1 GÜÇ ELEKTRONøöø

1 1..1 1 G GøøR Røøù ù Güç elektroni÷i terimi, çok geniú bir alanda elektronik devreleri içine alır ve buradaki amaç ise bir kaynaktan bir yüke giden elektrik gücünün kontrol edilmesidir. Bu kontrol çok de÷iúik biçimlerde; örne÷in, sadece kaynaktan yüke giden gücün miktarı olabilir. Bunun yanında, kaynaktaki gücün özelli÷iyle karúılaútırıldı÷ında yüke verilen gücün özelli÷inin de de÷iútirilmesi gerekebilir. Buna örnek ise, bir AC kaynak frekansının yükün gereksinimi olan baúka bir frekansa de÷iútirilmesidir. Bütün bu de÷iúimlerde veya kaynaktan yüke aktarılan gücün kontrolünde, iúlemin verimlili÷i önemlidir. E÷er aktarılan güç büyük ve iúlem verimsiz yapılmıúsa, büyük kayıplar oluúur. Bu kayıpların ekonomik verimlilik üzerinde de÷erlendirilmesinin yapılması gerekir ve bu kayıpların, aúırı ısınma sonucu elemanın korunması için elemandan uzaklaútırılması gerekir. Böyle bir kontrol, anahtarlama teknikleri kullanılarak yapılır: Bazı elektronik elemanlar açık veya kapalı durumlu bir anahtar olarak kullanılır. ødeal bir anahtar ile, kayıpları önleyecek bir kontrol yapılabilir. Gerçekte ise hiçbir eleman böyle bir ideal anahtar görevini yerine getiremez fakat ideal eleman olabilecek kullanıúlı elemanlar mevcuttur. Aúa÷ıda sıralanan elemanlar bunlara örnek olabilir: • BJT (bipolar junction transistor = bipolar jonksiyon transistörü) • MOSFET (metal-oxide semiconductor field-effect transistor = metal oksit yarıiletken alan etkili transistörü) • SIT (static induction transistor = statik indüksiyon transistörü) • IGBT (insulated gate bipolar transistor = yalıtılmıú kapılı bipolar transistör) • SCR (silikon-controlled rectifier = silikon kontrollu do÷rultucu) • TRIAK (bi-directional gate-controlled thyristors = çift yönlü kapı kontrollu tristörler) • GTO (gate turnoff SCR = kapıdan kapanabilir SCR) Yüksek verimlilik gereksinimleri için böyle elemanların güç katlarındaki elektronik elemanların do÷rusal operasyonu nadiren kullanılır.

Güç elektroni÷i dönemi, baúlangıcını 1957’de SCR’nin tanıtılması ile yapmıútır. Civalı ark do÷rultucular gibi di÷er kontrol edilebilen do÷rultucuların uzun yıllar boyunca endüstride var olmasına ra÷men, böyle elemanlar çok büyük ve yardımcı elemanlara gereksinim duymuúlar, düúük ve orta gerilimlerde verimli olmamıúlardır. SCR’nin tanıtılması ile böylece, güç kontrolunun büyük oranda döner makinalardan ve statik manyetik yükselticilerden elektronik elemanlara kaydırılması periyodunun baúlangıcı olmuútur. Bu periyodun baúlangıcında, güvenilirlik problemleri nedeniyle geliúim yavaú olmuú fakat 1960’lı yılların baúında SCR bir çok uygulamalarda kullanılmaya baúlanmıútır. O zamandan sonra, yukarıda bahsedilen anahtarlama elemanları geliútirilmiútir, güç yarı-iletkenlerinin çeúitlerindeki bu artıú ile, verilen bir uygulama için en uygun güç yarı-iletkeninin seçilmesi gerekir. 1 2 K KO ON NT TR RO OL LT TøøP PL LE ER Røø 1..2 Güç elektroni÷i uygulamalarının ço÷unlu÷unda kullanılan dönüútürme düzenlemeleri aúa÷ıda sıralanmıútır. AC-DC: AC gerilim kayna÷ı, do÷rultularak tek yönlü bir kayna÷a dönüútürülür ve daha sonra bu kayna÷ın filtre edilmesiyle DC kayna÷ı elde edilir. DC çıkıú gerilimi kontrollu do÷rultucu kullanılmak suretiyle ayarlı úekle getirilebilir. Ayarlı bu çıkıú, DC motorunun hız kontrolünde bir kaynak olarak kullanılabilir. DC-DC: Herhangi bir gerilimdeki DC, daha büyük veya küçük olarak, baúka bir DC kayna÷ına dönüútürülür. Bir sistemdeki böyle bir uygulama, anahtarlamalı güç dönüúümü olarak adlandırılır. Bir uzay aracının güneú pilleri çıkıúının, uzay aracındaki de÷iúik güç sistemlerinde kullanılmak üzere dönüúümü buna ait bir uygulamadır. DC-AC: Bir DC kayna÷ı, bir yüke AC gerilim sa÷lamak için anahtarlanır. Sinüsoidal olmayıp kare biçimli veya adımlı dalga biçimli bu inverter çıkıúı, çıkıú frekansının de÷iútirilmesiyle AC motorunun hız ayarında kullanıúlıdır. AC-AC: Ayarlı frekanslı AC çıkıú gerilimi, istenilen çıkıú dalga biçimini alabilmek için giriúin uygun dalga elemanları ile birleútirilir. Giriú genellikle 3 fazlı kaynak ve çıkıú frekansı ise giriú frekansından daha azdır. Bu gibi sistemler, teorik olarak cazip olmasına ra÷men, ticari olarak geniú alanda kullanılmamaktadır. Çünkü bu sistemlerin düzgün bir úekilde fonksiyonunu yerine getirmesi için karmaúık kontrol sistemleri gerekmektedir. AC-AC: AC çıkıú gerilimi, giriúteki temel dalga frekansıyla aynı olarak, faz kontrollu alternatif çıkıú gerilimi üretmek için, her yarım dalgada bir kere açılır ve kapanır. Çıkıú gerilimi giriúe göre azalmaktadır. Böyle bir eleman kaynaktan yüke giden gücü kontrol etmektedir. Akkor flamanlı lambaların ıúık yo÷unlu÷unun kontrolu buna bir örnektir. AC-DC-AC: Yukarıdaki metotların ikisinin birleútirilmesiyle daha baúka düzenlemeler yapılabilir. Normal olarak AC úebeke gerilimi, DC’ ye dönüútürülür. Bu DC gerilimden inverter ile ayarlı frekanslı bir AC çıkıúı elde edilir. Üretilen AC ise AC motorunun hız kontrolünde kullanılır.

1 1..3 MK 3 V VE ER RøøM KA AV VR RA AM MII Bir anahtarlamalı kontrolun veriminin, do÷rusal bir kontrolla karúılaútırılması aúa÷ıdaki örnekte görülmektedir. 100 volt’luk bir DC kaynak, 20 Ω’luk bir yüke 100 watt vermektedir. Bu, úekil 1.1 ve 1.2 de oldu÷u gibi iki úekilde yapılabilir. ùekil 1.1 de do÷rusal kontrolda, R’nin de÷eri, 20 Ω’luk yüke 100 watt verecek 2,24 amperi sa÷lamak için 24,7 Ω olmalıdır. Yükün gücü 100 watt’tır, fakat yükün gücünün kontrolunda R direncinde 124 watt kaybolur. Kaynaktan yüke enerji aktarımındaki verim, iúlemdeki 124 watt’lık kayıpla %45 tir.

ùekil 1.1

ùekil 1.2

Yukarıdaki durumdan farklı olarak, úekil 1.2 deki ideal S anahtarı periyodik olarak açılacak ve kapatılacak úekilde düzenlenir. Anahtar kapalı iken, yük gücü 500 watt ve anahtar açık iken sıfırdır ve bunların hepsi úekil 1.3 de gösterilmiútir. ùayet anahtar zamanın %20 sinde kapalı ise, ortalama güç 500 watt’ın %20 si veya 100 watt’tır. Kayıplar yoktur, böylece kayna÷ın bütün enerjisi yüke aktarılır. Gerçekte ideal anahtarlar yoktur fakat bir ideal anahtar yaklaúık olarak bir BJT olabilir, sonuç ideal bir devre iúlemine oldukça yakındır. Orta derecedeki anahtarlama frekanslarındaki kayıplar, transistörün kollektör-emiter doyma geriliminden kaynaklanmaktadır. ùayet bu gerilim 2 volt ise, bu durumda anahtarlama iletim kayıpları yaklaúık olarak 10 watt olacaktır. Bu, zamanın %20 sinde oluúmakta ve ortalama 2 watt’lık güç kaybına neden olmaktadır. Böylece, yüke 98 watt aktarılabilmesi için, kaynaktan 100 watt’lık bir besleme gerekecek ve kaynaktan yüke güç aktarımının kontrolunda %98 lik bir verim sa÷lanacaktır. Tabiki, bu bir ideal kabuldür, çünkü anahtarlama süresinin di÷er kısımlarında genelde küçük olan baúka kayıplar da vardır ve kontrol devrelerini besleyen bazı güç kaynaklarına da gerek vardır. Bununla birlikte, bu, alınabilecek yüksek verimi göstermektedir. Bunların yanında, 0 ile 500 watt arasında de÷iúen bir yük gücünün sabit bir 100 watt’lık güç de÷erine uygun olup olmadı÷ı sorulabilir. Bu, yükün özelli÷ine ba÷lıdır ve ço÷u durumlarda, yük gücünün uygunlu÷u için bazı filtreleme iúlemleri gerekebilir. Bu filtrelemenin gereklili÷i, olabildi÷ince yüksek anahtarlama frekansının kullanılması gerekti÷ini söyleyebilir. Mevcut kıyıcı devrelerinde 20 kHz’in üzerindeki anahtarlama frekansları kullanılmaktadır ve 500 kHz ve üzeri için yeni tasarımlar geliútirilmeye çalıúılmaktadır. Örne÷e baúka bir açıdan bakıú ise 100 watt’lık istenilen de÷eri sa÷lamak için 44,7 volt’luk DC gerilim de÷erinin yüke uygulanmasının gerekti÷ine dikkat etmek gerekir. Anahtar ile yük arasına düúük geçiren bir filtrenin yerleútirilmesi, yüke hemen hemen

sabit bir gerilim sa÷lar. Böyle bir düzenleme, 7. Bölümde de görülece÷i gibi bir DC-DC konvertörün basitleútirilmiú biçimidir ve úekil 1.4 de görülmektedir. S anahtarının periyodundaki kapalılık çarpanı úimdi % 44,7 olmalıdır.

ùekil 1.3 1 1..4 4 A AN NA AH HT TA AR RL LA AM MA AE EL LE EM MA AN NL LA AR RIIN NIIN NA AN NM MA AD DE Eö öE ER RL LE ER Røø

ùekil 1.4

Güç yarı-iletkenleri ile belli miktardaki güçler kontrol edilebilir. Tablo 1.1, ticari olarak mevcut olan bazı elemanlar ile anahtarlanabilen akım ve gerilimlerin büyüklüklerini göstermektedir. Maksimum gerilim ve maksimum akım kapasitesinin ikisinin birden verilen bir eleman üzerinde aynı anda bulunması genelde mevcut olmamaktadır. Tablo 1.1
Eleman Tipi Anma Gerilimi (V) 5000 3000 40 5000 1200 2500 2500 1200 6000 1200 4500 4000 400 400 630 1200 1200 500 1000 500 1200 600 Anma Akımı (A) 5000 1000 60 5000 1500 400 1000 400 1500 300 3000 2200 250 40 50 400 300 8,6 4,7 50 400 60 Üst Frekans (Hz) 1k 10 k 20 k 1k 10 k 5k 5k 20 k 400 400 10 k 20 k 20 k 20 k 25 k 10 k 100 k 100 k 100 k 100 k 20 k 20 k Anahtarlama øletim zamanı (µs) Direnci (Ω) 100 2-5 0,23 200 20 40 40 8 200-400 200-400 15 6,5 9 6 1,7 30 0,55 0,7 0,9 0,6 2,3 2,2 0,16 m 1m 10 m 0,25 m 0,47 m 2,16 m 2,1 m 2,24 m 0,53 m 3,57 m 2,5 m 5,75 m 4m 31 m 15 m 10 m 1,2 0,6 2 0,4 m 60 m 18 m

Genel Amaçlı Yüksek Hızlı Schottky Ters Tıkama Yüksek Hızlı Kesime götürülen Ters Tıkama Tristörler Ters øletim GATT Iúık tetiklemeli Triyaklar Kendili÷inden GTO kesilen tristörler SITH Do÷rultucu Güç transistörleri Tek Darlington SIT Güç MOSFETleri Tek

IGBT MCT

Tek Tek

1 1..5 5G GÜ ÜÇ ÇY YA AR RII--øøL LE ET TK KE EN NL LE ER RøøN NøøN NK KU UL LL LA AN NIIM MII Aúa÷ıdaki bilgi güç elektroni÷inin büyüklü÷ü ve önemi hakkında bir fikir vermektedir. Temel olarak, bütün de÷iúken hızlı endüstriyel motor sürücüleri güç elektroni÷i sisteminin belli bir biçimini kullanmaktadır. Uzun yıllar boyunca SCR’ler kullanılmıútır; bunlar de÷iúken hız iúlemi sa÷lamak için bir DC motora ayarlı gerilim

verebilecek faz kontrollu do÷rultucular olmuútur. Son yıllarda, AC motorlara de÷iúken frekans sa÷layan AC-DC-AC inverterler bu endüstri pazarının büyük bir kısmını eline geçirmiútir. Tablo 1.2 güç elektroni÷inin bazı uygulamalarının listesini göstermektedir. Tablo 1.2
Reklamcılık øklimlendirme Isı kontrolörleri Alarm sistemleri El aletleri Ses yükselticiler Pil ve akü úarjı Karıútırıcı, mikser Manyetik kayıt Boylerler Hırsız Alarmları Çimento fırını Kimyasal iúleme Elbise kurutucu Bilgisayarlar Konveyörler Vinçler Iúık ayarlayıcılar Displayler Vantilatörler Elektrikli taúıtlar Elektromıknatıslar Flaúörler Buzdolapları Asansörlerde Aspiratörler Model trenler Motor kontrolleri Motor sürücüleri Sinema projektörleri Elektronik ateúleme Regülatörler Matbaa makinaları Makine tipi güç aygıtları Yüksek gerilimli DC øndüksiyonla ısıtma Lazer güç kaynakları Kilitleme röleleri Madencilik Lokomotifler Katı hal kontaktörleri Parçacık hızlandırıcılar Vakumlu süpürgeler Statik devre kesiciler Trafik sinyal kontrolleri VAR kompanzasyonu Pompa ve kompresörler Elektrikli battaniyeler Elektrikli kapı açıcılar Elektrikli kurutucular Elektromekanik elektrokaplama Nükleer reaktör kontrol çubu÷u Lineer indüksiyon motor kontrolu Civa buharlı lamba balastları Güneú enerjili güç kaynakları Radar ve sonar güç kaynakları Senkron makina yol vericileri Yiyecek ısıtma tepsileri Elektrostatik çökelticiler Ultrasonik generatörler Kesintisiz güç kaynakları Yüksek frekanslı aydınlatma Hava taúıtı güç kaynakları Uzay aracı güç kaynakları Saç kurutma makinaları El tipi güç aygıtları RF yükselticiler Güvenlik sistemleri Servo sistemler Dikiú makinaları Televizyon devreleri Yük taúıma Katı hal röleleri Trenler Güç kaynakları Statik röleler Çelik de÷irmenleri Sıcaklık kontrolleri Zamanlayıcılar Petrol sondajları Fırın kontrolleri Mıknatıslar Yolcu taúıma TV saptırıcıları Fırınlar Fonograflar Forkliftler Oyuncaklar Meúrubat makinaları Gerilim regülatörleri Çamaúır makinaları Kaynak makinaları Fotokopi makinaları Yiyecek karıútırıcılar TV oyunları Garaj kapı açıcıları Gaz türbini baúlatıcıları Generatör uyartıcıları Ö÷ütücüler

Genel elektronik elemanlarında kullanılan DC güç kaynaklarının ço÷u, AC kayna÷ının do÷rultulması ile DC anahtarlamalı güç kayna÷ı tipidir. Di÷er uygulamalar ise evlerde kullanılan ıúık ayarlama anahtarları ve taúınabilir güç aletlerinde kullanılan de÷iúken hız kontroludur. Çok büyük güçlerde, üretilen AC enerjisi DC olarak uzun mesafeli iletimi sa÷lamak için do÷rultulur; iletim hattının sonunda bir DC-AC konvertör AC sistemi enerjilemek için 50-60 Hz de çalıúır. Böyle bir düzenleme, bir elektrik da÷ıtım úirketine ekonomik ve iúlemsel avantajlar sa÷lar. Böyle güç elektroni÷i sistemleri tüketici ve endüstriyel elemanlarda çok geniú alanda bulunmaktadır. 1 6 A AN NA AL LøøZ ZM ME ET TO OT TL LA AR RII 1..6 Kullanılan analiz metotları, parçalı do÷rusal modelli bir yarı-iletken elemanı modellemektedir. Baúka bir modelle temsil edilen, yeni bir bölgeyi geçen yarı-iletken iúleminde yeni bir model kullanılır. Modellerin en basit olanlarında, iki durum

bulunmaktadır: Yarı-iletken iletimde veya iletimde de÷ildir. Bu model üzerinde gerekli oldu÷u zaman hassasiyet artırılabilir. Örne÷in, yarı-iletkenin kayıplarını gösterebilmek için böyle ikinci dereceli modeller gerekebilir. Güç elektroni÷indeki yarı-iletken uygulamaları bu birinci derece teknik ile iyi bir úekilde modellenebilir. Ço÷u devrenin çalıúma modu, bir ideal anahtar elemanının çok basit bir modeli kullanılarak belirlenebilir. Gerekli oldu÷u yerde, analize gerçekte ideal olmayan eleman için hassasiyet eklenebilir. Örnek olarak bir rezonans devresinin analizinde, kayıpsız LC analiz kullanılır. Bir anahtarlama elemanındaki kayıplar veya bir indüktörün direnci, bariz bir etki varsa hesaba katılır. Amaç verimli bir güç dönüúüm iúleminin gerçekleútirilmesi oldu÷undan, kayıplar devre iúleminin büyük bir bileúeni olmamalıdır. ølgili bölümlerde amaç, anahtar olarak kullanılan özel bir anahtardan ba÷ımsız olarak devre analizini yapmaktır. Bazı durumlarda anahtarlama elemanı olarak sadece SCR’nin kullanılabildi÷i AC-DC dönüúümlerinde bu mümkün olmayabilir. DC-DC dönüúümü gibi di÷er durumlarda bir tipten daha fazla tipte anahtarlama elemanı kullanılabilir. Bir SCR, bir BJT veya bir MOSFET arasında güç seviyesine, istenilen anahtarlama frekansına ve istenilen verimlili÷e ba÷lı olarak seçim yapılabilir. 2., 3. ve 4. bölümlerde, farklı yarı-iletken anahtarlar gözönüne alınmıú, modelleri yapılmıú ve bazı çalıúma úartları analiz edilmiútir. Di÷er bölümlerde, güç kontrolunun de÷iúik tipleri analiz edilmiú ve tasarım metotları gösterilmiútir. Güç elektronik aygıtlarının tasarımı, ilgili bölümde de görülece÷i gibi, dört kısma ayrılabilir: 1. 2. 3. 4. Güç devrelerinin tasarımı Güç aygıtlarının tasarımı Kontrol stratejisinin belirlenmesi Lojik ve kapı devrelerinin tasarımı

Bir prototip yapılmadan önce tasarımcının devrenin parametrelerini bulabilmesi ve devrede oluúabilecek ideal olmayan durumları gözönüne alıp gerekti÷i zaman bunları düzeltmesi gerekir. Prototip yapıldıktan ve denendikten sonra tasarımcı tasarımının geçerlili÷i hakkında emin olabilir ve devrenin bazı parametreleri (indüktanstaki bazı kayıplar gibi) hakkında daha do÷ru tahminlerde bulunabilir. 1 7 Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 1..7 1.1 Güç elektroni÷i nedir? 1.2 Tristörlerin de÷iúik tipleri nedir? 1.3 Bir konvertör nedir? 1.4 AC-DC dönüúümünün prensibi nedir? 1.5 AC-AC dönüúümünün prensibi nedir? 1.6 DC-DC dönüúümünün prensibi nedir? 1.7 Güç elektroni÷i aygıtlarının tasarımında izlenecek adımlar nedir?

2

GÜÇ DøYOTLARI

Bu bölümde güç do÷rultucu diyotlarının ana karakteristiklerinden bahsedilmektedir. Schottky engel diyotlarının da belli bazı kullanım yerlerinin olmasına ra÷men, çok kullanılan diyotlar daha çok PN jonksiyon elemanları olmaktadır. Dinamik davranıúına ek olarak büyük ilgi, diyotun temel modelleri üzerindedir ve ilerleyen kısımlarda bunlar üzerinde durulmaktadır. 2 1P PN N--J JO ON NK KS SøøY YO ON ND DøøY YO OT TL LA AR RII 2..1 En çok kullanılan güç-do÷rultma elemanı PN-jonksiyon diyotu’dur. Uygun bir akımın iletimi için, bir jonksiyon bir kılıfın içine yerleútirilmiútir. Bu elemanlarda, ileri iletim durumunda, jonksiyon elemanları arasında çok az bir gerilim düúümü vardır. Geri (ters) çalıúma durumunda ise çok az bir akım geçirirler. PN-jonksiyonlu diyotlar, iletim ve tıkama durumlarında hızlı geçiú özelli÷ine sahiptirler. Birkaç mikro-saniyelik anahtarlama zamanlı diyotlar, 50 Hz gibi düúük frekanslı gerilimleri do÷rultmada uygundur. Nano saniyenin onda biri civarında (10-10) anahtarlama kapasiteli diyotlar, akım ve gerilimin hızlı de÷iúti÷i devreler için uygundur. Hızlı iletimli diyotların fiyatı yavaú diyotlara göre pahalı oldu÷undan, uygulama yerinin iyi seçilmesi gerekir. 2 2..1 1..1 1S ST TA AT TøøK KD DE EV VR RE EM MO OD DE EL LL LE ER Røø ùekil 2.1(a) da görülen diyot devresi, ideal bir PN-jonksiyonlu diyotu temsil etmekte ve ço÷u durumlar için yeterli do÷rulu÷a sahiptir. Daha titiz ve karmaúık modellemelerde (b) ve (c) durumları da gerekebilir. ùekil 2.1’in (a), (b) ve (c) kısımları olabilecek, parçalı do÷rusal grafikleri gösterir ve dolayısiyle daha karmaúık modellemelerde kullanılabilir. ùekil 2.1 de görülen karakteristiklerdeki devre modelleri, úekil 2.2 de verilmiútir. ùekildeki her diyot sembolü ideal bir diyotu temsil eder; (b) ve (c) durumlarında devre ideal devre elemanları ile yeniden düzenlenmiútir. ùayet diyot úekil 2.1 de görülen üç durumdan herhangi biri ile gösteriliyorsa devrenin analizi, parçalı do÷rusal devre analizi kullanılarak yapılabilir.

(a)

(b) ùekil 2.1

(c)

(a)

(b) ùekil 2.2

(c)

PN-jonksiyonlu diyot’un akım ve gerilim karakteristikleri üzerinde biraz deneyim sahibi olmakla, ideal modeller gerçek karakteristiklere uydurulabilir. Devre gerilimi ve akımının sınırlamasına ba÷lı olarak, devrenin performansını en iyi tahmin edebilecek, en az elemanlı model kullanılır. Diyot sembolü ideal olmayan bir elemanı temsil eder. ùayet VD ’nin sıfır oldu÷u, úekil 2.1(a) daki model kullanılırsa akım, aúa÷ıdaki gibi bulunur.
I= V R

(2.1)

ùekil 2.3 ùekil 2.3 deki ideal diyot devresinde, V = 100 volt oldu÷unda, VD’nin yaklaúık 1 volt’luk de÷eri gözönüne alınmayabilir. Bununla beraber, V = 2 volt oldu÷unda, VD’nin 1 volt’luk de÷erini gözönüne almamak, kabul edilemez bir hata meydana getirir. Bu durumda úekil 2.1(b) veya (c) seçilmelidir. Yüksek akımlı durumlarda ise (c)’nin seçilmesi do÷ru sonuçlar almak için gerekebilir.

Genel olarak PN-jonksiyonlu diyotlarda ters akım ihmal edilir, fakat bazı özel durumlarda, özellikle yüksek sıcaklıkta ters akım ihmal edilmeyebilir. Bu problem, model’e paralel eklenen bir dirençden bu ters akımın akıtılmasıyla giderilebilir. Direnç seçiminde ters gerilimin maksimum de÷eri dikkate alınır. ùimdiye kadar bahsedilen statik modellere ek olarak, bazı dinamik etkiler eklenebilir. Bunlardan biri de jonksiyon kapasitesidir. Bu kapasite do÷rusal olmayıp ters gerilime ba÷lıdır. Ço÷u durumlarda bu kapasitans, devrede mevcut baúka kapasitörlere kıyasla ihmal edilebilir. ÖRNEK 2.1 ùekil 2.2 deki devrede 1N5402 diyotu kullanılmakta olup V = 100 volt ve R = 11 Ω dur. Devreden geçen akımı bulunuz. ÇÖZÜM ùekil 2.1(a) daki model kullanıldı÷ında,
I= 100 = 9,1 A 11

ùekil 2.1(b) deki model kullanıldı÷ında, VD’nin de÷eri gerekir. Bu do÷rultucunun bilgisayfası, 9,4 A ve 25 °C için, tipik ve maksimum olarak, 1 ve 1,2 V de÷erlerini verir. Tipik de÷er kullanıldı÷ında, I=
Maksimum de÷er kullanıldı÷ında, 100 − 1 = 9A 11

I=

100 − 1,2 = 8,98 A 11

bulunur. Do÷rusal grafik koordinatları üzerinde, tipik 1N5402’nin bilgilerinin yeniden çizilmesi ile, E = 0,86 V ve RD = 0,0135 Ω olarak belirlenir.

I=

100 − 0,86 V −E = =9 A R + RD 11 + 0,0135

bulunur. Bu örnekte RD’nin eklenmesinin çok etkisi olmamıútır.

ÖRNEK 2.2
Örnek 2.2 deki kaynak gerilimi -200 volt olarak de÷iútirilmiútir. Bu elemanın -200 volt ters gerilimde, ters akımın bilgi-sayfasındaki de÷eri 500 µA dir (TJ=150°C). Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Ters gerilim iúlemini temsil eden bir devre modeli

Devre. ÖRNEK 2. I = − 200 = −500 × 10 −6 A olarak hesaplanır. 10 + 0. ùekil 2.2 de gösterilen her üç model için akımları bulunuz.005 V.b) Devre akımı c) VR’nin de÷eri ÇÖZÜM (a) 500 µA lik en kötü durum gözönüne alınırsa. ùekil 2.4 × 10 6 (c) VR’nin de÷eri I akımı kullanılarak hesaplanır: V R = 10 I = −0.5 de gösterilmiútir.4 de görüldü÷ü gibi olur. 1N3879 diyotunun karakteristik e÷risi (TJ=150 °C) úekil 2. ùekil 2. devrenin di÷er kısmı ile paralel 200/500 = 0. R=0.4 (b) Ters akım.2 Ω ve diyot tipi 1N3879 dur. úekil 2. Örnek 2.1 de hesaplanan ileri akıma kıyasla ters akım epeyce küçüktür ve ihmal edilebilir.3 ùekil 2. Kaynak geriliminin hemen hemen hepsi do÷rultucu uçlarında gözükür. ters akım.4 MΩ’luk bir dirençle temsil edilir.5 . -200 voltluk kaynak gerilimine kıyasla VR ihmal edilebilir.3 deki devrede kaynak gerilimi 5 V.

2 + 0. baúlangıç akımı. Bu ters dönüúüm akımı.0263 Örnekteki üç kısım. Böyle bir yüklemeden sonra. akımın azalma oranı çok küçüktür. Akımın sıfır de÷erinden sonra. tepe de÷erinden sonra ters akımın de÷iúim oranı tamamen ani veya yavaú olabilir.ÇÖZÜM (a) Gerilim düúümü sıfır olan ideal diyot ile: I= 5 = 25 A 0. devre aksiyonu ve eleman de÷erleri. Sadece jonksiyon bölgesine yeterli yük sa÷landıktan sonra jonksiyon ters gerilime karúı gelmeye baúlar ve ters akım de÷erinin kararlı duruma azalmasına neden olur. üçüncü modeli kullanmada sarfedilen çaba gerekli olmayabilir.6 da görülmektedir.2 2K KE ES SøøM MD DÖ ÖN NÜ Üù ùÜ ÜM MÜ Ü 2. Diyot ters gerilimi henüz karúılayabilecek durumda olmadı÷ından. Eklenmiú direnç elemanı ile bu model büyük diyot akımları için gerekebilir. akımla zaman de÷iúiminin e÷imi. eleman akımının orijinal de÷erinden sıfıra düútü÷ü oranı belirlemektedir. 2 1.5 deki diyot karakteristi÷inin e÷iminin tersi.2 (c) ùekil 2.. Ters kesim aralı÷ı süresince diyot akımının zamanla de÷iúiminin bir grafi÷i úekil 2. dıúarıdaki devre akımın de÷iúim oranını belirlemeyi sürdürür. Bu zaman süresince. do÷rultucu de÷iúimlerin oluúum hızına . 1 volt’luk iç gerilim düúümü. PN elemanının dizaynına ba÷lı olarak.67 A 0. bu de÷er devre davranıúının modellenmesinde kullanılabilir. devrenin toplam performansı üzerinde bariz etkiler oluúturabilir. RD=0. Bu grafikte. ters gerilimi karúılayabilecek bir de÷erde PN jonksiyonunun yüklenmesi için negatif eleman akımını gerektirir.1 Ardıúık ters polarlama gerilimi ile diyotun kesimi. Böyle düúük kaynak geriliminde. akım sıfır olurken de÷iúmez.0263 Ω’luk iç direnç ve ideal diyot ile: I= 5 −1 = 17. Devre akımını bulmak için. 50-60 Hz iúlemi için bu etki genel olarak ihmal edilebilir.. sıcaklık ve kesim iúlemi süresindeki akımın de÷iúim oranı gibi de÷iúkenleri içeren çok sayıdaki de÷iúkenlerin fonksiyonlarıdır. ters akım bilgi-sayfasında belirtilen kararlı durum ters akım de÷erinin küçük bir de÷eri olur.2 (b) Gerilim düúümü 1 volt olan ideal diyot ile: I= 5 −1 = 20 A 0. Kaynak gerilimi yön de÷iútirirken. Ters akımın tepe de÷eri ve dönüúüm yükü (gölgeli kısımla gösterilmiú alan).0263 Ω olarak belirlenir. RD=0. diyot uçlarındaki gerilim temelde sıfırdır. birinci model devre akımını bulmak için do÷ru de÷ildir. tahmin edilen akımın de÷iúik modellerdeki etkisini açıkça göstermektedir.

3) § di · I RM = ¨ D ¸ t1 © dt ¹ t rr = 2Qrr ( diD / dt )( t1 ) (2.6 Ters akım de÷eri ve tersine dönüúüm zaman de÷eri.4) Eúitliklerde. genel olarak bu etki için karakterize edilmezler. trr tersine dönüúüm zamanı ve t1 ve t2 ise trr zamanının alt bölümleridir. t2 trr ile karúılaútırıldı÷ında ihmal edilebilir ve ani dönüúüme karúılık gelir. t2=0 ve t1 = trr . Sınırlayıcı iki durumun birincisinde. fakat normal do÷rultucu akımı ile karúılaútırıldı÷ında bu de÷er genelde küçüktür.6) økinci durumda. ùekil 2. Düúük frekanslı iúlemler için kullanılan böyle elemanlar.ba÷lı olarak bunu hemen karúılar. IRM ters akımın tepe de÷eri.5) 0. Yukarıdaki eúitlikler trr ve IRM de÷erlerini bulmak için kullanılabilir. eúitlikler aúa÷ıdaki gibi olur: 2 .5 I RM t rr (2. ikinci durumda. bazı hızlı do÷rultucular için belirlenebilir.5 I RM ª § di · º = «2Qrr ¨ D ¸ » © dt ¹ ¼ ¬ (2. t1 = t 2 = t rr . ùekil 2. eúitlikler aúa÷ıdaki gibi olur: § 2Qrr · t rr = ¨ ¨ ( di / dt ) ¸ ¸ © D ¹ 0. t2 trr’nin yarısıdır ve yumuúak dönüúüme karúılık gelir. úekil 2. Qrr . Devreye ters gerilim uygulandı÷ında ters akımın jonksiyonu yüklemesi gerekir.2) (2.6 daki grafikten aúa÷ıdaki eúitlikler yazılabilir: Qrr = 0. 5 (2.6 da gölgeli alanla gösterilen yük. Birinci durumda.

ÖRNEK 2.5 I RM = [( 2 )( 0.§ 4Qrr · t rr = ¨ ¸ ¨ ( di / dt ) ¸ ¹ © D 0. Qrr de÷eri tamamen devreye ba÷lıdır ve bazı hızlı do÷rultucuların bilgi-sayfalarında bulunabilir. S anahtarı i1=0 ve i3=I baúlangıç úartları ile kapanır. t2’nin ihmal edilebildi÷i durum için çözüm aúa÷ıdaki gibi olur: § 2( 0. i1 artarken ve i3 azalırken sıfır de÷erinde kalır. ÇÖZÜM Bu elemanın bilgi-sayfasından. gerçek bir durumda sınırları verir ve problem iki durum arasındaki bir yerde bulunabilir. özellikle t1 ile karúılaútırıldı÷ında t2 nin küçük oldu÷u durumda.97 A økinci gurup varsayımlar için hesaplar yeniden yapıldı÷ında çözüm aúa÷ıdaki gibi olur: t rr = 210 × 10 −9 s I RM = 2. bu úartlar için tipik Qrr de÷eri 0. . Anahtar kapandıktan sonra vx .5 I RM ª § di · º = «Qrr ¨ D ¸ » ¬ © dt ¹ ¼ (2. 5 = 148 × 10 −9 s 0 .22 mikrokulondur (µC).4 Bir 1N3879 diyotu 100°C lik jonksiyon sıcaklı÷ında 20 amperlik baúlangıç akımı ile çalıúmaktadır. bariz bir devre etkisine sahiptir. i3 ’ün ters tepe de÷erine kadar artıúını sürdürür.7 de gösterilmektedir.22 × 10 −6 ) · t rr = ¨ ¸ © 20 × 10 6 ¹ 0. vx de÷eri sıfırda kalır ve i1. i1=I iken i3=0 ve diyot ters dönüúüme baúlar. Bu etkiyi temsil edebilen bir devre úekil 2. bir devrede akımın 20 amper/mikrosaniye (A/µs) oranında yön de÷iútirdi÷i tıkama kapasitesini karúılayabilmektedir.7) 0.10 A Ters akımın tepe de÷erindeki de÷iúme. 5 (2. Diyot. trr ve IRM de÷erlerini bulunuz. Bu devrede.8) Bu iki çözüm.22 × 10 − 6 )( 20 × 10 6 )] = 2.

IRM=3 A ve t2=50 ns. Jonksiyon kapasitesinden dolayı oluúan tüm etkiler ihmal edilecektir. diyotun ters gerilimindeki ani bir azalma ile uygun de÷erde bir ters gerilim oluúturulabilece÷i açıkça görülmektedir. L=30 µH. Dönüúümün oluúması sırasında diyot uçlarındaki ters gerilimi bulunuz.ùekil 2. E=200 volt. vx de÷eri büyük olacak ve diyot bozulmaya baúlayacaktır.5 deki hesaplamalar. ÖRNEK 2. . di1 I RM = = −60 × 10 6 A/s dt t2 § di · v x = E − L¨ 1 ¸ = 200 − (30 × 10 − 6 )( − 60 × 10 6 ) = 2000 V © dt ¹ Burada.7 E÷er ters diyot akımı aniden sıfıra giderse. i3’ün de÷iúme oranı ve dolayısiyle i1 büyük olur. ÇÖZÜM i1 + i3 = i2 i2 sabit oldu÷undan.5 ùekil 2. dönüúümün t2 dilimi epeyce küçük fakat sıfır de÷ildir. bu sayıların büyüklükleri konusunda bir bilgi vermektedir. Örnek 2.7 deki devrede. § di1 · § di3 · ¨ ¸ +¨ ¸ =0 © dt ¹ © dt ¹ ve di3 I RM 3 6 = = −9 = 60 × 10 A/s dt t2 50 × 10 Böylece.

Hızlı dönüúümlü bir diyot. gerilim seviyesini bariz olarak azaltabilir. Diyot ters gerilimini 250 volt ve maksimum anahtar akımını 26 amper ile sınırlayacak úekilde R ve C de÷erlerini bulunuz.Aúa÷ıdakiler. t2=0. i2 20 amperdir. Diyota paralel ba÷lanan bir koruyucu devre. Yük akımının ilgili aralıkta de÷iúmedi÷ini varsayınız. ùayet ters akım büyükse. diyot üzerindeki ters gerilimi sınırlayacak bir koruyucu devre dizayn ediniz. ùekil 2. Dizayn eúitlikleri tek olmamakla beraber mantıklı bir tahmin yapılabilir ve uygun sonuçların elde edilip edilmedi÷ini belirlemek için bir analiz yapılabilir. Kapasitörün bir baúlangıç . ùekil 2.5 de karúılaúılan problemlere bir çözüm olarak verilmektedir: (a) daha yavaú dönüúümlü bir diyot (b) diyota paralel bir (snubber) koruyucu devre (c) diyota paralel zener diyot gibi bir sıkıútırma elemanı (d) yukarıdakilerin bir kombinasyonu Hızlı dönüúümlü diyot kullanmanın bir nedeni. ÇÖZÜM Problemde iki de÷iúken olup karúılaúılabilecek iki sınırlama vardır böylece R ve C de÷erleri tek olarak belirlenebilir. Bu akım. anahtarın iletimde iletmesi gereken akımın tepe de÷erini sınırlamaktır. örnek 2. Anahtar akımının bir denklemi (sönümsüz) aúa÷ıdaki gibi yazılabilir: §C · i1 = 20 + 5 cos ω t + 200¨ ¸ ©L¹ 0. i2 de÷eri ve diyot ters dönüúüm akım de÷erinin toplamıdır.8 ÖRNEK 2. øúlemin irdelenmesine mevcut bir çözüme ulaúıncaya kadar devam edilir.6 ùekil 2. yük akımı.8.7 deki devrede.5 de görülen bir probleme neden olmakla beraber bu problemi çözmeye yardımcı olur.5 sin ω t Anahtarın tepe akımı 26 amper ile sınırlandırılmıútır. devrenin koruyucu devre ile yeniden düzenlenmiú durumunu göstermektedir. Örnek 2. anahtar üzerine ek bir yük konulur. Diyotun maksimum tersine dönüúüm akımı 5 amper. anahtarın tepe akım de÷erini aúmadan. L=25 µH ve E=200 V ile ani diyot dönüúümü yapıldı÷ını varsayınız.

6 amperden daha az olacaktır: 200 C = 7A L Yukarıdaki terimin. Sönüm ile birlikte. LC Tepe de÷er.203 246 R 2L α = 731000 = ve R = 36.03 µF ve R=37 Ω de÷erleri ile bir baúlangıç dizaynı kullanılması gerekir. Di÷er terimlerle birlikte bu terimin kombinasyonu için 7 amperlik maksimum de÷er seçimi.624) Direnç üzerindeki gerilimin geçici bir süre için ihmal edilmesiyle. (ω t + 0. zayıflama (attenuation) olmadan kapasitör gerilimi aúa÷ıdaki gibi verilir. kosinüs terimi.18 × 10 6 s − e −αt = 50 = 0. tepe de÷er 28.03 µF Bu de÷erler kullanılarak. 246 volt de÷eri.6 Ω Böylece C = 0.6 amperlik sönümlü olmayan bir tepe de÷eri üretir. DC terim ve mevcut gerçek sönüm ile birlikte kombinasyonu. §L· vC = 200(1 − cos ω t ) + 5¨ ¸ ©C ¹ 0. akımın tepe de÷er gereksinimini karúılayabilir.de÷erinin seçimi. ω= 1 = 1155 × 10 6 rad/s . sinüs terimine keyfi bir de÷erin atanması ile yapılabilir.624) = π de÷erinde oluúur. Bu de÷erler kullanılarak tam bir çözüm . t = 2. i1=28. vC’nin 250 volttan daha büyük de÷erde olmaması için kosinüs teriminin tepe de÷erinde 50 volt’tan daha az düúmelidir. mikrofarad cinsinden kapasitans bulunur: C = 0. Verilen indüktans de÷eri ile birlikte.5 sin ω t vC = 200 − 246 cos(ω t + 0.

bu ileri dönüúüm iúlemi olarak tanımlanabilir. 2 LE DÖ ùÜ ÜM 1. ùekil 2. bir baúlangıç sıfır akım de÷erini zorlayan parazitik küçük bir devre indüktansının olması gerekir. 0. Bu etki.5 µs de vX = 271.9 da gösterilen etki. Bu sonuçlar temelde gereksinimleri karúılar. ùekil 2. Devre indüktansının bir sonucu olarak diyot akımının yavaúca arttı÷ı devre düzenlemelerinde de bu etki ihmal edilebilir.7 volt’tur. Daha büyük bir kapasitör.1 PN jonksiyonlu diyotun iletiminde oluúan bir zaman de÷iúim etkisi vardır.398) dür. Bu sonuçlar tepe gerilim gereksinimini karúılamamakta olup ikinci bir irdeleme gereklidir.33eαt cos(ω d t + 1. 60 Hz’lik do÷rultucularda kullanılan diyotlarda. øletim periyodundan sonraki güç ile karúılaútırıldı÷ında. devre sönümü kapasitör gerilimini azaltıncaya kadar gerilim birikimini geciktirebilirdi..1826 µs de oluúur ve 25.9 da açıkça gösterilmemiúse de. 0. 1.6 volt maksimum de÷erlerini verir. sadece kısa iletim aralıkları için önemli olup epeyce yüksek tekrarlama frekanslarında periyodiktir.3 3 øøL ER Røø D ÖN NÜ Üù M 2.12 amper ve 1.043e αt cos(ω d t − 0.9 .05 µF lık bir kapasitör de÷eri.i1 = 20 + 7. Formülde. akım yo÷unlu÷u azalır ve diyot terminalleri arasındaki gerilim azalır. Maksimum vX . ùekil 2.. PN jonksiyonun bütün alanı. diyot iletime geçti÷inde hemen iletimde de÷ildir ve akım baúlangıçta jonksiyonun sınırlı bir kısmından iletilir.12 amperdir. bu zaman aralı÷ında artan bir güç kaybı vardır.2 µs de oluúur ve 275. birkaç mikrosaniyelik bir zaman diliminde oluúur.9 tipik bir eleman için bu etkiyi göstermektedir. etki ihmal edilebilir.3 µs de i1=25.7814 ) v X = 200 − 203. ùekil 2. øletim tüm alana yayılırken. α = 660000 /s ω d = 947490 rad/s Maksimum i1. 0.

ÖRNEK 2. (b) Akımın yükselme zamanı üzerinde hiçbir bilgi olmadı÷ından ve dönüúümden önce do÷rultucu geriliminin büyüklü÷ü ile ilgili bilgi olmadı÷ından. sadece do÷rusal olmayan bir kapasitör. øleri dönüúüm zamanı 1. böyle düúük gerilim uygulamalarında kabul edilebilir. ileri akım iletimi süresinde gerilim düúümünün oldukça düúük olmasıdır. düúük ileri gerilim düúümü ve yüksek ters akım sa÷larlar. Schottky diyotlarının kullanılmasının bir nedeni.2 Statik devre modelleri. Tungstenden yapılan elemanlar ise büyük ileri gerilim düúümü ve daha düúük ters akım meydana getirirler. 2 2. Ters yönde. Ters sızıntı akımı ilgili PN jonksiyonlu diyota göre daha büyüktür. Kullanılan özel bir engel metalinin.2 Schottky engel diyotları. TJ = 25 °C dir. do÷rultma iúleminin verimlili÷inin geliútirilmesi istenen düúük gerilimli do÷rultucu devrelerinde kullanılırlar. øleri gerilim daha düúüktür ve bunun sonucunda da düúük iletim kayıpları olmaktadır.. PN jonksiyonlu diyotta bulunan biçimlere benzemektedir. ilgili sızıntı akımında oldu÷u kadar ileri gerilim düúümüne de etkisi vardır. Kromdan yapılan engeller.7 Bir 1N3879 do÷rultucu. Daha düúük ileri gerilim düúümü.. bir devrede 20 voltluk tepe de÷erli kare dalgalı alternatif kayna÷ını do÷rultmada kullanılmaktadır.1 volt için tipik dönüúüm zamanı 0. Schottky diyotları. PN jonksiyonlu diyotta oldu÷u gibi yük birikimi ve tersine dönüúüm zamanı yoktur. Molibden ve platin orta derecede sonuçlar verir.10 da karakteristik gösterilmiútir.25 µs lik iletim zamanı ile karúılaútırıldı÷ında bariz olmaktadır ve iletim kayıpları kararlı durum kayıplarından daha büyük olacaktır. elemanın dinamik davranıúlarını temsil etmek için kullanılabilir. Farklılık modeldeki elemanların de÷erlerindedir. Epeyce düúük olan ters delinme gerilimleri. Yük direnci 1 Ω ve TJ=100°C dir.. (a) øleri dönüúüm zamanı nedir? (b) Bu etkiden dolayı diyotta oluúan kaybı bulunuz.ÖRNEK 2. bilinen PN jonksiyonları olmaksızın yapılmıúlardır ve azınlık yük taúıyıcıları ile ilgili etkileri göstermezler.85 µs olarak okunabilir. 2 2S SC CH HO OT TT TK KY YE EN NG GE EL LD DøøY YO OT TL LA AR RII 2. ùekil 2. .8 Bir 1N5828 do÷rultucu. bir PN jonksiyon diyotuna göre normalden daha büyük ters sızıntı akımı úeklinde dengelenebilir. 50 amperlik ileri akımın 25 µs’lik periyodun %5’inde periyodik oldu÷u bir devrede kullanılmaktadır. bu soruya miktar olarak cevap verilemez. Aúa÷ıdakileri bulunuz. ÇÖZÜM (a) 1N3879’un bilgi-sayfasından 1.1 1S ST TA AT TøøK KD DE EV VR RE EM MO OD DE EL LL LE ER Røø 2.

iL = 20 − 0. Bu durumda. 1 Ω’luk yük direncinin de÷eri ile karúılaútırıldı÷ında bu epeyce küçük olmaktadır. ùekil 2. úekil 2.10 daki grafikte. ÇÖZÜM (a) ùekil 2.11 deki devrede gösterilmektedir. do÷rultucu .10 ùekil 2. Genel olarak sızıntı akımı çok do÷rusal olmadı÷ından.24 = 19.76 A 1 (c) 0.008 Ω’luk de÷erin daha karmaúık modelde ihmal edilmesi. ileri iletim akımını tahmin edebilmek için iyidir. parçalı do÷rusal grafi÷in e÷imi 0.030A veya 667 Ω de÷erinde bir direnç ile temsil edilebilir.008 Ω’a karúılık gelir. 0. ters gerilim sabit ve etki 20V/0.(a) do÷rultucu için uygun bir parçalı do÷rusal model (b) yük akımı (c) düúük frekanslı iúlem varsayımında do÷rultucu kayıpları.24 voltluk kaynakla seri ba÷lanmıú bir diyot’dan oluúan bir model. bu bir direnç de÷eri ile temsil edilemez.11 (b) Kaynak geriliminin pozitif kısmında. 100°C de 20 volt ters gerilim ile bu elemanın ters akımı 30 miliamperdir. Model.

böylece diyot gücü bu iki de÷erin ortalamasıdır: Port = 1 2 ( 7.97 V P = ( v D )( il ) = ( −19.78 W Ters iúlem süresince. iL = 20 − 0.19 W 2 2.2 2D DøøN NA AM MøøK KP PE ER RF FO OR RM MA AN NS S Dinamik performansın temsilinde.2 2.12 deki devrede kullanılmıútır. L2=10 mH ve i2=20 A seçilsin. 0.60)( 0. Aúa÷ıdaki örnek bu modelleme iúlemini göstermektedir.030 A 667 + 1 v D = ( 667)( iL ) = −19.008 Ω’luk direnç eklenmesiyle devre yeniden düzenlenir. Bilgi-sayfasından. L1=10 µH.60 A 1 + 0.. elemanın tam olarak ters ve ileri aralı÷ını temsil edemeyece÷i açıkça gözükmektedir. statik modele paralel bir kondansatör eklenir.60 ) = 4.60 ) = 7.376)(19. yaklaúık bir modellemesini sa÷lar.24 + (19.008 v D = 0.. . Bununla beraber.60 W Yukarıdaki durumların her biri zamanın %50 sinde oluúur. Örne÷in bu kısmı için.kayıplarında dikkate de÷er kayıplara öncülük eder.008 ) = 0. Bundan dolayı. bir tek kapasitör de÷erinin.376 V P = ( v D )( il ) = ( 0. Bu kondansatörün de÷eri. ÖRNEK 2. øleri iletimde. De÷iúimlerin ço÷u.24 = 19.9 Bir 1N5828 diyotu úekil 2.030 ) = 0. kabul edilebilir bir do÷rulukta sabit bir de÷er kullanılabilir. bir tek de÷er elemanın uygun olarak. ters gerilim de÷erinin do÷rusal olmayan bir fonksiyonudur. iL = − 20 = −0. ters gerilim çok büyükse. C=800 pikofarad (pF).97 )( −0.78 + 0. çok küçük ters gerilimlerde oluúur. Buna uygun olarak.

diyot ileri geriliminin sıfır oldu÷u uygun bir de÷er.ùekil 2.12 (a) Anahtar kapandıktan ne kadar süre sonra diyot akımı sıfır olur? Bu kısım için. Bu tam çözümlü bir temel LC rezonans devresidir. i1 + i3 = i2 = 20 A di3 di = − 1 = −2 × 10 6 A/s dt dt Böylece i3 = 20 − 2 × 10 6 t ve i3 t = 10 × 10 −6 s de sıfır olur. ve i3 ( 0 ) = i2 ( 0 ) = 20 A di1 = 2 × 10 6 A/s dt Baúlangıç aralı÷ı süresince.13 deki gibi modellenebilir. devre úekil 2. L2’nin büyük de÷erinden dolayı i2 bariz bir de÷iúim göstermez. . (b) L2 çok büyük oldu÷undan. i3 = 0. i2 akımı gerçekte akım kayna÷ı ile belirlenmez. (b) Diyot ters geriliminin tepe de÷erini bulunuz. ÇÖZÜM (a) Bu aralık süresince devrenin denklemleri § di · 10 × 10 − 6 ¨ 1 ¸ + 0 = 20 © dt ¹ i1 ( 0 ) = 0. Daha sonra. diyot kısmı ile ilgili olarak. 800 pF de÷erindeki kapasitans ile (b) kısmı için eleman modellenir. fakat burada ilgili kısa bir zaman için geçerlidir.

18 ×10 6 rad/s ve yeni bir zaman orijini seçilmiútir.01 µF lık bir kapasitörden oluúan bir koruyucu devre eklenmiútir.13 Modelleme sonucu. ùekil 2.10 Örnek 2. ÖRNEK 2. gerçek devrede biraz olmasına ra÷men. ÇÖZÜM (a) øleri iletimdeki bir diyot sıfır gerilimle temsil edildi÷inden.9 daki devreye. vx in 40 volta yakın tepe de÷erinde yeteri kadar düúük olacaktır.14 de gösterildi÷i gibi 30 Ω’luk dirençle seri 0. Azalma oranı. Bundan önceki örnekteki çözümü tekrar ediniz. úekil 2.i1 = 20 + 0. mevcut olan bir sönüm yoktur.10 da gösterilen bir koruyucu devre bu ters gerilimi azaltabilir. çözümün bu kısmında bir de÷iúme yoktur. ùekil 2.179 sin ωt v x = 20(1 − cos ωt ) formülde ω = 11. . bu durum kapasitör baúlangıç gerilimini sıfır de÷erinde tutar. (a) úıkkındaki periyodun bitti÷i yerde baúlar. Bununla birlikte. Ters iletimdeki diyot bir kapasitör ile temsil edilir böylece kaynak geriliminin hemen hemen iki katı kadar bir ters gerilime maruz kalır.

3 3. ùekil 2. seri ba÷lanmıú elemanlar arasında ters gerilim eúit olarak paylaúılamayabilir ve bir eleman üzerine aúırı gerilim alabilir.27 volt’tur. t = 7.1 1S SE ER Røø B BA Aö öL LA AN NT TII Çok yüksek gerilim uygulamalarında bir diyotun ters gerilim kapasitesi yeterli olmayabilir.15 deki grafik iki farklı diyotun statik ters akım-gerilim karakteristiklerini göstermektedir. diyotun uçlarındaki ters gerilimde belirgin bir azalmayı gösterir.3 3D DøøY OT TU UY YG GU UL LA AM MA AL LA AR RII YO 2 2. ùekil 2.494) burada α = 1...72e −αt cos(ω d t + 0. Bu devrenin standart bir çözümü aúa÷ıdaki sonucu verir.718e −αt sin(ω d t + 0.14 (b) 800 pF’lık diyot kapasitansı koruyucu kapasitansına göre karúılaútırıldı÷ında çok küçüktür ve ihmal edilebilir. Elemanlar seri oldu÷undan. Koruyucu bileúenlerinin di÷er de÷erleri ters gerilimin daha da az bir de÷erde kalmasını sa÷lar. diyot 1 in ters gerilim kapasitesini aúmasına neden olur. .14 çözülecek devreyi temsil etmektedir..494) i1 = 20 + 0. Bu. Bazen iki veya daha fazla elemanın seri ba÷lantısı gerekir. Bu de÷er.ùekil 2.75 nanosaniyede 26. 2 2.5 ×10 6 Np/s ω d = 2. v x = 20 − 22. aynı ters sızıntı akımına geçirmelidirler. Böyle bir durumda. açıkça ters gerilimin iki farklı de÷erine sahip olmalarına ra÷men.784 × 10 6 rad/s vx in tepe de÷eri.

ùekil 2. toplam 1600 volt’un %55 inden daha büyük olmayacak úekilde. her diyottaki ters gerilim. V1=880 volt ve V2=720 volt de÷erlerinde bulunur: I1=0. Aúa÷ıdaki örnek. (b) Toplam ters akım ve güç.ùekil 2. Bir diyot %55 × 1600 = 880 volt gerilimi tutarken. Bu dirençlerin etkili olabilmesi için. Diyotlar úekil 2. her bir diyota paralel gerilim bölücü dirençlerin ba÷lanması ile çözülebilir.11 ùekil 2. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Diyotun ters geriliminin. ÖRNEK 2. gerilim bölücü dirençlerle iki diyot seri ba÷lanmıútır. dirençlerin diyotların sızıntı akımından birkaç misli daha büyük akımı iletmesi gerekir.16 ÇÖZÜM (a) ùekil 2.15 deki grafikten.15 de gösterilen karakteristiklere sahiptir.0012 A ve I2=0. ikincisi 1600 − 880 = 720 volt gerilimi tutmaktadır. iki ters akım de÷eri. ters gerilimi paylaúmayı zorlayan iki eúit dirençli düzenlemeyi göstermektedir.15 Bu problem.0015 A. ùekil 2. ters çalıúma süresince iki dirençte boúa harcanan güçtür. . (c) Gerilim bölücü dirençlerin kullanılmadı÷ı durumda. R nin de÷eri. Bu çözümün bir sakıncası.16 daki devre diyagramı.16 da gösterildi÷i gibi. rakamlarla bunun daha iyi anlaúılmasını sa÷layabilir.

ÇÖZÜM . Ters gerilim aniden de÷iúirken.56 W.12 Önceki örnekte.17 de görüldü÷ü gibi her diyota paralel ek kapasiteler.17 ÖRNEK 2. iki elemanın ters yöndeki jonksiyon kapasitesine ters bir iliúkiyle da÷ıtılır.15 deki grafikten.I ’nin devre denklemleri aúa÷ıdaki sonucu verir: §V · §V · I = ¨ 1 ¸ + I1 = ¨ 2 ¸ + I 2 © R¹ © R¹ R nin çözümü ile R = 533000 Ω bulunur. Diyot 2 nin de÷erinden yaklaúık olarak 3 misli daha büyük olmalıdır. ùekil 2. Çünkü gerilim paylaúımı sadece yüksek gerilimde önemli oldu÷undan. de÷iúim baúlangıç olarak. dengesizli÷i kabul edilebilir uygun bir de÷ere düúürebilir. böyle bir dizayna uygun jonksiyon kapasitesi. ters gerilimin dinamik paylaúımını zorlayan. Diyotlara paralel yerleútirmek için. dinamik paylaúma eúit olmayacaktır. Bu toplam. ùayet bunlar eúit de÷ilse. iki diyotun 200 V/µs lik artıú oranında bir ters gerilimi desteklemesi gerekmektedir. V1=1300 volt ve V2=-400 volt de÷erleri grafikten okunabilir. Grafi÷in çözünürlü÷ü ek irdelemelere izin vermemektedir fakat Diyot 1 in ters gerilimi. Buna benzer bir problem gerilimin dinamik paylaúımında da vardır. ters yöndeki jonksiyon kapasitesinden birkaç kez daha büyük bir de÷erdir. I=1. büyük ters gerilime uygun olanıdır. Toplam akım ve ters güç kayıpları bu teknik ile artmıútır. P = 1600 I = 4. (b) Toplam güç. Diyot 1 in jonksiyon kapasitesi 200 pF ve Diyot 2 nin jonksiyon kapasitesi 250 pF dır. 1700 volt’luk ters gerilime karúılık gelir ve gerçek de÷erden daha büyüktür. herbirinin %10 luk sınırı içerisinde uygun kapasiteleri seçiniz. bir irdeleme tekni÷i cevabı verebilir.25 mA için. Etkili bir çözüm için gerekli kapasite. ùekil 2. (c) ùekil 2.

örnek 2.17 de jonksiyon kapasitörleri C de÷erindeki kapasitelerle paralel ba÷lanmıútır. Ö RN NE EK KS SP PIIC CE ES SøøM ÜL LA AS SY YO ON NU U:: S SE ER Røø B Aö DøøY OT TL LA AR R ÖR MÜ BA öL LII D YO Aúa÷ıdaki úekilde görüldü÷ü gibi. Bundan önceki kısımlarda tanımlanan ek direnç ve kapasitörler’in kullanılması istenilmez çünkü bunlar devrenin hem fiyatını ve hemde kayıpları artırırlar. ùekil 2. R1 = R2 = R = 100 kΩ. diyot gerilimlerini bulunuz. (b) a úıkkındaki sonuçları Pspice simülasyonunda bulunan sonuçlar ile karúılaútırınız.11 deki 3 mA’e kıyasla 52 mA dir. Bu. C=300 pF Not: (a) Toplam gerilim 1600 volt oldu÷unda.11 de oldu÷u gibi. (b) ùayet örnek 2.Diyot 1 in kapasitesi küçük oldu÷undan Diyot 2 den daha büyük gerilim altındadır. Baúka bir yaklaúım. Her kısım. dv1 dv 2 = 11 . v1 de÷eri 838 volt ve v2 de÷eri 762 volt olur. . Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ùayet gerilim bölücü dirençler eúit ise. ters karakteristiklerinde diyotları eúleyerek bu elemanları kullanma ihtiyacını azaltmaktır. dt dt øki eúitli÷in çözümü aúa÷ıdaki sonucu verir. aúa÷ıdaki eúitlikte gösterildi÷i gibi aynı toplam akımlara sahip olmalıdır: § dv · § dv · i = ( C1 + C )¨ 1 ¸ = ( C2 + C )¨ 2 ¸ © dt ¹ © dt ¹ Dinamik paylaúmanın belirlenen gereksinimini karúılamak için. seri ba÷lı diyotlar toplam 5000 V’u paylaúmaktadır. statik gerilim bölücü dirençler olsaydı. øki diyotun ters sızıntı akımları IS1=30 mA ve IS2=35 mA dir. Bu problemde i’nin de÷eri. oda sıcaklı÷ında oldu÷u kadar çalıúma sıcaklı÷ında da yapılabilir. dinamik etkiyi zorlamadaki etkileri az olacaktı.

Buradaki problem ileri iletim karakteristiklerindeki farklılı÷ın bir sonucu olarak akım paylaúımındaki eúitsizliktir. problemi örnekle açıklamaya yardımcı olabilir.00E+12 CAP 0.18 de görülen devre ve grafik.MODEL MOD2 D (IS=35MA BV=3KV) .. her eleman üzerinde iki farklı akım de÷eri vardır. (b) Pspice simülasyonu sonuçları aúa÷ıdaki gibidir: *Seri ba÷lı diyotlar Pspice devre modeli VS 1 0 DC 5KV R 1 2 0. .2 2P PA AR RA AL LE EL LB BA Aö öL LA AN NT TII D2 MOD2 -3.3 3.END Pspice simülasyonu sonucu NAME D1 MODEL MOD1 ID -3. ùekil 2.00E+12 0. Aúa÷ıdaki örnek bu fikirleri açıklamaya yardımcı olur. Her diyota seri ba÷lanmıú R direnç de÷eri I1 ve I2 de÷erlerini yaklaúık olarak eúit de÷erde tutmaya yardım edebilir.00E+00 IS2=-35 mA V2=-2250 V Çok büyük akım gereksinimleri için.11 deki çözüm metodu ile V1 = 2750 V ve V2 = 2250 V bulunur. øki diyota uygulanan verilen bir gerilim için.OP .01 R1 2 3 100K R2 3 0 100K D1 3 2 MOD1 D2 0 3 MOD2 .00E+00 2 2.25E+03 1.01 Ω 100 kΩ R1 3 2 D1 5000 V 100 kΩ R2 D2 0 Seri ba÷lı diyotlar Pspice modeli devresi ÇÖZÜM (a) Örnek 2.MODEL MOD1 D (IS=30MA BV=3KV) ..50E-02 -2. bazen iki veya daha fazla diyot paralel olarak kullanılır.75E+03 V1=-2750 V REQ 1.00E-02 IS1=-30 mA VD -2.R 1 0.

8 V V = RI1 + VD1 = RI 2 + VD 2 R(55) + 1. toplam 100 A iletmektedir.13 ùekil 2.8 = 315 .5 W’lık kayıptır. Paralel düzenleme kullanmak kesinlikle gerekmiyorsa.18 gösterilen iki diyot.75 W (c) Düzenlemenin uçlarındaki gerilim V = RI1 + VD1 = 1. uygun akım oranı ile tek eleman kullanmak daha iyidir.18 ÇÖZÜM (a) ùekil 2.03 Ω (b) Bu dirençlerin herbirindeki güç hesaplanabilir: PR1 = (552 )( 0.03) = 60.35 + 1.5 = R( 45) + 1. (b) direnç kayıpları. ùekil 2. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) bu durumu sa÷lamak için her bir diyota seri yerleútirilecek eúit iki direncin de÷eri. (c) düzenlemenin uçlarındaki gerilim. I1=55 A ve I2=45 A de÷erleri kullanılabilir ve VD1 ve VD2 de÷erleri bulunabilir: VD1 =1.8 R = 0.03) = 90.5 V ve VD2= 1.65 + 1.75 W PR 2 = ( 452 )( 0.18 deki grafikten.ÖRNEK 2. V Akım bölücü dirençleri kullanmanın bir sakıncası düzenlemenin uçlarında artan gerilim ve iki dirençteki 151. .5 = RI 2 + VD 2 = 1. Diyotun 55 A den daha fazla akım iletmemesi gerekir.

yapısında bulunan bir hava aralı÷ına sahip olmalıdır. her akım palsinden sonra mıknatıslı÷ını gidermek için.20 deki devrede gösterilmiútir. i1 ve i2 de÷erleri diyotlar benzer olmadı÷ı sürece eúit de÷ildir. ideal olmayan bir transformatör için úekil 2. ùekil 2. úekil 2. øki sarım sıkı kuplaj halinde olup kaçak indüktans ihmal edilebilecek úekilde varsayılmıútır. Manyetik nüve. ùayet transformatör ideal varsayılıyorsa. úekil 2. . Transformatör eúde÷er devresi. iki diyotun toplam akımı paylaúmasını da içerir.19 daki gibi 1:1 oranlı bir transformatör ba÷lantısı ile yapılabilir. 1:1 oranlı ideal transformatöre ek olarak mıknatıslama indüktansını azaltır.20 deki devre.19 da gösterilen ba÷lantıda gerekli oldu÷u gibi. Bu metot sadece pals tipi operasyon durumlarında elveriúlidir fakat böyle bir uygulama ile seri ba÷lı dirençlerle ilgili kayıplar ortadan kaldırılabilir. i1 ve i2 akımlarının eúit de÷erde olması gerekir. Transformatör.19 daki düzenlemenin bir modeli.19 ùekil 2. Pratikte transformatör ideal de÷ildir ve mıknatıslama akımı gereklidir. Ek fiyat artıúı ve manyetik yapının a÷ırlı÷ı ile akım paylaúımını zorlayan seri ba÷lı dirençlerin kayıpları arasında bir tercih yapılabilir.Dinamik bir akım bölücü.20 Transformatör tek yönlü manyetik akı ile çalıúır. mevcut dengesizlik durumları altında doyuma gitmeyecek úekilde dizayn edilmelidir. ùekil 2. ùekil 2. Sargı direnci de ihmal edilmiútir.

2 voltluk farklılık vardır. 4 ms lik iletim aralı÷ı ile toplam akım 200 A dir. øletim aralı÷ının sonunda iki diyot arasındaki akım farkı 8 A’i geçmemelidir.4 Diyotun ters dönüúüm akımı nedir? 2.5 Diyotun yumuúaklık faktörü nedir? . ∆t diyotun iletim aralı÷ı ve ∆( i1 − i2 ) iletim aralı÷ının sonunda.9) (2.11) (2. ÇÖZÜM (a) 2. Lm = (b) 2. ( 0.2 Diyotun (ters) sızıntı akımı nedir? 2.1 V 2 2.4 4Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 2. Aúa÷ıdakileri bulunuz.13) (2.19 daki devrede iki diyot paralel ba÷lanmıútır. Lm (b) operasyon süresince transformatörün terminal uçlarındaki gerilim. ÖRNEK 2.5(v D 2 − v D1 )(∆t ) ∆(i1 − i2 ) (2. i1 ve i2 arasındaki izin verilen farklılıktır.14 eúitli÷inden.14) formülde.000050 H 8 v1 = ( 0.14 ùekil 2.5(v D 2 − v1 ) Lm = 0.1 Güç diyotlarının tipleri nedir? 2.Aúa÷ıdaki denklemler bu devre için yazılabilir: vD1 + v1 = v D 2 − v2 v1 = v 2 (2.004 ) = 0.5)( 0. (a) kuplajlı iki indüktörün mıknatıslama indüktansı.13 eúitli÷inden.. øki diyotun iletim geriliminde 0.10) (2.2 ) = 0.3 Diyotun tersine dönüúüm zamanı nedir? 2.2 )( 0.12) im = i1 − i2 § di · v1 = Lm ¨ m ¸ © dt ¹ eúitliklerin çözümü aúa÷ıdaki sonucu verir: v1 = 0.5)( 0.

7 1N3883 tipinde bir diyot úekil 2.5’i V=4 V tepe de÷erli bir kaynak için tekrar ediniz. 2.6 Diyotlarda dönüúüm tipleri nedir? 2. Diyotta kaybolan ortalama güç kaybını bulunuz.2 deki her üç modeli kullanarak sonuç akımı bulunuz.2 Problem 2.1 de bulunan de÷erlerle karúılaútırınız.12 Schottky diyotlarındaki sınırlamalar nedir? 2. ùekil 2. 2.10 øleri dönüúüm zamanı nedir? 2. Anahtar t=0 da kapanmıútır.1 0 ile 5 A aralı÷ında geçerli olmak üzere bir 1N5402 diyotu için parçalı do÷rusal modelleri bulunuz.4 Ω’luk bir yük direnci için aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) øleri tepe yük akımı (b) Ters tepe akım (c) Akımın zamanla de÷iúim grafi÷i 2.1’i 0-20 A akım aralı÷ı için tekrarlayınız. 2.0 V ve R=0. E=300 V ve L=20 µH ile baúlangıç akımı 10 A dir.3 deki devrede TJ=125 °C de kullanılmaktadır. 2.3 deki devrede RL=10 Ω ile kullanılmaktadır. diyot bir 1N3879 ve kaynak 1000 Hz frekansta 40 V tepe de÷erinde sinüsoidal gerilimdir.16 Seri ba÷lı diyotların problemleri nedir ve olabilecek çözümler nedir? 2.05 Ω ile parçalı do÷rusal model ile bir diyot úekil 2.8 Bir 1N3879 do÷rultucu diyotu úekil 2.7 deki devrede kullanılmıútır. 2.17 ùayet iki diyot eúit gerilim paylaúımı ile seri ba÷lanmıúsa sızıntı akımları niçin farklılık gösterir? 2 2.3’ü V=4 V ile tekrarlayınız.8 Ters dönüúüm zamanının etkisi nedir? 2.6 Problem 2.14 Bir hızlı dönüúümlü diyotun tipik bir ters dönüúüm zamanı nedir? 2.. 2.15 Paralel ba÷lı diyotların problemleri nedir ve olabilecek çözümler nedir? 2. Problem 2.5 5P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 2.5 ùekil 2.2. 2.9 Bir 1N3883 do÷rultucu diyotu úekil 2.3 deki devrede V=100 V ve RL=10 Ω olan devrede kullanılmaktadır.2 deki her üç durum için yapınız.3 deki devrede. 2. V=400 V ve RL=75 Ω.4 Problem 2.9 Yüksek anahtarlama hızları için niçin hızlı dönüúümlü diyot kullanılmalıdır? 2. Kaynak gerilimi 100 Hz frekansta 45 V tepe de÷erinde alternatif kare dalga úeklindedir.3 E=1. t2=0 varsayarak aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) do÷rultucu ters tepe akımı .7 Bir PN jonksiyon diyotunda ters dönüúüm zamanının nedeni nedir? 2. VR ’nin hem tipik ve hem de en kötü durumlar için de÷erlerini bulunuz. Bunu úekil 2.11 Bir PN jonksiyon diyotu ve Schottky diyotu arasındaki esas fark nedir? 2.13 Bir genel amaçlı diyotun tipik bir ters dönüúüm zamanı nedir? 2.

Ters tepe gerilimini bulunuz. Bu zaman.13 Problem 2. (b) Her diyotta ters gerilimi 1100 V ile sınırlayan.5 Ω de÷erinde bir yük direncinde bir 1N5828 diyotu ile do÷rultuluyor. (b) i3’ün geri dönüúümün baúlangıcında tepe de÷erinden sıfır de÷erine zamanla do÷rusal olarak de÷iúti÷ini varsayarak.16 için diyot ters tepe gerilimini 40 V ile sınırlayan bir koruyucu devre tasarlayınız. Diyot kapasitansını ihmal ediniz.12 deki devrede kullanılmıútır. (c) Gerilim bölücü dirençlerdeki güç kaybı.10 Problem 2.14 ùekil 2.19 Seri ba÷lanmıú iki diyot 100 V/µs oranı ile artan bir ters gerilime maruz bırakılmıútır.05 µF ve R=75 Ω kullanınız. C=0. Diyotun ters tepe gerilimini bulunuz.11’i. 2.17 Problem 2. anahtar periyodik olarak 10 µs kapalı ve 15 µs açıktır. 2 2. 2.18 ùekil 2. I=20 A ve L1=10 µH ile tekrar ediniz. diyotun ileri iletim zamanı ile karúılaútırıldı÷ında önemli midir? 2. Toplam ters gerilim 2000 V’tur.9 daki devrede. (a) Her diyotun ters gerilimi. diyotlara paralel ba÷lanmıú direnç de÷eri. S anahtarı t=0 da kapatılmıútır.1 µs’lik sıfır olmayan bir de÷erde küçük oldu÷unu varsayınız. 2. ùayet diyot bir 1N3883. diyotlara paralel ba÷lanacak eúit iki kapasitörün de÷erini bulunuz. geri dönüúüm esnasında ters diyot gerilimini bulunuz.12 ùekil 2.15 deki karakteristiklere sahip iki diyot seri olarak ba÷lanmıútır. R=7.9’u t 2 = t rr varsayarak tekrarlayınız. E=300 V. 2.11 Bir 1N3883 diyotu úekil 2. 40 A lik anahtar tepe akımı ile diyot tepe geri dönüúüm gerilimini 400 V ile sınırlayan bir koruyucu devre tasarımlayınız. i2=30 A ve diyot bir 1N3883 tür. E=150 V. Ek B de diyot için 100 °C deki veriyi kullanarak. Do÷rultucunun güç kaybını bulunuz. E=25 V ve i2=15 A. L1=30 µH. 2.04 µF’lık bir koruyucu (snubber) devre eklenmiútir. L1=200 µH. E=200 V ve I=15 A.7 deki devrede kullanılmıútır.15 35 V tepe de÷erinde kare dalgalı düúük frekanslı altenatif bir gerilim 3.5 Ω ve E=300 V ise diyotun ileri geri dönüúüm zamanını bulunuz. Diyot 1’in ters geriliminin Diyot 2’nin ters geriliminden %10’dan daha büyük olmaması için.(b) tepe anahtar akımı 2. (c) úıkkı için.16 Bir Schottky diyotu (1N5828) úekil 2. t2’ nin 0. 2. Aúa÷ıdakileri bulunuz. L2=100 mH. Diyotların jonksiyon kapasitansları 500 pF ve 700 pF dir. 2. (c) R=50 Ω ve C=0. (a) IRM’yi bulunuz. TJ=100 °C. .8 deki gibi bir devrede.

volt (g) (h) (ı) .20 de.0 1.5 V. volt 0. (b) Düzenlemenin uçlarındaki gerilim. amper (b) 10 5 0 I. 2 6S SE EÇ ÇøøL LM Møøù ùS SIIN NA AV VS SO OR RU UL LA AR RII 2. volt 0 1 2 3 0 1 2 3 V. 200 A’lik bir toplam akım için.0 1. volt (d) 10 I. volt 5 0 0.19 daki gibi kuplajlı indüktör tasarlayınız.20 ùekil 2.21 deki karakteristiklere göre devreden geçen akımları ve diyot ters çalıúma direncini bulunuz. bir diyotun toplam akımın %60’ından fazlasını iletmemesi için akım bölücü dirençleri bulunuz.5 1. amper I.19 da görülen iki diyot. volt 0.0 1.0 0. volt V.0 0.a karakteristi÷ine göre omik yükün gücü 2kW ve diyot sızıntı akımı 550 µA’dir. úekil 2. volt (a) 10 I. amper (f) 10 5 0 5 0 0 1 2 3 V. amper I.5 1. amper 10 I. iki akımın 3 A den daha fazla farklılık göstermemesi için.0 0.0 0.15 V ’luk gerilim farkı göstermektedir.5 1.20 de bulunan güç kaybına kıyasla ek güç kaybı nedir? 2.21 (a) Problem 2.5 1.21. her diyotta 100 A ile 0.5 V.5 1.0 1.5 V.5 V.0 0.0 0.0 1.. volt 5 0 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Her diyottaki akım.18 deki karakteristiklere sahip iki diyot paralel ba÷lanmıú ve 100 A’lik bir ileri akımı iletmektedirler. úekil 2.6 2.2. amper (c) 10 5 0 5 0 0.5 1.5 V. úekil 2.22 ùekil 2. (b) Problem 2.5 V. amper 10 5 0 0. 10 I. amper (e) 10 5 0 I. 2.1 V=220 V DC. amper I.0 1.

5 1. sorudaki devrede.22 2.5 V.4 ùekil 2.0 0. volt 5 0 V.10 I. diyotun ileri çalıúma yönünde 0. volt (i) (j) ùekil 2. kaynak geriliminin de÷eri kaç volt olur? 2.21 Çeúitli diyot karakteristikleri.5 V.0 1.2. Kaynak gerilimi 11 volt tepe de÷erli kare dalgalı alternatif akımdır.0 1.2 ùekil 2.23 deki devre bir PN Jonksiyon diyotunun ileri ve ters çalıúmasını modellemektedir. ùekil üzerindeki verilen de÷erlerden yararlanarak diyot üzerinde kaybolan ortalama gücü bulunuz.5 Ω’luk dirençten geçen akım %50 artırıldı÷ında.5 I. bir Schottky Engel diyotunun ileri ve ters çalıúmasını modellemektedir.22 deki devre.0 1. volt 0.5 1. ùekil üzerindeki verilen de÷erlerden yararlanarak diyot üzerinde kaybolan ortalama gücü bulunuz. amper 10 5 0 0. amper I.0 0.0 0.5 1. (k) 2. Kaynak gerilimi 10 volt tepe de÷erli kare dalgalı alternatif akımdır. . ùekil 2. amper 10 5 0 0.3 2.

diyot 1 üzerinde. kaynak geriliminin de÷eri kaç volt olur? 2. Diyot 2’nin ters sızıntı akımı 1.24 2. R dirençlerindeki toplam kayıp kaç Watt’tır? .23 2. toplam ters gerilim yaklaúık kaç mA’lik sızıntı akımında karúılanabilirdi? 2. toplam ters gerilimin %55’ini aúmayacak úekilde seçilmiútir.7 2. toplam akımın %52’sini aúmayacak úekilde seçilmiútir. R’nin de÷eri. diyotun ileri çalıúma yönünde 1 Ω’luk dirençten geçen akım %50 artırıldı÷ında. R dirençlerindeki toplam kayıp kaç watt’tır? ùekil 2. sorudaki devrede diyotlara paralel R dirençleri kullanılmasaydı. paralel ba÷lı dirençlerle seri ba÷lanmıútır.6 ùekil 2.4. diyot 1’ den.6 volt oldu÷una göre. R’nin de÷eri. sorudaki devrede.25 deki karakteristiklere sahip iki diyot.8 ùekil 2.5 2.6.8 mA oldu÷una göre. seri ba÷lı dirençlerle paralel ba÷lanmıútır.24 deki karakteristiklere sahip iki diyot. Diyot 2’nin ileri gerilim düúümü 2.ùekil 2.

25 2.ùekil 2. devrenin toplam akımının. úayet diyot 1 den. I %50’sinin geçti÷i varsayımı ile. diyot 2’den geçen akım yaklaúık kaç amperdir? . sorudaki devrede diyotlara seri ba÷lı R dirençleri kullanılmadı÷ında.9 2.8.

Daha sonra. úekil 3. Böyle bir kesimin oluúaca÷ı minimum akım seviyesi. øletimi baúlatmak için gerekli kapı akımı. tutma akımı olarak adlandırılır. üçüncü veya kontrol terminaline bir giriú kapı akımı ile eleman iletime geçirildi÷inde oluúur. Bu modelin. iki terminalli do÷rultucunun anot ve katot terminallerinin karúılı÷ıdır. eleman iletim durumunda kilitli kalır ve bundan sonra kapı akımına gerek kalmaz. SCR’nin devre sembolünü göstermektedir. yarı-iletken tabakanın harici terminal tarafından ulaúılabilirli÷i ile bir gurup içinde karakterize edilirler. SCR dört tabakalı yarı-iletken yapısından oluúur. her biri. Do÷rultucu diyota benzer bir davranıúla.1 1S SøøL LøøK KO ON NK KO ON NT TR RO OL LL LU UD DO Oö öR RU UL LT TU UC CU U SCR (Silikon kontrollu do÷rultucu).1 ùekil 3. úekil 3. SCR normal bir do÷rultucu ile aynı karakteristiklere sahiptir. Tristör ailesinin çeúitli üyeleri vardır. periyodun sadece kısa bir zamanı için gereklidir. P ve N tipi silikondan oluúan çok tabakalı bir yarı-iletkendir. A ve K terminalleri. Bu bölümde sadece çok kullanılan bazı tristörlerden bahsedilecektir. Az kullanılan baúka bir kesime götürme metodu.2 de gösterilmiútir.1(a)’daki kesik çizgili orta PN bölgesini böldü÷ü açıkça görülmektedir..1(a) da.. 3 1. kaynak geriliminin tersine yönelmesi veya SCR’nin kesime götürülmesi gibi harici devre de÷iúikli÷i ile ters gerilim uygulanana kadar iletime devam eder. J1. Üçüncü bir terminal olan kapı. ùekil 3. Bu elemanlar iletim ve iletimde olmama durumu arasında anahtarlama yapabilirler. SCR’nin tutma yapısını gösterebilen bir model. özellikle yüksek gerilim ve yüksek akım durumlarında. . elemanın kontrolunu sa÷lar.3 TRøSTÖRLER Tristör. J2 ve J3 etiketli jonksiyonlarıyla gösterildi÷i gibi. Bu ileri akım. SCR ters yöndeki akımı tıkama özelli÷ine da sahiptir.1 1 øøL LE ET TøøM Mù ùA AR RT TL LA AR RII 3.. 3 3.1(b). bir anahtarlama elemanı olarak geniú alanda kullanılır. kaynak gerilimini azaltarak veya yük direncini artırarak akımı belli bir de÷erin altına düúürmektir. SCR. øleri yönde iletimde oldu÷u zaman.

I CBO1 ve I CBO 2 emiter açık olarak her transistörün kollektör sızıntı akımlarıdır.2) Formülde. ùekil 3. øki kollektör akımının eúitlikleri aúa÷ıda verilmektedir. SCR’nin iletimi için gerekli olan úartların anlaúılması mümkündür.(a) ùekil 3.1) (3.2 .1 (b) Çok basit bir model. SCR’nin kesim ve iletim durumunu gösterir. Bu modelden. I C 1 = α1 I E 1 + I CBO1 = α1 I A + I CBO1 I C 2 = α 2 I E 2 + I CBO 2 = α 2 I K + I CBO 2 (3.

SCR’yi iletim durumuna koymak için eleman akımının artırılması gerekir. Böylece IA artar ve eleman anot akımında sınırlama olmaksızın iletime geçer.4 eúitliklerinde verilmiútir: I A = I C1 + I C 2 I K = I A + IG (3. Transistörün beyz bölgelerindeki rekombinasyon barizdir ve küçük kollektör akımı. dv AK / dt sınırlaması. genel olarak bir koruyucu devre ile yapılır. 3.6) (3. bu durumda α1 ve α2 nin ikisi de birden artar. α1 ve α2 nin toplamı birime (1) do÷ru gider ve eúitli÷in böleni IA için sıfır olur. SCR iletime geçer ve iletim durumuna kilitlenmiú kalır.3 ve 3.4 eúitliklerinin birleútirilmesi ile. iletime neden olabilecek bir seviyede.4) 3. elemanın jonksiyon sıcaklı÷ını artırmak (c) VAK. Sonuçta SCR kesim durumunda kalır. anot akımı ile ilgili bu etkilerin nasıl bir iliúkide oldu÷unu göstermektedir. 3.genelde. kapı akımını artırmak (b) TJ. øletim için di÷er metotlardan birincisi -kapı akımı kullanarak. tanımlanan metotlardan herhangi biri ile artarsa. düúük seviyeli sinyal elemanları (ıúıkla aktif hale getirilen SCR’ler-LASCR) da mevcut olup bunların incelenmesi bu ders notunun kapsamı dıúında tutulmuútur.7 eúitli÷i elde edilir: I A = α1 I A + I CBO1 + α 2 I K + I CBO 2 I A = α1 I A + I CBO1 + α 2 ( I A + I K ) + I CBO 2 (3. Aúa÷ıdaki beú metot. beyz bölgesine enjekte edilen taúıyıcılar tarafından üretilir. . IA eúitli÷indeki payda.3) (3. Normal bir SCR radyasyon enerjisi tarafından etkilenmeyen ve saydam olmayan bir paket içindedir.3.3. ùayet bu olursa α1 ve α2 artar. sızıntı akımları küçük ve aynı úekilde α1 ve α2 de÷erleri de küçüktür. anot’un kesim durumundaki akımını artırmak için kullanılabilir: (a) IG.Devredeki akımlarla ilgili iki devre iliúkisi. elemanın iletimi için bilerek kullanılır. Bu iúlem sürerken. bunların toplamı birim (1) olursa. ùekil 3. anma anot-katot geriliminin aúılmasını engeller. Di÷er üç metottan ise uygun bir dizaynda kaçınılır. birim de÷erden (1) den çok küçük de÷il ve anot akımı büyük de÷ildir. Bunun yanında. anot-katot gerilimini artırmak (d) dvAK/dt.1 . ùayet SCR akımı. Bundan dolayı.7) IA = α 2 I G + I CBO1 + I CBO 2 (1 − α1 + α 2 ) SCR’nin kesim durumunda. Uygun SCR’lerin seçimi.5) (3. anot-katot geriliminin de÷iúim oranını artırmak (e) optik metotla jonksiyonlara enerji enjekte etmek.

øletimdeki iki jonksiyonun ters polariteleri eúit gerilimli de÷ildir ve birbirlerini tamamen götürmez. bir jonksiyon geriliminden büyüktür. Net sonuç yaklaúık olarak bir jonksiyon gerilimine eúittir. Anot akımı ve sıcaklı÷a ba÷lı olarak. anot akımının tahmininde daha fazla kullanıúlı olmazlar. VAK nin çok küçük bir de÷eri ile modeldeki iki transistör doyumdadır ve α1 ve α2 de÷erleri. elemanın do÷rusal olmayan kapı-katot karakteristikleri üzerine yerleútirilirse. Anot akımının artıúı ile VAK için mevcut olan gerilim azalır ve sonuçta model daha fazla geçerlili÷ini sürdüremez. VAK nin sıfır de÷erinde bir model yeterlidir çünkü devrede kullanılan elemanın kaynak gerilimi VAK’ye kıyasla büyüktür. . PN jonksiyonlu diyota uygulanan aynı modeller kullanılır. bu ise ileri iletimdeki üç jonksiyonun kombinasyonudur ve onlardan ikisinin polaritesi terstir.8-3 V arasında de÷iúmektedir.1 1.. úekil 3. Bu. økinci neden. ùayet kapı devresinin gerilim kayna÷ı ve direnç yük hattı. iki nedenden dolayı.2 2 øøL LE ET TøøM MD DU UR RU UM MU UG GE ER RøøL LøøM Møø øletim durumunda her iki transistör doyumdadır ve üç jonksiyonda birden ileri iletimdedir.1 SCR’yi iletime geçirmek için kapı akımı gerekir.. her iki jonksiyonu ileri iletim durumundaki bir BJT’nin doyum durumuna benzer. SCR’nin iletim durumunda devre hesaplamaları için modellenmesi yapılırken. ùekil 3. VAK nin de÷eri anot akımı ile de÷iúir ve bu de÷er en iyi biçimde üretici firmanın bilgi-sayfalarından belirlenir. 3 1.3 Tabiki harici devre ile zorlanan bir sınırın olması gerekir. P veya N tipi malzemenin terminal ve jonksiyonları arasındaki silikonun direncidir. Yukarıdaki etkilerden dolayı.. Gerçek de÷er.4 görülen çok basit bir devre bunu yapabilir. bu durumda iletim úartları.. Ço÷u durumlarda. VAK’nin de÷erleri iletim durumunda yaklaúık olarak 0. Anot-katot arasında bir gerilim vardır.ùekil 3. 3 3.5 de görüldü÷ü gibi belirlenebilir.3 3K KA AP PII A AK KIIM MII ù ùA AR RT TL LA AR RII 3.

Kapı akımının daha fazla artırılması. anot akımı yavaúça artar ve gereksiz yere iletim kayıpları artabilir. çünkü yük hattının ara kesiti ve SCR karakteristikleri. Böylece.ùekil 3. ùekil 3. ùayet SCR’yi sadece iletime geçirebilecek minimum akım sa÷lanırsa. Bu düúük sıcaklık. sadece kısmi olarak yeterlidir. 2:1 oranında baúka bir . Bilinen bir úey ise.4 SCR’yi tetiklemek için IG ve VGK’nın gerçek de÷erleri geniú alanda de÷iúir ve herhangi bir eleman için bilinmez.5 Yapılan analiz. Bundan dolayı gereken minimum de÷erin 2 veya daha fazla katı kadar bir kapı akımının sa÷lanması pratik olarak uygulanmaktadır.5 de kesik çizgili dikdörtgen alan. Daha duyarlı bazı elemanlar iletime geçecek fakat di÷er daha az duyarlı elemanlar iletim için yeterli kapı akımına sahip olmayacaktır. olabilecek bütün tetikleme noktalarını içerir. elemanın − 40° C gibi düúük sıcaklıklarda çalıútırılması durumunda gereklidir. EG ve RG dikdörtgenin dıúına düúen bir yük hattı üretirse (1 e÷risinde oldu÷u gibi). iletim kapı akımından daha büyük bir akımda oluúur. gerekli kapı akımında. Bir dizayn bakıúına göre 2 e÷risi kabul edilemez. SCR kesinlikle iletime geçmeyecektir. tipik kapı akımı ve geriliminin do÷rusal olmayan iliúkisini gösterir. Yük hattı (2 e÷risinde oldu÷u gibi) dikdörtgeni geçerse. sonuç belirsizdir. dizaynın. tetikleme úartlarının bilgi-sayfasında belirlenen de÷erleri geçmemesinin gerekti÷idir. ùekil 3. gerekti÷i zaman tüm elemanların iletime geçirilecek úekilde yapılması gerekir. 3 e÷risi.

Bu . Dikdörtgenin köúesinde. øletim için 12 V’luk bir kaynak mevcuttur. böylece R nin keyfi olarak daha küçük yapılmaması gerekir. mümkün olabilen bütün iletim noktaları (ùekil 3. -40°C de. PG = v G K iG = (1.5 W sınırından daha küçüktür.2 V’tur.5 de oldu÷u gibi) dikdörtgenin içinde yatar. − 40° C de gerekli olandan iki misli daha büyük kapı akımı sa÷layan statik tetikleme devresi dizayn ediniz. ÇÖZÜM Bu bir dizayn problemi oldu÷undan. Bilgi-sayfası − 40° C de kapı akımı gereksinimi için 2:1 ek artıú daha belirlemektedir. zamanın bir periyodunda bir kapasitörü yavaúca doldurur ve daha sonra SCR’nin kapı terminaline kapasitörü aniden boúaltır.2 V koordinatlarına sahiptir.5 volt’luk VGK de÷erini belirlemektedir.5 W ile sınırlandırılmıútır. Dikdörtgenin sa÷ üst kenarı. sadece bir çözüm yoktur. Ortalama kapı gücü 0. Gerekli kapı akımını sa÷lamak için. kapı gücü aúa÷ıdaki gibi belirlenir. 1 e÷risi gibi bir yük hattı (EG=12 V ile dikdörtgenin köúesinin do÷rultusunun IG eksenini kesmesi) mümkün olabilen bir çözümdür. ÖRNEK 3. R nin de÷erinin azalması bu gücü artıracaktır. øletim iúlemi ani de÷il ve SCR nin büyüklü÷üne ba÷lı olarak.120) = 0. úekil 3.artıúa neden olur.20)(0. 1-10 µs süren bir kapı akım aralı÷ı gereklidir. Maksimum 120 mA de -40°C de VGK 1.2 V ile R = 90 Ω R nin 90 Ω dan daha az herhangi bir de÷eri iletim için yeterli kapı akımı sa÷lar. Sık kullanılan bir düzenleme. SCR’nin iletimine neden olacak gerekli kapı akım süresini tanımlayacak bir modeli sa÷lamaz. Direnç de÷eri aúa÷ıdaki eúitliklerden bulunur: v GK = 12 − RiG veya R= 12 − v GK iG iG = 0.120 A ve v GK = 1. aúırı yükleme dahil edildi÷inde 120 mA ve 1.144 W Bu 0.1 Bir SCR bilgi-sayfası 30 mA lik maksimum bir kapı akımı ve 25°C de iletim için 2.4 de gösterilen devre marjinal olarak kullanıúlıdır. Önceki tartıúma.

S anahtarı kapanır. Kapasitör uygun bir gerilimle yüklendikten sonra. . Ticari olarak iki terminalli eleman DøYAK olarak adlandırılır ve gerilime duyarlı bir anahtardır. Daha sonra kapasitör SCR’nin kapı-katot terminalleri arasında aniden boúaltılır. Bu metoda adapte edilebilecek anahtarlama karakteristiklerinde çeúitli negatif direnç elemanları mevcuttur.düzenleme DC kayna÷ından sadece kapasitörü yüklemek için epeyce düúük güç gerektirir ve SCR’nin güvenilir iletimi kısa süreli büyük güç mevcuttur. Kapasitörün yükleme aralı÷ı süresindeki bir zamanda.6 ùekil 3. bir direnç ve bir gerilim kayna÷ı ile seri ba÷lı bir ideal anahtar olarak modellenmiútir.7 deki model ile de÷iútirilmiútir. Bu elemanlar úayet SCR’nin kapı ve katot terminalleri arasına harici olarak ba÷lanmıú ek bir direnç varsa gerçekte bir Thevenin eúde÷er devresi olabilir. Böyle bir anahtar iki terminalli eleman olabilir ve gerilime duyarlıdır. ùekilde. kapasitör uygun bir de÷erde yüklendikten sonra kapanır. ødeal anahtar. SCR kesime gider ve sonra kapasitörün bundan sonraki yükleme aralı÷ının sonunda iletim için hazır hale geldi÷i varsayılmıútır. anahtar açılır ve bu tekrar edilir. Elemanın terminallerindeki gerilim belli bir de÷eri aútı÷ı zaman eleman bir iletim durumuna anahtarlanır. yavaúca yüklenen bir kapasitör ve sonra SCR’nin iletimi için uygun SCR kapı akımı sa÷layan depolanmıú enerjiyi aniden serbest bırakan basit bir metodu temsil etmektedir. Kısa bir süre sonra. ideal olmayan bir anahtar. SCR’nin kapı-katot terminal davranıúı. úekil 3.7 Analiz için. ùekil 3.6 da gösterilen gerçek devre úekil 3. S ideal anahtarı ve RS ve ES gerçek olarak bir yarı-iletken anahtarı temsil edebilir.6 da görülen devre. bir direnç ve bir gerilim kayna÷ı ile seri ba÷lı bir ideal diyot ile modellenmiútir. ùekil 3.

. eleman akımındaki daha ileri bir azalma. tipik diyak elemanının bir karakteristi÷i olan ilk çeyre÷i göstermektedir. ES gerilim kayna÷ı.8 deki grafik. gerilim ekseni ile iletim karakteristi÷inin uzantısının kesiúimindedir.9 daki grafiklerde gösterilmektedir. A noktasına karúılık gelen eleman gerilimine eriúilmesi durumunda.8 ùekil 3. RS’nin de÷eri karakteristi÷in iletim kısmının e÷iminin tersidir. iletim süresince mevcut olan akım de÷erlerine kıyasla hemen hemen sıfır olan A noktasındaki akıma göre skalalı de÷ildir. eleman aniden bariz akımlı iletim ile karakteristi÷in ikinci kısmı boyunca operasyona anahtarlanır. ùekil 3.ùekil 3. Bu noktada. iletimde olmama durumuna de÷iúmeye neden olur ve kapasitörün yüklenmesi operasyonun baúka bir dalgasının baúlangıcını baúlatır. eleman bir açık devredir. Bu elemanlar iki durum kullanılarak modellenir. Birincisinde. B noktasına kadar kapasitörün boúalmasıyla sürer.8 de gösterilen grafikten belirlenebilir. Böyle elemanlar ekseriyetle iki yönlüdürler ve üçüncü çeyrekte bir imaj-yansıma karakteristi÷ine sahiptirler (grafikteki gerilim ve akımların eksi de÷erlerini gözönüne alınız).9 Diyak elemanının iletim durumu modeli úekil 3. ùekil 3.8 deki grafik. C hattının e÷imi hemen hemen dikeydir. øletim. Tipik dinamik operasyon úekil 3.

3. gerekli minimum kapı akım miktarının aúılıp aúılmadı÷ının de÷erlendirilmesine de izin verir. anahtarın açılmadan tam önceki anı için. Sıkça kullanılan eleman de÷erleri öyle olabilir ki.8) (3. Anahtarın iletimi zamanında. vC (t d ) = E S + EGK + [iG (t d )( RS + RGK )] (3.10 eúitli÷i kapasitör geriliminin bu de÷erini belirlemek için gerekli olan iliúkiyi ifade etmektedir. sadece çok küçük bir hata ile bu boúalma süresince gerilim kayna÷ının katkısı ihmal edilebilir. úekil 3. ùayet yukarıdaki yaklaúım yapılırsa.8 eúitli÷inde bu akım de÷erinin yerine konulması ile iletimin sona erdi÷i td zamanı bulunur. 3. 3.8 eúitli÷inde. kapasitörün tamamen boúalarak baúlanılan baúlangıç aralı÷ı durumundakinden kısa olacaktır.10) Bundan sonraki yükleme aralı÷ı. Kapı akımının tetikleme gereksinimi ile zamanın bir fonksiyonu olarak kapı akımının karúılaútırılması. 3. yükleme aralı÷ının baúlangıcından baúlayan yeni bir zaman orijinidir. Kalan gerilim.9) τ d = ( RS + RGK )(C ) ùekil 3. anahtar akımı B noktası ile gösterilen bir de÷ere indi÷i zaman akımın iletimini durdurur. Bu karúılaútırma.7 deki devrenin seri kısmından belirlenebilir. 3. S anahtarı açıkken úekil 3. zamanın bir fonksiyonu olarak kapı akımını belirlemek için do÷rusal devre analizi kullanılabilir. kapasitör tamamen boúalmamıútır. Bu yükleme aralı÷ı.9 eúitliklerinde verilmiútir. önceki operasyonda belirlenen bir gerilim ile kapasitörün kısmi olarak yüklenmiú olmasıyla baúlar.11 eúitli÷i bu yükleme aralı÷ı süresince zamanın bir fonksiyonu olarak kapasitör gerilimini ifade etmektedir: vC (t ) = E − [E − vC (t d )]e − t / τ C burada (3.11) τ C = RC (3.7 de modellenen yarı-iletken anahtar.7 de gösterilen devrenin sa÷daki döngüsünden Kirúof’un gerilim eúitli÷inin bir çözümü ile belirlenebilir. Tabiki böyle bir yaklaúım mutlaka gerekli de÷ildir.12) 3. øletim aralı÷ının sonunda.11 eúitli÷inde vC(t) için vC(0) konulması ile 3. iletim için SCR’nin yeterli kapı akımına sahip olup olmadı÷ı belirlenir.8 ve 3. kapı akımı úekil 3.13 eúitli÷i için zaman orijini. VC(0) anahtarın iletiminin baúlangıcındaki kapasitör gerilimidir. Geçici akım için bu devrenin bir çözümü 3.Anahtar kapandıktan sonra.14 eúitli÷inde belirlenecek yükleme zamanının bulunması mümkün olur. kapasitör gerilimi vC(0) dır: . § vC (0) − EGK − E S iG (t ) = ¨ ¨ RS + RGK © · −t / τ d ¸ ¸e ¹ ( ) (3.7 deki devrenin sol kısmının kullanılması ile kapasitörün belirlenen gerilime yüklenmesi için gerekli zaman belirlenebilir.

R=100 kΩ ve C=0.2 .20 mho SCR kapı karakteristi÷i.10 daki devrede. ùekil 3. Bir dizayn örne÷i 3.1 µF. Diyak karakteristikleri 30 V ’ta A noktası 12 V ve 10 mA de B noktası C bölgesinin e÷imi = 0.13) (3.0 V ile gösterilebilir. aúa÷ıdaki bilgiler bilinmektedir: E=100 V.14) ª E − vC (t d ) º t C = τ C ln « » ¬ E − vC (0) ¼ Anahtarın modelleme ve devre hesaplamalarının gösterimleri örnek 3.3 örne÷inde verilmiútir. RGK = 20 Ω ile seri EGK = 1.10 Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) diyak iletim modeli (b) kapasitör tepe gerilimi (c) akıma göre kapasitörün boúalması (d) boúalmanın bitti÷i zaman (e) boúalma aralı÷ı sonunda kapasitör gerilimi (f) yeniden yükleme süresi (g) kapı palslerinin üretildi÷i frekans ÇÖZÜM (a) RS = C bölgesinin e÷iminin tersi = 1 = 5Ω 0.vC (0) = E − [E − vC (t d )]e − tC / τ C (3.2 ùekil 3.2 de verilmiútir. ÖRNEK 3.

13 ve 3.0 − 11.1) = 2.0000107 = 0.01)(5) = 11.95 + 1.14 eúitliklerinden: 31 = 100 − (100 − 13.2V ve RGK=35 Ω.722e −t / τ 5 + 20 τ d = (5 + 20 )( 0.0 + 1. Her iletim iúleminde 4 µs lik bir aralık süresince kapı akımının 25 mA’i geçmesi gerekmektedir.2 V t C = 0.002306 s Frekans = 1 = 433.10 eúitli÷indeki Kirúof’un gerilim iliúkisinden bulunabilir: v C = ( 20 + 5)iG ( t ) + 11.9 eúitliklerinden: iG (t ) = (31. kapasitör gerilimi 3.002295 + 0. SCR de÷erleri.ES = C bölgesinin e÷iminin gerilim eksenini kesti÷i yer ES = 12 − ( 0.95 − 1.01 oldu÷u zaman boúalma durur: 0. Diyak örnek 3.2 V (f) 13.8 ve 3.95 V (b) Kapasitör tepe gerilimi = E A + EGK = 30.5 τ d = 10.3 1000 Hz’lik tekrarlama frekansı ile bir SCR’ye kapı pals’leri sa÷layan bir diyak devresi dizayn ediniz.5 µs (d) iG ( t ) = 0.2 deki aynı karakteristiklere sahiptir.2 )e − tC / τ C v C = 13.0)(e −t / τ d ) = 0.2 V baúlangıç de÷erinde kapasitörün yeniden dolması baúlar ve son de÷er 31 V dur. ÇÖZÜM . 3.7 Hz T ÖRNEK 3.01 = 0.0 = 13.7 µs (e) Boúalma aralı÷ının sonunda.002295 s (g) Toplam periyod. EGK=1. E=80 V. dolma ve boúalma zamanlarının toplamıdır: T = 0.722e − t / 2.0 = 31 V (c) 3.

7 µs 3. Toplam boúalma zamanı 3.035 µF 40 RGK + RS Diyak.10 eúitli÷inden bulunabilir: v C ( t d ) = 11. boúalma iúlemini iyi bir úekilde göstermektedir.Kapasitör tepe gerilimi EGK ve tepe diyak gerilimi veya 31. τd=1. Kapı akımı 3. R = 124.01(5 + 35) = 13.2 ¹ τ c = 4356 µs 0.8 eúitli÷i ile hesaplanabilir: 0. boúalma aralı÷ının sonunda úekil 3. Zaman sabiti. Bazı büyük elemanlar yukarıdaki örnekten daha büyük kapı akımına gereksinim duyarlar.451 e − t / τ d ¸e © ¹ 5 + 35 t = 4 µs için iG’nin 0.2 V’un toplamıdır.5 kΩ’dur. Ço÷u dizayn durumlarında. basitleútirilmiú metotlar kullanılır. Bu zaman sabitinden kapasitörün de÷eri bulunabilir: C= τd 1. SCR’nin hassas modellenmesi çok kullanıúlı de÷ildir. fakat analiz.7 deki sa÷ kısım için 3. SCR’ye birkaç mikrosaniye için kapı akımı sa÷layacak büyüklüktedir.025 A olması gerekir.451e − td / τ d t d = 5. Çünkü tetikleme için SCR’nin kapı akımında gerekli olan böyle çok geniú de÷erler vardır.27 µs 1000 µs lik toplam periyodun kalan kısmı kapasitörün doldurulması içindir.383 µs olarak bulunabilir.55 V t c = T − t d = 1000 − 5.035 µF lık kapasitörle.01 = 0. akım 0.95 + 1.01 A oluncaya kadar kapasitörü boúaltmaya devam eder.3 = 994.14 eúitli÷i ile dolma zaman sabitinin de÷eri ve dolayısiyle R belirlenebilir: § 100 − 13.7 = τ c ln¨ ¸ © 100 − 31.2 · −t / τ d iG ( t ) = ¨ = 0. ço÷u SCR’leri iletime geçirmek için yeterlidir. Yukarıdaki analiz için gerekli olan bilgi ekseriyetle mevcut de÷ildir. Kapasitör geriliminin en az de÷eri. bu kapasitörün boúalma düzenlemesinin sa÷ladı÷ı kapı akımı.8 eúitli÷i kullanılarak bulunabilir: § 31. Önceki örnekte kapasitörün boúalmasındaki SCR kapı akımı büyüktür ve sabit olmamakla beraber.95 − 1.383 = = 0.55 · 994.2 − 11. Böylece. Gere÷inden birkaç kez daha büyük kapı akımının ve SCR’nin kapı-katot .2 + 0.

sadece anot akımını tutma akımından daha az bir de÷ere azaltan bir devre iúlemi ile veya anot ucundaki akımı ters yöne döndürecek bir teúebbüsle gösterir. ùayet bu olursa ekseriyetle istemeyerek olur. kaynak geriliminin ters dönmesi SCR’nin otomatik kesimini sa÷lamaktadır. Model SCR’nin yan geometrisini temsil etmemektedir..modelinden ba÷ımsız akımın sa÷lanması tasarımcının sorumlulu÷undadır. anot akımının geçici ters dönmesine neden olur. çünkü kapı ucundan uzak SCR bölgelerinin negatif kapı akımı ile kesimi yapılmaz. (normal yük empedansı de÷erinde) SCR’nin iletim durumuna ters dönemeyece÷i. Bu ters akım. kapı terminali ve kapı bölgesindeki P tipi malzemenin uzak kısımları arasındaki yan hacimdeki yarı-iletkenin direncinden kaynaklanmaktadır. Alternatif gerilim kaynaklı devrelerde.1 SCR tıkama özelli÷ini. ters anot-katot gerilimi ile oluúan J1 ve J2 ters polarlanmıú jonksiyonların deplasyon bölge yüklerinin iletimi için gereklidir. Böyle devreler oldukça alt sönümlüdür ve analiz tekniklerinin kullanılması ile yaklaúık olarak modellenir. ùekil 3. ileri gerilimin uygulanamayaca÷ı süre olarak tanımlanır. Bu aynı direnç bu uzak bölgelerin kapı akımı ile ani iletimini de engellemektedir. VAK nin ardıúık ters dönmesi ile akım yönünün de÷iútirilmesine teúebbüs..4 4T TE EM ME EL LK KE ES SøøM M 3. dönüúüm zamanının uzun olmasına neden olur. Anot akımını tutma akımından daha az bir de÷ere azaltarak yapılan kesim çok kullanılmamaktadır. ùekil 3. ùekil 3. Tabiki herhangi bir hasarın görülmemesi için de bir üst sınırın konulması gereklidir.11 deki devre için. bu geçici aralık kaynak periyoduna kıyasla çok kısadır ve devre iúlemi üzerinde ihmal edilebilecek etkisi oldu÷undan ihmal edilir. Bunu önleyecek dizayn adımlarının atılması gerekir. Bu metotla kesim. 50 Hz’lik düúük frekanslı devrelerde. Bu etki.11 . 3 1. Burada dönüúüm zamanı. SCR ileri yönde ideal anahtar olarak ve ters yönde sıfır akım ile modellenmiútir. Anot akımının de÷iúken ve anot akımının tutma seviyesinden daha aúa÷ı düútü÷ü bir durum oluúabilir. Bazı rezonans konvertörlerde. SCR L-C rezonans devresinin do÷al iúleminden dolayı anot akımının ters yöne teúebbüsü ile kesime gider. Böylece.2 deki iki transistör modeli negatif kapı akımının kullanılması ile kesim özelli÷ini tahmin ediyor gözükmektedir fakat bu bir standart SCR ile olmaz. birinci derece bir model SCR yi ideal olarak tanımlar çünkü ters akım olamaz ve SCR anot akımının ters yöne teúebbüsü ile hemen kesime gider.

13 . iletim aralı÷ının baúlangıcı ve sonunda aynıdır. ùekil 3. De÷iúik devre elemanlarının gerilim ve akımları úekil 3. SCR kaynak ve kapasitör gerilimleri ile ters polarlanmıútır.12 Bu.13 deki devre ile gösterilmiútir. Bu analizde kullanılan ideal modeller için kayıplar yoktur ve kapasitör geriliminin büyüklü÷ü. ùekil 3. vC nin de÷eri V0 dır. çünkü kapasitörler herhangi bir yolla boúalıncaya kadar daha ileri devre fonksiyonu olamaz.12 de gösterilmiútir. Böyle bir komütasyonun anot akımının ters yöne dönmesi ile di÷er bir anlamı.14 de gösterilen iletim periyodunun sonunda. ikinci anahtar elemanının kapasitörü boúaltmak için kullanılması úartıyla seri rezonans inverterin bir kısmı olabilir.Kapasitörün baúlangıç gerilimi sıfır varsayılmıú ve indüktör direnci ihmal edilmiútir. kapasitör gerilimi baúlangıç de÷erinin tersi olmuútur. úekil 3. øletim aralı÷ının sonunda.11 deki devre. t=0 da. ùekil 3. Burada bahsedilen ters dönme metodu bundan sonraki kısımlardaki komütasyon metotlarından daha kullanıúlıdır. ùekil 3. mevcut biçimi ile henüz tamamen kullanılabilir bir devre de÷ildir. SCR iletime geçer ve do÷al devre aksiyonu otomatik olarak SCR’nin kesime gitmesine neden olur.

SCR bilgi-sayfalarında belirtilmiútir ve SCR nin kesim anı ve öncesindeki tam durumuna ba÷lıdır. istenilen zamana kadar SCR nin iletime geçmemesini belirlemede önemlidir. belli bir periyotta SCR nin ters polariteli olması gerekir.5 = 44721 rad/s.7 A dir.ùekil 3. Tekrarlayan iletim-kesim devrelerinde. genel olarak tq olarak tanımlanır.4 ùekil 3. § 5 · i = 200¨ ¸ sin 44721t = 44.7 sin 44721t © 200 ¹ Tepe akımı 44. ÖRNEK 3. Bu periyod. tq nin belirlenmiú de÷eri. a) SCR tepe akımı nedir? b) SCR’nin iletimi ne kadar sürer? ÇÖZÜM a) § C· ¸ i = vC (0)¨ ¨ L ¸ sin ωt © ¹ formülde. SCR süresiz bir periyotta ters polariteli olarak kalmaktadır. vC(0)=200 V. ω = ( LC ) −0. tıkama durumunda kalmak için. . Ardıúık ileri gerilimde.13 de.14 Bu kısımdaki devrelerin herbirinde. L=100 µH ve C=5µF.

18 deki grafikteki gibidir.25 de temel bir devre görülmektedir. sonuç úekil 3.1 DC kaynaklı durumlarda. Bu zaman aralı÷ı önemlidir.16 da. ùekil 3. Tekrarlayan iletim-kesim iúlemleri için bu çok pratik de÷ildir çünkü SCR gerçekte ters polarlanmamıútır ve dolayısiyle kesim çok yavaútır. SCR akımı..16 için bir devre analizi yapılırsa. S anahtarının kapanması üzerine. SCR’nin ters anot akımı ihmal edilirse bir devre analizi yapılabilir. 10-100 µs gibi sadece çok kısa bir zaman aralı÷ındadır.5 = 140 ×10 −6 s øletim periyodu T/2 veya 70 µs dir. úekil 3.17 deki . ùekil 3.16 da görüldü÷ü gibi ikinci bir düzenleme ters polarlama durumu sa÷lar ve daha kullanıúlıdır. ileri tıkama özelli÷i geri dönecektir. S anahtarının kapatılması ile alternatif yola yönlendirilir.5 5K KO OM MÜ ÜT TA AS SY YO ON NK KA AP PA AS SøøT TÖ ÖR RÜ Ü øøL LE EK KE ES SøøM M 3. Anahtarın kapanması üzerine.17 de görülen devre oluúur çünkü bundan sonra iA sıfır olmuútur.16 ùekil 3. SCR’nin tıkama özelli÷ini gösterebilmesi için yeterli bir zaman süresince anot akımının alternatif bir yola yönlendirilmesi ile SCR’nin kesimi yapılabilir.15 ùekil 3. úayet ters polarlanma süresi yeteri kadar uzunsa. ùekil 3. Kapasitörün bu baúlangıç gerilimi seçilmiútir çünkü kapasitörün baúlangıç de÷erini sa÷layan devre úekil 3.. 3 1. kapasitör böyle bir düzenlemede ters vAK sa÷lamak için SCR terminallerine paralel durumdadır. Bu SCR’nin bir ters dönüúüm iúlemini baúlatmasına neden olur.15) ùayet v C = − E ise.5 = 2π (100 ×10 −6 )(5 × 10 −6 ) [ ] 0 . çünkü SCR devre dizaynlarında bu alternatif yol.b) T = 2π ( LC ) 0. vC için aúa÷ıdaki eúitlik elde edilir: vC = vC (0)e − t / τ + E (1 − e − t / τ ) (3. kapasitör gerilimi bir negatif baúlangıç gerilimine sahiptir. ùekil 3.

ùekil 3. E=100 V.16 da. anot-katot geriliminin pozitif olması üzerine. tq nin de÷eri aúa÷ıdaki ifade ile belirlenebilir: 0 = Ee − tq / τ + E (1 − e −tq / τ ) (3.5 ùekil 3. SCR ileri tıkama özelli÷ini kazanacak ve tekrar iletime geçmeyecektir. SCR’nin ters polarlanma süresi kesimin oluúması için yeterli midir? ÇÖZÜM τ = RC = (5)(5 ×10 −6 ) = 25 µs .18 ÖRNEK 3.693RC ùekil 3.15 eúitli÷inde v C = 0 oldu÷u zamanda.17 Bu zaman aralı÷ı için de÷erler hesaplanabilir. ùayet bu aralık yeteri kadar uzunsa. vC ile aynı olan anot-katot gerilimi. anot-katot geriliminin negatif oldu÷u süre için tq olarak tanımlanır.693τ = 0. 3.kaynak ile aynı genli÷e sahiptir. C=5 µF ve istenilen tq 15 µs dir.16) (3. R=5 Ω. negatif baúlangıç geriliminden +E’ye yaklaúarak üstel olarak de÷iúir.17) t q = 0. ølgili zaman aralı÷ı.

yükteki indüktans kesim aralı÷ında bariz akım de÷iúimi oluúturmayacak úekilde yeteri kadar büyük varsayılır.693τ = 0.16 ya benzemektedir ve benzer durumla úekil 3.t q = 0.20 dvC iC I L = = dt C C (3.21 de görüldü÷ü gibi zamanla do÷rusal olarak de÷iúir.19) .19 ùekil 3. Analiz aúa÷ıdaki gibidir: ùekil 3. SCR’nin kesimi oluúur. Analizi basitleútirmek ve devre iúlemine bir sınır koymak için. yükün indüktans içermesi dıúında úekil 3.17’ye benzemektedir. IL = E R (3.20 de úekil 3.19.20 deki kapasitör akımı. Kapasitörün yüklenmesi bu durumda de÷iúir ve bir aúırı gerilim problemi gözükür. ùekil 3.18) burada. ùekil 3.33 µs SCR istenilen tq de÷erinden daha uzun süre ters polariteli oldu÷undan. kısa kesim aralı÷ı süresince sabit kalır ve böylece kapasitör gerilimi úekil 3.693(25) = 17. Yükün tamamen omik olmasından daha çok indüktans içermesi normaldir.

vC’nin de÷iúim e÷risi dıúında omik yüklü duruma benzer. 3. Omik yüklü durumda.20 eúitli÷inde v C = 0 yapılır. FWD (freewheeling diyotu = boúta çalıútırma diyotu) olarak bilinen bir diyot yüke paralel ba÷lanır.21 de kesik çizgi ile görüldü÷ü gibi kapasitör gerilimi artmaya devam eder. Zamanın artıúının nedeni kesim iúlemi süresince iL ’nin sabit kalmasıdır.22 de gösterilmiútir.ve IL kısa komütasyon aralı÷ı için sabit varsayılır.22) Sonuç. indüktansın sıfır olması ve devre iúleminde FWD’nin rol . SCR’nin ters polarlanma zamanı úimdi 25µs dir. Omik bir yük. Bu. Yük indüktansından dolayı yük akımı kapasitöre akarken. úekil 3. Kapasitörün yüklenmesi tekrar oluúmaz ve kapasitör gerilimi +E de÷eri ile sıkıútırılmıú olur. ùekil 3. ùimdi baúka bir problem oluúur. Büyük yük indüktansı ile indüktansta depolanan enerji büyüktür ve bu enerji kapasitöre aktarılır.19 daki FWD. §I · vC = − E + ¨ L ¸ t © C¹ (3.21) (3. Bu kapasitör gerilimininde bir hasar demektir. §I · 0 = −E + ¨ L ¸ t © C¹ tq = EC = RC IL (3.21 Ters polarlanmanın sona erdi÷i zamanı bulmak için.20 deki devrenin pratik bir uygulaması indüktif yük durumu için úekil 3. diyot ileri polarlanır ve yük akımı diyota aktarılır. ùekil 3. Önceki sayısal örnek için. Kapasitör gerilimi +E de÷erine eriúti÷inde.20) ùekil 3. Bu gerilimi sınırlamak için. normal yük akımının etkilenmeyece÷i bir konumdadır. yük akımı kesim iúleminin baúlangıcında de÷erini ani olarak ikiye katlamaktaydı. kapasitörün omik yüklü durumda daha hızlı yüklenmesi anlamına gelmekteydi.

SCR2 iletimdedir ve bu iúlemle SCR1 ters polarlanmıútır. ùekil 3.oynamaması dıúında aynı devreye sahiptir. kapasitör önceki devre iúleminde v C ( 0 ) = − E ile yüklenmiútir. ùekil 3.23 deki grafiklerde görülmektedir. SCR1 deki ters akım. Bu bir defalık bir iúlem veya ardıúık iletim ve kesim durumu olabilen SCR1’dir. Ana anahtar.22 ùekil 3. indüktif yükler için aúa÷ıdaki analiz genelde kabul edilebilir. halihazırda iletimde ve kesiminin yapılması gereken SCR1’dir. t = 0 da.23 . úekil 3. Kesim iúlemi anında.22 deki devrenin akım ve gerilimlerinin davranıúları úekil 3. Ço÷u yükler indüktif oldu÷undan.21 de görülen devreye benzer bir sonuçla ihmal edilmektedir.

L.25 ×10 −6 F ¸= 400 ¹ b) L. SCR1 in sonraki iletiminde. ÖRNEK 3. C ve SCR3 den oluúan devre.22 deki devre ve úekil 3. a) C kapasitörü b) L indüktörü c) SCR3 deki tepe akım ÇÖZÜM a) ùekil 3. ùayet SCR1 in bundan sonraki iletimine kadar dönüúümünü tamamen SCR2 tamamlamamıúsa.23 deki grafik burada uygulanaca÷ından. C nin de÷eri 3. SCR1 in anot-katot gerilimi pozitif olur. SCR2 akımı sıfıra gider ve dönüúüme baúlar. Kesim iúleminin gerçekleúebilmesi için. Bu úekil 3. SCR1 için gereken tq de÷eri 30 µs dir. Düzgün bir devre dizaynı ile bu tersleme iúlemi SCR1 in sonraki kesiminden önce yerine getirilir. Aynı zamanda SCR1 iletime geçer ve t3 de de SCR3 iletime geçirilebilir. FWD t2 de iletime baúladı÷ı zaman. Bu gerilim tersleme. SCR1 in ters polarlanma aralı÷ı tıkama özelli÷ini gösterebilmesi için yeteri kadar uzun olmalıdır. SCR1 in minimum zamanı bu tersleme iúleminin ne kadar sürmesi gerekti÷ini belirler.t1 zamanında.6 ùekil 3. C ve SCR3 den oluúan devrenin C deki gerilimi 100 µs veya daha az zamanda terslemesi gerekir: T = 100 × 10 − 6 s 2 C = 2π LC = 200 × 10 −6 L = 450 × 10 −6 H c) SCR3 deki tepe akım: C 2.21 deki tq ile aynıdır. SCR1 in sonraki kesimi için gereklidir.22 eúitli÷i ile bulunabilir: § tq I L C =¨ ¨ E © · (30 × 10 −6 )(30) ¸ = 2.25 × 10 −6 Ip = E = 400 = 28. Aúa÷ıdakileri hesaplayarak kesim elemanlarını dizayn ediniz.22 de görülen bir devre düzenlemesi 400 V luk bir DC kaynaktan bir indüktif yüke 30 A beslemek için kullanılmaktadır. SCR1 in iletim iúlemi kapasitör üzerindeki gerilimden SCR2 üzerinde ters gerilime neden olur. C üzerindeki gerilimi tersleme iúlemi yapan bir rezonans devresidir. minimum 100 µs süre iletimde olacaktır.3 A L 450 × 10 − 6 .

komütasyon kapasitöründeki baúlangıç geriliminden biraz daha az olacak úekilde az miktarda boúalır. ùekil 3. komütasyon kapasitörü. øliúkiler úekil 3.. kapasitör akımı yük akımının de÷erinde sabit kalır..25 Bu úekilde.1 ND TÖ LE M 1. komütasyon iúlemiyle SCR1 in ters polarlanmasından önce kısa bir gecikme meydana gelir. t3 zamanında.24 de görüldü÷ü gibi bir indüktörün eklenmesiyle yeniden düzenlenebilir. ùekil 3. Bu gecikme süresince. úekil 3. SCR deki baúlangıç ters polarite gerilimi.3 3.24 Kapasitör akımı yük akımının de÷erine ulaútıktan sonra. Bu devre SCR2 ile seri indüktör nedeniyle yardımcı SCR2 de artan akım oranını düúürür. Komütasyon indüktör gerilimi sıfır ve SCR1 deki ters gerilim kapasitör gerilimine eúittir.6 6 øøN DÜ ÜK KT TÖ ÖR RL LÜ ÜK KO OM MÜ ÜT TA AS SY YO ON NK KA AP PA AS SøøT ÖR RÜ Ü øøL EK KE ES SøøM Önceki kısımdaki komütasyon metodu.23 eúitli÷i ile belirlendi÷i gibi azalmaya baúlar: . Böylece.25 deki grafikte görülmektedir. FWD iletime baúlar ve iC 3.

28) (3. V0=375 V.24-3. komütasyon kapasitörü. bu enerji 3.26) (3.5V0 = 0. SCR2 ve SCR3 ün bu gerilim oranlarını hesaba katmalıdır. depolanan enerji 3. iC T/4 süresince sinüsoidaldir.27 eúitli÷inin 3. kaynaktan beslenen enerjinin bilinmesi ile t3 ve t4 de L ve C de depolanan enerji eúitli÷i ile hesaplanabilir.25) Kaynaktan beslenen enerji. .27) 3.7 ùekil 3.5CV0 2 2 (3.5 LI L + ¨ ¸ EI L ¨ ¸ LC ©π ¹ ©2¹ §L· 2 2 V0 = E 2 + ¨ ¸ I L + 2 EI L LC ©C ¹ (3. ÖRNEK 3.25 eúitli÷i ile verilir: W4 = 0. kapasitör gerilimi devrenin kaynak geriliminden büyüktür.iC = I L cos ωt (3. kaynak gerilimi E ve t3-t4 arasında iC ile gösterilen yükün çarpımıdır.26 eúitlikleri ile birleútirilmesiyle 3.29) V0 §I · = 1+ ¨ L ¸ © E¹ E L C (3. IL=25 A. L ve C komütasyon devresi ile belirlenir.5CE 2 + 0.5CE 2 t = t4 de. sonraki kesim iúleminin hazırlanmasında komütasyon kapasitör geriliminin yönünün de÷iútirilmesinde kullanılır. Bu aralıkta.24 de devrede. Aúa÷ıdakileri bulunuz. E=250 V.26 eúitli÷i ile verilir: WS = 2 π ( I L )(t 4 − t 3 )( E ) = W4 = W3 + WS 2 π EI L T 4 (3. C=3 µF ve L=75 µH.23 eúitli÷inde ω. a) SCR1 in ters polarlanma zamanı b) komütasyon periyodunun sonunda kapasitör gerilimi (úekil 3.5LI L + 0. Kapasitör akımının t4 de sıfır oldu÷u anda. t = t3 de.25 de t4) ÇÖZÜM a) vC ’nin baúlangıç de÷eri -375 V tur. Bu de÷er. SCR3.24 eúitli÷i ile verilir: W3 = 0.30 eúitli÷i meydana gelir: §2· §π · 2 2 0.24) (3. depolanan enerji 3.30) V0’ın de÷eri E’nin de÷erinden büyüktür ve uygun bir tasarım.23) 3.

C C = 375 = 75 A L L θ = sin −1 ¨ § 25 · ¸ = 0.340 rad © 75 ¹ V X = −V0 cosθ = −353.24 deki bir devrenin komütasyon kısmını dizayn ediniz. SCR3 ile yön ÖRNEK 3. sonraki kesim için baúlangıç úartları sa÷lanmıú olur. Verilen de÷erler: E=400 V.22 eúitli÷inden. tq deki de÷iúim ne kadar olur? ÇÖZÜM a) 3.5)( 250) = 375 V Bu.4 × 10 −6 s IL 25 V0 = (1.30 eúitli÷inden: V0 500 §I · = = 1+ ¨ L ¸ © E¹ E 400 L § 10 · = 1+ ¨ ¸ © 400 ¹ C L C Î L = 100 C I p = (V0 ) C 1 = 500 = 50 A L 100 θ = sin −1 ¨ ¨ § IL · 10 · ¸ = sin −1 § ¨ ¸ = 0. Kapasitör gerilimi 500 V ile sınırlandırılmıútır. tq = b) 3.5 3 × 10 − 6 (0 − V X )C (353.Ip = E t = t1 de. a) L ve C de÷erlerini bulunuz. Böylece.8 ùekil 3. vC nin baúlangıç de÷eri ile aynı de÷erdedir. IL=10 A ve tq=35 µs dir.30 eúitli÷inden.6)(3 × 10 −6 ) = = 42.6 V 3. b) IL nin de÷eri 5 A e düúürülürse.214 rad ¸ I 50 © ¹ p © ¹ . V0 § 25 · = 1+ ¨ ¸ © 250 ¹ E 75 × 10 −6 = 1. vC de÷iútirildi÷inde.

iC nin kısmı D2 ile bir yola sahip olan IL den büyüktür ve bu aralık için SCR1 ters polarlanmıútır.24 deki SCR1 in ters polarlanma zamanı yük akımına ba÷lıdır. Komütasyon aralı÷ı süresince. iC nin IL yi aútı÷ı zaman süresince. Bu ters polarlanma zamanı. iC nin tepe de÷eri IL yi aúacak úekilde dizayn edilir. V0 yeni bir de÷ere de÷iúir.4 71.2014)] = −489.2 V ( 0 − V X )C ( 447. .2 )( 0. V0 §I · = 1+ ¨ L ¸ © E¹ E L § 5 · = 1+ ¨ ¸ © 400 ¹ C V0 = 450 V I p = (V0 ) C 0.714 θ = sin −1 ¨ § 5 · ¸ = 0.4 × 10 −6 H b) IL=5 A ise.1113 rad © 45 ¹ V X = −V0 cosθ = −450[cos(0. úekil 3.714 × 10 −6 ) tq = = = 63.714 × 10 −6 F L = 100C = 71.V X = −V0 cosθ = −500[cos(0.6 V 3. Ters polarlama gerilimi küçüktür ve gerekli tq de÷eri bu yüzden büyük ters polarlama gerilimi durumuna kıyasla artar.26 da gösterildi÷i gibi bir diyotun eklenmesiyle hemen hemen yük akımından ba÷ımsız yapılabilir.1113)] = −447. úekil 3.4 . LC rezonans devresi.86 × 10 −6 s 5 IL Bu de÷er IL=10 A ile elde edilen de÷erden daha büyüktür. 3.27 deki t3 zamanına kadar SCR1 veya D2 iletimdedir. úekil 3. = 1125 0. Sonuç devre iúlemi.6)(C ) = = 35 ×10 −6 s IL 50 C = 0. kısa bir süre için SCR1 uçlarında küçük bir ters gerilime neden olur. hemen hemen yük akımından ba÷ımsız.22 eúitli÷inden: tq = (0 − V X )C (489.8 örne÷i ile görüldü÷ü gibi.714 = 450 = 45 A L 71.

t = t3 aralı÷ı için.31 de oldu÷u gibidir. iC yi tanımlayan eúitlik 3.26 ùekil 3.27 t = 0 .ùekil 3. .

a) IL=20 A ve Ip=40 A ile L ve C de÷erlerini dizayn ediniz.iC = V0 C sin ωt = I p sin ωt L (3. Bundan sonraki örnek bu iliúkilerin bazılarını göstermektedir.32) (3.5-2 katı büyük olacak úekilde dizayn edilir.31) SCR1 in ters polarlanma zamanı aúa÷ıda verilmiútir. L indüktöründe bu iúlemi yerine getirmek için manyetik kuplajlı ek bir sarıma gerek vardır. L ve C deki toplam depolanan enerji úartları. ùekil 3. ÖRNEK 3.5) = π rad ¸ 6 © Ip ¹ T = 30 × 10 −6 s Ö T = 90 × 10 −6 = 2π LC LC = 250.34) iC ’nin tepe de÷eri. (3.26 daki bir devrede. ÇÖZÜM a) I p = 40 = (V0 ) C C = 450 L L Ö C = 7. artan enerjinin gerilim kayna÷ına geri döndürülmesi için gerekli adımlar atılmadı÷ı sürece her komütasyon dalgasında kapasitör gerilim de÷erinin artmasına neden olur. b) IL=10 A için tq nin yeni de÷erini bulunuz. yük akımının 1.26 ve 3.18 × 10 −12 .t4 arasındaki zaman süresince. E=300 V ve V0=450 V. Bu enerjinin geri dönüúümü için devre düzenlemesi úekil 3. Bu iúlem.27 de t = t3 de. vC nin son de÷eri böylece V0 ın baúlangıç genli÷inden büyüktür.26 da gösterilmemiútir. t3 .33) Θ1 = ωt1 (3.90 × 10 −3 L θ 1 = sin −1 ¨ ¨ § π − 2θ 1 · tq = ¨ ¸ © 2π ¹ § IL · ¸ = sin −1 (0. gerilim kayna÷ından LC devreye enerji gönderilir. SCR1 için 30 µs gerekmektedir. t = 0 ve t = t3 arasındaki zaman süresince SCR terminallerindeki gerilim sıfırdı ve L ve C den net enerjinin giriúi veya çıkıúı yapılmamıútı. t = 0 veya t = t1 ile aynıdır. t q = t3 − t1 § π − 2Θ1 · tq = ¨ ¸T © 2π ¹ burada.9 ùekil 3.

SCR’ye paralel bir koruyucu ba÷lanır. dvAK/dt probleminin çözümü.28 de oldu÷u gibi kapasitöre iki eleman daha eklenir. aúa÷ıdaki eúitlikler bulunur: θ 1 = sin −1 ¨ ¨ § π − 2θ 1 · tq = ¨ ¸ © 2π ¹ § IL · 10 · ¸ = sin −1 § ¨ ¸ = 0.. SCR1 in gerilimi t = t3 de ideal bir süreksizli÷e sahiptir.8 × 10 s π 2 ¹ © ùekil 3. Koruyucu dizaynının temeli.2 × 10 −6 H C = 1.1 øki çalıúma durumu SCR için istenilmeyen durumlar meydana getirebilir. diyot direnç ile bir yol bularak koruyucu kapasitörü etkili hale getirir. SCR’nin iletiminde bu akımı sınırlar. Koruyucu kapasitör ile seri direnç. SCR’nin istenilmeyen iletimine ve SCR’de veya devrede bir hasara neden olabilecek dvAK/dt dir. vAK nin de÷iúebildi÷i oranı kapasitörle düúürmektir. Bazı komütasyon devreleri ileri gerilimin yeniden uygulanmasının oranını otomatik olarak sınırlar. økincisi.. Bunu engellemek için SCR1’e veya FWD’ye paralel bir koruyucu devrenin eklenilmesi gerekir. eleman hasar görebilir çünkü SCR’nin enine kesitinin henüz tümü iletimde de÷ildir. øletimden hemen sonra SCR anot akımı çok büyük olursa.16 ve 3. Bu. kapasitörün koruyucu fonksiyonunu yerine getirirken etkilili÷inin direnç tarafından azaltılmasını engeller. L = 161. vAK nin de÷iúebildi÷i oranı sınırlayan bir kapasitör seçmektir. 3 1. bununla beraber.27 deki grafiklerde. Diyot.7 7S SC CR RG GE ER RøøL LøøM MøøN NøøN NA AN Nøø D DE Eö öøøù ùøøM ML LE ER Røø 3.2527) · −6 −6 T =¨ ¸ ( 90 × 10 )= 37. Örnekler úekil 3. diA/dt nin çok büyük de÷erinden dolayı oluúabilecek hasardır. Sadece kapasitörün kullanıldı÷ı durumda SCR’nin ardıúık iletiminde. D2 nin sonlu dönüúüm zamanı ve SCR1 in da÷ıtılmıú jonksiyon kapasitansından dolayı bu oluúmaz. Bunların her ikisinden uygun bir dizayn ile korunulabilir ve korunulması gerekir. Birincisi. yük direnci veya indüktans gibi mevcut devre elemanları gözönünde . Fakat SCR1 de vAK nin artıú oranı SCR1’i istenilmeden iletime geçirmek için yeteri kadar büyüktür.L ve C ’nin iki eúitli÷inin çözülmesi ile.19 daki devrelerde görülmektedir. Anot akımı kapı bölgesine yakın bir bölgede yı÷ılma gösterir ve SCR bozulabilir. Bu durumda SCR akımı çok büyük olacak ve SCR’nin diA/dt sınırını aúacaktır. vAK deki artıúlar için. kapasitör çok hızlı olarak SCR üzerinden boúalacaktır.2527 rad ¸ © 40 ¹ © Ip ¹ § π − 2(0. Bu durumlar için. Devrenin baúlangıçta enerjilenmesi anında vAK nin ani olarak yeniden uygulanmasını çok sınırlamayan bazı komütasyon devreleri vardır ve devrenin baúlangıçta enerjilenmesi üzerine vAK nin ani olarak uygulanmasını devrelerin hiç biri engellemez. Bir koruyucu temelde bir kapasitördür fakat úekil 3.273 × 10 −6 F b) 450 V da V0 ın de÷iúmedi÷i varsayımıyla. Gerçek pratikte.

bulundurularak yapılır. SCR bilgi sayfaları. RL=20 Ω ise aúa÷ıdakileri bulunuz: a) koruyucu kapasitör de÷eri b) koruyucu direnç de÷eri ÇÖZÜM a) S anahtarının kapanması üzerine.30 daki gibi olur.97 C C = 0.8 µs dir. SCR 50 V/s de÷erinde bir dvAK/dt ye dayanabilmekte ve koruyucu kapasitörünün baúlangıç boúalması 3 A ile sınırlanmalıdır. S anahtarı vS sinüsoidal dalgasının herhangi bir de÷erinde devreyi enerjilemek için rasgele kapatılmaktadır. böylece 15-20 µs içinde temel olarak SCR üzerinde tam gerilim meydana gelir. SCR vS dalga biçiminin herhangi bir noktasında kapısından sürülebilmektedir.10 ùekil 3.97 = = dt C C dvC/dt nin 50×106 V/s ile sınırlanması gerekir: 50 × 10 6 = 16. . SCR’nin istenilmeyen iletimine neden olmaksızın vAK nin de÷iúebildi÷i maksimum oranı hakkında bilgi vermektedir. kaynak gerilimi tepe de÷erinden çok de÷iúmemiú olarak yeterli kısa bir zamandır. vC gerilimi baúlangıçta sıfır ve böylece iC aúa÷ıdaki gibi bulunabilir: iC ( 0 ) = 339.4 = 16. devre úekil 3.97 A 20 dvC iC 16. ùekil 3. vS tepe de÷erinde ise.34 × 10 −6 F Koruyucu kapasitörü ve yük direncinin zaman sabiti 6. normal iúlem durumuna benzer úekilde. Bu. Diyot. ileri akım için sıfır gerilimli varsayılmıútır.29 da.28 ÖRNEK 3. Bundan sonraki örnek koruyucu dizayn iúleminin temelini göstermektedir.

ani artacak úekilde düzenlenir. ùekil 3.32 de görülmektedir. yükselme oranının SCR1’in iletimine neden olacak kadar büyük olmasına ra÷men. istenilmeyen bir iletime engel olur ve bu yükselme zamanını yumuúatır. ødeal olmayan durumda bu gerilim. kapasitör gerilimi 339.11 ùekil 3. Aúa÷ıdaki örnek bununla ilgili dizayn prensiplerini vermektedir. t = t3 de devre durumları IL=20 A iC=20 A E=200 V L=70 µH vC=250 V CC=3 µF dır.26 daki devrede ve úekil 3. t = t3 de. Koruyucunu boúalma akımının 3 A ile sınırlanması için R’nin aúa÷ıdaki de÷eri gerekir: R= 339.ùekil 3. ÖRNEK 3. iC IL ye eúittir.31 de görülen vAK nin ani yükselmesini engellemek için eklenmiútir. D2 iletimini durdurmuútur ve ileri gerilim ani olarak SCR1 uçlarında gözükür.30 b) SCR kaynak geriliminin tepe de÷erinde iletime geçti÷inde.29 ùekil 3. süreklidir. SCR1’e eklenen bir koruyucu. 0. ùekil 3. .4 = 1131 . Ω 3 Bazı komütasyon devreleri.26 daki diyagram bu devrelere bir örnek olarak verilmiútir.27 deki grafiklerde.27 de.2 µF’lık bir koruyucu kapasitör úekil 3. FWD yükünün iletimi üzerine SCR deki ileri gerilim.4 V tur. Devre iúleminin grafikleri úekil 3.

b) bu aralık süresince vAK nin maksimum de÷iúim oranını bulunuz. CC ve L den oluúan kayıpsız LC devresinin çözümü aúa÷ıda verilmiútir: C § C I · § C I cos ωt · iC = ¨ C L ¸ + ¨ S L sin ωt ¸ + v C ( 0) C L ¹ © C ¹ © iC = 18.31 ùekil 3.25 cos ωt − 12.75 + 1. CS.94 sin ωt .27 de t3 zamanına karúılık gelen yeni bir zaman orijini kullanarak.25 cos ωt − 12.94 sin ωt iS = I L − I C = 1.ùekil 3.25 − 1. ÇÖZÜM a) SCR2 ve D2 ideal elemanlar olarak varsayılmıútır.32 a) úekil 3. vAK nin 200 V’a eúit oldu÷u ve yük FWD’sinin iletime baúladı÷ı zamanı bulunuz.

64 sin ωt + 234. bu denklemin irdelemeli bir çözümü ile t bulunur: t = 5.74 6 = S = 6 = 68. sadece kapı uçlarına yakın bölgede hemen iletime geçer. iS = 13.§ C C · C = ¨ C S ¸ = 0.25 − 1.2 × 10 3 3. Bu zamanda.475) = −1 de veya t = 6. (a) dan. iS = 1.015 µs b) vAK ’nin maksimum de÷iúim oranı.25 × 10 t − 22. SCR’nin anot ucuna seri ba÷lı küçük bir indüktans eklenmesiyle yapılabilir. t’nin bu de÷eri aralıktaki t den daha büyük oldu÷undan.015 µs aralı÷ının sonunda oluúur. Bunun ayarlanabilmesi için iletim iúlemi süresince harici devre. SCR’nin hasar görmesini engellemek için. ùekil 3.68 × 10 V/s dt CS 0.1 1.25 cos ωt − 12.5 = 276000 rad/s § 1 v AK = ¨ ¨C © S · t 6 ¸ ¸ ³0 iS dt = 6..015 µs de oluúur. anot akımının belli bir sınır de÷eri aúmayacak akım yo÷unlu÷unda aniden artmaması gerekir.25 − 13 cos(ωt + 1. diA/dt oranını sınırlayacak úekilde düzenlenmelidir. yük temelde omiktir ve anot akımı iletimde .74 A dv AK i 13.94 sin ωt iS = 1.4(1 − cos ωt ) ¹ vAK =200 V için. iS’nin maksimum oldu÷u zaman veya t = 5.475) Maksimum cos(ωt + 1. vAK ’nin maksimum de÷iúim oranı t = 5. øletimin SCR’nin bütün jonksiyon alanına yayılması için belli bir zamanın geçmesi gerekir.04 µs oluúur. Bu sınırlama.1875 µF © CC + CS ¹ ve ω = LC −0..33 deki devrede.8 8A AN NO OT TA AK KIIM MIIN NIIN N øøL LE ET TøøM MøøN NøøN NS SIIN NIIR RL LA AN NM MA AS SII øletim zamanında SCR.

Koruyucunun direnç kısmı bu akımı. Anot akımının yükselme oranını 5 A/µs ile sınırlamak için L nin de÷eri ne olmalıdır? ùekil 3.SCR’nin hasarına neden olacak úekilde aniden artabilir. SCR’nin anot ucuna seri ba÷lı küçük de÷erli bir indüktans örnek 3.34 . ÖRNEK 3.12 de görüldü÷ü gibi problemi ortadan kaldırabilir.33 de. R=5 Ω’luk bir yük VS=300 V ile bir SCR tarafından kontrol edilmektedir.34 de görüldü÷ü gibi. iA= 0. Yük akımı yük indüktansında zaten mevcuttur.12 ùekil 3. SCR’nin yükselme oranını sınırlama gere÷i olmaksızın epeyce küçük bir de÷ere sınırlar. SCR’nin anot ucuna bir indüktansın eklenmesi gerekir. Yükün indüktif oldu÷u ve yüke paralel bir FWD durumu ile di÷er devre düzenlemeleri. SCR’nin akımının yükselme oranını sınırlamak için yük indüktansını kullanamazlar.33 ÇÖZÜM øletimde. ùekil 3. di A VS = = 5 × 10 6 A/s dt L L= 300 −6 6 = 60 × 10 H 5 × 10 Bir koruyucu SCR ile paralel kullanıldı÷ında. böylece kaynak geriliminin tamamı L uçlarında gözükür. koruyucu kapasitörün boúalmasından indüktör baúlangıç anot akımını sınırlamayacaktır. ùekil 3.

Anot akımı bu iki akımın toplamıdır ve yük akımı kilitlenme seviyesine eriúinceye kadar de÷iúen iki bileúen akımla beraber hemen hemen sabit bir anot akımı sa÷layan bir koruyucunun dizaynı mümkündür.. iletim iúlemi süresince ulaúılabilecek akım de÷eridir ki. Kilitlenme noktasında. SCR’nin kesimi üzerine. Anot akımı daha yüksek bir de÷erde iken SCR’nin kesiminin oldu÷u noktaya yavaúca azalmıútır. SCR anot akımı ideal olarak FWD ve L de önceden mevcut olan akıma eúit olacaktır. Bu iki de÷er arasındaki oran yaklaúık olarak 2:1 dir. 3 1. jonksiyon dengesi henüz sa÷lanmamıú ve kilitlenme akımı tutma akımından büyüktür. bir koruyucu.Eklenmiú L1 indüktansı olmaksızın. SCR anot akımının kapı akım pals’inin sonunda kilitlenme akım seviyesine gelmemiú olmasıdır. Problem.. .35 Bu amaca uygun bir koruyucu dizaynı di÷er bir amaçta kullanılmak için dizayn edilmiú koruyucudan farklılık gösterebilir. kapı akımı kesildi÷i zaman SCR iletimde kalabilsin. øki dizaynın etkili olması. yük akımı zamanla artarken koruyucu kapasitörün boúalma akımı zamanla azalır.9 9K KøøL LøøT TL LE EN NM ME EP PR RO OB BL LE EM Møø 3. SCR tamamen iletimde de÷ildir.1 øndüktif yüklü bir durumda. SCR’nin tam iletiminden sonra SCR’nin iletimini sürdürecek gerekli anot akımıdır.35 de görülmektedir. Tutma akımı. Normal ba÷lantıda. Pals. Devre úekil 3. ùekil 3. Bilgi-sayfaları tipik olarak bu kilitlenme akımını vermezler fakat tutma akımı de÷erlerini verirler. SCR’nin iletimi için kısa bir kapı akım pals’i kullanıldı÷ında bir iletim problemi oluúur. anot akımı SCR’nin iletimde kalmasına yetecek büyüklükte de÷ildir. Kilitlenme akımı. Kilitlenme ve tutma akımı benzer kavramlara sahiptir: Herbir durumda. genelde di÷er bir amaç için kullanıúlı olabilir. bir sıkıútırma devresi veya her ikisi SCR’nin sonraki iletiminden önce L1 deki akımı sıfıra düúürmek için gerekecektir. SCR’nin iletimi için yeterli miktarda ve yeterli sürededir fakat devre düzgün bir úekilde çalıúmamaktadır. Bir koruyucu devre bu probleme çözüm sa÷layabilir.

SCR kapı akım palsi kısa bir sürede olsa bile daima kilitlenme akımından büyük olacaktır.36 da tL dir.36 Aúa÷ıdaki eúitlikler. Toplam anot akımı.35) §E· § E i A = ¨ ¸t + ¨ ©L¹ ¨ © RS · −t / τ ¸ ¸e ¹ · −t / τ ¸ ¸e ¹ (3.39) øliúkilerin birleútirilmesi iA ’nın minimum de÷erinin oluútu÷u tmin ’i verir: t min = ( I Kilitleme )( L)(ln 3) 2E (3. Koruyucunun RC zaman sabiti tL/2 ’e eúitlenerek CS seçilir. SCR’nin kilitlenme akımı ve yük akımı kilitlenme akımına eúit oldu÷unda SCR’nin iletiminden sonraki zaman belirlenir. görülen kısım zamanla do÷rusal olarak de÷iúir ve gerçek üstel karakteri açık de÷ildir.38) (3. kapasitör geriliminin baúlangıç de÷eri E varsayılarak yazılmıútır: i A = iL + iC (3.36) di A § E · § E = ¨ ¸−¨ dt © L ¹ ¨ © RS τ (3. grafi÷in düúük akım kısmının zamanla de÷iúimi görülmektedir.36 da. ùekil 3.5 I Kilitleme (3. Mümkün olabilen bir deneysel dizayn prosedürü aúa÷ıdaki gibidir. Yük akımının son de÷eri grafikte görülenden çok daha büyük oldu÷undan.40) .37) Türevin sıfıra eúitlenmesiyle minimum anot akımının zamanı bulunur: § L· τ = I Kilitleme ¨ ¸ © 2E ¹ RS = E 1. Kapasitörün baúlangıç akımı kilitlenme akımından 1. bu úekil 3.5 misli büyük olacak úekilde koruyucunun RS de÷eri seçilir.ùekil 3.

iL ’nin de÷eri 3.04 = = 100 µs 400 diL / d t E = (1.0481 0.35 deki devrede. iA’nın hesaplanan bazı de÷erleri aúa÷ıdaki gibidir.04 A.5 H ve IKilitlenme = 0.41) ÖRNEK 3.13 ùekil 3.04 ) = 0. Formülde τ = 50 µs dir.0549 Anot akımının kilitlenme akımından daima büyük oldu÷u ve minimum akımın gereken kilitlenme akımından yaklaúık %5 daha büyük oldu÷u gözlenebilir .41 eúitli÷i ile verilir: i A = 1. ÇÖZÜM diL 200 = = 400 A/s dt 0.0434 0.06 A RS RS = 200 = 3333 Ω 0.Bu sonuç 3.0493 I Kilitleme (3. LL = 0.0600 0. kısa SCR akım palsinde kilitlenmenin oluúup oluúmayaca÷ını belirleyiniz. t 0 25 50 75 100 125 iA 0.5)( 0.5 tL = I Kilitleme 0.0464 0. Koruyucu de÷erleri aúa÷ıdaki eúitliklerle belirlenir. E = 200 V.015 × 10 −6 F 3333 Bu de÷erler kullanılarak.0421 0. anot akımı i A = 400t + 0.36 eúitli÷inde yerine konulursa.06e −t / τ ile verilir.06 tL = 50 µs 2 τ = RS C S = 50 × 10 −6 CS = = 0.

iúlemin dört çeyre÷inin herhangi birinde olabilir. çeyrek dilimin duyarlılı÷ı ile karúılaútırıldı÷ında iletime daha az duyarlıdır..3 3. ùekil 3. GTO ise bir SCR’ye benzer fakat negatif kapı akımı ile kesime götürülme özelli÷ine sahiptir. ùekilde. olabilecek dört kombinasyonunun herbiri.38 de gösterildi÷i gibi. II. ve III. çeyrek dilimdeki iúlem. I..38 . øletimin kontrolu bir kapı terminali ile sa÷lanır. MT1 ana terminal 1’i ve MT2 ana terminal 2’yi göstermektedir. ùekil 3.37 de gösterilen semboller.2 YA 2T TR RøøY AK KV VE EG GT TO O Tristör tabanlı yaygın olarak kullanılan di÷er elemanlar. çeyrek dilimdeki akımın dört katı kadar kapı akımı gerektirir ve mümkün oldu÷unca bu iúlemden kaçınılır.. üç terminalli çift yönlü ileten bir tristördür. dört durum için farklıdır. AC kaynak geriliminin yönü de÷iúirken kapı akımının yönünü de de÷iútirir böylece iúlem daima I. çeyrek dilimlerinde olur.2 Bir triyak çift yönlü akım kapasiteli.37 Triyak’ın iletimi. üç terminalli bir tristör olup. veya II. MT2 ve MT1 arasındaki gerilimin iúareti ile beraber kapı akım polaritesinin. Triyak. ana terminal akımının her iki yönünde kapı terminalinden içeri veya dıúarı do÷ru akan bir kapı akımı ile her iki yönde iletime geçirilebilir. çeyrek dilimler. úekil 3. I. bir triyakta yaygın olarak kullanılır. muhtemel bir iletim durumudur. Bazı kontrol devreleri.1 1T TE EM ME EL LT TR RøøY YA AK KM MO OD DE EL Løø 3. øletimin kapı akımına duyarlılı÷ı. IV. 3 2. ùekil 3. triyak ve GTO’dur.

genelde kısa süre için büyük genlikte bir kapı akım palsi anlamına gelir. 2 µs içinde 500 nC’luk bir yük taúıyan bir kapı akımı ile iletime geçirilebilir. 3 2. SCR’den. kapı akımı aralık süresince 50 mA den az olmamak úartıyla. her yarım dalgada gerilim kayna÷ının sıfır olmasından 90° sonra triyak’ı iletime geçirecek R ve C nin de÷erlerini bulunuz. Bu. EA diyak tepe gerilimidir. Bu. elemanın bilgi-sayfasında belirtilmiútir. ana terminaller arasındaki gerilime. ùekil 3. Triyak. øletim kayıplarını minimuma indirmek için.Triyak’ın temel iletim modeli. SCR’ye benzemektedir. ÖRNEK 3. triyak’ın iletimini baúlatırken çok kısa bir zamanda kapı devresine büyük bir akım pals’i sa÷lamak gerekir. iúlemin her pozitif ve negatif yarım saykıllarında kaynak geriliminin sıfır geçiúlerinden sonra sabit bir noktada triyak’ın tekrarlı bir úekilde tetiklenmesini gerektirir. tetikleme devresinin 50 Hz’lik kaynak gerilimine senkronlanması demektir böylece zamanlama kaynak geriliminin sıfır geçiúinden sonra baúlayabilir. gerekli minimum de÷erin birkaç katı kadar bir kapı akımı ile triyak çabuk iletime geçirilmelidir. Triyak kapı devresi için EG ve RG úekil 3. En kötü durum de÷erleri. diyak ve triyak kapı devresi bilgileri aúa÷ıda verilmiútir.2 Triyak’ın iletimi için gerekli olan kapı akımı. Kaynak gerilimi. modelin polaritesinin de÷iúen yarım dalgalarda yön de÷iútirmesidir. pals iúlemi için kapı akım süresine ve kullanılan çeyrek dilime ba÷lıdır. De÷erler.. tipik olarak 1 V civarında. bir yaklaúım olarak sıfıra veya herhangi bir iletim gerilimine ayarlanabilir. 50 Hz’lik kaynak gerilimi ile faz kontrol uygulamalarında çok kullanılır. iyi tasarımlanmıú bir kapı sürücü devresi. Triyak.1 1T TE ET TøøK KL LE EM ME E 3.. özel çalıúma úartları için verilir.. 3. farklı triyaklarda de÷iúim gösterir. Tetiklemede mümkün oldu÷u kadar az ortalama güç kullanmak için. Triyak. sıcaklı÷a.14 örne÷i bu noktayı göstermektedir. MT2 ve MT1 arasındaki gerilim. Bu pals çeúitli yollarla uygun bir úekilde sa÷lanabilir fakat çok kullanılan iki metot (1) kapı terminaline bir kapasitörün aniden boúaltılması ve (2) böyle pals’leri kapı terminaline gönderebilecek bir pals transformatörünün kullanılmasıdır.7 de gösterilen SCR kapı modeline benzemektedir.39(a) daki devrede. Faz kontrolu.14 ùekil 3. Buradaki farklılık.39 . Bu de÷er.1 1. elemanı en kötü durumda tetikleyebilecek özellikte olması gerekir. akımın her iki yönünde gerilimin olması ve ana terminal akımının polaritesinin de÷iúmesi ile farklılık gösterir.

kapasitör geriliminin sıfıra gitti÷i varsayılır.7 sin ωt ω = 120π τ = RC ωt = π / 2 de vC yi 31 V’a ayarlayan R’nin de÷eri. kapı akımının aúa÷ıdaki baúlangıcında 2 µs süresince en azından 50 mA olması úartıyla yeterlidir.0 + 0. Bu de÷er. (31 − 14 )C = 500 × 10 −9 C = 0.885 C’nin bilinen de÷eri ile R bulunabilir: . kapasitör geriliminin 31 V’a yükselmesindeki gecikmesi ile belirlenir. gecikme açısını tetiklemenin bazı de÷erleri için problem olmayabilir. ùekil 3. ùekil 3.29(b) de kapasitörün gerilim eúitli÷i aúa÷ıdaki gibidir: ª V ωRC º −t / τ Vm vC = « m e + (sin ωt − ωRC cos ωt ) 2» 2 RC ω ω 1 ( ) 1 + ( RC ) + ¼ ¬ burada v C ( 0) = 0 vS = 169.05(15 + 15) = 14 V Bu gerilim de÷iúimi için. iG=50 mA de mevcut olan gerilime do÷rudur. 31 V (EA+EG)’luk tepe de÷erinden. Bu. Böylece. vC ’nin bu son de÷eri. yukarıdaki iliúkinin irdelemeli bir çözümünden belirlenebilir: ωRC = 4. v C = E S + EG + iG ( RS + RG ) = 11.5 V VS = 120 V RMS ÇÖZÜM RS = 11 Ω f = 60 Hz EG = 1. kapasitörden yükün kaldırılması minimum kapasitör de÷erinin belirlenmesine izin verir. bundan sonraki yarım dalganın baúlangıç noktası kapasitör geriliminin sıfıra eúit oldu÷u yerdir. kaynak geriliminin sıfır oldu÷u zamanın 90° ötesinde.0 V RL = 10 Ω RG = 15 Ω EA = 30 V Kapasitörün boúalması.ES = 11.39(b) deki devre modeli bu hesaplamada kullanılmıútır. Önceki yarım dalgada triyak’ın iletimi süresince.029 µF R’nin de÷eri.5 + 11.

Bu. 3 2. RL nin de÷eri bu analizde ihmal edilmiútir.5 − 1. yük akımının ters dönmeye çalıútı÷ı triyak akımının sıfır de÷erini geçerken otomatik olarak oluúur. C ’nin biraz daha büyük de÷eri. ùekil 3. øndüktif yük durumunda. (2) triyak terminalleri arasındaki gerilim artıú oranının triyak’ın kapasitesini aúmaması gerekir. C ’nin de÷erinin belirlenmesinde kullanılan 14 V seviyesine tamamen boúalmamıútır.5 + 1. ùayet kapıya ek bir aúırı-yükleme marjini istenilirse.40 østenilen devre iúlemi grafiklerden çıkarılabilir. kesim anında ani olarak artabilir ve triyak ters yönde iletime baúlayabilir. C ’nin de÷eri R deki azalma ile artırılabilir. ana terminaller arasındaki gerilim.40 daki devre ve úekil 3.36 V Bu aralı÷ın sonunda kapı akımı yeterlidir fakat kapasitör.87 = 0. küçük bir de÷erden kaynak geriliminin mevcut de÷erine de÷iúir.2 Triyak’ın kesimi.029 × 10 −6 ) = 0.062)(15 + 15) = 14. R’nin de÷erine kıyasla. Bu..0 + (0. øndüktif bir yük için..870 µs t=2 µs de iG = 0.6167e −t / τ » 15 15 + ¼ ¬ τ = RC = (447000)(0. ana terminal geriliminin çok büyük bir de÷iúim oranını zorlar ve bu oran sadece devredeki kapasitans ve indüktans elemanları ile sınırlanır . úekil 3.41 deki grafikte gösterilmiútir.1 1. Akımın sıfır oldu÷u zamanda.2 2K KE ES SøøM M 3. sıfır akım de÷eri kaynak geriliminin sıfır de÷erinden sonra oluúur.062 A vC = 11.. Akımın sıfıra inip orada kaldı÷ı zamanda. bu yük gereksinimini karúılamak için kullanılabilir.R = 447 kΩ 2 µs aralık sonunda kapı akımı belirlenmelidir: ª (31 − 11. yükün uçlarındaki gerilim sıfır olur ve triyak uçlarındaki gerilim. triyak ters yöndeki gerilimi tıkamaya baúlar ve bunun için uygun harici devre úartlarının olması gerekir: (1) iletimi sürdürmek için triyak’ın tetiklenmemesi gerekir.0) º −t / τ iG = « e = 0.6167e −2 / 0.

ùekil 3.02 H RS=800 Ω CS=0. paralel RS ve CS koruma devresine sahiptir: VS 240 V RMS ve 60 Hz sinüsoidaldir. koruyucu devrenin de çift yönlü ve sadece bir kapasitör ve dirençten oluúması gerekir. Triyak. akımın bu sıfır de÷erinde kapı akımı olmaksızın tekrar iletime geçme ihtimali vardır.025 µF . Yük empedansı ve koruyucu elemanların iúbirli÷i. zaman orijini olarak ikinci derece sistemin çözülmesi aúa÷ıdaki LL=0. Devrenin dalga biçimleri úekil 3. RL=10Ω Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Triyak akımının sıfır oldu÷u her zaman için triyak uçlarındaki gerilim eúitli÷i (b) Maksimum triyak gerilimi (c) Triyak gerilim de÷iúimlerinin maksimum oranı ÇÖZÜM (a) Problemin temsili olarak gösteriliúi úekil 3. Bu istenilmez ve tehlikeli olabilir. triyak terminal geriliminin de÷iúebilece÷i oranı sınırlar. Kaynak gerilimi 201 V oldu÷u zaman her yarım dalgada akım sıfıra gitmektedir. Triyak akımının sıfır oldu÷u zaman. Triyak çift yönlü bir eleman oldu÷undan.42(a) daki RLC devredir.Triyak’ın. Triyak’a paralel bir koruyucu devrenin eklenmesiyle sınırlanabilir. triyak kaynak geriliminin her yarım dalgasının sıfırından geçtikten sonra 50° lik tekrarlama ile iletime geçmektedir.41’e benzemektedir.15 ùekil 3. Aúa÷ıdaki örnek böyle bir koruyucu dizaynını göstermektedir. Terminal gerilimindeki ani de÷iúim.40 daki gibi bir devrede.41 ÖRNEK 3.

00 × 10 6 sin ω t ) dt elde edilir.252e −α t sin ω t vC = 201 + e −α t (−201cos ω t − 102. dv X = e −α t (8.1sin ω t ) v X = 201 + e −α t (−201cos ω t + 99.5 sin ω t ) formülde α = 20250 Np/s ve ω = 39874 rad/s (b) Bir irdeleme iúlemi ile. t = 55 µs de bulunabilir.1 × 10 6 V/s dir.sonucu verir: i = 0. v X = 266 V (c) Eúitli÷in vX için diferansiyeli alınarak.42 . maksimum triyak gerilimi. istenilmeyen iletime mani olmak için bu triyak geriliminin de÷iúim oranı elemanın kapasite sınırları içinde olmalıdır.04 × 10 6 cos ω t + 6. Bu fonksiyonun maksimumu t = 0 da oluúur ve 8. ùekil 3. Bu zamanda.

bu durumda sıfır anotkatot gerilimi. 3 2.2 2. GTO’nun en büyük dezavantajı. Daha iyi bir do÷ruluk için. kesimi yapabilmek için gereken negatif kapı akımının çok olmasıdır. ùekil 3. akımı belirlemek için iyi bir model olabilir.44 de görülen grafik bu iliúkilerin bazılarını göstermektedir... Dikkat edilmesi gereken tek farklılık kapı akımının yükselme zamanının de÷eridir.3 3. Böylece. Bazı yardımcı devrelere (komütasyon kapasitörleri ve tristörler gibi bileúenler içeren) gerek duyulmaz. Kesim kazancı.2 2. ùayet bu oluúursa. ilk anot akımının ve koruyucu kapasitörün bir fonksiyonudur.. ùayet devre gerilimleri çok büyükse. Bu büyük akımı sa÷layacak kapı devresinin bileúenleri. Kesimden sonra tıkanabilen ileri gerilim. bir koruyucu devresi olmaksızın. IA/IG.. 3 2. SCR’den daha büyük iletim durumu gerilimine sahiptir ve bu gerilim SCR’ye göre anot akımına daha çok ba÷ımlıdır. -20 A maksimum genli÷inde olması gerekir.2 2. harici ço÷u çalıúma durumlarında SCR’ye benzer..2 2K KE ES SøøM M 3. Kapının kesim etkisi için gereken güç miktarı anot devresinde kontrol edilen güçten çok azdır. bu bileúenlerin fiyatı SCR’nin anot devresi için gereken komütasyon kapasitörlerine kıyasla düúük olabilir. azaltılmıú akım ve gerilimde çalıúabilir fakat elemanın tam kapasitede çalıúması için bir koruyucu devre gerekir. Negatif kapı akımının çok aúırı bir úekilde ani yükseliúi elemanı kapı yakınında kesime götürür ve kalan anot akımı sınırlı bir bölgede yı÷ılma yapar.2 Bir SCR’nin kapısını tetiklemek için kullanılan aynı devreler. 5 civarında olabilir. GTO’nun iletiminde de kullanıúlıdır.43(b) de tipik grafikler görülmektedir. Kesime neden olabilecek gerekli kapı akımının de÷eri epeyce büyüktür. negatif bir kapı akımı ile kesimi yapılabilir. sonuçta bölgesel ısınma artar ve eleman hasar görür. Kesimde artan negatif kapı akım oranının GTO’nun düzgün bir kesim yapabilmesi için kontrol edilmesi gerekir. 100 A anot akımlı bir GTO için.. gerekli kapı akım palsi birkaç saniye olmasına ra÷men.43(a) da GTO’lu uygun bir devre düzenlemesi ve úekil 3. Diyot ve SCR’nin ileri karakteristiklerini modellemede kullanılan aynı devreler GTO durumunda da kullanıúlıdır.. ùekil 3.2 2T TE EM ME EL LG GT TO OM MO OD DE EL Løø GTO (Gate turnoff thyristor). düúük gerilimli devre olarak çalıúırlar.2 GTO’nun kesimi birkaç mikrosaniye sürelik negatif bir kapı akımı ile yapılır. Bir GTO.1 1 øøL LE ET TøøM M 3. bir dirençle seri ba÷lı bir gerilim kayna÷ı gerekli olabilir. Genelde GTO tristör. . GTO’nun kapı kontrolu ile kesiminin yapılabilmesi ile çok büyük bir avantaj kazanılmıútır..

ùekil 3. L’nin de÷eri. . gereken negatif kapı akımı de÷erini bulunuz.44 ÖRNEK 3.43 ùekil 3. (d) Ardıúık boúalma akımını CS den 5A’e sınırlayan RS ’nin de÷erini bulunuz. (e) ùayet GTO saniyede 1000 kere kesime gidiyorsa RS de kaybolan gücü bulunuz. (b) Kesimde kapı akımının 2 A/µs oranındaki de÷iúiminde LG ’nin de÷erini bulunuz.16 ùekil 3. (c) Kesimden sonra dv AK / dt ’yi 500 V/µs ile sınırlayan CS ’nin de÷erini bulunuz. yük akımını 40 A lik de÷erde sabit tutacak yeterli büyüklüktedir.45 deki GTO periyodik bir iletim-kesim durumunda çalıúmaktadır. (a) Kesim kazancı 6 için.

ùekil 3.4 W ¨ boúalma ¸ ¹ © . negatif tepe kapı akımının minimum de÷eridir. CS de depolanan enerji RS de harcanır: 2 −6 2 1 Enerji= 1 2 CS v C = 2 ( 0.08 × 10 )( 600 ) = 0. GTO ’nun iletiminde.45 ÇÖZÜM (a) Kesimde.08 × 10 −6 F (d) FWD iletime baúladı÷ı zamanda kapasitör 600 V’a yüklenmiútir. CS RS üzerinden boúalır: iA = 600 = 5A RS RS = 120 Ω (e) GTO’nun iletimde oldu÷u her zaman. böylece kapı akımı belirlenebilir: §i · § 40 · iG = −¨ A ¸ = −¨ ¸ = −6. Böylece. ihmal edilebilir zamanda GTO’nun kesime gitti÷i varsayılırsa 40 A dir: i dv AK 40 = 500 × 10 6 = S = dt CS CS CS = 0.0144) = 14. (b) Bu hesaplamada vGK nin de÷eri ihmal edilmiútir: diG − 12 = = −2 A/µs dt LG LG = 6 µH (c) iS ’nin de÷eri.0144 J Saniye baúına böyle oluúumların sayısına ba÷lı olarak sonuç güç: § enerji · Port = ( f )¨ ¸ = (1000)(0. i A = 40 A.67 A © 6 ¹ ©6¹ Bu.

7 Tristörler nasıl iletime geçirilir? 3. 3.17 GTO’nun kapı karakteristi÷i nedir? 3.5 Tristörlerin tutma akımı nedir? 3.1 ùekil 3.16 GTO ve tristörlerin kapı karakteristikleri arasındaki fark nedir? 3.25 Paralel ba÷lı tristörlerde akım paylaúımının yaygın tekni÷i nedir? 3. Diyak modeli örnek 3.25 µF dır.15 Tristörlerin kesim karakteristikleri nedir? 3.1 Tristörlerin v-i karakteristikleri nedir? 3.. EG=20 V ve maksimum ortalama kapı gücü 1 W’tır.4 deki devrede. R=50 kΩ ve C=0. 3.10 daki gibi bir düzenlemede.3 ùM MA 3Ç ÇA AL LIIù AS SO OR RU UL LA AR RII 3.10 dv/dt korumasının yaygın metotları nedir? 3. 3. SCR’nin iletimi için yeterli olacak R ve C ’nin de÷erini bulunuz.2 Tristörlerin kesim durumu úartı nedir? 3.20 RCT’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 3.3 Tristörlerin iletim durumu úartı nedir? 3.2 Problem 3.1’i VGK=1. 3.6 Tristörlerin iki transistör modeli nedir? 3.24 Seri ba÷lı tristörlerde gerilim paylaúımının yaygın tekni÷i nedir? 3.11 Tristörlerin kesim zamanı nedir? 3.18 GTO’ların avantajları ve dezavantajları nedir? 3.3 Problem 3.0 V ile seri 25 Ω dur. S kapandıktan sonra 2 µs içinde 40 nC’ luk toplam bir kapı yükü gerekmektedir. SCR VGK=1.4 4P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 3.9 di/dt korumasının amacı nedir? 3. GK (kapı katot) modeli 1.12 Tristörlerin tipleri nedir? 3. S anahtarı kapatıldı÷ında kapasitör 15 V ile yüklenmektedir.5 ùekil 3..3 3. E=15 V ve maksimum ortalama kapı gücü 1.19 SITH’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 3.21 LASCR’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 3. SCR’yi güvenli olarak iletime geçirmek için. E=70 V.4 V ile seri 8 Ω dur.8 Tristörlerin iletim zamanı nedir? 3.26 Paralel ba÷lı tristörlerin geçici gerilimi paylaúımında ters dönüúüm zamanının etkisi nedir? 3 3.5 V ve IG=200 mA’lik maksimum zorunlu de÷erlere sahiptir. E=20 V ve TC=-40°C dir. ùayet 2:1 lik bir aúırı yükleme gerekiyorsa R’nin uygun bir de÷erini bulunuz.3 V ve IG=300 mA ile tekrar ediniz. øzin verilen maksimum kapı akımı 100 mA’dir.23 Koruyucu devrelerin tasarımı nasıl yapılır? 3.1’i 2N4170 SCR tipi ile tekrar ediniz.22 Bir koruyucu (snubber) devre nedir? 3.4 Tristörlerin kilitleme akımı nedir? 3.46 da görülen devrede bir SCR kullanılmıútır.5 W’tır.4 ùekil 3.13 Bir SCR nedir? 3. .2 ile aynıdır. Kullanılacak GK (kapı katot) modeli 1.14 Bir SCR ve triyak arasındaki fark nedir? 3.

500 Hz’lik bir oranda SCR’yi tekrarlı olarak iletime götürebilecek devrenin kalan kısmını tasarlayınız.19 daki gibi bir devrede. 3.16 daki gibi bir devrede.13 ùekil 3. 3. C=3.24 deki devrede.9 ùekil 3. t=t4 den sonra C’deki gerilimi tersine döndürmek için gereken zaman. verilen úartlar için tq’nün de÷erini bulunuz: E=300 V. E=80 V. SCR’nin iletimi için kapı terminalinden 2. 3.7 ùekil 3. L ve C ’nin de÷erlerini seçiniz.10 E=200 V ile úekil 3. 3. verilen úartlar için tq’nün de÷erini bulunuz: E=300 V. tq’nün gereken de÷eri 25 . E=200 V ve IL=30 A.0 µF ve vC(0)=-300 V. E=400 V ve IL=20 A.0 µF ve vC(0)=-300 V.11 deki gibi bir devrede. (d) V0’ın de÷eri. (c) Kapı palslerinin frekansını bulunuz.(a) Tepe kapı akımını bulunuz.7’yi vC(0)=-400 V ve E=300 V için tekrar ediniz.24 deki gibi bir devrede. 3.6 ùekil 3.2 deki ile aynıdır. R=20 Ω. C=2. ùekil 3.8 Problem 3.46 3. (b) SCR1 in ters polarlanma aralı÷ını bulunuz.0 V ile seri 20 Ω’dur.10 daki gibi bir düzenleme kullanılarak bir SCR’nin iletimi yapılacaktır. R=20 Ω. 3. SCR’nin tekrarlı olarak iletimi ve kesimi yapılmıútır. SCR iL’nin kararlı duruma gelmesi için yeteri kadar iletim durumunda bulunmuútur.12 ùekil 3. 3. (c) ùekil 3. Diyak modeli örnek 3. E=400 V ve IL=30 A. (a) 30 µs’lik bir tq elde etmek için C’nin de÷erini bulunuz. 20 A’lik tepe akım ve 300 µA’lik iletim aralı÷ını baúarmak için. L=100 µH ve C=3 µF ile istenilenleri bulunuz: (a) ùekil 3. GK (kapı katot) devresi için SCR modeli 1.5 µs içinde 50 nC’luk yük verilmesi gerekmektedir. (b) Diyak iletiminin baúlangıcından sonra 3 µs içinde kapı terminalinden verilecek yükü bulunuz.22 deki gibi bir devrede.25 de.11 ùekil 3.25 deki t1’in de÷erini bulunuz. (b) vC’nin iúaret de÷iúiminin frekansının 5000 Hz olması için L’nin bir de÷erini seçiniz.

RL=20 Ω ve LL=0. RL=20 Ω.35 deki devrede.14 de. Geriliminin artıú oranı 15 V/µs ile sınırlanmıútır.5 µF.5 A/µs ile sınırlayacak L’nin de÷erini bulunuz. L=2. (b) Kapı akım de÷iúimini –1. 3.14 Örnek 3. Kapasitör gerilimi 275 V’u aúamaz.17 ùekil 3. E=400 V ve LL=0.29 daki devrede. (b) CS’nin boúalma akımının maksimum de÷erini bulunuz.24 ùekil 3. ùekil 5. 3.22 ùekil 3. VS=460 V RMS ve R=15 Ω. her yarım saykılın sonunda kapasitörün tamamen boúalmadı÷ını varsayınız. VS=400 V RMS ve R=20 Ω. Triyak’ın iletimi α=80° de oluúmakta ve koruyucunun baúlangıç deúarj akımının 3 A veya daha az de÷erde sınırlanması gerekmektedir. R=10 Ω. (a) SCR’nin maruz kalaca÷ı maksimum dvAK /dt ’yi bulunuz.15 ùekil 3. 3.39(a) daki devrede. 3.14 de hesaplanan tasarım de÷erlerindeki etkisini bulunuz.42 de oldu÷u gibi triyak geriliminin artıú oranını 10 V/µs ile sınırlayacak koruyucu devre de÷erlerini bulunuz.045 H. Örnek 3. 3. Diyak karakteristikleri örnek 3.22’yi 480 V kaynak ile tekrarlayınız.15’i 230 V kaynak ve R=10 Ω ile tekrarlayınız. VS=400 V RMS sinüsoidaldir. (c) dvAK /dt ’yi kesimde 400 V/µs ile sınırlayacak CS ’nin de÷erini bulunuz. 3. E=800 V.5 mH ve EG=-10 V.µs dir. ùekil 3. SCR’nin iletiminde 5 A ile sınırlanmalıdır. (d) Koruyucu tepe deúarj akımını 4 A’de sınırlayacak RS ’nin de÷erini bulunuz.18 Bir SCR iletim durumuna kilitlenmek için 100 mA’lik bir akıma gerek duymaktadır. Kaynak 240 V RMS sinüsoidaldir. SCR 40 V/µs deki gerilim artıúına dayanabilmektedir. L ve C’nin uygun de÷erlerini bulunuz. 3.45 deki gibi bir devrede. 3. negatif kapı akımının gereken tepe de÷erini bulunuz. CS’nin baúlangıç boúalması. (e) ùayet GTO saniyede 2000 kere kesime gidiyorsa RS ’de kaybolan gücü bulunuz.1 H.33 deki devrede. CS=0. .23 Problem 3. 3. ùayet kapı akımı kısa süreli bir pals bile olsa kilitlenmenin oluúabilece÷i bir koruyucu devre tasarlayınız.16 Problem 3.19’u VS=240 V RMS ile tekrarlayınız. RL=10 Ω.10 da.21 Örnek 3.40 da. RL=25 Ω.2 deki ile aynıdır. Di÷er úartlar aynı kalmaktadır.20 Problem 3. ùayet S anahtarı giriú dalga biçiminin herhangi bir noktasında kapanabiliyorsa koruyucu devrenin de÷erlerini tasarlayınız. triyak akımının sıfırı gerilimin sıfır de÷eriden 40° sonra oluúmaktadır.19 ùekil 3. 3. Her yarım saykılda iletimde triyak’ın 40° gecikmesine neden olacak R ve C’nin de÷erlerini bulunuz. 3. (a) Bir kesim kazancı 5 için. SCR’nin diA /dt ’sini 10 A/µs de sınırlayacak L’nin de÷erini bulunuz. RS=25 Ω ve VS=460 V RMS.

bu iki durum ideal anahtar olma yaklaúımında açık ve kapalı duruma karúılık gelir. Do÷rusal bölgenin oldukça yüksek akım kazancı. ùekil 4..1 1 øøL LE ET TøøM MD DU UR RU UM MU UM MO OD DE EL Løø 4. transistör yarı-iletken elemanlarının daha sonraki bölümlerde geçen devre analizlerinde.. anahtarlama amaçları için ilgi noktası normal aktif bölgedir.1 eleman akımlarının referans yönlerini göstermektedir.. Elemanların sıcaklık. akım ve gerilim sınırlamaları da bu bölümün kapsamındadır. transistörün özellikleri incelenecek. böylece kısmi doyum bölgesi mevcuttur. ideal anahtar yaklaúımı ile nasıl rol oynadı÷ı bakıú açısından bazı karakteristikleri üzerinde durulacaktır. bir anahtar olarak BJT’nin iúleminde bariz de÷ildir. transistör ideal anahtarla karúılaútırılacak ve transistörün basit modelleri üzerinde durulacaktır. Güç transistörleri dört kategoriye ayrılabilir: • BJT (power bipolar junction transistor = Bipolar jonksiyon transistörü) • MOSFET (metal-oxide semiconductor field-effect transistor = Metal oksit yarıiletken alan etkili transistörü) • SIT (Static induction transistor = Statik indüksiyon transistörü) • IGBT (Insulated gate bipolar transistor = Yalıtılmıú kapı bipolar transistörü) 4 4. BJT’nin di÷er kullanım yerlerinin tersine. Do÷rusal bölgeden doyum durumuna geçiú ani de÷ildir.1 øletim bölgesinde. 4 1. Kesim ve doyum durumları iúlemin ilk bölgeleridir.1 1B BøøP PO OL LA AR RJ JO ON NK KS SøøY YO ON NT TR RA AN NS SøøS ST TÖ ÖR R ((B BJ JT T)) Bipolar Jonksiyon Transistör (BJT).4 GÜÇ TRANSøSTÖRLERø Bu bölümde. burada VCE beyz akımının artıúı ile azalır ve akım kazancı kavramı geçerli . Bu kısımda. transistör doyum durumunda veya doyuma yakın durumdadır. çok geniú alanda kullanılan ve ideal anahtar yaklaúımını gösteren anahtarlama elemanının bir güç versiyonudur. Gerilimler çift indisli notasyonla gösterilmiútir.

Zorlanmıú kazancın daha düúük de÷eri ile doyum bölgesinin derinli÷inde ve VCE’nin alınabilecek en düúük de÷erine daha az bir uzantı ile transistör çalıúır. VCE’nin de÷eri beyz akımından hemen hemen ba÷ımsızdır. ùekil 4. kollektör akımı hemen hemen tamamiyle harici devre ve sadece çok sınırlı bir derecede beyz akımı ile belirlenir.2 Doyum bölgesinde (büyük beyz akımı) kollektör akımının verilen bir de÷eri için.de÷ildir.1) Böyle bir doyumda. Kısmi doyum bölgesinde. (1) doyum bölgesi. (2) kısmi doyum bölgesi ve (3) do÷rusal bölge olarak farklılık gösterir. Doyumda veya doyuma yakın çalıúma amacı için.1 eúitli÷i ile tanımlanır: Kazanç = β F = IC IB (4. Buna ra÷men.1 ùekil 4. VCE nin de÷eri geniú olarak de÷iúir ve kollektör akımının yapısına ba÷lıdır.2 de bu bölgeler. VCE’nin de÷eri küçük ve beyz akımının bir fonksiyonudur. bir durumdan di÷er duruma kademeli bir de÷iúim vardır. Doyum bölgesinde çalıúmayı sa÷lamak için. ùekil 4. Do÷rusal bölgede. oldukça büyük . ayırım transistörün kayıpları üzerindeki etki ve transistörün anahtarlama hızı için önemlidir. Transistör bilgi-sayfalarının ço÷u bu bölgeleri belirtmez. zorlanmıú bir kazanç 4. Bu bölgeler arasındaki ayırım tam ve açık de÷ildir ve beyz akımı de÷iúirken.

Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) VCE = 0 ile IC (4.3 deki devrede. Kollektör bölgesine verilen güce ek olarak. βF nin de÷eri hesaplanabilir.5 de gösterilen karakteristiklere sahip bir transistör úekil 4. Küçük sinyal transistörlerinde elde edilebilecek 50-500 arasında bir akım kazancı düúünüldü÷ü zaman bu úaúırtıcı olabilir. ùekil 4. böyle zorlanmıú kazanç normal olarak küçüktür ve 3-10 arasındadır. Belkide bilgi-sayfası. Bariz güç kaybı seviyesinde çalıúırken (oda sıcaklı÷ında) kılıf sıcaklı÷ının 25°C olarak devam etmesi de ihtimal dıúıdır. Beyz akımının bilinen bir de÷eri için.2) Kollektör akımı için bir ilk yaklaúım VCE yi sıfıra eúitlemekle yapılabilir. Transistörün toplam gücü 4.de÷erde bir beyz akımı gerekir.4 deki devrede bir yük direncine akım sa÷lamak için kullanılmıútır. ùekil 4.3 eúitli÷i ile verilir: P = VCE I C + VBE I B ÖRNEK 4. gücün baúka bir bileúeni beyz akımı ve beyz-emiter gerilimi ile gösterilir.3) . VCE nin sıfır olan orijinal gerilimi hatalı olmakta ve kollektör akımının gerçek de÷eri ilk hesaplanan de÷erden küçük olacaktır. Bundan dolayı. 1 A den daha büyük akımların düúünüldü÷ünü de dikkat etmek gerekir. Bir ideal anahtar yaklaúımı kollektör akımı de÷erinde küçük hataya neden olur (ve bunun kabulü sık yapılır). kollektör-emiter gerilimi için 2 volt vermektedir. Transistörün karakteristiklerinden. 25°C deki bilgi-sayfası de÷erleri elemanın çalıútı÷ı gerçek sıcaklık dikkate alınarak uygun bir úekilde düzeltilmelidir.1 ùekil 4. Böylece. transistör akımı aúa÷ıdaki devre eúitli÷inden bulunabilir: IC = VCC − VCE R (4. Çalıúma úartları RL=25Ω ve βF =5. VCE nin gerçek de÷eri belirlenebilir. güç transistörlerinde artan kollektör akımı ile normal olarak bariz úekilde azalır.3 Jonksiyon sıcaklı÷ının güvenli olarak sınırlı olabilmesi için elemanda meydana gelen ısının uygun bir úekilde uzaklaútırılması gerekir. transistörün kılıf sıcaklı÷ında beyz ve kollektör akımlarının özel bir kombinasyonunda. Transistörün kazancı.

P = VCE I C + VBE I B = ( 0. gerçek kollektör akımı bir kesim akımı ile modellenir. IC = VCC − VCE 300 − 0 = = 12 A RL 25 300 volt ile karúılaútırıldı÷ında VCE ∼0.2)( 2.2 eúitli÷i ile IC bulunur.5 V bulunur. tablo 4. 400 V ve 15 A de÷erlerinde. 4.3 eúitli÷inden.2 2K KE ES SøøM MM MO OD DE EL Løø Ço÷u durumlarda bir BJT’nin kesim durumunda açık devre yaklaúımı yapılır.5)(12 ) + (1.4A 5 ùekil 4. 4 4.5(a) daki grafikten. VBE nin tipik de÷eri 1.(b) bu IC ile VCE (c) yeni IC (d) VBE (e) toplam transistör güç kayıpları ÇÖZÜM (a) Kollektör akımı transistörün doyum durumunda bulundu÷u düúünülerek bulunabilir. Bu akım hemen hemen VCE den ba÷ımsızdır fakat jonksiyon sıcaklı÷ı ile iliúkisi kuvvetlidir.98 A 25 (d) IC=12 A de.5(a) daki grafikten. jonksiyon sıcaklı÷ı normal çalıúmada oluúan ısının uzaklaútırılması ile güvenli sınırlar içinde tutulmalıdır.4 (b) I B = IC βF = 12 = 2. Böyle bir yaklaúımın yeteri kadar do÷ru olmadı÷ı durumlarda. VCE’nin de÷eri yaklaúık 0.2 V olur.1 1..1 de gösterildi÷i gibi kesim durumunda maksimum kollektör akımlarına sahiptir. . (e) 4.. úekil 4. Bir örnek olarak. ùekil 4.4 ) = 8. 2N6547.88 W Transistörün güvenli olarak çalıúması için.5 = 11. (c) I C = 300 − 0.

5V RBE = 50 Ω Akım ICEV ICEV ICER De÷er 1mA 4mA 5mA Bu transistörün.3 3G GÜ ÜV VE EN NL Løø Ç ÇA AL LIIù ùM MA AA AL LA AN NII 4.5V VBE = -1. RBE beyz ve emiter arasındaki direnç. (a) (b) ùekil 4. SOA) olarak tanımlanır.1 VCE 850 850 850 Sıcaklık 25°C 100°C 100°C Beyz durumu VBE = -1.5 Tablo 4. Bunun yanında BJT ideal anahtar olarak güç kontrol devrelerinde geniú alanda kullanılmaktadır.. 4 1. Bu gereksinim. ICEV VBE nin belirlenmiú bir de÷eri ile kollektör kesim akımı ve ICER belirlenmiú beyz-emiter direnci ile kollektör kesim akımıdır. ideal bir anahtar olarak yeterli açık devre yaklaúımını sa÷ladı÷ına cevap vermek için özel dizayn gereksinimin úartlarına bakmak gerekir.Tablo 4. ikinci . çalıúma noktası üzerindeki di÷er sınırlamalar güvenli çalıúma alanı (Safe Operating Area.1 deki bilgide.1 Sıcaklık gibi gözlenilmesi gereken sınırlamaların yanında.. Bunlardan biri ileri polariteli güvenli çalıúma alanıdır (FBSOA). VBE beyz ve emiter arasındaki gerilim.

VCE nin büyük de÷erlerinde. kollektör akımını transistör kesime giderken tutmaya çalıúır. ùekil 4. Önemli olan di÷er bir sınırlama ters polariteli güvenli çalıúma alanıdır (RBSOA). kollektör akımı sıfır olmadan önce. Bu sınır.6 Bu karakteristikler. økinci durum omik yükle seri indüktanstan oluúan durumdur. beyz emiter jonksiyonuna ters polarite uygulandı÷ı zaman transistörün kesiminde uygulanır.6 da görülmektedir. elemanın baúarılı çalıúma kapasitesini gösteren FBSOA e÷risi verirler. C’nin sınırı ikinci kırılma sınırlaması ile ayarlanır. B’nin sınırı verilen kılıf sıcaklı÷ındaki güç kaybı ile ayarlanır. Yüksek gerilimli transistör üreticileri (yaklaúık 40 V’tan büyük) elemanla birlikte. maksimum jonksiyon sıcaklı÷ının aúılmaması úartıyla maksimum kollektör akımlarından biridir. verilen bir VCE de÷erinde kollektör akımının süresine ba÷lı çeúitli e÷riler vardır. Burada iki durum üzerinde durulabilir. elemanın ba÷lantı iletkenleri ile ayarlanmıú akım sınırlarıdır. pals süresi ve görev dalgasının belirlenmiú pals durumları için uygulanan ikinci kırılma sınırlarıdır. D hattı elemanın VCE sınırı ile ayarlanır. %10 luk görev dalgası ile 100 µs olabilir. Tipik bir e÷ri úekil 4. transistörün bir anahtar olarak kullanıldı÷ı uygulamalarda sınırlayıcı de÷ildir.6 da her iki A hattı. ølk durum pratikte hemen hemen olmayan omik yüklü durumdur ve iletkenin ihmal edilen indüktansı düúünüldü÷ünde oluúmaz. B ve C hatları sürekli iúlemde uygulanır. øndüktans. E ile etiketlenen hatlar da. Transistör iletime geçirildi÷i zaman (genelde birkaç mikrosaniye içinde) VCE nin de÷eri bir problem oluúturacak kadar yüksek olmaz. Her pals uzunlu÷u için farklı e÷riler uygulanır. Tipik bir pals durumuna bir örnek. Pratikte. ùekil 4.kırılma olarak bilinen bir durumdan veya transistörün enine kesitinde kollektör akımının dengesiz da÷ılımından kaynaklanan kollektör-beyz jonksiyonunun bölgesel ısınmasından kaçınma gere÷inin sonucudur. Tek sınırlama. Bu. ani transistör bozulmasına neden olabilecek kadar çok úiddetlidir. böylece vCE de÷erinin indüktif yüksüz durumdan daha büyük .

ùekil 4. Gerçekte ideal olmayan sonuçlar geniúletilmiú zaman skalası ile úekil 4. Bir örnek olarak. Uygun beyz devresi dizaynında oldu÷u kadar yardımcı devre elemanlarının eklenmesiyle transistörün bu sınırlar içinde kalması sa÷lanmalıdır.10 da 2 e÷risini verir. kollektör-emiter gerilimi transistörün kesiminde E2 de÷eri ile sıkıútırılır (E2 > E1). Bundan sonra. úekil 4. De÷iúik birimlerin ideal grafikleri úekil 4. iS sabit ve vCE grafi÷i iS sıfır oluncaya kadar do÷rusaldır. vCE e÷risi t = 0 t = tf arasında karesel (quadratic) de÷iúime sahiptir. Kollektör akımı iL den küçük olabilir çünkü iS kollektör dü÷üm noktasında Kirúof’un akım kanununu sa÷lamaktadır.10 da 3 e÷risi gibi bir pozisyona kaymasına izin verir. diyotun sıkıútırma iúlemi ve E2 kaynak gerilim de÷eri ile vCE ye bir üst sınır koymaktadır. ek devre elemanları bu indüktif yükün güvenli olarak kesimi için gereklidir. úekilde gösterilmemiútir.11(a) daki koruyucu CS ye ek olarak bir direnç ve diyot içermelidir. kollektör akımı úekil 4. RBSOA transistörün kesim periyodu süresince olabilecek kollektör akımını sınırlamaktır.9 da. ùekil 4. ùekil 4.8 de görülmektedir. ùekil 4.11(a) da görüldü÷ü gibi bir koruyucu devrenin eklenmesi. vCE ve iC nin zamanla de÷iúim grafi÷i.bir de÷erde olmasına neden olur. vCE nin de÷eri E2 ye eúittir. Koruyucu olmadan. ùekil 4. iC de÷eri azalıncaya kadar vCE deki artıúı geciktiren koruyucunun etkisini göstermektedir. RBSOA grafi÷indeki yolun. Kapasitörün yüklenmesi için zaman gereklidir ve kollektör akımı düúük bir de÷ere azalıncaya kadar vCE de÷erini oldukça küçük bir de÷erde tutar. Transistörün ardıúık iletimi için.11(b) deki grafikler. iC’nin de÷iúiminin oluútu÷u ana kısımda da bir düúme zamanı vardır. transistörün kesimi için úekil 4.9 da görüldü÷ü gibi I de÷erinden azalır azalmaz. t = 0 dan iC ve vCE ’nin de÷iúmeye baúladı÷ı zamana kadar olan zaman gecikmesine dikkat edilmelidir. . úekil 4.9 da.9 da görülmektedir.7 de. Bu zamanların gerçek de÷eri transistörün (özellikle beyz sürücü devresinin) bir fonksiyonudur.7 deki devre. Bu.10 daki 1 e÷risi böyle bir sınırı göstermektedir. úekil 4.7 ùekil 4. ùekil 4. Genelde. Bu grafikte.

ùekil 4.8 ùekil 4.9 ùekil 4.10 .

kollektör akımı § t· iC = I CM ¨ ¸ ¨1 − t ¸ © f ¹ ile ifade edilebilir. Formülde.ÖRNEK 4.11 de. úekil 4. E1=200 V. Bu zaman süresince. ICM maksimum kollektör akımı. koruyucu kapasitör akımı aúa÷ıdaki . tf =2 µs zamanı ile do÷rusal bir düúüú varsayılmıútır.2 ùekil 4. iC nin 5 A oldu÷u zamanda vCE yi 100 V tan az bir de÷ere sınırlamak için CS nin de÷eri ne olmalıdır? Gerçekte bu. Kollektör akımının azalması. transistörün kesim anında. E2=350 V ve iL=20 A dir.11 ÇÖZÜM Kollektör akımının düúme aralı÷ında. 20 A ve tf kollektör akımının düúme zamanıdır. (a) (b) ùekil 4.10 daki grafik üzerine üreticinin RBSOA’si ile izin verilenden daha az gerilime neden olan bir nokta koyar.

12(a)da görülmektedir.4 4D DøøN AM MøøK BE EY YZ ZA AK KIIM MII G GE ER RE EK KS SøøN LE ER Røø Bir BJT için idealleútirilmiú beyz akımı úekil 4. ùekil 4. IB2 ’nin büyük bir de÷eri. kollektör akımının baúlangıç de÷erinden son de÷erine de÷iúmesi için gereken zamanı azaltır. depolama zamanı artar.. Böylece. Depolama zamanı. kesim denge úartları sa÷lanıncaya kadar beyz akımının yön de÷iútirmesinden sonra kısa bir süre daha devam eder. ekseriyetle kısa bir süre için beyz akımı ters yönde verilir.. kollektör akımının temelde sabit kaldı÷ı sürece beyz akımının ters yöne dönmesinden sonraki aralık olarak tanımlanır. Bir tasarım uyuúmazlı÷ı vardır çünkü IB1 ’in büyük bir de÷eri depolama zamanındaki karúı etkilerin dıúında normal olarak kabul edilebilir.0 arasında seçilir. transistör azalmıú güç kaybı ile daha doymuú bir durumda çalıúır.25 × 10 C burada qS . IB2 genli÷inin ters akımı. hem normal ve hem de ters beyz akımları harici beyz devresi ile büyükçe belirlenebilir. østenilmeyen etki ise transistörün kesimi için daha uzun zamanın gerekli olmasıdır.12(b) beyz akımının zamanla de÷iúiminin sıfır olmayan yükselme zamanları ile gerçekçi bir grafi÷ini göstermektedir. beyz sürücü devresi için gereken artan gücün maliyetindeki artıúla depolama zamanını azaltır. basitçe beyz akımının azaltılarak sıfır yapılmasından daha hızlı transistörün kesime gitmesine neden olur. Özel olarak. Daha sonra transistörü kesime götürmek için.5 µs iS ( t ) = 20 − iC ( t ) = 20 − 5 = 15 A −6 −6 qS = 1 2 (15)(1. t = 1.5 µs de koruyucu kapasitördeki yüktür. IB1 de÷erinde bir pozitif beyz akımı transistörü iletime geçirmek ve istenilen doyma seviyesine getirmek için gereklidir.5 × 10 ) = 11. Kollektör akımı. kollektör-emiter geriliminin doymuú de÷eri de azalır. Transistör kollektör akımını iletti÷i sürece. .25 × 10 −6 = 0.1 NA KB NøøM ML 1. Bundan dolayı. IB2 /IB1 oranı genel olarak 0. q S = v C CS CS = 11.1125 × 10 −6 F 100 4 4. beyz-emiter jonksiyonu yaklaúık olarak 1 V civarında bir gerilim kayna÷ı ile modellenebilir. Daha önce de÷inildi÷i gibi.eúitlikte oldu÷u gibi de÷iúir: iS = I CM t tf iC=5 A için yukarıdaki eúitlik çözülerek aúa÷ıdaki sonucu bulunur: t = 1. IB1 ’in büyük bir de÷eri.5-2.

13 Kesim süresince.13 rezistif yüklü bir transistörün anahtarlama devresini göstermektedir. Ters beyz akımı beyz . Transistörün iletimi süresince. Beyz devre elemanları istenilen I B1 ve I B2 de÷erlerini elde etmek için seçilmiútir. ùekil 4. anahtar yarı-iletken bir anahtardır ve sürülen transistörün anahtarlama zamanından daha kısa sürede açık ve kapalı olmalıdır.(a) ødeal beyz akımı ùekil 4. Birincisi transistörün hala doyumda oldu÷u süredeki depolama zamanıdır. Test devresindeki DY diyotu bir Schottky engel tipi olup ters beyz-emiter gerilimini küçük bir de÷erde sınırlar.1 1R RE EZ ZøøS ST TøøF FY YÜ ÜK KD DE EV VR RE ES Søø 4. VBB’nin oldukça büyük de÷erine kıyasla vBE’nin tam de÷eri özellikle çok önemli olmamaktadır. beyz-emiter gerilimi iletim durumunda oldu÷u gibi aynı de÷er civarında kalır ve ters beyz akımı harici devre ile belirlenir. Bu aralık için. Genelde... Kaynak gerilimi VX kesim aralı÷ı süresince negatif beyz akımı sa÷lar ve DY diyotu beyz-emiter ters gerilimini kabul edilebilir bir seviyede sınırlar. iki zaman aralı÷ının dikkate alınması gerekir. kollektör-emiter gerilimi temel olarak sıfır kalır..1 (b) Gerçek beyz akımı ùekil 4. vBE’nin de÷eri transistörün veri-sayfasından bulunan bir de÷erde sabit olarak düúünülebilir. Pratikte. Bu de÷er bir güç transistörü için muhtemelen 1 V seviyesinde olacaktır. bu bir problem de÷ildir ve çünkü ana transistör bir güç aygıtı olup anahtar ile temsil edilen elemandan daha yavaú çalıúmaktadır. Transistörün devre modeli anahtarlama süresince oldukça basittir.4 4.12 4 1.

beyz devresinin tasarımında tasarım uyuúmazlıkları vardır. Açıkca.bölgesinden yükü yoketmek ve transistörü doyumdan kurtarmak için gereklidir. ùekil 4. Üst ıúın (iB): IB1=0.16 deki foto÷raflar farklı I B1 ve I B2 de÷erlerinin etkilerini göstermektedir.05 A ùekil 4. I B2 ’deki bir artıú depolama zamanının azalmasına ve kollektör akımının düúme zamanında bir azalmaya neden olur. düúme zamanı olarak bilinir. ùekil 4. Fakat büyük bir I B1 de÷eri kabul edilemeyecek uzun bir depolama zamanı meydana getirebilir. Bu aralık.14. I B2 ’nin daha büyük bir de÷eriyle beyz yükü daha hızlı yok edilerek akabinde kesim iúlemi tamamlanmıú olur. negatif beyz akımının genli÷i de kesime karúılık gelen temelde sıfır de÷erine düúmeye baúlar. transistörün kesim iúlemini tamamlar. sadece beyzden emitere direnci olan bir devreye karúılık gelmektedir. fakat ekonomik kısıtlamalar bu çözümü sınırlamaktadır.13 deki gibi bir devrede gözlenebilenen etki I B1 ve I B2 nin de÷iúimlerinin etkisidir. βF ’nin de÷erindeki bir artıú transistörün iletim zamanını azaltır ve verilen bir IB2 zamanı için depolama zamanında bir artıúa neden olur. kollektör akımı sıfıra düúmeye baúlar. Ek olarak. Aynı zamanda. I B1 ’deki bir artıú transistörün iletim zamanında bir azalma ve depolama zamanında bir artıúa neden olur.2 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme IB2=0. I B2 ’ye engel olarak.14 . 4. I B2 ’nin daha büyük bir de÷eri daha büyük güç kaybı ve kesim devresini oluúturan bileúenler için daha büyük anma de÷erleri anlamına gelmektedir. Depolama aralı÷ı sona erdikten sonra. Bu yaygın olarak kullanılan. Depolama zamanında I B1 ’in etkisi I B2 ’nin de÷erini artırarak azaltılabilir.16 da VX=0 durumu için özellikle uzun depolama zamanına dikkat ediniz. ùekil 4. øletim zamanını azaltmak için I B1 ’in büyük de÷ere ve vCE ’nin doymuú de÷erinin mümkün oldu÷unca düúük de÷ere sahip olması istenilir.15 ve 4.

4 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme IB2=0.14 (devamı) IB2=0.13 deki devre için úekil 4. Bu grafikler. úekil 4.4 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme IB2=0.2 A ùekil 4.2 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme ùekil 4.15 .17 ve 4. Üst ıúın (iB): IB1=0.2 A ùekil 4.Üst ıúın (iB): IB1=0.14 ve 4. ùekil 4.15 deki benzer foto÷raflar kullanılarak elde edilmiútir.18 deki grafikler iletim ve kesimin I B1 ve I B2 ile de÷iúti÷indeki davranıúını göstermektedir.05 A Üst ıúın (iB): IB1=0.13 deki devre basitlik amacıyla seçilmiútir ve optimum bir konfigürasyonu temsil etmesi gerekmemektedir.

4 4.1 1.2 2H HIIZ ZL LA AN ND DIIR RM MA AK KA AP PA AS SøøT TÖ ÖR RÜ Ü ùekil 4.16 ùekil 4..4 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme IB2=0..05 A ùekil 4.17 Gecikme zamanı + yükselme zamanı 4 4.19 .Üst ıúın (iB): IB1=0.18 Depolama zamanı + düúme zamanı ùekil 4..

19 daki devre ile ilgili osiloskop foto÷rafları hızlandırma kapasitörü varken ve yokken úekil 4. Hızlandırma kapasitörlü durum için. iletim aralı÷ı süresince I B1 temel olarak 0. beyz akımı kollektör akımının yükselme aralı÷ı süresince çok fazla azalmayacak úekildedir ve aynı zamanda beyz akımı temel olarak transistörün kesime götürülece÷i zaman ile kararlı de÷erine düúmüú olur. tasarımla. Bununla beraber.2 A olacak úekilde seçilmiútir.ùekil 4.19 da görüldü÷ü gibi bir hızlandırma kapasitörü kullanılarak de÷iútirilebilir. CB’nin de÷eri.20 ve 4. azaltılmıú doyumda kollektör-emiter gerilimi daha fazla doyum durumuna göre biraz daha büyük oldu÷undan bir sakınca vardır. beyz akımının de÷eri RB3 ve RB4 ’ün paralel kombinasyonu ile belirlenir. kesimde I B1 ve I B2 ’nin herbiri 0. Kapasitör yüklenmeye baúlar ve eleman de÷erleriyle belirlenen bir zamandan sonra beyz akımı RB3 ’ün de÷eriyle belirlenir. S anahtarının kapanması üzerine.25 A/bölme Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme ùekil 4.13 deki devre.4 A dir.25 A/bölme Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme ùekil 4. Devredeki elemanlar. Tasarım gereksinimleri uyuúmayabilir ve böyle bir kapasitör de÷eri var olmayabilir. ùekil 4.20 Hızlandırma kapasitörü kullanmaksızın osiloskop görüntüsü Üst ıúın (iB): 0. CB kapasitörü baúlangıçta yüksüz olarak.21 Hızlandırma kapasitörü ile osiloskop görüntüsü . úekil 4. øletim kayıpları bu suretle biraz daha artar. Böylece. Üst ıúın (iB): 0. transistörün hızlı bir kesimi uzun bir depolama zamanına ulaúmaksızın elde edilebilir. Bu daha küçük beyz akımı iletiminin sonunda transistörün tamamen doyuma gitmeyecek úekilde tasarımlanabilir ve kesimde depolama zamanı oldukça kısadır.21 de görülmektedir.

vBE=0. transistörün kesiminden hemen önce.22 .4 A’lik I B1 için úekil 4.3 ùekil 4.4 A de tutulsaydı.20 ve 4. Transistörün toplam iletim zamanı 20 µs olup bundan sonra kesim baúlamaktadır. 5 A’lik bir kollektör akımı için ve kesimde I B2 / I B1 =1 ile bu uygulama için mümkün olabilecek bir devre tasarlayınız. I B1 0. Bu zaman aralı÷ı. ùayet beyz akımı iletim aralı÷ı süresince 0. transistörün kesim zamanı daha uzun olurdu. I B1 = I B2 = IC = 5 = 0.ùekil 4.25 A 20 βF ùekil 4.8 µs’lik istenilen bir kollektör yükselme zamanını sa÷lamak için transistör bir βF=8 ’e gerek duymaktadır.2 Ω ùekil 4. I B1 = IC = 5 = 0.8 = 0 RB2 = 43. 0.17 deki grafikten elde edilenle aynıdır.8 varsayılarak aúa÷ıdaki tasarım eúitlikleri yazılabilir. ÇÖZÜM øletimin baúlangıcında. βF=20 de transistör doyumda kalmaktadır.25 A RB2 i X − 10 − 0.22 deki devre kullanılarak. ÖRNEK 4.625 A 8 βF øletim aralı÷ının sonunda. Transistörün kesim hızında bariz bir etki yoktur.21 deki foto÷raf 700 ns’lik bir yükselme zamanını göstermektedir. Her iki 4.2 A’dir ve sonuç depolama düúme zamanı her durum için 1600 ns dir. Pozitif ve negatif 10 V’luk kaynaklar mevcuttur. 0.19 daki devrede. Bu úekil baúlangıçta kapasitör gerilimi sıfıra eúit olarak çizilmiútir: i X = I B2 = 0.21 úekillerinde.

24 deki devre zaman sabitini hesaplamak için kullanılabilir: ùekil 4.204 × 10 −6 F CB deki gerilim iki yönlü oldu÷undan kapasitör elektrolitik tip olabilir ve böylece fiziksel boyutu çok büyük olmaz.50 A RB3 = 18.ùekil 4. Bu.25 + 0. .625 = 0. RB4 deki akım temel olarak sıfıra inmiú olur.875 A ( ) (R B3 RB4 = 10.40 Ω RB4 = 24. ùekil 4.8 = 0 iγ = i X + iB1 = 0.25 + 0.25 = 0.24 RB4 C B = 5 × 10 −6 s C B = 0.51 Ω Kapasitör için 5 µs’lik bir zaman sabiti seçilsin.8 µs’lik yükselme zamanına kıyasla oldukça uzundur ve aynı zamanda transistörün iletim zamanının sadece dörtte biridir.22 deki devrenin bir gerilim eúitli÷i RB3 ve RB4 ’ün paralel kombinasyonunun çözümünü verir: 10 − RB3 RB4 iγ − 0. kollektör akımının 0.51 Ω ) øletim aralı÷ının sonunda. ùekil 4. transistörün 20 µs’lik iletim zamanında hemen hemen son de÷erine ulaúmıú olur.23 ùekil 4. Beyz akımı.23 de görülen devre uygulanır: 10 − RB3 iγ − 0.8 = 0 iγ = i X + iB1 = 0.

50 nF’lık bir koruyucu kapasitör ile osiloskop grafikleri úekil 4. Transistörün kısa iletim zamanına sahip olması için hızlıca iletime geçmesi gerekir ve böylece büyük kayıpların oluúaca÷ı zaman süresi sınırlanmıú olur. Koruyucu kapasitörün deúarjının kontrolu için bir direncin eklenmesiyle. Depolama zamanındaki bir azalma veya kollektör akımının düúme zamanı RBSOA grafi÷inde çalıúmanın geometrik yerini bariz olarak de÷iútirmez. sıkıútırılmıú (clamped) indüktif yüke bir örnektir ve úekil 4. ùayet úekil 4. güvenli çalıúma kısmında yapıldı÷ı gibi. bu durumda iletimde kollektör akımı sıfırdan baúlar ve yük indüktansı ile sınırlı olarak yavaúça yükselir.3 3 øøN DÜ ÜK KT TøøF KO OL LL LE EK KT TÖ ÖR RD DE EV VR RE ES Søø Rezistif yüklere kıyasla indüktif yükler için benzer beyz akımı gereksinimleri vardır.25 ùayet transistör iletimde iken indüktör akımı sıfır de÷ilse..25 deki indüktör akımı iletim iúleminin baúlangıcında sıfır ise. kollektör akımının davranıúının oldukça iyi bir temsili olarak görülmektedir. Do÷rusal bir kollektör akımının zamanla de÷iúiminin modellenmesi. Kollektör akımının verilen herhangi bir de÷erine karúılık gelen kollektör-emiter gerilim de÷erindeki geliúim aúikardır. ùekil 4.. bu yeni devre úekil 4.4 4. Önceki osiloskop görüntülerinde gösterilen etkiler úekil 4. Kollektör akımının kollektör-emiter gerilimi ile grafi÷i transistörde ters .25 de görülmektedir.26 daki osiloskop görüntülerinde görülmektedir ve transistörün 3 A de ve yaklaúık olarak 56 V zamanı içinde bir noktada çalıútı÷ını göstermektedir. Bir koruyucu devrenin eklenmesi kollektör-emiter gerilim artıúını geciktirir ve böylece RBSOA grafi÷inin geometrik yerini de de÷iútirir. düzeltilmiú kollektör devresine sahiptir. ùekil 4.13 deki devre úekil 4. Rezistif yükler için olan önceki kısım. hızlı iletimi sa÷lamak için I B1 in de÷erine de uygulanır. Beyz akımını ilgilendirdi÷i kadar. øúlemin iletim süreci devre düzenlemesine ba÷lı olarak iki duruma ayrılmasını gerektirir. Uygun bir koruyucu kapasitansı için önceki hesaplamalar burada da geçerlidir..11(a) dakine benzetilerek.28 de RBSOA grafi÷inde çizilmiútir.1 ND FK 1. Bu durumda beyz akımının yükselme zamanı kritiktir. ùekil 4. bu özen ve dikkat gerektiren bir uygulama de÷ildir çünkü beyz akımının de÷erinin ani olarak artması gerekmez.8 ve 4.25 deki devre.4 4. Koruyucu devresiz devrenin çalıúması úekil 4.27 de görülmektedir.9 daki grafikler iúlemin kesim sürecini temsil etmektedir.

27 ùekil 4.1 Transistörün iletimi ve kesimi süresince.2 A ùekil 4...2 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme IB2=0.polarlama stresinin bir ölçüsüdür.2 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme IB2=0.28 4 1. Üst ıúın (iB): IB1=0.5 5A AN NA AH HT TA AR RL LA AM MA AK KA AY YIIP PL LA AR RII 4.26 Üst ıúın (iB): IB1=0. ihmal edilemeyecek bariz güç kayıpları vardır. .2 A ùekil 4. økinci e÷ri koruyucu kapasitörün etkisini göstermekte olup koruyucu kapasitörsüz durumdaki e÷riden önemli ölçüde farklıdır.

1 1. Kesimde..5 5.1 1R RE EZ ZøøS ST TøøF FY YÜ ÜK KL LE ER R ùekil 4.3 de oldu÷u gibi bir rezistif yük durumunda iletim ve kesim için ideal dalga biçimlerini göstermektedir. Akımın yükselme ve düúme zamanları hem transistörün beyzinin sürülmesi ile ve hem de gerçek transistör tipi ile kontrol edilmektedir. kollektör-emiter gerilimi de÷iúmeden önce bir depolama zamanı vardır.5) (4. Her iki aralık süresindeki kayıp temelde iletim ve kesimden önceki süre ile aynıdır ve böylece bu aralıklar anahtarlama kaybına katkı sa÷lamazlar. kollektör akımında herhangi bir de÷iúimden önce kısa bir gecikme zamanı vardır.4) I CM = VCC R (4.6) vCE = VCC − RiC . Anahtarlama kaybı sadece kollektör akımı veya kollektör-emiter gerilimindeki bariz de÷iúim aralı÷ı süresince oluúur. ùekil 4...29 daki grafik úekil 4. bu durumda aúa÷ıdaki eúitlikler yazılabilir: §t iC = I CM ¨ ¨t © r burada · ¸ ¸ ¹ 0 < t < tr (4. 4 4.øletimde.29 ùayet kollektör akımının yükselme zamanının baúlangıcında bir orijin seçilirse.

Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Yükselme zamanı enerji kaybı (b) Düúme zamanı enerji kaybı (c) Anahtarlama güç kaybı. ùayet transistör periyodik bir davranıúla iletim ve kesimde ise.7) Doyumdaki vCE’yi VCC ’ye kıyasla ihmal edilebilir varsayımı ile bu aralık süresince transistöre verilen ani güç §t p = vCE iC = VCC I CM ¨ ¨t © r ·§ t ¸ ¨1 − t ¸¨ r ¹© · ¸ ¸ ¹ 0 < t < tr (4. § V I ·§ 2 · W f = ¨ CC CM ¸¨ t f ¸ © 4 ¹© 3 ¹ (4.10) eúitli÷i ile verilir.9) Benzer úekilde.12) ùekil 4. Bu anahtarlama iúlemlerinin frekansına ba÷lı olarak sonuç ortalama güç: Port = ( frekans )(iúlem baúına kayıp ) Port = ( f )(Wr + W f ) ÖRNEK 4. VCC=400 V ve R=20Ω. Bu yüzden.8 µs ve düúme zamanı 1. buna ra÷men yükselme ve düúme zamanlarının azaltılması zorunlulu÷u anahtarlama kayıplarını en aza indirmek için de geçerlidir. transistör 10 kHz’lik bir frekansta iletim ve kesimde bulunmaktadır. Gerçek kollektör akımının zamanla de÷iúiminin biçimi úekil 4. anahtarlama zamanından ba÷ımsızdır. Yükselme zamanı süresince transistörde kaybolan enerji Wr .10) øki enerji ifadesindeki ilk terim.29 daki idealleútirilmiú dalga biçimi ile tam aynı olmayabilir.11) (4.8) ile verilir.§ t vCE = VCC ¨ ¨1 − t r © · ¸ ¸ ¹ 0 < t < tr (4. düúme zamanı aralı÷ı süresince gücün integrali ile aúa÷ıdaki sonuçta oldu÷u gibi verilir: § V I ·§ 2 · Wr = ¨ CC CM ¸¨ t r ¸ © 4 ¹© 3 ¹ (4. . anahtarlama enerji kaybını olabildi÷ince sınırlı tutmak için yükselme veya düúme zamanı süresini azaltmak önemlidir. yükselme veya düúme zamanının ilk yarısında oluúan tepe (maksimum) güçtür.0 µs dir. akımın düúme zamanı süresince transistörde kaybolan enerji Wf (4.3 deki devrede. Çünkü bu çok önemli bir güç oldu÷undan.4 (4. eúitliklerdeki 2/3 faktörü biraz farklı olabilir. Kollektör akımının yükselme zamanı 0. bu anahtarlama kaybı her periyot için oluúur.

ùekil 4.5 5. anahtarlama kayıpları özel durumlara ba÷lıdır. düúme zamanı enerji kaybı belirlenir: ª§ (400)(20) ·§ 2 · −6 º W f = «¨ ¸¨ ¸(1 × 10 )» = 0.31 iúlemin idealleútirilmiú versiyonlarını göstermektedir.10 eúitli÷inden. de÷iúimlerin derecesi hariç iletimdekine benzemektedir.1 1 øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK KL LE ER R øndüktif yüklerde.9 eúitli÷inden.00133 J 4 ¹© 3 ¹ ¼ ¬© (c) Wr + W f = 0. iletim iúleminin tamamı süresince kollektör akımı temel olarak sıfırdır ve anahtarlama gücü ihmal edilebilir derecede küçüktür.00107 + 0.11 eúitli÷inden anahtarlama güç kaybı bulunur: Port = (0.1 1. øletim esnasında transistöre verilen enerji gücün zamanla de÷iúim e÷risinin altındaki alan ile temsil edilir.00240 J 4.00240)(10000) = 24 W 4 4. bu durumda transistörün iletiminin baúlangıcında kollektör akımı sıfırdır. Bu grafiklerde. ùayet baúlangıç indüktör akımı sıfır ise.00107 J 4 ¹© 3 ¹ ¼ ¬© (b) 4. Burada da yine anahtarlama zamanını azaltarak anahtarlama enerjisini en aza indirmek önemlidir.ÇÖZÜM (a) I CM = VCC 400 = = 20 A R 20 4.30 daki grafikte. t1 ve t2 sırasıyla gerilimin yükselme zamanı ve akımın düúme zamanı temsil etmektedir..8 × 10 )» = 0. Transistörün güç kaybı grafi÷inde.00133 = 0. Böylece iletim kayıpları ihmal edilebilir.13) eúitli÷i ile verilir: øletim enerjisi = 1 2 E 2 I CM (t1 + t 2 ) (4. yükselme zamanı enerji kaybı belirlenir: ª§ (400)(20) ·§ 2 · −6 º Wr = «¨ ¸¨ ¸(0.. ùekil 4. Bu enerji (4. Bunların toplamları transistörün veri-sayfalarında tanımlanan sıfır durumundan geçiú zamanına benzemektedir. Kesim enerji kaybı için eúitlik iletimdeki ile aynıdır: .. durum tamamen farklıdır. maksimum güç E2 ve ICM nin çarpımıdır. t1 ve t2 sırasıyla akımın yükselme zamanı ve gerilimin düúme zamanını temsil etmektedir.30 daki idealleútirilmiú grafikler iletime uygulanır. ùayet baúlangıç indüktör akımı sıfır de÷ilse. baúlangıç indüktör akımı sıfır de÷ildir ve úekil 4.13) øndüktif bir yük’ün kesim’inde transistörün akım ve gerilim de÷iúimleri. ùekil 4. Yük indüktif oldu÷undan.7 deki devrede.

31 .15 eúitli÷i ile verilir: Port = ( frekans )(iletim kaybı + kesim kaybı) (4.30 ùekil 4.Kesim enerjisi = 1 2 E 2 I CM (t1 + t 2 ) (4. Ölçümleri almak için. ùekil 4.15) Gerçek veri-sayfası parametreleri ve idealleútirilmiú dalga biçimleri arasındaki tek farklılık daha önce bahsedildi÷i gibi ani e÷im de÷iúmeleridir. ortalama güç 4.14) Periyodik durumda bu anahtarlama kayıplarından. Bunlar gerçek aygıtta oluúmaz. bir olayın baúlangıç ve bitiúini tanımlamanın pratik yolu olarak bir dalga biçiminde %10 ve %90 noktalarını seçmek ise bir gelenek haline gelmiútir.

t1=0.0075 µF’lık bir koruyucu ekleyiniz. 2)(10 )] = 0. Kesim süresince. .4 µs ve t2=0.1 µs ve t2=0.7 dekine benzer bir devrede.13 eúitli÷inden: −6 enerji = 1 2 [( 400)( 20)( 0.0024 J (b) 4.15 eúitli÷inden: Güç=(0.1 + 0. Bununla ilgili grafikler úekil 4. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) (b) (c) (d) øletim süresince enerji kaybı Kesim süresince enerji kaybı Koruyucu direnci enerji kaybı 10 kHz frekansta toplam anahtarlama kaybı. Transistörün koruyucuyu deúarj etmesi için ek küçük bir akımı iletmesi gerekir. Bu akım 400/1000=0.5’e kıyasla iletimde temel olarak de÷iúim yoktur. kollektör akımı do÷rusal olarak 20 A den 0’a azalır.0040 J 4.00160=0.5’de.0024 J (b) Kesim süresince.0016 J (c) Toplam enerji=0.0040)(10000)=40 W ÖRNEK 4.5 ùekil 4. Kesimde kollektör akımının düúme zamanında de÷iúim olmadı÷ını varsayınız.3 µs.3)(10 )] = 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) øletim süresince enerji kaybı (b) Kesim süresince enerji kaybı (c) 10 kHz frekansta toplam anahtarlama kaybı. 4 + 0. øletim süresince. ÇÖZÜM (a) 4.6 Örnek 4. t1=0.4 A’i aúamaz ve transistörün iletim kaybına az bir etkisi vardır: øletim enerjisi=0. Kesimde gerilimin yükselmesi koruyucu kapasitör ile kontrol edilmektedir.14 eúitli÷inden: −6 enerji = 1 2 [(400)( 20)(0.32 de görülmektedir. VCC=200 V ve E2=400 V. koruyucu akımı 0 dan 20 A’e do÷rusal olarak artarken.ÖRNEK 4. indüktör akımı 20 A ve anahtarlama aralı÷ı süresince sabit varsayılmaktadır.2 µs. uygun bir diyot ve 1000 Ω’luk bir direnç ile birlikte 0. ÇÖZÜM (a) Örnek 4.00240+0.

3×10 88. Her kesim aralı÷ının sonunda koruyucu kapasitör 400 V ile yüklenir: .333 × 106 t )dt = 0.67 × 10 6 t 0 < t < 0.3 µs §1· t vCE = ¨ ¸ ³ iS dt = 4.33 × 10 6 t ) iS = 66.0002 J −6 0 (c) Koruyucu kapasitörde depolanan enerji temel olarak transistörün her iletiminde koruyucu dirençte harcanır.ùekil 4.3 µs’lik kollektör akımının düúme zamanının baúlangıcında zaman orijininin baúlaması ile aúa÷ıdaki eúitlikler uygulanmaktadır: iC = 20(1 − 3. Yük akımı gerilim kayna÷ını sıkıútırmak (clamp) için ayrılmıútır ve iS sıfır olur.89 × 1015t 2 (1 − 3.44 × 1015 t 2 ©C ¹ 0 p = vCE iC p = 88.32 0. vCE’nin de÷eri tam E2’ye eúittir. Kollektör akımının düúme zamanı üzerinde gücün integrali ile transistöre verilen enerji bulunabilir: enerji = ³ vCE iC dt 0 t1 enerji = ³ 0 .333 × 10 6 t ) Kollektör akımının düúme zamanının sonunda.89 × 1015 t 2 (1 − 3.

Yüksek frekanslı anahtarlamanın gerekti÷i durumlarda. ùekil 4. Böylece.33 4 4.0006 J (d) (a). Büyük miktarda akaç akımına sahip bir eleman için. akaç akımı sıfırdır. Gerilimler Gate(Kapı). ùekil 4. vGS eúik geriliminden az oldu÷unda.17) .0006)(10000) = 32 W 4 2G GÜ ÜÇ ÇM MO OS SF FE ET TL LE ER Røø 4. MOSFET akımlarının referans yönlerini göstermektedir.1 1M MO OS SF FE ET T’’øøN NM MO OD DE EL LL LE EN NM ME ES Søø Güç MOSFET’inin statik karakteristikleri.. anahtarlama güç kaybı aúa÷ıda gibi verilir: Port = ( güç kayıplarının toplamı)( frekans ) Port = (0. BJT de ciddi bir problem olan ikinci kırılma etkilerine maruz de÷ildir.0002 + 0. akaç akımı 1 mA den daha az bir de÷ere düúürülemez. küçük sinyal MOSFET’lerine benzer.0075 × 10 )( 400 ) = 0. güç elemanı ile ilgili akım ve gerilim de÷erlerindeki artıú haricinde.33. akaç akımını yaklaúık olarak parçalı bir do÷rusal fonksiyon úeklinde gösterir. akaç akımı vGS nin do÷rusal bir fonksiyonudur: vGS < VT için i D = 0 vGS > VT için i D = G (vGS − VT ) (4. MOSFET’ler. Source(Kaynak) ve Drain(Akaç) notasyonu úeklinde gösterilmiútir.0024 + 0.16) (4. Ek olarak. iletim kayıplarının daha büyük olmasına ra÷men.. tipik bir güç MOSFET’ine aittir ve eúik geriliminden daha az vGS de÷erleri için iD nin sıfır olması gibi eúik gerilimi vGS yi göstermektedir.34 deki e÷riler. VT den büyük vGS de÷erleri için.. ùekil 4. MOSFET. VT den az vGS de÷erleri için.2 Güç MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor = metal oksit yarıiletken alan etkili transistör)’lerinin ortaya çıkması bazı uygulamalarda BJT’nin yerini almasına neden olmuútur.2 −6 2 1 depolanan enerji = 1 2 C vC = 2 (0. ùekil 4. BJT’lerden daha az toplam kayıplara sahiptir.34(b) deki grafik. (b) ve (c) úıklarında meydana gelen üç enerji kaybı her saykılda oluúur.2 2.

Statik kapı akımının sıfır olmasına ra÷men. MOSFET’in iki durumu.18) øletim veya kesim durumlarının herhangi birinde. do÷rusal olmayan giriú kapasitansı özelli÷inde bir yalıtıcı vardır. ùekil 4.34 vGS nin eúik de÷erinden daha büyük de÷erleri için. omik bölgenin tipik e÷imi yaklaúık olarak 1. Bu omik bölge tamamen düz bir çizgi de÷ildir fakat düz çizgiye epeyce yakındır. 25°C de 3 A lik akaç akımında RDS(øLETøM) için 1. RDS(øLETøM) de÷erinin sınırlayıcı bir parametre olmaması için yeteri kadar büyük tutulması gerekir. úekil 4. Bu bölge normal olarak güç elektroni÷i uygulamalarında kullanılmaz çünkü bu operasyon modunda büyük kayıplar vardır. G. 2N6762 nin bilgi-sayfası. giriú kapı terminali temel olarak sıfır kapı akımını (statik olarak) gerektirir. direnç de÷eri oldukça büyük olmaktadır. Akaç akımının büyük de÷erlerinde. zamanla de÷iúen durumlarda bu kapasitansın yüklenmesi için gereken kapı akımı büyük olabilir. vDS nin de÷eri iD ye RDS(øLETøM) direnç de÷eri ile iliúkilidir ve hemen hemen sabittir.34(a) daki grafikte (2N6762). MOSFET’in bir BJT’ye göre iki durum arasında daha hızlı bir geçiú özelli÷i vardır ve yüksek frekanslı anahtarlama iúlemlerinde daha kullanıúlı olmaktadır.17 eúitli÷inde. BJT’nin doyum bölgesine karúılık gelir ve úekil 4.17 eúitli÷ine daha ileri sınırlama.34(a) da hemen hemen dikey çizgi ile gösterilir: v DS ( øLETøM ) = RDS ( øLETøM ) iD (4.34(b) deki karakteristi÷in do÷rusal yaklaúımının e÷imidir. MOSFET ideal bir anahtar de÷ildir fakat yaklaúık olarak ideal durumu ile kullanıúlı ve pratiktir. Bu iletim bölgesi.5 Ω de÷erini . Akaç akımının sadece vGS ye ba÷lı oldu÷u bu bölgelerin birincisi. ùekil 4. açık-kapalı bir anahtarın iki durumuna karúılık gelir.4. Bu bölgede MOSFET daha çok kullanıúlılık için tamamen iletime geçirilir. vDS nin epeyce büyük bir de÷erine sahiptir. MOSFET do÷rusal bölgede veya sabit direnç bölgesinde olabilir. 4.35 Ω dur. vDS nin de÷erinin. Kapı terminali ile MOSFET’in di÷er kısımları arasında.

Her kapasitans.20) Formülde Ciss sıfır akaç-kaynak gerilimi ile kapı-kaynak arası küçük sinyal kapasitansı.göstermektedir. Akaç akımının bu de÷eri için. VT = 3. Crss kapı-akaç arası küçük sinyal kapasitansıdır.8 V ekseninde vGS yi kesmektedir. Cgd için ilgili de÷erler 150 pF ve 3600 pF tır. G ve RDS(øLETøM) de÷erlerini bulunuz. Cgs nin de÷eri sadece epeyce küçük bir de÷iúime sahiptir fakat vDG deki de÷iúim sıfırdan geçer ve barizdir.2 Ω dur. ÖRNEK 4. vDS nin maksimum de÷eri olan 500 V ile karúılaútırıldı÷ında.. iD=18 A ve vGS=6 V dan geçen düz bir çizgi olabilir. vGS=10 V kullanılarak bilgi-sayfasının úekil 1 deki karakteristi÷inin ölçülen e÷imi.8 V G= 18 = 8.5 V dan az veya eúittir. Böylece. 16A/3. 4 4.35 de. Bu çizgi 3. vDG > 0 ve vDG < 0 bölgelerinin baúka bir de÷eri için uygun bir tahmini de÷er kullanılır. Böylece. Bu de÷iúimlerin ihmali. gerilimin do÷rusal olmayan bir fonksiyonudur. . ùekil 4. Cgs için 1000 pF ve 600 pF de÷erleri uygun olmaktadır. Anahtar oldukça küçük iletim durumu gerilimine sahip fakat vDS nin sıfır oldu÷u ideal bir anahtar de÷ildir. bu 4. verilen çalıúma úartlarını oluúturmak için gereken kapı yüklenmesinde bariz hata meydana getirir.8 Bu bilgi-sayfasından. aúa÷ıdaki iliúkiler kullanılarak ve bilgiler vDG nin bir fonksiyonu olarak çizilerek.35 deki grafiklerde yeniden çizilmiútir: C gs = Ciss − C rss Cgd = Crss (4..2V=5 mho dur.5 V’luk iletim durumu de÷eri. MTP8N60 bilgileri.18 A / V 6 − 3. maksimum de÷erin %1’inden daha azdır.7 Bir MTM15N40 için. RDS(øLETøM) tipik bir de÷er olarak 0. ÇÖZÜM Ek B deki bilgi-sayfalarından. 15 A’e kadar akaç akımlarına uygun tipik VT.3 Ω dur.2 2.19) (4. bu MOSFET’in transfer karakteristiklerine parçalı do÷rusal bir yaklaúım. úekil 4. vDS nin de÷eri 4. Bunlar kapı ve kaynak arasındaki Cgs ve kapı ve akaç arasındaki Cgd dir.2 2M MO OS SF FE ET TK KA AP PA AS SøøT TA AN NS SII Mosfet’in iletim-kesim anahtarlamasında iki kapasitör önemlidir. Benzer úartlar için maksimum bilgi-sayfası de÷eri 0. do÷rusal olmayan kapasitansa mantıklı bir yaklaúım her kapasitans için iki de÷er kullanır. Gerçek.

Akaç akımı sabittir ve vGS nin de÷eri sabit kalmalıdır. Zamana karúı devre de÷iúkenlerinin grafikleri úekil 4. ùekil 4. ùekil 4.36 daki FWD bu aralık süresince iletimde kalır. iúlem belli sayıda zaman aralıklarına bölünür. ùekil 4.35 4 4.2 2. dv · § dv · § dv iG = C gd ¨ GD ¸ = C gd ¨ GS − DS ¸ © dt ¹ © dt dt ¹ (4. ùekil 4. 4.21) t > t2 için..36 da.37 de t1 de akaç akımı baúlar t2 de I de÷erine ulaúıncaya kadar artar. ùekil 4.22) . bütün kapı akımı akaç-kaynak gerilimi azalırken Cgd yi yüklemek için yönlenir.Cgd de÷eri vDG > 0 için sıfırdır fakat akaç-kapı arası gerilimi kapı-kaynak arası gerilimine kıyasla büyüktür.22 eúitli÷inde vGS nin sabit oldu÷una dikkat etmek gerekir. Bunu yapmak için.3 3 øøL LE ET TøøM M Güç MOSFET devrelerinde.37 de gösterilmektedir. Bundan dolayı. akaç kaynak arası gerilimde de÷iúim yoktur.21 eúitli÷i 4.23 eúitli÷i ile de÷iútirilir. iletim iúlemi S anahtarının açılması ile baúlar. Cgs ve Cgd gerilimdeki de÷iúime paraleldir ve aúa÷ıdaki kapı akımı ile yüklenir: § dv · iG = ( Cgs + C gd )¨ GS ¸ © dt ¹ (4. t2 ve t3 arası aralık süresince. FWD ters gerilimdedir ve akaç-kaynak arası gerilimi azalır. vGS VT ye ulaúıncaya kadar akaç akımı yoktur. böylece Cgd nin içerdi÷i yük bariz olabilir. 4. øletimde devre davranıúını hesaplamak için.36 daki devrenin analizi yapılacaktır. kapı sürücü devresinin kapı gerilimini istenilen seviyeye hızlıca artırmak için yeterli akımı verebilecek özellikte olması gerekir.. amaç anahtarlama kayıplarını en aza indirmek için mümkün oldu÷u kadar çabuk MOSFET’i iletime geçirmektir. Bu aralıklar süresince.

MOSFET.2 A lik kapı sürücüsü kullanarak. bundan önceki kısımda bahsedilen Cgd ’nin de÷eri de de÷iúir. 0. vDS ’nin de÷iúim oranı vDG t=t3 de sıfır de÷erini geçerken bariz úekilde küçük olur.23) ùekil 4.8 ùekil 4. buna ra÷men 4. t4 t5 aralı÷ı süresince kapı gerilimi sınırlı bir de÷ere artar. eleman sayıları ve devreye ba÷lıdır. ÖRNEK 4.36 da gösterilen devrede. Bu aralık t2 t3 aralı÷ına kıyasla çok kısa ve hatta sıfır olabilir. TJ = 100°C de çalıúan Motorola MTM15N40 dır.§ dv · iG = − C gd ¨ DS ¸ © dt ¹ (4. vDG ’nin de÷eri de÷iúirken.23 eúitli÷i hala uygulanır. Cgs ve Cgd yükleme iúlemine dahil olur böylece 4. eleman t=t4 de tamamen iletime geçinceye kadar devam eder. Bu aralık süresince.36 ùekil 4.21 eúitli÷i hala uygulanır. . Bu. Bundan sonraki örnek ilgili sayıların içeren bir örnektir. MOSFET in iletime geçirilmesi için ve 10 V’a kapı-kaynak gerilimini sürmek için gereken zamanı bulunuz. kaynak akımı 15 A dir. Kaynak gerilimi 250 V dur. t3 t4 aralı÷ı için Cgd ’nin daha büyük de÷erinin kullanılması gerekir.37 vDS deki bu azalma.

8 V vDG < 0 vDG > 0 Cgd = 7000 pF Cgd = 200 pF G = 8. úayet eleman anma akımına yakın de÷erde kullanıldı÷ında olabilir.t3 aralı÷ı için. CGS 200 pF dır.4 −9 s 9 = 244 × 10 − 1 × 10 t3 . iD 15 A oldu÷unda vGS ile aynıdır.33 A/V vDG < 0 vDG > 0 0 .2 6 = −12 = 25 × 10 V/s dt 8000 × 10 t5 − t 4 = 10 − 5. t4 . 4.33 t2 = v GS 5. 4.17 eúitli÷i kullanılarak vGS ’nin de÷eri belirlenebilen maksimum akaç akımına karúılık gelir: v GS = VT + 4.4 V dan sıfıra de÷iúmesi gerekir. Böylece vDS(øLETøM) ’nin de÷eri 5.ÇÖZÜM Ekteki bilgi-sayfasından. t3-t4 aralı÷ı bu durum için sıfır olur.37 Ω ve TJ=100°C verir. 4.2 9 = −12 = −1 × 10 V/s dt 200 × 10 t3 − t 2 = − 244.6 = 176 × 10 −9 s 25 × 10 6 . toplam kapasite 2000 pF dir. vDG nin de÷eri 244. vDS(øLETøM) ’nin de÷erinin belirlenmesi gerekir. Bu. aúa÷ıdaki de÷erler belirlenmiútir. Cgs = 1000 pF Cgs = 1800 pF VT = 3.2 6 = −12 = 100 × 10 V/s dt 2000 × 10 ID 15 = 3. Her iki Cgd ve Cgd de÷erleri vDG < 0 olacak úekilde ayarlanır.21 eúitli÷inden. Böyle bir durum.6 V olur.6 V G 8.t5 aralı÷ı için. Bilgi-sayfası tipik olarak RDS(øLETøM) = 0.6 = = 56 × 10 −9 s dv GS / dt 100 × 10 6 t2 . Cgs ve Cgd her ikisi birden tekrar paraleldir çünkü vDS vDS(øLETøM) de sabittir. dv GS 0.23 eúitli÷i uygulanır: dv GD − 0.t2 aralı÷ı için.8 + = 5.21 eúitli÷i kullanılarak dv GS 0.t4 aralı÷ı için.

t1 . 0. Zaman orijininden t1 zamanı süresince.2 A lik kapı akımı ile.8 de bulunan anahtarlama zamanı. Akım ve gerilimlerin sırası harici devre düzenlemesine ba÷lıdır fakat sık olarak görülen bir düzenleme úekil 4. t2 . Bu de÷iúimi yapmak için. bu yük t5’e 525 ns aralı÷ı gerektirir. Bu.38 deki devre ile temsil edilmektedir. Bu aralık süresince 4.21 eúitli÷i uygulanır. iletimde oluúan hareketlerin tersi yönünde azaltılması gerekir. MOSFET’in bilgi-sayfasında verilen kapı yük e÷risi kullanılarak yaklaúık olarak hesaplanabilir. kapı-kaynak geriliminin.23 eúitli÷ine göre sadece vDS nin de÷erini de÷iútirmede kullanılmalıdır. vDG sıfırdan azdır ve Cgd büyüktür. kapı-kaynak gerilimi akaç akımını yeterince tutuncaya kadar azalır. Örnek 4.. Zaman orijininden t1 zamanına.4 4K KE ES SøøM M 4. t3 zamanında vDS nin de÷eri akaç besleme gerilimine eúittir ve vDS de daha ileri bir de÷iúim gerekmez. kapı akımı 4.8 de verilen úartlar ile MOSFET’in iletimi için kapı yük e÷risi 105 nC de÷erini vermektedir. Bu aralık.8 örne÷inde oldu÷u gibi uzunlukta sıfır olabilir. ..t3 aralı÷ı oldukça küçük de÷erli Cgd ile sıfırdan büyük vDG ye sahiptir. Bu örnekte bulunan 476 ns ile yakınlık bakımından karúılaútırılabilir.t5 de vGS=10 V ile gösterilen duruma (overdrive) eriúmek için gerekli toplam zaman 476 ns dir. 4 2. úayet çalıúma noktası verilen bilgiye uygunsa. MTM15N40 karakteristi÷inde. øndüktif yüklü çeúitli devreler bu ideal devre ile temsil edilebilir. akaç-kaynak gerilimi akaç-besleme gerilimine yükselinceye kadar mümkün de÷ildir. akaç-kaynak gerilimi düúük bir de÷erde sabit kalır ve böylece "Miller" etkisi oluúmaz. Kapı-kaynak geriliminin daha fazla azaltılması mümkün de÷ildir çünkü bu akaç akımında bir azalmanın olması demektir ve bu son azalma.38 t1 de.t2 aralı÷ı için.2 MOSFET’in kesimi için. örnek 4. örnekteki analiz mantıklı sonuçlar verdi÷inden kullanılabilir. kapı-kaynak gerilimi akaç akımını yeterince tutacak kadardır. ùekil 4. 4.39 daki grafik kesim iúlemi süresince bariz akım ve gerilimleri göstermektedir. Cgs ve Cgd yi vGS nin bu de÷erine boúalacak bir kapı akımı gerektirir. Bilgi-sayfası de÷erleri ile uygun olmayan durumlar için. ùekil 4.

vGS nin sıfıra eúit oldu÷u son de÷er ile úekil 4.6 )( 7000 × 10 −12 ) t 2 − t1 = = 0s − 0. t4 de.39 t3 den büyük zamanlar için.6 − 5.8 örne÷indeki MOSFET in -0. kapıkaynak gerilimi sıfıra do÷ru veya herhangi bir kesim durumu gerilimine do÷ru biraz daha azalmıútır. 4.1 A lik kapı akımı ile kesimi yapılacaktır.ùekil 4. t4 . ÇÖZÜM t1 = − (10 − 5. t3 .t5 aralı÷ı için. kapı-akaç kapasitansının ana etkisi açıkca .1 − (5.8 − 0)( 2000 × 10 −12 ) = 76 × 10 −9 s − 0.9 4.1 − (5.21 eúitli÷i tekrar uygulanır. Kapı-kaynak kapasitansı ile karúılaútırıldı÷ı zaman gerçek kapasitansının küçük olmasına ra÷men.6 )( 200 × 10 −12 ) = 488 × 10 −9 s − 0.t5 aralı÷ında.1 Bu örnekteki hesaplamalar t = t4 de MOSFET in kesimi için 876 ns lik toplam bir zamanı göstermektedir.8)( 2000 × 10 −12 ) t 4 − t3 = = 36 × 10 −9 s − 0. ÖRNEK 4.6 − 3. akaç akımı temel olarak sıfırdır ve kesim iúlemi tamamlanmıútır.1 t3 − t 2 = − ( 250 − 5.39 da gösterilen her aralık için zamanı bulunuz.6 )(8000 × 10 −12 ) = 352 × 10 −9 s − 0. MOSFET eúik gerilimindedir. kapı-akaç gerilimi temelde sabittir ve kapı akımı kapıkaynak gerilimini azaltmak için mevcuttur.1 t5 − t 4 = − (3.

çok daha büyük akaç akımlarında çalıúma. maksimum palsli akaç akımı 2.t4 aralı÷ı süresince gözükür.5 5G GÜ ÜV VE EN NL Løø Ç ÇA AL LIIù ùM MA AA AL LA AN NII Bir MOSFET’in güvenli çalıúma alanı kabul edilebilir sınırlar içinde üç de÷iúkenle sınırlandırılmıútır. ùekil 4.. Grafikte B kısmında görüldü÷ü gibi. C kısımlarında gösterildi÷i gibi maksimum jonksiyon sıcaklı÷ında dolayı daha ileri sınırlamalar oluúur.40 da.2 2.40 da A kısmı..5 nH dir. bu sınırlar aúa÷ıdaki gibidir: 1. ùekil 4. palsli veya sürekli olmayan mod durumunda mümkündür. elemanın sürekli akaç anma akımının getirdi÷i bir sınırdır. izin . Bu akımdaki 15 A lik bir de÷iúim yaklaúık olarak 36 ns dir. Bu indüktansın etkisi kaynak akımı azalırken t3 .40 ùekil 4. Maksimum akaç-kaynak gerilimi D kısmında dikeyle gösterilen bir sınıra sahiptir.gözükmektedir. bu indüktans uçlarındaki gerilim 5 V dur. 4 4. Bu hesaplamada daha ileri bir yaklaúım 4. Bu örnekteki hesaplamalar bir yaklaúımdır çünkü kapasitanslar gerilimin sürekli bir fonksiyonudur fakat hesaplanmıú sonuçlar MOSFET’in anahtarlama zamanlarının de÷erlerinin belirlenmesinde oldukça kullanıúlıdır. her kısım MOSFET’in iletim zamanının uzunlu÷una karúılık gelir. Kaynak terminalinin uç indüktansı ihmal edilmiútir. maksimum akaç-kaynak gerilimi 3.8 örne÷inde yapılmıútır. Bu indüktans için tipik bilgi-sayfası de÷eri 12. Bu gerilimin net kapı-kaynak gerilimi üzerinde bariz bir etkisi vardır ve sonuç olarak zamanla akaç akımını sıfıra azaltır. BJT’lerde oluúan ikinci kırılma etkisine benzeyen çok sıkı bir sınırlı bölge yoktur. maksimum jonksiyon sıcaklı÷ı. Daha kısa iletim zamanı.

Seçim basit de÷ildir çünkü belirlenen bir akım de÷erinde bir MOSFET’in bir BJT’den daha az veya daha fazla kayıplara sahip oldu÷u söylenemez. Sabit akaç akımında sürekli iletim durumunda.41 deki MOSFET. Sınırlamalar.. R=20 Ω ve iD=5 A. Bu elemanın iletiminde maksimum güvenli süredir. verilen bir anahtar için kullanılabilecek yarı-iletken tipleri arasından bir anahtarlama aygıtının seçiminde bir faktördür. ùekil 4. RDS(øLETøM) de÷eri.6 6M MO OS SF FE ET TK KA AY YIIP PL LA AR RII Bir güç MOSFET’inin kayıpları. F hattının solundaki yüksek akım bölgesi. 5 A’lik akaç akımı ile tek palsli modda iletime geçirilmiútir. vDS ve iD nin maksimum de÷erleri ile E noktasında çalıúma mümkündür.36 ve 4. VDD=400 V. de÷erlendirmede önemli rol oynar.38 de . ÖRNEK 4. Anahtarlama frekansı özellikle önemlidir. øletim ve kesim süresince kaybolan enerji kolaylıkla bulunmaz ve gerçekte hem akaç ve hem de kapı devre durumlarına ba÷lıdır.40 da görüldü÷ü gibidir.. øzin verilen maksimum jonksiyon sıcaklı÷ını aúmadan MOSFET ne kadar süre iletim durumunda kalabilir? ùekil 4. bir BJT’ye göre MOSFET’te daha az problem olmaktadır.10 ùekil 4. 4 4. Hatta yeterli bir kısa pals süresince.2 2. MOSFET’in özellikleri úekil 4.verilen daha çok güç kaybı demektir. iD nin her de÷eri için vDS ye bir alt sınır koyar ve bu bölgedeki noktalar vDS nin alt sınırından daha az de÷erleri temsil eder. øletim ve kesimde anahtarlama kayıpları.41 ÇÖZÜM v DS = 400 − (5)( 20 ) = 300 V Bu vDS ve iD de÷erlerine karúılık gelen nokta pals uzunlu÷unda 10 µs üzerine düúer. mümkün olabilecek çalıúma noktalarının bir bölgesini temsil etmez. MOSFET kaybı basitçe ( I D ) 2 RDS (iletim ) hesaplanarak bulunur.

42 de görülmektedir.5)(VDD )( I )(t3 − t1 ) (4. akım ve gerilimin zamanla de÷iúimleri úekil 4. Aynı yaklaúım kesim süresince t1 ve t2 aralı÷ı için aúa÷ıdaki eúitlik 4. t1 ve t3 MOSFET’in iletimi kısmında daha önceden tanımlanmıútır. bu úekil 4.24) (4. ùekil 4. fakat vDS ’nin de÷eri bu periyot süresince hemen hemen VDS(iletim)’e eúittir.24) eúitli÷inde.42 ùekil 4. Çok benzer bir davranıúla. MOSFET t3 ve t4 aralı÷ında tamamen iletimde de÷ildir. böylece anahtarlama frekansı ve her iletim iúlemi baúına enerji kaybının çarpımı olarak temsil edilen güç bulunur. Bu úekilde iletim süresince vDS ve iD’nin çarpımı zamanın bir fonksiyonu olarak iletim gücünü verir.25 de kullanılmaktadır.43 . Bu modeldeki farklılık kayıplar için ihmal edilmiútir.42 de e÷rinin altındaki alan enerji eúitli÷ini verir: enerji(iletim) = (0.görülen devreler özel bir devre düzenlemesi için böyle kayıpların modellenmesinde kullanılabilir. ùekil 4.43 de görülen grafikleri çizmek için kullanılmıútır ve enerji e÷rinin altındaki alan olarak bulunur: ùekil 4.37 de görülmektedir. bu aynı enerji kaybı oluúur. Devrenin iletimi için.39 daki e÷riler úekil 4. zamanın bir fonksiyonu olarak vDS ve iD’nin çarpımının grafi÷ini bulunarak kesim ile ilgili kayıp belirlenir. Küçük miktarda bir enerji kapıyı sürmek için gereklidir fakat genelde di÷er kayıplara kıyasla bu ihmal edilebilir ve burada gözönüne alınmayacaktır. MOSFET’in her iletiminde. E÷rinin altındaki alan iletim süresince MOSFET’e verilen enerjidir.

vGS’nin de÷eri kapıya ba÷lanmıú zener diyotun etkisiyle +10 veya 0 V ile sınırlanmıútır. zaman aralı÷ı kontrol edilebilen yegane anahtarlama kaybı faktörüdür.25) ùimdi toplam kayıp 4. Eúitlik 4. BJT’nin anahtarlama kayıpları MOSFET’in anahtarlama kayıplarından daha fazla artar.25 eúitliklerindeki sonuçların toplamı ile bulunabilir: anahtarlama güç kaybı = ( f )[enerji(iletim) + enerji (kesim)] anahtarlama güç kaybı = 0. Anahtarlama frekansı artarken.enerji (kesim) = (0. ani iletim ve kesim için yeterli kapı akımını sa÷layacak kapı sürme devresinin dikkatlice tasarımını gerektirmektedir.27) Kayıplar hakkında gözönüne alınacak bir gerçek anahtarlama frekansının artıúı ile toplam kayıplarda oldukça küçük bir artıútır. Anahtarlama zamanındaki bir azalma kayıpların azalmasına do÷rudan yansır.5( f )(vDD )( I )[(t3 − t1 ) iletim + (t 4 − t 2 ) kesim ] (4.44 de. her yarım saykılda yük akımının sabit varsayılabilece÷i kadar yeterli büyüklüktedir. (4. Bu. Yük indüktansı. MOSFET’in oldukça yüksek iletim durumu kayıplarından kaynaklanmaktadır. MOSFET 50 kHz’de periyodik olarak iletim ve kesimdedir. Bu.27 de. ÖRNEK 4.24 ve 4. ùekil 4.11 ùekil 4. Ço÷u durumlarda. Bu çalıúma durumu için MOSFET’in anahtarlama ve iletim kaybını bulunuz.44 . iki kayıp birbirine eúittir ve yüksek anahtarlama kayıpları için MOSFET BJT’ye göre daha az toplam kayıplara sahiptir.5)(VDD )( I )(t 4 − t 2 ) Burada t2 ve t4 kesim iúlemi için daha önceden tanımlanmıútır. Bu. Kapı akımı beslemesi 5 µs için +100 mA ve daha sonra 15 µs için -60 mA dir. Belli bir frekansta. özellikle daha yüksek anahtarlama frekansı için daha küçük indüktör ve kapasitöre izin verdi÷inden ve böylece devrenin daha az maliyetinden dolayı önemli olmaktadır.26) (4. düúük anahtarlama frekansında MOSFET bir BJT’ye göre karúılaútırmalı bir dezavantaja sahiptir.

3 − 5.9 × 10 −9 s 0.8 = 6.1 (10 − 6.3 × 10 −9 s 0.3)(2500 × 10 −12 ) = 92.3)(50 × 10 −12 ) t3 − t 2 = = 161.5 × 10 −9 s 0. Tam akaç akımında.06 (3.5 Ω.RDS(iletim)=0.1 t3 − t 2 = (200 − 6.4 × 10 −9 s 0.0)(2000 × 10 −12 ) = 26.8) 1250 × 10 −12 = 47.3 − 3.0 × 10 −9 s 0.3 V ©4¹ t1 = (3.1 (6.06 t 4 − t3 = (6.1 t5 − t 4 = Kesim (yeni zaman orijini ile) t1 = (10 − 6.3)(2500 × 10 −12 ) = 154. § 10 · vGS = ¨ ¸ + 3.8)(1250 × 10 −12 ) = 52.8 − 0)(1250 × 10 −12 ) = 79.2 × 10 −9 s 0.06 t5 − t 4 = .06 t 2 − t1 = (200 − 6. IL=10 A.8)(1250 × 10 −12 ) t 2 − t1 = = 31.2 × 10 −9 s 0. VDD=200 V.0)(2000 × 10 −12 ) = 43.5 × 10 −9 s 0.1 t 4 − t3 = (6.3 × 10 −9 s 0.3 − 3.1 × 10 −9 s 0.3)(50 × 10 −12 ) = 96. G=4.8 V. VT=3.3 − 5.06 (6.0 mho VDG >0 ile Cgd=50 pF VDG <0 ile Cgd=2000 pF VDG >0 ile Cgs=1200 pF VDG <0 ile Cgs=500 pF ÇÖZÜM øletim.

P = VDS (iletim ) I D = (10)(0.9 ns øletim (conduction) süresince .5)(200)(10)(213.Bariz anahtarlama kaybı iletim süresince t1-t3 aralı÷ı ve kesim süresince t2-t4 aralı÷ı süresince oluúacaktır.2 × 10 −9 ) = 0.0001282 J Aynı úekilde. øletimde t3 süresince.0002135 J ùekil 4.0002511 = 0. .5 × 10 −9 ) = 0.45 de görüldü÷ü gibi.45 50 kHz’lik bir anahtarlama frekansında.3 V ve buna karúılık gelen güç 63 W’tır. Bu güç iletimdeki 2000 W’lık tepe güç ile karúılaútırılır.11 de oldu÷u gibi.5)(200)(10)(128.0005928) = 29. 4.5)(10) = 50 W øletim kaybı = (50)(5021. 4. iletim (conduction) kaybı temelde iletimde t3 den ve kesimde t2 den oluúur.0001282 + 0.64 J Örnek 4.5 − 175.9 × 10 −9 ) J saykıl toplam kayıp = 0. vDS=6.25 eúitli÷inden: kesim enerjisi = (0.0005928 J/saykıl ùekil 4.0002135 + 0. güç kaybı P = (50000)(0. bir BJT anahtarlama kayıpları daha büyük olurken daha az iletim kayıplarına sahip olmaktadır.6 = 5021. Bu zaman t = 5000 + 197.24 eúitli÷inden: iletim enerjisi = (0. BJT’nin iletim ve kesim zamanları MOSFET de oldu÷undan birkaç kez daha uzun olur ve anahtarlama kayıpları da bariz olarak artar. Bu duruma bir BJT’nin uygulanması daha zordur ve uygun iletim ve kesim için gerekli beyz akımını sa÷lamak için daha karmaúık devre gerektirir.

Birkaç amperlik akaç akımı ile belki 200 mA lik bir kapı akımı karúılaútırıldı÷ında bu varsayım oldukça makul olmaktadır.32 eúitlikleri ile verilmiútir: iG + iD = iS + i X iD = G (vGS − VT ) § di · RG iG + vGS + LS ¨ S ¸ = VGG © dt ¹ § dv · § dv · iG = c gs ¨ GS ¸ + c gd ¨ GD ¸ © dt ¹ © dt ¹ § di · vGD = vGS + LS ¨ S ¸ − VDD © dt ¹ (4. FWD iletimde oldu÷undan akaç devre ortak gerilimi sabittir.30) (4.31) (4.4 4. iS yerine iD konularak. ùayet bir varsayım yapılırsa gerçek zamanı hesaplamak için oldukça basit bir analiz yapılabilir: Akaç akımının de÷iúti÷i periyot süresince. Görülen indüktans MOSFET’in dahili kaynak terminali ile seri herhangi bir indüktansı temsil etmekte olup aygıtın paketlenmesinden dolayı dahili minimum de÷ere sahiptir.32) Akaç akımının de÷iúim aralı÷ı süresince. kapı akımı akaç akımına kıyasla ihmal edilebilir.29) (4.28 – 4. Bu ölçüye göre kapı kayna÷ı bir akım kayna÷ı ile temsil edilebilir. kaynak indüktansı akaç akımının bir de÷erden baúka bir de÷ere de÷iúmesi için gereken zamanda kayda de÷er bir etkiye sahip olabilir.46 daki devre için eúitlikler 4.46 ølgili zaman aralı÷ı süresince. Bu yaklaúım kullanılarak ve 4. bir yaklaúım yapılır.28) (4.46 daki devre. ùekil 4. ùekil 4.2 ND 2. úekil 4.32 eúitli÷inin diferansiyeli ile . kapı kayna÷ı bir gerilim kayna÷ına seri bir dirençle temsil edilerek.. bu iki akım çok küçük miktarla birbirinden farklılık gösterir.7 7K KA AY YN NA AK K øøN DÜ ÜK KT TA AN NS SII Kesim kısmında daha önce bahsedildi÷i gibi.. analiz için kullanılmıútır. problem daha az önemli olur.

ÖRNEK 4.9 Ω RG=200 Ω I=6.5 mho vDG > 0 Cgd = 30 pF vDG < 0 Cgd = 600 pF RDS(iletim)=0. Etki. Aynı iúlem. (4. Anahtar açıldıktan sonra t > 0 aralı÷ı için zamanın bir fonksiyonu olarak akaç akımını bulunuz.47 deki devrede. kapı-kaynak geriliminin artırılabildi÷i oranı azaltmakta ve buradan akaç akımını bir de÷erden baúka bir de÷ere artırmak için gereken zamanı artırmaktadır. iD ve iG den kurtarılarak vGS de bir eúitli÷in çözümü bulunur: § d 2 vGS ( RG GLS C gd )¨ ¨ dt 2 © · § LS G · § dvGS · ¸ ¸ + ¨ RG + C ¸(C )¨ dt ¸ + vGS = VGG ¹ ¹ © ¹ © · § dvGS · ¸ ¸ + ( RG + R')(C )¨ dt ¸ + vGS = VGG ¹ © ¹ (4. kapı sürmeye seri olarak bu eúde÷er direncin eklenmesinin devrenin performansına çok az etkisi olabilir.35) C = C gs + C gd (4.37) 4.§ d 2 iD · dvGD dvGS = + LS ¨ ¨ dt 2 ¸ ¸ dt dt © ¹ (4. Bir akım kayna÷ı ile yakınlaútırılan kapı sürme devresi için.33) elde edilir. akaç akımının bir de÷erden baúka bir de÷ere azaltıldı÷ı sürede zamanı artırmak için de çalıúır. Önceki eúitlikler.35) eúitli÷i (4. devre elemanlarının ola÷an de÷erlerinin kullanıldı÷ı terimlere kıyasla ihmal edilebilir. kaynak indüktansı.35 eúitli÷inde ikinci türev teriminin katsayısı.5 A LS=12. LS hesaplamalara dahil edilmiútir.12 ùekil 4.36) ve R' = LS G C (4. Bu yaklaúım ile. Cgs = 570 pF Cgs = 400 pF VT = 4 V VDD=300 V VGG=15 V G = 3.38) Eúitlikteki baúlıca etki vGS ’nin zaman davranıúını yönlendirmektir ki gerçek kapı sürme kaynak direnci ile seri eúde÷er bir direnç eklemektedir.5 nH vDG > 0 vDG < 0 .34) § d 2 vGS ( RG GLS C gd )¨ ¨ dt 2 © burada (4.38) de ifade edildi÷i gibi olur: dv · (RG + R')(C )§ ¨ GS ¸ + vGS © dt ¹ = VGG (4.

0 = 5.5 ¹ Yeni.3 ns 6.37 eúitli÷inden.47 ÇÖZÜM t = 0 ve t = t1 aralı÷ı süresince.2 ns t1-t2 zamanı akaç akımının de÷iúti÷i süredeki aralıktır. etkili zaman sabiti aúa÷ıdaki gibi bulunur: . iki kapasitör vDG > 0 eúik de÷eri ile yüklenmektedir: C = C gs + C gd = 570 + 60 = 600 pF τ = RG C = (200)(600 × 10 −12 ) = 120 × 10 −9 s ve vGS = 15(1 − e − t / τ ) vGS = VT için t1 zamanının önce bulunması gerekir: 4 = 15(1 − e − t1 / τ ) t1 = 37.86 V ©G¹ © 3. R' = LG (12.5 · §i · vGS = ¨ D ¸ + VT = ¨ ¸ + 4. 4.5 A’lik bir akaç akımının son de÷eri aúa÷ıda hesaplandı÷ı gibi bir kapı kaynak gerilimi gerektirir: § 6.ùekil 4.5 × 10 −9 )(4) = C 600 × 10 −12 R ' = 83.

(t 2 − t1 ) in de÷eri bu durumda 22.2 × 10 −9 saniye olurdu.38 eúitli÷i bu yüzden bu yaklaúımla küçük bir hata ile kullanılabilir.1 × 10 −9 s »= iG 0.86 V’a de÷iúir. Toplam iletim zamanı dört aralık zamanlarının toplamıdır: .95 × 10 6 s1’nin de÷eri s2’e kıyasla çok büyüktür.85 V 15 − 5. vGS 5. zaman sabiti R ' olmaksızın orijinal de÷er olurdu. t3-t4 aralı÷ı sıfırdır.5) = 5.85)(30 × 10 −12 ) t3 − t 2 = « DD = 193. yukarıdaki zaman sabiti kullanılarak: vGS = 15 − (15 − 4)e − t / τ 5.86 = 15 − 11e − (t2 −t1 ) / τ t 2 − t1 = 31. (4.3)(600 × 10 −12 ) = 170.0 V’tan 5.9)(6.3 nanosaniye daha artırmaktır. bu yüzden. Kaynak indüktansının sonucu akımın yükselme zamanını 9.0457 A 200 ª (V − vDS ( iletim ) )(C gd ) º (300 − 5.38) eúitli÷i elde edilirken yapılan yaklaúım bu örnekteki sayılar kullanılarak gözden geçirilebilir. çözümün ilgili kısımları ikinci kısma kıyasla çok hızlı olarak kaybolur.35 eúitli÷i aúa÷ıdaki gibi olur: § d 2 vGS 300 × 10 −18 ¨ ¨ dt 2 © Karakteristik eúitli÷in kökleri · −9 § dvGS · ¸ ¸ + 170 × 10 ¨ dt ¸ + vGS = 15 ¹ © ¹ s1 = −560. akaç-kaynak geriliminin úimdi vDS(iletim)’e indirilmesi gerekir.86 V’ta sabittir ve kapı akımı da sabittir: iG = ve vDS (iletim ) = RDS (iletim )iD = (0. 4.5 × 10 −9 s ùayet kaynak indüktansı mevcut de÷ilse. çok yüksek performans gerektiren devrelerde etkinin dahil edilmesi gerekir. 4. Bu zaman ço÷u devrelerde ihmal edilmekle beraber.0457 ¼ ¬ vDS(iletim)’in de÷eri bu akaç akımı için vGS temelde aynıdır. Bu de÷iúim süresince.7 × 10 6 s2 = −5. øletim iúlemini tamamlamak için.86 = 0.τ = ( RG + R' )C = (200 + 83.0 × 10 −9 s t1-t2 aralı÷ı süresince kapı-kaynak geriliminin de÷eri 4.

Yüksek güçlü. 4 4 IIG GB BT T 4.. Bir SIT kısa kanal uzunlu÷una.48 Bir SIT’in a) kesit alanı b) sembolü (b) øletim durumunda gerilim düúümü yüksektir.3 ns bu örnekte çok az etkiye sahiptir. düúük kapı-kaynak kapasitansına ve küçük termal dirence sahiptir. BJT ve MOSFET’in avantajlarını üzerinde taúır. Bir IGBT MOSFET’ler gibi yüksek giriú empedansı ve BJT’ler gibi düúük iletim kayıplarına sahiptir. tipik olarak 180 A’lik eleman için 90 V ve 18 A’lik eleman için 18 V’tur. yüksek frekanslı uygulamalarda (ses.4 Bir IGBT. VHF/UHF ve mikrodalga yükselticilerde) en kullanıúlıdır.5 + 193. 0. düúük bozulma (distorsiyon) ve yüksek ses frekansı gücü özelli÷ine sahiptir. 1200 V’a kadar ve anahtarlama hızı 100 kHz kadar yüksek olabilir.48 de görülmektedir. øletim ve kesim zamanları çok küçüktür.. düúük kapı seri direncine. 4 4.25 µs. SIT’in anma de÷erleri 300 A. Normalde iletim karakteristi÷i ve yüksek iletim düúümü genel güç dönüúümü aygıtlarında kullanımını sınırlamaktadır.8 ns Toplam iletim iúlemi ile.t 4 = 37.2 + 31.1 + 0 = 261.3 3S SIIT T Bir SIT (static induction transistor = statik indüksiyon transistörü) yüksek güçlü. (a) ùekil 4. Çip dizaynı ve yapısı ile akaç-kaynak . Böylece alan sınırlamasına maruz kalmaz ve yüksek hız ve büyük güç çalıúmalarında kullanıúlıdır. SIT’in kesit alanı ve sembolü úekil 4. Bir SIT normalde iletim durumundadır ve bir negatif kapı gerilimi kesim durumunda tutar. Fakat BJT’ler gibi ikinci kırılma problemine sahip de÷ildir. Düúük gürültü. Temel olarak triyot vakum tüpünün bir katı-hal versiyonudur. Bir SIT dikey ve gömülü kapı yapısı dıúında JFET’e benzer. Bu her durum için do÷ru olmayabilir. Kısa çok kanallar ile dikey yapıda bir aygıttır. kaynak indüktansından kaynaklanan 9. bu sayede daha düúük kanal direnci daha az gerilim düúümüne neden olur. Kapı elektrotları akaç ve kaynak n-epsi tabakaları arasında gömülüdür. yüksek frekanslı bir aygıttır.

IGBT’lerin. Bununla beraber. DC ve AC motor sürücüleri gibi orta güçlü uygulamalarda. IGBT’lerin anahtarlama hızı MOSFET’lerden daha aúa÷ıdır. Bir IGBT güç MOSFET’leri gibi gerilim kontrollu bir elemandır.b de görülen eúde÷er devre. kollektör ve emiterdir. RDS .eúde÷eri direnci.49 (a) IGBT’nin kesit alanı .50 de görülmektedir. ùekil 4. nbölgeye azınlık taúıyıcıların enjeksiyonu için sorumlu olan p+ yapıdan dolayıdır. Bir IGBT dört farklı PNPN tabakadan yapılmıú olup α npn + α pnp > 1 verilen durumu için bir tristör gibi kilitleyebilir. düúük anahtarlama ve iletim kayıplarına sahiptir.49. Bu. Parametreler ve semboller MOSFET’e benzer olup kaynak ve akaç sırasıyla emiter ve kollektör olarak de÷iútirilmiútir. Bir IGBT do÷al olarak bir BJT’den daha hızlıdır.c de oldu÷u gibi sadeleútirilebilir. BJT davranıúında kontrol edilir. Bir IGBT’nin kesit alanı úekil 4.49. n+ tampon katmanı ve geniú epi tabanı dahili tasarımla NPN terminalinin kazancını azaltarak kilitlemeyi engeller.a da görülmekte olup p+ yapının dıúında bir MOSFET’e benzemektedir. tepe akım. sa÷lamlık gibi güç MOSFET’lerinin çekici özelliklerini paylaúmanın yanında. IGBT. Bir IGBT’nin sembol ve devresi úekil 4. úekil 4. ùekil 4.49. Üç terminal kapı. katı-hal rölelerindeki uygulama alanları artıú göstermektedir. Bir IGBT’nin anma akımı 400 A ve gerilimi 1200 V ve anahtarlama frekansı 20 kHz’ye kadar olabilir. kapı sürmesinin kolaylı÷ı. bir IGBT’nin performansı bir BJT’ye MOSFET’ten daha yakındır ve MOSFET gibi gerilim kontrollu elemandır. Bununla beraber. güç kaynaklarında.

5 4.14 BJT de yükselme zamanının nedeni nedir? 4..7 BJT’nin β’sı ne demektir? 4.18 BJT’nin kesim zamanı nedir? .50 Bir MOSIGBT’nin sembolü ve devresi 4 5Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 4.12 BJT de zaman gecikmesinin nedeni nedir? 4.3 NPN ve PNP transistörler arasındaki fark nedir? 4.17 BJT’nin iletim zamanı nedir? 4.(b) eúde÷er devre (c) basitleútirilmiú devre ùekil 4.49 IGBT’nin kesit alanı ve eúde÷er devresi ùekil 4.15 BJT de düúme zamanının nedeni nedir? 4.1 Bir BJT nedir? 4.4 NPN transistörlerinin giriú karakteristikleri nedir? 4.11 BJT’nin anahtarlama modeli nedir? 4.8 BJT’nin β’sı ve cebri β’sı arasındaki fark nedir? 4.6 BJT’nin üç çalıúma bölgesi nedir? 4.2 BJT’nin tipleri nedir? 4.10 BJT’nin overdrive faktörü nedir? 4.5 PNP transistörlerinin giriú karakteristikleri nedir? 4.13 BJT de depolama zamanının nedeni nedir? 4.9 BJT’nin transkondüktansı ne demektir? 4.16 BJT’nin doyum modu nedir? 4.

20 BJT’nin RBSOA’sı nedir? 4.25 BJT’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 4.1 ùekil 4.43 IGBT’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 4. βF=4 de÷erini kullanarak.27 MOSFET’lerin tipleri nedir? 4.32 MOSFET’lerin çıkıú karakteristikleri nedir? 4.34 Kesim süresince MOSFET’ler niçin negatif kapı gerilimi gerektirmezler? 4.42 IGBT’lerin transfer karakteristikleri nedir? 4.36 Bir MOSFET’in iletim zamanı nedir? 4.28 MOSFET’in eúik gerilimi nedir? 4.50 Seri çalıúan IGBT’lerin problemleri nedir? 4.23 BJT’nin artan anahtarlama hızları için beyz sürme teknikleri nedir? 4.51 Transistörlerde paralel koruyucunun amacı nedir? 4.30 n-kanallı MOSFET’in anahtarlama modeli nedir? 4.54 Opto-yalıtıcılı kapı yalıtımının avantaj ve dezavantajları nedir? 4 6P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 4.29 Bir MOSFET’in transkondüktansı nedir? 4. R=15 Ω ve VCC=225 V.22 BJT de ikinci kırılma nedir? 4. Transistör úekil 4.5 de görülen karakteristiklere sahiptir.44 MOSFET ve BJT arasındaki esas fark nedir? 4. (d) IB.21 kesim süresince BJT’nin ters polarlanması niçin gereklidir? 4.24 BJT’nin doyumda olmayan kontrolu ne demektir? 4. (b) VCE. .35 BJT ve MOSFET’te doyum kavramı niçin farklılık gösterir? 4.40 Bir IGBT nedir? 4.4. aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) VCE ≈ 0 ile IC.46 Paralel çalıúan MOSFET’lerin problemleri nedir? 4.45 Paralel çalıúan BJT’lerin problemleri nedir? 4..53 Transformotorlu kapı yalıtımının avantaj ve dezavantajları nedir? 4.26 Bir MOSFET nedir? 4.6 4. (c) IC’nin yeni de÷eri. (e) toplam transistör güç kaybı.47 Paralel çalıúan IGBT’lerin problemleri nedir? 4.52 Transistörlerde seri koruyucunun amacı nedir? 4.19 BJT’nin FBSOA’sı nedir? 4.33 MOSFET’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 4.3 de.39 SIT’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 4.37 Bir MOSFET’in kesim zamanı nedir? 4.38 Bir SIT nedir? 4.48 Seri çalıúan BJT’lerin problemleri nedir? 4.31 MOSFET’lerin transfer karakteristikleri nedir? 4.49 Seri çalıúan MOSFET’lerin problemleri nedir? 4.41 IGBT’lerin çıkıú karakteristikleri nedir? 4.

5 RB1 ve RB2 de÷erleri için úekil 4. istenilen de÷erler. 4. úekil 4. Her periyotta transistör 40 µs için tamamen iletimdedir.7 øletimde βF=10.2 µs’lik düúme zamanlı bir kollektör akımına sahiptir. E2=300 V. (c) watt olarak toplam anahtarlama kaybı.4. VCE=1. VCC=200 V. IB1=1 A ve IB2=0. Koruyucu dirençte kaybolan güçle beraber toplam anahtarlama kaybını bulunuz.05 µF ve RS=1000 Ω’luk polarize bir koruyucu devreye eklenmiútir.1 V. E2=350 V ve iC(0)=10 A. 4. Kollektör akımı 10 A dir.13 de. (b) kesim kaybı. 4. 4. VX=15 V. VBB=20 V. kesimde I B2 / I B1 = 1. Hem transistör çalıúması ve hem de kesimin baúlangıç aúaması süresince VBE=1.7 µs’lik bir düúme zamanı elde etmektedir.11 deki devrede.2 ùekil 4. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) transistör kollektör akımının sıfır oldu÷u zamanda vCE.45 A. R=10 Ω. 4.10 ùekil 4.11 Problem 4.13 deki gibi bir devre tasarlayınız. VBB=20 V ve VX=12 V.10 da. aúa÷ıdaki devre elemanları verilmiútir: VCC=300 V.3 deki devre düzenlemesinde.2 µs’lik bir yükselme zamanı ve 1.8 de. IB1=0. Anahtarlama frekansı 5 kHz’dir. I=10 A ve anahtarlama frekansı 7.5 ve CB’nin etkisi 15 µs’lik zaman sabiti olacak úekilde. (b) iS’nin sıfır oldu÷u zaman.9 Problem 4. VBB=15 V ve VX=10 V. CS=0. RC=10 Ω.11 deki devrede çalıúan bir transistör 1. transistör 1. Gerilimin yükselme ve düúme zamanları 500 ns dir. østenilen de÷erler.75 Ω. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) iletimde enerji kaybı. 4. (c) anahtarlama güç kaybı. (b) kesimde enerji kaybı.13 de. (b) D’nin iletime baúladı÷ı zamanı bulunuz. iletimin sonunda βF=25. Pozitif ve negatif kaynaklar mevcuttur. 4. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) iletim kaybı. 4. RB1 ve RB2 de÷erlerini bulunuz.6 ùekil 4. (a) Kollektör akımının sıfır oldu÷u zamanda vCE ’nin 200 V’u aúmaması için CS’nin de÷erini seçiniz.7 de. (b) watt olarak ortalama iletim kaybı.3 ùekil 4.3 A ve IB2=0.75 A.5 kHz dir. anahtarlama frekansı 10 kHz’ye de÷iútirilmiútir. RB2=8 Ω.19 daki gibi bir devre tasarlayınız. 4. Kollektör akımının yükselme ve düúme zamanlarında de÷iúim olmadı÷ını . transistör 1. E2=350 V ve iC(0)=10 A.8 ùekil 4. Transistörün iletim durumunda.075 µF. Akımın yükselme zamanı 100 ns ve akımın düúme zamanı 900 ns dir.0 V.4 ùekil 4. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) watt olarak anahtarlama kaybı.8 µs’lik düúme zamanlı bir kollektör akımına sahiptir. RB1=4. CS=0.

5 V VGG=12 V vDG > 0 vDG < 0 RDS(iletim)=1 Ω I=10 A Cgd = 50 pF vDG > 0 vDG < 0 Cgd = 1000 pF VDD=200 V RG=50 Ω G = 4 mho LS=15 nH vDS’nin vDS(iletim)’e eúit olması için gerekli zamanı bulunuz.16 ùekil 4.12 Ek B’de verileri verilen bir MTM15N40 MOSFET’i için VDG>0 ve VDG<0 için uygun parçalı do÷rusal Cgs ve Cgd de÷erlerini bulunuz. (c) iletim güç kaybı.11 deki MOSFET verisini kullanınız. 4. øndüktör akımı 8 A ve kapı gerilim sınırı 12 V’tur.8 deki devre 50 mA’lik bir kapı sürme akımı ile de÷iútirilmiútir.13 Örnek 4. . Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) iletim enerji kaybı. 4. 4. aúa÷ıdaki veriler verilmiútir: Cgs = 600 pF Cgs = 450 pF VT = 3. 4.varsayınız.13 deki veriyi kullanarak kesim süresindeki beú aralı÷ı bulunuz.15 Örnek 4. øletim için kapı akımı 75 mA ve kesim için –50 mA’dir.47 deki devre düzenlemesinde. (d) úayet kapı akımı periyodik olarak 20 µs için pozitif ve 30 µs için negatif ise ortalama MOSFET güç kaybı. øletim iúlemindeki beú periyodun süresini bulunuz. 4. (b) kesim enerji kaybı. VDD=300 V ve IL=5 A. Kapı sürme akımı –75 mA ile de÷iútirilmiútir.14 Problem 4.

5 FAZ-KONTROLLU DOöRULTUCULAR Yaygın olarak kullanılan bir güç yarı-iletken elemanı faz kontrollu do÷rultuculardaki SCR dir. (e) Kesim sıfır zamanda oluúur. ihmal edilebilir küçük kapı-akım pals’i ile iletime geçirilebilir. anot-katot gerilimi sıfırdır. (d) ve (f) durumlarını göstermektedir. (b) øletim sıfır zamanda oluúur. ùekil 5..1 Bu bölümde güç-devre analizinde. Aúa÷ıdaki varsayımlar.1 kararlı durum için bu ideal karakteristiklerin (c). 5 1V VA AR RS SA AY YIIM ML LA AR R 5. SCR devre karakteristikleri hakkında yapılmıútır. (c) øletimde. SCR ve diyotlar. AC hat gerilimi do÷rultulur ve ayarlı çıkıú gerilimi elde etmek için her yarım dalgada iletimin baúlangıcı geciktirilir. temel devre davranıúları vurgulanacaktır. (a) SCR. . Ters tıkama özelli÷i ve oldukça küçük palsli kapı akımları ile yüksek akımların kontrol edilebilme özelli÷i. Bu gibi uygulamalarda. kısa geçici bir süre için de olsa ters anot akımı yoktur. (f) Kesim durumunda anot akımı sıfırdır. SCR lerin güç kontrol modunda kullanılmasını uygun hale getirmiútir. (d) Kesimde anot-katot gerilimi ters yönde oldu÷u sürede. ideal kabul edilmemiú yerlerin dıúında ideal olarak varsayılacaktır.

. ùekil 5.2(b). 5 2..1 5 2D DøøY YO OT TD DO Oö öR RU UL LT TU UC CU UL LU UD DE EV VR RE EA AN NA AL LøøZ Zøø 5..1 1Y YA AR RIIM MD DA AL LG GA AO OM MøøK KY YÜ ÜK K 5. akım ve yük geriliminin grafiklerini göstermektedir.2 Kontrollu do÷rultucu devrelerin analizinden önce. bazı kontrolsuz do÷rultucu devrelerin üzerinde çalıúılması faydalı olacaktır.2 ùekil 5.1(a) da görülen. aynı ideal karakteristiklere sahiptir. Kaynak gerilimi T periyodunda ve Vm maksimun de÷erinde sinüs dalgası úeklindedir.2(a)’da en temel yarım dalga do÷rultucu devre görülmektedir.ùekil 5. Kullanılan diyotlar úekil 5..

1) i(t) = 0 için vD = 0 oldu÷undan.2) 5.3 eúitli÷i ile verilir.ùekil 5. akım eúitli÷i i (t ) = vS Vm sin ωt = R R (5. maksimum akım. vs Vm’ ye eúit oldu÷unda oluúur ve 5. Böylece.2 eúitli÷inde. ω belirlenen kaynak frekansına tekabül etmekte ve eúitlik sadece i(t) > 0 için geçerlidir. vS = v D + v R (5. .2 Devre eúitli÷i.

10) Burada da.9) π Bazı durumlarda. Vort = Vm (5. dolayısıyla i (t ) > 0 için v R = v S (5. I ort = 1 T i (t )dt T ³0 (5. dalga biçiminin periyodu üzerinde i(t)’ nin integrali ile bulunur. bu integral 0 . Bu.5) Bu devre için ilgili büyüklükler.Im = Vm R (5.5 ( 5.3) øletim süresince. Bu yarım saykıl boyunca vD = vS (5.8) π Gerilimin dalga úekli akımın dalga úekliyle aynı oldu÷undan. diyot ters polarlanmıútır.8 eúitli÷i ile sonuçlanır ve yarım dalga devre karakteristi÷idir: I ort = Im (5.7 eúitli÷inin integral iúlemi 5. I ort = 1 T /2 I m sin ωtdt T ³0 (5. integral yarım periyot üzerinden de÷erlendirilir: . Akım sıfır ve vR sıfırdır. I RMS ª1 =« ¬T ³ T 0 [i( t ) ] dt º » ¼ 2 0 . vD=0.7) burada ω = 2πf = 2π / T 5. RMS de÷erinin tanımından bulunur. ortalama yük akımı ve gerilimidir. akımın RMS de÷eri istenilir. Ortalama akım.6) økinci yarım saykıl için i(t) = 0 oldu÷undan. ortalama yük gerilimi için 5.8 eúitli÷ine benzer iliúki vardır.4) vS<0 iken yarım saykıl süresince.T/2 yarım periyodu üzerinde de÷erlendirilir.

4 V b) Tepe yük akımı = Vm 339.97 = = 5.4 = = 108 V π π c) Ortalama yük gerilimi = d) Ortalama yük akımı = I m 16.414 V RMS = (1.12) 5.1 ùekil 5.2 2Y YA AR RIIM MD DA AL LG GA A øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK K ùekil 5.2(a)’da görüldü÷ü gibi omik yüklü bir yarım dalga do÷rultucu 20 Ω’luk bir yükü beslemekte ve kaynak gerilimi 240 V RMS. yarım dalga devrenin dalga biçiminin karakteristi÷idir. Yükün indüktansının büyüklü÷ü önemli olmayıp.97 A R 20 Vm 339..97 = = 8. iletim bütün periyot boyunca de÷ildir.I RMS 2 º ª 1 T /2 = « ³ ( I m sin ωt ) dt » 0 ¼ ¬T 0.5 (5. ùekil 5. úayet öyle olsaydı diyot sürekli olarak iletimde kalacaktı. ÖRNEK 5..3’de görüldü÷ü gibi bir indüktif yükün eklenmesi ile de÷iútirilmiútir. diyot uçlarındaki .deki yarım dalga devresi.4 = = 16.12 eúitli÷inin sonucu.2(b) deki grafik. úekil 5. diyotun tepe kaynak gerilimine eúit bir ters gerilimi tıkaması gerekti÷ini gösterir.48 A 2 2 f) Yükün gücü = ( I RMS ) 2 R = 8. Yük akımı.2. 60 Hz dir.4 A π π e) RMS yük akımı = I m 16.48 2 ( 20 ) = 1440 W 5 5.11) I RMS = Im 2 (5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe yük gerilimi (b) tepe yük akımı (c) ortalama yük gerilimi (d) ortalama yük akımı (e) RMS yük akımı (f) yükün gücü ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi = Vm = 1. Bu de÷er verilen bir devre için uygun diyot do÷rultucu seçiminde de gereklidir.2 2.414 )( 240 ) = 339. tüm periyodun yarısından daha fazla mevcut olabilir.

15) Z = ( R 2 + ω 2 L2 ) 0. vL de÷erleri birbirine eúit olacaktı. ùekil 5. Do÷rultma iúlemi olmayıp akımın alternatif özelli÷i sürdürülecekti. olması mümkün de÷ildir.14) (5. Yük akımının bazı aralıkta sıfır olması gerekir ki bu da yarım periyottan daha azdır.gerilim tüm periyot boyunca sıfır olacaktı ve vS .5 θ = tan −1 ¨ § ωL · ¸ © R ¹ . aúa÷ıdaki gibidir.13) (5. § Vm · −t / τ ¸ i=¨ ¨ Z ¸ sin(ωt − θ ) + (sin θ )e © ¹ [ ] (5.13 eúitli÷inde verilmektedir. akım t=0 anında sıfırdır. Bu durum çeliúkili bir durum oldu÷undan. Geçici yük akımının bir çözümü.3’deki devrede. Akım iliúkisi 5.

3 deki yük geriliminin ve akımının ortalama de÷erlerini bulunuz. L = 0.13 eúitli÷indeki akım T/2 den daha büyük bir zamanda sıfır olur. Daha ötesi. R = 20 Ω .ùekil 5. AC kaynak akımı çift yönlüdür ve özellikle yük akımı büyükse do÷rultucu devresini besleyen bir transformatörde doymaya neden olabilir. Büyük güçlü do÷rultma iúleminde bu metot kullanıúlı de÷ildir.0531 H. 60 Hz . bu eúitli÷in sayısal bir irdelemesi ile bulunabilir. ÖRNEK 5. Vs=120 V RMS. Bu zaman.2 ùekil 5.3 5. . Herhangi bir indüktans miktarı her saykılın bir kısmı için sıfır olmayan bir yük akımı meydana getirmez.

yarım dalga omik yük durumunda olan aynı özelliklere sahiptir. Yüke paralel diyot. kaynak ile ana diyot arasındaki gerilim eúitli÷i ana diyot’un ters polarlanmıú oldu÷unu gösterir ve böylece kaynak akımı bu yarım dalga için sıfırdır. x =ωt −x f ( x) = sin ( x − π / 4 ) + 0.0531) º π = rad » 20 ¼ 4 ¬ Z = [(20) 2 + (20) 2 ]0.84 = = 2.3’ ün.9407 rad olarak bulunur.2.28Ω ωτ = tan θ = 1 ª (120)(2) 0. økinci yarım dalgada -kaynak gerilimi negatif iken.9407 0 (120)(1. Örnek 5.414) sin θ dθ = 45. Yük gerilimi 0<ωt<3.707e − x ùekil 5.707e » 4¹ ¼ ¬ 28.5 = 28. FWD’ nin bu iletim aralı÷ında. vL nin ortalama de÷eri.ÇÖZÜM 5. de÷iúken yerine açı de÷iúkeni konularak integral ile belirlenir: VL = 1 2π ³ 3.… yeterli do÷ruluk alınıncaya kadar irdeleme iúlemine devam edilir. yük akımı úimdi iúlemin tüm periyodu boyunca mevcuttur. büyük yük indüktanslı varsayımla devre akımlarını ve gerilimlerini göstermektedir. FWD (freewheeling diyot: boúta çalıúma diyotu) olarak bilinir. Devre yarım dalgalı olarak kaldı÷ı halde. akımın sıfır oldu÷u zamanı verir: θ = tan −1 « ª (120π )(0.yük akımı FWD’ den geçer. ortalama yük gerilimi ve dirençten bulunabilir.4 de görüldü÷ü gibi bir de÷iúikli÷i ile oldukça küçük güç gerektiren yükler için kullanıúlı bir devre oluúturulur.2’ye göre burada.29 A R 20 f ( x ) = 0 eúitli÷inin Newton metodu ile sayısal çözümünde x n+1 = x n − f ( x n ) / f ' ( x n ) n = 0. I= VL 45. Bu diyotun devre iúlemi vL’yi negatif olmaktan korur. Yük gerilimi ve yük akımının ortalama de÷erleri.5 º ª § π· −ωt / ωτ º i=« » «sin¨ ωt − ¸ + 0.84 V Ortalama yük akımı. ωt=3.707e f ' ( x) = cos( x − π / 4 ) − 0. úekil 5.28 ¼ ¬ © i=0 da ωt için irdelemeli çözüm sonucu.9407 için kaynak gerilimi ile aynıdır ve dalganın kalan kısmında sıfırdır. zamanın .13-5.1. Her iki durum için grafiklerin karúılaútırılması. ùekildeki grafikler.15 eúitliklerinin irdeleme ile çözümü.

4’deki devre de÷erleri. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gerilimi (b) ortalama yük akımı (c) yük gücü ÇÖZÜM a) VL = (120 )(1. 60 Hz ve R=20 Ω dir. ùekil 5. Yük indüktansı büyüktür. VS = 120 V RMS.9 eúitli÷i uygulanır.414 ) = 54 V π . Bu durumda 5.4 ÖRNEK 5.3 ùekil 5.bir fonksiyonu olarak aynı dalga biçimini gösterir.

yarım dalgada oldu÷u gibi devreden bir akım geçirir fakat yükteki akım ikinci yarım dalgada da vardır.. böylece alternatif kaynak akımı is yük direncinde tek yönlü akıma dönüúür. bir köprü do÷rultucu veya sekonderi orta uçlu bir transformatör ile sa÷lanabilir. Yarım dalga durumunda oldu÷u gibi.b) I L = VL 54 = = 2. Bu ikinci yarım saykıl kısmı birinci yarım dalgadaki akımla benzer olup sadece zaman ekseninde sa÷a do÷ru kaydırılmıútır. 5 5. Bu durum.2 KY 2. böylece: §2· Vort = ¨ ¸Vm ©π ¹ RMS akımı yine RMS tanımından bulunur : (5.. Benzer úekilde ortalama yük gerilimi aynı faktörle verilir.5(b)’de.21 eúitli÷inin incelenmesiyle.5(a)’daki devrede köprü do÷rultucu kullanılmaktadır. kaynak gerilimi ve yük direnci aynıdır. iki akım-zaman grafiklerinin incelenmesiyle rahatlıkla anlaúılabilir.16) (5. Diyot köprüsü akım yönlendirici modu içinde iúlem yapar.18) Burada. ùekil 5.7 A R 20 c) P = I L 2 R = ( 2. ikinci yarım saykılın negatif iúaretinin bir farklılık .3 3T TA AM MD DA AL LG GA AO OM MøøK YÜ ÜK K Tam dalga fonksiyonu. akım hemen hemen sabittir. eúitlik 5. yarım dalga durumuna benzer bir úekilde bulunabilir: I ort = I ort = 1 T ³ i ( t ) dt 0 L T (5.17) T 1 ª T /2 I sin ω t dt + m ³T / 2 − I m sin ω t dt º » ¼ ¬ ³0 T« § 2· I ort = ¨ ¸ I m © π¹ (5. Tam dalga devresi.5 1 T º ª 1 T /2 I RMS = « ³ ( I m sin ωt ) 2 dt + ³ (− I m sin ωt ) 2 dt » T 0 / 2 T ¼ ¬T (5.7) 2 ( 20 ) = 145.21) 5. tam dalga ortalamasının yarım dalga ortalamasının iki katının oldu÷una dikkat edilmelidir.20) 0.8 W Yük indüktansının büyük de÷erinden dolayı. Ortalama ve RMS de÷erleri.19) º ª1 T 2 I RMS = « ³ [iL (t )] dt » 0 ¼ ¬T 0. ùekil 5.5 (5.3’de verilen Im maksimum akımı ile uygun dalga úekilleri görülmektedir.

ortalama diyot akımı. úekil 5. ortalama yük akımının sadece yarısıdır. Böylece: I RMS = Im 2 (5.22) Yarım dalga durumunda oldu÷u gibi. (a) .meydana getirdi÷i görülmez ve matematiksel iúlemin sonucu herhangi bir sinüsoidal dalganın RMS de÷eri ile aynıdır. Yük akımı için iki yol oldu÷undan.5(b)’deki grafik diyotun Vm de÷erine eúit bir ters gerilimi tıkayabilmesi gerekti÷ini gösterir.

Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Tepe yük akımı c) Ortalama yük gerilimi d) Ortalama yük akımı e) RMS yük akımı f) Yükün gücü ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi.414 V RMS = (1.5(a)’da görülen omik yüklü. Vm = 1.4 ùekil 5.414 )( 240 ) = 339.4 V .ùekil 5. 60 Hz lik kaynak gerilimine sahiptir. tam dalga bir do÷rultucu. 20 Ω’luk bir yüke ve 240 V RMS.5(b) ÖRNEK 5.

5(a)’nın indüktif yükle yeniden çizilmiú halidir. yük daima kayna÷a ba÷lıdır. Sabit yük akımı. yine sinüs dalgasının tam dalga do÷rultulmuú biçimidir. . úekil 5.. ùekil 5.2 2. Burada sadece tam dalga durumu göz önüne alınacaktır. Devre akımları ve gerilimleri kolaylıkla hesaplanabilir.97 A R 20 § 2· § 2· c) Ortalama yük gerilimi = ¨ ¸ Vm = ¨ ¸ 339.0 )2 ( 20) = 2880 W 5 5.7’de gösterildi÷i gibidir. Bundan sonraki örnekte de görülece÷i gibi. Analizi kolaylaútırmak için sonlu bir yük indüktansı ile bir baúlangıç çözümü yapılır.6 için anlık gerilim eúitli÷i bunun belirlenmesine izin verir.8 A © π¹ © π¹ e) RMS yük akımı = 16. Bu varsayımla. Yük gerilimi.4 = 216 V © π¹ © π¹ § 2· § 2· d) Ortalama yük akımı = ¨ ¸ I m = ¨ ¸16.97 Im = 12 A 0. omik yüklü durumla aynı de÷erdedir. zamanla yük akımının de÷iúiminde ihmal edilebilir dalgacık (ripple) sa÷layabilecek yeteri kadar büyüklükte yük indüktansının olması demektir. Yük akımı temelde sabittir ve yük direnci ile iliúkisinin bulunması gerekir.97 = 10..b) Tepe yük akımı= Vm 339. Kaynak akımı kare biçimli alternatif akımıdır. v L = vx + vR (5. gerekli olan indüktans uygun olmayacak bir büyüklükte de÷ildir.23) Bu eúitli÷in bir periyot üzerinde integralinin sonucu ortalama gerilimlerin bir eúitli÷idir.4 = = 16. alternatif yarım saykılda iki diyotun sabit akımı iletmesi ve di÷er diyotların di÷er alternatif yarım saykılda aynı sabit akımı iletmesi anlamına gelmektedir.5 = ( 2) ( 2 )0. devre davranıúı úekil 5.4 4T TA AM MD DA AL LG GA A øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK K Yük direncine seri indüktansın ba÷lanması akımın dalga úeklini de÷iútirir.6. ùekil 5. Pratikte bunun manası. Yükün ortalama gerilimi. Ba÷lantının de÷iúti÷i alternatif yarım dalgaların haricinde.5 f) Yükün gücü= ( I RMS )2 ( R ) = (12.

6 ùekil 5.7 .ùekil 5.

bunun yük direncine eklenmesi gerekti÷ine dikkat etmek gerekir.0 = = 10. ideal indüktör uçlarındaki ortalama gerilimdir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Tepe yük akımı d) Ortalama yük akımı e) RMS yük akımı f) Yükün gücü g) Her diyotun ortalama akımı ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi= Vm = 1. Böylece 5.80 A R 20 d) Ortalama yük akımı = Tepe yük akımı = 10.25) ÖRNEK 5.4 V § 2· § 2· b) Ortalama yük gerilimi= ¨ ¸ Vm = ¨ ¸ 339. 60 Hz.VLort = V X ort + VRort (5.80 A e) RMS yük akımı = Ortalama yük akımı = 10.5 ùekil 5.6 daki gibi.4 = 216 V © π¹ © π¹ c) Tepe yük akımı = Vort 216.80 A . yükün omik kısmı 20 Ω’a eúit ve kaynak gerilimi 240 V RMS.26) (5. (5.24 eúitli÷inden : § 2· VRort = VLort = ¨ ¸ Vm © π¹ ve I ort = veya § 2 ·§ V · I ort = ¨ ¸¨ m ¸ © π ¹© R ¹ Yük akımı sabit oldu÷undan dolayı.24) Vx’in ortalama de÷eri. ùayet indüktörde direnç varsa.414 )( 240 ) = 339. dir. RMS ve ortalama de÷erleri aynıdır.27) VRort R (5. indüktif yüklü tam dalga bir do÷rultucuda.414V RMS = (1.

END Pspice simülasyonu sonucu devreye ait akım ve gerilim grafikleri .4 A 2 (g) deki ½ çarpanı.TRAN 1US 32MS 16. Devreye ait akım ve gerilim grafiklerini çizdiriniz.667MS .80 )2 ( 20 ) = 2334 W g) Her diyotun ortalama akımı = 1 2 I ort = 10.PROBE .MODEL DMOD D (IS=2.7V 60HZ) L 5 6 6.5 Ω 5 6. Vy 1 + _ 0 0V VS D3 4 D4 D1 2 L VX 3 D2 R 2. Ö ÖR RN NE EK KS SP PIIC CE ES SøøM MÜ ÜL LA AS SY YO ON NU U:: T TA AM MD DA AL LG GA AK KÖ ÖP PR RÜ ÜD DO Oö öR RU UL LT TU UC CU U Aúa÷ıdaki úekilde eleman de÷erleri verilmiú olan tam dalga köprü do÷rultucu devresinin Pspice simülasyonunu yapınız.8 = 5.5 mH 6 10 V Tek fazlı tam dalga do÷rultucu Pspice modeli devresi *Tek fazlı tam dalga köprü do÷rultucu Pspice devre modeli VS 1 0 SIN(0 169. köprü do÷rultucudaki diyotların her alternatif yarım dalgada iletimde olmalarının sonucudur.5 VX 6 4 DC 10V D1 2 3 DMOD D2 4 0 DMOD D3 0 3 DMOD D4 4 2 DMOD VY 1 2 DC 0V .5MH R 3 5 2.22E-15 BV=1800V) .f) Yükün gücü = ( I RMS )2 ( R ) = (10.

‫ڱڋڋڍ‬ ‫ڱڋڋڌ‬ ‫ڱڋ‬ ‫ڱڋڋڌڈ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄڏڇڎڃڱ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ ‫ێۈڑڍ‬ ‫ێۈړڍ‬ ‫ێۈڋڎ‬ ‫ێۈڍڎ‬ ‫ڜڋڑ‬ ‫ڜڋڐ‬ ‫ڜڋڏ‬ ‫ڜڋڎ‬ ‫ڜڋڍ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄڭڃڤ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ڄڧڃڤ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ڄڳڱڃڤ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ ‫ێۈڑڍ‬ ‫ێۈړڍ‬ ‫ێۈڋڎ‬ ‫ێۈڍڎ‬ ‫ڜڋړ‬ ‫ڜڋڏ‬ ‫ڜڋ‬ ‫ڜڋڏڈ‬ ‫ڜڋړڈ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄڮڱڃڤ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ ‫ێۈڑڍ‬ ‫ێۈړڍ‬ ‫ێۈڋڎ‬ ‫ێۈڍڎ‬ .

do÷rultucunun çıkıúı azaltılır.8(a) da gösterildi÷i gibi bir SCR ile de÷iútirilir ve SCR’nin iletimi yarım dalgada α açısı kadar geciktirilirse úekil 5. önceki kısımlardaki devrelerde bulunan diyot do÷rultucular SCR’ler ile de÷iútirilmiútir.‫ڜڋڑ‬ ‫ڜڋڏ‬ ‫ڜڋڍ‬ ‫ڜڋ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄڌڟڃڤ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ ‫ێۈڑڍ‬ ‫ێۈړڍ‬ ‫ێۈڋڎ‬ ‫ێۈڍڎ‬ 5 5.8(b) deki grafikler elde edilir. saykıl baúına 360° lik skalada ölçülen α açısı ile tanımlanır.. 5 5. úekil 5. O OM MøøK KY YÜ ÜK K ùayet úekil 5. anot-katot geriliminin pozitif oldu÷u zamanda sa÷lanmayıp geciktirilir ve bu iúlem tekrarlanırsa. ùimdi kaynak gerilimleri yön de÷iútirirken ve her yarım saykıl süresince SCR akımı sıfır olurken.1 1F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL L:: Y YA AR RIIM MD DA AL LG GA A. SCR tıkama özelli÷ini gösterir ve bir kapı akımı uygulanmadı÷ı sürece iletime geçmez. Gecikme. SCR t1 zamanında iletime geçirilir ki bu α /ω ile verilir. do÷rultucu çıkıúının faz kontrolu olarak adlandırılır.. .3 3.3 3F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL L Faz kontrol iúleminde..2 deki diyot. Bu grafiklerde. ùayet devre tam dalga ise.. ùayet bu kapı akımı. Bu iúlem. her yarım dalgada aynı gecikme sa÷lanmalıdır.

bundan önceki hesaplamalara benzer biçimde bulunur.28) 1 T /2 I m sin ωtdt T ³t1 (5. I ort = I ort = 1 T iL (t )dt T ³0 (5.29) . SCR sıfır zamanda iletime geçmez ve hiç bir direnç indüktansız de÷ildir.8 Gerçek dünyada. T periyotluk zaman skalasında. bu iúlemler çok kısa zamanda oluúur ve gösterilen idealleútirme çok iyi bir yaklaúımdır.ùekil 5. Bunlar. Ortalama gerilim ve akım de÷erleri burada da ilgi noktasıdır. böylece akım gösterildi÷i gibi bir süreksizli÷e sahip olamaz.

§I · I ort = ¨ m ¸(1 + cosα ).4 V b) Tepe yük akımı = I m = Vm 339. 60 Hz’e sahiptir.32) Sadeleútirme sonucu.32 eúitli÷inde verilir.77A © 2π ¹ © 2π ¹ . sonuçta 5.8(a)’da gösterildi÷i gibi omik yüklü yarım dalga faz kontrollu do÷rultucu.4 · c) Ortalama yük gerilimi = ¨ ¸ (1 + cos α ) = ¨ ¸ (1 + cos 40° ) = 95.5. Devre α=40° ile çalıúmaktadır. Vm yerine Im konulmasıyla gerilim için de uygulanır : §V · Vort = ¨ m ¸(1 + cos α ) © 2π ¹ (5. temel tanımlar kullanılarak bulunur ve 5. I RMS º ª 1 T /2 = « ³ ( I m sin ωt ) 2 dt » t ¼ ¬T 1 0. integral t1 den baúlatılır çünkü akım sadece t1-T/2 için sıfır olmayan de÷erdedir.97 · d) Ortalama yük akımı = ¨ m ¸(1 + cosα ) = ¨ ¸(1 + cos 40°) = 4.6 ùekil 5. © 2π ¹ Aynı eúitlik.5 ( 5.414 )( 240) = 339.33) ÖRNEK 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Tepe yük akımı c) Ortalama yük gerilimi d) Ortalama yük akımı e) RMS yük akımı f) Yükün gücü ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi = Vm = 1.4 = = 16.5 (5.33 eúitli÷i bulunur: I RMS § I · ª § α · § sin 2α ·º = ¨ m ¸ «1 − ¨ ¸ + ¨ ¸» © 2 ¹ ¬ © π ¹ © 2π ¹¼ 0.29 eúitli÷inde.4 V © 2π ¹ © 2π ¹ §I · § 16.414V RMS = (1.31) ( 5.97 A R 20 § Vm · § 339. 20 Ω’luk yük ve 240 V RMS kaynak gerilimi.30) Yük akımının RMS de÷eri.

36) Yük akımının RMS de÷eri. Tam dalga tipli faz kontrolü úimdi mümkün olmaktadır.5(a)’daki diyotlar.96 · ª § 40 · § sin 80° · º =¨ ¸» ¸+¨ ¸ «1 − ¨ © 2 ¹ ¬ © 180 ¹ © 2π ¹ ¼ 0. ùekil 5.5 § 16.34) (5.e) I RMS §I =¨ m © 2 · ª § α · § sin 2α · º ¸ «1 − ¨ ¸ + ¨ ¸» ¹ ¬ © π ¹ © 2π ¹ ¼ 0. yarım dalga durumundaki 5.2 2F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL L:: T TA AM MD DA AL LG GA AO OM MøøK YÜ ÜK K ùekil 5.10’da gösterildi÷i gibi tam dalga olmuútur.35) (5.. Böylece 5.3 KY 3.20A f) Yükün gücü = ( I RMS ) 2 ( R ) = (8.9’da görülmektedir. Çünkü tam dalga e÷rilerinin altındaki alan yarım dalga durumunun iki katıdır. SCR’ler ile de÷iútirilmiútir ve devre úekil 5.20 ) 2 ( 20 ) = 1345 W 5 5. t1 = α / ω ve t 2 = t1 + T / 2 dir. Akım ve gerilimin ortalama de÷erleri dalga úeklinin incelenmesiyle bulunabilir. formülde.31 eúitliklerinden.33 eúitli÷inin yeniden .. §I · I ort = ¨ m ¸(1 + cosα ) ©π ¹ §V · I ort = ¨ m ¸(1 + cosα ) © πR ¹ ve §V · Vort = ¨ m ¸(1 + cos α ) ©π ¹ (5.30 ve 5. Akım ve gerilimin dalga biçimleri úekil 5.9 SCR’ler α faz gecikme açısında çift olarak kontrol edilirler.5 = 8.

37 eúitli÷inde verilmektedir.5 » «1 − ¨ ¸ + ¨ ¸» ¬ (2) ¼ ¬ © π ¹ © 2π ¹¼ 0. Burada yarım dalga durumu ile karúılaútırıldı÷ında. Aúa÷ıdakileri bulunuz: . yarım dalga faz kontrollu do÷rultucunun yükü 20 Ω ve kaynak gerilimi 240 V RMS. 60 Hz’dir.5 (5.düzenlenmesi ile elde edilir. Sonuç RMS de÷eri 5. omik yüklü.37) ùekil 5.33 eúitli÷ine göre 2 kere daha fazladır. I RMS ª I º ª § α · § sin 2α ·º = « m0.7 ùekil 5. 5. RMS de÷eri.10 ÖRNEK 5. Devre α=40° ile çalıúmaktadır. dalga baúına iki pals vardır.9 da gösterildi÷i gibi.

4 = = 16.5 ª16.5 » «1 − ¨ ¸» ¸+¨ ¬ (2) ¼ ¬ © 180 ¹ © 2π ¹¼ 0.5 » « ¬ (2) ¼ ¬ © π ¹ © 2π ¹¼ 0.60A f) Yükün gücü = ( I RMS ) 2 ( R ) = (11..11 olarak yeniden çizilmiú ve diyotlar SCR’ler ile de÷iútirilmiútir.3 3F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL L:: T TA AM MD DA AL LG GA A. ùekil 5.. bu anda iS>0’dır.5 = 11.a) Tepe yük gerilimi b) Tepe yük akımı c) Ortalama yük gerilimi d) Ortalama yük akımı e) RMS yük akımı f) Yükün gücü ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi = Vm = 1.4 V b) Tepe yük akımı = Vm 339. . yük akımında ihmal edilebilir dalgacık sa÷layabilecek miktarda yeteri kadar büyük sayılmıútır.97 · d) Ortalama yük akımı = ¨ m ¸ (1 + cos α ) = ¨ ¸ (1 + cos 40° ) = 9.4 · c) Ortalama yük gerilimi = § ¨ m ¸(1 + cos α ) = ¨ ¸(1 + cos 40 °) = 190 .. úekil 5.54 A © π ¹ © π¹ e) I RMS ª I º ª § α · § sin 2α ·º 1− ¨ ¸ + ¨ =« m ¸» 0.11 vS>0 ve SCR1 ve SCR4 iletimde iken bir anı gözönüne alındı÷ında.97 º ª § 40 · § sin 80° ·º = « 0. øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK K Burada da yine yük indüktansı.60 ) 2 ( 20 ) = 2699 W 5 5.6.3 3.414 )( 240 ) = 339. ùekil 5.414 V RMS = (1.97 A R 20 V · § 339 .8 V © π ¹ ©π ¹ §I · § 16.

t1 ve T/2 aralı÷ı süresince yük gerilimi pozitif ve SCR2 ters polarlanmıútır. Bu ifadelerin sonucu. vs negatif de÷ere de÷iúirken. iletimdeki SCR’ler sıfır anot-katot gerilimine sahiptirler. úekil 5. Bu durumların oluúması süresindeki zaman t1 ve t2 arasıdır.39) (5.12’deki grafikte gösterilmiútir. v S = v AK1 + v L + v AK4 . vs<0 oldu÷undan negatiftir. SCR1. SCR2’nin ters polarlanmıú oldu÷u anlamına gelir.ùayet vs. v s = v AK1 − v AK2 SCR1 iletimde oldu÷undan. SCR2 ve SCR3 henüz kapılarından iletime geçirilmediklerinden. Yük gerilimi. yük ve SCR4 döngüsü etrafındaki bir gerilimin ifadesi aúa÷ıdaki eúitli÷i verir. aúa÷ıdaki eúitlik elde edilir . v L = vS (5. v AK2 = 0 ve böylece SCR2 iletime geçirilmeye hazırdır fakat henüz kapısından bir sinyal almamıútır. vs<0 oldu÷undan. Bunun gibi SCR3’ de iletime hazırdır.40) Burada da yine. .t2 arası yük gerilimi negatif ve SCR2 ileri yöndedir ve henüz bir iletim sinyali almamıútır.41) ùimdi.38) (5. akım yolunda da de÷iúme olmadı÷ını hatırlamak gerekir. (5. Bundan dolayı. yukarıdaki eúitlikler bazı birimlerin iúaret de÷iútirmesine ra÷men biçimini de÷iútirmez. vs. SCR1 ve SCR2 döngüsü etrafında bir gerilim eúitli÷i yazılırsa. T/2 . v AK1 = 0 ve bundan dolayı v AK2 = ( − v s ) < 0 Bu.

Bu noktada. çünkü SCR2 henüz iletime geçirilmiútir. ødeal olarak úekil 5. o halde v AK1 nin negatif olması gerekir.ùekil 5. Faz kontrolünün etkisi. Benzer bir durumda. vs<0 olarak SCR2 ve SCR3 kapı sinyalleri ile iletime geçirilmiútir. yük SCR2 ve SCR3 ile kayna÷a ba÷lıdır ve böylece yük gerilimi vs ’nin negatifi olur. øntegral iúlemi t1-t2 arasındaki yarım periyotta yapılır. . SCR1’in ters polarlanması demektir ve kesim durumundadır. Bu çıkıú geriliminin ortalama de÷eri α ’nın bir fonksiyonudur. transfer vs = 0 da oluúur. sonuçta yük gerilimi anlık de÷erlerinin negatif oldu÷u aralıklara sahiptir. Bu diyot durumuna ters olup. Bu.12 ùimdi t=t2 de.38 eúitli÷inde v AK2 de÷eri sıfıra eúitlenirse. ùayet 5.12 ’de gösterildi÷i gibi. t2 zamanında vL ’nin bir süreksizli÷i vardır. Bu zamanda her iki SCR’nin pozitif anot-katot gerilime sahip oldu÷una dikkat edilmelidir. akım yolunu do÷al noktasından daha ileri bir zamana aktarmaktır. SCR4 de iletimde de÷ildir.

yukarıdaki eúitlikler sadeleútirilerek diyot ÖRNEK 5.11 de gösterildi÷i gibi indüktif yüklü tam dalga. (5. faz kontrollu do÷rultucuda yükün omik kısmı 20 Ω’a eúit ve kaynak gerilimi 240 V RMS. 60Hz’dir.28 A e) RMS yük akımı = Ortalama akım = 8.42) §2· Vort = ¨ ¸Vm cosα ©π ¹ Ortalama akım hala Vort/R ’dir.43) (5.44) α=0 için (faz kontrolu olmaksızın). § 2 ·§ V · I ort = ¨ ¸¨ m ¸ cosα © π ¹© R ¹ durumundakilere dönüútürülebilir.5 V Vort 165. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Ortalama yük akımı d) Tepe yük akımı e) RMS yük akımı f) Yükün gücü g) Her bir SCR deki ortalama akım ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi = Vm = 1.28 A R 20 § 2· © π¹ § 2· © π¹ c) Ortalama yük akımı = d) Tepe yük akımı = Ortalama akım = 8. Faz kontrol açısı 40° dir.28 I ort = = 4.14 A 2 2 (g) deki ½ çarpanı köprü ba÷lı SCR’lerin her alternatif yarım dalgada iletimde .8 ùekil 5.5 = = 8. böylece.414 )( 240) = 339.414 V RMS = (1.28 )2 ( 20) = 1370 W g) Her bir SCR deki ortalama akım = 1 8.Vort = 2 t2 Vm sin ω tdt T ³t1 (5.4 V b) Ortalama yük gerilimi = ¨ ¸ Vm cos α = ¨ ¸ (339.4)cos 40° ) = 165.28 A f) Yükün gücü = ( I RMS )2 ( R ) = (8.

vs<0 ve vL = 0 alındı÷ında.13 ùekil 5. ùekil 5. yük geriliminin dalga biçimi.36 eúitli÷i ile aynıdır. D1’in ileri iletimine neden olur ve diyot modellerinde ileri akımda sıfır gerilim alınır.46 eúitli÷i do÷rulanır.46) Böylece seri ba÷lı iki SCR ters polarlanmıú olur ve iletimde de÷ildir. 5 5.45) ùimdi FWD den dolayı.13’deki devrede görülen FWD’nin eklenmesiyle yeniden düzenlenmiútir.4 4F FW WD D’’N NøøN NE EK KL LE EN NM ME ES Søø ùekil 5. Ortalama yük geriliminin yeni bir eúitli÷i.11’deki devre. Ortalama yük gerilimi 5.14 de vL= 0 olarak de÷iúmiútir.vL ve SCR4 ’ü içeren yol etrafındaki bir eúitli÷i göz önüne alalım: v S = v AK1 + v L + v AK4 (5. §V · Vort = ¨ m ¸(1 + cosα ). D1’in varlı÷ı vL’nin negatif de÷erler almasını engeller..olmasından kaynaklanmaktadır.. vL’nin negatif de÷erleri. v AK1 + v AK4 < 0 (5. 5.3 3.12 de vL<0 olan kısımlar. ©π ¹ (5. úekil 5. SCR3 ile SCR2 ve son olarak. omik yük durumu ile aynı oldu÷undan gerekli de÷ildir.47) . yük akımının FWD’ye transferinde kararlıdır. Bu. vs. SCR1 . Eklenen eleman yük akımına ek yollar oluúturur ve mümkün olabilen üç yol vardır: SCR4 ile SCR1. Bu aralıklar süresince yük akımı D1’de oluúur. úekil 5. Bu akım komütasyonunu (veya bir yoldan di÷er yola transferi) göstermek için. SCR’lerin akımları ve iS sıfırdır. D1 (FWD) ile olan yoldur.

48 eúitli÷i ile verilir: § α· ª t º I Dort = I L « 1 » = I L ¨ ¸ © π¹ ¬T / 2 ¼ (5. FWD’deki akım. devre elemanının seçimi için gereklidir.ùekil 5. ek bir akım daha mevcuttur. FWD’nin tepe akımı. yük akımı ile aynıdır. FWD’nin ortalama akımı 5.9 . Kalan sürede akım sıfırdır. t = 0 ile t = α / ω arası ve ikinci yarım saykıldaki benzer aralıkta yük akımı ile aynıdır. Ortalama ve tepe akım de÷erleri.48) ÖRNEK 5.14 FWD olmadı÷ı durumla karúılaútırıldı÷ında.

programlanabilir uni-jonksiyon transistör (PUT) olup böyle elemanların kullanımını göstermek için (özellikle faz kontrol durumları altında .54 A R d) Tepe yük akımı = Ortalama yük akımı = 9. faz kontrollu do÷rultucu.414 )( 240 ) = 339. tam dalga.8V © π ¹ ©π ¹ c) Ortalama yük akımı = Vort = 9. ùayet böyle palsleri üretmek için bir kapasitör yüklenir ve sonra boúaltılırsa.. Böylece. Böyle bir eleman. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Ortalama yük akımı d) Tepe yük akımı e) RMS yük akımı f) Yükün gücü g) Her bir SCR deki ortalama akım h) FWD ortalama akımı ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi = Vm = 1.54 )2 ( 20 ) = 1820 W § 140 · g) Her bir SCR deki ortalama akım = I SCR ort ¨ ¸ (9.54)( 40 ) · h) FWD ortalama akımı = I Dort = ¨ ¸ = 2. Bazı eú zamanlama vasıtaları. 60Hz ve α= 40° dir.4 V §V · § 339. AC kaynak geriliminin sıfır geçiúlerine göre geciktirilmesi gerekir.414 V RMS = (1.5 5F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LD DE EV VR RE EL LE ER RøøN ND DE ET TE ET TøøK KL LE EM ME E Faz kontrollu do÷rultucularda SCR kapı palslerinin.3 3. gerilim kayna÷ının her yarım saykılının sonunda kapasitörün boúaltılması ile eú zamanlama sa÷lanmıú olur. Çeúitli. kapasitörün dolma aralı÷ı için bilinen ve tekrar edebilen bir baúlangıç noktası vardır. úekil 5.12 A © 180 ¹ 5 5.4 · b) Ortalama yük gerilimi = ¨ m ¸(1 + cosα ) = ¨ ¸(1 + cos 40°) = 190.54 A e) RMS yük akımı = Ortalama yük akımı = 9. Kaynak gerilimi 240 RMS. sıfır geçiúlere göre kapı akım palslerinin rastgele oluúmasını önlemek için kullanılmalıdır. üç terminalli yarı-iletken elemanlar bu kapı-tetikleme fonksiyonunu yerine getirebilirler.FWD’li.13’de gösterilen bir indüktif yükü beslemektedir..54 A f) Yükün gücü = ( I RMS ) 2 ( R ) = (9. Yükün omik kısmı 20 Ω’a eúittir.54 ) = 3.71 A © 360 ¹ § (9.

VS nin ani düúüúü. tipik olarak 1 volt’tan az geçmesi gerekir. úekil 5. yarım dalga omik yüklü bir devrede bir SCR’nin tetiklenmesinde PUT’un kullanımını göstermektedir. DøYAK elemanına benzer.15 PUT’un kullanımı. her pozitif yarım dalganın sonunda kapasitörün boúalmasına neden olur. besleme kayna÷ı ile vAK nin iA ile de÷iúim grafi÷i úekil 5. ve Thevenin eúde÷eri. VS sıfır olur ve anot-katot geriliminin tepe de÷eri VS den sadece 1 volt’dan az bir de÷erde daha büyük olabilir. anot geriliminin VS yi küçük bir eúik kadar. kapasitör RK direnci ve SCR kapı devresinden oluúan paralel devreye aniden boúalır. Kaynak gerilim dalgasının her pozitif kısımının sonunda. VS için hemen hemen sabit bir gerilim sa÷lar. Yeterli bir anot akımı almak için. Zener diyot. kapasitörün dolması için gerekli eúzamanlamayı sa÷lamakta kullanılır. ùekil 5. . RG ve VS ile gösterilir. kapasitörün boúalma davranıúını göstermektedir. PUT’un iletiminde. Anahtarlama gerilimi VS ye ba÷lıdır ve bu.17 daki grafik. ùekil 5.15 de görülmektedir. Anahtarlama oluútu÷unda gerilim seviyesi VS ye ba÷ımlı olarak programlanabilir. bu her pozitif yarım dalganın sonunda. VS nin istenilen de÷eri tipik olarak gerilim bölücü devre ile elde edilir. Elemanın sembolü. Bir SCR’nin kapı ucuna bir kapasitörü boúaltır. eleman bir iletim durumuna anahtarlanır ve yeterli akım durumunu sa÷lar.15 de. ùekil 5. kaynak geriliminin pozitif yarım dalgası süresince.SCR’nin iletimi için) kullanılmıútır.16 daki devre. ùayet bu oluúursa.

16 ùekil 5. Bu devre. ùekil 5. DøYAK’ın parçalı do÷rusal modeline benzer. PUT’un iletim zamanı ve boúalma süresinde kapasitörün yeniden dolması gibi ikinci derece etkileri ihmal etmektedir. ES ve RS de÷erleri.18 de devre.18 de.16 devrenin bir kısmını gösterir. bilgi- . SCR zaten iletimde oldu÷undan etkisi yoktur.17 øletim durumundaki bir PUT’un modeli. Bu baúlangıç boúalmasından sonra kapasitör bir veya daha fazla ek dolma-boúalma dalgalanmasına baúlar. kapasitör R1 ve R2 ve zener diyotun kırpma seviyesi ile belirlenen de÷erden biraz daha büyük bir gerilim de÷eri ile dolar. Kapasitör daha sonra PUT. RK ve SCR’nin kapı’sından geçerek boúalır. PUT’un iletim aralı÷ı süresinde. Bu ek dalgalanmaların. ùekil 5.ùekil 5.17 de. ùekil 5. PUT’u bir anahtar olarak temsil eden. úekil 5.

Di÷er de÷erler. ùekil 5. bunların eúit yapılmasıdır ve úekil 5. bazı de÷erler verilmiútir. úekil 5.5 Ω øletimdeki 2N6028 için PUT modeli: Aúa÷ıdakileri bulunuz. 60 Hz SCR kapı modeli: RK = 50 Ω EGK = 1. Parçalı do÷rusal model bir yaklaúım olmakla birlikte.0 V RS = 0. SCR ye 3 µs için 0.18 ÖRNEK 5. Bu.19 da gösterilen SCR kapı-katot iletim modelidir. VS = 120 V RMS. performansın belirlendi÷i bilgi-sayfası de÷erinin orta yoludur.sayfasından belirlenebilir. PUT iletim modeli ile beraber. Güvenilir bir iletim için.16 daki devrede. devre analizi için kullanıúlı olmaktadır. (a) R1 ve R2 de÷erleri (b) Yeterli kapı akımı sa÷layabilecek C de÷eri (c) α de÷erleri için R de÷erlerinin aralı÷ı ÇÖZÜM (a) R1 ve R2 de÷erleri için çok geniú bir de÷erler aralı÷ı kullanılabilir. VS ye göre tepe kapasitör geriliminde küçük bir kaymanın (offset) sonucu küçük bir de÷er arasında karar vermektir. . iletimden önce küçük tepe anot akımını veren büyük de÷er ve kapı-kaynak gerilimi.10 ùekil 5.1 A den büyük kapı akımının uygulanması gerekir. Mantıklı bir seçim. α’nın 30° ile 150° arasında ayarlanabilir olması ve güvenilir bir iletim için SCR’ye yeterli akım sa÷lanması úartlarını sa÷layacak úekilde belirlenecektir. ùayet bu seçimler yapılırsa. (b) C’yi belirlemek için devre modeli. R1=R2=200 kΩ.15 deki RG nin böyle bir de÷eri 100 Ω dur. Gösterilen zener diyot ideal olarak modellenebilir.2 V RZ = 4 kΩ RGK = 15 Ω ES =1. ters yöndeki iletimde gerilimi 20 V tur. Bu.

10 A olması gerekir.ùekil 5.018 + 0. iG ’nin 0.923 + 7. Yukarıdaki eúitli÷in çözümü ile τ ’nin de÷eri bulunur: τ = 2. ùekil 5.04C . ileri devre analizi ile bulunabilir: v GK = 0.19’un bir Thevenin eúde÷eri (úekil 5.9 − 0.923 + 11.157 e − t / τ RK iG = iC − iR = −0.19 vC’nin baúlangıç de÷eri.02µs = 12.20 § 10 − 0.54 + 0.5 ¹ τ = (11.5)C Kapasitör akımı.679 e © 11.20 de gösterilen) analiz için kullanılır: ùekil 5.837 e − t / τ iR = v GK = 0.54iC = 0. R1 ve R2 nin gerilim bölme iúlemi ile 10 V olur.923· −t / τ −t / τ iC = ¨ ¸ e = 0.018 + 0.54 + 0.522 e − t / τ t = 3 µs de.

verilen bir yükü beslemek için gereken transformotorun büyüklü÷ünü etkiler. kapasitörün 6.. AC kaynak RMS akımı ve RMS geriliminin volt-amper çarpımı olarak tanımlanır. RMS akımın 5. Özellikle α’nın küçük de÷erleri için. güç faktörü aúa÷ıdaki gibi belirlenir: S.49 eúitli÷i ile bulunur. Genel olarak.65 Ω’dur.. yarım dalga do÷rultucu yükleri küçük ve kayda de÷er güç harcamasına sahip de÷illerdir.168 µF (c) Bu hesaplama için.168 µF ve R = 11. kapasitörün 1. RMS de÷er kareli bir fonksiyondur ve herhangibir akımın iúaretinden ba÷ımsızdır.37 eúitli÷indeki sonucu kullanılarak.50) § V · S = VRMS I RMS = ¨ m ¸( I RMS ) © 1. burada gözönüne alınmayacaklardır. güç 5. verilen gücün RMS gerilimi ve RMS akımın çarpımına oranı olarak tanımlanır. α = 30 $ için. Enerjinin harcandı÷ı bir uç sistemdeki büyük yükler sık olarak. tam dalga durumlarına ait bir analizi aúa÷ıda verilmektedir. do÷rultucu yükleri birimden daha düúük güç faktörü gösterirler. Çok kullanılan tek fazlı. harcanan gerçek enerji için oldu÷u kadar düúük güç faktörü için de ücretlendirilir. Köprünün hem AC ve hem de DC tarafındaki akımlar aynı RMS de÷ere sahiptir. 5 4.. faz kontrollu bir rezistif yük için birimden daha küçük bir güç faktörü ile sonuçlanmaktadır.94 ms de yüklenmesi gerekir ve buna karúılık gelen direnç de÷eri 59.94 kΩ ile) α = 150$ için. Güç faktörünün tanımı kullanılarak.C = 0. 10 V dan 20 V kaynak gerilimine yüklenmesi gerekir: 10 = 20(1 −e −t / τ ) τ = 2. zener diyotun uçlarındaki 20 V dan az olan baúlangıç gerilimi ihmal edilir.4 Bir AC kayna÷a bir do÷rultucu ve yükün gösterdi÷i güç faktörü iki durum için ekonomik öneme sahiptir. Ek olarak.4 Bir köprü do÷rultucu için úekil 5. Genel olarak.1 1F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LL LU UR RE EZ ZøøS ST TøøF FY YÜ ÜK K 5. köprünün DC tarafında.00 ms ( C = 0.49) (5.37 eúitli÷i ile verilen yük akımı için olan aynı RMS de÷ere sahiptir.414 ¹ . Bu tanım. bunun direnç de÷erinde etkisi azdır. güç faktörü. Güç faktörü. 5 4G GÜ ÜÇ ÇF FA AK KT TÖ ÖR RÜ Ü 5. bazı durumlarda güç faktörü oldukça düúüktür.10 daki AC kaynak akımının dalga biçimi 5.39 ms içinde. köprü do÷rultucunun AC tarafı için ek eúitlikler yazılabilir: P = ( I RMS ) 2 R (5.

10 ile aynıdır. Im ve R iliúkili oldu÷undan. N’dir. do÷rultulmuú yük akımının alternatif yarım dalgaları sekonderin her yarısında ve buna karúılık gelen SCR de mevcut olmasıdır.53) (5.21.37 eúitli÷i kullanılarak 5. 5. sekonder sargısının iki yarısında bu bileúenlerin zıt etkisinden dolayı çift yönlü bileúene sahip de÷ildir. Bir amper-sarım eúitli÷i gerekli iliúkiyi verir.51) Vm.5 (5.51 eúitli÷inin sonucu. Ana farklılık.2 deki grafik bu farklılıklar dıúında úekil 5.Güç faktörü = P 1. ùekil 5. gerilim ve primer akımı úekil 5. Bu analiz için. her üç sargıdaki sipir sayısı. Aúa÷ıdaki iliúkiler. 5. Dönüúüm oranı birim oldu÷undan.21 Bir ideal transformotor varsayımı ile primer ve sekonder akımının iliúkisi analiz edilebilir. Yük akımı.414 R I RMS = S Vm (5. Transformotor nüvesindeki manyetik akı. bir transformotorun sekonderinin orta ucunu kullanan tek faz. ùekil 5. tam dalga bir do÷rultucu devresini göstermektedir.9 da görülen köprü do÷rultucudaki ilgili akımlarla aynıdır. yük geriliminin tepe de÷eri kaynak gerilimi ile aynıdır.54) .52) α = 0 ile faz kontrolsuz durum için güç faktörü beklenildi÷i gibi (1) birimdir. primer akımının alternatif ve köprü do÷rultucu durumu ile aynı oldu÷unu göstermektedir: Ni p − Nis1 + Nis2 = 0 i p = is1 + is2 (5. ùekil 5. Sekonderin her yarı kısmı akımın çift yönlü bir bileúenine sahiptir.52 eúitli÷ini verecek úekilde yeniden düzenlenebilir: § α sin 2π · Güç faktörü = ¨1 − + ¸ 2π ¹ © π 0.

Sekonder tarafı için.56) .414 ¹ (5.414 katı kadar büyüktür.55) 5.52 eúitli÷inde köprü do÷rultucu için verilen sonuç ile aynıdır. Bu yüzden sekonder tarafındaki güç faktörü primer tarafından farklılık gösterir ki 5. bir sekonder sargısındakinin 1. Toplam sekonder gerilim-akım çarpımının bir sargının iki katı oldu÷una dikkat edilmelidir: § V · S = (2) ¨ m ¸ I RMS © 1.ùekil 5.22 Primer ve sekonder sargılarının volt-amper oranı sekonder sargılarındaki akımın DC bileúeninden dolayı aynı de÷ildir.33 eúitli÷inden hesaplanabilir çünkü dalga biçimi her iki durum için aynıdır. her sekonder akımının RMS de÷eri 5. böylece yük gücü 5.55 eúitli÷inde. IRMS bir sekonder sargısındaki RMS akımdır. Yük akımının RMS de÷eri.414 I RMS ) 2 R (5. Aúa÷ıdaki eúitlikler gereken hesaplamaları ifade etmektedir.56 eúitli÷inde görüldü÷ü gibi ifade edilebilir: P = (1.

Yükteki sekonder tepe geriliminin 100 V olması gerekmektedir. § 100 · S 2 = (2)¨ ¸(4.33 eúitli÷inden elde edilen bir RMS de÷ere sahiptir: Im = 100 = 10 A 10 0. bir transformotorun bir köprü do÷rultucuyu beslerken ki durumundan daha büyük olması gerekmektedir.57) Sekonder güç faktörü primer sargısından 0. (c) Sekonder güç faktörünü bulunuz.767) = 674 VA © 1.§ α sin 2π 1− + P ¨ π 2π Güç faktörü = = ¨ S ¨ 2 ¨ © · ¸ ¸ ¸ ¸ ¹ 0. transformotorun primer ve sekonder sargılarının volt-amper oranını bulunuz. 5 (5.707 faktörü ile daha azdır. ÇÖZÜM (a) 5.473 A ¬ (480)(1. ÖRNEK 5. (a) Sekonder sargısına ba÷lanan bir köprü do÷rultucu için.414 ¹ 5.414) ¼ .9535 (b) Her sekonder akımı 5. primer ve sekonder güç faktörlerini bulunuz. Yük direnci 10 Ω dur. 60 Hz kayna÷ı do÷rultucuya ba÷lamaktadır.11 Bir faz kontrollu do÷rultucudan bir rezistif yük beslenmektedir. (b) Orta uçlu bir transformotor durumu için. Transformotorun. güç faktörü elde edilebilir: 45° sin 90° · § + Güç faktörü = ¨1 − ¸ 2π ¹ © 180° 0. Faz kontrol açısının de÷eri 45°dir. Bir düúürücü transformotor 480 V RMS.767 A Sekonder sargıları için 5. Primerdeki Im’nin de÷erinin dönüúüm oranı ile ayarlanması gerekir: º ª 100 I m = (10) « » = 1.52 eúitli÷inden.5 I RMS 45° sin 90° · § 10 ·§ = ¨ ¸¨1 − + ¸ 2π ¹ © 2 ¹© 180° = 4.37 eúitli÷i kullanılarak.5 = 0. primer sargı akımının RMS de÷eri bulunur.55 eúitli÷i kullanılarak.

§ 1,473 · I RMS = ¨ ¸(0,9535) = 0,993 A © 1,414 ¹

S1 = (480)(0,993) = 477 VA
(c) Sekonder güç faktörü 5.57 eúitli÷inden bulunur:

45° sin 90° · § + ¸ ¨1− 180 2 ° π ¸ ¨ Güç faktörü = 2 ¸ ¨ ¸ ¨ ¹ ©
5 5..4 4..2 2F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LL LU U øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK K

0, 5

= 0,674

Do÷rultucudaki yük, yük akımının her saykıl boyunca sabit olaca÷ı úekilde büyük bir indüktansla de÷iútirilmiútir. ùekil 5.11 de görülen köprü do÷rultucu durumu için, aúa÷ıdaki gibi güç faktörü belirlenebilir (do÷rultulmuú akımın sabit de÷eri IL olarak kaydedilmiútir):
2 P = IL R

(5.58) (5.59)

§ V · S = ¨ m ¸ (I L ) © 1,414 ¹

§ 2Vm · IL = ¨ ¨π R ¸ ¸ cos α © ¹
Bu üç eúitli÷in birleútirilmesiyle 5.61 eúitli÷i elde edilir:
Güç faktörü = P = 0,900 cos α S

(5.60)

(5.61)

Bir diyot do÷rultucu kullanılarak faz kontrolu olmaksızın bile, yük indüktif oldu÷unda güç faktörünün birimden daha düúük oldu÷una dikkat edilmelidir.

ùayet bir transformotor bir köprü do÷rultucuyu besliyorsa, akım ve gerilimin hem primer ve hemde sekonderdeki durumları, önceki eúitlikte oldu÷u gibi aynı iliúkiye sahip olmaktadır. Bu yüzden hem primer ve hemde sekonder güç faktörleri 5.61 eúitli÷inde ifade edilmektedir. Transformotorun volt-amper oranı, do÷rultucunun çıkıú gücünden bir α de÷eri kadar büyük olmalıdır. ùayet do÷rultucu, sekonderi orta uçlu bir transformotor ile besleniyorsa, sekonder güç faktörü primerdekinden daha azdır. Burada da yine, IL DC yük akımı ve Vm iki sekonder sargısından birinin geriliminin tepe de÷eridir. øki sekonder sargısının birine ait akımın RMS de÷eri, bu akımın yarım periyot için IL’ye eúit ve di÷er yarı için sıfır oldu÷u dikkate alınarak hesaplanabilir. 5.62 eúitli÷i bu iliúkiyi ifade etmektedir:

I RMS =

IL 1,414

(5.62)

§ V · S 2 = 2¨ m ¸ ( I RMS ) = Vm I L © 1,414 ¹

(5.63)

Yük gücü için 5.58 eúitli÷i ve IL için 5.60 eúitli÷indeki ifadeler kullanılarak, güç faktörü bulunabilir:

Güç faktörü =

P §2· = ¨ ¸ cos α S2 © π ¹

(5.64)

Primer güç faktörü köprü do÷rultucu durumunda aynı kalmaktadır. ÖRNEK 5.12 Örnek 5.11 deki devre, yük direncine seri büyük bir indüktans içerecek úekilde de÷iútirilmiútir. Çözümü tekrar ediniz. ÇÖZÜM (a) 5.61 eúitli÷inden,
Güç faktörü = 0,900 cos 45° = 0,6364

§ cos 45° · §2· (b) I L = ¨ ¸(100)¨ ¸ = 4,50 A © 10 ¹ ©π ¹ Sekonder sargıları için 5.63 eúitli÷inden, S 2 = Vm I L = (100)(4,5) = 450 VA Primer akımı her yarım saykılda sabit de÷erli alternatif akımdır. De÷eri, IL ve dönüúüm oranı ile iliúkilidir:

§ N2 · · § 100 I p = IL¨ ¸ = 0,663 A ¨ (480)(1,414) ¸ ¸ = (4,50)¨ ¨N ¸ ¹ © © 1¹
Primer sargısı için,

S1 = (480)(0,663) = 318,2 VA
(c) Sekonder güç faktörü, güç faktörünün tanımı kullanılarak bulunabilir:
2 P = IL R = (4,50) 2 (10) = 202,5 W

Güç faktörü =

P 202,5 = = 0,450 S2 450

5 5H HA AR RM MO ON NøøK KL LE ER R 5..5 Çok sayıda faz kontrollu do÷rultucu, AC kaynakta bozulmuú akımlar üretirler. Böyle harmonik bileúenleri AC sistemde istenilmeyen etkilere sahip olabilir veya yakındaki aygıtlarda parazite neden olabilir. Bu harmonik akımlarının de÷eri etkilerini belirlemek için mümkün olabilen her do÷rultucu için hesaplanabilir. Böyle harmonik akımlarının etkilerini azaltmak için bazı önlemler alınabilir. Do÷asında daha iyi olan bir devre düzenlemesi seçilebilir veya AC kaynak ve do÷rultucu arasına düúük geçiren bir filtre yerleútirilebilir. Do÷rultucu gücünün çok büyük de÷erleri için, böyle bir filtrenin maliyeti savunulamaz. Bu durumlar için, artırılmıú pals sayısında çok fazlı bir do÷rultucu ve daha düúük harmonik üretimi savunulabilir. Böyle çok fazlı do÷rultucular kısım 5.8 de bahsedilmektedir. 5 5..1 1R RE EZ ZøøS ST TøøF FY YÜ ÜK KL LE ER R 5..5 Sadece tam dalga do÷rultucular, harmonik üretimi problemine neden olabilecek büyük yükler için kullanılır. Faz kontrollu AC kaynak akımı, bir köprü do÷rultucu veya orta uçlu bir transformotor kullanımından ba÷ımsız bir dalga biçimine sahiptir. ùekil 5.23 de akımın zamanla de÷iúim grafi÷i harmonik akım bileúenlerinin Fourier serisi analizi için kullanılmútır. Fourier serisi katsayıları bilinen metotla hesaplanır. ùekil 5.23 deki grafikten, A0’ın sıfır oldu÷u açıktır:
An = Bn = 4 T

³α ω I
/

T /2

m

sin ωt cos nωt dt

( 5.65)

4 T /2 I m sin ωt sin nωt dt T ³α / ω

( 5.66)

ùekil 5.23

ùekil 5.24 øki integralin çözümü aúa÷ıdaki sonuçları verir (genel katsayılar durumunda, n tek sayılı, 3 ve yukarısına eúittir):
§I · A1 = ¨ m ¸[(cos 2α ) − 1] © 2π ¹ §I · B1 = ¨ m ¸(2π − 2α + sin 2α ) © 2π ¹ § I ·§ 2 · An = ¨ m ¸¨ 2 ¸(1 − n sin nα sin α − cos nα cos α ) © π ¹© n − 1 ¹ § I ·§ 2 · Bn = ¨ m ¸¨ 2 ¸(n cos nα sin α − sin nα cos α ) © π ¹© n − 1 ¹ ( 5.67)

( 5.68)

( 5.69)

( 5.70)

Farklı n de÷erleri için α’nın bir fonksiyonu olarak harmonik katsayılarının genli÷i úekil 5.24 de görülmektedir 0. Bütün akımlar α=0 temel akımının de÷erine normalleútirilmiútir. 5 5..2 2 øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK KL LE ER R 5..5 Yükün büyük indüktans bileúeni ile tam dalga bir do÷rultucu durumunda, AC kaynak akımı alternatif kare dalgalı biçime sahiptir. ùayet bir FWD mevcut de÷ilse, her polarite

için iletim periyodu 180°dir; úayet bir FWD varsa, bu durumda her polaritenin iletimi T / 2 − α / ω aralı÷ındadır. ùekil 5.25 deki grafik harmonik akımlarını belirlemek için kullanılmaktadır; AC kaynak akımının, zamanın çift sayılı bir fonksiyonu olması için zaman orijini kaydırılmıútır.

ùekil 5.25
Bir FWD kullanıldı÷ı durumda, hem pals geniúli÷i ve hem de genlik α’ya ba÷lıdır; FWD olmaksızın, sadece genlik α’ya ba÷lıdır. ùekil 5.25 deki grafik kullanılarak Fourier katsayılarının analizi bir FWD ’li duruma uygulanmaktadır. Bu durum için, An katsayıları 5.71 eúitli÷inde görülen integrasyonla bulunur:

§ 8 · T / 4−α / 2ω An = ¨ ¸ ³ I L cos nωt dt ©T ¹ 0

( 5.71)

§ 4 I · ª§ n ·º An = ¨ L ¸ sin «¨ ¸» (π − α ) © nπ ¹ ¬© 2 ¹¼

( 5.72)

IL’nin de÷eri, 5.35 eúitli÷indeki sonuç ile ifade edilebilir ve sonuç 5.73 eúitli÷inde oldu÷u gibidir:

½ § V ·§ 4(1 + cos α ) ·­ ª§ n ·º An = ¨ m ¸¨ ¸®sin «¨ ¸» (π − α )¾ 2 nπ ¹¯ ¬© 2 ¹¼ © R ¹© ¿

( 5.73)

FWD’siz durum için, pals geniúli÷i α ile de÷iúmez, buna ra÷men IL ise de÷iúir. 5.72 eúitli÷inde, IL’nin de÷eri 5.44 eúitli÷indeki de÷eri ile yerine konulur ve sinüsoidal terimin α argümanı kaldırılır. Bu durumda, An 5.74 eúitli÷i ile verilir:

ª § nπ § V ·§ 8 · An = ¨ m ¸¨ 2 ¸(cos α ) «sin ¨ © R ¹© nπ ¹ ¬ © 2

·º ¸» ¹¼

( 5.74)

Bu harmoniklerin de÷iúimi FWD’li durum için úekil 5.26 da ve FWD’siz durum için úekil 5.27 de görülmektedir. α=0 ile Vm ve R’nin verilen de÷erleri için, temel akımın genli÷i rezistif durumda oldu÷undan daha azdır. Bu iki grafikte, bütün akımlar Vm/R ’ye normalleútirilmiútir.

ùekil 5.26 ÖRNEK 5.13 Tam dalga bir köprü do÷rultucu 240 V, 60 Hz’lik bir kaynaktan indüktif bir yükü beslemektedir. Çıkıú gerilim aralı÷ı 200 V - 80 V arasındadır. FWD yoktur. Yük direnci 4 Ω’dur. Çıkıú geriliminin uç de÷erlerinde, kaynaktaki üçüncü ve beúinci derece harmonik akımlarını bulunuz. ÇÖZÜM VL=200 V için,
200 = (240)(1,414)(2)(cos α )

π
α = 22,2°

Vm (240)(1,414) = = 84,85 A R 4
5.74 eúitli÷inden,

§ 8 · A3 = 84,85¨ 2 ¸ cos 22,2° = 21,22 A © 3π ¹ § 8 · A5 = 84,85¨ 2 ¸ cos 22,2° = 12,74 A © 5π ¹

VL=80 V için, α=68,3°
§ 8 · A3 = 84,85¨ 2 ¸ cos 68,3° = 8,47 A © 3π ¹ § 8 · A5 = 84,85¨ 2 ¸ cos 68,3° = 5,09 A © 5π ¹

ùekil 5.27 5 6D DC CY YÜ ÜK KG GE ER RøøL LøøM Møø 5..6 Bazı devre düzenlemeleri yükün bir parçası olarak devreye etkin bir DC kaynak yerleútirmektedir. Bu, düzeltici bir filtrenin bir parçası olarak yerleútirilen kapasitörün geriliminden kaynaklanabilir. Di÷er bir kaynak ise bir DC motorun zıt (emf) elektromotor kuvvetidir. ùekil 5.28 bu durumu modellemektedir. Görüldü÷ü gibi, úayet

indüktör ideal ise (direnç yok), bu durumda devre eúitlikleri VLort = E kısıtlamasını zorlayacaktır. Kapasitif durum için, bu, kapasitörün do÷rultucunun çıkıú geriliminin ortalama de÷eri ile kararlı bir seviyede yüklenmesi anlamındadır. Bir DC motor yükü için, bunun anlamı zıt emf ve dolayısiyle motor hızı olup, do÷rultucunun çıkıú geriliminin ortalama de÷erine ayarlanmalıdır. ùayet indüktansın bir direnç elemanı eklenerek modellenmesi gerekiyorsa, bu durumda yukarıdaki ifadelerin düzeltilmesi gerekir.

ùekil 5.28 5 5..6 6..1 1B BÜ ÜY YÜ ÜK K øøN ND DÜ ÜK KT TA AN NS S Dikkate alınacak ilk durum, direnç olmaksızın büyük indüktanslı durumdur, bu, úekil 5.28 de görülmektedir. Burada, kritik indüktans kısmında oluúan özel bir problem yoktur; yukarıda ifade edildi÷i gibi, E’nin vL’nin ortalama de÷erine uyması için ayarlanması gerekir. iL(t)’nin ortalama de÷eri belirlenmiú de÷ildir ve de÷erini belirlemek için di÷er devre úartlarının gözönüne alınması gerekir. Tam olarak hangi düzenleme gerilim kayna÷ı, E ile modellenmektedir? ùayet úekil 5.29 daki gibi ise, bu durumda iL(t)’nin ortalama de÷eri kolaylıkla bulunur. Bu úekilde, 5.75 eúitli÷indeki akım iliúkisi ani de÷erler için tutmakta ve 5.76 iliúkisi ortalama de÷erler için tutmaktadır: iL (t ) = iC + iR I L = IC + I R (5.75) (5.76)

Kapasitör akımının ortalama de÷eri kararlı periyodik çalıúmada sıfırdır, ortalama indüktör akımı ortalama direnç akımı ile aynıdır ve bu 5.77 eúitli÷i ile verilmektedir:
IL = IR = E R

(5.77)

ùekil 5.29 5 5..6 6..2 2K KR RøøT TøøK K øøN ND DÜ ÜK KT TA AN NS S Bazı devre konfigürasyonları, bununla beraber, úayet yük indüktansı belli kritik bir de÷erden daha küçükse önceki eúitliklerden göze çarpan bir ayrılmaya neden olur. Bu durumda ortalama yük gerilimi bu eúitliklerin kullanılması ile tahmin edilen de÷erlerden önemli ölçüde farklıdır. ùayet devre yükte mevcut bir DC kayna÷ına sahipse, bu durumda bir kritik indüktans de÷eri sürekli bir indüktör akımı olup olmadı÷ını belirler. ùayet varsa, bu durumda do÷rultucunun çıkıú gerilimi (yükün giriú gerilimi) her zaman tanımlanır ve önceki eúitlikler uygulanır. ùayet indüktör akımı sürekli de÷ilse, bu durumda farklı bir analiz gerekir. Önceki eúitliklerde, ortalama yük gerilimi yük direncinden ba÷ımsız bulunmuútu. Sürekli olmayan akım modu için, ortalama yük gerilimi yük direncine ba÷lı olur. 5 6..3 3K KR RøøT TøøK K øøN ND DÜ ÜK KT TA AN NS SIIN NB BE EL LøøR RL LE EN NM ME ES Søø 5..6 Bir kritik indüktans de÷eri úekil 5.28 de görülen devre düzenlemesi için hesaplanabilir. ùayet tam dalga, faz kontrollu sistem ile vL verilmiúse, bu durumda úekil 5.30 daki grafik t1 zamanında E den büyük kaynak gerilimi durumuna uygulanır. ùekilde, L ve R de÷erleri öyle iliúkilidir ki operasyon sürekli ve süreksiz çalıúma modu arasında bir sınırda bulunmaktadır. Bu durum kritik indüktans iliúkisini hesaplamak için kullanılır. Daha da ötesi minimum akım, SCR’nin anahtarlama zamanında oluúur ki bu α’nın bütün de÷erleri için do÷ru de÷ildir. vX indüktansın uçlarındaki gerilim oldu÷undan, bu, iL(t)’yi elde etmek için baúlangıç noktası olarak kullanılır:
diL v X vL − E = = dt L L
t§v − E· t § V sin ωt − E · dt = ³ ¨ m iL (t ) = ³ ¨ L ¸dt ¸ t1 t1 L ¹ © © L ¹

(5.78)

(5.79)

periyodik operasyon için iL(t) ’nin t = t 2 de tekrar sıfır olması gerekti÷i grafikten açıkça görülmektedir.81) iort ª §π ·º ( E )¨ ¸ º « © 2 ¹» § Vm · ª §2· » =¨ ¸ «cos α + ¨ ¸ sin α » − « ©π ¹ © ωL ¹ ¬ ¼ « ωL » « » ¬ ¼ (5.§V · §E· iL (t ) = ¨ m ¸(cos ωt1 − cos ωt ) − ¨ ¸(t − t1 ) ©L¹ © ωL ¹ (5. yani E/R de÷eri olması için úartın sa÷lanması gerekir.30 iL(t)’nin ortalama de÷erinin uygun bir de÷er. 5.80) t = t1 de iL (t ) = 0 oldu÷undan.83 eúitli÷indeki sonuç elde edilir: . Daha da ötesi operasyon sürekli akım çalıúmasının sınırında oldu÷undan. iL(t) eúitli÷i ile integrasyon iúlemi yapılarak. ùekil 5.82 eúitli÷i sonuç olarak elde edilir: 2 t2 iL (t )dt T ³t1 (5.82) Bu durumda. iL(t) ’nin ortalama de÷eri integrasyonla belirlenir: I ort = burada t 2 − t1 ) = T / 2 . 5. I ort = E / R ve E = (2 / π )Vm cos α iliúkisi kullanılarak. Vm ve ortalama do÷rultucu gerilimi E arasındaki iliúki hala sürmektedir.

Bu.48° ÖRNEK 5.31 de görülen bir düzenleme ile 20 Ω’luk yüke ayarlı gerilim sa÷lamaktadır.§R· L = ¨ ¸ tan α ©ω ¹ (5. Yapılan önceki analiz.86) π (5. Kritik de÷erden aúa÷ı L için Vm ve α arasındaki iliúkiyi elde etmenin bir gereksinimi hala devam etmektedir.87) (5. 240 V RMS AC kaynaktan çalıúan bir tam dalga do÷rultucu úekil 5. vL ve E eúlenerek aúa÷ıdaki sonuç elde edilir: §2· ¨ ¸ Vm cos α = Vm sin α ©π ¹ tan α = 2 (5. daha sonraki süreksiz indüktör akımı kısmında incelenecektir.14 60 Hz.83) Bu kritik de÷er operasyonun sürekli ve süreksiz modlarını ayırır.88) α = 32. Yük geriliminin 100 V ile 180 V arasında ayarlanabilmesi gerekmektedir. akımın t > t1 için artırılması ve akabinde anahtarlama noktasında vL>E olması gerekir. Sınır.85) (5. . Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α de÷eri (b) α’nın bütün de÷erleri için sürekli indüktör akımını sürdüren L de÷eri.84) vL = Vm sin α burada α = ωt1 . t1 zamanında vL=E için oluúur. minimum akımın anahtarlama noktasında oluútu÷u durum içindi. Bunun olması için. Buradaki iki iliúki kullanılarak bir sınır úartı elde edilir: §2· E = ¨ ¸ Vm cos α ©π ¹ ve (5.

5 6.31 ÇÖZÜM VL=100 V için sürekli indüktör akımı varsayılarak: §2· §2· 100 = ¨ ¸ Vm cos α = ¨ ¸ 339. (a) úıkkındaki daha büyük α de÷eri daha büyük L de÷erini gerektirir. ùekil . vL’nin de÷eri anahtarlama noktasında E’den küçüktür.4 4 5.58° (b) α aralı÷ı 5. § 120 · L=¨ ¸ tan 62.102 H L’nin de÷eri.88 úartını karúılamaktadır. 5. iki α de÷erinin en küçü÷ünde sürekli akımı sürdürmek için yeterinden daha büyüktür.ùekil 5. Bu yüzden...4 cos α ©π ¹ ©π ¹ α = 32.48° durumunda kontrol için.83 eúitli÷inden.43° VL=180 V için: §2· §2· 180 = ¨ ¸ Vm cos α = ¨ ¸ 339. böylece akım anahtarlama noktasının ilerisinde azalmaya devam eder.4 48 8° ° α < 32.43° © 120π ¹ L = 0.6 α α< <3 32 2.4 cos α ©π ¹ ©π ¹ α = 62..

ùekil 5.32 Bu de÷er minimum akımın oluútu÷u vL = E = Vm sin θ ve §2· E = ¨ ¸ Vm cos α ©π ¹ dikkate alınarak bulunur.48° (5.90 eúitliklerinin birleútirilmesi 5.32 de θ.93) . Aynı yolla akımı bulmak için baúlangıç noktası diL v X vL − E = = dt L L t = t3 de iL (t ) = 0 oldu÷undan.92) (5.90) (5. §2· α < 32.89) θ = sin −1 ¨ ¸ cos α ©π ¹ sınırı göstermektedir.91) α = 32.48° için θ = 32. t§v −E · t § V sin ωt − E · iL (t ) = ³ ¨ L dt = ³ ¨ m ¸dt ¸ t3 t3 L © L ¹ © ¹ (5. 5. minimum akımın oluútu÷u t3’e karúılık gelen açı olsun.48° oldu÷una dikkat ediniz. Bu.89 ve 5. iki mod operasyonu arasındaki Bu durum için kritik indüktans önceki kısımdakine benzer bir davranıúla bulunur.5.91’i verir (5.92) §V · §E· iL (t ) = ¨ m ¸(cos ωt3 − cos ωt ) − ¨ ¸(t − t3 ) © ωL ¹ ©L¹ (5.

θ ’nın α ’nın bir fonksiyonu oldu÷u bilinerek.91 eúitli÷inde ifade edildi÷i gibi.99 eúitliklerindeki iki α aralı÷ını birleútirmektedir.98) øki iliúki eúlenerek L= R 4 f cos α º ª π· § 2 ·§ §2· «cos θ + ¨ π ¸¨θ − α − 2 ¸(cos α ) + ¨ π ¸ sin α » © ¹© ¹ © ¹ ¼ ¬ (5. .97) (5.33 deki grafik. α 90° ye yaklaúırken. tüm aralık boyunca sürekli indüktör akımını sürdürecek L’nin de÷eri bulunabilir.95 eúitli÷i ile verilir: I ort = 2 t2 2 (α +π ) / ω iL (t )dt = ³ iL (t )dt ³ T t1 T α /ω (5. sürekli indüktör akımını sürdürmek için yeterli indüktansı sa÷lamak gittikçe zorlaúmaktadır. ùayet fonksiyon bu úekilde ifade edilirse hantal oldu÷undan úimdiki hali ile oldu÷u gibi bırakıyoruz.83 ve 5. ùayet kullanılacak α aralı÷ının tamamı araútırılıyorsa.33 sürekli indüktör akımını sürdürmek için gerekli kritik indüktansın α ile nasıl de÷iúti÷ini göstermektedir.99) 5.95) øúlemler yapılarak aúa÷ıdaki sonuç elde edilir: º π · §2· § V ·ª § §2· iort = ¨ m ¸ «cos θ + ¨ ¸(cos α )¨θ − α − ¸ + ¨ ¸ sin α » 2 ¹ ©π ¹ © ©π ¹ © ωL ¹ ¬ ¼ Yukarıdaki matematiksel iúlemlerde (5. ùekil 5. burada da yine I ort = E § 2 ·§ Vm · = ¨ ¸¨ ¸ cos α R © π ¹© R ¹ (5.96) §2· E = ¨ ¸Vm cos α ©π ¹ Ortalama akım yük direnci ile iliúkilidir.Son eúitlik t1 ve t2 anahtarlama noktası arasındaki aralık için uygulanmaktadır. yukarıdaki eúitlik kritik indüktansın α ’nın bir fonksiyonu oldu÷unu ifade etmektedir. Bu aralık üzerinde iL (t ) ’nin integrali 5. 5. ùekil 5.

Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α de÷eri (b) kritik indüktans. faz kontrollu bir do÷rultucu úekil 5.ùekil 5.48° .91 eúitli÷i θ ’yı bulmak için kullanılır: θ = sin −1 «¨ ¸ cos 18. 60 Hz’dir.31 deki devre düzenlemesi ile temsil edilen bir yüke ortalama 205 V ta 10 A sa÷lamaktadır. böylece 5.15 Tam dalga.4 cos α ©π ¹ α = 18.16° ¼ ¬© π ¹ ª§ 2 · º . Kaynak 240 V RMS.42° (b) α < 32.33 ÖRNEK 5.42°» = 37. ÇÖZÜM (a) §2· E = VLort = ¨ ¸ Vm cos α ©π ¹ §2· 205 = ¨ ¸ 339.

øndüktör akımı maksimum bir de÷ere yükselir ve t = t3 de sıfıra geri düúer. sonuç olarak vL AC kaynak gerilimi ile belirlenmek yerine kapasitör gerilimine eúittir. úekil 5.R= E 205 = = 20..42° de LN’nin de÷eri 0.023 H. . ortalama yük gerilimini bulmak için dikkate alınmalıdır.43)(20.5) = 0.33 deki grafi÷in kullanılmasıdır. Burada da yine filtre kapasitörü. Bu de÷er kullanılarak.5 Ω I ort 10 5. ortalama yük gerilimi yük direncine ba÷lıdır ve yeni gerilim iliúkileri gereklidir.99 eúitli÷inde α. R ve frekansın de÷erleri yerine konularak kritik indüktans için L=0. θ. α=18. 377 ω 5 5. Bu aksiyon. t3 − t 2 aralı÷ı süresince indüktör akımı sıfır ve bütün SCR’ler iletimde de÷ildir. vC de ihmal edilebilir dalgacık olması için yeteri kadar büyük varsayılmıútır.34 deki grafikler indüktör akımının t = t1 de yani bu zamanda do÷rultucu SCR’lerinin de iletime baúladı÷ını göstermektedir. ùekil 5. Alternatif bir çözüm.0222 H de÷eri bulunur.. t3 zamanı t1 den sonra yarım periyottan daha azdır. L= LN R = (0.5 5S SÜ ÜR RE EK KS SøøZ Z øøN ND DÜ ÜK KT TÖ ÖR RA AK KIIM MII Kritik indüktanstan daha az bir de÷erde.6 6.43 tür.

108 eúitli÷indeki iliúki sayısal olarak çözülebilir. β − α = γ yazılır ve normalleútirme amacıyla konulursa: γ = cos α − cos β m (5.103) §V · §E· iL (t ) = ¨ m ¸(− cos ωt + cos ωt1 ) − ¨ ¸(t − t1 ) © ωL ¹ ©L¹ (5.35 de sunulmaktadır.107) E =m Vm Biraz daha sadeleútirme için.108) 5. β açısı olarak saptanırsa: β −α = ¨ § Vm · ¸(cos α − cos β ) © E¹ (5. . gerilim eúitli÷i úekil 5. Sonuçlar. ilgili diferansiyel eúitlik çözülür.34 øndüktör akımını bulmak için.101) (5. olabilecek de÷iúik çalıúma úartları ile úekil 5.102) (5. Önce.105) ωt3 − ωt1 = ¨ § Vm · ¸(cos ωt1 − cos ωt3 ) © E¹ (5.28 deki devre kullanılarak t1 − t3 aralı÷ı için yazılır vS = v X + E § di · Vm sin ωt = L¨ L ¸ + E © dt ¹ diL Vm sin ωt − E = dt L t § V sin ωt − E · iL (t ) = ³ ¨ m ¸dt t1 L © ¹ (5. ωt3 ’ün de÷eri 5. 5.104 eúitli÷indeki akım sıfıra eúitlenir ve t3 için bir ifade bulunur: §V · §E· 0 = ¨ m ¸(− cos ωt3 + cos ωt1 ) − ¨ ¸(t3 − t1 ) © ωL ¹ ©L¹ veya (5.ùekil 5.100) (5.104) t = t3 de iL (t ) sıfıra gider.107 eúitli÷inde verildi÷i gibi.106) ωt1 ’in de÷eri α açısıdır.

mod’un sürekli veya süreksiz oldu÷unu belirler.110) IL ort sin ωt º § E · ª t 2 º½ § 2 · ­§ V · ª − + ( )( ) = ¨ ¸ ®¨ m ¸ «(t )(cos ωt1 ) − t t ¸ ¨ ¾ 1 « ω » 2» ¼ © L ¹¬ © T ¹ ¯© ωL ¹ ¬ ¼ ¿ t1 t3 (5.35 .109) (5. γ ’nın de÷eri bilindikten sonra t3’ün de÷eri bilinir ve ortalama indüktör akımı bulunabilir: § 2 · t3 I L = ¨ ¸³ iL (t )dt ort © T ¹ t1 § 2 · t3 § V · § 2 · t3 § E · I L = ¨ ¸ ³ ¨ m ¸(cos ωt1 − cos ωt )dt + ¨ ¸ ³ ¨ ¸(t1 − t )dt ort © T ¹ t1 © ωL ¹ © T ¹ t1 © L ¹ (5.Yükün gerektirdi÷i ortalama akım.111) § sin ωt3 − sin ωt1 ·º § E · § V ·ª 2 I L = ¨ m ¸ «(t3 − t1 )(cos ωt1 ) − ¨ ¸» − ¨ ¸(t3 − t1 ) ort π ω L TL ¹¼ © ¹ © © ¹¬ (5.112) ùekil 5.

ÖRNEK 5.36 daki grafiklerin incelenmesi sonucu.112 eúitli÷i (Vm/ωL) faktörü ile bölünerek normalleútirilebilir. Hemen iki örnek açıkca verilebilir.113) ùekil 5. Bu grafiksel iliúkilerle verilenden daha büyük bir yük akımı için.113 eúitli÷indedir: § mγ 2 · §γ · §1· I LN = ¨ ¸(cos α ) − ¨ ¸(sin β − sin α ) − ¨ ¨ 2π ¸ ¸ ©π ¹ ©π ¹ © ¹ 5. Kapasitör ihmal edilebilir dalgacık oluúması için yeteri kadar büyüktür.35 ve 5.ùekil 5.37 de. økinci durum. . tepe de÷eri 150 V olan bir kaynaktan ortalama de÷eri 90 V olan bir gerilimi üretmek için çalıúmaktadır. bu α da ani kaynak geriliminin E’den büyük olması gerekir. verilen her L de÷eri ve verilen di÷er devre parametreleri için. Sonuç 5. bu durumda daha önce bahsedilen sürekli akım analizi uygulanır. Olabilecek verilen bir α için. (5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) devre modu (sürekli veya süreksiz). Yük direnci 20 Ω dur. grafiklerin bazı bölgelerinin olabilecek çalıúma úartlarını temsil etmedi÷ine dikkat edilmelidir.113 eúitli÷indeki fonksiyon úekil 5.36 da 0 grafikler ile sunulmaktadır.36 5. Faz kontrol açısı 50° dir. aksi takdirde SCR ters polarlanır. faz kontrollu do÷rultucu. belli bir ortalama indüktör akımının (normalleútirilmiú) var olmasıdır.16 ùekil 5. indüktör akımı daha fazla süreksiz de÷ildir ve bu analiz uygulanamaz.

iletim açısı 150° olarak okunur.0206 H ÖRNEK 5. bu durumda 5. I ort = I LN = E 90 = = 4.233 olarak okunur.17 Bir DC motor.(b) do÷rultucu iletim açısı. (c) L indüktansı.38 V oldu÷undan. (c) Normalleútirilmiú yük akımı. Motorun zıt emf’si bir E gerilim kayna÷ı ile modellenmiú olup motor hızı ile orantılıdır.233 Vm / ωL 150 / 377 L L = 0.5 = = 0. ùekil 5.6 Vm 150 ùekil 5. úekil 5. úekil 5.38 V ©π ¹ E > 61.36 dan 0. ILN.38 de görülen bir devre ile temsil edilmektedir. mod süreksizdir.37 (b) m = E 90 = = 0.01 H . §2· E = VL = ¨ ¸ Vm cos 50° = 61.5 A R 20 I ort 4. Devre verileri: E=90 V f=60 Hz Vm=150 V α=45° L=0.90 eúitli÷inden.35 den. ÇÖZÜM (a) ùayet devre sürekli mod’da ise.

01) m= E 90 = = 0.6 Vm 150 I LN = 0. ( b) do÷rultucunun iletim açısı ( d) motor hızı...1 1T TR RA AN NS SF FO OR RM MO OT TO OR RK KA AÇ ÇA AK K øøN DÜ ÜK KT TA AN NS SII ùayet tam dalga do÷rultucu fonksiyonu bir transformotor kullanılarak elde edilirse.79 A ωL (377)(0. γ = 156° Ortalama tork = KI Lort = (1. Gerçek transformotorlar primer ve sekonder .35 den.1 Nm/A Aúa÷ıdakileri bulunuz: ( a) motor ortalama akımı ( c) motor ortalama torku Motor direnci ihmal ediliyor.7 Devre analizinin bir parçası olarak.7 7. 5 ND 5. transformotorun ideal bir transformotor olarak modellenmesi úartıyla önceki kısımlarda geliútirilen bütün eúitlikler uygulanır.64 Nm Motor hızı = E 90 = = 81.82 rad/s = 781 d/dak. Bu kısımda bunlardan ikisi dikkate alınacaktır..67 A (b) (c) (d) ùekil 5.243 úekil 5. ùekil 5.38 ÇÖZÜM (a) Vm 150 = = 39. ideal olmayan çok sayıda karakteristik dikkate alınabilir.79) = 9.67) = 10. K 1.1)(9.1 Vs = 1.1 5 7 øøD EA AL LO OL LM MA AY YA AN ND DU UR RU UM ML LA AR R DE 5.243)(39.Motor sabiti K = 1.36 dan I Lort = (0.

Transformotor gerçekte üç sargılı bir transformotor oldu÷undan.114) (5. bu iki de÷er eúittir. α faz kontrol açısı ile. primer ve toplam sekonder amper-sarımı aúa÷ıda ani de÷erlere uygulandı÷ı gibi eúitlemektedir: ùekil 5. Analiz için bir baúlangıç noktası olarak. ùimdi transformotor her sekonder sargısına seri bir indüktans Ll. ùekil 5. ùekil 5. SCR1.115) § N2 · ip = ¨ ¨N ¸ ¸(i1 − i2 ) © 1¹ i1 ve i2 arasındaki farktan. Böylece. primer akımı alternatif kare dalga biçimlidir. eklenmesiyle daha az ideal yapılsın. Bu indüktans.arasında ideal bir kuplaja sahip de÷ildirler ve bu karakteristik ideal transformotor modeline bir kaçak indüktans eklenmesiyle modellenir. orta uçlu sekonderi olan ideal bir transformotor durumu kullanılacaktır.41 düzeltilmiú devreyi göstermektedir. yük akımını α dan α +π ye kadar iletir.39 N1i p = N 2i1 − N 2i2 (5. yük akımında ihmal edilebilir dalgacık oluúması için yeteri kadar büyük alınmıútır. transformotor sargıları arasında daha az ideal kuplajı temsil eder. ùekil 5. yük indüktansı.40 daki grafikler devrenin çalıúmasını göstermektedir. . Bütün sonuçlar. sonucun alternatif oldu÷u açıktır. Transformotorun devre eúitli÷i.39 da. Simetrilikten dolayı. SCR köprü do÷rultucu ile olan durumla aynıdır. transformotorun dönüútürme oranı ile ortaya çıkan genlik de÷iúimi dıúında. en az iki indüktans gerekir.

SCR’nin iletiminde di÷er SCR’nin ani olarak sıfıra de÷iúmesinin (komütasyon) artık mümkün olmaması anlamına gelmektedir.41 Bu kaçak indüktansın eklenmesi.40 daki grafikler.41 için. Zamanın sıfır de÷iúim aralı÷ı yerine. De÷iúimin (komütasyon) devre analizi. Ayrıca bu aralık süresince yük akımı sabit varsayılmaktadır. úekil 5. ùekil 5. Vm iki sekonder sargısının herbirinin tepe gerilimidir: e1 = e2 = Vm sin α (5. i2 yavaúça sıfıra do÷ru azalır. 5. transformotor sekonderlerinin kaynak gerilimlerinin bu kısa de÷iúim periyodunda sabit oldu÷unu varsaymaktadır.116 eúitli÷i de÷iúim zamanında yazılabilir. i1 sıfırdan yük akımı de÷erine artarken.116) øki sekonder sargısı ve iki kaçak indüktans döngüsü boyunca bir gerilim eúitli÷i . Eúitlikte.40 ùekil 5. ùekil 5. çok küçük olmasına ra÷men zaman sıfır de÷ildir. ùimdi SCR1 iletimde iken.ùekil 5.42 görüldü÷ü gibi düzeltilmiútir.

119) i1 + i2 = iL = a sabit § di1 · § di2 · ¸=0 ¨ ¸+¨ © dt ¹ © dt ¹ di1 di =− 2 dt dt (5.121) § Vm · di2 = −¨ ¸ sin α ¨L ¸ dt © l ¹ di1 § Vm · =¨ ¸ ¸ sin α dt ¨ © Ll ¹ (5.117) (5. Bu. De÷iúim aralı÷ı süresince.yazılabilir. birisi artıyor di÷eri ise azalıyor. Bu yüzden. di÷er bir gerilim eúitli÷i ile gözlenir: .122) (5.123) øki akım böylece aynı oranda de÷iúmektedir. ùekil 5. kısa bir zaman için her iki SCR iletimdedir. yük gerilimi sıfırdır. SCR2 iletimde idi ve hala iletimdedir çünkü i2>0 ve SCR1 henüz iletime geçmiútir.120) § di · § di · Vm sin α + Vm sin α − Ll ¨ 2 ¸ + Ll ¨ 2 ¸ = 0 © dt ¹ © dt ¹ (5.42 § di · § di · e1 + e2 − Ll ¨ 1 ¸ + Ll ¨ 2 ¸ = 0 © dt ¹ © dt ¹ (5.118) (5.

akımlar de÷iúirken vL sıfır olarak bulunur. devre modeline hiç direnç eklenmemiú olsa bile kaynak direncinin etkisi ile aynıdır. anlaúılması bakımından abartılı çizilmiútir.128) §I L · ∆VL = 2¨ L ı ¸ © T ¹ (5.43 Tam dalga durumu için ortalama gerilimdeki azalma 5. de÷iúim zamanındaki yük akımına ba÷lıdır ve 5. Bunun net azalması 5. vL zaman e÷risi altındaki alanın bir kısmının kaybolması ve ortalama yük geriliminin azalmasıdır.§ di · e1 − Ll ¨ 1 ¸ + vL = 0 © dt ¹ (5. Bu.124) di1 / dt ’nin de÷eri yerine konularak. Bu de÷iúimin oluútu÷u süredeki zaman aralı÷ı. ùekil 5.125) ∆t = I L Ll Vm sin α (5.129 eúitli÷inde verilmiútir: ∆VL = ∆A T /2 (5.43 deki grafik bu etkiyi göstermektedir. Benzer etki tam dalga bir köprü do÷rultucuyu besleyen iki sargılı bir transformotor . Gölgeli alan kayıp alandır. böylece ortalama gerilim aúa÷ı düúen bir karakteristi÷e sahiptir.127 eúitli÷inde verilmiútir: ∆A = (Vm sin α )(∆t ) = I L Ll (5.127) ùekil 5.129) Sonuç yük akımına ba÷lıdır.125 eúitli÷i ile verilir: ∆t = IL di1 / dt (5.126) Net sonuç.

(b) çıkıú gerilimi.4 = 97.6 V’tur.130) . indüktör ya ideal olarak veya yük direncine seri olarak gözönüne alındı.18 Orta uçlu tam dalga bir do÷rultucu 60 Hz’lik bir kaynaktan α=40° de bir indüktif yüke 20 A vermektedir. indüktörler ekseriyetle küçük dirence sahip ve dolayısıyle küçük kayıplar ile tasarımlanırlar. Her sekonder sargısındaki kaçak indüktans 1 mH dir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) transformotorun kaçak indüktansından kaynaklanan çıkıú gerilimindeki azalma. bu duruma da uygulanır.. Do÷rultucudaki tepe yük gerilimi 205 V tur. Bu kısımda.44 analizi yapılacak devreyi göstermektedir.01667 © T ¹ (b) ødeal olarak §2· VL = ¨ ¸(205)(cos 40°) = 100 V ©π ¹ (a) úıkkındaki etki dahil edilince. Yüksek verim bakımından. 5 5.6 V Bu yüzden.durumunda oluúur.2 2 øøN ND DÜ ÜK KT TÖ ÖR RD DøøR RE EN NC Cøø Önceki bütün analizlerde.. bu direncin etkisi incelenmektedir. ÖRNEK 5. ùekil 5. Ll primer ve sekonder sargıları arasındaki kaçak reaktans olarak.130 eúitli÷inde görüldü÷ü gibi yazılabilir: vL = v R + v X + E (5. 5. bir kapalı döngü kontrol sisteminde α’nın de÷erinde küçük bir azalma ile düzeltilebilir.4 V 0. gerçek yük gerilimi sadece 97. Sadece sürekli akım modu gözönüne alınmaktadır.129 eúitli÷i. Bu. ÇÖZÜM (a) (20)(0. Ani gerilim eúitli÷i 5. yüke ideal 100 V sa÷lamak yerine.001) §I L · ∆VL = 2¨ L ı ¸ = (2) = 2. burada indüktör direnci de dahil edilebilirdi.7 7. VL = 100 − 2.

periyodik çalıúma için indüktör uçlarındaki ortalama gerilim sıfırdır.1 K . α=30° ile 10 A’lik bir akım gerektirmesi úartları altında. Motor hız sabiti. ÖRNEK 5. 5.7 V ©π ¹ ©π ¹ RL=0.35 Ω E = VL − ( I L )( RL ) = 93.131) Burada da yine. Vm=170 V ÇÖZÜM §2· §2· VL = ¨ ¸Vm cos α = ¨ ¸(170) cos 30° = 93.35) = 90.19 Tam dalga bir kontrollu do÷rultucu sürekli akım modunda bir DC motora güç sa÷lamaktadır.2 V Motor hızı = E 90. bu durumda. Direncin VR gerilimi. Motor ortalama torkunun. K=1. Eúitlik aúa÷ıdaki gibi olur: VL = ( I L )( R) + E (5.ùekil 5.44 Ortalama de÷erler kullanılarak.2 = = 82 rad / s = 783 d / dak 1. motor hızını bulunuz.130 eúitli÷i aúa÷ıdaki gibi yeniden yazılabilir: VL = VR + E (5. VL ve E’nin net de÷eri arasındaki farktır. indüktör direncinin etkisi basit olarak yüke ortalama giriú gerilimi.132) Ortalama de÷erler dikkate alınarak.7 − (10)(0. sadece ortalama yük akımı ile direncin çarpımıdır.10 Vs. Küçük bir etki akımın dalga biçiminin zamanla de÷iúimi ve sürekli indüktör akımı úartlarında da görülür.

45 Herhangi bir anda sadece bir akım sıfırdan büyük olabilir.1 1Y YA AR RIIM MD DA AL LG GA A.8 öR RU 8Ç ÇO OK KF FA AZ ZL LII D DO Oö UL LT TU UC CU UL LA AR R Daha önce bahsedilen tek fazlı do÷rultucu devrelerinin hepsinin de çok fazlı versiyonları vardır. çok fazlı bir düzenleme kullanılması ihtimali daha fazladır. 5 8. Bu tek akım. üç fazlı. ùekil 5. van>vbn ve van>vcn. va gerilimi sıfırdır ve aynı zamanda devrenin gerilim eúitli÷inden vL = van dir. Aynı anda. o an için birinin en fazla pozitif oldu÷u üç kaynaktan biri ile belirlenir.134) (5. çok fazlı sistemler üzerinde çalıúılacaktır. böylece ia>0 ve di÷er akımlar sıfırdır. tek fazlı versiyonlara tekabül edenlerden daha yüksek dalgacık frekansı ile daha düzgün çıkıú verirler..5 5. dengeli. Devre diyagramında da açık oldu÷u gibi.8 Temel bir üç fazlı. Üç kaynak. diyot gerilimlerinin sonucu (5.. Ü ÜÇ ÇF FA AZ ZL LII D DøøY YO OT TD DO Oö öR RU UL LT TU UC CU U 5.. Böylece çıkıútaki filtreleme iúlemi daha kolay bir úekilde yapılır. t3 zamanında. Böylece daha büyük çıkıú gücü için. Üç fazlı kaynakların çok geniú kullanım alanı oldu÷undan sadece üç fazlı kaynaklı.45’de gösterilmiútir. ia>0 iken. ùekil 5. baúka bir devre gerilim eúitli÷i vb ve vc ’yi bulmada kullanılabilir: v an − v a + v b − v bn = 0 ve v an − v a + v c − v cn = 0 Çünkü va = 0 oldu÷undan. kontrollu ve kontrolsüz olarak.133) .46 ’da. yarım dalga do÷rultucu úekil 5. Büyük güçlü do÷rultucularda filtreleme elemanları büyük ve pahalı oldu÷undan filtrelerin azaltılması veya devreden çıkartılması önemlidir. her kaynak sadece tek yönlü akıma sahiptir. alternatif kaynaktan oluúur ve diyotlar idealdir. Bu çok fazlı do÷rultucular..

Akımlar úekil 5. Sonuç olarak yük gerilimi. Böylece. ùekil 5. .v b = v bn − v an v c = v cn − v an (5. yük geriliminin integrali ile bulunur. 120° lik aralıkla diyotun iletimde oldu÷u zamanda.135) (5. üç kaynak geriliminin en büyü÷üne ‘parçalı olarak’ eúittir. kaynak geriliminin üç fazının birisinden dönüúümlü olarak alınır. van sinüs dalgası üzerinde 30° ve 150° ye karúılık gelir.46 Yük omik oldu÷undan dolayı yük akımı yük gerilimi ile aynı dalga biçimine sahiptir.137) burada. B ve C fazlarındaki diyotların her ikisi birden ters polarlanmıútır.47 ’de görülmektedir. Her bir diyot akımı. Böylece. Bu úekil 5. Ortalama yük geriliminin bir ifadesi.136) ile verilir ve çünkü bu anda van. Dalga úekillerinin incelenmesiyle bu de÷er temel periyodun üçte birinin üzerinden integral alınarak bulunabilir. t1 ve t2 . kaynak geriliminin her periyodu süresince. Her bir diyot akımı 240° lik aralıkta sıfırdır.46’da da görülmektedir. Yük geriliminin dalgacık frekansı AC kaynak frekansının üç katı olmuútur. yük akımına eúittir. hem vbn veya hem de vcn ’nin ikisinden de büyüktür. Vort = 3 t2 Vm sin ωtdt T ³t1 (5. yük gerilimi benzer üç kısımdan oluúur ve her biri kaynak sinüs dalgasının periyodunun üçte biridir. Bu kısımlar.

47 t1 = ve t2 = 5π 6ω (5.139) π 6ω (5. Yük akımının ve diyot akımının tepe de÷erleri aynıdır ve yük omik oldu÷undan.827 Vm 2π (5.140) ortalama yük akımı 5.140 eúitli÷ini verir: Vort = (3)(3)0.142) Bir diyotun ortalama akımı yük akımının üçte biridir.138) 5.137 eúitli÷inin çözümü 5.141 eúitli÷i ile verilir: I ort = Vort R (5.5 (Vm ) = 2π R (5.141) I ort (3)(3) 0.5 (Vm ) = 0.ùekil 5. .

Bunların yanında yük ve diyot tepe akım de÷erleri de÷iúir ve bunlar ortalama yük akımı ile aynıdır.48’de görüldü÷ü gibi olur. direnci ile seri ba÷lı olarak belirgin de÷erde bir indüktans içerirse yük akımı ihmal edilebilir dalgacı÷a sahip olur. çünkü devrenin gerilim eúitliklerinde bir de÷iúme yoktur. Keza ortalama yük akımı da de÷iúmemiútir çünkü ortalama yük gerilimi aynıdır. 60 Hz’ lik bir kaynaktan beslenmektedir. ùekil 5.45 de gösterilen üç fazlı bir diyot do÷rultucu.20 ùekil 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Tepe yük akımı d) Ortalama yük akımı e) Tepe diyot akımı .48 ÖRNEK 5. Yük 25 Ω’luk dirençtir. Ortalama yük gerilimi içinde aynı ifade uygulanır. 480 V RMS. bir dört telli.Im = Vm R (5. Yük geriliminin úeklinde bir de÷iúme olmaz.143) ùayet yük. çünkü dalga úeklinde de÷iúme olmamıútır. Akımlar úekil 5.

Örnek 5.21 Örnek 5.68 A f) Ters diyot tepe gerilimi.9 ) = 324.827 )(391.1 V c) Tepe yük akımı.f) Ters diyot tepe gerilimi g) Diyot ortalama akımı ÇÖZÜM a) Vm = maksimum faz-nötr gerilimi = (1.96 A R 25 d) Ortalama yük akımı = I ort = e) Tepe diyot akımı = I m = 15. Standart de÷erler göz önüne alınarak bu de÷erin en az 800 V olması gerekir.20 ile aynı: 391.9 V 1.20 deki yüke. Ortalama akım ile aynı çünkü dalgacık yok: 12. iletimdeki faz ve ters gerilimin hesaplanaca÷ı faz arasında oluúur: Ters diyot tepe gerilimi = 678.1 = = 12.9 = = 15. bir diyot iletimde iken oluúur ve fazlar arası gerilimin tepe de÷eri.20 ile aynı: 324. g) Ortalama diyot akımı = I ort = 4.32 A 3 ÖRNEK 5.9 V b) Ortalama yük gerilimi.732 b) Ortalama yük gerilimi = 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Tepe yük akımı d) Ortalama yük akımı e) Tepe diyot akımı f) Ters diyot tepe gerilimi g) Diyot ortalama akımı ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi.414 )( 480) = 391. Örnek 5.8 V Diyotun bu de÷erden daha fazla bir ters gerilime dayanma zorunlulu÷u vardır.96 A .68 A R 25 Vort 324. yük akımında ihmal edilebilecek dalgacık sa÷layacak yeterli bir indüktans eklenmiútir.1 V c) Tepe yük akımı = I m = Vm 391.827 Vm = ( 0.

diyot do÷rultucu seçiminde indüktansın temel olarak etkisi yoktur. bu durumda ihmal edilebilir dalgacık akımı vardır. (En düúük dalgacık frekansında) ùayet yük empedansının reaktans kısmı yük direncine karúı büyük yapılırsa. ùekil 5. zamanın bir fonksiyonu olarak gerilim ve akımları göstermektedir. Kabul edilebilir bir seçim. Ortalama yük gerilimi α=0 durumuna kıyasla azalmıútır.96 Amperdir. ùayet α <30 ise. Bu frekansın tepe akımı: I3 = V3 Z3 = 8112 ( 0. Böylece tepe dalgacık. Örnek 5. diyot akımının tepe de÷erinin indüktans tarafından azaltılmasıdır. tasarımda kullanıúlı sonuçlar sa÷lar.96 A e) Tepe diyot akımı. yük akımında ihmal edilebilir dalgacık oluúması için ne kadar indüktans gerekir? Örnek 5. ÖRNEK 5.9 ) . Büyük veya küçük hatta bilinmeyen bir de÷erdeki devrenin tam indüktansı pratik olarak devrenin dizaynına hiç bir etkisi yoktur. Dalgacık sıfır de÷ildir fakat oldukça küçüktür. Her SCR normal zamanında sıra ile geciktirilir. Örnek 5.221 H Gerçek yük geriliminin dalga biçiminin bir Fourier analizi. . Ü ÜÇ ÇF FA AZ ZL LII K KO ON NT TR RO OL LL LU UD DO Oö öR RU UL LT TU UC CU U 5.22 Bu örnek için. direncin 10 katı yapmaktır. reaktansı.207 Vm de÷erini verir. = = 0..2221 251. Örnek 5.45 deki diyot do÷rultucular SCR’ler ile de÷iútirilmiútir. B fazındaki SCR iletime geçinceye kadar iletime devam eder. en düúük dalgacık frekansının genli÷i için 0.20 ile aynı: 678.96 A f) Ters diyot tepe gerilimi. ÇÖZÜM Bu tam bir çözüm olmamakla birlikte. 5 8. diyot do÷rultucu seçiminde önemli bir eleman oldu÷undan.2 2Y YA AR RIIM MD DA AL LG GA A. Burada gözönüne alınacak durumlar tek fazlı durumlara benzemektedir.. En düúük dalgacık frekansı 180 Hz’dir.d) Ortalama yük akımı.5’u olmaktadır.20 ile aynı: 12.20 ile aynı: 4.20’deki verileri kullanınız.20 ve 5.323 A 25 + j (3)( 60)( 2π )( 0.8 V g) Diyot ortalama akımı.32 A Örnek 5. Örnek 5.21 üzerinde bir yorum: Yükün indüktif oldu÷u devre dizaynındaki tek etki. Ortalama akım. bu durumda A fazındaki SCR.20 ile aynı: 12.49’daki grafik.207 )(391. ortalamanın % 2. ølk olarak rezistif=omik yük durumu gözönüne alınacaktır.8 ùekil 5. böylece: ( 2π )(180 ) L = (10 )( 25Ω ) L = 0. Yük gerilimi ve yük akımı hiç bir zaman sıfırdan küçük olmaz.2 DC kısım veya ortalama akım 12..

148) Vort = 0.146 eúitlikleri. .147) (5. cosα teriminin eklendi÷ine dikkat edilmelidir. 5.827Vm cos α Faz kontrolunun etkisi ile. t1 = [(π6 ) + α ] ω (5.144’de yerine konularak ortalama gerilim aúa÷ıdaki gibi olur. 5. Vort = 3 ( 5π / 6+α ) / ω Vm sin ωt dt T ³(π / 6+α ) / ω (5.Buradada yine. Vort = 3 T ³ t2 t1 Vm sin ωt dt (5. ortalama yük gerilimi integral alınarak bulunur .145 ve 5.145) t2 = ( 56π ) + α ω (5.146) 5.144) t1 ve t2 zamanları sırasıyla (30° +α) ve (150° +α) ya karúılık gelir.143 eúitlikten farklı olarak.

732 Vort = 0.7 V c) Tepe yük akımı = I m = Vm 391.20’de. omik yük.9 )(cos 25° ) = 293.827 )(391.9 = = 15.23 Örnek 5.ùekil 5.49 ÖRNEK 5. yarım dalgalı devrede 3 adet SCR kullanılarak kontrollu bir do÷rultucu ile beslenmektedir.827 Vm cos α = ( 0. Gecikme açısı 25° dir. Aúa÷ıdakileri bulunuz.414)( 480 ) = 391.68 A R 25 . a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Tepe yük akımı d) Ortalama yük akımı e) Tepe SCR akımı f) Ters SCR tepe gerilimi g) Ortalama SCR akımı ÇÖZÜM a) b) Vm = (1.9 V 1.

150) burada.149) ³ t4 t1 Vm sin ωt dt + ³ t2 t4 (0)dt (5. yük üç kaynak geriliminin hepsinden ba÷lantısını kesmektedir.151) . ùekil 5. Ortalama yük gerilimi. fakat t4 .92 A 3 3 ùayet α. ùekil 5.50’de uygun dalga úekilleri gösterilmiútir. Vort = 3 2π ³π π /ω ( / +α ) / ω Vm sin ωt dt (5.75 = = 3. Bu son aralık süresince.75 A R 25 e) SCR tepe akımı = I m = 15. t1 (30° + α ) ve t4 180° ye karúılık gelir. Omik yükte bunun olması mümkün de÷ildir.414) = 678. 30° den büyük de÷erlerde olursa yük akımı bir anda sıfıra gider ve negatif olmaya çalıúır.7 = = 11.d) Ortalama yük akımı = I ort = Vort 293. yük akımı ve yük geriliminin ikisi birden di÷er SCR’nin iletimine kadar sıfırdır.t2 arası yük gerilimi sıfırdır. t1 ve t2 arasında integral alınarak bulunur.68 A f) Ters SCR tepe gerilimi = (480)(1.8 V g) Ortalama SCR akımı = I ort 11.50 Vort = Vort = 3 T 3 T ³ t2 t1 v L dt 3 T (5.

3 = = = 14.866 cos α − 0.5 sin α ) © 2π ¹ 5. α>30° için durum .866 cos 80° − 0. Yük gerilimi α’ nın bazı de÷erleri için negatif olabilir. gerilim eúitliklerinde bir de÷iúimi gerektir.314)(391.152 nolu eúitlik.23 örne÷inde.5 sin 80° = 0.73 A f) Ters SCR tepe gerilimi = (480)(1.9)(sin 110° ) = 368.24 5.9) = 123.64 A 3 3 Bundan sonraki durum.414) = 678. omik durumla aynıdır.92 = = 1. yük gerilimi daima pozitiftir. = = 4.1 V © 2π ¹ c) Tepe yük akımı = Tepe yük gerilimi 391. øndüktansın yeteri kadar büyük oldu÷unu varsayalım ki yük akımı sadece sürekli olmayıp aynı zamanda sabit olsun.314Vm = (0. kaynak geriliminin tepe de÷erinden sonra iletime geçti÷inden. gecikme açısı 80° olarak de÷iútirilmiútir.9 sin(30° + 80°) 368. α<30° için.152) ÖRNEK 5.152 nolu eúitlikten: § 3V · Vort = ¨ m ¸(1 + 0.73 A R R 25 Vort 1231 .92 A R 25 d) Ortalama yük akımı = I ort = e) Tepe SCR akımı = Tepe yük akımı = 14. (5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Tepe yük akımı d) Ortalama yük akımı e) Tepe SCR akımı f) Ters SCR tepe gerilimi g) Ortalama SCR akımı ÇÖZÜM a) SCR. yük geriliminin tepe de÷eri Vm’ den daha azdır : Tepe yük gerilimi = Vm sin( α + 30° ) = (391.§ 3V · Vort = ¨ m ¸(1 + 0.3 V b) 5. Ve ortalama gerilim.8 V g) Ortalama SCR akımı = I ort 4. FWD’siz indüktif yüklü olan durumdur. α’nın 30° ile 150° aralı÷ında geçerlidir. Yük omik kaldı÷ından dolayı bu gecikme açısı.

. FWD diyotu yoktur.153) ª (3)(3) 0. omik bir yükle α>30° için yük geriliminin úeklindeki de÷iúmeden kaynaklanmıútı. 3 SCR’li yarım dalga kontrollu do÷rultucu ile oldukça büyük bir indüktif yükü beslemektedir. 3 fazlı kaynak. Vort = 3 t2 Vm sin ωtdt T ³t1 t1 (5. α<30° ile sınırlandırılmasına ra÷men omik durumla aynıdır.154) ùekil 5. ÖRNEK 5. burada (α+π/6)’ya ve t2 ( α+5π/6 )’ ya karúılık gelir.827Vm cos α ¬ 2π ¼ (5. Bu durum α=60° için úekil 5. yük gerilimi her dalganın bir kısmı için negatif olur. α ile de÷iúim buna karúılık gelen tek fazlı durumla aynıdır. Aúa÷ıdakileri bulunuz.51’de gösterilmiútir.51 Sonuç.de÷iúir. Yük gerilimi úimdi α>30° için sinüs dalgasının aynı parçası boyunca süreklili÷ini devam ettirir. Bundan önceki sınırlama. Formüldeki sayısal de÷erden baúka. dört telli.25 480 V. Gecikme açısı 50° ve R=25 Ω dur.5 º Vort = « »Vm cos α = 0. Yine ortalama yük gerilimi t1 ve t2 arasında integral alınarak bulunur.

33 A R 25 e) SCR tepe akımı = Tepe yük akımı = 8. α’nın daha büyük de÷erleri için.9 )(cos 50° ) = 208. ωt = (α+30°) ve 180° arasında iletimdedir.414) = 678. FWD’li indüktif yüklü bir durumdur. α=75° durumu úekil 5. A fazı için bir SCR.52 de görülmektedir.3 = = 8. . Burada da yine negatif yük gerilimleri olmayabilir ve ortalama yük gerilimi için sonuç.827 )(391.8 V g) SCR ortalama akımı = I ort 8.78 A 3 3 Son durum.33 = = 2. omik yüklü durumla aynıdır.3 = = 8.33 A f) Ters SCR tepe gerilimi = (480)(1. her dalgada üç aralık süresince yük akımını iletir.827 Vm cos α = ( 0. Vm tepe yük gerilimidir. Vm =391. α<30° için. SCR ve FWD periyodu için toplam iletim zamanı 120° dir.a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Tepe yük akımı d) Ortalama yük akımı e) Tepe SCR akımı f) Ters SCR tepe gerilimi g) Ortalama SCR akımı ÇÖZÜM a) SCR kaynak geriliminin tepe de÷erinden sonra iletime geçti÷i için. ortalama yük gerilimi. Faz kontrolünün bu aralı÷ı için FWD.9 V b) Vort = 0.3 V c) Tepe yük akımı =Ortalama yük akımı = Vort 208. FWD 180° den sonra di÷er SCR’nin ωt = (α+150°) de iletime geçti÷i ana kadar iletimdedir. FWD’nin etkisi yoktur ve 5.154 eúitli÷i uygulanır.152 ile verilir.33 A R 25 d) I ort = Vort 208. 30°<α<150° için 5.

ùekil 5.52(b) .52(a) ùekil 5.

Bundan dolayı úekil 5.8 YO öR RU 8.53 deki köprü diyot do÷rultucu geniú alanda kullanılır.. Burada 6 sayısı kullanılmıútır çünkü çok kullanılan vab de÷eri kadar vba da kullanılmıútır. Yük gerilimi. Yük gerilimi úekil 5. kayna÷ın fazlararası gerilimin en pozitif 6 de÷eri için daima pozitiftir.54 de gösterildi÷i gibidir. Bu úekilde gerilimin dalga biçimi bazen 6 pals’lı do÷rultucu olarak adlandırılabilir. Çünkü bir periyot içinde gerilime ait 6 dalga parçası vardır..5 5. Buna ek olarak köprü devre.53 Köprü do÷rultucu ile yükün indüktif veya omik olup olmadı÷ı arasında küçük farklılıklar vardır.3 3Ü ÜÇ ÇF FA AZ ZL LII K KÖ ÖP PR RÜ ÜD DøøY OT TD DO Oö UL LT TU UC CU U Bundan önceki yarım dalgalı devreler. . çok fazlı do÷rultucu devrelerine bir giriú olarak görev yapmıútır. Böyle yarım dalgalı devreler yaygın olarak kullanılmazlar çünkü tek yönlü kaynak akımları AC kayna÷ına olumsuz etki edebilir. Tek fazlı köprünün daha önceki incelenmesinde bu sayı 2 idi. AC kayna÷ı ile sadece üç iletkenli ba÷lantı gerektirir. Bir köprü do÷rultucu bu problemi çözer ve yüksek dalgacık frekansı ve düúük dalgacık genli÷inde bir çıkıú verir. ùekil 5.

diyot 1.2 ve 3 ün gerilimleridir (anotta artı referans ile). Bu anda. 5. Bu döngü etrafında bir gerilim eúitli÷i aúa÷ıdaki gibidir. vab>0 ve dolayısıyla v2<0 dır ki bu diyot 2’nin ters polarlandı÷ını gösterir. Bu anda. v2 ve v3. Di÷er döngü için yazılan bir gerilim eúitli÷i aúa÷ıdaki eúitli÷i verir. v ab − v1 + v 2 = 0 (5. Diyot 2.4 ve 5 ters polarlanmıú olup iletimde de÷illerdir.155) Diyot1 iletimde oldu÷undan dolayı.156) .54 t3 zamanında.ùekil 5. Diyot 1 ve 6 iletimdedir. v1=0 ve dolayısıyla v2=-vab dir. v1.155 ve 5.156 eúitliklerinde.3. v ac − v1 + v 3 = 0 (5. en pozitif gerilim vac dir ve dolayısıyla vL=vac dir.

øletim paterni.Burada da yine. v1=0 ve v3=-vac çünkü vac>0 dır. yük akımı dalgacık akımını azaltmıú olur. Devre ve grafiklerin üzerindeki daha fazla inceleme. 60° aralı÷ında oluúan aralıklardaki de÷iúimlerle gösterildi÷i gibidir Her bir diyot zamanın üçte birinde veya 360° lik dalganın 120° sinde iletimdedir. böylece 1 ve 6 iletime baúlayabilir. yük akımında ihmal edilebilir dalgacık durumunu göstermektedir. diyotun iletim ve kesiminin de÷iúerek tekrarlayan bir örne÷ini verir. bu aralı÷ın sonunda. Diyot 3 ters polarlanmıútır.55 ùayet yük indüktifse.55’de t = t2 de oluúur. Bir aralık süresince.55 deki grafik 0. Gerekli indüktans . Bu de÷iúim. úekil 5. Diyot 1 ve 5 iletimdedir. ùekil 5. 5 kesime ve 6 iletime gider. ùekil 5.

159) Bu integralde zaman de÷iúkeni yerine bir açı de÷iúkeni kullanıldı÷ına dikkat edilmelidir. Güç sistemi üzerindeki geçici pik’lere izin vermek için. . Sistemin koruyucu özelliklerine ve dalgalanmaların úiddetine ba÷lı olarak. vab nin tepe de÷eri diyot 2’ye uygulanır. a) Ortalama yük gerilimi b) Ortalama yük akımı c) Her diyotun iletmesi gereken ortalama akım d) Her diyotun maruz kaldı÷ı ters tepe gerilimi e) Ortalama yük gücü ÇÖZÜM a) Vm = (1. böylece i1 ve i4 den kolaylıkla bulunur. Yük 100 Ω luk dirençtir. © 2π ¹ (5. ia faz akımı için.955Vm.157) ia grafi÷i. Aúa÷ıdakileri bulunuz. Böylece her diyot 650 V’luk bir ters gerilime maruz kalır.157 dir: i a = i1 − i4 (5. çünkü yük gerilimindeki dalgacık oldukça küçüktür.26 3 fazlı. Bu gösterimde. vab 60°-120° aralı÷ında kullanılmıútır: § 6 · 2π / 3 Vort = ¨ ¸ ³ Vm sin θdθ © 2π ¹ π / 3 § 6 · Vort = ¨ ¸Vm = 0.07 A c) I Lort 3 d) Ters tepe gerilimi bir diyot iletimde iken oluúur. diyot 1 gibi. diyotun bu de÷erden daha büyük bir de÷ere sahip olması gerekir. 60 Hz’li bir sistem bir köprü do÷rultucuyu beslemektedir. ÖRNEK 5. bu eúitlik 5. diyotun gerilim de÷eri en az 800 V olmalıdır. 460 V.955)( 650 ) = 621 V b) I Lort = ID = Vort 621 = = 6. bir fazlararası gerilimin 60° lik aralı÷ı üzerinde integral alınarak bulunur.158) (5. Üç faz akımının grafi÷i.955Vm = ( 0. köprünün her giriú uçlarında akım eúitli÷i ile bulunur.414 )( 460 ) = 650 V VLort = 0.21 A R 100 = 2.büyük de÷ildir. Farklı miktarlarda tekrarlayan simetrinin büyük oldu÷una dikkat edilmelidir. Ortalama yük gerilimi.

Devreye ait akım ve gerilim grafiklerini çizdiriniz. Ortalama güç = ( I LRMS )2 ( R ) = ( 6.7V 60HZ 0 0 120DEG) VCN 3 0 SIN(0 169.956 I m = (0.5) = 6.7V 60HZ) VBN 2 0 SIN(0 169. Vy 8 + 0V 4 _ _ 0 _ + D1 1 D3 2 3 D4 D6 5 D2 L VX D5 R 2.5 VX 7 5 DC 10V VY 8 1 DC 0V D1 1 4 DMOD D3 2 4 DMOD D5 3 4 DMOD . akımdaki böyle küçük dalgacıkdan dolayı.5 mH 7 10 V Van Vbn Vcn + Üç fazlı tam dalga do÷rultucu Pspice modeli devresi *Üç fazlı tam dalga köprü do÷rultucu Pspice devre modeli VAN 8 0 SIN(0 169.e) Ortalama yük gücü. yük akımının RMS de÷eri kullanılarak bulunur: (I ) Lrms 2 § 6 · 2π / 3 2 =¨ ¸ ³π / 3 ( I m sin θ ) dθ © 2π ¹ I LRMS = 0.5 Ω 6 1.7V 60HZ 0 0 240DEG) L 6 7 1.212 A Böylece. ortalama ve RMS de÷erlerindeki küçük farklılıklar ortadadır.5MH R 4 6 2.212)2 (100) = 3860 W Ö RN NE EK KS SP PIIC CE ES SøøM MÜ ÜL LA AS SY YO ON NU U:: 3 3F FA AZ ZL LII K KÖ ÖP PR RÜ ÜD DO Oö öR RU UL LT TU UC CU U ÖR Aúa÷ıdaki úekilde eleman de÷erleri verilmiú olan üç fazlı tam dalga köprü do÷rultucu devresinin Pspice simülasyonunu yapınız.956) 2 (6.

22E-15 BV=1800V‬‬ ‫‪.‫‪D2 5 3 DMOD‬‬ ‫‪D4 5 1 DMOD‬‬ ‫‪D6 5 2 DMOD‬‬ ‫)‪.PROBE‬‬ ‫‪.TRAN 10US 25MS 16.END‬‬ ‫‪Pspice simülasyonu sonucu devreye ait akım ve gerilim grafikleri‬‬ ‫ڱڋڋڎ‬ ‫ڱڋړڍ‬ ‫ڱڋڑڍ‬ ‫ڱڋڏڍ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄڒڇڏڃڱ‬ ‫ێۈڒڌ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڔڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڌڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڎڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ێۈڐڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ ‫ڜڍڌڌ‬ ‫ڜړڋڌ‬ ‫ڜڏڋڌ‬ ‫ڜڋڋڌ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄڳڱڃڤ‬ ‫ێۈڒڌ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڔڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڌڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڎڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ێۈڐڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ .MODEL DMOD D(IS=2.667MS 10US‬‬ ‫‪.

yükün indüktif veya FWD diyotu olup olmaması problem de÷ildir.. diyot elemanları yerine SCR ler ile kurulmuútur. anlık yük gerilimi pozitiftir. yük akımı mevcuttur ve yük gerilimini ilgilendiren. Ortalama gerilim eúitli÷indeki tek de÷iúim.158 eúitli÷ine benzer. elemanlar diyot oldu÷u durumda iletime geçti÷i normal noktadan geciktirilebilir.8 8. α α< <6 60 0° ° Köprü do÷rultucu. α=30° için yük geriliminin grafi÷i úekil 5. faz kontrolsüz durumdaki gibi 60° lik aralıkta iletimdedir. . elemanların diyot durumundakinden 30° daha geç iletime baúlar. 5.4 4F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LL LU UK KÖ ÖP PR RÜ Ü. α açısı de÷iúimin oldu÷u bu normal noktadan ölçülebilir. sınırlar hariç tutuldu÷unda. α<60° için. Böylece ortalama yük gerilimi uygun bir 60° lik aralık üzerinde integral alınarak bulunur. Her eleman. Bu. diyot durumu ile karúılaútırıldı÷ında integral eúitli÷indeki sınırların kaymasından kaynaklanmaktadır. Her eleman.. SCR nin iletimi.‫ڜڋڋڍ‬ ‫ڜڋڋڌ‬ ‫ڜڋ‬ ‫ڜڋڋڌڈ‬ ‫ڜڋڋڍڈ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄکڝڱڃڤ‬ ‫ێۈڒڌ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڔڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڌڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڎڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ێۈڐڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ ‫ڜڋڋڍ‬ ‫ڜڋڋڌ‬ ‫ڜڋ‬ ‫ڜڋڋڌڈ‬ ‫ڜڋڋڍڈ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄکڞڱڃڤ‬ ‫ێۈڒڌ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڔڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڌڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڎڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ێۈڐڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ 5 5.56 da gösterilmiútir..

56(a) ùekil 5.ùekil 5. SCR akımları sa÷a do÷ru α açısı ile kaymasına ra÷men.55 deki diyot akımlarının dalga biçimi ile benzerlik gösterirler. dalga úekli yukarıda bahsedildi÷inden baúka de÷iúim göstermez. ortalama yük geriliminin yük direncine bölünmesi ile bulunur.56(b) § 6 · 2π / 3+α Vort = ¨ ¸ ³ Vm sin θdθ © 2π ¹ π / 3+α § 6 · Vort = ¨ ¸Vm cosα = 0. ùekil 5.955Vm cosα © 2π ¹ (5. Ortalama yük gerilimindeki (cos α ) teriminden dolayı yük akımının genli÷inin de÷iúti÷ine dikkat etmek gerekir. SCR'ler köprü diyot durumunda oldu÷u gibi aynı iletim paternini takip ederler.161) ortalama yük akımı.27 . ÖRNEK 5. ùayet yük indüktif ise.160) (5.

. 5.8 α. α α> >6 60 0° ° 5..955 Vm cos α = ( 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz. ùekil 5.39 )2 (100 ) = 1930 W 5 8. anlık yük gerilimi her dalganın bir kısmında negatif olur. . Gecikme açısı 45° dir.46 A 3 3 c) Ortalama SCR akımı = d) Ters tepe gerilimi = Vm = 650 V e) Ortalama güç = ( I RMS )2 ( R ) = ( 4.. Vort = 0.26 daki devre bir indüktif yük içermekte ve köprü diyotlar SCR’ler ile de÷iútirilmiútir. a) Ortalama yük gerilimi b) Ortalama yük akımı c) Her SCR nin iletmesi gereken ortalama akım d) Her SCR nin maruz kaldı÷ı ters tepe gerilimi e) Ortalama yük gücü ÇÖZÜM a) Bundan önceki örnekten Vm=650 V.5 5F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LL LU UK KÖ ÖP PR RÜ Ü. FWD yoksa.161 eúitli÷i hala uygulanabilir.57 deki grafik α=90° için dalga úeklini göstermektedir.Örnek 5. 5.161 eúitli÷inden.39 A = I RMS R 100 I ort 4.955)( 650 )(cos 45° ) = 439 V b) I ort = Vort 439 = = 4.39 = = 1. SCR ve faz akımları eúitliklerinde bu geçerlidir. 60° den daha büyük de÷erlere artırıldı÷ında. FWD diyotu oldu÷u durumda ortalama yük gerilimi eúitli÷i de÷iúir.

anlık yük gerilimini sıfıra veya pozitif de÷erlere sınırlar: § 6· π Vort = ¨ ¸ ³ V sin θdθ © 2π ¹ π /3+α m (5.ùekil 5. ùayet iL ortalama yük akımı ise (yükte ihmal edilebilir dalgacık akımı varsayılarak).6 6K KÖ ÖP PR RÜ ÜV VE EF FW WD DA AK KIIM ML LA AR RII (5. ortalama SCR akımı aúa÷ıdaki úekilde hesaplanır.8 8.. øntegralin üst sınırı π dir.163) SCR ve üç faz akımlarının ikisi birden devre tasarımını ilgilendirir.. SCR ortalama akımı 5.164) .164 eúitli÷i ile verilir: I SCRort = IL 3 (5. çünkü bu.162) ª§ 3 · º ­ º½ ª§ π · Vort = «¨ ¸ Vm » ®1 + cos «¨ ¸ + α » ¾ ¬© π ¹ ¼ ¯ ¼¿ ¬© 3 ¹ 5 5.57 Ortalama yük gerilimi. FWD’siz durum için. bundan önceki gerilime benzer bir úekilde bulunur.

167) (5. Aúa÷ıdakileri bulunuz. ayarlı gerilim ile bir indüktif yükü beslemektedir. RL=10 Ω ve VS =460 V RMS. Böylece SCR. Bir FWD kullanılmıútır.5 (5. Sıfır de÷eri için iki adet 60° lik aralık vardır.166) 5. RMS de÷eri 5. α>π/3 úartıyla [120°-2(α-60°)] veya (240°.168 eúitli÷inde verilir: I RMS º ª§ 120 · = «¨ ¸ ( I L )2 » ¼ ¬© 180 ¹ 0. RMS de÷eri ile en iyi tanımlanır. AC faz akımı.168) α>60° ve FWD oldu÷u durum için. Bu. Ortalama yük geriliminin 100 V ile 600 V arasında de÷iúmesi gerekmektedir. (120°-α) nın her iki süresince iki negatif parçadan oluúur.816 I L (5. belki de do÷rultucu kayna÷ı olarak kullanılan transformatörün akım oranıdır.165) (5. Ortalama SCR akımı 5. FWD (α-60°) açısında yük akımını 120° lik aralıkta iki kere iletir. § α − 60 · ª (3)( 2 )(α − 60) º I FWDort = « ( IL ) = ¨ ¸(I ) » © 60 ¹ L 360 ¼ ¬ (5. FWD’nin boúta çalıúma (FW) iúleminin tüm periyot süresince iletiminden kaynaklanır. çünkü bu sadece iletken ve sigorta boyutunu belirlemeyip aynı zamanda kayna÷ın anma akımını belirler. α<60° veya FWD olmadı÷ı durum için faz akımı 120° süresince yük akımına eúit pozitif bir de÷er ve 120° süresince eúit fakat negatif bir de÷erden oluúur.167 eúitli÷indeki 3 çarpanı. faz akımının her dalgası. Benzer iki negatif parça vardır.28 º ª§ 120 − α · = «¨ ¸ ( I L )2 » ¼ ¬© 90 ¹ 0. Kalan aralıklar sıfır de÷erlidir.165 eúitli÷i ile verilir: § 240 − 2α · I SCRort = ¨ ¸ (I ) © 360 ¹ L § 120 − α · I SCRort = ¨ ¸I © 180 ¹ L FWD’nin ortalama akımı aúa÷ıdaki gibi bulunur.169) Üç fazlı 6 SCR’li bir köprü do÷rultucu.169 eúitli÷i ile belirlenir: I RMS ÖRNEK 5. RMS de÷eri 5.5 = 0. aynı úekilde 2 çarpanı FWD’nin her fazda dalga baúına iki kere iletiminden gelir. a) Gerekli olan α aralı÷ı b) Yük akım aralı÷ı c) SCR Ortalama akım oranı .2α) aralı÷ında iletimdedir.ùayet α>60° ve FWD varsa.

414)(460) = 650.414)(460) [1 + cos(α + 60 $ )] ©π¹ α = 87. 5. yük akımı 60 amperde sabittir. Vm = (1.4 V © π¹ IL = VL = 18.0° b) VL = 600 V : I L = 600 = 60 A 10 100 = 10 A 10 VL = 100 V : I L = c) En büyük SCR akımı en büyük yük geriliminde oluúur.161 eúitli÷inden 600 = (1. 5. Bu akımın en büyük de÷eri belli de÷ildir.414 )( 460 )( 0. e) α=15° ve indüktif yükte.5 V Buna en yakın kabul edilebilen minimum SCR anma gerilimi ise 800 V’ tur. α’nın bu de÷eri için. çünkü iL α ’nın da bir fonksiyonudur.163 eúitli÷inden § 3· 100 = ¨ ¸ (1. § 3· VL = ¨ ¸ (1.955) cos α α = 15.0° VL = 100 V için.d) SCR gerilim oranı e) Maksimum yük gücü f) FWD ortalama akım oranı ÇÖZÜM a) VL = 600 V için.2° de maksimum sonucu verir. Bir irdeleme iúlemi. 5.04 A RL .164 eúitli÷inden.2 + 60 )] = 180. Pyük = ( 60) 2 (10) = 36000 W f) FWD akımı 5. α=75. I SCRort = 60 = 20 A 3 d) SCR’nin sistemin tepe gerilimine veya daha büyük de÷ere dayanması gereklidir.167 eúitli÷i ile belirlenir.414 )( 460 )[1 + cos( 75.

Bu kısım 5.§ 75.04) = 4. ùekil 5. iL’nin minimum de÷eri anahtarlama noktasında t1.. 5 5. Bu durumda. oluúmaz.58 ùayet indüktör akımı süreksiz ise. Grafikte. indüktör akımı süreksizdir. kritik indüktansın belirlenmesi gerekir. bu durumda.6 daki tek fazlı duruma benzemektedir. Gerilim kayna÷ı bir DC motorun zıt emf’sini veya bir LC filtre düzenlemesinin bir kısmı olarak kullanılan bir filtre kapasitörünü temsil edebilir. Fakat α’nın de÷eri artarken. iL ωt >α için artar ve iL’nin minimum de÷eri anahtarlama noktasında oluúur.. her SCR’nin iletim aralı÷ının sonunda indüktör akımının sıfır oldu÷u faz kontrollu üç fazlı do÷rultucudaki bazı iliúkileri göstermektedir.8 8. anahtarlama zamanındaki kaynak gerilimi ortalama çıkıú geriliminden.59(a) daki grafikler.59(b) de görüldü÷ü gibi anahtarlama zamanının ötesinde kısa bir zaman sonra azalır.8’in baúlarında bahsedildi÷i gibi sürekli iletim durumundan de÷iúir. bu durumda vL’nin ortalama de÷eri kısım 5.2 − 60 · § α − 60 · I FWDort = ¨ ¸(18. çıkıú gerilimindeki dalgacık küçüktür ve sürekli indüktör akımını sürdürmek için oldukça küçük indüktans gerekir. Kontrollu do÷rultucunun iyi bir tasarımı bilinen bir çalıúma noktası ve α’nın bir fonksiyonu olarak çıkıú geriliminin bilinen bir de÷erini gerektirir. .7 7S SÜ ÜR RE EK KL Løø øøN ND DÜ ÜK KT TÖ ÖR RA AK KIIM MII ùekil 5. ùekil 5. E daha az olmasıdır.58 deki devre düzenlemesi çok yerde kullanılır. E daha büyüktür. Sıfır iletim gecikmesi ile bir köprü diyot do÷rultucu veya kontrollu do÷rultucu için. bunun yerine daha sonra t3 de oluúur. yük gerilimindeki dalgacık artar ve ek indüktans gerekir. iL úekil 5. Sürekli indüktör akımını sa÷lamak için. Gösterilen úartlar için. ùayet indüktans de÷eri çok küçükse. økinci ihtimal anahtarlama noktasında kaynak geriliminin ortalama çıkıú geriliminden.57 A ¸I L = ¨ © 60 ¹ © 60 ¹ FWD seçiminin bu ortalama akım de÷erine ve sistemin tepe gerilimini tıkayabilecek dayanıklılıkta olması gerekir.

170 de gösterilmiútir. Grafikte.171 eúitli÷inin çözümü α için 10. ùekil 5. iki durum arasındaki sınır. Bu iliúki 5. vS’nin de÷eri iletim anında E ile aynıdır.08° lik bir de÷er verir.59(a) . øletim noktası t1 zamanında oluúur ki bu.60 daki devre ve grafik. mümkün olabilecek iletimin en erken noktasından α/ω daha sonradır: §3· Vm = cos ωt1 = E = ¨ ¸Vm cos α ©π ¹ veya (5. analizin temelidir.170) π · §3· § cos¨α − ¸ = ¨ ¸ cos α 6 ¹ ©π ¹ © 5. belirlenmesi gerekir.171) ùekil 5. ilgili periyot orijinal üç fazlı sistem geriliminin π/3 radyanıdır. (5.α’nın de÷erinin.

ùekil 5.59(b) .

60 α > 10.172) .ùekil 5.08° için geçerli bir çözüm iletim süresince iL nin bir eúitli÷inin yazılması ile baúlar: diL Vm cos ωt − E = dt L (5.

küçük farklılıkla bir analiz gereklidir. çok fazlı durumda sürekli akımı sürdürmek için gereklidir.176) ½ π º § 3V ·­ª I L = ¨ m ¸®«1 − sin α ¾ » © πωL ¹¯¬ 2 3 ¼ ¿ (5.0931 tan α (5. 5.83 eúitliklerinin karúılaútırılması çok fazlı bir do÷rultucu kullanımının önemini göstermektedir. iL’nin sıfır oldu÷u zaman .172 eúitli÷i 5. t1 = (α − π / 6) / ω ve t = (t1 + T / 6) aralı÷ı üzerinde iL’nin ortalama de÷eri 5. Akımdaki dalgacıkları istenilen seviyede düzeltmek için gerekli indüktans de÷eri.177) øndüktör akımının ortalama de÷eri yük direnci veya yükü belirleyen eúde÷er elemana ba÷lıdır: §3· ¨ ¸V cos α E ©π ¹ m IL = = R R (5.178 eúitliklerinin kullanımı kritik indüktansın normalleútirilmiú sonucunu verir: ωL R = 0.161 eúitli÷i E için kullanılırsa.174 eúitli÷inde oldu÷u gibi iL için çözülebilir: iL = ³ t t1 Vm cos ωt − E dt L (5. α < 10.175 eúitli÷inin integrasyonu ile bulunur: º §3· § 6 · t2 V ª I L = ¨ ¸ ³ m «sin ωt − sin ωt1 − ¨ ¸(cos α )(ωt − ωt1 )» dt ©π ¹ © T ¹ t1 ωL ¬ ¼ (5.179 eúitli÷i ve tek fazlı durum için olan 5. bu durumda 5. tek fazlı durumda gereken de÷ere kıyasla üç fazlı köprü durumundan daha da küçüktür.08° durumu için.175 eúitli÷inin sonucu: º § V ·ª §3· iL = ¨ m ¸ «sin ωt − sin ωt1 − ¨ ¸(cos α )(ωt − ωt1 )» ©π ¹ © ωL ¹ ¬ ¼ (5.173) § 1 · iL = ¨ ¸[Vm (sin ωt − sin ωt1 ) − E (ωt − ωt1 )] © ωL ¹ (5.iL’nin de÷eri úekil 5.175) iL’nin de÷erinin t2 de sıfır olması gerekir ki bu. t = (t1 + T / 6) yerine konularak bu durum do÷rulanır.179) 5.178) 5.59(a) da görüldü÷ü gibi anahtarlama noktasında sıfırdır. Çok daha küçük bir indüktans de÷eri.177 ve 5.174) ùayet 5. t1 den T/6 daha sonradır.

161 eúitli÷inden. 5.59(b) de görüldü÷ü gibi anahtarlama noktasında de÷ildir.183 eúitli÷inde θ ’nın negatif bir de÷er oldu÷una dikkat edilmelidir. çift de÷erli ters kosinüs fonksiyonu için negatif iúaret seçilmelidir. Kaynak 240V RMS.182) burada θ = ωt3 .175 eúitli÷i bu gerçe÷i yansıtmak için t3 baúlangıç noktası ile 5. kaynak gerilimi bir kosinüs fonksiyonu ile temsil edilir ve t3 mutlaka negatif zaman de÷erinde oluúmalıdır. ÖRNEK 5.59(b) deki grafikte. 60 Hz’dir.29 Üç fazlı bir köprü do÷rultucu ihmal edilebilir armatür direnci ile bir DC motoru beslemektedir. ÇÖZÜM (a) 5. Ortalama yük geriliminin 150 V ile 300 V arasında de÷iúmesi gerekmektedir. VL=100 V için: .185 eúitli÷inde.181 eúitli÷inde görülmektedir: º §3· § 6 · t2 V ª I L = ¨ ¸ ³ m «sin ωt − sin ωt3 − ¨ ¸(cos α )(ωt − ωt3 )» dt t ©π ¹ © T ¹ 1 ωL ¬ ¼ º § 3V · ª §π · I L = ¨ m ¸ «sin α − ¨ ¸(sin θ ) + (θ − α ) cos α » ©3¹ © πωL ¹ ¬ ¼ (5. ωL § π sin θ · = tan α − ¨ ¸ +θ −α R © 3 cos α ¹ (5.176 eúitli÷inde oldu÷u gibi aynı aralık üzerinde bulunur. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı.úekil 5.178 ve 5.184) θ = cos −1 «¨ ¸ cos α » ¼ ¬© π ¹ ª§ 3 · º (5.182’nin birleútirilmesinin sonucu. Sürekli yük akımı zorunludur. (b) sürekli motor akımı için gerekli indüktansın minimum de÷eri.180) iL’nin ortalama de÷eri. ùekil 5. 5. t3 de aúa÷ıdaki eúitlikler uygulanır: §3· Vm cos ωt = Vm cos θ = ¨ ¸Vm cos α ©π ¹ (5. Herhangi bir yükte minimum ortalama yük akımı 10 A dir.185) 5. 5. Sonuç 5.181) (5. 5.178 eúitli÷inin gereksinimi burada da uygulanır.180 olarak yeniden yazılır: º § V ·ª §3· iL = ¨ m ¸ «sin ωt − sin ωt3 − ¨ ¸(cos α )(ωt − ωt3 )» ©π ¹ © ωL ¹ ¬ ¼ (5.183) 5.

VL=100 V için: ½ § (3)(339. 5. IL’nin minimum de÷eri gereken indüktansı belirlemede kullanılabilir..257 rad VL=300 V için: §3· 300 = ¨ ¸(240) 2 cos α ©π ¹ ( ) α = 22. köprü do÷rultucu düzenlemesi kullanılır.8 Çok fazlı kaynaklı büyük do÷rultucu yüklerinde. Yük ekseriyetle indüktiftir ve böylece analiz amacı için DC akım sabit olarak düúünülür.. Bu kısımda. .24°¾ ¨ π (377) L ¸ ¼ ¹¯ ¬ © ¿ L = 0.24° = 0.61 deki grafikler. bir yükü besleyen bir köprü do÷rultucunun AC sisteme göre güç faktörünün analizi yapılmaktadır. üç fazlı bir köprü do÷rultucunun hat akımı ve iki kaynak gerilimini göstermektedir.0° = 1.00761 H VL=300 V için: ½ § (3)(339.4) ·­ª π º I L = 10 = ¨ ¸®«1 − 2 3 » sin 22.0°¾ ¨ π (377) L ¸ ¼ ¹¯ ¬ © ¿ L = 0. ùekil 5. Hat akımı FWD’siz bir do÷rultucu için bir α faz kontrol açısında çizilmiútir.177 eúitli÷i uygulanır.8 8G GÜ ÜÇ ÇF FA AK KT TÖ ÖR RÜ Ü 5.00303 H øki indüktans de÷erinden en büyü÷ü.§3· 100 = ¨ ¸(240) 2 cos α ©π ¹ ( ) α = 72.4) ·­ª π º I L = 10 = ¨ ¸®«1 − 2 3 » sin 72. ço÷unlukla. tüm kontrol aralı÷ı boyunca sürekli akımın devamlılı÷ı için seçilir.388 rad (b) Kontrol aralı÷ının her iki ucunda. 5 8.

8165 I L VRMS = Vm 6 (5.ùekil 5.61 ùekil 5. úayet faz kontrol açısı α sıfır ise. øntegrasyon de÷iúken olarak zaman yerine açı de÷iúkeni de kullanır: π· §V · § § 1 · α +π Port = ¨ ¸ ³ I L ¨ m ¸ sin ¨θ − ¸dθ α π + / 3 6¹ ©π ¹ © 3¹ © §V I · Port = ¨ m L ¸ cos α © π ¹ (5.188) (5. Genel durum için.187) A fazının hat akımının RMS de÷eri kolaylıkla belirlenir çünkü akım her yarım saykılda sabit ve yarım saykılın kalan kısmında sıfırdır.189) (5.186) (5. Faz baúına ortalama güç. her yarım saykılın bir kısmı süresince akımın sıfır oldu÷u sınırlar bilinerek bir integrasyonla belirlenir. Faz-nötr geriliminin RMS de÷eri. A hat akımı ek bir α açısı ile faz geciktirmeli olarak gösterilmiútir.190) S / faz = VRMS I RMS . faz baúına temelinde yapılabilir.61 deki grafikte. A fazının hat akımı van’nin sıfır geriliminden π/6 rad sonra baúlar. Güç faktörü analizi. Vm’yi fazlararası gerilimin tepe de÷eri olarak tanır: I RMS = I L 2 / 3 = 0.

RMS de÷er 5. α ≤ 60° için de÷iúim yoktur. 5 ª 6 ºª π ·º§ 4π / 3 − 2α · § Güç faktörü = « » «1 + cos¨α + ¸»¨ ¸ π 3 ¹ ¼© ¹ © ¬ π ¼¬ (5. úekil 5.194) Fazlararası gerilimin RMS de÷eri 5. ani yük gerilimi negatif olamaz. Ortalama güç akımın sıfır olmadı÷ı aralıklar üzerinde iki integralin toplamı ile bulunur: 4π / 3 π· π· º § § § I ·§ V · ª π sin ¨θ − ¸dθ + ³ sin ¨θ − ¸dθ » Port = ¨ L ¸¨ m ¸ « ³ α + 2π / 3 6¹ 6¹ ¼ © © π ¹© 3 ¹ ¬ α +π / 3 © (5.191) AC hat akımı sinüsoidal olmadı÷ından. Bu akım. α > 60° için.193) Her yarım saykılda hat akımının iki palsinin iletim aralı÷ı toplam (4π / 3 − 2π ) radyan süreye sahiptir. A faz akımı ωt = 2π / 3 + α da baúlayarak yine sıfır de÷ildir. S ve güç faktörünün de÷eri önceki eúitliklerinin bazılarının birleútirilmesi ile belirlenebilir: −0 .61 ve 5.194 eúitli÷inde görüldü÷ü gibi bulunabilir: § 4π / 3 − 2α I RMS = ¨ ¨ π © · ¸I L ¸ ¹ (5. A hat akımı. FWD varken. bir kaynak gerilimi Vca ωt = 4π / 3 de sıfır oldu÷unda da sıfır olur.62 bu de÷iúimleri yansıtmaktadır.192) π ·º § V I ·ª § Port = ¨ m L ¸ «1 + cos¨α + ¸» 3 ¹¼ © © π ¹¬ α> π 3 (5.62 de ωt = π de vab’nin sıfıra gitti÷i zaman sıfır olur. FWD yük akımının bir kısmını iletir ve hat akımı úekil 5.195) .189 eúitli÷i ile aynıdır. do÷rultucunun ve yükün güç faktörü α = 0 olsa bile birim olamaz. ùekil 5. FWD’li durum için.57 de görüldü÷ü gibi biçimini de÷iútirir.Güç faktörü = Port 3 = cos α S π (5.

8 V §3· 600 = ¨ ¸(678. 5. Yük geriliminin ortalama de÷eri 600 V ile 200 V arasında ayarlanabilmekte.163 eúitli÷i kullanılarak: ª π ·º §3· § 200 = ¨ ¸(678. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α de÷eri.24° VL=200 V için.30 Üç fazlı bir köprü do÷rultucu oldukça indüktif bir yüke ayarlı güç vermektedir.8) cos α ©π ¹ α = 22. VS=480 V fazlararası.62 ÖRNEK 5.414) = 678.ùekil 5.8) «1 + cos¨α + ¸» 3 ¹¼ ©π ¹ © ¬ . ÇÖZÜM (a) VL=600 V için. (b) VL=600 V için güç faktörü.161 eúitli÷i kullanılarak: Vm = (480)(1. 5. f=60 Hz ve RL=10 Ω. (c) VL=200 V için güç faktörü. Bir FWD kullanılmıútır.

α > 60° de÷erleri için. ùekil 5.61 deki akımın dalga biçimi úayet FWD yok veya α ≤ 60° ise geçerlidir. ùayet bu úekildeki orijin uygun bir yere kaydırılırsa. Üçüncü harmonik akımının katları.196 eúitli÷inde görüldü÷ü gibi belirlenebilir: ùekil 5. Çeúitli harmoniklerin büyüklü÷ünün bilinmesi.9 9H HA AR RM MO ON NøøK LE ER R KL Çok fazlı kontrollu do÷rultucuların AC hat akımları kaynak frekansında harmonikler içerirler.75° (b) α = 22. AC hat akımları farklı biçim alır. Katsayılar 5. Bu kısımda indüktif yüklü bir kontrollu do÷rultucu durumundaki harmonikler hesaplanacaktır...63 de görüldü÷ü gibi çift sayılı fonksiyon yapılabilir. FWD varken.45 · Güç faktörü = ¨ ¸(1 + cos 133.24° = 0.197) 5. di÷er aygıtlar üzerinde veya AC güç sisteminde bu harmoniklerin olabilecek zıt etkilerini belirlemek için yararlıdır. ùekil 5.75°) « » 180 ¼ ¬ © π ¹ −0 . burada n bir tek tam sayıdır.64 olarak yeniden çizilmiútir böylece hat akımı zamanın çift sayılı bir .197 eúitli÷inde 3’ün katları olan n de÷erleri An’in sıfır olmasına neden olur.75° için.884 ©π ¹ (c) α = 73.191 eúitli÷i kullanılarak: §3· Güç faktörü = ¨ ¸ cos 22.195 eúitli÷i kullanılarak: ª 240 − 147.336 5 5. 5 = 0. hat akımının grafi÷i úekil 5.5 º § 2. 5.62 deki grafik úekil 5.8 8. 5. Bu fonksiyon için sadece An terimleri mevcuttur.196) (5.63 § 8 · T /6 An = ¨ ¸ ³ I L cos nωtdt ©T ¹ 0 § 4 I · § nπ · An = ¨ L ¸ sin ¨ ¸ © nπ ¹ © 3 ¹ (5.24° için. kaynaktan yüke üç iletken ile ba÷lanan böyle bir üç fazlı sistemde mevcut olamaz.α = 73.

yük gücü ortalama yük gerilimi ve akımının çarpımından bulunabilir: IL = 20000 = 71. Yük oldukça indüktif ve bir FWD vardır.198 eúitli÷indeki integral ile hesaplanabilir.199) ùekil 5. § 4 · (π −α ) / 2 An = ¨ ¸ ³ I L cos nθ dt © T ¹ (α −π / 3) / 2 (5. 60 Hz kaynaktan beslenmektedir.25 A 280.25 RL = .7 280. ÇÖZÜM (a) α = 30° için FWD iletim yapmaz: §3· VL = ¨ ¸(240)(1.31 Üç fazlı kontrollu bir köprü do÷rultucu 240 V RMS. Bu dalga biçimi için.7 V ©π ¹ Yük çok fazla indüktif oldu÷undan.fonksiyonu olmaktadır.414) cos 30° = 280.940 Ω 71. 30° ’lik faz kontrol açısı için ortalama yük gücü 20 kW’tır. An katsayıları 5.64 ÖRNEK 5.7 = 3. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) yük direnci (b) AC hat temel ve beúinci harmonik akımı (c) úayet α açısı 75° ye artırılırsa temel ve beúinci harmonik akımı.198) § 4I An = ¨ L © nπ ·­ª § nπ ¸®«sin¨ ¹ ¯¬ © 2 § π α ·º ½ ·º ª § nα ·º ª ¸» + «sin n¨ − ¸» ¾ ¸» «cos¨ © 6 2 ¹¼ ¿ ¹¼ ¬ © 2 ¹ ¼ ¬ α > π /3 (5.

Devrenin anlaúılması oldukça kolaydır. Transformotorlar iki ba÷lantı arasındaki faz kaymasının avantajını kullanmak için ba÷lanmıúlardır.414)»[1 + cos(60° + 75°)] = 94.71 A 5π © ¹ © 3 ¹ (c) α = 75° için FWD iletim yapar.94 ª § 75° ·º ª § 75° ·º ½ § (4)(24. VLort RL = 94. ekonomi 6 pals yerine artırılmıú 12 pals kullanımını zorlayabilir. Yük akımında verilen dalga içeri÷ini sürdürmek için daha az yük indüktansı gereklidir. 5. Sistem birbirine ba÷lanmıú iki köprü do÷rultucudan oluúmakta ve böylece DC çıkıúlar seri oldu÷undan iki gerilim birbirine eklenmektedir.09) ·­ A1 = ¨ ¸ ¾ = 20.197 eúitli÷i uygulanır: § (4)(71. úekil 5.65 deki devre düzenlemesi bu metodu göstermektedir.33 A ¸®[sin (90°)]«cos¨ ¸» + «sin¨ 30° − π 2 ¹» © ¹¯ ¼¿ ¬ © 2 ¹¼ ¬ © ª 75° ·º ½ § § 75° ·º ª § (4)(24.25) · § 5π · A5 = ¨ ¸ sin ¨ ¸ = −15..09 A 3.(b) FWD iletimde de÷ildir ve 5.93 = 24.163 eúitli÷inden: º ª§ 3 · Vort = «¨ ¸(240)(1. Böyle artırılmıú pals sayılı sistemlerin faydaları.25) · § π · A1 = ¨ ¸ sin ¨ ¸ = 78.93 V ¼ ¬© π ¹ IL = 5. DC çıkıúında azaltılmıú dalgacık gerilimi ve en düúük dalgacık geriliminin artan frekansıdır. çok fazlı do÷rultucularda. Bu kısmın sınırlı amacı için. . øki köprünün giriúleri. Artırılmıú pals sayısının di÷er bir faydası AC sistemin harmonik akımlarındaki azalma ve güç faktöründeki bir geliúmedir.199 eúitli÷inden.1 10 0A AR RT TIIR RIIL LM MIIù AL LS SS SA AY YIIS SII ùP PA 5..82 A ¸» + «sin 5¨ 30° − ¸®[sin 5(90°)]«cos(5)¨ 5π 2 ¹» © © 2 ¹¼ ¬ ¹¯ © ¼¿ ¬ 5 8.56 A π © ¹ ©3¹ § (4)(71. Bunun anlamı giriúteki üç fazlı sistemin faz sayısının artırılmasıdır.8 Büyük.09) ·­ A5 = ¨ ¸ ¾ = −9. sırasıyla yıldız-üçgen ve üçgen-üçgen ba÷lanmıú iki transformotor ile yalıtılmıútır. Yukarıdaki hedefleri yerine getirmek için bazı devre düzenlemeleri kullanılabilir.

. øki köprünün çıkıúındaki bileúke altıncı derece harmonikler (6)(30°) veya 180° farklılık gösterirler ve böylece toplam çıkıú gerilimine sıfır olarak eklenirler. 24.65 ùekil 5.65 de.66 da dalga biçimlerinin incelenmesi. Sadece 12. Bu gerçek úekil 5. ve daha yüksek dereceliler do÷rultulmuú çıkıúta gözükür. toplam primer hat akımının her transformotorun primer akımından daha küçük harmonik içerdi÷ini göstermektedir. dir. transformotor 1 sarımı yıldız ba÷lı primerinde taúımaktadır. transformotorlar.65 de. ùekil 5. derece harmonik 6. Her transformotorun beúinci derece harmonik akımları 180° faz farklıdır. Mevcut olan en düúük dereceli harmonik 11. Her gerilim bir DC bileúen ve AC kaynak frekansının altı katı frekansta harmonikler içerir. 12. toplam hat akımını veren iki hat akımı ( ia1 ve ia2 ) temel bileúenle ( ia ) aynı fazdadır.577 katı kadarını. Bu. primeri üçgen ba÷lanmıú transformotor 2’nin sarım sayısının 0. Her transformotorun primer tarafında. ùekil 5. Sürekli yük akımını sürdürmek için gerekli yük indüktansının büyüklü÷ü bu yüzden bariz olarak düúer. Yüksek frekanslı olmanın yanında. Bu yedinci harmonik için de geçerlidir. . sekonderlerin fazlararası gerilimleri birbirine eúit olacak úekilde dönüútürme oranlarına sahiptir.ùekil 5. Bu yüzden. iki yük gerilimi birleúerek toplam yük gerilimini veriyor ve herbirinin dalga biçimi bilinen altı palsli köprü do÷rultucu ile aynıdır. øki köprünün AC giriú gerilimleri transformotor ba÷lantısının sonucu olarak 30° lik faz farkı olacak úekilde düzenlenir. harmoni÷e göre genlik olarak daha küçüktür.66 da görülen genlikleri elde etmede kullanılmalıdır. böylece toplam hat akımı böyle bir bileúeni üzerinde taúımaz.

Transformotor 1. sekonderi ve primeri arasında bir faz kaymasına sahip olup çeúitli harmonik akım bileúenleri için farklıdır. i A2 ’nin katsayıları bu faz kaymasının dıúında aynıdır. i A1 ve i A2 30° farklılık gösterir. Bu bilgi kullanılarak primer hat akımlarının eúitlikleri yazılabilir. ùekil 5. Transformotor 2’nin primer hat akımı sekonder akımı ile aynı dalga biçimine sahiptir. dönüútürme oranı. Oluúan farklılık iki transformotorun düzenlemesindeki faz kaymasıdır.66 da. i A1 ’in grafi÷i bir çift sayılı fonksiyondur ve 5. yıldız-üçgen ba÷lanmıútır. . ùekil 5.197 eúitli÷i ile verilen Fourier serileri katsayıları ile ifade edilebilir. Transformotor 2 üçgen-üçgen ve primer akımları ve bütün harmonikleri. Transformotorların sekonder tarafında. Primerin beúinci harmoni÷i 30° geride ve yedinci harmonik 30° ileridedir. Bu akımlar bu fark dıúında aynı Fourier serilerine sahiptir. Harmonikler hakkında miktar olarak sonuçların sa÷lanması verilen eúitliklerde görülecektir. her transformotorun primer tarafı hat akımlarında aynı harmonik bileúen genli÷ini verir. primer ve sekonder akımları arasında faz kaymasına sahip de÷ildirler. Hat akımları olarak primer tarafına yansıtıldı÷ında.65 de görülen referans yönleri için faz kaymasının bir analizi ia1 ’in temel bileúeninin i A1 ’in temel bileúeninden 30° ileride oldu÷unu göstermektedir.iki primer sargısındaki harmoniklerin eklenmesi üzerine harmonik akımlarının birbirini iptal etmesinin sonucudur. Yüksek dereceli harmonikler için bu örnek devam eder.

200) π· π· π· § § § i A2 = A1 cos¨ ωt + ¸ + A5 cos 5¨ ωt + ¸ + A7 cos 7¨ ωt + ¸ 6¹ 6¹ 6¹ © © © π· π· § § + A11 cos 11¨ ωt + ¸ + A13 cos 13¨ωt + ¸ + ⋅ ⋅ ⋅ 6¹ 6¹ © © (5.201) .66 5.ùekil 5.197 eúitli÷i çeúitli akımların ifadesinde kullanılabilir: i A1 = A1 cos ωt + A5 cos 5ωt + A7 cos 7ωt + A11 cos 11ωt + A13 cos 13ωt + ⋅ ⋅ ⋅ (5.

203) π· π· π· § § § ia = 2 A1 cos¨ ωt + ¸ + 2 A11 cos¨11ωt − ¸ + 2 A13 cos¨13ωt + ¸ + ⋅ ⋅ ⋅ 6¹ 6¹ 6¹ © © © (5.65 deki gibi bir do÷rultucu RL=5 Ω ile indüktif bir yüke güç sa÷lamaktadır. primer akımları sekonder akımları ile ifade edilebilir: π· π· π· § § § ia1 = A1 cos¨ ωt + ¸ + A5 cos¨ 5ωt − ¸ + A7 cos¨ 7ωt + ¸ 6¹ 6¹ 6¹ © © © π· π· § § + A11 cos¨11ωt − ¸ + A13 cos¨13ωt + ¸ + ⋅ ⋅ ⋅ 6¹ 6¹ © © π· 5π § § ia2 = A1 cos¨ ωt + ¸ + A5 cos¨ 5ωt + 6¹ 6 © © 7π · § · ¸ ¸ + A7 cos¨ 7ωt + 6 ¹ © ¹ (5.202) π· π· § § + A11 cos¨11ωt − ¸ + A13 cos¨13ωt + ¸ + ⋅ ⋅ ⋅ 6¹ 6¹ © © Toplam hat akımı transformotor hat akımlarının toplamından elde edilir: (5.Transformotorun fazlararası dönüúüm oranı birim (1) oldu÷unda. (e) AC sisteme göre güç faktörü.32 ùekil 5. Mevcut olan en düúük dereceli harmonik 11. (d) hat akımının RMS de÷eri. altı palsli do÷rultucuya kıyasla bu akımın RMS de÷erini azaltmıútır.204) Toplam hat akımında beúinci ve yedinci harmonikler sıfırdır.414) = 324 V ©π ¹ VL = 648 V . (c) en düúük dereceli harmonik hat akımının genli÷i. ÇÖZÜM (a) Her köprü do÷rultucu toplam gerilimin yarısına katkı sa÷lar: §3· VL1 = VL2 = ¨ ¸(240)(1.dir ki genli÷i. Transformotorlar ideal düúünülebilir ve fazlararası gerilimlerine göre her üç fazlı transformotor 1:1 dönüútürme oranına sahiptir. úayet altı palsli bir do÷rultucu kullanıldı÷ı durumdaki beúinci derece harmoni÷in genli÷inden daha küçük olurdu. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gerilimi. (b) yük gücü. güç faktöründe bir iyileúme demektir. Bu azalma. Kaynak 240 V RMS. ÖRNEK 5. 60 Hz’dir. AC hat akımının hemen hemen sinüsoidal olması gerçe÷i.

8 Faz kontrol devrelerinde tetikleme nasıl yaplır? 5.155) 2 + (1.66 da görülen toplam hat akımı için dalga biçiminin integrasyonundan belirlenebilir.988 S 84980 5 5.577) 2 ¾ ¯© 3 ¹ ¿ [ ] 0. øntegrasyon T/4 aralı÷ı üzerinde yapılır.14 Tek fazlı yarım dalga bir do÷rultucunun çıkıú geriliminin temel frekansı nedir? 5. Toplam genlik bir transformotorun iki katı olup 25.(b) I L = VL 648 = = 129.4 A (e) S = (1.577)(129.1 Bir do÷rultucu nedir? 5.6) = 204.577) 2 + (0.7 Bir do÷rultucunun dalgacık faktörünün önemi nedir? 5.10 Tek fazlı yarım dalga bir do÷rultucunun dc çıkıú gerilimi nedir? 5.4) = 84980 VA Güç faktörü = P 84000 = = 0. 5 I RMS = 1.732)(240)(204. Akım her aralıkta sabit oldu÷undan.6) · § 11π · A11 = ¨ ¸ sin ¨ ¸ = −12.4 Faz kontrolunun amacı nedir? 5.197 eúitli÷inden: § (4)(129.13 Üç fazlı tam dalga bir do÷rultucunun dc çıkıú gerilimi nedir? 5..11 Tek fazlı tam dalga bir do÷rultucunun dc çıkıú gerilimi nedir? 5.5 FWD diyotu nasıl bir etki yapmaktadır? 5.3 Bir kontrollu do÷rultucu nedir? 5.99 A ve bu akımlar iki transformotorda aynı fazdadır. integrasyon yerine aúa÷ıda görüldü÷ü gibi bir çarpma iúlemi kullanılır: I RMS ­§ 1 · ½ = I L ®¨ ¸ (2.9 9Ç ÇA AL LIIù AS SO OR RU UL LA AR RII ùM MA 5.577 I L = (1. (d) RMS hat akımı úekil 5.98 A dir.9 Tam dalga ve yarım dalga do÷rultucu arasındaki fark nedir? 5.15 Tek fazlı tam dalga bir do÷rultucunun çıkıú geriliminin temel frekansı nedir? .12 Üç fazlı yarım dalga bir do÷rultucunun dc çıkıú gerilimi nedir? 5.2 Bir kontrollu olmayan do÷rultucu nedir? 5.6 Bir do÷rultucunun performans parametreleri nedir? 5.99 A © 11π ¹ © 3 ¹ Her transformotorda bu harmonik için primer hat akımının genli÷i 12.6 A RL 5 P = VL I L = 84 kW (c) 5.

.17 Üç fazlı tam dalga bir do÷rultucunun çıkıú geriliminin temel frekansı nedir? 5.1 ùekil 5. VS sinüsoidal 240 V RMS. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe diyot akımı (b) tepe diyot ters gerilimi (c) ortalama yük gücü.2(a) daki devrede.18 Üç fazlı do÷rultucuların tek fazlı do÷rultuculara göre avantajları nedir? 5..22 Harmonik faktörü nedir? 5.24 AC ve DC filtreler arasındaki fark nedir? 5.5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe yük akımı. (c) Diyot anma akımını ve gerilimini bulunuz. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) zamanın bir fonksiyonu olarak i’nin bir ifadesini bulunuz (b) Her saykılın baúlangıcından ne kadar sonra akım sıfır olur? (c) Saykılın tamamı için akımın sıfırdan büyük olaca÷ı bir L de÷eri var mıdır? 5.25 Bir do÷rultucunun çıkıú geriliminde kaynak indüktansının etkisi nedir? 5.21 Transformotorun kaçak indüktansı nasıl etki yapmaktadır? 5. 60 Hz ve R 40 Ω dur.20 Giriú güç faktörü nedir? 5.23 Do÷rultucu devrelerindeki filtrenin amacı nedir? 5.28 Do÷rultucunun giriúindeki pals sayısının artırılması nasıl bir etki yapar? 5 10 0P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 5. (d) ortalama yük gücü. yük geriliminin ortalama de÷erini bulunuz.27 øndüktör akımının sürekli ve süreksiz olmasının anlamı nedir? 5.1 H dir. yük direncine seri olarak bir indüktör eklenmiútir. b) Ortalama yük akımını bulunuz.67 5. 60 Hz kaynak ve R=20 Ω dur.2 ùekil 5. VS 240 V RMS.2(a) daki devrede.67 de. 60 Hz ve R=40 Ω ve L=0. ùekil 5.5(a) daki gibi bir devrede. 5. VS 240 V RMS.19 Altı fazlı bir do÷rultucunun üç fazlı do÷rultucuya göre avantajları nedir? 5.16 Üç fazlı yarım dalga bir do÷rultucunun çıkıú geriliminin temel frekansı nedir? 5.4 ùekil 5. (b) ortalama yük akımı.1 5.3 a) ùekil 5.26 Yük indüktansının do÷rultucunun çıkıúındaki etkisi nedir? 5. (c) RMS yük akımı.

(d) SCR tepe akımı. 60 Hz kaynaktan beslenmektedir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı . 60 Hz kaynaktan bir yüke 40 A sa÷lamaktadır. 60 Hz kaynaktan ortalama 20 A sa÷lamaktadır. 5. (c) SCR gerilim oranı. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) uygun α aralı÷ı. (c) ortalama diyot akımı. 5. (f) tepe diyot ters gerilimi. (b) tepe SCR akımı. yük 230 V RMS. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) α’nın her uç durumu için ortalama yük gücü. 60 Hz dir. Kaynak 240 V RMS. R=20 Ω ve α aralı÷ı 15° ile 70° arasındadır. Gereken yük gücü 6 kW’tır. 5. 460 V RMS. 60 Hz kaynaktan 25 Ω’luk yüke güç vermektedir. (b) α = 15° de SCR ortalama akımı. (b) SCR ortalama akım oranı.8 ùekil 5. 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gücü. α’nın mümkün olabilecek en küçük de÷eri 10° dir.7 ùekil 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) α = 70° için ortalama yük gücü. (c) SCR akım ve gerilim oranları.6 ùekil 5.9 ùekil 5.5 ùekil 5. 60 Hz kayna÷ı do÷rultmak için kullanılmaktadır. Yük gücü 1. (d) α aralı÷ında SCR ortalama akımının en büyük de÷eri. 5.(e) ortalama diyot akımı. 5. (c) SCR ortalama akım oranı.11 deki gibi tam dalga faz kontrollu bir devre 5 Ω’luk bir yüke 50 V ile 200 V arasında ortalama gerilim sa÷lamaktadır.9 daki gibi bir devrede. (b) tepe yük akımı. (d) tepe diyot ters gerilimi. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) yük gücünün aralı÷ı.5 kW ile 8 kW arasında ayarlanabilmektedir. 5.9 daki gibi tam dalga faz kontrollu bir devre α = 50° de.11 daki devrede. 60 Hz dir.6 daki devre 240 V RMS. kaynak sinüsoidal 240 V RMS. øndüktans büyüktür. (c) ters tepe SCR gerilimi. (b) ilgili R de÷eri. Faz kontrol açısı 10° ile 125° arasında de÷iúebilmektedir. (b) yük direnci. Yük indüktansı büyüktür.10 Aúa÷ıdakileri bulunuz: α = 15° de 230 V RMS. (e) SCR tepe ters gerilimi.8(a) daki gibi yarım dalga faz kontrollu bir devre 240 V RMS. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük akımı.11 ùekil 5.

5. VS =460 V RMS. Kaynak akımındaki üçüncü ve beúinci harmonik bileúenlerinin genli÷ini bulunuz. 60 Hz. VS sinüsoidal 460 V RMS. α = 40° . Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) SCR ortalama akım gereksinimi (c) FWD’nin akım oranı.21 deki devrede.13 ùekil 5.14 de.15 Problem 5. Problemi tekrar çözünüz.13 deki devreyi R=5 Ω’luk bir yüke ayarlı gerilim vermek için kullanınız. Bir FWD kullanılmıútır. 5. 5. 5.(b) SCR oranları (c) yükün ortalama güç aralı÷ı.31 deki devrede. kaynak gerilimi 480 V RMS.12 ùekil 5. 5. 60 Hz.17 Problem 5. yük bir indüktif olanla de÷iútirilmiútir. 5.16 ùekil 5. 60 Hz ve α = 75° .18 de.20 Faz kontrollu bir köprü do÷rultucu bir indüktif yükü beslemektedir. VS =230 V RMS.21 FWD’siz bir köprü do÷rultucu bir indüktif yüke güç vermektedir. Kaynak 120 V RMS. α = 100° . 5. Yük gücü maksimum 2100 W ve minimum 500 W’tır. 60 Hz kaynak ve R=20 Ω. DC yükü rezistif RL=10 Ω ve α = 40° . 60 Hz yük direnci R=10 Ω dur. 5.16’yı bir indüktif yük için tekrar ediniz. 60 Hz ve yük direnci 15 Ω dur. 60 Hz.14 Faz kontrollu tam dalga bir do÷rultucu R=10 Ω’luk rezistif bir yüke güç sa÷lamaktadır. kaynak 460 V RMS. RL=15 Ω ve VS =460 V RMS. AC kayna÷ındaki temel ve üçüncü harmonik akımlarının genli÷ini bulunuz. 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gücü (b) do÷rultucunun ve yükünün güç faktörü. Primer sargı sipir sayısının bir sekonder sargısına oranı 3:1 dir. AC kaynak akımının üçüncü ve beúinci harmonik bileúenlerinin genli÷ini bulunuz. 5.22 ùekil 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük akımı (b) SCR ortalama akımı (c) FWD ortalama akımı (d) tepe SCR ileri ve geri gerilimi. Problemi tekrar çözünüz. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Primer akımının RMS de÷eri (b) Primer sargısı için güç faktörü (c) Transformotorun primer ve sekonder sargıları için gereken volt-amper oranı. 300 . yük úimdi yük akımının sabit olaca÷ı bir indüktif elemana sahiptir.18 Faz kontrolu kullanan bir köprü do÷rultucu 240 V RMS. RL=10 Ω ve α = 50° . 60 Hz’lik tek fazlı bir kaynaktan beslenmektedir.13 deki devrede. α = 36° .19 Problem 5. 5.

5. Kaçak indüktans 4 mH dir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) L’nin gereken de÷eri (c) Köprü SCR’lerin akım oranı. RL=10 Ω ve α = 75° .29 problem 5.22 de. 60 Hz ve N1 / N 2 = 3.25 ùekil 5. 5.41 deki gibi orta uçlu tam dalga bir do÷rultucu α = 40° ile bir yüke 40 A vermektedir.23 Problem 5.45 deki gibi bir do÷rultucu 460 V RMS. Di÷er úartlar aynı kalmaktadır.27’yi 460 V RMS.28 Problem 5. 60 Hz.5 . Kaçak indüktans 5 mH’dir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) do÷rultucunun iletim açısı (b) indüktans L. primer sargının direnci 0. 5. 5.27 ùekil 5.24 ùekil 5.20 Ω ve her sekonder sargısının direnci 0.27 de. (b) úıkkı için bir yaklaúım olarak.30 ùekil 5.023 Ω dur. 60 Hz ve ortalama yük gerilim de÷eri 130 V’tur. 60 Hz kaynak ve N1 / N 2 = 1. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) VL’nin ideal ortalama de÷eri (b) kaçak indüktans tan kaynaklanan VL deki azalma (c) de÷iúimin (komütasyon) oluútu÷u her yarım saykıldaki zaman süresi.26 ùekil 5.37 deki devrede.5 ile tekrar ediniz. VS=240 V RMS. øndüktör akımı sadece α’nın bir uç de÷erinde süreklidir. kaynak 240 V RMS. Yükteki dalgacık gerilimi ihmal edilebilir fakat sıfır olmayacak úekilde kapasitör yeteri kadar büyüktür. yük gerilimi 200 V ile 400 V arasında ayarlanabilmektedir. Her durum için. 5. Transformotorun primer gerilimi 460 V RMS. α’nın de÷eri 10° den daha küçük olamamaktadır. L’nin de÷eri büyüktür. Ortalama yük gücünün 3 kW ile 6 kW arasında ayarlanabilmesi gerekmektedir.V’luk bir çıkıú gerilimi için.31 deki gibi bir devrede. Yükün ortalama gerilim de÷erini bulunuz. (c) yük geriliminde 5V tepe de÷erli dalgacık ile sınırlayan C’nin de÷eri. R=10 Ω ve α = 40° . DC terim ortalama indüktör akımı ve AC terimin de÷iúimi.31 deki devrede. toplam akım sıfır ile DC de÷erin iki katı arasında de÷iúimi úeklinde olmaktadır. 60 Hz kaynaktan 15 Ω’luk bir yükü beslemektedir. 5. 5. indüktör akımı bir DC terim ve bir AC terimli Fourier serileri ile temsil edilmektedir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük akımı (b) tepe yük akımı . 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) zamanın bir fonksiyonu olarak indüktör akımı (b) yukarıdaki yaklaúımı kullanarak iL’nin ikinci harmonik bileúeninin genli÷i. sürekli indüktör akımını sürdürmek için gereken minimum L de÷erini bulunuz. sürekli indüktör akımını sürdürmek için gereken minimum L de÷erini bulunuz. kaynak gerilimi 240 V RMS. 60 Hz. indüktans sürekli akımı sürdürmeye tam yeterlidir.

Kaynak ve yük problem 5. diyotlar SCR’ler ile de÷iútirilmiú ve yük büyük bir indüktans bileúenine sahiptir.33 ùekil 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gerilim aralı÷ı (b) ortalama yük gücü aralı÷ı (c) gereken SCR akım oranı. α = 50° ve yük rezistiftir.45 deki devrede.45 deki diyotlar rezistif bir yükü kontrol etmek için SCR ler ile de÷iútirilmiútir.34 ùekil 5. 60 Hz. Yük indüktansı yoktur. 5. kaynak 460 V RMS. . Diyotlar SCR’ler ile de÷iútirilmiútir. Yük büyük bir indüktans bileúenine sahiptir. 60 Hz ve yük gücü 3 kW ile 1 kW arasında de÷iúmektedir. α aralı÷ı 20° ile 70° arasındadır. yüke bir indüktör eklenmiú ve yük akımı zamanla de÷iúmemektedir.30’u yük yük direncine seri büyük bir indüktans eklendi÷i durumda tekrar ediniz.31 Problem 5. VS=230 V RMS.36 ùekil 5. 60 Hz. Hat akımının RMS de÷erini bulunuz.56(a) da. α = 70° . 5. R=20 Ω. 5.30 daki ile aynıdır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gerilimi (b) tepe yük akımı (c) ortalama yük akımı (d) ortalama SCR akımı (e) tepe SCR ileri gerilimi (f) tepe SCR ters gerilimi. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gerilimi (b) ortalama SCR akımı (c) ortalama yük gücü. 60 Hz ve R=25 Ω. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) tepe SCR akımı (c) ortalama SCR akımı (d) tepe SCR ileri veya geri gerilimi. 5.53 deki devrede. R=20 Ω. VS=460 V RMS. 5.(c) diyot akım oranı (d) diyot ters gerilim oranı. kaynak 460 V RMS. VS=460 V RMS.45 deki devrede.32 ùekil 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gerilimi (b) ortalama yük akımı (c) ortalama yük gücü (d) ortalama diyot akımı (e) ters diyot tepe gerilimi. 60 Hz. faz kontrol açısı 10° den daha az olamamaktadır. 5.53 de.37 ùekil 5.35 ùekil 5. 5. R=20 Ω.

5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama SCR akımı (b) ortalama yük gücü (c) AC hat akımlarının RMS de÷eri (d) tepe SCR gerilimleri. 5. VS=230 V RMS. 460 V RMS. yük úimdi indüktif olup yük akımı zamanla de÷iúmemektedir. 60 Hz üç fazlı bir kaynaktan 20 Ω’luk yük direnci ile indüktif bir yükü beslemektedir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) transformotorların volt-amper oranı (b) 11. 20 A’lik yük akımı. úimdi α = 40° ’ye de÷iútirilmiútir. E bir yük direnci ve paralel büyük bir kapasitörü temsil etmektedir.46 Bir köprü do÷rultucu 240 V RMS. Güç faktörünü bulunuz. R=10 Ω.44 Problem 5. . Transformotorlar fazlararası gerilimde 2:1 azaltılmıú dönüútürme oranına sahiptirler.42 Problem 5. 5. Minimum motor akımı ortalama 5 A’dir.43 de.65 deki gibi 12 palsli bir diyot do÷rultucu bir indüktif yüke do÷rultulmuú güç vermektedir.40 da. Kaynak gerilimi. AC hat akımlarındaki beúinci ve yedinci derece harmoniklerin genli÷ini bulunuz. 230 V RMS. 60 Hz ve DC yük gücü 100 kW’tır. RL=20 Ω ve P=15 kW. 5. 60 Hz dir.56(a) da.58 de. AC hat akımındaki beúinci harmonik bileúenini bulunuz. Böylece indüktör akımı sıfır ile DC bileúenin iki katı arasında de÷iúir. 60 Hz.37 de. 5.48 Problem 5. diyotlar SCR’ler ile de÷iútirilmiú ve α = 45° de çalıúmaktadır. 5.43 de. yük indüktif ve bir FWD eklenmiútir. (Bu problemin amacı için. yükte ortalama gerilimin %2’si dalgacık gerilimi sa÷lamak için gereken C de÷erini tahmin ediniz.40 ùekil 5.5.45 Problem 5.41 ùekil 5.5 kW ile 1. AC kayna÷ı tarafındaki güç faktörünü bulunuz. 5. Bu genlikleri temel AC hat akımı ile karúılaútırınız.47 de. 5. bir FWD kullanılmıútır ve α = 75° . α ’nın her uç de÷eri için gereken L de÷erini bulunuz.) 5.43 Üç fazlı köprü bir do÷rultucu bir indüktif yükü beslemektedir.58 de. kaynak gerilimi E de÷iúken hızlı bir DC motoru temsil etmektedir. 5. harmonik hat akımının temel hat akımına oranı. Bir FWD kullanılmıútır. indüktör akımı bir DC bileúen ve Fourier serilerinin birinci AC terimi ile temsil edilebilir. VS= α = 75° . 0° < α < 60° için sürekli indüktör akımı sürdürülecektir.38 Problem 5. Yük gücü 4. 60 Hz’lik kaynaktan α = 25° de verilmektedir.2 kW arasında ayarlanabilmektedir.47 ùekil 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) en büyük SCR ortalama akımı (c) en büyük FWD ortalama akım de÷eri.39 ùekil 5. AC kaynak 480V RMS fazlararası. Sürekli indüktör akımını sürdürmek için gereken L de÷erini bulunuz.

21. DC kaynak gerilimi.68 deki devrede. SCR’ler ideal varsayılacaktır.1 11 1S SE EÇ ÇøøL LM Møøù ùS SIIN NA AV VS SO OR RU UL LA AR RII 5. R1= R2=10 Ω ise dirençlerin güçlerini bulunuz.21. 28 4 © ¹ ¼ ¬ ¬ ¼ verilmiútir.b deki gibidir.68 ª120 2 º ª § π· −ωt / ωτ º 5.2 ùekil 5. 5 5.69 daki devreden geçen akım.70 deki devredeki AC kaynak gerilimi 220 volt. Yükün omik kısmı R=10 Ω dur.1 ùekil 5.Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) DC yük gerilimi (b) yük gücü (c) AC sistem tarafındaki güç faktörü. Kullanılan diyotların karakteristi÷i úekil 2.9 amper oldu÷una göre aúa÷ıdakileri bulunuz: a) b) c) d) SCR’ den geçen ortalama akım FWD’ den geçen ortalama akım Diyotlarda harcanan ortalama güç α .69 5.707e » ile 28 . Köprü Do÷rultucu 1 Köprü R1 Do÷rultucu 2 R2 ùekil 5.3 ùekil 5. Yükten geçen ortalama akım 16..b deki gibidir. f=50 Hz dir. i = « » «sin ¨ ωt − ¸ + 0. 100 volt. do÷rultucularda kullanılan diyotların karakteristikleri úekil 2. f=50 Hz oldu÷una göre R-XL nedir? ùekil 5.

soruyu úekil 2. .21 deki diyot karakteristikleri için tekrarlayınız.70 5.ùekil 5.4 5.3.

øki adet uygulama yeri olarak. Her iki uygulama da kapalı-döngü úeklinde olup. bir AC anahtar kullanılır. iletim ve kesimdeki tam dalgaların sayısı ile yüke giden ortalama güç ayarlanabilir. úekil 6.1 6 6. Böylece. Daha sonra yine belirli sayıda tam dalganın iletimi engellenir.1 1G GøøR Røøù ù Yükün gücünün kontrolunda iki temel metot kullanılabilir. ùekil 6. Bu anahtar. Pratikteki mevcut triyak anma de÷erleri çok yüksek güç uygulamalarını sınırlamaktadır.1 de görüldü÷ü gibi. tam dalgaların iletim ve kesimdeki sayılarına ba÷lı olarak istenilen sıcaklık kontrol edilebilir. ùekil 6. Genel olarak. (1) bir haznedeki sıvıyı belirli bir sıcaklıkta sabit tutmak için ısıtmak..2 de böyle bir kullanıma ait tipik bir dalga úekli görülmektedir. Birkaç istisna dıúında. . (2) hava kanalına yerleútirilmiú bir ısıtıcı ile kanaldaki havayı ısıtmak.6 AC-AC FAZ KONTROL Yükün gücünün. kontrolun sonucu anahtarlama iúleminden ba÷ımsız olarak amaçlanır. tepki zamanı saniyeden daha düúük zamanlar olmayıp saniye seviyesindedir. Yük tepkisinin zaman sabiti. Birincisi. bir triyak veya ters paralel ba÷lanmıú iki adet tristör olabilir. temel dalga frekansı de÷iúmeden kontrol edilmek istendi÷inde. belirli sayıda tam dalgayı iletime geçirir. yükün ortalama güce tepki verebilece÷i kadar uzun olmalıdır.

bazı uygulamalar için uygun olan faz kontrollu bir bir çıkıú üretir.1) k sayısı sadece bir tam sayı olarak de÷iúti÷inden. iletim zamanının. Kalan (n-k) dalga süresince. Iúık karartma ve motor hız kontrolu buna bir örnektir.. øletim paterninin tekrarlandı÷ı.2 de. toplam dalga zamanına oranı. Motor hız kontrol metodu. yükün ortalama gücünü kontrol eder. tork’un hızın karesi ile de÷iúti÷i fan’lar ve pompalar gibi sadece de÷iúken torklu yükler için uygundur. k süresince anahtar iletimde ve güç maksimumdur. yükün omik oldu÷u durumları göstermektedir. Bu iúlem.3. yükün ortalama gücü de÷iúebilir.3 6 6. k yükün enerjili oldu÷u dalga sayısı ve n ise operasyonun tam periyodundaki dalga sayısıdır. yükün ortalama gücü sadece sonlu .1 eúitli÷i ile verilir: § VS2 · § k · Port = ¨ ¸ ¨ ¸ © RL ¹ © n ¹ (6. anahtar iletimde de÷il ve güç sıfırdır.ùekil 6.2 Bu iúlem bazı uygulamalarda kullanıúlı de÷ildir ve faz kontrolunun periyottaki her yarım dalga için yapılması gereklidir.2 2 øøN NT TE EG GR RA AL LD DA AL LG GA AK KO ON NT TR RO OL L ùayet yüke giden dalgaların úekil 6. Omik yük durumunda ortalama güç 6.2 de görüldü÷ü gibi iletimi ve kesimi yapılırsa. ùekil 6. ùekil 6. ùekil 6.

Kaynak.5 A tepe de÷er 5. kontrolun tabiatından gelen açık ve kapalılı÷ın bir sonucu olan de÷iúimleri düzeltmek için kontrol edilen sistemde yeterli enerji depolamaya ba÷lıdır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Anahtarın akım oranı (b) Maksimum gücü elde etmek için yükün enerjili olaca÷ı zamanın yüzdesi (c) Minimum gücü elde etmek için n ve k de÷erleri (d) Yükteki mümkün olabilen en küçük artıú nedir? ÇÖZÜM (a) Im = ( 230 )(1. yük gücünün bütün dalgalarda üretilmesi için kontrol edilecektir.2 n 10000 ùayet n = 30 dalga seçilirse. Tekrarlamanın maksimum aralı÷ı 0. Yük gücünün 2-10 kW arası de÷iúmesi gerekmektedir. k de÷erinin iki tam sayı arasında de÷iútirilmesi gerekir. 2000 k = = 0. 60 Hz dir. k = (0. Kapalı bir döngü sistemi. maksimum gücü elde etmek için zamanın %100’ünde iletimde olmalıdır. . k de÷erini ayarlanan bir noktada veya noktaya yakın tutmakta kullanılabilir. di÷er kontrollar ile elde edilen oranla karúılaútırıldı÷ında küçük olabilir.414 (b) Anahtar devamlı iletimde oldu÷u zaman. ÖRNEK 6.5 = 43.29 I LRMS = 61. (c) P=2000 W için.1 Omik bir yük.5 A 1. Ortalama gücün regülasyondaki mevcut adımlarının sayısı.414) = 61. Böyle bir sistem. omik yüklerde sıfır gerilimde anahtarlama oluúmasıdır.29 Ω.5) = 10000 W.5 sn dir. tekrarlama paterni içerisindeki dalgaların toplam sayısına ba÷lıdır. 230 V RMS. Sonuçtaki elektriksel gürültü di÷er metodlara göre küçük olabilir.2)(30) = 6 dalga (d) k’nın bir birim de÷iúimi için. RL=5. Yük akımının de÷iúim oranı sistemin frekansı tarafından idare edilir ve bu de÷iúim oranı. Bu kontrol metodunun bir avantajı. § 1· ∆P = ¨ ¸10000 = 333 W © 30 ¹ 333 W’dan daha aúa÷ı bir çıkıú güç de÷iúimi için. yükteki en küçük de÷iúim.kademelerde de÷iúir. Anahtar. Port = ( 230 )( 43.

úekil 5.3) Yük gücü 6.5 » « ¬ (2) ¼ ¬ © π ¹ © 2π ¹¼ 0. gücün bir kareli fonksiyon olmasından dolayı gerilimdeki negatif kısmın güç üzerinde azaltıcı bir etkisi yoktur. Yük akımının RMS de÷erinin eúitli÷i de 5.6) Bu tanımın.5) 6.5 (6.. omik yüklü AC faz kontrol durumu için 6. yük gücünün 0 ile 180° arasındaki tüm aralık için α’nın de÷iútirilmesi ile ayarlanabilece÷ini gösterir.2 eúitli÷i ile verilir.6 6. Bununla birlikte.6 eúitli÷indeki VRMS in de÷eri sinüsoidal kaynak gerilimidir. omik bir yükün gücünü kontrol etmek için kullanılabilir. 6. Buradaki farklılık.3 deki grafikler.4) Yük geriliminin RMS de÷eri. 6.3 eúitli÷inde verilen ifadesine benzemektedir.4 eúitliklerinin incelenmesi. her ikinci yarım dalganın pozitif de÷erinin olmayıp negatif kısmının olmasıdır. α = ωt1 (6. çünkü yük . α açısıdır ve 6. Akım sinüsoidal olmadı÷ından dolayı. Verilen bu aralık için iletimin ayarlanmasını yapabilecek uygun tetikleme devreleri mevcuttur.1 deki temel devre. anahtar akımı sıfır olur. IL nin RMS de÷eri için 6. 5. 6.4 eúitliklerindeki ifadeler kullanılarak de÷erlendirilmesi yapılır.3 eúitli÷i RL ile çarpılarak 6.3 KY NF 3O OM MøøK YÜ ÜK KL LE ER RøøN FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LU U ùekil 6.3 ve 6.2) Bu. Bu eúitlik.8 deki omik yüklü tam dalga bir do÷rultucudakilere benzemektedirler. yük omik bile olsa birim de÷erden daha azdır. ùekil 6.7) Sonuç güç faktörü. Her yarım dalgadaki iletimin gecikmesi.4 eúitli÷i ile verilir: Port = I LRMS ( ) (R ) L 0 .5 eúitli÷indeki sonuç elde edilir: VL RM S ª V º ª § α · § sin 2α ·º 1− ¨ ¸ + ¨ =« m ¸» 0. Kaynak geriliminin sıfır oldu÷u aynı zamanda.5 2 (6.7 eúitli÷ini oluúturmak için birleútirilebilir: ª § α · § sin 2α · º Güç Faktörü = «1 − ¨ ¸ + ¨ ¸» ¬ © π ¹ © 2π ¹ ¼ 0. bölümde verilen faz kontrol açısıdır.3 ve 6.3 eúitli÷i olarak yeniden ifade edilmiútir: I L RMS ª I º ª § α · § sin 2α ·º 1− ¨ ¸ + ¨ =« m ¸» 0.6 eúitli÷inde verilmiútir: Güç Faktörü = Ortalama Güç V RMS I RMS (6. AC kayna÷ına yansıyan güç faktörü. α sıfır oldu÷u zaman 1 ve α sıfırdan artmaya baúladı÷ında ise azalır.5 » « ¬ (2) ¼ ¬ © π ¹ © 2π ¹¼ (6. Bu eúitliklerin birkaçı 6.37 eúitli÷i ile aynıdır. 5 (6. Tanıma göre güç faktörü 6.

akımın sıfır oldu÷u zaman anahtar tıkamaya baúladı÷ında.9773 10 Ω’luk omik bir yük 240 V RMS lik bir kayna÷a faz kontrollu bir anahtarla ba÷lanmıútır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: . 60 Hz lik bir kaynaktan.53A R 20 0 . akımı tutabilmek için yeterli tutma akımını sa÷lama da bir problem de÷ildir. α >90° de÷eri için.53 º ª § 35$ · § sin 70 $ ·º ¸ ¸ =« » «1 − ¨ ¸+¨ ¨ ¸» ¨ ¬ 2 ¼ ¬ © 180 ¹ © 2π ¹¼ = 22. Bu özellikle sınırlayıcı bir gereksinim de÷ildir. Bundan dolayı. I L RM S ª 32. ÖRNEK 6. Bundan dolayı minimum anahtar anma gerilimi en azından 800 V olmalıdır. Yük direnci 20 Ω ve α=35° dir.omiktir. anahtarın SCR veya triyak uygulamalarının her iki yönü içinde gereklidir.3 = 0. Böylece anahtarın minimum gerilim kapasitesi. ihmal edilebilir kaynak gerilimi vardır. omik bir yükün gücünü kontrol etmektedir. anahtar 460 V RMS.1 deki devrede. Yükün gücünün 5 kW ile 2 kW arasında ayarlanması gerekmektedir.3 eúitli÷inden. Aynı tıkama kapasitesi.414 ) = = 32.2 ùekil 6. α’nın çok küçük bir de÷eri için.5 ª § 35$ · § sin 70$ · º Güç Faktörü = «1 − ¨ ¸» ¸ +¨ ¬ © 180 ¹ © 2π ¹ ¼ ÖRNEK 6. kaynak geriliminin tepe de÷eri olan 650 V’a dayanabilmesi gerekir. Yük omik oldu÷undan dolayı. yarı-iletken anahtarı iletim durumunda tutmaya neden olacak yeterli gerilim ve akım genelde bulunmaktadır. ùayet α =0° de anahtarın iletimi gerekmiyorsa. anahtarın iletiminden önce anahtar kaynak geriliminin tepe de÷erini tıkar. tabiki.5 (b) 6. Kesim anındaki büyük dv/dt problemi yoktur ve elemanın terminal uçlarında gerilimin birikme oranını azaltmayı gerektiren bir koruyucu devreye gerek yoktur. kaynak geriliminin tepe de÷eridir. (d) 6. 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe yük akımı (b) ortalama yük akımı (c) anahtar gerilim oranı (d) devrenin güç faktörü ÇÖZÜM (a) Im = Vm ( 460 )(1.48 A P = ( I LRMS )2 20 = 10105 W (c) Anahtarın.7 eúitli÷inden. iletimde yük akımının artıúında gecikme yoktur.

590 . Bunun için kabul edilebilecek minimum gerilim 400 V tur. ª § 104 · § sin 208 · º (g) Güç faktörü = «1 − ¨ ¸ +¨ ¸» ¬ © 180 ¹ © 2π ¹ ¼ 0.5 » «1 − ¨ ¸ + ¨ ¸» ¬ ( 2 ) ¼ ¬ © π ¹ © 2π ¹ ¼ (d) 0. ª 33. 6. I L RMS = (c) P=5000 W için.5 α = 51.4 V Im = Vm 339.5 » «1 − ¨ ¸ + ¨ ¸» ¬ ( 2 ) ¼ ¬ © π ¹ © 2π ¹ ¼ P=2000 W için.3 eúitli÷i kullanılarak. I L RMS = P=2000 W için.30 eúitli÷i ile bulunabilir: §I · § 33.14 A 10 (b) P=5000 W için. 0 .414 ) = 339.(a) tepe yük akımı (b) α’nın her uç durumu için yük akımının RMS de÷eri (c) istenilen α aralı÷ı (d) ùekil 6.0$ IRMS yük akımı ile aynıdır = 22.5 = 0.94 · I ort = ¨ m ¸ (1 + cos α ) = ¨ ¸ (1 + cos 51. 6.14 = « 0.6 $ ) = 8. 5.4 voltu tıkaması veya dayanması gerekir.94 A RL 10 5000 = 22.1(b) deki anahtar durumuna göre iki SCR’nin her birinden geçen akımın ortalama de÷eri (f) anahtarın minimum tıkama gerilimi (g) en küçük güç için güç faktörü ÇÖZÜM (a) Vm = ( 240)(1.94 º ª § α · § sin 2α · º 14.4 = = 33.6$ ª 33.36 A (e) Her bir SCR den geçen ortalama akım.76 A © 2π ¹ © 2π ¹ (f) Anahtarın kaynak geriliminin tepe de÷eri olan 339.5 α = 104.94 º ª § α · § sin 2α · º 22. Bazı durumlar için bu yeterli olabilir.3 eúitli÷i kullanılarak.1(a) daki anahtar durumuna göre triyak akımının RMS de÷eri (e) úekil 6.36 A 10 2000 = 14.36 = « 0.

9) § Im · An = ¨ ¸{2 + (n − 1)[cos(n + 1)α ] − (n + 1)[cos(n − 1)α ]} ¨ π n2 − 1 ¸ ¹ © ( ) § Im Bn = ¨ ¨ π n2 − 1 © ( ) · ¸ ¸{(n − 1)[sin (n + 1)α ] − (n + 1)[sin (n − 1)α ]} ¹ ùekil 6.4 deki grafik.11) (6.10) (6. 60 Hz lik bir kaynak tarafından bir faz kontrol anahtarı ile beslenmektedir. Her de÷er her bir harmoni÷in ba÷ıl genli÷idir ve A ve B katsayılarının bilinen yolla birleútirilmesi ile elde edilir.8 ve 6. Formüllerde zaman yerine açı de÷iúkeni kullanılmıútır: §2· π An = ¨ ¸ ³ I m sin θ cos nθ dθ ©π ¹ α §2· π Bn = ¨ ¸ ³ I m sin θ sin nθ dθ ©π ¹ α 6. Bundan dolayı An ve Bn terimlerinin ikiside birden mevcut olabilir. α ile de÷iúen bazı harmoniklerin davranıúlarını göstermektedir. derece harmonik akımlarının tepe genlikleri ÇÖZÜM (a) α = 0 iken yük direncinin de÷eri bulunabilir: .9 eúitliklerinin çözümü ile aúa÷ıdaki sonuçlar elde edilir: §I · A1 = ¨ m ¸[(cos 2α ) − 1] © 2π ¹ §I · B1 = ¨ m ¸[2(π − α ) + (sin 2α )] © 2π ¹ (6.4 KL KY 4H HA AR RM MO ON NøøK LE ER R:: T TE EK KF FA AZ ZL LII O OM MøøK YÜ ÜK KL LE ER R ùekil 6. ve 5.3 deki akımın dalga biçimi. ÖRNEK 6.. Harmonik içeri÷i dalganın Fourier serilerinin analizi yapılarak belirlenir: Simetrik yarım periyottaki inceleme dalga biçiminin sadece tek sayılı harmonikleri içerdi÷ini gösterir. Orijin kaydırılamadı÷ından dolayı fonksiyon tek veya çift olur. Faz kontrolsüz yükün gücü 15 kW tır. Simetrik olma durumu ile T/2 aralı÷ında integral alınarak katsayılar belirlenebilir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama gücü 9 kW’a düúürecek α de÷eri (b) α’nın bu de÷eri için akımın temel dalgasının tepe genli÷i (c) 3.12) (6.4 Tek fazlı omik bir yük 460 V RMS.6 6.13) (6. özellikle α’nın de÷eri artarken yüksek dereceli harmonikleri içerir.8) (6.

4 RL = 460 2 = 14.4 eúitli÷i kullanılarak.10 ve 6.13 eúitlikleri kullanılarak A12 + B12 = 3116 . I L RMS § 9000 · =¨ ¸ © 14.32 A © 2π ¹ [ ] § 46.4124)) − 1 = −14. α bulunabilir: α =1.4124)) = 27.4124 rad = 80.4124)) + (sin 2(1.9° (b) 6.26 A 6.77 A ¹ .3 eúitli÷i kullanılarak ve bir irdeleme iúlemi ile.11 eúitlikleri kullanılarak: § 46.14 A3 = ¨ ¨ π 32 − 1 © ( ) · ¸ ¸{2 + (3 − 1)[cos(3 + 1)(1.12 ve 6.68 A © 2π ¹ [ ] C1 = (c) 6.4124)] − (3 + 1)[cos(3 − 1)(1.ùekil 6.4124)]} = 11.1 ¹ 0.14 · A1 = ¨ ¸ ( cos 2(1. 5 = 25.14 · B1 = ¨ ¸ 2( π − (1. A § 46.1 Ω 15000 P=9000 W ile 6.

16 A ¹ § 46.4124)] − (5 + 1)[cos(5 − 1)(1.4124)] − (3 + 1)[sin (3 − 1)(1.23 A 6 5F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL L:: øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK KL LE ER R 6.5 Yük akımının grafi÷ine bakıldı÷ı zaman yük akımının.5(b) de gösterilmiútir.17 A ¹ C5 = A52 + B52 = 5.§ 46.14 B3 = ¨ ¨ π 32 − 1 © ( ) · ¸ ¸{(3 − 1)[sin (3 + 1)(1. ùekil 6.4124)]} = −3.14 B5 = ¨ ¨ π 52 − 1 © ( ) · ¸ ¸{(5 − 1)[sin (5 + 1)(1.46 A ¹ C3 = A32 + B32 = 12.59 A § 46.4124)]} = 4. úekil 6.. yükün indüktansından .5 øndüktif bir yük için. Devre.3 deki grafiklerin düzeltilmesi gerekir.14 A5 = ¨ ¨ π 52 − 1 © ( ) · ¸ ¸{2 + (5 − 1)[cos(5 + 1)(1.4124)]} = −4. úekil 6.4124)] − (5 + 1)[sin (5 − 1)(1. Bu.5(a) da ve ilgili grafikler 6. gerilimin sıfır olduktan belli bir zamandan sonraya kadar sıfır olmadı÷ı görülür.

Böyle bir durumda kutupsuz bir koruyucu devre.kaynaklanmaktadır. .19) e 6.14) 6.18) R sin(α − θ ) A = − −(α / ωτ ) (6.5(b) de gösterilen t1 < t < t 2 aralı÷ı için geçerlidir. β bir kere bulunduktan sonra.21 eúitli÷indeki gibidir: I LRMS ª β − α sin 2(β − θ ) sin 2(α − θ ) º + « π − » 2π 2π « » « ª§ A´ωt · −2 β / ωτ » − 2α / ωτ º −e ¸e » «−«¨ » © π ¹ ¼ » Vm « ¬ = − β / ωτ « ­ ½ · § 4 Aωτ e °» 2 Z « −° ¸ ( ) ( ) − + − sin cos β θ ωτ β θ [ ] ®¨ ¾» ¨ π 1 + (ωτ )2 ¸ ° « ° ¹ ¯© ¿» « » ½ 4 Aωτ e −α / ωτ · « ­ °§ ° ¨ ¸[sin(α − θ ) + ωτ cos(α − θ )]¾ » 2 ¸ «+® » ¨ ° ¯© π 1 + (ωτ ) ¹ ¿¼ ¬ ° 0. Yük akımı sıfıra eriúip kaldı÷ı zaman. 6. SCR ve triyak uçlarındaki gerilimde ani de÷iúmelerin sonucu iletim ihtimali ile 3. akım sıfır oldu÷u zaman istenilmeyen bir iletimden korunmak için genel olarak istenilir. 5 (6.17) Z = R + jωL = tan θ (6.14 eúitli÷indeki bütün terimler bilinmekte ve bir akımın RMS de÷eri 6. bölümde bahsedilmiútir.22 eúitli÷inde verilmiútir.21) [ ] [ ] Yük akımının RMS de÷erinin bilinmesiyle yükün ortalama gücü kolaylıkla bulunur. Sonuç 6.20) øntegral iúleminin sonucu. anahtar uçlarındaki gerilim ideal bir süreksizli÷e sahiptir.20 eúitli÷i kullanılarak hesaplanabilir: ωτ = ωL I LRMS V = m Z 2 º ª 2 β /ω sin (ωt − θ ) + Ae −t / τ dt » ³ « ¼ ¬T α /ω [ ] 0.16) (6.5 deki yük akımı standart devre analizi metotları ile bulunabilir. Bu kapalı formda ifade edilemez fakat bir irdeleme iúlemi ile kolaylıkla bulunabilir. ùekil 6.5 ( ) (6.14 eúitli÷i ile bulunabilir: iL = Vm sin (ωt − θ ) + Ae −ωt / ωτ Z [ ] (6.14 eúitli÷i. burada α ω β t2 = ω t1 = (6.15) (6. t = α / ω da baúlanarak. yük akımının RMS de÷eri ve yükün ortalama gücü belirlenebilir. Yük akımı için. sadece úekil 6. akımın RMS de÷eri 6. Bu. akım 6.14 eúitli÷inde akımın sıfır oldu÷u t2 zamanının bulunmasıyla β açısı bulunabilir.

Port = I LRMS

(

)R

2

L

(6.22)

Faz kontrollu yükün güç faktörü, (6.21) eúitli÷inin çözümü ile bulunabilir. 6.23 eúitli÷inde, VRMS kaynak geriliminin RMS de÷eridir. ortalama güç I LRMS VLRMS

Güç faktörü =

(6.23)

Güç faktörü =

(V

(I ) R
2 LRMS

m

/ 2 I LRMS
0.5

)

(6.24)

ª β − α sin 2(β − θ ) sin 2(α − θ ) º + « π − » 2π 2π « » « ª§ A´ωt · −2 β / ωτ » − 2α / ωτ º −e ¸e » «−«¨ » ¼ ¬© π ¹ « » R Güç faktörü = − β / ωτ « ­ ½ · 4 Aωτ e °» Z «−°§ ¨ ¸ [ ( ) ( ) ] − + − β θ ωτ β θ sin cos ®¨ ¾» 2 °© π 1 + (ωτ ) ¸ ° « ¯ ¹ ¿» « » ½ 4 Aωτ e −α / ωτ · °§ ° « ­ ¸[sin (α − θ ) + ωτ cos(α − θ )]¾ » ¨ 2 ¸ «+® » ¨ ° ¯© π 1 + (ωτ ) ¹ ¿¼ ¬ °

(

)

(6.25)

[ [

] ]

ª β − α sin 2(β − θ ) sin 2(α − θ ) º + « π − » 2π 2π « » « ª§ A´ωt · −2 β / ωτ » − 2α / ωτ º −e ¸e » «−«¨ » π ¹ ¼ « ¬© » Güç faktörü = cosθ « ­§ − β / ωτ ½ · ° 4 Aωτ e °» ¸ − + − [ ( ) ( ) ] β θ ωτ β θ sin cos «−®¨ ¾» ¨ π 1 + (ωτ )2 ¸ ° « ° © ¹ ¯ ¿» « » ½ 4 Aωτ e −α / ωτ · « ­ » °§ ° ¸[sin(α − θ ) + ωτ cos(α − θ )]¾ » ¨ 2 ¸ «+® ¨ ° ¯© π 1 + (ωτ ) ¹ ¿¼ ¬ °

0.5

(

)

(6.26)

[ [

] ]

6.26 eúitli÷inden, güç faktörünün, iki terimin çarpımından oluútu÷u görülmektedir. Birincisi, faz kontrolu olmaksızın devrenin güç faktörü. økincisi ise faz kontrolünün etkisidir. Güç faktörünün faz kontrolu yapılmadan önceki durumdan daha az oldu÷una dikkat etmek gerekir. ÖRNEK 6.5 ùekil 6.5(a) daki devrede kaynak 460 V RMS, 60 Hz dir. Yük 10 Ω’luk bir direnç ile 0,05 H’lik bir indüktanstan oluúmaktadır. Düzenek, α = 75° ile çalıúmaktadır.

Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) α < ωt < β arasında geçerli yük akımının denklemi (b) β ’nın de÷eri (c) Yük akımının RMS de÷eri (d) Yükün ortalama gücü (e) faz kontrolunun etkili oldu÷u α’nın minimum de÷eri (f) devrenin güç faktörü ÇÖZÜM (a) 6.14 eúitli÷i kullanılarak, yük akımı aúa÷ıdaki gibi bulunur
Vm = 460 2 = 650 V

Z = R + jωL = 21,34Ω
cosθ = 10 R = = 0,4686 Z 21,34

θ = 62$ = 1,083rad α = 75$ = 1,309 rad
ωτ =
A=−

ωL
R

= tan θ = 1,885

sin(α − θ ) sin(75 − 62) = − −(1,309 / 1,885) = −0,449 −(α / ωτ ) e e

iL =

650 sin (ω t − 1,083) − 0,449e −ω t / 1.885 21,34

[

]

(b) (a) daki yük akımının de÷eri, ωt = β = 4,1757 radyanda sıfır olur. Bu, bir irdeleme iúlemi ile bulunur. Açı olarak ifade edildi÷i zaman β, 239° dir. Faz kontrolu yapılmaksızın tam iletimde, yük akımı (180+θ=) 242° de sıfır olacaktı.
(c) 6.21 eúitli÷i kullanılarak, yük akımının RMS de÷eri bulunabilir:

I LRMS = 18,68 A
(d) Yük gücü 6.22 eúitli÷i ve (c) deki akım kullanılarak bulunabilir:
2 Port = I L R = 18,68 210 = 3491 W RMS

(e) θ açısı 6.18 eúitli÷i ile bulunur:

θ = tan −1 ¨

§ ωL · −1 § 377(0,05 ) · $ ¸ = 62 ¸ = tan ¨ 10 ¹ © © R ¹

α’nın bu de÷erden daha küçük yapılması baúarısızlıkla sonuçlanır. α’nın θ’dan küçük olmaması gerekir. (f) Güç faktörü 6.23 eúitli÷i ile bulunabilir: Güç faktörü = ortalama güç 3491 = = 0,406 I LRMS VLRMS (460)(18,68)

Güç faktörünün cosθ = cos 62 $ = 0,470 den küçük oldu÷una dikkat etmek gerekir. 6.14-6.26 arasındaki eúitlikler ile ifade edilen sonuçlar çok kullanıúlı de÷ildir. ùekil 6.6 ve 6.7 deki grafikler devre analizi ve dizaynı için kullanıúlı olabilir. ùekil 6.6, bir parametre olarak devre için cosθ de÷erini kullanan, α’nın bir fonksiyonu olarak, iletim açısı (β-α) yı vermektedir. ùekil 6.7, yine bir parametre olarak cosθ de÷erini kullanan, α’nın bir fonksiyonu olarak, yük akımının ba÷ıl RMS de÷erini vermektedir. Grafik, verilen eúitliklerin sayısal çözümünü sa÷lamaktadır. Örnek 6.6 bu grafiklerin nasıl kullanıldı÷ını göstermektedir.

ùekil 6.6

ùekil 6.7 ÖRNEK 6.6 R=12 Ω ve seri ba÷lı L=0,04244 H’den oluúan bir yük, 240 V RMS, 60 Hz lik bir kayna÷a bir faz kontrol anahtarı ile ba÷lanmıútır. Ortalama yük gücünün, 1500 W ile 500 W arasında ayarlanması gerekmektedir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Gereken RMS yük akım aralı÷ı (b) Gereken α aralı÷ı (c) iletim açısı (β-α) (d) α’nın en küçük de÷eri için tepe anahtar akımı (e) en büyük güç de÷eri için güç faktörü ÇÖZÜM a) P=1500 W için 6.22 eúitli÷i kullanılarak,
1500 = I LRMS (12 ) P=500 W için 6.22 eúitli÷i kullanılarak,

(

)

2

Ö

I LRMS = 1118 , A

500 = I LRMS (12 )

(

)

2

Ö

I LRMS = 6,45 A

b) Faz kontrolu yapılmaksızın RMS yük akımının maksimum de÷eri

I LRMS =

240 = 12 A dir 12 + j(377)(0,04244)
I LRMS 12 I LRMS 12 = , 1118 = 0,932 12

P = 1500 W için yük akımının ba÷ıl de÷eri =

ùekil 6.7 den, bu durum α=63° ye karúılık gelir.
P = 500 W için yük akımının ba÷ıl de÷eri = = 6.45 = 0,538 12

ùekil 6.7 den, bu durum α=106° ye karúılık gelir.
c) ùekil 6.6 dan, iletim açısı (β-α) her iki durum için sırasıyla, 169° ve 117° olarak bulunur. d) Bir irdeleme iúlemi ile 6.14 eúitli÷i kullanılarak, iL’nin maksimum de÷eri, ωt=145° de 15,97 A olarak bulunur. e) 6.23 eúitli÷i kullanılarak, Güç faktörü = ortalama güç 1500 = = 0,559 I LRMS VLRMS (240)(11,18)

Faz kontrolu yapılmaksızın, güç faktörü, cosθ = cos 53,1$ = 0,60 dır. 6 6H HA AR RM MO ON NøøK KL LE ER R:: T TE EK KF FA AZ ZL LII øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK KL LE ER R 6..6

ùekil 6.5(b) deki dalga biçiminin harmonik içeri÷i analitik olarak belirlenemez. Fourier serilerinin katsayıları, verilen bir durumun sayısal integrali ile belirlenebilir. ùekil 6.8 ve 6.9 daki grafikler, θ = 30° ve θ = 60° durumlarının böyle sonuçlarını gösterir. Harmonik akımları Vm / Z birim de÷erine normalleútirilmiútir, Z = R + jωL . ÖRNEK 6.7
R=5 Ω ve seri ba÷lı L=0,02297 H’den oluúan tek fazlı bir yük, α=90° lik faz kontrol modu ile çalıúmaktadır. Kaynak, 240 V RMS, 60 Hz dir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) iletim açısı (β-α) (b) yük akımının RMS de÷eri (c) güç faktörü (d) akımın Fourier serilerindeki ilk üç teriminin büyüklü÷ü

ÇÖZÜM

(a) ùekil 6.6 daki grafikten, iletim açısı (β-α) nın de÷eri 144° veya 2,513 rad olarak okunur. (b) 6.17 - 6.21 eúitlikleri ile akım belirlenebilir:

ùekil 6.8

Z = R + jωL = 5 + j8,66

θ = tan −1 ¨

§ ωL · −1 § 8,66 · $ ¸ = 60 ¸ = tan ¨ © 5 ¹ © R ¹

ωτ =
A=−

ωL
R

= tan θ = 1,732

sin(α − θ ) sin(90 − 60) = − −(1,571 / 1, 732 ) = 1,238 − (α / ωτ ) e e

I LRMS = (24)(0,810) = 19,45 A
(c) 6.26 eúitli÷inden, güç faktörü kolaylıkla bulunabilir ve iki kısımdan oluúmaktadır. Birisi (b) úıkkında I LRMS için bulunmuútur ve parantez içindeki 0,810 terimine eúittir. Di÷er kısım ise, cosθ = cos60° = 0,5 dir. Güç faktörü = (cos60°)(0,810) = 0,405 (d) ùekil 6.9 daki grafikten, Fourier katsayıları belirlenebilir:

ùekil 6.9
C1 = C3 = C5 =

(0,65)( 240)(1,414)
10

= 22,1 A = 4,1 A = 1,7 A

(0,12)( 240)(1,414)
10

(0,05)( 240)(1,414)
10

6 6..7 7F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL L:: Ç ÇO OK KF FA AZ ZL LII O OM MøøK YÜ ÜK KL LE ER R KY Tek fazlı yüklere uygulanan faz kontrol metotları, çok fazlı sistemlere de uygulanabilir. ùekil 6.10 daki devre düzenlemesi, üç fazlı omik yükü besleyen gücü de÷iútirmek için kullanılabilir. Triyaklar, iletimin normal baúlangıcından ötede α açısı ile sırayla geciktirirler. Sonuç dalga biçimi úekil 6.11 de gösterilmektedir. Her fazdaki anahtar, ters ba÷lanmıú iki SCR kullanılarak da yapılabilir. Üç triyakın iletimde oldu÷u aralıklarda, yük akımı kontrolsuz üç fazlı omik yük ile aynıdır. Bir faz akımının sıfır oldu÷u aralıklarda, di÷er iki faz etkin olarak seri haldedir ve kaynak geriliminin üç fazından ikisine ba÷lanmıú tek fazlı bir yük durumu oluútururlar. Her 60°lik aralıkta iletim paterni, fazlar ve akımın yönünün bir permütasyonu ile takip eden her 60°lik aralık süresince tekrar edilir. Örne÷in, A fazındaki akımın de÷iúimi, verilen 60° süresince, C fazının bundan sonra gelen süresince, akımın cebrik iúaretindeki de÷iúimin hariç tutulmasıyla tekrar edilir.

ùekil 6.11 deki grafikten, anahtar akımının tepe de÷erinin, faz kontrolsuz durumdan daha az olabilece÷i gözlenebilir. α<30° için, tepe de÷er etkilenmez; oysaki α>30° için, tepe akım azalır. Dizayn amaçları için, úayet kontrol α’nın sıfır (0) de÷erleri için

çalıúacaksa, tam iletim durumları, anahtarlayıcı yarı-iletkenin anma akım oranlarını etkiler.

ùekil 6.10

ùekil 6.11

Yarı-iletkenlerin gerilim oranlarını belirlemek için, úekil 6.12 deki devre diyagramı kullanılabilir. A fazının iletimde olmadı÷ı bir durumda, anahtar uçlarındaki gerilim 6.27 eúitli÷i ile belirlenir:
v S = v an + v nb + v BO

(6.27)

A fazının açık oldu÷u sürede, vBO sadece vBC nin yarısıdır. Bu durumu 6.27 eúitli÷inde kullanmanın bir sonucu, 6.28 ve 6.29 eúitliklerinde verilmiútir: v S = v an + v nb + 0,5v BO = v ab + 0,5v bc v S = 1,5v an
(6.28) (6.29)

ùekil 6.11 ùayet faz kontrol açısı yeteri kadar büyükse, bu durumda bazı noktalarda iki faz iletimde olmayabilir. Bu, bazı aralıklar süresince bütün akımların sıfır olması demektir. Fazlararası gerilimin tepe de÷erinin bazı anlarda seri ba÷lı iki eleman tarafından tıkanması gerekir. Farklı sızıntı akımlarından dolayı, iki eleman bu gerilimi eúit olarak paylaúamayabilir. Bundan dolayı, güvenli bir dizayn iúlemi, en azından sistemin fazlararası geriliminin tepe de÷erini, elemanın anma gerilimi olarak seçmek olacaktır.

11 ùekil 6. her andaki hat akımları kolaylıkla belirlenebilir ve RMS de÷erleri bulunabilir. α’nın de÷iúik durum aralıkları için dalga úekilleri de÷iúiktir ve eúitliklerin sonucu α’nın aralı÷ına ba÷lıdır.1 1Y YÜ ÜK KG GÜ ÜC CÜ Ü 6.12 6 7. dalga úekilleri úekil 6. Aúa÷ıdaki eúitlikler. Eúitliklerde ωt yerine θ kullanılmıútır.7 Omik bir yükle. 3 fazlı gerilim iliúkilerini vermektedir. Her yarım dalgada 3 adet 60º lik aralık vardır.11(a) daki gibidir. α<60º için. . van bir sinüsoidal fonksiyon ve faz sırası ABC dir..ùekil 6..

37) 60º<α<90º için. 6.866 sin ¨ 2α + 6 ¸ ¸ © ¹¹ © (6. dalga úekilleri úekil 6.ia = 0 0 <θ <α (6.36 eúitli÷inde yerine konulup. iletimin baúlangıcındaki küçük bir pals yeterli de÷ildir. dalga úekilleri úekil 6.38. . Akım iliúkileri.38) (6.31) V an R V ia = ab 2R ia = ia = ia = ia = V an R V ac 2R V an R α <θ < π 3 π §π · <θ < ¨ +α ¸ 3 ©3 ¹ (6.35) 2π §π · ¨ + α¸ < θ < ©3 ¹ 3 2π · § 2π <θ < ¨ +α ¸ 3 ¹ © 3 · § 2π +α ¸ < θ < π ¨ ¹ © 3 Akımın RMS de÷eri.37 eúitli÷inde verilmiútir: I LRMS ­§ 1 · π ½ 2 = ®¨ ¸ ³ ia (θ ) dθ ¾ ¯© π ¹ 0 ¿ [ ] 0. yarım periyot boyunca integral ile elde edilir. ia = 0 Vab 2R Vac ia = 2R ia = α− π 3 <θ <α (6.34) (6.39 ve 6.36 eúitli÷inde yerine konulmasıyla bulunur.75 sin 2α ) 2π (6.40 eúitlikleri ile ifade edilir. verilen bir faz akımının iletim paterni 120º boyunca sürekli de÷ildir.5α + 0.41) 90º<α<150º için.40) 3 2π α + <θ <α + 3 3 α <θ <α + π π Yukarıdaki iliúkilerin 6.30) (6. sonuç 6.41 eúitli÷i bulunur: I LRMS = I m 3 4π §π π ·· § ¨ ¸ ¨ 3 + 0. sütundaki 6 eúitli÷in. øletim B fazından C fazına anahtarlanırken. 6. yeni sınırlardaki integralleri ile 6. Operasyonun bu mod’u için akımın RMS de÷eri. Akımlar aúa÷ıdaki eúitliklerle ifade edilir. 5 (6.36) I LRMS = I m 1 (π − 1. bu iúlemin oluúması için sürekli uyartımda olması gerekir.39) (6. Anahtarın kapı terminalinin. 6. A fazının iletiminde bir boúluk vardır.11(b) deki gibidir.32) (6.33) (6.11(c) deki gibidir.

Yük gücünün. 60 Hz’lik 3 fazlı bir kayna÷a yıldız ba÷lanmıútır.ia = 0 π 6 <θ <α 5π 6 (6. 6. bir irdeleme iúlemi ile 46. tepe akımı 18.5 = 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) anahtar akımının tepe de÷eri (b) istenilen α aralı÷ı (c) anahtar RMS anma akım de÷eri (d) anahtar gerilim oranı ÇÖZÜM (a) Im = ( 460)( 2 3) 20 0. bu örne÷in ileri kısımlarında bulundu÷u gibi.78 A α < 30° oldu÷u sürece. 3 kW lık yük gücü için. her fazda yük ile kaynak arasına ba÷lanmıú bir faz kontrol anahtarı ile ayarlanabilir olması gerekmektedir.78 A den biraz azdır. RMS akımı bulunur: I LRMS ª 3000 º =« » ¬ ( 3)( 20) ¼ 0.36 eúitli÷inde uygun sınırlar ile yerine konulmasıyla.5 sin ¨ 2α + 3 ¸ ¸ © ¹¹ © (6.07 A . α’nın de÷eri.5 = 18. α > 30° ise.45) V ia = ab 2R ia = 0 ia = Vac 2R α <θ < 5π π <θ <α + 6 3 π 7π α + <θ < 3 6 Yukarıdaki dört iliúkinin. (b) 9 kW lık yük gücü için. anahtarın tepe akımı Im ile aynıdır.46) ÖRNEK 6.8 Faz baúına 20 Ω’luk bir yük. 6.46 eúitli÷i elde edilir: I LRMS = I m 3 4π § 5π π ·· § ¨ ¸ ¨ 6 − α + 0.43) (6. 9 kW ile 3 kW arasında.67° veya 0. RMS akımı bulunur: I LRMS ª 9000 º =« » ¬ ( 3)( 20) ¼ 0. 460 V RMS. ùayet.24 A 6.37 eúitli÷i kullanılarak.44) (6.5 = 12.42) (6.8145 rad olarak hesaplanır.

en büyük yük akımının RMS de÷eri ile aynıdır. 6. (d) Anahtarın gerilim oranının. Eúitlikte parantez içindeki boúluk.. 6 6.47) 6.6 eúitli÷inde tanımlanan tek fazlı durum için güç faktörünün tanımı.5 sin ¨ 2(1. 6.922 2π P=3 kW ve α=1.8° veya 1.8 deki.. kayna÷ın fazlararası geriliminin tepe de÷erinden veya 460×1.41 veya 6.8145 rad için. eúitlik elde edilirken kullanılan iliúkinin uygun terimini içerir: Güç Faktörü = ( 2 ) ( ) (6. her iki yük durumuna göre güç faktörünü bulunuz.532 3¹¹ 6 ND FY 8F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LU U:: Ç ÇO OK KF FA AZ ZL LII øøN DÜ ÜK KT TøøF YÜ ÜK KL LE ER R 6.46 eúitliklerini. Akımlar artık kolaylıkla . faz kontrolu kullanıldı÷ından dolayı birimden daha azdır. Bu eúitlikte VLN RMS nin kaynak geriliminin genli÷inin oldu÷una dikkat etmek gerekir. α = 90.48 eúitlikleri kullanılarak: Güç Faktörü = 2 1 ( π − 1.46 ve 6.585) + ¨ © 4π © 6 π·· ¸ ¸ = 0.9 Örnek 6. 6. Güç Faktörü = 3 ( faz baúına ortalama güç) 3VLN RMS I LRMS (6.48) ÖRNEK 6. 800 V dan az olmayan bir anma de÷erinin kullanılması gerekir.6.11 deki grafikler anahtarlama noktalarındaki akımın süreksizli÷ini yok etmek için biraz düzeltilmiútir.46 eúitli÷i kullanılarak ve α için bir çözüm.48 eúitlikleri kullanılarak: Güç Faktörü = 2 3 § 5π § − (1.48 eúitli÷i elde edilir.8 Yük indüktansı ile úekil 6. 3 fazlı duruma göre düzenlenebilir.47 eúitli÷inde yerine koyarak 6.75 sin 2( 0.2 2G GÜ ÜÇ ÇF FA AK KT TÖ ÖR RÜ Ü:: O OM MøøK KY YÜ ÜK KL LE ER R Burada da yine AC kayna÷ına yansıyan güç faktörü.414=650 V dan az olmaması gerekir.. Pratikte.37 ve 6.5( 0.585) + 0.8145) + 0.7 7. ÇÖZÜM P=9 kW ve α=0.8145)) = 0. 6. (c) Anahtarın RMS anma akım de÷eri.585 rad sonucunu verir.585 rad için 6.37.

. güç faktörü ekonomik önem taúımaktadır. Yük indüktif oldu÷undan.10’un SPICE simülasyonundan elde edilmiútir. Bu úekilde akım de÷erleri Örnek 6. Böyle bir aralı÷ın baúlangıç ve bitiúindeki sınır úartları yukarıda tanımlanan úartları karúılayacak iliúkidedir. 60° lik aralık için tam bir çözüm devrenin çalıúmasını tanımlamak için yeterli olacak demektir. Çözümlerin kapalı biçimi mümkün de÷ildir. Üç fazlı sistemin fazlararası geriliminin tepe de÷eri burada da yine yarı-iletken anahtarların anma gerilimini belirleyecektir . Böyle bir seçim RMS akımın α ile de÷iúim davranıúı bilinmeden yapılabilir. ùekil 6.13 Böyle bir devrede anahtarlama aygıtının seçimi genel olarak α = 0° deki akımla belirlenir. ùekil 6. 60° lik aralık süresince bir fazdaki akımın de÷iúimi di÷er 60°lik aralıkta iúaretini de÷iútirmiú olarak tekrar eder. Devrenin güç faktörü faz kontrolu olmaksızın devrenin gösterdi÷inden daha az olacaktır.13 deki grafikler α = 105° ve ϑ = 60° ile bir indüktif yükün devre davranıúını göstermektedir. Bunun anlamı. Büyük yükler için.hesaplanamaz çünkü herbiri sadece mevcut gerilime ba÷lı olmayıp aynı zamanda önceki durumlarına da ba÷lıdır. her yarı-iletken anahtar akımı sıfır olurken ani gerilim de÷iúimi ile karúılaúacaktır. Böyle bir zamanda istenilmeyen iletime geçme durumunu engellemek için bir koruyucu gerekecektir. Bu úekilde.úayet sistem tasarımına konservatif bir yaklaúım kullanılırsa.

6389M 0) VCN 9 0 SIN(0 -100 60 -2.END *********TRANSIENT ANALYSIS TEMPERATURE = 27.018 L3 6 20 0.018 R1 1 4 10 R2 2 5 10 R3 3 6 10 D1 11 1 DMOD D2 2 12 DMOD D3 13 3 DMOD .04594407 IC=0 L2 5 20 0.PHASE CONTROL .04594407 IC=-1.0833M 0) V1 7 11 DC 0 V2 8 12 DC 0 V3 9 13 DC 0 L1 4 20 0.8611M 0) VBN 8 0 SIN(0 -100 60 -7. øletim durumundaki iki fazda baúlangıç akımı irdeleme ile belirlenmiútir.4444U 2.13 deki dalga biçimleri SPICE simülasyon programı kullanılarak.77778M 0 2U UIC * .04594407 IC=1. ******************************22/02/2000 **********************22:22:22 ******************************** *******************POLYPHASE .14 PSPICE çıkıúının bir kısmı elde edilen sonuçları göstermek için aúa÷ıda verilmiútir. ia’nın α = 105° de iletime geçirildi÷i zamanda 60°’lik bir aralık için üretilmiútir.PRINT TRAN I(V1) I(V2) I(V3) * .ALFA=105******* TETA=60**************** ********************************************CIRCUIT DESCRIPTION*********************************** VAN 7 0 SIN(0 100 60 -4. Devre úekil 6.MODEL DMOD D * *SOLUTION CONTROL * .10 ùekil 6. ùekil 6.ÖRNEK 6. Uygun olarak yerleútirilmiú diyotlar devrenin anahtarlama elemanının simülasyonunda kullanılmıútır.000 DEG C .TRAN 69.14 de görülmektedir.

054E+00 1.398E+00 1.5 I RMS Yukarıda.462E+00 1.500E-10 -1.361E-03 2.639E-03 2.414E-10 -1.436E-01 2.389E-03 1.438E-10 -1.160E+00 -1.498E-10 -1.461E+00 1.433E+00 1.246E+00 1.370E-10 -1.417E+00 -1.153E-03 2.018E+00 8.455E+00 -1.944E-05 1.017E+00 I(V3) 1.284E+00 -1.398E+00 -1.500E-10 -1.460E+00 1.113E+00 -1.077E+00 -1.083E-04 2.667E-03 1.839E-01 4.112E+00 -1.014E-03 2.018E+00 -1. Yaklaúık sayısal bir integrasyon aúa÷ıdaki iliúkide görüldü÷ü gibi yapılabilir: 2 ­ ∆t ·º ½ °§ 2∆t ·( n−1)ª § ° = ®¨ ¸ ¦ «i¨ t k + ¸» ¾ 2 ¹¼ ° ° ¯© T ¹ k =0 ¬ © ¿ 0.112E+00 1.487E-10 -1.944E-01 7.847E-01 8.459E-10 -1.305E+00 1.160E+00 1.806E-03 1.433E+00 -1.657E-01 1.305E+00 -1.400E-10 -1.209E-01 5.498E-10 -1.459E-10 -1.TIME 0.157E+00 -1.449E-10 Her hat akımının RMS de÷eri ve böylece yükün gücü tablo halinde verilmiú akım de÷erlerinden sayısal olarak belirlenebilir.348E+00 1.335E+00 -1.464E-09 1.190E-01 3.028E-04 9.545E-01 6.406E+00 -1.073E+00 -1.250E-03 1.462E+00 -1.556E-04 6.272E+00 -1.423E+00 1.475E-10 -1.449E-10 -1.319E-03 1.438E+00 1.299E-10 -1.198E+00 -1.417E+00 1.375E+00 1.446E+00 1.114E-01 9.569E-03 2.017E+00 I(V2) -1.448E-01 5.700E-01 6.361E+00 1.475E-10 -1.198E+00 1.944E-03 2.083E-03 2.205E+00 1.495E-10 -1.597E-03 1.077E+00 -1.467E-10 -1.279E-10 -1.446E+00 -1.875E-03 1.487E-10 -1.111E-03 1.250E-04 6.236E+00 -1.337E-10 -1.467E-10 -1.722E-04 1.528E-03 1.455E+00 1.181E-03 1.042E-03 1.066E+00 1.335E+00 1.386E-10 -1.222E-03 2.500E-03 2.113E+00 1.472E-04 4.318E-10 -1.375E+00 -1.385E+00 -1.457E+00 1.926E-01 2.361E+00 -1.346E-01 1.292E-03 2.318E+00 -1.073E+00 -1.449E+00 1.457E+00 -1.431E-03 2.246E+00 -1.406E+00 1.639E-04 8.389E-04 2.038E+00 -1.492E-10 -1.318E+00 1.066E+00 -1.423E+00 -1.482E-10 -1.861E-04 5.778E-03 I(V1) 5.272E+00 1. tk her aralı÷ın .000E+00 6.438E+00 -1. n akım dalga biçiminin yarım periyodundaki aralık sayısı.205E+00 -1.066E+00 -1.461E+00 -1.708E-03 2.778E-04 3.167E-04 4.348E+00 -1.065E+00 -1.333E-04 9.284E+00 1.236E+00 1.354E-10 -1.385E+00 1.492E-10 -1.500E-10 -1.384E-01 1.080E-02 -1.449E+00 -1.495E-10 -1.157E+00 1.458E-03 1.944E-04 7.482E-10 -1.460E+00 -1.736E-03 1.427E-10 -1.054E+00 -1.

031) 6 6..031 A Ortalama yük gücü úimdi bu akım de÷eri kullanılarak hesaplanabilir.9 9F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LU U:: M MO OT TO OR RY YÜ ÜK KL LE ER Røø Uygun yüklü bir indüksiyon motoru.9 µs. P = (3)( I RMS ) 2 ( R ) = (3)(1.179 (3)(57.15 . motor geriliminin anma geriliminden azaltılarak hız kontrolu yapılabilir.15 de görüldü÷ü gibi hız ile önemli ölçüde de÷iúen yükler için elveriúlidir. Yardımcı sargısı merkezkaç anahtarlı bir motor hız kontrolu için uygun de÷ildir. Verilen herhangi bir gerilim için.9 = 0. Periyodun altıda biri için üç faz akımları için mevcut veri. n=60 ve ∆t=138. motor ve yük e÷rilerinin kesiúimi. Verilen bir hızda.031) 2 (10) = 31.15 deki grafik yardımcı sargısı seri bir kapasitör ile sabit olarak ba÷lanmıú tek fazlı bir motorun davranıúını göstermektedir.baúlangıcındaki zaman ve ∆t her zaman aralı÷ının süresidir. bununla beraber metot sadece tork gereksinimi úekil 6. Bu örnekte.7)(1. fan tipi bir yük için ek bir tork hız e÷risine sahiptir. Motor gerilimi uygun olarak de÷iútirilerek bütün hız aralı÷ında motor hızının de÷iútirilmesi mümkündür. Grafik.9 W Devrenin güç faktörü de belirlenebilir: Güç faktörü = P (3)(VLN RMS )( I RMS ) = 31. kombinasyonun çalıúma hızına karúılık gelmektedir. ùekil 6. yarım periyodun bir aralı÷ının bir akımı için veri sa÷lar. azaltılmıú gerilimli bir indüksiyon motoru normal tam gerilim tork de÷erinden daha az tork üretir. ùekil 6. Bu metot bölüm 8 deki ayarlı frekanslı metot ile farklılık göstermektedir. Gösterilen sayısal integralin sonucu I RMS = 1.

úayet bu hız kontrol metodu kullanılacaksa etkilenir.5(a) daki devre diyagramı devrenin ba÷lantısını göstermektedir. Triyak veya kapılı baúka bir anahtar uygun bir devre ile kapısından iletime geçirilir. Buna ra÷men. triyaklara üç fazlı bir sistem için gereken 120° faz iliúkisinde uygun palsleri üretmelidir. ùekil 6. Kontrol sistemi. Maksimum akım ve kayıplar senkron hızın yaklaúık olarak %65’inde oluúur. Motor hız kontrolunun bu metodu hem tek fazlı ve hem de çok fazlı indüksiyon motorlarına uygulanabilir. motor sıcaklı÷ını güvenli olarak sınırlamak gerekti÷inden bu kayıpların ısısını yok etmek için uygun bir yöntem sa÷lamalıdır. Gerilim azalırken motorun kayması artar ve motor akımının artıúıyla beraber kayıplar artar. her yarım saykılda akımın sıfır oldu÷u yaklaúık olarak 35° lik aralık üreten bir de÷ere sahiptir.5(b) de görüldü÷ü gibi sıfır de÷erli aralıklara sahiptir. Maksimum kayba karúılık gelen hızdan daha az motor hızlarında motor akımı ve kayıpları azalır.16 daki devrede. Motorun tasarımı. Bu durumda. ùekil 6. kısım 6. Gerilimin sinüsoidalli÷i bozulmuútur ve akım úekil 6. Bu artıú motor gerilimi azaltılmıú olsa da artmaktadır. kapı devresi için pals transformotorları fazlar arasındaki yalıtım için gerekmektedir. Bu úekildeki faz gecikme açısı.Motorun gerilimi. tanımlanan davranıúla kontrol edilen tipik bir üç fazlı motorun bir fazı için motor akımının dalga biçimini göstermektedir. ùekil 6. motorun tasarımı.17 deki grafikler.16 daki devre bu amaç için kullanılan çok fazlı devre tipini göstermektedir. Bununla beraber.16 ùekil 6. Üç fazlı bir motor ile en azından üç anahtarlama aygıtı gereklidir. triyaklar anahtarlama aygıtı olarak görülmekte fakat büyük akım gereksinimleri için her triyak yerine ters ba÷lı iki SCR kullanılabilir. . üç kapı terminalleri farklı MT1 noktalarına referanslanır. Tek fazlı motorlar için.5 deki faz kontrol tekni÷i kullanılarak de÷iútirilebilir. motor hızı bu metotla tam hız aralı÷ında ayarlanabilir. úekil 6. Faz gecikme açısı motorun hızı ile etkilenen bir fiziksel miktarla belirlenir.

3 øntegral dalga kontrolunun avantajları ve dezavantajları nedir? 6. 60 Hz ve RL=5 Ω. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) yükün maksimum gücü (b) minimum ortalama yük gücü (c) 4 kW yük gücü için k’nın de÷eri.2 de görüldü÷ü gibi integral dalgalar ile açık kapalı davranıúında kontrol edilmektedir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: .4 Faz açısı kontrolunda harmonikler nasıl oluúur? 6.ùekil 6.. VS=230 V RMS. Kontrol 160 W maksimum adım büyüklü÷ü ile 8..1 Bir elektrik dirençli ısıtıcı integral dalga davranıúı ile kontrol edilerek ayarlı güç sa÷lanmaktadır. Kontrol 40 saykıl aralı÷ı üzerinde tekrar etmektedir.2 Faz açısı kontrolunun avantajları ve dezavantajları nedir? 6.17 6 10 0Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 6.7 Motor geriliminin de÷iútirilmesiyle tork nasıl de÷iúir? 6 6.1 Açık kapalı kontrolun avantajları ve dezavantajları nedir? 6.5 Faz açısı kontrolunda yükün rezistif veya indüktif olması harmonikleri nasıl de÷iútirir? 6. 6. úekil 6.2 kW arasında güç vermektedir. Güç. 60 Hz’lik bir kaynaktan beslenmektedir.2 6 Ω’luk bir elektrik dirençli ısıtıcı 230 V RMS.1 11 1P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 6. Anahtar olarak triyak kullanılmıútır.5 kW ile 1.1 6.6 Güç faktörü nedir? 6.

Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken RMS akım de÷eri (b) gereken α aralı÷ı (c) gereken β aralı÷ı (d) ùayet anahtar úekil 6. VS=460 V RMS. VS=460 V RMS. RL=5 Ω. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe yük akımı (b) ortalama yük gücü (c) anahtar akım oranı (d) güç faktörü. 6.1(b) deki gibi iki SCR kullanarak tekrar ediniz.1(a) daki indüktif yükün gücü 12 kW ile 2 kW arasında de÷iúebilecek úekilde faz kontrolu yapılmaktadır.(a) uygun bir n de÷eri (b) gereken k aralı÷ı (c) Triyakın RMS anma akımı 6.7 de verilen indüktif yük 1600 W ile 100 W arasında ortalama kontrol edilmektedir. Güç aralı÷ı 2 kW ile 8 kW arasındadır.4 ùekil 6. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) SCR akım ve gerilim oranları (c) kaynak tarafındaki güç faktör aralı÷ı.5 Bir rezistif yükün gücü bir faz kontrol tekni÷i ile kontrol edilecektir. 6.1(b) deki gibi ise ortalama SCR akımı. 60 Hz.6 ùekil 6. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) β ’nın de÷eri (b) yük akımının RMS de÷eri (c) yük gücü (d) tepe anahtar akımı (e) güç faktörü. RL=15 Ω ve L=0. RL=6 Ω. bir rezistif yükün gücünü kontrol etmek için kullanılmaktadır.9 ùekil 6. 60 Hz’lik bir kaynaktan faz kontrolu yapılmaktadır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) bir triyak kullanıldı÷ı durumda. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken RMS akım aralı÷ı (b) gereken α aralı÷ı (c) gereken β aralı÷ı .3 Problem 6.015 H.1(b) deki devre. 6. 6. 6. 60 Hz. RL=12 Ω ve α = 45° .04 H.1 deki devre faz kontrolu için kullanılacaktır.8 Problem 6. 6. VS=230 V RMS. RL=10 Ω ve L=0. 60 Hz. (c) úıkkı için her SCR’nin ortalama anma akımını bulunuz.7 Bir indüktif yüke VS=230 V RMS. α = 80° .2’yi úekil 6. anahtarın anma akımı ve gerilimi (c) en büyük güç seviyesinde güç faktörü. Gücün 5 kW ile 40 kW arasında ayarlanabilmesi gerekmektedir. 60 Hz. VS=460 V RMS.

(d) tepe SCR akımı (e) 12 kW güç verilirken güç faktörü.10 Dengeli üç fazlı. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) anahtar akım ve gerilim oranları (c) en büyük yük gücünde güç faktörü. 6. Yük gücünün 4 kW ile 1 kW arasında ayarlanabilmesi gerekmektedir. faz baúına 10 Ω’luk bir rezistif yük faz kontrol anahtarları ile 230 V 60 Hz üç fazlı bir kayna÷a ba÷lanmıútır.11 Dengeli üç fazlı. yıldız ba÷lı. 6. faz baúına 20 Ω’luk bir rezistif yük faz kontrol anahtarları ile 460 V 60 Hz üç fazlı bir kayna÷a úekil 6. α = 80° . Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe hat akımı (b) ortalama yük gücü (c) güç faktörü (d) her anahtarın anma gerilimi (c) anahtar akımının RMS de÷eri. . yıldız ba÷lı.10 daki gibi ba÷lanmıútır.

her yarım dalganın bir kısmında indüktör akımı sıfır olur ve bu mod süreksiz indüktör akımı olarak tanımlanır. ùekil 7. Her iki mod için ayrı bir analiz gerekir ve iki mod arasındaki sınırı belirleyen bir iliúki bulunabilir. ùayet indüktans küçükse. Artıran(boost) ve Azaltan-Artıran(buck-boost) düzenlemeleri. azaltma ve artırma fonksiyonlarını yerine getirirler.1 1G GE ER RøøL LøøM M øøL Løøù ùK KøøS Søø 7. Yükün durumuna ba÷lı olarak gereken filtre iúlemi sa÷lanır.2 Temel azaltan kıyıcı.. Bazı manyetik kuplajlı devreler de. temel do÷rudan ba÷lanmıú tiplerdir. Bu konvertörlere ait devre konfigürasyonlarının çok olması ve olabilecek bütün devre düzenlemelerinden bahsetmek mümkün olmadı÷ından. sınırlı sayıdaki temel devreler gözönüne alınacaktır.DC KONVERTÖRLER Bu bölümün konusu. 7 2G GE ER RøøL LøøM MA AZ ZA AL LT TA AN NK KIIY YIIC CII 7... indüktör akımı asla sıfır olmaz ve bu mod sürekli indüktör akımı olarak tanımlanır. 7 1K KIIY YIIC CII D DE EV VR RE EL LE ER RøøN NøøN NT TøøP PL LE ER Røø 7. Yapılan filtreleme iúleminin miktarı devre analizinin biçimini de etkiler çünkü iúlemin iki modu devrenin indüktansının de÷erine ba÷lıdır. Toplam periyod T .1’deki devrede S anahtarı periyodik olarak açılır ve kapatılır. ùayet indüktans yeteri kadar büyükse. 7 2.7 DC . Azaltan(Buck).2 ùekil 7. Birinci kısımda gerilim azaltan kıyıcının basit bir tipinden bahsedilmiútir. ùekil 7. DC-DC konvertörler veya kıyıcı (chopper)’lardır.. giriú geriliminden daha az bir ortalama çıkıú gerilimi verir.1 Kıyıcı devreler devre fonksiyonu ile sınıflandırılırlar.1 øndüktör ve kapasitör. çıkıú geriliminin sadece sınırlı bir dalgacıkta kalmasını sa÷layan bir düzeltme hareketi meydana getirirler.1’de çok pratik bir düzenleme görülmektedir.

2(a)’ da görüldü÷ü gibidir. øndüktör akımı.5 ve 7. devredeki di÷er akımlar ve gerilimlerde oldu÷u gibi indüktör akımı. 7.1) (7.1 eúitli÷i ile verilir: E = v L + VC § di · E = L¨ L ¸ + VC © dt ¹ § di L · E − VC ¸= ¨ L © dt ¹ (7. (1−D) olur.2) (7.6) .2(b)’ de gösterilmiútir.2 Bu DT uzunlu÷undaki zaman periyodunda. Anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresi için devrenin gerilim eúitli÷i. vc ’de ihmal edilebilir dalgacık oluúması için C yeteri kadar büyük varsayılsın. Anahtar açık oldu÷u zaman.4 eúitli÷i ile verilir: 0 = v L + VC 7. Analiz amacı için.5) diL V =− C dt L (7.6 eúitlikleri olarak yeniden düzenlenir: (7. úekil 7. Bu durumda anahtarın açık oldu÷u zaman parçasının çarpanı. Imin baúlangıç de÷erinde baúlar ve anahtarın kapalı oldu÷u sürenin sonunda Imax de÷erine ulaúır. Anahtarın açık oldu÷u aralıktaki devre düzenlemesi.ve anahtarın kapalı oldu÷u zaman parçasının çarpanı D dir. Anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresinde. De÷iúmeyen bu kapasitör gerilimi VC ile gösterilsin.4 eúitli÷i. 7. sabit bir e÷imle artar.2(b)’deki úekle dönüúür ve bu aralıkta devrenin gerilim iliúkisi.3) ùekil 7. úekil 7.3’te görüldü÷ü gibi. 7. indüktör akımını diyot üzerinden tamamlar ve sonuç devre úekil 7.4) 0= L diL + VC dt (7. devre úekil 7.

Bu ifadeler 7.9) (7. indüktör akımı.11 eúitli÷i elde edilir: § E − VC · § VC · ¨ ¸ DT = ¨ + ¸ (1 − D)T © L ¹ © L¹ (7.3 Böylece.ùekil 7.8) ( E − V ) D = ( + V )(1 − D) C C VC = DE Böylece. anahtarın kapalı oldu÷u zaman parçasının çarpanına ba÷lıdır. indüktör akımının sürekli olması úartıyla. Imin sıfıra eúit veya büyüktür.8 eúitli÷i ile tanımlanır: § E − VC · I max − I min = ¨ ¸ DT © L ¹ § VC · I min − I max = ¨ − ¸ (1 − D)T © L¹ Bu eúitliklerin çözümüyle 7. Sürekli indüktör akımı varsayıldı÷ı için. . operasyon periyodik oldu÷undan periyodun baúlangıcındaki de÷erle aynı olmalıdır. Sondaki bu akım de÷eri. (1-D)T zaman aralı÷ı süresince. anahtarın kapalı ve açık oldu÷u süredeki de÷iúimler aynı olmalıdır.10) (7. kapasitör gerilimi ve dolayısiyle kıyıcının çıkıúı.7 ve 7. Bundan dolayı. Imax dan Imin’a sabit bir oranda azalır.7) (7.11) (7.

Imin’in sıfıra eúitlenmesiyle. 7. 7. øndüktör akımı sürekli ve kıyıcının frekansı 5 kHz dir.14 eúitli÷i olarak yazılabilir: iL = iC + iR IL = IR (7.3 3S SÜ ÜR RE EK KL Løø A AK KIIM MD DU UR RU UM MU U (7.13 eúitli÷indeki terimlerin ortalaması alınarak. 7.19 eúitli÷inde verilir: § TR · L = ¨ ¸ (1 − D) © 2¹ (7. sürekli indüktör akımını sa÷layan minimum devre indüktansı. Bu eúitliklerin kombinasyonu.16) 7.3’teki dalga biçiminin incelenmesiyle. indüktör akımının ortalama de÷eri kolaylıkla bulunabilir.1 deki devreyi kullanan bir azaltan kıyıcı. 6 Ω’luk bir yüke 30 volt’luk bir kaynaktan 12 volt sa÷lamaktadır.17) (7.13 eúitli÷i ile verilir.16 eúitliklerinin birleútirilmesiyle. Aúa÷ıdakileri bulunuz..7 7.1 ùekil 7.. . Bu de÷er. bir periyot üzerindeki akım denklemi.2 2.12 eúitli÷inde verilir: IL = I max + I min 2 (7.14) IR’nin de÷eri..12) Yük direncinin bir ucundaki akım denklemi. 7.19) ÖRNEK 7.13) (7. 7.2 2. Periyodik operasyon sonucu ortalama kapasitör akımı sıfır oldu÷undan. 7. 7. Imax ve Imin in çözümü elde edilir: ª 1 (1 − D)( T ) º I max = ( DE ) « + » 2L ¼ ¬R ª 1 (1 − D)( T ) º I min = ( DE ) « − » 2L ¼ ¬R 7 7.18 eúitli÷inde..2 2D DE EV VR RE EA AK KIIM ML LA AR RII ùekil 7.15) I max + I min = 2 (7. IR = VC R VC R (7.18) 7.7 ve 7.15 eúitli÷i ile verilir.16 eúitli÷inde I max + I min ’in çözümünü verir.

000360 H © 2¹ 2 © ¹ ª 1 (1 − 0. ayarlı bir dirence. minimum ve maksimum iL de÷erleri.4) = 0.625 . ayarlı bir gerilim sa÷lamaktadır.4)(0.4 = 0.0015) » ¼ ¬6 ª 1 (1 − 0. kaynak gerilimi ve ortalama kaynak akımından bulunabilir.52 A I min = (0. E=40 volt ve f=8 kHz dir. (b) Her durumdaki sürekli indüktör akımı için gereken L.4)( 30) « + 2(0.(a) D’nin de÷eri.0002) º = 1.375 VC=25 volt için. Aúa÷ıdakileri bulunuz.48 + 1. D = 25 / 40 = 0. (a) Gereken D aralı÷ı. D = 15 / 40 = 0.5 mH ise.0002)( 6) · § TR · L = ¨ ¸ (1 − D) = ¨ ¸ (1 − 0. § I + I min · § 2.52 · I Sort = ¨ max ¸D = ¨ ¸ 0. (e) Yükün gücü.0015) » ¼ ¬6 (c) (d) Kaynaktan çekilen güç. østenilen gerilim aralı÷ı. (c) L=1.48 A I max = (0. (b) Gereken minimum L de÷eri.4)(0. ÇÖZÜM (a) D= VC 12 = = 0.2 Bir azaltan kıyıcı. 15-25 volt ve yük direncinin aralı÷ı 4-10 Ω arasındadır. ÇÖZÜM (a) VC=15 volt için.8) = 24 W (e) VC ’de dalgacık olmadı÷ından yükün gücü basit bir DC ifadesi ile bulunabilir.4 E 30 (b) § (0.0002) º = 2. Yükün gücü = PL = VC2 12 2 = = 24 W R 6 ( ) ÖRNEK 7.4)( 30) « − 2(0. Gerilim ve direncin her türlü kombinasyonunun oluúabildi÷i devrede.8 A © ¹ © ¹ 2 2 PS = E I Sort = (30)(0. (d) Kaynaktan çekilen güç.

periyodik operasyon elde etmek için. küçük bir dalgacık olmasına izin verilerek biraz esnetilir. kapasitör geriliminin grafi÷indeki dalgacık. Bunun önceki kısımlarda hesaplanan akımlarda ikinci derecede bir etkisi olup önceki sonuçlar de÷iúmeden kullanılabilir.21) ùekil 7. sürekli indüktör akımı için. kapasitörün akım e÷risinin altındaki alanın zamanla de÷iúimine ba÷lıdır. úekil 7. kapasitör akımının tamamen alternatif özellikte olması gerekir.. 7. eksenin üzerindeki üçgenin alanı ile verilir..2 2. ùekil 7.4’de.375) = 391 µH 2 ¼ ¬ 7 7. etkisinin gösterilmesi için abartılmıútır. ª (10)(1 / 8000) º L=« »(1 − 0. yarım dalgada kapasitöre eklenen yük. Kapasitör gerilimindeki sonuç dalgacık. Kapasitör akımının grafi÷i.4 ∆Q = 1 ª I max − I min º T » 2« 2 ¼2 ¬ (7. Kapasitör gerilimindeki dalgacı÷ın (artı + ve eksi -) arasındaki tepe de÷eri. Bu durumda L hesaplanır.4’te görülen.4 4K KA AP PA AS SøøT TÖ ÖR RG GE ER RøøL LøøM MøøN ND DE EK Køø D DA AL LG GA AC CIIK K Kapasitör gerilimindeki sıfır dalgacık úartı.20) ª ( I max − I min ) ( T ) º ∆Q = « » 8 « » ¬ ¼ (7. R’nin en büyük ve D’nin en küçük oldu÷u yerdir. ùekil 7. Kapasitör geriliminin minimumu ve maksimumu.(b) L’nin dizayn durumunda gözönünde tutulması gereken. Bu üçgen dalganın maksimum de÷eri. ( I max − I min ) / 2 dir. kapasitör akımının sıfır oldu÷u de÷erlerde oluúur. Daha önceden bahsedildi÷i gibi.22 eúitli÷i ile verilir: .4’te oldu÷u gibi olmalıdır.

.3 LøøM M øøL Løøù KøøS Søø Anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresinde..1 volt için gereken kapasitansın de÷eri. ª ( 20 − 12)(0.23) .23 eúitli÷inde verilen türevle artar: diL E = dt L (7.33 A.0001)(1.0000288 H 2 ¬ 2 ¼ ¬ ¼ (b) 7. úekil 7.000208 = = 0..44) º ª TR º L = « »(1 − D) = « »(1 − 0.0000288 ¼ ¬ (c) 7. 20 volt’luk bir kaynaktan. ª (16. (a) Sürekli indüktör akımı için indüktans.3 ∆Q ª ( I max − I min )( T ) º =« » C 8C « » ¬ ¼ (7. (b) ( I max − I min ) (c) ∆VC = 0.1 1G GE ER RøøL ùK 7. gerilim artıran kıyıcı elde edilir.∆VC = ÖRNEK 7.667)(0.1 7 3G GE ER RøøL LøøM MA AR RT TIIR RA AN NK KIIY YIIC CII 7.22) 10 kHz’de çalıúan bir azaltan kıyıcı.6 20 ª ( 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz. Azaltan kıyıcıya benzer bir analiz.5’te görüldü÷ü gibi yeniden düzenlenirse.000208 C 8 ¼ ¬ C= ∆Q 0.7 eúitli÷inden.00208 F = 2080 µF ∆VC 0.3 Azaltan kıyıcının 3 adet elemanı. 12 volt-100 watt’lık bir yükü beslemektedir. indüktör akımı 7.0001) º I max − I min = « » = 16.22 eúitli÷inden. ÇÖZÜM (a) IR = 100 = 8.6) = 0.44Ω 8.33 D= 12 = 0. 7 3.6)(0. 12 R= 12 = 1.0001) º ∆Q = « » = 0. bu devrenin kararlı durum iúlemindeki durumunu verir.667 A 0.

ùekil 7. indüktör akımının türevi. Kapasitör yüke akım sa÷lar ve iC negatiftir.24) øndüktör akımının zamanla de÷iúim grafi÷i úekil 7.6 da görülmektedir.5 Aynı zamanda bu aralıkta.26) .6 Anahtarın kapalı oldu÷u süredeki iL’nin artıúının. dalganın baúındaki akımın sonundaki akımla aynı olması için. kıyıcının gerilim iliúkisi belirlenebilir: § E· I max − I min = ¨ ¸ DT © L¹ (7. indüktör akımının azalması gerekir. açık oldu÷u süredeki azalma ile eúit olması gerekti÷inden. ùekil 7. Anahtarın açık oldu÷u zaman süresince. VC’nin E’den büyük olması gerekir.24 eúitli÷inde verilir: diL E − VC = dt L (7. 7.27) (7. Anahtarın açılması üzerine.25) ve § E − VC · I min − I max = ¨ ¸ (1 − D ) T © L ¹ Bu iki de÷iúimin eúlenmesi ile gerilim iliúkisi elde edilir. øndüktör akımının azalması için. diyot ters polarlanmıútır. VC = E 1− D (7.

5:1 oranındaki bir artıú.2 2D DE EV VR RE EA AK KIIM ML LA AR RII ùekil 7. bütün akımlar görülmektedir.3 3. ùekil 7. orta derecedeki gerilim artıúları kabul edilebilir dizayn úartlarını oluúturur. 7 7.28) . kayıplar gözönüne alınmadı÷ı için. devrenin bir artıran kıyıcı oldu÷u görülür. D arttıkça.5)( I max + I min )( E ) ve Çıkıú gücü = VC2 R (7.7’de iúlemin bir dalga boyundaki. D birim de÷ere yaklaútıkça. (anahtarlama kayıp problemleri ile) açık oldu÷u süre çok kısa olabilir ve diyot ve kapasitör akımları ortalama de÷erlerine kıyasla büyük tepe de÷erlere sahip olabilir. Di÷er akımların bulunabilmesi için. Imax ve Imin de÷erlerinin bulunması gerekir... ortalama yük gücüne eúitlenmesi ile kolaylıkla yapılır. herhangi bir probleme yol açmamak için belirli bir de÷erde sınırlanmalıdır. istenildi÷i kadar büyük olabilir. Eúitli÷e göre. çıkıú gerilimi. Bunların yanında. gerekli kapasitans de÷erinin çok üzerinde olabilir. çıkıú gerilimi azalma yerine artıú gösterir. ortalama giriú gücünün. pratik bir üst sınır olarak önemlidir. giriú geriliminin karesi (E²) ölçüsünde. øndüktör direnci büyük D de÷erleri için önemlidir. VC artar. D’nin de÷eri ve gerilim artıúının miktarı.Eúitli÷e göre.7 Giriú gücü = (0. Anahtar’ın. Kapasitör akımının sonuç RMS de÷eri.29) (7. Bu.

(d) Ortalama diyot akımı. (e) Kapasitör akımının RMS de÷eri.32) ÖRNEK 7.7.4 ùekil 7. (b) Imin.27 ve 7.83 A arasında do÷rusal olarak de÷iúir.7 µs kapalı ve Anahtar. 37. (a) D’nin de÷eri.27 eúitli÷indeki. .267) 2 − 40 (0.83 A 2(0. bu güç de÷erlerinin çözümü ile 7. L=200 µH ve T=200 µs dir.3 µs açıktır.733×200=146.50 − 14. DT = 200-146.32 eúitlikleri elde edilir: I min = E E ( DT ) 2 − 2L R(1 − D) E E ( DT ) 2 + 2L R(1 − D) (7.30) 7.0002) (c) 7. giriú çıkıú gerilim iliúkileri de kullanılarak. 53. yük uçlarındaki gerilimde ihmal edilebilecek dalgacık vardır.267) 2 + 40 (0. Böylece.3 µs boyunca. DT = 0.30 eúitli÷i elde edilir: I max + I min = 2E 2 R(1 − D) (7.26.32 eúitli÷inden: I max = 40 25(0.17 A ile 7.7=53.31 eúitli÷inden: I min = 40 25(0. 40 volt’luk bir kaynaktan 25Ω’luk bir yüke 150 volt sa÷lamaktadır.30 eúitliklerinin birleútirilmesi ile 7.733 Anahtar.67 = 7.67 = 37.0001467) = 22. diyot akımı.17 A 2(0.31 ve 7. 7.0001467) = 22.5’deki konfigürasyona sahip bir artıran kıyıcı. ÇÖZÜM (a) VC = E 1− D 150 = 40 1− D D = 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz.31) I max = (7. (b) 7. (c) Imax.0002) (d) Anahtarın açık oldu÷u. Kapasitör yeteri kadar büyük olup.50 + 14.

Bunun geçerli olmadı÷ı durumlarda yeni iliúkiler gerekir. Bu.267)(22.7 2 2 IC = ¨ ¨ ¨ 200 ¸ ³0 (− 6) dt + ³146.. daha önceden hesaplanmıú sayılarla. Örnek 7. ortalama diyot akımı.8 200 § § 1 · 146. østenilen durumların bir tanesi..34 eúitli÷i bulunur. Sürekli akım durumu için sınır. bu durumda örnekteki 10.33 eúitli÷i elde edilir: I min = E § E· ¸ DT = 0 2 −¨ ( R )(1 − D ) © 2 L ¹ (7.17 − 0.31 eúitli÷i kullanılarak.8 de oldu÷u gibi de÷iúir.87A Formülde ikinci integral kısmı.50) = 6 A © 200 ¹ © ¹ 2 Dikkatlice bir düúünüú. 7.83· ID = ¨ ¸¨ ¸ = (0. bu de÷erin bulunması için daha kolay bir yol gösterir.55(t − 146. . úayet kapasitör oda sıcaklı÷ının üzerinde çalıútı÷ında geçerlidir. bileúenlerin elektriksel etkiye dayanabilecek úekilde seçilmesi gerekir.§ 53. yük direncinin ortalama akımı (150/25 = 6 A) ile aynıdır.87 amperlik dalgacık akımı. ilgili dalgacık akımı ile kapasitördür. (e) Kapasitör akımı.17 + 7. Kapasitörün ortalama akımının sıfır olması gerekti÷inden. úekil 7. çok ekonomik olmamasına ra÷men gerekenden daha büyük bir kapasitör kullanmaktır. ùayet gerilimdeki dalgacı÷ı onda bir volt seviyesinde tutabilecek uygun bir kapasitör de÷eri seçilirse. Çözüm ise. 7 3. 7 [31. kapasitörün dalgacık akım oranını aúabilir.3 Bundan önceki kısımlardaki iliúkiler.7 )] dt ¹ ©© { } · ¸ ¸ ¹ 1/ 2 = 10.4 ile ilgili bir yorum: Böyle bir kıyıcı dizaynında. dalganın açık anahtar süresindeki akımın karesidir. Bu akımın RMS de÷eri RMS de÷erinin tanımından bulunur: ùekil 7. sürekli indüktör akımı durumu altında geliútirilmiúti.3 3S SÜ ÜR RE EK KL Løø A AK KIIM MD DU UR RU UM MU U 7.33) eúitli÷in çözümü ile 7.3· § 37. 7. Imin de÷eri sıfıra eúitlenerek bulunur ve bu sürekli indüktör akımını devam ettirecek minimum indüktans de÷eridir. özellikle çıkıú gerilim iliúkisi geçerli de÷ildir.

4’deki bütün bilgiler kullanılarak.7 deki kapasitörün akım grafi÷inden. Anahtar kapalı iken..4’deki bilgiler kullanılarak. gerilimdeki dalgacık de÷erini 0.000130 H L=¨ ¸ ( D)(1 − D) = « » © 2 ¹ 2 ¼ ¬ 7 7.733)2 = 0.3 TÖ LøøM MøøN ND DA 3. kapasitör yük akımını sabit bir de÷erde tutar..4 Devre elemanları üzerindeki yeni bir düzenleme. anahtarın açık oldu÷u sürede kapasitör akımı sıfırdan büyüktür.34) ÖRNEK 7. sürekli indüktör akımını devam ettirecek kritik indüktans ne olur? ÇÖZÜM ª ( 25)(0.§ TR · 2 L = ¨ ¸ (1 − D ) D © 2 ¹ (7. úekil 7.4 4K KA AP PA AS SøøT ÖR RG GE ER RøøL DE EK Køø D AL LG GA AC CIIK K ùekil 7.35 eúitli÷i ile verilir: §V · ∆Q = ¨ C ¸ ( DT ) © R¹ Gerilimdeki dalgacık 7.5 øndüktans de÷erinden baúka.5 volt ile sınırlayan kapasitör de÷eri nedir? ÇÖZÜM ∆Q = 150 (0. Bu zaman süresince kapasitörden alınan yük.0002) º § RT · 2 (0.4 durumunda.6 Örnek 7.9 da gösterildi÷i gibi azaltanartıran fonksiyonlarının anlaúılmasına yardımcı olur.733)(1 − 0. .35) (7.36) ÖRNEK 7. Örnek 7. kapasitör gerilimindeki dalgacık bulunabilir.36 eúitli÷i ile verilir: ∆VC = ∆Q C (7. çıkıú geriliminin polaritesinin de÷iúmesi de bu durumda mümkündür. Çıkıú geriliminin genli÷inin de÷iúmesine ek olarak..5 ∆VC 7 4G GE ER RøøL LøøM MA AZ ZA AL LT TA AN N--A AR RT TIIR RA AN NK KIIY YIIC CII 7.733)200 = 880 µC 25 C= ∆Q 880 = = 1760 µF 0. Örnek 7. 7.

39) ve § V · I min − I max = ¨ − C ¸ (1 − D)T © L¹ iL deki bu iki de÷iúim eúitlenerek.39 ve 7. diyot üzerindeki gerilim ters yönlü ve iD sıfırdır. Aynı zamanda. Anahtar kapalı iken. (7. úekil 7.. 7. indüktör akımı 7. ùekil 7.Daha önceden tanımlanan bütün birimler aynı kalmakla birlikte.40 eúitlikleri gibidir: diL V =− C dt L (7.9 gösterildi÷i gibi referans yönleri de÷iúmiútir.5 de÷erleri için.38 eúitliklerinde oldu÷u gibi de÷iúir: diL E = dt L (7. çıkıú de÷eri giriú de÷erinden daha az.9 7 7.37) ve § E· I max − I min = ¨ ¸ DT © L¹ (7.4 4.37 ve 7. giriú ve çıkıú gerilimleri arasındaki sonuç alınır. kaynak gerilimi indüktör üzerinde sıkıútırılmıú ve iL zamana ba÷lı olarak artar. øndüktör akımının de÷iúimleri için eúitlikler yazıldı÷ında.38) Anahtarın açık durumunda. benzer de÷iúimler 7. kaynakla ba÷lantı kesilmiú ve diyot akımı indüktör akımına eúit olur..41) (7.41 eúitli÷i bulunur: § D · VC = ¨ ¸E ©1 − D¹ D < 0.1 1G GE ER RøøL LøøM M øøL Løøù ùK KøøS Søø S anahtarının kapalı durumunda.40) . S açık durumda.

D > 0. de÷iúik akımların bütün de÷erlerini bulmak için gereklidir.5 de÷erleri için.42 eúitli÷i ile verilir: § I + I max · I Sort = ¨ min ¸D © ¹ 2 (7. çıkıú gücü ile eúitlenir ve 7.44) Önceki.41 eúitli÷i ile.2 2D DE EV VR RE EA AK KIIM ML LA AR RII Bu konfigürasyonda mevcut olan akımlar úekil 7. (Imax-Imin) için 7.43 eúitli÷inden bulunur: § I + I max · Port = ( E ) I Sort = ¨ min ¸ DE © ¹ 2 ( ) (7.45 ve 7. Burada da yine Imin ve Imax de÷erleri.4 4.43 eúitli÷indeki giriú gücü.10 da gösterildi÷i gibidir..38 eúitli÷i kullanılarak.10 Ortalama giriú gücü 7.43) ùayet 7. 7 7.44 eúitli÷i olarak bulunur: I min + I max = 2 DE 2 R(1 − D) (7. (Imin+Imax) de÷eri 7. 7.. çıkıú de÷eri giriú de÷erinden daha büyüktür.42) ùekil 7. Ortalama anahtar akımı 7.46 eúitlikleri bulunur: .

9 daki gibi bir azaltan-artıran kıyıcı. kapasitör akımının RMS de÷erini bulmak için kullanılabilir. (e) Kapasitör akımının RMS de÷eri.94 = 1. baúlangıçta +2. ortalama yük akımı ile aynıdır.588) = 2.94 ve sonda -2.45) I max = (7. Anahtar kapalı oldu÷u sürede.7 ùekil 7.86 A © © ¹ ¹ 2 2 (d) Ortalama diyot akımı. kapasitör akımı.80 A 2 + 2( 700) 25(1 − 0.42 eúitli÷i kullanılarak. kapasitör akımı 2. 100 W/50 V = 2 A (e) ùekil 7. Her dalganın di÷er kısmında.588)35 = 4.46) ÖRNEK 7.92 A 2 − 2( 700) 25(1 − 0. 35 V’luk bir kaynaktan.46 eúitlikleri kullanılarak.588) (35)(0.94 = 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D’nin de÷eri. -2 A sabittir. (b) Imin ve Imax (c) Ortalama anahtar akımı.4 deki metottan daha basit bir metot.588)( 200) (0.45 ve 7.80 + 1. tepe de÷erin 1.I min = DE EDT 2 − 2L R(1 − D) DE EDT 2 + 2L R(1 − D) (7. bütün RMS de÷eri aúa÷ıdaki iliúki ile bulunabilir: . I min = (35)(0.588 (b) 7. Üçgen dalga biçimin RMS de÷eri. § I + I max · § 7.732 ye bölünmesidir.588) I max = (c) 7.92 · I Sort = ¨ min ¸D = ¨ ¸ (0.86 − 2. 50V-100W’lık bir omik yükü beslemektedir. Böylece.11 kapasitör akımının zamanla de÷iúiminin grafi÷idir. Örnek 7.94 üçgen kısım eklenmiú olarak. T=200 µs ve L=700 µH.588)35 = 4.86 de÷erinde sabit olarak düúünülebilir. (d) Ortalama diyot akımı. ÇÖZÜM (a) § D · VC = ¨ ¸E ©1 − D¹ § D · 50 = ¨ ¸ ( 35) ©1 − D¹ D = 0.86 + 2.588)( 200) (0.

6 · = ®( −2) ¨ ¸ + «(2. böylece minimum akımın.4 4K KA AP PA AS SøøT ÖR RG GE ER RøøL DE EK Køø D AL LG GA AC CIIK K Kapasitör geriliminin (artı + ve eksi -) arasındaki tepe de÷eri. dikdörtgen alandan. akım sabittir ve kapasitörden alınan yük. kapasitörün akım e÷risinin altındaki bir kısmın alanından bulunur.11 I C RMS ­ ª (2. kapasitör akımı sadece anahtar kapalı iken negatiftir. 7...63 A 7 4.47) § RT · L=¨ ¸ (1 − D )2 © 2 ¹ (7..588 ) = 424 µH © 2 ¹ © ¹ 2 Örnek 7. 7. Bu aralık süresince. Imin sıfırdan büyük olması beklenir.4 Sürekli indüktör akımı úartı.45 eúitli÷i kullanılarak..48) ÖRNEK 7.4 · ½ ° ° 2 2 § 117.49 eúitli÷i ile verilir: .7’deki bütün bilgiler kullanılarak.94) 2 º§ 82. Örnek 7.4 4. sürekli indüktör akımını devam ettirecek minimum indüktans nedir? ÇÖZÜM § ( 25)( 200) · § RT · 2 L=¨ ¸ (1 − D ) 2 = ¨ ¸ (1 − 0. Imin = 0 için gerekli minimum indüktans ile belirlenir: I min = DE DET =0 2 − 2L R(1 − D) (7.8 øndüktans de÷erinden baúka. L bu de÷erden büyüktü. ùayet indüktans yeteri kadar büyükse.3 3S SÜ ÜR RE EK KL Løø A AK KIIM MD DU UR RU UM MU U 7.86) + ¸¾ »¨ © 200 ¹ « 3 » ° ° ¬ ¼© 200 ¹ ¿ ¯ 1/ 2 = 2.ùekil 7.7 de. 7 TÖ LøøM MøøN ND DA 7.

2 V ile sınırlayan kapasitör de÷eri ne olur? ÇÖZÜM ùekil 7.2 Bu örnekte. bir dikdörtgen ve bir üçgen kısım vardır: ∆Q = ( 2)(117.6 200 − t x t x = 195.9 Örnek 7. üçgen kısımların katkısı oldukça küçük ve ihmal edilebilir. üçgen kısımlar daha çok önemli olabilir.7 deki gibi bazı devre durumları. gerilimdeki dalgacık de÷erini ±0. benzer üçgenler metodu kullanılarak kolaylıkla bulunur. farklı sayısal de÷erlerle.80 0. ÖRNEK 7.7 ye devam ederek. Bu durum. Baúka durumlarda.50) Örnek 7. Bu zaman tx olsun: 5.08 = t x − 117.6) + (0. Fakat yukarıdaki durumların hepsinin veya bir kısmının uygulanamadı÷ı durumlarda.7 µs iC nin zamanla de÷iúim e÷risinin altındaki ∆Q yü temsil eden alanın negatif kısmında.37 µC C= ∆Q 235.5 Önceki üç kısımda bahsedilen devre düzenlemeleri temel kıyıcı tipleridir ve elektriksel izolasyonun gerekmedi÷i durumlarda ve çıkıú geriliminin giriú geriliminden çok büyük bir katsayı ile farklılık göstermedi÷i durumlar için uygundur. kapasitör akımının sıfır oldu÷u 200 µs yakınındaki zaman. manyetik kuplajlı bir versiyon daha iyi bir seçim olmaktadır ve burada sadece birkaç devre dikkate alınacaktır.08)(200 − 195.§V · ∆ Q = ( I R ) DT = ¨ C ¸ ( DT ) © R¹ ∆VC = ∆Q § VC · § DT · = ¨ ¸¨ ¸ C © R ¹© C ¹ (7. oldukça büyük (Imax -Imin) de÷erine sahiptir ve kapasitör akımı anahtarın açık oldu÷u zamanın bir kısmında da negatiftir. 7 5M MA AN NY YE ET TøøK KK KU UP PL LA AJ JL LII K KIIY YIIC CIIL LA AR R 7.49) (7.11 de.2 V = 235.7) 2 ∆VC = 0. Manyetik kuplajlı devre düzenlemeleri aúa÷ıdaki gibi listelenebilir: . sonucu eúitlik haline getirmekten daha çok sayısal bir örnekle en iyi anlaúılır.37 = = 1177 µF ∆VC 0..

. ùekil 7.1 1D DE EV VR RE EA AN NA AL LøøZ Zøø 7. 7 7.12 Baúlangıç analizinde. e1 ’in de÷eri pozitiftir ve nokta ile gösterilen relatif sarım yönleri e2 ’nin pozitif de÷erini gerektirir. Aynı úekilde. diyot vD ’nin sıfır de÷eri ile ileri yönde iletime baúlar. Bu durum daha sonra kaldırılır. Anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresince. Bu bölümde. e2 ’nin (-VC) ’ye eúit olması gerekir. Bu zaman süresince. 7 5. VC ve pozitif e2 ’nin birleúik etkisiyle ters polarlanmıútır. i2 ’nin de÷eri sondaki i1 de÷eri ile aynı olur.1 1. Genelde.12 de temel bir devre görülmektedir. Aynı zamanda.13 çeúitli büyüklükleri grafik olarak göstermektedir. periyodik olarak DT zamanı için kapalı ve (1-D)T zamanı için açılır. iki sarım arasında ideal bir kuplaj oldu÷u varsayılır. i1 de÷eri bir adım fonksiyonu olarak sıfıra düúer. Sonra. basitlik olması bakımından N1=N2 alınır...1 1T TE EP PK KøøL Løø K KO ON NV VE ER RT TÖ ÖR R Tepkili konvertör uzun yıllardır kullanılmaktadır. anahtarın açık durumunun baúlangıcındaki i2 nin de÷eri DT zamanındaki i1 ile . ùekil 7. Çıkıú gücü ve giriú gerilimi iki ana faktördür. Depolanan aynı manyetik enerjiyi devam ettirmek için. S anahtarı önceki kıyıcılara benzer bir davranıúla. ùekil 7. gerilimde dalgacık oluúturmayacak úekilde kapasitörün büyük oldu÷u varsayılır. Anahtarın kapalılık periyodunun sonunda.5 5. kuplajlı iki sargıdan birinin daima sıfırdan büyük akıma sahip olması ile sürekli akım durumunu temsil etmektedir. N1=N2 oldu÷undan. Televizyon ekranları ve di÷er katot ıúınlı tüp (CathodeRayTube) uygulamalarına yüksek gerilim ve düúük güç sa÷lamak için kullanımını devam ettirmektedir. Baúlangıç analizinde. i2 sıfırdan büyük oldu÷undan.. i1 (E/L1) A/s verilen oranıyla artar.5 ùekil 7. tepkili ve ileri tip konvertörlerden bahsedilecektir.a) Tepkili (flyback) b) øleri (forward) c) Push-pull d) Yarım köprü e) Tam köprü Kullanılacak devrenin seçimi çeúitli faktörlere ba÷lıdır. i2 akımı depolanan bu enerjiyi sürdürmek için bir de÷er alır. daha karmaúık devreler daha yüksek güç çıkıúları için daha uygundur. i2 sıfırdır ve diyot. Anahtarın kapanmasının baúlangıcındaki i1 de÷eri önceki periyottaki i2 nin son de÷eridir.13 de gösterilen durumlar..

di2 VC = dt L2 (7. di1 E = dt L1 (7. Anahtarın kapalılık süresince.51) ve § E· I max − I min = ¨ ¸ DT © L1 ¹ (7.52) ùekil 7.aynıdır.53) ve . Bu iki uç akım de÷erleri Imin ve Imax ile gösterilir.13 Anahtar açıkken.

7 AK 7.§ V · I min − I max = ¨ − C ¸ (1 − D )T © L2 ¹ (7. 7.55) Bu gerilim iliúkisi.54) Önceki dört eúitlikte. økinci çözümde 50 Hz’lik transformatör devreden çıkarılıp yerine kıyıcı frekansında kullanılan bir çift kuplajlı indüktör kullanılır. 50 Hz lik kaynaktan regüleli 5 V’un üretilmesidir.54 eúitli÷i olarak elde edilmiúti. N2 ’nin farklı bir de÷erinin kullanılması ile çıkıú geriliminin de÷iútirilmesidir.57) (7. Imax-Imin eúitli÷i 7.57 ve 7. elektriksel izolasyonun manyetik kuplaj ile yapılmıú olmasıdır. izolasyon ve gerilimin düúürülmesi için standart 50 Hz transformatör ve daha sonra regülasyon için bir azaltan kıyıcıyı takipeden bir diyot do÷rultucu kullanılır. Daha iyi bir çözümde ilk önce do÷rultma iúlemi yapılır ve sonra istenilen gerilimin azaltılması için N2 < N1’li manyetik kuplajlı kıyıcı kullanılır.5 5.. Kıyıcının manyetik kısmı 60 Hz’lik bir transformatörden daha küçüktür.60) .41 eúitli÷indeki azaltan-artıran kıyıcı ile tamamen aynıdır.58 eúitlikleri ile 7. Imin de÷erinin çözümü ile bulunur.55 eúitli÷indeki gerilim iliúkisini verir: § D · VC = ¨ ¸E ©1 − D¹ (7. bu yolla gerilim sadece D ’nin kullanılmasından çok daha bariz úekilde de÷iútirilebilir.59) bulunur.2 2S SÜ ÜR RE EK KL Løø A KIIM MD DU UR RU UM MU U Sürekli akım durumu. 7. Daha önce. N1=N2 oldu÷undan L1=L2 dir. Tek farklılık. Güvenlik nedenlerinden dolayı izolasyon gerekmektedir..55 eúitli÷indeki VC nin ifadesinin birleútirilmesi ile: § 2E · § D · I min + I max = ¨ ¸ ¨ ¸ © R ¹ © (1 − D ) 2 ¹ (7.51-7. i1 in ortalama de÷eri öyle olmalıdır ki giriúin ortalama gücü çıkıúın ortalama gücüne eúit olabilsin: I1ort = 1 2 ( I min + I max ) D Giriú gücü = EI1ort = 1 2 E ( I min + I max ) D Çıkıú gücü = (VC ) 2 R (7.54 eúitliklerinin kullanılması 7.56) (7.1 1.. standart 220 V RMS. Di÷er bir seçenek. Çok kullanılan bir uygulama. ùimdi bu iki eúitlik Imin ve Imax de÷erlerini bulmak için çözülebilir: § E·§ D · § E · I min = ¨ ¸ ¨ ¸ ( DT ) ¸ −¨ © R ¹ © (1 − D )2 ¹ © 2 L1 ¹ (7. Olabilecek metotlardan birinde.58) 7.

Tepkili versiyon.§ E·§ D · § E · I max = ¨ ¸ ¨ ¸ ( DT ) ¸ +¨ © R ¹ © (1 − D ) 2 ¹ © 2 L1 ¹ Burada da yine. 7.62 eúitli÷i kullanılarak. § D · 40 = ¨ ¸ 30 ©1− D¹ Ö D = 0.25)2 = 140.61) (7. 7. ÖRNEK 7. Kaynak gerilimi 30 V’tur. bunların yanında. L1’in de÷eri bulunabilir.571 b) 7.7 kısmındaki azaltan-artıran kıyıcıya benzemektedir. Böylece. § D · 10 = ¨ ¸ 30 ©1 − D¹ VC = 40 V için. Imin= 0 yapılarak sürekli akım durumu bulunur: § RT · L1 = ¨ ¸ (1 − D ) 2 © 2 ¹ (7.6 µH © 2 ¹ © 2 ¹ Bu de÷er.25 Ö D = 0.10 1:1 sarım oranlı ideal bir tepkili konvertör.55 eúitli÷i kullanılarak. D’nin en küçük de÷eri L1’in en büyük de÷erini gerektirir böylece D = 0. 10-40 V arasında ayarlı gerilim ile 5 Ω’luk bir yük direncini beslemektedir.25 de . Sürekli akım modu iúlemi varsayılacaktır.62) Bu sonuçlar. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) istenilen D aralı÷ı b) D’nin bütün de÷erleri için sürekli akım iúleminde gereken indüktans L1 de÷eri c) tepe anahtar akımı d) anahtar açıkken anahtar terminallerindeki tepe gerilim ÇÖZÜM a) VC = 10 V için. D ’nin tam aralı÷ında sürekli akım úartını sa÷layan L1’in en küçük de÷eridir. tepkili kıyıcı ve azaltan-artıran kıyıcı arasında çok yakın bir iliúkinin oldu÷u açıkca görülmektedir. izolasyon özelli÷i ile beraber ikinci sarımın sayısının de÷iútirilmesi ile ayrı bir esnekli÷e sahip olmaktadır. T=100 µs.25 de÷eri kullanılır: § RT · § (5)(100 ) · L1 = ¨ ¸ (1 − D )2 = ¨ ¸ (1 − 0. c) D = 0.

12 deki devrenin zamanla kapasitör akımı arasındaki iliúkiyi grafiklendirmektedir.65) . 7 5.571 de · 30 § 30 · § 0.50 eúitli÷inde verildi÷i gibi kapasitör gerilimindeki dalgacık kısmındaki azaltan-artıran kıyıcıya benzemektedir. 1. ùekil 7.. úekil 7. eúde÷er 1:1 sarım oranı ile gösterilebilir. ùekil 7. Böylece..571 ve anahtar açıkken.71 A 2¸ +¨ © 5 ¹ © (1 − 0. ùekil 7. e1 aynı de÷erdedir. Aynı úekilde.25)(100 ) = 5. øúlemde yük gücü de÷iúmeden kalır. sarımın bütün birimleri de÷iúmeden kalmıútır: P′ = P (7.571 · § I max = ¨ ¸ ¨ ¸ ( 0. vS 70 V ve anahtarlama fonksiyonunu yerine getiren yarı-iletken anahtarın 70 V’u aúan bu de÷ere göre seçilmesi gerekir.14’e daha yakın bir bakıú úekil 7.64) 2 N2 ′ = N1 §N · VC′ = ¨ 1 ¸ R © N2 ¹ (7.13 deki e2 gerilimi -40 V tur. 1:1 lik sarım oranı ile.6 ) ¹ Anahtarlama elemanı en azından 25 A lik tepe akımına dayanabilecek özellikte olmalıdır.5 Filtre kapasitörü çok büyük bir de÷erde verilmeyip gerçekçi bir de÷erde tutulmuúsa. dalgacık geriliminin analizi.25) ¹ © ( 2)(140.25 · § I max = ¨ ¸ ¨ ¸ ( 0. Bu.3 3K KA AP PA AS SøøT TÖ ÖR RG GE ER RøøL LøøM MøøN ND DE EK Køø D DA AL LG GA AC CIIK K 7.· 30 § 30 · § 0. úekil 7. bu zaman süresince.14 1:1 den farklı sarım oranı: Ço÷u durumlarda.10 daki grafikteki kapasitör akımı ile olan benzerli÷ini gösterir.571) ¹ © ( 2 )(140. d) D = 0.1 1. N1/N2 sarım oranı birim de÷ildir.. çıkıú geriliminde bir dalgacık vardır.6 ) ¹ D = 0. Bu durumda yeni bir analiz gerekir çünkü gerçek durum eúde÷er 1:1 sarım oranı ile gösterilebilir. 7.571)(100) = 24. 2. sarımın gerçek birimleri.14. standart transformatör analizinde birimlerin bir taraftan di÷er tarafa aktarılmasında iúlemine benzemektedir.63) (7.33 A 2¸ +¨ © 5 ¹ © (1 − 0.

Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) 1:1 sarım oranı için problemin yeniden tanımlanması b) istenilen D aralı÷ı c) sürekli akım iúlemi için L1 in de÷eri d) L2 nin gerçek de÷eri e) anahtarın tıkama gerilimi f) úayet L1. sadece anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresince kapasitör akımının negatif olmasına yetecek kadarsa. azaltma sarım oranı N1 / N 2 = 60 kullanılacaktır.11 2 2 (7.5 .68) (7. 300 V luk bir DC kaynaktan 5 V ta 100 A beslemektedir.67) (7. ∆VC = 0.55 eúitli÷inden. Gerçek konvertörde. § D · VC′ = ¨ ¸E ©1 − D¹ § D · 300 = ¨ ¸ 300 ©1− D¹ D = 0.69) Bir tepkili konvertör. Kıyıcının frekansı 40 kHz dir.66) §N · i2 ′ = ¨ 2 ¸ i2 © N1 ¹ §N · L2 ′ = ¨ 1 ¸ L2 = L1 © N2 ¹ §N · C′ = ¨ 2 ¸ C © N1 ¹ ÖRNEK 7.05 V için C nin de÷eri ÇÖZÜM a) VC′ = ( 60 )(5) = 300 V § 5 · R ′ = 60 2 ¨ ¸ = 180 Ω © 100 ¹ P ′ = P = 500 W b) 7.§N · R′ = ¨ 1 ¸ R © N2 ¹ 2 (7.

harici indüktöre ve depolama kapasitörüne verilir. bu de÷er tepe kaynak geriliminin iki katıdır. anahtar kapalı iken enerji yüke.94 × 10 −6 F ∆VC′ 3 C = ( 60 ) 2 C ′ = (3600 )( 6. 7 7.2 2.94 × 10 −6 ) = 0. Bunu yapmak için.. böylece anahtarın minimum v S = 300 − ( −300 ) = 600 V gerilimi tıkaması gerekir.156 µH © 60 ¹ © N2 ¹ 2 e) Anahtar açıkken. Anahtarlayıcı yarı-iletkenin çok bariz bir gerilimi tıkama özelli÷inde olması gerekir. § RT · § (180 )( 25) · L1 = ¨ ¸ (1 − D ) 2 = ¨ ¸ (1 − 0.11 örne÷i.5 5.62 eúitli÷inden.8 × 10 − 6 C © 180 ¹ ∆VC′ = ( 60)∆VC = 3 V C′ = ∆Q ′ 20.49 ve 7..68 eúitli÷inden.2 2 øøL LE ER Røø K KO ON NV VE ER RT TÖ ÖR R 7. Analizde de görülece÷i gibi.5 de÷erindeki duruma göre ayarlanmıútır.. Bu devrede tepkili konvertör durumunun tam tersine.8 × 10 −6 = = 6. Tipik olarak. 2 §N · § 1· L2 = ¨ 1 ¸ L1 = ¨ ¸ 563 = 0.5) 2 = 563 µH © 2 ¹ © ¹ 2 d) 7. bu minimum bir gereksinimdir çünkü sarım oranı yaklaúık olarak D = 0. N1 = N2 = N3 = N ve her üç sargının öz indüktanslarının harici indüktör de÷eri L ’ye kıyasla büyük oldu÷unu varsayalım. manyetik nüve akısının mıknatıslı÷ını gidermesi için zamanın %50 sinden az olması gerekir. f) bir tepkili konvertör için düzenlenmiú 7. kontrollu olmayan bir do÷rultucu tarafından. 7 5..1 1D DE EV VR RE EA AN NA AL LøøZ Zøø Üç sargının ideal manyetik kuplajlı.15 de görülen ileri konvertördür. D’nin de÷erinin anahtarın açık oldu÷u zaman süresince.c) 7.5)( 25 × 10 − 6 ) = 20. Bu . do÷rudan güç devresinden beslenen bir konvertör örne÷idir.5 økinci manyetik kuplajlı konvertör úekil 7.. nokta notasyonuna göre sarım ba÷lantıları tepkili durumunun tersi yönünde yapılmıútır.025 F 7.50 eúitliklerinden: § 300 · ∆Q ′ = ¨ ¸ ( 0. e1 = e2 ′ == 300 V.

iL ve sonuçta i2 S kapalı oldu÷u sürece zamanla do÷rusal olarak artar.75) . φ nüvedeki manyetik akı ve t anahtarın kapalı oldu÷u zamandan itibaren ölçülür: § dφ · e1 = E = N1 ¨ ¸ © dt ¹ (7. øndüktansların do÷rusal de÷iúti÷i de varsayılsın. 7.71) (7. i2 = iL dir. üç sargının gerilimleri 7. normal bir AC transformatörü gibi kasıtlı olarak hava aralı÷ı bırakılmamıú bir nüve kullanılarak elde edilir. i1 nin de÷eri iL nin de÷eri ile yakından iliúkilidir çünkü iki sargı ideal olarak manyetik kuplajlıdır.74 eúitli÷i ile verilir: § E − VC · I max − I min = ¨ ¸ DT © L ¹ (7.73) Anahtarın kapalılık süresince iL’nin hareketi 7.büyük öz indüktans.70 eúitli÷ini do÷rular: e1 = e2 = e3 = E (7.75 eúitli÷inde.74) Böylece.72) (7.15 Anahtar kapalı iken. FWD ve D4 ters polarlandı÷ından. ùekil 7.70) Kaynak ve D3 den geçen bir gerilim eúitli÷i D3’ün ters polarlanmıú ve dolayısiyle i3’ün sıfır oldu÷unu gösterir: v D3 = ( E + e3 ) = −2 E Sekonder devrenin gerilim eúitli÷i aúa÷ıdaki gibidir: § di · e2 = L¨ L ¸ + VC © dt ¹ diL E − VC = dt L (7. Öz indüktanslar büyük olmasına ra÷men sonsuz de÷ildir ve i1 in bir mıknatıslanma akımı bileúeninin olması gerekir.

§ E· φ = ¨ ¸t © N1 ¹
7.77 ve 7.78 eúitliklerinde görüldü÷ü gibi, im i1 in mıknatıslanma bileúeni olsun:

(7.76)

§N · § N ·§ E · § E· im = ¨ 1 ¸ φ = ¨ 1 ¸ ¨ ¸ t = ¨ ¸ t © L1 ¹ © L1 ¹ © N1 ¹ © L1 ¹
i1 = i2 + im

(7.77) (7.78)

S açıldı÷ında, i1 ’in mıknatıslanma bileúeni 1. sargıdan kalkar ve bunu 3. sargıya aktarır. Nüvede manyetik olarak depolanan enerji kayna÷a geri döner. Bunlar olurken, e1 ve e2 de÷erinde oldu÷u gibi e3’ün de÷eri -E ’ye eúit olur. Manyetik akı ve ilgili im (aynı zamanda i3) de÷eri sıfıra do÷ru do÷rusal olarak azalmaya baúlar. N1 = N3 oldu÷undan, nüveyi kurmak veya manyetik akıyı sıfıra indirmek için gereken zaman, anahtarın kapalı oldu÷u zamanla aynıdır. Bu durum, D ’nin de÷eri üzerinde bir 0,5 üst sınırı koymaktadır. Bu aynı aralık süresince, e2 = -E ile L indüktöründeki akım D4 diyotu ile boúalır. 7.79 eúitli÷ine göre bu akım azalır. Bu indüktördeki akım sürekli veya süreksiz modda olabilir. Burada sürekli mod varsayılacaktır:
diL V =− C dt L

(7.79)

Anahtarın açık oldu÷u sürede oluúan de÷iúimler 7.80 eúitli÷i ile verilir:
§ V · I min − I max = ¨ − C ¸ (1 − D )T © L¹ (7.80)

øki anahtar aralı÷ı süresince iL deki de÷iúimler için 7.74 ve 7.80 eúitliklerinin birleútirilmesi 7.81 eúitli÷inde VC nin bir çözümünü verir:
VC = DE (7.81)

Böylece, ileri konvertörün temelde bir azaltan konvertör oldu÷u görülebilir. Performansı, kısım 7.2 deki azaltan kıyıcı ile benzerlik göstermektedir. ùekil 7.16 da bu konvertöre ait çeúitli akım ve gerilimlerin grafikleri görülmektedir.

ÖRNEK 7.12
40 kHz de çalıúan bir ileri konvertör 80 V’luk bir kaynaktan bir yüke 30 V’ta 500 W beslemektedir. Bu problem için, 0,01 H’lik indüktansla bütün sargılar aynı sipir sayısına sahiptir. Harici indüktör 25 µH dir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) D’nin de÷eri b) harici indüktördeki Imin ve Imax de÷erleri

c) tepe mıknatıslama akımı d) her dalga sonunda kayna÷a geri dönen, manyetik nüve içinde depolanan enerji e) anahtar açıkken uçlarındaki gerilim, vS

ùekil 7.16 ÇÖZÜM a)
D= VC 30 = = 0,375 E 80

D, 0,5 den küçük oldu÷undan aranan úartı sa÷lamaktadır. b) Yükün ortalama akımı, ( I max + I min ) / 2 dir:

I max + I min P 500 = = = 16,67 A 2 30 VC I max + I min = 33,33 A 7.74 eúitli÷inden:

§ E − VC · § 80 − 30 · I max − I min = ¨ ¸ DT = ¨ ¸ ( 0,375)( 25) = 18,75 A © L ¹ © 25 ¹

Akımlardaki bu iki durumun çözülmesi Imin ve Imax de÷erlerini verir:
I min = 7,29 A I max = 26,04 A c)

§ E· § 80 · −6 Tepe im = ¨ ¸ DT = ¨ ¸ ( 0,375)( 25 × 10 ) = 0,075 A © ¹ 0,01 © L1 ¹

i1 in tepe de÷eri i2 nin tepe de÷erinden 75 mA daha büyüktür. i1 in tepe de÷eri (26,04+0,075=) 26,115 A dir. Mıknatıslama akımından kaynaklanan farklılık küçüktür fakat bu, nüvenin yeniden kurulması için zaman veya im nin sıfıra gitmesine izin verilece÷i anlamına gelmedi÷inden önemli de÷ildir. D’nin üst sınırı olan 0,5’e dikkat edilmelidir. d) Enerji =
1 2 2 −6 ( L1 )( tepe im )2 = 1 2 ( 0,01)( 0,075) = 28,1 × 10 J

e) Anahtar açıkken, im sıfırdan büyük oldu÷u sürece e3 ve e1 ’in herbiri -80 V’a eúittir. Kaynak, e1 ve vS yolundaki bir gerilim eúitli÷i ile aúa÷ıdaki gibi bulunur. E = e1 + v S v S = 80 − ( −80) = 160 V 7 7..5 5..2 2..2 2S SÜ ÜR RE EK KL Løø A KIIM MD DU UR RU UM MU U AK Sürekli indüktör akımı úartı, sarım oranlarının 1:1:1 olmasıyla, kısım 7.2 deki azaltan kıyıcı ile benzerlik göstermektedir. ùayet N2 deki de÷iúimden dolayı baúka bir sarım oranı kullanılırsa, bu durumda analiz eúde÷er 1:1:1 problemi ile çözülmelidir. 7 5..2 2..3 3K KA AP PA AS SøøT ÖR RG GE ER RøøL DE EK Køø D AL LG GA AC CIIK K 7..5 TÖ LøøM MøøN ND DA Bu miktar da, 7.2 deki azaltan kıyıcıdaki eúitlik ile benzerlik göstermektedir. 7 ZA Zøø 7..6 6S SÜ ÜR RE EK KS SøøZ AK KIIM MA AN NA AL LøøZ Süreksiz indüktör akımı durumunda, çıkıú gerilim de÷eri her üç temel konvertör tipi için bir analiz gerektirir. Her durum için analiz farklılık göstermekle beraber temel iúlem herbirinde aynıdır. Analizde üç de÷iúken de÷eri bilinmemektedir. øndüktör akımı burada sıfır oldu÷undan dikkate alınmamaktadır. Bununla beraber indüktör akımının sııfır oldu÷u zaman bilinmemektedir. øndüktör akımının zamanla de÷iúim e÷risi yeni D2 de÷iúkeni ile úekil 7.17’de görülmektedir. Devredeki üç de÷iúken úimdi, VC , Imax ve D2 ’dir. Bu üç de÷iúkenin de÷erlerini çözmek için gereken eúitlikler aúa÷ıdaki maddeler ile elde edilir:

(a) Anahtarın kapalı durumundaki devre eúitli÷inden Imax bulunarak, (b) Anahtarın açık durum için devre eúitli÷inden Imax bulunarak, (c) Bir periyot üzerinde ortalama kaynak gücünü, aynı periyotta yük üzerinde düúen güce eúitleyerek.

ùekil 7.17 7 6..1 1A AZ ZA AL LT TA AN NK KIIY YIIC CII 7..6 Bu eúitlikler yazılır ve farklı üç devrenin herbiri için çözülür. Azaltan kıyıcı için úekil 7.1 deki devre diyagramı ve úekil 7.17 deki notasyon kullanılarak aúa÷ıdaki eúitlikler yazılabilir; ilk ikisi 7.7 ve 7.8 eúitliklerinin yeniden düzenlenmiú halidir:
§ E − VC · I max = ¨ ¸ DT © L ¹ §V · I max = ¨ C ¸( D2 − D) T © L ¹

(7.82)

(7.83)

Üçüncü eúitlik, anahtarın kapalı oldu÷u aralık süresince, yani 0 < t < DT aralı÷ında, iL ’nin dalga biçimi kullanılarak ortalama giriú gücünü bulur. Bu ortalama güç 7.84 eúitli÷inde çıkıú gücü ile eúitlenir:
(7.84) Önceki üç eúitlik, VC, D2 ve Imax için çözülebilir. Gerçek gerilim ve akım yerine boyutsuz (VC / E ) ve ( I max R / E ) miktarlarını çözmek daha uygundur. Aynı zamanda 7.85 eúitli÷inde görüldü÷ü gibi sık gözüken terimlerin kombinasyonunu tanımlamak kullanıúlı olmaktadır: RTD 2 K= 4L Sonuçlar 7.85, 7.87 ve 7.88 eúitliklerinde verilmiútir:
0.5 ª VC 2· º § = K « − 1 + ¨1 + ¸ » E © K¹ » « ¬ ¼

(7.85)

(7.86)

0.5 2· º § D ·ª § D2 = ¨ ¸ «1 + ¨1 + ¸ » © 2 ¹¬ « © K¹ » ¼ 0.5 I max R 4 K ª 2· º § = + − + 1 1 K K ¸ » ¨ « E D « © K¹ » ¬ ¼

(7.87)

(7.88)

D’nin tam aralı÷ı için bir azaltan kıyıcının çıkıú gerilimi úekil 7.18 deki grafikte görülmektedir. Bu özel örnekte, devre 0 < D < 0,7 için süreksiz mod’da çalıúmaktadır; VC’nin bu aralı÷ının sürekli indüktör akımı durumundakinden daha büyük oldu÷una dikkat edilmelidir. D’nin daha büyük de÷erleri için, devre sürekli mod’a de÷iúir. Bu karakteristi÷in e÷imi de÷iúkendir ve böylece sonuç olarak D’ye göre çıkıú geriliminin de÷iúim oranı olarak artıúsal kazanç ifade edilir. Ek olarak, dinamik davranıú sürekli ve süreksiz mod’larda de÷iúir. Her iki durum bir kapalı döngü sistem tasarımının düúünülmesini gerektirir.

ùekil 7.18
ÖRNEK 7.13 Bir azaltan kıyıcı 20 kHz kıyıcı frekansında 40 V’luk bir kaynaktan bir yüke 30 V’ta 200 W sa÷lamaktadır. øndüktans 10 µH’dir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) (b) (c) (d) (e) yük direnci, R D D2 tepe indüktör akımı yük geriliminde 0,1 tepeden tepeye dalgacık gerilimini sınırlayan filtre kapasitörünün de÷eri (f) indüktör akımı sürekli oldu÷unda çıkıú geriliminin de÷eri ÇÖZÜM

(a)

R=

VC2 30 2 = = 4,5 Ω P 200

(b) Sürekli indüktör akımı için ve 7.19 eúitli÷i kullanılarak, L’nin istenilen de÷eri 28,13 µH olarak bulunur. L bu de÷erden daha küçük oldu÷undan, mod süreksizdir. 7.85 ve 7.86 eúitlikleri K ve D’nin bulunmasında kullanılır:
VC 30 = = 0,75 E 40

2· § 0,75 = −1 + ¨1 + ¸ © K¹
K = 1,125

0.5

1,125 =

(4,5)(0,000050) D 2 (4)(0,000010)
D = 0,447

(c)

D2’nin bulunmasında 7.87 eúitli÷i kullanılır:
0.5 2 · º § 0,447 · ª § D2 = ¨ ¸ » = 0,596 ¸ «1 + ¨1 + © 2 ¹¬ « © 1,125 ¹ ¼ »

(d) I max

7.88 eúitli÷inden:
0.5 2 · º § 40 ·§ (4)(1,125) · ª § =¨ ¸ «1 + 1,125 − 1,125¨1 + ¸¨ ¸ » = 22,36 A © 4,5 ¹© 0,447 ¹ ¬ © 1,125 ¹ ¼ « »

(e)

Ortalama yük akımı =

VC 30 = = 6,67 A R 4,5

ùekil 7.19 daki grafik, kapasitör akımının zamanla de÷iúimini göstermektedir. Imax’ın de÷eri ve 6,67 A’lik yük akımının de÷eri úekilden bulunur.
Sıfır geçiú noktalarının hesaplanması 6,67 µs ve 29,80 µs de÷erlerini verir. E÷rinin üçgen parçası altında kalan alan ∆Q ’nün bulunması için kolaylıkla bulunur: ∆Q = (0,5)(15,69)(29,80 − 6,67) = 181 µC

C=

∆Q 181 = = 1810 µF ∆VC 0,1

(f) 7.19 ve 7.11 eúitlikleri kullanılarak:

ª (50)(4,5) º 10 = « (1 − D) » 2 ¼ ¬
D = 0,911

VC = DE = (0,911)(40) = 36,4 V

ùekil 7.19
7 6..2 2A AR RT TIIR RA AN NK KIIY YIIC CII 7..6 Benzer davranıúla, úekil 7.5 deki devre ve úekil 7.17 deki grafi÷in kullanılması ile artıran kıyıcının üç eúitli÷i yazılabilir. Üçüncü eúitlikte, kayna÷ın verdi÷i ortalama güç kaynakta akımın geçti÷i periyot ile belirlenir. Bu aralık úimdi azaltan kıyıcıdaki DT ’ye kıyasla D2T dir.

I max =

EDT L

(7.89)

§V − E · I max = ¨ C ¸( D 2 − D ) T © L ¹
I max V2 D2 E = C 2 R

(7.90)

(7.91)

Bu üç devre eúitli÷inin çözümleri 7.92, 7.93 ve 7.94 eúitliklerinde ifade edilmektedir:

VC = 0,5 1 + (1 + 8 K ) 0,5 E

[

]

(7.92)

§ D · 0, 5 D2 = ¨ ¸ 1 + 4 K + (1 + 8 K ) © 4K ¹

[

]

(7.93)

I max R 4 K = E D

(7.94)

Bir artıran kıyıcının çıkıú gerilimi D’nin bir fonksiyonu olarak úekil 7.20 de grafik haline getirilmiútir. Görülen örnekte, D’nin iki aralı÷ı sürekli indüktör akımına sahipken orta aralık süreksiz mod’da bulunmaktadır. Süreksiz aralıkta, çıkıú gerilimi sürekli indüktör akımı durumundakinden daha büyüktür. L’nin yeteri kadar büyük bir de÷eri süreksiz akım çalıúma bölgesini yok eder.

ùekil 7.20 ÖRNEK 7.14 10 Ω’luk rezistif bir yüke 25 V verecek bir artıran kıyıcı tasarlayınız. Tasarımın amacı 12 A’lik tepe akım de÷erini aúmadan mümkün olabilen en küçük indüktans de÷erini kullanmaktır. E=15 V ve f=50 kHz. ÇÖZÜM 7.92 eúitli÷inden:
VC 25 = = 0,5 1 + (1 + 8 K ) 0,5 E 15

[

]

K = 0,556 7.94 eúitli÷inden: 12 4 K (4)(0,556) = = 15 / 10 D D D = 0,278 7.85 eúitli÷inden:

0,556 =

(10)(20)(0,278) 2 4L

L = 6,94 µH 7 7..6 6..3 3A AZ ZA AL LT TA AN N--A AR RT TIIR RA AN NK KIIY YIIC CII Bir azaltan-artıran kıyıcı için, devre eúitlikleri úekil 7.9 ve úekil 7.17 deki grafik için yazılır:

I max =

EDT L

(7.95)

§V · I max = ¨ C ¸( D2 − D) T © L ¹ I max V2 DE = C 2 R

(7.96)

(7.97)

Bu üç devre eúitli÷inin çözümleri 7.98, 7.99 ve 7.100 eúitliklerinde ifade edilmektedir: VC = 2K E
1 0,5 º ª D2 = D «1 + ( ) » 2K ¼ ¬ (7.98)

(7.99)

I max R 4 K = E D

(7.100)

ùekil 7.21

ÖRNEK 7. ÇÖZÜM Sürekli iletim moduna karúılık gelen L’nin de÷eri önce bulunmalıdır. D ’nin de÷eri bulunabilir: 0. 7.281) ¼ ° ° ¬ ¯ ¿ Maksimum indüktör akım de÷eri 7.30 7. Süreksiz mod’da.98 eúitli÷i kullanılarak bulunabilir: 15 = (2 K ) 2 20 K = 0.41 eúitli÷inden: § D · 30 = 20¨ ¸ ©1− D ¹ D = 0.ùekil 7.6) 2 = 24 µH » ¬ 2 ¼ 15 V’luk bir çıkıú için.21 deki grafikler 0.7 » (2)(0.99 eúitli÷inden. D>0. K ’nın de÷eri 7.281 = (15)(20) D 2 (4)(24) D = 0. 5 ­ º ½ 1 ° ª ° D2 = 0. çıkıú gerilimi D’nin do÷rusal bir fonksiyonu ve sürekli mod durumundan daha büyüktür. 30 V ta çıkıú gerilimi ile. D2’nin de÷eri bulunur: 0.5 için kıyıcı sürekli akım modu’nda çalıúır.6 7.5 için oluúan süreksiz indüktör akımı ile bir azaltanartıran kıyıcının çalıúmasını göstermektedir. L’nin de÷eri bulunabilir: ª (15)(20) º L=« (1 − 0.48 eúitli÷inden. indüktör akımı tam sürekli yani süreksiz ve süreklilik sınırındadır. f=50 kHz ve 15 V çıkıúta çalıúma úartlarını bulunuz.15 Bir azaltan-artıran kıyıcı 20 V’luk bir kaynaktan 15 Ω’luk bir rezistif yüke ayarlı gerilim vermektedir.281 7.3®1 + « ¾ = 0.100 eúitli÷i ile bulunur: . D<0.85 eúitli÷inden.

Basit olması için. tamamen ideal manyetik kuplaj durumu varsayılmıútı. úekil 7.00 A 0. ideal olmayan kuplaj ile. Bu modelde. ùekil 7. Bazen her iki yaklaúım kullanılır. anahtar ve di÷er sargı(lar) arasındaki kaçak indüktans kollektör akımının kesimde tutulmasını devam ettirir. bir koruyucu devre anahtar gerilimini sınırlamak için anahtar uçlarına ba÷lanabilir..7 7.. i1 anahtarın açılaca÷ı zamandaki bir de÷ere yükselir. bununla beraber i1 kaçak indüktans.22 de görülen devre ile modellenir. Genel olarak.1 1K KO OR RU UY YU UC CU U ((S SN NU UB BB BE ER R)) K KO ON NT TR RO OL L Kullanılanacak örnek. Ana problem varsayıldı÷ı gibi anahtar akımının ani olarak sıfıra gitmemesidir. LX ’den dolayı aniden sıfır olmaz.1 1. 7 7. Di÷er çözüm anahtarlama yapılan sargı ile sıkıca kuplajlı di÷er bir sargı sa÷layarak bu sargıyı kaçak indüktansta depolanan enerjinin kayna÷a geri dönmesi için kullanmaktır. LX de÷erinde iki indüktör kaçak indüktörleri temsil eder ve LM indüktör de÷eri sistemin mıknatıslanma indüktansıdır.1 1 øøD DE EA AL LO OL LM MA AY YA AN NM MA AN NY YE ET TøøK KK KU UP PL LA AJ J 7... bu etkilerin kesinlikle dahil edilmesi gerekir. Bunlardan birinde. úayet anahtar olarak bir BJT kullanılır ve ek elemanlar kullanılmamıúsa. øleri kıyıcı devrenin temel elemanı olarak böyle bir sargıya zaten sahiptir. ødeal durumda. bir anahtar olarak kullanılan bir BJT ile bir tepkili kıyıcıdır. dönüútürme oranı 1:1 dir. bunların etkileri ekseriyetle ayrıca dikkate alınmakta ve tasarım iúleminde gereken tolerans verilmekle beraber. 7 7.. Bazı genel yaklaúımlar bu problemi engellemek için kullanılabilir.22 Anahtarın kapanması üzerine. Gerçek dünyada bu do÷ru de÷ildir ve ideal olmayan durumun kompanzasyonu için ek adımların atılması gerekmektedir. Tasarım amaçları için. Örne÷in.281) º I max = ¨ ¸ « » = 5.3 © 15 ¹ ¬ ¼ 7 7 øøD DE EA AL LO OL LM MA AY YA AN NE ET TK KøøL LE ER R 7.7 Çok sayıda ideal olmayan veya istenilmeyen etkiler henüz dikkate alınmamıútır. Sonuç büyük bir kollektör-emiter gerilimi ve muhtemel transistörün bozulmasıdır.§ 20 · ª (4)(0. bunlar kıyıcının performansında ikinci derece etkilere sahiptir. .. øki sargı.7 Manyetik kuplajlı iki kıyıcıda.

. i1’in azaldı÷ı aralık süresince. Koruyucu devre aynı zamanda RBSOA probleminin çözümüne de yardımcı olur. Çift (bifilar) olarak sarılan sargılar veya her sargıyı alt bölümlere ayırarak bu bölümlerin atlayarak ba÷lantı yapılması gibi iyi bilinen teknikler kullanılır. Her saykılda belli bir miktarda enerji kaybolur ve kıyıcı frekansı ile ilgili olarak.22 deki devrede. øki sargı arasındaki kuplajın iyileútirilmesi gerekir.23 Açık anahtar periyodunun sonunda. anahtar ideal ve sıfır zamanda açılıyor varsayılmaktadır. øki sargı arasındaki kapasitans kuplajı artıran her iúlemle artmaktadır. vS’nin de÷erinin bir zaman periyodu için (E+VC) den büyük olması gerekir.109 eúitli÷ine göre.LX sıfırdır ve böyle bir sınırlama yoktur. koruyucunun tepe deúarj akımını sınırlamak için bir direnç ve bir diyot gerektirir. ùekil 7. temel çözüm bunun sorumlusu olan etkiyi azaltmaktır. i2’nin de÷eri modelin ideal transformotor kısmının hem primer ve hem de sekonder sargılarında artar. Böylece i1 sıfıra düúer ve im akımı i2’ye transfer olur. çiftli sargı teknikleri iki sargının eúit olmayan sarım sayılarında kullanılamaz. anahtar gerilimi (E+VC)’ye eúit olacaktır ve belli bir enerji koruyucu kapasitörde depolanacaktır. Bölüm 4 de bir BJT için gösterildi÷i gibi. ideal olmayan manyetik kuplajdan kaynaklanan kayıplar sabitlenir. 7. bu çözümle ortaya çıkan önemli bir problemdir. Ek olarak. koruyucunun esas bileúeni. de÷iúken bu akımlar úekil 7. Sürekli akım durumu için. Manyetik kuplajı iyileútirmek için böyle metotlar bununla beraber problemsiz de÷ildir.23 de görülmektedir. kapasitör boúalacak ve enerji kaybolacaktır. anahtar gerilimini anahtarın kapasitesinde bir de÷erde sınırlayıcı olarak çalıúır. Bu tekniklerin kabul edilebilir tasarım elde edilinceye kadar kullanılması gerekir. Kıyıcının verimi. CS kapasitörü. ùekil 7. ùayet bu kayıplar aúırı ise. Anahtar kapandı÷ı zaman. Her saykılda koruyucu kapasitörde depolanan enerji büyük oranda koruyucu dirençte kaybolur.

101) 0. D2 diyotu ters polarlanmaya devam eder.105) vS’nin bu de÷eri kullanılarak. 7.102) ω= 1 [( Lx + Lm )C S ]0.5 sin ω t (7.105 eúitli÷inde verilmiútir: § Lm + Lx vS = E + ¨ ¨ L m © · ¸ ¸VC ¹ (7.24 den. t1’in de÷eri aúa÷ıdaki eúitliklerde görüldü÷ü gibi hesaplanabilir. ùekil 7.Baúlangıçta i1 vS sıfır oldu÷undan artmaya devam eder ve vm pozitif oldu÷undan.24 deki devre baúlangıç olarak uygulanır. ùekil 7. . t1’in de÷eri için çözülebilir. Bu aralıktaki çözüm Ek A’daki metotların incelenmesi ile yazılabilir: § Lx + Lm vS = E (1 − cos ω t ) + I ¨ ¨ C S © § CS i1 = I cos ω t + E ¨ ¨L +L m © x burada · ¸ ¸ ¹ · ¸ ¸ ¹ 0. vm 7. Sonuç 7.5 sin ω t (7.104 eúitli÷i ile verilir: ª Lm º vm = « »( E − vS ) ¬ Lm + L x ¼ (7. D2 ileri polarlandı÷ında.101 eúitli÷i úimdi.24 Bu aralık için baúlangıç úartları vS = 0 ve i1 = im = I dir.104) vm’nin –VC’ye eúitlenmesi t2’nin baúlangıcında anahtar geriliminin eúitli÷ini verir.5 Bu iliúkiler. vm ’nin –VC ’ye eúit oldu÷u t1 de D2’nin ters polarlanmasına kadar geçerlidir. ùekil 7.

25(b) de oldu÷u gibi devrenin bir kısmı için Thevenin eúde÷eri elde edilerek küçültülebilir. i1 sıfıra eúitlenerek 7.108) § L vS = ( E + V 'C )[1 − cos ω (t − t1 )] + [v S (t1 )] cos ω (t − t1 ) + [i1 (t1 )]¨ ¨C © S burada.109) (7.107 eúitliklerinde verilmiútir: ùekil 7.106) V 'C = (7.25(b) maksimum kapasitör gerilimi i1 sıfır oldu÷unda oluúur.110) ω= 1 ( LC S ) 0. L = Lx + L' x ve · ¸ ¸ ¹ 0. Bu devre úekil 7.106 ve 7.5 sin ω (t − t1 ) (7. yeni eleman de÷erleri 7.107) ùekil 7.25 L' x = Lm Lx Lm + Lx LmVC Lm + Lx (7.25(a) da görülmektedir.111) Maksimum kapasitör gerilimi oluútu÷unda. ω ’nın de÷eri t < t1 uygulanarak de÷iúmiútir: §C · i1 = [i1 (t1 )] cos ω (t − t1 ) + [ E + V 'C −v S (t1 )]¨ S ¸ © L ¹ 0.5 sin ω (t − t1 ) (7.5 (7. Sonuç 7.t > t1 için devre.112 eúitli÷inde verilmiútir: . úekil 7. i1 ve vS eúitlikleri t = t1 de baúlayan bu yeni aralık için yazılabilir.108 eúitli÷i t2’yi bulmak için çözülebilir.

koruyucu kapasitör CS ve transformotorun kaçak indüktansı yoluyla oluúur.117) ÖRNEK 7. Anahtarın açık oldu÷u t2 zamanının kalan süresince.109 eúitli÷i 7.5 (7.113 eúitli÷i olarak yeniden yazılabilir: vS = ( E + V 'C ) + (V12 + V22 ) 0.116) Koruyucu kapasitörde depolanan enerji kayna÷a geri döner.115) vS ’nin maksimum de÷eri 7. Anahtar iletime geçti÷i zamanda.05 µF ve her Lx=10 µH ile t1’in de÷eri (d) i1(t1) (e) t2’nin de÷eri (f) maksimum anahtar gerilimi (h) yaklaúık koruyucu direnci gücü.117 eúitli÷i ile verilir: 2 Enerji = 1 2 C S ( E + V 'C ) (7.114) (7. Koruyucu dirençte kaybolan güç küçük fakat sıfır de÷ildir.5 cos[ω (t − t1 ) + θ ] Buradaki V1 ve V2 aúa÷ıdaki iki eúitlikte verilmiútir: (7.113 eúitli÷indeki kosinüs fonksiyonu birim oldu÷unda oluúur.5 (7. R=75 Ω ve N1/N2=1. T=80 µs. koruyucu kapasitör ani olarak ( E + V 'C ) de÷erinden sıfıra deúarj olur.tan ω (t − t1 ) = − i1 (t1 ) §C · [ E + V 'C −v S (t1 )]¨ S ¸ © L ¹ 0. yüke geri verilir veya koruyucu kapasitörde kaybolur. bu iúlem oldukça sönümlüdür ve bir RC tipi deúarjdır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D’nin de÷eri (b) sargı öz indüktansı (c) Imax (d) CS=0. Bir yaklaúım olarak her deúarjdaki enerji 7. koruyucu kapasitör tepe gerilimini ( E + V 'C ) de÷erine do÷ru deúarj eder.16 Bir tepkili kıyıcı 100 V’luk bir kaynaktan 80 V vermektedir. Maksimum anahtar gerilimi 7.112) 7.113) V1 = v S (t1 ) − E − V 'C § L V2 = ¨ ¨C © S · ¸ ¸ i1 (t1 ) ¹ 0. sürekli akım modunu minimum olarak karúılayacak yeterli indüktansa sahiptir. .116 eúitli÷i ile verilir: vSmax = ( E + V 'C ) + (V12 + V22 ) 0. Koruyucu direncin yaygın kullanılan de÷erleri için. ideal bir transformotor varsaymaktadır. Baúlangıç tasarımı. Sargılar. Kalan kapasitör enerjisi bu durumda koruyucu dirençte kaybolur.5 (7. Bu deúarj.

ÇÖZÜM (a) 7.84 cos ω t1 + (100)¨ ¸ © 926 ¹ (f) 0.102 eúitli÷inden: 0.55 eúitli÷inden: § D · 80 = ¨ ¸100 ©1− D ¹ D = 0.9 V © 916 ¹ 7. 444 ) ( 2 )( 926 10 ) × − ¹© © ¹ ¹ © I max = 1. sürekli akım için: ª (75)(80) º L1 = « (1 − 0.5 sin ω 1= 3. 5 = 147000 rad/s 7.65 × 10 −6 s (e) 7.61 eúitli÷inden: · 100 § 100 ·§ 0.5 sin ωt1 § 0.05 ¹ t1 = 3.444) 2 = 926 µH » 2 ¼ ¬ (c) 7.92 = 3.105 eúitli÷i kullanılarak: § 926 · v S = 100 + ¨ ¸(80) = 180.68 A .444 (b) 7.9 = 100(1 − cos ωt1 ) + (3.62 eúitli÷inden.103 eúitli÷i kullanılarak: ω= 1 [(926 ×10 −6 )(0.05 × 10 −6 ) ] 0.444 · § ¸(0.92 + 1.444)(80 × 10 −6 ) ¸+¨ I max = ¨ ¸¨ 2 ¸ −6 ¸ ¨ ¨ 75 ( 1 0 .101 eúitli÷i kullanılarak: § 926 · 180.84 A (d) 7.05 · i1 (t1 ) = 3.84)¨ ¸ © 0.

14 V 926 tan ω (t 2 − t1 ) = − 3.05 × 10 ) −6 ] 0.L' x = (916)(10) = 9.000802)(12500) = 10.9 − 100 − 79.14) 2 = 0.05 × 10 −6 )(179.76 2 + 73.111 eúitli÷inden: ω= 1 [(19.2039 ω (t 2 − t1 ) = 2.89 ×10 −6 )(0.68 § 0.941 t 2 − t1 = 2.76 V § 19.003 × 10 6 rad/s V 'C = 7.40 2 ) 0.14) + (1.89 ¹ 0.93 µs t 2 = 6.000802 J 12.14 V’tan ( E + V 'C ) 0 V’a deúarjından gelmektedir. gücün ço÷u koruyucu kapasitörün 179.89 · V2 = ¨ ¸ (3.114 ve 7.68) = 73.5 vS max = (100 + 79. Enerji = (0.5)(0. 5 = −0. Güç = (0.0 W . 5 = 1.89 µH 926 L = Lx + L' x = 19.9)¨ ¸ © 19.112 eúitli÷inden: (916)(80) = 79.05 · (100 + 79.117 eúitli÷i ile bulunabilir. Koruyucunun her deúarjından enerji 7.14 + 180.5 = 252.115 eúitliklerinden: V1 = 180.40 V © 0.6 V (h) Koruyucunun zaman sabitini yeteri kadar kısa varsayarak.58 µs (g) 7.5 kHz anahtarlama frekansında.116 eúitli÷inden: 0.89 µH 7.14 = 1.05 ¹ 7.

Bu devrenin gerilim eúitli÷i 7. gerilim sıkıútırma ile. Koruyucu devresine eklenen bir gerilim sıkıútırıcının iki amacı vardır. sürekli olmalıdır. Kaynak akımı. Daha da ötesi.27 deki devre úekil 7. ùekil 7. økincisi.7 LøøM MS ùT TIIR 7. istenilen herhangi bir seviyeye ayarlanabilen sıkıútırma gerilimi ile sınırlar.28 de oldu÷u gibi bir Thevenin eúde÷erine sadeleútirilmiútir. koruyucu dirençteki kayıplar ile beraber koruyucu kapasitörün de÷eri de düúürülebilir. ùekil 7. Birincisi.22 deki devre bu de÷iúimleri göstermek için úekil 7. i1.119 eúitli÷i ile bulunur ve i1’in baúlangıç de÷erini I varsayarak: . bu yüzden..7 7. gerilim sıkıútırma hemen etkili olur ve anahtarın uçlarında VZ gerilimi meydana getirir. L' x ve V 'C önceki kısımlardaki aynı tanımlara sahiptir. Etkin olması bakımından.. Koruyucu kapasitörünün büyüklü÷ü anahtar tepe geriliminin küçük olması anlamındadır. Anahtar t=0 zamanında sıfır zamanda açık varsayılmıútır.27 olarak yeniden çizilmiútir. Bu úekilde..2 2G GE ER RøøL SIIK KIIù RM MA A ((C CL LA AM MP P)) Önceki örnekte koruyucu devre.26 Böyle bir gerilim sıkıútırmanın etkisini göstermek için.1 1. Kaçak indüktans tam olarak bilinemeyebilir. D2 ’nin hemen iletime baúlayabilmesi için VZ ’nin yeteri kadar büyük olması gerekir.118) i1’in sıfır olması için gereken t1 zamanı 7. kesimde anahtar gerilimini sınırlama fonksiyonu görmekte fakat sınırlama de÷erinde do÷rudan bir kontrol yoktur. ùekil 7. bu durumda anahtar gerilimi kaçak indüktansa ba÷lı de÷iúken olabilir.118 eúitli÷inde verilmiútir: § di · ( Lx + L' x )¨ 1 ¸ = E + V 'C +VZ © dt ¹ (7. kapasitansın artıúı koruyucu dirençteki kayıpları artırarak bütün verimi etkiler. anahtar gerilimini. aúa÷ıdaki analiz sadece gerilim sıkıútırıcı kullanmakta olup koruyucu kapasitör kullanılmamıútır.

ùekil 7.120) ùekil 7.120 eúitli÷i ile verilen VX ’in de÷eri ile úekil 7.29’u verir: § Lm V X = (VZ − E )¨ ¨L +L x © m · ¸ ¸ ¹ (7.121 eúitli÷indedir: .28 t1 = −I di1 dt (7. Bu úartın kullanılması VZ’nin de÷erine bir alt sınır koyar. 7.119) Thevenin eúde÷eri kullanılarak úekil 7. VX ’in de÷erinin VC den büyük olması gerekir.29 Anahtarın açılması üzerine i2 akımının artıúını sa÷lamak için.27 de yeniden bir düzenleme.27 ùekil 7. Bu gereksinimin sonucu 7.

55 eúitli÷indeki ideal durum ile tahmin edilenden bir miktar daha azdır.124 ve 7. Enerji ve güç 7. di1 100 = = 100000 A/s dt 1000 × 10 −6 Anahtar 36 µs için kapalıdır. ( Lm + Lx ) / Lm 1 den çok büyük de÷ildir. ùekil 7. VC’nin de÷eri 7.45 VC = 81 V Akım modu tam süreklilik sınırındadır. ÖRNEK 7.121) øyi kuplajlı bir transformotor için. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) (b) (c) (d) anahtarın kapalı oldu÷u zamanın sonunda i1’in de÷eri anahtar açıldıktan sonra i1’in sıfıra düúmesi için gereken zaman i2’in tepe de÷eri anahtar gerilim sıkıútırıcının ortalama gücü ÇÖZÜM (a) Anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresince.5I t1VZ Güç = 0.17 (7. VZ’nin de÷erinin bu durumda (E+VC)’den çok büyük olması gerekmemektedir. i2’nin tepe de÷eri i1’in sıfır oldu÷u aynı zamanda oluúur.125 eúitlikleri ile verilir: Enerji = 0.125) N 1 / N 2 = 1 ile bir tepkili kıyıcı aúa÷ıdaki verilere sahiptir: E = 100 V L x = 10 µH T = 80 µs VZ = 250 V Lm = 990 µH D = 0.29 daki devre i2’nin de÷iúim oranı ve tepe de÷erinin eúitliklerini çıkarmak için kullanılır: di2 V X − VC = dt Lx + L' x § di · i2 tepe = ¨ 2 ¸(t1 ) © dt ¹ (7. .123) Gerilim sıkıútırıcıya verilen enerji kolaylıkla hesaplanır.§ Lm + Lx VZ > E + ¨ ¨ L m © · ¸ ¸VC ¹ (7. i1’nin de÷eri t1 zamanında sıfıra do÷ru do÷rusal olarak azalır.122) (7.124) (7.5I t1VZ f burada f anahtarlama frekansıdır.

. iki sargı arasındaki yalıtımın yüksek seviyede olmasının gerekti÷idir ki bunun sonucunda bırakılacak boúluk artar. t1 = − 3.19 = = −3. VX’in de÷eri bulunabilir: § 990 · V X = (250 − 100)¨ ¸ = 148.392)(1.481 A (d) 7.19 V © 1000 ¹ 7.0262 µs − 3.6 = 1.5 V © 1000 ¹ Bu durumda.119 eúitli÷i kullanılarak.6)(1.120 eúitli÷i kullanılarak.77 W 7 7. .7 7.6 A (b) L' x = (10)(990) = 9.1 1.122 eúitli÷i kullanılarak di2 / dt nin de÷eri bulunur: di2 148. Bu nedenlerden biri..0262 ×10 −6 )(250)(12500) = 5.392 A/µs dt 10 + 9.tepe i1 = (10 5 )(36 × 10 −6 ) = 3. 7. bununla beraber bazı nedenlerden dolayı yapılabilirli÷i mümkün olmayabilir. Baúka teknikler kullanılmadı÷ı sürece.508 (c) 7.3 3E EN NE ER RJ JøøN NøøN NG GE ER Røø D DÖ ÖN NÜ Üù ùÜ ÜM MÜ Ü Önceki örnekte görüldü÷ü gibi.9 µH 1000 § 990 · V 'C = ¨ ¸(81) = 80.0262) = 3.123 eúitli÷i kullanılarak bulunur: tepe i2 = (3.5 − 81 = = 3. 7.125 eúitli÷i kullanılarak. Bu daha iyi kuplaj. di1 100 + 80.5)(3.9 i2’nin tepe de÷eri. kesim iúlemine yardımcı olmak üzere bir sıkıútırıcı gerilimine verilen güç çok büyük olabilir ve konversiyonun verimi üzerinde bariz etkiye sahip olabilir.508 A/µs dt 10 + 9. ortalama güç elde edilir: Güç = (0. güç kaybındaki azalma sadece iki sargı arasındaki daha iyi bir kuplaj ile elde edilebilir.118 eúitli÷i kullanılarak.9 7..

31 deki devrenin Thévenin eúde÷er devreleri ile kolaylıkla bulunabilir. sargı 1.32(b) deki devre i2’yi bulmak için kullanılmaktadır.30 böyle bir düzenlemeyi göstermektedir.127 eúitliklerinde verilmiútir: di3 V 'C − E = dt Lx + L' x (7. 3. sargı ile ideal olmayan kuplaj varsayılacak ve bütün sargıların aynı sarım sayısına sahip olacaklardır. sonuç eúde÷er devre úekil 7. Anahtar açılır ve i1 hemen sıfıra gidebilir çünkü manyetik etkisi i3 ile yer de÷iútirebilir.31 Çözüm. üçüncü sargıyı kullanan bir enerji geri dönüúümü iúlemi uygun olabilir. ùekil 7. Anahtar kapalı iken. Sargı 3 deki bu akım kayna÷a enerjinin geri dönmesine neden olur. Bir anahtar koruyucu veya sıkıútırıcı kullanma gere÷i büyük oranda azalır. 1. ùekil 7. sargı ile aynı sarım sayısına sahip olabilir.126 ve 7. Sonuçlar 7.Di÷er neden ise farklı sarım sayılarında iki sargının çiftli sarım tekniklerinin kullanımına izin vermemesidir. Bu durumda. 1. úekil 7.32(a) daki devre i3’ü bulmak ve úekil 7. sargılar arasında ideal fakat 2. Bu enerjinin kaybolması gerekmez ve kıyıcının verimini düúürmez. i2 ve i3’ün de÷iúim oranlarının eúitlikleri bu devreler için yazılabilir. ùekil 7.126) . sargılar arasındaki kaçak reaktansın ço÷u gerilim kayna÷ına geri döner. ve 3. modeldeki ix ile aynı olan I1 de÷erine ulaúmıútır. ùayet böyle yapılırsa. sargılar küçük kaçak reaktans ile birbirlerine yakın olarak sarılabilirler.31 de görülmektedir. E ve e3’ün bileúke etkisi D3’ü 2E ile ters polarlandırır. sargı 1 deki akım. ùekil 7.30 Bu analiz için. ve 3. böylece bu iki sargının çiftli sarım olarak sarılması mümkündür. 1. ve 2. Bu zaman süresince.

128) N1 = N 3 ile bir tepkili kıyıcı için.33 deki grafik anahtar açıldıktan tam sonraki aralıkta i2 ve i3’ün de÷iúim davranıúını göstermektedir. ùekil 7.127) ùekil 7.5 gerektiren bir VC de÷eri için.E '−VC di2 = dt Lx + L' x (7.18 N1 = N 2 = N 3 ile bir tepkili kıyıcı aúa÷ıdaki verilere sahiptir: .33 ùayet di2 / dt eúitli÷i incelenirse.32 ùekil 7.5 den daha az bir de÷erde ve yukarıdaki eúitsizlikte bir de÷erde sınırlar. ÖRNEK 7. alternatif bir çözüm D<0. D>0. Bu aralık abartılmıú olarak úekil 7.33 de görülmektedir. VC için bir üst sınır elde edilir.5 olacak úekilde N 2 / N1 > 1 oranlı bir kıyıcı tasarlamaktır. i1’nin baúlangıç de÷eri ve i3’ün de÷iúim oranı i2’nin tepe de÷erine ulaúması için ne kadar süre gerekti÷ini belirler. bu enerji geri dönüúüm metodu D’yi 0. Denge durumunu temsil etmek için verilen úartlarda türevin pozitif olması gerekir: § Lm VC < ¨ ¨L +L x © m · ¸ ¸E ¹ (7.

8 V R = 29. Verimli bir kıyıcı sadece böyle bir direncin oldukça küçük tasarlanmasıyla mümkün olabilece÷inden bu ihmalin yapılması .0)(100)(8.8) = 63.28 A © dt ¹ −6 1 (d) Kayna÷a verilen enerji = 1 2 (i3 tepe)( E )( ∆t ) = 2 (8.00098 µH Akım modu tam süreklilik sınırındadır.4 T = 200 µs VC = 64.916 (c) 7.00002 H D = 0.838)(8. di3 / dt 7.0 = 8. ÇÖZÜM (a) Anahtar (0.127 eúitli÷i ile bulunur: § 980 · V 'C = ¨ ¸(64. di2 / dt nin de÷eri bulunur.127 eúitli÷i kullanılarak.68 µs 0.68) = 7.7 7.2 2 øøN ND DÜ ÜK KT TÖ ÖR RD DøøR RE EN NC Cøø Önceki kısımlarda. 001 ¹ © (b) Anahtar açıldıktan sonra.9216 A/µs dt 20 + 19. indüktör direnci ihmal edilmiúti..68 × 10 ) = 0.6 ∆t = 8.6 § di · tepe i2 = ¨ 2 ¸(∆t ) = (0.504 − 100 = = −0.00347 J 7 7.838 A/µs dt 20 + 19..67 Ω Lm = 0.0 A 0 . § 100 · I1 = ¨ ¸(80 ×10 −6 ) = 8. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) (b) (c) (d) i1’in tepe de÷eri i3’ün sıfıra düúmesi için gereken zaman i2’nin tepe de÷eri anahtarın her çalıúmasında kayna÷a geri dönen enerji.4)(20) = 80 µs için kapalıdır. § 980 · E' = ¨ ¸(100) = 98 V © 1000 ¹ di2 98 − 64.504 V © 1000 ¹ di3 63.8 = = 0.E = 100 V Lx = 0.

50 V’luk bir kaynaktan bir yüke 20 V vermektedir.12. IL’nin de÷eri yük direncindeki akım ile aynıdır.129 ve 7. VC’nin de÷eri ideal duruma göre az miktarda azalır.. ÖRNEK 7.01 gibi küçük oldu÷u ola÷an durum için.15 eúitliklerinde görüldü÷ü gibi. øndüktör zaman sabiti ilgili zaman aralı÷ına kıyasla büyük oldu÷undan.19 Bir azaltan kıyıcı.1 1A AZ ZA AL LT TA AN NK KIIY YIIC CII ùekil 7.34 Devrenin çalıúmasını tanımlayan eúitlikler. 7.131) RL / R ’nin 0. Bunun gerçek etkisinin açıklaması aúa÷ıda verilmektedir. øndüktör akımının ortalama de÷eri IL ile gösterilir. zaman sabiti. Bu direnç yeteri kadar küçük olmakla beraber. VC’nin çözümü 7. L / RL anahtarlama periyoduna kıyasla büyüktür.8 eúitlikleri indüktör direncini hesaba katmak için de÷iútirilmiú ve 7. Kapalı bir döngü kontrol sisteminde.14 ve 7.akla uygundu. 7.2 2. Bu gerilimin de÷eri E’ye göre küçüktür ve bir yaklaúım olarak vR indüktör akımının ortalama de÷eri kullanılarak hesaplanabilir.130 eúitliklerinde gösterilmiútir: § E − I L RL − VC I max − I min = ¨ L © · ¸ DT ¹ (7.34 de görüldü÷ü gibi indüktöre seri bir RL direnci eklenmiú olarak de÷iútirilmiútir.130) 7. RL=0.. Bu eúitliklerden yararlanarak.129) § − I R − VC · I min − I max = ¨ L L ¸(1 − D)T L ¹ © (7. D’nin de÷eri istenilen VC’nin de÷erine ulaúıncaya kadar de÷iútirilebilir.15 ..7 7. zamanın bir fonksiyonu olarak indüktör akımındaki bu yaklaúımın etkisi ihmal edilebilir. R=10 Ω.131 eúitli÷inde verilmiútir: º ª D VC = E « » ¬ (1 + RL / R) ¼ (7.7 ve 7. iL deki zaman de÷iúimine tepki olarak RL uçlarındaki gerilimin de÷iúimi ile bu de÷iúimi hesaba katmak için de÷iútirilir. 7 7. ùekil 7.1 deki devre diyagramı úekil 7.

RL uçlarındaki gerilim ILRL olarak alınmıútır. 20 = 50 D 1 + (0..132 ve 7.133 eúitliklerinde görüldü÷ü gibi düzeltilmiútir: § E − I L RL · I max − I min = ¨ ¸ DT L ¹ © § E − I L RL − VC · I min − I max = ¨ ¸(1 − D )T L ¹ © (7. iD’nin ortalama de÷erinin ortalama yük akım de÷eri ile aynı oldu÷u düúünülerek yapılır: . IL iliúkilendirmektedir. 7.5 deki devre L’ye seri bir RL direnci eklenerek de÷iútirilmiútir.2 2.134 eúitli÷i gerçekte. L=250µH ve f=25 kHz.132) (7.25 ve 7.15 / 10) 20 = 0.406 D’nin ideal de÷erinden küçük bir ayarlama ile indüktör direncinin etkisini kompanze edilecektir.. yük akımının ortalama de÷eri ile bu akımı. 7. Azaltan kıyıcıda yapıldı÷ı gibi.4 50 D = 0. úekil 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ideal durum için gereken D’nin de÷eri (b) RL’nin etkisini dahil eden D’nin de÷eri.35 de görülmektedir.131 eúitli÷inden. ÇÖZÜM (a) D= (b) 7.7 Artıran kıyıcı durumu için.Ω. 7 7.35 Bu iki eúitli÷in çözümü için IL’nin di÷er bir iliúkisi gerekmektedir.. Bu. Yeni devre úekil 7.133) ùekil 7.26 eúitlikleri 7.2 2A AR RT TIIR RA AN NK KIIY YIIC CII 7.

15 V’luk bir kaynaktan 40 V’ta 50 W vermesi gerekmektedir. D birime yaklaúıncaya kadar devam eder. D’nin artıúı ile çıkıú gerilimi artar. ùekil 7.36 daki grafik RL / R = 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) RL ihmal edildi÷inde D’nin de÷eri (b) RL dahil edildi÷inde D’nin yeni de÷eri. RL=0. istenilen çıkıú gerilimini de÷iútirmek için D’nin artırılması normal bir harekettir.134) Bu üç eúitli÷in birleútirilmesi 7.3 Ω ve indüktör akımı süreklidir.20 Bir artıran kıyıcının. ÖRNEK 7. RL’nin etkisi D artarken büyüyebilmektedir. Fakat D’nin artırılması çıkıú gerilimini azaltmaktadır. VC’nin de÷eri ideal durumda olmayan bir maksimuma sahiptir. Gerçekte. Bu artıú.015 durumunun etkisini göstermektedir. ùayet D’nin büyük de÷erlerinde çalıúan bir sistem E de÷erinde bir azalma ile karúılaúıyorsa. ÇÖZÜM (a) . ordinat (VC / E ) veya bazen M ile gösterilir.135) Bu iliúkide. Bunun çaresi D de÷erini. maksimum VC ’nin oluútu÷undan daha az de÷erde tutmaktır. ùekil 7.( I L )(1 − D) = I R = VC R (7.36 D’nin bir de÷erinde M’nin maksimum de÷eri kapalı döngü çalıúmasında bir problem gösterir. Maksimum VC ’nin oluútu÷u D de÷erinin ötesinde çalıúmanın bir sonucu olarak sistem kararsız hale gelir. Normalde.135 eúitli÷inde VC’nin sonucunu verir: VC = E RL 1− D + R(1 − D) (7.

00938 ·º «1 − D + ¨ 1 − D ¸» © ¹¼ ¬ D = 0.00938 R 7.. ùekil 7.40 = 15 1− D D = 0.652 veya D = 0. direnç elemanları veya her ikisi birden ideal anahtara seri olarak modellenerek dahil edilebilir.3 3.37 . artıran kıyıcının tepe gerilim de÷erinin ötesinde oldu÷undan kabul etmiyoruz.973 D’nin büyük de÷erini.1’in yeniden düzenlenmesi ile úekil 7.135 eúitli÷inden: 40 = 15 ª § 0. úekil 7. 7 7. 7 7.. Modelleme tabiki anahtarlama zamanlarındaki dinamik etkileri içermez.3 3 øøD EA AL LO OL LM MA AY YA AN NA AN NA AH HT TA AR RL LA AR R DE ødeal olmayan anahtarların etkisi.1 1G GE ER RøøL KA AY YN NA Aö NIIN NE EK KL LE EN NM ME ES Søø LøøM MK öIIN Ço÷u anahtarlama elemanları için birinci derece bir model ideal anahtara seri bir gerilim kayna÷ı eklemektir..625 (b) R= (40) 2 = 32 Ω 50 RL = 0.7 7. büyük akımlara ve bununla ilgili olarak büyük kayıplara karúılık gelmektedir.37 de görülmektedir. anahtarlara gerilim kayna÷ı... Bu çözüm.7 7. Anahtar ve FWD diyotu için böyle bir modellemeyi içeren bir azaltan kıyıcı devresi.

136 ve 7.139) Burada da yine kapalı döngülü bir sistem.2 D · 40 = ¨ ¸ − 0. Artıran kıyıcı için benzer bir analiz 7.526 D’nin ideal durumdan küçük bir artıúı. ED=0.Analiz kısım 7.139 eúitli÷i ile ifade edilen sonucu verir. ÖRNEK 7.2’ye benzer olup 7.9 © 1− D ¹ D = 0.137 olmuútur: § E − E S − VC I max − I min = ¨ L © · ¸ DT ¹ (7.21 Bir artıran kıyıcı 20 V’luk bir kaynaktan 40 V beslemek için çalıúmaktadır.5 (b) § 20 − 1.7 ve 7.139) Etki küçüktür ve D’nin de÷erinde bir de÷iúimle düzeltilebilir. ideal olmayan anahtarların etkisini kompanze edecektir. .9 V ve indüktör büyüktür. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D’nin ideal de÷eri (b) ideal olmayan anahtarların etkisini kompanze etmek için D’nin de÷eri. ES=1. VC üzerinde ideal olmayan anahtarın etkisini kompanze edebilir. Anahtarlar ideal de÷il ve ideal elemanlara seri bir gerilim kayna÷ı ile temsil edilebilmektedirler.137) VC = D( E − E S + E D ) − E D (7. Kapalı döngülü bir sistem D’nin de÷erini istenildi÷i kadar ayarlayabilir.2 V. § E − DE S · VC = ¨ ¸ − ED © 1− D ¹ (7. ÇÖZÜM (a) 40 = 20 1− D D = 0.136) § − E D − VC · I min − I max = ¨ ¸(1 − D)T L ¹ © Bu iki eúitli÷in çözümü D’nin bir fonksiyonu olarak VC’yi verir: (7.8 eúitlikleri úimdi yeniden düzenlenerek 7.

143 eúitli÷inde verilmiútir: VC = DE [1 + ( RS / R ) D] (7. indüktördeki ortalama akım olan bir sabittir ve IL ile gösterilir. D’nin gereken de÷erini bulunuz.141) IL’nin de÷eri yük akımı ile aynıdır ve 7.38 deki devrenin eúitlikleri aúa÷ıdaki gibidir: § E − I L RS − VC · I max − I min = ¨ ¸ DT L ¹ © § V I min − I max = ¨ − C © L · ¸(1 − D)T ¹ (7.3 3..142 eúitli÷i ile verilir: IL = VC R (7. Anahtarlama elemanı bir MOSFET olup iletim durumunda RDS (iletim ) = 0. ÖRNEK 7. ùekil 7.38 Anahtar akımı. 7. .22 Bir azaltan kıyıcı 50 V’luk bir kaynaktan 5 Ω luk bir yüke 25 V sa÷lamaktadır.7 7.140) (7.. ùekil 7. L/RS ile temsil edilen zaman sabitinin kıyıcının verimli olması için büyük olması gerekir.142) Bu üç eúitli÷in çözümünün sonucu 7..15 Ω ile modellenebilmektedir. anahtarın kapalı oldu÷u aralık süresince zamanla de÷iúir. øndüktör akımı süreklidir.143) Anahtar direncinin etkisi küçüktür ve ideal duruma göre D’nin de÷erinde küçük bir de÷iúimle kompanze edilebilir.2 2A AN NA AH HT TA AR RD DøøR EN NC CøøN EK KL LE EN NM ME ES Søø MOSFET gibi bazı anahtarlar bir gerilim kayna÷ı yerine bir direnç ile daha iyi temsil edilirler.38 böyle bir temsildeki azaltan kıyıcıyı göstermektedir. Bu yüzden.7 RE NøøN NE 7. bu aralık süresince anahtar akımının yeterli bir temsili.

úekil 7. ÖRNEK 7. øndüktör akımı süreklidir. Artıran kıyıcılarda daha önce tanımlanan problemlerin tamamı bu durumda oluúabilir. Yeni devre úekil 7. D’nin de÷eri belirlenebilir: 25 = ( D)(50) [1 + (0.135 eúitli÷i ile modellenen indüktör direnci ile aynıdır.39 da görülmektedir.23 ùekil 7.39 Bu iliúkilerin çözümünün sonucu 7.143 eúitli÷inden.ÇÖZÜM 7.508 Artıran kıyıcı durumunda.18 Ω.145) ùekil 7. 7.15 / 5) D] D = 0.145 eúitliklerinde verilmiútir (7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D=0.146 eúitli÷inde verilmiútir: VC = E ª D º § RS · 1− D + « ¨ ¸ ¼© R ¹ ¬1 − D » (7.146) Bu VC iliúkisi D’nin bir fonksiyonu olarak bir maksimum de÷ere sahiptir.6 için VC’nin de÷eri (b) VC’nin olabilecek en büyük de÷eri. Etki. R=10 Ω ve RS=0.39 daki artıran kıyıcı aúa÷ıdaki elemanlarla modellenmiútir: E=25 V.5 deki devre bir anahtar direnci eklenerek yeniden düzenlenebilir.134 eúitli÷i IL’yi ifade etmek için de gerekmektedir): § E − I L RS · I max − I min = ¨ ¸ DT L ¹ © § E − VC · I min − I max = ¨ ¸(1 − D )T © L ¹ (7.144) (7. ÇÖZÜM . Bu devrenin analiz iliúkileri 7.144 ve 7.

D’nin bu de÷eri için.5 V ª 0. indüktör direnci ve diyot gerilimi ile modellenmiútir. (b) 20 = D(50 + 0.6 ¼© 10 ¹ (b) VC’nin maksimum de÷eri 7.9 V’tur.018 kullanılarak sonuç D=0. ÇÖZÜM (a) Birkaç etkinin bir iliúkide birleútirilmesi aúa÷ıdaki gibi indüktör akımındaki de÷iúimi verir: D[ E − I L ( RL + RS ) − VC ] = −(1 − D)(− E D − I L RL − VC ) VC = D( E + E D ) − E D §R · §R · 1 + ¨ L ¸ + D¨ S ¸ © R ¹ © R ¹ Bu eúitlikteki ifadenin biçimi önceki sonuçlardan sezilebilirdi. anahtar direnci.02 D . E=50 V. D’ye göre diferansiyel alınarak yapılır: ª D º § RS · f = 1− D + « ¨ ¸ ¼© R ¹ ¬1 − D » df §R = −1 + ¨ S dD © R D º ·ª 1 + ¸« 2 » ¹ ¬1 − D (1 − D) ¼ Türevi sıfıra eúitlenerek ve RS/R=0.015 + 0. E ve D arasındaki bir iliúki (b) D’nin gereken de÷eri (c) çıkıú gücünün giriú gücüne oranı (anahtar kaybı ihmal ediliyor).24 Bir azaltan kıyıcı.6 º§ 0. øndüktans büyüktür.146 eúitli÷inden: VC = 25 = 58. ED=0.08 Ω ve RL=0.9 V. ødeal durumda.18 · 1 − 0.6 + « ¸ »¨ ¬1 − 0. VC’nin de÷eri 99.9) − 0. bu D de÷eri VC=186. RS=0. ÖRNEK 7. VC=20 V.06 Ω. R=4 Ω. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ideal olmayan elemanlar ile VC.9 1 + 0.866 olarak bulunur.6 V’a karúılık gelir. Bu.(a) 7.146 eúitli÷inin paydasının minimum de÷eri bulunarak elde edilebilir.

beraber ba÷lı di÷er aygıtlar üzerinde zıt etkiler meydana getirmeyen bir akım sa÷layacak özellikte. 7 KA 7. Gerçek dünyada kaynaklar böyle özelliklere sahip de÷ildir.D = 0. Anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresince kaynak akımının ortalama de÷eri IL ile aynıdır: I S = DI L = (0..148) (7. gösteri amaçlı olarak bir azaltan kıyıcı kullanılmıútır.7 iS akımı için azaltan bir kıyıcının giriú akımı. ideal bir gerilim kayna÷ı olarak modellenmiúti.4 4.3 de görülmektedir.147) (7.420)(5) = 2.10) = 105 W Çıkıú gücü = VC I L = (20)(5) = 100 W Verim = 100 = %95.10 A Giriú gücü = EI S = (50)(2.7 Çeúitli kıyıcıların herbirinin giriú akımı zamanla de÷iúen akım olarak bulunmuútur.4 4G GøøR ùH AR RM MO ON NøøK LE ER Røø 7. ølgili di÷er alan ise kaynaktaki böyle harmonik akımlarının bastırılmasıdır. Böyle bir dalga biçiminin Fourier serilerinin belirlenmesi do÷rudan yapılabilir: §1· T A0 = ¨ ¸ ³ iS (t )dt ©T ¹ 0 ( I − I min )t º § 1 · DT ª A0 = ¨ ¸ ³ « I min + max » dt DT ©T ¹ 0 ¬ ¼ §D· A0 = ( I max + I min )¨ ¸ ©2¹ (7.. zamanın bir fonksiyonu olarak úekil 7.2 105 Bu hesaplama bazı kayıpları ihmal etmiútir... ùimdiye kadar kaynak gerilimi.. anahtarlama saykılında bariz olarak de÷iúmez.420 (c) IL = VC 20 = =5A R 4 Akım.1 1H HA AR RM MO ON NøøK AK KIIM ML LA AR RIIN NIIN NH HE ES SA AP PL LA AN NM MA AS SII 7.149) . 7 Røøù HA KL 7. Giriú akımının harmonik içeri÷inin hesaplanması zıt etkilerin oluúup oluúmayaca÷ını belirlemek için önemlidir.

Etkili bir filtrenin kıyıcı frekansından oldukça düúük bir kesim frekansına sahip olması gerekir. kıyıcı frekansında en düúük dereceli harmonik en önemlidir.4 4. In de÷erli bir akım ile sinüsoidal bir akım kayna÷ı.2 2H HA AR RM MO ON NøøK LE ER RøøN AZ ZA AL LT TIIL LM MA AS SII KL NA 7. Devrenin analizi DC kayna÷ında bir yola sahip In’nin bir kısmının hesaplanmasına yardımcı olur..40 daki devrenin analizi. Ek olarak. C1 uçlarındaki harmonik gerilimi hesaplanabilir.40 daki devre bu analiz için kullanılmıútır. kıyıcıdan gelen bir harmonik akımını temsil eder.152) 7.151 eúitliklerindeki integral iúlemleri yapılarak sonuçlar 7. ùekil 7.151) ω0 = 2π T (7. ùekil 7.154 de verilmiútir: § 1 ·­ ( I max − I min )[1 − cos(nω 0 DT )] ½ An = ¨ ¾ ¸® I max sin(nω 0 DT ) − ¨π n ¸ 2π nD ¹¯ © ¿ § 1 ·­ ( I max − I min )(sin nω 0 DT ) ½ Bn = ¨ ¾ ¸® I min − ( I max )(cos nω 0 DT ) + ¨π n ¸ 2π nD ¹¯ © ¿ 2 2 C n = An + Bn (7. harmonik akımına tepki olarak aúa÷ıdaki sonuçlar Isn ve Vn’yi vermektedir: .. ùekil 7.154) (7.( I − I min )t º § 2 · DT ª An = ¨ ¸ ³ « I min + max » cos nω 0 t dt 0 DT ©T ¹ ¬ ¼ ( I − I min )t º § 2 · DT ª Bn = ¨ ¸ ³ « I min + max » sin nω 0 tdt DT ©T ¹ 0 ¬ ¼ (7.7 Kıyıcı ve DC kaynak arasına kaynaktaki harmonik akımlarını azaltmak için düúük geçiren bir filtre yerleútirilebilir.150) (7..150 ve 7.155) 7 7.153 ve 7.153) (7.40 Eklenen L1 indüktörü ve C1 kapasitörü istenilen filtreleme iúlemini yerine getirirler. Genel olarak.

Filtrenin 40 kHz de tepe kaynak akımını 0.25 In ω 0 C1 (7. øndüktans minimum de÷erin iki katı oldu÷undan.1 I sn = ( jω 0 L1 ) jω 0 C1 + (I n ) 1 = In 2 1− ω0 L1C1 (7. 7.5 A ve I min = 2.160) Bir azaltan kıyıcı 60 V’luk bir kaynaktan rezistif bir yüke 35 V sa÷lamaktadır.154 ve 7.2 A de sınırlaması ve kıyıcının giriúinde 40 kHz deki tepe gerilimi 0. Yukarıdaki eúitliklerde mantıklı bir yaklaúım paydadaki “1” teriminin ihmal edilmesidir. 7.157) 2 ( jω 0 C1 )( I n ) L1C1 I n ω0 I cn = =− 2 1 L1C1 1− ω0 jω 0 C1 + jω 0 L1 Vn = In jω 0 C1 (7. en düúük dereceli harmonik bileúenleri belirlenebilir: . Bu durumda eúitlik sadece miktarların genliklerini içerecek úekilde basitleútirilebilir: I sn = In ω L1C1 2 0 (7.155 eúitliklerinden.159) Vn = ÖRNEK 7.5 A. øndüktör sürekli indüktör akımına neden olacak de÷erinin iki katıdır. I max = 7. T=25 µs.5 V’u geçmeyecek úekilde sınırlaması gerekmektedir. kesim frekansına kıyasla genelde büyüktür. 60 V’luk kaynak ve kıyıcı arasına ba÷lanacak bir filtre tasarlayınız.583 60 ω 0 = (2π )(40000) = 251300 rad/s Baúlangıçta Imax ve Imin de÷erleri gerekmektedir.158) ω 0 ’ın de÷eri filtrenin L1 ve C1 ile belirlenen. I min = 0 ve I max = (2)(5) = 10 A. ÇÖZÜM D= 35 = 0.153.156) jω 0 L1 (7. Minimum indüktans ile.

665) ½ B1 = ¨ ¾ = 2. østenilen çıkıúı elde etmek için. Görev saykılı belli bir sabit de÷ere ayarlanır ve sonra sabit de÷erin üzerinde ve altında sinüsoidal olarak az bir miktar de÷iútirilir.8 8D DøøN AM MøøK PE ER RF FO OR RM MA AN NS S NA KP DC-DC konvertörlerin ço÷u kapalı döngü modunda çalıútırılırlar. øúlemin iyi bir úekilde gösterilmesi ise aúa÷ıdaki gibi özel bir düzenleme üzerinde yapılır. Konvertörün her durumu için devre.4 µF L1 = 9. Çıkıú gerilimi algılanarak istenilen çıkıú gerilimi ile karúılaútırılır. Bu iúlem karmaúıktır çünkü her anahtarlama saykılı süresince devre iki veya daha fazla durum aldı÷ından bunun sonucunda devrenin frekans tepkisini analiz etmek için birden fazla devre oluúmaktadır.319 (251300) 2 ( L1C1 ) 3.. iki gerilim arasındaki hata.5 = C1 = 26. böyle geri beslemeler kullanılarak azaltılabilir veya yok edilebilir.160 eúitlikleri kullanılarak.004 A ¸®7.319 (251300)C1 0.5 cos(3.665 ¿ © ¹¯ § 1 ·­ (5) sin(3.5 sin(3. Yük de÷iúimleri veya giriú geriliminden dolayı çıkıú gerilimindeki de÷iúimler. frekans domeninde konvertörü temsil edilmesinde bazı vasıtalara ihtiyaç vardır. Bu amaç için.95 µH 7 7.159 ve 7. görev saykıl’ı. L1 ve C1 de÷erleri belirlenebilir: 0.2 = 3. küçük bir sinyal davranıúında konvertörün temsil edilmesinde bir vasıtaya ihtiyaç vardır. deneyimler göstermiútir ki geri besleme döngüsünün kapatılması ve sıfır frekanstan anahtarlama frekansının bir kısmına karúılık gelen belli bir frekansa kadar kabul edilebilir kapalı döngü frekans tepkisi elde edilmesi mümkündür.665)] ½ A1 = ¨ ¾ = −2. .665 ¿ © ¹¯ 2 2 C n = An + Bn = 3. Bu problemin çözümü için durum uzay ortalaması kullanılır.646 A ¨π ¸ ¸®2.5 − 7. Anahtarlama frekansına kıyasla.665) + 3. frekanstaki bu de÷iúim küçük tutulur.Dω 0T = 3.665) − ¨π ¸ 3.319 A 7.665 rad § 1 ·­ (5)[1 − cos(3. konvertörün verilen bu durumda kaldı÷ı zamanın parçasına göre a÷ırlı÷ı dikkate alınır. Sistem kararlılı÷ı veya geçici performans çalıúmasında konvertörü modellemek için. D’yi ayarlamak için kullanılır. Verilen bir anahtarlama frekansı ile.

dinamik model görev saykıl’ı.1 1D DU UR RU UM M--U UZ ZA AY YO OR RT TA AL LA AM MA AL LII A AZ ZA AL LT TA AN NK KIIY YIIC CII M MO OD DE EL Løø øletken kuplajlı bir azaltan kıyıcı.162) (7. küçük sinyal görev saykıl’ı. Bu iki durum için eúitlikler aúa÷ıda verilmiútir: S kapalı iken: dvC § 1 · (iL − vC ) =¨ ¸ dt © C ¹ R di L § 1 · = ¨ ¸(e − vC ) dt © L ¹ S açık iken: dvC § 1 · (i L − vC ) =¨ ¸ dt © c ¹ R di L § 1 · = ¨ ¸(0 − vC ) dt © L ¹ (7. Anahtar her periyodun (1-D) parçasında açık kalır.164) ùekil 7. S anahtarı her periyodun D parçasında kapalı kalır. iúlemi göstermek için temel bir devre oluúturmaktadır.8 8. Ek olarak. artıran ve azaltan-artıran kıyıcı durumları için. . úimdi zamanla de÷iúen bir bir aralıktır ve statik durumda D’nin kullanıldı÷ı duruma ters olarak küçük harf kullanılmıútır. d gerilimi arasındaki transfer fonksiyonu sa÷ yarı düzlemde sıfırlı bir terim içerir. devre elemanları ideal karakteristiklere sahip varsayılmıútır.41 azaltan kıyıcıyı anahtar kapalı (a) ve anahtar açık (b) olarak iki durumda göstermektedir. Bu iki úart.163) (7.. 7 7. bu iki devreye ait dinamik analizin azaltan kıyıcıya göre daha zor olmasına neden olur. S anahtarının kapalı oldu÷u aralı÷ın bir parçası olsun.41 ùimdi d. ùekil 7. ùekil 7.Aúa÷ıdaki analiz azaltan kıyıcı ile sınırlanmıú ve sonuçtaki bir dinamik modelde L ve C fiziksel de÷erlerinden de÷iúmemiú gözükmektedir.. Burada bahsedilmeyen. Bu.1 de.161) (7. D’nin bir ˆ ve çıkıú fonksiyonu olan bir indüktör içerir. Anahtar açık iken bu aralık d ' veya (1-d) dir.

Aúa÷ıdaki notasyonda “^” sembolü küçük sinyal parçasını temsil etmektedir.170) (7.168 ve 7. devrenin bulundu÷u her duruma uygun olarak eúitliklerin a÷ırlı÷ını koymaktır. sabit de÷ere ek küçük bir sinyal parçası ile temsil edilen her de÷iúkene küçük bir sinyal bileúenini eklemektir.165) (7.166 elde edilir: § dv · § 1 ·§ i − v · d ¨ C ¸ = d ¨ ¸¨ L C ¸ © C ¹© R ¹ © dt ¹ § dv · § 1 ·§ i − v · d ' ¨ C ¸ = d ' ¨ ¸¨ L C ¸ © C ¹© R ¹ © dt ¹ (7.170 eúitli÷ini elde etmek için toplanır: di L § 1 · = ¨ ¸ × (de − vC ) dt © L ¹ (7.164 eúitlikleri aynı úekilde 7. Geliútirme iúlemindeki sonraki adım. Benzer davranıúla.Bundan sonraki adım. sonuç 7. ˆ e= E+e ˆL iL = I L + i ˆC vC = VC + v ˆS iS = I S + i ˆ di L di = L dt dt ˆ dvC dv = C dt dt (7.170 eúitli÷indeki sonuç anahtarın görev saykılının fonksiyonudur.169) 7.168 eúitli÷i ile çeliúki göstermektedir ve d’ye ba÷lı de÷ildir. 7.161 eúitli÷i 7.169 eúitliklerini elde etmek için yeniden düzenlenerek: § di · §1· d ¨ L ¸ = d ¨ ¸(e − vC ) ©L¹ © dt ¹ § dv · §1· d ' ¨ L ¸ = d ' ¨ ¸(0 − vC ) ©L¹ © dt ¹ Bu iki eúitlik 7.162 ve 7.171) ˆ d = D+d ˆ d ' = (1 − D) − d ˆC iC = 0 + i ˆR iR = I R + i .163 eúitli÷i d ' ile çarpılarak 7.165 eúitli÷ini elde etmek için d ile çarpılır.167 eúitli÷indeki gibidir: dvC § 1 ·§ i L − vC · = ¨ ¸¨ ¸ dt © C ¹© R ¹ (7.166) ùayet iki eúitlik toplanır ve d + d ' = 1 dikkate alınırsa. 7.167) 7. bu eúitlik 7.168) (7.

Sonuçlar 7. Küçük sinyal parçası için ikinci eúitlik grubu 7.167 ve 7.173) Sıfır.2 de geliútirilenler ile aynıdır.176) (7. sıfırdan farklı. eúitli÷in sabit kısmını ve ikincisi küçük sinyal kısmını temsil eder.171 eúitli÷indeki iliúkiler 7.173 eúitliklerinde görülmektedir: ˆC § 1 ·§ ˆC · dv ˆL − VC − v = ¨ ¸¨ I L + i ¸ dt © C ¹© R R¹ (7. birinci ve ikinci derece terimler eúitli÷in sadeleútirilmesine izin verir.174) ˆL § 1 · di ˆ + De ˆ−v ˆC ) = ¨ ¸( DE − VC + Ed dt © L ¹ (7.177 eúitlikleri D’nin sabit de÷eri için kısım 7.176 ve 7. ba÷ıl büyüklüklerine bakılarak düúürülebilir.172 ve 7. øki küçük sinyal teriminin çarpımı olan ikinci derece terimler. alternatif frekanslarda oldu÷u kadar sıfır frekansta da çalıúma özelli÷inde genelleútirilmiú bir transformotor yapılması kullanıúlıdır. Normal.172) ˆL § 1 · di ˆ )(E + e ˆ) − VC − v ˆC = ¨ ¸ (D + d dt © L ¹ [ ] (7.175 eúitlikleri olur: ˆC § 1 · ª ˆC · º dv § Vc · ˆ § v = ¨ ¸« I L − ¨ ¸ + i ¸» L −¨ dt © C ¹ ¬ ©R¹ © R ¹¼ (7.176 ve 7. bundan önceki eúitliklerdeki sıfır ve birinci derece terimleri eú zamanlı olarak içerir.178 ve 7. 7.42 de gösterilmiútir.175) Bu eúitlikler.7. normal bir ideal transformotorun bütün akım ve gerilim iliúkileriyle uyum sa÷lar. Bu úekil. Genelleútirilmiú bu transformotor zamanla de÷iúen dönüútürme oranına sahip olabilir.179 eúitlikleridir: ˆC § 1 ·§ ˆ · dv v = ¨ ¸¨ I L − C ¸ dt © C ¹© R¹ (7. Transformotor için kullanılan sembol teknik literatürde kabul edilmektedir. Bu. Sabit kısım 7.173 eúitlikleri 7. iki eúitlik grubuna ayrılabilir.178) diˆL § 1 · ˆ ˆ−v ˆC ) = ¨ ¸( Ed + De dt © L ¹ (7.172 ve 7.179) Yukarıdaki eúitliklerle temsil edilen devre modeli úekil 7.174 ve 7. Birincisi.177 eúitlikleri ile verilmiútir: V · § 1 ·§ 0 = ¨ ¸¨ I L − C ¸ R¹ © C ¹© §1· 0 = ¨ ¸( DE − VC ) ©L¹ (7. .177) 7.170 eúitliklerinde yerine konulur.43 de oldu÷u gibi yeniden çizilmiútir. ùekil 7.42 deki devre böyle bir transformotor içerecek úekilde de÷iútirilmiú ve úekil 7.

ùekil. Aúa÷ıdaki analizde sonuç. komple bir kapalı döngü sistemini baúarılı bir úekilde dizayn etmek için gereklidir.43 deki eúde÷er devre.43 ùekil 7. 7 7. Daha komple bir analizde dahil edilebilecek parazitik rezistans de÷erleri yoktur.44 de yeniden bütün DC miktarları ve e ˆ nin bir gerilim kayna÷ı oldu÷una dikkat etmekle beraber. ˆ ye tepki olarak çıkıúın küçük sinyal analizi istenilir. azaltan kıyıcının bazı kısımlarının performansının analizinde kullanıúlıdır. Bu Modelden alınabilecek en kullanıúlı bilgi belki de d bilgi. ùayet DC kaynak gerilimi ideal de÷ilse bu durumda úekil 7.43 de d ˆ sıfıra ayarlanır. minimum sayıda ideal devre elemanına sahip azaltan kıyıcı durumuna uygulanır.DC kıyıcının açık döngü frekans tepkisi. Kaynak ve kıyıcı arasına düúük geçiren bir filtre. Bunlar performansın DC veya küçük sinyal parçaları olabilir. giriúe çıkıú geri beslemesi ile iletim durumunun görev saykılının kontroluna yardım ederek kapalı döngü performansının çalıúılmasına izin verir.ùekil 7..2 2F FR RE EK KA AN NS ST TE EP PK KøøS Søø Bir DC . ˆ ve e ˆ sıfıra ayarlanırsa bu durumda sonuç devre D’nin sabit de÷erleri için ùayet d ˆ sıfır olmayan bir de÷ere izin verilirse. E + e .43 deki devre modeline eklenir. bu durumda devre performansı verir. Buna uygun olarak ùekil 7. bu de÷iúimlerle úekil 7. ˆ nin de÷iúimlerindeki tepkidir. kontrollu çizilmiútir.8 8. Kaynak geriliminin bir modülasyonu kıyıcıda mevcuttur. ùayet e kaynak geriliminin giriúinde oluúan dalgacık gerilimlerinin tepkisini modeller. bu akım bileúeninin etkisini azaltmak için úekil 7.43 deki akım kayna÷ı önemli olur.42 ùekil 7..

44 Devredeki daha ileri bir de÷iúim transformotoru elimine eder ve úekil 7. ùekil 7.46 da gösterilmiútir.46 .45 de görülen ˆ ye tepki olarak v ˆC gerilimi sönümlü bir ikinci derece sistemdir. d domenindeki sistem tepkisi 7. Bununla beraber ( E / D)d de÷erinde kontrollu gerilim kayna÷ı sıfır de÷ildir. s devreyi verir.ˆ akım kayna÷ının gerilim eúitlikleri üzerinde bir etkisi yoktur. ùekil 7.45 ˆC ( s ) v = d ( s) E = EF ( s ) §L· 2 1 + ¨ ¸ s + LCs ©R¹ (7.180) Açısal frekansın bir fonksiyonu olarak F(s) nin bir grafi÷i úekil 7.180 eúitli÷i ile verilmiútir: ùekil 7.

bu durumda çıkıú giriúin bazı komutunu takip edecek úekilde yapılabilir. Bu düzenleme için.182 eúitli÷i istenilen iliúkiyi ifade eder: §K· §K· d = ¨ ¸( v e ) = ¨ ¸( vi − vC ) ©s¹ ©s¹ (7. ùayet tepe frekansı çıkarılırsa. K· ˆ =§ ˆi − v ˆC ) d ¨ ¸( v ©s¹ (7.7 7. 7.184 ve 7. ùekil 7.181 eúitli÷i ile verilir. Bu örnekte. sistem hatasını görev saykılı ile iliúkilendirir. kıyıcı basit bir integratör olarak varsayılır. 7. Bir analiz. Bundan böyle. sistem hatası 7.184) G= ˆC v §K· = EF ( s )¨ ¸ ˆe v ©s¹ (7.8 Søø 8.182) Bu iliúki.185 eúitli÷inde gösterildi÷i gibi bir açık döngü kazancı verir. Bu genel iliúki úekil 7. . tüm sistem kazancı artırılabilir ve sistem performansı iyileútirilebilir.49 daki grafikte gösterilmektedir.181) ùekil 7..185 eúitliklerinde verilmiútir: K· ˆ = [EF ( s )]§ ˆC = EF ( s )d ˆi − v ˆC ) v ¨ ¸( v ©s¹ (7.48 deki gibi blok diyagram gösteriminde birleútirebilir.3 3K KA AP PA AL LII D DÖ ÖN NG GÜ ÜT TE EP PK KøøS ùayet kıyıcının çıkıúı geri besleme olarak kullanılırsa.183 ile 7.47 böyle bir sistem için tipik bir devredir.. 7.184 eúitli÷i 7.180 eúitli÷i birleútirilmesinin sonucu. giriú komutundaki bir adıma küçük sinyal tepkisini belirler. LC rezonans frekansında sistemin tepe kazancının döngü kararsızlı÷ına neden olmaması için bütün kazancın ayarlanması gerekir. v e = vi − vC (7.185) Bu sonuçlar úekil 7.183 eúitli÷i küçük sinyal parçasını ifade eder. DC kısım veya küçük sinyal kısmı gibi bütün miktarlar için geçerlidir.183) 7.47 Görev saykıllı kıyıcı. 7.

ùekil 7.1 V ile sınırlayan bir de÷erde tutunuz. Örnek 7.26 düzeltilmemiú bir LC filtresi kullanan kapalı döngü tasarımını açıklamaktadır. ÖRNEK 7. (c) v .) (b) kararlı bir sistem için K’nın de÷eri ˆC ’nin zaman domeni tepkisi.26 ùekil 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) L ve C ’nin de÷eri (L ’nin de÷erini sürekli indüktör akımı için gerekli olan de÷erin iki katına ayarlayınız ve C de÷erini anahtarlama dalgacık gerilimini tepeden tepeye 0.47 deki azaltan bir kıyıcı úekil 7. R=10 Ω.27 olabilecek bir iyileútirmeyi açıklamaktadır. E=40 V.48 ùekil 7.50 de görüldü÷ü gibi çıkıú gerilimini algılayacak bir geri beslemeye sahip ve úartların de÷iúimine göre çıkıú gerilimini sabit tutarak görev saykılını ayarlamaktadır. VC=15 V ve f=100 kHz.49 Örnek 7.

25 A I min = 1.75 = 2. açık döngü kazancı bulunabilir: .22 eúitli÷i kullanılarak: 0.ùekil 7. L = 62.19 eúitli÷i kullanılarak: VC 15 = = 0.177 eúitli÷inden: D= 7.375) 10 × 10 −6 º I max = (0.50 ÇÖZÜM (a) 7.5 + 0.5 ×10 −6 H olur.5 − 0.25 ×10 −6 H Lmin = ¨ ¸(1 − D ) = 2 © 2 ¹ Böylece.75 ×10 −6 F (b) 7.75 A 7.185 eúitliklerinden.375) § TR · = 31.375 E 40 (10)(10 ×10 )(1 − 0.75 = 0.75) (10 × 10 −6 ) 8C C = 18.1 = (2.25 − 0. 7.18 eúitliklerinden: −6 ª 1 (1 − 0.180 ve 7.17 ve 7.375)(40) « + » 125 ×10 −6 ¼ ¬10 ( ( ) ) I max = 1.

ùekil 7.185 eúitli÷i kullanılarak küçük sinyal açık döngü tepkisi aúa÷ıdaki gibi olur: G= ˆC ( s ) v (31.25 ×10 −6 s 2 ) + (1.51 K’nın dahil edildi÷i de÷erle.1719 × 10 s ¹ Bu fonksiyon K=1 için úekil 7.172 × 10 −9 s 2 ) v (c) Kapalı döngü durumunda. giriú komutunda küçük bir de÷iúimin adım tepkisi belirlenebilir: ˆC ( s ) v G = ˆi ( s ) 1 + G v ˆC ( s ) v 1264.25 × 10 −6 s + 1.8 + s + (6.172 ×10 −9 s 3 ) v ˆC ( s ) = v ˆi ( s ) 1.079 × 1012 v 2 ( s + 1272. 7.62 (30 db)’ye belirlenebilece÷i açıktır ve kararlılık için 0 db den çok aúa÷ı tepe rezonansını sürdürmeye devam eder.25 ×10 s + 1.48 ×108 ) ˆi (t ) ’nin zaman domeni birim-giriú adımı için.5)( s + 4061s + 8. K ’nın 31.51 de çizilmiútir.62)(40) = ˆe ( s ) s (1 + 6.G= ˆC § K · v 1 · § = ¨ ¸(40)¨ ¸ −6 −9 2 ˆe © s ¹ v © 1 + 6. v ˆC (t ) ’nin çözümü aúa÷ıdaki gibidir: v . Grafikten.8 = ˆi ( s ) 1264.

Filtre kapasitörüne paralel yerleútirilmiú seri ba÷lı bir direnç ve kapasitör uygun bir cevap olabilir.186 eúitli÷inde R2 yi eúitlemektir: R2 = L / C (7. Bu geçicilik gerçekte yaklaúık olarak 3 veya 4 ms de tamamlanır. F(s)’nin yeni ifadesi 7.27 Örnek 7. Kıyıcı frekansını filtre etmeleri gereken L ve C daima öyle bir de÷erdedir ki yük direnci tepe rezonansın sönümünde etkili olması bakımından çok büyüktür.52 Bu devrenin tasarımı. Bu örne÷in amacı optimum bir geri besleme tasarlama olmayıp sadece olabilirli÷i göstermektedir.187 eúitli÷inde görülmektedir: F ( s) = 1 + R2 C 2 s L· §L· § 1 + ¨ R2 C 2 + ¸ s + ¨ ¸( RC + RC 2 + R2 C 2 ) s 2 + R2C 2CLs 3 R¹ ©R¹ © (7. Tasarım için uygun bir iliúki 7. Açık döngü tepkisinde tepe rezonans LC filtre devresindeki sönümün artırılmasıyla azaltılabilir. Yük direnci.24) v Tepki bir sabit. ùekil 7.52 deki devre olabilecek bir çözümü göstermektedir.0042e −1273 t + 0.52 deki devre kullanılarak.186) R ile beraber bu R2 de÷eri tepe rezonans tepkisini uygun bir tasarım seviyesine azaltır.0 − 1.187) ÖRNEK 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: .26 daki tepki. ùekil 7. C2 kapasitörü R2 akımındaki DC bileúeni tıkar.ˆC (t ) = 1. C2’nin de÷eri.0439e −2030 t sin(29052 t − 3. Açık döngü tepkisinin daha ileri biçimlendirilmesiyle iyileútirilmiú bir geçici tepki kullanılabilir. rezonans frekansında etkisinin küçük olması için yeteri kadar büyük olmalıdır. sistemin kazancının artmasına izin veren LC filtreye sönüm eklenerek iyileútirilebilir. LC rezonans frekansında R2’nin uygun bir sönüm sa÷lamasını gerektirir. R ve R2’nin birleútirilmesi sönüme daha fazla etki etmelidir. R bir miktar sönüm sa÷lamakla beraber etkisi küçüktür. ùekil 7. bir üstel ve bir küçük sönümlü sinüsoidalden oluúmaktadır. Sönümü artırmak için bir direncin do÷rudan eklenmesi sistemin kayıplarını artırır ve bundan dolayı çözüm için uygun de÷ildir.

örnek 7.3 × 10 −15 ) s 3 Sistem kazancının yeni grafi÷i K=1 için úekil 7.64 ×1015 )(1 + 102.5 = 1. ˆC ( s ) Bu. Bu.807e −3950 t − 0.75 R2’ye kıyasla önceki rezonans frekansında sadece ılımlı bir etkiye sahip olan C2 seçilir.109) v Yukarıdaki üçüncü ve dördüncü terimler oldukça küçüktür ve birinci terime göre daha hızlı kaybolurlar.66 × 10 −6 ) s 1 + (108.26 da 785 µs zaman sabiti ile karúılaútırılabilir.1× 10 −6 F C2’nin hesaplanmasındaki 3 faktörü keyfi olarak seçilmiútir.83 Ω 18. v ˆC (t ) ’nin çözümü aúa÷ıdaki gibi olur: (c) ùayet v ˆC (t ) = 1 − 0. ùayet bu yapılırsa.52 deki yeni devre düzenlemesi için F(s)’nin yeni ifadesi hesaplanır: F (s) = 1 + (102. Bu örnekte kullanılan teknik sistem tepkisinde iyileúme sonucu ile kazancın artmasına izin vermiútir.444e −7708 t sin(17426t − 3.9 × 10 −6 ) s + (5. K ’nın 41 db olabilece÷i açıktır ve tepe rezonansı hala 0 db ekseninin 15 db aúa÷ısında tutmaktadır. R2 seçilir: R2 = L / C = 62. Bu grafikten.178e −24851 t + 0.97 × 10 ) s + 35.186 eúitli÷i kullanılarak.32 × 10 −9 ) s 2 + (120.(a) tepkiyi geliútirmek için sönüm elemanları (b) sistem kazancının yeni de÷eri (c) zaman domenindeki yeni tepki. v çözümü aúa÷ıdaki sonuçları verir: ˆC ( s ) = v ˆi ( s ) (35. R 1 = 2 ωC 2 3 C 2 = 56.212 rad/s. Geçicilik hemen hemen tam 1 ms içindedir.64 ×1015 ˆi ( s ) 1/s ’eúitlenirse. ÇÖZÜM (a) 7. yaklaúık olarak örnek 7. .53 de çizilmiútir. Önceki rezonans frekansına yakın tepe de÷eri hemen hemen kaybolmuútur.7 × 10 −6 s )v 4 3 6 2 12 s + 44217 s + (905 ×10 ) s + (11. Çözüm temelde yaklaúık olarak 250 µs zaman sabiti ile üsteldir. (b) ùekil 7.26 da kullanılan aynı kriterdir. Önceki rezonans frekansı 29.

Önceki kısımlarda geliútirilen model böyle bir etkiyi belirlemede kullanılabilir. do÷rultma kademesinden sonra yetersiz filtreleme ˆ ’nin de÷eri iúleminden kaynaklanan bir dalgacık gerilimini temsil edebilir. kapalı döngü regüleli kontrol sistemlerinde bile çıkıú geriliminde de÷iúimlere neden olabilir.54 ve 7.54 Devre iúlemini tanımlamak için eúitlikler yazılabilir. úekil 7. Bu..188) . ùekil 7. Böylece.54 deki düzenleme. ùekil 7.53 7 7. Konvertörün besleme gerilimi sabit de÷il ve zamanla de÷iúmektedir. Aúa÷ıdaki iliúki.42 ve 7.183 eúitli÷i kullanılarak yazılabilir: §K· ˆC = DF ( s )e ˆ + E ¨ ¸ F ( s )(v ˆi − v ˆC ) v © s¹ (7.8 8. sıfırda küçük sinyal giriú komutlu bir durumu anlatmaktadır. e sıfır de÷ildir.ùekil 7.4 4G GøøR Røøù ùD DA AL LG GA AC CIIK KT TE EP PK KøøS Søø Giriú kaynak gerilimindeki de÷iúimler..

v ˆC ( s ) v sDF ( s ) = ˆ( s ) s + KEF ( s ) e (7. döngüde basit bir integratör vardır. Bu elbette tepkinin. 40 V’luk giriú kaynak gerilimi üzerine bindirilmiú 1 V’luk bir dalgacık gerilimine (tepeden tepeye 2 V) sahiptir.9 ×10 −6 ) s + (5.27 deki sonuçlar kullanılarak.461s + (108.. Bunun iki nedeni vardır. ˆC ( jω ) v = 0.28 Örnek 7.ˆi sıfıra eúitlenerek sonuçta 7. aúa÷ıdaki de÷erler bilinmektedir: K=112. 7 9Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 7.7 ×10 −6 s ) = ˆ( s ) 4488 + 1.7 × 10 −6 ) s 1 + (108.189 eúitli÷i elde edilir: 7. sadece 100 kHz kıyıcı frekansında etkili olacaktır. Bu dalgacı÷ın frekansı 120 Hz ve do÷rultucu kaynak geriliminin yetersiz bir filtreleme iúleminden kaynaklanmaktadır.9 ×10 −6 ) s 2 + (5.2 D=0.32 × 10 −9 ) s 3 + (120.27 deki kıyıcı. kıyıcının kaynak gerilimindeki de÷iúimlerde istenilen her kararlı durum tepkisi için çözülebilir. úaúırtıcı úekilde büyük bir dalgacık. çıkıú LC filtresi 4650 Hz’lik bir rezonans frekansına sahiptir. LC filtre. bu fonksiyon hesaplanabilir.375 E=40 V F ( s) = 1 + (102. Kıyıcının çıkıú geriliminde 120 Hz’lik dalgacı÷ın tepe de÷erini bulunuz.2 Bir azaltan kıyıcının çalıúma prensibi nedir? s = jω = j (2πf ) = j 754 de .189) Önceki kapalı döngü tepki eúitli÷i.9 7. bu yüzden 120 Hz frekansta etkisi azdır. Birincisi.375s (1 + 102.32 ×10 −9 ) s 2 + (120.1 Bir DC kıyıcı veya konvertör nedir? 7. ÖRNEK 7.3 × 10 −15 ) s 3 ˆC ( s ) için 7.189 eúitli÷indeki de÷erler kullanılarak sonuç aúa÷ıdaki gibidir: v ˆC ( s ) v 0. 15 V’luk bir çıkıúa karúılık gelen sabit bir giriú komutu ile çalıúmaktadır. açık döngü tepkisinin hemen hemen optimum biçimlendirilmesi kullanıldı÷ı durumda olabildi÷inden daha yavaú olmasına neden olacaktır. økincisi. ÇÖZÜM Örnek 7.188 eúitli÷inde.062 ˆ ( jω ) e Yaklaúık olarak giriúteki dalgacı÷ın % 6 sı kıyıcının çıkıúında gözükür.3 × 10 −15 ) s 4 e 120 Hz’lik dalgacık gerilimi için. Bu konu hakkında daha ileri inceleme amacın dıúına taúmaktadır.

3 Bir azaltan kıyıcı 50 V ile 70 V arasında de÷iúen bir kaynaktan çalıúmaktadır.4 Bir azaltan-artıran kıyıcının çalıúma prensibi nedir? 7. L’nin sürekli indüktör akımı için gereken de÷erin 3 katı oldu÷unu varsayarak D. 7. Anahtarlama frekansı 60 kHz dir.15 V’tur.5 deki gibi bir artıran kıyıcı 30 V’luk bir kaynaktan 100 W ve 40 V’luk bir yükü beslemektedir.5 Yük dalgacık akımında kıyıcı frekansının etkisi nedir? 7. T=15 µs.7.12 Filtre tasarımında kıyıcı frekansının etkisi nedir? 7. L=250 µH. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) sürekli indüktör akımı için gerekli L de÷eri (b) VC (c) Imax ve Imin (d) ∆VC..14 Harmonikler nasıl azaltılır? 7.4 ve R=6 Ω. C=200 µF. bütün úartlar altında sürekli indüktör akımını tam sürdürecek ve ∆VC 0.4 ùekil 7. Anahtarlama frekansı 25 kHz dir. 7. tepe anahtar akımı 5 A’i ve ∆VC 1. T=50 µs. Çıkıú 30 V ta 200 W’tır. D=0.6 øki DC gerilim kayna÷ı arasındaki enerji transferinde kontrol edilebilen sınırlamalar nedir? 7.15 Frekans tepkisi.2 ùekil 7. 7.10 Bir kıyıcı tasarımındaki adımlar nedir? 7.1 deki gibi bir azaltan kıyıcı aúa÷ıdaki verilere sahiptir: E=40 V.3 Bir artıran kıyıcının çalıúma prensibi nedir? 7.1 V’u geçmeden devrenin di÷er elemanlarını tasarlayınız.1 ùekil 7.9 Kaynak indüktansının etkisi nedir? 7. kapalı döngü tepkisi.13 Enerjinin geri dönüúümü nasıl yapılır? 7. L ve C de÷erlerini bulunuz.3 V olacak úekilde C’nin de÷erini bulunuz.6 ùekil 7.8 Bir klasik kıyıcının minimum çıkıú gerilimi niçin sınırlandırılmıútır? 7. 60 kHz’lik bir anahtarlama frekansı varsayarak.1 deki gibi bir azaltan kıyıcının 60 V’luk bir kaynaktan 24 V çıkıú geriliminde 100 W’lık bir çıkıú vermesi gerekmektedir. C=60 µF ve R=10Ω. L=20 µH. . En kötü durumda ∆VC 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) sürekli indüktör akımını sürdürmek için gereken L de÷eri (b) VC (c) Imax ve Imin (d) ∆VC . 7.0 V’u geçmeyecek úekilde tasarlayınız.7 Bir kıyıcının performans parametreleri nedir? 7. giriú tepkisi ne demektir? 7 7. 7.5 deki gibi bir artıran kıyıcı aúa÷ıdaki verilere sahiptir: E=18 V. L’nin öyle bir de÷erini bulunuz ki indüktör akımı asla süreksiz duruma geçmesin. ∆VC nin izin verilen de÷eri 0.1 10 0P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 7. Anahtarlama frekansı 60 kHz dir.5 ùekil 7.5 deki gibi bir artıran kıyıcı 20 V ile 30 V arası de÷iúen bir kaynaktan 200 W ve 50 V’luk bir yükü beslemektedir.11 Sürekli ve süreksiz indüktör akımı ne demektir? 7. L ve C de÷erlerini.

05 V’u geçmemesi gerekir. ∆VC=0. L1= L2=600 µH. 7. C=40 µF.2 . Çalıúma frekansı 50 kHz dir. D=0. L=50 µH. 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) sürekli indüktör akımı için gerekli L de÷eri (b) VC (c) Imax ve Imin (d) ∆VC . Kıyıcı transformotorunun dönüútürme oranını 1:1 varsayınız. øndüktör akımının sürekli olması ve ∆VC ’nin 0.15 Bir ileri kıyıcı 230 V’luk bir kaynaktan 12 V’ta 150 W verecektir. im’nin de÷erini Imax ’ın %5’i ile sınırlayınız.15 deki gibi bir ileri kıyıcı aúa÷ıdaki karakteristiklere sahiptir: E=60 V.7. 7. sargı tarafından kayna÷a geri dönen güç. T=15 µs.25 V için C’nin de÷eri (burada a úıkkında bulunan L de÷erinin iki katını kullanınız).5 V ile sürekli modda çalıúacak bir kıyıcı tasarlayınız. T=25 µs. 1.9 deki gibi bir azaltan-artıran kıyıcı 25 V’luk bir kaynaktan 35V ve 25 Ω’luk bir yükü beslemektedir. 7.9 deki gibi bir azaltan-artıran kıyıcı 24 V’luk bir kaynak gerilimine sahiptir.8 ùekil 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) sürekli indüktör akımına neden olacak minimum indüktans de÷eri (b) VC (c) Imax ve Imin (d) ∆VC . 10 Ω’luk bir yüke gerilimin 10 V ile 40 V arasında verilmesi gerekmektedir.10 Bir tepkili kıyıcı aúa÷ıdaki veriye sahiptir: E=200 V.12 250 V’luk bir kaynaktan 15 V’ta 2 A verebilecek bir kıyıcı tasarlayınız.14 Bir ileri kıyıcı 65 V’luk bir kaynaktan 25 V’ta 100 W vermektedir.4.9 deki gibi bir azaltan-artıran kıyıcı 50 V’luk bir kaynaktan 100 Ω’luk bir yükü beslemektedir.7 ùekil 7. N1 = N 2 = N 3 ve R=4 Ω.5 V’u geçmemelidir. uygun bir dönüútürme oranı seçilmelidir. T=25 µs. C=20 µF.5 V’ta sınırlayacak úekilde tasarlayınız. ve . indüktör akımı tam sürekli ve çıkıú dalgacık gerilimi 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Imax ve Imin (b) VC (c) ∆VC (d) im’nin tepe de÷eri (e) saykıl baúına enerji ve 3. N1 / N 2 = 1 ve R=150 Ω .35.9 ùekil 7. 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) sürekli indüktör akımı için gerekli L de÷eri (b) ∆VC 0. Anahtarlama frekansı 40 kHz. D=0. Anahtarlama frekansı 40 kHz dir. C=40 µF. L ve C de÷erlerini. sürekli indüktör akımını sürdürecek ve ∆VC ’yi 0. Anahtarlama frekansı 40 kHz dir.45. Anahtarlama frekansı 60 kHz dir. 7.13 ùekil 7. 7. 7.11 150 V’luk bir kaynaktan 200 Ω’luk bir yüke 160 V verecek bir tepkili kıyıcı tasarlayınız. L=378 µH. D=0. L1= L2= L3=12 mH. Çözümün bir parçası olarak.

E=150 V.20 Bir tepkili kıyıcı 150 V’luk bir kaynaktan bir yükü 150 V’ta beslemektedir. T=20 µs.21’i Lx=3 µH ile tekrar ediniz. Lm=496 µH. N1 / N 2 = 1 ve R=50Ω.4 için çıkıú gerilimi (c) b úıkkı úartında Imax (d) b úıkkı úartında ∆VC’nin de÷eri. (a) i1’in tepe de÷eri. T=40 µs. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) çalıúma modunun sürekli olup olmadı÷ı (b) D (c) D2 (d) Imax (e) ∆VC 7. L=8 µH. E=20 V.3 V.12 V’u geçmemesi gerekir ve im’nin de÷erini Imax ’ın %5’ini geçmemesi gerekir.sarımlara kıyasla 2.15 V ile sınırlayan C de÷eri 7. 60 V’luk bir kaynaktan 24 V’ta çıkıú gücü 120 W’tır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereksinime uyan L ve D de÷erleri (b) ∆VC’yi 0. ideal transformotor kuplajı varsayınız.21 Problem 7. ∆VC ’nin 0. . Anahtarlama frekansı 100 kHz dir. 7. 7. T=75 µs. VC=99.5 V ile sınırlayan C de÷eri 7.2 µH. Çıkıú indüktörünün sürekli modda çalıúması gerekir. f=50 kHz.18 Bir artıran kıyıcı geniú aralıklı bir çıkıú geriliminde çalıúmaktadır. sargının uygun bir sarım sayısını seçiniz. 7. C=50 µF ve R=20 Ω. 7. VZ=325 V.19 Bir azaltan-artıran kıyıcı 16 V’luk bir kaynaktan 20 V’ta 25 Ω’luk rezistif bir yükü beslemektedir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D’nin de÷eri (b) Imax (c) úayet transformotor ideal de÷ilse t1’in de÷eri (Lx=5 µH ve CS=0.27 için aúa÷ıdaki verilere sahiptir.05 µF) (d) i1(t1) (e) t2’nin de÷eri (f) maksimum anahtar gerilimi. Baúlangıçta. L1= L2=1 mH. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) hem sürekli ve hem de süreksiz çalıúma için D aralı÷ı (b) D=0. L=50 µH.22 N1 / N 2 = 1 ile bir tepkili kıyıcı úekil 7. Anahtarlama frekansı 50 kHz dir.16 øletken olarak kuplajlı bir azaltan kıyıcı 24 V’luk bir kaynaktan bir yükü 12 V ta 5 A ile beslemektedir.4. Akım modu tam süreklidir.17 Bir azaltan kıyıcı olabildi÷ince küçük bir indüktör ile süreksiz modda çalıúmak için tasarımlanmıútır. D=0. C=200 µF. Anahtar akımı 14 A’i geçmeyebilir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D’nin de÷eri (b) Imax (c) ∆VC ’yi 0. L=19. Lx=4 µH. C ∆VC’nin ihmal edilebilece÷i kadar büyüktür.

Lm=495 µH. 7.58’i geçmemesi için RS’nin de÷erini bulunuz. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D’nin gereken de÷eri (b) giriú akımı (c) her devre elemanındaki güç kaybı (d) çıkıú gücünün giriú gücüne oranı (anahtarlama kayıplarını ihmal ediniz). (b) yük direnci (c) her kesim iúleminde kayna÷a geri dönen enerji 7. VZ=600 V.28 Bir artıran kıyıcı bir MOSFET anahtar ile kontrol edilmektedir.30 Sürekli akım için minimum indüktansa sahip bir artıran kıyıcı 25 V’luk bir kaynaktan 50 V’ta 100 W’ı beslemektedir. Bütün anahtarlama elemanları ideal .24 ùekil 7.12 Ω. E=100 V. ED=1. VC=78 V.15 Ω ve f=40 kHz.26 Bir artıran kıyıcı 20 V’luk bir kaynaktan bir yüke 60 V’ta 5 A vermektedir.1 V.71 de÷erini geçmemesi için maksimum indüktör direncini bulunuz.4 V. C büyüktür.3. T=50 µs. N1 = N 3 . T=50 µs. Di÷er devre elemanları idealdir.30 daki düzenleme ile bir tepkili kıyıcı aúa÷ıdaki veriye sahiptir. R=27 Ω. D=0. D’nin 0. Di÷er devre elemanları idealdir.23 Bir tepkili kıyıcı úekil 7. E=240 V.25 Bir azaltan kıyıcı 50 V’luk bir kaynaktan bir yüke 30 V’ta 5 A vermektedir. ED=1.29 Büyük indüktans de÷eri ile bir artıran kıyıcı aúa÷ıdaki veriye sahiptir: E=15 V. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) anahtar açıldı÷ında i3’ün sıfıra inmesi için gereken zaman.0 V olarak temsil edilebilmektedir. øndüktör akımı tam süreklidir.2 V. E=35 V. C=100 µF. øndüktör akımı süreklidir. VC=60 V ve R=7. D’nin gereken de÷erini bulunuz.2 Ω. Lx=5 µH. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) anahtar açıldı÷ında i1’in tepe de÷eri. Aúa÷ıdaki çalıúma úartları bilinmektedir: N1 / N 2 = 1 . D’nin 0.05 Ω.27 Bir azaltan kıyıcının ideal olmayan anahtarları sürekli akım modu ile ES=1. øndüktör akımı tam süreklidir. VC=13. VC=35 V ve R=10 Ω. RL=0. 7. RL=0.27 de görüldü÷ü gibi eúde÷er bir devre oluúturan anahtar uçlarında bir gerilim sıkıútırıcı kullanmaktadır.4. (b) i1’in sıfıra düúmesi için zaman (c) i2’nin tepe de÷eri (d) i2’nin sıfıra düúmesi için zaman (e) yük direnci (f) yük dalgacık gerilimi 7. D’nin gereken de÷erini bulunuz.5 V ve ED=1. 7. øndüktör akımı tam süreklidir. D=0. 7. VC=110 V.06 Ω. 7. 7. E=100 V. N1 / N 2 = 5 . Lx=5 µH. RS=0. RL=0.(b) t1’in de÷eri (c) i2’nin tepe de÷eri (d) gerilim sıkıútırıcının ortalama gücü (e) ortalama yük gücü. Lm=495 µH.

32 øletken olarak kuplajlı bir azaltan kıyıcı 30 V’luk bir kaynaktan 6 Ω’luk bir yüke 12 V vermektedir.34 deki veri ve çözümü kullanarak.05 V için gereken C de÷eri (b) K=1 ile açık döngü transfer fonksiyonu (c) sistemin kabul edilebilir kazanç marjini ile kararlı olaca÷ı bir K de÷erinin seçimi (d) çıkıú gerilimi için küçük adım komutundaki tepkiyi de÷erlendiriniz 7.2 A tepe de÷erini ve kıyıcıda en düúük frekanslı gerilim bileúeni 0. 7. T=25 µs.5 V tepe de÷erini geçmemelidir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) sürekli akım için gerekli oldu÷unun iki katı de÷erinde olan L de÷eri ve ∆VC=0.5 V tepe de÷erini aúmamalıdır. DC kaynak gerilimi ve kıyıcı arasına konulmak üzere bir filtre tasarlayınız. 7. D=0.34 Aúa÷ıdaki veri ile bir azaltan kıyıcı 50 V’luk DC kayna÷ının üzerinde 120 Hz frekansta %10 tepe dalgacık ile bir giriú gerilimine sahiptir.33 Problem 7.35. 7. L=80 µH. L=30 µH.4 A tepe de÷erine düúürecek bir düúük geçiren filtre tasarlayınız. C=20 µF. ùayet kabul edilebilir bir kapalı döngü kazancı seçilmiúse çıkıúta 120 Hz gerilimin tepe de÷erini bulunuz.32 yi LC filtre tepkisini azaltmak için R2 ve C2 kullanarak tekrar ediniz. Anahtarlama frekansı 60 kHz dir. kaynak akımının 40 kHz bileúenini 0. Kaynak akımının en düúük frekanslı bileúeni 0.0 Ω ve C2=60 µF. T=15 µs. Kaynak ve kıyıcı arasına konulmak üzere. .düúünülmektedir. R2=2. C=100 µF ve R=8 Ω.31 Bir azaltan kıyıcı aúa÷ıdaki eleman de÷erlerine sahiptir: E=50 V. gerilimin 40 kHz bileúeni 0. R=10 Ω. Kıyıcıda. VC=35 V. giriú komutunda küçük bir adım için çıkıú gerilimi zaman tepkisini bulunuz. T=25 µs. 7.35 Problem 7.

DC kayna÷ı eúit iki parçadan oluúur ve parçalı kaynak olarak adlandırılır ve úekilde görüldü÷ü gibi düzenlenebilir. úekil 8.2 de görüldü÷ü gibi vL için kare dalgalı alternatif akım biçimidir. yukarıdaki döngünün devre eúitli÷i Kirúof’un gerilim kanununa göre. ùekilde aynı zamanda akımın úekli de görülmektedir. ùekil 8. v L = E olur. bir DC kayna÷ından AC çıkıúı yapan inverterlerden bahsedilecektir. Anahtarlar. Bu parçacıkların de÷eri pozitif. ùekil 8.1 deki ideal anahtarlar alternatif olarak açılır ve kapanırlar. S1 ve S2 parçaları yerine BJT’ler kullanılarak. Belli bir zaman sonra.1. úekil 8.2 hakkında birkaç yorum: S1 anahtarının açılmadan tam önceki t = T / 2 zamanında. .1 ùekil 8. iL pozitiftir. S2 nin akım yönünü de÷iútirmesiyle iL iúaretini de÷iútirmez. Bu durumda anahtar elemanı olarak örne÷in sadece bir BJT kullanılamaz.5 deki tam köprüde bunun tersine dört anahtarın kullanılması gerekir). zamanın her %50’si için bir anahtar kapalı iken di÷eri açıktır. úekil 8. iL nin sürekli ve belli bir zaman için pozitif olması gerekir. Devre iúlemini daha iúler hale getirmek için. S1 açılır ve S2 kapanır. S1 anahtarının açılması ve S2 nin kapanması üzerine. Devre aynı zamanda yarım köprü olarak bilinir çünkü iki anahtar kullanılır (úekil 8. BJT. S2 açılır.1 deki devre direnç ve indüktanstan oluúan bir yüke kare dalgalı AC gerilim sa÷lamak için kullanılabilir. Buna ek olarak ters yöndeki akımı iletebilecek paralel bir diyot kullanılması gerekir. S1 anahtarının kapalı oldu÷u aralıkta.8 øNVERTERLER Bu bölümde. vL nin iúaretinin de÷iúmesine ra÷men.. AC çıkıúı anahtarlama iúlemleri ile elde edilir ve elde edilen dalga úekli gerilim parçacıklarından oluúur. 8 1P PA AR RÇ ÇA AL LII K KA AY YN NA AK K:: Y YA AR RIIM M--K KÖ ÖP PR RÜ Ü 8. Sonuç. negatif veya sıfır olabilir fakat genel olarak sadece bir adet sıfır olmayan genlik vardır. SCR veya MOSFET olabilir. Aúa÷ıdaki döngü için Kirúof’un gerilim kanununa göre devre eúitli÷i v L = − E olur. Zamanın belirli bir periyodunda.3 de yeniden çizilmiútir.

3 . Q2’nin iletime geçmesi do÷rudan ve ani olarak hiçbir úeyi etkilemez.2 S1’in kapalılı÷ının sonunda. Aynı anda iL. bir andaki bir zaman gözönüne alınsın. Q1 den D2’ye anahtarlanır. Aynı anda. ùekil 8. iL için mevcut olabilen tek yol D2 diyotu iledir. iL pozitif oldu÷undan. Q1 transistörünün ideal bir davranıú olarak sıfır zamanda kesime gitti÷i varsayılsın.1 ùekil 8. Q2 transistörü beyz akımının sa÷lanması ile iletime geçirilir.ùekil 8. yük gerilimi polaritesini de÷iútirir. Böylece. Q2 transistörü yük akımını iletemez. yük terminalinin sa÷ taraftaki ba÷lantısı. iki güç kayna÷ının aúa÷ı terminalinden yukarı terminaline kaymıútır.

yük akımı sıfıra gider ve negatif olur.1 eúitli÷i oluúur: E = v L = RiL + L diL dt diL dt (8. Bu pratik bir probleme neden olmaz. çünkü iletime geçecek transistör. transistörün iletimi.4 akım-zaman grafiklerini göstermektedir. Bundan dolayı.1 deki devrede.2 eúitli÷i uygulanır: − E = v L = RiL + L (8. Q2 nin gerçekten iletime geçmesi gerekir. ùekil 8. 8. 8.2) ùekil 8.4 . gerçekte indüktif yükten dolayı belli bir periyot süresinde iletime geçmez.Yük akımının azaldı÷ı bir aralıktan sonra. ùekil 8. Yük akımının davranıúı aúa÷ıdaki eúitlik kullanılarak bulunabilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta. Bu zaman noktasında.1) S2 anahtarı kapalı ilen. transistörün kesime gitmesinin iletime gitmesinden ekseriyetle daha yavaú olmasıdır. S1 anahtarı kapalı ilen. di÷er transistör kesim iúlemini tamamlayıncaya kadar geciktirilir.

(a) tepe yük akımı (b) yarım dalganın baúlangıcından sonra akımın sıfırı geçti÷i zaman (c) ortalama transistör akımı (d) ortalama diyot akımı ÇÖZÜM (a) 8.4 eúitli÷i kullanılarak bulunabilir: 2 § · t1 = τ ln ¨ ¸ © 1 + e −T / 2 τ ¹ (8. Transistör akımı t1 ve t=T/2 arasında oluúur ve periyodun di÷er kısmında sıfırdır.4 eúitli÷inden: L 0. 01 ¸ ©1+ e ¹ . 01 ¸ ¸ = ¨ 10 ¸¨ ¨ ¹© 1 + e ¹ © ¹ 2 § · t1 = (0. 8. 01667 / 0 . 8.05 H.4) ve τ= L R (8. Aúa÷ıdakileri bulunuz.4 deki grafikten.8.1 eúitli÷inde bu durum kullanılarak 8.05 = = 0.005 sn R 10 − T / 2τ § E ·§ 1 − e i L = ¨ ¸¨ −T / 2τ ¨ © R ¹© 1 + e (b) 8.4 de.00260 sn − 0 .7) © T ¹ t1 § 1 · t1 I D = ¨ ¸ ³ − iL dt ©T¹ 0 (8. bazı akımların baúlangıcı ve sonu iL sıfır iken oluúur. t=T/2 anındaki akım t=0 anındaki akıma iúaret de÷iúimi dıúında benzer.5 eúitli÷inden: τ = 8.7 ve 8. 01667 / 0 . anahtarın iki kısmındaki ortalama akım hesaplanabilir.005) ln¨ = 0. 8. R=10Ω.8) ÖRNEK 8.8 eúitlikleri ile verilir: § 1 · T /2 I C = ¨ ¸ ³ iL dt (8.3 eúitli÷inde iL sıfıra eúitlenerek ve 8. f=60 Hz ve L=0.3 eúitli÷i bulunur: § E· i L = ¨ ¸ (1 − e − t /τ ) − Ie − t /τ © R¹ burada.3) (8.1 ùekil 8.1 eúitli÷inin çözümü için sınır úartları.47 A − 0 .6 eúitli÷inden: · § 300 ·§ 1 − e −0.5) ùekil 8. Bu zaman.6) ùekil 8.3 de aúa÷ıdaki bilgiler verilmiútir: E=300 V. 01667 / 0.01 · ¸ ¸ = 20. Ortalama akımlar 8. Diyot akımı t=0 ve t1 arasında oluúur ve periyodun kalan kısmında sıfırdır. − T / 2τ · § E ·§1− e I = ¨ ¸¨ − T / 2τ ¸ © R¹©1+ e ¹ (8.6 eúitli÷inde gösterildi÷i gibi.

Bu dizayn gereksinimleri. 005 )dt = 1. Q2 nin öncelikli olarak kesiminin tamamlanmasının garantiye alınması için gereken baúlangıçtaki kısa geciktirme haricinde. Devrenin baúarılı bir úekilde fonksiyonunu yerine getirmesi için. baúka bir kapı akım palsi oluúur ve SCR’nin anot-katot gerilimi úimdi pozitifse. iletimin oluúabilece÷i bir aralıkta yeteri kadar kısa olmalıdır ve bariz devre etkileri oluúturabilecek kadar uzun olmamalıdır.01667 ¹ (d) 8. Anahtar olarak SCR’nin kullanıldı÷ı bir durumda. bu durumda SCR iletime baúlamaz. SCR lerin kullanılması savunulabilir. özel inverter dizaynları için elemanların ekonomik seçimini etkilemeyi sürdürecektir. Q1 in beyz akımını. SCR’nin kapı akımının kısa bir palsi ile iletimde kalabilmesine ra÷men. kapı akımını sa÷layan devre elemanlarının boyutu ve fiyatındaki azalmadır. komütasyon kapasitörlerinin kullanılması gerekmekle beraber. bu durumda 3. SCR’nin iletimi için uygun devre úartlarının sa÷lanması ile her pals SCR’yi iletimde tutmak için yeterlidir. Eúit genlikteki iki kayna÷a gerek duyulması. 00260 t ©T ¹ 1 © 0.4 deki grafikler gösterir ki kollektör akımı Q1 0 < t < T/2 aralı÷ında bir yerde baúlar. Alternatif bir iletim prosedürü. bu metot burada kullanıúlı de÷ildir.(c) 8. 0026 § § 1 · t1 I D = ¨ ¸ ³ − i L dt = ¨ − (30 − 50. Çok büyük donanımlar için. ço÷u durumlarda bu çözümü istenilmez hale getirir. Yarı-iletken elemanların geliúimi. çünkü bu palsi sa÷lamak için uygun bir zaman genel olarak bilinmemektedir.8 eúitli÷inden: 1 · 0. ..47e −t / 0. Kapı akım palsleri arasındaki boúluk. Bu iúlem. 005 )dt = 4. Köprü inverterde bir kaynak kullanılır. köprü inverter düzenlemesi kullanılabilir. sürekli kapı akımı uygulanabilir. ùayet bir SCR anahtar yerine kullanılırsa. Bazı durumlarda. Kısa bir zaman sonra. Genel olarak kesin zaman tam bilinmemektedir.00833 § § 1 · T /2 I C = ¨ ¸ ³ i L dt = ¨ (30 − 50.2 Önceki devre düzenlemesi temel inverter kavramlarını sunmaktadır. 01667 © ¹ ¹ © BJT uygulamalı durum için úekil 8.47e −t / 0. Bu metodun açık bir faydası. Bu durum bir BJT veya MOSFET durumunda ise farklı olup sadece anahtarı iletime sürecek sürücü devre dıúı bırakılır.T/2 arasındaki tüm yarım periyot boyunca sa÷lanması ile çözülebilir. GTO bir inverter anahtarı olarak dizayn için seçilebilir.46 A ¸³ 0 0 T 0 . Bunun yerine. SCR iletime baúlar. küçük ve orta güçlü aygıtlar için bir BJT veya MOSFET kullanımını zorlamaktadır. Q1 in beyz akımının uygun bir zamanda sa÷lanması gerekir. bölümde bahsi geçen komütasyon metodları ile her yarım dalganın sonunda SCR’nin kesimi sa÷lanmalıdır. yarım periyotluk aralık süresince. yarım periyotluk aralık süresinde eúit aralıklı kısa kapı akım palsleri sa÷lar. 0 . Bu problem.18 A ¸³ 0 . ùayet SCR’nin anot-katot gerilimi henüz pozitif de÷ilse. 8 2K KÖ ÖP PR RÜ Ü øøN NV VE ER RT TE ER R 8.7 eúitli÷inden: 1 · 0. kapı akım palsi oluúturuldu÷u zaman SCR’nin anot-katot geriliminin pozitif oldu÷u bir zamana kadar sürer.

anahtarların çift yönlü akımları geçirebilmeleri gerekir. Bundan önce anahtar için bahsedilen bütün úartlar geçerlidir. bir DC kayna÷ı ve dört adet çift yönlü anahtar kullanan bir inverterdir. 8 8. ùekil 8. S1 ve S2 yi iletime geçirecek sinyallerin akuplesi ile iki úekilde çözülebilir: kuplaj izolasyonu sa÷layan bir pals transformatörü ile veya beyz akımını iletime geçirecek bir foto-transistör sürücünün bir LED ile optik izolasyonu kullanılarak. oysaki yarım köprüdeki iki DC kayna÷ının her biri. Örne÷in. úayet bu dört anahtar NPN tipi BJT ler ise dört emiter terminalleri ortak de÷ildir ve beyz sürücü devrelerinin hepsi de aynı referansa sahip olmayabilir. beslenecek yükün gerektirdi÷i bir davranıúta kontrol edilmesi gerekir. anahtarlar açılır ve S2 ve S3 kapanır. S1 ve S2 nin E nin negatif kısmı ile ortak terminallerinin olmamasını gerektirir. her inverter dalgasının her yarım dalgasının birinde akım verir. ønverter iúlemi süresince. indüktif yükün bir sonucu olarak. ùayet kaynak bir do÷rultucu ise. ùekil 8. Kayna÷ın bu enerjiyi kabul edebilecek özellikte olması gerekir.3 3Ç ÇIIK KIIù ùK KO ON NT TR RO OL L ønverter çıkıúının kullanıúlı olması için. Burada yine. çıkıú terminallerinde bu enerjiyi kapasitör üzerinde depolamayı kabul edebilecek özellikte bir kapasitör olmalıdır. S1 ve S2 yi iletime geçirecek devrelerin..5 ùekil 8. Bir yarım dalganın sonunda. Köprü düzenleme.fakat bu geliúim dört anahtar kullanılarak dengelenir. Bu aralıklarda enerji yükten kayna÷a geri döner.5 deki gerilim kayna÷ındaki iS akımının negatif oldu÷u aralıklar vardır. S1 ve S4 anahtarları aynı zamanda kapanır ve iL akımına bir yol ile beraber vL nin pozitif de÷erini sa÷lar. Metoda ba÷lı olarak bu karakteristikler kontrol edilir. ùimdiye kadar bahsedilen temel devrelerde. gerilimin genli÷i ve harmonik . Çıkıútaki harmonik içeri÷inin kontrolu ve çıkıú geriliminin ayarlanması gibi ek kontroller de gerekmektedir. S3 ve S4 ü iletime geçirecek devrelerden yalıtılması gerekir çünkü ortak terminalleri yoktur. DC kayna÷ı her yarım dalgada invertere akım verir.5 deki devre. Problem. anahtarlama zamanlarının de÷iútirilmesi ile çıkıú frekansının kontrolu özelli÷i vardı.

S1 ve S4 kapalı ve iL>0 iken S4 açılır.1 1G GE ER RøøL LøøM MK KO ON NT TR RO OL L 8. gerilimin sıfır olmadı÷ı zaman aralı÷ının bir fonksiyonudur. 8 3.5 de görülen inverterde aúa÷ıdaki gibi yerine getirilir. DC kayna÷ının de÷iúemedi÷i veya ek bir iúlemin kayıplarına izin verilmemesinin gerekti÷i durumlar olabilir. fakat úimdi transistör kısmının iletime geçirilmesi ile aktif olarak kapatılmıútır. S1 yolunun. Sonraki durum. úayet bir DC-DC dönüúümün tek amacının inverter giriúi için ayarlı DC gerilim sa÷lamak durumunda olabilir. Bu devre iúlemi. inverterin her yarım dalgasında. Ayarlanabilir DC kayna÷ı. çıkıú geriliminin sıfır olmadı÷ı zamanın bölümlerini de÷iútirmektir.9-8. en basit metot DC kaynak geriliminin kontrol edilmesidir.6 daki grafik. S1 anahtarı açılır ve S2 ve S3 anahtarları kapanır. her yarım dalgada sıfır olan kısımlar ve kalan sürede ise +E veya -E kısımları olan bir inverter çıkıúını göstermektedir. Yükün indüktif olmasından dolayı akımın devam etmesi gerekir. Bu úekil 8. faz kontrollu bir do÷rultucudan veya bir DC-DC konvertörden elde edilebilir.6 vL’nin Fourier serilerinin temel bileúeni. Aúa÷ıdaki kısımlarda bu kontrol metotlarının bazılarından bahsedilecektir. inverter iúleminin çıkıú gerilimindeki de÷iúimleri de sa÷laması gerekir. Bu gibi durumlarda.. S2 yi iletime geçirmek için herhangi bir devre iúlemine gerek yoktur. grafikte görüldü÷ü gibi yük geriliminin -E olarak de÷iúmesine neden olur.içeri÷i birbirinden ayrı fonksiyonlar olabildi÷i gibi birbirine ba÷lı olabilir. ùekil 8. vL’nin grafi÷inin incelenmesi gösterir ki tek sayılı bir fonksiyon olan B1 de÷eri 8. ønverter çıkıú gerilimi direkt olarak giriú gerilimi ile de÷iúir. Bunu sa÷lamanın en temel yolu.11 eúitliklerinden bulunur: . ùekil 8. Akımın yolu diyot elemanının içinden geçti÷inden dolayı otomatik olarak gerçekleúir. Sıfır yük gerilimi istenildi÷i zamandan sonra. yükün ve S2 nin incelenmesi gösterir ki bu oluútu÷u zamanda vL=0 dır. S2 nin diyot kısmı ile akıma bir yol vardır.3 østenilen sadece inverter çıkıú geriliminin kontrolu ise. S2 yolu üzerindeki diyot ile kapatılmıútı..

ÖRNEK 8. Temel harmonik gerilimi cos 30°=0. her yarım dalga süresince.866 katsayısı ile azalır. § 4(250 ) · 50 = ¨ ¸(cos α1 ) © π ¹ α1 = 80.9) (8.11) T −t 2 1 α1 = ω 0t1 α0 = 2π T 8.12 eúitli÷inde verilmiútir: § 4E · Bn = ¨ ¸(cos nα1 ) © nπ ¹ (8. üçüncü harmonik ise cos[(3)(30°)]=cos 90°=0 faktörü ile sıfır olur. E=250 V için vL nin temel bileúeninin 50 V olması için.2 a) ùekil 8.10) § 4E · B1 = ¨ ¸(cosα 1 ) © π ¹ burada. ω 0t1 = 30 $ oldu÷u bir durumdur.11 eúitli÷i.6 daki düzenlemede. t3 = t1 + t 4 = t2 + t2 = T 2 T 2 (8.§2· T B1 = ¨ ¸ ³ [v L (t )](sin ω 0 t )dt ©T ¹ 0 t4 § 2 · t2 B1 = ¨ ¸ ª ³ E sin ω 0tdt + ³ − E sin ω 0 t dt º » t3 ¼ ¬ t1 © T ¹« (8. (t2-t1) iletim zamanının kontrol edilmesiyle de÷iútirilebildi÷ini gösterir.11 nolu eúitlikten.12) Özel bir durum. Fourier serilerinin di÷er terimleri belirlenmemiútir fakat onlarda t1 de÷eri ile de÷iútirilebilir. α1 de÷eri ne olmalıdır? b) vL nin üçüncü harmonik bileúeninin de÷eri nedir? ÇÖZÜM a) 8. inverter çıkıúının temel bileúeninin. Daha genel bir analiz 8.96$ .

Çok temel bir örnek. Bundan dolayı. Dalga úeklinin simetrili÷inden. Örnek 8. fonksiyon tek sayılı olarak kalır ve tek sayılı harmonikler oluúur. aygıtın büyüklü÷ünün iki veya daha fazla ünitenin çıkıúlarının birleútirilmesini gerektirdi÷inde. Ayrı inverterler birbirlerinden transformatör ile izole edilmiú ve AC tarafından seri ba÷lanmıútır. Bu sınırlama ile aúa÷ıdaki iki durum oluúur: .2 2H HA AR RM MO ON NøøK KK KO ON NT TR RO OL L 8. iki harmonik de÷eri kontrol edilebilir veya yok edilebilir.b) 8. anahtarlama noktaları.12 eúitliklerindeki aynı davranıúla kontrol edilir. § 4(250 ) · $ B3 = ¨ ¸ cos 3 80. birden fazla harmonik kontrol edilebilir.2 de verilmiúti. genellikle düúük dereceli olanların yok edilmesi gerekir çünkü genlikleri büyük ve herhangi bir filtreleme iúlemi ile yok edilmeleri çok zordur. θ = ω 0 t alınmıútır: § 2 Bn = 4¨ © 2π π /2 ·§ α1 ¸ ¸¨ ³0 E sin nθ dθ + ³α E sin nθ dθ · 2 ¹ ¹© (8. Bu. Bazen bu.14 eúitli÷inde verilmiútir.37V © 3π ¹ ( ( )) En düúük dereceli harmoni÷in bariz de÷erine dikkat edilmelidir. Her inverter. harmoniklerin yok edilmesini gözönüne alalım. büyük bir aygıt içinde yapılır.96 = −48. iki inverterin çıkıúları arasındaki gecikme açısının yarısıdır ve her inverter içinde iletim aralı÷ının kontrolu mümkündür.12 nolu eúitlikten.11 ve 8.14) § 4E · Bn = ¨ ¸(1 − cos nα1 + cos nα 2 ) © nπ ¹ ùayet harmonik kontrolünün amacı. ùekil 8. inverter çıkıúındaki bazı harmoniklerin yok edilmesi ise. Bu iúlemde. 8 3.. Her yarım dalgadaki anahtarlama iúlemleri artırılarak. 3. temel dalga ile benzer büyüklükte harmonik bileúeninin oluúması pahasına temel dalga azaltılmıútır.13) (8.7 deki grafikte. Farklı inverterler çalıúır böylece çıkıú gerilimleri arasında faz kayması oluúur. B3 ve B5 in sıfıra eúitlenmesi ile yapılabilir. øntegral iúleminde de÷iúken olarak. Gerilimin genlik kontrolunun di÷er metotları.3 Önceki kısımda bahsedilen anahtarlama iúlemleri ile inverter çıkıúının harmonikleri kontrol edilebilir veya azaltılabilir. Aúa÷ıdaki Fourier serilerinin genel terimi 8. øki adet ba÷ımsız anahtarlama zamanının eklenmesiyle. Toplam gerilim. ve 5. t1 ve t2 ve ilgili açılar α1 = ω 0t1 ve α 2 = ω 0t 2 dir.6 daki dalga biçimine sahiptir. úekil 8.. úekil 8. sadece tek sayılı sinüs terimleri vardır ve harmonikler periyodun ¼ ü üzerinde integral ile bulunurlar. bütün inverterin iki veya daha fazla seri ba÷lı üniteden oluútu÷u zaman kullanılabilir.2 deki grafikte görüldü÷ü gibi her yarım periyot için tam anahtarlama iletimi ile çalıúır. Çıkıú gerilimi 8. Dalga úeklinin simetrili÷i korunarak. Bu durumda α.

B1 = 0. α1 = 17.836( 4 E / π ) sonucunu verir. Özellikle temel bileúenin 0. α1 = 29.3 ùekil 8.E olması gerekmektedir. ÖRNEK 8.85. temel bileúen kontrol edilecek ve aynı zamanda 3.1 − cos 3α1 + cos 3α 2 = 0 1 − cos 5α1 + cos 5α 2 = 0 Bu eúitliklerin çözümünün sonucunda.6 $ bulunur. øki adet anahtarlama noktası sadece 3.8$ ve α 2 = 38$ bulunur. temel bileúen ba÷ımsız olarak ayarlanamaz. Ek bir kontrol. harmonikleri sıfıra indirmek için kullanılacaksa.668 1 − cos 3α1 + cos 3α 2 = 0 Yukarıdaki iki eúitli÷in çözümü ile. α1 ve α2 yi bulunuz. ek olarak ba÷ımsız anahtarlama noktalarını gerektirir.7 Bu iúlemde.E ve B3= 0 konulursa. ÇÖZÜM § 4E · B1 = ¨ ¸(1 − cosα1 + cosα 2 ) © π ¹ § 4E · B3 = ¨ ¸(1 − cos 3α 1 + cos 3α 2 ) © 3π ¹ B1=0.7 deki benzer metotla. 8.85. .16) ùekil 8. 1 − cos α1 + cosα 2 = 0. temel bileúen α1 ve α2 nin verdi÷i sonuca ba÷lıdır. (8. harmonik bileúeni sıfır yapılacaktır.15) (8. ve 5.8$ ve α 2 = 57.14 eúitli÷i kullanılarak yapılan bir hesaplama.

.5) © 2k ¹ tp geniúli÷inde k pals vardır.8 PWM’in amacı.3 3P PA AL LS S--G GE EN Nøøù ùL Løøö öøø M MO OD DÜ ÜL LA AS SY YO ON NU UP PW WM M 8. úekil 8. ùekilden de açık oldu÷u gibi. ùekil 8.. istenilen temel dalga çıkıú gerilimi alınıncaya kadar ayarlanabilir. pals’ler 180°/5 veya 36° lik aralıklarda yerleútirilmiútir. Metotlardan biri. ømpals..1. harmoniklerin bazı kombinasyonları karúılanamaz. fakat pals geniúli÷i üzerinde düz bir çizgi ile temsil edilen bir sinüs dalgası ile yaklaúım tam olmaktadır. Sonuçta her dalgadaki pals sayısı artmıútır ve herbiri süresinde kontrol edilir. Pals geniúli÷inin 36° olması.2. çıkıútaki bir veya daha fazla harmonik bileúenlerinin büyüklü÷ünü azaltmaktır. pals-geniúli÷i modülasyonu (PWM) olarak adlandırılır.8 de oldu÷u gibi düzenlenir. gerçek palsin merkezine yerleútirilmiútir. 8 3. Bir PWM in yapılıúındaki metot. Bu bir yaklaúımdır. §T· t i = ¨ ¸ (i + 0. Aúa÷ıdaki eúitliklerde. Bu düzenlemenin sonucunda. temel ve 3. úekil 8. Fourier serilerinde çift sayılı harmonikler bulunmaz ve bütün A (kosinüs terimleri) katsayıları sıfırdır. her yarım dalgada belli sayıda ve aynı geniúli÷e sahip pals’ler kullanmaktır.. her yarım dalgadaki palslerin. yarım dalganın merkezine simetrik olacak úekilde düzenlemektir.. ùekil 8. Her yarım dalgada 5 pals’li bir örnek úekil 8.. Pals geniúli÷i. dalga biçimi tek sayılı fonksiyondur ve yarım periyotluk simetriye sahiptir. her yarım dalgada herbiri pals. Bundan dolayı bu metotta bazı sınırlamalar vardır. Fonksiyon tek sayılı fonksiyon olarak. Gerekli olan pals geniúli÷inden ayrı olarak.17) .2 de görülen basit inverterin dalga biçimine dönüúür. ( k − 1) (8. ti kesintili zamanında yerleútirilmiútir. Fourier serileri sadece tek sayılı fonksiyonun sinüs terimlerini içerir. gerçek palsin alanına eúit de÷erli bir impals fonksiyonu ile temsil edilir. çıkıú geriliminin genli÷ini kontrol etmek ve en azından bazı durumlarda.8 de görülen dalga biçiminin yaklaúık bir analizi daha sonra verilecektir. Böylece.8 de gösterilmiútir.Yukarıdaki eúitliklerin çözümünde. Her i = 0.3 Önceki kısımda her dalgadaki anahtarlama noktalarının artırılması. Her pals.

m mümkün olabilen maksimum pals geniúli÷i çarpanıdır.19 ve 8.2589 E -0. Fourier serilerinin katsayıları için yaklaúık bir analiz aúa÷ıdaki gibi yapılabilir (farklı pals geniúlikleri tpi sembolü ile verilmiútir): t pi = m(sin ω 0ti ) formülde k her yarım dalgadaki pals sayısı ve T 2k (8.tp = mT 2k (8.21) Tablo 8. Katsayı B1 B3 B5 B7 B9 B11 De÷er 0. úekil 8.1 de verilmiútir.0989 E 0. istenilen çıkıú geriliminin genli÷i ile de orantılıdır. bu durumda geliútirilmiú gerilimli dalga biçimi elde edilir. Bu durumların Fourier katsayılarının hesabında yerine konulması ile 8.18 eúitli÷inde.22) .18) 8.2589 E 0. Her yarım dalgadaki pals sayısı öncekinde oldu÷u gibi bir tam sayı olarak kalır fakat her palsin geniúli÷i yarım dalga içindeki pozisyonuna göre de÷iúir veya modüle edilir.20) k = 5 durumunda. pals geniúli÷i de÷iúti÷i halde. sonuçlar tablo 8.2 için n ’nin de÷iúik de÷erleri için.20 eúitlikleri elde edilir. Bu teknik sadece gerilimin genli÷ini de÷iútirmek için kullanıúlıdır ve çok geniú alanda kullanılmaz. ùayet bundan önceki PWM metodu dalga süresince. sonlu geniúlikteki her pals.1 Önceki eúitlikliklerle. Daha da ötesi. uygun de÷erli bir impals fonksiyonu δ(ti) ile gösterilmiútir.0800 E 0.4mE ¨ sin ¸ 10 ¹ 10 10 10 10 © m = 0. Fakat temel dalgaya göre. harmoni÷in temel dalgaya oranı. Pals geniúli÷inin de÷iúimi.19) ( k −1) º §4· ª Bn = ¨ ¸t p E « ¦ sin nω 0 t i » © T ¹ ¬ i =0 ¼ (8.9 da görüldü÷ü gibi.2589 E (8.0989 E 0. harmonik içeri÷i ba÷ıl olarak büyüktür. ba÷ıl olarak de÷iúmeden kalır. Bu iúlemde. m ’nin de÷iútirilmesiyle temel genlik de÷erinin azaltılabilece÷i görülmektedir. 9 nπ · 7 nπ 5nπ 3nπ § nπ + sin + sin + sin + sin Bn = 0. açısal pozisyonun sinüsü ile orantılıdır. Her palsin gerçek geniúli÷i. T /2 §2· Bn = ¨ ¸(2) ¦ ³ t p E [δ (t i )][sin nω 0t ]dt 0 © T ¹ i =0 ( k −1) (8. ayarlanabilir pals geniúli÷i yapılabilecek úekilde düzenlenirse.

1.9 Fourier serilerinin katsayıları.22 eúitli÷i yerine konularak.. 8.26) Tablo 8.§T · ti = ¨ ¸(i + 0..5) i = 0..25) (8.2.24 eúitli÷inden bulunur: § 4 · T /2 Bn = ¨ ¸ ³ Et pi [δ (t i )](sin nω 0 t )dt ©T ¹ 0 8. ª§ π ·§ nπ · § 3π ·§ 3nπ · º «¨ sin 10 ¸¨ sin 10 ¸ + ¨ sin 10 ¸¨ sin 10 ¸ + » ¹© ¹ © ¹© ¹ «© » «§ 5π ·§ 5nπ · § 7π ·§ 7 nπ · » Bn = (0. (k − 1) © 2k ¹ (8. Katsayı B1 B3 B5 B7 B9 B11 B13 B15 B17 B19 B21 De÷er mE 0 0 0 mE -m E 0 0 0 -m E -m E (8.2 .23) ùekil 8.4mE )«¨ sin ¸ +» ¸¨ sin ¸ + ¨ sin ¸¨ sin 10 10 10 10 ¹ » © ¹ © ¹ © ¹ © « «§ 9π ·§ 9nπ · » ¸ ¸¨ sin «¨ sin » 10 ¹ ¬© 10 ¹© ¼ Bu eúitli÷in çözümünün sonuçları tablo 8..2 de görülmektedir.25 eúitli÷i elde edilir: (8. 8.24) º § 2mE · ª( k −1) Bn = ¨ ¸ « ¦ (sin ω 0t i )(sin nω 0t i )» © k ¹ ¬ i =0 ¼ k = 5 durumunda.

2 de÷erleri için yapılan gerçek bir Fourier analizinin sonuçları. r bir pozitif tam sayıdır.22° 5.3 Sıra 1 2 3 4 5 Pals Merkezi 18° 54° 90° 126° 162° Tablo 8. ùayet ek harmonikler gözönüne alınırsa.0053 E -0.0002 E 9.1921 E -0.3 ve 8. temel dalganın genli÷ine kıyasla oldukça büyük oldukları açıkca görülmektedir.2 deki sonuçlardan sadece çok küçük bir farklılık göstermektedir.1883 E -0. n = 2 kr ± 1 (8. yarım dalgadaki 5 pals yeterli olmaktadır. Bunlar filtre edilebilirse.ødeal sonuç.82° 7. pals’ler impals fonksiyonlarıyla do÷ru bir úekilde temsil edilemezler çünkü pals’in sonlu geniúli÷i vardır.4 de gösterilen sapma arasındaki farklılık ile aynı derecededir. Bu filtrenin mümkün olmadı÷ı durumlarda. ve 11.2 deki sonuçlar ve tablo 8.0003 E 0.4 Geniúli÷i 2. palsin merkezindeki pozisyonu ile ideal pozisyonu arasında küçük bir kayma oluúmaktadır.27 eúitli÷inde.1999 E 0. Daha sonra görülecek pratik uygulamalarda. Bu sonuçlar ile impals fonksiyonu temsili kullanılarak hesaplanan tablo 8. 8.20° 5. .27 eúitli÷inde verildi÷i gibi harmonik derecelerine ait sıfır olmayan de÷erler oluúur. Tablo 8.82° 2. Bu durumda bundan önceki analiz yaklaúık olarak do÷ru olmaktadır. Sonlu yükselme zamanı ile gerçekçi dalga biçimi kullanarak olabilecek farklılık.4 de görülmektedir.0000 E 0. Tablo 8.4 de sonuçlar.2 de÷erini kullanan tablo 8. m = 0. tablo 8.22° Katsayı B1 B3 B5 B7 B9 B11 B13 B15 De÷er 0. yarım dalgadaki palslerin sayısının artırılması gerekmektedir. Bu yüksek dereceli harmonikler temel dalga ile aynı ba÷ıl büyüklü÷e sahiptirler fakat yüksek dereceli harmonikler olmalarından dolayı filtreleme elemanları ile bastırılabilmeleri daha kolaydır. harmoniklerin de÷erlerinin. k = 5 ve m = 0. 8.27) Gerçek bir uygulamada.2 deki sonuçlar arasında çok küçük farklılık vardır. düúük dereceli harmoniklerin tamamen süzülmesi ve ba÷ıl pals geniúli÷i ile do÷rudan orantılı bir temel bileúenin kalmasıdır. Böylece anahtarlama sonucu oluúan yüksek dereceli harmonikler filtre ile rahatlıkla giderilebilir.0016 E 0. tablo 8.

R = 10 Ω. f = 100 Hz. I1 = B1 100 = = 6. ÇÖZÜM m= 8. aúa÷ıdaki inverterde k = 9 de÷eri. harmonik akımı hesaplanabilir.25 eúitli÷inden: 100 = 0. L = 0.5 E = 100 V n = [( 2)( 9)(1) ] − 1 = 17 n = 17 21.ÖRNEK 8. r = 1 ile 8.27 eúitli÷inden hesaplanır: n = [( 2)( 9)(1) ] + 1 = 19 n = 19 veya B17 = 0. dalgacık akımını.5 E » ¬ 9 ¼« $ $ $ $ » «+ (sin 130 )(sin 130 ) + (sin 150 )(sin 150 )» » « $ $ ¼ ¬+ (sin 170 )(sin 170 ) ª (sin 10$ )(sin 30$ ) + (sin 30$ )(sin 90$ ) º « » «+ (sin 50$ )(sin 150$ ) + (sin 70$ )(sin 210$ ) » » ª 2 E (0. temel dalganın RMS de÷erinin %5’ine sınırlayabilir mi? E = 200 V. ve 33.5) º « $ $ $ $ B1 = « «+ (sin 90 )(sin 90 ) + (sin 110 )(sin 110 ) » = 0.02 H Temel dalga geriliminin maksimumu 100 V olmalıdır.56 Z1 .23 A tepe = 4. ùayet bu harmonikler ihmal edilirse. dereceye kadar olan yüksek dereceli harmonikler sıfırdır.5 E = 100 V B19 = 0.40 A RMS 10 + j12.5) º « $ $ $ $ B3 = « «+ (sin 90 )(sin 270 ) + (sin 110 )(sin 330 ) » = 0 » ¬ 9 ¼« $ $ $ $ » «+ (sin 130 )(sin 390 ) + (sin 150 )(sin 450 )» « » $ $ ¬+ (sin 170 )(sin 510 ) ¼ Sıfır olmayan ilk harmonik.5 200 º ª (sin 10$ )(sin 10$ ) + (sin 30$ )(sin 30$ ) » « » «+ (sin 50$ )(sin 50$ ) + (sin 70$ )(sin 70$ ) » ª 2 E (0.4 Önceki PWM metodu kullanılarak.

ùekil 8. istenilen frekansın sinüs seviyesini ve istenilen genli÷i üretmekle birlikte.95=2.18° dir.09) %10’unu geçmektedir. birinci pals’in merkezinin orijinden yaklaúık olarak 18° uzaklıkta olması gerekir. ùekil 8.444 A Böylece. Üçgen dalganın pozitif e÷imi ile sinüs dalgasının kesiúti÷i yerde ise pals durdurulur.10 Üçgen dalganın negatif e÷imi ile sinüs dalgasının kesiúti÷i yerde bir pals baúlatılır.23° dir ve esas olarak tablo 8. Tüm dalga boyunca. úekilde görülmektedir.297 A RMS Z19 10 + j(19)12. üçgen dalga ile sinüs dalgasının kesisti÷i yerler.2 durumunda. Bu küçük farklılık ihmal edilebilir fakat sonuçta harmoniklerde sıfır olmayan etkiler meydana getirir. ek harmoniklerle birlikte yük akımının harmonik bileúeni. Ayrıca her pals’in uzunlu÷u úekil 8.I17 = B17 100 = = 0.444/4.10 görüldü÷ü gibi.47 2 + 0. Bir analog iúlem.40=10.56 1/ 2 ª 0.10 örne÷inde. Çözüm için k de÷erinin artırılması gerekir. .23°) 2.47 A tepe = 0. m = 0. 18° yerine 18.18-16. temel akımın (0.10 da gösterildi÷i gibi.332 A RMS 10 + j(17)12. anahtarı iletime geçirecek sinyaller üretilirken. sinüs dalgasının genli÷i ile de iliúkilidir. çıkıú polaritesinin her dalganın sonunda de÷iúebilecek úekilde olmalıdır. inverter çıkıúının 2k frekanslı üçgen bir dalga üretmek için de kullanılmıútır. (19.56 Z17 I19 = B19 100 = = 0. Pals geniúli÷i.42 2 º Harmonik RMS De÷eri = « » 2 ¼ ¬ = 0. 16. k = 5 için. pals’in süresinin yaklaúık sinüsoidal de÷iúmekte oldu÷u. úekil 8.4 deki de÷erlerdeki hesaplamalarda kullanılan de÷erdir. Bu PWM metodunda.95° ve 19.3 ve 8. Mantık.07° de pals merkezi ile. analog ve dijital metotların her ikisi de kullanılabilir.42 A tepe = 0.

Bu. birkaç mikrosaniyelik kısa bir gecikme gereklidir. úekil 8. úekil 8. ikinci transistörün iletiminden önce. . Ek olarak. Gerçek akımda yüksek dereceli harmoniklerin bulunmasına ra÷men. Q1’in beyz akımından sonra. úekil 8.12 de aynı zamanda.11 ùekildeki netli÷i bozmamak için. Fourier serilerinin katsayıları.10 da gösterildi÷i gibi.11 ve 8. Bundan önce hesaplanan de÷erlerle. yük akımı sinüsoidal úekle yaklaútırılmıútır.0032 E -0. yeni iletime geçen transistörün iletimi geciktirilmelidir. Tablo 8. her yarım dalgadaki 5 pals ile PWM anahtarlama paternini göstermektedir.0003 E Bu PWM’nun uygulanmasında. kaynak gerilimini kısa devreden korumak için. aynı kutupta önceden iletimde olan transistörün kesimi bittikten sonra kısa bir zaman geçinceye kadar. her anahtara uygun sinyallerin uygulanması gerekir. paralel diyot iletimi sa÷layabildi÷i halde. ùekil 8. m = 0.2 ve k = 5 durumu için.11 de 4 adet BJT ve diyotlardan oluúan köprü inverter görülmektedir.5 Katsayı B1 B3 B5 B7 B9 B11 B13 B15 De÷er 0. úekildeki karıúıklı÷ı gidermek için. transistörün kollektör akımları.5 deki gibi belirlenir. tablo 8.12.0000 E 0. sadece ihmal edilebilir küçük farklılıklar göstermektedir. istenilen aralıklarda beyz akımları devam ettirilmelidir.2000 E 0. Örne÷in.12 de iki detay gösterilmemiútir.0000 E 0.0032 E 0. ùekil 8. diyot akımları ve gereken transistör beyz akımları görülmektedir.12 de.1903 E -0. ùekil 8. Q1 transistörünün beyz akımı. Herhangi bir andaki yük akımının yönü bilinmedi÷inden. ùekil 8.10 da görülen PWM paternini elde etmek için.1903 E -0. Q2 transistörünün beyz akımının tamamlanmasından hemen sonra baúlar.ùekil 8. Transistörün kesim anındaki kollektör-emiter gerilimini kontrol edecek koruyucu devreler konulmalıdır. birinci transistörün tamamen kesime gitmesini sa÷lamak için gereklidir.

13’te. ùekil 8. çok fazlı bir inverter oluúturulabilir.4 4Ç ÇO OK KF FA AZ ZL LII øøN NV VE ER RT TE ER RL LE ER R Bundan önceki kısımlardaki de÷iúik tekniklerle.12 8 8. tek fazlı bir durumun uzantısı olan 3 fazlı bir inverter düzenlemesi görülmektedir. Bir köprü inverter sistemin giriúi olarak bir DC kayna÷ının kullanılmasına izin verir.ùekil 8. . Bu köprü inverterin bir çok fazlı versiyonu ve üç fazlı bir inverter olacaktır..

4 En basit kontrol. Devre analizi. S3.13 deki gerilim kayna÷ı. de÷iúkendir. ødeal bir gerilim kayna÷ına mantıklı bir yaklaúım. ùekil 8. anahtarlar döner bir paternde kapatılır: S2. 8 4. ùekil 8. Baúka bir ihtimal akım kayna÷ı inverteridir. Anahtarlama operasyonlarının sonucu olarak her 60º’de anahtarlar açılmıú ve kapanmıú olurlar. Anahtarlamanın paterni. inverterin çıkıú frekansını belirleyerek gerilim ve harmonikler kontrol edilir.ùekil 8. Bu ekseriyetle. Bu sabit akımın gerçek de÷eri. DC kaynak akımları devre eúitliklerini sa÷lamak için istenildi÷i kadar de÷iútirilir.13 ønverterin 6 anahtarı istenilen dalga úeklini üretmek için periyodik olarak açılır ve kapatılır. iúlemin herhangi bir dalgası boyunca akımı sabit tutar. Çıkıú. yük durumuna ba÷lı olarak. bir akım kayna÷ı ile de÷iútirilir.. yükün dengeli. Üç fazlı bir çıkıú üretmek için. altı adımlı dalga biçimi olarak adlandırılır.6’da görülmektedir. bu gerilim kayna÷ının pratik uygulamasında sık olarak kullanılır. anahtarları çıkıú dalgasının 180° si için kapatır ve kalan 180º boyunca anahtarı açar. yıldız ba÷lı ve faz baúına R Ω’luk omik yük oldu÷unu varsayalım.6 Aralık (°) 0-60 60-120 120-180 180-240 240-300 300-360 Kapalı anahtarlar 1-3-5 1-5-6 1-2-6 2-4-6 2-3-4 3-4-5 Yük geriliminin de÷iúik dalga úekillerini belirlemek için. oldukça büyük de÷erli bir indüktör ile seri ba÷lı bir faz kontrollu do÷rultucu ile yapılır. sırayla her altı aralık . Anahtarların kapalı durumları. S4. Bir do÷rultucunun çıkıúındaki bir filtre kapasitörü.1 1A AL LT TII A AD DIIM ML LII øøN NV VE ER RT TE ER R 8.. S1’den 120º sonra kapatılır. bir güç kayna÷ı için kullanılır. S1’den 180º sonra kapatılır.13 deki düzenleme. Tablo 8. Bu indüktör. S2’den 120º sonra kapatılır. Tablo 8. S2 ve S3’ den 180º sonra S5 ve S6 kapatılır. gerilim kaynaklı inverter olarak tanımlanabilir.

S1 ve anahtarlarının kapatılması a ve c fazını paralel hale getirir ve b fazı kayna÷a S5 ba÷lanmıútır.14 Faz-nötr geriliminin birine ait grafikteki dalga baúına altı kesintililik. yük akımı. bir dalga boyunca altı anahtarlama noktasına karúılık gelir.14(b)’ de görülmektedir.15 görülmektedir. Her ve di÷er durumlardaki gerilimler. ia önce negatiftir ve zamanla birlikte pozitif bir de÷er alır.14(a)’ da görülmektedir. yük akımının úekli. Bu zaman aralı÷ında S1 kapalıdır.üzerinde yapılabilir. 0º-60º aralı÷ı. úekil 8. bir indüksiyon motorunu sürmek için kullanılırlar ve akım úekli. ters ba÷lanmıú diyot ise negatif kısmını taúır. bu inverteri tanımlamak için kullanılan 6 adım teriminin orijinidir. Ço÷u altı adımlı inverterler. úekil 8.) . yük azda olsa indüktif oldu÷undan.16 ’da görülmektedir. Ço÷u inverter uygulamalarında. BJT gibi bir anahtara bir PN-Jonksiyon diyotu paralel ba÷lanır. úekil 8. faz-nötr geriliminin úekli ile aynıdır. BJT negatif kısmı ve diyot ise ia akımının pozitif kısmını taúır. S3 ile iki de (a) (b) ùekil 8. bu anahtar ve di÷er beú anahtarın çift yönlü akımları geçirebilme özelliklerinin olması gerekir. faz-nötr geriliminden farklılık gösterir. Tabiki bu. BJT akımın pozitif kısmını. Genel olarak.7 ’de ve grafikler ise úekil 8. 60º-120º aralı÷ı süresince devre. 0º-60º aralı÷ında. (180º-360º aralı÷ında ise. Yük omik oldu÷u sürece. tablo 8.

Bu davranıú. Bu bölge. Q4 transistörünün. a noktasından D1 diyotudur. Transistörün yük hattını biçimlendirip.19 da görüldü÷ü gibidir. kollektör emiter gerilimi olarak E gerilimine ve aynı zamanda bariz bir kollektör akımına dayanabilmesi anlamına gelir. anahtarlama iúleminin 2 veya 3 saniyesi boyunca sabit kabul edilebilir. transistörü. Bu. S4 üzerindeki gerilimdir. büyük kapasiteli transistör kullanılıyorsa. ia akımının devam etmesi gerekir. üç fazlı bir indüksiyon motorunu sürmek için kullanılır. RBSOA grafi÷inin güvenli sınırları içinde bulunduracak bir koruyucu devrenin kullanılması gerekir. Motorun da. Kollektör akımı sıfır veya hemen hemen sıfır olduktan sonra. ùekil 8. Daha önce de bahsedildi÷i gibi.16’da. Q4 ia ’yı kollektör akımı olarak iletmekteydi. normal gerilim ve frekansta manyetik doyuma gitmeyecek özellikte dizayn edilmesi gerekir. ønverter dizaynında.Anahtarlama elemanı üzerindeki gerilimler.17 üzerinde zaman skalası geniúletilerek yeniden gösterilmiútir. Zaman skalasının çok geniúletildi÷i varsayılırsa ia. úekil 8. hiç problem olmayabilir.17’ deki gerilim. ùekil 8. fakat transistör operasyon limitinde kullanılıyorsa bir problem olabilir. Bir koruyucu devre ile transistörün kollektör-emiter gerilimi aniden yükselmez ve transistör tamamen kesime gidinceye kadar yük akımının bir kısmı koruyucu tarafından taúınır. t=0 ’a yakın bölge gözönüne alınsın. Akımın iletilmesi için tek yol. Q4 kesime baúlar ve kollektör akımı ia’ nın genli÷inden azalmaya baúlar. bir anahtarlama noktası üzerinde detaylı durularak bulunabilir. 6 adımlı bir inverter. motorun maksimum akı yo÷unlu÷undaki istenilmeyen de÷iúikliklere karúı beraber de÷iútirilir.18 ’de S4 yerine bir BJT ve PN-Jonksiyon diyotu kullanılmıútır. E gerilimine eúit olur. Yük indüktif oldu÷undan. Genel olarak. inverterin çıkıú gerilimi ve frekansı. koruyucu devrelerinin fiyatı büyük transistör kullanmaya göre daha ucuzdur.7 Gerilim van vbn vcn vab vbc vca 0-60 E/3 -2E/3 E/3 E -E 0 Aralık (°) 60-120 120-180 180-240 240-300 300-360 2E/3 E/3 -E/3 -2E/3 -E/3 -E/3 E/3 2E/3 E/3 -E/3 -E/3 -2E/3 -E/3 E/3 2E/3 E 0 -E -E 0 0 E E 0 -E -E -E 0 E E Anahtarlama noktasından tam önce. kollektör-emiter tam gerilimine ulaúır ve sonra di÷er anahtarın diyotu iletime baúlar. vag. bölüm 4 deki duruma benzemektedir ve úekil 8. D1 üzerindeki gerilim sıfıra gider ve vag gerilimi. ùekil 8. (ia negatiftir). Böylece potansiyel bir ters yönde güvenli çalıúma alanı (ReverseBiasedSafeOperatingArea) problemi oluúur. Bu durumlarda. Tablo 8. . Anahtarlama noktasında.

28 ve 8. Bu eúitlikler.29 eúitliklerindeki iliúkiler. uygulanan gerilim sinüsoidal oldu÷u zamanki durumu ifade eder.15 Anma frekansında anma faz-nötr arası gerilimde. maksimum akı yo÷unlu÷unun ortalama gerilime ba÷lı oldu÷u gerçe÷inden yararlanılarak düzenlenmiútir: . 8. yarım dalganın altındaki alan.ùekil 8. normal úartlarda motorun maksimum akı yo÷unlu÷unu belirler.

.ùekil 8.414¨ 1 ¸»¨ 1 ¸ © π ¹¬ © 1.17 ùekil 8. T1 periyot ve K ise motorun ölçülerine ve sarım sayısına ba÷lı bir katsayıdır.732 ¹¼© 2 ¹ K Bmax = 0.16 ùekil 8.28) (8.260V1T1 Bu eúitliklerde. V1 motorun fazlararası gerilimi.18 (8.29) § V ·º § T · § 2 ·ª K Bmax = alan = ¨ ¸ «1.

normal sinüsoidal motor gerilimindeki aynı de÷erde belirlenirse. Böyle inverterler. DC bara geriliminin maksimum de÷eri.30 eúitli÷i durumundaki de÷iúken frekanslı duruma benzer úekilde maksimum akı yo÷unlu÷u ile iliúkilidir: ª§ E · § 2 E · § E ·º§ T · K Bmax = alan = «¨ ¸ + ¨ ¸ + ¨ ¸»¨ ¸ = 0. 8. Genel olarak. 6 adımlı inverterin ayarlı çıkıú frekansıdır. 8.31 eúitli÷ini sa÷layacak bir mod’da çalıútırılırlar.260 V1 T1 E = (117 .222 ET ¬© 3 ¹ © 3 ¹ © 3 ¹¼© 6 ¹ (8.29 ve 8. çıkıú frekansı ile orantılı olarak de÷iúmelidir.30 eúitli÷indeki maksimum akı yo÷unlu÷u.31) Sabit maksimum akı yo÷unlu÷u için gereken DC bara gerilimi.30 eúitlikleri birleútirilerek 8.ùekil 8.31 eúitli÷i oluúur: 0. 8.30) ùayet 8. volt/hertz sabiti alınamayacak úekilde yapılır. ùayet motorun normal anma frekansının üzerinde çalıútırılması gerekirse. f. V1 T1 ) f Burada.222 E T = 0. bu "sabit volt/hertz" iúlem modu olarak tanımlanır.19 Motora uygulanan 6 adımlı dalga biçiminin yarım dalgasının altındaki alan. genel olarak operasyonun anma frekansında . (8. bu frekans aralı÷ında inverterin dizaynı ekseriyetle.

230 V. 60 Hz’lik tek fazlı bir kaynaktan beslemektedir. 8 8. Do÷rultucunun düzenlemesi.4 4. PWM iúlemi. istenilen ve gerçek gerilimlerin oranıdır: % Akı Yo÷unlu÷u = 300 = % 66.veya yakın bir de÷erinde gerekir. 60 Hz’li bir indüksiyon motorunu.31 eúitli÷i kullanılarak: § 1· E = (117 . )( 230)¨ ¸ (100) = 448.5 V © 60 ¹ olması gerekir. Normal akı yo÷unlu÷u oranı. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) 10 Hz operasyonu için DC bara gerilimi (b) Motorun normal akı yo÷unlu÷unu sa÷layan en büyük frekans (c) 100 Hz’lik inverter çıkıúında alınabilecek maksimum tork oranı ÇÖZÜM (a) 8. E = 300 V ile sınırlandı÷ından düúer. % 66. )( 230) ¨ ¸ (10) = 44. 230 V.9 V © 60 ¹ (b) 8. motordaki maksimum akı yo÷unlu÷u.2 2P PW WM M:: Ç ÇO OK KF FA AZ ZL LII øøN NV VE ER RT TE ER R Önceki kısımda bahsedilen 6 adımlı inverterde. ) ( 230)¨ ¸ ( f ) 300 = (117 © 60 ¹ f = 66. .9 448.31 eúitli÷i tekrar kullanılarak: § 1· . E’nin de÷erinin § 1· E = (117 .. anma durumundaki maksimum tork yerine. çıkıúın harmonik içeri÷ini kontrol etmekle beraber inverterin çıkıú geriliminin genli÷ini de kontrol eder.5 Bundan dolayı maksimum tork. Bundan dolayı motor anma maksimum akı yo÷unlu÷unun altında çalıúır ve düúük frekanslı operasyonda oldu÷u gibi aynı maksimum torku üretemez. DC bara gerilimini. Bu mod.5 6 adımlı ayarlı frekanslı bir inverter üç fazlı.9 Hz (c) 100 Hz için.. maksimum çıkıú gücünü sınırlar ve "sabit beygir gücü" operasyon modu olarak tanımlanır. ùayet inverter PWM tipi ise. 300 V ile sınırlamaktadır. kontrol basit olmasına ra÷men DC kaynak geriliminin ayarlanması gerekmektedir. Anma frekansının üzerinde. ÖRNEK 8.9 de÷erine düúmüútür. ayarlı bir DC kayna÷ına gerek yoktur. daha büyük taúıma gerilimi mevcut de÷ildir.

S1 açılırken S4 kapanır. üçgen dalgadan büyük oldu÷u zaman. A kutup geriliminden B kutup geriliminin çıkarılması ile bulunur. Sınırlamanın birisi. yarım dalgadaki pals sayısının 3 ile bölünebilir olasıdır. Negatif bara gerilimi ile A arasındaki gerilimlerin. gerilimlerin dengeli oluúması ve çift harmoniklerin oluúmasını önleyen düzenlemelerin yapılması gibi bazı sınırlamalar vardır. Bu gerilim. ùekil 8. Bu iúlem. østenilen çıkıú genli÷inde sinüsoidal dalga. ùekil 8. Sinüs dalgası üçgen dalgadan küçük oldu÷u zaman. g noktası. . øúlem birkaç yolla uygulanabilirse de buradaki metot sadece temsili bir örnek olacaktır.13 de gösterilen basit üç fazlı köprü invertere uygulanmıútır. S1 ve S4 anahtarlarında oluúan inverterin a kutbu aúa÷ıdaki gibi kontrol edilir. Optimal bir metot olmayabilir fakat anlaúılması bakımından oldukça kolay ve tek fazlı iúleme benzer özellikler taúımaktadır. motorun faznötr gerilimi ile aynı olmadı÷ına dikkat etmek gerekir.21 de gösterilmiútir.20 ønverterin yüküne (ekseriyetle üç fazlı bir motor) uygulanan faz geriliminden biride úekil 8. b kutbu aynı úekilde görüldü÷ü gibi B sinüsoidal dalgası kullanılarak kontrol edilir. C fazı da aynı úekilde kontrol edilir.20 de. úekil 8. a sinüsoidal dalgası. Patern A fazı ile aynıdır sadece sa÷a do÷ru 120° kaymıútır. üçgen dalga úeklinin ortasına yerleútirilmiútir. S4 açılırken S1 kapanır.Çok fazlı inverterlerde PWM metodunda.21 de görülmektedir. bir üçgen dalga ile 120° faz farklı iki sinüs dalgası aynı eksen üzerinde görülmektedir. ùekilde gösterilmemekle birlikte. pals sayısının tek olmasıdır. a noktasındaki sonuç gerilim úekil 8. Negatif DC bara gerilimine göre. Baúka bir sınırlama ise.

. k’nın tanımına benzememektedir.32 ve 8.33 eúitli÷i ile verilir: §T· t i = ¨ ¸ (i − 0.3 3P PW WM MA AN NA AL LøøZ Z 8. (artı + ve eksi -) arasındaki tepe de÷erine oranıdır.. ùekil 8. yarım periyotluk simetri ile tek bir fonksiyon olur. Sonuç olarak. yarım periyot için palslerin yerleri 8. ùekil 8.32 eúitli÷i ile verilir: §T · t pi = ¨ ¸ 1 + (−1) i (m)(sin ω 0ti ) i = 1. Tek fazlı durum için bu.. ùayet úekil 8.8(b) deki sayılar bunun sonucudur. yarım periyotta k pals vardır.2. yaklaúık olarak aúa÷ıdaki eúitliklerde görülen geniúliklerde ve pozisyonlarda temsil edilirler. Fourier serilerinde sadece tek sayılı sinüs terimleri olacaktır.5) © 2k ¹ i = 1.21 deki üçgen zamanlama dalgasında.21 de gösterilen modülasyon metodu.32 eúitli÷inde.4 ùekil 8. üçgen dalganın. DC kısmı (E/2) ayrılırsa.2 için sonuçlar tablo 8. kalan kısımda.29 ve 8.21 8 4. tablo 8.33 eúitlikleri.ùekil 8. Bu palsler alternatif iúaretlidir.33) 8. k © 2k ¹ [ ] (8. k (8. Bu durumda uygulanan m’in de÷eri. DC kısım ayrıldıktan sonra.. palslerin geniúlikleri ve yerlerini hesaplamak için kullanılır.2.. Pals geniúli÷i..8(a) da verilmiútir.21 deki kutup geriliminden.21 de görülen palsler. k=9 ve m=0. sinüsoidal dalganın tam periyodunda üçgen dalganın k periyodu olsun. pals geniúlikleri ve yerlerini belirlemek için kullanılırsa...32) 8. . sinüs dalgasının maksimumunun. sonuç dalga.. tpi 8..

31° Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Geniúlik 19.32 ve 8. Faz geriliminde bu farktan dolayı DC kısım bulunmaz.8 deki pals’ler tek sayılı palsler için negatif ve çift sayılı palsler için pozitif’dir.34° Bu sonuç kutup gerilimindeki harmonikler içindir. Tablo 8. Kutup gerilimlerinin farkı alındı÷ında.86° 130.33° 49.04° 23. böylece sonuç 8.94° 22.8 (a) Pals Yer 10° 30° 50° 70° 90° 110° 130° 150° 170° (b) Pals Yer 9.00° 109.67° 170.98° 16. 8.00° 23. eúde÷erli impals fonksiyonu ile de÷iútirilir: § 2 · T /2§ E · Bn = 2¨ ¸ ³ ¨ ¸t pi (−1) i δ (t i ) sin nω 0 tdt ©T ¹ 0 © 2 ¹ [ ] (8.35 eúitli÷i ile ifade edilebilir: k º § E ·ª k i Bn = ¨ ¸ «¦ (− 1) sin nω 0t i + ¦ m(sin nω 0t i )(sin nω 0 t i )» © k ¹ ¬ i =1 i =1 ¼ (8.33° (8. uygun eúitliklerin eú zamanlı sayısal çözümleri ile belirlenir. Burada da her pals.34) ømpals fonksiyonunun özellikleri kullanılarak.19° 149. iki kutup gerilimi arasındaki farktan bulunur.31° 22.98° 23.14° 90. yukarıdaki sonuç 8.37 eúitli÷inde oldu÷u gibi. 8. yarım periyot üzerinde integral alınarak tanımlanır.36) Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Geniúlik 19.68° 16.33 eúitliklerindeki palslerin Fourier serilerinin katsayıları. Kutup gerilimleri arasında 120° faz farkı oldu÷undan. bu harmonikler fazlararası gerilimde gözükmez.94° 23. kutup geriliminde bulunan aynı harmoniklere sahiptir.98° 21. . Tablo 8.00° 19.68° 16. vab = vag − vbg (8. Motorun faz gerilimi.37) Faz gerilimi.34° 21.36 eúitli÷ine indirgenebilir: § mE · k Bn = ¨ ¸¦ m(sin ω 0 t i )(sin nω 0t i ) © k ¹ i =1 Tablo 8.76° 16.98° 19.76° 16.67° 30. Sadece 3’ün çarpanları olan harmonikler bulunmaz.Üçgen dalga ile sinüsoidal dalganın kesiúimleri. ideal pals geniúli÷i ve yerleri ile bunların pratik uygulaması arasındaki farklılı÷ı göstermektedir. 3’ün çarpanları olan harmoniklerde kutup gerilimi 360° farklılık gösterir.81° 70.8 deki iki sütun.00° 16.35) ølk toplam bütün n sayıları için sıfırdır.

. oldukça yüksek harmonik terimleri (17.866 E olurdu. gibi) küçük bir frekansa sahip olabilir. ÇÖZÜM 8. bu de÷er 1.. m = 1 olsaydı.37 eúitli÷i ile verilir: B1 = (1. 0. Fazlararası gerilimdeki harmoniklerin genliklerini bulunuz.33 ve 8. B35 ve B37 ve bazı yüksek dereceli harmonikler de sıfır de÷ildir. dalga baúına pals sayısının artırılması gerekir. Bu modülasyon metodu ile mümkün olabilen en büyük de÷erdir.732)(0. Motor operasyonu için bu de÷iúimin oluúaca÷ı frekansta. kutup gerilimindeki harmonikler aúa÷ıdaki sonucu verir: B1 = 0. Bir örnek olarak.10E olmaktadır.25) E = 0.25) E = 0. Harmonik içeri÷i de÷iúmesine ra÷men. úekil 8.ÖRNEK 8.25E B3 = 0 B5 = 0 B7 = 0 B9 = 0 B11 = 0 B13 = 0 B15 = 0 B17 = 0. ve 13. k=9 ve m=0. 8 4.433E Yukarıdaki örnekte.25 E B19 = 0.433E B19 = (1. Tam sayı veya üçe bölünebilir gibi dalga üzerindeki pals’lerin sayısında sınırlamalar oldu÷undan. kesikli adımlarda sayıyı artırmak pratikte uygulanır. tipik olarak 100 den fazla olmalıdır. Bu. çıkıú frekansının aralı÷ındaki de÷iúik noktalarda. dalga baúına palslerin adedi.22 de görüldü÷ü gibi frekans azalırken. üçgen dalgayı geçecek úekilde. bu terimden oluúan akımlar büyük olabilir. 6 adımlı metodun kullanılması halinde.20 ve 8. kutup geriliminde 90° ve 270° deki pals’leri yok eder. bu sadece yüksek çıkıú gerilimi ve frekansları için yapılır.4 4D DA AL LG GA AB BA Aù ùIIN NA AP PA AL LS SS SA AY YIIS SII 8. PWM’in faydaları gerçekleútirilecekse. Fazlararası gerilimdeki harmoniklerin genli÷i 8. harmonik akımlarının genli÷ini küçük bir de÷erde sınırlamak gerekir. ønverterin çıkıú frekansı. olabilir).732)(0. maksimum fazlararası gerilimin temel dalgasının genli÷i. karúılaútırıcı sinüs dalgasının genli÷ini artırmaktır.4 Bir PWM inverterin normal çıkıú frekansının üzerindeki operasyonunda. En düúük frekansta.732)(0.36 eúitlikleri kullanılarak. sonuç kabul edilebilir.21 deki grafiklerde. sıfıra do÷ru azaltıldı÷ı zaman.25) E = 0.433E B17 = (1.5 olsun. Temel dalganın gerilimini artırmanın bir metodu.25 E Gösterilen harmoniklere ek olarak. Böylece çıkıútaki ek harmonik terimleri azaltılabilir. Harmoniklerin bazıları.6 ùekil 8. Aynı DC bara geriliminde. düúük dereceli olmalarına ra÷men (11. mutlak frekansı büyüktür ve yük empedansı üzerinde filtreleme iúlemi ile kabul edilebilir bir seviyeye düúürülebilir. . Bu problemi çözmek için.

3 deki gibi bir inverterde aúa÷ıdaki veri bilinmektedir: E=150 V.05 H’lik bir indüktans ile seri 25 Ω’luk bir yükü beslemektedir.5 ønverterlerin performans parametreleri nedir? 8.12 AC ve DC filtreler arasındaki fark nedir? 8 6P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 8.22 Bu problemi gidermek için.11 ønverter çıkıúına bir filtre eklenmesinin amacı nedir? 8. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe anahtar akımı (b) BJT iletim zamanı (c) diyot iletim zamanı (d) ortalama diyot akımı 8. ùekil 8.7 Harmonik azaltma teknikleri nedir? 8. R=20 Ω ve .4 Yarım köprü ve tam köprü inverterler arasındaki fark nedir? 8..2 Bir inverterin çalıúma prensibi nedir? 8.8 Düúük dereceli harmonikleri yok etmenin etkisi nedir? 8.küçük bir frekans de÷iúimi için dalga baúına palslerin sayısında ileri-geri anahtarlama olabilir.2 ùekil 8.1 ùekil 8.1 Bir inverter nedir? 8.10 Transistörlü ve tristörlü inverterler arasındaki avantajlar ve dezavantajlar endir? 8.3 ønverter tipleri nedir? 8.9 ønverter frekansında tristörün kesim zamanının etkisi nedir? 8.3 deki gibi bir inverter 0.5 5Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 8.6 Üç fazlı çıkıú gerilimi almak için inverterler nasıl düzenlenir? 8.. E=250 V ve T=8 ms. ekseriyetle az miktarda bir histerezis eklenir böylece anahtarlama pals sayısı azalan çıkıú frekansı yerine artırılan çıkıú frekansında farklı bir frekansta oluúur. 8 8.6 8.

9 R=25 Ω ve seri L=0. Gerçek anahtarlama noktalarını da belirleyiniz.16 H ve T=12. 8. Bu amacı karúılayan k de÷erini seçiniz.7 Bir inverter úekil 8. m=0. E=80 V.4 de.4 ùekil 8. 8. (a) her palsin geniúli÷ini bulunuz.7 deki anahtarlama metodu kullanılarak. m=0. (b) buna karúılık gelen B3 de÷erini bulunuz.5 deki bir köprü inverter aúa÷ıdaki veriye sahiptir: E=200 V. DC gerilimin üst sınırı 550 V’tur. (a) tepe yük akımı 5 A’i aúmayacak úekilde yük indüktansının de÷erini bulunuz. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) yük akımının temel bileúeni (b) sıfır olmayan ilk harmonik bileúeninin numarası (c) 29. 8. Aúa÷ıdakilerl bulunuz: (a) tepe anahtar akımı (b) her yarım saykılda BJT iletim zamanı (c) her yarım saykılda diyot iletim zamanı (d) ortalama kaynak akımı (e) ortalama yük akımı 8.5 Problem 8. Toplam harmonik akımının temel RMS akım de÷erinin %8’ini aúmaması gerekir. R=30 Ω.8 Bir inverter úekil 8. E=100 V. (a) bunu yerine getirmek için α1 ’in de÷erini bulunuz. 8. . m=0.10 ùekil 8. k=7. f=100 Hz. B1’in 110 V olması gerekmektedir.6 ùekil 8. 8. R=20 Ω. Çıkıú geriliminin temel ve üçüncü harmonik bileúenlerini bulunuz. Modülasyon metodu úekil 8.5 ve T=12. α1 = 25° . 8.9 da görülen sinüsoidal PWM metodunu kullanmaktadır. (a) 40 Hz’lik bir çıkıú frekansı için uygun DC bara gerilimini bulunuz.T=10 ms.3 ùekil 8. L=0. (a) α1 ve α 2 de÷erlerini bulunuz (b) úayet E=100 V ise temel çıkıú gerilimini bulunuz. 8.10 daki grafikleri ve k=5 de÷erini kullanarak. harmonik ile beraber sıfır olmayan bütün harmonikleri içeren yük akımının RMS de÷eri.1 H’lik bir yük 200 V’luk bir DC kaynaktan 100 V temel gerilim bileúeni ile beslenmektedir. Anahtarlar PN jonksiyon diyotları ve BJT’ler ile yapılmaktadır. E=100 V.5 ms. 8. Yük standart üç fazlı 460 V indüksiyon motorudur.5 ms. (b) ortalama diyot akımını bulunuz. k=7.06 H.8 de görülen PWM metodunu kullanmaktadır.4 için B13 de÷erini hesaplayınız. L=0. bir inverterin beúinci ve yedinci harmonik bileúenlerini yoketmesi gerekmektedir.6 ve T=10 ms.9 daki gibi PWM dir.6 daki tekni÷i kullanan bir köprü inverterde.11 Altı adımlı bir inverter ayarlı bir DC gerilimle beslenmektedir. (b) B1 B3 B5 de÷erlerini bulunuz.

volt V .2 ùekil 8. 200 V .(b) 90 Hz’lik bir çıkıú frekansında normal motor akı yo÷unlu÷unun yüzde kaçı elde edilir? 8. temel dalgaya kıyasla harmonik yük akımının RMS de÷erini bulunuz. (a) temel dalga dıúında sıfır olmayan ilk dört harmoni÷in genliklerini bulunuz. dalgacık akımını % kaç azaltır? (r=1) d) Her iki durum için m ve k katsayıları e) k de÷erinin bir üst sayıya çıkarılması ile meydana gelen de÷iúimler 200 100 200 V . (10+jn10) Ω/faz bir yük empedansı kullanarak.24 deki inverterlerin çıkıúlarında omik yük durumundaki harmoniklerini hesaplayınız.12 E=325 V ile üç fazlı bir PWM inverter üç fazlı bir yükü beslemektedir. inverterlerin frekansının %100 artırılması.23.24 (b) . k=15 ve m=0. Bu dalga úekillerinin hangi inverterlere ait oldu÷unu belirleyiniz. üç fazlı 60 Hz’lik bir indüksiyon motorunu sürmektedir..1 ùekil 8. Z = 10 + j15. 8. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) ùekil 2. k=15.23 (b) 8. üç fazlı inverter 460 V.23(a) çıkıú dalga úekline göre yükten geçen akım b) ùekil 2. volt 100 0 -100 -200 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 0 -100 -200 ωt ° ωt ° (a) ùekil 8. (b) yıldız ba÷lı. volt 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 V . DC bara gerilimi 650 V’tur.7 8.7 Ω yükünü besleyen farklı iki PWM inverterin çıkıú dalga úekillerini göstermektedir.6. volt 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 200 100 0 -100 -200 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 100 0 -100 -200 ωt ° ωt ° (a) ùekil 8. (a) Bu modülasyon metodu kullanılarak tam temel gerilimin elde edilebilece÷i durumda çıkıú frekansının en büyük de÷eri nedir? (b) 80 Hz frekansta anma maksimum temel torkun yüzde kaçı alınabilir? 8 7S SE EÇ ÇøøL LM Møøù ùS SIIN NA AV VS SO OR RU UL LA AR RII 8.13 Bir PWM.23(b) çıkıú dalga úekline göre yükten geçen akım c) Her iki durumda.

Gerekli hesaplamaları yapınız.8. ønverterin hangi úartlar altında çalıútırıldıklarını belirleyiniz.26 .25 8. düz ve kesik çizgili olarak. volt 0 -50 0 60 120 180 240 300 360 ωt° ùekil 8.25 de ayrı ayrı görülen harmonik dalga úekilleri.3 ùekil 8. palslerin sinüs orantılı olarak de÷iúti÷i bir invertere aittir. 50 B. ønverterin hangi úartlar altında çalıútırıldı÷ını belirleyiniz. Gerekli hesaplamaları yapınız.4 ùekil 8. 150 volt 0 -150 0 60 120 180 240 300 360 ωt° ùekil 8.26 deki grafiklerde. inverterin iki farklı durumda çıkıútaki harmoniklerinin bileúkesi görülmektedir.

2 2T TE EK KF FA AZ ZL LII A AC CA AN NA AH HT TA AR RL LA AR R Tek fazlı tam dalga anahtarın devre diyagramı úekil 9. büyüklüklerin algılanmasında dönüútürücüler. elemanlardan geçen akımlar ve elemanların seçimi ilgili bölümlerde anlatılmıútır (Bölüm 3 ve 6). düúük veya yüksek akım ve gerilim dedeksiyonu sa÷layacak úekilde tasarlanabilirler.. . yüksek anahtarlama hızları.2 de görüldü÷ü gibi.b ve 9.9 STATøK ANAHTARLAR 9 9.. tristör veya transistör devrelerinin kapı veya kontrol sinyallerini üretebilirler. güç transistörleri de anahtar olarak Statik anahtarlar.1. zaman gecikmesi. rezistif ve indüktif yüklü duruma göre úekil 9. hareketli parçalarının kapanırken kontak bons’unun oluúmaması gibi çok avantajlara sahiptirler. Statik anahtarlar aúa÷ıdaki gibi sınıflandırılabilir.1 de görülmektedir. elektriksel. pozisyon. hızlı çalıúan kullanılabilir. Mekanik. T1 tristörü ωt = 0 da tetiklenir ve T2 tristörü ωt = π de tetiklenir.1 1G GøøR Røøù ù Birkaç mikro saniye içinde iletimi ve kesimi yapılabilen tristörler.1. Devrelerin nasıl tetiklendi÷i. vb. olmaması ve Statik anahtar uygulamalarına ek olarak. ùekildeki iki tristör yerine úekil 9.c de görülmektedir.. Çıkıú gerilimi giriú gerilimi ile aynıdır. anahtarlar olarak mekanik ve elektromekanik devre kesicilerin yerine Düúük güçlü DC uygulamaları için. tristör veya transistör devreleri. devredeki tristörler birbirlerine ters paralel ba÷lanmıútır. kilitleme. kullanılabilir. çıkıú gerilimi ve çıkıú akımının dalga úekilleri. STATøK ANAHTARLAR AC ANAHTARLAR DC ANAHTARLAR TEK FAZLI ÜÇ FAZLI 9 9. Giriú gerilimi. bir triyak kullanıldı÷ında da aynı sonuçlar elde edilir. yakınlık.

3 deki gibi yeniden düzenlenebilir. T1 tristörü yerine bir .1 Tek fazlı tristör AC anahtar ùekil 9.1 deki devre úekil 9.4 deki köprü diyot do÷rultucu ve bir T1 tristörü de aynı fonksiyonu yerine getirir.2 Tek fazlı triyak AC anahtar ùekil 9. ùekil 9. Bu devrede iki tristör ortak bir katoda ve kapı sinyalleri ortak bir terminale sahiptir. Yükteki akım AC ve T1 tristöründeki akım DC dir. T1 tristörü ve D1 diyotu pozitif yarım dalgada ve T2 tristörü ve D2 diyotu negatif yarım dalgada iletimdedir.ùekil 9.

transistör de kullanılabilir.5 deki devreye göre her yarım dalgada akım akıúının durdurulması mümkündür.a daki tek fazlı üç anahtar úekil 9. ùekil 9.a da görüldü÷ü gibi üç fazlı anahtar olarak biçimlendirilebilir. ùekil 9.4 Tek fazlı köprü do÷rultucu ve tristör AC anahtar 9 3Ü ÜÇ ÇF FA AZ ZL LII A AC CA AN NA AH HT TA AR RL LA AR R 9.6 daki gibi bir tristör ve bir diyot ile akım akıúı sadece giriú geriliminin her dalgasında durdurulabilir ve tepki zamanı daha yavaú olur (örne÷in 50 Hz’lik bir kaynak için 20 ms).b de görülmektedir. Yük üçgen veya yıldız ba÷lı olabilir.6 daki devre düzenlemesi yapılabilir. Tristörlerin sayısını ve maliyeti azaltmak için úekil 9.. ùekil 9. Tristörlerin kapı sinyalleri ve T1 den geçen akım úekil 9. ùekil 9. .3 Tek fazlı AC anahtar kavramı üç fazlı uygulamada kullanılabilir.5. fakat bir tristör ve úekil 9.5.3 Tek fazlı köprü diyot ve tristör AC anahtar. Bu úekilde bir köprü diyot do÷rultucu ve bir tristör (transistör veya GTO) den oluúan ünite çift yönlü anahtar olarak adlandırılır.1.

.5 Üç fazlı tristör AC anahtar.(a) Devre (b) Dalga biçimleri ùekil 9.

Statik anahtarlar bir kaynaktan di÷er kayna÷a bara transferinde kullanılabilir.7 de görüldü÷ü gibi tek fazlı iki anahtarın daha eklenmesiyle yapılabilir. ùekil 9. T2-T3-T5-T6 tristörleri kapı akım palsi ile kesime götürülür ve T7-T10 tristörleri iletime geçirilir.6 Üç fazlı diyot ve tristör AC anahtar. Normal çalıúmada. A fazı a terminalini. Bir yüke uygulanan üç fazın sırasının de÷iútirilmesi. B fazı c terminalini. T7-T10 tristörleri kapı akım palsi ile sürekli olarak kesimde ve T1-T6 tristörleri iletimdedirler.ùekil 9. Faz sırasını de÷iútirmek için bütün elemanların tristör olması gerekir yoksa tristör ve diyotların bir kombinasyonu kısa devrelerin oluúmasına neden olur. B fazı b terminalini ve C fazı c terminalini beslemektedir. úekil 9. C fazı b terminalini besleyerek faz sırası de÷iúmiú olur. enerjinin kesildi÷i ve gerilimin az veya aúırı geldi÷i durumlarda bir .7 Üç fazlı. faz sırasını de÷iútiren tristör AC anahtar. Faz sırası de÷iúti÷inde. Pratik uygulamada.

Tristör bir kere iletime geçirildikten sonra 3. kesim süresince transistörü geçici gerilimlerden korumak için kesik çizgi ile gösterilen bir diyotun yüke paralel ba÷lanması gerekir. . ùekil 9. ùayet cebri komütasyonlu tristörler kullanılırsa. øndüktif yük durumunda. ùekil 9. ùekil 9. Bölümde bahsedildi÷i gibi komütasyon teknikleri ile kesime götürülmesi gerekir. giriú gerilimi DC dir ve güç transistörleri veya hızlı çalıúan tristörlerin veya GTO’ların kullanılması gerekir.9 Üç fazlı bara transferi.. Tek kutuplu anahtarlar bir kaynaktan di÷er kayna÷a bara transferinde de kullanılabilir.kaynaktan di÷erine anahtarlama yapmak gerekebilir.9 ise üç fazlı durumunu göstermektedir.8 Tek fazlı bara transferi. T1-T2 tristörleri iletimde iken yük normal kayna÷a ba÷lı ve T1'-T2' tristörleri iletimde iken yük di÷er kayna÷a ba÷lıdır.12 de görülmektedir. 9 9. ùekil 9.8 böyle bir uygulamanın tek fazlı ve úekil 9. komütasyon devresi anahtarın integral bir kısmıdır ve yüksek güçlü DC uygulamaları için bir DC anahtar úekil 9.10 da tek kutuplu bir transistör anahtarın rezistif yüklü durumunu göstermektedir.4 4D DC CA AN NA AH HT TA AR RL LA AR R DC anahtarlar durumunda.

Katı hal röleleri. motor yükleri. transformotorlar veya opto yalıtıcılar ile yalıtılmıúlardır. uygulamalarda kullanılır. normalde kontrol devresi ve yük devresi arasında elektriksel olarak reed anahtarları. ùekil 9.12 de görüldü÷ü gibi GTO’larda aynı amaçlarda kullanılabilir.ùekil 9.10 Tek kutuplu transistör DC anahtar..12 Tek kutuplu GTO DC anahtar 9 5K KA AT TII H HA AL LR RÖ ÖL LE EL LE ER Røø 9. AC ve DC güç kontrolunda katı hal röleleri (SSR) olarak da kullanılabilir. transformotorlar. vb. Transistörler yerine úekil 9. ùekil 9. AC uygulamalarda tristörler ve triyaklar ve DC uygulamalarda ise transistörler kullanılır.5 Statik anahtarlar. füzyon reaktörlerinde) ve hızlı çalıúan devre kesiciler olarak kullanılabilir.11 Tek kutuplu tristör DC anahtar DC anahtarlar çok yüksek gerilim ve akım uygulamalarında güç akıúının kontrolunda (örne÷in. ısıtıcılar.14 de DC ve AC katı hal röle uygulamalarına ait temel devreler görülmektedir. Katı hal röleleri elektromekanik rölelerin yerine endüstride.13 ve úekil 9. ùekil 9. .

(a) ùekil 9.5 Triyak AC anahtarların avantajları ve dezavantajları nedir? .2 AC ve DC anahtarlar arasındaki fark nedir? 9..13 DC katı hal röleleri (b) (a) (b) (c) ùekil 9.14 AC katı hal röleleri 9 9.1 Bir statik anahtar nedir? 9.6 6Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 9.4 Ters paralel ba÷lı tristör AC anahtarların avantajları ve dezavantajları nedir? 9.3 Statik anahtarların mekanik veya elektromekanik anahtarlara göre avantajları nedir? 9.

13 DC anahtarlar için hangi tür komütasyon gerekir? 9.12 AC anahtarların tasarımını etkileyen faktörler nedir? 9.11 DC anahtarların tasarımını etkileyen faktörler nedir? 9.6 Diyot ve tristör AC anahtarların avantajları ve dezavantajları nedir? 9.9 Katı hal rölelerinin çalıúma prensibi nedir? 9.9.8 AC anahtarlarda yükün indüktif olmasının kapı sürülmesine etkisi nedir? 9.7 Köprü do÷rultucu ve tristör AC anahtarların avantajları ve dezavantajları nedir? 9.10 Kontrol devresi ile yük devresi arasındaki yalıtım metotları nedir? 9.14 AC anahtarlar için hangi tür komütasyon gerekir? .

AC-AC. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ølgili bölümlerde bahsedilen tek kademeli AC-DC.1 0G GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RI I 10 1 10 0. Burada temel topolojilerden bahsedilecektir. Güç akıúının kontrollu yönü. Güç kaynakları aúa÷ıdaki gibi sınıflandırılabilir: GÜÇ KAYNAKLARI DC GÜÇ KAYNAKLARI AC GÜÇ KAYNAKLARI ANAHTARLAMALI MOD DC GÜÇ KAYNAKLARI REZONANS DC GÜÇ KAYNAKLARI ÇøFT YÖNLÜ DC GÜÇ KAYNAKLARI ANAHTARLAMALI MOD AC GÜÇ KAYNAKLARI REZONANS AC GÜÇ KAYNAKLARI ÇøFT YÖNLÜ AC GÜÇ KAYNAKLARI . øzin verilen komplekslik ve tasarım gereksinimlerine göre farklı çok katlı konversiyon topolojileri mümkündür. Yüksek dönüúüm verimi. DC-DC veya DC-AC konvertörler bu özelliklerin ço÷unu karúılamaz ve çok katlı konversiyonlar gereklidir. ¾ Kaynak bir AC gerilim ise kontrollu güç faktörü..1 1G GøøR Røøù ù Endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan güç kaynakları aúa÷ıdaki özelliklerin ço÷unu veya hepsini üzerlerinde taúımaları gerekebilir: Kaynak ve yük arasında yalıtım. Küçültülmüú boyut ve a÷ırlık için yüksek güç yo÷unlu÷u. Giriú ve çıkıú dalga biçimlerinde küçük filtreler ile düúük toplam harmonik bozulması.

yarım köprü ve tam köprü.1 de görülmektedir. Anahtarlamalı mod DC güç kaynaklarının farklı konfigürasyonları úekil 10. DC çıkıúındaki harmonik dalgacıkları küçük filtreler ile kolaylıkla yok edilebilir..1 Anahtarlamalı mod DC güç kaynaklarının farklı konfigürasyonları.2 2D DC CG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII 1 0. ønverterin çıkıúı bir PWM tekni÷i ile ayarlanır ve bir diyot ile DC gerilime dönüútürülür. .1 1A AN NA AH HT TA AR RL LA AM MA AL LII M MO OD DG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII 10 Anahtarlamalı mod DC-AC konvertörlerin inverter katlarının dört yaygın konfigürasyonu vardır: flyback (tepkili).. ønverter çok yüksek frekansta çalıútı÷ından. (a) Tepkili/øleri konvertör (b) Kurma sargılı tepkili konvertör (c) Push-pull konvertör (d) Yarım köprü konvertör (e) Tam dalga konvertör ùekil 10..1 10 0. Bu konvertörlerin çalıúma prensipleri ilgili bölümlerde bahsedilmiútir. push-pull.2 2.

Pil ve akü úarjı ve deúarjı gibi bazı uygulamalarda.2 2.2 de görülmektedir. Çift yönlü bir güç kayna÷ı úekil 10.. transformotor nüvesi daima yeniden kurulur ve DC doyum problemleri yoktur. Rezonans frekansı ile aynı olabilen inverter frekansı çok yüksektir ve inverterin çıkıú gerilimi hemen hemen sinüsoidaldir. Transformotorun ve çıkıú filtresinin boyutu yüksek inverter frekansından dolayı küçülmüútür. Rezonans osilasyonundan dolayı.1 10 0..2 Rezonans DC güç kaynaklarının konfigürasyonları.2 2. Rezonans inverterlerin yarım ve tam köprü konfigürasyonları úekil 10..3 Çift yönlü DC güç kayna÷ı. rezonans pals inverterleri kullanılabilir.2 2R RE EZ ZO ON NA AN NS SD DC CG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII ùayet DC çıkıú geriliminin de÷iúimi çok geniú de÷ilse. 1 10 0. .3 de görülmektedir 0.3 3Ç ÇøøF FT TY YÖ ÖN NL LÜ ÜG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII ùekil 10.. güç akıúının çift yönlü akıú özelli÷inde olması istenilir. (a) Yarım köprü inverter (b) Tam köprü inverter ùekil 10.

4 de görülen anahtarlamalı mod AC güç kayna÷ında iki inverter vardır. inverter sürekli olarak çalıúır ve çıkıúı yüke ba÷lanmıútır. Giriú tarafındaki inverter. yük inverterin çıkıúına anahtarlanır ve úebekenin yerini tutar. Bu metotta inverter aúa÷ıdaki maddeler için de kullanılabilir: ¾ Yüke uygulanan gerilimin sinüsoidalli÷ini korumak.. transformotorun ve çıkıú tarafındaki inverterden önce bulunan DC filtrenin boyutunu düúürmek için çok yüksek frekansta bir PWM kontrolu ile çalıúır.4 Anahtarlamalı mod AC güç kaynakları. 1 10 0. ùekil 10.. Çift yönlü inverterler indüktif akımın her iki yönde akmasına izin verirler ve akım akıúı süreklidir. Çıkıú tarafındaki inverter yüke uygulanacak çıkıú frekansında çalıúır. yük ana úebekeye anahtarlanır. Do÷rultucu inverteri besler ve bataryanın dolu kalmasını sa÷lar.. bu durumda V0 < aVs . ùebeke enerjisinin kesilmesi durumunda úebeke ve inverter arasında bir anahtarlamaya gerek yoktur. ønverterin çalıúmaması durumunda. . Kaynaktan yüke güç akıúında. ¾ ùebekeden gelebilecek geçici zararlı gerilimlerden yükü korumak. ( a = N s / N p ) ba÷lıdır.3 3. bu durumda V0 > aVs . inverter ters mod’da çalıúır. Çıkıútan giriúe güç akıúında.Güç akıúının yönü V0. Bu AC kaynaklar aynı zamanda kesintisiz güç kaynakları (uninterruptible power supply = UPS) olarak bilinir.1 1A AN NA AH HT TA AR RL LA AM MA AL LII M MO OD DA AC CG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII ùekil 10. 1 10 0. ¾ Yük frekansını istenilen seviyede tutmak. Normal çalıúmada yük úebekeden beslenir ve bir do÷rultucu bataryaları dolu olarak tutar. Vs ve sargı dönüúüm oranına.3 3A AC CG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII AC güç kaynakları. kritik yükler için hazır kaynak ve normal úebekenin enerjisinin bulunmadı÷ı yerlerde yaygın olarak kullanılır. Bu tip çalıúmada devredeki inverter sadece úebeke enerjisi kesildi÷inde çalıúır. Di÷er bir uygulama. inverter do÷rultucu olarak çalıúır. ùayet úebeke enerjisi kesilirse.

úekil 10. Sayklo-konvertör yüksek frekanslı AC’yi düúük frekanslı AC’ye dönüútürür. 1 10 0.3 3. Güç akıúı her iki yönde kontrol edilebilir.3 3Ç ÇøøF FT TY YÖ ÖN NL LÜ ÜA AC CG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII Diyot do÷rultucu ve çıkıú inverteri. ùekil 10.3 DC güç kaynaklarının üç tipi nedir? 10..4 4Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 10.4 de giriúteki inverter.8 Çift yönlü güç kaynaklarının avantajları ve dezavantajları nedir? .5 Tek katlı konversiyonun avantajları ve dezavantajları nedir? 10..6 Anahtarlamalı mod güç kaynaklarının avantajları ve dezavantajları nedir? 10.5 deki gibi bir rezonans inverteri ile de÷iútirilebilir..2 Güç kaynaklarının genel tipleri nedir? 10. ùekil 10.6 da görüldü÷ü gibi çift yönlü anahtarlar ve bir sayklo-konvertör ile birleútirilebilir.2 2R RE EZ ZO ON NA AN NS SA AC CG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII ùekil 10.5 Rezonans AC güç kaynakları.4 AC güç kaynaklarının üç tipi nedir? 10.1 Güç kaynaklarının normal özellikleri nedir? 10... Çıkıú tarafındaki PWM inverter yüke uygulanacak çıkıú frekansında çalıúır.3 3.7 Rezonans güç kaynaklarının avantajları ve dezavantajları nedir? 10.1 10 0.6 Çift yönlü AC güç kaynakları 1 10 0. úekil 10.

10 Push-pull konvertörlerin avantajları ve dezavantajları nedir? 10.14 Kesintisiz güç kaynaklarının genel düzenlemesi nasıl yapılır? 10.10.13 Yüksek frekans linkli güç kaynaklarının avantajları ve dezavantajları nedir? 10.15 Güç kaynaklarında transformotor kullanırken nelere dikkat edilmelidir? .9 Tepkili konvertörlerin avantajları ve dezavantajları nedir? 10.11 Yarım köprü konvertörlerin avantajları ve dezavantajları nedir? 10.12 Rezonans DC güç kaynaklarının farklı konfigürasyonları nedir? 10.

1 eúitli÷i ile verilmektedir. aygıtın jonksiyon sıcaklı÷ı ve akımın veya gerilimin aúırı de÷erlerinin kontroludur. burada P yarıiletken aygıtın jonksiyon bölgesinde üretilen ortalama güç. jonksiyondaki sıcaklık hesaplamaları birkaç bileúene sahip ve °C/W olarak ifade edilen bir termal dirençle modellenir. 1 1. Bu sadeleútirme ile..1 1Y YA AR RII--øøL LE ET TK KE EN NJ JO ON NK KS SøøY YO ON NS SIIC CA AK KL LIIö öII 11 Bir yarı-iletkenin jonksiyon sıcaklı÷ı. Zamanla de÷iúen durumlar için. ùayet bu alanlara gerekli itina gösterilmezse. ikincisi so÷utucu ve aygıtın kılıfı arasındaki mükemmel olmayan ara yüzeyi modelleyen termal direnç. Birincisi aygıtın jonksiyonu ve yerleútirildi÷i kılıf arasındaki termal direnç. RJC olarak gösterilir. aygıtın jonksiyonu ve ısı transfer yolunun di÷er kısımları arasındaki termal direnç zamanla de÷iúmeyen durumlar için jonksiyonun ısınma iúleminin modellenmesinde kullanılabilir.1 11 1T TA AS SA AR RI IM MV VE EK KO OR RU UM MA A Baúarılı bir tasarımı gerçekleútirmek için. yarı-iletken anahtarların bulundukları çevrede sa÷lam ve güvenli olarak kalabilmeleri gerekmektedir. RCS ve son olarak çevre ortamına olan ısının engellenmesinin modellendi÷i termal direnç. 1 1.1 1. termal direnç geçici termal empedans ile de÷iútirilir. Bu kararlı durum iúleminin çözümü 11. RSA. Bir so÷utucu üzerine monte edilmiú bir güç yarıiletkeni için genel olarak üç bileúen gözönüne alınır. herhangi bir uygulamada aygıtın sa÷lam kalabilmesi ve ömrünü belirlemede çok önemlidir. Bundan dolayı jonksiyon sıcaklı÷ının hesaplanması tasarım iúleminin önemli bir kısmıdır.. TA ortamın çevre sıcaklı÷ı ve TJ jonksiyon sıcaklı÷ıdır: . Bu bölümde dikkate alınacak iki alan. Gerçek ısı akıú iúlemi üç boyutludur fakat yapılan deneyler bir boyutlu analizin ço÷u amaçlar için yeterli oldu÷unu göstermiútir..1 de görülmektedir. anahtarların yerleútirildi÷i cihaz sık sık arızaya maruz kalacaktır.1 1K KA AR RA AR RL LII D DU UR RU UM MJ JO ON NK KS SøøY YO ON NS SIIC CA AK KL LIIö öII 11 Kararlı durumda. Termal devrenin elektrik devresine benzerli÷i úekil 11.

dahili montaj olguları ve ilgili yarıiletkene ait olmak üzere sabitlenmiútir. Kapton™ gibi plastik filmler.TJ = TA + P( RJC + RCS + RSA ) (11.1 RJC ’nin de÷eri yarıiletkenin dahili yapısı ile belirlenir ve yarıiletkenin kalıp boyutu. Bu. Bu. Mükemmel olmayan bu duruma ek olarak. Gresin termal iletkenlik özelli÷i. iki yüzey arasındaki hava aralı÷ını doldurmak için yaygın olarak bir termal gres konulmasıyla iyileútirilebilir. Üretici.1) ùekil 11. Eúlenen yüzeylerdeki temas mükemmel de÷il ve her iki yüzey arasında sıcaklık farkı vardır. yerini aldı÷ı havadan daha iyidir. elektriksel olarak yalıtılmıú anotlu yüzeyli aluminyum contalar ve berilyum oksit yaprakcıklardır. ùekil 11. Bu elektriksel yalıtıma elveriúli olan malzemelerin aynı zamanda iyi bir termal iletken olması da gerekmektedir. hemen hemen bir çeliúki olmaktadır. verisayfalarında bu de÷eri maksimum olarak belirlemektedir. Yarıiletken ve so÷utucu arasındaki ara yüzey üretim iúlemleri ve montaj metotlarına ba÷lı olarak tamamen de÷iúebilir.2 de görülen ara yüzey bölgesi yarıiletken ve so÷utucu arasında yer alan bölge. Bu amaca yönelik ihtiyaca cevap verebilecek malzemeler. Aygıtın kılıfı ve so÷utucu arasındaki ara yüzey.2 . mika levhalar. yarıiletkenin kılıfını so÷utucudan elektriksel olarak yalıtmak gerekebilir. görülmesi bakımından çok abartılmıútır. termal grese ek olarak montaj ile iki yüzeyin daha yakın olması için kuvvetlice sıkıútırılmasıyla sa÷lanabilir. ùekil 11. Aygıtın ve so÷utucunun mikroskobik yüzeyleri mükemmel düzgünlükte ve paralellikte de÷ildir. ara yüzeyin termal direncinin daha da artmasına neden olmaktadır. Daha iyi bir temas.

So÷utucudan çevreye ısının iletimi öncelikle so÷utucunun yüzeyindeki havanın do÷al konveksiyon veya cebri hava hareketi ile havanın hareketi ile sa÷lanır. bu aygıtın veri sayfası RJC=1. (RCS=0. Çevreleyen ortamın hava sıcaklı÷ı 70°C dir.3°C/W olacaktır.2 + 2. Yarıiletken aygıt bir TO-204 kılıfındadır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ùayet eleman.3 °C ÖRNEK 11.15°C/W azaltır. ÇÖZÜM .Bir termal gres kullanımının sayısal etkisi aúa÷ıda açıkça görülmektedir. ÖRNEK 11. Ço÷u uygulamalar üreticileri tarafından belgelenmiú ısı iletim karakteristiklerine sahiptir. TJ = 70 + 10(0. RJC’nin de÷eri 0.2 12 W’lık güç kaybı ile bir BJT 85°C ortam hava sıcaklı÷ında bir so÷utucuya monte edilmiútir.2°C/W’a düúürülmüútür.83 + 0.2°C/W ve 0.2°C/W) ile monte edildi÷inde aygıtın jonksiyon sıcaklı÷ı. So÷utucu ekseriyetle verilen bir hacim için yüzey alanını artırmada çoklu kanatcıklarla veya buna benzer di÷er yüzey artırıcılarla donatılır.1 eúitli÷inden.1 MTM8N60 tipinde bir MOSFET kararlı durum termal durumunda çalıúmakta ve 10 W kayıp meydana getirmektedir. Ek olarak.8 °C (b) 11.5) = 104. ÇÖZÜM (a) Ek B’den. RSA=2.5°C/W de÷erine sahiptir. 11. yarıiletken elemanın elektriksel yalıtımından kaynaklanan termal direnç de÷erinde bir artıú oldu÷u açıktır. Aygıt ve so÷utucu arasındaki ara yüzeyin termal karakteristikleri de sa÷lanmaktadır. Uygun bir so÷utucu termal direnci bularak tasarımı tamamlayınız.5°C/W ile bir so÷utucuya monte edilmiútir. bir termal gres kullanılarak RCS de÷eri 0. Bu sayılar yarıiletkenin jonksiyon sıcaklı÷ını düúürmek ve bunun sonucu olarak güvenilirli÷i geliútirmek için termal gresin kullanımını açıklamaktadır. Jonksiyon sıcaklı÷ı 175°C’yi aúmamalıdır.15°C/W) termal gresi kullanılarak do÷rudan bir so÷utucuya monte edilirse aygıtın jonksiyon sıcaklı÷ı (b) Herhangi bir termal gres kullanılmaksızın bir anodize aluminyum yalıtıcı conta (RCS=1. øki yüzey arasındaki boúlukta termal gresin kullanılması termal direnci yaklaúık olarak 0.83 + 1.15 + 2.2°C/W vermektedir. Radyasyon ile ısı iletimi ekseriyetle iúlemin çok küçük bir parçasıdır.1 eúitli÷inde RCS’nin yeni de÷eri kullanılarak: TJ = 70 + 10(0. ùayet sert anotlu bir aluminyum conta yalıtıcı olarak kullanılırsa bu sayılar sırasıyla yaklaúık olarak 1. Bir TO-204 kılıflı aygıt bir termal gres kullanılmaksızın monte edildi÷inde yaklaúık olarak RCS=0.5) = 115.83 °C/W’tır.

Böyle durumlarda zaman aralı÷ı ekseriyetle yeteri kadar kısa olup yarıiletkenin kılıf sıcaklı÷ı TC bu aralık süresince de÷iúmez.2 eúitli÷inde oldu÷u gibi ifade edilmesi mümkündür: TJ = TC + r (t ) RJC P (11. güç sıfır olur ve jonksiyon sıcaklı÷ı sıfıra düúmeye baúlar. Jonksiyon sıcaklı÷ı zamanın bir fonksiyonu oldu÷undan.2 eúitli÷inde. r(t) güç palsi süresince zamanın bir fonksiyonu olarak ifade edilen normalleútirilmiú termal dirençtir.3 11. Geçici termal empedans kavramı böyle hesaplamalarda kullanıúlıdır. øyi tasarım. r(t)’nin de÷eri birime yaklaúır ve RJC’nin de÷eri kılıfın sıcaklı÷ının üzerinde jonksiyon sıcaklı÷ının yükselmesini verir.11. Bununla ilgili olan jonksiyon sıcaklı÷ı zamanın bir fonksiyonudur ve tepe jonksiyon sıcaklı÷ının güvenli bir de÷erle sınırlanması gerekir.3 deki grafik bir jonksiyondaki güç kaybı uygulamasında jonksiyon sıcaklı÷ının zamanla de÷iúimini göstermektedir. t1 zamanında.1 1. .2 + RSA ) RSA = 6. t1’in büyük de÷erleri için.2 2T TE EK KP PA AL LS SL Løø Ç ÇA AL LIIù ùM MA A 11 Ço÷u güç elektroni÷i devreleri anahtarlama aygıtlarında zamanla de÷iúen güç kaybı ile açık -kapalı modunda çalıúırlar.2) ùekil 11. ùekil 11. Böylece TC ’nin de÷eri böyle sıcaklık hesaplamalarında sabit kabul edilir. Kılıf sıcaklı÷ının sabit yapısı yarıiletken jonksiyonunun termal depolama kapasitesine kıyasla yarıiletken kılıfın çok büyük termal kapasitesinin bir sonucudur. böylece sıcaklık ve zaman arasında bir iliúkinin yazılmasına izin verir.. 1 1. jonksiyon sıcaklı÷ının 11.47 °C/W Güvenlik nedenlerinden dolayı aygıtın sınır jonksiyon sıcaklı÷ında çalıútırılması istenilmez.. hesaplanan de÷erden daha kapasiteli bir so÷utucu kullanılmasını gerektirir.1 eúitli÷i kullanılarak: 175 = 85 + 12(0.83 + 0.

31 ve RJC=0. tek pals modunda kullanılmaktadır.83°C/W. izin verilen 120°C’lik maksimum jonksiyon sıcaklı÷ında pals süresini bulunuz. Aygıtın kılıf sıcaklı÷ı 75°C dir. ÇÖZÜM Ek B’deki grafikten tek pals çalıúma iúleminde. Aygıtın baúlangıç kılıf sıcaklı÷ı 50°C ile.602 . ÖRNEK 11.2 eúitli÷i kullanılarak: TJ = 75 + (200)(0. Pals süresinin sonunda jonksiyon sıcaklı÷ını bulunuz.83°C/W. Örnek 11. RJC=0.83)(12) r (t ) = 0. jonksiyon sıcaklı÷ı azalmaya baúlar. t=10 ms için r(t)=0.3 MTM8N60 tipi bir MOSFET 10 ms için 20 V akaç-kaynak geriliminde 10 A iletecek tek pals modunda kullanılmaktadır.ùekil 11.83) = 126.2 eúitli÷i kullanılarak: 120 = 50 + r[(t )](0. ÇÖZÜM 11.4 deki grafik bir tek pals durumu için zamanın bir fonksiyonu olarak r(t)’nin tipik de÷iúimini göstermektedir.5 °C t=10 ms de jonksiyon güç kaybının kaldırılması üzerine. 11.3 den.4 ÖRNEK 11.31)(0.4 MTM8N60 tipi bir MOSFET 12 V akaç-kaynak geriliminde 10 A iletecek. ùekil 11.

2°C/W ve TJ=130°C..2 eúitli÷i ile ifade edilir. úayet tepe palslerin devam etti÷i durumda kazanılan en yüksek sıcaklıktan daha az bir de÷erde sınırlar. sıcaklık da periyodik olur. 11. kullanılan terimlerin birkaçını tanımlamaktadır. ùekil 11. ùekil 11. Her periyotta 100 µs için 100 W’lık bir güç kaybına ve her periyodun kalan kısmında sıfır kayba sahiptir.5 deki grafik.4°C/W. Böyle bir çalıúma modunda.6 daki bir grafikten elde edilen de÷erler her pals aralı÷ının sonunda tepe jonksiyon sıcaklı÷ını elde etmek için 11..3) ùekil 11. RJC=1. Örnek 11.2 eúitli÷inde kullanılabilir. T aralı÷ı genel olarak kılıf sıcaklı÷ının sabit düúünülebilece÷i kadar kısadır. Jonksiyonun termal kapasitesi jonksiyonun termal gezintisini. TA=65°C.6 daki veriyi kullanınız. ùekil 11.3 eúitli÷i ile ifade edilen görev saykılının de÷erine ba÷lı olmakla beraber. Aúa÷ıdakileri bulunuz: . r(t) 11. Yarıiletken veri sayfaları sık olarak tek palsli durumda oldu÷u kadar bu durum için de normalleútirilmiú geçici termal empedans e÷rileri içerirler.6 daki grafik t1 ve D’nin bir fonksiyonu olarak r(t)’nin tipik de÷erlerini göstermektedir. ÖRNEK 11.5 böyle bir hesaplamayı göstermektedir. Bu durumda.3 3P PE ER RøøY YO OD DøøK KP PA AL LS SL LE ER R 11 Yarıiletken jonksiyona periyodik güç palsleri uygulandı÷ında.1 1. r (t ) ’nin de÷eri 65 ms’ye karúılık gelmektedir. RCS=0. 1 1. ùekil 11. t1’in de÷erine de ba÷lıdır: D= t1 T (11.Veri sayfasından.5 Bir BJT 2 kHz’lik bir frekansta periyodik bir davranıúla çalıúmaktadır. Bu durumda.2 eúitli÷i geçerlili÷ini sürdürür.5 Jonksiyon sıcaklı÷ı ve zaman arasındaki iliúki yine 11.

21)(1. Güç palsinin sonunda tepe jonksiyon sıcaklı÷ı.6 Bazı eleman veri sayfaları úekil 11. úekil 11.(a) TC’nin izin verilen maksimum de÷eri (b) gereken RSA de÷eri.2 eúitli÷i kullanılarak: 130 = TC + (0. ùekil 11.2 ve t=100 µs için r(t)’nin de÷eri. t>0 için. ÇÖZÜM (a) ùekil 11. jonksiyon gücü tepe güce ve görev saykılına karúılık gelen ortalama güçtür. Zaman sıfıra eúit olmadan önce. .8 = 65 + 2(0. Hesaplanan tepe jonksiyon sıcaklı÷ının kararlı durum de÷erini temsil etmesi için hesaplama metodunun denge durumuna eriúinceye kadar gereken zamanı dikkate alması gerekir.1 eúitli÷inden ve 20 W’lık güç kaybının ortalama de÷eri kullanılarak TC = TA + P( RCS + RSA ) 104. 11.7 deki pals örne÷inin yerine kullanılabilir. fakat úekil 11.7 deki grafik jonksiyon gücü ile ilgili jonksiyon sıcaklı÷ının de÷iúimini göstermektedir. ùayet süperpozisyon tepe jonksiyon sıcaklık hesaplamasında kullanılacaksa.4 + RSA ) RSA = 1.8 deki grafik úekil 11.6 daki grafikten.2)(100) TC = 104.8 °C (b) 11.4 deki gibi veriler sa÷larlar. D=0.59 °C/W ùekil 11.6 daki gibi biçimde veriler sa÷lamazlar.6 daki gibi bir grafik kullanılarak yapıldı÷ında bulunan sonuçtur. gerçek periyodik pals gücü kullanılır. Bu durumlarda tepe jonksiyon sıcaklı÷ı süperpozisyon ile hesaplanabilir. hesaplamalar úekil 11.

t=0 dan önce var olan ortalama gücün durumu.8 daki gerçek dalga biçimini temsil eder. t1 deki jonksiyon sıcaklı÷ının de÷eri bundan sonraki palslerden daha yüksektir. økinci palsin zamanında. ùekil 11.8 deki ilk pals için.ùekil 11. jonksiyon sıcaklı÷ı termal zaman sabiti genelde çok kısadır ki.8 de. Ek bileúenler.8 ùekil 11. Hesaplama iúlemi úekil 11. t=0 da jonksiyon sıcaklı÷ının daha sonraki palslerin baúlangıcından daha yüksek olmasıdır. úartlar hemen hemen periyodik durum çalıúmasına benzemektedir. Bunun oluúmasının nedeni. Böyle hesaplamaların do÷rulu÷u içinde. Kabul edilebilir bir do÷ruluk için bu . kılıf sıcaklı÷ı sıfırdan büyük zaman için de÷iúmeyecek úekilde çok kısa varsayılır. bu úekilde görülen bileúenler úekil 11. Birleútirildiklerinde. t=t2 de hesaplanan tepe jonksiyon sıcaklı÷ı temel olarak tepe jonksiyon sıcaklı÷ının kararlı durum de÷erindedir. ortalama güç durumuna karúılık gelen bir kılıf ve so÷utucu sıcaklı÷ı meydana getirir. Güç palslerinin periyodu.11 da görüldü÷ü gibi birkaç güç bileúeninin süperpozisyonunu kullanır. periyodik denge durumuna daha yakın jonksiyon sıcaklı÷ı için üçüncü palsin sonundaki úartları temsil eder.7 ùekil 11.

tek pals r(t) karakteristikleri ile bir BJT. Geçici termal empedans t=t2 de mevcut olan her güç bileúeninin aralı÷ı kullanılarak hesaplanır. RJC=1.hassasiyet genelde gerekli de÷ildir.3°C/W. P0 11.5 eúitli÷i ile verilir: §t · P0 = Pm ¨ 1 ¸ ©T ¹ (11.4 eúitli÷i ile hesaplanır: TJ = TC + ( RJC ){P0 + ( Pm − P0 )[r (t2 )] − ( Pm )[r (T )] + ( Pm )[r (t1 )]} 11.4 eúitli÷inde.0°C/W ve RSA=1.5) ÖRNEK 11. Sonuç tepe jonksiyon sıcaklı÷ı 11.9 t=t2 deki jonksiyon sıcaklı÷ı her güç bileúeninin etkilerinin toplanması ile hesaplanabilir.4 deki.4) (11.6 ùekil 11. ÇÖZÜM .5°C/W. RCS=0. Tepe jonksiyon sıcaklı÷ını bulunuz. 5 ms’lik her periyodun 2 ms için periyodik bir davranıúla oluúan 60 W’lık bir tepe güç kaybına sahiptir. ùekil 11. TA=60°C.

tepe güç palsi ve úekil 11. iletim süresince sabit güç ve úekil 11.10 daki gerçek pals gibi pals baúına aynı enerji kaybı ile bir periyodik gücün zamanla de÷iúimini göstermektedir. ùekil 11. r(t)’nin de÷erleri 2 ms. ùekil 11.10 daki tepe sıcaklık kadar büyüktür çünkü toplam enerji kaybı daha kısa aralıkta meydana gelmektedir. ùekil 11.10 daki t1 den daha küçüktür.5 °C Bazı periyodik durumlar iletim aralı÷ı süresince sabit olmayan güç kaybı meydana getirirler. ùekil 11.10 daki her palsin altındaki alanın belirlenmesini içerir.2 °C ùekil 11.11 deki tepe jonksiyon sıcaklı÷ı en azından úekil 11.10 daki tepe de÷erle eúit de÷ere sahiptir.10 da görülen pals farklı sürelerde sabit güçlü bir periyodik pals ile de÷iútirilebilir.11 için. 11.10 daki grafik seçilen bir durum için düzensiz güç kaybının zamanla de÷iúimini temsil etmektedir.2 + 1.6 eúitli÷i ile hesaplanır: .10 ùekil 11.11 deki grafik.27) − (60)(0. Bu durum için tam tepe jonksiyon sıcaklı÷ının hesaplanması zordur.15)] = 141.24) + (60)(0.4 den. ùekil 11.5 eúitli÷i ile ortalama güç kaybı bulunarak kılıf sıcaklı÷ı hesaplanabilir: §2· P0 = (60)¨ ¸ = 24 W ©5¹ TC = TA + P( RCS + RSA ) = 70 + 24(0. ùekil 11. bu yüzden.4 eúitli÷i kullanılarak: TJ = 113.11. Aynı periyot ile eúde÷er bir pals ve sabit PM gücü belirlenir.11 deki sabit güç úekil 11. Tasarım iúlemi. úekil 11. 5 ms ve 7 ms de belirlenir. ùekil 11. pals süresi 11.5) = 113.3 + 1.11 deki t '1 ’in de÷eri bundan dolayı úekil 11.11 deki modellemeye dayanan hesaplamalar sadedir. ùekil 11.11’i kullanan yeterli bir jonksiyon sıcaklı÷ı için bir tasarım jonksiyon sıcaklı÷ı konusunda kabul edilebilir.0[24 + (36)(0.

ùekil 11.4°C/W ve RJC=0.12 de görülen kayıplar ile periyodik bir davranıúta çalıúmaktadır. t '1 hesaplanabilir: .001) + (20)(0.6) Bu eúde÷er pals dizisi için tepe jonksiyon sıcaklı÷ı önceki kısımlardaki metotlar kullanılarak hesaplanır.7 Bir BJT úekil 11.11 ÖRNEK 11.001) + (30)(0. RCS=0. ùekil 11. r(t)’nin de÷erleri úekil 11.12 deki grafikten belirlenebilir: Enerji = (40)(0.12 ÇÖZÜM (a) Pals baúına enerji úekil 11. eúde÷er zaman.t '1 = pals baúına gerçek enerji kaybı PM (11.090 J PM=40 W de÷eri ile 11. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ( TJ − TC )’nin tepe de÷eri (b) TJ ’nin tepe de÷erini 140° de sınırlayan RSA’nın de÷eri.001) = 0.6 eúitli÷i kullanılarak.9°C/W. TA=70°C.4 den belirlenebilir.

25 ms zamanlarında belirlenir. ùekil 11..3 3A Aù ùIIR RII A AK KIIM MK KO OR RU UM MA AS SII 11 Aúırı akım korumasının bir örne÷i. aúırı bir akım ile yük direncinin azalması veya çıkıú terminallerindeki bir kısa devre ile bir azaltan kıyıcı durumunda gösterilmiútir.16).34) − (40)(0. r(t)’nin de÷erleri 2. D’nin azaltılmasıyla yapılır. 1 1.t '1 = 0. Bunların herbirinden genel olarak uygun tasarımla kaçınılabilir.2 = 127.31) + (40)(0. P0 hesaplanabilir: § 2. Filtre indüktör akımı bu yüzden ayarlanmıú bir de÷erin üzerine çıkar.4 eúitli÷i kullanılarak. problem giderildi÷inde normal çalıúmasına devam etmesine izin vermesi gerekir. Örne÷in. Son olarak. koruyucu özelli÷in. (0.2 °C (b) TC = 140 − 12.00225 s 40 ùekil 11.13 deki devre diyagramı yaygın olarak kullanılan bir koruma yolunu göstermektedir. 10 ms ve 12.25 · P0 = (40)¨ ¸ =9W © 10 ¹ 11.34) dür.16)] = 12.2 2K KO OR RU UM MA A 11 Güç elektronik cihazının dahili hatalara. 11.. harici hatalara ve harici düzensizliklere karúı korunması gerekir. bir SCR’nin kesim hatası gibi bir dahili hatanın di÷er elemanlara bir zarar vermemesi gerekir.. Koruma.8 °C 11. Bu de÷erler sırasıyla (0.31) ve (0.2 2.4 den. çıkıú akımı uygun bir de÷er aralı÷ına gelinceye kadar görev saykılı.1 eúitli÷inden: TC = TA + P ( RCS + RSA ) 127.9[9 + (31)(0. ùayet mümkünse.8 = 70 + 9(0. TJ − TC de÷eri hesaplanabilir: TJ − TC = 0.4 + RSA ) RSA = 6. giriú güç hattındaki geçici bir elektriksel de÷iúmenin yarıiletkenin hasarına neden olmaması gerekir.0 °C/W 1 1. Yükün harici kısa devresinin dahildeki elemanlara zarar vermemesi gerekir.5 eúitli÷inden. .090 = 0.25 ms.

normal çıkıú gerilimi sürdürülmez.15 deki grafik bir hata oluútuktan sonraki kısa bir süre için iliúkileri göstermektedir. tabiki. ùekil 11. Belli bir parazitik devre indüktansı kalır ve Lp de÷erinde bir indüktör ile temsil edilir.ùekil 11. kontrol sistemi S anahtarının kapalılı÷ını durdurur. ùekil 11. transistör hem vCE ve hem de transistör gücünün artmasıyla çabucak bozulur.14 deki gibi di÷er devre düzenlemeleri. farklı bir koruma metoduna gerek duyabilir. Bu úekilde.13 RS uçlarındaki gerilimin de÷eri algılanır ve önceden ayarlanmıú olan sınır de÷eriyle karúılaútırılır.14 . Kollektör akımı. normal çalıúma devam eder. Çıkıú geriliminin gerçek de÷eri yükün úiddetine ba÷lıdır. Kollektör akımı ani olarak yükselir ve kısa bir zaman sonra beyz akımı transistörün doyumunu sürdüremeyecek bir de÷ere ulaúır. görev saykılı. Akım sınırlama iúlemi süresince. ùekil 11. X noktasında yük uçlarında bir kısa devre oluúur. ùayet bir úey yapılmazsa. D’nin saykıl saykıl azaltılması temelinde olabilir. Aúırı yük akımının nedeni kaldırıldı÷ında. ùayet bu gerilim sınırı aúarsa. beyz akımı ve transistörün akım kazancı ile belirlenenden öteye artmaz. Çıkıú gerilimi yükün tamamen kısa devre olması durumunda sıfıra gider. Çıkıú akımının sınırlanması.

ùekil 11. Beyz sürmesinin kaldırılmasının basit bir yolu.4 4A Aù ùIIR RII G GE ER RøøL LøøM MK KO OR RU UM MA AS SII Aúırı gerilim koruma ihtiyacına bir örnek.. Q1’in aúırı vCE’sini algılamanın üzerine. vCE’nin de÷eri artar. Q1’in iletiminde. Q1’in beyz akımı Q2’nin iletimi ile topra÷a yönlendirilir. vX’in çalıúmasının. Q1 doyuma sürülünceye kadar kısa bir zaman için durdurulması gerekir.16 Transistör bu mod çalıúma ile hem anma VCEO(SUS) kaynak gerilimi için yeteri kadar büyük ve hem de beyz akımı yeteri kadar hızlı kaldırılabildi÷i sürece sa÷lam kalma özelli÷ine sahiptir.16 daki devre. transistör çoktan doyum bölgesinin dıúında olup kollektör akımının kesimi için bir depolama gecikmesi yoktur..Kollektör akımı transistörü do÷rusal moda çekecek yeterli büyüklü÷e ulaúınca.2 2. vX küçüktür fakat transistör doyumun dıúına çıkarken. ùekil 11. Bu durumda. Transistörün doyumu ile normal çalıúmada.16 daki gibi Q2 transistörü eklemektir. dahili bir hatadan dolayı çıkıú gerilimi . bu artıúın dedeksiyonunda kullanılabilir ve transistörün beyz sürmesini kaldırır. 1 11 1. úekil 11. vX de÷eri 12 V de÷erine yükselir.15 ùekil 11.

SCR’nin iletimi yük gerilimini aniden azaltır. lojik devreyi dikkate almayarak ve ana anahtardan sürmeyi kaldırmak için kullanılır. 1 1. inverterin çıkıú akımı normal de÷erinin üzerine çıkar. Crowbar’ın çalıúma seviyesi ve baúlangıç hızının yükü en iyi koruyacak úekilde tasarımlanması gerekir. øki koruma yolu böyle bir durumu düzeltmek için kullanılabilir. úekil 11. bir indüksiyon motorunu besleyen ayarlı frekanslı bir inverter’de görülebilir.5 5S SIIC CA AK KL LIIK KK KO OR RU UM MA AS SII 11 Güvenilir bir tasarım için. bütün bileúenlerin anma tasarım sıcaklıklarında çalıútırılması gerekir. Aúırı yüklenme durumuna kısa bir zaman için izin verilebilir. Herhangi bir nedenden dolayı lojik devrenin hata yaptı÷ını düúünelim. Bütün devre elemanlarının uygun bir koordinasyonu ile aúırı gerilimin yüke zarar vermemesi sa÷lanır. Aúırı sıcaklı÷a karúı aygıtları korumak için bazı tedbirler alınabilir. . Kısa devre çıkıú gerilimini azaltır. bu durumda sigortada büyük akım oluúur ve çıkıútan gücü ayırmak için açılır. Hızlı çalıúan bir SCR. ønverter ısınmaksızın kısa bir zaman için artan bu akımı idare edebilecek úekilde tasarımlanmıú olmakla beraber. belirsiz süre içindeki aúırı yüklenmeyi idare edemez. ikinci bir savunma hattı bir manivela (crowbar) devresi kullanır. Artan sıcaklık aúırı derecede yüksek harici çevre sıcaklı÷ından veya harici bir geçici aúırı yüklenmeden kaynaklanabilir. Bu. ùayet motor geçici olarak aúırı yüklenirse. úayet problem S anahtarının kısa devre olması ise.. dahili bir sıcaklık kontrollu anahtar kullanılabilir.2 2. ùayet dahili çevre sıcaklı÷ı önceden ayarlanmıú bir sınırı aúarsa. koruma devresinin iki farklı amacı vardır.17 de. yükü korumayı baúaramazsa. ùekil 11. böylece yükü aúırı gerilimin zararından korur. bununla beraber. Örne÷in. bu durumda sigortanın hızlı çalıúan tipte olması gerekir. ùayet problem S anahtarının lojik devreyi devre dıúı bırakamayaca÷ı hatalı bir lojik sürücü ise.istenilen seviyenin üzerine çıkan bir azaltan kıyıcıda görülmektedir. görev saykılı istenilen de÷erin üzerine çıkmıú ve çıkıútaki yük tehlike içindedir. Ek olarak.17 de görüldü÷ü gibi yük terminallerini kısa devre eder. ùayet bu.. anahtar kapanır ve termal etkiyi azaltmak için çıkıúta bir úeyi de÷iútirir. Bir koruma devresi. Farklı üreticiler S gibi yarıiletken anahtarları koruma amacıyla sigortalar tasarlamıúlardır.17 ùekil 11.

Emiter akımı periyodik ve 10 ms aralıklarla oluúan tepe de÷erlere tek yönlüdür. Daha özel olarak. ùekil 11. bu. 30 A’lik tepe de÷erler maksimum 10 s aralık için kabul edilebilir. süre sınırlanmalıdır. RS ucundaki tepe gerilim normalde 0. Son olarak. aúırı sıcaklı÷ın bir göstergesi ve bir düzeltme iúleminin gereklili÷i olarak kullanılabilir. C1 kapasitörü ile A1 yükselticisi transistör akımının tepe de÷eri için bir örnekleme ve tutma devresi olarak görev yapar.4 V’u .18 deki devre bu amacı yerine getiren bir vasıtayı göstermektedir. ùekilde. Görülen yükselticiler ideal varsayılmaktadır. Veya V0 daki de÷iúim aygıtı kapatmak için bir sinyal olarak kullanılabilir. Buna uygun di÷er bir vasıta inverter akımıdır.ønverter sıcaklı÷ının artıúından bir periyot sonra. 20 A’lik tepe de÷erler kararlı durum tabanında oluúan aúırı sıcaklı÷a neden olmayan en büyük de÷erlerdir. A3 yükselticisinin çıkıú gerilimi iúaretini de÷iútirir. inverterin çıkıú frekansı azaltılarak. ùekil 11. A2’nin çıkıúı aúırı akımın zaman integralidir. R4 ile beraber A2 yükselticisi. A2’nin çıkıúı A3 yükselticisinde V3 ile karúılaútırılır. koruyucu devre artıúı algılayacak ve inverteri korumak için bazı de÷iúimleri baúlatacaktır.8 ùekil 11. di÷er bir de÷iúken aúırı yüklenmenin göstergesi olarak sıcaklıktan daha iyi olabilir. ùayet anma de÷erinin üzerindeki yük akımının zaman integrali de÷erlendirilirse. motorun torkunu düúürecek inverter frekansını azaltmak olabilir ve endirek olarak Q1 transistöründeki akımı azaltmaktır. ilgili entegre devreyi harekete geçiren akımın eúik de÷erini ayarlar.18 deki devre bir transistörü aúırı akımdan korumak için kullanılmaktadır. Burada yapılan hareket. ÖRNEK 11. Tepe de÷eri kararlı durum çalıúmasında bir üst sınıra sahiptir. Transistör akımı iletim-kesim durumu ile de÷iúir.18 ùayet A2’nin yükselticisinin çıkıúı V3 de÷erini aúarsa. ùayet bu de÷er aúılırsa. ønverterin dahili sıcaklı÷ı inverter yükündeki de÷iúimlere yavaú tepki verdi÷inden ve yarıiletken jonksiyon sıcaklı÷ı çok daha hızlı tepki verdi÷inden. inverter akımı istenilen de÷erin altında bir de÷ere düúürülebilir. V0 daki de÷iúim. Q1’in kollektör akımını azaltmak için aygıtta birúeyi de÷iútirmek için sinyal olarak kullanılır.

02 Ω 20 A1 ile sa÷lanan kazanç verilen bilgilerden belirlenmiú 10 s lik bir büyüklü÷e sahiptir. R2 ve RS de÷erleri (b) transistör akımının ardıúık pikleri arasında %1 den daha fazla azalmayan vC1 gerilimi olacak úekilde R3 ve C1 de÷erleri (c) úayet transistör akımı 10 s aralık süresince 30 A ise 10 s de vC1 ’in iúaret de÷iúimine neden olacak R4 ve C2 de÷erleri.5 MΩ’luk bir de÷er gerektirir. Gerçek de÷erlerin seçimi tamamen keyfidir: R2 = 10 R1 R2=50 K ve R1=5 K yeterli olacaktır. 30 A tepe transistör . ÇÖZÜM (a) RS ucundaki gerilimin üst sınır için. Çalıúma süresince R3 deki küçük akım. R4 deki akım R4 için 2. bu akım seviyesinde vC 2 ’nin de÷iúmemesi için 20 A’lik tepe transistör akımında R3 deki akımı iptal etmelidir. giriú polarlama akımına göre A2’yi seçerken özel dikkat gerektirir.4 = 0. Bu hesaplamada. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) 20 A’lik tepe akımı için vC1 = −4 V normal de÷erini üreten R1. Transistör akımının 20 A olma durumu için: vC1 = −4 V iR3 = −4 µA iR4 = +4 µA V2=10 V ile.geçmemektedir. RS’nin de÷eri belirlenebilir: RS = 0. 10 ms aralı÷ı süresince %1’lik gereksinimi karúılamak için R3C1 için 1 s zaman sabiti gerekir: R3C1 = 1 C1 = 1 µF ve R3 = 1 MΩ de÷erlerinin seçimi gereken zaman sabitini karúılayacaktır. D1 uçlarındaki gerilim ihmal edilmiútir. (c) V2 ve R4 den giriú. 10 V’luk V2 ve V3 gerilimleri mevcuttur. (b) A2’nin eviren terminali topraktır. Bu kazanç R2 / R1 oranını belirler. böylece R3 transistör akımının pikleri arasında C1’in deúarjında görev yapar.

. Aygıtın aúırı giriú geriliminden kaynaklanan hasardan korunması gerekir. Kaynak empedansının koruyucu aygıtın akımını ve gücünü kabul edilebilir seviyede sınırlayacak kadar büyük olması gerekir. Elektromanyetik etkileúime karúı duyarlılık konusunun geniú olarak ele alınması bu ders kitabının amacı dıúına taúmaktadır. Bu devre úekil .20 deki grafik istenilen karakteristi÷e tipik bir örnektir. ùekil 11.. Koruyucu elemanlı böyle bir sistemi temsil eden genel bir model úekil 11. Aynı zamanda. aygıtın harici bozucu etkilere karúı hasar görmeden sadece düzgün çalıúmayı etkileyecek úekilde ba÷ıúıklık kazandırılabilir. Bu eúik de÷erinin üzerindeki gerilimler için akım aniden artar.21 deki devreyi elde etmek için yapılır. iyi bir tasarım aygıtın anma gücünde çalıúmasını sa÷lamalıdır.20 deki karakteristi÷e sahip ticari aygıtlar.6 6H HA AR RøøC EÇ ÇøøC ER R 11 Koruma iúleminin di÷er bir alanı harici geçicilerdir.akımı úartı için. böyle elemanlar birinci ve üçüncü çeyreklerde benzer karakteristikler ile çift yönlüdürler. Genelde. Bu eúik öyle seçilir ki normal çalıúma gerilimi paralel koruyucu elemanda çok az bir akıma neden olur. ùekil 11.2 2. vC1 = −6 V iR3 = −6 µA iC 2 = 2 µA vC 2 ’nin de÷erinin 10 s aralık süresince 10 V ile de÷iúmesi gerekir. Bu úart C2’yi belirler: (10)(C2 ) = (iC 2 )(10) C2 = 2 × 10 −6 F 1 Cøø G GE CøøL LE 1. Bu bileúenler kullanılarak.19 da görülmektedir. Koruyucu eleman.19 ùekil 11. Uygun bir parçalı do÷rusal analiz úekil 11. metal oksit varistörler ve arkaarkaya zener diyotlardır. Tipik bir gereksinim devrenin giriúinin geçici aúırı gerilimlerden korunması gerekir. belli eúik de÷erini aútı÷ında gerilim için büyük bir akım iletir.

11.19 daki devre ve úekil 11.20 deki elemanı büyük pozitif akımlar için modellemektedir. Kaynak empedansı bir LS indüktörü ile temsil edilir.

ùekil 11.20

ùekil 11.21 ùekil 11.21 deki geçici gerilim kayna÷ı E geriliminin bir pals kayna÷ıdır. Devre modeli sadece E’nin pozitif de÷erleri için çalıúmasını temsil etmektedir. Negatif E de÷erleri elemanın yönünün de÷iúmesi veya modelde ek elemanların bulunmasını gerektirir. Pals baúladı÷ında akım 11.7 ve 11.8 eúitlikleri ile verilir. Bu eúitlikler normal kaynak tarafından gerçek yüke önceden verilen akımları ihmal etmektedir:

di X § 1 =¨ dt ¨ © LS

· ¸ ¸( E − VX − RiX ) ¹ · −t / τ ¸ ¸(1 − e ) ¹

(11.7)

§ E − VX iX = ¨ ¨ R X ©
burada

(11.8)

τ=

LS RX

Yükü besleyen vL gerilimi 11.9 eúitli÷i ile verilir:
vL = VX + RX i X = VX + ( E − VX )(1 − e − t / τ )

(11.9)

vL’nin de÷eri VX’in de÷erinde baúlar ve zamanla artar. ùayet pals uzun sürmüúse, bu durumda vL E’ye eúit olur, fakat etkili bir tasarım için RX’in küçük olması gerekir. Beklenilen pals süresine göre zaman sabitinin uzun olması gerekir. Örnek 11.9 bununla ilgili sonuçları göstermektedir. ÖRNEK 11.9 5 µs süren 5000 V’luk bir ani gerilim úekil 11.21 deki gibi modellenen bir devreyi etkilemektedir. vL’nin de÷eri 300 V tepe de÷erine sınırlandırılacaktır. Koruyucu eleman 280 V ile buna seri 1,5 Ω dirençle modellenebilmektedir. Normal kaynak geriliminin tepe de÷eri 280 V tan daha azdır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) LS’nin minimum de÷eri (b) koruyucu elemana verilen enerji. ÇÖZÜM (a) 5 µs’lik palsin sonunda, vL’nin de÷eri 300 V’u geçemez. 11.9 eúitli÷i kullanılarak, τ ’nin de÷eri belirlenebilir: 300 = 280 + (5000 − 280)(1 − e −5 / τ )

τ = 1180 µs
Bundan dolayı,

LS = RX τ = 1770 µH
(b) pals aralı÷ı süresince iX 11.8 eúitli÷i ile bulunur:

§ 5000 − 280 · iX = ¨ ¸(1 − e − t / τ ) 1,5 ¹ ©
5 µs’nin sonunda, iX ’in de÷eri 13,34 A dir. Bu aralık süresince, zaman sabitine kıyasla aralık çok kısa oldu÷undan akım hemen hemen do÷rusal olarak de÷iúmiútir. Böylece, vX ’in de÷eri de hemen hemen do÷rusal olarak de÷iúir. Bu do÷rusal iliúkiler aúa÷ıdaki gibidir:

§ 13,34 · iX = ¨ t = 2,668 × 106 t −6 ¸ © 5 × 10 ¹

v X = 280 + 1,5i X
Enerji, v X ve i X çarpımının 5 µs aralık üzerinde integralinin sonucudur: Enerji = ³
5×10 −6

0

(280 + 1,5i X )i X dt = 9,78 × 10 −3 J

Koruyucu elemanın enerji emme kapasitesinin 10 mJ dan fazla olması gerekir ki geçici ani gerilimler tarafından zarar görmesin.

1 11 ùM MA 1..3 3Ç ÇA AL LIIù AS SO OR RU UL LA AR RII 11.1 Bir so÷utucu nedir? 11.2 Bir güç yarıiletken aygıtının ısı iletiminin elektriksel benzerli÷i nedir? 11.3 Bir elemanı bir so÷utucuya monte ederken alınması gereken önlemler nedir? 11.4 Sulu so÷utmanın avantajları ve dezavantajları nedir? 11.5 Ya÷lı so÷utmanın avantajları ve dezavantajları nedir? 11.6 Bir yarıiletkenin ani jonksiyon sıcaklı÷ını belirlemek niçin gereklidir? 11.7 Kutuplu ve kutupsuz koruyucu nedir? 11.8 Bir RC koruyucunun tipik sönüm faktörü nedir? 11.9 Yük tarafındaki geçici gerilimlerin nedeni nedir? 11.10 Kaynak tarafındaki geçici gerilimlerin nedeni nedir? 11.11 Bir yarıiletkeni korumak için sigorta nasıl seçilir? 11.12 DC devrelerde sigortalama iúleminin problemleri nedir? 1 1..4 4P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 11 11.1 TO-204 kılıfında bir BJT 15 W’lık kayıplar meydana getirmektedir; RJC=0,8°C/W, RSA=4°C/W ve TA=65°. (a) úayet aygıt do÷rudan termal gres kullanmaksızın so÷utucuya monte edilmiúse, TJ ve TC de÷erlerini bulunuz; RCS=0,6°C/W. (b) úayet termal gres kullanmadan bir yalıtıcı, kılıf ve so÷utucu arasında kullanılmıúsa a úıkkını tekrar ediniz, RCS=1,5°C/W. 11.2 Problem 11.1’i her úıkta termal gres kullanıldı÷ı durumda tekrar ediniz. a úıkkı için RCS=0,2°C/W ve b úıkkı için RCS=0,7°C/W. 11.3 Bir MOSFET 25 W’lık kayıp meydana getirmektedir. Jonksiyon sıcaklı÷ını 125°C ile sınırlayacak bir so÷utucu tasarlayınız; RJC=0,83°C/W, RCS=0,2°C/W ve TA=50°. 11.4 Bir MOSFET bir devrede 20 A iletmek için kullanılmaktadır. TJ=120°C de RDS (iletim ) = 0,08 Ω; RJC=0,9°C/W, RCS=0,15°C/W ve TA=40°. RSA’nın gereken maksimum de÷erini bulunuz.
11.5 MTM8N60 tipi bir MOSFET 1 ms süre için tek palsli modda iletimde kullanılacaktır. Güç kaybı 100 W’tır. Palsin baúlangıcında, TC=100°C. Ek B’deki veriyi kullanarak, palsin sonunda jonksiyon sıcaklı÷ını bulunuz. 11.6 MTM8N60 tipi bir MOSFET 10 ms süre için tek palsli modda akımı iletmektedir. Baúlangıçta, T=85°C. ùayet uç jonksiyon sıcaklı÷ı 100°C ile sınırlandırılırsa izin verilebilecek akımı bulunuz. Ek B deki veriyi kullanınız ve en kötü durumda RDS ( iletim ) ’in tipik de÷erden %50 daha büyük oldu÷unu varsayınız. 11.7 Bir 1N3880 do÷rultucu diyotu tek pals modunda 30 A akımın iletiminde kullanılmaktadır. ùayet baúlangıç kılıf sıcaklı÷ı 100°C ise, Ek B deki veri de÷erlerini kullanarak palsin maksimum süresini bulunuz. TJ=150°C ile sınırlanmıútır. 11.8 MTM8N60 tipi bir MOSFET 5 ms iletim ve 20 ms kesim ile periyodik iletim modunda çalıúmaktadır. øletim süresince güç kaybı 80 W’tır; RCS=0,2°C/W, RSA=2°C/W ve TA=55°. Aúa÷ıdakileri bulunuz:

(a) kılıf sıcaklı÷ı (b) tepe jonksiyon sıcaklı÷ı 11.9 MJ10006 tipi bir BJT, iletimde 40 W’lık güç kaybı ile, 6 ms iletim ve 24 ms kesim ile periyodik iletim modunda çalıúmaktadır; RCS=0,5°C/W ve TA=60°. ùayet TJ=140°C ile sınırlanmıúsa RSA’nın de÷erini bulunuz. 11.10 Bir 1N3880 do÷rultucu diyotu bir devrede periyodik olarak 100 µs için 35 A iletmek için kullanılmaktadır. Toplam periyot 1 ms dir; TA=60°, RSA=4,2°C/W ve RCS=0,8°C/W. (a) TC’nin de÷erini bulunuz, (b) TJ’nin tepe de÷eri. 11.11 Bir 1N3880 do÷rultucu diyotu 200 µs’lik bir iletim periyotu süresince 30 A den 20 A’e do÷rusal olarak de÷iúen bir akımın iletiminde kullanılmaktadır. Diyot 800 µs’lik bir aralık süresince iletimde de÷ildir. Periyodik olarak çalıúma bu úekilde devam etmektedir; TA=70°, RSA=5°C/W ve RCS=0,8°C/W. (a) hesaplamalar için kullanılabilecek eúde÷er güç kaybının zamanla de÷iúimini bulunuz. (b) bu eúde÷er kaybı kullanarak tepe jonksiyon sıcaklı÷ını bulunuz. 11.12 MTM8N60 tipi bir MOSFET aúa÷ıda görüldü÷ü gibi güç kaybı ile bir periyodik modda kullanılmaktadır: Aralık (µs) 0 < t < 100 100 < t < 200 200 < t < 300 300 < t < 1000 Güç (W) 100 0 100 0
RCS=0,4°C/W, TA=60° ve

Bu iletim örne÷i 1000 Hz frekansta tekrar etmektedir; TJ=130°C. (a) eúde÷er periyodik güç kaybını bulunuz. (b) RSA’nın gereken de÷erini bulunuz.

11.13 ùekil 11.21 deki gibi bir koruyucu eleman üzerine 4000 V genli÷inde geçici bir pals 2 µs süre ile etkilemektedir. øletim durumunda, koruyucu eleman 200 V ve seri 1,0 Ω ile modellenebilir; LS=1 mH. (a) tepe gerilimi bulunuz (b) koruyucu elemana verilen enerjiyi bulunuz. 11.14 ùekil 11.21 deki gibi bir koruyucu devre tasarlanacaktır. Geçici gerilim 4 µs süre ve 5000 V ile modellenebilir. Mevcut sistemin kaynak empedansı 500 µH ile modellenebilir. Mevcut koruyucu eleman 250 V ve seri 1,5 Ω ile modellenebilir. Koruyucu eleman herhangi bir palste 20 mJ emebilir. Kaynak indüktansına eklenecek indüktans de÷erini bulunuz.

EK A PARÇALI DOöRUSAL DEVRE ANALøZø
Parçalı do÷rusal devre analizi teknikleri güç elektroni÷i devrelerinde bazı düzenlemelerin çözümünde kullanıúlıdır. Bu devrelerde, direnç elemanları sık olarak ihmal edilir çünkü amacın biri, giriú ve çıkıútan enerjinin transferinin kontrolunda kayıpları en aza indirmektir. Ço÷u durumlarda, oldukça kısa zaman aralı÷ında, dirençten kaynaklanan azalma tamamen ihmal edilebilmektedir. A A..1 1E EN NE ER RJ Jøø D DE EP PO OL LA AM MA AE EL LE EM MA AN NII ùekil A.1 deki devre düzenlemesi oldukça basit olmakla beraber sık olarak karúılaúılır. Anahtar t=0 zamanında bir baúlangıç indüktör akımı ile kapanır. Devrenin diferansiyel eúitli÷i A.1 eúitli÷indedir. Diyot akımı sıfırdır çünkü diyot ters polarlanmıútır. Diyotun parçalı do÷rusal modeli böylece açık bir devre olmaktadır:
di v E = = dt L L

(A.1)

§E· i (t ) = ¨ ¸ t + I (0) ©L¹

(A.2)

ùekil A.1 øndüktör akımı zamana göre bir pozitif türeve sahiptir ve sınırsız olarak artmaya devam eder. Bu sadece bir yaklaúımdır çünkü indüktörün bir dirence sahip olması gerekir ve böylece akım da belli bir sınıra sahiptir. ùekil A.1 de, úayet kesik çizgili e÷ri devam

etseydi akımın zamanla de÷iúiminin üstel yapısını gösterirdi. En son akım oldukça büyük olacaktı ve bu sınırı yakalamak için uzun bir zaman gerekecekti. Geçicili÷in baúlangıcında çok kısa bir aralık için, direnç bundan dolayı küçük bir hata ile ihmal edilebilir. Bir t1 aralı÷ından sonra, ùekil A.1 deki anahtar açılır. øndüktör akımının zamanın sürekli bir fonksiyonu olması gerekir ve diyot elemanı içinde varlı÷ını sürdürür. ùayet ideal diyot elemanı varsayılırsa, bu durumda v sıfır ve A.1 eúitli÷inden, i’nin de÷iúim oranı úekil A.1 de görüldü÷ü gibi sıfır olur. Gerçekte, t > t1 için, akımın yavaúca azalması gerekir çünkü devre kayıpları tam olarak sıfır olamaz. øletim süresince diyot gerilimi küçük fakat sıfır de÷ildir. Fakat t1 den sonra kısa bir aralık için, akım küçük bir hata ile sabit düúünülebilir. Gerilim kayna÷ı ve indüktör’ün devre çifti úekil A.2 de görülmektedir. A.3 eúitli÷i bu devrenin ilgili diferansiyel eúitli÷idir:

ùekil A.2
dv i I = = dt C C

(A.3)

§I· v(t ) = ¨ ¸t + V (0) ©C ¹

(A.4)

t = 0 da, anahtar açılır ve kaynak akımı sabit bir oranda kapasitörü yükler. Bu durumda, kapasitörün kaçak direnci (paralel) ihmal edilir. Ço÷u durumlarda bu, bir indüktörün seri direncinin ihmal edildi÷i durumdan daha iyi bir yaklaúımdır. Herhangi bir durumda, úekil A.2 deki do÷rusal grafik, çok büyük bir son de÷er ile bir üstel e÷rinin ilk baúlangıcıdır.

t = t1 de, anahtar kapanır ve kaynak akımı kapasitörden ayrılır. Kapasitör gerilimi sabit kalır çünkü diyot úimdi ters polarlanmıú ve kapasitörün deúarjı oluúmaz. Gerçekte, az bir miktar akım vardır fakat bu küçüktür ve kapasitör gerilimi yavaúça azalır. Kapasitörün dielektri÷inin kaçak kondüktansı da kapasitörün geriliminin azalmasına katkıda bulunur, bununla beraber genelde oldukça küçüktür.

ÖRNEK A.1 200 µH’lik bir indüktör úekil A.1 de görüldü÷ü gibi 5 V’luk bir kayna÷a ba÷lanmıútır. 3 A’lik bir baúlangıç akımı vardır. Anahtar 100 µs için kapalı ve sonra açılmıútır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ideal indüktör varsayımı ile 100 µs sonra indüktör akımı (b) úayet indüktör direnci 0,01 Ω ise, t=100 µs deki akım (c) anahtar 100 µs açık kaldıktan sonra b úıkkı için indüktör akımı. ÇÖZÜM (a) A.1 eúitli÷inden:
di 5 = = 25000 A/s dt 200 × 10 −6 100 µs sonra, indüktör akımı sabit kalır. t > 100 µs için:
i = (100 × 10 −6 )(25000) + 3,0 = 5,5 (b) Böyle bir RL devre için,

§E· i = ¨ ¸(1 − e −t / τ ) + I (0)e −t / τ ©R¹ burada,

τ=

200 × 10 −6 = 0,02 s 0,01

t = 100 µs için sayılar yerine konulursa,

§ 5 · i=¨ ¸(1 − e −0,0001 / 0,02 ) + 3e −0, 0001/ 0, 02 = 2,494 + 2,985 = 5,479 A © 0,01 ¹
(c) RL devrenin akım azalması için yeni bir zaman orijini ile baúlanılarak, i = 5,479e −t / τ = 5,479e −0, 0001 / 0, 02 = 5,451 A (b) ve (c) úıklarındaki sonuçlar (a) úıkkında bulunan de÷ere çok yakındır. ÖRNEK A.2

ùekil A.2 deki kaynak akımı 20 ms süre ile kapasitörü yüklüyor ve sonra anahtar kapanıyor. Diyot, (a) úıkkında hesaplanan de÷erde bir ters gerilimde 1 µA’lik bir sızıntı akımına sahiptir; v(0)=50 V, C=16 µF ve I=0,1 A. Aúa÷ıdakileri bulunuz:
(a) yükleme aralı÷ının sonunda kapasitör gerilimi

(b) anahtar kapandıktan 5 saniye sonra kapasitör gerilimi. ÇÖZÜM (a)
§ 0,1 · v(t ) = ¨ t + 50 = 6250t + 50 −6 ¸ © 16 × 10 ¹
t = 20 ms de,

v = (6250)(0,02) + 50 = 175 V (b) Anahtar kapandıktan sonra, kapasitör akımı i = −1 × 10 −6 A

dv = (−1 × 10 −6 )(16 × 10 6 ) == 0,0625 V/s dt 5 saniye sonra, kapasitör gerilimi aúa÷ıdaki miktar kadar de÷iúmiú olacaktır: ∆v = (−0,0625)(5) = −0,313 V v = 175 − 0,313 = 174,7 V A A..2 2K KA AY YIIP ZL CD EV VR RE EL LE ER Røø PS SIIZ LC DE

ùekil A.3 de görülen LC devre, temel kayıpsız ikinci derece sistemdir. Devrenin davranıúını tanımlayan eúitlikler, anahtar kapandıktan sonraki periyot için A.5 ve A.6 eúitliklerinde verilmiútir:
§ di · E = L¨ L ¸ + v C © dt ¹ § dv · iL = C ¨ C ¸ © dt ¹
(A.5)

(A.6)

ùekil A.3

øki devre eúitli÷i, iL ve vC de baúlangıç úartlarına maruz kalmaktadır. Bu eúitliklerin çözümü diferansiyel eúitliklerin bilinen metotları ile çözülür:
§C · iL = E ¨ ¸ ©L¹
0,5

§C · sin ω 0 t + I L (0) cos ω 0 t − VC (0)¨ ¸ ©L¹
0,5

0,5

sin ω 0 t

(A.7)

§L· vC = E (1 − cos ω 0 t ) + I L (0)¨ ¸ ©C ¹

sin ω 0 t + VC (0) cos ω 0 t
0,5

(A.8)

§ 1 · ω0 = ¨ ¸ © LC ¹

(A.9)

Bu eúitlikler, üç terimin superpozisyonu olan osilasyonlu bir çözüm gösterirler. Akım tepkisindeki ilk terim kaynak geriliminden kaynaklanmaktadır. økinci terim, önceki devre durumunun sonucu olarak baúlangıç indüktör akımından kaynaklanmaktadır. Son olarak, üçüncü terim baúlangıçtaki kapasitör geriliminden kaynaklanmaktadır. Benzer ifadeler kapasitör geriliminin eúitli÷i hakkında yapılabilir. Bu eúitlikler, sistemin verilen bir baúlangıç durumu ile baúlarken, ileriki konularda çözümü bulmak için kullanılabilir.

ùekil A.4 deki grafik, kaynak geriliminin bir sonucu olarak iL ve vC nin tepkisi arasındaki arasındaki iliúkiyi göstermektedir. Benzer davranıúla, úekil A.5 bir baúlangıç indüktör akımının iliúkisini ve úekil A.6 bir baúlangıç kapasitör gerilimi iliúkilerini göstermektedir.

ùekil A.4
ÖRNEK A.3

ùekil A.5

ùekil A.6

ùekil A.3 de, aúa÷ıdaki bilgiler verilmiútir: E=100 V, IL(0)=5 A, VC(0)=25 V, L=100 µH ve C=10 µF. t = 40 µs de, iL ve vC nin de÷erini bulunuz.
ÇÖZÜM A.7, A.8 ve A.9 eúitliklerinde de÷erler yerine konularak:

8 dedir.5 = 31. ùekil A.5 0.16 Ω iL = (100)(0.16) sin ω 0t + 25 cos ω 0t = 100 − 75 cos ω 0 t + 15. akım úekil A.316) sin ω 0t = 23. Akım.4 de negatiftir.º ª 1 ω0 = « −6 −6 » ¬ (100 × 10 )(10 × 10 ) ¼ §C · ¨ ¸ ©L¹ ve §L· ¨ ¸ ©C ¹ 0. devrenin di÷er kısmına seri bir ideal diyot içermektedir.316) sin ω 0t + 5 cos ω 0t − (25)(0.7(a) daki devre. fakat diyot elemanının bir sonucu olarak úekil A. Bu düzenleme . Bu yüzden geçici kısım takip eden yarım periyot aralı÷ın tamamıdır. Negatif akım mümkün de÷ildir.5 V økinci derece sisteme do÷rusal olmayan elemanların eklenmesiyle. Baúlangıçta bir enerji depolaması yoktur.7(b) negatif olmayabilir.8 sin ω 0 t t = 40 µs de. Kapasitör baúlangıçta negatif bir de÷erle yüklenir ve t=0 da ideal SCR iletime geçer. Devre düzenlemesini de÷iútirmek için bir anahtarlama iúlemi oluúmadıkça devre bu durumda kalır. iL = 24.7(b) deki grafik 0 < t < T / 2 aralı÷ı için olup úekil A.623 rad/s = 0. ùekil A. çözümde parçalı do÷rusal analiz yine kullanıúlıdır. t > T / 2 için. geçicili÷in sonunda kapasitör geriliminin iúaretinin de÷iúimiyle beraber osilasyonun yarım periyodunu tamamlar. Kapasitör gerilimi 2E de÷erinde kalır çünkü boúalma mümkün de÷ildir.5 0. Bir baúlangıç indüktör akımı yoktur.316 mho = 3. böylece birinci yarım saykılın sonunda osilasyon durur.7 sin ω 0t + 5 cos ω 0t vC = 100(1 − cos ω 0 t ) + 5(3.4 deki aynı zaman aralı÷ındakilere benzemektedir.1 A ve vC = 92.7 Dikkate alınacak di÷er bir kullanıúlı baúlangıç durumu úekil A. ùekil A.

ekseriyetle SCR komütasyon devrelerinde.16) ω d = (ω 02 − α 2 ) 0. A.10 eúitli÷i olur ve çözüm A.15) (A.14) (A. kapasitör geriliminin yön de÷iútirmesinde kullanılır.16 eúitliklerindeki sonuçların hepsi kayıpsız . 5 ½ · −α t ­ ° ° §L· ¸ ( ) [ ( 0 ) ] cos( ω θ ) ( 0 ) sin ω d t ¾ e V E t I − − + ¨ ¸ ® C d L ¸ ° ° ©C ¹ ¹ ¿ ¯ (A. ùekil A.5 ½ · −α t ­ C· ° ° § ¸ ( ) [ ( 0 )] sin ω t I ( 0 ) cos( ω t θ ) e E V − + + ¨ ¸ ¾ ® C d L d ¸ ° ° ©L¹ ¹ ¿ ¯ (A.11-A.11-A. A. çözüm sönümlü bir osilasyona dönüúür.3 teki devreye küçük bir direnç eklenirse.16 eúitliklerindeki sonuçlarla ifade edilir: § di · E = L¨ L ¸ + RiL + vC © dt ¹ (A.5 θ = tan −1 ¨ ¨ §α · ¸ ¸ © ωd ¹ R ’nin küçük bir de÷eri için.8 ùayet úekil A.5 (A.13) α= R 2L (A.11) § ω0 vC = E + ¨ ¨ω © d burada 0.3 eúitli÷i A.10) § ω0 iL = ¨ ¨ω © d 0.12) ω 0 = ( LC ) −0.

7 eúitli÷inden: I tepe § 1 · = −(−100)¨ ¸ © 100 ¹ 0.) ÇÖZÜM (a) Kapasitör geriliminin ideal bir yön de÷iútirmeden sonra. VC(0)=100 V ve IL(0)=0. Bu t = T / 2 anında oluúur. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ideal bir yön de÷iútirmeden sonra kapasitör gerilimi (b) tepe indüktör akımı (c) úayet 0.5 = 10 A (c) A. de÷eri A.8 deki devrede.5 = 100000 rad/s ω d = (ω 02 − α 2 ) 0. Kapasitör gerilimi SCR’nin iletimi ile yön de÷iútirmektedir.1 Ω’luk bir devre direnci varsa yön de÷iútirmeden sonraki kapasitör gerilimi (d) úayet SCR iletim süresince 0. ω d kullanılarak: T π = = 31.duruma göre çok az farklılık gösterir.4 ùekil A.0 µF.0050 rad ¸ © 99998. aúa÷ıdaki sonuçlar elde edilir: α= R 0.416 ×10 −6 s 2 ωd .5 = [(100 × 10 −6 )(1× 10 −6 )]0. aúa÷ıdaki de÷erler verilmiútir: L=100 µH.8 eúitli÷i ile bulunur.7 ¹ © ωd ¹ Kapasitör gerilimi iL = 0 anında gerekir.5 = 99998. ÖRNEK A.16 eúitlikleri kullanılarak.11-A.7 rad/s θ = tan −1 ¨ ¨ §α · § 500 · ¸ = tan −1 ¨ ¸ = 0.8 V’luk bir kaynak ile temsil ediliyorsa yön de÷iútirmeden sonraki kapasitör gerilimi (bu kısım için devrede hiç direnç yoktur.1 = = 500 2 L (2)(100 ×10 −6 ) ω 0 = ( LC ) −0. Bundan sonraki örnek bu çok küçük etkiyi göstermektedir.5 = [(100000) 2 − (500) 2 ]0. Gerilim aynı genli÷e fakat zıt iúarete sahiptir: §T · vC ¨ ¸ = VC (0) cos π = +100 V ©2¹ (b) A. C=1.

Aúa÷ıdakileri bulunuz: ùekil A.4 V Sonuçlardan.44 V (d) ùimdi devreyi temsil eden model ideal bir SCR ile beraber 0.9 devrenin parçalı do÷rusal bir modelidir: A.5 ùekil A. Akım kayna÷ı idealdir. vC’nin de÷eri hesaplanabilir: vC = −0.8(1 − cos ω 0t ) − 100 cos ω 0t t = T / 2 de yukarıdaki ifadenin sonucu: vC = +98. C=2 µF. ùekil A.8 eúitli÷i kullanılarak. ideal bir çözüm yapıldı÷ında oldukça küçük hata meydana geldi÷i görülmektedir.10 (a) iL’nin 20 A de÷erine ulaúması için gereken zaman (b) zamanın bir fonksiyonu olarak vD’nin de÷eri (c) vD’nin pozitif olması ve diyotun iletime baúlaması için gereken zaman . L=100 µH.10 deki devre bir SCR komütasyon devresinin bir parçasıdır.Bu zamanda vC’nin hesaplanmasıyla vC = −100001e −0. iL(0)=0 A ve vC(0)=-200 V. 0157 cos(3.8 V’luk bir kaynak içeriyor böylece iletim t=0 da baúlayabilir ve ters akım oluúmaz.0050) = 98.9 ÖRNEK A. SCR iletime t=0 da baúlamaktadır. E=200 V. ùekil A. SCR ve diyot ideal düúünülmektedir. I=20 A.1416 − 0.

8 ve A. iL = 20 A oldu÷u zamandan sonra. diyot iletimdedir ve devre úekil A. yeni bir zaman orijini kullanılarak. § 20 · vC = −174.11(b) de görülmektedir.2 + ¨ ¸t ©C¹ vD’nin de÷eri Kirúof’un gerilim kanunundan elde edilir: v D = − E + vC = −374.9 eúitlikleri uygulanır: º ª 1 ω0 = « −6 −6 » ¬ (100 × 10 )(2 × 10 ) ¼ § 2 · iL = [200 − (200)]¨ ¸ © 100 ¹ 0.11×10 −6 s Bu zamanda.5 = 70710 rad/s sin 70710t = 20 A t = 5. Bu devre úekil A. iD = 0 ve daha fazla sıfırla sınırlanmaz ve negatif olabilir. iL < 20 A ve böylece iD > 0 . vC’nin de÷eri.7. ÇÖZÜM (a) Bu aralık için. Diyot iletimdedir ve v D = 0 . t > 5. A. Bu aralık için yeni model úekil A.11(a) daki gibi olur. zamanla do÷rusal olarak de÷iúir.(d) diyot iletime baúladıktan sonra iL’nin zamanla de÷iúimi (e) iL’nin sıfır oldu÷u zaman (f) son kapasitör gerilimi. A.11 µs aralık süresince.5 0.2 V (b) ølk 5.8 eúitli÷inin çözümü vC’nin de÷erini verir: vC = −174.11 A.3 deki gibi çalıúır ve ùekil A.11 µs için iL 20 A de sabittir ve v L = 0 .2 + (10 × 10 6 )t .

Bu modelde. Sonuç akım yalnızca.42 ×10 −6 de v D = 0 . yeni bir parçalı do÷rusal model gerekir. øúlemin üç parçasının toplam zamanı 64. Bu. diyotun iletiminin v D ’nin sıfır kalmasını gerekti÷i gerçe÷ini yansıtması gerekir.4 sin ω 0 t ω 0t = π / 2 de. v D pozitif olurdu. Bu aynı zamanda úekil A. E ve VC(0) birbirine eúit olarak A.7 eúitli÷i kullanılarak elde dilen baúlangıç akım de÷erinin bir sonucudur.21 µs de oluúur. Üç aralık için bütün iúlem úekil A.(c) b úıkkından. Yeni bir modelin. Bu. t = 37.4 V’luk bir maksimum de÷erde olur ve daha sonra bu de÷erde kalır. (d) Diyotun iletimi baúladı÷ı zamanda. Daha sonra úayet aynı model devam ettirilecekse. baúlangıç úartlarında E ve vC(0)’ın eúit oldu÷u temel bir LC devresidir.8 eúitli÷i kullanılarak vC(t) bulunur: § 100 · vC (t ) = 200 + 20¨ ¸ © 2 ¹ 0. Yeni bir zaman orijini ile.12 de görülmektedir. vC(t) 341.5 sin ω 0t = 200 + 141. yeni bir zaman orijini kullanılarak b úıkkındaki önceki çözümden vC (0) = 200 V ve i L (0) = 20 A. . A.12 (f) Üçüncü aralık süresince.11(a) da da gösterilmiútir. iL’nin ifadesi belirlenir: i L = 20 cos ω 0 t (e) ω 0t = π / 2 de indüktör akımı sıfır olur. ùekil A.74 µs dir. t=22.

5 0.17. akım ve gerilim de÷iúkenlerinin yerlerinin de÷iúimi dıúında úekil A.13 Akım ve gerilim grafikleri úekil A.3 FT 3L LC CD DE EV VR RE EÇ ÇøøF TL LE ER Røø Önceki kısımdaki LC devrelerinde.19 eúitliklerinde verilmiútir. Bu sonuçlar anahtarın açık oldu÷u aralık için. Bu eúitliklerde L ve C de÷iúkenlerinin pozisyonlarının de÷iúimlerine dikkat ediniz: §L· vC = I ¨ ¸ ©C ¹ 0.3 devresinin bir çiftidir..7. A. A.5 sin ω 0 t (A. ùekil A.9 eúitlikleri akım ve gerilim de÷iúkenlerini aralarında de÷iútirerek yeniden yazılabilir.8 ve A. A.17) §C · iL = I (1 − cos ω 0 t ) + VC (0)¨ ¸ ©L¹ sin ω 0t + I L (0) cos ω 0t 0.A A.5 §L· sin ω 0t + VC (0) cos ω 0 t − I L (0)¨ ¸ ©C ¹ 0.19) ùekil A. LC elemanları seri olarak bulunuyordu.14 de baúlangıçta depolanmıú enerji olmadı÷ı durumda görülmektedir.13 deki devre úekil A. Yaklaúım önceki kısımdakine çok benzemektedir.5 (A. A. ùekil A.18) § 1 · ω0 = ¨ ¸ © LC ¹ (A. LC elemanları paralel olarak bu devre çiftleri bazı güç elektroni÷i devrelerinde kullanıúlıdır.18 ve A.14 . Bunlar.4 dekiler ile aynıdır.

15 deki devrede. çünkü diyot vC da iletim yapar ve bunu sürdürür. L=10 µH ve C=0.15 t > T / 2 için vC’nin sıfır de÷eri t > T / 2 için iL’nin sabit olmasını gerektirir.16 daki grafik baúlangıçta depolanmıú enerji olmaksızın bu iliúkileri göstermektedir. L ve C ’de baúlangıçta depolanmıú enerji olmaksızın t=0 da açılır. S anahtarı.15 deki parçalı do÷rusal model úekil A. vC’nin de÷eri sıfır ve daha sonra diyotun varlı÷ının dıúında negatif olur. úekil A. ùekil A. ÇÖZÜM . vC’nin sıfırda kalmasını zorlayan yeni bir devre modeli gerekir. IL(0)=-5 A.ùekil A. ùekil A.6 ùekil A.1 µF. S anahtarı t=0 da açılır. S’nin açılması üzerine. Aúa÷ıdaki de÷erler bilinmektedir: I=10 A.13 deki devre úekil A.13’e aittir ve birinci yarım periyot için tepki úekil A. ùekil A.16 ÖRNEK A. VC(0)=0. Bu yarım periyottan sonra. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) osilasyon frekansı (b) vC’nin tepe de÷eri (c) diyot iletime baúladı÷ında indüktör akımının de÷eri (d) baúlangıçta negatif bir de÷erden bir pozitif de÷ere de÷iúiminde indüktör akımının zaman uzunlu÷u.15 de görüldü÷ü gibi ideal bir diyot eklenmesiyle de÷iútirilmiútir.14 de görülenle aynıdır.

giriúten ölçülen etkin empedans.84 ×10 −6 s A 4M MøøL LL LE ER RE ET TK KøøS Søø A.4 4.1× 10 ) ¼ 0. vC sıfır oldu÷unda. 5 = 1× 10 6 rad/s ω 0 1×10 6 f = = = 159150 Hz 2π 2π (b) VC(0)=0 oldu÷undan.17 eúitli÷i ile ifade edilmiú olarak t=T/4 de oluúan tepe de÷eri ile bir sinüs fonksiyonudur: § 10 · §T · VC ¨ ¸ = 10¨ ¸ ©4¹ © 0. 5 = 150 V (c) Diyot. gerilim yükselten bir devrenin.1 ¹ 0. Z V Av AvV ùekilden.(a) ª º 1 ω0 = « −6 −6 » ¬ (10 × 10 )(0. øndüktör akımı A. t=T/2 de iletime baúlar...4 A A. Av. giriú ve çıkıú terminalleri arasına ba÷lanırsa. I= AvV − V V ( Av − 1) = Z Z .5 § 10 · − (−5)¨ ¸ © 0. vC(t)’nin de÷eri A.1 1M MøøL LL LE ER R’’øøN NG GE ER RøøL LøøM MK KA AN NU UN NU U ùayet bir empedans aúa÷ıdaki úekilde görüldü÷ü gibi.841 rad t = 0.18 eúitli÷inden bulunur: iL = 10(1 − cos ω 0t ) − 5 cos ω 0 t = 10 − 15 cos ω 0 t §T · iL ¨ ¸ = 10 − 15(−1) = 25 A ©2¹ (d) c úıkkındaki eúitlik kullanılarak ve iL = 0 eúitlenerek sonuç aúa÷ıdaki gibidir: iL = 10 − 15 cos ω 0 t = 0 cos ω 0t = 0..1 ¹ 0. Z´ daha küçük olur.

devre de÷erleri önceki bir düzenlemenin sonucunda kaynaklanan baúlangıç de÷erleri ile beraber belirlenmiútir. v = 25 V elde etmek için gereken zaman de÷iúiminde bu direncin etkisini bulunuz. L=500 µH ve C=1 µF.1 deki devrede. A.4 ùayet bir empedans aúa÷ıdaki úekilde görüldü÷ü gibi. kapasitör. A. anahtar t=0 da açılmıútır. L=500 µs ve i(0)=0. giriúten ölçülen etkin empedans. IL(0)=0. IL=0’ın ilk göründü÷ündeki t zamanını bulunuz. anahtar t=0 anında kapanıyor ve 100 µs de açılıyor. VC(0)=-50 V.. E=300 V. L=250 µH ve C=5 µF. I=0.2 deki devrede. Ai.2 Problem A.4 Problem A. v’nin 25 V de÷erini kazanması için ne kadar zaman gerekir? A. E=100 V.5 A. Akımın t=400 µs de ideal de÷erinden %1 den daha fazla azalmaması için direncin maksimum de÷erini bulunuz. A 4. A. E=200 V. Anahtar t=0 da kapanmıútır. t=200 µs de indüktör akımını bulunuz..1 de.6 Küçük bir seri direnç úekil A.3 deki devreye eklenmiútir. VC(0)=-100 V. A. A 5P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R A. kendisine paralel ba÷lı 500 kΩ’luk bir dirençle modellenmiútir.ve etkin empedans: Z '= V Z = I Av − 1 Transistör devrelerinin kollektör-beyz elektrotlar arası kapasitansı yaygın kullanılan transistörlerin frekansına bir sınır koyar çünkü bu küçük kapasitans etkin olarak transistörün kazancı ile çarpıldı÷ından bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. indüktör sıfır olmayan bir dirence sahiptir.1 A. ùayet kapasitör geriliminin ilk pozitif tepe de÷eri ideal . çıkıú terminalleri arasına ba÷lanırsa.1 ùekil A..3 de.3 ùekil A.2 2M MøøL LL LE ER R’’øøN NA AK KIIM MK KA AN NU UN NU U A. akım yükselten bir devrenin.3 de.5 ùekil A. IL(0)=-20 A. C=2 µF ve v(0)=8 V. Z´ aúa÷ıdaki gibi olur: I Ai Z AiI Z ' = Z ⋅ Ai Emiter izleyici bir devrenin emiter direnci çok büyük bir direnç olarak gözükür ve devrenin giriú empedansının artmasından sorumludur.

úayet vC’nin maksimum de÷eri ideal de÷erinden %2 den daha az düúmemesi gerekiyorsa? A. ùekil A. VC(0)=0. IL(0)=-4 A.10 Problem A.17 de.18 deki devre 0 baúlangıç enerji depolamasına sahiptir.18 A. A. L=100 µH ve C=1 µF. kapasitör gerilimi 150 V’luk baúlangıç de÷erinden 100 µs de ters yöne dönecektir.7 ùekil A. indüktör sıfır olmayan dir direnç de÷erine sahiptir. A. A. L ve C de÷erlerini tasarlayınız. bu direncin izin verilebilen maksimum de÷erini bulunuz. . I=10 A. Kayıpsız bir devre varsayarak L ve C de÷erlerini belirleyiniz.7 deki kapasitörün. anahtar t=0 da açılmıútır.8 deki devrede. IL(0)=15 A. L=500 µH ve C=10 µF. D idealdir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) baúlangıçtaki parçalı do÷rusal devre (b) diyotun durumunu de÷iútirmesi gerekti÷i zaman (c) b úıkkında bulunandan daha büyük bir zaman için uygulanacak parçalı do÷rusal devre (d) bu ikinci devre düzenlemesi süresince devre davranıúı. VC(0)=50 V. Tepe akımın 15 A’i geçmemesi gerekir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) iL’nin tepe de÷eri (b) vC’nin son de÷eri (c) devrenin b úıkkındaki duruma eriúmek için gereken zaman. devre enerjilenince 500 µs içinde 400 V ile yüklenmesi gerekmektedir.de÷erinden %1 den daha az düúmemesi gerekiyorsa. Devrenin önceki çalıúmasından.9 da.17 ùekil A. Bu direncin olabilecek en büyük de÷eri nedir. Anahtar t=0 da açılmıútır.9 ùekil A. SCR tepe akımı 20 A ile sınırlanmıútır. I=20 A. E=100 V.8 ùekil A. úekil A. Baúlangıçta enerji depolanması yoktur. indüktör ve kapasitörde enerji depolanması vardır.11 Önceki çalıúmasından.

EK B YARI-øLETKEN BøLGø SAYFALARI EK B1 1N5400 EK B2 1N3879 1N3880 1N3881 1N3882 1N3883 MR1366 1N5401 1N5402 1N5404 1N5406 EK B3 1N5826 EK B4 2N4167 EK B5 2N6546 EK B6 MTH8N55 MTH8N60 MTM8N60 EK B7 MTM15N35 EK B8 2N6027 2N6028 MTM15N40 2N6547 2N4174 2N4183 2N4190 1N5827 1N5828 .

E EK KB B1 1 1 1N N5 54 40 00 0 1 1N N5 54 40 01 1 1 1N N5 54 40 02 2 1 1N N5 54 40 04 4 1 1N N5 54 40 06 6 .

.

E EK KB B2 2 1 1N N3 38 87 79 9 1 1N N3 38 88 80 0 1 1N N3 38 88 81 1 1 1N N3 38 88 82 2 1 1N N3 38 88 83 3 M MR R1 13 36 66 6 .

.

.

.

.

E EK KB B3 3 1 1N N5 58 82 26 6 1 1N N5 58 82 27 7 1 1N N5 58 82 28 8 .

.

.

.

E EK KB B4 4 2 2N N4 41 16 67 7 2 2N N4 41 17 74 4 2 2N N4 41 18 83 3 2 2N N4 41 19 90 0 .

.

.

.

E EK KB B5 5 2 2N N6 65 54 46 6 2 2N N6 65 54 47 7 .

.

.

.

E EK KB B6 6 M MT TH H8 8N N5 55 5 M MT TH H8 8N N6 60 0 M MT TM M8 8N N6 60 0 .

.

.

.

.

E EK KB B7 7 M MT TM M1 15 5N N3 35 5 M MT TM M1 15 5N N4 40 0 .

.

.

.

.

E EK KB B8 8 2 2N N6 60 02 27 7 2 2N N6 60 02 28 8 .

.

.

.

Ac anahtar AC-AC faz kontrol Ac güç kayna÷ı açık döngü kazancı Akım kayna÷ı inverteri Akım kazancı Akım sınırlayıcı altı adımlı dalga biçimi altı adımlı inverter anahtar direnci anahtar gerilimi anahtarlama kaybı anahtarlamalı mod ac güç kaynakları anahtarlamalı mod dc güç kaynakları anot akımının iletiminin sınırlandırılması Artıran kıyıcı Artıran kıyıcı aúırı akım koruması aúırı gerilim koruması aúırı yük Azaltan-artıran kıyıcı azaltma bara transferi Beyz akımı βF Bipolar jonksiyon transistörü bir fazlı birinci derece BJT bons cebri hava Çevre sıcaklı÷ı çıkıú gerilim genli÷i çıkıú kontrol Çiftli sargı Çift yönlü a güç kaynakları Çift yönlü dc güç kaynakları çok fazlı do÷rultucu çok fazlı inverter dalgacık tepkisi dc anahtar dc güç kayna÷ı DC-DC konvertörler depolama zamanı devre kesici diA/dt diAK/dt dinamik beyz akımı .

Diyak Seri ba÷lı Diyot paralel ba÷lı diyot PN jonksiyonlu diyot kesim dönüúümü do÷al konveksiyon yarım dalga do÷rultucu üç fazlı do÷rultucu doyum durumu dönüútürme oranı dönüúüm yükü dönüúüm zamanı durum uzay ortalaması düúme zamanı düzensiz güç kaybı enerji depolama elemanı enerji geri dönüúümü tam dalga faz kontrol yarım dalga faz kontrol indüktif yüklü faz kontrol motor yüklü faz kontrol faz kontrol: çok fazlı yük faz kontrol: çok fazlı rezistif yük faz kontrollu do÷rultucu faz kontrollu köprü FBSOA flyback konvertör Fourier serileri katsayıları frekans tepkisi FWD geçici termal empedans genelleútirilmiú transformotor gerilim genlik kontrolu gerilim kayna÷ı inverteri gerilim kontrol gerilim sıkıútırma gerilim-akım karakteristi÷i temel GTO modeli güç faktörü güvenli çalıúma alanı harici geçiciler harmonik kontrol harmonik bileúenleri harmonikler hızlandırma kapasitörü hızlı dönüúümlü diyotlar IB1 IB2 .

Imax Imin ısı transferi ideal olmayan anahtarlar ideal olmayan etkiler ideal olmayan manyetik kuplaj ikinci derece ikinci kırılma ileri dönüúüm ileri konvertör øletim açısı iletim durumu gerilimi impals fonksiyonu indüktif yük indüktif yük indüktör direnci integral dalga kontrol inverter çıkıú dalgası inverter jonksiyon kapasitansı Kapalı döngü Kapasitör gerilim dalgacı÷ı kapı akımı katı hal rölesi kayıpsız LC devreleri kaynak indüktansı Kesim akımı Kılıf sıcaklı÷ı kısmi doyum kıyıcı çıkıúı çok fazlı kontrollu do÷rultucu tek fazlı indüktif yük tek fazlı rezistif yük Kıyıcı kilitleme akımı Kollektör akımı Komütasyon kapasitörü Komütasyon Kontrollu do÷rultucu koruma koruyucu kapasitör koruyucu devre koruyucu direnci Köprü do÷rultucu Köprü inverter Kritik indüktans küçük sinyal LC devre çiftleri .

Manivela (crowbar) devresi Manyetik kuplaj metal oksit varistörler Miller etkisi MOSFET kapasitansı güvenli çalıúma alanı statik karakteristikler statik kapı akımı MOSFET anahtarlama kayıpları Ortalama akım Ortalama yük akımı Ortalama yük gerilimi Orta-uçlu sekonder pals geniúli÷i modülasyonu pals sayısı paralel ba÷lantı parçalı do÷rusal analiz do÷rusal model periyodik pals PN jonksiyon diyotu PUT PWM Qrr RBSOA RCS RDS(iletim) Reed rölesi rezistif yük rezonans ac güç kaynakları rezonans dc güç kaynakları RJC RMS akımı RMS de÷eri RSA Sabit beygirgücü Sabit volt/hertz Schottky diyotu statik devre modeli SCR kapı akımı kapı palsi sıcaklık koruması sıfır derece SOA Sönüm Statik anahtar Sürekli akım süreksiz akım tam dalga .

tek fazlı ac anahtar tek pals tepkili konvertör termal direnç termal zaman sabiti ters akım ters dönüúüm akımı ters dönüúüm zamanı tq transformotor kaçak indüktansı tristör triyak trr tutma akımı üç fazlı ac anahtar üç fazlı diyot köprüsü verim yarım dalga do÷rultucu yarım dalga indüktif yük yarım dalga rezistif yük yarım köprü yükselme zamanı zorlanmıú kazanç .

Canada. ANKARA. Jorge de Sousa Pires. 1997 (Birinci Baskı) 2. 1984 12. John Wiley & Sons. Queen’s University. Cambridge. New Jersey. Gottfried Möltgen. CRC Press. Sen. 1992 18. Canada. Drivers. C. Lander. UK. Electromagnetic Compatibility in Power Electronics. New York. 1988 20. Power Electronic Control of AC Motors. Edinburgh. John Wiley&Sons. 1994 16. Addison Wesley Publishing Company. Osman Gürdal. Ned Mohan. 1989 19. I. Tihanyi. Pergamon Press. K. Cambridge University Press. John Wiley & Sons. Power Electronic & Motor Control. ButterworthHeinemann. Principles of Electric Machines and Power Electronics. Power Electronics Devices. Prentice Hall. Power Mosfets Theory and Applications. 1998 4. Bose. ANKARA. Louis Nashelsky. JMD Murphy & FD TurnBull. Sweden. Power Electronics Circuits. Güç Elektroni÷i. MEB Yayınları. John Wiley & Sons. School of Electrical and Electronic Engineering. 1996 13. Bilgisayar Denetimli Güç Kayna÷ı. Heriot-Watt University. 36-48. Bristol.. UK. Rashid. BAL Güngör. Converter Engineering An Introduction to Operation and Theory. Power Electronics.. Hulley&Liang. Inc. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. Gordon R. B. Boston.KAYNAKLAR 1. William P. 1987 9. UK. 1986 17. P. Oxford. Applications and Passive Components. Cilt 11. Grant. Fisher. McGraw-Hill. Devices and Applications. Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi. Tore M. 1989 11. Duncan A. Nasar. Vector Control of AC Drives. 1992 10. W. Marvin J. L. Muhammed H. Inc. Florida. Power Electronic. W.A. Power Electronics and AC Drives. Özel Elektrik Makinaları. Erwin Kreyszig. Sefa I. University of Bradford. Cambridge University Press. Power Electronics Converters. Robert Boylestad. 1989 6. 1991 3. 1989 7... Kayseri. Power Electronics and Motor Control. 1997 . Kasım 1995 21. Chartwell-Bratt Ltd. Prentice Hall. sayı 1-2. University of Toronto. John Gower. Boldea. Cyril. Electric Machines and Drives. MacMillan. B. John Wiley Sons. Cambridge. 1996 14. 1992 8. 1996 15. Electronics Handbook. Advanced Engineering Mathematics. Williams. Undeland. Applications and Design. Shepherd. Robbins. S. 1989 5. PWS-Kent Publishing Company. Özer ù. Slemon.

IEEE Transactions on Industrial Electronics. “Fuzzy Control of a Vector Controlled Induction Motor”. N. ÇOLAK ølhami. J. Vol. Switching Power Converters. 1972. IEEE Transactions on Industry Applications. pp. 451-455 32. Vol.22. H. 15th-17th September. Güngör ve GRANT D.. Ömer Faruk Bay. 1986. Ömer Faruk Bay. Optimum Snubbers for Power Semiconductors. Sevilla. 1990 28. No. Elektrik Mühendisli÷i 6.: Prentice Hall. IEEE Transactions on Industrial Electronics.: Prentice Hall. pp. No.503-510. ELMAS Çetin. Nimes. pp. Bose.(1993). 1992 31. Çetin Elmas. IEEE Transactions on Power Electronics. IEEE Power Electronics Specialist Conference – PESC’96. A High Efficiency Self Regulated Class-E Power Inverter/Converter. France 27. K. E. Manchester. SPICE for Circuits and Electronics Using Pspice. Englewood Cliffs. Englewood Cliffs. pp. M. Rashid. SPICE for Power Electronics and Electric. Wood.5. BAL. ELMAS Ç. Simple SCR and TRIAC PSPICE computer models. in Proceedings of the 29th Universities Power Engineering Conference. Türkiye 29. “Parameter estimation of field-oriented controlled induction motor fed by CR-PWM via EKF using stator reference currents”. N.J. in Proceedings of the 28th Universities Power Engineering Conference(UPEC). “Off-line parameter identification of an induction motor by an Extended Kalman Filter”. IRELAND. L.1003-1006. 1981 34. Recent Advances in Power Electronics. B. ÇOLAK ø. Van Nostrand Reinhold Company. 14-16 September. 11-17 Eylül 1995..J.. Çetin Elmas. Çetin Elmas.M. s. Spain 23.973-976. pp. Vol.. New York. Italy 25. 1993 30. Bursa. pp. McMurray. IE33. Güngör. 386-389.597601.. "Sayısal Sinyal øúlemcisi Kontrollu Anahtarlamalı Relüktans Motor Sürücüsü". Zuliski. 1992. 16-19 September 1997. “Fuzzy Logic Based Modelling of Inductance Variation of the Switched Reluctance Motor”. UMIST. 3. Inc. No. BAL Güngör. P. 21-23 September. BAL Güngör. IA8. pp.UK. Ulusal Kongresi. SEFA ø. PE7. M. Giacoletto. pp. Rashid.2-16 26. GRANT D. 19-21 September 1995. Baveno. Güngör Bal. "Off-line testing of an EKF algorithm for rotor resistance estimation of induction motor drives". Alçı. R. . Ömer Faruk Bay ve M. in Proceedings of the International Conference on Electrical Machines(ICEM). IE36.M. Second International ICSC Symposia on Soft Computing-SOCO’97. Ömer Faruk Bay. H. European Power Electronics and Applications Conference. 340-342 36. BAL. W. 1996 35. 24.. Staffordshire University. "Dynamic response of a simple resistance compensation for field-oriented induction motor".1. 3/592-3/597. Vol. Ömer Faruk Bay. "Modelling and Operation of a Nonlinear Switched Reluctance Motor Drive Based on Fuzzy Logic". UK 33.

1996 43. Electric Motor Drives and Control: Past. 2. B. ÇOLAK ølhami. Cilt 8. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 7th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC’97). Dewan. 1176-1181 38. IA21. F. IEEE Transactions on Industry Applications. IA21. pp. BAL Güngör. Adjustable AC Drives. “Comparison of an Extended Kalman Filter and compensation methods for rotor resistance variation”. 1995 41. HUNGARY. Present and Future. 1985. pp.tristör kontrollu reaktör tipi reaktif güç kompansatörü”. pp. IE37. Newbery and N. No. UK. P. No. pp. Vol. 1986. No. Bose. IEEE Transactions on Industry Applications. D. pp. No. 1994 37. Haziran. P. B. P. G. vol. 5-7 September. New York: IEEE Press. P.in Proceedings of the 29th Universities Power Engineering Conference. IEEE Transactions on Industry Applications.37-43. No. 44. Lansing and S.9-15. "Review of the testing methods for full-load temperature rise testing of induction machines". D. F. IEEE Transactions on Industry Electronics. (EPE) European Power Electronics and Drives. K. A Novel Bilateral Power Conversion Scheme for Variable Frequency Static Power Supplies. s. Budapest. 501-504. E. BAL Güngör. 14-16 September. pp. 1990. L.3/448-452. BAL Güngör ve ELMAS Çetin.6. "Sabit kondansatör . 562-575.5. Weichman. May. Vol. P.3. Sen. 1985. 42. 1995 39.5. No. A Fast DC Circuit Breaker. 483-489.6.1. R. Dawson. in Proceedings of the 30th Universities Power Engineering Conference (UPEC). Vol. A. Ömer Faruk Bay. 1980. IA22. Ireland. 1996 45. 1226-1233. Stefanovic. pp. DC Fusing in Semiconductor Circuits. Vol. C. BAL Güngör ve ÇOLAK ølhami. The University of Greenwich. . Ziogas and V. Howe. 2-4 September. 40. E. ”Fuzzy logic based control of a brushless dc servo motor drive”. DEMøRBAù ùevki. Nurse.

DC-DC konvertörler. Bazı özel devrelerde ise anahtara ba÷lı kalınarak konular iúlenmiútir. Statik anahtarlar. elemanların tanıtıldı÷ı temel konularda. SCR. ikinci derece geçici sinyallerin devre analizi ve parçalı do÷rusal analiz metotlarının bilinmesi de faydalı olacaktır. 3. ilgili konularda bahsi geçen elemanların gerçek dünyada nasıl mevcut oldu÷u ve teknik özellikleri hakkındaki bilgiler rahatlıkla alınabilecektir. ødeal bir anahtara yakın bir yarı-iletken anahtar kullanılarak bu iúlem yüksek bir verimlilik ile yapılabilir. Katalog bölümlerinin ve kitabın içindeki muhtelif yerlerde kullanılan resim. önceki yıllarda alınması zorunlu ilgili konuların alınıp alınmamasına ba÷lıdır.tr e-posta adresinden irtibat kurunuz. Her konunun sonunda sayısal örneklerin ve çalıúma sorularının verilmesi. Güç elektroni÷i devrelerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlardan oluúmaktadır. vb. Yarı-iletkenler hakkında geniú bilgiye sahip ö÷renciler için 2. yarım ve tam dalga. Bu de÷iúime bir örnek. Enerji dönüúüm iúlemi elektrik kayna÷ının gerilim ve frekans gibi büyüklüklerinin de÷iútirilmesi suretiyle olmaktadır. güç yarı-iletken anahtarları kullanılarak. ö÷rencilerin alt sınıflarda verilmekte olan derslerde (özellikle elektronik dersinde). elektronik metotla verimli enerji dönüúümünün temel iúlemlerini gösteren güç elektroni÷i konularının tanıtılmasıdır. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ PN Jonksiyonlu ve Schottky engel diyotları bu diyotların karakteristikleri ile seri ve paralel ba÷lantıları. kitabın ilgili kısımlarındaki formül. ve 4. kullanılan gerçek yarı-iletken anahtardan ba÷ımsız olarak analiz edilmiútir. konunun daha iyi anlaúılması amacını taúımaktadır. 2000 . Bu konuda ilgililerin önerilerini bekliyorum. Doç. 1 ve 3 fazlı. Bu ders kitabı. Zia Tariq’ a ayrıca teúekkürü borç biliyorum. Kitabın Ofis 2000 ortamında hazırlanmıú bölümlerine ait dosyalarını (14 MB) edinmek isteyen ö÷retim elemanları lütfen. ølk bölümlerdeki konular. faz kontrollu do÷rultucu durumunda. Güç Elektroni÷i ile ilgili elemanları içeren katalog bölümleri kitabın sonuna ek olarak ilave edilmiútir.Ö ÖN NS SÖ ÖZ Z Bu ders kitabının amacı.gazi. Bu ders kitabının içindeki konuların hepsi. úekil ve verileri kullanma izni verdi÷inden dolayı Farnell ùirketi adına Mr. Gazi Üniversitesi Merkez Yayın Komisyonu ve Yönetim Kurulu’nun 15 Mayıs 1997 tarih ve 5 sayılı toplantısında alınan 97/85 sayılı karar uyarınca bastırılmasına izin verilmiútir. bir DC kaynak geriliminin bir de÷erinden baúka bir de÷erine de÷iútirilmesi iúlemidir. Omik ve indüktif yüklerde AC-AC faz kontrol ile harmoniklerin incelenmesi. Bu seçim.edu. slayt ve projeksiyon sunusu hazırlama. malzemeleri kullanarak sınav sorusu hazırlama. Bunlara ek olarak. GTO. bir sömestr içinde iúlenemeyebilir. devre analizleri. úekil. bölümlerdeki konular atlanılarak. anahtar olarak kullanılan esas yarı-iletkenlerdir. Bu ders kitabı. çalıúmalarınızda sizlere zaman kazandıracaktır. Böylece. ølerleyen bölümlerde modellerin devre analizleri yapılmıútır. anahtarlama iúlemi ço÷unlukla SCR’ler ile yapılmaktadır. vb. veri-sayfası. Örne÷in. Güç elektroni÷i iúlemini iyi anlamak için. kalan bölümler ise bir sömestr içinde iúlenebilir.. Bu ders kitabının bu alandaki bir ihtiyacı giderece÷ini ve faydalı olaca÷ını ümit ediyorum. ders notu hazırlama. BJT ve MOSFET karakteristikleri. Anlatımda ve örnek problemlerde gerçek devre tasarım durumları da dikkate alınmıútır. Ders kitabında hataları en aza indirmek için gerekli titizli÷in gösterilmesine çalıúılmıúsa da olabilecek hataların tekrar etmemesi için tarafıma bildirilmesi büyük önem arz etmektedir. ö÷rencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak bölümlerdeki en uygun kısımlar seçilebilir. Farnell ùirketi’nin hazırladı÷ı. Dr. PN-Jonksiyon diyotları ve BJT gibi elektronik elemanlar ve elektronik devrelerdeki analizleri gibi temel konularda iyi bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Böyle enerji dönüúüm metotları. ogurdal @ tef. Yarım ve tam dalga inverterler ile PWM inverterleri. Osman Gürdal Ankara. faz kontrollu ve kontrolsuz do÷rultucular. Böylece teorik olarak üzerinde çalıúılan. AC ve DC güç kaynakları. Triyak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful