SÖZLERİN SOYAĞACI ÇAĞDAŞ TÜRKÇENİN KÖKENBİLİM SÖZLÜĞÜ Sevan Nişanyan

www.iskenderiyekutuphanesi.com

+zede ~ Fa zada vuran, vurulan < Fa zadan, zanvurmak, çarpmak, çalmak, çalgı çalmak, yere çalmak (= Ave cad-, can- a. a.) +zen çalan < Fa zadan, zan- vurmak, çalmak, darbetmek " +zede â+ katılma bildiren fiil öneki ~ HAvr *ad- a. a. ~ Fa -zan vuran, çalan, çalgı

~ â- bir şeye yönelme ve

* Aynı kökten Lat ad, İng at, Fr à (yönelme ve katılma edatı). ab Sans ap a.a.) HAvr *âp- a. a. [xiv] ~ Fa/OFa âb su (= Ave âp- a.a. =

ab+ ~ Lat ab(s) bir şeyden veya yerden ayrılma, özünden uzaklaşma, aykırı olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *apo a. a. * Aynı köktenEYun apó, Ger *af > İng of, off, Alm auf; Sans ápa-, Ave apa- (a.a.). Ayrıca HAvr *ap-tero- biçiminden EYun apoterö, İng after (ard, sonra). aba [xiv] ; abayı yakmak [188+] aşık olmak (argo) ~ Ar cabâ'/qabâ' yünden yapılmış üst giysi, cübbe = Aram qsbây a.a. * Fa kaba/qaba, Erm kapa/kapani, İt gabano biçimleri Arapçadan alıntıdır. 7. yy'dan itibaren kaydedilen OLat cappa biçiminin bir Sami dilinden alındığı anlaşılmaktatır. EŞKÖKENLİLER: Ar caba : aba, abanAr qaba : kaban Lat cappa : handikap, kaporta2, kapuçino, kaput, kapüşon, kep, şap3, şapel, şaperon, şapka? abad [xiv] ~ Fa/OFa âbâd bakımlı, bayındır,

mamur, meskûn (= Sogd âpât bakılan, korunan = Ave âpâta- a.a.) ß Fa/OFa â- yönelme edatı + Fa/OFa pâdan, pay- bakmak, korumak, gözetmek " â+ abajur [187+] pencerenin alafranga kafesi; [189+] lamba siperi - Fr abat-jour "gün-kısan", "ışık-kısan", lamba siperi ß Fr abat kısar (< Fr abattre kısmak, düşürmek ) + Fr jour gün, ışık (~ Lat diurnus gün < Lat dies gün, gündüz ) " bateri, jurnal • Ahmet Vefik Paşa'nın verdiği "pencere kafesi [panjur]" tanımı örneklenmeye muhtaçtır. Fransızcada sözcüğün bu anlamına rastlanmadı. Karş. Panjur. • abaküs [xx/b] ~ Lat abacus 1. her türlü masa, pano, tabla, 2. hesap tahtası ~ EYun ábaks, abak- tabla, masa aban[mak < Tü aba aba * Karş. çullan- < çul. abandone [196+] boksta oyunu terketme ~Fr s'abandonner boyun eğmek, vazgeçmek, pes etmek < EFr à bandon mahkûm, cezalı, yargılanarak hüküm giymiş olan ß Fr à bir şeye + Fr ban/bandon ferman, hüküm " ad+, banal abanoz abanus [xiv] ; ebenus [xvii] Fa/OFa âbnüs/abanüs abanoz ağacı ~ EYun ébenos a.a. ~ Mıs hbny a.a. * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. İng ebony, Fr ébène. abart[mak Tü? abart-/obart- [xvi] mübalağa etmek; apırt- [Kırg] a.a. Tü *abar- büyümek? ~ [xix] çullanmak, üstüne yüklenmek

* Nihai kökeni ve türeyiş biçimi belirsizdir. abazan [xx/b] cinsel anlamda aç habazan/abazan [192+] iştahlı, aç (argo); ~ Çing habezan aç < Çing habe yemek " habe

abdal [xi] dilenci derviş, kalender, meczup ~ Ar abdal [#bdl çoğ.] 1. bedeller, 2. sufi düşüncesinde rical-i gaybın bir rütbesi < Ar badal karşılık olarak verilen şey, bedel" bedel * Esasen esoterik sufi öğretisine ait bir kavram iken, 13. yy'da Anadolu'da heterodoks İslami tarikatler bünyesindeki meczup dervişler için kullanılmıştır. abdest suyu", el yıkama, namaz öncesi törensel yıkanma " ab, dest [xiv] ~ Fa âbdast/âb-i dast "el

abdomen karın boşluğu

[xx/c]

~ Lat abdomen, abdomin-

aberasyon [xx/b] ~ Fr aberration sapma, yanlış yola girme ~ Lat aberratio a.a. < Lat aberrare yanlış yola sapmak ß Lat ab- aykırı + Lat errare dolaşmak, gezmek ~ HAvr *ers- a.a. " ab+ abes [xiv] ~ Ar caba6 [#cb6 msd.] boşa vakit geçirme, oyalanma < Ar cabi6a boşa vakit geçirdi, oyalandı * Türkçede sıfat olarak kullanımı yakın döneme aittir. abıhayat suyu ß Fa âb su + Ar Hayât" ab, hayat1 abi + < Tü ağabey" ağa, bey ~ Fa âb-i Hayât can

abide [191+] ebedi kalan şey, anıt (Fr monument karşılığı) < Ar âbid [#'bd fa.] kalan " ebed * Modern Osmanlıca türev Ar abidat (unutulmaz olay, büyük felaket) sözcüğüyle birleştirilemez. abiye [xx/b] gece kıyafeti ~ Fr habillé giyinik, özellikle gece kıyafeti giymiş < Fr habiller hazırlamak, donatmak, giydirmek Lat habitus kılık, donanım < Lat habere sahip olmak " habitat abla çoc aba [xi] ana; aba/ebe [xiv] anne, nine; aba/apa/apu/ebe [xivxix] yaşlıca ve saygıdeğer kadın, bacı, büyük kızkardeş; abla [xix] a.a. " ebe * -l- ara sesi Türkiye Türkçesinde geç dönemde türemiştir. Asya Türk dillerinde ape, apay, appa biçimlerine rastlanır. ablak [xiv] yassı ve yuvarlak yüzlü ablaq [#blq sf.] siyahlı beyazlı (at rengi), yassı ve yuvarlak yüzlü (insan) * Renk ve kusur sıfatları yapan af cal vezninde. abluka abloka [xix] bloke etme ~ İt a blocco bloke edilmiş < İt blocco abluka ~ Fr blocus a.a. ~ Hol bloc-huis müstahkem mevki, karakol" blok abone [187+] ~ Fr abonné a.a. < Fr abonner abone olmak, abone etmek ß Fr à bir şeye + Fr bon2 ödeme emri, kupon, senet" ad+, bono aborda abordo [xvii] (gemi) yanaşma ~ İt abborda yanaş! < İt abbordare yanaşmak ß İt ad- bir şeye + İt bordo kenar, yan " ad+, borda ~ Ar

abra kadabra sözü ~ OLat abra cadabra a. a. ~ E Yun abraksas a. a. ~? İbr abraş [xiv]

[xx/b]

~ Fr abra cadabra büyü

~ Ar abraş [#brş] çilli, alaca benekli

* Renk ve kusur sıfatları yapan af cal vezninde. abrıl a.a. < Etr Apru Etrüsklerde bir tanrıça [xvi] ~ Yun aprílios Nisan ayı ~ Lat aprilis

absorbe [etm [xx/b] özümsemek ~ Fr absorber emmek, özümsemek ~ Lat absorbere bütün olarak yutmak, silip süpürmek ß Lat ab- bir şeyden + Lat sorbere emmek ~ HAvr *srebh- a. a. " ab+ abstre [xx/b] soyut (resim) ~ Fr abstrait soyut, özet, hülasa ~ Lat abstractus a.a. < Lat abstrahere, abstract- bir bütünden çekip ayırmak, özünü almak, suyunu sıkmak ß Lat ab- bir şeyden + Lat trahere, tract- çekmek " ab+, traktör

absürd [xx/b] ~ Fr absurd saçma, anlamsız ~ Lat absurdus < Lat surdus sağır ~ HAvr *sur-do- sağır, dilsiz, boğuk sesli abuk sabuk ikil [xix] saçma sapan

* İkinci unsur belki Tü sab/sav (söz) biçimiyle ilişkili olabilir. Abuk sözcüğünün "saçma" anlamında bağımsız bir sıfat olarak kullanımı yakın yıllarda ortaya çıkmıştır. abullabut [188+] avanak (argo) ~ Ar *abü-l-labüT çifte atan hayvan ß Ar abü baba + Ar labüT [#lbT im.] tekmeleyen, saldırgan " ebu abur cubur ikil söz; [xix] karmakarışık apur sapur [xv] darmadağınık; abur cubur [xvii] düzensiz yemeği ifade eden " abuk sabuk

* Belki yansıma ses kökenli olabilir. Karş. hapır hupur, şapır şupur. abus cabasa kaş çattı, surat astı [xvii] ~ Ar cabüs [#cbs im.] çatık kaşlı, asık suratlı < Ar

abüze [etm [xx/a] ~ Fr abuser kötüye kullanmak ~ Lat abuti, abus- a.a. ß Lat ab- özüne aykırı + Lat uti, us- kullanmak " ab+ acaba [xiv] ~ Ar cacabâ [#ccb zrf.] "şaşırarak, hayret ederek", soru sözcüğü < Ar cacab [msd.] şaşırma, hayret" acep acar sığmaz, atılgan, taze, güçlü acarlı [xvii] yeni (Anadolu lehçesinde); acar [xx/a] ele avuca ~?

* Erm acar (kas lifi, sinir) ile bağlantısı gösterilemez. Ar cacar (çıkıntı, kabartı, şişkinlik) ile birleştirilmesi abestir. acayip [xiv] tuhaf şey < Ar min al-cacâ'ib tuhaf şeylerden (biri) < Ar cacâ'ib [#ccb çoğ.] tuhaf şeyler < Ar cacîbat^ tuhaf şey, hilkat garibesi" acep * Türkçede tekil sıfat olarak kullanımı 17. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. acele cacelet usit. c^acele [xvii] ivme, evecenlik < Ar cacila acele etti acemi [xiv] beceriksiz bilmeyen kimse, barbar, İranlı < Ar cacam a. a. ~ Ar cacalat^ [#ccl msd.]

~ Ar cacamî [#ccm nsb.] Arapça

acente [186+] ~ İt agente başkası adına iş yapan, vekil~ Lat agens, agent- 1. yapan, eyleyen, iş gören, 2. vekil < Lat agere, act- yapmak, etmek " aksiyon acep [xi] hayret, taaccüp; [xx/b] hayret ederek, acaba cacab [#ccb msd.] şaşırma, hayret < Ar caciba şaşırdı, hayret etti ~ Ar

* Zarf olarak kullanımı halk diline özgü olup yakın dönemde genel dile girmiştir. aceze cacîz [sf.] " aciz acı acıTü [xvii] ~ Ar cacazat^ [#ccz çoğ.] acizler, düşkünler < Ar

âçığ [viii+] 1. acı tad, 2. ağrı, sancı

< Tü açı- acımak "

acı[mak Tü < Tü *ağşı- < Tü ağ acık[mak aç Tü

açı- [viii+] 1. acılaşmak, ekşimek, 2. canı yanmak acı ve üzüntü bildiren ünlem açık- [xi] < Tü âç- [viii, xi] aç hale gelmek "

* Pekiştirici -(ı)k- ekiyle. acil aciz acul

. Eski Türkçe isim ve fiil köklerinin birliği dikkat çekicidir, ~ Ar câcil [#ccl fa.] acele eden " acele [xi] ~ Ar câciz [#ccz fa.] acz gösteren, güçsüz" acz ~ Ar cacül [#ccl im.] aceleci, hızlı" acele

acun YT acun [193+] dünya ~ Tü ajun Budist inançta yaşam evresi, enkarnasyon [viii+ Uy], bu dünya, yeryüzü alemi [xi, xv+ Çağ] ~ Sogd ajün yaşam, Budist inançta enkarnasyon < Sogd jaw-/jüyaşamak ~ HAvr *gweis-l yaşamak, canlı olmak "can * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir kelime iken Dil Devrimi döneminde "Öz Türkçe" olduğu zannıyla canlandırlmıştır. acur [xix] ~ Ar caccür [#ccr] bir tür hıyar veya yeşil kavun < Ar cacara burdu, büzdü, (biçimsiz ve çirkin bir surette) kabardı veya kabarttı * Yun < OYun angoúri (hıyar) biçimi Mısır Arapçasından veya başka bir Ortadoğu dilinden alıntıdır. Alm Gurke (a.a.) bir Slav dili üzerinden Yunanca biçime dayanır. Karş. Pol ogórek, Rus ogurec vb. (a.a.). acuze [xix] ihtiyar kadın (kadın veya erkek) < Ar cacaza aciz idi" acz acz güçsüz idi, yaşlı ve düşkün idi aç Tü [xiv] < Ar cacüz [im.] yaşlı ve düşkün

~ Ar cacz [#ccz msd.] güçsüzlük < Ar cacaza

âç [viii] açlık (isim); âç [xi] aç (isim ve sıfat)

* İsim kullanımı acından ölmek deyiminde korunmuştur. aç[mak Tü aç- [viii] a.a.

açalya/açelya [xx/b] ~ İt azalea kumlu toprakta yetişen bir çiçek ~ YLat azalea a.a. #Linnaeus, İsv. doğabilimci (1707-1778) < EYun azaléos susamış, susuzluktan yanan ~ HAvr *asd- < HAvr *as- yanmak * Türkçedeki açı açık açıkla[mak açkı açYT -ç- sesi İtaly YT Tü YT [193+] zaviye açuk [viii+] a. a. < Tü aç-" aç< Tü aç-" aç< Tü açık " açık [xiv-xx] cila, < Tü aç-

[193+] tasrih etmek perdah; [194+] anahtar

* "Anahtar" anlamı 15. yy'da kaydedilen tek örneğe dayanarak Dil Devrimi bünyesinde dolaşıma sokulmuştur. açmaz düşmesi ad Tü <Tü [xvii] niyetini belli etmeden davranma; [xix] satranç oyununda şahın kapana < Tü aç-" açât [viii] isim, nam ~ Lat ad bir şeye yönelme veya katılma bildiren

ad+ edat ve fiil öneki ~ HAvr *ad- a. a.

* Eklendiği fiilin ilk sessizine asimile edilir. Ör: ad-similare > assimilare, ad-paratus > apparatus. Klasik-sonrası türevlerde belirli bir yön anlamı taşımaksızın isimlerden fiil yapar. Ör: abonner <bon. . Aynı köktenEFa/Faâ, İng at, Fr à (a.a.). ada <Tü ayıradağ [xiii] etrafı suyla çevrili kara parçası; atow [xiii] < Tü *a5- ayırmak "

* Anlam gelişmesi için karş. Lat insula (ada) > insulare (ayırmak, izole etmek). ada[mak Tü kesmek, söz vermek adak adale adalet adl Tü âta- [viii+] isim vermek, çağırmak, bir göreve atamak, bir amaca adamak, söz < Tü ât isim " ad atak [viii+] adanan şey azal et [xvii] [xvii] < Tü âta-" ada~ Ar cadalat^ [#cdl msd.] kas

~ Ar cadâlat^ [#cdl msd.] adillik, hak gözetme"

adam [xi] ~ Ar âdâm [#'dm] 1. insanların atası, Adem, 2. insanoğlu ~ İbr âdâm a.a. = İbr adâmah toprak * Karş. Fen 'adm (insan), Ugar 'b 'dm (insanların atası). "Toprak" kavramıyla ilişkisi için karş. Lat homo (insan) < humus (toprak). Bak. hümanizm.

adap usul bilgisi" edep

~ Ar adab [#'db çoğ.] < Ar adab görgü, terbiye,

adapte [etm adaptasyon [192+] ~ Fr adapter uyarlamak ~ OLat adaptare bir şeye uydurmak, tatbik etmek ß Lat ad- bir şeye + Lat aptare a. a. < Lat aptus uygun"ad+ * Karş. İng apt (uygun), inept (beceriksiz), aptitude (yetenek). adavet Ar cadâ düşmanlık etti, saldırıda bulundu aday YT [193+] namzet [xiv] ~ Ar cadâwat^ [#cdw msd.] düşmanlık < < Tü ad" ad

* Karş. Fr nominé (aday) < nom (ad) sözcüğüne kıyasla. add [etm itibar etme < Ar cadda saydı, sandı adem idi, eksik idi [xiv] ~ Ar cadd [#cdd msd.] sayma, sanma, ~ Ar cadam [#cdm msd.] yokluk < Ar cadima yok

ademimerkeziyet + Ar markazî merkeze ait" adem, merkez

[190+]desantralizasyon

ß Ar cadam yokluk, yoksunluk +

* Fr décentralisation karşılığı olarak "Prens" Sabahaddin Bey tarafından üretilmiş terkiptir. -iyyet nisbet ekinin terkibe eklenmesi cüretkârdır. adet1 [xi] ~ Ar cadad [#cdd msd.] sayı" add

adet2 [xiv] ~ Ar câdat^ [#cwd msd.] düzenli olarak tekrarlanan şey, alışkanlık, itiyat < Ar câda geri geldi" avdet adeta sanki, hemen hemen [xix, xx/a] bayağı, alelade, bermutad; atın bir yürüyüşü; [xx/b] ~ Ar câdatâ [zrf.] adet olduğu üzere, ber mutad " adet2

* Türkçe bayağı sözcüğünün ikili anlamından türemiş olması muhtemel gözüken ikinci anlam 20. yy ikinci yarısından önce kaydedilmemiştir. Buna karşılık karş. câdetce (sanki, hemen hemen - xvii). adıl YT [1974] gramerde zamir <Tüad"ad

* -ıl ekinin işlevi belirsizdir. adım <Tü âtım/adım [xiv] a. a. < Tü *a5t-ım < Tü a5ıt- açmak, ayırmak " ayır-

* Karş. ayak.

adi câdat^ alışkanlık " adet2 adil

[xvii] [xiv]

~ Ar cadı [#cwd nsb.] alışılmış, sıradan < Ar ~ Ar câdil [#cdl fa.] denge gözeten, adaletli" adl

adisyon [xx/c] ~ Fr addition 1. toplam, yekûn, 2. restoran ve bar hesabı ~ Lat additio toplama, ekleme < Lat addere, addit- eklemek, aritmetikte toplama işlemi yapmak ß Lat adbir şeye + Lat dare, dat- vermek " ad+, data adiyö [187+] ~FràDieu"Allaha", vedasözü<FrDieu tanrı ~ Lat deus a.a. ~ HAvr *deiwos a.a. < HAvr *dyeu- ışımak, parlamak, güneş adl cadala dengeledi, eşitledi, adil idi [xi] ~ Ar cadl [#cdl msd.] adalet, hak gözetme < Ar < Ar cadlî

adliye (daire-i) adliye [xix] adli işler dairesi [#cdl nsb.] adalete ilişkin, adalete ait" adl

adrenalin [xx/b] ~ Fr adrenaline böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormon ^1901 Yokichi Takamine, Jap. kimyacı / İng adrenalin a.a. ß Lat ad-katılma edatı + Lat renes böbrek " ad+, renal adres [192+] ~ Fr adresse 1. hitap, bir mektubun hitap cümlesi, 2. adres < Fr adresser birine veya bir şeye yönelmek, yöneltmek, hitap etmek ~ OLat addirectare a.a. ß Lat adbir şeye + Lat directus yönelen, doğru, düz " ad+, direkt aer(o)+ bileşiklerde) (~ Lat aer) ~ E Yun aer hava ~ HAvr *âwer~ Fr aér(o)- / İng aer(o)- hava (sadece

EŞKÖKENLİLER: EYun aer : aerobik, aerodinamik, aerosol, arya, kurander, malarya, şambrel aerobik [xx/c] ~ İng aerobic oksijen alma tekniğine dayalı bir egzersiz türü # 1968 Kenneth Cooper, ABD < İng aerobe biyolojide oksijenle yaşayan hücre türü ~ YLat aerobius " aer(o)+, biy(o)+ aerodinamik gücüne ilişkin " aer(o)+, dinamik [xx/b] ~ Fr aérodynamique havanın kaldırma

aerosol [xx/c] ~ İng aerosol a.a. ^ 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis ß Lat aer hava + Lat solutio eriyik " aer(o)+, solüsyon af/aff[xiv] ~ Ar cafw [#cfw msd.] silme, giderme, cezasını iptal etme < Ar cafa sildi, giderdi, affetti, muaf tuttu, kaçındı afacan <Tü ivecen [xiv-xvii] acul, aceleci; afacan [xix] yaramaz, yerinde durmaz (çocuk) < Tü év- acele etmek, koşuşmak " ivedi -ecen/-acan eki ve ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır.

afacan <Tü ivecen [xiv-xvii] acul, aceleci; afacan [xix] yaramaz, yerinde durmaz (çocuk) év- acele etmek, koşuşmak " ivedi * -ecen/-acan eki ve ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır, afakan » " hafakan < Ar âfaq [#'fq çoğ.] 1.

< Tü

afaki [xix] havai, mesnetsiz ufuklar, 2. uzak ülkeler, dünyanın dört bucağı < Ar ufq ufuk " ufuk afalla[mak <ikil belirten bir deyim " aval aval

[xx/b] şaşkınlaşmak, aptallaşmak

< Tü afal afal/aval aval şaşkınlık

* Anadolu ağızlarından yazı diline aktarılmıştır. afazi [xx/c] ~ Fr aphasie konuşma yeteneğini yitirme, konuşamama ~ EYun afasía a. a. ß EYun a(n)- olumsuzluk öneki + EYun femi, fa- konuşmak, söylemek ~ HAvr *bhâ-2 a. a. " an+, fon(o)+ aferin [xv] ~ Fa âfirin övgü, kutsama, alkış ~ OFa âfrîn a.a. < OFa âfrîtan, âfrîn 1. övmek, kutsamak, 2. yaratmak " â+ EŞKÖKENLİLER: OFa afritan : aferin, ifrit afet [xiv] ~ Ar afat [#'wf] bela, felaket, salgın hastalık ~ Yun afe dokunuş,

afi [192+] fiyaka, caka, gösteriş (argo) el becerisi ~ EYun (h)afe a.a. < EYun (h)âptö, af- dokunmak, değmek, ellemek afif caffa kaçındı, utandı" iffet afiş poster " afişe [xiv] [192+]

~ Ar cafff [#cff sf.] iffetli, temiz ahlak sahibi < Ar ~Fraffiche duvara yapıştırılan kâğıt,

afişe [etm [xx/b] ilan etmek, faş etmek ~ Fr afficher sabitlemek, iliştirmek, yapıştırmak ~ OLat affixare a.a. ß Lat ad- bir şeye + Lat fixus iliştirilmiş < Lat figere, fix- tutturmak, iliştirmek " ad+, fiks * Türkçe anlamı afiş sözcüğünden etkilenmiştir. afitap afitab [xiv] ~ Fa âftâb güneş, gün ışığı ß OFa âb2 parıltı, parlaklık (= Sans âbhâ parıltı) + OFa tap- ısı, ışık " tav2 afiyet sağlık, canlılık " af [xi] ~ Ar câfiyyat^ [#cfw msd.] hasta olmama hali,

aforizm/aforizma [xx/b] ~ Fr aphorisme vecize, güzel ve özlü söz ~ E Yun aforismós tanımlama < E Yun afbrizö 1. sınırlamak, belirlemek, tanımlamak, 2. sürgün etmek, dışlamak ß EYun apó -den + EYun (h)óros sınır, hudut" apo+ aforoz aforos [xvii] ~ Yun aforízo cemaat dışına

çıkarmak ~ EYun afbrizö dışlamak, sürgün etmek " aforizm afra tafra afrodisyak ikil [xx/c] çalım, gösteriş [xx/b] " tafra

~ Fr aphrodisiaque cinsel uyarıcı ~ EYun

afrodisiakós Afrodit'e ait, a.a. < öz Aphrodite aşk ve cinsellik tanrıçası afsun » [xx/b] " efsun ~ Fr aphte ağızda ağrılı ödem ~ EYun áftai yanık

aft < EYun (h)âptö tutuşmak

aftos [188+] dost, sevgili zamiri, o (erkek) ~ EYun autós kendi" ot(o)+1

~ Yun autós eril üçüncü tekil şahıs

afyon ~ Ar âfyün afyon ~ EYun ópion a.a. < EYun ópos özsuyu, reçine, özellikle afyon özü ~ HAvr *sokwo- özsuyu, reçine * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. Lat, İng opium (afyon). agâh âkâs/âkâh a. a. agat a%âtes a. a. agav EYun agauós soylu, seçkin [xiv] [xx/b] [xx/c] ~ Fa agâh uyanık, haberdar, bilgili ~ OFa ~ Fr agate bir cins yarı değerli taş, akik ~ EYun ~ Fr/İng agave Amerika kökenli bir kaktüs cinsi ~

aglütine [etm [xx/c] ~ Fr agglutiner yapışmak, yapıştırmak ~ Lat agglutinare a. a. < Lat gluten, glutin- zamk, tutkal" ad+, glüten agnostik agnostisizma[192+] ~Fragnostiquebilmezci, tanrının bilinemeyeceğini savunan kimse ~ İng agnostic a.a. ^ T. H. Huxley, İng. düşünür (1825-1895) ß EYun a(n)değil + EYun gnöstikös bilen, bilgisi olan < EYun gignöskö, gnö-bilmek " an+, gnostik agora [xx/b] ~ Yun agorá çarşı ~ EYun agorâ/agyris toplanma yeri, kamuya ait açık alan, çarşı < EYun ageirö toplanmak ~ HAvr *sger- < HAvr *ger-toplanmak, toplu halde olmak, sürü, güruh agorafobi agora, fobi [xx/b] ~ Fr agoraphobie açık alan korkusu"

agraf [xx/a] Ger *krappön çengel, kanca " kramp

~ Fr agrafe çengelli iğne < EFr graffe çengel ~

agrandisman [192+] fotoğraf büyütme ~Fragrandissement büyüme, irileşme < Fr agrandir, agrandiss- büyümek, büyütmek ~ OLat aggrandire a.a. < OLat grandus büyük " ad+, gran * Agrandize etm. Türkçeye özgü bir türevdir. agreman [xx/b] elçilik onay mektubu ~ Fr agrément onaylama, benimseme < Fr agréer uymak, onaylamak ~ OLat aggratare a.a. < Lat gratus makbul, hoşa giden ~ HAvr *gwrs-to- < HAvr *gwers-3 makbul olmak " ad+ agresyon [xx/c] ~ Fr agression saldırı, saldırganlık ~ Lat agressio a. a. < Lat aggredi, aggress- saldırmak, üstüne yürümek ß Lat ad- bir şeye + Lat gradi, gress- yürümek, adım atmak " ad+, grado aguş ~ Fa âğuş sarmalama, kucaklama, kucak, belek < Fa âğaştan sarmalamak, bulamak, bulaştırmak, belemek ağ ağ[mak Tü âğ [xi] 1. seyrek dokuma, balık ağı, 2. iki bacağın arası, apış < Tü *â- açmak, ayırmak " ayırTü âğ- [viii] yükselmek, çıkmak, belirmek, aşmak, değişmek

* Karş. Moğ okı- (yükselmek) ağa unvanı ağaç Tü ığaç [viii] a.a.; yığaç [xi] <Tü [xiv] beyazlamak < Tü âk " ak [xiii] -Moğakal.büyükerkekkardeş, 2. birsaygı

ağar[mak

* Renklerden fiil yapan -ar- ekiyle. Karş. bozar-, göğer-, karar-, kızar-, morar-, sarar-, yeşer-Uzun sesli etkisiyle k > ğ değişimi tipiktir. ağda akıde/ağde [xvii Mü] kıl almakta kullanılan yapışkan madde - Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] koyu kıvamlı şey, pıhtı, karamel" akide2 ağı/ağu ağıl Tü? Tü âğu [viii+] zehir

ağıl [viii] hayvanların gece kapatıldığı etrafı çevrili alan

* Karş. avlu < EYun aule (a.a.). Gerek Eski Türkçe gerek Grekçe biçimlerin İrani bir dilden alıntı olması güçlü ihtimaldir.

ağır

ağır [viii] pahalı, değerli; ağar [viii+] hafif olmayan, tez olmayan Tü ağırla- [xi] hürmet göstermek, izzet ve ikram etmek < Tü ağır pahalı, değerli" ağır

ağırla[mak

ağıt YT [193+] mersiye < Tü ağıtçı/ağıdıcı [xviii] ölülerin arkasından ağlayan kadın < Tü ağır-/ağdır-/*ağıd- [xiv-xix TS] ağlamak, haykırmak, anırmak < Tü ağ acı ve üzüntü ünlemi" ağla* 18. yy'dan itibaren kaydedilen ağıtçı sözcüğünün *ağıt adına değil, ağıtmak fiiline bağlı olduğu anlaşılıyor. YTü -it eki için bak. anıt. ağız/ağzağla[mak acıTü Tü âğız [viii] a. a. < Tü *â- açmak " ayır< Tü ağ/ığ acı ve üzüntü bildiren ünlem "

ığla- [viii+] ; ağla- [xiv]

ağnam [xvii] küçükbaş davar < Ar ġanam koyun, mal, davar ağrı ağrı[mak Tü ağrığ [viii+] a. a.

~ Ar ağnam [#ġnm çoğ.] koyunlar, < Tü ağrı-" ağrı-

Tü ağrı- [viii] hastalanmak; [xiv] sancımak, acı duymak < Tü ağ acı ve üzüntü nidası" acı-

ağustos ağostos [xvii] ~ Yun aúgoustos bir ay adı ~ Lat Augustus 1. Roma imparatoru Octavianus'un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı < Lat augere artırmak, büyütmek, yüceltmek " otorite ağyar başkası" gayrı ah2 ahali bir yerin yerlisi " ehil ahbap Habîb sevgili, dost" habip ahçı ahenk OFa hang terbiye, eğitim, edep aheste ahfad " hafid [xv] ~ Fa âhasta yavaş, sessiz ~ Ar aHfâd [#Hfd çoğ.] torunlar < Ar Hafıd torun » " aşçı ~ Fa âhang uyum < Fa hang vezin, ölçü, edep ~ [xiv] ~ Fa âh feryat, lanet ~ Ar ahâlin [#'hl çoğ.] yerliler, yerli halk < Ar ahl [xiv] ~ Ar ağyar [#ġyr çoğ.] başkaları < Ar ġayr başka,

~ Ar aHbâb [#Hbb2 çoğ.] sevgililer, dostlar < Ar

ahır axur [xi] hayvan barındırılan yer ~ Fa a%wur hayvan besleme yeri, yemlik ~ OFa â%war yemlik (= Sogd âxwer a.a.) ß OFa â- yöneliş, katılma, aidiyet bildiren önek + OFa %\var(d) yemek " â+, +hor ahi verilen ad ahir [xiii] Anadolu'ya özgü bir örgütlenme biçiminin mensuplarına ~ Ar a^î [#'%w] kardeşim < Ar ax erkek kardeş (= Aram a%â a. a. = İbr a% a.a.) [xi] ~ Ar â%ir [#'^r] sonraki, son

EŞKÖKENLİLER: Ar #'?r : ahir, ahiret, bilahare, tehir, uhrevi ahiret/ahret ölümden sonraki hayat" ahir [xiii] ~ Ar â%irat [#'^r fa. f.] sonraki şey,

ahit/ahdahd[xiv] ~ Ar cahd[#chdmsd.]1. tanıma, 2. yükümlülük, yemin, söz < Ar cahida tanıdı, kabul etti, üstlendi ahize [#'%5 sf.] alan, alıcı" ahz * Karş. Ar a%ı5at (zorla alınan şey). ahkâm Hukm yargı" hüküm ahlak yaradılış " halk2 [xiv] [xiv] ~ Ar aHkâm [#Hkm çoğ.] hükümler < Ar [xx/a] telefon alıcısı (Fr récépteur karşılığı) < Ar a^5

~ Ar axlâq[#xlq çoğ.] yaradılış, huylar < Ar xulq ~ Yun a%lada yaban armudu, pyrus ~ Ar aHmaq [#Hmq sf.] aptal, budala < Ar

ahlat a%lat [xvii] amigdaliformis ~ EYun a%râs, -d- a.a. ahmak Hamuqa aptal idi" hamakat * Kusur ve renk sıfatları yapan afcal vezninde, ahmer * Hilali ahmer "kızıl ay" demektir. ahsen Hasan güzel" hüsn ahşap Ar %aşb tahta, ağaç [xiv] [xiii]

~ Ar aHmar [#Hmr sf.] kırmızı

~ Ar aHsan [#Hsn kıy.] daha güzel, en güzel < Ar ~ Ar a%şâb [#%şb çoğ.] ağaçtan şeyler, kereste <

ahtapot ıxtapod[xvii] ~ Yun o%tapödi "sekiz ayak", a.a. ß Yun októ sekiz (~ HAvr *oktö- a.a. ) + Yun pódi ayak " okt(o)+, podyum ahu a.a. = Ave âsü a.a.) ahu zar ahududu ahval ahz aidat gelir, rant, bir yatırımdan geri gelen " avdet + ~ Fa âh u zar ah vah, ağlama ahu dutu [xix] kırmızı ağaç çileği [xiv] " ahu, dut [xvi] ~ Fa âhü ceylan ~ OFa âhüg a.a. (= Sogd âsük

~ Ar aHwâl [#Hwl çoğ.] haller < Ar Hâl" hal1 ~ Ar a%5 [#'%5 msd.] alma, alım < Ar a%a5a aldı

~ Ar câ'idât [#cwd çoğ.] gelirler < Ar câ'idat^

aile ayilet [xiv] ~ Ar câ'ilat^ [#cwl sf. f.] bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu hane halkı, bağımlılar < Ar câla [msd. cawl/c^iyâlat^] geçimini sağladı, besledi, baktı ait taalluk eden, ilgisi olan " avdet ~ Ar câ'id [#cwd fa.] 1. dönen, geri gelen, gelir, 2.

ajan [192+] ~Fragentsecret gizli görevli <Fragent iş yapan, görevli, vekil ~ Lat agens, t- < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajanda [xx/b] ~ Fr agenda gündem, günlük işler defteri ~ Lat agenda [n. çoğ.] yapılacak olan şeyler < Lat agendus yapılacak < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajans [186+] ; [189+] haber kurumu ~ Fr agence vekâlet, vekillik kurumu, aracı kuruluş ~ Lat agentia < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajda firmasının çay bardağı modeli [200+] büyükçe çay bardağı < marka Aida Paşabahçe

* Markanın yanlış okunmasından ötürü şarkıcı Ajda Pekkan'ın adıyla birleştirildiği rivayet edilir. ajite [etm [xx/b] ~ Fr agiter tahrik etmek, harekete geçirmek ~ Lat agitare a.a. < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ak ak[mak Tü Tü âk [viii] beyaz < Tü *â- açmak, açılmak " ayır-

ak- [viii+] (sıvı) akmak; [xi] akın etmek, yağma için hücum etmek ~ Ar caqb [#cqb msd.] 1. ayak topuğu, 2.

akab[inde ard, peş, sonra (= Aram caqsb- topuk = Akad iqbu a.a.)

akademi akademya [181+] ~ Fr académie 1. bilimsel kuruluş, yüksek okul, 2. özellikle 1635'te kurulan Fransız Akademisi / İt accademia a.a. < Akademía 1. Eski Atina'da bir semt, 2. Eflatun'un (Platon, MÖ 429-347) bu semtte kurduğu felsefe okulunun adı * Modern dönemde ilk kez 1474'te Floransa'da kurulan Platonik Akademi için kullanılmıştır. akait [xvii] ~ Ar caqâ'id [#cqd çoğ.] ilkeler, aksiyomlar, İslam inancının temel ilkeleri < Ar caqldat^ " akide 1 akaju fıstık ~ Port a caju ~ Karib akamet sonuçsuz, etkisiz < Ar caqama kısır idi, kısırlaştırdı akar akaret caqâr " akar akasya acacia arabica ~ E Yun akakía a.a. [xix] [xiv] ~ Ar caqâr [#cqr] gelir getiren mülk ~ Ar caqârât [#cqr çoğ.] gayrımenkuller < Ar [xx/a] ~ Fr acajou tropik bir ağaç, bu ağaçtan elde edilen ~ Ar caqâmat^ [#cqm msd.] kısır,

~ Fr acacia kurak bölgelere özgü bir ağaç,

* 16.-19. yy'da rastlanan Tü akakiya biçimi doğrudan Yunancadan alıntıdır. akbaba akça/akçe + <Tü [xvii] başı beyaz olan bir tür yırtıcı kuş, a.a. " ak, baba [xiii] 1. beyaz, 2. gümüş, 3. gümüş para < Tü ak " ak

* Karş. Fr argent, İsp plata (1. gümüş, 2. gümüş para, genel anlamda para). Karş. sarıca (altın). akıbet [xi] ~ Ar câqibat^ [#cqb fa. f.] ard, son, sonra < Ar caqaba ardından geldi, takip etti < Ar caqb topuk " akab akıl [xi] ~ Ar caql [#cql msd.] a.a. < Ar caqala 1. dizginledi, gem vurdu, 2. akıl süzgecinden geçirdi, akıl yürüttü (= İbr #cql rehin etme, haczetme) akın akışkan Tü akın [xi] sel; [xiv] baskın, yağma, dalga YT [194+] seyyal < Tü *akış-" ak< Tü ak-" ak-

Akışmak fiili mevcut değildir.

[xvii] eritilip sertleştirilmiş şekerden yapılan şekerleme - Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] 1. katılaşmış şey < Ar caqada düğümledi, bağladı, (alçı) dondurdu, (bal) katılaştırdı" akit1 akide2 [xvii] ~ Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] 2. kesin sayılan ilke veya öğreti, aksiyom < Ar caqada düğümledi, bağladı, katılaştırdı" akit1 akif [xiv] ~ Ar câkif [#ckf fa.] adayan < Ar cakafa [msd. cuküf] adadı, kendini verdi, meşgul oldu, müptela oldu akik taş, agat akil akim [xiv] ~ Ar câqil [#cql fa.] akıllı, rasyonel" akıl ~ Ar caqîm [#cqm sf.] sonuçsuz kalan " akamet ~ Ar caks [#cks msd.] yansıma, [xiv] ~ Ar caqîq [#cqq sf.] 1. yarık, 2. bir tür değerli

akide 1

akis/aksaks [xiv] tepki, bir şeyin tersi < Ar cakasa yansıdı, tersine döndü akit1/akdakd [xiv] düğüm, 2. sözleşme < Ar caqada bağladı, düğümledi, ilikledi akit2 [xvii]

~ Ar caqd [#cqd msd.] 1. bağ,

~ Ar câqid [#cqd fa.] akteden, sözleşen" akit1

akompanye[etm [187+] ~Fraccompagner eşlik etmek ~ OLat accompaniare a.a. ß OLat ad- bir şeye, birine + OLat *companiare yoldaşlık etmek < OLat companio "ekmek paylaşan", yoldaş " ad+, kumpanya akor [xx/b] uyumlu ses grubu ~ Fr accord uyum, ses uyumu, akor < Fr accorder uyum sağlamak, ses veya fikir birliğine varmak ~ OLat *accordare B Lat ad- katılma edatı + Lat cor, cord- yürek, akıl, gönül" ad+, kör2 * Veya < Fr corde < Lat chorda (tel, çalgı teli). Bk. kordon. akordeon [xx/a] ~ Fr accordéon bir müzik aleti ~ Alm akkordeon a.a. ^ 1829 Cyril Demian, Avst. müzik aleti yapımcısı < Alm akkord akor " akor akort akorda [xix] bir çalgının uyumunu sağlama uyum, ses uyumu, akor < İt accordare " akor akr(o)+ HAvr *ak-ro- < HAvr *ak- keskin, ekşi, sivri ~ İt accordo

~ Fr/İng acr(o)- ~ EYun akrós uç, sivri ~

* Aynı kökten EYun oksys (ekşi), Lat acer (keskin), acus (iğne, sivri), acetum (sirke). Tü ekşi sözcüğünün bu grupla ilişkisi tartışılmıştır. akraba qarîb [sf.] yakın " kurbet ~ Ar aqrabâ' [#qrb çoğ.] yakınlar < Ar

akran eşleşenler, yaşıtlar < Ar qirn eş, çift" karine 1 akredite [etm [xx/b]

~ Ar aqran [#qrn çoğ.] eşler, bir yarışta ~ Fr accrediter kredi vermek, inandırıcı

kılmak ~ OLat accreditare a. a. ß OLat ad- bir şeye + OLat creditus inanca, kredi" ad+, kredi akreditif [xx/b] ~ Fr accreditif kredi mektubu" akredite

akrep [xiv] ~ Ar caqrab [#cqrb] 1. zehirli bir haşere, akrep, 2. sivri uçlu bir tür çengel, 3. saatin kısa kolu (= Aram caqrsbâ akrep = Akad aqrabu a.a.) * EYun skorpíos (akrep) biçimi muhtemelen bir Sami dilinden alınmıştır. akrilik [xx/c] ~ Fr acrylique akrooleinden elde edilen bir polimer / İng acrylic a.a. < Fr acryle/acryl < Lat acer keskin, ekşi " akr(o)+ akrobat [xx/b] ~ Fr acrobate cambaz ~ EYun akróbatos parmak uçlarında yürüyen ß EYun akrós uç + EYun bátos yürüyen (< EYun bainö, bat-yürümek, adım atmak ) " akr(o)+, baz akropol [xx/b] ~ Fr acropole antik kentlerde hisar, iç kale - EYun akrópolis hisar, yukarı kent ß EYun akrós uç + EYun pólis kent" akr(o)+, politik akrostiş [xx/b] ~ Fr acrostiche bir şiirin mısralarının ilk harfleriyle yapılan söz oyunu ~ EYun akrosti%es ß EYun akrós uç + EYun stíks, sti%- sıra, satır, mısra " akr(o)+ aks [xx/c] ~ Fr axe eksen, dingil, üzerinde tekerleklerin döndüğü mil ~ Lat axis a.a. ~ EYun âksön a.a. ~ HAvr *aks- a.a. aksa[mak Tü ağsa- [xi] yavaş gitmek, topallamak < Tü *ağıs ağır, yavaş " ağır

* Karş. Tü akru (yavaş - xi). aksak Tü aksak/ağsağ [viii+] aksayan, yavaş giden < Tü a%sa-[xi] " aksa-

aksam qism " kısım

~ Ar aqsâm [#qsm çoğ.] kısımlar < Ar

aksan [188+] ~ Fr accent konuşma vurgusu, aksan ~ OLat accentus (bir metni veya sözü) makamla söyleme ß Lat ad- bir şeye + Lat cantare terennüm etmek, şarkı söylemek " ad+, kanto aksata alışveriş " ahz, ita ~ Ar a%5 wa icTâ ahz u ita, alıp verme,

akselere [etm [xx/b] ~ Fr accélérer hızlanmak, hızlandırmak ~ Lat accelerare a.a. ß Lat ad- + Lat celer hızlı, seri ~ HAvr *kel-es- hızlı" ad+

akseptans [xx/c] ~ Fr acceptance kabul ediş, kabul belgesi < Fr accepter kabul etmek ~ Lat accipere, accept- a. a. ß Lat ad- bir şeye + Lat capere, capt- el koymak, tutmak " ad+, kapasite aksesuar [xx/b] ~ Fr accessoire eklenti, tali unsur, süs ~ OLat accessarius a. a. < Lat accedere, access- yanına gitmek, yanaşmak, katılmak ß Lat ad- bir şeye + Lat cedere, cessgitmek, varmak, ayrılmak ~ HAvr *ked- gitmek, terketmek, ayrılmak "ad+ aksır[mak +kirTü asur- [xi] a.a.; aksur- [xiv] < Tü *askur- < Tü as [onom.] aksırık sesi "

* Ses yansımalı fiiller yapan -kır- eki varsayılmalıdır. Karş. Azer asqur- (a.a.). aksi aksiseda caks yansıma, akis + Ar Sadân ses, eko " akis, sada ~ Ar caksî [#cqs nsb.] ters " akis ~ Fa caks-i Sadâ ses yansıması, eko ß Ar

aksiyom [192+] ~Fraxiome matematikte ispatı gerekmeyen ilke ~ EYun aksiöma < EYun áksios denk, uygun, değerli aksiyon [xix] hisse senedi; [xx/b] eylem ~ Fr action 1. eylem, edim, icraat, 2. hisse senedi ~ Lat actio eylem < Lat agere, act- yapmak, eylemek, icra etmek, harekete geçirmek ~ HAvr *ag- harekete geçmek veya geçirmek Aynı kökten EYun âgo (sürmek, sevketmek, götürmek), agón (yarış). EŞKÖKENLİLER: Lat agere : acente, ajan, ajanda, ajans, ajite, aksiyon, aktif, aktive, aktör, aktris, aktüarya, aktüel, antrakt, hiperaktif, kaşe, kaşkol, manej, reaksiyon, radyoaktif EYun ágo : demagog, pedagog, sinagog, strateji EYun agón : antagonist akson [xx/c] ~ Fr/İng axon/axone sinir hücresinin sinirsel uyarıyı ileten uzantısı ~ EYun âksön eksen " aks aksülamel + caksü-l c^amel [xix] karşı eylem (Fr réaction karşılığı) B Ar caks yansıma, tepki + Ar camal eylem " akis, amel ~ Sogd %Şâm akşam, akşam

akşam a%şam [xi] yemeği (= Ave %Şaprt akşam veya gece = Sans kşapâ a.a.) aktar attar aktar[mak Tü attar [xiii]

~ Ar caTTâr [im.] ıtır satan, parfümeri"

ağtar- [viii+] çevirmek, devirmek, döndürmek

< İt acqua su " akua+ akuavit aqua vitae hayat suyu " akua+. eylem < Lat agere.yapmak. icracı. -ive eylemli. güncel ~ OLat actualis fiili. dekuple. kimyacı < EYun aktîs. act. şua * Yunanca sözcük Lat radius (ışın) karşılığıdır. radyum.yapmak. ~ İt acqua / Fr aqua.aktif [xx/b] agere. yeşilimtrak açık mavi renk.] " aktör aktüalite konular < Fr actuel" aktüel [xix] ~ Fr actrice kadın tiyatro oyuncusu ~ Lat actrix [195+] ~Fractualité güncellik.ışın. Fr. marina akuarel/akvarel acquarella a. aktîn.] "edilmiş şeyler".su ~ Lat aqua a. 2. aktive [etm [xx/c] ~ Fr activer etkin hale getirmek" aktif aktör [xix] ~ Fr acteur eyleyen. bu renkte bir süs taşı ^ İlk anlamda 1846 John Ruskin. sanat eleştirmeni ~ Lat aqua marina deniz suyu " akua+. actaktüel [xx/b] eylemsel < Lat actus eylem. a. akupunktur [xx/c] ~ Fr/İng acupuncture iğnelerle tedavi yöntemi ß Lat acus iğne + Lat punctura delme " akut. tiyatro oyuncusu ~ Lat actor icra eden < Lat agere. çoğ. act. fiil" aksiyon akua+/akva+ HAvr *akwâ. kayıtlar. Karş. etkin ~ Lat activus < Lat aktinyum [xx/b] ~YLatactinium radyoaktif bir element^ 1899 André-Louis Debierne. ~ akuamarin [xx/b] ~ Fr aquamarine 1.a. eylemek " aksiyon aktris [f. ~ Fr actuel fiili. boyunduruk.işitmek .< HAvr *kous.bir şeye + OLat copulare bağlamak < Lat copula iki şeyin bağı. güncel aktüarya [xx/c] ~ Fr actuariat sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı < İng actuary sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı ~ Lat actuarius zabıt kâtibi < Lat acta [n. zabıt < Lat actus edim. eylemek " aksiyon ~ Fr actif. a. rabıta " ad+ * Karş. vitamin [xx/c] [xx/b] ~ Fr aquarelle suluboya ~ İt ~ Alm aquavit bir tür alkollü içki ~ Lat akuple [etm [xx/c] ~ Fr accoupler çift koşmak ~ OLat *accopulare ß OLat ad. ponksiyon akustik [192+] ~Fracoustique işitmeye ilişkin. İng. a. işitsel ~ EYun akoustikós < EYun akoüö işitmek ~ HAvr *skous-yo.

güzel.[viii] elde etmek. fırtına " bora [xvii] altüst olma. alaca alâ (zarf). a. Fr liche/lichié (a. pek güzel. Frenk . 3.keskin. toplanmak. sivri " akr(o)+ akü akümülatör[192+] ~Fraccumulateur1. daha yüksek.a.akut [xx/b] ~ İng acute keskin.). kümülüs akvaryum [189+] ~YLataquarium[n.Lat acutus < Lat acuere sivriltmek.] daha yüksek. keskinleştirmek ~ HAvr *ak-u. ani (sancı. al âl [viii] kırmızı * Karş. en yüksek " ali * "İyi. Lat lichia. sivri uçlu. [xvii] 2. en yüksek. suya ait" akua+ akya [xix] bir tür büyük balık. güzel" anlamı Türkçeye özgüdür. ß Lat ad. lichia Tü ~? * Karş. zaptetmek. iyi (sıfat) [xiv] 1. " fırça alaca <Tü [xiv] karışık renkli < Tü ala " ala alacık Tü [189+] ~Fr à labrossef ı r ç agibi<Fr alaçu [viii+] bir tür büyük çadır alafranga usulü < öz Franco Frank. pek iyi ~ Ar aclâ' [#clw kıy. taraf" bandıra alabora rüzgar. sağanak. toplayıcı. Yun lítsa/létsa.a. ornitolog < Lat aquarius suya ilişkin. elektrik biriktiren cihaz < Fr accumuler " akümüle akümüle [etm [xx/b] ~ Fr accumuler birikmek. biriktirmek ~ Lat accumulare a.< HAvr *ak. Moğulağan>ulaan (a. hastalık) . almak ala Tü al kırmızı" al Tü ala [xi] renkli. al[mak Tü al. alabanda [xvii] ~ İt alla banda gemicilikte dümeni sağa veya sola sonuna kadar kırma < İt banda2 yan.). kuzu balığı. 2. İng.] içinde su canlılarının yaşatıldığı yapay ortam # 1850 Philip Gosse. karışık renkli.biriktirici. alabros brosse fırça ~ OLat bruscia a. küme olmak " ad+.bir yere + Lat cumulare toplamak.a. Fransız " frank [187+] ~ İt alla franca Frenk gibi. İt lezza/lizza/alicia. devrilme < Ven bòra ani * Ven albora < alborar (direk dikmek) fiiliyle ilgisi gösterilemez.

liste " kart2 alakok coque yumurta kabuğu alamana [xx/a] ~ Fr à la carte "listeye göre". alakart [189+] restoranda seçmeli menü < Fr carte kart. alaca bulaca. alaturka usulü < öz Turco Türk " Türk alavere [187+] ~İt alla turca Türk gibi. bağlantı < Ar caliqa [msd. alametler (< Ar calâmat^ işaret. sarktı. Alman usulü < öz Alamanno Alman " Alman ~ Ar alamet [xiv] belirtiler. bu tür kayıklara mahsus ağ . Karş.] işaretler. ilgi. alaka [xiv] ~ Ar calâqat^ [#clq msd. bağlandı. sema1 * "Gökkuşağı" anlamı Türkçeye özgü olmalıdır. dürüst olmayan iş . larj alarm [xx/b] ikaz sinyali ~ Fr alarme silaha çağrı [xiv]. geniş ~ Lat largus a. 2. her çeşit ikaz sinyali [xvii] ~ İt all' arme silahlara! < İt arma silah " arma alaşım YT [194+] halita < Tü *alaş-" ala * Bulaş. ~ Fr à la cocque kabuklu yumurta < Fr [xix] bir tür balıkçı kayığı.] işaret. özellikle kıyamet belirtileri calâmat^ [#clm msd.fiilinden benzerlik yoluyla türetildiği anlaşılmaktadır. Türk alavera [xix] dolap. ilgilendi [msd. im " alem1 alaminüt [xx/b] yemek < Fr minute dakika ~ Lat minutus " mini1 alamod moda alan Tü [xx/a] alan [xi] açık ve düz yer ~ Fr à la minute dakikalık. alamet) + Ar sama' gök " alamet.alagarson Fr garçon oğlan " garson [xx/b] ~ Fr à la garçon oğlan gibi (saç kesimi) < alaimsema [xviii] gökkuşağı ~ Ar calâ'imu-s-samâ' gökte beliren alametler ß Ar calâ'im [#clm çoğ. calaq] 1.] Alman tarzı. uzaklaş! < İt allargare açılmak. uzaklaşmak < İt largo açık.İt alamanna [f. belirti. " ad+.] ilişki. çabuk pişirilen ~ Fr à la mode modaya uygun < Fr mode " alarga [xvi] gemicilikte "açıktan geç" komutu ~ İt allarga açıl!. asıldı.a.

kandırmak < aldan[mak <Tü Tü âl2 [viii] hile. bey albeni " al-.a. yozlaşma.bulaşmak " alay2 ~ Fa alaz <Tü [xvii] = Tü yalaz/yalaw/yalan/yalm alev.] < Lat ala 1. beyaz kâğıt. tahkir etmek (argo) âlây bulaşma. uysal. alçı <Tü alçığ [xiii] duvar ve sıva yapımında kullanılan bir tür ak toprak < Tü *alış-ığ yumuşak < Tü alış. geleneksel Türk akıncı düzeninin aksine. boş sayfa < Lat albus beyaz " albinos albümin [192+] ~Fralbumine yumurta akında bulunan bir protein ~ Lat albumen ak madde. cazibe albinos/albino olan < Lat albus beyaz ~ HAvr *albh. düzgün saflar halinde dizili süvari birliğidir.* Almak vermek fiillerinden veya Fr alivrer sözcüğünden türemiş olması zayıf olasılıktır.[xiv] kandırılmak < Tü alta. yanma.. uysallaşmak " alış* Özgün anlamı alçak gönüllü deyiminde korunmuştur. alçak [xvii] hakir. debdebe .] dalgıç albay YT [193+] < Tü alaybeyi" alay1. sosyal anlamda daha düşük pozisyonda olan < Tü *alış-ak < Tü alış. aldatma . kirletme < Fa âlüdan. Roma ordusunda süvari birliklerine verilen ad * Latince sözcük MÖ 2.a.[xi] aldatmak.parlamak.Fa alâyiş bulaşış.yumuşamak " alışaldan. [xix] dünyevi gösteriş. ben1 [xx/b] ~ Fr albinos doğuştan saçları ak + al beni [xix] çekicilik. yumuşak huylu. âlây. Türkçe sözcüğün orijinal anlamı. ciltli defter ~ Lat album [n. Karş. pest. âlây.] beyaz şey. yumurta akı < Lat albus beyaz " albinos alçak Tü alçak [viii+] mütevazı. parıltı < Tü yal. Fiziksel anlamda kullanımına 15. 2. bulaşıklık. alşak [xiv] a. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup merkezdeki piyade birliğinin sağ ve solunda konuşlanan süvari birliklerini ifade eder. alay2 alay etmek [188+] eğlenmek.bulaşmak. kanat. pelikan ~? Ar al-ğaTTâs [#ġTs im. kirletmek alayiş [xvii] bulaşma.a.evcilleşmek. yy'dan itibaren rastlanır. alay1 [xiv] bir tür süvari formasyonu ~ O Yun allági(on) Bizans ordusunda bağımsız süvari birliği ~ Lat alae [çoğ. yozlaşma < Fa âlüdan. yanmak " yanalbatros [xx/b] ~ Fr albatros bir tür deniz kuşu ~ Port alcatraz balıkçıl kuşu. dalavere. albüm [xix] ~ Fr album boş yapraklardan oluşan kitap. Yunanca biçim ilk kez VIII Konstantin Porphyrogenetos'un 959 tarihli yasa derlemesinde görülür.

(diş). < YLat alcool dehydrogenatus hidrojeni alınmış alkol" alkol. EYun odoús. bayrak " alem1. acele alelade surette " ale+. Belki "burnundan kıl aldırmak" deyiminden. az pişmiş makarnayı tarifeden bir söz < İt dente diş ~ Lat dens. usulü gibi" ~ Ar calam [#clm] simge. ebediyet. genel ~ Ar cala-1-uSül usul üzere.a. ebediyet). +dar alengir[li -? ~ Fa calamdâr sancaktar < Ar calam alenî ~ Ar çalanı [#cln nsb. İng tooth < Ger *tanth. aldır. adet2 alelumum olarak " ale+. başka) + EYun agoreüö konuşmak. gibi.(öte). uls. alışılmış ~ Ar cala-1-c^umüm genellikle. dent. önemsemek < Tü al-" al* Geç döneme ait olan ikinci anlamın kaynağı açık değildir.[xix] aldırış etmek.kökünden Lat alter (başka). dünya. aldır[mak Tü altız. * Aynı kökten Fa dand. karşı.a. ~ HAvr *dent. alemdar sancak. kaptırmak . hidr(o)+2 aldente [xx/c] ~ İt al dente "dişe gelir". bayrak " ilim [xiii] sancak ~ Ar cala-1-c^acalat^ acele ile.a. başka şey ima etme ß EYun állos başka (~ HAvr *al-1 öte. yeryüzü. umum alelusul ale+. calâniyyat^] açığa çıktı. aşikâr oldu . alem2 [xi] ~ Ar câlam [#clm] dünya. açık.] gizli olmayan. aldur-[xiv] almasına neden olmak. üstü. söylemek " kategori * HAvr *al. göz önünde < Ar calana [msd. belirti. İbr colam (sonsuz süre.aldehid [xx/c] ~ Fr aldéhyde alkollerden elde edilen bir kimyasal madde sınıfı / İng aldehyde a. üzere (edat) alegori [xx/b] ~ Fr allégorie simgesel anlatı ~ EYun allegoria başka türlü söyleme. herkes ~ Aram câlam 1. ult. usul1 alem1 sancak. alelacele olarak " ale+.a. ale+ ~ Ar cala(y) üzeri. odont-. Sans dantaka. sonsuz süre. 2.a.[viii+] almasına neden olmak. acele ~ Ar cala-1-c^âdat^ adet üzere. evren * Karş. işaret.

[200+] popüler psikolojide aktif erkekler için kullanılan bir sıfat ~ EYun álfa Yunan alfabesinin ilk harfi ~ Fen alep öküz.] Ali'ye mensup olan < öz cali Ali b. etraf < Lat adiacere etrafında olmak. * Arapça sözcüğün nihai anlamı "dönen şey. rahat ~ OLat *adiaces çevre. calev [xvii] Çağ] a. beta ~ Fr alphabet harfler dizisi ~ EYun álfa beta ~ Fr alphanumérique harf ve rakamları alfanümerik [xx/c] içeren dizi / İng alphanumeric(al) a. İslam peygamberinin damadı aleyh ile. xv+ * Karş. ferahlık. " alfa. alfabe [xx/a] Yunan alfabesinin ilk iki harfi" alfa. İbr eleph (öküz). alev Tü yalaw [Abuş. gönlü ferah. bitişmek alfa [xx/b] bir tür radyoaktifışın. yalabık (parlak xvi). gibi" ale+ [xiv] ~ Ar calay-h(um) onun üzeri < Ar cala(y) üzere. Karş. Ebi Talib. . ~ Ar calayhi-s-salâm barış ~ Ar calaykum as- aleyhisselam [xi] selam sözü (onun) üzerine < Ar calay-hi onun üzeri" aleyh aleykümselam [xiv] selam sözü salâm barış (sizin) üzerinize < Ar calay-kum sizin üzeriniz " aleyh alez [xx/c] ~Fràl'aise1.(parıldamak. Fenike alfabesinin ilk harfi = Aram âleph Arami/İbrani alfabesinin ilk harfi * Fenike yazısında A harfi öküz başı simgesiyle gösterildiği için. TTü yalabı. Avst. numara . Akad alpu." belki "çömlekçi çarkı" olmalıdır.sesinin inceltilmesi Farsça etkisi veya Farsçadan ikincil alıntı gösterir. aygıt < Ar âla [msd. Esasen Türkçe bir kelime olduğu halde -l. çalışma " alegori. = Tü yalab yalab [DK] parıl parıl ~ Fa âlâw parıldama.alerji [195+] ~Frallergie vücudun bir dış etkene verdiği normal dışı tepki ~ YLat allergia ^ 1905 Clemens von Pirquet. a. yalab yalab (parıl parıl xiii). [xx/c] bazı tıp ve elektronik terimlerinde kullanılan bir bileşen. alev <Tü alâv/alev [xvii] . farklı + EYun érgon iş. karşı. Fenike yazısı Arami yazısının bir varyantıdır.] araç. erg alesta [xvii] hazır etmek ß İt ad bir şeye + İt lesto hazır " ad+ alet awl/ma'âl] döndü [xiv] ~ İt allesta hazır ol! < İt allestire hazır ~ Ar âlat [#'wl msd.rahat. yatak çarşafının altına serilen emici örtü < Fr aise hareket alanı. ışımak xiv). hekim ß EYun állos başka. 2. Alevi [xi] ~ Ar calawl [#clw nsb.a.

a. takas etmek. [xiv] yenilmek. sodyum hidroksit < Ar qalâ yaktı. yüceldi ~ Ar câlîy [#clw sf. [xiv] benimsemek.ekinin refleksif kullanımıyla "kendine almak" anlamında. uysallaşmak. taraf" ali. allah ~ Fr alizarine kırmızı kök boya < Fr [xi] ~ Ar calim [#clm fa. [xiii] değişmek. < Tü al-" al- [193+] ganimet.] yüksek. hazret. yy son yarısında Kırım hanlarını ilgilendiren karmaşık siyasi entrikalardan dolayı. fırınladı . cenap alicengiz alicengiz oyunu [xix] dalavere. ali [xiv] culüw] yüksek idi.] < al-%warizmı İslam matematikçisi Harezmi (9. kat.] ilim sahibi. alıç ^ küç. alın alın[mak Tü alın. bilen. alicenap ~ Fa câlîy canâb yüce makam. aluk/alığ [xi] kel. evcilleşmek) < suescere (benimsemek. dolap âl-i Cengiz Cengiz Han sülalesi. usare " usare alize [xx/b] ~ Fr alizé tropik bölgelerde esen bir rüzgâr ~ ? alkali [183+] ~Fr/İng alkali bir kimya terimi~Ar alqall [#qlw] kostik soda. ahzetmek. bilgin < alizari kök boya hammaddesi ~ Ar al-cuSârat^ öz suyu. crataegus ~ Fa âlüça küçük erik. majeste ß Ar câlîy yüksek + Ar canâb nezd. değiştirmek. [194+] idrak algoritm/algoritma [xx/b] ~ Fr algorithme matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi ~ EFr algorisme Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [esk.alg algı YT [xx/b] ~ Fr algue yosun ~ Lat alga a. yüce < Ar calâ [msd. ~ OFa alüg a. almak). cüsseli ve kaba kimse. yükseldi. Harezm alıç oxyacantha alık Tü [xi] meyvesi eriğe benzeyen yabani bir meyve. adet edinmek. [xvii] üstüne almak. yumuşamak < Tü almak " al* Türkiye Türkçesinde -iş.[xi] kendine almak.[xi] alışveriş etmek. hassasiyet göstermek < Tü al-" alalış[mak Tü alış. alt olunmak. evcilleşmek. yy) < öz %warizm Orta Asya'da bir ülke.a. Anlam için karş. özellikle bu sülaleden gelen Kırım ve Besarabya hanları < Tü * Muhtemelen 18. cephe. alim Ar calama bildi" ilim alimallah alizarin [xx/b] ~ Ar câlimu-llâh Allah bilir " alim. Lat consuescere (alışmak. aptal alın Tü alın [viii+] ön taraf.

alak bulak [xv-xvii] . Tü al. alacr. salname. Allah [xi] ~ Ar allâh [#'lh] < Ar al-(i)lâh tanrı" ilah ß Tü allak bullak ikil alas bulas [xi] karma karışık. kutsama < Tü alka.a. allame alim. düşünür ~ Ar al-munaqqaH [#nqH II mef. çok ~ İt allegro şen. karıştırmak " ala. en alim " ilim [xiv] ~ Ar callâmat^ [#clm im. her + Ger *manniz insan. # 1267 Francis Bacon. alo [ 192+] genel selam sözü ~ EFr ho là "hey oradaki!" alopesi [xx/c] alopecy a. kısalttı.a. İng. kelam ß Ar callama [II] bildirdi + Ar kallama [II] Alman Alaman [xvii] ~ Fr Allemand a. bula* Moğ alag bulag (a. özetlenmiş (yazı) < Ar naqqaHa [II] bir kitabı redakte etti.] çok bilen.a. naqH] budadı almaşık YT [194+] alternatif <Kırg almaş nöbet. alaca bulaca [xvii] ala karışık renkli + Tü bulğa. a. yy'da İspanya Arapları tarafından Avrupa'ya getirildiği ve kurşun sülfat maddesi de alkol gibi damıtıldığı için. özetledi < Ar naqaHa [msd.canlı.] gözden geçirilmiş.alkış Tü alkış [viii+] övgü. münavebe * Kırgızca sözcüğün etimolojisi açık değildir. redakte edilmiş.[xi Ha] karmak. kutsamak alkol [xix] ~ Fr alcool mayalı içkilerden damıtma yoluyla elde edilen kimyasal madde ~ İsp alcol a.a. < E Yun alöpeks tilki ~ HAvr *wlp-e. yy'da ortaya çıkan bir Germen aşiretleri birliği ß Ger *all. < öz Alamanni 3. kellik / İng .) biçimi Türkçeden alıntı olmalıdır. fazlasını kesti. hareketli allem kallem konuştu " ilim.[viii+ Uy] övmek.fiiliyle birleştirilmesi keyfidir. antimon veya kurşun sülfat < Ar kaHala karardı * İmbikle damıtma tekniği 12. allegro [192+] müzikte bir tempo neşeli ~ OLat *allecrus ~ Lat alacer.a. ~ Fr allo telefon hitabı ~ İng hallo/hullo ~ Fr alopécie saç dökülmesi. erkek " manken almanak [xix] ~ Fr almanach yıllık. çeşitli bilgiler içeren takvim ~ YLat almanac a. ~ Ar al-kuHl [#kHl] göze sürülen sürme.a.tüm.

yücelik < İt alto yüksek " alto altı Tü Tü altı [viii] a. pes perdeden kadın sesi [xvi].> Fa röbâ (tilki).iki şeyden başka olan. alüminyum [192+] 1808 Humphrey Davy. < Tü altı" altı * -mış ekinin işlevi belirsizdir. alpaka 1 [192+] ~İspalpaca Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan. büyümek. a. diğer < HAvr *al-1 öte. öteki ~ HAvr *al-tero.a. alpac.bir alüminyum alaşımı ß YLat aluminium + Lat pax. Karş. < HAvr *al-3 (bitki veya canlı) yetişmek. almaşık < Fr alterner ~ Lat alternare bir işi sırayla yapmak < Lat alter öbür.a. Aynı kökten Lat vulpes. Fr/İng altitude < Lat altitudo (yükseklik). pakt * 1920 Versailles barış antlaşmasıyla aynı günlerde icat edildiği için. seçenek. a. boy atmak * Aynı kökten Lat alescere (büyümek. a. altın altun [viii] a. pac.a. Sans lopâsâ. müzikte yüksek perdeden erkek sesi. yüksek ~ HAvr *al-to. bu hayvanın yünü ~ Quech alpako a. buna eşdeğer perde ~ Lat altus boy atmış.yüksek. +metre altmış Tü altmış [viii+] a. alto [189+] ~İtalto1. 2. . tenor [esk. ~ Fr altimètre yükseklik ölçme cihazı ß altimetre [xx/b] Lat altus yüksek + EYun métron ölçü " alto. alpinizm Alp dağlarına ait < öz Alpe Alp dağları alt Tü alt [viii+] a. başka " alegori alternatör cihaz < Fr alterner " alternatif altes [xix] [xx/b] ~ Fr alternateur alternatif akım üreten ~ Fr altesse prens rütbesindeki kişilere hitap şekli . İngiliz kimyacı < Lat alumen şap ~YLat aluminium bir . boy atmak). a. < Quech pako kızıl kahverengi alpaka2 [xx/b] ~ YLat alpax. 2.]. [xx/a] ~ Fr alpinisme dağcılık sporu < Fr alpin alternatif [xx/b] ~ Fr alternatif 1.İt altezza yükseklik. Erm aġvés < EErm alwes. sırayla değişen.* Tilki yılda iki kez tüylerini döktüğü için. 3.barış " alüminyum. Ave raopis.

a. < EYun malâssö. ß Lat ad. 2. olmak. -t. " merhem aman [xi] ~ Ar âmân [#'mn] güvenlik. ambalaj [192+] ~ Fremballage paketleme. laut. bulamaç. a. lig am Tü am [xi] dişilik organı.] kör. krem ~ EYun málagma. ittifak. erkeksi veya savaşçı kadın ~ EYun amazon savaşçı kadınlar kavmi * Yunanca sözcüğün a-mazós (memesiz) sözcüğünden türetilmesi halk etimolojisidir. balya ambale [xx/b] ~ Fr emballé gemi azıya almış (at). malag-yumuşatmak ~ HAvr *melag. âmây. Yunan efsanesinde savaşçı kadınlar kavmi. nikâh yüzüğü < Fr allier bağdaşmak. ~ OLat amalgama simyada civa alaşımı ~ Ar al-malġam alaşım. amaç [xi] ~ Fa âmâc hedef. hazır < Fa/OFa amalgam [xx/c] ~ Fr amalgame civa alaşımı.a. Moğ aman (ağız).a. altüst olmak Lat ballare " balad . varmak. maamafih ~ Ar acmâ' [#cmy sf. ittifak etmek ~ Lat alligare a.alüvyon [xx/b] ~ Fr alluvion akarsuyun sürüklediği kumlu toprak. güvence" emanet amatör [192+] ~Framateur bir işi zevk için yapan ~ Lat amator seven < Lat amare sevmek ~ HAvr *am. amçuk [xiv] a. yumuşak ve kolay şekillenen her çeşit alaşım / İng amalgam a. a.gelmek.a. top " in+1. ama1/amma (bağlaç) < Ar am fakat ama2 camiya kör olma.+ Fr balle balya. Orijinal biçimin amçık (ağızcık?) olduğu düşünülebilir. dere mili < Lat alluere suyla sürüklenmek ß Lat ad.. gözleri görmeyen < Ar * Kusur ve renk sıfatları yapan afcal vezninde.bir yere + Lat lavare. amçık [xiii] a. yıkamak " ad+. amade âmâdan. paket < Fr emballer paketlemek ß Fr en. bağdaştırmak.sevmek amazon [xx/a] ~ Fr amazone 1. hazır olmak ~ Fa âmâda gelmiş.bir şeye + Lat ligare bağlamak " ad+.a. * Karş. duyguları altüst olmuş < Fr s'emballer gemi azıya almak. maksat" anlamını Dil Devriminden sonra kazanmıştır. 2. a.suyla akıtmak. karanlık olma [xiv] emma [xi] ~ Ar amma gelgelelim. lavabo alyans [xx/a] ~ Fr alliance 1. nişangâh * "Gaye.

güvendik (birinci çoğul şahıs) < Ar amana [IV] inandı. işledi * "İshal" anlamı muhtemelen "bağırsak boşaltma işlemi" anlamında bir hüsnü tabirden türemiştir. amberbu Ar canbar + Fa büy koku " amber.a. [xix] ishal msd. bu2 ambi+ çepeçevre ~ Lat ambi.a. < OLat barra engel. dolanmak ß Lat ambo + Lat ire. a. beraber. işlem " amel ~ Ar camalat^ [#cml çoğ. mağaza ~ OFa hanbar a. birikim. yol almak ~ HAvr *eigitmek " ambi+.] iş. a.bir. güvendi" emanet amentü [xiv] ~ Ar âmantu [#'mn IV] "inandım". a. eylem. saplama < EYun embâllö katmak. işlem. (= Sans sambhâra bir araya getirme. erzak.a. barikat dikmek < OLat inbarricare a. iki yanlı. dolanmak < Lat ambire. her çeşit güzel koku = OFa anbar a.sokuş. genel hava ~ Lat ambientia dolaşım < Lat ambire. it-gitmek. ambiyans [xx/b] ~ Fr ambiance çevre. barikat. bu kelime ile başlayan formül < Ar amana [IV] inandı" emanet . işlem. bariyer " bar1 amber [xi] ~ Ar canbar [#cnbr] bir tür balinanın midesinden çıkarılan güzel kokulu madde. İslami inanç formülünün ilk kelimesi. iyon amblem [xx/b] ~ Fr emblème simge. balistik ambülans [xx/b] ~ Fr ambulance tıbbi taşıt aracı < Fr hôpital ambulant gezici hastahane < Lat ambulare gezmek. çevre ~ Fa canbar büy güzel kokulu bir çiçek ß ~ Fr/İng ambi. birlikte + HAvr *bher-1 taşımak. ~ EFa hambâra a. ortam. kumanya) ß HAvr *sem. abluka ~ İsp embargar etrafını çevirmek. ambit. içine sokmak ß EYun én içine + EYun bâllö atmak " en+.] işlemler < Ar amenna [xiv] ~ Ar âmannâ [#'mn IV] inandık.ambar [xiii] ~ Fa anbar depo. ~ HAvr *ambhi iki taraf. +ber ambargo [192+] ~Frembargo bir limana giriş çıkışı engelleme. eylem < Ar camala çalıştı.her ikisi.a. amele " amel ameliyat camaliyyat^ ameliye.a. -t. dolaşmak. getirmek " hem. amblem ~ EYun emblema.] işçiler < Ar câmil işçi ~ Ar camaliyyât [#cml çoğ.dolaşmak. yaşlı ve saygıdeğer kimse " ece < Tü *aba eçe ß Tü âpa [viii] baba + Tü eçe ~ Ar camal [#cml amel [xi] iş. " ambiyans amca <Tü abıca/abuca [xvi] babanın ağabeyi [viii] ağabey. ambit.

taşımak ~ HAvr *bher-1 taşımak. biy(o)+ amfiteatr amfiteatro[187+] ~Framphithéatre daire veya yarım daire şeklinde tiyatro ~ Lat amphitheatrum çift yanlı (tam daire veya oval) tiyatro B EYun amfi. Yarım daire şeklinde tiyatrolar için kullanımı modern döneme özgüdür. üfürmek.iki yanlı. dost.içine üfleme. for. getirmek " amphi+.a. su ve karada yaşayan canlı. matiz * Ametist taşının sarhoşluğa engel olduğu inancından ötürü. Alm. su ve karada hareket eden araç veya askeri birlik ~ EYun amfibíos çift canlı" amphi+.iki yanlı + EYun théatron tiyatro " amphi+. şişirmek " en+. ametist [xx/b] ~ Fr amethyste bir tür süs taşı ~ EYun améthystos "sarhoş etmez".] . amin2 amfibi [xx/b] ~ Fr amphibie 1. haritacı < öz Amerigo/Americus Vespucc Amerika kıtasının ayrı bir kıta olduğunu ilk ileri süren İtalyan seyyah (1451-1512) < Emmericus/Emmeric Doğu Gotlara özgü bir erkek adı * Vespucci'nin önadı Alm Heinrich (> İng Henry) adının Doğu Got diyalektindeki biçiminin İtalyanca uyarlamasıdır. tiyatro * İlk kez MÖ 53'te Roma'da Gaius Scribonius Curio'nun inşa ettirdiği çift sahneli oval tiyatro için kullanılmıştır. şişirme < EYun emfysâö < EYun fysâö üflemek. +ber amigo seyircisini coşturan kimse amatör [196+] Meksikalılara özgü hitap şekli. amfetamin [xx/c] ~ Fr/İng amphetamine merkezi sinir sistemi uyarıcısı olan bir kimyasal madde < Fr/İng alpha methyl phenyl ethy " alfa. ß EYun a(n). amik ('ariz ve amik' deyiminde) derin. fışkı amfora < EYun amforeús/amfiforeús iki kulplu küp ß EYun amfi. amfizem [xx/c] ~ Fr emphysème tıpta bir vücut dokusunun gazla şişmesi ~ EYun emfysema. etil. [197+] futbol ~ İsp amigo arkadaş ~ Lat amicus sevgili.Amerika ~ öz (İt/Lat) America bir kıta ^ 1507 Martin Waldseemüller. arkadaş < Lat amare sevmek " * Türkçe sözcüğün ikinci anlamı Beşiktaşlı taraftar Amigo Orhan'ın lakabından türemiştir. a. çepeçevre + EYun ferö.değil + EYun methüö sarhoş olmak " an+. dibine kadar < Ar camuqa [msd. fenol. cumq/c^amâqat^] derin idi ~ Ar camîq [#cmq sf. t. metil. ametal metal [xx/c] ~ Fr ametal metal olmayan mineral" an+. 2.

memur. Amun amorf morfe şekil " an+. amortiss." 2. halk câmmat^ [#cmm fa. yer değiştirmek. özellikle sıradan halk. güvenilir. doğru. amin1 [xiii] ~ Ar âmîn dua sözü ~ İbr âmen 1. halk. mort amortisman [185+] ~Framortissementfinansve muhasebede bir kavram < Fr amortir tüketmek. hatırlamak ~ HAvr *mnâ. a.] kamu. Kuran'ın otuzuncu cüzünün adı. mantalite amok Malay amok a. dua sözü < İbr #'mn güvenilir olma. avam " umum amnezi [xx/b] ~ Fr amnésie hafıza kaybı ß EYun a(n)değil + EYun mnesis hafıza. 2. deniz komutanı [xiv] ~ Ar amîru-1.hal değiştirmek < HAvr *mei-1 değişmek. bey [xi]. 2. itfa edilmiş < Fr amortir. borcu taksitle ödemek " amorti . doğru olma " emanet * #'mn kökü Arapça ve İbranicede ortak olmakla birlikte dua sözü olarak kullanılan amin İbranicedir. borcu taksitle tüketmek ~ OLat *admortire/*ammortire ß OLat ad. amiyane [#cmm nsb.] emreden " emir1 amiral [183+] Avrupa donanmalarında komutanı. görevli. etmen " amel [xiv] ~ Ar camii [#cml fa. itfa etmek. adi" amme [xiv] ~ Fa câmTyâna avam tarzında < Ar câmmî ~ Ar amme [xiv] 1. işçi. genel.] avama ait. morf(o)+ [xx/b] ~ Fr amorphe şekilsiz ß EYun a(n). [xx/c] ~ İng amok öldürme hırsıyla gözü dönmüş olma ~ amonyak [xix] ~ Fr ammoniac Kimyada NH3 bileşiği veya bunun tuzları ~ EYun (h)ammoniakós Libya'da Juppiter Ammon tapınağı yakınında çıkarılan bir tür tuz < öz (h)Ammon bir Mısır tanrısı.amil etken. [193+] Türk donanmasında bir rütbe ~ Fr amiral Arap veya Müslümanlarda komutan. f.(falan) komutanı " emir2 * Türk donanmasında 26/11/1934 tarihli kanunla kullanıma girmiştir. sönük.yönelme edatı + OLat mors ölü " ad+. anımsama < EYun mnáomai anımsamak. amin2 ammonia " amonyak [xx/b] ~ Fr amine kimyada bir bileşik < Lat amip [xx/b] ~ Fr amibe tek hücreli bir canlı ~ EYun amoibe değişken < EYun ameibö değişmek ~ HAvr *smeigw. "öyledir.< HAvr *men-1 düşünmek " an+. göçmek " mütasyon amir ~ Ar âmir [#'mr fa.] 1.adım adım öldürmek.değil + EYun amorti [xx/b] ~ Fr amorti ölü. tüketmek.

lekelenmez". Bak. pekiştirdi. hedefi vurmak.yapmak " faktör ampul [192+] ~ Fr ampoule şişecik. biçmek. amaçladı.(1.a. tehlikeye atılmak. bir problemi çözmek. kavrayış). ß EYun a(n).olumsuzluk ve yoksunluk öneki HAvr *n. .değil + EYun miainö lekelemek " an+ * Ateşe tutulduğunda leke ve kirlerini kaybettiği için. anlamak ) (= Moğ 1.] sütun. 2. an [xiv] ~ Ar ân [#'wn] en kısa süre an+ ~ EYun a(n).her ikisi. Moğ onı (okun üstündeki çentik. riske girmek " en+ amplifiye [etm [xx/b] ~ Fr amplifier büyütmek.ve ög biçimlerine karşılık. an-arşi. konsantre olmak). bir problemi çözmek.biçimini alır. Karş. Fransa'da Birinci İmparatorluk (1804-1815) dönemine özgü mobilya stili ~ Lat imperium imparatorluk " imparator ampirik [192+] ~Frempirique deney ve gözleme dayanan < EYun empeiría deneyim ß EYun én + EYun peirâö denemek. hedefi vurmak. a. ünlülerden önce an.< HAvr *per-3 denemek. an[mak Tü an. sanmak. ampul ~ Lat ampulla [küç.a. düşünmek ~ HAvr *pu-to.ve an biçimleri kullanılmıştır.amper [192+] ~ Fr ampère elektrik birimi ^1881 Paris Elektrik Kongresi < öz André-Marie Ampère Fransız fizikçi (1775-1836) amphi+ ~ Fr/İng amphi. teşebbüs etmek ~ HAvr *perya. direk < Ar camada dikti. saymak. sınamak. hatırlamak. genişletmek. onı-/onu. . çepeçevre (edat ve zarf) ~ HAvr *ambhi her iki el" ambi+ ampir [xix] ~ Fr empire 1. * Ayrıca karş. imparatorluk. bıçak vurmak " ambi+ amut amud [xiv] ~ Ar camüd [#cmd im.] < Lat ampora testi ~ EYun amforeús " amfora ampüte [etm [xx/b] ~ Fr amputer insan gövdesinden bir organ kesmek ~ Lat amputare budamak ß Lat ambo + Lat putare 1. Oğuz ve Kıpçakçada an. zikretmek 2.kesik < HAvr *pau-2 biçmek. 2. gez).a. öğüt. a-fazi. bir işi bilerek yaptı amyant [xx/b] ~ Fr amiante ateşten etkilenmeyen bir mineral ~ EYun amiántos "lekesiz. anlamak)onıla. amfi. destekledi.[xiv] yadetmek. doğru tahmin etmek. büyük + Lat facere.iki zıt şeyi ya da bir şeyin iki yanını ya da bir şeyin tüm çevresini ifade eden önek ~ EYun amfís. ses hacmini yükseltmek ~ Lat amplificare ß Lat amplus bol. budamak. her iki el. dikilitaş.(okla nişan almak. < HAvr *ne olumsuzluk ve yoksunluk edatı" na+ * Ünsüzlerden önce a-. onul (zekâ. fact. cam tüp. 2. Diğer Türk dillerinde tercih edilen ö. doğru tahmin etmek.

ayrıştırmak ß EYun aná açığa + EYun lüö. acı duygusunu giderme ß EYun an. açacak ~ EYun anoikter a. kaldırmak ß EYun aná yukarı + EYun ferö. çağ " ana+.ana Tü ana [viii+] anne * Daha eski olan ög (anne) sözünün yerini almıştır. a. +ber anahtar [xiv] ~ Yun anoi%teri açkı. 2. Türkçede ikinci anlam ağır basmıştır. lys. çağın gerisinde kalmış. kalkış. ~ EYun anoigö açmak ß EYun aná + EYun oigö a. İng on. * Karş. anaç ana Anadolu anaToli [xvi] Orta Anadolu ~ Yun/EYun Anatolía Doğu ülkesi.çözmek ~ HAvr *leu-1 çözmek. kron(o)+ * Fransızca sözcüğün ana anlamı birincisi iken. " ana+. estetik . burgaç ~ EYun anaforá dönüş. tolere anafor [xvi] ~ Fr anaphore gelgit.a. eski zamana ait bir anlatım veya tasvire yeni zamana ait unsurlar katan.analyt-çözümleme.a. ayrıştırma ~ EYun análysis a. çıkmak ß EYun aná yukarı + EYun tellö. kaldırmak ~ HAvr *tels. 2. zamana uymayan ~ Fr anachronique 1. a. Ege'nin doğusu < EYun anatellö doğmak. anal analfabetizm an+. hissetmek " an+. özellikle güneşin doğuşu. < EYun analüö ayrışmak. 3. tolkalkmak. öksüz. " ana+ anakonda henakandaya "kırbaç yılanı" [xx/c] ~ İng anaconda bir yılan türü ~? Sinhali Tü ~ EYun aná yukarıya ve açığa yönelme bildiren anaç [xi] anacık. Alm an.değil + EYun algaisía acı duyma ß EYun álgos acı + EYun aisthânö duymak. lös analjezi [xx/b] ~ Fr analgésie uyuşturma. Ege'nin doğu kıyısı ile Fırat nehri arasındaki ülke ~ EYun anatole 1. geri geliş < EYun anaferö yukarı taşımak.taşımak " ana+. ana+ edat ve fiil öneki ~ HAvr *an-1 a. Bak. a. for. a. olgun kız çocuğu < Tü ana " anakronik [xx/b] çağ dışı. modern olmayan ß EYun aná yukarıda olma edatı + EYun %ronos zaman. gevşetmek " ana+. doğuş. alfabe [xx/b] ~ Fr anal makata ilişkin" anüs [xx/c] ~ Fr analphabétisme okuryazar olmama" analiz [189+] ~Franalyse. doğu.

enayi (argo) < öz * Çeşitli Yunanca sözcüklerden türetme çabaları zorlamadır.erkek (sadece bileşiklerde) < EYun anér. kargaşa ß EYun an. önderlik " an+. hükümranlık.saymak.] kuşaktan kuşağa ~Fr ananas tropik ükelerde yetişen anarşi anarşi [189+] .a. anatomi [xx/b] ~ Fr anatomie kadavraları kesme yöntemiyle doku ve organları inceleyen tıp dalı ~ EYun anatomía a.analog [xx/b] ~ Fr analogue 1. +arşi anason anîson [xiv] pimpinella anisum ~ EYun ânethon/ânnethon a. benzeri ß EYun aná + EYun legöl. bölmek " ana+.erkek. ~ Yun ánison anason bitkisi.< HAvr *ner. İng anise biçimleri Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır. hesaplamak " ana+.] orantılı şey. (doğal hareketi taklit etme anlamında) dijital olmayan ~ E Yun análogon [n. adam ~ HAvr *snr. çiroz ~ Bask anchuva kuru andaval/andavallı Andaval Niğde yakınında bir kasaba andavallı [188+] bön. * Güney Amerika yerli dillerinden anane aktarılan anlatı. log.kesmek. andezit Andes And dağları andıç YT [193+] muhtıra Tü [xx/c] ~ Fr andésite bir tür volkanik kaya < öz < Tü an-" anarjduz [xi] kökü ilaç olarak * -dıç ekinin mahiyeti belirsizdir. o " o ancak <Tü ançak [xiii] < Tü anca ki öyle ki. andr. benzer. andız kullanılan bir bitki andr(o)+ ~ Fr/İng andr(o). er. +log ananas [192+] bir meyve ~ Port ananas a. tom(o)+ anca Tü ança [viii] öyle.a. tom. * Fr anis.a. o surette < Tü an işaret zamiri. şöyle ki" anca ~ İng anchovies Atlantik hamsisi < İsp ançüez [xx/b] anchoa kurutulmuş balık. 2. ß EYun aná açığa + EYun temnö. . kıyaslanabilir.değil + EYun ar%e iktidar. gelenek ~ Ar canc^anat^ [#cnc^n msd.a.a. a. ~ Tupi/Guarani ananá a. anarşist [191+] ~ Fr anarchie yönetimsizlik.

algılamak " an+. 2. insan + EYun eîdos şekil.bir şeye bağlamak ß Lat ad. -t. imece < EYun ángaros ulak. estetik anevrizma [xx/b] ~ Fr anévrisme damar şişmesi.değil + EYun anemon [xx/b] ~ Fr anémone 1. aneks [xx/c] ~ Fr/İng annexe müştemilat. do. andr. meşgul etmek. Simpson. ipotek ~ EFr wage a. ~ Ger *wadjan ~ HAvr *wadh. jinekoloji andropoz [xx/c] ~ Fr/İng andropause erkeklerde cinsel etkinliğin sona ermesi ß EYun anér. doz * Bizanslı tarihçi Prokopios'un 6.bağlamak ~ HAvr *ned.erkek + EYun paúsis durma. anekdot [xx/b] ~ Fr anecdote bir kişi hakkında anlatılan kısa ve gerçek öykü ~ EYun anékdotos yayınlanmamış hikaye. yayma. bağlayıcı bir söz vermek angarya [xvii] ~ Yun angareía bedelsiz hizmet ~ EYun angareía bedelsiz kamu hizmeti. eklenti ~ Lat adnexus bağlantı. Manisa lalesi. İng. andr. sona erme " andr(o)+.değil + EYun aisthânö duymak. rüzgâr.rehin etmek. ecir . bedel. ipotek etmek.bağ.a.erkek. rehin etmek. irtibat < Lat adnectere. nex.bir şeye + Lat nectere.esmek anestezi [192+] ~Franésthesie uyuşturma.nefes. yy saray dedikodularına ilişkin olup ölümünden sonra yayınlanan Anekdota adlı eserinin adından. İran kralının posta görevlisi ~ EFa hangaraücret. düğüm " ad+ * Aynı kökten Lat nodus (düğüm). yumuşakçalardan bir hayvan ~ EYun anemöne rüzgâr gülü < EYun ánemos rüzgâr ~ HAvr *ans-mo. anemi (h)aîma. adnex.Y. salma. görüntü " andr(o)+.a. yayımlama ß EYun ék + EYun didömi. insansı ß EYun anér. İng net (ağ). poz * Batı dillerinde 1950 dolayında kullanıma girmiştir. istihdam etmek < Fr gage rehin. andr. dedikodu ß EYun an.erkek + EYun gyne kadın " andr(o)+. duyumsuzlaştırma ~ YLat anaesthesia ^ 1848 Sir J.vermek " an+. hem(o)+ [xx/b] ~ Fr anémie kansızlık ß EYun an. ß EYun an. esinti < HAvr *ans. " ana+ anfi » " amfiteatr angaje [etm angajman [192+] ~ Fr engager bağlamak. kabarık ~ HAvr *wers-l a.android [xx/c] ~ İng android insana benzer yaratık.değil + EYun ékdotos yayınlanmış < EYun ékdosis dışa verme. baloncuk ß EYun aná yukarı + EYun eurys şişik.kan " an+. bir bitki. +oid androjin [xx/c] ~ Fr/İng androgyne erkek gibi olan kadın B EYun anér.

soyut. özellikle koyu mavi. ecir. * Kentin adı Yunancaya bilinmeyen bir Anadolu dilinden alınmış olmalıdır. eşek sesi" +kirYT anır[mak * Tü yarjur. kimyacı < Alm anil çivit bitkisi ve boyası ~ Port anil ~ Hind/Sans nîla 1. yazıt. ruh " anime . yakıt. ruhçuluk ~ İng animism a. Taylor. tarihçi < Lat anima nefes. can ~ HAvr *ans-mo.[xi] eşek sesi çıkarmak. an ı t [193+] abide < T ü an-" an- * Fr monument (abide) < Lat monere (anımsatmak) karşılığı olarak türetilmiştir. a. anilin [192+] ~Fr/İng aniline bir tür kimyasal boya~ Alm anilin a. dikit.a. konut. taşıt. koyu renk. [xx/c] hatırlamak < Tü an-" anTü arjıla. Alm. çivit bitkisi ve boyası anime [etm [xx/c] ~ Fr animer canlandırma.* Karş. ruh. yapıt. [xx/c] ~İngangora1. [188+] budala. anız Tü anız [xi] ekin biçildikten sonra tarlada kalan sapları ani [xx/b] ansızın.Fritzsche.J. ağır. kanıt. çınlatmak . kısıt.viii+ Uy) aynı fiilin varyantıdır. ^ 1866 Sir Edward B.(gürültü etmek. Karş. sarsak (argo) anha minha B Ar canha ona + Ar minha ondan an ı anımsa[mak YT [193+] hatı ra < Tü an-" an- Tü anıt [xi] ördeğe karmaşık akıl yürütmeler için kullanılan bir söz YT [194+] müphem olarak hatırlamak. kesit. İlk kez bu sözcükte kullanılan YTü (i)t eki daha sonra ayrım gözetmeksizin etkin ve edilgin ortaylar ve fiil adları yapımında kullanılmıştır. kalıt.nefes.a. ölçüt. koşut.[xvii] < Tü ağ/arj [onom. İng. tiftik keçisi. 2. angora tiftik yünü < Ankara ~ Ankyra a.[xiv] . harekete geçirme < Lat animare can vermek < Lat anima nefes. yanıt. rüzgâr " anemon animizm [xx/b] ~ Fr animisme cansız varlıklara ruh atfeden inanış. birdenbire < Ar ân en kısa süre" an * Ansızın ve anide zarflarından yakın dönemde geri türetilme yoluyla oluşturulmuş sıfattır. ^ 1841 C.Ankara. 2. belit. angut benzeyen bir kuş. arjğır.] bağırış.

Karş.a. çapa atma < Fr ancre gemi demiri.Lat anxietas a. ana/âne [xvii-xix] . parlak. 14. anx.[xiv] anlamasına sebep olmak ana [viii+] . açı). a. quaestsormak " in+1 * Karş. < E Yun ân%ö sıkmak. çapa ~ Lat ancora ~ EYun ankyra a. eng (dar). a. a. sıkı" anjin anla[mak Tü hatırlamak " ananlak YT anla. anlam anlat anne YT <Tü Tü [193+] mana < Tü anla-" anla" anla" ana anlat.a. korkak. anjiyo [xx/c] ~ İng angio < İng angiography damarlara renkli bir sıvı zerkederek görüntü alma yöntemi < EYun angeîon damar ankastre [etm [xx/c] ~ Fr encastrer yuvasına sokmak.bükmek. sıkı * Aynı kökten Lat angere (sıkmak) > İng anxious (sıkıntılı). idrak. boğmak ~ HAvr *angh. İng inquest (soruşturma). taharriyat ~Frenquête her türlü soruşturma ~ OLat inquaesta a. < Lat castrum sağlam yer " kasara ankesör [xx/b] ~ Fr encaisseur tahsildar. < Lat angere. < Lat inquirere. sıkıca gömmek ~ İt incastrare a. ~ HAvr *ank-ulo. daraltmak. Alm angst (sıkıntı). yatak.[xi] a. yazı dilinde 20. . kasa anket [192+]tetkikat. kasaya koyan < Fr encaisser kasaya koymak ß Fr en. kıvırmak * Aynı kökten İng angle (olta çengeli.sıkmak. boğmak ~ HAvr *angh. soruşturmak ß Lat in-+ Lat quaerere. ankraj [xx/c] ~ Fr ancrage demirleme. yy başlarından önce kaydedilmemiştir.anjin [192+] ~Frangine boğaz veya damar sıkışması Lat angina sıkma. < Tü an [xiv Kıp] akıl. daraltmak.[xiv Kıp] [193+] idrak yeteneği < Tü anla-" anla- * Sıfat yapım eki olan -(e)k takısının fiil adı yapımında kullanılması keyfidir. a. binek vb. sebepsiz korku . hortlak.+ Fr caisse kasa " in+1. anksiyete [xx/c] ~ Fr anxiété sıkıntı. endişe.dar. anne [192+] * N duplikasyonu muhtemelen çocuk dili etkisi gösterir. İng anger (sıkıntı > öfke).araştırmak.çengel < HAvr *ank. hafıza < Tü an. inquaest. yy'dan itibaren kaydedilen âne biçimi Şemseddin Sami'ye göre İstanbul şivesidir. . daraltma ~ E Yun an%one a.dar. kaçak. question (soru).

anoreksi [xx/c] ~ Fr anoréxie patolojik iştahsızlık / İng anorexia a. her konuya değinen eğitici kitap [xviii] ß EYun enkyklios çepeçevre. topluluk ~ Lat insimul ß Lat in.anod [xx/b] ~ Fr/İng anode pozitif elektrot # Michael Faraday.değil + EYun ofeles < EYun ofellö güçlendirmek. bir örnek " an+. genel + EYun paideüö eğitmek " en+. yasasızlık ß EYun a(n). yaramak " an+ anomali [xx/b] ~ Fr anomalie uyumsuzluk. W. haberci" ad+ anorak ve başlıklı ceket. tekdüze. zikretmek " an- . töre " an+. norm ~ Fr anormal kuraldışı ß EYun a(n). (kanını) kurutan ß EYun an. sıradan. onomatope anons [195+] ~Frannonce duyuru <Frannoncer duyurmak. anofel [xx/b] ~ Fr anophèle sıtmaya neden olan sivrisinek türü ~ YLat anopheles ^ 1818 J. beslemek. ß Lat ad. Alm.değil + EYun ónoma. ilan etmek ~ OLat annuntiare a.değil + EYun (h)omalós bir örnek. hisseleri nama yazılı olmayan şirket ß EYun an.değil + EYun nómos yasa.a.W. sıra dışılık ß EYun an. simüle ansızın <Tü anğsuzm [xiii] anlamadan varmaz < Tü arj akıl. 2. ped(o)+ ant Tü ant [viii+] sözleşme. < YLat anorexia nervosa a. +nomi anonim [187+] ~ Fr anonyme 1. sikl. eş. od(o)+ * Elektriğin dönüş yolu anlamında. beraber.a. hom(o)+ anomi [xx/c] ~ Fr/İng anomie kuralsızlık. aynı " in+1. adsız.hatırlamak. İng. ónyma. parka ~ İnuit anoraq * Grönland Eskimoları dilinden. biyolog ~ EYun anofeles zayıflatan. ß EYun an. Gull. fizikçi (1791-1867) ~ EYun ánodos yukarıya giden yol " ana+. idrak " an< Tü arjsuz [xiv Kıp] anlamaz.a.+ Lat simul bir. normal " an+. küme. farkına ansiklopedi ancuklopedya [181+] ~ Fr encyclopédie ~ YLat encyclopaedia genel eğitim programı [xvi]. kan ve can vermek.+ Lat nuntius tellal. # 1873 W. yemin < Tü *ân. Meigen.ad " an+. düzenli < EYun (h)ómos aynı. İng.olumsuzluk öneki + EYun óreksis iştah " an+ anormal [xx/a] + Fr normale kurala uygun.değil [xx/c] ~ İng anorak Eskimolara özgü içi kürklü ansambl [xx/b] ~ Fr ensemble beraber.

muarız ~ EYun antagönistes ß EYun antí karşı + EYun agön yarışma ~ HAvr *ag. [189+] tuhaf . alın ~ EYun antí yüzyüze. 2.+ İng freeze.ön. değerli eski eşya. elektromanyetik alıcı ve verici anteni ~ YLat antenna böcek duyargası ~ Lat antenna/antemna yelken direği antet [xx/b] ~ Fr en-tête başlık.antagonist [xx/c] ~ Fr antagoniste rakip. çok eski.İng antifreeze anti-don ß İng ant. kâse. topraktan yapılan saksı.ön. biyofizikçi ß EYun antí karşı + EYun bíos. bakterisidlerin genel adı ^1941 Selman Waksman. biy(o)+ antidot [xx/b] ~ Fr antidote zehire karşı verilen ilaç. froze donmak ~ Ger *freusan a. (geç dönem halk dilinde) kafatası. tansiyon antarktik anti+. Alm ent. " anti+ antijen [xx/b] ~ Fr antigène bir organizmaya girdiğinde antikor oluşumuna neden olan yabancı öge (zehir.+ Lat tendere. 2. İng and/Alm und ("karşılıklı". tuhaf) biçimi ayrışmıştır. arktik [xx/b] ~ Fr antarctique Güney kutbuna ait" anten [192+] ~ Fr antenne 1.) ß Fr anti. " antik . sürmek " anti+. 2.(karşıtlık bildiren önek). Eski Çağa ait ~ Lat antiquus eski < Lat ante önce ~ HAvr *ant. doz antifriz [xx/b] sıvıların donmasına engel olan madde .a. karşı" anti+ * Türkçe kullanımda İtalyancadan alınan antika (1. alın alına. önce).İt antico eski ~ Lat antiquus a. böcek duyargası. [199+] eski zamana ait ~ Fr antique 1.+ Fr -gène1 doğuran. do-vermek " anti+. +jen1 antik [xx/b] eski Yunan ve Roma uygarlığına ait. panzehir ~ EYun antidöton a. a. garip. mektup kâğıdı başlığı < Fr tête baş ~ Lat testa 1.harekete geçirmek.a. eski eser.can. Amer.a. ve). kulak vermek ß Lat in. ~ HAvr *preus. tens-germek " in+1. antika [186+] eskiliğinden ötürü değer taşıyan eşya. 2. mikrop vb. ilgilenmek. alın.a. aksiyon antant [190+] ~Frentente mutabakat <Frentendre anlamak ~ Lat intendere yönelmek. biot. sebep olan " anti+. kafa " test anti+ olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *ant. antibiyotik [194+] ~ İng antibiotic "canlı organizmalara karşı". ß EYun antí karşı + EYun dötos verilen < EYun didömi. karşı karşıya * Aynı kökten Lat ante (ön. hayat" anti+.

acı duyma " anti+. aksiyon antrasit [xix] ~ Fr anthracite bir tür kömür. sevmeme ~ EYun antipátheia a. nefret.karşı + Fr corps vücut. toplama < EYun legöl.karşıt sav ~ EYun < T ü a nt " an t [1 93 +] m ua he de antoloji [192+] ~Franthologie~EYunanthología 1. ~ HAvr *en-ter. derlemek " +loji antrakt [192+] ~Frentr'acte tiyatroda iki perde arası ß Fr entre arası + Fr acte tiyatroda perde " inter+. " anti+ antiseptik [192+] ~Frantiseptique çürümeye engel olan (ilaç veya prosedür) ß Fr anti. şiir derlemesi ß EYun ánthos çiçek (~ HAvr *andh. ~ OLat antimonium a. sürüklemek ~ OLat traginare a. log.iç " inter+ ~ Frentrée giriş <Fr entr er içeri girmek~ antrenman [xx/b] ~ Fr entraînement talim. göz sürmesi antipati [192+] ~Frantipathie "karşı duygu". çiçek derlemesi. 2. 2.hissetme.a.a. antithet. traktör antrenör < Fr entraîner " antrenman [192+] ~Frentraîneur antrenman yaptıran .seçmek. path. < Lat trahere. septik1 antitez antíthesis karşısına koyma. eğitim < Fr entraîner peşinden çekmek. güldeste. çekip çevirmek. ß EYun antí karşı + EYun pâs%ö.çekmek. kömür.a.a. ~ Ar al-i6midun [#8md] kurşun sülfat veya antimon. a. çiçek) + EYun logeía derleme. a. çalıştırmak ß Fr en. şap (şarbon) hastalığı antre [192+] Lat intrare a. koyu gri renk ~ EYun anthrakites kömüre benzeyen < EYun ánthraks 1. tract.tomurcuk. a. pat(o)+ antisemit [xx/b] ~ Fr antisémite Yahudi düşmanı ß Fr anti+ Fr sémite Sami ırkından olan < Sém Nuh'un oğlu.karşı + Fr septique çürümeye ait" anti+.a. korpus antilop efsane yaratığı [xx/b] ~ Fr antilope ceylan ~ OYun ánthalops bir antimon/antimuan antimuan [xix] ~ Fr antimoine bir element / Alm antimon a. tez2 an tl a şma YT [xx/b] ~ Fr antithèse.antikor [xx/b] ~ Fr anticorps vücudun zararlı organizmalara karşı ürettiği madde ß Fr anti. gövde " anti+.+ Fr traîner çekerek götürmek. sürmek " in+1. " anti+. Yahudi ve Arap ırklarının atası olduğu söylenen mitolojik şahsiyet ~ Şem a.

posit.a. apandisit [192+] ~Frappendicite kör bağırsak iltihabı ~ Fr appendice 1. post2 antrikot antrkot [189+] arası". antropoloji antropoid antrop(o)+. appendic. kör bağırsak ~ Lat appendix. " ad+. yüzük ~ * Karş.alıp götürmek. trifolium odoratum aort [xx/b] ~ Fr aorte ana atardamar ~ EYun aorte [f.Ar canzarüt ilaç ve baharat olarak kullanılan bir bitki. parantez anüs HAvr *âno. pandantif apar[mak [xiv] alıp götürmek (Doğu Anadolu ve Azerbaycan) ~? OFa appurdan. [xix] rakı . aer. 2. Fr anneau (yüzük) < Lat annellus < anus. eklenti < Lat appendere ucundan sarkıtmak. aparat [xx/b] ~ Alm/Rus apparat cihaz. +oid antropoloji antrop(o)+.antrepo [189+] ~Frentrepôt ihraç ve ithal mallarının geçici olarak depolandığı yer.koymak " inter+. yukarı çıkarmak ~ HAvr *wer-2 kaldırmak * Aynı kökten EYun artería (atar damar). antrparantez inter+. parite . anzarot [xiv] tatlandırıcı olarak kullanılan bir bitki. ekli olmak ß Lat ad. hırsızlık etmek * Türk dillerinde eşdeğeri olmayan bir fiildir. tedarik etmek ~ HAvr *pers-l a.kaldırmak.] yukarı çıkan ^ Bugünkü anlamda Aristoteles (MÖ 384-322) < EYun aeirö. zeyl.sarkan şey. appar. eklenti.a. transit deposu < Fr entreposer depolamak ~ Lat interponere a.halka [xx/b] [xx/c] [xx/b] [xx/b] ~ Fr anthropoïde insana benzer ~ Fr anthropologie insanbilim" ~ Fr entre parenthèses parantez arası" ~Fr entre côte "kaburga ~ Fr/İng anthrop(o). kot1 antrop(o)+ bileşiklerde) ~ EYun ânthröpos insan EŞKÖKENLİLER: EYun ánthropos : antropoid.bir şeye + Lat parare hazırlamak. mekanizma ~ Lat apparatum hazırlanmış şey < Lat apparare (bir şey için) hazırlamak ß Lat ad.insan (sadece ~ YLat anus makat ~ Lat anus halka. ß Lat inter iki şey arası + Lat ponere.eklenme edatı + Lat pendere sarkıtmak " ad+. bir et kesimi ß Fr entre arası + Fr côte kaburga " inter+. çalmak.

a. a.[xvii] şaşakalmak. parça parça " parsel apaş [191+] ~ Fr apache [1902] şehirli suç çetesi mensubu. örtmek apertür Lat apertura açılma " aperitif apış apış[mak <Tü <Tü [xx/b] ~ Fr aperture açılma. serseri < öz Apache Kuzey Amerika'da bir kızılderili kavmi apel [xx/c] ~ Fr appel çağrı < Fr appeler çağırmak. sürmek " ad+. apert. < Lat apparatum hazırlanmış şey. hitap etmek ~ Lat appellare mahkemeye celbetmek ß Lat ad. yukarı + İng cut kesme [xx/b] ~ İng uppercut bir boks vuruşu ß İng * Türkçe telaffuzu kısmen Fransızcadan alınmıştır. kuyumculuk terimi [esk.bir şeye veya yere + Lat pellare gütmek. uydurmak ~ Lat applicare a. ağzı açık kalmak aplik [xx/b] ~ Fr applique 1. uzaklaşma. " ab+ . sıkmak. ß Lat ad.aparatçik " aparat [xx/c] ~ Rus aparatçik Komünist Partisi mensubu aparey [xx/a] ~ Fr appareil cihaz. 2. tek mumlu duvar lambası < Fr appliquer ekleme. düzenek " aparat aparküt upper üst. özellikle süs.].] a. büzmek " ad+.kapalı < HAvr *wer-5 kapamak. bir ailenin oturmasına mahsus daire.açmak " apış apuş.açmak/açılmak < Tü *âp.açmak ~ HAvr *ap-wer-yo. bir şeyin üstüne katılan veya eklenen şey. filtre aperitif [192+] ~Fr apéritif iştah açıcı~OLat aperitivus açıcı < Lat aperire. solumak " pnömoni apo+ ~ EYun apó bir şeyden ayrılma. kapatma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *apo a. ağzın aralanması ~ [xv] iki bacak arası < Tü *â-/*aP. uygulama " aplike aplike [etm [xx/b] ~ Fr appliquer uyarlamak. a. mekanizma ~ Lat appariculum [küç. kiraya verilmek üzere dairelere bölünen çok katlı bina ~ Fr appartement müstakil dairelere bölünmüş bina ~ İt appartamento Roma'ya özgü çok katlı konutlara verilen ad [xvi] < İt appartare ayırmak.açmak " ayır< Tü *ap.değil + EYun pneö nefes almak. pli apne [199+] ~Frapnée nefes durması~EYun apnoía a. a. apartman [189+] 1. hisselere bölmek < Lat ad partem hisseli. ß EYun a(n).bir şeye + Lat plicare bükmek. 2.

kavis aptal ar1 utanma duyusu yaptı ar2 arazi » [xx/c] ~ Lat apsis kilisede mihrap yeri.kesip ayırmak ß Lat ab. kürek kemiği < Lat spatha pala.] kürekçik. ~ HAvr *sps-dh. boş * 1795'te Fransa Meclisince yüzey ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. özellikle subaylarda rütbe belirten omuz işareti < Fr épaul omuz ~ Lat spathula [küç. ayıp.apolet apolet/epolet [xix] ~ Fr épaulette [küç. a. < Lat abscedere. d. kumaşları satışa hazırlamak için yapılan son işlemler < Fr apprêter hazır etmek ~ OLat *apprestare a. absciss. kabarma ~ OLat abscessus a.a. a. [xvii] 1. elde " ad+. tutarsız idi. ß Lat ad.a. seğirtti. ara ara[mak Tü ara [viii] iki şey arasındaki kesinti. orta Tü < Tü ar-kesmek. ayıp < Ar cara gezdi.kesmek. abscess. (genel kullanımda) ~ Ar car [#cyr1] utanılacak şey. yy) ortaya attığı terimdir. presto apse [xx/b] ~ Fr abscès (tıpta) doku kalkması.bir yere + Lat portare taşımak " ad+.bir yerden + Lat cedere.bir şeye + Lat praesto hazır.kürek apolitik politik [xx/c] ~ Fr apolitique siyasi olmayan" an+. mahkemede suçlamalara cevap verme ß E Yun apó karşı + EYun legöl. kalkmak ß Lat ab. logsöylemek " apo+. +loji aport [xx/a] köpeğe "getir!" emri ~ Fr apporte getir! < Fr apporter getirmek ~ Lat apportare a. apoloji [xx/c] ~ Fr apologie savunma. kürek < E Yun spathe a. yoklamak araba caraba [xiii] arabası ~ Lat raeda dört tekerlekli ağır araba ~ Kelt ~? Ar carrâdat^ dört tekerlekli savaş . kırmak " ab+. utanılacak şey.bir şeyden + Lat caedere. +sid apsis2 girinti ~ EYun (h)apsís. caes.kemer. yarmak " yar < Tü *ar arka.[xi] ardından gitmek. apsis1 [xx/c] ~ Fr abscisse matematikte bir yayı kesen doğru < YLat linea abscissa kırık çizgi < Lat abscidere. cess. özür / İng apology a.kabarmak. a. arsa. ~ E Yun apología karşı konuşma.] omuzluk. aksesuar * EYun apöstema karşılığı olarak tabip Celsus'un (MS 1. yaramazlık [xx/b] ~ Fr are alan ölçü birimi ~ Lat area alan. portatif apre [xx/b] ~ Fr apprêt hazırlık. 2. ard " arka arka-/arğa. kavisli " abdal [xiv] . ß Lat ad.gitmek " ab+.

yollu < OFa rah yol" rahvan < Erm arak ~ Yun araká bezelye ~ EYun árakos aralık <Tü [xiv] iki şeyin arası. rütbe " ring [xx/b] ~ Fr arranger düzenlemek. [xix] iki bayram arasına gelen zi'lkade ayına halk arasında verilen ad. balistik arbede zıtlaşma [xvii] ~ Ar carbadat^ [#crbd msd. 2. ß Lat arcus yay + Lat ballista fırlatma aygıtı. arsalar < Ar ard arbalet [xx/b] ~ Fr arbalète mekanik ok atma aygıtı ~ Lat arcuballista a. . araz accidens " arz1 arazi [xvii] 1. hızlı.* d > r değişimi açıklanmaya muhtaçtır. felsefede ~ Ar arâdin [#'rd çoğ] topraklar. şark usulü < Tü ara" ara * İsme eklenen -ç ekinin mahiyeti belirsizdir. mancınık " ark2. belki nohut * Karş. arakla[mak [192+] aşırmak. toprak parçası. çalmak (argo) çabuk ~ OFa rag/rahag yürük. yy'dan itibaren rastlanır. arabesk süsleme < öz Arabe Arap araç YT [193+] vasıta [xx/b] ~ Fr arabesque Arap tarzı. [194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla birinci kânun ayına verilen ad < Tü ara " ara aranje [etm Fr rang sıra. Tü *or oba etimolojisi fantezidir. tertip etmek < ~Fr aranjman [xx/b] düzenleme. düzen. Sözcüğün ayn ile yazılan biçimine bellibaşlı Türk dillerinde 14. cadde " < Tü ara-" ara- [193+] taharri etmek * Dönüşlülük ve sıklık bildiren -(ı)ştır. yeryüzü " arz2 ~ Ar carad [#crd msd] tıpta semptom.] kavga. düzenleme < Fr arranger " aranje ararot [xix] frenk salebi ~ İng arrow-root Orta Amerika'ya özgü bir bitki. arsa.a.ekiyle. [196+] uyarlanmış şarkı arrangement uyarlama. araka bezelyegillerden bir bitki. yer. Fr haricot (fasulye). bu bitkinin kökünden yapılan içki ~ Karib aruaru arasta rast araştır[mak YT [xvi] çarşı ~ Fa râstâ/râsta düz ve doğru yol.

eylemsiz. herhangi bir meslek veya zümreye ait özel dil ~ ? argon [xx/b] ~ YLat argon asal bir gaz ^ 1894 Rayleigh & Ramsay < EYun argós tembel.arbitraj [xx/b] ~ Fr arbitrage hakemlik. aykırı. stadyumun kumluk zemini argaç Tü zıt yönde " arka argın <Tü arkağ [xi] dokuma tezgâhında enine atılan iplik < Tü *ar çapraz. ifşa etmek arı1 arı2 arık1 Tü Tü arı [xi] bal yapan böcek ârığ [viii] temiz. arabuluculuk < Fr arbitrer arabuluculuk etmek < Lat arbiter hakem. arı [xvii] pak. 2. ardış. hakim. suyun akıntısıyla oluşan yarık < Tü ar-/yar. kesmek " yar- . kanıtlamak. dermansız kalmak argo [xx/a] ~ Fr argot 1. tanık arboretum [198+] ~YLatarboretum araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu. juniperus a r d ı l <Tüart"art YT [194+] birbirini izleyen < Tü art" YT [193+] halef * -ıl ekinin işlevi belirsizdir. ifade. arena [xx/b] şiddet sporlarında sahne kumsal. vadi. ardışık art * Art edatı -ış fiil ekini alamayacağı gibi.değil + EYun érgon iş " an+. erg argüman [xx/b] ~ Fr argument tez. saf.[viii] yorulmak. [xx/a] gümrük deposu arduvaz kullanılan ince siyah taş [xix] gümrükte bir malın "yer kaplaması" karşılığında < Ar ard yer " arz2 [189+] ~Frardoise çatı örtücü olarak ~ Lat (h)arena kum. arabulucu. tartışma ~ Lat argumentum < Lat arguere açıklamak. Paris hırsızlarının özel dili [xvi]. ardiye ödenen harç.fiili de mevcut değildir. yorgun argın yorgun < Tü ar. botanik bahçesi < Lat arbor ağaç ardıç Tü artuç [viii+] bir tür bodur bitki.yarmak. çalışmaz ß EYun a(n). nezih < Tü ârı-[viii+ Uy] temizlemek " arın- Tü arık [viii+] ırmak.

eklenmek ) + EYun krátos güç " arma. saygın.a. f. [xx/b] beklenen bir olayın öncesi . soylular zümresi ~ EYun aristokrateía soylular iktidarı ß EYun áristos en iyi.1. cury/c^uryat^] çıplak idi [xvii] ~ Ar cârin^ [#cry fa.Ar carafat^ [#crf msd. irfan sahibi " irfan [xiv] bayramdan önceki gün. soylu.uymak. ~ EFa/Sans arya. ritm ariyet " avret ariza arjantin ~ Ar carîdat^ [#crd sf.saymak.en uygun < HAvr *ar. Arjantin ülke adıyla bağlantısını kurmak güçtür.] çıplak. İng aryan. akıl yürütmek " racon aritmi [xx/c] atışında / İng arhythmy a. yoksun < Ar cariya ari2 [xx/b] ~ Alm arisch Hintavrupa "ırkına" mensup olan / Fr arien a.] sunuş " arz1 [xx/c] votka eklenmiş bira ~ ? [xiv] ~ Fr arythmie ritm bozukluğu.arık2 arın[mak Tü Tü aruk [viii+] zayıf. soylu (~ HAvr *ar-isto. su kanalı " ar ı k1 .] bilen. dermansız ârm. 2. Kurban bayramından önceki gün < Ar carafa bildi" irfan * Muhtemelen "önceden bilme. arif arife [xiv] ~ Ar cârif [#crf fa. +krasi aritmetik [xx/b] ~ Fr arithmetique a. geleceği haber verme). eğreti. ark1 » ı rmak.< HAvr *re(i). Karş. geleceği haber verme" anlamında.a. ~ EYun arithmetike sayı saymaya ilişkin < EYun arithmós sayı ~ HAvr *3r3İ-dhmo. Ar cirafat (fal bakma. felsefede bir varlığın özüne ait olmayıp dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan şey.] Zilhicce ayının dokuzuncu günü. bir ulus adı * Karş.a.yormak " argın < Tü ârı-temizlemek arıza [xvii] ~ Ar câridat^ [#crd fa] arız olan şey. başa gelen.[viii+] temizlenmek < Tü ar. " an+. gümüşi). seçkin kimse. özellikle kalp ~ Ar câriyyat^ [#cwr] ödünç. aristokrasi [192+] ~Fraristocratie soylular iktidarı. Fr aryen. asıl olmayan * Belki Fr argentée (gümüş katılmış. accidens " arz1 ari1 [msd.

ilkel < EYun ar%aîos eski.< HAvr *ar. beceri).uymak. armatör armador [xix] ~ Ven armadòr gemi donatan / Fr armateur a.uymak. arkaik [xx/b] ~ Fr archaïque çok eskiye ilişkin ~ EYun ar^aikös eskiye ait. karşıt. ganimetten verilen pay < Tü * -an ekinin işlevi belirsizdir. +loji [xx/a] ~ Fr archéologie çok eski şeyler bilimi. Ave arsthna (dirsek).a. eklemlenmek " arma . ars (sanat. silahlandırmak ~ Lat armare a.(geride kalmak). EYun harmós (uyum). (ordu veya gemi) silahlandırmak ~ Lat armare a. " arma * Türkçe telaffuzu 20. özellikle omuz eklemi. uyum ~ HAvr *ar-smo.) sözcüğünün yerini almıştır. eklenmek. dost. hempa < Tü arka " arka * 19. geri. art. silah ~ HAvr *ar-mo. sırt. aykırı < Tü *ar gidilen yöne zıt istikamet * Aynı kökten Tü arka.ark2 HAvr *arku. birlik < EYun (h)armós 1. Tü yarmak sözcüğünün etimolojisi de açık değildir. yay. arkış (kervan). armada ~ İsp armada donanma < İsp armar donatmak. árthron (eklem).a. art (arka).(peşinden gitmek). kavis ~ Lat arcus a. arkadaş <Tü [xix] yoldaş. arktik [xx/b] ~ Fr arctique Kuzey kutbuna ait ~ EYun arktikós a. artık).a.(ardından konuşmak. askeri donanım. peşkeş. ark (tortu. eklem. geri. yy'a dek egemen olan Tü ayakdaş (a. kadim " +arşi arkeoloji antik harabat bilimi" arkaik. < EYun árktos ayı. ayakdaş. Buna karşılık karş.(ok ve) yay [xx/b] ~ Fr arc kemer. yardımcı bildiren edat. " arma armağan Tü yarmak [viii+ Uy] para yarmağan/armağan [xi] doyumluk.a. Küçük Ayı. arka. ard. arğa.a. arka.a. Kutup Yıldızı ~ HAvr *rkto-s ayı arma [186+] ~ İt arma zırh. yy başında Fransızcaya göre düzeltilmiştir. ~ arka Tü arka [viii] peş.xiv Kıp). beddua etmek). áristos (en uygun). 2. ses uyumu EYun (h)armonía uyum. arkalaş kılmak (yardım etmek . eklenmek * Aynı kökten Lat artus (eklem). araç gereç. arka vermek. < Fr armer donatmak. gemi donanımı ~ Lat arma edevat.< HAvr *ar. armatür [xx/c] elektrik veya tesisat aksamı armature donanım < Fr armer donatmak " arma ~ Fr armoni/harmoni [xix] ~ Fr harmonie uyum.

ön) + Lat dux dük " +arşi. " +lan arş1 [xiv] ~ Ar carş [#crş] 1. TTü arış. nem. arşe arşın [xx/b] ~ Fr archet [küç.a. dük .] açık ve düz alan. a.] keman yayı < Fr arc yay " ark2 arşın [xiii] 40 cm dolayında bir uzunluk birimi. arşidük [xix] ~ Fr archiduc birinci dük.armonika armonik [192+] ~ YLat harmonica bir müzik aleti # 1762 Benjamin Franklin. a.sesinin düşmesi Fransız askeri kullanımından alınmıştır. ~ OFa zarnîkâ a. arozöz [xx/b] sulama kamyonu ~ Fr arroseuse sulayıcı.a.(< EYun ar%os baş.OFa araşn dirsek. ~ OFa urmöd a. su püskürtmek ~ OLat *arrosare < Lat ros. avlu ~Frarsenic zehirli bir madde~ arslan [viii+] a. [xx/a] ~ Fr arpège müzikte bir akoru oluşturan notaların [xx/b] ~ Fr harpe bir müzik aleti ~ EAlm ardarda çalınması ~ İt arpeggio arp çalma < İt arpa arp " arp arsa arsenik O Yun arsenikón a. özellikle Baal tapınağında bulunan taht ~ Akad erşu Mezopotamya'da açık havada yatmak için kullanılan taht şeklinde yatak arş2 [xix] < Fr marche askerlikte "yürü!" komutu" marş * m. ıslaklık arp/harp harpa/harfa a. armud [xi] [xx/b] Fa amrûd a. Lat aroma güzel koku ~ EYun âröma. Habsburg ailesine mahsus bir soyluluk sıfatı ß Lat archi. 2. Fa araş (dirsek. arpej arpa arpej Tü arpa [viii+] a. arslan/aslan Tü [187+] ~ Ar carSat^ [#crS msd. ön kol. ~ Ger *harpön EŞKÖKENLİLER: Fr harpe : arp. göğün dokuzuncu tabakası ~ Aram carş taht şeklinde yatak. a. a.a. taht. a.a. sulama cihazı < Fr arroser sulamak.a.dirsek ) " arma * Karş. ön kol). ror-çiy. ABD < EYun (h)armonikós uyumlu " armoni armut aroma arömat. a. arşun [xiv] . bir uzunluk birimi ~ EFa araşn. (= Ave arsthna.

~ EYun ar%aîa [çoğ. fazla olmak < Tü *ar arka. bundan fazla (zarf) artiküle [etm [xx/c] ~ Fr articuler birbirine eklemek. < EYun ar%aîon resmi evrak. madde < Lat artus eklem ~ HAvr *ar-tu.a. şiirde her beytin birinci mısraının son hecesi. uymak " arma arus ~ Ar carüs [#crs] damat. özellikle atardamar ~ EYun arteria atardamar ~ HAvr *wer-2 kaldırmak.< HAvr *ar. artrit [xx/b] ~ Fr arthrite eklem enfeksiyonu < EYun árthron eklem ~ HAvr *ar-dhro.a. art/ard< Tü *ar arka. eklemlemek. geri" arka art[mak Tü art. fazla (sıfat).a. geri arter [xx/b] ~ Fr artère damar. devlet belgesi < EYun ar%e devlet. evlenen kişi aruz [xiv] ~ Ar carüd [#crd im] 1. sanat ~ HAvr *ar-ti. arta kalan.eklenmek. madde madde saymak ~ Lat articulare a. 2. eklenmek " arma artist [191+] ~Fr artiste sanatçı <Fr art sanat~Lat ars.] a. eklenmek " arma * Türkçe kullanımda aktris < Fr actrice (kadın sahne oyuncusu) sözcüğünü asimile etmiştir. [xvii] daha çok.a. art.< HAvr *ar. ilk + EYun tektön usta " +arşi. yukarı çıkarmak " aort arterioskleroz [xx/b] sertleşmesi ß EYun arteria atardamar + EYun sklerös sert" arter ~ Fr artériosclérose damar artezyen [xx/b] bir tür kuyu ~ Fr artésien Fransa'nın Artois bölgesinde Bélidor (1698-1761) tarafından geliştirilen kuyu tekniği < öz Artois Kuzey Fransa'da bir bölge artı YT [193+] zait < Tü art-" art- * Atatürk'un bulduğu kelimelerdendir.< HAvr *ar. yönetim " +arşi * Fransızca ve İngilizcede sadece çoğul şekli kullanılır.uymak. < Lat articulus [küç. kesen. önünü kesti" arz1 .el becerisi.[viii] arkada kalmak. artık Tü < Tü art-" artartuk [viii] artan. mimar ~ EYun ar%itektön a. tektonik arşiv [xx/b] ~ Fr archives evrak koleksiyonu ~ OLat archiva a. ß EYun ar%os baş.arşitekt [xx/c] ~ Fr architecte mimar ~ Lat architectus ustabaşı.uymak. şiir vezni < Ar carada yoluna çıktı.] eklemcik. geri" arka Tü art [viii] arka.

yeryüzü. toplamak ~ OLat *assimulare ß Lat ad.arya [xx/b] opera şarkısı şarkısı ~ Lat aer 1. "Temel. sunuş.a. hava. sıktı. şarkı" aer(o)+ ~ İt aria hava. kendini sundu. önüne çıktı. heves ~ OFa âwarzög a.a. cinsel istek.] köklü olma. taban" anlamında bir Tü *as sözcüğüne yazılı kaynaklarda rastlanmamıştır.dinlenmek. simüle asansör [189+] ~Frascenseur mekanik tırmanma aracı # 1867 Edoux. ermin [xiv] ~ Ar caSan^ [#cSw] değnek. hal1 as[mak as1 . âsây. sükûn < .a. = Ave bsrsj-. bsrsg istek. bir işte başta gelen kimse * Dil Devrimi sırasında Eski Türkçe olduğu varsayımıyla kullanımı teşvik edilmiştir. mühendis < Fr ascendre yükselmek. gösteri. kakım. [xx/b] ~ Fr as iskambilde birli.[viii+] a. tırmanmak " ad+. denkleştirmek " ad+. coğrafyada enlem. ülke. dilekçe ß Ar card sunma. sakin olmak ~ Ar caSab [#cSb msd. soyluluk < Ar asamble [xx/b] ~ Fr assemblée meclis < Fr assembler bir araya getirmek.] sinir. toprak (= arzu [xi] ~ Fa ârzü bir şeye yönelik istek. iskele asap burdu. göründü. tırmanmak ~ Lat adscendere a.bir yere doğru + Lat scandere basamak çıkmak. rahatlık.bir şeye + Lat simulare benzetmek. (= Sogd âbra%se a. önerme < Ar carada yoluna çıktı. 2. baston ~ Fa âsâl temel. esas Tü as. 2.) [xiv] ~ Ar ard [#'rd msd] yer. en. kas lifi < Ar caSaba ~ Fa âsâyiş huzur. soy " asıl YT [193+] tufeyli < Tü as-" as~ Ar aSâlat [#'Sl msd. arzu)" â+ arzuhal [xvii] ~ Fa card-i Hâl durumunu arzetme.a. her çeşit şarkı. ß Lat ad. asalak asalet aSl kök. kastı asayiş [xiv] huzur Fa/OFa âsüdan.a. belirdi arz2 İbr/Aram ereS a. sunma.Lat as en küçük bakır para birimi as2 asa asal Tü as [xi] bir tür küçük memeli. arzetme + Ar Hâl durum " arz1. karşısına çıktı. Fr. opera arz1 [xiv] ~ Ar card [#crd msd] 1.

sirke asidi ^ 1787 de Morveau. kimyada asit ^ 1545 Guéroult. asetik asit tuzlarının genel adı. statdurmak/durdurmak.a. soy.eklenme edatı + Lat sistere. emin. kavi olmak ~ HAvr *si-sts. denk gelmek " an+.] kök.durmak " ad+. Fr. asfalt ~ EYun ásfalton a.asemptot [xx/c] ~ Fr asymptote geometride hiperbol eğrisiyle kesişmeyen çizgi ~ EYun asymptötes buluşmaz. ~ Ar câSin^ [#cSy fa. soy ~Frasymmétrie simetrik olmama asimile [etm [xx/b] ~ Fr assimiler benzetmek.< HAvr *stâ.] isyan eden" isyan ~ Ar aSîl [#'Sl sf.] en küçüğe ilişkin < Ar ~ Ar aSl [#'Sl msd. " asetik asetik [xx/b] ~ Fr acétique sirkeye ait. rastlaşmaz ß EYun a(n). aynılaştırmak. ptö. sağlam ß EYun a(n). güvenlik.düşmek. keskin " akut . simüle asistan [xx/b] ~ Fr assistant yardımcı. özümsemek ~ Lat assimilare a. Babil ve İran'da bulunan bir tür neftli madde asfalya sigorta (Ege ağzı) ~ Yun asfalía güvence. a.a.değil + EYun sfâllö düşürmek. 2.] daha küçük. en küçük < Ar Sağır küçük asıl/aslöz.a. sıkı durmak. esas asır/asrasi asil " asıl asimetri " an+.. keskinleşmek " akr(o)+ asetilen [192+] ^Berthelot.değil + EYun syn. kimyacı ~ Lat acidus ekşi. çelmek asgari aSġar [kıy. ekşi. keskin. yamak < Fr assister yanında durmak. yardımcı olmak ~ Lat assistere a. Fr.] köklü. semptom asetat [xx/c] ~ Fr acétate 1. asfalt [ 192+] ~ Fr asphalte bitüm. sigorta < EYun asfale?s "düşmez". temel. el vermek. ß Lat ad. ß Lat ad. kimyacı (1823-1907) < Fr acétique " asetik aseton [xx/b] solvent olarak kullanılan bir uçucu madde " asetik ~Fracétylène kimyada bir bileşim ~ Fr acétone kimyada asetik asit ketonu.bir şeye + Lat simulare benzetmek " ad+. selüloz asetat bazlı bir tür şeffaf polimer / İng acetate a. güvenli. 2. kimyacı < Lat acetum sirke < Lat acescere. ilke. istasyon asit [192+] ~ Fr acide 1. acet. Fr. rastlamak. dikmek/dikilmek.bir arada + EYun piptö. simetri [195+] [xiv] [xiv] ~ Ar caSr [#cSr msd.ekşimek.] çağ [xi] ~ Ar aSğarî [#Sġr nsb. soylu < Ar aSl kök.

aslen. 2.asitane ~ Fa asitan/asitana kapı eşiği. sort.kura.bir şeye + Lat sortiri (kura ile) seçmek < Lat sors.) biçiminden türediğine ilişkin tez ses bakımından kuşkuludur. .] asıl. yy'daki başlıca anlamı "zincirle sarığa asılan ziynet veya küpe"dir. katiyen < Ar aSl soy. askı <Tü [xviii] asılan şey. kısmet ~ HAvr *srti.] 1. a. Türkçede halk dilinde tekil ad olarak kullanımı askere gitmek. önünde olma. seri1 asosyal asparagas asparagus kuşkonmaz ~ EYun asfáragos * Türkçe anlamın kaynağı belirsizdir. yy'da türemiş olmalıdır. soy " asıl [xvii] üzüm bitkisi < Tü as-" as- asliye mahkemelerden biri asma <Tü * "Üzerinde üzüm salkımları asılı şey" anlamında. küpe. kök " asıl aslan » " arslan (mahkeme-i) aslîye [xix] Tanzimat döneminde kurulan < Ar aSH [#'S1 nsb. kök veya öz itibariyle. (olumsuz fiille) hiç. Karş.< HAvr *ser-3 dizmek " ad+. askı. Askı sözcüğünün 18. [xix] pantolon askısı. özellikle hükümdar kapısı ve makamı ~ EFa *â-stâna ß EFa â. aspava [xx/c] içki ve yemek esnasında kullanılan bir iyilik dileği < Tü Allah sağlık para aşk ve ^ y.a. asmolen ^7 asorti [xx/b] ~ Fr assorti uyumlu < Fr assortir bir örneğe uygun olarak seçmek ß Lat ad. muallak < Tü as-" asasla [xiv] ~ Ar aSlâ [zrf. özellikle ziynet ve hediye. 1960 Ümit Deniz. deyimlerden 19.yönelme. sosyal ~ İng [xx/b] pişmiş topraktan yapılan bir tür dolgu kalıbı [xx/c] gazetecilikte uydurma haber * Ümit Deniz'in yarattığı polisiye roman kahramanı Murat Davman tarafından popülerleştirilmiştir. varma bildiren edat ve önek + EFa stâna durma ~ HAvr *stâ. . orijinal < Ar aSl kök. belirsiz bir süreye ertelenmiş şey. askere yazılmak vb. romancı [xx/c] ~ İng asocial sosyal olmayan" an+. " istasyon asker ordu " leşker [xiv] ordu ~ Ar caskar [#cskr] ordu ~ OFa laşkar * Lat exercitus (a. esas.a.

Sans prá-stará (a.a. aşağı ~ Tü ast [xiii Kıp] aşağı. a. astar [xiv] ~ Fa astar giysilerin iç yüzünde kullanılan kaba kumaş ~ EFa *â-star. espri aspirin [190+] bir ilaç ~ marka Aspirin Bayer firmasına ait ilaç markası # 1899 Bayer AG. ~ Alm acetylierte spirsäure asetil spirik asit < Lat spiraea asetil spirik asidin doğal kaynağı olan bitki" asetik ast/as YT [193+] madun. denizci " astr(o)+. stigmatnokta. sermek ~ HAvr *ster.a. ^ 1849 William Whewell. Ave upa-starsna. a. " astr(o)+.yaymak. * Aynı kökten Fr étoile < Lat stella.a. +nomi ~ Fr astronomie yıldızların düzenini astronot [196+] ~ İng astronaut uzay yolcusu ß EYun aster.yıldız (sadece bileşiklerde) ~ EYun ástron yıldız ~ HAvr *sster. ß Lat ab.a. < HAvr *ster-2 a.(sivri uç) batmak. bilim adamı ß EYun a(n).değil + EYun stígma.yanına veya üstüne sermek < EFa/Ave star.a. ß EYun ástron yıldız + EYun logeía " astr(o)+. Fagustar/gustariş (yaygı.yıldız + EYun naütes gemici.(a.aspiratör [xx/b] ~ Fr aspirateur elektrikli süpürge < Fr aspirer havayı veya bir sıvıyı içine çekmek ~ Lat aspirare a. Erm asdġ (yıldız).a.). İng star. +loji * Batı dillerinde 14. astım darlığı.a. navigasyon * İngilizce sözcük Yunan mitolojisindeki Argonaut'lara (Argo yolcuları) benzetme yoluyla 1929'da türetilmiş ancak 1961'de yaygınlık kazanmıştır. astronomi inceleyen bilim ~ EYun astronomía a. döşek.sivri < HAvr * steig.bir şeyden + Lat spirare solumak " ab+.a. İng.). benek < EYun stizö (sivri bir şey) batmak. yy'dan itibaren "yıldızlar aracılığıyla gelecekten haber verme" anlamında kullanılmıştır.(a. astro. delmek ~ HAvr *stig-yo. astragan astrakan [192+] doğmamış kuzunun kıvırcık postundan yapılan kürk < Astragan Hazar Denizi kıyısında bir kent < %ass-i tarlan 1460 yıllarında Hazar Denizinin kuzeyinde kurulan Tatar beyliği ve bu beyliğin başkenti < Tü tarlan bir yönetim veya asalet ünvanı. Fa sitara. * Karş. alt = Tü astın [viii+ Uy] a.a. delmek " an+. a. etiket astr(o)+ ~ Fr/İng astr(o).a. halı) < OFa wistarag < Ave *vi-starsna. soluk soluğa kalma [xx/b] ~ Fr asthme astım hastalığı ~ EYun ásthma nefes astigmat [xx/b] ~ Fr astigmate gözü noktaları seçemeyen kimse ~ İng astigmatic a.). . tarkan astroloji [xx/b] ~ Fr astrologie yıldız bilimi ~ EYun astrologeía a. Alm stern.

[xix] bitki aşısı Tü aşu [xi] kırmızı boya elde edilen bir tür toprak. aşama aş-" aş* Fiil gövdesine eklenen -a.[xi Oğ] dip. sınır aşmak. [xiv] (hayvan) çiftleşmek < Tü aşak. paye < Tü ~ Ar acşâr [#cşr çoğ. perçin.asude huzurlu olmak " asayiş asuman . Erm %aş (sulu yemek.ekinin mahiyeti belirsizdir. aşı/aşu [xviii] çiçek aşısı. aş Tü aş [viii] yemek. ondalık vergileri < Ar cuşr onda bir < Ar caşara on " aşiret aşçı aşı1 Tü Tü aşçı [viii+] yemek pişiren < Tü aş1 " aş aş3 [xi] kenet.] ondalıklar.a. Karş.] seven" aşk1 < Tü *aş. aşğaru [xv] dibe doğru. aş[mak Tü aş. sürtünerek çukurlaşmak < Tü aşak/aşağ aşağı" .[xi] aşınmak. Karş. rubric aşı2 [boyası aşık1 aşık2 [atmak Tü [xiv] ~ Ar câşiq [#cşq fa. özellikle sulu ve sıcak yemek * Eski bir İran dilinden alıntı olasılığı tartışılmıştır.inmek " aşağı aşuk [xi] ayak topuğu kemiği. aşağ. alta alçak < Tü *aş.inmek * Yön bildiren -ru ekiyle.(yemek).[viii] dağ aşmak. sema Asya [xix] ~ İt Asia ~ Lat Asia ~ EYun Asia Akdeniz'in Doğusundaki ülkelerin genel adı = Akad asü çıkmak.dinlenmek. asay. haşlama). incik.EFa/Ave asman. asman [xiv] ~ Fa âsuman/âsmân gökyüzü. Fa aş = Ave asa. öteye geçmek. a. alt. [xv] ~ Fa asuda huzurlu < Fa asudan. güneş doğmak * Karş. aşar [xiv] YT [193+] mertebe. oyunda zar * Yapı itibariyle incik sözcüğünün eşdeğeridir. aşağı <Tü aşağa [xiii] . aşın[mak aşağı Tü aşğın. avrupa.

[xix] hırsızlık etmek < Tü aş-" aşaşurı [xvii] aşırık. belirgin kılmak < Ave âviş belli. aşık idi * 'Işk biçimi 18.a. deste. aşk2 [etm Tü aşak [xi] dip. bilmek ß OFa â.yönelme edatı + OFa şnüdan. çile. aşüb. kararsız < Fa âşuftan. < Sans sramah zahmet. oynama aşikâr [xiii] ~ Fa âşikâr/âşkâr açık.aşır[mak aşırı <Tü <Tü aşur. aşağı. aşık/aşak [xiii-xvii] aşağı * Tokat aşketmek deyiminde.Fa caşürâ Muharrem ayının onuncu günü ~ Ar caşürâ [#cşr] Muharrem ayının onuncu günü < Ar caşr/c^aşarat^ on " aşiret . aşla[mak Tü aşla. aşiret. yy'a dek tercih edilmiştir. belli.açığa çıkarmak. grup oluşturdu * Aynı kökten Ar caşara (on) sözcüğünün nihai anlamı muhtemelen "grup. a. on parmaktan oluşan birim" olmalıdır. âşnâw. [xix] bu günde yapılması gelenek olan karışık aş . kıpırdamak < Ave %Şufan hareket etmek. perçinlemek < Tü aş3 ek. boy. öşür aşiyan ~ Fa âşiyân yuva ~ Ar cişq/c^aşq aşk1 cışq [xiii] . şnâs-bilmek.< HAvr *au-4 duymak. son derece < Tü aşır. aşure. (= Ave âviş-kâra." aş- aşifte aşüfte [xiv] ~ Fa âşuAa oynak. tanıdık ~ OFa âşnâg a. işret. eros < Ar caşiqa sevdi. f. EŞKÖKENLİLER: Ar #cşr : aşar. tanımak " â+. klan < Ar caşara birlik oldu. bilinen. cışq var. kaynak " aşı1 aşram [200+] ~ İng ashram Hindu tekkesi ~ Sans âsramah a.anlamak. muaşeret.[xiv] öte yana geçirmek. oynamak ~ HAvr *kseubh-sallanmak. < OFa âşnüdan. belirgin ~ OFa âşkârâg a.] şiddetli ve yakıcı sevgi. +şinas aşiret ~ Ar caşîrat^ [#cşr sf. görünen) ~ HAvr *âwis. algılamak " estetik aşina ~ Fa âşnâ bilinen.oynamak.] akrabalardan oluşan topluluk. züht < Sans sramáti çile çekmek aşure aşura [xiv] .[xi] eklemek. algılamak. c^aşq [xvii] [#cşq msd. ölçüyü aşan.a.

Fr nominer (atamak) < nom (ad). karıştırmak) fiilinin etkisini gösterir. hak iddia etmek [esk. Dil Devrimi sırasında arkaik biçimiyle ve keyfi bir anlamlandırmayla yeniden benimsenmiştir. saplamak " etiket ataşe [185+] çalışan diplomat < Fr attacher iliştirmek " ataş ~ Fr attaché bir elçiliğe bağlı olarak ateizm [xix] ~ Fr athéisme tanrı tanımazlık < Fr athée tanrı tanımayan.< HAvr *steg. işsizlik. hareketsizlik < Ar caTila hareketsiz ve başıboş kaldı. meydan okumak. < Ave atar. yoksun kaldı atari [198+] bilgisayar oyunu ~ marka Atari video oyunları firması ^ 1972 Nolan Bushnell ve Ted Dabney. xi] ad vermek. a. dinsiz ~ EYun átheos a.yanmak) ~ HAvr *âter. atılgan atak2 [xx/b] ~ Fr attaque saldırı. erk < Tü at-" at- [xix] düşüncesiz.kazık. ateş ~ OFa âta%ş a.değil + EYun théos tanrı" an+. ateş âtarş. zımba < Fr attacher iliştirmek.a.a. atherina ~ Fa âtaş yanma. ataerkil atak1 <Tü YT [194+] pederşahi " ata.] boşluk. saldırmak.a.].ateş ~ Yun atherína gümüş balığı. Anlam için karş. te(o)+ aterina hepsetus ~ EYun atherine a.[viii+] a. sopa atalet [xvii] ~ Ar caTâlat^ [#cTl msd.* "Karışık aş" anlamı ve geleneği İran'a özgü olup. ata [viii+] baba * Muhtemelen çocuk dili kökenli bir sözcük olup. at. ß EYun a(n). kazık dikmek. at at[mak ata Tü Tü Tü at[viii]a. girişimciler. savaşa girişmek < Ger *stakön kazık ~ HAvr *stog. adıyla * TTü ada. eklemek ~ EFr attachier saplamak Ger *stikan delmek. daha eski olan kan (a.a.[viii+ Uy. ata[mak çağırmak " adaYT [193+] tayin etmek ~ Tü ata.a.a. Fa aşurdan (katmak. 2. < Jap ataru "dikkat" veya "nişan al" anlamında emir ataş [xx/b] ~ Fr attache birleştirme teli. cüretkâr.a. Amer.) sözünün yerini almıştır. (= Ave . hücum < Fr attaquer 1.biçimini alan Eski Türkçe sözcük.

gramerde bağlaç veya alt cümle < Ar caTafa eğdi. Atlant. sonra gelen.] hediye.] boş. atletizmle uğraşan kimse. hareketsiz " atalet < T ü a tı l ." a t ~ Ar âtin [#'ty fa. atlas 1 [xiv] ~ Ar aTlas [#Tls] bir tür ağır ipekli kumaş.] gelen.fiiliyle ilişkisi yapı ve anlam bakımından açıklanmaya muhtaçtır. bağladı İng to refer/reference karşılığı olarak kullanımı 20.mitolojide yeryüzünü sırtında taşıyan Titan * Mercator atlasının ilk baskısının kapağındaki Atlas figüründen. eskidi. atlet [xx/b] 1. kartograf < Atlas. uydurma (argo) < Tü atma" . 2. 2. < Tü at-" atTü atla. matuf atıl atılgan ati Ar atâ geldi YT [xvii] ~ Ar câTil [#cTl fa.]1.eğme. kolsuz fanila athlète sporcu ~ EYun athletes yarışçı < EYun athleö yarışmak * Türkçe ikinci anlamı atlet fanilası deyiminden türemiştir. atmaca tür yırtıcı kuş Tü at-" at<Tü ~ Fr atmaca toğan [xiv] bir * Atmak fiiliyle semantik ilişkisi açık değildir. Hol. sabık. (köle) azat edildi atiye atkı kaşkol atla[mak at-" at<Tü ~ Ar caTiyyat^ [#cTw msd. gelecek < [ 1 9 3 + ] cü r e t k â r atik [xi] eski ~ Ar catîq [#ctq sf.[xi] bir şeyin üzerine çıkmak. büktü. 2. yaşlandı. [xiii] zıplamak. meylettirme. azatlı köle < Ar cataqa [msd. ödül [xix] dokuma tezgâhında mekikle enine atılan iplik. eski. [192+] boyuna sarılan kumaş. bir adımla aşmak Tü * At.] 1. yy'ın son çeyreğine aittir. citq] 1. atmasyon at[193+] asılsız. EŞKÖKENLİLER: Ar #ct?f: atıf. saten atlas2 [ 180+] ~ Fr atlas haritalar kitabı # 1569 Gerardus Mercator.ateşin ~ Fa atasın ateşli" ateş atıf/atfatf[xiv] ~ArcaTf[#cTfmsd. 2. çevirme. Türkçeye çevirilen ilk atlas 1803'te Mühendishane matbaasında basılan Atlas-ı Kebir tercümesidir. işsiz.

* Fransızca kelimelere eklenen -(a)syon ekiyle. " astr(o)+ atraksiyon [xx/b] ~ Fr attraction 1. dışarı.a. cazibe.a. trop. her türlü işlik < EFr astelle kıvılcım. esmek) + EYun sfaîra küre " sfer atol [xx/b] ~ İng atoll mercan adası ~ Maldiv atolu atom [192+] ~Fratome maddenin daha küçük parçalara bölünemeyen zerresi ~ EYun átomon [n.]. tomkesmek. atrofi [xx/b] ~ Fr atrophie gelişemeyip büzülme.ateş yeri < HAvr *âter.] ıtır satan.ateş " ateş ~ Lat atrium ocak.yetişmek. kader tanrıçalarından birinin adı ß EYun a(n)-değil + EYun trepö. parfümeri < Ar ~ İng out 1. sürmek. tom(o)+ * Filozof Demokritos (MÖ 460-370) tarafından felsefi bir kavram olarak ortaya atılmış.] bölünemeyen şey ß EYun a(n). âw [xi] [xiv] [xx/b] ~ Ar caTTâr [#cTr im.bir yere + Lat trahere.çekmek ß Lat ad. nefes (~ HAvr *awet-mo. nakavt av Tü âb [viii] avlanma eylemi. ilgi çekici sahne gösterisi ~ Lat attractio a. 2. 2.< HAvr *wet-1 üflemek. dönmez. +dan1 [xiv] kap kacak < Fa âbdan su kabı. 2. büyütmek atropin [xx/b] ~ Fr atropine belladonna bitkisinden elde edilen zehir ^1818 Nysten < YLat atropa belladonna bitkisinin bilimsel adı. çanak . a. çekim. güzelavrat otu < EYun átropos 1. < Lat attrahere. dumura uğrama ~ EYun atrofeía a.çekmek.değil + EYun trefo. Moğ aba (a. yetiştirmek. İng. bilimci ß EYun atmós buhar. tract. atölye atelye [xix] işlik ~ Fr atelier demirci işliği [esk. attract.a. ^ 1638 John Wilkins.a. bölmek " an+.dönmek. futbolda topun dışarı * Karş. modern bilimsel kullanıma 1805'te İngiliz fizikçi Dalton tarafından önerilmiştir.değil EYun temnö. atmosfer [xix] ~ Fr atmosphère a. tropik attar ciTr ıtır " aktar aut atılması ~ HAvr *ud. yönelmek " an+. sürüklemek " ad+. har ~ Lat stella yıldız ~ HAvr *ster-la. eğilmez. avlanan hayvan.) avadanlık çömlek " ab.< HAvr *ster-2 a.dışarı EŞKÖKENLİLER: İng out: aut. değişmez. ß EYun a(n). lokavt. trof. traktör atrium [xx/c] üstü kapalı iç avlu evin iç avlusu ~ HAvr *âtr-yo. beslemek.

gard [xx/b] sanatta öncü ~ Fr avant-garde öncü" ~ Ar avans [xx/b] ön ödeme ~ Fr avance 1. insan veya hayvanın küçüğü < OFa yawân genç " civan avane [xix] kötü bir işte yardımcılar. aval aval belirten deyim avam Ar cammat^ " amme aval aval/afal afal [192+] şaşkınlık ve sersemleme ~ ? [xiv] ~ Ar cawâmm [#cmm çoğ. avanzo] 1.gelmek ~ HAvr *gwemyo. (bir şeye) dönüştü . aylak ~ OFa âbârag avaz [xiv] ~ Fa/OFa âwâz ses. yardımcı * Arapçada kullanılmayan bir türevdir. döndü. 2. ilerletmek. artmak. 2. ilerleme. dönme. gitmek " ad+. vent. eşek yavrusu ~ OFa yawânag [küç. [xiv] ~ Fa âwâra amaçsızca gezen. ilerlemek. önce " avan [195+] ~Fravantage öncelik <Fr avant avantür avantüriye[192+] ~Fraventure macera~ OLat adventura [çoğ. avanzare] 1. karşılıksız kazanç ~ İt avanto [mod. İng advance.] yardımcılar < Ar cawn [#cwn] 1. alın. umum < avan [xx/b] ~ Fr avant önce ~ Lat ab ante önden. 2. özellikle insan sesi < EFa vartan. borç vermek < Lat ab ante önden. ilerleme. öne geçmek. karşı" anti+ avanak [xix] aptal kimse ~ Erm (h)avanag sıpa. önceden < Lat ante önce ~ HAvr *ant. tekrar gelme < Ar câda geri geldi. 2. insan sesi " vokal avdet ~ Ar cawdat^ [#cwd msd. ilerletmek. avanta [xvii] bedava. vâc.gelmek. uğramak ß Lat ad. söylemek (= Sans vâç ses.seslenmek. avangard avan.ön.bir yere + Lat venire.konuşma.geliş < HAvr *gwem. borç vermek ~ OLat *abantare " avan * Karş. borç verilen para < Fr avancer 1. söz) ~ HAvr *wekw. önceden " avan avantaj ön.] sıradan halk. yardım. yardakçılar *cawanat^ [çoğ. ilerlemek. ön ödeme. 2.] başa gelen şeyler < Lat advenire başına gelmek. borç verilen para < İt avantare [mod. baz avare a. öne geçmek. ön ödeme. artmak.a.* "Bayındırlık. ait olduğu yere geldi.] geri gelme.] yavru. bayındır yer" anlamına gelen abadanlık ile karıştırılmış olabilir.

keyif almak. avlu. âwez.İsp avocado ~ Nahuatl ahuacatl testis. bağırmak. Oysa İbr #crh kökü Ar #cry (üryan.a. edep yerleri ~ İbr cerwah çıplaklık. avukat < Lat advocare mahkemeye çağırmak ß Lat ad. katılma. asılmak. özür. 2. sallanmak. ~ Lat Europa a. ~Latadvocatus tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse.) Yunancadan alınmıştır.a.[viii+] rahatlık ve sevinç duymak. edep yerleri. edep yeri" avret * Arapça "(özellikle kadının) örtünmesi gereken yerleri" anlamına gelen sözcük kullanımda muhtemelen ETü urağut (kadın) ile birleştirilmiştir. ağıl.a. xi] avuç ~ İng avocado tropik bir bitki ve meyvesi avukat [186+] ~İtavvocatoa. EYun Europe Batı ülkelerinin genel adı ~ Aram csrebâ gün batımı. havlu [xv] . etrafı duvar veya binalarla çevrili iç alan * Lat aula (a. husye * Meyvenin şeklinden ötürü. Tü ağıl sözcüğü ile benzerlik ilgi çekicidir. ses etmek " ad+.] (kadının) edep yerleri. vokal avun[mak bulmak Tü âbın. sarkmak ß Fa/OFa â.a. avokado [xx/c] . ayıp. hayvanların gece kapatıldığı etrafı çevrili alan. zaaf ve kusurlar < Ar cawrat^ kusur. eklenme bildiren önek + HAvr *weig. 800) kaydedilmiştir. hasar < Ar cawâr [#cwr] hasar. 2. savunucu. (edep yerlerini) örtmeme (= Akad üru (özellikle kadının) edep yeri ) * Arapça sözcük İbraniceden alıntı olmakla birlikte Ar #cwr (tek gözü kör olma. avret [xiv] ~ Ar cawrat^ [#cwr msd. aritmetik ortalama [xviii] ~ İt avariaggio < İt avaria deniz ticaretinde kayıp.sapmak. zevce ~? Ar cawrât [#cwr çoğ.] 1. asya. özür " avret avize ~ Fa âweza asılı süs. Bak ari1. avuç Tü adutça [viii+] bir el dolusu. Batı = Akad erebu a. ayıplı ve özürlü olma. " garp * Karş.bir yere + Lat vocare çağırmak. Karş. avrat [xiv] kadın. ayıp < İbr #crh çıplak olma. kusur. çıplak olma) ile eşdeğerdir.asmak. ileri geri gitmek avlu avlağu [xiv] . Avrupa Evropa [xviii] ~ İt Europa a.? . lamba < Fa/OFa âwe%tan. sakat olma) köküyle birleşmiştir. ağıl. avli [xvi] ~ Yun/EYun aule 1. Yunanca sözcük Homeros'tan itibaren (MÖ y. avın.yönelme.averaj [xx/b] ortalama ~ Fr average gemi sigortasında hasar payının ortaklara dağılımı [xv].a. avuç [xv] < Tü a5ut/awut [viii+ Uy. küpe.[xiv] teselli < Tü *âb.

Rumlarca kutsal sayılan yer. aya ayak Tü Tü aya [viii+] elin iç tarafı adak [viii] a. seçkinler.a. Erm lusin (ay) = lus (ışık). ayyar. yy'a ait bir tek muğlak örnek dışında eski yazılı örneği yoktur.[xiv Kıp] teşvik etmek ayaz [viii+] kuru soğuk. aziz ~ HAvr *yag-yoa. eşraf < Ar cayn göz " ayn ayan2 belli < Ar cayn göz " ayn iyân [xiv] ~ Ar ciyân [#cyn] gözle görülen. [xiii] ışık. ayas [xi] ayazma [xvii] ~ Yun agíasma 1. Karş. aydinger [xx/b] şeffaf kâğıt cinsi ~? marka Eidinger .aydınlatmak < Tü ay ay. ayan1 [xiv] önde gelenler ~ Ar acyân [#cyn çoğ.kutsama < EYun (h)agíos kutsal. 1935'ten sonra münevver < Ar nür karşılığı olarak kullanılmıştır. aşikâr. lakırdı. ay cismi ve süre birimi ay[mak <Tü [xx/b] kendine gelmek.] standart. a. saatin hassas ölçümü ~ Aram #cyr gözetme. ayırmak " ayır- * Eğer *a5.] 1. -t. özellikle kutsal pınar ~ EYun (h)agíasma. seğirtti. < Tü *a5. cıyâr vulg. . miyar ayart[mak ayaz Tü Tü? [xvii] kandırmak < Tü ayar.avurt Tü? [xiv] çene. sohbet Tü ay [viii] gök * Muhtemelen onomatope kökenlidir. kutsama. < HAvr *yag. ayar cıyâr [xv] . EŞKÖKENLİLER: Ar #cyr2 : ayar.fiili ile bağlantılı ise orijinal anlamı "adım" olmalıdır. ağız. memleketin önde gelenleri. gözünü üzerinden eksik etmeme Ar cara (gezdi. uyanmak < Tü ayıl. yaramazlık yaptı) fiiliyle ilişkisi kurulamaz. ay ışığı?." ayıl- * 15. ışık " ay < Tü *aytın(ı)ğ aydınlanık < * Anlam ilişkisi için karş Lat luna (ay) = lux (ışık). c^ayâr [xvii] ~ Ar ciyâr [#cyr2 msd. gözler. 2.açmak. Halk dilinde kullanıldığı veya ayıl. altın ve gümüşün saflık ölçüsü. 2.tapınmak aydın Tü aydın [xi] ışık. aydınlık Tü *ay(ı)t.fiilinden yakın dönemde geri türetildiği düşünülebilir.

2.ayırmak " ayıl- <Tü ayırtla-/ayıtla.ile aç. ayırmak " ayırayıp/aybcayb [xi] utanacak şey < Ar caba kusurlu idi. +ri YT [193+] hale Tü ay" ay ayla Hale (a. kusur etti * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. apış (iki bacağın arasındaki açıklık).a. adet. ayet [xiv] ~ Ar âyat 1.* Ayrıntılı bilgi bulunamamıştır. tören ~ OFa â5en/â5enag görenek. hata.a. aygır adğır [viii] erkek at a y g ı t YT [193+] cihaz ~ ? Tü Tü * Kökeni belirsiz olan sözcüğün Anadolu ağızlarından derlendiği ileri sürülmüştür.açmak. tefrik etmek < Tü *â5-açmak. alamet.[xi] farkına varmak. usul." ayır- ayin [xi] örf ~ Fa âyin 1. diklemesine.] kusur. ayır[mak Tü açmak veya açılmak adır.[viii+] ayırmak. . ayırdeder hale gelmek < Tü *â5. apış. gelenek. töre. adet. arkuru/arkırı [xiv-xix] < Tü arkuk [xi] çapraz konuma gelmiş < Tü *ar çapraz.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. töre " ayna aykırı Tü arkuru [viii+] çapraz yönde. alfabenin her bir harfi ~ İbr öt a. Kısa a. ayı adığ [viii+] ayık ayıkla[mak [xvii] Tü (= Moğ ötege a. 2.) a5ığ [xi] uyanık. örf. kepeğini ayırmak. a.kökünün bu grupla ilişkisini açıklamak güçtür. işaret. * Tevrat'ın bazı bölümlerinde bölüm başlıkları alfabenin harfleriyle belirtilmiştir. sarhoş olmayan < Tü *a5. ayırmak < Tü *â~ Ar cayb [#cyb msd.(ağzını açmak). ayrım < Tü a5ır. * Aynı kökten ak (açık renkli). Kuran sözü ~ Aram 'âta simge. sinyal. işaret. ayırt [etm Tü adırt [viii+] fark. ağ (seyrek dikiş veya iki bacağın arasındaki açıklık).[xiv] kabuğunu soymak. simge. kendine gelmek. ayık-la< Tü ayırt" ayır- ayıl[mak Tü âdm-/âdıl. zıt yönde " arka.

2. oğul [193+] miyar. seçkin kimse. ayrıksı YT [193+] tuhaf.göstermek < Ave dâi-. göze. [195+] parantez bir içecek ayruk [xi] başka. ayrık otu * Karş. yaba. Kıp] dönmek. zat.[xiv TS. boynuz. a. yaban koyunu). Ayrık otu = "boynuz otu" anlamı düşünülebilir. farklı < Tü ayrık" ayır- * Sıfata eklenen -sı ekinin işlevi belirsizdir. adrık [xi] 1. aynı aynî [xiv] < Ar cayn bizzat. ayrım ayrıntı YT [193+] fark. 2.] 1. 3. TTü ayrık (çatal boynuzlu hayvan. ta kendisi " ayn ~ Ar caynî [#cyn nsb. ayna (= Ave avidayana. gayrı imtiyaz Tü < Tü ayır.görmek)" dide * Fa ahan (demir) veya Ar cayn (göz) ile birleştirilmesi yakıştırmadır. 2. gözle görülür nitelikte. maddi. geyik.] 1. göze ilişkin.aylak Tü? [xv] boş dolaşan." ayır-YT [194+] < Tü ayrıca " ayrı zcüğe isim yapım eki eklenmesi kuraldışıdır." ayır-ayran [xi] sütten elde edilen < Tü ayır. [194+] fasıl. mal (= İbr cayin göz = Akad Inu a. işsiz. ayrılma. Tü ay-" ay- ayn [xiv] ~ Ar cayn [#cyn msd.) ayna ayine [xiv] ~ Fa ayına ayna ~ OFa âSenag göstergeç. 5. güzel). gezinmek aymaz YT [xx/b] gafil. 4. pınar. bir şeyin ta kendisi. çatal. farkında olmayan < Tü aylan. İslam hukukunda maddi değeri olan nesne. hukukta malın bizzat kendisi < Ar cayn göz " ayn ayol ayraç ayran ayrı ayrıcalık * Zarf yapısındakis ayrık [otu " ayır- <T ü YT Tü Tü < Tü ay oğul/hay oğul" hay. aynasız (argo) [188+] yakışıksız. bab YT [193+] tafsilat < Tü ayır-" ayır- < Tü ayır-" ayır- . göz. [189+] polis memuru < Tü ayna " ayna * Karş aynalı (yakışıklı. işe yaramaz dolanmak. biçimsiz (argo). di.

kırılmak.[viii] yoldan çıkmak. içkici < Ar câşa * "İçici" anlamı Türkçeye özgüdür. Moğ aray (az). küçük). narın (ince.kökünü düşündürür. eziyet etti [xi] ~ Ar aczâml [#czm nsb. yücelik < Ar cazuma aşırı derecede büyük idi." ayır[192+] ~İngicebergbuzdağı~Hol ijsberg a. ekmekçi). ayva [xiv] ~ Fa âbiyâ ayva ~ Ar cayyâr [#cyr im.) + Hol berg dağ ayva avya [xi] .a.] uzuvlar < Ar cudw " uzuv Tü ~ Fa âzâda özgür. [194+] tahallül etmek < Tü ayır. arsız < Ar cara gezdi. işkence < Ar azar azar olmak [xiv] incinmek. saf. Her iki biçim Tü *(y)ar.a.] çok büyük olma. muazzam idi azami aczâm [kıy. seğirtti" ar1 ayyaş [#cyş] yaşadı.] ayyar [xvii] hilebaz. soylu = Fa âzâd özgür " azamet ~ Ar cazâmat^ [#czm msd. a. azarla. geçindi" maişet [xvii] zevke ve işrete düşkün kimse. sapmak. az az [viii] çok değil * Karş. az[mak aza azade azat Tü az. ß Hol ijs buz (~ Ger *îs. acıtma ~ OFa âzarm a.] daha büyük.] (gıda maddeleri satan kimse. en büyük " azamet azap caSaba acı verdi. .] en büyüğe ilişkin < Ar ~ Ar ca5âb [#c5b msd. serseri. arı. taşmak [xiv] ~ Ar acdâ [#cdw çoğ. eziyet.(birini) incitmek. haramzade gezgin. azar.[xiv] kırıcı davranmak ~ Fa âzâr incitme. acı vermek " â+ Farsça sözcüğün Türkçedeki anlam evrimi Tü kınamak fiiline paraleldir. eziyet. Ar cayyaş [im. < Fa/OFa azardan.] acı. Capella. ayyuk[a çıkmak gökyüzünün en yüksek yeri ~ Ar cayyüq keçi yıldızı. Karş.a. * Lat auriga (keçi yıldızını içeren takım yıldız) adı muhtemelen bir Sami dilinden alıntıdır.ayrış[mak aysberg YT [193+] muhalefet etmek.

kuvvet ) " izzet azmak birikintisi azman ~ ? <Tü [xiv] aşırı iri < Tü az-" az-.azat azad [xi] ~ Fa azad serbest. +men1 [xv] ark.] büyük.doğmak.] kararlılık < Ar ~ Ar cazım [#czm sf. asil < OFa azn soy " +aver * Erm aznvavor (soylu. . yırtıcı hayvan dişi < Tü az. açılar < Ar samt yön " semt aziz [xi] ~ Ar cazız [#czz sf. egemen (= Aram cazız güçlü = İbr caz güç. zo(o)+ "Can veren" oksijenin karşıtı olduğu için.(= Moğ araga azı azuk [viii] yol için alınan yiyecek. azil/azlçıkarma < Ar cazala azletti azim1/azmcazama karar verdi.] güçlü. nesebi belli olan ß Ave â-yönelme ve eklenme bildiren önek + Ave zâta. a.] yönler. asil) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. su cedveli.soylu. erzak azınlık < Tü az" az YT [193+] ekalliyet * Sıfata eklenen -ın. yüce. kararlı idi azim2/azîm azamet [xiv] [xiv] [xiv] ~ Ar cazl [#czl msd. kimyacı (ö 1794) ~ EYun azötes yaşatmayan. doğurmak)" â+.değil + EYun zöö yaşamak " an+.] görevden alma. özgür (= Ave âzâta. zade azı [dişi dişi)" azazık Tü Tü azığ [viii+] köpek dişi. Fr. köylü veya köle olmayan. soylu. yüce" azimut [xx/c] ~ Fr azimut bir yıldızın ufuk çizgisine olan açısı / İng azimuth a. ~ Ar as-sumüt [#smt çoğ. azot [xix] ~ Fr azote havayı oluşturan gazlardan biri ^ Antoine de Lavoisier. [xvii] akarsu kenarında oluşan su aznavur [xiv] Gürcü asilzadesi ~ Gürc aznauri Gürcü soylularının bir sınıfına mensup kişi ~ OFa aznâwar soylu. can vermeyen ß EYun a(n). işten ~ Ar cazm [#czm msd. özgür ~ OFa azad soylu.ekinin işlevi belirsizdir.

ata * Karş.a. dede. Yun papá. paycama (pantolon). Fa paça (hayvan ayağı). saygı ve sevgi hitabı. derviş). . 2. rüzgâr + Fa câh yer. eski tarz baca [xiv] pencere ~ Fa baca pencere. yaşlı adam. karıları kardeş olan erkeklerden her biri (= Tü baca/paca [xv+ Çağ] kızkardeş. babacan babafingo babalık baba babayani baba + [xvii] Bektaşi dervişlerine hitap şekli [xvii] " baba. yy'dan önce kaydedilmemiştir. can ~ Ven papafìgo bir tür yelken < Tü baba" < Tü baba" [xvii] üvey baba veya kayınbaba babayane [xvii] baba gibi. Tüm dillere çocuk dilinden alınmıştır. bacanak Tü? [xiii] kadının kızkardeşinin kocası. muhterem kişi.baba çoc baba [viii+] 1. abla = Moğ baca a. geçit" bad bacak [xvii] Tü paça" paça * 17.) Bacı (kızkardeş) sözcüğüyle ilişkisi ve -nak ekinin anlamı belirsizdir. Karş. 3. Fa baba/babu < OFa papak (baba. baba. Fr papa vb. havalandırma deliği < Fa bâd câh ß Fa bâd hava akımı.

] öfke ve düşüncesizlikle yapılan şey veya söylenen söz ve bundan kaynaklanan kötülük < Ar badara [msd. ufak" [xx/a] kısa boylu badire [xix] 1. düşünmeden söylenen ve olumsuzluk doğuran söz. yel-OFawâda. badehu [#bcd] sonra badem bâdâm [xiii] ~ Fa bâdâm a. abla) ~ Fa/OFa bâc vergi. budur] aniden geldi * Servet-i Fünun döneminde eski sözlüklerden bulunup yanlış anlam yüklenen bir kelime olması muhtemeldir. Fr badigeon (duvarlara uygulanan sarımtrak kireç boyası) sözcüğü en erken 18.a. gümrük resmi bad [xiv] -Fabâdhavaakımı. a.a. 2. 2. olgun.yel < HAvr *we. bedeni sıkıca saran ~ Erm bdig/bzdig küçük. ~ Fa bâda 1.erkek kardeş " birader badi2 [xx/c] ~ İng bodyguard "gövde koruması.gövde. (= Ave vata. eşya ve ." koruma görevlisi ß İng body gövde + İng guard koruma " gard badi3 bluz badik bızdık [xx/c] ~İngbody1. ~ OFa wâdâm a. Sans vati (esmek).a. olmuş. badana badana [xv] kuyumcuların pota yapmakta kullandığı kil.bacı baç Tü? [xv] kız kardeş [xiv] (= Moğ baca kızkardeş. torba [xx/b] ~ Fr bagage yolculukta taşınan ağırlık.esmek * Aynı kökten Lat ventus. bagaj edevat < Fr bague çanta. beden. şarap (< Fa budan ~ Ar bacdahu ondan sonra < Ar bacd badi1 [xx/c] askerlikte yoldaş ~buddy yakın arkadaş < bud ABD zenci ağızlarında kardeş < brother kardeş ~ HAvr *bhrâter. Alm wehen. yy ortalarında kaydedilmiş olup kökeni belirsizdir. a. f. rüzgâr. 2. badana [xvii] duvarlara uygulanan kireç boya ~? * İkinci anlamda Ar biT?ana (astar) ile bağdaştırmak düşünülebilir. İng wind (yel). bade olmak) ~ OFa bâdag a. a. ansızın gelen vaka ~ Ar bâdirat [#bdr fa.) ~ HAvr *wa(n)t.

a.kökünden türetilmiştir. bağımsız YT [CepK 1935] bağınsız tabi olmayan.ekinin işlevi açık değildir. genelde iç organlar bağır[mak sesi" +kirbağırsak karaciğer " bağır bağış YT Tü [Oğ xi] bakır-.baston.] (birinin malına veya hakkına) göz diken. bacaklarını kavuşturmak < Tü bağ " bağ1 * -da. ~ HAvr *bak. baġy] hakkı olmayana göz dikme. [TDK 1944] bağımsız Tü bağın/bağım [1935 YT] tabiiyet. değnek. zulmetme bağıl YT [TDK 1944] izafi < Tü bağ" bağ1 * -ıl ekinin işlevi açık değildir.sarıp bağlamak < Tü bağ " baget [ xx/b] ~ Fr baguette çubuk.] çubuk. asa baği [Kıp xiv] ~ Ar bâğin [#bġy fa. baston < Lat baculum a. zalim. . fahiş < Ar bağa [msd.bağdadi bölme veya tavan [KT xix] ahşap çıtalar üzerine sıva uygulanarak yapılan < öz Bağdad Irak'ta bir kent < Tü bağda. zorla alma. müstakil. bağıntı bağır/bağrYT Tü [Fel 194+] izafet <Tü bağ-bağlamak "bağ1 < [Uy viii+] bağır karaciğer.a.[xvi TS] bağdaş <Tü [Kıp xiv] bacaklarını kavuşturarak oturma güreşte çelme takmak. özellikle [CepK 1935] bahş. af ~ Fa ba%ş ihsan. <Tü bağır iç organlar. bağdaş[mak bağ1 YT [CepK 1935] imtizaç etmek < Tü bağda. irtibat < Tü bağ-bağlamak " bağ1 * Ada eklenen -im ekinin işlevi belirsizdir. hediye " bağışla- * Farsça kökenli bahş etmek/bağışlamak fiilinden geri türetilmiştir. ince uzun ekmek ~ İt bacchetta [küç. [Kıp xiv] bangır- < Tü ba [onom.] bağırma Tü [Uyviii+]bağırsak/bağarsuka. bağışık YT [CepK 1935] muaf < Tü *bağışmak" bağışla- * Bağışlamak fiilinin kökenine dair yanlış bir varsayıma dayanarak üretilen bağış.

bahis/bahs[Yus. DK xiv] .] 1. [KT xix] tartışılan konu.) ~ HAvr *wesr-/*wer. araştırdı. hediye " bahş [ xi] bağışla. a.a. Belki Ave va%şa. sebep. umman [Gül xv] bağçe bân [Aş xiv] bahr ~ Fa bâğça bân bahçe ~ Ar baHr [#bHr msd. [CodC xiii] bağatur . ~ EFa vahara. bahçıvan gözeten.bahar * Lat ver (yaz). çölde yağmurdan sonra açan bitkilerin genel adı ~? Fa bahar ilkbahar " bahar1 bahçe bahçe"bağ2 [CodC xiii] bağçe ~ Fa bâğça a.a. bahane wahânag a. [TDK 1944] gramerde bağlaç < Tü bağla-" bağ1 [TDK 1944] demet.a.] deniz. münazaa. güzel kokulu bir bitki. < Fa bâğ her çeşit bahar2 * Form olarak -ça küçültme ekiyle yapıldığı düşünülürse de anlamında küçültme yoktur. primavera (ilkyaz) biçimleri aynı Hintavrupa kökünden türemiştir.Fa bâhâdur soylu kişi. bir konuyu etraflıca tartıştı . söz yarıştırma < Ar baHa6a aradı. kısaca söz etme ~ Ar baH8 [#bH8 msd. gerekçe ~ OFa bahadır bahar1 [Gül xv] ~ Fa bahar ilkbahar ~ OFa wahâra. [Aş. buphthalmum.ihsan etmek < Fa/OFa ba^ş * Dil Devrimi esnasında Tü ba-/bağ kökünden geldiği varsayımıyla türevleri yapılmıştır.(mülk) sözcüğünden.bağışla[mak ihsan. +ban bahir/bahrengin. yy] * Eski Türkçede sadece kişi adı olarak kullanılan sözcük. daha eski bir dilden kalıntı olmalıdır. bahçe bakan " bahçe.Ar bahar [#bhr msd. a.a. = Tü bağatur bir erkek adı. [ xx/b] konu başlığıyla değinme. [Barkan xvi] yemeğe çeşni için katılan nesne . 2. (= Ave vanhar.] tartışma. [ xiv] ~ Fa bahâna vesile. soruşturdu. kahraman ~ Moğ bağatır a. DK. Env xiv] bâhâdur . [Karş 1972] kontekst [CepK 1935] mutaassıp < Tü bağla-" bağ1 < Tü bağ " bağ1 * Belki kurnaz sözcüğünden esinlenen -naz ekinin işlevi belirsizdir. Hun Kağanı Mete'nin lakabı [MÖ 2. a. bağlaç bağlam bağnaz YT YT YT [CepK 1935] rabtiye.a. konu başlığı.

ihsan etmek. [ xiv] ~ Fa/OFa ba%t talih. özellikle. ba%ş-" bahş baht [Kut xi] ba%ş. pay vermek. paylaşılan şey.ihsan etmek. bahşiş [Aş. bakan YT [CepK 1935] nazır Tü nazır çevirisidir.Fr baccara [1851] bir kumar <Tübak-"bak- * Ar #nz?r (bakmak) > bakara oyunu ~? bakaya Ar bâqiyyat geri kalan baki bakir " bakiye .pay vermek. . yemek). bhaktá (1. donanma bahş [etm [KGunya xiv] ~ Fa/OFa ba^ş ihsan. talih). Yus xiv] ~ Fa bahşiş bahşediş. İng bachelor (bekâr) < EFr. talihli" & Fa bâ ile. ihsan.] geri kalanlar < [Kut. bekâr ~ EFr bacheler * Karş. Ayrıca EYun fagö (yemek). L. [Bah 1924] . genç kız " bikir Ar bakir (erken) sözcüğünden bağımsız olarak Türkçe halk ağzında türetilmiş bir kelimedir. hediye < OFa bâttan. birlikte.a. bilhassa bakalit [ xx/b] ~ İng bakelite bir tür sentetik polimer < öz H. bazı tanrıların sıfatı).) ~ HAvr *bhag. 2.a. paylaştırmak (= Ave ba%şaiti a. Aş xi] [LO. şövalye adayı.] kalan. kısmet < OFa bâttan. ~ Fa ba%t yâr şansı yardım eden. KT xix 1 kız olan . Ave bhaga (tanrı).ihsan etmek. pay. bhága ("paylaştıran. ba^ş.Ar baqayat[#bqy çoğ. bahşetmek * Aynı kökten Sans bhaga (pay. kısmet. ihsan eden".] denize ait" bahir [ xix] (kuva-i) bahriye deniz kuvvetleri. Baekeland Belçikalı-Amerikalı mucit (1863-1944) bakalorya [ARasim 1897-99] ~Frbaccalauréat üniversite giriş sınavı < OLat baccalarius genç adam. yar2 bahusus beraber (edat) + Ar %uSüS özellik " husus bak[mak Tü [Uyviii+]bak-a.Ar bâqin [#bqy fa . karşılıksız verme ~ OFa ba%şışn a. kalıcı" beka kız (lugatı müvelled d e ) <Ar bikr ilk doğan evlat.bahriye < Ar baHrî [nsb. bölüştürmek " bahş bahtiyar baht. < OFa bâttan.a.

) sebze dahil ~ Ar baqqâl [#bql im.a.] kalan şey.: bala. artık [Kan xv] bostancı. Ehrenberg.).a.) < Lat aes ciprum (Kıbrıs tuncu). bala Tü [ xi] bala kuş ve hayvan yavrusu * Karş.a. [MŞ xiv] bezelyegillerden malum < Ar baql [#bql] her çeşit sebze. # 1838 Ch.] sebze satan kimse. [Men xvii] (vulg. balaban. balaban (kuş yavrusu).baston. baldız (yaşça küçük akraba). bakterisid bactericide a. Alm.bakır Tü [ viii] bakır a. " bakteri. turfanda / Ar bikr genç kız " bakir [Barkan xvi] evlenmemiş kız < Ar bakir * Araçaya benzetilerek Türkçede üretilmiş bir kelimedir. vicia faba baklava bakraç bakır " bakır [Kıp xiv] baqla semizotu. baldız. a. G. * Karş. Erken antik çağda dünyanın en önemli bakır kaynaklarından biri olan Kıbrıs adasının adından metatez yoluyla Türkçeye alınmış olması ihtimali üzerinde durulabilir. asa " baget * Bakteriyolojihane-i Şahane ve Daülkelb (Kuduz) Hastanesi 1887'de kurulmuştur. manav.a. EŞKÖKENLİLER: Tü bal. Nihai kökeni çocuk dilinden alınmış olmalıdır. özellikle fasulyegiller Tü [TS xv] baklağı/baklağu a. çubuk ~ HAvr *bak. doğabilimci (1795-1876) ~ EYun bakterion değnek. manav.a. baston. ? <T [T S xvi xvi] bakrac küçük bakır kazan ü * Alet isimleri yapan -aç ekiyle. bakiye " beka bakkal her türlü yiyecek eşyası satan " bakla [ xiv] ~ Ar baqiyyat [#bqy msd. Alm kupfer. +sid bal Tü [Oğ xi] bal [ xx/b] ~ Fr bactéricide bakteri öldüren / İng * Karş. palaz 1? balâ [Aş xiv] ~ Fa/OFa bâlâ yüksek . < Tü bakteri [ 188+] ~ Fr bactérie tek hücreli canlı YLat bacterium a. İng copper. bakire erken. bostancı < Ar baql sebze bakla bitki. Moğbal (a. Fr cuivre (a.

bebek ) " bala ~ Fr ballet a.irin. balad [ xx/b] ~ Fr ballade bir şiir türü ~ Prov balada oyun havası < Lat ballare dansetmek < EYun balle hoplama. dans < EYun bâllö. bilanc. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup ayrı bir bitkiyi ifade eden OLat valeriana > Fr valériane. [ xx/a] ~ Fr ballerine kadın bale sanatçısı ~ İt < Tü bale " bale bale [188+] kısa gösteri dansı < İt ballo dans " balad balerin ballerina a. -t. * Sözcüğün kökeni belirsizdir. valeriana officinalis) adıyla ilişkisi açık değildir. conium maculatum. balata [ xx/b] kauçuk. eril aktör adı yapan -t ekinin kaynağı anlaşılamamıştır. sümük ~ Ar balġam irin.bağlamak " bağ1 baldır Tü? < Tü *balış-yapışmak. flog.a.balaban <Tü palaz < Tü bala yavru [CodC xiii] bir tür yırtıcı kuş. Alm baldrian. Rus baldıryan (kedi otu. ~ İt balletto [küç. [ xi] baltız karının (= Moğ balçir küçük çocuk.a. çakır doğan = Kırg balapan kuş yavrusu. baldız Tü küçük kızkardeşi [Uy viii+] baltır karının küçük kızkardeşi.Fr balance terazi. bol. [ xi] baltır üvey evlat. denge ~ Lat bilanx. kauçuk ağacı. 3. [Amr. mimusops balata. [ xx/c] otomobil lastiğinin denge ayarı . a. balgam [Kut xi] irin. balçık Tü [Oğ xi] balçık/balık yapışkan çamur bal. iltihaplanmak ~ HAvr *bhleg.< HAvr *bhel-1 yanmak " flama bali [ xx/c] ~ marka Bally . < İt ballare dans etmek " bale balet [Tz 1992] erkek bale sanatçısı * Türkçeye özgü bir türevdir. bağlanmak < Tü [Kıp xiv] baltır bacağın dizden aşağı olan bölümünün kası. fren pabucu * Batı dillerine tropik bir ülke dilinden 1770 dolayında girmiştir. eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri ~ EYun flégma. İng valerian. 14. lastik ayakkabı tabanı. iltihap < EYun flegö.iki kefeli terazi" bilanço ~ Fr balata 1.] dansçık. a. iltihap.atmak.yanmak. Men ~ ? baldıran Tü? xv] baldıran a. [TS xv xv] baldır [İdr xiv] baldaran bir tür zehirli otsu bitki. 2. < Tü ba. fırlatmak " balistik balalayka çalgı balans [ML xx/c] ~ Rus balalayka Rusyaya özgü telli [ xx/c] denge.a.

danslı eğlence < balon [LO 1876] havaya uçurulan çadır ~ Fr ballon 1. erişen. olgunlaştı" büluğ balık Tü [Uyviii+]balıka.a. < İbr #bsm güzel kokma (= Aram bssâmâ güzel koku. pelesenk ağacı. balkı[mak (su veya yumuşak bir şey) oynamak. ergin < balıkçıl <Tü Tü balık " balık [TS xiv] balıkçır balık yiyen bir kuş. parfüm ) balsıra madde balta [EvÇ xvii] çam dallarında bir parazitin oluşturduğu tatlı ~ ? Tü [Uyviii+]baltua.< HAvr *gwels. her çeşit merhem ~ EYun bálsamon pelesenk ağacı ve merhemi ~ İbr bâsâm a.a.] büyük top < İt balla top " balya balsa [ML xx/c] ~ İng balsa çok hafif olan kerestesi sal yapımında kullanılan bir tropik ağaç ~ İsp balsa sal balsam [ML xx/c] ~ İng balsam 1. halkalanmak balkon [ xviii] ~ Ven balcòn [İt balcone] bir kirişle taşınan ev çıkması. top şeklinde büyük şişe. kabarmak " balya * Aynı kökten İng whale. ~ Ger *balkan mertek. büyük top.a. rayiha. 2. Men xvii] balıkçın/balıkçıl < * -çır/-çın/-çıl ekinin işlevi açık değildir. 3. tomruk). atılmak. HAvr *bhel-2 şişmek. sıcak hava veya gazla yükselen nakil aracı ~ İt ballone [büy. ~ Lat balaena dev balık. a. balo Lat ballare dans etmek " balad [Mesail 3. ulaştı. EYun bole ve blema (atış). 2. taşıyıcı ağaç HAvr *bhelg.baliğ [KGunya xiv] Ar balaġa erdi. Alm wal (balina). cumba / Fr balcon a. fırlatmak ~ HAvr *gwl-ns. gövdeyi gererek atılmak * Karş. ~ Ar baliğ [#blġ fa. balistik [ xx/b] ~ Fr balistique fırlatılan nesnelere ait < Lat ballista mancınık ~ EYun bállista < EYun bâllö atmak. [EvÇ. vardı. uzanmak. .atmak.a. balina ~ EYun fállaina a.] eren.19 186+] ~ İt ballo dans. balina [LO xix] balena ~ İt balena a.a. kütük. bu ağaçtan elde edilen merhem. balle (hoplama) < bâllo.kalın ağaç gövdesi" falaka * Aynı kökten Alm balke (mertek.

köylü işi [esk. denk ~ Ger *ballaz top ~ HAvr *bhol. EYun fállos (fallus).a. pes bambu [Bah 1924] ~ Fr bambou sıcak iklimlerde yetişen bir tür kamış / İng bamboo a. bamya [LO xix] bir sebze. resmi görevli). Yakındoğu kültürleri ile çok eski bir etkileşim muhtemel gözükmektedir. kabarmak * Aynı Germanik kökten İng ball (top). EFr bale > İng bale (bohça). ben2. angarya. Aynı Hintavrupa kökünden Ger *bullaz (tomruk. askere çağırmak . balüstrad [ xx/b] ~ Fr balustrade trabzan parmaklığı < Fr balustre özel şekilli trabzan kolonu ~ Lat balauster nar çiçeği ~ EYun balaústion a. salma < Ger *bannan/*bandan yüksek sesle ilan etmek. hüküm.a. Lat follis (kese. adi. balya [Kan xvi] ~ İt balla top. özel görevli. ~ Port bambus a. * Biçiminden ötürü.a. Akad paltu (balta). bam [teli perde teli [ xiv] ~ Fa bam/bâm müzikte pes perde. alcaea aegyptiaca veya abelmoschus esculentus ~ ? ban[mak Tü ~ Ar bâmiyâ Habeşistan kökenli [ xi] man. kütük).suya batırmak. resmi temsilci < Lat baiulare ağır bir şey taşımak. gürbüz). İng bailiff (kral temsilcisi. bohça. sıradan < EFr ban/bandon ferman. görev yüklenmek < Lat baula yük " bavul * Karş. balyemez [LF xvii] balimoz ~ Ven balla meza bahriyede orta boy top & Ven balla top + Ven mezo [İt mezzo] orta (~ Lat medius a. mez(o)+ balyoz 1 [KT xix] varyoz ağır çekiç şey.* Karş. banal [ xx/b] adi ~ Fr banal 1. yy'da Güney Hindistan'dan getirilmiştir. daldırmak * İnisyal b > m dönüşümü için bak.(cesur. *baltha.)" balya.< HAvr *bhel-2 şişmek. ağır çekiç < Yun/EYun barys ağır (sıfat) " bar(o)+ ~ Yun bariós ağır balyoz2 [Arg xvi] bayloz/balyoz ~ Yun bailós Venedik elçisi ~ İt bailo elçi. Fr bailli. ~ Tamil * Avrupa'ya 16. ferman okumak.]. torba). Türkçede -n sesi ile bittiği halde transitiv/geçişli anlamı olan tek basit fiildir. 2. feodal hukukta bir beyin tüm tebaasına salınan yükümlülük.a.

yy ortalarından beri kullanımdadır. masa. tezgâh. seki" bank banknot para " banka. çete " bandıra [KT xix] Tekel mamullerine yapıştırılan vergi etiketi . kazanacağına kesin gözüyle bakılan şey ~ İt banco banka " banka . [ML xx/c] yol kenarı seddi banquette [küç. simge.Fr banderole 1. Mezidxv] " bar3 -Arbânic[#bnyfa. bandıra [LF xviii] ~ Ven bandéra [t bandiera] bayrak < Ven banda1 bayrak. grup.a. İng band. İng river bank (nehir kıyısındaki set. not [187+] ~ İng banknote banka kâğıdı. yar). [ xx/b] banjo ~ İng banjo bir müzik aleti bandana [ xx/c] ~ İng bandanna lekeler bırakılarak boyanmış mendil ~ Hind bandhanu kumaşı düğümleyerek boyama usulü < Sans bandh-bağlamak ~ HAvr *bhendh. "Bağ" anlamına gelen band ayrı bir sözcüktür. a. 2. seki. set. bando [ xix] ~ İt banda2 müzik grubu / Fr bande takım. banka [ 184+] bank/banka finans kurumu ~ İt banco 1. kâğıt banko [ xx/b] 1.bağlamak " bant * İngilizce sözcük 18. 2. ~ OLat bandum 1. Fr bande. bakarada bankadaki tüm parayı ortaya sürme. özellikle gemilerde kürekçilerin oturduğu sıra / Fr banque set. tümsek şeklinde toprak yığını ~ Ger *bankiz/*bankon a.a.banço * ABD zenci ağızlarından. bez afiş. 2. gemide sancak tarafı ~ Ger *bandwa işaret. şerit şeklinde bayrak. * Karş. sancak. özellikle müzisyen takımı). kumarda banka. banko. sancak. üstü yazılı kurdele ~ İt banderuola bayrakçık < İt bandera bayrak " bandıra bangır bani bina onom bağırma sesi [Ömerb. çete. bir sancak altında toplanan güruh. Ayrıca karş.]binaeden" bandrol bank [Bia xix] banka ~ İt banco oturma sırası. banket. sancak * Fr bannière > İng banner (sancak) biçimleri İtalyancadan alınmıştır. 2. Güncel kullanımı İng band (şerit) sözcüğünden etkilenmiştir. İt banda2 (takım. sarraf tezgâhı. banka ~ Ger *bankiz/*bankon " bank banker banka [ 186+] ~ İt banchiere bankacı < İt banca" ~ Fr banket [ xx/b] .] küçük sıra < Fr banque set.

şerit ~ Ger *bandam a. [Ferec xv] ~ Fa bânü prenses. bariyer ~ OLat barra a. kaplıca ~ Lat banyo [ 186+] yıkanma yeri balneum/baneum a. içki tezgâhı. Sans bandhati (bağlamak). kapı.a. bar2 [D S ] Erzurum dansı ~ Erm bar 1. çevre. çubuk. dış mahalle. kapı. [LO xix] ~ İt baracca kulübe. < OFa wârîdan yağmak (= Ave var yağmur = Sans vâri/varshâ su. bond (bağ). çok tohumlu kişi veya varlık & Ar bü baba + Ar Hibâb [#Hbb1 çoğ. ayakta içki içilen yer ~ Fr barre engel. ferman + Fr lieu yer " banal.a. varoş & EFr ban yargı. Aş xi] bâb ~ Ar bâb [#bwb] 1. etraf" per+1 bar3 onom [Men xvii] bar bar (ayı gibi) homurdanma sesi [ xx/b] " bağır~ Fr/İng bar(o). a. 2.] tohumlar (< Ar Habb )" ebu. şofben baobab [Bah1924] ~Frbaobab Afrika'da yetişen bir ağaç. bariyer. bound (bağlı). 2. ~ E Yun balaneîon hamam EŞKÖKENLİLER: Lat balneum : banyo. 2. brutus (kaba). benmari. ~ İt bagno hamam. halka halinde yapılan dans ~ HAvr *per-1 halka.ağır. bir kitabı oluşturan bölümlerin her biri ~ Aram bâbâ 1.a. engel. hap1 bap/bab[Kut. hüküm. bundle (deste). bind (bağlamak).banliyö [ xx/b] varoş ~ Fr banlieu bir kentin yargı alanı içinde bulunan kırsal bölge. derme çatma baran [Ferec xv] ~ Fa bârân yağmur ~ OFa wârân a. halka.< HAvr *gwers-2 ağır * Aynı kökten Sans guru-. lokal bant [ xx/b] band < Ger *bindan bağlamak ~ HAvr *bhendh.a. Talmud'u oluşturan risalelerden her biri (= Akad bâbu kapı) bar(o)+ ağırlık/bary$s ağır ~ HAvr *gwrsu. banu hanımefendi ~ OFa bânüg a. a. ~ Fr bande1 bağ. ağırlık < EYun báros baraj yolunu kapatmak " bar1 baraka yapı ~ ? ~ Fr barrage su seddi < Fr barrer engellemek. * Aynı kökten İng band (bağ). bar1 [Aİhsan 1891] içki tezgâhı ~ İng bar 1. yağmur ) . Fa bandan. grup. 2. adansonia digitata ~ Ar bü Hibâb "tohumların babası". Lat gravis (ağır). soylu kadın. topluluk.a.

üre * 5 Aralık Azize Barbara yortusu günü keşfedildiği için. varil ~ İsp barrica a.> Lat -b. barbunya [ xix] bir balık türü. a. HAvr -dh. vahşi . [ARasim 1897-99] bir fasulye türü ~ Yun barboúnia [çoğ. mullus barbatus.konut edinmek < Tü bark konut" bark * Bar. . kimyacı. bardak <Tü [CodC xiii] < Tü bart [xi] su içilen kap barem [ResmiG1934] ~Fr barème sayısal basamak tablosu < öz François Barrême Fransız matematikçi ve modern muhasebe sistemlerinin kurucusu (1640-1703) barfiks alet" bar1. * Fasulye türünün adlandırılış nedeni anlaşılamadı. < Alm barbitursäure barbitürik asit & öz Barbara bir kadın adı + Lat urea idrar. argoda bir tür para < Ven barba sakal" barbunya * Muhtemelen kral resmi basılı bir sikke adından.a. ancak.a.fiilindeki ses dönüşümünden sonraki bir devirde ortaya çıkmış bir türev olduğu açıktır.dönüşümü tipiktir.a. her çeşit derme çatma korunak < Fr barrique fıçı.> var. a.a. İng beard. barbut oynanan bir oyun [ 1842] Mısır'a özgü bir altın para. hiç olmazsa < Fa barikat [ 185+] barikad ~ Fr barricade Paris'te 1588 ihtilali esnasında asilerin büyük fıçıları toprak ve taş doldurarak yaptığı mevzilere verilen ad.barbar [VartanP1851] ~Frbarbare yabancı.a.] "koca sakal". defa [xx/b] [KıpGul xiv] ~ Frbarrefixe sabit çubuk. fiks bari bâr kere.] < Yun barboúni bir balık türü ~ İt barbone [büy. Alm bart (sakal).Lat barbarus a. [LO xix] zarla ~ Ven barbùt [İt barbato] sakallı. ~ EYun bárbaros [onom. • Aynı kökten Fr barbe.a. < Lat barba sakal ~ HAvr *bhardhâ. Alm. jimnastikte bir ~ Fa bârı bir kere. barbekü füme edilen bir tür ahşap tezgâh ~ Karib [ xx/c] ~ İng barbecue ~ İsp barbacoa üzerinde et barbiturat [ML xx/c] ~ İng barbiturate kimyasal bir madde # 1864 Adolf von Bäy er. barın[mak <Tü [T S xiv] barın.] "anlaşılmaz bir dil konuşan kimse".

akit. antlaşmak. çıkıntı. bariton [ xix] ~ Fr baritone müzikte orta erkek sesi ~ İt baritono & EYun barys ağır + EYun tónos ses " bar(o)+. • 11. burüz] çıktı. yüksek. engel " bar1 ~ Fr barrière engel oluşturmak için bariz [Ali xvi] ~ Ar bariz [#brz fa.] ortaya çıkan. Karş. yy'da ev bark ikilemesi haricinde kullanılmayan bir sözcük olarak kaydedilmiştir. karşılıklı ziyaret etmek) fiiliyle ilişki kurulması doğru olmasa gerek. çakınca ateş alan bir mineral < EYun pyr ateş " pir(o)+ . manken * Fransızcaya özgü bir İngilizce bileşiktir. ~ O Yun pyrites [mod.] çubuk. engel. alıp verme ~ ? barut [Tz xvi] ~ Ar bârüd a.bağlamak " bağ1 * ETü barış-1 > varış. [CodC xiii] bazlaş-/bazış-. sözleşme < Tü ba. ton1 bariyer [ xx/b] kurulan düzenek.korunmuştur. 2.barış[mak xv] barış- <Tü [İMüh xiii] barlaş. kendini gösterdi bark Tü [ viii] bark konut.a.) baro [Bah1924] ~Frbarreau1. [TS xv < Tü *bar/baz [viii. ulaşmak.a.a. +metre baron baro erkek.a. ~ EYun pyrites (líthos) ateş taşı. yy'a özgü aşırı süslü sanat uslubu ~ Port barroco büyük ve tuhaf şekilli inci * Önceleri aşağılayıcı anlamda kullanılmıştır. pyrítida] a.(birbirine gitmek. ortaya çıktı. İng bartender (a. xiv Kıp] bağ. mania < Fr barre çubuk. barmeyd [ xx/b] ~ İng barmaid barda çalışan kız & İng bar + İng maid genç kız (~ Ger *magadi.). barometre basınç ölçme cihazı " bar(o)+. barmen [Hay 1959 195+] ~Frbarman barda içki servisi yapan görevli & İng bar içki tezgâhı + İng man adam " bar1.a.çubuk. ~ HAvr *maghu.a. ve 18.a. değiştokuş ~ EFr barater takas etme. aşikâr < Ar baraza [msd. engel" bar1 barok [ xx/b] ~ Fr baroque Batıda 17.varmak.sulh yapmak. mahkemede avukatlara ayrılan bölme ~ Lat barrellus [küç. yiğit kişi ~ Ger [187+] [LO187+]barometro ~Fr baromètre ~Fr baron bir soyluluk ünvanı ~OLat ~ İng barter [ xx/c] reklam karşılığı mal veya hizmet anlaşması barter takas. yurt < Tü bar. elde etmek " var- * Final -k etkisiyle inisyal b.

değnek. [Men xvii] ekin başı.öncülük etmek.] çubuk şeklinde bakteri ^ 1853 Ferdinand Cohn.baryum [Bah 1924] ~ YLat barium bir element # 1808 Sir Humphrey Davy. botanikçi (1828-98) < Lat baculum çubuk. baston " baget basın YT [CepK 1935] matbuat < Tü bas-" bas~ Tü basınç [viii+ Uy] basınma. asker başı (=? Tü boğra/buğra [Kaş xi] her hayvanın aygırı.Fr bassin [esk. başlamak. insight < Ar baSar görme yeteneği [KıpGul xiv] ~ Ar baSîrat [#bSr msd.bitirmek. kalça ~ OLat bacinus leğen < OLat bacus/bacarium tekne. reis. güreşte galip gelmek. özellikle erkek deve )" baş. [ xx/c] kalça . [ viii] bas. yol göstermek. Alm. İdr xi] başak mızrak veya ok başı. [Kıp xiv] başar. +inç * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir. emir. [T S xvi xvi] ekin toplandıktan sonra tarlada kalan artık. başbuğ + [TS xvi] önder. basen basınç YT [CepK 1935] basınç tazyik baskı < Tü bas-" bas-.ayağını basmak. İng kimyacı (1778-1829) < Lat barytes barit. boğa [ xx/b] belden 20 cm aşağıdan alınan ölçü. . tazyik.] kavrayış. baskın yapmak ~Frbasse müzikte pes bas1 [ARasim 1897-99] baso perde ~ İt basso ~ OLat bassus aşağı. ezmek. [DK xiv] muvaffak olmak < Tü baş " baş başat YT [CepK 1935] hakim < Tü baş " baş * Ada eklenen -at ekinin işlevi açık değildir. bacin] leğen. serasker & Tü baş + Tü buğ [T S xvi] reis. alçak bas2 onom [OKemal 1948] bas bas bağırma ifade eden söz " bağır- başak Tü [Kaş. a. çukur kap ~? Kelt basil [ xx/b] ~ YLat bacillus [küç. sümbüle < Tü baş " baş başar[mak Tü [Or viii] başğar. baryum sülfat minerali < EYun barys ağır " bar(o)+ baş bas[mak Tü Tü [ viii] baş a. leğen kemiği. basiret sezgi.

serdi. bacak [ xx/a] kısa boylu * *Mastı bacak biçiminden türetilmesi fantezidir. baston [ xviii] alafranga değnek bastone ] değnek.] düz. # 1891 J. Dil Devrimi döneminde benimsenen -kan takısı keyfidir. hekim ve eğitmen & İng basket sepet + İng ball top (~ Fr balle a. et parçası [Uy viii+] bat. • Eski Türkçe sözcükte. tekme atmak & Fr battre dövmek + Fr cul kıç. lider *baş-" baş * ETü başğan biçimi. basübadelmevt ~ Ar bac6u bac^da-l-mawt ölümden sonra diriliş & Ar bac6 ayağa kalkma.a. mat2 basur bat[mak batak batarya takımı Tü Tü ~ Ar bâsür hemoroid ~ Aram bassrâ et. yalnız < Tü baş " baş * Muhtemelen baş başka (tek başına.a. ayrı. . [CodC xiii] diğer. yalnız) deyiminden türemiş bir biçimdir. TTü *başan şeklini verir. basketbol [ xx/b] ~ İng basketball a. -ka eki dativ çekim ekidir.)" balya baskül [Bah 1924] ağır yükler için terazi ~ Fr bascule bir eksen üzerinde oynayan çubuk. kolay. saplanmak [ xi] batığ bataklık. * Aynı sözcüğün Fransızca biçimi baton olarak alınmıştır. [T S xv-xix] bir başına. tahtırevalli. basT] yaydı.bir işe girişmek [ xx/a] < Tü baş " baş ~ İt basta yeter < İt bastare yetmek " bas-. her çeşit terazi < EFr baculer tepmek. çubuk ~ OLat bastum/basto a.içine girmek.a. Naismith.basit [Yus xiv] yalın < Ar basaTa [msd. fiil eki olan -ğan takısının işlevi açık değildir. arka " batarya başla[mak basta bastıbacak + Tü [ viii] başla. badehu. açtı başka <Tü ~ Ar basıT [#bsT sf. [Bah 1924] pil ~ İt batteria top takımı.A. vurma çalgılar takımı < İt battere dövmek ~ Lat battere a. pil takımı.a. engelsiz. dirilme + Ar bacad sonra + Ar al-mawt ölüm " mebus. Kanad. [T S xv xv] batak < Tü bat-" bat~ Ven bastòn [İt [ 182+] belli sayıda toptan oluşan takım. başkan YT [CepK 1935] reis ~ başğan [Kaş xi] büyük balık.

bayağı 1 Tü [Uy viii+] baya az önce. vurmak. pil takımı. 19. geçersiz. vurma çalgılar takımı < Fr battre dövmek. gizli olma (= Aram baTsnâ karın. işe yaramaz. gizli olan < Ar baTana [msd. bay YT [Bah 1924] [TarD 193+] hitap deyimi ~ İt baule yolculukta taşınan yük. rahim. " baston battal Tü [Uy viii+] badman/batman terazi. örtünme.]boş. geçersiz " butlan ~ Ar baTTâniyyat [#bTn] yorgan battaniye [Bah 1924] yerine kullanılan yün örtü < Ar baTTân [im. hiç" [passimxiv] batın/batn[Aş. bir kişinin veya şeyin iç yüzü.] hükümsüz. karın.Ar baTTâl [#bTl im. demin . aşağı basmak " batarya batı batik Malay batik batıl butlan <Tü [CodC xiii] batış güneşin battığı yön.bateri [ xx/b] ~ Fr batterie top takımı. bir şeyin en iç bölümü ) EŞKÖKENLİLER: Ar #bt?n : batın.] 1. derman bırakmamak < Tü bayıl-" bayıl- * Bayıl. değnek ~ OLat bastum/basto [Aş xiv] hükümsüz. Yus xiv] ~ Ar baTn [#bTn msd. batıni. battaniye batıni ~ Ar bâTinî [#bTn nsb.] Kuranın gizli anlamlarını araştıran kimse < Ar bâTin [fa. baTn/buTün] gizlendi. bir tartı birimi [ xx/b] ~ Fr bâton çubuk. 2. geçersiz. bavul ~ ~? Tü bay [viii-xix] zengin * Bey sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. örtündü batman baton a. a.] içte olan. a. bay[mak <Tü [LO xix] yormak. yy'a dek yaygın olarak kullanılan Tü bay (zengin) sözcüğü ile anlam ilişkisi kurulamaz.] örtücü " batın bavul Lat baula a.fiilinden modern bir geri-türetmedir. [LO xix] aşırı iri . [MMem xvi] batı < Tü bat-" bat[ xx/b] ~ İng batik lekeler bırakılarak boyanmış kumaş ~ -ArbâTil[#bTlfa.

[ xi] batrak < * Sözcüğün nihai anlamı "mızrak" olmalıdır.geri. Fa şabma (akşamdan kalma. müreffeh olmak < Tü bay zengin < Bayındır eski bir Türk adı < Tü bayu- bayır [DK xv] yaban yer. [Men xvii] baykuşı * Çağatayca biçim. bayrak. bayat) < şab (akşam). satıcı < Ar ~ Ar bâ'it [#byt fa. bayrak Tü Tü batır-" bat[Uy viii+] badruk mızrak ucuna geçirilmiş flama.gevşemek. barış ve mutluluk (= Sans rama a. bayat [MŞ xiv] bayad veya dünden kalan < Ar bata geceledi. huzur.biçimine eski kaynaklarda rastlanmamıştır.a. sükûn & İr *pati. sahra ~ Ar bâ'ir [#bwr fa. nadasa bırakıldı.] akşamdan [kaş xi] mayıl. baypas [198+] geçme & İng by yan. yaban < Ar bâra [msd.] satan. deminki.] işlenmeyen toprak. bayc] sattı. / Sogd patram neşe. bayındır YT [CepK 1935] mamur zenginleşmek.a. konakladı" beyit * Karş. "bir tür kalp ameliyatı" (1957). Tü tuğ (mızrak ucunda taşınan flama) ile Fa tığ (mızrak) arasındaki ilişki de üzerinde durulmaya değer.kendinden * *Bay. mutluluk. [Çağ xv] bayk/baykız . satış için anlaştı bayıl [mak geçmek Tü ~ Ar bâyic [#byc fa. [Men xvii] bayıl. işe yaramadı baykuş Tü? [KıpGul xiv] baykuş . tali + İng pass geçme " pas2 ~ İng bypass yandan dolaşarak * Amerikan kullanımında "trafiği rahatlatmak için açılan tali yol" (1922). eski [TarD 193+] hitap deyimi < Tü bay" bay < Tü baya"bayağı1 * -an ekinin mahiyeti belirsizdir. çöl. bayram [ xi] badram. [Oğ xi] bayram ~ OFa paSrâm a. bayi [Barkan xvi] baca [msd. bawâr] (toprak) boş durdu.sükûn. tekrar (önek) + İr *râma. ikincil. sözcüğün aslının *bayk kuşu olduğunu düşündürür.)" ram bayt birim " bit2 [198+] ~ İng byte sekiz bitten oluşan sayısal . tembelleşmek.bayağı2 bayan YT Tü [Uy viii+] bayakı önceki.

* İngilizce sözcük bite (ısırık) sözcüğünden esinlenerek 1964'te türetilmiştir. baytar [ xiv] ~ Ar bayTâr/bayTar [#bTr] veteriner. ~ EYun basanites a.] kısmen.a. taban. < EYun básanos mihenk taşı. gitmek * Aynı kökten EYun -bates (yürüyen.) bazuka [ xx/b] ~ İng bazooka elde taşınan roketatar ~ ? * İngilizce sözcük Amerikalı komedyen Bob Burns'un (1896-1956) sahnede kullandığı bir müzik aletinin adından ödünç alınmıştır. altyapı" baz [ xx/c] yatağın altına konan kasa ~ İt/Fr base altlık. bat. adım atan). nalbant ~? EYun (h)ippíatros at doktoru " hip(o)+2. at doktoru. adım.yürümek. be be+ bebe/bebek çoc ünl hitap ünlemi " bre ~ Fa ba ile. kısmi olarak < ~ Ar bacDî[nsb] kısmi. Atina'da yüksek mahkeme olarak kullanılan revakın adı < EYun basileús kral bazlama [İdrH xiv] bazlamaç . kimyada bir asitle birleşince tuz oluşturan madde ~ Lat basis altlık. basamak.a. [DK xv] yavru < .a. heykel kaidesi < EYun bainö. aracılığıyla (edat) ~ OFa abag a. [DK xv] bazlambaç yufka ekmeği bazu/pazu [Aş xiv] ~ Fa bazu üst kol. a. biraz bazı bazan [Kutxi] ~ Ar bacDan [zrf. taban.a. temel. kaide ~ EYun básis 1. gitmek ~ HAvr *gwm-yo. 2. altın ayarını sınamak için kullanılan kara bir taş ~? Prakrit pâsâna taş * Latince biçim doğabilimci Plinius'un yazmalarındaki bir yazıcı hatasından kaynaklanır. bazan/bazen Ar bacD birtakım. baza temel. = Sans bâhu a.geliş < HAvr *gwem. kolun omuzla dirsek arasında kalan bölümü ~ OFa bâzüg/bâzâ a. 2.a. Lat venire (gelmek). kaide. (= Ave bâzu a. kimi zaman" bazilika [DTC1944] ~ Lat basilica Roma imparatorluğunda bir tür kamu binası < EYun stoabasilike "kral revakı". [Kıp xiv] göz bebeği. altlık. bir parça. +iyatr baz [ xx/b] ~ Fr base 1.gelmek. adım atmak. bazalt [ xx/b] ~ Fr basalte koyu renkli bir volkanik kaya ~ Lat basaltes a.

[ <1970] cinsel ilişkide bulunmak = Tü başar-" başarbedava [Men xvii] badı heva karşılıksız. ilk kez yapılan şey " bidat bedbaht wâdba%t a. becayiş [LO xix] görev veya makamı değiştokuş etmek < Fa ba cay (birinin veya bir şeyin) yerine & Fa ba -e hali bildiren edat + Fa cay yer be+ * Farsça deyimden Farsça fiil adı yapan -iş ekiyle türetilmiş Türkçe kelimedir. kale duvarı [Aş xiv] ~ Fa bad ducâ ilenme & Fa bad kötü + Ar ~ Ar badal [#bdl msd. orijinallik. bedel oldu. Fr bébé. ilk kez yapılan şey " bidat bedayi [Ali xvi] ~ Ar badâyic [#bdc çoğ. [ xix] uygunsuz bir davranışta bulunmak. özellikle kumaşçılar çarşısı & Ar bazz kumaş + Fa -istân yer bildiren takı" bez1.başa çıkmak. Fa baba. ~ Ar badan [#bdn msd.] yenilikler. bedevi çöl göçeri.] yenilikler.görmek)" bet1 beddua ducâ' dua " bet1.] karşılık. orijinallik. Türkçe sözcük başka bir dilden alıntı değildir. bedesten [Men xvii] bezistân/bedestân ~ Fa bazistân/bazzâzistân her tür çarşı. muvaffak olmak. Ar bubu (a. dua bedel [İrşad. icatlar < Ar badicat^ icat. bedava ~ Fa bâd ü hawâ "hava civa".] 1. " bet1. becer[mek <Tü [DK xv] becer. insan gövdesi. bedhah [Men xvii] kötü niyetli. düşman & Fa bad kötü + Fa %\vâh isteyen " bet1 . baht [CodC xiii] ~ Fa bad bâ%t kötü bahtlı ~ OFa ~ Fa bedbin [KT xix] karamsar (Fr pessimiste karşılığı) *bad bin kötü gören & Fa bad kötü + Fa bin gören (~ OFa wen = Ave vaena. icatlar < Ar badicat^ icat. DK xiv] ~ Ar badawl [#bdw nsb. +istan * Z > d dönüşümü dissimilasyon eseridir. orijinal şeyler.] ~ Fa bad %\vâh kötüyü isteyen.a.a.). bedevi [Yus. hava bedayi [Ali xvi] ~ Ar badâyic [#bdc çoğ. orijinal şeyler. eşdeğer idi beden 2. zahmetsiz veya tesadüfen elde edilen şeyler için kullanılan bir deyim & Fa bâd rüzgâr + Fa hawâ hava " bad. KGunya xiv] eşdeğer < Ar badala yerine geçti.* Karş. İng baby.

soylu kadın ~ Tü begüm [xv+ Çağ] soylu kadınlara hitap tarzı < Tü beg bey " bey * Hanım sözcüğüyle paralel yapıdadır. Yus xiv] bedr [Mercimek xv] ~ Ar badr [#bdr msd. gözle görünen.] hayvanlık. Bak. Kudret ve iktidar ile değer biçme/değer verme arasındaki semantik ilişki ilgi çekicidir. behre a. nam beğen[mek <Tü bég bey " bey [Aş. a. nasip ~ OFa bahrag .begum kraliçe. = İbr bshlmah a. 2. her halde & Fa ba ile + Fa hama tüm. büyükbaş (= Aram bshlmtâ a. behavyorizm [DTC1942] İng behavior davranış < İng behave davranmak < İng have ~ İng behaviorism davranışçılık < behemehal ~ Fa ba hama Hâl her durumda. hisse. orijinal. beraber. güzel" bidat bedir bednam kötüye çıkmış " bet1.) * İng behemoth (efsanevi bir canavar) sözcüğü İbr bshımot (su aygırı) biçiminden alınmıştır. beylik etmek. hal1 beher [Ferec xv] ~ Fa ba har her biri" be+. vuku buldu bedii [ 190+] sanatsal yaratıcılığa ilişkin (Fr esthétique karşılığı) < Ar badîc [#bdc sf. her (< Fa ham bir.] emsali olmayan.1710) begüm ~ YLat begonia bir çiçek cinsi < öz [ xx/a] Hindistan'da soylu kadınlara hitap tarzı . her behimiyet [Men xvii] behimî. kendiliğinden oldu. < öz Louis Antoine de Bougainville Fransız denizci ve seyyah (1729-1811) begonya [ xx/b] Michel Bégon Fransız idareci ve botanikçi (1638. derhal kavranan < Ar badaha aniden geldi.] dolunay ~ Fa bad nâm kötü ünlü.bedihi [NKemal1867] . harikulade. a. birlikte ) + Ar Hâl durum " hem. iqtidar. [KGunya xiv] ~ Fa bahra pay.A r b a dî h î [ # b d h n s b ] aşikâr. hanım. öküz gibi hantal ve aptal olma < Ar bahîmat hayvan. takdir ve tasvip etmek < Tü * Karş. adı [İMüh xiii] bégen-/bégel.a. davar. taqdır.1. beğeni YT [CepK 1935] rağbet < Tü beğen-" beğen- begonvil/bugenvilya [ xx/c] ~ YLat bougainvillea bir tür çiçekli sarmaşık ^ 1866 Fr. [KT xix] behimiyyet ~ Ar bahlmiyyat [#bhm msd. prenses. Ar qadır.

sakınca (= Aram #b'ş kötü olma. zor. kemer ) bela [KGunya xiv] ~ Ar balâ' [#blw msd. aylak) sözcüğüyle kontaminasyon görülür. genç kız " bikir bekçi <Tü [Yus xiv] muhafız. mihenk taşına vurdu. kalıcı olma < Ar bakârat genç kızlık < bekâr [Men xvii] evli olmayan Ar bikr ilk doğan evlat. ayağını bağlamak) * İngilizce deyim eskiden otellerde elinde çıngırakla müşteriye mesaj ileten hizmetçilerden alınmıştır. bekar dörtgen B " beta * Simgenin şeklinden ötürü. dağın eteğine yakın veya iki dağ arasındaki eğim. çıngırak + İng boy oğlan çocuğu (~ EFr embuié uşak. komi & İng bell çan. Kullanımda Fa bıkar (işsiz. serf < EFr embuier prangalamak. zorluk. büyük sıkıntı < Ar balâ sınadı.] 1. gözcü ~ Ar bakârat [#bkr msd. denedi (= Aram bslâ [#bl'] tükenme = Akad balü/belü sönme. retorik < Ar balaġa erdi. korumak. yokuş. iki dağ arasındaki eşik (= Moğ bel meyil. kapalı.] genç [ xx/a] ~ Fr becarre bir müzik işareti ~ İt B quadro < Tü bek katı. 2. rahatsızlık verme ) bej bek geri ~ Ger *bakam beka < Ar baqâ kaldı. harcanma) belagat [Kut xi] ~ Ar balâğat [#blġ msd. genç kız " bikir * Türkçeye özgü bir sözcüktür. zarar.beis [Men xvii] be's ~ Ar ba's [#b's msd. [İMüh xiii] nöbet durmak < Tü bek sağlam. bekâret [EvÇ xvii] kızlık. (birini) etkiledi" büluğ belboy [199+] ~ İng bellboy otellerde yardımcı eleman. . pek. mahfuz.pekitmek. güzel söyleme yeteneği. DK xi] ~ Ar baqâ' [#bqy msd. arta kaldı [Alus1944] [ xx/b] ~Frbeige bir renk ~ İng fullback futbolda geri oyuncusu < İng back [Kut. saklı " pek bekle[mek Tü [Uy viii+] bekle. kız olma hali < Ar bikr ilk doğan evlat. kuşak. sağlamlaştırmak. güvenceye almak. vardı. saklamak.] iletme yetisi.] kalma. güç.] sınav. berk "pek bel1 Tü [ xi] bél gövdenin orta bölümü.

sancak). cilm (bilme). bulamak.kökü. [Kaş xi] béle. şehir. 2. Karş. belirti belit belki YT YT [TDK 1944] araz [DTC 1944] aksiyom [DK xv] ~ Fa bal ki hatta. nişan < Tü *bel.] güzel konuşan" [Uy viii+] belğür.fiilinin varyant biçimi görünümündedir. Ar calam (belirti.(öğrenmek) vb.bilmek " belir- ~Moğbelge resmi yazı. * -ge eki Moğolcadır. bebek kundaklamak.1. bil. vesika~ Tü belgü işaret.fiilinin varyant biçimi olmalıdır. beliğ belagat belir[mek Tü [KıpGul xiv] ~ Ar baliğ [#blġ sf. kentsel < Ar balad kent. bulaştırmak * İkinci anlamı bula. dağ Tü béle-" bel1 * -er) ekinin işlevi açık değildir. memleket" belde belen <Tü [T S xiv] belen dağlık ve dik yer. sarmak. şehir. o kadar ki < Tü belirt-" belir- .belde memleket bele[mek Tü [Neş xv] ~ Ar baldat [#bld msd. nişan). belgü (alamet. bedava " belge YT [CepK 1935] vesika alamet.meydana çıkmak. belek (hediye). zuhur etmek " belirbeleş bila+. belli (bilinen). calâmat (belirti). Modern Türkçe biçimi belgi olan sözcüğün Moğolca biçimi Dil Devrimi döneminde benimsenmiştir. pörtlemek =? Tü bélgür-/bélür[viii+ Uy] meydana çıkmak. şey [LO xix] bedava ~ Ar bilâ şay' karşılıksız. beler[mek <Tü [T S xiv] beler.] kent.] kente ait olan. ülke.gözleri aşırı açılmak.bilmek " bil- * Tü *bel. belli olmak < Tü *bél. ülke. belirle[mek YT [Fel 194+] tayin etmek < Tü belir-" belir< Tü belir-" belir-belirli YT [TDK 1944] muayyen * Belirsiz sözcüğüne kıyasla üretilmiş yeni bir sözcüktür. yokuş. belediye [ xix] (daire-i) beledîye 1854 idare reformuyla İstanbul'da kurulan idari birimlerin adı (Fr municipalité karşılığı) < Ar baladı [#bld nsb. Anlam ilişkisi için karş. belle.

gösterge < Tü *bél-" bil~Fr bémol müzik bemol [ARasim 1897-99] pesleştirme işareti ~ İt B molle yumuşak B " beta * Simgenin şeklinden ötürü. * Türkçeye 1980 dolayında Mağrip müziğinden alınmıştır. benefşe menekşe benek ban çitlenbik tanesi [Mercimek xv] [İdr xiv] ~ Fa banafşa menekşe" ~ Fa banak [küç. boynuz. keçi derisinden imal edilen geniş yüzeyli davul. işaret. < EFa bastan. öğrenmek " belle- * Güneş Dil Teorisi çerçevesinde Fr bulletin (a. bir enstrümanın sesini diğerinden ayıran özellik) modern dönemde Fransızcadan alınmıştır.a. öğrenmek. [T S xiv] belgülü . . beniz. aşikâr. güzelavrat otu & İt bella güzel + İt donna hanımefendi" dam2 belle[mek belleten <Tü YT [LO xix] bilmek. Mağrip müziğine özgü. tutsak ~ OFa < Fa banda köle. ben1 Tü [ viii] ben birinci tekil şahıs zamiri ben2 Tü [Uy viii+] men ciltte koyu renk nokta * Orijinal biçim *ben olup çeşitli diyalektlerde n/m etkisiyle oluşan inisyal b > m dönüşümü ikincildir. hizmetçi" bende bende [KGunya xiv] bandag a.a. benze-. bin-.belladonna [Bah 1924] belladon ~ İt belladonna eczacılıkta kullanılan bir bitki. 2. açık. belli bellü <Tü [Kıp xiv] belgülü/bilgülü/bellü bilinen. [KGunya xiv] < Tü belgü alamet. bengi. beyin. boncuk.a.bağlamak " bent bendeniz bendir [ xx/c] ~ bendir 1. band. bencil YT [CepK 1935] egoist < Tü ben" ben1 ~ Fa banda bağlı olan. ban-. ezberlemek [Geom 193+] bildirge < Tü belli" belli Tü belle-bilmek.] çitlenbik. rezonans amacıyla bu davulun iç kısmına gerilen ip ~ Fr timbre/tymbre [onom?] (ortaçağ müziğinde) a. buna-. Karş. bin. İng timbre (ses rengi.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. köle. sivilce < Fa Türkçe ben2 ile benzerlik tesadüf olmalıdır.

berbat. berduş.a. berceste.a. 3. (= Ave bast-. üzeri). hipermetrop.a. ben2.a.a. sürreel. band. & Ar lubân zamk. band. = Sans upari a.a.bağlamak ~ OFa bastan. Alm über. hipertrofi Lat super : soprano. bermutat. Lat super > Fr sur. ben2. hipertansiyon. üzeri. sürmenaj. berhudar. sürpriz.a. auf. up (yukarı). suret. band. sürşarj İng over : overlok. suma. Alm.a. Benzoe biçimi Batı dillerinde 15.a. (simya terimi) & Lat balneum banyo + öz Maria Meryem (muhtemelen: Musa'nın kızkardeşi olup simya ilminin kurucusu sayılan Miriam) " banyo bent [Kut xi] bağ ~ Fa band 1. berhava. sürfile. Cava " labne * Karş.a. yüz < Tü benim " ben1 benzen [ xx/b] ~ Fr benzène çeşitli maddelerden elde edilen organik solvent < OLat/Ven labenzoe/benzoe styrax ağacından elde edilen kokulu reçine ~ Ar lubân câwl Cava zamkı. İng over (üst.485 187+] ~Fr benzine benzol içeren hidrokarbür karışımı ~ Alm benzin a. bağ.a. -e doğru (edat). hiperbol.a. benzin [Düs I. pulover . a. ^ 1830 Eilhardt Mitscherlich. EYun hyper. EŞKÖKENLİLER: Fa bar : beraber. " bant benze[mek Tü [Uy viii+] menze.4. (= Ave upairi. a.a. bertaraf EYun (h)yper : hiperaktif.) ~ HAvr *bhendh.a. Bak.a.) ~ HAvr *uper a.a. yukarı (önek) ~ OFa abar. kimyacı < Alm benzoe(säure) benzoik asit < OLat labenzoe " benzen ber+ ~ Fa bar üst. super+. ebedi * Orijinal biçim *ben olup çeşitli diyalektlerde n/m etkisiyle inisyal b > m dönüşümü ikincildir. üzere. yy'dan itibaren kullanılmıştır. kuşak. suya batırılan kap içinde pişirmek ~ Lat balneum Mariae "Meryem banyosu". benmari [ xx/b] ~ Fr bain-marie ateşle doğrudan temas ettirmeden.bengi Tü [Uy viii+] mengü ölümsüz. sahiplenmek [Uy viii+] meniz görünüş.a. < Tü meniz görünüş " beniz <Tü Tü [LO xix] kendine mal etmek. su bendi < Fa bastan. kokulu reçine + Ar câwâ' Hint Okyanusunda bir ada. Ficus benjamin (styrax ailesinden Doğu Hint adalarında yetişen bir ağaç) < benjoin/benzoin. * Aynı kökten Erm i ver. süper. bağlanan şey. -e. 2. benimse[mek beniz/benz* Bak.

] 1. ~ İbr bsrakah a.Fa barcasta fırlamış. ahit. [LO ] mısra-i berceste şiirde öne çıkan veya seçkin mısra .beraat [Kıp xiv] bera'et ~ Ar bara'at [#br' msd. bere2 [Cumh 1929] ~ Fr béret bir tür kenarsız şapka ~ Bask berret a. a. özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit * İbranice sözcüğün etimolojisi muğlaktır. yan yana. belge. ferman.] kutsama. a. seğirmek & EFa apar. Kuran'a göre Hz. 2. talih ~ Aram bsrâkâ/bsrâkstâ a. kabarmak.fiilinden nisbeten geç dönemde türetildiği anlaşılmaktadır. berat [Kutxi] ~ Ar bar'at[#br'msd. [Men xvii] ber düş omuzda. a. kutsama. nerede akşam orada sabah Fa düş/döş omuz " ber+ bere1 <Tü [Men xvii] yara ~ Fa bar dawâm sürekli olarak.yukarı + EFa yasat. Tüm Sami dillerinde "diz" anlamına gelen #brk kökünden İbranicede "diz çökerek saygı gösterme. Ar baraka (diz çöktü). kutsanma" fiili türemiştir.sıçramak. diploma. Muhammed'e peygamberlik tebliğ olunduğu gece ~ İbr bsrît sözleşme. * İsim formunun. bad [Fuzuli xvi] berbâd ~ Fa bar bâd (dadan) berber [Kan xvi] traşı yapan kimse < Ven barba sakal" barbunya berber [Kan xvi] yapan kimse < Ven barba sakal" barbunya ~ Ven barbièr [İt barbiere] sakal ~ Ven barbièr [İt barbiere] sakal traşı berceste [Men xvii] bercesten 1. . 2. bir suç veya borçtan kurtulma < Ar bari'a aklandı. yücelme. helecan. (ur veya apse) çıkmak. burnus bereket [CodC xiii] ~ Ar barakat [#brk msd. devam berduş gibi hercai. < OLat birrus bir tür külahlı cübbe.[xiv Kıp] yaralamak < Tü *ber. Arapça ad fiilin Aramice biçiminden alıntıdır. öne çıkmış < Fa barcastan fırlamak. bolluk. [LO ] hane berduş salyangoz ~ Fa %âna bar döş "evi omuzunda". < İbr/Aram #brk (birinin önünde) diz çökme < İbr berek diz = Akad birku diz * Karş. evsiz barksız kimse & Fa bar + Tü berele. sıçramak. muaf oldu.] aklanma. seğirmek. fışkırmak " ber+ berdevam [Yus xiv] devamlı & Fa bar + Ar dawâm " ber+. zayıf ve tekrarlanan eylem bildiren berele. kurtuldu beraber eşit" ber+ [Yus xiv] ~ Fa bar â bar üst üste. yok etmek " ber+. berbat havaya savurmak. a.a. yüceltme.

berkelyum [ML xx/c] ~ YLat berkelium yapay bir element ^ 1949 Glenn Seaborg v. depo. kristal. fizikçiler < öz Berkeley Kaliforniya'da bir kent ve üniversite berkemal kusursuz halde " ber+. bir tür koltuk ~ Tü berk [viii+ Uy] güçlü. ziyan olmuş. kemal berkit[mek YT berk [Ferec xv] ~ Fa bar kamâl "kemal üzere". .bergamot [Bah1924]bergamut turunçgillerden bir meyve ~ İt bergamotta ~ Tü beğ armudu ~Frbergamote berhane [LO xix] barhane ~ Fa bâr %âna yüklük. +ri beriberi [ xx/b] ~ Fr béribéri tropik bölgelerde rastlanan bir hastalık / İng beriberi a. berjer < Fr berger çoban. tahkim etmek. hava berhudar [Men xvii] berhurdar ~ Fa bar^wurdâr nasipli < Fa bar%wurdan faydalanmak. kimyacı < Lat beryllus akuamarin veya zümrüt. < Sinhali beri yorgun. sağlam = Tü bek/pek a. metin.. çoban köpeği berk YT [CepK 1935] [ xx/b] ~ Fr bergère [f. Fr. eşya ile dolu ev & Fa/OFa bâr yük (< Fa/OFa burdan. kadın çoban. +hor beri Tü [Or viii] bérgerü . halsiz berilyum [ xx/b] ~ YLat beryllium parlak kristalleri olan bir element ^ 1797 Nicolas Louis Vauquelin. 2. [Uy viii+] berü bu yana < Tü bu " bu1. a.a. " pek * Eski Uygurcaya özgü bir varyant iken Dil Devrimi çerçevesinde Türkçe kullanıma dahil edilmiştir.d. hane berhava [LO xix] havaya gitmiş.] 1. [ xx/a] berhava etmek (barut veya dinamitle) havaya uçurmak ~ Fa bar hawâ havaya. [CepK 1935] < Tü berk pek. genel olarak kristal ~ EYun beryllos (~ EFa *vilürya ) ~ Sans vâiDürya bir tür mücevher. bâr. güçlü " Türkçe yazı dilinden düşmüş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır.taşımak. %w^ur. hava-yukarı " ber+.yemek " ber+. Amer. [Neş xv] sağlamlaştırmak. nimete kavuşmak & Fa bar + Fa xwurdan. getirmek) + Fa %âna ev " +ber. kedigözü * Aynı nihai kökten Ar billur (kristal) biçimi Yunanca veya Süryaniceden alınmıştır.

ışıldadı. band. 2. besle[mek terbiye etmek [CodC xiii] bésle. etten kemikten yapılmış olanlar (= Aram bassrâ et = İbr bâsâr et.bermuda [ xx/b] ~ İng bermuda shorts bir tür uzun paçalı şort < öz Bermuda Atlantik'te bir ada < öz Juan de Bermudez İspanyol denizci ve kâşif bermutat mutat berrak [Men xvii] ışıltılı < Ar baraqa parladı. eklem. genel olarak insan türü. taraf berzah kara parçası (Fr isthme karşılığı) kıyamet arasındaki süre ~ ? [Men xvii] aralık. ~ Ar barrâq [#brq im. bağlı şey. yy sonlarında Panama Kanalı münasebetiyle gündeme gelmiştir. insan bedeni ) beşik Tü [Orhviii]béşik/béşüka. bağ.a. 3.a. Louis'nin sarayında görevli Fransız banker ve yönetici (1630-1703) beşer [Yusxiv] ~ Ar başar [#bşrmsd. Dil Devrimi döneminde Öz Türkçe olduğu varsayımıyla türevleri yapılmıştır. Fr. bağlı. kâfi * Anlam ilişkisi için karş.hayvan yetiştirmek. besmele bismillah [Envxv] ~ Ar b-ismi-llâhi Allah'ın adıyla" beste [Yus xiv] bağlı ~ Fa basta 1. beşamel [ xx/b] ~ Fr béchamel bir tür sos ^ François Tü Pierre de la Varenne.] çok parlak. bir dörtlüğün her mısraı arasında söylenen müzikli nakarat. zincir halkası. Kuran'a göre ölümle * Türkçe ikincil anlamı 19. ayıraç. darlık. yeterli. yeter > yetiştirmek. [KT ] iki denizi birbirinden ayıran dar ~ Ar barza% 1.1678) < öz Louis de Béchameil 14. [Uy viii+] bert.bağlamak " bent . kıvılcımlandı bert[mek Tü ~ Fa bar muctâd alışıldığı üzere " ber+. aralık. 2.] insan.yaralamak [MMemxvi] < Tü *ber-yaralamak " bere1 ~FabarTarafkardanbiryana bertaraf atmak & Fa bar + Ar Taraf" ber+. semirtmek. b e ş [Orhviii]béşa. sıkıntı. aşçı (1615 . Fa/OFa bas yeter. besin YT [CepK 1935] gıda < Tü beslemek" besle- * Türetiliş biçimi açık değildir. * Muhtemelen pış/bış yansıma sesinden. dört mısradan oluşan şiir < Fa bastan.

yy'da yaygın kullanıma kavuşmuştur. betim betim YT [Fel 194+] tasvir < Tü biti. reçine ~ Kelt *betu. betik Tü [Uy viii+] bitig yazı. bet1 bet2 Tü [Aş xiv] bed ~ Fa bad kötü ~ OFa wad a. EŞKÖKENLİLER: Tü biti.a.yazmak" betik < Tü beton [Bah 1924] ~ Fr béton çimento veya kireç harcı ~ Lat bitumen zift. Fenike alfabesinin ikinci harfi = Aram bet Arami/İbrani alfabesinin ikinci harfi" beyit beter en kötü < Fa bad kötü " bet1 [Kut xi] bedter . [TS xiv-xviii xiv] biti. belge. 19. betonarme armé zırhlı. beta ~ EYun beta Yunan alfabesinin ikinci harfi ~ Fen bet ev. kitap. bevl [etm bala işedi. idrar < Ar . çehre. şarıl şarıl akıttı [ xiv] ~ Ar bawl [#bwl msd.* "Her çeşit müzikal kompozisyon" anlamı Türkçeye özgüdür. arma betoniyer [ xx/b] ~ Fr bétonière beton yapan aygıt" beton [Bah 1924] ~ Fr béton armé demirli beton < Fr betül ~ Ar batül bakire.akçaağaç reçinesi * Lat betula (akçaağaç) Gallia dilinden alıntıdır.a. bakire). [Gül xv] ~ Fa badtar [kıy. genç kız * Karş. yy'dan önce dolaşımdan kalkmış bir sözcük iken Dil Devrimi bünyesinden canlandırılması denenmiştir. Çağ xiv] a.[viii] yazmak ~? Çin pi-ti yazı kalemi * 19. evlenmemiş genç kız ~ Aram bstülâ bakir genç erkek / Aram bstültâ bakire.] işeme.: betik.] güleryüzlü < Ar * Az duyulmuş bir Arapça sözcük olup eski Osmanlıca sözlüklerde rastlanmaz.] çok kötü. donanımlı " beton. Ugar btlt (tanrıça Anat'ın sıfatı. [Kıp. [LO xix] betik biti. başş/başâşat] yüzü güldü ~ Ar başüş [#bşş im. * Sadece bet beniz ikilemesinde. [Uy viii+] bét yüz. beşuş [LO xix] başşa [msd.

el3. [İMüh xiii] béyni a. fayda ~ OFa hudahag a. üs + İng ball top (~ Fr balle top )" baz.a. getirmek. beyaz [Ali xvi] beyazlık.) beyn+ açtı.] 1. hümayun beyin Tü [Uy viii+] méñi beyin. namaz ~ Ar bayt ~ Ar bayna [#byn] iki şeyin arası (edat) < Ar bana [Ali xvi] bînamaz ~ Fa bî namaz namaz beynelmilel + [Tz 1930] uluslar arası (Frinternational karşılığı) & Ar bayna arası + Ar al-milal [çoğ. hane. devlet hazinesi" beyit. ilik. beyaz renk < Ar abyaD beyaz (sıfat) * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. balya beyzi oval ~ İng baseball bir top oyunu & İng base [Men xviii] beyz yumurta. ev. [LO ] beyzî yumurta şeklinde olan. yaratmak " bi+2. idrar" ~ Ar bawwâb [#bwb im. ayrıştırdı" beyan beynamaz kılmayan.vermek. soylu kişi beyan [Kut. mal [İrşad. a. 2. aydınlattı. ev. ayırdı. şiirde kıta (= İbr/Aram bet ev = Fen bt a. millet beytülmal evi". dah. el3. aydınlandı. name ~ Ar bayâD [#byD msd. ulu kişi.a. ayrıştı. = Akad bîtu a.] açıklama. +gir [Tz xvii] ~ Fa bâr gir yük hayvanı & Fa bâr beyhude [Gül xv] ~ Fa bî huda faydasız.] beyaz olma. beyit/beyt[Kut xi] beyt 1.] milletler (< Ar millat millet)" beyn+. saygısız " bi+2. KGunya xiv] ~ Ar baytu-al-mâl "hazine beyzbol [ xx/b] temel. ayırdı.bevliye bevl bevvap kapı" bap bey Tü [ xix] üroloji [ xiv] < Ar bawl [msd. & OFa hu iyi + OFa dadan.] kapıcı < Ar bâb [Or viii] bég reis. ben2. a.] işeme. 2. < Ar bayD/bayDat [#byD] yumurta " beyaz . boş & Fa bîyoksunluk edatı + Fa huda hak. * İnisyal b/m dönüşümü için bak. açıkça söyleme < Ar bana açtı. şiirde kıta [#byt msd. açıkladı beyanname + [ xx/b] bildirge & Ar bayan + Fa nâma yazı " beyan. Aynı kökten Ar bayDat (yumurta). hakikat. Aşxi] ~ Ar bayan [#byn msd. beygir yük + Fa gır taşıyan " +ber.

" pazar bezzaz tüccarı < Ar bazz kumaş " bez1 bi+1 [ARasim 1897-99] [ xiv] bezr ~ Fr bésique bir iskambil oyunu ~ Ar bazr [#bzr msd.a. saçtı bezirgân wâzâragân a.iki . 2. yoksunluk edatı).a.) biçimi muhtemelen Türkçeden alıntıdır.a. İng peas (a.) biçiminde Eski Yazı Türkçesinde mevcuttur. bezik bezir [yağı bazara tohum attı. EYun byssos (ince keten veya pamuklu kumaş) bir Sami dilinden alınmıştır. şeker ve kremadan < Tü be5iz süs beze [ xx/b] yapılan bir tür tatlı ~ Lat basiare öpmek beze[mek bezek Tü Tü [Uy viii+] bedze. öpücük. bez2/beze Tü [Uy viii+] bez gudde. bi+3 ~ Fa bî-/bay. albumen (yumurta akı).olarak (edat) * Bazı kalıp deyimlerde yemin ifade eder. ~ EYun píson a. TTü bez biçimi Arapçadan ikincil bir alıntı olarak değerlendirilmelidir.a.] tohum < Ar ~ Fa bâzârgân tüccar ~ OFa [CodC xiii] bazargân [KıpGul xiv] ~ Ar bazzâz [#bzz im. [Kıp xiv] usanmak bez1 [DKxiv] ~ Ar bazz pamuk veya keten kumaş Aram büSâ a.a. salgı bezi.a.* Anlam ilişkisi için karş. Lat albus (beyaz). .] < Lat pisum a. ziynet < Tü *be5izek < Tü beSize-süslemek " beze- bezelye [BK1799] ~ İt pisello baklagillerden malum sebze. bez[mek Tü [ xi] bez. bi lâ ("ile değil". • Fa basıla (a.titremek. bi+2 a. sıtmaya tutulmak. bi-llahi (Allah adına yemin ederim ki). ör. * Karş. Ayrıca karş.a.a.çift. pisum sativum ~ Lat *pisellum [küç.süslemek [ xi] bezek nakış. ~ Akad büSu ince dokunmuş keten kumaş * Aynı sözcük ETü böz (a. kabarcık ~ Fr baiser 1.-siz (yoksunluk edatı) ~ OFa abe~ Fr/İng bi.) < Eİng pise < Lat pisum. iki ~ Lat bi.] kumaş ~ Ar bi ile.

2.kitap ~ EYun byblíon/biblíon papirüs rulosu. karabiber ~ EYun péperi a. Beberiye ("kaplan otu") düşünülebilir. biç-. Türevlerde inisyal b-etkisiyle yuvarlaklaşmaya da rastlanır. yy'dan itibaren Arnavut biberi adıyla kaydedilmiştir.içmek * Aynı kökten Lat potare (içmek). EŞKÖKENLİLER: Tü bıç-/buç.a. bibli(yo)+ ~ Fr/İng bibli(o). anlaşma. Fr poivre. barsama. +grafi biblo beubelet a. meyvecik. Alm pfeffer. Tü biber * Anlam ilişkisi açık değildir. cebel. egemen olarak tanıma " bayi biber [MŞxiv]büber ~ Yun pipéri Güney Asya'dan ithal edilen bir baharat. -ç.kesmek * Özgün biçim bıç. buçuk. tepe) anlamına gelir.: bıçak. bıçkı. EYun pósis (içki).a. Karş. kölelik veya itaat sözleşmesi yapma. Lat piper. Yus xiv] [TDK 1983] stil <Tübıç-"biç~ Fa bî çara çaresiz " bi+2. [Aş. küçük meyve.biat [Envxv] ~ Ar baycat^[#bycmsd] el sıkışma. biçem. Karş. çare < Tü biç-" biç- .< HAvr *pö(i). buçuk bıçak biçare biçem YT Tü [Uy viii+] bıçak a. bucak. biberiye rosmarinus [Men xvii] beberiye baharlı bir bitki.a. biçim. Karş. • Byblos kentinin özgün adı olan Gubla (modern Cubayl) Fenike dilinde "küçük dağ.] büyük şişe < Lat bibere içmek ~ HAvr *pl-ps-o. Yeşil/ kırmızı biber Amerika kökenli bir bitki olup Türkçede 19. biberon [ xx/b] ~ Fr bibéron emzikli şişe ~ İt biberone [büy. bibliyografi/bibliyografya [ xx/a] konudaki kitapları derleyen makale veya liste " bibli(yo)+. karabiber bitkisi ve meyvesi * Batı dillerine Latince yoluyla Yunancadan geçmiştir. modern Cübeyl * Fr/İng Bible (Kutsal Kitap) esasen sadece "kitap" anlamındadır. İng pepper.olup. < [Bah 1924] ~ Fr bibliographie bir ~ Fr bibelot küçük dekoratif nesne ~ EFr * İng bauble (ucuz ve değersiz süs nesnesi) Eski Fransızcadan alınmıştır. ~ Sans pippalî 1.sesinin etkisiyle sesli incelmesi görülür. bucak. biç[mek Tü [ viii] bıç. kitap < EYun byblos/biblos papirüs < öz Byblos papirüs ticaretiyle ünlü bir Fenike kenti.

a. İbr #bdâ/ #bdh (yenilikyapma. bigudi [ xx/b] ~ Fr bigoudie saç sargısı ~ ? ~ Fa bı%abar habersiz & Fa bî[Ali xvi] ~ Fa bi gâna yabancı ~ OFa bihaber [Aş. bodur. bigâne begânag a.) + İng steak kızartma. bov. ayaklı küvet < EFr bider ~? Erm bdig/bzdig [LO xix] ayakları kısa.] başlama. Lat bos.kökünden karş. Yus xiv] yoksunluk öneki + Ar %abar haber " bi+2. Erm gow. biçim bıçkı <Tü Tü [TS xiv] biçin suret. [Men xvii] biçim < Tü biç.a. bide ata binmek. 2. Sans gaü. Fa gav. kova [ xx/b] ~ Fr bidet "beygircik". haber . EYun boús. Arambsdâ (a. boy pos. Ger *köus > İng cow.a. Gael bó (inek. Kökün ikili biçimi diğer Sami dillerinde de mevcuttur." biç[Uy viii+] bıçğu kesme aleti. fokus ~ Fr/İng bifocal çift odaklı (gözlük) & Lat biftek [AMithat 1877] ~ Fr bifteck bir et kesimi ~ İng beef steak sığır kızartması & İng beef sığır eti (~ Fr boeuf sığır ~ Lat bos. [CodC xiii] bıçku testere bidat [DK xiv] ~ Ar bidcat^ [#bdc msd. bad'] başladı [Ferec xv] ~ Ar bidâyat [#bd' msd. bodur bienal [ xx/c] ~ Fr biénnale iki yılda bir tekrarlanan < Lat biennus iki yıllık süre & Lat bi. Karş. ufak " bızdık * Ayrıca karş.a. yenilik. icat. Türkçede sadece tutam sözcüğünde rastlanan -em ekinin işlevi açık değildir. ~ HAvr *gwou.* Tü tutam sözcüğüne nisbetle türetilmiştir. sığır). tırıs gitmek bıdık küçük.).a. icat etme). Ar #bdc (yenilik yapma. bıçak. endam.iki + Lat annus yıl " bi+3 bifokal [ xx/c] bi. bidon [ xx/b] ~ Fr bidon varil ~ Nor *bida kap. icat etme). bov. * Karş.> Fr boeuf. badc] yenilik yaptı.sivri)" etiket * HAvr *gwou. icat etti" bidayet bidayet başlangıç < Ar bada'a [msd.] 1.iki + Fr focal odak < YLat focus odak " bi+3. ateşte pişirilmiş et (~ Nor steikja şişte et kızartmak ~ Ger *staiko şiş ~ HAvr * steig.a. Lett gúovs. dinde yeni usul çıkarma < Ar badaca [msd.

taze. bikir/bikr[Yus. haklı ~ Fa bî cilâc dermansız & Fa bî. [ xi] bük-2 usanmak. genç kız veya erkek (= Aram bakara türfanda meyve. -siz (yoksunluk edatı)" " birader * r > l dönüşümü dissimilasyon örneğidir. Fr. bakire. moda tasarımcıları < öz Bikini Pasifik'te bir ada grubu * 1946'da Bikini atolünde patlatılan nükleer bombaya atfen adlandırılmış. hak1 biilaç edatı + Ar cilâc " bi+2.) bil[mek bila+ bi+1. monokini. [KT xix] bakire olma hali. ilk ürün = İbr bskür ilk doğan evlat = Akad bukru a.öneki "iki parça" anlamını çağrıştırır. şart1 ~ Ar bi-al-â%irat sonradan < Ar â%irat ~ Ar bilâ qayd wa şarT kayıtsız şartsız " . DK xiv] bekâr veya bakire. bi-3. karbonat [ xx/b] ~ Fr bicarbonate iki karbon atomu içeren bikini [ 196+] ~ Fr/İng bikini iki parçalı kadın mayosu 1946 Louis Reard ve Jacques Heim. hymen (galat) ~ Ar bikr [#bkr msd. tıkmak biju bijuteri mücevher dükkânı " biju bık[mak bököTü [ xx/b] ~ Fr bijou mücevher ~ bizou yüzük < biz parmak [ xx/b] ~ Fr bijouterie mücevher kutusu. la+ bilader » Tü [Orhviii]bil-a.tıpa. kayıt. el3. Bi. kusacak olmak. eski tip elektrik sigortalarında vidalı porselen gövde < Fr boucher tıkamak. bilahare sonraki" bi+1. [Kırg ] * Muhtemelen kusma ifade eden bığ/böğ/büğ yansıma sesinden. turfanda. ilaç bijon [Yus xiv] ~ Ar bi-Haqqin hakkile.] ilk doğan evlat. gına getirmek. yeni. 2.-siz. ancak 1960 dolayında genel kullanıma girmiştir. [Arg xvi] bık-.bihakkın olarak " bi+1. ahir bilakaydüşart bila+. Karş. bikarbonat molekül" bi+3. yoksunluk [xx/c] somun başlıklı vida ~Frbouchon1.a. a. ~ Ar bi lâ "ile değil". [Men xvii] genç kız.

İt biglietto tiyatro giriş pusulası / Fr billette [[mod. afiş. el3. muhasebede borç ve alacak dengesi ile bu dengeyi gösteren hesap ~ Lat bilanx. [passim xiii-xviii] bile/birle " bir * Zarf olarak bile/birle korunurken. bilardo [İM582 187+] ~İtbiliardo/bigliardo~Fr billard 1. pusula. ile (bağlaç). not ~ OLat billa a. beraber (sıfat). bildirge [CepK 1935] takrir < Tü bildir-" bil- YT bile Tü [Orh viii] birle birlikte. terazi. denge.a.a. hep bilcümle beraber " bi+1 bıldır bıldırcın buSursm a.birleştirmek. [ 184+] bilyeto . Fr/İng balance (denge. a. eklemlenmek [Uy viii+] bilek eklem. 2. dahi (zarf). . kütük ~ Kelt bilbord [ xx/c] ~ İng billboard ilan tahtası & İng bill ilan. özellikle el eklemi bileş[mek eklemlemek " bilek bilet YT [Fel 194+] terekküp etmek.kefe. Türkiye Türkçesinde bağlaç olarak 14. 2. bıçağın keskin ağzı < Tü bile-" bile< Tü *bile-birleşmek. leğen * Karş. < Fr bille1 kısa yazı. bile[mek bileği/biley bilek " bile Tü Tü Tü [Uy viii+] bile.Ar bi-al-cumlat tümüyle. akis ~ Ar bi-al-cakıs aksine < Ar al-cakıs [#cks bilanço [ xx/a] ~ İt bilancio 1. fiş.2. billet] ] kısa not.] karşıt. [Uy viii+] bile/birle . ucu kıvrık değnek. [Düs I. borda . yazılı kâğıt (~ Fr bille1 a.a.a. yy'dan itibaren ile biçimi kullanılmıştır. terazi) < Lat bilanx. < Tü bi [viii+ Uy] bıçak. hokey veya bilardo sopası < Fr bille2 sopa.a.terazi & Lat bi. eklemlenmek < Tü *bile. lanc.bilakis sf. tabela " bilet. zıt" bi+1. [Uy viii+] bileğü a. Tü Tü? cümle [MMem xvi] xi] bıldır geçen yıl [Kıp xiv] bu] Tü * Biçim itibariyle yabancı bir alıntı olduğu muhakkak olmakla birlikte kökeni meçhuldür. EŞKÖKENLİLER: Fr bille : bilbord.iki + Lat lanx.a.344 186+] bilet tren bileti . bilet . bilanc.) + Fr board tahta. kapçık " bi+3.el3.a.

fiil bilge Tü [Uy viii+] bilerzük a. [İdr xiv] bilgü * Geçişli fiilden etken sıfat yapımı için -gin eki kullanılması keyfidir. tutkun.a. (geçişsiz) ve bıçkın. [ xi] bilezük < Tü . azgın. baygın. bılkım <onom [ xx/c] < Tü bılk/bıllık [onom. Karş. yy'dan sonra unutulmuş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde yeniden dolaşıma sokulmuştur. seçkin. bitkin.] yumuşak dokunun titreme sesi EŞKÖKENLİLER: Tü bılk/bıngıl : bılkım.. ilim ~ Ar bi-al-%âSSat özellikle " bi+1. olgun. bilgisayar " bil-. solgun vb.Ar bi-al- ficl eylem ile. durgun. DK xiv] ~ Ar bi-allâhi Allah ile " bi+1. Hacettepe Üniv. bilhassa hassa bilim YT [CepK 1935] irfan.bilezik Tü bilek yüzük ' yüzü " bilek. eylemli olarak " bi+1. bilgi < Tü bil-" bilbilgin YT [CepK 1935] alim < Tü bil-" bil[Or viii] bilig . Bilişmek fiili mevcut değildir. [Or viii] bilgili kişi. gergin. [Kaş xi] bilig . Türkçe tek kerelik eylem adı (ism-i merre) yapan -im ekinin buradaki kullanımı keyfidir. bıngıldak billahi allah [Kıp. bilinç YT [Fel 194+] şuur < Tü bil-" bil-. +inç bilişim YT [ 197+] enformatik < Tü *biliş-" bil- * 1971 dolayında Hacettepe Üniversitesinde Aydın Köksal tarafından önerilmiştir. dolgun. [CodC xiii] bilik . say+ [TDK 1969] kompüter # 1 9 6 9 A y d ı n Köksal. * Erken bilgisayarların daha çok aritmetik uygulamalarında kullanılmasından ötürü. < Tü bil-" bil- * Ar cilm > ilim sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. . bilgin < Tü bilmek " bil- * Türkiye Türkçesinde 15. k bilfiil el3. el3. üzgün (geçişli/edilgen).

] yapı < Ar bana [MMem xvi] ~ Ar bina'an [zrf. Neş xv] EFa/Ave brâtar a. Alm brüder (a.a. İng brother. ~ HAvr *bhrâter. aleyh -Arbinâ'ancalayhiona bıngıldak <onom [EvÇ xvii] bıngıldayık küçük çocukların kafasındaki yumuşak yer < Tü bıngılda. ~ Ar bint [#bn] kız.a. birader [T S. salmak. ) ~ Aram bslürâ a. İt fratre. Ancak karş.a. a. [Uy viii+] min-[ viii] bin . kız evlat" bin2 bira [Bia xix] ~ İt bira mayalanmış arpa içkisi ~ OLat *blbra < Lat biber her çeşit içki < Lat bibere içmek " biberon * Karş.a.a. Çuv pıra%-(a. ondan dolayı" binaen.a. Fr frère. Yakut bıra%-.a.).). ~ EFa *vilürya ~ Sans vâiDürya bir tür mücevher. İng beer (bira). [Uy viii+] min 1000 sayısı ~ Ar bin [#bn] oğul. umum bilye ~ Ar bi-al-cumüm genellikle. = Sans bhrâtar a. yy'dan eski hiç örneğinin bulunmaması şaşırtıcıdır.. bırak[mak Tü? [passim xiv] koymak. vazgeçmek * 14. erkek evlat [Kut. kristal" berilyum bilumum " bi+1. Aş xi] ~ Ar bina' [#bny msd.a.] et gibi sallanma ve titreme sesi" bılkım bint bir Tü [ xiv] [Or viii] bir a.billur [Kıp xiv] billevr ~ Ar billawr/billur kristal (= Fa bllür a. genel olarak [ xx/a] cam veya metalden küçük küre ~ İt biglia topçuk ~ Fr bille1 bilye. göndermek. el3. ~ Fa birâdar erkek kardeş * Aynı kökten Lat frater. inşa etti binaen üzerine bina ederek ' binaenaleyh [Menxvii] dayanarak.] -e dayanarak.< Tü bıngıl [onom. beverage (her çeşit içki) < Lat biber. yaptı. . küçük top ~ Ger bin[mek bin1 bin2 bina Tü Tü [ xiv] [ viii] bin.a.a. vermek.

olgunlaşmak. biriy.a. küçük bar ~ Rus bistro çabuk * Rus ordusunun 1815'te Paris'i işgali sırasında askerlere "çabuk" hizmet veren kafelerden ötürü. bit1 [ xi] bit hayvan ve bitkilerde yaşayan asalak haşere Tü . fert" bir [Uy viii+] birik.birey birik[mek YT Tü [CepK 1935] fert ~ Tü bireğü [xiv Kıp] kişi. bisturi [Bah 1924] ~ Fr bistouri ameliyat bıçağı ~ ? * Ustura < Fa ustura ile benzerliği dikkat çekicidir.a. isim. 1880 Fr. (bitki) yetişmek. tamamlanmak. bir velosiped modelinin adı ^ 1865 Pierre Lallement. 2. < Fr bicycle "iki tekerli". Türkçesi 1898'de kaydedilmiştir. Fr. sona ermek.1. [CodC xiii] bit[Uy viii+] büt. allah bistro [ xx/b] [Kut xi] ~ Ar bi-ismi-allâhi Allahın adıyla" ~ Fr bistro kafe.a.] a.tekrar. kuzine bismillah bi+1. kavurmak ~ OFa briştan. sikl * Fransızca sözcük ilk kez 1880'de.a. [TDK 1955] bir çokluğu oluşturan ögelerin her biri. bit[mek Tü ermek. brîz. konserde genel istek üzerine çalınan program harici parça ~ Lat bis iki kez " bi+3 biseksüel [ xx/c] a. HAvr *bhr-îg.kızartmak. toplanmak <T ü bir"bir [TDK 1944] vahdet. iki kez. * Orijinal kökün bit. " fritöz bis [xx/a] ~Frbis1.< HAvr *bher-4 a.olup dudak ünsüzü nedeniyle i > ü dönüşümü gerçekleştiği düşünülebilir. ikinci kez 2.bir araya gelmek.a.iki + Lat sexus cinsiyet" bi+3. & Lat bi. kebap < Fa biriştan. bisküvi [ xx/a] ~ Fr biscuit iki kez pişmiş kurabiye & Fr bis iki kez + Fr cuit pişmiş (< Fr cuire pişirmek ) ~ Lat coquere " bi+3. sanayici" bi+3. seks ~ Fr bisexuel iki cinsiyetli / İng bisexual bisiklet [ARasim 1897-99] ~ Fr bicyclette [küç. ünite < birim YT Tü bir " bir * İsme eklenen -im fiil ekinin işlevi belirsizdir. biryan/büryan [KıpGul xiv] ~ Fa biryân tavada susuz olarak kızartılan et.

bıyık [ xi] bı5ık a. parçacık) sözcüğünden esinlenmiştir. biyografi [REkrem <1887] bioğrafi. ikişer " bi+3 * İng bit (lokma. kudretsiz & Fa ~ Fa bî Tarafdar taraf tutmayan. a. İng bias (çapraz çizgi. hayat (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun bíos. acı < Ger *bîtan ısırmak . Alm. +grafi biyoloji [Bah 1924] 1802 Reinhold Treviranus. yontmak bitüm *gwetümen a. doğabilimci " biy(o)+. tabii < Tü büt-" bit<Tü [T S xiv] bitevi yekpare ~ Fa bîtâb güçsüz. biot. ümitsiz kişi (argo) bitter [ARasim 1897-99] acı tadı olan bir içki. tav2 bitaraf Fa bî.a. +loji ~Frbiologie canlılar bilimi .a. taraf biteviye bitirim Tü bitir-" bit* Anlam evrimi açık değildir. bitap [Men xvii] güçsüz bî.bitişik olmak. tarafsız & < Tü *biteği < Tü bit-" bit- [AL 192+] serseri. değmek [CepK 1935] nebat < Tü bit-" bit~ Ar bi-T-Tabîcî doğal olarak " bi+1. " beton [Bah 1924] ~ Fr bitume zift ~ Lat bitumen a. ~ HAvr *gwi-wot. kayıp.bit2 [ 198+] ~ İng bit < İng binary digit ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları < OLat binarius ikişerli < Lat bini çift. sütsüz ve az şekerli çikolata ~ İng bitter acı (tad) ~ Eİng biter ısıran.yoksunluk öneki + Ar Taraf" bi+2.HAvr *bheidısırmak. kudret" bi+2.a.a.yoksunluk edatı + Fa tâb güç.a. keskin. < HAvr *gweis-l yaşamak " can biye [ xx/b] ~ Fr biais çapraz çizgi Tü * Karş.a.Fr biographie yaşam öyküsü " biy(o)+. [DTC 1942] biografya . bitiş[mek bitki bittabii YT Tü [ xi] bütüş. eğilim). ~ Kelt biy(o)+ ~ Fr/İng bi(o).yaşam.

bezmiş. kısa bızır ~ Ar bi-5âtihi kendisi.pis kokmak ~ Fr bison bir tür yaban sığırı ~ Lat bison ~ Ger bizote [ xx/b] < Fr biseau/bizeau cam veya tahta veya mücevher kesiminde eğimli kenar < Fr biais eğim. faydasız. İng bezel (a. münbit * Farsça sözcüğün yapısı açık değildir. iğ = Tü bi bıçağın keskin ağzı" bile- bizar [Kıp. 2. ^ Ernest Besnier. tabip (1831-1909) & EYun bíos yaşam + EYun ópsis görme. usanmış. Yus xiv] bıkkın ~ Fa bîzâr 1.a. ~ Erm [TDK 1955] ufak çocuk (halk dili) [Men xvii] bazr dılak dedikleri nesne ki avretlerin fercinde olur . bizatihi kendi + Ar -hi üçüncü tekil şahıs iyelik eki " bi+1.] klitoris (= Akad biSSüru kadın cinsel organı) [Bah1924] ~Frbismuthyarı-metalikbir bizmut element ~ Alm wismut a. zat bızdık bdig/bzdig küçük. ufak. mühendis. Meninski'ye göre Türkçe anlam Fa zarıdan (ağlamak) fiili ile kontaminasyon eseridir. yorgun. bizzat & Ar 5ât zat. kendi başına " bi+1. diyagonal kesim * Karş.). zat ~ İng blender karıştırıcı < İng to blend blöf [Bah 1924] (~ Fr bluff) ~ İng bluff (özellikle pokerde) elini olduğundan güçlü göstererek rakibi kandırma hamlesi ~ Hol bluff böbürlenme. dolu. görüş " biy(o)+.biyonik [ML xx/c] ~ İng bionic canlı organizmalara ait özellikleri mekanik ve elektronik sistemlere uygulama disiplini ^1958 Jack Steele.a. EAlm wls beyaz bizon [ xx/b] *wisand. hoşnutsuz & Fa bî yoksunluk edatı + Fa zar bir şeyin yetiştiği veya bol olduğu yer. . serbest. bizzat blender karıştırmak ~ Nor [ xx/c] ~ Ar bi-5-5ât şahsen. Amer.Ar buZr/baZr [#bZr msd.a. Sözcüğün fiil biçimine Fransızcada rastlanmamıştır.pis kokan? < Ger *wis. < İng bioelectronic " biy(o)+ biyopsi [ML xx/c] ~ Fr biopsie canlı doku örneğinin mikroskopla tetkiki / İng biopsy a. yüksekten atma Türkçe telaffuz Fransızcadan alınmıştır. boş. Fr. optik biz1 biz2 Tü <Tü [ viii] biz birinci çoğul şahıs zamiri [İMüh xiii] biz sivri bir alet. vulg.

destek. kütük. < İng weblog & İng web 1. bluz [AMithat 1877] amele gömleği gömleği [esk.[onom. [TS xvi xvi] böcek büyük ve zehirli örümcek Farsçadan alınan -ce/-cek küçültme ekiyle.a.blog [Hürr 2002] ~ İng blog internette yayımlanan günce # 1999 Peter Merholz.dokumak ) + İng log 1. doku. [ xi] böğür . 2. kütük. yy'da Cenova kentinde ticareti yapılan pamuklu dokumaya verilen ad.] * 16. not [ 185+] bloküs [ xx/b] ~ Fr bloc kütle. geminin hızını ölçmeye yarayan bir araç. yönünü rüzgâra çevirerek şahlanmak < İt podio 1. abanmak. yığın. " podyum bocala[mak poggia (gemi) yelaltı" boca [MMem xvi] pocalamak yalpalamak < İt böcek <Tü [TS xv] böce . blog yazarı. tomruk ) ~ Frk bloke [etm bloque " blok bloknot yarayan kâğıt bloku " blok.a. dayanak..İt poggiare 1. işçi gömleği tarzında hafif gömlek [xix] ~ ? boa [Aİhsan 1891] bir tür zehirsiz yılan ~ Lat boa bir tür deniz yılanı ~ Fr blouse bol işçi ~ Fr/İng boa tropik iklimlere özgü bobin [Bah 1924] ~ Fr bobine üzerine tel veya iplik sarılan silindir şeklinde araç < Fr bob. bilgisayar ağı (~ Ger *wabjam dokuma. < Tü *bögce(k) [küç.]. seyir defteri. [Men xvii] böbrek [Men xvii] beberlen< Fa babr kaplan [LF xvii] poca alabanda dümeni aniden yukarı kaldırma . ayak ~ Lat podium a.] < Tü bög bir tür . tıkaç ~ Fr bloquer tıkamak. kumaş ~ HAvr *wobh-yo.< HAvr *webh. gemi güncesi. ağ. 3. günce " pafta blok (~ Hol blok kütük. tomruk. taban. (gemi) yelaltına gelmek. kapatmak < Fr ~Frbloc-notes not almaya [Radyo Haf 1950] blucin [ xx/b] ~ İng bluejeans & İng blue mavi + İng jeans bir tür pamuklu kumaş [esk.] şişkinlik ve büyüklük ifade eden yansıma kök böbrek böbürlen[mek veya leopar boca [etm Tü [Uy viii+] böğre a.] < öz Genes Cenova kenti [esk. kumaş. yaslanmak. 2. 2.

bızdık. Bazı türevlerde yuvarlak sesli etkisiyle inisyal b > w > 0 evrimi görülür.(sıkmak. [Uy viii+] boğuz/bokuz [ xi] boğum eklem. bıdık. koşu. tırıs gitmek ~ HAvr *drem-.a. busan.> usan.(davar) bağırmak. Kelt bukko. dromo. koşmak. duruş " podyum.. erkek geyik) < HAvr *bhugo. Aynı kökten bur-. drom. boğa Tü [ viii] buka çift toynaklı hayvanların erkeği * Karş. . İng buck (teke. daraltmak " boğTü [ viii] boğuz a. koridor. rubus caesus < Tü bö Türki dillerde böyürtkem. [DK xiv] bögür[MŞ xiv] meyvesi yenen bir çalı. sıkarak daraltmak sıkmak. Tü boğra/buğra (her hayvanın erkeği.koşmak. 2. boğum < Tü boğ-" boğ-böğür [ xi] bögür böbrek böğür[mek <onom böğürme sesi" +kirböğürtlen Tü? [CodC xiii] bögöwür. bükmek). revak < EYun tre%ö. boğ[mak Tü [ xi] boğ. ayak basmak). bükmek. Türkçeden alıntı olmayan Erm bzdik ve bdik (küçük. Evcil hayvan isimleri alanında Türkçe ile Hintavrupa dilleri arasındaki benzerlikler ilgi çekicidir.(teke). bok (sıkılmış şey). bük-. bücür. bürlügen biçimlerine rastlanır.(çift toynaklı hayvanların erkeği). koşu yolu.< HAvr *der-1 adım atmak. pod.ayak + EYun stema. Buna karşılık ESlav byku (boğa). böğürslen.bodoslama [LF xvii] bodostama/bodoslama ~ OYun podóstima geminin baş ve kıç tarafındaki ağaç & EYun poús. kısa) biçimlerinin varlığı düşündürücüdür.(sıkılmak). Ave buza. [LL 1732] bodrum .sıkmak. özellikle erkek deve). burjğ (sıkıntı).Yun *ypodrómeos sokak altı & Yun (h)ypo alt + Yun drómos yol. Tümü "kısa boylu" anlamına gelen bu sözcüklerin kökeni muğlaktır. büz. büldirgen. sistem [Men xvii] podrom şarap mahzeni. sokak (~ EYun drómos 1. burmak. boğaça boğaz boğum Tü Tü » " poğaça < Tü boğ-sıkmak. bodur [Men xvii] kısa boylu bodrum * Karş. hızlı yürümek. tırıs gitmek ) " hip(o)+1 * Aynı kökten Ger *tredan/tre(m)pan (adım atmak. büzmek < Tü *bo-/*bu-/*bü- * Dudak harfini izleyen yuvarlak seslilerin istikrarsızlığı tipiktir. -t-durma.

Yazılı örneklerde ikincil anlamlar edep kaygısıyla ön plana çıkarılmış olmalıdır. bölük bölüm Tü YT [Uy viii+] bölük hayvan veya insan grubu. en büyük. azami < Rus bol’şoy büyük ~ ESlav bolişi * Bolşoy Tiyatrosu "büyük tiyatro" anlamındadır. [Oğ xi] dışkı < Tü *bo. had ve ölçü tayin etmek). DK. < öz Beaux Güney Fransa'da bir köy bol Tü? [Kıp. boks 1897-99] boksör [AMithat 1877] boks İngilizlerin yumruk müdarebesi. büzmek " boğ- * Asli anlamın "dışkı" olduğu varsayılabilir. güçlü kuvvetli ~ HAvr *bhol-to. cüretli. < Tü böl-" böl- [T S xvii] mıntıka. geniş. Orta Avrupa'da Tü [Uy. Çağ xiv] çok. kabarmak " balya bolero danslı eğlence < Lat ballare " balad bölge <Tü [ xx/b] ~ İsp bolero bir tür dans < İsp bola balo. bohem kültürlü kimse bir ülke bok [ xx/a] geleneksel toplum değerlerinin dışında yaşayan ~ Fr bohéme çingene [xvii]. tipografide kalın yazı ~ Ger *baltha cesur. paket < Tü *bo. bucak bolşevik [191+] ~Rusbol'şevik"azamici". bold [Hürr 2002] ~ İng bold 1. yy'dan eski örnekleri mevcut değildir.bohça " boğ- <Tü [Men xvii] boğça < Tü boğ [xi] bohça. ~ ? boksit [1937] ~Frbauxite alüminyum hidrat içeren bir mineral ^ 1821 Pierre Berthier. Tü üle-/öl(e)-(bölmek.ayırmak. kısım < Tü böl-" böl< Tü böl-" böl- .a.sıkmak.< HAvr *bhel-2 şişmek. kısım [ 1928] şube. sanatçı [xix] < öz Bohême Bohemya. bakır pası. bereketli * 14. böl[mek Tü [ viii] böl. berduş. Kaş viii+] bok ekmek küfü. [ARasim ~ Fr boxe yumruk sporu ~ İng box2 a. bağlamak * Farsçadan alınan -ça küçültme ekiyle. Karş.sıkmak. Fr. cesur. 2. Rus Sosyal Demokrat Partisinin maksimum devrimci programı savunan hizbi (1903) < Rus bol'şiy daha büyük. mineralojist. ayırdetmek * Türevlerde yuvarlak sesli etkisiyle inisyal b > w > 0 dönüşümü görülür.

değerli kâğıt. bomba bombus boğuk ses. konveks < Fr bomber şişirmek. günaydın & ~ Fr bon coeur iyi yürekli bono [ 186+] ~ İt bono2 [mod.* Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk "Öz Türkçe" kelimelerdendir. kör2 [ xx/a] cömert ~ Fr bonjour "iyi gün". bone dokuma [ xx/a] ~ Fr bonnet bir tür başlık ~ EFr bonet bir tür Tü? [Kıp xiv] aptal.[onom. kupon. ikramiye < Lat bonus iyi bonservis [ xx/b] belgesi < Fr bon iyi ~ Lat bonus " bono. fileto bonjur [ 187+] Fr bon iyi (~ Lat bonus a. bonzai cüce ağaç & Jap bon kesme + Jap sai ağaç [ xx/c] ~ Jap bonsai özel yöntemle yetiştirilen . ödül. ödül ~ Fr bon2 ödeme * Çağdaş Amerikan kullanımında ortaya çıkan -us eki yanlış Latincedir. kupon. a. senet ~ Lat bonum " bono ~ Fr bonne service "iyi hizmet".] iyi şey.] şişkinlik ifade eden yansıma kök " bobin bön bonbon boncuk Tü bonşuk/munçak/munçuk * İnisyal b/m için karş. senet ~ Lat bonum [n. uğultu [LF xviii] ~ İt bomba patlayıcı düzenek ~ Lat bombardman [ARasim 1897-99] ~Frbombardement bombalama < Fr bombarder bombalamak < OLat bombarda bir tür top " bomba bombe [ARasim 1897-99] ~Fr bombé kabarık. jurnal bonkör & Fr bon iyi + Fr coeur yürek " bono. saf adam [Bah1924] ~Fr bonbon şekerleme [Uy viii+] monçuk/munçuk/munçak kolye veya kolye taşı.) + Lat filet fileto " bono. konveks hale getirmek < Fr bom. ben2. [Kıp xiv] " boyun bonfile [ 189+] ~ Fr bon filet "iyi fileto". hizmet ~ İng bonus ikramiye. bir et kesimi & Fr bon iyi (~ Lat bonus a. ) + Lat jour gün " bono. buono] ödeme emri.a. servis bonus [ xx/c] emri.

çerçeve < Fr & Tü boru + . güveç). boz. çoğ. koyu renk * Yun boreás (Kuzey rüzgârı) ile birleştirilmesi mümkün değildir.a.a. ~ Ar büraq [#brq] gümüş parlatmakta ve lehimcilikte kullanılan bir madde. yy başlarında Fransızca biçimi tercih edilmiştir. kereste ) ~ HAvr *bherdh.kesmek. çerçeve).a. " börek * Rivayete göre Türk hakanı Buğra Han veya Husrev Perviz'in kızı olan Buran veya Halife Memun'un eşi olan bir başka Bürân onuruna adlandırılmıştır. İng.bor [KT xix] ~ Fr bore borakstan elde edilen ametalik element ~ YLat boracium a. kısa süren şiddetli yağış ~ Moğ boruğan yağmur Moğ boru gri. borda [Men xvii] ~ İt bordo geminin yanı ~ Ger *bordhaz kenar. borani [Yus xiv] Acem yahnisi. sınır. [EvÇ xvii] boran kar fırtınası. borazan + [Men xvii] boruzen vulg. çizgilerle bölünmüş tablo < Fr bord kenar. boraks [Bah1924] ~Fr/İngborax bir mineral. sodyum borat ~ OLat borach/borac a. CodC. Acem yahnisi < Fa bürâ a. baranı (çömlek. bu kente özgü koyu kırmızı şarap bordro [Bah 1924] ~ Fr borderau çizelge. #1812 Sir Humphrey Davy.a. kıvılcımlandı" berrak * Osmanlıcada Arapçadan burak şekli kullanılırken 20. kenar çizmek " borda Karş. biçmek bordo [ xx/b] ~ Fr bordeaux kırmızı şarap rengi < öz Bordeaux Fransa'da bir kent.a. " borda bordür border bitişmek.borç vermek veya almak (= Ave pairya. kıyı (= Ger *bordham biçilmiş tahta. [Bah 1924] ~ Fr bordure kenarlık. Buna karşılık Ar barniyyat.a. sınır. +zen borç [İMüh. İng border (kenarlık. salma. güherçile < Ar baraqa parladı. [LO xix] her türlü sebze yemeği ~ Fa bürâhl kesilmiş hamur parçaları ve sebze ve etle yapılan bir yemek. DK xiii] ~ Sogd pürç ödünç alınan veya verilen para < Sogd *partu-ç "borç veriş" = EFa partu. ) * Erm bard (borç) biçimi Eski Farsçadan alınmıştır. borazan boru veya boru çalan kişi Fa zan çalan " boru. kıyı ~ Ger *bordhaz a. kimyacı < OLat borax " boraks bora [Çağ xv] borağan kısa yağmur veya kar fırtınası.

tekne ~ HAvr *bhoid. +istan bot1 [ xx/a] ~ Fr botte kalın ve kaba ayakkabı. serbest. gemi ~ Ger *boitaz kano.a.a. * Aslı Bruges kentinde van der Burse konağında işleyen kumaş borsası anlamında iken kullanımda Fr bourse (para kesesi) kelimesinden etkilenmiştir.[xv+ Çağ] kabarmak. < OFa büy/böy güzel koku " bu2.bükmek. gevşek. borsa [ 187+] ~ İt borsa 15.a.] 1. külah [Yus xiv] bürnus ~ Ar burnüs/burnus külahlı bornoz cübbe ~ Lat birrus a. Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı. Tü bur. Men xv] böğrülce her çeşit fasulye < Tü [ viii] boş hür. bitki bilimi ~ EYun botanikós < EYun botâne ot.). Buna karşılık Türk hakanı Buğra Han tarafından veya onun adı ile adlandırıldığına ilişkin rivayet ihtiyatla karşılanmalıdır. börtü böcek şişmek boru borazan börülce Tü ikil < Tü bürt-/bört. Türkiye'de ilk borsa 1871'de açılmıştır.a. azat etmek. sembuse < Fa büra/buğra Acem yahnisi ~? Tü * Farsça sözcüğün bir Türk dilinden alıntı olması güçlü ihtimaldir. kıvırmak " bur[Amr. [Kıp xiv] dolu karşıtı boşa[mak boş bostan Tü [ viii] boşu. Yus xiv] börek/börük ~ Fa burak [küç. ısırmak botanik [ xx/a] ~ Fr botanique bitkilere ilişkin. börk Tü [Kaş xi] börk başlık. böğür "böğür ü böbrek * Şeklinden ötürü. sandal. özellikle çiçek bahçesi ~ OFa böyistân a. 2. Yak börüök (a. [Uy viii+] boşa[CodC xiii] büstan < Tü boş " ~ Fa büstân/büyistân bahçe.serbest bırakmak. üçgen böreği. postal ~ ? bot2 [ xx/b] ~ İng boat tekne. boş Tü <T ü <T [Uy viii+] burğu/borğuy boynuz şeklinde üfleme çalgısı. hamur ve etle yapılan bir yiyecek. * Latince sözcüğün kökeni belirsizdir. Karş.yontmak.börek [İdr.< HAvr *bheid. yy'da Felemenkli tüccar ailesi / Fr bourse menkul değer çarşısı < öz van der Burse a. kendinden yetişen bitki . salınmış.

boya. dikey uzunluk [Uy viii+] boduğ yakı. Tü boya[mak Tü [ xi] bo5u. kaynamak < Lat bulla yuvarlak nesne. rulo ~ HAvr *beuşiş. böyle <Tü [TS.Tü bay zengin " bayındır [EvÇxvii] ~Rus boyar Rusya'da büyük toprak sahibi * Rusça sözcük 15. yy'dan önce Tatarcadan alınmıştır. boy1 [ viii] bo5 aşiret. aşiret. duruş.boyamak boyar . [Kıp xiv] boyağ < Tü bo5u-" boya[Uy viii+] bodı-/bodu. kavim * Boy2 (duruş. boykot [passim 1908] boykotaj ~ İng boycott bir mal veya hizmeti satın almamak suretiyle yapılan direniş eylemi < öz J. boyun/boynTü [Uy viii+] boyın/boyun baş ile gövde arasındaki eklem < Tü bo5ı. * İnisyal b/m için bak. endam) sözcüğüyle ilişkisi muğlaktır. ilaç firması ~ İng botulinum toxin & YLat botulinum botulizme yol açan bakteri ^ 1895 Emile Van Ermengem. iki şeyi eklemek. sıvamak. Karş. Amer. yapıştırmak. kına. Alm. ulus).a. Cunningham Boycott İrlanda Toprak Birliğinin direniş eylemine hedef olan İrlandalı toprak sahibi (1832-1897) * Türkçede ilk kez Ekim 1908'de Avusturya-Macaristan ürünlerine karşı ilan edilen boykotaj münasebetiyle yaygınlık kazanmıştır. Kıpxiv] <Tü öyle "bu1. tabip < Lat botulus sosis ) + İng toxin zehir * Yüz estetiği alanında kullanımı 2002 yılından itibaren yaygınlaşmıştır. katmak " boya- boyunduruk . eklemek. biyolog (< YLat botulismus şarküteri ürünlerinin bozulmasına yol açan bir bakteri enfeksiyonu ^ 1870 Justinus Kerner. Alm. Ar qawm (1.botoks [Hürr2001] ~ marka Botox botulinum toxin-A maddesinin ticari adı ^ 1989 Allergan. boy2 boya Tü Tü [Uy viii+] bo5 duruş. endam. ben2. 2. ulus. öyle boyler [ xx/c] ~ İng boiler kaynama kazanı < İng to boil kaynamak ~ OLat bullire "kabarcıklanmak". kabarcık. çivit.[viii+ Uy] bağlamak. iki şeyi eklemek " boya- Tü [Uy viii+] boyunturuk çift hayvanlarına takılan bağlaç < Tü bo5un. top. katmak.[viii+ Uy] bağlamak. yuvarlak boynuz Tü [Uyviii+jmünüz/müynuza.[viii+ Uy] bağlanmak < Tü bo5u.bağlamak.

hamak İt [LO xix] alkış sözü.a.yanmak " term(o)+ briç biritch a.) Türkçeden alınmış olabilir. Arn more (a. +sefal branç [198+] ~ İng brunch öğle yemeği ile birleştirilen büyük kahvaltı & İng breakfast kahvaltı + İng lunch öğle yemeği branda brandire kılıç çekmek. boz benekli) boz[mak Tü Tü [ viii] boz alaca.a. karışık renkli (= Moğ börte/börtü alaca.] ~ ? [Bah 1924] biriç ~ İng bridge2 bir kâğıt oyunu < İng .* Orijinal biçim *bo5unturuk olmalıdır.a. brendi [ xx/b] ~ İng brandy şarabın damıtılmasıyla elde edilen içki ~ Hol brandewijn yakılmış şarap < Hol branden yakmak < Ger *brandaz ateş < Ger *brennan yanmak ~ HAvr *gwher-/*gw^hr. brahman [Bah1924] ~Hind brahmán Hindistan'da alimler sınıfına mensup kimse ~ Sans brahmán rahip < Sans bráhma Hindu inancında evrenin ruhu. boyut YT [Geom 193+] buut < T ü boy2" boy2 * Ar bucd > Tü buut sözcüğünden esinlendiği açıktır. Karş.) + EYun kéfalos kafa " brifing. aferin [DK xiv] bre/mere/more hitap ünlemi * Çeşitli Balkan dillerinde kullanılan benzer ünlemlerle etimolojik ilişki olasılığı zayıftır. açmak branş bravo korkusuz bre ünl [ xx/b] ~ Fr branche dal. iugulum (boğaz). [Or.a. meslek dalı ~ OLat branca dal ~ İt bravo cesur. Karş. gözüpek.a. mutlak varlık brakisefal [ xx/b] ~ Fr brachycéphale kısa kafalı & EYun bra%ys kısa (~ HAvr *mregh-u.). tahrip etmek boza Tü? [Kaş xi] bu^sı/bu^sum pişmiş buğdaydan yapılan bir bulamaç.yıkmak. Boyun (= baş ile gövde arasındaki eklem) sözcüğüyle kökdeş olduğu halde ondan türetilemez. TS xv xiv] boza * Fa boza/bursum (a. darıdan yapılan ekşi içki. [Kıp. Yun bré/moré. [LO xix] ~ İt branda asker yatağı. Uy viii] boz-/buz. Lat iugum (boyunduruk). belirsiz renkli.[esk.

kitabın ciltlemek amacıyla dikmek " broş brötel brettil dizgin ~ Ger *breghd* Karş. Balard.İt broccato kabartmalı < İt broccare kabarmak [esk. süs iğnesi < Fr brocher broşür [ xx/a] ~ Fr brochure ciltlenmeden dikilmiş birkaç sayfadan oluşan kitapçık < Fr brocher saplamak.a. J.* İng bridge1 (köprü) sözcüğüyle ilişkisi ses benzerliğinden ibarettir. tuğla < Ger *brekan kırmak ~ HAvr *bhreg.].] tuğlacık < Fr brique tuğla ~ Hol bricke kırık. parlatıcı saç veya sakal yağı < Fr brillant parlak. gürültü bronş [Bah 1924] bronşit ~ Fr bronche nefes borusunun ana dalları ~ EYun brön%os yutak veya nefes borusu ~ HAvr *gwrs. İng bridle (dizgin). parıldayan < Fr briller parlamak ~ İt brillare a.a. kısa. kimyacı (1802-1876) < EYun brómos pis koku. süslemek ~ Frk *brozdon brokar [ xx/b] . kısa not.] ~ Fr broderie tığla işleme.a. yy'da İstanbul'da yaşayan İngilizler arasında ortaya çıkan oyunun adının Türkçe bir-üç'ten geldiği ciddi olarak savunulmuştur. kırma. görev yazısı ~ Fr bref 1. " fragman briyantin [ARasim 1897-99] ~Frbrillantine1.< HAvr *gwers-4 yutmak bronz pirinç [xiii] ~ Fa birinc " pirinç2 broş saplamak [Bah 1924] [LO xix] ~ Fr bronze tunç ~ İt bronzo tunç veya ~ Fr broche şiş. mektup ~ Lat brevis kısa ~ HAvr *mreghu. 19. şiş veya çuvaldızla dikmek. briket [Bah 1924] kömür tozundan yapılan tuğla şeklinde kömür kütlesi ~ Fr briquette [küç. bröve [ xx/a] < Fr bref kısa yazı. brifing [ xx/b] ~ İng briefing kısa bilgilendirme konuşması < İng brief resmi mektup. mektup. belge " brifing ~ Fr brevet imtiyaz veya ödül içeren resmi belge [ xx/b] ~ Fr bretelle at dizgini. pantolon askısı ~ EAlm . Fr. " berilyum broderi [ xx/b] broder tığla işlemek.a.çok parlak bir tür ipek [esk. şişik " brokar brom [LO xix] ~ Fr brome kimyada bir element ^ A. * Aynı HAvr kökten Yunanca bra%ys (kısa).a. 2. 2. nakış < Fr ~ Fr brocart kabartma işlemeli ipek kumaş brokoli [ xx/c] ~ İng broccoli karnabahara benzer bir sebze < İt broccolo tomurcuk < İt brocco kabarık.

~ Ar budala' [#bdl çoğ. salak. kaba. buhar. ırgat buda[mak Tü [Uyviii+]butı-/buta-a. makina. kesit < Tü bıç.a. sufi hiyerarşisinde bir rütbe < Ar badîl abdal" [Bah 1924] ~ Fr Bouddhisme Buda dini < Sans Tü [Uy viii+] butık dal budala [Men xvii] aptal. manivela " bocala-. 2.] < Tü bo51 boy " boy1 ~ Tü bu5un [viii] aşiretler konfederasyonu * ETü bu5un biçiminin Türkiye Türkçesinde eşdeğerinin *buyun veya *boyun olması gerekir. pişmemiş. [ARasim 1897-99] yiyecek ve meşrubat ~ Fr buffet 1. çiğ. bu2 parfüm (= Ave bao5a.a. bücür [LO xix] kısa boylu ~ ? " bodur bucurgat [ xvi] bocurgat yelken ipi manivelası. işlenmemiş ~ Lat brutus ağır. 2. kavim [çoğ. -d.) * Tü bu (buğu. işçi. meczup abdal Budizm Buddha " put budun YT [TarD 193+] millet. büfe satılan tezgâh [ 188+] bir tür dolap. 2. dervişler arasında seçkin bir zümre. kaba. ~ EYun ~ İng booby trap "aptal tuzağı". budak < Tü butı-" buda[TS xiv] abdallar.brülör [ xx/b] ~ Fr bruleur ateşleme aygıtı < Fr brûler yakmak brüt [Bah 1924] ~ Fr brut 1. ördek bucak Tü [ xi] buçğak köşe. aptal ~ HAvr *gwru-to. buat pyksís.a. kesim. bubi [tuzağı [ML xx/c] ~ Fr boîte kutu ~ OLat buxida a. yelken çekme halatı + Yun ergâtes 1. yarım * İnisyal b. üzerinde yiyecek ve içeceklerin sergilendiği masa.etkisiyle ı > u dönüşümü tipiktir. [EvÇ xvii] boci ergat & İt poggia 1." biç< Tü bıç-/buç-" biç-buçuk Tü [ xi] bıçuk kesilmiş olan şey.] abdallar. bir . Mezid xv] ~ Fa/OFa büy/böy güzel koku. [ML xx/c] başka bir nesne süsü verilmiş patlayıcı düzenek < İng booby aptal. (gemi) yelaltı. 2. hantal. amele. a. koku) ile benzerliği tesadüf olmalıdır.a.a.< HAvr *gwers-2 ağır " bar(o)+ bu1 Tü [ viii] bu işaret sıfatı [Ömer b.

] tütsü " ~ Fa basurdan tütsü kâsesi & Ar buhurdan [Ali xvi] baxür tütsü + Fa -dânl kap.a. boğmak < Tü *bo-/*bu. yemek kokusu gibi buharlı koku. nöbet ~? EYun * Klasik Arap kaynaklarına göre Yunanca bir tıp terimi olmasına karşılık. buğz baġuDa nefret etti buhar tüttü. koruluk. Becaya bük Tü [ xi] bük sık çalılık. Karş. daratlmak.< Tü bük-" bükbuğu Tü < Tü *bügrüg < Tü [ xi] bü buhar. şoke etti. çerez ve meşrubat dükkânı [xx] ~ ? buffalo [ML xx/c] ~ İng buffalo bir tür yaban sığırı ~ İt bufalo a. ~ Lat bübalus a. nefret < Ar ~ Ar bu%âr [#b^r] buhar.a. Yunanca kökeni tesbit edilememiştir. iftira attı buhur buhar [Yus xiv] [İrşad. burulmuş *büg(ü)r. bu2. buğu < Ar ba%ara ~ Ar buHrân [#bHr msd. buğu çıkardı [Aş xiv] [Ferec xv] ~ Ar buġD [#bġD msd. Kıp xiv] buğ * Fa buy (güzel koku. 3.] iftira < Ar ~ Ar baxür [#b%r msd. KGunya xiv] ~ Ar bühtan [#bht msd. parfüm) ile benzerliği tesadüf olmalıdır. tutan " buhur.burmak. ( = M o ğ b u d a g a n h e r türlü tahıl. +dan1 buji [ xx/b] ~ Fr bougie 1. bir çeşit balmumu [esk.] kin.tür yemek odası dolabı. benzinli motorlarda buji < öz Bougie Cezayir'de eskiden balmumu ihraç eden bir liman. < Tü *bü-sıkmak " boğ< Tü bukağı Tü [Uy viii+] bokağı köstek. ~ EYun boúbalos a.a. bühtan bahata şaşırttı. < EYun boús inek. hayvanların ayağına vurulan ket *boka-/*buka. kıvırmak < Tü *bo-/*bü. kriz.sıkmak " boğ- . Mezid xv] hastalığın dönüm noktası.sıkmak.] buhran [Ömer b. [Kıp xiv] bök sıkıştırmak " boğbük[mek Tü [Uy viii+] bük. sığır " bütan buğday hububat) Tü [Uyviii+]buğdaya. mum. 2. büğrü Tü [Uy viii+] büğrü bükülmüş.sıkmak. tren istasyonlarında yiyecek satılan yer [xix].a.]. [TS xiv.

(karışmak). lüle Fr boucle toka ~ Lat buccula [küç. aş bülbül [CodC xiii] bir kuş. çiçek aroması.] ötücü * Arapça sözcük aynı zamanda "ibriğin (bl bl sesi çıkaran) ağzı" anlamına gelir.] küçük çiçek ~ Fr bouclé tokalı.bukalemun [ xiv] ~ Ar bu qalamun "kalemun babası". halkalı < [Bah 1924] saç kıvrımı.çalılık. bukalemun (& EYun %amai yere ya da toprağa yakınlık bildiren. 2. ağır dayak atma. bulamaç <Tü [Kıp xiv] bulamaç/bulğamaç çorba. (A)bü bileşeni Arapça hayvan isimlerinde tipiktir. buldog İng bull boğa + İng dog köpek [KT xix] ~ İng bulldog bir köpek cinsi & buldozer/dozer [ xx/b] ~ İng bulldozer bir tür ağır iş makinası # 1930 ABD < İng bull dose "boğa dozu". kargaşa . tatminsiz açlık & EYun boûs sığır + EYun limós açlık " biftek . Tü bulğak (karışıklık. doz bulgu YT [CepK 1935] vicdan. İng chamaeleon. [ viii] bulğa. leopar * Yunanca sözcük muhtemelen Akad neşa qaqqari ("yer aslanı".a. luscinia < Ar balbala "blbl" sesi çıkardı ~ Ar bulbul [#blbl onom. bukalemun) çevirisidir. karışık aş & Tü bula-/bulğa. toprak + EYun leön aslan)" ebu.] miğferin çene kayışı < Lat bucca ağız " bijon bul[mak bula[mak Tü Tü [ viii] bul.] çalılık < EFr bosc orman ~ Ger ~ HAvr *busk. [Fel 194+] keşif [Kıp xiv] burġul/burġun < Tü bul-" bul~ Fa barġul/burġul bulgur kaba öğütülmüş buğday bulimi [ xx/c] ~ İng boulimia aşırı yeme hastalığı < EYun boulimía "sığır açlığı". özellikle ABD Güney eyaletlerinde 1876 başkanlık seçimi sırasında zenci seçmenlere uygulanan şiddet yöntemlerine verilen ad " buldog. karıştırmak * Karş.viii+ Uy).a. 3. çalı yumağı.karmak. buke [ xx/b] ~ Fr bouquet 1. çiçek demeti. şarap aroması ~ EFr bosquet [küç. bir tür sürüngen & Ar bü baba + EYun %amaileön "bodur aslan". burbal. Fr caméléon biçimleri Yunancadan alınmıştır.+ Tü aş " bula-. orman buket [ARasim 1897-99] demeti < Fr bouquet çiçek demeti" buke bukle ~ Fr bouquette [küç.

özellikle bedenin yapısı < Ar bana inşa etti" bina bur[mak Tü sıkmak " boğ-Arbunyân[#bnymsd.sıkılmak < * Bunal.çok ihtiyarlamak Tü *bu. istihkâm. yapı (~ HAvr *werg. şaşırmak. iş yapmak ) " balya. bildiri ~ İt bulletino [küç. olgunlaştı. sıkıntı. büzmek < Tü *bu-/*bü- . bulvar [NKemal 1872] geniş cadde ~ Fr boulevard 1.canı sıkılmak < Tü bun [Or viii] keder.sıkmak " boğ- [Uy viii+] muna. ~ Ar bunyat [#bny msd. ulaştı. ferman " boyler * Fransızca sözcük ilk kez Napoleon'un 1799 İtalya seferinden halkı bilgilendirmek amacıyla gönderilen bildiriler için kullanılmıştır.fiili Türkiye Türkçesinde özel anlam kazanmıştır.Fa mübâr kalın bağırsak. 2.] < OLat bulla 1. kederlenmek.]yapı. bumbar [LO xix] mumbar/bumbar sucuk doldurdukları bağırsak . 2. kıvırmak.bülten [ xx/b] ~ Fr bulletin kısa rapor.] [Kaş xi] bur-/bür. tomruk [mod. (bilgi veya söz) yerine vardı. sıkıntı. tomurmak ) + Alm werk iş. bunal[mak ıztırap " buna<Tü [Aş xiv] bunal. vardı. sur & EAlm bol kütük. yuvarlak şey. (birini) etkiledi bulut Tü [Uyviii+]bulıta. dert.çalışmak. [Men xvii] < Tü bun/mun [Or viii] keder. cinsel olgunluk yaşına erdi. 2. kabarmak.a.bükmek. mühür mumuyla yapılan damga. bünye < Ar bana yaptı. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde ~ Alm bollwerk dikme kütüklerden yapılan koruma duvarı. 18. büluğ [Ferecxv] ~ Ar bulûğ [#blġmsd. strüktür. Bombay'de Bengal'li göçmen işçilerin kulübelerine verilen ad < öz Bengal Hindistan'da bir ülke bünyan [Menxvii] yapım.edilgen biçimi eski anlamını korurken buna. erg * İng bulwark (istihkâm) Almancadan alınmıştır. İnisyal b/m dönüşümü için karş. mühürlü belge. bina etti" bina bünye [Men xvii] biny e/bünye yapı. ıztırap < Tü *bun.sıkıntı duymak. bungalov [MLxx/c] ~ İng bungalow hafif yazlık ev~ bangalo 1. ben2. kalın bağırsaktan yapılan sucuk ~ İng boomerang Avustralya bumerang [ML xx/c] yerlilerine özgü helezoni kesimli çubuk ~ Avustral buna[mak Tü buna. bohle] (< HAvr *bhel-2 şişmek.] ulaşma. varma < Ar balaġa erdi. Bengalli. boy pos. şehir suru.

bürokrasi [Bah 1924] ~ Fr bureaucratie devlet memurları iktidarı ^ Vincent de Gournay.biçimleri eş anlamlı olup. bük-. bürünçek (örtü) Türkçeden alıntı olmalıdır. iktisatçı (1712-59) & Fr bureau devlet dairesi + Fr -cratie iktidar " büro.yüksek yer. orta sınıf mensubu < Fr bourg kale. buram <Tü güzel koku ifade eden bir söz tütmek. hisar. 2.örtünmek. burk-.yüksek yer. ~ EYun pyrgos kule. kese bürü[mek Tü [ xi] bürün.(örtmek). sarmak [ xvi] burka-/burğa. fırça veya kadife gibi tüylü yün kumaş * İkincil anlamı 1690 dolayında Fransa'da ortaya çıkmıştır. < Tü *bur(ı)şak < Tü bur-" bur- <Tü [T S xvi xvi] burca burca güzel koku ifade eden bir söz < Tü bur. boğbura <Tü [xiv] işaret zarfı <Tü bu işaret sıfatı" bu1.şiddetle burmak. burç " burç burhan ~ Ar burhan [#brhn/#brh] kanıt. özellikle devlet dairesi < EFr bure çuha. Karş. tümü "sıkmak" anlamına gelen *bo-/*bu. yazıhane. kule. hisar ~ HAvr *bhrgh. kale " burç burk[mak <Tü < Tü bur. 2. buharı tütmek < Tü bu buhar " buğu [EvÇ. ofis. üstü çuha kaplı yazı masası.köküyle alakalıdır. Fr. +krasi burs [ xx/b] ~ Fr bourse 1. . koku burç [Kut.* Tü bur-. hisar. sarınmak. zodyak üzerindeki 12 yıldız kümesinin her biri ~ Aram burgâ a." bur* Pekiştirici -k. bir çırak veya öğrenciye hibe edilen para < OLat bursa para kesesi ~ EYun byrsa deri. bükmek Moğ bürü.korumak burçak Tü vicia sativa.kokmak.a. delil burjuva [ 188+] ~ Fr bourgeois şehirli.+re < Tü bur-[viii+ Uy] kokmak. [TS xiii xiii] büri-örtmek. fiğ burcu [Uy viii+] burçak bezelyegillerden yay şeklinde tendrilleri olan bitki. büro [Bah 1924] ~ Fr bureau 1. para kesesi. Aş xi] ~ Ar burc 1.ekiyle. 2. keçe ~ Lat burra keçe. Men xvii] purgaz/burguz [ xiv] ~ Yun/EYun burgaz pyrgos savunma kulesi. surla çevrili kent ~ Ger *burgs ~ HAvr *bhrgh. hisar < HAvr *bhergh. büz. buğusu yükselmek < Tü bu buğu.

dağarcık. < Tü bürün-"bürü<Tübür-kokmak. yok hükmünde olma < Ar baTala geçersiz kaldı. mezar. İncil < Aram #bsr ilan etme.buruşmak. büzüşmek < Tü bur-/bür. f. 2. mağaza ~ OLat *apotica ~ EYun apotheke mağaza.burmak.]. özellikle İngiltere Hazine Bakanının yıllık hazine hesabını Parlamentoya sunarken kullandığı çanta [esk.bürümcük burun/burnkoku " buğu buruş[mak bükmek " burbüryan bus etm. ölen kişinin küllerinin konulduğu insan başı şeklinde vazo büstiyer üst kısmı " büst but Tü [ xx/c] ~ Fr bustier göğüslük < Fr buste gövdenin [Uy viii+] büt bacak. öpmek buse Tü Tü [ xi] bürünçük kadın giysisi.a. Tü [ xi] *burış-/bürüş. tütmek < Tü bü buhar. evrak veya para kesesi. iptal edildi.a.a. butik [ xx/b] küçük dükkân ~ Fr boutique her çeşit dükkân. tez2 butlan [Menxvii] ~ Ar buTlân[#bTlmsd] geçersiz olma. bitmiş ~ Fr bouton her çeşit < Tü büt. müjde ~ Aram bîssrâ 1. » " biryan ~ Fa büs öpüş. lor veya peynir " biftek bütçe [KT xix] büdce ~ Fr budget gelir ve giderleri gösteren çizelge ~ İng budget 1. ~ Lat bustum 1.koymak " apo+.a. örtü [Uyviii+]burın/buruna. [DK xv] bud bütan [ xx/b] ~ Fr butane kimyasal bir bileşik < Fr acide butyrique bütirik asit. çıkın < Lat bulga torba. depo & EYun apó + EYun theke ambar. a. the.a.] iyi haber. 2. 2. ölü yakılan yer. inek (~ HAvr *gwou. ) + EYun tyros kaymak.a. saklama yeri < EYun tithemi. hükümet bütçesi. öpücük < Fa büsîdan ~ Fa büsa öpücük < Fa büsidan öpmek büşra ~ Ar buşrâ' [#bşr sf..bitmek " bit- . gelir-gider çizelgesi ~ EFr bouget [küç.] kese.a. kakmak ~ Ger *buttan bütün Tü [ xi] bütün tam. yok hükmünde idi buton [ xx/b] kumanda düğmesi düğme < EFr boter/bouter sokmak. müjdeleme büst [Sabah 1907] ~Fr buste insan gövdesinin üst kısmını temsil eden heykel ~ İt busto a. bozulmuş tereyağında bulunan bir asit < EYun boutyron tereyağı & EYun boús sığır. bohça ~ HAvr *bhelgh.

bilge .a. bilgin. [Arg. a. Fa buzak (küçük erkek keçi). Men xvi] büğü Tü [Uyviii+]bedü-a. boy < Ar bacuda uzak idi.a. [ viii] bedük a. sıkmak. [CodC xiii] büğü a. büyücü.] uzaklık. büyü büyü[mek büyük buyur[mak büyüteç buz büz büz[mek Tü [ xx/b] <Tü Tü Tü YT Tü [Uy viii+] buyruk emir ~ Ar bucd[#bcdmsd. < Tü be5ü-" büyü- [Oğ xi] buyur. . bükmek " boğ(=Moğ bıragu iki yaşında buzağı Tü sığır yavrusu ) " boğa [Uyviii+]bozağu/buzağua." buyur- [Or viii] bögü sihirbaz.a.burmak. * İran dilleriyle paralellikler ilgi çekicidir..[xi] donmak ~ Fr buse künk ~ Hol buyse [İMüh xiii] büz< Tü *bü. < Tü büyüt-" büyü- < Tü bu5.emretmek [CepK 1935] pertavsız [Uy viii+] buz a. < Tü buyur.buut [Menxvii]bucd mesafe. Karş. buze (teke) < OFa büz (keçi) < HAvr *bhugo-s (çeşitli hayvanların erkeği). uzaklaştı. uzadı buyruk büyü Tü sihir. a. büzük <Tü [Kıp xiv] makat < Tü büzmek" büz- buzuki [ 196+] ~ Yun bouzoúki Yunan meyhane müziğinde bir çalgı ~ Tü bozuk Türk müziğinde bağlamadan büyük dokuz telli saz < Tü boz-" bozbuzul YT [TDK 1944] dağlarda oluşan buz yığını (Fr glacier karşılığı) < Tü buz " buz -ul ekinin işlevi açık değildir.

bedava ~ Ar caba' [#cby] bir tür vergi < Ar caba [msd. yy'dan itibaren kaydedilen EErm ç'apuk (hızlı. [Men xvii] karşılıksız verilen şey. para alma.] gürültü yapmak. cabbar [DK xiv] ~ Ar cabbâr [#cbr im. eller ve kollarla girişmek. çok konuşmak .ekiyle. çaçaron [LO xix] ~ Ven ciaciarón [İt ciacchierone] çok konuşan kocakarı < Ven ciaciaràr [onom. a. < Tü çapmak çarpmak. toplama çaba YT [CepK 1935] gayret < Tü çabalamak " çabala- * Dil Devrimi döneminde çabalamak fiilinden yanlış bölünme yoluyla elde edilmiş isimdir. dört nala gitmek)" çarp* Türkçe sözcüğün Farsçadan alındığı muhakkaktır. Allahın sıfatlarından biri < Ar cabara güç kullandı" cebir çabuk [Ferec xv] çâbük ~ Fa çâbuk/çabuk hızlı. cibâyat] vergi aldı ~ Aram #gby tahsil etme. çırpmak " çarp* Sürekli ve zayıf eylem belirten -ele. çevik (~? Tü *çapuk a. Ancak bu halde 5.caba [Kan xv] toprak sahibi olmayanlardan alınan bir tür vergi. angarya. Buna karşılık Farsça biçimin nihai olarak Türkçeye dayandığı da ileri sürülmüştür. [EvÇ xvii] çabalaklanmak < Tü çapmak çarpmak.] kudret sahibi. [Çağ xv] çapalamak çırpınmak. çevik) biçimini açıklamak zordur. çabala[mak <Tü [T S xv] çabalamak .

(seslenmek. nida. gürültü .[xi] seslenmek. İMüh. taş sesi. [EvÇ xvii] zaman (Doğu Anadolu ve ~ Moğ çağ zaman.cacık peynire verilen bir ad cadaloz cadı [EvÇ xvii] cacı% yemeğe katılan bir ot. insan sesi. Karş.] 1. bağırmak . yy'da Doğu Anadolu ve Azerbaycan'a özgü bir sözcüktür. paçoz. cadde [Men xvii] ana yol ~ Ar câddat [#cdd2 fa. zırtapoz. f. yar. şaşkaloz. şakırtı" olmak üzere iki ayrı anlam alanına sahiptir.Fa çaġala ham meyve çağla[mak <onom çarpma sesi. cin ) çadır [Kaş.cadı. ana yol < Ar cadda kesti " ciddi cadı [Aş xiv] cadu ~ Fa câdü a.] [T S xv] çağala badem kabuğuyla yenen ham badem . İkinci anlam grubunun türevleri çakmaddesi altında gösterilmiştir. devir. Karş. çarpma sesi. (= Ave yâtu. Onomatope özellikleri gösteren bu kök "1. Her iki biçimin zayıf derecesi çığ-/çığır. tente. nida" ve "2. şakırtı" çak[T S xvi] (akarsu) köpürerek akmak < Tü çak/çağ [onom. a. mil (= [CodC xiii] zaman. hayvanların açtığı patika. çağla . çağanoz yengeç ~? ç ağ d aş YT [Men xvii] çağanos [ Ce pK 1 93 5] m ua s ır [T S xiii] çağır~ Yun tsaganós bir tür < T ü ça ğ" ç ağ < Tü *çağ-/*çaw. çadır (= Sans çhâttra şemsiye.xi-xviii). nal sesi. İdr xi] çatır. kendinden yetişen her tür nebat [LO xix] cadıya benzer kadın < Tü cadı" * Özellikle kadınlara ilişkin olumsuz sıfatlar yapan -(al)oz ekinin kaynağı açık değildir.xiv). a. büyücü = Sans yâtü büyücü. ~ OFa câdüg a. a. ün. bağırmak. tente. CodC. gölgelik. su sesi. bir hükümdarın yönetim süresi * Evliya Çelebi'ye göre 17.) çağ Azerbaycan lehçesi) ~ Erm caġ demirden yapılmış şiş. 2. Tü çaw/çoğ (insan sesi.örtmek cağ [kebabı Gürc cali a. çağır[mak Tü haykırmak. kartaloz. [ xix] Van'da otlu ~ Fa jâj çeşitli yemeklik yabani otlara verilen ad. ünlemek " +kir- * Karş. Tü çağıla. gölgelik < Sans çhadati örtmek) ~ HAvr *sked. bir tür kötü ruh. yelloz. şıkırdamak . yolun orta veya ana bölümü.şeklindedir. [DK xiv] çadır ~ Fa/OFa çâdar/çâdur her tür örtü. akarsu yatağı.xi) ve çağla-(şakırdamak.

[BK xviii] çağlağan < Tü çağla-" çağla- * -ğan müstakil bir ek midir.a.a. caka [LG188+] kurum.a. Karş. (a. alaca" olmalıdır. çat-köklerinin her biri "çat sesi çıkarmak. • Moğ çoğur (alaca. çel-. Fa çaqu.çağlayan <Tü [TS xvi] çağlan . çet-) ve -ı. Ar zurraq (çakır doğan) = azraq (mavi).'çat' sesi çıkaracak surette vurmak. çakırkeyf karışık renkli + Tü keyif" çakır. kazık çakmak.). şakırtı) çıkarmak * Çak. • Çak-. [Kaş xi] çağrı doğana benzer yırtıcı kuş. benekli) Türkçeden alıntı olmalıdır. Hepsinin ç.) * Avrupa dillerine Türkçe veya Farsçadan geçmiştir. gösteriş (argo) ~ ? ~ çakal [Kıp xiv] şağal/çağal/şakal. çap-/çarp-. keyif [LO 187+] biraz sarhoş & Tü çakır alaca. Alıntı yönü açık değildir.a. Moğ çak?u (a. akarsu sesi. association [CodC xiii] < Tü çağr-ış-mak" çağır- ~ Ar câhil [#chl fa.). işlem). çaker çakı <Tü [Mercimek xv] ~ Fa çakar kul. çekiçle vurmak. çıl-. Sözcüğün nihai anlamı "çalık. hizmetkâr Tü çak-" çak- [LO xix] çakı açılıp kapatılabilen bıçak * Karş.] geçerli. [Men xvii] çakıl taşı < Tü çağıl/çakıl [onom. çakıl <onom [ xvi] çağıl küçük taş parçası. [KGunya xiv] çakal Fa/OFa şağâl köpekgillerden yırtıcı bir hayvan (= Sans srigâla/srikâla a. İng jackal.sesi etkisiyle sesli incelmesine uğramış varyant biçimleri (çek-. [Kıp. çivi çakmak < Tü *çağ-/*çaw-[onom. nal sesi. çep-. geçki < Ar caza geçti" cevaz çak[mak Tü [Uy viii+] çak. çıt-/çit-) mevcuttur.) Türkçe veya Moğolcadan alınmıştır. Çağ çakan (balta).kökü pekiştirme ve sertlik bildiren -k. Fr chacal. çakmaktaşı çakmak. TS xiv] çakır her iki anlamda " çak* Karş. bende. caiz [Aş xiv] usul. -rj < -nğ ekinin metatezi midir? çağrışım cahil bilmedi" cehalet YT [Fel 194+] tedai. çal-. . vurmak" anlamına gelir ve paralel anlam genişlemelerine sahiptir.sesiyle oluşturulmuş zayıf derecesi (çığ-/çık-.] çarpma ve vurma sesi (taş sesi.ekiyle türetilmiştir.] şakırtı ve şıkırtı sesi " çak- çakır Tü [Kaş xi] çakır alaca veya gri-mavi göz rengi.] bilmeyen < Ar cahila ~ Ar câ'iz [#cwz fa. çarpmak. çıp-. Hind çaku (a. geçen (para.

alacalı hale getirmek.] çarpma ve vurma sesi çıkarmak.] celbeden. çal[mak Tü [Uy viii+] çal. [Ali xvi] çakşır . vuruş. 3. kakmak. bıçak vurmak. yağmalamak. çalak [Kıp xiv] ~ Fa çâlâk eline ayağına çabuk. çark.(vurmak. insan bedenindeki 6 mistik halkadan her biri ~ HAvr *kwekw^lo-s tekerlek " çark çakşır [TS xv] çâğşîr/çâğşir baldırdan bağlanan erkek şalvarı. [DK xiv] talan etmek. bir şeyin çatlakları veya ek yerleri açılmak. darbe. çömlekçi çarkı. Ar mid?rab (çalgı. boy pos < Tü çal. çalı <Tü hale getirmek " çal[TS xiv] çalu bodur yaban bitkisi < Tü çal. çelik2 (kesik dal parçası). çağıran" çalış[mak Tü [Kaş xi] çalış. Kıp xiv] saz çalmak. alacalı hale getirmek " çalçalım calip celp <Tü < Tü çal- [DK.vurmak. gösteriş.) Ayrıca çalı çırpı. ayakla vurmak. 2. [T S xiv. dörtnala gitmek < Tü *çağ-/*çaw-[onom. atik. Farsça biçimin Türkçe kökenli olduğu açıktır. alacalı * Karş.a. çarpışmak. dört nala gitmek " çal* Türkçede her zaman Farsçadan alıntı olarak algılandığı ve o şekilde kullanıldığı halde. kesik. 2. Kırg çalğı (tırpan). 2. şakırdamak " çak* "Saz çalmak" anlamı Fa zadan (1.çarpmak.1. < Tü çal. TS xv] 1. Çağ çalağan (a. vuruşmak. endam.çakmak " çak- Tü [ xi] çakmak çakılınca kıvılcım çıkaran taş < Tü *çak-ınak < Tü çak-ın- çakra [Hürr1999] ~Sansçakrá1. çarpmak " çal- .vurmak " çal[Men xvii] ~ Ar câlib [#clb fa. yaralı.tekerlek.kesmek. a. şaklamak. güreşmek. [Men xvii] yüzünde çıban izi olan çarpmak. bıçak vurmak. mızrap) < d?arb (vurma).vurmak. döngü. bıçak vurmak. kesmek). çamur veya boya vurmak.Tü çalık [Kıp xiv] a.saz vurmak " çal- * Karş. vurmak. çalğıçı (ot biçen kimse) < çal. [LO xix] çaqşır/çaqşur ~? * Fa çaqşur muhtemelen Türkçeden alıntıdır. çalgı <Tü [Kan xvi] çalğu her çeşit müzik aleti < Tü çal. devre. [T S xv] gayret etmek. 2. çevik . kakmak. saz çalmak) çevirisi olmalıdır. çabalamak < Tü çal. tokuşmak. vurmak. Ayrıca karş. çalık <Tü [Zatî xvi] çarpık.

a. çarpmak " çalçalpara [LO ] çar pâre/çalpara kastanyet 1. haşarı. a. deli gibi öteye beriye hareket etmek < Tü çalık [T S xv-xviii] çok sıçrayan.yıkamak ) " camekân cambaz hilebaz. dört parçalı köçek zili. Ancak Ar şamc (mum. çamaşır [Arg xvi] 1. deli gibi oynak < Tü çalvurmak.sarsmak. yıkanmak üzere ayrılmış giysiler ~ Fa cama şüy giysi yıkayan. dört parça. cam [Yus xiv] kadeh. ~ Ar câmicat^ [#cmc fa.* Modern kullanımı "çarpışmak. [Tuh. 2. KGunya xiv] toplayan. soymak. kâse. topluluk insanları bir araya getiren şey veya olay " cem ~ Ar câmic [#cmc fa. çam Tü? [Kıp xiv] şam ağacı. sürahi (= Ave yama. kavga etmek" anlamından türemiştir. balmumu) sözcüğüyle birleştirilmesi mümkün değildir.a. f. giysi yıkayıcı. ŞİŞE. < OFa gâv inek. SIRÇA. bir araya getiren. Neş. [Men xvii] cameken/camekân a.) ~ * Özgün anlamı "kadeh. kadeh. [T S xv] çalkan-sıçrayıp oynayarak yürümek. fakat 20. [Mü xvi] camuz ~ Ar câmüs/câmüş manda. çalka[mak <Tü [T S xv] çalka. 2. Ancak Ar şamc (mum. sığır ~ HAvr *gwou.. Arg xv] ~ Fa cânbâz canlı hayvan ticareti yapan " can. [Çağ xv+] çam ağaç ~ Fa çar para ~? Tü *çâm * Türkçenin sadece Oğuz ve Kıpçak kollarına özgü bir kelime olması düşündürücüdür. kastanyet" çehar. [Men xvii] cam Fa/OFa cam bardak. [KT 1876] camla çevrili veya örtülü yer ~ Fa câmakan soyunma yeri. cem eden.a. akrobat [Kan xv] canlı hayvan tüccarı. cami [İrşad.a. çamaşırcı & Fa cama giysi + Fa şüy/şür yıkayan (< Fa şustan. Karş. şüy. soyunmak * Güncel anlamı cam kelimesinin etkisiyle sonradan türemiştir. su sığırı = Aram gamüş a. cuma mescidi" cem camia [ xx/a] toplum.] 1. balmumu) sözcüğüyle birleştirilmesi mümkün değildir. pare çam Tü? [Kıp xiv] şam ağacı. " biftek . bardak. giysilik & Fa cama giysi + Fa kandan çıkarmak.a. yy'a dek ayrı ad olarak değerlendirilmemiş ve sözlüklerde yer verilmemiştir. 2. [Çağ xv+] çam ağaç ~? Tü *çâm * Türkçenin sadece Oğuz ve Kıpçak kollarına özgü bir kelime olması düşündürücüdür. ~ OFa gâw meş a.] * Osmanlı Türkçesinde camie sözcüğünün dişil biçimi olarak kullanılmış. +baz camekân [Mercimek xv] hamamda giysi çıkarılan yer. itip kakmak.a. camız/camus [Env xv] camuş. bardak" iken 17. yy'dan sonra Türkçe sırça sözcüğünün yerini almıştır.

Tü *çoğmur dibe çöken şey. domuz canfes [Yus xiv] ~ Fa cânân [çoğ. ~ Fa cânwar canlı yaratık. ekime elverişli olmayan arazi ~ İng jungle tropik orman ~ Sans cangala çöl.biçiminden EYun zöio (yaşamak). a.a. çul) ile ilişkisi kurulamaz. ferahlık veren & Fa can + Fa fizâ/fizây artıran. HAvr *gwi-g. yy sonuna dek rastlanmaz. büyüten. şiirde "sevgili" [CodC xiii] . Gael beatha (can. tortu < Tü *çö/*çoğ- [Uy viii+] çan 1. vigor (canlı ve güçlü olmak).yaşamak = Ave cyâiti/cvâiti a.Fa can fızâ cana can katan.] yan. cangıl [ xx/b] çorak yer.* Anadolu ağızlarındaki komeş/komış biçimi Erm komeş < OFa gawmeş'ten alınmıştır.] canlar. M A N D A . HAvr gwi-wot. hayat). fedakârca . [Men xvii] canver vulg.] suç işleyen < Ar canâl suç * Arapçada ender kullanılan bir biçim olup Osmanlıca sözlüklerde 19. yaka = & Fa [KT xix] canını siper ederek. Bak. 2. Lat vîvus (canlı). oturmak " çökçan Tü [Kıp xiv] çamur a.) ~ HAvr *gweis. fızâ. Lat vîta (hayat). çıngırak can [Kut xi] . çamur <Tü çökmek.a. canip Ar canb yan cansiperane can can + Fa sipar siper " can. çok (< Fa fuzüdan.biçiminden İng quick (canlı). yaralayan (< Fa %imşldan tırmalamak)" can cani işledi" cinayet ~ Ar canin [#cny fa. yüksek rezonanslı darbe sesi.biçiminden Sans cıva-. zoe (yaşam). canan canavar özellikle yabani hayvan.a. HAvr gwl-wotbiçiminden Sans cîvita-. * HAvr *gwi-o.artırmak. çoğaltmak ) * Ar cunfâs (çuval bezi. canavar hayvan. iç tırmalayan & Fa can + Fa %imş tırmalayan. Lat vigere. fazla. +aver [KT xix] ince. canhıraş [Neş xv] ~ Fa can %irâş acı veren. parlak ve yanar döner renkli ipekli kumaş . kenar. çan. [passim xiv] ~ Fa/OFa can hayat (= Sogd cwân/jwân a. = EFa civa-/cwa.a. HAvr gwî-wo.biçiminden EYun bíos. her çeşit hayvan " can. siper [Kıp xiv] ~ Ar cânib [#cnb1 fa.

heybe. yalpa. yy sonlarından önce kaydedilmemiş olan sözcüğün Venedikçeye dayandırılması problemlidir. yalpalama. [Redh 1890] iki dişli gemi demiri . [Men xvii] bir tür düğme ~ Fa çap rast "sol-sağ". a. çapulcu çap. dört nala at sürmek " çarp* Karş. çapul. [TS xvii] çapul a. 19. pislik.alacalı hale getirmek? dokumak? " çarpAynı anlamda çapan/çapğan (Çağ xv+). zıt yönlerde olma. hacim ölçüsü . 2. çapraz çapul <Tü [Çağ xv] çapawul yağma. +dan1 [İdH xiv] camedan giysi veya eşya konulan çanta. tutarsızlık " çapraz < Fa çaprâst < Tü çapraz [İdrH xiv] çatışma. yalpalama.Erm ç'ap' [v] ölçü [PiriR xvi] bir bahçıvan aleti. yalı çapkını (hırsızlık eden bir tür kuş). sağ " çeper. pejmürde + Tü çul" çul çapak Tü [ xi] çalpak/çalpan kir. çarpmak. [TS xv] talan eden. [Kıp xiv] çapak a. 1. [EvÇ ~ Fa camadan giysi çantası. yalpa. * md > t değişimi doğaldır. çap çapa [Bia xix] boru ölçüsü.İt zappa bahçıvan aleti. bel [LO xix] pasaklı.çarpmak. akın. tüfek ve mermi ölçüsü. sapmak) + Fa rast düz.çarpmak. rast EŞKÖKENLİLER: Fa çap : çapraş-. kılıksız &? Fa çapan eski çapaçul püskü. alacalı hale getirmek " çarpçapari [LO 1876] çok iğneli olta Ven ciapàr [İt chiappare] tutmak.a. çaput Tü [Kaş xi] çapğut birbirine dikili parçalardan oluşan dış giysi. paçavra. Tü *çalp-/çap. [TS xvii] çapıt eski bez. sol (< Fa çapîdan dönmek.a. çapraş[mak [TS xvi] karmaşık hale gelmek solsağ. genel anlamda kese veya heybe < Fa cama giysi" camekân. özellikle göz pisliği. çapkın <Tü [CodC xiii] çapkun akın. saldırı. [Men xvii] çepüt eski pamuk < Tü çap. (Tatarca) *çapağul < Tü çap. talan. diyagonal & Fa çap aykırı.çalmak. < Tü . savulmak. talan etmek " çarp* -ağul/-awul eki Çağatay Türkçesinde ve Moğolcada görülür. talan etmek. balık tutmak ~? Ven *ciaparìn olta < < * Venedikçe etimoloji Kahane&Tietze tarafından önerilmiştir. ancak final -n sesinin kaybı açıklanmaya muhtaçtır.çanta xvii] çanta a.

gürültü etmek " çağır* Karş. Rus hükümdarı 4.] cereyan eden.a. çark [Aş. yuvarlanmak * Aynı kökten E Yun kyklos (tekerlek). 2. usul. Johnson'ın bir bestesiyle üne kavuşan dans türü. [TS xiv] carılda. gürültü. . ~ OFa çârag (= Ave ~ Ar cârin [#cry fa. car car çağırmak. a. devir (= Ave ça%ra. çar1 [Aş xiv] dört ~ Fa çâr/çahâr dört" çehar çar2 [EvÇ xvii] Rus hükümdarı ~ Rus tsar imparator. sıklet çarçur etm. 1923'te James P. çark. divanhane " çehar. dört kemer veya dört ayak üstünde duran çatı. Gül xiv] hizmetçi. çardak ikil [Kaş xi] abur cubur. çare ) cari süregiden " cereyan çariçe çar2 * Sırp kralitsa modeline göre üretilmiş Türkçe bir türevdir. kylindo (dönmek. yükler (< Ar 6iql yük ) " cer.] yük. = Sans çakrá a. imparatoriçe. bar bar bağırmak.seslenmek. kontrolsüz ve oburca yemek için kullanılan bir deyim [DK xiv] çarTak . İnisyal ç. [ xx] caraskal mekanik yük asansörü & Ar carr [#crr msd.Fa çar Tâq "dört kemer".] çekme + Ar a6qâl [çoğ. carıl onom [TS xiv] car etmek/car urmak ses. kayzer. Aş xi] [Kıp xiv] [AResmi1757] ~ Fa çâra/çâr a.a. f. çardak .İng charleston 1.yöntem. [ML 1969] bir tür biber . nara . [LO ] car car yaygara ve gevezelik sesi < Tü çağır/çarjır gürültülü konuşma veya ötme sesi < Tü *çâ-/ çağ.car. Yus xiv] çar% ~ Fa/OFa çar% 1.sesinin ötümlüleşmesi -n. dişi köle < Ar cara aktı. İvan'ın 1547'de benimsediği ünvan ~ Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri" kayser caraskal + [KatipÇ xvii] (cilm-i) cerrü'l-esqâl. akan. tak1 [Kut. [Men ] çarTak vulg. mekanik .) ~ HAvr *kwekw^lo-s tekerlek < HAvr *kwel-1 ekseni etrafında dönmek. çarliston [Cumh 1928] bir dans.a. tekerlek. KT xix] cerr-i esqâl makaralar yardımıyla yük kaldırma ilmi.veya -n-etkisini düşündürür. döngü.bağrışmak. [LO.] 1. yuvarlanmak). 2. çarık [Uy viii+] çaruk Türklere özgü kaba ayakkabı cariye [DK. genç kız. Karş. koştu " cereyan Tü ~ Ar câriyat [#cry fa. & Rus tsar + Sırp-itsa dişil eki" çare çârâ.

mıh [T S. ortak Arami kültürü aracılığıyla Ortadoğu ve İran'a yayılmıştır. Ferec xv] ~ Fa çar mîx dört çivi. casus casus [KıpGul. [Arg xvi] çârşeb. çarpı YT [Geom 193+] < Tü çarp-" çarp- * Atatürk tarafından bulunan kelimelerdendir. göze batan (renk) < car " car çarter [ 198+] ~ İng charter 1. ani eylem sesi. [TDK 1955] cart curt etmek korkutmak amacıyla yüksek perdeden konuşmak. çapak. yol (~ OFa sög a. çalmak. çârşef/çârşaf . araştırma.kökünden türediği anlaşılıyor. yy'dan itibaren İbrani toplumundan. akın etmek.kamçı vurmak. ruhsat. yön. iki yüzlü. gemi veya uçak kiralama sözleşmesi ~ OLat chartula [küç. a. DK xiii] çap. koşmak. talan etmek. na+ çarp[mak Tü [Kaş xi] çap-. şak/şakır sesi çıkarmak" kavramına dayanır. ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisince geliştirilmiş bir sivri biber cinsi < öz Charleston ABD Güney Carolina eyaletinde bir kent çarmıh çehar. 2. DK xiv] ~ Ar câsüs [#css] izci. pazar yeri & Fa çâr dört + Fa sü taraf. talan etmek.a. çarşı [Gül xiv] çarsû ~ Fa çâr sü dörtgen. ruhsat < Lat charta kâğıt" kart2 çaşıt Tü [ xi] çaşut yalancı. Cumartesi < İbr #şbt dinme. yan.] "kâğıtçık".2. Anlamların tümü "vurmak. berat. ) " çehar cart onom [TDK 1955] yırtma sesi.Fa çâdarşab gece örtüsü & Fa çâdar örtü + Fa şab gece " çadır. vulg. yağmalamak < Tü *çalp. 2. [DK xv] çarp. ferman. haç " ~ Fa çar nâçâr işe yarasın çarnaçar [Tz xv] yaramasın & Fa çâr2 çare + Fa nâçâr çare değil" çare. kılıç vurmak. istihbarat elemanı < Ar cassa [msd. çarşaf [CodC xiii] çarçav . ordunun önünden giderek bilgi toplayan kimse.çarpmak. şebboy çarşamba [CodC xiii] çehar şembe ~ Fa çâr şanba haftanın dördüncü günü & Fa çâr dört + Fa şanba/şanbih hafta (~ Aram şabbstâ/şabbeh 1. dörtyol. " çak* İşlevi tam olarak anlaşılamayan bir -p.ekiyle çal. Cumartesi. yellenme sesi. Karş. ferman. Zarb < Ar #Drb (aritmetikte çarpma işlemi) sözcüğünden esinlendiği anlaşılmaktadır. hafta ~ İbr şabbât dinlenme günü. dinlenme ) " çehar * Yedi günlük hafta düzeni MÖ 6. elle yoklama. kılıç vurmak < Tü çal. inceleme ) .seğirtmek. atı hızlı sürmek. el yordamıyla aradı (= Aram #gşş elleme. [CodC. cass/macassat] yokladı. ara verme. vurmak.a. [ xx/c] frapan.

ahşap çatırtısı < " çakçat pat/çatra patra anlatan deyim ~ Bul çetır pet dört beş çat[mak birleştirmek çatal <Tü [LO xix] çatra patra bir dili çok az bilmeyi Tü [Kaş xi] çat. genelde tahıl. = Sans yavah a.xv).) ~ HAvr *yewos a. şelale. hububat (= Ave yava. bugün Romanya'da Cetate [Men xvii] evin çatısı < Tü çat-" çat- * "Birbiriyle açı oluşturacak şekilde çatılmış düğerler" anlamında olup düz dam için kullanılmaz. [LO xix] < Tü çağla-" çağla- * Halk ağızlarına özgü bir biçim iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir. çatlama sesi. yy'dan önce kaydedilmemiş ise de karş. çavuş Tü [Or viii] çawuş bir tür görevli. çatır onom [TS xiv-xvii] çatıldı/çatıltı silah çarpıştırma sesi. haykırmak " çağır* Özgün anlamının bağırmakla ilgili bir görev olduğu açıktır.a. [Men ] çat çat dişlerin birbirine çarpma sesi. topal. münadi < Tü *çağ-/*çaw. [BK 1799] çağlağan .[onom. dazlak.a. çavdar Fa caw arpa.seslenmek. vurmak. çatana çatı <Tü [LO xix] Tuna nehrine özgü küçük buharlı nehir teknesi < öz Çatana Tuna nehri üzerinde bir kasaba. [LO ] darbe sesi. çatla[mak Tü [Kaş xi] çatla. vaz geçmek * Fiilin basit biçimi 15. çapraz olarak < Tü *çağ-/*çaw. dikmek. [Oğ xi] katmak. [Kıp xiv] padişah önünde yüksek sesle bağıran görevli. [Ferec xv] yüzeyi yarılmak < çat çarpma veya çatlama sesi " çat çavdar [Men xvii] çavdar ~ Fa cawdar arpa ve buğday tarlasında parazit olarak yetişen bir tahıl. bağırmak.dönmek.Kaş xi) < *çaw(u)n-tur-. dayak sesi.a. Ayrıca Kıp çawrunmak (çevirilmek .çat.(caydırmak . [Kaş xi] savaşta safları gözetip kargaşayı önleyen görevli.] çarpma ve vurma sesi çıkarmak " çak[Tuhf xiv] iki veya daha çok dişli tarım aleti < Tü çat-" çat- * Dil Devriminden önce Türkçe köklerden -el ekiyle yapıldığı izlenimini veren iki kelimeden biridir. ETü çantur. Tü? .şaklamak.a. [LG 188+] cavlak çekmek ölmek (argo) <Tü [TS xvi] çağlan çağlayan. Karş. el çarpma sesi çıkarmak. cavlak " çıplak çavlan çağlayan <onom [LO xix] çıplak. akarsu. cay[mak [DK xv] çay.çarpmak.

Asya ve Doğu Avrupa dillerinde Gwangdong lehçesinden alınan ça' biçimi yaygınken. yapraklarından içecek yapılan bir bitki. [TDK 1974] toy.çay1 [Damadzade 1731] ~? Fa çay 1.) ~ Çin ça' a. +dan1 cayır çayır onom Tü? [Tz 1899] çaydan çay pişirme kabı [ARasim 1897-99] cayır cayır yanma sesi "caz2 [Kıp xiv] şayır şimen otlak. camellia sinensis.a . ses etmek < Tü çaw ses. takım " caz1. yy ortalarında genel kullanıma geçmiştir. caz1 [passim 1921] ağızlarında "gürültülü eğlence". şamata.] bağırma sesi" caz2. çekicilik < Ar câ5ib . gürültü etmek < Tü caz/cazır [onom. Güney ABD zenci * İngilizce sözcüğün kökeni belirsizdir. [DK xv] çayır .bağırıp çağırmak.a. Üçüncü anlam. Türkçe sözcüğün Farsçadan mı. caz2. milvus milvus. ç a y2 Tü ? [D Kx v] d er e. bando cazgır <onom [Tz 1944] güreşecek pehlivanları yüksek sesle tanıtan kişi Tü *cazğır-/cazğırda. +kir* Edirne halk ağzından 20. tellal. * Çin kökenli olan bitki 17. • Türkçe sözcük ilk kez Damadzade Ahmed Efendinin 1731 tarihli Çay Risalesinde yaygın kullanım buldu. 1910 dolayında kullanıma girmiştir. Rusçadan mı alındığı açık değildir. ateşe değen su sesi ~ İng cazbant [Bah 1924] bir nevi Amerikan orkestrası jazzband & İng jazz + İng band grup. çığlık " çağır* Sözcüğün iki orijinal anlamı "bağıran" fikrine dayanır. [Çağ xv+] çayır Tü çaylak <Tü [Tuhf xiv] çarlak . [Ç ağ xv +] a . bu bitkiden yapılan içecek (= Rus çay a. [ xix] bağırarak haber götüren bir tür haberci. bir tür müzik ~ İng jazz 1. bağırış. tecrübesiz < Tü *çawlak bağırgan < Tü çawlabağırmak. Batı Avrupa dillerinde aynı sözcüğün Xiamen lehçesinden Portekizce vasıtasıyla alınan tê biçimi benimsenmiştir. cazır onom yanma veya ateşte kızarma sesi. [Men xvii] çaylak bir tür yırtıcı kuş. 1920-21'de İstanbul'da duyulmuştur. Tü & Tü çay + çaydanlık Fa -dan " çay1. cazibe çeken " cazip [Men xvii] çekim gücü. Caz müziği Fransa'da 1918'den başlayarak popüler olmuş. 2.a. yy ortalarına doğru Batı Avrupa ve Rusya'da tanındı. 2. acemi çaylak ("tecrübesiz tellal") deyiminden krasis yoluyla türemiştir.

iktidar. güç kullandı (= Aram #gbr üstesinden gelme. çekişme.] kabalık.] 1. keskin idi. • Fr algèbre. yy Arap matematikçisi İbn Musa el-Hwarizrm'nin Kitâbu'1-cabr wa'l-muqâbala adlı eserinden alınmıştır. [Kadı xiv] cebe silah. Arapça kökün iki anlam grubu arasındaki ilişki açık değildir.] tartışma.] 1. [KT ] ceberut kibir. büktü. zor. şişme. güç gösterme " cebir * Sıfat olarak kullanımı 20. yy'da türemiştir. mantıkta diyalektik < Ar cadala burdu. çeken. sentez. 2. [Kan xvi] cebeci < Moğ cebe silah. azamet taslama (Allaha mahsus olup insana yakışmadığı içün ibad hakkında ancak zem maksadiyle kullanılır). çekişti" cidal cebellezi cep " cep * -ellezi ekinin yapısı açık değildir. kahramanlık ve cesaret gösterme ) * Matematikteki anlamı "kırık kemiği bütünleme" anlamından türetilmiş olup 9. cebir/cebr[Kut xi] cebr zor. kaynaştırdı. özellikle ok veya mızrak ~ Ar cabal [#cbl msd. [HE Adıvar 192+] cedelleşmek . uzak ülke ) cebelleş[mek [Men xvii] cedel tartışma.] dağ (= İbr gsböl cebel [Kıp xiv] sınır = Fen gbl sınır. [TDK 1955] ceberut merhametsiz. şiddet ~ Ar cabr [#cbr msd. cebelleşmek < Ar cadal [#cdl msd. kırık kemiği kaynaştırma. cephane. 2. [TDK 1955] becelleşmek . 2. şiddet < Ar cabara 1. celal. taşra. canlı ve gayretli idi" ciddi cefa zahmet < Ar cafâ kırıcı davrandı cefakeş çeken " cefa. çalma (argo) Tü [LO ] eziyet çeken . birleştirdi. çekişme. özellikle tanrının gücü < Aram #gbr kabarma. ceberrut [Men xvii] ceberut Tanrının her şeyden üstün olan gücü. cazip [Ferec xv] çekici < Ar caSaba kendine doğru çekti" cezb cebeci cephaneci er ~ Ar câ5ib [#c5b fa. kesik. Aş xi] ~ Ar cafâ' [#cfw msd. zorba (sıfat) . İng algebra (matematikte cebir) biçimleri Arapçadan alınmıştır. Jeminasyon da yakın dönemin ürünü olmalıdır. kabarma. zorluk.* İsm-i failden -e ekiyle masdar türetilmesi Türkçeye özgüdür.Ar cabarüt azamet. keş1 [Kut. [ML 1969] cedelleşmek hlk. taze kesilmiş (kumaş veya meyve). yeni < Ar cadda kesti. cedit [KıpGul xiv] cedid yeni ~ Ar cadîd [#cdd2 sf. matematikte cebir. 3.] cezbeden. olağanüstü büyük güç ~ Aram gebsrütâ güç. güç. & Ar cafâ' eziyet + Fa kaş [TDK 1955] cebine atma. niza.

kan çekmek.ip çekmek.(dört). E Yun tetr-. yy'da Abbasi maliyesinde aynı anlamda kullanılmış ve en geç 12. çektiri çekap [ xx/c] ~ İng check-up kontrol. cehl Ar cahala bilmez idi" cehalet [Aş xiv] ~ Ar cahl [#chl msd.görünme. satrançta şah hamlesi [xiv]. = Sans çatúr a. tahammül etmek * "Çekmek" ve "tartmak" kavramları arasındaki ilişki için karş. hip(o)+1 ceket [AMithat1877]jaket ~Frjaquette[küç.-7.a. denetlemek. çekingen. yy'da kral Hosea tarafından yıkıldıktan sonra burası lanetli sayılmış ve Kudüs kentinin çöplüğü olarak kullanılmıştır.a. çekin-. cehennem [Kut xi] ~ Ar cahannam Kuran'a göre kıyamette günahkârların gideceği yer.tartmak " çek- .cehalet [Ali xvi] habersiz olma < Ar cahila [msd. asmak. yy'da Batı dillerinde kullanıma girmiştir. görüntü. pondus (tartı). köylü.a. cahl/cahâlat] bilmez idi çehar/çar1 [Ferec xv] çar çathvar.a. belirme. çek[mek Tü [Kaş xi] çek. "jokey çeki <Tü [Arg xvi] bir tartı ölçüsü < Tü çek. Slav çatr. baştan aşağı gözden geçirme & İng to check 1. çizgi çekmek. EŞKÖKENLİLER: Tü çek. ~ OFa çakk a. ~ OLat scaccus a. ağıt * Hinnom vadisinde kurulan Moloh tapınağı MÖ 8.] Avrupai cepken < Fr jaque 1. 2. 2.a.] bilmeme. dize kadar inen köylü giysisi < öz Jacques bir erkek adı < Jacobus a. çekince. suret = Sans çitrá resim.] bilmeme.a. [passim. satranç oynu ~ Fa şah hükümdar ) + İng up aşağıdan yukarıya hareket bildiren edat" şah1.a. Lat pendere (çekmek. cehalet < çehre [KıpGul xiv] çihre ~ Fa çihra insan yüzü ~ OFa çihrag bir şeyin doğası veya özü. katlanmak. suret ) çek [LO xix] ~ İng cheque/check üçüncü şahıslara devredilebilen ödeme emri ~ EFr (é)chec a. ~ Ar Sakk a. Ayrıca Lat quartus (dörtte bir). ~ Ar cahalat [#chl msd. ~ Fa/OFa çahâr/çâr dört (= Ave * Aynı kökten Lat quatr-.) ~ HAvr *kwetwer a.a.a. bir şeyin gözle görünen yüzü. yy) devlet hazinesi adına yazılı ödeme emirlerine verilen ad iken 8. çeki.: çek-. idea (= Ave cithra. tartmak). çekimser. cehennem ~ İbr ge hinnöm Gözyaşı Vadisi. xiv] tartmak. quadraginta (kırk). * İran'da Part ve Sasani hanedanları döneminde (1. Kudüs yakınında bir yer < İbr hinnöm gözyaşı. kontrol etmek [xvi] (~ EFr (é)chec satrançta şah.

şakırdamak < Tü çak/çakır [onom.etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir.a. [Kıp xiv] çeküç < Tü *çakıç < Tü çak-" çak- * Araç isimleri yapan -iç ekiyle. kızgınlık .Ar calâl [#cll msd. İng cricket (yeşil çekirge) < crick (cırcır sesi)..] ihtişam.çekiç Tü [Oğ xi] çekük a. carıldamak < Tü çak/çakır [onom. azamet. Karş.a. celadet [Ali xvi] direnç < Ar caluda direndi. ihtiraz kaydı [CepK 1935] muhteriz < Tü çekinmek " çekin[TDK 1955] müstenkif < Tü çekimse. [LL xviii] arzulamak. çekin[mek etmek çekince çekingen <Tü [T S xv] . • ç. [KT xix] celalli çabuk kızan. özellikle ayakla vurmak = Tü çal. sert tabiatlı. İnisyal ç. yücelik < Ar calla çok büyük ve yüce idi . sağlam idi < Ar cild " cilt ~ Ar calâdat [#cld msd. çektiri <Tü [T S xv] çekdirü . yücelik. [Men xvii] vurmak.. [Çağ xv+] çegürtge şakırdamak.] vurma ve kırma sesi " çakçekirge Tü [Oğ xi] çekürge a. [PiriR xvi] çekdürür gemi kürekle yürütülen gemi < Tü (kürek) çekmek " çekçekül çel[mek » <Tü çal" şakul [TS* xv] . ululuk. çekimser YT yapmak < Tü çek-" çek* Anlamca çekin.[YT 195+] çeker gibi < Tü çekinmek" çekin- çekirdek Tü [Kaş xi] şekirtük her türlü kabuklu yemiş ve meyve çekirdeği.vurmak " * Çalmak fiilinin varyant biçimidir. çalım/çelme. [KT xix] içtinap ve ihtiraz < Tü çek-" çekYT YT [CepK 1935] mahzur. [TDK 1955] celallenmek öfkelenmek.sesinin etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir: karş.] şakırdama sesi" çak< Tü *çekür(t)- * Esasen yeşil çekirge veya cırcır böceğinin adı olmalıdır. içi çekmek.fiilini andırır. celal [KıpGul xiv] büyüklük. çal-/çel-.] sabır. azamet. [Kıp xiv] şekirdek/çekürdek < Tü çakırda-/şakırda-/*şekirde-çıtırdamak. [TDK 1983] celal öfke.

Gül xiv] cellad ~ Ar callâd [#cld im. yy'dan önce Nasturi din adamları yoluyla Orta Asya'ya yayılmış olması muhtemeldir. kesilmiş dal. kızgınlık" anlamı muhtemelen İstiklal Marşı'ndaki ". 2. kırbaçladı.] violone'nin küçüğü olan bir çalgı < İt violone viola'nın büyüğü olan bir çalgı" viyola celp Ar calaba çağırdı. usta. haç. efendi. çubuklarla oynanan bir çocuk oyunu çal-/çel. tedarikçi < Ar calaba çağırdı.* Halen yaygın olan "öfke. ya da Türkçe kökenli olup Farsça üzerinden gerialıntılanmış olması mümkündür. getirdi celse oturum çeltik [Ali xvi] celb ~ Ar calb [#clb msd. çelebi salip * Süryanice telaffuz 'tslab' şeklinde olup fonetik açıdan Türkçe çeleb ile uyumludur.. boy pos = Tü çalım " çalım * İnisyal ç. (bıçak) vurmak " çal* Fa çalık/çalik (a.] çağırma. endam. [LO ] çeleng metalden yapılan çatma sorguç (demir iskelet üzerine mücevher veya yapraklardan oluşan taç) =? Fa çelân demirden yapılan her türlü alet ve edevat Fa çiling/çiring [onom.] mal getiren. çubuk. 2. ferforje < Tü çal-/çel-dövmek. [TS xvii] kibar.. ithal eden.] kırbaçlayıcı [esk.]. gösteriş. vurmak " çal< Tü [TS xiv] sahip.] oturma < Ar calasa oturdu " cülus [Kan xv] çeltük ~ Fa şaltük/çaltük pirinç bitkisi . çelenk [Men xvii] çelenk/çelek demir kova. celep [Kıp xiv] ~ Ar callâb [#clb im. (mecazen) rab. mal getirdi" celp çelik 1 <Tü [Arg xvi] dövülmüş demir.etkisiyle sesli incelmesi görülür. getirme < [Ali xvi] oturma. çelim[siz <Tü [LO xix] çelim çalım. mola verme. terbiyeli kimse < Tü çeleb/çalap [passim. İsa " çelik2 <Tü [Kıp xiv] 1.a.kesmek. işkence ve idam görevlisi < Ar calada suya veya deriye vuruş sesi çıkardı. cellat [Kıp. tanrı ~? Aram Slab/Slâb 1. xiii] yüce kişi.bu ne hiddet bu celal" deyiminin yanlış yorumundan kaynaklanmaktadır. Sözcüğün 11. [ xx/a] (meclis veya toplantıda) ~ Ar calsat [#cls msd. DK. tokatladı" cilt çello [ xx/b] ~ İng cello ~ İt violoncello [küç.) Türkçeden alıntı olmalıdır.] demirin demire çarpma sesi * Tü çalmak/çelmek (demir dövmek) fiilinden türemiş.

Karaman kimyonu. cemiyet [#cmc msd. toplantı" cem [Kut xi] ~ Ar camâcat^ [#cmc msd. DKxi] camala [msd.) * Karş. < EYun kymbe kâse. çembalo [LO xix] ~ İt (clavi)cembalo klavyeli bir çalgı. #cmhr kökleri "toplama. caml ] tam ve eksiksiz olma cemaziyülevvel [ xiv] ay adı. = Akad gumâru a. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. KıpGul xiv] toplum ~ Ar camciyyat^ * 20.] ~ Ar camâl[#cml msd. toplantı" cem [Aş. [DK xv] sarık şeklinde kadın başörtüsü. toplama. cemre [Kıp xiv] ~ Ar camrat [#cmr msd. yy ikinci yarısında yazı diline geçmiştir. a.] güzellik < Ar cemal [Kut. cemaat topluluk. • Erkek adı olan Cem Farsça olup bununla ilgili değildir. halka. bir araya getirdi * Ar #cmm. [FBaykurt 1971] hırlamak. kömür. bir araya getirme" anlamını taşır. köz. evvel * -z. carum carvi [v] (~ OFa *çaman ) = Akad kamunu kimyon " kimyon * Ermenice kelime 5. a. a. aritmetikte toplam.a. [Men xvii] kasnak. kazan çember [Yus xiv] .] 1. fıçıları bir arada tutan metal halka ~ Fa/OFa çanbar kuşak. [KT ] cemaziyülevvel evveliyat.cem [Kutxi] ~ Ar camc[#cmcmsd. Şubat ayında artan sıcaklık (= Aram gamrâ a. dırlamak. kor. k > ç dönüşümü Orta Farsçada tipiktir. cemse [ xx/b] askeri personel taşıma aracı ~ marka GMC askeri personel taşıma aracı markası < marka General Motors Corporation motorlu taşıt üreticisi Amerikalı firma . Farsça "çayır" anlamına gelen çaman ile birleştirilmesi yanlıştır. yy başlarından itibaren Fr société karşılığı olarak kullanılmıştır. 2.] toplama. öfkeli cevap vermek < " +kir* Yerel bir ağızdan 20.ile telaffuzu Farsça etkisi gösterir. tekne. " çeper çemen [LO xix] pastırma yapımında kullanılan ot Erm ç'aman/ç'amun kimyona benzer bir bahar. toplanma.]1. topluluk < Ar camaca topladı. çemkir[mek [MMakal 1954] kesik kesik havlamak. #cmc. 2. klavsen ~ Lat cymbalum metal tepsi şeklinde vurmalı bir çalgı ~ EYun kymbalon a. geçmiş ~ Ar cumâdâ'u-al-awwal İslami ayların beşincisi" el3. kasnak = Fa çapar a.

hırsızlık etme * Arapça sözcük Aramiceden alıntı olup Ar canb (yan) sözcüğüyle etimolojik ilintisi yoktur. özellikle çeng adı verilen çalgıyı çalan < Fa çang tırnak. +aver [İdrH xiv] çengâl kıvrık sivri uçlu metal nesne . cendere [Men xvii] Sans yantra her tür makine.] kanat. bu durumda olan kişi ~ Aram ganâbâ hırsız. -k ekinin işlevi belirsizdir. etrafını çevirmek ) " cin1 . Aynı kökten Ger *kinn. a.Fa çangâl/çangal pençe. 2. cengâver çengel [LO ] ~ Fa cangâwar savaşçı" cenk. özellikle gece vakti ve gizlice çalan hırsız < Aram #gnb çalma.cenabet [İrşad.a. gasl etmeyi gerektiren durumda olma. kapatma. sağ ve sol cenap [MMem xvi] cenab bir saygı deyimi < Ar canb yan " canip ~ Ar canâH [#cnH msd. Fa çana zadan (= çene çalmak). ~ Ar canâb [#cnb1] yan. cenaze [KGunya xiv] cinaze ~ Ar/Fa cinâza ölünün içine konulduğu tabut ~ Aram ganszâ gömü. bir şeyin iki yanı. Yus xiv] ceng cennet [Har xii] ~ Ar cannat [#cnn msd. < Fa çang tırnak.> İng chin (a. a.a. hengâme ) [Men xvii] ~ Ar canın [#cnn sf. araç ) ~ Fa candara baskı mengenesi (= ~ Fa çana/çâna a. KGunya xiv] ~ Ar canabat [#cnb2 msd. çene [TS xiv] çene/çene .] 1. çenek YT [TDK 1944] botanikte çiçeğin bir kısmı < Tü çene çene * Çene sözcüğünün Öz Türkçe olduğu varsayımıyla türevleri yapılmıştır.a.a.EFa çanu. çengi [Kıp xiv] ~ Fa çangî çalgıcı.a. hazine ~ OFa ganz/ganzmag a. [İdr xiv] çene .). nezd. kat. embriyon " cin1 cenk büyük olay. tırnak. etrafını çevirme (= Akad ganânu korumak. şer'an kirli olma. mekanizma. tırnakla çalınan bir çalgı" çengel cenin şey. cenah [Mercimek xv] mecazen kol. özellikle vahşi hayvan tırnağı * Erm cang (vahşi hayvan tırnağı) Farsçadan alınmıştır.] gizli veya örtülü olan ~ Fa/OFa cang savaş (= Ave yang- [Aş. hadise.a.] kutsal kitaplarda adı geçen bahçe ~ Aram gannâ/gannstâ bahçe < Aram #gnn koruma. * Karş. "Namaza yanaşması caiz olmayan kişi" açıklaması halk etimolojisidir. ~ HAvr *genu-2 a.

Karş. 3. çentik açmak centilmen [ARasim 1897-99] ~ İng gentleman beyefendi. daire şeklinde çadır veya saz kulübe. cer çekme < Ar carra çekti. matematikte sinüs * Arapça sözcük Lat sinus ile eş anlamlıdır.] güney < Ar canb * Gün doğumuna oranla yan tarafta olduğu için. [LO xix] cepgen omuza atılan kısa kaput < Tü çap. manken cenup yan" canip [Aş xiv] ~ Ar canüb [#cnb1 im. gömleğin göğüs veya boyun yarığı. [TS xvi] çent-kertmek.] 1. yüz (= İbr gobha yüksek < İbr/Aram #gbh yüksek veya çıkık olma ) cepken <Tü [Çağ xv] çapğan birbirine dikili parçalardan oluşan üst giysi. bir şeyin ön tarafı. çeper cephane [DK xv] cebehane . [KatipÇ xvii] cebehane cebe%âna silahhane. artık. koyun. kibar kimse & İng gentle zarif. gömleğin göğüs veya baş geçirilen yarık yeri. 3. iki meme arası. Yun parádeisos (kutsal kitapta anılan cennet) < EFa pairidaeza (etrafı çevrili yer. cep [İrşad xiv] ceyb . cidar ~ Fa/OFa çapar/çanbar 1. halka. çit.] çekme. ceb/cîb 1. kasnak. alın. gömlek veya şalvar içinde bulunan torba ~ Ar cayb [#cyb msd. kibar (~ Lat gentilis soylu ) + Lat man adam " janti. kuşak. çent[mek Tü? [TS xiv] çendele. şimal. çevirme < Fa çapîdan dönmek EŞKÖKENLİLER: Fa çapar/çanbar : çember. çevre duvarı. 2. yük [T S xv] çör çöp [Yus xiv] < Tü çör/çörüntü tortu. 2. bahçe). çeper [DD xx/b] dış kenar. • Cep telefonu deyimi ilk kez 1995'te kaydedilmiştir. [Men xvii] ceyb vulg. askeri donanım deposu & Moğ cebe silah + Fa %âna ev " cebeci. hane ~ Fa cephe [Men xvii] cebhe ~ Ar cabhat [#cbh msd.[viii+ Uy] dokumak " çaput * İnisyal c/ç nedeniyle sesli incelmesi tipiktir. kucak.* Karş. 2. 2. Akad gannu (bahçe) Aramiceden alıntıdır.] yara" .] 1. sürükledi çer çöp cerahat cerh ikil [Mercimek xv] cerr ~ Ar carr [#crr msd. pislik " çöp1 ~ Ar carâHat [#crH msd.ince ince kesmek.

kitap.a. " term(o)+ * Aynı kökten Fa garm (sıcak). kâğıt tabakası" cirit ceriha [KT xix] yara < Ar caraHa [#crH] yaraladı" cerh * Arapça sözlüklerde mevcut değildir. suça karşılık ödenen ~ Ar carimat/carîmat^ [#crm sf. garmiyan (germiyan. suç. yaprak. dolandırıcı ~ Fa gurbuz * Türkçedeki anlam kayması açıklanmaya muhtaçtır. çerçeve [Arg xvi] çerçive ~ Fa çar çüba dört çubuk. sıcaklık ~ HAvr *gwher-mno. [Men xvii] çeres içki ile yenen kuru ve ~ Fa çaras dilenciye verilen sadaka ~ Ar carH [#crH msd. günah " cürüm * Arapça sözcük cürm ile eş anlamlıdır. cerrah cerrah (= Aram garâ% cerrah ) " cerh [ xiv] ~ Ar carrâH [#crH im. dil ve ~ Ar carbazat [#crbz msd. soymuk. [KT xix] beceriklilik. vücudu cerh [Men xvii] kesici bir aletle kesme < Ar caraHa yaraladı çeri Tü [Or viii] çeriğ ordu .* "İrin" anlamı Türkçeye özgüdür. [T S xiii] çeri er. dörtgen. akış < Ar cara (hızla) aktı. icra. & Fa çar dört + Fa çüba çubuk (~ OFa çobag a.a. cereyan akıntı. mecra çerez yaş yemiş [Mercimek xv] çeres . asker ceride [Men xvii] defter. çermik [Kan xvi] ~ Erm çermig ılıca (Doğu Anadolu'da) < Erm çerm ısı. ılıcalar). koştu [Ferec xv] ~ Ar carayân [#cry msd. cereyan. yonga. f.] suç. cerbeze ifade gücü " gürbüz [LO xix] cüret. cariye. Anlam ayrışması Türkçeye özgüdür. a.a.] yaralama. ayak işleri yapan " yarıcı cereme/cerime para cezası ~? Moğ carçı/caruçı [Men xvii] cerime 1. f. çaçaronluk. macera.a.] soyulmuş şey. özellikle gelir ve giderlerin kaydedildiği muhasebe defteri. dolan < Ar curbuz hilekâr. maceraperest. .)" çehar.] ameliyat eden.] akım. cop çerçi [CodC xiii] seyyar satıcı hizmetçi. tabaka. [ y 1860] gazete ~ Ar carîdat [#crd fa. 2.] hilekârlık. EŞKÖKENLİLER: Ar #cry : cari.

" çeşit cesur atak " cesaret cet/cedddede. sohbet.] girişken.] cüsseli. bülbül * Kuş adı olan bülbül ile ilişkisi çok dolaylıdır. lezzet tadım. önemsiz. cesim [Men xvii] şişman < Ar casuma büyük idi. tadan < Fa çaşîdan. mostra. laklak çete Sırp çeta haydut. a.a. çeşm [Ferec xv] ~ Fa/OFa çaşm göz ~ EFa çaşman. küç.tatmak (= Ave çâş. " çeşm [Aş xiv] ~ Fa çaşma göz gibi olan şey. [Men xvii] çâşnî tad. [LO xix] çeşid/çeşin nümune.cesamet [Men xvii] ~ Ar casamat [#csm msd. kadavra.] lakırdı. çeşni [Aş xiv] . rastgele . müsvedde ~ EYun s%edârion [n. Karş. 2. ata [Men xvii] ~ Fa çâşnî ~ Ar casür [#csr im. müsvedde < EYun s%edios geçici. girişti. Ar cu66at (cüsse) ve casad (cesed) biçimlerinin farklı Sami diyalektlerini yansıttığı varsayılabilir. ceset * Süryanice guşda ve Nabatice gtta biçimleri eşdeğerdir. çeşit [Men xvii] çeşide tadılmış.a. hacimlilik. çâş. göze ~ OFa çaşmag a. cüsse < Ar casuma büyük idi. ışık < HAvr *kwek. risk aldı ceset [Aş xiv] ~ Ar casad [#csd msd.] kâğıt parçası.] insanın fiziksel varlığı. tadan. lezzet (< Fa çaşîdan.] [DK xiv] cedd çet [Hürr 2000] ~ İng chat 1.] cesur olma. sürahi" çeşme. bir tür cam işi & Fa çaşm göz + Ar bulbul2 ibrik veya ibrik ağzı. akıncı topluluğu (Rumeli'de) çetele [Men xvii] ~ İt cedola kağıt parçası ~ Lat schedula [küç. satılan bir malın örneği ~ Fa çaşîda tadılmış. eskiz. internette real-time mesaj alışverişine verilen bir ad < İng chatter [onom. tad.görme. seçmek * Aynı kökten Lat gustare. yer kapladı" cisim ~ Ar casîm [#csm sf. atıldı. EYun geüo (tatmak. yer kapladı < Ar cism " cisim cesaret [Men xvii] ~ Ar casârat [#csr msd. a. gözüpek. tad almak). çâş. tadılan.tatmak. ~ Ar cadd [#cdd1 msd. cüsse.] büyüklük.tatmak. çeşmibülbül ~ Fa çaşm-i bulbul bülbül gözü. büyük. ölü gövde = Aram güşdâ kadavra. yemek) ~ OFa çaşnlg a. tadılan.a.görmek çeşme pınar. HAvr *kweks-mn.a. çeteci [Kan xvi] akın. ataklık < Ar casara bir dere veya vadiyi geçti.] çiziktirme.) ~ HAvr *geus. aydınlanma.

çetin Tü çitin a. ~ Fa çawgân bir ucu kıvrık ~ Ar cawhar [#cwhr] cevher. cetvel [Kıp xiv] cedvel su kanalı.vurmak. DK xiv] sopa. bükük cevher kıymetli taş ~ OFa gawhar/göhar a. çabuk " Tü *çeğir- çevgan [Yus. 2. çizgili liste veya tablo < Ar cadala burdu. Karş. geçiş cevelan [ xiv] dolaşma.a. dolanma < Ar câla döndü. izin < Ar caza geçti [Kut. kıymetli taşlar < Ar cawhar " cevher cevap cevaz belgesi. öz. EVİRçevirmen ceviz YT [CepK 1935] mütercim < Tü çevir. ip ördü. sert (özellikle ceviz). [Men ] düz çizgi çizmeye mahsus alet ~ Ar cadwal [#cdl] 1.] geçit. cevahir [Aş. zor. eğir-. a. * Karş. kesiksiz çizgi.* İng schedule (program kâğıdı) Latinceden alınmıştır.). su kanalı. çarpmak " çat[LO xix] bozuk şive ile konuşulan Türkçe için kullanılan ~ ? cevherler. Yus xiv] ~ Ar cawâhir [#cwhr çoğ. Aş xi] cevab [Ali xvi] ~ Ar cawâb [#cwb msd. İbr egoz. döndürmek * Eş anlamlı olan Tü çewür-. Erm nguz (a.] yanıt ~ Ar cawâz [#cwz III msd. a. çat pat.fiilleri arasındaki ilişki açık değildir. bu sopayla oynanan oyun. a. küçük akarsu. DEVİR-." çevir-. dolandı ~ Ar cawalân/cawlân [#cwl msd.çevirmek. [Kırg ] çetin zor. a. ~ Aram gawzâ a. çetrefil bir deyim * Karş. kriket < Fa çawl kıvrık. [Kazak ] Tü çat-/çet. Doğu Anadolu kökenli olan bitkinin adının Ermenice veya başka bir Anadolu dilinden yayılmış olması muhtemeldir. OFa gawz. +men2 ~ Ar cawz a. ~? Fa çabuk hızlı. gerdi" cidal * Türkçe ikincil anlamı cedvel tahtası deyiminden türemiştir.] dönme. sert. eğir-/ewür-. .] [İdrH xiv] kırılması güç. Yus xiv] [CodC xiii] çevük neşeli [ xi] çewür. çevik çabuk çevir[mek Tü [Aş. teğir-/tewür.

[İMüh xiii] çiban vücutta çıkan kabartı çıban . Men xvii] ceren/ceran/ceyran ~ Fa carân ahu.Ar ca5wat [#c5w] 1. [LO xix] ce5ve kahve pişirecek ibrik . DK xiv] caza bedelini ödedi. ~ Fa çar yak ceylan antilop ~ Moğ cegere(n) a. " cihaz [EvÇ.] a. donanım. f. çeyrek dörtte bir " çehar. 2. halka cevval dolanan < Ar câla döndü. cevşen [DK xv] örme zırh göğüs. cezir < Ar cazara su çekildi. köken. 2.] tasavvufta ~ Ar cezerye [TDK 1998] havuçla yapılan bir tür tatlı *ca5ariyyat [#c5r nsb. yek [Men xvii] çâryek vulg.a. kök. [CodC xiii] çövre/çüvre < Tü *çewreg < Tü çewür." çevir~ Ar cawşan [#cwşn] 1. ateş parçası. göğsü örten zırh Fa cawş zincir baklası. cezir/cezr[MMem xvi] çekilmesi.a. asl. a. 2.çevre <Tü [T S xiii] çevre etraf. havuç cezve [Men xvii] ce5ve köz. tazmin etti (= Aram #gzy ödeme ) cezb [etm [Men xvii] baştan çıkarma. çeyrek ceyş [Men xvii] ~ Ar cayş [#cyş msd. muhit. havuç " cezri * Yakın dönemde Hatay ağızlarından Türkçe genel kullanıma geçmiş bir sözcüktür.] askeri birlik.] suyun ~ Ar cazîrat [#czr sf. çok [KıpGul xiv] cihaz evlilikte kız tarafının getirdiği mal ve eşya .] çekme.Ar cihaz [#chz msd. yağmalama) ceza [Yus. kor. < Ar ~ Ar ca5b [#c5b msd. ordu < Aram #gys akın ve gaza etme. ordu (= Aram gaysâ akıncı birliği.] cevelan eden. ~ Ar caSbat [#c5b msd. sığlaştı cezire su çekildi " cezir [Ferec xv] ~ Ar cazr [#czr msd. yerçekimi < Ar caSaba kendine doğru çekti cezbe bilinçten arınma hali " cezb [Ferec xv] ~ Ar caza' [#czy msd. kor. köklü (Fr radical karşılığı) ca5r/ci5r 1. ateşten köz almaya yarayan çubuk Tü [Uy viii+] çıbıkan/çubakan hünnap meyvesi.] < Ar ca5r kök.a. civar. dolaştı" cevelan çeyiz [LO ] ~ Ar cawwâl [#cwl im. 2.] 1. f.] ada < Ar cazara < Ar cezri [Tıngır 1891] kökten.

çift koşmak. [ML* xx/c] bir bilye oyunu.) çevirisidir.) ~ HAvr *yug-ta. çiçek açmak). bilye ~? cidal [ xiv] ~ Ar cidal [#cdl msd.a. şişirmek) < HAvr *bhel. iki şeyin biri. gayretli < Ar cidd [#cdd2 msd. mücadele. sivrisinek. [Uy viii+] çiçek a. 2. posa < Erm dzudz.. maya. cicim yaygısı ~ ? [BK 1799] cecim ~ Fa câcim renkli iple dokunan yer cicoz [LO xix] 'yok'.] çatışma. cıcık [D S ] cıcığı çıkmak emilen şey.< HAvr *yeug. şişmek. emzik. dzdz. ciddi ve gayretli idi çıfıt [CodC xiii] cuhüd yahudi.a. Anlam ilişkisi için karş. cici çoc [DK xv] cici bici süs. keskinlik < Ar cadda kesti. [Men ] çufud/çifud cuhüd/cihüd Yahudi ~ İbr yshüd a. meme ucu. güç gösterme ) cidar çit. koza).a. mafiş anlamında deyim. çiçek açmak). kuvvetle gerdi (= İbr/Aram #gdl 1. İng blow (1. ş > ç dönüşümü tipiktir. çift koşulan öküz ~ OFa cu%t a. şekil verdi = Aram #gbl hamur yoğurma. üflemek. balon) = flâre (üflemek. duvar = İbr gader a. (= Ave yu%ta. follis (şişkin şey. a. şişkin şey. ip ördü. ip bükme.) [Men xvii] ~ Ar cidar [#cdr] duvar (= Aram gsdîrâ ciddi [LO xix] ciddi.kabarmak. [Aş xiv] çüft ~ Fa cuft eş.a. güçlenme. iki şeyi birleştirmek ~ Fa .(1. * Nihai anlamı "tomurcuk" olmalıdır. 2. cıbıl onom suda yıkanma sesi. huy < Ar cabala kalıp döktü. " yahudi * İnisyal y > c dönüşümü Farsçada tipiktir. Ayrıca Fa gul (çiçek) = gül (top.emmek * Cıcığını çıkarmak deyimi Erm //ign hanyl (a. esmek. çıplak cilt sesi " şap1 cibilliyet [Ferec xv] cibillet ~ Ar cibilliyyat [#cbl] yaradılış. gayret. biçim verme cibinlik tatarcık çiçek Tü tomurmak " şiş<Tü [Men xvii] cıbınlık/cibindarlık < Tü çıbın sinek. çift [CodC xiii] cüft/ceft. 2. süslü < ~ Erm dzdzig 1.] ciddiyet.a.a. 2. [Kıp xiv] çiçek/şişek < Tü * şişek < Tü şiş. [DS 1952] bazı çocuk oyunlarının adı. kese. tartışma < Ar cadala burdu. örme. keskin idi.cıbı. Lat floş (çiçek).

" çağır- . yüksek ses. çığış (gürültü . çiğ2?. • Karş. (= Ave yâkars a. [CodC xiv] çiyik . nemli " çiğ1 * Belki sonbahar yağmurlarından sonra ıslak toprakta yetiştiği için. patika. Fa tar (yaş. karda yürüyerek açılan yol çığır[mak <Tü [DK xv] bağırmak. iugum.xiv). çiğ1/çiy Tü [Kaş xi] çî/*çiğ yaş (sıfat). crocus Tü çig yaş. yaşlık .) ~ HAvr *yekwr.a.a. Tü çığırla-(karda yürüyerek patika açmak . = Sans yákrt a.* Aynı HAv kökten EYun zygón. EŞKÖKENLİLER: Tü çi: çiğ1. yaşlık. ciğer [CodC xiii] ~ Fa cigar/cîgar karaciğer ~ OFa yakar/cagar a. [İdr xiv] çi =? Tü çî/çig yaş.).Mac cigány çingene ~ Yun tsingána " çingene cıgara sigar çiğdem Tü [KT 189+] çıgara. zeûgos (çift). İng yoke. y > c dönüşümü Farsçada tipiktir.a. çile-. kw > p dönüşümü Yunancada tipiktir. çiftlik çift [Env xv] bir çift öküzle sürülebilen arazi < Tü çift" çığ <Tü [LO xix] 1. ciğerpare ciğer + Fa para parça " ciğer. pare çığır Tü [KT xix] ciğer parçası (sevgi sözü) & Fa cîgar [Kaş xi] çağır/çığır dar yol. 2. yaşlık " çiğ1 çigan [ xx/b] Macar çingene müziği . nem (isim) Karş. gürültü. * Aynı kökten EYun (h)epar. Ar zawc (çift) sözcüğü Aramca yoluyla EYun zeûgos'tan alınmıştır. iocor. çağırmak. [ 191+] cigara ~ Fr tsigane çingene ~? İsp cigarro" [Uy viii+] çigidem soğangillerden bir bitki. ses etmek < Tü çağır. çiğdem.xi).sıfat ve isim). Lat iungere. Lat iocur.a. Ancak -(i)dem eki açıklanamamıştır. dağdan yuvarlanan kar kümesi ses. Sans yóga (boyunduruk. gürültü " çağır- < Tü çaw/çoğ * Belki çaw/çoğ sözcüğünün varyant biçimi olarak değerlendirilebilir.(a. [İMüh xiii] çig .a. çift koşma).a. zeûgma. çiseçiğ2 Tü [Kaş xi] yig pişmemiş (özellikle et).

çaba. a. [KT xix] çatının üstüne inşa edilen manzara taraçası & Fa cihan dünya + Fa numâ gösteren (< Fa numüdan.a.] donanım ~ Ar cihat [#wch msd. çıkarım çıkarsa[mak YT YT [TDK 1974] mantıkta endüksiyon.* Ses yansımalı kelimelerde zayıf ses bildiren a > ı dönüşümüyle. a. numâ..] yüz. ıslak) sıfatından "ağzında ıslatmak" anlamında. [LO 1876] gizlice gözetilen < Tü çık. [TS xv] çigne- * Belki çı/çiğ (yaş. nümayiş cihat [Env xiv] cihâd ~ Ar cihâd [#chd msd. +gir ~ Fa cihan gır cihan fatihi cihannüma [Neş xv] dünyayı gösteren. veche = Ar wachat yüz cik onom k uş s e s i çık[mak Tü [Kaş xi] çık. çığlık < Tü *çığrık < Tü çığır. atlas. mücadele. din uğruna savaşma < Ar cahada [msd. hareket etmek çıkar menfaat [Men xvii] çıkar yol mahreç.a." çık- * İstek ve yöneliş bildiren -sa. cihan (= Ave gaethâ. cihangir.içeriden dışarıya [Kıp xiv] [Aş. cihannüma. evren ~ OFa gehân a. gayret. nida çiğne[mek Tü? [CodC xiii] çayna. coğrafya veya tarih kitabı. gayret etti cihaz cihet bakım. [KıpGul xiv] çiyne. cihanşümul cihangir [Ömer b. Aş xi] ~ Fa cihan dünya. yön. Dil Devrimi döneminde yazı diline aktarılmıştır. istidlal [Fel 1942] mantıki sonuç çıkarma < Tü çıkarmak " çık- < Tü çıkar. 2.] 1. cahd] çabaladı.a. Mezid xv] & Fa cihan dünya + Fa gır tutan. EŞKÖKENLİLER: Fa cihan : cihan.. alan " cihan.bağırmak <Tü [LO xix] feryat.göstermek ) " cihan.) [Kut.ekiyle. . KıpGul xiv] ~ Ar cihaz [#chz msd." çık- * "Menfaat" anlamı öteden beri halk ağzında ve çeşitli deyimlerde mevcut iken.

~ İsp chicle Meksika'da yetişen sapodilla bitkisinin sakızı ~ Nahuatl tzictli a. şakırtı ve şaplama sesi. Mezid xv] ~ Ar cila' [#clw msd. paketlemek < Tü [TS xiv] bir sorun veya kişiyle başa çıkmak.a. sulu yemek [T S xiv-xviii] ~ Moğ çılbugur yular. çıldır[mak <Tü [TS xiv] çıldıra.] parlaklık. parlatma < Ar calâ parlattı. [LO xix] çıldır. çiklet çikolata » " ciklet [186+]çekolata/çokolata ~İtcioccolata kakao yağı ve şekerle imal edilen yiyecek maddesi ~ İsp chocolate a. delirmek.dürmek. ~ Nahuatl xocolatl kakaodan elde edilen baharatlı içecek & Nahuatl xocolli acı + Nahuatl atl su * 1519'da Hernan Cortés tarafından Avrupa'ya getirilen ürünün adı Aztek dilinden alınmıştır. ABD.)" çark çil1 Tü renkli lekeler " çalçil2 onom [ xi] çı%n çıkrık. dizgin " * Tü yular sözcüğünün Moğolca eşdeğeridir.çıtırtı veya şakırtı sesi çıkarmak.Erm tswabur yumurta aşı & Erm tsu yumurta + Erm abur aş. çıkrık (= Sans çakrá a. belirginleşti çilav çılbır1 çılbır2 yular ~ Fa çulâw sade pirinç pilavı [Arg xvi] çırbır/çılbır/çilpik yoğurtlu yumurta yemeği . Her iki biçimin etimolojisi belirsizdir. gazaba gelmek < çıl/çıldır çatlama sesi." çık- <Tü <Tü [ xiv] bohça < Tü çığ. aydınlattı.çıkın çıkış[mak çık. örtüsünü açıp gün ışığına çıkardı. * Nihai kaynağı Meksika yerlileri dilinden.a. makara. berraklaştırdı. [LO xix] azarlamak ciklet/çiklet [TDK 1955] çiklet kokulu ve şekerli sakız ~ marka Chiclets bir yapay sakız markası ^ 1906 Cadbury Adams. tekerlek ~ OFa çardak çark [Kaş xi] çil deride renkli lekeler = Tü çal alaca.gözleri çıldır çıldır dönmek. deride [Arg xvi] şıkırtı ve çığıltı sesi ('çil altın' deyiminde) çil3 bit [Men xvii] bit ('çil yavrusu' deyiminde) ~ Erm oçil cila [Ömer b.a. fıldır fıldır dönme sesi " çak- . karışık renkli. ortaya çıkardı.

kaymak gibi. gebelik * Fa gule (gülle. top) sözcüğünün varyant biçimi olduğu düşünülebilir. [Men xvii] cüle ~ Fa culla sepet.) ~ Ar cild [#cld msd. özellikle erkek incir). ilek/yilek (Anadolu ağızlarında her türlü yaban meyvesi. [Ali xvi] çille a. bir tür su kabı. cıvıcillop <onom [ xx/c] pürüzsüz ve yumuşak (cilt). narin zayıf.çile[mek " çiğ1 <Tü [Kıp xiv] çile. Moğollarda büyük törensel yemek + Fa kâr yapan " şölen. kapıların demir aksamı + OFa kâr yapan " çelenk. kırk günlük süre. fırıl fırıl çilingir1 [Men xvii] çilinger kilit yapan ~ Fa *çelângâr & Fa çelân demirden alet ve edevat. kaygan cilt [Kıp xiv] cild a. kâr cılız [LO xix] zayıf. a. yüzünü açma. a. cıvık.] deri (= Aram gelsdâ cilve [Aş xiv] cila. çılgın <onom [LO xix] gözleri parlak. yüze sürülen boya ~ Ar cilwat [#clw msd. yüze sürülen parlatıcı < Ar calâ parlattı. nem çile1[ çekmek [Men xvii] cille/çille ~ Fa çilla 1.ıslatmak. = İbr geled a.a. ortaya çıkardı" cila . 2. 2.. hafifçe yağmur yağmak < Tü çi ıslaklık. deli dönmek < çıl şakırtı ve şaplama sesi" çıldır< Tü *çılğır-çıldırmak. aydınlattı. = Akad gildu a. Ancak y > c dönüşümü Asya Türk dillerinde yaygın olduğu halde Türkiye Türkçesinde örneklerine rastlanmaz. a. tarikat erbabının kırk günlük halvet ve perhiz süresi. kırklık. iplik yumağı. çilek <Tü [Arg xvi] çilek böğürtlen veya ahududu çileği < Tü yé.yemek =? Tü yilek [Çağ xv+] yaban * Karş. yy'da ehlileştirilmiştir.] 1. kâr çilingir2 [LO xix] 'çilingir sofrası' deyiminde ~ Fa şelângâr şölen veren & Fa şelân şölen. • Bugün çilek adı verilen meyve 19. gelinin duvağını açarak yüzünü damada göstermesi. çelimsiz. Hıristiyanlarda Paskalyadan önceki kırk günlük oruç < Fa çil/çihil kırk çile2 iplik veya yün kangalı [Kan xvi] cihle kumaş topu. veremli < Erm clel aşırı zayıflamak. veremli olmak cılk <onom ~ Erm cladz aşırı [Men xvii] cıvık çamuru ifade eden bir sözcük EŞKÖKENLİLER: onom cılk : cılk.

sefil. [Kan xvi] cömert olmayan ~ Fa cimri cimri soysuz.) Türkçeden alıntıdır. kırmak. caes. kırık taş. halat cımbız [TS xvi] cinbiş kıl yolma aleti. tahta kâse. [EvÇ. [ xi] ayrık otu çim[mek <Tü [Kıp xiv] çım. [Veled xiv] çümen . Dd2. [LO xix] ~ Ar cumcumat [#cmcm onom.suya dalmak) * İnisyal ç. [Gül xv] çemen Tü çım çayır. çimento [ 188+] ~ İt cimento duvarcı harcı ~ Lat caementum 1. ~ Aram glmel Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi.etkisiyle sesli incelmesi görülür. = Aram gamslâ deve (= Fen gml deve.] kafatası.veya *yınğ-eşdeğeri olup. >c. sefil. Modern Türkçe biçimin Farsçadan geri-alıntı olması muhtemeldir. Men xvii] cinbistra/cımbıstra kerpeten veya kıl yolma aleti ~ Yun tsimpídi/tsimpístra küçük maşa.[xiv Kıp. cim2 salonu " jimnazyum [ xx/c] spor salonu ~ İng gym < İng gymnasium spor ~ Ar cimâc [#cmc msd. dilenci . mıcır. (sinek) sokmak cimcime bir nevi küçük karpuz çimdik çimen Tü alan " çim <Tü [Men xvii] cümcüme 1. Fenike alfabesinin üçüncü harfi) * EYun gámma (Yunan alfabesinin üçüncü harfi) Fenikece veya başka bir Kuzeybatı Sami alfabesinden alınmıştır. bıçak veya keski vurmak " +sid cimnastik » " jimnastik [ xiii] soysuz. KGunya xiv] birleşme < Ar camaca bir araya getirdi" cem çıma [LO xix] ~ İt cima kalın ip.kesmek. cımbız < Yun tsimpó çimdiklemek.çim Tü [Uy viii+] çim yakıt olarak kullanılan kuru yosun. kafatası.] cinsel cima [İrşad. 2. tahta kâse [Men xvii] < Tü çımdı-/çimdi-/çimdir.a. (pire) ısırmak. otla kaplı * Fa çaman (a. taş duvarın iç bölümüne doldurulan kırık taş ve kireç karışımı < Lat caedere. Moğolca biçim Türkçe *yım. 2.suda yıkanmak (= Moğ cımu. cim1 [Kıp xiv] ~ Ar cim Arap alfabesinin beşinci harfi. yunfiiliyle muhtemel bir ilişkiyi düşündürür. TS] çimdiklemek [Uy viii+] çimğen .

görünmez varlık < Aram #gny gizleme. berduş.Ar cinn [#cnn] bir tür görünmez varlık < Ar canna [msd. sakladı. özellikle İslam hukukunda kabahatten daha ağır olan suç.a. eş sesli kelimelere dayanan söz oyunu. [Barkan xvi] çingâne ~ Yun tsingános/tsingána [f.ardıç çinakop çınar a.] bir cinsten olma. çın. günah. gürültü ) ~? İt zingaro çingene ~ Yun tsingána " çingene (~ Yun çingene [PiriR xvi] çingen. Canâl (meyve veya ürün topladı) filiyle anlam bağı kurulamaz. yy başlarına dek "her türlü suç. çitle çevirme. • Ar canâ2 (kefaret gerektiren bir suç işledi) fiili muhtemelen isimden türemedir. yy'da Hintçeden aktarılmıştır. yoksul . yy'da alınmıştır. sefil < Tü çığañ [Or viii] fakir. KGunya xiv] ~ Ar cinâyat [#cny2 msd.Çin [ xiv] ~ Fa çm Asya'da bir ülke ~ Sogd çın [MS 1. kürkü makbul bir kemirgen < İsp chinche tahtakurusu * Pis kokusundan ötürü. çinçilya [LO 1876] şinşille ~ İsp chinchilla Güney Amerika'ya özgü. özellikle ağır suç" anlamında kullanılırken 1927 tarihli Türk Ceza Kanununda sadece adam öldürme suçları için kullanılmıştır. cin2 [Bah 1924] ~ İng gin ardıç meyvesiyle tatlandırılmış alkollü içki ~ Hol genever ardıç.] suç. saklama = Aram #gnn koruma.a.a. cunün] gizledi.] Anadolu'da Romanlara verilen ad ~? Tü çığan [passim xiv-xvii] avare. yy] a. " günah * Türkçede 20. telmih. yy sonuna dek kullanılmıştır. kavga (argo) tsíngra kavga. [LO xix] [Men xvii] ~ Yun tsinokópos lüferin küçüğü ~ Fa çanâr/çanâl çınar ağacı ~ OFa çinâr cinas ~ Ar cinas [#cns msd. kapatma ) * Cin çarpması insan gözünün fıldır fıldır dönmesine neden olacağı için.a. ölüm cezası gerektiren suç ~ Aram gunâyâ [#gny] suç. çıngır cin1 onom [DK xiv] çınlamak yüksek rezonanslı hafif darbe sesi " çan [Yus xiv] insanlarda deliliğe neden olan görünmez varlık . Sans çına biçimi Sogdca veya Toharca üzerinden MÖ 2. kefaret gerektiren eylem ~? OFa winâh a. cin ~ Lat iuniperus ardıç ~ HAvr *yoi-ni. ~ Çin ts'in Çin ülkesini ilk kez birleştiren imparatorluk hanedanının adı (MÖ iii) * Tü Tabğaç/Tavğaç terimi 11. örttü (= Aram gensyâ cin. çıngar [LG188+] gürültü. Batı dillerine 16. Çin ç'un a. hiperaktif veya çok zeki kişiler de cine benzetilir. pun < Ar cins " cins cinayet [İrşad.

* Türkçe sözcüğün biçim bakımından Rumcadan alındığı muhakkaktır. cinnet [Men xvii] delilik < Ar canna gizledi. çinko2 doldurunca kazanılan avantaj [SaitFaik 1950] tombalada bir satırdaki beş sayıyı ~ İt cinque beş ~ Lat quinque.a. Rumca sözcük bugünkü anlamıyla ilk 1378'de kaydedilmiştir.a. diken. reklam [Arg xvi] çınğrak küçük çan. Dünya Savaşında kullanılan bir askeri araç türü. İng zinc (a. basit şarkı. cingıl müziği < çıngırak [onom. Çin ~ İt zinco tutya madeni~E Alm çinko 1 zinko 1. pis (sıfat). çarpmak. Aristoteles mantığında bir kavram ~ Aram genssâ a. çip entegre devre " cips [ 199+] ~ İng chip yonga. Telaffuzdaki istikrarsızlık onomatope yapısından ileri gelir. örttü " cin1 cins [CodC xiii] ~ Ar cins [#cns] tür. 2. 2. ~ EYun génos a. kıymık.a. ırk.] çıplak cilt sesi" cıbı * Türkiye Türkçesine özgü bir türevdir. zil [KıpGul xiv] Çin işi çanak [LOxix] < Tü çınra-Zçmgırda- çini porseleni < öz Çın " çin ~ Fa çim 1. arazi aracı < İng gp "genel kullanım aracı" deyiminin ilk harflerinden oluşturulan kısaltma < İng general purpose vehicle çipil <Tü [TS xiv] çepel/çipil kirli. Arapça kökenli cins sözcüğünden "Öz Türkçe" kelime türetilmesi ilgi çekicidir. quint.] bilinç örtünmesi.] " çın <onom [<1987] ~İngjingletekerleme. çatal dişi. a. alacalı veya kirli hale getirmek " çarp< Tü *çapal/* çıpıl < Tü çıplak <onom [TS xiv] cavlak/cıbılak/cıbıldak/cıblak giysisiz veya kılsız/saçsız cıbı/cıbıl [onom. Buna karşılık Rumca biçimin kökeni açık değildir ve Türkçe çığan < çığañ sözcüğünden aktarılma olasılığı dışlanamaz. " kental ~ Ar cinnat [#cnn msd. pislik (isim) çap-/çıp.çalmak. zıpkın. " genetik cinsel YT [CepK1935] < Ar cins "cins * -el eki Fr sexuel sözcüğünün etkisini gösterir. < Tü . Çin işi.a. * Almanca ad metalin dikenler şeklinde kristalleşme özelliğine işaret eder.a.) Almancadan alınmıştır. mikroelektronik cip/jip [TDK 1955] cip ~ İng jeep II.a. soy.

çirkef [KGunya xiv] çirkâb Fa çirk pislik + Fa âb su " çirkin. Tü sıyırmak > sırık. • Ses değişimi inisyal c. irin [CodC xiii] ~ Fa çirk âb pislik suyu. [TS xv] cırılda.)" cürüm . uşak . [Aş.) * Karş.cips/çips İng chip yonga [ xx/b] ~ İng potato chips patates yongası. güzel olmayan < cirm [Men xvii] ~ Ar cirm [#crm msd. a. mum fitili ~ OFa çirâg çırak [TS xv] çerâğ etmek (tarikat ve loncada) inisiye etmek. sırıklarla oynanan bir oyun ~ Ar carîd [#crd sf.a. coryphaena hippurus ~ EYun (h)íppouros "at kuyruklu". çevirmek " ciro çırçır 1 çurçur çı r ç ır 2 çırpma sesi [EvÇ xvii] çuçurya bir balık türü. [Men xvii] çerâğ/çirâğ hizmetçi. hacim. senedin arkasını imzalayan kişi < İt girare döndürmek. Erm çreş (a.a. lağım & ~ Fa çirkin 1.a. [Kıp xiv] çırlak akan suyun sesi. kirli.] cüsse.).] kabuğu soyulmuş hurma dalı.a. [Men ] çira ateş yakmaya yarayan reçineli tahta parçası ~ Fa çarâğ/çirâğ/çirâ% kandil. [ARasim 1897-99] ~ ? <o no m [L O xi x] p am uk a tm a ma ki na sı < çı r çır gıcırdama sesi. çips < çipura ~ Yun tsipoúra çipura balığı. çeviren. bu bitkinin kökünden elde edilen hamura benzer tutkal Fa sirîştan hamur yoğurmak ~ OFa sriştan a.a. 2. cırıl onom [CodC xiii] çırlak cırcır böceği. lamba. 2. yoksa Farsça yazılı biçim analojik bir düzeltme midir? cirit [passim xvi] cirîd sırık. Türkçe ve Ermenice biçimler regresif disimilasyon ürünü müdür. meşale. card] soydu. döndüren.kâğıt üzerinde kalem sesi < Tü car gürültülü konuşma veya ötme sesi" car çıra [CodC xiii] çırak mum. meratibin ilk basamağında görevlendirmek. (= Ave sraeş. gövde (= İbr gerem kemik = Aram garsmâ a.a. kandil. DK xiv] çirağ/çerağ lamba. pis. meşale " çıra ciranta [ xix] ~ İt girante 1. sırık < Ar carada [msd. asphodelus. kabuğunu sıyırdı * Anlam evrimi için karş.etkisiyle açıklanabilir. & EYun (h)íppos at + EYun ourá kuyruk " hip(o)+2 cır. ab çirkin Fa çirk pislik. çiriş [Kıp xiv] şiriç/çiriş ~ Fa sirîş zambakgillerden bir bitki.Fa çarâğ/çirâğ kandil.

dönüş. gövde çit çatTü [ viii] çıt kamış veya dikenden yapılmış ayıraç onom [LO ] hafif vurma veya kırılma sesi [ML xx/c] " çat Tü çat.OLat gyrus a. terebinthus. ~ EYun gyros dönüş. cırt cart çiş onom çoc [LO ] cırtlak tiz sesle kendini öven. çırpı <Tü [CodC xiii] çalı çırpı kuru ağaç. 2.katmak. [BK 1799] çırpı yapı ustalarının kullandığı çırpma ipi < Tü çırpmak " çırp* Çalmak çırpmak ikilemesiyle anlam ilişkisi muğlaktır. [TDK 1955] cırt tiz ve çirkin ses [ xi] çiş çocukların idrar etmesi için söylenen bir söz " cıs onom = cız " cız <Tü küçük çocuklara ateşe yaklaşmamaları için söylenen söz çise[mek " çiğ1 [Kıp xiv] çise-/çisele. dikmek " çıt. tekerlek çiroz [LO xix] ~ Yun tsyros kurutulmuş uskumru balığı * EYun kserös (kuru) sözcüğünden türetilmesi ses bakımından mümkün gözükmemektedir. kabuklu yemiş. çırp[mak <Tü [ xiv] 1.[xix LO] elde çamaşır ovalamak çitlembik <Tü [Kıp xiv] çatlawuk/çetlewük/çetleyik fıstık. a." çarp- * Yansımalı bir sesin zayıf derecesini belirten a > ı dönüşümüyle.ciro [ 186+] ~ İt giro 1. döngü. [TS xvi xvi] çıtlamık/çıtlayık/çatlağuç yaban sakızı ağacının yemişi. talaş.] " çat İnisyal ç.a. büyüklük = Aram gişsmâ [#gşm] insan bedeni. KıpGul xiv] cism ~ Ar cism [#csm msd. kesmek. [EvÇ xvii] çitlemik < Tü çıt [onom. hafifçe çarpmak. 2. çıtır çita ~ İng cheetah kedigillerden bir yırtıcı hayvan ~ Hind cîtâ a. döngü. fiziksel varlık. < Sans çitrakâyah alacagövde.a. mızrak < Tü çit.] beden.a. çıta çiti ^7 [DK xv] cıda [LO xix] ~ Moğ cıda süngü. fındık.hafifçe yağmur yağmak < Tü çi nem. yaşlık cisim/cism[Aş. kargı. [DK xv] çırpındı < Tü çarp.etkisiyle sesli incelemesi tipiktir. ticarette ciro . .

genç olma. [LO ] henüz çıkmış kuş yavrusu < civ/civil kuş sesi" cıvıl * Farsça ile etkileşimin yönü ve niteliği muğlaktır.genç ) ~ HAvr *yuwen. dolay . canlılık * Aynı kökten Lat iuvenis. 2. Fr jeun.] oğlancık < Fa cuwân oğlan. cıvı[mak < Tü cıvık sulu. (= Ave yavan.civa1 [Kıp.Ar ciwâr/cuwâr [#cwr III msd. [KT ] cüvan vulg. cüce. [Men xvii] civciv/ çivçiv serçe kuşu. [Yus xiv] cüvan genç. İnisyal ç. İng quicksilver (a. [LO ] etraf.(sivri bir uçla kertmek). civa ~ EFa jîva. < civata [LF xviii] Ven ciàve [İt chiave] anahtar ~ Lat clavis a. civanmert [Mercimek xv] . piliç). özellikle kuş yavrusu.etkisiyle w > j dönüşümünün Kaşgarlı'da birkaç örneği mevcuttur. biz. Alm jung (genç).canlı olmak " zinde * Anlam ilişkisi için karş. delikanlı" civan çivi Tü [Kaş xi] çij çivi. civa2 iklim koşulları < Ar caww hava civan hava civa deyiminde ~ Ar ciwâ' [#cww çoğ. çamur. a. civa OFa jîvag/cîvag 1. İng young.a. Lat argentum vivum (canlı gümüş = civa). Ayrıca bak. civelek [Kan xvi] toprak sahibi olmayan kimse (Güneydoğu ağzı). " cılk L > v dönüşümü ses bakımından ilgi çekicidir. [EvÇ xvii] eşcinselliğe yatkın delikanlı ~ Fa cuwânak [küç. yiğit. [Kıp xiv] çuwu sivri uçlu alet.< *çıwz. Karş.a. cawr] komşu idi ~ Ven ciavéta [küç. < HAvr *yeu. mert civar ~ Fa [Men xvii] civâr/cüvâr yakınlık. komşuluk < Ar cawara [msd. [TS xv] cücük tavuk yavrusu.a.] mücavir olma. cömert kimse " civan.a.] küçük anahtar.a. tığ < Tü *çıw * Aynı kökten çıız.) < quick (canlı).a.a. bulaşık " cıvık cıvık = Tü cılk [xvii] a. komşuluk. delikanlı ~ OFa yawân/yuwân a. bulaşmak (argo) [ARasim 1897-99] sulu ve bulaşık (yumurta. kişi) . [AL 192+] cıvımak sulanmak. Belki sıvık/sıvamak etkisiyle. civan . " kilit civciv <onom [TS xiv] cüje kuş yavrusu. T S xiv] jive ~ Fa jıwa/cıwa sıvı metal. Fa cuje/cuce (yavru.Fa cawân/cuwân genç. canlı.] havalar. [Men xvii] cüvân merd cuwân mard delikanlı.

(= Moğ cırug çizgi. Moğolca fiil adı yapan -lge ekinden esinlenmiş olmalıdır. cızır çizme sesi onom < " caz2 [TS xvi] cızıldı kebap sesi. cetvel < Tü çiz-" çiz- < Tü * Türkçede mevcut olmayan -elge eki.. çizgi Tü <Tü [Uy viii+] çızığ < Tü çız.cıvıl onom [TS xv] civildi kısık sesle söylenme. resim ) " çiz< Tü çiziktir[mek çiz. [LO xix] civirdemek/civildemek/ cıvıldamak ufak kuşların topluca çıkardığı ses < çivit Tü? edilen mavi boya çiy ciyak onom » [Uy viii+] çüwit Hindistan kökenli indigofera tinctoria bitkisinden elde " çiği [Alus 1933] cıyak cıyak bağırma sesi çiyan Tü [ xi] ça5an akrep veya çiyan. Tuva ülelge (bölme işlemi) < Moğ. a. ki İran Türkisinde çekme derler Tü çiz. [LO ] cızlamak/cızırdamak tavada kızarma sesi.hızlı ve kararsız bir şekilde yazmak veya çizmek * -iştir. bu cemiyetin mensubu / Fr jesuite "İsa'cı"." çiz* Semantik evrimi açık değildir. Karş.ekiyle eş işlevli olan -iktir. [OC Kaygılı 1938] cızdam/cızlam kaçma.. [BK xviii] çizme tabir olunan ayakkabı. sivri uçlu alet" çivi * Karş. İnisyal ç.etkisiyle sesli incelmesi görülür. çizgi çizmek *çıw çivi.(a. çizburger [198+] ~ İng cheeseburger peynirli hamburger & İng cheese peynir + İng hamburger " hamburger çizelge YT [CepK 1935] liste.a. cizvit [185+] ~ İt gesuita Katolik kilisesi bünyesinde 16. [Oğ xi] çayan cız. [Men xvii] çivildemek/çiviltı fısıldamak.sivri bir uçla çentmek veya kazımak. sıvışma (argo) ~ ? çizme <Tü [Kan xv] uzun konçlu ayakkabı. kısık sesle söylemek. yy'da kurulan bir cemiyet. cızlam [LG 188+] cızlam çekmek ölmek (argo). Moğ cıru." çiz- [LO xix] cızıktır.).biçimi muhtemelen dissimilasyon ürünüdür.a. < öz Gesù/Jésus İsa . cam çiz[mek Tü [Uy viii+] çız-/çiz.

gürültü etmek " çağır* Karş. 2. çağırmak. çökelek <Tü [Kenz xviii] süt pıhtısından yapılan peynir < Tü çök-" çök- çökertme <Tü kaldırılan ağ (halk) çöl çolak Tü izi olan [TDK 1955] deniz dibine indirilerek balık geldiğinde dört köşesinden çekerek < Tü çökert. koparmak " çal- . çıpçık/çıpçuk (serçe kuşu).] haraç. kaynaşma (isim). Tü çoğı (münakaşa . belki çürü. çoban [Aş. sayıca çok (sıfat) < Tü *çowık < Tü *çağ-/*çaw. tarım yapılmayan yer [Uy viii+] çoluk sakat.pekiştirme ekidir. Aynı kökten *çönğ. [T S xv-xvi] çalık bir organı kesik veya kopuk. • Sıfat olarak 14.dibe inmek. Kıp xiii] çoğan/çuğan çöven bitkisi. çöp (tortu).(üşüşmek . [passim xiv-xv] çok< Tü *çö/ * Nihai kök çok. [DK. çağırmak . coğrafya " je(o)+. oturmak.> çöm(dibe çökmek). çoğrama (fokurdama. reis.xi). Karş. çoğal[mak <Tü [MŞ xiv] çoğal< Tü çok " çok çöğen/çöven Tü? [İMüh. -k. tazmin etme) kökünden türetilemez. İslam hukukunda gayrımüslim halktan alınan vergi ~ Aram gazîtâ bir tür vergi < Aram #gzy ödeme " ceza * Arapça sözcük Ar #czy (ceza.(tortulaşmak).indirmek " çök[T S xvi] ~ Moğ çöl bozkır. çoğla.cizye [ xiv] ~ Ar cizyat [#czy msd. her şeyin küçüğü. [Çağ xv+] çoçğa domuz yavrusu < "küçük * Çocuk dilinden alınmış ekspresif bir deyimdir.bağırmak. bedeninde yara < Tü çal. çoban. gürültü. [CodC xiii] çocuk/çoçka domuz yavrusu. cıcık. DK xiv] ~ Fa çöbân/çubân/şubân/şiwân davar güden ~ OFa şubân 1. saponaria coğrafya ~ Ar cuğrafiya "tarif-i arz ilmi" ~ E Yun geografıa yeryüzünün tasviri.olup.a.(bağırmak. inisyal ç. Tü [Kaş xi] çok-/çök.etkisiyle sesli incelmesi görülür. +grafi çok Tü [Kaş xi] çök kalabalık.xi). [Çağ xv+] çuçak cüce. öncü. Ayrıca cücük. çök[mek *çoğ. küçücük. yy'dan sonra kop (miktarca çok) sözcüğünün yerini almıştır. kesmek. MŞ xiv] ço%/çoğ/çok kalabalık. haritacılık. ço%. ETü çıçamuk (küçük parmak). a. kaynaşma -xi).xi).vurmak. köy yöneticisi (=? Ave *fşupân mal-güden)" +ban çocuk <çoc [Kaş xi] çocuk domuz yavrusu.

sesi içeren Türkçe üç fiil kökünden biridir (diğerleri em. iunc-kenetlemek. [ARasim 1897-99] cop zabıta ~ Fa/OFa çüb/çob dal.çolpa + Fa pâ ayak.TS xiv-xvi). Kaş viii+] çom-/çöm. sopa. bacak " pa çoluk Tü [LO xix] [Uy viii+] çoluk sakat ~ Fa çulpa sakar. çömelen" anlamında. birleştirmek. dibe inmek < Tü *çorj-/*çörj< Tü *çoğ. çöp. lobut. çomak Tü? [Kaş xi] çomak asa.batmak. 2. . mert çömez <Tü [LO xix] medresede talebenin hizmetçisi < Tü çöm. çör. delikanlı" civan." * Karş. darbe indirmek ) çomar çömçe kepçe Tü? [EvÇ xvii] çoban köpeği (Anadolu ağızlarında) Tü çokmar 1. [Kıp xiv] çomak/çomuk/çokmar . iri başlı topuz.ve göm-). [T S xiv] çomak/çokmar/çomar (= Moğ çoqımaq çekiç. çörüntü (tortu . iri başlı hayvan " çomak [CodC xiii] çömiş . vurmak. [Kıp xiv] çömçe/çömçü/çömiç tahta ~ Fa çamça [küç. beceriksiz & Fa çul eğri " çolak çöm[mek Tü [Uy. birbirine bağlamak ~ HAvr *yeug. özellikle savaşta düşmana vurup atından devirmek için kullanılan kalın ve uzun sopa . çömlek conta [ xx/a] iki mekanik aksamın eklem yeri. tokmak < Moğ çoqı-çakmak. gürz. kenet ~ Lat iuncta < Lat iungere. çömlek Tü [ xi] çörjğek içinde yemek pişirilen taş veya kilden kap. değnek Tü [xi]çöptortu. iki şeyi birleştirmek " çift cop sopası çöp1 [Men xvii] çob/çop değnek.] a. telve <Tü*çö(ğ)-dibe inmek." çöm- * Muhtemelen "oturan. sopa. [Men xvii] çölmek vulg. a. [Kan xv] çölmek . Tü çökek. Kürd çemık (kepçe). kepçe <Tü [idr xiv] diz üstüne çökmek < Tü çöm. < Fa çam tahta kadeh. Ancak -ez ekinin işlevi açık değildir.fiilinin varyant biçimi olarak kabul edilmelidir.inmek " çök* Çök. Final -m. kâse. çömel[mek çöm- cömert [CodC xiii] cevmerd ~ Fa cawmard/cômard eli açık. çökelti. çökmek " çök- Karş. çöl. cimri olmayan < Fa cawân mard genç adam.çift koşmak. eklem arasına konan yalıtıcı tabaka ~ Ven zonta [İt giunto ] eklem.

köpürmek < Fa cöş kaynama. [Men xvii] cürâb ayak kılıfı . daire. acı" çorba * Ar şurac (a. benekli) = Tü çakır/çağır. karışık + Fa bâ yemek.enthousiasme " çöğen [LG188+] süslü. 2. < HAvr *yeus. [T S xiv-xviii] şorva .a. çorak alan [Kıp. lekeli çap.Fa şörbâ a. ajite olmak. galeyana covino genç adam ~ Lat iuvenis a.a.a. SN xiv] çorak tuzlu ve verimsiz yer. kangal < Tü çorap çörek Tü çewür-" çevir- çöreklen[mek <Tü [LO xix] kıvrılıp kangal haline gelmek < Tü çörek/çevrek halka. yumuşak deriden iç ayak kılıfı ~ Aram gurbâ/gsrâbâ a. galeyan etmek. tuz çölü < OFa çör/şör tuz ~ HAvr *sü-ro-tuzlu.kaynamak.ara biçimine işaret eder.a. • Dil Devrimi sırasında yanlışlıkla Türkçe sanılarak türevleri yaratılmıştır. tuz gölü.) [ xi] çörek yuvarlak ekmek < Tü *çewrek yuvarlak. • Karş. zarf * Erm kulba < EErm gulba (çorap) Aramcadan alıntıdır. tuz. [Arg xvi] çorba . çorba [Yus xiv] şorbâ . [Kıp xiv] cirâb torba. coşku YT gelmek " coşçöven » [TDK 1944] teheyyüç. ekşi. kese. [Çağ xv] şorak tuzlu ~ OFa çörag/şörag tuzla. tuzlu.a. aş (~ OFa bâg a.) ~ HAvr *yeus-s. zyme (maya). & Fa şör 1. (hayvan) azmak. kangal" çörek çorman » " karman çorman coş[mak [DK xv] cüşa gelmek kaynamak.a. galeyan (= Ave yaoşti.a. kebap şişi ~ Fa/OFa çob dal. " jön .çarpmak. = Akad gurâbu torba. mayalanmak * Aynı kökten E Yun zeo (kaynamaki kabarmak). = Sans yüşân.a. halka.Ar cirâb/cürâb deri veya bez torba.) Orta Farsçadan alınmıştır.a.veya *çalp. Men xvii] çapar/çopur çiçek bozuğu.a. bulanık. Moğ çoğur (alaca. kılıf. sopa " < Tü çopur [EvÇ. şık genç (argo) ~ İt giovino < Fa cöşîdan coşmak. alacalı hale getirmek " çarp- * a > o dönüşümü muhtemelen bir *çawp. galeyan etmek.çöp2 cop [ xi] çöp çıta. [Men ] cüşmek ~ Fa cöşîdan kaynamak. kabarma.a.

2. Karş. göz yuvası. [BK 1799] cüce tavuk pilici.çöz[mek Tü [ xi] çöj. özellikle tavuk yavrusu. * Nihai kökeni belki bir Hint veya Doğu Asya dilinden. ince dal < OFa çob dal. ~ Fa çübak [küç. [CodC xiii] çıbuk değnek. [Kıp xiv] çük erkeklik organı. külahlı ve kolsuz entari (= İbr gaboh kaş ~ İbr #gbh yüksek. cücük civciv * Karş.erimesi ve ç. küçük.] yavru. bir bağı açmak. sopacık < Fa çüb değnek. [KT ] pek kısa boylu insan vesaire ~ Fa cüja/cüca yavru. [CodC xiii] çöz- * Kaşgarlı'daki çöjmek biçimi ilgi çekicidir. sopa " cop * Yuvarlak ünlüden sonra -b. değnek " cop ~ OFa çobag cüce [TS xiv] cüje yavru. çuha [DK xiv] çuka/çu%a ~ Fa çü%a bir tür yünlü kumaş [TS xv] civciv. civciv * Karş.iplik gibi bir şeyi çekip sökmek.etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir. küçük. cühela Ar câhil" cehalet çük penis [Men xvii] ~ Ar cuhalâ' [#chl çoğ. jüpon çubuk [Uy viii+] çıbık. kuş yavrusu ~ Fa cücak [küç.] cahiller < [Kaş xi] çübek çocuk penisi. çıta. kaşın altındaki kemik. Gül xiv] ~ Ar cubbat 1.] küçük değnek. denk gelme (argo) < Tü cuk aşık kemiğinin çukur <Tü [Kıp xiv] çuğur/çukur/şukur derin veya alçak yer. cuk <onom cuk/cup düşme sesi cukka <onom düz oturması" cuk [ xix] cuk oturmak aşık kemiği oyununda kemiğin düz düşmesi < [ xx/b] talihli olay. çöküntü. çıkıntı ) " cephe EŞKÖKENLİLER: Ar cubba : cübbe.[xi. çökmek " çök- < Tü çok-/ . özellikle kuş yavrusu. çizçözelti YT [TDK 1974] kimyada analiz sonuçu ortaya çıkan madde < Tü çöz-" çöz- cübbe/cüppe [DK. mezar çoku. xv+ Çağ] dibe inmek.

] ~ İt gibbo çıkıntı. binalarda üst kat [LO ] cumbur/cumbul/cumbadak suya düşme sesi < " cup " cumhur * Belki cümbüş sözcüğünün etkisiyle.çulla sarınmak. özellikle cülus tahta oturma < Ar calasa oturdu cuma [İrşad. KGunya xiv] ~ Fa culahâ [CodC xiii] çulğan. halk topluluğu. bütün. bütünlük.çul [İdr xiv] çul. ABD gibi ülkelerin yönetim biçimine önceleri cumhur adı verilirken. oynaşma (< Fa cunbıdan kımıldamak. [TDK 1955] cumburlop düşme ve yuvarlanma sesi < cup/cumbur düşme sesi" cup cümbüş [Aş xiv] cünbiş hareket ~ Fa cunbîş oynama. umum. örtünmek. 2. tüm (isim ve sıfat) [#cml msd. tamlık. bir şeyin tümü. Fransız Devrimi yıllarında cumhuriyet sözcüğü yaygınlık kazandı. halk ~ Ar cumhur [#cmhr] halk topluluğu.] 1. hareket etmek) ~ OFa cumbişn hareket cumhur idaresi (république karşılığı) cumhuriyet < Ar cumhur " cumhur [Ferec xv] sıradan halk. herkes " cem [ 179+] halk idaresi (Fr république karşılığı) * İsviçre. [Men ] 1.] bütün olarak. [Men ] cüll vulg. çul ~ Ar cull [#cll] atları soğuktan korumak için örtülen örtü çulha çullan[mak 188+] hücum etmek (argo) çulluk Tü [Tuhf. cumbul/cumbur cümbür [cemaat onom » [LO 187+] ~ Ar cumcat^ [#cmc msd. cumburlop onom [LO ] şumburlop . KGunya xiv] toplanma günü.] oturma. • Arapça masdar olan cumhur sözcüğüne masdar yapan -iyyet eki eklenmesi kural dışıdır. 2. . [LG < Tü çul" çul [ xi] çulık eti yenen bir kuş [Neş xv] ~ Ar culüs [#cls msd. cümle [passim xiv] bütün. Cuma < Ar camaca topladı" cem cumba çıkıntısı * İtalyanca sözcüğün etimolojisi belirsizdir. gramerde önerme " cemal cümleten tümüyle " cümle [Men xvii] ~ Ar cumlat ~ Ar cumlatan [zrf.

2. herkesin öfke veya heyecanla birbirine girdiği durum & Fa cöş galeyan + Fa xuröş haykırış.. telve " çöp1 cüruf [Aş xiv] curüf ~ Ar curf/curüf [#crf] akıntıyla sürüklenen şey. ceset. yüzyılda ise Latin Amerika'nın çeşitli ülkelerinde kurulan askeri ve sivil devrim komiteleri için kullanılmıştır. (sel) alıp götürdü cürüm/cürm[ xiv] cürm ~ Ar curm [#crm msd. ceset = Aram gttâ a. eti kemiğinden ayırdı. şehadet çürü[mek <Tü [CodC xiii] çüyri-/çüri. [Men xvii] cüsset ~ Ar cu66at [#c66 msd. * Karş. . ihtilal komitesi ~ Lat iuncta [f. kemik kırdı. suç işledi (= Aram garsmâ kemik ) çüş ünl eşeği durdurmak için kullanılan ünlem * Eski kaynaklarda tesbit edilemedi.Fa çun ki açıklama bağlacı & Fa çun böyle. ne zaman ki. birlik. alüvyon.] suç < Ar carama 1. [EvÇ ~ ? ~ Ar cur'at [#cr' msd.] cenabet olma.çünkü [passim xiv] çün ki 1. [Kıp xiv] çürü-/şürü-Tü *çöwrü. cuş u huruş [Neş xv] ~ Fa cöş u %uröş kargaşa. KGunya xiv] ~ Ar cunüb/cunub [#cnb2 msd. 3.] şahit olunan " cürüm. şunun gibi + Fa ki ilgi edatı ~ İng junta ihtilal komitesi cunta [Hay 1959 195+] junta . 20.İsp junta 1. 2. ittifak.] cesaret < Ar caru'a [Ferec xv] cürmümeşhut ~ Ar curmu-1-maşhüd görgü tanığı olan suç & Ar curm suç + Ar maşhüd [mef. cünüp [İrşad. şamata cüret cesaret etti.] " conta * İspanyolca sözcük İspanya Bağımsızlık Savaşı (1808-1814) sırasında kurulan Devrimci Komiteler (juntas revolucionarias) nedeniyle siyasi anlam kazanmış.Tü çöb/çöp tortu. yüksek sesle bağırış " coşcüsse gövde. madem ki.] beden. risk aldı [TS xv] cürcüni kalçasını oynatarak yapılan raks. dinen kirli olma " cenabet cup cüppe cura onom » [T S xvii] [TDK 1955] cuk/cup suya düşme sesi " cübbe ~ Fa cüra/curra tanbura benzer müzik aleti < " cuk curcuna xvii] cürcüne/curcuna yaygara. 2. öyle ki . a. maden posası < Ar carafa (su) sürükledi.

fasikül cüzdan [ xiv] ~ Ar cuz' [#cz'] bir bütünün küçük parçası. rulolar şeklinde bir kitabın her bir rulosunu taşımaya mahsus torba & Ar cuz' birim. birim. Karş. gıcıklama. Paris’li sanatçılar < Fr dada anlamsız bir sözcük dadan[mak tat" tat dadaş <çoc Tü [ xi] tatğan. Sogd daġ.] 1. [İMüh. kitap fasikülü + Fa -dânl kap " cüz. düz. dağ dağar Tü [Or viii] tağ (= Moğ tağ a. teşviş < Ar daġdaġa [onom. unsur. +dan1 cüzi cüz [ xiv] ~ Ar cuz'I [#cz' nsb.] cüzam hastalığı.dikmek)" çuval cüz ünite.] çok küçük (miktar). [Men xvii] kitap veya evrak çantası. gıdıklama. İdr xii] tağarcuk dağdağa [Men xvii] ~ Ar daġdaġat [#dġdġ msd. a.yakmak) ~ HAvr *dhegh.(yakmak).) [Uy viii+] tağar torba. 3. ağabey. az " cüzzam/cüzam [TS* xv] cü5âm ~ Ar cu5âm [#c5m msd. kitap forması. kesme ) dadaizm [ xx/a] ~ Fr dadaisme modern sanatta bir akım # 1919 Hans Arp ve Tristan Tzara.] gıdıkladı.tat almak. portföy .Fa cuz'dan cüz kesesi. dağıl[mak <Tü [ xiv] tağıl-/dağıl< Tü *tağ- . [Men xvii] dada-/dadan[D S ] erkek kardeş. delikanlı (Erzurum ağzı ve Azerice) < Tü dadı [DK xiv] ~ Fa dadu halayık. ca5m] vücudun bir parçasını kopardı (= Aram #gdm vücuttan bir uzuv veya kemik koparma. dadı dağ[lamak [Kut xi] ~ Fa/OFa daġ kızgın demirle hayvanlara vurulan damga (= Ave da%a. a. anlaşılmaz şekilde konuşma. * Farsçaya Türkçeden alındığına ilişkin Mahmud Kaşgari'nin görüşü yanlıştır. anlaşılmaz şekilde konuştu vb. 2. kargaşa.çuval [DK xiv] ~ Fa cuwal kaba kumaştan yapılmış torba çuvaldız [CodC xiii] çuvâldüz ~ Fa cuwâl düz çul iğnesi & Fa cuwâl çul + Fa düz dikiş iğnesi (< Fa duttan. tadını beğenmek. lepra < Ar caSama [msd.a.

] giren. getiri. kazanç. devamlı < Ar dama devam etti" devam daima [Yus xiv] ~ Ar dâ'imâ [#dwm zrf. rafine. ince ayrıntı. [KT xix] bir konak veya büyük bina içinde birkaç odadan oluşan müstakil birim. çember.* Aynı kökten Tü tar-/tara. [TDK 1974] 1.] ince.bayılmak. araya girme. mahsul < Ar da%ala girdi dahil2 olan. kurnaz " deha ~ Ar da%l [#d%l dahil1 /dahl[Kıp xiv] da%l getiri. f. narin < Ar daqqa ufaladı. daha (zarf) [Men xvii] " daha ~ Tü takı/dakı de. daktilo [Bah 1924] daktilograf ~ Fr dactylo < Fr dactylographe parmakla yazma aygıtı & EYun dáktylos parmak + EYun grafe yazı" +graf dal[mak Tü xiv] dal. 2. deveran eden < Ar dara döndü. ince (iş). ince). içeride ~ Ar dâim [#dwm fa.(tohum saçmak). derecenin ve saatin altmışta biri" dikkat * Karş. [Kıp [Uy viii+] tal ağaç dalı . halka. suit dâ'irat [#dwr fa. nüans.] 1.] 1.] döngü. Kaş viii+] tal. yorulmak . inceltti" dikkat ~ Ar * Güncel anlamı dakika sözcüğünden etkilenmiş olup 1960’lardan itibaren kaydedilmiştir. çevre. Akad daqqiqu (çok küçük. zamanı kullanmada çok ~ Ar daqîq [#dqq sf. daha Tü [Uy viii+] takı/dakı de. ofis. Yus xiv] ~ Ar dâ%ü [#d%l fa. dahi ~ Ar dâhin [#dhy fa. de dahi1 dahi2 Tü [Or viii] takı ve (bağlaç). [LO xix] yönetim mekânı. bilinci kararmak. gelir. dakika [KıpGul xiv] incelik ~ Ar daqîqat [#dqq sf. iç " dahil1 daim [Kıp xiv] [Aş. girme. verim msd. dönüş. büro. tarı.] akıllı. [Ali xvi] muhit.] (bir şey etrafında) dönen. saçmak). daha (zarf) EŞKÖKENLİLER: Tü takı: daha. partikül. deveran etti" devir daire [Ferec xv] halka. 2. dahi1.] devam eden.suya dalmak dal1 Tü [Uy.] devamlı" daim dair [Ali xvi] ~ Ar dâir [#dwr fa. daha (zarf) (bağlaç).(dağıtmak. 2. dahi (bağlaç). f. teker < Ar dara döndü " devir dakik dikkatli olan [Gül xv] .

dal2

[EvÇ xvii] Tal yalın, çıplak

~?

dala[mak Tü [Uy viii+] tala- saldırmak, talan etmek, yağmalamak; [DK xiv] dala- ısırmak; [Çağ xv+] tala- saldırmak, ısırmak dalak Tü [Uy viii+] tal; [Kaş xi] talak a. a. ~ Ar Dalâlat [#Dll msd.] yoldan çıkma, ~ ?

dalalet [Men xvii] sapma, azma < Ar Dalla saptı, yanlış yola gitti dalavere * Alavere dalavere ikilemesinden ayrışmıştır.

[Cumh 1929]

dalga Tü? [Kıp xiv] dalğa ; [Çağ xv+] dalğa (= Moğ dolğıya a. a. < Moğ dolğıdalgalanmak, sıçramak, fışkırmak, rahat durmamak, koşuşturmak ) dalgıç dalkavuk <Tü + [Çağ xv+] dalğıci su altına dalan kimse; [Men xvii] dalğıç < Tü dal-" dal[Men xvii] sarıksız külah giyen, müdahin " dal2, kavuk

daltonizm [ xx/b] ~ Fr daltonisme renk körlüğü / İng daltonism a.a. < öz John Dalton İngiliz fizikçi (1766-1844) dalya 1 [KT xix] bazı oyunlarda sayı kesik, çentik < İt tagliare kesmek ~ OLat taliare çelik aşısı yapmak, kesmek * İng tally (oyunda sayı) biçimi İtalyancadan alınmıştır. dalya2 [LO xix] ~ YLat dahlia bir süs çiçeği # 1791 Antonio Jose Cavanilles, İsp. botanikçi < öz Anders Dahl İsveçli botanikçi ve Linnaeus'un öğrencisi (1751-1789) dalyan1 [Kan xv] balık ağlamak için kurulan sabit ağ düzeneği ~ İt taglio

* Yun alieüo (balık tutmak) fiilinden *aliáni biçimi tesbit edilememiştir. dalyan2 Italiàn İtalyan < Italia " italik [EvÇ xvii] bir tür uzun namlulu tüfek

* Dalyan boylu deyiminde muhafaza edilen bu sözcüğün dalyan1 (bir tür balık tutma düzeneği) ile ilişkisi kurulamaz. dam1 [Uy viii+] tam duvar; [T S xiii, CodC xiii] dam/tam ev, evin çatısı; [Çağ xv+] tam evi çatısı olan ev = Sogd daman ev = Ave daman a.a. = Sans dam/dama a.a. ~ HAvr *dem- a.a.

* Tam olarak belirlenemeyen bir İran dilinden alıntı olduğu muhakkaktır. dam2 [ 188+] ~ Fr dame hanımefendi, bayan ~ Lat domina [f.] ev sahibesi < Lat domus ev ~ HAvr *domos a.a. < HAvr *dem- a.a. " dam1 dama [İM582 187+] ~ İt dama 1. hanımefendi, soylu kadın, 2. "kraliçe oyunu", dama ~ Fr dame hanımefendi" dam2 damacana [Kieffer-Bia1835] enli su şişesi ~ Fr dame-jeanne a.a. / Prov damajana a.a. ~İtdamigianabüyükve

* İlk kez 16. yy sonlarında kaydedilen Fransızca sözcüğün etimolojisi belirsizdir; Dame Jeanne ("bayan Jeanne") biçiminin yakıştırma olduğu açıktır. İng demijohn (a.a.) Fransızcadan alınmıştır. damak Tü [LO xix] ağzın damı [Uy viii+] tamak/tamğak gırtlak, boğaz, geniz; [LL 1732] küçük dil ve etrafı; < Tü tam- damlamak " damla-

* Karş. Lat guttur (gırtlak, geniz) < gutta (damla). Sözcüğün orijinal anlamı damak tadı deyiminde korunmuştur. "Ağzın damı" anlamı dam sözcüğünden kontaminasyon yoluyla oluşmuş olmalıdır. damar Tü [Uy viii+] tamar/tamır sinir veya damar ; [Kaş xi] tamır/tamur Moğ tamır beden gücü, kas gücü, damar) damask/damasko [LO xix] damasko ~ İt damasco Suriye kökenli bir tür kumaş, dımışkî / Fr damasque a.a. < öz Damasco Dımışk, Şam kenti damat [Ferec xv] dâmâd ~ Fa/OFa dâmâd güvey, damat ~ EFa *dâmâtar- düğün sahibi (= Ave zâmâtar- a.a. = Sans câmâtr a.a.) < HAvr *gems- düğün, evlenmek " gamet damen [Ferec xv] ~ Fa daman etek (=

* Karş. tiz-i reftar olanın payına damen dolaşır (hızlı gidenin ayağına etek dolaşır). damga Tü [Or viii] tamğa (= Moğ tamağa(n) mühür, arma, amblem) ~ Tütamıt- [viii+ Uy] damlatmak < Tü

damıt[mak YT tam- damlamak " damla-

[CepK 1935] distile etmek

damızlık <Tü [ xv] yoğurt mayası; [EvÇ, Men xvii] döl alınacak hayvan < Tü tamuz-/damız- [viii+ Uy] damlatmak < Tü tam- damlamak " damla* Karş. damzur- (damlatmak ? xvii Men), damzurma (mühür mumu ? xvii Men), damla [Kıp xiv] tamla a.a. < Tü tam- [xi] damlamak <Tü

damper [ xx/b] kamyonu < İng to dump [onom.] kabaca dökmek damping bir malı piyasaya sürme " damper dan onom [ xx/b]

~ İng dumper dökücü, kaldıraçlı yük ~ İng dumping dökme, fiyat ucuzlatarak

rezonanslı darbe sesi

< Tü tak sert darbe sesi" tak2

* Rezonans belirten -n sesi etkisiyle inisyal t yumuşamıştır. Bazı türevlerde d'li ve t'li biçimler bir arada görülür; ör. dandun/tantun, dangır dungur/tangır tungur. dana dandik Tü? [Kıp xiv] tana bir yaşında sığır yavrusu [AL 192+] ince, nazik (argo); [ xx/b] uyduruk

dandini

<çoc

[EvÇ xvii] oynama, raks; [LL 1732] çocuğu dizinde oynatma

* Karş. Fr dandiner, İng dandle, İt dondolare (çocuğu dizinde oynatma). dangalak <onom [Men xvii] dangel/dıngıl ebleh, bi-endam kişi, deyyus; [LO xix] dangalak dangıl dungul konuşan kimse, kaba adam < dangıl [onom.] boş bir nesneye vurma sesi " dangıl dangıl/dangır onom boş kutu veya teneke sesi " dan

danış[mak Tü [Kaş xi] tanuş- karşılıklı konuşmak, söyleşmek; [ xiv] konuşmak, müşavere etmek < Tü tanu- konuşmak, söz söylemek danışık daniska şeyin en iyisi * Karş. lepiska. danışman YT [CepK 1935] müşavir Tü danış-" danış-, +men2 <Tü [Tz xiv] söz, konuşma (Azerbaycan'da) < Tü danış-" danış-

[EvÇ xvii] Almanya'dan gelen kaliteli kürk; [ xix] bir < öz Daniska Danzig/Gdansk, Baltık denizinde bir liman kenti

* Fa danişmand (bilen, bilgili) sözcüğünden esinlenmiş olduğu açıktır. dans sallanmak, koşuşmak [NKemal 1873] [ xx/b] ~ Fr danse a.a. < Ger *dintjan ~ Fr densité yoğunluk ~ Lat densitas a.a. <

dansite Lat densus yoğun ~ HAvr *dens-2 a.a.

dantel/dantela [ARasim 1897-99] dantela [küç.] iğne oyası < Fr dent diş ~ Lat dens, dent- a. a. " aldente

~Frdentelle

* Sözcük Fransızcadan alındığı halde erken örneklerde İtalyanca biçim tercih edilmiştir. dar1 [Uy viii+] tar geniş olmayan, sıkı, bunaltıcı EŞKÖKENLİLER: Tü dar : dar1, darıl-

dar2 [ xiv] ~ Ar dar [#dwr] ev, konut, konak, yurt (= Aram dwârâ/dürâ konut, konaklama yeri = Akad dâru göçebe ve çobanların konakladığı yer, oba) < Ar dara döndü, dolandı" devir * Aslı muhtemelen "etrafı çitle çevrili yer" anlamında. Karş. Tü ev =? evirdar3 [ağacı [Ferec xv] ~ Fa/OFa dar 1. ağaç, 2. çarmıh, haç, idam ağacı (= Ave dâru- ağaç = Sans dáru a.a.) ~ HAvr *deru-2/doru- ağaç, özellikle meşe ağacı * Aynı kökten EYun dóry/déndron, İng tree (ağaç). dara [LO xix] kap payı ~ Ar TarH çıkarma, atma " tarh darbe vurgu < Ar daraba vurdu " darp ~ İt tara tartıda brüt ağırlıktan çıkarılan ~ Ar Darbat [#Drb msd.] vuruş,

[Aş xiv] Darbet

darbımesel [Men xvii] ~ Fa Darb-i ma6al hikâyenin bitirme cümlesi, kıssadan hisse & Ar Darb vuruş, vurgu, şiirde beytin son ayağı + Ar ma6al masal, kıssa " darp, mesel darbuka küçük davul (Mıs.) [TDK 1955] ~ Ar darabukka [onom.] bir tür

darı Tü [Uy viii+] tarığ ekin, her tür hububat, özellikle arpa ve buğday; [Kıp xiv] tarığ/tarı/darı ekin, özellikle darı, panicum viliaceum < Tü tarı- ekin ekmek, tohum saçmak " dağıl* Aynı kökten Tü tar- (dağıtmak, yaymak, saçmak) = Moğ tara-/tark?a- (dağılmak, saçılmak). Anlam ilişkisi için karş. EYun spérma/sporá (tohum) < speirö (saçmak, dağıtmak), diasporá (dağılma); Ar Sarrat (tohum) < 5arra (saçmak). Ayrıca karş. ETü tarım (nehrin dallara ayrıldığı yer, delta). darıl[mak Tü [Uy viii+] tarık- içi sıkılmak, müteessir olmak, bunalmak; [ xi] tarılğana.a.; [Men xvii] darla-/darıl- kızmak, küsmek < Tü tar/dar " dar1

darma dağın ikil [Kıp xiv] dardağan ; [Mercimek xv] dardağan ; [Neş xv] dardağan tamamen dağılmış < Tü târ- [viii+ Uy, xi] dağıtmak, saçmak < Tü *tağ-dağılmak " dağıldarp [Kut, Aş xi] Darb çarpma, para basma < Ar Daraba vurdu ~ Ar Darb [#Drb msd.] vurma,

darphane + [Selaniki xvi] ; [Men xvii] zarbhane/darabhane para basma yeri çarpma, vurma, para basma + Fa %âna ev " darp, hane darülfülfül [Men xvii] dâr-i fülfül ~ Ar dâru-al-fulful biber ağacı ~ Fa dâr-i pilpil & Fa dar ağaç + Fa pilpil biber ~ Sans pippalî meyvecik, biber " dar3, el3, biber data [ xx/c] ~ İng data veri ~ Lat data [n. çoğ.] verilmiş şeyler < Lat datus verilmiş < Lat dare, dat- vermek ~ HAvr *ds- < HAvr *dö- a.a. * Aynı kökten Lat donum (hediye), E Yun didomi, do-, Fa dadan, Erm da-, Rus daty (vermek), dativ daüssıla & Ar dâ hastalık + Ar Silat sıla " sıla dava tez, mahkemeye çağırma " davet davar [Kut, Yun xi] [DTC 1943] ~ Ar dâu-S-Silat sıla hastalığı, sıla hasreti

& Ar Darb

~ Ar dacwâ' [#dcw msd.] iddia, hukuki

Tü [Uy viii+] tapar mal, mülk, servet, büyükbaş hayvan < Tü taP-/tap-2 bulmak, elde etmek

* Erm tavar (a.a.) sözcüğü 5. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. İki dil arasındaki ilişkinin mahiyeti açık değildir. • Moğ tavar ve Rus tovar/tovarış (mal, servet) biçimleri Türkçeden alıntıdır. davet < Ar dacawa çağırdı [Aş xiv] ~ Ar dacwat^ [#dcw msd.] çağırma, çağrı

davlumbaz [TS xiv] davulbâz/davlunbâz ata giydirilen göğüs zırhı; [DK xiv] davul; [ xix] yandan çarklı gemilerde pervaneyi örten yarım daire şeklinde kapak < Tü davul" davul * -baz ekinin anlamı açık değildir. davran 1[mak Tü [Uy viii+] taPran- acele etmek, hızlı hareket etmek; [Men xvii] canlanmak, (bir hastalıktan sonra) ayağa kalkmak; [KT xix] ayağa sıçramak, hamle etmek, teşebbüs etmek < Tü taPra- [viii+ Uy] hızlı ve aceleci olmak Tü *taP-hareket etmek? kımıldamak? Karş. Tü tawış/tawuş (kımıldanma - xi), tawışğan (tavşan).

davran2[mak < Ar Tawr tavır " tavır

[LO xix] bir tarzda hareket etmek, tavır almak

* Türkçe kökenli olan davran-1 fiili ile anlam bakımından ilgisi kurulamaz. Dil Devrimi döneminde bu husus göz önüne alınmadan türevlerin yapılması dikkatsizlik eseridir. davudi [Kıp xiv] ~ Ar dâwüdî [nsb.] Davut peygamberin sesi gibi gür ve kalın ses < öz Dâwüd Davut, Kur'anda peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı (MÖ 11. yy) ~ İbr dâwld sevilen, Davut < İbr #dwd sevme * İbr Dawid adının Arapça karşılığı wadud (Vedut) veya wadad (Vedat)'dır. davul [Kaş xi] tavıl; [passim. xiii-xix xiii] Tabl davul, özellikle savaş davulu ~ OFa *tabil a. a. ~ Ar Tabl

* Fa tabal ???, Ar Tabl ???, Erm daviġ biçimleri Orta Farsça kökenlidir. Arapçadan Batı dillerine aktarılmıştır; karş. İsp atabal, İttaballo, EFr tabour (a.a.). daya[mak Tü [Kaş xi] taya- destek ağacı koymak, diremek

dayak Tü [Uy viii+] tayak direk, destek, değnek; [Men xvii] dayak değnek, sopa taya- dayamak " dayadayanak YT [CepK 1935] mesnet < Tü dayan-" daya< Tü dayan-" daya-dayanışma

< Tü

YT

[CepK 1935] tesanüt dayı dazlak de Tü Tü

[Uy viii+] tağay annenin erkek kardeşi, dayı; [Kıp xiv] tay/tayı; [DK xiv] dayı <Tü [Kıp xiv] Tazluk ; [Mercimek xv] Tazlak " dahi1 < Tü taz [viii+ Uy] kel

[Uy viii+] takı bağlaç; [Kıp xiv] de/da [ xx/b] [ xx/b]

de fakto (edat) + Lat factum fiil, edim " faktör de jure (edat) + Lat ius, iur- kanun, hukuk " jüri

~ Lat de facto fiilen & Lat de -den, ile ~ Lat de iure hukuken & Lat de -den, ile

de+ ~ Lat de bir şeyden ayrılma veya uzaklaşma, eksilme, yüksek bir yerden aşağı inme, gitme, kaybolma, sona erme bildiren edat ve fiil öneki * Fransızcada de-, dé- ve (seslilerden önce) dés- biçimleri görülür. Modern türevlerde daha çok "olumsuzluk" anlamı ağır basmıştır. Ör: bloke/debloke, şarj/deşarj, avantaj/dezavantaj. EŞKÖKENLİLER:

Lat de-: debi, debloke, debriyaj, dedüksiyon, defans, defi, defile, deflasyon, defo, deforme, defrost, degaj, degrade, degüstasyon, dejenere, dekadan, dekafeine, deklanşör, deklare, dekoder, dekolte, dekont, dekupe, dekuple, delege, demarke, demarş, demode, d de[mek debdebe Tü [Orviii]té-a.a.

[Men xvii] davul gürültüsü; [LO xix] haşmet, saltanat - Ar dabdabat [#dbdb msd.] 1. kısa adımlarla ve ayağını vurarak yürüme, 2. at nalı sesi, 3. davul sesi < Ar dabdaba [onom.] * Farsça ve Türkçede "maiyetiyle yürüyen hükümdarın gürültüsü" anlamında kullanılmıştır. debelen[mek <Tü [Kıp xiv] sağa sola yuvarlanmak < Tü tep-" tep-

* Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele- ekiyle. debi [ xx/b] ~ Fr débit 1. dilimleme, perakende satma, azar azar verme, 2. belli bir sürede akan sıvı hacmi < Fr débiter tomruğu kereste haline getirmek, perakende satmak & Fr de+ Frk *bitte tomruk " de+ debloke [etm Fr bloquer tıkamak " de+, bloke debelen[mek <Tü [ xx/b] ~ Fr débloquer tıkanmış bir şeyi açmak <

[Kıp xiv] sağa sola yuvarlanmak

< Tü tep-" tep-

* Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele- ekiyle. debi [ xx/b] ~ Fr débit 1. dilimleme, perakende satma, azar azar verme, 2. belli bir sürede akan sıvı hacmi < Fr débiter tomruğu kereste haline getirmek, perakende satmak & Fr de+ Frk *bitte tomruk " de+ debloke [etm Fr bloquer tıkamak " de+, bloke [ xx/b] ~ Fr débloquer tıkanmış bir şeyi açmak <

debriyaj [ xx/b] ~ Fr débrayage makine milini dişlilerden ayırma, dekuple etme, debriyaj & Fr de- ayırma edatı + Fr braie mil, değirmen mili" de+ deccal [ xiv] ~ Ar daccâl [#dcl im.] Kuran'a göre kıyametten önce yeryüzüne gelecek olan sahte peygamber ~ Aram daggalâ kandırıcı, sahteci < Aram #dgl kandırma, görünme (= Akad dagâlu bakma, görme ) dede çoc [Oğ xi] baba; [DK xiv] büyükbaba, yaşlı kişi

dedüksiyon [ xx/b] ~ Fr déduction çıkarsama, tümdengelim ~ Lat deductio a. a. < Lat deducere, deduct- sevketmek, -den götürmek, sonuç çıkartmak & Lat de- bir şeyden + Lat ducere, duct- sevketmek " de+, dük

def1 [Aş xiv] defc itme, tepme, dışarı çıkarma [#dfc msd.] tepme, geri çevirme, geri verme, ödeme < Ar dafaca itti, tepti, geri çevirdi

~ Ar dafc

def2/tef [ xiv] ~ Ar/Fa daf/daff tek yüzlü davul, def, çalpara ~ Aram dappâ tabla, tepsi ~ Akad dappu a.a. ~ Sumer defa bir kerede ödeme " def1 [Ferec xv] ~ Ar dafcat^ [#dfc msd.] 1. itiş, darbe, 2.

* Kelimenin Türkçedeki anlam evrimi için karş. Fr dans un coup (bir vuruşta, bir defada). defaat dafcat^ " defa [Ali xvi] ~ Ar dafcât [#dfc çoğ.] defalar < Ar

defans [ xx/b] ~ Fr défense savunma < Lat defendere, defenssaldırıyı püskürtmek, savunmak & Lat de- uzağa + Lat fendere, fens- tepmek, tepelemek ~ HAvr *gwhen-do < HAvr *gwhen- a.a. " de+ * Aynı kökten Ger *gund- (savaş). defaten [Ali xvi] ödemede < Ar dafcat^ itme, darbe, ödeme " defa ~ Ar dafcatan [zrf.] bir defada, bir

defi [ xx/c] ~ Fr défi meydan okuma < Fr défier meydan okumak, kendine güvenip ortaya çıkmak ~ Lat defidere a. a. < Lat fıdere güvenmek ~ HAvr *bheidh- a. a. " de+, federasyon defihacet giderme + Ar Hâcat ihtiyaç " def1, hacet ihtiyaç giderme & Ar dafc defetme,

defile [TDK 1955] moda geçit resmi ~ Fr défilé her çeşit geçit resmi < Fr défiler tek sıra halinde geçmek & Lat de- + Lat filare tek sıra halinde dizilmek < Lat fila iplik, dizi" de+, filament defin/defndafana gömdü EŞKÖKENLİLER: Ar #dfn : defin, define define şey, gömü " defin [Ferec xv] ~ Ar dafınat [#dfn sf. f.] gömülü [Env xiv] ~ Ar dafn [#dfn msd.] gömme < Ar

deflasyon [TDK 1955] ~Frdéflation şişmiş olan para arzının daraltılması ~ İng deflation (şişmiş bir şey) inme, havası kaçma, a.a. < İng deflate (şişmiş bir şey) sönmek, söndürmek & Lat de- eksilme ve inme edatı + Lat flare, flat-üflemek, şişirmek ~ HAvr *bhle- üflemek " de+ defne laurus nobilis [MŞ xiv] defni ~ Yun/EYun dafne defne bitkisi,

* Aram dapna (a.a.) biçimi muhtemelen Yunancadan alınmıştır. Nihai kökeni muhtemelen bir Anadolu veya Akdeniz dilidir. defo [xx/a] ~ Fr défaut hata, kusur~Lat defectus a.a. < Lat deficere, defect- bozmak, eksik ve kusurlu yapmak & Lat de- + Lat facere, fact- yapmak " de+, faktör * Karş. İng defect (defo, kusur). deforme [etm deforme etmek ~ Lat deformare " de+, form defrost buzlanma, don " de+, antifriz [ xx/c] [ xx/a] ~ Fr déformer biçimini bozmak,

~ İng defrost buz çözmek < İng frost

* Latince olmayan bir köke de- önekinin getirilmesi kuraldı şıdır. defter [Yusxiv] ~ Ar daftar yazı tableti~Aram dipterâ a.a. - EYun difthéra 1. tabaklanmış deri, 2. yazı tableti olarak kullanılan kesilip perdahlanmış deri tabakası * ETü tepter (a.a. - Uyg) Aramca veya Orta Farsçadan erken bir alıntı olarak değerlendirilmelidir. defterdar maliyeci < Ar daftar " defter, +dar [Ali xvi] ~ Fa daftardâr defter emini, baş

değ[mek Tü [Or viii] teg- ulaşmak, erişmek, bitişmek, bitişik olmak, aynı hizada olmak; [ xi] denk olmak, bedel olmak, eşit olmak * Aynı kökten Tü tek/teg (kadar, gibi, eş), terjğ (denk, eşitlik), terjğe- (kıyaslamak, ölçüştürmek). degaj [ xx/b] degajman ~ Fr dégagement rehin verilen şeyi geri alma, bağlı bir şeyi çözme, kurtarma, salma < Fr dégager rehin çözmek & Fr de- + Fr gage rehin " de+, angaje değer değil Tü Tü [Kaş xi] tegir paha, kıymet < Tü teğ- eşit olmak, bedel olmak " değ-

[Oğ xi] degül olumsuzluk bildiren sözcük; [Çağ xv] değül a.a.

değin

[Kaş xi] tegin kadar, gibi (edat) YT

< Tü tek eşit, denk " dek

değin[mek

[TDK 1955] değin- bir konuya temas etmek < Tü değ-" değ-

değirmen Tü [Uy viii+] tégirmen değirmen, değirmen taşı < Tü *teğirğen dönen şey < Tü teğir-/tewir- döndürmek, çevirmek " devir* -men eki büyük olasılıkla -ğen ekinin dissimile biçimidir. değirmi Tü [Uy viii+] tégirmi halka, çevre; [ xi] téğirme daire şeklinde olan şey, değirmen taşı, yuvarlak para < Tü teğir-/tewir-" değirmen değiş[mek Tü [Uy viii+] tegiş- rastlaşmak, denk gelmek; [Kıp xiv] değiş- mübadele etmek, takas etmek; [TS xiv xiv] tebeddül etmek, dönüşmek < Tü teğ-/değ- eşit olmak, bedel olmak " değ* Anadolu ağızlarında deniş- biçimi yaygındır, değme her bir, herhangi bir * Değ- fiiliyle ilişkisi belirsizdir. değnek <Tü [DK, Men xiv] degenek baston, asa < Tü değ-" değTü [Kaş xi] tégme her,

* Yun dekaníki (a.a.) < Lat decanus (onbaşı) etimolojisi için yeterli delil yoktur. degrade [etm [ xx/c] ~ Fr dégrader kademe kademe azaltmak & Fr de- + Fr grader kademelendirmek, derecelendirmek < Lat gradus adım, kademe, derece " de+, grado degüstasyon [ xx/b] ~ Fr dégustation tadını çıkarma, tadına bakma < Lat degustare tadına bakmak & Lat de- bir şeyden + Lat gustare tad almak, tadına bakmak " de+, gusto deha karşılığı) [Men xvii] kurnazlık; [LO, KT xix] olağanüstü zekâ (Fr génie ~ Ar daha' [#dhy msd.] kurnazlık, beceriklilik < Ar dahiya kurnaz idi

Türkçedeki modern anlamı 19. yy'da ortaya çıkmıştır. EŞKÖKENLİLER: Ar #dhy : deha, dahi2 dehen zathan- a.a.) [Ömer b. Mezid xv] ~ Fa/OFa dahân/dahan ağız (= Ave ~ Fa dihlîz koridor, geçit, sofa ~

dehliz [KıpGul xiv] dihliz OFa dahrîz revak, kapı girişindeki sütunlu eşik, propylon

dehşet [Ferec xv] ~ Ar dahşat [#dhş msd.] şaşkınlık, hayret, ani ve şiddetli korku < Ar dahişa şaşkınlık ve hayrete kapıldı, korktu dehşetengiz [LO xix] " dehşet, +engiz

deizm [Bah 1924] deizma bağımsız tanrı inancı, teizm < Lat deus tanrı * Karş. teizm.

~ Fr déisme müesses dinlerden

dejenere [etm [Bah 1924] ~ Fr dégénérer soysuzlaşmak, soysuzlaştırmak ~ Lat degenerare a.a. & Lat de- eksik, ayrı + Lat genus soy " de+, jenerasyon dek Tü [ viii] tek gibi (benzetme edatı); [Uy viii+] kadar (kıyas edatı) < Tü *te- varmak, denk olmak " değ~ Fr déca- / İng deca- on (sadece

deka+ bileşiklerde) ~ E Yun déka on ~ HAvr *dekm a. a.

* Aynı kökten Lat decem, Fr dix, İng ten, Alm zehn, Fa dah, Sans dása, Erm das (on). dekadan [ARasim 1897-99] ~ Fr décadent 1. yoz, sefih, 2. bohem ~ OLat decadens < OLat decadere bozulmak, geri düşmek, yozlaşmak & Lat de- bir şeyden + Lat cadere düşmek " de+, kadans dekafeine décaféiner kafeinini almak " de+, kafein [ xx/c] ~ Fr décaféiné kafeini alınmış < Fr

dekan [ResmiG 1934] ~ Alm dekan üniversitede bölüm başkanı ~ OLat decanus kilise hiyerarşisinde bir rütbe ~ EYun dekanós onbaşı, on kişinin yöneticisi < EYun déka on " deka+ * Türkçeye 1933'te Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. dekatlon [ xx/b] & EYun déka on + EYun áthlon yarış " deka+, atlet ~ Fr décathlon on dalda spor müsabakası

* İlk kez 191 1’de İsveç'te tanımlanmış ve 1912 Stockholm Olimpiyatlarında uluslararası kullanıma girmiştir. KArş. pentatlon. deklanşör [ xx/b] ~ Fr déclencheur tetikleyici < Fr déclencher mandalını çekmek, tetiklemek & Fr de- + Fr clenche mandal ~ Frk *klinka mandal, çengel" de+ deklare [etm [ xx/a] ~ Fr déclarer ilan etmek, beyan etmek ~ Lat declarare yüksek sesle ilan etmek & Lat de- bir yerden veya bir şey hakkında + Lat clarare bağırmak < Lat clarus yüksek sesli, açık, parlak, temiz " de+, klarnet deklase [ xx/b] ~ Fr déclassé sınıf düşmüş, değer kaybetmiş (kimse) < Fr déclasser sınıf düşürmek & Fr dé+ ayrılma, uzaklaşma bildiren önek + Fr classe sınıf" de+, klas dekoder "de+,kod [ xx/c] ~ İng decoder kod çözücü < İng code kod

dekolte [ARasim 1897-99] ~Frdécolleté kadın giyiminde gerdan ve üst göğüs açıklığı & Fr de- + Fr collet [küç.] gerdan < Fr col boyun ~ Lat collum a. a. " de+, koli1 dekont [ xx/b] şeyden + Fr compter hesaplamak " de+, kompüter ~ Fr décompte hesap dökümü & Fr dé- bir

dekor [Bah 1924] ~ Fr décor ziynet, süs ~ Lat decus, decor1. zerafet, terbiye, uygun davranış, 2. ziynet, süs ~ HAvr *dek-es- < HAvr *dek- (öğreti, terbiye, adap) benimsemek " disiplin dekovil [ xx/b] ~ Fr decauville dar demiryolu hattı ^ 1889 Paris Sergisi'nde < öz Paul Decauville Fransız mühendis (1846-1922) dekupe [etm [ xx/b] ~ Fr découper keserek çıkarmak, testere ile ince ağaç işçiliği yapmak & Lat de- bir şeyden + Fr couper kesmek " de+, kup dekuple [etm [ML xx/c] dekuplaj ~ Fr découpler çift olan bir

şeyi ayırmak & Fr de- ayrı + Fr couple çift" de+, akuple del[mek Tü [Uyviii+]tel-a.a. ~ Ar dalâlat [#dll msd.] yol

delalet [Kıp xiv] gösterme, işaret etme, delil olma < Ar dalla gösterdi, işaret etti

delege [Bah 1924] ~ Fr délegué murahhas, birini veya bir şeyi temsil etmek üzere gönderilen kimse < Fr déleguer görev vermek, görevli olarak göndermek ~ Lat delegare a. a. & Lat de- bir şeyden + Lat legare, legat- bir sorumluluk veya yükümlülük vermek, görevlendirmek (< Lat lex, legkanun, yükümlülük)" de+, legal

delgi deli delik delil delişmen
+men1
Akad daltu kapı)

YT
Tü Tü

[CepK 1935] matkap delü [Kaş xi] telik a. a. sf.] a. a. " delalet <Tü

< Tü del-" del-[Uy viii+] teipe/telfe a.a.; [ xi] telü ; [DK xiv] < Tü tel-" del-[Aş xiv] yol gösteren [LO xix] deli gibi, biraz deli ~ Ar dalîl [#dll

< Tü deli" deli,

* -işmen ekinin işlevi açık değildir. delta [KT xix] ~ EYun délta 1. Yunan alfabesinin dördüncü harfi, D$, 2. Nil nehrinin delta harfine benzeyen ağzı ~ Fen dlt kapı, Fenike alfabesinin dördüncü harfi (= Aram dal et kapı, Arami/İbrani alfabesinin dördüncü harfi, Dd3; =

dem(o)+ ~ Fr dém(o)- / İng dem(o)- halk (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun demos 1. ilçe, memleket, ülke, 2. taşra halkı, memleketli, 3. halk,

ahali < EYun daio bölmek, pay etmek, kısımlara ayırmak ~ HAvr *da- bölmek, kısımlara ayırmak dem1 [Aş xiv] vakit Sans dhámi/dhamáni nefes, soluk, üfleme ) ~ Fa/OFa dam 1. nefes, 2. vakit, zaman (=

* Farsça ikinci anlamın "soluklanmak, es vermek" anlamında dam çordan ve dam zadan deyimlerinden türediği düşünülebilir. dem2 [Yus xiv] ; [ xx/b] çay kıvamı (= Aram dsmâ a. a. = İbr dam a. a. = Akad dâmu a. a.) ~ Ar dam [#dm] kan

demagog [Bah1924] ~Frdémagogue halkı galeyana getirme ~ EYun demagögös "halk güden", a.a. & EYun demos halk, ahali, özellikle aşağı tabakadan halk + EYun agögös önder, öncü (< EYun âgö gütmek, sürmek, sevketmek)" dem(o)+, aksiyon demarke [etm işaretleyerek ayırmak, sınır çizmek " de+, marke [ML xx/c] ~ Fr démarquer ~ Fr démarche

demarş [ xx/b] diplomatik girişim girişim, gidiş, süreç < EFr démarcher yürüyüp gitmek " de+, marş demeç YT [TDK 1944] beyanat

< Tü de-" de-

* Fiil köküne eklenen -meç ekinin işlevi belirsizdir. Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle benzerlik yüzeyseldir. demet [Kan xvi] demed ~ Yun demáti deste < EYun déma,

demat- bağ, deste, bohça, çıkın < EYun deö bağlamak, sarmak demin Tü [Uy viii+] témin hemen (önce veya sonra) demir Tü

[Or viii] témür a.a.; [Uy viii+] témir * Moğ temür (a.a.) Türkçeden alıntı olmalıdır. demirhindi ~ Ar tamr-i hindi Hint hurması, tropik ülkelerde yetişen bir ağaç, tamarind < Ar tamr hurma (= İbr tamar hurma ağacı) * Lat tamarindus, İng tamarind biçimleri Arapçadan alınmıştır. Batı dillerinde kadın adı olarak kullanılan Tamar/Thamar biçimi İbraniceden alınmıştır. demode geçmiş < Fr mode moda " de+, moda [ARasim 1897-99] ~Fr démodé modası

demografi [ xx/b] ~ Fr démographie nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı ~ EYun demografta a.a. & EYun demos halk + EYun grafe yazı, kayıt" dem(o)+, +grafi

demokrasi [187+] ~Frdémocratie halk iktidarı~ EYun demokrateîa a.a. & EYun demos halk, ahali + EYun krâtes güçlü, iktidar sahibi" dem(o)+, +krasi demon ruh, iblis ~ Lat daemon ~ EYun daimon demonte [etm ayırmak " de+, monte demoralize [etm " de+, moral [DTC1943] [ xx/b] [ xx/b] ~Frdémon mitolojide bir tür kötü ~ Fr démonter sökmek, parçalarına ~ Fr démoraliser moralini bozmak

demotik [ML xx/c] demotikos ~ Fr démotique avam tabakasına ait, avam dili ~ EYun demotikos a.a. < EYun demos halk, avam " dem(o)+ denden [ xx/a] dendan yazıda tekrar işareti,» ~ Fa dandân [çoğ.] 1. dişler, 2. Arap alfabesinde be, te, sin, ye gibi harflerin dişe benzeyen çıkıntıları < Fa dand diş ~ HAvr *dent- a.a. " aldente dene[mek <Tü [DK xiv] dene- eşleştirmek, kıyaslamak, sınamak, tartmak derjğ eş, eşdeğer " denk denek YT [Fel 1942] üzerinde deneme yapılan YT < Tü dene-" dene[TDK 1955] kontrol < Tü

* Fiil köküne eklenen -k ekinin işlevi belirsizdir, denet < Tü dene-" dene* Fiil köküne eklenen -t ekinin işlevi belirsizdir. denetim YT

[TDK 1955] murakabe, kontrol YT

< Tü denet" dene<

* Ada eklenen -im ekinin işlevi belirsizdir, deney Tü dene-" dene* Fiil köküne eklenen -y ekinin işlevi belirsizdir. deneyim tümü

[Fel 1942] tecrübe

YT [Fel 1942] deney yapma; [TDK 1983] tecrübe, deneyle kazanılan bilgilerin < Tü dene-" dene~ dengbêj

dengbej [YaşarK 1976] Kürt saz şairi şarkıcı & deng ses + bêj söyleyen, ses veren (< bej m söylemek denge YT [CepK 1935] muvazene < Tü denk" denk

Ada eklenen -e ekinin işlevi belirsizdir.

deniz denk Tü tartı, yük denklem denli

[Kaş xi] teniz

(= Moğ tenis göl, deniz )

[Or viii] ten denk, eşit, eşdeğer (sıfat); [Uy viii+] denge, eşitlik, eşdeğerlik (isim), < Tü *ten- denk olmak, eşit olmak < Tü teğ- a.a. " değYT [CepK 1935] eşitlik < Tü denkle-" denk < Tü derjg eşitlik, eşit" denk

<Tü

[DK xiv] derjlü kadar (kıyas edatı)

denomine [etm [ xx/c] ~ Fr dénominer belirlemek, ad vermek ~ Lat denominare bir şeyi başka bir şeyin adıyla adlandırmak & Lat de- bir şeyden + Lat nominare ad vermek (< Lat nomen, nomin- isim ) " de+, nominal densiz denk denyo (argo) <Tü [Men xvii] dengsiz ölçüsüz, saygısız < Tü derjg denge, tartı"

[ARasim 1897-99] ; [AL 192+] zıpır, kaçık, dejenere, serseri < öz Denyo orta oyununda bir karakter

deodoran [ xx/c] ~ Fr déodorant ~ İng deodorant koku giderici ^ 1869 İng. & Lat de- olumsuzluk öneki + Lat odor koku ~ HAvr *od-os- < HAvr *od- kokmak " de+, osmiyum deontoloji [ML xx/c] ~ Fr déontologie ahlaki görevler kuramı / İng deontology a. a. < E Yun deon, -t- görev, ödev (~ HAvr *deu- yapmak, ifa etmek, bir görevi yerine getirmek ) " +loji depar [ xx/b] ~ Fr départ ayrılma, uzaklaşma, harekete geçme < Fr départir vazgeçmek, ayrılmak, uzaklaşmak & Lat de- bir şeyden + Lat partiri ayrılmak " de+, parsel departman [ xx/a] ~ Fr département bölüm, kısım < Fr départir bölmek, bölümlere ayırmak & Lat de- bir şeyden + Lat partire bölmek " de+, parsel deplase [etm [ xx/b] ~ Fr déplacer yerinden çıkarmak, yer değiştirmek, başka yere gitmek veya götürmek " de+, plase * Karş. İng displace (a.a.). depo [LO xix] debboy ~ Fr depôt 1. bir yana koyma, saklama, biriktirme, 2. saklanan veya biriken şey, 3. biriktirme yeri, depo ~ Lat depositum a.a. < Lat deponere, depositbir yana koymak, saklamak, biriktirmek & Lat de- bir şeyden ayrı + Lat ponere, posit- koymak " de+, post2 depozit/depozito [Tarik 1884] depozito ~Frdéposite / İt deposito 1. bir yana koyma, saklama, 2. saklanan veya biriken şey ~ Lat depositum a.a. " depo

depre[mek tep-" tepdeprem

[Uy viii+] tepre- yerinden oynamak, kımıldamak, hareket etmek

< Tü

YT

[CepK 1935] zelzele

< Tü depre-" depre-

depresyon [ xx/b] ~ Fr dépression 1. çukur, çöküntü, 2. ruhsal veya ekonomik çöküntü ~ Lat depressio çukur < Lat deprimere, depress- bastırmak, çökertmek & Lat de- aşağı + Lat premere, press- basmak " de+, pres der+ ~ Fa dar/andar -de, içte, içinde, içeride olma bildiren edat ~ EFa/Ave antar- a. a. ~ HAvr *en-ter- a. a. " inter+ * Aynı kökten Sans antar/antara (iç, içeri), Lat inter, Ger *under (iki şey arası). der[mek [ viii] tér- derlemek, toplamak EŞKÖKENLİLER: Tü tér- : der-, dergi, deriş-, derle-, dernek, terki der1 [Ferec xv] dvara- a.a. = Sans dvâra a.a.) ~ HAvr *dhwer- a.a. ~ Fa dar kapı ~ EFa dvara- a.a. (= Ave Tü

* Aynı kökten EYun thyra, Alm tür, İng door (kapı), Lat fbras (kapı dışına), forum (dış avlu). derbeder [Ömer b. Mezid xv] (dolaşmak, dilenmek), evsiz barksız, dilenci < Fa dar kapı" der1, be+ derbent der+, bent [Aş xiv] ~ Fa dar ba dar kapı kapı

~ Fa dar band kapı bağı, geçit"

derbi [ xx/b] ~ İng derby önemli spor karşılaşması < öz Derby 1778'de 12. Derby Kontu Edward Smith-Stanley tarafından tesis edilen at yarışları derdest der+, dest dere yarık (= Ave darenâ- vadi) [Yus xiv] ~ Fa dar dast elde, yakalanmış, tutuklu " ~ Fa dara/darra vadi, iki dağ arasındaki

derece [ xiv] ~ Ar daracat [#drc msd.] basamak, adım < Ar daraca [msd. durüc] yürüdü, adım attı, adım adım ilerledi (= Aram darsgâ [#drg] yürüme, adım = Akad daraggu patika, yürüme yolu ) * Ar darakat (merdivenin en dip basamağı) biçimi muhtemelen Aramca kökün ikincil biçiminden alıntıdır. Karş. dereke. dereke [ xiv] ~ Ar darakat [#drk msd.] merdivenin en alt basamağı, bir şeyin en dip noktası ~? Aram dsrâkâ basamak, yol < Aram #drk ayağıyla basma = Aram #drg yürüme, gitme " derece

dereotu + [Men xvii] tere otı roka veya tere veya ısırgan otu; [LO xix] tere otu tarhun veya roka; [ xx/a] tere veya dereotu (anethum graveolens) < Tü tere taze yenen her türlü sebze " tere, ot dergâh der+, +gâh dergi YT [Aş, Yus xiv] ~ Fa dargâh kapı mahalli, eşik"

[Mercimek xv] açılıp dürülen sofra; [CepK 1935] mecmua < Tü der-" der[ xiv] ~ Fa dar Hâl şimdiki zamanda, hemen &

derhal Fa dar + Ar Hâl şimdiki zaman " der+, hal1 deri Tü

[Uyviii+]teria.a.

* Karş. Ave dereto- (yüzülmüş deri) < HAvr *der- (derisini yüzmek). Aynı kökten EYun dero (derisini yüzmek), dorós (yüzülmüş deri). derin deriş[mek Tü YT [Uyviii+]terirjğa.a. [TDK 1944] temerküz etmek, konsantre olmak < Tü der-" der-

derive [etm [ML xx/c] derivasyon ~ Fr dériver 1. (nehir) yönünü değiştirmek, başka yöne çevirmek, 2. türetmek < Lat derivare akarsu yatağını değiştirmek & Lat deayrı + Lat rivus akarsu, ırmak ~ HAvr *reiwo- vadi, dere yatağı < HAvr *rei- yarmak " de+ derkenar kenarı, marj " der+, kenar derle[mek Tü [Ali xvi] [Uy viii+] térle~ Fa dar kanar kenarda olan, sayfa < Tü tér-" der-

* Modern dönemde sadece derleyip toplamak deyiminde rastlanan bir biçim iken Dil Devriminden sonra bağımsız bir fiil olarak değerlendirilmiştir. derma(to)+ ~ Fr/İng dermat(o)- deri (sadece bileşik isimlerde) < EYun dérma, -t- deri, cilt < EYun derö soymak, deri yüzmek ~ HAvr *der-2 a.a. derman [Aş, Yus xiv] ~ Fa/OFa darmân ilaç, tedavi, sağaltım (= Ave drva- sağlık) ~ HAvr *dher-2 sağlam olmak, sağlamak, sağalmak * Aynı kökten Sans dharma (sağlam şey, yasa). dernek Tü [Kaş xi] térnek toplantı tér- [xi Ha] dermek, toplamak " der< Tü tér-in- [xi] derinmek, toplanmak < Tü

derogasyon [ xx/c] ~ Fr dérogation özel bir durumda yasa veya hukuk ilkesinin uygulamasından vazgeçme < Lat derogare bir yasayı tadil ya da

değiştirmeyi önermek ya da kapsamını daraltmak & Lat de- + Lat rogare önermek, yasa tasarısı sunmak ~ HAvr *rogâ-" de+, rast derpiş [etm dar + Fa peş/piş ön " der+, peşin [Men xvii] ~ Fa dar piş önceden, önden & Fa

ders [Ferec xv] ~ Ar dars [#drs msd.] bir metni (özellikle Kur'anı) cümle cümle yorumlayarak öğretme, ders verme, vaaz verme ~ Aram dsrâş yorum, Tevrat'ı cümle cümle yorumlayarak öğretme yöntemi < Aram #drş yorumlama, tefsir etme * Arapça sözcüğün özel anlamı Aramiceden alınmıştır. Karş. Ar #drs1 [msd. dars] (tepme, dövme, üstüne basma). dert deruhte [Aş, Yus xiv] derd ~ Fa/OFa dard elem, keder ~ Fa dar cuhdat^ giriftan

[Men xvii] der cuhde

sorumluluğu altına almak & Fa dar + Ar cuhdat^ sorumluluk " der+, uhde derun [ xiv] ~ Fa darün iç, iç taraf, içyüzü, gönül" der+

derviş [passim xiv] ~ Fa darwlş/darweş 1. fakir, yoksul, 2. tarikat uğruna dünya mülkünden vazgeçen kimse, zahit ~ OFa daryöş yoksul derya zraya- a. a.) [Aş, Yus xiv] ~ Fa daryâ deniz ~ EFa draya- a. a. (= Ave

derz [ xiv] ~ Fa/OFa darz dikiş (= Ave dareza- dikme, bağlama, sağlam kılma) ~ HAvr *dheregh- pekiştirmek, dikmek deş[mek Tü [ xi] teş< Tü *tel- delmek " del-

* Del- fiilinin varyant biçimidir. Karş. delik deşik. L/Ş eşdeğerliği Türk dillerinde tipiktir. deşarj [ xx/b] boşaltmak < Fr charge yük " de+, şarj ~ Fr décharge yük boşaltma < Fr décharger yük

desen [ResCGaz 1911] ~ Fr dessin çizim, tasarım < Fr dessiner taslağını çizmek, işaretlemek, betimlemek ~ Lat designare a.a. & Lat de- ayrı + Lat signare işaretlemek, damgalamak, belirtmek " de+, sinyal deser [ xx/a] ~ Fr dessert yemek sonunda yenen tatlı veya meyve < Fr desservir sofra servisini kaldırma & Fr de- olumsuzluk öneki + Fr servir hizmet etmek, sofra kurmak < Fr service hizmet, sofra servisi" de+, servis desi+ ~ Fr déci- / İng deci- onda bir (sadece bileşiklerde) < Lat decimus onuncu, onda bir < Lat decem on ~ HAvr *dekm a.a. " deka+ desibel [ xx/b] ~ Fr décibel fizikte ses yoğunluğu birimi İng decibel a.a. ^ 1928 ABD. & Fr deci- onda bir + öz Alexander Graham Bell Amerikalı fizikçi (1847-1922) "desi+

deşifre [etm Fr chiffre rakam, şifre " de+, şifre

[DTC 1943]

~ Fr déchiffrer şifresini çözmek < ~ Fr décimal ondalık ~ Lat decimalis < ~ Fr dessinateur tasarımcı < Fr dessiner

desimal [ xx/b] Lat decimus onuncu, onda bir < Lat decem on " desi+ desinatör tasarlamak " desen [ xx/b]

desise [Men xvii] desîs ~ Ar dasîs/dasîsat [#dss sf.] gizli amaçlar gütme, entrika < Ar dassa [msd. dass] sakladı, gizledi, bir şeyin altına koydu desperado [ xx/c] ~ İsp desperado umudu tükenmiş, çaresiz, haydut < İsp desperar ümidi kesmek ~ Lat desperare a. a. & Lat de- olumsuzluk eki + Lat sperare ummak, ümidi olmak < Lat spes, sper- ümit ~ HAvr *spe-l bereket, talih " de+ * Karş. İng despair (ümitsiz olmak). despot [Env xv] yerel Rum hükümdarı, üst düzey Rum rahibi; [Bah 1924] diktatör, müstebit ~ Yun despötes efendi, egemen, hükümdar ~ EYun despötes ev sahibi ~ HAvr *dems-poti- & HAvr *dem- ev + HAvr *poti- güçlü, muktedir " dam2, potansiyel * Türkçe modern kullanımı Batı dillerinden alınmıştır. dest [Yus xiv] ~ Fa/OFa dast el ~ EFa dasta- a.a. (= Ave zasta- a.a. = Sans hásta a.a.) ~ HAvr *ghes-to- < HAvr *ghes- a.a. destan epos, hikaye (= Ave dasta- bilgi)" +dan2 deste Fa dast el" dest destek sağlamlaştırmak için eklenen nesne [ xiv] [Aş xiv] dasitan ~ Fa dastân/dâsitân anlatı,

~ Fa dasta tutam, avuç, bir elin tutacağı miktar <

[Men xvii] elcik; [LL 1732] duvar ve ağacı ~ Fa dastak [küç.] "elcik", tutamak, alkış < Fa dast el" dest

destinasyon [ xx/c] ~ Fr destination bir şeyin ulaşacağı hedef, gidilen yer < Lat destinâre belirlemek, tayin etmek, kaderini çizmek & Lat de- ayrı + Lat *stenâre durdurmak, dikmek, mukavim kılmak ~ HAvr *sts-nâ- < HAvr *stâ- durmak " de+, istasyon destmal mâl silen " dest, mala [ xiv] ~ Fa dast mâl mendil & Fa dast el + Fa

destroyer [xx/b] ~İngdestroyer1.yıkan, tahrip eden, 2. bir tür savaş gemisi ^ İkinci anlamda 1882 ABD. < İng destroy yıkmak, tahrip etmek ~ EFr

keşfetmek " detektif deterjan [195+] ~Frdétergent bir tür kimyasal temizleyici / İng detergent a.. gürlemek ~ HAvr *(s)tens. Amer.silmek. gevşetmek ~ Lat detendere a.a. & Lat de. & OFa dast el + OFa (â)war sahip " dest.a.temizlemek " de+ determinizm [Bah 1924] determinizma ~Fr déterminisme/prédéterminisme insan kaderinin önceden belirlenmiş olduğunu ve özgür iradenin varolmadığını savunan felsefi görüş < Fr déterminer belirlemek < Lat determinare a. keşfetmek ~ Lat detegere. tens.bir şeyden + Lat terminare sınırlamak " de+. yy ilk yıllarından itibaren İngilizce sözcüğün çevirisi olan muhrip biçimi kullanılmıştır. şeytan.a.gök gürlemek " de+ detone de+. détruir] a. & Lat de. ruhsat. 2. perakende satmak & Fr de. müsaade ~ Fa dastür 1. +ber detant [ 1972] ~ İng détente Soğuk Savaş döneminde bloklararası yumuşama politikasına verilen ad ~ Fr détente gevşeme.bir şeyden ayırarak + Fr taille kesim " de+. strüktür * Türkçede 20. cin ~ HAvr *deiwo. ton1 [ xx/b] ~ Fr détoné sesi yanlış perdeden olan " dev [Aş xiv] dîv ~ Fa dîw/dew Fars mitolojisinde kötü ruhlu efsanevi yaratık. terminal detonatör [ xx/c] ~ Fr détonateur patlatıcı. ~ Ave daeva. kimya şirketi. izin. müsaade ~ OFa dastwar a. cin ~ EFa daiva. tuğla detektör [Bah 1924] elektromanyetik dalgaları tesbit etmeye yarayan alet ~ Fr détecteur ~ İng detector ortaya çıkaran. Yus xiv] izin.a.a. ayrıntı < Fr détailler kesip ayırmak. keşfeden. bilgin. perakende (satış). detect.Zerdüşt inancında kötülük tanrısı.+ Lat tegere.örtmek " de+.tanrı < HAvr *dyeu.a. ^ 1938 Procter & Gamble Co. ~ Lat destruere. gerilim düşmesi < Fr détendre gevşemek. temizlemek & Lat de. vezir.bir şeyden + Lat tergere. & Lat de.+ Lat struere.a. < İng to detect ortaya çıkarmak. ters. struct-dikmek. güneş tanrısı " jurnal . tect.+ Lat tendere. inşa etmek " de+. destruct. < Lat detergere.destruir [mod. dalya 1 detektif [Bah 1924] ~ İng detective kriminel araştırma görevlisi < İng to detect ortaya çıkarmak.a.örtüsünü kaldırmak. "el alma".germek " de+. açığa vurmak & Lat de.gün. tansiyon detantör [ xx/c] düşürücü < Fr détendre gerilim azaltmak " detant ~ Fr détenteur basınç veya gerilim detay [Bovary (Akyüz) 1942] ~ Fr détail 1. "el almış". destur [Aş.a. a. açmak. 2.a. fünye < Fr détonner patlamak < Lat tonare gümbürdemek. deters. bilge. güneş.

]. • Ar dawr (devir. Tü *dev-" devir- * Devir. geliştirmek.fiilinin kökü olduğu keyfi olarak varsayılan *dev. idari görevle dolaşmak) . kudret. [Uy viii+] tePey (= Moğ temege(n) a.] dönüş. evir-.a. Veled xiv] ~ Ar dawâ' [#dwy msd. devir/devrdöngü. 2. viyadük devlet [Kut. Lat deus (tanrı). kabuktan veya torbadan çıkarmak. deveran döngü. ğ > w dönüşümü ve w sesi etkisiyle ünlü yuvarlaklaşması görülür. çağ < Ar dara döndü devir[mek Tü [Env xiv] ~ Ar dawr [#dwr msd. Farsçada örneğine rastlanmamıştır. & İng de. gibi" dev [Men xvii] ~ Ar dawâm [#dwm msd. dönüp durma " devir devin[mek YT [Tz xvi] [ 194+] hareket etmek ~ Ar dawarân [#dwr msd. ortaya çıkarmak. yy başlarında üretilmiş bir bileşik olmalıdır. fotoğraf filmini banyo etmek < EFr voloppe tahıl kepeği. (mec. deve Tü [ viii] tebe/tewe . denetlemek. ~ OLat deviatio a. paranın değerini düşürmek ^1914 İng. dönüş) biçimiyle ses benzerliği ilgi çekicidir. çevir-.olup. kaldı. & Lat de. Karş. Zerdüşt inancında eski devir tanrıları olan daeva'lar yenilip Ehrimen'in yönettiği kötülük tanrılarına dönüşmüştür. Fr/İng envelope (zarf).a. kabuk.ayrılma edatı + Lat via yol" de+.) develope [etm [ xx/b] ~ Fr développer 1. iktidar.) zenginlik.çevirmek. dönüş. deva [Aş. Kaş viii+] tegür-/tewür. [Uy.] 1. mülk ~ Aram dawlâ iktidar. 2.] ilaç devalüe [etm [ xx/b] ~ Fr dévaluer ~ İng devaluate değer yitirmek.* Aynı kökten Sans deva-. siyasi egemenlik. 3. teftiş etmek. zaman. İdr xi] ~ Ar dawlat [#dwl msd.a. dönmek.] 1. torba " de+ * Karş. EYun Zeus (güneş tanrısı).kökünden türetilmiştir. döndürmek * Nihai biçim muhtemelen *teğir. egemenlik (= Akad dâlu/dualu 1.] sürme < & Fa [ xx/a] dev gibi (Fr gigantesque karşılığı) * 20. devam etti devasa drw/dew + Fa âsâ benzer.ayrılma ve eksilme edatı + İng value değer " de+. deviyasyon [ xx/c] ~ Fr déviation yoldan ayrılma / İng deviation a. 2. açmak [esk. 2. valör devam Ar dama sürdü. deveran etmek.

(toplamak. çözülmek dia+ ~ EYun diá içinden geçme. ihtilal < Tü devir-" devir< Ar dawrî [Yus xiv] ~ Ar dawarân [#dwr msd. bir köşeden diğerine çapraz gitme.a.fiiliyle birleşmiştir.] karısını satan [ xx/b] ~ Fr désavantage avantajın zıddı" de+. bir şeyi baştan başa katetme. . tebdil etmek. enforme dezentegre [etm " de+. mübadele etmek * Kullanımda Tü derşür. devran durma. di. enfekte dezenformasyon [ xx/c] ~ Fr désinformation "bilgilendirmeme". özellikle zamanın geçişi " deveran devre döngü.] dönüş. dönem " devir devrim YT [CepK 1935] inkılap.değiştirmek. bilgilendirme " de+.* Anlam bakımından Ar #dwl (dönme.] dönüp ~ Ar dawrat [#dwr msd. [Ömer b. Alm durch ve Fr par < Lat per edatlarının eşdeğeridir. " dü " diyapozitif [ xx/b] ~ Fr désintegrer çözmek. Osmanlı devletine özgü devşirme kurumunun adındaki anlam ikiliği ilgi çekicidir. deveran etme. deyim YT [CepK 1935] tabir <Tüde-"de~ Ar dayyü6 [#dy6 im.xiii TS) < der.] dönmeyle ilgili" devir devşir[mek <Tü < Tü değiş-" değiş- bir alanı dolaşarak yapılan nöbet [DK xiv] değşür-/devşür.iki ~ HAvr *dwo. entegre di+ dia » ~ E Yun dúo. [Bah 1924] ~ Fr désinfecter iltihap deyyus veya karısı tarafından aldatılan erkek dezavantaj avantaj dezenfekte [etm gidermek " de+. a. derlemek . enlemesine gitme bildiren edat ve fiil öneki * Anlamca İng through. yanlış bilgilendirme < Fr information bilgi. sırayla birbirini izleme) kökünden türetilemez. Mezid xv] devriye [nsb. içine işleme.

Erm tid. getirmek " dis+.birbirini parçalamak bisiklet dümeni " gidon < Tü dit-parçalamak " dit< Tü tıt-paramparça etmek " dit< Tü tıt-parçalamak " dit- diferansiyel [ xx/b] ~ Fr différentiel 1.dökmek " dis+. lat. 2. 2. eğitici ~ EYun didaktikós < EYun didâskö. didik didik didin[mek didiş[mek didon » <Tü Tü Tü [T S xv] didim didim parça parça [Kaş xi] *tıtın. bakmak * Aynı kökten Sans dhyati (düşünmek). diffus.görmek. farklılaşma < Lat differre. bedbin.görmek ~ OFa dltan. 2. bir hareketi ayrı hızda dönen iki aksa taşıyan mekanizma < Fr différence fark.kendini parçalamak [Kaş xi] tıtış. küçük ipek parçası. (= EFa didiy gördü = Ave dâi-. dilat. didak.taşımak ~ HAvr *bher-1 taşımak.döküp saçmak & Lat dis. Bak.+ Lat ferre. öbür ~ OFa . görülmüş. ayakla * Karş.xiv Kıp). diferansiyel hesap. kuşpalazı # 1857 Pierre Bretonneau. dilate. görülen.dövmek. TS* xv] ~ Fa dlda 1. Tü depek (tekme atan . İlk hecedeki sesli değişimi açıklanmaya muhtaçtır. wen. Karş. bir noktadan etrafa saçılma < Lat diffundere.öğretmek ~ HAvr *didnsko.< EErm dit. düşünmek) ~ HAvr *dhiâ.+ Lat fundere. gören. Fr.< HAvr *dheis. fus. difüzyon [ xx/b] ~ Fr diffusion (dökülmüş bir sıvı gibi) yayılma.(seyretmek). göz < Fa dldan. görmüş. bin. difteri [191+] ~ Fr diphtérie bulaşıcı bir hastalık. Farsça fiilin kuraldışı geniş zaman kökü olan bin sözcüğünün etimolojisi ayrıdır.] 1. farklı kılmak & Lat di(s). görmek. didaiti bakmak.dibace [Ali xvi] ~ Fa dibaca [küç. tabip ~ EYun difthéra tabaklanmış deri" defter * Hastalığın seyri esnasında boğazda oluşan köselemsi dokudan ötürü.düşündürmek < HAvr *dens-1 düşünmek " +dan1 dide [Ferec. 3. önsözden önceki kısa sunuş yazısı ~ OFa dibâçag başlangıç duası dibek vurmak " tep[Men xvii] havan Tü dep-/tep.a. rulo şeklinde kitaba sarılan ve üzerinde kitabın konusu yazılan ipek şerit. dağıtmak.ayırmak. +ber * Latince fiilin perfekt kökü kuraldışıdır.a. fondan diğer datlgar [Ferec xiv] ~ Fa dlgar/dadlgar başka. didaktik [DTC 1943] ~ Fr didactique öğretici.

< HAvr *kâ. dictare (bildirmek).delmek. diken [Geom 193+] şakuli [TDK 1944] stalagmit < Tü tik. Farsça sözlüklerde yoktur.HAvr *kâ-mo. sayısal < İng digit tamsayı. İng teach (öğretmek).Çing dikés bak! Çing dikáva bakmak dikkat [Ferec xv] ~ Ar diqqat [#dqq msd. özellikle işaret parmağı ~ HAvr *dik. ince olma. gest. saplamak. dîcere (söylemek).kılmak " dis+. deig. . vertikal < Tü *ti. dik1[mek dik2[mek Tü direnmek " dik diken dikey dikit Tü YT YT [Uy viii+] tiken saplanan şey. şeri3 * Muhtemelen 20.< HAvr *deik. ağaç dikmek < Tü *ti.diğerkâm [TDK 1955] başkalarını seven. ince eleyip sık dokuma < Ar daqqa ufaladı. hazmetmek & Lat di(s).dik duruma getirmek. dik durmak.(işaret etmek).işaret etmek. jest dijital [ xx/c] ~ Fr/İng digital tamsayılara ilişkin. canlı. özellikle belli etmeden bakma (argo) .dik durmak.sert olmak. E Yun deíknymi. dike (yargı).ayrı + Lat gerere.sevmek . arzu (= Ave kâma. anıt. sokmak [ xi] tik. eğik olmayan. dikiz [LG 188+] bakış. dirençli. dict-" dikte [ xx/b] ~ Fr diction söyleyiş biçimi. kılı kırk yarma.a. rafine olma. göstermek * Aynı kökten Lat index (işaret parmağı). sert. ayırmak.saplamak. sokmak " dik-1 < Tü dik " dik < T ü dik-" dik * -it eki için bak. zorla kabul ettirilen görüş ~ Alm diktat ~ Lat dictatum bildiri. dik Tü [Uy viii+] tik 1. yemekten sonra içilen likör < Lat digerere. sevgi. rakam ~ Lat digitus parmak. özgecil (Fr altruiste karşılığı) & Fa dîgar başka(sı) + Fa kâm seven.çözmek. dijestif [xx/b] ~Frdigestifhazmettirici. detaylı olma. 2. yy başlarında üretilmiş edebi bir deyimdir. buyrultu < Lat dictare bildirmek " dikte Türkçe anlamı Fr dictature (diktatörlük) kelimesinden etkilenmiştir.a. digest.] incelik. ifade ~ Lat dikta [ xx/b] diktatörlük idaresi ~ Fr diktat dikte edilen şey.)" diğer. inceltti diksiyon dictio < Lat dicere. belirtmek. direnmek Tü [ viii] tik.

dilim yapmak < Tü *tı-2 ses vermek [Or viii] tıl dil (organ). enli. zorla kabul ettirmek ~ Lat dictare bildirmek. yürek. < İng dictation microphone dikte etme mikrofonu " dikte. yassıltmak ~ Lat dilatare a. zıbık ~ ? dile[mek Tü [Or viii] tile. talep etmek dilek dilekçe Tü YT [Uy viii+] tilek a. dil2 . konuşmak). buyurmak. 2. ~ Fa dilbar gönül çelen. her türlü zorba yönetici ~ Lat dictator Roma cumhuriyetinde belli bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici < Lat dictare bildirmek. adını koymak " dijital dil[mek dil1 Tü Tü [Kaş xi] til. dictsöylemek. söz * Aynı kökten Tü tın. istida * -çe ekinin Farsça küçültme eki olan -çe ile ilişkisi açık değildir. < Tü tile-" dile< Tü dilek" dile- [CepK 1935] arzuhal. ~ İng dildo 1.OFa dil/diler kalp [Yus xiv] yürek ~ Fa dil 1. lisan. kelimeleri tane tane söyleyerek yazdırmak. a. yayvan " dis+ dilaver +aver dilber +ber [ xiv] [Men xvii] ~ Fa dil âwar yürekli.uzunlamasına kesmek. bildirmek ~ HAvr *deik. tırjğ (ses).+ Lat latus geniş. belirtmek. dilenci <Tü [ xiv] < Tü dile-" dile~ Fa dil %ün yüreği kanayan & Fa dil dilhun yürek + Fa %ün kan " dil2.(ses vermek.istemek. kayığın dildo [Hürr 1997] yapay penis küreklerinin bağlandığı çubuk.a. işaret etmek < Lat dicere. 2. & Lat di(s).diktafon [ xx/b] dikte etme cihazı ~ marka Dictaphone ^ 1907 Columbia Phonograph Co. gönül.işaret etmek. yapay penis. ıskarmoz. 2. gönül götüren " dil2. fon(o)+ diktatör [Tarik 1885] zorba yönetici ~ Fr dictateur 1. buyurmak " dikte dikte [etm [Bah 1924] ~ Fr di cter 1. cesur" dil2. cesaret dilate [etm [ xx/c] ~ Fr dilater yumuşatarak yaymak. 2. beklemek. belirlemek. demokrasilerde geçici bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici. hunhar .

etmek. dinamik. onlu < Lat decem on " desi+ * Roma denarius'u ilk kez MÖ 21 1'de basılmış ve MS y.HAvr *deu. Karş. dingil <Tü " denk [TS xv] denil/dingil araba tekerleklerini tutan mil.sesi etkisiyle ş > ç dönüşümü tipiktir. düyun. Kuran'da dinar bir altın tartı birimi olarak zikredilir. [TS xiv xiv] tınç dinmiş. dinamo. dinlenmek * Aynı kökten ETü tın (ruh. Kaş viii+] tın. yargı) > İbr/Aram dîn (a. hayırlı olmak EŞKÖKENLİLER: EYun dynamai : aerodinamik.a.). özellikle Ahuramazd veya Zerdüşt dini * İrani sözcüğün Elamca vasıtasıyla eski Babil Akadcasından alıntı olma ihtimali üzerinde durulmuştur. a. dinmek. dinamik [ xx/b] ~ Fr dynamique 1. nefes almak " din* -n. soluk. güce ilişkin. 2.a. Karş. İsv.a. dinlenmiş. sanayici < EYun dynámis güç " dinamik dinamo [Bah 1924] ~Fr/İngdynamo elektrik akımını güce dönüştüren motor ~ Alm dynamoelektrische maschine a. aks < Tü derjg denge.dilim Tü [ xi] tilim a. Men xvii] dinç *tın(ı)ş < Tü tın-/din. güçlü. nefes [ xiv] ~ Ar dimağ [#dmġ] beyin. Akad dînu (yasa. eşlik < Tü . dinç <Tü [Kıp xiv] tiniş . [EvÇ. gücü yetmek . dinamit.a. kafa ~? Fa din [Kut xi] ~ Ar dîn [#dyn1] inanç ve ibadet kuralları sistemi ~ OFa den a. 275'e dek tedavülde kalmıştır. durmak. mühendis (1816-92) < EYun dynámis güç " dinamik dinar [ xiv] ~ Ar dînâr altın para birimi ~ Aram dînârâ gümüş Roma parası ~ Lat denarius on as değerinde gümüş Roma parası < Lat deni onar. ~ Ave daena a. din[mek Tü [Uy..dinmek. dinlenmek. dimağ damâğ burun. atak ~ E Yun dynamikós < E Yun dynámis güç < E Yun dynamai muktedir olmak. < Tü til-" dil-dilmaç Tü? [Kıp xiv] dilmaç/tılmaç/tilmaç/tolmaç tercüman * Dil sözcüğüyle ilişkisi açık değildir. termodinamik dinamit [Bah 1924] ~ marka Dynamite patlayıcı madde adı ^ 1867 Alfred Nobel.nefes almak. Alm. nefes).yapmak. ^ 1867 Werner Siemens.

Moğ tengelig (dingil) < terjg (denge. dip. dive (dalmak). tüke. tükenTü tür : tür. banmak < Ger *deupjan. Moğ terjgelig (dingil) < terjg (denge. aks < Tü derjg denge. dıngıl/dıngır onom rezonanslı ve ekolu hafif darbe sesi " dangıl dingo[nun ahırı ~ öz Dingo Walt Disney'in çizgi karakteri Goofy'nin Fransızca ve Türkçe adı ~ İng dingo Avustralya'ya özgü vahşi köpek türü . dinle[mek vermek " tınTü [Or. -il eki Moğolcadan bir alıntıyı akla getirir.(bitmek).bitmek. temel < Tü *tüü.soluklanmak. belki Türk (bir kökten gelen) ve tüğ (biten şey).(bir kökten bitmek). müthiş + EYun saûros kertenkele dip1 bitmek Tü [Uy viii+] tüp en aşağı uç. dingil <Tü [TS xv] denil/dingil araba tekerleklerini tutan mil. türlü Tü tüğ : tülü. eşlik " denk * Karş. türev.* Karş. istirahat etmek < Tü tın/tin dinozor [ xx/b] ~ İng dinosaur tarihöncesi sürüngen türü ^1841 Sir Richard Owen. . İng. kökten * Aynı kökten türe. türedi. eşitlik). Uy viii] tırjğla. ses < Tü tın.ses * Aynı fiilin hem "ses algılamak" hem "ses çıkarmak" anlamını taşıması açıklanmaya muhtaçtır. daldırmak. a. türkü Tü tüke-: tükel. türe-. kök.dingo a. doğabilimci & EYun deinós korkunç.sesi algılamak < Tü tın sada. Türk.daldırmak < Ger *deupa derin ~ HAvr *dheub-derin Aynı kökten İng deep (derin). EŞKÖKENLİLER: Tütüp : dip1 Tü Türk : alaturka. eşitlik). son. -il eki Moğolcadan bir alıntıyı akla getirir. türkuaz. dinlen[mek <Tü nefes. tüy dip2 [ xx/c] ~ İng dip ekmek banılarak yenen sos < İng to dip batırmak. soluk " din[Kıp xiv] tınğlan-/tinlen-/dinlen.

] bilme. direnmek " dik Tü [ xi] tirek/tiregü destek.a. ruhsat ~ EYun diploma. dra%. tasdikname " diploma dirayet farkında olma < Ar dara bildi. berat. yönlendirme ~ Lat directio < Lat dirigere. yönlendirmek " direksiyon direktör director " direksiyon direnç YT [186+] [CepK 1935] inat dirgen [Barkan xvi] digren harmanda saman atmaya yarayan iki uçlu çatal. 2. direnç göstermek < . berat veya tasdikname sahibi < Lat diploma berat. direnç göstermek < Tü *ti. Tü [Uy viii+] tire. dayanak < Tü tire-" dire- direk direksiyon [ xx/b] ~ Fr (volant de) direction yönlendirme tekeri < Fr direction yön. +inç direktif [Bah1924] < Lat dirigere. 2. bir ağırlık birimi. dolaysız ~ Lat directus " ~Frdirectif yönerge. & İng deep derin + İng freeze dondurma " dip2. bilincinde idi dire[mek [ xiv] ~ Ar dirâyat [#dry msd. defter şeklinde katlanmış evrak. direct-yöneltmek. " di+ diplomat [LO xix] ~ Fr diplomate resmen atanmış görevli.dipfriz [ xx/c] derin dondurucu ~ marka Deep Freeze bir buzdolabı markası #1941 ABD. tanıma. 2. a.a. eski Atina'da gümüş para birimi < EYun drássomai.]. diri Tü Tü *ti.a.avuçlamak. diretmek. -t. yönlendirmek < Lat regere. yönlendirici ~Frdirecteur yönetmen~Lat < Tü diren-" dire-. yol göstermek " ray direkt direksiyon [ xx/b] ~ Fr direct düz. elle tutmak ~ HAvr *dergh.yönetmek.a. elçi < YLat diplomaticus "resmi evraklı". yönelme. & EYun di. gümüş para birimi ~ OFa drahm/dram ~ EYun dra%me 1. dik < Tü tire. küçük bir ağırlık birimi. ikiye katlanmış parşömen tabakası. berat < EYun diploö ikiye katlamak & EYun di.a. dirençli. direct.yöneltmek. dosya.1.dik durmak. kraniyum * Metatez belki dermek/dirmek fiilinin etkisini gösterir.dik tutmak. tutam. avuç. rect. bir el dolusu. 3.a. antifriz diploma [LO xix] ~ Fr diplôme her türlü resmi evrak [esk. dirhem [Yus xiv] ~ Fa dirham 1.iki + EYun ploö katlamak < HAvr *pel.iki + EYun kránon boynuz (= EYun kraníon kafatası ) " di+.dik durmak. [EvÇ xvii] digren ~ Yun dikráni iki uçlu çatal ~ EYun dikrânon a. " dik [ viii] tiriğ canlı.

EYun dokeo (bir öğretiyi benimsemek. *dirimek fiili mevcut değildir. elemek < İng disqualify " de+. dışarı. fraxinus " diş.dizmek. disiplin [Bah 1924] ~ Fr discipline talim. < Tü *tir diz " diz dış Tü [ viii] taş1 a. <Tü*tı-1 parçalamak. koruma " diri dirim YT [ xi] tiril. öğrenim dalı ~ Lat disciplina < Lat discipulus öğrenci < Lat discere öğrenmek ~ HAvr *didk-ske. taşı-.* Anlam bağı için karş.bölünme ve ayrılma bildiren fiil öneki [Uy viii+] taşğaru dışa doğru.a. diri) > İng vigor. kalifiye * İng dis.a.öneki burada Fr dés. ~ EYun dískos yarışma amacıyla fırlatılan genellikle yassı ve yuvarlak nesne < EYun dikeö atmak. [ xx/b] ~ Fr disqualifier yetkisini elinden . düzenlemek " Tü [ xi] tirsgek a. eğitim.< HAvr *deköğreti veya terbiye veya adap benimsemek * Aynı kökten Lat decere (adaba uygun olmak). diş geçirmek " dit~ Lat di(s). mezhep sahibi olmak) disk [ xx/a] ~ Fr disque yassı daire şeklinde nesne ~ Lat discus a. budak dişi Tü [Uyviii+]tışı/tişia.a. fırlatmak diskalifiye [etm almak. a. terbiye. [ xiv] taşra/taşarı/daşğarı a. dirlik dizdirsek <Tü [Kıp xiv] tirlik düzen. [DK xiv] dirlik < Tü *tir-/tiz.karşılığıdır. taşra diş dis+ Lat de ex dışarı dişbudak Tü + Tü [Uyviii+]tışa.: taş-. dışkı Tü taş-/taşı. Lat docere (öğretmek). vegetable. taşak.canlanmak < Tü diri" diri [CepK 1935] hayat * Sıfata eklenen -(i)m ekinin işlevi belirsizdir. taşıt.a. < Tü taş dış " dış. diriğ diril[mek Tü [ xiv] ~ Fa diriğ esirgeme. Lat vigere (dik ve güçlü olmak) > vegetus (canlı.a. EŞKÖKENLİLER: Tütaş1 : dış.< Lat de. +ri [Mü xvi] bir ağaç.

söylev. 2. tri+ . & Lat dis.koymak " dis+. & Lat dis. pro+1. yayılmak " dis+ disponibl [ xx/c] bir bankacılık terimi ~ Fr/İng disponible harcanabilir. tartışmalı bir konuda verilen söylev < Lat discurrere. münakaşa etmek & Lat dis. birkaç kişi arasında bölüştürme < Lat distribuere dağıtmak. discurs. nutuk. leksikon dispanser [Markop 1946] sağlık ocağı ~Frdispensaire (ilaç) dağıtma yeri < Fr dispenser tartarak dağıtmak.harcamak & Lat dis. [ 197+] plak çalınan gece kulübü ~ Fr discothèque gramofon plakları kütüphanesi & Fr disque disk + EYun theke kap. prost. Sıfata eklenen -kı ekinin işlevi belirsizdir.] küçük disk " disk < Tü dış " dış * Anadolu ağızlarındaki fışkı < Yun foúski sözcüğünden esinlenmiş olduğu açıktır. curs. söylemek " dys+. koyma yeri " disk. yy'da anlam değiştirmiştir. zıt + Lat currere. dağılım < Fr disperser saçmak.a. tez2 * Fransızca biçim Bibliothèque (kitaplık) sözcüğünden benzetme yoluyla 1920’lerde türetilmiştir.ayrı + Lat pergo.uzamak. kur dişlek <Tü [LO xix] gedik. [ xx/a] dişi eksik olan kimse < Tü dişle-" diş * Esasen "dişlenmiş" demek iken 20. tribut.ayrı.a. koşuşma. dişlenmiş yer.disket dışkı YT [ 198+] [TDK 1944] gaita ~ Fr disquette [küç. post2 disprosyum [ xx/b] ~ YLat dysprosium kimyada bir element < EYun dysprostikós güç bulunan & EYun dys zor. 2. bölüştürmek & Lat dis. diskotek [ xx/b] .ayrı + Lat pensare tartmak " dis+. münakaşa. söylem ~ Lat discursus 1. posit. diskur [Nutuk 1927] ~ Fr discours 1.rast gitmek. depo. dağıtmak ~ Lat dispergere.koşmak " dis+. log. payını vermek < Lat tribus " dis+.zıt yönlere koşmak.tahsis etmek.ayrı + Lat tribuere.okumak. kötü + EYun prosiemi.ayrı + Lat ponere. parça parça harcamak ~ Lat dispensare a. bulmak (& EYun prós denk + EYun eîmi gitmek ) " dys+. dağıtım. 3. söyleme < EYun Iegö2. dispers. pers. disleksi [ xx/c] ~ Fr dyslexie harfleri bilip kelime okuyamamaya yol açan patolojik okuma güçlüğü ~ YLat dyslexia & EYun dys zor + EYun léksis okuma. iyon distribüsyon [ xx/b] ~ Fr distribution dağılım. disposit. pandantif dispersiyon [ML xx/c] ~ Fr dispersion saçılma.a. kullanmaya hazır < Lat disponere. ödemek.

) ~ Mıs diyabet [ xx/a] ~ Fr diabète şeker hastalığı ~ EYun diabetes 1. içinden geçirmek. makam sahibinin oturduğu minder. divit dawât mürekkep şişesi (= Aram diwotâ mürekkep = İbr dlwo a.ara duvarı. < EYun diagrâfö üstünü çizmek. baz * Şeker hastalarının aşırı idrar etmesinden ötürü. gram diyakoz [LO xix] ~ Yun diákos/diákonos papaz yardımcısı. kaba taslak çizmek & EYun diá + EYun grâfö " dia+. defter. 2. anlama.dit[mek Tü [ xi] tıt. [Men xvii] devât vulg. 2. statik olmayan ~ EYun dia%ronikös a. ağız. t. kron(o)+ diyalekt [ xx/a] ~ Fr dialecte lehçe ~ EYun diálektos lehçe. Fr douane. yargılamak " dia+. sıkmak. diyakronik [ML xx/c] ~ Fr diachronique zaman içinde gelişen. sedir ~ OFa dewân defter. farketmek. a. gönye diyagram [ xx/b] ~ Fr diagramme şematik çizim.a.a. yün veya pamuk atmak < Tü *tı-1 parçalamak.). teşhis etmek & EYun diá + EYun gignöskö. özellikle resmi karar ve hesapların yazıldığı defter. frag.bilmek. log. teşhis < EYun diagignöskö ayırdetmek.gitmek " dia+. çıkarmak & EYun diá içinden geçerek + EYun bainö. fars diyagnoz [ xx/b] ~ Fr diagnose teşhis ~ EYun diâgnösis ayırdetme. önlemek. akıtan. anlamak. sekretarya. İsp aduana (gümrük) sözcükleri Arapçadan alınmıştır. musluk. gnostik diyagonal [ xx/b] ~ Fr diagonal çapraz < EYun diagónios köşe çaprazı & EYun diá çapraz + EYun gony köşe " dia+. şiir koleksiyonu. yazmanlar heyeti. bat. divane [Gül xiv] ~ Fa drwâna deli. duvar veya çitle bloke etmek ~ HAvr *bhrkw-yo. İng deacon (a. büro. diyafram/diyafragma [186+]diafragma ~Fr diaphragme iki boşluğu ayıran zar ~ EYun diáfragma.kapatmak.paramparça etmek. & EYun diá boyunca + EYun %ronos zaman dia+. diş geçirmek " diş divan [Kut. kıkırdak & EYun diá enlemesine + EYun frâssö. hizmetkâr < EYun diakoneö hizmet etmek * Karş.a. Aş xi] defter. [DK xiv] kurultay.söylemek " diyalog . meclis ~ Ar/Fa dîwân 1. daraltmak " dia+. taslak ~ EYun diágramma. cin çarpmış" dev ~ Ar divit [Aş xiv] devât. arşiv * İt dogana.< HAvr *bhrekw. kilisede ayine yardımcı olan kişi ~ EYun diákonos yardımcı. idrar-süren hastalığı < EYun diabainö sürmek.tıkmak.a. özellikle taşra ağzı & EYun diá çapraz + EYun Iegö2. mahkeme. 3. -t. gnö.

diyanet dindarlık. & İng diaphanous şeffaf (< EYun diafainö içinden öbür yanını göstermek) + İng positive " pozitif diyar [Env xiv] ~ Ar diyar [#dwr çoğ. 490-y.tüm " dia+. ton1 diyet1 [ xx/b] ~ Fr di ète beslenme rejimi. içinden akmak & EYun diá içinden + EYun rheö akmak " dia+. söyleşmek & EYun diá karşılıklı + EYun Iegö2. obalar. evler. memleket < Ar dar ev. diyalektik. 2. +log * Yunanca fiilin her iki anlamında "farklı söylemek" fikri mevcuttur . sperm diyatonik [ xx/c] ~ Fr diatonique müzikte bir ses dizisi < EYun dia tónon tüm ses perdeleri boyunca & EYun diá baştan başa + EYun tónos ses " dia+. din işleri < Ar dîn " din [Men xvii] ~ Ar diyânat [#dyn1 msd. tohum ekme " dia+. karşılıklı konuşma < EYun diâlegö 1. analiz diyalog [ xx/a] ~ Fr dialogue karşılıklı konuşma.EYun diálogos söyleşme. kasıt" dia+. diyalog . diyalekt. pan(t). karşılıklı konuşmak. dialyt. sebep. spor."karşılıklı çeşitli şeyler söylemek" veya "farklı biçimde söylemek".diyalektik [P Safa 1949] ~ Fr dialectique tez ve antitezle akıl yürütme yöntemi.] kan bedeli < Ar . tını kontrol aracı ~ EYun dia pason (%ordön) baştan başa tüm perdeler & EYun diá baştan başa + EYun pâs. ritm diyaspora [ xx/c] ~ Fr/İng diaspora bir ulusun ve özellikle Yahudilerin dünyaya dağılması < EYun diaspörâ saçılma.] din. Karş.söylemek " dia+. tamamen yayılma & EYun diá baştan başa + EYun speirö.saçma. akıntı < EYun diarrheö akıp gitmek. 2. münazara ~ EYun dialektike (te%ne) a. log. log.ayrıştırma ~ EYun diálysis içinden geçerek ayrışma & EYun diá içinden geçerek + EYun lüö. diyapazon [Bah 1924] ~ Fr diapason 1. 430) < EYun diâlegö sohbet etmek. söyleşmek. pan(to)+ diyapozitif [ xx/b] ~ Fr diapositif şeffaf pozitif film ~ İng diapositive a. lys. bir çalgının seslendirebileceği tüm tınıların dizisi. bir aşiretin sahip olduğu ülke.çözmek " dia+. Yun filozof (MÖ y.söylemek " diyalog diyaliz [ xx/b] ~ Fr dialyse. perhiz ~ EYun díaita beslenme veya yaşam tarzı < EYun diaitâö belli bir tarzda beslemek. taşra ağzı konuşmak & EYun diá çapraz + EYun Iegö2.a. belli bir yaşam tarzı gütmek & EYun diá + EYun aitía amaç. oba " dar2 diyare [ xx/b] ~ Fr diarrhée ishal ~ EYun diárrhoia ishal.a.] 1. #Elea'lı Zeno. 2. etiyoloji diyet2 wadâ kan bedeli ödedi [ xx/b] ~ Ar diyat [#wdy msd.

rast.bir şey içinden veya vasıtasıyla görmek & EYun diá içinden + EYun orâö. sahip. [ xi] tizig sıra. saf.sıraya sokmak.öğreten < Lat docere. dizi [TDK 1955] indeks [ xx/b] < Tü tiz.Lat decem on " desi+ dobra [ xx/b] açık sözlü. bu motorlarda kullanılan yakıt < öz Rudolf Diesel Alman mühendis (1858-1913) dizge YT [CepK 1935] nazım < Tü diz-" diz- * TTü dizge (diz bağı .EYun dioptrikós bir araçla görmeye ilişkin < EYun diorâö. dizgin dizi dizin dizyem . yasa) sözcüğünün aynı kökten türediği varsayılabilir. Moğ/Tü törü (düzen.(sıraya koymak) biçimleri eş anlamlıdır. ." diz< Tü tiz. jet diyoptri [Bah1924] ~Frdioptrie göz bozulması birimi .duvar. güzel konuşan ~ Bul dobro iyi Tü YT Tü [ xi] tizgin a. * Tü *tir.atmak. sur) + Fa -dar tutan." diz< Tü diz-" diz~ Fr dixième onuncu. düzeltmek. op. HAvr *reg-1 (düz. düzen. itmek. yönetim). enter(o)+ dizayn dizdar [ xvi] [ xx/c] ~ İng design tasarım ~ Fr dessin " desen ~ Fa dizdar kale muhafızı & Fa diz kale (= Ave daeza. kötü + EYun énteron bağırsak " dys+. sokmak HAvr *ye.diyez [ARasim 1897-99] ~ Fr diése müzikte inceltme işareti EYun diaísis araya sokma. dizanteri [ARasim 1897-99] dizanterya ~Fr dysenterie kanlı ishal ~ EYun dysentería bağırsak bozukluğu & EYun dys zor. yollamak. enterval & EYun diá + EYun (h)iemi. -li" +dar dize YT [TDK 1969] mısra < Tü diz-" diz- dizel [Bah 1924] ~ Fr/İng diesel bir tür içten yanmalı motor. harekete geçirmek " dia+.atmak. diop. aralık. optik diz diz[mek düzenlemek Tü Tü [Or viii] tiz bacak eklemi [Uy viii+] tiz< Tü *tir < Tü *tir-/tür.xvii) sözcüğü ile ilgisi kurulamaz. a. Bak.öğretmek " disiplin Türkçeye 1933'te Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. Anlam yelpazesi için karş. doct. onda bir < Fr dix on doçent [ResmiG1933] ~Almdozent üniversitede öğretim görevlisi ~ Lat docens. t.ve *tür-/tör.görmek " dia+. et. yasa.

kabarmak.benimsemek. [Men xvii] doğu güneşin doğduğu yön < Tü doğ-" doğ[ResCGaz 1912] ~ İng dock gemi havuzu ~ Hol . inilti. şarıltı. düz. ufalamak * Etimolojisi açık değildir. vızıltı. kabarmak.a. doğan [ xi] toğan bir tür yırtıcı kuş. meydana çıkmak [Uy viii+] toğ-/tuğ. doğal [Fel 194+] tabii < Tü doğa" doğa Tü YT * -(a)l eki Fr naturel sözcüğünden esinlenmiştir. doğaç [CepK 1935] ilham < Tü doğ-" doğ- * -aç ekinin işlevi ve Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle ilişkisi belirsizdir. fısıltı. doğru doğrultu Tü [Uy viii+] toğru/toğrı 1. mezhep < EYun dokeö doğru kabul etmek. 2. dırıltı.doğ[mak doğ[mak döğ[mek doğa YT Tü Tü » [Uy viii+] toğ-/tuğ. felsefi ilke. -e yönelme edatı. öğrenmek " disiplin doğra[mak Tü [ xi] toğra. <Tü tokuz on "dokuz Tü [Or viii] kün toğusı. eğri olmayan.dilimlere ayırmak. t. kabul etmek. Karş. dar görüşlü < EYun dógma. bir öğretiyi benimsemek ~ HAvr *dok.saçmak [Uyviii+]toksona. meydana çıkmak " döv< Tü doğ-" doğYT [CepK 1935] mizaç * Fr nature (tabiat) < Lat nasci (doğmak) sözcüğüne kıyasla türetilmiştir. dogmatik [DTC1943] ~Frdogmatique bir öğretiye katı katıya bağlı olan. gürültü. doğu dok docke dök[mek doksan Tü Tü [Uy viii+] tök. belirmek.doğmak. vb. yanlış olmayan (sıfat) YT [TDK 1944] yön < Tü doğru " doğru * -ultu ekinin Türkçede sadece ses yansımalı sözcüklerde kullanılan -ilti ekiyle ilişkisi açık değildir.doğmak.öğreti. uğultu. belirmek.< HAvr *dek.

zürriyet dol[mak hale getirmek Tü [ xi] tol. üniversitelerde öğretmenlik yapma ruhsatı < Lat doctor öğretmen " doktor doktrin a. [Men xvii] 2. temas etmek < Tü tokı. doct.dolmak. belki ton.sarmak. içine eşya konulan mahfaza ~ Fa döl âb 1.a. kumaş * Tak/tok (vurma sesi) onomatopesiyle alakası düşünülebilir. doku[mak dokumak Tü [Uy viii+] tokı-/toku. el değdirmek. üniversitede hocalık beratına sahip kimse.dövmek. dolu olmak < Tü to-[viii] doldurmak. diplomalı tabip [esk. " doktor doku YT [DTC1944] [CepK 1935] nesc ~Frdoctrine öğreti~Lat doctrina < T ü doku-" doku- * Önceleri Fr tissu karşılığı iken yakın dönemde texture anlamını kazanmıştır.(kendi eliyle) değmek. tok (dolu). el değdirmek " dokuTü [ viii] tokuz/tokkuz a. doktora sahibi. dolu). dövmek. doküman [DTC1943] ~Frdocument belge~Lat documentum ders kitabı.(doldurmak).doktor [LO xix] tabip ~ Fr docteur 1. genelde tabip ~ Lat doctor öğretmen. su çarkı. tax. dola[mak Tü [Uy. Kaş viii+] tolğa-/tola. doct. erzak deposu & Fa döl kova (~ Aram dülâ a. dokunmak. her türlü mekanik çark. su çarkı. 2. hile. a. kiler. a. kanıt. dolandırıcılık.) + Fa âb su " ab Anlam çeşitliliği için karş. a. vurmak. to5. dolap çevirmek. 3. döl Tü [Uy viii+] töl birinin dokuz soyundan gelenler. dolap beygiri. Lat tangere. hoca < Lat docere. belge < Lat docere. dolandırıcılık. = Akad dulu a. DK xiv] dolamaç dolanan. . top (yuvarlak). kumpas. döndürmek dolambaç <Tü [Kıp. 2.].(dokunmak) > texere (dokumak). 2. dönme dolap. düzen. yuvarlak * Aynı kökten Tü to5/tot (tam.1.öğretmek " doktor dokun[mak Tü [Uy viii+] tokın. Fiil kökünün ad olarak kullanılması ilgi çekicidir.öğretmek " disiplin doktora [Bah 1924] ~ Fr doctorat doktorluk rütbesi ~ OLat doctoratus "doktor edilmiş". torjğ (yuvarlak). • Anlam gelişmesi için karş.(su katılaşmak). direkt olmayan < Tü dola-" dola- dolap [Aş xiv] 1. vurmak. 3. kuyudan su çekmeye yarayan düzenek.

kızın memesi dolgun hale gelmek. +sefal dolmen [ xx/b] ~ Fr dolmen megalitik mezar anıtı ^ Théophile Corret de la Tour d'Auvergne. dolikosefal [ xx/b] ~ Fr dolichocéphale uzun kafalı & EYun doli%os uzun (~ HAvr *dlsgho. yuvarlak hale gelmek " dol* Karş. sıkışmak " doldolun[ay dölüt YT Tü [Uyviii+]tolun1.(şişmek.dolar [ xix] ~ İng dollar Amerikan para birimi ~ Alm thaler/taler < Alm joachimsthaler 1519'dan itibaren kullanılan bir gümüş para birimi < öz Joachimsthal Joachim Vadisi. doymak. talveg dolay dolayı dolaysız <Tü <Tü YT [Men xvii] etraf. tüm. top < Tü to. top) arasındaki ilişki muğlaktır. domal[mak <Tü [Kıp xiv] tomal. . dolunay < Tü tol-" dol[TDK 1955] cenin < Tü döl" döl * Ada eklenen -üt ekinin işlevi belirsizdir. Bohemya'da gümüş madenleri olan bir yer Joachimsthal'da rotatif makinayla basılan ilk gümüş paraların adından. EŞKÖKENLİLER: Alm thal : dolar. bol.dopdolu. [Men xvii] domal. 2. tomruk. Moğolca tomura.uzun) + EYun kefale kafa " longa.eğilip arkasını yuvarlak hale getirmek < Tü *tom/ton dolgun veya şişkin şey. havali < Tü dola-" dola< Tü dolay " dola- [Men xvii] nedensellik belirten edat [TDK 1944] vasıtasız < Tü dolayı" dola- * Anlamca dolay adı ile değil dolayı edatı ile bağlantılıdır. yuvarlak.tümsek veya yuvarlak hale gelmek. asker ve arkeolog (1743-1800) & taol masa + men taş dolomit [ML xx/c] ~ Fr dolomite bir tür çökelti kayası # 1791 Fr. < öz Déodat de Dolomieu Fransız jeolog (1750-1801) dolu1 Tü [Uy viii+] tolu dolgun.dolmak. Fr. çok miktarda < Tü tol-" dol< Tü tol-donmak? < Tü to- dolu2 Tü [ xi] tolı buz parçalarından oluşan yağış dolmak. tomurcuk < Moğ. Edata -lı/-sız ad ekleri eklenmesi ilgi çekicidir. kabarmak) biçimi ile Türkçe olduğu anlaşılan *tom (şişkin şey.

dolmak. < Lat domus ev " dam2 dömi+ [ xx/a] ~ Fr/İng demi. * Meksika kökenli bitki 1528'de Hernan Cortés tarafından Avrupa'ya getirilmiş.Fr domestique a. yarım & Lat di(s).a.domalan <Tü [MŞ. egemen olmak ~ Lat dominare < Lat dominus ev sahibi. kıyafet.yarı < Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş. a. don1 Tü [ viii] ton giysi. sahiplik. midi+ dominan/dominant [DTC 1943] dominant ~Fr dominant/dominante hükmedici. tıkışmak " dol< Tü*t ew ü n -devrilmek. 2. a.a. [KT xix] şalvar. İngiltere'nin iç işlerinde bağımsız kolonilerine verilen ad ~ OLat dominion a. yüzük). ancak 18.suyun katılaşması < Tü to. < Lat dominare hükümran olmak < Lat dominus " dam2 domuz don[mak Tü Tü [Uyviii+]tonuza. egemenlik. kukuletalı pelerin. hane halkından olan kimse . yarım & Lat di(s). domestik [ xx/c] evcil.a. egemen < Fr dominer hükmetmek. hükümet. [ xi] ton. ~ Nahuatl tomatl a. 2. rahip " dam2 dominyon [ 190+] ~ İng dominion 1. törjğkölük (halka. ~ İsp tomata a. Buna karşılık Kırg dörjğölök (tekerlek).devirmek. a.a. bir oyun ~ İt domino ~ Lat dominus efendi. yatılı hizmetçi ~ Lat domesticus a. [C od Cx ii i] Tü teğür-/tewür. döndürmek " devir- * Kaşgarlı'ya göre Oğuzcaya özgü bir fiildir. dombili [199+] bir hakaret sözü ~? * Tombul sözcüğüyle bağdaştırılması muhtemelen yakıştırmadır. at rengi" anlamında. devlet. törjğkörüş (devrim).. midi+ dömi+ [ xx/a] ~ Fr/İng demi. yy ikinci yarısında yaygınlık kazanmıştır. dönmek = d ön[ me k Tü [ O ğxi ]t ö n -a .] Frenk patlıcanı ~ Fr tomate a. 2. mülk.. evcimen. altını üstüne getirmek). her türlü giysi.a . doymak. Kürtlerde bir aşiret/ulus adı olan Dımbili ile ilişkisi araştırılmalıdır.yarı < Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş. törjğkör-(devirmek. siyah renkli rahip başlığı. yy'a dek "1. efendi" dam2 domino [ 188+] ~ Fr domino 1.ayrı + Lat medius orta " dis+.ayrı + Lat medius orta " dis+. Amr xiv] yeraltında yetişen bir tür mantar. trüf < Tü tomal-/domalyuvarlak olmak " domal~Yuntomátes domates [LO 187+] Frenk patlıcanı [çoğ. . pantolon 19. özellikle tören giysisi.

don2 Tü doymak " doydonan[mak donanma filo Tü [ xi] tor)ğ donma veya donmuş şey < Tü to. altın rengi < Fr dorer altınlamak." dön[TDK 1955] daire. 2.İng doping ilaçlama. armağan etmek < Lat donum verilen şey.giyinmek < Tü tona. döner döner kebap < Tü dön-" dön- * 1944'ten eski örneğine rastlanmadı. altın kaplamak ~ OLat deaurare a. -em ekinin işlevi açık değildir. muşmula döngü dönüm dön-" döndönüş[mek doping YT <Tü [ xiv] yuvarlak şey. devir < Tü dön-" dön< Tü [Kan xv] bir çift öküzle bir günde sürülebilen arazi büyüklüğü YT [Fel 194+] tebdil. döngel meyve. a. Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle benzerlik yüzeyseldir.dolmak. uyuşturucu < Hol doopen daldırmak. dat-" data dönem YT [TDK 1955] devre.[viii+ Uy] giydirmek " don1 <Tü [Men xvii] 1. istihale < Tü dön-" dön- [ xx/b] spor müsabakasında uyarıcı ilaç alma . iki parçalı kadın giysisi & Fr deux iki (~ Lat duo ) + Lat pièce parça " düo.bir şeyden + Lat aurum altın ~ HAvr *aus-2 a. 2. bulamak. & Lat de. iki parça. savaş gemilerinden oluşan < Tü donan-" don1 done [ xx/b] ~ Fr donnée veri < Fr donner vermek ~ Lat donare sunmak. a. hediye. dönemeç YT [TDK 1955] viraj < Tü dönmek " dönYT * -emeç ekinin işlevi belirsizdir. sos katmak ~ Ger *deup-" dip2 döpiyes [Hay 1959 195+] ~ Fr deux pièces 1. sunu < Lat dare. [Amr xv] elmaya benzer bir < Tü dön. dönence [TDK 1944] tropik < Tü dön-" dön<Tü [ 194+] * EYun trepo (dönmek) > tropikós karşılığı olarak türetilmiştir. periyod < Tü dön-" dön- * Ar dawr (dönmek) > dawrat (periyod) karşılığı olarak türetilmiştir. [Uy viii+] tonan. kozalak. uyuştrurucu alma < İng dope ilaç. piyes dore [ xx/b] ~ Fr doré altın kaplamalı. resmigeçit. " de+ . tören alayı.

özellikle göğsün alt kısmı. 2. kimyacı < EYun déuteros ikinci " di+ döv[mek Tü [ xi] töğ. dağlamakla açılan yara < Tü tögne. banknot ~ OLat divisa hanedan arması < Lat dividere. hanedan arması. 2. vis. ezmek. a. baş kaldırmak döş Tü [Uy viii+] töş göğüs. çıkmak. inceltmek döviz [ xx/b] yabancı devletlere ait kâğıt para ~ Fr devise 1. a. [Kıp xiv] toruk .(sırt) < HAvr *dous. dosya [Tanin 1910] dosye ~ Fr dossier 1.(omuz.[viii] doldurmak doy[mak . YT [Geom 193+] " dört. [TS xvi xvi] toru (= Moğ torug/turug yükseklik < Moğ toruy. dövme <Tü [TS xiv] döğün yakı. Tü Tü [Uy viii+] töşe. üzerinde kraliyet arması bulunan menkul değer. yaygı [Kut. Urey.yükselmek.ayrılma edatı + Lat *videre. bir muameleye ait evrakın tümü < Fr dos sırt ~ Lat dorsum * Aynı konuya ait evrakları ayırmak için takılan sırt kartonundan. yatak yaymak [Uy viii+] töşek yatak. Aş xi] < Tü töşe-" döşe- ~ Fa dost arkadaş.a.bölmek. +gen Tü [ viii] * Atatürk tarafından bulunan sözcüklerdendir. divis.~ HAvr *weidh. Amer. döteryum [ML xx/c] ~ YLat deuterium atom ağırlığı 2 olan hidrojen izotopu ^ 1933 Harold C. kale. kolun üst kısmı) sözcüğüyle benzerliği tesadüf olmalıdır. özellikle mideyi doldurmak < Tü to. doru toruğ koyu kahve at rengi doruk Tü? [CodC xiii] torağı zirve. sırtlık.aletle veya kızgın şişle dağlamak Tü tög-" dövTü " dol[ viii] to5-/tot.sermek. döşe[mek döşek dost dauştar. [Kıp. yar ~ EFa dauştâ.ikiye bölmek & Lat di(s).dört dörtgen Tü [ viii] tört a.havanda dövmek. ayırmak " dis+ * Hanedan armaları ailenin çeşitli kollarını belirten bölmelere ayrıldığı için. evrak üzerine geçirilen kılıf. Çağ xiv] döş * Fa doş. Ave daoşa.doldurmak.

a. ~ Ar tarcumân a. t. şekerleme. a.a.a. kuruyemiş < EYun trögö kemirmek. İngiltere'de 1906'dan itibaren imal edilen bir tür savaş gemisi & İng dread kork(mak) + İng nought hiç dribling [ xx/c] basketbol terimi < İng to dribble [onom.tiyatro oyunu + EYun ergö yapmak. çeyiz < Yun *tra%öno para saçmak Yun tra%i gümüş para EYun dra%me gümüş para " dirhem * Yunanca sözcüğün etimolojisi tartışılmıştır. dramatürji [ xx/b] ~ Fr dramaturgie tiyatro oyunu sahneleme < EYun dramatourgós & EYun dráma. ejderha. ~ O Yun dragómanos a.vermek " data dozer » [ xx/b] " buldozer dragoman ~ Fr/İng dragoman (resmi görüşmelerde taraflara eşlik eden) tercüman ~ İt dragomano a. 2.doz [ xx/a] ~ Fr dose verilen ilaç miktarı ~ EYun dosis verilen şey. bir ölçek ilaç < EYun didömi. a. 2. " tercüman dragon [ xx/b] 1. suyunu akıtmak ~ Ger *draug. t. trajedi < EYun drâö eylemek. özellikle ufak tefek şeyler yemek dram [ 188+] ~ Fr drame tiyatro oyunu ~ EYun dráma. ~ EYun drâkön a. ~? Kelt dren [ xx/b] ~ İng drain tıpta biriken sıvıyı boşaltmak için kullanılan cihaz < İng to drain kurutmak. oyun. bir tür yarış yelkenlisi dragon ejderha ~ Lat dracon a.] damlamak dril [ xx/c] ~ İng dribbling 1. yemek. draje [ xx/b] ~ Fr dragée badem şekeri ~ Lat tragema ~ EYun tragema.eylem. erg drape [Hayat 1959] ~Frdrapé bol kumaşla sarılmış. hediye. do.kuru drenaj kurutma < İng to drain " dren [ xx/b] ~ Fr/İng drainage fazla suyunu akıtarak dretnot [ 190+] ~ İng dreadnought "hiç korkmaz". giydirilmiş < Fr draper bol kumaşla sarmak < Fr drap kumaş ~ OLat drappus a. icra etmek ~ HAvr *ders.a. ~ İng drill matkap. ~ Fr drahoma ~ Yun trafoma 1. damlayarak akma. döner delgi < İng to drill .kurutmak < HAvr *dreug. işlemek " dram.vermek ~ HAvr *dö.çerez.eylemek * Osmanlı Dram Kumpanyası 1882'de kurulmuştur. t. 2. düğünde saçılan para veya pirinç.

] arka taraf. * Aynı kökten EYun dúo.a. bir filmi ikinci kez seslendirme < Fr doubler ikilemek. dekan. [TS xiii. defa " dü dübel [ 199+] [LO xix] 1. hanende düalizm < Lat dualis ikili < Lat duo iki" düo [Bah 1924] dualizma ~ Fr dualisme ikilik. %w^ân okumak. kuyruk [ xx/b] [ xiv] dübr ~ Fr doublé iki kat < Fr doubler ikilemek. dua çağırma. iki dört. duçar [Men xvii] yolda rast gelme ~ Fa duçâr/düçâr 1. dublaj [ xx/b] ~ Fr doublage ikileme. a. di-. 2. 2. makamla dua söyleyen & Ar ducâ + Fa xwandan. altı düz ve geniş tekne. 2. Ave/Sans dvá (iki). yüzyüze gelme. * Karş. düden [Kıp xiv] derin dudu1 [ xiv] tuti ~ Fa tütl papağan. çehar dudak <Tü [İMüh xiii] tutak gaga. yeniden giydirme.dü [Yus xiv] ~ Fa du/du iki ~ HAvr *dwo. Aş xi] ~ Ar ducâ' [#dcw msd. iki kat ~ Ar dubr [#dbr msd. karşılaşma & Fa du iki + Fa çâr dört" dü.] çağrı. şarkı söylemek " dua. iki kat yapmak ~ Lat duplicare ikiye katlamak < Lat duplex. tanrıya yakarma " davet [Kut. ikicilik duayen [ xx/b] ~ Fr doyen 1. İng dowel (a. Karş. Lat duo.a. a. kıç. İng two. yüzer köprü yapmakta ~? ~ Fa du bâra iki kez & Fa du iki + Fa bâr ~ Alm dübel takoz ~ Ger (= İng dowel a. suyu yer altına çeken delik. Fr deux. yardıma duahan ~ Fa ducâ%w^ân dua okuyan.). bir topluluğun en yaşlı ve deneyimli üyesi ~ Lat decanus ~ EYun dekanós " dekan duba kullanılan içi boş nesne dubara kere. duplic-" dupleks duble yapmak " düo dübür makat. CodC xiii] dotak/dudak/tudak/tutak dudak < Tü tut-" tut* T > d değişimi açıklanmaya muhtaçtır. bi-3. dudu kuşu Tü? [T S xiv] girdap. .

[ xi] tügüm bağ < Tü tüğ. " dadı < Tü düdük Tü [ xi] tütek ağızlık. Ali'nin katırının adı .Erm dudu yaşlı kadın. önder. oklu kirpi. düet İt duetto " düo düğme düğüm Tü Tü [ARasim 1897-99] düetto ~ Fr duette müzikte ikili ~ [ xi] tüğme a. 1140) atfedilse de kullanımda para birimi her zaman Venedik'le birlikte anılmıştır. seki. düğüm. akit. Hz.bağlamak " düğme < düğün Tü [Uy. [ xx/b] külüstür otomobil . Avrupa'da bir soyluluk unvanı ~ Lat dux. DK xiv] düdük kavalın küçüğü düt/tüt [onom. özellikle çarşı içinde satış yeri ~ Aram dukana platform.Ar duldul [#dldl] 1. Kaş viii+] tügün bağ. önderlik etmek ~ HAvr *deuk. tezgâh.öncülük etmek düka [altını ~ İt ducato ilk kez 1274'te Venedik Dükası Lorenzo Tiepolo tarafından bastırılan ve 17. yy'a dek yaygın olarak kullanılan altın para birimi < İt duca dük " dük * Bazı kaynaklarda ilk düka altını Apulia Dükü II Ruggiero'ya (y. duc.bağlamak. ductyöneltmek. Ali'nin katırı. a.bağlamak " düğme duhul " dahil1 [Env xiv] ~ Ar duxül [#d%l msd. emzik.önder. üzerine bir şey konulan yükselti ~ Sumer dagana bir tür tezgâh veya platform dul düldül Tü [Or viii] tul eşi ölmüş kadın [DK xiv] Hz. dadı = Fa dâdü a. lider. [Kıp. yönetmek. düdük sesi" düt düello Lat duellum/bellum savaş [AMithat 1877] ~ İt duello ikili çatışma ~ * İtalyanca/Fransızca sözcük Lat dualis (ikili) sözcüğünden kontaminasyon yoluyla "ikili çarpışma" anlamını kazanmıştır. kerevet ~ Akad dakkannu seki.dudu2 [ xvii] gayrımüslim yaşlı kadın. düğümlemek < Tü tüg. dükkân [Aş xiv] satış tezgâhı ~ Ar dukkân/dukân [#dkn] platform. Roma imparatorluğunda bir rütbe < Lat dücere.] üfleme sesi. özellikle Ermeni kadın . özellikle evlenme akdi Tü tüg.] girme. seki. içine girme dük [EvÇ xvii] duka ~ Fr duc yönetici. 2. a.

tabya ~ Fa damdama a.ikikatlıolanherşey. iğne ipliğe döndü dün Tü [ viii] tün gece (= Moğ tüne karanlık) dünür Tü [Uy [MMem xvi] ~ Ven timón [İt timone ] a.a. yy'dan itibaren anlam değiştiren tütün sözcüğünün yerini almıştır. yeryüzü < Ar dana [msd.iki + EYun pláks.a.sesi sonradan türemiştir. biçilmiş ağaç. 1187) < Lat duodecim oniki & Lat duo iki + Lat decem on " düo. dumur zayıflama < Ar Damura zayıfladı.dülger [Mercimek xv] dürger ~ Fa durgar/durûdgar marangoz. iki katlı konut ~ Lat duplex. EvÇ. Hind. çift & Lat du. viii+] türjgür sıhriyet. katman " düo. Men xv-xvii] tebelek/deplek/debelek/dübelek/tenbelek küçük davul < Tü tebele-/debele. plak. 2. hısım dünya [Kut xi] ~ Ar dünya' [#dnw sf. İtal. hekim (ö. duplic. ~ Lat ~ Ar Dumr/Dumür [#Dmr msd. biçilmiş. yontulmuş. bulut. pli .] beri taraf. yanaştı * "Öte taraf" ile bir karşıtlığı ima etmesi bakımından İslam dini kökenli bir kavramdır. çöktü. dümen temon a. dumdum [191+] ~İng dumdum bullet bir tür kurşun ^ 1897 İng. < öz Dumdum Hindistan'ın Bengal bölgesinde bir müstahkem yer ve cephane fabrikası ~ Bengali damdama toprak kale. dümbelek <Tü [TS. kereste (< Fa durudan biçmek.[küç.] zayıflık. yontmak ) + Fa gar/kar yapan " kâr duman Tü [ xi] tuman sis. f. daha yakın yer. [Men xvii] yanan nesnelerden çıkan gaz * 17. biçici & Fa durûd 1.iki" duodenum [ML xx/c] ~ OLat duodenum onikiparmak bağırsağı ^ Gerardo di Cremona. a. dupleks [xx/c] ~İngduplex1. düo [ xx/b] ~ İt duo ikili ~ Lat duo iki ~ HAvr *dwo. dunüw/danâwat] yakın idi. burç. desi+ * Yunanlı hekim Herophilos'un (MÖ 353-280) kullandığı dodekadáktylon (onikiparmak bağırsağı) teriminin Latince çevirisidir.] zayıf ve sürekli şekilde vurmak " tep* Rezonans bildiren onomatopelere özgü -n.iki katlı. evlilik yoluyla akrabalık.tabaka. karanlık. 2.

sağlıklı ~ EFa duruva. duruşma dür[mek Tü [Uy viii+] tür. kopyalama ~ Lat duplicatio < Lat duplicare ikiye katlamak < Lat duplex. Kaş viii+] tül/tüş rüya. toplamak. düz. düşün- . 1019) < Fa darzî terzi düş Tü [Uy.a.iki kat" dupleks duplikat ikinci kopyası " düo dur[mak Tü [Bah 1924] duplikata [ viii] tur.] 1. sağlam). [Fel 194+] muharrik < Tü dürt-" dürt< Tü dur. duru.a. a. sağlam ~ Fa/OFa drust doğru. ikileme. a. dürüst [CodC xiii] drust düzgün.dermek.a.< HAvr *deru-1 pek ve sağlam olma " dürüst duruşma YT [CepK 1935] muhakeme < Tü dur-" dur- * Duruşmak fiili mevcut değildir. * Aynı kökten İng true (doğru). düşün. katı. Men xvii] durbin 1. katı). ~ HAvr *deru-1 düz. ~ İt duplicato bir evrakın EŞKÖKENLİLER: Tü dur. uzak görüşlü kimse.) + Fa bin gören " bedbin < Tü tur-" dur- [ xi] turkun a." dur ~ Lat durum [n. trust (güven) < Ger *treuwaz (düz. sert. & Fa dür uzak (~ EFa/Ave dura a. durum 1.düplikasyon [ xx/b] ~ Fr duplication ikiye katlama. bohça etmek dürbün dürbün (Fr téléscope çevirisi) durgun Tü [KâtipÇ.: dur-. duplic. Lat durus (sert. hayal EŞKÖKENLİLER: Tü tüş : düş. batırmak. a. sağ. ilaç ve merhem gibi şeyleri eliyle sürmek. dürt[mek Tü? cildini ovalamak dürtü durum1 durum2 [buğdayı YT YT [DK xiv] 1. 2. 2. durgun. hal [ xx/c] buğday türü ~ HAvr *drü-ro. doğru. 2. bir [CepK 1935] vaziyet. sokmak. dürzü ~ Ar durzı [nsb.] Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu < öz MuHammad İsmail al-Darzî Dürzi dininin kurucusu (ö.

~ Fa drwâr/diwâr a. nakletmek. a. inmek.] < Lat dux.duş [ xix] ~ Fr douche a. ölmek düşes [Bah 1924] ~ Fr duchesse dükün eşi. konmak. duy ampul takılan çukur duy[mak Tü [ xx/b] ~ Ar duwal [#dwl çoğ. götürmek.duyumsamak. & Ave duş/duj. uğursuz (~ HAvr *dus.kötü. hissetmek .< HAvr *men-1 düşünmek ) " dys+. düven ~ E Yun tykâne a. düşman [Kut xi] ~ Fa/OFa duşmân/duşman a. öğüt (~ HAvr *mn-yo.kötülük düşünen. hayal" [Men xvii] d üd ük se si [DK xiv] Tuwak gelinin yüz örtüsü. düvel [#dwl çoğ.a.kötü.a. a. duşt (çirkin). ~ Aram tütâ a.] devletler ~ Ar dawlat ~ Yun doukáni ekini kabuğundan ~ Fr douille her türlü mekanik aracın çukur kısmı.a. a. ~ İt doccia su borusu < OLat *ductiare iletmek. duşnam (sövme).düşmek. murdar). ~ OFa dewâr * v/w sesi etkisiyle ilk hece kapanmıştır.rüya görmek. hayale dalmak < Tü tüş rüya. sevketmek < Lat ducere. [ viii] tuy. o no m <Tü Tü [Uy viii+] tüşe. a.dük " dük düşey YT [Geom 193+] vertikal < Tü düş-" düş- * Fiil köküne eklenen -ey ekinin işlevi belirsizdir. akıl. a. duc. düşün[mek düş dut d üt duvak tuğ duvar a. mantalite * Karş. [TS xv xv] Tuğak [CodC xiii] divar < Tü tuğ " ~ Ar/Fa tüt a. a. duşvar (müşkül). duct-" dük düş[mek Tü [ viii] tüş. = Ave duşmainyu. düşün [CepK 1935] mülahaza < Tü düşün-" düşünYT * Fiil kökünün ad olarak kullanılması ilgi çekicidir. bir tür ipekli kumaş ~ OLat ducissa [f. kırmızı tül.] " devlet düven [Mü xvi] dögen ayırmak için kullanılan cihaz. Fa duj (çirkin. sevketmek < Lat ductare yol göstermek. bozuk ) + Ave mainyudüşünce.

& Lat duo iki + Lat decem on " düo. hüküm verme. düzenli [Uy viii+] tüz< Tü *tür. [TDK 1983] istihbarat < Tü duy. yargıladı. borç verdi. il). muntazam < Tü düz< Tü düz-düzYT < Tü düz-" düz-düzey [CepK 1935] seviye düzgün <Tü düzeltmek " düzduziko düz [ xx/a] ~ Yun doúziko katkısız rakı < Tü düz " düzine [LO xix] duzina ~ Fr douzaine onikilik birim < Fr douze oniki ~ Lat duodecim a. duyarlık [CepK 1935] his duy-" duyduyum YT [CepK 1935] his.] borçlar < Ar dayn borç < Ar dana 1. yasa ) * Aynı kökten Aram msdina = Ar madmat (yargı çevresi. İng dozen (a. hükmü altında aldı (= İbr/Aram #dyn yargılama.) Fransızcadan alınmıştır. dizmek. düzlem <Tü YT [ xv] sahte [Geom 193+] < Tü düzle-" düz-düzmece < Tü düz-" düz- . intizam YT [TDK 1944] plan < Tü düz" düz[Kıp xiv] tüzgün dizgin.a. kent.sıraya koymak. yasama = Akad dlnu yargı. desi+ * İt dozzina (a. düzeltmek.dizmek. 2. [Men xvii] düzgün tertipli. düzen düzenek <Tü [Ferec xv] düzen/düzenlik tertip. a. düz Tü [Or viii] tüz doğru. fonetik açıdan mümkün görünmemektedir.duyarga YT [TDK 1944] böceklerde anten < Tü duy-duy- * -arga ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir.) biçiminden alıntı.a." duyYT [CepK 1935] hassasiyet < Tü duy-" duy-duyu YT < Tü duy-" duy-duygu [CepK 1935] hassa YT < Tü düyun ~ Ar duyûn [#dyn2 çoğ. borç aldı. sıraya koymak " düz- düz[mek Tü düzenlemek " diz- = Tü *tür-/*tör. * Dizmek fiilinin varyant biçimidir. dizili.

DK xiv] kalıcılık. dolandırıcı < Fa duzdîdan hırsızlık etmek < OFa dujd/dujdîhâ hırsız (= Ave duş/duj. sonsuzluk < Ar abada [msd. uğursuz).: disleksi. Kıp xiv] büyükanne. malva sylvestris ebe + Tü gömeç/gümeç 1. abla. delta ebe çoc [Or viii] aba ata. ebleh [msd. ebed [Aş. KıpGul.(kötü. [TS xiv. [Oğ xi] ebe ana.] ebegümeci + [MŞ xiv] ebem gömeci yaprakları yenen bir bitki. saygı gören kadın.] iki babalar.] boyutlar < Ar bucd " buut ebced ~ Ar abcad Arap alfabesinin ilk dört ana harfinden oluşan sözcük. börek. harflere rakamsal değer verilmesine dayanan sayı sistemi < Ar alîf bâ cim dal" elif.kötü. dede. nine. çörek. cim.] aptal < Ar baliha ~ Ar abawayn [#'bw dual. börek. [Men xvii] doğuma yardımcı olan kadın * Lehçelerde "teyze" ve "sütanne" anlamlarına da rastlanır.: düşman. çörek. uğursuz ) " düşman dys+ fiil öneki ~ HAvr *dus. arı peteği" ebe ebegümeci + [MŞ xiv] ebem gömeci yaprakları yenen bir bitki. düztaban2 ~ EYun dys.kötü Aynı kökten Ave/Fa duş/duj. zorluk bildiren ebat ~ Ar abcad [#bcd çoğ. EŞKÖKENLİLER: EYun dys. disprosyum. beta. ubüd] kaldı. balâhat] aptal idi [KıpGul xiv] ~ Ar ablah [#blh sf. kalıcı oldu ~ Ar abad [#'bd msd. bozukluk. malva sylvestris Tü ebe + Tü gömeç/gümeç 1. dizanteri Fa duş. 2.düztaban2 hakaret deyimi ~ Fa duzda ban hırsız. 2.kötülük. saygıdeğer kimse. arı peteği" ebe ebeveyn ana baba < Ar abü baba " ebu * İsmin Arapçaya özgü ikil (dual) halidir. & Tü & .

kraliçe * Türkiye Türkçesinde 13. ağabey" anlamında kullanılmış iken 193 5'ten sonra Çağatayca örneklere istinaden anlam değişikliğine uğratılmıştır. dilbilgisinde edat .] 1.] cedler. emeğe ecir/ecr[ xiv] ecr karşılık ödenen şey ~ Aram agrâ a. ödeme. gereç. parasal karşılık + Ar mi81 benzer.a.a. unsurlar. = Sans abhrá.a. [CepK 1935] ece saygıdeğer veya bilge kadın. eş " ecir. söyleyiş tarzı. unsur " cüz eczane/eczahane ecza.) ebu [ xiv] ~ Ar abü/bü [#'bw] baba EŞKÖKENLİLER: Ar #'bw : abullabut. biçilmiş süre. Aş xi] ~ Ar acal [#'cl msd. atalar < ece Tü [ viii] eçe baba. a. kılma.] ücret.a. " abanoz ebru ~ Fa abrî bulut renginde.] 1.] birimler. ecnebi [Neş xv] ~ Ar acnabî [#cnb1 nsb. 2. ölüm < Ar acila bekledi.* Kusur ve renk sıfatları yapan af cal vezninde. duraksadı ecinni ~ Ar acinnî [#cnn] cin " cin1 ~ Ar acr [#'cr msd.a. (= Ave avra. ebu ecdat Ar cadd dede. ~ Ar adat [#'dw] araç. yy'dan 1930’lara dek "ulu kişi. [ xi] eçe/eke büyük kızkardeş. şive edat EŞKÖKENLİLER: ~ Ar adâ' [#'dy msd.] (bir şeyin merkezine oranla) kenar. hane + [KT xix] eczahane eczacı dükkânı & Ar aczâ' + Fa %âna " eda [ xiv] görevi yerine getirme. ağabey. a. bukalemun. bekleme süresi. [Çağ xv] eçe yaşlı kadın.] yabancı < Ar acnab [kıy. ebonit [ xx/b] ~ Fr ébonite doğal rengi siyah olan bir tür sentetik polimer ~ İng ebonite < İng ebony değerli siyah tahtasıyla tanınan ağaç. yaşlı adam.a. ecel [Kut. abla . misil ~ Fa acri mi61 eşdeğer ücret & Ar acr ecza [ xiv] ~ Ar aczâ' [#cz' çoğ. abanoz ~ EYun ébenos a. daha dış taraf < Ar canb yan " canip ecrimisil ücret. baobab. hareli.a. kimyasal maddeler < Ar cuz' birim. dalgalı < Fa abr bulut ~ EFa abra. ~ Akad agru/igru a. ata " cet [MMem xvi] ~ Ar acdâd [#cdd1 çoğ. yapma. 2. ebeveyn.

dışa + Lat facere.] dinler < Ar dîn " din efe Ege bölgesine özgü erkek birliklerine mensup kişi.icra etmek " efekt efemera [ xx/c] broşür. dat. yayıncı~Lat editor a. görgü. data editör < Lat edere. çizme ~ Ar adawât [#'dw çoğ. düzgün davranış ve yazı < Ar adaba konuk ağırladı. kalıcı olmayan yayınlar < EYun efemerön [n. < Tü et. [LG 188+] kabadayı. sahtiyan < Fa saftan (imal etmek). edisyon [ xx/b] ~ Fr édition yayınlama.yapmak " ex+.] bir gün ömrü olan Mayıs böceği < EYun efemerös günlük & EYun epi.a. çıkarmak.] kısa ömürlü şeyler. kundura < İt condurre (imal etmek).icra etmek.üzeri. terbiyeli ve kültürlü davrandı edevat gereç " edat edik Tü [Uy viii+] étük ayakkabı. etkili. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazın biçimi " edep edep [Kut xi] ~ Ar adab [#'db msd. konuk ağırlama adabı. bilet.hazırlamak.] terbiye." belles-lettres < Ar adab 1. terbiye.] < Ar adat araç. efekt [ML xx/c] ~ İng sound effect ses efekti < İng effect bir eylemin sonucu. incelik. edevat edebiyat ~ Ar adabiyyât [#'db çoğ. edit-" edisyon edyan [xx/b] ~Fréditeur yayınlayan. -ive fiili. bir şeyi yapıp ortaya çıkarmak & Lat ex. fact. a. imal etmek " et- * Anlam ilişkisi için karş. kalimera . yayınlamak & Lat e(x). effect. ~ Ar adyân [#dyn1 çoğ. < Lat edere. effect.] "dini veya bilimsel nitelikte olmayan yazın etkinliklerinin tümü. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8.dışarı vermek.Ar #'dw : edat. delikanlı & EYun epí üzeri + EYun (h)ebe büluğ yaşı" epi+ * Sözcüğün kökenine ilişkin zengin literatürün tamamına yakını bilimsel değerden yoksundur. işin sonucu < Lat efficere. faktör efektif [Bah 1924] ~ Fr effectif. yayın ~ Lat editio a.dışa + Lat dare. 2. elle tutulur ~ Lat effectivus < Lat efficere. yiğit (argo) ~? Yun/EYun efebos büluğ yaşını geçmiş genç erkek. üzere + EYun (h)emeros gün " epi+. yaymak. kartpostal gibi kalıcı olmayan yayınlar (antikacılık terimi) ~ İng ephemera [çoğ. edip edebiyatçı" edep [ xiv] edepli ~ Ar adîb [#'db sf. etki ~ Lat effectus icraat. edit. dergi.vermek " ex+.] edep sahibi.

• Adın Arapça biçimi inisyal çift sessize bir ön sesli eklenmesi ve Arapçada varolmayan p ve o seslerinin eşdeğer seslere çevrilmesiyle elde edilmiştir. fors efrat fert efsane afsüdan. bey.efemine [ xx/a] ~ Fr efféminé kadınlaşmış. sahip. a. vekil olmayan. eflatun/eflatuni [Men xvii] eftâtünî filozof Eflatun'a ilişkin. afsây.büyülemek " efsun efsun/afsun sihir < Fa/OFa afsüdan. efor [ xx/b] ~ Fr effort çaba. diş gıcırdatmak < Tü *éğeğ < Tü éğe. ~ Ar afkâr [#fkr çoğ. Platonik. mora çalan renk < Aftâtün Yunan filozofu Platon'un (MÖ 429-347) Arapça adı ~ Platon " platonik * Renk adının filozof Eflatun ile ilişkisi açık değildir. Kut xi] afsun egale [etm aequalis < Lat aequus a. kaynayan < Lat effervescere kaynayıp taşmak. bükmek [ xx/b] ~ Fr égaler eşitlemek < Fr égal eşit ~ Lat ~ Ar afrâd [#frd çoğ. [KT ] eflâtun! leylaki ile erguvan arası. kadınsı < Fr efféminer kadınlaştırmak ~ Lat effeminare a. fermante efkâr 1 ~ Fa fıgâr/afgâr yara. feminen efendi [Gül xv] egemen kimse. okuryazar kişiler için mevla/molla karşılığı olarak kullanılan saygı deyimi ~ OYun authentes bey.eğmek. rendelemek. eğe <Tü [Kıp xiv] eğe/eğew a. incinme. a. çaba göstermek < Fr force kuvvet" ex+. gayret < Fr efforcer kuvvet harcamak.a. galeyana gelmek < Lat fervere kaynamak " ex+. mevla ~ EYun authentes reşit ve mümeyyiz kişi. acı * Efkâr dağıtmak deyiminde.büyülemek eğ[mek Tü [Uy viii+] eğ. efkâr2 düşünce " fikir * Efkâr-ı umumiye deyiminde. masal < Fa/OFa ~ Fa/OFa afsün/fısün büyü. [LO ] eftâtühl hurma zamkı rengi.] düşünceler < Ar fikr [Kaş. afsây. < Lat femina kadın " ex+. koyu leylaki. Türkçe anlamı Ar fikr çoğulu olan efkâr2 sözcüğünden etkilenmiş olabilir.[xi] metal bir nesneyi .] bireyler < Ar fard birey " [Gül xv] ~ Fa afsâna büyü. asil < EYun authentö sorumluluk ve yetki sahibi olmak efervesan [ xx/b] su katıldığında kaynayan tablet ~ Fr effervescent kabaran.

beklemek. döndürmek " eğireğreti/iğreti [Gül xv] câriyetî ödünç. eğreti" ariyet . oyalamak < Tü * Türkiye Türkçesine özgü olan fiilin. yine Türkiye Türkçesine özgü olan aylan. xi Ha] düden.[xiv Kıp] meşgul etmek. Kaş xi] hayvan * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir fiil iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir. DK xiv] eğlen. santra [ xx/b] ~ Fr égocentrique benmerkezci & Fr ego eğrelti <Tü [Men xvii] eğir otu bataklık otu. a. yetiştirmek. asıl olmayan < Ar câriyyat^ ödünç.fiilleriyle ilişkisi belirsizdir.bir kez eğilim YT [CepK 1935] temayül < Tü eğil-" eğ-eğin/eğnTü [Kut xi] ~ Fa/OFa agar/gar şart edatı ~ EFa [Uy viii+] egin omuz.(dolanmak. ego zamiri) ~ HAvr *eg a. oyalanmak. hüküm * Fr hégémonie (egemenlik) sözcüğünden esinlendiği açıktır. döndürmek. geçici. eğit[mek YT [CepK 1935] terbiye etmek veya köle beslemek. İng. [TS xiii xiii] sırt. boşa vakit geçirmek) ve oyalan.E Y u n ( h ) e g e m o n ö n d e r .çevirmek. sarmak. [ xx/b] bencillik ~ ego ben (birinci tekil şahıs egoizm [ResCGaz1912] ~Frégoïsme bencillik~ İng egoism ^ Joseph Addison. lider. < Tü eğir/eğrek bataklık = Tü eğrik/eğrim [viii+ Uy. [LO xix] eğrelti otu a. 193 5'ten eski örneği bulunmayan *ege (veli?) sözcüğünden türetilmesi fantezidir. şair (1672-1719). [Uy viii+] eğir-kuşatmak. anafor < Tü eğir. arka eğir[mek Tü [ viii] ewür. a. yün eğirmek " evir* Evir. bükmek. boşa vakit geçirmek eğle.çevirmek. terbiye etmek ~ Tü egit-/egi5. +men2 [CepK 1935] hakim . burmak.[Or viii.fiilinin anlam ayrışmasına uğramış varyantıdır. "hep kendinden sözeden" anlamında < ego ben " ego egosantrik ben + Fr centre merkez " ego.egemen YT sahibi " hegemonya. eğlen[mek Tü? [Kıp. eğer hakaram.

ilgilendi * Arapça sıfattan -iyyet ekiyle yapılmış geç dönem türevidir. değersiz idi eis+ olma bildiren edat ve fiil öneki ~ EYun eis içeri girme. iskân etti EŞKÖKENLİLER: Ar #'hl : ahali. kalifiye < Ar ahala [msd. bükük. haust. 2.] daha önemli.suyunu akıtıp boşaltmak. ehliyet ehli ehliyet belgesi [Men xvii] ~ Ar ahlî [nsb.durmak. tüketmek < Lat haurire. sıkı durmak. dikilmek. motorlu taşıtlarda gaz boşaltma işlemi ve bu işi yapan boru < Lat exhaurire. [TDK 1955] ehliyetname ehliyet ~ Ar ahliyyat [#'hl msd. 2.çevirmek. içte . varoluşçu felsefe veya yaşam tarzı ~ Fr existence varoluş.menetmek " ex+ egzistansiyalizm [P Safa 1949] ~Frexistentialisme varoluşçuluk. < Lat exsistere ortaya çıkmak.a. burulmuş döndürmek. uhül] evlendi.] kolay. tuhaf~ EYun ehemmiyet < Ar ahamm [#hmm kıy.] evcil" ehil [Aş xiv] ehillik. bükmek " eğir- < Tü eğir-/ewir. kifayet" ehil * Modern kullanımda ehliyetname sözcüğünden kısaltmadır. askeri eğitim yapmak. a.talim etmek. liyakat. asistan egzos/egzost [ xx/b] ~ İng exhaust 1. çok ilginç < Ar hamma [msd. daha kolay. olmak & Lat ex.a. ehil/ehl[Kut. yerli halk. kavi olmak " ex+. stat. eş(ler).] Mısır Erzurum ve Bayburt yöresine özgü kadın giysisi " ihram ehven [Men xvii] ~ Ar ahwan [#hwn kıy.suyunu boşaltmak ~ HAvr *aus-3 boşaltmak "ex+ egzotik [ xx/b] eksötikös yabancı < EYun eksö dışarı. uygun. < Lat exercere.eğri Tü [Uy viii+] eğri dönük. mevcudiyet ~ Lat exsistentia a. egzersiz [Bah 1924] ~ Fr exercice talim. iş uygulamak < Lat arcere. en kolay < Ar hâna [msd. bir yerde oturan kişilerin tümü. hawn] kolay idi. önemsiz idi. liyakat. dış " ek+ ~ Fr exotique yabancı. zuhur etmek. hane halkı. boşaltma. layık.] ehillik. exercit. exhaust. arct. ehram1 piramidi < Ar haram a. alıştırma ~ Lat exercitium a. ehlî. bir yere yerleşti. boşalma.yasaklamak. önemsedi.dışa + Lat sistere. ehil. Aş xi] ehl ~ Ar ahl [#'hl] 1. ehram2 » [Men xvii] ~ Ar ahrâm [#hrm çoğ. içe doğru yönelme. uzak tutmak ~ HAvr *ark. hamm] merak etti.

Dahak < OFa aj yılan ~ HAvr *angwhi. gündüz ve gecenin eşit olduğu tarih ~ Lat aequinoctium & Lat aequus eşit + Lat nox.] daha büyük. qillat] az idi. önde gelenler < Ar akbar [kıy.a. a.] daha az. tahıl. [Men xvii] ek ilave edilen parça. devre dışı bırakmak ~ İt scartare a. en ekim YT [ 194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla Birinci Teşrin ayına verilen ad. ~ OLat *excartare " ex+. a. a. yılan kıral. tarım yapmak) çevirisidir.gece " egale. [DK xv] ejderha ~ Fa ajdahâk/ajdahâ İran mitolojisinde efsanevi yılan. dragon ~ OFa aj dahâk efsanevi yılan. efsanevi yılan < Fa * Orijinal biçim ajdaha olup. noktürn . ejderha [Aş xiv] ejdeha.tohum ekmek EŞKÖKENLİLER: Tü ek-: ek-. yama ~ E Yun e(k) dışarıya çıkma. Fa az. kart2 ekber büyük " kibir [Env xiv] ~ Ar akbar [#kbr kıy. ekin Tü [Uy ekâbir [Env xiv] ~ Ar akâbir [#kbr çoğ. azaldı ekarte [etm [ 188+] ~ Fr écarter (iskambilde) kâğıt kaçmak. her iki biçim Fr culture < Lat colere (ekin ekmek. [TDK 1974] kültür < Tü ek-" ek- * İkinci anlamı Ziya Gökalp'in ortaya attığı hars < Ar Har8 (tarım) sözcüğünün yeni dile uyarlaması olup. -ha hecesi Farsça çoğul eki sayılarak düşürülmüştür. eklem.ejder ajdahâ " ejderha [Ali xvi] ~ Fa ajdar dragon. * Aynı kökten Lat ex.] büyükler. dışarı). çok az < Ar qalla [msd.] çok büyük. [TDK 1955] ekme eylemi < Tü ek-" ekekin Tü [Uy viii+] ekin ekilen şey. * -r.ara sesi Türkçede türemiştir. ek Tü [Uy viii+] ekü mafsal. ek[mek viii+] ek. en büyük " ekber ekalliyet [ xx/a] dini veya etnik azınlık (Fr minorité karşılığı) < Ar aqall [#qll kıy. Final -r sonradan türemiştir. birleşme yeri. ekim. Alm aus (dış. ekinoks [ xx/b] ~ Fr équinox gündönümü. noct. dışarıda olma ek+ bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *eghs a.

vicus (mahalle).gemimürettebatı. okul ~ HAvr *sgh. güneş tutulması & EYun ék dışa + EYun leipö. log-seçmek. mezra). dinlenme.yemek ) Tü [Uy viii+] ötmek a. terketmek. lip. İng ship (gemi) < Ger *skipam. ekmek ide. İng school. ses dengeleme aygıtı < İng to equal eşitlemek < Lat aequalis eşit < Lat aequus eşit" egale ekoloji [ML xx/c] ~ Fr écologie çevrebilim / İng ecology a. yankı (ad) < EYun e%ö seslenmek. bir tür pasta < Fr éclairer aydınlatmak ~ Lat exclarare a.bırakmak..ekip [xx/b] ~Fréquipe1. sohbet. 3. karışık < EYun eklektós seçilmiş. klarnet ekliptik [ xx/b] ~ Fr écliptique astronomide burçlar çemberi < EYun ékleipsis 1. seçmeci < EYun eklegö seçip ayırmak & EYun ék dışa + EYun legöl. çalışmak zorunda olmama. genel anlamda donatmak < Nor skip gemi ~ Ger *skipam a. lipsos * Ay ekliptik hattına yakınken güneş tutulduğu için. kabile.a.] daha mükemmel.a. işten geri durma. +log eklem YT [TDK 1944] mafsal < Tü ekle-" ek ekler [ xx/b] ~ Fr éclair 1. vicinus (yakın çevre). aydınlık " ex+. < Lat clarus açık.< HAvr *weik-1 klan. a. kaybolma.a. oba " +loji Aynı kökten Lat villa (çiftlik. ekmek (= Moğ ekmel mükemmel" kemal ~ Ar akmal [#kml kıy. [ xi] etmek . dinme * Karş. a. yankılanmak (fiil) ~ HAvr *(s)wâgh. ekol [ xx/b] ~ Fr école okul. sanat veya düşünce akımı ~ Lat schola okul ~ EYun s%ole 1. 2. ekolayzer [ xx/c] ~ İng equaliser eşitleyici. YT okul. 2. derlemek " ek+. herhangi bir iş için derlenen kadro ve donanım < Fr équiper gemi donatmak [esk.]. < EYun oíkos ev. [Men xvii] etmek vulg. kıvılcım. en eko [ xx/b] ~ Fr écho yankı ~ EYun e%ö ses. alet edevat < Fr eklektik [ xx/a] ~ Fr eclectique seçmeci. 2. ayrılmak. yakın çevre ~ HAvr *woik-o. ekipman équiper donatmak " ekip [ xx/b] ~ Fr équipement donanım.a. 2. Ayrıca İng skipper (bir tür gemi) < Hol < Ger *skipam. şimşek.< HAvr *segh.geri durma. . * Karş. bırakıp gitme. eksik kalmak " ek+.

perde). eskrim ekrem soylu. siper [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr écossais 1. Alm schirm (kalkan. culmen (zirve). iktisat bilimi. en çok < Ar . excels. düzen " ekoloji. vekilharç & EYun oíkos ev + EYun nomós yönetim.] daha ekrü [ML xx/c] ~ Fr écru ketenin beyazlatılmadan önceki rengi.dış. " aks * Tarama Dergisi'ne göre "Seyitgazi. kâhya. (tıp ~ Fr/İng ex(o).kalabalıktan ayrı durmak. İskoç tipi tartan kumaş < ~ Fr écran perde (~ Hol skerm kalkan) ~ Ger Aynı kökten İng screen. [ xx/a] dönüş aksı merkezde olmayan (teker) ~ Fr excentrique kuraldışı.dış (sadece bileşik eks(o)+/egzo+ isimlerde) < EYun eksö. yükselti.< HAvr *kreus. cels. [ xx/a] dönüş aksı merkezde olmayan (teker) ~ Fr excentrique kuraldışı. 2.] daha çok. tuhaf~ OLat excentricus merkezkaç (kuvvet) & Lat exdışa doğru + Lat centrum merkez " ex+. santra ekselans [ xix] ~ Fr excellence üstün ve yetkin olma.yükselmek. en cömert" kerem [Men xvii] ~ Ar akram [#krm kıy. bir saygı deyimi ~ Lat excellentia üstünlük. 2. öne çıkmak ~ HAvr *kel-4 yüksek olmak. ekser ka6îr çok " kesret [ xiv] ~ Ar ak8ar [#k8r kıy. tuhaf~ OLat excentricus merkezkaç (kuvvet) & Lat exdışa doğru + Lat centrum merkez " ex+. İng hill (tepe) eksen YT [TarD193+] ~ Yun âksön/âksonas mihver. dışarı" ek+ eksantrik [ARasim 1897-99] hoppa. İskoç. çarpı işareti. seçkinlik < Lat excellere. tepe " ex+ * Aynı HAvr kökten Lat columna (sütun). Eğirdir. +nomi ekose öz Ecosse İskoçya ekran *skermaz koruyan şey. tutumluluk ~ EYun oikonomía ev idaresi < EYun oikonómos ev idare eden. açık bej < Fr cru çiğ ~ Lat crudus çiğ ~ HAvr *krü-do. züppe. sivrilmek & Lat exdışa + Lat cellere. dingil EYun âksön a. öne çıkmak. iks harfi. daha yüce. EŞKÖKENLİLER: Ger * skerm. santra eksantrik [ARasim 1897-99] hoppa. a. 2.: ekran.çiğ et" kreozot eks argosunda) ölü [ xx/c] ~ İng X 1. Kütahya" ağızlarından derlenmiştir. züppe. Çal.ekonomi [ 187+] ~ Fr économie 1.

yy'dan itibaren kullanıldığı halde. tecrübeli. a. 2. kokuşmak ) * Sıfat biçimi ékşiğ 9. ekstaz [ xx/c] ~ Fr ecstase kendinden geçme.dışa + Lat premere. eksik eksil[mek Tü <Tü [Uy viii+] egsük a. tecrübe ~ Lat experimentum deneyle elde edilen sonuç. < Lat excavare oyup boşaltmak & Lat ex. & Lat ex.eksfoliant [ xx/c] ~ İng exfoliant cildin ölü katmanını soymak için kullanılan madde veya yöntem < Lat *exfoliare yaprak döktürmek < Lat folium yaprak " ex+. post2 ekspres [Bah 1924] ~ Fr expresse hızlı.basmak.1. expert. yer veya durum değiştirme.denemek.eksik olmak < Tü egsü. bilincini yitirmek & EYun ék dışa + EYun (h)istemi." eksik ü ékşi(= Moğ nigsi- ekşimek. [İMüh xiii] egsül< Tü egsü.dışa + Lat ponere.a. eksik kalmak "eksik ekskavatör [ xx/b] ~ Fr excavateur toprak kazma makinası / İng excavator a. Çağ xv] < <T *ékşi. < EYun eksistemi.a. a. trans . sınamak. yy'dan önce rastlanmaz. stâ. deneyerek öğrenmek < Lat *periri denemek ~ HAvr *peryo. riske girmek " ex+.koymak " ex+. [Geom 193+] zait [TS xv.ekşimek"ekşiü < <T eksil. net. özellikle hızlı tren ~ İng express a. press.EYun ékstasis 1. kazmak "ex+.a. direkt. dışa vurmak. uzman < Lat experiri. ampirik eksperiman [ARasim 1897-99] ~Frexperiment deney. posit.dışa + Lat cavare oymak.< HAvr *per-3 denemek.a. belli bir amaca yönelik < Lat exprimere.kav2 eksper [Bah 1924] ~ Fr expert uzman ~ Lat expertus denenmiş. ~ Lat expressus açık. ifade etmek & Lat ex. a. statik . exposit. sıkmak " ex+.a.durmak " ek+. yer veya durum değiştirmek. sınamak. fiil biçimine 15. vecd. express. pres * "Hızlı tren" anlamı İngilizceden Fransızcaya geçmiştir. çürümek.(sıkıp) özünü çıkarmak. eksta. 2. ekspresyon deyim " ekspres [ARasim 1897-99] ~Frexpression ifade. kanıt" eksper ekspertiz [DTC 1943] ~ Fr expertise uzmanlık" eksper ekspoze [etm [ xx/b] ~ Fr exposer sergilemek. açığa çıkarmak ~ Lat exponere. folyo ekşi eksi ekşi[mek Tü YT Tü [Uy viii+] ékşiğ a.eksik olmak.

s. ennevm. dar-üs-selam. ele güne. en dışarıda < Lat extra " ekstra ekt(o)+ nispetle dışta olan < EYun ék dış " ek+ [ xx/a] ~ Fr extrême aşırı. alaca " ala = Tü ala . ordin. açık mavi. sürüklemek " ex+.(tahta) yarmak ekvator [ xix] ~ Fr équateur eşitleyici. ~ Lat aequator eşitleyici < Lat aequare. t. [TS xiv xiv] ulus. [ viii] él ülke. bir ekibin mensupları < Fr écuyer bir soylunun kalkanını taşıyan süvari yamağı ~ Lat scutarius 1. [LO. il el3 . isilik. [TDK 1955] ela sarıya çalar kestane rengi renkli. elçi. Göv ] ela göz çakır göz. a. ikamet etmek < EYun oíkos ev. Bah.ekstra [Bah 1924] ~ Fr/İng extra sıradışı. tahta < HAvr *skei.eşitlemek. konut" ekoloji eküri [ xx/b] ~ Fr écurie bir kişiye ait yarış atlarının tümü.] en dış.ciltte çıkan kabartı. sıkarak suyunu almak ~ Lat extrahere. traktör ekstrem [sup. tract. kaynamak.olarak telaffuz edilir. a. Hıristiyan aleminin tümünü kapsayan ~ EYun oikomenikós < EYun oikomene meskûn dünya.dışa + Lat trahere. & Lat extra dışarı. imparatorun özel muhafız birliğine mensup kişi < Lat scütum büyük dikdörtgen beden kalkanı ~ HAvr *skoit. Ör: esselam. memleket. z sesleriyle başlayan kelimelerden önce assimile edilir.tabla. kavim EŞKÖKENLİLER: Tü él: el2. kaynamak ~ HAvr *yes.sökmek. uç ~ Lat extremus ~ Fr/İng ect(o). dışında (~ HAvr *eghs-ter. ş.çekmek. çıkarmak & Lat ex. isilik dökmek & EYun ék dışa + EYun zeö kabarmak. olağandışı < Fr/İng extraordinaire /extraordinary a. n. İsim tamlamalarında sesli genellikle -ü.dış < EYun ektós bir şeye ekümenik [ML xx/c] ~ Fr écumenique evrensel.a. dışarıda. aequat. uygar alem < EYun oikeö iskân etmek. sürmek. kalkancı. Ör: şeyh-ül-islam. KT. [Men ] gök ala gözlü mavi gözlü. 2. definite article * d. r. [ML xx/c] ticari hesap özeti ~ Fr extrait damıtılmiş bitki özü < Fr extraire özünü çıkarmak.kabarmak.dış ) + Lat ordo.düzen " ex+ ekstre [ xx/b] . elâ [Men xvii] ala gözlü sarı-yeşil gözlü. tesviye etmek < Lat aequus eşit" egale ekzema [Bah 1924] ~ Fr eczéma bir cilt hastalığı ~ EYun ékzema. mayalanmak " ek+ el1 el2 Tü Tü [Or viii] elig a.Ar al harf-i tarif. extract. tüm alemi kapsayan. döküntü < EYun ekzeö kabarıp taşmak. a. t. kalkan taşıyan.

~ YLat vis electrica "kehribar gücü".iki şeyin arasına sokmak. bitirdi. sürmek [Neş xv] [ xix] ~ Ar al-ân halen. kalburdan geçirmek. lect. budun < Tü él ülke. a.dışa + Lat legere1. memleket" & Tü el + Fa (das)tuwân * -kün ekinin işlevi açık değildir.a. Orijinal Türkçe biçimin Türkiye Türkçesinde *ilci veya *elci olması gerekir. Kıp xiv] eleğimsağma(l)/eneğimsağma(l) < Ar *calâ'imu-s-samâ'i alaimsema. gökkuşağı" alaimsema elek <Tü [Kıp xiv] elemeye mahsus alet < Tü ele-" ele~ Fr électr(o).] kesin. kararlaştırdı" el3 elbise libas ~ Ar albisat [#lbs çoğ. Türkçeden Farsçaya alınmış ve belki şiirde Farsça-benzeri telaffuz etkisiyle ses değişimine uğramıştır. nihai < Ar batta kesti. şu anda " el3. # 1600 William Gilbert "De Magnete" adlı eserinde < EYun elektron kehribar .] giysiler < Ar libâs giysi" elçi Tü [ viii] élçi devlet görevlisi. ele güne [karşı el2 Tü [Uy viii+] él kün ülke halkı. eldiven [Men xvii] eldüven eldiven & Fa dast el + Fa wân tutan.* Tü ala sözcüğünün varyant telaffuzudur. lejyon eleğimsağma [T S. şimdi. an ~ Fr élastique esnek ~ EYun elastikós elbette [CodC xiii] elbet ~ Ar al-batt / al-battat [#btt] kesin karar < Ar batt [msd.a. [T S xiv.ttitiz. elan elastik ittirici < EYun elaünö itmek. Kıp xiv] -? elegan [xx/b] ~ Frélégant seçkin./ İng electr(o). millet. seçici < Lat eligere seçip ayırmak & Lat e(x). ele[mek éleelebaşı Tü [Uy viii+] élge.elektriğe elektr(o)+ ilişkin (bileşik isimlerde)" elektrik elektrik [Müh375 180+] ~Frélectrique/İngelectric a. zarif~Lat elegans. yönetici mesaj götüren görevli [xiii] < Tü él1 ülke " el2 ~ Moğ elçi(n) yabancı bir hükümdara * Türkçe bir sözcük olmakla birlikte özel anlamı ve fonetiği Moğolca kullanımdan alınmıştır.seçmek " ex+. koruyan " el1 * Fa dastuwan (eldiven) sözcüğünden uyarlanmıştır.

D. gaz veya yarıiletken ortamda elektron akımı yoluyla aygıtların yönetimine ilişkin (y. Latin alfabesi veya onun kaynağındaki bir Sami alfabesi öğrenilirken ezberlenen 'LMN' hecelerinden türediği rivayet edilir. EYun elektron (kehribar). yapı taşı. kardiy(o)+. [Yücel 1938] bir ekibin üyesi olan kişi. element maddelerin her biri [ xx/b] kimyada bileşimlerin yapı taşını oluşturan basit ~ Alm element öge. ilk öğrenilen şey * Latince sözcüğün etimolojisi belirsizdir. elim eleman [Bah 1924] öge. + me n2 ~ Ar al-Haqq doğrusu " el3. İng. eleştir[mek eleştirmen elhak YT YT [Fel 194+] tenkit etmek [Fel 194+] münekkit < Tü ele-" ele- < Tü eleştir-" eleştir-. [ 200+] (argo) kişi ~ Fr élément bir bütünün içinde yer alan basit öge. kimyada element ~ Lat elementum eleman ~ Ar alam [#'lm msd. analiz elektron [Bah 1924] ~ İng electron elektrik yükü taşıyan atomik zerre ^1891 J. unsur. elektrona ilişkin (1902).+ EYun (h)ódos yol" elektrik. 1930) < İng electron " elektron elem [Mercimek xv] (özellikle fiziksel anlamda) < Ar alima acı çekti. elektrod [Bah 1924] électr(o). ağrıdı Türkçe kullanımda "ruhsal acı" anlamı ağır basmıştır. od(o)+ ~ Fr électrode anod ve katod & Fr elektrokardiyograf [ML xx/c] ~ Fr électrocardiographe kalp elektriğini kaydeden cihaz / İng electrocardiograph a. unsur. 2. lys. kimyada element ~ Lat elementum temel ilke.] acı.Stoney. unsur. +graf elektroliz [ xx/b] ~ Fr électrolyse kimyasal bir maddeyi elektrikle ayrıştırma < EYun lysis çözme < EYun lüö.çözmek " elektrik.* Kehribarın yünle ovulduğunda elektriklenme özelliğinden ötürü. fizikçi < İng electric " elektrik * Karş. " elektrik. ağrı * Türkçe biçim 1933'ten sonra İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesine egemen olan Alman etkisini yansıtır. EŞKÖKENLİLER: Ar #'lm : elem. elektronik [Hürr 1948] ~ İng electronic 1. a. hak1 . personel.

elvan [ xiv] alacalı < Ar lawn [msd.oval ~ EYun élleipsis 1. lip. elmas * Fr diamant. a. eksiklik.eksik kalmak " en+. adamant. yüksek mevki sahibi birinin eşi. alfabe " ~ Ar alîm [#'lm sf. İng diamond (elmas) Latince yoluyla Eski Yunancadan alınmıştır. [ xi] almıla a.a. 2. parıltı elveda el3. çok renkli.kapı eşiği" ex+. sert.] 1. beta elim ağrıtan " elem [Kıp. hamd. bükülmez. 2. [Oğ xi] alma elmas [ xiv] ~ Ar/Fa almâs değerli bir taş ~ OFa almâs a. elimine [etm [ xx/b] ~ Fr eliminer dışlamak. ellip. elti Tü? [İMüh.] lifler < Ar lif" lif ~ Ar alzam [#lzm kıy. Kıp xiii] élti hanım. elit [ xx/b] ~ Fr élite seçkin < Fr élire seçmek ~ Lat eligere. yenilmez. ellipt. veda elyaf elzem Ar lâzim " lüzum [ xiv] ~ Ar alyâf [#lyf çoğ. liman elips [ xx/b] ~ Fr ellipse. ~ EYun adámas.elhamdülillah [DK xiv] şükran ifadesi llâhi Allaha hamd (olsun)" el3. ~ Ar al-wadâc [#wdc] allaha ısmarlama " .seçmek. tam olmama 2. dışarıda bırakmak .dışarı + Lat limen.] daha gerekli. Gül xiv] ~ Ar alîf bâ Arap alfabesinin ilk iki harfi..1. [ xix] elti/ilti iki kardeşle evli kadınlardan her biri * İkinci anlamı Türkiye Türkçesi ve Azericeye özgüdür.OLat eliminare kapı dışarı etmek & Lat e(x).] renk.] acı veren. yy'da Perge’li Apollonios tarafından kullanılmıştır. renkler. Fenike alfabesinin ilk harfi" alfa elifba elif. lipsos * Geometrideki anlamı ilk kez MÖ 2. teker teker ayırarak toplamak " elegan elli elma Tü Tü [ viii] ellig a. a. limin. elips (dairenin eksik hali) < EYun elleipö. elect. en gerekli < ~ Ar alwân [#lwn çoğ.eksik bırakmak & EYun én + EYun leipö. allah ~ Ar al-Hamdu li- elif [ xiv] ~ Ar alîf Arap alfabesinin ilk harfi ~ Aram âleph Arami/İbrani alfabesinin ilk harfi = Fen alep öküz.

zahmet. Yeni Türkçe anlamı Tü emektar sözcüğünden esinlenmiştir. mancip.dört ayak üstünde sürünmek YT [CepK 1935] mütekâit < Tü emek" emek < Tü emekle[mek Tü emgek " emek emekli * Karş. belirlenmiş olan zaman. zor . randevu < Ar amara belirledi.: em-. güvenme.EYun émbryon yavru. melt (eritmek).eritmek. mold (kalıba dökmek). kesinti & EYun en. beklenti < Ar amala . sırlanmış < Fr émail [ad] sır ~ EFr esmail < Ger *smelt. mal sahibi (& Lat manus el + Lat capere almak)" ex+. emziremanet [Kut xi] ~ Ar amânat [#'mn msd.atmak " en+. hamile olunan şey < EYun bryö şişmek. serbest bırakmak ~ Lat emancipare bir malı satmak veya devretmek.viii+ Uy. emek Tü [Or viii] emgek çaba. 2. xx/a).] umut. bol. EŞKÖKENLİLER: Tü em.a. bekledi [ xiv] ~ Ar amal [#'ml msd. [DK xv] emekdar < Tü emge. derman em[mek [ xi] em. buyurdu " emir1 [TercHak 1907] emay metal üzerine uygulanan sır . Tü emekli (zahmetli. sağlam idi (= İbr #'mn güvenilir olma.em Tü Tü [Uy viii+] em ilaç. sağlam olma) emansipe [etm [ xx/b] ~ Fr émanciper azat etmek.satın alan. xvii Men. manüel emare [Men xvii] emaret belirti.Fr émaillé [sıfat] sırlı. köleyi azat etmek < Lat manceps. güvene dayalı olarak verilen şey < Ar amuna güvenilir idi. embesil imbecillus sakat. gebe olmak " en+ * 1970’lerden sonra Türkçe telaffuzu İngilizceye göre düzeltilmiştir. kabarmak.zahmet ve sıkıntı çekmek [Uy viii+] emgekle-/ömgekle. balistik embriyon/embriyo [ xx/a] ambriyon ~ Fr embryon cenin . güvenilirlik.] 1. a.metal eritmek ~ HAvr *(s)meld.içe veya araya + EYun bâllö. topal [ML xx/c] ~ Fr imbécile zekâ özürlü ~ Lat emaye emboli/amboli [P Safa 1949] amboli ~ Fr embolie pihtı veya başka bir maddenin damarı tıkayarak kan dolaşımını kesmesi < EYun embole araya girme.] belirti. alamet ~ Ar amârat [#'mr msd. metal eritmek * Aynı kökten İng smelt (metal dökmek). emel umdu. eziyet. bazı kişiler arasında özel bir anlamı olan işaret.

buyruk.ayak " in+1. tekerine çomak somak. ayak koymak & Lat in. ped.] * "Zaten masdar olan emn'e edat-ı masdariyet ilhakıyla hasıl olmuş yanlış bir lugat olup Arabi değildir. duygu < EYun pâs%ö. çıkmaz sokak " in+2. empas geçmez.emetik [ xx/b] < EYun emeö kusmak ~ HAvr *wems.Fr émission / İng emission çıkarma. pas2 [ xx/b] iskambilde açmaz ~ Fr impasse empati [ML xx/c] ~ İng empathy içinde duyma & EYun én iç + EYun páthos his. farkına varmak ) * Arapça kökün nihai anlamı "gösterme" olmalıdır.] 1. İng vomit (kusmak) < Ger. olgu. path. engel olma. komutan " [ xx/b] 1. serbest bırakma < Lat emittere. güvenilir " emir1/emr[Kut. buyurdu (= Aram #'mr söyleme = Akad amâru görmek. ped(i)+1 . salma.dışa + Lat mittere. 2. emare. elektrik akımında direnç < Lat impedire engel olmak. gaz çıkarma.kusmak * Karş.] güvenli. direnme. emiss-dışarı çıkarmak & Lat e(x). emniyet" emanet [Men xvii] güvenlik < Ar amn [#'mn msd. emniyet güvenlik. tedavüle para çıkarma . acı duyma " en+. miss." Kamus-ı Türki. emir2 emir1 emisyon [Kut xi] ~ Ar amir [#'mr sf.göndermek " ex+. şey < Ar amara belirledi. pat(o)+ * İngilizce sözcük Alm Einfühlung çevirisi olarak 1930’larda türetilmiştir. 2.+ Lat pes.] emreden. 2.hissetme. mesaj emlak mülk [ xiv] ~ Ar amlâk [#mlk çoğ. Karş. emin emanet [Kut xi] ~ Fr émétique kusturucu ~ EYun emetikós ~ Ar amîn [#'mn sf. maslahat. iş.] mülkler < Ar mulk " ~? Ar camını amcam < Ar emmi [Env xiv] ammi/ammü amca camm amca = İbr/Aram camm akraba " umum * Yakın akrabalık teriminin Arapçadan alınması kuraldışıdır. Aş xi] emr ~ Ar amr [#'mr msd. empedans [ML xx/c] ~ Fr impédence 1.

] ticari mallar < emülsiyon [Cumh1928] ~Frémulsion bir sıvıyı (çalkalayarak) başka bir sıvıya karıştırma.Lat impressum damga. damga ve mühür basmak. ~ Ar amticat^ [#mtc çoğ. iktidar " in+2. potansiyel empoze [etm [Bah 1924] ~ Fr imposer yüklemek. üstüne atmak ~ Lat imponere. işlemek ~ HAvr *mei-1 geçmek " in+2. emperyal < Lat imperium imparatorluk " imparator [187+] ~Frimpérial imparatorluğa ilişkin empotans [ xx/c] ~ Fr impotence güçsüzlük. provis. girişim . pres emprime [Hay 1959 195+] (kumaş) < Fr imprimer basmak. & Lat in. imposit. t. [LO ] vefat amr buyruk + Ar Haqq hak. .olumsuzluk öneki + Lat potentia güç.basmak. & Lat in.iz bırakmak. 2.değil + Fr provisé öngörülmüş. basma emprovize [ML xx/c] emprovizasyon ~ Fr improvisé hazırlıksız. nüfuz etmek).+ Lat ponere. şirket.hamile " in+1 empresaryo [ xx/a] ~ Fr imprésario tiyatro veya gösteri organizatörü ~ İt impresario her çeşit girişimci. impress. a. izlenim ~ Lat impressio a. per+2 * Karş. doldurmak. baskı. post2 emprenye [etm [ML xx/c] ~ Fr imprégner 1.a.a. nüfuz edilemeyen < Lat permeare nüfuz etmek." empresyon empresyon [ xix] ~ Fr impression vurup iz bırakma. içine işlemek < OLat impraegnare hamile bırakmak & Lat in. press.empermeabl [Bah 1924] su geçirmeyen yağmurluk ~Fr imperméable (sıvı veya gaz) geçirmeyen. hakketmek & Lat in.a. Allah " emir1. müteşebbis < İt impresa marka. < Lat imprimere.a. impress.koymak " in+1. damga vurmak " pres ~ Fr imprimé basılı. İng permeate (içine geçmek. içine geçmek < Lat meare geçmek. Aş xi] nümuneler < Ar ma6al örnek " mesel emtia Ar matâc " meta [Barkan xvi] ~ Ar am8âl [#m81 çoğ. hazırlıklı < Lat providere. bu şekilde elde edilen karışım ~ YLat emulsion a. sıkmak " in+1. video emrihak [Men xvii] Allahın emri. dolgu yapmak.+ Lat premere. posit." in+2. mühür < Lat impremere. hak1 emrivaki olmuş " emir1. doğaçlama & Fr in. vaki olup bitmiş şey & Ar & Ar amr olgu + Ar wâqin emsal [Kut. hamile bırakmak.] örnekler. cinsel iktidarsızlık ~ Lat impotentia a.+ Lat praegnans.

emuls.süt sağmak ~ HAvr *mlg. öz. eklemleme. " in+1 en1 Tü Tü [ viii] en mübalağa edatı en2 ~ EYun en iç. handâz.] mallar < Ar mâl [İMüh xiii] emzür. andaz. " ex+ * Karş. serencam encümen ~ Fa ancuman toplantı. < OFa hancâftan. a. uzuv.a. biçim ~ OFa handâm a.(atmak). 2. hancâm. içeri. İng milk (süt).) ~ İr *ham-dâman birbirine bağlama. hep ben diyen.a. içerisi ~ EYun entós endam [Kut xi] ~ Fa andâm 1. Yus xiv] ~ Ar anbiyâ' [#nbw çoğ.[viii+ Uy] * Fiil kökü em. bitim. meclis. tahmin ve takdir etmek Ar handasat biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. beden. emval "mal emzir[mek emmek " em<Tü [Neş xv] ~ Ar amwâl [#mwl çoğ. miktar ~ Fa andâza 1. (= Sogd andame a. a. Yeni Farsça andaçtan. orta " hem end(o)+ içeri " en+ ~ Fr/İng end(o). cemaat ~ OFa hancaman a. ölçü. < Ar ana ben (birinci tekil şahıs zamiri) [Aş. en+ bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en a.] ~ Fa ancâm son. Karş. = Ave handâma a. beraber.iç.(süt veya başka sıvıyı) kovadan aktarmak < Lat mulgere. kestirmek. a.a. artikülasyon < İr *dâman bağlama " hem endaze [Aş xiv] ölçü. bir adımlık uzunluk ölçüsü ~ OFa handâzag a. birlikte (önek) + OFa *camân(ag) bir şeyin iç tarafı. muls. & OFa han bir.sona erdirmek EŞKÖKENLİLER: Fa ancam : encam. nihayet ~ OFa enayi mağrur ve cahil kimse enbiya peygamberler < Ar nabîy " nebi encam hancâm a. içte olma veya içe yönelme [ xi] en genişlik [Men.emdirmek < Tü emiz-/emzi. 2. oran.ölçmek. boy-pos.< Lat emulgere. < OFa handâ%tan. EvÇ xvii] enâ'I kendini bir şey sanan. a.a.ve emiz.a.olmak üzere iki varyanta sahiptir.< HAvr *melg. kol ve bacak. .

faal < EYun érgon iş. duct. dem(o)+ ender ~ Ar andar [#ndr kıy.sevketmek " in+1. bir yerin halkı " en+. tıpta hormonların genel adı & EYun endós iç. < Lat infans. ilçe. fabl . ortaya çıkarmak ene[mek sarkmak " inenerji Tü [ xi] éne. sermek. etkinlik < EYun energós çalışkan.işaret parmağı & Lat in.a.işaret parmağı" dijital endirekt [Cumh 1932] ~ Fa andîşa düşünce.yaymak. dig.] daha nadir. [DTC 1944] sanayide muharrik güç . erg enfantil [ xx/c] ~ Fr infantil çocukça. EYun énteron (iç organlar). 2.Fr énérgie iş yapma gücü ~ EYun enérgeia çalışkanlık. içinde (= Sans antara a. çocuksu ~ Lat infantilis a. taşak < Tü én. en nadir " nadir enderun ~ Fa/OFa andarün bir şeyin içi.konuşan < Lat fari. işaret etmek. +skop [KT xix] ~ Fr endoscope iç organları endüksiyon/indüksiyon [Bah1924] ~Frinduction çıkarsama. iç taraf.iğdiş etmek < Tü ének [xiv Kıp] haya. çalışarak ortaya konan şeyler. dizin ~ Lat index. kaygı endişe [Yun. indic. 2. dijital endemik [ xx/c] ~ İng endemic bir ırka veya hayvan türüne veya bir bölgeye özgü olan (hastalık) ~ EYun endemikös yerli < EYun endemeö bir yerin yerlisi olma & EYun én + EYun demos 1. endike [etm [ xx/b] ~ Fr indiquer belirtmek < Lat indicare belirtmek. fant.+ Lat *dex. memleket. çalışkanlık. tümevarım ~ Lat inductio < Lat inducere.inmek. indic. [Bah 1924] iş yapma gücü. çalışma " en+.parmak " in+1.endeks [ xx/a] ~ Fr index gösterge.henüz konuşamayan çocuk.a. +gami [ xx/b] ~ Fr endogamie aile veya aşiret içi evlilik endokrin [ML xx/c] ~ İng endocrine iç salgılara ilişkin. -e götürmek.sevketmek. fatsöylemek " in+2. induct. içyüzü. t.değil + Lat fans.)" inter+ * Karş. yol açmak & Lat in. dük endüstri [DTC1943] ~Frindustrie1. Yus xiv] .+ Lat ducere. ifşa etmek < Lat index. sanayi ~ Lat industria gayret. bebek & Lat in. Lat internus (iç yüz). çalışkanlık < Lat industrius çalışkan ~ ALat endo-struus ~ HAvr *sters.OFa handeşag düşünce < OFa handeşîdan düşünmek endogami " end(o)+. dahili + EYun krinö salgılamak endoskop gözleme aygıtı" end(o)+. bağır < Fa/OFa andar iç.

Men xvii] angirek bir tür yılan ~ * Yunanca sözcüğün yazılı örneğine rastlanmamıştır. 2. en nefis < Ar < Ar anf enfiye [Bia xix] burun otu. farct. köfte engel engerek Yun *angiráki [küç.a. tuzak. < EYun köptö. fact. deniz [Arg xvi] enginara < Tü én derin. iniş ~ Yun ankinára bir sebze.a.enfarktüs in. enflasyon ~ İng inflation < İng to inflate şişmek. arıza ~ EYun enkope a.içinde + Lat formare biçimlendirmek " in+1. kop.] küçük yılan ~ Fa angal düğme iliği. ruj [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr informel gayrıresmi " in+2. infect. piyasadaki para arzını şişirme.yapmak " in+1. toz tütün [#'nf] burun (= İbr/Aram ap a. Lat anguila.a.tıkmak " in+1. Ancak karş. fars enfeksiyon enfekte [ xx/b] [ xx/a] ~ YLat infarctus tıkanma. = Akad appu a. derin.kökünden. faktör enfes naffs " nefis1 ~ Ar anfas [#nfs kıy. . bilgilendirmek ~ Lat informare zihninde canlandırmak & Lat in.üflemek " in+1.kesmek. tutan şey [EvÇ. enforme [etm [ xx/b] ~ Fr informer fikir vermek. kırmak.batırmak. Yun engeli (yılan veya yılan balığı).) enflasyon [Bah1924] ~Frinflation1.a. & Lat iniçine doğru + Lat flare. ~ Fr infrarouge kırmızı-altı. kızıl- engebe [Kıp xiv] ingebe çukur ~ Yun engope engel.+ Lat farcire. deflasyon * Ekonomik anlamı 1890’larda İngilizcede ortaya çıkmıştır.+ Lat facere. form enformel/informel form enfraruj/infraruj ötesi " infra+.şişme. kalp krizi & Lat ~ Fr infection iltihap ~ Lat infectio " enfekte [etm [ xx/a] ~ Fr infecter bulaşmak. enginar cynara scolymus ~ EYun kinára/kynára a. yarmak ~ HAvr *kop-a. iltihaplı < Lat inficere.a. flat. dip. " en+. şişirmek ~ Lat inflare a. iltihaplanmak < Lat infectus bulaşık. her ikisi HAvr *angwhi. bulaştırmak & Lat in. engin <Tü [MMem xvi] 1.a.] daha nefis. şişirme. 2.

kodaman enişte kadın akrabanın kocası * Anlam bakımından açıklanmaya muhtaçtır. özellikle Hz. < OFa nmüdan göstermek " nümayiş ~ Ar anqâD [#nqD çoğ. örnek < OFa ensar [Ferec xv] ~ Ar anSâr [#nSr çoğ.a.a. inquaest. institut.a. EŞKÖKENLİLER: EYun kinára : enginar Fa kangar : kenger engizisyon [ xx/a] ~ Fr inquisition 1.] yardımcılar. & Lat in. kast enstale [etm [ xx/b] ~ Fr installer yerleştirmek ~ OLat installare (bir göreve) atamak. dikmek enstantane [Bah 1924] ~ Fr instantané anlık. göz açıp kapayıncaya kadar olan < Fr instant an ~ Lat instans. izleyiciler.durdurmak. duruş " statü . DK xiv] erjğse boynun arka tarafı ensest [ xx/c] aile içi cinsel ilişki ~ Fr inceste gayrımeşru cinsel ilişki (özellikle aile içi) ~ Lat incestus yasak. [Men xvii] kızkardeşin veya ~? Fa angişta zengin çiftçi. Muhammed'e Medine'de yardımcı olanlar < Ar nâSir yardımcı < Ar naSara yardım etti ense Tü? [Kıp. kurmak < Lat status durum. statut.durmak " in+1. varolmak. dikmek. stat.değil + Lat castus temiz. quaest. harabat < Ar ~ Ar unmüSac nümune.koymak. yıkıntı " nakz enmüzeç nmüdag a.+ Lat quaerere. mahrem " in+2.elde olan. haram. şimdiki < Lat instâre durmak.] yıkıntılar.sormak " in+1. Fa kangar (yaban enginarı). kurum < Lat instituere. a.+ Lat stâre. jet enkaz nuqD yıkım. sınırı aşan & Lat in. kurmak < Lat statuere. paye vermek < Ger *stalljan koymak. 2. Eski Yunanca ve Farsça biçimler bilinmeyen bir ortak kaynaktan alınmış olmalıdır.dikmek. hazır. < Lat inquirere.* Karş.+ Lat iactare atmak " in+1. dikmek ~ HAvr *stol-no-< HAvr *stel. istasyon enstitü [Bah 1924] ~ Fr institut araştırma kurumu ~ Lat institutus kurulmuş olan şey. soruşturma. hazır olmak & Lat in. anket enik/encik Tü [Uy viii+] enük hayvan yavrusu [Çağ xv+] yakın akrabanın kocası. enjekte [etm [ xx/b] ~ Fr injecter zerketmek ~ Lat iniectere "içine atmak". t.soruşturmak. sorgulamak & Lat in. Katolik kilisesinde soruşturma kurumu ~ Lat inquisitio a.

strüktür ensülin/insülin [ xx/b] ~ Fr insuline pankreasta Langerhans adacıkları tarafından salgılanan hormon < Lat insula ada entansif/intensif [ xx/c] intendere. sutyen ) ~ [LO. bir bütüne eklemek ~ Lat integrare bütünlemek. bağ kurmak " inter+. entegral/integral [ML xx/c] integral bütünsel. zorlamak. idrak eden " entelektüel enter(o)+ ~ Fr entér(o). kültürlü kişi < Fr intellect akıl. KT xix] endbend ~ Fa andwand ~ Fr intégral 1.] iç çamaşırı./ İng enter(o). genelde iç organları ~ HAvr *en-ter. gereç. donanım. aneks * Türkçede Fransızca telaffuzla benimsendiği halde Fransızcada mevcut bir sözcük değildir. -ive yoğun < Lat (~ Ar antarî [nsb. iç etek. ilgilenmek & Lat inter içinde + Lat esse olmak " inter+. struct.a. lect. oluşturmak. ilgilendirmek ~ Lat interesse farkında olmak. darmadağın. a. tam. bir konunun "içinde olmak".anlayan. onarmak < Lat integer. < Lat instruere.+ Lat struere. teçhizat.yığmak. integr. idrak etmek. struct.iç " inter+ enteresan enterese [Bah 1924] ~ Fr intéressant ilgi çekici" enterese [etm [ xx/b] ~ Fr intéresser ilgilenmek. nasyonal [187+] ~Frinternational . intens. donatmak. inşa etmek " in+1. müzikte çalgı ~ Lat instrumentum a.dokunulmamış.enstrüman [ xx/b] ~ Fr instrument araç. a. < Lat intelligere anlamak. lejyon entelijensiya/intelijensiya [CMeriç1963] ~Fr intelligentsia aydınlar zümresi ~ Rus inteligentsiya < Fr intelligent akıllı. teçhiz etmek & Lat in. zeki ~ Lat intelligens. " in+1.seçmek " inter+. takt entelektüel [ xx/b] ~ Fr intellectuel aydın. esans enterkonekte [195+] ~ İng interconnected birbirine bağlı & İng inter arasını + İng connect bağlamak. t.kurmak. tümel. dikmek. 2. tact. enternasyonal uluslararası" inter+.ince bağırsak < E Yun énteron bağırsak.+ Lat tangere.a.germek. bütün & Lat in. ayırdetmek & Lat inter iki şey arasında + Lat legere1. anlayış < Lat intellectus a. matematikte entegral ~ Lat integralis bütünsel" entegre entegre [etm [ xx/b] ~ Fr intégrer bütünlemek. abartmak " tansiyon entari Fa andan içe ait < Fa andar iç " enderun entbent tarümar. paramparça " bent ~ Fr intensif.dokunmak ~ HAvr *tag.

söyleyiş makamı < OLat intonare makamla söylemek & Lat in.+ Lat tonare ses vermek < Lat tonus ses.a. " en+. entomoloji [ML xx/c] ~ Fr entomologie böcekbilim < EYun éntomon kesilmiş olan şey. Alm. ~ Fr intime mahrem ~ Lat intimus [sup. invent. aldatma " in+1 entropi [ML xx/c] ~ İng entropy kapalı bir sistemin enerji kaybı sonucu belirsizlik veya durağanlığa doğru evrilmesi ~ Alm entropie a. ~ Fr interner bir müesseseye kapatmak. döküm ~ OLat inventarium < Lat invenire. . önemsiz * Belki Arapça gramer öğreniminde kullanılan ena.a. ente (ben. enli kılıç. coşepe [ xx/b] EYun spâthe kürek.. avantür enzim [ML xx/c] ~ İng enzyme canlı organizmalarda katalizör rolü oynayan bazı kimyasal maddelerin genel adı ~ Alm enzym a.a. en içerideki < Lat inter iç. fizyolojist < EYun enzeö içten kabarmak.a. hile. aklını çelmek ~ Lat intricare a. ton1 entrika [ 185+] ~ İt intrigo (tiyatroda) dolambaçlı hikaye / Fr intrigue a. kaynamak. pala " apolet epeyi <Tü [Men xvii] epeyi ~ Fr épée eskrimde bir tür kılıç ~ Lat spatha ~ < Tü eyi" iyi * E5ğü > eyü > iyi dönüşümüne karşılık pekiştirme hecesinde e.gelmek " in+1. tom. mayalanmak & EYun én içten + EYun zeö kabarmak.enterne [etm [ xx/b] zorunlu ikamet ettirmek < Lat internus iç. saçma.a. mayalanmak ~ HAvr *yeus. vent. Alm.rast gelmek. bulmak & Lat in. & EYun en. sen. & Lat in. envanter [Bah 1924] ~ Fr inventaire ayrıntılı mal listesi. dahili " antre entim [ xx/b] dahili.] en ~ ? [LO xix] entipüf boş. < İt intrigare karıştırmak. eklembacaklı. ^ 1850 Rudolf Clausius. dahili" inter+ entipüf[ten ~ Fr interner bir müesseseye kapatmak.a.) kalıplarından.içe doğru (edat) + EYun tröpe dönüş " en+. böcek < EYun temnö. tropik enva nevi " nevi [ xiv] ~ Ar anwâc [#nwc çoğ.+ Lat tricae dolanıklık. fizikçi.] çeşitler < Ar nawc çeşit.kesmek " en+.. tom(o)+ entonasyon [ xx/b] ~ Fr intonation makamla söyleme.+ Lat venire. dahili " antre enterne [etm [ xx/b] zorunlu ikamet ettirmek < Lat internus iç.sesinin korunması dikkat çekicidir. vurgu " in+1. # 1878 Wilhelm Kühne.

mezar yazıtı" epi+. meme başı dokusu. özellikle bir tanrının insanlara görünmesi < EYun epifainö birden görünme. aydınlanma. destan tarzında ~ epilepsi [ xx/b] ~ Fr epilepsie sara hastalığı ~ EYun epilepsía a. sonra + EYun lógos söz " epi+. +graf epik [DTC 1942] EYun epikós < EYun épos destan " epos ~ Fr épique destansı.Fr époxy bir oksijen ve iki karbon içeren bir molekül grubu ve bu grubu içeren . +log episod/epizot [ xx/b] ~ Fr épisode tiyatroda iki perde arasında oynananan kısa oyun [esk. aydınlanma. a. eis+. & EYun epí üst. lemma epilog [ xx/b] ~ Fr épilogue son söz ~ EYun epílogos a. tutmak " epi+. ~ EYun epifaneia zuhur.a. 2. a. derma(to)+ [ xx/b] ~ Fr épiderme üst deri ~ EYun epidermís epididim [ xx/b] ~ Fr épididyme husyelerin üst kısmında bulunan büklümlü kanal ~ EYun epidídymis "ikizlerin üstü". zar ~ EYun epithelion meme başı üstü & EYun epí üzeri + EYun thele meme başı (< EYun thâö süt emmek)" epi+ epoksi [ML xx/c] bir kimya terimi. aydınlanmak " epi+ epigrafi [ xx/b] ~ Fr épigraphie yazıtlara ilişkin uzmanlık dalı ~ EYun epigrafe son-yazı. üst. stâ.almak. salgın & EYun epí + EYun demos halk " epi+. di+ epifani [ xx/c] ~ Fr épiphanie ani ve beklenmedik manevi aydınlanma / İng epiphany 1. bilgi < EYun epistâmai bir şeye veya konuya hakim olmak.]. a. < EYun epilambanö. & EYun epí + EYun dídymos ikiz < EYun dyo iki " epi+. bilmek & EYun epí üzeri + EYun (h)istemi. dem(o)+ epiderm a.a. iç organları ve ağız iç yüzeyini örten doku.a.tutulmak. oyunda kısa bölüm. karşıya çıkma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *epi. üzeri).karşı * Aynı kökten Lat ob (karşı. " epi+. kriz basmak & EYun epí üstüne + EYun lambânö. öne çıkma.durmak " epi+. üstüne gelme. epidemi [ xx/b] ~ Fr épidémie salgın hastalık ~ EYun epidemia halk arasında (yayılan) şey. 2. od(o)+ epistemoloji [ML xx/c] ~ Fr épistemologie bilginin anlam ve özelliklerini inceleyen felsefe dalı < EYun episteme zihinsel hakimiyet. İsa'nın tanrısal kimliğiyle üç krallara görünmesi hadisesi ve bu hadiseyi kutlayan yortu. +loji epitel [ xx/b] ~ Fr epithélium 1.a. statik. epilep. lep.epi+ ~ EYun épi üzerinde olma. [ xx/c] bir tür boya . sahne ~ EYun epeisódion araya giren şey & EYun epí + EYun eísodos giriş " epi+. İng upon (üzeri). zuhur etme & EYun epí + EYun fainö ışımak.

olgunlaşmak. poem epos epri[mek Tü [ xx/c] ~ EYun épos destan. çoğ. ETü kündem (güneş gibi. et-. yıpran- <EYu psiló kıs epsilon harfi. dikilme.a. [EvÇ xvii] epri. ulu kişiler.] büyükler. • Tü ét. Moğ arad (adamlar. inşa etmek " epos. erek YT [CepK 1935] gaye. parlak).) < aran (adam). Karş.(giysi) eskimek. Karş.dışa + Lat regere. [DK xv] . imek (yardımcı * Türkçe -imek ek fiili érmek biçiminden türemiştir. oldurmak) fiiliyle ilişkisi yapı bakımından açıklanmaya muhtaçtır. < Lat erigere. gibi" anlamındadır. Karş. kışın 22 Aralıkta başlayan en soğuk kırk günü.] * Karş. kalabalık. -dem eki belki "benzer. erect. anlatı [ xi] opra. yıpranmak.dikmek & Lat e(x).EYun épsilon Yunan alfabesinin beşinci Tü [ viii] ér. [Kaş xi] . amaç < Tü er-" er- ereksiyon [ xx/c] ~ Fr érection dikme. zemherir < Ar arbacat^ dört" rubai erdem marifet. a. a. EŞKÖKENLİLER: Tü epri-/oprı.: epri-. Arapça -at dişil çoğul ekiyle ilişki kurulması halk etimolojisidir.(varetmek. varolmak.organik moleküllerin ortak adı / İng epoxy a. < Tü [Uy viii+] erat insanlar. dökülmek. [Mercimek xv] < Tü er " er * Türkiye Türkçesinde unutulmuş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır. a. hüner [Or viii] erdem . kısa n s a [ viii] er adam E er Tü h er[mek fiil) erat er " er Tü . Lat virtus (erdem) < vir (erkek). rect. erbab ustalar < Ar rabb " rab [ xiv] ~ Ar arbâb [#rbb çoğ. fazilet.olmak. & EYun epí + Fr/İng oxygène/oxygen " epi+. topluluk [çoğ. oksijen epope [DTC1943] ~Frépopée destan~EYun epopoiía destan okuma & EYun épos destan + EYun poieö yapmak. erbain [Ali xvi] ~ Ar arbacîn [#rbc] kırk. reji . dikleşme ~ Lat erectio a.doğrultmak " ex+.

erg [ML xx/c] érgon iş. arkaik bir çoğul eki olduğuna ilişkin Clauson'un tezi kanıta muhtaçtır. siderürji. çalışma). organ. garsoniyer ergen Tü çıkan sivilce [Uy viii+] errjgen büluğ çağına ermiş genç. ergonomi.eğirmek. erg. adam. garson. Dil Devrimi esnasında Eski Türkçe biçim bir fizik terimi olarak canlandırılmıştır.[viii+ Uy] erimek " eri- * ETü ergü. iplik. sinerji.a. reş.biçimini almışken. bükmek = Ave *reş. Moğ aran biçimi tekildir. +nomi erguvan [Kut xi] ~ Fa/OFa argawân kızılımsı mor çiçekler açan bir ağaç. zeveban etmek Tü ergü. organize. kızılımsı mor renk ~ Aram argswânâ a." er~ ergi[mek YT [TDK 1944] katı durumdan sıvı duruma geçmek.çalışmak ~ Fr/İng erg fizikte iş birimi < EYun Aynı kökten İng work. ırgat. organizma. eri[mek a.a. org. a.) Aramcadan alınmıştır. Alm werk (iş. olgun" anlamı düşünülebilir.a. ~ Akad argamannu erguvan rengi. ~ Fa . kızıl mor * Ar urcuwan (a.a. [CodC xiii] irik YT [TDK 1944] * Ermek fiilinden "olmuş. " erg. [LO ] ergenlik yüzde < Tü er. şirürji EYun órgia : orji Alm werk : bulvar Fr garçon : alagarson. * -en ekinin işlevi belirsizdir.Türkiye Türkçesinde eri. EŞKÖKENLİLER: EYun érgon : alerji. enerji. tembelleşmek [Uy viii+] erin- erişte [Yus xiv] rişte şerit şeklinde kesilmiş hamur rişta ip. erik Tü Tü [Uyviii+]erğü- [Uy. eril müzekker < Tü er " er Tü * Ada eklenen -il ekinin işlevi belirsizdir. argon. [TS xiii xiii] derviş Tü er (= Moğ aran er. metalürji. ergonomi [ML xx/c] ~ Fr ergonomie işyerinde çalışma koşullarını inceleyen uzmanlık dalı / İng ergonomy "iş düzeni". [Men ] ergen bekâr. erkek. şerit < Fa/OFa riştan. Frk *warkjo > Fr garçon (işçi.a. hizmetçi). organik. adam.eren Tü erkek)" er [ viii] eren er. letarji. kadırga.a. çalışma ~ HAvr *werg. Kaş viii+] érük bir meyve. bucurgat. erin[mek üşenmek.

cinsel sevi. < EYun (h)éros kahraman. varmak ermin [ xx/b] ~ Fr hermine kürkü kullanılan bir küçük memeli . [DK xiv] irken sabah < Tü érte " erkete geliyor anlamında deyim (argo) [LG 188+] herkete geliyor! (argo).eritr(o)+ ~ Fr/İng erythr(o). [CepK 1935] < Tü ér.] ruhlar < Ar rüH " .a.< HAvr *reudh. kuvvet. Karş. yarı-tanrı eros erotik a.).a. erot.a. rükün] dayandı. alyuvar & EYun erythrós kırmızı + EYun kytos hücre " eritr(o)+. İng red < Ger *raudaz (kırmızı).paslanmak. rust (demir pası). Moğ erke (a.a.olmak. ^ 1898 Bayer Gmbh. erosçürüyerek tükenmek. sabah. [AL 192+] erkete polis ~ Yun er%etai "geliyor!" < Yun/EYun er%omai gelmek. ros. çürümek " ex+.] direkler. erkân [ xiv] ~ Ar arkan [#rkn çoğ.olmak " er[Aş xiv] ~ Ar arwâH [#rwH çoğ. önemli kişiler < Ar rukn direk. Alm.. [TS xv] erken < Tü ért. eritrosit [ML xx/c] ~ Fr erythrocyte kırmızı kan hücresi. [Uy viii+] érteken/érte kün ertesi gün. * Aynı kökten Sans rudhira. cinsellik tanrısı Fr érotique cinselliğe ilişkin ~ EYun erotikós erozyon [ xx/b] ~ Fr érosion aşınma < Lat erodere.a. Lat ruber.kırmızı (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun erythrós kırmızı ~ HAvr *rudh-ro. rodaj erte ervah ruh Tü [UyB. ESlav rudu. yaslandı erkek erken erte Tü Tü [Uy viii+] érkek a. payanda < Ar rakana [msd. Kaş viii+] érte sabah. hastalık) geçmek. bir yerden başka yere geçmek < Tü ér. Lith raudas. ermek " er- * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir kelime iken Dil Devrimi döneminde dolaşıma sokulmuştur. tam olmak.a. tan vakti. iktidar. [CodC xiii] a. destekler. tüketmek < Lat rodere.Lat (müs) armenius Ermenistan faresi < öz Armenia Doğu Anadolu'da bir ülke eroin [ xx/a] ~ Fr heroine morfinden elde edilen uyuşturucu madde ~ Alm heroin a. İng ruddy (kızıl). sit(o)+ erk YT [Or viii] güç. < EYun éros eros [xx/b] [xx/b] EYun éros.[viii+ Uy] (süre.a. yarın.

] tutsaklık < Ar asır tutsak " [Hay 1959 195+] ~ Fr écharpe başörtüsü. ölçek < Lat scandere basamak çıkmak. işak (a. Ermenice sözcük muhtemelen HAvr *ekwos (at) kökünün türevidir.] rızklar < Ar rizq " [Uy viii+] éş arkadaş.a. parfüm ~ OLat essentia öz. dost. ahbap ~ Fa as müzikte durak işareti [ xi] es-1 esmek.] efsaneler. [Men xvii] ayaklarıyla yeri kazmak * Karş. eski. havaya savurmak [Çağ xv] kazmak.a. ana madde < Lat esse olmak ~ HAvr *es.a. bitkisel öz. kaideler < Ar uss " [ xx/b] ~ Fr échantillon nümune ~ OLat [küç. Yunan edebiyatında mitolojik öykülerin parodisi niteliğinde anlatı veya oyun " satir esbak sabık esbap Ar sabab " sebep eşek Tü ~ Ar asbaq [#sbq kıy. İng scarf (a. tırmanmak " iskele ~ Ar isârat [#'sr msd. mitler. keçi ayaklı ve insan gövdeli efsane yaratığı. geçmiş " [Kut.] temeller. 15.] sebepler < * 5.) sözcüğü ile muhtemel etimolojik ilişkisi 200 yıldan beri geniş çaplı olarak tartışılmıştır. esas üs [ xiv] ~ Ar asâs [#'ss çoğ.olmak eşantiyon *scandaculum esaret esir eşarp *skerpâ torba * Karş. esami " isim [MMem xvi] ~ Ar asâmin [#smy çoğ. .] önceki. yy'dan itibaren örnekleri bulunan Erm éş. mitoloji < Ar usTürat efsane. ~ Ar asbâb [#sbb çoğ.). masal < EYun sátyros 1.erzak rızk eş es [geçmek es[mek eş[mek Tü Tü? Tü [Kıp xiv] ~ Ar arzaq [#rzq çoğ.(deşmek. yarmak). yy'dan eski örneğinin bulunmaması şaşırtıcıdır.] ölçü. DK xi] esbab [Uyviii+]eşgeka. Kırg eş. 2.] isimler < Ar ism esans [Bah 1924] ~ Fr essence bir şeyin özü. atkı ~ Ger esatir ~ Ar asâTir [#sTr çoğ.

salim.) + Lat mobile hareketli" iskele. âsây. eşkâl [Men xvii] biçimler. nihayet" +loji eskaza es ki Tü » [ Uy vi ii +] es ki a. basamak " iskele * Fransızca *escaler biçimi mevcut değildir. ayak izi. 2. Aşxi] ~Ar asır [#'srsf. esir [Kut. mobil esen [Uy viii+] esen sağ. [ xi] eşik kapı [CepK 1935] vahiy.] tutsak = Akadasıru savaşta alınan tutsak < Akad eseru ödeme talep etmek.acımak. [ 191+] hüviyet ve polis belgelerinde kişinin görünüşüne ilişkin kayıtlar ~ Ar aşkâl [#şkl çoğ.] biçimler < Ar şakl biçim " şekil eskale [etm [ xx/c] < İng to escalate tırmanmak.a.] 1. haraç almak esirge[mek Tü [Uy viii+] ésirge. merdiven (~ Lat scala a.dinlenmek. kabuk ~ Frk *skala deniz kabuğu [ xx/b] ~ Fr escalope ince et dilimi < EFr escale * Karş. ilham < Tü eşü.a. İng scale (balık pulu). eskatoloji [ML xx/c] ~ Fr eschatologie kıyamete dair söylem / İng eschatology a. örtmek < Tü es-" es- * Daha önce ender olarak "rüzgâr. [Uy viii+] eşük örtü. nişan. merhamet etmek eşit < Tü eş" eş YT [CepK 1935] müsavi * Ada eklenen -it ekinin işlevi belirsizdir. shell (deniz kabuğu). iz. sağlıklı rahat. tırmandırmak < İng escalade bir duvar veya kaleye merdiven dayayarak tırmanma ~ İt scalata a. a.eşel mobil [ xx/c] bir maaş hesaplama sistemi ~ Fr échelle mobile hareketli merdiven & Fr échelle basamak.a. < İt scala merdiven. " ezkaza "e sk i- .kapamak. < EYun es%atos son. eskalop pul. istirahat etmek " asayiş eser [Aş xiv] ipucu. kolay < Fa/OFa âsüdan. sanat eseri < Ar a6ara aktardı eşik esin Tü YT ~ Fa/OFa âsân ~ Ar a6ar [#'6r msd. esinti" anlamında kullanılan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yeni bir anlamla tedavüle sokulmuştur. dingin.

correctdüzeltmek " ex+. [Men xvii] fakirler. a. esami. eşlikçi / İng escort a. krimineller [Kıp xiv] bedbahtlar. ~ İt scorta a. esmer [ xiv] (sıfat) < Ar sumrat koyu kahve rengi esna [MMem xvi] olduğunu ifade etmek için kullanılan edat" sani ~ Ar asmar [#smr] siyaha yakın koyu kahverengi ~ Ar a6nâ' [#6ny] iki şeyin aynı zamanda ~ Ar aSnâf [Ali xvi] ~ Ar asma' [#sm çoğ. içeri" eis+ espadril [ML xx/c] espadriy üstü bez.eski[mek Tü [Uyviii+]eski-/eskir-a. batıni < EYun esöteron içeride olan < EYun esö iç. ısıtma. zavallılar < Ar şâqin " şaki eskiz [ResCGaz 1911] ~ Fr esquisse taslak.] loncalar. meslek grupları < Ar Sinf" sınıf esne[mek Tü [ xi] esne.] Allahın isimleri < esnaf [Ferec xvi] sınıflar. ~ EYun esöterikös içsel.a. rastgele " çetele eskort [ xx/c] ~ Fr escorte kılavuz.[Kıpxiv]eski-/eskir-. < İt scorgere yol göstermek ~ OLat *excorrigere (yanlış olan bir şeyi) düzeltmek < Lat corrigere. zavallılar.a. hafif tabanlı ayakkabı . usit.a. önemsiz.a. korekt eskrim [ xix] ~ Fr escrime kılıçla vuruşma sanatı < EFr eskermir kılıç darbelerinden kendini korumak ~ Ger *skirmjan korumak.a. sınıflar. özellikle halk sınıfları [#Snf çoğ.[TS xvi xvi] eskil- * Nihai kökün sıfat mı fiil mi olduğu açık değildir. eşkin Tü [ xi] eşkin yürük at < Tü eş-1 hızlı ve geniş adımlarla yürümek eşkiya haydutlar.. ~ EYun s%edios geçici. müsvedde ~ İt schizzo a. uzatmak eşofman [ xx/b] ısınma giysisi ~ Fr échauffement ısınma.Fr espadrille Rousillon bölgesine özgü hasır tabanlı ayakkabı ~ Katalan . ~ Ar aşqiyâ' [#şqw çoğ.] bedbahtlar. ~ Lat schedius a. şofben esoterik/ezoterik [ xx/c] ~ Fr ésotérique batıni. savunmak " ekran esma Ar ism " isim * Karş. ısıtmak < Fr chauffer ısıtmak " ex+. gizli ilimlere ait / İng esoteric a. sporda ısınma hareketleri < Fr échauffer ısınmak.gerinmek < Tü es-2 [xi] germek. garipler.

esrarengiz eşref şarîf" şeref esri[mek esTü " esrar. [Men xvii] hint keneviri bitkisinden elde ~ Ar asrâr [#srr çoğ. savurmak " estağfirullah [ xiv] affetme deyimi ~ Ar astağfiru-llâhi Allahtan merhamet dilerim < Ar istaġfara [#ġfr X] merhamet diledi" mağfiret estamp [Aİhsan 1891] estampa ~Frestampe1. . T. < Katalan spart ip yapmakta kullanılan bir ot.esmek. gözetçi" ispiyon [ xx/b] ~ Fr espionnage casusluk < Fr espion [ xx/b] ~ Fr espace alan. Baumgarten Aesthetica (1750) < EYun aisthetâ [n. sicim espas alan. uzay ~ Lat spatium yer. sırlar < Ar sirr " sır1 * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür.sarhoş olmak < Tü es. İng space (alan. çoğ. duyumsamak ~ HAvr *awis-dhyo.] duyu organlarıyla algılanabilen şeyler.espardillo a. kulak koyma < HAvr *au-4 duymak Aynı kökten Lat audire (duymak). güzellik teorisi [ad] ~ YLat aesthetica a. belli).] seçkinler < Ar şarîf [Yus xiv] sırlar.] gizlenen şeyler. gizler.a. uzay). Ave aviş (algılanan. zekâ. nükte ~ Lat spiritus nefes. açık espri [REkrem <1887] ~ Fr esprit 1. espiyonaj casus. nefes almak/vermek eşraf seçkin. yy) " eter [ xx/b] ~ Fr ester kimyada bir bileşik ^ Gmelin. Alm. hasır ~ EYun spárton bükülmüş ip. 2. duymak. mühür. ıstampa.] daha şerefli.a. [Hay 1959 195+] güzelleştirici tıbbi müdahale ~ Fr ésthetique güzelliğe ilişkin [sıf. ruh. estetik [ARasim 1897-99] güzellik duyusu veya teorisi. görülenler < EYun aisthânö algılamak.]. ^ A. +engiz ~ Ar aşraf [#şrf kıy. soylu " şerif1 esrar edilen uyuşturucu madde [Barkan xvi] ~ Ar aşrâf [#şrf çoğ. boşluk * Karş. oyma tahta veya bakır baskıyla elde edilen resim ~ İt stampa " ıstampa ester kimyacı (19. en şerefli < Ar [Uy viii+] esğür-/esür.duyu-verme. 2. ruh < Lat spirare solumak.

saplamak). Ave taeġa. atmosferin en üst tabakası.sivri bir şey batırmak. 2.düzenlemek. eter [KT xix] ~ Fr éther 1.a. ~ Ar a6wab [#6wb çoğ.< Tü e5 varlık.esvap " sevap eşya şey et Tü [ xiv] [ xiv] [Uyviii+]eta. yüzyıldan itibaren "devlet" anlamında kullanılmıştır. [Oğ xi] yardımcı fiil < Tü *e5(i)t. varoluş etajer [KT xix] ~ Fr étagère raflı dolap < Fr étage 1. 2.] < Lat stamen iplik. stât-durmak " istasyon etamin stamina [çoğ. 2. uçucu bir madde ~ EYun aither gökyüzünün en üst tabakası < EYun aithö parlamak.] giysiler < Ar 8awb giysi ~ Ar aşyâ' [#şy' çoğ. lif etan etap [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr éthane kimyada bir bileşik " eter ~ Fr étape konak. yapıştırmak ~ Ger *stikan delmek. hazırlamak. yanmak . süslemek. saplamak. durma yeri. < Lat stâre.(mızrak). delmek * Aynı kökten EYun stizo (batırmak. devlet ~ Lat status " statü * İt stato 16.] şeyler. saplamak ~ HAvr * steig. etek [ xi] etek giysi eteği * "Dağ eteği" anlamı sonradan türemiştir. imal etmek. ahlaki ~ EYun ethikós ahlaka ilişkin < EYun éthos örf. adap. dolap rafı ~ OLat *stâticum a. alışmak etiket [Bah 1924] ~ Fr étiquette [küç.] yafta < EFr estiquier iliştirmek. hükümdarlık payesi. ] çocuklar < Ar Tifl çocuk " Tü etik [ xx/b] ~ Fr éthique ahlak. merhale ~ Hol stapel durak [Bah 1924] ~ Fr étamine seyrek dokuma ~ Lat etatizm [Bah 1924] etatizma ~ Fr étatisme devletçilik < Fr état devlet ~ EFr estat ~ İt stato 1. itibar. ahlak. durak.HAvr *ai-2 yanmak etfal tıfıl ~ Ar aTfâl [#Tfl çoğ. bina katı. nesneler < Ar şay' " et[mek Tü [ viii] et. statü. a. töre < EYun eiötha alışkanlık edinmek. menzil. etil [ xx/b] ~ Fr éthyle kimyada bir bileşik " eter .

sıcak oda ~ OLat *extufa baca. Karş. kavim " etn(o)+ ~ Fr éthn(o).a.). kavim ~ Fr éthnique ulusal. ~ HAvr *dheubh. 2. -men1. tel fırça ~ Lat strigilis a./ İng ethn(o). inceleme ~ Lat studium gayret.) Eski Fransızcadan alınmıştır. " ex+ * İng stove (a. asıl " +loji etiyoloji [ xx/b] ~ Fr étiologie tıpta bir hastalığın nedenlerinin incelenmesi < EYun aitiá sebep. kürkten yapılmış atkı ~ Lat stola uzun cübbe ~ EYun stole a. a. euzubillah [ xiv] merhamet dileme sözü Allaha sığınırım < Ar câ5a [#cw5 msd. dört ~ Fr étriller kaşağı. etüv [Bah 1924] ~ Fr étuve ısıtma kabini ~ EAlm stuba ev hamamı. doğrusu < E Yun étymos gerçek. ocak < OLat *extufare duman çıkarmak < Lat tufare tütmek ~ EYun tyfö a. çaba göstermek .a. çadır ~ Ar acü5u bi-llâhi .a. ileri atılmak * Karş. etn(o)+ (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun éthnos ulus. -men2.a.< HAvr *ai-1 tayin etmek)" +loji etken etki etkin etmen YT YT YT YT [CepK 1935] muharrik. sorumluluk (~ HAvr *ai-t-ya. a.etimoloji [ xx/b] ~ Fr étymologie sözcüklerin kökeni ve evrimini inceleyen bilim ~ E Yun etymología a.a. < EYun éthnos ulus.ulus.a. faktör [CepK 1935] nüfuz. çalışma < Lat studere gayret etmek. < E Yun étymon bir şeyin aslı. İng study (a.] taraflar.a. etraf yön < Ar Taraf" taraf etriye [Yus xiv] [ xx/c] ~ Ar aTrâf [#Trf çoğ. kavim etnik [DTC 1943] ethnikós a.< HAvr *(s)teu-1 bastırmak.HAvr *stud-e. etüd [ResCGaz 1911] ~ Fr étude (bilimsel veya eğitsel) çalışma. tesir [CepK 1935] müessir [Fel 194+] amil < < Tü et< Tü etTü et-" et< : Tü et-" et"et"et- * -men ekinin işlevi ve Yeni Türkçe meslek isimleri üreten -men ekiyle alakası açık değildir. katolik kilisesinde ayin yöneten rahibin taşıdığı göğse sarkan atkı. caw5/mac^â5] sığındı" Allah ev Tü [ viii] eP konut. kavimsel ~ EYun etol [Hay 1959 195+] ~ Fr étole 1. yöre.

eğirevkaf waqf" vakıf1 [Neş xv] ~ Ar awqâf [#wqf çoğ. [Oğxi]emet/evet teyit sözü evham korkular < Ar wahm " vehim evir[mek Tü ~ Ar awhâm [#whm çoğ.] çocuklar < ~ Yun auláki ark.a.evanjelik [xx/c] ~Frévangelique Hıristiyanlığı yayma ve benimsetme çabasında olan / İng evangelic(al) 1. yerleşmek.] vehimler. [ viii] ewür. iyi haber. 2. yeğ < Ar waliya yakın idi. daha değerli. müjde. yanında idi" velayet evlat Ar walad çocuk " velet evlek açılan yol ~ EYun aúlaks a. evlen[mek ev evliya walîy " veli Tü [Yus xiv] evlad [Kan xvi] ~ Ar awlâd [#wld çoğ. evcimen [TS xv] evine bağlı Tü ev " ev * -cimen ekinin işlevi açık değildir. Fr domestique < Lat domus (ev). vazo şeklide < Fr < Tü ev" ev <Tü [CepK 1935] ehli * Karş. Ar ahlı < ahl (ev halkı). İncil" incil evaze vase vazo " ex+.a. İncile ait. a. ~ EYun euangelikós a. 2. çevir-.a. devir-.eve kavuşmak.] vakıflar < Ar evla [Env xiv] ~ Ar awlâ' [#wly kıy. [Kıp xiv] izdivaç etmek [Aş xiv] ~ Ar awliyâ' [#wly çoğ.a. döndürmek * Karş.] daha uygun.çevirmek. tarlada sabanla [ xi] ewlen. < EYun euángelos 1. yakışan.] veliler < Ar < Tü eP " .. yarık. evele[mek evelik ever[mek <Tü [DK xiv] evlendirmek < Tü ev" ev evet Tü <ikil evelemek gevelemek lafı ağzında dolaştırmak " gevele- [xi]yemet a. vazo evcil YT [ xx/b] ~ Fr évasé ağzı genişletilmiş.

ilk. yy'dan sonra örneği bulunmayan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmış ve yeni anlam yüklenmiştir. gelişme ~ Lat evolutio < Lat evoluere (tomar veya katlı bir şey) açmak.+ Lat voluere dönmek. beylerbeyilik [ xvi] Osmanlı devletinde 1590'lardan itibaren en büyük idari ~? Ar *iyâlat [#wly IV msd. eye Tü [Uy viii+] eyegü yan.fiilleri eş anlamlı olduğu halde. evrim YT [CepK 1935] tekâmül < Tü evir-" evir- * Evir. feleğin çarkı [İMüh]. a. ayrılma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *eghs a.] birinci. Gül xiv] en önce gelen < Ar âla geri gitti.şeklini alır. salmak. döndürmek " evir* Türkiye Türkçesinde 15. vilayet. çözmek. evsaf waSf" vasıf [Env xiv] ~ Ar awSâf [#wSf çoğ. döndü " alet ex+ ~ Lat e(x) dışa ve uzağa doğru hareket. file başlayan fiillerde asimile edilir. diğer hallerde ex. döndürmek. taraf.şeklini alır. Eş anlamlı olan vilayet sözcüğünün (belki Tü il/el etkisiyle) bozulmuş şekli olduğu düşünülebilir.a. kubbe şeklinde fırın [Kaş]. Fransızca biçimlerde é-. [ xi] kaburga .evolüsyon [Bah 1924] ~ Fr evolution evrim. Mezid xv] ~ Ar awrâq [#wrq çoğ.< HAvr *wers-2 bulmak evren YT [CepK 1935] kâinat. Ör: İt sbandito < Lat *exbanditus. İlk kez bu sözcükte kullanılan YT -sel eki daha sonra çeşitli başka türevler yapımında kullanılmıştır.ve devir. çıkma. ejderha [DK] < Tü evür.] yönetim.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. volta evrak Ar waraq " varak [Ömer b. (kitap) okumak & Lat e. eyalet birim.] vasıflar < Ar ~ Ar awwal [#'wl kıy. idare " vilayet * Ar #wly fiilinin if cal masdarı olduğu genellikle kabul edilirse de Arapçada bu sözcük mevcut değildir ve biçim olarak da yanlıştır. YTü evrim ve devrim biçimleri arasında anlam ayrışması öngörülmüştür. DK. keşfetmek ~ HAvr *we-wre. İtalyanca biçimlerde s. " ek+ * Latince bazı ünsüzlerden önce e-. ev re ns el YT [ 1 93 +] u mu mi T ü e vr en " ev re n * Fr universel (a. alem ~ Tü evren gök kubbe.] kâğıtlar < evreka [P Safa 1949] Yunanlı fizikçi Arkhimedes'in (MÖ 290212) bir keşfi üzerine bağırarak söylediği söz ~ EYun (h)eureka buldum! < EYun (h)euriskö bulmak. yuvarlamak " ex-. Ör: efficere < exfacere. evvel [Yus. yuvarlanmak.evirmek.

[YT] karşılıklı söylemek < Tü eyit-/ayıt. ~ Fa az bar/az barm ~ Fa az cumlat bütünüyle.sivri bir aletle çizmek. DKxiv] ~ Ar ayyâm[#ywmçoğ] günler < [Kıpxiv] ~ Fa aywâh/âwâh teessüf ünlemi ~ Ar ay wallâhi yeminle evet. bağbozumu eytişim YT [Fel 194+] diyalektik < Tü *eytiş. [ xi] ez. akılda tutma " ez+ ezcümle Fa az + Ar cumlat bütün " ez+. [Fel 194+] fiil < Tü eyle-" eyle- eylül ~ Ar 'aylül şemsi takvimin yedinci ayı ~ Aram 'elül Arami takviminin altıncı ayı ~ Akad elülu hasat.] ilan etme.[xi Oğ] konuşmak. kemer [Kıp. söylemek < Tü ay. . sıyırmak eza [Ali xvi] ~ Ar a5â' [#'5y msd. oldurmak. eyvah eyvallah ay evet + Ar wallâhi eyvan eyyam Ar yawm gün " yevm ez+ den ~ HAvr *eghs a. eziyet ~ Ar a5ân [#'5n IV msd. [Kıp. DK xiv] eyle.yapmak.] sonsuz eskilik [Mercimek xv] bir tür hızlı beste. etmek < Tü e5 varlık. cümle ezel ezgi bestesi.[xi] a. çağrı.eyer Tü [ xi] eder hayvan sırtlığı eyle[mek Tü [Uy viii+] édle. kazımak. işe yarar hale getirmek. " ek+ ez[mek Tü ~ Fa aywân köşk. evet & Ar ~ Fa az uzaklaşma ve dışarı çıkma bildiren edat. * EYun dialektike teriminin Türkçe tam çevirisidir. madde " eteylem YT [CepK 1935] muamele. toplu olarak & ezan [Ferec xv] duyurma. namaza çağrı " izin ezber [Kıp xiv] ezber dutmak hafızadan & Fa az -den + Fa barm hafıza. büyük sofa. a. [CepK 1935] nağme [Kut xi] ~ Ar azal [#'zl msd.] incitme. [LO 1876] bir nevi köylü ~ ? Ezmek fiiliyle anlam ilişkisi kurulamaz. a.var etmek.

< HAvr *dhabh. f. a. demet. çehre (argo) yüz. . uydurmak. fat.a. eylemli" fiil fabl [ xx/b] ~ Fr fable masal. tanrı + Sans putrá oğul" bahş fagot [ xx/b] ~ Fr fagotte nefesli bir çalgı ~ İt fagotto 1. kaza ezoterik » [Kıp xiv] ~ Ar aSiyyat [#'5y msd. imal etmek fabrikasyon etmek " fabrika fabrikatör fabricator " fabrika [ xx/b] [187+] ~ Fr fabrication imalat < Fr fabriquer imal ~Frfabricateur imalatçı~Lat ~ İt faccia faça [AL 192+] yüz.] çok etkin. ~ OLat facus başak veya kamış destesi < EYun fákelos a.el becerisiyle yapmak. a. sima. trajedi < Ar facaca [msd. yüz facia [Men xvii] fâcicat ~ Ar fâcicat^ [fa.eziyet verme " eza ezkaza/eskaza qaDâ' " ez+. anlatmak ~ HAvr *bhâ-2 a. eza ~ Fa az qaDâ' kazara & Fa az + Ar " esoterik faal ~ Ar facc^al [#fcl im. " fon(o)+ fabrika [ 183+] ~ İt fabbrica işlik.] küçük anlatı. 2. < Lat fabricari imal etmek < Lat faber sanatkâr. mesel ~ Lat fabula [küç.] acı veren talihsizlik. cephe.a. başak veya kamış destesi. Çin hükümdarlarının sıfatı & Sans bhága baht.] / Ar facîcat^ [#fcc sf.a.] incitme. surat. 2. imalathane ~ Lat fabrica a. Çin porseleni ~ Sans bhágaputra Güneşin oğlu. facc] acı ve üzüntü verdi. Çin hükümdarı. bereket. masal < Lat fari. güneş. kahretti fağfur [Yus xiv] ~ Ar fağfur 1. görünüm ~ Lat facies suret. f.söylemek. özellikle demirci ~ HAvr *dhabhro.

eden. tıpkı" faktör. İt fare (yapmak) biçimleri Lat facere'den türemiştir. imal eden. imalatçı. bilge. 2. fakir olma < [CodC xiii] ~ Ar faqaT ancak.fahiş [Kıp xiv] sınırları aşan.yapmak) + Lat similis benzer. eylemek.] azgın.] ~ Ar fa'iq [#fwq fa. yapan. fakr. gurur duydu faik fail faiz karşılık ödenen artık para " feyiz fak [Aş xiv] ~ Ar faHiş [#fHş fa. fakat fakih hukuku bilgini " fıkıh fakir Aram #pqr deli. icra etmek * Fr faire. matematikte çarpan ~ Lat factor yapan.] bilgin. Yus xiv] ~ Ar faqîr [#fqr sf. etken. mutlak olarak ~ Ar faqîh [#fqh sf. faktoring idaresi < İng to factor " faktör [ 199+] ~ İng factoring ticarette alacakların . delirmek) EŞKÖKENLİLER: Ar #fqr : fakir. gurur < Ar fa%ara mağrur oldu.] kabul edilmiş ~ Ar faHişat [#fHş fa.] üstün olan " fevk ~ Ar facil [#fcl fa.] fakirlik. fazla. simüle faktör [DTC 1943] ~ Fr facteur 1. a.] yoksul (= faks [ 198+] ~ İng fax "belgegeçer" < İng facsimile & Lat fac yap (< Lat facere. eden " fiil ~ Ar fa'iD [#fyD fa. f. [LG 188+] faka basmak tuzağa düşmek (argo) ~ Ar fa%% [#f%X msd.yapmak. fukara fakr Ar faqîr [Kıp xiv] ~ Ar faqr [#fqr msd. utanmaz " fuhuş fahişe veya kadın)" fahiş fahrenhayt Gabriel Fahrenheit Hollandalı fizikçi (1686-1736) fahri onur. azgın. yalnız. eden < Lat facere. islam [Kıp.] tuzak ~ Aram pa%%â a. etmek. fact. utanmaz (şey ~ Fr/İng fahrenheit bir hararet birimi < öz ~ Ar fa%rı [#f%r nsb.] yapan. bir borca .] onursal < Ar fa%r [msd. fact.] artan.

özellikle tavus kuşu) tüylerini kabartma < Ar farfara tüylerini kabarttı . beceri.Eski Yunan'da sıkı düzenli piyade birliği" falaka falçata/falçeta orak < Lat falx. "tanrı çarpmış". kütük. kalın ağaç gövdesi * Aynı kökten Ger *balkan (kütük).a. kalın sopa. fals.1. Erm eġmoni peġmoni (falan filan) biçimleri Aramiceden alınmıştır. familya [ 186+] ~ İt famiglia aile ~ Lat familia 1. falan [CodC xiii] felân/fülân pslân 've saire' anlamında kullanılan bir sözcük. cezbeye tutulmuş < Lat fanum tapınak fanfar [ xx/b] ~ Fr fanfare gürültülü bando müziği < Fr fanfaronnade şatafat.].EYun fálanks. yanlış ~ Lat falsus a. falang.yapmak " faktör fal [Kut xi] ~ Ar fa’l [#f ’l] iyiye tabir edilen alamet falaka ~ Ar falaqat [#flq] dayak atmaya yarayan değnek . kolay < Lat facere. kabarmak " balya falso [KT xix] 1. < Lat fallere. falan ~ Ar fulân a. gösterişçi kimse Ar farfarat [msd. 2. tırpan falez Alm fels a. 2. el becerisi < Lat facilis yapılabilir olan.kütük. harman savurma aleti [esk. 2.yanılmak. hatalı olmak * İng fail (yanılmak). fanatik [Bah 1924] ~ Fr fanatique asabi. beceriksizlik . ~ İbr/Aram * OYun peloní elmoní. din ve parti gayretiyle gözü dönmüş ~ Lat fanaticus tapınağa ait olan.] (hayvan.fakülte [Aİhsan 1891] üniversite bölümü ~ Fr faculté 1. 2. hane halkı < Lat famulus hizmetçi fan [ xx/c] vantilatör ~ Lat vannus harman savurma aleti ~ İng fan 1. falc. falang. hata. a. aynı çatı altında yaşayan hizmetliler zümresi [esk.a.İt falso hata.orak. 2. pahalı ve gürültülü gösteriş < İsp fanfarrón şatafat meraklısı. müzikte yanlış nota. fact. false (yanlış) biçimleri Latinceden alınmıştır.]. falanjist [xx/b] ~Frphalangiste İspanya'da 1933'te kurulan sağcı parti mensubu < İsp Falange İspanya'da bir parti ~ EYun fálanks.) [ xx/b] [ xix] bir tür bıçak ~ İt falcietto [küç. yetenek.] ~ Fr falaise dik kayalık sahil ~ Frk *falisa kaya (= fallus [ xx/c] ~ YLat phallus erkek cinsel organı ~ EYun fállos ereksiyon halinde erkek cinsel organı ~ HAvr *bhl-n-os < HAvr *bhel-2 şişmek. Eski Yunan'da bir ordu birliği < HAvr *bhelg. üniversite bölümü ~ Lat facultas yapabilirlik.

fantastik. KT ] faraDâ varsayalım ki < Ar İkinci 'a' sesi 19. . t-" fantezi fantezi [LO xix] fantazya süs. Akad paraşu (uçmak. aydınlanmak. hayal. gece kelebeği.] < Ar farâşat gece kelebeği. 3. fanus. Alm farben (boyamak).EYun fantastikós " fantezi [ xx/b] ~ Fr fantastique görüntüsel. fotosel fanus [MMem xvi] ~ Ar fanus lamba. [LO. 2. < EYun fainö. debdebe ~ İt fantasia / Fr fantaisie görüntü. aydınlatmak. deniz feneri. fot(o) +2. Lat vellus. görünür kılmak ~ HAvr *bhâ-n-yo. açıp serdi" mefruşat * Modern anlamı biçiminden türetilmiş olmalıdır. aydınlatmak " fantezi far1 [ xx/b] ~ Fr phare 1.] ölen. faz. fener ~ EYun fanós a. otomobil ışığı ~ EYun fáros deniz feneri < öz Pháros İskenderiye açığında deniz feneriyle ünlü ada far2 [ xx/b] ~ Fr fard gözkapağı boyası < Fr farder makiyaj yapmak. düş ~ EYun fantasía görüntü.[LO]fanela/flanela bir tür yünlü kumaş ~ İng flannel < Gal gwlân yün ~ HAvr *wels-na yün * Aynı kökten Lat lana < *wlana. hayal < EYun fainö. yy'dan önce Türkçede türemiş gibidir. düşsel ~ Fr fantazma [ML xx/c] fantasma/fantazma fantasme hayal ~ EYun fántasma. kanat açmak). ölümlü < Ar ~İtflanella fanila [Bia185+]flanela. gösteriş. foton. EŞKÖKENLİLER: EYun faíno : epifani. faraş [Men xvii] 1.fani faniya öldü. 2. fotoğraf. 2. fenol. görünmek. [KT xix] süpürüntüleri toplamaya yarayan kürek ~ Ar faraş [#frş çoğ. fan. fotokopi. her tür pervane kanadı. pervane. fenomen. hayali. yok oldu " fena [Kut. aydınlanmak Aynı kökten EYun fôs (ışık). yüzünü boyamak ~ Frk *farwidhon boyamak * Karş. fener.< HAvr *bhâ-1 parlamak. Aş xi] ~ Ar fanin [#fny fa. ışımak. Aynı kökten karş. fot(o)+1.aydınlanmak. pervane < Ar faraşa yaydı. fantastik . faraza farD varsayım " farz [Men xvii] farDâ . İng wool (yün). kafatasının yan kemikleri. fantazma.a. fan-1. fâo (ışımak). trifaze EYun fôs : fosfor. fantezi.

dini ödev " farz [Kut. EYun frâsso. uzaklaştırma. frag. sıkmak. f. dağıldı fas a. farz [Aş xiv] ~ Ar farD [#frD msd. ~ Fr pharyngite boğaz enfeksiyonu < ~ İt farfalla geveze ve akılsız * Oy Farfara şarkısında kullanılan sözcük muhtemelen Yun Várvara P??P??? özel adıdır. 2. Ortaçağda dini oyunların sahne aralarına eklenen halk tipi diyalog. 2. zorunlu kıldı faş [Aş xiv] ~ Fa faş aşikâr. çitle çevirmek). Aş xi] ~ Ar fâriqat [#frq fa. böldü (= Aram #prq ayırma. [Göv xvii] faraziye * Türkçeye özgü modern bir türevdir. kural koydu.a.] (sır) açığa çıkma. dolma yapmak ~ Lat farcire. din veya yasa kuralı. 2. doldurmak ~ HAvr *bhrkw-yo. ayırdetti. ayrım < Ar faraqa ayırdı. kalabalık etmek * Aynı kökten Lat frequens (sık. yayıldı. sıkışık). çentti. işaret. belirledi. boğmak.tıkmak.] varsayım " farz [ xx/a] falbala ~ Fr falbala süsleme amacıyla kullanılan geniş kurdele ~ Prov farbella bordür. açığa çıkmış ~? Ar faşw [#fşw msd.faraziye utopie karşılığı. olduğu yerden kurtarma farmakoloji fármakon ilaç " +loji [ xx/b] ~ Fr pharmacologie ilaç bilimi < EYun ~Frfrancmaç on mason & farmason [187+]franmason Fr franc1 serbest. çentik.] yasayla zorunlu fark [Kut xi] ~ Ar farq [#frq msd.< HAvr *bhrekw. sıkmak. özgür + Fr maçon duvarcı" mason fars [ xx/a] ~ Fr farce 1. bezeme fare farenjit [ xx/b] EYun fárynks. 3.] ayırdetme. yayılma < Ar faşa açığa çıktı. kaba güldürü < Fr farcir doldurmak. tayin etti.] 1. farika fariza kılınmış şey.boğaz ~ HAvr *bher-2 delik farfara kimse [Men xvii] ~ Ar fa'rat [#f r] a. f. " faça [ResCGaz 1912] ~ Fr face yüz. varsayım < Ar faraDa 1. Fr < Ar farD [#frD nsb. cephe ~ Lat facies .a.] ayırdedici şey " fark ~ Ar farîDat [#frD sf. ödev. farbala [KT xix] faraziyat varsayım üzerine kurulmuş şeyler. faryng. farcttıkmak.(daraltmak. bir akılyürütmede tartışılmaz veri olarak alınan şey.

usul ~ Lat factio < Lat facere.] haşere. eski Roma'da otorite simgesi olarak taşınan çubuk demetine sarılı balta " fasikül fason [Tarik 1885] işletme dışına ihale edilen imalat işi façon 1.] bölme. bozuk < Ar fasada bozuldu.yapmak " faktör ~ Fr fasulye [ xix] ~ Yun fasoúlia [çoğ. phaseolus vulgaris < Yun fasoúli a.yapmak " faktör fasit [Kıp xiv] fasid bozan. 2. ahlaksız fasikül [Hürr 1948] ~ Fr fascicule kitapçık. araya girdi. yapım. kolay < Lat facere. çete ~ Lat fascis 1. sudan iş (argo) ~ Ar fasâfis [#fsfs çoğ. demet" fasikül fasih [Aş xiv] Ar fasaHa [msd. genişletti fasık " fısk [ xi] ~ Ar fasîH [#fsH sf. aralık " fasıl fasilite [ xx/c] ~ İng facility 1.] doğru yoldan sapan. 2. yüreksiz adam. bölüm. aralık. fiğ. imalat. önemsiz. geniş. dönem.a. sıkıca birbirine bağlı grup. ferah < ~ Ar fâSiq [#fsq fa. 2.] haşerat < Ar fisfisat [onom. kargaşa Ven fasàr [İt fasciare] bağlamak ~ Lat fasciare < Lat fascis bağ. fasH] yer açtı. ziyan oldu " fesat faşizan [ xx/c] ~ Ar fâsid [#fsd fa. fact. kolaylık.] açık. bir eserin veya müzik dinletisinin her bölümü < Ar faSala ayırdı. vicia sativa . müşteriye veya kamuya kolaylık sağlamak için yapılan düzenleme ~ Lat facilitas < Lat facilis yapılabilir olan. f. demet. cephe " fasafiso [AL 192+] kıvırzıvır.] fesat eden.a. # 1919 İt. ~ Fr fascisant Faşizme eğilimli" faşizm faşizm [192+]faşizma ~Frfascisme İtalya'da Mussolini tarafından kurulan siyasi hareket / İt fascismo a. fasikül ~ Lat fasciculus [küç.] ara. görevden aldı fasıla ~ Ar fâSilat [#fSl fa. yapış şekli.fasad faça [ xx/b] ~ Fr façade bina cephesi ~ İt facciata yüz. iple bağlı küme ~ HAvr *bhasko-demet fasıl/fasl[Kut xi] fasl ~ Ar faSl [#fSl msd.] malum sebze.] küçük demet < Lat fascis demet. böcek. böldü. < İt fascio demet. fact. ~ EYun fâselos baklagillerden ufak taneli bir bitki. özellikle tahta kurusu fasarya ~ Yun fasaría keşmekeş.

imalat.] 1.a. kazanması beklenen yarışmacı ~ İt favorito tercih edilen < OLat favorare tercih etmek. 2. istifade. fals. nasip olan. kokuşmak * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı fault (hata) sözcüğünden etkilenmiştir. kokmuş ~ HAvr *pülo. fay [DTC 1943 ] ~ Fr faille kırık. fat-konuşmak " fabl fatih fatiha [Aş xiv] başlangıç. saygı göstermek. a. Kuran'm ilk suresi " fetih ~ Ar fatiH [#ftH fa. imalatçının yapılan işin ayrıntısını gösterdiği belge ~ Lat factura imalat < Lat facere. müstefit . çatlak < Fr faillir eksik kalmak. kazanç < EŞKÖKENLİLER: Ar #fyd : fayda. yetmemek ~ Lat fallere. 2. fauna [ xx/b] ~ YLat fauna hayvanlar alemi < öz Fauna Roma mitolojisinde hayvanlar tanrıçası.hatalı olmak " falso fayans [Bah 1924] ~ Fr faïence çömlek üzerine işlenen bir tür sır ve bu yöntemle imal edilen eşya < öz Faenza İtalya'da bir kent * Endülüs müslümanlarınca geliştirilen fayans tekniği 15. iğrenç. faul [Cumh 1929] ~ İng foul 1. ~ Yun fába bakla ~ Lat faba a. a. onurlandırmak * Fransızca sözcüğün "yanak sakalı" anlamı 1830’larda dolaşıma giren bir moda deyimidir. alkışlamak < Lat favere. kazanç sağladı [Aş xiv] faide ~ Ar fâ'idat [#fyd fa. kaçınılmaz. 2.] yarar. faut. tercih edilen. fatura [LO xix] nümune. kader. ~ HAvr favori [AMithat 1877] yanak sakalı. f. fact. ecel < Lat fari. örnek.pis. yanak sakalı. fetheden " fetih ~ Ar fâtiHat [#ftH fa. bozuk. açan şey. 3. Faunus'un kızkardeşi fava *bhabhâ. yapım. desteklemek ~ HAvr *ghowe. futbolda kuraldışı hareket ~ Ger *ful.yapmak " faktör * Tornacılık terimi olarak kullanımının kaynağı belirsizdir. hatalı olmak. fayda Ar fada yararlandı.fatal [ xx/b] ~ Fr fatal ölümcül ~ Lat fatalis mukadder. f.saymak. 2. yazgı.] açan. ifade. ölümcül < Lat fatum "konuşulmuş olan". [KT ] satılan mal için çıkarılan ayrıntılı döküm. [ xx/c] tornacılıkta silindirik parçaların iç yüzüne açılan yiv ~ İt fattura 1. çirkin. yy'da Faenza'daki atölyeler tarafından benimsenmişti.< HAvr *pü-2 çürümek.tarafını tutmak. [Hay 1959] kazanması beklenen yarışmacı ~ Fr favori 1.

a. feda etme < Ar fada feda etti.a. aydınlanmak " fantezi fazilet seçkinlik.] / Ar fecaat [Men xvii] fecîcat facîcât^ [çoğ. bedel ödedi (= Akad padü a.ışımak. çok geldi. (bir şey uğruna) bedel ödeme.güvenmek fehim/fehm[Kıp xiv] fehm anlama.) + İng up yukarı hareket bildiren edat" pir(o)+. 2. kurtulmalık.] ~ Ar fakk [#fkk msd. keserek .] 1. buharlı gemilerde "tam hız" emri & İng fire ateş (~ Eİng fyr a. faDl] arttı. keserek açtı (= Aram #pkk a.< HAvr *bheidh. musibet. [Basirt 1873] payton .) ~ Ar fahm [#fhm msd. ant ~ HAvr *bhoidhes. birleşme < Lat foedus. sözleşme.a. kavrama < Ar fahama anladı. uğruna (edat) ~ Ar facîcat^ [#fcc sf.a.a. artık.a.] gün fecir/fecr[Kıp xiv] fecr doğumundan önceki aydınlık < Ar facara deldi. fa. ~ Ger *fûri. ekstra < Ar faDala [msd. Aş xi] fida ~ Ar fidâ' [#fdy msd.] < Lat * Türkçe telaffuz Latince bilmemekten kaynaklanır.] kırma.] üstünlük.] ölçünün üzerinde olma. çok oldu.Fr phaéton kiralık at arabası < öz Phaëton mitolojide Helios'un at arabasını ödünç alıp deviren oğlu faz [ML xx/c] ~ Fr phase evre. özellikle ayın evreleri ~ YLat phasis ayın evresi ~ EYun fásis ışıma < EYun fainö. f.) EŞKÖKENLİLER: Ar #fdy : feda. bedel. ~ Ar faDlat [#fDl msd.fayrap [AMithat1885] ~ İng fire-up ateşi artır!. [Cumh 1929] futbol federasyonu ~ Fr fédération özerk bölgelerin birleşmesiyle oluşan devlet ~ Lat foederatio ittifak. ~ HAvr *paswr a. üzücü " facia ~ Ar facr [#fcr msd. üstün idi fe+ ~ Ar fa için. fidye federasyon [ 185+]. aştı.] trajik. f. erdem " fazla fazla [Kut xi] [Kıp xiv] ~ Ar faDîlat [#fDl sf. fidye. özellikle şarap tortusu. trajedi" facia feçes [ xx/c] faex tortu. foederittifak. yardı feda [Kut. kavradı fek/fekkaçma < Ar fakka kırdı. hip(o)+1 fayton [ 186+] faeton/fayton . feci ~ Ar facîc [#fcc sf.] acı veren olay. posa ~ İng faeces tıpta dışkı ~ Lat faeces [çoğ.

bilgi" fil(o)+. ölümlü dünya. kadınsı ~ Lat femininus a.] 1. emzirme). fetus (hamilelik).< HAvr *pels-2 yayılmak) + Alm marschall mareşal" plato. güvenlik. fellah falaHa [msd.] beceri. 2. çıkrık (= Fen pelekum yün eğirme çıkrığı = Akad palâku dönme. Gül xiv] hüner. çark. yıldızların döner küresi.düzlük. mareşal feldspat [DTC1943] Alm feld düz arazi.felah [Aş xiv] mutluluk. alan + Alm spath alçıtaşı" feldmareşal ~Alm feldspath bir tür kayaç& felek [Kut. zail olma. feminist taraftarı < Lat femina kadın " feminen fen/fennteknik bilimlere verilen ad üstesinden geldi [Bah1924] ~İng feminist kadın hakları [Aş. Aş xi] ~ Ar falak [#flk msd. zor bir işin * Avrupai bilimleri "medrese öğretisi" anlamında cilm'den ayırdetmek için kullanılan yumuşatıcı deyimdir. hüner. felsefe & EYun fílos seven + EYun sofía bilgelik. kurtuluş ~ Ar falaH [#flH msd. alan ~ HAvr *pelstu. toprağı sürdü. toprak işçisi < Ar [KT xix] filenk filenk telaşla arama belirten bir deyim felsefe ~ Ar falsafat [#flsf msd. 3. başarı. afet. zail olma. tarımla uğraştı) fiiliyle semantik ilişkisi belirsizdir. ustalık < Ar fanna becerdi. akşam < Aram #pny dönme. [Men xvii] vulg. talih. < Lat femina kadın ~ HAvr *dhemnâ.] çiftçi. * Arapça sözcüğün falaHa (yardı. feleğin sillesi ~ Ar *falâkat feldmareşal [KT xix] ~ Alm feld-marschall Alman ordusunda bir rütbe & Alm feld düz arazi. huzur. çıkrık. toprağı sürdü " felah fellik fellik ~ Ar fallâH [#flH im.] refah.] < Ar falak " felek [Bia xix] bela. fena [Kut xi] yokolma. felaket [#flk msd. baht ~ Aram pelekâ çark. [ xix] Avrupa'dan alınan ~ Ar fann [#fnn msd. sanat.] yokolma. sofist feminen [ xx/c] ~ Fr féminin dişil. a. kararma = Aram psnây gün dönümü. süt vermek * Aynı kökten Lat fellatio (emme. yaramaz ~ Ar fana' [#fny msd. falH] yardı.emzirmek.] ~ EYun filosofía "bilgelik-sevgisi".emziren < HAvr *dhe. çevirme ) * Feleğin çarkı deyimi ilgi çekicidir. kötü. savaş meydanı (~ Ger *felthu. geri dönme . [Aş xiv] ölüm.

boşluk.Ar fann beceri.] 1. ~ Ar farâğat [#frġ msd. < Ave hvars. farc] açtı.] yarık. gün ışığı.a.güneş ) ~ HAvr *saswel. hile. svárn?ara.~ HAvr *per-1 ön " per+1 * Modern Farsçada işlek olmayan bu önek. [ xviii] kadınların giydiği bir tür üst giysi.] (göz veya kavrayışta) keskin olma ~ Aram psrâşâ ayırt etme < Aram #prş ayırma.fenafillah fena. dişilik . görünmek " fantezi fent [Men xvii] fend vulgò pro fenn. fi. İng fore.] küçük lamba < EYun fanós fener.)" fer+ ~ Fa farâ% geniş. görüntü < EYun fainö aydınlanmak. allah ~ Ar fana ff-llah Tanrı içinde yokolma " ~ Yun/EYun fener [CodC xiii] fanar deniz feneri. Orta ve Eski Farsçadan alınan kelimelerde görülür.a.a. = Sans prâthu a.a.a. ayırt etme ferç organı < Ar faraca açtı. Aynı kökten Lat prö. (= Ave feraset [Kut xi] firaset ~ Ar firâsat [#frs msd.(nur. yardı. ileriye. görüngü ~ EYun fainómenon görünen şey. ~ HAvr *pro-/prö.a. tüketti.Ar farüc/furüc [#frc] ulema sınıfından olanların giydiği bol cübbe Ar faraca [msd. kurnazlık . rahatlattı" ferç ferağ boşaltma < Ar faraġa boşalttı.] bir mülkü ferace feragat [Yus xiv] veya makamı bedelsiz olarak terketme " ferağ ferah frâtha a. gen. fer+ ~ Fa far. ağız. [Kan xv] .güneş * Karş. manto . (= Ave hvarsnah. bitirdi ~ Ar farâğ [#frġ msd. surah) > súrya (güneş). açık ~ OFa frâh a. ışık. ihtişam. aydınlanmak " fantezi ~ Fr phénole yanıcı bir kimyasal madde < EYun fenomen [Bah 1924] ~ Fr phénomene görünen şey.a. öteye hareket belirten fiil öneki = Ave frâ. parıltı. lamba " fanus fenol [ xx/b] fainö ışımak. olgu.öne. Sans súvar (güneş. gemi feneri fanári(on) [küç.a. 2. parıltı. yarık açtı [ xiv] ferc ~ Ar farc [#frc msd. ihtişam). vakum. hüner " fen feodal [ xx/a] ~ Fr féodal vassalaj ilişkilerine dayalı siyasi düzen < OLat feudum/feodum Ortaçağ hukukunda belli kişisel yükümlülükler karşılığında tasarruf edilen mülk biçimi ~ Ger fer [Aş xiv] ~ Fa far nur. beceri.~ fra. güzellik ~ OFa farn/xwarrah a. Alm vor.

mayalanmak ~ HAvr *bhreus. (= Sans ferforje [ xx/b] ~ Fr fer forgé dövme demir & Fr fer demir (~ Lat ferrum demir) + Lat forger demiri döverek şekil vermek feri/fer’i dallandı. alt kollara ayrıldı" füru ~ Ar farcî [#frc nsb. sabah ~ OFa fradag a.geçirmek < HAvr *per-2 geçmek) + İng boat gemi" portal. fermante [etm [ xx/b] ~ Fr fermenter mayalanmak. yol göstermek) fiili eş yapıdadır. müfreze. ferman [Aş.a.ferda prâtâr erken. akıl" fer+. < Fr fermer kapatmak < Lat firmare pekiştirmek < Lat firmus sağlam. ~ EFa parasang. & EFa fra. öncü.[sup. hükümdar iradesi ~ OFa framân a.a. takım. bölük " fark feriştah/ferişte [Kut.] en önde < Ave frâ. Erm hraman (buyruk) Eski Farsçadan alıntıdır. bread (ekmek).a. sıkı < HAvr *dhersıkıca tutmak fersah [ xiv] frasang a.a. emin ~ HAvr *dhermo-sağlam. güruh. taşımak ~ HAvr *poreyo. [ xix] bir fırkaya kumanda eden ~ Ar farîq [#frq sf.ön.a. 2. mayalandırmak < Lat fermentum maya < Lat fervere kaynamak. (= Ave fraeşta. bot2 ferik subay. sabah)" fer+ ~ Fa farda yarın. CodC xi] ferişte ~ Fa firişta 1. önce )" fer+ * Karş.kaynamak. fermene fermiyum Enrico Fermi İtalyan fizikçi (1901-1954) bir tür yelek [ML xx/c] ~ İt paramano ~ YLat fermium bir element < öz fermuar [ xx/b] ~ Fr fermoire "kapatıcı". ileri + EFa mâna-düşünce.] askeri birlik. ~ EFa framânâ a. pek. Yus xiv] ~ Fa farmân buyruk. İng first (birinci). birinci. hüküm. düşman * Lat praemonere (uyarmak.a.] ikincil < Ar faraca feribot [192+] tren vapuru ~ İng ferryboat feribot & İng ferry taşıma (< Ger *farjan götürmek. broth (haşlama). meleklerin önde geleni ~ OFa frahişt a. " fer+ ~ Ar farsa% 4 mile eşit bir mesafe ölçüsü ~ OFa . tümen komutanı [Men xvii] bölük. pişmek * Aynı Hint Avrupa kökünden karş. İng brew (mayalanmış içki).a. a.ön.a.

fersude farsüdan, farsâ- geçmek = OFa frasawand geçici" fer+

~ Fa farsuda geçmiş, eskimiş < Fa

fert [Yus xiv] ferd ~ Ar fard [#frd] tek, yalnız # 1 < Ar farada [msd. furüd] yalnız idi, tekil idi, yalındı, topluluktan ayrı durdu EŞKÖKENLİLER: Ar #frd : efrat, fert, infirat, müfredat, münferit fertilite [ xx/c] ~ Fr fertilité doğurganlık < Lat fertilis doğurgan (= Lat ferre getirmek, ürün vermek, doğurmak ) ~ HAvr *bhrs-ti- doğurgan ~ HAvr *bher-1 getirmek, ürün vermek, doğurmak " +ber feryat [Aş, Yus xiv] yardım (= Ave frâ-dhâta- a. a.)" fer+ fes külahı < öz Fes Fas ~ Fa faryâd çağrı, çığlık ~ OFa frayâd

[Men xvii] Fas ülkesi ve bu ülkeye özgü kırmızı keçeden gece

* Mağrip'e özgü bir başlık iken 1829 kıyafet kanunuyla Osmanlı devletinde resmi başlık olarak benimsenmiştir. fesat [Kut xi] fesad olma < Ar fasada bozuldu, ziyan oldu ~ Ar fasâd [#fsd msd.] bozulma, ziyan

fesih/fesh~ Ar fas% [#fs% msd.] 1. kol veya bacağını çıkarma, sakatlama 2. hukuken geçersiz kılma, bir borcu veya yükümlülüğü ortadan kaldırma < Ar fasa%a sakatladı, hukuken geçersiz kıldı (= İbr/Aram #ps% sakat, topal = Akad pissü a.a.) fesleğen [MŞ xiv] fesliğen ~ Yun basilikón [n.] "kral otu", güzel kokulu bir bitki, ocimum basilicum < Yun basilikós krala ait, kralî < EYun basileús kral" bazilika feşmekân -?

festival [Hürr 1948] ~ Fr festival bayram, belirli tarihte yapılan toplu eğlence ~ OLat (dies) festivalis bayram günü < Lat festus yortu, bayram < ALat fesia belli bir tanrıya adanmış olan gün, yortu ~ HAvr *dhes- tanrı fesuphanallah adına " fe+, süphan, allah fetih/feth[Aş, Yus xiv] bir ülkeyi İslam egemenliğine açma < Ar fataHa açtı ~ Ar fa subhânallah yüce Allah ~ Ar fatH [#ftH msd.] 1. açma, 2.

fetiş [ xx/a] ~ Fr fétiche doğaüstü güçler atfedilen nesne ^ 1760 C. de Brosses Le Culte des Dieux Fétiches'de ~ Port feitiço 1. el yapımı, mamul, 2. Afrika'nın Gine sahiline özgü tılsım heykelciği ~ Lat facticius el yapımı, mamul < Lat facere, fact- yapmak " faktör

fetret ~ Ar fatrat [#ftr msd.] gevşeme, çözülme, eylem haline ara verme < Ar fatara gevşedi, çözüldü, eridi, (su) ılındı * Ar #ftr kökü İbr/Aram #pşr (1. çözülme, erime, gevşeme, 2. rüya veya bilmece çözme) kökü ile eşdeğerdir. Ar fassara > tafsTr biçimleri Süryaniceden alınmıştır. fettan [ xiv] ~ Ar fattân [#ftn im.] fitne eden" fitne ~ YLat fetus cenin ~ Lat fetus yavrulama, yavru ~ ~ Ar fatwâ' [#ftw/fty msd.] hukuki görüş

fetüs [ xx/c] HAvr *dhe(i)- emmek, emzirmek " feminen fetva [Aş xiv]

* Arapça sözcüğün kökeni belirsizdir. İfta [IV msd.] fiili isimden türemiştir. Fata < #fty/ftw (genç olma) köküyle anlam ilişkisi kurulamaz. feveran patlama, fışkırma < Ar fara kaynadı fevk olma < Ar fâqa aştı, üstün geldi fevkalade fevk, adet2 [Aş xiv] ~ Ar fawarân [#fwr msd.] kaynama, ~ Ar fawq [#fwq msd.] üstünlük, üstün ~ Ar fawqa-l-âdat olağan üstü, sıra dışı"

fevri ~ Ar fawrî [#fwr nsb.] kaynayarak, ani, patlama şeklinde < Ar fawr [msd.] kaynama, patlama " feveran fevt [ xiv] ölüm (mecazen) ölüm < Ar fata geçip gitti, kayboldu, kaçtı feyiz/feyz~ Ar fawt [#fwt msd.] geçip gitme, kaçma, ~ Ar fayD [#fyD msd.] taşma,

[Aş xiv]

artma, bolluk, bereket < Ar fâDa (nehir) taştı, bolluk ve bereket geldi feylezof feza boş idi fezleke "şunun için" " fe+ fi fi tarihi * İsim tamlaması olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. fiber fibra a. a. [ML xx/c] ~ İng fiber lif, iplik, elyaf~ Fr fibre ~ Lat ~ Ar fî -de, içinde (edat) < Ar fî ta'rî^i-l filan tarihinde " fi » " filozof ~ Ar faDâ' [#fDw msd.] boşluk, uzay < Ar faDâ

~ Ar faSlakat gerekçe yazısı < Ar fa Sâlika

fiberglas [ML xx/c] cam elyafı ~ marka Fiberglas cam elyafının tescilli adı ı^ 1937 ABD & İng fiber lif, elyaf + İng glass cam " fiber, glase fıçı butta/buttis a. a. * Nihai kökeni belirsizdir. fidan [Amr xv] fidon/fiton bitki ~ Yun fytón bitki ~ EYun fytón a. a. < EYun fyö doğmak, bitmek, büyümek, maddi varlığa kavuşmak ~ HAvr *bheu3-olmak, oluşmak, yetişmek " fiziy(o)+ fide fytón bitki " fidan [LO xix] körpe fidan ~ Yun fytiá [çoğ.] < Yun/EYun [Kan xv] fuçî/fuçı ~ Yun boutsí a. a. = OLat

fidye [ xiv] ~ Ar fidyat [#fdy msd.] bir yükümlülükten kurtulmak için ödenen bedel, kurtulmalık " feda fiesta " festival [xx/c] ~İspfiesta İspanya tarzı bayram~Lat festus a.a.

fiğ [Kan xvi] ~ Yun bikí(on) baklagillerden hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki, vicia sativa = EYun afâke a.a. * Karş. Lat vicia, Süry bıqa, Erm vikn, İng vetch, Rus vika (a.a.). Nihai kökeni belirsizdir. figân feryat [Yus xiv] ~ Fa figân/afgân acıyla bağırma, ağlama,

figür [DTC 1943] ~ Fr figure şekil, özellikle insan gövdesinin şekli ~ Lat figura a.a. < Lat fi(n)gere, fi ct- biçimlendirmek, elle şekil vermek ~ HAvr *dhi(n)gh- < HAvr *dheigh- hamur yoğurmak figüran [Bah1924] ~Frfigurant tiyatroda sözsüz rol oynayan aktör < Fr figurer şekil vermek, gözükmek, boy göstermek " figür figüre vermek " figür fihrist listesi [ xx/b] [ xi] ~ Fr figuré işlenip şekil verilmiş < Fr figurer şekil ~ Fa fihrist katalog, liste, kitabın içindekiler ~ Ar ficl [#fcl msd.] edim, eylem, ~ Ar fiqh [#fqh msd.] 1. anlayış,

fiil [Aş, Yus xiv] fi'l iş < Ar facala yaptı, etti, işledi = İbr/Aram #pcl a.a. fıkıh/fıkhkavrayış, ilim, 2. islami hukuk ilmi [ xiv] fıkh

fikir/fikr-

[Aş, Yus xiv] fikr

~ Ar fikr [#fkr msd.]

düşünce < Ar fakara [msd. fakr] düşündü, akıl yürüttü fıkır onom [LO xix] fıkır fıkır, fıkırdamak kaynama sesi <

fıkra yazıda madde, paragraf < Ar faqara [msd. faqr] deldi E Ş K Ö K E N Lİ L E R : Ar #fqr2 : fıkra, zülfikar

~ Ar fiqrat [#fqr msd.] 1. omur, vertebra, 2. bir

fiks [ xx/b] ~ Fr fixe sabit ~ Lat fixus < Lat figere, fixyapıştırmak, tutturmak, sabitlemek ~ HAvr *dhîgw- iliştirmek, tutturmak [Bah 1924] muayyen bir müsabaka grubunun programı - İng fixture 1. sabitlenmiş şey, 2. (sporda) duvara asılan karşılaşmalar listesi < İng to fix saptamak, sabitlemek ~ Fr fixe sabit" fiks fiktif [ xx/c] fingere, fict- biçimlendirmek " figür fil pîlu- fildişi [CodC xiii] ~ Fr fictif hayal mahsulü / İng fictive a. a. < Lat ~ Ar fil a. a. ~ OF a/Aram pil a. a. ~ Sans fikstür

* Ayrıca Akad pilu. Güney Hindistan dillerinde "fildişi" anlamına gelen bir sözcükten Sanskritçeye ve Yakındoğu dillerine alınmıştır. Batı dillerinde kullanılan EYun eléfas (fil, fildişi) sözcüğü Mısır kökenlidir. fil(o)+ bileşiklerde) ~ EYun fílo s seven < EYun fileö sevmek ~ Fr/İng phil(o)- seven (sadece

filament [ML xx/c] filaman ~ İng filament ince çekilmiş tel, elyaf~ OLat filamentum a.a. < Lat filum iplik ~ HAvr *gwhîslo- < HAvr *gwhl-a.a. filan sözcük " falan [Aş xiv] fülân [ xx/b] ~ Ar fulân 've saire' anlamında kullanılan ~ Fr philharmonie müzikseverlik (derneği)

filarmoni - İng philharmony a.a. " fil(o)+, armoni

* İlk kez 1813'te Londra'da kurulan bir cemiyetin adından. filateli [ xx/b] ~ Fr philatélie pul koleksiyonculuğu # 1864 Georges Herpin, Fr. pul koleksiyoncusu & EYun fileö sevmek + EYun átelos vergisiz, harçtan muaf olan (< EYun télos harç, vergi ~ HAvr *tels- kaldırmak, tartmak)" fil(o)+, tolere Posta pulu, posta harcının önceden ödenmiş olduğunu gösterdiği için.

fıldır

onom

[KT xix] fıldır fıldır hızlı ve telaşla dönme sesi

< " fır

* Muhtemelen * fırdıl biçiminden metatez yoluyla. file [LO xix] torba < Fr fil iplik, lif~ Lat filum a.a. " filament fileto ~ Fr filée her çeşit ağ, ağ şeklinde örme ~ İt filetto [küç.] örgü, dokuma

[ARasim 1897-99]

şerit, bir et kesimi < İt filo tel, iplik, lif" filament filhakika filibit fleps, fleb- damar [ xx/b] flebit ~ Ar A-1-Haqîqat hakikatte " fi, hakikat ~ Fr phlébite damar enfeksiyonu < EYun

filigran [İM601 184+] şeffaf kâğıt markası ~Frfiligrane 1. kuyumculukta telkâri işi, 2. şeffaf kâğıt markası ~ İt filigrano telkâri & İt filo tel + İt grano tane, nokta büyüklüğünde nesne " filament, granit filika [EvÇ xvii] feluka ~ İt feluca bir tür küçük tekne ~ Ar fulk/falükat a. a. ~? EYun efólkion römork, halatla çekilen sandal < EYun efelkö sürüklemek, peşisıra götürmek & EYun epi- ön + EYun (h)elkö çekmek " epi+ filinkot coat ince kaplama tabakası" film [ xx/c] bir izolasyon maddesi ~ İng film

filinta [Bia xix] ince uzun tüfek 2. çakmaklı tüfek < Ger *Aî- kıymık, taş kırığı * Aynı kökten İng flint/flintstone (çakmaktaşı).

~ Alm flinte 1. çakmak taşı,

Filistin [ xix] ~ Ar Falistîn 1918'de İngiliz yönetimi altında kurulan bir ülkenin adı ~ İng Palestine a.a. ~ OLat Palestina Bugünkü İsrail'in kıyı kesimine verilen ad < İbr psliştîm Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan bir kavim

filiz [Men xvii] filis bitki piçi, bitkinin kökünden veya gövdesinden çıkan taze dal ~ Yun fylisa [küç.] yaprakçık, küçük taze dal < Yun fylo yaprak, taze dal ~ EYun fyllon a.a. < EYun Aeö bitmek, yeşermek ~ HAvr *bhl-e- < HAvr *bhel-3 bitmek, (bitki) açmak, çiçek açmak, tomurcuklanmak * Aynı kökten Lat folium (yaprak). film [Bah 1924] (~ Fr filme 1. fotoğrafçılıkta ve sinemada kullanılan ışığa duyarlı tabaka, 2. sinema gösterisi) ~ İng film 1. ince zar, 2. fotoğraf veya sinema filmi ~ Ger *fellam deri ~ HAvr *pelno- deri < HAvr *pel-4 deri yüzmek

filo katar" filament

[ 182+] gemi katarı

~ İt filo 1. iplik, tel, 2. dizi, sıra,

* Karş. İng file (dizi, sıra). Türkçe anlamı filotila < İt flottiglia (donanma grubu) sözcüğünden etkilenmiş olabilir. filoksera [ xix] ~ YLat phylloxera bir bitki hastalığı ^ 1868 Planchon, Fr. biyolog. & EYun fyllon yaprak + EYun kseros kuru " filiz, serander filoloji [Bah 189+] ~ Fr philologie dil ve edebiyat incelemeleri disiplini ~ Lat philologia dil ve edebiyat sevgisi ~ EYun filología lafseverlik, münazara ve konuşma sevgisi & EYun fileö sevmek + EYun lógos konuşma, söz " fil(o)+,

* Darülfünun-ı Şahane Filoloji Şubesi 1900 yılında açılmıştır. Sözcüğün modern anlamı 1810’larda Alman düşünür Wilhelm von Schlegel tarafından yaygınlaştırılmıştır. filotila ~ İt flottiglia donanma grubu

filozof/feylesof [Kut xi] feylesuf ~ Ar faylasüf/filasüf felsefe ile uğraşan ~ EYun filósofos bilgelik seven, a.a. #Pythagoras, Yun. filozof (MÖ 5. yy) & EYun fileö sevmek + EYun sofós bilge, bilgin, usta " fil(o)+, sofist * Sofós sıfatını tevazudan uzak bulduğu için Pythagoras'ın tercih ettiği deyim olduğu rivayet edilir. Ar filasüf terimi Ebu Yusuf el-Kindî (796-873) tarafından yaygınlaştırılmıştır. filtre [ xx/a] süzgü ~ Fr filtre süzgü olarak kullanılan keçe, her çeşit süzgü ~ OLat filtrum keçe ~ Ger *filtir keçe < Ger *feltjan dövmek ~ HAvr *pelde-< HAvr *pel-6 dövmek * Aynı kökten Lat pellere (itmek, kakmak), pellare (uyarmak, çağırmak). final uç [ xx/b] ~ Fr final son, nihai ~ Lat finalis < Lat finis son,

finans [ xx/b] ~ Fr finance maliye < EFr finer ceza kesmek, (ceza veya vergi) ödemek < OLat finis2 ödeme ~? Lat finis1 son, uç * Lat finis sözcüğünün iki anlamı arasındaki ilişki açık değildir. fincan ~ Ar fincan kâse, tas ~ Fa pingân a.a.

fındık [MŞ xiv] fınduk ~ Ar bunduq/funduq a.a. ~ O Yun pontikón (kárion) "Karadeniz cevizi", fındık < öz Póntos Euksenios "Konuksever Deniz", Karadeniz < EYun póntos deniz Karş. Lat mus ponticus (fındık sıçanı = Karadeniz sıçanı).

finiş [ xx/b] sporda yarış sonu ~ İng finish 1. bitirme, bitim, son, 2. cila < Fr finisser bitirmek, sona erdirmek < Lat finire a.a. < Lat finis son, uç " final fink, fingir onom oynaşma sesi, kaynama sesi " fıkır

fino [LO xix] fino köpeği bir tür küçük kucak köpeği ~ İt fino kaba olmayan, ince, kıymetli, bir köpek türü ~ OLat *finus bitirilmiş, cilalı, ayrıntısıyla işlenmiş, kaba olmayan < Lat finis son, uç " final fır, fırıl " pır onom [ xiv] fır fırlama ve uçma sesi; [LO xix] fırıl fırıl telaş sesi, deli ifadesi

* Daha eski biçim pır olmalıdır. firak fark firar kaçtı [Kut, Aş xi] [MMem xvi] ~ Ar firâq [#frq msd.] ayrılık, ayrı kalma" ~ Ar firar [#frr msd.] kaçış < Ar farra

firavun [ xiv] ~ Ar firâ'ün eski Mısır hükümdarı ~ İbr/Aram para'öh a.a. ~ Mıs par'ö "büyük hane", hanedan fırça [Men xvii] furça sert ve dikenli çalılık, fırça < Lat bruscus bir tür çalı ~ Kelt * Aynı kökten Fr brosse, İng brush, Alm bürste (fırça). firdevs [Aş xiv] ~ Ar firdaws cennet bahçesi < Ar farâdîs [çoğ.] cennet bahçeleri ~ EYun parádeisos 1. Pers krallarının bahçeleri, 2. (İncilde) cennet bahçesi ~ EFa *paridez avlu, etrafı çevrili bahçe (= Ave pairidaeza a.a. & Ave pairi-çepeçevre + Ave daeza- duvar) * Ar firdaws, çoğul kabul edilen faradıs biçiminden geri-türetilmiş yapay bir tekil addır. Fr paradis, İng paradise (cennet bahçesi) biçimleri Yunancadan alınmıştır. Erm bardéz, İbr pardes (bahçe) Orta veya Eski Farsçadan alınmıştır. fire [ xix] ticarette öngörülmeyen masraf ve değer kaybı - Fr frais 1. ticarette hasar payı, 2. masraf, gider ~ Lat fractum kırık < Lat frangere, frac- kırmak " fragman ~ Yun boúrtsa a.a. ~ OLat bruscia

firik [EvÇ xvii] ~ Ar farîk [#frk sf.] kurutulmuş yeşil buğday tanesi < Ar faraka ufaladı = Aram #prk ufalama, ovalama, tahılı ovarak kepeğini ayırma fırıldak entrika (argo) <onom [LO xix] bir çocuk oyuncağı, rüzgâr gülü; [LG 188+] menfaat, kâr, < Tü fırıl [onom.] dönme sesi " fır

fırın [Kıp, MŞ xiv] fürun ~ Ar furn ekmek veya yemek pişirilen firm (- O Yun foúrnos a. a. ) ~ Lat furnus a. a. ~ HAvr *gwhorno- < HAvr *gwher-(ateş veya közle) ısıtmak " term(o)+ * Fr four, fournaise, İng furnace (fırın) biçimleri Latinceden alınmıştır. fırka division karşılığı) firkat fark [Men xvii] hizip; [KT xix] yedi alaydan oluşan askeri birlik (Fr ~ Ar firqat [#frq msd.] hizip, bölük, insan grubu, fraksiyon, parti " fark [Yus xiv] fürkat ~ Ar furqat [#frq msd.] ayrılık "

fırkateyn [KT xix] ~ İng frigatine bir tür küçük ve hızlı savaş gemisi ~ İt fregatina [küç.] < İt fregata bir tür üç direkli ve hızlı savaş gemisi, firkete firkete [LO xix] çatal şeklinde saç iğnesi [küç] sofrada kullanılan çatal < İt forca tarlada kullanılan çatal, bel ~ Lat furca * Karş. İng fork, Fr fourchette (çatal). fırla[mak <onom [DK xiv] ; [Men ] fırlanmak/fırlatmak < Tü pır/fır [onom.] uçma veya fırlama sesi" fır firma [Bah 1924] bir ticarethanenin isim ve unvanı ~ İt firma imza, ticari unvan, bir unvan altında iş yapan işletme < Lat firmare pekiştirmek, takviye etmek, imza atmak " fermuar fırsat [Yus, DK xiv] fursat ~ Ar furSat [#frS msd.] kısa rahatlama anı, tatil ~ Aram pîrSâ delik, gedik (özellikle duvarda) < İbr #prS delme, gedik açma fırtına [LF xvi] fortuna/furtuna fırtına ~ İt fortuna 1. talih, kader, kısmet, baht, 2. denizde şiddetli hava, kasırga ~ Lat fortuna talih, kader ~ HAvr *bhr-tu- < HAvr *bher-1 taşımak, getirmek " +ber firuze [ xiv] feyruzec ~ Ar fîrüza/fayrüzac gök rengi bir süs taşı, türkuaz ~ Fa pîröza a.a. ~ OFa peröçag a.a. (= Ave *paiti-raoçah- gün gibi)" ruz fiş [Cumh 1932] ~ Fr fiche 1. etiket, not yazılan kâğıt veya karton parçası, 2. elektrik fişi < Fr ficher saplamak, sabitlemek ~ Lat figere, fix- tutturmak, sabitlemek " fiks fıs, fısıl, fısır onom [DK xiv] fısıl fısıl alçak sesle nefes alma veya konuşma sesi; [LO ] fısır fısır alçak konuşma sesi, çubuk sesi < EŞKÖKENLİLER: Tü fıs : fıs, fiskos 1, fosur ~ İt forchetta

fış, fışır <

onom

[ xiv] köpüren su sesi; [LO xix] fışıl/fışır su feveranı sesi, i p e k k u m a ş s e s i

fişek [ xvi] fişek/fişenk fışândan/afşândan saçmak, serpmek (= Ave (aivi)fşâna- a.a.) * -ek/-enk takısı açıklanmaya muhtaçtır.

Fa fişân saçma, saçan < Fa

fısk [Kut, Aş xi] fısk u fücur deyiminde msd.] doğru yoldan sapma, ahlaksızlık < Ar fasaqa doğru yoldan saptı fiske darbe fıskiye ~ ? <onom [LO xix]

~ Ar fisq [#fsq

[Men xvii] orta parmağı baş parmakla birleştirerek vurulan

< f ı s / f ı ş s u p ü s k ü r m e s e s i " fış

* Modern Arapça fisqiyyat (a.a.) Türkçeden alıntı olmalıdır. fiskos 1 fiskos2 <onom [ARasim 1897-99] fısıldaşma yuvarlak masa ~ ?

fistan [TS*, Kan xv] fustan/fistan/fiston ~ Ar fustân geniş dökümlü kadın etekliği ~ Aram *peşstâ a.a. = İbr peşet keten kumaş = Akad piştu keten * Yun foustáni, İt fustagno biçimleri Arapçadan alınmıştır. Mısır'daki Fustat kent adıyla birleştirilmesi halk etimolojisidir. fıstık fıstığı ~ OFa *pistag a.a. [CodC xiii] pistak; [Gül xv] fıstuk ~ Ar fustuq şam

* OYun pistákion, Erm bisdag (a.a.) biçimleri (Orta) Farsçadan alınmıştır. Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. Fr pistache, İng pistachio. fistül boru, tüp fit1 bedenen zinde [Bah 1924] ~ Fr fistule tıpta akıntılı kanal ~ Lat fistula

[LO xix] ('fit olmak' deyiminde) razı olma, anlaşma; [ xx/c] ~ İng fit 1. uyum, uyma, 2. bedenen zinde

fit2 [ xx/a] ~ İng feet [çoğ.] bir uzunluk birimi, kadem < İng foot 1. ayak, 2. 31 cm eşdeğeri bir uzunluk birimi ~ Ger *fot- ayak ~ HAvr *pöd- < HAvr *ped-1 a.a. " pa fıtık < Ar fataqa dikiş söküldü, yarıldı [TS* xiv] fıtq ~ Ar fitq [#ftq msd.] yırtık, sökük, yarılma

fitil [Aş xiv] fetil ~ Ar fatîl [#ftl sf.] burma suretiyle yapılan ip < Ar fatala [msd. fatl] burma, ip örme (= İbr pâtîl örme ip = Akad patâlu kıvırma, ip örme )

* Sami dillerinde ortak olan sözcüğün nihai kökü muhtemelen Mıs ptr (ip) biçimine dayanır. fiting fit uymak, uydurmak " fit1 fitne [ xx/c] [Kut xi] ~ İng fittings boru tesisatı ara birimleri < İng to ~ Ar fitan [#ftn] baştan çıkarma, entrika,

kargaşa < Ar fatana [msd. fatn/futün] baştan çıkardı, aklını başından aldı fitnes fitoloji EYun fytón bitki " fidan, +loJi [ xx/c] ~ İng fitness bedensel zindelik" fit1 [ML xx/c] ~ Fr phytologie bitki bilimi <

fıtrat [ xiv] ~ Ar fiTrat [#fTr msd.] yaratılış, doğa < Ar faTara [msd. faTr/fuTür] 1. açtı, yarıp çıkardı, 2. oruç açtı, 3. doğurdu, yarattı = İbr/Aram #pTr açma, çözme, serbest kılma fitre Ramazan bayramında verilen sadaka " fıtrat fıttır[mak <onom < Ar fiTr [#fTr msd.] 1. oruç açma, iftar, 2.

[ xx/c] fırttır- delirmek

< Tü fırt [onom.]

fiyaka [ARasim 1897-99] bir tür lüks at arabası; [ xx/a] caka, çalım ~ Fr fiacre bir tür at arabası < öz Hôtel de St Fiacre 17. yy'da Paris'te fiacre türü kira arabalarının durduğu terminalin adı < öz Fiacre/Fiachra 7. yy'da yaşamış bir İrlandalı aziz fiyasko [ 188+] ~ İt fare fiasco "şişe yapmak", bir tiyatro oyununun "gümlemesi" < İt fiasco şişe ~ EAlm flaska a.a. " palaska * İtalyanca deyimin kaynağı belirsizdir. fiyat ödeme " vefa fiyonk/fiyonga takılan süslü düğüm püskül ~ Ar fi'at [#wfy msd.] karşılık olarak ödenen,

[ARasim 1897-99] fiyonga giysi ve ayakkabıya ~ İt fiocco püskül, ponpon, büyük ve gösterişli düğüm ~ Lat floccus yün kırpıntısı,

fiyord [ xx/b] ~ Fr fjord Norveç kıyılarına özgü derin körfez ~ Norv fjord liman, körfez ~ Ger *furduz ~ HAvr *prtu- liman < HAvr *per-2 geçmek, geçirmek " portal * Karş. İng ford (geçit, körfez), Lat portus (liman). fizibl [ xx/c] Fr faire yapmak ~ Lat facere, fact- a.a. " faktör ~ İng feasible yapılabilir ~ Fr faisible [esk.] a.a. <

fizik [Müh374 180+]fizikatabiiyyat ~Frphysique1. doğa bilimlerine verilen genel ad [esk.], 2. maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalı [xvii] Lat physica doğa bilimi ~ EYun fysike te%rte a.a. < EYun fysis doğa " fiziy(o)+ * Modern anlamı Aristoteles'in maddi varoluşun özelliklerini incelediği Ta Fysiká adlı eserinden türemiştir. fiziy(o)+/fizyo+ ~ Fr/İng physi(o)- bedensel, fiziksel (sadece bileşik isimlerde) < EYun fysis doğa < EYun fyö büyümek, kabarmak, yer kaplamak, (canlı varlıklar) yetişmek, neşvü nema bulmak ~ HAvr *bheu3- kabarmak, şişmek, büyümek fizyoloji [LO xix] ; [ARasim 1897-99] fizyolojik physiologie bedenin yapı ve işlevlerine ilişkin uzmanlık " fiziy(o)+, +loji ~ Fr

fizyonomi [Bah1924] ~Frphysionomie bedensel özelliklerden karakter tahlili yapma ~ EYun fysiognomía & EYun fysis maddi varlık, beden + EYun gignöskö, gnöbilmek " not fizyoterapi fiziy(o)+, terapi [ xx/b] ~ Fr physiothérapie fizik tedavi"

flama [LF xviii] ~ Ven fláma [İt fiamma] 1. alev, meşale, 2. dar uzun şerit şeklinde gemi bayrağı (= OLat flammula gemi bayrağı) ~ Lat flamma alev ~ ALat flagma ~ HAvr *bhlg-ma- < HAvr *bhel-1 yanmak, parlamak * Aynı kökten EYun fl ego, flog- (yanmak). flambe [ xx/c] ~ Fr flambé alevli < Fr flamber alevlenmek, tutuşmak ~ Lat flammare < Lat flamma alev " flama flamenko [ xx/b] ~ İsp flamenco 1. çingene, 2. Güney İspanya'da 1760’lardan itibaren duyulan bir tür çingene müziği =? öz Flamenco Felemenkli flamingo [ xx/c] flamengo ateş kuşu, flamingo < Port flama alev " flama flanel fanila flaş kuvvetli ışık, 2. fotoğraf ışığı [ xx/b] ~ İng flamingo bir tür su kuşu ~ Port

~ İng flannel bir tür yünlü veya pamuklu kumaş " ~ İng flash [onom.] 1. ani parlama,

[Hay 1959 195+]

* Senkronize flaşlı fotoğraf makineleri dünyada 1949'dan itibaren yaygınlık kazanmıştır. fleksibl flectere, flex- bükmek [ xx/c] ~ Fr/İng flexible esnek, bükülebilir < Lat

flit [Cumh 1929] sinek öldürücü sprey ~ marka Flit sinek öldürücü sprey markası ^ 1928 Standard Oil Company. < İng to flit kovmak, kışkışlamak

flor/flüor [ xx/b] ~ YLat fluor kimyada bir element # 1556 Georgius Agricola, Alm. kimyacı. ~ Lat fluor akım, akış < Lat fluere, flux- akmak ~ HAvr *bhleu- taşmak, akmak * Karş. İng fluid (sıvı), fluent (akıcı) < Lat fluere. flora [ xx/a] ~ YLat flora bitkiler alemi < öz Flora Roma mitolojisinde çiçekler tanrıçası < Lat ftös, flor- çiçek ~ HAvr *bhl-o- < HAvr *bhel-3 şişmek, kabarmak, çiçek açmak floresan [ xx/b] ~ Fr/İng fluorescent gaz ışıması ilkesine göre çalışan elektrik ampulü # 1934 General Electric Co. < İng fluorescence fluor gazı gibi elektrik akımı verildiğinde ışıma özelliği # 1852 George Gabriel Stokes, İng. fizikçi < YLat fluor bir element" flor flört [Bah 1924] ~ İng flirt işve, oynaş ~ Fr fleureter a.a. < Fr fleurette [küç.] 1. küçük çiçek, buket, 2. kompliman, hoş söz < Fr fleur çiçek ~ Lat flös, flor- a. a. " flora * İng flower (çiçek), flourish (çiçeklenmek) biçimleri Fransızcadan alınmıştır. florya/flurya [Redh 1890] ~ Yun flöria [çoğ.] < Yun flöri/%löri bir tür ötücü kuş, oriolus ~ O Yun flóros a. a. (= OLat oriolus a. a.) * Karş. Fr loriot (a.a.) < oriolus. floş1 floş2 renkte beş kart [xx/a] [ xx/a] ~Frfloche bir tür ipekli kumaş ~ İng flush 1. ağzına kadar dolu, 2. pokerde aynı

flotör [ xx/c] ~ Fr flotteur suda yüzen şey, şamandıra < Fr flotter/float yüzmek, su üstünde durmak ~ Lat fluctuare < Lat fluere, flux- akmak " flor flu [ xx/b] görüntü ~ Lat flavus sarı, sararmış flüt - Prov flaut a.a. ~ Fr flou soluk, berraklığını yitirmiş, net olmayan ~ İt flauta bir tür nefesli çalgı / Fr flute a.a.

[ xix] flavta

* 20. yy başlarında Fransızca telaffuza uygun olarak düzeltilmiştir. fob hariç net fiyat ~ İt francobordo [Bah 1924] ~ İng f.o.b. < İng free on board nakliye

fobi [ xx/b] ~ Fr phobie patolojik korku < EYun fóbos korku < EYun fobeö korkmak, korkutmak ~ HAvr *bhegw- kaçmak

fodul

[Aş xiv] kendini beğenmiş, fazla konuşan

~? Ar fuDul

[#fDl msd.] fazlalık, kendini beğenmişlik " fazla fok fokstrot [ xx/a] ~ Yun/EYun foke bir deniz memelisi [Bah 191+] ~ İng foxtrot "tilki adımı",

1914'ten sonra popüler olan bir dans & İng fox tilki + İng trot adım (< İng to tread adım atmak, yürümek ~ Ger *tredan a. a. ) " trotuar fokur "fıkır onom [LO xix] fokur fokur şiddetli kaynama sesi; [LO ] fokurdamak ; [LO] fokurtu <

fokus [ xx/c] ~ YLat focus odak # 1604 Johannes Kepler, Alm. astronom ve matematikçi ~ Lat focus ocak, ateş fol [BK 1799] folluk kuş ve tavukların kuluçkaya yattığı yer - Yun foli kuluçka eylemi veya kuluçka yeri < EYun foleös in, hayvan yuvası, kümes ~ İng folk halk ~

folk [ xx/c] köylü (geleneği veya sanatı) Ger *folkam halk, güruh, ordu, kalabalık ~ HAvr *pels-l dolu, çok " poli+

folklor [Bah 1924] köylü töre ve gelenekleri ~ İng folklore halk töre ve gelenekleri ^ 1846 William John Thomas, İng. yazar & İng folk halk + İng lore öğreti, geleneksel bilgiler (~ Eİng lâr a.a. = Alm lehre öğreti)" folk * Sözcüğün Türkçe ve İngilizce anlamları arasındaki fark ilgi çekicidir. folyo [ xx/c] büyük boy kâğıt yaprağı ~ İng folio a.a., bir tabaka kâğıdın ikiye bölünmesiyle elde edilen kitap boyutu ~ İt foglio a.a. ~ Lat folium yaprak ~ HAvr *bhol-yo- < HAvr *bhel-3 (bitki) bitmek, filizlenmek " filiz fön [xx/c] ~ Alm föhn1. Alplerde sıcak güney rüzgârı, 2. saç kurutma makinesi ~ Lat favonis sıcak güney rüzgârı < Lat fovere ısıtmak fon(o)+ ~ Fr/İng phon(o)- ses (sadece bileşiklerde) - EYun fone ses ~ HAvr *bhö-nâ- < HAvr *bhâ-2 söylemek, konuşmak * Aynı kökten EYun femi, fa-, Lat fari (söylemek), EYun fone (ses), Lat fama (ün). fon1 [ResCGaz 1911] resimde arka plan ~ Fr fond zemin, dip, a.a. ~ Lat fundus 1. dip, yer, toprak, 2. çiftlik, gelir getiren mülk ~ HAvr *bhudh- dip * Aynı kökten İng bottom, Alm boden (yer, zemin). fon2 [LO xix] fondo ~ İt fondo akar, sermaye / Fr fonds [çoğ.] 1. çiftlik, gelir getiren mülk, 2. a.a. < Fr fond a.a. " fon1 fondan [Bah 1924] ~ Fr fondant "ağızda eriyen" şekerleme < Fr fondre 1. dökmek, 2. erimek, eritmek ~ Lat fundere, fus- 1. (bir sıvıyı)

dökmek, özellikle metal eritmek veya erimiş metal dökmek, 2. saçmak, yaymak, dağıtmak, girift hale getirmek ~ HAvr *ghu-nd- < HAvr *gheu- bir sıvıyı dökmek * Latince fiil kullanımda geniş anlam yelpazesi kazanmıştır. Karş. confundere/confusio (darmadağın etmek), diffundere/ diffusio (saçmak, yaymak), refundere/refusio (kaptaki sıvıyı geri dökmek, mec. reddetmek). • Aynı HAvr kökten EYun %eö (sıvı dökmek), %yrrıa (sıvı), %oane (dökme aygıtı), Ger *gausjan (a.a.) > İng gush (bolca dökmek). fondip [ xx/c] ~ ?

* Fr fond (dip) dözcüğünden türetilmiş gözükmesine karşılık -dip ekinin mahiyeti anlaşılamamıştır. fondöten fon1, tentürdiyot fondü eritmek " fondan fonem oluşturan seslerin her biri" fon(o)+ fonetik fönetikös a.a. " fon(o)+ [ xx/b] [ML xx/c] ~ Fr fond de teint boya zemini, astar " ~ Fr fondu eritilmiş (peynir) < Fr fondre ~Frphonème bir kelimeyi ~ Fr phonétique sese ilişkin ~ EYun

[DTC1943] [ xx/a]

fonksiyon [ xx/a] ~ Fr fonction 1. işlev, 2. matematikte fonksiyon ^ Bu anlamda 1692 Leibnitz, Alm. filozof~ Lat functio < Lat fungi, funct- (bir şeyle) meşgul olmak, icra etmek, yapmak ~ HAvr *bhu(n)g- < HAvr *bheug-2 isteyerek yapmak fonograf [ARasim 1897-99] ~ Fr phonographe ses kayıt cihazı, gramofon / İng phonograph a.a. ^ 1877 Thomas A. Edison, Amer. mucit" fon(o)+, +graf font [ xx/c] ~ İng font hurufat ~ Fr fonte 1. döküm, 2. metalden dökülen hurufat < Fr fondre dökmek " fondan fora [LF xvi] ~ Ven fora! [İt fuori!] dışarı!, yelken açma emri ~ Lat forâs [akk. çoğ.] kapı dışına doğru, kapı dışarı < Lat foris ev kapısı ~ HAvr *dhwer- kapı" der1 * Karş. İng foreign (yabancı) < Lat foras. forklift çatal + İng lift kaldıraç " firkete [ xx/c] ~ İng forklift çatal kaldıraç & İng fork ~ Fr

form [ xx/a] şekil, biçim; [ xx/b] sporda kondisyon forme biçim, şekil, görünüm ~ Lat forma a.a. (~? Etr *morfa ~? EYun morfe a.a. ) " morf(o)+

forma1

[186+]

~Fr format matbaacılıkta bir

tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi ~ İt formato a. a. ~ Lat formatus " form forma2 [ xx/b] üniforma < Tü üniforma" üniforma

formaldehid ^ 1872 Justus von Liebig, Alm. kimyacı" formik, aldehid

~ Alm formaldehyd kimyasal bir madde

formalite [Bah 1924] ~ Fr formalité 1. biçimsellik, 2. bir işin resmileşmesi için uyulması gereken biçim şartları < Fr formel biçimsel " form format [ xx/c] ~ İng format 1. matbaacılıkta bir tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi, forma, 2. bilgisayarda verilerin düzenleniş biçimi ~ İt formato matbaacılıkta forma " form formen [Bah 1924] ~ İng foreman fabrikada ustabaşı & İng fore ön (~ Ger *fura a.a. ~ HAvr *per1 a.a.) + İng man adam " per+1, manken formik [ xx/b] ~ Fr (acide) formique karıncalarda ve arı zehirinde bulunan bir organik bileşik ^1671 John Ray, İng. kimyacı < Lat formica karınca ~ HAvr *morwi- a.a. formika [ xx/b] ~ marka Formica bir tür kompozit malzeme ^ 1913 Daniel J. O'Conor ve Herbert A. Faber, İng. mucitler < İng for mica "mika yerine" " mika formol formalin " formik ~ Fr formol % 40 formaldehid eriyiği,

formül [Bah 1924] ~Fr formule bir törende kullanılan kalıplaşmış sözler, hazır düşünce veya işlem kalıbı ~ Lat formula [küç.] kalıpçık " form fors [Bah 1924] 1. güç, kuvvet, nüfuz, 2. komutan flaması - Fr force güç, kuvvet, nüfuz ~ OLat fortia a.a. < Lat fortis güçlü, kuvvetli ~? HAvr *bhrgh-to-

* "Komutan flaması" anlamı sözcüğün İngilizce donanma tabiri olarak kullanımından alınmıştır. forsa [LF xvi] ~ Ven (vogatór per) forza [İt forzato] kadırga kölesi, kürek mahkûmu < Ven forzar zorlamak < OLat fortia zor, kaba kuvvet" fors forseps [ xx/b] cerrahide maşa ~ Lat forceps, forcip- maşa b$ Lat formus ateş, köz + Lat capere almak, tutmak " fırın, kapasite forsmajör [ 187+] ~ Fr force majeure daha büyük güç, bir sözleşmenin yürürlüğünü engelleyen beklenmedik durum " fors, majör forum [Bah 1924] kamuya açık toplantı ~ Lat forum 1. evin dış avlusu [esk.], 2. pazar yeri, çarşı, kamuya açık alan < Lat foris dış kapı " fora

forvet [ xx/b] forvert futbolda ileri oyuncu ~ İng forward ileri & İng fore ön (~ HAvr *per1 ileri, ön ) + İng ward yön belirten takı" per+1, gerdan fos [Redh 1890] 1. evlendiğinde bakire çıkmayan kadın, 2. kadınlara özgü bir hakaret deyimi; [AL 192+] çürük, bozuk (argo) ~? * Fr fausse (yanlış) < Lat falsus (a.a.) ile anlam benzerliği ilgi çekicidir. foş, foşur onom [LO xix] foşur şiddetli su fışkırması sesi < " fış

foseptik/fosseptik [ xx/b] ~ Fr fosse séptique lağım çukuru & Fr fosse çukur, hendek (~ Lat fossa a.a.) + Fr séptique lağım " fosil, septik1 fosfat [Cumh 1928] ~ Fr phosphate bir fosfor bileşiği #1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı < Fr phosphore " fosfor fosfor [LO187+] ~Fr phosphore karanlıkta ışıma özelliğine sahip yanıcı bir element ~ YLat phosphorus a.a. # 1669 Brandt, Alm. simyacı ~ EYun fosfbros 1. ışık getiren, ışık veren, 2. sabah yıldızı & EYun fôs, fot- ışık + EYun ferö, for-taşımak, getirmek " fot(o)+1, +ber fosil [ xx/b] ~ Fr fossile 1. kazılarak çıkarılan şey [esk.], 2. jeolojik hayvan veya bitki kalıntısı ~ Lat fossilis kazılarak çıkarılan < Lat fodere, foss-kazmak ~ HAvr *bhodh- < HAvr *bhedh- kazmak fosur onom [ARasim 1897-99] fosur fosur nefes veya duman çıkarma sesi < "fıs

fot(o)+1 ~ Fr/İng phot(o)- ışık (sadece bileşiklerde) < EYun fôs, fot- ışık < EYun faö ışımak, parlamak ~ HAvr *bhâ-l a.a. " fantezi fot(o)+2 photographe/photograph " fotoğraf fotin » [ xix] botin/fotin yarım bot ~ Fr/İng photo fotoğraf < Fr/İng " potin

fotoğraf [NKemal1873] ~Frphotographe görüntü kaydetme cihazı ve işlemi ~ İng photograph a.a. # 1839 Sir John Herschel, İng. fizikçi & EYun fôs, fot- ışık + EYun grafe yazı, kayıt" fot(o)+1, +graf fotojenik fotoğraf veren [Hay 1959 195+] ~İngphotogeniciyi

fotokopi [ xx/b] ~ Fr photocopie kopya cihazı ve kopya işlemi ~ İng photocopy a.a. ~ marka Photocopy fotografik kopya cihazı markası # Commercial Camera Company, ABD " fot(o)+2, kopya

foton [ML xx/c] ~ YLat photon ışık enerjisi taşıyan kuantum birimi ^ 1926 Gilbert N. Lewis, Amer. fizikçi < EYun fôs, fot- ışık " fot(o)+1 fotosel [ML xx/c] ~ İng photocell ışıktan elektrik üreten hücre & EYun fôs, fot- ışık + Lat cella hücre " fot(o)+1, kiler fötr OLat filtrum " filtre [Hay 1959 195+] ~ Fr feutre keçe ~ EFr feltre ~

fovizm [ xx/a] ~ Fr fauvisme modern sanatta bir akım # 1905 Louis Vauxcelles, Fr. eleştirmen < Fr fauve vahşi hayvan ~ Frk *falw föy yaprak " folyo foya şeklinde altın kaplama " folyo [ xx/a] [LO xix] ~ Fr feuille yaprak, kâğıt yaprağı ~ Lat folium ~ Ven fòia [İt foglia] 1. yaprak, 2. yaprak

* Foyası dökülmek veya foyası çıkmak deyimi "altın yaldızı dökülmek, som altın olmadığı meydana çıkmak" anlamındadır. fragman [ xx/b] film parçası ~ Fr fragment kırık şey, parça ~ Lat fragmentum < Lat frangere, fract- kırmak ~ HAvr *bhr(n)g- < HAvr *bhreg-kırmak * Aynı kökten İng break < Ger *brekan (kırmak). frajil frangere, fract- kırmak " fragman [ xx/c] ~ Fr fragile kırılabilir ~ Lat fragilis < Lat

frak [ARasim 1897-99] ~ Fr frac kuyruklu tören giysisi ~ İng frock uzun etekli, kolsuz giysi ~ EFr froc ~ Ger *hrok etek fraksiyon [ xx/b] hizip ~ Fr fraction kesir, bir bütünün küçük parçası ~ Lat fractio kırıntı < Lat frangere, fract- kırmak " fragman frambuaz olgun (meyve) francala [ xx/a] ~ Fr framboise ahududu ~ Frk *brambasia

[EvÇ, Men xvii] frencille/françile bir tür beyaz ekmek - İt frangella Padova kentine özgü bir tür ekmek, Fransız ekmeği?

* İt frangia (kenar süsü, fırfır) veya franca (Fransız) sözcüğünden. frank [ xix] ~ Fr franc2 Fransız para birimi < Lat francorum rex "Fransızların kralı", eski Fransız paraları üzerindeki ibare < öz Francus Frank, Fransız frankofon franc Frank, Fransız " frank, fon(o)+ [ xx/b] ~ Fr francophone Fransızca konuşan < Fr

Fransız ~ Ven franzès [İt francese] Fransız ~ OLat franciscus a.a. < OLat Francia Paris yöresine ve bu bölgede kurulan krallığa 7. yy'dan itibaren verilen ad < Ger Frank bir Cermen kavminin adı" frank frapan - Frk *hrappan [ xx/b] ~ Fr frappant çarpıcı < Fr frapper çarpmak

frekans [ DT C1 94 3] ~F rf r é qu en ce 1. t ek ra rl an ma sıklığı, 2. elektromanyetik dalga sıklığı ~ Lat frequentia < Lat frequens, t- sık, sıkışık, kalabalık < HAvr *bhrekwtıkmak, sıkmak " fars fren mekanizması ~ Lat frenum gem [Bah 1924] ~ Fr frein 1. gem, 2. otomobilde durdurma

frengi [CodC xiii] Fransız, Batı Avrupalı; [ xvi] illet-i frengi 1490'lardan itibaren Batı Avrupa'dan dünyaya yayılan bulaşıcı bir hastalık, sifilis < Tü Frenk Fransız ~ İt Franco a.a. " frank frer [ xx/a] ~ Fr frère 1. erkek kardeş, 2. Katolik keşiş veya tarikat mensubu ~ Lat frater erkek kardeş ~ HAvr *bhrâter erkek kardeş " birader fresk [DTC 1943] fresko ~ Fr fresque taze sıvaya boya tatbikine dayalı resim tekniği ~ İt fresco 1. taze, canlı, 2. a.a. ~ Ger *frisk- taze, keskin, canlı * Karş. İng fresh (taze), fresco (fresk). freze [Müh385 181+] bir metal işleme tezgâhı ~Frfraiser freze makinası ile metal işlemek < Fr fraise 16. yy'da kullanılan fırfırlı dantel boyunluk * Freze makinasının çıkardığı metal kıymıkların şeklinden ötürü. frigorifik [Bah 1924] ~ Fr frigorifique soğutma cihazı, soğutucu & Lat frigus, frigor- buz gibi soğuk (~ HAvr *srîg- soğuk) + Lat facere, fact-yapmak, etmek " faktör frijit frigidus " frigorifik frikik İng kick tekme EŞKÖKENLİLER: İng free : fob, frikik, gasfri friksiyon [Bah 1924] vücudu el veya fırça ile ovma friction sürtünme ~ Lat frictio < Lat fricare ovmak fritöz [ xx/c] ~ Fr friteuse [f.] kızartma makinası < Fr friter kızartmak, ateşte pişirmek ~ Lat frigere, frict- a.a. ~ HAvr *bhrîg- a.a. < HAvr *bher-4 a.a. ~ Fr [ xx/c] ~ Fr frigide soğuk, cinsel açıdan isteksiz ~ Lat

[ xx/b] ; [ 199+] magazin argosunda uygunsuz fotoğraf verme - İng free kick serbest tekme, futbolda serbest vuruş & İng free serbest, özgür (~ Ger *fıîjaz ) +

* Aynı kökten Fa birışten, birıy-, İng fry (kızartmak). friz [ xx/b] ~ Fr frise mimaride dekoratif şerit ~ OLat frisium/frigium "Frigya işi", giyside kenar süslemesi < öz Phrygia Frigya, İçbatı Anadolu'da bir bölge fruktoz [ML xx/c] früktoz ~ Fr fructose meyve şekeri < Lat fructus meyve, verim, mahsul < Lat frui, fruct- hoşnut olmak, ürün elde etmek ~ HAvr *bhrüg- mahsul almak, hoşnut olmak fuar [ xx/b] ticari panayır festival, yortu, bayram ~ ALat fesia a.a. " festival * s > r dönüşümü (rhotacism) Latincede tipiktir. fuaye [ARasim 1897-99] ~ Fr foyer 1. ocak, aile ocağı, 2. tiyatroda sigara içme salonu ~ OLat focarium < Lat focus ocak, ateş " fokus fücceten faca'a aniden geldi, bastı, baskın yaptı fücur [Aş xiv] yırtıklık, fuhuş < Ar facara yırttı, yardı" fecir ~ Ar fucâ'atan [#fc' zrf.] aniden < Ar ~ Ar fucür [#fcr msd.] ahlâksızlık, ~ Fr foire panayır, fuar ~ Lat feria

fueloil [ xx/c] ~ İng fuel oil "yakıt yağı", kalorifer kazanlarında kullanılan bir yakıt (< İng fuel yakıt ~ EFr fouaille a.a. ~ OLat focalia "ocaklık", a.a. < Lat focus ocak, ateş ) + İng oil yağ (~ Lat oleum a.a.)" fokus, petrol füg kaçma, 2. a.a. ~ Lat fuga fuga1 [ xx/b] ~ Fr fugue müzikte bir form ~ İt fuga 1. kaçış,

[ xx/c] seramik karoların arasına doldurulan yapıştırıcı madde - Alm fuge eklem, derz < Alm fügen eklemek, uydurmak ~ Ger *fogjan ~ HAvr *pag-/pak- sıkıca bağlamak, katmak, sıkmak " pakt fuga2 müzikte bir form ~ İt fuga müzikte bir form " füg

fuhuş/fuhş [MMem xvi] ~ Ar fuHş [#fHş msd.] ahlaki sınırları aşma, taşkınlık, rezalet < Ar faHuşa aşırı ve utanç verici idi fukara " fakir ful 1 çok " poli+ ful2 fular [ xx/a] ~ Fa ful güzel kokulu bir çiçek ~ Fr foulard atkı, boyunbağı < Fr fouler bastırmak [ xx/c] [ xiv] ~ Ar fuqarat [#fqr çoğ.] fakirler < Ar faqlr

~ İng full dolu ~ Ger *full- ~ HAvr *pels-1 dolu,

öz Puglia Güney İtalya'da [LO xix] soğanlı bir çiçek * Otranto (Pulia) fatihi Gedik Ahmet Paşa tarafından İstanbul'a getirildiği rivayet edilir. furgon [Bah1924] taşımaya mahsus dar uzun araba veya vagon ~ OLat furico ~Frfourgon eşya ve hayvan ~ Yun furnistós ~ Ar funün [#fnn çoğ. dibe atmak. teleferik < Lat funi culus [küç. (bitki) bolca üretmek. halat. dağıtmak.duman < HAvr *dheu-1 tütmek funda1 [Men xvii] süpürge yapımında kullanılan bir tür çalı.1. 2.] ince ip.Ven fonda! dibe! (emir) < Ven fondar diplemek. [MMem xvi] funda etmek denizcilikte demir atmak . tepelik. dayanak " fon1 fungal mantar fungisid +sid füniküler [ xx/b] [ xx/c] [ML xx/c] ~ İng fungal mantara ilişkin < Lat fungus ~ İng fungicide mantar öldüren" fungal. dal budak sarmak " fondan funda2 fundus a. kablo fünun fünye ~? İt fogna lağım. tel < Lat funis ip. çirkef * Muhtemelen falya (toplarda ateşleme deliği < İt folla delik. füme [ xx/b] ~ Fr fumé 1.İng fundamentalism köktencilik < İng fundamental temele ilişkin < Lat fundamentum temel. < HAvr *dhü-mo. 2. dumanla terbiye edilmiş.] fenler < Ar fann " fen [KT xix] fonya topu ateşlemekte kullanılan yanıcı kapsül furnisto [ xx/a] fırında pişmiş et fırınlanmış < Yun furnízo fırınlamak " fırın . erica ~ Yun foúnta püskül. yarık) sözcüğü ile anlam ve ses bakımından karışmıştır. tütsülemek ~ Lat fumare a. duman rengi < Fr fumer duman tütmek. ~ Fr funiculaire telle işleyen şey.a. sorguç. dibi bulmak < İt/Ven fondo dip ~ Lat kablolu tren. (kabarık şey). " fon1 fundamentalizm/fondamantalizm [ xx/c] köktendincilik . esas. fus. a.fultaym tayming fulya bir bölge [ xx/c] ~ İng full time tam süre (çalışma)"ful1. çalı < Yun föüntönö sık ve girift şekilde büyümek. saçmak. dal budak sarmak ~ Lat fundere. dökmek.

fuseau] mekik ~ Lat fusus a. çılgınlık. kaynak yapma. uzaya fırlatılan roket < EFr fuzuli [ xiv] ~ Ar fuDülî [#fDl nsb. alt kollara ayrılma < Ar faraca dallandı. fus. çıldırmak fuşya Fuchs Alman botanikçi (ö. ~ Fr fusée havai fişek. eylem haline ara verdi. şair < Fr future gelecek. İslam ülkelerinde 12. artık. futbol [Bah 1924] İng ball top (~ Fr balle top )" fit2. erimiş metal dökme.] tembellik. gençlik.füru ~ Ar furuc [#frc çoğ.] bir atadan gelen çocuk ve torunlar < Ar farc [msd. 2. oluşmak. metal erimesi. dindi. [ 199+] çeşitli ulusal mutfakları birleştiren yemek tarzı ~ Fr/İng fusion 1.] haddini aşan. gereksiz şey < Ar fuDül [msd. İt. fazlalık. fazla şey veya söz " fazla füzyon [ 196+] . balya fütuhat fetihler < Ar fatH " fetih ~ İng football ayaktopu & İng foot ayak + < Ar futüH [#ftH çoğ. gevşeme < Ar fatara gevşedi. budaklandı furya [ xx/a] Lat furere gazaba gelmek.] [Neş xv] fetihler fütur ~ Ar futür [#ftr msd. gazap ~ Lat furia < ~ YLat fuchsia bir süs bitkisi < öz Leonhard * Türkçe telaffuzu okuma hatasından kaynaklanır. 1566) [ xx/c] ~ İt furia kudurma. yy'dan itibaren yayılan gençlik ve dayanışma teşkilatı < Ar fatan genç.] 1. (su) ılındı" fetret fütürizm [ xx/b] ~ Fr futurisme modern sanatta bir akım # 1909 Marinetti.] lüzümsuz.dökmek " fondan . delikanlı füze [ xx/b] fus [mod.a. atom çekirdeğinin yüksek ısıda kaynaşması ~ Lat fusio döküm < Lat fundere. 2. yetişmek fütüvvet [ xiv] ~ Ar futuwwat [#ftw/fty msd. istikbal ~ Lat futurus olacak olan ~ HAvr *bhu-tu-olacak < HAvr *bheusolmak.] dallanma.

Fr.] bilgisizlik.] bilgisiz.] zalim. anlayışsız. anlayışsız " gabi gabi ahmak (= Aram #cby kalın ) gacır gaco gaddar kıyıcı " gadir onom sürtünerek ötme sesi < [LO xix] Çingene argosunda kadın [Yus xiv] ~ Çing ~ Ar gaddar [#ġdr im. gabavet anlayışsızlık < Ar ğabîy bilgisiz. gadir/gadr[Yus xiv] gadr haksızlık. zulüm < Ar ġadara haksızlık etti. acımasız davrandı ~ Ar ġadr [#ġdr msd. kimyacı < öz Johan Gadolin Finlandiyalı mineralojist (1760-1852) . yolculuk gabari *garwian kalıplamak. dolanmak + EAlm vart gidiş. wallfahrt] hac yolculuğu & EAlm wallen gezmek.] gadolinyum [ xx/b] ~ YLat gadolinium bir element ^ 1886 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran. donatmak [ML xx/c] ~ Fr gabarit ölçme kalıbı < Ger ~ Ar ğabâwat [#ġbw/ġby msd. ~ Ar ğabîy [#ġbw/ġby sf.EFr gauvardine/gallevardine eskiden hac yolcularının giydiği bir tür bol pelerin < EAlm wallevart [mod.gabardin [Bah1924] ~Fr gabardine bir tür yünlü kumaş .

DK xi] ~ Ar ğâ'ib [#ġyb fa.] burada olmayan. gafil [ xi] .] sayı veya güç bakımından üstün olma. kemerli koridor. aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı" gulyabani gaip kayıp " gıyap [Kut. galact. hela çukuru. [Bah 1924] koridor.süt ~ HAvr *glak-t. pot ~ Ar gaffar [#ġfr im. sıfat olmadığı içün mevadd-ı gaita dememeli. madenlerde yeraltı tüneli.] hata. a.] çok bağışlayıcı" mağfiret ~ Ar gafil [#ġfl fa.süt" lakt(o)+ galat mantık veya gramer hatası [ xiv] ~ Ar ġalaT [#ġlT msd. insan dışkısı. f. ucu çengelli sopa. f. gaita [Men xvii] gâiT tuvalet. [ xix] mevadd-ı gâiTa tuvalet maddeleri. tuvalette yapılan şey. tiyatroda irticalen yapılan espri gaga <onom [Men xvii] bir tür kuş sesi. dikkatsizlik.] önemsemezlik. boş verdi gag [ML xx/c] ~ İng gag [onom..a. yerde bulunan çukur. ~ EFr gale dans. dansetmek ~ HAvr *wel-3 " vals galaksi [P Safa 1949] ~ Fr galaxie. gala [Bah 1924] ~ Fr gala şenlik.] 1. / OLat galeria a. bilinçsiz " gaflet gaflet [Kut. çukura girdi * "Gait. dışkı < Ar ğâTa battı. [LO xix] kuş gagası gaile ~ Ar ğa'ilat [#ġwl fa. yanlış.] aniden gelen bela < Ar ğâla aniden saldırdı. g$awl] < Ar gül gulyabani. umursamaz.a. raks ~ Ger *waljan yuvarlanmak. Aş xi] ~ Ar ġaflat [#ġfl msd. Yeni Türkçe Lugat.gaf kırma ~ Prov gaf ucu çengelli sopa gaffar [Bah 1924] ~ Fr gaffe 1. 2. < EYun gála.a.Samanyolu. gülmekten tıkanma.] 1. . 1924).. ~ İt galleria a. üşüştü[msd. boş bulunma < Ar ġafala önemsemedi. samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi ~ EYun galaksías "süt yolu". ağız tıkacı.a. üstün geldi galen galene kurşun [ xx/b] ~ Fr galène kurşun içeren bir mineral ~ EYun galeri [ResCGaz 1912] sanat eserlerinin sergilendiği yer. özellikle galebe [Neş xv] ~ Ar ġalabat [#ġlb msd.] habersiz. a. gaitiyye demeli" (M Bahaeddin. tiyatroda seyircilere mahsus balkon ~ Fr gallerie revak. göden. 2.a. yenme < Ar ġalaba üstün idi. Gül xv] unutkan. [DK. 2. festival ~ İt gala a. dışkı (tıp terimi) ~ Ar ğâ'iT [#ġwT fa. galak.

] kaynama < Ar ~ Ar ğâlibâ [#ġlb zrf. İtal. üstün ~ Ar ğâlib [#ġlb fa. galeta [LO xix] Frenk peksimedi ~ İt galetta / Fr galette [küç.] kalın. koyulaştı galon galon/j alon ~? Kelt ~ Ar ğalîZ [#ġlZ sf.] küçük yassı peksimet < Fr galet yuvarlak dere taşı ~ Kelt *galos taş galeyan ğalâ kaynadı galiba olasılıkla " galip galip galebe [ xiv] ~ Ar ğalayân [#ġly msd. Gül xiv] galiz [ xiv] ġaluZa [msd. ~ EYun gámma Yunan alfabesinin üçüncü harfi " gamma gama [ xx/b] ('gamalı haç' deyiminde) Yunan alfabesinin üçüncü harfi. müzik kuramcısı (ö. tahta tabanlı ayakkabı ~ OLat gallicula (solea) Galyalılara özgü takunya. müzikte do sesi. koyu. D " gamma Dört tane gamma harfinden oluştuğu için. gam1 [Kut.] yenen.] galip ihtimal ile. Fransa galvanize [etm [KT 189+] ile kaplamak < öz Luigi Galvani İtalyan fizikçi (1737-1798) ~ Fr galvaniser sacı çinko galyum [ xx/b] ~ YLat gallium bir element < Lat gallus horoz < öz Lecoq de Boisbaudran Fransız fizikçi (1838-1912) * Lecoq adı Fransızca "horoz" anlamına geldiği için.] sıkıntı. üstün " [Yus. Aş xi] ~ Ar ġamm [#ġmm msd. sabo < öz Gallia Galya.a. karamsarlık < Ar ġamma kararttı. kalbi karamsarlık ve kederle doldu (= Aram #cmm kararma. karanlık olma) gam2 [ARasim 1897-99] ~Frgamme müzikte do'dando'ya nota dizisi ~ OLat gamma 1. kaba < Ar ~ İng gallon sıvı hacim ölçüsü ~ EFr [Tarik 1884] galop [ xx/b] ~ Fr galop atın dörtnala gidişi < Fr galoper dörtnala gitmek ~ Frk walah laupan hızlı koşmak (= Alm wohl laufen) galoş [AMithat 1882] potinleri çamurdan korumak için giyilen üst ayakkabı. ġilZat] kabalaştı. 2.* Sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. ~ Yun gámma . [ 199+] ayakkabı üzerine geçirilen plastik poşet ~ Fr galoche takunya. ^ Guido d'Arezzo. keder. a. gizledi. 1050).

~ HAvr *gwhn-tyâ. çelme takma < İt gamba bacak " jambon gambot [LO187+] ~ İng gunboat bir tür savaş teknesi & İng gun silah (~ Nor gunnr savaş ~ Ger *gund. biri aleyhine kötü söz söyledi" gamze gamze [KıpGul xiv] göz kırpma. [TDK 1955] çenede veya yanaklarda gülümserken beliren çukurluk ~ Ar ġamzat [#ġmz] göz kırpma. Fenike alfabesinin üçüncü harfi = Aram gîmel Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi" cim1 gammaz [KıpGul xiv] biri aleyhine kötü söz söyleyen .] savaşta ele geçirilen mal.. çimdikledi.< HAvr *gems. çimdikledi. sıktı. ^ Gregor Mendel (1822-84) Avst.yürümek. biyolog ~ EYun gamete evlenen kız. işve < Ar ġamaza [msd.a.] 1. haydut ^ y. İng to win (kazanmak) < Ger. işve. mal. f. 2.> Ave z. kazanan. göz süzerek bakma.vurmak. sıktı. kafile [esk. biri aleyhine kötü söz söyleyen < Ar ġamaza 1.a.Ar gammaz [#ġmz im. İng to gain (kazanmak) < Fr. (göz vb. HAvr g. mülk " ağnam ganyan [ xx/b] ~ Fr gagnant 1..a. 2. [Men ] a.gambit [ xx/c] ~ Fr/İng gambit satrançta feda hamlesi ~ İt gambetto çalım. korumak ~ HAvr *wer-4 a. bol" gına ganimet [Aş xiv] ~ Ar ğanîmat [#ġnm sf. [KT ] a. koyun.düğün. [LO ] a.vuruşma < HAvr *gwhen. 2. evlenmek * Aynı kökten Ave zamatar/EFa damatar (düğün sahibi). Yeni Zelanda kökenli Kanadalı fizikçi. yolculuk etmek ~ HAvr *ghengh. ~ EYun gámma Yunan alfabesinin üçüncü harfi ~ Fen gmel deve. ġamz] 1.]. elde etmek. gamma [ xx/b] ~ İng gamma ray bir tür radyoaktif ışın ^ 1903 Ernest Rutherford. göz kırptı.a. gar1 [Aİhsan1891] ~Frgare büyük demiryolu durağı < EFr garer korumak.a.a. at yarışlarında bir tür bahis < Fr gagner kazanmak ~ Ger *wainjan ~ HAvr *wois. biri aleyhine kötü söz söyledi * Modern anlamı 20. gangster [ xx/b] ~ İng gangster çeteci. öldürmek) + İng boat gemi " defans.kazanmak. gitmek gani [Aş.] zengin. 1890 ABD < İng gang yolcu grubu.) kırptı.< HAvr *weis. çete ~ Nor gangr yolculuk ~ Ger *gangan gitmek. yağma < Ar ġanam 1.a. gözetmek. bot2 gamet [ML xx/c] ~ Fr gamète dişi veya erkek üreme hücresi / Alm gamet a. 2. göz kırpan.dönüşümü tipiktir.. yy'dan önce kaydedilmemiştir. güvenceye almak ~ Ger *waran/*weran bakmak. yağmalamak * Karş. Yus xiv] ~ Ar ğanîy [#ġny sf. . gelin < EYun gámos düğün ~ HAvr *gms-o.> Fa d. 2.

" gar1 garden parti [Bah 1924] ~ İng garden party bahçede verilen parti & İng garden bahçe (~ EFr gardin a. wary (uyanık. EYun gargarizo. çevrili) + İng party " gard. Lat gargarizare. a. a. nöbet beklemek " gard * Türkçe yazım 19. Fr gargariser (gargara etmek). nöbette). egzotik. ~ OLat hortus gardinus etrafı duvarla çevrili bahçe ~ Ger *wardon korunaklı. garanti [İkd1907] ~Frgarantie güvence <Frgarantir güvence vermek < Fr garant koruyan. yabancılık < Ar ġaruba [msd.] yabancı. beklemek) kökünden Alm warten (beklemek). (güneş) battı" garp garaj güvenli bir yere almak " gar1 [Cumh 1932] ~ Fr garage a.a. yolcu. tuhaf idi = Ar ġaraba [msd. gard [ xx/b] korunma ~ Fr garde koruma. güvenceye almak " gar1 garaz [Aş xiv] özellikle şahsi ve gizli kasıt. 1791) ~ YLat gardenia bir çiçek cinsi < gardiyan [EvÇ xvii] vardiyan ~ İt guardiano gemide bekçi. bekçi < Fr garder bakmak. ğarb/ğurûb] uzaklaştı.] a. kasıt.a.] gariplik. İng aware. < Fr g(u)arer korumak. korumak ~ Ger *ward. garip [Uy. yy'da Fransızca telaffuza göre düzeltilmiştir.a. ayrıksı < Ar ġaruba yabancı ve ayrıksı olma " garp . ğarâbat] yabancı idi.] amaç. < İt/Fr guardare/g(u)arder korumak. Aynı fiilin varyantı olan Ger *wardön (gözetmek.* Aynı kökten Alm wahren (gözetmek.a. önyargı ~ Ar ġaraD [#ġrD msd. roba gargara ġarġara [onom. gardrop garde koru + Fr robe giysi" gard. güvence veren < Fr g(u)arer korumak. ayrıldı. parti 1 gardenya [ML xx/c] öz Alexander Garden İskoçyalı doğabilimci (ö. < Ar * Karş. Fr garde. korunma. wehr (savunma).] [Bah 1924] [ xiv] ~ Fr garde-robe giysi dolabı & Fr ~ Ar ġarġarat [#ġrġr msd.< HAvr *wer-4 a. gözkulak olma. İng guard/ward (nöbetçi). nöbetçi / Fr gardien a. laurus nobilis garabet ~ Ar ğarâbat [#ġrb msd. Tüm dillerde onomatopedir. a. Aş viii+] ~ Ar ğarîb [#ġrb sf. ~ HAvr *wor-to. gözetmek. Fr regarde (bakmak). gar2 [ xiv] ~ Ar ğâr [#ġwr] defne bitkisi. korumak). gözetmek.

EYun Europe (Batı ülkesi) muhtemelen bir Sami dilinden alıntıdır. kurabiye. hizmetçi. gurup. mağrip EYun Europe : avrupa garson [AMithat 1877] restoran hizmetçisi ~Frgarçon 1.a.].Fr garniture donatım. garp. EŞKÖKENLİLER: Ar #grb : garabet. vale ~ HAvr *werg. işlemek " erg garsoniyer [ xx/b] ~ Fr garçonnière 1. hizmetkâr. korumaya almak ~ Ger *warnjan kendini korumak. uşak " garson gasfri [ xx/c] + İng free serbest. garp [Aş xiv] garb ~ Ar ġarb [#ġrb msd. el koydu.çalışmak. güneş batımı. 2. 2. çırak ~ Frk *warkjo işçi.] gaspeden.mide ~ EYun gástron ~ Fr gastrique mideye ilişkin ~ EYun . hizmetçi dairesi. garip. kendinden habersiz hale gelecek derecede dalma < Ar ġariqa daldı. vatanından uzak olan kimse" anlamından türemiştir.] bir şeyi zorla ve yasadışı yollarla alma < Ar ġaSaba zorla aldı. 2. oğlan. suya dalma. Batı < Ar ġaraba ayrıldı. uzaklaştı. gurbet.) * Arapça fiilin ikinci anlamı (yabancı olma. evlilik dışı ilişkiler için tutulan daire < Fr garçon oğlan çocuğu. çırak.] bedeni yıkama < Ar garnitür gasp [ xiv] ~ Ar ġaSb [#ġSb msd.* "Fakir" anlamı 17. köken itibariyle warn thee! veya be warned! (kendini koru) uyarı cümlesinden kaynaklanır. korumak " gar1 * İng warn (uyarmak) fiili. (gün) battı (= Aram csrebâ gün batımı = Akad erebu a. boğulma. gazsız & İng gas ~ Ar ġasl [#ġsl msd. 2. frikik gasil/gaslġasala yıkadı gasıp ~ Ar ğâSib [#ġSb fa. yy'dan sonraki bir dönemde "yabancı. gark [Aş xiv] ~ Ar ġarq [#ġrq msd. suya battı [ 1920] alafranga yemekte tabak donatma unsurları . donatmak ~ Ger *warnjan korunmak " garnizon garnizon [Bah1924] ~Frgarnison savunma amaçlı olarak bir kente veya kaleye yerleştirilen askeri birlik < Fr garnir tahkim etmek. armatür [esk. süsleme < Fr garnir tahkim etmek. zorla alan " gasp ~ İng gas-free gazı boşaltılmış. savunmak < Ger *waran gözetmek. uşak.] 1. tuhaf olma) türevseldir. boş " gaz1. erkek çocuk. zaptetti gastr(o)+ mide gastrik gastrikós " gastr(o)+ [ xx/c] ~ Fr/İng gastr(o).] 1.

önekli bileşiklere karşılık üretmek için kullanılmıştır.a. qawd/qiyâdat] önayak oldu. iş bitirdi gâvur gay gai neşeli gayda gaye hedef. diğer ~ Fa ġayri -den başka. gayret gösterdi gayrı [DK xiv] tamlamalarda) < Ar ġayr [#ġyr] başka. dökülen < Nor geisan akıtmak. 2. kötü yola düşme. lokantacı" gastr(o)+. enter(o)+ gastroentestinal [ xx/b] ~ Fr gastro-intestinal mide ve bağırsağa ilişkin & EYun gástron mide + Lat intestinum bağırsak " gastr(o)+ gastronomi uzmanı. gayser/gayzer [ xx/b] ~ İng geyser yer altından fışkıran su ~ İzl geisir fışkıran.] kıskançlık. DK xiii] kavvad hakaret terimi ~ Ar qawwâd [#qwd im.] muhabbet tellalı.gastrit [ xx/b] ~ Fr gastrite mide iltihabı" gastr(o)+ [ xx/b] ~ Fr gastro-entérologie mide ve gastroenteroloji bağırsak hastalıkları uzmanlığı" gastr(o)+. (sıvı) dökmek. van Helmont (1577-1644) Holl. fuhuşa aracılık eden < Ar qâda [msd. fanatizm.] baştan çıkma. -değil (sadece * Geç Osmanlıcada Batı dillerinden alınan in. eşcinsel erkek ~ Fr [Kut. kıskançlık yüzünden hırslanma ~ Ar ġayrat [#ġyr msd. Kıp xiv] gayet son ~ Ar bi-ğâyat son olarak. fışkırmak ~ Ger *gausjan ~ HAvr *gheus< HAvr *gheu. Aş. neşeli. Yus xiv] haysiyetine dokunma.ve a(n). son nokta gayet [LO xix] ~ Bul gayda Bulgarlara özgü tulumlu çalgı ~ Ar ğâyat [#ġy msd. B. ~ Hol gaz maddenin uçucu hali # J. irrationel > gayrıaklî. [İM665 187+] havagazı. Karş. son derece " gaye gayret [Aş. amaç.sıvı bir şeyi dökmek " fondan gayya ~ Ar ġayyat [#ġwy msd. +nomi [ML xx/c] ~ Fr gastronomie damak zevki gavat/kavat [CodC. kötü yola düştü " gabi gaz1 [LO 187+] fizikte maddenin uçucu hali. kimyacı ~ EYun %âos dünya yaratılmadan önce varolan şekilsiz varlık " kaos . havagazı lambası ~ Fr gaz a. cehennemde bulunan bir kuyunun adı < Ar ğâwa baştan çıktı.] » [ 199+] " kâfir ~ İng gay 1. Bağımsız ad olarak kullanımı halk diline özgüdür. bir şey uğruna büyük hırs gösterme < Ar ğâra kıskandı. immeuble > gayrımenkul.

kulübe gazoz [ARasim 1897-99] gazöz. aşk sözleri. metelik. petrol lambası. istilacı" gaza ~ Ar gazin [#ġzw fa.a. küwij (içi koflaşan ağaç). < öz ġazzat Filistin'de bir kent * İng gauze (a.] dini ~ İt casino gazino [KT xix] kazino müzikli lokanta [küç. daha sonra Fransa ve İngiltere'de benimsenmiştir. evcik.] Gazze'ye ait. kulübe.] 1.] akın. öfkelendi gazel şiiri Ar ġazala yün eğirdi [ xiv] ~ Ar ġaDab [#ġDb msd. [Men xvii] gebe hamile < Tü *keP-2 şişmek.] flört etme. gazi [Kut. gaz3 [LO xix] ince tülbent ~ Fr gaze cerrahide kullanılan bir tür gevşek dokunmuş bez ~ Ar ğazzî [nsb. • Final p/w etkisiyle türevlerde ünlü yuvarlaklaşması görülür. [xvi] * Venedik cumhuriyetine özgü bir kavram iken 1630’larda Almanya ve Hollanda. [Cumh 1929] gazoz ~ Fr eau gaseuse gazlı su. daha sonra otomobil yakıtı için benzin sözcüğü tercih edilmiştir. Trkm gebe (balon). Karş. DK xi] gaza eden veya dünyevi amaçla akın eden. öfke < Ar ġadiba kızdı. müzikli lokanta < İt casa ev ~ Lat casa baraka. Venedik devletinde bozuk para birimi. köwrüğ/küwrüğ (davul). DK. baskıncı. köwtünğ. 2. saldırı < Ar ğazâ 1. şişkin. .] ~ Ar ġazal [#ġzl msd. a. yağma.* Holandaca sözcüğün telaffuzu Yunanca %âos ile eşdeğerdir. küwre (şişmiş ceset). Tü küwen(şişinmek). limonata ve sodyum bikarbonattan yapılan içecek < Fr gazeux gazlı < Fr gaz"gaz1 ge(o)+ gebe » " je(o)+ <Tü [Kıp xiv] kebe şişik. Gül8 xiii] kızgınlık. 2. kabarmak. gaza [Kut. a. içi boşalmak * Karş.) Fransızcadan alınmıştır. akın yaptı. gaz2 [Bah 1924] gaz/gazyağı petrolden elde edilen lamba ve otomobil yakıtı.] rafine edilmiş petrol. 2. [Cumh 1929] otomobilde benzin pedalı ~ İng gasoline [Amer. lamba gazı + Lat oleum yağ " gaz1 * Türkçede önceleri hem lamba hem otomobil yakıtı için gaz(yağı) kullanılırken. gayret etti. benzin & İng gas1 uçucu madde.a. çabaladı. aşk gazete [179+]gazeta ~Frgazette parayla satılan haber bülteni ~ Ven gazéta [İt gazzetta ] 1.a. DK xi] din uğruna savaş ~ Ar ğazât/ğazwat^ [#ġzw msd. istila etti gazap [CodC.

çentmek geğir[mek geko gel[mek gelenek Tü YT Tü [ xi] kekir[ xx/c] < Tü kek [onom.a. geçim (bir tür zırh. [LG188+] avanak (argo) ~ Ar [Uy viii+] kéç sonraki.a. uzlaşma. .(gecikmek. içi boşalmak " gebe gebere/kapari [Men xvii] gebere/kebere ~ Yun kápari çiçeklerinden turşu yapılan bir bitki.[Kaş] gecikmek " geç < Tü keç. geç) ve kısa açık e ile keç. cevşen .a. [Arg xvi] (hayvan) ölmek < Tü *keP-2 şişmek. yy başına dek yaygınken bu tarihten sonra kapari biçiminin yayılması Yunancadan ikincil bir alıntıyı akla getirir. geri. öte yana gitmek [Uy viii+] kéçe gece. 2.a. geçim <Tü [Bah1924]1.[xiv Kıp] delmek.aşmak. delik.[xi] " geç gecik[mek * Güçlendirici -ik. * İng caper.] geğirme sesi " +kir~ İng gecko bir tür kertenkele ~ Malay keko [ viii] kel. koç (= İbr kebes kuzu ) geç geri Tü [ xviii] koç. oyuk. ~ Aram qapar a. son " * Eski Türkçe uzun kapalı e ile k??ç. gedik <Tü [DK xiv] gedük çentilmiş. Fr capre biçimleri Yunancadan alınmıştır. Sözcüğün bugünkü anlamlarına 20. xix LO). maişet <Tü geç-" geç- * Karş. geç vakit. hamile olmak.(geçmek) fiilleri muhtemelen birleştirilemez.xvii Men. Türkçe gebere biçimi 20. çarşı ve pazarda bir kişiye tahsis edilen yer < Tü ked-/ged. gebeş kabş teke. yy'dan önce rastlanmaz. gerideki. dün <Tü [Kıp xiv] kecik. capparis spinosa ~ EYun kápparis a.geber[mek <Tü [Kıp xiv] keber.şişmek.birlikteyaşama. arkada olan < Tü ke/ke5 arka. yarık açmak. [Çağ xv] geber-şişmek. [Fel 194+] anane < Tü gel-" gel- TTü görenek sözcüğüne nisbetle türetilmiştir. pehlivan.ekiyle.geç olmak < Tü kéç. [ xvi] safta bir askerin yeri. geç[mek gece Tü Tü [ viii] keç.

İng gene (/cm/). . Avst. her gene genel YT » [CepK 1935] umumi " yine Tü gerjğ geniş. yavru. ırk " genetik * Türk ordusunda 26/11/1934 tarihli kanunla kullanıma girmiştir. suda taşıt aracı gen [DTC1943] ~Alm gen canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi ^ 1866 Gregor Mendel.gelin Tü [Uy viii+] kelin a. sandal. mustela < Tü gelin " gelin * Muhtemelen Ar cirsat veya ibnu-l-cirs (a. * Gelmek fiiliyle ilişkisi muğlaktır. gener-soy.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. gelincik 1 <Tü < Tü gelin " gelin [MŞ xiv] kırmızı çiçek açan bir otsu bitki. genel < Lat genus. şakayık-ı numan.a. Telaffuzu Almancaya uygun olarak düzeltilmiştir. boy atmak [Mü xvi] < Tü gel-" gel- ~ Yun/EYun kemos atların ağzına vurulan [Uy viii+] kémi tekne.a. [ResmiG 1934] general Türk ordusunda bir rütbe ~ Fr générale [f. genç hayvanın küçüğü Tü [Uy viii+] kenç çocuk.) < cirs (gelin) çevirisidir. KT xix] büyümek. gelincik2 <Tü bir tür küçük yırtıcı hayvan. bol" geniş * Fr général (a. biyolog < Lat genus / EYun génos soy. [KatipÇ.] ordu kumandanı < Fr capitaine général genel kumandan < Fr général genel ~ Lat generalis soya ait.a. general [LF xvi] . genelge YT [CepK 1935] tamim <T ü genel "genel * Sıfata eklenen -ge ekinin işlevi belirsizdir. ırk " genetik * Karş. papaver * Kırmızı çiçeği gelin başlığına benzetildiği için. EvÇ xvii] ceneral Venedik donanma komutanının ünvanı. geliş[mek gem demir parçası gemi Tü <Tü [LO. [ xix] jeneral/ceneral Avrupa ordularında bir rütbe. Fr gène (/jen/).

bol uzak < Tü *ke. daire. gerçek <Tü [T S xiii] gérçek inanılır. " je(o)+. gerdek evi tabir olunur. yaygın. genitiv/genitif geniz/genzgenleş[mek YT Tü ? [DTC 1943] [MŞ xiv] gerjiz ağzın arka kısmı [TDK 1944] gerjğ geniş " geniş < Tü geometri [Göv192+]jeometri EYun geömetria yer ölçümü. genus (soy. gard. gelin odası < Fa gird yuvarlak nesne. gens (soy.dönmek. nasci < gnasci (doğmak). * Geçişsiz fiil eki -n.(doğurmak.ve isim eki -ğ ile. OLat virare (döndürmek) biçiminin dolaysız kaynağı belli değildir. kavim).a. * Aynı kökten Lat gignere. Ar cins Yunancadan alıntıdır. inanılır. gerdek [İdr. vasi. ırk < EYun gígnomai.. ger[mek Tü [Uy viii+] ker. babası olmak). yy'a dek yaygın olarak kullanılmıştır.a. 2. uzatmak veya yayılmak. gen. güvenilir.. 18. uzamak < Tü ken/gen [viii-xix] geniş. küme. a. ırsi ~ EYun genetikös a. yaymak yaymak/yayılmak. Alm werden (dönüşmek).a. geniş <Tü [LL 1732] geniş yaygın. ırk). üremek). +metre ~Frgéometrie hendese~ * Türkçede önceleri Fransızca jeometri biçimi kullanılırken. boyun < Fa gaştan. generare (doğurmak. = Sans vrt.yaymak. otağ. İng -ward (bir şeye veya yöne dönme bildiren takı). dönen.genetik/j enetik [DTC 1942] jenetik ~ Fr génétique soya ilişkin. ki zifafhanedir.a. düğün sırasında gelin için hazırlanmış bir çadır veya gelin odası .Fa girdak kral çadırı. genius (doğurgan ruh). ward. a. 1930’lardan sonra muhtemelen Almanca etkisiyle geometri tercih edilmiştir. her ne kadar " < Tü < Tü *ke- gerdan [Aş xiv] dönen ~ Fa gardan/gardan 1.dönmek ~ OFa waştan. [Kıp xiv] kérşek/kérçek kértü [viii+ Uy] doğru. sadık gerçi eğer [Yus xiv] ~ Fa agar çî/gar çî eğer ki.a. [BK 1799] girdek oba tabir edilen büyük çadırdır . döndürmek * Aynı kökten Lat vertere/versare (dönmek. eksen.a. [Redh ] girdik küçük bir değirmi çadır. (= Ave vart. otağ.a.ile. • Gen biçimi Türkiye Türkçesinin ilk dönemlerinden 19. çadır " gerdan . güvenilir. kalıtımsal. gen-doğurmak ~ HAvr *gensa. ) ~ HAvr *wer-t. uzatmak/uzamak " geniş * Geçişli fiil eki -r. yy'da türeyen -iş ekinin kaynağı belirsizdir. DK xiv] zifaf çadırı. < EYun génos soy. Yus. döndürmek).çekerek uzatmak.a.

) + EYun iatrós tabip " +iyatri geriz [ xiv] ~ Fa kârez lağım & Fa kâw çukur + Fa rez akıntı. 2. İspanya'da 1806-1812 Napoleon harbi sırasında kullanılan düzensiz savaş yöntemlerine verilen ad < İsp guerra savaş ~ Ger *werra-kavga.a. su ısıtma kabı ~ Lat caldaria a. savaş ~ HAvr *wers-1 kargaşa * Aynı Germence kökten İng war (savaş). L. geri. Nascher. geriyatri/jeriyatri [ML xx/c] jeriatri ~ Fr gériatrie yaşlı hastalıkları uzmanlığı ~ İng geriatry a. < Tü *gere-" gerek * Geremek fiili kaydedilmemiştir. İng cauldron. ^ 1909 I. döküntü.] "küçük savaş".gerek olmak " gerek [Kıp xiv] kerek-.akıtmak. Fr chaudron (büyük su kabı) < Lat caldaria.a.eksik olmak < Tü kerek bol. noksan < Tü kerge. pislik (< Fa re%tan. gereç YT [CepK 1935] levazım ~ Yun kaldári [mod. < Lat calere ısıtmak " kalori * Karş. Alm wirre (kavga. karmaşa. kargaşa). son " +ri <T üger-"ger- gerilla [ML xx/c] ~ İng guerrilla 1. gergedan " korna gergef [LO xix] küçük el tezgâhı yeri. tezgâh.gerdel [Mü xvi] kerdel/kerder su kovası kardári] kazan. tabip (1863-1944). rıht germanyum Germania Almanya [ML xx/c] ~ YLat germanium bir element < . & EYun géron ihtiyar (~ HAvr *gers-l a. gerek gerek[mek Tü <Tü [Or viii] kergek eksik. özellikle dokuma tezgâhı " kâr. [DK xiv] gerek- * Sıfat kökünden fiil üretilmesi dikkat çekicidir. gerilla savaşçısı ~ İsp guerrilla [küç. rez. dökmek ) " kavak. kılıç.a. düzensiz savaş. +gâh geri gerilim Tü [ viii] kérü arkaya ve sona doğru YT [Fel 194+] tansiyon ~ Fa kârgâh çalışma < Tü ké/kéd [viii+ Uy] arka. 2. Avusturya kökenli Amer. lazıme < Tü gerek " gerek gergedan [MMem xvi] kergeden ~ Fa kargadan gergedan ~ Sans kaDgadhenu dişi gergedan < Sans kaDgá 1. gerekçe YT [ 193+] gerektiren sebep.

LO. döküntü.fiilinin geçişli türeviyle birleşmiştir . Tü *keP-2 (şişmek). gevre[mek Tü [ xi] kewre. zekâ . dökmek ) " kavak. geviş getirmek * Karş. Bur.akıtmak. KT. boş laf + Fa zan çalan " +zen * Tü gevmek (ağzında çiğnemek.a. Karş. İki ayrı fiil olup olmadığı tartışılabilir.a. çene çalan & Fa gap lakırdı. oymak. geveleme < Tü kevmek [Kaş] diş etleriyle çiğnemek. geviş Tü [Kaş xi] keviş ağzında yumuşatarak çiğneme. 2. içini boşaltmak. [TS xiv xiv] gelür-/getür-a. getto [ML xx/c] ~ İt ghetto bir kentte azınlıkların yaşadığı semt < öz Ghetto Venedik kentinin Yahudi mahallesi gevele[mek <Tü [LO xix] ağzında yumuşatarak çiğnemek < Tü gevmek [Men. şişirmek. -eze eki Türkçe ile açıklanamaz. dedikoducu. kabartmak). < Tü kel-" * Biçim bakımından két-/git.a.yumuşamak. zayıflatmak " geviş < Tü keP-1 [xi] çiğneyip geriz [ xiv] ~ Fa kârez lağım & Fa kâw çukur + Fa rez akıntı. lafazan. geven Tü? [Kıp. pislik (< Fa re%tan. tragacanthus geveze [Kıp xiv] gevzen/gebzen ~ Fa gapzan çok konuşan.= két(t)ür-. gerzek + [ 197+] < Tü geri zekâlı" geri. rıht germanyum Germania Almanya [ML xx/c] ~ YLat germanium bir element < * Lat Germanus (Alman) sıfatı Galyalıların Alman aşiretlerine verdiği isimden alınmış olup muhtemelen Keltçe "komşu" anlamına gelen bir sözcükten türemiştir. kap. geviş getirmek = Tü kevmek [Kaş] a. gerzek + [ 197+] < Tü geri zekâlı" geri. " geviş * Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele.* Lat Germanus (Alman) sıfatı Galyalıların Alman aşiretlerine verdiği isimden alınmış olup muhtemelen Keltçe "komşu" anlamına gelen bir sözcükten türemiştir. gevşemek yumuşatmak. gevşetmek. rez.(1.kel(t)ür. zekâ ~ Alm gestapo Nazi döneminde gizli polis gestapo [ xx/b] örgütü < Alm geheime staatspolizei gizli devlet polisi getir[mek gelTü [Uy viii+] keltür-/kétür.. MŞ xiv] keven bir tür dikenli bitki.ekiyle.a. MBah] diş etleriyle çiğnemek. gevelemek) fiilinden türetilmesi zorlamadır.

dedikoducu. geviş getirmek * Karş. geyik [ML xx/c] Japon hayat kadını ~ Jap geişa sanatçı [ viii] kez. gevşemek yumuşatmak.a.(1. gevşek. yumuşayış " geviş [ viii] kéyik 1. MBah] diş etleriyle çiğnemek.a. -eze eki Türkçe ile açıklanamaz. Tü *keP-2 (şişmek). Bur. oymak.1. kabartmak). KT.. İki ayrı fiil olup olmadığı tartışılabilir.kel(t)ür. 2. her çeşit av hayvanı. kap. LO. içini boşaltmak. MŞ xiv] keven bir tür dikenli bitki. geveleme < Tü kevmek [Kaş] diş etleriyle çiğnemek.yumuşamak. şişirmek. gevremek < Tü kepiş geviş. < Tü kel-" * Biçim bakımından két-/git. " geviş * Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele.yumuşamak. tragacanthus geveze [Kıp xiv] gevzen/gebzen ~ Fa gapzan çok konuşan.gestapo [ xx/b] örgütü < Alm geheime staatspolizei gizli devlet polisi getir[mek gelTü ~ Alm gestapo Nazi döneminde gizli polis [Uy viii+] keltür-/kétür. 2.ekiyle. zayıflatmak " geviş < Tü keP-1 [xi] çiğneyip gevrek Tü [ xi] kewrek yumuşak. getto [ML xx/c] ~ İt ghetto bir kentte azınlıkların yaşadığı semt < öz Ghetto Venedik kentinin Yahudi mahallesi gevele[mek <Tü [LO xix] ağzında yumuşatarak çiğnemek < Tü gevmek [Men.= két(t)ür-. gevşetmek.fiilinin geçişli türeviyle birleşmiştir . gevre[mek Tü [ xi] kewre. dolaşmak . gevelemek) fiilinden türetilmesi zorlamadır.a. yumuşamak. 2. Men xvii] gevrek bir tür kuru ekmek < Tü kePre. Karş. geven Tü? [Kıp. çene çalan & Fa gap lakırdı.a. [TS xiv xiv] gelür-/getür-a. lafazan. [EvÇ. geviş Tü [Kaş xi] keviş ağzında yumuşatarak çiğneme. geviş getirmek = Tü kevmek [Kaş] a. boş laf + Fa zan çalan " +zen * Tü gevmek (ağzında çiğnemek. geviş getirmek. gevşemek " gevregevşe[mek geyik geyşa & Jap gei sanat + Jap sha kişi gez Tü Tü [ xi] kez ok için kiriş üzerinde açılan çentik gez[mek Tü Tü [ xi] kewşe.yürümek.

gıdık " gıcık gıdım gıdım ayak. dümen < Fr guider yönetmek. gıcık Tü [Uy viii+] kıçık kaşıntı. pezevenk * Gitmek fiiliyle ilişkisi yoktur. [ xi] kétergerdan [Mercimek xv] deyyus. DK xiv] kıcırdı araba tekerleği sesi.EŞKÖKENLİLER: Tü gez-: gez-.[onom. < Tü kıp [xi] kalıp. yol göstermek ~ HAvr *weid. gibi benzerlik Tü [Oğ xi] kibi a. a. tırmalamak gıcır onom pek cilalı (argo) gıda [msd.aşırı büyük ~ EYun gigás. [LO ] gıcır libas yeni. Yus xiv] Tü ~ Ar ği5â' [#ğ5w msd. [LO ] a. gık gıllıgış onom [ xiv] gırtlak açıp kapama sesi ~ Ar ġill u ġişş kin ve dalavere .gitmek " git.] besin < Ar ğa5â < Tü két. seyyare < Ar sayr (gezmek) ve Fr planète < EYun planân (gezmek).görmek " ide giga+ dev ~ Fr/İng giga.a. model. <onom parmak ucuyla dokunma sesi Tü kadem kadem adım adım ~ Ar qadam < Tü gidiş " git- gidon [Bah 1924] ~ Fr guidon bisikletin yön çubuğu. adım " kadem gidişat * Ar -at çoğul ekiyle < Tü [İdr. tahriş. [TS xiv] gicik kıcı-/gici.? ~ Fa gıdı deyyus. gezegen gezegen YT [TDK 1944] seyyare < Tü gez-" gez- * Karş. gigant- * "Bir birimin milyar katı" anlamında kullanımı yenidir.] tahriş etmek. ğa5w] besledi gider[mek gıdı gidi ahlaksız. yönlendirmek ~ Ger *wîtan bildirmek. göstermek. < " gacır [Aş.

gurez. Bah xvii] kaçacak yer.] ~ İt clarinetta" [EvÇ xvii] kraneta/krenete <onom [T S xv] kekirdek/kekirdak 1. bağırsak sesi [ viii] kir. gır. [ 195+] söze giriş ~ Fa gurezgâh 1.tutmak " +gir gırıl onom " gır ~ Fa girizgâh [Men.a. 2. ab gırgır <onom [ xix] makara sesi. a.] oğlanlar < Ar ğulâm " gulam gına [ xiv] ~ Ar ġinan [#ġny msd. Yus xiv] Kuran'a göre cennette bulunan genç ~ Ar ğilmân [#ġlm çoğ.] oğlanlar < Ar ğulâm " gulam [Aş. bolluk içinde idi gıpta ġabaTa [msd. wirez. ğanâ] ihtiyacı yoktu. [ARasim 1897-99] giriRa/giriRâr tutulmuş < Fa giriftan. bolluk. [ARasim 1897-99] [Gül xv] " gır ~ Fa gird âb su döngüsü & Fa < [ xix] ~ Ar ġibTat [#ġbT msd. melce. gırla gırnata klarnet gırtlak [LG188+] çok (argo) ~ ? [onom. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit < Fa gurez kaçış < Fa gure%tan. kaçacak yer.gılman erkekler gılman erkekler [Aş. sığınak.] " gır * Argo kullanımı muhtemelen makaraya almak deyiminden benzetme yoluyla.] haset. gırtlak. [ 197+] gırgır geçmek alay etmek.kaçmak. sığınmak ~ OFa wire%tan. [DTC 1944] makinalı balık ağı. LO. +gâh * Modern anlamı giriş kelimesinden kontaminasyon yoluyla türemiş olmalıdır. kıskançlık < Ar ~ Fr guipure bir tür dantel < Fr guiper ipekle girdap gard/gird dönen + Fa âb su " gerdan.a. ġabT] kıskandı gipür işlemek ~ Ger *wîpan gır gir[mek gırç onom Tü onom [ xix] gırlamak makara sesi. kaçma kapısı.] zenginlik. 2. a. " gü+.] kıkırdak veya öğürme sesi . kıkırdak < Tü gırt/kırt [onom. Yus xiv] Kuran'a göre cennette bulunan genç ~ Ar ğilmân [#ġlm çoğ. şamata yapmak (argo) < Tü gır [onom. fazlalık < Ar ġaniya [msd. KT. girift [ xiv] giriftar tutulmuş.

gitgitar [AMithat 1875] gitara ~ Fr guitare bir tür telli çalgı ~ İsp guitara a. ~? EFa * Yunanca sözcük bilinmeyen bir şark dilinden alıntıdır. Uzun sesliden ötürü türevlerde t > d değişimi görülür. ~ E Yun kithára a.] kayıp olma. giy[mek Tü [Uy viii+] ke5(= Moğ kedür. yokluk < Ar ğâba kayboldu ~ Ar ğiyâb [#ġyb msd. * Türkiye Türkçesinde é > i dönüşümü tipiktir.]1. Karş. ~ Lat cithara a. a. hazır giyotin [AMithat 1877] ~Frguillotine mekanik kafa kesme cihazı < öz Joseph-Ignace Guillotin adı geçen cihazı icat eden Fransız tabip (1738-1814) giysi giz <Tü YT [İdr xiv] keyesi.gişe [ARasim 1897-99] parmaklık. bıçak vurmak " kup .a. gıyap [ xiv] olmama. giysi sandığı gladyatör [Aİhsan1891] ~FrgladiateurEski Roma'da gösteri için savaşan kişi ~ Lat gladiator kılıççı < Lat gladius Galyalılara özgü enli kılıç ~ Kelt ~ HAvr *klad-yo. sır < Tü giz" gizle- * Ada eklenen -em ekinin işlevi belirsizdir. [DK.örtünmek. gidişat. potansiyel < Tü giz" giz * Ada eklenen -il ekinin işlevi belirsizdir. EŞKÖKENLİLER: Tü git." giy[CepK 1935] esrar.saklamak < Tü kiz bir tür kutu veya kap. 2. Gül xv] geyesi.: gider-. a. dutar (iki telli çalgı) < târ (tel). küçük kapı. gizil YT [Fel 194+] virtüel. sır < Tü gizle-/gizli" gizle-gizem YT [CepK 1935] esrar. gizle[mek Tü [Uy viii+] kizle.< HAvr *kel-1 kesmek. [LL 1732] giysi < Tü giy. bilet veya banka veznesi Nor wik kapı git[mek Tü [Uyviii+]két-a. Fa sihtar (üç telli çalgı). giysi giymek ) * Türkiye Türkçesinde é > i dönüşümü tipiktir. ~Frguichet[küç. a.

tutkal ~ HAvr *glei-/*gleubalçık EŞKÖKENLİLER: Lat gluten : aglütine. < İng globule [küç.< HAvr *gel-2 soğuk.a.] a. ~ Lat gluten. cam gibi < Fr glacer dondurmak. glutin. #Plinius.] kürecik " glob glokom [ML xx/c] ~ Fr globuline kanda bulunan bir ~ Fr glaucome" glaukoma glüten [ xx/a] ~ Fr gluten tahılllarda bulunan yapışkan nitelikte azotlu madde ^ 1787 Guyton de Morveau. [ 190+] kristalleşmiş şekerleme ~ Fr glacé 1. genel. camlaştırmak < Lat glacies buz ~? HAvr *gl-k. şekersi < EYun glykys tatlı " glikoz glob [ xx/b] < HAvr *gel-1 topak yapmak. glüten gnays kıvılcım [DTC1943] ~Almgneis bir tür kaya EAlmgneisto . buzlu. glayöl [ xx/b] ~ Fr glaïeul kılıç çiçeği ~ Lat gladiolus [küç. şeffaf ~ Fr glycogène karaciğerde glikoz deposu [Bah1924]glükoz/glikoz ~Frglucose gliserin [ xix] ~ Fr glycérine kokusu şekere benzeyen bir kimyasal madde ^ Michel-Eugene Chévreul. [ 199+] küresel toptan. Fr.glase [ARasim 1897-99] bir tür parlak cila. bütünsel < Fr/İng globe top. 2. ~ HAvr *glebh~ Fr/İng global global [ xx/b] . glaukoma/glokom [ xx/b] ~ YLat glaucoma göz bebeğinin matlaşmasına yol açan bir göz hastalığı < EYun glaukós yeşilimsi mavi * Hastalık sonucunda gözbebeğinin aldığı renkten ötürü. yuvarlamak ~ Fr globe küre ~ Lat globus a. Romalı doğabilimci (24-79) < Lat gladius kılıç " gladyatör glazür [ xx/c] ve sert cila < Fr glacer dondurmak. kimyacı (1786-1889) < EYun glykerós tatlı.a. Fr. kimyacı. küre " glob globülin [ML xx/c] protein / İng globulin a. donuk. emaye.zamk.tatlı ~ Fr glaçure camla kaplama. +jen1 glikoz/glükoz bir tür şeker < EYun glykys tatlı ~ HAvr *dlku. donmak " jel * İng glass (cam) Fransızcadan alınmıştır.a. camlaştırmak " glase glikojen [ xx/b] işlevini gören bir kimyasal madde " glikoz.

gök rengi < Tü *köpüz şişen şey. [LO. sakınmak * Gücen. [ viii] kök gökyüzü.] a. bilgili. göçebe + [T S xiv-xviii] göçer evli/göçer oba göçer aşiret halkı.rahatsız olup kaçınmak. < EYun gignöskö. körük" gebe . < Fr gaufre arı [Uy viii+] köğüz a. ve 15.> -ç. kâğıt helva ~ Frk *wafel petek * Aynı kökten İng waffle < Hol waffel.) biçimine rastlanır. yy metinlerinde göçmel (a.a. kürk palto [Kıp. * Geçişsiz ve dönüşlü fiil yapan -ş. yörük.gnostik [ML xx/c] gnostizm ~ Fr gnostique antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse / İng gnostic a.kalkmak. a. gofre [ xx/b] ~ Fr gaufré kabartma baskılı kâğıt veya kumaş < Fr gaufre arı peteği. gocuk gocun[mak Tü? [ARasim 1897-99] ~ Bul koju% kürk. İdrH. a.< Tü *kö. kâğıt helva " gofre göğüs/göğsgök Tü Tü [ 196+] ~ Fr gaufrette [küç. yükselmek. oba * -ç.a.a.sesinin etkisiyle sesli incelmesi görülür. gnö.taşınmak < Tü *kö-ş. gofret peteği. Kıp. post. göçmen YT [CepK 1935] muhacir < Tü göç-" göç-. yük * Fiil adı yapan -(i)ş > -ç ekiyle.fiiliyle alakası belirsizdir. ~ EYun gnöstikös bilen. göç[mek Tü yükselmek.kalkmak. +men2 * 14. yy Fransız tekstil üreticisi kardeşler göç Tü taşımak " göç[Uy viii+] köç taşınma < Tü *kö.a. DK xiv] koçun. yük taşımak [Uy viii+] köç. " not göbek Tü? [İMüh xiii] köbek goblen [ xx/a] ~ Fr gobelin bir tür resimli duvar halısı < öz Gilles ve Jehan Gobelin 14.a. KT xix] göçebe göçer evli & Tü göç + Tü oba çadırlardan oluşan yerleşim " göç.bilmek ~ HAvr *gnö.ekiyle.a.

kargı. yöneltmek.a. bu oyuna mahsus pantalon ~ İt golfo körfez. < EYun gönos/gone soy. yavru.a. kargı. gol Tü [viii]köla. futbolda * Nihai kökeni belirsizdir.kalkmak.< Tü *kö. bir oyun. gölet <Tü [ML xx/c] gölek/gölet küçük suni göl veya havuz (halk) < Tü göl" göl * -et ekinin işlevi açık değildir. rhus vernicifera ağacının reçinesinden elde edilen mobilya cilası & Fr gomme sakız. ~ Mıs kmj-t a. gendoğurmak " genetik gonca top haline getirmek. körfez. gönder [DK xiv] mızrak. yola gelmek.a.a. 2. a.a. amaç. hedef. [ xviii] gemicilerin gemiden karaya dayadıkları uzun kalın sırık ~ Yun kontári [küç.gölgelenmek.göl gol kale. [Uy viii+] köm. 2. lastik (~ Lat gummi acacia nilotica ağacından elde edilen yapışkan sakız ~ EYun kómmi a.a. sırık < EYun kontós a.yola çıkartmak. < EYun kenteö saplamak " santra gönder[mek Tü [ xi] köndğer-/köndğür. göndermek yola çıkmak. kararmak < Tü *kön. derin olmak " gomalak [LO xix] ~ Fr gomme à laque sakız-cila. [ 190+] ~ İng goal 1.] mızrak.) + Fr laque cila " lake gömlek gön Tü Tü [ xi] körjlek göğüslük [ xi] kön tabaklanmış deri < Tü körjül [viii+ Uy] göğüs " gönül gonad [ML xx/c] ~ Fr gonade üreme hücrelerini üreten organ.içte olmak. golf [Bah 1924] ~ İng golf 1. < Tü kölü. doğurma < EYun gígnomai. yükselmek. derin kaya çukuru. çukur ~ Lat colpus/colphus koy.a. bohça etmek ~ Fa ġunca tomurcuk < Fa ğuncîdan toparlamak. doğrulmak < Tü *kö. husye veya yumurtalık / İng gonad a. sırık. yük taşımak " göçgondol [ xx/a] ~ Fr gondole ~ Ven gondola Venedik'e özgü bir tür kayık ~ OYun kontoúra Bizans'ta bir tür gemi < Tü kön- . çöküntü " körfez gölge göm[mek kök Tü Tü [Uy viii+] kölige a.

" görYT [Hay 1959 195+] izafi < Tü göre " göre Tü * Göre edatına -ce isim/sıfat eki eklenmesi ilgi çekicidir. EYun genys. göz göre görece Tü [ xi] körü uygunluk ve izafet bildiren edat. görkem.< HAvr *genu. debdebe İdr] güzellik.a. zil ~ Malay gong-gong a. goril [LO xix] ~ Fr gorille ~ YLat gorilla Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun # 1847 Thomas Savage. görsel. * Türkçede örneği bulunmayan -(e)v eki. görev +ev YT [Fel 194+] fonksiyon. [Kıp xiv] köre < Tü kör.memnun olmak < Tü kön [xiii] gönül. Abuş.1.("iş görmek" anlamında)" gör-. göster-. yy'da Kartaca'lı gemici Hanno'nun eserinde bir Afrika dilinden alıntı olarak gösterilmiştir.gönen[mek gönül <Tü [CodC xiii] könen. Fr genou (diz). gösteri. görkem YT [CepK 1935] haşmet. görece. 2. Alm knie. İMüh. köşe. göre.a. Alm kinn (çene). biçimlilik " gör< Tü görk [Kaş. İng knee. a. ~ HAvr *gönu-ya. gör[mek [ viii] kör. Türevlerde r > z dönüşümü yaygındır. gözet-. görümce. ruh " gong çalgı. bazı Kıpçakça örneklere nisbetle Öz Türkçe kelimeler üretmekte kullanılmıştır. 2. . insanın iç yüzü"kök gönye [Müh375 180+] ~ Yun göniâ 1. işlev < Tü gör. yürek. görev. köşe. açı. bir marangoz aleti ~ EYun gönia a. göreli YT [Fel 194+] izafi < Tü göre" göre * Göre edatına -li isim/sıfat eki eklenmesi ilgi çekicidir. gönül Tü [ xx/a] ~ Fr/İng gong Doğu Asya'ya özgü metal vurmalı [Or viii] körjül < Tü *kön göğüs. çene.a. EŞKÖKENLİLER: Tü kör-/köz : gör-. gözük-. gösterge. doğabilimci ~ EYun gorilla Eskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı ~ Fen ~ Afr * MÖ 5. İng. diz. açı * Aynı kökten EYun gony. 3.

ayrıca falcı. [Uy viii+] taşımak. ilkel [xv]. 2. haremde padişahın seçtiği cariye . götürmek < Tü köt [viii+ Uy] yüksek.xv+ Çağ). yamulmak. yük taşımak " göt gövde gevde goygoy göz gözde Tü Tü [Uy viii+] köwtürj ceset. yamuk.içi boşaltılmak. insan veya ağaç gövdesi.şişirmek < Tü *keP-2 şişmek " gebe onom kötü müzik sesi < Tü kör. gotik [ xx/a] geç Ortaçağ sanatına ait ~ Fr gothique barbarca. . eski bir Cermen kavmi götür[mek Tü [ viii] kötür.görsel YT [TDK 1944] vizüel < Tü gör-" gör- * Fiil köküne eklenen -sel ekinin işlevi açık değildir. yüksek.özellikle yukarı taşımak.[xiii İM] bakmak. arka" olup güncel anlamı hüsnü tabirdir. sırt.xi). beylik vermek . [Kaş.kalkmak.Fa guzîda seçilmiş " güzide Göz sözcüğüyle birleştirilmesi halk etimolojisidir. görümce Tü [Uy viii+] körümçi görücü. [Kıp xiv] kevde/kövde . gözetlemek < YT YT [TDK 1944] işaret eden. özellikle hayvan sırtı < Tü *kö. a. Uy. müneccim < Tü körüm " gör- * Türkiye Türkçesine has olan "kocanın kız kardeşi" anlamı açıklanmaya muhtaçtır." gör- goşizm [ 197+] ~ Fr gauchisme aşırı solculuk < Fr gauche 1. 2. yükselmek. yükseltmek. yükselmek. sırt. kölük (sırt. özellikle hayvan sırtı. kötermek (yükseltmek. İdr xi] kıç kalkmak. tercihe şayan. fenomen < Tü görün. [DK xv] < Tü *köptün." gör- [Or. bozuk. Karş kötki (tepe -xi). (doğru yoldan) sapmak ~ Frk *wankjan sapmak göster[mek Tü köz " görgösterge gösteri <Tü [DK xiv] gördürmek < Tü közde. şişirilmek < Tü *köpüt. yük taşımak " göç- * Sözcüğün orijinal anlamı "sırt. görüngü YT [CepK 1935] tezahür. endikatör [CepK 1935] tezahürat < Tü göster-" göster<Tü göster-" göster< Tü *kö- göt Tü [Uy viii+] köt 1. Kaş viii] köz a. yük yüklenen hayvan . [KT xix] 1. 2. geç Ortaçağ sanatına ait [xix] < öz Goth Got. [Fel 194+] olay. sol < Fr gauchir bozulmak.

gözlemek. 2. gözük[mek Tü [Uy. Alm. Türkiye'ye giriş tarihi tesbit edilemedi. gözlem gözleme gözlük YT <Tü <Tü [Fel 194+] müşahede < Tü gözle-" göz < Tü köz " köz [Mü xvii] közleme közde pişirme [Men xvii] < T ü göz" göz * 1280 dolayında İtalya'da icat edildi. gözenek gözet[mek Tü YT [CepK 1935] mesame [ viii] közed.ekinin niteliği belirsizdir. kaynak. Yeni anlamı bir göz oda deyiminden esinlenmiş olmalıdır. " +graf grafik . gözetle[mek YT [192+] <Tü göz tarassut etmek "göz * Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk Öz Türkçe kelimelerdendir." gör- * r > z dönüşümü Türk dillerinde tipiktir. grado [ xx/a] kalite ~ İt grado basamak.göze <Tü [ xviii] pınar. . mineralojist < EYun grâfo yazmak. [TarD 193+] hücre (YT) < Tü göz "göz * Birinci anlamı çeşme < Fa çaşm (göz) sözcüğünden uyarlamadır. oymak ~ HAvr *gerbh-a.görünmek. kazımak. -ük. kademe. -etle. bakmak <Tügöz"göz < Tü kör-görmek " gör- * r > z dönüşümü Türk dillerinde tipiktir.]. basamak ~ HAvr *ghrd-yo. sivri bir uçla çizmek ~ Ger *graban kazmak. [DK xiv] gözük-< Tü gör.EYun grafikós " +graf [Bah 1924] ~ Fr graphique çizime ilişkin. adım atmak graffiti [ xx/c] ~ İng graffiti 1. özellikle İtalya'da tarihi eserler üzerine turistlerin kazıdığı anı yazıları [esk. derece ~ Lat gradus adım. çizim sanatı grafit [xix] (~Frgraphite)~Alm grafit kristalize saf karbon ^ 1789 Abraham Gottlob Werner. kamu yapıları üzerine kişilerin yazdığı kirletici yazı ve çizimler ~ İt graffito kazınmış (yazı veya çizim) < İt graffiare kazımak. çizmek " +graf Kalem ucu yapımında kullanıldığı için. Kıp viii+] közün.a.yürümek.< HAvr *ghredh.ekinin işlevi açık değildir. hakketmek.

yazı " gram gramofon [Bah1924] ~ marka Gramophon ses kayıt cihazı ^ 1887 Emil Berliner. tane.harf. ~ HAvr *grs-nom tahıl tanesi * Aynı kökten İng corn (tahıl tanesi). yazı. dük granit [ 187+] ~ Fr granit a. harf. yy) gregoryen2 ~ Fr (rite) grégorien2 eski tip Katolik ilahisi < öz Gregorius I Katolik kilise ayinini düzenleyen papa (6.] ~ İt grappa üzüm posasından elde edilen ~ Fr gravure oymabaskı < ~Frgruyère grappa [ xx/c] bir içki ~ Fr grappe üzüm salkımı ~ Frk *kröppa çengel gravür [REkrem <1887] Fr graver hakketmek. yy) . oyarak çizmek ~ Ger *graban " graffiti gravyer/grüyer [Aİhsan1891]grüyer bir tür peynir < öz Gruyère İsviçre'nin Fribourg kantonunda bir köy * Türkçe telaffuz ve yazım belki havyar sözcüğünün baskısıyla değişmiştir. tane " granit [ xx/b] ~ Fr granule tanecik ~ Lat granulum [küç. t. ~Frgrandduc büyük düka. grenli < İt grano tohum. 1793'te Fransa Meclisince standart ağırlık ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. zerre ~ Lat granum a. t. kayıt + EYun fbne ses " gram. yüce. ~ İt granito taneli.1. büyük [186+] ~Frgrand büyük~Lat grandis yetişkin. Amerikalı mucit & EYun grámma. harf. fon(o)+ gran güçlü.a. 2. küçük ağırlık birimi < EYun grâfo yazmak " +graf * "Küçük ağırlık birimi" anlamı Lat scripulum (1. yazı yazma işlemi. granül < Lat granum tohum. ~ EYun grammatike doğru yazı yazma bilgisi < EYun grámma. küçük ağırlık birimi) sözcüğünün Yunanca karşılığıdır. 2. 1870'te Osmanlı Devletinde resmi ölçü birimi olarak kabul edilmiştir.gram [187+] ~Frgramme ağırlık ölçü birimi~EYun grámma. gramaj [ xx/c] ~ Fr grammage" gram gramer [ 183+] ~ Fr grammaire dilbilgisi ~ Lat grammatica a. gregoryen1 ~ Fr (église) grégorienne1 Ermeni mezhebi < öz Grigor Lusavoriç Ermeni kilisesinin kurucusu olarak kabul edilen din adamı (4.a.a. t.yazı. grandük [183+]grandüka Rusya'ya özgü bir soyluluk unvanı " gran.

yakalamak " +gir [ xx/b] kömür madenlerinde çıkan yanıcı metan gazı . bu kumaştan yapılan pelerin ~ Fr gros grain kaba dokuma " gros.gregoryen3 ~Fr(calendrier)grégorien3 1538'denberi geçerli olan takvim sistemi < öz Gregorius XIII takvim reformuna önayak olan papa (16. salkım (~ Fr grappe salkım ) + Fr fruit meyva (~ Fr fruit ) ~ Lat fructus " grappa.a. ~ Lat crassus semiz. şişman ~ HAvr *gwres.yağlı.a. iri ~ OLat grizu .Fr grisou a. gren gros+ grossus a. mil * Fransız ihtilali yıllarında Paris'te işi bırakan eylemciler belediye binasının bulunduğu Grève meydanında toplanığı için. & İng grape üzüm. gri [ xx/a] ~ Fr gris kır renk ~ Frk *gris ~ Ger *grisja- gringo [xx/c] ~İspgringo Meksika'da yabancılara ve özellikle Amerikalılara verilen aşağılayıcı ad < öz griego Yunanlı < Graecus Romalıların Yunanlılara verdiği ad grip [ xx/a] ~ Fr grippe < Fr gripper tutmak. rendelemek ~ Fr gratter ~ Frk *krattön ~ İng grater kazıyıcı < İng to grate greypfurt/greypfrut [ xx/b] ~ İng grapefruit a. şişman grev [ 190+] ~ Fr grève2 iş bırakma eylemi < öz Grève Paris'te bir meydan < Fr grève1 çakıllı dere kumu. yy) gren [ML xx/c] fotoğrafta noktacık tohum. a. grenadin [ML xx/c] ~ Fr grenadine nar şurubu < Fr grenade nar ~ Lat granatus "taneli". kalın " gres ~ Fr grosse büyük / İng gross büyük. tırmalamak. nar < Lat granum tane " granit gres [ xx/b] ~ Fr graisse katı yağ ~ Lat crassus kalın. kaba. yy'da Jamaika'da yetiştirilmiş ve salkım şeklinde yetişen meyvesine atfen adlandırılmıştır. (Belçika diyalekti) < Fr (feu) grégeois Rum ateşi. kapmak ~ HAvr *ghrebh-/ghreib. partikül ~ Lat granum " granit ~ Fr grain tane. kendiliğinden yanıcı bir kükürt karışımı < öz Grec Rum. pençesine almak . fruktoz * 17.tutmak. koyu. greyder/grayder [ xx/b] kazımak. Yunanlı " gringo grog [ xx/b] ~ İng grog brendi ve limonatadan yapılan sıcak içki < Old Grog 1740'ta bu içkiyi İngiliz donanmasında tayın olarak verdiren Amiral Vernon'un lakabı < İng grogram bir tür kaba kumaş. yağlı.Frk *grippan tutmak. yağlı.

gömülü " kripton grup . çok çirkin ~ İt grottesca mağaramsı.a. grup ~ İt gruppo gü+ ~ Fa gu. niyet.a. ] sürekli veya aşırı öfkelenen < Ar ġaDiba öfkelendi. * Modern Farsçada işlek olmayan bu önek. coprophagy. gudde ~ Ar ġuddat [#ġdd msd. Orta ve Eski Farsçadan alınan kelimelerde görülür.(withhold. ürpertici.a.~ OFa wi.ayrılma.a.] salgı bezi ~ Yun ködâri güderi [Bia xix] köselenin çok incesi [küç.] yumuşak meşin. Aynı kökten Alm wider. küme. * Karş. İng with. a. tavşan derisi < EYun ködion koyun postu güdü YT [CepK 1935] garaz. zıt olma). withstand gibi kelimelerde . zor ) gücen[mek < Tü gücüne git-" güç [ xx/a] [Men xvii] ~ Fr goitre gırtlakta tiroid bezi büyümesi ~ Lat ~ Yun kopriá dışkı ~ EYun kópros a. saklı. yy ikinci yarısından önce tesbit edilemeyen bu kelimenin Arapçadan alınış biçimi açıklanmaya muhtaçtır. kaba. karşı karşıya olma belirten önek = Ave vî. kuvvetlenmek) biçimi ile birleştirilemez. ~ [Men xvii] darılmak * ETü küçen. eski Roma binalarının yeraltı dehlizleri gibi < İt grotta mağara. withdraw. guano [ xx/a] ~ İsp guano kuş gübresi ~ Quech huanu dışkı guaş [ xx/b] ~ Fr gouache bir tür suluboya ~ İt guazzo/aquazzo a. ~ OLat *aquation sulandırma < Lat aqua su " akua+ guatr guttur gırtlak gübre HAvr *kekw.ayrılma. ~ HAvr *wi.Ger *kribjon toplanmak [DTC 1943] ~ Fr groupe takım.grosa [ xx/a] büyük.a. dehliz ~ Lat crypta dehliz. [Fel 194+] saik < Tü güt-" güt- gudubet [ xx/b] yüzüne bakılmayacak kadar sevimsiz ve çirkin (kadın) ~ Ar *ğaDübat [#ġDb f.a. .] sürekli veya aşırı öfkelenen kadın < Ar ğaDüb [#ġDb im.(güçlenmek.a. kalın ~ OLat grossus " gres ~ İt grossa 12 düzinelik ölçü birimi < İt grosso grotesk [ xx/b] ~ Fr grotesque fantastik. sertlik. güç <Tü Tü [Or viii] küç (= Moğ küçü(n) kuvvet. mahzen ~ EYun krypte gizli. gazap gösterdi" gazap * 20. öte yanda olma. İng coprophilia.

a. 2.altın < HAvr *ghel-2 parlamak " klor * Karş. güdüm YT [TDK 1944] sevk [ xiv] ~? Fa kudak küçük. < T ü güt-" güt~ Ar gufran [#ġfr msd. " küçük * Tü gütmek fiiliyle ilgisi kurulamaz. [passim xiv] ~ Fa güharçila potasyum nitrat. küçük yavru.a. mineral" cevher gül çiçek gül[mek Tü [ viii] kül.a. =? Lat cucumis su kabağı veya hıyar güherçile [Neş xv] kayatuzu < Fa gühar cevher. altın.a.a. bülbülün güle yakarışı. güldür sesi onom yanma sesi. İng gold (altın). "Allah Allah" nidası. su akma . gufran bağışlama " mağfiret güfte [ xiv] güftar söz guftan. genç hizmetkâr.söylemek (= Ave gaub.] merhamet. uşak. ~ Fa gul çiçek.) guguk sesi" <onom ~ Fa gufta/guftâr söz < Fa/OFa [LO xix] kargaya benzer bir tür kuş < Tü guguk [onom. 2.güdük [BK 1799] boyu kısa. Karş. uşak ~ OFa kötag a. kazan ~ Lat cucuma a. a. gülbank ~ Fa gul bâng 1. [Kıp xiv] ~ Ar ğulâm [#ġlm] erkek çocuk. özellikle gül ~ OFa gul gulam oğlan. Tü kul aşı (yeniçeri yemeği) veya kulak aşı (mantı). hizmetkâr gulaş tencere yemeği [ xx/a] Macaristana özgü bir yemek ~ Mac gulyás etli * Kökeninin Türkçe olduğu rivayet edilir.] kuş güğüm [Men xvii] gügüm ~ Yun koukoúmi su taşımaya ve kaynatmaya yarayan kap. topluca söylenen dua veya ilahi & Fa gul gül + Fa bâng nida. Hollanda para birimi ~ Ger *gultham altın ~ HAvr *ghol-to. bağırış " gül gulden ~ Hol gulden 1. gü.

a. sahra. kendisine gülünen kişi. top mermisi. gündüz günah [Aş. zarar vermek. [KT xix] gülmeyi mucip olan (sıfat) " gül-. tazminat gerektiren eylem . market gümüş Tü [ viii] kümüş (= Tü künük [viii+ Uy] a. gümbür onom [DK xv] gümbür gümbür davul sesi. [Env xv] güm at nalı sesi ~ Fa gumrâh yoldan sapmış. < OFa winâhldan/winâsıdan bozmak. maskaralık.OFa winâh/winâs a. suç işlemek ~ EFa vinath. ticaretten alınan vergi ~ Lat commercium ticaret < Lat commercari ticaret yapmak & Lat con. gülle (= Sans göla/gölaka top. 2. maskara. gulyabani gul-i yabani ~ Fa ğül-i biyâbân aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı. tebessüm etmek < Tü kül-" gül- gülünç Tü [ xi] külünç maskaralık (isim).karşılıklı + Lat mercari alışveriş etmek " kon+. yaban " yaban güm. " gü+ * Erm vnas (zarar. güneş. + Fa biyâbân ıssız yer.gulet [ xx/b] golet ~ Ven goléta [İt goletta] bir tür yelkenli tekne ~ Fr goélette a.a. ziyan) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. günce YT [TDK 1974] günlük <Tügün"gün . küre) gülşen gul çiçek + Fa -şan yer ismi teşkil eden ek " gül gülümse[mek Tü ~ Fa güla top. yuvarlak ve ağır şey ~ Fa gulşan gül veya çiçek bahçesi & Fa ~ Fa gulâc gül yemeği" gül [ xi] külümsin. a.a. +inç * Esasen isim olduğu halde sıfat anlamı kazanması muhtemelen korkunç sözcüğünün etkisiyledir. [TS xvi xvi] gülünç/gülüncek 1.güler görünmek. kurt adam & Ar gül [#ġwl] a. ) gün Tü [ viii] kün gün. gümrah [Yus xiv] dağınık & Fa gum kayıp + Fa râh/rah yol" rahvan gümrük [Kan xv] ~ OYun kommérki(on) ticaret. < Fr goéland balıkçıl kuşu ~ gwelan güllaç * Yemek adları yapan -ac ekiyle. Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur. Yus xiv] ~ Fa günâh suç.a. a.

güreş[mek Tü [Kaş xi] küreş. [ xiv] gür sağlam (kişi).savaşmak. becerikli." güreş- * Fiil adı yapan -(i)ş ekiyle. cüretli * Farsça sözcüğün anlamı genellikle olumsuzdur. güreşmek < Tü kür [xi] yiğit.Fa kundurak bir tür güzel kokulu reçine. gündelik gündem <Tü YT [Men xvii] bir arazi ölçüsü. gürbüz [Aş xiv] güçlü kuvvetli dolandırıcı.kabadayılanmak * Karş. su akma sesi < gurbet [Aş xiv] ayrı ve uzak olma.güncel <Tügün"gün YT [TDK 1955] güncül günün konusu olan. sık. güreş <Tü [Kıp xiv] küreş. boswellia thurifera ağacı ve zamkı ~ Sans kunduruka/kundarikâ a. kıvrak zekâlı. gündüz güneş gü n ey günlük2 gür1 Tü <Tü Tü [ viii] küntüz a.). gür gür2 onom [DK xiv] gürleme sesi. küreççi. yabancı ülkede olma. bahadır. Men xiv] günlük bir tür güzel kokulu reçine . kabadayı" gür1 gürgen [ xviii] bir ağaç. [TDK 1969] güncel * -cel ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir. [LL 1732] yevmiye < Tü gün " gün [TDK 1944] ruzname <Tügün"gün * Lat agendum (gündem) sözcüğünden esinlendiği açıktır. aktüel. Lat carpinus (a. . a. Öte yandan TTü gürgen (toprağı açarak ölüleri yiyen masal yaratığı ? xvii). yiğit. [DK xv] güreş tutmak ~ Tü *küre. EErm garbeni. -dem ekinin işlevi belirsizdir. ışıtmak < Tü kün " gün < Tü küne.a. Yun gábros.ışımak < Tü kün gün " gün < Tüg ün" gün [ BK 17 99 ] dağı n güne ş ta ra fı [MŞ. [ xi] küneş gün ışığı < Tü künit.aydınlatmak. a. Tü [ xi] kür cesur.] vatandan ~ Fa gurbuz hilekâr. sürgün " garp ~ Ar ġurbat [#ġrb msd. bahadır. carpinus ~? < Tü *küre.

] yıkama. 2. 3. tad alma duyusu ~ Lat gustus tad ~ HAvr *geus. öğretmen. güveç Tü? [TS. Türkçe anlamın bu çelişkiden türediği düşünülebilir.] aldatma.] gün batımı < Ar ġaraba ~ Ar ğurür [#ġrr msd. mürşit ~ HAvr *gwrs-u. boş görüntüyle kandırdı ~ Ar ğurüb [#ġrb msd.) ~ Fa gurz ağır topuz. her türlü yuvarlak nesne ) gurul gır onom [LO xix] gurlamak/gurgur/guruldamak bağırsak sesi. seçmek " çeşit gusül [ xiv] gusl alma < Ar ġasala [msd. küme. Karş. güven YT [CepK 1935] itimat < Tü güven-" güven- İnanmak > inan örneğine paralel olarak türetilmiştir.tadına bakmak.a. a. hoca.gurme kişi ~ EFr grom(m)et * Nihai kökeni belirsizdir. a.gözetmek. . değerli. 2. beklemek. ağır. ġasl] yıkadı" gasil gut gutta damla güt[mek Tü [ xx/b] ~ Ar ġusl [#ġsl msd. damla. muhterem. Mâ ġarraka birabbaka? (Kuran 82. küre. Kıp xiv] güveç topraktan yapılan yemek kabı * ETü küveç (at koşumuna ait bir parça) sözcüğüyle birleştirilemez. tokmak ~ gusto [ARasim 1897-99] ~ İt gusto zevk. [ xx/c] ~ Fr gourmet yemeye ve içmeye meraklı guru [ML xx/c] ~ İng guru Hindu dervişi. [ÖSeyf 1920] gurultu < " gurup güneş battı" garp gurur [ xiv] ġarra aldattı. insan topluluğu (= Fa guröha top. manevi danışman ~ Sans gurú 1. bekçilik etmek güve Tü [ xi] küye a.6) "sizi rabbinize karşı kim kandırdı?" gürz [Yus. boy abdesti ~ Fr goutte 1.< HAvr *gwers-2 ağır " bar(o)+ güruh [Aş xiv] ~ Fa/OFa guröh kalabalık. aldanma < Ar * Arapça fiil geçişli olduğu halde masdarı geçişsiz fiillere özgü fucul veznindedir. a. DK xiv] OFa warz/wazr a. damla hastalığı ~ Lat [Uy viii+] kü5-/küt. (= Ave vazra.

mavimtraklaşmak. = Ave vîtarsm öte. gemilerde ambar üstü tabanı < Ven covèrzer [İt coprire] kaplamak. [MŞ xiv] < Tü *köğer-ç. widâr.misafir gelmek. örtmek ~ Lat cooperire a.a.a. +gâh . güya gü. görünüş). yönetmek ~ EYun kybernâö a. geçit. [Arg xvi] güzel. a. gu5ar. Fa kabutar (güvercin) < kabud (mavi). guvernör [ xx/b] ~ Fr gouverneur yönetici < Fr gouverner yönetmek ~ Lat gubernare dümen tutmak. güvence güvenlik güvercin göğercin mavi " gök YT YT [CepK 1935] garanti [CepK 1935] asayiş <Tü güven "güven <Tü güven "güven Tü [Uy. a. söyleyen < Fa guftan.mavileşmek. güz güzaf güzel görTü? Tü [ viii] küz sonbahar [xiv] ~Fa güzâf boş konuşma < Tü gör-" ~ Fa güya söz. güvey güyegü Tü [Uy viii+] küdegü bir kimsenin kızıyla evlenen erkek. ETü körk/körük (güzellik. [TS xiv-xv. ileri ~ HAvr *wi-tero < HAvr *wi ayrı" gü+. [Kıp xiv] köğercin . laf. [Kırg ] közöl a. söyleyiş. Türkçe biçim Farsça sözcüğün literal çevirisidir. Men xiv] < Tü *küde. * Karş. gökçek (güzel). Moğ kübeğün (erkek evlat).şişinmek. Fr couvert (örtü). Kaş viii+] kögürçgen/kögürçgün a. a. [ xi] küwen-< Tü *küPen. böbürlenmek. kaplama. yol < Fa guSaştan. aperitif * Aynı kökten İng cover. [DK xiv] gözel.a.< Tü *keP-2 şişmek " gebe * 19.. göğerişmek < Tü köker.geçmek ~ OFa widardan. göğermek < Tü kök * Karş. yy'a dek anlamı ağırlıkla olumsuzdur. güverte [EvÇ xvii] ~ Ven covèrta [İt coperta] örtü. & Lat co(n)bastırarak + Lat operire kapamak " kon+. -el ekinin işlevi açık değildir. damat. TTü görklü. bir aşirete katılmak? * Öte yandan karş. güzergâh ~ Fa guSargâh geçiş yeri. [Çağ xv] küzel.söylemek. iç güveysi gelmek.güven[mek Tü [Uy viii+] köwen. demek " güfte * Belki Fa gû ya ("söz işte").

bizzat yaşayarak öğrendi habip Habba [msd.a. yaşamak. Hubb] sevdi habire hay. wizîn.a. ] sevgili. hac/hacc[Kut xi] ~ Ar Hacc [#Hcc msd. Aş xi] ~ Ar xabar [#%br msd. dost < Ar [LO xix] ha bre/de bre [Aş xiv] < Tü ha bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı) " ~ Ar %ab!6 [#%b6 sf. çarmıh [Aş.a. direk.a. habaset < Ar %abu6a kötülük yaptı" habis habbe <ArHabba.seçmek ~ OFa wizîdan.* Aynı Hintavrupa kökünden Sans vitarám. törenle kutlama * Ar #Hcc (tartışmada üstün gelme. "hap1 [ xiv] ~ Ar %aba6at [#^b6 msd. kanıtlama) fiiliyle ilgisi gösterilemez. hacamat [ xiv] hıcamat/hacamat. tümsek. habislik ~ Ar Habbat [#Hbb1 msd. " gü+ ~ Fa guzîda seçilmiş. DK xiv] (~ Fa %aç a. a. tane. kötü habitat [ xx/c] ~ İng habitat yaşanılan yer.] kötü niyetli.] İslam öncesinden kalan Arap töresi uyarınca yılın belli bir döneminde Mekke'ye seyahat etme = Aram #xgg/x§y bayram yapma.< HAvr *ghabh. çevre < Lat habitare ikamet etmek.) ~ Erm %aç' 1.] bilgi. haç 2. hacim " hacim . sınadı. birinci elden bilinen şey < Ar %abara denedi.a. tanıdı.] kan aldırma < Ar Hacama bardakla kan çekti < Ar Hacm kabartı. seçkin < Fa guzîdan. kazık.] kabarcık. güzide [ xiv] guzîn. oturmak < Lat habere sahip olmak ~ HAvr *ghabh-e. bre habis huylu ünl [Kut xi] ~ Ar Habîb [#Hbb2 sf. Alm weiter (öte.] kötülük. [AL 192+] birini ölümcül olmayacak bir şekilde bıçakla vurmak (argo) ~ Ar Hicâmat [#Hcm msd. ileri). tohum haber [Kut.

hacer hacet ihtiyaç < Ar Haca gerekti hacı hacim/hacmkabartı. 2. [Kut. limit < Ar Hadda 1. hadise. sınırlama.] kısıtlama. sivri (bıçak. sınırladı. hadim hizmet [Yus xiv] ~ Ar %âdim [#%dm fa.] keskin. bağladı.] hizmetçi" hadim haddizatında had. Peygamber hakkında anlatılan anekdot < Ar Hada6a [msd. keskinleştirdi. el koyma.] 1. kapattı. havadis. sınır. kızgın " had ~ Ar fî Haddu-l-5ât kendi sınırları içinde " ~ Ar %adamat [#%dm çoğ. vuku buldu (= İbr #%dş yeni olma = Aram #%dt a. kalibre [ xiv] ~ Ar Hacar [#Hcr msd.] hizmetçi" hadis [ xiv] ~ Ar Hadie [#Hd6 sf.] çıkıntı. kılıç)) hadde levha [ xiv] erimiş madeni tel yapmak için kullanılan delikli maden < Ar Hâdd [#Hdd fa. olay.] engelleme. son derece öfkelendi. biledi.] gereksinme. tümsek. köstek vurdu (= Aram #xgr tuttu. tutuklama. el koydu.] hizmetçiler < " haydi [Men xvii] %âdim ı ey hizmetçisi.) EŞKÖKENLİLER: Ar #h?d? : hadis. sınır koydu.] 1. iğdiş edilmiş harem ~ Ar %âdim [#%dm fa. bıçağın keskin ağzı. bilenmiş. Aş xi] hadd ~ Ar Hadd [#Hdd msd. Hudü6 ] oldu. haczetti had/hadd[Kut. yasal kısıt < Ar Hacara kısıtladı. boyut. 2. yasakladı. kapsam.] taş ~ Ar Hâcat [#Hwc msd. haciz < Ar Hacaza engelledi. hacir/hacr~ Ar Hacr [#Hcr msd. ihdas . 3. kapatma. Aş xi] [DK xiv] ~ Ar Haccî [#Hcc nsb. 2. hiddet gösterdi (= Akad eddu keskin. zat hademe Ar %âdim hizmetçi" hadım hadi hadım hizmetçisi » * Hadım (iğdiş) ve hadim (hizmetçi) biçimlerinin yazım yönünden ayrılması yakın dönemin eseridir. vaka. ayağına köstek vurdu ) haciz/hacz~ Ar Hacz [#Hcz msd. kapatma.] " hac ~ Ar Hacm [#Hcm msd. 2. a.

gizli polis örgütü. yedi günlük süre < Fa/OFa haft yedi (= Ave hapta.a. olay " hadis haf yarım ~ Ger *halbaz [ xx/b] [MMem xvi] ~ Ar Hadî6at [#Hd6 sf. muhafaza eden (şey veya kadın)" hıfz hafniyum [ xx/b] ~ YLat hafnium bir element ^ 1923 Dirk Coster ve Georg von Hevesy. f. kalbi hızlı attı hafi saklandı (= Aram #%py örtünme ) hafid hafif %iffat] hafif idi.] ağır olmayan < Ar %affa [msd.Ar HâfiZat [#HfZ sf.] kalbin hafakan/afakan hızlı atması. ~ Ar Hafıd [#Hfd sf.] gizli < Ar %afiya gizlendi. hafifledi [ xiv] [ xiv] [ xiv] ~ Ar %affy [#^fy sf.a.hadise şey. Dan. * Aynı kökten Sans saptá(n). süre " haf.] gizli kapaklı şey.) ~ HAvr *septm a. f.] saklayan. Lat septem. haftaym [Cumh 1932] futbolda devre arası time bir sürenin yarısı & İng half yarım + İng time zaman.] hıyanet eden " . akılda [Men xvii] kuvvet-i hafıza usit. bilge < İbr/Aram #%km bilme. Alm sieben (yedi). kimyacılar < öz Hafnia Kopenhag kentinin Latince adı * Kopenhag'da keşfedildiği için. ezberleyen " hıfz hafıza ~ Ar HâfiZ [#HfZ fa. hikmet ~ Ar %â'in [#%wn fa. tayming haham [ xvi] Musevi hocası sahibi. bilge olma " hikmet hain hıyanet [Yus xiv] ~ İng half- ~ İbr %âkâm hakim.] torun ~ Ar %afıf [#^ff sf. f. hafriyat ilgili) [KT xix] kazı işleri (özellikle maden ve arkeoloji ile < Ar Hafr [#Hfr msd. titreme < Ar %afaqa titredi. Ger *sebun. hafıza saklama yeteneği. İng seven. saklayan. palpitasyon. bellek .] olmuş ~ İng halfback futbolda orta oyuncusu < İng half ~ Ar %afaqân [#^fq msd.] koruyan. sır. hafiye [Men xvii] ^afiyet gizli şey. [ 190+] teşkilat-ı hafiye gizli teşkilat. insan yiyen bir tür cin " hafi hafız tutan. Yus xiv] hefte ~ Fa hafta yedili şey. sır.a. EYun heptá.] kazı < Ar Hafara kazdı hafta [Aş. [ 191+] hafiye gizli polis ajanı < Ar %afiyat [#%fy sf.

) Hintçe yoluyla Farsçadan alınmıştır.karışmak. ~ Ar/Fa x^qan Türk hükümdarı ~ Tü * Tü xağan sözcüğünün Farsça ve Arapçadan ödünç alınmış biçimidir. yargıç " hüküm hakipay ayağını bastığı toprak " hak2. uygun ve yerinde idi. kalemkâri < Ar Hakka (metal veya ağacı) oydu. karıştırmak " miks hakem hüküm hakeza haki %âk toprak " hak2 [Men xvii] toprağa ait ~ Ar Hâ ka5â tıpkı bunun gibi" keza ~ Fa %âkı toprak rengi < Fa [Aş xiv] ~ Ar Hakam [#Hkm sf. 2. Ar Huqqa (hokka) sözcüğü Aramiceden alıntı olmalıdır. hakaret [ xiv] 1. doğru idi. Aş xi] ~ Ar Haqîqat [#Hqq sf.] oyma. hor ve hakir olma. f. aşağılama . âmez.] sahip olan. haklı idi.a. aşağılık " hakk [etm ~ Ar Hakk [#Hkk msd. elde tutan " hak1/hakk[Kut. kaşımak) * Aynı kökün Aramice biçimi qop ile #%qq 'dir.] ~ Fa %âk-i pây ayak toprağı. karıştıran (< Fa/OFa âme^tan.] ~ Ar Hâkim [#Hkm fa.yönelme. karıştırmak) & Fa/OFa â. pa hakir hakaret [Yus xiv] [Kut. doğruladı hak2 hakan %ağan"kağan [MMemxvi] [Kut xi] -Fa%âktoprak-OFa%âka. katılma.] hakir olma. hakaretamiz & Ar Haqârat + Fa âmez karışan. Haqr] aşağıladı * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür. 2.karışmak. hakikat < Ar Haqqa 1. eklenme bildiren önek + HAvr *meik-/meig.Ar Haqârat [#Hqr msd.haiz havza ~ Ar Haiz [#Hwz fa. . tahkir etme.] yargıç" * İng khaki (a. bir kimsenin ~ Ar Haqîr [#Hqr sf. kazıdı (= Akad ekeku kazımak.a. 3. hakikat gerçeklik. gerçek idi. kazıma. DK xi] ~ Ar Haqq [#Hqq msd.] aşağı. doğruluk " hak1 hakim yargılayan.] doğruluk. Aş xi] [Kut. adi ve itibarsız olma < Ar Haqara [msd.

kâr halat kalod. halâ. 2. yolculuğu sona erdirdi. tahavvül. &Ar [TS xiii] babanın kızkardeşi ~ Ar %alat [#%wl] teyze. yöneldi.] 1. kurtarma + Fa kâr eden " halas. şimdi < Ar Hâl şimdiki zaman. bağlı olan bir şeyi açtı. serbest kaldı halaskâr [ 190+] kurtarıcı. dönüştü. kondu.< HAvr *kel-2 kapatmak. ilmihal.kablo. gevşetti. evrildi. EŞKÖKENLİLER: Ar #h?wl: ahval.] şimdiki zamanda. bir hal aldı. giysisini çıkarma. berrak idi. oylum < HAvr *kol. durdu hal3/hal'~ Ar %alc [#%lc msd. hasbıhal. perişan etmek < Tü hal1/hâl [Kut. halâ [MMem xvi] haliya ~ Ar Hâlâ [#Hwl zrf. hal1. gizlemek " kiler hala annenin kızkardeşi < Ar %âl dayı * "Hala" anlamı Türkçeye özgüdür. derhal.] hakkedici. DK xiv] ~ Ar %alâS [#%is msd.hakkâk oymacı. hukuka [DK xiv] yenmek. salon. Aş xi] Hâl ~ Ar Hâl [#Hwl msd. soyma. binek hayvanından indi. arzuhal. istihale. kurtuldu. havale. tahvil Ar #h?wl2 : muhal hal2/hall[Aş xiv] hall ~ Ar Hall [#Hll msd. arındı. bir hale geldi. Hall] 1. 2. görünüm. saldı. örtmek. havil. havali.] 1. azat edilme < Ar %alaSa arı. giysi çıkardı hal4 [Aİhsan 1891] ~ Fr halle meyve ve sebze pazarı < öz Les Halles Paris'te meyve ve sebze pazarının bulunduğu binalar < EFr halle salon ~ Ger *hallö büyük kapalı mekân. araya girdi) fiiliyle anlam ve köken ilişkisi açık değildir. varolan durum " hal1 halas [Yus. halet. . halihazır. ihale. 3. çözdü. kalemkâr " hakk hakkaniyet uygun < Ar Haqq " hak1 hakla[mak hakkından gel-" hak1 ~ Ar Hakkak [#Hkk im. mütehavvil.] adil. durum. çözüm < Ar Halla [msd. doğru. 2.] kurtuluş. halat [LF xvi] ~ OYun kalódio kalın ip < EYun kâlös. şimdiki zaman < Ar Hâla döndü. lahavle. hükümdarı tahttan indirme < Ar galaca soydu. bir görüntü edindi * Ar Hala2 (engel oldu. temiz.] çözme. bir hale büründü. hile. Frlibérateur karşılığı %alâS kurtuluş. varoluş evresi. < Fa Haqqânî [nsb.

ahali. deldi halet halhal [onom. halef" halef halihazır hazır halik sıfatlarından biri" halk2 [Kut xi] [Kut xi] ~ Ar xalîc [#xlc sf.] boş.] yaratan.] hal. Allahın . [Men xvii] (vulg. ardıl < Ar %alafa ı ardından geldi.] körfez. dişi köle ~ Ar %alâ'iq [#%lq çoğ. 2. koy ~ Ar xalîfat [#xlf sf. merasim " alay1 * Muhtemelen alay sözcüğünün bir Anadolu ağzındaki biçiminden. bozuldu halel Xalla bozdu. haliç halife geçen.] canlı varlıklar. serbest < Ar xalâ DK xv] xalice/xalıça ~ Fa qâlî a. mahlukat. yırtık < Ar Ar Halat [#Hwl msd. ay ve güneşin yüzü. yaratı" halk2 halbuki haldır onom çalışma sesi hal bu ki " har2 < Ar Hâl durum hale ~ Ar halat [#hwl msd. durum " hal1 Ar xalxal [#xlxl] ayak bileziği < Ar xalxala [Kut.] şangır şungur etti hali boş idi" hela halı [xiv] [xiv] [xiv] Ar %alal [#%H msd] bozukluk. hasar.) cariye. aziz tasvirlerinde görülen hale halef [ xiv] ~ Ar %alaf [#%lf] birinin ardından gelen veya yerine geçen. halayık [Kut. Qâlîqalca (= Erzurum) şehir adıyla birleştirilmesi fantezidir. hizmetçiler.] ayla ~ EYun (h)álos daire. Aş xi] [DK xv] kal .1229) zamanında etimolojisi tartışma konusu idi. Yâküt (ö. (yemek) arttı. mahlukat < Ar %alıqat yaratılmış alem. hane halkı. bayatladı. f.halay [ xx/b] Anadolu'da düğün ve törenlerde oynanan toplu dans Tü alay geçit resmi. Aş xi] canlı varlıklar. [Neş xv] halk.] birinin yerine ~ Ar Hâla-1-HâDir varolan durum " hal1. * Nihai kökeni belirsizdir.Ar xâlin [#xlw fa. 1940 lardan sonra edebi dile aktarılmıştır. çember. ~ Ar xâliq [#XİQ fa. yırttı. a. geri kaldı.

a. ^ 1526 Gonzalo Fernández de Oviedo. İsp. biçim verme ) halka baklası. +jen1 * Kimyasal tuzların bileşiminde yer aldıkları için. pay. yaratış < Ar %alaqa yarattı (= Aram #%lq 1.] yumuşak huylu < Ar Hilm [Yus xiv] ~ Ar %âliS [#%1S fa. halk2 [etm [ xiv] ~ Ar %alq [#%lq msd.] yalnız ~ Fa %âm pişmemiş. Halc] pamuk attı [ xiv] ~ Ar Halqat [#Hlq msd. 2. .].] karışım. hamak [Bah 1924] ~ Fr hamac iki ağaç arasına gerilen salıncaklı yatak ~ İsp hamaca/hamaque a.) + EYun genes.] pamuk atıcı < Ar Halaca halojen [ xx/b] ~ Fr halogène 1. silah kabzası [esk. ölçme. Orta Amerika yerli dillerinden.] arı.] çember. sayıklama < EYun (h)alyssö bunalmak halvet kalma. ahali (= Aram %elqâ pay. ~ Taino hamaka a. genet. kimyacı (1779-1848). tatlılık. boş ve ıssız olma " hela ham1 tecrübesiz kimse ham2 onom [Yus.doğuran " salam. tarihçi. bölme )" halk2 * #Xİq kökünün "pay etme" anlamı Arapçada mevcut değildir. halter < halüsinasyon [ xx/b] ~ Fr hallucination hezeyan ~ OLat (h)allucination bunalım. İsv. halo.a. Yus xiv] yeme veya yutma sesi ~ Ar xalwat [#xlw msd. halk) deyiminin tam karşılığıdır. 2. halka.] yaratma. saf. temiz " halas halk1 [Kut xi] ~ Ar xalq [#%lq] herhangi bir insan topluluğu. bölük. kısım < Aram #%lq pay etme. Aramice sözcük EYun demos (1. bir yana ayrılan kısım. zincir ~ Ar Hallaç [#Hlc im. ring hallaç [msd. karıştırma < Ar ~ İng halter tutamak. sabır halis [ xiv] ~ Ar Halım [#Hlm sf.halim yumuşaklık. kimyada klor ve benzeri elementler grubu.a. DK xiv] [Aş. bu gruptan gazları kullanan lamba # Jakob Berzelius. & EYun (h)áls. 2. pay etme. işlenmemiş. halt %alaTa karıştırdı halter Ger *haldan tutmak [ xiv] [ xx/b] ~ Ar %alT [#%1T msd.a.tuz (~ HAvr *sal-d.

hamdüsena.] ateşli gayret < Ar Hama çok sıcak idi. yüklü " haml [DK xiv] gebe < Ar Hâmil [#Hml fa. hamd < Ar Hamada övdü. nine ~ Ar hamiş [#hmş fa. kaplıca " humma hamarat hamarod sıkı. çok [ xiv] ~ Ar Haml [#Hml msd. sayfa kenarına hamiş eklenen not < Ar hamaşa ısırdı hamiyet mücadele hırsı öfkelendi" humma [Kut. fanatizm < Ar Hamisa coşkulu idi hamburger [ML xx/c] arası köfte < öz Hamburg Almanya'da bir kent [CodC xiii] hammal [Yus xiv] ~ Ar Hamaqat [#Hmq msd.hamakat aptallık < Ar Hamuqa aptal idi hamal taşıyıcı " haml h am am ısıtan". titiz hamaset cesaret. yüklü " hamil ~ Ar Hamin [#Hmy fa.] 1.] ~ Ar Hamd wa sana' övme ve yüceltme " * Arapçada aynı sözcük "taşıma aracı. elinden iş gelir ~ Ar Hamâsat [#Hms msd. yükleme haml [etm < Ar Hamala taşıdı. Aş xi] ateşli gayret.] "çok ~ Erm [KT xix] becerikli.] coşku. hamd.] himaye eden " himaye ~ Ar Hâmil [#Hml fa. akkor oldu. ılıca. sena hami hamil hamile taşıyan. yüklendi .] ahmaklık. [KT xix] vatan uğruna ~ Ar Hamiyyat [#Hmw msd. derli toplu.] taşıma. evrak çantası. uçak gemisi" anlamlarıyla kullanılır. haminne » " hanım. ~ Ar Hammâl [#Hml im. ısıran. Muhammed hamdüsena hamd. yüceltme EŞKÖKENLİLER: Ar #h?md : elhamdülillah.] taşıyan. aşırı ~ İng hamburger bir tür ekmek * Modern anlamı 1885 ile 1900 yılları arasında ABD'de doğmuştur.] övme. 2. yüceltti [Kut xi] ~ Ar Hamd [#Hmd msd.] yük ~ Ar Hammâm [#Hmm im.

2. = Akad gangaritu a. han1 yeri. dezavantaj < İng hand i' cap "el şapkada".a.a.hamle atılma. hançere [Gülxv] ~ArHancarat[#Hncrmsd. veya boğazı kapatan kas (= İbr gargeret a.] yüklenme.) handikap [ xx/b] ~ İng handicap oyunda karşı tarafa peşinen verilen puan. eski bir oyun & İng hand el + İng cap şapka " kep . DK xiv] ~ Fa/OFa %ân hane. hücum " haml [Yusxiv] ~Ar Hamlat [#Hmlmsd. elli.a. Xâmpsi Karadeniz'e özgü bir balık * Nihai kökeni belki eski bir Karadeniz dilinden. hamut koşumu. Nihai kökeni tesbit edilemedi. mayalandı * Aynı kökten Ar %amr (mayalı içki.a. boyunduruk [LO xix] ~? Bul hamút / Sırp homut at * Karş. konak [Uy viii+] %an/kan = Tü %ağan/kağan hükümdar " kağan [DK. Alm hamen. hamule haml ~ Ar Hamülat [#Hml sf. maya. [EvÇ xvii] xapsi a. tahmis hamster [ML xx/c] ~ İng hamster bir tür küçük kemirgen ~ Alm hamster a. İng hame (boyunduruk). hamsin ~ Ar %amsm [#%ms] 1. Env xiv] ~ Ar Hancar kısa savunma hançer bıçağı ~ Aram ^angsrâ a. konak. gırtlak. a. konak ~ Fa/OFa %ân hane. konak. kervansaray han2 Tü [Yus. f.a.] taşınan yük hamur [CodC xiii] %amır ~ Ar ^amîr [#%mr sf.] boğazın üst kısmı.] kabarmış hamur. ~ Yun hamsi [Amr xv] %amsi . kervansaray han1 yeri. ~ EAlm hamustro ~ Slav %omestorb a. mayalı hamurdan yapılan ekmek < Ar şamara kabardı. kışın erbain adı verilen en soğuk kırk gününden sonra gelen elli günlük süre < Ar %amsat beş EŞKÖKENLİLER: Ar #?ms : hamsin. şarap). DK xiv] [Yus.

çardak [esk.a. hapishane. 2. kerhane. darphane. kavisli hale getirme. EŞKÖKENLİLER: Fa ?ana : berhane. Sözcüğün nihai anlamı Yun kámara (1. adem inciri. memişhane. serranus hepatus ~ [Bah 1924] ~ Fr hangar korunak.a. depo. [Oğ xi] %arjı. şeşhane. kemerli taş oda) ile paralellik gösterir.) ~ HAvr *kan.hane/+hane [Yus xiv] Arap rakamlarında basamak ~ OFa xânag a. salhane. hanedan. kitabi dinlerden önceki dinlere mensup ~ Aram %anspâ [#%np] a. hanende ~ Fa %\vânanda okuyan. meyhane. şarkı söylemek (= Ave hvan. hantal [Amr. [ xvi] soylu kadın (Moğol ve < Tü %an hükümdar " han2 * -um/-ım dişil ekinin kaynağı belirsizdir. tefsirde çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. dükkân < Aram #%nt bükme. eczane. hanım Tatarlarda) <Tü [Çağ xv] %anum hükümdar eşi. " han1 ~ Fa %ana ev. hanif ~ Ar Hanîf [#Hnf sf. kemer. kütüphane. kemer yapma * Ar Hanut.a. İbrahim'in dini inancını tanımlamak için kullanılan bir sıfat.a.) ~ Ar HanTal/%anTal acı meyvesi müshil ve çocuk düşürücü olarak kullanılan bir bitki. konut. şarkı söyleyen < Fa/OFa x\vândan/xanldan okumak. konak. a. [DK xv] kangı ~ Yun %anni bir balık türü. colocynthus hanut [ xx/b] çarşıda müşterileri belirli bir dükkâna yönlendirme işi ve bu işten alınan komisyon ~ Erm %anut' dükkân ~ Aram %anüTâ kemerli taş oda. kaba.]. Kuran'da Hz.] 1. hani2 E Yun %anne a. putperest. biçimsiz (vulg.a. cephane. mahpushane. hücre. tımarhane. umumhane hane hanedan +dan1 ~ Fa %ânadân "hane tutan". dinsiz * Kur'anda kullanılan deyimin anlamı muğlak olup. hanzo [ 197+] kaba ve aptal adam (argo) Sunal'm aynı adlı filminde bir karakter öz Hans Alman erkek adı < öz Hanzo Kemal . yer. tek tanrıcı = Ar Hanaff [nsb. ebucehil karpuzu. sülale " hane. xan/%anum ve beg/begüm biçimlerinin bilinmeyen bir Asya dilinden devralındığı düşünülebilir. = İbr %anep kâfir.şarkı söylemek " kanto hangar uçak deposu ~ Ger *haimgardhangi Tü [Kaş xi] kanu/kayu a. kraliçe. Men xv] ebucehil karpuzu..] pagan. 2. [LO xix] iri. prenses. İbr %anut (dükkân) biçimleri Aramiceden alınmıştır.

] yasak. hapır hapaz[lamak onom [Mercimek xv] tıpta tane haline getirilmiş ilaç ~ Ar yeme sesi [ xvi] hapaz tokat ~ ? hapis/haps[ DK . yıkım. Aş xi] yıkım (isim). hapishane h apşı r[ ma k har1 ısındı. kuşak.] harap şey. ateş < Ar Harra [BK 1799] harıl harıl nefes nefese yürüme sesi [ 1924] ~ Fr haras at neslini ıslah için kurulan ~ Ar %arâbat [#%rb msd.] viran etme. hapsetti (= Aram #%bş bağlama . ]1 . [Kut. Men xv] harab yıkılmış. En vx iv ] ~A rH ab s[ #H bs ms d. kısıtladı. Yus xiv] ~ Ar %arâc [#%rc msd. at koşumu = Akad abâşu bağlama) * Karş. harıl onom + < on om [KT xix] mahbes & Ar Habs + Fa %âna " hapis. kapattı. tutsak etme. İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi " harç harakiri intihar & Jap hara karın + Jap kiri deşme haram tabu. hara çiftlik < Nor harra bir at rengi harabe yıkıntı.] vergi. kemer). Akad abşu (kuşak. 2. ~ Ar Haramı [#Hrm nsb.] hapşırık sesi ~ Ar Harr [#Hrr1 msd. [DK. virane " harap haraç [Aş.hap1 Habb [#Hbb1] tohum. a. ~ Ar %arâb [#%rb msd. tutsaklık yeri < Ar Habasa kıstı. kapatma. sıcak idi har2. . yıkıntı < Ar şaraba viran etti. dokunulması yasak olan " harem harami haram yiyem " haram harap yıkık (sıfat) a. tane.özellikle sarık veya baş örtüsü.] sıcaklık. tıpta hap hap2. hane < Tü hapş [onom. yıktı (= İbr/Aram #%rb Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. ) [187+] [Kut xi] [Aş xiv] ~Jap harakiri karın deşme yoluyla ~ Ar Haram [#Hrm msd.] haram cı. Env.

masraf. Hirm/Hirmân] yasakladı. masraf. rahvan hardal %ardalâ a. gereken şeyler. çıkış yaptı. [KT xix] 3. 2. dışarı çıktı. sivri bir uçla çizmek. Tü çizmek. duvar örmede kullanılan kum ve kireç karışımı ~ Ar %arc [#%rc msd. Karş. çıkma.] harple ilgili. Lat scribere (1. gereç. harç [CodC xiii] 1.] yasak.] hareketler < Ar ~ Ar Harakat [#Hrk msd. yazı birimi. hare harekât Harakat" hareket hareket < Ar Haraka hareket etti. 4. * Nihai kökeni eski bir Akdeniz dili olmalıdır. banal & Ar %arc uygun olan şey. haremlik) ile birleşmiştir.] 1. harf (= Aram #%rp bileme. Hurûc] çıktı. alem2 harcırah ~ Fa %arc-i râh yol için gereken şeyler. gereç + Ar câlam dünya.harar çuvalı ~ ? hararet ısı"har1 harbi askeri sınıfa mensup kişi " harp1 [ xiv] [Aş xiv] ~ Ar ğirar/ğirarat [#ġrr] çuval. Yun grâfö. a. devindi [ xiv] [Aş xiv] ~ Fa xâra/%ârâ dalgalı kumaş ~ Ar Harakat [#Hrk çoğ. harcama. sıra malı. dokunulmaz kıldı (= İbr/Aram #%rm yasaklama. . dışladı. özellikle saman ~ Ar Harârat [#Hrr1 msd. dinen yasak sayma) * Türkçe kullanımda Ar Harım (dokunulmazlığı olan yer. savaşçı. keskin veya sivri olma ) * "Yazı" anlamı muhtemelen eski çivi yazısının şeklinden veya "sıvri bir uçla kazıma" eyleminden ötürüdür. herkes " harç. resmi işlemler için ödenen para. [Men xvii] 2. harf [Kut. dokunulmaz < Ar Harama [msd.] devinim ~ Ar %ardal hardal bitkisi ve tanesi ~ Aram harem [ xiv] Mekke civarındaki belli bölge ki Hac esnasında ihramla girilir ~ Ar Haram [#Hrm msd. malzeme < Ar paraca [msd. ~ Ar Harbî [#Hrb nsb.] ısınma.] 1. tabu. DK xiv] < Ar %arc masraf" harç harcıalem ~ Fa %arc-i câlam herkesin harcı. yoldan çıktı harca[mak [Aş. evde kadınlara ayrılmış olan kısım. yolluk & Ar %arc gerekli şeyler. sarf. 2. 2. dolaylı vergi. kutsal. çıkıntı yaptı. Aş xi] ~ Ar Harf [#Hrf msd. gereç + Fa râh/rah yol" harç. bir şeyin üretiminde kullanılan hammadde. mızrak veya kılıcın keskin ağzı.

] dış. olağan dışı. a. delip dışarı çıktı ) + Ar câdat^ alışkanlık. harman a. yangın afetine uğramış & Ar Harîq [#Hrq] yangın + Fa zada vurmuş " mahrukat. [KT ] ciltlenecek kitabın formalarını dizme. Sam #%rb (kılıç. harita " kart2 harman [ xiv] %ırmen ekin savurma. +zede haris [Kut xi] ~ Ar HâriS [#HrS fa. = Akad %arbu bir tür kesici alet) harp2 harpuşta makaslı dam [ xx/b] ~ Fr harpe bir müzik aleti" arp [Men xvii] %arpüşte omurgalı çatı. harmoni harnup harp1 » » [Aş xiv] harb " armoni " harup ~ Ar Harb [#Hrb msd. uşak " harpuşta. kesici alet) sözcüğüyle ilişkili olduğu varsayılabilir. 2. bende harmani Tü harman " harman * Anlam ilişkisi açık değildir. dışarı çıkan " harç (umur-u) hariciyye 1836'da kurulan dış işleri bakanlığına < Ar %âYic [#xrc] dış " hariç [KT xix] harikulade şey < Ar %âriqu-l-câdat^ harikulade ~ Ar %âriqu-l-câdat^ "adet yırtan". a. yardı..a. doğaüstü & Ar %âriq [#%rq] yırtan (< Ar xaraqa yırttı. [Men ] %ırmen vulg. [LO ] balıksırtı ~ Fa %ar puşta eşek sırtı & Fa %ar eşek + Fa puşta sırt" puşt Fa %arpuşt ("diken sırt" = kirpi) ayrı kelimedir. & Fa %ar eşek + Fa banda hizmetçi. hariç hariciye verilen ad harika " harikulade [ xiv] ~ Ar %âYic [#%rc fa. kâğıt. katırcı ~ Fa farbanda a.yazı yazmak). pelerin %arbâ kılıç veya mızrak = İbr %3i*eb a. ~ EYun %ârtes 1. tütün karma ~ Fa firman ekini kepeğinden ayırmak için savurma harmandalı Ege bölgesinde eşekçilere özgü oyun havası < Tü harbende/harmanda [xvii-xix] eşekçi. . özellikle deniz haritası ~ Aram %artâ a. Karş.] hırslı " hırs harita [MMem xvi] xarti ~ Ar ^arîTat harita.] savaş (= Aram [TDK 1955] bütün vücudu saran kolsuz üst giysi. harp1. dışarı. rutin " adet2 harikzede + [KT xix] yangın vurmuş.a.

EKİN. terbiyesiz.a. zarara uğradı haşarı adam haşat [ xiv] ~ Ar %asâr [#%sr msd. Haşw] araya bir şey soktu. özellikle hendek kazma ) * Ziya Gökalp tarafından Fr culture karşılığı olarak kullanılmıştır. elit" husus ~ Ar xarrüb/%arnüb keçiboynuzu (= Aram ~ Ar %âSS [#%SS fa. toplumsal anlamda seçkin. kader hasbıhal " haseb.] kayıp. zarar < Ar %asira [ xiv] haşeri haşere gibi veya haşerata ait. hal1 haseb[iyle hesaplama " hesap haseki hükümdarın yakını < Ar %âSS " has [Aşxiv] ~ Ar Hasba-l-qadar kaderin gereği < Ar ~ Ar Hasba-1-Hâl durum değerlendirmesi ~ Ar Hasab [#Hsb msd.] ekin biçme < Ar hasbelkader Hasb hesap. ~ Fa %âSagı "seçilmiş olan".] haşerata ait < Ar Haşarat" haşere [ML xx/c] yorgun.] kıskançlık < Ar . perişan ~ ? hasat HaSada ekin biçti (= Akad eSâdu a. Yus xiv] ~ Ar Haşarat [#Hşr çoğ. akıl yürütme. tarım. doldurdu hasar hasar gördü. dini kurallar uyarınca erkeğin dizden bele kadar olan kısmını örten giysi < Ar Haşama utandı" haşmet haşere türlü zararlı veya rahatsız edici küçük yaratık " haşır1 haset Hasada kıskandı [Aş. Karş. harup/harnup %arrüb = Akad %arüpu a. değerlendirme " haseb. Aş xi] seçkin. ayrı. tarla sürme. kazma. ekip biçti (= Aram #%rt/%rS yarma. özel.] kültivasyon. 2. yaramaz ~ Ar Haşan [#Hşr nsb.) ~ Ar HaSad [#HSd msd. her ~ Ar Hasad [#Hsd msd.hars [Men xvii] ekip biçme. KÜLTÜR. a.) has [Kut. ayrılan. haşema [Hürr 1998] bir tür mayo ~ Ar Haşamat [#Hşm msd.] hicap. [ 191+] eğitim yoluyla aktarılan hasletler (Fr culture karşılığı) ~ Ar Har8 [#Hr8 msd.] 1. haşa [Yus xiv] ~ Ar Hâşâ-llâhi Allah göstermesin < Ar Hâşâ [#Hşw] uzak etsin! < Ar Hâşâ [msd.] ölçme.] börtüböcek. tarım < Ar Hara6a toprağı sürdü.

] dolgu. mahşer haşır2 hasis onom yaprak veya kâğıt sesi [ xiv] hakir. ~ Ar %aşm [#%şn sf.] üreyen şey. yücelikten yoksun < Ar %assa [msd.a. kumaşın kenar süsü. kıyamet < Ar Haşara (kalabalık) toplandı.] gelirler < Ar ~ Ar %aSm [#%Sm] düşman.] 1. gelir.] her türlü hasır [CodC xiii] hasir örgü. mizaç haşmet [Kut xi] maiyet ve hizmetçi sahibi olma. hukuki bir işlemde karşı taraf haşin ^uşünat] kaba ve saygısız idi [ xiv] [Kut xi] hasm [Aş.] aşağılık.Ar %asıs [#%ss sf. mahşer. Yus xiv] ~ Ar %aş%aş afyon bitkisi. haşiye ~ Ar Haşiyyat [#Hşw msd. papaver ~ Ar HâSil [#HSl fa. haşere. hizmetçiler. adi. ~ Ar HaSîr [#HSr sf.haşhaş somniferum ~ Sans khaskhasa a. 2. cimri. değersiz. ürün. 2. haslet " husul [Aş xiv] ~ Ar %aSlat [#%si msd. [KT xix] ecnebi hükümdarlar için kullanılan saygı deyimi < Ar Haşam [#Hşm] maiyet. kıymetsiz . haşlamak) fiiliyle benzerliği tesadüfi olmalıdır. gelir " hasıl ~ Ar HâSilât [#HSl çoğ. debdebe. hasıl veya konuşmanın özü " husul hasıla hasılat HâSilat" hasıla hasım/hasmmuhalif. tabiat. haşarı. taallukat . hakir. özellikle ot veya kamıştan örülü yaygı" hasr haşır1 [Yus xiv] haşr ~ Ar Haşr [#Hşr msd. kaba < Ar %aşuna [msd. 2. kalabalık etme. kaynaştı EŞKÖKENLİLER: Ar #h?şr : haşır1." aş * Erm %aş. [KT xix] 1. f. toplanma. paravan. %issat] aşağılık ve hakir idi * "Cimri" anlamı 20.(suda kaynatarak pişirmek.] huy. alçak. nekes.] sert. ucuz. sayfanın kenarına eklenen yorum. dip notu " haşa hasiyet haşla[mak <Tü [Aş xiv] [MŞ xiv] sulu yemek pişirmek " has < Tü *aşla.] 1. işin ~ Ar HâSilat [#HSl fa. yy'da ağır basmıştır.

] özel olan şey. külhani ~ ? hasr[etm [MMem xvi] ~ Ar HaSr [#HSr msd. yazdı (= Aram #%TT kazıma. yaralanmak ~ Ar %âSSat [#%SS fa.] yanılgı. hatip hitap [ xiv] hutbe okuyan ~ Ar %âTib [#%Tb fa. özellikle Kuran'ı ezbere okuma ~ Aram ^stîm/^âtsmâ mühür.) hata Ar %aTâ yanıldı. hicap).] çizgi. sınırlama < Ar HaSara etrafını çevirdi.] geri dönülecek yer. . Gül xiv] sayrı. yanlış yaptı hatıl ağaç ~ ? [Kut xi] ~ Ar %aTâ' [#%Ty msd. seçkin kimse. a. mühürleme. Türkçe türevler bambaşka bir anlam kazanmıştır. f. içerdi hasret [Aş. duyarlı" his hasta Fa %astan yaralamak.] etrafını çitle çevirme.] düşünce.] 1. • Hatırlı/hatırsız sıfatları hatrı sayılır (düşüncesi önemsenir) deyiminden türemiştir. Yusxiv] ~ Ar Hasrat[#Hsr msd. çentme. hatır/hatr[Kut xi] bellek < Ar %aTara [msd. Karş. anımsadı * Ayrıca Ar %aTura (önemli idi. bloke etti. yanlış < [LL 1732] HaTl taş duvarı berkitmek için araya konan yatay * Ar *HaTll veya *HaTl biçimine rastlanmamıştır. ~ Ar Hassas [#Hss im. elit" has hassas hisseden. çizim sanatı < Ar %aTTa çizdi. sığınılan yer. ciddi ve tehlikeli idi). ezberleme. %uTür] aklına geldi. haşmetmeap [ xix] ecnebi hükümdarlara mahsus bir unvan & Ar Haşmat + Ar ma'âb [#'wb iz/m. hicap duyma) fiili Aram #xşm (susma.a. 2. hatim/hatm[Yus xiv] %atm ~ Ar %atm [#^tm msd.] hitap eden " ~ Ar %âTir [#^Tr fa. akıl. sağlığı bozuk hat/hatt[Kut xi] ~ Ar xaTT [#xTT msd. damga ~ Mıs xtm a.* Arapça #Hşm (utanma. taş üzerine yazma = Akad %aTâTu a. ayrıcalık. melce (< Ar a'âba geri döndü )" haşmet haspa [Bah 1924] sevimli yaramaz. sınırladı.] çok ~ Fa %asta yaralı < [Mercimek xv] [Yus. Ar Hişmat (utanma. kapatma. tereddüt etme) ile eşkökenlidir.] bir şeyin yokluğundan ötürü acı çekme (= Aram #%sr eksik veya yoksun olma ) " hasar hassa [Yus xiv] özellik.

çevre < Ar Hawl çevre < Ar hâla döndü. yy'da Baktria krallarının ünvanı olan EYun autokrâtor sözcüğünün tam çevirisidir.] akılda kalan şey.] olaylar.a. [DK xv] vafvaf köpek sesi [CodC. yy'dan önce sadece "kraliçe" anlamında kullanılmıştır. a. topladı. haberci < Eth [#xwr] gitmek * Nöldeke. ~ Ar %awf [#^wf msd.Sogd %\vaten [f ] kraliçe (= Sogd *%watâw-ni) < Sogd xwatâw kral. [ xiv] xıtmi [ xiv] ~ Ar %iTmı hatmi bitkisi. MÖ 3. -ni Sogdca dişil ekidir. havas seçkinler. hav1 havlu havı.] çizimci" hat [Or. kadife veya ~ ? [Env xv] hav hav ötme sesi. Türkçe sözcük 13.] etraf. dönüştü " hal1 havan [ xiv] ~ Fa/OFa hâwan a. Uy viii] xatun/katun kraliçe.] korku < Ar %âfa ~ Ar Hâwin [#Hwy fa. athaea officinalis ~ Ar Hattâ ta ki (edat) ~ Ar %aTTâT [#%TT im. yönlendirme Hawâlat [#Hwl msd.] İsa'nın 12 müridinden her biri ~ Eth %awâr yolcu.] aktarma. ~ Ar Hawâdi6 [#Hd6 çoğ. elçi. Beiträge 1910.] özel olanlar. zevce . ince ve yumuşak kıl hav2 hava havadis hadiseler < Ar Hadî6at" hadise onom [Men xvii] Hav kumaşın yüzünde oluşan pürüz. hükümdar & Sogd %\va kendi + Sogd tâw güç. güçlü " hodbehod * Sogd %\vataw. bir borcu başkasına devretme " hal1 havali [Gül xiv] ~ Ar ~ Ar Hawâlin [#Hwl çoğ.hatıra anı " hatır hatmi hatta hattat hatun [MMem xvi] ~ Ar %aTirat [#^Tr fa. Ar #Hwr2 veya İbr/Aram #%wr (beyaz olma) kökleriyle alakalı olmadığı açıktır. elit < Ar %âSSat" hassa havf korktu havi kapsadı. xiii] yasal eş. havale [Aş xiv] yöneltme. transfer. Aş xiii] [MMem xvi] ~ Fa hawâ a. f.] içeren < Ar Hawâ . içerdi [Yus xiv] [Yus xiv] ~ Ar %awâSS [#^SS çoğ. [passim. havari ~ Ar Hawârî [#Hwr nsb.

hauc ~ Fa havuz [ xiv] havz amacıyla açılan çukur. İng caviar (a.). [KT xix] kalaycıların erimiş metali tutmak için kullandıkları çekice benzer alet ~ Ar hâwiyyat [#hwy] uçurum. Akad %uburu (cemaat. Karş. ~ Ar HawSalat [#HSl] kuş kursağı. gövdeden ayrılmış ruh < Ar %âla hayal etti . birleşme ~ Ar Hawl [#Hwl] güç.] 1. havlu hav1 " hav1 havra araya gelme. dipsiz kuyu. 2.] imgelem.] su biriktirmek havya [Men xvii] hâviye cehennem. alpinia [Men xvii] havlı/havlu makreme tüylü peşkir < Tü ~ İbr %ebrah [msd. a. birlikte olma. üzüntü belirten ünlem haya1 utangaçlık haya2 %âyag yumurta [Aş. sarnıç " havza ~ Ar HawD [#HwD msd. sahip oldu hay ünl [Kut. [Men xvii] hevc vulg. ~ Fa %âya i yumurta.a. zihinsel görüntü. mecal" hal1 ~ Fa %âwlincân havlıcan bitkisi. varlık. Aram %ibru (aşiret). dilek.a. DK xi] ilgi. tuttu. mide " [MŞ xiv] hevic . havsala husul havuç hawic a. havuz. husye ~ OFa hayal [Yus xiv] ~ Ar %ayâl [#%yl msd. havza ~ Ar Hawzat [#Hwz/Hyz msd. testis. cehennem < Ar hawâ düştü. İt caviale.havil/havlhavlıcan galanga ~ Sans kulangcana a. uçtu havyar [Kan xv] Hazar Denizine özgü bir tür mersin balığı yumurtası ~? Fa *%âwiyâr lezzetsever. kaygı.] cemaat. cemiyet). 2. dost * Kökeni çok tartışılmıştır. Batı dillerine İtalyanca yoluyla Türkçeden geçmiştir. içtima < İbr #%br bir * Karş. mülk. tatmak) + Fa yâr seven. bir şeyin sınırları içinde olan < Ar Haza elde etti.] utanma. Yus xiv] [ xiv] ~ Ar Haya' [#Hyy/Hyw msd. gurme? & Fa %âwı lezzet (< Fa %â'idan tadına bakmak.

Yus xiv] canlı olma. akıncı * Karş. seçkin. avlu < Ar Halt çevre duvarı.] < Mac hajdú başıbozuk piyade. Macarca sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. 2. HayT/HlTat] etrafını çevirdi. ~ Ar Hayf eyvah! yazık! [Men xvii] %ayr olumsuz cevabı nazik dille ifade eden söz [BK 1799] ayıd bir bitki. hayhay hayhuy kalabalık sesi hayıf[lanmak (ünlem) hayır 1 . Peç xvii] Macar piyade askeri.Ar %ayr iyilik " hayır2 * Olumsuz cevabı dolaylı olarak ifade eden bir hüsnü tabir olarak kullanılmıştır. dervişlerin giydiği kolsuz yelek. alevilerin giydiği kızıl başlık. [ 198+] kalender sofrasına mahsus bir yoğurtlu meze < öz Haydar Erdebil şeyhi. yaşama < Ar Hayya canlı idi.istemek. 1488) < Ar %aydâr arslan haydi haydut başıbozuk ünl [ xvi] hayde/hay de/haydi/de hayde " hay [Men. [LO xix] ayld/hayit .] duvarlar.] 1. [AL 192+] habeden bedava ele geçirilen mal veya eşya (argo) Çing habe yemek haydari [ xi] Haydar'a ilişkin. [İAr 193+] habeden bedavadan. parasız (argo). iyi davranış < Ar %âra (iyi olanı) seçti. hayır2/hayr[Kut xi] ~ Ar %ayr [#%yr msd. en iyi. ömür" anlamında kullanımı Türkçeye özgüdür. Cüneyd'in oğlu ve Şah İsmail'in babası (ö. [ xv] Kalenderi ve Bektaşiliğe yakın bir tarikat. vitex agnus-castus. hayat2 ~ Ar HayâT [#HwT çoğ. sakındı haybe [AL 192+] habe yemek (argo). iyilik. fantom " hayal hayat1 [Aş. çit < Ar HâTa [msd.] * "Yaşam süresi. savundu. korudu. başıbozuk).hayalet hayalet. tercih etti hayırhah %wâstan. [ xviii] eşkiya. dilemek)" hayır2 hayıt & Ar %ayr iyilik + Fa %\vâh isteyen (< Fa ünl [KT xix] onaylama deyimi [Neş xv] hay u hüy [Yus. ~ Mac hajdúk [çoğ. Bul haidut (eşkiya. DK xiv] " hay ~ Fa hay hüy şamata. ~ Ar Haya'at [#Hyy/Hyw msd. %w^âh. yaşar idi ~ Ar %ayalat [#%yl] doğaüstü görüntü. Sırp/Arn hajduk. Rom haiduc.

[DK xv] haykır-< Tü ay/hay [onom. keyif < Ar HaZZa talihli idi hazan 1 [ xi] ~ Ar HaZZ [#HZZ msd. ~ Fa %azân sonbahar hazan2 ~ İbr %azzân i tapmak görevlisi. ruscus aculatus (= Aram %3zlrâ a.) < Tü hayla.] meskûn ve ~ Ar %ayzurân tropik ülkelerde yetişen bir ~ Ar haDm [#hDm msd. Yus xiv] ~ Ar Hayarân [#Hyr msd. at hırsızı ~? [Aş xiv] [ xiv] ~ Ar %ayrât [#%yr çoğ. eşkiya. haymatloz [ xx/b] ~ Alm heimatlos hiçbir ülke vatandaşı olmayan kişi.] şaşırma. 2.] konum. canavar < Ar Hayya yaşadı. sinagogda ilahi okumakla görevli kişi. a.] hayır işleri. kantor ~ Akad %azânu kent yöneticisi" hazine hazer ekilip biçilen yer " huzur [Kut xi] ~ Ar HaDar [#HDr msd. Yus. DK xiv] ~ Ar Hayawân [#Hyy/Hyw] 1. umursamaz aldırmak. canlı idi" hayat1 haz/hazz[Aş xiv] kısmet. yurtsuz & Alm heimat yurt.) hazım/hazm< Ar haDama sindirdi [Aş xiv] . süvari takımı. 2. umursamak < Tü hay ilgi ve kaygı ünlemi" hay hayli [MŞ xiv] %ayll çok güruh. * Türkçe sıfat hayl-i filan (filan sürüsü) tamlamasından türemiştir. yaşama. ~ Ar Hayrat [#Hyr msd.[xvi-xix] < Ar %ayl at sürüsü. vatan + Alm -los -siz.haykır[mak Tü [Uy viii+] aykır. hayvan [Aş.] bağırma sesi " +kirhaylaz Tü? [ xix] haylamaz aldırmaz.] şaşma. şaşkınlık ~ Ar Hay6iyyat [#Hy6 msd. zenginlik.bağırmak. ordu (= Aram %eylâ ordu = Akad ellatu a.] sindirim hazeran cins kamış. statü < Ar Hay6 nerede hayta [ xix] haydut. canlı olma. her çeşit canlı varlık.] pay. yoksunluk eki " hangar hayran şaşkınlık " hayret * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. [Aş. hayrat iyilikler < Ar %ayr iyilik " hayır2 hayret < Ar Hara şaştı haysiyet sosyal konum.a.

~ Ar hadaf [#hdf msd.] a. melez. 2. 2. hadf] hedefledi. yan. soysuz. depo. heceleyerek okuma hecin [ xiv] tek hörgüçlü deve nesli bozuk. mezarlık < Ar HaZara [msd. * Huzura çıkma deyiminde sözü edilen eylemin soyut kişilik kazanmış halidir. kasa) 'dan etkilenmiştir. bir cinayetin intikamsız ve kısassız kalması. "kanın yerde kalması". alfabedeki harflerin sırası ~ Aram hegâ [#hgy] düşünme. 2. prezans. Oysa gerek Tacül Arus. HaZr] çitle kapattı hazne konulan yer.] 1. kasa. gözkulak olmak" olduğunu düşündürür. saklama yeri < Ar gazana sakladı. Aş xi] ~ Ar ^azînat [#%zn sf.] toz. nezd. he ünl [DK xiv] olumlama bildiren ünlem [Yus xiv] ~ Ar habâ' [#hbw msd. tek hörgüçlü sürek devesi hedef [Mercimek xv] hadafa [msd. nişan aldı ~ Ar hacın [#hcn sf. depo. Arapça sözcüğün anlamı OFa ganz/ganzmag (hazine. boşa gitti . hazret [Aş. Yus xiv] ~ Ar HâDir [#HDr fa. < Ar heder ~ Ar hadar [#hdr msd. Arapça biçimi %azlnat varyantı olarak zikrederler. gerek Lane. f ] kıymetli eşya veya para konulan yer. 2. tempoyla manzume okuma.] çitle ~ Ar %aznat [#%zn msd. huzur. bir saygı deyimi " huzur ~ Ar HaDrat [#HDr msd. huzurda ~ Ar Haziran Rum takviminin dördüncü ~ Ar HaZîrat [#HZr sf.] 1. hazine " hazine [ xiv] [Aş.] 1.] 1. a. boşa harcanan şey < Ar hadara yok yere ya da cezasız kan döküldü. özellikle heba havada uçuşan toz zerresi hece [DK xiv] tempoyla okuma ~ Ar haca' [#hcw msd. depoladı * Akad %azanu (kent yöneticisi) > İbr/Aram %azzan (tapınak bakıcısı) biçimleri Sami kökünün nihai anlamının "bakma. f.] hazır olan.hazin [Yusxiv] ~ Ar Hazm[#Hznsf. Yus xiv] mevcudiyet.] hüzünlü "hüzün hazine [Kut. Anlam gelişmesi için karş. hazır bulunan " huzur haziran ayı~? hazire [ xiv] mezarlık çevrili yer.] kıymetli eşya veya para * Kamus-ı Türki'ye göre hazine sözcüğünün Türkçe zebanzedidir.

a./ İng hexa. Gal chwech. a. ~ HAvr *s(w)eks. izin verdi" hal2 hele helecan < Ar galaca titredi. Aynı kökten Lat centum (yüz). sarsılma helezon ~ Ar halazün spiral. a. dinen ~ Fa hala uyarı ifade eden bir söz ~ Ar %alacân [#^ic msd. mahv < Ar halaka tükendi (= Aram #hlk gitme. tabip ~ Aram %aklm a. 2.yüz (100) ~ EYun hela [Men xvii] 1. her çeşit armağan " hidayet hedonizm [ xx/b] ~ Fr hédonisme zevk ve sefa düşkünlüğü < EYun (h)edone zevk. bitme. tenha idi. < Aram #%km bilme " hikmet heksa+ a. hoş * Aynı kökten İng sweet. a. boş yer.a.] yola çıkmadan kesilen kurban. iz sürmek hekim [DK xiv] ~ Ar Hakim [#Hkm sf.aramak.tatlı. DK xiv] ~ Ar Halâl [#Hll msd. a. filozof.hediye [ xiv] armağan ~ Ar hadiyyat [#hdy msd. hegemonya [ xx/a] ~ Lat hegemonia hüküm sahibi olma. Fr six. Lat suavis (tatlı. Alm sechs. ar2 [Aİhsan 1891] ~ Fr hectare 100 ardan ~ Fr/İng hect(o). EŞKÖKENLİLER: EYun (h)ekatón : hekt(o)+. hekt(o)+ (h)ekatón a. hoş). Aş xi] yasak olmayan < Ar Halla çözdü. yürüme = Akad alâku a. santim2 hektar oluşan yüzey ölçü birimi " hekt(o)+.] hikmet sahibi.] titreme. insanlardan uzaklaştı helak [Aş.] tükenme. komutan < EYun (h)egeomai öncü olmak. tenha < Ar %alâ boş idi. ~ Fr héxa.] izinli olan. santim1. bilge. sarsıldı [Yus. keyif~ HAvr *swâd-onâ. Fa şaş (altı). önderlik etmek ~ HAvr *sâgeyo< HAvr *sâg. hektar Lat centum : kantar. İng six. lider. İt sei. vakum. tahakküm < EYun (h)egemön önder. Yus xiv] ~ Ar halâk [#hlk msd. ~ HAvr *dekm-tom.< HAvr *swâd. a. helezon şeklinde olmak . tenha bir yere çekildi. uğurluk. a. abdesthane ~ Ar %alâ' [#%lw] boşluk. boşluk.altı ~ EYun (h)eks * Aynı kökten Lat sex.) helal [Kut. santi+. yol armağanı. salyangoz ~ EYun (h)elissón helezon < EYun (h)elissö (asma filizi gibi) sarılmak.

İng south (güneş yanı. İng. beraber. fil(o)+ . güney). Lockyer ve E./ İng haem(o).kan + EYun fileö sevmek " hem(o)+. Ave hvars-. aynı ~ HAvr *sem-1 bir. Frankland. dahi (edat). hem(o)+/hemat(o)+ ~ Fr hém(o). Lat simul. aynı anda.(bir.) helyum [Bah 1924] ~ YLat helium bir element # 1868 J. İng sun (güneş). t. an " hem h em fi ki r + ham aynı + Ar fikr düşünce " hem. Yus xiv] hemândem aynı anda ~ Fa ham ân (dam) onunla bir (zamanda). şekerleme < Ar Hulw tatlı (= Aram #%ly tatlı olma.kan (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun (h)aíma. beraber. cins [ xx/b] [ML xx/c] [Mercimek xv] ~ Fr hématite kan taşı ~ EYun (h)aimatítes ~ Fr hématologie kan bilimi" ~ Fa hamcins aynı cinsten hemen [Aş. beraber. * İlk kez 1868'de bir güneş tutulması esnasında güneş tayfında tesbit edildiği için.< HAvr *sai-3 yoğun sıvı. aynı). beraber + Fa ân o + Fa dam zaman.] bir tür hellim yumuşak peynir < Ar Haluma yumuşak idi " halim helva [Kut xi] ~ Ar Halwâ' [#Hlw] tatlı yiyecek. beraber. & EYun (h)éliks helezon + EYun pterón kanat" helezon helis [ xx/b] ~ Fr hélice helezon ~ EYun (h)éliks a. fikir ~ Fa ham fikr aynı düşüncede olan & Fa hemofili [ xx/b] ~ Fr hémophilie kolay kanama hastalığı & EYun (h)aíma. mucit.kan ~ HAvr *sai-mn. t. vakit geçmeden & Fa ham bir. bir. Kimyacı < EYun (h)élios güneş ~ HAvr *saswel. Aş xi] ~ Fa/OFa ham de. hemcins olan & Fa ham + Ar cins " hem. • Aynı kökten Lat söl.a. Ger *sama-. İng same. Sans sam(a).a.helikopter [Hayat 1961] yatay pervaneli uçak ~ Fr hélicoptère #1861 Gustave de Ponton d'Amécourt. aynı (önek) ~ EFa/Ave ham(a). tatlılık = İbr #%lh a. a. beraber. N.bir. " helezon ~ Ar Halüm/Hallâm [#Hlm im. Fr. kan hematit kan gibi " hem(o)+ hematoloji hem(o)+. simültane.a. aynı * Aynı kökten EYun (h)omós. hem [Kut. Sans súvar > súrya.

hemoglobin [ xx/b] ~ Fr hémoglobine alyuvarlara kızıl rengi veren madde ~ Alm haemoglobin a.bir araya gelmek henüz hep Tü [CodC xiii] [Kut xi] [Neş xv] ~ Fa hanöz şimdi. püskürmek ) " hem(o)+ hemoroid [ xx/b] ~ Fr hémorrhoïde basur ~ EYun (h)aimorrhoís.a. oran " endaze hengâme gaile < EFa *ham-gâma. [ xix] hastabakıcı kadın ham şıra 1. zemin * Muhtemelen Fa hamzaman (eşzamanlı) deyimine benzetilerek türetilmiş Türkçe bir terkiptir. daima * Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır.] ~ Fa hangâma toplantı.kan + EYun rhâge püskürme. < Alm haematoglobulin # H. ~ Fa hemşire [ xv] kız kardeş. düzlem " hem. a. fışkırma (< EYun rhegnymi yırtıp çıkmak. < Fa/OFa kandan kazmak hendese geometri ~ Fa andâza ölçü. [DK xiv] hep bütün.kanayan. süttaş. ayakdaş. F. -d. ayak ~ Fa ham şahrî aynı memleketli " hem. t. kalabalık. kimyacı (1825-95) & EYun (h)aíma. 2. yuvar " hem(o)+. pek.karaciğer ~ HAvr *yekwr. t. beraber + Fa zamîn taban.a. özellikle kız kardeş & Fa ham aynı + Fa şîr süt" hem. ha$la$ ~ OFa ahanüz [ viii] kop/köp çok. I. hep. t. t. pa hemşehri şehir ~ Fa ham pâ yoldaş.a. hepatit [ xx/b] EYun (h)epar. ritm hempa [ xiv] uyduran & Fa ham aynı + Fa pâ ayak " hem. kardeş. hendbol ball top " balya [ xx/b] ~ İng handball el topu & İng hand + İng ~ Ar %andaq ark. glob hemoraji [Bah 1924] emoraji ~ Fr hémorragie damar yırtılması sonunda oluşan ani ve şiddetli kanama ~ EYun (h)aimorrhagía a. kanal ~ Fa/OFa ~ Ar handasat [#hnds msd. yer. Alm. şıra hemzemin olan demiryolu kavşağı [TDK 1998] hemzemin geçit karayoluyla aynı düzlemde & Fa ham eş. hendek [Env xv] kandag kazılmış şey. " ciğer ~ Fr hépatite karaciğer enfeksiyonu < .a. Hoppe-Seyler.a. & EYun (h)aíma.kan + Lat globus küre. kan akıtan & EYun (h)aíma.kan + EYun rheö akmak " hem(o)+.

Gül xi] hisab ~ Ar Hisâb [#Hsb msd. a. yoldaş " harf [Kut xi] harif meslekdaş. her (= Ave herbisid [ xx/c] ~ Fr/İng herbicide ot öldüren kimyasal madde & Lat herba ot. * Ar #Hrf/Sam #Hrp köküyle anlam ilişkisi açık değildir.] aritmetik < Ar Hasaba hesapladı.) [Yus. < Fa/OFa %ar eşek (= Ave %ara.)" harpuşta herif (olumsuz bağlamda) adam meslekdaş.a. & Fa har her + Fa hermafrodit [ xx/b] ~ Fr hérmaphrodite çift cinsiyetli < öz Hermaphrodite mitolojide Hermes ile Afrodit'in çift cinsiyetli çocuğu & Hermes + Afrodite hermetik [ML xx/c] hermetizm ~ Fr hérmetique gizli ilimlere ilişkin. sürüngen < EYun (h)erpö sürünmek " herpes.a.a. herkes kas birisi. < öz Heinrich R. bütün. [Aş. beyhude. batıl / İng hermetic a. ciltte çıkan ağrılı leke < EYun (h)erpö sürünmek ~ HAvr *serp-2 sürünmek herpetoloji [ xx/c] ~ Fr herpétologie sürüngenler bilimi / İng herpetology a. a. a. Yun.ciltte çıkan uçuk ~ EYun (h)erpes "sürünen". Nihai anlamının "demirci" veya "kılıç ve bıçak imal eden" olduğu düşünülebilir.] sanatkâr. DK xiv] arkadaş. kimse (= Ave kas. becayiş hercümerç ~ Fa harc u marc karışıklık ~ Fa %ari hergele [BK1799] %ar gele yaban eşeği gala a. < EYun (h)érpeton yerde sürünen şey. faydasız ~ Fa harza münasebetsiz söz < Fa hesap [Kut. MantT xiv] harz münasebetsiz. odunsu olmayan bitki + Lat -cidus öldüren " +sid hercai [Gül xv] ~ Fa har câyî her yerde (yetişen).a. sebatsız & Fa har her + Fa cay yer " her. < öz Hermes Trismegistos Yeni-Platoncu felsefede Mısır tanrısı Toth'un adı herpes [ xx/c] ~ YLat herpes. t.a. saydı (= Aram #%şb sayma. DK xiv] ~ Fa har tüm. [Gül xv] ~ Ar Harif [#Hrf sf. a. Aş.her haurva. a. +loJi herru ya merru gitme & Kürt herrö git + Kürt merrö hertz [ML xx/c] ~ hertz fizikte frekans birimi ^1930 International Electrical Congress. bir yerde durmayan. . Yus.)" her [Kut xi] ~ Fa har kas a. olarak görme ) . bir meslek örgütü veya loncaya mensup olan kimse.. Hertz Alman fizikçi (1857-1894) herze [Kıp. yoldaş. zona hastalığı.

huşu ve saygı duydu heyecan < Ar haca telaş etti. çırpınma ~ Ar hayalân [#hyl msd.] kum yığını veya heyet ~ Ar hay'at [#hy' msd. organizasyon < Ar hâ'a derli toplu ve biçimli idi heyhat [ xiv] ~ Ar hayhât eyvah!. tapınak ~ Akad ekallu saray ~ Sumer e-gal büyük ev heykeltraş traş & Ar haykal + Fa taraş yontan " heykel.heter(o)+ ~ Fr hétér(o).başka. tahta. 2.] korku ve huşu duyma veya duyurma < Ar hâba korktu.asılı olma. yol torbası. f. görünüş. anıt ~ İbr/Aram hekâl saray. yığıldı ~ Ar hayacân [#hyc msd. çırpındı heyelan yığılması < Ar hâla kum döküldü. +jen2 [DTC 1943] ~ Fr hétérogène farklı cinsten" heteroseksüel [ xx/c] ~ Fr hétérosexuel diğer cinse eğilimli olan & EYun (h)éteros başka.] 1. salkım < Fa âwl%tan. boş şeylerle gönül eğleme hey ünl [DK xiv] hitap ünlemi [Arg. ağaç./ İng heter(o). kurul.] heybe çanta. Men xiv] hegbe ~ Ar Haqîbat [#Hqb sf. farklı. 2. mezhep " heter(o)+. biçim. SinanP xv] ~ Ar hayülâ' şekilsiz madde. ayrı + EYun dóksa görüş. suret. âwîz. kompozisyon.] 1. Aristoteles felsefesinde şekillenmemiş madde. ~ Ar hawas [#hws msd.] telaş. diğer (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)éteros başka. dağar heybet [CodC xiii] ~ Ar haybat [#hyb msd. dogma heterojen heter(o)+. felsefede materia ~ EYun (h)yle 1. hammadde. ayrı. yazık! (ünlem) heykel [ xiv] ~ Ar haykal [#hykl] muazzam yapı. heyula [Mercimek. sarkma " avize heves [Aş xv] ~ Fa âwang asılı şey. doktrin. ayrı + Lat sexus cinsiyet" heter(o)+. materia . parçalardan oluşmuş bütün. fantezi. delilik. ayrı heterodoks [ML xx/c] ~ Fr hétérodoxe resmi öğretiden farklı olan görüş & EYun (h)éteros başka. organizma. cinnet. 2. abide. seks hevenk [Men xvii] aveng sarkık.

hiciv/hicv~ Ar hacw [#hcw msd. Vehip (wahıb). göçtü EŞKÖKENLİLER: Ar #hcr : hicret. DK xi] ~ Fa/OFa hlç/heç herhangi bir. kılavuz oldu . ölçüyü aşmak hiç hicap [Kut.Ar Hicâb [#Hcb msd.] ağır hibe [ xiv] ~ Ar hibat [#whb msd. cömertçe ve karşılıksız verdi * Aynı kökten kişi adları Vahap (wahhab.a. [Yus xiv] ~ Ar hicrat [#hcr msd. boş ve anlamsız konuşma < Ar ha5â sayıkladı hezimet yenilgi < Ar hazama ağır yenilgiye uğrattı [Neş xv] ~ Ar haSayân [#h5y msd. terketti. alay. satir.EŞKÖKENLİLER: EYun (h)yle : heyula. kadın örtüsü < Ar Hacaba sakladı. muhacir. örttü * Sözcüğün Türkçe ikinci anlamı mahcub (yüzünü örten. tehcir hicri [ xiv] ~ Ar hicrî [#hcr nsb. satirize etti" hece hıçkır[mak <onom [EvÇ xiv] ınçkır< Tü ıç/hıç [onom. metil hezarfen bin + Ar fann beceri. muhaceret.] ihsan. gizledi. küstahlık. kadın örtüsü.] ~ Ar hazîmat [#hzm sf. hicran. cabdu-l-wahhab). ayrılma. perde ardına gizlenen) biçiminden geri türetme olmalıdır. kılavuz olma. biri hakkında gülünç bir manzume veya yergi okudu. hicri. Vehbi (wahbı) ve Mevhibe (mawhlbat). f. hediye < Ar wahaba bahşetti. ~ EYun (h)ybris ölçüyü aşma. hibrid [ML xx/c] ~ Fr hybride melez / İng hybrid a.a.] hıçkırık sesi " +kir~ Ar hicran [#hcr msd. utangaçlık .] göç < Ar hacara hicran uzaklaşma. marifetli & Fa hazar hezeyan [Gül xv] sayıklama. ~ Lat hybrida a. [Men xvii] utanma. azgınlık < EYun (h)ybrizö azmak.] göçme. hiç bir [Aş xiv] perde. sc. tanrı yoluna yönelme veya yöneltme < Ar hadâ yol gösterdi. sanat" fen [ xvii] bin hüneri olan. aşağılayıcı şarkı < Ar haca alay etti.] yol gösterme. bağış. hüner.] hicrete ait" hicret hidayet [ xiv] ~ Ar hidâyat [#hdy msd.] perde. ayrılık " hicret hicret bir yerden ayrıldı.] yergi.

su ~ HAvr *ud-ör.E Yun (h)ydör. fobi hidrofor [ xx/c] ~ Fr hydrophore 1. hidr(o)+1 ~ Fr/İng hydr(o)-1 su (sadece bileşiklerde) . 2. hidrofil [Bah 1924] idrofil EYun (h)ydör su + EYun fílos seven " hidr(o)+1. hidr(o)+2 hidrojen ~ Fr/İng hydr(o)-2 hidrojene ilişkin " hidra [ML xx/c] ~ YLat hydra polip < (H)ydra mitolojide Herakles'in öldürdüğü çok başlı su yılanı < EYun (h)ydör su " hidr(o)+1 hıdrellez 6 Mayıs (Eski takvimde 19 Mayıs) gecesi kutlanan bir halk bayramı < öz Hıdır İlyas Ortadoğu halk inançlarında bereket getirici olarak bilinen iki kutsal kişilik & %iDr Kuranda adı geçen kutsal kişilik.hiddet keskinlik. +jen1 hidroklorik hydrogène + Fr chlore " hidr(o)+2. (h)ydr. padişah.a. Hızır + ilyâs İbrani peygamberlerinden biri. 420 Cælius Aurelianus & EYun (h)ydör su + EYun fóbos korku " hidr(o)+1. fil(o)+ ~ Fr hydrophile su emen & hidrofobi [ML xx/c] kuduz hastalığı ~ Fr hydrophobie "su korkusu". a. kimyacı & EYun (h)ydör su + EYun genes doğuran " hidr(o)+1. Rus voda (su). Hit watar. öfke " had [Aş xiv] öfke ~ Ar Hiddat [#Hdd msd. kuduz hastalığının bilimsel adı ~ OLat hydrophobia # y. ^ 1787 Lavoisier. klor [ xx/b] ~ Fr hydrochlorique kimyada bir asit & Fr . Eliyahu " hızır * Ar %iDr adı Farsça üzerinden Türkçeye Hızır olarak aktarılırken.] ~ Fa xidew hükümdar. < HAvr *wed-1 sulu. ıslak * Aynı kökten İng wet (ıslak). su kaynağı. Fr.a. Lat unda (deniz. +ber hidrografi [ARasim 1897-99] hidrografya hydrographie deniz haritacılığı & EYun (h)ydör su + EYun grafe yazı " hidr(o)+1. water (su). dalga). bir tür pompa & EYun (h)ydör su + EYun fóros taşıyan " hidr(o)+1. +grafi ~Fr hidrojen [Bah 1924] idrojen ~ Fr hydrogène a. hıdiv [Env xv] hükümdar vezir ~ Hwar %wadew hükümdar " hüda * Eski devirde Doğu İran'da Harezm hükümdarlarının unvanı iken 1866'da (muhtemelen Keçecizade Fuad Paşa tarafından) Mısır yöneticilerinin sıfatı olarak yeniden ihya edilmiştir. Arapçadan direkt alımlarda Hıdır biçimi tercih edilmiştir.

a. Yus xiv] #hll ışıma.< HAvr *wegw. = İbr %ikmah a.hidrolik [Müh381181+] ~Frhydraulique su basıncı ile çalışan mekanizma. Arapça kökün nihai anlamı bu olmalıdır. hikâye etti. hırka " hal3 hile [Kut. 2. karşı geldi (< Ar %alafa ardından geldi)" halef * Karş. Yus. fizikte sıvılar mekaniği ~ EYun (h)ydraulikós órganon su basıncı ile çalışan bir tür müzik makinası & EYun (h)ydör su + EYun aulós boru " hidr(o)+1 hidroloji [ xx/b] ~ Fr hydrologie deniz bilimi " hidr(o)+1. hilafet Ar %alıfat halife " halife [MMem xvi] ~ Ar %üâfat [#%lf msd. Aş xi] ~ Ar Hikmat [#Hkm msd.nem (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)ygrós nemli ~ HAvr *ugw-ro. akılda tutma < Ar HafaZa korudu.) hılat [Kut. hikâye [Aş. a. Gül xiv] hikâyet [#Hky msd.a. hıfz [ xiv] ~ Ar HifZ [#HfZ msd. hilal (= İbr ~ Ar %ücat^ [#^lc msd.] anlatı < Ar Hakâ anlattı. karşıtlık < Ar %âlafa [III] aksi veya tersi idi. değiştirme). hilaf [Gül xiv] ~ Ar RÜâf [#xlf III msd. sakladı hıfzısıhha sağlığı koruma " hıfz.] makam ve ~ Ar Hılat [#Hwl msd. taklit etti ~ Ar Hikâyat ~ Fr hygiène sağlığa uygunluk hikmet [Kut. bilgelik ~ Aram ^eksmâ a. Aş xi] ayrıcalık gösteren giysi.] koruma.] görüntü. yaradılış.nem. Aş xi] < Ar Hâla dönüştü. < İbr/Aram #%km bilme. sakınma. sağlıklı * Yakın dönemde İngilizce telaffuz etkisiyle başa h sesi eklenmiştir. bilge olma " hüküm * Ar #Hkm kökünün "bilme" anlamı Arapçaya Aramca veya İbranice yoluyla Kuzeybatı Sami dillerinden alınmıştır. .] halifelik < hilal [Aş. sıhhat [Mercimek xv] ~ Ar HifZa-l-SiHHat higr(o)+ ~ Fr/İng hygr(o). İbr/Aram #%lp (değişme. DK. aldatma ~ Ar %ilqat [#%lq msd. bir hale büründü " hal1 hilkat tabiat" halk2 [ xiv] ~ Ar hilâl [#hll msd. ıslak olmak hijyen [ xx/b] ijiyen EYun (h)ygieinós sağlığa yararlı < EYun (h)ygies sağ. yaratılış.] 1.] zıtlık. parlama = Akad ellu a.] yeni ay. saklama.] bilgi.

arazi ~ Alm hinterland sahilin gerisinde kalan hınzır [ xiv] ~ Ar %mzlr domuz ~ Aram %3nzlrâ (sadece etinin yenmesi dinen yasak olması bağlamında) domuz = Akad %uzlru domuz .) biçimleri Latinceden alınmıştır. manen yönelme " ehemmiyet hin1 [Kut. talancı. öfke ~ Fa %anc â ^anc tıklım tıklım [ xi] Hintli. [ xviii] Amerika kökenli bir kümes hayvanı.a. Pencap ~ Sans sindhu nehir.hım onom [ xix] hımhım burundan konuşma sesi [ xiv] himayet < ~ Ar Himâyat [#Hmw himaye msd. Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. chicorium endivia ~? Mıs [ xiv] ~ Ar hindiba' yaprakları salata olarak * Lat intubus.a. Alm endivien (a. şeytan). İng/Fr endive.dikiş dikmek " suzeni himmet kaygı. EYun éntybon (a. Aş xi] [ xx/b] kurnaz ~ Ar himmat [#hmm msd. hin2 hınç hıncahınç hindi meleagrus [Yus xiv] ('hin-i hacet' deyiminde) ~ Ar Hin an.] koruma < Ar Hama korudu hımbıl <onom anlamsız ses " hım [LG 188+] izansız.] himen [ML xx/c] ~ Fr hymen kızlık zarı ~ EYun (h)ymen a. hindiba yenen bir bitki.dikiş < HAvr *syü. arka + Alm land ülke. haydut. hinterland [ xx/b] ülke & Alm hinter geri. ~ Ar/Fa hindi Hintli < öz Hind " Hint * 16. OFa hen (1. özellikle İndus nehri * Eski Farsça sözcük en erken MÖ 518 tarihli bir yazıtta kaydedilmiştir. Hint [Yus. EYun Indos biçimi Farsçadan alıntıdır.a.) biçimleri muhtemelen bir Akdeniz veya Sami dilinden alıntıdır.Hindistan'ın kuzeyinde bir ülke. 2. ~ HAvr *syu-men.] ilgi. ~ ? * Karş. DK xiv] hindu ~ Ar/Fa hind Hint ülkesi. geniz temizleme. zaman ~ Fa %anc şiddetle soluma. Hindistan'a ait ~ EFa hind. yy'da "Batı Hint Adaları" olarak adlandırılan Amerika’daki Antil Adalarından ithal edilmiştir. Bu sözcüğün Yeni Farsça karşılığı olması gereken *hm biçimine yazılı kaynaklarda rastlanmamıştır. düşman. andavallı (argo) <Tü hım/hımhım [onom.

büyütmek " hiper+.a. optik hipertansiyon " hiper+.a. tansiyon * Latince sözcüğe Yunanca önek getirilmesi kural [ xx/b] ~ Fr hypertension yüksek tansiyon dışıdır. ~ HAvr *uper üst" ber+ hiperaktif aktif [ xx/c] ~ Fr/İng hyper. Alm auf (aşağıdan yukarıya doğru hareket bildiren edat). bol-atmak " hiper+. aşağı. yüksek + EYun métron ölçü + EYun ops. yetiştirmek.(alt. Sans upa. Fr sous. ^MÖ 2.a. yy Perge’li Apollonios. az. opt-göz " hiper+. hip(o)+2 EYun (h)íppos at ~ HAvr *ekwo. hipodrom. hipermetrop [ xx/b] bir göz bozukluğu ~ Fr hypermétrope "yüksek göz numarası" & EYun (h)yper yukarı.üst. çipura. yüksek + EYun bâllö. hiperbol [ xx/b] ~ Fr hyperbole geometride bir tür konik kesit ~ EYun (h)yperbole a.hip(o)+1 ~ Fr/İng hypo. yüksek. Yun. opt-göz " hiper+. alt (sadece bileşik sözcüklerde) ~ EYun (h)ypo alçak. tansiyon [ xx/b] ~ Fr hypertension yüksek tansiyon * Latince sözcüğe Yunanca önek getirilmesi kural dışıdır.a. havaya atmak & EYun (h)yper yukarı. atrofi hipnotize hipodermik 1. yüksek + EYun métron ölçü + EYun ops. derma(to)+ » [ xx/b] " ipnotize ~ Fr hypodérmique deri altı (şırınga) " . matematikçi < EYun (h)yperbâllö yukarı atmak. hipopotam.at (sadece bileşiklerde) EŞKÖKENLİLER: EYun (h)íppos : baytar?.yetişmek. & EYun (h)yper. +metre. beslemek. hipertrofi [ xx/b] ~ Fr hypertrophie aşırı büyüme ~ EYun (h)ypertrofeía a. aşırı (önek) ~ ~ Fr hyperactif.a.+ EYun trefö. konkurhipik hiper+ EYun (h)yper a. alttan). ~ Fr/İng hipp(o). optik hipertansiyon " hiper+. balistik hipermetrop [ xx/b] bir göz bozukluğu ~ Fr hypermétrope "yüksek göz numarası" & EYun (h)yper yukarı. -ive aşırı aktif" hiper+.alçak. +metre. İng up. eksik (edat ve fiil öneki) ~ HAvr *upo alt * Aynı kökten Lat sub. alt. trof.

germek " hip(o)+1. bu bölgede yoğunlaşan kaynağı belirsiz sancı. özellikle Nil nehri" hip(o)+2 hipotenüs [ xx/b] ~ Fr hypoténuse dik üçgende dik açının karşısındaki kenar ~ EYun (h)ypoteínousa "altta gerili olan".hipodrom [Aİhsan 1891] ~ Fr hippodrome at yarışı yapılan yer & EYun (h)íppos at + EYun drómos koşu " hip(o)+2. [LG 188+] %ır kavga (argo) [LG 188+] irikıyım (argo) [LO xix] kavgacı ~ ? < Tü hır [onom. tez2 hipopotam [Bah 1924] ipopotam ~ Fr hippopotame su aygırı & EYun (h)íppos at + EYun potamós nehir. < EYun (h)ypoteinö "altına gerili olmak" & EYun (h)ypo aşağı. alt + EYun tithemi. ton. < EYun (h)ypoteinö "altına gerili olmak" & EYun (h)ypo aşağı. semptomu olmayan hastalık duygusu ~ EYun (h)ypo%ondrion [n. ton. dalak ağrısı & EYun (h)ypo alt + EYun %6ndros kıkırdak. göğüs kemiğinin alt ucu " hip(o)+1 hipopotam [Bah 1924] ipopotam ~ Fr hippopotame su aygırı & EYun (h)íppos at + EYun potamós nehir. 1960’larda yaygınlaşan bir yaşam tarzına uyan kimse ^ 1965 ABD < İng hip son moda. ıvır zıvır %wurda yenmiş şey.a. gözde hır < hırbo hırçın <onom onom [DK xiv] %ıı*lamak gırtlak sesi. şişme " hip(o)+1.koymak " hip(o)+1. hipokondri [ML xx/c] ~ Fr hypochondrie hastalık hastalığı.varsayım ~ EYun (h)ypothésis temel. alt + EYun teinö. a. tez2 hippi [196+] ~İnghippie/hippy modaya uyan kimse. bodrum hipofiz [ xx/b] ~ Fr hypophyse bir hormon bezi & EYun (h)ypo aşağı. tehdit ve kavga sesi. alt + EYun fysis kabartı.a. hypothet. zemin & EYun (h)ypo aşağı.germek " hip(o)+1. kırıntı-döküntü " hurda1 .] hırlama ve tehdit sesi" hır < Fa hırdavat [Kan xv] hurdevât hurdalar. özellikle Nil nehri" hip(o)+2 hipotenüs [ xx/b] ~ Fr hypoténuse dik üçgende dik açının karşısındaki kenar ~ EYun (h)ypoteínousa "altta gerili olan".koymak " hip(o)+1.varsayım ~ EYun (h)ypothésis temel. zemin & EYun (h)ypo aşağı. the. yemek artığı. alt + EYun teinö.] göğüs kemiğinin altı ile mide arasındaki bölge. a. the. ton1 hipotez [DTC1943]ipotez/hipotez ~Frhypothèse. ton1 hipotez [DTC1943]ipotez/hipotez ~Frhypothèse. alt + EYun tithemi. hypothet. fiziy(o)+ * Eskiden "maddi bedenin altındaki gizli gücün merkezi" olduğuna inanıldığı için.

[Men ] girildi kütürdı kavga Hıristiyan ~ Yun %ristianös İsa dinine mensup ~ Yun/EYun %ıîstös (kutsal yağla) meshedilmiş olan. hışım/hışma. Gül xiv] [Aş xiv] HıSSa ~ Fa %işm öfke ~ OFa %e*şm ~ Ar HiSSat [#HSS msd.] etrafı çevrili yer. TTü xırh (hayırlı. yağla kutsanmış) karşılığıdır.* Farsça sözcükten Arapça -at çoğul ekiyle. hırka [Gül xiv] ~ Ar xirqat [#^rq msd.] şiddetli istek < Ar Tü %ayırsız hayırsız.a. Men xv] pırıldamak. 2. rakip. DK xiv] %n*suz * Karş. -? [Aş xiv] hiss ~ Ar Hiss [#Hss msd. mesih. uğurlu . Gül xiv] xıSm yakın kimse.] duygu < Ar hisar müstahkem yer " hasr hısım [Aş. hissetti hış onom hışırtı sesi [Kut. %ınldı gırtlak sesi.a. KıpGul. DK.) hisse HaSSa payına düştü " husus [Yus. köpek sesi.ovmak * İbr masia% (meshedilmiş. Bak.a.] 1.< HAvr *ghrei.] pay < Ar . DK xi] ~ Ar HiSâr [#HSr msd. ince veya baklava dikişli kumaştan üstlük. Yus. akraba" anlamına sadece Türkçede rastlanmıştır. akraba ~? Ar %aSm hasım. hırıl gürültü onom " hır [DK. yıkıma ~ Ar HirS [#HrS msd. hırt his/hissHassa duydu. yırtık derviş giysisi < Ar %araqa yırttı. deldi " harikulade hırpa[lamak hırpani uğramış " harap hırs HaraSa şiddetli istek duydu hırsız hayır2 [Aş xiv] [ xx/b] [ xx/a] Tü hırpani perişan kılıklı " hırpani Ar ^arbân/^irbân [#xrb] perişan. (= Ave aeşma. Mesih < EYun %ıîö yağla ovmak. uğursuz" [Yus.xv). meshetmek ~ HAvr *ghrîs. bir hukuki işlemde karşı taraf" hasım * "Yakın kişi.

+arşi hiyeroglif [ARasim 1897-99] ~Frhiéroglyphe Eski Mısır yazısı ~ EYun (h)ieroglyfe kutsal yazı. mukavim < EYun (h)istemi. " istasyon histamin [ML xx/c] ~ Fr histamine" hist(o)+./ İng hier(o).karın * Aynı kökten Lat uterus (rahim).] sonuç. alacalı yapma. renklendirme.durmak . birine yönelik olarak yapılan formel konuşma < Ar %aTaba nutuk söyledi (= Aram #%Tb 1.kalkmak.a.] hainlik hiyerarşi [ xx/a] ~ Fr hiérarchie 1. parlak başarı. amin2 hister(o)+ ~ Fr hystér(o). hiddet.rahim (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)ystéra rahim ~ HAvr *udero. [ xiv] ~ Fa %iyâY salatalık. & EYun (h)ierós kutsal + EYun glyfe yazı" hiyer(o)+ hız [LO. KT xix] xız hamle. vurma.a.Fa xîz sıçrama. yönetmek " hiyer(o)+.] sünnet töreni < Ar %atana sünnet etti (= Aram #%tn düğün yapma. evlilik yoluyla akraba) hitap [Aş. sükse.doku (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun (h)istós (ayakta) duran. emir-komuta zinciri. +loji hit [ xx/c] ~ İng hit 1.kesip çıkarmak " hister(o)+. 2. sıçramak . cucumis sativus ~ Fr hiér(o). Yus xiv] ~ Ar %iTâb [#^Tb msd. rütbe düzeni < EYun (h)ierâr%es baş rahip & EYun (h)ierós kutsal. ruhban sınıfı. övme./ İng hyster(o). hainlik < Ar %âna ihanet etti hıyar hiyer(o)+ EYun (h)ierós a.hist(o)+ ~ Fr/İng hist(o).HAvr *si-stâ. ek+. vuruş.< HAvr *stâ. histerektomi [ xx/c] ~ Fr hystérectomie rahmin cerrahi müdahale ile kesilmesi & EYun (h)ystera rahim + EYun ektemnö.a. venter (karın). hücum. hücum. 2. hamle < Fa %âstan. medhetme ) hıyanet etme. 2. a. aileye damat olma = Akad %atânu damat. ektom. aziz ~ [Kut xi] ~ Ar %iyânat [#%wn msd. kapanış " hatim hitan [ xiv] ~ Ar %itân [#%tn msd.a.kutsal. kıvamlı.] nutuk. tom(o)+ histeri histoloji » [ xx/b] " isteri ~ Fr histologie dokubilim " hist(o)+. dini mertebeler. ^. stâ. sürat . popüler müzikte başarılı parça < İng to hit vurmak hitam ~ Ar %itâm [#%tm msd. şiddet. aziz + EYun ar%ö baş olmak.

] kulluk < Ar %adama hizmet etti. EFa huva. ^z. kelimenin telaffuzu Türkçeye Farsça vasıtasıyla alındığını düşündürür. bedbin hodri hödük hokey ünl hayde bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı) " haydi. yüz yüze ~ Erm %zar/%zarar testere < Erm ~ Ar Hizb [#Hzb msd. Env xiv] %idmet.kendi) < HAvr *s(w)e. ipe incik boncuk dizdi (= İbr/Aram #%zm delme = Akad %azâmu a. yy'da egemen olmuştur. hızmet [Aş. [DK xv] xi8metkâr . yaş meyve ve sebze = Ar a%Dar yeşil hızma ~ Ar %izâmat [#%zm msd. " solo.] parti. bre ~? [LO xix] köylü. bu tür çomaklarla oynanan top oyunu < EFr hoc çengel ~ Ger . evin büyüğü. bölük. bin.(kendi). [Men ] ~ Ar %idmat [#^dm msd. hodbin [Gül xv] ~ Fa %öd bin kendini-gören. özellikle devenin burnunu delerek halka geçirdi. Sans svá.] develere takılan burun halkası < Ar %azama deldi. hodbehod ~ Fa %öd ba %öd kendi kendine < Fa %wad/%öd kendi (= Ave hva-to kendinin < Ave hva. koca. ulu ve saygıdeğer kimse. (biri için) çalıştı * d > 5 > z değişimi Farsçada tipik olup. bencil & Fa %öd kendi + Fa bin gören (< Fa dldan. taşralı.a. çocuk oyuncağı [ML xx/c] ~ İng hobby < İng hobby-horse oyuncak ~ Fa %\vâca hoca [Yus. kaba. be+ * Karş. ahmak [Bah 1924] ~ İng hockey ucu kıvrık çomaklarla oynanan bir top oyunu ~ Efr hoquet ucu kıvrık çomak. a. a.* "Sürat" anlamı 20. hızır [Yusxiv] -^iDrKur'anda ölümsüz olduğu belirtilen bir şahsiyet < Ar %iDr [#^Dr] yeşillik. hiza (edat) = Ar Hi5â' bir çift ayakkabı hızar %iz. hobi at.görmek)" hodbehod.kesmek hizip/hizbbölüm [LO xix] %ızar ~ Ar HiSâ'a [#H5w] karşı karşıya. Sogd %\vet. ağa. DK xiv] hoca/hace bir saygı hitabı efendi.) hizmet Xidmet vulg. mal sahibi * Karş.

+jen2 [199+] serserilik yapan futbol taraftarı ~İng . bütün). Alm haken (çengel). tüm " hol(o)+ holmiyum [ xx/b] ~ YLat holmium bir element ^ 1878 Per Teodor Cleve. hologram [ML xx/c] ~ İng hologram üç boyutlu görüntü kayıt sistemi ^ 1947 Dennis Gabor.tüm. hokka [Yus xiv] ~ Ar Huqqat ağaç veya fildişi veya mermerden oyma küçük kap veya şişe < Aram #%qq oyma. kazıma " hakkhokkabaz Huqqat + Fa bâz oynayan " hokka.< HAvr *sem-1 bir. HAvr *sols.insan " hümanist homojen [DTC 1943] homogen ~ Fr homogène aynı cinsten olan. sağlam. ~ HAvr *sol. Afr. Macar-İng. kimyacı < öz Stockholm İsveç'te bir kent < İsv holm ada.tam. gram hom(o)+ ~ Fr/İng hom(o). G. salüs (sağlık).varyant biçiminden Lat salvus (sağ).bir. beraber. İsv. ~ Lat hoc est corpus kilise ayininde ekmeğin kutsanması için söylenen söz hol [DTC 1944] sofa salon < Ger *hallö büyük kapalı mekân. mütecanis ~ EYun (h)omogenes aynı ırk veya soydan olan. beraber. oylum " hal4 ~ İng hall büyük kapalı mekân. kusursuz * Aynı kökten Lat solidus. holistik [Hürr 1999] ~ İng holistic holizme ilişkin < İng holism doğanın bütünsel dengelerini gözeten bir sağlık teorisi # 1926 Jan Smuts. fizikçi" hol(o)+. homin. bütün ~ EYun (h)ólos a.* Aynı kökten İng hook. +baz [Men xvii] hokka ile oynayan. holding [196+] ~İng holding company başka şirketlerin hisselerini tutan şirket < İng to hold tutmak ~ Nor haldan " halter holigan hooligan her çeşit serseri * Nihai kökeni belirsizdir. salon. tepe ~ Nor holmr a. a. bütün. İng/Alm all (tüm. akraba " hom(o)+. aynı " hem hominid [ xx/c] ~ İng hominid insan benzeri yaratık ~ YLat hominidae zoolojide insanın mensup olduğu familya < Lat homo. hol(o)+ ~ Fr/İng hol(o). aynı (sadece bileşik isimlerde) < EYun (h)omós ~ HAvr *som.a. eksiksiz. devlet adamı ve düşünür < EYun (h)ólos bütün. jonglör & Ar hokus pokus [ xx/b] ~ İng hocus pocus sihirbazlık sözü # 1624 İng.

öfke ile söylenmek sıçrama sesi < " hım hoparlör [Cumh 1932] ~ Fr haut-parleur ses yükseltici & Fr haut yüksek (~ Lat altus ) + Lat parleur konuşan " alto. koro ~ EYun %orös i etrafı çevrili yer. seks homur hop onom onom [KT xix] homurdan. hoppa <onom hoplama sesi " hop höpür hor1 %or görmek hor2. xorös] dans. horul onom [AMithat 1875] şımarık. belirmek * Karş. Yus xiv] %or hakir. çevirisinde & EYun (h)omós aynı. avlu.] [Aş. İng. eş + Lat sexus cinsiyet" hom(o)+. çıkmak. hormon [Cumh 1932] ~ Fr/İng hormone canlılarda cinsel ve diğer işlevleri düzenleyen kimyasal salgı ^ 1902 William Bayliss ve Ernest Starling. "Psychopathia Sexualis"in İng. örüş (yükselme). hörgüç Tü [ xi] örküç deve hörgücü. galeyana getirmek horon Yun %orös her tür dans " hora [TS xv] horos el ele tutuşarak yapılan toplu dans ~ -on eki (Yunanca nötr -o? veya genitif çoğul eki -??) açıklanmaya muhtaçtır.a. +log ~ Fr homologue eş anlamlı sözcük homoseksüel [Bah1924]omoseksüel ~Frhomosexuel eşcinsel ~ İng homosexual a. dalga < Tü ör-1 yükselmek. a. sefil ~ OFa xwâr a.a.a. [DK xv] şorlamak aşağılamak. dağ doruğu. tiyatroda koro ~ HAvr *ghor-oduvarla çevrili alan. Tü öri/örki (yüksek .homolog [ML xx/c] . 3. oyun. gırtlak sesi < " hır hora [LO xix] bir tür halk oyunu ~ Yun %orö [mod.viii+ Uy). etrafını çevirmek * Aynı kökten Lat hortus (etrafı duvarla çevrili bahçe) ve buradan OLat curt > Fr/İng court (avlu). # 1892 Krafft-Ebing. avlu < HAvr *gher-1 kapatmak. onom [LO ] %or bol akan su sesi. . [Men ] ~ Fa %wur hakir. 2.EYun (h)omólogos aynı şeyi söyleyen. parola * İng loudspeaker sözcüğünün Fransızca çevirisidir. oyun yeri. dans alanı. tabipler < EYun (h)ormâö azdırmak. züppe gürültüyle içme sesi " hap2 <Tü hop/hoppa [onom. aşağı. " hom(o)+.

uyurken boğazdan kalın ses etmek. kuş gagası (= İbr %arTüm [#%Tm] burun ) * "Su borusu" anlamı Türkçeye özgüdür. çağ (~ HAvr *yer.a. (= Ave ~? [LO xix] horuspina bir tür balık * Tü horoz sözcüğüyle ilgili olamayacağı açıktır."konuk-sahibi" < HAvr *ghos. 2. güzel. hoşuna gitmek ) hoşaf su. içki sofrası kuran & Fa %\vâr yiyecek ve içecek + Fa dâd veren < Fa dadan vermek " +hor.) + EYun skopeö gözetlemek. merhem hoşnut [Aş.konuk kabul eden ~ HAvr *ghospot. şerbet" hoş. data . hortla[mak hır <onom [LO xix] mezardan geri gelmek < hort aniden çıkma sesi" hortum [Men xvii] fil burnu. Yus xiv] %şnüta a. hospit.] misafir ağırlayan kadın < İng host evsahibi. seyretmek " +skop horoz %raos.hoşnut olmak. devre.yabancı.)" hoş. konuk ağırlayan ~ Lat hospes.horoskop [ xx/b] ~ Fr/İng horoscope bir kimsenin doğum gününe göre bakılan fal & EYun (h)öra zaman. yaban domuzu dişi. at başına takılan püskül hovarda ~ Fa %\vâr dM yedirip içiren. a.bağırmak. ağıt ) horozbina [CodC xiii] ~ Fa xurös a. fil hortumu ~ Aram %ürTamâ burun. özellikle hayvan burnu. horul onom [LO ] horla. konuk hötöröf hotoz [ xx/c] eşcinsel (argo) ~? ~? [DK xiv] hotaz sorguç. Aş xi] (= Ave xşmı. krema (~ Ar malham a.memnun etmek) ~ Fa/OFa %wuşnüd memnun (= Ave hostes [ xx/b] uçakta hizmet görevlisi ~ İng hostess [f. ab hoşbeş [Mercimek xv] meyve kompostosu < Tü hoş geldin beş geldin " hoş hoşmerim [EvÇ xvii] sütle yapılan bir tatlı ~ Fa %wuş maram kaymakla yapılan bir tür tatlı & Fa %wuş tatlı + Fa maram süt kaymağı.a. [Bia xix] tulumbalara takılan meşin veya bez su borusu ~ Ar %urtüm i burun. gaga. < Ave %şnâvaya. ~ OFa xrös a. çağırmak. [LO ] horul horul ~ Fa/OFa %wuş tatlı.a. memnun edici ~ Fa %wuş âb tatlı < " hor2 hoş [Kut.

] taneler hububat < Ar Habbat tane " habbe hücre [Aş xiv] oda. [KT xix] biyolojide hücre (Fr cellule karşılığı) . Güçlendirme. Aş xi] ~ Ar Hukm [#Hkm msd. sahip ~ OFa hücum Ar hacama üstüne vardı. Hwar xwadew (hükümdar). " hodbehod * Karş. Bak. kanun < Ar Hakama yargıladı. yargılama" muhtemelen Arapçada özgündür.] sınırlar < Ar ~ Ar Huqüq[#Hqq çoğ.] yönetim. hükümdar. bilme.gitmek ) " hüküm. egemenlik < Ar Hakama yargıladı.hoverkraft durmak + İng craft araç hoyrat Rum veya gayrımüslim köylü höyük Tü [ xx/c] ~ İng hovercraft & İng hover havada asılı [Aş xiv] . rân. serbest kaldı" halas ~ Ar %ulâSat [#%is msd. özellikle ~ Yun %öriâtis köylü < Yun %öriö köy ~ EYun %öros kır. özet. saldırdı hüda %wadây/%w^atây a. hükümdar sahip olan.götürmek. "3. reva hülasa [Aş xiv] posa < Ar %alaSa arındı. hudut Hadd sınır " had hukuk Haqq " hak1 [ xiv] hudud ~ Ar Hudüd [#Hdd çoğ. devlet sahibi" hüküm. emir. Sogd %\vataw.] öz. . egemenlik kullandı * Ar #Hkm kökünün ifade ettiği anlam gruplarından " 1.] haklar < Ar hüküm/hükm[Kut. hekim. [DK xv] %oryâd köylü. sürmek < Fa raftan.] saldırı < ~ Fa %udâ tanrı. bilge olma" türevleri Aramiceden alıntıdır. Ancak Avestaca biçim ile Sogdca ve Harezmce biçimin etimolojileri hakkında kaynaklar çelişkilidir. tahkim etme" aynı anlamın özel bir uzantısı olarak kabul edilebilir. +dar ~ Fa Hukmdâr egemenlik ve yargı gücüne hükümet [MMem xvi] hükümet itmek ~ Ar Hukümat [#Hkm msd. Karş. hıdiv. Ave hvadata (tanrı). raw. egemenlik erki kullandı" hüküm hükümran ~ Fa Hukm rân hüküm süren & Ar Hukm egemenlik + Fa rân süren (< Fa randan.Ar Hucrat [#Hcr msd. karar.] yargı. [İdr xiv] . "2. taşra. Yus xiv] ~ Ar hucüm [#hcm msd. kısıtladı" hacir [Env xv] [Aş. a. Nihai anlam muhtemelen "kendi-güçlü" (Yun autokratör) olmalıdır. hatun. kodaman. kent dışı [Oğ xi] öyük yığma tepe habbeler < Ar Hubüb [#Hbb1 çoğ.] oda < Ar Hacara kapattı. hükmetti. kurtuldu.

kara sevda. ruhun bedene girmesi < Ar Halla (binek hayvanından) indi. marifet. a. [DTC 1942] humor ~ Fr humour 1. giysi. -n. dürüstlük. Aş xi] ~Lat humus toprak ~ Ar HummuS nohut ~ ~ Fa/OFa hunar sanat. & EYun mélas. sıcak oldu (= Aram #xmm a. mübarek.] 1.a.HAvr *(dh)ghom-o. hülya [Men xvii] malihulya . İslam hukukunda üç talakla boşanmış eşle tekrar nikâh kıyabilmek için kadının geçici bir süre için başka bir kişi ile nikâh kıyması < Ar Halla çözdü " hal2 hulul ~ Ar Hulul [#Hll msd. ^ Lodovicio Ariosto (1474-1533). kondu. özellikle cennette giyilecek bir giysi. eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri ~ EYun melan%olia a. adil."toprağa ait".erdem & EFa hu iyi (= Ave hao a. [LO xix] hulya ~ Ar mâli%üliyâ kara safra. durdu. özellikle neşeli ruh hali. 2. İt. insan " humus1 hümayun [ xv] ~ Fa hümâyûn kutsal. antik Yunan ve Latin kültürüne vakıf kimse. şair < Lat humanus insani < Lat homo. 2. sıvı.a. eski tıbba göre insanı oluşturan dört sıvının her biri humus1 [MLxx/c] organik toprak . kutsal & Ave hao iyi + Ave mâya kut.) humor [ xx/a] hümur. genel anlamda ateş.hülle ~ Ar Hullat [#Hll msd.a. humus2 Aram hüner [ xiv] hummus [Kut.< HAvr *dhghem. ruh hali. 2. 2. insancıl ~ İt umanista a. varma. espri. temizlik. padişaha ait < Fa/OFa humây devlet kuşu (= Ave haomaya. homin. bereket) humbara doldurulan mermi [ xvi] demirden yapılarak içine patlayıcı maddeler ~ Fa %umbara küçük küp < Fa %um/xuınb küp. mizah ~ Lat (h)umor 1.] 1. konma.a.a. baht.) humma [Yus xiv] ~ Ar Humma' [#Hmm] 1. erkek " hümayun hüngür hunhar %wâr içen " +hor onom [DK xv] ögür ögür ağlama sesi ~ Fa %ûn %wâr kan içici & Fa %ûn kan + Fa . hastalık ateşi < Ar Hamma ısındı.) + EFa hnar. nem.kara + EYun %ole safra " melan(o)+.kutlu.a. 2.a.er. = Akad ememu a. durma. erdem ~ EFa hünara. 2. yetişti" hal2 hulus dürüstlük gösterisi" halas ~ Ar %uluS [#%1S msd.] 1. klor hümanist [ xx/a] ümanist ~ Fr humaniste 1. çömlek (= Ave %umba. yetişme.a. 2.

Aş. zizyphus vulgaris = Ar cinâb üzüm (= Akad inbu meyve ) hünsa cinsiyetli [ xiv] ~ Ar %un6â' [#%n6 sf. ibriğin ağız kısmı. çift hür [ xiv] ~ Ar Hurr [#Hrr2] azat. sıcaklık" anlamına gelen #Hrr1 kökü arasında anlam ilişkisi kurulamaz. abuk sabuk konuştu hurda1 artık. kırıntı ~ OFa xwurdag a.a. tebeşir).] boş inanç. maHar (sedef). Türkçe sözcüğün 15.OFa %örmag a. kandırdı hurdahaş [DK xiv] %urd ^ ^ş dökük & Fa %wurda artık. hurma . hile < Ar %adaca sakladı. hile hurda %udcat^ [#xdc] aldatma. " +hor [Aş xiv] %urde ~ Ar %urâfat [#%rf msd. akıtmak ~ HAvr *gheu. serbest. f. köle olmayan (= Aram #%rr serbest olma. kırıntı + Fa %âş yonga. Sasani padişahlarının sıfatı & OFa %\vadây hükümdar + OFa awant taht. salınmış.huni [Mü xvii] ~ Yun %oni külah şeklinde sıvı akıtma aracı ~ EYun %oane/%öne akıtma yeri. har1. Fa xunkar ^^ dökücü). a. yy'dan itibaren deforme edilmesinin nedeni açık değildir. a. yazı yazma" anlamlarını içeren Ar #Hrr2 kökü ile "ısı. dokunulmazlık. masal ~ Fa %wurda yenmiş şey. Karş. huni < EYun %eö dökmek. kırpıntı" hurda1 ~ Fa %wurd u xâş kırık huri [Yun. özellikle hurma ~ Ar Hurmat [#Hrm msd.a. saygı < Ar Harama yasakladı" harem hurra [Tarik 1884] ~ Fr hourra tezahürat bağırışı . hünnap [ xiv] unnab ~ Ar cunnâb [#cnb] hünnap ağacı ve meyvesi. kurtulma) * "Azat edilme" ve "redakte etme. Hawwarat (kireç taşı. salınma. " fondan hünkâr [AşZ xv] < Tü hüdavendgâr Osmanlı hükümdarlarına verilen bir sıfat ~ Fa %udâwand g^r "hükümdar yapan". [ xiv] a.a. ~ Fa xurmâ yemiş.] hermafrodit. ~ Ar hurda2 [MMem xvi] hile ve %ud'a . İslam inancında cennet perisi = Aram #%wr ışıltılı ve beyaz olma * Aynı kökten karş. Ar Hawar (akçaağaç). hurafe < Ar %arafa bunadı. Aş xi] kutsallık.] hürmet [Kut. yüksek makam " hüda * Karş. Yus xiv] ~ Ar Hüriyat [#Hwr] eski Arap mitolojisinde ak peri.

üredi.hürriyet olmama " hür [ 183+] serbesti (Fr liberté karşılığı). hutbe [DKxiv] söylev. karşı geldi husus [DK xiv] ~ Ar %uSüS [#%SS msd. oluştu.a.] harfler < Ar Harf" harf [Men xvii] ğuş . özel şey. ayırıcı özellik. husul ~ Ar HuSül [#HSl msd. zarar hüsnükabul Husn güzellik + Ar qabül misafir kabul etme " hüsn. hüsn Hasuna güzel idi [Yusxiv] ~ Ar Husn[#Hsn msd. [Bia xix] köle ~ Ar Hurriyyat [#Hrr2 msd.] düşmanlık.] güzellik < Ar ~ Ar Husnu-l-qabül konukseverlik & Ar ~ Ar Husnu-n-niyyat niyet güzelliği" [ xiv] ~ Ar %usrân [#%sr msd. elde etti husumet [ xiv] ~ Ar %uSümat [#%Sm msd. niyet hüsran " hasar huşu [ xiv] Ar %aşaca tevazu ve saygı gösterdi ~ Ar %uşuc [#%şc msd. ayrıcalık. Alıntı yönü açık değildir.] kayıp. huruç hurufat ~ Ar %urüc [#%rc msd.] çıkış. betula * Karş.] testis ~ Ar %uTbat[#%Tb msd. alçak gönüllülük < * "Yüce bir varlık karşısında duyulan korku ile karışık saygı" anlamı (İng awe karşılığı) Türkçeye özgü olup 20. Cuma günü camide yapılan söylev " hitap hüthüt . (sonuç veya başarı) elde etme < Ar HaSala oldu. kabul hüsnüniyet hüsn.] köle olmama < Ar Hurr köle olmayan. yy ikinci yarısında türemiştir.] formel konuşma. Moğ kusu (a. özel durum < Ar %aSSa ayırdı. üreme.] ayrı olma. ayırdetti. hukuki bir işlemde karşı karşıya gelme < Ar %aSama düşmanlık etti.] olma. çıkma " harç [KT xix] metal dökme matbaa harfleri (Fr type karşılığı) < Ar Hurüf [#Hrf çoğ.] tevazu. köle olarak doğmamış * İkinci anlamı Sadık Rıfat Paşa tarafından 1830’larda popülerleştirilmiştir.). [KT xix] huş ~ Fa ğüş akça ağaç huş veya kayın. oluşma. özel saydı husye [ xiv] ~ Ar %uSyat [#%Sy msd. hasar.

mevcudiyet. huzme Hazama [msd. yerleşik olarak yaşadı (göçebelik zıddı) hüzzam [ xviii] hüzâm/hüzzâm musıkide bir makam < Ar hazam (#hzm) gıcırtı. 2.] kimlik. Hazm] deste yapma hüzün/hüznüzüntü < Ar Hazana üzdü [Aş xiv] [ xiv] ~ Ar huwa al-baqin O (Allah) kalıcıdır & ~ Ar huwiyyat [msd. şimdi ve burada olma.] 1. nelik. huy. 2. nitelik ~ Fa xüy/xöy adet. bir yerde bulundu. asayiş < Ar HaDara 1.] demet < Ar ~ Ar Huzn [#Hzn msd. hazır olma.] [Yus xiv] hüzn huzur [Yus xiv] ~ Ar HuDür [#HDr msd. gümbürtü. üslup ~ OFa xög ~ Ar Huzmat [#Hzm msd.a.hüvelbaki Ar huwa o (üçüncü tekil şahıs) + Ar bâqin kalıcı" baki hüviyet < Ar huwa o (üçüncü tekil şahıs)" hüvelbaki huy a. hazır bulundu. tıngırtı . rahat.

söyleyiş. gramerde yan cümle " ibret ~ Ar cibâdu-llâh Allahın kulları < Ar ~ Ar cibârat^ [#cbr msd. [Bahş xv] ibik a. mabet. < öz İbrahim [ML xx/c] ~ Fr ibis bir kuş türü ~ Lat ibis a. EŞKÖKENLİLER: Ar #cbd : ibadet. mabut ibadullah cibâd [#cbd çoğ.] kulluk.] geri verme " avdet ~ Ar icânat^ [#cwn IV msd.a. tapma < Ar cabada hizmet etti. ibaret [Yus xiv] ~ Ar cibârat^ c^an "söylenen şudur" anlamında deyim < Ar cibârat^ açıklama.] 1. [TS xv. geçimini ibadet [Aş xiv] ~ Ar cibâdat^ [#cbd msd.] yardım. [Arg xvi] iblik horozun tacı " ibibik ibiş alık ibis [ xx/a] orta oyununda bir karakter adı. ibadullah.] kullar < Ar cabd kul.] yaşatma. yiyecek ve içecek maddeleri" maişet ~ Ar icadat^ [#cwd IV msd. yüceltti (= İbr/Aram #cbd hizmet etme. bağış " ~ Ar icâşat^ [#cyş IV msd. [ xx/b] sevimli budala. c^abdu-llah (Allahın kulu). 2. köle " ibadet ibare [ xiv] ibaret ifade.iade iane avane iaşe temin etme. ibadet etti. açıklayıcı cümle " ibare ibibik Tü [ xi] üpgük hüthüt kuşu.a. . ifade. Çağ xv] ibik/übük ibibik kuşunun tacı. birinin yanında çalışma) Aynı kökten Ar cabd (köle). ibibik. ibik Tü [ xi] üpgük ibibik kuşu.

borcunu ibret [Kut.a. Karş. ders alınması gereken şey Ar cabara [msd. cubur] karşıya veya öbür yana geçti. var etme.] cevap verme.] gerek. ders.a. Yus xiv] ~ Ar iblis şeytan ~ EYun epíboulos "yoldan çıkaran".] ulaştırma. iğne şeklinde gösterge ~ Ar ibra' [#br' IV msd. Karş. iblis [Aş. özellikle bükme ipekten yapılan ip ~ OFa abreşöm a. tac^abîr (rüya yorumlama). erdirme.] kiralama. açıklama). danışmak " epi+ ibne pasif eşcinsel < Ar ibn oğul. c^ibarat (ifade. zorunluluk. İncil'de şeytanın sıfatlarından biri < EYun epibouleüö kötü yola düşürmek. Aş xi] ~ Ar cibrat^ [#cbr msd.bükmek. < Ave *reş.] aklama.] öğüt. ~ Ar Icâr [#'cr IV msd. rıht ibrişim [Aş xiv] ebrîşüm ~ Fa abrîşum ipek. .ibka beka iblağ toplam bir rakama ulaşma " büluğ ~ Ar ibqa' [#bqy IV msd. icabet [ xiv] ~ Ar icâbat [#cwb IV msd.a.] iğne.] ortaya çıkarma " bariz ~ Ar ibrat [#'br msd. oğlan" bin2 * Muhtemelen Arapça -e dişil ekiyle oluşturulmuş Türkçe bir türevdir.akıtmak. yanıltmak & EYun epikarşı + EYun bouleüö fikir vermek.] yaratma. örnek. ~ Ave *upa-reşma a. Tü [Uyviii+]iç-a. özellikle olumlu cevap verme < Ar acaba [IV] cevap verdi" cevap icap vacip kılınan şey " vecibe icar karşılığında tutma " ecir icat arayıp bulma " vücut [ xiv] ~ Arîcâb [#wcb IV msd. eğirmek " erişte iç iç[mek Tü [ viii] iç a.] yerinde bırakma " ~ Ar iblâğ [#blġ IV msd. (nehir) aştı * Ar #cbr fiilinin çeşitli anlamları arasındaki ilişki açık değildir. zenne. ücret ~ Ar Icâd [#wcd IV msd. dökmek " ab. ibra ödenmiş sayma " beraat ibraz ibre ~ Ar ibraz [#brz IV msd. ibrik [Mercimek xv] ~ Ar ibnq sürahi~OFa *âbreg "su döken" & OFa âb su + OFa re%tan. rez. a. Ar ubnat (oğlancılık) masdarıyla birleştirilemez.

icazet [DK xiv] izin ~ Ar icazat [#cwz IV msd. . ~ Lat id o şey (nötr üçüncü tekil şahıs zamiri) * Sigmund Freud'un önerdiği Alm es (a." iç< Tü iç" iç * Sıfata eklenen -kin ekinin işlevi belirsizdir.a. İng. Kaş viii] üçün nedensellik edatı [Uy viii+] içkü [Fel 194+] immanent < Tü iç.] zorlama " cebir Tü [Uy viii+] içger.] çalışıp ~ Ar ictimâc [#cmc VIII msd. geçmesi için yol verme.] bir araya toplama. çevirmen. icma [ xiv] oybirliğiyle anlaşmaya varma " cem icmal tamamlama " cemal icra uygulama " cereyan içtihat çabalama. dışından dolaşma.] bütünleme.] yanından id [ xx/c] ~ YLat id psikanalizde bilinçaltı ^ 1927 Joan Riviere.] " içtinap geçme. içerle[mek için içki içkin Tü Tü YT <Tü [LG188+] kızmak (argo) "içeri [Or. ~ Ar ictihâd [#chd VIII msd.içinde olmak. kaçınma < Ar canb yan " canip ~ Ar ictinâb [#cnb1 VIII msd.) sözcüğüne karşılık olarak İngilizce çeviride kullanılan Latince terimdir. gayret gösterme " cihat içtima topluluk halinde olma " cem içtimaiyat içtima [MMem xvi] [ xiv] [Yus xiv] [ 191+] sosyoloji ~ Ar icmâc [#cmc IV msd. İng it yerine tercih edilmesi "bilimsel görünme" kaygısına bağlanabilir. < Tü iç " iç [Uy viii+] içgerü içe doğru ~ Tü içge içe < Tü iç " iç.] cereyan ettirme. tabi olmak. ~ Ar icmal [#cml IV msd.] geçit verme. izin verme < Ar caza geçti " cevaz icbar içer[mek kapsamak içeri Tü ~ Ar icbar [#cbr IV msd. ~ Ar icra' [#cry IV msd.] < Ar ictimâc [#cmc nsb. [ 194+] içer-içine almak.

Fr guider < Ger wîtan (yol göstermek). yönetici zümreye mensup olmayan < EYun ídios kendi < EYun hwidios ~ HAvr *s(w)ed. çevirme.< HAvr *s(w)e. t. Aynı kökten EYun eîdos (görüntü). 2.(*weidö) görmek ~ HAvr *weid. dünyadan habersiz ~ EYun idiötes sivil.] dava etme. . ideal [Bah 1924] ~ Fr idéal 1.a. fiks ideogram [ML xx/c] ~ Fr idéogramme simge-yazı.] (bir şeyi) devam ~ Ar idârat [#dwr IV msd. sayılı günler. gram ideoloji [Bah 1924] ~Fridéologie1. id. fikir akımlarının bilimsel tahlili # 1796 Destutt de Tracy. a. görüntü + EYun grámma. avam. iddet [Gül xv] ~ Ar ciddat^ [#cdd] 1. düşünür 2. düşünce" anlamını kazanmıştır. kavram. bir şeyin zihinsel modeline uygun. düşünce ~ Lat idea a. minyatür resim < EYun eîdos şekil.] döndürme.kendi" solo Türkçe telaffuzu yakın dönemde İngilizceye göre düzeltilmiştir. bir ide [ARasim 1897-99] ~ Fr idée fikir. siyasi inançlar sistemi (xix)" ide. Osmanlı devletinde 1873'ten itibaren kurulan darülfünun hazırlık okullarının adı < Ar icdâd [#cdd IV msd. görüntü " ide idiyo/idiyot [ xx/b] budala ~ Fr/İng idiot budala ~ Lat idiota cahil. * Platon felsefesinin etkisiyle "soyut kavram.a.yazı " ide.] yok etme " adem ~ Ar idâmat [#dwm IV msd. düşünsel. idil [Bah 1924] ~ Fr idylle huzurlu kır sahnesi ~ Lat idyllium kır sahneleri anlatan kısa şiir ~ EYun eidyllion [küç. belirli bir süre. kavram.idadi [ xix] mekteb-i i'dadî hazırlık okulu. düşüncede varolan 2.] tablocuk. mükemmel ~ OLat idealis düşünsel" ide idealizm idefiks [AMithat1877] [ xx/b] ~Fridéalisme"ide ~ Fr idée fixe sabit fikir " ide. Lat vîdere (görmek).] hazırlama " add idam idame ettirme " devam idare yönetme " devir ~ Ar icdâm [#cdm IV msd. Fr. biçim < EYun eidö. İslam hukununda boşanmadan sonra kadının tekrar evlenmesi için gereken süre < Ar cadda saydı" add iddia dava ileri sürme " davet ~ Ar iddicâ' [#dcw VIII msd. sembol & EYun eîdos şekil. ~ EYun eidéa/idéa göz önüne getirme.

] utangaçlık. ifraz [Neş xv] ~ Ar ifraz [#frz IV msd.] salgılar < Ar ifraz ~ Ar cifrit bir tür zararlı cin ~ OFa âfıîta ~ Ar ifşa' [#fşw IV msd. İng follicle (saçların dibindeki yağ keseciği) < Lat folliculus (kesecik).] borcunu tam olarak ifade ~ Ar ifâdat [#fyd IV msd. mahluk < OFa âfıîtan yaratmak " aferin ifşa ~ Ar ifrazat [#frz çoğ. ayrıştırma. Geç Roma imparatorluğu döneminde en küçük para birimi. varma. özellikle hukukta bir malı hisselere ayırma. kese. en dibine inme.] a. metelik ~ Lat follis 1.] ulaşma. pul. kurtuluş " felah iflas [Kut xi] ~ Ar iflâs [#fls IV msd. bir işi sebat ve düzenle yapma ~ Ar idman [#dmn IV msd.] feragat ettirme " ferağ ~ Ar ifrâT [#frT IV msd. erdem < Ar iflah [Gül xiv] ~ Ar iflâH [#flH IV msd. ileri gitti ~ Ar ifrağ [#frġ IV msd.a. ayırma. pul < HAvr *bhel-2 şişmek. salgılama " ifraz ifrit [Aş xiv] yaratık. 2. ifrazat [IVmsd. bir şeyin en dip noktası. kalbinde (öfke) besledi idol [ xx/a] ~ Fr idole yalancı tanrı. rahata erme. huzur. salgılama < Ar faraza a. tapınılan şey ~ Lat idolum biçim. * Arapça sözcüğün ikinci anlamı Türkçede sadece çoğul formda kullanılır. bir şey veya bir kimse lehine görüş bildirme " fayda iffet caffa kaçındı.] 1. kurtulma < Ar falâH refah. çaba. beyan.] iyi duruma gelme. ifrağ ifrat [ xiv] azma.idman [TS* xv] gayret. kabarmak * Karş. 2. kavrama. 2. yararlılık. [Men xvii] egzersiz. düzelme. erme.] salgı.] işeme < Ar darra ~ Ar i'fa' [#wfy IV msd. dereke " dereke idrar şarıltıyla aktı ifa ödeme " vefa [Aş xiv] ~ Ar idrar [#drr IV msd.] açığa vurma " faş . görüntü " ide idrak [ xiv] ~ Ar idrâk [#drk IV msd.] makul olan sınırı aşma. fayda. görüntü ~ EYun eídolon < EYun eîdos şekil.] 1. (özellikle mahkemede) tanıklık. utandı [ xiv] ~ Ar ciffat^ [#cff msd. < Ar darak ulaşım. torba.a.] bir işi sürekli ve düzenli biçimde yapma < Ar damana toprağı işleyip hazırladı. < Ar fils/fals en küçük bakır para birimi. anlama. abartma < Ar faraTa öncü idi.

] birine yalan isnatta [Uy viii+] yigde iğde. iğva ~ Ar iğwâ' [#ġwy IV msd. iğreti » " eğreti ığrıp [LF xvi] bir tür büyük balık ağı ~ Yun grípos balık ağı ~ EYun grîpos/grîfos balık ağı veya çubuklardan örülmüş balık avlama sepeti ~ HAvr *ghrebh. baştan çıktı" gayya ~ İsp iguana Güney Amerika'ya özgü . firyat] uydurdu.] aldatma " gaflet * "Evlenme vaadiyle cinsel ilişkide bulunma" anlamı Türkçeye özgüdür. terbiye etmek " ~ Ar iğfal [#ġfl IV msd.< HAvr *gnö.] oruç açma. Moğ cigir-/cigsi.] fesat sokma " fesat ~ Ar ifTâr [#fTr IV msd. çeşitli küçük boy yemişlerin adı iğdiş Tü edilmiş köle veya hayvan eğitiğfal [ xi] égdiş besleme.(a. kahvaltı ~ Ar iftihar [#f%r VIII msd.a.yakalamak. [Oğ xi] hadım < Tü éğit. ehli hayvan veya hizmetçi.). ġayy] kandı. kötü yola girdi.hayvan veya köle beslemek. ~ Ar ifsad [#fsd IV msd. * Orta Amerika yerli dillerinden.a. yoldan çıkarma < Ar ğâwa [msd.a.] kandırma. a. yalan söyledi iğ iğde Tü Tü ig a. ~ HAvr *ne-gnö-rö. tutmak " +gir iguana [ML xx/c] büyük kertenkele ~ Karib iwana a.] övünme. gurur ~ Ar iftira' [#fry VIII msd. iglu iğne ignore [etm Tü [ xx/b] ~ İng igloo buzdan eskimo evi ~ İnuit iglu ev " iğ ~ İng to ignore bilmezden veya [Uy viii+] yinne/yigne [Mill 2002] tanımazdan gelmek ~ Fr ignorer bilmemek ~ Lat ignorare a.bilmek " not iğren[mek Tü [Kaş xi] yigren- * Karş.ifsat iftar etme " fıtrat iftihar duyma " fahri iftira bulunma < Ar fara [msd.

] haber verme. yasaklama. Yeni Yunanca kelime.] hissettirme " his ~ Ar i%Târ [#%Tr IV msd.] güzellik yapma. doğruluk " halas ihmal [ xiv] ~ Ar i%lâS [#%1S IV msd. Yus xiv] ~ Ar iHsân [#Hsn IV msd. samimiyet. [LO ] fılamur/ıhlamur ~ Yun flamoúri [küç. ciro etme " hal1 ihanet hıyanet ihata duvarla çevirme " hayat2 ihbar etme " haber ihdas oluşturma < Ar Hada6a oldu. alev. tilia ~? Lat flammula flamacık < Lat flamma 1. dar uzun bayrak. hediye < Ar Hasuna güzel idi" hüsn ihsas ihtar ihtida İslamı kabul etme " hidayet ~ Ar iHsâs [#Hss IV msd. haberdar ~ Ar iHdâ6 [#Hd6 IV msd. ihlas 2. kurtuluş.] çiçekleri tıpta kullanılan bir ağaç.] hainlik etme " ~ Ar iHâTat [#HwT IV msd.] kendi haline bırakma.] 1. hacca ilişkin yasaklara uyma. hacda giyilen giysi " harem ihsan [Aş. ~ Ar ihmâl [#hml IV msd. boş verme < Ar hamal kendi başına bırakılmış (deve veya davar) ihraç [ xiv] ~ Ar i%râc [#%rc IV msd. vuku buldu " hadis ihkak yerine getirme " hak1 ihlal [MMem xvi] ~ Ar iHalat [#Hwl IV msd.] hak kılma. yy'dan önce rastlanmamıştır. 2. . karşılıksız hediye verme.] havale etme. 2. flama " flama * Karş.] etrafını ~ Ar i%bâr [#xbr IV msd. Lat flammula sözcüğünün bitki adı olarak kullanımına 18. hak olanı ~ Ar İRİâl [#xll IV msd.ihale birine devretme.] bozma " halel ıhlamur [Kan xv] ıflamur.] 1. bir işi ~ Ar i%ânat [#%wn IV msd. Eski Yunanca adla "flamacık" kavramının bileşimi gibidir. kurtarma.] hatırlatma " hatır ~ Ar ihtida' [#hdy VIII msd. ~ Ar iHqâq [#Hqq IV msd.] meydana getirme.] doğru yola gelme. EYun filúra (ıhlamur).] dışarı çıkarma " hariç ihram [ xiv] ~ Ar iHrâm [#Hrm IV msd.

] < Ar Haşam maiyet. piyasada tekelleşme. olasılık olarak tanıma. seçme. zıtlık.] hürmet ~ Ar iHtirâS [#HrS VIII msd. ilgi ve kaygı gösterme " ehemmiyet ihtira ihtiram gösterme.] hırslı olma [Men xvii] haşmet sahibi olma. özellik kazanma. alternasyon < Ar %alafa ardından geldi. seçme yeteneği.] 1.] seçme " ihtiyar1 . Ar iHtişam (utangaç olma.] icat etme.] önemseme. yerine geçti" halef ihtilal fesat.] istifçilik yapma. tercih etme.] kıvranma" ihtilaf [Env xiv] ~ Ar ihtilâf [#Rİf VIII msd. içerme [Yus xiv] ~ Ar iHtiyâc [#Hwc VIII msd.ihtikâr [ xiv] ~ Ar iHtikâr [#Hkr VIII msd. ihtiyar2 [Men xvii] yaşlı < Ar SâHibu-1 ihtiyar seçme hakkı olan. Gül xiv] seçme. ihtisas olma.] ayrılmış ~ Ar iHtiwâ' [#Hwy VIII msd. ihtimal [ xiv] olabilirlik ~ Ar iHtimâl [#Hml VIII msd. taşıma. tolere etme. hizmetçiler " haşmet * Karş.] ~ Ar ihtiyar1 [Aş. 2. reşit ve yetişkin < Ar ihtiyar [VIII msd. tercih etme ihtiyar [#%yr VIII msd. bir mülkü terketmek için talep edilen ücret ~ İbr/Aram #%kr kiralama ihtilaç helecan [ xiv] ~ Ar ihtilâç [#%lc VIII msd. hicap duyma). maiyet ve hizmetçileri ~ Ar *iHtişâm [#Hşm VIII msd. debdebe ~ Ar i%tirâc [#%rc VIII msd. bozgun " halel [MMem xvi] ~ Ar ihtilâl [#%H VIII msd. özgür irade " hayır2 * İhtiyar heyeti deyimi "seçim kurulu" anlamındadır. mümkün görme " haml ihtimam [Env xv] ~ Ar ihtimam [#hmm VIII msd. haksız kazanç sağlama < Ar Hikr hava parası. 2. uzmanlaşma " husus ihtiva " havi ihtiyaç gereksinme < Ar Haca gerekti" hacet ~ Ar İRtiSâS [#xSS VIII msd.] tahammül etme. (gün ve gece gibi) zıt şeylerin ardarda gelmesi.] kapsama. uyumsuzluk. yasağa uyma " harem ihtiras " hırs ihtişam olma. DK.] karışıklık. keşfetme ~ Ar iHtirâm [#Hrm VIII msd.] 1.

oturma.] uyandırma. dikme. yy'da ayrışmıştır. yaqaZ] uyanık idi.] can verme " hayat1 ~ Ar iHDâr [#HDr IV msd. güneş . < Tü iki (= Moğ ikere ikiz ) " iki * -z ekinin işlevi belirsizdir.Ar iqâmat [#qwm/qym IV msd. konaklama ~ Ar iqâmat ikamet [#qwm/qym IV msd. "hazır bulun!" emri " huzur ikame [ xiv] [ xiv] ~ Ar iHtiyâT [#HwT VIII msd. Aş xi] [ML xx/c] ~ Ar IqâZ [#yqZ IV msd. ayağa kaldırma. uyumadı ikbal kabul ikebana [Kut. 2. uyarma. coğrafi bölge ~ EYun klíma. konaklama " kamet [ xix] konma. kararsızlık [Uy viii+] ikiz a. ~ Ar iqbâl [#qbl IV msd. 2. eğim. YT [TDK 1944] < Tü iki" iki * İşlevi belirsiz olan -lem ekinin Fr dilemme (ikilem) sözcüğünden esinlendiği düşünülebilir. Aş xi] ~ Ar iqlîm Batlamyus coğrafyasına göre yeryüzünün bölündüğü yedi kuşağın her biri. ortaya koyma .] huzura getirme.] kardeşler < Ar ax kardeş " [ xiv] ~ Ar ihya' [#hyy IV msd. ikaz uyarı < Ar yaqiza [msd. t. düzenlem + Jap bana çiçek iki ikilem Tü [ viii] éki/ékki a.1. kurma. a.] " ikame * Arapça ikame ile aynı sözcük olduğu halde Türkçede anlamı en geç 19.] 1. kondurma. iklim [Kut. ıkın[mak ikindi Tü <onom [ viii] ikindi ikinci. konma. [ xi] günün ikinci yarısı Tü < Tü ık/ıh [onom. a.] kabul görme " ~ Jap ikebana Japonlara özgü çiçek düzenleme sanatı & Jap ike tanzim.] ıkınma sesi < Tü iki" iki < Tü iki " iki ikircik/ikircim ikiz Tü [Uy viii+] ikirçgü kuşku. iskân etme.] tedbirli olma " ~ Ar ixwân [#'xw çoğ. [KT xix] koyma.ihtiyat hayat2 ihvan ahi ihya ihzar çağrı.

2.] kani kılma. tiksinme . ikmal tamamlama " kemal ikna getirtme " kanaat ~ Ar ikmâl [#kml IV msd.] kararlaştırma. damıtma < EYun eksaireö (içinden) çıkarmak. benzer olmak ikona EYun eikön resim.] tasarruf etme.] edinme " [MMem xvi] ~ Ar iqtidâr [#qdr VIII msd. taşkınlık yapmama " kasıt ~ Ar iktifa' [#kfw VIII msd. zorla yaptırma.Ar ikrah [#krh IV msd. gücü yeter olma " kadir1 iktifa iktisap kesp iktisat harcamadan kaçınma. tasvir " ikon ikrah [ xx/a] ~ Yun eikóna kiliselerde bulunan kutsal resim ~ [Men xvii] 1. damıtılarak elde edilmiş sıvı ~ EYun eksaíresis (özünü) çıkarma. kanaat ikon [ xx/b] ~ Fr icone simge. iğrenme. kendine maletme < Ar qabasa [msd. süzmek ikta verme. karar kıldı" karar iksir [Aş xiv] ~ Ar iksir öz suyu. . konfirme etme < Ar qarra durdu. benimseme.] bütünleme. onurlandırma.< HAvr *weik-3 benzemek. yerleşti. tımar olarak arazi verme " kat2 ~ Ar iqTâc [#qTc IV msd.] ödünç alma.] yetinme " kifayet ~ Ar iktisâb [#ksb VIII msd. ikram [Yus xiv] gösterme.] kesip ayırma. qabs] ödünç aldı iktidar kudretli olma. görüntü.] cömertlik ikrar [CodC xiii] ~ Ar iqrâr [#qrr IV msd.] zorla ve rızası hilafına bir iş yaptırma " kerh * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür. ~ Ar iqnâc [#qnc IV msd.] ~ Ar iqtiSâd [#qSd VIII msd. gösterge ~ EYun eikön resim.< HAvr *klei* Aynı kökten EYun kline (yatak). tasvir ~ HAvr *weik-on. iklim kuşağı ^ Ptolemaios (MS 90-168) < EYun klino eğimli olmak. pay iktibas ~ Ar iqtibâs [#qbs VIII msd. nefret etme. yatık olmak ~ HAvr *kli-nyo. ağırlama " kerem ~ Ar ikram [#krm IV msd.ışınlarının eğimi.

yy'a dek sadece İbranicede kaydedilmiştir.] ilaç. derman ~ Ar ilâh [#'lh] tanrı = İbr elöah a. Aş xi] ~ Ar ilâ . beddua etmek ilişmek. [CepK 1935] bir idari birim. ileri Tü [Or viii] ilgerü ileriye doğru < Tü ilge öne. ilişmek.] yükseltme.(1.] bildirme < Ar ~ Ar iclân [#cln IV msd. ileri " +ri . Dil Devrimi bünyesinde arkaik biçimiyle yeniden canladırılmıştır. taciz etmek" olduğu anlaşılıyor. çıkışmak.. Tü iletiş.] duyurma. [Men xvii] makamla okunan dini şiir . ileriye < Tü il ön. değmek.iktiza gerekli kılma " kaza il el" el2 YT ~ Ar iqtiDa' [#qDy VIII msd. e kadar (bağlaç) ~ Ar iclâ' [#clw IV msd. yaklaşmak. takılmak " iliş- < Tü il- * Orijinal anlamın "üstüne varmak. * Tüm Sami dillerinde rastlanan ?? biçimine karşılık ??? ??? biçimi 7. xiv TS] ülke.Ar ilâhî tanrım " ilah [Env xiv] ~ Ar iclâm [#clm IV msd.a. beraber (bağlaç).] yüceltme " ali ~ Ar cilâc [#clc msd. el3.xiv Kıp). artırma. 2. kavga etmek . açığa çıkarma ~ Ar ilâ nihâyat sonuna kadar " ila1. bile (zarf). * Türkiye Türkçesinde el şeklinde kullanılagelen sözcük. vilayet ~Tüil[viii+Uy.] zorunlu olma. [DK xv] ile " bile ~ Ar ilâ-al-abad sonsuza kadar " ila1. ayıplamak.kınamak. ilahi ilam calama bildi" ilim ilan " alenî ilanihaye nihayet ilave katma " ali ile ilelebet ebed Tü [MMem xvi] Allahım!. ila1 ilâ2 ilaç ilah [Aş xiv] [Kut. ~ Ar cilâwat^ [#clw msd. [Uy viii+] bile/birle ile. memleket. ilen[mek Tü [Kaş xi] ilen. Karş.

Tü iletiş. a. ayrılmak ilgi YT [CepK 1935] alaka < Tü il. bağlı olma. sevketmek. 2. anladı. lahm] yuttu. ılgın yılğun ılgın ağacı. yutma. [Oğ xi] ilik ilik2 iliş- Tü [Uy viii+] ilig ilişik. yaklaşmak. [Çağ xiii] akın için ayrılan birlik.] bilgi.] katma. esin < Ar lahima [msd. ekleme ilham [Yus. doludizgin atlılarca yapılan saldırı. tutamak < Tü il-ilişmek. [ xi] bağ. tutunmak " ilim/ilm[Kut. tamarisk ilginç ilgi. tüketti. ısınmak < Tü ılığ ılık. ilişkili olma) sözcüğünden esinlendiği açıktır. yiyip bitirme.ilet[mek Tü bitişmek " ilişileti iletişim iletYT YT [ viii] ilt-/ilét.] boş ve geçersiz kılma. [Karş 1972] mesaj < Tü ilet-" ilet< Tü *iletiş-karşılıklı iletmek " [Karş 1972] komünikasyon * Karş. iletken YT [TDK 1944] iletici < Tü ilet-" ilet~ Ar ilğâ' [#lġw IV msd.(1. 2. bitişmek. +inç * Ada eklenen -nç ekinin işlevi meçhuldür.ılımak.göndermek. DK xiii] ılgar akın. ilişmek. kavga etmek . müfreze Moğ ılgara.] 1. DK xiv] esin ~ Ar ilham [#lhm IV msd.seçilmek. [Uy. özellikle teorik bilgi. ulama.varmak.xiv Kıp). sıcak " ılık < Tü yılı-" ılı- [LO xix] [Uy viii+] yılığ a. Kaş viii+] yilik kemik içindeki yumuşak doku. (yangın) yakıp bitirdi ılı[mak ılıca ılık ilik1 <Tü Tü Tü Tü [ xi] yılı. ilişmek " ilişTü [ xi] < Tü ilgi" * Ar calaqa (asılma. vardırmak < Tü il. ilhak " lahika [ xiv] YT [TDK 1966] ilgi çekici ~ Ar ilHâq [#lHq IV msd.bitişmek. ilga lağvetme < Ar lağâ boş ve geçersiz idi" lağv ılgar [CodC. iz ve işaretleri yorumlayarak bilgiye ulaştı . insan ruhunu ele geçiren tanrısal güç. DK xi] ~ Ar cilm [#clm msd. çapul. bilim < Ar calama bildi.

—-den başka (bağlaç) & Ar in ilgi edatı. tecavüz etmek * Dönüşlü ve geçişsiz fiil yapan -iş. saldırmak.ekiyle. [Fel 194+] prensip <Tüilk"ilk * Sıfata eklenen -e ekinin işlevi belirsizdir.ılıman <Tü [CepK 1935] mutedil < Tü ılı-" ılı- * Halk dilinde kullanılan bir deyim iken Dil Devrimi döneminde yazı diline aktarılmıştır. hal1 ~ Ar cilm wa %abar "bilgi ve bildirme". düğüm < Tü il. münasebet.. bir ilmühaber durum veya işlemi belgeleyen resmi evrak " ilim. denk ilm-i hal temel dini bilgileri çocuklara öğretmeye mahsus & Ar cilm bilim + Ar Hâl şimdiki zaman. -man ekinin işlevi açık değildir. temas eden [Orviii] ilki a. legal ~ Ar cillat^ [#cll msd. takılmak.[viii+ Uy. ılımlı ilin[mek YT Tü [Fel 194+] mutedil [Uy viii+] ilin< Tü ılım [1935 YT] itidal < Tü ılı-" ılı< Tü il.a.ilişmek. 2. hastalık < [DK xiv] ~ Ar illâ-llâh Allah'tan başka [LO xix] ilmik bağ. güncel durum " ilim. dokunmak. ileri" YT [CepK 1935] unsur. takılmak. temas [CepK 1935] müteallik.] kusur. asılmak. ilişki ilişkin ilk ileri ilke Tü YT YT [Fel 194+] alaka. bitişmek. takılmak " iliş< Tü il. xi] 1. allah illegal illet Ar calla kusurlu idi ilmek/ilmik gelmek " ilişilmihal kitap <Tü [Aş xiv] [ xx/b] ~ Fr illégal yasa dışı" in+2. [Uy viii+] ilk/ilki < Tü iliş-" iliş< Tü iliş-" iliş<Tü il ön. Yus xiv] < Ar mâ — illâ —-den başka olmaz < Ar illâ hariç. haber . ki + Ar lâ değil" la+ illallah (kimse müdahale edemez)" illa.ilişmek. temas iliş[mek Tü [ xi] ilişetmek. ilkel YT [CepK 1935] iptidai < Tü ilk " ilk illa [Aş.

< HAvr *leid. 2. lusoynamak ~ HAvr *loid-o. iltimas [Neş xv] rica ~ Ar iltimas [#lms VIII msd.alay etmek. işe koşma. lümen ilüstre [etm [ xx/b] ~ Fr illustrer 1. aldatmak & Lat in. başvuru. yy'dan sonra Türkçe örneği olmayan bir sözcük iken Dil Devrimi bünyesinde Arapça kökenli mim yerine kollanıma sokulmuştur.] sığınma" melce iltifat [DK xiv] ~ Ar iltifat [#lft VIII msd. ışıtmak. gerektirme.] işaretle anlatma. ticari tekel" lüzum ~ Ar iltizâm [#lzm VIII msd. lams] dokundu. oyun oynamak. yüzünü veya dikkatini bir şeye yöneltti iltihak eklenme " lahika iltihap tutuşma. hayal etmek " imaj [ xx/b] ~ Fr imaginer hayal etmek ~ Lat imaginari imal ~ Ar icmal [#cml IV msd. elledi iltizam benimseme. dilekçe < Ar lamasa [msd.] birinin elini veya eteğini tutarak rica etme. yapışma.kopya.] katılma. bir kitabı resim veya renklerle süslemek ~ Lat illustrare aydınlatmak & Lat in.] işletme. aydınlatmak. işler hale getirme < Ar acmala [IV] iş yaptırdı" amel .+ Lat ludere. zorunlu olma.+ Lat luminare aydınlatmak < Lat lumen.< HAvr *aim. parlatmak < Lat lustrum parıltı" in+1. imaj [REkrem <1887] ~ Fr image resim. suret. imagin. 2.+ Lat lustrare aydınlatmak. hayal ~ Lat illusio < Lat illudere. ateş ~ Ar iltiHâq [#lHq VIII msd. damga * 16. ~ HAvr *sim. görüntü ~ Lat imago. ilgilenme.a. lostra ilüzyon/illüzyon [P Safa 1949] ~Frillusion aldatıcı görüntü. ilümine [etm [ xx/b] ~ Fr illuminer aydınlatmak ~ Lat illuminare & Lat in. suret imaj ine [etm zihninde canlandırmak.] yanma.ışık " in+1. yüz çevirip bakma < Ar lafata döndü. mülkiyet işareti. ima m im ik ~ Ar imâ' [#wm' IV msd.iltica [ xiv] ~ Ar iltica' [#lc' VIII msd. işaret.oynamak " in+1 ilzam im YT [CepK 1935] işaret ~ Ar ilzam [#lzm IV msd. ~ Ar iltihâb [#lhb VIII msd. tıpta enfeksiyon < Ar lahab alev. illus. lumin. a.] gerektirme " lüzum ~ Tü im [xivTS] parola.] dikkat ve ilgi gösterme. eğildi.] 1. kayırma.

] yok etme " mahv imik Tü? [TS xvi-xix. önder.] bayındırlık eseri. önderlik. muhtemelen yanlış anlamaya dayalıdır. Yus xiv] ~ Ar imam [#'mm] önde duran. İsme eklenen -ge ekinin işlevi meçhuldür. [Uy viii+] émti ~ Ar inblk/anbîk damıtma şişesi ~ EYun ámbiks ~ Ar imdâd [#mdd IV msd. tesbihin birinci parçası < Ar imâm " imam iman [Kut. [Men xvii] tesbihin koni şeklindeki birinci parçası. 2. büyük yapı. yardım " [TS xv] ammece/emece köylüye topluca yaptırılan iş < Ar câmmat^ amme. imitasyon [ xx/b] ~ Fr imitation taklit ~ Lat imitatio < Lat imitare taklit etmek ~ HAvr *sim-eto. [ xx/b] imik/ümük gırtlak. namazda öncülük eden < Ar amma [msd. Aş xi] ~ Ar îmân [#'mn IV msd. damıtma şişesi imdat medet imdi imece Tü [ viii] amtı şimdi.< HAvr *aim. LO xvi] imik çocukların kafatasındaki yumuşak yer. vardı.kopya.imam [Aş. remiz. inşa etme " umran imaret [DK xiv] her türlü kamuya yararlı bina cimârat^ [#cmr msd. bıngıldak. imamlık. boğaz * Modern anlamı halk dilinden edebi bir derleme olup. amm] gitti. mamur ve bayındır kılma.] el uzatma. ana) ile etimolojik ilişkisi muğlaktır. EŞKÖKENLİLER: Ar #'mm2 : imam. çırpınmak & Lat in. imame imame [ xiv] sarık. suret" imaj . bina " umran ~ Ar imbat [LF xvi] ~ İt imbatto yazları kuzeyden esen deniz rüzgârı < İt imbattere çarpmak. batarya imbik ağızlı kadeh. nargile ağızlığı ~ Ar imâmat [#'mm IV msd. önden gitti Ar #'mm1 (ümm. imha ~ Ar imHâ' [#mHw IV msd. öncelik. [Fel 194+] hayal < Tü im " im imge * Fr image < Lat imago (imge) sözcüğünden esinlendiği açıktır.+ İt battere " in+1. şenlendirme. kamu " amme YT [CepK 1935] emare.] inanç " emanet imar ~ Ar icmâr [#cmr IV msd.] canlandırma.] 1.

oruç tutma < Ar masaka [msd. imparatoriçe [AResmi 1757] imparator eşi veya kadın imparator & Tü imparator + Sırp -itsa dişil eki" imparator * Sırp kralitsa modeline göre üretilmiş Türkçe bir sözcüktür.sevmek. imrahor [DK xiv] emirahur ~ Fa amîr-i â%wur at bakıcısı. moral i m mü n [ xx/b] ~ Fr immune muaf. potansiyel. tutum. donatmak " in+1 * Avusturya hükümdarlarının sıfatı olarak 17. Karş. mask] tuttu imtihan sınav " mihnet [Kut xi] imtina [ xiv] tutma. Karş. imece " in+2. [ 199+] cursor < Tü imle. 2. [DK xiv] imren-özenmek. yy'dan itibaren Türkçede kullanılmıştır.] güç. komün impala imparator [ xx/c] ~ İng impala bir tür antilop [Men xvii] imperator Avusturya hükümdarının unvanı .+ Lat parare tedarik etmek. Fr empereur.] kendini ~ Ar imtiyaz [#myz VIII msd. Türkçeye Latinceden dolaysız olarak giren ender sözcüklerdendir.değil + Lat münus kamu hizmeti. mümkün idi " temkin imla ~ Ar imlâ' [#ml' IV msd. İng emperor. çok < Tü amra-/emre. bağışık ~ Lat immünis vergiden veya kamu hizmetinden muaf olan & Lat in.] imsak tutma. nefsini men etme " men imtiyaz ayrıcalık tanıma " temyiz [MMem xvi] . güzel bir şeyi reddetme. olanak < Ar amkana [IV] imkân verdi. kraliyet ahırları yöneticisi & Ar amir bey + Fa â%wur ahır " emir2. kendini ~ Ar imtiHân [#mHn VIII msd. çariçe. komuta etmek & Lat in. ahır imren[mek istemek Tü [Uy viii+] amran-/emren.Lat imperator ordu kumandanı. serdar. tanrıça.] tutma.[1935 YT] [ xx/b] ~ Fr immoral gayrı ahlaki " in+2.] ~ Ar imtinâc [#mnc VIII msd. İt imperatore. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı < Aram #mly doldurma imleç YT işaretlemek " im immoral [TDK 1944] işaretleyen aygıt. dolu. Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un MÖ 30 yılında benimsediği unvan < Lat imperare buyurmak.imkân [Aş xiv] ~ Ar imkan [#mkn IV msd.] doğru yazım ~ Aram msle 1.sevmek ~ Ar imsak [#msk IV msd.

impérial > emperyal. Kaş viii+] ınanç inanış veya inanılan kimse. Fa andar/dar (iç. Fr entre. imza etme " ~ Lat in içte olma.a. içeri girme.aşağı doğru hareket etmek. énteron (iç . +inç . yırtıcı hayvan barınağı " in[ xx/c] moda olan şey ~ İng in 1. [Uy viii+] [ xi] én/yin 1. Alm in/ein (iç. 2. Lat intrare (içeri girmek). Alm unter (bir şeyin içi. Karş.olarak yazılırken. Ör: empire > ampir. in-rationalis > irrationalis.imza mazi in+1 bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en iç ~ Ar imDa' [#mDy IV msd. moda olan şey " in+1 inak YT [Fel 194+] inak dogma kimse. EYun entós. Belki Ar icmân etkisiyle. oyuk. umut bağlamak (= Moğ üne-n gerçeklik. içeri). İng in. yydan önce geçmiş örneklerde en-/em.HAvr *n. Lat inter/intra. itimat < Tü ınan. içe yönelme * Fransızcaya 16. çukur. inan[mak Tü [Uy viii+] ınan< Tü *ına. içeri. mutemet < Tü *ına. yy'a dek "güvenilen kimse" anlamıyla kullanılan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde anlamı değiştirilmiştir. itimat ~ Ar incâm [#ncm IV msd.güvenmek " inan- ~ Tü ınak/inak [viii+ Uy. hakikat. in2 2.güvenmek. Bunlar Türkçede an-/am. içeri). in1 Tü Tü [ viii] in.] nimet sunma. düşmek. [Kıp xiv] güvenme. azalmak. güven) inanç Tü [Uy. sarkmak. mutemet. inam ihsan etme " nimet inan <Tü [Yus xiv] [Men xvii] inanç. iç. iniş.isim). sığınmak. Tü inan. iki şeyin arası). in[mek én-/*yin.] bitirme.biçimi görülür. Latince biçimler Türkçeye Fr telaffuzla en-/em. in+2 ~ Lat in-2 olumsuzluk ve yoksunluk bildiren önek . • Aynı kökten EYun en-.olumsuzluk öneki < HAvr *ne olumsuzluk edatı.şeklinde alınmıştır.güvenmek (= Moğ ünen-çi güvenilen kimse ) " inan-.fiilinden türev düşünülebilir ise de daha erken örneklerin yokluğu düşündürücüdür.a. doğruluk. değil" na+ * Bazı ünsüzlerle başlayan fiillerde asimile edilir." inan- * Tü *ına. içeride. xix LO] güvenilen * Türkçede 19.

Kıp xiv] incük/yinçük/yinçik bacak < Tü *yinç iniş " ince * Karş. SinanP xv] cinad ~ Ar cinad [#cnd msd. azalmak " in< Tü *yinç iniş. gücenmek incir . Ar tedkik (1. inceltmek.incelmek " ince [CodC xiii] ~ Fa ancîr 1. [msd. genleşme < Ar basaTa yaydı. onikide bir < Lat unus bir " üni+ ince Tü [Uy viii+] yinçge ince. ~ Çin chên-chu inci incik <Tü [İMüh xiii] yincik bacağın alt kısmı. zayıf. Yini > yincik bağlantısı. 2. azalış.(Yeni Ahit ’in dört kitabı) biçimleri Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır. [msd. düşündü (= Aram #cany muhatap olma. cevap verme. a.a. incin[mek <Tü kırılmak. incele[mek [CepK 1935] tedkik etmek <Tü ince "ince YT * 17. iyi haberci.] inç [ xx/a] ~ İng inch bir uzunluk birimi. incelme < Tü * Yapı olarak *inişke ("inişik") eşdeğeridir.azalmak. . müjdeci. yy'da "inceltmek" anlamıyla kaydedilen fiil. -e göre. daralma. küçülmek. hastaya bakma < Ar cana 1. [Aş. 2. kalbini ve aklını bir kimseye yöneltme. anlam ifade etti. küçük düşürülmek . açtı" basit ~ Ar inbisâT [#bsT VII msd. delik. paça. İng evangel.OFa ancîr incir ind[inde sübjektif olarak (edat) [Kıp xiv] yinçil. konuşma ) inbisat [Ferec xv] yayılma. inci [Or viii] yinçü a.inmek. Burunsuldan sonra ş > ç dönüşümü tipiktir. a. 2. sübjektif görüş " ind inayet [Kut. & EYun eû iyi + EYun ângelos haberci" ö+ * Fr evangile. oyuk. ETü yini (uzuv. incil [ xiv] ~ Ar incil Kuran'a göre Hıristiyan dininin kutsal kitabı ~ Aram engîlâ Yeni Ahit ’in ilk dört kitabına verilen ad ~ EYun euangelion 1. Aş xi] ~ Ar cinâyat^ [#cny msd.inat [Neş. ince eleyip sık dokumak) sözcüğünün ikinci anlamı doğrultusunda 1930 larda tekrar dolaşıma sokulmuştur. taraf. dikkat ve ihtimam etme. c^ina$yat^] ilgi ve ihtimam gösterdi. fitin onikide biri ~ Eİng ynce ~ Lat uncia birim. özellikle hayvan bacağı).] inat etme. söz dinlemedi < Ar cinda taraf.] iyiliğini düşünme. c^any] kasdetti. Fa pa > bacak ilişkisine paraleldir. nezd. malum meyve ~ Ar cinda [#cnd] yan. keyfi veya sübjektif olma < Ar canada kapris yaptı. [DK xiv] incin< Tü yinçe. yufka in. 2.

birey.a. ~ Ar infisâ% [#fs% VII msd. kırıp çıkma ~ Ar infirâd [#frd VII msd. felsefede ruhun her türlü dış etkenden etkilenme hali.) ~ Ar infaS [#nf5 IV msd. ~ EYun indikós a.] ayrılma. divis.] saplama.] püskürme. 2. ~ Lat individuus bölünmez olan. " Hint * 1980 dolayında İngilizce telaffuza uygun olarak düzeltilmiştir. keyfi" ind indifa şiddetle taşma. indirge[mek YT [Fel 194+] irca etmek < Tü indir-" in- * Fiile eklenen -ge. birey & Lat in-değil + Lat dividuus bölünür < Lat dividere.a.] kendini ~ Ar infiSâl [#fSl VII msd. indigo [ xx/b] endigo ~ Fr/İng indigo çivit bitkisi ve boyası ve rengi ~ İsp indigo Hint'e ait olan şey.] patlama.a. Türkçe yazım 1980’lerden sonra İngilizce telaffuza göre düzeltilmiştir. indüksiyon inek Tü » [viii]inek " endüksiyon (=Moğünige(n)a. fesh olunma " fesih infisal bölünme. fırlama. indi sübjektif. . bireysel). gücenme " fiil infilak < Ar falaqa yardı.] yalnızlaşma. çivit ~ Lat indicus a.indeks endeks [DTC 1942] dizin ~ index gösterge. döviz * Karş. İng individual (1. individüel/endividüel [DTC 1944] individual ~Fr individuel bireysel < Fr individu a.] birinin görüşüne göre. ~ Ar indifa' [#dfc VII msd. dizin" * Aynı sözcük Türkçede Fransızca ve Almanca/İngilizce telaffuzla iki ayrı anlamda kullanılmaktadır. a. görevden ayrılma " fasıl ~ Ar infilâq [#flq VII msd.bölmek " in+2.ekinin işlevi açık değildir. (EYun páthos karşılığı). 2.] 1. atom.a. bıçak infaz veya kılıçla öldürme " nüfuz infial ~ Ar infîcâl [#fcl VII msd. aşırıya gitme < Ar farada yalnız idi" fert infisah feshetme. sokma. < Indos Hint ~ EFa hinda. (yanardağ) patlama " def1 ~ Ar cindi [#cnd nsb. çatlattı infirat [Neş xv] izolasyon.

] yalanlama.a. yad ) inkılap tersine dönme. icat < Lat innovare yenilemek & Lat in. iyon inkâr [Aş.aşağı ~ Fr/İng infra. hadm] yıktı inhisar sınırlandırılmış olma.] inleme sesi [TS xiv] inle-/inile-/inilde- innovasyon [ xx/c] ~ Fr/İng innovation yenilik.] sonuca vardırma. 5. ~ Ar inhidam [#hdm VII msd. tekelinde olma " hasr inisiyatif Fr initier başlamak. bir sürece veya yola veya tarikate girmesi sağlanmış kimse < Fr initier (özellikle bir yola veya yolculuğa) başlatmak.] aşınma. qarD] 1. kemirdi. < Lat novus yeni < HAvr *newo. kenarından kırptı. paslandı.gitmek.+ Lat novare a. yy'da Britanya'yı istila eden bir Cermen kavmi + İt terra toprak. a. faizle borç aldı inkişaf ortaya çıkma " keşif inkıta inle[mek <Tü [ xiv] ~ Ar inkişâf [#kşf VII msd. neo+ inşa çıkarma. inkıraz [Neş xv] ~ Ar inqirâD [#qrD VII msd. nakr/nukür] bilmedi. yadsıma < Ar nakira [msd. tanımadı (= Akad nakru yabancı. ortaya . başlatılmış. tepetaklak olma " kalp2 [ xiv] ~ Ar inqilâb [#qlb VII msd. ülke " taraça inha kesinleştirme " nihayet inhidam Ar hadama [msd. öncülük < inisiye [Bah 1924] ~ Fr initié 1.alt.a. yol almak " in+1. 2. < Lat initium başlangıç & Lat in-girme bildiren önek + Lat itus/iter yol < Lat ire. önayak olmak " inisiye [Bah 1924] ~ Ar inha' [#nhw/nhy IV msd.] açılma. inşa etme " neşet ~ Ar inşâ' [#nş' IV msd. tükenme < Ar qaraDa [msd.] yıkılma < ~ Ar inHiSâr [#HSr VII msd. " in+1. ~ Ar inqiTâc [#qTc VII msd. it.infra+/enfraHAvr *ndher. Yus xiv] ~ Ar inkâr [#nkr IV msd. önayak olmak ~ Lat initiare a.] ~ Fr initiative girişim.a.] altüst olma.] kesinti" kat2 < Tü irj [onom. 2.] çıkarma. yaratma. aşağı ~ Lat infra ~ İngiltere [xvi] ~ İt Inglaterra Avrupa'da bir ülke & İt Ingla Angl halkı.

= İbr 'enüş a. Lat intrare. inşallah [Aş. Yus xiv] dilek deyimi ~ Ar in şâ'a-llâhu Allah istesin & Ar in ki.a.] sürüklenme. Fr entrer (içeri girmek). " in+1 * Fr entre (a. sacm/sucüm] (musluk veya gözyaşı) aktı. insektisid [ xx/c] ~ Fr/İng insecticide böcek öldüren & Lat insectum eklembacaklı (& Lat in. Aram #nş. Akad eneşu (güçsüz olma.] akışkanlık. +sid insicam ~ Ar insicam [#scm VII msd. net2 [199+] ~İng internet bilgisayarlar arası ağ * İngilizce sözcük 1970’lerden itibaren kullanıldığı halde bugünkü anlamı 1984'te yerleşmiştir. = Akad nişu halk. iz edinme.] ılımlılık.] uyanık olma . allah insan [DK xiv] ~ Ar insan [#'ns] kişi < Ar ins insanlık. kavim ) * Arapça ismin Ar #'ns (iyi huylu ve yumuşak başlı olma.] damgalanma " tab * Osmanlıca ikinci anlamı Fr impression (izlenim) < presse (basım) sözcüğünün literal çevirisidir.+ Lat secari kesmek.] inter+ ~ Lat inter bir şeyin içinde veya iki şeyin arasında olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en-ter. EYun entos (iç).a. tüm insanlar (= Aram 'inâş/'anâşâ a. akıttı insiyak [ xx/a] içgüdü (Fr instincte karşılığı) ~ Ar insiyâq [#swq VII msd. Aynı kökten Fa andar/dar (iç).iç < HAvr *en. internet < İng intercomputer network " inter+. intibah "tenbih ~ Ar intibah [#nbh VIII msd.) biçimini alır. bölmek) + Lat -cidus öldüren " in+1. Yus xiv] ~ Ar inSaf [#nSf IV msd. énteron (iç organlar. halsiz olma) fiil kökü ile anlam ilişkisi açık değildir. a. çürüme " netameli ~ Ar intâc [#ntc IV msd. uyum içinde birbirini izleme < Ar sacama [msd. evcilleşme) = İbr #'nş. [ xix] izlenim (Fr ~ Ar inTibâc [#Tbc VII msd.insaf merhamet < Ar niSf yarım " nısıf [Aş.] sonuç doğurma " netice [ xix] mikrobiyoloji < Ar intan [#ntn IV msd. iradesi dışında hareket etme " sevk intaç intaniye kokuşma. bağırsak). intiba impression çevirisi) [Men xvii] damgalanma.a. istesin + Ar allâh " şey. segman. dilek kipi edatı + Ar şâ'a [#şy'] istedi.a.

üstüste binme < Ar Tabaq kapak " tabak 1 intifa [ xiv] ~ Ar inTibaq [#Tbq VII msd. ~ Ar intifâc [#nfc VII msd.] faydalanma" nafia intihal ~ Ar intiHâl [#nHl VIII msd. iplik [İMüh.] intizam olma.Ar intişâr [#nşr VIII msd. indirme. inzal akıtma. naHr] (hayvanı) boğazını keserek öldürdü. 2.a.] başkasının fikir veya eserini kendine maletme < Ar naHala hediye etme. naqam] öç aldı. öç < Ar naqama [msd.] 1. sperm ~ Ar inDibâT [#DbT VII msd. CodC xiii] yipek a. boğazladı < Ar naHr boğazın alt kısmındaki çukur intikal taşınma.] bağımlı hale intikam [Aş xiv] alma.] örtüşme. intihar ~ Ar intiHâr [#nHr VII msd. başka bir yere gitme " nakil [Env xiv] ~ Ar intiqâl [#nql VIII msd.] öç ~ Ar intisâb [#nsb VII msd. üreme. yayılma. ejakülasyon " nüzul inzibat durdurulma.] kendini öldürme < Ar naHara [msd. bir şiiri yanlış şaire atfetme intihap tercih.] ~ Ar intiqâm [#nqm VII msd. na%b] seçti ~ Ar inti%âb [#n%b VII msd.] seçme. yolunu gözleme < Ar naZara baktı" nazar * "Kem göze maruz kılma" anlamı Türkçeye özgüdür. disiplin altına alma " zabıt inziva yalnızlaşma " zaviye ip ipek iplik Tü <Tü <Tü [Uy viii+] yip ip.intibak uyma. zaptedilme. [ xix] yayımlanma . [Kıp xiv] iblik/iplik/yiblik/yiplik . ~ Ar inzal [#nzl IV msd. Tü yip ip " ip < Tü yip " ip [MŞ xiv] iplik . seçim < Ar na%aba [msd.] ~ Ar inziwâ' [#zwy VII msd.] düzenli ~ Ar intiZâr [#nZr VIII msd. düzen " nazım 1 intizar [Aş xiv] bekleme. hınç duydu intisap gelme " nesep intişar [ xiv] [ xiv] ayrılma.] köşeye çekilme.] yayılma " neşir ~ Ar intiZâm [#nZm VIII msd.

özellikle pratik bilgi. tez2 iptal iptida bidayet [ xiv] ~ Ar ibTâl [#bTl IV msd.] bilgi.uyku ~ HAvr *sup-no. araştırmak irfan ~ Ar cirfân [#crf msd.] belaya tutulma < Ar balâ sınadı.< HAvr *swep. [Uy viii+] yırak ~ Ar irâdat [#rwd IV msd. 2.koymak " hip(o)+1.] 1. # 1847 Dr. rawd] av peşinde dolaştı. getirme. < Tü ıra-/yıra. gelir getirme. kimyacı (1761-1815) < EYun íris. ayırt etti ırgala[mak <Tü [EvÇ xvii] ırgala< Tü ırğa. ırgat [Aş xiv] ırġad toprak işçisi < EYun ergázomai çalışmak " erg iri Tü [Uy viii+] iriğ büyük. özellikle < Tü ér. usul ve örf bilgisi < Ar carafa bildi. öğrendi.ekiyle. alt + EYun tithemi. başlangıç " iptila [Aş xiv] ~ Ar ibtilâ' [#blw VIII msd. İng. bir borca karşılık rehin verilen şey & EYun (h)ypo aşağı. geldi" vürut irca irdele[mek YT ~ Ar ircâc [#rcc IV msd. olgun ~ Yun/EYun ergâtes işçi. sıkıntı ve mihnet verdi" bela irade [Aş xiv] iradet istenç < Ar râda [msd.olmak. İng. bir konuyu gündeme getirme.] geçersiz kılma " butlan ~ Ar ibtidâ' [#bd' VIII msd.[xi] sallamak. James Braid. sarsmak * Sürekli ve kararsız eylem belirten -ele.[xi] uzaklaşmak irat ~ Ar Irâd [#wrd IV msd. tanıdı. amele. the.] isteme.uyumak ipotek [Cumh1932] ~Frhypothèque~EYun (h)ypotheke önerilen şey.* -lik ekinin işlevi açık değildir.gökkuşağı" iris . ipnotize/hipnotize [etm [Bah1924] ~Frhypnotiser psikolojik telkin yoluyla derin uyku haline sokma ~ İng to hypnotise a. ortaya atılan şey. irid. olgunlaşmak " er- iridyum [ xx/b] ~ YLat iridium bir element ^ Smithson Tennant.] temel.a. tabip < EYun (h)ypnos.] geri döndürme " rücu [CepK 1935] tedkik etmek <Tüirte-aramak. aradı ırak Tü [Or viii] ırak uzak. -t. gelir < Ar warada vardı.

biriktirmek * 20. re+. 2. köken.toplanmak.almak " in+2. xiv-xix passim xi] irkil.fiilinden kontaminasyon yoluyla türediği düşünülebilir.a. kokuşmak iris [ xx/b] ~ Fr iris 1.geri + Lat emere. prim . Karş. yy başlarında ortaya çıkan ikinci anlamın ürk.çürümek.+ Lat ritare kaşımak " in+1 ırk soy. süsen bitkisi ~ EYun íris. birik-. bitkilerde kök. Ar wadin (yağmur suyunun açtığı yarık. irredantizm [191+] ~Frirrédentisme yabancı ülke yönetimindeki soydaşları gerekçe ederek yayılma siyaseti ~ İt irredentismo a.değil + Lat redemptus geri alınmış & Lat red.a.almak ~ HAvr *em. rahatsız etmek ~ Lat irritare taciz etmek & Lat in. ırmak). asıl irkil[mek çekilmek ~ Ar cirq [#crq msd. Karş. birikmek.toplamak. ironi [ xx/c] ~ Fr ironie kinaye. gözün renkli kısmı. EYun (h)ríza (kök). a. irin Tü [Uy viii+] irirj/yirirj cerahat < Tü iri-/yirü. gökkuşağı. alaylı anlatım / İng irony a.* Değişken renkli alaşımlarından ötürü. irite [etm [ xx/b] ~ Fr irriter taciz etmek. Tü [Kaş. gökkuşağı renklerinde olan her şey.< HAvr *wers-3 söylemek irrasyonel rasyonel [DTC 1944] ~ Fr irrationel aklî olmayan" in+2. ~ EYun eiröneia bilmezden gelme. ~ İng iroko tropik Afrika'ya özgü bir ağaç. 2. gözün renkli kısmı. yarmak " yar<Tü [Kıp xiv] iri * Anlam ilişkisi için karş. 2. irmik öğütülmüş buğday unu < Tü *irimik " iri [ML xx/c] iroko chlorophora excelsa ~ uloko a. < İt terra irredenta kurtarılmamış topraklar ~ Lat irredemptus geri alınmamış & Lat in. DK xiv] yırmak/ırmak akarsu < Tü yır-/yar-kesmek. süsen çiçeği ~ HAvr *wlri. kuşak < HAvr *wei-1 kıvırmak * Rizomlu bir bitki olan süsene "çiçeklerinin renk zenginliğinden ötürü" iris adı verildiği tezi doğrulanmaya muhtaçtır. ikiyüzlülük etme. ırmak <Tü [Kıp. irid.1.kavis. [ xx/a] ürkerek geri < Tü irk. asıl maksadını gizleme EYun eirö söyletmek ~ HAvr *weryo.] 1. * Güney Nijerya yerli dillerinden. empt.

şiirde vezin birimi.] doğaçlama şiir okuma.] yüksekte olma. a. f.] 1. (suç veya günah) işleme " merkep irtişa ~ Ar irtişa' [#rşw VIII msd.] bağlantı kurma " ~ Ar irtica [İkdam 1908 190+] gericilik (Fr réaction karşılığı) *irticâc [#rcc VIII msd.] gönderme " resul irşat rüşt irtibat rapt ~ Ar irşâd [#rşd IV msd.] miras < Ar wari6a varis idi. kullanışlılık.* İtalya'nın uluslaşma sürecinde "henüz kurtarılmamış" İtalyan topraklarını talep etme siyasetinden. mülkiyeti kendine ait olmayan bir malı kullanma hakkı" refakat irtihal [Env xv] çıkma. yy'm ikinci yarısında yaygınlık kazanmıştır. irsaliye irsal [IVmsd. 2. irtifak ~ Ar irtifâq [#rfq VIII msd. is Tü [ xi] ış is.] rüşvet alma " rüşvet ~ Ar irtiHâl [#rHl VIII msd. ayak. geri gitti" rücu * İlk kez Ekim 1908'de "Meşrutiyet devrimine karşı olanlar. 2.] doğru yolu gösterme " ~ Ar irtibâT [#rbT VIII msd. Arapçada ender olarak "bayatlama" anlamına rastlanır. unredeemed. irtical ~ Ar irticai [#rcl VIII msd.] < Ar racaca geri döndü. İng redeem. itibar. yola çıktı" rahle irtikâp şeyi) üstüne alma. itibar ~ Ar cirD [#crD msd. 2. eski rejime dönmeyi savunanlar" anlamında kullanılmış görünüyor.] islamiyeti ~ Ar irtifâc [#rfc VIII msd. irs/ırs miras kaldı (= Aram #yrt a.] gönderi < Ar ~ Ar ir6 [#wr6 msd. ölme < Ar raHala göçtü. yolculuğa ~ Ar irtikâb [#rkb VIII msd. "ona sahip olan kişileri diğer insanlardan ayıran bölme" < Ar caraDa öne çıktı. ayak " rical irtidat reddetme " red irtifa yükseklik " ref [MMem xvi] [ xiv] ~ Ar itidâd [#rdd VIII msd. duman lekesi . belirdi" arz1 * Türkçe ırza tasallut yerine ırza geçme deyimi 20.] şeref. hazırlıksız şiir söyleme < Ar ricl 1. ) irs » " irs ~ Ar irsâliyyat [#rsl nsb.] 1. Karş.] (ağır bir ırz [DK xv] şeref.

böyle verilen sinyal. 2.] sabitleştirme.] 1. [Kıp xiv] yışı-< Tü *ya-/yal. parlamak.biçiminin. diyare " suhulet ısı ışı[mak Tü ~ Ar ishal [#shl IV msd. Yışı. ışık projektör isilik Tü oluşan kızartı <Tü [DK xiv] aydınlık. göz kırparak onay verme. gevşetme. saptama. parıltı < Tü ışılda-" ışı[Uy viii+] isiglig sıcaklık.] akıtma " sel işaret [Kut. işgüzar güzergâh + & Tü iş + Fa gu5âr geçiren. işgal [Men xvii] bir işle uğraştırma.yanmak. kanıtlama " sebat işe[mek <Tü [MŞ xiv] [ xiv] ~ Ar İ6bât [#6bt IV msd. alamet. [LO xix] ciltte terden dolayı < Tü isig sıcak " ısı [Yus xiv] ~ Ar ism [#sm/#smy msd. [MŞ xiv] issilik sıcaklık. [Uy viii+] isiğ sıcaklık. = Akad şumu a.] yerini bulma. [ xiv] ~ Ar iSâbat [#Swb IV msd. ishal akışkan kılma.yanmak. eda eden " iş.idrar etmek " çiş * ç.sesi edep kaygısıyla düşürülmüş olabilir. rahatlatma.ısıtmak " ısın- Tü [ xi] yaşu-/yaşı.] sinyal verme.] bir işle uğraştırma. alamet ~ Ar işârat [#şwr IV msd.a." ışı-ışıldak YT isim/ismİbr şem a. ipucu " şura2 isbat/ispat kesinleştirme.kökünden zayıf biçim olduğu düşünülebilir.iş isabet Tü [Orviii] ış a. hararet < Tü isi. Tü çişe. oyalama " meşgale * Türkçe ikinci anlamı Fr occupation sözcüğünün çevirisinden türemiştir. parlamak (= Moğ cula ışık ) " yan- * Kısmen onomatope özellikleri gösteren bir fiildir.a. Aş xi] nişan. işten alıkoyma. rast gelme " tasvip isale ~ Ar isâlat [#syl IV msd.] ad (= < Tü yışı. oyalama. sıtma.a.) . ~ Ar işgal * Fa kârguzar veya maslahatgüzar sözcüğünden tercümedir. [KT xix] işgal-i askeriye yabancı bir toprağı askeri denetim altına alma (Fr occupation militaire çevirisi) [#şġl IV msd. yaşı.

Dissimilasyon Venedikçeden alınmıştır. [TDK 1944] şua [Uy viii+] isin. iskarpela ~ Ven scarpèlo [İt scalpello] ağaç yontma bıçağı. [LO xix] ~ Yun skalmós sandalda küreğin * Karş.a." Tü [ viii] éşid-/éşit. sıcak olmak [Uyviii+]ısır-/ısur-a.duymak işitsel < Tü işit-" işit- YT [TDK 1955] * Fiil köküne -sel eklenmesi kural dışıdır. < Tü ışı-" ışı- < Tü isi. sabo ıskarta [KT xix] ~ İt scarto atılmış.ısınmak. İt scalmo. [ xi] ısırğan çok ısıran. bismillah. kart2 . < Lat scalpere/sculpere yontmak * Karş.EŞKÖKENLİLER: Ar ism : besmele. yerleştirme " iskandil [LF xv] ~ İt scandaglio deniz derinliğini ölçmeye mahsus düğümlü ip. elenmiş. a. esami. Fr escaume/escarme (ıskarmoz). urtica < Tü ısır. özellikle tahtadan yontulmuş pabuç. ekarte edilmiş < İt scartare (iskambilde) kâğıt kaçmak.a. kalemtraş ~ Lat scalpellum/scalprum a. müsemma.a. esma. devre dışı bırakmak ~ OLat *excartare " ex+. iskarpin [ARasim 1897-99] Avrupa tarzı ayakkabı ~ Ven scarpìn / İt scarpino hafif ayakkabı < İt scarpa ayakkabı.] oturtma. ölçek ~ OLat *scandaculum ölçek " eşantiyon ıskarmoz bağlandığı çubuk ~ E Yun skalmós a. [MŞ xiv] yaprakları yakıcı bitki.a. tesmiye ışın ısın[mak ısır[mak ısırgan ısırişit[mek işitimle ilgili Tü YT Tü Tü [CepK 1935] kıvılcım. isim. ıska iskambil brusquembille bir kâğıt oyunu iskân sükûn [AL 192+] futbolda topa vuramama (argo) [LO 187+] kâğıt oyunlarının genel adı ~ ? ~ Fr ~ Ar iskân [#skn IV msd. İng scalpel (cerrah bıçağı).

a. ciltçi presi < Fa şikastan. eziyet etmek ~ OFa şkastan. & EYun aleksö defetmek. kuruyup büzüşmek ~ HAvr *skelskurumak işkembe [ xiv] şikembe hayvan midesi < Fa şikam/şikanb karın. özellikle Büyük İskender ~ aléksandros "er savan".kırmak. merdiven.] engel. anlaşılmazlık.kan " hem(o)+ iskemle [Arg xvi] skemli banko.a. . tırmanmak iskelet [ 188+] ~ Fr squelette a.] düşürme < Ar saqaTa iskele [Neş. Eyüboğlu'nun sözcüğü Karadeniz Rumcası'ndan türetme çabası orijinaldir. KT 187+] işkil şüphe. sken.a.) sözcüğünden adapte edilmiştir. iskender [ xx/c] yoğurtlu döner yemeği < öz İskender Bursa'da bir kebapçı dükkânı adı ~ al-iskandar bir erkek adı.a. adam.a. işkence. • İ.a. andr. ~ Fa işkanba/şikanba iskemi [ML xx/c] ~ Fr ischémie kan dolaşımında duraklama ~ EYun is%aimia a. tırmanmak ~ HAvr *skand. gemilerin yanaştığı rıhtım ~ Lat scâlae (*scand-sla) merdiven < Lat scandere basamak çıkmak. kovmak.a. alkol [ 200+] iptila derecesinde işe düşkün kimse & Tü * İng workaholic (work + alcoholic. 2. ~ EYun skeletón 1.basmak. tutmak + EYun (h)aíma. a. t. şikan. er iskete [Arg xvi] skete carduelis spinus ~ EYun skánthos a.a. ezmek.erkek. iskelet < EYun skellö kurumak. iskonto [ xix] iskonta/iskonto ~ İt sconto indirim. [LO. işkolik iş + Tü (al)kolik " iş. sırtsız sandalye ~ Lat scabellum/scabillum a.iskat düştü "sukut [ xiv] ~ Ar isqaT [#sqT IV msd. oturak skamní tabure. Kan xv] rıhtım ~ İt scala basamak. hesaptan düşme < İt scontare indirim yapmak ~ OLat excomputare a.] karışık ve muğlak şeyler. + Lat computare hesaplamak & Lat exdışa " ex+. & EYun is%ö durdurmak. bükmek.a. a. mumya.a. zorluk < Ar şakala ket vurdu * Arapça sözcük biçim bakımından #şkl kökünün ifcal masdarı ise de çoğul ad olarak kullanılır. < Lat scabere yontmak ~ Yun işkence [Gül xiv] ~ Fa işkanca/şikanca eziyet. belirsizlik. Z. İng discount (iskonto) < İt discontare. mide ~ OFa aşkamb a. savmak + EYun aner. kompüter Karş. kuruyup büzüşmüş şey. ~ Yun skathí bir tür ötücü kuş. işkil [Men xvii] eşkâl şüpheli ve muğlak şey. vesvese ~ Ar işkâl/aşkâl [#şkl çoğ. müşkilat < Ar şakl2 [msd.

spinacia oleracea ~ OFa spanâk a. < OFa oşmürdan.. sakınma. [Fel 1942] fonksiyon * Türkçede örneği bulunmayan -(e)v eki.a. [LO xix] acı biber ıssı sıcak + Tü ot" ısı. ısmarla[mak [Har xii] osparla-. teslim olma. emanet etmek " sipariş * Erm absbar.a. esirgeme isnat senet [MMem xvi] ~ Ar isnâd [#snd IV msd. şumurdan (saymak). ıslah [Mercimek xv] < Ar SalaHa iyi veya uygun idi ~ Ar iSlâH [#SlH IV msd.a. bir din " selam işlem YT [Fel 194+] ameliye < Tü işle-" iş. [DK. farketmek * Aynı kökten Fa şimar (sayı). sağaltma. bazı Kıpçakça örneklere nisbetle Öz Türkçe kelimeler üretmekte kullanılmıştır. saflık. Moğ usula. +ev < Tü işle-" iş işlev YT [Kutxi] ~ Ar islâm [#slm IV msd.] 1. 2. özellikle hayvana su vermek) < usu (su). [TS xv xv] sıklık islim = Tü istim" istim [LG 188+] göz ucuyla beyan-ı hal.OFa âbespurdan. günahsızlık < Ar caSama koruma.] düzeltme. su katmak * Karş. [MŞ xiv] isfanâ% ~ Fa ispanâ%/ispânac bir & Tü . " akrep ısla[mak " su <Tü [Kıp xiv] ısıl-/ısla< Tü *sıw-la-nemlendirmek. simge.a. uyum sağlama " sulh islam boyun eğme.] dayandırma" isot + [Kan xv] ıssı ot her türlü baharat. [Men xvii] zencefil.saymak. a. . anlamak.] leke ve günahtan korunmuşluk. ot ıspanak sebze. Env xiv] ısmarla. alamet ~? OFa *nişmâr a.(sulamak. işaret (argo) » [ 186+] buhar işmar Erm nşmar işaret. oşmâr. âbespâr. ismet [ xiv] ~ Ar ciSmat^ [#cSm msd. sanmak. ıslık Tü? [Kıp xiv] sığlık a. ısmarlamak) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır.(güvenceye almak.tevdi etmek.iskorpit [EvÇ xvii] ~ Yun skorpídi zehirli dikenleri olan bir balık < Yun/EYun skorpíos akrep < Sam [#cqrb] a.a.

biçim. . tür. a. " spazm ispazmoz » ispençiyar [EvÇ xvii] attar. ~ Yun spínos bir tür ötücü kuş. ticari eşya çeşidi. # 1854. gözcü < Ger *spehjan gözetlemek.a. baharatçı < İt spezie baharat. seyretmek ~ HAvr *spek.a. * İşportacı "sepetçi. < İng spirit ruh ~ Lat spiritus a. çeşit.a. EYun skopeo (bakmak. -d. OYun spanáki(on) > OLat spinaceum > İng spinach. işporta [LO 1876] ışporta iki kulplu yayvan sepet ~ İt sporta ince tahta yongasından örülen yayvan ve iki kulplu sepet ~ Lat sporta a.gözetlemek * Aynı kökten Lat specere. eczacı ~ İt speziale attar. ispiritizma [KT 189+] ~ Fr spiritisme medyum aracılığıyla ruh çağırma ~ İng spiritism a. ~ Ger *spehön gözetleyen.). • Yunanca sözcük muhtemelen eski bir Akdeniz dilinden alınmıştır. 2.a. spyrida. ispermeçet [LO xix] ~ YLat spermaceti ispermeçet balinasından elde edilen güzel kokulu beyaz muma benzer madde & Lat sperma sperm + Lat cetus balina " sperm ispinoz [Arg xvi] fringilla ~ EYun spínos/spíza a. şifalı ot ~ Lat species 1. incelemek).] bir tür ~ Yun spároi [çoğ.] < Yun spáros karagöze ~ İt spatula küçük ve enli bıçak ~ Lat [ xix] ~ Yun spasmós kasılma. ~ EYun spyris.a. 3.a. gözlemek).a. özellikle kimyasal madde veya ot türü " spesiyal * İng spice < Fr épice (baharat) biçimleri Latinceden alınmıştır.a. enli bıçak " apolet ıspazmoz/ispazmoz E Yun spasmós.a. sepetle dolaşan satıcı" anlamında. ispanyolet [Bah 1924] pencere kilit mekanizması < öz espagnol İspanyol ispari benzer bir balık [ xvii] ~ Fr espagnolette [küç. sképtomai (gözden geçirmek. " espri ispiyon [Bah 1924] hafiye ~ Fr espion casus ~ İt spione a.a. spazm ~ " ıspazmoz ıspatula [ xx/a] spathula < Lat spatha kürek. ~ HAvr *(s)ping. görünüm.a. * Aynı kökten İng finch (a. Karş.* Orta Farsçadan Yunanca yoluyla Batı dillerine geçmiştir.

cırcır böceği gibi öttü ~ Ar iSrâr [#Srr IV msd. sta-. durum). HAvr si-stâ.şimdiki zaman kökünden > Lat stenare (durdurmak). < Ar Sarra işret [Aş.fiil adından > Ave stâna.pekiştirme biçiminden > EYun staurós.] a. eis Nikaían > İznik (iç İznik. EFa/Ave stâya.a.] birliktelik. özellikle Konstantin kenti.(durdurmak. Yus xiv] ~ Ar cişrat^ [#cşr msd. uygulamalı matematik [xviii] < Alm staat devlet ~ İt stato " statü istavrit [ xvii] bir balık türü. istatistik [ NK em al 18 71 ] ~ Fr st at is ti qu e~ Al m statistik devlet idaresi sanatı. İstanbul" eis+.reduplikatif kökünden > Lat sistere (durdurmak). politik * Türkçeye Yunancadan alınmış kent adlarında rastlanan eis öneki. stat-. istasyon [ xix] ~ Fr station 1. metruk iğe/iye [viii+ Uy] a. birlikte yeyip içme < Ar caşara birlik oldu " aşiret ıssız <Tü [DK xiv] issüz sahipsiz. adım ~ HAvr *stebh. EYun stöis. ölçüyü kaçırma. Karş. HAvr stâ-na. trachurus staurídi haç gibi olan < Yun staurós haç " istavroz. taşırma. konak). İng stick. HAvr stöu.a. < Lat stâre. Osmanlıca nefs-i filan tamlamasıyla ifade edilen.a. durma yeri.(durak. kaldırmak). [Gül xv] boşa harcama ~ Ar israf [#srf IV msd.(direk). HAvr sts-n(â).] azıtma. idari amaçla toplanan sayısal bilgiler [xvii]. Alm stehen (durmak). ihmal etti.basmak.israf [Kıp xiv] .a. saraf] gözardı etti. gözden kaçırdı ısrar gıcırdadı. dikmek).a. = EYun ostéon kemik " oste(o)+ [Menxvii] ~ Yun astakós a. stat. Lat stare. iç şehir. nefs-i İznik). Lat stâns (duran).kökünden > EYun (h)istemi. İstanbul [ xiv] stambol/istambol ~ Yun sten póli < Yun eis ten póli şehir içi. Lat *staurare (dikmek.a. vilayet merkezi olan yerleşimi anlatır. baskı aleti < Ger *stap-/*step. istakoz/ıstakoz astakós a. Galata'ya kıyasla İstanbul'un sur içi bölümüne verilen ad & Yun eís iç + Yun e pólis şehir. +oid ~? Yun .a. Ave stüna. eis Ámison > Samsun vb.~EYun ıstampa [ xix] ~ İt stampa damga ~ Ger *stampaz havan. duruş. ayak basmak. malik =? Tü İ5i/ istaka/ıstaka Ger *stakön sopa " atak2 * Karş. " iye iştah » [Aş xiv] işteh " iştiha [ xx/b] bilardo sopası ~ İt stecca sopa.a.durmak ~ HAvr *stâ. * HAvr *sta. İng stand (durmak. boşa harcama < Ar sarifa [msd. durma.a. stake (sopa). 2. durak ~ Lat stâtio a. değnek ~ < Tü iss [xiv DK] sahip. yoldaşlık.

istif. aramak < Tü iz " iz [Fel 194+] isteme yetisi. başvuru " davet istidat olma. +inç [ xix] ~ Fr hystérie psikiyatride bir ruh hastalığı < Tü iste-" iste-istenç YT [ 196+] irade isteri/histeri < Fr hystérique kadınlara özgü olduğu varsayılan aşırı duyarlık hali ~ EYun (h)ysterikós rahime ait < EYun (h)ystéra rahim " hister(o)+ * Eskiden isteriye rahim salgılarının düzensizliğinin yol açtığına inanıldığı için. aceleci ~ Ar isticwâb [#cwb X msd.] başına buyrukluk. kazık ~ HAvr *stau-ro.izlemek. tıkmak . Romence.durmak " sütun işte iste[mek istem YT <Tü Tü [TS xiv] uşda/üşte & Tü uş işte (işaret zarfı) + Tü da/ta ? " şu [Uy viii+] izde-/iste. durdurmak < HAvr *stâ.] acele etme. Lat lacerta) ile alakalıdır. Fr saurelle (istavrit balığı) Yunancadan alınmıştır. istiap içine alma. gemi ambarı < İt stivare istiflemek (= Yun stoiba/stoibâzö a. ~ Ar isticdâd [#cdd X msd. istiflemek. Yun stavridís yan-biçiminin de mevcut olması gerektiğini düşündürür. Türkçe istavrit cinslerini ifade eden sarı balığı/sarıkuyruk/sarıkanat biçimleri muhtemelen Yun savrí/savrídi'den alıntıdır. (bir sıvıyı) istibdat ~ Ar istibdâd [#bdd X msd. 2.a. keyfi ve mutlak yönetim < Ar badda [msd. Rusça stavrid/stravrida biçimleri.dikmek. yetenek " add [Aş xiv] ~ Ar isticcâl [#ccl X msd.] cevap ~ Ar istidcâ' [#dcw X msd. davet etme. takip etmek. Ancak Bulgarca. kural tanımazlık. • İt saurella. irade < Tü iste-" iste-.* Aynı balığın Yunanca adı savrídi muhtemelen EYun saûros/saúra (1.] çağırma. bir tür dev deniz yaratığı.] su tutma. 2. istavroz [Men xvii] ~ Yun staurós haç ~ EYun staurós direk. badd] saçtı. [Men ] istif ~ İt stiva 1.] bir şeye hazır istif [MMem xvi] istifa ambara yığmak. kertenkele. hacim < Ar saba [msd.) ~ Lat stipare sıkıştırmak. dağıttı istical olma " acele isticvap isteme. sorgulama " cevap istida çağrı. sayb] (su) aktı ~ Ar isti'âb [#syb VIII msd. eğilim.

kusma [ xiv] ~ Ar iştigâl [#şġl VIII msd. hakediş < Ar Haqqa hak idi" hak1 istihkâm tahkim etme " hüküm istihlak helak istihsal etme.] arzulama. ~ Ar istihdam [#xdm X msd. ~ Ar iştihâ' [#şhw VIII msd.] içini boşaltma. üretme " husul [ xiv] [Neş xv] ~ Ar istihbar [#%br X msd.] uğraşma" meşgale ~ Ar istiğfar [#ġfr X msd.] istiğfar [Gül xiv] merhamet dileme < Ar ġafara merhamet etti" mağfiret istiğna zenginliği reddetmek " gına iştiha şehvet ~ Ar istiğna' [#ġny X msd.] yararlanma " [ xiv] ~ Ar istifham [#fhm X msd. (böcek) hal değiştirme " hal1 istihare [ xiv] ~ Ar isti%ârat [#%yr X msd.] hak ~ Ar istiHkâm [#Hkm X msd. ~ Ar istihlâk [#hlk X msd.] haber sorma.] tüketme " ~ Ar istiHSâl [#HSl X msd.] gına getirmek.] ~ Ar istifâdat [#fyd X msd.] sorma.] hizmete ~ Ar istihfaf [#%ffX msd. evrilme.istifa af dileme " af istifade fayda istifham sorgulama " fehim istifra " ferağ iştigal [Mercimek xv] af dileme ~ Ar isticfâ' [#cfw X msd. hizmetçi olarak çalıştırma " hizmet istihfaf hafif istihkak etme.] hafifseme" ~ Ar istiHqâq [#Hqq X msd.] çaba ile elde . bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak için dua ile uykuya dalma < Ar %ayr hayır " hayır2 istihbar haber toplama " haber istihdam koşma.] pekiştirme. ~ Ar istifrağ [#frġ X msd. arzu " ~ Ar istiHâlat [#Hwl X msd.] hayır dileme.] (bir süreç istihale içinde) dönüşme.

etimoloji < Ar şaqqa yardı. yönseme. ~ Ar istilzam [#lzm X msd. yy'dan itibaren kısmen olumlu anlam kazanmıştır. 2. "İsyan. istibdat" anlamında kullanımına 19. dümdüz gitme.] 1. aşağıladı ~ Ar istihza' [#hz' X msd. ~ İng steamboat buharlı gemi" [Tarik 1885] . 3. doğruluk < Ar qâma durdu " kamet * "Doğrultu. 2. teknik terim " sulh istilzam gerektirme " lüzum istim Ger *staum. [ xix] (buhar makinasında) buhar [ xiv] ~ İng steam buhar ~ ~ Ar isticmâl [#cml X msd. özellikle zorla egemenliği üstlenme < Ar walâ başında durdu.] alay. 2. hükümranlık " ekalliyet * Klasik kullanımda olumsuz bir kavram iken en geç 15. başka hükümdar tanımaksızın hüküm sürme.] gerek sayma. yön" anlamı Türkçeye özgüdür.] işe koşma. misafir kabul etme " kabul ~ Ar istiqbâl [#qbl X msd. saymama. bir şeyi ikiye bölme. yy sonlarına dek rastlanır. isyan etme.] egemen olma. hiçe sayma. istikrah iğrenme " kerh istikrar kararlı olma " karar istikraz borçlanma " inkıraz ~ Ar istikrah [#krh X msd.] faiz ile istila ~ Ar istilâ' [#wly X msd. özellikle bir hükümdarı hiçe sayarak itaati reddetme.] istiklal [Neş xv] ~ Ar istiqlâl [#qll X msd.] aşırı derecede ~ Ar istiqrâr [#qrr X msd.istihza haza'a [msd. düzenleme. bot2 ~ Ar iStilâH [#SlH VIII msd. yönetti" velayet ıstılah konvansiyon. yarma. bağını koparma.] dimdik durma. aşağılama < Ar iştikak ~ Ar iştiqâq [#şqq VIII msd.] 1. 2. haz&rsquo] alay etti. bir kelimeyi diğerinden türetme.buhar istimal işletme " amel istimbot istim. yönelme.] son derece ~ Ar istiqrâD [#qrD X msd. küçümseme.] 1. böldü " şık1 istikamet ~ Ar istiqâmat [#qwm/qym X msd. istikbal [Neş xv] ağırlama 1.

Fr huître < Lat ostreum (a. dayanak istinkâf ~ Ar istinkaf [#nkf X msd. reddetti istinsah ~ Ar istinsâ% [#ns% X msd.] 1. İng oyster. istişare görüş sorma < Ar şürâ danışma " şura2 ~ Ar istişârat [#şwr X msd. tahammül edememe " sıklet "Aşağılama" anlamı Türkçeye özgüdür.) < EYun. birinden rahatsız olma.] satın alma < Ar şarâ [ xiv] istirahe [Env xiv] ~ Ar istirâHat [#rwH X msd.] danışma. ağırsama. ağır bulma. kopya etme < Ar nus%at kitabın temize çekilmiş hali.] mülk ~ Ar istimna' [#mnw/mny X msd. HAvr *ost. mülke el koyma " mülk istimna çekme.] geri isteme. ortak oldu " şirk ıstırap istirdat geri alma " red istirham dileme. rica etme " rahmet1 » " ıztırap ~ Ar istirdâd [#rdd X msd.] yazıya dökme.] dayanma.] bir deniz kabuklusu < Yun streídi(on) a.istimlak edinme. ~ Ar istirHâm [#rHm X msd. kopya " nüsha istintak konuşturma.a.] küçümseyerek reddetme. .] merhamet istiridye [Men xvii] istiridya ~ Yun streídia [çoğ. gurur göstererek bir şeyden kaçınma < Ar nakafa küçümsedi.] ortak olma. şirâ'] satın aldı istirahat soluk alma.a.a. dinlenme " rahat iştirak ~ Ar istinTâq [#nTq X msd. mastürbasyon " meni istinat olarak alma " senet ~ Ar istimlak [#mlk X msd.] meni ~ Ar istinâd [#snd VIII msd. ~ EYun óstreion a. soruşturma " nutuk iştira [msd.kemik veya kemiğe benzer kabuk " oste(o)+ * Karş. istiskal ~ Ar isti6qâl [#6ql X msd. ortak alma < Ar şariqa paylaştı.] ~ Ar iştirâq [#şrq VIII msd.] (sanığı) ~ Ar iştira' [#şry VIII msd. 2.

istismar yararlanma.a. ödeme " atiye itaat [Env xv] tav olma < Ar Taca boyun eğdi" tav1 italik [ xx/b] eğimli matbaa yazısı < öz İtalie İtalya * Venedikli yayıncı Aldus Manutius (1449-1515) tarafından geliştirildiği için.] açıklama ~ Yun strongylo istrongilos [LO. ita bağışlama. Tufu'] söndü 1872'de İstanbul'da kurulan yangın söndürme teşkilatına < Ar iTfa' [IV msd. spicara flexuosa < Yun/EYun strongylos yuvarlak * İzmarite oranla daha yuvarlak şekilli olduğu için. it[mek Tü [Kaş xi] it. tarz " şive ~ Ar ciSyân [#cSy msd.] şevk ~ Ar istîDâH [#wDH X msd. yy'da "iri bir tür köpek cinsi" anlamında kullanıma girmiştir. soruşturma " vuzuh [Yus xiv] ~ Ar iştiyâq [#şwq VIII msd. 2. sömürme " semere ~ Ar isti6mar [#6mr X msd.] boyun eğme. Köpek sözcüğü 14. bir yemin veya sözleşmeyi hukuken geçersiz kılacak şekilde (kötü niyetle) bir şart ileri sürme. [ xix] itfa-i düyun borcun faiziyle beraber ~ Ar iTfa' [#Tf’ IV msd. KT xix] istrongilo izmarite benzer bir balık.] ürününden istisna ~ Ar isti6nâ' [#6ny X msd.] 1. İtalyan tarzı. işve isyan isyan etti. < Ar İ8nân iki " sani iştiyak duyma " şevk istizah isteme.] söndürme < Ar Tafa'a [msd. 2. hariç tutma = Ar 8unyâ' ikircik.a. eda. itfa eşit taksitlerle ödenmesi itfaiye verilen ad [Men xvii] söndürme. a. ~ Ar icTâ [#cTw IV msd.] asi olma < Ar caSâ [Or viii] ıt köpek * Adı geçen hayvanın özgün Türkçe adıdır.] ödül verme. İtalya'ya ait. ~ Ar iTâcat^ [#Twc IV msd. ~ Fr italique 1. baş kaldırdı it Tü [ xiv] ~ Fa işwa/şrwa naz.] söndürme " itfa ~ Ar itHâf [#tHf IV msd. dışlama.a.] hediye etme < Ar ithaf tuHfat hediye " tuhaf .

] 1. ~ Ar itlaf [#tlf IV msd. önüne çıkma. parfüm ~ Ar ictirâf [#crf VIII msd. 2. genelleme. azat etme. kısmet. hayvan ıtlak [ xiv] salıverme ~ Ar iTlâq [#Tlq IV msd. salıverme. yolunu kesme.] sözleşmeyle bağlanma. sayma. denk gelme. denk gelme. uzlaşma. saygı. Aş xi] 1. ~ Ar ictimâd [#cmd VIII msd. uyuşma. denk geldi" muvaffak . şans .] uyma. uzlaşma < Ar wafiqa uydu.] dengeli olma.ithal ~ Ar id%al [#d%l IV msd.] 1. boşama.] töhmet altında bırakma. saygı gösterme. 2. ~ Ar ictinâ' [#cny VIII msd. itibar [ xiv] ~ Ar ictibâr [#cbr VIII msd.] ilgi ve özen itiraz [Env xiv] ~ Ar ictirâD [#crD VIII msd. 2.] içeri sokma " dahil1 itham [TS* xv] ~ Ar ittihâm [#whm VIII msd. sayı sayma. kapsamını genişletme. söz veya görüşle karşı çıkma " arz1 itiyat alışma " adet2 itlaf öldürme " telef ~ Ar ictiyâd [#cwd VIII msd. bağlı olunan din veya mezheb " akit1 itilaf anlaşma " ülfet itimat [Gül xiv] dayanak kabul etme < Ar camada dikti. bir dine veya mezhebe bağlanma. ders " ibret itidal yolu izleme " adl [ xiv] ~ Ar ictidâl [#cdl VIII msd.Ar ittifâq [#wfq VIII msd. saygınlık < Ar cibrat^ öğüt.] güvenme. ad verme " talak itriyum İsveç'te bir kasaba ittifak [ xx/b] ~ YLat yttrium bir element < öz Ytterby [Kut.] güzel koku. diredi" amut itina gösterme " inayet ıtır/ıtritiraf " irfan [ xiv] ~ Ar ciTr [#cTr msd. orta itikat [Aş xiv] ~ Ar ictiqâd [#cqd VIII msd. bırakma. 2.] adet edinme.] bildiğini kabul etme ~ Ar i'tilâf [#'lf VIII msd.] telef etme.] 1. suç kuşkusu isnat etme < Ar wahama yanlış kuşkuya kapıldı" vehim * Arapçada varolmayan #thm kökünün IV masdarı olduğu zannıyla Osmanlıcada da bazen itham yazılmıştır.] uyum sağlama.

tanışık ~ Ar ittiSâl [#wSl VIII msd.a. iyon Lat ire : ambiyans. i. [İMüh xiii] éygü . • Aynı kökten Lat ire/itare (gitmek). malik. başarı. iyi (sıfat).] karşılık. iter (yol) EŞKÖKENLİLER: EYun (h)íemi : disprosyum. Aş xi] ~ Ar ciyâl [#cwl çoğ.gitmek. [Men ] eyü < Tü éd varlık. iod. kont. kimyacı ~ EYun iode menekşe rengi < EYun íon. ambülans.a. * İyonlaşmış parçacıklar anot ve katoda doğru gittikleri için. < Tü év-acele etmek ıvır zıvır ikil ıvır zıvır değersiz şeyler ivme YT [T S xv] apur sapur darmadağınık.] birlik. [TS xv] ivedi acele.] tanıma. [ xx/b] " abuk sabuk < Tü év.a.ittihat vahdet ittila olma " talih ittisal bitişik olma " vasıl ivaz [Neş xv] tazminat < Ar câDa yerine koydu. Kıp xiv] iye * Türkiye Türkçesinde16. [LO xix] abur cubur karma karışık.] bakmakla yükümlü olunanlar. inisiyatif. bedel verdi ivedi YT ~ Ar ittiHâd [#wHd VIII msd.menekşe . bedel. eyi i yi ms er iyi [Uy viii+] édgü iyilik (isim). [TS xiv. çoluk çocuk < Ar ciyyal bağımlı aile fertlerinin her biri" aile iye Tü [ viii] idi sahip. inisiye. yy'dan sonra ender rastlanan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır. iyi Tü vulg. [Uy viii+] iğe/iye .] bağlantılı olma. iyilik " etYT [ Fe l 19 4+ ] ni kb in < Tü iy im se . [TDK 1944] a. servet. transit iyot [1891] ~ Fr iode bir element #1812 Gay-Lussac. primitif. koitus. [DK xiv] éyü . birleşme " ~ Ar iTTilâc [#Tlc VIII msd. yol almak ~ HAvr *ei.acele etmek " ivedi [TDK 1944] fizikte akselerasyon iyal/ayal [Kut. ~ Ar ciwaD [#cwD msd. efendi. elde edilen şey. komite.[1 94 2 YT ] iyiye yormak < Tü iyi " iyon [ xx/b] ~ YLat ion artı veya eksi elektrik yüklü atom ~ E Yun iön giden < E Yun eîmi. Fr.

] sıkma. aynı izabe eritme < Ar 5âba [msd. iz Tü [Uy viii+] iz ayak izi. sıkışma.] giderme. cuzbat] uzak idi. İng bandit < İt bandito (haydut. kalabalık etti" zahmet * Arapça iftical vezninde z'den sonra t > d ötümlüleşmesi görülür.] aydınlatma. eklenme. haydut ~ İt sbandito sürgüne veya ağır cezaya mahkûm edilmiş kimse.] ağırlama " izzet izbandut/ızbandut [EvÇ xvii] izbandîd korsan.* Menekşe rengi buharından ötürü. Lat viola ve EYun íon < wíon biçimleri muhtemelen eski bir Akdeniz dilinden alınmıştır. çiftlik. yoketme " izan ~ Ar iScân [#5cn IV msd. sürgün etmek ~ OLat *exbandire a. a. . banal * Karş. gramerde bağıl cümle veya isim tamlaması. kalabalık etme. mahkûm etmek. zahmet < Ar zaHama sıktı. ~ Ar izâlat [#zwl IV msd. sıkıştırdı. aynı (sadece ~ Ar iSâbat [#5wb IV msd.] boyun eğme. < Ger *bandan yüksek sesle ilan etmek " ex+. akıl yoluna gelme < Ar Saçana boyun eğdi. eşkiya). birinin üstünlüğünü kabul etti izaz [Yus xiv] ~ Ar iczâz [#czz IV msd.eş.] (metal veya buz) iz(o)+ bileşiklerde) ~ EYun Isos eşit.] 1. 2. berrak ve anlaşılır kılma " vuzuh izale zeval [ xiv] ~ Ar îDâH [#wDH IV msd. villa < Ar izbe cazaba [msd.] kır evi. ızbandut » "izbandut ~ Ar cizbat^ [#czb msd. hükümlü < İt sbandire (bir hüküm veya ferman) ilan etmek. uzaklaştı izdiham [Env xiv] ~ Ar izdiHâm [#zHm VIII msd. forsa. toprakta saban izi ~ Fr/İng is(o). 5awabân] eridi izafe [ xiv] izafet ilgi ~ Ar iDâfat [#Dyf IV msd. 3. aslen bir şeye ait olmayıp sonradan katılma. felsefede görecelik " ziyafet izah netleştirme. -ut ile telaffuzu Güney İtalya lehçelerine özgü sbanduto biçimine işaret eder.] evlenme < Arapça iftical vezninde z'den sonra t > d ötümlüleşmesi görülür. ilinme. izdivaç Ar zawc eş " zevç ~ Ar izdiwâc [#zwc VIII msd.

ızgara [Arg xvi] skara/skere ~ Yun skará et kızartmak için kullanılan demir hasır ~ EYun es%ârâ ocak. kaybetmek. izobar [ML xx/c] EYun ísos eşit + EYun báros ağırlık " iz(o)+. a. Osmanlıca sözcük ise Fr impression < presse çevirisidir. kurudu < Ar DaHala (su) kurudu * Arapça sözcüğün gramatik formu benzersiz olup klasik dönem gramercileri arasında tartışma konusu olmuştur. 2. DK xiv] ~ Ar İ5n [#'5n msd. şaşkın ve sarsılmış olma " darp [MMem xvi] ~ Ar iDtirâb [#Drb VIII msd. morf(o)+ izoterm term(o)+ [ xx/b] kimyada eş biçimli (molekül) [ xx/b] ~ Fr ~ Fr isothèrme eş sıcaklık çizgisi " iz(o)+. top(o)+ ıztırap/ıstırap sarsılma. şaşırmak ~ Ger *marrjan şaşırmak. dağılma < Ar iDmaHalla kaybolup gitti. Aş xi] itibar. izotop [ML xx/c] ~ Fr/İng isotope periyodik tablodaki yeri aynı olan elementler #1913 İng Frederick Soddy & EYun ísos eşit + EYun tópos yer " iz(o)+. kayıp. a. spicara smaris izmihlal [Men xvii] ~ Ar iDmiHlâl [#DHl msd. yalnızlaştırmak < İt isolare kanal açarak bir yeri karadan koparmak.EYun smarís.a. < Lat insula ada " ensülin izomorf isomorphe eş biçimli " iz(o)+. ziyan.] kudret. kuruma.] kaybolup gitme. değer buldu ~ Ar cizzat^ [#czz msd. kulak verdi < Ar u5n kulak (= Aram 'ednâ a. = Akad uznu a. şaşkın < İt smarrire 1. [ xix] ~ Yun smarída bir tür balık. bir dileği kabul etme < Ar a5ina dinledi.şaşmak. smarid. izmarit1 [LG 188+] yarısından çoğu yanıp söndürülmüş sigara (argo) ~ İt smarrito 1.a. ada yapmak ~ OLat insulare a.< HAvr *mers. kuşkuya düşmek ~ HAvr *mors-eyo. tanrılara adak olarak et kızartmak izin/izn[Yus. iz bırakma) sözcüğüne kıyasla üretilmiştir. onur. kuşkuya düşmek izmarit2 . ateş yakılan yer.] izzet [Kut. . bar(o)+ ~ Fr isobar eş basınç çizgisi & izole [etm [DTC 1943] izole etmek/izolasyon ~ Fr isoler yalıtmak. 2. a.) izlenim YT [Fel 194+] intiba < Tü izlen-" iz * İntiba < Ar Tabc (damga basma.] kulak verme. güç. saygınlık < Ar cazza güçlendi.

silahlı birlik. pompa imalatçısı. M. tay2 jakoben [Birikim 1978] siyasette devrimci yöntemleri savunan kimse ~ Fr jacobin Fransız ihtilali esnasında (1791) Paris'te St Honoré sokağındaki eski St Jacques manastırında toplanan radikal cumhuriyetçi hizip mensuplarına verilen ad < Jacobus St Jacques de Compostelle. 2. ~ marka Jacuzzi jaluzi [ xx/b] ~ Fr jalousie 1.soy. gent.a. ~ Ger *hamma. kırsal polis teşkilatı < Fr gens d'arme silahlı adamlar & Fr gens (bir miktar) adam (~ Lat gens. jandarma [ 1879] ~Frgendarme [xvii] 1.a.istemek. janjan » " şanjan . boy " ceket. Tevrat'a göre İshak'ın oğlu ve İsrailoğullarının atası jakuzi [ xx/c] püskürtmeli banyo küveti püskürtmeli küvet markası # 1948 Jacuzzi Bros. bir hıristiyan azizi < yacqöb Yakup..jaguar [ xx/b] ~ Fr jaguar kedigillerden bir vahşi hayvan. arzu etmek jambon [xx/a] ~Frjambon tütsülenmiş domuz budu<Fr jambe but ~ OLat gamba a. bir tür perde < Fr jaloux kıskanç ~ OLat zelosus < EYun zelos öfke. arma * Osmanlı Devletinde jandarma teşkilatı (bu isimle) 20 Kasım 1879'da kurulmuştur.a.< HAvr *yâ. 2. aşırı gayret ~ HAvr *yes. hırs. jaketatay [ xx/a] ~ Fr jacquette à taille bir tür uzun kesimli ceket & Fr jacquette ceket + Fr taille kesim. Fr. felis onca # Georges-Louis L. doğabilimci (1707-88) ~ Port ~ Tupi yaguara her tür büyük yırtıcı hayvan jakar [ xx/b] Jacquard Fransız tekstilci (1752-1834) ~ Fr jacquard bir dokuma türü ~ öz François J. Amer. Buffon. kıskançlık. kavim ) + Lat arme silah " janti.~ HAvr *kons-mo.

~ İt gelatina < İt ~Frgénéalogie soyağacı jenerasyon [ 192+] nesil ~ Fr génération 1. jeoloji jel [ML xx/c] ~ İng jel jöle veya jelatin kıvamında olan madde < İng jelly jöle ~ Fr gelée a. argo * Nihai kökeni belirsizdir. cins ~ Lat genus. yeryüzü ~ E Yun ge/gaia a. genersoy.tekerlek < HAvr *kemb. jeodezi. jant [xx/b] ~Frjante teker çerçevesi~OLatcambito tekerlek. kıvırmak janti [ xx/c] ~ Fr gentil zarif. doğuş. a.yazımı tercih edilmektedir. jarse » " jerse ~Frjarretière çorabı ~ Fr gé(o).a. zemin. yavrulamak. [DTC1944] ~Frjargon bir meslek zümresine jartiyer [192+]jaretyer kemere bağlayan düzenek < Fr jarret bacağın iç tarafı ~ Kelt je(o)+/ge(o)+ toprak. 2. İng cold. a. ~ Lat gelata < Lat gelare dondurmak. aile ~ HAvr *gnsti. üretici. Fr glace/İng glass (cam) sözcüğü Lat glacies'ten türemiştir. cool (soğuk). ~ Lat generator doğuran.soy.soy. efendi ~ Lat gentilis "ailesi belli olan". geometri. EŞKÖKENLİLER: E Yun ge : coğrafya. katılaştırmak ~ HAvr *gel-2 soğuk. donmak * Aynı kökten Lat glacies (buz). doğurma.yer.a. jelatin gelato donmuş. aşiret.doğurmak " genetik jargon ait özel dil. 2.halka şeklinde bükmek. halka ~ Kelt ~ HAvr *kambto. üremek. ırk " genetik jeneratör [Bah 1924] elektrik üreten motor générateur 1.a. kibar. aynı dönemde doğanlar ~ Lat generatio < Lat generare doğurmak.janr gener. Coğrafya biçimi Arapça aracılığıyla Yunancadan alınmıştır. jöle " jel jenealoji [Bah 1924] [ML1969] ~ Fr gelatine a. kavim.< HAvr *gens. * Almancadan alınan geometri haricindeki türevlerde Türkçe jeo. gent. uslup ~ Fr genre tür. üretmek < Lat genus./ İng ge(o). asil < Lat gens. ırk " genetik [ xx/a] tarz. soylu. üreten " jenerasyon ~Fr .

fıskiye. 2. Amer. genit.a. 2. +sid * Aktif partisip olan Lat -cidus ekinin eylem adı olarak kullanımı kuraldışıdır. gest. bir tür dans " jikle .< HAvr *gens-doğurmak " genetik jenosid [ xx/c] ~ Fr génocide soykırım / İng genocide a. mekanik ödeme cihazlarında kullanılan metal bilet < Fr jeter atmak " jet jigolo [ xx/b] ~ Fr gigolo dansçı [esk. hava püskürtme esasına dayalı uçak motoru < İng to jet püskürtme. "Markasız ürün" anlamı çağdaş İngilizce kullanımdan alınmıştır. " geriyatri ~Frjersey bir tür yünlü ~ Fr geste davranış.kılmak. dais. jerse/jarse kumaş < öz Jersey İngiltere'de bir ada jest [ÖSeyf 1919] anlamlı davranış eylem ~ Lat gestum yapılan şey < Lat gerere. jenetik » " genetik jenital/genital [ xx/b] ~ Fr génital üreme organına ait ~ Lat genitalis a. < Lat gignere. < HAvr *ye. < Lat iacere.a. jeton [ xx/b] ~ Fr jeton (kutuya) atılan şey. hoplama. alelumum. eylemek jet [ xx/b] ~ İng jet 1. doğurtmak ~ HAvr *gi-gns. su fışkırtma ~ Fr jeter atmak ~ Lat iactare a. ^ 1944 Raphael Lemkin. para veya hizmet karşılığı bir kadına eşlik eden erkek < Fr gigue 1. genele ait. jeodezi [Bah 1924] ~ Fr géodésie arazi ölçümü & EYun ge toprak + EYun daiö. ~ HAvr *ysk.a. insektisit.jenerik süpermarketlerde satılan markasız ürün bölümü < Lat genus.a. 2. zıplama.]. fışkırtılan şey. [ 199+] ~ Fr générique 1.a. fungisit. ırk + Lat -cidus öldüren " genetik.üretmek. iact.a. hukukçu & EYun génos soy. Aynı kökten EYun (h)iemi (atmak). gener-" general [ xx/b] filmin başlangıç bölümü. filmin başlangıç * Fransızca sözcüğün ikinci anlamı eskiden sinema filminin bilet almadan da seyredilebilen tanıtıcı bölümü için kullanılmıştır. pay etmek " je(o)+ jeoloji jeriyatri » [Hay 1959 195+] [Bah 1924] ~ Fr géologie yerbilim" je(o)+.a. Karş.atmak * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı 1941'de kullanıma girmiştir.bölmek.

]. yamak. ) " +loji * Aynı kökten Fa zan.a. +skop jogging İng to jog ittirmek. jile [ARasim 1897-99] usulü kolsuz yelek [xvi] ~ Tü yelek " yelek ~ Fr gilet yelek ~ İsp jileco Türk ~ marka Gillette traş bıçağı jilet [Cumh 1929] traş bıçağı markası < öz King Camp Gillette Amerikalı sanayici (1855-1932) jimnastik/cimnastik [ 187+] jimnastik . bir erkek adı. 2. koşmak [198+] ~ İng jogging idman amaçlı koşu < joker [ML xx/c] ~ İng joker 1. yarış atı binicisi < öz Jock Jack adının Kuzey İngiltere şivesinde söylenişi ~ OLat Jacobus bir erkek adı ~ İbr yacqöb "(Allah) esirgedi".Fr gymnastique ~ EYun gymnastikós atletizm. jöle madde < Fr geler donmak " jel [ xx/b] jele ~ Fr gelée 1.].söz jokey [Bah 190+] cokey yarış atı binicisi ~ İng jockey 1. gözetmek " ciro.a. EŞKÖKENLİLER: EYun gymnós : cim2. şakacı. söz oyunu ~ HAvr *yok.jikle [ML xx/c] jiklör ~ Fr gicleur otomobil motorunun soğukken kolay çalışmasını sağlayan aygıt < Fr gicler sıçramak. aniden harekete geçmek ~ *cisculare a.< HAvr *gwen. jip » " cip jiroskop [ xx/b] ~ Fr gyroscope ekseni etrafında dönerek dengeyi sağlayan bir alet & EYun gyros dönme + EYun skepö. 2. [ARasim 1897-99] cimnastik . köylü uşak [esk. İng queen (kraliçe) < Eİng cwen (kadın).a. donmuş şey. 2. EErm knig.a.gözlemek. "jimnastik jinekoloji [ xx/b] ~ Fr gynécologie kadın hastalıkları uzmanlığı < EYun gyn/gynaike kadın (~ HAvr *gwnâ. beden eğitimi < EYun gymnós çıplak Eski Yunan dünyasında spor karşılaşmaları çoğunlukla çıplak olarak yapıldığı için. skop. at uşağı [esk. jimnazyum jimnazyum [ xx/b] ~ İng gymnasium beden eğitimi salonu Lat gymnasium büluğ çağına gelmiş erkek çocukların devam ettiği eğitim ve spor kurumu ~ EYun gymnásion a. iskambilde bir kâğıt < İng to joke şaka yapmak ~ Lat iocus şaka. esirgeme * Osmanlı Jokey Klübü 1909'da kurulmuştur. Yakup < İbr #cqb koruma. jimnastik. jelatinli . Sogd kanig (kadın).< HAvr *yek.

yasa .] bol kadın elbisesi < İt giuppa etekli cübbe ~ Ar cubbat a. +krasi * İngilizce sözcük 2004 dolayında Kanadalı hukukçu Ran Hirschl tarafından popülerleştirilmiş.genç " civan jönprömiye [ xx/a] Fr jeun genç + Fr premier birinci" jön. diu gün ~ HAvr *dyeu. daha sonra Barnum sirkine satılan büyük Afrika fili ~ Swa jumbe şef. yeminli ifade < Fr jurer yemin etmek ~ Lat iurare kanunu ilan etmek. yemin etmek < Lat ius. töre. reis * 1970'te kullanıma giren Boeing 747 "jumbo jet" uçakları sayesinde Türkçede yaygınlaşmıştır.gün.-P. Türkçede 2007'den itibaren kaydedilmiştir. jüpon [ARasim 1897-99] ~ Fr jupon iç etek ~ İt giuppone [büy. jüt elyaf~ Bengali jhuTo burma ip [ xx/b] ~ İng jute Kalküta kenevirinden elde edilen kaba .(tanrıların yenilmiş olan eski kuşağı) sözcükleri aynı Hint Avrupa kökünden türemiştir. özellikle ellinci yıl kutlaması ~ OLat iubilaeus a. güneş * Sans deva. zarif + Jap dö yöntem jul İngiliz fizikçi (1818-1889) [ xx/b] ~ Fr joule fizikte enerji birimi < öz J. iur. " cübbe jüri [ 186+] ~ İng jury ~ EFr jurée yemin. Lat deus (tanrı) ve Ave daiva.HAvr *yewes. günlük gazete ~ Lat diurnalis günlük < Lat dies. iur. Joule jumbo [ 197+] ~ İng jumbo battal boy < öz Jumbo 1865'te Londra Hayvanat Bahçesinde gösterilen.yasa. ~ İbr şenât ha-yöbel Musevi dininde elli yılda bir yapılan ve borularla ilan edilen bir kutlama < İbr yöbel kutlama borusu. a.a.jön [ 186+] sinemada genç ve yakışıklı erkek oyuncu jeun genç ~ Lat iuvenis ~ HAvr *yuwen. törensel boynuz judo ~ Jap judo 1880’lerde Jigoro Kano tarafından geliştirilen beden eğitimi yöntemi & Jap jü yumuşak.a. iktidar ) " jüri. günce.hukuk ) + İng -cracy (< EYun krátos güç. jurnal [ 183+] curnal ~ Fr journal günlük. ~ EYun iöbelaios a. prömiyer ~ Fr ~ Fr jeun premier birinci jön. yasak jüristokrasi [EkşiS 2007] ~ İng juristocracy yargıçlar iktidarı & İng jurist yargıç (< Lat ius. esas oğlan & jübile [DTC1943] ~Fr jubilé yaşamda bir kere yapılan kutlama.

yanlış veya çirkin davrandı kabak Tü [Uy viii+] kabak malum sebze. kabarcık <Tü < Tü kabar-" kabarkabare . palto " aba kabar[mak kabara <Tü Tü [ xi] kabar.a. [Men xvii] su yüzeyinde oluşan köpük küresi [ xx/b] ~ Fr cabaret küçük tiyatro.fiiliyle anlam ve yapı ilişkisi açık değildir.şişmek < Tü kâpa/kaba şişkin.şişirmek " kof [LG 188+] yiğit (argo) kabahat [ xiv] ~ Ar qabâHat [#qbH msd.Hol cabret odacık [Kıp xiv] kabarçuk sivilce. müzikli lokanta .kaale almak kaba kabadayı Tü » [Kaş xi] kapa şişkin. [Arg xvi] kel < Tü *kaw(ı)pak şişkin nesne < Tü *kaP. cucurbita pepo. iri" kaba Tü kabar-" kabar- [LO 187+] ayakkabı altına çakılan iri başlı mıh * Kabar. / İsp gaban a. iri " kal < Tü *kaP. kabul etme " kabul kaban [ML xx/c] ~ Fr caban gemici paltosu ~ cabbano a. ~ Ar qabân kalın yünden külahlı cübbe.] yanlış veya çirkin davranış < Ar qabuHa çirkin idi. gelenek < İbr qıbbel alma. a.şişirmek " kof kabala [ML xx/c] ~ İng cabbala Tevrat'ın mistik yorumlarına ilişkin Musevi gelenekleri ~ İbr qabbâlâh alınmış olan şeyler.

~ Lat caput baş.kâbe [ xiv] adlı taşı barındıran kutsal makamın adı ~ ? ~ Ar kacbat^ [#kcb msd.] kabile [Yus. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. tür. a. yetenek " kabil1 kabin [ xx/a] ~ Fr cabine küçük oda.] kabul eden. kralın özel dairesinde toplanan danışmanları [esk. +istan ~ Fa qabristân mezarlık & Ar qabr + Fa - kabuk Tü [ xi] kapik 1. alan. büro 2. kabotaj [Bah 1924] ~ Fr cabotage 1. sıkıntı [#qbD msd. özellikle mahrem oda. sicim (vii) ~ Sam (= Aram %ablâ a.a.] 1. oda.] cins. = İbr %ebel a. aşiret. 2. coğrafyada burun ~ OLat *capo a. kabil1 mümkün [ xiv] kabul eden. darı kepeği.]. kovuk. Ar #kcb (memeleri şişmek. tek odalı ilkel konut kabine [186+] kabineto bakanlar kurulu ~İtcabinetto / Fr cabinet [küç.] Mekke'de hacer-i esved * Tapınak adı olarak MS 3.] bir soydan ~ Ar qâbiliyyat [#qbl msd. kıyı denizciliği < İsp cabo baş.] çukur. yuvarlak ve dolgun olmak) köküyle ilişkisi kurulamaz. DK xiv] olanlar. uyan " kabul * Kabil-i filan şeklinde terkipler dışında bağımsız bir sıfat olarak "mümkün" anlamında kullanımı Türkçeye özgüdür. kafa " kapital kabristan istân " kabir. f.içini boşaltmak " kof . olabilir. geminin burunları kerterizleyerek kıyıdan gitmesi. [Men xvii] usit. kabil2 kabul [ xiv] ~ Ar qabîl [#qbl sf. boy. ~ Ar qabD kabız [Aş xiv] kabz olunmak peklik. ~ OLat capulum kalın ip. içi boş şey. gemi odası ~ İng caban (xiv). a. cabin (xvi) ~ OLat capanna/cavanna kulübe. uyan.) * Aynı Sami kökünden Ar Habl (ip.a. halat). 2. kapasite. [CodC xiii] kabık/kabuk ağaç kabuğu < Tü *kaP. zümre.] kavrama. soy " ~ Ar qabîlat [#qbl sf. EYun kúbos (oyun zarı. özel daire. ~ Ar qâbil [#qbl fa. tutma " kabz kablo [ xix] ~ Fr câble/câbleau a. geometride küp) sözcüğü bir Sami dilinden alınmıştır. bakanlar kurulu < Fr cabine " kabin kabir/kabr[Env xiv] mezar < Ar qabara gömdü (= Akad qabru/qubüru kabir) ~ Ar qabr [#qbr msd. oymak " kabil2 kabiliyet [MMem xvi] yapılabilirlik veya yapabilirlik.

bir araya getirme).sıkıştırmak. EŞKÖKENLİLER: Ar #qbl : ikbal. yüz yüze geldi.] elde eden. a. sıktı.] eliyle tutma. yüzünü döndü.20 186+] [Uy viii+] kaçığ kaçan şey [ xi] kaçğın kaçan. Aş xi] ~ Ar qabul [#qbl msd. kavradı. bastırma. firari "kaçak < Tü kaç-" kaç< Tü kaç-" kaçTü Tü [ viii] kaç soru sıfatı [ viii] kaç. yamaç. yüzleşti. qibla (namazda dönülen yön). sıkma." kavurkâbus ~ Ar kâbus gece gelen sıkıntı ~ Aram ksbâşâ basınç. avuç. kabil1. Aynı Sami kökünden İbr qibel (kabul etme). kabiliyet. baskı < Aram #kbş basma. mukabil. kaçış. önce). kavrama < Ar qabaDa 1. göğüs kafesi < Moğ qabırğa. bunaltma kabz[etm [ xiv] ~ Ar qabD [#qbD msd. mütekabil. 2. tutan + Ar mâl" kabz. misafir etti. kabil2. DK xiv] kabırğa/kapurğa göğüs kafesini oluşturan kemikler ~ Moğ qabırğa(n) yan. tekabül İbr qibel: kabala kaburga1 [Kıp. İbr #qbS (toplama. bir araya gelme). [KT kaçxix] kaçmış kişi veya kaça ~ Ar qabDat [#qbD msd. sıkışmak < Moğ qabı yan " kavrakaburga2 <Tü [Kıp xiv] kawurğa kızartma. yanaşmak < Moğ qabır. 2. cins). istikbal. eliyle sıkıca tuttu.] alma.sürtmek. müstakbel.] 1. değmek. 2. makbul. benimsedi. [TS xvii] kaçacak yer. makabl. benimseme < Ar qabila 1. tutuş. direnmedi. tutukladı. konukseverlik gösterdi * Aynı kökten Ar qabl (ön. kavrulmuş buğday veya et yemeği *kağurğa < Tü kağur.kabul [Kut. kabza [DK xiv] kılıcın sapı kavrayış. aldı. kabile. mukabele. peklik çekti * Aynı kökten karş. kıble. mal kaç kaç[mak kaçak şey kacak kaçakçı kaçık kaçkın Tü Tü <Tü <Tü kaç-" » <Tü " kap kacak [Mesail3. qabıl (tür. qibbutz (birlik. kabul. ~ Fa qâbiD-i mâl malı teslim alan & Ar < Tü . bir şeyin sapı " kabz kabzımal qâbiD [#qbD fa.a.

DK xiii] ~ Ar qadaH [#qdH msd. alın yazısı " kadir1 kadı [Kut xi] ~ Ar qâDin [#qDy fa. traşladı. adım. DK xiv] alın yazısı [CodC. sütün yüzeyinden alınan kaymak " kadife kadeh bardak kadem ön. çizelge & EYun katá + EYun sti%os satır. cetvel.] yargıç " kaza ~ Ar qadîd [#qdd sf. < Lat cadere. ölçme.] çok ince hamurdan yapılmış tatlı. basamak < Ar ~ Ar qadar [#qdr msd. ölçü " kadir1 [Yus. ilahi kudret. ~ EYun katâsti%on sıralama. dizilmek.] 1.] ince şerit kadid[i çıkmak şeklinde kesilip kurutulmuş et < Ar qadda şerit şeklinde kesti. ölmek ~ HAvr *kad-düşmek kadar kıymet. dildi kadife [MMem xvi] ~ Ar qaTlfat [#qTf sf. a.] içki tası. nicelik. baklava < Ar qaTlfat [sf.] 1. f. ölmek " kadans [Men xvii] kaTaif ince hamur tellerinden yapılan tatlı .] eski" [ viii] %atun/katun kraliçe. qaTf] bir şeyin yüzeyini sıyırdı. DK xiv] ~ Ar qadr [#qdr msd.kadans [ xx/b] ~ Fr cadence müzikte gerilim düşmesi ~ İt cadenza düşüş < İt cadere düşmek < Lat cadere. 2. düşmek. ayak " kıdem kademe qadam adım " kadem kader [Yus.düşmek. cas. sıra. .] değer. mısra (< EYun stei%ö dizmek.] hav. kadastro [Bah 1924] ~ Fr cadastre gayrımenkul ölçüm çizelgesi ~ İt catastico a. kadayıf [Aş. sıra halinde gitmek ~ HAvr *steigh-dizmek. ~ Ar qadam [#qdm msd. [DK xiv] kadun/kadın soylu sınıfa ~ Sogd %\vaten kraliçe " hatun Hatun sözcüğünün varyant biçimidir. değer biçme. kadife < Ar qaTafa [msd. cas. Yus xiv] ~ Ar qadîm [#qdm sf. sütün kaymağını aldı kadim kıdem kadın mensup kadın [Aş. kırpıntı. 2. havlı kumaş. Yus xiv] ayak ~ Ar qadamat [#qdm] adım. dizilmek)" kata+ kadavra [Bah 1924] ~ İt cadavere tıbbi amaçla kullanılan ceset / Fr cadavre ceset ~ Lat cadaver a.Ar qaTâ'if [#qTf çoğ.1. öncelik. 2.] hav.a.

kahve. kadim < Fen qdm ön.düşmek " kadans kafa ve arka tarafı [Aş xiv] ~ Ar qafan [#qfw] baş. personel çizelgesi.] kudret sahibi . idari personel ~ İt quadro 1. kıymet. < İsp cuadro dörtlü. 2. 2. a. 3.Ar qadır [#qdr sf. Karş. kimyacı ~ EYun kadmeîa Thebai kenti yakınında çıkan bir kurşun minerali. (Allah) emretme. 2. üzerinde ibrenin döndüğü bölümlere ayrılmış yüzey ~ Lat quadrans. 2. kefal. quadr. emek " kata+. kafe kahve"kahve [ 187+] ~ Fr café 1. . varisi olmayan mülk < Lat cadere. tanımak ) " kadir1. " kare kadro [Tanin 1910] personel çizelgesi ~ Fr cadre 1. erg kadirşinas ~ Fa qadr şinâs değerbilir & Ar qadr değer + Fa şinâs bilen. -ebilme. düşük.OYun kátergon Bizans donanmasında kullanılan kürekli gemi. kahvehane ~ Tü Batı dillerine 16. Alm. kare ~ Lat quadrum a. ölçü. dört ana yönü gösteren yön yıldızı < Lat quadrare dörtlemek " kare kadril [KT189+] ~Frquadrille dört kişilik gruplarla yapılan bir dans türü ~ İsp cuadrilla a. dörtgen. kadırga < EYun katergázomai emek sarfetmek. cas. çerçeve. gücü yetme. önde olma " kıdem kadraj [ xx/c] ~ Fr cadrage çerçeveleme < Fr cadrer çerçevelemek ~ Lat quadrare kare yapmak. yy sonlarında Türkçeden alınmıştır.] 1. uğraşmak & EYun katá + EYun ergázomai çalışmak < EYun érgon iş. çerçeve. nicelik. buyurma kadir2 (sadece tanrı için)" kadir1 kadir3 güçlü " kadir1 kadırga [DK xiv] [Yus xiv] . gücü olma.Fen *qadmön eski. şinâs.kadir 1/kadr[ xi] değer ~ Ar qadr [#qdr msd. armatür. değer.Ar qâdir [#qdr fa. 2. düşmüş. boy ölçüşme. tanıyan (< Fa şinâ%tan.dörde bölen.bilmek. +şinas kadmiyum [xx/b] ~YLatcadmium bir element ^1817 Friedrich Strohmeyer. kalamin < öz Kadmos Thebai kentinin kurucusu olan efsanevi Fenikeli önder . Ramazan ayının 26cı gecesine verilen ad < Ar qadara/qadira 1. özellikle başın üst * EYun kefale ve Lat caput (baş) sözcükleriyle ilişkisi açık değildir. t. kapasite. [CodC xiii] .) ~ Lat caducus 1. dikey ve yatay çizgilerle dörtgenlere bölünmüş çizelge ~ Lat quadrum kare. 2. tüzel kişilik vb.] gücü olan. kabotaj.dört" kare kadran [ xx/b] ~ Fr cadran pusula yüzü. dörtlemek < Lat quatuor. dörtgen " kare kadük [ xx/b] ~ Fr caduc hukuki geçerliliğini yitirmiş olan (belge. a. önce.

dinsiz) ile anlam benzerliği çarpıcıdır. [İdr xiv] gevür . kâbus (= Fa %aftân önü açık cübbe. Aş xi] ~ Ar/Fa kâfur laurus camphora bitkisinden elde edilen Güney Asya kökenli reçine (= OFa kâpür a. Sans karpüra a. Tü top (1. Fa/OFa gabr/gavr (ateşe tapan. ^F. izledi kafkaesk [199+] gibi < öz Franz Kafka Bohemyalı Alman yazar (1883-1924) kaftan * Alıntı yönü açık değildir. Gül xiv] ~ Ar qâfiyyat [#qfw fa. kasa " kasa kafeterya [195+] ~İngcafeteria kahvehane.F. Zerdüştçü). f. qafw] peşinden gitti. Runge. yuvarlak şey. yy ortalarında Meksika İspanyolcasından Amerikan İngilizcesine alınmıştır. avuç " kefe ~ Ar kâffat [#kff fa.] tanrı tanımayan veya Müslüman olmayan ~ İbr kapsrân tanrı tanımayan.] kervan. f. Aş xi] kâfir . Lat paganus (1.a. ayaküstü yemek yenen yer ~ İsp cafeteria kahve dükkânı < İsp café kahve ~ Tü kahve " kahve * 19.kafein [Bah1924] ~Frcaféine kahvede bulunan uyarıcı madde ~ Alm kaffein a.] beyit. imparator * İlk kez 4. ağır üst giysi . kimyacı (1795-1867)" kahve kafes [Aş xiv] kafaS ~ Ar qafaS [#qfS] hasır örgü sepet veya hayvan kafesi ~ Aram qapsâ sepet ~ Lat capsa sandık.Ar kâfir [#kfr fa. 2. * Fr camphre. Gül xiv] ~ Ar kâfin [#kfw fa. yy) rastlanır.] yeten. kâffe bükerek yuvarlak hale getirme. f.] tümü. kağan iv] kağan/%ağan hükümdar. [Kut. büyük han. İng camphor < Lat camphora biçimleri Arapçadan alınmıştır. köylü. hep). Türkçe telaffuzdaki istikrarsızlık kısmen Farsça etkisine dayanır. hepsi < Sam [#kpp] * Anlam bağı için karş. şiirde ~İngkafkaesqueKafkavari. yy'da Hsien-pi devletinin hükümdarlarının sıfatı olarak kaydedilmiştir. kafiye kafiye < Ar qafa [msd. [ xiv] ġavr/gâvr .a. tüm. bilinmeyen bir eski Asya dilinden alıntı olasılığı güçlüdür.a. kâfuru [Kut. 2. tanrısız. dinsiz Aram kapsrâ / İbr kspâr köy " küfür * İbranice sözcüğe ilk kez Mişna'da (MS 2. kâfi kafile konvoy kâfir [Yus. Alm. yeterli " kifayet ~ Ar qâfilat [#qfl fa.a.) ~ Prakrit kappüra a. • Ayrıca karş. Tü? [ [DK.

2.] gaipten haber veren ~ Aram kâhsnâ kâhin.a. özsuyu [esk.kâgir » " kârgir [Uy viii+] kağda/keğd/keğed ~ Sogd kâğıt kâğsdâ/gâğsdâ a.] yüksek sesle gülme < Ar qahqaha [onom. DK xiv] gâh .] gücü yeten.. defa " +gâh kah onom gülme sesi [DK xv] ~ Ar qahhâr [#qhr im. kahir kahkaha [ xiv] ~ Ar qâhir [#qhr fa. Yus xiv] qahr ~ Ar qahr [#qhr msd. koflaştırmak " kof [Aş.] gücü yetme.. peygamber = İbr köhen kâhin. kahır/kahr[Aş. kağnı Tü [Uy. tadımlık. < Tü *kowşa.koflaşmak.< Tü *kaP. " kahve. kahreden " kahır [Yus xiv] ~ Ar qahqahat [#qhqh msd. coffea arabica bitkisinin tohumlarından elde edilen içecek . [LO 1876] kahve altı a. çerez. Fa kâğad/kâğaS (a. eziklik" anlamı Türkçeye özgüdür. 2. ayağa kalkma " kâinat * Ar kahana (kehanet etti) fiili isimden türetilmiştir.] yüksek sesle güldü kahpe kahraman ~ Ar qaHbat [#qHb f. rahip < İbr #kwn durma. koyu şey. a. yer. Kaş viii+] kanlı bir tür yük arabası. kez. zorla egemen oldu * "Sıkıntı. gâh ~ Fa kâh/gâh 1.] çok kahhar kahreden " kahır kâhin ~ Ar kâhin [#khn fa.] fahişe [MMem xvi] ~ Fa Qahramân İran mitolojisinde Şah Tahmasp'ın Qahtarasp tarafından tahtından mahrum edilen oğlu ~? OFa kârframân iş buyuran kahvaltı + [LL 1732] kahve altı aç karına kahve içmemek için yenen şey.) Semerkand'da kullanılan Sogdca biçimden alınmıştır. zorla yaptırma < Ar qahara yendi. ezdi.]. kağşa[mak Tü dağılmaya yüz tutmak kâh makam. alt kahve [ xvi] ~ Ar qahwat [#qhw msd. özellikle tekerleksiz kızak [Uy viii+] koğşa. boşalmak. yenme.içini boşaltmak.] 1. durak.a. ~? Çin * İlk kez 751 Talas Harbinden sonra Semerkand'a getirilen Çinli esirler tarafından imali kaydedilmiştir. [T S xiv-xvi xiv] kağşa-çürümek.

gülmekten katılma sesi ~ Erm kaknem [AL 192+] çirkin kadın (argo) kaknem sıçayım (şimdiki zaman birinci tekil şahıs dilek kipi) < Erm kakn.] varolanlar. kawn] var idi.sıçmak * Karş. mevcut idi. pis * Karş.] taban. Arapça sözcüğün etimolojisi tartışmalıdır. a. yy başında Yemen'den İstanbul'a ve daha sonra Avrupa'ya götürülmüştür. qucüd] oturdu kaim [Aş. Yun kaká. kâhya yöneticisi. Yus xiv] varolan. ~ Ar qâ'im [#qwm/qym fa. kakao [LO 187+] ~ Fr cacao Orta Amerika'a özgü bir bitki ve çikolata yapımında kullanılan tohumu ~ İsp cacao a. Erm kak.ekiyle. evren < Ar kâ'in [fa. temel.] varolan. oldu (= İbr/Aram #kwn durma.] duran. kethüda " kethüda [T S xv] kehâya/kehiyâ ~? Fa kad %udâ ev ve çiftlik * Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır.* İlk kez 15. çirkin (argo) [Aş xiv] ~? ~ Fa kâkum sansar cinsinden bir şiddetli titreme veya katılma sesi. birinin yerinde duran " kamet ~ Ar qâcidat^ [#qcd fa. yy ortalarında Yemen'de kaydedilmiş. kaka. kakır onom [İstArgo 193+] yaşlı. Fr caca (dışkı). Fa kak. kakavan kakım hayvan ~ OFa kâköm a. kaide [DK xiv] esas. kâinat [Yus xiv] ~ Ar kâ'inât [#kwn çoğ. ~ Nahuatl cacauatl uatl ağacı * Meksika Azteklerinin dilinden. . Lat caca. kakala[mak <Tü < Tü kak-" kak- * Sürekli ve kararsız eylem bildiren -ala. 16.vurmak kaka dışkı.a. kart. ilke < Ar qacada [msd. f. varlık < Ar kâna [msd. tüm varlıkar. pislik. ayağa kalkma ) kak Tü Tü [ xi] kak kurutulmuş meyve kak[mak çoc [ xix] [Kaş xi] kak.

1919) < Rus kalaşnik kurabiyeci . gürültü .kakofoni [ xx/b] ~ Fr cacophonie ses uyumsuzluğu. kalem " kalem kalamata Yunanistan'da bir kent [ xx/a] bir tür zeytin ~ öz Kalamáta kalantor [AL 192+] kalanton/kalantom/kalantor zengin adam (argo) ~ İt galantuomo centilmen.)" hümanist kalas 5 cm enli biçilmiş kereste [ 187+] kalas/ğalas Romanya'nın Kalas limanından ihraç edilen ~ öz Kalas Romanya'da bir liman kenti. kuş ibiği.a. sözünü etmek [ viii] kal.a. ~ YLat cactus a. a. hoşnut ) + İt uomo adam (~ Lat homo a. meyve kabuğu.a. kalabalık kalafat [MMem xvi] ~ OYun kalafatizö gemi tahtaları arasına paçavra sıkıştırarak ziftlemek (vi) ~ Ar qalfaTa/calfaTa [#qlfT/clfT] a. botanist (1707-1778) ~ EYun káktos devedikeni * Yunanca aslından farklı bir bitki sınıfını adlandırmak için kullanılmıştır. a. uzun saç tutamı kakule [ xiv] ~ Ar qâqullat sıcak ülkelerde yetişen bir baharat.a. kalamar [LO 187+] ~ Yun kalamár a. belki Fenike dilinden alıntıdır. [DK xiv] ğalabalık/kalabalık çokluk.EYun kakofonía & EYun kakós kötü + EYun fbne ses " fon(o)+ kaktüs [ xx/b] ~ Fr cactus a. üstün gelme " galebe ~ Ar kalabalık ğalebelik vulg. perçem ~ Moğ kökül/kökel at yelesi. elettaria cardamomum ~ Aram qâqülâ ~ Akad qâqullu a.a. şık (~ Fr galant a. kibar beyefendi & İt galante zarif. izdiham. tahılın kepeği = Aram qslâpâ soymuk. ^ Linnaeus. [Men xvii] < Ar ġalabat sayıca çok veya üstün olma. zarf. kal[e almak qâl [#qwl] söyledi. < Fr galer hoşça vakit geçirmek. iyi halde olmak ~ Ger *wala iyi. Galati kalaşnikov [ xx/c] ~ marka Kalaşnikov AK-47 taarruz silahına verilen ad < öz Mikhail Kalaşnikov Rus silah mühendisi (d. a. kâkül [ xiv] kekel ~ Fa kâkül Moğolların ve bazı Türklerin başın büyük kısmını traş ederek bıraktıkları uzun saç tutamı. dedi" kavil kal[mak Tü kale almak sözden saymak. İsv. balık pulu )" kılıf * Arapça sözcük yapı itibariyle bir Batı Sami dilinden.a. < OLat calamarium kalemlik < Lat calamus ~ EYun kálamos kamış. (= Aram qslâptâ/q3İaptâ kabuk.

a.a. kalem) Yunancadan alıntıdır.a.kalay [CodC xiii] ~ Ar qalacı/qalc^ı a. [Men xvii] ğırbil/ğılbar/qalbır . ayna ve renkli kırpıntılar yardımıyla güzel şekiller oluşturan bir düzenek ~ İng kaleidoscope a. kamış kalem ~ Ar qalam [#qlm] kamıştan yapılmış yazı * Aynı kökten Lat culmus (bitki sapı). mucit & EYun kalós güzel + EYun eîdos şekil. ^ 1817 Brewster.a. kaldera [ML xx/c] ~ İng caldera volkanik çöküntü ~ Port caldeira kazan.) ~ Akad kalakku a. tayt < İt calza ayakkabı veya çorap ~ OLat *calcea < Lat calceus ayakkabı. Kuala Lumpur kalbur [ xiv] ğırbal. sıvı metal kazanı ~ Lat caldaria < Lat calidus sıcak " kalori kaldır[mak Tü [Uy. bent ~ Fa qalca band kale hapsinde olan & Ar kaleidoskop [ xx/b] ~ Fr kaléidoscope mercek. ispiyon kalem [Kut. Kaş viii+] kalıt. Sans kalama (a. güzel (~ HAvr *kal-wo. < Tü kalı.. Fr chausses (eskiden erkeklerin giydiği uzun çorap veya yumuşak çizme).].a.) MÖ 1.a. kalem ~ EYun kálamos kamış. eskiden erkeklerin giydiği bacağı sıkıca saran pantalon veya çizme. kalça [ xix] bacağın üst kısmı külot) ~ İt calza çizme [esk.a.a. İng. kalebent qalcat^ + Fa band bağ. ila MS 6. . Buna karşılık Lat calamus (kamış.Ar ğirbâl/ğirbîl [#ġrbl] elek ~ Lat cribrum a. (~ Yun káltsa uzun çorap. görüntü + EYun skópos gösteren " kaldırım. calc. çizme < Lat calx.topuk " kalker * Karş. çoğ. bukağı. ide.] hisar. döşeli yol & Yun/EYun kalós iyi. külot < Lat calceus pabuç kalçın [LO xix] yumuşak meşinden uzun çizme ~ İt calzoni [büy. uzun çorap.a.kalkmak. yy arasına tarihlenir ve bir Batı dilinden alıntı olduğu kabul edilebilir.a. Aş xi] aracı. [İMüh xiii] kaltır.a. müstahkem yer (= OFa *kalak a. kale. kilit" kale. kaldırım [Arg xvi] taş döşeli yol ~ Yun *kalodrómos düzgün yol.a. < Ar raSaSu-1qalâcî Güneydoğu Asya'dan gelen iyi bir cins kalay < öz Kuala Malaya'da Asya'nın başlıca kalay yataklarına sahip olan kent. chaussure (her türlü ayak giysisi). yükselmek " kalkkaldıraç YT [TDK 1944] < Tü kaldır-" kaldır- * Araç isimleri yapan -aç ekiyle. ) + EYun drómos yol " bodrum kale [Uy viii+] kala ~ Ar qalcat^ [#qlc msd.] uzun çorap veya iç don.

hakkak & Ar qalam + Fa kâr " kalem. silahşor * Fa silaHşor deyiminden benzetme yoluyla türetilmiştir. ~ HAvr *âmer. yüzyılda Doğu İran'da ortaya çıkan tarikat * Tarikat adının nihai kökeni bilinmemektedir.yapmak " kalite. ~ EYun kalopódion tahtadan yapılan ayakkabı kalıbı & EYun kâlon tahta.a. vekil. traş ~ Fa qalam taraş kalem yontan & Ar kalender [ xiv] Kalenderiye tarikati mensubu. a.a. a. yazar.) kalın Tü [ viii] kalın kalabalık. nitelikli hale getirmek ~ OLat qualificare & Lat qualis nitelik + Lat facere. özellikle metal döküm kalıbı" kalıp ~ İt calibro kalıp.] birinin yerine geçen. halife " halife * Halife sözcüğünün özel anlamından ötürü telaffuz farklılaşmasına gidilmiş olmalıdır. mal sahibinin yerine iş gören %allfat [#%lf sf.güzel. ~ Ar qâlib kalıp. dünyadan vazgeçen derviş < öz Kalenderiye 11. yoğun. önek (< EYun kalós güzel (sıfat) ) + EYun grafeía yazım " kaldırım. pod. yetkili < Fr qualifier nitelendirmek. örtmek " kiler kalıt YT [CepK 1935] ebedi. kesif. iyi günler & Yun kalós. kalibre [ xix] mermi çapı calibre a. çok kalıp [CodC xiii] ~ Ar qâlib/qâlab kalıp. odun + EYun pous. [TDK 1944] miras < Tü kal-" kal- kalita [LF xvii] ~ İt galiotta [küç. 2. özellikle metal döküm kalıbı ve ayakkabı kalıbı ~ Aram qalbîd/qalbüt a. kale iyi. f.] çektiri cinsinden bir tür kürekli savaş gemisi < İt galea bir tür tekne " kalyon . çap / Fr ~ Ar kalifiye [ xx/b] ~ Fr qualifié nitelikli.kalemkâr kalem işi hapan. kalemtraş qalam + Fa taraş " kalem. kâr ~ Fa qalam kar 1. gizlemek. faktör kaligrafi [Cumh 1929] ~ Fr calligraphie güzel yazı & EYun kalli. +grafi kalimera [ xix] Rumca selam sözü ~ Yun kale méra günaydın.ayak kalipso [ 195+] ~ İng calypso bir tür dans < Kalypsö Homeros'un Odysseia destanında adı geçen kadın büyücü < EYun kalyptö saklamak. fact. güzel + Yun méra gün (~ EYun (h)emera a. kalfa [Men xvii] vekil.a. metal üzerine kalemşor + [191+] kalemini silah gibi kullanan partizan yazar & Tü kalem + Fa şör iyi kullanan " kalem.

< Lat calx. yy'da türetilmiştir. kalkan Tü [Uy viii+] kalkan (= Moğ qalqa siper. külah).1.a.bakıra ilişkin (sadece kalk(o)+ bileşiklerde) ~ EYun %alkös bakır kalk[mak Tü [Uy. sıçramak. kireçtaşı ~ OLat calcarium a.a. nitelik < Lat qualis nasıl (soru sözcüğü) ~ HAvr *kwi.a. Kaş viii+] kalı.. [AL xx/a] ~ ? * Karş.ne? * Latince sözcük Aristoteles felsefesindeki EYun poiötes < poîos terimine karşılık olarak 12.Ar qallâş [#qlş im.taşımak. sahtekâr. kalleş [Men xvii] içkici. topuk kemiği ~ EYun %âliks a. sema). +ber kalp1 a. okkalı (argo) [ xvi] kallâvî/kullâvi bir tür yüksek sarık. yükselmek. özellikle iyi nitelik OLat qualitas "nasıllık". Ar qallanis (eskiden giyilen yüksek başlık. berduş. kalıtım YT [Fel 194+] soyaçekim.) [ xix] ~ Fr calorifère ısıtıcı & Lat calor ısı + Lat ~ Ar qalb1 [#qlb] yürek (= Akad qablu [Aş xiv] kalb . refaha kavuşmak < Tü kalk-" kalk- kalkülatör [ xx/c] ~ İng calculator hesap makinası < İng to calculate hesaplamak < Lat calculus [küç. lat. getirmek " kalori. kalkın[mak <Tü [LO xix] güçlenmek. [İMüh xiii] kalğı. [KT xix] batakçı. korunma aracı) kalker [ xx/b] ~ Fr calcaire kireçli. calc-taş " kalker kallavi büyük. ahlaksız kimse kalori [Bah 1924] ~ Fr calorie ısı ölçüm birimi < Lat calor ısı < Lat calere ısınmak. [TS xiv. Fa külah (soylulara özgü yüksek başlık).a. ısıtmak ~ HAvr *kls-e.] dolandırıcı.] çakıltaşı.a.şaha kalkmak. yükselmek. 2. sarhoş. topuk.kalite [ 192+] ~ Fr qualité nitelik. derbeder . Kıp xiv] kalk* Aynı kökten ETü kalığ/kalık (gök. hesap için kullanılan taş < Lat calx. irs < Tü kalıt" kalıt ~ Fr/İng chalco. ılık kalorifer ferre.< HAvr *kels-l sıcak. taş. calc.

a.taş " kalker [ xx/c] ~ Fr calcifier kireçlenmek. calc.[viii+ Uy.kalp2 [Aş xiv] kalb 1.diş. < Lat cambiare değiştirmek ~ Kelt *kamb-i- . < İsp galea bir tür tekne . döndürme (isim). ~ HAvr *gembh. körelmek kambiyo [LO 187+] gemilerde oda hizmetçisi ~ İt Tü kama-[xi. kemer. [ xi] kamaş. kamara [Mmem xvi] gemi odası. calc. eğer yatağı.a. 2.a. a. [Men xvii] kalabak/kalpak kalpazan [Kan xv] kalbzen ~ Fa qalbzan bozuk (tağşiş edilmiş) para basan & Ar qalb bozuk + Fa zan vuran.taş " kalker kaltaban kaltak Tü? [Env xv] ~ Fa kaltaban pezevenk. dönme. tonoz.a. [ xix] parlamentonun toplantı odası ~ Ven cámara [İt camera] oda ~ Lat camera a. 2. kimyacı < Lat calx. tersine çevirdi. kalyon [LF xv] galyon ~ Ven galión 1570 dolayında geliştirilen büyük yelkenli gemi tipi / İsp galeón [büy. tersine çevirme < Ar qalaba değiştirdi.a. xi] [ 1842] bir para türünü başkasına değiştirme işlemi .. tonozlu veya kubbeli taş oda ~ EFa kamara. kalsiyum [KT189+] ~YLatcalcium bir element^ 1808 Sir Humphrey Davy. +zen kalsifiye [etm taşlaşmak < Lat calx.] değişme. evirdi * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. deyyus [TS xiv-xix] eğerin ahşap olan kısmı.İt cambio her tür değişim. İng. darp eden " kalp2. [Çağ xv] a. kalpak Tü? [Kıp xiv] kabalak/kalabak keçe külah. değiştirme. tonoz " kemer kamarot camerotto odacı < İt camera oda kamaş[mak Tü kamaşmak. tırnak kama <Tü [Men xvii] kama büyük çivi. tağşiş edilmiş (para) ~ Ar qalb2 [#qlb msd. < EYun galéos köpek balığı kam [şaft [ xx/c] ~ İng cam shaft dişli motor aksı ~ Hol kam rad dişli teker < Hol kam tarak ~ Ger *kamb a. dönme. ağaç takoz kamaştırmak " kamaş* Belki "ucu sivri olmayan çivi" anlamında. [LO xix] ahlâksız kadın * İkinci anlamı belki "üstüne oturulan kadın" iması içermektedir.mimaride kemer. xv] köreltmek. ~ EYun kamára 1.O Yun galéa a. döndürdü.a.göz veya diş kamaşmak < Tü kama.] a.

takvim Ar/Aram #qym : kayyım. 2.) ile ilişkisi üzerinde durulmaya değer. kemale ermiş ~ İt caminetto [küç. botanikçi < öz Josef Kamel Filipinlerin bitki örtüsünü inceleyen Alman asıllı Cizvit rahibi (1661-1706) kamelya2 kamer kamera » pergola [ xiv] [ xx/b] " kameriye ~ Ar qamar [#qmr] ay ~ İng camera fotoğraf makinası < Lat camera obscura "karanlık oda". kamet [Yus. kambur (< EYun kâmptö eğmek. dikildi. kutsal rüzgâr. kaim. namaz için ayakta durma < Ar qâma 1.a. kayyum1. kamet. değerli idi * Arapça fiilin bazı türevlerinde İbr/Aram #qym (yeminli sözleşme. direndi. İsv. ayağa kalktı. Kaş viii+] kamış a. 3. 2. kıyam. İkinci Dünya Savaşında Japon intihar uçağı kâmil " kemal kamineto camino ocak ~ Lat caminus a. kayme. ant) varyantının etkisi görülür. karşı koydu.a. kıvam. kaymakam. . kamçı Tü [Uy viii+] kamçı a. durdu. boy gösterme. bükük. kıyamet kamikaze [ 194+] Japon intihar uçağı ~ Jap kamikaze 1. müstakim.] 1. başında durdu.[xi] öldüresiye dövmek. Yun kálamos > Tü kalamış (a. " kamara kameriye [ xix] üstü kapalı etrafı açık köşk. 4. boy. istikamet. mukavim. kıymet arzetti. mukim. yönetti. < Tü kam. kırbaçlamak kamelya1 [ARasim 1897-99] bir çiçek ~ YLat camellia bir çiçek cinsi ^ 1753 Linnaeus.kambur [Men xvii] ~ Yun kampylos sırtı eğri ~ E Yun kámpylos eğik.a. DK xiv] ~ Ar qâmat [#qwm/qym msd. duruş. mukavemet. ikamet.] olgun.] odacık < Lat camera oda " kamara * Arapça kamer'den türetilmesi yakıştırmadır. kavim. bir delik ve mercek yardımıyla nesnelerin görüntüsünü yansıtan cihaz < Lat camera oda ~ EYun kámara a. makam. paviyon camerilla [küç. bükmek ) ~ HAvr *kamp. 2.a.] küçük ocak < İt ~ İt [Uy. Ortaçağda istilacı Moğol ordularını dağıtan mucizevi fırtına. kamış Tü [Aş xiv] [ xix] ~ Ar kâmil [#kml fa. a. kıymet. EŞKÖKENLİLER: Ar #qwm/qym : ikame. a.a.

2. bütün. savaş alanı. kamutay YT [CepK 1935] meclis < Tü k a m u " k a m u * -tay eki Moğ k?urulday kelimesinden esinlenmiştir. ordugâh ~ Lat campus a. geçici konaklama alanı ~ İt campo alan.kamp [ xx/a] ~ İng camp çadır alanı. bütün. sefer (xvi) ~ Lat campania ova. açık havada kurulan ordugâh. açık arazi. garnizon. okyanus. Fi$ru$zabadi'nin ünlü Arapça sözlüğünün adı [xv]. motorlu yük aracı [xx] * Nihai kökeni belirsizdir. [Uy viii+] kamuğ (= Moğ qamuğ hep. biriktirmek. hep (sıfat). askeri garnizon tarzında üniversite alanı ~ Lat campus ordugâh " kamp * İkinci anlamda sadece ABD'de Princeton üniversitesi için kullanılan bir deyim iken 1945'ten sonra yaygınlık kazanmıştır. düzlük. 2. kamyon [Bah 1924] motorlu yük aracı bir tür at arabası [xiv]. Nihai kökeni belirsizdir. savaş alanı < Lat campus meydan " kamp * Ordunun "seferî" olması anlamında askeri bir deyim iken ilk kez ABD'de 1808 seçim kampanyası esnasında mecazi anlamda kullanılmıştır. tüm < Moğ qamu. kamu Tü [Or viii] kamağ tüm. kampana [LF xix] gemi çanı ~ İt campana çan kampanya [ xx/b] ~ Fr campagne 1. kamyonet kamyon [ xx/b] ~ Fr camionette [küç. askeri operasyon. " okyanus * Yunanca sözcüğün kökeni belirsizdir.toplamak.a.] küçük kamyon" ~ Fr camion .a. kamufle [etm [ xx/b] ~ Fr camoufler gizlemek ~ İt camuffare * Fransızcaya hırsız argosu yoluyla girmiştir. kamus [Men xvii] okyanus. açık alanda kurulan askeri kışla (ABD). sözlük ~ Ar qâmüs 1. sözlük = EYun ökeanös a. dünyayı çevreleyen engin deniz. kamping İng camp çadır alanı" kamp [ xx/b] ~ İng camping çadır kurarak tatil yapma < kampüs [ xx/c] ~ İng campus 1. yığmak ) * Türkçede umum karşılığı sıfat iken Dil Devriminden sonra amme karşılığı ad olarak kullanılmıştır. 2.

bir iskambil oyunu ~ EYun kánastron hasır sepet < EYun kánna kamış.]l. çuval bezi < İt canava [mod. görüş < Ar qanica 1. kanal ~ Lat canalis su borusu kanalizasyon [Bah 1924] [ xx/b] ~ Fr canalisation lağım" kanalize ~ Fr canaliser boruyla su akıtmak. [ xx/a] sedir şeklinde sandviç . yetinme. İng canopy (cibinlik). inandı. Kaş viii] kan a. kanca 1 Katalan gancho kanca [xiv] ~? Kelt kanca2 Tü [LF xvi] ~ İt gancio kıvrık uç. " kenevir * Karş. cibinlikli veya perdeli yatak ~ EYun könöpeîon cibinlik < EYun könöps tatarcık * Karş.a.a. razı olma. kanaviçe [Arg xvi] keneviç/kaneviçe ~ İt canavaccio/canevaccio kenevir dokuma. ~ EYun kánnabis a. kanara [T S xiv] mezbaha. kanalize [etm herhangi bir şeyi yönlendirmek < Fr canal " kanal kanape [LO 1876] alafranga sedir.a. . cetvel) ve Lat cancellus (parmaklık) muhtemelen aynı Sami kökünden alınmıştır. " sinik kanasta [xx/b] ~İspcañasta1. Fr canevasse (kenevir bezi.a. yetindi. (= Akad qanü a. [Uy viii+] kan(= Moğ qanu. kanma.) * EYun kanon (çıta.Fr canapé sırtlıklı yatak ~ Lat conopeum/canopeum cibinlik. kandı. İng canvas. tuval).a. tatmin olmak.hasırsepet. canapa] kenevir ~ Lat cannabis a. kanat Tü [Uy viii+] kanat a. çengel " hangi [Uy viii+] kança nereye? Anca beraber kanca beraber deyiminde.a. kani oldu kanal [LF xvii] ~ Fr canal su arkı. ark.a. 2.kan kan[mak Tü Tü [Or. kargı ~ Aram qanyâ a. Uy.a. = İbr qâne a. kanı. 2. 2.a. inanmak ) kanaat [Kut. salhane kanarya [ xix] ~ canario Kanarya adalarına özgü bir kuş < öz Canaria Atlantik'te bir takımada < Lat insula Canaria "Köpek Adası". Aşxi] -Arqanâcat^[#qncmsd. a.doymak. < Lat canis köpek ~ HAvr *kwon.a. su ulaşımı için yapay nehir / Ven canál su yolu. su borusu.

kangal1 [LFxvi] küme ~ EYun kân%alos halka. kapı bekçisi.a. kançılarya [DüsI. kargı.a. İng.a. Fr chandelle (a. EErm knig (kadın). kâşif~? Avustral [xx/a] ~ İng kangaroo^ 1770 kaptan James * Bir Avustralya yerli dilinde muhtemelen "anlamadım" anlamına gelen bir sözcükten.a. 2.ağaç veya dalı eğmek. kanıt kanka YT [CepK 1935] delil. Karş. [ xx/b] ~ Fr caniche bir köpek cinsi < Fr cane ördek ~ Çing konka yakın arkadaş.. < HAvr *gwen.(köpek) biçimleriyle ilişki kurulması fantezidir.a.a.a. < Lat candere yanmak. kapıcı < Lat cancellî kafes şeklinde örülü parmaklık. halka şeklinde kapı tokmağı kangal2 Sivas'ın bir ilçesi öz Kanlı bir Türk aşireti ~ Yun kan%âli ip halkası. posaya dönme kanguru Cook. < Tü kan-" kan- * Karş. kanıksa[mak kanırt[mak kaniş * Suda iyi yüzdüğü için. sökmek. ~ Lat candela a.Sogd kancık genç kız (= Fa kanîza a. kanaat. çit Lat canna ince çubuk. mahkemede hakimleri halktan ayıran parmaklığın önünde duran görevli. kıvrılmış < öz Kangal ~ Fr gangrène doku kancık [ xx/c] bir köpek cinsi kangren [ xix] gangren çürümesi ~ EYun gángraina a. kuvvetli ışıkla ışımak * İng candle. EYun kyon < HAvr *kwon.a.a.) biçimleri Latinceden alıntıdır. kani kanaat getiren " kanaat kanı YT [Aş xiv] [TDK 1955] kanaat ~ Ar qânic [#qnc fa. kadınlara sövme sözü . kani olmak < Ar #qnc.a.192 186+] ~İtcancelleriamabeyn.[ xi] kançık dişi köpek.] kanan. sekretarya < Lat cancellarius 1. kamış " kanasta kandil [Aş xiv] ~ Ar qandîl mum ~ Aram qandîlâ a. " jinekoloji * Lat canis. yoldaş . yetinen. ~ OFa kanîzag a. bürhan [ xx/c] <Tükan-"kan<Tü Tü [LO xix] alışmak < Tü kanık kanmış " kan- [ xi] konur. a. buruşma.a.2Z. bükmek.) < Sogd kanîg kadın HAvr *gwne. [TS xv xv] karjğrı.

a. çıta. < HAvr *kar. büyük terazi ~ O Yun kentenârion a. ilçe ~ OLat . +jen1 [ xx/c] ~ Fr cancerogène kansere yol açan kantar [ xiv] ~ Ar qantâr bir tartı birimi. Aynı kökten Fa yândan/camdan (şarkı söylemek).gemlemek. kanon [ xx/b] ~ Fr canon 1. kantat [ xx/b] ~ Fr cantate şarkılı kilise dramı ~ İt cantata şarkılı < İt cantare şarkı söylemek ~ Lat canere. ilahilere özgü bir koro tekniği ~ OLat canon yasa. kanserojen (madde)" kanser. 2. ur. kural. İng centaury (a. 2. hastane ve okul gibi yerlerde öteberi satan dükkân ~ İt cantina kiler < OLat canto köşe. < Lat canere.a.sert. ~ Lat centenarium yüz librelik tartı birimi (yaklaşık 31 kg) < Lat centum yüz " santi+ kantarma ~ Moğ qantarğa atın dilini bastırmak suretiyle zaptetmeye yarayan demir araç < Moğ qantar.a.a.a. atın dizginlerini sıkıca çekmek kantaron [MŞ xiv] kantariyun şifalı bir bitki.a. tümör ~ ALat *carcr-os yengeç ~ HAvr *kar-kr-o. cetvel.a. ) " kanasta kanser [ xx/a] ~ Lat cancer 1. bir iş için ayrılmış yer. 2.şarkı söylemek ~ HAvr *kan. özellikle kilise yasası ~ EYun kanon 1. bucak. ur. cant. * Latince fiilin canere ve cantare olmak üzere iki biçimi mevcuttur. kanton canton köşe.ne? [ xx/b] ~ Fr quantité nicelik ~ OLat quantitas < ~ İt canto kanto [ARasim 1897-99] alafranga bir tür şarkı şarkı ~ Lat cantus a.a. depo kantite Lat quantus ne kadar? ~ HAvr *kwi. yengeç. kanser) çevirisidir.kano kayık ~ İsp canoa a. bucak. Fr chanter biçimi Latinceden türemiştir. yasa = EYun kánna kamış. kargı (= Aram qanyâ a. kilise yasası. yengeç. uç " kantin [ xx/b] ~ Fr canton küçük idari birim. ~ Karib [Bah 1924] ~ Fr canot ağaç kabuğundan oyulmuş * Batı dillerine Kristof Kolomb tarafından taşınmıştır.şarkı söylemek " kanto kantin [Bah 1924] ~ Fr cantine kışla.). kabuk? " karsinoma * Latince sözcüğün tıbbi kullanımı EYun karkínos (1. 2. kargı. Karş.a. centaurium < öz Kentaúros at gövdeli mitolojik varlık ~ Yun/EYun kentaúreion * Mitolojide şifalı otların piri sayılan kentaur Khiron'a atfen. tümör. cant.

yakalamak < Tü *kaP. cupa (fıçı). şişirmek. Ar qabb > OYun kábos (torba. içini boşaltmak.mutlak düzensizlik hali ~ EYun %âos. kap kacak ikil [ xi] ka kaça çanak çömlek. chaot. uçurum. Kap.ekiyle. < Tü *kaP. kaos [ xx/a] ~ Fr chaos. kabartmak " kof * -p eki. Uy viii] kap-1 tutmak. kapa-Karş. a. Akad qabütu (kadeh). tulum. kutu). Tü -k isim ekinin varyantı veya dissimile biçimidir. * Pekiştirici -p. 4 litreye eşdeğer kuru erzak ölçüsü). Bak. [TS xvi xvi] kab kac Tü *kawp kawşak < *kaPoymak. " kanun2 [MMem xvi] ~ Ar qânün2/arqânün tabla şeklinde telli müzik aleti. Batı dillerine 1712'de d'Entrecolles tarafından yazılan porselen üretimine ilişkin bir eser aracılığıyla girmiştir. tutmak) < HAvr kap. oymak. içini boşaltmak " kap kap[mak Tü ulaşmak. Karş. cuppa (kadeh). örtü örtmek. araç. [ xi] kapğak kapatan şey. kapa[mak <Tü [DK xiv] < Tü kap-2 [viii+ Uy] örtmek * Tü kap-2 kökünün Türkiye Türkçesine özgü varyantı veya -a ekiyle türevidir.< HAvr *gheuboşluk kap Tü tas. Lat capere/captare (yakalamak. kapmak). • Hintavrupa ve Sami dilleri ile paralellikler ilgi çekicidir. bir hacim ölçeği. kâse [Uy viii+] kâp deriden yapılan torba. İng have < Ger *%aban (almak. Ar qabcat (meyve kabuğu). • Tü kap-2 (kapatmak) fiiliyle anlam ilişkisi muğlaktır. [Kıp xiv] oyuk nesne. her çeşit müzik aleti" org kanyon [ xx/b] ~ İng canyon ~ İsp cañon büyük su borusu. erganun ~ EYun órganon alet. boğaz.(tutmak).1. 2.büyük boşluk. %aot.bitişmek. kapak Tü [Uy viii+] kapak/kabak göz kapağı. yeryüzü yaratılmadan önce varolan boşluk ~ HAvr *ghau. Türkçe ve Hintavrupaca kökler arasındaki benzerlik ilgi çekicidir. Lat capsa (kap. kawuk ve kowuk sözcükleri eş anlamlıdır. kapamak " kapakapalı <Tü [T S xiii] kapaklı/kapağlı örtülü < Tü kapak örtü " kapa< Tü kap-2 .kanun1 kanon ~ Ar qanunl yasa ~ E Yun kanon a. kese. kavuşmak " kavra[Or. su kanalı < İsp caña kamış ~ Lat canna " kanasta kaolen kil ~ Çin gao ling yüksek dağ [ xx/b] ~ Fr kaolin porselen yapımında kullanılan * Çin'de Jiangsi eyaletindeki bir dağdan elde edildiği için bu ad verilmiştir. İbr qab.

kafa. sermaye ~ Lat capitalis a.] sözleşme maddesi. kapitalist capital" kapital [Bah 1924] ~ Fr capitaliste sermayedar < Fr * Fransızca sözcük ilk kez 1791'de siyasi bir aşağılama terimi olarak kaydedilmiştir. a. kutu). tutmak.almak. capit-baş " kapital kapla[mak <Tü [Kıp xiv] kapla. 2.] büyük baş < Lat caput. Alm haupt < Ger *haubud < HAvr *kaput-. capit. kapalı . a. başkent. kaplan Tü yakalamak " kap-. pey. * Aynı kökten İng head. yakalamak " kap- kapan2 ~ Fa kapan kamuya açık büyük terazi ~ O Yun kampanón a.a. a. < Lat caput. kapitone [Bah 1924] ~Frcapitonné kabarık topak şeklinde bir dikiş tarzı < Fr capiton yün veya ipek topağı ~ İt capitone [büy. < Lat capax. ön (~ Lat caput baş ) + İt arrabo kaparo (~ EYun arrhabön a. başlık. kefal. hacimli.a.a.kapan 1 <Tü [Kıp xiv] tuzak <Tü kap-1 tutmak. ~ İbr/Aram csrâbön güvence. ~ Lat campâna a. bölüm başlığı < Lat caput. kapı " kapaTü [ viii] kapığ/kapuğ a. kapamak kapital [ xx/a] ~ Fr capital 1. kapsayıcı < Lat capere. [TS xiii. Lat campus alan. capt. * Aynı kökten Lat capsa (kap. +lan kaplıca <Tü < Tü kap-2 örtmek " kapa- [Uy viii+] kaplan bir tür yırtıcı hayvan [Men xvii] üstü çatıyla örtülü termal banyo < Tü kaplı örtülü. CodC xiii] kapu < Tü kap-2 örtmek. capac.baş " kapital kapitülasyon [ 184+] Osmanlı devlerinin Avrupalı devletlerle yaptığı ticaret antlaşması ~ Fr capitulation maddeler halinde yazılı anlaşma. meydan " kamp kapari spinosa " gebere » [ xx/a] ~ Yun kápari çiçeklerinden turşu yapılan bir bitki.içine almak < Tü kap " kap < Tü kap-1 tutmak.a. capit. şartname ~ OLat capitulation < Lat capitulum [küç. başa ilişkin.baş ~ HAvr *kaput.a. baş para.içine alabilen. c^arabun (kaparo) Aramiceden alıntıdır. Ayrıca karş. kaparo )" kapital * Ar carbana (kaparo vermek).. kapsamak ~ HAvr *kap. kapasite [Hürr 1948] ~ Fr capacité sığa ~ OLat capacitas a. capparis kaparo [ xix] kaparro ~ İt caparra alışverişe mahsuben yapılan ön ödeme & İt capo baş.a.a.

sesi kaporta1 sözcüğünün etkisiyle türemiş olmalıdır. koza ~ Lat capsula [küç. iş. capit.] a. edilen şey.) ~ HAvr *ksrt.) + Lat porta kapı" bijon. capit. " kaput kaput [Men xvii] kapot külahlı palto. lahana ~ Lat caput.baş " kapital kapuçino [ 199+] ~ İt capuccino 1.kaplumbağa kapa-. Ar qabaVAram qsbay (aba. 2.]. içine almak < Tü kap-2 örtmek " kapakapsül [KO 187+] kapsüllü ilaç. kâr. eylem. [ xix] kapuska etli lahana ~ Sırp kapusta lahana ~ EAlm kapuz 1.baş " kapital kapüşon [ xx/a] ~ Fr capuchon külahlı cübbe veya giysiye bağlı külah ~ İt cappuccio külahlı cübbe < İt cappa a. kahverengi külahlı cübbe giyen bir Katolik tarikatı. < Lat capsa kap. külah ^ 7. ~ Fr caprice fantezi. portal kaporta2 kaplaması" kaput [ xx/b] kapota ~ Fr capote otomobil gövde * -r. Etymologia 'da ~ Sam " aba * Karş. palto.[xi.a. yy Sevilla'lı İsidore. özellikle gemi kumandanı ~ OLat capitanus/capitaneus şef.< HAvr *kwera. yy'da Sevilla'lı Isidore tarafından kaydedilmiş olan Latince sözcük belki Batı Akdeniz'in geç Fenike dillerinden alınmıştır. asker kaputu. kafa. 2.a. eden.a. sandık " kasa ~ Fr kaptan [Env xv] kapudan ~ Ven capitán [İt capitano] kumandan. [Cumh 1932] otomobil motor kapağı ~ Fr capote 1. önder. kaptan < Lat caput. otomobilin dış örtüsü < Fr cape cübbe ~ OLat cappa Kuzey Afrikalılara özgü külahlı cübbe. 2. kapsüllü tüfek capsule kapçık. İlk kez 7.yapmak.Tü kapsa. cübbe. xiv Kıp] kaplamak.a.a. külahlı cübbe). 1. . boccaporto] gemilerde ambar ağzı & İt bocca ağız (~ Lat bucca a. eder. örtülü + Tü bağa kurbağa " kaporta1 [ xix] ambar ağzı ~ İt boccaporta [mod. at arabası örtüsü [esk. capra keçi ~ HAvr *kap-ro. üzerine çırpılmış krema eklenmiş kahve < İt cappuccio külahlı keşiş cübbesi" kapüşon kapuska yemeği [Arg xvi] kapusta lahana. kâr/+kâr [DK xiv] ~ Fa kâr 1. kapris [ xx/b] capriccio a. 2. baş. etmek (= Ave kërëta. 2.a. kurbağa + [MŞ xiv] kaplu bağa & Tü kaplı kapalı. kutu. kucaklamak . eder.a.a. kazanç < Fa/OFa kardan. sorumsuz davranış ~ İt kapsa[mak YT [CepK 1935] tazammun etmek.a.

k ar [ vi ii ]k ar a. benzer bir kökün Türkçede de mevcut olabileceğini gösterir.] Tü < Tü yerleşik . katmak. anakara < Ar qârr [fa. Tü kar[mak Tü [Uy viii+] kar. -kar. kara1 [ viii] kara siyah kara2 [ xiv] ~ Ar qârrat [#qrr f.] kıta. a. nöbetçi. Kıp xiv] karağul/karawul gözcü. Ancak ETü karawaş (hizmetçi kız) ve karak (göz bebeği) biçimleri.< HAvr *gher-4 kazmak. karakter [Bah 1924] ~ Fr caractère 1. oymak. mühür. huy.(a. arkebüz / Fr carabine a. kalıcı" karar karabet karabina [ xiv] [EvÇ xvii] ~ Ar qarâbat [#qrb msd.* Bileşiklerde meslek ve itiyat adları yapar.geçişlilik ekiyle kat. kişilik. [ xix] karakolhane nöbetçi kulübesi. a. göçebe olmayan. tabiat.a.).a.] yakınlık" kurbet ~ İt carabina bir tür mekanik tüfek. < Fr carabin [xvi] Fransız ordusunda bir hafif süvari birliği < Fr Calabrin Kalabriya'lı < öz Calabria Güney İtalya'da bir bölge karaca <Tü [DK xiv] karaca bir tür geyik. 1202). karafaki karafaki karáfi şarap veya su maşrapası" karaf karakancaloz kötü ruh. [T S xiv xiv] karucu Tü kara " kara1 [ xx/a] ~ Fr carafe şarap veya su maşrabası ~ İt caraffa karaf a. gözlemek * Türkçe *kara. kimlik < EYun %arâssö oymak. eklemek *ka. Men xvii] karakol [TS. -gar ve -gar biçimlerine rastlanır. . nöbetçi < Moğ qara.karşı karşıya veya üstüste olmak? getirmek? * Aynı kökten -t. cin [ xx/a] ~ Yun karafáki [küç.bakmak.karşı karşıya veya üstüste getirmek. romanda şahsiyet ~ EYun %arakter metale kazılmış damga.fiili kaydedilmemiştir. zaptiye şube evi ~ Moğ qarağul gözcü. Fa -kar. 2. hakketmek ~ HAvr *ghersk. çizmek karakuşi keyfi hüküm veya yönetim biçimi < öz Bahaeddin Karakuş Mısır'da Eyyubi hanedanı döneminde vezir olan köle kökenli Türk (ö.] karafçık < Yun ~ Yun kalikántsaros bir tür [EvÇ. ~ Ar ğirâf [#ġrf] kepçe EŞKÖKENLİLER: İt caraffa : karaf. sabit.

karar kıldı. +gâh karat keçiboynuzu çekirdeği " kırat [ xx/b] ~ Fr carat kuyumculukta tartı birimi ~ Ar qirât . 2. 1. kaldı. 2. yakılmış şeker ~ İsp caramillo [küç. siyah)" kara1 < Tü kararjğı/kararjğu [xi Ha] karantina [LF xvii] ~ Ven cuarantína [İt quarantena] Venedik'e gemiyle gelen yolculara uygulanan kırk günlük karaya çıkma yasağı < Ven cuaranta kırk ~ Lat quadraginta a. yerleşti. Erm me%ag (1. sanal + Jap ökesutora orkestra (~ İng orchestra)" orkestra karar [Yus xiv] ~ Ar qarâr [#qrr msd. karambol [ARasim 1897-99] bilardo oyunu. karar verdi karargâh [Men xvii] istirahat yeri. şeker kamışı şurubu. 2. bilardoda kırmızı top. 2. kırmızı topu sektirerek birkaç topa değdirme. Doğu Hint adalarına özgü bir baharat bitkisi. [KT xix] orduda sevk ve idare merkezi (Fr quartier général çevirisi) ~ Fa qarârgâh konak & Ar qarâr durma + Fa gah yer. karanfil [ xi] ~ Ar/Fa qaranful 1. [T S xvi xvi] karaltı/karantı < Tü karar-" kara1 * -l. makam " karar. sabit olma. karanlık <Tü [T S xiii] kararjğuluk (isim) karanlık (sıfat) (= Moğ qararjğ-uy a. çiçek karanfil). üstüste darbelere uğrama ~ Fr carambole bilardoda bir oyun ~ İsp carambola Hindistan kökenli kırmızı top biçimli bir meyve karamela [ xx/a] ~ İt caramello 1. kesin görüş veya tercih < Ar qarra durdu.sesi dissimilasyon ürünüdür. baharat.] durma. pesimist <T ü kara" kara1 * *Karamsamak fiili mevcut değildir. konak. syzygium aromaticum. istikrar. Çiçek karanfil Avrupa'ya 1270'ten sonra Arap ülkelerinden aktarılmış ve birçok dilde baharat karanfil adıyla adlandırılmıştır.karaltı <Tü [Kıp xiv] karaldu . < Moğ qara kara. a.] şeker kamışı < İsp caramo kamış ~ Lat calamus kamış " kalem karamsar YT [TDK 1955] bedbin. a. kokusu ve dişil organı bu baharatı andıran çiçek. Alm nelken. Karş. kaynatılmış şekerli su. " kare karaoke [199+] ~ Jap karaöke şarkıcılara orkestra eşliği sağlayan bir cihaz & Jap karano boş. dianthus caryophyllus ~ Hind * EYun karyófyllon (baharat karanfil) biçimi Doğu dillerinden alınmıştır.

a. kabuklu böcek. a. saf kömür ~ Lat carbo. ^ y. karbonat.494 187+] ~Frcarbone bir element. karbonhidrat. karpit. [ xi] kâdaş/karmdaş . kömürleştirmek " karbon kardeş Tü kardaş/karındaş [Uy viii+] kâdaş/kağadaş/karmdaş .< HAvr *ker-4 ateş. karbondiyoksit. karbon. şarbon Lat cremare : krematoryum EYun kéramos : kiremit. ~ Port caravela a. kömürleştirici cihaz. carbon. 3.odun kömürü ~ HAvr *kr. EŞKÖKENLİLER: Lat carbo : bikarbonat. Fr hydrocarbure (karbonhidrat). oksit karbonhidrat [ xx/b] ~ İng carbohydrate kimyada CHn genel biçimine sahip bileşiklerin genel adı ~ Fr hydrocarbure a. kimyacı" karbon. Fr. Kaş. yakıcı. 2. < OLat carabus bir tür küçük tekne ~ EYun kárabos 1. İng hearth (ocak).4. römork. hidr(o)+2 * Karş. karavaş cariye. kervan. Kıp xiv] Tü karın " karın . silahsız yapılan bir [ML xx/c] motorlu araçla çekilen portatif barınak . köle kız [Uy. katar. [T S xiv. [ ~? karavana xx] hedefi vurmayan atış * İkinci anlamı muhtemelen "karavanaya atmak" deyiminden gelir. 2. Lat cremare (yakmak). benzin motorlu makinalarda karbüratör < Fr carburer karbonize etmek. karbüratör.karate dövüş sanatı karavan [ML xx/c] ~ Jap kara te "boş el". Yun karabána/karibána biçimi Türkçeden alınmıştır. bir tür küçük tekne " kerevit karbon [Düs I. 1800 Joseph-Louis Preust. yakma Aynı kökten EYun kéramos (pişmiş toprak).İng caravan 1.a. karbüratör [Bah 1924] ~ Fr carburateur 1. motorlu araçla çekilen portatif barınak ~ Tü kervan " kervan [EvÇ xvii] asker yemeğinin konulduğu büyük kazan. di+. İdr viii+] karaPaş ~ Sogd psrağâş karavel [LF xvi] karavela ~ İt caravella bir tür yelkenli gemi / Fr caravelle a. seramik karbonat karbonat" karbon [Bah 1924] ~ Fr carbonate de soude sodyum ~ Fr dioxide kimyada CO2 bileşiği karbondiyoksit [ xx/a] & Fr carbon + Fr dioxide iki oksijen atomu " karbon. 2.

karga 1 Tü [Uy viii+] karğa kara kuş karga2 tulumba ~ Ven carga la tromba! yelken indirip toplama emri < Ven cargar [İt carricare] kumaş veya yatağı sarıp toplamak. kil * Şemseddin Sami'deki *kârgil ("çamurla inşa edilmiş") veya *kâhgir ("samanla tutulmuş") açıklamaları doğru değildir. charge (yük). aleyhine dua [Bah 1924] gemi yükü. İng heart. Moğolcadan alıntı ihtimali üzerinde durulabilir. eşek şakası yapmak " karikatür kargaşa (edat)" karşı <Tü [DK xiv] karğaşa kavga.a.İng cargo ticari yük. arbede. Hit karts (kalp). kargı kârgir taş bina Tü? [Kıp.(karşılaşmak.a. çarpışmak) < k?arğu. Lat quadraginta (kırk). ~ Fr/İng cardi(o). -e doğru * Karş. Fr quatre (dört) sözcüğü Lat quatuor (a. . yüzleşmek). cord-. kağnı ~ Kelt karros a. Alm herz. kardiyak EYun kardiakós a. kardiy(o)+ kardía kalp ~ HAvr *kerd. dörtlemek < Lat quatuor.kalbe ilişkin ~ EYun * Aynı kökten Lat cor. [LO xix] kârgir kerpiç yahut ~ Fa kâhgil saman ve çamurla yapılan harç & Fa kâh/kah saman + Fa gil çamur " kehribar. çatışma Tü karu -e karşı. Ancak karındaş biçimi halk etimolojisi etkisiyle oluşmuş bir varyant olabilir. kargış Tü [Kaş xi] karğış lanet. quadr.dört ~ HAvr *kwetwer a. quadrum (kare). -e doğru (edat)" karşı kargo < Tü karğa.[viii+ Uy] lanetlemek.(çatışmak. to carry (yük taşımak) biçimleri Fransızca yoluyla Latinceden alınmıştır. " çehar * Karş. * İng car (araba). DK xiv] karğı/karğu kamış. [ xx/c] posta ile gönderilen ticari eşya .a. Erm sird.a.a.a. mızrak [Men xvii] kâhgil samanlı balçık. " kardiy(o)+ [Bah 1924] ~ Fr cardiaque kalbe ilişkin ~ kare [Bah 1924] ~ Fr carré kare ~ Lat quadratus dörtgen < Lat quadrare dörtköşe yapmak. çatışmak. Moğ k?arğuça. quartus (dörtte bir). yy'dan önce İstanbul ağzında ortaya çıkmıştır. özellikle gemi yükü ~ İsp cargo yük ~ OLat *carricum a. < Lat carrus Galyalılara mahsus iki tekerlekli ağır yük arabası.) karşılığıdır. "halk ağzı" sayılan kardaş biçiminden ayrışarak 20.a. bohça etmek. İstanbul kullanımında "ahşap olmayan her tür yapı" anlamını kazanmıştır.* Belki "aynı karından doğma" anlamında. beddua etmek Tü karu -e karşı. • İkinci hecedeki ses incelmesi.

[ xi] karı/karış 1. kârid. uzunluk ölçüsü.a. yatak vb. meslek ~ İt carriera araba yolu < İt carro araba ~ Lat carrus yük arabası" kargo . baş parmakla serçe parmağı arasındaki açıklık * Dirsek içinden bileğe kadar olan uzunluk genellikle bir karışa eşittir. karınca2 [Ali xvi] atlı karaça bir eksen etrafında dönen mekanik atlardan oluşan düzenek. ceviz kabuğu. ihtiyar. karın karınca1 Tü [Oğ xi] karınçak/karınça a. delil < Ar qarana [msd. eşleştirdi < Ar qarn boynuz (= İbr qeren boynuz = Aram qarsnâ a.a. kabuk.a.kari karı Tü ~ Ar qarin [#qr' fa. [TS xiv] yaşlı kadın. EŞKÖKENLİLER: Tü karın : kardeş?. istakoz " kerevit karikatür [Diyojen 1870] karikatura hiciv amaçlı resim . hiciv ~ İt caricatura a. tutulan yol.sert" kanser karış Tü [Uy viii+] karıç ölçek. 2.a. < EYun kâris. bohçalamak. eş. mantıki birliktelik. a. zevce < Tü *kar-ığ < Tü karıyaşlanmak [ML xx/c] ~ Fr/İng caribou Kanada'ya özgü karibu bir geyik türü ~ calipu a. karides ~ Yun karídes/garídes [çoğ. kariyer1 [Bah 1924] ~ Fr carriére güzergâh. zevce.] okur " kıraat [Or viii] karı yaşlı kişi.a. [ARasim 1897-99] atlı karaca ~ İt carrozza at arabası" karoseri karine 1 ~ Ar qarînat [#qrn sf. < EYun kârabos büyük deniz kabuklusu.] ~ Yun karída/garída küçük deniz kabuklusu. eşek şakası yapmak ~ OLat carricare a. a. eş. İsp carregar (karga tulumba etmek). a. dirsekten bileğe kadar olan uzunluk. qarn] çift koştu.] 1. a. 3. ) karine2 [EvÇ xvii] karina ~ İt carina gemi gövdesi ~ Lat carina 1. = Akad qarnu a. karın/karnTü [Uyviii+]karına. iki şey arasındaki bağlantı. a. < İt caricare (yelken.) sarıp toplamak. akuplman. * Aynı kökten Fr carguer. Karş. Sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. f. * Kanada yerli dillerinden. 2.a. gemi gövdesi ~ HAvr *kar.Fr caricature abartılı tasvir. kargo. ön kol. 2. arşın.

küçük dörtgen nesne < Lat quadrum dörtgen. kare şeklinde kesilmiş döşeme taşı. sosyolog ~ EYun %ârisma.[xiii Kıp] elle tutmak. o gün yapılan taşkınlıklar ~ Lat carnevale "ete veda" & Lat caro. kare " kare karo [ xx/b] ~ Fr carreau 1. karmaşık YT [Fel 194+] kompleks (sıfat) < Tü karmaş. dörder. lütuf. karnabit ~ Fa *karamb-i bahar ilkbahar lahanası & Ar/Fa karamb lahana (= EYun krâmbe a.et + Lat vale elveda * Büyük perhizde et yemek yasak olduğu için. Modern Türkçe biçimin bunların ikincisinden türemiş olması ihtimali üzerinde durulabilir. güzel davranış < EYun %aiı*ö sevinmek. kare " kare .[xiii Kıp. karışmak " kar- (= Moğ qarman çırman acele ile.kariyer2 [ xx/c] ~ İng personnel carrier personel taşıyıcı (bir tür askeri araç) < İng to carry taşımak ~ Fr charrier ~ OLat carricare araba ile taşımak " kargo karizma [ xx/c] ~ İng charisma sevgi ve hayranlık kazanma yeteneği ~ Alm charisma ^ 1922 Max Weber. küçük dörtgen nesne < Lat quadrum dörtgen. yapışmak. karnaval [186+] ~FrcarnavalKatoliklerde40 günlük perhizden önceki Salı günü. iskambilde bir renk ~ OLat *quadrellum [küç. iskelet ~ OLat carcasium ~ ? [Bah 1924] iskelet ~ Fr carcasse ölü hayvanın karman çorman ikil karışık.a. leş. iskambilde bir renk ~ OLat *quadrellum [küç. bir tabaka kâğıdın ikiye katlanmasıyla oluşturulan dört yüzlü defter < Lat quatuor dört" kare karo [ xx/b] ~ Fr carreau 1.sevmek karkas kalıntısı. qarnabıT. xv TS] kurcalamak. 2.biçiminin. Alm. karnabahar veya kohlrabi) ve karamb baHrî (deniz lahanası?) ayrıştırılır. sevinç duymak ~ HAvr *gher. ~ Lat quaterni 1.] karecik.fiilindem varyant bir yazım olması muhtemeldir. elle tutmak Tü kar-" kar* Eski Anadolu Türkçesinde rastlanan karma. Yeni Türkçe biçimin daha ziyade Tü kargaşa sözcüğünden çağrışım yoluyla türetildiği düşünülebilir. 2. dörtlü. t-zarafet. karmaşa YT [Fel 194+] kompleks (isim) < Tü karmaş.[YT] " karmaşa karnabahar [ xix] çiçek lahanası. karne [ xx/a] okullarda değerlendirme defteri ~ Fr carnet defter < EFr caern a.[1935 YT] ihtilat etmek Tü karma.] karecik.) + Fa bahar ilkbahar " bahar 1 * Klasik Arap kaynaklarında karamb nabaTl (mod. kavra. kare şeklinde kesilmiş döşeme taşı. 2.a. carn. bulaşım çarçabuk ) < Tü karma. ellemek.

karst Karst Slovenya'da bir bölge kart1 [ML xx/c] ~ karst bir tür kireçli yer oluşumu < öz Tü [Uy viii+] kart ihtiyar.a. t. tümör (yengeç şeklindeki uzantılarından dolayı) ~ HAvr *kar-kr-o. filozof ve tabip. Muhtemelen aynı kökten Tü k?arğa. MÖ iv < EYun karkínos 1. a. yengeç. * MÖ 2. at arabası imalathanesi.a. reaksiyon). karşın YT [CepK 1935] rağmen < Tü karşı" karşı * -n ekinin işlevi belirsizdir. • Sans kharbüja ve tarambuja (karpuz) biçimleri Farsçadan alıntıdır. Farsça sözcüğün %ar + buza ("eşek hıyarı") şeklinde analizi muhtemelen halk etimolojisidir.(karşılaşmak. çatışma (isim) [xi] -e karşı. # Theophrastos. cevap. 2. eski < Tü *kar(ı)t < Tü karı[viii+ Uy] yaşlanmak " karı ~ Fr carte kart2 [ xix] dikdörtgen kesilmiş karton parçası a. Lat carina (ceviz kabuğu). k?arğu. çatışmak. harita ~ İt carta kâğıt ~ Lat charta ~ EYun %ârtes papirüs tabakası ~? Mıs kartal Tü? [İMüh xiii] bir tür yırtıcı kuş ~ ? . Tü k?arğaşa yapıca muğlaktır.(lanet etmek). yüzleşmek). a. hasım. karşı Tü [Uy viii+] karşı/karşu zıt..yengeç < HAvr *kar. Moğ k?arığu (karşılık. pafta.marka Union Carbide kimyasal madde üreticisi firma ^1917 ABD < İng carbon kömür " karbon [ xiv] karbus ~ Fa xarbüza/%arbuza karpuz ~ karpuz OFa %arbüzag a. düşman (sıfat). kavga. ur. otomobil veya at arabasının dış kasası < Fr carrosse bir tür at arabası ~ İt carrozza a. Buna karşılık EYun karpós (her çeşit meyve) ile birleştirmek de güçtür. kabuk? * Aynı kökten EYun karúon (ceviz). 2. -e doğru anlamında edat < Tü ka [xi] yüzyüze olma ve yönelme bildiren edat < Tü karu * Karş. binyılda Mısır'dan Ortadoğu ve Asya'ya yayılmıştır. karsinoma [ML xx/c] karsinom ~ YLat carcinoma çeşitli kanser türlerini içeren genel ad ~ EYun karkinöma.sert. a. < İt carro araba " kargo karpit [ xx/b] kömür madenlerinde kullanılan bir tür lamba . Yun.karoseri [Hürr 1948] ~ Fr carroserie 1. [CodC xiii] kart/kartay yaşlı. karşıt YT [CepK 1935] zıt < Tü karşı" karşı * -t ekinin işlevi belirsizdir.

büyük kâğıt < İt carta kâğıt" kart2 kartonpiyer [Bah 1924] ~Frcarton-pierre karton kalıpların alçıyla kaplanmasıyla yapılan tavan süslemesi & Fr carton + Fr pierre taş " karton. +graf [Bah 1924] ~ Fr cartographe haritacı < Fr carte ~ Fr carter bir aygıtı çarpmadan koruyan metal karton [Bah 1924] ~ Fr carton kalın kâğıt. el arabası. vizite karye köy.fiilinin varyant biçimi olması düşünülebilir. kısmak. H.kartel [ xx/b] ~ İng cartel ticari işbirliği anlaşması ~ İt cartello [küç. harita " kart2.] kaba kâğıt. peron kartpostal kartı" kart2. kent = Fen qrt a. Kıs. titretmek . gözlerin üstündeki çıkıntı [CepK 193 5] kası. posta [ARasim 1897-99] ~Fr carte postale posta kartuş [ xix] ~ Fr cartouche 1. 2. mukavva ~ İt cartone [büy. protokol < İt carta kâğıt" kart2 karter [ xx/b] kılıf < öz J. germek " kas- (= Moğ qasu. [AMithat 1877] kartdövizit ~ Fr carte de visite ~ Ar qaryat [#qry] köy = Aram q3ryâh/q3nytâ * Kartaca kentinin adı Fen qart Hadast (yeni kent) biçiminden türemiştir. tepe. portatif yatak < Ven caro/carro araba " kargo kaş kas kas[mak Tü YT <Tü ~Vencariòla[İtcarriolo] [ viii] kaş 1. [TDK 1944] kas adale [Kıp. germek.xi) fiiliyle ilişkisi gösterilemez. içine barut doldurulan mermi kapsülü. arabacık. Carter Amerikalı mucit * Sözcüğün İngilizce biçimine rastlanmamıştır. belge. . dolmakalemde mürekkep kapsülü ~ İt cartoccio kâğıt veya kartondan mahfaza " kart2 kartvizit ziyaret kartı" kart2.kısaltmak. DK xiv] <Tükas-sıkmak. sıkmak ) * Tü kas-1 (ürpertmek.] kâğıt pusula. a. kâğıt. 2. 2. kartezyen [xx/b] ~FrcartésienDescartes'in geliştirdiği koordinat sistemine ilişkin < öz René Descartes Fransız filozof ve matematikçi (1596-1650) kartograf 1. 2. karyola [NKemal1872] 1.

kale ~ HAvr *kas-tro. hisar. oturtma & Lat in. ~ Akad kâsu bardak. castrare (iğdiş etmek). kupa ~ Fa kasa çanak.] surla ~ Fr cachalot sperm balinası ~ İsp [ xix] Edirne'ye özgü kabuklu peynir. resmi mühür ~ Fr cachet metal baskı.] kesici. a. mahfaza " in+1. kaptan köşkü ~ Lat castrum "giriş çıkışı kesilmiş yer". saf. < İt cassa kutu " kasa . 2. kasap kaşağı kaşalot cachalote kocabaş kâşane kasap kesip satan kimse " kasaba kaşar tecrübeli kimse (argo) [Gül xv] ~ Fa kâşâna camlı oda. aksiyon kaşer < İbr #kşr uygun olma.] ~ Lat coactare a. büyük ve yassı bardak ~ Aram kasatura kaşe [ 192+] 1. caiz olma [ xix] ~ İbr kaşar Musevi dininde yenmesi caiz olan şey kaset [197+] ~ marka CompactCassette Philips firması tarafından geliştirilen teyp formatı # 1963 Phillips. temiz).kasa [ 187+] ~ İt cassa sandık. müstahkem yer.İt incassatura tüfeğin kundağı. sırça saray ~ Ar qaSSâb [#qSb im. saklamak " kapasite kasaba [MMem xvi] çevrili yerleşim. süngü .< HAvr *keskesmek. kutu.a. kap. EŞKÖKENLİLER: Ar #qs?b : kasaba.+ İt cassa kasa. kasa kâse [ xiv] kâsâ a. a. ayırmak * Aynı kökten Lat castus (ayrık. damga < Fr cacher bastırmak [esk. qaSb] kesti "Giriş çıkışı kesilmiş yer" anlamında Lat castrum karşılığıdır. & Lat co(n). yuva < İt incassare yuvasına veya kınına sokma. kın. kasaba < Ar qaSaba [msd. et <Tü [Kıp xiv] kaşak/kaşağu at kaşıma aleti [ xx/a] < Tü kaşı-" kaşı~ Ar qaSabat [#qSb msd. mühür. kesimci. [ML xx/c] bir işte eski ve ~ Ar qişr [#qşr] kabuk * İkinci anlamı eski kaşar deyiminden türemiştir.yerle bir + Lat agere. mahfaza ~ Lat capsa a. kasara [182+] ~Vencássaro geminin en üst güvertesi. < Lat capere içine almak. ~ Fr cassette [küç. kutu. actyapmak " kon+. a. [Bah 1924] tüfeğe takılan bir tür kısa bıçak. tutmak. ilaç kapsülü.] kutucuk ~ İt cassetta a.

kasım gününden hıdrelleze kadar olan 6 aylık süre. kusursuz " kasıt kâşif ortaya çıkaran " keşif kasık Tü ~ Ar kâşif [#kşf fa.darbe vurmak. haşır. [ 194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla İkinci Teşrin ayına verilen ad < Ar qâsim [#qsm fa. kırmak ~ HAvr *kwst. çarpmak. yolda hız kesmek amacıyla yapılan enine keski < Fr casser kırmak ~ OLat quassare ~ Lat quatere. siperlikli şapka < Fr casque miğfer " kask . taksim eden " kısım kasır/kasr[Aş xiv] kasr ~ Ar qaSr köşk.] İslam öncesinden kalan bir Arap şiir formu < Ar qaSîd [sf. bulan. bir ~ Fr casquette [küç. kaside [ xiv] bir şiir formu ~ Ar qaSîdat [#qSd sf. saklı bir şeyi [Uy. hışır. f.] kasket [ARasim 1897-99] kasketa "küçük miğfer".) ~ O Yun kástron müstahkem yer. ETü kasna.< HAvr *kwet. 2.] hedefe ulaşan. kaşık < Tü kaşı. saray (~ Aram qaSrâ a.[xi] yontmak. kazımak. 2. amaçladı kask [ xx/b] kafatası.kaşı[mak Tü [ xi] kaşı. a. saksı.sarsmak.] keşfeden. quass. kale. kışın ilk günü sayılan 11 Kasım günü. dolap (argo) Yun kaskaríka eşek şakası. maksat < Ar qaSada kestirme yoldan gitti. kasım [Men xvii] 1. Yus xiv] qaSd ~ Ar qaSd [#qSd msd. hedefe kilitlendi. " kasara kasırga Tü [ xi] kasırku fırtına kasis [ xx/b] ~ Fr cassis yol kırığı. kasuk (deriden yapılan tulum). kırmak kasıt/kast[Aş. askeri kamp ~ Lat castrum a. kaba komedi < İt cascare düşmek " kasko kaşkaval [EvÇ xvii] tür peynir & İt cacio peynir + İt cavallo at" kavalye ~ İt caciocavallo "at peyniri". direkt. en kısa yoldan hedefe yöneldi. kaşımak * Belki ses yansımalı *kaş kökünden.] amaç. Karş. kaşkariko [ARasim 1897-99] hile. çarpmak. testis yanakların iç tarafı * Karş. [Kıp xiv] baldırın iç tarafı.(titreşmek). Kaş viii+] kasık .yontmak.] bölen. kaşık Tü kazımak " kaşı[Uy viii+] kaşuk tahtadan yontulmuş şey. miğfer < İsp cascar kırmak ~ Fr casque miğfer ~ İsp casco 1.a.

rol dağıtmak ~ Nor kasta atış kasvet [Men xvii] kasavet 1. 3. düşme. yol alma < Ar qaTaca kesti [ xiv] kesme kata+ ~ EYun katá altta ve aşağıda olma. gaddarlık. dökmek.karşı karşıya veya üstüste gelmek " kat~ Ar qaTc [#qTc msd. katılaşma) * "Keder" anlamı Arapçada enderdir. ayrı ~ Lat castus ~ HAvr *kes. 2. ayrıştırmak.] saf.a. üstüne eklemek. kalıba dökmek.] İspanyol müziğinde avuç içinde tutularak şakırtı sesi üreten ritm aleti ~ İsp castañeta kestanecik < İsp castaña kestane " kestane kasting [ xx/c] ~ İng casting (tiyatroda) rol dağılımı yapma < İng to cast atmak.a.] kesin < Ar qaTc kesme " kat Tü [Uy. acımasızlık. keder.kasko [ML xx/c] kaza sigortası ~ İt casco 1. katı olma. 2. katılık. içerme. sınıf. acımasız davrandı (= Aram #qşy sert olma. İkincil anlamlarda hem geçişli hem geçişsiz biçimlerin bulunması düşündürücüdür. kaderine çıkma. cas-a. hüzün < Ar qasâ sert idi. tasarlamak. acımasızlık. kapsama. zahmet ve sıkıntı çekmek < Tü *ka. bir şeye göre veya bir şeyle ilgili olma. Kaş viii+] kat-/kad. sertleşmek. keder. zümre ~ Port casta [f. tabakalaştırmak. bir şey hakkında olma bildiren edat ve fiil öneki .1. kat’i kat2 [ xiv] ~ Ar qaTcı [#qTc nsb. koli1 [ xx/a] ~ Fr cache-col boyunluk & Fr cache sakla kaşmir [KT189+] ~Frcachemire Keşmir şalı taklidi bir tür ince yünlü kumaş ~ İng cashmere a.ayırmak.] kesme. < öz Keşmir Kuzey Hindistan'da bir ülke kasnak <Tü [LOxix] gergef gergisi <Tükas-"kas- kast [ xx/a] ~ Fr caste Hint toplumunu oluşturan dört sınıfın her biri. kat2 [etm (nehir) geçme.karşı karşıya veya üstüste gelmek " kar* Fiilin asli anlamı "sertçe karşı karşıya gelmek veya getirmek" olmalıdır. karmak. 2.] 1. katılık. hüzün ~ Ar qaswat/qasâwat^ [#qsw msd. " kadans kaşkol + Fr col boyun " kaşe. 2. rast gelme. yukarıdan aşağı doğru hareket. düşüş. koparmak " kasara * Hint toplumunda kastların birbiriyle temas yasağından ötürü. kat1 Tü [Uy viii+] kat tabaka < Tü *ka. kastanyet [Bah 1924] ~ Fr castagnette [küç. kaza < İt cascare düşmek < OLat *casicare < Lat cadere.

liste < EYun katalegö kaydetmek. kaydetmek " kata+. katalizle kataliz [ xx/b] ~ Fr catalyse. DK xiv] dizi ~ Ar qaTâr [#qTr msd. birbiri ardısıra dizili şeyler. arag-çarparak düşmek " kata+ katarsis [ML xx/c] ~ İng catharsis günah veya suçtan arınma ~ EYun kátharsis a. +log katalpa * Güney Amerika yerli dillerinden. 2. çubuk katana süvari atı & Mac katona asker + Mac ló at [Peç xvii] iri Macar atı ~ Mac katonaló [ xx/a] ~ YLat catalpa bir ağaç türü ~ Amer katar [Yus. < EYun kathairö indirmek. zabıt tutmak & EYun katá aşağı + EYun legöl. katamaran [ML xx/c] ~ İng catamaran ~ Tamil kattumaram iki yanında denge çubukları bulunan kayık & Tamil kattu bağlamak + Tamil maram tahta. log-zaptetmek. analiz katalog [AMithat 1885] ~ Fr catalogue liste. her türlü yeraltı mezarı & EYun katá + Lat tumba mezar " kata+ katakulli [ xix] hile. catalyt. damlalar dizisi. hokkabazlık ~? * 19. platform ~ OLat catafalicum & EYun katá + Lat falicus bir tür muhasara makinası" kata+ katakomb [Aİhsan1891] ~Frcatacombes yeraltı mahzeni. qaTr/qaTarân] damladı < Ar qaTrat damla " katre katarakt [ xx/b] ~ Fr cataracte 1.a. şelale. yy'da diplomatik bir yazışmada Fr fait accompli sözcüğünün Osmanlıca yanlış (tek noktalı fe yerine iki noktalı kafile) okunuşundan türediği rivayeti muhtemelen yanlıştır. bir dizinin ögelerini madde madde sıralayan yazı ~ EYun katálogos sicil. fesat. yy'dan itibaren Roma yakınında Aziz Sebastian'a atfedilen yeraltı mezarının adı.ayrışma. çözünme ~ EYun katálysis a. lys-çözmek " kata+. listeye yazmak. 2. kervan < Ar qaTara [msd.a. defter.] 1. alaşağı etmek & EYun katá aşağı + EYun aireö almak " kata+ .katafalk [ xx/b] ~ Fr catafalque üzerinde tabutun sergilendiği platform ~ İt catafalco iskele. göz perdesi ~ EYun katarrâktes şelale. < EYun katalyö birimlerine ayrıştırmak & EYun katá + EYun lüö. dikey kapanan kale kapısı & EYun katá aşağı + EYun arâssö. katalitik çalışan " kataliz [ xx/c] ~ Fr catalytique katalize ilişkin. mağara kilisesi ~ OLat catacumba 5.

a. < EYun kathédra 1.< HAvr *sed-1 oturmak " kata+. eko kateter [ xx/c] ~ Fr cathéter vücuttan bir sıvı boşaltmak için sokulan boru. Aristoteles mantığında bir özneye atfedilen özelliklerin her biri < EYun kategoreüö biri veya bir şey hakkında konuşmak. iddia etmek. katılaşmak " kat[Uy viii+] katık ekmeğe katılan şey [Aş xiv] katl < Tü kat. sertleşmek. yazıcı " kitap [ xiv] kâtib [Uy viii+] kağatır .a. sedye kategori [ xx/a] ~ Fr catégorie ~ OLat categoria ~ EYun kategoria 1.fiiliyle ilişkisi biçim ve anlam bakımından problemlidir.eklemek. haşin. et. [ xi] katır at ile eşeğin birleşmesinden doğan hayvan * Kat. heca & EYun kata. şırınga / İng catheter a. be+ katedral [ xix] büyük kilise ~ Fr cathedrale piskoposluk makamı olan kilise ~ OLat cathedralis (ecclesia) a.] öldürme < Ar katık katil1/katl- Tü qatala öldürdü katil2 kâtip katır Tü [xiv] ~ Ar qâtil[#qtl fa.a.katatoni [ML xx/c] ~ Fr catatonie bazı psikozlarda görülen aşırı gergin veya aşırı durgun hal ~ Alm katatonie a. 2. karışık. sert.atmak " kata+. piskoposluk makamı & EYun katá aşağı + EYun (h)édra oturma yeri. ameliyatlarda dikiş için kullanılan bağırsaktan yapılmış iplik & İng cat kedi (~ Ger *kattuz a. ) + İng gut bağırsak " kedi katı Tü [Uy viii+] katığ/ka5ığ 1. katışık < Tü kat.a. sokmak & EYun katá + EYun (h)iemi. sağlam. koltuk. 2. koltuk ~ HAvr *sed-râ. ~ EYun katheter daldırılan şey < EYun kathiemi batırmak. sandalye. itham etmek & EYun katá hakkında + EYun agoreüö konuşmak " kata+ kateşizm [ML xx/c] ~ Fr catéchisme resmi bir öğretiyi soru-cevap şeklinde öğreten el kitabı ~ OLat catechismus a.] öldüren "katil1 ~ Ar kâtib [#ktb fa.a. her çeşit makam.] yazan. beraber "kat1. ton1 katbekat + & Tü kat + Fa ba ile. ~ EYun kate%ismos hocanın söylediğini sesli olarak tekrarlamak yoluyla öğretim. < EYun katatónos aşırı gergin < EYun katateinö aşırı gerilmek < EYun teinö germek. daldırmak. katmak " kat~ Ar qatl [#qtl msd.+ EYun e%ö seslenmek " kata+. katkı katla[mak YT <Tü [TDK 1944] < Tü kat-" kat< Tü kat" kat1 [TS xiv] kat kat yapmak . itham.eklemek. 2. gerilmek " kata+. diyez katgut [ xx/c] ~ İng catgut kedi bağırsağı.

ekümenik (kilise) ~ EYun katholike (ekklesia) a.000. seyyah ~ Tupi caucho a. & EYun katá kapsama edatı + EYun (h)ólos tüm. hol(o)+ katran 1 ~ Ar qaTrân/qiTrân [#qTr] zift ~ Aram qiTrân a. evrensel.a.sertleşmek. katmer <Tü [T S. & Ar qatl öldürme + < Tü k at " ka t1 * -man ekinin işlevi açık değildir. katre [Aş xiv] ~ Ar qaTrat [#qTr msd. 1. kapsayıcı.] damla ~ Aram qiTer buhur. od(o)+ * Elektriğin geliş yolu anlamında. Fr. katolik [ xviii] ~ Fr catholique 1. zahmet çekmek " kat* Katla. tütsüleme. evrensel.000 & Fr quatre dört + Fr million " kare. her şey " kata+. Kıp xiv] sabır ve tahammül etmek. a.mihnet ve sıkıntı çekmek < Tü kat. a.000. tütsülemek " katran 1 * Lat cedrus > Fr cèdre. sedir ~ EYun kédros a. Kıp xiv] tabakalar şeklinde dizilen yufka yemeği Tü kat" kat1 * -mer ekinin işlevi ve ses uyumsuzluğunun nedeni açık değildir. ficus elastica. genel. dayanmak Tü katın.fiilinden anlamca bağımsız olduğuna dikkat edilmelidir. < Aram #qTr duman çıkarma. İng cedar (sedir ağacı) Yunancadan alınmıştır. 2. tütsü amacıyla yakılan bitkisel öz < İbr/Aram #qTr duman tütme. bu bitkinin zamkından elde edilen elastik madde ^ 1745 La Condamine. amme k at ma n YT [C ep K 19 35 ] ta ba ka ~ Fa qatl-i câmm a. milyon kauçuk [ 186+] ~ Fr caoutchouc kauçuk bitkisi.000. günnük. ~ İbr/Aram qiTer buhur. Güney Amerika yerli dillerinden. buhur yakma " katran 1 katrilyon [ xx/b] ~ Fr quatrillion bin çarpı bin üssü dört sayısı. . Roma mezhebine bağlı olan ~ Lat catholica (ecclesia) tümel. katod [Bah 1924] ~ Fr cathode negatif elektrot ~ EYun káthodos aşağıya giden yol & EYun katá aşağı + EYun (h)odós yol" kata+.katlan[mak <Tü [T S.a. umumi" katil1. tütsü amacıyla yakılan ağaç özü < İbr/Aram #qTr duman tütmek. buhur yakma katran2 ~ Yun kédron katran ağacı. katliam Ar câmm genel.000. a. tütsüleme.

mağara ~ HAvr *kaw. oyuk ~ HAvr *kaw. kuru-.] 1. 2. şarap mahzeni ~ Lat cavus çukur. boşluk). içini boşaltmak " kav2 kavga çağırış < Fa ġaw feryat. kav1. içi boş < Fa kâw çukur. Aş xi] kavl EŞKÖKENLİLER: Ar #qwl: kal.Ar qawwâs [#qws im. yasakçı .] ayakkabıcı < Ar %uff ince deriden yapılan hafif topuksuz terlik < Ar %affa hafif idi" hafif kavak gövdesi içinde oluşan boşluk *keus.içi boşalmak veya boşaltmak * Aynı kökten Fa kav (çukur.kav1 Tü [ xi] kaw ateş. bağırış [Kut. kavaf ~ Ar %affâf [#%ff im. şövalye < İt cavallo at ~ Lat caballus kavanoz [Bahş.a.< HAvr *keus. okçu. dedi [Kut.yanmak.> kurı.] güçlü" kuvvet ~ Ar qawl [#qwl msd. oyuk. kavurTü kuru. tutuşturucu olarak kullanılan kuru dal veya ağaç kabuğu *kâ-/*kağ. kilükal. süvari. kazmak). makale.] gezgin şarkıcı. kavil. a. çömlek ~ Lat cavatus oyuk. EŞKÖKENLİLER: Tü kağ-/kaw-: kaburga2.] söz [Aş. ok ve yay taşıyan muhafız < Ar qaws yay " kavis kavata [LO xix] ~ Yun gabátha/kabatha oyma ağaçtan kap. 2. içini boşaltmak " kav2 kavas [ xvi] yabancı elçilerin muhafazasıyla görevli kimse. < HAvr kaval ~ Ar qawwâl [#qwl im. kavrulmak Aynu kökten *kağurı. oyuk. DK xiv] ğawğâ ~ Fa ğawğâ gürültü patırtı.: kurak. kawıdan (oymak.a. kurut kav2 [ xx/c] ~ Fr cave mağara. kofluk). dans partneri ~ İt cavaliere süvari. kurum 1. oyuk. Aş xi] ~ Ar qawîy [#qwy sf. Kenz xv] kavanos ~ Yun kabános/gabáno bir tür testi. makule. [Çağ xv] yaşlanan ağaçların ~ Fa kâwak kof. yay çeken. Lat cavare oymak. küçük çömlek ~ O Yun kabaína a. oyulmuş < Lat cavare oymak. kuru. Sans khá (çukur.(kurumak). nara kavi kavil/kavl< Ar qâla söyledi. dini merasimlerde davul ve flüt eşliğinde ilahi okuyan kimse " kavil kavalye [ 187+] kavalyer ~ Fr cavalier 1. mukavele .içi boşalmak " kav2 = Tü [CodC xiii] kavak veya söğüt ağacı. boşluk.

< Tü *ka5ağ < Tü *ka5-l/kat-katılaşmak. bitişik). kavram kavşak YT [CepK 1935] mefhum < Tü kavra-" kavra- < Tü <Tü [ xix] kavuşturan. kaygı?. ulus.bitişmek. < Tü *kaP. şişirmek " kof kavun Tü [Uy viii+] kawun a. Kaş viii+] kağur. kayır-?. üzerine sarık sarılan içi boş külah < Tü *kaP-boşaltmak. [DK xv] < Tü *kağ.kızartmak. bükülmek. k?absı. Aş xiii] kavm ulus [#qwm/qym msd. kalın ~ Ar qawm kavim [CodC.] < Lat clavus çivi" kilit ~ İt caviglia bilek kemiği. eğilmek. Moğ k?abı (yan. ateşte pişirmek veya kurutmak. karıştıran. yanında veya yakınında olmak " kavra- kay[mak Tü [ xi] ka5-2/kay. sapmak. a.ulaşmak. kavim " kamet kavis qâsa büktü.] bir yerde yerleşik olan halk. ayağı kaymak. kaypak. şişirmek " kof kavur[mak Tü kavurma kızartılmış et kavuş[mak [Uy.pekiştirici biçiminden türemiş olmalıdır. 2. kayaç YT " kaya . [TS xiv-xix xiv] 1. düşecek gibi olmak. kaykıl-. kof. yaklaşmak. varmak. kaytarkaya " katTü [Uy viii+] kaya a.basmak. kavis < Ar kavra[mak Tü [Uy viii+] kaPır.. sıkışık durmak). Men xvi] kayp.içini boşaltmak. iki nehrin kavuştuğu yer < Tü kavış-" kavuş- kavuk Tü [Uy viii+] kaPuk sidik torbası. yay haline getirdi [Aş xiv] ~ Ar qaws [#qws msd. Moğ kada(n) (uçurum.a.(sıkmak. sert olmak * Karş. [CodC xiii] kay. kavrulmak " kav1 Tü [Uy viii+] kaPşa.aniden ve sert bir hareketle dönmek. [Arg. [ xi] kawış< Tü *kaP.a. kovuk. * Türkiye Türkçesinde fiilin kazandığı anlam.a. EŞKÖKENLİLER: Tü ka?-2 : kay-. sürtünmek. kayp-/kayk.(sürtmek. sıkıştırmak). [ xi] kaPra-sıkmak *kaP. varmak. kayak1. mesane. tazyik etmek.] yay. 3.kavilya [LF xix] çivi ~ Lat claviculus [küç.a.a. k?abıra.(bir şeye veya bir yana) dönmek.yanmak. yanında veya yakınında olmak * Karş. sarp kayalık). içi boş şey.bitişmek. yakın.

Karş. a.] a. kayınço <Tü eçe ağabey " kayın 1. kaygı" kaygı [ xi] kadış kösele. koşul + Ar Hayâat hayat" kayıt. erkeklere özgü kayık < İnuit ka erkek ~ İng kayak Eskimo kayığı ~ İnuit kayak * Karş. Yus xiv] ġayb < Tü kayın-kaynamak. tasa. Tü ka5ık (ağaçtan oyulmuş nesne . kayık [ xi] kayğuk küçük sandal * Belki "ağaç gövdesinden oyulmuş kano" anlamında. betula * Karş. " [Uy viii+] kadğur. pişmanlık Tü Tü ka5-2 dönmek " kay- * Karş. -li" haya2 kaygı/kaygu Tü ~ Fa yjlygma sahanda [Uy viii+] kadğu üzüntü. hayat1 kaygana [MŞ xiv] kayğana yumurta veya omlet & Fa yjlya yumurta + Fa gîn dolu. esirgemek kayış kayısı Tü <Tü kayınbirader < Tü *kayın eçe & Tü kayın evlilik yoluyla akraba + Tü [ML xx/c] yiyecek (argo) [Aş. Ancak z > y eşitliği problemlidir. kayın 1 kayın2 Tü Tü [ xi] ka5m (= Moğ qadum evlilik yoluyla hısım ) [ xi] kaSırjğ kayın ağacı. sertleştirilmiş deri [Arg xvi] ~ ? < Tü ka5-l sertleşmek " kat- .kayak 1 YT [192+] kayma arac ı <Tükay-"kay- * Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk Öz Türkçe kelimelerdendir.(oymak). [ xix] kayğır. ece kayıntı kaynakayıp/kaybgaip kayır[mak Tü etmek.(pişman olmak. tasalanmak. tasa. kaydıhayat ~ Ar bi qaydu-l-Hayât hayatta kalma koşuluyla.xi "Arguca") = kaz-/kazı. yaşam boyu & Ar qayd bağ.birini himaye < Tü ka5ğu endişe. haşlanmak " ~ Ar ğâ'ib [#ġyb fa. Tü ka5m. biçmek). İnuit umiak (kadın kayığı).(kesmek. Tü kayık veya kayak ile etimolojik ilişkisi sözkonusu değildir. Moğ k?adu. nedamet getirmek .ix Uy). kayak2 [ xx/c] "erkek aracı".kaygılanmak.

bükülmek " kay- kaymak Tü [ xi] kayak/kayñak (= Moğ qaylmağ kaynayan sütün yüzeyinde biriken yağlı madde < Moğ qayl. 2. bağlama . metal dökmek) * Ayrıca karş.* Fa qaysı (kayısı kurusu) Türkçeden alıntıdır. kaba et. sezaryen. bağ.1. koşul. 2.metal veya buz erimek. usare.] 1. umursamaz. kayna[mak Tü [ xi] kayın-/kayna. biçmek " +sid * Sezaryen yöntemiyle doğduğu için Caesar (kesilmiş) lakabını almıştır.[xiii TS. DK] eğilmek. ayak bağı. kalça < Tü kayna-" kaynakaypak <Tü [TS xvi xvi] kaygan < Tü kayıp. [ xx/a] koşulsuz < Tü kayık. 3. 3. metal dökmek ) " kaynakaymakam [Kıp. 2. kayıt/kayd[Aş xiv] kayd ayağa vurulan zincir. ayağı kaymak.erimek. kaytan [Men xvii] burma ipek veya pamuk kordon ~ ? < Tü kayır sert. kaynatıp yoğunlaştırarak elde edilen esans). bağ. Moğ k?ayr/k?ayrmag/k?ayrk?ag (taş parçası). bağlantı. katı = Tü ka5ır . Moğ k?añda (özsuyu. suyun kaynadığı yer. köstek. f. galeyan etmek.kesmek. kayıtsız < Ar qayd " kayıt kaykıl[mak <Tü sapmak. disk [viii+ Uy] < Tü ka5-l [viii+ Uy] sertleşmek * Karş. Aş xiv] bir işi vekâleten yürüten kimse. Julius Caesar Romalı devlet adamı. kayser [ xi] ~ O Yun kaîsar Bizans hükümdarı ~ Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri < öz C. [ xix] 1862 idare reformuyla kazalara tayin edilen vali vekili ~ Ar qâ'im maqâm vekil. kaim olan şey " kamet * "Para yerine geçen" anlamında.[xiv Kıp. Karş. düşecek olmak < Tü ka5-2/kay. (kemik veya metal) yapışmak (= Moğ qayl. pranga. kaynak <Tü [Men xvii] 1.] bir şeyin yerine geçen. Sezar (MÖ 100-44) < Lat caedere. dönmek < Tü ka5-2 dönmek. makam kayme [ xix] sehim kaimesi hazine tahvili. başka birinin yerinde duran kimse " kaim. 1830'da tedavüle çıkan ilk Osmanlı kâğıt paralarına verilen ad ~ Ar qâ'imat [#qwm/qym fa. sapmak " kaykayrak <Tü [Men xvii] yassı ve düzgün taş. yazıya bağlama.Ar qayd [#qyd msd. metali eritme yoluyla yapıştırma işlemi.[xi] bir yana dönmek. zabıt [KT xix] lakayıt. TS] aniden ve şiddetle bir yana dönmek. caes.

2.a. * Muhtemelen bir Hintavrupa dilinden. 3. Karş.a. T S xiv-xvi xiii] geri vermek.) muhtemelen Türkçeden alıntıdır. kaz[mak Tü [Uy viii+] kaz. < öz Casacco Kazak. ESlav gosy. "İşten kaçmak" anlamının kaynağı tesbit edilemedi.). akıncı. Alm gans.(kazımak. kazak2 [ xx/a] düğmesiz yün giysi ~ Fr casaque [xv] Ruslara özgü düğmesiz kısa yün giysi ~ İt casacca a. Eİzl gas. hüküm verdi kazak1 <Tü [Kıp xiv] bekâr. [ 195+] karısına sözünü geçiren erkek = Tü kazak saçı kazınmış kimse. reddetmek" karşılığı olarak yazı diline ithal edilmiştir. bir şeyi vekâleten idare eden " kamet kayyum Allahın bir sıfatı" kamet [ xiv] ~ Ar qayyim [#qwm/qym] ~ Ar qayyüm [#qwm/qym] ebedi. yy'dan sonra Anadolu ağızlarında yaşayan bir fiil iken Dil Devrimi döneminde "iade etmek. akıncı " kazak1 kazan Tü [ xi] kazğan kazılmış yer. yülük < Tü kaz-" kaz* Saçını kazıtmak veya saçını kazıtıp bir at kuyruğu bırakmak en eski zamanlardan beri Orta Asya uluslarında belirli yasalardan muaf tutulan bir askeri zümrenin işareti olmuştur. Ar qayTan (a. Güney Rusya akıncıları < Tü kazak saçı kazınmış kimse. özellikle beklenmedik ölüm < Ar qaDâ yargıladı. İtalya'daki Gaeta kent adıyla birleştirilmesi dayanaktan yoksundur. Moğ qaru.oymak. kaza [ xiv] ~ Ar qaDâ' [#qDy msd. bükülmek " kay* 16. iade etmek. yargı çevresi.] 1. Öte yandan Yak %aas (a. reddetmek.a. çukur.* Yun gaïtáni. Ar qiyamat/Aram qiyama (kıyamet) veya Aram #qym (ant. kader. Fa gaz. tanrısal yargı. kadılık makamı. kayzer imparator ~ Lat caesar " kayser kaz Tü? [Uy viii+] kaz [ xix] Alman hükümdarı ~ Alm kaiser ~? HAvr *ghans. reddetmek.).a. kaytar[mak Tü [Oğ xi] döndürmek.a. yargı. yüz çevirmek. çukurlaştırmak " kaz- . kısmet. başıboş. kalıcı. ölüm. [ xx/b] 1. 2. yeminli sözleşme) sözcükleriyle ilgisi düşünülebilir. [ xvii] asker. [CodC. bekçi. * Kur'anda kullanılan Arapça sözcüğün anlamı açık değildir. sıyırmak.a. [TS xiii xiii] büyük bakır kap < Tü kaz. rendelemek). İng goose (a.oymak * Karş. çapulcu. asker. kayyım/kayyum2 yönetici. geri dönmek < Tü ka5-2 dönmek. işten kaçmak < Tü kayt. iade etmek.[xiii Kıp] dönmek.

Her iki dile bilinmeyen bir üçüncü kaynaktan alınmış olabilir.] < Ar qa5ürat [sf. sahte < Ar kaSaba ~ Ar qaDiyyat [#qDy msd. kazmak Tü * Kaz. yapınca .(katılaşmak.kazan[mak Tü [ viii] kazğan.] pislik." kaz- * Kazmak fiiliyle semantik ilişkisi açıklanmaya muhtaçtır.] kızartma. f. direk) < gaçu.ücret veya kâr elde etmek [Uy viii+] kazğanç kazanış veya kazanılan şey. kızartılmış et ~ Aram ksbabâ a.a. direnmek). kazurat ~ Ar qa5ürât [#q5r çoğ. [Çağ xv] kiçâ * Karş. keçi Tü [Uy.fiilinin varyant biçimi olarak kabul edilebilir.. Kaş viii+] eçkü a. kirlendi kebap [Yus.eşmek. Moğ gaçuğu (kazık. tez. EErm kaç/kayç (ıslatılarak dövülmüş yün doku. (= Akad kabâbu kızartmak. aldattı kaziye mantıkta önerme " kaza kazulet » " kazurat [ xiv] ~ Ar kâ5ib [#k5b fa. Kazak dansı < ~ Ar qâDi-l-caskar ordu " kaz[ xi] kazğuk/kazrjuk direk. yakmak) kebir keçe Tü? [ xiv] ~ Ar kabir [#kbr sf.] yargı. yy öncesi etkileşimin yönü ve biçimi spekülasyona açıktır. qa5ar] pis idi. [Neş xv] kaDi asker [ xi] kazı.viii). Ancak Ön Asya dilleri ile Orta Asya Türkçesi arasında 11. Gül xiv] ~ Ar kabâb [#kbb msd. Karş. kir.a. [Çağ xv]üçkü Güneybatı Oğuz grubu dışındaki tüm Türk dillerinde eçkü biçiminin türevleri kullanılır. asker kazı[mak Tü ~ Rus kazáska Kazak kızı. abdesti bozan şey < Ar qa5ura [msd. kâzip [msd.] büyük" kibir [Oğ xi] keçe .[Oğxi] keçi. .] yalancı. +inç kazaska [ xx/a] öz Kazak Güney Rusya akıncılarına verilen ad " kazak 1 kazasker yargıcı" kadı. hazine < Tü kazğan- kazanç Tü " kazan-. servet. kazık kazık Tü kaz. Ermenice sözcüğün ilk kayıt tarihi Türkçe en eski örneklerden 300 yıl kadar daha eskidir. ki5b] yalan söyledi.

Tü çetük/çetik (a. ikileme.] bir borcu üstlenen " kefalet . Lat cophinus (küfe) > İng coffin (sepet. EErm katu. yedekleme. kâse.] suçunu silme. Yunanca kelimenin nihai kökeni belirsiz olup.) kahvenin üstündeki köpük ~Fa/OFakaf köpük (=Ave Keyif sözcüğüyle karıştırılması yanlıştır. Ar qiTT/qiTTat (a. yy'dan itibaren Kuzey Afrika'dan Akdeniz dillerine yayılan bu kelimenin nihai kökeni muammadır. terazi gözü (= Aram kappâ a. çift olma = Akad kapâlu ikiye bükmek) kefaret [Kut xi] ~ Ar kafârat [#kfr msd. sandık [esk. küfe * Arapça sözcüğün nihai anlamının "hasır sepet. ölü defnetmek için kullanılan sanduka) Yunancadan alınmıştır. xi Oğ). DK.]. kepçe. kef kafa a. temizleme.a. güvence < Ar kafala kefil oldu. Karş. [Çağ xv] ~? Yun kátta/gátta a. bunalma < Ar [DK xv] .a. baş [Arg xvi] ~ Yun/EYun kéfalos bir tür balık. < İbr/Aram #kpp bükme. Gül xiv] ~ Ar kafan [#kfn] cenazeyi örten dikişsiz bez ~ EYun kófinos hasır veya çubuktan örülen büyük sepet.).) biçimleri aynı kökle alakalı olmalıdır. * Karş. a. bir Sami dilinden alıntı olma ihtimali düşünülebilir. Aram kspün/kspptâ (küfe) belki Yunancadan alınmıştır. küfe. gizledi ~ İbr/Aram #kpr silme. içbükey hale getirme ) * Yun káppa < İbr/Fen kappa (k harfinin adı) bu harfin Fenike/İbrani alfabesindeki şeklini ? ifade eder. bunaldı kedi ~ Ar kadar [#kdr msd. günahtan veya bir yükümlülükten kurtarma (= Akad kapâru a. avuç.] kefil olma. kefen [CodC. 2. Latince C harfi Yunan alfabesinin erken bir biçiminden alınmıştır. MS 1. garanti etti. kefere " kâfir kefil [Neş xv] [ xiv] ~ Ar kafarat [#kfr çoğ. = Sans kapha a. garanti. Alm kater/katze. EŞKÖKENLİLER: Fa kaf: kef.a. eski Mısır'da alt tabakadan insanların cenazeleri için kullanılan hasır sandık" olduğu anlaşılıyor. ) kefe [Yus xiv] terazi gözü ~ Ar kaffat [#kff] 1.] kâfirler < Ar kâfir ~ Ar kafıl [#kfl sf.a. Aram/İbr %atül (a. İng cat.keder kadara sıkıldı. el ayası.a. köpük? kefal cephalus EYun kefale kafa. Lit kate.] sıkıntı. kefalet ~ Ar kafâlat [#kfl msd.a. mugil * Yun kéfalos ve kefale biçimleri arasındaki ilişki anlaşılamadı.a. kevgir. Rus kot/koşka. güvence verdi (= İbr/Aram #kpl ikiye katlama. Lat cattus/catta. suç veya günaha karşılık ödenen bedel < Ar kafara örttü.

Kaş viii+] kekre acı bir tür ot. İng rob (çalmak. kafa " kafa kehanet verme < Ar kâhin " kâhin kehkeşan [Men xvii] kah saman + Fa kaşan yuvarlak çadır. [ xx/a] aptal. talancı). dayı [Uy. kafatası). çalmak. tyhmus ~? Fa kâkul/kâküti yabani zahter (=? Sans kukuTa yenebilen bir ot (marsilea quadrifolia?)) < [ xx/b] ~ İng cake hamur pastası < Ger *kak-/*kok- * Karş. a. • Aynı Hintavrupa kökünden Alm rauben. Fa kakij (roka). Karş. [LO xix] kekeme Tü kekek [onom. kehrübar ~ Fa kahrubâ "samankapan". [Men xvii] kekeği. zorla almak = OFa röp zoralım. [Men xvii] ekşi.kapmak. keskin (tad) [ xiv] saçsız baş. Rus golyı (kel. kafatası Aynı kökten Lat calvus. EŞKÖKENLİLER: Fa kah/kah : kârgir. çorak arazi ~ Fa kal saçsız baş ~ HAvr kel *gal-1 kel. çalmak) * Kehribarın yüne sürtününce elektriklenme özelliğinden ötürü.kefiye örtüsü < Ar qafan baş. .] kısa ve tutuk ses. kekeleme sesi * -me eki muhtemelen dissimilasyon ürünü olup.] gaipten haber ~ Fa kahkaşân samanyolu & Fa kehribar [Men xvii] kehrübâ vulg. kekik vulgaris [Men xvii] yaban nanesi. elektrik.] Araplara özgü baş ~ Ar kahânat [#khn msd. [ xviii] yabani zahter. kehribar kek pişirmek " kuzine kekâ kekeme <Tü [Kıp xiv] kekeğü kekeleyen. fiil adı yapan -me eki olmadığı açıktır. keklik keko kekre Tü Tü [Kaş xi] keklik/kekelik a. soygun < Havr *reup. pepe. kubbe " kehribar ~ Ar qafiyyat [nsb. soygun yapmak). ruba kapmak. fosilleşmiş reçineden oluşan ve yüne sürtününce elektriklenme özelliğine sahip olan sarı madde & Fa kâh/kah saman + Fa ruba kapan (< Fa rubüdan. bön ~ Kürt keko ağabey. f. yarpuz. İng rover (hırsız.

kavis.] söylenen [Men xvii] ~ Fa kalla kafanın üst kısmı. mükemmel. [Yus xiv] yay. ikmal. söyledi ~ Ar kalam [#klm msd. kelebek kelek 1 kelek2 kalakku a. kuru kafa " ~ Yun kalathários [küç. tekmil keman .kelam [Aş. 10. tekâmül. İslami teoloji ilmi < Ar kalama konuştu. yakışıklı [DK xiv] ~ Ar kalîmat [#klm sf. kavis keme trüf~ Akad kam'atum keme ~ Ar kam'at toprak altında yetişen bir tür mantar. eksik. olgunlaştı.]tamveolgun olma.Fa/OFa kaman yay. DKxi] -Arkam âl[#kmlmsd. kelepçe < Fa kalab ip kangalı kelepir [ xiv] Tü [ xi] kepeli. mütekâmil. 2. a. erdi E Ş K Ö K E N Lİ L E R : Ar #kml : ekmel. 2. ıztırap. sözcük " kelam kelle kel Tü? bir balık türü ~? Tü keler kertenkele ~? [TS xvii] yiğit. tekemmül. bahadır. keler keleş kelime şey. noksan. [KT xix] yayla çalınan bir çalgı .] 1. kâmil. mükemmellik < Ar kamala bütünleşti. kusurlu onom anlamsız konuşma sesi kemal [Kut.] bir tür büyük sepet < kelter EYun kálathos alt kısmı dar olan hasır sepet kem kem küm Tü [Uy viii+] kem 1. özellikle kavun ~ Ar kalak Dicle nehrine özgü sal ~ Akad [Yus xiv] kelepçük ~ Fa kalabça [küç. [CodC xiii] köbelek/kelebek ~ Fa kalak ham meyve. kemal. f. söz. * Arapça sözcüğün ikinci anlamı M. Yus xiv] söz konuşma. ağrı. yy'ın ilk yıllarında Basra'da al-Aşcarı çevresi tarafından benimsenmiştir. hastalık.] bukağı ~ ? [EvÇ xvii] kelepür ganimet malı * Yun kalo emporió (iyi ticaret?) deyiminden türetilmesi zorlamadır.

Yus xiv] kuşak ~ Fa/OFa kamar 1.] miktar. çevre ~ OFa kanâr/karân kendir [Uy viii+] kendir/kentir kenevir bitkisi ~? Sans gândhâra 1.kavis. kenevir bitkisinin uçları < Sans gandh. bugün Afganistan'da Kandahar bölgesi. kısa yay. helâ < Ar kanafa [msd.] korunak. Men xvii] kined/kinet büyük taşları birbirine bağlamakta kullanılan demir raptiye. [Çağ xv] kemizdek kıkırdak ('kırt' sesi çıkarmak?) " kemirkemir[mek Tü [ xi] kemür.) kenet [EvÇ. Fr chimiothérapie (a. = Aram kanspâ a. batmak kene * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir. 2. kuşak.a. a. kemoterapi [ xx/c] ~ İng chemotherapy kimyasal tedavi ^ 1907 Paul Ehrlich.kemençe çalınan bir çalgı " keman kement [ xiv] ilmik < Fa kamîdan küçülmek < Fa kam küçük ~ Fa kamança [küç.a.kemirmek kemiyet nicelik < Ar kamm ne kadar ~ Ar kammiyyat [#kmm msd. kenef [Men xvii] kenif helâ ~ Ar kanîf [#knf sf. kuşak kemik <Tü [MŞ xiv] kemük a.a. saklayarak korudu < Ar kanaf kanat (= İbr kanap a. kemer [Aş. 3. kenar a. yayla ~ Fa kamand çekince daralan düğüm.a.a.. cannabis sativa ~ EYun kánnabis a. mimaride kemer veya kubbe. kucakladı. kanf] kanadı altına aldı. sığınak. 2. perçin ~? kenevir [MŞ xiv] kenevür kenevir bitkisi ~ Yun kannaboúri kenevir tohumu < Yun kannábi kenevir bitkisi.a.a.sert bir şeye diş geçirmek. = Ave kamara. Hindistan'da bir ülke. diken.a. [Kıp xiv] kene/köne ~ Fa kana kan emici bir parazit . Alm. 2. bel. ~ HAvr *kannabis a. bele sarılan şey.a. tonoz ~ EFa kamara. (= Ave karana. terapi * Karş.). biyokimyacı & EYun %emia kimya + EYun therapeía tedavi" kimya.a.) kendi Tü [Aş xiv] [Orviii]kentüa.sivri.] 1. kıtırdatmak? < Tü kemür. ~ Fa kanar kıyı.a.

kepenk gölgelik [Men xvii] pencere ya da kapının dışına takılan ahşap ~ ? * Muhtemelen Tü kapa. a. kenger enginar kent kanthâ a. şeytanın lakabı < Yun kérato boynuz " kerata2 ~ Yun keratás kerahat . hizmet. istemeyerek veya iğrenerek yapma. evliya tarafından icra edilen mucize " kerem kerata 1 [ xix] yaramaz. Bak. [ xiv] kerahiyet mekruh olan bir şeyi yapma .a. [LO xix] ~ Fa kabada gevşek talim yayı * d > 5 > z dönüşümü Farsça alıntılarda tipiktir.beş ~ HAvr *penkwe a. mecazen içki içme " kerh keramet [Aş.Ar karâhat [#krh msd. soyluluk belirtisi.a. haşarı çocuk boynuzlu.). aba üstlük * Ar qaban ve OLat cappan biçimleriyle benzerliği ilgi çekicidir. quint. Fa kanab. külahlı cübbe [Men xvii] kepaze gevşek talim yayı. kale (= Saka ~ Fr quintal beşyüz kiloluk ağırlık birimi < Lat quinque. Alm hanf.] 1. cömertlik. < OFa kaf köpük " kef kepek Tü ~ Fa kafça kazan üstünden köpük almaya yarayan [Uy viii+] kebek saç kepeği. yüce davranış.) Farsçadan alıntıdır. Rus konoplya (a.* Aynı kökten Lat cannabis. " penç kentet kep "kaput kepaze hamiyetsiz. DK xiii] = Moğ kebenek çoban kepenek keçesi. Erm gġbank (kilit) sözcüğüyle birleştirilmesi gerek ses gerek anlam bakımından mümkün gözükmemektedir. Ar qinnab (a. kepçe büyük kaşık ~ OFa kafiç a. Yus xiv] ~ Ar karâmat [#krm msd. rezil [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr quintette beşli çalgı grubu " kental ~ İng cap kasket ~ Lat cappa külah. İng hemp. Karş. mekruh olanı yapma. a. [ xi] kepek tahıl kepeği [İMüh.) kental [EvÇ xvii] [ xi] kend [ xx/b] ~ Fa/OFa kangar yabani enginar" ~ Sogd kand/kant kasaba. 2.a. kaban.] 1.fiilinden. 2.

] a.a. İng crab < Nor krebit (yengeç) ile etimolojik ilişkisi meçhuldür.] iğrenme.a.] tekrar. [ xiv] kirevet kürsü şeklinde yatak ~ Yun ~? Fa * Lat grabatus (yatak) Eski Yunancadan alıntıdır. [ xx/a] pasif ~? Fa kârez su yolu.a. kereviz [MŞ xiv] kerefes. karabid.a. soylu hanım < Ar karım cömert. soylu " kerim * "Kız evlat" anlamı Osmanlı Türkçesine özgüdür. nefret < Ar kariha ~ Ar karım [#krm sf. kerevit [Men xvii] ~ Yun karabída küçük istakoz veya büyük karides ~ EYun kârabis. mükrim kereste [Men xvii] kerâste/kireste biçilmiş ağaç karastün büyük yükler için ağırlık ölçüsü.a. kerim. [ARasim 1897-99] . [Kut. " korna * Karş. apium graveolens = OFa karafs a. defa kerem [Aş. yüce gönüllülük. kerat.< HAvr *ker-1 a. kerime. f.Ar karîmat [#krm sf. 2. Aş xi] [MMem xvi] yüksek rütbeli birinin kız evladı .] cömert hanımefendi. kerh iğrendi. kerem.[küç. çeki kerevet krebáti yatak ~ EYun krabbátos a. keriz eşcinsel [ xix] köçek havası (argo).a. = Aram ksrepsâ a. bir tür boynuzlu böcek * Yunanca sözcük bilinmeyen bir dilden alıntıdır. soylu. cömertlik < Ar karuma soylu idi. karr/takrâr] geri geldi.] cömert. < EYun kârabos 1. keramet. deniz böceği. keratin [ xx/b] hammaddesi < EYun kéras. lağım " geriz . [ xviii] kereviz karafs kökü yenen bir sebze. İng shoe horn (ayakkabı çekeceği). ikram. ~ HAvr *kers-s. tekrar etti ~ Yun kérato ~ Fr kératine boynuz ve tırnak ~ Ar karrat[#krr msd.] soyluluk. nefret etti kerim değerli" kerem kerime [ xiv] ~ Ar/Fa ~ Ar karh [#krh msd.a.boynuz " kerata2 kere [DKxiv]kerre < Ar karra [msd. Yus xiv] ~ Ar karam [#krm msd.kerata2 [ 188+] ayakkabı çekeceği boynuz ~ EYun kéras. yüce gönüllülük gösterdi EŞKÖKENLİLER: Ar #krm : ekrem. istakoz. kerat.

[Men ] kelbetln vulg.kerkenez [Men xvii] kerkenz doğangillerden küçük yırtıcı kuş ~? Fa karkas/karkas akbaba (= Ave kahrka. varan. Yun krokódilos veya lakérta (a. Yus. kerli ferli kuvvet.a. kıskaç. karkama (kuyruksallayan kuşu). kerteriz [LF xvi] ~ Yun kartárizo pusulanın 32'de bir bölümlerine göre yön tayin etmek ~ Ven *quartarisàr a. çeyrek. Fa karkar (bir tür güvercin). oynaş ? xvii). lacerta nilotica [MŞ. quatr.a.dört" kare kertenkele sürüngen. Ancak *karkanz biçimine Farsçada rastlanmadı. kelpetin . < Aram * Vehbi'nin kerrakesi deyimi anlaşılamamıştır. a. yolculuk. miss. Gül xiv] kârbân/kârvân kârbân/kânvân kafile. celadet + Fa far parıltı. [KT xix] kerrake eskiden ilmiye ~ Ar karakat Araplara özgü bir tür cübbe ~ Aram ksrâkâ a. özellikle ticari yolculuk. tanrı ) + EYun misse Pazar ayini (~ Lat missa < Lat mittere. karkarak (saksağan). 211-217) lakabı.kuş. • Suriye kökenli olan Roma imparatoru Caracalla'nın (hd. kervan kes [ 196+] basketbol ayakkabısı ~ ? ~ Fa .gedik açmak. Belki kürrekî (eşcinsel sevgili. çentik yapmak kerte [LFxvi] ~Yun kárta pusula kadranının 1/16’lık dilimi ~ İt quarta (parte) 1. 2.Fa kalbatîn / Ar kalbatân kerpeten. Amr xiv] Nil nehrinde yaşayan bir tür büyük ~? * Tü keler (kertenkele) ile benzerliği muhtemelen yakıştırmadır. < Ven quarta kerte " kerte kervan [Aş. DK. ihtişam " fer < Fa kar u far güç ve kuvvet & Fa kar kermes [ xx/b] hayır için yapılan satış ~ Fr kermesse Kilisede Pazar ayininden sonra hayır için yapılan satış ~ Hol kerkmisse kilise ayini & Hol kerk kilise (~ Ger ~ EYun kyrikón "tanrı evi". kilise < EYun kyrios rab. katar ~? Akad %arrânu yol. kerrat çarpımlar < Ar karrat" kere kert[mek Tü [ xiv] ~ Ar karrât [#krr çoğ.] defalar. sarınma [Men xvii] kereke .göndermek)" mesaj kerpeten kerpiç [ xiv] kelbeteyn . pusula kadranının dörtte bir veya 4x4'te bir dilimi ~ Lat quartus çeyrek < Lat quatuor.) ile ilişkisi üzerinde durulabilir. tavuk) * Karş. pense Tü? [Uy viii+] kerpiç pişmemiş topraktan yapılan tuğla kerrake mensuplarının giydiği bir tür cübbe #krk sarma. Roma'da ilgi çeken şark tipi cübbesinden ötürü takılmıştır. matematikte [ xi] kert.

bölge.a.a. torba.) Orta Farsçadan alınmıştır. çekilen < Fa kaşîdan keşif/keşf[Aş xiv] keşf ~ Ar kaşf [#kşf msd. anıt. şeyh. nakit para ~ ~ Ar ka6âfat [#k8f msd.] (satışta) durgunluk * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. Yus xiv] [ xx/c] nakit ~ İng cash para kasası [esk. 2.] yoğunluk < Ar ~ Ar kasâd [#ksd msd. yaşlı olma keşişleme [LF xvi] güney rüzgârı İstanbul'un güneyinde bir dağ.a. = Akad kîsu a. kısım < Tü kes-" kes- * Kısım < Ar qism kelimesinden esinlenme yoluyla türetildiği açıktır. keşide çekmek " keş1 kesif ~ Ar ka6lf [#k6f sf ] yoğun " kesafet ~ Fa kaşlda çekilmiş. ~ Fa kaş çeken < Fa/OFa keş1 uyuşturucu kullanan kimse kaşîdan çekmek (= Ave karş. özellikle para torbası ~ OFa *klsag a.a. Uludağ " keşiş kesit YT [Geom193+] <Tükes-"kes< öz Keşiş Dağı * -it eki için karş.].a.] 1. (= Aram klsâ a. keşfetme < Ar kaşafa ortaya çıkardı kesim YT [CepK 1935] mukataa. kilise hiyerarşisinde bir sınıf rahip < Aram #qşş yaşlanma.kes[mek Tü [Uyviii+]kes-a.a. yaşlı kimse. kese [Gül xiv] ~ Fa kısa büzük. .) keş2 İt cassa " kasa kesafet ka6ufa yoğun idi kesat < Ar kasada (satışlar) durgun idi [Aş.] ortaya çıkarma. kırık. 2. kırıntı.) muhtemelen Farsçadan alınmıştır.) * Ar kıs (a. örtüsünü kaldırma. Erm ksag (a. [TDK 1955] bölük. aritmetikte tam sayıdan küçük birim < Ar kasara kırdı keşiş [DK xiv] ~ Ar kaşiş Hıristiyan rahibi ~ Aram qsşlşâ 1. kesin YT [CepK 1935] < Tü kesinkes [xix LO] katiyen < Tü kes-" kes- kesir/kesr[Yus xiv] ~ Ar kasr [#ksr msd.a.a.

Alm kastanie < Lat castanea < EYun. kurutulmuş yoğurt. kazandı kesret sayıca çok idi EŞKÖKENLİLER: Ar #k?r : ekser.] çokluk < Ar ka6ura [MŞ xiv] kasdana ~ Yun kástano [n. Ar kaşk (arpa suyu) Farsçadan alıntıdır. ket [vurmak ketçap sosu kete külde pişmiş çörek (halk) ~ Ar kattan a. her iki anlamda * -ek eki açıklanmaya muhtaçtır. 2. Sasani devletinde köy yöneticisi & Fa kad/kada ev (~ OFa kadag a. ev işlerini idare eden kişi. oyuk. bir tür karışık süt < Tü keşkûl [xiv-xix] dilencilerin ve kalenderi dervişlerin taşıdığı kâse ~ Fa kaçkül/kaşkül dilenci [Men xvii] [ xx/c] ~ Fa kaş mikaş "çek-çekme". Yus xiv] ~ Fa kad %udâ i evsahibi. rahne [ML xx/c] ~? ~ İng ketchup ~ Malay keçup balık keten [Aş xiv] ketan/kettan kettânâ/ktünâ a. ~ Sumer ketenpere ucu & EYun katá aşağı + EYun péras taraf. çekmeceli komodin < Fr [Aş xiv] kesb ~ Ar kasb [#ksb msd.oda. Fa kaşkab (arpa suyu). kurut. keşkül tatlısı [LO xix] keşkûl-i fukara fakir kâsesi. 2. a. = Ave kata. Karş. ~ Aram [ xx/a] ked çentik. bir şeyin alt kethüda [Aş. ~ Ar ka6rat [#k6r msd.keşke/keşki keşkek buğday veya arpayla yapılan bir yemek [CodC xiii] ~ Fa kaş ki temenni bağlacı [Men xvii] keşk/keşkek 1. İng chestnut.] kasa ~ İt cassa " kasa ~ Fr caisson büyük kasa. uç " kata+ ~? Yun katapéras aşağı taraf.] elde etme.a. keşmekeş çekişme < Fa kaşîdan çekmek " keş1 keson caisse [büy.a. hücre ) + Fa %udâ efendi. a. kesp [etm kazanma < Ar kasaba elde etti. kaşkma (arpa ekmeği). kesret. yönetici" hüda .] a.] a. < Fa kaşk a. a. teksir kestane E Yun kástana [f. a. ~ Akad kitüm a. * Karş. a.

] büyükler. az [Men xvii] kavvâde fuhşa aracılık eden kadın. ab * Ses değişimi Ar ka55âb (yalancı. ~ Akad kibrltu a. kibir [Aş xiv] kibr Ar kabura [msd.Fa tez âb keskin su. öyle & Ar ka gibi + Ar 5a o [MMem xvi] ~ Ar ka Sâlika bunun gibi. nitelik * Arapça sözcük Aristoteles'in kullandığı EYun poiötes < poîos karşılığı bir felsefe terimi olarak M. hoşnutluk <Tü kez geri * "Geri gelme" keza kezalik Ar Sâlika bu " kezzap . Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır.ketum konuşan < Ar katama [msd. 9. +gir keyfiyet < Ar kayfa nasıl < Ar kayf durum " keyif [ xiv] ~ Fa kafglr büyük süzgeç & Fa kaf köpük ~ Ar kayfiyyat [#kyf msd. kabr/kubr/kabârat] büyük idi ~ Ar kibr [#kbr msd. a. dolandırıcı) sözcüğünden kaynaklanmış olabilir. sesini kıstı kevaşe kevâşe fahişe (argo) ~ Ar katum [#ktm im. özellikle [T S xiii] ' anlamında keza kez/gez kere. ~ Ar kibar [#kbr çoğ. [ xiv] ~ Ar kibrit [#kbrt] kükürt ~ Aram kebrltâ/kubritâ . katm] sakladı. kevgir + Fa gır tutan " kef. defa < Tü ke/ke5 arka.] sır tutan.] nasıllık.ile yazımına 20. Karş. kalite. yy'm ikinci yarısından önce rastlanmamaktadır. keyif/keyfiyi ruh hali. geri" .a.Ar kayf [#kyf] durum. ki kibar zarif [passim xiii] ~ Fa/OFa ki ilgi edatı [Yus xiv] büyükler. [LO. böyle < . ekâbir < Ar kabir büyük " kebir * Türkçede tekil sıfat olarak kullanımı 'kibardan biri kimse' deyiminden türemiştir. namazda dönülen yön < Ar qabila kabul etti. azamet < kıble [ xiv] ~ Ar qiblat [#qbl msd. a. KT xix] seçkin sınıfa mensup kimse. asit" tiz. [ xx/c] ~? Ar qawwâdat a.] büyüklük.Ar ka5a onun gibi. yy'da türetilmiştir. " gavat * -ş. boyun eğdi" kabul kibrit a. ruh hali.] namazda Mekke'ye dönme.

bacağın arka tarafı * Batı Oğuz ve Kıpçak dillerine özgü bir sözcük olup Azerbaycan Türkçesinde "arka ayak" anlamındadır. 2. mahzen. rehber kılcal YT kılavuz [TDK 1944] < Tü *kılca küçük kıl" kıl * Fr capillaire (kılcal < Lat capillum kılcık) çevirisidir. çok eski olma < Ar qadama [msd. iplik eğirme çarkı < Ar qalaba çevirdi. 2. gırtlak.yapmak. döndürdü " kalp2 Tü? [Kaş xi] kulaPuz yol gösteren.] daha eski olma. hücre ~ Lat cellarium mahzen. oda ~ HAvr *kel-nâ.] yetme.< HAvr *kel-2 kapatmak. kılçık Tü [ xi] kıltık tahıl kılçığı. eylemek [Men xvii] kılabudan çok ince altın veya gümüş iplik Ar qallâb [#qlb im. Akad qıru (zift.] çıkrık. kiler < Lat cella hücre. ayak. özellikle çömlek yapımında kullanılan balçık * Karş.] kıkırdak sesi " gırtlak [Uy viii+] kıl a. balık kılçığı < Tü kıl" kıl kiler [Arg xvi] kilar ~ Yun kellári erzak odası. yardıma yetişme < Ar kafa yetti kıh kik kıkır/kikir kıkırdak kıl Tü onom onom kısık gülme sesi [ xx/b] " kah ~ İng gig dar ve uzun kayık " kakır [Aş xiv] ~ Ar kifâyat [#kfw msd. örtmek. önceledi < Ar qadam ayak (= Fen/ İbr/Aram #qdm 1.bin (sadece bileşiklerde) < [ viii] kıl. qadm/qudüm] bir adım önden gitti. kıdem [MMem xvi] ~ Ar qidam [#qdm msd. kıkırdak < Tü kırt/kıkırt [onom. önce gelme. etmek. eski olma) kifayet yetişme. katran).kıç Tü? [Kıp xiv] baldır. kil(o)+ EYun %ilios bin kıl[mak kılaptan Tü ~ Fr/İng kilo. [ xiv] hafifi gülme sesi <onom [T S xv] kekirdek/kekirdak 1. a. gizlemek . (= Moğ qılğasu(n) atın kuyruk kılı kil [Aş xiv] gil çömlek yapımında kullanılan balçık Fa/OFa gil çamur.

meclis < EYun ekkaleö yüksek sesle çağırmak.(kapatmak). kle Lat clavus : civata.499 187+] kilometro . kapalı olmak. davranış. klarnet * Karş. EYun kalyptö. claus. < EYun kleiö kapatmak.a. kılıbık ^7 kılıç Tü [Uy viii+] kılıç a. [Men xvii] kıyafet * Türkçe sözcüğün anlam gelişmesi Ar qiyafat sözcüğünün Türkçe anlamındaki evrime paraleldir. ilan etmek & EYun ék dışa + EYun kaleö bağırmak ~ HAvr *kels-2 bağırmak. Türkçe kilise biçimi. Ayrıca aynı kökten Ger *hallö (kapalı yer). = EYun kleïs. klostrofobi.4. hal ve hareket. oklüzyon Lat clavis : klavsen. Bak. EŞKÖKENLİLER: EYun kleío : kilit. = Akad qilpu a. adap. kurultay. metre . [İdr. occulere (saklamak). [ARasim 1897-99] .a. [Arg ] keçi yününden yapılmış örtü gilîm battaniye. keçi yününden yaygı = Aram gaîlmâ örtü. İng cell. klavye.491 187+] kilogram kilo/kilogramme bin gramlık tartı birimi " kil(o)+. EYun kálymma (a. derinin dış tabakası. kleid. kloz.a. Lat celare. a.a. yaygı ~ Fa * Farsça sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. örtmek ~ HAvr *klâu. kavilya kilo/kilogram [Düs I. a. yy'da tesbit edilmiştir. kilise [DK xiv] ~ Yun ekklesia Hıristiyan tapınağı ~ EYun ekklesia toplantı.a. yatak örtüsü.) bir Yakındoğu dilinden alıntı olmalıdır. klitoris Lat claudere : eksklüsif. yüksek sesle çağırmak " ek+. Alm keller (kiler). DK xiv] kilid ~ Fa kilîd anahtar ~ O Yun kleidí a. clavis (kilit). huy. * Aynı kökten Lat claudere.a. Ar kanısat (kilise) < Aram.] bir şeyi örten zar. civata). kilit [Kaş xi] iklid . töre.* Aynı kökten İng cellar.4. [Bah 1924] karısının emrinden çıkmayan erkek kılıf ~ Ar qilf [#qlf msd. belki clavus (çivi. Lat clavus ve clavis biçimleri arasındaki biçimsel ilişki açık değildir. Aramice biçim en erken MÖ 6. kilim [Gül xv] .a. klozet. gram ~Fr kilometre [Düs I. örtü (= Aram qslâpâ a. kıyafet. Fr cellule (hücre).) kılık Tü < Tü kıl-" kıl[Uy viii+] kılık karakter. yazı dilinde tercih edilen kenıse'nin yerine geçmiştir.Fr kilomètre bin metrelik ölçü birimi" kil(o)+.

kın xi] kın kılıç veya bıçak kılıfı Tü [ .kilükal dedi". Yus xiv] ~ Fa km garez. entari kimse <Tü [Hay 1959 195+] ~Fr/İng kimono Japon [TS. kâr & Ar kTmiyâ' + Fa -gar yapan. kısas.) biçimi Aramca veya başka bir Sami dilinden alınmıştır. Kıp xiv] kimerse/kimesne/kimesne/kimse kişi < Tü kim ise " kim kimya [Kut xi] ~ Ar kTmiyâ' kara büyü ilmi ~ OYun khemeia simya.< HAvr *kwei. kara büyü. * Ar kammun/kamnun (a. kımıl 1 onom [Arg xvi] kısa erimli ve sürekli hareket ifade eden ses * Karş. meslek kimyon [MŞ xiv] kimnun ~ Yun/EYun kyminon baharat olarak yenen bir tohum. düşmanlık ~ OFa ken kan davası (= Ave kaenâ. ~ Akad kamunu a. kan davası gütmek * Aynı kökten EYun poina (kan bedeli. kin [Aş.) [ xi] kımız mayalanmış at sütü [TDK 1944] h ü viyet <T ü kim"kim * Karş. kimono biçimi entari ~ Jap kimono giysi. metalleri dönüştürme ilmi < EYun %emia "Kara ülke".kan bedeli) ~ HAvr *kwoi-nâ.a. KIPIR.kan bedeli ödemek. hüviyet < Ar huwa (kim). -cı" kimya. kimyager kimyager edinen. a.Mıs khem kara EŞKÖKENLİLER: Yun khemeía : kemoterapi. [passim xiii xiii] ilgi edatı * İlgi edatı olarak kullanımı muhtemelen Farsça ilgi edatı ki etkisi gösterir. cereme). KIVIR. kımıl2 kımız kimlik Tü YT zararlı bir böcek ~ Ar qaml bit (= Akad qamlu a. Mısır . cuminus ~ Aram kamuna a. kimya. a. dedikodu " kavil kim Tü [Aş xiv] ~ Ar qıl u qal [#qwl] "denildi ve [ viii] kim soru zamiri. a.

kısaltmak. iskambilde papaz ~ Eİng cyning soylu kişi.kökü ve türevlerinin semantik alanı boğ-köküyle büyük ölçüde örtüşür. eziyet Tü kıy." kıykınakına [ 186+] ~ İsp quinaquina cinchona ağacı kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç. hanedan (~ Ger *kinjan doğurmak.oğlu " genetik kinik » " sinik kinin [Bah1924] ~Frquinine Peru'da yetişen cinchona ağacının kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç < İsp quina cinchona ağacı kabuğu ~ Quech kina kabuk kınnap kenevirden yapılan ip ~ OFa kanab a. kısmak. pislik kır[mak Tü [ xi] kır. [LO xix] alay etmek. belki kıy-(kesmek) ve kına(işkence etmek). [DK xv] kına lawsonia inermis bitkisinden elde edilen boyar madde ~ Ar Hinna' kına.kral. kıt (kısık).] dolaylı anlatım.a. < EYun kinesis hareket < EYun kineö hareket etmek ~ HAvr *kis-neu.(burmak). hicvetmek. boğ-.(a. Karş. aşağılamak.kesmek.a. büzmek * Aynı kökten kıs. kış (kısılma dönemi). kesmek. öldürmek. beyzade ~ Ger *kunjingaz & Ger *kunjam soy.kökünü kazımak.kına [CodC xiii] hınna. *Kı-/*kığ.cezalandırmak.). kır1 Tü [ xi] kır deşt.< HAvr *keis. 2. " kenevir kip YT [CepK1935] -Tüklb/klp[xi] kalıp. kına[mak Tü [Uy viii+] kına. soyunu sürdürmek ~ HAvr *gens.] Mısır'ın islamiyet öncesi yerli halkı ~ EYun aigyptios Mısırlı < öz Aigyptos Mısır ~ Mıs kir Tü [Uy viii+] kir kir. model "gibi kıpır onom kısa ~ Ar qinnab/qunnab [#qnb] kenevir.harekete geçirmek king [xx/c] bir iskambil oyunu ~İngking1. yoketmek. ıssız yer . bir şeyi adını vermeden anma < Ar kana dolaylı anlattı < Ar kunyat lakap " künye kinetik [DTC1944] ~Frkinétique harekete ilişkin~ EYun kinetikos a. takbih etmek < Tü kın/kıyn [viii] ceza.doğurmak ) + HAvr *ing. kırmak. kinin ~ Quech kina kabuk " kinin kinaye [ xiv] kinayet ~ Ar kinâyat [#knw/kny msd. bozkır. katliam etmek < Tü *kı. kığır.a. [T S xiii xiii] kökünü kazımak. erimli ve sürekli hareket ifade eden ses kıpti ~ Ar qibtî [nsb. [ xx/c] ayıplamak.

İng cherries < Lat cerasus (a. ceratonia siliqua.). bir tartı birimi ~ EYun kerátion [küç. = Aram gır a. katliam etmek " kır- kıranta [LO 1876] kır?.a. Fr cravache biçimleri Rusça yoluyla Türk dillerinden alınmıştır. bozkır [ xi] kırağu a.] okuma < Ar qara'a okudu . ~ HAvr *kers-mo.kır2 kira Tü [ xi] kır2 gri renk. kıraat. ~ Fa girac a. gösterişli ~ Lat grandis büyük " gran * Asıl anlamı muhtemelen "yaşlıca iyi giyimli erkek" olup. a. özellikle at rengi [Neş xv] ~ Ar kira' [#kry msd. ~ ? * Alm karbatsch. -t. 2. Yunanca biçimin Trakça veya başka bir Anadolu dilinden alıntı olduğu kabul edilir.Aram #qr' çağırma. Sözcüğün kökenini Lucullus ve Giresun kenti ile birleştiren rivayet doğru değildir. a.] a.] su tulumu [Men xvii] a.a.kökünü kazımak.boynuz " kerata2 kiraz [TS xiv-xviii] kirâs kuş kirazı ~ HAvr *ker-5 kiraz veya benzeri kırmızı meyve ~ Yun kerási a. kırat [ xiv] bir tartı birimi ~ Ar qirât 1. kur'an kıraç kırağı kıran <Tü Tü <Tü [Kan xvi] kurak yer. ~ EYun kerasós * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. yüce.a.İt grande büyük. < EYun kéras. yakma " karbon . kır sözcüğüyle bağdaştırılması halk etimolojisidir. yüksek sesle söyleme. keçiboynuzu çekirdeği. Karş.] "küçük boynuz". kırba kırbaç [ xiv] ~ Ar qirbat [#qrb msd.a. Fr cerise. tuğla < EYun kéramos a. [DK xiv] salgın hastalık < Tü kır " kır1 " kır2 < Tü kır. [AMithat 1885] saçına kır düşmüş? . ~ Sumer gir a.a.a. a. kırçıl + çil" kır2.a.< HAvr *ker-4 ateş. = kireç Akad gîru a. okuma EŞKÖKENLİLER: Ar #qr' : kari. kiremit [MŞ xiv] kiremüd ~ Yun kerameídi pişmiş topraktan yapılan çömlek. alaca. keçiboynuzu. çil1 [ xviii] kırla karışık (sakal rengi) [CodC xiii] gireç & Tü kır gri + Tü çal/çil karışık renkli. kıraat [ xiv] ~ Ar qirâ'at [#qr' msd.a.a.

ve kırp. çevirme < Yun/EYun gyrö döndürmek " ciro Tü [ viii] kırk a.kısaltmak. [LO xix] kırp.göz kapağını kapamak.makasla kesmek. özellikle cildin buruşması. cilve yapmak < Tü kır.] a.makasla kesmek.kiriş Tü [Uy. t. [Amr xv] ğarlağuc * Kırlangıç balığı (chelidonichthys lucernus).sesi belki kırp-1 etkisiyle sonradan türemiştir. kirizma kırk [ xix] toprağı saban veya kürekle altüst etme . a. argoda < Tü kır.tel [ xx/a] kırlanta (~ İt ghirlanda) ~ Fr kırmızı [CodC xiii] ~ Ar kirmizî [#krmz nsb.kesmek. İng crimson (koşnil kırmızısı). kırıt[mak <Tü [LO xix] gerdan kırmak.a. özellikle koyun veya keçi yünü kesmek < Tü kır. 2. Kaş viii+] kiriş yay gergisi Tü ker. < Fa kirmiz kırmızı boya veren bir böcek.a. Yun %elidonâs (kırlanıç kuşu > kırlangıç balığı) adının çevirisidir." kır- kırp2[mak <Tü [CodC xiii] kıp. pekiştirici -k/-p sesiyle yapılmış eşdeğer türevlerdir. böcek ~ HAvr *kwrmis kurtçuk * Batı dillerine Arapçadan geçmiştir. kırk[mak Tü [Uy viii+] kırk. kıro çocuk. kısmak " kır-r. Karş. Kıp. [TS xiv-xvii." kır- * -ıt. kırlangıç Tü [Uy viii+] karlığaç/karğılaç kırlangıç kuşu. Çağ xiv] kıp. delikanlı kırp1[mak keçi yünü) [ xx/b] köylü ve kaba saba kimse ~ Kürt kuro erkek <Tü [Kıp xiv] kırk-/kırp. kırlent guirlande çelenk ~ Frk *wiara. koşnil ~ Sans krmi kurtçuk.germek " ger- kırış[mak bir şeyi bölüşmek <Tü [ xx/b] 1. makasla kesmek (özellikle koyun veya < Tü kır.biçimleri.Yun/EYun gyrisma. larva." kır- * Her iki anlamda 1940’lardan önce kaydedilmemiştir. buruşmak. .ekinin işlevi açık değildir.döndürme.kesmek " kır* Kırk. < Tü *kı. a.

kısmak. kıt.(açılma mevsimi).kısaltmak. ehemmiyetsiz. Karş. qasm] böldü.] ödeşme.] bölüm. daraltmak < Tü *kı. kırt onom = Tü kırç kesme sesi. " kart2 kırtipil (argo) kirve çıkan kişi kıs[mak [AL 192+] zavallı. kısaltmak " kırTü [ viii] kış kapanma mevsimi. kaşıma veya kazıma sesi kırtasiye [KT xix] resmi dairelerde kâğıt ve yazı malzemesi için tahsis edilen ödenek. hikâye anlattı kısas2 hikâyeler < Ar qiSSat" kıssa kişi Tü [Or viii] kişi insan. fakir ~ ? (Doğu Anadolu'da) çocuğu sünnet ettiren ve yaşam boyu sahip Fa kirfa sevap.xv+). büzmek " kırkovma sesi kısa kış1 * Karş. değersiz. a. onom < Tü *kı. kısmak.fiilinin her iki anlamıyla (yün kırpmak. göz kırpmak) ilişkisi düşünülebilir. hayırlı iş Tü [ viii] kıs-/kız. yaz < yay.kesmek. yazışmayı artırarak işi zorlaştıran memur < Ar qirTâs papirüs [esk.] kısım/kısm[ xiv] kısm pay. kimse ~ Ar qism [#qsm msd. a. kırbıktiken (kirpi). hesaplaşma. [Yus xiv] (kısa a ile) ~ Ar qiSaS [#qSS çoğ.]. [Göv 192+] kırtasiyeci kâğıt ve yazı levazımı satan kişi. göze göz dişe diş ilkesine göre verilen ceza < Ar qaSSa 1. kış2. paylaştırdı kısır1 dişi " kız kısır2 Tü [ xi] kısır doğurmayan insan veya hayvan = Tü kız 1. evlenmemiş [ 197+] bir bulgur yemeği ~ ? . Çağ kırbık (külahın kenarına işlenen kürk şerit . kışt Tü kısas1 [ viii] kısğa a. 2. kâğıt ~ Aram qarTısâ papirüs ~ E Yun %ârtes a. kırptı. 2. kırmak.kirpi kirpik Tü Tü [Uy viii+] kirpi gövdesi dikenli küçük hayvan kirpik [Uy viii+] kirpik göz kapağındaki kıllar " kirpi * Kırp. hisse < Ar qasama [msd.a. biçare.a. < Tü kıs-" kıs[ xiv] ~ Ar qiSâS [#qSS msd. hasis. kesti. azaltmak.

dişiye varmak). esirgemek. giysi" kisve Tü [ xi] kısrak henüz doğurmamış dişi at. qaSaS] (kısaca ve özetle) anlatma " kısas 1 kist torbası.) . eli sıkı" kıt kışkırt[mak Tü [Uy viii+] kişkir. terazi ~ Aram qssTâ . coriandrum sativum ~ OFa gişhîz a. sakınmak < Tü kız/kıs [viii+ Uy] hasis. kıt. çığlık atmak < Tü gıj/kış [onom. hasis. Aş xi] pay pay. giysi. ~ Ar qisTâs [#qsTs] ölçek. Farsçadan erken bir alıntı düşünülebilir. [TS xiv.hırlamak. maşa Tü [Uy viii+] kısğan. 2. Kıp xiv xiv] kışğır-/ğıjğır. kıstas bir tartı ölçüsü ~ EYun ksestes a. mesane kıstak YT [ xx/a] ~ Fr kyste irinli torbacık ~ EYun kystis sidik <Tükıs-"kıs- [CepK 1935] berzah * -tak ekinin işlevi açık değildir.Ar kiswat [#ksw msd. [Oğ xi] dişi at =? Tü kız 1.öfkelenmek. guşnı (çiftleşmek.kısıt kıskaç kıskan[mak YT Tü [TDK 1944] hacir < Tü kıs-" kıs< Tü kıs-" kıs- [Uy viii+] kısğaç kısma aracı. evlenmemiş dişi" kız kısrak kıssa [Kut xi] ~ Ar qiSSat [#qSS msd. kısmet [Kut.] * Karş. bölüştürülen bir şeyden birinin payına düşen " kısım kişne[mek Tü? [ xi] kişne.] kıyafet. haykırarak saldırmak. [Men xvii] kisbet (vulg.< Tü kış " kış1 * Osmanlı kullanımında "yazın sefere çıkan askerin kışın yerleşik olduğu yer" anlamında.a.at sesi çıkarmak ~ Ar qismat [#qsm msd.] hikâye < Ar qaSSa [msd. kişniş1 [Amr xv] kişnîc ~ Fa kişhlc/kişnlz baharat olarak kullanılan otsu bitki.a. kişniş2 kispet ~ Fa kişmiş/kaşmaş kuş üzümü [ xiv] kisvet kıyafet.] gıcırtı ve hırıltı sesi " +kirkışla Tü [Uy viii+] kışlağ kışlama yeri < Tü kışla. Fa guşn (hayvanların erkeği).cimrilik etmek.

kesim. paragraf" kat2 kitakse koitázo bakmak kıtal öldürüşme " katil1 [Env xv] [ 192+] bak! (argo) ~ Yun koítakse bak! < Yun ~ Ar qitâl [#qtl III msd. bağladı. [LO xix] minder dolgusu. alçak. [Kıp xiv] kıt/kız a. raptetti. < Tü *kıı. Arapça sözcük muhtemelen Aramcadan alıntıdır. giysi. kitle YT [TDK 1944] ~ Ar kutlat a. coğrafyada kıta.] giyim. değersiz (argo) ~ Yun katö pión düşük nitelikli.] yazılı şey. < * İkinci anlamı belki Ar hitr (yalan. kitaba] 1. bucak. pahalılık. konsistans " kamet ~ Ar qiwâm [#qwm/qym msd. şiirde kıta. kaba keten. örtme EŞKÖKENLİLER: Ar #ksw : kispet. [ xi] kız az bulunan. katb/kitâbat] yazı yazdı (= Aram #ktb [msd. azaltmak " kırkıta [MMem xvi] ~ Ar qiTcat^ [#qTc msd. değersiz & Yun katö aşağı. kıtlık <Tü [T S xiii. kıt. kitap [Kut.] parça. raptetmek" olup. kısım.kesmek. Aram qaTaw (keten). Gül xiii] kızlık kıtlık.a. kitap < Ar kataba [msd. Aş xi] ~ Ar kitâb [#ktb msd. "yazı yazma" anlamı en erken Aramcada kaydedilmiştir. düşük + Yun pión nitelik. kisve [ xiv] ~ Ar kiswat [#ksw msd. az " kıt kıvam direnç. kimlik (< Yun piós kim ) kıtır1 onom dolandırmak [LO xix] kıtırdamak gevrek nesne sesi. eli kıt. kuraklık < Tü kız kıt. kıtık Tü? quTn pamuk [Uy viii+] kıtık pamuk. pahalı. kıtıpiyos [LG188+] önemsiz. Ayrıca karş. kumpas) sözcüğünden.] mukatele. 2. kısmak. bağlamak.] duruş. dikiş dikti.kisve Ar kasa giydirme. a. kıyafet < kıt Tü [Uy viii+] kıs/kız hasis. kendir =? Ar * Bir İran dili aracılığıyla erken bir alıntı düşünülebilir. . " kütle * Arapça kutlat sözcüğünün Türkçe kökenli olduğuna ilişkin Güneş Dil Teorisi çerçevesinde geliştirilen bir görüşe dayanarak Türkçeleştirilmiştir. belge. [LO ] kıtır atmak yalan söylemek. yazı yazdı ) * Sam #ktb kökünün nihai anlamı "dikiş dikmek.

[LO xix] bükülüp kıvrılan. buruşmak " * Küçültme eki olan -cik sözkonusu değildir. buruşturmak kıvırcık kıvır<Tü [Uy viii+] kığır. kırmak " kır- kıyafet ~ Ar qiyâfat [#qyf msd. iz sürme. sevinmek < Tü kıw [viii+ Uy] kut. kısmak. < Tü *kı. [TS xv xv] eziyet etmek." kıvır[Men xvii] ('kıs kıvrak' deyiminde) sımsıkı < Tü kawrak sıkı < Tü kıvrak2 <Tü kawra." kıy- kıyam [Kut. kısmak.] 1. yakışıklı (argo) < Tü kıy. bir kavim veya aşirete özgü giyim tarzı kıyak <Tü [TS xv] kıyıcı.] ayağa kalkma.kesmek. Aş xi] ~ Ar qiyâmat [#qwm/qym msd. zarif <Tü [T S xvi xvi] ince kadın başörtüsü. son yargı gününde ölülerin ayaklanması" kamet * Arapça sözcüğün ikinci anlamı muhtemelen Aram qiyama (a. gaddar. ayağa kalkma.. direndi" kamet kıyamet [Kut. [DK xiv] kıvur-kırmak. bir kişinin görüntüsünden hangi aile veya aşirete mensup olduğunu anlama ilmi.] 1. [ xviii] buruşuk.kıvan[mak kut <Tü [DK xiv] iftihar etmek. < Tü kıvır. öldürmek Tü *kıı. burmak " kıvır- Tü [ xi] kı5-/kıt. . şerare kıvır[mak Tü burmak. kırmak. dikilme. takip etme. büzmek " kır[Men xvii] kıvrıcık/kıvırcık < Tü kıvrış-kırışmak.kısmak. Soğuk Savaş döneminde ticari kaygılarla adı değiştirilmiştir.a.hasislik etmek. burulmak < Tü kıvır-bükmek. 2. 2.kesmek. Yeni Zelanda meyve şirketi < İng kiwi Yeni Zelanda'nın simgesi olan bir kuş ~ Maori * İngilizce eski adı chinaberry (Çin meyvesi) iken. Yun anástasis çevirisi) biçiminden alıntıdır. saadet" kivi [199+] ~İngkiwifruitactinidiadeliciosa bitkisinin meyvesi ^ 1959 Turners and Growers. [LG 188+] güzel. kıvrak 1 nazik. ayaklanma < Ar qâma karşı koydu. Aş xi] ~ Ar qiyâm [#qwm/qym msd. 3. bükmek.sıkmak " kavrakıvran[mak kıy[mak <Tü [Kıp xiv] bükülmek. kıvılcım <Tü [Kıp xiv] kığılçım < Tü kığ/koğ [xiv TS] kıvılcım.

a.(kesmek). verimsiz" anlamı düşünülebilir. [ xi] kızlamuk a. kesme).] kıymet [Kut. xiv Kıp).viii+ Uy. nicelik < Ar qâma durdu. . kız[mak kızak Tü? Tü [ xi] kız. kızıl kızılcık <Tü [DK xv] kızılçuk meyvesi yenen bir ağaç." kıy- * -tır. İng shore (deniz kıyısı) < shear (kırpma." kıy~ Ar qîmat [#qwm/qym msd.. < Tü kız. firması. kıyma <Tü [DK xiv] kıyılmış et < Tü kıy. cornus mas < Tü kızıl" kızıl klakson [ xx/a] otomobil kornası ~ marka Klaxon otomobil kornası markası ^ 1908 Lovell-McConnell Manufacturing Co. Aş xi] değer. kıyaslama yoluyla akıl yürütme < Ar qâsa ölçtü. az. kıt. bakire * Karş. karşılaştırdı kıyı Tü [Uy viii+] kı5ığ herhangi bir şeyin kenarı < Tü kı5-kesmek " kıy- * Karş. kızamık kızan <Tü Tü [Uy viii+] kızamuk bir hastalık. xi.xiv Kıp) < kır-. [DK xiv] kızağu * Etimolojisi açık değildir.ateşte ısınmak." kız[DK xiv] erkek çocuk. kıt .eki açıklanmaya muhtaçtır. soy [Tarih 1932] ~ Fr/İng clan aşiret ~ Gael clann aile. kızarmak. . Karş." kız- * Etimolojisi açık değildir. "Henüz doğurmayan.kıyas [Kut.a. kırmızı olmak. ölçme. kıvamlı idi. Amer. oranlama. eli sıkı. Sözcüğün iki anlamı arasındaki ilişki muğlaktır. Aş xi] ~ Ar qiyas [#qys msd. < EYun klazö bağırmak klan aşiret. Bak. Fr bord (kıyı) < HAvr *bherdh. [CodC xiii] öfkelenmek [Kıp xiv] kızak buz üstünde kayma aracı. [ xvii] delikanlı Tü [Uy viii+] kızıl/kızğıl kırmızı < Tü kız. değersiz (argo) Tü [Uy viii+] kız kız Tü kıy. değerli idi" kamet kıytırık <Tü [ xx/c] çok küçük şey.] ölçü. kız çocuğu. Tü kırı/kırağ (a. Tü kıs/kız (hasis.

(askere) çağırmak ~ HAvr *kls-d. bir göreve atamak klik [Bah 1924] ~ Fr clique 1.]. birinci sınıf. küçük kapalı grup.çalmak) + EYun manía delilik " mani3 klerikal [ xx/b] ~ Fr clérical papazlara ilişkin. yüksek sesle çağırmak * Aynı kökten Lat clamare (bağırmak). memur.a. tasnif etmek " klas [ 192+] ~ Fr classement sınıflandırma < Fr klasör [Bah 1924] dosya < Fr classer sınıflandırmak " klas ~ Fr classeur 1. 2. seçkin. ses çıkarmak . klavsen & Lat clavis tuş. 2. hizip < EFr cliquer gürültü yapmak. daktilo tuş takımı ~ OLat clavarium " kle kle kilit. çembalo klavye [Cumh 1928] klaviyer ~ Fr clavier anahtar takımı. 1700 J. sınıf. askeri sınıf < ALat clad. av borusu < Lat clarus 1. özellikle üstün sınıf . okuryazar kimse ~ EYun klerikös 1. bir göreve adanmış kişi. dava etmek). güreşte bir oyun ~ Lat clavis klemantin [ xx/c] ~ Fr clementine şeftali-erik melezi olan bir meyva ^ 1902 < öz Clément Rodier Cezayir’li Fransız din adamı ve botanikçi kleptoman [192+] ~Frkleptomane hırsızlık hastası & EYun kleptes hırsız (~ HAvr *klep. 2. 2.C.< HAvr *kels-2 bağırmak. # y. aydınlık ~ HAvr *kls-ro. yüksek (ses). claim (iddia etmek.Lat classis Roma yurttaşlarının bölündüğü altı askeri sınıftan her biri. 2. 2. antik çağ yazarlarına özgü ~ Lat classicus 1. İng call (çağırmak). anahtar " kilit [ xx/b] ~ Fr clé 1. açık. rahip < EYun kleröö kurayla seçmek. üst sınıfa ait [esk. Lat calare. memurlara ilişkin < OLat clericus din adamı. derece. büyük klavsen [ xx/a] ~ Fr clavecin klavyeli bir çalgı ~ İt clavicembalo "tuşlu çembalo". anahtar + Lat cymbalum bir tür vurmalı çalgı. tertip. berrak.klapa [ xx/b] ~ Fr clapet sıvı veya buharı tek yönlü olarak geçiren kapak < Fr clapoter [onom. ALat cladere (çağırmak). 2.]. klas [ xx/b] ~ Fr classe 1. Nürnberg’li çalgı yapımcısı < İt clarino borazan. EYun kaleo. 2. Denner. seçkin " klas klasman classer sınıflandırmak. zil" kle. gürültücü kalabalık [esk.] a.< HAvr *kels-2 bağırmak " klarnet klasik [Bah1924] ~ Frclassique1.] "klap" sesi çıkarmak klarnet/klarnet [ARasim 1897-99] ~Frclarinettebir nefesli çalgı ~ İt clarinetto [küç. kilit. sınıf sistemine ait. seçilmiş. tasnif edici. piyano ve org gibi çalgıların tuş takımı.

Rus zlaty (altın). İtal.kapatmak) + EYun fóbos korku " kloz. kapalı olmak. kampana. t. hekim & Lat claustrum kapalı yer (< Lat claudere. örtmek " kilit klon [ 199+] ~ İng clone 1. Fr. İng. a. anatomist (1516-1559) ~ EYun kleítoris [küç.a.] kırpmak klips clip2 çengelle tutmak. İng. glisten. parlak. altın < HAvr *ghel-2 parlamak * Aynı kökten EYun %ole. Fr.] kalıba dökmek klitoris [ML xx/c] ~ YLat clitoris bızır # Mateo Renaldo Colombo. açık yeşil. bir canlının genetik kopyası ~ EYun klôn bitki piçi. ~ EYun klinikós yatağa veya yatakta tedaviye ilişkin < EYun kline yatak < EYun klinö yatık olmak. müzik parçası için yapılan kısa tanıtım filmi < İng to clip1 [onom. filiz rengi ~ HAvr *ghlö-ro. daldırma yöntemiyle çoğaltılan bitki. iliklemek [ xx/b] ~ İng clips [çoğ. gleam. filiz kloroform [ xix] ~ Fr chloroforme kimyada bir bileşim # 1834 Jean-Baptiste Dumas.] küçük kapalı yer < EYun kleiö kapatmak. Ball. " iklim ~ Fr climatiseur klinik [Bah 1924] ~ Fr clinique yataklı tedavi yeri. İng gall (safra). hastane ~ Alm klinik a. çan klostrofobi [ xx/c] ~ Fr claustrophobie kapalı yer korkusu ~ YLat claustrophobia # 1879 B. a. İng glitter. formik kloş şeklinde etek ~ OLat clocca ~ Kelt [ 192+] ~ Fr cloche 1. 2. klorofil [192+] ~Frchlorophyle bitkilere yeşil rengini veren madde #1818 Pelletier ve Caventou. 2. kimyacı & Fr chlore + Fr formyl metil grubunun eski adı " klor. claus.a.klima [ML xx/c] klima cihazı havalandırma cihazı < Fr climat iklim ~ E Yun klíma. berrak. kimyacı & Fr chlore yeşil + Fr phyllon yaprak " klor.] mandal.sarı. eğilmek " iklim klip [ xx/c] ~ İng video clip bir video filmden alınmış kısa parça. İng yellow < Ger *gelwa (sarı). saf~ Lat clarus " klarnet klişe [ResCGaz 1911] ~ Fr cliché matbaacılıkta resim kalıbı. hesap kapatma. altın sarısı [esk. fobi . sürgün (dal) klor [1891] ~ Fr chlore açık yeşil renkli bir gaz ~ İng chlorine #1810 Humphrey Davy. kimyacı < EYun %lörös 1. 2. yaylı raptiye < İng to kliring [ xx/b] dış ticarette bir sistem ~ İng clearing temizleme. İng gold.a < İng to clear temizlemek < İng clear temiz. kalıplaşmış söz veya düşünce < Fr clicher [onom.]. çan. glow (parlamak). fragman.

bırakmak * Asya Türkçesinde ko.kapatmak ~ HAvr *klâu. karanlık). kobalt [ xix] ~ Fr cobalte metalik bir element ~ EAlm kobolt [mod. sözleşmenin son maddesi < Lat claudere. ko5-/kot.biçimine bırakırken. Erm oç'%ar (koyun). yy'dan daha eskidir. Oğuzcada her iki biçim yanyana korunmuştur. a.] retorikte cümlenin kapanış bölümü. boy atmak < Lat alere büyütmek ~ HAvr *al-3 yetişmek.(karşılıklı komak). coalit.> koy. dökmek). koş. güç birliği ~ Lat coalitio a. Eş anlamlı olan Fa %\vaca ve %oda (efendi. claus. koalisyon [ xx/b] ~ Fr coalition siyasi ittifak. • Aynı kökten kon. koca Tü? [TS xiii] yaşlı ve ulu kişi.birlikte büyümek.(indirmek. a. hüda. [TS xiv xiv] yaşlı erkek * Eski bir Doğu İran dilinden alıntı olasılığı yüksektir. [Oğ xi] koç erkek koyun * Karş. hoca.kloz [ xx/c] sigorta sözleşmelerinde madde ~ İng clause alt tümce. ulu kişi) biçimlerine karşılık olarak Oğuz lehçelerinde koca/koda ve kocaman/kodaman sözcüklerine rastlanır. * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı 1830'larda Oxford Üniversitesi öğrenci argosunda "öğrenciyi sınava 'taşıyan' okutman" anlamından türemiştir. .] küçük kapalı yer < Fr clos [ viii] ko. sözleşme maddesi ~ Lat clausula [küç. belki kuz (gölge. 2.indirmek. koymak.kökü 9. yy'dan itibaren yerini ko5. kobold] maden ocaklarında yaşadığına inanılan cin kobay [Bah 1924] bir tür kemirgen memeli ~ Karib kobaya kobra Lat colubra yılan koç1 Tü [ xx/b] ~ Fr cobaye bilimsel deneylerde kullanılan ~ Fr cobra ~ Port cobra de capello külahlı yılan < [Uy viii+] koç/koçkar/koçrjar . alto * Siyasi anlamda ilk kez 1715'te çeşitli Avrupa devletlerinin Fransa'ya karşı kurduğu ittifak. Ermenice sözcük 5. < Lat coalescere.kapatmak " kilit klozet kapalı ~ Lat clausus " kloz ko[mak Tü [ xx/c] ~ Fr closette [küç. bırakmak. Karş. koç2 [ xx/c] ~ İng coach 1.= ku5-/kut. inmek). (ağaç dalı) birbiri içine geçerek kaynaşmak & Lat co(n)beraber + Lat alescere yetişmek. Her iki biçimin bilinmeyen bir eski dilden alıntı olması güçlü olasılıktır. bir tür büyük araba. İç siyasette ilk kez 1783'te İngiltere'de Portland Dükü başbakanlığında kurulan Whig-Tory ittifakı. büyümek " kon+.(kendini komak. sporda antrenör ~ Alm kotsche bir tür büyük araba ~ Mac kocsi (széker) a.

afyon bitkisi ~ Fr codéine afyondan elde edilen [Çağ xv] dünür. faktör kodoş [LL 1732] deyyus. gidi ~ Erm godoş boynuz kof Tü [ xi] kowı içi boş. +men1 ~ Bul/Sırp koçan meyvenin ve özellikle ~ Fa köçek 1. kocaman koçan mısırın iç sapı <Tü [Men xvii] ihtiyar adam [LO xix] < Tü koca ihtiyar " koca. yürekli. şişirmek. codic. koca. 2. genç. Fa kâw (oyuk. kabadayı. kav2. oymak. EYun koûfos (içi boş. +men1 * Karş. b > w etkisiyle bazı türevlerde sesli yuvarlaklaşması görülür. koca ~? Sogd %watâw / Hwar %wadew kral. • Final -wığ hecesi dissimilasyon yoluyla -wık veya w > f biçimini almıştır: kowuk = kof. 2. hapishane kümes.tıp fakültesince onaylanan ilaçlar katalogu ~ Lat codex. dans eden genç erkek küçak küçük. Karş. kâwak (kof) < HAvr *keus-.koç. evlilik yoluyla akraba. çocuk. 2. içini boşaltmak.olup. Lat cavus. Karş. kofana lüfer [LO xix] ~ Yun goúfaina lüferin büyüğü" . kocaman. kof).koçak <Tü [TS xiv] 1. tavuk barınağı < Yun kóta tavuk ~ Yun kotétsi kodifiye [etm [ xx/b] ~ Fr codifier kuralları sistemli olarak belirlemek ~ OLat codificare ~ Lat codicem facere " kod. kodeks [ 192+] ~ YLat codex. codic. yiğit.büyük defter. boşluk). • Türkçe ve Hintavrupa köklerinin benzerliği şaşırtıcıdır. yasa külliyatı" kütük kodes [LO 187+] kümes. * Nihai kök *kaP. kodein [Bah 1924] yatıştırıcı madde < EYun ködeia gelincik.1. civelek. [LO xix] halk < Tü koda [xi Oğ] saygıdeğer ve yaşlı kimse.1. yavru. uşak. yasa külliyatı" kütük kodaman dilinde aşiret uluları efendi" hatun. cödic. cömert Tü koç"koç1 * -ak ekinin işlevi belirsizdir. ağaç kütüğü. büyük defter. ufaklık " küçük kod [ xx/b] ~ Fr code kurallar sistemi ~ Lat cödex. kabartmak < Tü *koPığ < Tü *kaP. çürük 2.

vurmak. it. asıl [ARasim 1897-99] kok kömürü < Tü *kö-derin olmak.birlikte. küçük kasa veya sandık. [T S xiv] koku almak. Kan xv] zina eden karısını affeden adam.a. boşluk ) [DK xiv] ~ Fa kuhna eski. iyon kök Tü [Uy viii+] kök2 çok derin şey. koku vermek EŞKÖKENLİLER: Tü kok-: kok-. asl ~Frcocarde bükülmüş < Tü kök" kök . çiğnenmiş < Fa koftan. kasa ~ Lat cophinus a. horoz ibiği" koket köken YT [CepK 1935] menşe.koku vermek. yaşlı koitus [ xx/c] ~ Lat coitus cinsel birleşme < Lat coire. kimyacı < İsp coca Güney Amerika'ya özgü bir bitki ~ Quech coca a. yarmak " engebe koful YT [TDK 1955] hücre içi boşluğu * Sıfata eklenen -ul ekinin işlevi belirsizdir. kokart [185+] kokarda kâğıttan yapılan rozet ~ EFr coquart horoz. kovuk (= Moğ qoğusun vakum. coitbirlikte gitmek & Lat co(n). köfte ~ Fa kofta (havanda) dövülmüş. koğuş köhne Tü [ xi] koğuş su oluğu . +hor ~ Fa köftar üzüm veya erik suyundan yapılan bir ~? Yun kófte kes! < Yun < Tü kof" kof kofti [LG 188+] yalan (argo) köbö ~ EYun koptö kesmek. Alm. ^ 1856 Albert Niemann.gitmek " kon+. elektrik bağlantı kutucuğu < Fr coffre sandık. 2.dövmek. ezmek ~ HAvr *kop. kök. [İMüh xiii] içi boş şey veya yer.a. kesmek. kok[mak Tü [ xi] kok.kofre [ xx/b] ~ Fr coffret [küç. kös. tokmakla vurmak.a. karşılıklı + Lat ire. koklakokain [Bah1924] ~Frcocaïne koka bitkisinden elde edilen uyarıcı madde ~ Alm Kokain a. içte olmak ~ İng coke gazı kok alınmış taş kömürü * Yorkshire lehçesinden alınmış kökeni bilinmeyen bir sözcüktür. hakaret ~ Fa kofta %\vur çiğnenmiş olanı yiyen " köfte. yarmak köftehor deyimi köfter yiyecek [Neş.] 1.

horoz döğüşü ringi. kokoroz kokina kokoz kokpit [LG188+] parasız [ xx/c] ~ ? ~ İng cockpit 1. dikenli mersin. Men. [KT xix] kokla-< Tü kok-" kok- [Amr xv] kukinar bir tür iğne yapraklı ağaç. 2. • Ömer Seyfettin "Lokanta Esrarı" adlı hikâyesinde. Atina’lı bir Rum'un lokantasında ilk kez kokoroç ile tanışmasını anlatır. çam < Yun koukounára kozalak [EvÇ xvii] = Yun kokóna hanımefendi. tahıl " uçağın kumanda kabini & İng cock horoz + İng pit çukur " koket köktenci kokteyl YT [Fel 194+] radikal [Hay 1959 195+] <Tü kökten "kök ~ İng cocktail "kuyruk kaldıran".] "küçük dişi horoz". 2. alkollü içki karışımı & İng to cock horozlanmak. mısır * Belki şeklinden ötürü. sağ ve sol taraf. Romenceden alındığına ilişkin yaygın kanının esası tesbit edilememiştir. ordunun sağ ve sol kanadı . el. tohum. 2. kokina [ xx/a] ~ Yun kókkino 1. argo) ~? Arn kokërroz mısır. LO xv] kokula-. abies.* Ada eklenen -en ekinin işlevi belirsizdir. kokoreç Yunan yemeği koçanı [ÖSeyf 1920] kokoroç ince bağırsaktan yapılan bir ~ Yun kokorótsi mısır koçanı (Arnavut ağzı. ruscus aculatus < EYun kókkinos kabuğundan kırmızı boya elde edilen böcek. ön uzuv. kuyruk kaldırmak + İng tail kuyruk " koket kol Tü [Uy viii+] kol 1. [LO xix] mısır < Arn kokërr tane. kırmızı tane şeklinde meyveleri olan bir bitki. orta * Nihai kökeni belirsizdir. [EvÇ ~ Yun koukounariá her çeşit kozalaklı ağaç. kırmızı. TTü köken (bazı bitkilerin ikincil kök salan dalları ? xvii) ile birleştirilemez. koket işveli kadın < Fr coq horoz [Bah 1924] ~ Fr coquette [küç. koza kokla[mak köknar xvii] koknar kokona yaşlı kadın <Tü [T S xv. koşnil kırmızısı < EYun kókkos tane.

lect. delege koleksiyon [AMithat1885] ~Frcollection toplama. [T S xv xv] kola geçirilen kılıf < Tü kol" kol * -çak ekinin işlevi açık değildir.[viii+ Uy] istemek.toplamak & Lat con. collect. Tü kölük (yük hayvanı . İng glue (kola) biçimleri Yunancadan alınmıştır.]. collect. taraf ~ Fr collage yapıştırma < Fr coller yapıştırmak < [CodC xiii] kolan/kolan eyer kuşağı < Tü kola-dolanmak. yüksek okul ~ Lat collegium tüzel kişilik. isteğe uygun olan şey.a. .toplamak " koleksiyon [Bah 1924] [Bah 1924] ~ Fr collectif.sesi etkisiyle dissimile edilmiş biçimidir. lejyon kolektif Lat colligere.kola1 [ xx/b] bir tür meşrubat ~ marka Coca-Cola bir karbonatlı içecek markası ^ 1887 ABD. ayırmak " kon+. bir üniversiteyi oluşturan loncaların her biri [esk.seçmek.bir yere + Lat legere1. şans. dilemek * -ay eki. ortak < ~ Fr collecteur toplayıcı < Lat [Men xvii] köle esir. Diğer yandan Moğ kölüsün (ücret. lonca. kola2 [ xix] ~ Yun/EYun kólla nişasta. 2. Kıp xiv] kolay 1. istek. hizmetçi. yapıştırıcı * Fr colle. etrafını gezmek < kolay <Tü [TS. kolçak Tü < Tü [Uy viii+] kolıçak kolcuk. xiv Kıp). kolaçan her iki yön " kol <Tü [LO xix] gezip dolaşma < Tü kola-dolanmak < Tü kol etraf. fiil adı ve edilgen sıfat yapan -ağ/-aw ekinin -l. tutkal. collect-" koleksiyon kolektör colligere. icar) biçimi belki "paralı asker" kavramını çağrıştırır. < Lat colligere. biriktirme ~ Lat collectio a. dilek. maaş. 2. köle -7 * Karş.xi. kolej [ 186+] ~ Fr collège 1.birlikte + Lat legâre yükümlülük yüklemek " kon+. a. fırsat kol. -ive toplu. ortaklık < Lat collegâre ortak yükümlülük yüklenmek & Lat con. [TS xvii] kölemen a. kolaj [ xx/b] Fr colle tutkal ~ Lat colla ~ EYun kólla " kola2 kolan <Tü Tü kol etraf. ~ İng cola kafein bakımından zengin Afrika kökenli fındık türü ~ Afr * Batı Afrika yerli dillerinden.

] < İt collo 1.konuşmak ~ HAvr *tlokw-/*tolkw^-a. yoklamak < Tü kol dolaş. koloni < Lat colere.kolera [İM90 187+] ~Frcholéra bulaşıcı bir hastalık. sütun ~ HAvr *kol-umnâ.HAvr *kwel. tekerlek mili).a. 2. müzakere etmek & Lat conkarşılıklı + Lat loqui. koli2 [basili [ xx/b] ~ YLat escherichia coli kalın bağırsakta yaşayan bir tür bakteri < EYun kólon kalın bağırsak " kolon2 kolibri * Orta Amerika yerli dillerinden. < Lat colonia koloni" koloni . safralı ishal ~ EYun %olera safra çıkarma.devriye gezmek < [ xx/b] ~ Fr colloïde tutkal kıvamında < Fr colle kolokyum [ML xx/c] bir konuyu tartışmak için yapılan yarı-resmi toplantı ~ Lat colloquium görüşme. Köln kentinde 1709'dan itibaren Johann Maria Farina ve varisleri tarafından üretilen alkollü esans < öz Cologne Almanya'da bir kent.a.a. +oid [ xx/b] ~ Fr colite kalın bağırsak enfeksiyonu < Fr colon [ xx/b] ~ Fr colibri arıkuşu ~ Karib [LO xix] araştırmak. locut. taraf" kol koloid tutkal" kola2. ~ Lat colonia tarım işletmesi. kıvrım kıvrım olmak koloni [Bah 1924] ~ Fr colonie a.kıvrık şey < HAvr *(s)kel-3 kıvrılmak. ekip biçmek.a.a.< HAvr *kel-4 yüksek olmak " ekselans kolon2 [ xx/b] ~ Fr colon kalın bağırsak ~ EYun kölon/kölon a. hamal boyunduruğu ile taşınan yük < Lat collum boyun ~ HAvr *kwol. Köln ~ Lat Colonia Agrippinensis a.a. müzakere < Lat colloqui görüşmek. < HAvr *kwel-1 dönmek * Aynı kökten EYun pólos (eksen. cult. sarı ishal < EYun %ole safra " hülya kolesterol [ xx/b] ~ Fr cholésterol "öd yağı". stearin koli1 [xx/b] ~Frcolis paketlenmiş mal veya eşya~İt colli [çoğ. ~? HAvr *köl-o. iskân etmek kolonya [ARasim 1897-99] ~ Fr eau de cologne "Köln suyu".toprağı işlemek. vücutta bulunan bir yağ # 1784 & EYun %ole safra + EYun steár katı yağ " hülya. yüksek nesne. işlenmek üzere açılan arazi.toprağı işlemek. " kon+ kolon1 [Bah 1924] ~ Fr colonne sütun ~ Lat columna direk. ekip biçmek . boyun. kolit kalın bağırsak " kolon2 kolla[mak <Tü Tü kol etraf.

renklendirme. [LO xix] kollu * -tuk ekinin işlevi belirsizdir. askeri birlik " manda2 * 1898-1900 Boer Savaşında Boer "özel kuvvetler komutanlığının" adından İngilizceye geçmiş ve 1. kombi kombinasyon combine " kombine [ xx/c] [ xx/c] < Fr combiné ikili takım " kombine ~ İng combination ikili bileşim < İng to * İngilizce sözcük Fransızca uydurma telaffuzla Türkçeleştirilmiştir. operada bir söyleyiş tarzı. . tasma < Lat collum boyun " koli1 * Karş. 2.koloratura [ xx/b] ~ İt coloratura 1. kumanda. İng collar (tasma) kolyoz koloiós saksağan kuşu [ xix] ~ Yun koliós bir tür uskumru ~ EYun kolza [ xix] ~ Fr/İng colza lahanagillerden. tohumundan yağ elde edilen bir bitki ~ Hol koolzaad lahana tohumu & Hol kool lahana + Hol zaad tohum kom [ xx/b] mezra (halk) mezra ~ HAvr *gho-mo. boyunluk~Lat collare boyun halkası. bu tarza uygun soprano sesi < İt colore renk ~ Lat color kolostrum ilk gelen süt koltuk sandalye Tü Tü kol" kol [ML xx/c] ~ Lat colostrum doğumdan sonra [Uy viii+] koltuk kolun üst kısmı. kolye [MLxx/c] ~ Frcollier tasma [esk. komandit [Bah1924] ~Frcommandite sermayedarlarla görevlilerin ortak olduğu bir tür şirket ~ İt accomandita < İt accommmandare emanet etmek " kumanda komando [ xx/b] ~ İng commando özel eğitim görmüş savaş birliği ~ Boer kommando emir. yayla barınağı. Dünya Harbinde (1914-1918) genel kullanıma girmiştir. hayvan barınağı koma t. bir tür kadın iç çamaşırı " kombine [Bah 1924] ~ Fr combinaison 1. ikişer " kon+. kombine [etm [ xx/b] ~ Fr combiner ikişer ikişer birleştirmek < OLat con bini ikişerli & Lat con + Lat bini çift. ikili bileşim.derin uyku [KT xix] ~ Erm kom ahır.]. bi+3 kombinezon 2.ahır. İkinci anlamı muhtemelen "koltuklu sandalye" deyiminden. ~ YLat coma bitkisel hayat ~ EYun koma.

bir işle görevlendirilen kimse. kakmak. encümen ~ Lat comitatus maiyet.341 186+] demiryolu güvenlik görevlisi . & EYun kömos köy eğlencesi.a. kafile < Lat comitare yoldaş olmak. komite [186+] ~Frcomité az sayıda üyeden oluşan heyet. [Tarik 1885] aracılık ücreti . 2. ~ EYun kömoidia a. ~ Fr comique gülünç ~ EYun kömikös a. her çeşit kaba ve gürültülü eğlence (< EYun köme köy) + EYun oidía şarkı söyleme " odeon EŞKÖKENLİLER: EYun komos : komedi.Fr commission 1.karşılıklı + Lat modus ölçü " kon+.ile + Lat mittere. pratik ~ Lat commodus a.Fr commissaire demiryolu güvenlik görevlisi ~ OLat commissarius görevli < Lat committere görevlendirmek " komi komisyon [İM31 186+] heyet. commiss. pact. komik komi [ xx/b] ~ Fr commis 1. moda komodor [Bah1924] ~İngcommodore denizcilikte filo kumandanı ~ Hol kommandeur kumandan ~ Fr commandeur " kumanda kompakt [ML xx/c] ~ Fr compacte bir araya getirilip sıkıştırılmış ~ Lat compactus a.görevlendirmek. eğlenceli. gülünç. bir işle görevlendirilmiş heyet. festival.2.a. otel hizmetçisi < Fr commettre. " komite [İM72 187+] silahlı gizli topluluk ~Bul komita * 19. büfe < Ven còmodo ölçülü. birbirine uymak & Lat con. tepmek " kon+. kullanışlı.a. 2.sıkıştırmak & Lat con. yy başında Batı Rumeli ve Makedonya'nın bağımsızlığı için mücadele eden Bulgar terör örgütleri için kullanılmıştır. yol almak " kon+. [ 190+] 2. < Lat compangere. bir işi yerine getirmek için alınan ücret < Fr commettre. compact.bir araya + Lat pangere.a. pakt . a.a. dernek ~ Fr committé a. < Lat commodare aynı ölçüde olmak. eşlik etmek & Lat con beraber + Lat itare yürümek. iyon komodin [ 192+] ~ Ven comodìn [İt commodino] dirsek yüksekliğinde olan dolap.bir işi veya görevi yerine getirmek " komi komita heyet. emanet etmek ~ Lat committere. commis. < EYun kömos kaba eğlence " komedi ~ Fr comme il faut komilfo [ xx/a] usul ve adaba uygun olması gerektiği gibi ~ Lat quomodo factus (est) komiser [Düs I. & Lat con. commis.göndermek " kon+.sıkmak. mesaj komik komedi artisti [ARasim 1897-99] 1.a. miss. yy sonu ve 20.komedi/komedya [28M1720] komedya ~ İt commedia gülünçlü oyun / Fr comèdie a. a.

birleştirmek. poli+ kompleks [ xx/b] ~ Fr complexe 1. bükmek. composit. derleme ~ Lat compilatio yağma.bir araya + Lat plegere.].bir araya + Lat ponere. t. [Bah 1924] kompot .< HAvr *pels-l a.yarışa katılan < Lat competere yarışmak & Lat con. sarmaşık.bir araya + Lat plicare katlamak " kon+.bir yere + Lat plere doldurmak ~ HAvr *ple.birbirine katmak. tamamlamak.a. yapabilen ~ Lat competens.beraber + Lat partire bölmek " kon+. tamam ~ Lat completus a. ^ İkinci anlamda 1907 Carl Gustav Jung. psikolojide bastırılmış düşünce ve duygular sistemi (isim) / İng complex a. sarmak " kon+. a. bir araya getirmek. içeriği başka eserlerden çalıntı olan kitap [esk. katlamak. 2. örmek.a.koymak " kon+. Çin'deki Portekiz ticari . " kon+. hoşaf~ Lat compositus [f. complet. kucaklama & Lat con. posit.a. parsel kompetan [ xx/a] ~ Fr compétent muktedir. talan < Lat compilare yağmalamak. rulo haline getirmek & Lat con. < Lat complere. psikolog ~ Lat complexus içiçe geçmiş.a.kompartıman [ xx/a] ~ Fr compartiment bölüm ~ İt compartimento a. bir şeyin başına üşüşmek ~ HAvr *pet. karışım.bir yere + Lat pilare yığmak " kon+ komple [Bah 1924] ~ Fr complet tam.katlamak. karışık reçel. meyve veya sebze karışımı. 2. bestelemek ~ Lat componere.doldurmak. Alm. composit. pli komplike [ xx/b] ~ Fr compliqué karmaşık < Fr compliquer karmaşık hale getirmek ~ Lat complicare ip bükmek. ~ İsp cumplimiento nezaket veya görgü gereği yapılan şey < İsp cumplir gereğini yapmak. complet-" komple komplo [Bah 1924] ~ Fr complot küçük entrika ~ ? komponent [ xx/c] ~ Alm komponent bileşen < Lat componere.beraber + Lat petere koşmak. 2. burmak. pli kompliman [28M 1720] komplimento ~ İt complimento kadınlara yönelik zarif övgü / Fr compliment a. plex.İt composto 1. & Lat con.a.] " kompoze kompoze [etm [ResCGaz 1912] kompozisyon ~Fr composer bir araya koymak. karmaşık (sıfat). a. karmaşa. sarmak. inşa etmek. < OLat compartire paylaşmak & Lat con. post2 kompozitör composer " kompoze komprador yerli kapitalist [Bah 1924] ~Frcompositeur besteci <Fr [ 196+] Marksist teoride emperyalistlerle işbirliği yapan ~ Port comprador satın alıcı.üşüşmek " kon+ kompilasyon [ xx/c] ~ Fr compilation 1. görevi yerine getirmek. bitirmek & Lat con. nezaket göstermek < Lat complere. bileşim. tertip etmek " kompoze komposto [ARasim 1897-99] komposto . ganimet almak & Lat con.

a. ikamet etmek " kon< Tü konış. bir bilgi veya yazıyı birine iletme. bilgisayar < İng compute hesaplamak ~ Lat computare a. mülkü ortaklaşa kullanan topluluk ~ Lat commünis [n.) " kon+ * Aynı kökten Lat municipium (kent yönetimi). imece (~ HAvr *moin-es. & Lat con. ampüte komşu Tü [Uy viii+] konşı aynı yerde oturan kimse konaklamak < Tü kon.1289 1873] sıkıştırılmış ürün. 2.konaklamak. alışveriş etmek < Lat commünis ortak. paylaşmak < OLat communicare birlikte iş yapmak.+ Lat parâre hazırlamak " kon+. Karş. sıkıştırma ~ Lat compressum a. Aram gumsrâ (odun kömürü) > Ar camrat.basmak. 2. gemeinde (komün). . Alm gemein (müşterek).a. pres kompresör Fr compresser sıkıştırmak " kompres [ xx/b] ~ Fr compresseur hava sıkıştırma aygıtı < komprime [Düs II. press. hazırlamak. sıkıştırmak & Lat con. yardımlaşmak.a.a. belediye. [Cumh 1928] eczacılıkta sıkıştırılarak imal edilmiş hap ~ Fr comprimé sıkıştırılmış < Fr comprimer sıkıştırmak. paylaşılan " komün komünist [Bah191+] kullanımını savunan < Fr commune " komün kömür Tü [ xi] kömür odun kömürü ~Frcommuniste mülkün ortaklaşa * Ortadoğu kültürleriyle çok eski bir etkileşim düşünülebilir.karşılıklı komün [NKemal1871] ~Frcommune1. Akad gumaru. kompres [Bah1924] ~Frcompresse bastırma.6.kolonilerinde üreticilerden mal satın alan yerli aracı < Port comprar satın almak ~ Lat comparâre düzenlemek. tedarik etmek. parite * Marksist teoride bir terim olarak 1920’lerde Mao tarafından popülerleştirilmiştir. < Lat comprimere bastırmak. edinmek & Lat co(n). komünikasyon [ xx/c] ~ Fr communication 1.halk meclisi. komutan vermek YT [CepK 1935] kumandan Tükomıt-[xi] heyecan ve şevk * Kumandan < Fr commandant sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetilip eski bir Türkçe köke atfedilmiştir.+ Lat premere. umumi. sıkmak " kon+.+ Lat putare saymak " kon+. orta malı & Lat conberaber + Lat münus kamu hizmeti.] kamuya ait olan şey. bastırmak ~ Lat comprimere " kompres kompüter [198+] ~İngcomputer hesap makinası. iletişim < Fr communiquer bilgi veya yazıyı birine iletmek.

bazı sessizlerden önce düşer. kanto * İtalyanca sözcüğün etimolojisi tartışmalıdır. bir yere götürmek. dict.komütatör [Bah1924] ~Frcommutateur1. yy'da popülerlik kazanan bir enstrümantal müzik formu Lat *concentare birlikte şarkı söylemek & Lat con. a. * Dudak sessizlerinden önce com. & Lat con. ezme bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *kom a. < Fr conduire taşımak.+ Lat densus yoğun " kon+.kendini komak. durum.) Türkçeden alıntı olmalıdır. yönlendiren " dük .)" ko* Dönüşlü (refleksif) yapıdaki asıl fiil ile daha yakın dönemde kullanıma giren ko-/koy-fiilinin edilgen (pasif) biçimi ayırt edilmelidir. konaklamak. sıkışma ve yığışma. birlikte müzik yapma. sözleşmenin hükümleri < Lat condicere sözleşmek & Lat con. konçerto [ 188+] ~ İt concerto 1.a.a. koşul. kanal ~ Fr conduit a. konç Tü? elbise yeni) [DK xiv] kunç/konç ayak topuğu (= Moğ qançuy ayakkabı konçu.ikamet etmek. kuş kondu. yönetmek ~ Lat conducere. tartışmak) fiiliyle anlam ilişkisi kurulamaz. a. iki yönlü elektrik anahtarı ~ Lat commutator a.bir araya + Lat ducere. < Lat commutare başkasıyla değiştirmek & Lat conkarşılıklı + Lat mutare değiştirmek " kon+. gecelemek " kon- * Moğ qonug (a.a. 2. hal ~ Lat condicio üzerinde anlaşmaya varılan şey. bir elektrik aksamı < Fr condenser yoğunlaştırmak ~ Lat condensare a. özellikle tren veya orkestra yöneticisi ~ Lat conductor yöneten. Lat concertare (çarpışmak. 2. bırakmak (= Moğ qonu. bir ve eşit olma. yerle bir olma.değiştokuş eden. menzil < Tü kon. Karş. a. conduct-a.sevketmek " kon+. kon[mak Tü [ viii] kon. kural kondu (= koyuldu). mütasyon kon+/kom~ Lat co(n) beraber veya karşılıklı yapma. kondansatör [192+] ~Frcondensateuryoğunlaştırıcı. şart. mevcut şartların tümü. konaklama yeri. ikamet etmek. 2. duct. & Lat con. yerleşmek.4.koymak.487 187+] şimendifer memuru. mesken. sıkma.a. a.birlikte + Lat cantare şarkı söylemek " kon+. 18. sporcunun durumu ~ Fr condition 1. bir yerde durmak. konak Tü [Uy viii+] konuk 2. [ xx/b] koyulmak < Tü ko. dansite kondisyon [ML xx/c] takat. [ xx/a] orkestra yöneticisi ~ Fr conducteur yönetici.söylemek " kon+. dikte kondüit [ xx/c] ~ İng conduit sıvı taşıyan boru. • Latince edatın anlam alanı Türkçe -işekiyle tamamen örtüşür. dük kondüktör [Düs I.beraber + Lat dicere.biçimini alır.

a. rahatlatma. diferansiyel konfeti [Bah 1924] ~ İng confetti 1. şekerleme ~ Lat confectio hazır şey < Lat conficere. 2. şekerleme " konfeksiyon konfigüre [etm [ xx/c] ~ Fr configurer birkaç şeyi birbirine bağlı olarak şekillendirmek ~ Lat configurare a. doğrulamak ~ Lat confirmare pekiştirmek.bir araya getirmek & Lat con. 2.gelmek " kon+. collat.yapmak " kon+.bir araya + Lat ferre. rahatlatmak ~ OLat confortare güç vermek & Lat con. a. özellikle badem şekeri ~ Lat confectum pişirerek hazırlanmış şey. hazır giyim. 2. nex.bir araya gelmek & Lat con.birbirine + Lat nectere. congress. müşavere < Lat conferre. & Lat con. aneks konfederasyon [185+] ~Frconfédération unsurları daha özerk olan federasyon ~ OLat confoederatio ittifak. cinsel birleşme < Lat congredi.beraber + Lat figurare şekillendirmek " kon+. form konglomera [DTC 1943]. koni -i ekinin kaynağı açık değildir. özellikle İsviçre kantonları arasında kurulan ittifak & Lat conbirlikte + Lat foederari ittifak etmek " kon+. rahatlık < Fr conforter teselli etmek. & Lat con. fact. confect.bir araya + Lat gradi. a.+ Lat fortis güçlü " kon+. toplantı ~ Lat congressum toplantı. grado koni [ xx/b] ~ Fr cône geometride bir şekil ~ Lat conus a.bir arada + Lat facere. takviye etmek. fermuar konfor [Bah 1924] ~ Fr confort 1. çam kozalağı. & Lat con. federasyon konfeksiyon [ xx/b] hazır giyim ~ Fr confection 1. gress. ~ EYun könos 1. [DTC 1943] ~ Fr conglomerat kongre [ 185+] ~ Fr congrès meclis.bağlamak " kon+. 2. kutlama amacıyla saçılan renkli kâğıt ~ İt confetti [çoğ. figür konfirme [etm [ xx/c] ~ Fr confirmer onaylamak. bir ucu sivri nesne. teselli.+ Lat firmus pek " kon+. buluşma. onaylamak & Lat con. pişirmek & Lat con. İtalyan düğünlerinde ziyaretçilere saçılan badem şekeri. hazır şey.] < İt confetto her tür şekerleme. kamuya açık bilgilendirme konuşması ~ OLat conferentia (fikirleri) bir araya getirme.beraber + Lat formare biçimlemek " kon+. faktör konferans [ xix] ~ Fr conférence danışma toplantısı. a. kotarmak. lat-getirmek " kon+.değişik şeyleri bir araya getirerek hazırlamak.konektör [ML xx/c] ~ Fr connecteur bağlayıcı < Fr connecter iki şeyi birbirine bağlamak ~ Lat connectere a. hazırlama. fors konformizm [CMeriç1963]konformist ~Frconformisme genel kurala uyma eğilimi < Fr se conformer aynı biçimi almak < Lat conformare a. kotarma. Huni sözcüğünün etkisi düşünülebilir. .

yürek. akıl. mutabakat < Lat consentire. < Lat concordare anlaşmak. yığışmış < Lat concrescere yığışmak.birlikte + Lat gerere. yarışmak & Lat con. (ağaç) birbiri içine geçmek. < Lat concavare oymak. a. birikmek & Lat con. içe doğru bükmek. İt conchino biçimi İngilizce veya İspanyolcadan alıntıdır. kur konkurhipik hip(o)+2 [ xx/b] ~ Fr concours hippique at yarışı" konkur. balta girmez olmak & Lat con. jest konjonktivit [ xx/b] ~ Fr conjonctivite bağ doku enfeksiyonu < Lat membrana conjunctiva bağ doku < Lat coniungere. içini boşaltmak " kon+. santra konsensus [ xx/c] ~ Lat consensus ittifak.beraber + Lat currere.a.beraber + Fr centre merkez " kon+.mutabık olmak.koşmak " kon+. coniunct. doğan " kon+. kör2 konkre [ xx/a] ~ Fr concret somut ~ Lat concretus yoğun. çarpmak. congest.+ Lat cavare oymak. konkordato [ 185+] iflas hukukunda bir işlem ~ İt concordato uyuşma.beraber + Lat sentire. denk getirme & Lat con. İsp con quién kimle? * Meksika kökenli oyun 1850 dolayında Teksas'tan başlayarak ABD'ne yayılmıştır. iunct.büyümek " kon+.duymak. kasis konkav [ xx/b] ~ Fr concave içbükey. çukur ~ Lat concavus a. sıkışma < Lat congerere. coniunct. İspanyolca sözcüğün aslının "hangi kartı hangisiyle eşleştirmeli" gibi bir anlam taşıdığı düşünülebilir.a. rastlaşma ~ Lat coniunctura < Lat coniungere. hissetmek " kon+. remi ~ İsp conquian a. conta konjonktür [ xx/b] ~ Fr conjoncture denk gelme. sens.vurmak. içiçe geçmek. duygu ve düşünce birliğine varmak & Lat con. razı olmak & Lat con. görüş birliği.bağlamak " kon+.beraber + Lat cor. quass.bir araya + Lat iungere." konjonktivit konkasör [ xx/b] ~ Fr concasseur taş kırıcı < Fr concasser (taş) kırmak ~ Lat conquassare kırmak.+ Lat quatere.a.birbirine bağlamak. gest-kılmak " kon+. consens.konjenital [ xx/b] ~ Fr congénital doğuştan gelen < OLat congenitus birlikte doğmuş & Lat con.bir arada + Lat crescere. curs.beraber + Lat genitus doğmuş. jenital konjestiyon [xx/b] ~ Frcongestion tıkanma. gönül" kon+. konsantre [etm [ xx/b] ~ Fr concentrer yoğunlaştırmak. çukurlaştırmak & Lat con. [ 196+] konken ~ İng conquian/cooncan (ABD) bir iskambil oyunu.aynı yere toplamak. kırmak " kon+. bir yere toplamak & Fr con. cord. sansasyon . cret. kruasan konkur [192+] ~Frconcoursyarış~Lat concursus a. < Lat concurrere birlikte koşmak. anlaşma ~ Lat concordatum a. kav2 konken [ xx/b] kumkam. parçalamak & Lat con.

" kon+. not konsinye [ xx/c] ~ Fr consigné emanet < Fr consigner emanet etmek. bir belgeyi mühürlemek. muhafaza etmek ~ Lat conservare a. desteklemek. muhafaza etmek " konservatuar konsey Lat consilium danışma. konserve [ xix] konserva ~ İt conserva 1. devretmek ~ Lat consignare 1.a. genel toplantı.].bilmek " kon+. koruma yeri. 2. 2. korunmuş. not.a.içine almak. " konçerto konservatuar [Bah 1924] ~ Fr conservatoire 1. bilmek ~ Lat cognoscere. meclis & Lat con. destek olmak " kon+ konsolide [186+] ~Frconsolider sağlamlaştırmak & Lat con. teyit etmek.+ Lat signum mühür " kon+. bir araya çağırma.+ Lat servare korumak. muhafaza edilmiş yiyecek < İt conservare korumak.konsept [ xx/b] ~ Fr concept kavram ~ Lat conceptus a.a.a. sinyal konsol [AMithat 1877] duvara dayalı yarım masa ~ Fr console mimaride balkon desteği < Fr consolateur destek olan < Lat consolari 1.a. concept. . hamile kalmak & Lat con. deniz ticaretinde teyit belgesi < İt conoscere tanımak. fikir sorma [ xx/b] ~ Fr conseil danışma. kent başkanı. müzik dinletisi ~ İt concerto a. ~ Lat consul danışman. Roma Cumhuriyetinin yöneticilerine verilen unvan " konsül * Bugünkü anlamıyla ilk kez 1528'de I. 2. mühür ve imzayla bir hakkı veya yetkiyi devretmek & Lat con. tutmak " kon+.sıkarak + Lat solidare pekiştirmek. 2. hizmet etmek " kon+. capt. solidarite konsolos [ xvi] Batılı ülkelerin Osmanlı ülkesindeki ticari temsilcilerine verilen unvan ~ OYun kónsolos Bizans ülkesindeki Ceneviz kolonilerinin yöneticilerine verilen unvan [xiii] ~ İt cònsole a. müzik okulu < Fr conserver korumak. muhafaza edilmiş. toplama.almak.< HAvr *kels. 2.bir araya + Lat capere. & Lat conbirbirini + Lat (g)noscere. birlikte müzik çalma veya şarkı söyleme [esk. cognit. klarnet konşimento [Bah 1924] ~ İt conoscimento tanıma. a. & Lat con. gözkulak olmak. teselli etmek.bir araya + Lat calare çağırmak ~ HAvr *kalyo. danışma meclisi ~ konsil [ xx/a] ~ Fr concile din işleri konuşulan meclis ~ Lat concilium 1. ancak adı Ali Ekrem (Bolayır) Bey’in teklifiyle Darülbedayi olarak düzeltilmiştir.a. Süleyman'ın Fransa'ya tanıdığı ticaret hükümnamesinde kullanılmıştır. serf * Paris'te 1792'de kurulan Conservatoire National de Musique (Ulusal Müzik Arşivi ve Okulu) adından. sağlamlaştırmak < Lat solidus " kon+. • İstanbul Konservatuarı 1914'te kurulmuş. kapasite konser [AMithat 1882] konserto ~ Fr concert 1. tasdik etmek. < Lat concipere. 2. teyit.a. kavramak.

dokumak " kon+. contact.beraber + Lat sonare ses vermek < Lat sonus ses " kon+ konsorsiyum [Bah1924] ~Frconsortium bağımsız tüzel kişiliğini koruyan şirketlerin sınırlı bir amaç için kurduğu ortaklık ~ Lat consortium şirket. 2.a.beraber + OLat stellare yıldızlanmak < Lat stella yıldız " kon+. takt kontekst [ xx/c] ~ Fr contexte bir olayı çevreleyen koşulların bütünü / İng context a.bir araya örmek & Lat con. danışmak.a. sort. tact.yiyip bitirmek. 2.konsomasyon [Bah1924] ~Frconsommation1. uyumlu. Dünya Savaşını izleyen düzenlemeler döneminde yaygınlık kazanmıştır.]1.kura. & OLat con. t. tüzel kişilik < Lat consors.+ Lat emere. < Lat construere. görüş alma < Lat consulere.tetkik etmek. < Lat contingere.yutmak. text. tekst .a. asorti * Fransızca sözcüğün özel anlamı I. sumpt.ortaklaşa bir mala sahip olan. prim konsomatris [xx/b] ~Frconsommatrice[f. bitişmek. Roma konsültasyon [ xix] konsolto tıbbi görüş alma ~ İt consolto / Fr consultation danışma.sıkarak + Lat sumere. -t. müzakere etmek " konsey kont [ xix] ~ Fr comte bir soyluluk unvanı ~ Lat comes.dokunmak " kon+. kafe veya restoranda tüketilen içki < Fr consommer tüketmek ~ Lat consumere. dilbilgisinde ünsüz harf~ Lat consonans. dokunuşmak & Lat conbirbirine + Lat tangere. yıldız grubu ~ OLat constellatio a.beraber + Lat texere. consumpt. context. irtibat. < Lat consonare birlikte ses vermek. dikmek " kon+. 2. tüketme. tüketici (kadın). emptalmak ) " kon+. uyumlu olmak & Lat con. tüketim.temas etmek.bir araya + Lat struere.a. structyığmak. konsonant [DTC 1944] ~ İng consonant 1. comit.hükümdarın maiyetinden olan kimse < Lat comitare birlikte yürümek " komite kontak [Bah 1924] iki elektrik telinin teması ~ Fr contacte temas ~ Lat contactus a. aynı kısmeti paylaşan & Lat con-beraber + Lat sors. consult. tüketmek & Lat con.a. birlikte ses veren.inşa etmek & Lat con. talih " kon+. konstelasyon [ xx/b] ~ Fr constellation takımyıldız. ~ Lat contextus bağlantı. içmek (& Lat sub. yapı. inşaat ~ Lat constructio a. yutmak. strüktür konsül [ xx/a] Cumhuriyetinde en üst siyasi yönetici " konsey ~ Lat consul "danışman".a. construct. atölye konstrüksiyon [ xx/b] yapım ~ Fr construction yapım. sub+. teselsül < Lat contexere. bar müşterilerine içki içiren kadın < Fr consommer tüketmek " konsomasyon * "Müşterilerle birlikte içki tüketen" anlamında.

a. tenor kontinü [ xx/c] sürekli devreden fabrika üretim hattı ."rast gelen". t. puan ~ Fr contrepoint çok sesli kontrast [ xx/b] ~ Fr contraste karşıtlık ~ İt contrasto a. ters / Fr contre a.kontenjan [Cumh 1932] katılım payı. content. herhangi bir enstrüman ailesinin en pes üyesi" kontra. sürekli. sürdürmek < Lat trahere. 2. ped(i)+1 kontraplak [ 192+] kontrplak ~ Fr contre-plaque zıt yönde tabakaların birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen ahşap malzeme " kontra. tact-dokunmak. resmi belge. stat. ~ kontrabas [ xx/b] kontrbas ~ Fr contrebasse bir müzik aleti ~ İt contrabasso 1.bir arada tutmak & Lat con.çekmek. pay. atak2 ~ Fr contre-attaque / İng counter kontrol [İM581187+] ~Frcontrôle denetleme < Fr contrôler denetlemek ~ OLat contra rotulare iki defteri kıyaslayarak tahkik etmek < Lat rotulus kâğıt rulosu. fileto [ xx/b] kontrfile ~ Fr contre-filet "fileto ~ Fr contre-pied ters ayak kontrapiye [ xx/b] kontrpiye & Fr contre karşı + Fr pied ayak ~ Lat pes. şans talih. tract. kapsamak ~ Lat continere.birbirini tutmak " konteyner kontör [ xx/a] saymak. nota dizisinin en pes perdesi. depo. kota ~ Fr contingent kısmet. ped-" kontra. kısmet & Lat con.durmak " kontra. bir et kesimi " kontra. zincirleme < Lat continere. tent. hesaplamak ~ Lat computare " kompüter kontra/kontr Lat contra karşı. content. denk gelmek " kon+. a. bas1 kontrafile karşısı". plak kontrapuan [ xx/b] kontrpuvan müzikte bir yöntem ~ OLat contrapunctus " kontra. < OLat contra-stâre karşı durmak. ortaklık kurmak & Lat con. istasyon kontrat/kontrato [LO 187+] kontrato mukavelename ~İt contratto sözleşme ~ OLat contractus a.beraber + Lat tractare gütmek.bir arada + Lat tenere.tutmak " kon+. ambar < İng to contain tutmak. rulo . zıt. özellikle futbolda " kontra. a. zıt olmak & Lat contra karşı + Lat stâre. içine almak. sürmek " kon+. takt konteyner [ML xx/c] ~ İng container kazan. vergide ya da asker alımında bir şehir veya zümreye düşen pay ~ Lat contingens. < OLat contractare birlikte yapmak.Fr continu sürekli ~ Lat continuus tutarlı. zıt (edat ve önek) [ xix] ~ Fr compteur sayaç < Fr compter ~ İt contra karşı.karşılıklı + Lat tangere. traktör kontratak [ML xx/c] attack karşı-hücum. defter " kontra.

gelmek " kon+. dönüştürmek ~ Lat convertere." kon- * Ar mawd?uc(mevzu) < wad?aca (koymak) çevirisidir.sürmek. misafir < Tü kon. komşu olmak. vent." kon[CepK 1935] mevduat. gecelemek " konYT < Tü kon. konuş[mak <Tü [Kıp xiv] konış. tevdiat. a.bir araya + Lat vectare taşımak < Lat vehere. [T S xvi xvi] mükaleme etmek. convent.yığmak. üzerinde anlaşılan şey ~ Lat conventio a.kontuar [ xx/b] para sayma yeri < Lat computare hesaplamak " kompüter ~ Fr comptoir gişe ~ Lat computatorium kontur [Bah 1924] ~ Fr contours çevre. a. toplantı. < Lat convenire. kenar hattı ~ İt contorno a. avantür konveks [ xx/b] dışbükey ~ Fr convexe. [TDK 1944] mevzi * Ar mawd?ic (mevzi) < wad?aca (koymak) çevirisidir.+ Lat vertere. buluşma. buluşmak. konaklayan kimse.bir araya + Lat venire. dışbükey ~ Lat convexus a. konuşlan[mak < Tü kon. < İt contornare çevresini dönmek < Lat/İt tornare dönmek.bir araya gelmek.fiilinin yerini almıştır.a. vers. 2. convectkubbeli. convex. kemerli. & Lat con. tümsek yapmak & Lat con.ikamet etmek. vect. [ 198+] başka para birimine serbestçe çevirilebilen para birimi ~ Fr/İng convertible dönüşebilen < Fr converter çevirmek.dönmek " kon+. yerleşme [CepK 1935] mesken konvansiyon [Bah 1924] ~ Fr convention 1." kon* Kon.a.bir arada oturmak. a. vektör konvektör [ML xx/c] ~ Fr convecteur konveksiyon sistemiyle çalışan ısıtıcı < Fr convection ısının hava veya bir sıvıyla birlikte yayılması < Lat convehere. döndürmek " kon+. convectyanısıra sürmek. Fr thèse < EYun tithemi (koymak). versiyon . taşımak " kon+.işteşlik ekiyle "karşılıklı veya birlikte ikamet etmek" anlamındayken sadece Türkiye Türkçesinin Batı lehçesinde 16. birlikte götürmek " vektör konvertibl [ML 1969] üstü açılabilen kapalı araba. yy'dan sonra danış. uygun bulmak & Lat con." konkonut YT YT [198+] (askeri birlik) yerleştirilme < Tü kon-" kon<Tü konuş konma. Karş. dost ve yakın olmak. torna konu YT [CepK 1935] mevzu < Tü kon. konuşmak < Tü kon. konuk konum Tü [Uyviii+] konuk 1.fiilinden -iş. convers. < Lat convectere.

aktarmak ~ OLat conviare a.a. Sırp kopil. Arn kopil (a. Bul/Sırp kopça (a. kervan < OLat conviare eşlik etmek. [ xiv] köbük/köfük/köpük iri ve tüylü köpek cinsi < Tü köp. meme ucu. matematikçi ve filozof & Lat co(n). yy'dan önce ender rastlanır. yanısıra gitmek [esk. kulp =? Tü topçak [xv+ Çağ] topçuk. Fr coordonner.) [ xix] kaba ve yaramaz oğlan çocuğu ~ Yun kopéli . kop[mak Tü [Uy viii+] kop. [EvÇ xvii] kopçak düğme.. köpek Tü [Kaş. çıkmak kopça Tü? [MMem xvi] kopça . ordinaryüs * Latince sözcük ilk kez Descartes'm Discours sur le Méthode'unun Latince baskısında Fr coordonné karşılığı olarak kullanılmıştır.kopmak. a. ~ YLat coordinatus a. çırak Karş. taşımak. İdr xi] köpek a. aynı yola gitmek " konveyör konyak [AMithat 1882] damıtılmış şaraptan elde edilen bir içki . özellikle iri köpek. kulp (= Moğ tobçı düğme. viyadük konvoy [LF xvii] konboy gemi kervanı ~ İt convoio [mod. a.) Türkçeden alınmış olmalıdır. tanzim etmek. ordinat-düzenlemek. # 1656 René Descartes. Karş. opus koordinasyon [DTC1943] ~Frcoordination (birkaç şeyi) birbirine bağlı olarak düzenleme ~ İng coordination a.konveyör [ML xx/c] ~ İng conveyor aktarıcı. kopil oğlan. başlamak. mermi )"top1 * T > k dönüşümü açıklanmaya muhtaçtır.beraber + OLat viare yol almak < Lat via yol" kon+. işbirliği yapmak & Lat co(n). gelmek. Tü ıt sözcüğünün yerini almıştır. sıraya koymak " kon+.beraber + Lat ordinare.Fr cognac Cognac bölgesine özgü alkollü içki < öz Cognac Fransa'da bir kent kooperatif [Bah1924] ~Frcoopératif birlikte çalışan işçilerin kurduğu dayanışma şirketi < Fr coopérer birlikte çalışmak. Fr.beraber + Lat operari işlemek " kon+. & OLat con. düğme.şişmek.a.]. kabarmak " köpük * 14. a.a. koordinat [ xx/b] ~ Alm koordinat matematikte bir noktayı tanımlayan iki veya daha çok sayıdan her biri / İng coordinate a. convoglio] aynı yola gidenler. a. " koordinat * Koordine etmek biçimi Türkçeye özgüdür. sürekli dönen bir bant üzerinde yük taşıyan düzenek < İng to convey eşlik etmek.

relatif kordon .geri götürmek.şişmek. kabarmak < Tü * Pekiştirme eki olan -p. düzgün < Lat corrigere. a.kalp.vücut. mahsul elde etmek " opus kor kör1 kör a. şişik. ip. Karş. usta aşçı" kordon * Esasen Saint-Esprit şövalyelerinin rütbe simgesi iken 17.< HAvr *kerd. cord.) Tü? [Kıp xiv] yanıp kızarmış kömür. köz [Gül xiv] ~ Fa/OFa kür/kör gözü görmeyen (= Sogd kör2 [xx/b] ~Frcoeur1. corpor.birbirine + Lat referre. tecrit hattı ~ İt cordone a. doğru " kon+. köpür[mek köpük kopuz kopya Tü Tü [ xi] köpür< Tü köp iri. correct. çalgı teli ~ EYun %orde ı bağırsak. kabarık . kabarmak " [Uy viii+] kopuz [AMithat 1877] (= Moğ quğur saz şairlerinin kullandığı çalgı) ~ İt copia çoğaltma. korekt [ xx/b] ~ Fr correcte doğru. iskambilde kalp işareti~Lat cor.köprü Tü [Uy viii+] köprüğ a.ile. relat. 2. kalın örme ip.şişmek. bünye ) " korpus. seçkin adam. 2. Sözcüğün orijinal anlamının "dereden yürüyerek karşıya geçilebilen yer" olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.fiiliyle anlam ilişkisini kurmak zordur. ETü köp (iri. 1.a. 2. Tü köpür. " gebe [Uy viii+] köpüg a. 2.a. beden (~ Lat corpus. gönül ~ HAvr *kord.düzeltmek < Lat rectus düz.Fr cordon bleu "mavi kurdele". diplomat [İM69 187+] . kabarık < Tü *kö. < Lat chorda sicim. bağırsaktan hapılan sicim. köpük Tü *köP-/keP-2 a. şişik.a.1. akıl. < Tü *köp.a. [LO 187+] gayet enli kalın kordela .(yürümek). & Lat con." köpür- * Köpür. kalp.bağırsak kordonblö [ xx/a] bazı yemek adlarında kullanılan bir deyim . yy'dan sonra aristokrat sınıfına hizmet eden aşçıları tarif etmek için kullanılmıştır. Lat pöns (köprü) < HAvr *pent. ilişkilendirmek " kon+.kalp " kardiy(o)+ kordiplomatik [ xx/b] ~ Fr corps diplomatique diplomatik zümre < Fr corps vücut. rektör korelasyon [DTC1943] ~Frcorrélation birbirini etkileyen iki şey arasındaki ilişki ~ OLat correlatio a.Fr cordon 1.]. soylu [esk. 2. nüsha ~ Lat copia bolluk < Lat *co-opia ~ HAvr *op-1 emek vermek. Karş.viii+ Uy).a. çalgı teli ~ HAvr *ghors-d< HAvr *ghers.

korkulan şey < Tü korkınç [viii+ Uy] korkunuş. borazan ~ HAvr *kr-no. ~ Fr cornichon bir tür salatalık < Fr corne ~ İt corno 1.korunmak istemek? " koru- * Karş. curs. boru. köşe < Fr corne boynuz " korna kornet [xx/b] huni. bir orkestra çalgısı " .ekli refleksif fiillerden fiil adı üreten -inç ekinin sıfat yapması açıklanmaya muhtaçtır.(sığınmak. körfez) biçimleri Yunancadan alınmıştır. dans tasarımcısı & EYun %oreia dans (< EYun %oros koro.a.] "küçük boynuz". köri . İng gulf (koy. korna [ xx/a] ~ İt corno boynuz.Tamil kari baharatlı pilav [ xx/c] ~ İng curry Hint mutfağına özgü baharat karışımı ~ Yun kórfos koy ~ koridor [AMithat 1875] ~ Fr corridor dar uzun alan.Lat cornu boynuz. boynuz.(kuşatmak. +graf körfez [AşZ xv] körfuz/körfüz EYun kólpos kucak. kayıt" hora. Moğ qorğuda. korkunç (sıfat) Tü [Uy viii+] korkınçığ/korkınçlığ/korkınç korkulacak nitelikte. Tü *kor(ı)-k. boynuz şeklinde olan şey. açı.a. koy ~ HAvr *kwelp.koreograf/koregraf [Cumh 1929] koreografi ~Fr chorégraphe/choréographe dans tasarımcısı #1701 Raoul Auger Feuillet.koşmak " kur kork[mak Tü [ viii] kork. boynuz " ser kornea [ML xx/c] ~ YLat cornea gözün ön bölümündeki sert saydam tabaka < Lat materia cornea boynuzsu madde < Lat corneus boynuzsu < Lat cornu boynuz " korna korner [Cumh 1929] ~ İng corner shot futbolda köşe atışı < İng corner köşe ~ EFr cornier sivri uç.< HAvr *ker-1 kafatası. geçit ~ İsp corridor yarış güzergâhı ~ OLat curritorium < Lat currere. +inç * -in.a. 1. ~ Fr corniche mimaride çatı çıkıntısı. bir nefesli çalgı < Fr corne boynuz " korna korniş [ xix] alınlık ~ İt cornice a. korku (isim) < Tü kork. ~ EYun korönis taç " kuron kornişon boynuz " korna korno korna [ xix] [ xx/b] ~Frcornette [küç. kapamak. 2. Fr.kucak * Lat colpus > İt golfo. boynuz şeklinde üflemeli çalgı . saklanmak) < qorı. gösteriye dans ve şarkı ile eşlik eden topluluk) + EYun grafe yazı." kork-. hapsetmek). 2.

kısa).koro [ xix] ~ İt coro şarkı topluluğu ~ Lat chorus a. kapalı alan.bir organın dış zarı. beyin zarı ~ Lat cortex. shirt (gömlek).avlu < HAvr *gher-1 etrafını çevirmek.] gövde şeklinde kort [xx/b] ~İngcourt1.gövde. corpor. çentmek). korteks [ML xx/c] ~ YLat cortex.sıkma ve bastırma edatı + Lat hortus etrafı duvarla çevrili bahçe ~ HAvr *ghor-to. score (kesik).avlu. corpor. İng shear (kesmek). [Kıp xiv] her şeyin tazesi korporasyon [192+] ~Fr/İng corporation tüzel kişilik~ Lat corporatio vücut verme. dans topluluğu. beden ~ HAvr *kwrep. engellemek) . " kur korse [ARasim 1897-99] kadın iç çamaşırı < Fr corps vücut. saray " kort ~ Fr cortége ~ İt corteggio hükümdarın maiyeti. saray. 2.çitle çevirerek güvenceye almak (= Moğ qorı. hayat & Lat co(n). cortic. antik trajediye dans ve şarkıyla eşlik eden topluluk " hora koroner [ xx/b] ~ Fr coronaire 1. cohort. cortic. ~ E Yun %oros 1. saldırı ~ Lat cursus a. hapsetmek. kalbi besleyen ana atardamara ilişkin < Lat corona taç " kuron körpe Tü [ xi] ikinci mahsul. biyokimyacılar < İng cortical steroid hormone " korteks koru Tü [ xi] korığ çitle çevrili arazi. beden " korpus ~ İt corsaro deniz akıncısı < ~ Fr corset [küç. çitle kapatmak " hora kortej [ xx/b] saray erkânı < İt corte avlu. 2. short ("kesilmiş".iç avlu. 2. kesik)." koru- koru[mak Tü [ viii] korı. Amer. görünüm korsan [MMem xvi] korsar/korsan İt corso akın.çitle çevirmek. scar (yara. dans. a. kuşatmak.vücut" korpus korporatizm ~ Fr corporatisme toplumun meslek teşkilatları bazında örgütlenmesini savunan siyasi öğreti < Fr corporation tüzel kişilik.gövde. hükümdara ait av sahası < Tü korı. özellikle meslek örgütü veya sendika " korporasyon korpus [ xx/c] ~ İng corpus bir konudaki literatürün bütünü ~ Lat corpus. ete kemiğe büründürme < Lat corpus. beden. a. taca ilişkin. tenis alanı ~ OLat curt ~ Lat cohors. Ger *skeran (kesmek. kortizon [195+] ~ İng cortisone böbreküstü korteksi tarafından salgılanan hormon ^1936 Edward Kendall & Philip Hench.< HAvr *(s)ker-1 kesmek * Aynı kökten Lat curtus (kısa).ağaç veya meyve kabuğu ~ HAvr *kort. yaz ürünü.

a. köşe ~ Fa göşa a. a. Yus. yemeni + Fa kâr yapan " kâr ~ Fa küşk/köşk çardak ~ Fa kawş gar kunduracı. dana kösele & Fa gâw inek + Fa sala yıllık " camız. < Lat coccinus a. bent " köşe.dövmek. . köşker & Fa kawş ayakkabı. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. kös. mısra düzmek. büyük davul < Fa koftan.bükmek. mağrur . öğütmek " köfte koş[mak Tü [ xi] koş.) < HAvr *geu. (= Ave gaoşa. Aş. iştahlı olmak kostak < Tü kösnü.[xiv-xix TS] (dişi hayvan) azmak. [Men ] kûşe vulg.* Muhtemelen aynı kökten Tü kor(ı)k. salname köşk [İdr. [LL 1732] seğirtmek. [Men xvii] at koşumlamak. Moğ kögerge (körük. ayakkabı yapan koşnil [ xx/b] ~ Fr cochenil kabuğundan kırmızı boya elde edilen bir böcek. çabuk gitmek. körük Tü [ xi] körük demirci körüğü < Tü *köwrük < Tü *keP-2 şişmek " gebe * Karş. DK xiv] şeklinde yüksek bina. a. a. kasr * Tü kölige (gölge) sözcüğünden türetilmesi fantezidir.[viii+ Uy] istemek. şişmek. köşe [Yus xiv] gûşe .] a. +gen ~ Fa gâw sala bir yaşını geçmiş sığır. ~ OFa göşag a. ezmek. köpürmek). hızlı gitmek" anlamı sadece Türkiye Türkçesinde 18.a.a. cihannüma. katmak. eşlemek. kibar. akciğer) < köge. tokmakla vurmak.] bir tür gemi < kös [DK xv] ~ Fa küs/kös tokmakla vurma. çalımlı.(kabarmak. koruk korvet Hol korf bir tür gemi [ xiv] ~ Fa ğüra olgunlaşmamış üzüm [ 183+] ~ Fr corvette [küç.karşılıklı komak. kirmis ~ İsp cochinilla a. çiftlemek. at sürmek (= Moğ qolbu.a. kızışmak =? <? [ xx/b] zarif. kırmak köse köşebent köşegen YT [Geom 193+] diagonal [ xiv] ~ Fa kösa seyrek sakallı veya sakalsız ~ Fa göşa band köşe bağı" köşe. ~ OLat coccinella [küç.(korunmak istemek?).EYun kókkinos a.a. bağlamak)" ko* "Seğirtmek. " kokina kösnü YT [CepK 1935] şehvet Tü köse. gösterişli.birleştirmek.

benimsemek.a.[xi] hayvanın ön ayaklarını bağlamak. alışkanlık ~ Lat consuetudo a. < Tü kösür.kendi.a. töre.yakmak " koter kostüm [ARasim 1897-99] ~Frcostume bir topluluğa özgü giyim tarzı.köstebek Tü [ xi] kösürge/kösürgen a. [DK xiv] köstek a.a. kaus. [TDK [TDK Fxx/bl 1955] şart 1944] paralel haritacılıkta e < Tü şart koş. koter [Bah 1924] ~ Fr cautère yarayı ateş veya kimyasal bir madde ile dağlama ~ Lat cauterium a." koş< Tü koş-" koş3S yükselti eğrisi ~ Fr côte 1. solo * Lat suescere > consuescere koşuk kafiye koş.a. dağlayan < EYun kaiö yakmak . < Lat consuescere alışmak & Lat co(n). 1958) kota [ xx/b] ~ Fr quota sınırlı bir miktar ~ OLat quota ne kadar? < Lat quot kaç? ne kadar? ~ HAvr *kwi. ..beraber + Lat suescere. kaburga. ağır sopa [Arg xvi] sopa. < EYun kaiö. kot2 ~ marka Kot Türkiye'nin ilk blucin üreticilerinden olan firma < öz Muhteşem Kot tekstil üreticisi (ö. [CodC xiii] kösüz temek köstek Tü [ xi] kösrük at ayağına vurulan bağ. ~ EYun kauter yakan. künde.a. resmi giysi ~ İt costume adet. köstek vurmak kostik [ xix] ~ Fr soude caustique sodanın yakılmasıyla elde edilen bir kimyasal madde.Tü koşuğ [xi] kafiyeli beyit.a. 2. haritacılıkta eş yükselti eğrisi ~ Lat costa kaburga kemiği. dayak * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir.a. suet.HAvr *ksw-yo.a. sodyum hidroksit < Fr caustique yanma ile ilgili.> alış[CepK 1935] şiir ilişkisine paraleldir. Karş. kendine mal etmek (< Lat se/sue kendi < HAvr *s(w)e. almak. yanık ~ EYun kaustikós a. eye ~ HAvr *kost. koymak " koy~ Fr quoter sayı veya miktar tayin etmek ~ ~ Fa kötang çırpıcı kote [etm [ xx/b] OLat quotare a. ben)" kon+. kütük.a. < Lat quot kaç? ne kadar? " kota kötek tokmağı. .< HAvr *kâu.tencereden tabağa yemek boşaltmak < Tü ko5-/kot.ne? kotar[mak <Tü [Kıp xiv] kotar." koş< Tü koşul koşut kot1 YT YT ilişkisi Tü al. adap.indirmek.a.

pamuk MÖ 3. a. kucak. binyılda Hindistan'dan ithal edilmiştir. izini sürmek.). başıbozuk. [MŞ xiv] yatalak kötür. < İng to cut kesmek kötü kötümser Tü YT [ 183+] kotr ~ Fr cotre küçük yelkenli tekne ~ İng [ xi] köti fena [Fel 1942] bedbin <Tükötümse-[1935YT] kötüye yormak " kötü < Tü kötürüm Tü [ xi] kötrüm üzerinde oturulan kerevet. koyun.oymak. [TS xv xv] köğ ~ Fa küy a. Yus xiv] köy/küy . 2. sığır (~ Ger *kö(u). kova kovan Tü <Tü [ xi] kowğa su taşıma aracı [Kıp xiv] kowan arı kovanı < Tü *kaP-/*koP. koşuştur-. Anadolu lehçelerinde rastlanan köğ telaffuzu Ermeniceden bir alıntıyı da düşündürür.(boşaltmak. oymak).kotlet côte kaburga " kot1 [ARasim 1897-99] ~ Fr côtelette [küç. . çukur. oyuk < Tü *kaP-/*koP. 2.yükseltmek " götürkov[mak Tü [Uy viii+] koğ-2 kovalamak. dere koyağı. takip etmek * Karş Tü koğ-1/kow.] pirzola < Fr ~ Fr coton pamuk ~ Ar koton [Bah 1924] quTn/quTun/quTTan a. Erm küġ/köġ (a.a. a. İki anlam arasında ilişki kurmak güçtür.içini YT [TDK 1955] kovalamak. dip < Tü * koy fi [Aş. * Karş. içini boşaltmak " kof kovboy [Cumh 1928] ~ İng cowboy 1. Amerikan sığır çobanı. kural tanımayan & İng cow inek.oymak.fiillerinde rastlanan frequentatif-iştir. sığır) + İng boy oğlan " biftek. kotra cutter a. tıkıştır. ~? Akad kitum keten " keten * Keten ipliği Ortadoğu ve Mısır'da en eski devirden beri üretilirken.ekiyle. koy köy Tü [Uy viii+] koy1 1. belboy kovuk Tü boşaltmak " kof kovuştur[mak [ xi] kowuk içi boşaltılmış yer.a.~ HAvr *gwou-inek. içini boşaltmak " kof < Tü *kaP-/*koP. seki. takip etmek < Tü kov-" kov- * Atıştır-. Farsça ve Ermenice biçimlerin nihai kaynağı belirsizdir.

biçimi de korunmuştur. çeki düzen vermek.]. koyun 1 Tü [ viii] koy/koyñ1 a. [KT 187+] kâğıd vesaire oyunlarında alıcı kâğıd ~ Fa gawz/göz ceviz ~ OFa göz a. İskenderiyeli Yahudi filozof (MÖ y. hemşehri" kozmos. derin < Tü ko5.koymak. a. Ar wad?aca (koymak) = d?acat (aşağı olma). * Geçişli (transitif) fiil yapan 5/t > y ekiyle. güzelleştirmek " kozmos kozmografi/kozmografya [AMithat 1885] kozmografya . 15. indirmek. donatmak. içine almak kozalak ğözak pamuk kozası" koza [ xvi] kozak pamuk kozası. kucak koz (ceviz oyunundan ma'huzdur) köz Tü [Kut xi] ceviz. denizci" kozmos. politik kozmos [DTC 1943] alem ~EYun kósmos 1. kor koza [ xiv] kozak pamuk veya ceviz kozası ~ Fa ğöza/ğözak pamuk kozası. (küçükbaş hayvan) koyun2 " koy Tü [Uy viii+] koyñ2 koltuk altı. Türkiye Türkçesinde ko. dünya < EYun kosmeö düzenlemek. ipek böceği kozası ~ Sans kösa meyve veya ceviz kabuğu.indirmek. bırakmak.MS y.koy[mak terketmek " ko- Tü [Uy viii+] ko5-/kot- < Tü ko. çam kozalağı ~ Fa kozmetik [188+] ~Frcosmetique görüntü güzelleştirmeye ilişkin [sıf. +graf kozmonot [ 196+] (~ İng cosmonaut) ~ Rus kosmonávt Sovyet uzay gemileri mürettebatına verilen ad & EYun kósmos evren + EYun naütes gemici.)" ceviz < Tü köy. alem. koymak. 45) & EYun kósmos evren + EYun polites vatandaş. 2. göyünmek [ xi] köz2 yanan kömür. Türkçede açık heceli fiil köklerinin büyük çoğunluğu 8. pamuk kozası < Sans kuskucaklamak. koyu koyTü [Uy viii+] kodı/kodığ aşağı. düzen. güzellik müstahzarı [ad] ~ EYun kosmetikós < EYun kosmeö düzenlemek. çeki düzen vermek. donanım. yy'dan itibaren kaybolurken. a.Fr cosmographie yerküre ve yıldızların yapısını inceleyen bilim dalı & EYun kósmos evren + EYun grafé yazım. navigasyon kozmopolit [Aİhsan1891] ~Frcosmopolite çokuluslu veya uluslarüstü ~ EYun kosmopolites dünya vatandaşı # Philon. Lat ponere (koymak) < po (aşağı).yanmak. bırakmak " * Anlam ilişkisi için karş. a. (= Aram gawzâ a. güzelleştirmek . çizim " kozmos.

pomat [ xx/b] ~ Fr credibilité inanılırlık. kravl [ xx/b] ~ İng crawl sürünme. bir yüzme stili ~ Fr création kreasyon [Hay 1959 195+] modada tasarım yaratma. güvenilirlik" [ARasim 1897-99] . credit. kafatası ~ EYun kránion a. yy) etkisiyle yaygınlaşmıştır. kredibilite kredi krem merhem. kraker çıtırdamak.a. 768-814) < Ger karlaz adam. kıvırma ~ Ger *kri(m)pjan bükme / Ger *kra(m)paz çengel. kıvrık şey krampon [Bah 1924] kafalı çivi ~ Frk *krampo bükük. ~ HAvr *krss-no.< HAvr *ker-1 kafatası. inanç. inanmak * 19. güven. yuvarlak kraniyum [ xx/c] ~ Lat cranium kafa. kaymak. a. güvenmek.doğurmak. (güvene dayanarak) borç verme ~ Lat creditum emanet < Lat credere. < [ xix] kredito/kredi borç verme. açık bej rengi ~ OLat crama ~ Kelt . erkek kramp [ xx/b] ~ Fr crampe ani sancı. [ARasim 1897-99] . boynuz " ser krank şaft [ML xx/c] açılı aks < Eİng crincan bükmek. creat. çatlamak [ xx/c] ~ İng cracker çıtır < İng to crack [onom. yanardağ [ARasim 1897-99] ~ Fr cravate boyunbağı < * 30 Yıl Savaşları (1618-1648) döneminde Fransız ordusundaki Hırvat paralı askerlerin giydiği boyunbağından.emanet etmek. yaratış < Lat creare.İt credito / Fr crédit 1. Şarlman (hd.* Yunanca sözcüğün ikinci anlamı Pythagoras'ın felsefe ekolü (MÖ 6.yaratmak " kreasyon kredi [ xx/c] ~ Fr créatif yaratıcı ~ Lat creativus a. 2. 2. kırmak " kramp krater çukuru ~ EYun krater kâse kravat öz Croate Hırvat [ 192+] ~ İng crank shaft mekanikte dik ~ Fr cratère ~ Lat crater kâse. creat. kırık " kramp ~ Fr crampon kabara. sancı ile katılma ~ Frk *kramp bükme. [ xx/a] cildi yumuşatmak için kullanılan ~ Fr crème 1. meydana getirmek kreatif Lat creare. yy sonlarında Fransızca telaffuza göre düzeltilmiştir.] kral [Env xv] Balkan hükümdarlarının ünvanı ~ Sırp kral hükümdar < öz Carolus Frank kralı Karl. itibar.

t. hayvan yemliği.çiğ et ) + EYun sözö. çocuk bakımevi ~ Frk *kripja beşik ~ Ger *kri(m)pja " kramp kreşendo [ xx/a] ~ İt crescendo müzikte yükselen volüm < İt crescere büyümek. 2. a.a. crimin. krema krem [ xix] ~ İt crema süt kaymağı ~ Fr crème a.suçlama.korumak. değnek krikkrak galeta. suça ilişkin. bir kreş [ xx/b] ~ Fr crèche 1.a.et (~ HAvr *kreus. yargılamak " kritik . a.a. yükselmek ~ Lat crescere. kraker " kraker kriko baklası [ xx/b] [ xx/a] [ xx/b] gratuvar yazı silme çakısı ~ Fr grattoir ~ İng cricket sopalarla oynanan bir oyun ~ Hol [ xx/b] ~ Fr cric-crac [onom. krepdöşin tür kumaş " krep krepon [ xx/b] ~ Fr crépon bir tür gofre kâğıt" krep [Bah 1924] ~ Fr crêpe de Chine Çin krepi. " kruasan kretuar kazıyıcı < Fr gratter kazımak " greyder kriket kricke ucu çengelli sopa. pomat) ve İtalyancadan alınan krema (süt kaymağı) biçimleri ayrışmıştır.* Türkçe kullanımda Fransızcadan alınan krem (merhem. esirgemek * Aynı Hintavrupa kökünden Lat crudus. krep [ARasim 1897-99] . İng crude (çiğ). Reichenbach. doğa bilimci & EYun kréas. Alm. cürüm işleyen. " krematoryum [Bah 1924] ~ İng crematorium ölü yakma fırını . itham. İng crisp (kıtır). Fr cru. mücrim < Lat crimen.Fr crêpe bir tür buruşuk kumaş veya kâğıt ~ Lat crispus kıvırcık. sot. buruşuk * Karş. cürüm ~ HAvr *krei. < HAvr *ker-4 ateş " karbon kreozot [ xix] ~ Fr créosote çürümeye karşı kullanılan bir kimyasal madde ~ Alm kreosot ^ 1832 Carl Ludwig v.] çubuk şeklinde ~ İt cricco mekanik kaldıraç ~ EYun kríkos zincir kriminel [DTC 1943] ~ Fr criminel 1.Lat crematorium yakma yeri < Lat cremare yakmak ~ HAvr *krem.iyiyi kötüden ayırmak. [ xx/a] saçta kızartılmış ince hamur . 2. beşik. artmak. cret.

yargılamak). krizantem [Bah 1924] ~Frchrysanthèmekasımpatı~Lat chrysanthemum & EYun %ıysos altın + EYun ánthos çiçek " krizalit. Lat crusta (çıtır kabuk). muaheze. hastalığın dönüm noktası" kriter krizalit [ML xx/c] ~ Fr chrysalide kelebeklerin orta yaşam evresi ~ EYun %rysâllis. sınamak * Aynı kökten Lat cernere (ayırdetmek.Fr croquette kroki kaba çizim. ~Frcrocodile timsah~ [ xx/c] ~ Fr croquant çıtır < Fr croquer [onom. ~ EYun kriterion a. gram kripton [ xx/b] ~ YLat crypton/krypton kimyada bir element ^ 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers. < EYun %ıysos altın ~ Akad %urasu(m) a.saklamak kristal [AMithat 1882] Beyoğlu'nda bir kafe adı ~ Fr cristal billur ~ EYun krystallos buz (< EYun kryos don. çatlamak. hüküm.kabuk bağlamak Karş. itiraz . kimyacılar < EYun kryptós gizli.a. E Ş K Ö K E N Lİ L E R : EYun kryos : kristal Lat crusta : krut kriter [Ulus 1936] kriteryom ~ Fr critère değerlendirme ölçütü ~ Lat criterium a. çiğnemek " kraker kroket . Fr. hüküm verme " kriter ~ Fr crise buhran ~ EYun krísis.< HAvr *krei. varan veya timsah krom [DK 189+] ~ Fr chrome bir element # 1797 NicolasLouis Vauquelin. çıtırdayan şey < HAvr *kreus.kripto [ML xx/c] ~ Fr crypto şifreli yazı < Fr cryptogramme a. itham).renk " krom(o)+ . a. & EYun kryptós gizli + EYun grámma yazı" kripton. kimyacı (1763-1829) ~ EYun xı*öma. taslak " kraker [ResCGaz 1911] ~ Fr croquis derme çatma şey.iyiyi kötüden ayırmak. t.a.< HAvr *krâu.a. < EYun krinö hüküm vermek.kabuk. [ARasim 1897-99] ~ Fr critique eleştiri ~ EYun kritike yargılama. saklı < EYun kryptö gizlemek. saklamak ~ HAvr *krup-yo. elemek. yargılamak ~ HAvr *kri-n-yo. antoloji krokan çıtırdamak. kırağı ) ~ HAvr *krus-to.] [ML 1969] galeta ununa batırılarak kızartılan hamur topu krokodil [192+] timsah derisi EYun krokódilos büyük kertenkele.a. kritik eleştirmen [ARasim 1897-99] tenkit.a. krit- kriz [Bah 1924] karar. Lat crimen > İng crime (suçlama. buz. İng. %rysallid."altın kabuk".

krupiye [ xx/a] ~ Fr croupier "arkacı.a. ~ HAvr *kre-sko. tığ. ay çöreği < Fr croître büyümek. a. İng crust (kabuk). aşmak ~ Fr croiser " kruvaze kroşe [ xx/a] 1. " kramp kruasan [ xx/b] ~ Fr croissant 1. +metre [ResCGaz1912] [İM62 187+] ~Frchronologie ~Frchronomètre zaman ölçme kros [ xx/b] ~ İng cross-country açık arazi koşusu < İng to cross çapraz gitmek. 2. t. 2. ^ 1888 von Waldeyer-Hartz. boksta kolu kıvırarak vuruş < Fr croc çengel ~ Frk *krök. çengel.a. 2. krom(o)+ (bileşiklerde) ~ EYun %röma. tarihçe ~ EYun %ronikös zamana ilişkin. kumarhane görevlisi < Fr croupe arka. krut [ xx/b] ekmek kabuğu ~ Fr croûte kabuk ~ Lat crusta çıtırdayan şey ~ HAvr *kru-sto.a.a. karşıya geçmek < Fr croix çapraz.kabuk bağlamak " kristal * Karş.a. 2.renk kromatik [ xx/b] %römatikos a. kruvaze [ 187+] çapraz kesimli ceket ~ Fr croisé çapraz < Fr croiser 1 çapraz gitmek. cruc- . < EYun %röma. Alm.renk " krom(o)+ ~ Fr/İng chrom(o). ucu çengelli nakış iğnesi.renge ilişkin ~ Fr chromatique renkli. 3. boksta bir vuruş ~ Fr crochet [küç.a. büyüyen. sağrı.zaman ~ EYun %ronos ~Fr chronique 1. çarmıh ~ Lat crux. 3.sağrı * Aslı "oyuncuların arkasında duran yardımcı" anlamında.< HAvr *ker-3 a. süre kronik [REkrem<1887] ~ Fr/İng chron(o). t.a. kıç ~ Frk *kruppa.] 1. gelişmek ~ Lat crescere. anatomist (18361921) & EYun %röma renk + EYun sóma madde " krom(o)+ * Renk özümseme özelliğinden ötürü. süreli. kron(o)+ zaman. süreli " kron(o)+ kronoloji kronometre aleti" kron(o)+. artmak. hilal (büyüyen ay).çıtır < HAvr *kreus. renge ait ~ EYun kromozom [ xx/b] ~ Fr chromosome genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü ~ Alm chromosom "renkli madde".* Çok renkli bileşimlerinden ötürü. artçı". cret.

a. kubur qabr " kabir k uc ak Tü kucaklamak.] mimaride kubbe .a. ] büyük " kebir * Kebir sıfatının dişil halidir.kucaklaşmak. mezarlar < Ar ~ Fr cubique 1. < İbr/Aram #qbb kavis veya kemer şeklinde olma. cruc. fizikçi < Lat quantus ne kadar? nice? " kantite kuartet [Hay 1959 195+] ~ Fr quartette dört çalgıdan oluşan müzik grubu ~ İt quartetto a.[viii+ Uy] köpek çağırma nidası < Tü kuç.a. Yus xiv] ~ Ar qubbat [#qbb msd.a. kimyacılar < EYun ksenós yabancı " ksenofobi ksilofon [ xx/b] ~ Fr/İng xylophone tahta çubuklardan oluşan bir müzik aleti ^ 1866 & EYun ksylon tahta + EYun fone ses " fon(o)+ kuaför [Hay 1959 195+] kadın berberi kadın ve erkek berberi < Fr coiffe saç kesimi ~ OLat cofea kask.a. [Kaş xi] kiçik/kiçük a.. İng. 2. a. dörtte bir < Lat quatuor. " kruvaze ksenofobi [ML xx/c] ~ Fr xénophobie yabancı korkusu. quatr-dört" kare kubbe [Aş.kruvazör [ARasim 1897-99] ~Frcroiseur bir tür savaş gemisi < Fr croiser2 denizcilikte sahil boyu gitmek ~ Hol kruisen a. sevişmek küçük Tü [Or viii] kiçig ufak.a.Aram qubbstâ a. [CodC xiii] kiççi/kiçig a. < Lat quartus dörtlü.] çukurlar. a. ^ 1919 ABD & EYun ksenós yabancı + EYun fóbos korku " fobi ksenon [ xx/b] ~ YLat xenon kimyada bir gaz ^ 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers. = İbr qubbah a. sevişmek kuçu kuçu <Tü ~ Ar qubür [#qbr çoğ. f. bükülme kübik [ xx/a] akımına ait < Fr cube geometride küp " küp2 kübra [MMem xvi] kadın) < Ar kabir [sf.] büyük (şey veya [ xi] kuçak a. kübizm ~ Ar kubrâ' [#kbr sf. genç. < Hol kruis çapraz.a.. Alm. çarmıh ~ Lat crux. yabancı düşmanlığı / İng xenophobia a. küp şeklinde olan. [Kıp xiv] küçük köpek yavrusu . [TS xviii] kuçak < Tü kuç.. küçük.a. başlık ~ Ger ~ Fr coiffeur kuantum [DTC1943] ~ YLat quantum modern fizikte bir kavram ^ 1900 Max Planck.

delirmek ~ Ar < Tü küt rahmet. talk? < EYun koûfos kof.] güç. tanrılar dokunmak" anlamında. içi boşalma.şişme.] kâfirler < Ar kâfir ~ Ar küfı [nsb. Çocuk diline ait ekspresif deyimler oldukları düşünülebilir. Kûfe [Neş xv] ~ Ar kuffâr [#kfr çoğ. öncü olma.) biçimleri muhtemelen Türkçe veya Arapçadan alınmıştır.] ponza taşı veya talk ~ EYun koûfolithos bir tür hafif ve süngersi taş.] kutsal. meyve. küçümse[mek kiçi/kiçü küçük kudret iktidar " kadir1 YT [Fel 194+] küçükse. < Tü kudsi/kutsi ~ Ar qudsî [#qds nsb. kuduz kutur.delilik veya deli " kudurküf Tü [ xi] küwij içi kof ağaç. aziz < Ar quds 1. E Yun kófinos (sepet) biçiminin bir Sami dilinden alınmış olma ihtimali yüksektir. Aş xi] ~ Ar qudrat [#qdr msd.] önden gitme. küfeki [T S xvi xvi] küfek/küfeke/küfeki ~ Yun koufáki [küç. için) hasır veya tahtadan yapılmış sandık * Yun kófa ve Ven còfa (a. kudak (küçük. cüce) sözcükleri arasındaki köken ilişkisi belirsizdir. [TDK 1944] küçümse[Kut. güdük ve Fa cucak. kucak. +men1 * -men ekinin işlevi açık değildir. kutsal yer. aziz olma. küçük.hakir görmek. [MŞ xiv] küv çürüme < Tü *küP. bereket" kut Tü [ xi] kutuz < Tü * Belki "kutsallığa kavuşmak. kutsallık. et vb. takaddüm etme " kıdem kudur[mak Tü [Uy viii+] kutur. yavru. arınma = Akad qadâşu ritüel arınma ) kudüm resmi kişilerin önüsıra çalınan davul qudüm [#qdm msd. a. tanrıya adanmış veya törensiz girilmeyen mekân.a. hafif küffar " kâfir kûfi bir kent. küçümen <Tü [Bah 1924] küçümencik küçücük ve sevimli şey " küçük.] bir hat uslubu < öz Küfat Irak'ta . ~ Akad quppu/quppatu (sebze.* Tü çocuk. gevşeme " gebe küfe ~ Ar quffat hasırdan veya ince tahtadan yapılmış büyük sepet ~ Aram qüppâ/qüpp3tâ a. Kudüs kenti < Ar qadusa arınmış idi (= İbr/Aram #qdş kutsal olma. 2. çürüyen nesne. kuşak.

sivri başlık ~ Kelt kukumav gece kuşu kükürt OFa gögird a.] a.küfür/küfr[Aş. [ 187+] papaz başlığı [LO xix] [Gül xiv] ~ İt cuculetta [küç. a.a. koza ~ EYun kókkos a.] < Lat ~ Yun koukoubágia [onom. dine sövme. esir. İng coconut (hindistan cevizi) biçimleri Portekizceden alıntıdır.] siyaha boyanmış. [ xx/b] kuka bir çocuk oynu ~ Yun koukoúli koza. (tanrıya) sövdü. bütün olma. a. bilye. küçük top şeklinde nesne ~ Lat *cocculus [küç.a. a. Bak. kibrit. kufrân] dinsiz idi. iplik yumağı.arslan sesi çıkarmak. 2. sürme " alkol kuka1 [LO xix] kukulya ipek kozası. < Lat coccus tane. Yus xiv] ~ Ar kull [#kll msd. Karş. kuğu [ viii] kuğu a. Lat paganus (1. küheylan ~ Ar kuHaylân [#kHl] soylu Arap atı < Ar kuHayl [küç. nankörlük < Ar kafara [msd. kul kül1 Tü Tü [ viii] kul köle. gizleme. kâfir).] bir tür ~ Fa gügird yanıcı bir madde.) . " kokina kuka2 siyah tahtası [ 187+] hindistan cevizinin tesbih yapımında kullanılan sert ve ~ Port coco hindistan cevizi * Fr cocos. suçunu silme) köküyle ilişkisi belirsizdir. mükemmel olma = Akad kalâlu a. bütünlük. sürmeli < Ar kuHl antimon. Hıristiyan olmayan kimse.] tam. köylü. Karş. +baz Tü * Muhtemelen kumarbaz sözcüğünden benzetme yoluyla.] dinsizlik. siyah boya. bütünsellik (= İbr/Aram #kll tam olma. kukla oyuncak bebek kükre[mek Tü [Men xvii] pupla ~ Yun koúkla ~? Lat pupula [Uy viii+] kökre. kefaret. Yus xiv] küfr ~ Ar kufr [#kfr msd. nankörlük etti * Arapça sözcüğün kafarat < #kfrl^ (örtme. küfürbaz + & Ar kufr + Fa bâz oynayan" küfür. sulphur ~ * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir. hizmetçi [Uy viii+] kül ateş artığı kül2/küll[Aş. bütün. tamlık. böğürmek kukuleta cuculla kukuleta. Ar kafr < Aram kaprâ (köy) sözcüğüyle muhtemel ilişki üzerinde durulmuştur.

taç. çevirdi. kulis [Bah1924] ~Frcoulisse asansör boşluğu. soylulara mahsus yüksek başlık. kule [Men xvii] kulle 1. [LL 1732] kulampara aktif eşcinsel -Fağulâm kulampara parast oğlansever " gulam. 2. akıntı < Fr couler akmak ~ Lat colare (bir delikten) akmak. +perest külçe [Yus xiv] ~ Fa kulîça/kulça yassı ve yuvarlak nesne. ayak takımından kimse > kaba davranışlı ve tehditkâr kimse). yuvarlak ve yassı çörek ~ OFa kulâçag a. TTü kula. 2. mekân " han1 [ xiv] ~ Ar kulfat [#klf msd. her çeşit başlık ~ OFa kulâw (= Aram kulwâ yüksek başlık.) kule ~ Ar qullat [#qll msd. doruk < Ar qalla [msd. hizmetine koşmak < Tü kul" kul <Tü [ xvi] kollukçu/kullukçu yeniçerilerde zaptiye görevlisi < Tü kolla.[viii+ Uy] devriye dolaşmak " kolla[Bah 1924] ~ Fr culotte kısa pantalon. Ancak bu fiile daha eski kaynaklarda rastlanmamıştır. Diğer yandan karş. kula Tü [ xi] kula (= Moğ qula sarıya çalan at rengi ) kulaç Tü [Uy viii+] kulaç kol açımı mesafesi * Mahmud Kaşgari'nin kol aç etimolojisi ihtiyatla karşılanmalıdır.* Karş. a. bir tür hamur işi.(açmak. eğirdi" kalp2 . qall] yükseltti. şekil. sefil.a. yaymak . taç ) kulak Tü [ viii] kulkak/kulğak a. zirve. (usit.] yük. külah [Yus xiv] taç ~ Fa kulâh 1. tiyatroda dekorun hızla indirilmesini sağlayan şaft. kaldırdı külfet külhan gul2 ateş + Fa %ân yer.xiv). külhani (ocak işçisi > proleter. elekten geçmek < Lat colum elek kullan[mak kullukçu külot . don < Fr cul kıç ~ Ar qulb [#qlb] halka. yükümlülük [Aş xiv] ~ Fa gul%ân hamam ocağı & Fa * Karş.Lat culus <Tü [Kıp xiv] kul edinmek. bilezik < Ar kulp [DK xiv] qalaba döndürdü. tiyatroda perde arkası < Fr coulis akışkan.] zirve.

a. kumanda [183+] ~ İt commando emir.toprağı işlemek. oyun yeri. 2. kültür [Bah 1924] 2. ekip biçme < Lat colere. tevdi etmek. emretmek & Lat con. koşu kuma erkeğin ikinci karısı [TS xiv] . cult. yetiştirmek ~ ~ Fr culture 1. hücre * Yunanca ve Farsçaya bilinmeyen bir başka dilden alınmış olmalıdır. kültive [etm OLat cultivare toprağı işlemek " kült [ xx/b] ~ Fr cultiver terbiye etmek.a. < EYun kólon kalın bağırsak " kolon2 külünk [ xiv] ~ Fa kulunk taş kırmaya yarayan kazma kulüp [KT 189+] klüp eğlenerek vakıt geçirmek ve mübahese ve mütalaa etmek üzere abonelere mahsus hususi kıraathane ~ İng club 1. görevlendirmek " kon+. belli bir yerde toplanan sıkı ve kapalı grup. terbiye.kült [Bah 1924] ~ Fr culte mezhep ve ibadet usulü. kalın sopa. a. ) ~ Moğ quma [Bah 1924] ~ Fr couloir akıntı yatağı. eğitim ~ Lat cultura a. dükkân = EYun kalybe kulübe. manda2 kumandan [ xviii] birliği yöneten < Fr commander emretmek " kumanda ~ Fr commandant amir. dini töre ve törenler ~ Lat cultus işleme.+ Lat mandare emanet etmek. topuz. tarikat" anlamı güncel İngilizce kullanımdan alınmıştır. ahırın bir bölümü ~ EYun kylisterion/kylistra "yuvarlanma yeri". bir askeri birliğin yönetimi < Lat commandare kumanda etmek. kabin. ~ Fa kulba/kurba dar ve küçük oda. tarım. " kült kulübe [Men xvii] hücre. bir askeri . kolik ~ EYun kölikos a. a. mecra < Fr couler akmak " kulis kum Tü [Uy viii+] kum (= Moğ qumaq a. kulunç [ xiv] ~ Ar qülanc/qülinc bağırsak ağrısı. toprağı ekip biçme. külüstür ~ Yun kylistra cambazhane. a. kuluçka [Men xvii] koloçka/kolaçka ~ Sırp kloçka a. [Çağ xv] kuma/guma a. hayvanların toz ve çamurda debelendiği yer < EYun kylindö yuvarlanmak " silindir kulvar yolu. ekip biçmek " koloni * "Mezhep. cemiyet ~ Nor klubba topak. topuz ~ Ger *klumbon * Türkçe sözcüğün telaffuzu Fransızcaya uyarlanmıştır.

a. bez ~ Aram qümîsâ [#qms] gömlek kumbara parçalarıyla doldurulmuş demir top ~ Ar qumâş [#qmş msd. pas2 kumpir yenen patates armut ~İt [ 198+] fırında pişirilerek çeşitli katkı maddeleriyle ~ Bul/Sırp krumpír patates ~ Alm grundbirne "yer armudu". Env xiv] tümsek.İt compagnia şirket ~ OLat compania yoldaşlık. höyük ~ Aram qubbstâ [#qbb] kubbe " kubbe küme [BK 1799] buğday veya diğer nesne yığını ~ Ar kümat yığın ~ EYun kyma. & Alm grund yer + Alm birne .a. pane kumpas [xix]kompas1. İng cemetery (mezarlık) < EYun koimeterion (uyuma yeri).a. a. 2. içi barut ve metal ~ Fa %umbara küçük küp " humbara ~ Fa/OFa gunbad kubbe.kumanya [LF xvi] komanya ~ İt compagna 1. Anlam ilişkisi için karş. lonca < Lat companio "ekmeğini paylaşan".] [MMem xvi] kumbâr humbara. < EYun *kyö şişmek. kümbet [DK. ~ Yun *koimási * Karş. gemi erzakının saklandığı depo. a. Gül xiv] dokuma. top gibi olmak ~ HAvr *keus. istimali abestir . kumkuma1 ve şikayet eden kimse < Ar qamqama [onom.beraber + Lat passo adım " kon+.pergel. t. kümülatif. DK. akümüle. tertip.] sızladı kumkuma2 testi ~ Aram qumqumâ a.beraber + Lat panis ekmek " kon+.içi boşalmak EŞKÖKENLİLER: EYun kyma : küme Lat cumulus : akü.a. 2. [LO 187+] kompanya şirket manasına. +baz [ xiv] ~ Ar qimâr/qumâr [#qmr msd.] sızlayan ~ Ar qumqum/qumqumat bir tür su kabı. gemi erzakı ~? Lat compania "birlikte ekmek yeme" " kumpanya kumar kumarbaz qimâr + Fa bâz " kumar. tavuk barınağı < Yun koimoúmai uyumak ~ EYun koimâö a. kabarmak. ~ Lat cucuma su kabı" güğüm kumpanya ~ Ar qumqumat [#qmqm msd. Tü tünek (geceleme yeri). kümülüs kümes [DK xv] tavuk kümesi uyuma yeri. kümüle. tezgâh compasso pergel & Lat con. yoldaş & Lat con.] talih oyunu ~ Fa qimâr bâz kumar oynayan & Ar kumaş [Yus.

dipçik.] bir tür < Tü kum " kum * Dil Devrimi öncesinde -sel/-sal ekiyle yapılmış olduğu sanılan Türkçe iki kelimeden biridir. kabarmak " küme kundak1 küçük top ~ Fa/OFa gund/kund küre. yy başlarında Avusturyalılar tarafından getirildi. sap. inşa etmek ~ İt condura kunduz [Uy viii+] kunduz = Fa qunduz akarsularda yaşayan bir memeli. Balkan ülkelerine patates 19.] kundak2 [Men xvii] kondak dipçik ~ Yun kontáki 1.* Sokak yiyeceği olarak katkılı patates Türkiye'ye 1980’lerde Bulgaristan göçmenleri tarafından tanıtıldı. çokluk . kâr kundura [Arg xvi] kondura ev ayakkabısı imalat. biriktirmek ~ Lat kümülüs [ 196+] bir bulut cinsi ~ Lat cumulus küme. Çağ xiv] bebek sargısı ~ Fa gundak [küç. kargı kundak3 cihaz. condit. sopa. bomba [ xviii] kav ve kükürtlü maddelerden oluşan patlayıcı ~ Fa gandak kükürt. 2. rulo şeklinde evrak ~ OYun kóntaks a. kükürt < Sans gandhá koku künde ~ Fa kunda iri ve kalın ağaç. oymak ) + Fa kârı işçilik " hendek. kumru < Ar qamar ay " kamer kumsal <Tü [Men xvii] kumluk yer Tü konur kestane rengi (= Moğ ~ Ar qumny [#qmr nsb. Karş. fabrikasyon [esk. kümülatif cumuler yığmak. Karş. UYSAL. Fr pomme de terre ("yer elması". kumul YT [TDK 1944] kum yığını <Tükum"kum * Ada eklenen -ul ekinin işlevi muammadır. doru ) kumru [Men xvii] beyaz güvercin. barut ~ Sans gandhaka "kokan". ~ EYun kontós sırık. kumral <Tü [ xiv] açık kahverengi saç rengi qonğur deve tüyü rengi. patates). biriktirmek " kümüle kümüle [etm cumulare " kümülüs [ML xx/c] [ xx/c] ~ Fr cumulatif biriken < Fr ~ Fr cumuler yığmak. oyulmuş (< Fa kandan kazmak.şişmek. top " kundak1 kündekâri ~ Fa kanda kârı ağaç üstüne oyma işi & Fa kanda kazılmış. kunduz ~ Sans kanTakasrehî kirpi & Sans kanTaka diken + Sans sreni dizi. tomruk ~ OFa kundag tomruk < OFa kund/gund yuvarlak nesne.] < Lat condere. yığın ~ HAvr *ku-m-o küme. sürü. top [Kıp.kurmak. kabarmış şey < HAvr *keus.a.

a. lağım ~ Lat cuniculus 1. 2. küpe küpeşte Tü [ xi] küpe kulağa tekılan ziynet [LF xvi] güvertenin kenarındaki tahta siperlik . a. eğitme * Sözcük David Carradine'ın başrolü oynadığı Amerikan TV dizisi Kung Fu (1972-75) sayesinde popülerlik kazandı. Sans kumbhá (a. kılıç vuruşu (= EYun kólafos darbe ) ~ HAvr *kols-bho. kup [ xx/b] ~ Fr coupe kesim < Fr couper kesmek < OLat colpus darbe. kare prizması ~ Sam " kâbe ~ Fr cube kare prizması ~ Lat cubus a. tavşan.) Aramcadan alıntıdır.a. küp1 [Uy viii+] küb sıvı şeyleri saklamak için toprak kap. saplı büyük bardak.] ~ İng kung kungfu [ 197+] bir Uzakdoğu dövüş sanatı fu Çin döğüş sanatlarının genel adı ~ Çin göngfu beceri kazanma. künefe [ML 1969] künafe tel kadayıfı < Ar kanafa kanadı altına aldı.] lakap.Yun koupastí kürek dayama yeri < Yun koupí kürek ~ EYun köpe a.a. kucakladı" kenef ~ Ar kunâfat [#knf msd. fıçı) ile ilişkisi belirsizdir. yeraltı geçidi kunt kaba saba. lağım ~ İt cunicolo istihkâm amaçlı dar tünel. * Diğer yandan karş. 2.). san. sağlam künye soyadı [DK xiv] [ xiv] künyet ~ Fa kund keskin olmayan. ~ Ar kunyat [#knw/kny msd. Ar cubb (a.a. . kupa [Men xvii] kopa büyük bardak.a.* Ar qunfu5 (kirpi) Hint dillerinden alınmış olmalıdır. kör (bıçak). EYun klâo (kırmak. [Cumh 1932] sporda ödül olarak verilen bardak ~ İt coppa 1. künk [Env xv] toprak boru. toprağa gömülen su veya şarap küpü = Aram gubb a. ~ Akad gubbu a. tavşan deliği. [ARasim 1897-99] iskambilde bir renk. iskambilde bir renk ~ OLat cuppa saplı büyük bardak * Lat cupa (varil. İng cup (büyük bardak) Fransızca yoluyla Latinceden alınmıştır. kalın. çömlek .Fa küp sarnıç.< HAvr *kel-1 kırmak. küp2/küb [ xx/b] EYun kybos oyun zarı. kesmek * Aynı kökten Lat gladius (kılıç). koparmak).

egzotik " garip kurak kural Tü YT [Uy viii+] kurğak toprak. ufak şey.a. kurultay. döviz fiyatı ~ Fr cours 1. [ xi] kurğak kuru şey. gazeteden kesilen parça. islamın kutsal kitabı < Ar qara'a okudu " kıraat kur[mak Tü [Uy viii+] kur." kur- kurander [ xx/a] ~ Fr courant d'air hava akımı & Fr courant koşan şey.] un.a. curs. [CepK 1935] kaide < Tü kur. akım. 2.germek. kâğıt para birimi .koşmak ~ HAvr *krs. [ xx/b] kesilmiş kumaş parçası kupür [ARasim 1897-99] tahvilin temettü almak için kesilen ~ Fr coupon kesilen sey < Fr couper kesmek " kup [ 192+] 1.koşmak ) + Lat air hava " kur. kurabiye ~ Ar ġuraybat [#ġrb f.a. gözkulak olma [ xx/a] ~ Fr cure tedavi ~ Lat cura dikkat. şeker ve yağla yapılan ve fırında pişirilen tatlı < Ar ġurayb [küç. 2. arya kürar [ML xx/c] uçlarında kullandığı zehir ~ İsp curaré a. kür ilgilenme. [Fel 194+] nazariye < Tü kur. akım (< Fr courir koşmak ~ Lat currere. * İng course biçimi Fransızcadan alınmıştır. gidiş. çadır kurmak. 2. kurul.] 1. (yüksek sele) okuma. 3. rota. kur'an [Kut xi] ~ Ar qur'ân [#qr' msd.< HAvr *kers. [ xx/b] 2. düzenlemek kura [ xiv] ~ Ar qurcat^ [#qrc msd.Fr coupure kesim.kupon bölümü. a. kesme < Fr couper kesmek " kup kur [AMithat 1877] kur etmek 1. ~ Fr curare Güney Amerika yerlilerinin ok . ~ Karib Orta Amerika yerli dillerinden.] bir kabın içinden işaretli nesneleri çekmek suretiyle oynanan talih oynu < Ar qarc su kabağı kurabiye [ xvi] ğurabiye 1. seyir. kuru yer < Tü kurığ kuru " kuru[ 193+] meclis. -al ekinin işlevi açık değildir.] yabancı. kaygı. kadına ilgisini belirtecek şekilde davranmak. eğitim programı.] küçük garip şey < Ar ğarîb [sf. curs. süreç. tuhaf. 2." kur- * Dil Devriminin ilk yıllarında benimsenen birinci anlam için bak. ~ Lat cursus koşu < Lat currere. kuram YT [CepK 1935] bünye.a.

kapamak. yakın olmak. kayık küreği < Tü *kürge. hediye verme. = Akad qerebu yaklaşmak. temizlemek (~ Lat curare a.= Tü küri.a. ittifak etmek ) kurcala[mak <onom [TS xvi xvi] kurca. yakın olma. özellikle demir madeni kürat [#kwr msd.] kaşıma sesi " kırt < Tü kurç/ kürdan [ARasim 1897-99] ~ Fr cure-dent "diş temizler".a.kaşımak. kurban [CodC xiii] ~ Ar qurbân [#qrb msd.kuşatmak. a. kurbet [ xiv] ~ Ar qurbat [#qrb msd. < İbr/Aram #qrb 1. hediye" anlamı İbraniceye mahsustur. gözkulak olmak " kür kurbağa Tü [Oğ xi] kurbaka a.] yakınlık.] kaşıma sesi " kırt küre[mek küre1 Tü < Tü kurda. akrabalık < Ar qariba yakın idi.küratör [ xx/c] ~ Fr curateur sergi yöneticisi / İng curator a. yasaklamak. demir fırını kürek Tü Ha] " küre[ xi] kürgek 1. yaklaşma.] tanrıya sunulan adak ~ İbr/Aram qurbân a. adak sunma " kurbet * #qrb kökü Sami dillerinde ortak olmakla birlikte.a.[xiv-xvi TS] kaşımak.toprağı kazmak [ xiv] kürre ~ Ar kurrat [#krw msd. kurcalamak < Tü [ xi] küri. tahriş etmek kırç [onom. yaklaştı. özen göstermek. karıştırmak.önekinin anlamı belirsizdir. demir eritme düzeneği. ~ Lat curator bir işe gözkulak olan kimse < Lat curare bakmak. [Fel 194+] spekülasyon < Tü kur. yanaştı (= Aram qsreb a. *Kurubağa (kara kurbağası) ihtimali üzerinde durulmuştur. toprak küreği.a. engellemek)" korukurgu YT [CepK 1935] taammüd. "adak. diş temizleme çıtası & Fr curer ihtimam göstermek. ) + Lat dent diş " kür kurdele kumaş şeridi < İt corda ip. hisar = Moğ qorğa(n) kale.] körük. hapsetmek. < Tü baka [xi] kurbağa * Kur. sığınak (< Moğ qorı. 2. hisar. şerit" kordon [ARasim 1897-99] kordela ~ İt cordola dar kurdeşen <onom *kurdaşan kurt/kırt [onom.] top ~ Ar küre2 [CodC xiii] maden ocağı. 2.[xi kurgan Tü? [Uy viii+] kurğan kale." kur- .

a.a. seyir. Ralph A. Seaborg. heyet" kurul * Karş.). mide. kurmay YT [CepK 1935] erkânı harbiye < Tükur [1935 YT] divan. Kaş. ~ EYun krounós çeşme. musluk ~ Yun krouniá yalak * Aram gurna. [Oğ xi] köpekgillerden yırtıcı hayvan * Oğuzcaya özgü olan ikinci anlamın. James. böri (kurt) sözcüğüne ilişkin bir tabudan kaynaklanmış olması muhtemeldir. Fr corps (heyet).a.) Aramca kökenlidir. mimaride kemerin sivri ucu) ile birleştirilemez.küriyum [ xx/b] ~ YLat curium radyoaktif bir element # 1944 Glenn T.] daire.Aram kursîyâ taht ~ Akad kussü a. fizikçiler < öz Marie Curie Polonya asıllı Fransız kimyacı (1867-1934) kürk Tü [ xi] kürk hayvan postu * Fa gurk (kurt) sözcüğüyle ilişkisi açık değildir. eğitim ve öğrenim programı ~ Lat cursus koşu " kur kurs2 kursak Tü [ xiv] ~ Ar qurS [#qrS msd. larva. kuron [ xx/a] taç şeklinde diş protezi ~ Fr couronne taç ~ Lat corona a. Aş xi] kürsi . Erm ku?n (hamam kurnası) biçimleri muhtemelen Yunancadan alınmıştır. akım. kurnaz <Tü [Men xvii] < Tü kurun. Moğ qorğuljın (a. [EvÇ xvii] kurğuşum/kurşum * Karş. Ar curnat (a.kendi kendine kurmak " kur- * -az ekinin mahiyeti açık değildir. disk [Uy viii+] koğursak kuş kursağı. Ar qurnat (dışbükey köşe. kurt Tü [Uy. [ xi] kuruğsak kürsü [Kut. Bilinmeyen bir Asya dilinden alıntı olması güçlü ihtimaldir. kurşun Tü? ~ Ar kursı taht. Oğ viii+] kurt tırtıl. ~ HAvr *kor-öno.EYun krouneíon a. ~ EYun korönis a. halka yapmak " ring kurs1 [ 192+] ~ İng course 1. çember < HAvr *(s)ker-3 kıvırmak. Amer. Tü kurmak fiiliyle ilişkilendirilmesi keyfidir. tepsi.a. kurna [Men xvii] kurna hamam yalağı . makam sandalyesi [Kaş xi] koruğjın a. [Oğ xi] korşun/koşun . cour (divan.a. .a.a.. 2.halka. avlu). rota. süreç. Albert Ghiorso.

birikmek. a. [ xi] kurığ a. Moğ k?ağurayda. kurultay YT [1910] kurıltay büyük meclis. < Tü kurı. a.(kurumak) < k?ağuray (kuru) < k?ağur. kişniş) > İng coriander.sesinin türeyişi açıklanmaya muhtaçtır. * k?ura. temizlemek " kür kurtar[mak Tü [Uy viii+] kutğar-/kurtğar." kuru< Tü kur-" kur- kuruş [Men xvii] ğroş/ğoroş gümüş Avusturya thaler'i veya altın florine Osmanlı ülkesinde verilen ad. kurut Tü [Uy viii+] kur(ı)t süzülerek kurutulmuş yoğurt veya çökelek < Tü kurı. kurul YT [CepK 1935] kongre. is [CepK 1935] tesis. kıvanç " kut * -r. meclis < Moğ qura. uğur. kurtul[mak kuru kuru[mak kav1 Tü Tü Tü [Uyviii+]kurtul-/kutrul-a.toplanmak " kurul * Türk Derneği bünyesinde 1908-1910'da ortaya atılan ilk Yeni Türkçe kelimelerdendir.Moğ quralta toplantı. meclis < Moğ quratoplanmak." kuru- .(kavurmak).< Tü *kâ-/*kağ. uğur" kut * Karş. [LO ] ğuruş 120 akçelik gümüş sikke ~ Alm grosch bir altın solidus'a (ve 12 gümüş denarius'a) eşdeğer olan kalın gümüş sikke ~ OLat (denarius) grossus "kalın denarius" " gres kurus E Yun kóris a..a." kuruTü *kağurı.a. EYun koríannon ("tahtakurusu otu". [Kıp xiv] kutğar-/kurtar-< Tü küt baht. [CepK 1935] kurultay . Karş. kurum1 kurum2 Tü YT [Kaş xi] kurum/kurun baca tortusu.kürtaj [ xx/b] çocuk aldırma ~ Fr curetage bıçakla kazıyarak temizleme şeklinde cerrahi müdahale < Fr curetter cerrahide yara temizleme bıçağı < Fr curer tedavi etmek.[viii+ Uy] a.a.a. kavrulmak " <Tükut baht.a.yanmak. meclis ~ Moğ qural toplantı.a. 'tahta kurusu' deyiminde ~ Yun koriós tahta kurusu ~ * Türkçe kuru ile ilgisi yoktur.fiili Uygurca ve Moğolcada mevcut ise de k?ural biçimi Moğolcadır. kongre. müessese < Tü kurı. bir araya gelmek (= Tü kura. [Uy viii+] kürı.

köz karıştırmak < Tü köz"köz [TS xiv-xix] tedirginlik. vesvese. wişâ. küskü kuşku Tü <Tü [ xi] közegü maşa < Tü köze. < Fr courir koşmak " kur kuş k us [m ak küs[mek Tü Tü Tü [viii]kuşa.] küçük yatak [TS xiv-xix] tedirginlik. [ 194+] şüphe Tü kuş " kuş * İsme eklenen -ku ekinin işlevi belirsizdir. guşâ- < Tü kurşa.a. kuşan-.a .darılmak < Tü kuşak Tü [ xi] kurşağ kemer. posta tatarı / Fr courrier a. ürküntü. yünden dokunan çadır kuşağı. kırpık hamurdan yapılan bir yemek < Ar qaSqaSa [onom. ürküntü. DK xiv] kurşak/kuşak kurşa. sarınmak kuşe [ xx/a] ~ Fr (papier) couché "tabakalı kâğıt". " gü+ ~ Fa guşâyiş açıklık < Fa guşadan. [U yv ii i+ ]k us -a .[viii+ Uy] kuşak bağlamak. vesvese.+ Lat locare yatırmak " kon+. [ 194+] şüphe Tü kuş " kuş * İsme eklenen -ku ekinin işlevi belirsizdir. Türkçe sözcük "kuş gibi ürkek olma" anlamında iken 1940’lardan sonra "şüphe" anlamında kullanımı teşvik edilmiştir.a. tabaka " kuşe kuşku <Tü [ xx/b] tren yatağı ~ Fr couchette [küç. lokal kuşet < Fr couche yatak. cila tabakasıyla kaplı kâğıt < Fr couche yatak.] kırptı . [İdr. uçkur küşayiş açmak ~ OFa wişâdan.kurye [LO xix] kuriyer ~ İt corriere koşucu. küskü Tü [ xi] közegü maşa < Tü köze. Türkçe sözcük "kuş gibi ürkek olma" anlamında iken 1940’lardan sonra "şüphe" anlamında kullanımı teşvik edilmiştir.a.köz karıştırmak < Tü köz"köz kuskus [LO xix] ~ Ar quSqüS [#qSqS] Mağrip ülkelerine özgü. tabaka < Fr coucher yatırmak.kemer bağlamak. kemer EŞKÖKENLİLER: Tü kur : kuşak. [Oğ xi] küs. ulak.a. kuşanmak " kuşankuşan[mak Tü [Uy viii+] kurşan< Tü kur [viii+ Uy] kuşak. yatmak ~ Lat collocare yere yatırmak & Lat con.

~ E Yun kytos 1.] kırıklar. [LO xix] büyük defter ~ Yun ködikos 1. talih. kısalttı. saadet * Karş. 2. 2.). cesur (= Ave *vî-stâxa. edepsiz ~ OFa wistâ% kendinden emin. eksik idi EŞKÖKENLİLER: Ar #qs?r : kusur. posası küstah [Aş xiv] güstâ%hık ~ Fa gustâ% kendinden emin.a. tomruk. [Uy viii+] küt/kawut/kıwut < Tü kıw kut. kovuk.* Türkçeye 19.a. kuşluk [Oğ xi] kuşluk öğleden önceki zaman * Kuş sözcüğüyle ilişkisi açık değildir. kesirler < Ar kasr ~ Ar quSür [#qSr msd.a. kutup. eksen. kutup/kutb~ Ar quTb [#qTb msd. yasa külliyatı ~ Lat caudex/cödex.ayrı duran. Moğ k?utuğ (a. tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi < Ar qaTaba [msd. cesur) Orta Farsçadan alınmıştır. kutu [MŞ xiv] kutı kap. arı peteğinin her hücresi" sit(o)+ ~ Yun koutí a. küspe ~ Fa kusba susamın yağı çıkarıldıktan sonra kalan posası ~ Aram kuspâ a. kütür kıtır kutsal YT onom [DK xv] küt küt kalp çarpması sesi. küt1 [Men xvii] kötürüm.] eksiklik < Ar Tü kut Tü [Or viii] küt rahmet. taksir küsur kesir " kesir ~ Ar kusur [#ksr çoğ. baht. ~ Akad kuspu susam. büyük defter.a. zeytin vb. tas. aks. yy'da Fransızca üzerinden veya doğrudan Tunus-Cezayir'den alınmış olabilir. 2. kalın ağaç gövdesi. [LO ] kütür gevrek katı şey sesi <" [Fel 194+] aziz < Tü küt bereket. bereket. kusur [Aş xiv] qaSara kıstı. cödica. direnen ) " gü+ * Erm vstah (kendinden emin. cesur. kaşlarını çattı. konsantre etti . kütük [Men xvii] kötük tomruk. yetersiz kaldı. [LO xix] sivri olmayan küt2. talih " kut * Ar quds > qudsı sözcüğünden çağrısşım yoluyla türetildiği açıktır. 2.] 1. üzüm. bir noktaya topladı. qaTb] 1. yatalak.

geri. Moğ k?oytu (art.dökmek " kuyruk ~ Ar quyüd [#qyd çoğ. ~? Slav kvardy sert [ xx/b] ~ Ar quwan [#qwy çoğ. güneş almayan yer. dökülmek < Tü kod-/kot. * Ar qaTr (damlama. bağlar < Ar kuyut qayd " kayıt . kuluçka yeri. lokantada "örtü parası" < Fr couvrir örtmek ~ Lat cooperire a. kuytu <Tü [Kıp xiv] çukur yer. kuyu = Moğ qotuğur çukur ) " <Tü [Kıp xiv] kuyumçı/kuyunçı ziynet eşyası yapan ve satan < Tü kuyum döküm < Tü ku5. konmak.] kuvvetler < Ar quwwat" (~ Fr/İng quartz bir silisyum kristali) ~ kuver [ 192+] ~ Fr couvert 1. [ xiii] kuyruk hayvan kuyruğu. fıçı ~ Lat cupa varil. [Aİhsan 1891] 2.] kitaplar (< Ar kitâb ) + Fa %âna ev " kitap. dip. kuvvet kuymak gözleme ) Tü [Aş. [ xi] kuyma bir çeşit yağlı ekmek kuyruk Tü [Uy viii+] kudruk 1.a.kütüphane çoğ. kamuya açık bir hizmet için oluşturulan sıra < Tü kodğur-dibe inmek. 2.] güç (= Moğ qoymag katmer. gölge < Tü ku5. 2. Moğ k?udurğa (atın sağrısı). oturmak. yıkama kuvöz [ xx/b] ~ Fr couveuse 1.indirmek " ko- * Karş.indirmek.] koşullar. kıç. " aperitif küvet [ xx/a] banyo teknesi veya yıkanma teknesi < Fr cuve varil. a. kuyu kuyruk kuyum Tü [Uy viii+] ku5uğ (= Moğ qudug su çukuru. 2. kuva kuvvet kuvars Alm quarz a. kuz (güneş almayan yer).a. kuzey). daire veya kürenin çapı ~ Fa kutub %ana kitabevi & Ar kutub [#ktb ~ Ar quTr [#qTr msd.] leğen. fıçı ~ Fr cuvette [küç. Yus xiv] ~ Ar quwwat [#qwy msd. örtü. aşağı koymak " koy* Karş. dizi halinde gitme) masdarıyla ilişkisi belirsizdir. Ayrıca karş. bölge. masa örtüsü. yeni doğmuş bebeklerin konulduğu korunak < Fr couver kuluçkaya yatmak ~ Lat cubare a. arka. • "Bir hizmet için oluşturulan sıra" anlamı Fr queue çevirisidir. hane kutur/kutryeryüzünün kısımlarından her biri.] 1. folluk.

karanlık " kuzey kuzin . dağın kuzey cephesi < Tü ku5- [Uy viii+] kuzğun kuzgun.kızkardeş " kon+. [ xx/b] ~ Fr cousine [f.] amca. İng kitchen (mutfak) biçimleri Latinceden alınmıştır.< HAvr *swesor. gölge.kuzen [Bah 1924] ~ Fr cousin amca. sör1 kuzey <Tü [BK 1799] indirmek.pişirmek * Fr cuisine. çukur yapmak " kuytu kuzgun Tü gölge. EYun peptö (pişirmek). hala. < Lat cocere/coquere yemek pişirmek ~ HAvr *kwekw^-/*pekw^. kızkardeş çocuğu ~ HAvr *swesr-Ino. Aynı kökten İng cook < Ger *kokjan.Lat consobrina " kuzen < Tü kuz güneş almayan yer. dayı veya teyze kızı kuzine [LF xix] kuzina/kuçina mutfak ocağı ~ Ven cusìna [İt cucina] mutfak ~ Lat *cocina/coquina a. kara kuş < Tü kuz [xi] güneş almayan yer.karşılıklılık edatı + Lat sobrinus kızkardeşin ailesi. kuzu Tü [Uy viii+] kozı.a. dayı veya teyze oğlu ~ Lat consobrinus hala veya teyze oğlu & Lat con. hala. [ xi] kuzı (= Moğ qurağa(n) koyun yavrusu) .

gevşemek . labirent [ xx/a] ~ Fr labyrinth mağara ve dehlizlerden oluşan karmaşık yapı ~ EYun labyrínthos a. atölye ~ OLat laboratorium a. lapis lazuli ~ Sans râcâvarta a. günnük). gevşetmek ~ Lat laxare a. [ xx/b] laçka gevşeyerek niteliğini kaybetmiş ~ Ven lasca bırak! gevşet! < Ven lascar [İt lasciare] bırakmak.a. & Sans râcâ kral + Sans varta tayın. bir tür taze Karş.a.a. rızk. Ar luban. EŞKÖKENLİLER: Ar #lbn : benzen. özellikle Girit kralı Minos'un yaptırdığı dehliz * Antik Çağ yazarı Ploutarkhos'a göre Lidya dilinde "balta" anlamına gelen labrys sözcüğünden alınmıştır. Fen lbnt. labne peynir < Ar laban süt [ 198+] ~ Ar labnat [#lbn] süt pıhtısı. t.a. rumex patientia ~ EYun lápathon a.. Aram #lbn (çeşitli bitkilerden elde edilen aromatik zamk. laçka [LF xvi] laşka gemi halatını gevşetip boşa bırakma. lax. < Lat languere. < Lat laborare çalışmak labrador [ML xx/c] ~ Fr/İng labrador bir köpek cinsi < öz Labrador Kanada'da bir yarımada < öz Joao Fernandes Lavrador 1498'de bu bölgeyi keşfeden Portekizli kâşif laçin Tü? [Uy viii+] laçın (= Moğ naçı(n) şahin) lacivert [ xvi] laciverdî koyu mavi renk ~ Fa lâciward Afganistan'da çıkan koyu mavi renkli süs taşı.la+ ~ Ar la değil ~ Yun lápato yaprakları labada [MŞ xiv] lebede salata olarak kullanılan bir sebze. benzin. Lat lapis lazuli.işçi. labne laborant Lat laborans. Karş. pay * Batı dillerine Arapça aracılığıyla Farsçadan geçmiştir. İng lazurite.a. emek veren " laboratuar [ xx/b] ~ Alm laborant laboratuarda çalışan kişi ~ ~ Fr laboratuar [ToplumsalT 1896] kimya veya tıp işliği laboratoire işlik.

söz söyledi. boş ve geçersiz idi < Ar luġat söz. a. aktif eşcinsel (argo) ~ Fa yâd ast hatırımda! " yad2 ~ Çing laço ladin 1. laf döven " laf. "Bir çam türü" anlamı Türkçeye özgü olup açıklanmaya muhtaçtır. dilbilgisi açısından geçersiz söz < Ar lağâ 1. f. picea ~ Ar ladan cistus creticus bitkisinden elde edilen aromatik zamk ~ Aram ladsnâ a. lagos marinus ~ EYun lagos a. ilave.Ar lâ Hawla wa lâ quwwata illâ-llâhi" Allahtan başka güç ve kuvvet yoktur" & Ar lâ değil.kazı. kuşkucu.a. * Lat ladanum. biliyorum (geniş zaman eril 1ci tekil şahıs) " la+. +zen ~ Ar lafZ [#lfZ msd. Aş xi] [DK xiv] ~ Fa lâf anlamsız söz ~ Fa lâfzan laf çalan. hendek. lağv [ xiv] ~ Ar laġw [#lġw msd. ~ Akad ladinnu. katıldı. yok + Ar Hawl güç. ladunu a. hal" la+.a. tünel < EYun la%ainö kazmak * Fa naġm (istihkâm tüneli) biçimi muhtemelen Türkçeden alıntıdır.] ağızdan çıkan anlamlı ses. lakırdı etti. ~ Yun lagós 1. havil lahika ~ Ar lâHiqat [#lHq fa.laço iyi. telaffuz etti laga luga lagar ~ Fa lâğar cılız.] eklenen şey. tavşan balığı. vardı. dirayet laf lafazan lafız/lafz[Kut. emin lades [ xx/c] genç adam. lakırdı lahana [MŞ xiv] EYun lâdanon yeşillik. laHq/laHâq] yetişti. zeyl < Ar laHiqa [msd.] boş. çam cinsinden bir ağaç. lepus lagün [ xx/b] ~ Fr lagune deniz kıyısında kum birikmesiyle oluşan göl ~ Ven laguna Venedik lagünü < Lat lacus göl ~ HAvr *laku. t.a. skeptik & Ar lâ değil + Ar adrâ [#dry] bilirim. 2. tavşan.a. geçersiz. istihkâm tüneli ~ EYun la%öma. EYun ládanon biçimleri bir Sami dilinden alınmıştır. söz < Ar lafaZa artiküle etti. zayıf lağım [Kan xvi] ~ Ar laġam yeraltı tüneli. her türlü sebze lahavle sözleri ~ Yun lâ%ano malum sebze ~ [ xiv] üzüntü ve kızgınlık anında okunan duanın il . yok hükmünde olan şey. laedri ~ Ar lâ adrî "bilmemci". eklendi . 2. kuvvet. cistus creticus bitkisinden elde edilen aroma