabl [Bah 1924] su geçirmeyen yağmurluk ~Fr imperméable (sıvı veya gaz) geçirmeyen.basmak. cinsel iktidarsızlık ~ Lat impotentia a. pres emprime [Hay 1959 195+] (kumaş) < Fr imprimer basmak. hamile bırakmak. per+2 * Karş. 2. imposit.a. dolgu yapmak. iktidar " in+2. izlenim ~ Lat impressio a.+ Lat ponere.a. baskı. üstüne atmak ~ Lat imponere. video emrihak [Men xvii] Allahın emri. post2 emprenye [etm [ML xx/c] ~ Fr imprégner 1. posit. damga vurmak " pres ~ Fr imprimé basılı. ~ Ar amticat^ [#mtc çoğ. nüfuz etmek). sıkmak " in+1.değil + Fr provisé öngörülmüş. doldurmak. hak1 emrivaki olmuş " emir1.hamile " in+1 empresaryo [ xx/a] ~ Fr imprésario tiyatro veya gösteri organizatörü ~ İt impresario her çeşit girişimci. bu şekilde elde edilen karışım ~ YLat emulsion a. & Lat in. . içine işlemek < OLat impraegnare hamile bırakmak & Lat in. Allah " emir1.Lat impressum damga.iz bırakmak. hazırlıklı < Lat providere. müteşebbis < İt impresa marka. press. vaki olup bitmiş şey & Ar & Ar amr olgu + Ar wâqin emsal [Kut. impress. şirket.olumsuzluk öneki + Lat potentia güç. mühür < Lat impremere. a. damga ve mühür basmak. doğaçlama & Fr in. & Lat in. emperyal < Lat imperium imparatorluk " imparator [187+] ~Frimpérial imparatorluğa ilişkin empotans [ xx/c] ~ Fr impotence güçsüzlük. [LO ] vefat amr buyruk + Ar Haqq hak." in+2. hakketmek & Lat in. t. Aş xi] nümuneler < Ar ma6al örnek " mesel emtia Ar matâc " meta [Barkan xvi] ~ Ar am8âl [#m81 çoğ. içine geçmek < Lat meare geçmek.koymak " in+1.

a. hancâm.(atmak). öz. orta " hem end(o)+ içeri " en+ ~ Fr/İng end(o).< Lat emulgere. beden. bir adımlık uzunluk ölçüsü ~ OFa handâzag a. < OFa hancâftan. meclis. a. içeri.ölçmek.(süt veya başka sıvıyı) kovadan aktarmak < Lat mulgere. 2.] ~ Fa ancâm son.iç.emdirmek < Tü emiz-/emzi. Yus xiv] ~ Ar anbiyâ' [#nbw çoğ. bitim.< HAvr *melg. " ex+ * Karş. nihayet ~ OFa enayi mağrur ve cahil kimse enbiya peygamberler < Ar nabîy " nebi encam hancâm a.a.a. birlikte (önek) + OFa *camân(ag) bir şeyin iç tarafı.ve emiz.olmak üzere iki varyanta sahiptir. miktar ~ Fa andâza 1. Yeni Farsça andaçtan. ölçü. (= Sogd andame a. tahmin ve takdir etmek Ar handasat biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. cemaat ~ OFa hancaman a. EvÇ xvii] enâ'I kendini bir şey sanan. " in+1 en1 Tü Tü [ viii] en mübalağa edatı en2 ~ EYun en iç. handâz. . 2. İng milk (süt). biçim ~ OFa handâm a.a.] mallar < Ar mâl [İMüh xiii] emzür.) ~ İr *ham-dâman birbirine bağlama. hep ben diyen. artikülasyon < İr *dâman bağlama " hem endaze [Aş xiv] ölçü.a. kestirmek. oran. andaz. emuls. eklemleme. beraber. < OFa handâ%tan. serencam encümen ~ Fa ancuman toplantı. < Ar ana ben (birinci tekil şahıs zamiri) [Aş. = Ave handâma a. en+ bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en a.süt sağmak ~ HAvr *mlg. uzuv.a.sona erdirmek EŞKÖKENLİLER: Fa ancam : encam.[viii+ Uy] * Fiil kökü em. içte olma veya içe yönelme [ xi] en genişlik [Men. a. muls. emval "mal emzir[mek emmek " em<Tü [Neş xv] ~ Ar amwâl [#mwl çoğ. kol ve bacak. boy-pos. Karş. a. & OFa han bir. içerisi ~ EYun entós endam [Kut xi] ~ Fa andâm 1.

ortaya çıkarmak ene[mek sarkmak " inenerji Tü [ xi] éne. dig. duct.işaret parmağı & Lat in. +skop [KT xix] ~ Fr endoscope iç organları endüksiyon/indüksiyon [Bah1924] ~Frinduction çıkarsama. dijital endemik [ xx/c] ~ İng endemic bir ırka veya hayvan türüne veya bir bölgeye özgü olan (hastalık) ~ EYun endemikös yerli < EYun endemeö bir yerin yerlisi olma & EYun én + EYun demos 1.sevketmek. çalışkanlık.OFa handeşag düşünce < OFa handeşîdan düşünmek endogami " end(o)+.+ Lat *dex. dizin ~ Lat index. en nadir " nadir enderun ~ Fa/OFa andarün bir şeyin içi. fabl . sermek.iğdiş etmek < Tü ének [xiv Kıp] haya. işaret etmek. ifşa etmek < Lat index. Yus xiv] . faal < EYun érgon iş. [Bah 1924] iş yapma gücü.] daha nadir. erg enfantil [ xx/c] ~ Fr infantil çocukça.)" inter+ * Karş. t. bir yerin halkı " en+. dahili + EYun krinö salgılamak endoskop gözleme aygıtı" end(o)+. indic. yol açmak & Lat in. bağır < Fa/OFa andar iç.a. çalışkanlık < Lat industrius çalışkan ~ ALat endo-struus ~ HAvr *sters. +gami [ xx/b] ~ Fr endogamie aile veya aşiret içi evlilik endokrin [ML xx/c] ~ İng endocrine iç salgılara ilişkin. induct.işaret parmağı" dijital endirekt [Cumh 1932] ~ Fa andîşa düşünce.Fr énérgie iş yapma gücü ~ EYun enérgeia çalışkanlık. indic.a.henüz konuşamayan çocuk. ilçe.yaymak. taşak < Tü én. -e götürmek. çocuksu ~ Lat infantilis a. sanayi ~ Lat industria gayret. çalışma " en+. tıpta hormonların genel adı & EYun endós iç.konuşan < Lat fari. içyüzü. bebek & Lat in. [DTC 1944] sanayide muharrik güç .inmek. memleket. tümevarım ~ Lat inductio < Lat inducere. Lat internus (iç yüz). fant. 2. etkinlik < EYun energós çalışkan.parmak " in+1. çalışarak ortaya konan şeyler. EYun énteron (iç organlar). içinde (= Sans antara a. < Lat infans. iç taraf. kaygı endişe [Yun.sevketmek " in+1. endike [etm [ xx/b] ~ Fr indiquer belirtmek < Lat indicare belirtmek. dük endüstri [DTC1943] ~Frindustrie1.değil + Lat fans. fatsöylemek " in+2. 2. dem(o)+ ender ~ Ar andar [#ndr kıy.+ Lat ducere.endeks [ xx/a] ~ Fr index gösterge.

enforme [etm [ xx/b] ~ Fr informer fikir vermek.üflemek " in+1. enflasyon ~ İng inflation < İng to inflate şişmek. 2. arıza ~ EYun enkope a. faktör enfes naffs " nefis1 ~ Ar anfas [#nfs kıy.a. . Lat anguila. dip.tıkmak " in+1. Ancak karş. kalp krizi & Lat ~ Fr infection iltihap ~ Lat infectio " enfekte [etm [ xx/a] ~ Fr infecter bulaşmak. piyasadaki para arzını şişirme. bilgilendirmek ~ Lat informare zihninde canlandırmak & Lat in. köfte engel engerek Yun *angiráki [küç. tutan şey [EvÇ. enginar cynara scolymus ~ EYun kinára/kynára a.] küçük yılan ~ Fa angal düğme iliği. yarmak ~ HAvr *kop-a. her ikisi HAvr *angwhi. bulaştırmak & Lat in. şişirmek ~ Lat inflare a. deflasyon * Ekonomik anlamı 1890’larda İngilizcede ortaya çıkmıştır.içinde + Lat formare biçimlendirmek " in+1.enfarktüs in. en nefis < Ar < Ar anf enfiye [Bia xix] burun otu.a.a. şişirme. iltihaplanmak < Lat infectus bulaşık.şişme.] daha nefis. fact. kop.a. ruj [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr informel gayrıresmi " in+2. fars enfeksiyon enfekte [ xx/b] [ xx/a] ~ YLat infarctus tıkanma.a. Men xvii] angirek bir tür yılan ~ * Yunanca sözcüğün yazılı örneğine rastlanmamıştır.batırmak. " en+. iniş ~ Yun ankinára bir sebze. engin <Tü [MMem xvi] 1. Yun engeli (yılan veya yılan balığı). kızıl- engebe [Kıp xiv] ingebe çukur ~ Yun engope engel. = Akad appu a. kırmak. ~ Fr infrarouge kırmızı-altı. flat. deniz [Arg xvi] enginara < Tü én derin.a. infect. toz tütün [#'nf] burun (= İbr/Aram ap a.kökünden. tuzak.+ Lat farcire. form enformel/informel form enfraruj/infraruj ötesi " infra+. & Lat iniçine doğru + Lat flare. < EYun köptö. 2. farct.+ Lat facere.) enflasyon [Bah1924] ~Frinflation1.kesmek. iltihaplı < Lat inficere. derin.yapmak " in+1.

institut.] yıkıntılar. Eski Yunanca ve Farsça biçimler bilinmeyen bir ortak kaynaktan alınmış olmalıdır.durdurmak. 2. kast enstale [etm [ xx/b] ~ Fr installer yerleştirmek ~ OLat installare (bir göreve) atamak. dikmek.sormak " in+1. harabat < Ar ~ Ar unmüSac nümune. istasyon enstitü [Bah 1924] ~ Fr institut araştırma kurumu ~ Lat institutus kurulmuş olan şey. duruş " statü . EŞKÖKENLİLER: EYun kinára : enginar Fa kangar : kenger engizisyon [ xx/a] ~ Fr inquisition 1. sınırı aşan & Lat in. yıkıntı " nakz enmüzeç nmüdag a. soruşturma. < OFa nmüdan göstermek " nümayiş ~ Ar anqâD [#nqD çoğ.a.soruşturmak. paye vermek < Ger *stalljan koymak.değil + Lat castus temiz. göz açıp kapayıncaya kadar olan < Fr instant an ~ Lat instans. şimdiki < Lat instâre durmak. quaest. sorgulamak & Lat in.dikmek. haram. izleyiciler. kurum < Lat instituere. mahrem " in+2. statut. inquaest. varolmak. hazır olmak & Lat in. kurmak < Lat statuere. Fa kangar (yaban enginarı). kurmak < Lat status durum. hazır.durmak " in+1. özellikle Hz.koymak. jet enkaz nuqD yıkım.a. kodaman enişte kadın akrabanın kocası * Anlam bakımından açıklanmaya muhtaçtır. & Lat in.+ Lat stâre. DK xiv] erjğse boynun arka tarafı ensest [ xx/c] aile içi cinsel ilişki ~ Fr inceste gayrımeşru cinsel ilişki (özellikle aile içi) ~ Lat incestus yasak.] yardımcılar. Katolik kilisesinde soruşturma kurumu ~ Lat inquisitio a. enjekte [etm [ xx/b] ~ Fr injecter zerketmek ~ Lat iniectere "içine atmak".+ Lat quaerere.elde olan. t.+ Lat iactare atmak " in+1. a.a. dikmek enstantane [Bah 1924] ~ Fr instantané anlık. stat.* Karş. < Lat inquirere. anket enik/encik Tü [Uy viii+] enük hayvan yavrusu [Çağ xv+] yakın akrabanın kocası. dikmek ~ HAvr *stol-no-< HAvr *stel. [Men xvii] kızkardeşin veya ~? Fa angişta zengin çiftçi. örnek < OFa ensar [Ferec xv] ~ Ar anSâr [#nSr çoğ. Muhammed'e Medine'de yardımcı olanlar < Ar nâSir yardımcı < Ar naSara yardım etti ense Tü? [Kıp.

-ive yoğun < Lat (~ Ar antarî [nsb. müzikte çalgı ~ Lat instrumentum a.+ Lat struere.yığmak. zorlamak. oluşturmak.dokunmak ~ HAvr *tag. t.a. ayırdetmek & Lat inter iki şey arasında + Lat legere1. integr. tact. darmadağın. tam.] iç çamaşırı. donanım. aneks * Türkçede Fransızca telaffuzla benimsendiği halde Fransızcada mevcut bir sözcük değildir. abartmak " tansiyon entari Fa andan içe ait < Fa andar iç " enderun entbent tarümar. teçhiz etmek & Lat in. < Lat intelligere anlamak. genelde iç organları ~ HAvr *en-ter.seçmek " inter+. zeki ~ Lat intelligens. takt entelektüel [ xx/b] ~ Fr intellectuel aydın. intens. lect. strüktür ensülin/insülin [ xx/b] ~ Fr insuline pankreasta Langerhans adacıkları tarafından salgılanan hormon < Lat insula ada entansif/intensif [ xx/c] intendere. struct. bütün & Lat in. gereç.a. ilgilenmek & Lat inter içinde + Lat esse olmak " inter+. ilgilendirmek ~ Lat interesse farkında olmak. paramparça " bent ~ Fr intensif. entegral/integral [ML xx/c] integral bütünsel. struct. kültürlü kişi < Fr intellect akıl. enternasyonal uluslararası" inter+. a. teçhizat. dikmek./ İng enter(o). inşa etmek " in+1. anlayış < Lat intellectus a.enstrüman [ xx/b] ~ Fr instrument araç. donatmak. < Lat instruere. nasyonal [187+] ~Frinternational . iç etek.dokunulmamış.germek. idrak etmek.iç " inter+ enteresan enterese [Bah 1924] ~ Fr intéressant ilgi çekici" enterese [etm [ xx/b] ~ Fr intéresser ilgilenmek. tümel. bir bütüne eklemek ~ Lat integrare bütünlemek. esans enterkonekte [195+] ~ İng interconnected birbirine bağlı & İng inter arasını + İng connect bağlamak.kurmak.ince bağırsak < E Yun énteron bağırsak. KT xix] endbend ~ Fa andwand ~ Fr intégral 1.+ Lat tangere. idrak eden " entelektüel enter(o)+ ~ Fr entér(o). onarmak < Lat integer. bir konunun "içinde olmak". lejyon entelijensiya/intelijensiya [CMeriç1963] ~Fr intelligentsia aydınlar zümresi ~ Rus inteligentsiya < Fr intelligent akıllı. bağ kurmak " inter+. a. " in+1.anlayan. 2. sutyen ) ~ [LO. matematikte entegral ~ Lat integralis bütünsel" entegre entegre [etm [ xx/b] ~ Fr intégrer bütünlemek.

saçma.a.+ Lat tonare ses vermek < Lat tonus ses. # 1878 Wilhelm Kühne. invent. dahili " antre enterne [etm [ xx/b] zorunlu ikamet ettirmek < Lat internus iç. mayalanmak ~ HAvr *yeus. kaynamak. fizyolojist < EYun enzeö içten kabarmak.) kalıplarından. & Lat in. enli kılıç. tom(o)+ entonasyon [ xx/b] ~ Fr intonation makamla söyleme. hile. ^ 1850 Rudolf Clausius. avantür enzim [ML xx/c] ~ İng enzyme canlı organizmalarda katalizör rolü oynayan bazı kimyasal maddelerin genel adı ~ Alm enzym a. & EYun en.a.+ Lat venire. Alm. < İt intrigare karıştırmak. dahili" inter+ entipüf[ten ~ Fr interner bir müesseseye kapatmak. pala " apolet epeyi <Tü [Men xvii] epeyi ~ Fr épée eskrimde bir tür kılıç ~ Lat spatha ~ < Tü eyi" iyi * E5ğü > eyü > iyi dönüşümüne karşılık pekiştirme hecesinde e. eklembacaklı. vent. döküm ~ OLat inventarium < Lat invenire. en içerideki < Lat inter iç.a.içe doğru (edat) + EYun tröpe dönüş " en+.+ Lat tricae dolanıklık. bulmak & Lat in.] çeşitler < Ar nawc çeşit. coşepe [ xx/b] EYun spâthe kürek.sesinin korunması dikkat çekicidir. Alm.gelmek " in+1. dahili " antre entim [ xx/b] dahili. mayalanmak & EYun én içten + EYun zeö kabarmak. aklını çelmek ~ Lat intricare a. ~ Fr intime mahrem ~ Lat intimus [sup. sen.. vurgu " in+1. " en+.enterne [etm [ xx/b] zorunlu ikamet ettirmek < Lat internus iç. ente (ben. .] en ~ ? [LO xix] entipüf boş. ~ Fr interner bir müesseseye kapatmak. tom.a.a.kesmek " en+. ton1 entrika [ 185+] ~ İt intrigo (tiyatroda) dolambaçlı hikaye / Fr intrigue a. böcek < EYun temnö. aldatma " in+1 entropi [ML xx/c] ~ İng entropy kapalı bir sistemin enerji kaybı sonucu belirsizlik veya durağanlığa doğru evrilmesi ~ Alm entropie a. önemsiz * Belki Arapça gramer öğreniminde kullanılan ena. entomoloji [ML xx/c] ~ Fr entomologie böcekbilim < EYun éntomon kesilmiş olan şey. söyleyiş makamı < OLat intonare makamla söylemek & Lat in. tropik enva nevi " nevi [ xiv] ~ Ar anwâc [#nwc çoğ. envanter [Bah 1924] ~ Fr inventaire ayrıntılı mal listesi.a. fizikçi.rast gelmek..

& EYun epí + EYun dídymos ikiz < EYun dyo iki " epi+. a. a. üstüne gelme. statik. bilmek & EYun epí üzeri + EYun (h)istemi. 2. aydınlanmak " epi+ epigrafi [ xx/b] ~ Fr épigraphie yazıtlara ilişkin uzmanlık dalı ~ EYun epigrafe son-yazı. derma(to)+ [ xx/b] ~ Fr épiderme üst deri ~ EYun epidermís epididim [ xx/b] ~ Fr épididyme husyelerin üst kısmında bulunan büklümlü kanal ~ EYun epidídymis "ikizlerin üstü". salgın & EYun epí + EYun demos halk " epi+.a. [ xx/c] bir tür boya . +graf epik [DTC 1942] EYun epikós < EYun épos destan " epos ~ Fr épique destansı.a.tutulmak. epilep. özellikle bir tanrının insanlara görünmesi < EYun epifainö birden görünme. dem(o)+ epiderm a. & EYun epí üst. İsa'nın tanrısal kimliğiyle üç krallara görünmesi hadisesi ve bu hadiseyi kutlayan yortu. lep. iç organları ve ağız iç yüzeyini örten doku. a. üzeri). öne çıkma. oyunda kısa bölüm. sahne ~ EYun epeisódion araya giren şey & EYun epí + EYun eísodos giriş " epi+. bilgi < EYun epistâmai bir şeye veya konuya hakim olmak. zuhur etme & EYun epí + EYun fainö ışımak. kriz basmak & EYun epí üstüne + EYun lambânö.]. +loji epitel [ xx/b] ~ Fr epithélium 1. mezar yazıtı" epi+. sonra + EYun lógos söz " epi+. karşıya çıkma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *epi. tutmak " epi+.a.Fr époxy bir oksijen ve iki karbon içeren bir molekül grubu ve bu grubu içeren . eis+.almak. üst. lemma epilog [ xx/b] ~ Fr épilogue son söz ~ EYun epílogos a. aydınlanma. zar ~ EYun epithelion meme başı üstü & EYun epí üzeri + EYun thele meme başı (< EYun thâö süt emmek)" epi+ epoksi [ML xx/c] bir kimya terimi. < EYun epilambanö. destan tarzında ~ epilepsi [ xx/b] ~ Fr epilepsie sara hastalığı ~ EYun epilepsía a. meme başı dokusu. epidemi [ xx/b] ~ Fr épidémie salgın hastalık ~ EYun epidemia halk arasında (yayılan) şey.karşı * Aynı kökten Lat ob (karşı. od(o)+ epistemoloji [ML xx/c] ~ Fr épistemologie bilginin anlam ve özelliklerini inceleyen felsefe dalı < EYun episteme zihinsel hakimiyet. aydınlanma.durmak " epi+. ~ EYun epifaneia zuhur. +log episod/epizot [ xx/b] ~ Fr épisode tiyatroda iki perde arasında oynananan kısa oyun [esk. İng upon (üzeri).epi+ ~ EYun épi üzerinde olma. " epi+.a. di+ epifani [ xx/c] ~ Fr épiphanie ani ve beklenmedik manevi aydınlanma / İng epiphany 1. 2. stâ.

a. Karş.] büyükler. a. fazilet. kalabalık.(giysi) eskimek. erect. oldurmak) fiiliyle ilişkisi yapı bakımından açıklanmaya muhtaçtır. yıpranmak. • Tü ét. kısa n s a [ viii] er adam E er Tü h er[mek fiil) erat er " er Tü . varolmak.(varetmek. inşa etmek " epos. [Kaş xi] . anlatı [ xi] opra. erek YT [CepK 1935] gaye. yıpran- <EYu psiló kıs epsilon harfi. parlak).) < aran (adam). [DK xv] . kışın 22 Aralıkta başlayan en soğuk kırk günü. & EYun epí + Fr/İng oxygène/oxygen " epi+. erbab ustalar < Ar rabb " rab [ xiv] ~ Ar arbâb [#rbb çoğ.: epri-. dikleşme ~ Lat erectio a. ulu kişiler. Karş.dışa + Lat regere. rect. ETü kündem (güneş gibi.dikmek & Lat e(x). poem epos epri[mek Tü [ xx/c] ~ EYun épos destan. Lat virtus (erdem) < vir (erkek).] * Karş.doğrultmak " ex+. [EvÇ xvii] epri. hüner [Or viii] erdem . olgunlaşmak. < Tü [Uy viii+] erat insanlar. Arapça -at dişil çoğul ekiyle ilişki kurulması halk etimolojisidir. amaç < Tü er-" er- ereksiyon [ xx/c] ~ Fr érection dikme. a. [Mercimek xv] < Tü er " er * Türkiye Türkçesinde unutulmuş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır. gibi" anlamındadır.a. zemherir < Ar arbacat^ dört" rubai erdem marifet.olmak. -dem eki belki "benzer. dökülmek. Moğ arad (adamlar. imek (yardımcı * Türkçe -imek ek fiili érmek biçiminden türemiştir.organik moleküllerin ortak adı / İng epoxy a. oksijen epope [DTC1943] ~Frépopée destan~EYun epopoiía destan okuma & EYun épos destan + EYun poieö yapmak. dikilme. topluluk [çoğ. Karş. çoğ. et-. erbain [Ali xvi] ~ Ar arbacîn [#rbc] kırk.EYun épsilon Yunan alfabesinin beşinci Tü [ viii] ér. EŞKÖKENLİLER: Tü epri-/oprı. < Lat erigere. reji .

adam. Moğ aran biçimi tekildir.çalışmak ~ Fr/İng erg fizikte iş birimi < EYun Aynı kökten İng work. iplik. Dil Devrimi esnasında Eski Türkçe biçim bir fizik terimi olarak canlandırılmıştır. erin[mek üşenmek. argon.eren Tü erkek)" er [ viii] eren er.a. ~ Fa . tembelleşmek [Uy viii+] erin- erişte [Yus xiv] rişte şerit şeklinde kesilmiş hamur rişta ip. çalışma). org. ergonomi [ML xx/c] ~ Fr ergonomie işyerinde çalışma koşullarını inceleyen uzmanlık dalı / İng ergonomy "iş düzeni". olgun" anlamı düşünülebilir. letarji. erkek. erg [ML xx/c] érgon iş.a. Frk *warkjo > Fr garçon (işçi. sinerji.) Aramcadan alınmıştır. Kaş viii+] érük bir meyve. enerji. eril müzekker < Tü er " er Tü * Ada eklenen -il ekinin işlevi belirsizdir. hizmetçi). şerit < Fa/OFa riştan.[viii+ Uy] erimek " eri- * ETü ergü.Türkiye Türkçesinde eri. kadırga. eri[mek a. reş.a.a. bucurgat.biçimini almışken. organik. kızılımsı mor renk ~ Aram argswânâ a. garson. Alm werk (iş. garsoniyer ergen Tü çıkan sivilce [Uy viii+] errjgen büluğ çağına ermiş genç. * -en ekinin işlevi belirsizdir.a.a. [CodC xiii] irik YT [TDK 1944] * Ermek fiilinden "olmuş. adam. organizma. şirürji EYun órgia : orji Alm werk : bulvar Fr garçon : alagarson.eğirmek. zeveban etmek Tü ergü." er~ ergi[mek YT [TDK 1944] katı durumdan sıvı duruma geçmek. organize. erg. çalışma ~ HAvr *werg. +nomi erguvan [Kut xi] ~ Fa/OFa argawân kızılımsı mor çiçekler açan bir ağaç. a. ergonomi. EŞKÖKENLİLER: EYun érgon : alerji. bükmek = Ave *reş. ırgat. " erg. [LO ] ergenlik yüzde < Tü er. arkaik bir çoğul eki olduğuna ilişkin Clauson'un tezi kanıta muhtaçtır. ~ Akad argamannu erguvan rengi. [TS xiii xiii] derviş Tü er (= Moğ aran er. organ. metalürji. [Men ] ergen bekâr. siderürji. kızıl mor * Ar urcuwan (a. erik Tü Tü [Uyviii+]erğü- [Uy.

eritrosit [ML xx/c] ~ Fr erythrocyte kırmızı kan hücresi. < EYun (h)éros kahraman.[viii+ Uy] (süre. yarı-tanrı eros erotik a. yarın.eritr(o)+ ~ Fr/İng erythr(o)..a. bir yerden başka yere geçmek < Tü ér. hastalık) geçmek. sabah. Lith raudas. Karş. rükün] dayandı. tan vakti. ermek " er- * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir kelime iken Dil Devrimi döneminde dolaşıma sokulmuştur. önemli kişiler < Ar rukn direk. Kaş viii+] érte sabah. erosçürüyerek tükenmek. sit(o)+ erk YT [Or viii] güç. çürümek " ex+. ros. Lat ruber.cinsel sevi.Lat (müs) armenius Ermenistan faresi < öz Armenia Doğu Anadolu'da bir ülke eroin [ xx/a] ~ Fr heroine morfinden elde edilen uyuşturucu madde ~ Alm heroin a. İng ruddy (kızıl). ESlav rudu.a. yaslandı erkek erken erte Tü Tü [Uy viii+] érkek a.a. [DK xiv] irken sabah < Tü érte " erkete geliyor anlamında deyim (argo) [LG 188+] herkete geliyor! (argo).a. [AL 192+] erkete polis ~ Yun er%etai "geliyor!" < Yun/EYun er%omai gelmek. destekler.] ruhlar < Ar rüH " . iktidar. Alm.olmak " er[Aş xiv] ~ Ar arwâH [#rwH çoğ. alyuvar & EYun erythrós kırmızı + EYun kytos hücre " eritr(o)+. varmak ermin [ xx/b] ~ Fr hermine kürkü kullanılan bir küçük memeli .a. [Uy viii+] érteken/érte kün ertesi gün. erkân [ xiv] ~ Ar arkan [#rkn çoğ. * Aynı kökten Sans rudhira. [TS xv] erken < Tü ért. erot. tüketmek < Lat rodere. < EYun éros eros [xx/b] [xx/b] EYun éros. [CepK 1935] < Tü ér.).a. ^ 1898 Bayer Gmbh. rodaj erte ervah ruh Tü [UyB.] direkler. Moğ erke (a.paslanmak. cinsellik tanrısı Fr érotique cinselliğe ilişkin ~ EYun erotikós erozyon [ xx/b] ~ Fr érosion aşınma < Lat erodere.olmak. İng red < Ger *raudaz (kırmızı). payanda < Ar rakana [msd. [CodC xiii] a.a. rust (demir pası).< HAvr *reudh. tam olmak.kırmızı (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun erythrós kırmızı ~ HAvr *rudh-ro. kuvvet.

2. ölçek < Lat scandere basamak çıkmak.] önceki. yy'dan itibaren örnekleri bulunan Erm éş.] ölçü. parfüm ~ OLat essentia öz. Ermenice sözcük muhtemelen HAvr *ekwos (at) kökünün türevidir. kaideler < Ar uss " [ xx/b] ~ Fr échantillon nümune ~ OLat [küç.] sebepler < * 5. geçmiş " [Kut.). esas üs [ xiv] ~ Ar asâs [#'ss çoğ. esami " isim [MMem xvi] ~ Ar asâmin [#smy çoğ. Kırg eş. masal < EYun sátyros 1.] rızklar < Ar rizq " [Uy viii+] éş arkadaş. .] temeller. İng scarf (a. Yunan edebiyatında mitolojik öykülerin parodisi niteliğinde anlatı veya oyun " satir esbak sabık esbap Ar sabab " sebep eşek Tü ~ Ar asbaq [#sbq kıy.] isimler < Ar ism esans [Bah 1924] ~ Fr essence bir şeyin özü. yarmak). havaya savurmak [Çağ xv] kazmak. ahbap ~ Fa as müzikte durak işareti [ xi] es-1 esmek. 15.olmak eşantiyon *scandaculum esaret esir eşarp *skerpâ torba * Karş.(deşmek. ana madde < Lat esse olmak ~ HAvr *es.erzak rızk eş es [geçmek es[mek eş[mek Tü Tü? Tü [Kıp xiv] ~ Ar arzaq [#rzq çoğ. yy'dan eski örneğinin bulunmaması şaşırtıcıdır. eski.a. mitoloji < Ar usTürat efsane.a.) sözcüğü ile muhtemel etimolojik ilişkisi 200 yıldan beri geniş çaplı olarak tartışılmıştır. keçi ayaklı ve insan gövdeli efsane yaratığı.a. atkı ~ Ger esatir ~ Ar asâTir [#sTr çoğ. işak (a.] tutsaklık < Ar asır tutsak " [Hay 1959 195+] ~ Fr écharpe başörtüsü. bitkisel öz. tırmanmak " iskele ~ Ar isârat [#'sr msd. DK xi] esbab [Uyviii+]eşgeka. ~ Ar asbâb [#sbb çoğ. [Men xvii] ayaklarıyla yeri kazmak * Karş. dost. mitler.] efsaneler.

haraç almak esirge[mek Tü [Uy viii+] ésirge. tırmandırmak < İng escalade bir duvar veya kaleye merdiven dayayarak tırmanma ~ İt scalata a. nişan. merhamet etmek eşit < Tü eş" eş YT [CepK 1935] müsavi * Ada eklenen -it ekinin işlevi belirsizdir.) + Lat mobile hareketli" iskele. eşkâl [Men xvii] biçimler.dinlenmek. shell (deniz kabuğu). < İt scala merdiven. 2. Aşxi] ~Ar asır [#'srsf. kabuk ~ Frk *skala deniz kabuğu [ xx/b] ~ Fr escalope ince et dilimi < EFr escale * Karş. dingin.acımak. [ xi] eşik kapı [CepK 1935] vahiy.a.a.eşel mobil [ xx/c] bir maaş hesaplama sistemi ~ Fr échelle mobile hareketli merdiven & Fr échelle basamak.] tutsak = Akadasıru savaşta alınan tutsak < Akad eseru ödeme talep etmek. âsây.] biçimler < Ar şakl biçim " şekil eskale [etm [ xx/c] < İng to escalate tırmanmak. sanat eseri < Ar a6ara aktardı eşik esin Tü YT ~ Fa/OFa âsân ~ Ar a6ar [#'6r msd. nihayet" +loji eskaza es ki Tü » [ Uy vi ii +] es ki a.] 1. esinti" anlamında kullanılan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yeni bir anlamla tedavüle sokulmuştur. mobil esen [Uy viii+] esen sağ. a. örtmek < Tü es-" es- * Daha önce ender olarak "rüzgâr. [Uy viii+] eşük örtü. İng scale (balık pulu). [ 191+] hüviyet ve polis belgelerinde kişinin görünüşüne ilişkin kayıtlar ~ Ar aşkâl [#şkl çoğ. eskatoloji [ML xx/c] ~ Fr eschatologie kıyamete dair söylem / İng eschatology a. ayak izi. iz. salim.kapamak. eskalop pul. sağlıklı rahat. merdiven (~ Lat scala a. < EYun es%atos son. kolay < Fa/OFa âsüdan. ilham < Tü eşü. basamak " iskele * Fransızca *escaler biçimi mevcut değildir.a. istirahat etmek " asayiş eser [Aş xiv] ipucu. esir [Kut. " ezkaza "e sk i- .

eski[mek Tü [Uyviii+]eski-/eskir-a. içeri" eis+ espadril [ML xx/c] espadriy üstü bez. rastgele " çetele eskort [ xx/c] ~ Fr escorte kılavuz.a. a. zavallılar < Ar şâqin " şaki eskiz [ResCGaz 1911] ~ Fr esquisse taslak. uzatmak eşofman [ xx/b] ısınma giysisi ~ Fr échauffement ısınma. sporda ısınma hareketleri < Fr échauffer ısınmak.a. müsvedde ~ İt schizzo a. eşlikçi / İng escort a.] Allahın isimleri < esnaf [Ferec xvi] sınıflar.gerinmek < Tü es-2 [xi] germek. usit.] bedbahtlar. eşkin Tü [ xi] eşkin yürük at < Tü eş-1 hızlı ve geniş adımlarla yürümek eşkiya haydutlar.a. < İt scorgere yol göstermek ~ OLat *excorrigere (yanlış olan bir şeyi) düzeltmek < Lat corrigere.] loncalar. savunmak " ekran esma Ar ism " isim * Karş. esami. [Men xvii] fakirler. önemsiz. ~ EYun s%edios geçici. ~ EYun esöterikös içsel. batıni < EYun esöteron içeride olan < EYun esö iç. şofben esoterik/ezoterik [ xx/c] ~ Fr ésotérique batıni. meslek grupları < Ar Sinf" sınıf esne[mek Tü [ xi] esne.Fr espadrille Rousillon bölgesine özgü hasır tabanlı ayakkabı ~ Katalan . gizli ilimlere ait / İng esoteric a. esmer [ xiv] (sıfat) < Ar sumrat koyu kahve rengi esna [MMem xvi] olduğunu ifade etmek için kullanılan edat" sani ~ Ar asmar [#smr] siyaha yakın koyu kahverengi ~ Ar a6nâ' [#6ny] iki şeyin aynı zamanda ~ Ar aSnâf [Ali xvi] ~ Ar asma' [#sm çoğ. özellikle halk sınıfları [#Snf çoğ. ısıtmak < Fr chauffer ısıtmak " ex+. korekt eskrim [ xix] ~ Fr escrime kılıçla vuruşma sanatı < EFr eskermir kılıç darbelerinden kendini korumak ~ Ger *skirmjan korumak. hafif tabanlı ayakkabı . ~ Lat schedius a. ~ İt scorta a. ısıtma. correctdüzeltmek " ex+..a.[TS xvi xvi] eskil- * Nihai kökün sıfat mı fiil mi olduğu açık değildir. ~ Ar aşqiyâ' [#şqw çoğ.[Kıpxiv]eski-/eskir-. garipler.a. sınıflar. zavallılar. krimineller [Kıp xiv] bedbahtlar.

sarhoş olmak < Tü es. espiyonaj casus. duyumsamak ~ HAvr *awis-dhyo. Alm. ruh < Lat spirare solumak. duymak.a. nefes almak/vermek eşraf seçkin. ıstampa. 2.]. boşluk * Karş.esmek. < Katalan spart ip yapmakta kullanılan bir ot.] seçkinler < Ar şarîf [Yus xiv] sırlar. zekâ. 2.] daha şerefli. estetik [ARasim 1897-99] güzellik duyusu veya teorisi. gizler.espardillo a. sırlar < Ar sirr " sır1 * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür. ^ A.] gizlenen şeyler. T. çoğ. sicim espas alan. uzay). güzellik teorisi [ad] ~ YLat aesthetica a. +engiz ~ Ar aşraf [#şrf kıy. mühür. esrarengiz eşref şarîf" şeref esri[mek esTü " esrar. yy) " eter [ xx/b] ~ Fr ester kimyada bir bileşik ^ Gmelin. belli). İng space (alan. ruh. en şerefli < Ar [Uy viii+] esğür-/esür. açık espri [REkrem <1887] ~ Fr esprit 1. soylu " şerif1 esrar edilen uyuşturucu madde [Barkan xvi] ~ Ar aşrâf [#şrf çoğ. görülenler < EYun aisthânö algılamak. oyma tahta veya bakır baskıyla elde edilen resim ~ İt stampa " ıstampa ester kimyacı (19. . gözetçi" ispiyon [ xx/b] ~ Fr espionnage casusluk < Fr espion [ xx/b] ~ Fr espace alan.] duyu organlarıyla algılanabilen şeyler. uzay ~ Lat spatium yer. kulak koyma < HAvr *au-4 duymak Aynı kökten Lat audire (duymak). savurmak " estağfirullah [ xiv] affetme deyimi ~ Ar astağfiru-llâhi Allahtan merhamet dilerim < Ar istaġfara [#ġfr X] merhamet diledi" mağfiret estamp [Aİhsan 1891] estampa ~Frestampe1. hasır ~ EYun spárton bükülmüş ip. Ave aviş (algılanan. nükte ~ Lat spiritus nefes.duyu-verme.a. Baumgarten Aesthetica (1750) < EYun aisthetâ [n. [Men xvii] hint keneviri bitkisinden elde ~ Ar asrâr [#srr çoğ. [Hay 1959 195+] güzelleştirici tıbbi müdahale ~ Fr ésthetique güzelliğe ilişkin [sıf.

< Tü e5 varlık. Ave taeġa. etek [ xi] etek giysi eteği * "Dağ eteği" anlamı sonradan türemiştir. töre < EYun eiötha alışkanlık edinmek. ahlak.a. yanmak . adap. saplamak ~ HAvr * steig. hazırlamak.düzenlemek.] < Lat stamen iplik. saplamak. uçucu bir madde ~ EYun aither gökyüzünün en üst tabakası < EYun aithö parlamak.esvap " sevap eşya şey et Tü [ xiv] [ xiv] [Uyviii+]eta. hükümdarlık payesi. süslemek. stât-durmak " istasyon etamin stamina [çoğ. varoluş etajer [KT xix] ~ Fr étagère raflı dolap < Fr étage 1. ] çocuklar < Ar Tifl çocuk " Tü etik [ xx/b] ~ Fr éthique ahlak. lif etan etap [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr éthane kimyada bir bileşik " eter ~ Fr étape konak. a. devlet ~ Lat status " statü * İt stato 16. bina katı. 2. yapıştırmak ~ Ger *stikan delmek. itibar. alışmak etiket [Bah 1924] ~ Fr étiquette [küç.(mızrak). merhale ~ Hol stapel durak [Bah 1924] ~ Fr étamine seyrek dokuma ~ Lat etatizm [Bah 1924] etatizma ~ Fr étatisme devletçilik < Fr état devlet ~ EFr estat ~ İt stato 1. 2. atmosferin en üst tabakası. etil [ xx/b] ~ Fr éthyle kimyada bir bileşik " eter . delmek * Aynı kökten EYun stizo (batırmak. yüzyıldan itibaren "devlet" anlamında kullanılmıştır. dolap rafı ~ OLat *stâticum a. ahlaki ~ EYun ethikós ahlaka ilişkin < EYun éthos örf. menzil. ~ Ar a6wab [#6wb çoğ. eter [KT xix] ~ Fr éther 1. durak. [Oğ xi] yardımcı fiil < Tü *e5(i)t.sivri bir şey batırmak. statü. < Lat stâre.] giysiler < Ar 8awb giysi ~ Ar aşyâ' [#şy' çoğ.] şeyler. nesneler < Ar şay' " et[mek Tü [ viii] et. 2. saplamak).HAvr *ai-2 yanmak etfal tıfıl ~ Ar aTfâl [#Tfl çoğ. imal etmek.] yafta < EFr estiquier iliştirmek. durma yeri.

-men2. tel fırça ~ Lat strigilis a. ileri atılmak * Karş. < E Yun étymon bir şeyin aslı.< HAvr *ai-1 tayin etmek)" +loji etken etki etkin etmen YT YT YT YT [CepK 1935] muharrik.HAvr *stud-e. çalışma < Lat studere gayret etmek.a.a.< HAvr *(s)teu-1 bastırmak. a. doğrusu < E Yun étymos gerçek.a.a. kavimsel ~ EYun etol [Hay 1959 195+] ~ Fr étole 1.etimoloji [ xx/b] ~ Fr étymologie sözcüklerin kökeni ve evrimini inceleyen bilim ~ E Yun etymología a. çadır ~ Ar acü5u bi-llâhi . etn(o)+ (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun éthnos ulus. kavim " etn(o)+ ~ Fr éthn(o). tesir [CepK 1935] müessir [Fel 194+] amil < < Tü et< Tü etTü et-" et< : Tü et-" et"et"et- * -men ekinin işlevi ve Yeni Türkçe meslek isimleri üreten -men ekiyle alakası açık değildir./ İng ethn(o). çaba göstermek . yöre. ~ HAvr *dheubh.). etüd [ResCGaz 1911] ~ Fr étude (bilimsel veya eğitsel) çalışma. faktör [CepK 1935] nüfuz. < EYun éthnos ulus.] taraflar. -men1. 2. kürkten yapılmış atkı ~ Lat stola uzun cübbe ~ EYun stole a.a. sıcak oda ~ OLat *extufa baca. sorumluluk (~ HAvr *ai-t-ya. Karş. etraf yön < Ar Taraf" taraf etriye [Yus xiv] [ xx/c] ~ Ar aTrâf [#Trf çoğ. dört ~ Fr étriller kaşağı. euzubillah [ xiv] merhamet dileme sözü Allaha sığınırım < Ar câ5a [#cw5 msd.ulus. ocak < OLat *extufare duman çıkarmak < Lat tufare tütmek ~ EYun tyfö a.a. a. " ex+ * İng stove (a. asıl " +loji etiyoloji [ xx/b] ~ Fr étiologie tıpta bir hastalığın nedenlerinin incelenmesi < EYun aitiá sebep. etüv [Bah 1924] ~ Fr étuve ısıtma kabini ~ EAlm stuba ev hamamı. kavim etnik [DTC 1943] ethnikós a. kavim ~ Fr éthnique ulusal. İng study (a. caw5/mac^â5] sığındı" Allah ev Tü [ viii] eP konut.a. inceleme ~ Lat studium gayret.) Eski Fransızcadan alınmıştır. katolik kilisesinde ayin yöneten rahibin taşıdığı göğse sarkan atkı.

< EYun euángelos 1. vazo evcil YT [ xx/b] ~ Fr évasé ağzı genişletilmiş.. Fr domestique < Lat domus (ev).] daha uygun.] vehimler.çevirmek. yeğ < Ar waliya yakın idi. vazo şeklide < Fr < Tü ev" ev <Tü [CepK 1935] ehli * Karş. yerleşmek. yarık. 2. iyi haber.a. evcimen [TS xv] evine bağlı Tü ev " ev * -cimen ekinin işlevi açık değildir. eğirevkaf waqf" vakıf1 [Neş xv] ~ Ar awqâf [#wqf çoğ. ~ EYun euangelikós a. devir-. 2.a. yakışan. evele[mek evelik ever[mek <Tü [DK xiv] evlendirmek < Tü ev" ev evet Tü <ikil evelemek gevelemek lafı ağzında dolaştırmak " gevele- [xi]yemet a.] çocuklar < ~ Yun auláki ark. [Oğxi]emet/evet teyit sözü evham korkular < Ar wahm " vehim evir[mek Tü ~ Ar awhâm [#whm çoğ. [ viii] ewür.evanjelik [xx/c] ~Frévangelique Hıristiyanlığı yayma ve benimsetme çabasında olan / İng evangelic(al) 1. döndürmek * Karş.] vakıflar < Ar evla [Env xiv] ~ Ar awlâ' [#wly kıy.a.a. daha değerli. evlen[mek ev evliya walîy " veli Tü [Yus xiv] evlad [Kan xvi] ~ Ar awlâd [#wld çoğ. çevir-. tarlada sabanla [ xi] ewlen. yanında idi" velayet evlat Ar walad çocuk " velet evlek açılan yol ~ EYun aúlaks a.] veliler < Ar < Tü eP " . [Kıp xiv] izdivaç etmek [Aş xiv] ~ Ar awliyâ' [#wly çoğ. a. müjde. İncil" incil evaze vase vazo " ex+.eve kavuşmak. Ar ahlı < ahl (ev halkı). İncile ait.

Eş anlamlı olan vilayet sözcüğünün (belki Tü il/el etkisiyle) bozulmuş şekli olduğu düşünülebilir.şeklini alır. file başlayan fiillerde asimile edilir. Gül xiv] en önce gelen < Ar âla geri gitti.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır.şeklini alır.+ Lat voluere dönmek.] kâğıtlar < evreka [P Safa 1949] Yunanlı fizikçi Arkhimedes'in (MÖ 290212) bir keşfi üzerine bağırarak söylediği söz ~ EYun (h)eureka buldum! < EYun (h)euriskö bulmak. yy'dan sonra örneği bulunmayan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmış ve yeni anlam yüklenmiştir. diğer hallerde ex. İtalyanca biçimlerde s. Fransızca biçimlerde é-. DK. döndürmek. alem ~ Tü evren gök kubbe.evolüsyon [Bah 1924] ~ Fr evolution evrim.ve devir. ejderha [DK] < Tü evür. ayrılma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *eghs a. " ek+ * Latince bazı ünsüzlerden önce e-. çıkma. döndü " alet ex+ ~ Lat e(x) dışa ve uzağa doğru hareket.a. taraf.evirmek. vilayet. döndürmek " evir* Türkiye Türkçesinde 15. kubbe şeklinde fırın [Kaş]. feleğin çarkı [İMüh]. Mezid xv] ~ Ar awrâq [#wrq çoğ.] yönetim. a. keşfetmek ~ HAvr *we-wre.] vasıflar < Ar ~ Ar awwal [#'wl kıy. volta evrak Ar waraq " varak [Ömer b.< HAvr *wers-2 bulmak evren YT [CepK 1935] kâinat. İlk kez bu sözcükte kullanılan YT -sel eki daha sonra çeşitli başka türevler yapımında kullanılmıştır. yuvarlamak " ex-. Ör: İt sbandito < Lat *exbanditus. [ xi] kaburga .fiilleri eş anlamlı olduğu halde. gelişme ~ Lat evolutio < Lat evoluere (tomar veya katlı bir şey) açmak. eye Tü [Uy viii+] eyegü yan. evsaf waSf" vasıf [Env xiv] ~ Ar awSâf [#wSf çoğ. çözmek. evvel [Yus. (kitap) okumak & Lat e. beylerbeyilik [ xvi] Osmanlı devletinde 1590'lardan itibaren en büyük idari ~? Ar *iyâlat [#wly IV msd. ev re ns el YT [ 1 93 +] u mu mi T ü e vr en " ev re n * Fr universel (a. eyalet birim. salmak. YTü evrim ve devrim biçimleri arasında anlam ayrışması öngörülmüştür. Ör: efficere < exfacere. idare " vilayet * Ar #wly fiilinin if cal masdarı olduğu genellikle kabul edilirse de Arapçada bu sözcük mevcut değildir ve biçim olarak da yanlıştır. evrim YT [CepK 1935] tekâmül < Tü evir-" evir- * Evir.] birinci. yuvarlanmak. ilk.

madde " eteylem YT [CepK 1935] muamele. [ xi] ez. [CepK 1935] nağme [Kut xi] ~ Ar azal [#'zl msd. DK xiv] eyle. DKxiv] ~ Ar ayyâm[#ywmçoğ] günler < [Kıpxiv] ~ Fa aywâh/âwâh teessüf ünlemi ~ Ar ay wallâhi yeminle evet. . a. cümle ezel ezgi bestesi. kemer [Kıp.var etmek. bağbozumu eytişim YT [Fel 194+] diyalektik < Tü *eytiş.[xi Oğ] konuşmak.] ilan etme.eyer Tü [ xi] eder hayvan sırtlığı eyle[mek Tü [Uy viii+] édle. a. [Kıp. [LO 1876] bir nevi köylü ~ ? Ezmek fiiliyle anlam ilişkisi kurulamaz. kazımak.] sonsuz eskilik [Mercimek xv] bir tür hızlı beste.sivri bir aletle çizmek. evet & Ar ~ Fa az uzaklaşma ve dışarı çıkma bildiren edat. " ek+ ez[mek Tü ~ Fa aywân köşk. eyvah eyvallah ay evet + Ar wallâhi eyvan eyyam Ar yawm gün " yevm ez+ den ~ HAvr *eghs a. büyük sofa. çağrı. namaza çağrı " izin ezber [Kıp xiv] ezber dutmak hafızadan & Fa az -den + Fa barm hafıza. eziyet ~ Ar a5ân [#'5n IV msd.[YT] karşılıklı söylemek < Tü eyit-/ayıt. ~ Fa az bar/az barm ~ Fa az cumlat bütünüyle.] incitme. işe yarar hale getirmek. akılda tutma " ez+ ezcümle Fa az + Ar cumlat bütün " ez+. [Fel 194+] fiil < Tü eyle-" eyle- eylül ~ Ar 'aylül şemsi takvimin yedinci ayı ~ Aram 'elül Arami takviminin altıncı ayı ~ Akad elülu hasat. * EYun dialektike teriminin Türkçe tam çevirisidir. sıyırmak eza [Ali xvi] ~ Ar a5â' [#'5y msd. oldurmak.[xi] a.yapmak. etmek < Tü e5 varlık. söylemek < Tü ay. toplu olarak & ezan [Ferec xv] duyurma.

cephe.] küçük anlatı.eziyet verme " eza ezkaza/eskaza qaDâ' " ez+.söylemek. demet. tanrı + Sans putrá oğul" bahş fagot [ xx/b] ~ Fr fagotte nefesli bir çalgı ~ İt fagotto 1. 2. trajedi < Ar facaca [msd. başak veya kamış destesi. Çin hükümdarlarının sıfatı & Sans bhága baht. a. anlatmak ~ HAvr *bhâ-2 a. masal < Lat fari. kaza ezoterik » [Kıp xiv] ~ Ar aSiyyat [#'5y msd. ~ OLat facus başak veya kamış destesi < EYun fákelos a. kahretti fağfur [Yus xiv] ~ Ar fağfur 1. Çin porseleni ~ Sans bhágaputra Güneşin oğlu. mesel ~ Lat fabula [küç. 2.a. f. bereket. < Lat fabricari imal etmek < Lat faber sanatkâr.a. çehre (argo) yüz. uydurmak. . yüz facia [Men xvii] fâcicat ~ Ar fâcicat^ [fa. imal etmek fabrikasyon etmek " fabrika fabrikatör fabricator " fabrika [ xx/b] [187+] ~ Fr fabrication imalat < Fr fabriquer imal ~Frfabricateur imalatçı~Lat ~ İt faccia faça [AL 192+] yüz. görünüm ~ Lat facies suret. Çin hükümdarı. özellikle demirci ~ HAvr *dhabhro. facc] acı ve üzüntü verdi.] çok etkin.el becerisiyle yapmak. eza ~ Fa az qaDâ' kazara & Fa az + Ar " esoterik faal ~ Ar facc^al [#fcl im.a. eylemli" fiil fabl [ xx/b] ~ Fr fable masal. surat. a. f. güneş.] acı veren talihsizlik. imalathane ~ Lat fabrica a.< HAvr *dhabh. sima. fat.] incitme.] / Ar facîcat^ [#fcc sf. " fon(o)+ fabrika [ 183+] ~ İt fabbrica işlik.

2.] onursal < Ar fa%r [msd. fact. etken.] üstün olan " fevk ~ Ar facil [#fcl fa.] bilgin. fakat fakih hukuku bilgini " fıkıh fakir Aram #pqr deli. Yus xiv] ~ Ar faqîr [#fqr sf. islam [Kıp.] fakirlik.] kabul edilmiş ~ Ar faHişat [#fHş fa. eden " fiil ~ Ar fa'iD [#fyD fa.yapmak.] tuzak ~ Aram pa%%â a. gurur duydu faik fail faiz karşılık ödenen artık para " feyiz fak [Aş xiv] ~ Ar faHiş [#fHş fa.] artan. bilge. delirmek) EŞKÖKENLİLER: Ar #fqr : fakir.] ~ Ar fa'iq [#fwq fa. bir borca . imalatçı.fahiş [Kıp xiv] sınırları aşan. eylemek. eden < Lat facere. mutlak olarak ~ Ar faqîh [#fqh sf. yalnız. [LG 188+] faka basmak tuzağa düşmek (argo) ~ Ar fa%% [#f%X msd. gurur < Ar fa%ara mağrur oldu. tıpkı" faktör. a.] azgın. fazla. fact. utanmaz (şey ~ Fr/İng fahrenheit bir hararet birimi < öz ~ Ar fa%rı [#f%r nsb. yapan. etmek.yapmak) + Lat similis benzer. faktoring idaresi < İng to factor " faktör [ 199+] ~ İng factoring ticarette alacakların . eden. icra etmek * Fr faire. fukara fakr Ar faqîr [Kıp xiv] ~ Ar faqr [#fqr msd. İt fare (yapmak) biçimleri Lat facere'den türemiştir.] yoksul (= faks [ 198+] ~ İng fax "belgegeçer" < İng facsimile & Lat fac yap (< Lat facere. matematikte çarpan ~ Lat factor yapan. fakr. simüle faktör [DTC 1943] ~ Fr facteur 1. fakir olma < [CodC xiii] ~ Ar faqaT ancak.] yapan. utanmaz " fuhuş fahişe veya kadın)" fahiş fahrenhayt Gabriel Fahrenheit Hollandalı fizikçi (1686-1736) fahri onur. f. imal eden. azgın.

yanılmak. hatalı olmak * İng fail (yanılmak).a. beceriksizlik .fakülte [Aİhsan 1891] üniversite bölümü ~ Fr faculté 1. a.İt falso hata. 2. üniversite bölümü ~ Lat facultas yapabilirlik.yapmak " faktör fal [Kut xi] ~ Ar fa’l [#f ’l] iyiye tabir edilen alamet falaka ~ Ar falaqat [#flq] dayak atmaya yarayan değnek . falanjist [xx/b] ~Frphalangiste İspanya'da 1933'te kurulan sağcı parti mensubu < İsp Falange İspanya'da bir parti ~ EYun fálanks. falang.] ~ Fr falaise dik kayalık sahil ~ Frk *falisa kaya (= fallus [ xx/c] ~ YLat phallus erkek cinsel organı ~ EYun fállos ereksiyon halinde erkek cinsel organı ~ HAvr *bhl-n-os < HAvr *bhel-2 şişmek. 2.] (hayvan. özellikle tavus kuşu) tüylerini kabartma < Ar farfara tüylerini kabarttı . yetenek. 2. familya [ 186+] ~ İt famiglia aile ~ Lat familia 1. kalın ağaç gövdesi * Aynı kökten Ger *balkan (kütük). hane halkı < Lat famulus hizmetçi fan [ xx/c] vantilatör ~ Lat vannus harman savurma aleti ~ İng fan 1. kalın sopa.Eski Yunan'da sıkı düzenli piyade birliği" falaka falçata/falçeta orak < Lat falx. din ve parti gayretiyle gözü dönmüş ~ Lat fanaticus tapınağa ait olan. falan [CodC xiii] felân/fülân pslân 've saire' anlamında kullanılan bir sözcük. < Lat fallere. fact. falan ~ Ar fulân a. 2.1.EYun fálanks. fals.a.]. kütük. hata. falc. 2. cezbeye tutulmuş < Lat fanum tapınak fanfar [ xx/b] ~ Fr fanfare gürültülü bando müziği < Fr fanfaronnade şatafat.kütük. tırpan falez Alm fels a. pahalı ve gürültülü gösteriş < İsp fanfarrón şatafat meraklısı. aynı çatı altında yaşayan hizmetliler zümresi [esk.) [ xx/b] [ xix] bir tür bıçak ~ İt falcietto [küç. ~ İbr/Aram * OYun peloní elmoní. harman savurma aleti [esk. false (yanlış) biçimleri Latinceden alınmıştır.orak. müzikte yanlış nota. gösterişçi kimse Ar farfarat [msd. beceri. kabarmak " balya falso [KT xix] 1. kolay < Lat facere. Eski Yunan'da bir ordu birliği < HAvr *bhelg. fanatik [Bah 1924] ~ Fr fanatique asabi.]. falang. Erm eġmoni peġmoni (falan filan) biçimleri Aramiceden alınmıştır. el becerisi < Lat facilis yapılabilir olan. yanlış ~ Lat falsus a. "tanrı çarpmış".

aydınlanmak Aynı kökten EYun fôs (ışık). fenol. 3.a. fotoğraf.] < Ar farâşat gece kelebeği.EYun fantastikós " fantezi [ xx/b] ~ Fr fantastique görüntüsel. görünmek. [KT xix] süpürüntüleri toplamaya yarayan kürek ~ Ar faraş [#frş çoğ. faraza farD varsayım " farz [Men xvii] farDâ . düşsel ~ Fr fantazma [ML xx/c] fantasma/fantazma fantasme hayal ~ EYun fántasma. < EYun fainö. kafatasının yan kemikleri. fot(o)+1. hayal < EYun fainö. İng wool (yün). gece kelebeği. aydınlatmak. Aynı kökten karş. faz. EŞKÖKENLİLER: EYun faíno : epifani. foton. hayal. fan-1. pervane. trifaze EYun fôs : fosfor. yy'dan önce Türkçede türemiş gibidir. deniz feneri. fener. yüzünü boyamak ~ Frk *farwidhon boyamak * Karş. 2.aydınlanmak. faraş [Men xvii] 1. debdebe ~ İt fantasia / Fr fantaisie görüntü. Akad paraşu (uçmak. fâo (ışımak). yok oldu " fena [Kut. fener ~ EYun fanós a. t-" fantezi fantezi [LO xix] fantazya süs. Alm farben (boyamak). [LO. hayali. KT ] faraDâ varsayalım ki < Ar İkinci 'a' sesi 19. 2. açıp serdi" mefruşat * Modern anlamı biçiminden türetilmiş olmalıdır. aydınlatmak " fantezi far1 [ xx/b] ~ Fr phare 1. görünür kılmak ~ HAvr *bhâ-n-yo.fani faniya öldü. otomobil ışığı ~ EYun fáros deniz feneri < öz Pháros İskenderiye açığında deniz feneriyle ünlü ada far2 [ xx/b] ~ Fr fard gözkapağı boyası < Fr farder makiyaj yapmak. fot(o) +2. . kanat açmak). ölümlü < Ar ~İtflanella fanila [Bia185+]flanela. fan. fotosel fanus [MMem xvi] ~ Ar fanus lamba. pervane < Ar faraşa yaydı. aydınlanmak. fantastik . fantastik. gösteriş.< HAvr *bhâ-1 parlamak.[LO]fanela/flanela bir tür yünlü kumaş ~ İng flannel < Gal gwlân yün ~ HAvr *wels-na yün * Aynı kökten Lat lana < *wlana. Aş xi] ~ Ar fanin [#fny fa. fanus. fotokopi. fantazma. her tür pervane kanadı. Lat vellus. 2. düş ~ EYun fantasía görüntü. fantezi. fenomen.] ölen. ışımak.

] ayırdedici şey " fark ~ Ar farîDat [#frD sf. f. Fr < Ar farD [#frD nsb. yayıldı. açığa çıkmış ~? Ar faşw [#fşw msd. belirledi. uzaklaştırma.a. çentti. sıkmak. din veya yasa kuralı.a. 2. işaret. EYun frâsso. bezeme fare farenjit [ xx/b] EYun fárynks. böldü (= Aram #prq ayırma. çentik. 3. sıkmak. farika fariza kılınmış şey. dini ödev " farz [Kut. f. ödev. varsayım < Ar faraDa 1. sıkışık). cephe ~ Lat facies . doldurmak ~ HAvr *bhrkw-yo. " faça [ResCGaz 1912] ~ Fr face yüz.boğaz ~ HAvr *bher-2 delik farfara kimse [Men xvii] ~ Ar fa'rat [#f r] a. farcttıkmak. farz [Aş xiv] ~ Ar farD [#frD msd. ayırdetti. zorunlu kıldı faş [Aş xiv] ~ Fa faş aşikâr.] 1.tıkmak.] yasayla zorunlu fark [Kut xi] ~ Ar farq [#frq msd. frag. kural koydu.(daraltmak. 2. Aş xi] ~ Ar fâriqat [#frq fa. farbala [KT xix] faraziyat varsayım üzerine kurulmuş şeyler. ayrım < Ar faraqa ayırdı. kalabalık etmek * Aynı kökten Lat frequens (sık. çitle çevirmek). özgür + Fr maçon duvarcı" mason fars [ xx/a] ~ Fr farce 1. 2.] varsayım " farz [ xx/a] falbala ~ Fr falbala süsleme amacıyla kullanılan geniş kurdele ~ Prov farbella bordür. olduğu yerden kurtarma farmakoloji fármakon ilaç " +loji [ xx/b] ~ Fr pharmacologie ilaç bilimi < EYun ~Frfrancmaç on mason & farmason [187+]franmason Fr franc1 serbest. kaba güldürü < Fr farcir doldurmak. dolma yapmak ~ Lat farcire. ~ Fr pharyngite boğaz enfeksiyonu < ~ İt farfalla geveze ve akılsız * Oy Farfara şarkısında kullanılan sözcük muhtemelen Yun Várvara P??P??? özel adıdır. faryng.faraziye utopie karşılığı.] ayırdetme. Ortaçağda dini oyunların sahne aralarına eklenen halk tipi diyalog.] (sır) açığa çıkma. [Göv xvii] faraziye * Türkçeye özgü modern bir türevdir. tayin etti. yayılma < Ar faşa açığa çıktı. boğmak. dağıldı fas a. bir akılyürütmede tartışılmaz veri olarak alınan şey.< HAvr *bhrekw.

a. yüreksiz adam. dönem. bozuk < Ar fasada bozuldu. 2.] ara. geniş. önemsiz. cephe " fasafiso [AL 192+] kıvırzıvır.] doğru yoldan sapan. fasH] yer açtı.yapmak " faktör ~ Fr fasulye [ xix] ~ Yun fasoúlia [çoğ. phaseolus vulgaris < Yun fasoúli a. sudan iş (argo) ~ Ar fasâfis [#fsfs çoğ. ferah < ~ Ar fâSiq [#fsq fa. eski Roma'da otorite simgesi olarak taşınan çubuk demetine sarılı balta " fasikül fason [Tarik 1885] işletme dışına ihale edilen imalat işi façon 1.fasad faça [ xx/b] ~ Fr façade bina cephesi ~ İt facciata yüz. f. sıkıca birbirine bağlı grup. iple bağlı küme ~ HAvr *bhasko-demet fasıl/fasl[Kut xi] fasl ~ Ar faSl [#fSl msd. 2. yapış şekli. kargaşa Ven fasàr [İt fasciare] bağlamak ~ Lat fasciare < Lat fascis bağ. < İt fascio demet. fact. vicia sativa .] haşerat < Ar fisfisat [onom. yapım. görevden aldı fasıla ~ Ar fâSilat [#fSl fa. ~ Fr fascisant Faşizme eğilimli" faşizm faşizm [192+]faşizma ~Frfascisme İtalya'da Mussolini tarafından kurulan siyasi hareket / İt fascismo a.yapmak " faktör fasit [Kıp xiv] fasid bozan.] malum sebze. aralık " fasıl fasilite [ xx/c] ~ İng facility 1.] fesat eden. genişletti fasık " fısk [ xi] ~ Ar fasîH [#fsH sf. fasikül ~ Lat fasciculus [küç.a. aralık. kolaylık.] haşere. bir eserin veya müzik dinletisinin her bölümü < Ar faSala ayırdı. böcek. usul ~ Lat factio < Lat facere. # 1919 İt.] küçük demet < Lat fascis demet. fiğ. böldü.] bölme. 2. ziyan oldu " fesat faşizan [ xx/c] ~ Ar fâsid [#fsd fa. özellikle tahta kurusu fasarya ~ Yun fasaría keşmekeş. demet. çete ~ Lat fascis 1. müşteriye veya kamuya kolaylık sağlamak için yapılan düzenleme ~ Lat facilitas < Lat facilis yapılabilir olan. ~ EYun fâselos baklagillerden ufak taneli bir bitki. imalat. ahlaksız fasikül [Hürr 1948] ~ Fr fascicule kitapçık. fact. kolay < Lat facere. araya girdi.] açık. demet" fasikül fasih [Aş xiv] Ar fasaHa [msd. bölüm.

Faunus'un kızkardeşi fava *bhabhâ.a. tercih edilen. onurlandırmak * Fransızca sözcüğün "yanak sakalı" anlamı 1830’larda dolaşıma giren bir moda deyimidir. yetmemek ~ Lat fallere. a. yapım.] açan. faul [Cumh 1929] ~ İng foul 1. kazanması beklenen yarışmacı ~ İt favorito tercih edilen < OLat favorare tercih etmek. f. 2. açan şey.yapmak " faktör * Tornacılık terimi olarak kullanımının kaynağı belirsizdir.hatalı olmak " falso fayans [Bah 1924] ~ Fr faïence çömlek üzerine işlenen bir tür sır ve bu yöntemle imal edilen eşya < öz Faenza İtalya'da bir kent * Endülüs müslümanlarınca geliştirilen fayans tekniği 15. saygı göstermek.< HAvr *pü-2 çürümek. kader. desteklemek ~ HAvr *ghowe. örnek. fact. imalat. 2.] 1. ~ Yun fába bakla ~ Lat faba a. imalatçının yapılan işin ayrıntısını gösterdiği belge ~ Lat factura imalat < Lat facere. alkışlamak < Lat favere. ecel < Lat fari. çatlak < Fr faillir eksik kalmak. fay [DTC 1943 ] ~ Fr faille kırık. kaçınılmaz. [KT ] satılan mal için çıkarılan ayrıntılı döküm. fals. nasip olan. fetheden " fetih ~ Ar fâtiHat [#ftH fa. [ xx/c] tornacılıkta silindirik parçaların iç yüzüne açılan yiv ~ İt fattura 1. fat-konuşmak " fabl fatih fatiha [Aş xiv] başlangıç. kokuşmak * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı fault (hata) sözcüğünden etkilenmiştir. ölümcül < Lat fatum "konuşulmuş olan". 3. kazanç < EŞKÖKENLİLER: Ar #fyd : fayda. yazgı. f. kokmuş ~ HAvr *pülo. çirkin. istifade.] yarar. faut.fatal [ xx/b] ~ Fr fatal ölümcül ~ Lat fatalis mukadder. hatalı olmak.saymak.tarafını tutmak. bozuk. 2. iğrenç. ~ HAvr favori [AMithat 1877] yanak sakalı. yy'da Faenza'daki atölyeler tarafından benimsenmişti. ifade. fauna [ xx/b] ~ YLat fauna hayvanlar alemi < öz Fauna Roma mitolojisinde hayvanlar tanrıçası.pis. 2. müstefit . Kuran'm ilk suresi " fetih ~ Ar fatiH [#ftH fa. [Hay 1959] kazanması beklenen yarışmacı ~ Fr favori 1. a. yanak sakalı. futbolda kuraldışı hareket ~ Ger *ful. kazanç sağladı [Aş xiv] faide ~ Ar fâ'idat [#fyd fa. fatura [LO xix] nümune. fayda Ar fada yararlandı.

a.] < Lat * Türkçe telaffuz Latince bilmemekten kaynaklanır. foederittifak. f.a. trajedi" facia feçes [ xx/c] faex tortu. ekstra < Ar faDala [msd. fidye federasyon [ 185+]. ~ Ger *fûri. kurtulmalık. buharlı gemilerde "tam hız" emri & İng fire ateş (~ Eİng fyr a. kavradı fek/fekkaçma < Ar fakka kırdı. özellikle şarap tortusu. çok oldu.) + İng up yukarı hareket bildiren edat" pir(o)+. bedel ödedi (= Akad padü a. 2.Fr phaéton kiralık at arabası < öz Phaëton mitolojide Helios'un at arabasını ödünç alıp deviren oğlu faz [ML xx/c] ~ Fr phase evre. f. feci ~ Ar facîc [#fcc sf.) EŞKÖKENLİLER: Ar #fdy : feda. ~ HAvr *paswr a. yardı feda [Kut. ~ Ar faDlat [#fDl msd. artık. birleşme < Lat foedus. musibet.fayrap [AMithat1885] ~ İng fire-up ateşi artır!.] trajik. özellikle ayın evreleri ~ YLat phasis ayın evresi ~ EYun fásis ışıma < EYun fainö. [Basirt 1873] payton . keserek .ışımak. çok geldi.güvenmek fehim/fehm[Kıp xiv] fehm anlama. aydınlanmak " fantezi fazilet seçkinlik. posa ~ İng faeces tıpta dışkı ~ Lat faeces [çoğ. üzücü " facia ~ Ar facr [#fcr msd.] gün fecir/fecr[Kıp xiv] fecr doğumundan önceki aydınlık < Ar facara deldi. Aş xi] fida ~ Ar fidâ' [#fdy msd.] kırma. aştı.a.< HAvr *bheidh. ant ~ HAvr *bhoidhes.] acı veren olay. (bir şey uğruna) bedel ödeme. sözleşme. hip(o)+1 fayton [ 186+] faeton/fayton .a.] ~ Ar fakk [#fkk msd. fa. kavrama < Ar fahama anladı. [Cumh 1929] futbol federasyonu ~ Fr fédération özerk bölgelerin birleşmesiyle oluşan devlet ~ Lat foederatio ittifak.] üstünlük. bedel.a.) ~ Ar fahm [#fhm msd.] ölçünün üzerinde olma. feda etme < Ar fada feda etti.] / Ar fecaat [Men xvii] fecîcat facîcât^ [çoğ. üstün idi fe+ ~ Ar fa için.] 1. erdem " fazla fazla [Kut xi] [Kıp xiv] ~ Ar faDîlat [#fDl sf. uğruna (edat) ~ Ar facîcat^ [#fcc sf.a. faDl] arttı. fidye. keserek açtı (= Aram #pkk a.

] 1. [Aş xiv] ölüm. [Men xvii] vulg. emzirme). talih. feminist taraftarı < Lat femina kadın " feminen fen/fennteknik bilimlere verilen ad üstesinden geldi [Bah1924] ~İng feminist kadın hakları [Aş. mareşal feldspat [DTC1943] Alm feld düz arazi.emzirmek.] ~ EYun filosofía "bilgelik-sevgisi". tarımla uğraştı) fiiliyle semantik ilişkisi belirsizdir.] < Ar falak " felek [Bia xix] bela. huzur. * Arapça sözcüğün falaHa (yardı. geri dönme . başarı.felah [Aş xiv] mutluluk. kararma = Aram psnây gün dönümü. Gül xiv] hüner. a.< HAvr *pels-2 yayılmak) + Alm marschall mareşal" plato. fena [Kut xi] yokolma. hüner.düzlük. zail olma. alan + Alm spath alçıtaşı" feldmareşal ~Alm feldspath bir tür kayaç& felek [Kut. falH] yardı. felaket [#flk msd. alan ~ HAvr *pelstu. toprağı sürdü. Aş xi] ~ Ar falak [#flk msd. fellah falaHa [msd. kadınsı ~ Lat femininus a. zor bir işin * Avrupai bilimleri "medrese öğretisi" anlamında cilm'den ayırdetmek için kullanılan yumuşatıcı deyimdir.] refah. kurtuluş ~ Ar falaH [#flH msd.] beceri. felsefe & EYun fílos seven + EYun sofía bilgelik. 3.] yokolma. < Lat femina kadın ~ HAvr *dhemnâ. [ xix] Avrupa'dan alınan ~ Ar fann [#fnn msd. güvenlik. 2. ölümlü dünya. yıldızların döner küresi. kötü. toprak işçisi < Ar [KT xix] filenk filenk telaşla arama belirten bir deyim felsefe ~ Ar falsafat [#flsf msd.] çiftçi. çevirme ) * Feleğin çarkı deyimi ilgi çekicidir. feleğin sillesi ~ Ar *falâkat feldmareşal [KT xix] ~ Alm feld-marschall Alman ordusunda bir rütbe & Alm feld düz arazi. zail olma. bilgi" fil(o)+.emziren < HAvr *dhe. afet. ustalık < Ar fanna becerdi. yaramaz ~ Ar fana' [#fny msd. savaş meydanı (~ Ger *felthu. süt vermek * Aynı kökten Lat fellatio (emme. çıkrık. baht ~ Aram pelekâ çark. akşam < Aram #pny dönme. çıkrık (= Fen pelekum yün eğirme çıkrığı = Akad palâku dönme. toprağı sürdü " felah fellik fellik ~ Ar fallâH [#flH im. sanat. sofist feminen [ xx/c] ~ Fr féminin dişil. çark. fetus (hamilelik).

surah) > súrya (güneş).güneş * Karş. farc] açtı. ~ Ar farâğat [#frġ msd.fenafillah fena. beceri. rahatlattı" ferç ferağ boşaltma < Ar faraġa boşalttı. fer+ ~ Fa far. (= Ave feraset [Kut xi] firaset ~ Ar firâsat [#frs msd.] (göz veya kavrayışta) keskin olma ~ Aram psrâşâ ayırt etme < Aram #prş ayırma. aydınlanmak " fantezi ~ Fr phénole yanıcı bir kimyasal madde < EYun fenomen [Bah 1924] ~ Fr phénomene görünen şey. tüketti. Alm vor. gemi feneri fanári(on) [küç. Aynı kökten Lat prö.] 1. yarık açtı [ xiv] ferc ~ Ar farc [#frc msd. gen.] küçük lamba < EYun fanós fener. boşluk.a.a. < Ave hvars. hüner " fen feodal [ xx/a] ~ Fr féodal vassalaj ilişkilerine dayalı siyasi düzen < OLat feudum/feodum Ortaçağ hukukunda belli kişisel yükümlülükler karşılığında tasarruf edilen mülk biçimi ~ Ger fer [Aş xiv] ~ Fa far nur. vakum. [ xviii] kadınların giydiği bir tür üst giysi. ihtişam). Sans súvar (güneş. öteye hareket belirten fiil öneki = Ave frâ.)" fer+ ~ Fa farâ% geniş. ayırt etme ferç organı < Ar faraca açtı. yardı.a. svárn?ara. hile.a.~ fra.öne.Ar fann beceri. [Kan xv] . görünmek " fantezi fent [Men xvii] fend vulgò pro fenn. Orta ve Eski Farsçadan alınan kelimelerde görülür. parıltı. olgu.~ HAvr *per-1 ön " per+1 * Modern Farsçada işlek olmayan bu önek. görüntü < EYun fainö aydınlanmak.a. ağız. bitirdi ~ Ar farâğ [#frġ msd. gün ışığı. ihtişam. allah ~ Ar fana ff-llah Tanrı içinde yokolma " ~ Yun/EYun fener [CodC xiii] fanar deniz feneri. ileriye. ışık.a. ~ HAvr *pro-/prö. manto .Ar farüc/furüc [#frc] ulema sınıfından olanların giydiği bol cübbe Ar faraca [msd.] bir mülkü ferace feragat [Yus xiv] veya makamı bedelsiz olarak terketme " ferağ ferah frâtha a. fi. kurnazlık . 2. parıltı. açık ~ OFa frâh a. = Sans prâthu a. lamba " fanus fenol [ xx/b] fainö ışımak. güzellik ~ OFa farn/xwarrah a. İng fore.a. görüngü ~ EYun fainómenon görünen şey.güneş ) ~ HAvr *saswel. dişilik .] yarık.(nur. (= Ave hvarsnah.a.

öncü.a. mayalanmak ~ HAvr *bhreus. bot2 ferik subay.] askeri birlik. CodC xi] ferişte ~ Fa firişta 1.geçirmek < HAvr *per-2 geçmek) + İng boat gemi" portal. Erm hraman (buyruk) Eski Farsçadan alıntıdır. mayalandırmak < Lat fermentum maya < Lat fervere kaynamak. a. " fer+ ~ Ar farsa% 4 mile eşit bir mesafe ölçüsü ~ OFa .ferda prâtâr erken. taşımak ~ HAvr *poreyo. güruh. meleklerin önde geleni ~ OFa frahişt a. (= Sans ferforje [ xx/b] ~ Fr fer forgé dövme demir & Fr fer demir (~ Lat ferrum demir) + Lat forger demiri döverek şekil vermek feri/fer’i dallandı. [ xix] bir fırkaya kumanda eden ~ Ar farîq [#frq sf. ileri + EFa mâna-düşünce. fermene fermiyum Enrico Fermi İtalyan fizikçi (1901-1954) bir tür yelek [ML xx/c] ~ İt paramano ~ YLat fermium bir element < öz fermuar [ xx/b] ~ Fr fermoire "kapatıcı". broth (haşlama).a. müfreze. takım. ~ EFa framânâ a.ön. birinci. sıkı < HAvr *dhersıkıca tutmak fersah [ xiv] frasang a.a. hüküm.a. pek.a. bread (ekmek).a. İng first (birinci).[sup.] en önde < Ave frâ. ~ EFa parasang.a. yol göstermek) fiili eş yapıdadır.] ikincil < Ar faraca feribot [192+] tren vapuru ~ İng ferryboat feribot & İng ferry taşıma (< Ger *farjan götürmek. sabah ~ OFa fradag a. pişmek * Aynı Hint Avrupa kökünden karş.kaynamak. hükümdar iradesi ~ OFa framân a. bölük " fark feriştah/ferişte [Kut. & EFa fra.ön. fermante [etm [ xx/b] ~ Fr fermenter mayalanmak. tümen komutanı [Men xvii] bölük. 2. < Fr fermer kapatmak < Lat firmare pekiştirmek < Lat firmus sağlam. sabah)" fer+ ~ Fa farda yarın. emin ~ HAvr *dhermo-sağlam. Yus xiv] ~ Fa farmân buyruk. önce )" fer+ * Karş. düşman * Lat praemonere (uyarmak. ferman [Aş. İng brew (mayalanmış içki).a. akıl" fer+. alt kollara ayrıldı" füru ~ Ar farcî [#frc nsb. (= Ave fraeşta.

fersude farsüdan, farsâ- geçmek = OFa frasawand geçici" fer+

~ Fa farsuda geçmiş, eskimiş < Fa

fert [Yus xiv] ferd ~ Ar fard [#frd] tek, yalnız # 1 < Ar farada [msd. furüd] yalnız idi, tekil idi, yalındı, topluluktan ayrı durdu EŞKÖKENLİLER: Ar #frd : efrat, fert, infirat, müfredat, münferit fertilite [ xx/c] ~ Fr fertilité doğurganlık < Lat fertilis doğurgan (= Lat ferre getirmek, ürün vermek, doğurmak ) ~ HAvr *bhrs-ti- doğurgan ~ HAvr *bher-1 getirmek, ürün vermek, doğurmak " +ber feryat [Aş, Yus xiv] yardım (= Ave frâ-dhâta- a. a.)" fer+ fes külahı < öz Fes Fas ~ Fa faryâd çağrı, çığlık ~ OFa frayâd

[Men xvii] Fas ülkesi ve bu ülkeye özgü kırmızı keçeden gece

* Mağrip'e özgü bir başlık iken 1829 kıyafet kanunuyla Osmanlı devletinde resmi başlık olarak benimsenmiştir. fesat [Kut xi] fesad olma < Ar fasada bozuldu, ziyan oldu ~ Ar fasâd [#fsd msd.] bozulma, ziyan

fesih/fesh~ Ar fas% [#fs% msd.] 1. kol veya bacağını çıkarma, sakatlama 2. hukuken geçersiz kılma, bir borcu veya yükümlülüğü ortadan kaldırma < Ar fasa%a sakatladı, hukuken geçersiz kıldı (= İbr/Aram #ps% sakat, topal = Akad pissü a.a.) fesleğen [MŞ xiv] fesliğen ~ Yun basilikón [n.] "kral otu", güzel kokulu bir bitki, ocimum basilicum < Yun basilikós krala ait, kralî < EYun basileús kral" bazilika feşmekân -?

festival [Hürr 1948] ~ Fr festival bayram, belirli tarihte yapılan toplu eğlence ~ OLat (dies) festivalis bayram günü < Lat festus yortu, bayram < ALat fesia belli bir tanrıya adanmış olan gün, yortu ~ HAvr *dhes- tanrı fesuphanallah adına " fe+, süphan, allah fetih/feth[Aş, Yus xiv] bir ülkeyi İslam egemenliğine açma < Ar fataHa açtı ~ Ar fa subhânallah yüce Allah ~ Ar fatH [#ftH msd.] 1. açma, 2.

fetiş [ xx/a] ~ Fr fétiche doğaüstü güçler atfedilen nesne ^ 1760 C. de Brosses Le Culte des Dieux Fétiches'de ~ Port feitiço 1. el yapımı, mamul, 2. Afrika'nın Gine sahiline özgü tılsım heykelciği ~ Lat facticius el yapımı, mamul < Lat facere, fact- yapmak " faktör

fetret ~ Ar fatrat [#ftr msd.] gevşeme, çözülme, eylem haline ara verme < Ar fatara gevşedi, çözüldü, eridi, (su) ılındı * Ar #ftr kökü İbr/Aram #pşr (1. çözülme, erime, gevşeme, 2. rüya veya bilmece çözme) kökü ile eşdeğerdir. Ar fassara > tafsTr biçimleri Süryaniceden alınmıştır. fettan [ xiv] ~ Ar fattân [#ftn im.] fitne eden" fitne ~ YLat fetus cenin ~ Lat fetus yavrulama, yavru ~ ~ Ar fatwâ' [#ftw/fty msd.] hukuki görüş

fetüs [ xx/c] HAvr *dhe(i)- emmek, emzirmek " feminen fetva [Aş xiv]

* Arapça sözcüğün kökeni belirsizdir. İfta [IV msd.] fiili isimden türemiştir. Fata < #fty/ftw (genç olma) köküyle anlam ilişkisi kurulamaz. feveran patlama, fışkırma < Ar fara kaynadı fevk olma < Ar fâqa aştı, üstün geldi fevkalade fevk, adet2 [Aş xiv] ~ Ar fawarân [#fwr msd.] kaynama, ~ Ar fawq [#fwq msd.] üstünlük, üstün ~ Ar fawqa-l-âdat olağan üstü, sıra dışı"

fevri ~ Ar fawrî [#fwr nsb.] kaynayarak, ani, patlama şeklinde < Ar fawr [msd.] kaynama, patlama " feveran fevt [ xiv] ölüm (mecazen) ölüm < Ar fata geçip gitti, kayboldu, kaçtı feyiz/feyz~ Ar fawt [#fwt msd.] geçip gitme, kaçma, ~ Ar fayD [#fyD msd.] taşma,

[Aş xiv]

artma, bolluk, bereket < Ar fâDa (nehir) taştı, bolluk ve bereket geldi feylezof feza boş idi fezleke "şunun için" " fe+ fi fi tarihi * İsim tamlaması olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. fiber fibra a. a. [ML xx/c] ~ İng fiber lif, iplik, elyaf~ Fr fibre ~ Lat ~ Ar fî -de, içinde (edat) < Ar fî ta'rî^i-l filan tarihinde " fi » " filozof ~ Ar faDâ' [#fDw msd.] boşluk, uzay < Ar faDâ

~ Ar faSlakat gerekçe yazısı < Ar fa Sâlika

fiberglas [ML xx/c] cam elyafı ~ marka Fiberglas cam elyafının tescilli adı ı^ 1937 ABD & İng fiber lif, elyaf + İng glass cam " fiber, glase fıçı butta/buttis a. a. * Nihai kökeni belirsizdir. fidan [Amr xv] fidon/fiton bitki ~ Yun fytón bitki ~ EYun fytón a. a. < EYun fyö doğmak, bitmek, büyümek, maddi varlığa kavuşmak ~ HAvr *bheu3-olmak, oluşmak, yetişmek " fiziy(o)+ fide fytón bitki " fidan [LO xix] körpe fidan ~ Yun fytiá [çoğ.] < Yun/EYun [Kan xv] fuçî/fuçı ~ Yun boutsí a. a. = OLat

fidye [ xiv] ~ Ar fidyat [#fdy msd.] bir yükümlülükten kurtulmak için ödenen bedel, kurtulmalık " feda fiesta " festival [xx/c] ~İspfiesta İspanya tarzı bayram~Lat festus a.a.

fiğ [Kan xvi] ~ Yun bikí(on) baklagillerden hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki, vicia sativa = EYun afâke a.a. * Karş. Lat vicia, Süry bıqa, Erm vikn, İng vetch, Rus vika (a.a.). Nihai kökeni belirsizdir. figân feryat [Yus xiv] ~ Fa figân/afgân acıyla bağırma, ağlama,

figür [DTC 1943] ~ Fr figure şekil, özellikle insan gövdesinin şekli ~ Lat figura a.a. < Lat fi(n)gere, fi ct- biçimlendirmek, elle şekil vermek ~ HAvr *dhi(n)gh- < HAvr *dheigh- hamur yoğurmak figüran [Bah1924] ~Frfigurant tiyatroda sözsüz rol oynayan aktör < Fr figurer şekil vermek, gözükmek, boy göstermek " figür figüre vermek " figür fihrist listesi [ xx/b] [ xi] ~ Fr figuré işlenip şekil verilmiş < Fr figurer şekil ~ Fa fihrist katalog, liste, kitabın içindekiler ~ Ar ficl [#fcl msd.] edim, eylem, ~ Ar fiqh [#fqh msd.] 1. anlayış,

fiil [Aş, Yus xiv] fi'l iş < Ar facala yaptı, etti, işledi = İbr/Aram #pcl a.a. fıkıh/fıkhkavrayış, ilim, 2. islami hukuk ilmi [ xiv] fıkh

fikir/fikr-

[Aş, Yus xiv] fikr

~ Ar fikr [#fkr msd.]

düşünce < Ar fakara [msd. fakr] düşündü, akıl yürüttü fıkır onom [LO xix] fıkır fıkır, fıkırdamak kaynama sesi <

fıkra yazıda madde, paragraf < Ar faqara [msd. faqr] deldi E Ş K Ö K E N Lİ L E R : Ar #fqr2 : fıkra, zülfikar

~ Ar fiqrat [#fqr msd.] 1. omur, vertebra, 2. bir

fiks [ xx/b] ~ Fr fixe sabit ~ Lat fixus < Lat figere, fixyapıştırmak, tutturmak, sabitlemek ~ HAvr *dhîgw- iliştirmek, tutturmak [Bah 1924] muayyen bir müsabaka grubunun programı - İng fixture 1. sabitlenmiş şey, 2. (sporda) duvara asılan karşılaşmalar listesi < İng to fix saptamak, sabitlemek ~ Fr fixe sabit" fiks fiktif [ xx/c] fingere, fict- biçimlendirmek " figür fil pîlu- fildişi [CodC xiii] ~ Fr fictif hayal mahsulü / İng fictive a. a. < Lat ~ Ar fil a. a. ~ OF a/Aram pil a. a. ~ Sans fikstür

* Ayrıca Akad pilu. Güney Hindistan dillerinde "fildişi" anlamına gelen bir sözcükten Sanskritçeye ve Yakındoğu dillerine alınmıştır. Batı dillerinde kullanılan EYun eléfas (fil, fildişi) sözcüğü Mısır kökenlidir. fil(o)+ bileşiklerde) ~ EYun fílo s seven < EYun fileö sevmek ~ Fr/İng phil(o)- seven (sadece

filament [ML xx/c] filaman ~ İng filament ince çekilmiş tel, elyaf~ OLat filamentum a.a. < Lat filum iplik ~ HAvr *gwhîslo- < HAvr *gwhl-a.a. filan sözcük " falan [Aş xiv] fülân [ xx/b] ~ Ar fulân 've saire' anlamında kullanılan ~ Fr philharmonie müzikseverlik (derneği)

filarmoni - İng philharmony a.a. " fil(o)+, armoni

* İlk kez 1813'te Londra'da kurulan bir cemiyetin adından. filateli [ xx/b] ~ Fr philatélie pul koleksiyonculuğu # 1864 Georges Herpin, Fr. pul koleksiyoncusu & EYun fileö sevmek + EYun átelos vergisiz, harçtan muaf olan (< EYun télos harç, vergi ~ HAvr *tels- kaldırmak, tartmak)" fil(o)+, tolere Posta pulu, posta harcının önceden ödenmiş olduğunu gösterdiği için.

fıldır

onom

[KT xix] fıldır fıldır hızlı ve telaşla dönme sesi

< " fır

* Muhtemelen * fırdıl biçiminden metatez yoluyla. file [LO xix] torba < Fr fil iplik, lif~ Lat filum a.a. " filament fileto ~ Fr filée her çeşit ağ, ağ şeklinde örme ~ İt filetto [küç.] örgü, dokuma

[ARasim 1897-99]

şerit, bir et kesimi < İt filo tel, iplik, lif" filament filhakika filibit fleps, fleb- damar [ xx/b] flebit ~ Ar A-1-Haqîqat hakikatte " fi, hakikat ~ Fr phlébite damar enfeksiyonu < EYun

filigran [İM601 184+] şeffaf kâğıt markası ~Frfiligrane 1. kuyumculukta telkâri işi, 2. şeffaf kâğıt markası ~ İt filigrano telkâri & İt filo tel + İt grano tane, nokta büyüklüğünde nesne " filament, granit filika [EvÇ xvii] feluka ~ İt feluca bir tür küçük tekne ~ Ar fulk/falükat a. a. ~? EYun efólkion römork, halatla çekilen sandal < EYun efelkö sürüklemek, peşisıra götürmek & EYun epi- ön + EYun (h)elkö çekmek " epi+ filinkot coat ince kaplama tabakası" film [ xx/c] bir izolasyon maddesi ~ İng film

filinta [Bia xix] ince uzun tüfek 2. çakmaklı tüfek < Ger *Aî- kıymık, taş kırığı * Aynı kökten İng flint/flintstone (çakmaktaşı).

~ Alm flinte 1. çakmak taşı,

Filistin [ xix] ~ Ar Falistîn 1918'de İngiliz yönetimi altında kurulan bir ülkenin adı ~ İng Palestine a.a. ~ OLat Palestina Bugünkü İsrail'in kıyı kesimine verilen ad < İbr psliştîm Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan bir kavim

filiz [Men xvii] filis bitki piçi, bitkinin kökünden veya gövdesinden çıkan taze dal ~ Yun fylisa [küç.] yaprakçık, küçük taze dal < Yun fylo yaprak, taze dal ~ EYun fyllon a.a. < EYun Aeö bitmek, yeşermek ~ HAvr *bhl-e- < HAvr *bhel-3 bitmek, (bitki) açmak, çiçek açmak, tomurcuklanmak * Aynı kökten Lat folium (yaprak). film [Bah 1924] (~ Fr filme 1. fotoğrafçılıkta ve sinemada kullanılan ışığa duyarlı tabaka, 2. sinema gösterisi) ~ İng film 1. ince zar, 2. fotoğraf veya sinema filmi ~ Ger *fellam deri ~ HAvr *pelno- deri < HAvr *pel-4 deri yüzmek

filo katar" filament

[ 182+] gemi katarı

~ İt filo 1. iplik, tel, 2. dizi, sıra,

* Karş. İng file (dizi, sıra). Türkçe anlamı filotila < İt flottiglia (donanma grubu) sözcüğünden etkilenmiş olabilir. filoksera [ xix] ~ YLat phylloxera bir bitki hastalığı ^ 1868 Planchon, Fr. biyolog. & EYun fyllon yaprak + EYun kseros kuru " filiz, serander filoloji [Bah 189+] ~ Fr philologie dil ve edebiyat incelemeleri disiplini ~ Lat philologia dil ve edebiyat sevgisi ~ EYun filología lafseverlik, münazara ve konuşma sevgisi & EYun fileö sevmek + EYun lógos konuşma, söz " fil(o)+,

* Darülfünun-ı Şahane Filoloji Şubesi 1900 yılında açılmıştır. Sözcüğün modern anlamı 1810’larda Alman düşünür Wilhelm von Schlegel tarafından yaygınlaştırılmıştır. filotila ~ İt flottiglia donanma grubu

filozof/feylesof [Kut xi] feylesuf ~ Ar faylasüf/filasüf felsefe ile uğraşan ~ EYun filósofos bilgelik seven, a.a. #Pythagoras, Yun. filozof (MÖ 5. yy) & EYun fileö sevmek + EYun sofós bilge, bilgin, usta " fil(o)+, sofist * Sofós sıfatını tevazudan uzak bulduğu için Pythagoras'ın tercih ettiği deyim olduğu rivayet edilir. Ar filasüf terimi Ebu Yusuf el-Kindî (796-873) tarafından yaygınlaştırılmıştır. filtre [ xx/a] süzgü ~ Fr filtre süzgü olarak kullanılan keçe, her çeşit süzgü ~ OLat filtrum keçe ~ Ger *filtir keçe < Ger *feltjan dövmek ~ HAvr *pelde-< HAvr *pel-6 dövmek * Aynı kökten Lat pellere (itmek, kakmak), pellare (uyarmak, çağırmak). final uç [ xx/b] ~ Fr final son, nihai ~ Lat finalis < Lat finis son,

finans [ xx/b] ~ Fr finance maliye < EFr finer ceza kesmek, (ceza veya vergi) ödemek < OLat finis2 ödeme ~? Lat finis1 son, uç * Lat finis sözcüğünün iki anlamı arasındaki ilişki açık değildir. fincan ~ Ar fincan kâse, tas ~ Fa pingân a.a.

fındık [MŞ xiv] fınduk ~ Ar bunduq/funduq a.a. ~ O Yun pontikón (kárion) "Karadeniz cevizi", fındık < öz Póntos Euksenios "Konuksever Deniz", Karadeniz < EYun póntos deniz Karş. Lat mus ponticus (fındık sıçanı = Karadeniz sıçanı).

finiş [ xx/b] sporda yarış sonu ~ İng finish 1. bitirme, bitim, son, 2. cila < Fr finisser bitirmek, sona erdirmek < Lat finire a.a. < Lat finis son, uç " final fink, fingir onom oynaşma sesi, kaynama sesi " fıkır

fino [LO xix] fino köpeği bir tür küçük kucak köpeği ~ İt fino kaba olmayan, ince, kıymetli, bir köpek türü ~ OLat *finus bitirilmiş, cilalı, ayrıntısıyla işlenmiş, kaba olmayan < Lat finis son, uç " final fır, fırıl " pır onom [ xiv] fır fırlama ve uçma sesi; [LO xix] fırıl fırıl telaş sesi, deli ifadesi

* Daha eski biçim pır olmalıdır. firak fark firar kaçtı [Kut, Aş xi] [MMem xvi] ~ Ar firâq [#frq msd.] ayrılık, ayrı kalma" ~ Ar firar [#frr msd.] kaçış < Ar farra

firavun [ xiv] ~ Ar firâ'ün eski Mısır hükümdarı ~ İbr/Aram para'öh a.a. ~ Mıs par'ö "büyük hane", hanedan fırça [Men xvii] furça sert ve dikenli çalılık, fırça < Lat bruscus bir tür çalı ~ Kelt * Aynı kökten Fr brosse, İng brush, Alm bürste (fırça). firdevs [Aş xiv] ~ Ar firdaws cennet bahçesi < Ar farâdîs [çoğ.] cennet bahçeleri ~ EYun parádeisos 1. Pers krallarının bahçeleri, 2. (İncilde) cennet bahçesi ~ EFa *paridez avlu, etrafı çevrili bahçe (= Ave pairidaeza a.a. & Ave pairi-çepeçevre + Ave daeza- duvar) * Ar firdaws, çoğul kabul edilen faradıs biçiminden geri-türetilmiş yapay bir tekil addır. Fr paradis, İng paradise (cennet bahçesi) biçimleri Yunancadan alınmıştır. Erm bardéz, İbr pardes (bahçe) Orta veya Eski Farsçadan alınmıştır. fire [ xix] ticarette öngörülmeyen masraf ve değer kaybı - Fr frais 1. ticarette hasar payı, 2. masraf, gider ~ Lat fractum kırık < Lat frangere, frac- kırmak " fragman ~ Yun boúrtsa a.a. ~ OLat bruscia

firik [EvÇ xvii] ~ Ar farîk [#frk sf.] kurutulmuş yeşil buğday tanesi < Ar faraka ufaladı = Aram #prk ufalama, ovalama, tahılı ovarak kepeğini ayırma fırıldak entrika (argo) <onom [LO xix] bir çocuk oyuncağı, rüzgâr gülü; [LG 188+] menfaat, kâr, < Tü fırıl [onom.] dönme sesi " fır

fırın [Kıp, MŞ xiv] fürun ~ Ar furn ekmek veya yemek pişirilen firm (- O Yun foúrnos a. a. ) ~ Lat furnus a. a. ~ HAvr *gwhorno- < HAvr *gwher-(ateş veya közle) ısıtmak " term(o)+ * Fr four, fournaise, İng furnace (fırın) biçimleri Latinceden alınmıştır. fırka division karşılığı) firkat fark [Men xvii] hizip; [KT xix] yedi alaydan oluşan askeri birlik (Fr ~ Ar firqat [#frq msd.] hizip, bölük, insan grubu, fraksiyon, parti " fark [Yus xiv] fürkat ~ Ar furqat [#frq msd.] ayrılık "

fırkateyn [KT xix] ~ İng frigatine bir tür küçük ve hızlı savaş gemisi ~ İt fregatina [küç.] < İt fregata bir tür üç direkli ve hızlı savaş gemisi, firkete firkete [LO xix] çatal şeklinde saç iğnesi [küç] sofrada kullanılan çatal < İt forca tarlada kullanılan çatal, bel ~ Lat furca * Karş. İng fork, Fr fourchette (çatal). fırla[mak <onom [DK xiv] ; [Men ] fırlanmak/fırlatmak < Tü pır/fır [onom.] uçma veya fırlama sesi" fır firma [Bah 1924] bir ticarethanenin isim ve unvanı ~ İt firma imza, ticari unvan, bir unvan altında iş yapan işletme < Lat firmare pekiştirmek, takviye etmek, imza atmak " fermuar fırsat [Yus, DK xiv] fursat ~ Ar furSat [#frS msd.] kısa rahatlama anı, tatil ~ Aram pîrSâ delik, gedik (özellikle duvarda) < İbr #prS delme, gedik açma fırtına [LF xvi] fortuna/furtuna fırtına ~ İt fortuna 1. talih, kader, kısmet, baht, 2. denizde şiddetli hava, kasırga ~ Lat fortuna talih, kader ~ HAvr *bhr-tu- < HAvr *bher-1 taşımak, getirmek " +ber firuze [ xiv] feyruzec ~ Ar fîrüza/fayrüzac gök rengi bir süs taşı, türkuaz ~ Fa pîröza a.a. ~ OFa peröçag a.a. (= Ave *paiti-raoçah- gün gibi)" ruz fiş [Cumh 1932] ~ Fr fiche 1. etiket, not yazılan kâğıt veya karton parçası, 2. elektrik fişi < Fr ficher saplamak, sabitlemek ~ Lat figere, fix- tutturmak, sabitlemek " fiks fıs, fısıl, fısır onom [DK xiv] fısıl fısıl alçak sesle nefes alma veya konuşma sesi; [LO ] fısır fısır alçak konuşma sesi, çubuk sesi < EŞKÖKENLİLER: Tü fıs : fıs, fiskos 1, fosur ~ İt forchetta

fış, fışır <

onom

[ xiv] köpüren su sesi; [LO xix] fışıl/fışır su feveranı sesi, i p e k k u m a ş s e s i

fişek [ xvi] fişek/fişenk fışândan/afşândan saçmak, serpmek (= Ave (aivi)fşâna- a.a.) * -ek/-enk takısı açıklanmaya muhtaçtır.

Fa fişân saçma, saçan < Fa

fısk [Kut, Aş xi] fısk u fücur deyiminde msd.] doğru yoldan sapma, ahlaksızlık < Ar fasaqa doğru yoldan saptı fiske darbe fıskiye ~ ? <onom [LO xix]

~ Ar fisq [#fsq

[Men xvii] orta parmağı baş parmakla birleştirerek vurulan

< f ı s / f ı ş s u p ü s k ü r m e s e s i " fış

* Modern Arapça fisqiyyat (a.a.) Türkçeden alıntı olmalıdır. fiskos 1 fiskos2 <onom [ARasim 1897-99] fısıldaşma yuvarlak masa ~ ?

fistan [TS*, Kan xv] fustan/fistan/fiston ~ Ar fustân geniş dökümlü kadın etekliği ~ Aram *peşstâ a.a. = İbr peşet keten kumaş = Akad piştu keten * Yun foustáni, İt fustagno biçimleri Arapçadan alınmıştır. Mısır'daki Fustat kent adıyla birleştirilmesi halk etimolojisidir. fıstık fıstığı ~ OFa *pistag a.a. [CodC xiii] pistak; [Gül xv] fıstuk ~ Ar fustuq şam

* OYun pistákion, Erm bisdag (a.a.) biçimleri (Orta) Farsçadan alınmıştır. Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. Fr pistache, İng pistachio. fistül boru, tüp fit1 bedenen zinde [Bah 1924] ~ Fr fistule tıpta akıntılı kanal ~ Lat fistula

[LO xix] ('fit olmak' deyiminde) razı olma, anlaşma; [ xx/c] ~ İng fit 1. uyum, uyma, 2. bedenen zinde

fit2 [ xx/a] ~ İng feet [çoğ.] bir uzunluk birimi, kadem < İng foot 1. ayak, 2. 31 cm eşdeğeri bir uzunluk birimi ~ Ger *fot- ayak ~ HAvr *pöd- < HAvr *ped-1 a.a. " pa fıtık < Ar fataqa dikiş söküldü, yarıldı [TS* xiv] fıtq ~ Ar fitq [#ftq msd.] yırtık, sökük, yarılma

fitil [Aş xiv] fetil ~ Ar fatîl [#ftl sf.] burma suretiyle yapılan ip < Ar fatala [msd. fatl] burma, ip örme (= İbr pâtîl örme ip = Akad patâlu kıvırma, ip örme )

* Sami dillerinde ortak olan sözcüğün nihai kökü muhtemelen Mıs ptr (ip) biçimine dayanır. fiting fit uymak, uydurmak " fit1 fitne [ xx/c] [Kut xi] ~ İng fittings boru tesisatı ara birimleri < İng to ~ Ar fitan [#ftn] baştan çıkarma, entrika,

kargaşa < Ar fatana [msd. fatn/futün] baştan çıkardı, aklını başından aldı fitnes fitoloji EYun fytón bitki " fidan, +loJi [ xx/c] ~ İng fitness bedensel zindelik" fit1 [ML xx/c] ~ Fr phytologie bitki bilimi <

fıtrat [ xiv] ~ Ar fiTrat [#fTr msd.] yaratılış, doğa < Ar faTara [msd. faTr/fuTür] 1. açtı, yarıp çıkardı, 2. oruç açtı, 3. doğurdu, yarattı = İbr/Aram #pTr açma, çözme, serbest kılma fitre Ramazan bayramında verilen sadaka " fıtrat fıttır[mak <onom < Ar fiTr [#fTr msd.] 1. oruç açma, iftar, 2.

[ xx/c] fırttır- delirmek

< Tü fırt [onom.]

fiyaka [ARasim 1897-99] bir tür lüks at arabası; [ xx/a] caka, çalım ~ Fr fiacre bir tür at arabası < öz Hôtel de St Fiacre 17. yy'da Paris'te fiacre türü kira arabalarının durduğu terminalin adı < öz Fiacre/Fiachra 7. yy'da yaşamış bir İrlandalı aziz fiyasko [ 188+] ~ İt fare fiasco "şişe yapmak", bir tiyatro oyununun "gümlemesi" < İt fiasco şişe ~ EAlm flaska a.a. " palaska * İtalyanca deyimin kaynağı belirsizdir. fiyat ödeme " vefa fiyonk/fiyonga takılan süslü düğüm püskül ~ Ar fi'at [#wfy msd.] karşılık olarak ödenen,

[ARasim 1897-99] fiyonga giysi ve ayakkabıya ~ İt fiocco püskül, ponpon, büyük ve gösterişli düğüm ~ Lat floccus yün kırpıntısı,

fiyord [ xx/b] ~ Fr fjord Norveç kıyılarına özgü derin körfez ~ Norv fjord liman, körfez ~ Ger *furduz ~ HAvr *prtu- liman < HAvr *per-2 geçmek, geçirmek " portal * Karş. İng ford (geçit, körfez), Lat portus (liman). fizibl [ xx/c] Fr faire yapmak ~ Lat facere, fact- a.a. " faktör ~ İng feasible yapılabilir ~ Fr faisible [esk.] a.a. <

fizik [Müh374 180+]fizikatabiiyyat ~Frphysique1. doğa bilimlerine verilen genel ad [esk.], 2. maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalı [xvii] Lat physica doğa bilimi ~ EYun fysike te%rte a.a. < EYun fysis doğa " fiziy(o)+ * Modern anlamı Aristoteles'in maddi varoluşun özelliklerini incelediği Ta Fysiká adlı eserinden türemiştir. fiziy(o)+/fizyo+ ~ Fr/İng physi(o)- bedensel, fiziksel (sadece bileşik isimlerde) < EYun fysis doğa < EYun fyö büyümek, kabarmak, yer kaplamak, (canlı varlıklar) yetişmek, neşvü nema bulmak ~ HAvr *bheu3- kabarmak, şişmek, büyümek fizyoloji [LO xix] ; [ARasim 1897-99] fizyolojik physiologie bedenin yapı ve işlevlerine ilişkin uzmanlık " fiziy(o)+, +loji ~ Fr

fizyonomi [Bah1924] ~Frphysionomie bedensel özelliklerden karakter tahlili yapma ~ EYun fysiognomía & EYun fysis maddi varlık, beden + EYun gignöskö, gnöbilmek " not fizyoterapi fiziy(o)+, terapi [ xx/b] ~ Fr physiothérapie fizik tedavi"

flama [LF xviii] ~ Ven fláma [İt fiamma] 1. alev, meşale, 2. dar uzun şerit şeklinde gemi bayrağı (= OLat flammula gemi bayrağı) ~ Lat flamma alev ~ ALat flagma ~ HAvr *bhlg-ma- < HAvr *bhel-1 yanmak, parlamak * Aynı kökten EYun fl ego, flog- (yanmak). flambe [ xx/c] ~ Fr flambé alevli < Fr flamber alevlenmek, tutuşmak ~ Lat flammare < Lat flamma alev " flama flamenko [ xx/b] ~ İsp flamenco 1. çingene, 2. Güney İspanya'da 1760’lardan itibaren duyulan bir tür çingene müziği =? öz Flamenco Felemenkli flamingo [ xx/c] flamengo ateş kuşu, flamingo < Port flama alev " flama flanel fanila flaş kuvvetli ışık, 2. fotoğraf ışığı [ xx/b] ~ İng flamingo bir tür su kuşu ~ Port

~ İng flannel bir tür yünlü veya pamuklu kumaş " ~ İng flash [onom.] 1. ani parlama,

[Hay 1959 195+]

* Senkronize flaşlı fotoğraf makineleri dünyada 1949'dan itibaren yaygınlık kazanmıştır. fleksibl flectere, flex- bükmek [ xx/c] ~ Fr/İng flexible esnek, bükülebilir < Lat

flit [Cumh 1929] sinek öldürücü sprey ~ marka Flit sinek öldürücü sprey markası ^ 1928 Standard Oil Company. < İng to flit kovmak, kışkışlamak

flor/flüor [ xx/b] ~ YLat fluor kimyada bir element # 1556 Georgius Agricola, Alm. kimyacı. ~ Lat fluor akım, akış < Lat fluere, flux- akmak ~ HAvr *bhleu- taşmak, akmak * Karş. İng fluid (sıvı), fluent (akıcı) < Lat fluere. flora [ xx/a] ~ YLat flora bitkiler alemi < öz Flora Roma mitolojisinde çiçekler tanrıçası < Lat ftös, flor- çiçek ~ HAvr *bhl-o- < HAvr *bhel-3 şişmek, kabarmak, çiçek açmak floresan [ xx/b] ~ Fr/İng fluorescent gaz ışıması ilkesine göre çalışan elektrik ampulü # 1934 General Electric Co. < İng fluorescence fluor gazı gibi elektrik akımı verildiğinde ışıma özelliği # 1852 George Gabriel Stokes, İng. fizikçi < YLat fluor bir element" flor flört [Bah 1924] ~ İng flirt işve, oynaş ~ Fr fleureter a.a. < Fr fleurette [küç.] 1. küçük çiçek, buket, 2. kompliman, hoş söz < Fr fleur çiçek ~ Lat flös, flor- a. a. " flora * İng flower (çiçek), flourish (çiçeklenmek) biçimleri Fransızcadan alınmıştır. florya/flurya [Redh 1890] ~ Yun flöria [çoğ.] < Yun flöri/%löri bir tür ötücü kuş, oriolus ~ O Yun flóros a. a. (= OLat oriolus a. a.) * Karş. Fr loriot (a.a.) < oriolus. floş1 floş2 renkte beş kart [xx/a] [ xx/a] ~Frfloche bir tür ipekli kumaş ~ İng flush 1. ağzına kadar dolu, 2. pokerde aynı

flotör [ xx/c] ~ Fr flotteur suda yüzen şey, şamandıra < Fr flotter/float yüzmek, su üstünde durmak ~ Lat fluctuare < Lat fluere, flux- akmak " flor flu [ xx/b] görüntü ~ Lat flavus sarı, sararmış flüt - Prov flaut a.a. ~ Fr flou soluk, berraklığını yitirmiş, net olmayan ~ İt flauta bir tür nefesli çalgı / Fr flute a.a.

[ xix] flavta

* 20. yy başlarında Fransızca telaffuza uygun olarak düzeltilmiştir. fob hariç net fiyat ~ İt francobordo [Bah 1924] ~ İng f.o.b. < İng free on board nakliye

fobi [ xx/b] ~ Fr phobie patolojik korku < EYun fóbos korku < EYun fobeö korkmak, korkutmak ~ HAvr *bhegw- kaçmak

fodul

[Aş xiv] kendini beğenmiş, fazla konuşan

~? Ar fuDul

[#fDl msd.] fazlalık, kendini beğenmişlik " fazla fok fokstrot [ xx/a] ~ Yun/EYun foke bir deniz memelisi [Bah 191+] ~ İng foxtrot "tilki adımı",

1914'ten sonra popüler olan bir dans & İng fox tilki + İng trot adım (< İng to tread adım atmak, yürümek ~ Ger *tredan a. a. ) " trotuar fokur "fıkır onom [LO xix] fokur fokur şiddetli kaynama sesi; [LO ] fokurdamak ; [LO] fokurtu <

fokus [ xx/c] ~ YLat focus odak # 1604 Johannes Kepler, Alm. astronom ve matematikçi ~ Lat focus ocak, ateş fol [BK 1799] folluk kuş ve tavukların kuluçkaya yattığı yer - Yun foli kuluçka eylemi veya kuluçka yeri < EYun foleös in, hayvan yuvası, kümes ~ İng folk halk ~

folk [ xx/c] köylü (geleneği veya sanatı) Ger *folkam halk, güruh, ordu, kalabalık ~ HAvr *pels-l dolu, çok " poli+

folklor [Bah 1924] köylü töre ve gelenekleri ~ İng folklore halk töre ve gelenekleri ^ 1846 William John Thomas, İng. yazar & İng folk halk + İng lore öğreti, geleneksel bilgiler (~ Eİng lâr a.a. = Alm lehre öğreti)" folk * Sözcüğün Türkçe ve İngilizce anlamları arasındaki fark ilgi çekicidir. folyo [ xx/c] büyük boy kâğıt yaprağı ~ İng folio a.a., bir tabaka kâğıdın ikiye bölünmesiyle elde edilen kitap boyutu ~ İt foglio a.a. ~ Lat folium yaprak ~ HAvr *bhol-yo- < HAvr *bhel-3 (bitki) bitmek, filizlenmek " filiz fön [xx/c] ~ Alm föhn1. Alplerde sıcak güney rüzgârı, 2. saç kurutma makinesi ~ Lat favonis sıcak güney rüzgârı < Lat fovere ısıtmak fon(o)+ ~ Fr/İng phon(o)- ses (sadece bileşiklerde) - EYun fone ses ~ HAvr *bhö-nâ- < HAvr *bhâ-2 söylemek, konuşmak * Aynı kökten EYun femi, fa-, Lat fari (söylemek), EYun fone (ses), Lat fama (ün). fon1 [ResCGaz 1911] resimde arka plan ~ Fr fond zemin, dip, a.a. ~ Lat fundus 1. dip, yer, toprak, 2. çiftlik, gelir getiren mülk ~ HAvr *bhudh- dip * Aynı kökten İng bottom, Alm boden (yer, zemin). fon2 [LO xix] fondo ~ İt fondo akar, sermaye / Fr fonds [çoğ.] 1. çiftlik, gelir getiren mülk, 2. a.a. < Fr fond a.a. " fon1 fondan [Bah 1924] ~ Fr fondant "ağızda eriyen" şekerleme < Fr fondre 1. dökmek, 2. erimek, eritmek ~ Lat fundere, fus- 1. (bir sıvıyı)

dökmek, özellikle metal eritmek veya erimiş metal dökmek, 2. saçmak, yaymak, dağıtmak, girift hale getirmek ~ HAvr *ghu-nd- < HAvr *gheu- bir sıvıyı dökmek * Latince fiil kullanımda geniş anlam yelpazesi kazanmıştır. Karş. confundere/confusio (darmadağın etmek), diffundere/ diffusio (saçmak, yaymak), refundere/refusio (kaptaki sıvıyı geri dökmek, mec. reddetmek). • Aynı HAvr kökten EYun %eö (sıvı dökmek), %yrrıa (sıvı), %oane (dökme aygıtı), Ger *gausjan (a.a.) > İng gush (bolca dökmek). fondip [ xx/c] ~ ?

* Fr fond (dip) dözcüğünden türetilmiş gözükmesine karşılık -dip ekinin mahiyeti anlaşılamamıştır. fondöten fon1, tentürdiyot fondü eritmek " fondan fonem oluşturan seslerin her biri" fon(o)+ fonetik fönetikös a.a. " fon(o)+ [ xx/b] [ML xx/c] ~ Fr fond de teint boya zemini, astar " ~ Fr fondu eritilmiş (peynir) < Fr fondre ~Frphonème bir kelimeyi ~ Fr phonétique sese ilişkin ~ EYun

[DTC1943] [ xx/a]

fonksiyon [ xx/a] ~ Fr fonction 1. işlev, 2. matematikte fonksiyon ^ Bu anlamda 1692 Leibnitz, Alm. filozof~ Lat functio < Lat fungi, funct- (bir şeyle) meşgul olmak, icra etmek, yapmak ~ HAvr *bhu(n)g- < HAvr *bheug-2 isteyerek yapmak fonograf [ARasim 1897-99] ~ Fr phonographe ses kayıt cihazı, gramofon / İng phonograph a.a. ^ 1877 Thomas A. Edison, Amer. mucit" fon(o)+, +graf font [ xx/c] ~ İng font hurufat ~ Fr fonte 1. döküm, 2. metalden dökülen hurufat < Fr fondre dökmek " fondan fora [LF xvi] ~ Ven fora! [İt fuori!] dışarı!, yelken açma emri ~ Lat forâs [akk. çoğ.] kapı dışına doğru, kapı dışarı < Lat foris ev kapısı ~ HAvr *dhwer- kapı" der1 * Karş. İng foreign (yabancı) < Lat foras. forklift çatal + İng lift kaldıraç " firkete [ xx/c] ~ İng forklift çatal kaldıraç & İng fork ~ Fr

form [ xx/a] şekil, biçim; [ xx/b] sporda kondisyon forme biçim, şekil, görünüm ~ Lat forma a.a. (~? Etr *morfa ~? EYun morfe a.a. ) " morf(o)+

forma1

[186+]

~Fr format matbaacılıkta bir

tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi ~ İt formato a. a. ~ Lat formatus " form forma2 [ xx/b] üniforma < Tü üniforma" üniforma

formaldehid ^ 1872 Justus von Liebig, Alm. kimyacı" formik, aldehid

~ Alm formaldehyd kimyasal bir madde

formalite [Bah 1924] ~ Fr formalité 1. biçimsellik, 2. bir işin resmileşmesi için uyulması gereken biçim şartları < Fr formel biçimsel " form format [ xx/c] ~ İng format 1. matbaacılıkta bir tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi, forma, 2. bilgisayarda verilerin düzenleniş biçimi ~ İt formato matbaacılıkta forma " form formen [Bah 1924] ~ İng foreman fabrikada ustabaşı & İng fore ön (~ Ger *fura a.a. ~ HAvr *per1 a.a.) + İng man adam " per+1, manken formik [ xx/b] ~ Fr (acide) formique karıncalarda ve arı zehirinde bulunan bir organik bileşik ^1671 John Ray, İng. kimyacı < Lat formica karınca ~ HAvr *morwi- a.a. formika [ xx/b] ~ marka Formica bir tür kompozit malzeme ^ 1913 Daniel J. O'Conor ve Herbert A. Faber, İng. mucitler < İng for mica "mika yerine" " mika formol formalin " formik ~ Fr formol % 40 formaldehid eriyiği,

formül [Bah 1924] ~Fr formule bir törende kullanılan kalıplaşmış sözler, hazır düşünce veya işlem kalıbı ~ Lat formula [küç.] kalıpçık " form fors [Bah 1924] 1. güç, kuvvet, nüfuz, 2. komutan flaması - Fr force güç, kuvvet, nüfuz ~ OLat fortia a.a. < Lat fortis güçlü, kuvvetli ~? HAvr *bhrgh-to-

* "Komutan flaması" anlamı sözcüğün İngilizce donanma tabiri olarak kullanımından alınmıştır. forsa [LF xvi] ~ Ven (vogatór per) forza [İt forzato] kadırga kölesi, kürek mahkûmu < Ven forzar zorlamak < OLat fortia zor, kaba kuvvet" fors forseps [ xx/b] cerrahide maşa ~ Lat forceps, forcip- maşa b$ Lat formus ateş, köz + Lat capere almak, tutmak " fırın, kapasite forsmajör [ 187+] ~ Fr force majeure daha büyük güç, bir sözleşmenin yürürlüğünü engelleyen beklenmedik durum " fors, majör forum [Bah 1924] kamuya açık toplantı ~ Lat forum 1. evin dış avlusu [esk.], 2. pazar yeri, çarşı, kamuya açık alan < Lat foris dış kapı " fora

forvet [ xx/b] forvert futbolda ileri oyuncu ~ İng forward ileri & İng fore ön (~ HAvr *per1 ileri, ön ) + İng ward yön belirten takı" per+1, gerdan fos [Redh 1890] 1. evlendiğinde bakire çıkmayan kadın, 2. kadınlara özgü bir hakaret deyimi; [AL 192+] çürük, bozuk (argo) ~? * Fr fausse (yanlış) < Lat falsus (a.a.) ile anlam benzerliği ilgi çekicidir. foş, foşur onom [LO xix] foşur şiddetli su fışkırması sesi < " fış

foseptik/fosseptik [ xx/b] ~ Fr fosse séptique lağım çukuru & Fr fosse çukur, hendek (~ Lat fossa a.a.) + Fr séptique lağım " fosil, septik1 fosfat [Cumh 1928] ~ Fr phosphate bir fosfor bileşiği #1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı < Fr phosphore " fosfor fosfor [LO187+] ~Fr phosphore karanlıkta ışıma özelliğine sahip yanıcı bir element ~ YLat phosphorus a.a. # 1669 Brandt, Alm. simyacı ~ EYun fosfbros 1. ışık getiren, ışık veren, 2. sabah yıldızı & EYun fôs, fot- ışık + EYun ferö, for-taşımak, getirmek " fot(o)+1, +ber fosil [ xx/b] ~ Fr fossile 1. kazılarak çıkarılan şey [esk.], 2. jeolojik hayvan veya bitki kalıntısı ~ Lat fossilis kazılarak çıkarılan < Lat fodere, foss-kazmak ~ HAvr *bhodh- < HAvr *bhedh- kazmak fosur onom [ARasim 1897-99] fosur fosur nefes veya duman çıkarma sesi < "fıs

fot(o)+1 ~ Fr/İng phot(o)- ışık (sadece bileşiklerde) < EYun fôs, fot- ışık < EYun faö ışımak, parlamak ~ HAvr *bhâ-l a.a. " fantezi fot(o)+2 photographe/photograph " fotoğraf fotin » [ xix] botin/fotin yarım bot ~ Fr/İng photo fotoğraf < Fr/İng " potin

fotoğraf [NKemal1873] ~Frphotographe görüntü kaydetme cihazı ve işlemi ~ İng photograph a.a. # 1839 Sir John Herschel, İng. fizikçi & EYun fôs, fot- ışık + EYun grafe yazı, kayıt" fot(o)+1, +graf fotojenik fotoğraf veren [Hay 1959 195+] ~İngphotogeniciyi

fotokopi [ xx/b] ~ Fr photocopie kopya cihazı ve kopya işlemi ~ İng photocopy a.a. ~ marka Photocopy fotografik kopya cihazı markası # Commercial Camera Company, ABD " fot(o)+2, kopya

foton [ML xx/c] ~ YLat photon ışık enerjisi taşıyan kuantum birimi ^ 1926 Gilbert N. Lewis, Amer. fizikçi < EYun fôs, fot- ışık " fot(o)+1 fotosel [ML xx/c] ~ İng photocell ışıktan elektrik üreten hücre & EYun fôs, fot- ışık + Lat cella hücre " fot(o)+1, kiler fötr OLat filtrum " filtre [Hay 1959 195+] ~ Fr feutre keçe ~ EFr feltre ~

fovizm [ xx/a] ~ Fr fauvisme modern sanatta bir akım # 1905 Louis Vauxcelles, Fr. eleştirmen < Fr fauve vahşi hayvan ~ Frk *falw föy yaprak " folyo foya şeklinde altın kaplama " folyo [ xx/a] [LO xix] ~ Fr feuille yaprak, kâğıt yaprağı ~ Lat folium ~ Ven fòia [İt foglia] 1. yaprak, 2. yaprak

* Foyası dökülmek veya foyası çıkmak deyimi "altın yaldızı dökülmek, som altın olmadığı meydana çıkmak" anlamındadır. fragman [ xx/b] film parçası ~ Fr fragment kırık şey, parça ~ Lat fragmentum < Lat frangere, fract- kırmak ~ HAvr *bhr(n)g- < HAvr *bhreg-kırmak * Aynı kökten İng break < Ger *brekan (kırmak). frajil frangere, fract- kırmak " fragman [ xx/c] ~ Fr fragile kırılabilir ~ Lat fragilis < Lat

frak [ARasim 1897-99] ~ Fr frac kuyruklu tören giysisi ~ İng frock uzun etekli, kolsuz giysi ~ EFr froc ~ Ger *hrok etek fraksiyon [ xx/b] hizip ~ Fr fraction kesir, bir bütünün küçük parçası ~ Lat fractio kırıntı < Lat frangere, fract- kırmak " fragman frambuaz olgun (meyve) francala [ xx/a] ~ Fr framboise ahududu ~ Frk *brambasia

[EvÇ, Men xvii] frencille/françile bir tür beyaz ekmek - İt frangella Padova kentine özgü bir tür ekmek, Fransız ekmeği?

* İt frangia (kenar süsü, fırfır) veya franca (Fransız) sözcüğünden. frank [ xix] ~ Fr franc2 Fransız para birimi < Lat francorum rex "Fransızların kralı", eski Fransız paraları üzerindeki ibare < öz Francus Frank, Fransız frankofon franc Frank, Fransız " frank, fon(o)+ [ xx/b] ~ Fr francophone Fransızca konuşan < Fr

Fransız ~ Ven franzès [İt francese] Fransız ~ OLat franciscus a.a. < OLat Francia Paris yöresine ve bu bölgede kurulan krallığa 7. yy'dan itibaren verilen ad < Ger Frank bir Cermen kavminin adı" frank frapan - Frk *hrappan [ xx/b] ~ Fr frappant çarpıcı < Fr frapper çarpmak

frekans [ DT C1 94 3] ~F rf r é qu en ce 1. t ek ra rl an ma sıklığı, 2. elektromanyetik dalga sıklığı ~ Lat frequentia < Lat frequens, t- sık, sıkışık, kalabalık < HAvr *bhrekwtıkmak, sıkmak " fars fren mekanizması ~ Lat frenum gem [Bah 1924] ~ Fr frein 1. gem, 2. otomobilde durdurma

frengi [CodC xiii] Fransız, Batı Avrupalı; [ xvi] illet-i frengi 1490'lardan itibaren Batı Avrupa'dan dünyaya yayılan bulaşıcı bir hastalık, sifilis < Tü Frenk Fransız ~ İt Franco a.a. " frank frer [ xx/a] ~ Fr frère 1. erkek kardeş, 2. Katolik keşiş veya tarikat mensubu ~ Lat frater erkek kardeş ~ HAvr *bhrâter erkek kardeş " birader fresk [DTC 1943] fresko ~ Fr fresque taze sıvaya boya tatbikine dayalı resim tekniği ~ İt fresco 1. taze, canlı, 2. a.a. ~ Ger *frisk- taze, keskin, canlı * Karş. İng fresh (taze), fresco (fresk). freze [Müh385 181+] bir metal işleme tezgâhı ~Frfraiser freze makinası ile metal işlemek < Fr fraise 16. yy'da kullanılan fırfırlı dantel boyunluk * Freze makinasının çıkardığı metal kıymıkların şeklinden ötürü. frigorifik [Bah 1924] ~ Fr frigorifique soğutma cihazı, soğutucu & Lat frigus, frigor- buz gibi soğuk (~ HAvr *srîg- soğuk) + Lat facere, fact-yapmak, etmek " faktör frijit frigidus " frigorifik frikik İng kick tekme EŞKÖKENLİLER: İng free : fob, frikik, gasfri friksiyon [Bah 1924] vücudu el veya fırça ile ovma friction sürtünme ~ Lat frictio < Lat fricare ovmak fritöz [ xx/c] ~ Fr friteuse [f.] kızartma makinası < Fr friter kızartmak, ateşte pişirmek ~ Lat frigere, frict- a.a. ~ HAvr *bhrîg- a.a. < HAvr *bher-4 a.a. ~ Fr [ xx/c] ~ Fr frigide soğuk, cinsel açıdan isteksiz ~ Lat

[ xx/b] ; [ 199+] magazin argosunda uygunsuz fotoğraf verme - İng free kick serbest tekme, futbolda serbest vuruş & İng free serbest, özgür (~ Ger *fıîjaz ) +

* Aynı kökten Fa birışten, birıy-, İng fry (kızartmak). friz [ xx/b] ~ Fr frise mimaride dekoratif şerit ~ OLat frisium/frigium "Frigya işi", giyside kenar süslemesi < öz Phrygia Frigya, İçbatı Anadolu'da bir bölge fruktoz [ML xx/c] früktoz ~ Fr fructose meyve şekeri < Lat fructus meyve, verim, mahsul < Lat frui, fruct- hoşnut olmak, ürün elde etmek ~ HAvr *bhrüg- mahsul almak, hoşnut olmak fuar [ xx/b] ticari panayır festival, yortu, bayram ~ ALat fesia a.a. " festival * s > r dönüşümü (rhotacism) Latincede tipiktir. fuaye [ARasim 1897-99] ~ Fr foyer 1. ocak, aile ocağı, 2. tiyatroda sigara içme salonu ~ OLat focarium < Lat focus ocak, ateş " fokus fücceten faca'a aniden geldi, bastı, baskın yaptı fücur [Aş xiv] yırtıklık, fuhuş < Ar facara yırttı, yardı" fecir ~ Ar fucâ'atan [#fc' zrf.] aniden < Ar ~ Ar fucür [#fcr msd.] ahlâksızlık, ~ Fr foire panayır, fuar ~ Lat feria

fueloil [ xx/c] ~ İng fuel oil "yakıt yağı", kalorifer kazanlarında kullanılan bir yakıt (< İng fuel yakıt ~ EFr fouaille a.a. ~ OLat focalia "ocaklık", a.a. < Lat focus ocak, ateş ) + İng oil yağ (~ Lat oleum a.a.)" fokus, petrol füg kaçma, 2. a.a. ~ Lat fuga fuga1 [ xx/b] ~ Fr fugue müzikte bir form ~ İt fuga 1. kaçış,

[ xx/c] seramik karoların arasına doldurulan yapıştırıcı madde - Alm fuge eklem, derz < Alm fügen eklemek, uydurmak ~ Ger *fogjan ~ HAvr *pag-/pak- sıkıca bağlamak, katmak, sıkmak " pakt fuga2 müzikte bir form ~ İt fuga müzikte bir form " füg

fuhuş/fuhş [MMem xvi] ~ Ar fuHş [#fHş msd.] ahlaki sınırları aşma, taşkınlık, rezalet < Ar faHuşa aşırı ve utanç verici idi fukara " fakir ful 1 çok " poli+ ful2 fular [ xx/a] ~ Fa ful güzel kokulu bir çiçek ~ Fr foulard atkı, boyunbağı < Fr fouler bastırmak [ xx/c] [ xiv] ~ Ar fuqarat [#fqr çoğ.] fakirler < Ar faqlr

~ İng full dolu ~ Ger *full- ~ HAvr *pels-1 dolu,

dağıtmak. teleferik < Lat funi culus [küç.a. dökmek. füme [ xx/b] ~ Fr fumé 1. tütsülemek ~ Lat fumare a.duman < HAvr *dheu-1 tütmek funda1 [Men xvii] süpürge yapımında kullanılan bir tür çalı. tel < Lat funis ip. tepelik. dumanla terbiye edilmiş. 2.] fenler < Ar fann " fen [KT xix] fonya topu ateşlemekte kullanılan yanıcı kapsül furnisto [ xx/a] fırında pişmiş et fırınlanmış < Yun furnízo fırınlamak " fırın . saçmak. çalı < Yun föüntönö sık ve girift şekilde büyümek.] ince ip.İng fundamentalism köktencilik < İng fundamental temele ilişkin < Lat fundamentum temel. çirkef * Muhtemelen falya (toplarda ateşleme deliği < İt folla delik. erica ~ Yun foúnta püskül. fus. esas. a. sorguç.Ven fonda! dibe! (emir) < Ven fondar diplemek. " fon1 fundamentalizm/fondamantalizm [ xx/c] köktendincilik . dibi bulmak < İt/Ven fondo dip ~ Lat kablolu tren. kablo fünun fünye ~? İt fogna lağım. dibe atmak. dayanak " fon1 fungal mantar fungisid +sid füniküler [ xx/b] [ xx/c] [ML xx/c] ~ İng fungal mantara ilişkin < Lat fungus ~ İng fungicide mantar öldüren" fungal. 2. dal budak sarmak " fondan funda2 fundus a. furgon [Bah1924] taşımaya mahsus dar uzun araba veya vagon ~ OLat furico ~Frfourgon eşya ve hayvan ~ Yun furnistós ~ Ar funün [#fnn çoğ. duman rengi < Fr fumer duman tütmek. halat. dal budak sarmak ~ Lat fundere. (kabarık şey).fultaym tayming fulya bir bölge [ xx/c] ~ İng full time tam süre (çalışma)"ful1.1. [MMem xvi] funda etmek denizcilikte demir atmak . < HAvr *dhü-mo. öz Puglia Güney İtalya'da [LO xix] soğanlı bir çiçek * Otranto (Pulia) fatihi Gedik Ahmet Paşa tarafından İstanbul'a getirildiği rivayet edilir. (bitki) bolca üretmek. ~ Fr funiculaire telle işleyen şey. yarık) sözcüğü ile anlam ve ses bakımından karışmıştır.

uzaya fırlatılan roket < EFr fuzuli [ xiv] ~ Ar fuDülî [#fDl nsb. futbol [Bah 1924] İng ball top (~ Fr balle top )" fit2. 1566) [ xx/c] ~ İt furia kudurma.a.] 1.] lüzümsuz. gereksiz şey < Ar fuDül [msd. alt kollara ayrılma < Ar faraca dallandı. gençlik. ~ Fr fusée havai fişek.] haddini aşan. oluşmak. çıldırmak fuşya Fuchs Alman botanikçi (ö.] dallanma. fazla şey veya söz " fazla füzyon [ 196+] .] bir atadan gelen çocuk ve torunlar < Ar farc [msd. şair < Fr future gelecek. fus.] [Neş xv] fetihler fütur ~ Ar futür [#ftr msd. artık. istikbal ~ Lat futurus olacak olan ~ HAvr *bhu-tu-olacak < HAvr *bheusolmak. kaynak yapma. İslam ülkelerinde 12. 2. fuseau] mekik ~ Lat fusus a. yetişmek fütüvvet [ xiv] ~ Ar futuwwat [#ftw/fty msd. İt. çılgınlık. metal erimesi.füru ~ Ar furuc [#frc çoğ. erimiş metal dökme. balya fütuhat fetihler < Ar fatH " fetih ~ İng football ayaktopu & İng foot ayak + < Ar futüH [#ftH çoğ.dökmek " fondan .] tembellik. fazlalık. gevşeme < Ar fatara gevşedi. eylem haline ara verdi. [ 199+] çeşitli ulusal mutfakları birleştiren yemek tarzı ~ Fr/İng fusion 1. delikanlı füze [ xx/b] fus [mod. budaklandı furya [ xx/a] Lat furere gazaba gelmek. dindi. gazap ~ Lat furia < ~ YLat fuchsia bir süs bitkisi < öz Leonhard * Türkçe telaffuzu okuma hatasından kaynaklanır. (su) ılındı" fetret fütürizm [ xx/b] ~ Fr futurisme modern sanatta bir akım # 1909 Marinetti. yy'dan itibaren yayılan gençlik ve dayanışma teşkilatı < Ar fatan genç. atom çekirdeğinin yüksek ısıda kaynaşması ~ Lat fusio döküm < Lat fundere. 2.

Fr. zulüm < Ar ġadara haksızlık etti.gabardin [Bah1924] ~Fr gabardine bir tür yünlü kumaş .EFr gauvardine/gallevardine eskiden hac yolcularının giydiği bir tür bol pelerin < EAlm wallevart [mod. donatmak [ML xx/c] ~ Fr gabarit ölçme kalıbı < Ger ~ Ar ğabâwat [#ġbw/ġby msd.] zalim. anlayışsız " gabi gabi ahmak (= Aram #cby kalın ) gacır gaco gaddar kıyıcı " gadir onom sürtünerek ötme sesi < [LO xix] Çingene argosunda kadın [Yus xiv] ~ Çing ~ Ar gaddar [#ġdr im. ~ Ar ğabîy [#ġbw/ġby sf.] gadolinyum [ xx/b] ~ YLat gadolinium bir element ^ 1886 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran. dolanmak + EAlm vart gidiş.] bilgisiz. wallfahrt] hac yolculuğu & EAlm wallen gezmek. gabavet anlayışsızlık < Ar ğabîy bilgisiz. acımasız davrandı ~ Ar ġadr [#ġdr msd. gadir/gadr[Yus xiv] gadr haksızlık. yolculuk gabari *garwian kalıplamak.] bilgisizlik. kimyacı < öz Johan Gadolin Finlandiyalı mineralojist (1760-1852) . anlayışsız.

a. tuvalette yapılan şey. yenme < Ar ġalaba üstün idi. . g$awl] < Ar gül gulyabani. dikkatsizlik. gafil [ xi] . pot ~ Ar gaffar [#ġfr im. f..] önemsemezlik. boş verdi gag [ML xx/c] ~ İng gag [onom. boş bulunma < Ar ġafala önemsemedi. ~ İt galleria a. bilinçsiz " gaflet gaflet [Kut.] sayı veya güç bakımından üstün olma.] hata. göden. üşüştü[msd.a.süt" lakt(o)+ galat mantık veya gramer hatası [ xiv] ~ Ar ġalaT [#ġlT msd. samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi ~ EYun galaksías "süt yolu". gülmekten tıkanma. Yeni Türkçe Lugat. aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı" gulyabani gaip kayıp " gıyap [Kut. Aş xi] ~ Ar ġaflat [#ġfl msd. 1924). f. < EYun gála. [Bah 1924] koridor. Gül xv] unutkan. a. gaitiyye demeli" (M Bahaeddin. kemerli koridor. [ xix] mevadd-ı gâiTa tuvalet maddeleri. özellikle galebe [Neş xv] ~ Ar ġalabat [#ġlb msd. dansetmek ~ HAvr *wel-3 " vals galaksi [P Safa 1949] ~ Fr galaxie. galact.a. [LO xix] kuş gagası gaile ~ Ar ğa'ilat [#ġwl fa.Samanyolu.a. dışkı < Ar ğâTa battı. a. galak.gaf kırma ~ Prov gaf ucu çengelli sopa gaffar [Bah 1924] ~ Fr gaffe 1. 2. yerde bulunan çukur. gaita [Men xvii] gâiT tuvalet.a.] habersiz. ucu çengelli sopa.] burada olmayan. çukura girdi * "Gait. [DK. gala [Bah 1924] ~ Fr gala şenlik. üstün geldi galen galene kurşun [ xx/b] ~ Fr galène kurşun içeren bir mineral ~ EYun galeri [ResCGaz 1912] sanat eserlerinin sergilendiği yer.. yanlış. umursamaz. DK xi] ~ Ar ğâ'ib [#ġyb fa.süt ~ HAvr *glak-t. tiyatroda seyircilere mahsus balkon ~ Fr gallerie revak. dışkı (tıp terimi) ~ Ar ğâ'iT [#ġwT fa. tiyatroda irticalen yapılan espri gaga <onom [Men xvii] bir tür kuş sesi. ağız tıkacı. raks ~ Ger *waljan yuvarlanmak. / OLat galeria a. madenlerde yeraltı tüneli. insan dışkısı. festival ~ İt gala a.] 1. hela çukuru. 2. sıfat olmadığı içün mevadd-ı gaita dememeli.] 1. ~ EFr gale dans.] aniden gelen bela < Ar ğâla aniden saldırdı.] çok bağışlayıcı" mağfiret ~ Ar gafil [#ġfl fa. 2.

^ Guido d'Arezzo. sabo < öz Gallia Galya.] küçük yassı peksimet < Fr galet yuvarlak dere taşı ~ Kelt *galos taş galeyan ğalâ kaynadı galiba olasılıkla " galip galip galebe [ xiv] ~ Ar ğalayân [#ġly msd. üstün ~ Ar ğâlib [#ġlb fa. karamsarlık < Ar ġamma kararttı. koyulaştı galon galon/j alon ~? Kelt ~ Ar ğalîZ [#ġlZ sf. üstün " [Yus. İtal.] kaynama < Ar ~ Ar ğâlibâ [#ġlb zrf. müzikte do sesi. Aş xi] ~ Ar ġamm [#ġmm msd. gam1 [Kut. tahta tabanlı ayakkabı ~ OLat gallicula (solea) Galyalılara özgü takunya. a. ~ Yun gámma . kalbi karamsarlık ve kederle doldu (= Aram #cmm kararma.] galip ihtimal ile. 1050). müzik kuramcısı (ö.a. [ 199+] ayakkabı üzerine geçirilen plastik poşet ~ Fr galoche takunya. ġilZat] kabalaştı. 2. koyu. D " gamma Dört tane gamma harfinden oluştuğu için. galeta [LO xix] Frenk peksimedi ~ İt galetta / Fr galette [küç.] sıkıntı. gizledi. karanlık olma) gam2 [ARasim 1897-99] ~Frgamme müzikte do'dando'ya nota dizisi ~ OLat gamma 1.] yenen. ~ EYun gámma Yunan alfabesinin üçüncü harfi " gamma gama [ xx/b] ('gamalı haç' deyiminde) Yunan alfabesinin üçüncü harfi. keder. Fransa galvanize [etm [KT 189+] ile kaplamak < öz Luigi Galvani İtalyan fizikçi (1737-1798) ~ Fr galvaniser sacı çinko galyum [ xx/b] ~ YLat gallium bir element < Lat gallus horoz < öz Lecoq de Boisbaudran Fransız fizikçi (1838-1912) * Lecoq adı Fransızca "horoz" anlamına geldiği için.* Sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. Gül xiv] galiz [ xiv] ġaluZa [msd.] kalın. kaba < Ar ~ İng gallon sıvı hacim ölçüsü ~ EFr [Tarik 1884] galop [ xx/b] ~ Fr galop atın dörtnala gidişi < Fr galoper dörtnala gitmek ~ Frk walah laupan hızlı koşmak (= Alm wohl laufen) galoş [AMithat 1882] potinleri çamurdan korumak için giyilen üst ayakkabı.

yürümek. kafile [esk. gelin < EYun gámos düğün ~ HAvr *gms-o. [LO ] a. yağmalamak * Karş.vurmak.a. ^ Gregor Mendel (1822-84) Avst. işve < Ar ġamaza [msd. çimdikledi. Yus xiv] ~ Ar ğanîy [#ġny sf.> Fa d. gar1 [Aİhsan1891] ~Frgare büyük demiryolu durağı < EFr garer korumak. elde etmek. göz kırptı. ġamz] 1. Yeni Zelanda kökenli Kanadalı fizikçi. bol" gına ganimet [Aş xiv] ~ Ar ğanîmat [#ġnm sf. 2. çimdikledi.> Ave z.] savaşta ele geçirilen mal. koyun. sıktı. güvenceye almak ~ Ger *waran/*weran bakmak. at yarışlarında bir tür bahis < Fr gagner kazanmak ~ Ger *wainjan ~ HAvr *wois. 1890 ABD < İng gang yolcu grubu. biri aleyhine kötü söz söyledi" gamze gamze [KıpGul xiv] göz kırpma. biri aleyhine kötü söz söyleyen < Ar ġamaza 1.vuruşma < HAvr *gwhen. Fenike alfabesinin üçüncü harfi = Aram gîmel Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi" cim1 gammaz [KıpGul xiv] biri aleyhine kötü söz söyleyen . gangster [ xx/b] ~ İng gangster çeteci.a. (göz vb. İng to gain (kazanmak) < Fr. yolculuk etmek ~ HAvr *ghengh. bot2 gamet [ML xx/c] ~ Fr gamète dişi veya erkek üreme hücresi / Alm gamet a. ~ HAvr *gwhn-tyâ.< HAvr *weis. kazanan.kazanmak.a.] zengin.] 1.. [TDK 1955] çenede veya yanaklarda gülümserken beliren çukurluk ~ Ar ġamzat [#ġmz] göz kırpma. mülk " ağnam ganyan [ xx/b] ~ Fr gagnant 1.gambit [ xx/c] ~ Fr/İng gambit satrançta feda hamlesi ~ İt gambetto çalım.. gözetmek. 2. çete ~ Nor gangr yolculuk ~ Ger *gangan gitmek. biri aleyhine kötü söz söyledi * Modern anlamı 20. [KT ] a.a. ~ EYun gámma Yunan alfabesinin üçüncü harfi ~ Fen gmel deve. İng to win (kazanmak) < Ger.. HAvr g.a. sıktı. göz süzerek bakma.]. [Men ] a. yağma < Ar ġanam 1. . 2. biyolog ~ EYun gamete evlenen kız. mal. gitmek gani [Aş. yy'dan önce kaydedilmemiştir. 2.a. öldürmek) + İng boat gemi " defans.< HAvr *gems. haydut ^ y. gamma [ xx/b] ~ İng gamma ray bir tür radyoaktif ışın ^ 1903 Ernest Rutherford.) kırptı. göz kırpan.a. çelme takma < İt gamba bacak " jambon gambot [LO187+] ~ İng gunboat bir tür savaş teknesi & İng gun silah (~ Nor gunnr savaş ~ Ger *gund.Ar gammaz [#ġmz im. f.düğün.dönüşümü tipiktir. işve. evlenmek * Aynı kökten Ave zamatar/EFa damatar (düğün sahibi). korumak ~ HAvr *wer-4 a. 2.

ğarâbat] yabancı idi. gar2 [ xiv] ~ Ar ğâr [#ġwr] defne bitkisi. korumak). parti 1 gardenya [ML xx/c] öz Alexander Garden İskoçyalı doğabilimci (ö. yy'da Fransızca telaffuza göre düzeltilmiştir. garanti [İkd1907] ~Frgarantie güvence <Frgarantir güvence vermek < Fr garant koruyan. ğarb/ğurûb] uzaklaştı. gözetmek. İng aware. nöbetçi / Fr gardien a.] gariplik. gard [ xx/b] korunma ~ Fr garde koruma. roba gargara ġarġara [onom. laurus nobilis garabet ~ Ar ğarâbat [#ġrb msd. EYun gargarizo. Tüm dillerde onomatopedir. garip [Uy. egzotik. Lat gargarizare. tuhaf idi = Ar ġaraba [msd. ~ HAvr *wor-to. " gar1 garden parti [Bah 1924] ~ İng garden party bahçede verilen parti & İng garden bahçe (~ EFr gardin a. a. ayrıksı < Ar ġaruba yabancı ve ayrıksı olma " garp .] yabancı. Aş viii+] ~ Ar ğarîb [#ġrb sf.< HAvr *wer-4 a. korunma. wary (uyanık. < Ar * Karş.a. gözetmek. nöbet beklemek " gard * Türkçe yazım 19. kasıt. yolcu. çevrili) + İng party " gard.] amaç. (güneş) battı" garp garaj güvenli bir yere almak " gar1 [Cumh 1932] ~ Fr garage a. ~ OLat hortus gardinus etrafı duvarla çevrili bahçe ~ Ger *wardon korunaklı. gözkulak olma. İng guard/ward (nöbetçi). a.a. gardrop garde koru + Fr robe giysi" gard.a. Aynı fiilin varyantı olan Ger *wardön (gözetmek.* Aynı kökten Alm wahren (gözetmek. 1791) ~ YLat gardenia bir çiçek cinsi < gardiyan [EvÇ xvii] vardiyan ~ İt guardiano gemide bekçi. bekçi < Fr garder bakmak. ayrıldı.] a.a. güvence veren < Fr g(u)arer korumak. Fr regarde (bakmak). < Fr g(u)arer korumak. korumak ~ Ger *ward. wehr (savunma). < İt/Fr guardare/g(u)arder korumak. Fr gargariser (gargara etmek). yabancılık < Ar ġaruba [msd. Fr garde.] [Bah 1924] [ xiv] ~ Fr garde-robe giysi dolabı & Fr ~ Ar ġarġarat [#ġrġr msd. nöbette). önyargı ~ Ar ġaraD [#ġrD msd. güvenceye almak " gar1 garaz [Aş xiv] özellikle şahsi ve gizli kasıt. beklemek) kökünden Alm warten (beklemek). a.

uzaklaştı. kurabiye. erkek çocuk. frikik gasil/gaslġasala yıkadı gasıp ~ Ar ğâSib [#ġSb fa. garip. gazsız & İng gas ~ Ar ġasl [#ġsl msd. suya dalma.mide ~ EYun gástron ~ Fr gastrique mideye ilişkin ~ EYun . yy'dan sonraki bir dönemde "yabancı. gark [Aş xiv] ~ Ar ġarq [#ġrq msd. zorla alan " gasp ~ İng gas-free gazı boşaltılmış. işlemek " erg garsoniyer [ xx/b] ~ Fr garçonnière 1. güneş batımı. gurup. evlilik dışı ilişkiler için tutulan daire < Fr garçon oğlan çocuğu.]. vale ~ HAvr *werg. 2. hizmetçi. uşak " garson gasfri [ xx/c] + İng free serbest.* "Fakir" anlamı 17. çırak.a.] 1. suya battı [ 1920] alafranga yemekte tabak donatma unsurları . hizmetkâr. boğulma. vatanından uzak olan kimse" anlamından türemiştir. zaptetti gastr(o)+ mide gastrik gastrikós " gastr(o)+ [ xx/c] ~ Fr/İng gastr(o). armatür [esk. uşak. boş " gaz1. kendinden habersiz hale gelecek derecede dalma < Ar ġariqa daldı.] 1. oğlan. 2.çalışmak. mağrip EYun Europe : avrupa garson [AMithat 1877] restoran hizmetçisi ~Frgarçon 1. korumaya almak ~ Ger *warnjan kendini korumak.) * Arapça fiilin ikinci anlamı (yabancı olma. Batı < Ar ġaraba ayrıldı. süsleme < Fr garnir tahkim etmek. gurbet. (gün) battı (= Aram csrebâ gün batımı = Akad erebu a. 2.Fr garniture donatım. EŞKÖKENLİLER: Ar #grb : garabet. el koydu. korumak " gar1 * İng warn (uyarmak) fiili. çırak ~ Frk *warkjo işçi. hizmetçi dairesi. köken itibariyle warn thee! veya be warned! (kendini koru) uyarı cümlesinden kaynaklanır.] bir şeyi zorla ve yasadışı yollarla alma < Ar ġaSaba zorla aldı.] bedeni yıkama < Ar garnitür gasp [ xiv] ~ Ar ġaSb [#ġSb msd. tuhaf olma) türevseldir. savunmak < Ger *waran gözetmek.] gaspeden. garp. EYun Europe (Batı ülkesi) muhtemelen bir Sami dilinden alıntıdır. garp [Aş xiv] garb ~ Ar ġarb [#ġrb msd. 2. donatmak ~ Ger *warnjan korunmak " garnizon garnizon [Bah1924] ~Frgarnison savunma amaçlı olarak bir kente veya kaleye yerleştirilen askeri birlik < Fr garnir tahkim etmek.

kıskançlık yüzünden hırslanma ~ Ar ġayrat [#ġyr msd. gayret gösterdi gayrı [DK xiv] tamlamalarda) < Ar ġayr [#ġyr] başka. Yus xiv] haysiyetine dokunma. fanatizm.] » [ 199+] " kâfir ~ İng gay 1.a. -değil (sadece * Geç Osmanlıcada Batı dillerinden alınan in.gastrit [ xx/b] ~ Fr gastrite mide iltihabı" gastr(o)+ [ xx/b] ~ Fr gastro-entérologie mide ve gastroenteroloji bağırsak hastalıkları uzmanlığı" gastr(o)+. 2. son derece " gaye gayret [Aş. immeuble > gayrımenkul. irrationel > gayrıaklî. dökülen < Nor geisan akıtmak.sıvı bir şeyi dökmek " fondan gayya ~ Ar ġayyat [#ġwy msd.] kıskançlık. gayser/gayzer [ xx/b] ~ İng geyser yer altından fışkıran su ~ İzl geisir fışkıran. havagazı lambası ~ Fr gaz a. kötü yola düştü " gabi gaz1 [LO 187+] fizikte maddenin uçucu hali. qawd/qiyâdat] önayak oldu. van Helmont (1577-1644) Holl. cehennemde bulunan bir kuyunun adı < Ar ğâwa baştan çıktı. lokantacı" gastr(o)+. iş bitirdi gâvur gay gai neşeli gayda gaye hedef. Aş. Kıp xiv] gayet son ~ Ar bi-ğâyat son olarak. fuhuşa aracılık eden < Ar qâda [msd. +nomi [ML xx/c] ~ Fr gastronomie damak zevki gavat/kavat [CodC. eşcinsel erkek ~ Fr [Kut.önekli bileşiklere karşılık üretmek için kullanılmıştır. ~ Hol gaz maddenin uçucu hali # J.] baştan çıkma. [İM665 187+] havagazı. kötü yola düşme. neşeli. kimyacı ~ EYun %âos dünya yaratılmadan önce varolan şekilsiz varlık " kaos . fışkırmak ~ Ger *gausjan ~ HAvr *gheus< HAvr *gheu. (sıvı) dökmek. DK xiii] kavvad hakaret terimi ~ Ar qawwâd [#qwd im. B. enter(o)+ gastroentestinal [ xx/b] ~ Fr gastro-intestinal mide ve bağırsağa ilişkin & EYun gástron mide + Lat intestinum bağırsak " gastr(o)+ gastronomi uzmanı.ve a(n). Karş. bir şey uğruna büyük hırs gösterme < Ar ğâra kıskandı. son nokta gayet [LO xix] ~ Bul gayda Bulgarlara özgü tulumlu çalgı ~ Ar ğâyat [#ġy msd. diğer ~ Fa ġayri -den başka. Bağımsız ad olarak kullanımı halk diline özgüdür. amaç.] muhabbet tellalı.

a. gazi [Kut. 2. [Men xvii] gebe hamile < Tü *keP-2 şişmek. öfkelendi gazel şiiri Ar ġazala yün eğirdi [ xiv] ~ Ar ġaDab [#ġDb msd.] Gazze'ye ait. a.) Fransızcadan alınmıştır. Tü küwen(şişinmek). Gül8 xiii] kızgınlık. müzikli lokanta < İt casa ev ~ Lat casa baraka. öfke < Ar ġadiba kızdı. [xvi] * Venedik cumhuriyetine özgü bir kavram iken 1630’larda Almanya ve Hollanda. . 2. gaza [Kut. yağma. daha sonra Fransa ve İngiltere'de benimsenmiştir.* Holandaca sözcüğün telaffuzu Yunanca %âos ile eşdeğerdir. DK xi] gaza eden veya dünyevi amaçla akın eden. saldırı < Ar ğazâ 1.] akın. köwrüğ/küwrüğ (davul). şişkin. evcik. [Cumh 1929] gazoz ~ Fr eau gaseuse gazlı su. gaz3 [LO xix] ince tülbent ~ Fr gaze cerrahide kullanılan bir tür gevşek dokunmuş bez ~ Ar ğazzî [nsb. 2. köwtünğ.] 1.] flört etme.] ~ Ar ġazal [#ġzl msd. istilacı" gaza ~ Ar gazin [#ġzw fa. lamba gazı + Lat oleum yağ " gaz1 * Türkçede önceleri hem lamba hem otomobil yakıtı için gaz(yağı) kullanılırken. istila etti gazap [CodC. Trkm gebe (balon). küwij (içi koflaşan ağaç). küwre (şişmiş ceset). gayret etti. limonata ve sodyum bikarbonattan yapılan içecek < Fr gazeux gazlı < Fr gaz"gaz1 ge(o)+ gebe » " je(o)+ <Tü [Kıp xiv] kebe şişik. • Final p/w etkisiyle türevlerde ünlü yuvarlaklaşması görülür. kabarmak. kulübe gazoz [ARasim 1897-99] gazöz. daha sonra otomobil yakıtı için benzin sözcüğü tercih edilmiştir. çabaladı. benzin & İng gas1 uçucu madde. metelik.] rafine edilmiş petrol. aşk gazete [179+]gazeta ~Frgazette parayla satılan haber bülteni ~ Ven gazéta [İt gazzetta ] 1. Venedik devletinde bozuk para birimi. içi boşalmak * Karş. DK xi] din uğruna savaş ~ Ar ğazât/ğazwat^ [#ġzw msd. baskıncı. petrol lambası. gaz2 [Bah 1924] gaz/gazyağı petrolden elde edilen lamba ve otomobil yakıtı.] dini ~ İt casino gazino [KT xix] kazino müzikli lokanta [küç. a. Karş. < öz ġazzat Filistin'de bir kent * İng gauze (a. [Cumh 1929] otomobilde benzin pedalı ~ İng gasoline [Amer. aşk sözleri. akın yaptı. DK. kulübe.a.a.

[xi] " geç gecik[mek * Güçlendirici -ik. içi boşalmak " gebe gebere/kapari [Men xvii] gebere/kebere ~ Yun kápari çiçeklerinden turşu yapılan bir bitki.a. son " * Eski Türkçe uzun kapalı e ile k??ç. gedik <Tü [DK xiv] gedük çentilmiş. xix LO).geber[mek <Tü [Kıp xiv] keber. geç) ve kısa açık e ile keç. 2. oyuk. * İng caper. gerideki.a. geri.[xiv Kıp] delmek.(gecikmek. [Arg xvi] (hayvan) ölmek < Tü *keP-2 şişmek. hamile olmak. ~ Aram qapar a. geçim (bir tür zırh. geçim <Tü [Bah1924]1. pehlivan. dün <Tü [Kıp xiv] kecik. arkada olan < Tü ke/ke5 arka.birlikteyaşama. geç[mek gece Tü Tü [ viii] keç. cevşen . maişet <Tü geç-" geç- * Karş. geç vakit.(geçmek) fiilleri muhtemelen birleştirilemez. delik. öte yana gitmek [Uy viii+] kéçe gece. gebeş kabş teke. [LG188+] avanak (argo) ~ Ar [Uy viii+] kéç sonraki.xvii Men. [Fel 194+] anane < Tü gel-" gel- TTü görenek sözcüğüne nisbetle türetilmiştir.aşmak.[Kaş] gecikmek " geç < Tü keç. çarşı ve pazarda bir kişiye tahsis edilen yer < Tü ked-/ged. Sözcüğün bugünkü anlamlarına 20. yy başına dek yaygınken bu tarihten sonra kapari biçiminin yayılması Yunancadan ikincil bir alıntıyı akla getirir. yarık açmak.şişmek. koç (= İbr kebes kuzu ) geç geri Tü [ xviii] koç.a.geç olmak < Tü kéç. [Çağ xv] geber-şişmek. [ xvi] safta bir askerin yeri. uzlaşma. capparis spinosa ~ EYun kápparis a.] geğirme sesi " +kir~ İng gecko bir tür kertenkele ~ Malay keko [ viii] kel. Fr capre biçimleri Yunancadan alınmıştır.a. . Türkçe gebere biçimi 20. çentmek geğir[mek geko gel[mek gelenek Tü YT Tü [ xi] kekir[ xx/c] < Tü kek [onom. yy'dan önce rastlanmaz.ekiyle.

KT xix] büyümek. * Gelmek fiiliyle ilişkisi muğlaktır. suda taşıt aracı gen [DTC1943] ~Alm gen canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi ^ 1866 Gregor Mendel. Telaffuzu Almancaya uygun olarak düzeltilmiştir. EvÇ xvii] ceneral Venedik donanma komutanının ünvanı.a. [ xix] jeneral/ceneral Avrupa ordularında bir rütbe. gelincik 1 <Tü < Tü gelin " gelin [MŞ xiv] kırmızı çiçek açan bir otsu bitki.a.] ordu kumandanı < Fr capitaine général genel kumandan < Fr général genel ~ Lat generalis soya ait. [ResmiG 1934] general Türk ordusunda bir rütbe ~ Fr générale [f. Avst. ırk " genetik * Türk ordusunda 26/11/1934 tarihli kanunla kullanıma girmiştir. gelincik2 <Tü bir tür küçük yırtıcı hayvan. İng gene (/cm/).) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. mustela < Tü gelin " gelin * Muhtemelen Ar cirsat veya ibnu-l-cirs (a. Fr gène (/jen/).a.gelin Tü [Uy viii+] kelin a. biyolog < Lat genus / EYun génos soy. [KatipÇ. papaver * Kırmızı çiçeği gelin başlığına benzetildiği için.) < cirs (gelin) çevirisidir. bol" geniş * Fr général (a. her gene genel YT » [CepK 1935] umumi " yine Tü gerjğ geniş. gener-soy. yavru. genç hayvanın küçüğü Tü [Uy viii+] kenç çocuk. ırk " genetik * Karş. genel < Lat genus. general [LF xvi] . geliş[mek gem demir parçası gemi Tü <Tü [LO. şakayık-ı numan. boy atmak [Mü xvi] < Tü gel-" gel- ~ Yun/EYun kemos atların ağzına vurulan [Uy viii+] kémi tekne. sandal. genelge YT [CepK 1935] tamim <T ü genel "genel * Sıfata eklenen -ge ekinin işlevi belirsizdir. .

ırk).a. generare (doğurmak.ve isim eki -ğ ile. gerdek evi tabir olunur. genus (soy. OLat virare (döndürmek) biçiminin dolaysız kaynağı belli değildir. [BK 1799] girdek oba tabir edilen büyük çadırdır . bol uzak < Tü *ke. güvenilir.a.yaymak.dönmek ~ OFa waştan.(doğurmak. otağ. uzatmak/uzamak " geniş * Geçişli fiil eki -r. < EYun génos soy. gerçek <Tü [T S xiii] gérçek inanılır. genitiv/genitif geniz/genzgenleş[mek YT Tü ? [DTC 1943] [MŞ xiv] gerjiz ağzın arka kısmı [TDK 1944] gerjğ geniş " geniş < Tü geometri [Göv192+]jeometri EYun geömetria yer ölçümü. yaygın. döndürmek). ) ~ HAvr *wer-t. boyun < Fa gaştan.. gerdek [İdr. sadık gerçi eğer [Yus xiv] ~ Fa agar çî/gar çî eğer ki. * Aynı kökten Lat gignere. Alm werden (dönüşmek).Fa girdak kral çadırı. geniş <Tü [LL 1732] geniş yaygın. İng -ward (bir şeye veya yöne dönme bildiren takı). a.genetik/j enetik [DTC 1942] jenetik ~ Fr génétique soya ilişkin.a. gelin odası < Fa gird yuvarlak nesne. dönen. [Kıp xiv] kérşek/kérçek kértü [viii+ Uy] doğru. * Geçişsiz fiil eki -n. inanılır.a.a. eksen. düğün sırasında gelin için hazırlanmış bir çadır veya gelin odası . a.ile. ger[mek Tü [Uy viii+] ker. vasi.dönmek. ırk < EYun gígnomai. " je(o)+. yaymak yaymak/yayılmak. babası olmak). ki zifafhanedir. ward. 2. (= Ave vart.a. uzatmak veya yayılmak. kavim). gen. döndürmek * Aynı kökten Lat vertere/versare (dönmek. nasci < gnasci (doğmak). her ne kadar " < Tü < Tü *ke- gerdan [Aş xiv] dönen ~ Fa gardan/gardan 1. DK xiv] zifaf çadırı. +metre ~Frgéometrie hendese~ * Türkçede önceleri Fransızca jeometri biçimi kullanılırken. ırsi ~ EYun genetikös a. yy'da türeyen -iş ekinin kaynağı belirsizdir. 1930’lardan sonra muhtemelen Almanca etkisiyle geometri tercih edilmiştir. gens (soy. uzamak < Tü ken/gen [viii-xix] geniş.a.çekerek uzatmak. kalıtımsal. üremek). genius (doğurgan ruh). = Sans vrt. gard. 18.. daire. güvenilir. • Gen biçimi Türkiye Türkçesinin ilk dönemlerinden 19. küme. Ar cins Yunancadan alıntıdır. yy'a dek yaygın olarak kullanılmıştır. otağ. çadır " gerdan . Yus.a. [Redh ] girdik küçük bir değirmi çadır. gen-doğurmak ~ HAvr *gensa.

dökmek ) " kavak. savaş ~ HAvr *wers-1 kargaşa * Aynı Germence kökten İng war (savaş). son " +ri <T üger-"ger- gerilla [ML xx/c] ~ İng guerrilla 1. < Tü *gere-" gerek * Geremek fiili kaydedilmemiştir. Fr chaudron (büyük su kabı) < Lat caldaria. düzensiz savaş. gerek gerek[mek Tü <Tü [Or viii] kergek eksik. İspanya'da 1806-1812 Napoleon harbi sırasında kullanılan düzensiz savaş yöntemlerine verilen ad < İsp guerra savaş ~ Ger *werra-kavga. & EYun géron ihtiyar (~ HAvr *gers-l a.) + EYun iatrós tabip " +iyatri geriz [ xiv] ~ Fa kârez lağım & Fa kâw çukur + Fa rez akıntı. su ısıtma kabı ~ Lat caldaria a.] "küçük savaş".akıtmak.a. rez. döküntü. L.a.gerek olmak " gerek [Kıp xiv] kerek-. < Lat calere ısıtmak " kalori * Karş. +gâh geri gerilim Tü [ viii] kérü arkaya ve sona doğru YT [Fel 194+] tansiyon ~ Fa kârgâh çalışma < Tü ké/kéd [viii+ Uy] arka. geri. 2. Nascher. karmaşa. [DK xiv] gerek- * Sıfat kökünden fiil üretilmesi dikkat çekicidir. lazıme < Tü gerek " gerek gergedan [MMem xvi] kergeden ~ Fa kargadan gergedan ~ Sans kaDgadhenu dişi gergedan < Sans kaDgá 1. tabip (1863-1944). 2. noksan < Tü kerge. ^ 1909 I. tezgâh. pislik (< Fa re%tan. İng cauldron. gerilla savaşçısı ~ İsp guerrilla [küç. kılıç. gerekçe YT [ 193+] gerektiren sebep. rıht germanyum Germania Almanya [ML xx/c] ~ YLat germanium bir element < . özellikle dokuma tezgâhı " kâr. Alm wirre (kavga. Avusturya kökenli Amer.eksik olmak < Tü kerek bol.gerdel [Mü xvi] kerdel/kerder su kovası kardári] kazan. gereç YT [CepK 1935] levazım ~ Yun kaldári [mod.a. gergedan " korna gergef [LO xix] küçük el tezgâhı yeri. geriyatri/jeriyatri [ML xx/c] jeriatri ~ Fr gériatrie yaşlı hastalıkları uzmanlığı ~ İng geriatry a. kargaşa).

gerzek + [ 197+] < Tü geri zekâlı" geri.a. -eze eki Türkçe ile açıklanamaz. şişirmek. gevre[mek Tü [ xi] kewre. boş laf + Fa zan çalan " +zen * Tü gevmek (ağzında çiğnemek.a.a. rıht germanyum Germania Almanya [ML xx/c] ~ YLat germanium bir element < * Lat Germanus (Alman) sıfatı Galyalıların Alman aşiretlerine verdiği isimden alınmış olup muhtemelen Keltçe "komşu" anlamına gelen bir sözcükten türemiştir. rez. İki ayrı fiil olup olmadığı tartışılabilir. kabartmak).* Lat Germanus (Alman) sıfatı Galyalıların Alman aşiretlerine verdiği isimden alınmış olup muhtemelen Keltçe "komşu" anlamına gelen bir sözcükten türemiştir. kap. gevelemek) fiilinden türetilmesi zorlamadır. < Tü kel-" * Biçim bakımından két-/git.fiilinin geçişli türeviyle birleşmiştir . geveleme < Tü kevmek [Kaş] diş etleriyle çiğnemek. geviş getirmek * Karş. içini boşaltmak.akıtmak. gevşetmek. [TS xiv xiv] gelür-/getür-a. dedikoducu. döküntü. 2. geven Tü? [Kıp. oymak. zekâ .a. " geviş * Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele.yumuşamak. MŞ xiv] keven bir tür dikenli bitki.kel(t)ür. gevşemek yumuşatmak. zayıflatmak " geviş < Tü keP-1 [xi] çiğneyip geriz [ xiv] ~ Fa kârez lağım & Fa kâw çukur + Fa rez akıntı. tragacanthus geveze [Kıp xiv] gevzen/gebzen ~ Fa gapzan çok konuşan.(1. LO.ekiyle. zekâ ~ Alm gestapo Nazi döneminde gizli polis gestapo [ xx/b] örgütü < Alm geheime staatspolizei gizli devlet polisi getir[mek gelTü [Uy viii+] keltür-/kétür. MBah] diş etleriyle çiğnemek.= két(t)ür-. getto [ML xx/c] ~ İt ghetto bir kentte azınlıkların yaşadığı semt < öz Ghetto Venedik kentinin Yahudi mahallesi gevele[mek <Tü [LO xix] ağzında yumuşatarak çiğnemek < Tü gevmek [Men. Tü *keP-2 (şişmek). dökmek ) " kavak. KT. pislik (< Fa re%tan. Bur. çene çalan & Fa gap lakırdı. geviş Tü [Kaş xi] keviş ağzında yumuşatarak çiğneme.. gerzek + [ 197+] < Tü geri zekâlı" geri. lafazan. geviş getirmek = Tü kevmek [Kaş] a. Karş.

KT. geviş getirmek. [TS xiv xiv] gelür-/getür-a.= két(t)ür-. Bur.gestapo [ xx/b] örgütü < Alm geheime staatspolizei gizli devlet polisi getir[mek gelTü ~ Alm gestapo Nazi döneminde gizli polis [Uy viii+] keltür-/kétür. " geviş * Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele. 2.yumuşamak.ekiyle. gevremek < Tü kepiş geviş. geviş getirmek * Karş. her çeşit av hayvanı. şişirmek.a. gevşek.a. yumuşayış " geviş [ viii] kéyik 1. içini boşaltmak. dolaşmak . boş laf + Fa zan çalan " +zen * Tü gevmek (ağzında çiğnemek.kel(t)ür.1. yumuşamak. oymak. kap.a. LO. geyik [ML xx/c] Japon hayat kadını ~ Jap geişa sanatçı [ viii] kez. gevelemek) fiilinden türetilmesi zorlamadır. lafazan. getto [ML xx/c] ~ İt ghetto bir kentte azınlıkların yaşadığı semt < öz Ghetto Venedik kentinin Yahudi mahallesi gevele[mek <Tü [LO xix] ağzında yumuşatarak çiğnemek < Tü gevmek [Men. dedikoducu. < Tü kel-" * Biçim bakımından két-/git. geven Tü? [Kıp. geviş Tü [Kaş xi] keviş ağzında yumuşatarak çiğneme. geviş getirmek = Tü kevmek [Kaş] a. MBah] diş etleriyle çiğnemek. Karş. gevre[mek Tü [ xi] kewre. geveleme < Tü kevmek [Kaş] diş etleriyle çiğnemek. gevşemek yumuşatmak. gevşemek " gevregevşe[mek geyik geyşa & Jap gei sanat + Jap sha kişi gez Tü Tü [ xi] kez ok için kiriş üzerinde açılan çentik gez[mek Tü Tü [ xi] kewşe. Men xvii] gevrek bir tür kuru ekmek < Tü kePre. gevşetmek. İki ayrı fiil olup olmadığı tartışılabilir. çene çalan & Fa gap lakırdı. MŞ xiv] keven bir tür dikenli bitki. [EvÇ.(1. zayıflatmak " geviş < Tü keP-1 [xi] çiğneyip gevrek Tü [ xi] kewrek yumuşak.fiilinin geçişli türeviyle birleşmiştir . Tü *keP-2 (şişmek). 2..a.yürümek. -eze eki Türkçe ile açıklanamaz. kabartmak).yumuşamak. 2. tragacanthus geveze [Kıp xiv] gevzen/gebzen ~ Fa gapzan çok konuşan.

[onom. gigant- * "Bir birimin milyar katı" anlamında kullanımı yenidir. <onom parmak ucuyla dokunma sesi Tü kadem kadem adım adım ~ Ar qadam < Tü gidiş " git- gidon [Bah 1924] ~ Fr guidon bisikletin yön çubuğu. DK xiv] kıcırdı araba tekerleği sesi. < " gacır [Aş. seyyare < Ar sayr (gezmek) ve Fr planète < EYun planân (gezmek). ğa5w] besledi gider[mek gıdı gidi ahlaksız. model. tırmalamak gıcır onom pek cilalı (argo) gıda [msd. Yus xiv] Tü ~ Ar ği5â' [#ğ5w msd.gitmek " git. [LO ] gıcır libas yeni.aşırı büyük ~ EYun gigás. gıdık " gıcık gıdım gıdım ayak. tahriş.] tahriş etmek. a. [ xi] kétergerdan [Mercimek xv] deyyus.görmek " ide giga+ dev ~ Fr/İng giga. gıcık Tü [Uy viii+] kıçık kaşıntı. yönlendirmek ~ Ger *wîtan bildirmek. pezevenk * Gitmek fiiliyle ilişkisi yoktur. göstermek. adım " kadem gidişat * Ar -at çoğul ekiyle < Tü [İdr. gibi benzerlik Tü [Oğ xi] kibi a. yol göstermek ~ HAvr *weid. [LO ] a. < Tü kıp [xi] kalıp. gık gıllıgış onom [ xiv] gırtlak açıp kapama sesi ~ Ar ġill u ġişş kin ve dalavere .EŞKÖKENLİLER: Tü gez-: gez-.] besin < Ar ğa5â < Tü két.? ~ Fa gıdı deyyus. [TS xiv] gicik kıcı-/gici. dümen < Fr guider yönetmek.a. gezegen gezegen YT [TDK 1944] seyyare < Tü gez-" gez- * Karş.

KT. sığınmak ~ OFa wire%tan. bolluk. bolluk içinde idi gıpta ġabaTa [msd. [ARasim 1897-99] [Gül xv] " gır ~ Fa gird âb su döngüsü & Fa < [ xix] ~ Ar ġibTat [#ġbT msd. gır. a. şamata yapmak (argo) < Tü gır [onom.tutmak " +gir gırıl onom " gır ~ Fa girizgâh [Men. ğanâ] ihtiyacı yoktu. melce. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit < Fa gurez kaçış < Fa gure%tan. 2. ġabT] kıskandı gipür işlemek ~ Ger *wîpan gır gir[mek gırç onom Tü onom [ xix] gırlamak makara sesi. girift [ xiv] giriftar tutulmuş. gurez.a. Yus xiv] Kuran'a göre cennette bulunan genç ~ Ar ğilmân [#ġlm çoğ. wirez. [ARasim 1897-99] giriRa/giriRâr tutulmuş < Fa giriftan. kıskançlık < Ar ~ Fr guipure bir tür dantel < Fr guiper ipekle girdap gard/gird dönen + Fa âb su " gerdan.] oğlanlar < Ar ğulâm " gulam gına [ xiv] ~ Ar ġinan [#ġny msd. [DTC 1944] makinalı balık ağı. Bah xvii] kaçacak yer.kaçmak. gırla gırnata klarnet gırtlak [LG188+] çok (argo) ~ ? [onom. ab gırgır <onom [ xix] makara sesi. a. gırtlak.] ~ İt clarinetta" [EvÇ xvii] kraneta/krenete <onom [T S xv] kekirdek/kekirdak 1. [ 195+] söze giriş ~ Fa gurezgâh 1. LO.] zenginlik. kaçacak yer.a. kıkırdak < Tü gırt/kırt [onom. sığınak. fazlalık < Ar ġaniya [msd. kaçma kapısı.] " gır * Argo kullanımı muhtemelen makaraya almak deyiminden benzetme yoluyla. +gâh * Modern anlamı giriş kelimesinden kontaminasyon yoluyla türemiş olmalıdır. bağırsak sesi [ viii] kir. Yus xiv] Kuran'a göre cennette bulunan genç ~ Ar ğilmân [#ġlm çoğ. 2.] oğlanlar < Ar ğulâm " gulam [Aş. " gü+.] kıkırdak veya öğürme sesi . [ 197+] gırgır geçmek alay etmek.] haset.gılman erkekler gılman erkekler [Aş.

< HAvr *kel-1 kesmek. ~? EFa * Yunanca sözcük bilinmeyen bir şark dilinden alıntıdır. 2. ~ Lat cithara a.gişe [ARasim 1897-99] parmaklık.örtünmek. a. ~ E Yun kithára a. [DK. gizle[mek Tü [Uy viii+] kizle. sır < Tü giz" gizle- * Ada eklenen -em ekinin işlevi belirsizdir.a. bilet veya banka veznesi Nor wik kapı git[mek Tü [Uyviii+]két-a. a.saklamak < Tü kiz bir tür kutu veya kap." giy[CepK 1935] esrar. gıyap [ xiv] olmama.: gider-. a. bıçak vurmak " kup . EŞKÖKENLİLER: Tü git. Gül xv] geyesi. yokluk < Ar ğâba kayboldu ~ Ar ğiyâb [#ġyb msd. gidişat. ~Frguichet[küç. Karş. potansiyel < Tü giz" giz * Ada eklenen -il ekinin işlevi belirsizdir. hazır giyotin [AMithat 1877] ~Frguillotine mekanik kafa kesme cihazı < öz Joseph-Ignace Guillotin adı geçen cihazı icat eden Fransız tabip (1738-1814) giysi giz <Tü YT [İdr xiv] keyesi. * Türkiye Türkçesinde é > i dönüşümü tipiktir. Fa sihtar (üç telli çalgı). Uzun sesliden ötürü türevlerde t > d değişimi görülür. küçük kapı. sır < Tü gizle-/gizli" gizle-gizem YT [CepK 1935] esrar. giysi giymek ) * Türkiye Türkçesinde é > i dönüşümü tipiktir. [LL 1732] giysi < Tü giy. giy[mek Tü [Uy viii+] ke5(= Moğ kedür. giysi sandığı gladyatör [Aİhsan1891] ~FrgladiateurEski Roma'da gösteri için savaşan kişi ~ Lat gladiator kılıççı < Lat gladius Galyalılara özgü enli kılıç ~ Kelt ~ HAvr *klad-yo.] kayıp olma. dutar (iki telli çalgı) < târ (tel).]1. gizil YT [Fel 194+] virtüel. gitgitar [AMithat 1875] gitara ~ Fr guitare bir tür telli çalgı ~ İsp guitara a.

kimyacı (1786-1889) < EYun glykerós tatlı. +jen1 glikoz/glükoz bir tür şeker < EYun glykys tatlı ~ HAvr *dlku. Romalı doğabilimci (24-79) < Lat gladius kılıç " gladyatör glazür [ xx/c] ve sert cila < Fr glacer dondurmak. [ 199+] küresel toptan. ~ HAvr *glebh~ Fr/İng global global [ xx/b] .a.a. glaukoma/glokom [ xx/b] ~ YLat glaucoma göz bebeğinin matlaşmasına yol açan bir göz hastalığı < EYun glaukós yeşilimsi mavi * Hastalık sonucunda gözbebeğinin aldığı renkten ötürü. camlaştırmak < Lat glacies buz ~? HAvr *gl-k.zamk. bütünsel < Fr/İng globe top. şeffaf ~ Fr glycogène karaciğerde glikoz deposu [Bah1924]glükoz/glikoz ~Frglucose gliserin [ xix] ~ Fr glycérine kokusu şekere benzeyen bir kimyasal madde ^ Michel-Eugene Chévreul. şekersi < EYun glykys tatlı " glikoz glob [ xx/b] < HAvr *gel-1 topak yapmak. yuvarlamak ~ Fr globe küre ~ Lat globus a. camlaştırmak " glase glikojen [ xx/b] işlevini gören bir kimyasal madde " glikoz. donmak " jel * İng glass (cam) Fransızcadan alınmıştır.] a. 2.] kürecik " glob glokom [ML xx/c] ~ Fr globuline kanda bulunan bir ~ Fr glaucome" glaukoma glüten [ xx/a] ~ Fr gluten tahılllarda bulunan yapışkan nitelikte azotlu madde ^ 1787 Guyton de Morveau. < İng globule [küç. küre " glob globülin [ML xx/c] protein / İng globulin a. cam gibi < Fr glacer dondurmak. kimyacı. glüten gnays kıvılcım [DTC1943] ~Almgneis bir tür kaya EAlmgneisto . ~ Lat gluten. [ 190+] kristalleşmiş şekerleme ~ Fr glacé 1. donuk.glase [ARasim 1897-99] bir tür parlak cila. #Plinius. tutkal ~ HAvr *glei-/*gleubalçık EŞKÖKENLİLER: Lat gluten : aglütine. buzlu. glayöl [ xx/b] ~ Fr glaïeul kılıç çiçeği ~ Lat gladiolus [küç. emaye. glutin. genel. Fr. Fr.< HAvr *gel-2 soğuk.a.tatlı ~ Fr glaçure camla kaplama.

" not göbek Tü? [İMüh xiii] köbek goblen [ xx/a] ~ Fr gobelin bir tür resimli duvar halısı < öz Gilles ve Jehan Gobelin 14.] a.> -ç. oba * -ç. ~ EYun gnöstikös bilen. a.a.a. göçmen YT [CepK 1935] muhacir < Tü göç-" göç-. yörük. yük * Fiil adı yapan -(i)ş > -ç ekiyle. kâğıt helva " gofre göğüs/göğsgök Tü Tü [ 196+] ~ Fr gaufrette [küç. KT xix] göçebe göçer evli & Tü göç + Tü oba çadırlardan oluşan yerleşim " göç. a.sesinin etkisiyle sesli incelmesi görülür.a. < Fr gaufre arı [Uy viii+] köğüz a.) biçimine rastlanır. [ viii] kök gökyüzü. DK xiv] koçun.kalkmak.kalkmak.fiiliyle alakası belirsizdir. gocuk gocun[mak Tü? [ARasim 1897-99] ~ Bul koju% kürk. bilgili. Kıp. kürk palto [Kıp. ve 15. < EYun gignöskö. yy Fransız tekstil üreticisi kardeşler göç Tü taşımak " göç[Uy viii+] köç taşınma < Tü *kö. yükselmek. İdrH. yy metinlerinde göçmel (a. gofret peteği.< Tü *kö. körük" gebe .a.bilmek ~ HAvr *gnö. gök rengi < Tü *köpüz şişen şey.a. yük taşımak [Uy viii+] köç. [LO. göçebe + [T S xiv-xviii] göçer evli/göçer oba göçer aşiret halkı. * Geçişsiz ve dönüşlü fiil yapan -ş. göç[mek Tü yükselmek.ekiyle.rahatsız olup kaçınmak.gnostik [ML xx/c] gnostizm ~ Fr gnostique antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse / İng gnostic a. post.a. sakınmak * Gücen. kâğıt helva ~ Frk *wafel petek * Aynı kökten İng waffle < Hol waffel.taşınmak < Tü *kö-ş. gofre [ xx/b] ~ Fr gaufré kabartma baskılı kâğıt veya kumaş < Fr gaufre arı peteği. +men2 * 14. gnö.

sırık. < EYun kenteö saplamak " santra gönder[mek Tü [ xi] köndğer-/köndğür. derin kaya çukuru. yük taşımak " göçgondol [ xx/a] ~ Fr gondole ~ Ven gondola Venedik'e özgü bir tür kayık ~ OYun kontoúra Bizans'ta bir tür gemi < Tü kön- . < EYun gönos/gone soy. doğurma < EYun gígnomai. gol Tü [viii]köla. futbolda * Nihai kökeni belirsizdir. gönder [DK xiv] mızrak. [ 190+] ~ İng goal 1. yavru. golf [Bah 1924] ~ İng golf 1. körfez. [ xviii] gemicilerin gemiden karaya dayadıkları uzun kalın sırık ~ Yun kontári [küç.içte olmak. ~ Mıs kmj-t a. amaç. çöküntü " körfez gölge göm[mek kök Tü Tü [Uy viii+] kölige a.) + Fr laque cila " lake gömlek gön Tü Tü [ xi] körjlek göğüslük [ xi] kön tabaklanmış deri < Tü körjül [viii+ Uy] göğüs " gönül gonad [ML xx/c] ~ Fr gonade üreme hücrelerini üreten organ.] mızrak.a.göl gol kale.a. çukur ~ Lat colpus/colphus koy. rhus vernicifera ağacının reçinesinden elde edilen mobilya cilası & Fr gomme sakız.a. kargı. gendoğurmak " genetik gonca top haline getirmek. hedef. kargı. 2. yükselmek.a.< Tü *kö.a.a. husye veya yumurtalık / İng gonad a. a. yola gelmek.yola çıkartmak. yöneltmek. bir oyun. sırık < EYun kontós a. < Tü kölü. doğrulmak < Tü *kö. derin olmak " gomalak [LO xix] ~ Fr gomme à laque sakız-cila. bohça etmek ~ Fa ġunca tomurcuk < Fa ğuncîdan toparlamak.gölgelenmek. bu oyuna mahsus pantalon ~ İt golfo körfez. lastik (~ Lat gummi acacia nilotica ağacından elde edilen yapışkan sakız ~ EYun kómmi a. 2. [Uy viii+] köm.kalkmak. kararmak < Tü *kön. gölet <Tü [ML xx/c] gölek/gölet küçük suni göl veya havuz (halk) < Tü göl" göl * -et ekinin işlevi açık değildir. göndermek yola çıkmak.a.

biçimlilik " gör< Tü görk [Kaş. yy'da Kartaca'lı gemici Hanno'nun eserinde bir Afrika dilinden alıntı olarak gösterilmiştir. a. görümce. zil ~ Malay gong-gong a. gözük-. EŞKÖKENLİLER: Tü kör-/köz : gör-. işlev < Tü gör. Abuş. . İng.< HAvr *genu. yürek. Türevlerde r > z dönüşümü yaygındır. köşe." görYT [Hay 1959 195+] izafi < Tü göre " göre Tü * Göre edatına -ce isim/sıfat eki eklenmesi ilgi çekicidir. debdebe İdr] güzellik. insanın iç yüzü"kök gönye [Müh375 180+] ~ Yun göniâ 1.("iş görmek" anlamında)" gör-. açı. gönül Tü [ xx/a] ~ Fr/İng gong Doğu Asya'ya özgü metal vurmalı [Or viii] körjül < Tü *kön göğüs. Alm kinn (çene). doğabilimci ~ EYun gorilla Eskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı ~ Fen ~ Afr * MÖ 5. Alm knie. gösterge. EYun genys.gönen[mek gönül <Tü [CodC xiii] könen.a.a. köşe. 2. ~ HAvr *gönu-ya. görkem YT [CepK 1935] haşmet.memnun olmak < Tü kön [xiii] gönül. göster-. diz. bir marangoz aleti ~ EYun gönia a. ruh " gong çalgı. 3. bazı Kıpçakça örneklere nisbetle Öz Türkçe kelimeler üretmekte kullanılmıştır. görev +ev YT [Fel 194+] fonksiyon. çene. İng knee. gözet-. gösteri. Fr genou (diz). 2. görkem. [Kıp xiv] köre < Tü kör. İMüh.a.1. göre. görev. gör[mek [ viii] kör. görece. goril [LO xix] ~ Fr gorille ~ YLat gorilla Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun # 1847 Thomas Savage. göreli YT [Fel 194+] izafi < Tü göre" göre * Göre edatına -li isim/sıfat eki eklenmesi ilgi çekicidir. * Türkçede örneği bulunmayan -(e)v eki. görsel. göz göre görece Tü [ xi] körü uygunluk ve izafet bildiren edat. açı * Aynı kökten EYun gony.

geç Ortaçağ sanatına ait [xix] < öz Goth Got. özellikle hayvan sırtı < Tü *kö. eski bir Cermen kavmi götür[mek Tü [ viii] kötür. ayrıca falcı. beylik vermek . gözetlemek < YT YT [TDK 1944] işaret eden.şişirmek < Tü *keP-2 şişmek " gebe onom kötü müzik sesi < Tü kör. [DK xv] < Tü *köptün." gör- [Or.xi). insan veya ağaç gövdesi. [Uy viii+] taşımak." gör- goşizm [ 197+] ~ Fr gauchisme aşırı solculuk < Fr gauche 1. . yükselmek. [Kıp xiv] kevde/kövde . tercihe şayan.içi boşaltılmak. (doğru yoldan) sapmak ~ Frk *wankjan sapmak göster[mek Tü köz " görgösterge gösteri <Tü [DK xiv] gördürmek < Tü közde. Kaş viii] köz a. [Kaş. arka" olup güncel anlamı hüsnü tabirdir.kalkmak.xv+ Çağ). görüngü YT [CepK 1935] tezahür. yük yüklenen hayvan . haremde padişahın seçtiği cariye .[xiii İM] bakmak. kötermek (yükseltmek. yüksek. sırt. yük taşımak " göt gövde gevde goygoy göz gözde Tü Tü [Uy viii+] köwtürj ceset. sırt. yamulmak. kölük (sırt. İdr xi] kıç kalkmak. [KT xix] 1.görsel YT [TDK 1944] vizüel < Tü gör-" gör- * Fiil köküne eklenen -sel ekinin işlevi açık değildir. gotik [ xx/a] geç Ortaçağ sanatına ait ~ Fr gothique barbarca. 2. yamuk. sol < Fr gauchir bozulmak.özellikle yukarı taşımak. müneccim < Tü körüm " gör- * Türkiye Türkçesine has olan "kocanın kız kardeşi" anlamı açıklanmaya muhtaçtır. götürmek < Tü köt [viii+ Uy] yüksek. özellikle hayvan sırtı. fenomen < Tü görün. [Fel 194+] olay.Fa guzîda seçilmiş " güzide Göz sözcüğüyle birleştirilmesi halk etimolojisidir. Uy. görümce Tü [Uy viii+] körümçi görücü. bozuk. endikatör [CepK 1935] tezahürat < Tü göster-" göster<Tü göster-" göster< Tü *kö- göt Tü [Uy viii+] köt 1. Karş kötki (tepe -xi). ilkel [xv]. a. 2. yükselmek. yükseltmek. şişirilmek < Tü *köpüt. 2. yük taşımak " göç- * Sözcüğün orijinal anlamı "sırt.

gözetle[mek YT [192+] <Tü göz tarassut etmek "göz * Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk Öz Türkçe kelimelerdendir. Alm. Kıp viii+] közün. Yeni anlamı bir göz oda deyiminden esinlenmiş olmalıdır. Türkiye'ye giriş tarihi tesbit edilemedi. -ük.ekinin işlevi açık değildir. mineralojist < EYun grâfo yazmak. çizim sanatı grafit [xix] (~Frgraphite)~Alm grafit kristalize saf karbon ^ 1789 Abraham Gottlob Werner. -etle. gözlem gözleme gözlük YT <Tü <Tü [Fel 194+] müşahede < Tü gözle-" göz < Tü köz " köz [Mü xvii] közleme közde pişirme [Men xvii] < T ü göz" göz * 1280 dolayında İtalya'da icat edildi.göze <Tü [ xviii] pınar. gözenek gözet[mek Tü YT [CepK 1935] mesame [ viii] közed. gözük[mek Tü [Uy.ekinin niteliği belirsizdir. hakketmek. 2. kamu yapıları üzerine kişilerin yazdığı kirletici yazı ve çizimler ~ İt graffito kazınmış (yazı veya çizim) < İt graffiare kazımak. derece ~ Lat gradus adım. grado [ xx/a] kalite ~ İt grado basamak." gör- * r > z dönüşümü Türk dillerinde tipiktir. [TarD 193+] hücre (YT) < Tü göz "göz * Birinci anlamı çeşme < Fa çaşm (göz) sözcüğünden uyarlamadır. oymak ~ HAvr *gerbh-a.gözlemek. [DK xiv] gözük-< Tü gör.< HAvr *ghredh. bakmak <Tügöz"göz < Tü kör-görmek " gör- * r > z dönüşümü Türk dillerinde tipiktir.yürümek.EYun grafikós " +graf [Bah 1924] ~ Fr graphique çizime ilişkin.görünmek. . çizmek " +graf Kalem ucu yapımında kullanıldığı için. adım atmak graffiti [ xx/c] ~ İng graffiti 1. " +graf grafik .]. sivri bir uçla çizmek ~ Ger *graban kazmak. kazımak. kademe. basamak ~ HAvr *ghrd-yo.a. kaynak. özellikle İtalya'da tarihi eserler üzerine turistlerin kazıdığı anı yazıları [esk.

tane " granit [ xx/b] ~ Fr granule tanecik ~ Lat granulum [küç. Amerikalı mucit & EYun grámma. 2. 2. grenli < İt grano tohum. t. yüce.yazı. kayıt + EYun fbne ses " gram. t. harf. ~ HAvr *grs-nom tahıl tanesi * Aynı kökten İng corn (tahıl tanesi). 1793'te Fransa Meclisince standart ağırlık ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. yazı yazma işlemi. granül < Lat granum tohum. 1870'te Osmanlı Devletinde resmi ölçü birimi olarak kabul edilmiştir.1. ~ İt granito taneli. dük granit [ 187+] ~ Fr granit a. harf. tane. oyarak çizmek ~ Ger *graban " graffiti gravyer/grüyer [Aİhsan1891]grüyer bir tür peynir < öz Gruyère İsviçre'nin Fribourg kantonunda bir köy * Türkçe telaffuz ve yazım belki havyar sözcüğünün baskısıyla değişmiştir. küçük ağırlık birimi) sözcüğünün Yunanca karşılığıdır.gram [187+] ~Frgramme ağırlık ölçü birimi~EYun grámma. yy) gregoryen2 ~ Fr (rite) grégorien2 eski tip Katolik ilahisi < öz Gregorius I Katolik kilise ayinini düzenleyen papa (6. t. küçük ağırlık birimi < EYun grâfo yazmak " +graf * "Küçük ağırlık birimi" anlamı Lat scripulum (1.a.] ~ İt grappa üzüm posasından elde edilen ~ Fr gravure oymabaskı < ~Frgruyère grappa [ xx/c] bir içki ~ Fr grappe üzüm salkımı ~ Frk *kröppa çengel gravür [REkrem <1887] Fr graver hakketmek.harf. yazı.a.a. fon(o)+ gran güçlü. ~Frgrandduc büyük düka. ~ EYun grammatike doğru yazı yazma bilgisi < EYun grámma. yazı " gram gramofon [Bah1924] ~ marka Gramophon ses kayıt cihazı ^ 1887 Emil Berliner. zerre ~ Lat granum a. grandük [183+]grandüka Rusya'ya özgü bir soyluluk unvanı " gran. büyük [186+] ~Frgrand büyük~Lat grandis yetişkin. gregoryen1 ~ Fr (église) grégorienne1 Ermeni mezhebi < öz Grigor Lusavoriç Ermeni kilisesinin kurucusu olarak kabul edilen din adamı (4. gramaj [ xx/c] ~ Fr grammage" gram gramer [ 183+] ~ Fr grammaire dilbilgisi ~ Lat grammatica a. yy) .

nar < Lat granum tane " granit gres [ xx/b] ~ Fr graisse katı yağ ~ Lat crassus kalın. kendiliğinden yanıcı bir kükürt karışımı < öz Grec Rum. yy'da Jamaika'da yetiştirilmiş ve salkım şeklinde yetişen meyvesine atfen adlandırılmıştır. Yunanlı " gringo grog [ xx/b] ~ İng grog brendi ve limonatadan yapılan sıcak içki < Old Grog 1740'ta bu içkiyi İngiliz donanmasında tayın olarak verdiren Amiral Vernon'un lakabı < İng grogram bir tür kaba kumaş. greyder/grayder [ xx/b] kazımak. koyu. tırmalamak. gren gros+ grossus a. ~ Lat crassus semiz. kaba.tutmak. & İng grape üzüm. partikül ~ Lat granum " granit ~ Fr grain tane. yakalamak " +gir [ xx/b] kömür madenlerinde çıkan yanıcı metan gazı .Frk *grippan tutmak. yağlı. (Belçika diyalekti) < Fr (feu) grégeois Rum ateşi. yy) gren [ML xx/c] fotoğrafta noktacık tohum.Fr grisou a. pençesine almak . gri [ xx/a] ~ Fr gris kır renk ~ Frk *gris ~ Ger *grisja- gringo [xx/c] ~İspgringo Meksika'da yabancılara ve özellikle Amerikalılara verilen aşağılayıcı ad < öz griego Yunanlı < Graecus Romalıların Yunanlılara verdiği ad grip [ xx/a] ~ Fr grippe < Fr gripper tutmak. grenadin [ML xx/c] ~ Fr grenadine nar şurubu < Fr grenade nar ~ Lat granatus "taneli". a. kapmak ~ HAvr *ghrebh-/ghreib. şişman ~ HAvr *gwres.gregoryen3 ~Fr(calendrier)grégorien3 1538'denberi geçerli olan takvim sistemi < öz Gregorius XIII takvim reformuna önayak olan papa (16. fruktoz * 17.yağlı. rendelemek ~ Fr gratter ~ Frk *krattön ~ İng grater kazıyıcı < İng to grate greypfurt/greypfrut [ xx/b] ~ İng grapefruit a.a. yağlı. iri ~ OLat grizu .a. bu kumaştan yapılan pelerin ~ Fr gros grain kaba dokuma " gros. mil * Fransız ihtilali yıllarında Paris'te işi bırakan eylemciler belediye binasının bulunduğu Grève meydanında toplanığı için. şişman grev [ 190+] ~ Fr grève2 iş bırakma eylemi < öz Grève Paris'te bir meydan < Fr grève1 çakıllı dere kumu. salkım (~ Fr grappe salkım ) + Fr fruit meyva (~ Fr fruit ) ~ Lat fructus " grappa. kalın " gres ~ Fr grosse büyük / İng gross büyük.

. eski Roma binalarının yeraltı dehlizleri gibi < İt grotta mağara. kalın ~ OLat grossus " gres ~ İt grossa 12 düzinelik ölçü birimi < İt grosso grotesk [ xx/b] ~ Fr grotesque fantastik. guano [ xx/a] ~ İsp guano kuş gübresi ~ Quech huanu dışkı guaş [ xx/b] ~ Fr gouache bir tür suluboya ~ İt guazzo/aquazzo a. İng with. mahzen ~ EYun krypte gizli.grosa [ xx/a] büyük. Orta ve Eski Farsçadan alınan kelimelerde görülür. dehliz ~ Lat crypta dehliz. gazap gösterdi" gazap * 20. kuvvetlenmek) biçimi ile birleştirilemez. coprophagy. ~ OLat *aquation sulandırma < Lat aqua su " akua+ guatr guttur gırtlak gübre HAvr *kekw. zıt olma). sertlik. kaba.a. gudde ~ Ar ġuddat [#ġdd msd.(withhold. tavşan derisi < EYun ködion koyun postu güdü YT [CepK 1935] garaz. niyet. * Karş. withdraw.] sürekli veya aşırı öfkelenen kadın < Ar ğaDüb [#ġDb im. [Fel 194+] saik < Tü güt-" güt- gudubet [ xx/b] yüzüne bakılmayacak kadar sevimsiz ve çirkin (kadın) ~ Ar *ğaDübat [#ġDb f.a. ürpertici. a. Aynı kökten Alm wider.Ger *kribjon toplanmak [DTC 1943] ~ Fr groupe takım.~ OFa wi.] salgı bezi ~ Yun ködâri güderi [Bia xix] köselenin çok incesi [küç. ] sürekli veya aşırı öfkelenen < Ar ġaDiba öfkelendi. öte yanda olma.a.] yumuşak meşin. * Modern Farsçada işlek olmayan bu önek. yy ikinci yarısından önce tesbit edilemeyen bu kelimenin Arapçadan alınış biçimi açıklanmaya muhtaçtır. güç <Tü Tü [Or viii] küç (= Moğ küçü(n) kuvvet. çok çirkin ~ İt grottesca mağaramsı. saklı. gömülü " kripton grup .a. grup ~ İt gruppo gü+ ~ Fa gu. karşı karşıya olma belirten önek = Ave vî. küme.ayrılma.a.(güçlenmek. zor ) gücen[mek < Tü gücüne git-" güç [ xx/a] [Men xvii] ~ Fr goitre gırtlakta tiroid bezi büyümesi ~ Lat ~ Yun kopriá dışkı ~ EYun kópros a. withstand gibi kelimelerde .a. İng coprophilia. ~ [Men xvii] darılmak * ETü küçen.ayrılma. ~ HAvr *wi.a.

bağırış " gül gulden ~ Hol gulden 1.a. İng gold (altın). Karş. uşak ~ OFa kötag a. uşak. kazan ~ Lat cucuma a. genç hizmetkâr. gufran bağışlama " mağfiret güfte [ xiv] güftar söz guftan. =? Lat cucumis su kabağı veya hıyar güherçile [Neş xv] kayatuzu < Fa gühar cevher. Hollanda para birimi ~ Ger *gultham altın ~ HAvr *ghol-to.a. < T ü güt-" güt~ Ar gufran [#ġfr msd. " küçük * Tü gütmek fiiliyle ilgisi kurulamaz. ~ Fa gul çiçek. 2. güldür sesi onom yanma sesi. bülbülün güle yakarışı. Tü kul aşı (yeniçeri yemeği) veya kulak aşı (mantı). gü. hizmetkâr gulaş tencere yemeği [ xx/a] Macaristana özgü bir yemek ~ Mac gulyás etli * Kökeninin Türkçe olduğu rivayet edilir. altın. a.güdük [BK 1799] boyu kısa. [passim xiv] ~ Fa güharçila potasyum nitrat. "Allah Allah" nidası.altın < HAvr *ghel-2 parlamak " klor * Karş. topluca söylenen dua veya ilahi & Fa gul gül + Fa bâng nida.söylemek (= Ave gaub.] merhamet.) guguk sesi" <onom ~ Fa gufta/guftâr söz < Fa/OFa [LO xix] kargaya benzer bir tür kuş < Tü guguk [onom. güdüm YT [TDK 1944] sevk [ xiv] ~? Fa kudak küçük.a. mineral" cevher gül çiçek gül[mek Tü [ viii] kül.a. gülbank ~ Fa gul bâng 1. 2. özellikle gül ~ OFa gul gulam oğlan. a. su akma . [Kıp xiv] ~ Ar ğulâm [#ġlm] erkek çocuk. küçük yavru.] kuş güğüm [Men xvii] gügüm ~ Yun koukoúmi su taşımaya ve kaynatmaya yarayan kap.

[KT xix] gülmeyi mucip olan (sıfat) " gül-. yuvarlak ve ağır şey ~ Fa gulşan gül veya çiçek bahçesi & Fa ~ Fa gulâc gül yemeği" gül [ xi] külümsin. tazminat gerektiren eylem . ) gün Tü [ viii] kün gün. + Fa biyâbân ıssız yer. zarar vermek. [TS xvi xvi] gülünç/gülüncek 1. [Env xv] güm at nalı sesi ~ Fa gumrâh yoldan sapmış. güneş. 2. kurt adam & Ar gül [#ġwl] a. < Fr goéland balıkçıl kuşu ~ gwelan güllaç * Yemek adları yapan -ac ekiyle. " gü+ * Erm vnas (zarar.a. günce YT [TDK 1974] günlük <Tügün"gün .a. küre) gülşen gul çiçek + Fa -şan yer ismi teşkil eden ek " gül gülümse[mek Tü ~ Fa güla top. gündüz günah [Aş.güler görünmek. gulyabani gul-i yabani ~ Fa ğül-i biyâbân aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı. sahra.OFa winâh/winâs a. ticaretten alınan vergi ~ Lat commercium ticaret < Lat commercari ticaret yapmak & Lat con. kendisine gülünen kişi. +inç * Esasen isim olduğu halde sıfat anlamı kazanması muhtemelen korkunç sözcüğünün etkisiyledir. Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur.karşılıklı + Lat mercari alışveriş etmek " kon+. gümbür onom [DK xv] gümbür gümbür davul sesi. Yus xiv] ~ Fa günâh suç. market gümüş Tü [ viii] kümüş (= Tü künük [viii+ Uy] a. suç işlemek ~ EFa vinath. gümrah [Yus xiv] dağınık & Fa gum kayıp + Fa râh/rah yol" rahvan gümrük [Kan xv] ~ OYun kommérki(on) ticaret. tebessüm etmek < Tü kül-" gül- gülünç Tü [ xi] külünç maskaralık (isim).a.gulet [ xx/b] golet ~ Ven goléta [İt goletta] bir tür yelkenli tekne ~ Fr goélette a. gülle (= Sans göla/gölaka top. maskara. maskaralık.a. < OFa winâhldan/winâsıdan bozmak. a. top mermisi. yaban " yaban güm. ziyan) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. a.

becerikli." güreş- * Fiil adı yapan -(i)ş ekiyle. yabancı ülkede olma.Fa kundurak bir tür güzel kokulu reçine. sık. a. [DK xv] güreş tutmak ~ Tü *küre.savaşmak. gür gür2 onom [DK xiv] gürleme sesi. EErm garbeni.a. a. [TDK 1969] güncel * -cel ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir. carpinus ~? < Tü *küre. yiğit. [LL 1732] yevmiye < Tü gün " gün [TDK 1944] ruzname <Tügün"gün * Lat agendum (gündem) sözcüğünden esinlendiği açıktır. bahadır. gündelik gündem <Tü YT [Men xvii] bir arazi ölçüsü. Öte yandan TTü gürgen (toprağı açarak ölüleri yiyen masal yaratığı ? xvii).aydınlatmak. küreççi.] vatandan ~ Fa gurbuz hilekâr. kabadayı" gür1 gürgen [ xviii] bir ağaç. [ xi] küneş gün ışığı < Tü künit.kabadayılanmak * Karş. sürgün " garp ~ Ar ġurbat [#ġrb msd. gürbüz [Aş xiv] güçlü kuvvetli dolandırıcı. güreşmek < Tü kür [xi] yiğit. [ xiv] gür sağlam (kişi).). boswellia thurifera ağacı ve zamkı ~ Sans kunduruka/kundarikâ a. . ışıtmak < Tü kün " gün < Tü küne. güreş <Tü [Kıp xiv] küreş.ışımak < Tü kün gün " gün < Tüg ün" gün [ BK 17 99 ] dağı n güne ş ta ra fı [MŞ. su akma sesi < gurbet [Aş xiv] ayrı ve uzak olma. Yun gábros. aktüel. Lat carpinus (a. Tü [ xi] kür cesur. Men xiv] günlük bir tür güzel kokulu reçine . cüretli * Farsça sözcüğün anlamı genellikle olumsuzdur. kıvrak zekâlı. -dem ekinin işlevi belirsizdir. bahadır.güncel <Tügün"gün YT [TDK 1955] güncül günün konusu olan. güreş[mek Tü [Kaş xi] küreş. gündüz güneş gü n ey günlük2 gür1 Tü <Tü Tü [ viii] küntüz a.

insan topluluğu (= Fa guröha top. (= Ave vazra. 2. [ÖSeyf 1920] gurultu < " gurup güneş battı" garp gurur [ xiv] ġarra aldattı. Kıp xiv] güveç topraktan yapılan yemek kabı * ETü küveç (at koşumuna ait bir parça) sözcüğüyle birleştirilemez.] yıkama. bekçilik etmek güve Tü [ xi] küye a. ġasl] yıkadı" gasil gut gutta damla güt[mek Tü [ xx/b] ~ Ar ġusl [#ġsl msd. 2. güven YT [CepK 1935] itimat < Tü güven-" güven- İnanmak > inan örneğine paralel olarak türetilmiştir. öğretmen. DK xiv] OFa warz/wazr a. Mâ ġarraka birabbaka? (Kuran 82. [ xx/c] ~ Fr gourmet yemeye ve içmeye meraklı guru [ML xx/c] ~ İng guru Hindu dervişi. beklemek. damla.6) "sizi rabbinize karşı kim kandırdı?" gürz [Yus. güveç Tü? [TS. mürşit ~ HAvr *gwrs-u. değerli. tad alma duyusu ~ Lat gustus tad ~ HAvr *geus. a. aldanma < Ar * Arapça fiil geçişli olduğu halde masdarı geçişsiz fiillere özgü fucul veznindedir.tadına bakmak. ağır. manevi danışman ~ Sans gurú 1. küre. a. damla hastalığı ~ Lat [Uy viii+] kü5-/küt. küme. tokmak ~ gusto [ARasim 1897-99] ~ İt gusto zevk. muhterem.) ~ Fa gurz ağır topuz. Türkçe anlamın bu çelişkiden türediği düşünülebilir. her türlü yuvarlak nesne ) gurul gır onom [LO xix] gurlamak/gurgur/guruldamak bağırsak sesi. boş görüntüyle kandırdı ~ Ar ğurüb [#ġrb msd. 3.a.gözetmek. hoca. a. Karş. .< HAvr *gwers-2 ağır " bar(o)+ güruh [Aş xiv] ~ Fa/OFa guröh kalabalık.] gün batımı < Ar ġaraba ~ Ar ğurür [#ġrr msd.gurme kişi ~ EFr grom(m)et * Nihai kökeni belirsizdir.] aldatma. boy abdesti ~ Fr goutte 1. seçmek " çeşit gusül [ xiv] gusl alma < Ar ġasala [msd.

Türkçe biçim Farsça sözcüğün literal çevirisidir. widâr. +gâh . & Lat co(n)bastırarak + Lat operire kapamak " kon+. gökçek (güzel). [MŞ xiv] < Tü *köğer-ç. TTü görklü. kaplama.geçmek ~ OFa widardan. Men xiv] < Tü *küde. [Çağ xv] küzel. [Kırg ] közöl a. güya gü.a. [Kıp xiv] köğercin .a. aperitif * Aynı kökten İng cover. a.misafir gelmek. laf.< Tü *keP-2 şişmek " gebe * 19. güzergâh ~ Fa guSargâh geçiş yeri. Fr couvert (örtü). [Arg xvi] güzel. gemilerde ambar üstü tabanı < Ven covèrzer [İt coprire] kaplamak. yönetmek ~ EYun kybernâö a. guvernör [ xx/b] ~ Fr gouverneur yönetici < Fr gouverner yönetmek ~ Lat gubernare dümen tutmak. yol < Fa guSaştan. gu5ar. Fa kabutar (güvercin) < kabud (mavi).şişinmek.mavileşmek. göğerişmek < Tü köker. böbürlenmek. [ xi] küwen-< Tü *küPen. -el ekinin işlevi açık değildir. [TS xiv-xv.güven[mek Tü [Uy viii+] köwen. örtmek ~ Lat cooperire a..söylemek. damat. * Karş. iç güveysi gelmek. göğermek < Tü kök * Karş. Kaş viii+] kögürçgen/kögürçgün a.mavimtraklaşmak. [DK xiv] gözel. söyleyen < Fa guftan. yy'a dek anlamı ağırlıkla olumsuzdur. Moğ kübeğün (erkek evlat). geçit. ETü körk/körük (güzellik. güvence güvenlik güvercin göğercin mavi " gök YT YT [CepK 1935] garanti [CepK 1935] asayiş <Tü güven "güven <Tü güven "güven Tü [Uy.a. a. güz güzaf güzel görTü? Tü [ viii] küz sonbahar [xiv] ~Fa güzâf boş konuşma < Tü gör-" ~ Fa güya söz. a. demek " güfte * Belki Fa gû ya ("söz işte"). güverte [EvÇ xvii] ~ Ven covèrta [İt coperta] örtü. = Ave vîtarsm öte. bir aşirete katılmak? * Öte yandan karş. söyleyiş. güvey güyegü Tü [Uy viii+] küdegü bir kimsenin kızıyla evlenen erkek. görünüş). ileri ~ HAvr *wi-tero < HAvr *wi ayrı" gü+.

çevre < Lat habitare ikamet etmek. Alm weiter (öte. " gü+ ~ Fa guzîda seçilmiş.a. Aş xi] ~ Ar xabar [#%br msd. güzide [ xiv] guzîn.] kötü niyetli. tohum haber [Kut. ] sevgili.a. DK xiv] (~ Fa %aç a. a. tümsek. hac/hacc[Kut xi] ~ Ar Hacc [#Hcc msd.seçmek ~ OFa wizîdan. wizîn. direk. [AL 192+] birini ölümcül olmayacak bir şekilde bıçakla vurmak (argo) ~ Ar Hicâmat [#Hcm msd.] kabarcık. Hubb] sevdi habire hay.] İslam öncesinden kalan Arap töresi uyarınca yılın belli bir döneminde Mekke'ye seyahat etme = Aram #xgg/x§y bayram yapma. bizzat yaşayarak öğrendi habip Habba [msd.* Aynı Hintavrupa kökünden Sans vitarám.< HAvr *ghabh. tane. seçkin < Fa guzîdan. habislik ~ Ar Habbat [#Hbb1 msd. haç 2. törenle kutlama * Ar #Hcc (tartışmada üstün gelme. oturmak < Lat habere sahip olmak ~ HAvr *ghabh-e.a. dost < Ar [LO xix] ha bre/de bre [Aş xiv] < Tü ha bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı) " ~ Ar %ab!6 [#%b6 sf. bre habis huylu ünl [Kut xi] ~ Ar Habîb [#Hbb2 sf. hacim " hacim . habaset < Ar %abu6a kötülük yaptı" habis habbe <ArHabba.) ~ Erm %aç' 1.] kan aldırma < Ar Hacama bardakla kan çekti < Ar Hacm kabartı.] bilgi. kötü habitat [ xx/c] ~ İng habitat yaşanılan yer. yaşamak. sınadı.a. kanıtlama) fiiliyle ilgisi gösterilemez. birinci elden bilinen şey < Ar %abara denedi. çarmıh [Aş. tanıdı.] kötülük.a. hacamat [ xiv] hıcamat/hacamat. kazık. ileri). "hap1 [ xiv] ~ Ar %aba6at [#^b6 msd.

3.] hizmetçi" hadis [ xiv] ~ Ar Hadie [#Hd6 sf. haczetti had/hadd[Kut. olay. kapatma.] engelleme. köstek vurdu (= Aram #xgr tuttu. 2. tutuklama. hadim hizmet [Yus xiv] ~ Ar %âdim [#%dm fa. iğdiş edilmiş harem ~ Ar %âdim [#%dm fa. hiddet gösterdi (= Akad eddu keskin. limit < Ar Hadda 1. hadise.] taş ~ Ar Hâcat [#Hwc msd. zat hademe Ar %âdim hizmetçi" hadım hadi hadım hizmetçisi » * Hadım (iğdiş) ve hadim (hizmetçi) biçimlerinin yazım yönünden ayrılması yakın dönemin eseridir. kalibre [ xiv] ~ Ar Hacar [#Hcr msd. vuku buldu (= İbr #%dş yeni olma = Aram #%dt a. 2. a. yasakladı. ayağına köstek vurdu ) haciz/hacz~ Ar Hacz [#Hcz msd. kapattı. sınırladı. sınır koydu. haciz < Ar Hacaza engelledi. bağladı.] 1. boyut. Peygamber hakkında anlatılan anekdot < Ar Hada6a [msd. bilenmiş. el koyma. Aş xi] hadd ~ Ar Hadd [#Hdd msd. kılıç)) hadde levha [ xiv] erimiş madeni tel yapmak için kullanılan delikli maden < Ar Hâdd [#Hdd fa.] hizmetçiler < " haydi [Men xvii] %âdim ı ey hizmetçisi. biledi.] hizmetçi" hadim haddizatında had. kapatma.hacer hacet ihtiyaç < Ar Haca gerekti hacı hacim/hacmkabartı. el koydu. sivri (bıçak. sınırlama.] " hac ~ Ar Hacm [#Hcm msd. havadis. sınır. son derece öfkelendi. yasal kısıt < Ar Hacara kısıtladı. vaka.] gereksinme.) EŞKÖKENLİLER: Ar #h?d? : hadis.] kısıtlama.] çıkıntı. 2. keskinleştirdi. 2. kapsam. Hudü6 ] oldu. hacir/hacr~ Ar Hacr [#Hcr msd.] keskin. Aş xi] [DK xiv] ~ Ar Haccî [#Hcc nsb. ihdas . kızgın " had ~ Ar fî Haddu-l-5ât kendi sınırları içinde " ~ Ar %adamat [#%dm çoğ. bıçağın keskin ağzı. tümsek. [Kut.] 1.

süre " haf.a. kalbi hızlı attı hafi saklandı (= Aram #%py örtünme ) hafid hafif %iffat] hafif idi. bilge olma " hikmet hain hıyanet [Yus xiv] ~ İng half- ~ İbr %âkâm hakim. ~ Ar Hafıd [#Hfd sf. [ 190+] teşkilat-ı hafiye gizli teşkilat.] gizli < Ar %afiya gizlendi. gizli polis örgütü.] hıyanet eden " .a. * Aynı kökten Sans saptá(n). hafiye [Men xvii] ^afiyet gizli şey. bilge < İbr/Aram #%km bilme. Lat septem. insan yiyen bir tür cin " hafi hafız tutan.] saklayan. bellek .] olmuş ~ İng halfback futbolda orta oyuncusu < İng half ~ Ar %afaqân [#^fq msd. olay " hadis haf yarım ~ Ger *halbaz [ xx/b] [MMem xvi] ~ Ar Hadî6at [#Hd6 sf. sır. titreme < Ar %afaqa titredi. kimyacılar < öz Hafnia Kopenhag kentinin Latince adı * Kopenhag'da keşfedildiği için. hafifledi [ xiv] [ xiv] [ xiv] ~ Ar %affy [#^fy sf.a. [ 191+] hafiye gizli polis ajanı < Ar %afiyat [#%fy sf.] kalbin hafakan/afakan hızlı atması. ezberleyen " hıfz hafıza ~ Ar HâfiZ [#HfZ fa. muhafaza eden (şey veya kadın)" hıfz hafniyum [ xx/b] ~ YLat hafnium bir element ^ 1923 Dirk Coster ve Georg von Hevesy. f.hadise şey.Ar HâfiZat [#HfZ sf. hikmet ~ Ar %â'in [#%wn fa. İng seven. Dan. Alm sieben (yedi). haftaym [Cumh 1932] futbolda devre arası time bir sürenin yarısı & İng half yarım + İng time zaman.] koruyan. hafriyat ilgili) [KT xix] kazı işleri (özellikle maden ve arkeoloji ile < Ar Hafr [#Hfr msd.] kazı < Ar Hafara kazdı hafta [Aş. f. Ger *sebun. Yus xiv] hefte ~ Fa hafta yedili şey. tayming haham [ xvi] Musevi hocası sahibi.] torun ~ Ar %afıf [#^ff sf. akılda [Men xvii] kuvvet-i hafıza usit. yedi günlük süre < Fa/OFa haft yedi (= Ave hapta. hafıza saklama yeteneği. sır.) ~ HAvr *septm a.] ağır olmayan < Ar %affa [msd. saklayan. EYun heptá. palpitasyon.] gizli kapaklı şey. f.

karışmak. kalemkâri < Ar Hakka (metal veya ağacı) oydu. 2. hakaretamiz & Ar Haqârat + Fa âmez karışan. hakikat < Ar Haqqa 1. pa hakir hakaret [Yus xiv] [Kut. karıştırmak) & Fa/OFa â. kazıma. gerçek idi. hor ve hakir olma.] sahip olan.a. Haqr] aşağıladı * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür.a. Aş xi] ~ Ar Haqîqat [#Hqq sf.haiz havza ~ Ar Haiz [#Hwz fa. yargıç " hüküm hakipay ayağını bastığı toprak " hak2. f.karışmak.] doğruluk. Aş xi] [Kut. karıştırmak " miks hakem hüküm hakeza haki %âk toprak " hak2 [Men xvii] toprağa ait ~ Ar Hâ ka5â tıpkı bunun gibi" keza ~ Fa %âkı toprak rengi < Fa [Aş xiv] ~ Ar Hakam [#Hkm sf. kazıdı (= Akad ekeku kazımak. . âmez.] hakir olma.] ~ Ar Hâkim [#Hkm fa. doğruluk " hak1 hakim yargılayan.] aşağı. DK xi] ~ Ar Haqq [#Hqq msd. elde tutan " hak1/hakk[Kut.yönelme. ~ Ar/Fa x^qan Türk hükümdarı ~ Tü * Tü xağan sözcüğünün Farsça ve Arapçadan ödünç alınmış biçimidir.) Hintçe yoluyla Farsçadan alınmıştır.] ~ Fa %âk-i pây ayak toprağı. kaşımak) * Aynı kökün Aramice biçimi qop ile #%qq 'dir. bir kimsenin ~ Ar Haqîr [#Hqr sf. katılma. doğru idi.] yargıç" * İng khaki (a. aşağılık " hakk [etm ~ Ar Hakk [#Hkk msd. eklenme bildiren önek + HAvr *meik-/meig. karıştıran (< Fa/OFa âme^tan.Ar Haqârat [#Hqr msd. tahkir etme. uygun ve yerinde idi. Ar Huqqa (hokka) sözcüğü Aramiceden alıntı olmalıdır. 2.] oyma. hakikat gerçeklik. hakaret [ xiv] 1. adi ve itibarsız olma < Ar Haqara [msd. haklı idi. doğruladı hak2 hakan %ağan"kağan [MMemxvi] [Kut xi] -Fa%âktoprak-OFa%âka. 3. aşağılama .

kâr halat kalod. havali. gizlemek " kiler hala annenin kızkardeşi < Ar %âl dayı * "Hala" anlamı Türkçeye özgüdür. hükümdarı tahttan indirme < Ar galaca soydu. ilmihal. bir hale geldi. hukuka [DK xiv] yenmek. durum. arzuhal.] 1. 2. tahavvül. azat edilme < Ar %alaSa arı. havil. EŞKÖKENLİLER: Ar #h?wl: ahval. DK xiv] ~ Ar %alâS [#%is msd. şimdi < Ar Hâl şimdiki zaman.] hakkedici.hakkâk oymacı. lahavle.] kurtuluş. görünüm. saldı. şimdiki zaman < Ar Hâla döndü. halâ. binek hayvanından indi. hile. soyma. bağlı olan bir şeyi açtı. kalemkâr " hakk hakkaniyet uygun < Ar Haqq " hak1 hakla[mak hakkından gel-" hak1 ~ Ar Hakkak [#Hkk im. kurtuldu. havale. halet. serbest kaldı halaskâr [ 190+] kurtarıcı. salon. evrildi. halâ [MMem xvi] haliya ~ Ar Hâlâ [#Hwl zrf. 3. doğru. hasbıhal. temiz. Frlibérateur karşılığı %alâS kurtuluş.] çözme. giysisini çıkarma. 2. &Ar [TS xiii] babanın kızkardeşi ~ Ar %alat [#%wl] teyze. . Aş xi] Hâl ~ Ar Hâl [#Hwl msd. ihale. varolan durum " hal1 halas [Yus. örtmek.< HAvr *kel-2 kapatmak. giysi çıkardı hal4 [Aİhsan 1891] ~ Fr halle meyve ve sebze pazarı < öz Les Halles Paris'te meyve ve sebze pazarının bulunduğu binalar < EFr halle salon ~ Ger *hallö büyük kapalı mekân. bir hale büründü. durdu hal3/hal'~ Ar %alc [#%lc msd. tahvil Ar #h?wl2 : muhal hal2/hall[Aş xiv] hall ~ Ar Hall [#Hll msd.] şimdiki zamanda.] 1. < Fa Haqqânî [nsb. dönüştü. bir görüntü edindi * Ar Hala2 (engel oldu. derhal. oylum < HAvr *kol. Hall] 1.kablo. hal1. berrak idi. gevşetti. 2. çözüm < Ar Halla [msd. yöneldi. mütehavvil. varoluş evresi. arındı. perişan etmek < Tü hal1/hâl [Kut. istihale. kondu. yolculuğu sona erdirdi. kurtarma + Fa kâr eden " halas. halihazır. halat [LF xvi] ~ OYun kalódio kalın ip < EYun kâlös. bir hal aldı. çözdü. araya girdi) fiiliyle anlam ve köken ilişkisi açık değildir.] adil.

f.1229) zamanında etimolojisi tartışma konusu idi. haliç halife geçen.Ar xâlin [#xlw fa.halay [ xx/b] Anadolu'da düğün ve törenlerde oynanan toplu dans Tü alay geçit resmi. ay ve güneşin yüzü. 2.] hal. deldi halet halhal [onom.] birinin yerine ~ Ar Hâla-1-HâDir varolan durum " hal1. mahlukat. Allahın . Qâlîqalca (= Erzurum) şehir adıyla birleştirilmesi fantezidir. çember. ~ Ar xâliq [#XİQ fa. yaratı" halk2 halbuki haldır onom çalışma sesi hal bu ki " har2 < Ar Hâl durum hale ~ Ar halat [#hwl msd. hane halkı.] körfez. * Nihai kökeni belirsizdir. mahlukat < Ar %alıqat yaratılmış alem. a.] şangır şungur etti hali boş idi" hela halı [xiv] [xiv] [xiv] Ar %alal [#%H msd] bozukluk. koy ~ Ar xalîfat [#xlf sf. serbest < Ar xalâ DK xv] xalice/xalıça ~ Fa qâlî a.) cariye. [Neş xv] halk. yırttı. halayık [Kut. ahali. geri kaldı. aziz tasvirlerinde görülen hale halef [ xiv] ~ Ar %alaf [#%lf] birinin ardından gelen veya yerine geçen. Aş xi] [DK xv] kal .] canlı varlıklar. 1940 lardan sonra edebi dile aktarılmıştır. hizmetçiler. bozuldu halel Xalla bozdu. merasim " alay1 * Muhtemelen alay sözcüğünün bir Anadolu ağzındaki biçiminden. [Men xvii] (vulg. halef" halef halihazır hazır halik sıfatlarından biri" halk2 [Kut xi] [Kut xi] ~ Ar xalîc [#xlc sf. ardıl < Ar %alafa ı ardından geldi. Aş xi] canlı varlıklar. Yâküt (ö.] ayla ~ EYun (h)álos daire.] yaratan. (yemek) arttı.] boş. bayatladı. dişi köle ~ Ar %alâ'iq [#%lq çoğ. hasar. yırtık < Ar Ar Halat [#Hwl msd. durum " hal1 Ar xalxal [#xlxl] ayak bileziği < Ar xalxala [Kut.

saf.a.] pamuk atıcı < Ar Halaca halojen [ xx/b] ~ Fr halogène 1. DK xiv] [Aş. yaratış < Ar %alaqa yarattı (= Aram #%lq 1.] yumuşak huylu < Ar Hilm [Yus xiv] ~ Ar %âliS [#%1S fa.]. halk2 [etm [ xiv] ~ Ar %alq [#%lq msd. kimyada klor ve benzeri elementler grubu. silah kabzası [esk. pay etme. sayıklama < EYun (h)alyssö bunalmak halvet kalma. 2. temiz " halas halk1 [Kut xi] ~ Ar xalq [#%lq] herhangi bir insan topluluğu. tatlılık. sabır halis [ xiv] ~ Ar Halım [#Hlm sf. İsv.] yaratma. halter < halüsinasyon [ xx/b] ~ Fr hallucination hezeyan ~ OLat (h)allucination bunalım. Orta Amerika yerli dillerinden. ölçme.] arı. pay.) + EYun genes. ring hallaç [msd. halo. 2. işlenmemiş. karıştırma < Ar ~ İng halter tutamak. tarihçi.a. halk) deyiminin tam karşılığıdır. kimyacı (1779-1848). hamak [Bah 1924] ~ Fr hamac iki ağaç arasına gerilen salıncaklı yatak ~ İsp hamaca/hamaque a.] yalnız ~ Fa %âm pişmemiş.halim yumuşaklık.] çember. Halc] pamuk attı [ xiv] ~ Ar Halqat [#Hlq msd.a. bölme )" halk2 * #Xİq kökünün "pay etme" anlamı Arapçada mevcut değildir. bu gruptan gazları kullanan lamba # Jakob Berzelius. halt %alaTa karıştırdı halter Ger *haldan tutmak [ xiv] [ xx/b] ~ Ar %alT [#%1T msd. Aramice sözcük EYun demos (1. genet. bir yana ayrılan kısım. İsp.doğuran " salam. halka. Yus xiv] yeme veya yutma sesi ~ Ar xalwat [#xlw msd. zincir ~ Ar Hallaç [#Hlc im. . ~ Taino hamaka a.a. boş ve ıssız olma " hela ham1 tecrübesiz kimse ham2 onom [Yus. +jen1 * Kimyasal tuzların bileşiminde yer aldıkları için.tuz (~ HAvr *sal-d. ^ 1526 Gonzalo Fernández de Oviedo. & EYun (h)áls. bölük. ahali (= Aram %elqâ pay. 2. biçim verme ) halka baklası.] karışım. kısım < Aram #%lq pay etme.

haminne » " hanım. kaplıca " humma hamarat hamarod sıkı. yüklü " hamil ~ Ar Hamin [#Hmy fa. çok [ xiv] ~ Ar Haml [#Hml msd. hamdüsena. ılıca. elinden iş gelir ~ Ar Hamâsat [#Hms msd. 2. evrak çantası. akkor oldu.] coşku. ısıran. ~ Ar Hammâl [#Hml im.] taşıma.] taşıyan. derli toplu. hamd. yüklü " haml [DK xiv] gebe < Ar Hâmil [#Hml fa. yüceltme EŞKÖKENLİLER: Ar #h?md : elhamdülillah. sena hami hamil hamile taşıyan. yüceltti [Kut xi] ~ Ar Hamd [#Hmd msd. yükleme haml [etm < Ar Hamala taşıdı.] ~ Ar Hamd wa sana' övme ve yüceltme " * Arapçada aynı sözcük "taşıma aracı. titiz hamaset cesaret.] 1. Muhammed hamdüsena hamd.hamakat aptallık < Ar Hamuqa aptal idi hamal taşıyıcı " haml h am am ısıtan". uçak gemisi" anlamlarıyla kullanılır.] yük ~ Ar Hammâm [#Hmm im. aşırı ~ İng hamburger bir tür ekmek * Modern anlamı 1885 ile 1900 yılları arasında ABD'de doğmuştur.] ateşli gayret < Ar Hama çok sıcak idi. Aş xi] ateşli gayret. nine ~ Ar hamiş [#hmş fa. yüklendi . hamd < Ar Hamada övdü.] övme.] ahmaklık. sayfa kenarına hamiş eklenen not < Ar hamaşa ısırdı hamiyet mücadele hırsı öfkelendi" humma [Kut. [KT xix] vatan uğruna ~ Ar Hamiyyat [#Hmw msd.] himaye eden " himaye ~ Ar Hâmil [#Hml fa.] "çok ~ Erm [KT xix] becerikli. fanatizm < Ar Hamisa coşkulu idi hamburger [ML xx/c] arası köfte < öz Hamburg Almanya'da bir kent [CodC xiii] hammal [Yus xiv] ~ Ar Hamaqat [#Hmq msd.

a. boyunduruk [LO xix] ~? Bul hamút / Sırp homut at * Karş. DK xiv] ~ Fa/OFa %ân hane. maya. gırtlak. kışın erbain adı verilen en soğuk kırk gününden sonra gelen elli günlük süre < Ar %amsat beş EŞKÖKENLİLER: Ar #?ms : hamsin. 2.a. mayalı hamurdan yapılan ekmek < Ar şamara kabardı. konak [Uy viii+] %an/kan = Tü %ağan/kağan hükümdar " kağan [DK.] kabarmış hamur. mayalandı * Aynı kökten Ar %amr (mayalı içki. hançere [Gülxv] ~ArHancarat[#Hncrmsd. a. ~ EAlm hamustro ~ Slav %omestorb a. konak. konak. = Akad gangaritu a. ~ Yun hamsi [Amr xv] %amsi .] taşınan yük hamur [CodC xiii] %amır ~ Ar ^amîr [#%mr sf. konak ~ Fa/OFa %ân hane. hücum " haml [Yusxiv] ~Ar Hamlat [#Hmlmsd. tahmis hamster [ML xx/c] ~ İng hamster bir tür küçük kemirgen ~ Alm hamster a.a. f. Env xiv] ~ Ar Hancar kısa savunma hançer bıçağı ~ Aram ^angsrâ a. han1 yeri. elli. kervansaray han1 yeri. [EvÇ xvii] xapsi a. Xâmpsi Karadeniz'e özgü bir balık * Nihai kökeni belki eski bir Karadeniz dilinden. Alm hamen. DK xiv] [Yus. eski bir oyun & İng hand el + İng cap şapka " kep . hamut koşumu. dezavantaj < İng hand i' cap "el şapkada". hamsin ~ Ar %amsm [#%ms] 1.] boğazın üst kısmı. Nihai kökeni tesbit edilemedi.] yüklenme.a. İng hame (boyunduruk). şarap). kervansaray han2 Tü [Yus. veya boğazı kapatan kas (= İbr gargeret a.) handikap [ xx/b] ~ İng handicap oyunda karşı tarafa peşinen verilen puan.a.hamle atılma. hamule haml ~ Ar Hamülat [#Hml sf.

EŞKÖKENLİLER: Fa ?ana : berhane. hapishane. = İbr %anep kâfir. kemer yapma * Ar Hanut. dinsiz * Kur'anda kullanılan deyimin anlamı muğlak olup.. hanende ~ Fa %\vânanda okuyan. [DK xv] kangı ~ Yun %anni bir balık türü. prenses. hanım Tatarlarda) <Tü [Çağ xv] %anum hükümdar eşi.a.] 1. kavisli hale getirme. darphane. kaba. hücre.) ~ Ar HanTal/%anTal acı meyvesi müshil ve çocuk düşürücü olarak kullanılan bir bitki. adem inciri. çardak [esk. hanif ~ Ar Hanîf [#Hnf sf. hanzo [ 197+] kaba ve aptal adam (argo) Sunal'm aynı adlı filminde bir karakter öz Hans Alman erkek adı < öz Hanzo Kemal . tek tanrıcı = Ar Hanaff [nsb. tımarhane. şarkı söyleyen < Fa/OFa x\vândan/xanldan okumak. memişhane. kütüphane. İbrahim'in dini inancını tanımlamak için kullanılan bir sıfat. hanedan. kitabi dinlerden önceki dinlere mensup ~ Aram %anspâ [#%np] a. 2. a. [ xvi] soylu kadın (Moğol ve < Tü %an hükümdar " han2 * -um/-ım dişil ekinin kaynağı belirsizdir. kerhane. ebucehil karpuzu. tefsirde çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. konak. cephane. şarkı söylemek (= Ave hvan. Sözcüğün nihai anlamı Yun kámara (1. kemer.şarkı söylemek " kanto hangar uçak deposu ~ Ger *haimgardhangi Tü [Kaş xi] kanu/kayu a. putperest. [LO xix] iri. konut. serranus hepatus ~ [Bah 1924] ~ Fr hangar korunak. hani2 E Yun %anne a.]. Kuran'da Hz.hane/+hane [Yus xiv] Arap rakamlarında basamak ~ OFa xânag a. yer. salhane. dükkân < Aram #%nt bükme. kemerli taş oda) ile paralellik gösterir. biçimsiz (vulg. hantal [Amr. şeşhane. sülale " hane. " han1 ~ Fa %ana ev.a.] pagan. meyhane.a. [Oğ xi] %arjı.a.a. kraliçe. depo. İbr %anut (dükkân) biçimleri Aramiceden alınmıştır.) ~ HAvr *kan. xan/%anum ve beg/begüm biçimlerinin bilinmeyen bir Asya dilinden devralındığı düşünülebilir. mahpushane. colocynthus hanut [ xx/b] çarşıda müşterileri belirli bir dükkâna yönlendirme işi ve bu işten alınan komisyon ~ Erm %anut' dükkân ~ Aram %anüTâ kemerli taş oda. 2. Men xv] ebucehil karpuzu. eczane. umumhane hane hanedan +dan1 ~ Fa %ânadân "hane tutan".

Env. [DK. Aş xi] yıkım (isim). sıcak idi har2. tutsaklık yeri < Ar Habasa kıstı.] viran etme. ateş < Ar Harra [BK 1799] harıl harıl nefes nefese yürüme sesi [ 1924] ~ Fr haras at neslini ıslah için kurulan ~ Ar %arâbat [#%rb msd. tane. kemer).özellikle sarık veya baş örtüsü. tutsak etme. yıkıntı < Ar şaraba viran etti.] sıcaklık. Yus xiv] ~ Ar %arâc [#%rc msd. hara çiftlik < Nor harra bir at rengi harabe yıkıntı. hapishane h apşı r[ ma k har1 ısındı. hapır hapaz[lamak onom [Mercimek xv] tıpta tane haline getirilmiş ilaç ~ Ar yeme sesi [ xvi] hapaz tokat ~ ? hapis/haps[ DK . harıl onom + < on om [KT xix] mahbes & Ar Habs + Fa %âna " hapis. . ) [187+] [Kut xi] [Aş xiv] ~Jap harakiri karın deşme yoluyla ~ Ar Haram [#Hrm msd. kapatma.] yasak.] hapşırık sesi ~ Ar Harr [#Hrr1 msd. İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi " harç harakiri intihar & Jap hara karın + Jap kiri deşme haram tabu. En vx iv ] ~A rH ab s[ #H bs ms d.] vergi. ]1 . 2. kısıtladı. kapattı. hapsetti (= Aram #%bş bağlama . yıkım. tıpta hap hap2. [Kut.hap1 Habb [#Hbb1] tohum. dokunulması yasak olan " harem harami haram yiyem " haram harap yıkık (sıfat) a. Akad abşu (kuşak. kuşak. ~ Ar Haramı [#Hrm nsb.] haram cı. virane " harap haraç [Aş. at koşumu = Akad abâşu bağlama) * Karş. ~ Ar %arâb [#%rb msd. hane < Tü hapş [onom. Men xv] harab yıkılmış.] harap şey. a. yıktı (= İbr/Aram #%rb Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür.

harf (= Aram #%rp bileme. harf [Kut.] 1. haremlik) ile birleşmiştir. gereken şeyler. dışladı. ~ Ar Harbî [#Hrb nsb. hare harekât Harakat" hareket hareket < Ar Haraka hareket etti. harcama. savaşçı. dolaylı vergi. sivri bir uçla çizmek. Hirm/Hirmân] yasakladı. masraf. çıkıntı yaptı. yoldan çıktı harca[mak [Aş. dışarı çıktı.] yasak. devindi [ xiv] [Aş xiv] ~ Fa xâra/%ârâ dalgalı kumaş ~ Ar Harakat [#Hrk çoğ.] harple ilgili. keskin veya sivri olma ) * "Yazı" anlamı muhtemelen eski çivi yazısının şeklinden veya "sıvri bir uçla kazıma" eyleminden ötürüdür. herkes " harç. * Nihai kökeni eski bir Akdeniz dili olmalıdır. harç [CodC xiii] 1. gereç + Ar câlam dünya. malzeme < Ar paraca [msd.] hareketler < Ar ~ Ar Harakat [#Hrk msd. sarf. Hurûc] çıktı. gereç. bir şeyin üretiminde kullanılan hammadde. çıkma.] devinim ~ Ar %ardal hardal bitkisi ve tanesi ~ Aram harem [ xiv] Mekke civarındaki belli bölge ki Hac esnasında ihramla girilir ~ Ar Haram [#Hrm msd.harar çuvalı ~ ? hararet ısı"har1 harbi askeri sınıfa mensup kişi " harp1 [ xiv] [Aş xiv] ~ Ar ğirar/ğirarat [#ġrr] çuval. yolluk & Ar %arc gerekli şeyler. rahvan hardal %ardalâ a. banal & Ar %arc uygun olan şey. kutsal. dinen yasak sayma) * Türkçe kullanımda Ar Harım (dokunulmazlığı olan yer. Yun grâfö. a.] ısınma. Aş xi] ~ Ar Harf [#Hrf msd. 4. evde kadınlara ayrılmış olan kısım. özellikle saman ~ Ar Harârat [#Hrr1 msd. yazı birimi. [KT xix] 3. DK xiv] < Ar %arc masraf" harç harcıalem ~ Fa %arc-i câlam herkesin harcı. [Men xvii] 2. Tü çizmek.] 1. tabu. . mızrak veya kılıcın keskin ağzı. alem2 harcırah ~ Fa %arc-i râh yol için gereken şeyler. resmi işlemler için ödenen para. dokunulmaz < Ar Harama [msd. 2. çıkış yaptı. Lat scribere (1. sıra malı. Karş. 2. 2. masraf. dokunulmaz kıldı (= İbr/Aram #%rm yasaklama. duvar örmede kullanılan kum ve kireç karışımı ~ Ar %arc [#%rc msd. gereç + Fa râh/rah yol" harç.

uşak " harpuşta. & Fa %ar eşek + Fa banda hizmetçi. . tütün karma ~ Fa firman ekini kepeğinden ayırmak için savurma harmandalı Ege bölgesinde eşekçilere özgü oyun havası < Tü harbende/harmanda [xvii-xix] eşekçi. a. delip dışarı çıktı ) + Ar câdat^ alışkanlık. [LO ] balıksırtı ~ Fa %ar puşta eşek sırtı & Fa %ar eşek + Fa puşta sırt" puşt Fa %arpuşt ("diken sırt" = kirpi) ayrı kelimedir. ~ EYun %ârtes 1. yardı.] savaş (= Aram [TDK 1955] bütün vücudu saran kolsuz üst giysi. [KT ] ciltlenecek kitabın formalarını dizme. katırcı ~ Fa farbanda a. kâğıt.yazı yazmak).a. özellikle deniz haritası ~ Aram %artâ a. harita " kart2 harman [ xiv] %ırmen ekin savurma. Karş. pelerin %arbâ kılıç veya mızrak = İbr %3i*eb a.. 2. +zede haris [Kut xi] ~ Ar HâriS [#HrS fa. dışarı çıkan " harç (umur-u) hariciyye 1836'da kurulan dış işleri bakanlığına < Ar %âYic [#xrc] dış " hariç [KT xix] harikulade şey < Ar %âriqu-l-câdat^ harikulade ~ Ar %âriqu-l-câdat^ "adet yırtan".] hırslı " hırs harita [MMem xvi] xarti ~ Ar ^arîTat harita. harman a. = Akad %arbu bir tür kesici alet) harp2 harpuşta makaslı dam [ xx/b] ~ Fr harpe bir müzik aleti" arp [Men xvii] %arpüşte omurgalı çatı. yangın afetine uğramış & Ar Harîq [#Hrq] yangın + Fa zada vurmuş " mahrukat. doğaüstü & Ar %âriq [#%rq] yırtan (< Ar xaraqa yırttı. [Men ] %ırmen vulg. harmoni harnup harp1 » » [Aş xiv] harb " armoni " harup ~ Ar Harb [#Hrb msd.a. a. Sam #%rb (kılıç. harp1. dışarı. olağan dışı. rutin " adet2 harikzede + [KT xix] yangın vurmuş. bende harmani Tü harman " harman * Anlam ilişkisi açık değildir. kesici alet) sözcüğüyle ilişkili olduğu varsayılabilir. hariç hariciye verilen ad harika " harikulade [ xiv] ~ Ar %âYic [#%rc fa.] dış.

] 1. tarla sürme. her ~ Ar Hasad [#Hsd msd.) ~ Ar HaSad [#HSd msd. ekip biçti (= Aram #%rt/%rS yarma. doldurdu hasar hasar gördü.] kültivasyon. elit" husus ~ Ar xarrüb/%arnüb keçiboynuzu (= Aram ~ Ar %âSS [#%SS fa. [ 191+] eğitim yoluyla aktarılan hasletler (Fr culture karşılığı) ~ Ar Har8 [#Hr8 msd. değerlendirme " haseb. dini kurallar uyarınca erkeğin dizden bele kadar olan kısmını örten giysi < Ar Haşama utandı" haşmet haşere türlü zararlı veya rahatsız edici küçük yaratık " haşır1 haset Hasada kıskandı [Aş. tarım. özellikle hendek kazma ) * Ziya Gökalp tarafından Fr culture karşılığı olarak kullanılmıştır. kader hasbıhal " haseb.] haşerata ait < Ar Haşarat" haşere [ML xx/c] yorgun. Haşw] araya bir şey soktu. 2. kazma. haşema [Hürr 1998] bir tür mayo ~ Ar Haşamat [#Hşm msd. ~ Fa %âSagı "seçilmiş olan". Yus xiv] ~ Ar Haşarat [#Hşr çoğ. perişan ~ ? hasat HaSada ekin biçti (= Akad eSâdu a. akıl yürütme. KÜLTÜR.] ölçme.] ekin biçme < Ar hasbelkader Hasb hesap.hars [Men xvii] ekip biçme. yaramaz ~ Ar Haşan [#Hşr nsb. hal1 haseb[iyle hesaplama " hesap haseki hükümdarın yakını < Ar %âSS " has [Aşxiv] ~ Ar Hasba-l-qadar kaderin gereği < Ar ~ Ar Hasba-1-Hâl durum değerlendirmesi ~ Ar Hasab [#Hsb msd.] börtüböcek. haşa [Yus xiv] ~ Ar Hâşâ-llâhi Allah göstermesin < Ar Hâşâ [#Hşw] uzak etsin! < Ar Hâşâ [msd. zarara uğradı haşarı adam haşat [ xiv] ~ Ar %asâr [#%sr msd. toplumsal anlamda seçkin. terbiyesiz. Aş xi] seçkin.a. ayrı. Karş. tarım < Ar Hara6a toprağı sürdü. ayrılan. zarar < Ar %asira [ xiv] haşeri haşere gibi veya haşerata ait.) has [Kut. EKİN.] hicap. harup/harnup %arrüb = Akad %arüpu a.] kıskançlık < Ar .] kayıp. özel. a.

(suda kaynatarak pişirmek. debdebe. nekes. haşarı.] aşağılık. kalabalık etme. f.Ar %asıs [#%ss sf. yücelikten yoksun < Ar %assa [msd. [KT xix] 1. kumaşın kenar süsü.haşhaş somniferum ~ Sans khaskhasa a. ~ Ar %aşm [#%şn sf. kaba < Ar %aşuna [msd. değersiz.] 1.] üreyen şey.] dolgu. işin ~ Ar HâSilat [#HSl fa. 2. kıymetsiz . 2. hizmetçiler. kaynaştı EŞKÖKENLİLER: Ar #h?şr : haşır1. haşlamak) fiiliyle benzerliği tesadüfi olmalıdır.] gelirler < Ar ~ Ar %aSm [#%Sm] düşman. Yus xiv] ~ Ar %aş%aş afyon bitkisi. ürün. yy'da ağır basmıştır. tabiat. mahşer. gelir.] huy. ~ Ar HaSîr [#HSr sf. haslet " husul [Aş xiv] ~ Ar %aSlat [#%si msd.a. hakir. ucuz.] her türlü hasır [CodC xiii] hasir örgü. haşiye ~ Ar Haşiyyat [#Hşw msd. dip notu " haşa hasiyet haşla[mak <Tü [Aş xiv] [MŞ xiv] sulu yemek pişirmek " has < Tü *aşla. mizaç haşmet [Kut xi] maiyet ve hizmetçi sahibi olma. kıyamet < Ar Haşara (kalabalık) toplandı. haşere. taallukat . hasıl veya konuşmanın özü " husul hasıla hasılat HâSilat" hasıla hasım/hasmmuhalif. gelir " hasıl ~ Ar HâSilât [#HSl çoğ.] 1. mahşer haşır2 hasis onom yaprak veya kâğıt sesi [ xiv] hakir." aş * Erm %aş. paravan. %issat] aşağılık ve hakir idi * "Cimri" anlamı 20. [KT xix] ecnebi hükümdarlar için kullanılan saygı deyimi < Ar Haşam [#Hşm] maiyet.] sert. 2. sayfanın kenarına eklenen yorum. adi. alçak. hukuki bir işlemde karşı taraf haşin ^uşünat] kaba ve saygısız idi [ xiv] [Kut xi] hasm [Aş. toplanma. cimri. özellikle ot veya kamıştan örülü yaygı" hasr haşır1 [Yus xiv] haşr ~ Ar Haşr [#Hşr msd. papaver ~ Ar HâSil [#HSl fa.

hicap duyma) fiili Aram #xşm (susma. damga ~ Mıs xtm a. ezberleme. hatim/hatm[Yus xiv] %atm ~ Ar %atm [#^tm msd. Ar Hişmat (utanma. 2. melce (< Ar a'âba geri döndü )" haşmet haspa [Bah 1924] sevimli yaramaz.a. kapatma. seçkin kimse.] çizgi. yanlış yaptı hatıl ağaç ~ ? [Kut xi] ~ Ar %aTâ' [#%Ty msd.] çok ~ Fa %asta yaralı < [Mercimek xv] [Yus. ayrıcalık.] geri dönülecek yer. sınırlama < Ar HaSara etrafını çevirdi. Türkçe türevler bambaşka bir anlam kazanmıştır. hicap). %uTür] aklına geldi. duyarlı" his hasta Fa %astan yaralamak. sağlığı bozuk hat/hatt[Kut xi] ~ Ar xaTT [#xTT msd. yaralanmak ~ Ar %âSSat [#%SS fa. haşmetmeap [ xix] ecnebi hükümdarlara mahsus bir unvan & Ar Haşmat + Ar ma'âb [#'wb iz/m. akıl.] etrafını çitle çevirme. sığınılan yer. hatip hitap [ xiv] hutbe okuyan ~ Ar %âTib [#%Tb fa. Yusxiv] ~ Ar Hasrat[#Hsr msd. bloke etti. ciddi ve tehlikeli idi). çentme.] özel olan şey. mühürleme. anımsadı * Ayrıca Ar %aTura (önemli idi. . Karş.] düşünce. yanlış < [LL 1732] HaTl taş duvarı berkitmek için araya konan yatay * Ar *HaTll veya *HaTl biçimine rastlanmamıştır.] bir şeyin yokluğundan ötürü acı çekme (= Aram #%sr eksik veya yoksun olma ) " hasar hassa [Yus xiv] özellik. içerdi hasret [Aş. • Hatırlı/hatırsız sıfatları hatrı sayılır (düşüncesi önemsenir) deyiminden türemiştir. Gül xiv] sayrı. elit" has hassas hisseden.] 1. sınırladı.] hitap eden " ~ Ar %âTir [#^Tr fa.) hata Ar %aTâ yanıldı. tereddüt etme) ile eşkökenlidir. taş üzerine yazma = Akad %aTâTu a. hatır/hatr[Kut xi] bellek < Ar %aTara [msd. a. külhani ~ ? hasr[etm [MMem xvi] ~ Ar HaSr [#HSr msd.] yanılgı.* Arapça #Hşm (utanma. çizim sanatı < Ar %aTTa çizdi. ~ Ar Hassas [#Hss im. özellikle Kuran'ı ezbere okuma ~ Aram ^stîm/^âtsmâ mühür. f. yazdı (= Aram #%TT kazıma.

Uy viii] xatun/katun kraliçe. Aş xiii] [MMem xvi] ~ Fa hawâ a. havari ~ Ar Hawârî [#Hwr nsb. Beiträge 1910. çevre < Ar Hawl çevre < Ar hâla döndü.Sogd %\vaten [f ] kraliçe (= Sogd *%watâw-ni) < Sogd xwatâw kral. Ar #Hwr2 veya İbr/Aram #%wr (beyaz olma) kökleriyle alakalı olmadığı açıktır. ~ Ar Hawâdi6 [#Hd6 çoğ. [ xiv] xıtmi [ xiv] ~ Ar %iTmı hatmi bitkisi. topladı.hatıra anı " hatır hatmi hatta hattat hatun [MMem xvi] ~ Ar %aTirat [#^Tr fa.] İsa'nın 12 müridinden her biri ~ Eth %awâr yolcu.] korku < Ar %âfa ~ Ar Hâwin [#Hwy fa. MÖ 3. ince ve yumuşak kıl hav2 hava havadis hadiseler < Ar Hadî6at" hadise onom [Men xvii] Hav kumaşın yüzünde oluşan pürüz. hav1 havlu havı. [passim.] özel olanlar. athaea officinalis ~ Ar Hattâ ta ki (edat) ~ Ar %aTTâT [#%TT im.] akılda kalan şey. f.] olaylar. zevce .a. xiii] yasal eş. haberci < Eth [#xwr] gitmek * Nöldeke.] aktarma. yönlendirme Hawâlat [#Hwl msd. elit < Ar %âSSat" hassa havf korktu havi kapsadı. havale [Aş xiv] yöneltme. içerdi [Yus xiv] [Yus xiv] ~ Ar %awâSS [#^SS çoğ. yy'da Baktria krallarının ünvanı olan EYun autokrâtor sözcüğünün tam çevirisidir. ~ Ar %awf [#^wf msd. bir borcu başkasına devretme " hal1 havali [Gül xiv] ~ Ar ~ Ar Hawâlin [#Hwl çoğ.] çizimci" hat [Or.] içeren < Ar Hawâ . elçi. havas seçkinler. hükümdar & Sogd %\va kendi + Sogd tâw güç. Türkçe sözcük 13. transfer. kadife veya ~ ? [Env xv] hav hav ötme sesi. a. güçlü " hodbehod * Sogd %\vataw. -ni Sogdca dişil ekidir. yy'dan önce sadece "kraliçe" anlamında kullanılmıştır. dönüştü " hal1 havan [ xiv] ~ Fa/OFa hâwan a.] etraf. [DK xv] vafvaf köpek sesi [CodC.

içtima < İbr #%br bir * Karş. cemiyet). uçtu havyar [Kan xv] Hazar Denizine özgü bir tür mersin balığı yumurtası ~? Fa *%âwiyâr lezzetsever.] su biriktirmek havya [Men xvii] hâviye cehennem. gövdeden ayrılmış ruh < Ar %âla hayal etti . tuttu.a. [Men xvii] hevc vulg. birleşme ~ Ar Hawl [#Hwl] güç. ~ Ar HawSalat [#HSl] kuş kursağı. DK xi] ilgi. kaygı. Batı dillerine İtalyanca yoluyla Türkçeden geçmiştir. Karş. sarnıç " havza ~ Ar HawD [#HwD msd. mide " [MŞ xiv] hevic . varlık.a. 2. Yus xiv] [ xiv] ~ Ar Haya' [#Hyy/Hyw msd.] 1. havsala husul havuç hawic a. mecal" hal1 ~ Fa %âwlincân havlıcan bitkisi. havuz. husye ~ OFa hayal [Yus xiv] ~ Ar %ayâl [#%yl msd. sahip oldu hay ünl [Kut. alpinia [Men xvii] havlı/havlu makreme tüylü peşkir < Tü ~ İbr %ebrah [msd. hauc ~ Fa havuz [ xiv] havz amacıyla açılan çukur. havlu hav1 " hav1 havra araya gelme. bir şeyin sınırları içinde olan < Ar Haza elde etti.).havil/havlhavlıcan galanga ~ Sans kulangcana a.] cemaat. gurme? & Fa %âwı lezzet (< Fa %â'idan tadına bakmak. a. dilek. İt caviale. testis. cehennem < Ar hawâ düştü.] imgelem.] utanma. 2. havza ~ Ar Hawzat [#Hwz/Hyz msd. [KT xix] kalaycıların erimiş metali tutmak için kullandıkları çekice benzer alet ~ Ar hâwiyyat [#hwy] uçurum. Aram %ibru (aşiret). mülk. Akad %uburu (cemaat. üzüntü belirten ünlem haya1 utangaçlık haya2 %âyag yumurta [Aş. tatmak) + Fa yâr seven. birlikte olma. İng caviar (a. zihinsel görüntü. dost * Kökeni çok tartışılmıştır. dipsiz kuyu. ~ Fa %âya i yumurta.

iyi davranış < Ar %âra (iyi olanı) seçti. [LO xix] ayld/hayit . Cüneyd'in oğlu ve Şah İsmail'in babası (ö. 1488) < Ar %aydâr arslan haydi haydut başıbozuk ünl [ xvi] hayde/hay de/haydi/de hayde " hay [Men. Sırp/Arn hajduk. avlu < Ar Halt çevre duvarı. DK xiv] " hay ~ Fa hay hüy şamata. akıncı * Karş. iyilik. başıbozuk).] < Mac hajdú başıbozuk piyade. [AL 192+] habeden bedava ele geçirilen mal veya eşya (argo) Çing habe yemek haydari [ xi] Haydar'a ilişkin. yaşama < Ar Hayya canlı idi. savundu. sakındı haybe [AL 192+] habe yemek (argo). hayat2 ~ Ar HayâT [#HwT çoğ. Yus xiv] canlı olma. %w^âh. en iyi. fantom " hayal hayat1 [Aş. hayır2/hayr[Kut xi] ~ Ar %ayr [#%yr msd. [İAr 193+] habeden bedavadan. ~ Mac hajdúk [çoğ. [ 198+] kalender sofrasına mahsus bir yoğurtlu meze < öz Haydar Erdebil şeyhi. Bul haidut (eşkiya. dilemek)" hayır2 hayıt & Ar %ayr iyilik + Fa %\vâh isteyen (< Fa ünl [KT xix] onaylama deyimi [Neş xv] hay u hüy [Yus. çit < Ar HâTa [msd. korudu. tercih etti hayırhah %wâstan. alevilerin giydiği kızıl başlık. Rom haiduc. 2. HayT/HlTat] etrafını çevirdi. [ xviii] eşkiya. ömür" anlamında kullanımı Türkçeye özgüdür. ~ Ar Hayf eyvah! yazık! [Men xvii] %ayr olumsuz cevabı nazik dille ifade eden söz [BK 1799] ayıd bir bitki. ~ Ar Haya'at [#Hyy/Hyw msd. yaşar idi ~ Ar %ayalat [#%yl] doğaüstü görüntü.istemek. Peç xvii] Macar piyade askeri.Ar %ayr iyilik " hayır2 * Olumsuz cevabı dolaylı olarak ifade eden bir hüsnü tabir olarak kullanılmıştır. [ xv] Kalenderi ve Bektaşiliğe yakın bir tarikat. vitex agnus-castus. parasız (argo). seçkin. hayhay hayhuy kalabalık sesi hayıf[lanmak (ünlem) hayır 1 . Macarca sözcüğün nihai kökeni belirsizdir.] 1.] * "Yaşam süresi.] duvarlar. dervişlerin giydiği kolsuz yelek.hayalet hayalet.

* Türkçe sıfat hayl-i filan (filan sürüsü) tamlamasından türemiştir.] sindirim hazeran cins kamış. ordu (= Aram %eylâ ordu = Akad ellatu a. canavar < Ar Hayya yaşadı.] konum. hayrat iyilikler < Ar %ayr iyilik " hayır2 hayret < Ar Hara şaştı haysiyet sosyal konum. şaşkınlık ~ Ar Hay6iyyat [#Hy6 msd.[xvi-xix] < Ar %ayl at sürüsü. Yus xiv] ~ Ar Hayarân [#Hyr msd. süvari takımı. Yus.] meskûn ve ~ Ar %ayzurân tropik ülkelerde yetişen bir ~ Ar haDm [#hDm msd. umursamak < Tü hay ilgi ve kaygı ünlemi" hay hayli [MŞ xiv] %ayll çok güruh. zenginlik. eşkiya. DK xiv] ~ Ar Hayawân [#Hyy/Hyw] 1. [DK xv] haykır-< Tü ay/hay [onom. her çeşit canlı varlık. statü < Ar Hay6 nerede hayta [ xix] haydut. ~ Fa %azân sonbahar hazan2 ~ İbr %azzân i tapmak görevlisi. hayvan [Aş. umursamaz aldırmak. yoksunluk eki " hangar hayran şaşkınlık " hayret * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. ruscus aculatus (= Aram %3zlrâ a.] şaşma. at hırsızı ~? [Aş xiv] [ xiv] ~ Ar %ayrât [#%yr çoğ. 2.] hayır işleri. keyif < Ar HaZZa talihli idi hazan 1 [ xi] ~ Ar HaZZ [#HZZ msd. canlı idi" hayat1 haz/hazz[Aş xiv] kısmet.] bağırma sesi " +kirhaylaz Tü? [ xix] haylamaz aldırmaz. vatan + Alm -los -siz. sinagogda ilahi okumakla görevli kişi. yaşama. canlı olma. haymatloz [ xx/b] ~ Alm heimatlos hiçbir ülke vatandaşı olmayan kişi.) < Tü hayla. a. yurtsuz & Alm heimat yurt. ~ Ar Hayrat [#Hyr msd. 2.] şaşırma.a.) hazım/hazm< Ar haDama sindirdi [Aş xiv] .haykır[mak Tü [Uy viii+] aykır.] pay. kantor ~ Akad %azânu kent yöneticisi" hazine hazer ekilip biçilen yer " huzur [Kut xi] ~ Ar HaDar [#HDr msd. [Aş.bağırmak.

mezarlık < Ar HaZara [msd. tek hörgüçlü sürek devesi hedef [Mercimek xv] hadafa [msd. f ] kıymetli eşya veya para konulan yer. 2. tempoyla manzume okuma.] hüzünlü "hüzün hazine [Kut. 2. melez. boşa harcanan şey < Ar hadara yok yere ya da cezasız kan döküldü. Oysa gerek Tacül Arus. yan. 2. * Huzura çıkma deyiminde sözü edilen eylemin soyut kişilik kazanmış halidir. < Ar heder ~ Ar hadar [#hdr msd.] 1. depo. huzur. nişan aldı ~ Ar hacın [#hcn sf.] toz. ~ Ar hadaf [#hdf msd. bir cinayetin intikamsız ve kısassız kalması. alfabedeki harflerin sırası ~ Aram hegâ [#hgy] düşünme. Arapça biçimi %azlnat varyantı olarak zikrederler. gözkulak olmak" olduğunu düşündürür. Arapça sözcüğün anlamı OFa ganz/ganzmag (hazine. hadf] hedefledi. özellikle heba havada uçuşan toz zerresi hece [DK xiv] tempoyla okuma ~ Ar haca' [#hcw msd. kasa) 'dan etkilenmiştir. bir saygı deyimi " huzur ~ Ar HaDrat [#HDr msd. Aş xi] ~ Ar ^azînat [#%zn sf.] hazır olan. depoladı * Akad %azanu (kent yöneticisi) > İbr/Aram %azzan (tapınak bakıcısı) biçimleri Sami kökünün nihai anlamının "bakma. prezans. a.] 1. hazine " hazine [ xiv] [Aş.] a. "kanın yerde kalması". 2. depo. f. he ünl [DK xiv] olumlama bildiren ünlem [Yus xiv] ~ Ar habâ' [#hbw msd. hazret [Aş. soysuz. gerek Lane.] 1. nezd. Yus xiv] mevcudiyet. kasa.hazin [Yusxiv] ~ Ar Hazm[#Hznsf. saklama yeri < Ar gazana sakladı. hazır bulunan " huzur haziran ayı~? hazire [ xiv] mezarlık çevrili yer.] 1. boşa gitti . huzurda ~ Ar Haziran Rum takviminin dördüncü ~ Ar HaZîrat [#HZr sf.] kıymetli eşya veya para * Kamus-ı Türki'ye göre hazine sözcüğünün Türkçe zebanzedidir.] çitle ~ Ar %aznat [#%zn msd. heceleyerek okuma hecin [ xiv] tek hörgüçlü deve nesli bozuk. Yus xiv] ~ Ar HâDir [#HDr fa. HaZr] çitle kapattı hazne konulan yer. Anlam gelişmesi için karş.

~ Fr héxa.] hikmet sahibi. < Aram #%km bilme " hikmet heksa+ a.a. Fa şaş (altı). santi+.) helal [Kut. Fr six.yüz (100) ~ EYun hela [Men xvii] 1. bilge. Aş xi] yasak olmayan < Ar Halla çözdü./ İng hexa. İt sei. Aynı kökten Lat centum (yüz). tenha idi.] tükenme. DK xiv] ~ Ar Halâl [#Hll msd. lider. tenha < Ar %alâ boş idi. yol armağanı.] yola çıkmadan kesilen kurban. insanlardan uzaklaştı helak [Aş. a. Yus xiv] ~ Ar halâk [#hlk msd. hekt(o)+ (h)ekatón a. a. hoş). hektar Lat centum : kantar. sarsıldı [Yus. tenha bir yere çekildi. hoş * Aynı kökten İng sweet.aramak. 2. önderlik etmek ~ HAvr *sâgeyo< HAvr *sâg. Gal chwech. helezon şeklinde olmak . keyif~ HAvr *swâd-onâ. boşluk. santim1. boş yer. abdesthane ~ Ar %alâ' [#%lw] boşluk. filozof.< HAvr *swâd.a. salyangoz ~ EYun (h)elissón helezon < EYun (h)elissö (asma filizi gibi) sarılmak. hegemonya [ xx/a] ~ Lat hegemonia hüküm sahibi olma. iz sürmek hekim [DK xiv] ~ Ar Hakim [#Hkm sf. vakum. izin verdi" hal2 hele helecan < Ar galaca titredi.tatlı. ~ HAvr *dekm-tom. yürüme = Akad alâku a. a.altı ~ EYun (h)eks * Aynı kökten Lat sex. ar2 [Aİhsan 1891] ~ Fr hectare 100 ardan ~ Fr/İng hect(o). Alm sechs. EŞKÖKENLİLER: EYun (h)ekatón : hekt(o)+. bitme. uğurluk. tahakküm < EYun (h)egemön önder.hediye [ xiv] armağan ~ Ar hadiyyat [#hdy msd. mahv < Ar halaka tükendi (= Aram #hlk gitme. tabip ~ Aram %aklm a.] izinli olan. a. komutan < EYun (h)egeomai öncü olmak. sarsılma helezon ~ Ar halazün spiral. a.] titreme. İng six. santim2 hektar oluşan yüzey ölçü birimi " hekt(o)+. her çeşit armağan " hidayet hedonizm [ xx/b] ~ Fr hédonisme zevk ve sefa düşkünlüğü < EYun (h)edone zevk. a. Lat suavis (tatlı. dinen ~ Fa hala uyarı ifade eden bir söz ~ Ar %alacân [#^ic msd. ~ HAvr *s(w)eks.

hem [Kut. Aş xi] ~ Fa/OFa ham de. beraber. simültane. şekerleme < Ar Hulw tatlı (= Aram #%ly tatlı olma. aynı ~ HAvr *sem-1 bir. hemcins olan & Fa ham + Ar cins " hem.kan ~ HAvr *sai-mn. t. güney). beraber. Fr. mucit.kan + EYun fileö sevmek " hem(o)+.(bir.kan (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun (h)aíma.a. * İlk kez 1868'de bir güneş tutulması esnasında güneş tayfında tesbit edildiği için. İng sun (güneş).) helyum [Bah 1924] ~ YLat helium bir element # 1868 J. Lat simul. fil(o)+ . Kimyacı < EYun (h)élios güneş ~ HAvr *saswel.] bir tür hellim yumuşak peynir < Ar Haluma yumuşak idi " halim helva [Kut xi] ~ Ar Halwâ' [#Hlw] tatlı yiyecek. aynı * Aynı kökten EYun (h)omós.helikopter [Hayat 1961] yatay pervaneli uçak ~ Fr hélicoptère #1861 Gustave de Ponton d'Amécourt. Lockyer ve E. kan hematit kan gibi " hem(o)+ hematoloji hem(o)+. • Aynı kökten Lat söl. hem(o)+/hemat(o)+ ~ Fr hém(o). fikir ~ Fa ham fikr aynı düşüncede olan & Fa hemofili [ xx/b] ~ Fr hémophilie kolay kanama hastalığı & EYun (h)aíma. aynı anda. Yus xiv] hemândem aynı anda ~ Fa ham ân (dam) onunla bir (zamanda). Ave hvars-. " helezon ~ Ar Halüm/Hallâm [#Hlm im. a. beraber. an " hem h em fi ki r + ham aynı + Ar fikr düşünce " hem. aynı). Sans sam(a). İng south (güneş yanı. & EYun (h)éliks helezon + EYun pterón kanat" helezon helis [ xx/b] ~ Fr hélice helezon ~ EYun (h)éliks a. beraber + Fa ân o + Fa dam zaman. cins [ xx/b] [ML xx/c] [Mercimek xv] ~ Fr hématite kan taşı ~ EYun (h)aimatítes ~ Fr hématologie kan bilimi" ~ Fa hamcins aynı cinsten hemen [Aş. İng same.bir. Ger *sama-. t. beraber. bir. İng. Frankland. tatlılık = İbr #%lh a. N. aynı (önek) ~ EFa/Ave ham(a). beraber.< HAvr *sai-3 yoğun sıvı.a. Sans súvar > súrya.a. dahi (edat). vakit geçmeden & Fa ham bir./ İng haem(o).

< Fa/OFa kandan kazmak hendese geometri ~ Fa andâza ölçü.hemoglobin [ xx/b] ~ Fr hémoglobine alyuvarlara kızıl rengi veren madde ~ Alm haemoglobin a. süttaş. yer. [ xix] hastabakıcı kadın ham şıra 1. ha$la$ ~ OFa ahanüz [ viii] kop/köp çok. I.a.a. ayak ~ Fa ham şahrî aynı memleketli " hem.kan + EYun rheö akmak " hem(o)+.karaciğer ~ HAvr *yekwr. t. kimyacı (1825-95) & EYun (h)aíma. Alm.a. düzlem " hem. hepatit [ xx/b] EYun (h)epar.kan + EYun rhâge püskürme. hep. özellikle kız kardeş & Fa ham aynı + Fa şîr süt" hem. ~ Fa hemşire [ xv] kız kardeş. oran " endaze hengâme gaile < EFa *ham-gâma.a. glob hemoraji [Bah 1924] emoraji ~ Fr hémorragie damar yırtılması sonunda oluşan ani ve şiddetli kanama ~ EYun (h)aimorrhagía a. şıra hemzemin olan demiryolu kavşağı [TDK 1998] hemzemin geçit karayoluyla aynı düzlemde & Fa ham eş.a. yuvar " hem(o)+. a. Hoppe-Seyler.] ~ Fa hangâma toplantı.bir araya gelmek henüz hep Tü [CodC xiii] [Kut xi] [Neş xv] ~ Fa hanöz şimdi. fışkırma (< EYun rhegnymi yırtıp çıkmak.kan + Lat globus küre. hendbol ball top " balya [ xx/b] ~ İng handball el topu & İng hand + İng ~ Ar %andaq ark. t. F. pa hemşehri şehir ~ Fa ham pâ yoldaş. ayakdaş. püskürmek ) " hem(o)+ hemoroid [ xx/b] ~ Fr hémorrhoïde basur ~ EYun (h)aimorrhoís. & EYun (h)aíma. kanal ~ Fa/OFa ~ Ar handasat [#hnds msd.kanayan. t. daima * Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. kalabalık. 2. [DK xiv] hep bütün. kardeş. pek. " ciğer ~ Fr hépatite karaciğer enfeksiyonu < . hendek [Env xv] kandag kazılmış şey. ritm hempa [ xiv] uyduran & Fa ham aynı + Fa pâ ayak " hem. zemin * Muhtemelen Fa hamzaman (eşzamanlı) deyimine benzetilerek türetilmiş Türkçe bir terkiptir. beraber + Fa zamîn taban. t. < Alm haematoglobulin # H. kan akıtan & EYun (h)aíma. -d.

a. sürüngen < EYun (h)erpö sürünmek " herpes. [Aş.a. Yus. DK xiv] arkadaş. < Fa/OFa %ar eşek (= Ave %ara. bir meslek örgütü veya loncaya mensup olan kimse. < öz Hermes Trismegistos Yeni-Platoncu felsefede Mısır tanrısı Toth'un adı herpes [ xx/c] ~ YLat herpes. . her (= Ave herbisid [ xx/c] ~ Fr/İng herbicide ot öldüren kimyasal madde & Lat herba ot. a. odunsu olmayan bitki + Lat -cidus öldüren " +sid hercai [Gül xv] ~ Fa har câyî her yerde (yetişen). bir yerde durmayan.a.a. yoldaş " harf [Kut xi] harif meslekdaş. zona hastalığı. batıl / İng hermetic a.. DK xiv] ~ Fa har tüm. sebatsız & Fa har her + Fa cay yer " her.] aritmetik < Ar Hasaba hesapladı.] sanatkâr. & Fa har her + Fa hermafrodit [ xx/b] ~ Fr hérmaphrodite çift cinsiyetli < öz Hermaphrodite mitolojide Hermes ile Afrodit'in çift cinsiyetli çocuğu & Hermes + Afrodite hermetik [ML xx/c] hermetizm ~ Fr hérmetique gizli ilimlere ilişkin. beyhude. < öz Heinrich R. saydı (= Aram #%şb sayma. +loJi herru ya merru gitme & Kürt herrö git + Kürt merrö hertz [ML xx/c] ~ hertz fizikte frekans birimi ^1930 International Electrical Congress. olarak görme ) . a. * Ar #Hrf/Sam #Hrp köküyle anlam ilişkisi açık değildir. < EYun (h)érpeton yerde sürünen şey. faydasız ~ Fa harza münasebetsiz söz < Fa hesap [Kut. herkes kas birisi. bütün. Aş. Yun. Gül xi] hisab ~ Ar Hisâb [#Hsb msd.ciltte çıkan uçuk ~ EYun (h)erpes "sürünen". [Gül xv] ~ Ar Harif [#Hrf sf. Nihai anlamının "demirci" veya "kılıç ve bıçak imal eden" olduğu düşünülebilir. yoldaş. a. Hertz Alman fizikçi (1857-1894) herze [Kıp. a.)" her [Kut xi] ~ Fa har kas a. kimse (= Ave kas. ciltte çıkan ağrılı leke < EYun (h)erpö sürünmek ~ HAvr *serp-2 sürünmek herpetoloji [ xx/c] ~ Fr herpétologie sürüngenler bilimi / İng herpetology a.)" harpuşta herif (olumsuz bağlamda) adam meslekdaş. a.her haurva. MantT xiv] harz münasebetsiz.a. becayiş hercümerç ~ Fa harc u marc karışıklık ~ Fa %ari hergele [BK1799] %ar gele yaban eşeği gala a. t.) [Yus.

2. Aristoteles felsefesinde şekillenmemiş madde. huşu ve saygı duydu heyecan < Ar haca telaş etti. 2. sarkma " avize heves [Aş xv] ~ Fa âwang asılı şey. farklı. abide. fantezi. yığıldı ~ Ar hayacân [#hyc msd. parçalardan oluşmuş bütün.] 1.] kum yığını veya heyet ~ Ar hay'at [#hy' msd./ İng heter(o). dağar heybet [CodC xiii] ~ Ar haybat [#hyb msd. heyula [Mercimek. seks hevenk [Men xvii] aveng sarkık.] 1. yazık! (ünlem) heykel [ xiv] ~ Ar haykal [#hykl] muazzam yapı. çırpınma ~ Ar hayalân [#hyl msd. boş şeylerle gönül eğleme hey ünl [DK xiv] hitap ünlemi [Arg. kompozisyon.] telaş. SinanP xv] ~ Ar hayülâ' şekilsiz madde. ~ Ar hawas [#hws msd. âwîz. ayrı. suret. organizasyon < Ar hâ'a derli toplu ve biçimli idi heyhat [ xiv] ~ Ar hayhât eyvah!.] heybe çanta. biçim. delilik.] korku ve huşu duyma veya duyurma < Ar hâba korktu. yol torbası. anıt ~ İbr/Aram hekâl saray. materia . ayrı + EYun dóksa görüş.başka. felsefede materia ~ EYun (h)yle 1. ayrı heterodoks [ML xx/c] ~ Fr hétérodoxe resmi öğretiden farklı olan görüş & EYun (h)éteros başka. 2. kurul. tahta.heter(o)+ ~ Fr hétér(o). mezhep " heter(o)+. çırpındı heyelan yığılması < Ar hâla kum döküldü. doktrin. hammadde. ayrı + Lat sexus cinsiyet" heter(o)+. Men xiv] hegbe ~ Ar Haqîbat [#Hqb sf. f. +jen2 [DTC 1943] ~ Fr hétérogène farklı cinsten" heteroseksüel [ xx/c] ~ Fr hétérosexuel diğer cinse eğilimli olan & EYun (h)éteros başka. cinnet. dogma heterojen heter(o)+. ağaç. organizma. tapınak ~ Akad ekallu saray ~ Sumer e-gal büyük ev heykeltraş traş & Ar haykal + Fa taraş yontan " heykel. salkım < Fa âwl%tan. diğer (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)éteros başka. görünüş.asılı olma.

a.EŞKÖKENLİLER: EYun (h)yle : heyula. muhaceret. ~ Lat hybrida a.Ar Hicâb [#Hcb msd. aşağılayıcı şarkı < Ar haca alay etti. kadın örtüsü. satir. [Yus xiv] ~ Ar hicrat [#hcr msd.] yergi. biri hakkında gülünç bir manzume veya yergi okudu. sc. Vehip (wahıb). perde ardına gizlenen) biçiminden geri türetme olmalıdır. hiç bir [Aş xiv] perde. cömertçe ve karşılıksız verdi * Aynı kökten kişi adları Vahap (wahhab.] göç < Ar hacara hicran uzaklaşma. muhacir. hibrid [ML xx/c] ~ Fr hybride melez / İng hybrid a. bağış. kılavuz olma. marifetli & Fa hazar hezeyan [Gül xv] sayıklama. göçtü EŞKÖKENLİLER: Ar #hcr : hicret. ayrılma. hicri. gizledi. boş ve anlamsız konuşma < Ar ha5â sayıkladı hezimet yenilgi < Ar hazama ağır yenilgiye uğrattı [Neş xv] ~ Ar haSayân [#h5y msd. kadın örtüsü < Ar Hacaba sakladı. hiciv/hicv~ Ar hacw [#hcw msd. hicran. sanat" fen [ xvii] bin hüneri olan. ölçüyü aşmak hiç hicap [Kut. kılavuz oldu .] ağır hibe [ xiv] ~ Ar hibat [#whb msd. terketti. DK xi] ~ Fa/OFa hlç/heç herhangi bir. azgınlık < EYun (h)ybrizö azmak. [Men xvii] utanma. satirize etti" hece hıçkır[mak <onom [EvÇ xiv] ınçkır< Tü ıç/hıç [onom. küstahlık. f.] hıçkırık sesi " +kir~ Ar hicran [#hcr msd. hediye < Ar wahaba bahşetti. utangaçlık . hüner. cabdu-l-wahhab). tehcir hicri [ xiv] ~ Ar hicrî [#hcr nsb.a.] yol gösterme. tanrı yoluna yönelme veya yöneltme < Ar hadâ yol gösterdi.] hicrete ait" hicret hidayet [ xiv] ~ Ar hidâyat [#hdy msd. ~ EYun (h)ybris ölçüyü aşma. Vehbi (wahbı) ve Mevhibe (mawhlbat). örttü * Sözcüğün Türkçe ikinci anlamı mahcub (yüzünü örten. ayrılık " hicret hicret bir yerden ayrıldı.] perde.] göçme. metil hezarfen bin + Ar fann beceri.] ihsan.] ~ Ar hazîmat [#hzm sf. alay.

dalga). hıdiv [Env xv] hükümdar vezir ~ Hwar %wadew hükümdar " hüda * Eski devirde Doğu İran'da Harezm hükümdarlarının unvanı iken 1866'da (muhtemelen Keçecizade Fuad Paşa tarafından) Mısır yöneticilerinin sıfatı olarak yeniden ihya edilmiştir. +jen1 hidroklorik hydrogène + Fr chlore " hidr(o)+2. < HAvr *wed-1 sulu. ıslak * Aynı kökten İng wet (ıslak). bir tür pompa & EYun (h)ydör su + EYun fóros taşıyan " hidr(o)+1. kimyacı & EYun (h)ydör su + EYun genes doğuran " hidr(o)+1.hiddet keskinlik. Hit watar. hidrofil [Bah 1924] idrofil EYun (h)ydör su + EYun fílos seven " hidr(o)+1. fil(o)+ ~ Fr hydrophile su emen & hidrofobi [ML xx/c] kuduz hastalığı ~ Fr hydrophobie "su korkusu". fobi hidrofor [ xx/c] ~ Fr hydrophore 1. +ber hidrografi [ARasim 1897-99] hidrografya hydrographie deniz haritacılığı & EYun (h)ydör su + EYun grafe yazı " hidr(o)+1. öfke " had [Aş xiv] öfke ~ Ar Hiddat [#Hdd msd. padişah.a. Rus voda (su). hidr(o)+2 hidrojen ~ Fr/İng hydr(o)-2 hidrojene ilişkin " hidra [ML xx/c] ~ YLat hydra polip < (H)ydra mitolojide Herakles'in öldürdüğü çok başlı su yılanı < EYun (h)ydör su " hidr(o)+1 hıdrellez 6 Mayıs (Eski takvimde 19 Mayıs) gecesi kutlanan bir halk bayramı < öz Hıdır İlyas Ortadoğu halk inançlarında bereket getirici olarak bilinen iki kutsal kişilik & %iDr Kuranda adı geçen kutsal kişilik.a. water (su). (h)ydr. Eliyahu " hızır * Ar %iDr adı Farsça üzerinden Türkçeye Hızır olarak aktarılırken.E Yun (h)ydör. 2.su ~ HAvr *ud-ör. klor [ xx/b] ~ Fr hydrochlorique kimyada bir asit & Fr . su kaynağı. Arapçadan direkt alımlarda Hıdır biçimi tercih edilmiştir.] ~ Fa xidew hükümdar. 420 Cælius Aurelianus & EYun (h)ydör su + EYun fóbos korku " hidr(o)+1. +grafi ~Fr hidrojen [Bah 1924] idrojen ~ Fr hydrogène a. hidr(o)+1 ~ Fr/İng hydr(o)-1 su (sadece bileşiklerde) . Lat unda (deniz. Fr. ^ 1787 Lavoisier. Hızır + ilyâs İbrani peygamberlerinden biri. a. kuduz hastalığının bilimsel adı ~ OLat hydrophobia # y.

] görüntü.] halifelik < hilal [Aş. DK. hıfz [ xiv] ~ Ar HifZ [#HfZ msd.] koruma. Arapça kökün nihai anlamı bu olmalıdır.nem.] anlatı < Ar Hakâ anlattı. ıslak olmak hijyen [ xx/b] ijiyen EYun (h)ygieinós sağlığa yararlı < EYun (h)ygies sağ. yaratılış.] bilgi. değiştirme). Aş xi] ~ Ar Hikmat [#Hkm msd. hikâye etti. saklama.nem (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)ygrós nemli ~ HAvr *ugw-ro. < İbr/Aram #%km bilme. bilge olma " hüküm * Ar #Hkm kökünün "bilme" anlamı Arapçaya Aramca veya İbranice yoluyla Kuzeybatı Sami dillerinden alınmıştır. parlama = Akad ellu a. hilaf [Gül xiv] ~ Ar RÜâf [#xlf III msd. hırka " hal3 hile [Kut. fizikte sıvılar mekaniği ~ EYun (h)ydraulikós órganon su basıncı ile çalışan bir tür müzik makinası & EYun (h)ydör su + EYun aulós boru " hidr(o)+1 hidroloji [ xx/b] ~ Fr hydrologie deniz bilimi " hidr(o)+1.] makam ve ~ Ar Hılat [#Hwl msd. aldatma ~ Ar %ilqat [#%lq msd.) hılat [Kut. yaradılış. 2. = İbr %ikmah a.] 1.< HAvr *wegw. Aş xi] ayrıcalık gösteren giysi. sağlıklı * Yakın dönemde İngilizce telaffuz etkisiyle başa h sesi eklenmiştir. hilal (= İbr ~ Ar %ücat^ [#^lc msd. sakladı hıfzısıhha sağlığı koruma " hıfz.hidrolik [Müh381181+] ~Frhydraulique su basıncı ile çalışan mekanizma. . a. bilgelik ~ Aram ^eksmâ a.] yeni ay. Aş xi] < Ar Hâla dönüştü. Yus xiv] #hll ışıma.] zıtlık. Yus.a. karşı geldi (< Ar %alafa ardından geldi)" halef * Karş. Gül xiv] hikâyet [#Hky msd. sıhhat [Mercimek xv] ~ Ar HifZa-l-SiHHat higr(o)+ ~ Fr/İng hygr(o). hikâye [Aş. sakınma. bir hale büründü " hal1 hilkat tabiat" halk2 [ xiv] ~ Ar hilâl [#hll msd. a. İbr/Aram #%lp (değişme. akılda tutma < Ar HafaZa korudu. karşıtlık < Ar %âlafa [III] aksi veya tersi idi. taklit etti ~ Ar Hikâyat ~ Fr hygiène sağlığa uygunluk hikmet [Kut. hilafet Ar %alıfat halife " halife [MMem xvi] ~ Ar %üâfat [#%lf msd.

~ Ar/Fa hindi Hintli < öz Hind " Hint * 16.] himen [ML xx/c] ~ Fr hymen kızlık zarı ~ EYun (h)ymen a. arazi ~ Alm hinterland sahilin gerisinde kalan hınzır [ xiv] ~ Ar %mzlr domuz ~ Aram %3nzlrâ (sadece etinin yenmesi dinen yasak olması bağlamında) domuz = Akad %uzlru domuz .a. EYun éntybon (a. [ xviii] Amerika kökenli bir kümes hayvanı. Bu sözcüğün Yeni Farsça karşılığı olması gereken *hm biçimine yazılı kaynaklarda rastlanmamıştır. Batı dillerine Yunancadan geçmiştir.a. EYun Indos biçimi Farsçadan alıntıdır.Hindistan'ın kuzeyinde bir ülke. hindiba yenen bir bitki. ~ HAvr *syu-men. yy'da "Batı Hint Adaları" olarak adlandırılan Amerika’daki Antil Adalarından ithal edilmiştir. chicorium endivia ~? Mıs [ xiv] ~ Ar hindiba' yaprakları salata olarak * Lat intubus. hinterland [ xx/b] ülke & Alm hinter geri.dikiş < HAvr *syü. talancı. Hindistan'a ait ~ EFa hind. zaman ~ Fa %anc şiddetle soluma. Hint [Yus.) biçimleri Latinceden alınmıştır. manen yönelme " ehemmiyet hin1 [Kut.] ilgi. geniz temizleme.) biçimleri muhtemelen bir Akdeniz veya Sami dilinden alıntıdır. şeytan). ~ ? * Karş. DK xiv] hindu ~ Ar/Fa hind Hint ülkesi.dikiş dikmek " suzeni himmet kaygı. özellikle İndus nehri * Eski Farsça sözcük en erken MÖ 518 tarihli bir yazıtta kaydedilmiştir.hım onom [ xix] hımhım burundan konuşma sesi [ xiv] himayet < ~ Ar Himâyat [#Hmw himaye msd. hin2 hınç hıncahınç hindi meleagrus [Yus xiv] ('hin-i hacet' deyiminde) ~ Ar Hin an. haydut. İng/Fr endive. Alm endivien (a. öfke ~ Fa %anc â ^anc tıklım tıklım [ xi] Hintli. düşman. arka + Alm land ülke. Pencap ~ Sans sindhu nehir. 2. Aş xi] [ xx/b] kurnaz ~ Ar himmat [#hmm msd. andavallı (argo) <Tü hım/hımhım [onom.a.] koruma < Ar Hama korudu hımbıl <onom anlamsız ses " hım [LG 188+] izansız. OFa hen (1.

matematikçi < EYun (h)yperbâllö yukarı atmak. aşağı. hiperbol [ xx/b] ~ Fr hyperbole geometride bir tür konik kesit ~ EYun (h)yperbole a. alt (sadece bileşik sözcüklerde) ~ EYun (h)ypo alçak. tansiyon [ xx/b] ~ Fr hypertension yüksek tansiyon * Latince sözcüğe Yunanca önek getirilmesi kural dışıdır. yetiştirmek. hipopotam. yüksek. konkurhipik hiper+ EYun (h)yper a. yüksek + EYun métron ölçü + EYun ops. opt-göz " hiper+. beslemek. & EYun (h)yper. +metre. Alm auf (aşağıdan yukarıya doğru hareket bildiren edat). yy Perge’li Apollonios. hipodrom. hipermetrop [ xx/b] bir göz bozukluğu ~ Fr hypermétrope "yüksek göz numarası" & EYun (h)yper yukarı.a. İng up. alt. ~ HAvr *uper üst" ber+ hiperaktif aktif [ xx/c] ~ Fr/İng hyper.at (sadece bileşiklerde) EŞKÖKENLİLER: EYun (h)íppos : baytar?. optik hipertansiyon " hiper+. aşırı (önek) ~ ~ Fr hyperactif. büyütmek " hiper+. hip(o)+2 EYun (h)íppos at ~ HAvr *ekwo. ~ Fr/İng hipp(o). -ive aşırı aktif" hiper+.hip(o)+1 ~ Fr/İng hypo. yüksek + EYun bâllö. balistik hipermetrop [ xx/b] bir göz bozukluğu ~ Fr hypermétrope "yüksek göz numarası" & EYun (h)yper yukarı. derma(to)+ » [ xx/b] " ipnotize ~ Fr hypodérmique deri altı (şırınga) " . eksik (edat ve fiil öneki) ~ HAvr *upo alt * Aynı kökten Lat sub.a. optik hipertansiyon " hiper+.üst. Fr sous.a.a. hipertrofi [ xx/b] ~ Fr hypertrophie aşırı büyüme ~ EYun (h)ypertrofeía a. az.(alt. çipura. atrofi hipnotize hipodermik 1. ^MÖ 2.alçak. tansiyon * Latince sözcüğe Yunanca önek getirilmesi kural [ xx/b] ~ Fr hypertension yüksek tansiyon dışıdır. yüksek + EYun métron ölçü + EYun ops. opt-göz " hiper+. alttan).a. bol-atmak " hiper+.+ EYun trefö.yetişmek. Sans upa. +metre. havaya atmak & EYun (h)yper yukarı. Yun. trof.

the. ton. < EYun (h)ypoteinö "altına gerili olmak" & EYun (h)ypo aşağı. zemin & EYun (h)ypo aşağı. ton. özellikle Nil nehri" hip(o)+2 hipotenüs [ xx/b] ~ Fr hypoténuse dik üçgende dik açının karşısındaki kenar ~ EYun (h)ypoteínousa "altta gerili olan". bu bölgede yoğunlaşan kaynağı belirsiz sancı. gözde hır < hırbo hırçın <onom onom [DK xiv] %ıı*lamak gırtlak sesi. yemek artığı. alt + EYun teinö. alt + EYun tithemi. ıvır zıvır %wurda yenmiş şey. ton1 hipotez [DTC1943]ipotez/hipotez ~Frhypothèse. hipokondri [ML xx/c] ~ Fr hypochondrie hastalık hastalığı.hipodrom [Aİhsan 1891] ~ Fr hippodrome at yarışı yapılan yer & EYun (h)íppos at + EYun drómos koşu " hip(o)+2.] hırlama ve tehdit sesi" hır < Fa hırdavat [Kan xv] hurdevât hurdalar. tez2 hippi [196+] ~İnghippie/hippy modaya uyan kimse. the.koymak " hip(o)+1. hypothet. tehdit ve kavga sesi.koymak " hip(o)+1.varsayım ~ EYun (h)ypothésis temel.a. kırıntı-döküntü " hurda1 .varsayım ~ EYun (h)ypothésis temel. tez2 hipopotam [Bah 1924] ipopotam ~ Fr hippopotame su aygırı & EYun (h)íppos at + EYun potamós nehir. alt + EYun fysis kabartı. özellikle Nil nehri" hip(o)+2 hipotenüs [ xx/b] ~ Fr hypoténuse dik üçgende dik açının karşısındaki kenar ~ EYun (h)ypoteínousa "altta gerili olan". dalak ağrısı & EYun (h)ypo alt + EYun %6ndros kıkırdak. fiziy(o)+ * Eskiden "maddi bedenin altındaki gizli gücün merkezi" olduğuna inanıldığı için. a. 1960’larda yaygınlaşan bir yaşam tarzına uyan kimse ^ 1965 ABD < İng hip son moda. alt + EYun teinö. ton1 hipotez [DTC1943]ipotez/hipotez ~Frhypothèse. göğüs kemiğinin alt ucu " hip(o)+1 hipopotam [Bah 1924] ipopotam ~ Fr hippopotame su aygırı & EYun (h)íppos at + EYun potamós nehir. alt + EYun tithemi. [LG 188+] %ır kavga (argo) [LG 188+] irikıyım (argo) [LO xix] kavgacı ~ ? < Tü hır [onom.germek " hip(o)+1. bodrum hipofiz [ xx/b] ~ Fr hypophyse bir hormon bezi & EYun (h)ypo aşağı. semptomu olmayan hastalık duygusu ~ EYun (h)ypo%ondrion [n. < EYun (h)ypoteinö "altına gerili olmak" & EYun (h)ypo aşağı. a. zemin & EYun (h)ypo aşağı.germek " hip(o)+1. hypothet.a. şişme " hip(o)+1.] göğüs kemiğinin altı ile mide arasındaki bölge.

akraba" anlamına sadece Türkçede rastlanmıştır. yırtık derviş giysisi < Ar %araqa yırttı. ince veya baklava dikişli kumaştan üstlük.xv). %ınldı gırtlak sesi. TTü xırh (hayırlı.a.] pay < Ar . meshetmek ~ HAvr *ghrîs.* Farsça sözcükten Arapça -at çoğul ekiyle. hırka [Gül xiv] ~ Ar xirqat [#^rq msd.a. KıpGul. bir hukuki işlemde karşı taraf" hasım * "Yakın kişi. (= Ave aeşma. [Men ] girildi kütürdı kavga Hıristiyan ~ Yun %ristianös İsa dinine mensup ~ Yun/EYun %ıîstös (kutsal yağla) meshedilmiş olan. uğurlu . DK. akraba ~? Ar %aSm hasım.< HAvr *ghrei. uğursuz" [Yus. yağla kutsanmış) karşılığıdır. hışım/hışma.) hisse HaSSa payına düştü " husus [Yus. hırt his/hissHassa duydu. -? [Aş xiv] hiss ~ Ar Hiss [#Hss msd. Mesih < EYun %ıîö yağla ovmak. Bak. DK xiv] %n*suz * Karş. Gül xiv] xıSm yakın kimse. Men xv] pırıldamak.] şiddetli istek < Ar Tü %ayırsız hayırsız. hırıl gürültü onom " hır [DK. Yus.] duygu < Ar hisar müstahkem yer " hasr hısım [Aş.a. yıkıma ~ Ar HirS [#HrS msd. DK xi] ~ Ar HiSâr [#HSr msd.] etrafı çevrili yer. rakip. Gül xiv] [Aş xiv] HıSSa ~ Fa %işm öfke ~ OFa %e*şm ~ Ar HiSSat [#HSS msd.ovmak * İbr masia% (meshedilmiş. 2. mesih. köpek sesi.] 1. hissetti hış onom hışırtı sesi [Kut. deldi " harikulade hırpa[lamak hırpani uğramış " harap hırs HaraSa şiddetli istek duydu hırsız hayır2 [Aş xiv] [ xx/b] [ xx/a] Tü hırpani perişan kılıklı " hırpani Ar ^arbân/^irbân [#xrb] perişan.

evlilik yoluyla akraba) hitap [Aş. hainlik < Ar %âna ihanet etti hıyar hiyer(o)+ EYun (h)ierós a.kalkmak. tom(o)+ histeri histoloji » [ xx/b] " isteri ~ Fr histologie dokubilim " hist(o)+.] nutuk. 2. aileye damat olma = Akad %atânu damat.doku (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun (h)istós (ayakta) duran.a. cucumis sativus ~ Fr hiér(o).] sünnet töreni < Ar %atana sünnet etti (= Aram #%tn düğün yapma. histerektomi [ xx/c] ~ Fr hystérectomie rahmin cerrahi müdahale ile kesilmesi & EYun (h)ystera rahim + EYun ektemnö. a. KT xix] xız hamle. ek+. aziz + EYun ar%ö baş olmak. sükse. ^. övme. stâ. yönetmek " hiyer(o)+.< HAvr *stâ.kutsal. kıvamlı. vurma. birine yönelik olarak yapılan formel konuşma < Ar %aTaba nutuk söyledi (= Aram #%Tb 1.a. medhetme ) hıyanet etme. popüler müzikte başarılı parça < İng to hit vurmak hitam ~ Ar %itâm [#%tm msd. venter (karın). renklendirme. dini mertebeler. sürat . Yus xiv] ~ Ar %iTâb [#^Tb msd.a. +arşi hiyeroglif [ARasim 1897-99] ~Frhiéroglyphe Eski Mısır yazısı ~ EYun (h)ieroglyfe kutsal yazı.rahim (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)ystéra rahim ~ HAvr *udero. parlak başarı. hücum.] hainlik hiyerarşi [ xx/a] ~ Fr hiérarchie 1. " istasyon histamin [ML xx/c] ~ Fr histamine" hist(o)+.Fa xîz sıçrama.kesip çıkarmak " hister(o)+. aziz ~ [Kut xi] ~ Ar %iyânat [#%wn msd. şiddet. +loji hit [ xx/c] ~ İng hit 1.] sonuç.hist(o)+ ~ Fr/İng hist(o). 2./ İng hyster(o). alacalı yapma. [ xiv] ~ Fa %iyâY salatalık. ruhban sınıfı. amin2 hister(o)+ ~ Fr hystér(o). hamle < Fa %âstan.HAvr *si-stâ. mukavim < EYun (h)istemi.durmak . sıçramak . rütbe düzeni < EYun (h)ierâr%es baş rahip & EYun (h)ierós kutsal. kapanış " hatim hitan [ xiv] ~ Ar %itân [#%tn msd. 2./ İng hier(o). & EYun (h)ierós kutsal + EYun glyfe yazı" hiyer(o)+ hız [LO.a. ektom. emir-komuta zinciri. hücum. hiddet.karın * Aynı kökten Lat uterus (rahim). vuruş.

Sogd %\vet. koca. ^z. bencil & Fa %öd kendi + Fa bin gören (< Fa dldan. DK xiv] hoca/hace bir saygı hitabı efendi. bedbin hodri hödük hokey ünl hayde bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı) " haydi.] develere takılan burun halkası < Ar %azama deldi. bre ~? [LO xix] köylü. (biri için) çalıştı * d > 5 > z değişimi Farsçada tipik olup.kesmek hizip/hizbbölüm [LO xix] %ızar ~ Ar HiSâ'a [#H5w] karşı karşıya. evin büyüğü. " solo. ahmak [Bah 1924] ~ İng hockey ucu kıvrık çomaklarla oynanan bir top oyunu ~ Efr hoquet ucu kıvrık çomak. ipe incik boncuk dizdi (= İbr/Aram #%zm delme = Akad %azâmu a. Sans svá. hızır [Yusxiv] -^iDrKur'anda ölümsüz olduğu belirtilen bir şahsiyet < Ar %iDr [#^Dr] yeşillik. hobi at. ağa. bin.(kendi). kaba. Env xiv] %idmet. çocuk oyuncağı [ML xx/c] ~ İng hobby < İng hobby-horse oyuncak ~ Fa %\vâca hoca [Yus. yüz yüze ~ Erm %zar/%zarar testere < Erm ~ Ar Hizb [#Hzb msd.) hizmet Xidmet vulg. a.] parti. be+ * Karş.a. a. hodbehod ~ Fa %öd ba %öd kendi kendine < Fa %wad/%öd kendi (= Ave hva-to kendinin < Ave hva. hızmet [Aş. taşralı. ulu ve saygıdeğer kimse. kelimenin telaffuzu Türkçeye Farsça vasıtasıyla alındığını düşündürür. [Men ] ~ Ar %idmat [#^dm msd.* "Sürat" anlamı 20. özellikle devenin burnunu delerek halka geçirdi.görmek)" hodbehod. hiza (edat) = Ar Hi5â' bir çift ayakkabı hızar %iz.kendi) < HAvr *s(w)e. yy'da egemen olmuştur. hodbin [Gül xv] ~ Fa %öd bin kendini-gören. yaş meyve ve sebze = Ar a%Dar yeşil hızma ~ Ar %izâmat [#%zm msd. [DK xv] xi8metkâr . mal sahibi * Karş. bölük.] kulluk < Ar %adama hizmet etti. bu tür çomaklarla oynanan top oyunu < EFr hoc çengel ~ Ger . EFa huva.

bütün.tüm.tam. +jen2 [199+] serserilik yapan futbol taraftarı ~İng . Afr. bütün ~ EYun (h)ólos a. homin.a. İsv. bütün). akraba " hom(o)+. tüm " hol(o)+ holmiyum [ xx/b] ~ YLat holmium bir element ^ 1878 Per Teodor Cleve. sağlam.< HAvr *sem-1 bir. salon. gram hom(o)+ ~ Fr/İng hom(o). mütecanis ~ EYun (h)omogenes aynı ırk veya soydan olan. holistik [Hürr 1999] ~ İng holistic holizme ilişkin < İng holism doğanın bütünsel dengelerini gözeten bir sağlık teorisi # 1926 Jan Smuts. ~ HAvr *sol. +baz [Men xvii] hokka ile oynayan. oylum " hal4 ~ İng hall büyük kapalı mekân. eksiksiz. holding [196+] ~İng holding company başka şirketlerin hisselerini tutan şirket < İng to hold tutmak ~ Nor haldan " halter holigan hooligan her çeşit serseri * Nihai kökeni belirsizdir. a. hol(o)+ ~ Fr/İng hol(o). fizikçi" hol(o)+.insan " hümanist homojen [DTC 1943] homogen ~ Fr homogène aynı cinsten olan. aynı (sadece bileşik isimlerde) < EYun (h)omós ~ HAvr *som. jonglör & Ar hokus pokus [ xx/b] ~ İng hocus pocus sihirbazlık sözü # 1624 İng. kazıma " hakkhokkabaz Huqqat + Fa bâz oynayan " hokka. beraber.bir. salüs (sağlık). kusursuz * Aynı kökten Lat solidus. ~ Lat hoc est corpus kilise ayininde ekmeğin kutsanması için söylenen söz hol [DTC 1944] sofa salon < Ger *hallö büyük kapalı mekân. HAvr *sols. G. devlet adamı ve düşünür < EYun (h)ólos bütün.* Aynı kökten İng hook. aynı " hem hominid [ xx/c] ~ İng hominid insan benzeri yaratık ~ YLat hominidae zoolojide insanın mensup olduğu familya < Lat homo.varyant biçiminden Lat salvus (sağ). hologram [ML xx/c] ~ İng hologram üç boyutlu görüntü kayıt sistemi ^ 1947 Dennis Gabor. hokka [Yus xiv] ~ Ar Huqqat ağaç veya fildişi veya mermerden oyma küçük kap veya şişe < Aram #%qq oyma. tepe ~ Nor holmr a. İng/Alm all (tüm. Macar-İng. Alm haken (çengel). beraber. kimyacı < öz Stockholm İsveç'te bir kent < İsv holm ada.

] [Aş. dalga < Tü ör-1 yükselmek. [DK xv] şorlamak aşağılamak.a. avlu.homolog [ML xx/c] . aşağı. İng. +log ~ Fr homologue eş anlamlı sözcük homoseksüel [Bah1924]omoseksüel ~Frhomosexuel eşcinsel ~ İng homosexual a. hormon [Cumh 1932] ~ Fr/İng hormone canlılarda cinsel ve diğer işlevleri düzenleyen kimyasal salgı ^ 1902 William Bayliss ve Ernest Starling. dağ doruğu. 2. hörgüç Tü [ xi] örküç deve hörgücü. xorös] dans. [Men ] ~ Fa %wur hakir. parola * İng loudspeaker sözcüğünün Fransızca çevirisidir. "Psychopathia Sexualis"in İng. eş + Lat sexus cinsiyet" hom(o)+. züppe gürültüyle içme sesi " hap2 <Tü hop/hoppa [onom. sefil ~ OFa xwâr a. oyun. oyun yeri. koro ~ EYun %orös i etrafı çevrili yer.EYun (h)omólogos aynı şeyi söyleyen.viii+ Uy).a. örüş (yükselme). tiyatroda koro ~ HAvr *ghor-oduvarla çevrili alan. horul onom [AMithat 1875] şımarık. belirmek * Karş. çıkmak. etrafını çevirmek * Aynı kökten Lat hortus (etrafı duvarla çevrili bahçe) ve buradan OLat curt > Fr/İng court (avlu). seks homur hop onom onom [KT xix] homurdan.a. galeyana getirmek horon Yun %orös her tür dans " hora [TS xv] horos el ele tutuşarak yapılan toplu dans ~ -on eki (Yunanca nötr -o? veya genitif çoğul eki -??) açıklanmaya muhtaçtır. onom [LO ] %or bol akan su sesi. # 1892 Krafft-Ebing. çevirisinde & EYun (h)omós aynı. a. 3.öfke ile söylenmek sıçrama sesi < " hım hoparlör [Cumh 1932] ~ Fr haut-parleur ses yükseltici & Fr haut yüksek (~ Lat altus ) + Lat parleur konuşan " alto. . tabipler < EYun (h)ormâö azdırmak. Tü öri/örki (yüksek . " hom(o)+. avlu < HAvr *gher-1 kapatmak. hoppa <onom hoplama sesi " hop höpür hor1 %or görmek hor2. dans alanı. Yus xiv] %or hakir. gırtlak sesi < " hır hora [LO xix] bir tür halk oyunu ~ Yun %orö [mod.

konuk ağırlayan ~ Lat hospes. güzel.] misafir ağırlayan kadın < İng host evsahibi. at başına takılan püskül hovarda ~ Fa %\vâr dM yedirip içiren. [LO ] horul horul ~ Fa/OFa %wuş tatlı. Yus xiv] %şnüta a. fil hortumu ~ Aram %ürTamâ burun. horul onom [LO ] horla. (= Ave ~? [LO xix] horuspina bir tür balık * Tü horoz sözcüğüyle ilgili olamayacağı açıktır.konuk kabul eden ~ HAvr *ghospot.hoşnut olmak."konuk-sahibi" < HAvr *ghos. içki sofrası kuran & Fa %\vâr yiyecek ve içecek + Fa dâd veren < Fa dadan vermek " +hor. yaban domuzu dişi. data . özellikle hayvan burnu. ağıt ) horozbina [CodC xiii] ~ Fa xurös a.)" hoş. merhem hoşnut [Aş. a. krema (~ Ar malham a. kuş gagası (= İbr %arTüm [#%Tm] burun ) * "Su borusu" anlamı Türkçeye özgüdür.a. gaga. < Ave %şnâvaya.memnun etmek) ~ Fa/OFa %wuşnüd memnun (= Ave hostes [ xx/b] uçakta hizmet görevlisi ~ İng hostess [f.) + EYun skopeö gözetlemek.uyurken boğazdan kalın ses etmek.a.yabancı. şerbet" hoş. memnun edici ~ Fa %wuş âb tatlı < " hor2 hoş [Kut. devre.bağırmak. seyretmek " +skop horoz %raos. ab hoşbeş [Mercimek xv] meyve kompostosu < Tü hoş geldin beş geldin " hoş hoşmerim [EvÇ xvii] sütle yapılan bir tatlı ~ Fa %wuş maram kaymakla yapılan bir tür tatlı & Fa %wuş tatlı + Fa maram süt kaymağı. çağ (~ HAvr *yer. hospit. Aş xi] (= Ave xşmı. hoşuna gitmek ) hoşaf su. hortla[mak hır <onom [LO xix] mezardan geri gelmek < hort aniden çıkma sesi" hortum [Men xvii] fil burnu. konuk hötöröf hotoz [ xx/c] eşcinsel (argo) ~? ~? [DK xiv] hotaz sorguç. ~ OFa xrös a. çağırmak. [Bia xix] tulumbalara takılan meşin veya bez su borusu ~ Ar %urtüm i burun.a. 2.horoskop [ xx/b] ~ Fr/İng horoscope bir kimsenin doğum gününe göre bakılan fal & EYun (h)öra zaman.

hükmetti.] yargı. taşra. bilge olma" türevleri Aramiceden alıntıdır. Sogd %\vataw. yargılama" muhtemelen Arapçada özgündür. saldırdı hüda %wadây/%w^atây a. Hwar xwadew (hükümdar). Nihai anlam muhtemelen "kendi-güçlü" (Yun autokratör) olmalıdır. özellikle ~ Yun %öriâtis köylü < Yun %öriö köy ~ EYun %öros kır. bilme. kısıtladı" hacir [Env xv] [Aş.gitmek ) " hüküm. Bak.] haklar < Ar hüküm/hükm[Kut. "3.] öz. Ave hvadata (tanrı). hükümdar sahip olan.] oda < Ar Hacara kapattı. egemenlik < Ar Hakama yargıladı. kanun < Ar Hakama yargıladı.] yönetim. "2. raw. hatun. [DK xv] %oryâd köylü. emir. sürmek < Fa raftan. serbest kaldı" halas ~ Ar %ulâSat [#%is msd. [KT xix] biyolojide hücre (Fr cellule karşılığı) . Aş xi] ~ Ar Hukm [#Hkm msd. özet. kent dışı [Oğ xi] öyük yığma tepe habbeler < Ar Hubüb [#Hbb1 çoğ. tahkim etme" aynı anlamın özel bir uzantısı olarak kabul edilebilir.götürmek. " hodbehod * Karş. karar.Ar Hucrat [#Hcr msd. rân.] taneler hububat < Ar Habbat tane " habbe hücre [Aş xiv] oda. hekim. Güçlendirme.hoverkraft durmak + İng craft araç hoyrat Rum veya gayrımüslim köylü höyük Tü [ xx/c] ~ İng hovercraft & İng hover havada asılı [Aş xiv] . Yus xiv] ~ Ar hucüm [#hcm msd. hudut Hadd sınır " had hukuk Haqq " hak1 [ xiv] hudud ~ Ar Hudüd [#Hdd çoğ. kurtuldu. [İdr xiv] . Karş. a. reva hülasa [Aş xiv] posa < Ar %alaSa arındı.] sınırlar < Ar ~ Ar Huqüq[#Hqq çoğ. sahip ~ OFa hücum Ar hacama üstüne vardı. egemenlik kullandı * Ar #Hkm kökünün ifade ettiği anlam gruplarından " 1. . devlet sahibi" hüküm. hıdiv. egemenlik erki kullandı" hüküm hükümran ~ Fa Hukm rân hüküm süren & Ar Hukm egemenlik + Fa rân süren (< Fa randan. Ancak Avestaca biçim ile Sogdca ve Harezmce biçimin etimolojileri hakkında kaynaklar çelişkilidir. hükümdar. kodaman. +dar ~ Fa Hukmdâr egemenlik ve yargı gücüne hükümet [MMem xvi] hükümet itmek ~ Ar Hukümat [#Hkm msd.] saldırı < ~ Fa %udâ tanrı.

özellikle cennette giyilecek bir giysi.< HAvr *dhghem.a. marifet. İt. espri. [DTC 1942] humor ~ Fr humour 1. 2. 2. ruh hali.hülle ~ Ar Hullat [#Hll msd. baht.HAvr *(dh)ghom-o.kara + EYun %ole safra " melan(o)+. -n. mizah ~ Lat (h)umor 1.er. humus2 Aram hüner [ xiv] hummus [Kut. homin. şair < Lat humanus insani < Lat homo. sıcak oldu (= Aram #xmm a.a. İslam hukukunda üç talakla boşanmış eşle tekrar nikâh kıyabilmek için kadının geçici bir süre için başka bir kişi ile nikâh kıyması < Ar Halla çözdü " hal2 hulul ~ Ar Hulul [#Hll msd. adil. hastalık ateşi < Ar Hamma ısındı.a. nem. erkek " hümayun hüngür hunhar %wâr içen " +hor onom [DK xv] ögür ögür ağlama sesi ~ Fa %ûn %wâr kan içici & Fa %ûn kan + Fa .) humma [Yus xiv] ~ Ar Humma' [#Hmm] 1.a. eski tıbba göre insanı oluşturan dört sıvının her biri humus1 [MLxx/c] organik toprak . 2. çömlek (= Ave %umba. genel anlamda ateş. sıvı.a.) + EFa hnar. 2. ^ Lodovicio Ariosto (1474-1533). antik Yunan ve Latin kültürüne vakıf kimse. a. özellikle neşeli ruh hali. padişaha ait < Fa/OFa humây devlet kuşu (= Ave haomaya. yetişti" hal2 hulus dürüstlük gösterisi" halas ~ Ar %uluS [#%1S msd. giysi. ruhun bedene girmesi < Ar Halla (binek hayvanından) indi.a. erdem ~ EFa hünara.] 1.a. durma. kondu. insancıl ~ İt umanista a.erdem & EFa hu iyi (= Ave hao a. eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri ~ EYun melan%olia a. Aş xi] ~Lat humus toprak ~ Ar HummuS nohut ~ ~ Fa/OFa hunar sanat. kara sevda. yetişme. [LO xix] hulya ~ Ar mâli%üliyâ kara safra. klor hümanist [ xx/a] ümanist ~ Fr humaniste 1. kutsal & Ave hao iyi + Ave mâya kut. dürüstlük. insan " humus1 hümayun [ xv] ~ Fa hümâyûn kutsal. varma. 2."toprağa ait".) humor [ xx/a] hümur.kutlu. & EYun mélas. 2. mübarek. 2. temizlik. = Akad ememu a.] 1. hülya [Men xvii] malihulya . bereket) humbara doldurulan mermi [ xvi] demirden yapılarak içine patlayıcı maddeler ~ Fa %umbara küçük küp < Fa %um/xuınb küp. konma.a.] 1. durdu.

kırpıntı" hurda1 ~ Fa %wurd u xâş kırık huri [Yun.] hermafrodit. çift hür [ xiv] ~ Ar Hurr [#Hrr2] azat. sıcaklık" anlamına gelen #Hrr1 kökü arasında anlam ilişkisi kurulamaz. hünnap [ xiv] unnab ~ Ar cunnâb [#cnb] hünnap ağacı ve meyvesi. hile hurda %udcat^ [#xdc] aldatma.OFa %örmag a. Karş.a. yy'dan itibaren deforme edilmesinin nedeni açık değildir. kırıntı + Fa %âş yonga. [ xiv] a. Hawwarat (kireç taşı. Fa xunkar ^^ dökücü). a. har1. " +hor [Aş xiv] %urde ~ Ar %urâfat [#%rf msd. dokunulmazlık. Sasani padişahlarının sıfatı & OFa %\vadây hükümdar + OFa awant taht. " fondan hünkâr [AşZ xv] < Tü hüdavendgâr Osmanlı hükümdarlarına verilen bir sıfat ~ Fa %udâwand g^r "hükümdar yapan". kandırdı hurdahaş [DK xiv] %urd ^ ^ş dökük & Fa %wurda artık. İslam inancında cennet perisi = Aram #%wr ışıltılı ve beyaz olma * Aynı kökten karş. hurafe < Ar %arafa bunadı. masal ~ Fa %wurda yenmiş şey. zizyphus vulgaris = Ar cinâb üzüm (= Akad inbu meyve ) hünsa cinsiyetli [ xiv] ~ Ar %un6â' [#%n6 sf.a. köle olmayan (= Aram #%rr serbest olma. ~ Fa xurmâ yemiş. tebeşir). Ar Hawar (akçaağaç). yüksek makam " hüda * Karş. salınma. hurma . serbest. ~ Ar hurda2 [MMem xvi] hile ve %ud'a . kurtulma) * "Azat edilme" ve "redakte etme. Aş xi] kutsallık.huni [Mü xvii] ~ Yun %oni külah şeklinde sıvı akıtma aracı ~ EYun %oane/%öne akıtma yeri. yazı yazma" anlamlarını içeren Ar #Hrr2 kökü ile "ısı. ibriğin ağız kısmı.a. özellikle hurma ~ Ar Hurmat [#Hrm msd. akıtmak ~ HAvr *gheu. kırıntı ~ OFa xwurdag a. f.] hürmet [Kut. Türkçe sözcüğün 15. salınmış. a. hile < Ar %adaca sakladı. maHar (sedef). Yus xiv] ~ Ar Hüriyat [#Hwr] eski Arap mitolojisinde ak peri. Aş. saygı < Ar Harama yasakladı" harem hurra [Tarik 1884] ~ Fr hourra tezahürat bağırışı . abuk sabuk konuştu hurda1 artık.] boş inanç. huni < EYun %eö dökmek.

üredi. üreme. (sonuç veya başarı) elde etme < Ar HaSala oldu.] güzellik < Ar ~ Ar Husnu-l-qabül konukseverlik & Ar ~ Ar Husnu-n-niyyat niyet güzelliği" [ xiv] ~ Ar %usrân [#%sr msd. [Bia xix] köle ~ Ar Hurriyyat [#Hrr2 msd.] testis ~ Ar %uTbat[#%Tb msd.). karşı geldi husus [DK xiv] ~ Ar %uSüS [#%SS msd. Moğ kusu (a.] kayıp.] olma.] ayrı olma. köle olarak doğmamış * İkinci anlamı Sadık Rıfat Paşa tarafından 1830’larda popülerleştirilmiştir.] çıkış. Alıntı yönü açık değildir. özel şey.] harfler < Ar Harf" harf [Men xvii] ğuş . oluşma. hutbe [DKxiv] söylev. ayırdetti. zarar hüsnükabul Husn güzellik + Ar qabül misafir kabul etme " hüsn. kabul hüsnüniyet hüsn. niyet hüsran " hasar huşu [ xiv] Ar %aşaca tevazu ve saygı gösterdi ~ Ar %uşuc [#%şc msd. [KT xix] huş ~ Fa ğüş akça ağaç huş veya kayın.a. husul ~ Ar HuSül [#HSl msd. hüsn Hasuna güzel idi [Yusxiv] ~ Ar Husn[#Hsn msd. özel saydı husye [ xiv] ~ Ar %uSyat [#%Sy msd.] tevazu. ayırıcı özellik. oluştu.hürriyet olmama " hür [ 183+] serbesti (Fr liberté karşılığı). alçak gönüllülük < * "Yüce bir varlık karşısında duyulan korku ile karışık saygı" anlamı (İng awe karşılığı) Türkçeye özgü olup 20. huruç hurufat ~ Ar %urüc [#%rc msd. elde etti husumet [ xiv] ~ Ar %uSümat [#%Sm msd. hukuki bir işlemde karşı karşıya gelme < Ar %aSama düşmanlık etti. Cuma günü camide yapılan söylev " hitap hüthüt .] formel konuşma. çıkma " harç [KT xix] metal dökme matbaa harfleri (Fr type karşılığı) < Ar Hurüf [#Hrf çoğ. özel durum < Ar %aSSa ayırdı.] düşmanlık. betula * Karş. yy ikinci yarısında türemiştir. hasar. ayrıcalık.] köle olmama < Ar Hurr köle olmayan.

huzme Hazama [msd. 2. asayiş < Ar HaDara 1. yerleşik olarak yaşadı (göçebelik zıddı) hüzzam [ xviii] hüzâm/hüzzâm musıkide bir makam < Ar hazam (#hzm) gıcırtı. nitelik ~ Fa xüy/xöy adet.] 1.] demet < Ar ~ Ar Huzn [#Hzn msd. hazır olma. üslup ~ OFa xög ~ Ar Huzmat [#Hzm msd. şimdi ve burada olma. bir yerde bulundu. tıngırtı . mevcudiyet. gümbürtü. Hazm] deste yapma hüzün/hüznüzüntü < Ar Hazana üzdü [Aş xiv] [ xiv] ~ Ar huwa al-baqin O (Allah) kalıcıdır & ~ Ar huwiyyat [msd. rahat. hazır bulundu. nelik.a. 2.hüvelbaki Ar huwa o (üçüncü tekil şahıs) + Ar bâqin kalıcı" baki hüviyet < Ar huwa o (üçüncü tekil şahıs)" hüvelbaki huy a.] kimlik. huy.] [Yus xiv] hüzn huzur [Yus xiv] ~ Ar HuDür [#HDr msd.

Çağ xv] ibik/übük ibibik kuşunun tacı. yüceltti (= İbr/Aram #cbd hizmet etme.] yardım. bağış " ~ Ar icâşat^ [#cyş IV msd. [TS xv.] geri verme " avdet ~ Ar icânat^ [#cwn IV msd.iade iane avane iaşe temin etme. geçimini ibadet [Aş xiv] ~ Ar cibâdat^ [#cbd msd. [ xx/b] sevimli budala. EŞKÖKENLİLER: Ar #cbd : ibadet. mabet. birinin yanında çalışma) Aynı kökten Ar cabd (köle). tapma < Ar cabada hizmet etti. söyleyiş.] 1.] kullar < Ar cabd kul.a.] yaşatma. 2. ibaret [Yus xiv] ~ Ar cibârat^ c^an "söylenen şudur" anlamında deyim < Ar cibârat^ açıklama. mabut ibadullah cibâd [#cbd çoğ. ibibik. [Bahş xv] ibik a.a. ibadet etti. ibadullah. yiyecek ve içecek maddeleri" maişet ~ Ar icadat^ [#cwd IV msd.] kulluk. açıklayıcı cümle " ibare ibibik Tü [ xi] üpgük hüthüt kuşu. köle " ibadet ibare [ xiv] ibaret ifade. < öz İbrahim [ML xx/c] ~ Fr ibis bir kuş türü ~ Lat ibis a. [Arg xvi] iblik horozun tacı " ibibik ibiş alık ibis [ xx/a] orta oyununda bir karakter adı. ibik Tü [ xi] üpgük ibibik kuşu. c^abdu-llah (Allahın kulu). . gramerde yan cümle " ibret ~ Ar cibâdu-llâh Allahın kulları < Ar ~ Ar cibârat^ [#cbr msd. ifade.

. ibrik [Mercimek xv] ~ Ar ibnq sürahi~OFa *âbreg "su döken" & OFa âb su + OFa re%tan. dökmek " ab. a. borcunu ibret [Kut. örnek. yanıltmak & EYun epikarşı + EYun bouleüö fikir vermek. Tü [Uyviii+]iç-a. zenne. Karş.] ulaştırma. Karş.akıtmak. (nehir) aştı * Ar #cbr fiilinin çeşitli anlamları arasındaki ilişki açık değildir. iğne şeklinde gösterge ~ Ar ibra' [#br' IV msd. c^ibarat (ifade.bükmek. danışmak " epi+ ibne pasif eşcinsel < Ar ibn oğul.] öğüt. var etme.ibka beka iblağ toplam bir rakama ulaşma " büluğ ~ Ar ibqa' [#bqy IV msd. oğlan" bin2 * Muhtemelen Arapça -e dişil ekiyle oluşturulmuş Türkçe bir türevdir. icabet [ xiv] ~ Ar icâbat [#cwb IV msd. ~ Ave *upa-reşma a. eğirmek " erişte iç iç[mek Tü [ viii] iç a.] kiralama.] cevap verme.a.] ortaya çıkarma " bariz ~ Ar ibrat [#'br msd. özellikle olumlu cevap verme < Ar acaba [IV] cevap verdi" cevap icap vacip kılınan şey " vecibe icar karşılığında tutma " ecir icat arayıp bulma " vücut [ xiv] ~ Arîcâb [#wcb IV msd.] iğne. ders. iblis [Aş. ~ Ar Icâr [#'cr IV msd.] gerek. Yus xiv] ~ Ar iblis şeytan ~ EYun epíboulos "yoldan çıkaran". ücret ~ Ar Icâd [#wcd IV msd. Aş xi] ~ Ar cibrat^ [#cbr msd. özellikle bükme ipekten yapılan ip ~ OFa abreşöm a.] yaratma. ibra ödenmiş sayma " beraat ibraz ibre ~ Ar ibraz [#brz IV msd.] yerinde bırakma " ~ Ar iblâğ [#blġ IV msd. cubur] karşıya veya öbür yana geçti. tac^abîr (rüya yorumlama). Ar ubnat (oğlancılık) masdarıyla birleştirilemez. rez.a. zorunluluk. < Ave *reş. açıklama).] aklama. erdirme.a. ders alınması gereken şey Ar cabara [msd. İncil'de şeytanın sıfatlarından biri < EYun epibouleüö kötü yola düşürmek. rıht ibrişim [Aş xiv] ebrîşüm ~ Fa abrîşum ipek.

kaçınma < Ar canb yan " canip ~ Ar ictinâb [#cnb1 VIII msd. tabi olmak. < Tü iç " iç [Uy viii+] içgerü içe doğru ~ Tü içge içe < Tü iç " iç. ~ Ar ictihâd [#chd VIII msd. [ 194+] içer-içine almak.icazet [DK xiv] izin ~ Ar icazat [#cwz IV msd.] < Ar ictimâc [#cmc nsb.] zorlama " cebir Tü [Uy viii+] içger. ~ Lat id o şey (nötr üçüncü tekil şahıs zamiri) * Sigmund Freud'un önerdiği Alm es (a. gayret gösterme " cihat içtima topluluk halinde olma " cem içtimaiyat içtima [MMem xvi] [ xiv] [Yus xiv] [ 191+] sosyoloji ~ Ar icmâc [#cmc IV msd. çevirmen." iç< Tü iç" iç * Sıfata eklenen -kin ekinin işlevi belirsizdir.] bütünleme. ~ Ar icmal [#cml IV msd. İng.] " içtinap geçme.] cereyan ettirme. geçmesi için yol verme.] çalışıp ~ Ar ictimâc [#cmc VIII msd. içerle[mek için içki içkin Tü Tü YT <Tü [LG188+] kızmak (argo) "içeri [Or. izin verme < Ar caza geçti " cevaz icbar içer[mek kapsamak içeri Tü ~ Ar icbar [#cbr IV msd. Kaş viii] üçün nedensellik edatı [Uy viii+] içkü [Fel 194+] immanent < Tü iç. dışından dolaşma.] geçit verme.a.] yanından id [ xx/c] ~ YLat id psikanalizde bilinçaltı ^ 1927 Joan Riviere. .içinde olmak.) sözcüğüne karşılık olarak İngilizce çeviride kullanılan Latince terimdir. İng it yerine tercih edilmesi "bilimsel görünme" kaygısına bağlanabilir.] bir araya toplama. icma [ xiv] oybirliğiyle anlaşmaya varma " cem icmal tamamlama " cemal icra uygulama " cereyan içtihat çabalama. ~ Ar icra' [#cry IV msd.

İslam hukununda boşanmadan sonra kadının tekrar evlenmesi için gereken süre < Ar cadda saydı" add iddia dava ileri sürme " davet ~ Ar iddicâ' [#dcw VIII msd. sayılı günler. id.< HAvr *s(w)e. Fr. ~ EYun eidéa/idéa göz önüne getirme.yazı " ide. görüntü " ide idiyo/idiyot [ xx/b] budala ~ Fr/İng idiot budala ~ Lat idiota cahil.a. düşüncede varolan 2. avam.] tablocuk.] döndürme. fikir akımlarının bilimsel tahlili # 1796 Destutt de Tracy.a. biçim < EYun eidö. minyatür resim < EYun eîdos şekil. * Platon felsefesinin etkisiyle "soyut kavram. bir şeyin zihinsel modeline uygun. Aynı kökten EYun eîdos (görüntü). belirli bir süre. t. düşünce ~ Lat idea a.(*weidö) görmek ~ HAvr *weid. fiks ideogram [ML xx/c] ~ Fr idéogramme simge-yazı. a. çevirme. Osmanlı devletinde 1873'ten itibaren kurulan darülfünun hazırlık okullarının adı < Ar icdâd [#cdd IV msd. düşünsel. dünyadan habersiz ~ EYun idiötes sivil. gram ideoloji [Bah 1924] ~Fridéologie1.] dava etme.] hazırlama " add idam idame ettirme " devam idare yönetme " devir ~ Ar icdâm [#cdm IV msd. 2. idil [Bah 1924] ~ Fr idylle huzurlu kır sahnesi ~ Lat idyllium kır sahneleri anlatan kısa şiir ~ EYun eidyllion [küç.idadi [ xix] mekteb-i i'dadî hazırlık okulu. ideal [Bah 1924] ~ Fr idéal 1. düşünce" anlamını kazanmıştır.kendi" solo Türkçe telaffuzu yakın dönemde İngilizceye göre düzeltilmiştir. yönetici zümreye mensup olmayan < EYun ídios kendi < EYun hwidios ~ HAvr *s(w)ed. kavram. sembol & EYun eîdos şekil. Fr guider < Ger wîtan (yol göstermek). kavram. görüntü + EYun grámma.] (bir şeyi) devam ~ Ar idârat [#dwr IV msd. iddet [Gül xv] ~ Ar ciddat^ [#cdd] 1. düşünür 2. Lat vîdere (görmek). mükemmel ~ OLat idealis düşünsel" ide idealizm idefiks [AMithat1877] [ xx/b] ~Fridéalisme"ide ~ Fr idée fixe sabit fikir " ide.] yok etme " adem ~ Ar idâmat [#dwm IV msd. bir ide [ARasim 1897-99] ~ Fr idée fikir. . siyasi inançlar sistemi (xix)" ide.

abartma < Ar faraTa öncü idi.] 1. [Men xvii] egzersiz. kabarmak * Karş. erme. rahata erme. 2. düzelme. ileri gitti ~ Ar ifrağ [#frġ IV msd. * Arapça sözcüğün ikinci anlamı Türkçede sadece çoğul formda kullanılır. torba. huzur. erdem < Ar iflah [Gül xiv] ~ Ar iflâH [#flH IV msd. ayırma.] iyi duruma gelme. bir işi sebat ve düzenle yapma ~ Ar idman [#dmn IV msd. bir şeyin en dip noktası. İng follicle (saçların dibindeki yağ keseciği) < Lat folliculus (kesecik). < Ar fils/fals en küçük bakır para birimi. ayrıştırma. Geç Roma imparatorluğu döneminde en küçük para birimi. en dibine inme. metelik ~ Lat follis 1. yararlılık. çaba. kese.] bir işi sürekli ve düzenli biçimde yapma < Ar damana toprağı işleyip hazırladı.a. salgılama " ifraz ifrit [Aş xiv] yaratık. fayda.] feragat ettirme " ferağ ~ Ar ifrâT [#frT IV msd. dereke " dereke idrar şarıltıyla aktı ifa ödeme " vefa [Aş xiv] ~ Ar idrar [#drr IV msd. varma.] 1. kavrama. salgılama < Ar faraza a.] salgı.] makul olan sınırı aşma. beyan.idman [TS* xv] gayret. pul.] a. 2.] işeme < Ar darra ~ Ar i'fa' [#wfy IV msd. (özellikle mahkemede) tanıklık. tapınılan şey ~ Lat idolum biçim. < Ar darak ulaşım.] açığa vurma " faş . görüntü " ide idrak [ xiv] ~ Ar idrâk [#drk IV msd. 2. kurtulma < Ar falâH refah. görüntü ~ EYun eídolon < EYun eîdos şekil.] borcunu tam olarak ifade ~ Ar ifâdat [#fyd IV msd.a.] ulaşma. utandı [ xiv] ~ Ar ciffat^ [#cff msd. kalbinde (öfke) besledi idol [ xx/a] ~ Fr idole yalancı tanrı. anlama. özellikle hukukta bir malı hisselere ayırma. mahluk < OFa âfıîtan yaratmak " aferin ifşa ~ Ar ifrazat [#frz çoğ. pul < HAvr *bhel-2 şişmek. bir şey veya bir kimse lehine görüş bildirme " fayda iffet caffa kaçındı. kurtuluş " felah iflas [Kut xi] ~ Ar iflâs [#fls IV msd.] utangaçlık. ifrazat [IVmsd. ifrağ ifrat [ xiv] azma.] salgılar < Ar ifraz ~ Ar cifrit bir tür zararlı cin ~ OFa âfıîta ~ Ar ifşa' [#fşw IV msd. ifraz [Neş xv] ~ Ar ifraz [#frz IV msd.

yoldan çıkarma < Ar ğâwa [msd.a. a. ~ Ar ifsad [#fsd IV msd.). iğreti » " eğreti ığrıp [LF xvi] bir tür büyük balık ağı ~ Yun grípos balık ağı ~ EYun grîpos/grîfos balık ağı veya çubuklardan örülmüş balık avlama sepeti ~ HAvr *ghrebh.(a. * Orta Amerika yerli dillerinden. Moğ cigir-/cigsi. çeşitli küçük boy yemişlerin adı iğdiş Tü edilmiş köle veya hayvan eğitiğfal [ xi] égdiş besleme.yakalamak. firyat] uydurdu. ~ HAvr *ne-gnö-rö. [Oğ xi] hadım < Tü éğit. yalan söyledi iğ iğde Tü Tü ig a.] fesat sokma " fesat ~ Ar ifTâr [#fTr IV msd. ġayy] kandı. terbiye etmek " ~ Ar iğfal [#ġfl IV msd. kahvaltı ~ Ar iftihar [#f%r VIII msd.< HAvr *gnö.] aldatma " gaflet * "Evlenme vaadiyle cinsel ilişkide bulunma" anlamı Türkçeye özgüdür.bilmek " not iğren[mek Tü [Kaş xi] yigren- * Karş.a.] övünme. kötü yola girdi. gurur ~ Ar iftira' [#fry VIII msd.hayvan veya köle beslemek.a. tutmak " +gir iguana [ML xx/c] büyük kertenkele ~ Karib iwana a.ifsat iftar etme " fıtrat iftihar duyma " fahri iftira bulunma < Ar fara [msd. iglu iğne ignore [etm Tü [ xx/b] ~ İng igloo buzdan eskimo evi ~ İnuit iglu ev " iğ ~ İng to ignore bilmezden veya [Uy viii+] yinne/yigne [Mill 2002] tanımazdan gelmek ~ Fr ignorer bilmemek ~ Lat ignorare a.] birine yalan isnatta [Uy viii+] yigde iğde.] kandırma.] oruç açma. ehli hayvan veya hizmetçi. iğva ~ Ar iğwâ' [#ġwy IV msd. baştan çıktı" gayya ~ İsp iguana Güney Amerika'ya özgü .

] bozma " halel ıhlamur [Kan xv] ıflamur. hak olanı ~ Ar İRİâl [#xll IV msd. vuku buldu " hadis ihkak yerine getirme " hak1 ihlal [MMem xvi] ~ Ar iHalat [#Hwl IV msd. doğruluk " halas ihmal [ xiv] ~ Ar i%lâS [#%1S IV msd.] dışarı çıkarma " hariç ihram [ xiv] ~ Ar iHrâm [#Hrm IV msd. Lat flammula sözcüğünün bitki adı olarak kullanımına 18.] 1. haberdar ~ Ar iHdâ6 [#Hd6 IV msd. bir işi ~ Ar i%ânat [#%wn IV msd. kurtarma. . EYun filúra (ıhlamur).] haber verme. dar uzun bayrak. ciro etme " hal1 ihanet hıyanet ihata duvarla çevirme " hayat2 ihbar etme " haber ihdas oluşturma < Ar Hada6a oldu. Eski Yunanca adla "flamacık" kavramının bileşimi gibidir. ~ Ar ihmâl [#hml IV msd. ihlas 2.] doğru yola gelme.] hissettirme " his ~ Ar i%Târ [#%Tr IV msd. hediye < Ar Hasuna güzel idi" hüsn ihsas ihtar ihtida İslamı kabul etme " hidayet ~ Ar iHsâs [#Hss IV msd. 2. yasaklama.] çiçekleri tıpta kullanılan bir ağaç. yy'dan önce rastlanmamıştır.] etrafını ~ Ar i%bâr [#xbr IV msd. karşılıksız hediye verme. hacca ilişkin yasaklara uyma. 2.] havale etme. Yeni Yunanca kelime. alev.] güzellik yapma. flama " flama * Karş. samimiyet.] hatırlatma " hatır ~ Ar ihtida' [#hdy VIII msd. ~ Ar iHqâq [#Hqq IV msd. tilia ~? Lat flammula flamacık < Lat flamma 1. boş verme < Ar hamal kendi başına bırakılmış (deve veya davar) ihraç [ xiv] ~ Ar i%râc [#%rc IV msd.] kendi haline bırakma.] meydana getirme.ihale birine devretme. [LO ] fılamur/ıhlamur ~ Yun flamoúri [küç.] 1. Yus xiv] ~ Ar iHsân [#Hsn IV msd.] hainlik etme " ~ Ar iHâTat [#HwT IV msd.] hak kılma. kurtuluş. hacda giyilen giysi " harem ihsan [Aş.

hizmetçiler " haşmet * Karş.] 1.] kıvranma" ihtilaf [Env xiv] ~ Ar ihtilâf [#Rİf VIII msd. uzmanlaşma " husus ihtiva " havi ihtiyaç gereksinme < Ar Haca gerekti" hacet ~ Ar İRtiSâS [#xSS VIII msd. zıtlık. reşit ve yetişkin < Ar ihtiyar [VIII msd. maiyet ve hizmetçileri ~ Ar *iHtişâm [#Hşm VIII msd. ihtimal [ xiv] olabilirlik ~ Ar iHtimâl [#Hml VIII msd. bir mülkü terketmek için talep edilen ücret ~ İbr/Aram #%kr kiralama ihtilaç helecan [ xiv] ~ Ar ihtilâç [#%lc VIII msd. ihtiyar2 [Men xvii] yaşlı < Ar SâHibu-1 ihtiyar seçme hakkı olan. mümkün görme " haml ihtimam [Env xv] ~ Ar ihtimam [#hmm VIII msd.] istifçilik yapma. debdebe ~ Ar i%tirâc [#%rc VIII msd. tercih etme ihtiyar [#%yr VIII msd. taşıma.] tahammül etme. alternasyon < Ar %alafa ardından geldi.] seçme " ihtiyar1 .] karışıklık. (gün ve gece gibi) zıt şeylerin ardarda gelmesi.] hürmet ~ Ar iHtirâS [#HrS VIII msd. DK. yasağa uyma " harem ihtiras " hırs ihtişam olma.] ayrılmış ~ Ar iHtiwâ' [#Hwy VIII msd. içerme [Yus xiv] ~ Ar iHtiyâc [#Hwc VIII msd. seçme yeteneği.ihtikâr [ xiv] ~ Ar iHtikâr [#Hkr VIII msd. tercih etme. ihtisas olma.] < Ar Haşam maiyet. 2. olasılık olarak tanıma.] kapsama. hicap duyma). Ar iHtişam (utangaç olma. ilgi ve kaygı gösterme " ehemmiyet ihtira ihtiram gösterme. tolere etme. haksız kazanç sağlama < Ar Hikr hava parası. yerine geçti" halef ihtilal fesat. keşfetme ~ Ar iHtirâm [#Hrm VIII msd. özellik kazanma. Gül xiv] seçme.] ~ Ar ihtiyar1 [Aş. özgür irade " hayır2 * İhtiyar heyeti deyimi "seçim kurulu" anlamındadır.] hırslı olma [Men xvii] haşmet sahibi olma.] 1.] icat etme.] önemseme. uyumsuzluk. seçme. piyasada tekelleşme. 2. bozgun " halel [MMem xvi] ~ Ar ihtilâl [#%H VIII msd.

~ Ar iqbâl [#qbl IV msd. yy'da ayrışmıştır. konma. kurma. "hazır bulun!" emri " huzur ikame [ xiv] [ xiv] ~ Ar iHtiyâT [#HwT VIII msd. YT [TDK 1944] < Tü iki" iki * İşlevi belirsiz olan -lem ekinin Fr dilemme (ikilem) sözcüğünden esinlendiği düşünülebilir. 2. Aş xi] [ML xx/c] ~ Ar IqâZ [#yqZ IV msd.ihtiyat hayat2 ihvan ahi ihya ihzar çağrı. 2. yaqaZ] uyanık idi. kararsızlık [Uy viii+] ikiz a. uyarma. ortaya koyma . ayağa kaldırma. [ xi] günün ikinci yarısı Tü < Tü ık/ıh [onom.1.] ıkınma sesi < Tü iki" iki < Tü iki " iki ikircik/ikircim ikiz Tü [Uy viii+] ikirçgü kuşku. ikaz uyarı < Ar yaqiza [msd.] 1.] huzura getirme. dikme. güneş . Aş xi] ~ Ar iqlîm Batlamyus coğrafyasına göre yeryüzünün bölündüğü yedi kuşağın her biri. uyumadı ikbal kabul ikebana [Kut.] " ikame * Arapça ikame ile aynı sözcük olduğu halde Türkçede anlamı en geç 19.] can verme " hayat1 ~ Ar iHDâr [#HDr IV msd. < Tü iki (= Moğ ikere ikiz ) " iki * -z ekinin işlevi belirsizdir. t.] tedbirli olma " ~ Ar ixwân [#'xw çoğ.Ar iqâmat [#qwm/qym IV msd. konaklama ~ Ar iqâmat ikamet [#qwm/qym IV msd. a.] uyandırma. [KT xix] koyma. oturma. düzenlem + Jap bana çiçek iki ikilem Tü [ viii] éki/ékki a. iskân etme.] kardeşler < Ar ax kardeş " [ xiv] ~ Ar ihya' [#hyy IV msd.] kabul görme " ~ Jap ikebana Japonlara özgü çiçek düzenleme sanatı & Jap ike tanzim. eğim. a. iklim [Kut. konaklama " kamet [ xix] konma. kondurma. coğrafi bölge ~ EYun klíma. ıkın[mak ikindi Tü <onom [ viii] ikindi ikinci.

< HAvr *weik-3 benzemek. . 2. ağırlama " kerem ~ Ar ikram [#krm IV msd. gösterge ~ EYun eikön resim. damıtılarak elde edilmiş sıvı ~ EYun eksaíresis (özünü) çıkarma. nefret etme. konfirme etme < Ar qarra durdu. benzer olmak ikona EYun eikön resim. tiksinme . süzmek ikta verme. iğrenme.] zorla ve rızası hilafına bir iş yaptırma " kerh * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür.< HAvr *klei* Aynı kökten EYun kline (yatak). tımar olarak arazi verme " kat2 ~ Ar iqTâc [#qTc IV msd. gücü yeter olma " kadir1 iktifa iktisap kesp iktisat harcamadan kaçınma.] yetinme " kifayet ~ Ar iktisâb [#ksb VIII msd. iklim kuşağı ^ Ptolemaios (MS 90-168) < EYun klino eğimli olmak.Ar ikrah [#krh IV msd. damıtma < EYun eksaireö (içinden) çıkarmak. benimseme.] kani kılma. qabs] ödünç aldı iktidar kudretli olma.] cömertlik ikrar [CodC xiii] ~ Ar iqrâr [#qrr IV msd. kendine maletme < Ar qabasa [msd.] kararlaştırma. yatık olmak ~ HAvr *kli-nyo.] kesip ayırma.ışınlarının eğimi. onurlandırma. yerleşti.] bütünleme.] edinme " [MMem xvi] ~ Ar iqtidâr [#qdr VIII msd. taşkınlık yapmama " kasıt ~ Ar iktifa' [#kfw VIII msd.] ~ Ar iqtiSâd [#qSd VIII msd. görüntü. zorla yaptırma. ikmal tamamlama " kemal ikna getirtme " kanaat ~ Ar ikmâl [#kml IV msd. tasvir ~ HAvr *weik-on. ~ Ar iqnâc [#qnc IV msd. tasvir " ikon ikrah [ xx/a] ~ Yun eikóna kiliselerde bulunan kutsal resim ~ [Men xvii] 1. karar kıldı" karar iksir [Aş xiv] ~ Ar iksir öz suyu. pay iktibas ~ Ar iqtibâs [#qbs VIII msd.] ödünç alma. ikram [Yus xiv] gösterme. kanaat ikon [ xx/b] ~ Fr icone simge.] tasarruf etme.

(1. kavga etmek .a. * Tüm Sami dillerinde rastlanan ?? biçimine karşılık ??? ??? biçimi 7. yaklaşmak. ilişmek. Aş xi] ~ Ar ilâ .kınamak. ileri " +ri .Ar ilâhî tanrım " ilah [Env xiv] ~ Ar iclâm [#clm IV msd. ila1 ilâ2 ilaç ilah [Aş xiv] [Kut.] bildirme < Ar ~ Ar iclân [#cln IV msd. xiv TS] ülke. takılmak " iliş- < Tü il- * Orijinal anlamın "üstüne varmak. [Uy viii+] bile/birle ile. ilen[mek Tü [Kaş xi] ilen. bile (zarf). Dil Devrimi bünyesinde arkaik biçimiyle yeniden canladırılmıştır.] yüceltme " ali ~ Ar cilâc [#clc msd. memleket. açığa çıkarma ~ Ar ilâ nihâyat sonuna kadar " ila1. artırma. [DK xv] ile " bile ~ Ar ilâ-al-abad sonsuza kadar " ila1. ileriye < Tü il ön. 2. ayıplamak. ~ Ar cilâwat^ [#clw msd. değmek. ilahi ilam calama bildi" ilim ilan " alenî ilanihaye nihayet ilave katma " ali ile ilelebet ebed Tü [MMem xvi] Allahım!. [CepK 1935] bir idari birim. taciz etmek" olduğu anlaşılıyor.] ilaç. Tü iletiş.] zorunlu olma.xiv Kıp).] duyurma. el3. yy'a dek sadece İbranicede kaydedilmiştir. e kadar (bağlaç) ~ Ar iclâ' [#clw IV msd.] yükseltme. * Türkiye Türkçesinde el şeklinde kullanılagelen sözcük. vilayet ~Tüil[viii+Uy. Karş.iktiza gerekli kılma " kaza il el" el2 YT ~ Ar iqtiDa' [#qDy VIII msd. [Men xvii] makamla okunan dini şiir . beddua etmek ilişmek. derman ~ Ar ilâh [#'lh] tanrı = İbr elöah a.. çıkışmak. ileri Tü [Or viii] ilgerü ileriye doğru < Tü ilge öne. beraber (bağlaç).

tüketti. bitişmek. esin < Ar lahima [msd. sıcak " ılık < Tü yılı-" ılı- [LO xix] [Uy viii+] yılığ a. kavga etmek . insan ruhunu ele geçiren tanrısal güç. [ xi] bağ. [Oğ xi] ilik ilik2 iliş- Tü [Uy viii+] ilig ilişik. ilhak " lahika [ xiv] YT [TDK 1966] ilgi çekici ~ Ar ilHâq [#lHq IV msd. ekleme ilham [Yus. özellikle teorik bilgi.bitişmek. ulama. a. bağlı olma. [Karş 1972] mesaj < Tü ilet-" ilet< Tü *iletiş-karşılıklı iletmek " [Karş 1972] komünikasyon * Karş. ayrılmak ilgi YT [CepK 1935] alaka < Tü il. yiyip bitirme. tutunmak " ilim/ilm[Kut. anladı. sevketmek. DK xi] ~ Ar cilm [#clm msd. yutma. ilişmek " ilişTü [ xi] < Tü ilgi" * Ar calaqa (asılma. Kaş viii+] yilik kemik içindeki yumuşak doku. DK xiii] ılgar akın. Tü iletiş.seçilmek. [Çağ xiii] akın için ayrılan birlik.ilet[mek Tü bitişmek " ilişileti iletişim iletYT YT [ viii] ilt-/ilét. vardırmak < Tü il. çapul.(1. tamarisk ilginç ilgi.] bilgi. DK xiv] esin ~ Ar ilham [#lhm IV msd. ısınmak < Tü ılığ ılık. iletken YT [TDK 1944] iletici < Tü ilet-" ilet~ Ar ilğâ' [#lġw IV msd. iz ve işaretleri yorumlayarak bilgiye ulaştı . doludizgin atlılarca yapılan saldırı.varmak. ilişkili olma) sözcüğünden esinlendiği açıktır. 2. müfreze Moğ ılgara. yaklaşmak. 2.] 1. tutamak < Tü il-ilişmek.göndermek.] boş ve geçersiz kılma. ilişmek. bilim < Ar calama bildi. +inç * Ada eklenen -nç ekinin işlevi meçhuldür. ilga lağvetme < Ar lağâ boş ve geçersiz idi" lağv ılgar [CodC. lahm] yuttu.xiv Kıp).ılımak. (yangın) yakıp bitirdi ılı[mak ılıca ılık ilik1 <Tü Tü Tü Tü [ xi] yılı. [Uy.] katma. ılgın yılğun ılgın ağacı.

asılmak. ilişki ilişkin ilk ileri ilke Tü YT YT [Fel 194+] alaka. bir ilmühaber durum veya işlemi belgeleyen resmi evrak " ilim. legal ~ Ar cillat^ [#cll msd. -man ekinin işlevi açık değildir.ılıman <Tü [CepK 1935] mutedil < Tü ılı-" ılı- * Halk dilinde kullanılan bir deyim iken Dil Devrimi döneminde yazı diline aktarılmıştır.] kusur. [Fel 194+] prensip <Tüilk"ilk * Sıfata eklenen -e ekinin işlevi belirsizdir. ki + Ar lâ değil" la+ illallah (kimse müdahale edemez)" illa. denk ilm-i hal temel dini bilgileri çocuklara öğretmeye mahsus & Ar cilm bilim + Ar Hâl şimdiki zaman. temas [CepK 1935] müteallik. temas iliş[mek Tü [ xi] ilişetmek. —-den başka (bağlaç) & Ar in ilgi edatı. xi] 1. takılmak.ilişmek. [Uy viii+] ilk/ilki < Tü iliş-" iliş< Tü iliş-" iliş<Tü il ön.a. dokunmak.[viii+ Uy. ılımlı ilin[mek YT Tü [Fel 194+] mutedil [Uy viii+] ilin< Tü ılım [1935 YT] itidal < Tü ılı-" ılı< Tü il. haber . saldırmak. allah illegal illet Ar calla kusurlu idi ilmek/ilmik gelmek " ilişilmihal kitap <Tü [Aş xiv] [ xx/b] ~ Fr illégal yasa dışı" in+2. takılmak " iliş< Tü il. tecavüz etmek * Dönüşlü ve geçişsiz fiil yapan -iş. münasebet. Yus xiv] < Ar mâ — illâ —-den başka olmaz < Ar illâ hariç. güncel durum " ilim. hastalık < [DK xiv] ~ Ar illâ-llâh Allah'tan başka [LO xix] ilmik bağ.ilişmek. takılmak. düğüm < Tü il. temas eden [Orviii] ilki a.ekiyle. ilkel YT [CepK 1935] iptidai < Tü ilk " ilk illa [Aş. hal1 ~ Ar cilm wa %abar "bilgi ve bildirme". bitişmek. ileri" YT [CepK 1935] unsur. 2..

a.< HAvr *aim. elledi iltizam benimseme.] dikkat ve ilgi gösterme. kayırma.+ Lat luminare aydınlatmak < Lat lumen. illus.] sığınma" melce iltifat [DK xiv] ~ Ar iltifat [#lft VIII msd.+ Lat lustrare aydınlatmak. parlatmak < Lat lustrum parıltı" in+1. eğildi. yapışma. 2. ışıtmak. ~ HAvr *sim.oynamak " in+1 ilzam im YT [CepK 1935] işaret ~ Ar ilzam [#lzm IV msd.iltica [ xiv] ~ Ar iltica' [#lc' VIII msd. oyun oynamak.] yanma. yüz çevirip bakma < Ar lafata döndü. tıpta enfeksiyon < Ar lahab alev. aldatmak & Lat in. imaj [REkrem <1887] ~ Fr image resim. gerektirme. dilekçe < Ar lamasa [msd. iltimas [Neş xv] rica ~ Ar iltimas [#lms VIII msd.] gerektirme " lüzum ~ Tü im [xivTS] parola. aydınlatmak. hayal etmek " imaj [ xx/b] ~ Fr imaginer hayal etmek ~ Lat imaginari imal ~ Ar icmal [#cml IV msd. zorunlu olma.] katılma. ima m im ik ~ Ar imâ' [#wm' IV msd. suret imaj ine [etm zihninde canlandırmak. işe koşma.ışık " in+1. mülkiyet işareti.] işaretle anlatma. işaret. bir kitabı resim veya renklerle süslemek ~ Lat illustrare aydınlatmak & Lat in. başvuru.alay etmek. yy'dan sonra Türkçe örneği olmayan bir sözcük iken Dil Devrimi bünyesinde Arapça kökenli mim yerine kollanıma sokulmuştur.kopya. ateş ~ Ar iltiHâq [#lHq VIII msd. lostra ilüzyon/illüzyon [P Safa 1949] ~Frillusion aldatıcı görüntü. görüntü ~ Lat imago. 2. lümen ilüstre [etm [ xx/b] ~ Fr illustrer 1. ticari tekel" lüzum ~ Ar iltizâm [#lzm VIII msd. ilgilenme.] birinin elini veya eteğini tutarak rica etme.+ Lat ludere. işler hale getirme < Ar acmala [IV] iş yaptırdı" amel . suret. lams] dokundu.< HAvr *leid. lusoynamak ~ HAvr *loid-o. ~ Ar iltihâb [#lhb VIII msd. lumin. imagin. hayal ~ Lat illusio < Lat illudere. damga * 16.a. ilümine [etm [ xx/b] ~ Fr illuminer aydınlatmak ~ Lat illuminare & Lat in.] 1.] işletme. yüzünü veya dikkatini bir şeye yöneltti iltihak eklenme " lahika iltihap tutuşma.

kamu " amme YT [CepK 1935] emare. önderlik. suret" imaj .< HAvr *aim. bıngıldak.] inanç " emanet imar ~ Ar icmâr [#cmr IV msd. muhtemelen yanlış anlamaya dayalıdır. 2. tesbihin birinci parçası < Ar imâm " imam iman [Kut. Aş xi] ~ Ar îmân [#'mn IV msd. İsme eklenen -ge ekinin işlevi meçhuldür. yardım " [TS xv] ammece/emece köylüye topluca yaptırılan iş < Ar câmmat^ amme. önder. damıtma şişesi imdat medet imdi imece Tü [ viii] amtı şimdi.] bayındırlık eseri. ana) ile etimolojik ilişkisi muğlaktır.] canlandırma. mamur ve bayındır kılma.+ İt battere " in+1. namazda öncülük eden < Ar amma [msd.imam [Aş.] 1. [Men xvii] tesbihin koni şeklindeki birinci parçası. imha ~ Ar imHâ' [#mHw IV msd. imamlık. [Uy viii+] émti ~ Ar inblk/anbîk damıtma şişesi ~ EYun ámbiks ~ Ar imdâd [#mdd IV msd. önden gitti Ar #'mm1 (ümm. batarya imbik ağızlı kadeh. büyük yapı. boğaz * Modern anlamı halk dilinden edebi bir derleme olup. imitasyon [ xx/b] ~ Fr imitation taklit ~ Lat imitatio < Lat imitare taklit etmek ~ HAvr *sim-eto. remiz. şenlendirme. bina " umran ~ Ar imbat [LF xvi] ~ İt imbatto yazları kuzeyden esen deniz rüzgârı < İt imbattere çarpmak. çırpınmak & Lat in. LO xvi] imik çocukların kafatasındaki yumuşak yer. inşa etme " umran imaret [DK xiv] her türlü kamuya yararlı bina cimârat^ [#cmr msd.] yok etme " mahv imik Tü? [TS xvi-xix. [ xx/b] imik/ümük gırtlak. öncelik. vardı.] el uzatma. nargile ağızlığı ~ Ar imâmat [#'mm IV msd. EŞKÖKENLİLER: Ar #'mm2 : imam. Yus xiv] ~ Ar imam [#'mm] önde duran. [Fel 194+] hayal < Tü im " im imge * Fr image < Lat imago (imge) sözcüğünden esinlendiği açıktır. imame imame [ xiv] sarık.kopya. amm] gitti.

] kendini ~ Ar imtiyaz [#myz VIII msd.] doğru yazım ~ Aram msle 1. donatmak " in+1 * Avusturya hükümdarlarının sıfatı olarak 17. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı < Aram #mly doldurma imleç YT işaretlemek " im immoral [TDK 1944] işaretleyen aygıt.+ Lat parare tedarik etmek.] imsak tutma. dolu. Türkçeye Latinceden dolaysız olarak giren ender sözcüklerdendir. güzel bir şeyi reddetme. Karş. moral i m mü n [ xx/b] ~ Fr immune muaf. imece " in+2. [ 199+] cursor < Tü imle. serdar. kraliyet ahırları yöneticisi & Ar amir bey + Fa â%wur ahır " emir2. kendini ~ Ar imtiHân [#mHn VIII msd.] ~ Ar imtinâc [#mnc VIII msd. çariçe. mümkün idi " temkin imla ~ Ar imlâ' [#ml' IV msd. mask] tuttu imtihan sınav " mihnet [Kut xi] imtina [ xiv] tutma. İt imperatore. imrahor [DK xiv] emirahur ~ Fa amîr-i â%wur at bakıcısı. Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un MÖ 30 yılında benimsediği unvan < Lat imperare buyurmak. tutum. İng emperor. komuta etmek & Lat in. [DK xiv] imren-özenmek.sevmek ~ Ar imsak [#msk IV msd. Karş.imkân [Aş xiv] ~ Ar imkan [#mkn IV msd. imparatoriçe [AResmi 1757] imparator eşi veya kadın imparator & Tü imparator + Sırp -itsa dişil eki" imparator * Sırp kralitsa modeline göre üretilmiş Türkçe bir sözcüktür.] tutma. olanak < Ar amkana [IV] imkân verdi. tanrıça. ahır imren[mek istemek Tü [Uy viii+] amran-/emren. bağışık ~ Lat immünis vergiden veya kamu hizmetinden muaf olan & Lat in. 2. yy'dan itibaren Türkçede kullanılmıştır. potansiyel.] güç.değil + Lat münus kamu hizmeti. çok < Tü amra-/emre. komün impala imparator [ xx/c] ~ İng impala bir tür antilop [Men xvii] imperator Avusturya hükümdarının unvanı .sevmek.Lat imperator ordu kumandanı.[1935 YT] [ xx/b] ~ Fr immoral gayrı ahlaki " in+2. Fr empereur. oruç tutma < Ar masaka [msd. nefsini men etme " men imtiyaz ayrıcalık tanıma " temyiz [MMem xvi] .

a. inam ihsan etme " nimet inan <Tü [Yus xiv] [Men xvii] inanç.fiilinden türev düşünülebilir ise de daha erken örneklerin yokluğu düşündürücüdür. [Kıp xiv] güvenme. azalmak. değil" na+ * Bazı ünsüzlerle başlayan fiillerde asimile edilir. inan[mak Tü [Uy viii+] ınan< Tü *ına. İng in. Karş. in2 2. imza etme " ~ Lat in içte olma. içeride. çukur. Fa andar/dar (iç. yy'a dek "güvenilen kimse" anlamıyla kullanılan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde anlamı değiştirilmiştir. Bunlar Türkçede an-/am." inan- * Tü *ına.isim). umut bağlamak (= Moğ üne-n gerçeklik. doğruluk. in-rationalis > irrationalis. oyuk. mutemet. sığınmak.biçimi görülür.] bitirme. Lat inter/intra. Latince biçimler Türkçeye Fr telaffuzla en-/em. impérial > emperyal. xix LO] güvenilen * Türkçede 19. sarkmak. in+2 ~ Lat in-2 olumsuzluk ve yoksunluk bildiren önek . Belki Ar icmân etkisiyle. moda olan şey " in+1 inak YT [Fel 194+] inak dogma kimse. Tü inan. Alm in/ein (iç.şeklinde alınmıştır. iç. içeri.güvenmek. 2. in1 Tü Tü [ viii] in. mutemet < Tü *ına. düşmek. • Aynı kökten EYun en-.imza mazi in+1 bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en iç ~ Ar imDa' [#mDy IV msd. içe yönelme * Fransızcaya 16. içeri).güvenmek " inan- ~ Tü ınak/inak [viii+ Uy. [Uy viii+] [ xi] én/yin 1.HAvr *n. itimat ~ Ar incâm [#ncm IV msd. iniş. +inç . içeri). Kaş viii+] ınanç inanış veya inanılan kimse. güven) inanç Tü [Uy. in[mek én-/*yin. itimat < Tü ınan. yırtıcı hayvan barınağı " in[ xx/c] moda olan şey ~ İng in 1.aşağı doğru hareket etmek.a.güvenmek (= Moğ ünen-çi güvenilen kimse ) " inan-. içeri girme. hakikat.olumsuzluk öneki < HAvr *ne olumsuzluk edatı.] nimet sunma.olarak yazılırken. Alm unter (bir şeyin içi. énteron (iç . Ör: empire > ampir. iki şeyin arası). Lat intrare (içeri girmek). Fr entre. yydan önce geçmiş örneklerde en-/em. EYun entós.

c^ina$yat^] ilgi ve ihtimam gösterdi. incil [ xiv] ~ Ar incil Kuran'a göre Hıristiyan dininin kutsal kitabı ~ Aram engîlâ Yeni Ahit ’in ilk dört kitabına verilen ad ~ EYun euangelion 1. -e göre. malum meyve ~ Ar cinda [#cnd] yan. keyfi veya sübjektif olma < Ar canada kapris yaptı.] inç [ xx/a] ~ İng inch bir uzunluk birimi. Burunsuldan sonra ş > ç dönüşümü tipiktir.(Yeni Ahit ’in dört kitabı) biçimleri Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır. cevap verme. hastaya bakma < Ar cana 1. taraf. paça. a.] iyiliğini düşünme. küçük düşürülmek . . iyi haberci. [Aş. Aş xi] ~ Ar cinâyat^ [#cny msd. genleşme < Ar basaTa yaydı. söz dinlemedi < Ar cinda taraf. 2. ince eleyip sık dokumak) sözcüğünün ikinci anlamı doğrultusunda 1930 larda tekrar dolaşıma sokulmuştur. Ar tedkik (1. SinanP xv] cinad ~ Ar cinad [#cnd msd.OFa ancîr incir ind[inde sübjektif olarak (edat) [Kıp xiv] yinçil. dikkat ve ihtimam etme. inceltmek. sübjektif görüş " ind inayet [Kut. Kıp xiv] incük/yinçük/yinçik bacak < Tü *yinç iniş " ince * Karş. ~ Çin chên-chu inci incik <Tü [İMüh xiii] yincik bacağın alt kısmı. konuşma ) inbisat [Ferec xv] yayılma. Fa pa > bacak ilişkisine paraleldir.] inat etme. nezd. açtı" basit ~ Ar inbisâT [#bsT VII msd. düşündü (= Aram #cany muhatap olma. yufka in.a. delik. zayıf. özellikle hayvan bacağı). incin[mek <Tü kırılmak. [msd. oyuk.inmek. küçülmek. müjdeci.incelmek " ince [CodC xiii] ~ Fa ancîr 1. kalbini ve aklını bir kimseye yöneltme. c^any] kasdetti. 2. [DK xiv] incin< Tü yinçe. gücenmek incir . onikide bir < Lat unus bir " üni+ ince Tü [Uy viii+] yinçge ince. & EYun eû iyi + EYun ângelos haberci" ö+ * Fr evangile. İng evangel. ETü yini (uzuv. incelme < Tü * Yapı olarak *inişke ("inişik") eşdeğeridir. azalmak " in< Tü *yinç iniş. azalış.azalmak. fitin onikide biri ~ Eİng ynce ~ Lat uncia birim. 2. anlam ifade etti.inat [Neş. 2. [msd. Yini > yincik bağlantısı. a. inci [Or viii] yinçü a. yy'da "inceltmek" anlamıyla kaydedilen fiil. incele[mek [CepK 1935] tedkik etmek <Tü ince "ince YT * 17. daralma.

çatlattı infirat [Neş xv] izolasyon.bölmek " in+2. kırıp çıkma ~ Ar infirâd [#frd VII msd. ~ Ar infisâ% [#fs% VII msd. görevden ayrılma " fasıl ~ Ar infilâq [#flq VII msd. aşırıya gitme < Ar farada yalnız idi" fert infisah feshetme.] ayrılma. atom. felsefede ruhun her türlü dış etkenden etkilenme hali. birey. (EYun páthos karşılığı).] yalnızlaşma. ~ Lat individuus bölünmez olan. a. bireysel). ~ EYun indikós a. (yanardağ) patlama " def1 ~ Ar cindi [#cnd nsb.] kendini ~ Ar infiSâl [#fSl VII msd.) ~ Ar infaS [#nf5 IV msd. keyfi" ind indifa şiddetle taşma. indirge[mek YT [Fel 194+] irca etmek < Tü indir-" in- * Fiile eklenen -ge. dizin" * Aynı sözcük Türkçede Fransızca ve Almanca/İngilizce telaffuzla iki ayrı anlamda kullanılmaktadır. gücenme " fiil infilak < Ar falaqa yardı.] saplama. " Hint * 1980 dolayında İngilizce telaffuza uygun olarak düzeltilmiştir.] püskürme. indüksiyon inek Tü » [viii]inek " endüksiyon (=Moğünige(n)a. birey & Lat in-değil + Lat dividuus bölünür < Lat dividere. fırlama. Türkçe yazım 1980’lerden sonra İngilizce telaffuza göre düzeltilmiştir. fesh olunma " fesih infisal bölünme. 2. divis. bıçak infaz veya kılıçla öldürme " nüfuz infial ~ Ar infîcâl [#fcl VII msd. indigo [ xx/b] endigo ~ Fr/İng indigo çivit bitkisi ve boyası ve rengi ~ İsp indigo Hint'e ait olan şey. ~ Ar indifa' [#dfc VII msd. İng individual (1. çivit ~ Lat indicus a. < Indos Hint ~ EFa hinda.ekinin işlevi açık değildir.] birinin görüşüne göre.a.] 1. indi sübjektif.indeks endeks [DTC 1942] dizin ~ index gösterge.a. . döviz * Karş. individüel/endividüel [DTC 1944] individual ~Fr individuel bireysel < Fr individu a.a.a.] patlama. 2. sokma.

aşağı ~ Lat infra ~ İngiltere [xvi] ~ İt Inglaterra Avrupa'da bir ülke & İt Ingla Angl halkı. yaratma.] çıkarma. paslandı. ~ Ar inqiTâc [#qTc VII msd. 2. 5. bir sürece veya yola veya tarikate girmesi sağlanmış kimse < Fr initier (özellikle bir yola veya yolculuğa) başlatmak.] aşınma. önayak olmak ~ Lat initiare a. tepetaklak olma " kalp2 [ xiv] ~ Ar inqilâb [#qlb VII msd. inkıraz [Neş xv] ~ Ar inqirâD [#qrD VII msd.aşağı ~ Fr/İng infra. tekelinde olma " hasr inisiyatif Fr initier başlamak. neo+ inşa çıkarma. < Lat novus yeni < HAvr *newo. hadm] yıktı inhisar sınırlandırılmış olma. kemirdi.] ~ Fr initiative girişim. kenarından kırptı.] altüst olma.a. inşa etme " neşet ~ Ar inşâ' [#nş' IV msd.] inleme sesi [TS xiv] inle-/inile-/inilde- innovasyon [ xx/c] ~ Fr/İng innovation yenilik. icat < Lat innovare yenilemek & Lat in. önayak olmak " inisiye [Bah 1924] ~ Ar inha' [#nhw/nhy IV msd. " in+1. yadsıma < Ar nakira [msd. qarD] 1.a. ~ Ar inhidam [#hdm VII msd.infra+/enfraHAvr *ndher. ortaya .] kesinti" kat2 < Tü irj [onom. 2. tükenme < Ar qaraDa [msd.a.gitmek. başlatılmış.] açılma. faizle borç aldı inkişaf ortaya çıkma " keşif inkıta inle[mek <Tü [ xiv] ~ Ar inkişâf [#kşf VII msd. nakr/nukür] bilmedi.] yıkılma < ~ Ar inHiSâr [#HSr VII msd.alt. öncülük < inisiye [Bah 1924] ~ Fr initié 1. iyon inkâr [Aş. yad ) inkılap tersine dönme.] yalanlama.+ Lat novare a. tanımadı (= Akad nakru yabancı. it. yol almak " in+1. yy'da Britanya'yı istila eden bir Cermen kavmi + İt terra toprak. ülke " taraça inha kesinleştirme " nihayet inhidam Ar hadama [msd.] sonuca vardırma. Yus xiv] ~ Ar inkâr [#nkr IV msd. a. < Lat initium başlangıç & Lat in-girme bildiren önek + Lat itus/iter yol < Lat ire.

intibah "tenbih ~ Ar intibah [#nbh VIII msd. segman. inşallah [Aş. iradesi dışında hareket etme " sevk intaç intaniye kokuşma. akıttı insiyak [ xx/a] içgüdü (Fr instincte karşılığı) ~ Ar insiyâq [#swq VII msd. Yus xiv] dilek deyimi ~ Ar in şâ'a-llâhu Allah istesin & Ar in ki.a. Fr entrer (içeri girmek). çürüme " netameli ~ Ar intâc [#ntc IV msd.] ılımlılık.+ Lat secari kesmek. insektisid [ xx/c] ~ Fr/İng insecticide böcek öldüren & Lat insectum eklembacaklı (& Lat in. kavim ) * Arapça ismin Ar #'ns (iyi huylu ve yumuşak başlı olma. a. tüm insanlar (= Aram 'inâş/'anâşâ a. allah insan [DK xiv] ~ Ar insan [#'ns] kişi < Ar ins insanlık. evcilleşme) = İbr #'nş. Lat intrare.] akışkanlık. iz edinme.) biçimini alır. Aram #nş.] inter+ ~ Lat inter bir şeyin içinde veya iki şeyin arasında olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en-ter. sacm/sucüm] (musluk veya gözyaşı) aktı. +sid insicam ~ Ar insicam [#scm VII msd.a.a. énteron (iç organlar. Aynı kökten Fa andar/dar (iç). net2 [199+] ~İng internet bilgisayarlar arası ağ * İngilizce sözcük 1970’lerden itibaren kullanıldığı halde bugünkü anlamı 1984'te yerleşmiştir. halsiz olma) fiil kökü ile anlam ilişkisi açık değildir.] sürüklenme. intiba impression çevirisi) [Men xvii] damgalanma. Yus xiv] ~ Ar inSaf [#nSf IV msd. uyum içinde birbirini izleme < Ar sacama [msd.] sonuç doğurma " netice [ xix] mikrobiyoloji < Ar intan [#ntn IV msd.] damgalanma " tab * Osmanlıca ikinci anlamı Fr impression (izlenim) < presse (basım) sözcüğünün literal çevirisidir. = Akad nişu halk. = İbr 'enüş a. [ xix] izlenim (Fr ~ Ar inTibâc [#Tbc VII msd. bölmek) + Lat -cidus öldüren " in+1.] uyanık olma . internet < İng intercomputer network " inter+. " in+1 * Fr entre (a.a. Akad eneşu (güçsüz olma. istesin + Ar allâh " şey.insaf merhamet < Ar niSf yarım " nısıf [Aş. dilek kipi edatı + Ar şâ'a [#şy'] istedi. bağırsak). EYun entos (iç).iç < HAvr *en.

~ Ar intifâc [#nfc VII msd. intihar ~ Ar intiHâr [#nHr VII msd. disiplin altına alma " zabıt inziva yalnızlaşma " zaviye ip ipek iplik Tü <Tü <Tü [Uy viii+] yip ip. yolunu gözleme < Ar naZara baktı" nazar * "Kem göze maruz kılma" anlamı Türkçeye özgüdür.] örtüşme.] ~ Ar intiqâm [#nqm VII msd. yayılma. düzen " nazım 1 intizar [Aş xiv] bekleme. Tü yip ip " ip < Tü yip " ip [MŞ xiv] iplik . hınç duydu intisap gelme " nesep intişar [ xiv] [ xiv] ayrılma.] düzenli ~ Ar intiZâr [#nZr VIII msd. na%b] seçti ~ Ar inti%âb [#n%b VII msd.] faydalanma" nafia intihal ~ Ar intiHâl [#nHl VIII msd. zaptedilme. inzal akıtma.] yayılma " neşir ~ Ar intiZâm [#nZm VIII msd. iplik [İMüh. bir şiiri yanlış şaire atfetme intihap tercih.] seçme. ~ Ar inzal [#nzl IV msd.] bağımlı hale intikam [Aş xiv] alma. naHr] (hayvanı) boğazını keserek öldürdü. naqam] öç aldı. [Kıp xiv] iblik/iplik/yiblik/yiplik .] köşeye çekilme.] kendini öldürme < Ar naHara [msd. üreme.] 1.] öç ~ Ar intisâb [#nsb VII msd.] başkasının fikir veya eserini kendine maletme < Ar naHala hediye etme. seçim < Ar na%aba [msd. öç < Ar naqama [msd.intibak uyma.] intizam olma. sperm ~ Ar inDibâT [#DbT VII msd. başka bir yere gitme " nakil [Env xiv] ~ Ar intiqâl [#nql VIII msd. boğazladı < Ar naHr boğazın alt kısmındaki çukur intikal taşınma. indirme.] ~ Ar inziwâ' [#zwy VII msd.Ar intişâr [#nşr VIII msd.a. üstüste binme < Ar Tabaq kapak " tabak 1 intifa [ xiv] ~ Ar inTibaq [#Tbq VII msd. [ xix] yayımlanma . ejakülasyon " nüzul inzibat durdurulma. CodC xiii] yipek a. 2.

özellikle < Tü ér. gelir < Ar warada vardı.gökkuşağı" iris . the. özellikle pratik bilgi. -t. amele. gelir getirme.] bilgi.a. araştırmak irfan ~ Ar cirfân [#crf msd.uyumak ipotek [Cumh1932] ~Frhypothèque~EYun (h)ypotheke önerilen şey. tez2 iptal iptida bidayet [ xiv] ~ Ar ibTâl [#bTl IV msd. sıkıntı ve mihnet verdi" bela irade [Aş xiv] iradet istenç < Ar râda [msd.] geri döndürme " rücu [CepK 1935] tedkik etmek <Tüirte-aramak. olgun ~ Yun/EYun ergâtes işçi.[xi] sallamak. tabip < EYun (h)ypnos. irid. başlangıç " iptila [Aş xiv] ~ Ar ibtilâ' [#blw VIII msd.* -lik ekinin işlevi açık değildir. < Tü ıra-/yıra. 2. İng. ipnotize/hipnotize [etm [Bah1924] ~Frhypnotiser psikolojik telkin yoluyla derin uyku haline sokma ~ İng to hypnotise a.< HAvr *swep. alt + EYun tithemi. kimyacı (1761-1815) < EYun íris. aradı ırak Tü [Or viii] ırak uzak. İng. ortaya atılan şey.ekiyle. [Uy viii+] yırak ~ Ar irâdat [#rwd IV msd.] temel.uyku ~ HAvr *sup-no. bir borca karşılık rehin verilen şey & EYun (h)ypo aşağı.] 1.koymak " hip(o)+1. ayırt etti ırgala[mak <Tü [EvÇ xvii] ırgala< Tü ırğa. olgunlaşmak " er- iridyum [ xx/b] ~ YLat iridium bir element ^ Smithson Tennant. usul ve örf bilgisi < Ar carafa bildi. bir konuyu gündeme getirme. sarsmak * Sürekli ve kararsız eylem belirten -ele.] isteme. öğrendi. rawd] av peşinde dolaştı.] geçersiz kılma " butlan ~ Ar ibtidâ' [#bd' VIII msd. geldi" vürut irca irdele[mek YT ~ Ar ircâc [#rcc IV msd.olmak.[xi] uzaklaşmak irat ~ Ar Irâd [#wrd IV msd. James Braid. tanıdı. getirme.] belaya tutulma < Ar balâ sınadı. ırgat [Aş xiv] ırġad toprak işçisi < EYun ergázomai çalışmak " erg iri Tü [Uy viii+] iriğ büyük. # 1847 Dr.

ikiyüzlülük etme. ırmak <Tü [Kıp.fiilinden kontaminasyon yoluyla türediği düşünülebilir. alaylı anlatım / İng irony a. 2. kokuşmak iris [ xx/b] ~ Fr iris 1. 2.almak " in+2.almak ~ HAvr *em. gökkuşağı renklerinde olan her şey. irite [etm [ xx/b] ~ Fr irriter taciz etmek. Ar wadin (yağmur suyunun açtığı yarık.kavis. empt.] 1.< HAvr *wers-3 söylemek irrasyonel rasyonel [DTC 1944] ~ Fr irrationel aklî olmayan" in+2.+ Lat ritare kaşımak " in+1 ırk soy. ~ İng iroko tropik Afrika'ya özgü bir ağaç.a.değil + Lat redemptus geri alınmış & Lat red.a. biriktirmek * 20. gökkuşağı. Karş. yarmak " yar<Tü [Kıp xiv] iri * Anlam ilişkisi için karş. ironi [ xx/c] ~ Fr ironie kinaye. asıl irkil[mek çekilmek ~ Ar cirq [#crq msd.toplamak.geri + Lat emere. < İt terra irredenta kurtarılmamış topraklar ~ Lat irredemptus geri alınmamış & Lat in. yy başlarında ortaya çıkan ikinci anlamın ürk. asıl maksadını gizleme EYun eirö söyletmek ~ HAvr *weryo. bitkilerde kök. ~ EYun eiröneia bilmezden gelme. xiv-xix passim xi] irkil. irin Tü [Uy viii+] irirj/yirirj cerahat < Tü iri-/yirü. süsen çiçeği ~ HAvr *wlri. EYun (h)ríza (kök). süsen bitkisi ~ EYun íris. [ xx/a] ürkerek geri < Tü irk. a. * Güney Nijerya yerli dillerinden. kuşak < HAvr *wei-1 kıvırmak * Rizomlu bir bitki olan süsene "çiçeklerinin renk zenginliğinden ötürü" iris adı verildiği tezi doğrulanmaya muhtaçtır. Karş. DK xiv] yırmak/ırmak akarsu < Tü yır-/yar-kesmek. irid. re+. 2. ırmak).1.toplanmak. Tü [Kaş. irredantizm [191+] ~Frirrédentisme yabancı ülke yönetimindeki soydaşları gerekçe ederek yayılma siyaseti ~ İt irredentismo a. gözün renkli kısmı. birik-. prim . irmik öğütülmüş buğday unu < Tü *irimik " iri [ML xx/c] iroko chlorophora excelsa ~ uloko a.* Değişken renkli alaşımlarından ötürü. birikmek.çürümek. rahatsız etmek ~ Lat irritare taciz etmek & Lat in. gözün renkli kısmı. köken.

mülkiyeti kendine ait olmayan bir malı kullanma hakkı" refakat irtihal [Env xv] çıkma.] rüşvet alma " rüşvet ~ Ar irtiHâl [#rHl VIII msd. irtical ~ Ar irticai [#rcl VIII msd. ayak " rical irtidat reddetme " red irtifa yükseklik " ref [MMem xvi] [ xiv] ~ Ar itidâd [#rdd VIII msd. 2. unredeemed. şiirde vezin birimi. ölme < Ar raHala göçtü. itibar. (suç veya günah) işleme " merkep irtişa ~ Ar irtişa' [#rşw VIII msd. duman lekesi . irtifak ~ Ar irtifâq [#rfq VIII msd. ) irs » " irs ~ Ar irsâliyyat [#rsl nsb. ayak.] doğaçlama şiir okuma.] miras < Ar wari6a varis idi.] bağlantı kurma " ~ Ar irtica [İkdam 1908 190+] gericilik (Fr réaction karşılığı) *irticâc [#rcc VIII msd. irsaliye irsal [IVmsd.] gönderi < Ar ~ Ar ir6 [#wr6 msd. yola çıktı" rahle irtikâp şeyi) üstüne alma. belirdi" arz1 * Türkçe ırza tasallut yerine ırza geçme deyimi 20.] (ağır bir ırz [DK xv] şeref.] 1. geri gitti" rücu * İlk kez Ekim 1908'de "Meşrutiyet devrimine karşı olanlar. is Tü [ xi] ış is. yy'm ikinci yarısında yaygınlık kazanmıştır. irs/ırs miras kaldı (= Aram #yrt a. Karş. f.] islamiyeti ~ Ar irtifâc [#rfc VIII msd. yolculuğa ~ Ar irtikâb [#rkb VIII msd. Arapçada ender olarak "bayatlama" anlamına rastlanır.] 1. "ona sahip olan kişileri diğer insanlardan ayıran bölme" < Ar caraDa öne çıktı. itibar ~ Ar cirD [#crD msd.] yüksekte olma. 2.] şeref. kullanışlılık.* İtalya'nın uluslaşma sürecinde "henüz kurtarılmamış" İtalyan topraklarını talep etme siyasetinden. 2. eski rejime dönmeyi savunanlar" anlamında kullanılmış görünüyor. a. hazırlıksız şiir söyleme < Ar ricl 1.] gönderme " resul irşat rüşt irtibat rapt ~ Ar irşâd [#rşd IV msd. İng redeem.] doğru yolu gösterme " ~ Ar irtibâT [#rbT VIII msd.] < Ar racaca geri döndü.

[MŞ xiv] issilik sıcaklık.] ad (= < Tü yışı.) .] sabitleştirme. saptama. alamet ~ Ar işârat [#şwr IV msd.idrar etmek " çiş * ç.] 1.kökünden zayıf biçim olduğu düşünülebilir.yanmak.] akıtma " sel işaret [Kut. Aş xi] nişan. böyle verilen sinyal. ipucu " şura2 isbat/ispat kesinleştirme. ~ Ar işgal * Fa kârguzar veya maslahatgüzar sözcüğünden tercümedir. işten alıkoyma. göz kırparak onay verme.ısıtmak " ısın- Tü [ xi] yaşu-/yaşı. işgal [Men xvii] bir işle uğraştırma. hararet < Tü isi. eda eden " iş.yanmak. alamet. parlamak.sesi edep kaygısıyla düşürülmüş olabilir. parıltı < Tü ışılda-" ışı[Uy viii+] isiglig sıcaklık. ışık projektör isilik Tü oluşan kızartı <Tü [DK xiv] aydınlık. rast gelme " tasvip isale ~ Ar isâlat [#syl IV msd. [KT xix] işgal-i askeriye yabancı bir toprağı askeri denetim altına alma (Fr occupation militaire çevirisi) [#şġl IV msd. Tü çişe. parlamak (= Moğ cula ışık ) " yan- * Kısmen onomatope özellikleri gösteren bir fiildir.] sinyal verme. ishal akışkan kılma. Yışı. oyalama. gevşetme. = Akad şumu a.iş isabet Tü [Orviii] ış a.] yerini bulma.a. [LO xix] ciltte terden dolayı < Tü isig sıcak " ısı [Yus xiv] ~ Ar ism [#sm/#smy msd. 2.biçiminin. sıtma.a. işgüzar güzergâh + & Tü iş + Fa gu5âr geçiren. [ xiv] ~ Ar iSâbat [#Swb IV msd. oyalama " meşgale * Türkçe ikinci anlamı Fr occupation sözcüğünün çevirisinden türemiştir.] bir işle uğraştırma. rahatlatma. [Kıp xiv] yışı-< Tü *ya-/yal. diyare " suhulet ısı ışı[mak Tü ~ Ar ishal [#shl IV msd." ışı-ışıldak YT isim/ismİbr şem a. [Uy viii+] isiğ sıcaklık.a. kanıtlama " sebat işe[mek <Tü [MŞ xiv] [ xiv] ~ Ar İ6bât [#6bt IV msd. yaşı.

müsemma. ölçek ~ OLat *scandaculum ölçek " eşantiyon ıskarmoz bağlandığı çubuk ~ E Yun skalmós a. bismillah. sıcak olmak [Uyviii+]ısır-/ısur-a.] oturtma. Fr escaume/escarme (ıskarmoz). esami. urtica < Tü ısır.a. kart2 . İt scalmo. tesmiye ışın ısın[mak ısır[mak ısırgan ısırişit[mek işitimle ilgili Tü YT Tü Tü [CepK 1935] kıvılcım.a.a. sabo ıskarta [KT xix] ~ İt scarto atılmış. isim. ıska iskambil brusquembille bir kâğıt oyunu iskân sükûn [AL 192+] futbolda topa vuramama (argo) [LO 187+] kâğıt oyunlarının genel adı ~ ? ~ Fr ~ Ar iskân [#skn IV msd.EŞKÖKENLİLER: Ar ism : besmele. Dissimilasyon Venedikçeden alınmıştır. ekarte edilmiş < İt scartare (iskambilde) kâğıt kaçmak. iskarpin [ARasim 1897-99] Avrupa tarzı ayakkabı ~ Ven scarpìn / İt scarpino hafif ayakkabı < İt scarpa ayakkabı. kalemtraş ~ Lat scalpellum/scalprum a.duymak işitsel < Tü işit-" işit- YT [TDK 1955] * Fiil köküne -sel eklenmesi kural dışıdır. iskarpela ~ Ven scarpèlo [İt scalpello] ağaç yontma bıçağı. < Lat scalpere/sculpere yontmak * Karş.a.ısınmak." Tü [ viii] éşid-/éşit. [MŞ xiv] yaprakları yakıcı bitki. [LO xix] ~ Yun skalmós sandalda küreğin * Karş. esma. elenmiş. yerleştirme " iskandil [LF xv] ~ İt scandaglio deniz derinliğini ölçmeye mahsus düğümlü ip. devre dışı bırakmak ~ OLat *excartare " ex+. a. İng scalpel (cerrah bıçağı). [ xi] ısırğan çok ısıran. < Tü ışı-" ışı- < Tü isi. [TDK 1944] şua [Uy viii+] isin. özellikle tahtadan yontulmuş pabuç.

işkil [Men xvii] eşkâl şüpheli ve muğlak şey. a. • İ. gemilerin yanaştığı rıhtım ~ Lat scâlae (*scand-sla) merdiven < Lat scandere basamak çıkmak.basmak. ciltçi presi < Fa şikastan. iskonto [ xix] iskonta/iskonto ~ İt sconto indirim. kompüter Karş. savmak + EYun aner. sken. alkol [ 200+] iptila derecesinde işe düşkün kimse & Tü * İng workaholic (work + alcoholic. a.a.a. ~ EYun skeletón 1. kuruyup büzüşmek ~ HAvr *skelskurumak işkembe [ xiv] şikembe hayvan midesi < Fa şikam/şikanb karın.a. eziyet etmek ~ OFa şkastan.a. Z. müşkilat < Ar şakl2 [msd.a. & EYun is%ö durdurmak. . İng discount (iskonto) < İt discontare. iskender [ xx/c] yoğurtlu döner yemeği < öz İskender Bursa'da bir kebapçı dükkânı adı ~ al-iskandar bir erkek adı. tırmanmak iskelet [ 188+] ~ Fr squelette a.] karışık ve muğlak şeyler. anlaşılmazlık.a. vesvese ~ Ar işkâl/aşkâl [#şkl çoğ. ezmek. hesaptan düşme < İt scontare indirim yapmak ~ OLat excomputare a. kuruyup büzüşmüş şey.) sözcüğünden adapte edilmiştir. KT 187+] işkil şüphe.a. tırmanmak ~ HAvr *skand. er iskete [Arg xvi] skete carduelis spinus ~ EYun skánthos a. Eyüboğlu'nun sözcüğü Karadeniz Rumcası'ndan türetme çabası orijinaldir. adam.a.kan " hem(o)+ iskemle [Arg xvi] skemli banko.a. oturak skamní tabure. tutmak + EYun (h)aíma. özellikle Büyük İskender ~ aléksandros "er savan". mide ~ OFa aşkamb a. mumya. + Lat computare hesaplamak & Lat exdışa " ex+. şikan. belirsizlik.kırmak. sırtsız sandalye ~ Lat scabellum/scabillum a. kovmak. < Lat scabere yontmak ~ Yun işkence [Gül xiv] ~ Fa işkanca/şikanca eziyet.iskat düştü "sukut [ xiv] ~ Ar isqaT [#sqT IV msd. iskelet < EYun skellö kurumak.] düşürme < Ar saqaTa iskele [Neş. ~ Yun skathí bir tür ötücü kuş. işkence.a. [LO.] engel. zorluk < Ar şakala ket vurdu * Arapça sözcük biçim bakımından #şkl kökünün ifcal masdarı ise de çoğul ad olarak kullanılır. ~ Fa işkanba/şikanba iskemi [ML xx/c] ~ Fr ischémie kan dolaşımında duraklama ~ EYun is%aimia a. işkolik iş + Tü (al)kolik " iş. Kan xv] rıhtım ~ İt scala basamak. t. bükmek.erkek. merdiven. 2. & EYun aleksö defetmek. andr.

esirgeme isnat senet [MMem xvi] ~ Ar isnâd [#snd IV msd. teslim olma. sakınma. Moğ usula..a. oşmâr.iskorpit [EvÇ xvii] ~ Yun skorpídi zehirli dikenleri olan bir balık < Yun/EYun skorpíos akrep < Sam [#cqrb] a. [LO xix] acı biber ıssı sıcak + Tü ot" ısı.tevdi etmek.] dayandırma" isot + [Kan xv] ıssı ot her türlü baharat.] 1. âbespâr.] leke ve günahtan korunmuşluk. ot ıspanak sebze. ıslık Tü? [Kıp xiv] sığlık a. ıslah [Mercimek xv] < Ar SalaHa iyi veya uygun idi ~ Ar iSlâH [#SlH IV msd. sağaltma. Env xiv] ısmarla. " akrep ısla[mak " su <Tü [Kıp xiv] ısıl-/ısla< Tü *sıw-la-nemlendirmek. 2. alamet ~? OFa *nişmâr a. uyum sağlama " sulh islam boyun eğme. [DK. spinacia oleracea ~ OFa spanâk a. emanet etmek " sipariş * Erm absbar. saflık.(güvenceye almak. şumurdan (saymak). < OFa oşmürdan. ısmarlamak) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır.a. işaret (argo) » [ 186+] buhar işmar Erm nşmar işaret. bir din " selam işlem YT [Fel 194+] ameliye < Tü işle-" iş. su katmak * Karş. [MŞ xiv] isfanâ% ~ Fa ispanâ%/ispânac bir & Tü .a. özellikle hayvana su vermek) < usu (su).(sulamak. [Men xvii] zencefil.] düzeltme. ismet [ xiv] ~ Ar ciSmat^ [#cSm msd. +ev < Tü işle-" iş işlev YT [Kutxi] ~ Ar islâm [#slm IV msd. a.OFa âbespurdan.a. . ısmarla[mak [Har xii] osparla-. anlamak. simge.saymak. günahsızlık < Ar caSama koruma.a. sanmak. bazı Kıpçakça örneklere nisbetle Öz Türkçe kelimeler üretmekte kullanılmıştır. [Fel 1942] fonksiyon * Türkçede örneği bulunmayan -(e)v eki. [TS xv xv] sıklık islim = Tü istim" istim [LG 188+] göz ucuyla beyan-ı hal. farketmek * Aynı kökten Fa şimar (sayı).

~ Ger *spehön gözetleyen.a. • Yunanca sözcük muhtemelen eski bir Akdeniz dilinden alınmıştır. EYun skopeo (bakmak. " espri ispiyon [Bah 1924] hafiye ~ Fr espion casus ~ İt spione a.). 2. eczacı ~ İt speziale attar.a. gözlemek). işporta [LO 1876] ışporta iki kulplu yayvan sepet ~ İt sporta ince tahta yongasından örülen yayvan ve iki kulplu sepet ~ Lat sporta a. seyretmek ~ HAvr *spek. Karş. * Aynı kökten İng finch (a.a. " spazm ispazmoz » ispençiyar [EvÇ xvii] attar. ispanyolet [Bah 1924] pencere kilit mekanizması < öz espagnol İspanyol ispari benzer bir balık [ xvii] ~ Fr espagnolette [küç. ispiritizma [KT 189+] ~ Fr spiritisme medyum aracılığıyla ruh çağırma ~ İng spiritism a. spazm ~ " ıspazmoz ıspatula [ xx/a] spathula < Lat spatha kürek.a. şifalı ot ~ Lat species 1. ~ Yun spínos bir tür ötücü kuş. sepetle dolaşan satıcı" anlamında.a. ~ EYun spyris. ~ HAvr *(s)ping. baharatçı < İt spezie baharat.a. tür. özellikle kimyasal madde veya ot türü " spesiyal * İng spice < Fr épice (baharat) biçimleri Latinceden alınmıştır. 3. .a.a. ispermeçet [LO xix] ~ YLat spermaceti ispermeçet balinasından elde edilen güzel kokulu beyaz muma benzer madde & Lat sperma sperm + Lat cetus balina " sperm ispinoz [Arg xvi] fringilla ~ EYun spínos/spíza a. spyrida. biçim.a. görünüm. # 1854.] < Yun spáros karagöze ~ İt spatula küçük ve enli bıçak ~ Lat [ xix] ~ Yun spasmós kasılma.] bir tür ~ Yun spároi [çoğ. enli bıçak " apolet ıspazmoz/ispazmoz E Yun spasmós. -d. sképtomai (gözden geçirmek. a. * İşportacı "sepetçi.gözetlemek * Aynı kökten Lat specere. gözcü < Ger *spehjan gözetlemek. ticari eşya çeşidi. incelemek). OYun spanáki(on) > OLat spinaceum > İng spinach.a. çeşit.a.* Orta Farsçadan Yunanca yoluyla Batı dillerine geçmiştir. < İng spirit ruh ~ Lat spiritus a.

pekiştirme biçiminden > EYun staurós. dikmek). Alm stehen (durmak).(durak. durma yeri. HAvr stâ-na. Lat stare. uygulamalı matematik [xviii] < Alm staat devlet ~ İt stato " statü istavrit [ xvii] bir balık türü. Karş. +oid ~? Yun . yoldaşlık.reduplikatif kökünden > Lat sistere (durdurmak). " iye iştah » [Aş xiv] işteh " iştiha [ xx/b] bilardo sopası ~ İt stecca sopa. cırcır böceği gibi öttü ~ Ar iSrâr [#Srr IV msd. istatistik [ NK em al 18 71 ] ~ Fr st at is ti qu e~ Al m statistik devlet idaresi sanatı. istakoz/ıstakoz astakós a. eis Nikaían > İznik (iç İznik. * HAvr *sta. HAvr si-stâ. baskı aleti < Ger *stap-/*step. nefs-i İznik). Yus xiv] ~ Ar cişrat^ [#cşr msd. HAvr stöu. eis Ámison > Samsun vb. değnek ~ < Tü iss [xiv DK] sahip.(direk).şimdiki zaman kökünden > Lat stenare (durdurmak).basmak. Ave stüna. vilayet merkezi olan yerleşimi anlatır. HAvr sts-n(â). adım ~ HAvr *stebh. durma.a. < Lat stâre. İng stick. Lat stâns (duran).a. Lat *staurare (dikmek. gözden kaçırdı ısrar gıcırdadı. istasyon [ xix] ~ Fr station 1. konak). ihmal etti.] a.a.israf [Kıp xiv] . Galata'ya kıyasla İstanbul'un sur içi bölümüne verilen ad & Yun eís iç + Yun e pólis şehir. İstanbul" eis+. kaldırmak). 2. İng stand (durmak. = EYun ostéon kemik " oste(o)+ [Menxvii] ~ Yun astakós a. iç şehir. İstanbul [ xiv] stambol/istambol ~ Yun sten póli < Yun eis ten póli şehir içi. EFa/Ave stâya. idari amaçla toplanan sayısal bilgiler [xvii]. < Ar Sarra işret [Aş. birlikte yeyip içme < Ar caşara birlik oldu " aşiret ıssız <Tü [DK xiv] issüz sahipsiz.] azıtma. taşırma.a.a.a. duruş.durmak ~ HAvr *stâ. [Gül xv] boşa harcama ~ Ar israf [#srf IV msd. boşa harcama < Ar sarifa [msd.] birliktelik. politik * Türkçeye Yunancadan alınmış kent adlarında rastlanan eis öneki. trachurus staurídi haç gibi olan < Yun staurós haç " istavroz.(durdurmak.kökünden > EYun (h)istemi. metruk iğe/iye [viii+ Uy] a. EYun stöis. ayak basmak. durak ~ Lat stâtio a.a. malik =? Tü İ5i/ istaka/ıstaka Ger *stakön sopa " atak2 * Karş. saraf] gözardı etti. stat. özellikle Konstantin kenti. ölçüyü kaçırma. sta-.a. stake (sopa). stat-.fiil adından > Ave stâna.a. durum). Osmanlıca nefs-i filan tamlamasıyla ifade edilen.~EYun ıstampa [ xix] ~ İt stampa damga ~ Ger *stampaz havan.

tıkmak . • İt saurella. başvuru " davet istidat olma. yetenek " add [Aş xiv] ~ Ar isticcâl [#ccl X msd. aramak < Tü iz " iz [Fel 194+] isteme yetisi.] acele etme. badd] saçtı. ~ Ar isticdâd [#cdd X msd. istavroz [Men xvii] ~ Yun staurós haç ~ EYun staurós direk. 2.dikmek. istiap içine alma. hacim < Ar saba [msd. Rusça stavrid/stravrida biçimleri. (bir sıvıyı) istibdat ~ Ar istibdâd [#bdd X msd. gemi ambarı < İt stivare istiflemek (= Yun stoiba/stoibâzö a. istif. +inç [ xix] ~ Fr hystérie psikiyatride bir ruh hastalığı < Tü iste-" iste-istenç YT [ 196+] irade isteri/histeri < Fr hystérique kadınlara özgü olduğu varsayılan aşırı duyarlık hali ~ EYun (h)ysterikós rahime ait < EYun (h)ystéra rahim " hister(o)+ * Eskiden isteriye rahim salgılarının düzensizliğinin yol açtığına inanıldığı için. kazık ~ HAvr *stau-ro. durdurmak < HAvr *stâ. Lat lacerta) ile alakalıdır.durmak " sütun işte iste[mek istem YT <Tü Tü [TS xiv] uşda/üşte & Tü uş işte (işaret zarfı) + Tü da/ta ? " şu [Uy viii+] izde-/iste.] çağırma. Türkçe istavrit cinslerini ifade eden sarı balığı/sarıkuyruk/sarıkanat biçimleri muhtemelen Yun savrí/savrídi'den alıntıdır. keyfi ve mutlak yönetim < Ar badda [msd. davet etme.) ~ Lat stipare sıkıştırmak.a.] başına buyrukluk. kertenkele. [Men ] istif ~ İt stiva 1. Romence. istiflemek.* Aynı balığın Yunanca adı savrídi muhtemelen EYun saûros/saúra (1. takip etmek. irade < Tü iste-" iste-.izlemek. kural tanımazlık. bir tür dev deniz yaratığı. aceleci ~ Ar isticwâb [#cwb X msd. Fr saurelle (istavrit balığı) Yunancadan alınmıştır. 2. sayb] (su) aktı ~ Ar isti'âb [#syb VIII msd. sorgulama " cevap istida çağrı. eğilim. Yun stavridís yan-biçiminin de mevcut olması gerektiğini düşündürür. dağıttı istical olma " acele isticvap isteme.] cevap ~ Ar istidcâ' [#dcw X msd.] su tutma.] bir şeye hazır istif [MMem xvi] istifa ambara yığmak. Ancak Bulgarca.

arzu " ~ Ar istiHâlat [#Hwl X msd. üretme " husul [ xiv] [Neş xv] ~ Ar istihbar [#%br X msd. (böcek) hal değiştirme " hal1 istihare [ xiv] ~ Ar isti%ârat [#%yr X msd. kusma [ xiv] ~ Ar iştigâl [#şġl VIII msd.] arzulama.] ~ Ar istifâdat [#fyd X msd.] hizmete ~ Ar istihfaf [#%ffX msd.] istiğfar [Gül xiv] merhamet dileme < Ar ġafara merhamet etti" mağfiret istiğna zenginliği reddetmek " gına iştiha şehvet ~ Ar istiğna' [#ġny X msd. bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak için dua ile uykuya dalma < Ar %ayr hayır " hayır2 istihbar haber toplama " haber istihdam koşma.] pekiştirme.] içini boşaltma. hizmetçi olarak çalıştırma " hizmet istihfaf hafif istihkak etme.] çaba ile elde .] tüketme " ~ Ar istiHSâl [#HSl X msd. evrilme.] hafifseme" ~ Ar istiHqâq [#Hqq X msd.istifa af dileme " af istifade fayda istifham sorgulama " fehim istifra " ferağ iştigal [Mercimek xv] af dileme ~ Ar isticfâ' [#cfw X msd.] haber sorma. ~ Ar iştihâ' [#şhw VIII msd.] (bir süreç istihale içinde) dönüşme.] hak ~ Ar istiHkâm [#Hkm X msd.] gına getirmek.] hayır dileme.] yararlanma " [ xiv] ~ Ar istifham [#fhm X msd. ~ Ar istifrağ [#frġ X msd. ~ Ar istihdam [#xdm X msd. ~ Ar istihlâk [#hlk X msd.] uğraşma" meşgale ~ Ar istiğfar [#ġfr X msd.] sorma. hakediş < Ar Haqqa hak idi" hak1 istihkâm tahkim etme " hüküm istihlak helak istihsal etme.

] alay. yönseme. yönelme. ~ İng steamboat buharlı gemi" [Tarik 1885] .] faiz ile istila ~ Ar istilâ' [#wly X msd. yönetti" velayet ıstılah konvansiyon. hükümranlık " ekalliyet * Klasik kullanımda olumsuz bir kavram iken en geç 15. "İsyan. böldü " şık1 istikamet ~ Ar istiqâmat [#qwm/qym X msd. haz&rsquo] alay etti. doğruluk < Ar qâma durdu " kamet * "Doğrultu.buhar istimal işletme " amel istimbot istim. istikbal [Neş xv] ağırlama 1. yy'dan itibaren kısmen olumlu anlam kazanmıştır. aşağıladı ~ Ar istihza' [#hz' X msd. yy sonlarına dek rastlanır. [ xix] (buhar makinasında) buhar [ xiv] ~ İng steam buhar ~ ~ Ar isticmâl [#cml X msd.] dimdik durma. ~ Ar istilzam [#lzm X msd. 2. 2. bağını koparma. özellikle zorla egemenliği üstlenme < Ar walâ başında durdu. yarma. bot2 ~ Ar iStilâH [#SlH VIII msd.] istiklal [Neş xv] ~ Ar istiqlâl [#qll X msd.] 1. isyan etme. 3. 2.] 1. istikrah iğrenme " kerh istikrar kararlı olma " karar istikraz borçlanma " inkıraz ~ Ar istikrah [#krh X msd.] aşırı derecede ~ Ar istiqrâr [#qrr X msd. özellikle bir hükümdarı hiçe sayarak itaati reddetme. küçümseme. teknik terim " sulh istilzam gerektirme " lüzum istim Ger *staum.] işe koşma. istibdat" anlamında kullanımına 19. saymama. düzenleme. yön" anlamı Türkçeye özgüdür. başka hükümdar tanımaksızın hüküm sürme. misafir kabul etme " kabul ~ Ar istiqbâl [#qbl X msd. dümdüz gitme. aşağılama < Ar iştikak ~ Ar iştiqâq [#şqq VIII msd. hiçe sayma.] egemen olma. bir kelimeyi diğerinden türetme. 2.] son derece ~ Ar istiqrâD [#qrD X msd.istihza haza'a [msd.] gerek sayma. bir şeyi ikiye bölme.] 1. etimoloji < Ar şaqqa yardı.

rica etme " rahmet1 » " ıztırap ~ Ar istirdâd [#rdd X msd. Fr huître < Lat ostreum (a. tahammül edememe " sıklet "Aşağılama" anlamı Türkçeye özgüdür. ~ Ar istirHâm [#rHm X msd. dinlenme " rahat iştirak ~ Ar istinTâq [#nTq X msd.] yazıya dökme.] bir deniz kabuklusu < Yun streídi(on) a. mastürbasyon " meni istinat olarak alma " senet ~ Ar istimlak [#mlk X msd.] dayanma. ağırsama.] ortak olma.] satın alma < Ar şarâ [ xiv] istirahe [Env xiv] ~ Ar istirâHat [#rwH X msd. ortak oldu " şirk ıstırap istirdat geri alma " red istirham dileme.] küçümseyerek reddetme.a.a.istimlak edinme.] geri isteme. İng oyster.kemik veya kemiğe benzer kabuk " oste(o)+ * Karş. 2.) < EYun. şirâ'] satın aldı istirahat soluk alma.a. mülke el koyma " mülk istimna çekme.] (sanığı) ~ Ar iştira' [#şry VIII msd.] mülk ~ Ar istimna' [#mnw/mny X msd. birinden rahatsız olma. ~ EYun óstreion a.] merhamet istiridye [Men xvii] istiridya ~ Yun streídia [çoğ. ortak alma < Ar şariqa paylaştı. istiskal ~ Ar isti6qâl [#6ql X msd. HAvr *ost. istişare görüş sorma < Ar şürâ danışma " şura2 ~ Ar istişârat [#şwr X msd. soruşturma " nutuk iştira [msd.] danışma. . gurur göstererek bir şeyden kaçınma < Ar nakafa küçümsedi.] ~ Ar iştirâq [#şrq VIII msd. ağır bulma.] 1. dayanak istinkâf ~ Ar istinkaf [#nkf X msd. kopya etme < Ar nus%at kitabın temize çekilmiş hali.] meni ~ Ar istinâd [#snd VIII msd. reddetti istinsah ~ Ar istinsâ% [#ns% X msd. kopya " nüsha istintak konuşturma.

sömürme " semere ~ Ar isti6mar [#6mr X msd. it[mek Tü [Kaş xi] it.a.a. ~ Ar icTâ [#cTw IV msd. Köpek sözcüğü 14.] hediye etme < Ar ithaf tuHfat hediye " tuhaf .] boyun eğme.] söndürme < Ar Tafa'a [msd.] 1. hariç tutma = Ar 8unyâ' ikircik.] açıklama ~ Yun strongylo istrongilos [LO. ödeme " atiye itaat [Env xv] tav olma < Ar Taca boyun eğdi" tav1 italik [ xx/b] eğimli matbaa yazısı < öz İtalie İtalya * Venedikli yayıncı Aldus Manutius (1449-1515) tarafından geliştirildiği için.] ödül verme. İtalya'ya ait.a. a. eda. ~ Ar iTâcat^ [#Twc IV msd. itfa eşit taksitlerle ödenmesi itfaiye verilen ad [Men xvii] söndürme. tarz " şive ~ Ar ciSyân [#cSy msd. yy'da "iri bir tür köpek cinsi" anlamında kullanıma girmiştir.istismar yararlanma. 2. < Ar İ8nân iki " sani iştiyak duyma " şevk istizah isteme.] ürününden istisna ~ Ar isti6nâ' [#6ny X msd. KT xix] istrongilo izmarite benzer bir balık. ~ Fr italique 1.] asi olma < Ar caSâ [Or viii] ıt köpek * Adı geçen hayvanın özgün Türkçe adıdır. dışlama. işve isyan isyan etti.] söndürme " itfa ~ Ar itHâf [#tHf IV msd. spicara flexuosa < Yun/EYun strongylos yuvarlak * İzmarite oranla daha yuvarlak şekilli olduğu için. 2. Tufu'] söndü 1872'de İstanbul'da kurulan yangın söndürme teşkilatına < Ar iTfa' [IV msd. bir yemin veya sözleşmeyi hukuken geçersiz kılacak şekilde (kötü niyetle) bir şart ileri sürme. İtalyan tarzı. soruşturma " vuzuh [Yus xiv] ~ Ar iştiyâq [#şwq VIII msd. baş kaldırdı it Tü [ xiv] ~ Fa işwa/şrwa naz. [ xix] itfa-i düyun borcun faiziyle beraber ~ Ar iTfa' [#Tf’ IV msd. ita bağışlama.] şevk ~ Ar istîDâH [#wDH X msd.

önüne çıkma. diredi" amut itina gösterme " inayet ıtır/ıtritiraf " irfan [ xiv] ~ Ar ciTr [#cTr msd. söz veya görüşle karşı çıkma " arz1 itiyat alışma " adet2 itlaf öldürme " telef ~ Ar ictiyâd [#cwd VIII msd.] dengeli olma. parfüm ~ Ar ictirâf [#crf VIII msd. itibar [ xiv] ~ Ar ictibâr [#cbr VIII msd. denk gelme. genelleme. ad verme " talak itriyum İsveç'te bir kasaba ittifak [ xx/b] ~ YLat yttrium bir element < öz Ytterby [Kut. hayvan ıtlak [ xiv] salıverme ~ Ar iTlâq [#Tlq IV msd. denk geldi" muvaffak .] 1.] adet edinme. orta itikat [Aş xiv] ~ Ar ictiqâd [#cqd VIII msd. kısmet.] telef etme. sayı sayma.] bildiğini kabul etme ~ Ar i'tilâf [#'lf VIII msd.] sözleşmeyle bağlanma.] töhmet altında bırakma. uzlaşma. saygı gösterme. sayma. bir dine veya mezhebe bağlanma. şans .] uyma.] 1. kapsamını genişletme.] güzel koku.] uyum sağlama. ders " ibret itidal yolu izleme " adl [ xiv] ~ Ar ictidâl [#cdl VIII msd. saygınlık < Ar cibrat^ öğüt.] güvenme.ithal ~ Ar id%al [#d%l IV msd. ~ Ar itlaf [#tlf IV msd. denk gelme. saygı. ~ Ar ictimâd [#cmd VIII msd. azat etme. 2. suç kuşkusu isnat etme < Ar wahama yanlış kuşkuya kapıldı" vehim * Arapçada varolmayan #thm kökünün IV masdarı olduğu zannıyla Osmanlıcada da bazen itham yazılmıştır. ~ Ar ictinâ' [#cny VIII msd.] içeri sokma " dahil1 itham [TS* xv] ~ Ar ittihâm [#whm VIII msd. Aş xi] 1. bırakma. boşama. salıverme. 2.Ar ittifâq [#wfq VIII msd.] 1. uzlaşma < Ar wafiqa uydu. 2. uyuşma. 2. bağlı olunan din veya mezheb " akit1 itilaf anlaşma " ülfet itimat [Gül xiv] dayanak kabul etme < Ar camada dikti. yolunu kesme.] ilgi ve özen itiraz [Env xiv] ~ Ar ictirâD [#crD VIII msd.

inisiye. • Aynı kökten Lat ire/itare (gitmek).a. koitus. Fr.gitmek. yol almak ~ HAvr *ei.acele etmek " ivedi [TDK 1944] fizikte akselerasyon iyal/ayal [Kut. eyi i yi ms er iyi [Uy viii+] édgü iyilik (isim).] karşılık. iyon Lat ire : ambiyans.] bağlantılı olma.] birlik. * İyonlaşmış parçacıklar anot ve katoda doğru gittikleri için. efendi. [Men ] eyü < Tü éd varlık.a. [DK xiv] éyü . Kıp xiv] iye * Türkiye Türkçesinde16. [TS xiv. iter (yol) EŞKÖKENLİLER: EYun (h)íemi : disprosyum.a. iyilik " etYT [ Fe l 19 4+ ] ni kb in < Tü iy im se . < Tü év-acele etmek ıvır zıvır ikil ıvır zıvır değersiz şeyler ivme YT [T S xv] apur sapur darmadağınık. tanışık ~ Ar ittiSâl [#wSl VIII msd. malik. [TS xv] ivedi acele. transit iyot [1891] ~ Fr iode bir element #1812 Gay-Lussac. ambülans. [TDK 1944] a. başarı. [LO xix] abur cubur karma karışık. Aş xi] ~ Ar ciyâl [#cwl çoğ. yy'dan sonra ender rastlanan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır. komite. birleşme " ~ Ar iTTilâc [#Tlc VIII msd. [Uy viii+] iğe/iye . ~ Ar ciwaD [#cwD msd. inisiyatif. servet.menekşe . bedel verdi ivedi YT ~ Ar ittiHâd [#wHd VIII msd.ittihat vahdet ittila olma " talih ittisal bitişik olma " vasıl ivaz [Neş xv] tazminat < Ar câDa yerine koydu.] bakmakla yükümlü olunanlar.[1 94 2 YT ] iyiye yormak < Tü iyi " iyon [ xx/b] ~ YLat ion artı veya eksi elektrik yüklü atom ~ E Yun iön giden < E Yun eîmi. [İMüh xiii] éygü . iyi Tü vulg. bedel. [ xx/b] " abuk sabuk < Tü év. elde edilen şey. primitif. i.] tanıma. çoluk çocuk < Ar ciyyal bağımlı aile fertlerinin her biri" aile iye Tü [ viii] idi sahip. iyi (sıfat). kont. iod. kimyacı ~ EYun iode menekşe rengi < EYun íon.

aynı izabe eritme < Ar 5âba [msd. hükümlü < İt sbandire (bir hüküm veya ferman) ilan etmek. haydut ~ İt sbandito sürgüne veya ağır cezaya mahkûm edilmiş kimse.] ağırlama " izzet izbandut/ızbandut [EvÇ xvii] izbandîd korsan. aslen bir şeye ait olmayıp sonradan katılma. ilinme. felsefede görecelik " ziyafet izah netleştirme. akıl yoluna gelme < Ar Saçana boyun eğdi. iz Tü [Uy viii+] iz ayak izi. . ızbandut » "izbandut ~ Ar cizbat^ [#czb msd.* Menekşe rengi buharından ötürü. kalabalık etti" zahmet * Arapça iftical vezninde z'den sonra t > d ötümlüleşmesi görülür. çiftlik.] aydınlatma. 3. ~ Ar izâlat [#zwl IV msd. eşkiya). Lat viola ve EYun íon < wíon biçimleri muhtemelen eski bir Akdeniz dilinden alınmıştır.] kır evi. sıkıştırdı. kalabalık etme. banal * Karş. birinin üstünlüğünü kabul etti izaz [Yus xiv] ~ Ar iczâz [#czz IV msd. aynı (sadece ~ Ar iSâbat [#5wb IV msd. < Ger *bandan yüksek sesle ilan etmek " ex+. sıkışma. gramerde bağıl cümle veya isim tamlaması. 5awabân] eridi izafe [ xiv] izafet ilgi ~ Ar iDâfat [#Dyf IV msd. mahkûm etmek. forsa. berrak ve anlaşılır kılma " vuzuh izale zeval [ xiv] ~ Ar îDâH [#wDH IV msd.] 1. cuzbat] uzak idi. İng bandit < İt bandito (haydut. villa < Ar izbe cazaba [msd.] giderme.] (metal veya buz) iz(o)+ bileşiklerde) ~ EYun Isos eşit.] sıkma. zahmet < Ar zaHama sıktı.eş.] boyun eğme. izdivaç Ar zawc eş " zevç ~ Ar izdiwâc [#zwc VIII msd. eklenme. uzaklaştı izdiham [Env xiv] ~ Ar izdiHâm [#zHm VIII msd. yoketme " izan ~ Ar iScân [#5cn IV msd. a. 2. toprakta saban izi ~ Fr/İng is(o). sürgün etmek ~ OLat *exbandire a. -ut ile telaffuzu Güney İtalya lehçelerine özgü sbanduto biçimine işaret eder.] evlenme < Arapça iftical vezninde z'den sonra t > d ötümlüleşmesi görülür.

a. kurudu < Ar DaHala (su) kurudu * Arapça sözcüğün gramatik formu benzersiz olup klasik dönem gramercileri arasında tartışma konusu olmuştur. < Lat insula ada " ensülin izomorf isomorphe eş biçimli " iz(o)+. yalnızlaştırmak < İt isolare kanal açarak bir yeri karadan koparmak.a. bar(o)+ ~ Fr isobar eş basınç çizgisi & izole [etm [DTC 1943] izole etmek/izolasyon ~ Fr isoler yalıtmak. şaşkın ve sarsılmış olma " darp [MMem xvi] ~ Ar iDtirâb [#Drb VIII msd.EYun smarís. izmarit1 [LG 188+] yarısından çoğu yanıp söndürülmüş sigara (argo) ~ İt smarrito 1. saygınlık < Ar cazza güçlendi. . 2. kulak verdi < Ar u5n kulak (= Aram 'ednâ a. iz bırakma) sözcüğüne kıyasla üretilmiştir. ateş yakılan yer.] izzet [Kut. a.< HAvr *mers. ziyan. dağılma < Ar iDmaHalla kaybolup gitti. morf(o)+ izoterm term(o)+ [ xx/b] kimyada eş biçimli (molekül) [ xx/b] ~ Fr ~ Fr isothèrme eş sıcaklık çizgisi " iz(o)+. onur. izotop [ML xx/c] ~ Fr/İng isotope periyodik tablodaki yeri aynı olan elementler #1913 İng Frederick Soddy & EYun ísos eşit + EYun tópos yer " iz(o)+. kuşkuya düşmek izmarit2 . Aş xi] itibar. şaşkın < İt smarrire 1.] kudret.şaşmak. güç.a. spicara smaris izmihlal [Men xvii] ~ Ar iDmiHlâl [#DHl msd. smarid. = Akad uznu a. 2. kuruma.] kaybolup gitme.ızgara [Arg xvi] skara/skere ~ Yun skará et kızartmak için kullanılan demir hasır ~ EYun es%ârâ ocak. izobar [ML xx/c] EYun ísos eşit + EYun báros ağırlık " iz(o)+. tanrılara adak olarak et kızartmak izin/izn[Yus. Osmanlıca sözcük ise Fr impression < presse çevirisidir. bir dileği kabul etme < Ar a5ina dinledi. top(o)+ ıztırap/ıstırap sarsılma. DK xiv] ~ Ar İ5n [#'5n msd. a. şaşırmak ~ Ger *marrjan şaşırmak.) izlenim YT [Fel 194+] intiba < Tü izlen-" iz * İntiba < Ar Tabc (damga basma. kaybetmek. değer buldu ~ Ar cizzat^ [#czz msd. kuşkuya düşmek ~ HAvr *mors-eyo.] kulak verme. kayıp. [ xix] ~ Yun smarída bir tür balık. ada yapmak ~ OLat insulare a.

kırsal polis teşkilatı < Fr gens d'arme silahlı adamlar & Fr gens (bir miktar) adam (~ Lat gens.a. Buffon. doğabilimci (1707-88) ~ Port ~ Tupi yaguara her tür büyük yırtıcı hayvan jakar [ xx/b] Jacquard Fransız tekstilci (1752-1834) ~ Fr jacquard bir dokuma türü ~ öz François J.istemek. kavim ) + Lat arme silah " janti.~ HAvr *kons-mo. aşırı gayret ~ HAvr *yes. ~ marka Jacuzzi jaluzi [ xx/b] ~ Fr jalousie 1. Fr. hırs. 2. silahlı birlik. Amer. pompa imalatçısı. arzu etmek jambon [xx/a] ~Frjambon tütsülenmiş domuz budu<Fr jambe but ~ OLat gamba a. Tevrat'a göre İshak'ın oğlu ve İsrailoğullarının atası jakuzi [ xx/c] püskürtmeli banyo küveti püskürtmeli küvet markası # 1948 Jacuzzi Bros.soy. arma * Osmanlı Devletinde jandarma teşkilatı (bu isimle) 20 Kasım 1879'da kurulmuştur. gent.. felis onca # Georges-Louis L.jaguar [ xx/b] ~ Fr jaguar kedigillerden bir vahşi hayvan.a. tay2 jakoben [Birikim 1978] siyasette devrimci yöntemleri savunan kimse ~ Fr jacobin Fransız ihtilali esnasında (1791) Paris'te St Honoré sokağındaki eski St Jacques manastırında toplanan radikal cumhuriyetçi hizip mensuplarına verilen ad < Jacobus St Jacques de Compostelle. 2. bir tür perde < Fr jaloux kıskanç ~ OLat zelosus < EYun zelos öfke. jandarma [ 1879] ~Frgendarme [xvii] 1. janjan » " şanjan .< HAvr *yâ. ~ Ger *hamma.a. bir hıristiyan azizi < yacqöb Yakup. boy " ceket. jaketatay [ xx/a] ~ Fr jacquette à taille bir tür uzun kesimli ceket & Fr jacquette ceket + Fr taille kesim. kıskançlık. M.

a. soylu. cins ~ Lat genus. jarse » " jerse ~Frjarretière çorabı ~ Fr gé(o)./ İng ge(o). kibar.a. üretici. 2. doğurma. aynı dönemde doğanlar ~ Lat generatio < Lat generare doğurmak. İng cold. ırk " genetik [ xx/a] tarz. kıvırmak janti [ xx/c] ~ Fr gentil zarif.janr gener.tekerlek < HAvr *kemb.soy. Coğrafya biçimi Arapça aracılığıyla Yunancadan alınmıştır. jeodezi. jeoloji jel [ML xx/c] ~ İng jel jöle veya jelatin kıvamında olan madde < İng jelly jöle ~ Fr gelée a. asil < Lat gens. kavim. ~ Lat gelata < Lat gelare dondurmak.halka şeklinde bükmek. a.< HAvr *gens.doğurmak " genetik jargon ait özel dil.soy.yazımı tercih edilmektedir. aşiret.a. yeryüzü ~ E Yun ge/gaia a. Fr glace/İng glass (cam) sözcüğü Lat glacies'ten türemiştir. katılaştırmak ~ HAvr *gel-2 soğuk. [DTC1944] ~Frjargon bir meslek zümresine jartiyer [192+]jaretyer kemere bağlayan düzenek < Fr jarret bacağın iç tarafı ~ Kelt je(o)+/ge(o)+ toprak. cool (soğuk). ırk " genetik jeneratör [Bah 1924] elektrik üreten motor générateur 1. 2. jöle " jel jenealoji [Bah 1924] [ML1969] ~ Fr gelatine a. üreten " jenerasyon ~Fr . efendi ~ Lat gentilis "ailesi belli olan". EŞKÖKENLİLER: E Yun ge : coğrafya.yer. üretmek < Lat genus. doğuş. uslup ~ Fr genre tür. * Almancadan alınan geometri haricindeki türevlerde Türkçe jeo. halka ~ Kelt ~ HAvr *kambto. aile ~ HAvr *gnsti. jant [xx/b] ~Frjante teker çerçevesi~OLatcambito tekerlek. jelatin gelato donmuş. ~ Lat generator doğuran. üremek. genersoy. ~ İt gelatina < İt ~Frgénéalogie soyağacı jenerasyon [ 192+] nesil ~ Fr génération 1. gent. argo * Nihai kökeni belirsizdir. yavrulamak. zemin.a. geometri. donmak * Aynı kökten Lat glacies (buz).

genele ait. gest. Aynı kökten EYun (h)iemi (atmak). < Lat gignere. 2. fıskiye. gener-" general [ xx/b] filmin başlangıç bölümü.a. 2.atmak * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı 1941'de kullanıma girmiştir. Amer. hava püskürtme esasına dayalı uçak motoru < İng to jet püskürtme. alelumum. ırk + Lat -cidus öldüren " genetik.üretmek. +sid * Aktif partisip olan Lat -cidus ekinin eylem adı olarak kullanımı kuraldışıdır. [ 199+] ~ Fr générique 1. ^ 1944 Raphael Lemkin. iact. < HAvr *ye. ~ HAvr *ysk. jeodezi [Bah 1924] ~ Fr géodésie arazi ölçümü & EYun ge toprak + EYun daiö. 2. "Markasız ürün" anlamı çağdaş İngilizce kullanımdan alınmıştır. filmin başlangıç * Fransızca sözcüğün ikinci anlamı eskiden sinema filminin bilet almadan da seyredilebilen tanıtıcı bölümü için kullanılmıştır. hukukçu & EYun génos soy.< HAvr *gens-doğurmak " genetik jenosid [ xx/c] ~ Fr génocide soykırım / İng genocide a.]. fungisit. para veya hizmet karşılığı bir kadına eşlik eden erkek < Fr gigue 1. zıplama.a. jeton [ xx/b] ~ Fr jeton (kutuya) atılan şey.a. eylemek jet [ xx/b] ~ İng jet 1. Karş.a.kılmak. doğurtmak ~ HAvr *gi-gns. " geriyatri ~Frjersey bir tür yünlü ~ Fr geste davranış. genit. jerse/jarse kumaş < öz Jersey İngiltere'de bir ada jest [ÖSeyf 1919] anlamlı davranış eylem ~ Lat gestum yapılan şey < Lat gerere. mekanik ödeme cihazlarında kullanılan metal bilet < Fr jeter atmak " jet jigolo [ xx/b] ~ Fr gigolo dansçı [esk. bir tür dans " jikle . jenetik » " genetik jenital/genital [ xx/b] ~ Fr génital üreme organına ait ~ Lat genitalis a.a. su fışkırtma ~ Fr jeter atmak ~ Lat iactare a. < Lat iacere.bölmek. pay etmek " je(o)+ jeoloji jeriyatri » [Hay 1959 195+] [Bah 1924] ~ Fr géologie yerbilim" je(o)+. dais. hoplama. insektisit.jenerik süpermarketlerde satılan markasız ürün bölümü < Lat genus. fışkırtılan şey.a.a.

< HAvr *gwen. jimnazyum jimnazyum [ xx/b] ~ İng gymnasium beden eğitimi salonu Lat gymnasium büluğ çağına gelmiş erkek çocukların devam ettiği eğitim ve spor kurumu ~ EYun gymnásion a. ) " +loji * Aynı kökten Fa zan.a. aniden harekete geçmek ~ *cisculare a. iskambilde bir kâğıt < İng to joke şaka yapmak ~ Lat iocus şaka.a. koşmak [198+] ~ İng jogging idman amaçlı koşu < joker [ML xx/c] ~ İng joker 1.gözlemek. [ARasim 1897-99] cimnastik . yamak.jikle [ML xx/c] jiklör ~ Fr gicleur otomobil motorunun soğukken kolay çalışmasını sağlayan aygıt < Fr gicler sıçramak. İng queen (kraliçe) < Eİng cwen (kadın). gözetmek " ciro. 2. 2. jelatinli .söz jokey [Bah 190+] cokey yarış atı binicisi ~ İng jockey 1. köylü uşak [esk. EŞKÖKENLİLER: EYun gymnós : cim2. jimnastik.a. bir erkek adı.]. Sogd kanig (kadın). Yakup < İbr #cqb koruma. "jimnastik jinekoloji [ xx/b] ~ Fr gynécologie kadın hastalıkları uzmanlığı < EYun gyn/gynaike kadın (~ HAvr *gwnâ. 2.Fr gymnastique ~ EYun gymnastikós atletizm. skop. at uşağı [esk. donmuş şey. jile [ARasim 1897-99] usulü kolsuz yelek [xvi] ~ Tü yelek " yelek ~ Fr gilet yelek ~ İsp jileco Türk ~ marka Gillette traş bıçağı jilet [Cumh 1929] traş bıçağı markası < öz King Camp Gillette Amerikalı sanayici (1855-1932) jimnastik/cimnastik [ 187+] jimnastik . beden eğitimi < EYun gymnós çıplak Eski Yunan dünyasında spor karşılaşmaları çoğunlukla çıplak olarak yapıldığı için. şakacı. jip » " cip jiroskop [ xx/b] ~ Fr gyroscope ekseni etrafında dönerek dengeyi sağlayan bir alet & EYun gyros dönme + EYun skepö. yarış atı binicisi < öz Jock Jack adının Kuzey İngiltere şivesinde söylenişi ~ OLat Jacobus bir erkek adı ~ İbr yacqöb "(Allah) esirgedi".]. +skop jogging İng to jog ittirmek. jöle madde < Fr geler donmak " jel [ xx/b] jele ~ Fr gelée 1.< HAvr *yek. EErm knig. söz oyunu ~ HAvr *yok.a. esirgeme * Osmanlı Jokey Klübü 1909'da kurulmuştur.

reis * 1970'te kullanıma giren Boeing 747 "jumbo jet" uçakları sayesinde Türkçede yaygınlaşmıştır. güneş * Sans deva. Türkçede 2007'den itibaren kaydedilmiştir.yasa . Joule jumbo [ 197+] ~ İng jumbo battal boy < öz Jumbo 1865'te Londra Hayvanat Bahçesinde gösterilen. esas oğlan & jübile [DTC1943] ~Fr jubilé yaşamda bir kere yapılan kutlama.] bol kadın elbisesi < İt giuppa etekli cübbe ~ Ar cubbat a. iktidar ) " jüri.HAvr *yewes. prömiyer ~ Fr ~ Fr jeun premier birinci jön. günlük gazete ~ Lat diurnalis günlük < Lat dies. törensel boynuz judo ~ Jap judo 1880’lerde Jigoro Kano tarafından geliştirilen beden eğitimi yöntemi & Jap jü yumuşak. özellikle ellinci yıl kutlaması ~ OLat iubilaeus a. ~ EYun iöbelaios a. ~ İbr şenât ha-yöbel Musevi dininde elli yılda bir yapılan ve borularla ilan edilen bir kutlama < İbr yöbel kutlama borusu.(tanrıların yenilmiş olan eski kuşağı) sözcükleri aynı Hint Avrupa kökünden türemiştir.a. zarif + Jap dö yöntem jul İngiliz fizikçi (1818-1889) [ xx/b] ~ Fr joule fizikte enerji birimi < öz J. a.genç " civan jönprömiye [ xx/a] Fr jeun genç + Fr premier birinci" jön. iur. " cübbe jüri [ 186+] ~ İng jury ~ EFr jurée yemin.hukuk ) + İng -cracy (< EYun krátos güç. Lat deus (tanrı) ve Ave daiva. yemin etmek < Lat ius. daha sonra Barnum sirkine satılan büyük Afrika fili ~ Swa jumbe şef. jüt elyaf~ Bengali jhuTo burma ip [ xx/b] ~ İng jute Kalküta kenevirinden elde edilen kaba .yasa. yeminli ifade < Fr jurer yemin etmek ~ Lat iurare kanunu ilan etmek. iur. töre. jurnal [ 183+] curnal ~ Fr journal günlük.jön [ 186+] sinemada genç ve yakışıklı erkek oyuncu jeun genç ~ Lat iuvenis ~ HAvr *yuwen.-P. günce. jüpon [ARasim 1897-99] ~ Fr jupon iç etek ~ İt giuppone [büy. +krasi * İngilizce sözcük 2004 dolayında Kanadalı hukukçu Ran Hirschl tarafından popülerleştirilmiş.a. diu gün ~ HAvr *dyeu. yasak jüristokrasi [EkşiS 2007] ~ İng juristocracy yargıçlar iktidarı & İng jurist yargıç (< Lat ius.gün.

iri" kaba Tü kabar-" kabar- [LO 187+] ayakkabı altına çakılan iri başlı mıh * Kabar. ~ Ar qabân kalın yünden külahlı cübbe. müzikli lokanta . iri " kal < Tü *kaP.şişirmek " kof kabala [ML xx/c] ~ İng cabbala Tevrat'ın mistik yorumlarına ilişkin Musevi gelenekleri ~ İbr qabbâlâh alınmış olan şeyler.şişirmek " kof [LG 188+] yiğit (argo) kabahat [ xiv] ~ Ar qabâHat [#qbH msd. cucurbita pepo. gelenek < İbr qıbbel alma.Hol cabret odacık [Kıp xiv] kabarçuk sivilce. / İsp gaban a.] yanlış veya çirkin davranış < Ar qabuHa çirkin idi. kabul etme " kabul kaban [ML xx/c] ~ Fr caban gemici paltosu ~ cabbano a. [Arg xvi] kel < Tü *kaw(ı)pak şişkin nesne < Tü *kaP.a. palto " aba kabar[mak kabara <Tü Tü [ xi] kabar. [Men xvii] su yüzeyinde oluşan köpük küresi [ xx/b] ~ Fr cabaret küçük tiyatro. yanlış veya çirkin davrandı kabak Tü [Uy viii+] kabak malum sebze.şişmek < Tü kâpa/kaba şişkin. a.fiiliyle anlam ve yapı ilişkisi açık değildir.kaale almak kaba kabadayı Tü » [Kaş xi] kapa şişkin. kabarcık <Tü < Tü kabar-" kabarkabare .

coğrafyada burun ~ OLat *capo a. kovuk. oymak " kabil2 kabiliyet [MMem xvi] yapılabilirlik veya yapabilirlik.] cins. +istan ~ Fa qabristân mezarlık & Ar qabr + Fa - kabuk Tü [ xi] kapik 1. bakanlar kurulu < Fr cabine " kabin kabir/kabr[Env xiv] mezar < Ar qabara gömdü (= Akad qabru/qubüru kabir) ~ Ar qabr [#qbr msd. içi boş şey. [CodC xiii] kabık/kabuk ağaç kabuğu < Tü *kaP. ~ OLat capulum kalın ip.) * Aynı Sami kökünden Ar Habl (ip. DK xiv] olanlar. kabil1 mümkün [ xiv] kabul eden. alan. ~ Ar qâbil [#qbl fa. soy " ~ Ar qabîlat [#qbl sf.] kabile [Yus. kapasite. büro 2. tür.] bir soydan ~ Ar qâbiliyyat [#qbl msd.] kabul eden. olabilir. yuvarlak ve dolgun olmak) köküyle ilişkisi kurulamaz. ~ Lat caput baş. sicim (vii) ~ Sam (= Aram %ablâ a. kabil2 kabul [ xiv] ~ Ar qabîl [#qbl sf. [Men xvii] usit.içini boşaltmak " kof . = İbr %ebel a. özellikle mahrem oda.].] Mekke'de hacer-i esved * Tapınak adı olarak MS 3. özel daire.] 1. kralın özel dairesinde toplanan danışmanları [esk.a. halat). yy'dan itibaren kaydedilmiştir.kâbe [ xiv] adlı taşı barındıran kutsal makamın adı ~ ? ~ Ar kacbat^ [#kcb msd. a. ~ Ar qabD kabız [Aş xiv] kabz olunmak peklik. geometride küp) sözcüğü bir Sami dilinden alınmıştır. zümre. kıyı denizciliği < İsp cabo baş. Ar #kcb (memeleri şişmek. uyan. uyan " kabul * Kabil-i filan şeklinde terkipler dışında bağımsız bir sıfat olarak "mümkün" anlamında kullanımı Türkçeye özgüdür.a. yetenek " kabil1 kabin [ xx/a] ~ Fr cabine küçük oda. EYun kúbos (oyun zarı. 2. tek odalı ilkel konut kabine [186+] kabineto bakanlar kurulu ~İtcabinetto / Fr cabinet [küç. kafa " kapital kabristan istân " kabir. aşiret.] çukur. oda. boy. sıkıntı [#qbD msd. darı kepeği. tutma " kabz kablo [ xix] ~ Fr câble/câbleau a. cabin (xvi) ~ OLat capanna/cavanna kulübe. geminin burunları kerterizleyerek kıyıdan gitmesi. f. kabotaj [Bah 1924] ~ Fr cabotage 1. 2. a.] kavrama. gemi odası ~ İng caban (xiv).

[KT kaçxix] kaçmış kişi veya kaça ~ Ar qabDat [#qbD msd. sıkma. kavrama < Ar qabaDa 1. kıble. benimseme < Ar qabila 1. bastırma.20 186+] [Uy viii+] kaçığ kaçan şey [ xi] kaçğın kaçan. a. bunaltma kabz[etm [ xiv] ~ Ar qabD [#qbD msd. kabile. cins). makabl. bir şeyin sapı " kabz kabzımal qâbiD [#qbD fa. Aş xi] ~ Ar qabul [#qbl msd. firari "kaçak < Tü kaç-" kaç< Tü kaç-" kaçTü Tü [ viii] kaç soru sıfatı [ viii] kaç. tutuş. bir araya gelme). istikbal. yanaşmak < Moğ qabır. EŞKÖKENLİLER: Ar #qbl : ikbal. qibbutz (birlik. sıktı. direnmedi. kavrulmuş buğday veya et yemeği *kağurğa < Tü kağur." kavurkâbus ~ Ar kâbus gece gelen sıkıntı ~ Aram ksbâşâ basınç.] 1. yamaç. mütekabil. değmek. misafir etti. müstakbel. avuç. bir araya getirme). mal kaç kaç[mak kaçak şey kacak kaçakçı kaçık kaçkın Tü Tü <Tü <Tü kaç-" » <Tü " kap kacak [Mesail3. tutukladı. yüz yüze geldi. tekabül İbr qibel: kabala kaburga1 [Kıp. kavradı. yüzünü döndü. yüzleşti.] elde eden. baskı < Aram #kbş basma. qabıl (tür. [TS xvii] kaçacak yer. 2. 2. aldı.a. kabza [DK xiv] kılıcın sapı kavrayış. DK xiv] kabırğa/kapurğa göğüs kafesini oluşturan kemikler ~ Moğ qabırğa(n) yan. kaçış. mukabele. İbr #qbS (toplama. Aynı Sami kökünden İbr qibel (kabul etme). tutan + Ar mâl" kabz. kabil1.] eliyle tutma. peklik çekti * Aynı kökten karş. eliyle sıkıca tuttu.sıkıştırmak. benimsedi. sıkışmak < Moğ qabı yan " kavrakaburga2 <Tü [Kıp xiv] kawurğa kızartma. kabiliyet.kabul [Kut. önce). kabul.] alma. makbul. qibla (namazda dönülen yön). konukseverlik gösterdi * Aynı kökten Ar qabl (ön. 2. göğüs kafesi < Moğ qabırğa. ~ Fa qâbiD-i mâl malı teslim alan & Ar < Tü .sürtmek. mukabil. kabil2.

[DK xiv] kadun/kadın soylu sınıfa ~ Sogd %\vaten kraliçe " hatun Hatun sözcüğünün varyant biçimidir.] değer.] ince şerit kadid[i çıkmak şeklinde kesilip kurutulmuş et < Ar qadda şerit şeklinde kesti. ~ EYun katâsti%on sıralama. kadastro [Bah 1924] ~ Fr cadastre gayrımenkul ölçüm çizelgesi ~ İt catastico a. çizelge & EYun katá + EYun sti%os satır. düşmek. mısra (< EYun stei%ö dizmek. DK xiv] alın yazısı [CodC. alın yazısı " kadir1 kadı [Kut xi] ~ Ar qâDin [#qDy fa. 2. ölçme. dizilmek.] hav. ölçü " kadir1 [Yus. sütün kaymağını aldı kadim kıdem kadın mensup kadın [Aş. basamak < Ar ~ Ar qadar [#qdr msd. kadayıf [Aş. 2. f.] 1. traşladı. a. ölmek ~ HAvr *kad-düşmek kadar kıymet. DK xiii] ~ Ar qadaH [#qdH msd.düşmek. ilahi kudret. 2. adım. < Lat cadere. havlı kumaş. cas.a. ~ Ar qadam [#qdm msd.Ar qaTâ'if [#qTf çoğ.] çok ince hamurdan yapılmış tatlı. DK xiv] ~ Ar qadr [#qdr msd.] hav.] eski" [ viii] %atun/katun kraliçe. sıra halinde gitmek ~ HAvr *steigh-dizmek. kırpıntı. dildi kadife [MMem xvi] ~ Ar qaTlfat [#qTf sf. . öncelik. Yus xiv] ayak ~ Ar qadamat [#qdm] adım.] yargıç " kaza ~ Ar qadîd [#qdd sf. dizilmek)" kata+ kadavra [Bah 1924] ~ İt cadavere tıbbi amaçla kullanılan ceset / Fr cadavre ceset ~ Lat cadaver a. qaTf] bir şeyin yüzeyini sıyırdı. sütün yüzeyinden alınan kaymak " kadife kadeh bardak kadem ön.] 1. sıra.] içki tası.kadans [ xx/b] ~ Fr cadence müzikte gerilim düşmesi ~ İt cadenza düşüş < İt cadere düşmek < Lat cadere. değer biçme. nicelik. baklava < Ar qaTlfat [sf. cetvel. cas. ölmek " kadans [Men xvii] kaTaif ince hamur tellerinden yapılan tatlı . kadife < Ar qaTafa [msd. ayak " kıdem kademe qadam adım " kadem kader [Yus. Yus xiv] ~ Ar qadîm [#qdm sf.1.

gücü olma. a.Fen *qadmön eski. çerçeve. kahvehane ~ Tü Batı dillerine 16. kahve. kıymet. dörtgen. t. idari personel ~ İt quadro 1. armatür. " kare kadro [Tanin 1910] personel çizelgesi ~ Fr cadre 1.dörde bölen. kapasite. kimyacı ~ EYun kadmeîa Thebai kenti yakınında çıkan bir kurşun minerali. 2. tanıyan (< Fa şinâ%tan. a.bilmek.) ~ Lat caducus 1. personel çizelgesi. kare ~ Lat quadrum a.] kudret sahibi . önce.Ar qâdir [#qdr fa. kadırga < EYun katergázomai emek sarfetmek. üzerinde ibrenin döndüğü bölümlere ayrılmış yüzey ~ Lat quadrans.] 1. düşmüş. özellikle başın üst * EYun kefale ve Lat caput (baş) sözcükleriyle ilişkisi açık değildir. .düşmek " kadans kafa ve arka tarafı [Aş xiv] ~ Ar qafan [#qfw] baş.OYun kátergon Bizans donanmasında kullanılan kürekli gemi. varisi olmayan mülk < Lat cadere. Karş. 2. emek " kata+. < İsp cuadro dörtlü.dört" kare kadran [ xx/b] ~ Fr cadran pusula yüzü. -ebilme. 2. buyurma kadir2 (sadece tanrı için)" kadir1 kadir3 güçlü " kadir1 kadırga [DK xiv] [Yus xiv] . 2.kadir 1/kadr[ xi] değer ~ Ar qadr [#qdr msd. gücü yetme. erg kadirşinas ~ Fa qadr şinâs değerbilir & Ar qadr değer + Fa şinâs bilen. Alm. +şinas kadmiyum [xx/b] ~YLatcadmium bir element ^1817 Friedrich Strohmeyer. kalamin < öz Kadmos Thebai kentinin kurucusu olan efsanevi Fenikeli önder . cas. dörtlemek < Lat quatuor. dikey ve yatay çizgilerle dörtgenlere bölünmüş çizelge ~ Lat quadrum kare. uğraşmak & EYun katá + EYun ergázomai çalışmak < EYun érgon iş. [CodC xiii] . değer. dört ana yönü gösteren yön yıldızı < Lat quadrare dörtlemek " kare kadril [KT189+] ~Frquadrille dört kişilik gruplarla yapılan bir dans türü ~ İsp cuadrilla a. kabotaj. tüzel kişilik vb. kefal. dörtgen " kare kadük [ xx/b] ~ Fr caduc hukuki geçerliliğini yitirmiş olan (belge. quadr. 3. kadim < Fen qdm ön. boy ölçüşme. nicelik. çerçeve. (Allah) emretme. ölçü. düşük. Ramazan ayının 26cı gecesine verilen ad < Ar qadara/qadira 1. kafe kahve"kahve [ 187+] ~ Fr café 1.Ar qadır [#qdr sf. tanımak ) " kadir1. yy sonlarında Türkçeden alınmıştır. 2. şinâs.] gücü olan. önde olma " kıdem kadraj [ xx/c] ~ Fr cadrage çerçeveleme < Fr cadrer çerçevelemek ~ Lat quadrare kare yapmak. 2.

Lat paganus (1. hepsi < Sam [#kpp] * Anlam bağı için karş. dinsiz) ile anlam benzerliği çarpıcıdır. yeterli " kifayet ~ Ar qâfilat [#qfl fa. İng camphor < Lat camphora biçimleri Arapçadan alınmıştır. imparator * İlk kez 4. Aş xi] kâfir . f. avuç " kefe ~ Ar kâffat [#kff fa. kâbus (= Fa %aftân önü açık cübbe. [Kut.Ar kâfir [#kfr fa. tanrısız.a. Runge.] tanrı tanımayan veya Müslüman olmayan ~ İbr kapsrân tanrı tanımayan.] yeten. Aş xi] ~ Ar/Fa kâfur laurus camphora bitkisinden elde edilen Güney Asya kökenli reçine (= OFa kâpür a. [İdr xiv] gevür .] kervan. Tü? [ [DK. kağan iv] kağan/%ağan hükümdar. yy'da Hsien-pi devletinin hükümdarlarının sıfatı olarak kaydedilmiştir. büyük han. Gül xiv] ~ Ar kâfin [#kfw fa. qafw] peşinden gitti. şiirde ~İngkafkaesqueKafkavari. kafiye kafiye < Ar qafa [msd. kimyacı (1795-1867)" kahve kafes [Aş xiv] kafaS ~ Ar qafaS [#qfS] hasır örgü sepet veya hayvan kafesi ~ Aram qapsâ sepet ~ Lat capsa sandık. f. ayaküstü yemek yenen yer ~ İsp cafeteria kahve dükkânı < İsp café kahve ~ Tü kahve " kahve * 19. köylü. kâfuru [Kut. tüm. yy ortalarında Meksika İspanyolcasından Amerikan İngilizcesine alınmıştır.] tümü. Fa/OFa gabr/gavr (ateşe tapan.) ~ Prakrit kappüra a. yy) rastlanır. Alm.] beyit. dinsiz Aram kapsrâ / İbr kspâr köy " küfür * İbranice sözcüğe ilk kez Mişna'da (MS 2. * Fr camphre. kasa " kasa kafeterya [195+] ~İngcafeteria kahvehane. Gül xiv] ~ Ar qâfiyyat [#qfw fa. bilinmeyen bir eski Asya dilinden alıntı olasılığı güçlüdür. Sans karpüra a. Tü top (1. hep). Türkçe telaffuzdaki istikrarsızlık kısmen Farsça etkisine dayanır. ^F. kâffe bükerek yuvarlak hale getirme.kafein [Bah1924] ~Frcaféine kahvede bulunan uyarıcı madde ~ Alm kaffein a. • Ayrıca karş. f.a. 2. ağır üst giysi . Zerdüştçü). yuvarlak şey.a. [ xiv] ġavr/gâvr . 2.a. kâfi kafile konvoy kâfir [Yus.F. izledi kafkaesk [199+] gibi < öz Franz Kafka Bohemyalı Alman yazar (1883-1924) kaftan * Alıntı yönü açık değildir.

a. koyu şey. kez. eziklik" anlamı Türkçeye özgüdür.] yüksek sesle gülme < Ar qahqaha [onom.kâgir » " kârgir [Uy viii+] kağda/keğd/keğed ~ Sogd kâğıt kâğsdâ/gâğsdâ a. 2.]. ~? Çin * İlk kez 751 Talas Harbinden sonra Semerkand'a getirilen Çinli esirler tarafından imali kaydedilmiştir. koflaştırmak " kof [Aş. kahir kahkaha [ xiv] ~ Ar qâhir [#qhr fa.] gücü yetme. kahır/kahr[Aş.koflaşmak. kağnı Tü [Uy. rahip < İbr #kwn durma. zorla egemen oldu * "Sıkıntı.) Semerkand'da kullanılan Sogdca biçimden alınmıştır. gâh ~ Fa kâh/gâh 1. peygamber = İbr köhen kâhin. tadımlık. özellikle tekerleksiz kızak [Uy viii+] koğşa.içini boşaltmak. ezdi. Fa kâğad/kâğaS (a.] fahişe [MMem xvi] ~ Fa Qahramân İran mitolojisinde Şah Tahmasp'ın Qahtarasp tarafından tahtından mahrum edilen oğlu ~? OFa kârframân iş buyuran kahvaltı + [LL 1732] kahve altı aç karına kahve içmemek için yenen şey. ayağa kalkma " kâinat * Ar kahana (kehanet etti) fiili isimden türetilmiştir. < Tü *kowşa.] gücü yeten.< Tü *kaP. Yus xiv] qahr ~ Ar qahr [#qhr msd.a. 2. özsuyu [esk. zorla yaptırma < Ar qahara yendi. coffea arabica bitkisinin tohumlarından elde edilen içecek .. durak.] 1. Kaş viii+] kanlı bir tür yük arabası. boşalmak. yenme.] yüksek sesle güldü kahpe kahraman ~ Ar qaHbat [#qHb f.. kahreden " kahır [Yus xiv] ~ Ar qahqahat [#qhqh msd. alt kahve [ xvi] ~ Ar qahwat [#qhw msd.a. [T S xiv-xvi xiv] kağşa-çürümek. defa " +gâh kah onom gülme sesi [DK xv] ~ Ar qahhâr [#qhr im.] çok kahhar kahreden " kahır kâhin ~ Ar kâhin [#khn fa.] gaipten haber veren ~ Aram kâhsnâ kâhin. yer. DK xiv] gâh . kağşa[mak Tü dağılmaya yüz tutmak kâh makam. [LO 1876] kahve altı a. çerez. " kahve.

kâhya yöneticisi. kawn] var idi.* İlk kez 15. kart.a. mevcut idi. Erm kak.] taban. oldu (= İbr/Aram #kwn durma. Fa kak. varlık < Ar kâna [msd. kakao [LO 187+] ~ Fr cacao Orta Amerika'a özgü bir bitki ve çikolata yapımında kullanılan tohumu ~ İsp cacao a. kakala[mak <Tü < Tü kak-" kak- * Sürekli ve kararsız eylem bildiren -ala. kethüda " kethüda [T S xv] kehâya/kehiyâ ~? Fa kad %udâ ev ve çiftlik * Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. kaka. temel. yy başında Yemen'den İstanbul'a ve daha sonra Avrupa'ya götürülmüştür. tüm varlıkar. ayağa kalkma ) kak Tü Tü [ xi] kak kurutulmuş meyve kak[mak çoc [ xix] [Kaş xi] kak. Arapça sözcüğün etimolojisi tartışmalıdır.] varolanlar.] varolan. kaide [DK xiv] esas.] duran. ilke < Ar qacada [msd.vurmak kaka dışkı. pislik. yy ortalarında Yemen'de kaydedilmiş. ~ Nahuatl cacauatl uatl ağacı * Meksika Azteklerinin dilinden.sıçmak * Karş. evren < Ar kâ'in [fa. çirkin (argo) [Aş xiv] ~? ~ Fa kâkum sansar cinsinden bir şiddetli titreme veya katılma sesi.ekiyle. kakır onom [İstArgo 193+] yaşlı. Yus xiv] varolan. 16. birinin yerinde duran " kamet ~ Ar qâcidat^ [#qcd fa. kakavan kakım hayvan ~ OFa kâköm a. pis * Karş. Lat caca. . ~ Ar qâ'im [#qwm/qym fa. f. Fr caca (dışkı). gülmekten katılma sesi ~ Erm kaknem [AL 192+] çirkin kadın (argo) kaknem sıçayım (şimdiki zaman birinci tekil şahıs dilek kipi) < Erm kakn. kâinat [Yus xiv] ~ Ar kâ'inât [#kwn çoğ. qucüd] oturdu kaim [Aş. a. Yun kaká.

kâkül [ xiv] kekel ~ Fa kâkül Moğolların ve bazı Türklerin başın büyük kısmını traş ederek bıraktıkları uzun saç tutamı. < Fr galer hoşça vakit geçirmek. meyve kabuğu.a. gürültü . botanist (1707-1778) ~ EYun káktos devedikeni * Yunanca aslından farklı bir bitki sınıfını adlandırmak için kullanılmıştır. ^ Linnaeus. izdiham. tahılın kepeği = Aram qslâpâ soymuk. iyi halde olmak ~ Ger *wala iyi.a. a. zarf. kibar beyefendi & İt galante zarif. ~ YLat cactus a. (= Aram qslâptâ/q3İaptâ kabuk.kakofoni [ xx/b] ~ Fr cacophonie ses uyumsuzluğu. dedi" kavil kal[mak Tü kale almak sözden saymak. kalem " kalem kalamata Yunanistan'da bir kent [ xx/a] bir tür zeytin ~ öz Kalamáta kalantor [AL 192+] kalanton/kalantom/kalantor zengin adam (argo) ~ İt galantuomo centilmen. belki Fenike dilinden alıntıdır. kuş ibiği. üstün gelme " galebe ~ Ar kalabalık ğalebelik vulg.a. [DK xiv] ğalabalık/kalabalık çokluk. kal[e almak qâl [#qwl] söyledi. perçem ~ Moğ kökül/kökel at yelesi. elettaria cardamomum ~ Aram qâqülâ ~ Akad qâqullu a.)" hümanist kalas 5 cm enli biçilmiş kereste [ 187+] kalas/ğalas Romanya'nın Kalas limanından ihraç edilen ~ öz Kalas Romanya'da bir liman kenti. kalamar [LO 187+] ~ Yun kalamár a. sözünü etmek [ viii] kal.EYun kakofonía & EYun kakós kötü + EYun fbne ses " fon(o)+ kaktüs [ xx/b] ~ Fr cactus a. kalabalık kalafat [MMem xvi] ~ OYun kalafatizö gemi tahtaları arasına paçavra sıkıştırarak ziftlemek (vi) ~ Ar qalfaTa/calfaTa [#qlfT/clfT] a. 1919) < Rus kalaşnik kurabiyeci . Galati kalaşnikov [ xx/c] ~ marka Kalaşnikov AK-47 taarruz silahına verilen ad < öz Mikhail Kalaşnikov Rus silah mühendisi (d.a. hoşnut ) + İt uomo adam (~ Lat homo a. a.a. a. [Men xvii] < Ar ġalabat sayıca çok veya üstün olma. şık (~ Fr galant a. İsv.a. < OLat calamarium kalemlik < Lat calamus ~ EYun kálamos kamış. uzun saç tutamı kakule [ xiv] ~ Ar qâqullat sıcak ülkelerde yetişen bir baharat. balık pulu )" kılıf * Arapça sözcük yapı itibariyle bir Batı Sami dilinden.

) + EYun drómos yol " bodrum kale [Uy viii+] kala ~ Ar qalcat^ [#qlc msd.a. ^ 1817 Brewster. bent ~ Fa qalca band kale hapsinde olan & Ar kaleidoskop [ xx/b] ~ Fr kaléidoscope mercek.a. Fr chausses (eskiden erkeklerin giydiği uzun çorap veya yumuşak çizme). tayt < İt calza ayakkabı veya çorap ~ OLat *calcea < Lat calceus ayakkabı. ide. görüntü + EYun skópos gösteren " kaldırım. Aş xi] aracı. kaldırım [Arg xvi] taş döşeli yol ~ Yun *kalodrómos düzgün yol. Buna karşılık Lat calamus (kamış. bukağı. kaldera [ML xx/c] ~ İng caldera volkanik çöküntü ~ Port caldeira kazan. (~ Yun káltsa uzun çorap. güzel (~ HAvr *kal-wo. uzun çorap. kalça [ xix] bacağın üst kısmı külot) ~ İt calza çizme [esk. kale. çizme < Lat calx. kalebent qalcat^ + Fa band bağ. kilit" kale.Ar ğirbâl/ğirbîl [#ġrbl] elek ~ Lat cribrum a.) MÖ 1. ayna ve renkli kırpıntılar yardımıyla güzel şekiller oluşturan bir düzenek ~ İng kaleidoscope a.] hisar. İng.. yy arasına tarihlenir ve bir Batı dilinden alıntı olduğu kabul edilebilir. chaussure (her türlü ayak giysisi). çoğ. calc. . kamış kalem ~ Ar qalam [#qlm] kamıştan yapılmış yazı * Aynı kökten Lat culmus (bitki sapı). Kaş viii+] kalıt. döşeli yol & Yun/EYun kalós iyi. < Ar raSaSu-1qalâcî Güneydoğu Asya'dan gelen iyi bir cins kalay < öz Kuala Malaya'da Asya'nın başlıca kalay yataklarına sahip olan kent.a. yükselmek " kalkkaldıraç YT [TDK 1944] < Tü kaldır-" kaldır- * Araç isimleri yapan -aç ekiyle. külot < Lat calceus pabuç kalçın [LO xix] yumuşak meşinden uzun çizme ~ İt calzoni [büy.]. [İMüh xiii] kaltır.a.kalay [CodC xiii] ~ Ar qalacı/qalc^ı a. eskiden erkeklerin giydiği bacağı sıkıca saran pantalon veya çizme.a. < Tü kalı.a.kalkmak. ila MS 6.a.] uzun çorap veya iç don. Sans kalama (a. kalem) Yunancadan alıntıdır.a. mucit & EYun kalós güzel + EYun eîdos şekil. [Men xvii] ğırbil/ğılbar/qalbır . Kuala Lumpur kalbur [ xiv] ğırbal. müstahkem yer (= OFa *kalak a.topuk " kalker * Karş. sıvı metal kazanı ~ Lat caldaria < Lat calidus sıcak " kalori kaldır[mak Tü [Uy. ispiyon kalem [Kut. kalem ~ EYun kálamos kamış.a.) ~ Akad kalakku a.a.a.a.

a.ayak kalipso [ 195+] ~ İng calypso bir tür dans < Kalypsö Homeros'un Odysseia destanında adı geçen kadın büyücü < EYun kalyptö saklamak. +grafi kalimera [ xix] Rumca selam sözü ~ Yun kale méra günaydın.a.] birinin yerine geçen. metal üzerine kalemşor + [191+] kalemini silah gibi kullanan partizan yazar & Tü kalem + Fa şör iyi kullanan " kalem. vekil. özellikle metal döküm kalıbı ve ayakkabı kalıbı ~ Aram qalbîd/qalbüt a. ~ HAvr *âmer. 2. yoğun. mal sahibinin yerine iş gören %allfat [#%lf sf. f.a. kalfa [Men xvii] vekil. odun + EYun pous. nitelikli hale getirmek ~ OLat qualificare & Lat qualis nitelik + Lat facere. [TDK 1944] miras < Tü kal-" kal- kalita [LF xvii] ~ İt galiotta [küç.güzel. kesif. güzel + Yun méra gün (~ EYun (h)emera a. kale iyi. hakkak & Ar qalam + Fa kâr " kalem. ~ Ar qâlib kalıp. yüzyılda Doğu İran'da ortaya çıkan tarikat * Tarikat adının nihai kökeni bilinmemektedir. önek (< EYun kalós güzel (sıfat) ) + EYun grafeía yazım " kaldırım. çap / Fr ~ Ar kalifiye [ xx/b] ~ Fr qualifié nitelikli. dünyadan vazgeçen derviş < öz Kalenderiye 11. yazar. ~ EYun kalopódion tahtadan yapılan ayakkabı kalıbı & EYun kâlon tahta. halife " halife * Halife sözcüğünün özel anlamından ötürü telaffuz farklılaşmasına gidilmiş olmalıdır.] çektiri cinsinden bir tür kürekli savaş gemisi < İt galea bir tür tekne " kalyon . pod.yapmak " kalite. kalibre [ xix] mermi çapı calibre a. yetkili < Fr qualifier nitelendirmek.a. kalemtraş qalam + Fa taraş " kalem. özellikle metal döküm kalıbı" kalıp ~ İt calibro kalıp. gizlemek.kalemkâr kalem işi hapan.) kalın Tü [ viii] kalın kalabalık. iyi günler & Yun kalós. a. çok kalıp [CodC xiii] ~ Ar qâlib/qâlab kalıp. faktör kaligrafi [Cumh 1929] ~ Fr calligraphie güzel yazı & EYun kalli. kâr ~ Fa qalam kar 1. fact. traş ~ Fa qalam taraş kalem yontan & Ar kalender [ xiv] Kalenderiye tarikati mensubu. silahşor * Fa silaHşor deyiminden benzetme yoluyla türetilmiştir. örtmek " kiler kalıt YT [CepK 1935] ebedi.

a. calc-taş " kalker kallavi büyük. Kaş viii+] kalı.kalite [ 192+] ~ Fr qualité nitelik. sahtekâr.şaha kalkmak. irs < Tü kalıt" kalıt ~ Fr/İng chalco. sema). hesap için kullanılan taş < Lat calx. derbeder . [KT xix] batakçı. topuk.) [ xix] ~ Fr calorifère ısıtıcı & Lat calor ısı + Lat ~ Ar qalb1 [#qlb] yürek (= Akad qablu [Aş xiv] kalb . özellikle iyi nitelik OLat qualitas "nasıllık".a. topuk kemiği ~ EYun %âliks a. külah). ısıtmak ~ HAvr *kls-e. +ber kalp1 a. [AL xx/a] ~ ? * Karş.a. [İMüh xiii] kalğı. kalkın[mak <Tü [LO xix] güçlenmek. getirmek " kalori. ahlaksız kimse kalori [Bah 1924] ~ Fr calorie ısı ölçüm birimi < Lat calor ısı < Lat calere ısınmak. kalkan Tü [Uy viii+] kalkan (= Moğ qalqa siper. yy'da türetilmiştir..taşımak.a. [TS xiv.] çakıltaşı.< HAvr *kels-l sıcak. kalıtım YT [Fel 194+] soyaçekim. Fa külah (soylulara özgü yüksek başlık). calc. okkalı (argo) [ xvi] kallâvî/kullâvi bir tür yüksek sarık. refaha kavuşmak < Tü kalk-" kalk- kalkülatör [ xx/c] ~ İng calculator hesap makinası < İng to calculate hesaplamak < Lat calculus [küç. yükselmek.1.ne? * Latince sözcük Aristoteles felsefesindeki EYun poiötes < poîos terimine karşılık olarak 12. 2. sarhoş.a. sıçramak. kireçtaşı ~ OLat calcarium a. Ar qallanis (eskiden giyilen yüksek başlık. berduş. ılık kalorifer ferre. Kıp xiv] kalk* Aynı kökten ETü kalığ/kalık (gök. korunma aracı) kalker [ xx/b] ~ Fr calcaire kireçli.] dolandırıcı. nitelik < Lat qualis nasıl (soru sözcüğü) ~ HAvr *kwi. yükselmek.Ar qallâş [#qlş im.bakıra ilişkin (sadece kalk(o)+ bileşiklerde) ~ EYun %alkös bakır kalk[mak Tü [Uy. < Lat calx. kalleş [Men xvii] içkici. lat. taş.

kalp2 [Aş xiv] kalb 1. döndürme (isim).a. ağaç takoz kamaştırmak " kamaş* Belki "ucu sivri olmayan çivi" anlamında.diş.. dönme. [Çağ xv] a. [ xi] kamaş. < EYun galéos köpek balığı kam [şaft [ xx/c] ~ İng cam shaft dişli motor aksı ~ Hol kam rad dişli teker < Hol kam tarak ~ Ger *kamb a. calc.a. kalsiyum [KT189+] ~YLatcalcium bir element^ 1808 Sir Humphrey Davy. deyyus [TS xiv-xix] eğerin ahşap olan kısmı. darp eden " kalp2. xi] [ 1842] bir para türünü başkasına değiştirme işlemi .[viii+ Uy. kimyacı < Lat calx. < İsp galea bir tür tekne . tonozlu veya kubbeli taş oda ~ EFa kamara.a. evirdi * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür.a. [Men xvii] kalabak/kalpak kalpazan [Kan xv] kalbzen ~ Fa qalbzan bozuk (tağşiş edilmiş) para basan & Ar qalb bozuk + Fa zan vuran.taş " kalker kaltaban kaltak Tü? [Env xv] ~ Fa kaltaban pezevenk. [LO xix] ahlâksız kadın * İkinci anlamı belki "üstüne oturulan kadın" iması içermektedir. < Lat cambiare değiştirmek ~ Kelt *kamb-i- .] değişme. xv] köreltmek.İt cambio her tür değişim.] a. [ xix] parlamentonun toplantı odası ~ Ven cámara [İt camera] oda ~ Lat camera a. tağşiş edilmiş (para) ~ Ar qalb2 [#qlb msd. İng. tonoz " kemer kamarot camerotto odacı < İt camera oda kamaş[mak Tü kamaşmak. değiştirme. tersine çevirdi. dönme. kamara [Mmem xvi] gemi odası. eğer yatağı. kalyon [LF xv] galyon ~ Ven galión 1570 dolayında geliştirilen büyük yelkenli gemi tipi / İsp galeón [büy. calc.taş " kalker [ xx/c] ~ Fr calcifier kireçlenmek. 2. körelmek kambiyo [LO 187+] gemilerde oda hizmetçisi ~ İt Tü kama-[xi. kalpak Tü? [Kıp xiv] kabalak/kalabak keçe külah. döndürdü.göz veya diş kamaşmak < Tü kama. +zen kalsifiye [etm taşlaşmak < Lat calx. ~ EYun kamára 1. ~ HAvr *gembh. tonoz. kemer. tersine çevirme < Ar qalaba değiştirdi. 2. a.O Yun galéa a.a.mimaride kemer. tırnak kama <Tü [Men xvii] kama büyük çivi.a.

kaim. boy.a. İkinci Dünya Savaşında Japon intihar uçağı kâmil " kemal kamineto camino ocak ~ Lat caminus a. kıymet. durdu. ant) varyantının etkisi görülür. kıvam.a. ayağa kalktı.] olgun. " kamara kameriye [ xix] üstü kapalı etrafı açık köşk. kayme. karşı koydu. kambur (< EYun kâmptö eğmek.a. < Tü kam. makam.) ile ilişkisi üzerinde durulmaya değer. kavim. yönetti. dikildi. botanikçi < öz Josef Kamel Filipinlerin bitki örtüsünü inceleyen Alman asıllı Cizvit rahibi (1661-1706) kamelya2 kamer kamera » pergola [ xiv] [ xx/b] " kameriye ~ Ar qamar [#qmr] ay ~ İng camera fotoğraf makinası < Lat camera obscura "karanlık oda". a. kırbaçlamak kamelya1 [ARasim 1897-99] bir çiçek ~ YLat camellia bir çiçek cinsi ^ 1753 Linnaeus.[xi] öldüresiye dövmek.] odacık < Lat camera oda " kamara * Arapça kamer'den türetilmesi yakıştırmadır. mukim.kambur [Men xvii] ~ Yun kampylos sırtı eğri ~ E Yun kámpylos eğik. duruş. . başında durdu. ikamet. paviyon camerilla [küç. kıymet arzetti. kamet. İsv. mukavemet. Kaş viii+] kamış a. kaymakam. istikamet. kamçı Tü [Uy viii+] kamçı a. kemale ermiş ~ İt caminetto [küç. 3.a. 2.a. takvim Ar/Aram #qym : kayyım. 4. kayyum1. Ortaçağda istilacı Moğol ordularını dağıtan mucizevi fırtına. kamet [Yus. kamış Tü [Aş xiv] [ xix] ~ Ar kâmil [#kml fa. değerli idi * Arapça fiilin bazı türevlerinde İbr/Aram #qym (yeminli sözleşme. bükük. müstakim. bükmek ) ~ HAvr *kamp. kıyam. DK xiv] ~ Ar qâmat [#qwm/qym msd. 2. a. mukavim. kıyamet kamikaze [ 194+] Japon intihar uçağı ~ Jap kamikaze 1. boy gösterme. bir delik ve mercek yardımıyla nesnelerin görüntüsünü yansıtan cihaz < Lat camera oda ~ EYun kámara a. 2.] küçük ocak < İt ~ İt [Uy. EŞKÖKENLİLER: Ar #qwm/qym : ikame. kutsal rüzgâr. direndi.] 1. namaz için ayakta durma < Ar qâma 1. Yun kálamos > Tü kalamış (a.

kamu Tü [Or viii] kamağ tüm. " okyanus * Yunanca sözcüğün kökeni belirsizdir. [Uy viii+] kamuğ (= Moğ qamuğ hep. açık havada kurulan ordugâh. ordugâh ~ Lat campus a. 2. sözlük ~ Ar qâmüs 1. kamufle [etm [ xx/b] ~ Fr camoufler gizlemek ~ İt camuffare * Fransızcaya hırsız argosu yoluyla girmiştir. kampana [LF xix] gemi çanı ~ İt campana çan kampanya [ xx/b] ~ Fr campagne 1. kamus [Men xvii] okyanus. yığmak ) * Türkçede umum karşılığı sıfat iken Dil Devriminden sonra amme karşılığı ad olarak kullanılmıştır. askeri garnizon tarzında üniversite alanı ~ Lat campus ordugâh " kamp * İkinci anlamda sadece ABD'de Princeton üniversitesi için kullanılan bir deyim iken 1945'ten sonra yaygınlık kazanmıştır. motorlu yük aracı [xx] * Nihai kökeni belirsizdir. savaş alanı. bütün.] küçük kamyon" ~ Fr camion . Nihai kökeni belirsizdir.a. kamyonet kamyon [ xx/b] ~ Fr camionette [küç. tüm < Moğ qamu. sözlük = EYun ökeanös a. okyanus. bütün. askeri operasyon.kamp [ xx/a] ~ İng camp çadır alanı. dünyayı çevreleyen engin deniz. kamyon [Bah 1924] motorlu yük aracı bir tür at arabası [xiv]. Fi$ru$zabadi'nin ünlü Arapça sözlüğünün adı [xv]. geçici konaklama alanı ~ İt campo alan.toplamak. 2. hep (sıfat). kamutay YT [CepK 1935] meclis < Tü k a m u " k a m u * -tay eki Moğ k?urulday kelimesinden esinlenmiştir.a. savaş alanı < Lat campus meydan " kamp * Ordunun "seferî" olması anlamında askeri bir deyim iken ilk kez ABD'de 1808 seçim kampanyası esnasında mecazi anlamda kullanılmıştır. 2. biriktirmek. kamping İng camp çadır alanı" kamp [ xx/b] ~ İng camping çadır kurarak tatil yapma < kampüs [ xx/c] ~ İng campus 1. açık arazi. garnizon. açık alanda kurulan askeri kışla (ABD). sefer (xvi) ~ Lat campania ova. düzlük.

Fr canevasse (kenevir bezi. kanı. [ xx/a] sedir şeklinde sandviç . cetvel) ve Lat cancellus (parmaklık) muhtemelen aynı Sami kökünden alınmıştır.Fr canapé sırtlıklı yatak ~ Lat conopeum/canopeum cibinlik.a. Aşxi] -Arqanâcat^[#qncmsd. . kanal ~ Lat canalis su borusu kanalizasyon [Bah 1924] [ xx/b] ~ Fr canalisation lağım" kanalize ~ Fr canaliser boruyla su akıtmak. = İbr qâne a. çengel " hangi [Uy viii+] kança nereye? Anca beraber kanca beraber deyiminde.doymak. razı olma. " sinik kanasta [xx/b] ~İspcañasta1. yetinme. kanara [T S xiv] mezbaha.a.a. kani oldu kanal [LF xvii] ~ Fr canal su arkı. 2.a. İng canvas. 2.a.a. Uy.]l. çuval bezi < İt canava [mod. bir iskambil oyunu ~ EYun kánastron hasır sepet < EYun kánna kamış. kanalize [etm herhangi bir şeyi yönlendirmek < Fr canal " kanal kanape [LO 1876] alafranga sedir. su ulaşımı için yapay nehir / Ven canál su yolu. su borusu.a.a. inanmak ) kanaat [Kut. kanaviçe [Arg xvi] keneviç/kaneviçe ~ İt canavaccio/canevaccio kenevir dokuma. cibinlikli veya perdeli yatak ~ EYun könöpeîon cibinlik < EYun könöps tatarcık * Karş. kargı ~ Aram qanyâ a. kanca 1 Katalan gancho kanca [xiv] ~? Kelt kanca2 Tü [LF xvi] ~ İt gancio kıvrık uç. inandı. tatmin olmak. (= Akad qanü a. < Lat canis köpek ~ HAvr *kwon. İng canopy (cibinlik).a. [Uy viii+] kan(= Moğ qanu. yetindi. ~ EYun kánnabis a. kanat Tü [Uy viii+] kanat a. a.kan kan[mak Tü Tü [Or. tuval).) * EYun kanon (çıta. ark. Kaş viii] kan a. kandı. 2. salhane kanarya [ xix] ~ canario Kanarya adalarına özgü bir kuş < öz Canaria Atlantik'te bir takımada < Lat insula Canaria "Köpek Adası". kanma.hasırsepet. görüş < Ar qanica 1. " kenevir * Karş. canapa] kenevir ~ Lat cannabis a.a.

kadınlara sövme sözü . mahkemede hakimleri halktan ayıran parmaklığın önünde duran görevli.Sogd kancık genç kız (= Fa kanîza a.192 186+] ~İtcancelleriamabeyn. çit Lat canna ince çubuk. kamış " kanasta kandil [Aş xiv] ~ Ar qandîl mum ~ Aram qandîlâ a..2Z.a. < Lat candere yanmak.a. Karş.] kanan. yetinen. posaya dönme kanguru Cook.a. kapı bekçisi. kançılarya [DüsI.[ xi] kançık dişi köpek. bürhan [ xx/c] <Tükan-"kan<Tü Tü [LO xix] alışmak < Tü kanık kanmış " kan- [ xi] konur. ~ Lat candela a. kani olmak < Ar #qnc. kanıt kanka YT [CepK 1935] delil. " jinekoloji * Lat canis. kanıksa[mak kanırt[mak kaniş * Suda iyi yüzdüğü için. < HAvr *gwen. kargı. kâşif~? Avustral [xx/a] ~ İng kangaroo^ 1770 kaptan James * Bir Avustralya yerli dilinde muhtemelen "anlamadım" anlamına gelen bir sözcükten.a.a. ~ OFa kanîzag a.a. halka şeklinde kapı tokmağı kangal2 Sivas'ın bir ilçesi öz Kanlı bir Türk aşireti ~ Yun kan%âli ip halkası. < Tü kan-" kan- * Karş. sekretarya < Lat cancellarius 1. kıvrılmış < öz Kangal ~ Fr gangrène doku kancık [ xx/c] bir köpek cinsi kangren [ xix] gangren çürümesi ~ EYun gángraina a. kapıcı < Lat cancellî kafes şeklinde örülü parmaklık.a. [ xx/b] ~ Fr caniche bir köpek cinsi < Fr cane ördek ~ Çing konka yakın arkadaş. EErm knig (kadın). EYun kyon < HAvr *kwon.a.(köpek) biçimleriyle ilişki kurulması fantezidir. kani kanaat getiren " kanaat kanı YT [Aş xiv] [TDK 1955] kanaat ~ Ar qânic [#qnc fa.) biçimleri Latinceden alıntıdır. 2. [TS xv xv] karjğrı. İng. kanaat. kuvvetli ışıkla ışımak * İng candle. buruşma.a. sökmek. Fr chandelle (a. a.a. kangal1 [LFxvi] küme ~ EYun kân%alos halka.a.) < Sogd kanîg kadın HAvr *gwne. bükmek. yoldaş .ağaç veya dalı eğmek.

kanton canton köşe.a. bucak. yengeç. kanserojen (madde)" kanser. atın dizginlerini sıkıca çekmek kantaron [MŞ xiv] kantariyun şifalı bir bitki. ilahilere özgü bir koro tekniği ~ OLat canon yasa. cetvel.a. kantat [ xx/b] ~ Fr cantate şarkılı kilise dramı ~ İt cantata şarkılı < İt cantare şarkı söylemek ~ Lat canere. Fr chanter biçimi Latinceden türemiştir. yasa = EYun kánna kamış.a. kural. tümör ~ ALat *carcr-os yengeç ~ HAvr *kar-kr-o. yengeç. cant.sert. kargı (= Aram qanyâ a. İng centaury (a. ~ Karib [Bah 1924] ~ Fr canot ağaç kabuğundan oyulmuş * Batı dillerine Kristof Kolomb tarafından taşınmıştır. ~ Lat centenarium yüz librelik tartı birimi (yaklaşık 31 kg) < Lat centum yüz " santi+ kantarma ~ Moğ qantarğa atın dilini bastırmak suretiyle zaptetmeye yarayan demir araç < Moğ qantar. Karş. büyük terazi ~ O Yun kentenârion a.a.şarkı söylemek ~ HAvr *kan. 2. ur. çıta.kano kayık ~ İsp canoa a.a. bucak. 2. uç " kantin [ xx/b] ~ Fr canton küçük idari birim. hastane ve okul gibi yerlerde öteberi satan dükkân ~ İt cantina kiler < OLat canto köşe. özellikle kilise yasası ~ EYun kanon 1.ne? [ xx/b] ~ Fr quantité nicelik ~ OLat quantitas < ~ İt canto kanto [ARasim 1897-99] alafranga bir tür şarkı şarkı ~ Lat cantus a.a.a.gemlemek. kargı. +jen1 [ xx/c] ~ Fr cancerogène kansere yol açan kantar [ xiv] ~ Ar qantâr bir tartı birimi. < HAvr *kar. cant. * Latince fiilin canere ve cantare olmak üzere iki biçimi mevcuttur. kilise yasası. 2. Aynı kökten Fa yândan/camdan (şarkı söylemek). a. < Lat canere. 2. ur. kanser) çevirisidir. kabuk? " karsinoma * Latince sözcüğün tıbbi kullanımı EYun karkínos (1.a. bir iş için ayrılmış yer.şarkı söylemek " kanto kantin [Bah 1924] ~ Fr cantine kışla. depo kantite Lat quantus ne kadar? ~ HAvr *kwi.). centaurium < öz Kentaúros at gövdeli mitolojik varlık ~ Yun/EYun kentaúreion * Mitolojide şifalı otların piri sayılan kentaur Khiron'a atfen. kanon [ xx/b] ~ Fr canon 1. ) " kanasta kanser [ xx/a] ~ Lat cancer 1. tümör. ilçe ~ OLat .

içini boşaltmak. " kanun2 [MMem xvi] ~ Ar qânün2/arqânün tabla şeklinde telli müzik aleti. tutmak) < HAvr kap. oymak. kutu). boğaz. cuppa (kadeh). araç. • Hintavrupa ve Sami dilleri ile paralellikler ilgi çekicidir. cupa (fıçı). İng have < Ger *%aban (almak. tulum. kapak Tü [Uy viii+] kapak/kabak göz kapağı. Türkçe ve Hintavrupaca kökler arasındaki benzerlik ilgi çekicidir. < Tü *kaP. her çeşit müzik aleti" org kanyon [ xx/b] ~ İng canyon ~ İsp cañon büyük su borusu. Karş. chaot. bir hacim ölçeği. Ar qabcat (meyve kabuğu).mutlak düzensizlik hali ~ EYun %âos. Lat capsa (kap. kavuşmak " kavra[Or. erganun ~ EYun órganon alet.< HAvr *gheuboşluk kap Tü tas. kapamak " kapakapalı <Tü [T S xiii] kapaklı/kapağlı örtülü < Tü kapak örtü " kapa< Tü kap-2 . Tü -k isim ekinin varyantı veya dissimile biçimidir. su kanalı < İsp caña kamış ~ Lat canna " kanasta kaolen kil ~ Çin gao ling yüksek dağ [ xx/b] ~ Fr kaolin porselen yapımında kullanılan * Çin'de Jiangsi eyaletindeki bir dağdan elde edildiği için bu ad verilmiştir. Bak. şişirmek. kapa[mak <Tü [DK xiv] < Tü kap-2 [viii+ Uy] örtmek * Tü kap-2 kökünün Türkiye Türkçesine özgü varyantı veya -a ekiyle türevidir. içini boşaltmak " kap kap[mak Tü ulaşmak. Lat capere/captare (yakalamak. kap kacak ikil [ xi] ka kaça çanak çömlek. İbr qab. kese. Batı dillerine 1712'de d'Entrecolles tarafından yazılan porselen üretimine ilişkin bir eser aracılığıyla girmiştir. [ xi] kapğak kapatan şey. %aot.kanun1 kanon ~ Ar qanunl yasa ~ E Yun kanon a.1. Ar qabb > OYun kábos (torba.bitişmek. kâse [Uy viii+] kâp deriden yapılan torba.büyük boşluk. kawuk ve kowuk sözcükleri eş anlamlıdır. uçurum.(tutmak). [TS xvi xvi] kab kac Tü *kawp kawşak < *kaPoymak. kapmak). yeryüzü yaratılmadan önce varolan boşluk ~ HAvr *ghau. [Kıp xiv] oyuk nesne. kapa-Karş. Uy viii] kap-1 tutmak. 4 litreye eşdeğer kuru erzak ölçüsü). a. kaos [ xx/a] ~ Fr chaos.ekiyle. Akad qabütu (kadeh). • Tü kap-2 (kapatmak) fiiliyle anlam ilişkisi muğlaktır. 2. Kap. örtü örtmek. kabartmak " kof * -p eki. yakalamak < Tü *kaP. * Pekiştirici -p.

kefal. ~ Lat campâna a. hacimli. a.a. kaparo )" kapital * Ar carbana (kaparo vermek).a. CodC xiii] kapu < Tü kap-2 örtmek.] sözleşme maddesi. başkent. a. * Aynı kökten İng head.baş ~ HAvr *kaput. pey.. ~ İbr/Aram csrâbön güvence. başa ilişkin. tutmak. kutu). capparis kaparo [ xix] kaparro ~ İt caparra alışverişe mahsuben yapılan ön ödeme & İt capo baş.baş " kapital kapitülasyon [ 184+] Osmanlı devlerinin Avrupalı devletlerle yaptığı ticaret antlaşması ~ Fr capitulation maddeler halinde yazılı anlaşma. capit. capac.içine almak < Tü kap " kap < Tü kap-1 tutmak. başlık.a. a. kapasite [Hürr 1948] ~ Fr capacité sığa ~ OLat capacitas a.] büyük baş < Lat caput. * Aynı kökten Lat capsa (kap. 2. [TS xiii. kapitalist capital" kapital [Bah 1924] ~ Fr capitaliste sermayedar < Fr * Fransızca sözcük ilk kez 1791'de siyasi bir aşağılama terimi olarak kaydedilmiştir. < Lat caput. meydan " kamp kapari spinosa " gebere » [ xx/a] ~ Yun kápari çiçeklerinden turşu yapılan bir bitki.a. sermaye ~ Lat capitalis a. capit. c^arabun (kaparo) Aramiceden alıntıdır. kaplan Tü yakalamak " kap-. kapamak kapital [ xx/a] ~ Fr capital 1. Ayrıca karş. kapalı . +lan kaplıca <Tü < Tü kap-2 örtmek " kapa- [Uy viii+] kaplan bir tür yırtıcı hayvan [Men xvii] üstü çatıyla örtülü termal banyo < Tü kaplı örtülü. bölüm başlığı < Lat caput.a. kafa.kapan 1 <Tü [Kıp xiv] tuzak <Tü kap-1 tutmak. Alm haupt < Ger *haubud < HAvr *kaput-. kapı " kapaTü [ viii] kapığ/kapuğ a. ön (~ Lat caput baş ) + İt arrabo kaparo (~ EYun arrhabön a. capit-baş " kapital kapla[mak <Tü [Kıp xiv] kapla. kapsayıcı < Lat capere.a. yakalamak " kap- kapan2 ~ Fa kapan kamuya açık büyük terazi ~ O Yun kampanón a.içine alabilen. şartname ~ OLat capitulation < Lat capitulum [küç.almak. < Lat capax. Lat campus alan. baş para. kapitone [Bah 1924] ~Frcapitonné kabarık topak şeklinde bir dikiş tarzı < Fr capiton yün veya ipek topağı ~ İt capitone [büy. capt. kapsamak ~ HAvr *kap.a.

a.sesi kaporta1 sözcüğünün etkisiyle türemiş olmalıdır. [Cumh 1932] otomobil motor kapağı ~ Fr capote 1.a. kaptan < Lat caput. boccaporto] gemilerde ambar ağzı & İt bocca ağız (~ Lat bucca a. kâr/+kâr [DK xiv] ~ Fa kâr 1.kaplumbağa kapa-.) + Lat porta kapı" bijon. koza ~ Lat capsula [küç.a. iş. eder. " kaput kaput [Men xvii] kapot külahlı palto. kazanç < Fa/OFa kardan. cübbe. üzerine çırpılmış krema eklenmiş kahve < İt cappuccio külahlı keşiş cübbesi" kapüşon kapuska yemeği [Arg xvi] kapusta lahana. sorumsuz davranış ~ İt kapsa[mak YT [CepK 1935] tazammun etmek.< HAvr *kwera. 2. Etymologia 'da ~ Sam " aba * Karş. . özellikle gemi kumandanı ~ OLat capitanus/capitaneus şef. kahverengi külahlı cübbe giyen bir Katolik tarikatı. içine almak < Tü kap-2 örtmek " kapakapsül [KO 187+] kapsüllü ilaç. kutu. eylem. kapris [ xx/b] capriccio a. 2. < Lat capsa kap.a. edilen şey. asker kaputu. 1. örtülü + Tü bağa kurbağa " kaporta1 [ xix] ambar ağzı ~ İt boccaporta [mod.baş " kapital kapüşon [ xx/a] ~ Fr capuchon külahlı cübbe veya giysiye bağlı külah ~ İt cappuccio külahlı cübbe < İt cappa a. palto. Ar qabaVAram qsbay (aba. ~ Fr caprice fantezi. yy Sevilla'lı İsidore. kafa. capit.yapmak. önder. sandık " kasa ~ Fr kaptan [Env xv] kapudan ~ Ven capitán [İt capitano] kumandan. capit. eden. lahana ~ Lat caput. kurbağa + [MŞ xiv] kaplu bağa & Tü kaplı kapalı. yy'da Sevilla'lı Isidore tarafından kaydedilmiş olan Latince sözcük belki Batı Akdeniz'in geç Fenike dillerinden alınmıştır.] a. külah ^ 7.a.a.baş " kapital kapuçino [ 199+] ~ İt capuccino 1.a.]. otomobilin dış örtüsü < Fr cape cübbe ~ OLat cappa Kuzey Afrikalılara özgü külahlı cübbe.) ~ HAvr *ksrt. kapsüllü tüfek capsule kapçık.[xi. at arabası örtüsü [esk. kucaklamak .Tü kapsa.a. külahlı cübbe). İlk kez 7. 2. 2. 2. baş. eder. etmek (= Ave kërëta. kâr. [ xix] kapuska etli lahana ~ Sırp kapusta lahana ~ EAlm kapuz 1.a. capra keçi ~ HAvr *kap-ro. portal kaporta2 kaplaması" kaput [ xx/b] kapota ~ Fr capote otomobil gövde * -r. xiv Kıp] kaplamak.

] yakınlık" kurbet ~ İt carabina bir tür mekanik tüfek. < Fr carabin [xvi] Fransız ordusunda bir hafif süvari birliği < Fr Calabrin Kalabriya'lı < öz Calabria Güney İtalya'da bir bölge karaca <Tü [DK xiv] karaca bir tür geyik.] Tü < Tü yerleşik . mühür. [T S xiv xiv] karucu Tü kara " kara1 [ xx/a] ~ Fr carafe şarap veya su maşrabası ~ İt caraffa karaf a. 2. eklemek *ka.] karafçık < Yun ~ Yun kalikántsaros bir tür [EvÇ. katmak.karşı karşıya veya üstüste getirmek. gözlemek * Türkçe *kara. benzer bir kökün Türkçede de mevcut olabileceğini gösterir. nöbetçi.bakmak. Men xvii] karakol [TS. Tü kar[mak Tü [Uy viii+] kar. kalıcı" karar karabet karabina [ xiv] [EvÇ xvii] ~ Ar qarâbat [#qrb msd. k ar [ vi ii ]k ar a. kişilik.geçişlilik ekiyle kat. a. çizmek karakuşi keyfi hüküm veya yönetim biçimi < öz Bahaeddin Karakuş Mısır'da Eyyubi hanedanı döneminde vezir olan köle kökenli Türk (ö. Fa -kar.* Bileşiklerde meslek ve itiyat adları yapar. hakketmek ~ HAvr *ghersk. romanda şahsiyet ~ EYun %arakter metale kazılmış damga. tabiat. -gar ve -gar biçimlerine rastlanır.(a. sabit. huy.a. kara1 [ viii] kara siyah kara2 [ xiv] ~ Ar qârrat [#qrr f. zaptiye şube evi ~ Moğ qarağul gözcü. kimlik < EYun %arâssö oymak. oymak. anakara < Ar qârr [fa. göçebe olmayan. [ xix] karakolhane nöbetçi kulübesi. karafaki karafaki karáfi şarap veya su maşrapası" karaf karakancaloz kötü ruh. -kar. Kıp xiv] karağul/karawul gözcü. nöbetçi < Moğ qara.< HAvr *gher-4 kazmak. cin [ xx/a] ~ Yun karafáki [küç. Ancak ETü karawaş (hizmetçi kız) ve karak (göz bebeği) biçimleri.] kıta.karşı karşıya veya üstüste olmak? getirmek? * Aynı kökten -t. 1202). karakter [Bah 1924] ~ Fr caractère 1. . ~ Ar ğirâf [#ġrf] kepçe EŞKÖKENLİLER: İt caraffa : karaf. a.fiili kaydedilmemiştir. arkebüz / Fr carabine a.).a.

yerleşti. pesimist <T ü kara" kara1 * *Karamsamak fiili mevcut değildir. 2. a. siyah)" kara1 < Tü kararjğı/kararjğu [xi Ha] karantina [LF xvii] ~ Ven cuarantína [İt quarantena] Venedik'e gemiyle gelen yolculara uygulanan kırk günlük karaya çıkma yasağı < Ven cuaranta kırk ~ Lat quadraginta a.] şeker kamışı < İsp caramo kamış ~ Lat calamus kamış " kalem karamsar YT [TDK 1955] bedbin. şeker kamışı şurubu. [KT xix] orduda sevk ve idare merkezi (Fr quartier général çevirisi) ~ Fa qarârgâh konak & Ar qarâr durma + Fa gah yer. karar verdi karargâh [Men xvii] istirahat yeri. bilardoda kırmızı top. 2. baharat. kokusu ve dişil organı bu baharatı andıran çiçek. karambol [ARasim 1897-99] bilardo oyunu. Doğu Hint adalarına özgü bir baharat bitkisi. < Moğ qara kara. sanal + Jap ökesutora orkestra (~ İng orchestra)" orkestra karar [Yus xiv] ~ Ar qarâr [#qrr msd. sabit olma. Alm nelken. 1. yakılmış şeker ~ İsp caramillo [küç. makam " karar. a.] durma. kesin görüş veya tercih < Ar qarra durdu. konak. [T S xvi xvi] karaltı/karantı < Tü karar-" kara1 * -l. kaynatılmış şekerli su. Çiçek karanfil Avrupa'ya 1270'ten sonra Arap ülkelerinden aktarılmış ve birçok dilde baharat karanfil adıyla adlandırılmıştır. karanlık <Tü [T S xiii] kararjğuluk (isim) karanlık (sıfat) (= Moğ qararjğ-uy a. dianthus caryophyllus ~ Hind * EYun karyófyllon (baharat karanfil) biçimi Doğu dillerinden alınmıştır. 2. Karş. karanfil [ xi] ~ Ar/Fa qaranful 1. üstüste darbelere uğrama ~ Fr carambole bilardoda bir oyun ~ İsp carambola Hindistan kökenli kırmızı top biçimli bir meyve karamela [ xx/a] ~ İt caramello 1. syzygium aromaticum. istikrar. kaldı.sesi dissimilasyon ürünüdür. kırmızı topu sektirerek birkaç topa değdirme. 2.karaltı <Tü [Kıp xiv] karaldu . " kare karaoke [199+] ~ Jap karaöke şarkıcılara orkestra eşliği sağlayan bir cihaz & Jap karano boş. +gâh karat keçiboynuzu çekirdeği " kırat [ xx/b] ~ Fr carat kuyumculukta tartı birimi ~ Ar qirât . Erm me%ag (1. karar kıldı. çiçek karanfil).

kabuklu böcek. hidr(o)+2 * Karş. bir tür küçük tekne " kerevit karbon [Düs I.a.< HAvr *ker-4 ateş. Kıp xiv] Tü karın " karın . Fr. 2.karate dövüş sanatı karavan [ML xx/c] ~ Jap kara te "boş el". benzin motorlu makinalarda karbüratör < Fr carburer karbonize etmek. 1800 Joseph-Louis Preust.4. 2. < OLat carabus bir tür küçük tekne ~ EYun kárabos 1. 2. ^ y. Fr hydrocarbure (karbonhidrat).494 187+] ~Frcarbone bir element. [ ~? karavana xx] hedefi vurmayan atış * İkinci anlamı muhtemelen "karavanaya atmak" deyiminden gelir. carbon. karbüratör. karbonhidrat. şarbon Lat cremare : krematoryum EYun kéramos : kiremit.İng caravan 1. karbon. kimyacı" karbon. kömürleştirici cihaz. [T S xiv. İdr viii+] karaPaş ~ Sogd psrağâş karavel [LF xvi] karavela ~ İt caravella bir tür yelkenli gemi / Fr caravelle a. köle kız [Uy. [ xi] kâdaş/karmdaş . karavaş cariye. EŞKÖKENLİLER: Lat carbo : bikarbonat.odun kömürü ~ HAvr *kr. a. di+. karpit. yakma Aynı kökten EYun kéramos (pişmiş toprak). saf kömür ~ Lat carbo. karbonat. katar. seramik karbonat karbonat" karbon [Bah 1924] ~ Fr carbonate de soude sodyum ~ Fr dioxide kimyada CO2 bileşiği karbondiyoksit [ xx/a] & Fr carbon + Fr dioxide iki oksijen atomu " karbon. 3. karbüratör [Bah 1924] ~ Fr carburateur 1. karbondiyoksit. silahsız yapılan bir [ML xx/c] motorlu araçla çekilen portatif barınak . kömürleştirmek " karbon kardeş Tü kardaş/karındaş [Uy viii+] kâdaş/kağadaş/karmdaş . ~ Port caravela a. Yun karabána/karibána biçimi Türkçeden alınmıştır. İng hearth (ocak). Kaş. yakıcı. motorlu araçla çekilen portatif barınak ~ Tü kervan " kervan [EvÇ xvii] asker yemeğinin konulduğu büyük kazan. römork. oksit karbonhidrat [ xx/b] ~ İng carbohydrate kimyada CHn genel biçimine sahip bileşiklerin genel adı ~ Fr hydrocarbure a. kervan. a. Lat cremare (yakmak).

Lat quadraginta (kırk). kargı kârgir taş bina Tü? [Kıp. Moğolcadan alıntı ihtimali üzerinde durulabilir. "halk ağzı" sayılan kardaş biçiminden ayrışarak 20.(karşılaşmak. quadrum (kare). charge (yük).a. cord-. kil * Şemseddin Sami'deki *kârgil ("çamurla inşa edilmiş") veya *kâhgir ("samanla tutulmuş") açıklamaları doğru değildir. arbede. beddua etmek Tü karu -e karşı.) karşılığıdır. mızrak [Men xvii] kâhgil samanlı balçık.a. to carry (yük taşımak) biçimleri Fransızca yoluyla Latinceden alınmıştır.a. aleyhine dua [Bah 1924] gemi yükü. -e doğru (edat)" karşı kargo < Tü karğa. kardiyak EYun kardiakós a. çarpışmak) < k?arğu. " kardiy(o)+ [Bah 1924] ~ Fr cardiaque kalbe ilişkin ~ kare [Bah 1924] ~ Fr carré kare ~ Lat quadratus dörtgen < Lat quadrare dörtköşe yapmak. DK xiv] karğı/karğu kamış.* Belki "aynı karından doğma" anlamında. Hit karts (kalp). -e doğru * Karş. quadr. • İkinci hecedeki ses incelmesi. [ xx/c] posta ile gönderilen ticari eşya . kağnı ~ Kelt karros a. kardiy(o)+ kardía kalp ~ HAvr *kerd. bohça etmek. . çatışmak. çatışma Tü karu -e karşı. quartus (dörtte bir).İng cargo ticari yük. özellikle gemi yükü ~ İsp cargo yük ~ OLat *carricum a. < Lat carrus Galyalılara mahsus iki tekerlekli ağır yük arabası.[viii+ Uy] lanetlemek. eşek şakası yapmak " karikatür kargaşa (edat)" karşı <Tü [DK xiv] karğaşa kavga.a. Moğ k?arğuça.dört ~ HAvr *kwetwer a. [LO xix] kârgir kerpiç yahut ~ Fa kâhgil saman ve çamurla yapılan harç & Fa kâh/kah saman + Fa gil çamur " kehribar. yy'dan önce İstanbul ağzında ortaya çıkmıştır. Erm sird. kargış Tü [Kaş xi] karğış lanet.(çatışmak. karga 1 Tü [Uy viii+] karğa kara kuş karga2 tulumba ~ Ven carga la tromba! yelken indirip toplama emri < Ven cargar [İt carricare] kumaş veya yatağı sarıp toplamak.a. Alm herz. Fr quatre (dört) sözcüğü Lat quatuor (a.a. İstanbul kullanımında "ahşap olmayan her tür yapı" anlamını kazanmıştır. Ancak karındaş biçimi halk etimolojisi etkisiyle oluşmuş bir varyant olabilir. * İng car (araba). dörtlemek < Lat quatuor.kalbe ilişkin ~ EYun * Aynı kökten Lat cor. İng heart. ~ Fr/İng cardi(o).a. yüzleşmek). " çehar * Karş.

baş parmakla serçe parmağı arasındaki açıklık * Dirsek içinden bileğe kadar olan uzunluk genellikle bir karışa eşittir. [TS xiv] yaşlı kadın. ön kol. karın karınca1 Tü [Oğ xi] karınçak/karınça a. eşek şakası yapmak ~ OLat carricare a. 2. hiciv ~ İt caricatura a.a. a. a.kari karı Tü ~ Ar qarin [#qr' fa.a. akuplman. f. arşın. mantıki birliktelik. iki şey arasındaki bağlantı. Karş. ceviz kabuğu. kârid.a. bohçalamak. [ARasim 1897-99] atlı karaca ~ İt carrozza at arabası" karoseri karine 1 ~ Ar qarînat [#qrn sf. uzunluk ölçüsü.] ~ Yun karída/garída küçük deniz kabuklusu. kargo.a. ) karine2 [EvÇ xvii] karina ~ İt carina gemi gövdesi ~ Lat carina 1.Fr caricature abartılı tasvir. a. delil < Ar qarana [msd. Sözcüğün nihai kökeni belirsizdir.) sarıp toplamak. 2. a.] 1. < İt caricare (yelken. istakoz " kerevit karikatür [Diyojen 1870] karikatura hiciv amaçlı resim . kariyer1 [Bah 1924] ~ Fr carriére güzergâh. < EYun kârabos büyük deniz kabuklusu. a. zevce < Tü *kar-ığ < Tü karıyaşlanmak [ML xx/c] ~ Fr/İng caribou Kanada'ya özgü karibu bir geyik türü ~ calipu a.a. gemi gövdesi ~ HAvr *kar. dirsekten bileğe kadar olan uzunluk. karın/karnTü [Uyviii+]karına. meslek ~ İt carriera araba yolu < İt carro araba ~ Lat carrus yük arabası" kargo . eş.] okur " kıraat [Or viii] karı yaşlı kişi.a. yatak vb. 3. * Kanada yerli dillerinden. karides ~ Yun karídes/garídes [çoğ. = Akad qarnu a. ihtiyar.sert" kanser karış Tü [Uy viii+] karıç ölçek. 2. < EYun kâris. * Aynı kökten Fr carguer. tutulan yol. İsp carregar (karga tulumba etmek). eşleştirdi < Ar qarn boynuz (= İbr qeren boynuz = Aram qarsnâ a. eş. EŞKÖKENLİLER: Tü karın : kardeş?. qarn] çift koştu. zevce. karınca2 [Ali xvi] atlı karaça bir eksen etrafında dönen mekanik atlardan oluşan düzenek. [ xi] karı/karış 1. kabuk.

a. 2. lütuf. Yeni Türkçe biçimin daha ziyade Tü kargaşa sözcüğünden çağrışım yoluyla türetildiği düşünülebilir. iskambilde bir renk ~ OLat *quadrellum [küç. karmaşa YT [Fel 194+] kompleks (isim) < Tü karmaş. karne [ xx/a] okullarda değerlendirme defteri ~ Fr carnet defter < EFr caern a. karnabahar veya kohlrabi) ve karamb baHrî (deniz lahanası?) ayrıştırılır. karışmak " kar- (= Moğ qarman çırman acele ile. kare şeklinde kesilmiş döşeme taşı. sosyolog ~ EYun %ârisma.[xiii Kıp. Alm.[YT] " karmaşa karnabahar [ xix] çiçek lahanası. elle tutmak Tü kar-" kar* Eski Anadolu Türkçesinde rastlanan karma. 2. xv TS] kurcalamak. kavra.[xiii Kıp] elle tutmak. sevinç duymak ~ HAvr *gher. kare " kare karo [ xx/b] ~ Fr carreau 1.] karecik.) + Fa bahar ilkbahar " bahar 1 * Klasik Arap kaynaklarında karamb nabaTl (mod. t-zarafet. iskelet ~ OLat carcasium ~ ? [Bah 1924] iskelet ~ Fr carcasse ölü hayvanın karman çorman ikil karışık. kare " kare .[1935 YT] ihtilat etmek Tü karma. ~ Lat quaterni 1. kare şeklinde kesilmiş döşeme taşı.et + Lat vale elveda * Büyük perhizde et yemek yasak olduğu için. ellemek. dörtlü. karnaval [186+] ~FrcarnavalKatoliklerde40 günlük perhizden önceki Salı günü.fiilindem varyant bir yazım olması muhtemeldir. leş. qarnabıT. iskambilde bir renk ~ OLat *quadrellum [küç. o gün yapılan taşkınlıklar ~ Lat carnevale "ete veda" & Lat caro. yapışmak.biçiminin. dörder. 2.sevmek karkas kalıntısı. güzel davranış < EYun %aiı*ö sevinmek. karmaşık YT [Fel 194+] kompleks (sıfat) < Tü karmaş. küçük dörtgen nesne < Lat quadrum dörtgen.] karecik. Modern Türkçe biçimin bunların ikincisinden türemiş olması ihtimali üzerinde durulabilir. karnabit ~ Fa *karamb-i bahar ilkbahar lahanası & Ar/Fa karamb lahana (= EYun krâmbe a. küçük dörtgen nesne < Lat quadrum dörtgen. carn.kariyer2 [ xx/c] ~ İng personnel carrier personel taşıyıcı (bir tür askeri araç) < İng to carry taşımak ~ Fr charrier ~ OLat carricare araba ile taşımak " kargo karizma [ xx/c] ~ İng charisma sevgi ve hayranlık kazanma yeteneği ~ Alm charisma ^ 1922 Max Weber.a. bir tabaka kâğıdın ikiye katlanmasıyla oluşturulan dört yüzlü defter < Lat quatuor dört" kare karo [ xx/b] ~ Fr carreau 1. bulaşım çarçabuk ) < Tü karma.

karoseri [Hürr 1948] ~ Fr carroserie 1.sert.marka Union Carbide kimyasal madde üreticisi firma ^1917 ABD < İng carbon kömür " karbon [ xiv] karbus ~ Fa xarbüza/%arbuza karpuz ~ karpuz OFa %arbüzag a. t. Moğ k?arığu (karşılık. ur. Lat carina (ceviz kabuğu). • Sans kharbüja ve tarambuja (karpuz) biçimleri Farsçadan alıntıdır. Muhtemelen aynı kökten Tü k?arğa. karsinoma [ML xx/c] karsinom ~ YLat carcinoma çeşitli kanser türlerini içeren genel ad ~ EYun karkinöma. 2. k?arğu. Yun. otomobil veya at arabasının dış kasası < Fr carrosse bir tür at arabası ~ İt carrozza a. filozof ve tabip.yengeç < HAvr *kar. MÖ iv < EYun karkínos 1. # Theophrastos. tümör (yengeç şeklindeki uzantılarından dolayı) ~ HAvr *kar-kr-o. a. [CodC xiii] kart/kartay yaşlı. binyılda Mısır'dan Ortadoğu ve Asya'ya yayılmıştır. pafta. Farsça sözcüğün %ar + buza ("eşek hıyarı") şeklinde analizi muhtemelen halk etimolojisidir. cevap. düşman (sıfat). karşı Tü [Uy viii+] karşı/karşu zıt.(karşılaşmak. a. kavga. * MÖ 2.a. 2. çatışmak. yüzleşmek).(lanet etmek). karst Karst Slovenya'da bir bölge kart1 [ML xx/c] ~ karst bir tür kireçli yer oluşumu < öz Tü [Uy viii+] kart ihtiyar. kabuk? * Aynı kökten EYun karúon (ceviz). at arabası imalathanesi. yengeç. eski < Tü *kar(ı)t < Tü karı[viii+ Uy] yaşlanmak " karı ~ Fr carte kart2 [ xix] dikdörtgen kesilmiş karton parçası a. a. reaksiyon). Buna karşılık EYun karpós (her çeşit meyve) ile birleştirmek de güçtür. < İt carro araba " kargo karpit [ xx/b] kömür madenlerinde kullanılan bir tür lamba . -e doğru anlamında edat < Tü ka [xi] yüzyüze olma ve yönelme bildiren edat < Tü karu * Karş. hasım. karşıt YT [CepK 1935] zıt < Tü karşı" karşı * -t ekinin işlevi belirsizdir. karşın YT [CepK 1935] rağmen < Tü karşı" karşı * -n ekinin işlevi belirsizdir. çatışma (isim) [xi] -e karşı.a.. harita ~ İt carta kâğıt ~ Lat charta ~ EYun %ârtes papirüs tabakası ~? Mıs kartal Tü? [İMüh xiii] bir tür yırtıcı kuş ~ ? . Tü k?arğaşa yapıca muğlaktır.

[AMithat 1877] kartdövizit ~ Fr carte de visite ~ Ar qaryat [#qry] köy = Aram q3ryâh/q3nytâ * Kartaca kentinin adı Fen qart Hadast (yeni kent) biçiminden türemiştir. kâğıt.kısaltmak. peron kartpostal kartı" kart2. germek. el arabası.] kaba kâğıt. büyük kâğıt < İt carta kâğıt" kart2 kartonpiyer [Bah 1924] ~Frcarton-pierre karton kalıpların alçıyla kaplanmasıyla yapılan tavan süslemesi & Fr carton + Fr pierre taş " karton. kent = Fen qrt a. sıkmak ) * Tü kas-1 (ürpertmek. +graf [Bah 1924] ~ Fr cartographe haritacı < Fr carte ~ Fr carter bir aygıtı çarpmadan koruyan metal karton [Bah 1924] ~ Fr carton kalın kâğıt. titretmek . vizite karye köy.kartel [ xx/b] ~ İng cartel ticari işbirliği anlaşması ~ İt cartello [küç. Kıs. H. . protokol < İt carta kâğıt" kart2 karter [ xx/b] kılıf < öz J. mukavva ~ İt cartone [büy. harita " kart2. DK xiv] <Tükas-sıkmak. 2. 2. posta [ARasim 1897-99] ~Fr carte postale posta kartuş [ xix] ~ Fr cartouche 1. Carter Amerikalı mucit * Sözcüğün İngilizce biçimine rastlanmamıştır. kısmak. germek " kas- (= Moğ qasu. belge. kartezyen [xx/b] ~FrcartésienDescartes'in geliştirdiği koordinat sistemine ilişkin < öz René Descartes Fransız filozof ve matematikçi (1596-1650) kartograf 1. 2. tepe.] kâğıt pusula. arabacık. portatif yatak < Ven caro/carro araba " kargo kaş kas kas[mak Tü YT <Tü ~Vencariòla[İtcarriolo] [ viii] kaş 1.xi) fiiliyle ilişkisi gösterilemez. içine barut doldurulan mermi kapsülü. a. dolmakalemde mürekkep kapsülü ~ İt cartoccio kâğıt veya kartondan mahfaza " kart2 kartvizit ziyaret kartı" kart2.fiilinin varyant biçimi olması düşünülebilir. gözlerin üstündeki çıkıntı [CepK 193 5] kası. karyola [NKemal1872] 1. [TDK 1944] kas adale [Kıp. 2.

kasa kâse [ xiv] kâsâ a. [ML xx/c] bir işte eski ve ~ Ar qişr [#qşr] kabuk * İkinci anlamı eski kaşar deyiminden türemiştir. < İt cassa kutu " kasa . resmi mühür ~ Fr cachet metal baskı. yuva < İt incassare yuvasına veya kınına sokma. actyapmak " kon+. ayırmak * Aynı kökten Lat castus (ayrık. hisar. mahfaza ~ Lat capsa a. saf. büyük ve yassı bardak ~ Aram kasatura kaşe [ 192+] 1. kupa ~ Fa kasa çanak. qaSb] kesti "Giriş çıkışı kesilmiş yer" anlamında Lat castrum karşılığıdır.yerle bir + Lat agere. kesimci. ilaç kapsülü. [Bah 1924] tüfeğe takılan bir tür kısa bıçak. kasara [182+] ~Vencássaro geminin en üst güvertesi.+ İt cassa kasa.] surla ~ Fr cachalot sperm balinası ~ İsp [ xix] Edirne'ye özgü kabuklu peynir. damga < Fr cacher bastırmak [esk. a. sırça saray ~ Ar qaSSâb [#qSb im. mühür. a.] kesici. kasaba < Ar qaSaba [msd. < Lat capere içine almak. 2. kaptan köşkü ~ Lat castrum "giriş çıkışı kesilmiş yer".kasa [ 187+] ~ İt cassa sandık. saklamak " kapasite kasaba [MMem xvi] çevrili yerleşim. temiz). kap.İt incassatura tüfeğin kundağı. aksiyon kaşer < İbr #kşr uygun olma. castrare (iğdiş etmek). et <Tü [Kıp xiv] kaşak/kaşağu at kaşıma aleti [ xx/a] < Tü kaşı-" kaşı~ Ar qaSabat [#qSb msd. kasap kaşağı kaşalot cachalote kocabaş kâşane kasap kesip satan kimse " kasaba kaşar tecrübeli kimse (argo) [Gül xv] ~ Fa kâşâna camlı oda. süngü . caiz olma [ xix] ~ İbr kaşar Musevi dininde yenmesi caiz olan şey kaset [197+] ~ marka CompactCassette Philips firması tarafından geliştirilen teyp formatı # 1963 Phillips.a. kın.< HAvr *keskesmek. mahfaza " in+1. müstahkem yer. kutu. a. kale ~ HAvr *kas-tro. EŞKÖKENLİLER: Ar #qs?b : kasaba. tutmak. ~ Akad kâsu bardak.] ~ Lat coactare a. & Lat co(n). kutu. ~ Fr cassette [küç. oturtma & Lat in.] kutucuk ~ İt cassetta a.

kaside [ xiv] bir şiir formu ~ Ar qaSîdat [#qSd sf.yontmak. dolap (argo) Yun kaskaríka eşek şakası. bulan. yolda hız kesmek amacıyla yapılan enine keski < Fr casser kırmak ~ OLat quassare ~ Lat quatere.darbe vurmak. testis yanakların iç tarafı * Karş. siperlikli şapka < Fr casque miğfer " kask . saksı.] kasket [ARasim 1897-99] kasketa "küçük miğfer". " kasara kasırga Tü [ xi] kasırku fırtına kasis [ xx/b] ~ Fr cassis yol kırığı. f.[xi] yontmak. amaçladı kask [ xx/b] kafatası. kırmak ~ HAvr *kwst.sarsmak. [Kıp xiv] baldırın iç tarafı. quass. en kısa yoldan hedefe yöneldi. Karş. kazımak. kaşık Tü kazımak " kaşı[Uy viii+] kaşuk tahtadan yontulmuş şey. kaşkariko [ARasim 1897-99] hile. saklı bir şeyi [Uy.] bölen. taksim eden " kısım kasır/kasr[Aş xiv] kasr ~ Ar qaSr köşk.] İslam öncesinden kalan bir Arap şiir formu < Ar qaSîd [sf. kırmak kasıt/kast[Aş.) ~ O Yun kástron müstahkem yer. miğfer < İsp cascar kırmak ~ Fr casque miğfer ~ İsp casco 1. çarpmak. çarpmak. a. 2. 2. maksat < Ar qaSada kestirme yoldan gitti. bir ~ Fr casquette [küç.(titreşmek). haşır. Kaş viii+] kasık .] hedefe ulaşan. kaşık < Tü kaşı.a. kasım [Men xvii] 1.kaşı[mak Tü [ xi] kaşı. kaşımak * Belki ses yansımalı *kaş kökünden. [ 194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla İkinci Teşrin ayına verilen ad < Ar qâsim [#qsm fa. kasım gününden hıdrelleze kadar olan 6 aylık süre.< HAvr *kwet. kale. kışın ilk günü sayılan 11 Kasım günü. direkt. hedefe kilitlendi. kaba komedi < İt cascare düşmek " kasko kaşkaval [EvÇ xvii] tür peynir & İt cacio peynir + İt cavallo at" kavalye ~ İt caciocavallo "at peyniri". saray (~ Aram qaSrâ a. kasuk (deriden yapılan tulum). Yus xiv] qaSd ~ Ar qaSd [#qSd msd. kusursuz " kasıt kâşif ortaya çıkaran " keşif kasık Tü ~ Ar kâşif [#kşf fa.] amaç.] keşfeden. askeri kamp ~ Lat castrum a. ETü kasna. hışır.

1. rol dağıtmak ~ Nor kasta atış kasvet [Men xvii] kasavet 1. bir şeye göre veya bir şeyle ilgili olma. kaza < İt cascare düşmek < OLat *casicare < Lat cadere.] İspanyol müziğinde avuç içinde tutularak şakırtı sesi üreten ritm aleti ~ İsp castañeta kestanecik < İsp castaña kestane " kestane kasting [ xx/c] ~ İng casting (tiyatroda) rol dağılımı yapma < İng to cast atmak. kat1 Tü [Uy viii+] kat tabaka < Tü *ka. 2. kastanyet [Bah 1924] ~ Fr castagnette [küç. içerme. katılık.ayırmak. karmak. kat2 [etm (nehir) geçme.] kesin < Ar qaTc kesme " kat Tü [Uy. kalıba dökmek. sınıf. " kadans kaşkol + Fr col boyun " kaşe. kat’i kat2 [ xiv] ~ Ar qaTcı [#qTc nsb. ayrıştırmak. 2. sertleşmek. düşme. acımasızlık.] 1. tabakalaştırmak. katılaşma) * "Keder" anlamı Arapçada enderdir.karşı karşıya veya üstüste gelmek " kar* Fiilin asli anlamı "sertçe karşı karşıya gelmek veya getirmek" olmalıdır. yukarıdan aşağı doğru hareket. dökmek. keder. üstüne eklemek. zahmet ve sıkıntı çekmek < Tü *ka. cas-a.karşı karşıya veya üstüste gelmek " kat~ Ar qaTc [#qTc msd. kaderine çıkma. gaddarlık. 3. keder. 2. koparmak " kasara * Hint toplumunda kastların birbiriyle temas yasağından ötürü. yol alma < Ar qaTaca kesti [ xiv] kesme kata+ ~ EYun katá altta ve aşağıda olma. 2. bir şey hakkında olma bildiren edat ve fiil öneki . tasarlamak.kasko [ML xx/c] kaza sigortası ~ İt casco 1. rast gelme. acımasız davrandı (= Aram #qşy sert olma. zümre ~ Port casta [f. koli1 [ xx/a] ~ Fr cache-col boyunluk & Fr cache sakla kaşmir [KT189+] ~Frcachemire Keşmir şalı taklidi bir tür ince yünlü kumaş ~ İng cashmere a. acımasızlık. katılık. < öz Keşmir Kuzey Hindistan'da bir ülke kasnak <Tü [LOxix] gergef gergisi <Tükas-"kas- kast [ xx/a] ~ Fr caste Hint toplumunu oluşturan dört sınıfın her biri. hüzün ~ Ar qaswat/qasâwat^ [#qsw msd. hüzün < Ar qasâ sert idi. Kaş viii+] kat-/kad.] saf. ayrı ~ Lat castus ~ HAvr *kes.a. İkincil anlamlarda hem geçişli hem geçişsiz biçimlerin bulunması düşündürücüdür.] kesme.a. katı olma. kapsama. düşüş.

platform ~ OLat catafalicum & EYun katá + Lat falicus bir tür muhasara makinası" kata+ katakomb [Aİhsan1891] ~Frcatacombes yeraltı mahzeni. 2.] 1. +log katalpa * Güney Amerika yerli dillerinden. listeye yazmak. alaşağı etmek & EYun katá aşağı + EYun aireö almak " kata+ . < EYun kathairö indirmek.ayrışma. DK xiv] dizi ~ Ar qaTâr [#qTr msd. log-zaptetmek. defter. kaydetmek " kata+. bir dizinin ögelerini madde madde sıralayan yazı ~ EYun katálogos sicil. kervan < Ar qaTara [msd. analiz katalog [AMithat 1885] ~ Fr catalogue liste. yy'dan itibaren Roma yakınında Aziz Sebastian'a atfedilen yeraltı mezarının adı. hokkabazlık ~? * 19. çözünme ~ EYun katálysis a. göz perdesi ~ EYun katarrâktes şelale. çubuk katana süvari atı & Mac katona asker + Mac ló at [Peç xvii] iri Macar atı ~ Mac katonaló [ xx/a] ~ YLat catalpa bir ağaç türü ~ Amer katar [Yus. birbiri ardısıra dizili şeyler. < EYun katalyö birimlerine ayrıştırmak & EYun katá + EYun lüö. katalitik çalışan " kataliz [ xx/c] ~ Fr catalytique katalize ilişkin. şelale. dikey kapanan kale kapısı & EYun katá aşağı + EYun arâssö. arag-çarparak düşmek " kata+ katarsis [ML xx/c] ~ İng catharsis günah veya suçtan arınma ~ EYun kátharsis a.a. 2. damlalar dizisi. catalyt. her türlü yeraltı mezarı & EYun katá + Lat tumba mezar " kata+ katakulli [ xix] hile. katalizle kataliz [ xx/b] ~ Fr catalyse. yy'da diplomatik bir yazışmada Fr fait accompli sözcüğünün Osmanlıca yanlış (tek noktalı fe yerine iki noktalı kafile) okunuşundan türediği rivayeti muhtemelen yanlıştır. zabıt tutmak & EYun katá aşağı + EYun legöl.katafalk [ xx/b] ~ Fr catafalque üzerinde tabutun sergilendiği platform ~ İt catafalco iskele. lys-çözmek " kata+. katamaran [ML xx/c] ~ İng catamaran ~ Tamil kattumaram iki yanında denge çubukları bulunan kayık & Tamil kattu bağlamak + Tamil maram tahta. fesat. qaTr/qaTarân] damladı < Ar qaTrat damla " katre katarakt [ xx/b] ~ Fr cataracte 1. liste < EYun katalegö kaydetmek.a. mağara kilisesi ~ OLat catacumba 5.

katışık < Tü kat. < EYun kathédra 1. şırınga / İng catheter a. be+ katedral [ xix] büyük kilise ~ Fr cathedrale piskoposluk makamı olan kilise ~ OLat cathedralis (ecclesia) a. sedye kategori [ xx/a] ~ Fr catégorie ~ OLat categoria ~ EYun kategoria 1.a. [ xi] katır at ile eşeğin birleşmesinden doğan hayvan * Kat. sağlam. katmak " kat~ Ar qatl [#qtl msd. beraber "kat1. heca & EYun kata. karışık.eklemek. ~ EYun kate%ismos hocanın söylediğini sesli olarak tekrarlamak yoluyla öğretim. diyez katgut [ xx/c] ~ İng catgut kedi bağırsağı.a.] öldürme < Ar katık katil1/katl- Tü qatala öldürdü katil2 kâtip katır Tü [xiv] ~ Ar qâtil[#qtl fa.+ EYun e%ö seslenmek " kata+.eklemek. gerilmek " kata+. ~ EYun katheter daldırılan şey < EYun kathiemi batırmak. < EYun katatónos aşırı gergin < EYun katateinö aşırı gerilmek < EYun teinö germek. ton1 katbekat + & Tü kat + Fa ba ile. katılaşmak " kat[Uy viii+] katık ekmeğe katılan şey [Aş xiv] katl < Tü kat. koltuk ~ HAvr *sed-râ. sandalye. sokmak & EYun katá + EYun (h)iemi. ) + İng gut bağırsak " kedi katı Tü [Uy viii+] katığ/ka5ığ 1.< HAvr *sed-1 oturmak " kata+. piskoposluk makamı & EYun katá aşağı + EYun (h)édra oturma yeri.a.fiiliyle ilişkisi biçim ve anlam bakımından problemlidir. et. sertleşmek.a.] yazan. itham. 2. Aristoteles mantığında bir özneye atfedilen özelliklerin her biri < EYun kategoreüö biri veya bir şey hakkında konuşmak. katkı katla[mak YT <Tü [TDK 1944] < Tü kat-" kat< Tü kat" kat1 [TS xiv] kat kat yapmak . haşin.a. 2.katatoni [ML xx/c] ~ Fr catatonie bazı psikozlarda görülen aşırı gergin veya aşırı durgun hal ~ Alm katatonie a. 2. iddia etmek.] öldüren "katil1 ~ Ar kâtib [#ktb fa. daldırmak. her çeşit makam. sert. koltuk. eko kateter [ xx/c] ~ Fr cathéter vücuttan bir sıvı boşaltmak için sokulan boru. itham etmek & EYun katá hakkında + EYun agoreüö konuşmak " kata+ kateşizm [ML xx/c] ~ Fr catéchisme resmi bir öğretiyi soru-cevap şeklinde öğreten el kitabı ~ OLat catechismus a.atmak " kata+. yazıcı " kitap [ xiv] kâtib [Uy viii+] kağatır . ameliyatlarda dikiş için kullanılan bağırsaktan yapılmış iplik & İng cat kedi (~ Ger *kattuz a.

ekümenik (kilise) ~ EYun katholike (ekklesia) a.000 & Fr quatre dört + Fr million " kare. Roma mezhebine bağlı olan ~ Lat catholica (ecclesia) tümel.000. katre [Aş xiv] ~ Ar qaTrat [#qTr msd. a. katliam Ar câmm genel. 1.sertleşmek. katod [Bah 1924] ~ Fr cathode negatif elektrot ~ EYun káthodos aşağıya giden yol & EYun katá aşağı + EYun (h)odós yol" kata+. & Ar qatl öldürme + < Tü k at " ka t1 * -man ekinin işlevi açık değildir. 2. Kıp xiv] tabakalar şeklinde dizilen yufka yemeği Tü kat" kat1 * -mer ekinin işlevi ve ses uyumsuzluğunun nedeni açık değildir. ficus elastica. zahmet çekmek " kat* Katla.mihnet ve sıkıntı çekmek < Tü kat. katmer <Tü [T S.fiilinden anlamca bağımsız olduğuna dikkat edilmelidir. evrensel.a. Kıp xiv] sabır ve tahammül etmek. . kapsayıcı. sedir ~ EYun kédros a. günnük. bu bitkinin zamkından elde edilen elastik madde ^ 1745 La Condamine. Güney Amerika yerli dillerinden. tütsülemek " katran 1 * Lat cedrus > Fr cèdre. tütsü amacıyla yakılan ağaç özü < İbr/Aram #qTr duman tütmek. < Aram #qTr duman çıkarma. hol(o)+ katran 1 ~ Ar qaTrân/qiTrân [#qTr] zift ~ Aram qiTrân a. genel. & EYun katá kapsama edatı + EYun (h)ólos tüm. umumi" katil1. tütsüleme.000. buhur yakma katran2 ~ Yun kédron katran ağacı. ~ İbr/Aram qiTer buhur. a. her şey " kata+. evrensel. seyyah ~ Tupi caucho a. İng cedar (sedir ağacı) Yunancadan alınmıştır. dayanmak Tü katın. a.a.000. tütsü amacıyla yakılan bitkisel öz < İbr/Aram #qTr duman tütme. amme k at ma n YT [C ep K 19 35 ] ta ba ka ~ Fa qatl-i câmm a. milyon kauçuk [ 186+] ~ Fr caoutchouc kauçuk bitkisi.000.] damla ~ Aram qiTer buhur. buhur yakma " katran 1 katrilyon [ xx/b] ~ Fr quatrillion bin çarpı bin üssü dört sayısı. od(o)+ * Elektriğin geliş yolu anlamında. Fr. katolik [ xviii] ~ Fr catholique 1.katlan[mak <Tü [T S. tütsüleme.

[Çağ xv] yaşlanan ağaçların ~ Fa kâwak kof.a. içini boşaltmak " kav2 kavga çağırış < Fa ġaw feryat.kav1 Tü [ xi] kaw ateş. kavrulmak Aynu kökten *kağurı. EŞKÖKENLİLER: Tü kağ-/kaw-: kaburga2. 2. oyuk ~ HAvr *kaw. < HAvr kaval ~ Ar qawwâl [#qwl im. dini merasimlerde davul ve flüt eşliğinde ilahi okuyan kimse " kavil kavalye [ 187+] kavalyer ~ Fr cavalier 1.: kurak. kav1. mukavele . ok ve yay taşıyan muhafız < Ar qaws yay " kavis kavata [LO xix] ~ Yun gabátha/kabatha oyma ağaçtan kap. Lat cavare oymak. okçu. bağırış [Kut.] ayakkabıcı < Ar %uff ince deriden yapılan hafif topuksuz terlik < Ar %affa hafif idi" hafif kavak gövdesi içinde oluşan boşluk *keus. a. kawıdan (oymak.(kurumak). Aş xi] ~ Ar qawîy [#qwy sf. oyulmuş < Lat cavare oymak. oyuk.Ar qawwâs [#qws im.> kurı. kavurTü kuru.] gezgin şarkıcı. yasakçı . süvari.< HAvr *keus. şövalye < İt cavallo at ~ Lat caballus kavanoz [Bahş. boşluk. Sans khá (çukur. kilükal. kuru-. dans partneri ~ İt cavaliere süvari.] söz [Aş. kavaf ~ Ar %affâf [#%ff im.] 1.içi boşalmak " kav2 = Tü [CodC xiii] kavak veya söğüt ağacı. kofluk). nara kavi kavil/kavl< Ar qâla söyledi. şarap mahzeni ~ Lat cavus çukur.a. tutuşturucu olarak kullanılan kuru dal veya ağaç kabuğu *kâ-/*kağ. içi boş < Fa kâw çukur.] güçlü" kuvvet ~ Ar qawl [#qwl msd. yay çeken. boşluk). dedi [Kut.içi boşalmak veya boşaltmak * Aynı kökten Fa kav (çukur. 2. kazmak). Kenz xv] kavanos ~ Yun kabános/gabáno bir tür testi. oyuk. içini boşaltmak " kav2 kavas [ xvi] yabancı elçilerin muhafazasıyla görevli kimse.yanmak. mağara ~ HAvr *kaw. makale. kurut kav2 [ xx/c] ~ Fr cave mağara. DK xiv] ğawğâ ~ Fa ğawğâ gürültü patırtı. çömlek ~ Lat cavatus oyuk. kuru. oyuk. kurum 1. makule. kavil. Aş xi] kavl EŞKÖKENLİLER: Ar #qwl: kal. küçük çömlek ~ O Yun kabaína a.

. eğilmek. kayaç YT " kaya . Kaş viii+] kağur. 2. ulus.kızartmak. varmak. yanında veya yakınında olmak * Karş. şişirmek " kof kavun Tü [Uy viii+] kawun a. sert olmak * Karş. [DK xv] < Tü *kağ. kaytarkaya " katTü [Uy viii+] kaya a. EŞKÖKENLİLER: Tü ka?-2 : kay-.a. iki nehrin kavuştuğu yer < Tü kavış-" kavuş- kavuk Tü [Uy viii+] kaPuk sidik torbası.] bir yerde yerleşik olan halk. k?absı. yakın. [Arg.(bir şeye veya bir yana) dönmek.a.ulaşmak. [ xi] kaPra-sıkmak *kaP. sapmak. kayır-?.bitişmek. bükülmek.a. [TS xiv-xix xiv] 1. Moğ kada(n) (uçurum.(sürtmek.basmak.kavilya [LF xix] çivi ~ Lat claviculus [küç.a. varmak. Aş xiii] kavm ulus [#qwm/qym msd. kavram kavşak YT [CepK 1935] mefhum < Tü kavra-" kavra- < Tü <Tü [ xix] kavuşturan. kovuk. kayak1. üzerine sarık sarılan içi boş külah < Tü *kaP-boşaltmak. kalın ~ Ar qawm kavim [CodC. [CodC xiii] kay.] < Lat clavus çivi" kilit ~ İt caviglia bilek kemiği. ateşte pişirmek veya kurutmak. tazyik etmek.(sıkmak. kof. kaygı?. k?abıra. kavrulmak " kav1 Tü [Uy viii+] kaPşa.içini boşaltmak. kayp-/kayk. Men xvi] kayp. kaypak. yanında veya yakınında olmak " kavra- kay[mak Tü [ xi] ka5-2/kay. Moğ k?abı (yan. mesane. < Tü *kaP. kavim " kamet kavis qâsa büktü. sarp kayalık). [ xi] kawış< Tü *kaP. yaklaşmak. şişirmek " kof kavur[mak Tü kavurma kızartılmış et kavuş[mak [Uy. ayağı kaymak. sürtünmek. kavis < Ar kavra[mak Tü [Uy viii+] kaPır. sıkışık durmak). düşecek gibi olmak. içi boş şey. * Türkiye Türkçesinde fiilin kazandığı anlam. karıştıran. a.yanmak.pekiştirici biçiminden türemiş olmalıdır. yay haline getirdi [Aş xiv] ~ Ar qaws [#qws msd. sıkıştırmak). 3.a.bitişmek. < Tü *ka5ağ < Tü *ka5-l/kat-katılaşmak. bitişik).] yay. kaykıl-.aniden ve sert bir hareketle dönmek.

haşlanmak " ~ Ar ğâ'ib [#ġyb fa. Moğ k?adu. kayınço <Tü eçe ağabey " kayın 1. Ancak z > y eşitliği problemlidir. İnuit umiak (kadın kayığı). kaydıhayat ~ Ar bi qaydu-l-Hayât hayatta kalma koşuluyla. betula * Karş. Tü kayık veya kayak ile etimolojik ilişkisi sözkonusu değildir. Karş.kaygılanmak. Tü ka5ık (ağaçtan oyulmuş nesne .xi "Arguca") = kaz-/kazı.(oymak).(pişman olmak. tasalanmak. " [Uy viii+] kadğur. yaşam boyu & Ar qayd bağ. [ xix] kayğır. erkeklere özgü kayık < İnuit ka erkek ~ İng kayak Eskimo kayığı ~ İnuit kayak * Karş. Yus xiv] ġayb < Tü kayın-kaynamak. biçmek). nedamet getirmek . a. -li" haya2 kaygı/kaygu Tü ~ Fa yjlygma sahanda [Uy viii+] kadğu üzüntü. Tü ka5m.(kesmek.ix Uy). tasa. esirgemek kayış kayısı Tü <Tü kayınbirader < Tü *kayın eçe & Tü kayın evlilik yoluyla akraba + Tü [ML xx/c] yiyecek (argo) [Aş.] a. ece kayıntı kaynakayıp/kaybgaip kayır[mak Tü etmek. kaygı" kaygı [ xi] kadış kösele. kayak2 [ xx/c] "erkek aracı". kayık [ xi] kayğuk küçük sandal * Belki "ağaç gövdesinden oyulmuş kano" anlamında. pişmanlık Tü Tü ka5-2 dönmek " kay- * Karş. tasa.birini himaye < Tü ka5ğu endişe. koşul + Ar Hayâat hayat" kayıt. sertleştirilmiş deri [Arg xvi] ~ ? < Tü ka5-l sertleşmek " kat- .kayak 1 YT [192+] kayma arac ı <Tükay-"kay- * Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk Öz Türkçe kelimelerdendir. kayın 1 kayın2 Tü Tü [ xi] ka5m (= Moğ qadum evlilik yoluyla hısım ) [ xi] kaSırjğ kayın ağacı. hayat1 kaygana [MŞ xiv] kayğana yumurta veya omlet & Fa yjlya yumurta + Fa gîn dolu.

metal dökmek ) " kaynakaymakam [Kıp. caes. kaynatıp yoğunlaştırarak elde edilen esans). umursamaz. dönmek < Tü ka5-2 dönmek.Ar qayd [#qyd msd.[xiii TS. kayıtsız < Ar qayd " kayıt kaykıl[mak <Tü sapmak. yazıya bağlama. TS] aniden ve şiddetle bir yana dönmek. metal dökmek) * Ayrıca karş. başka birinin yerinde duran kimse " kaim. kaynak <Tü [Men xvii] 1. sezaryen. bükülmek " kay- kaymak Tü [ xi] kayak/kayñak (= Moğ qaylmağ kaynayan sütün yüzeyinde biriken yağlı madde < Moğ qayl.* Fa qaysı (kayısı kurusu) Türkçeden alıntıdır. kayser [ xi] ~ O Yun kaîsar Bizans hükümdarı ~ Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri < öz C. suyun kaynadığı yer. Moğ k?ayr/k?ayrmag/k?ayrk?ag (taş parçası). köstek. zabıt [KT xix] lakayıt.erimek. Sezar (MÖ 100-44) < Lat caedere. f. makam kayme [ xix] sehim kaimesi hazine tahvili. ayak bağı. [ xx/a] koşulsuz < Tü kayık. kaba et. 2. koşul.metal veya buz erimek. düşecek olmak < Tü ka5-2/kay. 2. Julius Caesar Romalı devlet adamı. kayna[mak Tü [ xi] kayın-/kayna. [ xix] 1862 idare reformuyla kazalara tayin edilen vali vekili ~ Ar qâ'im maqâm vekil. bağlama . 1830'da tedavüle çıkan ilk Osmanlı kâğıt paralarına verilen ad ~ Ar qâ'imat [#qwm/qym fa.[xiv Kıp. (kemik veya metal) yapışmak (= Moğ qayl. sapmak " kaykayrak <Tü [Men xvii] yassı ve düzgün taş. DK] eğilmek. Karş. disk [viii+ Uy] < Tü ka5-l [viii+ Uy] sertleşmek * Karş.] 1. bağ. biçmek " +sid * Sezaryen yöntemiyle doğduğu için Caesar (kesilmiş) lakabını almıştır. 3. kayıt/kayd[Aş xiv] kayd ayağa vurulan zincir. bağ. usare. 2. katı = Tü ka5ır . metali eritme yoluyla yapıştırma işlemi.1. pranga. ayağı kaymak. 3. bağlantı. kaytan [Men xvii] burma ipek veya pamuk kordon ~ ? < Tü kayır sert. Aş xiv] bir işi vekâleten yürüten kimse. kaim olan şey " kamet * "Para yerine geçen" anlamında. kalça < Tü kayna-" kaynakaypak <Tü [TS xvi xvi] kaygan < Tü kayıp. galeyan etmek.[xi] bir yana dönmek.kesmek. Moğ k?añda (özsuyu.] bir şeyin yerine geçen.

bekçi. çukurlaştırmak " kaz- . kaytar[mak Tü [Oğ xi] döndürmek. reddetmek" karşılığı olarak yazı diline ithal edilmiştir. çapulcu. iade etmek.a. * Muhtemelen bir Hintavrupa dilinden. Karş. yüz çevirmek. kalıcı. hüküm verdi kazak1 <Tü [Kıp xiv] bekâr. [ xvii] asker. Ar qiyamat/Aram qiyama (kıyamet) veya Aram #qym (ant.[xiii Kıp] dönmek. [TS xiii xiii] büyük bakır kap < Tü kaz. asker. [ xx/b] 1. kader. kayyım/kayyum2 yönetici. kaz[mak Tü [Uy viii+] kaz.). Alm gans.a. 2. reddetmek. İng goose (a. akıncı " kazak1 kazan Tü [ xi] kazğan kazılmış yer.a. sıyırmak. rendelemek). [CodC. Eİzl gas. kadılık makamı. Güney Rusya akıncıları < Tü kazak saçı kazınmış kimse. başıboş. < öz Casacco Kazak.(kazımak. "İşten kaçmak" anlamının kaynağı tesbit edilemedi. iade etmek. yargı çevresi. [ 195+] karısına sözünü geçiren erkek = Tü kazak saçı kazınmış kimse. yeminli sözleşme) sözcükleriyle ilgisi düşünülebilir. kaza [ xiv] ~ Ar qaDâ' [#qDy msd.oymak * Karş. 2. 3. akıncı. kazak2 [ xx/a] düğmesiz yün giysi ~ Fr casaque [xv] Ruslara özgü düğmesiz kısa yün giysi ~ İt casacca a. bükülmek " kay* 16. T S xiv-xvi xiii] geri vermek. tanrısal yargı. özellikle beklenmedik ölüm < Ar qaDâ yargıladı.) muhtemelen Türkçeden alıntıdır. Ar qayTan (a. * Kur'anda kullanılan Arapça sözcüğün anlamı açık değildir. ölüm. çukur. yülük < Tü kaz-" kaz* Saçını kazıtmak veya saçını kazıtıp bir at kuyruğu bırakmak en eski zamanlardan beri Orta Asya uluslarında belirli yasalardan muaf tutulan bir askeri zümrenin işareti olmuştur. yy'dan sonra Anadolu ağızlarında yaşayan bir fiil iken Dil Devrimi döneminde "iade etmek. ESlav gosy. geri dönmek < Tü ka5-2 dönmek. bir şeyi vekâleten idare eden " kamet kayyum Allahın bir sıfatı" kamet [ xiv] ~ Ar qayyim [#qwm/qym] ~ Ar qayyüm [#qwm/qym] ebedi. kayzer imparator ~ Lat caesar " kayser kaz Tü? [Uy viii+] kaz [ xix] Alman hükümdarı ~ Alm kaiser ~? HAvr *ghans.oymak. reddetmek.] 1. Fa gaz. kısmet. işten kaçmak < Tü kayt.a. yargı. Öte yandan Yak %aas (a.a.a.). Moğ qaru.* Yun gaïtáni. İtalya'daki Gaeta kent adıyla birleştirilmesi dayanaktan yoksundur.

.[Oğxi] keçi.] pislik.a. (= Akad kabâbu kızartmak. kızartılmış et ~ Aram ksbabâ a. yakmak) kebir keçe Tü? [ xiv] ~ Ar kabir [#kbr sf. servet.] kızartma. kazmak Tü * Kaz. kirlendi kebap [Yus.] yalancı. kâzip [msd. kazurat ~ Ar qa5ürât [#q5r çoğ.ücret veya kâr elde etmek [Uy viii+] kazğanç kazanış veya kazanılan şey. qa5ar] pis idi. f. EErm kaç/kayç (ıslatılarak dövülmüş yün doku. Ancak Ön Asya dilleri ile Orta Asya Türkçesi arasında 11. direk) < gaçu.] yargı. [Neş xv] kaDi asker [ xi] kazı. abdesti bozan şey < Ar qa5ura [msd. Kaş viii+] eçkü a. yy öncesi etkileşimin yönü ve biçimi spekülasyona açıktır. [Çağ xv]üçkü Güneybatı Oğuz grubu dışındaki tüm Türk dillerinde eçkü biçiminin türevleri kullanılır.kazan[mak Tü [ viii] kazğan. yapınca . [Çağ xv] kiçâ * Karş. sahte < Ar kaSaba ~ Ar qaDiyyat [#qDy msd. Kazak dansı < ~ Ar qâDi-l-caskar ordu " kaz[ xi] kazğuk/kazrjuk direk.fiilinin varyant biçimi olarak kabul edilebilir.] büyük" kibir [Oğ xi] keçe . Her iki dile bilinmeyen bir üçüncü kaynaktan alınmış olabilir. keçi Tü [Uy. direnmek).a. hazine < Tü kazğan- kazanç Tü " kazan-. Moğ gaçuğu (kazık. asker kazı[mak Tü ~ Rus kazáska Kazak kızı. Ermenice sözcüğün ilk kayıt tarihi Türkçe en eski örneklerden 300 yıl kadar daha eskidir.] < Ar qa5ürat [sf. +inç kazaska [ xx/a] öz Kazak Güney Rusya akıncılarına verilen ad " kazak 1 kazasker yargıcı" kadı. . aldattı kaziye mantıkta önerme " kaza kazulet » " kazurat [ xiv] ~ Ar kâ5ib [#k5b fa.viii). Gül xiv] ~ Ar kabâb [#kbb msd.eşmek. tez. kir.(katılaşmak. kazık kazık Tü kaz. ki5b] yalan söyledi. Karş." kaz- * Kazmak fiiliyle semantik ilişkisi açıklanmaya muhtaçtır.

Lit kate.). Aram kspün/kspptâ (küfe) belki Yunancadan alınmıştır. [Çağ xv] ~? Yun kátta/gátta a. Aram/İbr %atül (a. = Sans kapha a.a. Tü çetük/çetik (a. ölü defnetmek için kullanılan sanduka) Yunancadan alınmıştır. MS 1. Lat cophinus (küfe) > İng coffin (sepet. 2. suç veya günaha karşılık ödenen bedel < Ar kafara örttü. bir Sami dilinden alıntı olma ihtimali düşünülebilir. Gül xiv] ~ Ar kafan [#kfn] cenazeyi örten dikişsiz bez ~ EYun kófinos hasır veya çubuktan örülen büyük sepet. ) kefe [Yus xiv] terazi gözü ~ Ar kaffat [#kff] 1. a. yedekleme. Rus kot/koşka. güvence verdi (= İbr/Aram #kpl ikiye katlama. günahtan veya bir yükümlülükten kurtarma (= Akad kapâru a. temizleme. sandık [esk.keder kadara sıkıldı.] kâfirler < Ar kâfir ~ Ar kafıl [#kfl sf. terazi gözü (= Aram kappâ a.a. kef kafa a.] kefil olma. Latince C harfi Yunan alfabesinin erken bir biçiminden alınmıştır.a.] sıkıntı.a. eski Mısır'da alt tabakadan insanların cenazeleri için kullanılan hasır sandık" olduğu anlaşılıyor.) biçimleri aynı kökle alakalı olmalıdır. EŞKÖKENLİLER: Fa kaf: kef. kepçe. Yunanca kelimenin nihai kökeni belirsiz olup. kefere " kâfir kefil [Neş xv] [ xiv] ~ Ar kafarat [#kfr çoğ. garanti.]. Karş. İng cat. içbükey hale getirme ) * Yun káppa < İbr/Fen kappa (k harfinin adı) bu harfin Fenike/İbrani alfabesindeki şeklini ? ifade eder. < İbr/Aram #kpp bükme. kefen [CodC.] bir borcu üstlenen " kefalet .) kahvenin üstündeki köpük ~Fa/OFakaf köpük (=Ave Keyif sözcüğüyle karıştırılması yanlıştır.] suçunu silme. bunaldı kedi ~ Ar kadar [#kdr msd. küfe. Alm kater/katze. Lat cattus/catta. Ar qiTT/qiTTat (a. garanti etti. mugil * Yun kéfalos ve kefale biçimleri arasındaki ilişki anlaşılamadı. kâse. köpük? kefal cephalus EYun kefale kafa.a. küfe * Arapça sözcüğün nihai anlamının "hasır sepet. baş [Arg xvi] ~ Yun/EYun kéfalos bir tür balık. ikileme. avuç. * Karş. yy'dan itibaren Kuzey Afrika'dan Akdeniz dillerine yayılan bu kelimenin nihai kökeni muammadır. el ayası. kevgir. xi Oğ). bunalma < Ar [DK xv] . kefalet ~ Ar kafâlat [#kfl msd.a. güvence < Ar kafala kefil oldu. DK. çift olma = Akad kapâlu ikiye bükmek) kefaret [Kut xi] ~ Ar kafârat [#kfr msd. EErm katu.a. gizledi ~ İbr/Aram #kpr silme.

elektrik. soygun yapmak). kehrübar ~ Fa kahrubâ "samankapan". zorla almak = OFa röp zoralım. Karş.] Araplara özgü baş ~ Ar kahânat [#khn msd. soygun < Havr *reup. EŞKÖKENLİLER: Fa kah/kah : kârgir. kafatası Aynı kökten Lat calvus. İng rob (çalmak. talancı). kafatası). ruba kapmak. [ xx/a] aptal. tyhmus ~? Fa kâkul/kâküti yabani zahter (=? Sans kukuTa yenebilen bir ot (marsilea quadrifolia?)) < [ xx/b] ~ İng cake hamur pastası < Ger *kak-/*kok- * Karş. f. dayı [Uy. . keklik keko kekre Tü Tü [Kaş xi] keklik/kekelik a. [Men xvii] ekşi. bön ~ Kürt keko ağabey. çalmak) * Kehribarın yüne sürtününce elektriklenme özelliğinden ötürü. kekik vulgaris [Men xvii] yaban nanesi. İng rover (hırsız.] gaipten haber ~ Fa kahkaşân samanyolu & Fa kehribar [Men xvii] kehrübâ vulg.] kısa ve tutuk ses. pepe. Fa kakij (roka). fiil adı yapan -me eki olmadığı açıktır. yarpuz. [Men xvii] kekeği. kehribar kek pişirmek " kuzine kekâ kekeme <Tü [Kıp xiv] kekeğü kekeleyen. Kaş viii+] kekre acı bir tür ot. a. kubbe " kehribar ~ Ar qafiyyat [nsb. [ xviii] yabani zahter. keskin (tad) [ xiv] saçsız baş. kekeleme sesi * -me eki muhtemelen dissimilasyon ürünü olup. • Aynı Hintavrupa kökünden Alm rauben. Rus golyı (kel. fosilleşmiş reçineden oluşan ve yüne sürtününce elektriklenme özelliğine sahip olan sarı madde & Fa kâh/kah saman + Fa ruba kapan (< Fa rubüdan. çorak arazi ~ Fa kal saçsız baş ~ HAvr kel *gal-1 kel. [LO xix] kekeme Tü kekek [onom. kafa " kafa kehanet verme < Ar kâhin " kâhin kehkeşan [Men xvii] kah saman + Fa kaşan yuvarlak çadır.kefiye örtüsü < Ar qafan baş.kapmak. çalmak.

erdi E Ş K Ö K E N Lİ L E R : Ar #kml : ekmel. tekmil keman . f. eksik.] bukağı ~ ? [EvÇ xvii] kelepür ganimet malı * Yun kalo emporió (iyi ticaret?) deyiminden türetilmesi zorlamadır. ikmal. olgunlaştı. mükemmel. keler keleş kelime şey. 10. a. tekemmül. mükemmellik < Ar kamala bütünleşti. ıztırap. söz. hastalık.]tamveolgun olma. yakışıklı [DK xiv] ~ Ar kalîmat [#klm sf.] 1. kusurlu onom anlamsız konuşma sesi kemal [Kut. kelepçe < Fa kalab ip kangalı kelepir [ xiv] Tü [ xi] kepeli.kelam [Aş. kâmil. kelebek kelek 1 kelek2 kalakku a. [CodC xiii] köbelek/kelebek ~ Fa kalak ham meyve. özellikle kavun ~ Ar kalak Dicle nehrine özgü sal ~ Akad [Yus xiv] kelepçük ~ Fa kalabça [küç.] söylenen [Men xvii] ~ Fa kalla kafanın üst kısmı. kemal.Fa/OFa kaman yay. kavis keme trüf~ Akad kam'atum keme ~ Ar kam'at toprak altında yetişen bir tür mantar. noksan. [Yus xiv] yay. 2. söyledi ~ Ar kalam [#klm msd. DKxi] -Arkam âl[#kmlmsd. [KT xix] yayla çalınan bir çalgı . yy'ın ilk yıllarında Basra'da al-Aşcarı çevresi tarafından benimsenmiştir. İslami teoloji ilmi < Ar kalama konuştu. kavis. mütekâmil. ağrı. Yus xiv] söz konuşma. tekâmül.] bir tür büyük sepet < kelter EYun kálathos alt kısmı dar olan hasır sepet kem kem küm Tü [Uy viii+] kem 1. * Arapça sözcüğün ikinci anlamı M. kuru kafa " ~ Yun kalathários [küç. 2. sözcük " kelam kelle kel Tü? bir balık türü ~? Tü keler kertenkele ~? [TS xvii] yiğit. bahadır.

= Ave kamara.a.a. kenef [Men xvii] kenif helâ ~ Ar kanîf [#knf sf.a. kuşak. a. bele sarılan şey.kemirmek kemiyet nicelik < Ar kamm ne kadar ~ Ar kammiyyat [#kmm msd.a. kanf] kanadı altına aldı. Alm. [Kıp xiv] kene/köne ~ Fa kana kan emici bir parazit . kısa yay.sivri. batmak kene * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir. sığınak.a. kemoterapi [ xx/c] ~ İng chemotherapy kimyasal tedavi ^ 1907 Paul Ehrlich. helâ < Ar kanafa [msd. Fr chimiothérapie (a. = Aram kanspâ a.).a. saklayarak korudu < Ar kanaf kanat (= İbr kanap a.] miktar.a. yayla ~ Fa kamand çekince daralan düğüm.) kenet [EvÇ. 2. tonoz ~ EFa kamara. kuşak kemik <Tü [MŞ xiv] kemük a. 3. terapi * Karş.] 1. Hindistan'da bir ülke. biyokimyacı & EYun %emia kimya + EYun therapeía tedavi" kimya.a. 2. [Çağ xv] kemizdek kıkırdak ('kırt' sesi çıkarmak?) " kemirkemir[mek Tü [ xi] kemür.. perçin ~? kenevir [MŞ xiv] kenevür kenevir bitkisi ~ Yun kannaboúri kenevir tohumu < Yun kannábi kenevir bitkisi.kavis. kenar a.kemençe çalınan bir çalgı " keman kement [ xiv] ilmik < Fa kamîdan küçülmek < Fa kam küçük ~ Fa kamança [küç.) kendi Tü [Aş xiv] [Orviii]kentüa. ~ Fa kanar kıyı.sert bir şeye diş geçirmek.a. kucakladı.] korunak. bugün Afganistan'da Kandahar bölgesi. mimaride kemer veya kubbe. diken. (= Ave karana. cannabis sativa ~ EYun kánnabis a. Yus xiv] kuşak ~ Fa/OFa kamar 1.a. ~ HAvr *kannabis a. kıtırdatmak? < Tü kemür. kemer [Aş.a. bel. Men xvii] kined/kinet büyük taşları birbirine bağlamakta kullanılan demir raptiye. kenevir bitkisinin uçları < Sans gandh. çevre ~ OFa kanâr/karân kendir [Uy viii+] kendir/kentir kenevir bitkisi ~? Sans gândhâra 1. 2.

rezil [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr quintette beşli çalgı grubu " kental ~ İng cap kasket ~ Lat cappa külah. kaban. DK xiii] = Moğ kebenek çoban kepenek keçesi. Karş.fiilinden. yüce davranış.Ar karâhat [#krh msd. Yus xiv] ~ Ar karâmat [#krm msd. Bak.a.] 1. < OFa kaf köpük " kef kepek Tü ~ Fa kafça kazan üstünden köpük almaya yarayan [Uy viii+] kebek saç kepeği. kale (= Saka ~ Fr quintal beşyüz kiloluk ağırlık birimi < Lat quinque. haşarı çocuk boynuzlu. kepçe büyük kaşık ~ OFa kafiç a. 2. kepenk gölgelik [Men xvii] pencere ya da kapının dışına takılan ahşap ~ ? * Muhtemelen Tü kapa. Erm gġbank (kilit) sözcüğüyle birleştirilmesi gerek ses gerek anlam bakımından mümkün gözükmemektedir. a. mekruh olanı yapma.). Alm hanf. aba üstlük * Ar qaban ve OLat cappan biçimleriyle benzerliği ilgi çekicidir. kenger enginar kent kanthâ a. istemeyerek veya iğrenerek yapma. Fa kanab. hizmet. Rus konoplya (a. quint. [LO xix] ~ Fa kabada gevşek talim yayı * d > 5 > z dönüşümü Farsça alıntılarda tipiktir.a. 2. mecazen içki içme " kerh keramet [Aş. Ar qinnab (a. a.) Farsçadan alıntıdır.* Aynı kökten Lat cannabis. soyluluk belirtisi. cömertlik. İng hemp. " penç kentet kep "kaput kepaze hamiyetsiz.beş ~ HAvr *penkwe a. evliya tarafından icra edilen mucize " kerem kerata 1 [ xix] yaramaz. [ xi] kepek tahıl kepeği [İMüh. [ xiv] kerahiyet mekruh olan bir şeyi yapma .] 1.) kental [EvÇ xvii] [ xi] kend [ xx/b] ~ Fa/OFa kangar yabani enginar" ~ Sogd kand/kant kasaba. şeytanın lakabı < Yun kérato boynuz " kerata2 ~ Yun keratás kerahat .a. külahlı cübbe [Men xvii] kepaze gevşek talim yayı.

a.] cömert.[küç.a. kerime.Ar karîmat [#krm sf.] cömert hanımefendi. kerat. kerevit [Men xvii] ~ Yun karabída küçük istakoz veya büyük karides ~ EYun kârabis. lağım " geriz .] tekrar. [ xx/a] pasif ~? Fa kârez su yolu. soylu. f. kereviz [MŞ xiv] kerefes. " korna * Karş. soylu hanım < Ar karım cömert.boynuz " kerata2 kere [DKxiv]kerre < Ar karra [msd. karabid. yüce gönüllülük.kerata2 [ 188+] ayakkabı çekeceği boynuz ~ EYun kéras. nefret etti kerim değerli" kerem kerime [ xiv] ~ Ar/Fa ~ Ar karh [#krh msd. Aş xi] [MMem xvi] yüksek rütbeli birinin kız evladı . tekrar etti ~ Yun kérato ~ Fr kératine boynuz ve tırnak ~ Ar karrat[#krr msd. < EYun kârabos 1. 2.a. apium graveolens = OFa karafs a. İng crab < Nor krebit (yengeç) ile etimolojik ilişkisi meçhuldür.a. nefret < Ar kariha ~ Ar karım [#krm sf. ikram. cömertlik < Ar karuma soylu idi.< HAvr *ker-1 a. mükrim kereste [Men xvii] kerâste/kireste biçilmiş ağaç karastün büyük yükler için ağırlık ölçüsü. kerim.] iğrenme. karr/takrâr] geri geldi. İng shoe horn (ayakkabı çekeceği).] a. istakoz. keriz eşcinsel [ xix] köçek havası (argo). Yus xiv] ~ Ar karam [#krm msd. [Kut.a. yüce gönüllülük gösterdi EŞKÖKENLİLER: Ar #krm : ekrem. soylu " kerim * "Kız evlat" anlamı Osmanlı Türkçesine özgüdür. defa kerem [Aş. ~ HAvr *kers-s. [ xiv] kirevet kürsü şeklinde yatak ~ Yun ~? Fa * Lat grabatus (yatak) Eski Yunancadan alıntıdır. [ARasim 1897-99] . kerat. [ xviii] kereviz karafs kökü yenen bir sebze. keratin [ xx/b] hammaddesi < EYun kéras. kerem. kerh iğrendi. çeki kerevet krebáti yatak ~ EYun krabbátos a. keramet. bir tür boynuzlu böcek * Yunanca sözcük bilinmeyen bir dilden alıntıdır. deniz böceği. = Aram ksrepsâ a.a.] soyluluk.a.

Roma'da ilgi çeken şark tipi cübbesinden ötürü takılmıştır. 2. pense Tü? [Uy viii+] kerpiç pişmemiş topraktan yapılan tuğla kerrake mensuplarının giydiği bir tür cübbe #krk sarma. tanrı ) + EYun misse Pazar ayini (~ Lat missa < Lat mittere. < Aram * Vehbi'nin kerrakesi deyimi anlaşılamamıştır. kıskaç. kelpetin . lacerta nilotica [MŞ. kerrat çarpımlar < Ar karrat" kere kert[mek Tü [ xiv] ~ Ar karrât [#krr çoğ.göndermek)" mesaj kerpeten kerpiç [ xiv] kelbeteyn . DK. pusula kadranının dörtte bir veya 4x4'te bir dilimi ~ Lat quartus çeyrek < Lat quatuor. 211-217) lakabı. tavuk) * Karş. Fa karkar (bir tür güvercin).a. Gül xiv] kârbân/kârvân kârbân/kânvân kafile.gedik açmak. katar ~? Akad %arrânu yol. çentik yapmak kerte [LFxvi] ~Yun kárta pusula kadranının 1/16’lık dilimi ~ İt quarta (parte) 1. kilise < EYun kyrios rab. quatr. Ancak *karkanz biçimine Farsçada rastlanmadı.dört" kare kertenkele sürüngen. kervan kes [ 196+] basketbol ayakkabısı ~ ? ~ Fa . karkarak (saksağan).kuş. özellikle ticari yolculuk. oynaş ? xvii). [KT xix] kerrake eskiden ilmiye ~ Ar karakat Araplara özgü bir tür cübbe ~ Aram ksrâkâ a. yolculuk. kerli ferli kuvvet.a. kerteriz [LF xvi] ~ Yun kartárizo pusulanın 32'de bir bölümlerine göre yön tayin etmek ~ Ven *quartarisàr a. karkama (kuyruksallayan kuşu). a.kerkenez [Men xvii] kerkenz doğangillerden küçük yırtıcı kuş ~? Fa karkas/karkas akbaba (= Ave kahrka. matematikte [ xi] kert.) ile ilişkisi üzerinde durulabilir. [Men ] kelbetln vulg. sarınma [Men xvii] kereke .Fa kalbatîn / Ar kalbatân kerpeten. ihtişam " fer < Fa kar u far güç ve kuvvet & Fa kar kermes [ xx/b] hayır için yapılan satış ~ Fr kermesse Kilisede Pazar ayininden sonra hayır için yapılan satış ~ Hol kerkmisse kilise ayini & Hol kerk kilise (~ Ger ~ EYun kyrikón "tanrı evi". < Ven quarta kerte " kerte kervan [Aş. Yus. Belki kürrekî (eşcinsel sevgili.] defalar. • Suriye kökenli olan Roma imparatoru Caracalla'nın (hd. çeyrek. miss. varan. celadet + Fa far parıltı. Amr xiv] Nil nehrinde yaşayan bir tür büyük ~? * Tü keler (kertenkele) ile benzerliği muhtemelen yakıştırmadır. Yun krokódilos veya lakérta (a.

2.) Orta Farsçadan alınmıştır. = Akad kîsu a. anıt. yaşlı kimse. kese [Gül xiv] ~ Fa kısa büzük. . keşfetme < Ar kaşafa ortaya çıkardı kesim YT [CepK 1935] mukataa. nakit para ~ ~ Ar ka6âfat [#k8f msd.] yoğunluk < Ar ~ Ar kasâd [#ksd msd. Erm ksag (a. kırık. (= Aram klsâ a.].a.) keş2 İt cassa " kasa kesafet ka6ufa yoğun idi kesat < Ar kasada (satışlar) durgun idi [Aş. örtüsünü kaldırma. kesin YT [CepK 1935] < Tü kesinkes [xix LO] katiyen < Tü kes-" kes- kesir/kesr[Yus xiv] ~ Ar kasr [#ksr msd. torba. kilise hiyerarşisinde bir sınıf rahip < Aram #qşş yaşlanma. şeyh. keşide çekmek " keş1 kesif ~ Ar ka6lf [#k6f sf ] yoğun " kesafet ~ Fa kaşlda çekilmiş.a.] 1. ~ Fa kaş çeken < Fa/OFa keş1 uyuşturucu kullanan kimse kaşîdan çekmek (= Ave karş.a. Yus xiv] [ xx/c] nakit ~ İng cash para kasası [esk.) muhtemelen Farsçadan alınmıştır.] (satışta) durgunluk * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. 2.a.) * Ar kıs (a.a.a. çekilen < Fa kaşîdan keşif/keşf[Aş xiv] keşf ~ Ar kaşf [#kşf msd. kısım < Tü kes-" kes- * Kısım < Ar qism kelimesinden esinlenme yoluyla türetildiği açıktır. Uludağ " keşiş kesit YT [Geom193+] <Tükes-"kes< öz Keşiş Dağı * -it eki için karş. aritmetikte tam sayıdan küçük birim < Ar kasara kırdı keşiş [DK xiv] ~ Ar kaşiş Hıristiyan rahibi ~ Aram qsşlşâ 1. yaşlı olma keşişleme [LF xvi] güney rüzgârı İstanbul'un güneyinde bir dağ.a. kırıntı. bölge. [TDK 1955] bölük.kes[mek Tü [Uyviii+]kes-a. özellikle para torbası ~ OFa *klsag a.] ortaya çıkarma.a.

keşmekeş çekişme < Fa kaşîdan çekmek " keş1 keson caisse [büy. kurutulmuş yoğurt. her iki anlamda * -ek eki açıklanmaya muhtaçtır.a.] elde etme. a. İng chestnut. uç " kata+ ~? Yun katapéras aşağı taraf. ~ Ar ka6rat [#k6r msd.] a. Karş. a. keşkül tatlısı [LO xix] keşkûl-i fukara fakir kâsesi. kaşkma (arpa ekmeği). a. = Ave kata.keşke/keşki keşkek buğday veya arpayla yapılan bir yemek [CodC xiii] ~ Fa kaş ki temenni bağlacı [Men xvii] keşk/keşkek 1. Sasani devletinde köy yöneticisi & Fa kad/kada ev (~ OFa kadag a. kazandı kesret sayıca çok idi EŞKÖKENLİLER: Ar #k?r : ekser.a. ~ Akad kitüm a. rahne [ML xx/c] ~? ~ İng ketchup ~ Malay keçup balık keten [Aş xiv] ketan/kettan kettânâ/ktünâ a. kurut. yönetici" hüda . a.] kasa ~ İt cassa " kasa ~ Fr caisson büyük kasa.] a. ~ Aram [ xx/a] ked çentik. Fa kaşkab (arpa suyu). 2. teksir kestane E Yun kástana [f. ~ Sumer ketenpere ucu & EYun katá aşağı + EYun péras taraf. < Fa kaşk a. Yus xiv] ~ Fa kad %udâ i evsahibi. kesret. a. ket [vurmak ketçap sosu kete külde pişmiş çörek (halk) ~ Ar kattan a. * Karş. bir şeyin alt kethüda [Aş. Alm kastanie < Lat castanea < EYun. kesp [etm kazanma < Ar kasaba elde etti. hücre ) + Fa %udâ efendi.] çokluk < Ar ka6ura [MŞ xiv] kasdana ~ Yun kástano [n.oda. 2. bir tür karışık süt < Tü keşkûl [xiv-xix] dilencilerin ve kalenderi dervişlerin taşıdığı kâse ~ Fa kaçkül/kaşkül dilenci [Men xvii] [ xx/c] ~ Fa kaş mikaş "çek-çekme". ev işlerini idare eden kişi. çekmeceli komodin < Fr [Aş xiv] kesb ~ Ar kasb [#ksb msd. Ar kaşk (arpa suyu) Farsçadan alıntıdır. oyuk.

kevgir + Fa gır tutan " kef. az [Men xvii] kavvâde fuhşa aracılık eden kadın. ruh hali.] nasıllık.a.Ar kayf [#kyf] durum. ekâbir < Ar kabir büyük " kebir * Türkçede tekil sıfat olarak kullanımı 'kibardan biri kimse' deyiminden türemiştir. özellikle [T S xiii] ' anlamında keza kez/gez kere. böyle < . [LO.] büyükler. namazda dönülen yön < Ar qabila kabul etti. Karş. keyif/keyfiyi ruh hali. yy'da türetilmiştir. " gavat * -ş. kabr/kubr/kabârat] büyük idi ~ Ar kibr [#kbr msd. Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. a. ki kibar zarif [passim xiii] ~ Fa/OFa ki ilgi edatı [Yus xiv] büyükler. ~ Ar kibar [#kbr çoğ. ab * Ses değişimi Ar ka55âb (yalancı.Fa tez âb keskin su.Ar ka5a onun gibi.ile yazımına 20. kibir [Aş xiv] kibr Ar kabura [msd. a.] büyüklük. kalite.] namazda Mekke'ye dönme. katm] sakladı.] sır tutan. geri" . KT xix] seçkin sınıfa mensup kimse. sesini kıstı kevaşe kevâşe fahişe (argo) ~ Ar katum [#ktm im. +gir keyfiyet < Ar kayfa nasıl < Ar kayf durum " keyif [ xiv] ~ Fa kafglr büyük süzgeç & Fa kaf köpük ~ Ar kayfiyyat [#kyf msd. dolandırıcı) sözcüğünden kaynaklanmış olabilir. asit" tiz.ketum konuşan < Ar katama [msd. [ xx/c] ~? Ar qawwâdat a. öyle & Ar ka gibi + Ar 5a o [MMem xvi] ~ Ar ka Sâlika bunun gibi. yy'm ikinci yarısından önce rastlanmamaktadır. defa < Tü ke/ke5 arka. hoşnutluk <Tü kez geri * "Geri gelme" keza kezalik Ar Sâlika bu " kezzap . boyun eğdi" kabul kibrit a. ~ Akad kibrltu a. [ xiv] ~ Ar kibrit [#kbrt] kükürt ~ Aram kebrltâ/kubritâ . azamet < kıble [ xiv] ~ Ar qiblat [#qbl msd. nitelik * Arapça sözcük Aristoteles'in kullandığı EYun poiötes < poîos karşılığı bir felsefe terimi olarak M. 9.

eski olma) kifayet yetişme. oda ~ HAvr *kel-nâ. özellikle çömlek yapımında kullanılan balçık * Karş. bacağın arka tarafı * Batı Oğuz ve Kıpçak dillerine özgü bir sözcük olup Azerbaycan Türkçesinde "arka ayak" anlamındadır. iplik eğirme çarkı < Ar qalaba çevirdi. önceledi < Ar qadam ayak (= Fen/ İbr/Aram #qdm 1. kil(o)+ EYun %ilios bin kıl[mak kılaptan Tü ~ Fr/İng kilo. döndürdü " kalp2 Tü? [Kaş xi] kulaPuz yol gösteren.bin (sadece bileşiklerde) < [ viii] kıl.] çıkrık. hücre ~ Lat cellarium mahzen. qadm/qudüm] bir adım önden gitti. kıdem [MMem xvi] ~ Ar qidam [#qdm msd. (= Moğ qılğasu(n) atın kuyruk kılı kil [Aş xiv] gil çömlek yapımında kullanılan balçık Fa/OFa gil çamur.] daha eski olma. eylemek [Men xvii] kılabudan çok ince altın veya gümüş iplik Ar qallâb [#qlb im. kiler < Lat cella hücre.] kıkırdak sesi " gırtlak [Uy viii+] kıl a. 2. ayak. gırtlak.< HAvr *kel-2 kapatmak. kılçık Tü [ xi] kıltık tahıl kılçığı. önce gelme. [ xiv] hafifi gülme sesi <onom [T S xv] kekirdek/kekirdak 1.yapmak. yardıma yetişme < Ar kafa yetti kıh kik kıkır/kikir kıkırdak kıl Tü onom onom kısık gülme sesi [ xx/b] " kah ~ İng gig dar ve uzun kayık " kakır [Aş xiv] ~ Ar kifâyat [#kfw msd.] yetme. çok eski olma < Ar qadama [msd. a. rehber kılcal YT kılavuz [TDK 1944] < Tü *kılca küçük kıl" kıl * Fr capillaire (kılcal < Lat capillum kılcık) çevirisidir. 2. etmek. örtmek. balık kılçığı < Tü kıl" kıl kiler [Arg xvi] kilar ~ Yun kellári erzak odası. gizlemek . mahzen. kıkırdak < Tü kırt/kıkırt [onom. Akad qıru (zift. katran).kıç Tü? [Kıp xiv] baldır.

kılıbık ^7 kılıç Tü [Uy viii+] kılıç a. kilise [DK xiv] ~ Yun ekklesia Hıristiyan tapınağı ~ EYun ekklesia toplantı. kloz. yy'da tesbit edilmiştir. klostrofobi. kilit [Kaş xi] iklid . yazı dilinde tercih edilen kenıse'nin yerine geçmiştir. civata). = EYun kleïs. < EYun kleiö kapatmak. claus. gram ~Fr kilometre [Düs I. klozet. a. yatak örtüsü. klarnet * Karş. = Akad qilpu a. a. örtmek ~ HAvr *klâu. * Aynı kökten Lat claudere.4. klitoris Lat claudere : eksklüsif. belki clavus (çivi. ilan etmek & EYun ék dışa + EYun kaleö bağırmak ~ HAvr *kels-2 bağırmak. hal ve hareket. Aramice biçim en erken MÖ 6. kleid. [Men xvii] kıyafet * Türkçe sözcüğün anlam gelişmesi Ar qiyafat sözcüğünün Türkçe anlamındaki evrime paraleldir.a. yüksek sesle çağırmak " ek+. kapalı olmak. Alm keller (kiler). EŞKÖKENLİLER: EYun kleío : kilit. huy.499 187+] kilometro . kavilya kilo/kilogram [Düs I. Lat clavus ve clavis biçimleri arasındaki biçimsel ilişki açık değildir. metre .(kapatmak). [İdr. örtü (= Aram qslâpâ a.a. derinin dış tabakası. klavye. Ayrıca aynı kökten Ger *hallö (kapalı yer).) kılık Tü < Tü kıl-" kıl[Uy viii+] kılık karakter.a.4.* Aynı kökten İng cellar. Türkçe kilise biçimi. meclis < EYun ekkaleö yüksek sesle çağırmak.) bir Yakındoğu dilinden alıntı olmalıdır. İng cell. [ARasim 1897-99] .Fr kilomètre bin metrelik ölçü birimi" kil(o)+.a. EYun kalyptö.a.a. [Bah 1924] karısının emrinden çıkmayan erkek kılıf ~ Ar qilf [#qlf msd. kurultay. kilim [Gül xv] . töre. davranış. Lat celare. oklüzyon Lat clavis : klavsen. occulere (saklamak). keçi yününden yaygı = Aram gaîlmâ örtü. Bak. kıyafet. [Arg ] keçi yününden yapılmış örtü gilîm battaniye. Ar kanısat (kilise) < Aram.a. DK xiv] kilid ~ Fa kilîd anahtar ~ O Yun kleidí a. adap.491 187+] kilogram kilo/kilogramme bin gramlık tartı birimi " kil(o)+.] bir şeyi örten zar. EYun kálymma (a. kle Lat clavus : civata. clavis (kilit). Fr cellule (hücre). yaygı ~ Fa * Farsça sözcüğün nihai kökeni belirsizdir.

kısas.kan bedeli ödemek. kimyager kimyager edinen. ~ Akad kamunu a. Kıp xiv] kimerse/kimesne/kimesne/kimse kişi < Tü kim ise " kim kimya [Kut xi] ~ Ar kTmiyâ' kara büyü ilmi ~ OYun khemeia simya. Yus xiv] ~ Fa km garez.) [ xi] kımız mayalanmış at sütü [TDK 1944] h ü viyet <T ü kim"kim * Karş.a. a. kâr & Ar kTmiyâ' + Fa -gar yapan. hüviyet < Ar huwa (kim).< HAvr *kwei.Mıs khem kara EŞKÖKENLİLER: Yun khemeía : kemoterapi.kilükal dedi". meslek kimyon [MŞ xiv] kimnun ~ Yun/EYun kyminon baharat olarak yenen bir tohum. -cı" kimya. cereme). kımıl 1 onom [Arg xvi] kısa erimli ve sürekli hareket ifade eden ses * Karş.) biçimi Aramca veya başka bir Sami dilinden alınmıştır. dedikodu " kavil kim Tü [Aş xiv] ~ Ar qıl u qal [#qwl] "denildi ve [ viii] kim soru zamiri. kimya. cuminus ~ Aram kamuna a. kimono biçimi entari ~ Jap kimono giysi. kara büyü. metalleri dönüştürme ilmi < EYun %emia "Kara ülke". * Ar kammun/kamnun (a. a. düşmanlık ~ OFa ken kan davası (= Ave kaenâ. Mısır . a. kin [Aş. KIPIR. entari kimse <Tü [Hay 1959 195+] ~Fr/İng kimono Japon [TS. kın xi] kın kılıç veya bıçak kılıfı Tü [ . kımıl2 kımız kimlik Tü YT zararlı bir böcek ~ Ar qaml bit (= Akad qamlu a. KIVIR. [passim xiii xiii] ilgi edatı * İlgi edatı olarak kullanımı muhtemelen Farsça ilgi edatı ki etkisi gösterir. kan davası gütmek * Aynı kökten EYun poina (kan bedeli.kan bedeli) ~ HAvr *kwoi-nâ.

[T S xiii xiii] kökünü kazımak.] dolaylı anlatım.a. öldürmek. 2. kesmek. model "gibi kıpır onom kısa ~ Ar qinnab/qunnab [#qnb] kenevir. [LO xix] alay etmek.(a. < EYun kinesis hareket < EYun kineö hareket etmek ~ HAvr *kis-neu. kına[mak Tü [Uy viii+] kına. eziyet Tü kıy. [ xx/c] ayıplamak. ıssız yer . *Kı-/*kığ.)." kıykınakına [ 186+] ~ İsp quinaquina cinchona ağacı kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç. kığır. " kenevir kip YT [CepK1935] -Tüklb/klp[xi] kalıp.a. Karş. boğ-. bir şeyi adını vermeden anma < Ar kana dolaylı anlattı < Ar kunyat lakap " künye kinetik [DTC1944] ~Frkinétique harekete ilişkin~ EYun kinetikos a.oğlu " genetik kinik » " sinik kinin [Bah1924] ~Frquinine Peru'da yetişen cinchona ağacının kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç < İsp quina cinchona ağacı kabuğu ~ Quech kina kabuk kınnap kenevirden yapılan ip ~ OFa kanab a.kökü ve türevlerinin semantik alanı boğ-köküyle büyük ölçüde örtüşür.kesmek. hanedan (~ Ger *kinjan doğurmak.(burmak). kır1 Tü [ xi] kır deşt. yoketmek.harekete geçirmek king [xx/c] bir iskambil oyunu ~İngking1.< HAvr *keis.kökünü kazımak. kısaltmak.kına [CodC xiii] hınna. belki kıy-(kesmek) ve kına(işkence etmek).a. soyunu sürdürmek ~ HAvr *gens. kıt (kısık). kış (kısılma dönemi).] Mısır'ın islamiyet öncesi yerli halkı ~ EYun aigyptios Mısırlı < öz Aigyptos Mısır ~ Mıs kir Tü [Uy viii+] kir kir. kırmak. aşağılamak.cezalandırmak. kısmak. iskambilde papaz ~ Eİng cyning soylu kişi. [DK xv] kına lawsonia inermis bitkisinden elde edilen boyar madde ~ Ar Hinna' kına. katliam etmek < Tü *kı. takbih etmek < Tü kın/kıyn [viii] ceza. bozkır. hicvetmek.kral. kinin ~ Quech kina kabuk " kinin kinaye [ xiv] kinayet ~ Ar kinâyat [#knw/kny msd. pislik kır[mak Tü [ xi] kır.doğurmak ) + HAvr *ing. beyzade ~ Ger *kunjingaz & Ger *kunjam soy. büzmek * Aynı kökten kıs. erimli ve sürekli hareket ifade eden ses kıpti ~ Ar qibtî [nsb.

~ Sumer gir a. yüksek sesle söyleme. bozkır [ xi] kırağu a. Yunanca biçimin Trakça veya başka bir Anadolu dilinden alıntı olduğu kabul edilir. çil1 [ xviii] kırla karışık (sakal rengi) [CodC xiii] gireç & Tü kır gri + Tü çal/çil karışık renkli. kıraat. kırat [ xiv] bir tartı birimi ~ Ar qirât 1. a. kıraat [ xiv] ~ Ar qirâ'at [#qr' msd. = Aram gır a.kır2 kira Tü [ xi] kır2 gri renk. yüce.] "küçük boynuz".boynuz " kerata2 kiraz [TS xiv-xviii] kirâs kuş kirazı ~ HAvr *ker-5 kiraz veya benzeri kırmızı meyve ~ Yun kerási a. kiremit [MŞ xiv] kiremüd ~ Yun kerameídi pişmiş topraktan yapılan çömlek.a.a.] okuma < Ar qara'a okudu .a.a. tuğla < EYun kéramos a. özellikle at rengi [Neş xv] ~ Ar kira' [#kry msd. Karş. a. ~ HAvr *kers-mo.a.a. okuma EŞKÖKENLİLER: Ar #qr' : kari. ~ ? * Alm karbatsch.). İng cherries < Lat cerasus (a. ceratonia siliqua. Sözcüğün kökenini Lucullus ve Giresun kenti ile birleştiren rivayet doğru değildir. Fr cravache biçimleri Rusça yoluyla Türk dillerinden alınmıştır. ~ Fa girac a. bir tartı birimi ~ EYun kerátion [küç.a. gösterişli ~ Lat grandis büyük " gran * Asıl anlamı muhtemelen "yaşlıca iyi giyimli erkek" olup. Fr cerise.a. kırçıl + çil" kır2. keçiboynuzu çekirdeği. < EYun kéras. a. kır sözcüğüyle bağdaştırılması halk etimolojisidir. yakma " karbon .] su tulumu [Men xvii] a.] a.a.İt grande büyük.kökünü kazımak.< HAvr *ker-4 ateş. 2. [DK xiv] salgın hastalık < Tü kır " kır1 " kır2 < Tü kır. kırba kırbaç [ xiv] ~ Ar qirbat [#qrb msd. kur'an kıraç kırağı kıran <Tü Tü <Tü [Kan xvi] kurak yer. keçiboynuzu. ~ EYun kerasós * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir.Aram #qr' çağırma. -t. katliam etmek " kır- kıranta [LO 1876] kır?. alaca. [AMithat 1885] saçına kır düşmüş? . = kireç Akad gîru a.

özellikle cildin buruşması.ekinin işlevi açık değildir. özellikle koyun veya keçi yünü kesmek < Tü kır. Çağ xiv] kıp. Karş.Yun/EYun gyrisma. kırlent guirlande çelenk ~ Frk *wiara. İng crimson (koşnil kırmızısı). 2. koşnil ~ Sans krmi kurtçuk.a. a." kır- kırp2[mak <Tü [CodC xiii] kıp.kesmek " kır* Kırk.tel [ xx/a] kırlanta (~ İt ghirlanda) ~ Fr kırmızı [CodC xiii] ~ Ar kirmizî [#krmz nsb. Yun %elidonâs (kırlanıç kuşu > kırlangıç balığı) adının çevirisidir. < Fa kirmiz kırmızı boya veren bir böcek.kiriş Tü [Uy.sesi belki kırp-1 etkisiyle sonradan türemiştir. < Tü *kı. argoda < Tü kır. kırlangıç Tü [Uy viii+] karlığaç/karğılaç kırlangıç kuşu. [Amr xv] ğarlağuc * Kırlangıç balığı (chelidonichthys lucernus). kırk[mak Tü [Uy viii+] kırk.kısaltmak. [LO xix] kırp." kır- * -ıt. kırıt[mak <Tü [LO xix] gerdan kırmak. t. Kaş viii+] kiriş yay gergisi Tü ker.a." kır- * Her iki anlamda 1940’lardan önce kaydedilmemiştir.] a.biçimleri. buruşmak.makasla kesmek. a.ve kırp. makasla kesmek (özellikle koyun veya < Tü kır. delikanlı kırp1[mak keçi yünü) [ xx/b] köylü ve kaba saba kimse ~ Kürt kuro erkek <Tü [Kıp xiv] kırk-/kırp. .germek " ger- kırış[mak bir şeyi bölüşmek <Tü [ xx/b] 1. kısmak " kır-r.makasla kesmek. cilve yapmak < Tü kır. böcek ~ HAvr *kwrmis kurtçuk * Batı dillerine Arapçadan geçmiştir. [TS xiv-xvii. çevirme < Yun/EYun gyrö döndürmek " ciro Tü [ viii] kırk a. Kıp.kesmek. kıro çocuk. kirizma kırk [ xix] toprağı saban veya kürekle altüst etme . larva. pekiştirici -k/-p sesiyle yapılmış eşdeğer türevlerdir.döndürme.göz kapağını kapamak.

(açılma mevsimi). kırt onom = Tü kırç kesme sesi.kesmek. kırbıktiken (kirpi).kısmak. göze göz dişe diş ilkesine göre verilen ceza < Ar qaSSa 1. değersiz. [Yus xiv] (kısa a ile) ~ Ar qiSaS [#qSS çoğ. yazışmayı artırarak işi zorlaştıran memur < Ar qirTâs papirüs [esk.]. onom < Tü *kı. evlenmemiş [ 197+] bir bulgur yemeği ~ ? . kimse ~ Ar qism [#qsm msd. a. fakir ~ ? (Doğu Anadolu'da) çocuğu sünnet ettiren ve yaşam boyu sahip Fa kirfa sevap.] kısım/kısm[ xiv] kısm pay.xv+). kışt Tü kısas1 [ viii] kısğa a. biçare. Çağ kırbık (külahın kenarına işlenen kürk şerit . 2.] ödeşme. [Göv 192+] kırtasiyeci kâğıt ve yazı levazımı satan kişi. qasm] böldü. daraltmak < Tü *kı.a. göz kırpmak) ilişkisi düşünülebilir. büzmek " kırkovma sesi kısa kış1 * Karş. hikâye anlattı kısas2 hikâyeler < Ar qiSSat" kıssa kişi Tü [Or viii] kişi insan. kesti. hasis. a.fiilinin her iki anlamıyla (yün kırpmak. kış2.a. hesaplaşma. kâğıt ~ Aram qarTısâ papirüs ~ E Yun %ârtes a. kırptı. paylaştırdı kısır1 dişi " kız kısır2 Tü [ xi] kısır doğurmayan insan veya hayvan = Tü kız 1. azaltmak. kısaltmak " kırTü [ viii] kış kapanma mevsimi. yaz < yay.kirpi kirpik Tü Tü [Uy viii+] kirpi gövdesi dikenli küçük hayvan kirpik [Uy viii+] kirpik göz kapağındaki kıllar " kirpi * Kırp. 2.kısaltmak. hayırlı iş Tü [ viii] kıs-/kız. " kart2 kırtipil (argo) kirve çıkan kişi kıs[mak [AL 192+] zavallı. hisse < Ar qasama [msd.] bölüm. kıt. < Tü kıs-" kıs[ xiv] ~ Ar qiSâS [#qSS msd. ehemmiyetsiz. Karş. kaşıma veya kazıma sesi kırtasiye [KT xix] resmi dairelerde kâğıt ve yazı malzemesi için tahsis edilen ödenek. kısmak. kırmak.

cimrilik etmek. Fa guşn (hayvanların erkeği). kişniş1 [Amr xv] kişnîc ~ Fa kişhlc/kişnlz baharat olarak kullanılan otsu bitki. çığlık atmak < Tü gıj/kış [onom. ~ Ar qisTâs [#qsTs] ölçek. Farsçadan erken bir alıntı düşünülebilir.] * Karş. mesane kıstak YT [ xx/a] ~ Fr kyste irinli torbacık ~ EYun kystis sidik <Tükıs-"kıs- [CepK 1935] berzah * -tak ekinin işlevi açık değildir.] hikâye < Ar qaSSa [msd. bölüştürülen bir şeyden birinin payına düşen " kısım kişne[mek Tü? [ xi] kişne. evlenmemiş dişi" kız kısrak kıssa [Kut xi] ~ Ar qiSSat [#qSS msd. qaSaS] (kısaca ve özetle) anlatma " kısas 1 kist torbası. hasis. guşnı (çiftleşmek. kıstas bir tartı ölçüsü ~ EYun ksestes a.a. giysi. [Oğ xi] dişi at =? Tü kız 1. haykırarak saldırmak.at sesi çıkarmak ~ Ar qismat [#qsm msd.] kıyafet. [Men xvii] kisbet (vulg. dişiye varmak).a. terazi ~ Aram qssTâ . [TS xiv. kıt.hırlamak. esirgemek.< Tü kış " kış1 * Osmanlı kullanımında "yazın sefere çıkan askerin kışın yerleşik olduğu yer" anlamında. kısmet [Kut. Kıp xiv xiv] kışğır-/ğıjğır.Ar kiswat [#ksw msd. sakınmak < Tü kız/kıs [viii+ Uy] hasis. maşa Tü [Uy viii+] kısğan.öfkelenmek.kısıt kıskaç kıskan[mak YT Tü [TDK 1944] hacir < Tü kıs-" kıs< Tü kıs-" kıs- [Uy viii+] kısğaç kısma aracı. eli sıkı" kıt kışkırt[mak Tü [Uy viii+] kişkir.) . Aş xi] pay pay. coriandrum sativum ~ OFa gişhîz a. kişniş2 kispet ~ Fa kişmiş/kaşmaş kuş üzümü [ xiv] kisvet kıyafet.] gıcırtı ve hırıltı sesi " +kirkışla Tü [Uy viii+] kışlağ kışlama yeri < Tü kışla. giysi" kisve Tü [ xi] kısrak henüz doğurmamış dişi at. 2.

Aram qaTaw (keten). < * İkinci anlamı belki Ar hitr (yalan. kısım. değersiz & Yun katö aşağı. [ xi] kız az bulunan.kesmek. bucak. alçak. kısmak. kıtıpiyos [LG188+] önemsiz. azaltmak " kırkıta [MMem xvi] ~ Ar qiTcat^ [#qTc msd.] mukatele. "yazı yazma" anlamı en erken Aramcada kaydedilmiştir. kaba keten. coğrafyada kıta. kitaba] 1. Gül xiii] kızlık kıtlık. bağlamak. kimlik (< Yun piós kim ) kıtır1 onom dolandırmak [LO xix] kıtırdamak gevrek nesne sesi.] giyim. kıyafet < kıt Tü [Uy viii+] kıs/kız hasis. değersiz (argo) ~ Yun katö pión düşük nitelikli. dikiş dikti. [LO xix] minder dolgusu. raptetti. kesim. < Tü *kıı. raptetmek" olup. kumpas) sözcüğünden. katb/kitâbat] yazı yazdı (= Aram #ktb [msd. [Kıp xiv] kıt/kız a. düşük + Yun pión nitelik. kıtlık <Tü [T S xiii. kitle YT [TDK 1944] ~ Ar kutlat a. Arapça sözcük muhtemelen Aramcadan alıntıdır. 2. konsistans " kamet ~ Ar qiwâm [#qwm/qym msd. .kisve Ar kasa giydirme. a. kuraklık < Tü kız kıt. belge. kitap < Ar kataba [msd. [LO ] kıtır atmak yalan söylemek. az " kıt kıvam direnç. paragraf" kat2 kitakse koitázo bakmak kıtal öldürüşme " katil1 [Env xv] [ 192+] bak! (argo) ~ Yun koítakse bak! < Yun ~ Ar qitâl [#qtl III msd. kıt. şiirde kıta.a. kisve [ xiv] ~ Ar kiswat [#ksw msd. kitap [Kut. pahalılık. eli kıt. Ayrıca karş. bağladı. kendir =? Ar * Bir İran dili aracılığıyla erken bir alıntı düşünülebilir. yazı yazdı ) * Sam #ktb kökünün nihai anlamı "dikiş dikmek. pahalı. Aş xi] ~ Ar kitâb [#ktb msd. giysi. kıtık Tü? quTn pamuk [Uy viii+] kıtık pamuk. " kütle * Arapça kutlat sözcüğünün Türkçe kökenli olduğuna ilişkin Güneş Dil Teorisi çerçevesinde geliştirilen bir görüşe dayanarak Türkçeleştirilmiştir.] parça.] yazılı şey. örtme EŞKÖKENLİLER: Ar #ksw : kispet.] duruş.

bir kavim veya aşirete özgü giyim tarzı kıyak <Tü [TS xv] kıyıcı. kısmak. 3. Soğuk Savaş döneminde ticari kaygılarla adı değiştirilmiştir. iz sürme.kısmak. Aş xi] ~ Ar qiyâm [#qwm/qym msd. ayağa kalkma. kırmak " kır- kıyafet ~ Ar qiyâfat [#qyf msd." kıy- kıyam [Kut.kesmek. [ xviii] buruşuk. büzmek " kır[Men xvii] kıvrıcık/kıvırcık < Tü kıvrış-kırışmak. 2.hasislik etmek. bir kişinin görüntüsünden hangi aile veya aşirete mensup olduğunu anlama ilmi.] 1. son yargı gününde ölülerin ayaklanması" kamet * Arapça sözcüğün ikinci anlamı muhtemelen Aram qiyama (a.] 1. [TS xv xv] eziyet etmek. Yeni Zelanda meyve şirketi < İng kiwi Yeni Zelanda'nın simgesi olan bir kuş ~ Maori * İngilizce eski adı chinaberry (Çin meyvesi) iken. kısmak.kesmek. burmak " kıvır- Tü [ xi] kı5-/kıt. kırmak. Aş xi] ~ Ar qiyâmat [#qwm/qym msd. [DK xiv] kıvur-kırmak. < Tü kıvır.. [LG 188+] güzel. . kıvrak 1 nazik. şerare kıvır[mak Tü burmak. yakışıklı (argo) < Tü kıy. gaddar.kıvan[mak kut <Tü [DK xiv] iftihar etmek. ayaklanma < Ar qâma karşı koydu. zarif <Tü [T S xvi xvi] ince kadın başörtüsü. Yun anástasis çevirisi) biçiminden alıntıdır. < Tü *kı. 2. takip etme. sevinmek < Tü kıw [viii+ Uy] kut.a. buruşmak " * Küçültme eki olan -cik sözkonusu değildir. kıvılcım <Tü [Kıp xiv] kığılçım < Tü kığ/koğ [xiv TS] kıvılcım.sıkmak " kavrakıvran[mak kıy[mak <Tü [Kıp xiv] bükülmek. öldürmek Tü *kıı. direndi" kamet kıyamet [Kut. buruşturmak kıvırcık kıvır<Tü [Uy viii+] kığır. bükmek." kıvır[Men xvii] ('kıs kıvrak' deyiminde) sımsıkı < Tü kawrak sıkı < Tü kıvrak2 <Tü kawra. [LO xix] bükülüp kıvrılan.] ayağa kalkma. saadet" kivi [199+] ~İngkiwifruitactinidiadeliciosa bitkisinin meyvesi ^ 1959 Turners and Growers. burulmak < Tü kıvır-bükmek. dikilme.

kızarmak. ." kız[DK xiv] erkek çocuk. karşılaştırdı kıyı Tü [Uy viii+] kı5ığ herhangi bir şeyin kenarı < Tü kı5-kesmek " kıy- * Karş. [DK xiv] kızağu * Etimolojisi açık değildir. kızıl kızılcık <Tü [DK xv] kızılçuk meyvesi yenen bir ağaç. Karş. az. < Tü kız.viii+ Uy. kesme). Tü kırı/kırağ (a. değerli idi" kamet kıytırık <Tü [ xx/c] çok küçük şey. cornus mas < Tü kızıl" kızıl klakson [ xx/a] otomobil kornası ~ marka Klaxon otomobil kornası markası ^ 1908 Lovell-McConnell Manufacturing Co.. ölçme. kıt . firması. Aş xi] değer. . değersiz (argo) Tü [Uy viii+] kız kız Tü kıy. Sözcüğün iki anlamı arasındaki ilişki muğlaktır. soy [Tarih 1932] ~ Fr/İng clan aşiret ~ Gael clann aile.] ölçü.a. eli sıkı." kız- * Etimolojisi açık değildir.(kesmek). Amer. Aş xi] ~ Ar qiyas [#qys msd. Tü kıs/kız (hasis. xi. nicelik < Ar qâma durdu. kıyaslama yoluyla akıl yürütme < Ar qâsa ölçtü.a. xiv Kıp). oranlama." kıy~ Ar qîmat [#qwm/qym msd. kıyma <Tü [DK xiv] kıyılmış et < Tü kıy. [ xi] kızlamuk a. [ xvii] delikanlı Tü [Uy viii+] kızıl/kızğıl kırmızı < Tü kız. kız çocuğu.ateşte ısınmak. kız[mak kızak Tü? Tü [ xi] kız." kıy- * -tır. İng shore (deniz kıyısı) < shear (kırpma. bakire * Karş.kıyas [Kut. verimsiz" anlamı düşünülebilir. kızamık kızan <Tü Tü [Uy viii+] kızamuk bir hastalık. kırmızı olmak. [CodC xiii] öfkelenmek [Kıp xiv] kızak buz üstünde kayma aracı.] kıymet [Kut. kıvamlı idi. < EYun klazö bağırmak klan aşiret. Fr bord (kıyı) < HAvr *bherdh. Bak. kıt. "Henüz doğurmayan.eki açıklanmaya muhtaçtır.xiv Kıp) < kır-.

EYun kaleo. 2. daktilo tuş takımı ~ OLat clavarium " kle kle kilit. seçkin " klas klasman classer sınıflandırmak. Denner. klas [ xx/b] ~ Fr classe 1. 2. anahtar " kilit [ xx/b] ~ Fr clé 1. 1700 J. kilit.].çalmak) + EYun manía delilik " mani3 klerikal [ xx/b] ~ Fr clérical papazlara ilişkin. hizip < EFr cliquer gürültü yapmak. memurlara ilişkin < OLat clericus din adamı. av borusu < Lat clarus 1.< HAvr *kels-2 bağırmak. birinci sınıf. 2. yüksek (ses). yüksek sesle çağırmak * Aynı kökten Lat clamare (bağırmak).Lat classis Roma yurttaşlarının bölündüğü altı askeri sınıftan her biri. 2. Nürnberg’li çalgı yapımcısı < İt clarino borazan. özellikle üstün sınıf . anahtar + Lat cymbalum bir tür vurmalı çalgı. aydınlık ~ HAvr *kls-ro. memur. çembalo klavye [Cumh 1928] klaviyer ~ Fr clavier anahtar takımı. seçilmiş. Lat calare. 2. tertip.a. klavsen & Lat clavis tuş.(askere) çağırmak ~ HAvr *kls-d. bir göreve adanmış kişi. sınıf. üst sınıfa ait [esk. bir göreve atamak klik [Bah 1924] ~ Fr clique 1.] "klap" sesi çıkarmak klarnet/klarnet [ARasim 1897-99] ~Frclarinettebir nefesli çalgı ~ İt clarinetto [küç. rahip < EYun kleröö kurayla seçmek. İng call (çağırmak). claim (iddia etmek. güreşte bir oyun ~ Lat clavis klemantin [ xx/c] ~ Fr clementine şeftali-erik melezi olan bir meyva ^ 1902 < öz Clément Rodier Cezayir’li Fransız din adamı ve botanikçi kleptoman [192+] ~Frkleptomane hırsızlık hastası & EYun kleptes hırsız (~ HAvr *klep. askeri sınıf < ALat clad. 2. küçük kapalı grup. zil" kle. berrak.]. seçkin. ALat cladere (çağırmak). dava etmek). derece. 2. 2. antik çağ yazarlarına özgü ~ Lat classicus 1.klapa [ xx/b] ~ Fr clapet sıvı veya buharı tek yönlü olarak geçiren kapak < Fr clapoter [onom. gürültücü kalabalık [esk. büyük klavsen [ xx/a] ~ Fr clavecin klavyeli bir çalgı ~ İt clavicembalo "tuşlu çembalo". okuryazar kimse ~ EYun klerikös 1.< HAvr *kels-2 bağırmak " klarnet klasik [Bah1924] ~ Frclassique1. sınıf sistemine ait. piyano ve org gibi çalgıların tuş takımı.] a. ses çıkarmak . # y.C. tasnif etmek " klas [ 192+] ~ Fr classement sınıflandırma < Fr klasör [Bah 1924] dosya < Fr classer sınıflandırmak " klas ~ Fr classeur 1. tasnif edici. açık.

Fr. 2.] küçük kapalı yer < EYun kleiö kapatmak. İng glitter. ~ EYun klinikós yatağa veya yatakta tedaviye ilişkin < EYun kline yatak < EYun klinö yatık olmak. glow (parlamak). claus. bir canlının genetik kopyası ~ EYun klôn bitki piçi. saf~ Lat clarus " klarnet klişe [ResCGaz 1911] ~ Fr cliché matbaacılıkta resim kalıbı. sürgün (dal) klor [1891] ~ Fr chlore açık yeşil renkli bir gaz ~ İng chlorine #1810 Humphrey Davy.] mandal. müzik parçası için yapılan kısa tanıtım filmi < İng to clip1 [onom. hesap kapatma. hekim & Lat claustrum kapalı yer (< Lat claudere. İng gold. kimyacı & Fr chlore + Fr formyl metil grubunun eski adı " klor. Ball. 2. altın sarısı [esk. filiz kloroform [ xix] ~ Fr chloroforme kimyada bir bileşim # 1834 Jean-Baptiste Dumas. daldırma yöntemiyle çoğaltılan bitki.a. fragman.klima [ML xx/c] klima cihazı havalandırma cihazı < Fr climat iklim ~ E Yun klíma. İng. altın < HAvr *ghel-2 parlamak * Aynı kökten EYun %ole.sarı. parlak. hastane ~ Alm klinik a.] kırpmak klips clip2 çengelle tutmak. 2. kampana. İng.kapatmak) + EYun fóbos korku " kloz. glisten. İng yellow < Ger *gelwa (sarı). kapalı olmak. yaylı raptiye < İng to kliring [ xx/b] dış ticarette bir sistem ~ İng clearing temizleme. İng gall (safra). kimyacı < EYun %lörös 1. t. formik kloş şeklinde etek ~ OLat clocca ~ Kelt [ 192+] ~ Fr cloche 1. Rus zlaty (altın). a.]. Fr. kalıplaşmış söz veya düşünce < Fr clicher [onom. fobi . gleam. açık yeşil. klorofil [192+] ~Frchlorophyle bitkilere yeşil rengini veren madde #1818 Pelletier ve Caventou. iliklemek [ xx/b] ~ İng clips [çoğ.a < İng to clear temizlemek < İng clear temiz. " iklim ~ Fr climatiseur klinik [Bah 1924] ~ Fr clinique yataklı tedavi yeri. a. İtal. örtmek " kilit klon [ 199+] ~ İng clone 1. eğilmek " iklim klip [ xx/c] ~ İng video clip bir video filmden alınmış kısa parça. çan klostrofobi [ xx/c] ~ Fr claustrophobie kapalı yer korkusu ~ YLat claustrophobia # 1879 B. çan. anatomist (1516-1559) ~ EYun kleítoris [küç. berrak. filiz rengi ~ HAvr *ghlö-ro. kimyacı & Fr chlore yeşil + Fr phyllon yaprak " klor.a.] kalıba dökmek klitoris [ML xx/c] ~ YLat clitoris bızır # Mateo Renaldo Colombo.

koca Tü? [TS xiii] yaşlı ve ulu kişi. [Oğ xi] koç erkek koyun * Karş. claus. ulu kişi) biçimlerine karşılık olarak Oğuz lehçelerinde koca/koda ve kocaman/kodaman sözcüklerine rastlanır. Karş. karanlık). büyümek " kon+.(indirmek. kobold] maden ocaklarında yaşadığına inanılan cin kobay [Bah 1924] bir tür kemirgen memeli ~ Karib kobaya kobra Lat colubra yılan koç1 Tü [ xx/b] ~ Fr cobaye bilimsel deneylerde kullanılan ~ Fr cobra ~ Port cobra de capello külahlı yılan < [Uy viii+] koç/koçkar/koçrjar . a. Eş anlamlı olan Fa %\vaca ve %oda (efendi. bırakmak * Asya Türkçesinde ko. • Aynı kökten kon.birlikte büyümek. koç2 [ xx/c] ~ İng coach 1. ko5-/kot.kloz [ xx/c] sigorta sözleşmelerinde madde ~ İng clause alt tümce. kobalt [ xix] ~ Fr cobalte metalik bir element ~ EAlm kobolt [mod. Oğuzcada her iki biçim yanyana korunmuştur. sözleşme maddesi ~ Lat clausula [küç.kapatmak ~ HAvr *klâu. [TS xiv xiv] yaşlı erkek * Eski bir Doğu İran dilinden alıntı olasılığı yüksektir. Her iki biçimin bilinmeyen bir eski dilden alıntı olması güçlü olasılıktır. İç siyasette ilk kez 1783'te İngiltere'de Portland Dükü başbakanlığında kurulan Whig-Tory ittifakı. belki kuz (gölge. < Lat coalescere.kökü 9. güç birliği ~ Lat coalitio a.(karşılıklı komak). koymak. koş.biçimine bırakırken.] retorikte cümlenin kapanış bölümü. * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı 1830'larda Oxford Üniversitesi öğrenci argosunda "öğrenciyi sınava 'taşıyan' okutman" anlamından türemiştir. boy atmak < Lat alere büyütmek ~ HAvr *al-3 yetişmek. sözleşmenin son maddesi < Lat claudere. hoca.> koy.kapatmak " kilit klozet kapalı ~ Lat clausus " kloz ko[mak Tü [ xx/c] ~ Fr closette [küç. 2. a.] küçük kapalı yer < Fr clos [ viii] ko. sporda antrenör ~ Alm kotsche bir tür büyük araba ~ Mac kocsi (széker) a.= ku5-/kut. inmek). bir tür büyük araba. hüda. yy'dan daha eskidir. (ağaç dalı) birbiri içine geçerek kaynaşmak & Lat co(n)beraber + Lat alescere yetişmek. Ermenice sözcük 5. Erm oç'%ar (koyun). koalisyon [ xx/b] ~ Fr coalition siyasi ittifak.indirmek. coalit. bırakmak. alto * Siyasi anlamda ilk kez 1715'te çeşitli Avrupa devletlerinin Fransa'ya karşı kurduğu ittifak.(kendini komak. dökmek). yy'dan itibaren yerini ko5. .

Lat cavus. dans eden genç erkek küçak küçük. 2. koca.koçak <Tü [TS xiv] 1.1. Fa kâw (oyuk. codic. kodeks [ 192+] ~ YLat codex. 2. tavuk barınağı < Yun kóta tavuk ~ Yun kotétsi kodifiye [etm [ xx/b] ~ Fr codifier kuralları sistemli olarak belirlemek ~ OLat codificare ~ Lat codicem facere " kod. codic. kofana lüfer [LO xix] ~ Yun goúfaina lüferin büyüğü" . boşluk). civelek. kocaman. kabartmak < Tü *koPığ < Tü *kaP. uşak. oymak. koca ~? Sogd %watâw / Hwar %wadew kral.koç. cömert Tü koç"koç1 * -ak ekinin işlevi belirsizdir. yasa külliyatı" kütük kodaman dilinde aşiret uluları efendi" hatun. çocuk. genç. Karş. EYun koûfos (içi boş. hapishane kümes. faktör kodoş [LL 1732] deyyus. içini boşaltmak. yiğit. • Türkçe ve Hintavrupa köklerinin benzerliği şaşırtıcıdır. kodein [Bah 1924] yatıştırıcı madde < EYun ködeia gelincik. +men1 * Karş. büyük defter. ağaç kütüğü. afyon bitkisi ~ Fr codéine afyondan elde edilen [Çağ xv] dünür. b > w etkisiyle bazı türevlerde sesli yuvarlaklaşması görülür. çürük 2. • Final -wığ hecesi dissimilasyon yoluyla -wık veya w > f biçimini almıştır: kowuk = kof.büyük defter. kof). kav2. evlilik yoluyla akraba.tıp fakültesince onaylanan ilaçlar katalogu ~ Lat codex.olup. * Nihai kök *kaP. cödic. Karş. +men1 ~ Bul/Sırp koçan meyvenin ve özellikle ~ Fa köçek 1. yürekli. ufaklık " küçük kod [ xx/b] ~ Fr code kurallar sistemi ~ Lat cödex. gidi ~ Erm godoş boynuz kof Tü [ xi] kowı içi boş. kâwak (kof) < HAvr *keus-.1. şişirmek. kocaman koçan mısırın iç sapı <Tü [Men xvii] ihtiyar adam [LO xix] < Tü koca ihtiyar " koca. kabadayı. [LO xix] halk < Tü koda [xi Oğ] saygıdeğer ve yaşlı kimse. yavru. 2. yasa külliyatı" kütük kodes [LO 187+] kümes.

vurmak. kasa ~ Lat cophinus a. [İMüh xiii] içi boş şey veya yer. kokart [185+] kokarda kâğıttan yapılan rozet ~ EFr coquart horoz. koku vermek EŞKÖKENLİLER: Tü kok-: kok-. asıl [ARasim 1897-99] kok kömürü < Tü *kö-derin olmak.koku vermek. yaşlı koitus [ xx/c] ~ Lat coitus cinsel birleşme < Lat coire. yarmak " engebe koful YT [TDK 1955] hücre içi boşluğu * Sıfata eklenen -ul ekinin işlevi belirsizdir.gitmek " kon+. içte olmak ~ İng coke gazı kok alınmış taş kömürü * Yorkshire lehçesinden alınmış kökeni bilinmeyen bir sözcüktür.a. elektrik bağlantı kutucuğu < Fr coffre sandık. kovuk (= Moğ qoğusun vakum. [T S xiv] koku almak.a. ezmek ~ HAvr *kop. kök. hakaret ~ Fa kofta %\vur çiğnenmiş olanı yiyen " köfte.] 1. köfte ~ Fa kofta (havanda) dövülmüş. koğuş köhne Tü [ xi] koğuş su oluğu . it. çiğnenmiş < Fa koftan.a.birlikte. yarmak köftehor deyimi köfter yiyecek [Neş. coitbirlikte gitmek & Lat co(n). kesmek. ^ 1856 Albert Niemann. Kan xv] zina eden karısını affeden adam. +hor ~ Fa köftar üzüm veya erik suyundan yapılan bir ~? Yun kófte kes! < Yun < Tü kof" kof kofti [LG 188+] yalan (argo) köbö ~ EYun koptö kesmek. 2. kös. asl ~Frcocarde bükülmüş < Tü kök" kök .kofre [ xx/b] ~ Fr coffret [küç. koklakokain [Bah1924] ~Frcocaïne koka bitkisinden elde edilen uyarıcı madde ~ Alm Kokain a. boşluk ) [DK xiv] ~ Fa kuhna eski.dövmek. Alm. iyon kök Tü [Uy viii+] kök2 çok derin şey. kimyacı < İsp coca Güney Amerika'ya özgü bir bitki ~ Quech coca a. karşılıklı + Lat ire. kok[mak Tü [ xi] kok. küçük kasa veya sandık. tokmakla vurmak. horoz ibiği" koket köken YT [CepK 1935] menşe.

2.] "küçük dişi horoz". [EvÇ ~ Yun koukounariá her çeşit kozalaklı ağaç. horoz döğüşü ringi. kokoreç Yunan yemeği koçanı [ÖSeyf 1920] kokoroç ince bağırsaktan yapılan bir ~ Yun kokorótsi mısır koçanı (Arnavut ağzı. 2. koza kokla[mak köknar xvii] koknar kokona yaşlı kadın <Tü [T S xv. abies. çam < Yun koukounára kozalak [EvÇ xvii] = Yun kokóna hanımefendi. orta * Nihai kökeni belirsizdir. el. ruscus aculatus < EYun kókkinos kabuğundan kırmızı boya elde edilen böcek. [LO xix] mısır < Arn kokërr tane. kırmızı. LO xv] kokula-. kokina [ xx/a] ~ Yun kókkino 1. dikenli mersin. TTü köken (bazı bitkilerin ikincil kök salan dalları ? xvii) ile birleştirilemez. sağ ve sol taraf. kokoroz kokina kokoz kokpit [LG188+] parasız [ xx/c] ~ ? ~ İng cockpit 1. [KT xix] kokla-< Tü kok-" kok- [Amr xv] kukinar bir tür iğne yapraklı ağaç. argo) ~? Arn kokërroz mısır. kırmızı tane şeklinde meyveleri olan bir bitki. tahıl " uçağın kumanda kabini & İng cock horoz + İng pit çukur " koket köktenci kokteyl YT [Fel 194+] radikal [Hay 1959 195+] <Tü kökten "kök ~ İng cocktail "kuyruk kaldıran". • Ömer Seyfettin "Lokanta Esrarı" adlı hikâyesinde. Men. alkollü içki karışımı & İng to cock horozlanmak.* Ada eklenen -en ekinin işlevi belirsizdir. ön uzuv. kuyruk kaldırmak + İng tail kuyruk " koket kol Tü [Uy viii+] kol 1. koket işveli kadın < Fr coq horoz [Bah 1924] ~ Fr coquette [küç. tohum. mısır * Belki şeklinden ötürü. Romenceden alındığına ilişkin yaygın kanının esası tesbit edilememiştir. Atina’lı bir Rum'un lokantasında ilk kez kokoroç ile tanışmasını anlatır. ordunun sağ ve sol kanadı . 2. koşnil kırmızısı < EYun kókkos tane.

kolçak Tü < Tü [Uy viii+] kolıçak kolcuk. lect.sesi etkisiyle dissimile edilmiş biçimidir. maaş. ortak < ~ Fr collecteur toplayıcı < Lat [Men xvii] köle esir. kolaçan her iki yön " kol <Tü [LO xix] gezip dolaşma < Tü kola-dolanmak < Tü kol etraf. collect-" koleksiyon kolektör colligere. Kıp xiv] kolay 1. biriktirme ~ Lat collectio a. isteğe uygun olan şey. < Lat colligere. kolej [ 186+] ~ Fr collège 1.xi. collect. dilemek * -ay eki. fiil adı ve edilgen sıfat yapan -ağ/-aw ekinin -l.birlikte + Lat legâre yükümlülük yüklemek " kon+.]. Tü kölük (yük hayvanı . bir üniversiteyi oluşturan loncaların her biri [esk. 2. . dilek. istek. 2.a. collect. [TS xvii] kölemen a. taraf ~ Fr collage yapıştırma < Fr coller yapıştırmak < [CodC xiii] kolan/kolan eyer kuşağı < Tü kola-dolanmak. delege koleksiyon [AMithat1885] ~Frcollection toplama. yapıştırıcı * Fr colle.kola1 [ xx/b] bir tür meşrubat ~ marka Coca-Cola bir karbonatlı içecek markası ^ 1887 ABD. fırsat kol. xiv Kıp). Diğer yandan Moğ kölüsün (ücret.[viii+ Uy] istemek. hizmetçi. -ive toplu. etrafını gezmek < kolay <Tü [TS. tutkal. lejyon kolektif Lat colligere. lonca. icar) biçimi belki "paralı asker" kavramını çağrıştırır. a. kola2 [ xix] ~ Yun/EYun kólla nişasta.toplamak & Lat con.toplamak " koleksiyon [Bah 1924] [Bah 1924] ~ Fr collectif. [T S xv xv] kola geçirilen kılıf < Tü kol" kol * -çak ekinin işlevi açık değildir. şans.bir yere + Lat legere1. İng glue (kola) biçimleri Yunancadan alınmıştır. ortaklık < Lat collegâre ortak yükümlülük yüklenmek & Lat con. yüksek okul ~ Lat collegium tüzel kişilik. kolaj [ xx/b] Fr colle tutkal ~ Lat colla ~ EYun kólla " kola2 kolan <Tü Tü kol etraf. ayırmak " kon+. köle -7 * Karş.seçmek. ~ İng cola kafein bakımından zengin Afrika kökenli fındık türü ~ Afr * Batı Afrika yerli dillerinden.

kıvrık şey < HAvr *(s)kel-3 kıvrılmak.] < İt collo 1. safralı ishal ~ EYun %olera safra çıkarma. vücutta bulunan bir yağ # 1784 & EYun %ole safra + EYun steár katı yağ " hülya. 2. ~ Lat colonia tarım işletmesi. işlenmek üzere açılan arazi.devriye gezmek < [ xx/b] ~ Fr colloïde tutkal kıvamında < Fr colle kolokyum [ML xx/c] bir konuyu tartışmak için yapılan yarı-resmi toplantı ~ Lat colloquium görüşme.a.a.a.< HAvr *kel-4 yüksek olmak " ekselans kolon2 [ xx/b] ~ Fr colon kalın bağırsak ~ EYun kölon/kölon a. +oid [ xx/b] ~ Fr colite kalın bağırsak enfeksiyonu < Fr colon [ xx/b] ~ Fr colibri arıkuşu ~ Karib [LO xix] araştırmak.a.toprağı işlemek. ekip biçmek. < Lat colonia koloni" koloni .a. hamal boyunduruğu ile taşınan yük < Lat collum boyun ~ HAvr *kwol. yoklamak < Tü kol dolaş. < HAvr *kwel-1 dönmek * Aynı kökten EYun pólos (eksen. müzakere etmek & Lat conkarşılıklı + Lat loqui. sarı ishal < EYun %ole safra " hülya kolesterol [ xx/b] ~ Fr cholésterol "öd yağı". locut. Köln ~ Lat Colonia Agrippinensis a. boyun. taraf" kol koloid tutkal" kola2. kıvrım kıvrım olmak koloni [Bah 1924] ~ Fr colonie a. ~? HAvr *köl-o. kolit kalın bağırsak " kolon2 kolla[mak <Tü Tü kol etraf. müzakere < Lat colloqui görüşmek.kolera [İM90 187+] ~Frcholéra bulaşıcı bir hastalık.a. sütun ~ HAvr *kol-umnâ. stearin koli1 [xx/b] ~Frcolis paketlenmiş mal veya eşya~İt colli [çoğ. yüksek nesne. ekip biçmek .toprağı işlemek. " kon+ kolon1 [Bah 1924] ~ Fr colonne sütun ~ Lat columna direk.HAvr *kwel.konuşmak ~ HAvr *tlokw-/*tolkw^-a. Köln kentinde 1709'dan itibaren Johann Maria Farina ve varisleri tarafından üretilen alkollü esans < öz Cologne Almanya'da bir kent. tekerlek mili). iskân etmek kolonya [ARasim 1897-99] ~ Fr eau de cologne "Köln suyu". cult. koloni < Lat colere. koli2 [basili [ xx/b] ~ YLat escherichia coli kalın bağırsakta yaşayan bir tür bakteri < EYun kólon kalın bağırsak " kolon2 kolibri * Orta Amerika yerli dillerinden.

bi+3 kombinezon 2. operada bir söyleyiş tarzı. yayla barınağı. kolye [MLxx/c] ~ Frcollier tasma [esk. [LO xix] kollu * -tuk ekinin işlevi belirsizdir. tasma < Lat collum boyun " koli1 * Karş. kombine [etm [ xx/b] ~ Fr combiner ikişer ikişer birleştirmek < OLat con bini ikişerli & Lat con + Lat bini çift. komandit [Bah1924] ~Frcommandite sermayedarlarla görevlilerin ortak olduğu bir tür şirket ~ İt accomandita < İt accommmandare emanet etmek " kumanda komando [ xx/b] ~ İng commando özel eğitim görmüş savaş birliği ~ Boer kommando emir. Dünya Harbinde (1914-1918) genel kullanıma girmiştir. bu tarza uygun soprano sesi < İt colore renk ~ Lat color kolostrum ilk gelen süt koltuk sandalye Tü Tü kol" kol [ML xx/c] ~ Lat colostrum doğumdan sonra [Uy viii+] koltuk kolun üst kısmı. kumanda. İkinci anlamı muhtemelen "koltuklu sandalye" deyiminden. 2. İng collar (tasma) kolyoz koloiós saksağan kuşu [ xix] ~ Yun koliós bir tür uskumru ~ EYun kolza [ xix] ~ Fr/İng colza lahanagillerden. ~ YLat coma bitkisel hayat ~ EYun koma.koloratura [ xx/b] ~ İt coloratura 1. boyunluk~Lat collare boyun halkası. ikili bileşim.ahır. askeri birlik " manda2 * 1898-1900 Boer Savaşında Boer "özel kuvvetler komutanlığının" adından İngilizceye geçmiş ve 1. bir tür kadın iç çamaşırı " kombine [Bah 1924] ~ Fr combinaison 1. . renklendirme.derin uyku [KT xix] ~ Erm kom ahır. hayvan barınağı koma t. tohumundan yağ elde edilen bir bitki ~ Hol koolzaad lahana tohumu & Hol kool lahana + Hol zaad tohum kom [ xx/b] mezra (halk) mezra ~ HAvr *gho-mo. kombi kombinasyon combine " kombine [ xx/c] [ xx/c] < Fr combiné ikili takım " kombine ~ İng combination ikili bileşim < İng to * İngilizce sözcük Fransızca uydurma telaffuzla Türkçeleştirilmiştir. ikişer " kon+.].

sıkmak. < Lat commodare aynı ölçüde olmak. yol almak " kon+. dernek ~ Fr committé a. < EYun kömos kaba eğlence " komedi ~ Fr comme il faut komilfo [ xx/a] usul ve adaba uygun olması gerektiği gibi ~ Lat quomodo factus (est) komiser [Düs I. her çeşit kaba ve gürültülü eğlence (< EYun köme köy) + EYun oidía şarkı söyleme " odeon EŞKÖKENLİLER: EYun komos : komedi. moda komodor [Bah1924] ~İngcommodore denizcilikte filo kumandanı ~ Hol kommandeur kumandan ~ Fr commandeur " kumanda kompakt [ML xx/c] ~ Fr compacte bir araya getirilip sıkıştırılmış ~ Lat compactus a. miss.komedi/komedya [28M1720] komedya ~ İt commedia gülünçlü oyun / Fr comèdie a. iyon komodin [ 192+] ~ Ven comodìn [İt commodino] dirsek yüksekliğinde olan dolap.2. komik komi [ xx/b] ~ Fr commis 1. [ 190+] 2.a.göndermek " kon+. bir işle görevlendirilen kimse. 2. a.a.Fr commissaire demiryolu güvenlik görevlisi ~ OLat commissarius görevli < Lat committere görevlendirmek " komi komisyon [İM31 186+] heyet. encümen ~ Lat comitatus maiyet. compact. commiss. ~ Fr comique gülünç ~ EYun kömikös a. ~ EYun kömoidia a. emanet etmek ~ Lat committere. < Lat compangere. komite [186+] ~Frcomité az sayıda üyeden oluşan heyet. commis. 2. pratik ~ Lat commodus a. kullanışlı.Fr commission 1. mesaj komik komedi artisti [ARasim 1897-99] 1. pakt .341 186+] demiryolu güvenlik görevlisi . yy sonu ve 20.a. bir işi yerine getirmek için alınan ücret < Fr commettre.sıkıştırmak & Lat con. yy başında Batı Rumeli ve Makedonya'nın bağımsızlığı için mücadele eden Bulgar terör örgütleri için kullanılmıştır. a. pact.a.bir araya + Lat pangere. & EYun kömos köy eğlencesi. & Lat con. kakmak. eğlenceli. eşlik etmek & Lat con beraber + Lat itare yürümek. bir işle görevlendirilmiş heyet. büfe < Ven còmodo ölçülü.bir işi veya görevi yerine getirmek " komi komita heyet. birbirine uymak & Lat con.a. tepmek " kon+.görevlendirmek. otel hizmetçisi < Fr commettre. " komite [İM72 187+] silahlı gizli topluluk ~Bul komita * 19. commis. kafile < Lat comitare yoldaş olmak. gülünç.karşılıklı + Lat modus ölçü " kon+. [Tarik 1885] aracılık ücreti .ile + Lat mittere.a. festival.

posit.bir yere + Lat plere doldurmak ~ HAvr *ple. 2.a. bitirmek & Lat con. sarmak " kon+. post2 kompozitör composer " kompoze komprador yerli kapitalist [Bah 1924] ~Frcompositeur besteci <Fr [ 196+] Marksist teoride emperyalistlerle işbirliği yapan ~ Port comprador satın alıcı. karmaşık (sıfat).koymak " kon+. 2. karışım. " kon+.] " kompoze kompoze [etm [ResCGaz 1912] kompozisyon ~Fr composer bir araya koymak. parsel kompetan [ xx/a] ~ Fr compétent muktedir. plex.birbirine katmak. ~ İsp cumplimiento nezaket veya görgü gereği yapılan şey < İsp cumplir gereğini yapmak. pli komplike [ xx/b] ~ Fr compliqué karmaşık < Fr compliquer karmaşık hale getirmek ~ Lat complicare ip bükmek. bestelemek ~ Lat componere. tamamlamak. composit. görevi yerine getirmek. nezaket göstermek < Lat complere. tertip etmek " kompoze komposto [ARasim 1897-99] komposto .üşüşmek " kon+ kompilasyon [ xx/c] ~ Fr compilation 1. katlamak.bir araya + Lat plicare katlamak " kon+. ganimet almak & Lat con. bükmek. ^ İkinci anlamda 1907 Carl Gustav Jung. tamam ~ Lat completus a. & Lat con.a.a. composit. [Bah 1924] kompot .bir araya + Lat ponere.İt composto 1. hoşaf~ Lat compositus [f.doldurmak. sarmak.bir yere + Lat pilare yığmak " kon+ komple [Bah 1924] ~ Fr complet tam. bir şeyin başına üşüşmek ~ HAvr *pet. burmak. talan < Lat compilare yağmalamak. a. psikolog ~ Lat complexus içiçe geçmiş. < OLat compartire paylaşmak & Lat con. bir araya getirmek. bileşim. 2. sarmaşık. örmek.]. derleme ~ Lat compilatio yağma. yapabilen ~ Lat competens. a. Alm.beraber + Lat partire bölmek " kon+. pli kompliman [28M 1720] komplimento ~ İt complimento kadınlara yönelik zarif övgü / Fr compliment a.yarışa katılan < Lat competere yarışmak & Lat con.a. karışık reçel.< HAvr *pels-l a. karmaşa.katlamak. < Lat complere. psikolojide bastırılmış düşünce ve duygular sistemi (isim) / İng complex a. birleştirmek. t. Çin'deki Portekiz ticari . meyve veya sebze karışımı. poli+ kompleks [ xx/b] ~ Fr complexe 1.beraber + Lat petere koşmak.a. complet-" komple komplo [Bah 1924] ~ Fr complot küçük entrika ~ ? komponent [ xx/c] ~ Alm komponent bileşen < Lat componere. içeriği başka eserlerden çalıntı olan kitap [esk. inşa etmek. rulo haline getirmek & Lat con.kompartıman [ xx/a] ~ Fr compartiment bölüm ~ İt compartimento a. kucaklama & Lat con.bir araya + Lat plegere. complet.

konaklamak.a. bastırmak ~ Lat comprimere " kompres kompüter [198+] ~İngcomputer hesap makinası. < Lat comprimere bastırmak. umumi.kolonilerinde üreticilerden mal satın alan yerli aracı < Port comprar satın almak ~ Lat comparâre düzenlemek. paylaşmak < OLat communicare birlikte iş yapmak. Aram gumsrâ (odun kömürü) > Ar camrat. press.halk meclisi. Akad gumaru.karşılıklı komün [NKemal1871] ~Frcommune1. Karş. bir bilgi veya yazıyı birine iletme. Alm gemein (müşterek). ikamet etmek " kon< Tü konış.+ Lat parâre hazırlamak " kon+.a.+ Lat premere. sıkıştırmak & Lat con.+ Lat putare saymak " kon+.a. bilgisayar < İng compute hesaplamak ~ Lat computare a. mülkü ortaklaşa kullanan topluluk ~ Lat commünis [n. iletişim < Fr communiquer bilgi veya yazıyı birine iletmek. gemeinde (komün). [Cumh 1928] eczacılıkta sıkıştırılarak imal edilmiş hap ~ Fr comprimé sıkıştırılmış < Fr comprimer sıkıştırmak. sıkıştırma ~ Lat compressum a.] kamuya ait olan şey. komutan vermek YT [CepK 1935] kumandan Tükomıt-[xi] heyecan ve şevk * Kumandan < Fr commandant sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetilip eski bir Türkçe köke atfedilmiştir. imece (~ HAvr *moin-es. yardımlaşmak.6. belediye. orta malı & Lat conberaber + Lat münus kamu hizmeti. 2. pres kompresör Fr compresser sıkıştırmak " kompres [ xx/b] ~ Fr compresseur hava sıkıştırma aygıtı < komprime [Düs II. parite * Marksist teoride bir terim olarak 1920’lerde Mao tarafından popülerleştirilmiştir.) " kon+ * Aynı kökten Lat municipium (kent yönetimi). . & Lat con. komünikasyon [ xx/c] ~ Fr communication 1. kompres [Bah1924] ~Frcompresse bastırma. ampüte komşu Tü [Uy viii+] konşı aynı yerde oturan kimse konaklamak < Tü kon.a. 2. edinmek & Lat co(n). tedarik etmek. sıkmak " kon+. hazırlamak.1289 1873] sıkıştırılmış ürün. paylaşılan " komün komünist [Bah191+] kullanımını savunan < Fr commune " komün kömür Tü [ xi] kömür odun kömürü ~Frcommuniste mülkün ortaklaşa * Ortadoğu kültürleriyle çok eski bir etkileşim düşünülebilir.basmak. alışveriş etmek < Lat commünis ortak.

a. bir yere götürmek. birlikte müzik yapma.a.) Türkçeden alıntı olmalıdır.ikamet etmek. a. menzil < Tü kon. kanto * İtalyanca sözcüğün etimolojisi tartışmalıdır. < Fr conduire taşımak. gecelemek " kon- * Moğ qonug (a. & Lat con. bir elektrik aksamı < Fr condenser yoğunlaştırmak ~ Lat condensare a. [ xx/a] orkestra yöneticisi ~ Fr conducteur yönetici. yönlendiren " dük . kanal ~ Fr conduit a. sıkma. özellikle tren veya orkestra yöneticisi ~ Lat conductor yöneten.birlikte + Lat cantare şarkı söylemek " kon+.+ Lat densus yoğun " kon+.)" ko* Dönüşlü (refleksif) yapıdaki asıl fiil ile daha yakın dönemde kullanıma giren ko-/koy-fiilinin edilgen (pasif) biçimi ayırt edilmelidir. bir ve eşit olma.söylemek " kon+. koşul. konçerto [ 188+] ~ İt concerto 1. a. sıkışma ve yığışma. ezme bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *kom a. konaklamak. 2. mevcut şartların tümü. bazı sessizlerden önce düşer. yy'da popülerlik kazanan bir enstrümantal müzik formu Lat *concentare birlikte şarkı söylemek & Lat con. yerleşmek. dikte kondüit [ xx/c] ~ İng conduit sıvı taşıyan boru. ikamet etmek. sporcunun durumu ~ Fr condition 1.koymak. 18. durum.biçimini alır.sevketmek " kon+.a.487 187+] şimendifer memuru. mütasyon kon+/kom~ Lat co(n) beraber veya karşılıklı yapma. konak Tü [Uy viii+] konuk 2. mesken. a. kondansatör [192+] ~Frcondensateuryoğunlaştırıcı. conduct-a. kural kondu (= koyuldu). kon[mak Tü [ viii] kon. bir yerde durmak. Karş. • Latince edatın anlam alanı Türkçe -işekiyle tamamen örtüşür. 2.beraber + Lat dicere. 2. * Dudak sessizlerinden önce com. dansite kondisyon [ML xx/c] takat.bir araya + Lat ducere. kuş kondu. [ xx/b] koyulmak < Tü ko. bırakmak (= Moğ qonu. dict.4. tartışmak) fiiliyle anlam ilişkisi kurulamaz. sözleşmenin hükümleri < Lat condicere sözleşmek & Lat con. < Lat commutare başkasıyla değiştirmek & Lat conkarşılıklı + Lat mutare değiştirmek " kon+.değiştokuş eden. yerle bir olma.kendini komak. konaklama yeri. & Lat con. Lat concertare (çarpışmak.a. yönetmek ~ Lat conducere. konç Tü? elbise yeni) [DK xiv] kunç/konç ayak topuğu (= Moğ qançuy ayakkabı konçu. hal ~ Lat condicio üzerinde anlaşmaya varılan şey.komütatör [Bah1924] ~Frcommutateur1. iki yönlü elektrik anahtarı ~ Lat commutator a. a. duct. dük kondüktör [Düs I. şart.

2. federasyon konfeksiyon [ xx/b] hazır giyim ~ Fr confection 1.birbirine + Lat nectere. a. fermuar konfor [Bah 1924] ~ Fr confort 1.yapmak " kon+. grado koni [ xx/b] ~ Fr cône geometride bir şekil ~ Lat conus a.bir araya gelmek & Lat con. 2.bağlamak " kon+.beraber + Lat figurare şekillendirmek " kon+.bir araya + Lat gradi. & Lat con. müşavere < Lat conferre.gelmek " kon+. kutlama amacıyla saçılan renkli kâğıt ~ İt confetti [çoğ. kamuya açık bilgilendirme konuşması ~ OLat conferentia (fikirleri) bir araya getirme. doğrulamak ~ Lat confirmare pekiştirmek. özellikle İsviçre kantonları arasında kurulan ittifak & Lat conbirlikte + Lat foederari ittifak etmek " kon+. cinsel birleşme < Lat congredi. lat-getirmek " kon+. a. toplantı ~ Lat congressum toplantı. teselli.bir araya + Lat ferre. özellikle badem şekeri ~ Lat confectum pişirerek hazırlanmış şey. & Lat con. figür konfirme [etm [ xx/c] ~ Fr confirmer onaylamak. bir ucu sivri nesne. çam kozalağı. nex. kotarmak.+ Lat firmus pek " kon+. rahatlık < Fr conforter teselli etmek.değişik şeyleri bir araya getirerek hazırlamak. fact. koni -i ekinin kaynağı açık değildir. fors konformizm [CMeriç1963]konformist ~Frconformisme genel kurala uyma eğilimi < Fr se conformer aynı biçimi almak < Lat conformare a. takviye etmek. congress. faktör konferans [ xix] ~ Fr conférence danışma toplantısı. şekerleme " konfeksiyon konfigüre [etm [ xx/c] ~ Fr configurer birkaç şeyi birbirine bağlı olarak şekillendirmek ~ Lat configurare a. buluşma.bir arada + Lat facere. diferansiyel konfeti [Bah 1924] ~ İng confetti 1. 2.konektör [ML xx/c] ~ Fr connecteur bağlayıcı < Fr connecter iki şeyi birbirine bağlamak ~ Lat connectere a. pişirmek & Lat con. 2. İtalyan düğünlerinde ziyaretçilere saçılan badem şekeri. kotarma. hazır şey. confect. . a.beraber + Lat formare biçimlemek " kon+. rahatlatmak ~ OLat confortare güç vermek & Lat con. [DTC 1943] ~ Fr conglomerat kongre [ 185+] ~ Fr congrès meclis. onaylamak & Lat con. a.bir araya getirmek & Lat con. hazırlama. şekerleme ~ Lat confectio hazır şey < Lat conficere. rahatlatma. ~ EYun könos 1. Huni sözcüğünün etkisi düşünülebilir. collat. & Lat con. form konglomera [DTC 1943].] < İt confetto her tür şekerleme. gress.+ Lat fortis güçlü " kon+. aneks konfederasyon [185+] ~Frconfédération unsurları daha özerk olan federasyon ~ OLat confoederatio ittifak. hazır giyim.

conta konjonktür [ xx/b] ~ Fr conjoncture denk gelme. içe doğru bükmek. < Lat concavare oymak. < Lat concurrere birlikte koşmak.birlikte + Lat gerere. jenital konjestiyon [xx/b] ~ Frcongestion tıkanma. coniunct. [ 196+] konken ~ İng conquian/cooncan (ABD) bir iskambil oyunu.yürek. kasis konkav [ xx/b] ~ Fr concave içbükey. santra konsensus [ xx/c] ~ Lat consensus ittifak. kruasan konkur [192+] ~Frconcoursyarış~Lat concursus a. İspanyolca sözcüğün aslının "hangi kartı hangisiyle eşleştirmeli" gibi bir anlam taşıdığı düşünülebilir. parçalamak & Lat con.a. rastlaşma ~ Lat coniunctura < Lat coniungere. İt conchino biçimi İngilizce veya İspanyolcadan alıntıdır. sansasyon .bağlamak " kon+. içini boşaltmak " kon+. yarışmak & Lat con. çarpmak. (ağaç) birbiri içine geçmek.vurmak. iunct.a.bir araya + Lat iungere. balta girmez olmak & Lat con. içiçe geçmek. birikmek & Lat con. remi ~ İsp conquian a. mutabakat < Lat consentire. sens. akıl. bir yere toplamak & Fr con. sıkışma < Lat congerere.birbirine bağlamak.beraber + Lat genitus doğmuş. anlaşma ~ Lat concordatum a.mutabık olmak." konjonktivit konkasör [ xx/b] ~ Fr concasseur taş kırıcı < Fr concasser (taş) kırmak ~ Lat conquassare kırmak. coniunct. jest konjonktivit [ xx/b] ~ Fr conjonctivite bağ doku enfeksiyonu < Lat membrana conjunctiva bağ doku < Lat coniungere. < Lat concordare anlaşmak.beraber + Lat cor. gest-kılmak " kon+. kırmak " kon+.a. çukur ~ Lat concavus a. razı olmak & Lat con. yığışmış < Lat concrescere yığışmak.aynı yere toplamak. cord. hissetmek " kon+. duygu ve düşünce birliğine varmak & Lat con. kör2 konkre [ xx/a] ~ Fr concret somut ~ Lat concretus yoğun. congest.konjenital [ xx/b] ~ Fr congénital doğuştan gelen < OLat congenitus birlikte doğmuş & Lat con. konsantre [etm [ xx/b] ~ Fr concentrer yoğunlaştırmak. görüş birliği. İsp con quién kimle? * Meksika kökenli oyun 1850 dolayında Teksas'tan başlayarak ABD'ne yayılmıştır. curs.duymak. kav2 konken [ xx/b] kumkam. gönül" kon+.beraber + Fr centre merkez " kon+. quass. kur konkurhipik hip(o)+2 [ xx/b] ~ Fr concours hippique at yarışı" konkur.+ Lat cavare oymak.büyümek " kon+.beraber + Lat currere.beraber + Lat sentire. çukurlaştırmak & Lat con.koşmak " kon+. consens. a. konkordato [ 185+] iflas hukukunda bir işlem ~ İt concordato uyuşma.bir arada + Lat crescere. doğan " kon+. cret.+ Lat quatere. denk getirme & Lat con.

+ Lat signum mühür " kon+. bir belgeyi mühürlemek. genel toplantı. kent başkanı. 2. 2. capt. 2. teyit etmek. muhafaza edilmiş. 2.a. tutmak " kon+. teselli etmek.bir araya + Lat capere. • İstanbul Konservatuarı 1914'te kurulmuş. sinyal konsol [AMithat 1877] duvara dayalı yarım masa ~ Fr console mimaride balkon desteği < Fr consolateur destek olan < Lat consolari 1.bir araya + Lat calare çağırmak ~ HAvr *kalyo. teyit. deniz ticaretinde teyit belgesi < İt conoscere tanımak. cognit. birlikte müzik çalma veya şarkı söyleme [esk. < Lat concipere.a.a. concept. kavramak.bilmek " kon+. toplama.+ Lat servare korumak. muhafaza etmek ~ Lat conservare a. tasdik etmek.a. danışma meclisi ~ konsil [ xx/a] ~ Fr concile din işleri konuşulan meclis ~ Lat concilium 1.sıkarak + Lat solidare pekiştirmek.a.]. " konçerto konservatuar [Bah 1924] ~ Fr conservatoire 1. devretmek ~ Lat consignare 1. not konsinye [ xx/c] ~ Fr consigné emanet < Fr consigner emanet etmek.a. mühür ve imzayla bir hakkı veya yetkiyi devretmek & Lat con.< HAvr *kels.içine almak. 2. Roma Cumhuriyetinin yöneticilerine verilen unvan " konsül * Bugünkü anlamıyla ilk kez 1528'de I. serf * Paris'te 1792'de kurulan Conservatoire National de Musique (Ulusal Müzik Arşivi ve Okulu) adından. & Lat conbirbirini + Lat (g)noscere. " kon+. desteklemek. gözkulak olmak. not. muhafaza edilmiş yiyecek < İt conservare korumak.a. klarnet konşimento [Bah 1924] ~ İt conoscimento tanıma. konserve [ xix] konserva ~ İt conserva 1. hamile kalmak & Lat con. 2.almak. koruma yeri. . müzik dinletisi ~ İt concerto a. müzik okulu < Fr conserver korumak. & Lat con. ~ Lat consul danışman. meclis & Lat con. kapasite konser [AMithat 1882] konserto ~ Fr concert 1. destek olmak " kon+ konsolide [186+] ~Frconsolider sağlamlaştırmak & Lat con.konsept [ xx/b] ~ Fr concept kavram ~ Lat conceptus a. sağlamlaştırmak < Lat solidus " kon+. muhafaza etmek " konservatuar konsey Lat consilium danışma. fikir sorma [ xx/b] ~ Fr conseil danışma. bir araya çağırma. bilmek ~ Lat cognoscere. Süleyman'ın Fransa'ya tanıdığı ticaret hükümnamesinde kullanılmıştır. ancak adı Ali Ekrem (Bolayır) Bey’in teklifiyle Darülbedayi olarak düzeltilmiştir. hizmet etmek " kon+. korunmuş. solidarite konsolos [ xvi] Batılı ülkelerin Osmanlı ülkesindeki ticari temsilcilerine verilen unvan ~ OYun kónsolos Bizans ülkesindeki Ceneviz kolonilerinin yöneticilerine verilen unvan [xiii] ~ İt cònsole a. a.

]1. 2.dokumak " kon+.yutmak. yıldız grubu ~ OLat constellatio a. danışmak.bir araya + Lat struere.konsomasyon [Bah1924] ~Frconsommation1.sıkarak + Lat sumere. text. konsonant [DTC 1944] ~ İng consonant 1. müzakere etmek " konsey kont [ xix] ~ Fr comte bir soyluluk unvanı ~ Lat comes. dikmek " kon+. prim konsomatris [xx/b] ~Frconsommatrice[f. consumpt.beraber + Lat texere.yiyip bitirmek. emptalmak ) " kon+. konstelasyon [ xx/b] ~ Fr constellation takımyıldız.+ Lat emere. < Lat contingere. comit. görüş alma < Lat consulere. strüktür konsül [ xx/a] Cumhuriyetinde en üst siyasi yönetici " konsey ~ Lat consul "danışman". bar müşterilerine içki içiren kadın < Fr consommer tüketmek " konsomasyon * "Müşterilerle birlikte içki tüketen" anlamında.ortaklaşa bir mala sahip olan.temas etmek. construct. teselsül < Lat contexere. tüketme.a. asorti * Fransızca sözcüğün özel anlamı I.tetkik etmek. tüketmek & Lat con. yapı. t.kura. Dünya Savaşını izleyen düzenlemeler döneminde yaygınlık kazanmıştır. irtibat. aynı kısmeti paylaşan & Lat con-beraber + Lat sors. 2. tekst . birlikte ses veren.a. tüzel kişilik < Lat consors. takt kontekst [ xx/c] ~ Fr contexte bir olayı çevreleyen koşulların bütünü / İng context a. 2.beraber + OLat stellare yıldızlanmak < Lat stella yıldız " kon+. -t. < Lat consonare birlikte ses vermek. sort. talih " kon+. context. içmek (& Lat sub.dokunmak " kon+. kafe veya restoranda tüketilen içki < Fr consommer tüketmek ~ Lat consumere. dilbilgisinde ünsüz harf~ Lat consonans. uyumlu.a. yutmak. uyumlu olmak & Lat con. atölye konstrüksiyon [ xx/b] yapım ~ Fr construction yapım.bir araya örmek & Lat con. structyığmak. sub+.beraber + Lat sonare ses vermek < Lat sonus ses " kon+ konsorsiyum [Bah1924] ~Frconsortium bağımsız tüzel kişiliğini koruyan şirketlerin sınırlı bir amaç için kurduğu ortaklık ~ Lat consortium şirket. dokunuşmak & Lat conbirbirine + Lat tangere.a. ~ Lat contextus bağlantı. contact. inşaat ~ Lat constructio a.a. tüketim.hükümdarın maiyetinden olan kimse < Lat comitare birlikte yürümek " komite kontak [Bah 1924] iki elektrik telinin teması ~ Fr contacte temas ~ Lat contactus a. tact. Roma konsültasyon [ xix] konsolto tıbbi görüş alma ~ İt consolto / Fr consultation danışma. & OLat con.inşa etmek & Lat con. consult. bitişmek. tüketici (kadın).a. sumpt. < Lat construere.

istasyon kontrat/kontrato [LO 187+] kontrato mukavelename ~İt contratto sözleşme ~ OLat contractus a. tract. tact-dokunmak. bir et kesimi " kontra.bir arada tutmak & Lat con. tent. ters / Fr contre a. plak kontrapuan [ xx/b] kontrpuvan müzikte bir yöntem ~ OLat contrapunctus " kontra. takt konteyner [ML xx/c] ~ İng container kazan. hesaplamak ~ Lat computare " kompüter kontra/kontr Lat contra karşı. content. puan ~ Fr contrepoint çok sesli kontrast [ xx/b] ~ Fr contraste karşıtlık ~ İt contrasto a. vergide ya da asker alımında bir şehir veya zümreye düşen pay ~ Lat contingens. ortaklık kurmak & Lat con. şans talih. denk gelmek " kon+. ped(i)+1 kontraplak [ 192+] kontrplak ~ Fr contre-plaque zıt yönde tabakaların birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen ahşap malzeme " kontra. defter " kontra. kapsamak ~ Lat continere. sürmek " kon+. bas1 kontrafile karşısı". a."rast gelen". rulo . atak2 ~ Fr contre-attaque / İng counter kontrol [İM581187+] ~Frcontrôle denetleme < Fr contrôler denetlemek ~ OLat contra rotulare iki defteri kıyaslayarak tahkik etmek < Lat rotulus kâğıt rulosu. depo.tutmak " kon+. zıt (edat ve önek) [ xix] ~ Fr compteur sayaç < Fr compter ~ İt contra karşı.Fr continu sürekli ~ Lat continuus tutarlı. < OLat contractare birlikte yapmak. zıt. sürekli.durmak " kontra. ambar < İng to contain tutmak. fileto [ xx/b] kontrfile ~ Fr contre-filet "fileto ~ Fr contre-pied ters ayak kontrapiye [ xx/b] kontrpiye & Fr contre karşı + Fr pied ayak ~ Lat pes. tenor kontinü [ xx/c] sürekli devreden fabrika üretim hattı . sürdürmek < Lat trahere. zıt olmak & Lat contra karşı + Lat stâre. traktör kontratak [ML xx/c] attack karşı-hücum. pay. ~ kontrabas [ xx/b] kontrbas ~ Fr contrebasse bir müzik aleti ~ İt contrabasso 1. a. 2. ped-" kontra. kota ~ Fr contingent kısmet. a. herhangi bir enstrüman ailesinin en pes üyesi" kontra.bir arada + Lat tenere. < OLat contra-stâre karşı durmak. resmi belge.kontenjan [Cumh 1932] katılım payı. content. nota dizisinin en pes perdesi.beraber + Lat tractare gütmek.çekmek. zincirleme < Lat continere. stat.karşılıklı + Lat tangere.birbirini tutmak " konteyner kontör [ xx/a] saymak. t. özellikle futbolda " kontra. içine almak. kısmet & Lat con.

döndürmek " kon+. dost ve yakın olmak.gelmek " kon+. [T S xvi xvi] mükaleme etmek. vektör konvektör [ML xx/c] ~ Fr convecteur konveksiyon sistemiyle çalışan ısıtıcı < Fr convection ısının hava veya bir sıvıyla birlikte yayılması < Lat convehere.kontuar [ xx/b] para sayma yeri < Lat computare hesaplamak " kompüter ~ Fr comptoir gişe ~ Lat computatorium kontur [Bah 1924] ~ Fr contours çevre. 2. a.ikamet etmek. < Lat convenire. konuşmak < Tü kon. < Lat convectere.fiilinden -iş. konuk konum Tü [Uyviii+] konuk 1." konkonut YT YT [198+] (askeri birlik) yerleştirilme < Tü kon-" kon<Tü konuş konma." kon* Kon.bir araya gelmek.dönmek " kon+. vers. convectkubbeli.+ Lat vertere.a.fiilinin yerini almıştır. tümsek yapmak & Lat con. konuşlan[mak < Tü kon. [ 198+] başka para birimine serbestçe çevirilebilen para birimi ~ Fr/İng convertible dönüşebilen < Fr converter çevirmek. a. torna konu YT [CepK 1935] mevzu < Tü kon. convent. & Lat con. < İt contornare çevresini dönmek < Lat/İt tornare dönmek. üzerinde anlaşılan şey ~ Lat conventio a. yy'dan sonra danış. kenar hattı ~ İt contorno a. [TDK 1944] mevzi * Ar mawd?ic (mevzi) < wad?aca (koymak) çevirisidir." kon- * Ar mawd?uc(mevzu) < wad?aca (koymak) çevirisidir. komşu olmak. Fr thèse < EYun tithemi (koymak). konaklayan kimse. uygun bulmak & Lat con. avantür konveks [ xx/b] dışbükey ~ Fr convexe. yerleşme [CepK 1935] mesken konvansiyon [Bah 1924] ~ Fr convention 1.işteşlik ekiyle "karşılıklı veya birlikte ikamet etmek" anlamındayken sadece Türkiye Türkçesinin Batı lehçesinde 16. vent. misafir < Tü kon. konuş[mak <Tü [Kıp xiv] konış. toplantı. Karş.a. convex. birlikte götürmek " vektör konvertibl [ML 1969] üstü açılabilen kapalı araba. versiyon . convectyanısıra sürmek." kon[CepK 1935] mevduat.sürmek. convers.yığmak. taşımak " kon+. dönüştürmek ~ Lat convertere. vect.bir araya + Lat vectare taşımak < Lat vehere. tevdiat. kemerli. buluşmak. buluşma. a.bir arada oturmak. dışbükey ~ Lat convexus a.bir araya + Lat venire. gecelemek " konYT < Tü kon.

[EvÇ xvii] kopçak düğme. yanısıra gitmek [esk. Sırp kopil.) [ xix] kaba ve yaramaz oğlan çocuğu ~ Yun kopéli . matematikçi ve filozof & Lat co(n). İdr xi] köpek a. [ xiv] köbük/köfük/köpük iri ve tüylü köpek cinsi < Tü köp. sürekli dönen bir bant üzerinde yük taşıyan düzenek < İng to convey eşlik etmek.a. a.şişmek. ~ YLat coordinatus a. convoglio] aynı yola gidenler. düğme. köpek Tü [Kaş. kabarmak " köpük * 14.. & OLat con.beraber + Lat operari işlemek " kon+. aktarmak ~ OLat conviare a. sıraya koymak " kon+. kulp =? Tü topçak [xv+ Çağ] topçuk. taşımak. tanzim etmek. özellikle iri köpek.a.Fr cognac Cognac bölgesine özgü alkollü içki < öz Cognac Fransa'da bir kent kooperatif [Bah1924] ~Frcoopératif birlikte çalışan işçilerin kurduğu dayanışma şirketi < Fr coopérer birlikte çalışmak. a.konveyör [ML xx/c] ~ İng conveyor aktarıcı.a. Karş.]. mermi )"top1 * T > k dönüşümü açıklanmaya muhtaçtır. viyadük konvoy [LF xvii] konboy gemi kervanı ~ İt convoio [mod. ordinaryüs * Latince sözcük ilk kez Descartes'm Discours sur le Méthode'unun Latince baskısında Fr coordonné karşılığı olarak kullanılmıştır. a. Fr coordonner. aynı yola gitmek " konveyör konyak [AMithat 1882] damıtılmış şaraptan elde edilen bir içki . çırak Karş. " koordinat * Koordine etmek biçimi Türkçeye özgüdür. çıkmak kopça Tü? [MMem xvi] kopça . Bul/Sırp kopça (a.kopmak. yy'dan önce ender rastlanır. Arn kopil (a. gelmek. kop[mak Tü [Uy viii+] kop. ordinat-düzenlemek.beraber + OLat viare yol almak < Lat via yol" kon+. # 1656 René Descartes. kervan < OLat conviare eşlik etmek. Fr. koordinat [ xx/b] ~ Alm koordinat matematikte bir noktayı tanımlayan iki veya daha çok sayıdan her biri / İng coordinate a. a. başlamak. kopil oğlan. Tü ıt sözcüğünün yerini almıştır.) Türkçeden alınmış olmalıdır. işbirliği yapmak & Lat co(n).beraber + Lat ordinare. meme ucu. kulp (= Moğ tobçı düğme. opus koordinasyon [DTC1943] ~Frcoordination (birkaç şeyi) birbirine bağlı olarak düzenleme ~ İng coordination a.

]. yy'dan sonra aristokrat sınıfına hizmet eden aşçıları tarif etmek için kullanılmıştır. çalgı teli ~ EYun %orde ı bağırsak. şişik.) Tü? [Kıp xiv] yanıp kızarmış kömür. < Tü *köp. köpür[mek köpük kopuz kopya Tü Tü [ xi] köpür< Tü köp iri. seçkin adam. 2. " gebe [Uy viii+] köpüg a. köz [Gül xiv] ~ Fa/OFa kür/kör gözü görmeyen (= Sogd kör2 [xx/b] ~Frcoeur1.a.birbirine + Lat referre.a. kabarık < Tü *kö. tecrit hattı ~ İt cordone a. cord. şişik. ETü köp (iri. diplomat [İM69 187+] .şişmek. nüsha ~ Lat copia bolluk < Lat *co-opia ~ HAvr *op-1 emek vermek. soylu [esk.ile.< HAvr *kerd.a.kalp. kalın örme ip. usta aşçı" kordon * Esasen Saint-Esprit şövalyelerinin rütbe simgesi iken 17. Sözcüğün orijinal anlamının "dereden yürüyerek karşıya geçilebilen yer" olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.fiiliyle anlam ilişkisini kurmak zordur. mahsul elde etmek " opus kor kör1 kör a.köprü Tü [Uy viii+] köprüğ a. ilişkilendirmek " kon+.düzeltmek < Lat rectus düz. korekt [ xx/b] ~ Fr correcte doğru.vücut. bünye ) " korpus. Lat pöns (köprü) < HAvr *pent. relatif kordon .kalp " kardiy(o)+ kordiplomatik [ xx/b] ~ Fr corps diplomatique diplomatik zümre < Fr corps vücut. 2." köpür- * Köpür. 2.Fr cordon 1. akıl. beden (~ Lat corpus. corpor.şişmek. kalp. a. correct. kabarmak " [Uy viii+] kopuz [AMithat 1877] (= Moğ quğur saz şairlerinin kullandığı çalgı) ~ İt copia çoğaltma.Fr cordon bleu "mavi kurdele". < Lat chorda sicim. gönül ~ HAvr *kord. doğru " kon+. Karş.a. ip. [LO 187+] gayet enli kalın kordela .viii+ Uy). düzgün < Lat corrigere. bağırsaktan hapılan sicim.geri götürmek. kabarmak < Tü * Pekiştirme eki olan -p.1. 2. Tü köpür. iskambilde kalp işareti~Lat cor. 1.a. relat.(yürümek). Karş. rektör korelasyon [DTC1943] ~Frcorrélation birbirini etkileyen iki şey arasındaki ilişki ~ OLat correlatio a. 2. çalgı teli ~ HAvr *ghors-d< HAvr *ghers. & Lat con. köpük Tü *köP-/keP-2 a. kabarık .bağırsak kordonblö [ xx/a] bazı yemek adlarında kullanılan bir deyim .

curs. saklanmak) < qorı.] "küçük boynuz".a.a. ~ EYun korönis taç " kuron kornişon boynuz " korna korno korna [ xix] [ xx/b] ~Frcornette [küç.< HAvr *ker-1 kafatası. İng gulf (koy. bir orkestra çalgısı " . hapsetmek). korku (isim) < Tü kork. Fr. 2.Lat cornu boynuz. açı. Moğ qorğuda. boynuz. 2. bir nefesli çalgı < Fr corne boynuz " korna korniş [ xix] alınlık ~ İt cornice a. 1." kork-. korkunç (sıfat) Tü [Uy viii+] korkınçığ/korkınçlığ/korkınç korkulacak nitelikte. kayıt" hora. dans tasarımcısı & EYun %oreia dans (< EYun %oros koro.a.koreograf/koregraf [Cumh 1929] koreografi ~Fr chorégraphe/choréographe dans tasarımcısı #1701 Raoul Auger Feuillet. boynuz şeklinde üflemeli çalgı . korkulan şey < Tü korkınç [viii+ Uy] korkunuş. +inç * -in. borazan ~ HAvr *kr-no. boynuz şeklinde olan şey.koşmak " kur kork[mak Tü [ viii] kork.(kuşatmak.kucak * Lat colpus > İt golfo. boynuz " ser kornea [ML xx/c] ~ YLat cornea gözün ön bölümündeki sert saydam tabaka < Lat materia cornea boynuzsu madde < Lat corneus boynuzsu < Lat cornu boynuz " korna korner [Cumh 1929] ~ İng corner shot futbolda köşe atışı < İng corner köşe ~ EFr cornier sivri uç. Tü *kor(ı)-k. kapamak. boru. korna [ xx/a] ~ İt corno boynuz. ~ Fr cornichon bir tür salatalık < Fr corne ~ İt corno 1. köri .Tamil kari baharatlı pilav [ xx/c] ~ İng curry Hint mutfağına özgü baharat karışımı ~ Yun kórfos koy ~ koridor [AMithat 1875] ~ Fr corridor dar uzun alan. körfez) biçimleri Yunancadan alınmıştır. köşe < Fr corne boynuz " korna kornet [xx/b] huni. gösteriye dans ve şarkı ile eşlik eden topluluk) + EYun grafe yazı. +graf körfez [AşZ xv] körfuz/körfüz EYun kólpos kucak. koy ~ HAvr *kwelp.korunmak istemek? " koru- * Karş. ~ Fr corniche mimaride çatı çıkıntısı.(sığınmak.ekli refleksif fiillerden fiil adı üreten -inç ekinin sıfat yapması açıklanmaya muhtaçtır. geçit ~ İsp corridor yarış güzergâhı ~ OLat curritorium < Lat currere.

a. kapalı alan.çitle çevirerek güvenceye almak (= Moğ qorı. kesik). kalbi besleyen ana atardamara ilişkin < Lat corona taç " kuron körpe Tü [ xi] ikinci mahsul. scar (yara. 2. hükümdara ait av sahası < Tü korı. " kur korse [ARasim 1897-99] kadın iç çamaşırı < Fr corps vücut. short ("kesilmiş".çitle çevirmek. beden " korpus ~ İt corsaro deniz akıncısı < ~ Fr corset [küç.] gövde şeklinde kort [xx/b] ~İngcourt1. a. kortizon [195+] ~ İng cortisone böbreküstü korteksi tarafından salgılanan hormon ^1936 Edward Kendall & Philip Hench. score (kesik). tenis alanı ~ OLat curt ~ Lat cohors. saray " kort ~ Fr cortége ~ İt corteggio hükümdarın maiyeti.koro [ xix] ~ İt coro şarkı topluluğu ~ Lat chorus a.avlu.ağaç veya meyve kabuğu ~ HAvr *kort. corpor.sıkma ve bastırma edatı + Lat hortus etrafı duvarla çevrili bahçe ~ HAvr *ghor-to.vücut" korpus korporatizm ~ Fr corporatisme toplumun meslek teşkilatları bazında örgütlenmesini savunan siyasi öğreti < Fr corporation tüzel kişilik.gövde. Amer. cortic. İng shear (kesmek). Ger *skeran (kesmek. özellikle meslek örgütü veya sendika " korporasyon korpus [ xx/c] ~ İng corpus bir konudaki literatürün bütünü ~ Lat corpus. görünüm korsan [MMem xvi] korsar/korsan İt corso akın. dans. korteks [ML xx/c] ~ YLat cortex. yaz ürünü.avlu < HAvr *gher-1 etrafını çevirmek. ~ E Yun %oros 1. corpor. biyokimyacılar < İng cortical steroid hormone " korteks koru Tü [ xi] korığ çitle çevrili arazi. antik trajediye dans ve şarkıyla eşlik eden topluluk " hora koroner [ xx/b] ~ Fr coronaire 1. hayat & Lat co(n). [Kıp xiv] her şeyin tazesi korporasyon [192+] ~Fr/İng corporation tüzel kişilik~ Lat corporatio vücut verme. kısa). saray.bir organın dış zarı. çitle kapatmak " hora kortej [ xx/b] saray erkânı < İt corte avlu. 2. beyin zarı ~ Lat cortex. beden. shirt (gömlek).iç avlu.< HAvr *(s)ker-1 kesmek * Aynı kökten Lat curtus (kısa). taca ilişkin. 2. cortic. dans topluluğu. hapsetmek. beden ~ HAvr *kwrep. engellemek) . saldırı ~ Lat cursus a. cohort." koru- koru[mak Tü [ viii] korı.gövde. çentmek). kuşatmak. ete kemiğe büründürme < Lat corpus.

gösterişli.* Muhtemelen aynı kökten Tü kor(ı)k. dana kösele & Fa gâw inek + Fa sala yıllık " camız. salname köşk [İdr. mağrur .a. (= Ave gaoşa. [LL 1732] seğirtmek. köpürmek). iştahlı olmak kostak < Tü kösnü. at sürmek (= Moğ qolbu. a. şişmek. bağlamak)" ko* "Seğirtmek.(kabarmak.] bir tür gemi < kös [DK xv] ~ Fa küs/kös tokmakla vurma. eşlemek. ezmek.[xiv-xix TS] (dişi hayvan) azmak.a. Moğ kögerge (körük. . kibar. köşe [Yus xiv] gûşe . a. çabuk gitmek. akciğer) < köge. bent " köşe.) < HAvr *geu. çalımlı. kös. çiftlemek. cihannüma. < Lat coccinus a. Yus. öğütmek " köfte koş[mak Tü [ xi] koş. kızışmak =? <? [ xx/b] zarif.karşılıklı komak. mısra düzmek.EYun kókkinos a. Aş.[viii+ Uy] istemek.bükmek. koruk korvet Hol korf bir tür gemi [ xiv] ~ Fa ğüra olgunlaşmamış üzüm [ 183+] ~ Fr corvette [küç. kasr * Tü kölige (gölge) sözcüğünden türetilmesi fantezidir. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. ~ OFa göşag a. tokmakla vurmak.(korunmak istemek?).birleştirmek. körük Tü [ xi] körük demirci körüğü < Tü *köwrük < Tü *keP-2 şişmek " gebe * Karş. a.dövmek. +gen ~ Fa gâw sala bir yaşını geçmiş sığır. " kokina kösnü YT [CepK 1935] şehvet Tü köse. ayakkabı yapan koşnil [ xx/b] ~ Fr cochenil kabuğundan kırmızı boya elde edilen bir böcek. ~ OLat coccinella [küç. DK xiv] şeklinde yüksek bina. [Men ] kûşe vulg.] a. [Men xvii] at koşumlamak. hızlı gitmek" anlamı sadece Türkiye Türkçesinde 18.a. katmak.a. kırmak köse köşebent köşegen YT [Geom 193+] diagonal [ xiv] ~ Fa kösa seyrek sakallı veya sakalsız ~ Fa göşa band köşe bağı" köşe.a. büyük davul < Fa koftan. kirmis ~ İsp cochinilla a. köşe ~ Fa göşa a. köşker & Fa kawş ayakkabı. yemeni + Fa kâr yapan " kâr ~ Fa küşk/köşk çardak ~ Fa kawş gar kunduracı.

kendi.< HAvr *kâu. . künde. < Lat quot kaç? ne kadar? " kota kötek tokmağı.köstebek Tü [ xi] kösürge/kösürgen a. kaburga. [TDK [TDK Fxx/bl 1955] şart 1944] paralel haritacılıkta e < Tü şart koş.a. eye ~ HAvr *kost. dağlayan < EYun kaiö yakmak . haritacılıkta eş yükselti eğrisi ~ Lat costa kaburga kemiği. alışkanlık ~ Lat consuetudo a.a. kaus. sodyum hidroksit < Fr caustique yanma ile ilgili. . Karş.a. 2. solo * Lat suescere > consuescere koşuk kafiye koş.a.beraber + Lat suescere. 1958) kota [ xx/b] ~ Fr quota sınırlı bir miktar ~ OLat quota ne kadar? < Lat quot kaç? ne kadar? ~ HAvr *kwi. [DK xiv] köstek a.HAvr *ksw-yo. suet." koş< Tü koşul koşut kot1 YT YT ilişkisi Tü al. dayak * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir.a. almak. < EYun kaiö. kendine mal etmek (< Lat se/sue kendi < HAvr *s(w)e. töre.benimsemek.Tü koşuğ [xi] kafiyeli beyit. kütük.a.indirmek. < Tü kösür. köstek vurmak kostik [ xix] ~ Fr soude caustique sodanın yakılmasıyla elde edilen bir kimyasal madde. [CodC xiii] kösüz temek köstek Tü [ xi] kösrük at ayağına vurulan bağ.a.tencereden tabağa yemek boşaltmak < Tü ko5-/kot. ben)" kon+.a. resmi giysi ~ İt costume adet.. adap. kot2 ~ marka Kot Türkiye'nin ilk blucin üreticilerinden olan firma < öz Muhteşem Kot tekstil üreticisi (ö. ağır sopa [Arg xvi] sopa.a. yanık ~ EYun kaustikós a. ~ EYun kauter yakan.a. koymak " koy~ Fr quoter sayı veya miktar tayin etmek ~ ~ Fa kötang çırpıcı kote [etm [ xx/b] OLat quotare a. koter [Bah 1924] ~ Fr cautère yarayı ateş veya kimyasal bir madde ile dağlama ~ Lat cauterium a.yakmak " koter kostüm [ARasim 1897-99] ~Frcostume bir topluluğa özgü giyim tarzı. < Lat consuescere alışmak & Lat co(n)." koş< Tü koş-" koş3S yükselti eğrisi ~ Fr côte 1.[xi] hayvanın ön ayaklarını bağlamak.ne? kotar[mak <Tü [Kıp xiv] kotar.> alış[CepK 1935] şiir ilişkisine paraleldir.

] pirzola < Fr ~ Fr coton pamuk ~ Ar koton [Bah 1924] quTn/quTun/quTTan a. çukur. . [TS xv xv] köğ ~ Fa küy a. tıkıştır. pamuk MÖ 3. a. oyuk < Tü *kaP-/*koP. Amerikan sığır çobanı.ekiyle.kotlet côte kaburga " kot1 [ARasim 1897-99] ~ Fr côtelette [küç. a.yükseltmek " götürkov[mak Tü [Uy viii+] koğ-2 kovalamak.oymak.oymak. sığır (~ Ger *kö(u). dip < Tü * koy fi [Aş. takip etmek < Tü kov-" kov- * Atıştır-. izini sürmek. sığır) + İng boy oğlan " biftek. Farsça ve Ermenice biçimlerin nihai kaynağı belirsizdir.). başıbozuk. [MŞ xiv] yatalak kötür. koşuştur-. 2. kural tanımayan & İng cow inek. içini boşaltmak " kof kovboy [Cumh 1928] ~ İng cowboy 1. belboy kovuk Tü boşaltmak " kof kovuştur[mak [ xi] kowuk içi boşaltılmış yer.fiillerinde rastlanan frequentatif-iştir. kotra cutter a. 2. oymak). * Karş.a.~ HAvr *gwou-inek. kucak.içini YT [TDK 1955] kovalamak. binyılda Hindistan'dan ithal edilmiştir. koyun. Erm küġ/köġ (a. Yus xiv] köy/küy .a. dere koyağı. takip etmek * Karş Tü koğ-1/kow. < İng to cut kesmek kötü kötümser Tü YT [ 183+] kotr ~ Fr cotre küçük yelkenli tekne ~ İng [ xi] köti fena [Fel 1942] bedbin <Tükötümse-[1935YT] kötüye yormak " kötü < Tü kötürüm Tü [ xi] kötrüm üzerinde oturulan kerevet. ~? Akad kitum keten " keten * Keten ipliği Ortadoğu ve Mısır'da en eski devirden beri üretilirken. seki. koy köy Tü [Uy viii+] koy1 1. Anadolu lehçelerinde rastlanan köğ telaffuzu Ermeniceden bir alıntıyı da düşündürür. İki anlam arasında ilişki kurmak güçtür. içini boşaltmak " kof < Tü *kaP-/*koP.(boşaltmak. kova kovan Tü <Tü [ xi] kowğa su taşıma aracı [Kıp xiv] kowan arı kovanı < Tü *kaP-/*koP.

indirmek. 2. göyünmek [ xi] köz2 yanan kömür. koyun 1 Tü [ viii] koy/koyñ1 a.biçimi de korunmuştur. çizim " kozmos. dünya < EYun kosmeö düzenlemek. güzellik müstahzarı [ad] ~ EYun kosmetikós < EYun kosmeö düzenlemek. a. içine almak kozalak ğözak pamuk kozası" koza [ xvi] kozak pamuk kozası. 15. a. (küçükbaş hayvan) koyun2 " koy Tü [Uy viii+] koyñ2 koltuk altı. güzelleştirmek " kozmos kozmografi/kozmografya [AMithat 1885] kozmografya . İskenderiyeli Yahudi filozof (MÖ y.Fr cosmographie yerküre ve yıldızların yapısını inceleyen bilim dalı & EYun kósmos evren + EYun grafé yazım.indirmek. çam kozalağı ~ Fa kozmetik [188+] ~Frcosmetique görüntü güzelleştirmeye ilişkin [sıf. pamuk kozası < Sans kuskucaklamak. koymak. +graf kozmonot [ 196+] (~ İng cosmonaut) ~ Rus kosmonávt Sovyet uzay gemileri mürettebatına verilen ad & EYun kósmos evren + EYun naütes gemici. * Geçişli (transitif) fiil yapan 5/t > y ekiyle. politik kozmos [DTC 1943] alem ~EYun kósmos 1. 45) & EYun kósmos evren + EYun polites vatandaş. çeki düzen vermek. a. donatmak. bırakmak. Türkçede açık heceli fiil köklerinin büyük çoğunluğu 8. düzen.MS y.yanmak. [KT 187+] kâğıd vesaire oyunlarında alıcı kâğıd ~ Fa gawz/göz ceviz ~ OFa göz a.koymak. Türkiye Türkçesinde ko. koyu koyTü [Uy viii+] kodı/kodığ aşağı.]. kor koza [ xiv] kozak pamuk veya ceviz kozası ~ Fa ğöza/ğözak pamuk kozası.)" ceviz < Tü köy. hemşehri" kozmos. navigasyon kozmopolit [Aİhsan1891] ~Frcosmopolite çokuluslu veya uluslarüstü ~ EYun kosmopolites dünya vatandaşı # Philon. derin < Tü ko5. donanım. Lat ponere (koymak) < po (aşağı). ipek böceği kozası ~ Sans kösa meyve veya ceviz kabuğu. denizci" kozmos.koy[mak terketmek " ko- Tü [Uy viii+] ko5-/kot- < Tü ko. bırakmak " * Anlam ilişkisi için karş. çeki düzen vermek. Ar wad?aca (koymak) = d?acat (aşağı olma). (= Aram gawzâ a. güzelleştirmek . kucak koz (ceviz oyunundan ma'huzdur) köz Tü [Kut xi] ceviz. alem. yy'dan itibaren kaybolurken.

yanardağ [ARasim 1897-99] ~ Fr cravate boyunbağı < * 30 Yıl Savaşları (1618-1648) döneminde Fransız ordusundaki Hırvat paralı askerlerin giydiği boyunbağından.doğurmak. yuvarlak kraniyum [ xx/c] ~ Lat cranium kafa.İt credito / Fr crédit 1. kravl [ xx/b] ~ İng crawl sürünme. credit. yy) etkisiyle yaygınlaşmıştır. kırık " kramp ~ Fr crampon kabara. bir yüzme stili ~ Fr création kreasyon [Hay 1959 195+] modada tasarım yaratma. güven. kredibilite kredi krem merhem. güvenmek. < [ xix] kredito/kredi borç verme. [ARasim 1897-99] . kaymak. pomat [ xx/b] ~ Fr credibilité inanılırlık. kıvırma ~ Ger *kri(m)pjan bükme / Ger *kra(m)paz çengel. güvenilirlik" [ARasim 1897-99] . 2.yaratmak " kreasyon kredi [ xx/c] ~ Fr créatif yaratıcı ~ Lat creativus a. Şarlman (hd.* Yunanca sözcüğün ikinci anlamı Pythagoras'ın felsefe ekolü (MÖ 6. a. kırmak " kramp krater çukuru ~ EYun krater kâse kravat öz Croate Hırvat [ 192+] ~ İng crank shaft mekanikte dik ~ Fr cratère ~ Lat crater kâse. 768-814) < Ger karlaz adam. (güvene dayanarak) borç verme ~ Lat creditum emanet < Lat credere.] kral [Env xv] Balkan hükümdarlarının ünvanı ~ Sırp kral hükümdar < öz Carolus Frank kralı Karl. kraker çıtırdamak. meydana getirmek kreatif Lat creare. inanmak * 19. sancı ile katılma ~ Frk *kramp bükme. erkek kramp [ xx/b] ~ Fr crampe ani sancı. çatlamak [ xx/c] ~ İng cracker çıtır < İng to crack [onom. itibar. [ xx/a] cildi yumuşatmak için kullanılan ~ Fr crème 1. 2. ~ HAvr *krss-no. boynuz " ser krank şaft [ML xx/c] açılı aks < Eİng crincan bükmek. açık bej rengi ~ OLat crama ~ Kelt . kafatası ~ EYun kránion a. creat. kıvrık şey krampon [Bah 1924] kafalı çivi ~ Frk *krampo bükük.a.< HAvr *ker-1 kafatası. yy sonlarında Fransızca telaffuza göre düzeltilmiştir.emanet etmek. creat. yaratış < Lat creare. inanç.

2. Fr cru. t.et (~ HAvr *kreus. bir kreş [ xx/b] ~ Fr crèche 1. İng crisp (kıtır). esirgemek * Aynı Hintavrupa kökünden Lat crudus.Fr crêpe bir tür buruşuk kumaş veya kâğıt ~ Lat crispus kıvırcık. < HAvr *ker-4 ateş " karbon kreozot [ xix] ~ Fr créosote çürümeye karşı kullanılan bir kimyasal madde ~ Alm kreosot ^ 1832 Carl Ludwig v. artmak.] çubuk şeklinde ~ İt cricco mekanik kaldıraç ~ EYun kríkos zincir kriminel [DTC 1943] ~ Fr criminel 1.çiğ et ) + EYun sözö.korumak. çocuk bakımevi ~ Frk *kripja beşik ~ Ger *kri(m)pja " kramp kreşendo [ xx/a] ~ İt crescendo müzikte yükselen volüm < İt crescere büyümek. a. itham. pomat) ve İtalyancadan alınan krema (süt kaymağı) biçimleri ayrışmıştır.a.a.* Türkçe kullanımda Fransızcadan alınan krem (merhem. krema krem [ xix] ~ İt crema süt kaymağı ~ Fr crème a. a. doğa bilimci & EYun kréas. buruşuk * Karş. " krematoryum [Bah 1924] ~ İng crematorium ölü yakma fırını . cürüm ~ HAvr *krei. Alm. [ xx/a] saçta kızartılmış ince hamur . İng crude (çiğ). 2. mücrim < Lat crimen. sot. değnek krikkrak galeta.suçlama. cret.iyiyi kötüden ayırmak.Lat crematorium yakma yeri < Lat cremare yakmak ~ HAvr *krem.a. krep [ARasim 1897-99] . hayvan yemliği. yükselmek ~ Lat crescere. kraker " kraker kriko baklası [ xx/b] [ xx/a] [ xx/b] gratuvar yazı silme çakısı ~ Fr grattoir ~ İng cricket sopalarla oynanan bir oyun ~ Hol [ xx/b] ~ Fr cric-crac [onom. suça ilişkin. krepdöşin tür kumaş " krep krepon [ xx/b] ~ Fr crépon bir tür gofre kâğıt" krep [Bah 1924] ~ Fr crêpe de Chine Çin krepi. yargılamak " kritik . cürüm işleyen. crimin. Reichenbach. beşik. " kruasan kretuar kazıyıcı < Fr gratter kazımak " greyder kriket kricke ucu çengelli sopa.

varan veya timsah krom [DK 189+] ~ Fr chrome bir element # 1797 NicolasLouis Vauquelin. çatlamak."altın kabuk". hüküm. Fr. ~ EYun kriterion a.iyiyi kötüden ayırmak. Lat crimen > İng crime (suçlama.renk " krom(o)+ . elemek. antoloji krokan çıtırdamak. gram kripton [ xx/b] ~ YLat crypton/krypton kimyada bir element ^ 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers. kırağı ) ~ HAvr *krus-to.kripto [ML xx/c] ~ Fr crypto şifreli yazı < Fr cryptogramme a. ~Frcrocodile timsah~ [ xx/c] ~ Fr croquant çıtır < Fr croquer [onom.a. Lat crusta (çıtır kabuk).a. İng. yargılamak ~ HAvr *kri-n-yo. saklı < EYun kryptö gizlemek. < EYun %ıysos altın ~ Akad %urasu(m) a. sınamak * Aynı kökten Lat cernere (ayırdetmek. çıtırdayan şey < HAvr *kreus. çiğnemek " kraker kroket . a. yargılamak). buz.kabuk.] [ML 1969] galeta ununa batırılarak kızartılan hamur topu krokodil [192+] timsah derisi EYun krokódilos büyük kertenkele. hastalığın dönüm noktası" kriter krizalit [ML xx/c] ~ Fr chrysalide kelebeklerin orta yaşam evresi ~ EYun %rysâllis.a.saklamak kristal [AMithat 1882] Beyoğlu'nda bir kafe adı ~ Fr cristal billur ~ EYun krystallos buz (< EYun kryos don. itham). muaheze.Fr croquette kroki kaba çizim. kimyacılar < EYun kryptós gizli.< HAvr *krâu. krit- kriz [Bah 1924] karar.a. itiraz . < EYun krinö hüküm vermek.a. kimyacı (1763-1829) ~ EYun xı*öma. & EYun kryptós gizli + EYun grámma yazı" kripton.kabuk bağlamak Karş. hüküm verme " kriter ~ Fr crise buhran ~ EYun krísis. t. krizantem [Bah 1924] ~Frchrysanthèmekasımpatı~Lat chrysanthemum & EYun %ıysos altın + EYun ánthos çiçek " krizalit. taslak " kraker [ResCGaz 1911] ~ Fr croquis derme çatma şey. %rysallid. kritik eleştirmen [ARasim 1897-99] tenkit. saklamak ~ HAvr *krup-yo.< HAvr *krei. [ARasim 1897-99] ~ Fr critique eleştiri ~ EYun kritike yargılama. E Ş K Ö K E N Lİ L E R : EYun kryos : kristal Lat crusta : krut kriter [Ulus 1936] kriteryom ~ Fr critère değerlendirme ölçütü ~ Lat criterium a.

a.zaman ~ EYun %ronos ~Fr chronique 1. İng crust (kabuk).a. büyüyen. aşmak ~ Fr croiser " kruvaze kroşe [ xx/a] 1. boksta bir vuruş ~ Fr crochet [küç. 2. süreli " kron(o)+ kronoloji kronometre aleti" kron(o)+. gelişmek ~ Lat crescere.a. t. hilal (büyüyen ay). " kramp kruasan [ xx/b] ~ Fr croissant 1. anatomist (18361921) & EYun %röma renk + EYun sóma madde " krom(o)+ * Renk özümseme özelliğinden ötürü.a.a.] 1. tarihçe ~ EYun %ronikös zamana ilişkin.kabuk bağlamak " kristal * Karş. krom(o)+ (bileşiklerde) ~ EYun %röma. kumarhane görevlisi < Fr croupe arka.< HAvr *ker-3 a. ^ 1888 von Waldeyer-Hartz. tığ. sağrı. 2. 3. ay çöreği < Fr croître büyümek. krupiye [ xx/a] ~ Fr croupier "arkacı. cret. krut [ xx/b] ekmek kabuğu ~ Fr croûte kabuk ~ Lat crusta çıtırdayan şey ~ HAvr *kru-sto.çıtır < HAvr *kreus.renk kromatik [ xx/b] %römatikos a. 2. süre kronik [REkrem<1887] ~ Fr/İng chron(o).a. t.renge ilişkin ~ Fr chromatique renkli. artçı". 2. Alm. kron(o)+ zaman. ucu çengelli nakış iğnesi.renk " krom(o)+ ~ Fr/İng chrom(o). a. çarmıh ~ Lat crux. < EYun %röma. süreli. boksta kolu kıvırarak vuruş < Fr croc çengel ~ Frk *krök.sağrı * Aslı "oyuncuların arkasında duran yardımcı" anlamında. karşıya geçmek < Fr croix çapraz. renge ait ~ EYun kromozom [ xx/b] ~ Fr chromosome genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü ~ Alm chromosom "renkli madde". 3. ~ HAvr *kre-sko. cruc- . kruvaze [ 187+] çapraz kesimli ceket ~ Fr croisé çapraz < Fr croiser 1 çapraz gitmek.* Çok renkli bileşimlerinden ötürü. +metre [ResCGaz1912] [İM62 187+] ~Frchronologie ~Frchronomètre zaman ölçme kros [ xx/b] ~ İng cross-country açık arazi koşusu < İng to cross çapraz gitmek. kıç ~ Frk *kruppa. çengel. artmak.a.

] büyük " kebir * Kebir sıfatının dişil halidir.] mimaride kubbe . ^ 1919 ABD & EYun ksenós yabancı + EYun fóbos korku " fobi ksenon [ xx/b] ~ YLat xenon kimyada bir gaz ^ 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers.a. 2.a.] büyük (şey veya [ xi] kuçak a. sevişmek küçük Tü [Or viii] kiçig ufak. a. a.] çukurlar.a. kubur qabr " kabir k uc ak Tü kucaklamak. başlık ~ Ger ~ Fr coiffeur kuantum [DTC1943] ~ YLat quantum modern fizikte bir kavram ^ 1900 Max Planck.a. [Kaş xi] kiçik/kiçük a. [TS xviii] kuçak < Tü kuç.a.[viii+ Uy] köpek çağırma nidası < Tü kuç.kruvazör [ARasim 1897-99] ~Frcroiseur bir tür savaş gemisi < Fr croiser2 denizcilikte sahil boyu gitmek ~ Hol kruisen a. " kruvaze ksenofobi [ML xx/c] ~ Fr xénophobie yabancı korkusu. küp şeklinde olan.. Alm. < Lat quartus dörtlü.. bükülme kübik [ xx/a] akımına ait < Fr cube geometride küp " küp2 kübra [MMem xvi] kadın) < Ar kabir [sf. sevişmek kuçu kuçu <Tü ~ Ar qubür [#qbr çoğ.a. < İbr/Aram #qbb kavis veya kemer şeklinde olma. f. quatr-dört" kare kubbe [Aş. dörtte bir < Lat quatuor. cruc.a. [Kıp xiv] küçük köpek yavrusu .kucaklaşmak. genç. çarmıh ~ Lat crux. < Hol kruis çapraz.a. yabancı düşmanlığı / İng xenophobia a..Aram qubbstâ a. Yus xiv] ~ Ar qubbat [#qbb msd. İng. fizikçi < Lat quantus ne kadar? nice? " kantite kuartet [Hay 1959 195+] ~ Fr quartette dört çalgıdan oluşan müzik grubu ~ İt quartetto a. mezarlar < Ar ~ Fr cubique 1. kimyacılar < EYun ksenós yabancı " ksenofobi ksilofon [ xx/b] ~ Fr/İng xylophone tahta çubuklardan oluşan bir müzik aleti ^ 1866 & EYun ksylon tahta + EYun fone ses " fon(o)+ kuaför [Hay 1959 195+] kadın berberi kadın ve erkek berberi < Fr coiffe saç kesimi ~ OLat cofea kask. [CodC xiii] kiççi/kiçig a. küçük. kübizm ~ Ar kubrâ' [#kbr sf. = İbr qubbah a.

] önden gitme. küçümse[mek kiçi/kiçü küçük kudret iktidar " kadir1 YT [Fel 194+] küçükse. öncü olma. küçümen <Tü [Bah 1924] küçümencik küçücük ve sevimli şey " küçük. küfeki [T S xvi xvi] küfek/küfeke/küfeki ~ Yun koufáki [küç. küçük.] ponza taşı veya talk ~ EYun koûfolithos bir tür hafif ve süngersi taş. +men1 * -men ekinin işlevi açık değildir. Kûfe [Neş xv] ~ Ar kuffâr [#kfr çoğ. güdük ve Fa cucak. hafif küffar " kâfir kûfi bir kent.delilik veya deli " kudurküf Tü [ xi] küwij içi kof ağaç. [MŞ xiv] küv çürüme < Tü *küP. cüce) sözcükleri arasındaki köken ilişkisi belirsizdir. tanrıya adanmış veya törensiz girilmeyen mekân. için) hasır veya tahtadan yapılmış sandık * Yun kófa ve Ven còfa (a. çürüyen nesne. takaddüm etme " kıdem kudur[mak Tü [Uy viii+] kutur. Kudüs kenti < Ar qadusa arınmış idi (= İbr/Aram #qdş kutsal olma. meyve. aziz < Ar quds 1.şişme. Çocuk diline ait ekspresif deyimler oldukları düşünülebilir. kuşak. kutsal yer. kutsallık.hakir görmek.delirmek ~ Ar < Tü küt rahmet. içi boşalma. kucak. gevşeme " gebe küfe ~ Ar quffat hasırdan veya ince tahtadan yapılmış büyük sepet ~ Aram qüppâ/qüpp3tâ a.] kutsal. aziz olma. 2. kuduz kutur. bereket" kut Tü [ xi] kutuz < Tü * Belki "kutsallığa kavuşmak. E Yun kófinos (sepet) biçiminin bir Sami dilinden alınmış olma ihtimali yüksektir. < Tü kudsi/kutsi ~ Ar qudsî [#qds nsb. arınma = Akad qadâşu ritüel arınma ) kudüm resmi kişilerin önüsıra çalınan davul qudüm [#qdm msd. a. yavru.] kâfirler < Ar kâfir ~ Ar küfı [nsb.] güç. talk? < EYun koûfos kof.a. kudak (küçük.] bir hat uslubu < öz Küfat Irak'ta . ~ Akad quppu/quppatu (sebze. tanrılar dokunmak" anlamında. et vb.) biçimleri muhtemelen Türkçe veya Arapçadan alınmıştır. [TDK 1944] küçümse[Kut. Aş xi] ~ Ar qudrat [#qdr msd.* Tü çocuk.

hizmetçi [Uy viii+] kül ateş artığı kül2/küll[Aş. iplik yumağı. kukla oyuncak bebek kükre[mek Tü [Men xvii] pupla ~ Yun koúkla ~? Lat pupula [Uy viii+] kökre.] < Lat ~ Yun koukoubágia [onom. koza ~ EYun kókkos a. a. Ar kafr < Aram kaprâ (köy) sözcüğüyle muhtemel ilişki üzerinde durulmuştur. nankörlük etti * Arapça sözcüğün kafarat < #kfrl^ (örtme. küheylan ~ Ar kuHaylân [#kHl] soylu Arap atı < Ar kuHayl [küç.] bir tür ~ Fa gügird yanıcı bir madde. gizleme.] a. 2. sivri başlık ~ Kelt kukumav gece kuşu kükürt OFa gögird a. sürmeli < Ar kuHl antimon. Yus xiv] ~ Ar kull [#kll msd. Yus xiv] küfr ~ Ar kufr [#kfr msd. Bak. " kokina kuka2 siyah tahtası [ 187+] hindistan cevizinin tesbih yapımında kullanılan sert ve ~ Port coco hindistan cevizi * Fr cocos.a. böğürmek kukuleta cuculla kukuleta. kul kül1 Tü Tü [ viii] kul köle. bütün. a. bilye. kuğu [ viii] kuğu a. kefaret. sulphur ~ * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir. tamlık. esir.a. suçunu silme) köküyle ilişkisi belirsizdir. kufrân] dinsiz idi. kibrit.arslan sesi çıkarmak. köylü. [ 187+] papaz başlığı [LO xix] [Gül xiv] ~ İt cuculetta [küç. mükemmel olma = Akad kalâlu a. [ xx/b] kuka bir çocuk oynu ~ Yun koukoúli koza. nankörlük < Ar kafara [msd. Karş. İng coconut (hindistan cevizi) biçimleri Portekizceden alıntıdır. +baz Tü * Muhtemelen kumarbaz sözcüğünden benzetme yoluyla. küfürbaz + & Ar kufr + Fa bâz oynayan" küfür. (tanrıya) sövdü. a. kâfir).] tam. küçük top şeklinde nesne ~ Lat *cocculus [küç.] dinsizlik. Lat paganus (1. bütünsellik (= İbr/Aram #kll tam olma. bütün olma. Hıristiyan olmayan kimse. bütünlük. < Lat coccus tane. dine sövme.küfür/küfr[Aş.] siyaha boyanmış.) . Karş. siyah boya. sürme " alkol kuka1 [LO xix] kukulya ipek kozası.

+perest külçe [Yus xiv] ~ Fa kulîça/kulça yassı ve yuvarlak nesne. 2. ayak takımından kimse > kaba davranışlı ve tehditkâr kimse). Diğer yandan karş. her çeşit başlık ~ OFa kulâw (= Aram kulwâ yüksek başlık. yuvarlak ve yassı çörek ~ OFa kulâçag a. a.* Karş. eğirdi" kalp2 . soylulara mahsus yüksek başlık. Ancak bu fiile daha eski kaynaklarda rastlanmamıştır. bir tür hamur işi. şekil. 2.] yük. akıntı < Fr couler akmak ~ Lat colare (bir delikten) akmak. taç. don < Fr cul kıç ~ Ar qulb [#qlb] halka. külhani (ocak işçisi > proleter. hizmetine koşmak < Tü kul" kul <Tü [ xvi] kollukçu/kullukçu yeniçerilerde zaptiye görevlisi < Tü kolla. qall] yükseltti. (usit. kule [Men xvii] kulle 1.[viii+ Uy] devriye dolaşmak " kolla[Bah 1924] ~ Fr culotte kısa pantalon.] zirve. taç ) kulak Tü [ viii] kulkak/kulğak a.xiv). külah [Yus xiv] taç ~ Fa kulâh 1. bilezik < Ar kulp [DK xiv] qalaba döndürdü.) kule ~ Ar qullat [#qll msd. yaymak . kula Tü [ xi] kula (= Moğ qula sarıya çalan at rengi ) kulaç Tü [Uy viii+] kulaç kol açımı mesafesi * Mahmud Kaşgari'nin kol aç etimolojisi ihtiyatla karşılanmalıdır.Lat culus <Tü [Kıp xiv] kul edinmek. [LL 1732] kulampara aktif eşcinsel -Fağulâm kulampara parast oğlansever " gulam. doruk < Ar qalla [msd. yükümlülük [Aş xiv] ~ Fa gul%ân hamam ocağı & Fa * Karş. mekân " han1 [ xiv] ~ Ar kulfat [#klf msd. TTü kula. tiyatroda perde arkası < Fr coulis akışkan. çevirdi. elekten geçmek < Lat colum elek kullan[mak kullukçu külot . kulis [Bah1924] ~Frcoulisse asansör boşluğu.a. zirve. tiyatroda dekorun hızla indirilmesini sağlayan şaft. sefil.(açmak. kaldırdı külfet külhan gul2 ateş + Fa %ân yer.

manda2 kumandan [ xviii] birliği yöneten < Fr commander emretmek " kumanda ~ Fr commandant amir. a. külüstür ~ Yun kylistra cambazhane. hayvanların toz ve çamurda debelendiği yer < EYun kylindö yuvarlanmak " silindir kulvar yolu. topuz ~ Ger *klumbon * Türkçe sözcüğün telaffuzu Fransızcaya uyarlanmıştır. emretmek & Lat con. terbiye. oyun yeri. ~ Fa kulba/kurba dar ve küçük oda.+ Lat mandare emanet etmek. tarım. kulunç [ xiv] ~ Ar qülanc/qülinc bağırsak ağrısı. kolik ~ EYun kölikos a. [Çağ xv] kuma/guma a. ekip biçmek " koloni * "Mezhep. mecra < Fr couler akmak " kulis kum Tü [Uy viii+] kum (= Moğ qumaq a. ahırın bir bölümü ~ EYun kylisterion/kylistra "yuvarlanma yeri". kültive [etm OLat cultivare toprağı işlemek " kült [ xx/b] ~ Fr cultiver terbiye etmek. " kült kulübe [Men xvii] hücre. ekip biçme < Lat colere. görevlendirmek " kon+. 2. kuluçka [Men xvii] koloçka/kolaçka ~ Sırp kloçka a.a. a. cemiyet ~ Nor klubba topak. yetiştirmek ~ ~ Fr culture 1. dükkân = EYun kalybe kulübe. eğitim ~ Lat cultura a. tevdi etmek. kalın sopa. topuz.kült [Bah 1924] ~ Fr culte mezhep ve ibadet usulü. ) ~ Moğ quma [Bah 1924] ~ Fr couloir akıntı yatağı. toprağı ekip biçme. cult. koşu kuma erkeğin ikinci karısı [TS xiv] .toprağı işlemek. dini töre ve törenler ~ Lat cultus işleme.a. belli bir yerde toplanan sıkı ve kapalı grup. bir askeri . < EYun kólon kalın bağırsak " kolon2 külünk [ xiv] ~ Fa kulunk taş kırmaya yarayan kazma kulüp [KT 189+] klüp eğlenerek vakıt geçirmek ve mübahese ve mütalaa etmek üzere abonelere mahsus hususi kıraathane ~ İng club 1. a. kültür [Bah 1924] 2. kumanda [183+] ~ İt commando emir. hücre * Yunanca ve Farsçaya bilinmeyen bir başka dilden alınmış olmalıdır. kabin. tarikat" anlamı güncel İngilizce kullanımdan alınmıştır. bir askeri birliğin yönetimi < Lat commandare kumanda etmek.

İt compagnia şirket ~ OLat compania yoldaşlık. yoldaş & Lat con.a. kabarmak. 2. t.beraber + Lat panis ekmek " kon+. a. tertip. kümüle. Env xiv] tümsek. höyük ~ Aram qubbstâ [#qbb] kubbe " kubbe küme [BK 1799] buğday veya diğer nesne yığını ~ Ar kümat yığın ~ EYun kyma. 2. Gül xiv] dokuma. a.içi boşalmak EŞKÖKENLİLER: EYun kyma : küme Lat cumulus : akü. gemi erzakı ~? Lat compania "birlikte ekmek yeme" " kumpanya kumar kumarbaz qimâr + Fa bâz " kumar. gemi erzakının saklandığı depo. kümülatif.] [MMem xvi] kumbâr humbara. tezgâh compasso pergel & Lat con. Tü tünek (geceleme yeri). lonca < Lat companio "ekmeğini paylaşan". tavuk barınağı < Yun koimoúmai uyumak ~ EYun koimâö a. ~ Lat cucuma su kabı" güğüm kumpanya ~ Ar qumqumat [#qmqm msd. pas2 kumpir yenen patates armut ~İt [ 198+] fırında pişirilerek çeşitli katkı maddeleriyle ~ Bul/Sırp krumpír patates ~ Alm grundbirne "yer armudu".kumanya [LF xvi] komanya ~ İt compagna 1. top gibi olmak ~ HAvr *keus. kümülüs kümes [DK xv] tavuk kümesi uyuma yeri. kümbet [DK.a. bez ~ Aram qümîsâ [#qms] gömlek kumbara parçalarıyla doldurulmuş demir top ~ Ar qumâş [#qmş msd. pane kumpas [xix]kompas1. & Alm grund yer + Alm birne .] talih oyunu ~ Fa qimâr bâz kumar oynayan & Ar kumaş [Yus. akümüle. [LO 187+] kompanya şirket manasına. ~ Yun *koimási * Karş.] sızlayan ~ Ar qumqum/qumqumat bir tür su kabı.a. < EYun *kyö şişmek. +baz [ xiv] ~ Ar qimâr/qumâr [#qmr msd. DK.pergel. içi barut ve metal ~ Fa %umbara küçük küp " humbara ~ Fa/OFa gunbad kubbe. kumkuma1 ve şikayet eden kimse < Ar qamqama [onom. a.beraber + Lat passo adım " kon+. Anlam ilişkisi için karş.] sızladı kumkuma2 testi ~ Aram qumqumâ a. İng cemetery (mezarlık) < EYun koimeterion (uyuma yeri). istimali abestir .

~ EYun kontós sırık. rulo şeklinde evrak ~ OYun kóntaks a. Balkan ülkelerine patates 19. patates). UYSAL. condit.] bir tür < Tü kum " kum * Dil Devrimi öncesinde -sel/-sal ekiyle yapılmış olduğu sanılan Türkçe iki kelimeden biridir. kumul YT [TDK 1944] kum yığını <Tükum"kum * Ada eklenen -ul ekinin işlevi muammadır.* Sokak yiyeceği olarak katkılı patates Türkiye'ye 1980’lerde Bulgaristan göçmenleri tarafından tanıtıldı. Karş. doru ) kumru [Men xvii] beyaz güvercin. top [Kıp. kâr kundura [Arg xvi] kondura ev ayakkabısı imalat. oyulmuş (< Fa kandan kazmak. biriktirmek ~ Lat kümülüs [ 196+] bir bulut cinsi ~ Lat cumulus küme. top " kundak1 kündekâri ~ Fa kanda kârı ağaç üstüne oyma işi & Fa kanda kazılmış. inşa etmek ~ İt condura kunduz [Uy viii+] kunduz = Fa qunduz akarsularda yaşayan bir memeli. kunduz ~ Sans kanTakasrehî kirpi & Sans kanTaka diken + Sans sreni dizi.] < Lat condere. sürü. kabarmış şey < HAvr *keus. barut ~ Sans gandhaka "kokan". yy başlarında Avusturyalılar tarafından getirildi. oymak ) + Fa kârı işçilik " hendek. tomruk ~ OFa kundag tomruk < OFa kund/gund yuvarlak nesne. kargı kundak3 cihaz. kabarmak " küme kundak1 küçük top ~ Fa/OFa gund/kund küre. Fr pomme de terre ("yer elması". bomba [ xviii] kav ve kükürtlü maddelerden oluşan patlayıcı ~ Fa gandak kükürt. fabrikasyon [esk. biriktirmek " kümüle kümüle [etm cumulare " kümülüs [ML xx/c] [ xx/c] ~ Fr cumulatif biriken < Fr ~ Fr cumuler yığmak.a. 2. yığın ~ HAvr *ku-m-o küme. Karş. kümülatif cumuler yığmak. dipçik.] kundak2 [Men xvii] kondak dipçik ~ Yun kontáki 1.şişmek. sopa. sap. kumru < Ar qamar ay " kamer kumsal <Tü [Men xvii] kumluk yer Tü konur kestane rengi (= Moğ ~ Ar qumny [#qmr nsb. Çağ xiv] bebek sargısı ~ Fa gundak [küç.kurmak. kumral <Tü [ xiv] açık kahverengi saç rengi qonğur deve tüyü rengi. kükürt < Sans gandhá koku künde ~ Fa kunda iri ve kalın ağaç. çokluk .

tavşan deliği. kılıç vuruşu (= EYun kólafos darbe ) ~ HAvr *kols-bho. sağlam künye soyadı [DK xiv] [ xiv] künyet ~ Fa kund keskin olmayan. lağım ~ Lat cuniculus 1. * Diğer yandan karş. künefe [ML 1969] künafe tel kadayıfı < Ar kanafa kanadı altına aldı. İng cup (büyük bardak) Fransızca yoluyla Latinceden alınmıştır. toprağa gömülen su veya şarap küpü = Aram gubb a.). 2. Ar cubb (a.* Ar qunfu5 (kirpi) Hint dillerinden alınmış olmalıdır. çömlek . kör (bıçak). fıçı) ile ilişkisi belirsizdir. saplı büyük bardak. küp1 [Uy viii+] küb sıvı şeyleri saklamak için toprak kap. koparmak).) Aramcadan alıntıdır. kalın. Sans kumbhá (a.Fa küp sarnıç. [Cumh 1932] sporda ödül olarak verilen bardak ~ İt coppa 1.< HAvr *kel-1 kırmak.a. yeraltı geçidi kunt kaba saba. kupa [Men xvii] kopa büyük bardak. küpe küpeşte Tü [ xi] küpe kulağa tekılan ziynet [LF xvi] güvertenin kenarındaki tahta siperlik .a. a. [ARasim 1897-99] iskambilde bir renk. tavşan. künk [Env xv] toprak boru. EYun klâo (kırmak. kesmek * Aynı kökten Lat gladius (kılıç).a. ~ Ar kunyat [#knw/kny msd.] ~ İng kung kungfu [ 197+] bir Uzakdoğu dövüş sanatı fu Çin döğüş sanatlarının genel adı ~ Çin göngfu beceri kazanma. a. kare prizması ~ Sam " kâbe ~ Fr cube kare prizması ~ Lat cubus a. lağım ~ İt cunicolo istihkâm amaçlı dar tünel. san.a.Yun koupastí kürek dayama yeri < Yun koupí kürek ~ EYun köpe a. . kucakladı" kenef ~ Ar kunâfat [#knf msd. eğitme * Sözcük David Carradine'ın başrolü oynadığı Amerikan TV dizisi Kung Fu (1972-75) sayesinde popülerlik kazandı. küp2/küb [ xx/b] EYun kybos oyun zarı. ~ Akad gubbu a.] lakap. 2. iskambilde bir renk ~ OLat cuppa saplı büyük bardak * Lat cupa (varil. kup [ xx/b] ~ Fr coupe kesim < Fr couper kesmek < OLat colpus darbe.

] küçük garip şey < Ar ğarîb [sf.a. gidiş. [ xx/b] 2. seyir. gözkulak olma [ xx/a] ~ Fr cure tedavi ~ Lat cura dikkat. [ xx/b] kesilmiş kumaş parçası kupür [ARasim 1897-99] tahvilin temettü almak için kesilen ~ Fr coupon kesilen sey < Fr couper kesmek " kup [ 192+] 1. kur'an [Kut xi] ~ Ar qur'ân [#qr' msd.koşmak ) + Lat air hava " kur. a. eğitim programı. 2. [Fel 194+] nazariye < Tü kur. kür ilgilenme. kadına ilgisini belirtecek şekilde davranmak. kurul. gazeteden kesilen parça. kurultay. çadır kurmak. [ xi] kurğak kuru şey.] bir kabın içinden işaretli nesneleri çekmek suretiyle oynanan talih oynu < Ar qarc su kabağı kurabiye [ xvi] ğurabiye 1. ~ Karib Orta Amerika yerli dillerinden. 2.< HAvr *kers.a. şeker ve yağla yapılan ve fırında pişirilen tatlı < Ar ġurayb [küç. 2. ufak şey. kâğıt para birimi . curs. ~ Fr curare Güney Amerika yerlilerinin ok . curs. süreç.] un. kaygı. tuhaf. islamın kutsal kitabı < Ar qara'a okudu " kıraat kur[mak Tü [Uy viii+] kur. kuru yer < Tü kurığ kuru " kuru[ 193+] meclis. egzotik " garip kurak kural Tü YT [Uy viii+] kurğak toprak.] yabancı.koşmak ~ HAvr *krs.germek. -al ekinin işlevi açık değildir." kur- kurander [ xx/a] ~ Fr courant d'air hava akımı & Fr courant koşan şey.kupon bölümü. (yüksek sele) okuma. akım. kuram YT [CepK 1935] bünye. [CepK 1935] kaide < Tü kur. döviz fiyatı ~ Fr cours 1.a. akım (< Fr courir koşmak ~ Lat currere. kurabiye ~ Ar ġuraybat [#ġrb f. ~ Lat cursus koşu < Lat currere.a. 2. * İng course biçimi Fransızcadan alınmıştır. 3." kur- * Dil Devriminin ilk yıllarında benimsenen birinci anlam için bak. arya kürar [ML xx/c] uçlarında kullandığı zehir ~ İsp curaré a. kesme < Fr couper kesmek " kup kur [AMithat 1877] kur etmek 1. düzenlemek kura [ xiv] ~ Ar qurcat^ [#qrc msd.Fr coupure kesim. rota.] 1.

yasaklamak. tahriş etmek kırç [onom.] kaşıma sesi " kırt küre[mek küre1 Tü < Tü kurda. engellemek)" korukurgu YT [CepK 1935] taammüd. hapsetmek. özellikle demir madeni kürat [#kwr msd. kurcalamak < Tü [ xi] küri.önekinin anlamı belirsizdir. a.kaşımak. yakın olma. ~ Lat curator bir işe gözkulak olan kimse < Lat curare bakmak. temizlemek (~ Lat curare a. adak sunma " kurbet * #qrb kökü Sami dillerinde ortak olmakla birlikte. ) + Lat dent diş " kür kurdele kumaş şeridi < İt corda ip.] kaşıma sesi " kırt < Tü kurç/ kürdan [ARasim 1897-99] ~ Fr cure-dent "diş temizler". yaklaştı. hisar = Moğ qorğa(n) kale. toprak küreği.] yakınlık. akrabalık < Ar qariba yakın idi. özen göstermek.] tanrıya sunulan adak ~ İbr/Aram qurbân a. yanaştı (= Aram qsreb a.küratör [ xx/c] ~ Fr curateur sergi yöneticisi / İng curator a. hisar.a. kurban [CodC xiii] ~ Ar qurbân [#qrb msd. diş temizleme çıtası & Fr curer ihtimam göstermek. yaklaşma.= Tü küri. = Akad qerebu yaklaşmak. 2.a. yakın olmak. [Fel 194+] spekülasyon < Tü kur. şerit" kordon [ARasim 1897-99] kordela ~ İt cordola dar kurdeşen <onom *kurdaşan kurt/kırt [onom. kurbet [ xiv] ~ Ar qurbat [#qrb msd. hediye verme.[xi kurgan Tü? [Uy viii+] kurğan kale. demir fırını kürek Tü Ha] " küre[ xi] kürgek 1.a. < Tü baka [xi] kurbağa * Kur. *Kurubağa (kara kurbağası) ihtimali üzerinde durulmuştur. demir eritme düzeneği.toprağı kazmak [ xiv] kürre ~ Ar kurrat [#krw msd.] körük. "adak.kuşatmak. kapamak. karıştırmak." kur- . gözkulak olmak " kür kurbağa Tü [Oğ xi] kurbaka a.] top ~ Ar küre2 [CodC xiii] maden ocağı.[xiv-xvi TS] kaşımak. kayık küreği < Tü *kürge. ittifak etmek ) kurcala[mak <onom [TS xvi xvi] kurca. hediye" anlamı İbraniceye mahsustur. 2. < İbr/Aram #qrb 1. sığınak (< Moğ qorı.a.

Amer. Oğ viii+] kurt tırtıl. avlu).a. Bilinmeyen bir Asya dilinden alıntı olması güçlü ihtimaldir. makam sandalyesi [Kaş xi] koruğjın a. James. böri (kurt) sözcüğüne ilişkin bir tabudan kaynaklanmış olması muhtemeldir. süreç. Ar qurnat (dışbükey köşe.a. cour (divan. eğitim ve öğrenim programı ~ Lat cursus koşu " kur kurs2 kursak Tü [ xiv] ~ Ar qurS [#qrS msd.kendi kendine kurmak " kur- * -az ekinin mahiyeti açık değildir. Fr corps (heyet). Ralph A.Aram kursîyâ taht ~ Akad kussü a. Moğ qorğuljın (a.).halka. . halka yapmak " ring kurs1 [ 192+] ~ İng course 1. ~ EYun krounós çeşme. ~ HAvr *kor-öno. akım. mimaride kemerin sivri ucu) ile birleştirilemez.] daire.küriyum [ xx/b] ~ YLat curium radyoaktif bir element # 1944 Glenn T. tepsi. 2. ~ EYun korönis a. Ar curnat (a.a.EYun krouneíon a.a. Albert Ghiorso.. larva.a. musluk ~ Yun krouniá yalak * Aram gurna.) Aramca kökenlidir. [Oğ xi] köpekgillerden yırtıcı hayvan * Oğuzcaya özgü olan ikinci anlamın. disk [Uy viii+] koğursak kuş kursağı. Kaş. kurnaz <Tü [Men xvii] < Tü kurun.a. kurmay YT [CepK 1935] erkânı harbiye < Tükur [1935 YT] divan. kurna [Men xvii] kurna hamam yalağı . heyet" kurul * Karş. Erm ku?n (hamam kurnası) biçimleri muhtemelen Yunancadan alınmıştır. kurşun Tü? ~ Ar kursı taht. [ xi] kuruğsak kürsü [Kut. [Oğ xi] korşun/koşun . Seaborg. fizikçiler < öz Marie Curie Polonya asıllı Fransız kimyacı (1867-1934) kürk Tü [ xi] kürk hayvan postu * Fa gurk (kurt) sözcüğüyle ilişkisi açık değildir.a. çember < HAvr *(s)ker-3 kıvırmak. mide. kurt Tü [Uy. Aş xi] kürsi . Tü kurmak fiiliyle ilişkilendirilmesi keyfidir. [EvÇ xvii] kurğuşum/kurşum * Karş. seyir. kuron [ xx/a] taç şeklinde diş protezi ~ Fr couronne taç ~ Lat corona a. rota.

a.(kavurmak).. [ xi] kurığ a. * k?ura.a.a." kuruTü *kağurı.yanmak. EYun koríannon ("tahtakurusu otu". kurultay YT [1910] kurıltay büyük meclis. uğur" kut * Karş. kongre. kurum1 kurum2 Tü YT [Kaş xi] kurum/kurun baca tortusu. Moğ k?ağurayda. müessese < Tü kurı. uğur. is [CepK 1935] tesis. meclis < Moğ quratoplanmak. < Tü kurı. kurut Tü [Uy viii+] kur(ı)t süzülerek kurutulmuş yoğurt veya çökelek < Tü kurı. kurul YT [CepK 1935] kongre.sesinin türeyişi açıklanmaya muhtaçtır. 'tahta kurusu' deyiminde ~ Yun koriós tahta kurusu ~ * Türkçe kuru ile ilgisi yoktur. a. temizlemek " kür kurtar[mak Tü [Uy viii+] kutğar-/kurtğar. kişniş) > İng coriander. [CepK 1935] kurultay . [Kıp xiv] kutğar-/kurtar-< Tü küt baht.Moğ quralta toplantı.(kurumak) < k?ağuray (kuru) < k?ağur.toplanmak " kurul * Türk Derneği bünyesinde 1908-1910'da ortaya atılan ilk Yeni Türkçe kelimelerdendir. [Uy viii+] kürı. meclis < Moğ qura. a.a.a. birikmek.kürtaj [ xx/b] çocuk aldırma ~ Fr curetage bıçakla kazıyarak temizleme şeklinde cerrahi müdahale < Fr curetter cerrahide yara temizleme bıçağı < Fr curer tedavi etmek. bir araya gelmek (= Tü kura.a.[viii+ Uy] a. kurtul[mak kuru kuru[mak kav1 Tü Tü Tü [Uyviii+]kurtul-/kutrul-a. meclis ~ Moğ qural toplantı." kuru< Tü kur-" kur- kuruş [Men xvii] ğroş/ğoroş gümüş Avusturya thaler'i veya altın florine Osmanlı ülkesinde verilen ad. kavrulmak " <Tükut baht.< Tü *kâ-/*kağ. Karş. [LO ] ğuruş 120 akçelik gümüş sikke ~ Alm grosch bir altın solidus'a (ve 12 gümüş denarius'a) eşdeğer olan kalın gümüş sikke ~ OLat (denarius) grossus "kalın denarius" " gres kurus E Yun kóris a." kuru- . kıvanç " kut * -r.fiili Uygurca ve Moğolcada mevcut ise de k?ural biçimi Moğolcadır.

kuşan-. cila tabakasıyla kaplı kâğıt < Fr couche yatak. ürküntü. kuşanmak " kuşankuşan[mak Tü [Uy viii+] kurşan< Tü kur [viii+ Uy] kuşak. wişâ.[viii+ Uy] kuşak bağlamak. küskü kuşku Tü <Tü [ xi] közegü maşa < Tü köze. vesvese. < Fr courir koşmak " kur kuş k us [m ak küs[mek Tü Tü Tü [viii]kuşa.] kırptı . kırpık hamurdan yapılan bir yemek < Ar qaSqaSa [onom. ulak. vesvese. tabaka " kuşe kuşku <Tü [ xx/b] tren yatağı ~ Fr couchette [küç. " gü+ ~ Fa guşâyiş açıklık < Fa guşadan.darılmak < Tü kuşak Tü [ xi] kurşağ kemer.+ Lat locare yatırmak " kon+. [İdr. yatmak ~ Lat collocare yere yatırmak & Lat con.a. [Oğ xi] küs.a. Türkçe sözcük "kuş gibi ürkek olma" anlamında iken 1940’lardan sonra "şüphe" anlamında kullanımı teşvik edilmiştir.a. ürküntü.kemer bağlamak. [ 194+] şüphe Tü kuş " kuş * İsme eklenen -ku ekinin işlevi belirsizdir. Türkçe sözcük "kuş gibi ürkek olma" anlamında iken 1940’lardan sonra "şüphe" anlamında kullanımı teşvik edilmiştir.köz karıştırmak < Tü köz"köz kuskus [LO xix] ~ Ar quSqüS [#qSqS] Mağrip ülkelerine özgü.a . [U yv ii i+ ]k us -a . uçkur küşayiş açmak ~ OFa wişâdan. DK xiv] kurşak/kuşak kurşa.] küçük yatak [TS xiv-xix] tedirginlik. küskü Tü [ xi] közegü maşa < Tü köze.kurye [LO xix] kuriyer ~ İt corriere koşucu. [ 194+] şüphe Tü kuş " kuş * İsme eklenen -ku ekinin işlevi belirsizdir.a. tabaka < Fr coucher yatırmak. lokal kuşet < Fr couche yatak.köz karıştırmak < Tü köz"köz [TS xiv-xix] tedirginlik. posta tatarı / Fr courrier a. sarınmak kuşe [ xx/a] ~ Fr (papier) couché "tabakalı kâğıt". guşâ- < Tü kurşa. kemer EŞKÖKENLİLER: Tü kur : kuşak. yünden dokunan çadır kuşağı.

cesur) Orta Farsçadan alınmıştır. talih " kut * Ar quds > qudsı sözcüğünden çağrısşım yoluyla türetildiği açıktır. yasa külliyatı ~ Lat caudex/cödex. kesirler < Ar kasr ~ Ar quSür [#qSr msd. talih. kutup/kutb~ Ar quTb [#qTb msd. kuşluk [Oğ xi] kuşluk ö