P. 1
GÜÇ ELEKTRONİĞİ

GÜÇ ELEKTRONİĞİ

|Views: 154|Likes:
Yayınlayan: Serdar Şenol

More info:

Published by: Serdar Şenol on May 15, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

1 GÜÇ ELEKTRONøöø

1 1..1 1 G GøøR Røøù ù Güç elektroni÷i terimi, çok geniú bir alanda elektronik devreleri içine alır ve buradaki amaç ise bir kaynaktan bir yüke giden elektrik gücünün kontrol edilmesidir. Bu kontrol çok de÷iúik biçimlerde; örne÷in, sadece kaynaktan yüke giden gücün miktarı olabilir. Bunun yanında, kaynaktaki gücün özelli÷iyle karúılaútırıldı÷ında yüke verilen gücün özelli÷inin de de÷iútirilmesi gerekebilir. Buna örnek ise, bir AC kaynak frekansının yükün gereksinimi olan baúka bir frekansa de÷iútirilmesidir. Bütün bu de÷iúimlerde veya kaynaktan yüke aktarılan gücün kontrolünde, iúlemin verimlili÷i önemlidir. E÷er aktarılan güç büyük ve iúlem verimsiz yapılmıúsa, büyük kayıplar oluúur. Bu kayıpların ekonomik verimlilik üzerinde de÷erlendirilmesinin yapılması gerekir ve bu kayıpların, aúırı ısınma sonucu elemanın korunması için elemandan uzaklaútırılması gerekir. Böyle bir kontrol, anahtarlama teknikleri kullanılarak yapılır: Bazı elektronik elemanlar açık veya kapalı durumlu bir anahtar olarak kullanılır. ødeal bir anahtar ile, kayıpları önleyecek bir kontrol yapılabilir. Gerçekte ise hiçbir eleman böyle bir ideal anahtar görevini yerine getiremez fakat ideal eleman olabilecek kullanıúlı elemanlar mevcuttur. Aúa÷ıda sıralanan elemanlar bunlara örnek olabilir: • BJT (bipolar junction transistor = bipolar jonksiyon transistörü) • MOSFET (metal-oxide semiconductor field-effect transistor = metal oksit yarıiletken alan etkili transistörü) • SIT (static induction transistor = statik indüksiyon transistörü) • IGBT (insulated gate bipolar transistor = yalıtılmıú kapılı bipolar transistör) • SCR (silikon-controlled rectifier = silikon kontrollu do÷rultucu) • TRIAK (bi-directional gate-controlled thyristors = çift yönlü kapı kontrollu tristörler) • GTO (gate turnoff SCR = kapıdan kapanabilir SCR) Yüksek verimlilik gereksinimleri için böyle elemanların güç katlarındaki elektronik elemanların do÷rusal operasyonu nadiren kullanılır.

Güç elektroni÷i dönemi, baúlangıcını 1957’de SCR’nin tanıtılması ile yapmıútır. Civalı ark do÷rultucular gibi di÷er kontrol edilebilen do÷rultucuların uzun yıllar boyunca endüstride var olmasına ra÷men, böyle elemanlar çok büyük ve yardımcı elemanlara gereksinim duymuúlar, düúük ve orta gerilimlerde verimli olmamıúlardır. SCR’nin tanıtılması ile böylece, güç kontrolunun büyük oranda döner makinalardan ve statik manyetik yükselticilerden elektronik elemanlara kaydırılması periyodunun baúlangıcı olmuútur. Bu periyodun baúlangıcında, güvenilirlik problemleri nedeniyle geliúim yavaú olmuú fakat 1960’lı yılların baúında SCR bir çok uygulamalarda kullanılmaya baúlanmıútır. O zamandan sonra, yukarıda bahsedilen anahtarlama elemanları geliútirilmiútir, güç yarı-iletkenlerinin çeúitlerindeki bu artıú ile, verilen bir uygulama için en uygun güç yarı-iletkeninin seçilmesi gerekir. 1 2 K KO ON NT TR RO OL LT TøøP PL LE ER Røø 1..2 Güç elektroni÷i uygulamalarının ço÷unlu÷unda kullanılan dönüútürme düzenlemeleri aúa÷ıda sıralanmıútır. AC-DC: AC gerilim kayna÷ı, do÷rultularak tek yönlü bir kayna÷a dönüútürülür ve daha sonra bu kayna÷ın filtre edilmesiyle DC kayna÷ı elde edilir. DC çıkıú gerilimi kontrollu do÷rultucu kullanılmak suretiyle ayarlı úekle getirilebilir. Ayarlı bu çıkıú, DC motorunun hız kontrolünde bir kaynak olarak kullanılabilir. DC-DC: Herhangi bir gerilimdeki DC, daha büyük veya küçük olarak, baúka bir DC kayna÷ına dönüútürülür. Bir sistemdeki böyle bir uygulama, anahtarlamalı güç dönüúümü olarak adlandırılır. Bir uzay aracının güneú pilleri çıkıúının, uzay aracındaki de÷iúik güç sistemlerinde kullanılmak üzere dönüúümü buna ait bir uygulamadır. DC-AC: Bir DC kayna÷ı, bir yüke AC gerilim sa÷lamak için anahtarlanır. Sinüsoidal olmayıp kare biçimli veya adımlı dalga biçimli bu inverter çıkıúı, çıkıú frekansının de÷iútirilmesiyle AC motorunun hız ayarında kullanıúlıdır. AC-AC: Ayarlı frekanslı AC çıkıú gerilimi, istenilen çıkıú dalga biçimini alabilmek için giriúin uygun dalga elemanları ile birleútirilir. Giriú genellikle 3 fazlı kaynak ve çıkıú frekansı ise giriú frekansından daha azdır. Bu gibi sistemler, teorik olarak cazip olmasına ra÷men, ticari olarak geniú alanda kullanılmamaktadır. Çünkü bu sistemlerin düzgün bir úekilde fonksiyonunu yerine getirmesi için karmaúık kontrol sistemleri gerekmektedir. AC-AC: AC çıkıú gerilimi, giriúteki temel dalga frekansıyla aynı olarak, faz kontrollu alternatif çıkıú gerilimi üretmek için, her yarım dalgada bir kere açılır ve kapanır. Çıkıú gerilimi giriúe göre azalmaktadır. Böyle bir eleman kaynaktan yüke giden gücü kontrol etmektedir. Akkor flamanlı lambaların ıúık yo÷unlu÷unun kontrolu buna bir örnektir. AC-DC-AC: Yukarıdaki metotların ikisinin birleútirilmesiyle daha baúka düzenlemeler yapılabilir. Normal olarak AC úebeke gerilimi, DC’ ye dönüútürülür. Bu DC gerilimden inverter ile ayarlı frekanslı bir AC çıkıúı elde edilir. Üretilen AC ise AC motorunun hız kontrolünde kullanılır.

1 1..3 MK 3 V VE ER RøøM KA AV VR RA AM MII Bir anahtarlamalı kontrolun veriminin, do÷rusal bir kontrolla karúılaútırılması aúa÷ıdaki örnekte görülmektedir. 100 volt’luk bir DC kaynak, 20 Ω’luk bir yüke 100 watt vermektedir. Bu, úekil 1.1 ve 1.2 de oldu÷u gibi iki úekilde yapılabilir. ùekil 1.1 de do÷rusal kontrolda, R’nin de÷eri, 20 Ω’luk yüke 100 watt verecek 2,24 amperi sa÷lamak için 24,7 Ω olmalıdır. Yükün gücü 100 watt’tır, fakat yükün gücünün kontrolunda R direncinde 124 watt kaybolur. Kaynaktan yüke enerji aktarımındaki verim, iúlemdeki 124 watt’lık kayıpla %45 tir.

ùekil 1.1

ùekil 1.2

Yukarıdaki durumdan farklı olarak, úekil 1.2 deki ideal S anahtarı periyodik olarak açılacak ve kapatılacak úekilde düzenlenir. Anahtar kapalı iken, yük gücü 500 watt ve anahtar açık iken sıfırdır ve bunların hepsi úekil 1.3 de gösterilmiútir. ùayet anahtar zamanın %20 sinde kapalı ise, ortalama güç 500 watt’ın %20 si veya 100 watt’tır. Kayıplar yoktur, böylece kayna÷ın bütün enerjisi yüke aktarılır. Gerçekte ideal anahtarlar yoktur fakat bir ideal anahtar yaklaúık olarak bir BJT olabilir, sonuç ideal bir devre iúlemine oldukça yakındır. Orta derecedeki anahtarlama frekanslarındaki kayıplar, transistörün kollektör-emiter doyma geriliminden kaynaklanmaktadır. ùayet bu gerilim 2 volt ise, bu durumda anahtarlama iletim kayıpları yaklaúık olarak 10 watt olacaktır. Bu, zamanın %20 sinde oluúmakta ve ortalama 2 watt’lık güç kaybına neden olmaktadır. Böylece, yüke 98 watt aktarılabilmesi için, kaynaktan 100 watt’lık bir besleme gerekecek ve kaynaktan yüke güç aktarımının kontrolunda %98 lik bir verim sa÷lanacaktır. Tabiki, bu bir ideal kabuldür, çünkü anahtarlama süresinin di÷er kısımlarında genelde küçük olan baúka kayıplar da vardır ve kontrol devrelerini besleyen bazı güç kaynaklarına da gerek vardır. Bununla birlikte, bu, alınabilecek yüksek verimi göstermektedir. Bunların yanında, 0 ile 500 watt arasında de÷iúen bir yük gücünün sabit bir 100 watt’lık güç de÷erine uygun olup olmadı÷ı sorulabilir. Bu, yükün özelli÷ine ba÷lıdır ve ço÷u durumlarda, yük gücünün uygunlu÷u için bazı filtreleme iúlemleri gerekebilir. Bu filtrelemenin gereklili÷i, olabildi÷ince yüksek anahtarlama frekansının kullanılması gerekti÷ini söyleyebilir. Mevcut kıyıcı devrelerinde 20 kHz’in üzerindeki anahtarlama frekansları kullanılmaktadır ve 500 kHz ve üzeri için yeni tasarımlar geliútirilmeye çalıúılmaktadır. Örne÷e baúka bir açıdan bakıú ise 100 watt’lık istenilen de÷eri sa÷lamak için 44,7 volt’luk DC gerilim de÷erinin yüke uygulanmasının gerekti÷ine dikkat etmek gerekir. Anahtar ile yük arasına düúük geçiren bir filtrenin yerleútirilmesi, yüke hemen hemen

sabit bir gerilim sa÷lar. Böyle bir düzenleme, 7. Bölümde de görülece÷i gibi bir DC-DC konvertörün basitleútirilmiú biçimidir ve úekil 1.4 de görülmektedir. S anahtarının periyodundaki kapalılık çarpanı úimdi % 44,7 olmalıdır.

ùekil 1.3 1 1..4 4 A AN NA AH HT TA AR RL LA AM MA AE EL LE EM MA AN NL LA AR RIIN NIIN NA AN NM MA AD DE Eö öE ER RL LE ER Røø

ùekil 1.4

Güç yarı-iletkenleri ile belli miktardaki güçler kontrol edilebilir. Tablo 1.1, ticari olarak mevcut olan bazı elemanlar ile anahtarlanabilen akım ve gerilimlerin büyüklüklerini göstermektedir. Maksimum gerilim ve maksimum akım kapasitesinin ikisinin birden verilen bir eleman üzerinde aynı anda bulunması genelde mevcut olmamaktadır. Tablo 1.1
Eleman Tipi Anma Gerilimi (V) 5000 3000 40 5000 1200 2500 2500 1200 6000 1200 4500 4000 400 400 630 1200 1200 500 1000 500 1200 600 Anma Akımı (A) 5000 1000 60 5000 1500 400 1000 400 1500 300 3000 2200 250 40 50 400 300 8,6 4,7 50 400 60 Üst Frekans (Hz) 1k 10 k 20 k 1k 10 k 5k 5k 20 k 400 400 10 k 20 k 20 k 20 k 25 k 10 k 100 k 100 k 100 k 100 k 20 k 20 k Anahtarlama øletim zamanı (µs) Direnci (Ω) 100 2-5 0,23 200 20 40 40 8 200-400 200-400 15 6,5 9 6 1,7 30 0,55 0,7 0,9 0,6 2,3 2,2 0,16 m 1m 10 m 0,25 m 0,47 m 2,16 m 2,1 m 2,24 m 0,53 m 3,57 m 2,5 m 5,75 m 4m 31 m 15 m 10 m 1,2 0,6 2 0,4 m 60 m 18 m

Genel Amaçlı Yüksek Hızlı Schottky Ters Tıkama Yüksek Hızlı Kesime götürülen Ters Tıkama Tristörler Ters øletim GATT Iúık tetiklemeli Triyaklar Kendili÷inden GTO kesilen tristörler SITH Do÷rultucu Güç transistörleri Tek Darlington SIT Güç MOSFETleri Tek

IGBT MCT

Tek Tek

1 1..5 5G GÜ ÜÇ ÇY YA AR RII--øøL LE ET TK KE EN NL LE ER RøøN NøøN NK KU UL LL LA AN NIIM MII Aúa÷ıdaki bilgi güç elektroni÷inin büyüklü÷ü ve önemi hakkında bir fikir vermektedir. Temel olarak, bütün de÷iúken hızlı endüstriyel motor sürücüleri güç elektroni÷i sisteminin belli bir biçimini kullanmaktadır. Uzun yıllar boyunca SCR’ler kullanılmıútır; bunlar de÷iúken hız iúlemi sa÷lamak için bir DC motora ayarlı gerilim

verebilecek faz kontrollu do÷rultucular olmuútur. Son yıllarda, AC motorlara de÷iúken frekans sa÷layan AC-DC-AC inverterler bu endüstri pazarının büyük bir kısmını eline geçirmiútir. Tablo 1.2 güç elektroni÷inin bazı uygulamalarının listesini göstermektedir. Tablo 1.2
Reklamcılık øklimlendirme Isı kontrolörleri Alarm sistemleri El aletleri Ses yükselticiler Pil ve akü úarjı Karıútırıcı, mikser Manyetik kayıt Boylerler Hırsız Alarmları Çimento fırını Kimyasal iúleme Elbise kurutucu Bilgisayarlar Konveyörler Vinçler Iúık ayarlayıcılar Displayler Vantilatörler Elektrikli taúıtlar Elektromıknatıslar Flaúörler Buzdolapları Asansörlerde Aspiratörler Model trenler Motor kontrolleri Motor sürücüleri Sinema projektörleri Elektronik ateúleme Regülatörler Matbaa makinaları Makine tipi güç aygıtları Yüksek gerilimli DC øndüksiyonla ısıtma Lazer güç kaynakları Kilitleme röleleri Madencilik Lokomotifler Katı hal kontaktörleri Parçacık hızlandırıcılar Vakumlu süpürgeler Statik devre kesiciler Trafik sinyal kontrolleri VAR kompanzasyonu Pompa ve kompresörler Elektrikli battaniyeler Elektrikli kapı açıcılar Elektrikli kurutucular Elektromekanik elektrokaplama Nükleer reaktör kontrol çubu÷u Lineer indüksiyon motor kontrolu Civa buharlı lamba balastları Güneú enerjili güç kaynakları Radar ve sonar güç kaynakları Senkron makina yol vericileri Yiyecek ısıtma tepsileri Elektrostatik çökelticiler Ultrasonik generatörler Kesintisiz güç kaynakları Yüksek frekanslı aydınlatma Hava taúıtı güç kaynakları Uzay aracı güç kaynakları Saç kurutma makinaları El tipi güç aygıtları RF yükselticiler Güvenlik sistemleri Servo sistemler Dikiú makinaları Televizyon devreleri Yük taúıma Katı hal röleleri Trenler Güç kaynakları Statik röleler Çelik de÷irmenleri Sıcaklık kontrolleri Zamanlayıcılar Petrol sondajları Fırın kontrolleri Mıknatıslar Yolcu taúıma TV saptırıcıları Fırınlar Fonograflar Forkliftler Oyuncaklar Meúrubat makinaları Gerilim regülatörleri Çamaúır makinaları Kaynak makinaları Fotokopi makinaları Yiyecek karıútırıcılar TV oyunları Garaj kapı açıcıları Gaz türbini baúlatıcıları Generatör uyartıcıları Ö÷ütücüler

Genel elektronik elemanlarında kullanılan DC güç kaynaklarının ço÷u, AC kayna÷ının do÷rultulması ile DC anahtarlamalı güç kayna÷ı tipidir. Di÷er uygulamalar ise evlerde kullanılan ıúık ayarlama anahtarları ve taúınabilir güç aletlerinde kullanılan de÷iúken hız kontroludur. Çok büyük güçlerde, üretilen AC enerjisi DC olarak uzun mesafeli iletimi sa÷lamak için do÷rultulur; iletim hattının sonunda bir DC-AC konvertör AC sistemi enerjilemek için 50-60 Hz de çalıúır. Böyle bir düzenleme, bir elektrik da÷ıtım úirketine ekonomik ve iúlemsel avantajlar sa÷lar. Böyle güç elektroni÷i sistemleri tüketici ve endüstriyel elemanlarda çok geniú alanda bulunmaktadır. 1 6 A AN NA AL LøøZ ZM ME ET TO OT TL LA AR RII 1..6 Kullanılan analiz metotları, parçalı do÷rusal modelli bir yarı-iletken elemanı modellemektedir. Baúka bir modelle temsil edilen, yeni bir bölgeyi geçen yarı-iletken iúleminde yeni bir model kullanılır. Modellerin en basit olanlarında, iki durum

bulunmaktadır: Yarı-iletken iletimde veya iletimde de÷ildir. Bu model üzerinde gerekli oldu÷u zaman hassasiyet artırılabilir. Örne÷in, yarı-iletkenin kayıplarını gösterebilmek için böyle ikinci dereceli modeller gerekebilir. Güç elektroni÷indeki yarı-iletken uygulamaları bu birinci derece teknik ile iyi bir úekilde modellenebilir. Ço÷u devrenin çalıúma modu, bir ideal anahtar elemanının çok basit bir modeli kullanılarak belirlenebilir. Gerekli oldu÷u yerde, analize gerçekte ideal olmayan eleman için hassasiyet eklenebilir. Örnek olarak bir rezonans devresinin analizinde, kayıpsız LC analiz kullanılır. Bir anahtarlama elemanındaki kayıplar veya bir indüktörün direnci, bariz bir etki varsa hesaba katılır. Amaç verimli bir güç dönüúüm iúleminin gerçekleútirilmesi oldu÷undan, kayıplar devre iúleminin büyük bir bileúeni olmamalıdır. ølgili bölümlerde amaç, anahtar olarak kullanılan özel bir anahtardan ba÷ımsız olarak devre analizini yapmaktır. Bazı durumlarda anahtarlama elemanı olarak sadece SCR’nin kullanılabildi÷i AC-DC dönüúümlerinde bu mümkün olmayabilir. DC-DC dönüúümü gibi di÷er durumlarda bir tipten daha fazla tipte anahtarlama elemanı kullanılabilir. Bir SCR, bir BJT veya bir MOSFET arasında güç seviyesine, istenilen anahtarlama frekansına ve istenilen verimlili÷e ba÷lı olarak seçim yapılabilir. 2., 3. ve 4. bölümlerde, farklı yarı-iletken anahtarlar gözönüne alınmıú, modelleri yapılmıú ve bazı çalıúma úartları analiz edilmiútir. Di÷er bölümlerde, güç kontrolunun de÷iúik tipleri analiz edilmiú ve tasarım metotları gösterilmiútir. Güç elektronik aygıtlarının tasarımı, ilgili bölümde de görülece÷i gibi, dört kısma ayrılabilir: 1. 2. 3. 4. Güç devrelerinin tasarımı Güç aygıtlarının tasarımı Kontrol stratejisinin belirlenmesi Lojik ve kapı devrelerinin tasarımı

Bir prototip yapılmadan önce tasarımcının devrenin parametrelerini bulabilmesi ve devrede oluúabilecek ideal olmayan durumları gözönüne alıp gerekti÷i zaman bunları düzeltmesi gerekir. Prototip yapıldıktan ve denendikten sonra tasarımcı tasarımının geçerlili÷i hakkında emin olabilir ve devrenin bazı parametreleri (indüktanstaki bazı kayıplar gibi) hakkında daha do÷ru tahminlerde bulunabilir. 1 7 Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 1..7 1.1 Güç elektroni÷i nedir? 1.2 Tristörlerin de÷iúik tipleri nedir? 1.3 Bir konvertör nedir? 1.4 AC-DC dönüúümünün prensibi nedir? 1.5 AC-AC dönüúümünün prensibi nedir? 1.6 DC-DC dönüúümünün prensibi nedir? 1.7 Güç elektroni÷i aygıtlarının tasarımında izlenecek adımlar nedir?

2

GÜÇ DøYOTLARI

Bu bölümde güç do÷rultucu diyotlarının ana karakteristiklerinden bahsedilmektedir. Schottky engel diyotlarının da belli bazı kullanım yerlerinin olmasına ra÷men, çok kullanılan diyotlar daha çok PN jonksiyon elemanları olmaktadır. Dinamik davranıúına ek olarak büyük ilgi, diyotun temel modelleri üzerindedir ve ilerleyen kısımlarda bunlar üzerinde durulmaktadır. 2 1P PN N--J JO ON NK KS SøøY YO ON ND DøøY YO OT TL LA AR RII 2..1 En çok kullanılan güç-do÷rultma elemanı PN-jonksiyon diyotu’dur. Uygun bir akımın iletimi için, bir jonksiyon bir kılıfın içine yerleútirilmiútir. Bu elemanlarda, ileri iletim durumunda, jonksiyon elemanları arasında çok az bir gerilim düúümü vardır. Geri (ters) çalıúma durumunda ise çok az bir akım geçirirler. PN-jonksiyonlu diyotlar, iletim ve tıkama durumlarında hızlı geçiú özelli÷ine sahiptirler. Birkaç mikro-saniyelik anahtarlama zamanlı diyotlar, 50 Hz gibi düúük frekanslı gerilimleri do÷rultmada uygundur. Nano saniyenin onda biri civarında (10-10) anahtarlama kapasiteli diyotlar, akım ve gerilimin hızlı de÷iúti÷i devreler için uygundur. Hızlı iletimli diyotların fiyatı yavaú diyotlara göre pahalı oldu÷undan, uygulama yerinin iyi seçilmesi gerekir. 2 2..1 1..1 1S ST TA AT TøøK KD DE EV VR RE EM MO OD DE EL LL LE ER Røø ùekil 2.1(a) da görülen diyot devresi, ideal bir PN-jonksiyonlu diyotu temsil etmekte ve ço÷u durumlar için yeterli do÷rulu÷a sahiptir. Daha titiz ve karmaúık modellemelerde (b) ve (c) durumları da gerekebilir. ùekil 2.1’in (a), (b) ve (c) kısımları olabilecek, parçalı do÷rusal grafikleri gösterir ve dolayısiyle daha karmaúık modellemelerde kullanılabilir. ùekil 2.1 de görülen karakteristiklerdeki devre modelleri, úekil 2.2 de verilmiútir. ùekildeki her diyot sembolü ideal bir diyotu temsil eder; (b) ve (c) durumlarında devre ideal devre elemanları ile yeniden düzenlenmiútir. ùayet diyot úekil 2.1 de görülen üç durumdan herhangi biri ile gösteriliyorsa devrenin analizi, parçalı do÷rusal devre analizi kullanılarak yapılabilir.

(a)

(b) ùekil 2.1

(c)

(a)

(b) ùekil 2.2

(c)

PN-jonksiyonlu diyot’un akım ve gerilim karakteristikleri üzerinde biraz deneyim sahibi olmakla, ideal modeller gerçek karakteristiklere uydurulabilir. Devre gerilimi ve akımının sınırlamasına ba÷lı olarak, devrenin performansını en iyi tahmin edebilecek, en az elemanlı model kullanılır. Diyot sembolü ideal olmayan bir elemanı temsil eder. ùayet VD ’nin sıfır oldu÷u, úekil 2.1(a) daki model kullanılırsa akım, aúa÷ıdaki gibi bulunur.
I= V R

(2.1)

ùekil 2.3 ùekil 2.3 deki ideal diyot devresinde, V = 100 volt oldu÷unda, VD’nin yaklaúık 1 volt’luk de÷eri gözönüne alınmayabilir. Bununla beraber, V = 2 volt oldu÷unda, VD’nin 1 volt’luk de÷erini gözönüne almamak, kabul edilemez bir hata meydana getirir. Bu durumda úekil 2.1(b) veya (c) seçilmelidir. Yüksek akımlı durumlarda ise (c)’nin seçilmesi do÷ru sonuçlar almak için gerekebilir.

Genel olarak PN-jonksiyonlu diyotlarda ters akım ihmal edilir, fakat bazı özel durumlarda, özellikle yüksek sıcaklıkta ters akım ihmal edilmeyebilir. Bu problem, model’e paralel eklenen bir dirençden bu ters akımın akıtılmasıyla giderilebilir. Direnç seçiminde ters gerilimin maksimum de÷eri dikkate alınır. ùimdiye kadar bahsedilen statik modellere ek olarak, bazı dinamik etkiler eklenebilir. Bunlardan biri de jonksiyon kapasitesidir. Bu kapasite do÷rusal olmayıp ters gerilime ba÷lıdır. Ço÷u durumlarda bu kapasitans, devrede mevcut baúka kapasitörlere kıyasla ihmal edilebilir. ÖRNEK 2.1 ùekil 2.2 deki devrede 1N5402 diyotu kullanılmakta olup V = 100 volt ve R = 11 Ω dur. Devreden geçen akımı bulunuz. ÇÖZÜM ùekil 2.1(a) daki model kullanıldı÷ında,
I= 100 = 9,1 A 11

ùekil 2.1(b) deki model kullanıldı÷ında, VD’nin de÷eri gerekir. Bu do÷rultucunun bilgisayfası, 9,4 A ve 25 °C için, tipik ve maksimum olarak, 1 ve 1,2 V de÷erlerini verir. Tipik de÷er kullanıldı÷ında, I=
Maksimum de÷er kullanıldı÷ında, 100 − 1 = 9A 11

I=

100 − 1,2 = 8,98 A 11

bulunur. Do÷rusal grafik koordinatları üzerinde, tipik 1N5402’nin bilgilerinin yeniden çizilmesi ile, E = 0,86 V ve RD = 0,0135 Ω olarak belirlenir.

I=

100 − 0,86 V −E = =9 A R + RD 11 + 0,0135

bulunur. Bu örnekte RD’nin eklenmesinin çok etkisi olmamıútır.

ÖRNEK 2.2
Örnek 2.2 deki kaynak gerilimi -200 volt olarak de÷iútirilmiútir. Bu elemanın -200 volt ters gerilimde, ters akımın bilgi-sayfasındaki de÷eri 500 µA dir (TJ=150°C). Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Ters gerilim iúlemini temsil eden bir devre modeli

3 ùekil 2.005 V. úekil 2. devrenin di÷er kısmı ile paralel 200/500 = 0. ters akım.3 deki devrede kaynak gerilimi 5 V. R=0.4 MΩ’luk bir dirençle temsil edilir.4 de görüldü÷ü gibi olur.4 × 10 6 (c) VR’nin de÷eri I akımı kullanılarak hesaplanır: V R = 10 I = −0. Kaynak geriliminin hemen hemen hepsi do÷rultucu uçlarında gözükür. ÖRNEK 2.1 de hesaplanan ileri akıma kıyasla ters akım epeyce küçüktür ve ihmal edilebilir.2 de gösterilen her üç model için akımları bulunuz.5 de gösterilmiútir. Devre.4 (b) Ters akım. I = − 200 = −500 × 10 −6 A olarak hesaplanır. ùekil 2. ùekil 2.5 .2 Ω ve diyot tipi 1N3879 dur. 10 + 0. Örnek 2. ùekil 2. 1N3879 diyotunun karakteristik e÷risi (TJ=150 °C) úekil 2. -200 voltluk kaynak gerilimine kıyasla VR ihmal edilebilir.b) Devre akımı c) VR’nin de÷eri ÇÖZÜM (a) 500 µA lik en kötü durum gözönüne alınırsa.

tahmin edilen akımın de÷iúik modellerdeki etkisini açıkça göstermektedir..1 Ardıúık ters polarlama gerilimi ile diyotun kesimi. Bu ters dönüúüm akımı.67 A 0. sıcaklık ve kesim iúlemi süresindeki akımın de÷iúim oranı gibi de÷iúkenleri içeren çok sayıdaki de÷iúkenlerin fonksiyonlarıdır. Diyot ters gerilimi henüz karúılayabilecek durumda olmadı÷ından. birinci model devre akımını bulmak için do÷ru de÷ildir.2 + 0. PN elemanının dizaynına ba÷lı olarak. akımın azalma oranı çok küçüktür.. dıúarıdaki devre akımın de÷iúim oranını belirlemeyi sürdürür. Bu grafikte. RD=0.0263 Ω olarak belirlenir. diyot uçlarındaki gerilim temelde sıfırdır. tepe de÷erinden sonra ters akımın de÷iúim oranı tamamen ani veya yavaú olabilir. do÷rultucu de÷iúimlerin oluúum hızına . Akımın sıfır de÷erinden sonra. Kaynak gerilimi yön de÷iútirirken. Böyle düúük kaynak geriliminde. ters akım bilgi-sayfasında belirtilen kararlı durum ters akım de÷erinin küçük bir de÷eri olur. Ters akımın tepe de÷eri ve dönüúüm yükü (gölgeli kısımla gösterilmiú alan). 1 volt’luk iç gerilim düúümü. bu de÷er devre davranıúının modellenmesinde kullanılabilir.0263 Örnekteki üç kısım. Eklenmiú direnç elemanı ile bu model büyük diyot akımları için gerekebilir.6 da görülmektedir. RD=0. eleman akımının orijinal de÷erinden sıfıra düútü÷ü oranı belirlemektedir. devrenin toplam performansı üzerinde bariz etkiler oluúturabilir.ÇÖZÜM (a) Gerilim düúümü sıfır olan ideal diyot ile: I= 5 = 25 A 0. 50-60 Hz iúlemi için bu etki genel olarak ihmal edilebilir. ters gerilimi karúılayabilecek bir de÷erde PN jonksiyonunun yüklenmesi için negatif eleman akımını gerektirir. üçüncü modeli kullanmada sarfedilen çaba gerekli olmayabilir.5 deki diyot karakteristi÷inin e÷iminin tersi.0263 Ω’luk iç direnç ve ideal diyot ile: I= 5 −1 = 17. baúlangıç akımı. 2 1. Böyle bir yüklemeden sonra. Bu zaman süresince.2 2K KE ES SøøM MD DÖ ÖN NÜ Üù ùÜ ÜM MÜ Ü 2. Sadece jonksiyon bölgesine yeterli yük sa÷landıktan sonra jonksiyon ters gerilime karúı gelmeye baúlar ve ters akım de÷erinin kararlı duruma azalmasına neden olur.2 (b) Gerilim düúümü 1 volt olan ideal diyot ile: I= 5 −1 = 20 A 0. devre aksiyonu ve eleman de÷erleri. Devre akımını bulmak için. Ters kesim aralı÷ı süresince diyot akımının zamanla de÷iúiminin bir grafi÷i úekil 2.2 (c) ùekil 2. akım sıfır olurken de÷iúmez. akımla zaman de÷iúiminin e÷imi.

genel olarak bu etki için karakterize edilmezler. ùekil 2. 5 (2.4) Eúitliklerde. Sınırlayıcı iki durumun birincisinde. Birinci durumda.6) økinci durumda. t2=0 ve t1 = trr . ùekil 2.6 daki grafikten aúa÷ıdaki eúitlikler yazılabilir: Qrr = 0.3) § di · I RM = ¨ D ¸ t1 © dt ¹ t rr = 2Qrr ( diD / dt )( t1 ) (2.5 I RM ª § di · º = «2Qrr ¨ D ¸ » © dt ¹ ¼ ¬ (2. Düúük frekanslı iúlemler için kullanılan böyle elemanlar. eúitlikler aúa÷ıdaki gibi olur: § 2Qrr · t rr = ¨ ¨ ( di / dt ) ¸ ¸ © D ¹ 0.5) 0.2) (2.6 Ters akım de÷eri ve tersine dönüúüm zaman de÷eri. Yukarıdaki eúitlikler trr ve IRM de÷erlerini bulmak için kullanılabilir. t2 trr ile karúılaútırıldı÷ında ihmal edilebilir ve ani dönüúüme karúılık gelir. eúitlikler aúa÷ıdaki gibi olur: 2 . bazı hızlı do÷rultucular için belirlenebilir. IRM ters akımın tepe de÷eri.6 da gölgeli alanla gösterilen yük. Qrr . ikinci durumda. úekil 2.5 I RM t rr (2. Devreye ters gerilim uygulandı÷ında ters akımın jonksiyonu yüklemesi gerekir. fakat normal do÷rultucu akımı ile karúılaútırıldı÷ında bu de÷er genelde küçüktür.ba÷lı olarak bunu hemen karúılar. t1 = t 2 = t rr . t2 trr’nin yarısıdır ve yumuúak dönüúüme karúılık gelir. trr tersine dönüúüm zamanı ve t1 ve t2 ise trr zamanının alt bölümleridir.

özellikle t1 ile karúılaútırıldı÷ında t2 nin küçük oldu÷u durumda. gerçek bir durumda sınırları verir ve problem iki durum arasındaki bir yerde bulunabilir. Anahtar kapandıktan sonra vx .5 I RM ª § di · º = «Qrr ¨ D ¸ » ¬ © dt ¹ ¼ (2.7) 0. i3 ’ün ters tepe de÷erine kadar artıúını sürdürür. Bu etkiyi temsil edebilen bir devre úekil 2.22 × 10 −6 ) · t rr = ¨ ¸ © 20 × 10 6 ¹ 0. Diyot. S anahtarı i1=0 ve i3=I baúlangıç úartları ile kapanır.5 I RM = [( 2 )( 0. .§ 4Qrr · t rr = ¨ ¸ ¨ ( di / dt ) ¸ ¹ © D 0. bariz bir devre etkisine sahiptir. 5 (2. t2’nin ihmal edilebildi÷i durum için çözüm aúa÷ıdaki gibi olur: § 2( 0.7 de gösterilmektedir.22 × 10 − 6 )( 20 × 10 6 )] = 2. 5 = 148 × 10 −9 s 0 . trr ve IRM de÷erlerini bulunuz.4 Bir 1N3879 diyotu 100°C lik jonksiyon sıcaklı÷ında 20 amperlik baúlangıç akımı ile çalıúmaktadır.97 A økinci gurup varsayımlar için hesaplar yeniden yapıldı÷ında çözüm aúa÷ıdaki gibi olur: t rr = 210 × 10 −9 s I RM = 2.8) Bu iki çözüm.22 mikrokulondur (µC). vx de÷eri sıfırda kalır ve i1. i1 artarken ve i3 azalırken sıfır de÷erinde kalır. i1=I iken i3=0 ve diyot ters dönüúüme baúlar. bir devrede akımın 20 amper/mikrosaniye (A/µs) oranında yön de÷iútirdi÷i tıkama kapasitesini karúılayabilmektedir. Bu devrede. ÖRNEK 2. Qrr de÷eri tamamen devreye ba÷lıdır ve bazı hızlı do÷rultucuların bilgi-sayfalarında bulunabilir.10 A Ters akımın tepe de÷erindeki de÷iúme. ÇÖZÜM Bu elemanın bilgi-sayfasından. bu úartlar için tipik Qrr de÷eri 0.

di1 I RM = = −60 × 10 6 A/s dt t2 § di · v x = E − L¨ 1 ¸ = 200 − (30 × 10 − 6 )( − 60 × 10 6 ) = 2000 V © dt ¹ Burada. ÖRNEK 2.7 E÷er ters diyot akımı aniden sıfıra giderse. L=30 µH. dönüúümün t2 dilimi epeyce küçük fakat sıfır de÷ildir. vx de÷eri büyük olacak ve diyot bozulmaya baúlayacaktır. § di1 · § di3 · ¨ ¸ +¨ ¸ =0 © dt ¹ © dt ¹ ve di3 I RM 3 6 = = −9 = 60 × 10 A/s dt t2 50 × 10 Böylece. bu sayıların büyüklükleri konusunda bir bilgi vermektedir. diyotun ters gerilimindeki ani bir azalma ile uygun de÷erde bir ters gerilim oluúturulabilece÷i açıkça görülmektedir. Örnek 2.5 deki hesaplamalar.5 ùekil 2. . Jonksiyon kapasitesinden dolayı oluúan tüm etkiler ihmal edilecektir. E=200 volt. IRM=3 A ve t2=50 ns. Dönüúümün oluúması sırasında diyot uçlarındaki ters gerilimi bulunuz. ÇÖZÜM i1 + i3 = i2 i2 sabit oldu÷undan.7 deki devrede.ùekil 2. i3’ün de÷iúme oranı ve dolayısiyle i1 büyük olur.

örnek 2. ÇÖZÜM Problemde iki de÷iúken olup karúılaúılabilecek iki sınırlama vardır böylece R ve C de÷erleri tek olarak belirlenebilir. anahtarın tepe akım de÷erini aúmadan. devrenin koruyucu devre ile yeniden düzenlenmiú durumunu göstermektedir. Hızlı dönüúümlü bir diyot. L=25 µH ve E=200 V ile ani diyot dönüúümü yapıldı÷ını varsayınız. Kapasitörün bir baúlangıç . Diyot ters gerilimini 250 volt ve maksimum anahtar akımını 26 amper ile sınırlayacak úekilde R ve C de÷erlerini bulunuz. Dizayn eúitlikleri tek olmamakla beraber mantıklı bir tahmin yapılabilir ve uygun sonuçların elde edilip edilmedi÷ini belirlemek için bir analiz yapılabilir.5 sin ω t Anahtarın tepe akımı 26 amper ile sınırlandırılmıútır. i2 de÷eri ve diyot ters dönüúüm akım de÷erinin toplamıdır.Aúa÷ıdakiler. ùekil 2.5 de karúılaúılan problemlere bir çözüm olarak verilmektedir: (a) daha yavaú dönüúümlü bir diyot (b) diyota paralel bir (snubber) koruyucu devre (c) diyota paralel zener diyot gibi bir sıkıútırma elemanı (d) yukarıdakilerin bir kombinasyonu Hızlı dönüúümlü diyot kullanmanın bir nedeni. ùayet ters akım büyükse. Yük akımının ilgili aralıkta de÷iúmedi÷ini varsayınız. i2 20 amperdir.8. Diyota paralel ba÷lanan bir koruyucu devre.5 de görülen bir probleme neden olmakla beraber bu problemi çözmeye yardımcı olur. Bu akım. yük akımı. gerilim seviyesini bariz olarak azaltabilir. øúlemin irdelenmesine mevcut bir çözüme ulaúıncaya kadar devam edilir. Diyotun maksimum tersine dönüúüm akımı 5 amper. diyot üzerindeki ters gerilimi sınırlayacak bir koruyucu devre dizayn ediniz. t2=0.7 deki devrede. Örnek 2. ùekil 2. Anahtar akımının bir denklemi (sönümsüz) aúa÷ıdaki gibi yazılabilir: §C · i1 = 20 + 5 cos ω t + 200¨ ¸ ©L¹ 0.6 ùekil 2. anahtar üzerine ek bir yük konulur.8 ÖRNEK 2. anahtarın iletimde iletmesi gereken akımın tepe de÷erini sınırlamaktır.

624) = π de÷erinde oluúur.18 × 10 6 s − e −αt = 50 = 0.6 Ω Böylece C = 0.203 246 R 2L α = 731000 = ve R = 36.6 amperden daha az olacaktır: 200 C = 7A L Yukarıdaki terimin. Di÷er terimlerle birlikte bu terimin kombinasyonu için 7 amperlik maksimum de÷er seçimi. vC’nin 250 volttan daha büyük de÷erde olmaması için kosinüs teriminin tepe de÷erinde 50 volt’tan daha az düúmelidir. §L· vC = 200(1 − cos ω t ) + 5¨ ¸ ©C ¹ 0. t = 2.6 amperlik sönümlü olmayan bir tepe de÷eri üretir. (ω t + 0. akımın tepe de÷er gereksinimini karúılayabilir.624) Direnç üzerindeki gerilimin geçici bir süre için ihmal edilmesiyle. Sönüm ile birlikte.de÷erinin seçimi. Bu de÷erler kullanılarak tam bir çözüm . mikrofarad cinsinden kapasitans bulunur: C = 0. Verilen indüktans de÷eri ile birlikte. ω= 1 = 1155 × 10 6 rad/s . kosinüs terimi. tepe de÷er 28. 246 volt de÷eri. zayıflama (attenuation) olmadan kapasitör gerilimi aúa÷ıdaki gibi verilir.5 sin ω t vC = 200 − 246 cos(ω t + 0.03 µF Bu de÷erler kullanılarak.03 µF ve R=37 Ω de÷erleri ile bir baúlangıç dizaynı kullanılması gerekir. DC terim ve mevcut gerçek sönüm ile birlikte kombinasyonu. i1=28. sinüs terimine keyfi bir de÷erin atanması ile yapılabilir. LC Tepe de÷er.

Bu sonuçlar temelde gereksinimleri karúılar. Daha büyük bir kapasitör.9 tipik bir eleman için bu etkiyi göstermektedir.7814 ) v X = 200 − 203. 0.3 µs de i1=25. ùekil 2. sadece kısa iletim aralıkları için önemli olup epeyce yüksek tekrarlama frekanslarında periyodiktir. bu ileri dönüúüm iúlemi olarak tanımlanabilir.1826 µs de oluúur ve 25. Bu etki. ùekil 2.05 µF lık bir kapasitör de÷eri.12 amper ve 1. diyot iletime geçti÷inde hemen iletimde de÷ildir ve akım baúlangıçta jonksiyonun sınırlı bir kısmından iletilir.. PN jonksiyonun bütün alanı.i1 = 20 + 7. ùekil 2. 2 LE DÖ ùÜ ÜM 1.398) dür.043e αt cos(ω d t − 0.9 da açıkça gösterilmemiúse de.5 µs de vX = 271. 0. 60 Hz’lik do÷rultucularda kullanılan diyotlarda. Maksimum vX .9 . øletim tüm alana yayılırken. 1. Devre indüktansının bir sonucu olarak diyot akımının yavaúca arttı÷ı devre düzenlemelerinde de bu etki ihmal edilebilir. α = 660000 /s ω d = 947490 rad/s Maksimum i1.2 µs de oluúur ve 275.1 PN jonksiyonlu diyotun iletiminde oluúan bir zaman de÷iúim etkisi vardır. ùekil 2.12 amperdir. Formülde. etki ihmal edilebilir. bu zaman aralı÷ında artan bir güç kaybı vardır.9 da gösterilen etki.7 volt’tur. bir baúlangıç sıfır akım de÷erini zorlayan parazitik küçük bir devre indüktansının olması gerekir.3 3 øøL ER Røø D ÖN NÜ Üù M 2. devre sönümü kapasitör gerilimini azaltıncaya kadar gerilim birikimini geciktirebilirdi. akım yo÷unlu÷u azalır ve diyot terminalleri arasındaki gerilim azalır.. 0.33eαt cos(ω d t + 1. birkaç mikrosaniyelik bir zaman diliminde oluúur. øletim periyodundan sonraki güç ile karúılaútırıldı÷ında.6 volt maksimum de÷erlerini verir. Bu sonuçlar tepe gerilim gereksinimini karúılamamakta olup ikinci bir irdeleme gereklidir.

Schottky diyotları. (a) øleri dönüúüm zamanı nedir? (b) Bu etkiden dolayı diyotta oluúan kaybı bulunuz..2 Schottky engel diyotları.10 da karakteristik gösterilmiútir.1 1S ST TA AT TøøK KD DE EV VR RE EM MO OD DE EL LL LE ER Røø 2. ileri akım iletimi süresinde gerilim düúümünün oldukça düúük olmasıdır. Schottky diyotlarının kullanılmasının bir nedeni. ÇÖZÜM (a) 1N3879’un bilgi-sayfasından 1. Molibden ve platin orta derecede sonuçlar verir. TJ = 25 °C dir. . ilgili sızıntı akımında oldu÷u kadar ileri gerilim düúümüne de etkisi vardır.7 Bir 1N3879 do÷rultucu. bu soruya miktar olarak cevap verilemez. elemanın dinamik davranıúlarını temsil etmek için kullanılabilir.. Ters sızıntı akımı ilgili PN jonksiyonlu diyota göre daha büyüktür. bir devrede 20 voltluk tepe de÷erli kare dalgalı alternatif kayna÷ını do÷rultmada kullanılmaktadır.1 volt için tipik dönüúüm zamanı 0. Epeyce düúük olan ters delinme gerilimleri.8 Bir 1N5828 do÷rultucu. PN jonksiyonlu diyotta bulunan biçimlere benzemektedir. Daha düúük ileri gerilim düúümü.2 Statik devre modelleri. ÖRNEK 2. Ters yönde. 2 2. 50 amperlik ileri akımın 25 µs’lik periyodun %5’inde periyodik oldu÷u bir devrede kullanılmaktadır. Tungstenden yapılan elemanlar ise büyük ileri gerilim düúümü ve daha düúük ters akım meydana getirirler. (b) Akımın yükselme zamanı üzerinde hiçbir bilgi olmadı÷ından ve dönüúümden önce do÷rultucu geriliminin büyüklü÷ü ile ilgili bilgi olmadı÷ından. düúük ileri gerilim düúümü ve yüksek ters akım sa÷larlar. øleri dönüúüm zamanı 1. 2 2S SC CH HO OT TT TK KY YE EN NG GE EL LD DøøY YO OT TL LA AR RII 2.. PN jonksiyonlu diyotta oldu÷u gibi yük birikimi ve tersine dönüúüm zamanı yoktur. ùekil 2. Kromdan yapılan engeller. sadece do÷rusal olmayan bir kapasitör. Kullanılan özel bir engel metalinin. Aúa÷ıdakileri bulunuz. bilinen PN jonksiyonları olmaksızın yapılmıúlardır ve azınlık yük taúıyıcıları ile ilgili etkileri göstermezler.25 µs lik iletim zamanı ile karúılaútırıldı÷ında bariz olmaktadır ve iletim kayıpları kararlı durum kayıplarından daha büyük olacaktır.85 µs olarak okunabilir. böyle düúük gerilim uygulamalarında kabul edilebilir. bir PN jonksiyon diyotuna göre normalden daha büyük ters sızıntı akımı úeklinde dengelenebilir. øleri gerilim daha düúüktür ve bunun sonucunda da düúük iletim kayıpları olmaktadır. Farklılık modeldeki elemanların de÷erlerindedir. do÷rultma iúleminin verimlili÷inin geliútirilmesi istenen düúük gerilimli do÷rultucu devrelerinde kullanılırlar.ÖRNEK 2. Yük direnci 1 Ω ve TJ=100°C dir.

ùekil 2. Bu durumda.11 (b) Kaynak geriliminin pozitif kısmında.24 = 19.10 ùekil 2. 0.10 daki grafikte. 100°C de 20 volt ters gerilim ile bu elemanın ters akımı 30 miliamperdir. bu bir direnç de÷eri ile temsil edilemez. parçalı do÷rusal grafi÷in e÷imi 0.76 A 1 (c) 0. iL = 20 − 0.008 Ω’luk de÷erin daha karmaúık modelde ihmal edilmesi. ÇÖZÜM (a) ùekil 2.(a) do÷rultucu için uygun bir parçalı do÷rusal model (b) yük akımı (c) düúük frekanslı iúlem varsayımında do÷rultucu kayıpları. Genel olarak sızıntı akımı çok do÷rusal olmadı÷ından. ters gerilim sabit ve etki 20V/0. úekil 2.008 Ω’a karúılık gelir.030A veya 667 Ω de÷erinde bir direnç ile temsil edilebilir.11 deki devrede gösterilmektedir. do÷rultucu .24 voltluk kaynakla seri ba÷lanmıú bir diyot’dan oluúan bir model. Model. ileri iletim akımını tahmin edebilmek için iyidir. 1 Ω’luk yük direncinin de÷eri ile karúılaútırıldı÷ında bu epeyce küçük olmaktadır.

bir tek kapasitör de÷erinin. ters gerilim çok büyükse.030 A 667 + 1 v D = ( 667)( iL ) = −19. iL = − 20 = −0.376)(19. kabul edilebilir bir do÷rulukta sabit bir de÷er kullanılabilir.60 ) = 4. L2=10 mH ve i2=20 A seçilsin. ÖRNEK 2.78 + 0.60 ) = 7. bir tek de÷er elemanın uygun olarak.24 + (19.78 W Ters iúlem süresince. böylece diyot gücü bu iki de÷erin ortalamasıdır: Port = 1 2 ( 7.60 W Yukarıdaki durumların her biri zamanın %50 sinde oluúur. C=800 pikofarad (pF).97 V P = ( v D )( il ) = ( −19. Örne÷in bu kısmı için.60 A 1 + 0. Bununla beraber. 0..60)( 0. statik modele paralel bir kondansatör eklenir.9 Bir 1N5828 diyotu úekil 2. ters gerilim de÷erinin do÷rusal olmayan bir fonksiyonudur. øleri iletimde.008 ) = 0. Bilgi-sayfasından. Aúa÷ıdaki örnek bu modelleme iúlemini göstermektedir. L1=10 µH.030 ) = 0. .19 W 2 2.376 V P = ( v D )( il ) = ( 0.2 2D DøøN NA AM MøøK KP PE ER RF FO OR RM MA AN NS S Dinamik performansın temsilinde.. iL = 20 − 0.008 Ω’luk direnç eklenmesiyle devre yeniden düzenlenir.12 deki devrede kullanılmıútır. De÷iúimlerin ço÷u. Bu kondansatörün de÷eri. çok küçük ters gerilimlerde oluúur. Bundan dolayı.97 )( −0.2 2.24 = 19. Buna uygun olarak.008 v D = 0. elemanın tam olarak ters ve ileri aralı÷ını temsil edemeyece÷i açıkça gözükmektedir.kayıplarında dikkate de÷er kayıplara öncülük eder. yaklaúık bir modellemesini sa÷lar.

. L2’nin büyük de÷erinden dolayı i2 bariz bir de÷iúim göstermez. (b) Diyot ters geriliminin tepe de÷erini bulunuz. i1 + i3 = i2 = 20 A di3 di = − 1 = −2 × 10 6 A/s dt dt Böylece i3 = 20 − 2 × 10 6 t ve i3 t = 10 × 10 −6 s de sıfır olur. i2 akımı gerçekte akım kayna÷ı ile belirlenmez. Bu tam çözümlü bir temel LC rezonans devresidir.13 deki gibi modellenebilir. diyot kısmı ile ilgili olarak. devre úekil 2. diyot ileri geriliminin sıfır oldu÷u uygun bir de÷er. 800 pF de÷erindeki kapasitans ile (b) kısmı için eleman modellenir. fakat burada ilgili kısa bir zaman için geçerlidir.12 (a) Anahtar kapandıktan ne kadar süre sonra diyot akımı sıfır olur? Bu kısım için. Daha sonra.ùekil 2. ÇÖZÜM (a) Bu aralık süresince devrenin denklemleri § di · 10 × 10 − 6 ¨ 1 ¸ + 0 = 20 © dt ¹ i1 ( 0 ) = 0. ve i3 ( 0 ) = i2 ( 0 ) = 20 A di1 = 2 × 10 6 A/s dt Baúlangıç aralı÷ı süresince. i3 = 0. (b) L2 çok büyük oldu÷undan.

çözümün bu kısmında bir de÷iúme yoktur.01 µF lık bir kapasitörden oluúan bir koruyucu devre eklenmiútir. (a) úıkkındaki periyodun bitti÷i yerde baúlar.18 ×10 6 rad/s ve yeni bir zaman orijini seçilmiútir.10 da gösterilen bir koruyucu devre bu ters gerilimi azaltabilir.9 daki devreye. ÇÖZÜM (a) øleri iletimdeki bir diyot sıfır gerilimle temsil edildi÷inden. vx in 40 volta yakın tepe de÷erinde yeteri kadar düúük olacaktır.10 Örnek 2. . úekil 2.13 Modelleme sonucu. gerçek devrede biraz olmasına ra÷men. Bundan önceki örnekteki çözümü tekrar ediniz. Azalma oranı. bu durum kapasitör baúlangıç gerilimini sıfır de÷erinde tutar. ÖRNEK 2. Bununla birlikte.i1 = 20 + 0. Ters iletimdeki diyot bir kapasitör ile temsil edilir böylece kaynak geriliminin hemen hemen iki katı kadar bir ters gerilime maruz kalır. ùekil 2.14 de gösterildi÷i gibi 30 Ω’luk dirençle seri 0. ùekil 2. mevcut olan bir sönüm yoktur.179 sin ωt v x = 20(1 − cos ωt ) formülde ω = 11.

seri ba÷lanmıú elemanlar arasında ters gerilim eúit olarak paylaúılamayabilir ve bir eleman üzerine aúırı gerilim alabilir. açıkça ters gerilimin iki farklı de÷erine sahip olmalarına ra÷men.718e −αt sin(ω d t + 0. ùekil 2. Bu devrenin standart bir çözümü aúa÷ıdaki sonucu verir. Bu.15 deki grafik iki farklı diyotun statik ters akım-gerilim karakteristiklerini göstermektedir.3 3..1 1S SE ER Røø B BA Aö öL LA AN NT TII Çok yüksek gerilim uygulamalarında bir diyotun ters gerilim kapasitesi yeterli olmayabilir. Bazen iki veya daha fazla elemanın seri ba÷lantısı gerekir. Bu de÷er. .494) burada α = 1. Elemanlar seri oldu÷undan.72e −αt cos(ω d t + 0. diyot 1 in ters gerilim kapasitesini aúmasına neden olur.ùekil 2.784 × 10 6 rad/s vx in tepe de÷eri.3 3D DøøY OT TU UY YG GU UL LA AM MA AL LA AR RII YO 2 2.14 (b) 800 pF’lık diyot kapasitansı koruyucu kapasitansına göre karúılaútırıldı÷ında çok küçüktür ve ihmal edilebilir..494) i1 = 20 + 0. aynı ters sızıntı akımına geçirmelidirler. diyotun uçlarındaki ters gerilimde belirgin bir azalmayı gösterir..5 ×10 6 Np/s ω d = 2. t = 7. 2 2.75 nanosaniyede 26.27 volt’tur. Böyle bir durumda. ùekil 2.14 çözülecek devreyi temsil etmektedir. Koruyucu bileúenlerinin di÷er de÷erleri ters gerilimin daha da az bir de÷erde kalmasını sa÷lar. v x = 20 − 22.

rakamlarla bunun daha iyi anlaúılmasını sa÷layabilir. gerilim bölücü dirençlerle iki diyot seri ba÷lanmıútır. ùekil 2. ters gerilimi paylaúmayı zorlayan iki eúit dirençli düzenlemeyi göstermektedir.ùekil 2. Bu çözümün bir sakıncası. Aúa÷ıdaki örnek.0015 A.0012 A ve I2=0. (c) Gerilim bölücü dirençlerin kullanılmadı÷ı durumda.16 ÇÖZÜM (a) ùekil 2. Diyotlar úekil 2. her diyottaki ters gerilim.16 da gösterildi÷i gibi. ters çalıúma süresince iki dirençte boúa harcanan güçtür. Bir diyot %55 × 1600 = 880 volt gerilimi tutarken. V1=880 volt ve V2=720 volt de÷erlerinde bulunur: I1=0. R nin de÷eri.15 deki grafikten. . her bir diyota paralel gerilim bölücü dirençlerin ba÷lanması ile çözülebilir. dirençlerin diyotların sızıntı akımından birkaç misli daha büyük akımı iletmesi gerekir.16 daki devre diyagramı.11 ùekil 2. ÖRNEK 2. ùekil 2. Bu dirençlerin etkili olabilmesi için.15 de gösterilen karakteristiklere sahiptir. toplam 1600 volt’un %55 inden daha büyük olmayacak úekilde. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Diyotun ters geriliminin. ikincisi 1600 − 880 = 720 volt gerilimi tutmaktadır. iki ters akım de÷eri. (b) Toplam ters akım ve güç.15 Bu problem.

iki diyotun 200 V/µs lik artıú oranında bir ters gerilimi desteklemesi gerekmektedir. dengesizli÷i kabul edilebilir uygun bir de÷ere düúürebilir. ters gerilimin dinamik paylaúımını zorlayan. Etkili bir çözüm için gerekli kapasite. ùayet bunlar eúit de÷ilse. bir irdeleme tekni÷i cevabı verebilir.56 W.I ’nin devre denklemleri aúa÷ıdaki sonucu verir: §V · §V · I = ¨ 1 ¸ + I1 = ¨ 2 ¸ + I 2 © R¹ © R¹ R nin çözümü ile R = 533000 Ω bulunur.15 deki grafikten. Diyot 2 nin de÷erinden yaklaúık olarak 3 misli daha büyük olmalıdır. ÇÖZÜM . ùekil 2. herbirinin %10 luk sınırı içerisinde uygun kapasiteleri seçiniz. Grafi÷in çözünürlü÷ü ek irdelemelere izin vermemektedir fakat Diyot 1 in ters gerilimi. P = 1600 I = 4. Diyot 1 in jonksiyon kapasitesi 200 pF ve Diyot 2 nin jonksiyon kapasitesi 250 pF dır. iki elemanın ters yöndeki jonksiyon kapasitesine ters bir iliúkiyle da÷ıtılır. ùekil 2. de÷iúim baúlangıç olarak. V1=1300 volt ve V2=-400 volt de÷erleri grafikten okunabilir. böyle bir dizayna uygun jonksiyon kapasitesi. dinamik paylaúma eúit olmayacaktır.12 Önceki örnekte. (b) Toplam güç.17 de görüldü÷ü gibi her diyota paralel ek kapasiteler. 1700 volt’luk ters gerilime karúılık gelir ve gerçek de÷erden daha büyüktür.17 ÖRNEK 2. I=1.25 mA için. Çünkü gerilim paylaúımı sadece yüksek gerilimde önemli oldu÷undan. Diyotlara paralel yerleútirmek için. Bu toplam. büyük ters gerilime uygun olanıdır. (c) ùekil 2. ters yöndeki jonksiyon kapasitesinden birkaç kez daha büyük bir de÷erdir. Buna benzer bir problem gerilimin dinamik paylaúımında da vardır. Toplam akım ve ters güç kayıpları bu teknik ile artmıútır. Ters gerilim aniden de÷iúirken.

11 deki 3 mA’e kıyasla 52 mA dir.17 de jonksiyon kapasitörleri C de÷erindeki kapasitelerle paralel ba÷lanmıútır. Ö RN NE EK KS SP PIIC CE ES SøøM ÜL LA AS SY YO ON NU U:: S SE ER Røø B Aö DøøY OT TL LA AR R ÖR MÜ BA öL LII D YO Aúa÷ıdaki úekilde görüldü÷ü gibi. dinamik etkiyi zorlamadaki etkileri az olacaktı. v1 de÷eri 838 volt ve v2 de÷eri 762 volt olur. Bu. diyot gerilimlerini bulunuz. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ùayet gerilim bölücü dirençler eúit ise. ùekil 2. ters karakteristiklerinde diyotları eúleyerek bu elemanları kullanma ihtiyacını azaltmaktır. Her kısım. dt dt øki eúitli÷in çözümü aúa÷ıdaki sonucu verir. R1 = R2 = R = 100 kΩ. seri ba÷lı diyotlar toplam 5000 V’u paylaúmaktadır. Baúka bir yaklaúım. oda sıcaklı÷ında oldu÷u kadar çalıúma sıcaklı÷ında da yapılabilir. Bundan önceki kısımlarda tanımlanan ek direnç ve kapasitörler’in kullanılması istenilmez çünkü bunlar devrenin hem fiyatını ve hemde kayıpları artırırlar. C=300 pF Not: (a) Toplam gerilim 1600 volt oldu÷unda. (b) a úıkkındaki sonuçları Pspice simülasyonunda bulunan sonuçlar ile karúılaútırınız. dv1 dv 2 = 11 . . aúa÷ıdaki eúitlikte gösterildi÷i gibi aynı toplam akımlara sahip olmalıdır: § dv · § dv · i = ( C1 + C )¨ 1 ¸ = ( C2 + C )¨ 2 ¸ © dt ¹ © dt ¹ Dinamik paylaúmanın belirlenen gereksinimini karúılamak için. örnek 2.11 de oldu÷u gibi. Bu problemde i’nin de÷eri.Diyot 1 in kapasitesi küçük oldu÷undan Diyot 2 den daha büyük gerilim altındadır. øki diyotun ters sızıntı akımları IS1=30 mA ve IS2=35 mA dir. statik gerilim bölücü dirençler olsaydı. (b) ùayet örnek 2.

25E+03 1.OP . problemi örnekle açıklamaya yardımcı olabilir.MODEL MOD2 D (IS=35MA BV=3KV) .MODEL MOD1 D (IS=30MA BV=3KV) . Buradaki problem ileri iletim karakteristiklerindeki farklılı÷ın bir sonucu olarak akım paylaúımındaki eúitsizliktir.00E+12 0.01 Ω 100 kΩ R1 3 2 D1 5000 V 100 kΩ R2 D2 0 Seri ba÷lı diyotlar Pspice modeli devresi ÇÖZÜM (a) Örnek 2.18 de görülen devre ve grafik.00E+12 CAP 0.END Pspice simülasyonu sonucu NAME D1 MODEL MOD1 ID -3. øki diyota uygulanan verilen bir gerilim için.50E-02 -2.00E+00 IS2=-35 mA V2=-2250 V Çok büyük akım gereksinimleri için.01 R1 2 3 100K R2 3 0 100K D1 3 2 MOD1 D2 0 3 MOD2 .. bazen iki veya daha fazla diyot paralel olarak kullanılır.3 3. Aúa÷ıdaki örnek bu fikirleri açıklamaya yardımcı olur.2 2P PA AR RA AL LE EL LB BA Aö öL LA AN NT TII D2 MOD2 -3. Her diyota seri ba÷lanmıú R direnç de÷eri I1 ve I2 de÷erlerini yaklaúık olarak eúit de÷erde tutmaya yardım edebilir..00E+00 2 2. her eleman üzerinde iki farklı akım de÷eri vardır.75E+03 V1=-2750 V REQ 1. .11 deki çözüm metodu ile V1 = 2750 V ve V2 = 2250 V bulunur.R 1 0. ùekil 2.00E-02 IS1=-30 mA VD -2. (b) Pspice simülasyonu sonuçları aúa÷ıdaki gibidir: *Seri ba÷lı diyotlar Pspice devre modeli VS 1 0 DC 5KV R 1 2 0.

toplam 100 A iletmektedir. Diyotun 55 A den daha fazla akım iletmemesi gerekir.75 W (c) Düzenlemenin uçlarındaki gerilim V = RI1 + VD1 = 1.8 R = 0.5 V ve VD2= 1. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) bu durumu sa÷lamak için her bir diyota seri yerleútirilecek eúit iki direncin de÷eri.5 W’lık kayıptır.ÖRNEK 2. V Akım bölücü dirençleri kullanmanın bir sakıncası düzenlemenin uçlarında artan gerilim ve iki dirençteki 151.35 + 1.65 + 1.5 = R( 45) + 1.03) = 60. Paralel düzenleme kullanmak kesinlikle gerekmiyorsa.18 gösterilen iki diyot.18 ÇÖZÜM (a) ùekil 2. .5 = RI 2 + VD 2 = 1. (b) direnç kayıpları.8 = 315 . uygun akım oranı ile tek eleman kullanmak daha iyidir. (c) düzenlemenin uçlarındaki gerilim.8 V V = RI1 + VD1 = RI 2 + VD 2 R(55) + 1. I1=55 A ve I2=45 A de÷erleri kullanılabilir ve VD1 ve VD2 de÷erleri bulunabilir: VD1 =1.75 W PR 2 = ( 452 )( 0. ùekil 2.03 Ω (b) Bu dirençlerin herbirindeki güç hesaplanabilir: PR1 = (552 )( 0.18 deki grafikten.03) = 90.13 ùekil 2.

i1 ve i2 de÷erleri diyotlar benzer olmadı÷ı sürece eúit de÷ildir. her akım palsinden sonra mıknatıslı÷ını gidermek için. Transformatör eúde÷er devresi.19 daki gibi 1:1 oranlı bir transformatör ba÷lantısı ile yapılabilir. Manyetik nüve.20 deki devrede gösterilmiútir. mevcut dengesizlik durumları altında doyuma gitmeyecek úekilde dizayn edilmelidir.20 deki devre. yapısında bulunan bir hava aralı÷ına sahip olmalıdır.Dinamik bir akım bölücü. ùayet transformatör ideal varsayılıyorsa. úekil 2. Sargı direnci de ihmal edilmiútir. Ek fiyat artıúı ve manyetik yapının a÷ırlı÷ı ile akım paylaúımını zorlayan seri ba÷lı dirençlerin kayıpları arasında bir tercih yapılabilir. øki sarım sıkı kuplaj halinde olup kaçak indüktans ihmal edilebilecek úekilde varsayılmıútır. Bu metot sadece pals tipi operasyon durumlarında elveriúlidir fakat böyle bir uygulama ile seri ba÷lı dirençlerle ilgili kayıplar ortadan kaldırılabilir. iki diyotun toplam akımı paylaúmasını da içerir. úekil 2.19 da gösterilen ba÷lantıda gerekli oldu÷u gibi. ideal olmayan bir transformatör için úekil 2. ùekil 2. 1:1 oranlı ideal transformatöre ek olarak mıknatıslama indüktansını azaltır. Transformatör. ùekil 2.20 Transformatör tek yönlü manyetik akı ile çalıúır. Pratikte transformatör ideal de÷ildir ve mıknatıslama akımı gereklidir.19 daki düzenlemenin bir modeli.19 ùekil 2. . i1 ve i2 akımlarının eúit de÷erde olması gerekir. ùekil 2.

11) (2.5(v D 2 − v1 ) Lm = 0.4 4Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 2.000050 H 8 v1 = ( 0. ÖRNEK 2.5)( 0. Lm = (b) 2.5 Diyotun yumuúaklık faktörü nedir? .2 ) = 0. (a) kuplajlı iki indüktörün mıknatıslama indüktansı. øletim aralı÷ının sonunda iki diyot arasındaki akım farkı 8 A’i geçmemelidir.9) (2.3 Diyotun tersine dönüúüm zamanı nedir? 2.1 Güç diyotlarının tipleri nedir? 2.2 voltluk farklılık vardır. Aúa÷ıdakileri bulunuz. ( 0.Aúa÷ıdaki denklemler bu devre için yazılabilir: vD1 + v1 = v D 2 − v2 v1 = v 2 (2.19 daki devrede iki diyot paralel ba÷lanmıútır.5(v D 2 − v D1 )(∆t ) ∆(i1 − i2 ) (2. ÇÖZÜM (a) 2.10) (2. ∆t diyotun iletim aralı÷ı ve ∆( i1 − i2 ) iletim aralı÷ının sonunda.2 Diyotun (ters) sızıntı akımı nedir? 2.13) (2.1 V 2 2.12) im = i1 − i2 § di · v1 = Lm ¨ m ¸ © dt ¹ eúitliklerin çözümü aúa÷ıdaki sonucu verir: v1 = 0.5)( 0. Lm (b) operasyon süresince transformatörün terminal uçlarındaki gerilim.14 ùekil 2. i1 ve i2 arasındaki izin verilen farklılıktır. øki diyotun iletim geriliminde 0.004 ) = 0.13 eúitli÷inden.14) formülde.14 eúitli÷inden. 4 ms lik iletim aralı÷ı ile toplam akım 200 A dir..4 Diyotun ters dönüúüm akımı nedir? 2.2 )( 0.

8 Ters dönüúüm zamanının etkisi nedir? 2. Kaynak gerilimi 100 Hz frekansta 45 V tepe de÷erinde alternatif kare dalga úeklindedir.5’i V=4 V tepe de÷erli bir kaynak için tekrar ediniz.9 Bir 1N3883 do÷rultucu diyotu úekil 2. Diyotta kaybolan ortalama güç kaybını bulunuz. V=400 V ve RL=75 Ω.17 ùayet iki diyot eúit gerilim paylaúımı ile seri ba÷lanmıúsa sızıntı akımları niçin farklılık gösterir? 2 2. 2. 2.6 Diyotlarda dönüúüm tipleri nedir? 2.3 deki devrede.1 0 ile 5 A aralı÷ında geçerli olmak üzere bir 1N5402 diyotu için parçalı do÷rusal modelleri bulunuz. Anahtar t=0 da kapanmıútır.1 de bulunan de÷erlerle karúılaútırınız.2.7 Bir PN jonksiyon diyotunda ters dönüúüm zamanının nedeni nedir? 2. E=300 V ve L=20 µH ile baúlangıç akımı 10 A dir. 2.2 Problem 2.4 Problem 2.0 V ve R=0.2 deki her üç modeli kullanarak sonuç akımı bulunuz.16 Seri ba÷lı diyotların problemleri nedir ve olabilecek çözümler nedir? 2.5 5P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 2.2 deki her üç durum için yapınız..05 Ω ile parçalı do÷rusal model ile bir diyot úekil 2.14 Bir hızlı dönüúümlü diyotun tipik bir ters dönüúüm zamanı nedir? 2.13 Bir genel amaçlı diyotun tipik bir ters dönüúüm zamanı nedir? 2.8 Bir 1N3879 do÷rultucu diyotu úekil 2. ùekil 2.12 Schottky diyotlarındaki sınırlamalar nedir? 2. VR ’nin hem tipik ve hem de en kötü durumlar için de÷erlerini bulunuz. t2=0 varsayarak aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) do÷rultucu ters tepe akımı . 2. 2.5 ùekil 2.4 Ω’luk bir yük direnci için aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) øleri tepe yük akımı (b) Ters tepe akım (c) Akımın zamanla de÷iúim grafi÷i 2.3 deki devrede V=100 V ve RL=10 Ω olan devrede kullanılmaktadır.3 E=1. Bunu úekil 2.15 Paralel ba÷lı diyotların problemleri nedir ve olabilecek çözümler nedir? 2.1’i 0-20 A akım aralı÷ı için tekrarlayınız.9 Yüksek anahtarlama hızları için niçin hızlı dönüúümlü diyot kullanılmalıdır? 2.10 øleri dönüúüm zamanı nedir? 2.3’ü V=4 V ile tekrarlayınız.6 Problem 2.11 Bir PN jonksiyon diyotu ve Schottky diyotu arasındaki esas fark nedir? 2.7 1N3883 tipinde bir diyot úekil 2. 2. Problem 2.3 deki devrede RL=10 Ω ile kullanılmaktadır.7 deki devrede kullanılmıútır. diyot bir 1N3879 ve kaynak 1000 Hz frekansta 40 V tepe de÷erinde sinüsoidal gerilimdir. 2.3 deki devrede TJ=125 °C de kullanılmaktadır. 2.

2.(b) tepe anahtar akımı 2. (b) Her diyotta ters gerilimi 1100 V ile sınırlayan. Diyotun ters tepe gerilimini bulunuz. . 2. 2 2. Diyot kapasitansını ihmal ediniz.7 deki devrede kullanılmıútır. diyotlara paralel ba÷lanmıú direnç de÷eri.5 Ω ve E=300 V ise diyotun ileri geri dönüúüm zamanını bulunuz. E=200 V ve I=15 A. 2. Ek B de diyot için 100 °C deki veriyi kullanarak. (c) úıkkı için. L1=30 µH. geri dönüúüm esnasında ters diyot gerilimini bulunuz. (c) R=50 Ω ve C=0.11’i. Diyot 1’in ters geriliminin Diyot 2’nin ters geriliminden %10’dan daha büyük olmaması için. anahtar periyodik olarak 10 µs kapalı ve 15 µs açıktır. Ters tepe gerilimini bulunuz. R=7.9’u t 2 = t rr varsayarak tekrarlayınız.13 Problem 2. 2.1 µs’lik sıfır olmayan bir de÷erde küçük oldu÷unu varsayınız. Aúa÷ıdakileri bulunuz. i2=30 A ve diyot bir 1N3883 tür. (b) i3’ün geri dönüúümün baúlangıcında tepe de÷erinden sıfır de÷erine zamanla do÷rusal olarak de÷iúti÷ini varsayarak.04 µF’lık bir koruyucu (snubber) devre eklenmiútir. S anahtarı t=0 da kapatılmıútır. diyotlara paralel ba÷lanacak eúit iki kapasitörün de÷erini bulunuz.12 ùekil 2. Toplam ters gerilim 2000 V’tur.5 Ω de÷erinde bir yük direncinde bir 1N5828 diyotu ile do÷rultuluyor.18 ùekil 2. diyotun ileri iletim zamanı ile karúılaútırıldı÷ında önemli midir? 2. Do÷rultucunun güç kaybını bulunuz.19 Seri ba÷lanmıú iki diyot 100 V/µs oranı ile artan bir ters gerilime maruz bırakılmıútır. (a) Her diyotun ters gerilimi. E=300 V.12 deki devrede kullanılmıútır. C=0. Bu zaman. 2.16 Bir Schottky diyotu (1N5828) úekil 2.15 35 V tepe de÷erinde kare dalgalı düúük frekanslı altenatif bir gerilim 3.17 Problem 2. (c) Gerilim bölücü dirençlerdeki güç kaybı. L1=200 µH. E=25 V ve i2=15 A. (a) IRM’yi bulunuz. E=150 V. 2.9 daki devrede. L2=100 mH. 40 A lik anahtar tepe akımı ile diyot tepe geri dönüúüm gerilimini 400 V ile sınırlayan bir koruyucu devre tasarımlayınız.05 µF ve R=75 Ω kullanınız.16 için diyot ters tepe gerilimini 40 V ile sınırlayan bir koruyucu devre tasarlayınız. Diyotların jonksiyon kapasitansları 500 pF ve 700 pF dir. ùayet diyot bir 1N3883.14 ùekil 2.11 Bir 1N3883 diyotu úekil 2. 2.10 Problem 2.8 deki gibi bir devrede. TJ=100 °C.15 deki karakteristiklere sahip iki diyot seri olarak ba÷lanmıútır. I=20 A ve L1=10 µH ile tekrar ediniz. t2’ nin 0.

2. volt 0. amper I.a karakteristi÷ine göre omik yükün gücü 2kW ve diyot sızıntı akımı 550 µA’dir.5 1. amper 10 5 0 0.5 1.5 1. her diyotta 100 A ile 0. volt 5 0 0.19 da görülen iki diyot. amper (c) 10 5 0 5 0 0.2.0 1.20 de. amper I. volt 5 0 0. úekil 2.5 1.0 0. amper I. volt 0.18 deki karakteristiklere sahip iki diyot paralel ba÷lanmıú ve 100 A’lik bir ileri akımı iletmektedirler. (b) Düzenlemenin uçlarındaki gerilim.5 V. 10 I.19 daki gibi kuplajlı indüktör tasarlayınız.0 1. volt (g) (h) (ı) . iki akımın 3 A den daha fazla farklılık göstermemesi için.20 ùekil 2.15 V ’luk gerilim farkı göstermektedir.5 1.21 (a) Problem 2.22 ùekil 2. úekil 2.21 deki karakteristiklere göre devreden geçen akımları ve diyot ters çalıúma direncini bulunuz. amper (e) 10 5 0 I.0 0.5 V.20 de bulunan güç kaybına kıyasla ek güç kaybı nedir? 2.0 0. volt (d) 10 I.5 V.0 0.0 1..0 1.21. amper (b) 10 5 0 I.0 0.6 2. úekil 2. volt (a) 10 I. 200 A’lik bir toplam akım için. bir diyotun toplam akımın %60’ından fazlasını iletmemesi için akım bölücü dirençleri bulunuz. amper (f) 10 5 0 5 0 0 1 2 3 V.5 V. volt 0 1 2 3 0 1 2 3 V.0 1.5 1.1 V=220 V DC. volt V.5 V. amper 10 I.0 1.5 V. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Her diyottaki akım. (b) Problem 2. 2 6S SE EÇ ÇøøL LM Møøù ùS SIIN NA AV VS SO OR RU UL LA AR RII 2.0 0.

10 I. kaynak geriliminin de÷eri kaç volt olur? 2.5 V. ùekil 2. amper 10 5 0 0.21 Çeúitli diyot karakteristikleri.5 Ω’luk dirençten geçen akım %50 artırıldı÷ında.22 2. amper 10 5 0 0.0 1. sorudaki devrede.5 1. Kaynak gerilimi 11 volt tepe de÷erli kare dalgalı alternatif akımdır.0 0.0 0.22 deki devre. diyotun ileri çalıúma yönünde 0. volt 0.5 1.5 V.23 deki devre bir PN Jonksiyon diyotunun ileri ve ters çalıúmasını modellemektedir.5 I.0 1. Kaynak gerilimi 10 volt tepe de÷erli kare dalgalı alternatif akımdır. amper I. ùekil üzerindeki verilen de÷erlerden yararlanarak diyot üzerinde kaybolan ortalama gücü bulunuz. volt 5 0 V.2 ùekil 2. (k) 2.5 1.4 ùekil 2.2. volt (i) (j) ùekil 2.0 1.3 2. ùekil üzerindeki verilen de÷erlerden yararlanarak diyot üzerinde kaybolan ortalama gücü bulunuz. bir Schottky Engel diyotunun ileri ve ters çalıúmasını modellemektedir. .0 0.

Diyot 2’nin ters sızıntı akımı 1. paralel ba÷lı dirençlerle seri ba÷lanmıútır.ùekil 2.24 2.4. diyot 1’ den.8 mA oldu÷una göre. diyot 1 üzerinde. kaynak geriliminin de÷eri kaç volt olur? 2.6. sorudaki devrede diyotlara paralel R dirençleri kullanılmasaydı. R’nin de÷eri. R’nin de÷eri. R dirençlerindeki toplam kayıp kaç watt’tır? ùekil 2. toplam ters gerilim yaklaúık kaç mA’lik sızıntı akımında karúılanabilirdi? 2.7 2.24 deki karakteristiklere sahip iki diyot.6 ùekil 2.8 ùekil 2. Diyot 2’nin ileri gerilim düúümü 2. R dirençlerindeki toplam kayıp kaç Watt’tır? .5 2. seri ba÷lı dirençlerle paralel ba÷lanmıútır.23 2. toplam akımın %52’sini aúmayacak úekilde seçilmiútir.6 volt oldu÷una göre. toplam ters gerilimin %55’ini aúmayacak úekilde seçilmiútir.25 deki karakteristiklere sahip iki diyot. sorudaki devrede. diyotun ileri çalıúma yönünde 1 Ω’luk dirençten geçen akım %50 artırıldı÷ında.

sorudaki devrede diyotlara seri ba÷lı R dirençleri kullanılmadı÷ında.25 2. diyot 2’den geçen akım yaklaúık kaç amperdir? . úayet diyot 1 den.ùekil 2.9 2. I %50’sinin geçti÷i varsayımı ile.8. devrenin toplam akımının.

periyodun sadece kısa bir zamanı için gereklidir.1 1S SøøL LøøK KO ON NK KO ON NT TR RO OL LL LU UD DO Oö öR RU UL LT TU UC CU U SCR (Silikon kontrollu do÷rultucu). øletimi baúlatmak için gerekli kapı akımı. Tristör ailesinin çeúitli üyeleri vardır. P ve N tipi silikondan oluúan çok tabakalı bir yarı-iletkendir. kaynak gerilimini azaltarak veya yük direncini artırarak akımı belli bir de÷erin altına düúürmektir. her biri. Az kullanılan baúka bir kesime götürme metodu.. úekil 3. tutma akımı olarak adlandırılır. bir anahtarlama elemanı olarak geniú alanda kullanılır. 3 1. Bu modelin. úekil 3. Do÷rultucu diyota benzer bir davranıúla. eleman iletim durumunda kilitli kalır ve bundan sonra kapı akımına gerek kalmaz. J2 ve J3 etiketli jonksiyonlarıyla gösterildi÷i gibi. Böyle bir kesimin oluúaca÷ı minimum akım seviyesi. SCR’nin devre sembolünü göstermektedir.1(a) da.. SCR normal bir do÷rultucu ile aynı karakteristiklere sahiptir. SCR dört tabakalı yarı-iletken yapısından oluúur. Üçüncü bir terminal olan kapı. SCR ters yöndeki akımı tıkama özelli÷ine da sahiptir. yarı-iletken tabakanın harici terminal tarafından ulaúılabilirli÷i ile bir gurup içinde karakterize edilirler. 3 3. kaynak geriliminin tersine yönelmesi veya SCR’nin kesime götürülmesi gibi harici devre de÷iúikli÷i ile ters gerilim uygulanana kadar iletime devam eder. iki terminalli do÷rultucunun anot ve katot terminallerinin karúılı÷ıdır. Bu ileri akım.. Bu bölümde sadece çok kullanılan bazı tristörlerden bahsedilecektir.1(b). Daha sonra. SCR’nin tutma yapısını gösterebilen bir model. ùekil 3. elemanın kontrolunu sa÷lar. üçüncü veya kontrol terminaline bir giriú kapı akımı ile eleman iletime geçirildi÷inde oluúur. A ve K terminalleri. .1 1 øøL LE ET TøøM Mù ùA AR RT TL LA AR RII 3. Bu elemanlar iletim ve iletimde olmama durumu arasında anahtarlama yapabilirler. özellikle yüksek gerilim ve yüksek akım durumlarında. øleri yönde iletimde oldu÷u zaman. SCR.2 de gösterilmiútir.1(a)’daki kesik çizgili orta PN bölgesini böldü÷ü açıkça görülmektedir.1 ùekil 3. J1.3 TRøSTÖRLER Tristör.

2) Formülde. SCR’nin iletimi için gerekli olan úartların anlaúılması mümkündür. I CBO1 ve I CBO 2 emiter açık olarak her transistörün kollektör sızıntı akımlarıdır.(a) ùekil 3.1) (3. SCR’nin kesim ve iletim durumunu gösterir. Bu modelden. I C 1 = α1 I E 1 + I CBO1 = α1 I A + I CBO1 I C 2 = α 2 I E 2 + I CBO 2 = α 2 I K + I CBO 2 (3.2 . øki kollektör akımının eúitlikleri aúa÷ıda verilmektedir. ùekil 3.1 (b) Çok basit bir model.

4 eúitliklerinde verilmiútir: I A = I C1 + I C 2 I K = I A + IG (3. Bunun yanında. tanımlanan metotlardan herhangi biri ile artarsa. IA eúitli÷indeki payda.3.3 ve 3.1 .3. Di÷er üç metottan ise uygun bir dizaynda kaçınılır.genelde. iletime neden olabilecek bir seviyede. dv AK / dt sınırlaması. Bundan dolayı.7 eúitli÷i elde edilir: I A = α1 I A + I CBO1 + α 2 I K + I CBO 2 I A = α1 I A + I CBO1 + α 2 ( I A + I K ) + I CBO 2 (3. anot-katot gerilimini artırmak (d) dvAK/dt. elemanın jonksiyon sıcaklı÷ını artırmak (c) VAK. Sonuçta SCR kesim durumunda kalır. düúük seviyeli sinyal elemanları (ıúıkla aktif hale getirilen SCR’ler-LASCR) da mevcut olup bunların incelenmesi bu ders notunun kapsamı dıúında tutulmuútur. Bu iúlem sürerken. 3. Uygun SCR’lerin seçimi. anot-katot geriliminin de÷iúim oranını artırmak (e) optik metotla jonksiyonlara enerji enjekte etmek. SCR iletime geçer ve iletim durumuna kilitlenmiú kalır. ùayet SCR akımı. bu durumda α1 ve α2 nin ikisi de birden artar. 3. elemanın iletimi için bilerek kullanılır. ùayet bu olursa α1 ve α2 artar. Transistörün beyz bölgelerindeki rekombinasyon barizdir ve küçük kollektör akımı. anma anot-katot geriliminin aúılmasını engeller. sızıntı akımları küçük ve aynı úekilde α1 ve α2 de÷erleri de küçüktür.4) 3. ùekil 3.Devredeki akımlarla ilgili iki devre iliúkisi. bunların toplamı birim (1) olursa. anot akımı ile ilgili bu etkilerin nasıl bir iliúkide oldu÷unu göstermektedir. Aúa÷ıdaki beú metot. SCR’yi iletim durumuna koymak için eleman akımının artırılması gerekir. anot’un kesim durumundaki akımını artırmak için kullanılabilir: (a) IG. . α1 ve α2 nin toplamı birime (1) do÷ru gider ve eúitli÷in böleni IA için sıfır olur.3) (3. beyz bölgesine enjekte edilen taúıyıcılar tarafından üretilir. birim de÷erden (1) den çok küçük de÷il ve anot akımı büyük de÷ildir.7) IA = α 2 I G + I CBO1 + I CBO 2 (1 − α1 + α 2 ) SCR’nin kesim durumunda. genel olarak bir koruyucu devre ile yapılır. øletim için di÷er metotlardan birincisi -kapı akımı kullanarak. kapı akımını artırmak (b) TJ. Böylece IA artar ve eleman anot akımında sınırlama olmaksızın iletime geçer.6) (3.5) (3. Normal bir SCR radyasyon enerjisi tarafından etkilenmeyen ve saydam olmayan bir paket içindedir.4 eúitliklerinin birleútirilmesi ile.

ùayet kapı devresinin gerilim kayna÷ı ve direnç yük hattı. VAK nin çok küçük bir de÷eri ile modeldeki iki transistör doyumdadır ve α1 ve α2 de÷erleri. VAK nin de÷eri anot akımı ile de÷iúir ve bu de÷er en iyi biçimde üretici firmanın bilgi-sayfalarından belirlenir. Gerçek de÷er.. Anot-katot arasında bir gerilim vardır.. Anot akımı ve sıcaklı÷a ba÷lı olarak. 3 1.2 2 øøL LE ET TøøM MD DU UR RU UM MU UG GE ER RøøL LøøM Møø øletim durumunda her iki transistör doyumdadır ve üç jonksiyonda birden ileri iletimdedir..5 de görüldü÷ü gibi belirlenebilir.1 SCR’yi iletime geçirmek için kapı akımı gerekir. elemanın do÷rusal olmayan kapı-katot karakteristikleri üzerine yerleútirilirse. . VAK’nin de÷erleri iletim durumunda yaklaúık olarak 0.1 1. Yukarıdaki etkilerden dolayı. iki nedenden dolayı. SCR’nin iletim durumunda devre hesaplamaları için modellenmesi yapılırken. Anot akımının artıúı ile VAK için mevcut olan gerilim azalır ve sonuçta model daha fazla geçerlili÷ini sürdüremez. P veya N tipi malzemenin terminal ve jonksiyonları arasındaki silikonun direncidir. bir jonksiyon geriliminden büyüktür.3 Tabiki harici devre ile zorlanan bir sınırın olması gerekir.8-3 V arasında de÷iúmektedir. úekil 3. bu ise ileri iletimdeki üç jonksiyonun kombinasyonudur ve onlardan ikisinin polaritesi terstir. VAK nin sıfır de÷erinde bir model yeterlidir çünkü devrede kullanılan elemanın kaynak gerilimi VAK’ye kıyasla büyüktür.4 görülen çok basit bir devre bunu yapabilir. Bu.. ùekil 3. øletimdeki iki jonksiyonun ters polariteleri eúit gerilimli de÷ildir ve birbirlerini tamamen götürmez.ùekil 3.3 3K KA AP PII A AK KIIM MII ù ùA AR RT TL LA AR RII 3. 3 3. økinci neden. her iki jonksiyonu ileri iletim durumundaki bir BJT’nin doyum durumuna benzer. anot akımının tahmininde daha fazla kullanıúlı olmazlar. Net sonuç yaklaúık olarak bir jonksiyon gerilimine eúittir. Ço÷u durumlarda. bu durumda iletim úartları. PN jonksiyonlu diyota uygulanan aynı modeller kullanılır.

sadece kısmi olarak yeterlidir.4 SCR’yi tetiklemek için IG ve VGK’nın gerçek de÷erleri geniú alanda de÷iúir ve herhangi bir eleman için bilinmez. çünkü yük hattının ara kesiti ve SCR karakteristikleri. gerekti÷i zaman tüm elemanların iletime geçirilecek úekilde yapılması gerekir. Yük hattı (2 e÷risinde oldu÷u gibi) dikdörtgeni geçerse. tipik kapı akımı ve geriliminin do÷rusal olmayan iliúkisini gösterir. Daha duyarlı bazı elemanlar iletime geçecek fakat di÷er daha az duyarlı elemanlar iletim için yeterli kapı akımına sahip olmayacaktır. sonuç belirsizdir. ùayet SCR’yi sadece iletime geçirebilecek minimum akım sa÷lanırsa.5 de kesik çizgili dikdörtgen alan. Bundan dolayı gereken minimum de÷erin 2 veya daha fazla katı kadar bir kapı akımının sa÷lanması pratik olarak uygulanmaktadır. ùekil 3. Bir dizayn bakıúına göre 2 e÷risi kabul edilemez. EG ve RG dikdörtgenin dıúına düúen bir yük hattı üretirse (1 e÷risinde oldu÷u gibi). 2:1 oranında baúka bir . Kapı akımının daha fazla artırılması. anot akımı yavaúça artar ve gereksiz yere iletim kayıpları artabilir. olabilecek bütün tetikleme noktalarını içerir. SCR kesinlikle iletime geçmeyecektir.5 Yapılan analiz. Bu düúük sıcaklık. Bilinen bir úey ise. gerekli kapı akımında. dizaynın. iletim kapı akımından daha büyük bir akımda oluúur. 3 e÷risi. ùekil 3. tetikleme úartlarının bilgi-sayfasında belirlenen de÷erleri geçmemesinin gerekti÷idir.ùekil 3. Böylece. elemanın − 40° C gibi düúük sıcaklıklarda çalıútırılması durumunda gereklidir.

Önceki tartıúma. Dikdörtgenin köúesinde. 1 e÷risi gibi bir yük hattı (EG=12 V ile dikdörtgenin köúesinin do÷rultusunun IG eksenini kesmesi) mümkün olabilen bir çözümdür. Ortalama kapı gücü 0. sadece bir çözüm yoktur. − 40° C de gerekli olandan iki misli daha büyük kapı akımı sa÷layan statik tetikleme devresi dizayn ediniz. úekil 3. Bu . zamanın bir periyodunda bir kapasitörü yavaúca doldurur ve daha sonra SCR’nin kapı terminaline kapasitörü aniden boúaltır.20)(0.120 A ve v GK = 1.2 V ile R = 90 Ω R nin 90 Ω dan daha az herhangi bir de÷eri iletim için yeterli kapı akımı sa÷lar. mümkün olabilen bütün iletim noktaları (ùekil 3.5 W ile sınırlandırılmıútır. Sık kullanılan bir düzenleme. SCR’nin iletimine neden olacak gerekli kapı akım süresini tanımlayacak bir modeli sa÷lamaz.5 W sınırından daha küçüktür.1 Bir SCR bilgi-sayfası 30 mA lik maksimum bir kapı akımı ve 25°C de iletim için 2. ÇÖZÜM Bu bir dizayn problemi oldu÷undan. Dikdörtgenin sa÷ üst kenarı.5 de oldu÷u gibi) dikdörtgenin içinde yatar. øletim iúlemi ani de÷il ve SCR nin büyüklü÷üne ba÷lı olarak. 1-10 µs süren bir kapı akım aralı÷ı gereklidir.4 de gösterilen devre marjinal olarak kullanıúlıdır. Gerekli kapı akımını sa÷lamak için.144 W Bu 0.artıúa neden olur. kapı gücü aúa÷ıdaki gibi belirlenir. PG = v G K iG = (1. R nin de÷erinin azalması bu gücü artıracaktır.2 V’tur. aúırı yükleme dahil edildi÷inde 120 mA ve 1.120) = 0. ÖRNEK 3. øletim için 12 V’luk bir kaynak mevcuttur.5 volt’luk VGK de÷erini belirlemektedir. Bilgi-sayfası − 40° C de kapı akımı gereksinimi için 2:1 ek artıú daha belirlemektedir. böylece R nin keyfi olarak daha küçük yapılmaması gerekir. Maksimum 120 mA de -40°C de VGK 1.2 V koordinatlarına sahiptir. -40°C de. Direnç de÷eri aúa÷ıdaki eúitliklerden bulunur: v GK = 12 − RiG veya R= 12 − v GK iG iG = 0.

S ideal anahtarı ve RS ve ES gerçek olarak bir yarı-iletken anahtarı temsil edebilir. ùekil 3. Daha sonra kapasitör SCR’nin kapı-katot terminalleri arasında aniden boúaltılır. Kapasitör uygun bir gerilimle yüklendikten sonra. S anahtarı kapanır. Böyle bir anahtar iki terminalli eleman olabilir ve gerilime duyarlıdır. ùekilde. anahtar açılır ve bu tekrar edilir.7 Analiz için. Bu elemanlar úayet SCR’nin kapı ve katot terminalleri arasına harici olarak ba÷lanmıú ek bir direnç varsa gerçekte bir Thevenin eúde÷er devresi olabilir. SCR kesime gider ve sonra kapasitörün bundan sonraki yükleme aralı÷ının sonunda iletim için hazır hale geldi÷i varsayılmıútır. Kapasitörün yükleme aralı÷ı süresindeki bir zamanda. Bu metoda adapte edilebilecek anahtarlama karakteristiklerinde çeúitli negatif direnç elemanları mevcuttur.6 da gösterilen gerçek devre úekil 3. bir direnç ve bir gerilim kayna÷ı ile seri ba÷lı bir ideal diyot ile modellenmiútir. bir direnç ve bir gerilim kayna÷ı ile seri ba÷lı bir ideal anahtar olarak modellenmiútir. .düzenleme DC kayna÷ından sadece kapasitörü yüklemek için epeyce düúük güç gerektirir ve SCR’nin güvenilir iletimi kısa süreli büyük güç mevcuttur.6 ùekil 3. yavaúca yüklenen bir kapasitör ve sonra SCR’nin iletimi için uygun SCR kapı akımı sa÷layan depolanmıú enerjiyi aniden serbest bırakan basit bir metodu temsil etmektedir.7 deki model ile de÷iútirilmiútir. ùekil 3. ideal olmayan bir anahtar.6 da görülen devre. úekil 3. kapasitör uygun bir de÷erde yüklendikten sonra kapanır. Kısa bir süre sonra. Ticari olarak iki terminalli eleman DøYAK olarak adlandırılır ve gerilime duyarlı bir anahtardır. SCR’nin kapı-katot terminal davranıúı. Elemanın terminallerindeki gerilim belli bir de÷eri aútı÷ı zaman eleman bir iletim durumuna anahtarlanır. ødeal anahtar.

A noktasına karúılık gelen eleman gerilimine eriúilmesi durumunda. iletimde olmama durumuna de÷iúmeye neden olur ve kapasitörün yüklenmesi operasyonun baúka bir dalgasının baúlangıcını baúlatır.9 Diyak elemanının iletim durumu modeli úekil 3. iletim süresince mevcut olan akım de÷erlerine kıyasla hemen hemen sıfır olan A noktasındaki akıma göre skalalı de÷ildir. gerilim ekseni ile iletim karakteristi÷inin uzantısının kesiúimindedir.8 ùekil 3. Bu noktada.ùekil 3. . Böyle elemanlar ekseriyetle iki yönlüdürler ve üçüncü çeyrekte bir imaj-yansıma karakteristi÷ine sahiptirler (grafikteki gerilim ve akımların eksi de÷erlerini gözönüne alınız). B noktasına kadar kapasitörün boúalmasıyla sürer. Tipik dinamik operasyon úekil 3. eleman akımındaki daha ileri bir azalma. RS’nin de÷eri karakteristi÷in iletim kısmının e÷iminin tersidir.8 deki grafik. C hattının e÷imi hemen hemen dikeydir. Birincisinde. øletim.9 daki grafiklerde gösterilmektedir. ùekil 3.8 de gösterilen grafikten belirlenebilir. tipik diyak elemanının bir karakteristi÷i olan ilk çeyre÷i göstermektedir. Bu elemanlar iki durum kullanılarak modellenir. eleman aniden bariz akımlı iletim ile karakteristi÷in ikinci kısmı boyunca operasyona anahtarlanır. ùekil 3. ES gerilim kayna÷ı. eleman bir açık devredir.8 deki grafik.

3. yükleme aralı÷ının baúlangıcından baúlayan yeni bir zaman orijinidir.9 eúitliklerinde verilmiútir.8 eúitli÷inde.10 eúitli÷i kapasitör geriliminin bu de÷erini belirlemek için gerekli olan iliúkiyi ifade etmektedir.Anahtar kapandıktan sonra.8 eúitli÷inde bu akım de÷erinin yerine konulması ile iletimin sona erdi÷i td zamanı bulunur. kapı akımı úekil 3. sadece çok küçük bir hata ile bu boúalma süresince gerilim kayna÷ının katkısı ihmal edilebilir. úekil 3.10) Bundan sonraki yükleme aralı÷ı. § vC (0) − EGK − E S iG (t ) = ¨ ¨ RS + RGK © · −t / τ d ¸ ¸e ¹ ( ) (3.7 de gösterilen devrenin sa÷daki döngüsünden Kirúof’un gerilim eúitli÷inin bir çözümü ile belirlenebilir. 3.7 de modellenen yarı-iletken anahtar. Kalan gerilim. Kapı akımının tetikleme gereksinimi ile zamanın bir fonksiyonu olarak kapı akımının karúılaútırılması. kapasitörün tamamen boúalarak baúlanılan baúlangıç aralı÷ı durumundakinden kısa olacaktır. Bu karúılaútırma. 3. zamanın bir fonksiyonu olarak kapı akımını belirlemek için do÷rusal devre analizi kullanılabilir. 3.13 eúitli÷i için zaman orijini. VC(0) anahtarın iletiminin baúlangıcındaki kapasitör gerilimidir.7 deki devrenin seri kısmından belirlenebilir. Geçici akım için bu devrenin bir çözümü 3.7 deki devrenin sol kısmının kullanılması ile kapasitörün belirlenen gerilime yüklenmesi için gerekli zaman belirlenebilir. Sıkça kullanılan eleman de÷erleri öyle olabilir ki. Tabiki böyle bir yaklaúım mutlaka gerekli de÷ildir. Anahtarın iletimi zamanında. S anahtarı açıkken úekil 3. anahtarın açılmadan tam önceki anı için. ùayet yukarıdaki yaklaúım yapılırsa. anahtar akımı B noktası ile gösterilen bir de÷ere indi÷i zaman akımın iletimini durdurur. önceki operasyonda belirlenen bir gerilim ile kapasitörün kısmi olarak yüklenmiú olmasıyla baúlar. 3.12) 3.14 eúitli÷inde belirlenecek yükleme zamanının bulunması mümkün olur.8 ve 3.8) (3.9) τ d = ( RS + RGK )(C ) ùekil 3. øletim aralı÷ının sonunda.11 eúitli÷inde vC(t) için vC(0) konulması ile 3. kapasitör tamamen boúalmamıútır. iletim için SCR’nin yeterli kapı akımına sahip olup olmadı÷ı belirlenir. Bu yükleme aralı÷ı. gerekli minimum kapı akım miktarının aúılıp aúılmadı÷ının de÷erlendirilmesine de izin verir. vC (t d ) = E S + EGK + [iG (t d )( RS + RGK )] (3. kapasitör gerilimi vC(0) dır: .11) τ C = RC (3.11 eúitli÷i bu yükleme aralı÷ı süresince zamanın bir fonksiyonu olarak kapasitör gerilimini ifade etmektedir: vC (t ) = E − [E − vC (t d )]e − t / τ C burada (3.

Bir dizayn örne÷i 3. ùekil 3.20 mho SCR kapı karakteristi÷i.2 ùekil 3. R=100 kΩ ve C=0. aúa÷ıdaki bilgiler bilinmektedir: E=100 V.3 örne÷inde verilmiútir.14) ª E − vC (t d ) º t C = τ C ln « » ¬ E − vC (0) ¼ Anahtarın modelleme ve devre hesaplamalarının gösterimleri örnek 3.0 V ile gösterilebilir. RGK = 20 Ω ile seri EGK = 1.2 .vC (0) = E − [E − vC (t d )]e − tC / τ C (3.1 µF.10 daki devrede. Diyak karakteristikleri 30 V ’ta A noktası 12 V ve 10 mA de B noktası C bölgesinin e÷imi = 0.2 de verilmiútir.10 Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) diyak iletim modeli (b) kapasitör tepe gerilimi (c) akıma göre kapasitörün boúalması (d) boúalmanın bitti÷i zaman (e) boúalma aralı÷ı sonunda kapasitör gerilimi (f) yeniden yükleme süresi (g) kapı palslerinin üretildi÷i frekans ÇÖZÜM (a) RS = C bölgesinin e÷iminin tersi = 1 = 5Ω 0.13) (3. ÖRNEK 3.

7 µs (e) Boúalma aralı÷ının sonunda. Her iletim iúleminde 4 µs lik bir aralık süresince kapı akımının 25 mA’i geçmesi gerekmektedir.2 V baúlangıç de÷erinde kapasitörün yeniden dolması baúlar ve son de÷er 31 V dur.01 oldu÷u zaman boúalma durur: 0.01 = 0.7 Hz T ÖRNEK 3.9 eúitliklerinden: iG (t ) = (31.0 − 11.002306 s Frekans = 1 = 433.2 deki aynı karakteristiklere sahiptir.0 = 31 V (c) 3.0 + 1.0 = 13.14 eúitliklerinden: 31 = 100 − (100 − 13.13 ve 3.95 + 1.2V ve RGK=35 Ω.3 1000 Hz’lik tekrarlama frekansı ile bir SCR’ye kapı pals’leri sa÷layan bir diyak devresi dizayn ediniz. Diyak örnek 3.5 µs (d) iG ( t ) = 0.722e − t / 2.01)(5) = 11.10 eúitli÷indeki Kirúof’un gerilim iliúkisinden bulunabilir: v C = ( 20 + 5)iG ( t ) + 11. 3.2 )e − tC / τ C v C = 13.ES = C bölgesinin e÷iminin gerilim eksenini kesti÷i yer ES = 12 − ( 0.0)(e −t / τ d ) = 0.0000107 = 0.002295 s (g) Toplam periyod.8 ve 3.95 − 1.002295 + 0.722e −t / τ 5 + 20 τ d = (5 + 20 )( 0. dolma ve boúalma zamanlarının toplamıdır: T = 0.1) = 2. kapasitör gerilimi 3.2 V (f) 13.95 V (b) Kapasitör tepe gerilimi = E A + EGK = 30.5 τ d = 10. EGK=1. E=80 V. SCR de÷erleri.2 V t C = 0. ÇÖZÜM .

10 eúitli÷inden bulunabilir: v C ( t d ) = 11.451 e − t / τ d ¸e © ¹ 5 + 35 t = 4 µs için iG’nin 0.01(5 + 35) = 13. fakat analiz.95 − 1. SCR’ye birkaç mikrosaniye için kapı akımı sa÷layacak büyüklüktedir. Kapı akımı 3. Bazı büyük elemanlar yukarıdaki örnekten daha büyük kapı akımına gereksinim duyarlar.383 µs olarak bulunabilir. Önceki örnekte kapasitörün boúalmasındaki SCR kapı akımı büyüktür ve sabit olmamakla beraber.55 · 994.7 = τ c ln¨ ¸ © 100 − 31.01 = 0.2 V’un toplamıdır.14 eúitli÷i ile dolma zaman sabitinin de÷eri ve dolayısiyle R belirlenebilir: § 100 − 13. akım 0. bu kapasitörün boúalma düzenlemesinin sa÷ladı÷ı kapı akımı.035 µF lık kapasitörle.01 A oluncaya kadar kapasitörü boúaltmaya devam eder. Zaman sabiti. boúalma iúlemini iyi bir úekilde göstermektedir.3 = 994. SCR’nin hassas modellenmesi çok kullanıúlı de÷ildir. Yukarıdaki analiz için gerekli olan bilgi ekseriyetle mevcut de÷ildir.2 ¹ τ c = 4356 µs 0.8 eúitli÷i ile hesaplanabilir: 0.2 + 0.55 V t c = T − t d = 1000 − 5.7 µs 3.95 + 1.27 µs 1000 µs lik toplam periyodun kalan kısmı kapasitörün doldurulması içindir. basitleútirilmiú metotlar kullanılır.2 · −t / τ d iG ( t ) = ¨ = 0. Bu zaman sabitinden kapasitörün de÷eri bulunabilir: C= τd 1. Böylece. R = 124. Çünkü tetikleme için SCR’nin kapı akımında gerekli olan böyle çok geniú de÷erler vardır.7 deki sa÷ kısım için 3. Kapasitör geriliminin en az de÷eri.025 A olması gerekir. τd=1. Gere÷inden birkaç kez daha büyük kapı akımının ve SCR’nin kapı-katot .5 kΩ’dur. Ço÷u dizayn durumlarında.8 eúitli÷i kullanılarak bulunabilir: § 31.035 µF 40 RGK + RS Diyak. Toplam boúalma zamanı 3.451e − td / τ d t d = 5.2 − 11.Kapasitör tepe gerilimi EGK ve tepe diyak gerilimi veya 31.383 = = 0. ço÷u SCR’leri iletime geçirmek için yeterlidir. boúalma aralı÷ının sonunda úekil 3.

11 deki devre için. (normal yük empedansı de÷erinde) SCR’nin iletim durumuna ters dönemeyece÷i. dönüúüm zamanının uzun olmasına neden olur. Bu etki. Böylece. SCR L-C rezonans devresinin do÷al iúleminden dolayı anot akımının ters yöne teúebbüsü ile kesime gider. Bu ters akım. Bu aynı direnç bu uzak bölgelerin kapı akımı ile ani iletimini de engellemektedir.modelinden ba÷ımsız akımın sa÷lanması tasarımcının sorumlulu÷undadır. birinci derece bir model SCR yi ideal olarak tanımlar çünkü ters akım olamaz ve SCR anot akımının ters yöne teúebbüsü ile hemen kesime gider. 50 Hz’lik düúük frekanslı devrelerde.2 deki iki transistör modeli negatif kapı akımının kullanılması ile kesim özelli÷ini tahmin ediyor gözükmektedir fakat bu bir standart SCR ile olmaz. Tabiki herhangi bir hasarın görülmemesi için de bir üst sınırın konulması gereklidir.11 . anot akımının geçici ters dönmesine neden olur. ileri gerilimin uygulanamayaca÷ı süre olarak tanımlanır. VAK nin ardıúık ters dönmesi ile akım yönünün de÷iútirilmesine teúebbüs.1 SCR tıkama özelli÷ini. Bazı rezonans konvertörlerde. Burada dönüúüm zamanı. kaynak geriliminin ters dönmesi SCR’nin otomatik kesimini sa÷lamaktadır. 3 1. çünkü kapı ucundan uzak SCR bölgelerinin negatif kapı akımı ile kesimi yapılmaz. Anot akımının de÷iúken ve anot akımının tutma seviyesinden daha aúa÷ı düútü÷ü bir durum oluúabilir. SCR ileri yönde ideal anahtar olarak ve ters yönde sıfır akım ile modellenmiútir. Alternatif gerilim kaynaklı devrelerde. Böyle devreler oldukça alt sönümlüdür ve analiz tekniklerinin kullanılması ile yaklaúık olarak modellenir. ùekil 3. bu geçici aralık kaynak periyoduna kıyasla çok kısadır ve devre iúlemi üzerinde ihmal edilebilecek etkisi oldu÷undan ihmal edilir. ùayet bu olursa ekseriyetle istemeyerek olur.. ùekil 3. kapı terminali ve kapı bölgesindeki P tipi malzemenin uzak kısımları arasındaki yan hacimdeki yarı-iletkenin direncinden kaynaklanmaktadır. ùekil 3. Bunu önleyecek dizayn adımlarının atılması gerekir.. Anot akımını tutma akımından daha az bir de÷ere azaltarak yapılan kesim çok kullanılmamaktadır. sadece anot akımını tutma akımından daha az bir de÷ere azaltan bir devre iúlemi ile veya anot ucundaki akımı ters yöne döndürecek bir teúebbüsle gösterir.4 4T TE EM ME EL LK KE ES SøøM M 3. Model SCR’nin yan geometrisini temsil etmemektedir. Bu metotla kesim. ters anot-katot gerilimi ile oluúan J1 ve J2 ters polarlanmıú jonksiyonların deplasyon bölge yüklerinin iletimi için gereklidir.

11 deki devre. kapasitör gerilimi baúlangıç de÷erinin tersi olmuútur. SCR kaynak ve kapasitör gerilimleri ile ters polarlanmıútır. vC nin de÷eri V0 dır. ùekil 3. Burada bahsedilen ters dönme metodu bundan sonraki kısımlardaki komütasyon metotlarından daha kullanıúlıdır. De÷iúik devre elemanlarının gerilim ve akımları úekil 3. øletim aralı÷ının sonunda. ikinci anahtar elemanının kapasitörü boúaltmak için kullanılması úartıyla seri rezonans inverterin bir kısmı olabilir. ùekil 3.12 de gösterilmiútir. çünkü kapasitörler herhangi bir yolla boúalıncaya kadar daha ileri devre fonksiyonu olamaz. mevcut biçimi ile henüz tamamen kullanılabilir bir devre de÷ildir.Kapasitörün baúlangıç gerilimi sıfır varsayılmıú ve indüktör direnci ihmal edilmiútir.12 Bu.13 deki devre ile gösterilmiútir. ùekil 3. ùekil 3. Bu analizde kullanılan ideal modeller için kayıplar yoktur ve kapasitör geriliminin büyüklü÷ü. iletim aralı÷ının baúlangıcı ve sonunda aynıdır. t=0 da. SCR iletime geçer ve do÷al devre aksiyonu otomatik olarak SCR’nin kesime gitmesine neden olur. úekil 3. Böyle bir komütasyonun anot akımının ters yöne dönmesi ile di÷er bir anlamı.13 .14 de gösterilen iletim periyodunun sonunda.

§ 5 · i = 200¨ ¸ sin 44721t = 44. Tekrarlayan iletim-kesim devrelerinde. ω = ( LC ) −0.14 Bu kısımdaki devrelerin herbirinde. L=100 µH ve C=5µF. genel olarak tq olarak tanımlanır.4 ùekil 3. a) SCR tepe akımı nedir? b) SCR’nin iletimi ne kadar sürer? ÇÖZÜM a) § C· ¸ i = vC (0)¨ ¨ L ¸ sin ωt © ¹ formülde.7 sin 44721t © 200 ¹ Tepe akımı 44. istenilen zamana kadar SCR nin iletime geçmemesini belirlemede önemlidir. vC(0)=200 V. tq nin belirlenmiú de÷eri. Ardıúık ileri gerilimde. ÖRNEK 3.5 = 44721 rad/s. SCR bilgi-sayfalarında belirtilmiútir ve SCR nin kesim anı ve öncesindeki tam durumuna ba÷lıdır.7 A dir. belli bir periyotta SCR nin ters polariteli olması gerekir.13 de. SCR süresiz bir periyotta ters polariteli olarak kalmaktadır. .ùekil 3. Bu periyod. tıkama durumunda kalmak için.

S anahtarının kapatılması ile alternatif yola yönlendirilir. ùekil 3. kapasitör böyle bir düzenlemede ters vAK sa÷lamak için SCR terminallerine paralel durumdadır.16 için bir devre analizi yapılırsa. SCR akımı. ùekil 3. Kapasitörün bu baúlangıç gerilimi seçilmiútir çünkü kapasitörün baúlangıç de÷erini sa÷layan devre úekil 3.16 da. kapasitör gerilimi bir negatif baúlangıç gerilimine sahiptir.15 ùekil 3.18 deki grafikteki gibidir.. Bu zaman aralı÷ı önemlidir. Bu SCR’nin bir ters dönüúüm iúlemini baúlatmasına neden olur. vC için aúa÷ıdaki eúitlik elde edilir: vC = vC (0)e − t / τ + E (1 − e − t / τ ) (3. Anahtarın kapanması üzerine.17 deki .1 DC kaynaklı durumlarda. ùekil 3. çünkü SCR devre dizaynlarında bu alternatif yol. SCR’nin tıkama özelli÷ini gösterebilmesi için yeterli bir zaman süresince anot akımının alternatif bir yola yönlendirilmesi ile SCR’nin kesimi yapılabilir. Tekrarlayan iletim-kesim iúlemleri için bu çok pratik de÷ildir çünkü SCR gerçekte ters polarlanmamıútır ve dolayısiyle kesim çok yavaútır.5 5K KO OM MÜ ÜT TA AS SY YO ON NK KA AP PA AS SøøT TÖ ÖR RÜ Ü øøL LE EK KE ES SøøM M 3. úekil 3. ùekil 3.25 de temel bir devre görülmektedir. úayet ters polarlanma süresi yeteri kadar uzunsa. 3 1.15) ùayet v C = − E ise.16 ùekil 3..5 = 2π (100 ×10 −6 )(5 × 10 −6 ) [ ] 0 .5 = 140 ×10 −6 s øletim periyodu T/2 veya 70 µs dir. SCR’nin ters anot akımı ihmal edilirse bir devre analizi yapılabilir. ileri tıkama özelli÷i geri dönecektir.b) T = 2π ( LC ) 0.17 de görülen devre oluúur çünkü bundan sonra iA sıfır olmuútur. sonuç úekil 3. 10-100 µs gibi sadece çok kısa bir zaman aralı÷ındadır. S anahtarının kapanması üzerine.16 da görüldü÷ü gibi ikinci bir düzenleme ters polarlama durumu sa÷lar ve daha kullanıúlıdır.

3.15 eúitli÷inde v C = 0 oldu÷u zamanda. tq nin de÷eri aúa÷ıdaki ifade ile belirlenebilir: 0 = Ee − tq / τ + E (1 − e −tq / τ ) (3.693τ = 0. negatif baúlangıç geriliminden +E’ye yaklaúarak üstel olarak de÷iúir. R=5 Ω.18 ÖRNEK 3.kaynak ile aynı genli÷e sahiptir. E=100 V.17) t q = 0. C=5 µF ve istenilen tq 15 µs dir.16) (3.17 Bu zaman aralı÷ı için de÷erler hesaplanabilir. anot-katot geriliminin pozitif olması üzerine. ølgili zaman aralı÷ı. ùayet bu aralık yeteri kadar uzunsa. SCR’nin ters polarlanma süresi kesimin oluúması için yeterli midir? ÇÖZÜM τ = RC = (5)(5 ×10 −6 ) = 25 µs . SCR ileri tıkama özelli÷ini kazanacak ve tekrar iletime geçmeyecektir. anot-katot geriliminin negatif oldu÷u süre için tq olarak tanımlanır.5 ùekil 3.693RC ùekil 3.16 da. vC ile aynı olan anot-katot gerilimi. ùekil 3.

19) .20 deki kapasitör akımı. Yükün tamamen omik olmasından daha çok indüktans içermesi normaldir.19 ùekil 3.21 de görüldü÷ü gibi zamanla do÷rusal olarak de÷iúir.t q = 0.33 µs SCR istenilen tq de÷erinden daha uzun süre ters polariteli oldu÷undan.693τ = 0.17’ye benzemektedir. ùekil 3. Analizi basitleútirmek ve devre iúlemine bir sınır koymak için.18) burada.20 dvC iC I L = = dt C C (3.19. kısa kesim aralı÷ı süresince sabit kalır ve böylece kapasitör gerilimi úekil 3. yükün indüktans içermesi dıúında úekil 3. Kapasitörün yüklenmesi bu durumda de÷iúir ve bir aúırı gerilim problemi gözükür. yükteki indüktans kesim aralı÷ında bariz akım de÷iúimi oluúturmayacak úekilde yeteri kadar büyük varsayılır.20 de úekil 3. SCR’nin kesimi oluúur. ùekil 3. Analiz aúa÷ıdaki gibidir: ùekil 3.693(25) = 17.16 ya benzemektedir ve benzer durumla úekil 3. IL = E R (3.

ùekil 3. Zamanın artıúının nedeni kesim iúlemi süresince iL ’nin sabit kalmasıdır.22 de gösterilmiútir. FWD (freewheeling diyotu = boúta çalıútırma diyotu) olarak bilinen bir diyot yüke paralel ba÷lanır. Büyük yük indüktansı ile indüktansta depolanan enerji büyüktür ve bu enerji kapasitöre aktarılır. Kapasitör gerilimi +E de÷erine eriúti÷inde.20 deki devrenin pratik bir uygulaması indüktif yük durumu için úekil 3. §I · vC = − E + ¨ L ¸ t © C¹ (3.ve IL kısa komütasyon aralı÷ı için sabit varsayılır. Omik yüklü durumda. ùekil 3.20) ùekil 3.21) (3.22) Sonuç.19 daki FWD. 3. diyot ileri polarlanır ve yük akımı diyota aktarılır.20 eúitli÷inde v C = 0 yapılır. vC’nin de÷iúim e÷risi dıúında omik yüklü duruma benzer. Önceki sayısal örnek için. yük akımı kesim iúleminin baúlangıcında de÷erini ani olarak ikiye katlamaktaydı. normal yük akımının etkilenmeyece÷i bir konumdadır. indüktansın sıfır olması ve devre iúleminde FWD’nin rol .21 de kesik çizgi ile görüldü÷ü gibi kapasitör gerilimi artmaya devam eder. SCR’nin ters polarlanma zamanı úimdi 25µs dir. ùimdi baúka bir problem oluúur. Bu kapasitör gerilimininde bir hasar demektir. §I · 0 = −E + ¨ L ¸ t © C¹ tq = EC = RC IL (3. Yük indüktansından dolayı yük akımı kapasitöre akarken. Omik bir yük. kapasitörün omik yüklü durumda daha hızlı yüklenmesi anlamına gelmekteydi. úekil 3. Bu. Bu gerilimi sınırlamak için.21 Ters polarlanmanın sona erdi÷i zamanı bulmak için. Kapasitörün yüklenmesi tekrar oluúmaz ve kapasitör gerilimi +E de÷eri ile sıkıútırılmıú olur.

23 . SCR2 iletimdedir ve bu iúlemle SCR1 ters polarlanmıútır. úekil 3. kapasitör önceki devre iúleminde v C ( 0 ) = − E ile yüklenmiútir.23 deki grafiklerde görülmektedir.22 deki devrenin akım ve gerilimlerinin davranıúları úekil 3. Kesim iúlemi anında. Bu bir defalık bir iúlem veya ardıúık iletim ve kesim durumu olabilen SCR1’dir. Ço÷u yükler indüktif oldu÷undan. SCR1 deki ters akım. t = 0 da. halihazırda iletimde ve kesiminin yapılması gereken SCR1’dir.21 de görülen devreye benzer bir sonuçla ihmal edilmektedir. Ana anahtar.oynamaması dıúında aynı devreye sahiptir. ùekil 3.22 ùekil 3. indüktif yükler için aúa÷ıdaki analiz genelde kabul edilebilir. ùekil 3.

L.25 ×10 −6 F ¸= 400 ¹ b) L. SCR1 in ters polarlanma aralı÷ı tıkama özelli÷ini gösterebilmesi için yeteri kadar uzun olmalıdır. Düzgün bir devre dizaynı ile bu tersleme iúlemi SCR1 in sonraki kesiminden önce yerine getirilir. SCR1 in minimum zamanı bu tersleme iúleminin ne kadar sürmesi gerekti÷ini belirler. ùayet SCR1 in bundan sonraki iletimine kadar dönüúümünü tamamen SCR2 tamamlamamıúsa. C üzerindeki gerilimi tersleme iúlemi yapan bir rezonans devresidir.3 A L 450 × 10 − 6 . C nin de÷eri 3.6 ùekil 3. minimum 100 µs süre iletimde olacaktır. Bu gerilim tersleme. Bu úekil 3.22 eúitli÷i ile bulunabilir: § tq I L C =¨ ¨ E © · (30 × 10 −6 )(30) ¸ = 2.t1 zamanında.22 de görülen bir devre düzenlemesi 400 V luk bir DC kaynaktan bir indüktif yüke 30 A beslemek için kullanılmaktadır. C ve SCR3 den oluúan devrenin C deki gerilimi 100 µs veya daha az zamanda terslemesi gerekir: T = 100 × 10 − 6 s 2 C = 2π LC = 200 × 10 −6 L = 450 × 10 −6 H c) SCR3 deki tepe akım: C 2.21 deki tq ile aynıdır.22 deki devre ve úekil 3. Kesim iúleminin gerçekleúebilmesi için. Aynı zamanda SCR1 iletime geçer ve t3 de de SCR3 iletime geçirilebilir. FWD t2 de iletime baúladı÷ı zaman.25 × 10 −6 Ip = E = 400 = 28. SCR2 akımı sıfıra gider ve dönüúüme baúlar. C ve SCR3 den oluúan devre. a) C kapasitörü b) L indüktörü c) SCR3 deki tepe akım ÇÖZÜM a) ùekil 3.23 deki grafik burada uygulanaca÷ından. SCR1 in sonraki kesimi için gereklidir. Aúa÷ıdakileri hesaplayarak kesim elemanlarını dizayn ediniz. SCR1 in sonraki iletiminde. SCR1 in iletim iúlemi kapasitör üzerindeki gerilimden SCR2 üzerinde ters gerilime neden olur. SCR1 için gereken tq de÷eri 30 µs dir. SCR1 in anot-katot gerilimi pozitif olur. ÖRNEK 3.

25 deki grafikte görülmektedir. komütasyon kapasitörü. Komütasyon indüktör gerilimi sıfır ve SCR1 deki ters gerilim kapasitör gerilimine eúittir. komütasyon iúlemiyle SCR1 in ters polarlanmasından önce kısa bir gecikme meydana gelir. t3 zamanında. øliúkiler úekil 3.3 3. Böylece. ùekil 3.1 ND TÖ LE M 1. ùekil 3.23 eúitli÷i ile belirlendi÷i gibi azalmaya baúlar: . Bu devre SCR2 ile seri indüktör nedeniyle yardımcı SCR2 de artan akım oranını düúürür. kapasitör akımı yük akımının de÷erinde sabit kalır. Bu gecikme süresince.24 de görüldü÷ü gibi bir indüktörün eklenmesiyle yeniden düzenlenebilir. úekil 3.. SCR deki baúlangıç ters polarite gerilimi.24 Kapasitör akımı yük akımının de÷erine ulaútıktan sonra. FWD iletime baúlar ve iC 3.6 6 øøN DÜ ÜK KT TÖ ÖR RL LÜ ÜK KO OM MÜ ÜT TA AS SY YO ON NK KA AP PA AS SøøT ÖR RÜ Ü øøL EK KE ES SøøM Önceki kısımdaki komütasyon metodu..25 Bu úekilde. komütasyon kapasitöründeki baúlangıç geriliminden biraz daha az olacak úekilde az miktarda boúalır.

5CE 2 t = t4 de.5CE 2 + 0. C=3 µF ve L=75 µH. SCR2 ve SCR3 ün bu gerilim oranlarını hesaba katmalıdır. SCR3. bu enerji 3.24 de devrede.27 eúitli÷inin 3.29) V0 §I · = 1+ ¨ L ¸ © E¹ E L C (3.24 eúitli÷i ile verilir: W3 = 0. depolanan enerji 3.24) (3.25 de t4) ÇÖZÜM a) vC ’nin baúlangıç de÷eri -375 V tur.5LI L + 0. iC T/4 süresince sinüsoidaldir. Bu aralıkta.27) 3.30 eúitli÷i meydana gelir: §2· §π · 2 2 0.5V0 = 0.28) (3. depolanan enerji 3. komütasyon kapasitörü. V0=375 V.23) 3.25) Kaynaktan beslenen enerji.23 eúitli÷inde ω.30) V0’ın de÷eri E’nin de÷erinden büyüktür ve uygun bir tasarım. ÖRNEK 3. L ve C komütasyon devresi ile belirlenir. .7 ùekil 3. sonraki kesim iúleminin hazırlanmasında komütasyon kapasitör geriliminin yönünün de÷iútirilmesinde kullanılır. kapasitör gerilimi devrenin kaynak geriliminden büyüktür.26) (3. t = t3 de. Bu de÷er. Aúa÷ıdakileri bulunuz. Kapasitör akımının t4 de sıfır oldu÷u anda.5 LI L + ¨ ¸ EI L ¨ ¸ LC ©π ¹ ©2¹ §L· 2 2 V0 = E 2 + ¨ ¸ I L + 2 EI L LC ©C ¹ (3.25 eúitli÷i ile verilir: W4 = 0.5CV0 2 2 (3. IL=25 A. E=250 V.26 eúitli÷i ile verilir: WS = 2 π ( I L )(t 4 − t 3 )( E ) = W4 = W3 + WS 2 π EI L T 4 (3. kaynak gerilimi E ve t3-t4 arasında iC ile gösterilen yükün çarpımıdır. a) SCR1 in ters polarlanma zamanı b) komütasyon periyodunun sonunda kapasitör gerilimi (úekil 3. kaynaktan beslenen enerjinin bilinmesi ile t3 ve t4 de L ve C de depolanan enerji eúitli÷i ile hesaplanabilir.26 eúitlikleri ile birleútirilmesiyle 3.24-3.iC = I L cos ωt (3.

4 × 10 −6 s IL 25 V0 = (1.340 rad © 75 ¹ V X = −V0 cosθ = −353. Kapasitör gerilimi 500 V ile sınırlandırılmıútır. vC de÷iútirildi÷inde. Verilen de÷erler: E=400 V. Böylece.24 deki bir devrenin komütasyon kısmını dizayn ediniz. tq = b) 3. V0 § 25 · = 1+ ¨ ¸ © 250 ¹ E 75 × 10 −6 = 1.30 eúitli÷inden: V0 500 §I · = = 1+ ¨ L ¸ © E¹ E 400 L § 10 · = 1+ ¨ ¸ © 400 ¹ C L C Î L = 100 C I p = (V0 ) C 1 = 500 = 50 A L 100 θ = sin −1 ¨ ¨ § IL · 10 · ¸ = sin −1 § ¨ ¸ = 0.214 rad ¸ I 50 © ¹ p © ¹ .8 ùekil 3. C C = 375 = 75 A L L θ = sin −1 ¨ § 25 · ¸ = 0. a) L ve C de÷erlerini bulunuz. tq deki de÷iúim ne kadar olur? ÇÖZÜM a) 3.30 eúitli÷inden.22 eúitli÷inden.5 3 × 10 − 6 (0 − V X )C (353.6 V 3.5)( 250) = 375 V Bu.6)(3 × 10 −6 ) = = 42. vC nin baúlangıç de÷eri ile aynı de÷erdedir.Ip = E t = t1 de. IL=10 A ve tq=35 µs dir. sonraki kesim için baúlangıç úartları sa÷lanmıú olur. SCR3 ile yön ÖRNEK 3. b) IL nin de÷eri 5 A e düúürülürse.

3. Sonuç devre iúlemi. Ters polarlama gerilimi küçüktür ve gerekli tq de÷eri bu yüzden büyük ters polarlama gerilimi durumuna kıyasla artar.8 örne÷i ile görüldü÷ü gibi. úekil 3.4 71. V0 yeni bir de÷ere de÷iúir.V X = −V0 cosθ = −500[cos(0. kısa bir süre için SCR1 uçlarında küçük bir ters gerilime neden olur. V0 §I · = 1+ ¨ L ¸ © E¹ E L § 5 · = 1+ ¨ ¸ © 400 ¹ C V0 = 450 V I p = (V0 ) C 0.714 = 450 = 45 A L 71. úekil 3.26 da gösterildi÷i gibi bir diyotun eklenmesiyle hemen hemen yük akımından ba÷ımsız yapılabilir. = 1125 0. Komütasyon aralı÷ı süresince.1113 rad © 45 ¹ V X = −V0 cosθ = −450[cos(0. iC nin IL yi aútı÷ı zaman süresince.2014)] = −489.27 deki t3 zamanına kadar SCR1 veya D2 iletimdedir.22 eúitli÷inden: tq = (0 − V X )C (489.86 × 10 −6 s 5 IL Bu de÷er IL=10 A ile elde edilen de÷erden daha büyüktür.2 V ( 0 − V X )C ( 447.714 θ = sin −1 ¨ § 5 · ¸ = 0. Bu ters polarlanma zamanı.714 × 10 −6 ) tq = = = 63. .4 × 10 −6 H b) IL=5 A ise.1113)] = −447.24 deki SCR1 in ters polarlanma zamanı yük akımına ba÷lıdır.714 × 10 −6 F L = 100C = 71. úekil 3.6)(C ) = = 35 ×10 −6 s IL 50 C = 0. LC rezonans devresi.6 V 3.4 . iC nin kısmı D2 ile bir yola sahip olan IL den büyüktür ve bu aralık için SCR1 ters polarlanmıútır.2 )( 0. iC nin tepe de÷eri IL yi aúacak úekilde dizayn edilir. hemen hemen yük akımından ba÷ımsız.

t = t3 aralı÷ı için.31 de oldu÷u gibidir. . iC yi tanımlayan eúitlik 3.27 t = 0 .ùekil 3.26 ùekil 3.

b) IL=10 A için tq nin yeni de÷erini bulunuz.26 daki bir devrede.32) (3. t q = t3 − t1 § π − 2Θ1 · tq = ¨ ¸T © 2π ¹ burada. Bu enerjinin geri dönüúümü için devre düzenlemesi úekil 3. L indüktöründe bu iúlemi yerine getirmek için manyetik kuplajlı ek bir sarıma gerek vardır.iC = V0 C sin ωt = I p sin ωt L (3. gerilim kayna÷ından LC devreye enerji gönderilir.9 ùekil 3. ÖRNEK 3. artan enerjinin gerilim kayna÷ına geri döndürülmesi için gerekli adımlar atılmadı÷ı sürece her komütasyon dalgasında kapasitör gerilim de÷erinin artmasına neden olur.90 × 10 −3 L θ 1 = sin −1 ¨ ¨ § π − 2θ 1 · tq = ¨ ¸ © 2π ¹ § IL · ¸ = sin −1 (0. ùekil 3. vC nin son de÷eri böylece V0 ın baúlangıç genli÷inden büyüktür. a) IL=20 A ve Ip=40 A ile L ve C de÷erlerini dizayn ediniz.26 da gösterilmemiútir. (3.t4 arasındaki zaman süresince. t3 . yük akımının 1.27 de t = t3 de.34) iC ’nin tepe de÷eri.31) SCR1 in ters polarlanma zamanı aúa÷ıda verilmiútir.5-2 katı büyük olacak úekilde dizayn edilir.5) = π rad ¸ 6 © Ip ¹ T = 30 × 10 −6 s Ö T = 90 × 10 −6 = 2π LC LC = 250. L ve C deki toplam depolanan enerji úartları.33) Θ1 = ωt1 (3. t = 0 ve t = t3 arasındaki zaman süresince SCR terminallerindeki gerilim sıfırdı ve L ve C den net enerjinin giriúi veya çıkıúı yapılmamıútı.18 × 10 −12 . ÇÖZÜM a) I p = 40 = (V0 ) C C = 450 L L Ö C = 7. Bundan sonraki örnek bu iliúkilerin bazılarını göstermektedir. E=300 V ve V0=450 V. SCR1 için 30 µs gerekmektedir. Bu iúlem.26 ve 3. t = 0 veya t = t1 ile aynıdır.

økincisi. diyot direnç ile bir yol bularak koruyucu kapasitörü etkili hale getirir. SCR’nin iletiminde bu akımı sınırlar. yük direnci veya indüktans gibi mevcut devre elemanları gözönünde . øletimden hemen sonra SCR anot akımı çok büyük olursa.L ve C ’nin iki eúitli÷inin çözülmesi ile.19 daki devrelerde görülmektedir. aúa÷ıdaki eúitlikler bulunur: θ 1 = sin −1 ¨ ¨ § π − 2θ 1 · tq = ¨ ¸ © 2π ¹ § IL · 10 · ¸ = sin −1 § ¨ ¸ = 0.1 øki çalıúma durumu SCR için istenilmeyen durumlar meydana getirebilir. dvAK/dt probleminin çözümü. Devrenin baúlangıçta enerjilenmesi anında vAK nin ani olarak yeniden uygulanmasını çok sınırlamayan bazı komütasyon devreleri vardır ve devrenin baúlangıçta enerjilenmesi üzerine vAK nin ani olarak uygulanmasını devrelerin hiç biri engellemez. Bir koruyucu temelde bir kapasitördür fakat úekil 3. Koruyucu kapasitör ile seri direnç. vAK nin de÷iúebildi÷i oranı kapasitörle düúürmektir. vAK deki artıúlar için. Bu durumda SCR akımı çok büyük olacak ve SCR’nin diA/dt sınırını aúacaktır.2527 rad ¸ © 40 ¹ © Ip ¹ § π − 2(0. Bunu engellemek için SCR1’e veya FWD’ye paralel bir koruyucu devrenin eklenilmesi gerekir. kapasitörün koruyucu fonksiyonunu yerine getirirken etkilili÷inin direnç tarafından azaltılmasını engeller. Gerçek pratikte. Bunların her ikisinden uygun bir dizayn ile korunulabilir ve korunulması gerekir.27 deki grafiklerde. SCR’nin istenilmeyen iletimine ve SCR’de veya devrede bir hasara neden olabilecek dvAK/dt dir.28 de oldu÷u gibi kapasitöre iki eleman daha eklenir. SCR’ye paralel bir koruyucu ba÷lanır. Fakat SCR1 de vAK nin artıú oranı SCR1’i istenilmeden iletime geçirmek için yeteri kadar büyüktür. 3 1. Örnekler úekil 3. L = 161. Koruyucu dizaynının temeli.. Bazı komütasyon devreleri ileri gerilimin yeniden uygulanmasının oranını otomatik olarak sınırlar.7 7S SC CR RG GE ER RøøL LøøM MøøN NøøN NA AN Nøø D DE Eö öøøù ùøøM ML LE ER Røø 3. kapasitör çok hızlı olarak SCR üzerinden boúalacaktır.2527) · −6 −6 T =¨ ¸ ( 90 × 10 )= 37. Bu durumlar için. Diyot. Birincisi.2 × 10 −6 H C = 1.273 × 10 −6 F b) 450 V da V0 ın de÷iúmedi÷i varsayımıyla. diA/dt nin çok büyük de÷erinden dolayı oluúabilecek hasardır. vAK nin de÷iúebildi÷i oranı sınırlayan bir kapasitör seçmektir. Sadece kapasitörün kullanıldı÷ı durumda SCR’nin ardıúık iletiminde.16 ve 3. bununla beraber. SCR1 in gerilimi t = t3 de ideal bir süreksizli÷e sahiptir. Anot akımı kapı bölgesine yakın bir bölgede yı÷ılma gösterir ve SCR bozulabilir..8 × 10 s π 2 ¹ © ùekil 3. D2 nin sonlu dönüúüm zamanı ve SCR1 in da÷ıtılmıú jonksiyon kapasitansından dolayı bu oluúmaz. eleman hasar görebilir çünkü SCR’nin enine kesitinin henüz tümü iletimde de÷ildir. Bu.

29 da. devre úekil 3. RL=20 Ω ise aúa÷ıdakileri bulunuz: a) koruyucu kapasitör de÷eri b) koruyucu direnç de÷eri ÇÖZÜM a) S anahtarının kapanması üzerine. ileri akım için sıfır gerilimli varsayılmıútır. normal iúlem durumuna benzer úekilde.28 ÖRNEK 3.97 A 20 dvC iC 16.4 = 16. vS tepe de÷erinde ise. vC gerilimi baúlangıçta sıfır ve böylece iC aúa÷ıdaki gibi bulunabilir: iC ( 0 ) = 339. Bu. SCR vS dalga biçiminin herhangi bir noktasında kapısından sürülebilmektedir.bulundurularak yapılır.97 = = dt C C dvC/dt nin 50×106 V/s ile sınırlanması gerekir: 50 × 10 6 = 16. SCR 50 V/s de÷erinde bir dvAK/dt ye dayanabilmekte ve koruyucu kapasitörünün baúlangıç boúalması 3 A ile sınırlanmalıdır.30 daki gibi olur. Diyot. SCR’nin istenilmeyen iletimine neden olmaksızın vAK nin de÷iúebildi÷i maksimum oranı hakkında bilgi vermektedir.8 µs dir. ùekil 3.10 ùekil 3. böylece 15-20 µs içinde temel olarak SCR üzerinde tam gerilim meydana gelir. Bundan sonraki örnek koruyucu dizayn iúleminin temelini göstermektedir. kaynak gerilimi tepe de÷erinden çok de÷iúmemiú olarak yeterli kısa bir zamandır.34 × 10 −6 F Koruyucu kapasitörü ve yük direncinin zaman sabiti 6. SCR bilgi sayfaları. S anahtarı vS sinüsoidal dalgasının herhangi bir de÷erinde devreyi enerjilemek için rasgele kapatılmaktadır. .97 C C = 0.

0. t = t3 de devre durumları IL=20 A iC=20 A E=200 V L=70 µH vC=250 V CC=3 µF dır.4 V tur.26 daki devrede ve úekil 3. kapasitör gerilimi 339.27 de. SCR1’e eklenen bir koruyucu. iC IL ye eúittir.11 ùekil 3. yükselme oranının SCR1’in iletimine neden olacak kadar büyük olmasına ra÷men. Ω 3 Bazı komütasyon devreleri. ùekil 3. ÖRNEK 3.ùekil 3. ødeal olmayan durumda bu gerilim. FWD yükünün iletimi üzerine SCR deki ileri gerilim.2 µF’lık bir koruyucu kapasitör úekil 3.32 de görülmektedir.4 = 1131 . Devre iúleminin grafikleri úekil 3. . D2 iletimini durdurmuútur ve ileri gerilim ani olarak SCR1 uçlarında gözükür. Aúa÷ıdaki örnek bununla ilgili dizayn prensiplerini vermektedir.31 de görülen vAK nin ani yükselmesini engellemek için eklenmiútir. ani artacak úekilde düzenlenir.29 ùekil 3. Koruyucunu boúalma akımının 3 A ile sınırlanması için R’nin aúa÷ıdaki de÷eri gerekir: R= 339. ùekil 3.27 deki grafiklerde. istenilmeyen bir iletime engel olur ve bu yükselme zamanını yumuúatır.30 b) SCR kaynak geriliminin tepe de÷erinde iletime geçti÷inde.26 daki diyagram bu devrelere bir örnek olarak verilmiútir. süreklidir. t = t3 de.

25 cos ωt − 12.75 + 1.31 ùekil 3. b) bu aralık süresince vAK nin maksimum de÷iúim oranını bulunuz.27 de t3 zamanına karúılık gelen yeni bir zaman orijini kullanarak.94 sin ωt iS = I L − I C = 1.32 a) úekil 3. CS. ÇÖZÜM a) SCR2 ve D2 ideal elemanlar olarak varsayılmıútır.ùekil 3. CC ve L den oluúan kayıpsız LC devresinin çözümü aúa÷ıda verilmiútir: C § C I · § C I cos ωt · iC = ¨ C L ¸ + ¨ S L sin ωt ¸ + v C ( 0) C L ¹ © C ¹ © iC = 18.94 sin ωt .25 cos ωt − 12.25 − 1. vAK nin 200 V’a eúit oldu÷u ve yük FWD’sinin iletime baúladı÷ı zamanı bulunuz.

68 × 10 V/s dt CS 0.1875 µF © CC + CS ¹ ve ω = LC −0. ùekil 3.25 − 1.015 µs de oluúur.015 µs b) vAK ’nin maksimum de÷iúim oranı. Bunun ayarlanabilmesi için iletim iúlemi süresince harici devre. SCR’nin anot ucuna seri ba÷lı küçük bir indüktans eklenmesiyle yapılabilir.1 1.§ C C · C = ¨ C S ¸ = 0.25 − 13 cos(ωt + 1. t’nin bu de÷eri aralıktaki t den daha büyük oldu÷undan.25 × 10 t − 22. iS’nin maksimum oldu÷u zaman veya t = 5.. anot akımının belli bir sınır de÷eri aúmayacak akım yo÷unlu÷unda aniden artmaması gerekir..25 cos ωt − 12. Bu sınırlama.5 = 276000 rad/s § 1 v AK = ¨ ¨C © S · t 6 ¸ ¸ ³0 iS dt = 6. sadece kapı uçlarına yakın bölgede hemen iletime geçer. iS = 13. bu denklemin irdelemeli bir çözümü ile t bulunur: t = 5.74 A dv AK i 13.475) Maksimum cos(ωt + 1. (a) dan. yük temelde omiktir ve anot akımı iletimde .015 µs aralı÷ının sonunda oluúur.475) = −1 de veya t = 6.8 8A AN NO OT TA AK KIIM MIIN NIIN N øøL LE ET TøøM MøøN NøøN NS SIIN NIIR RL LA AN NM MA AS SII øletim zamanında SCR. øletimin SCR’nin bütün jonksiyon alanına yayılması için belli bir zamanın geçmesi gerekir.94 sin ωt iS = 1. SCR’nin hasar görmesini engellemek için.4(1 − cos ωt ) ¹ vAK =200 V için.2 × 10 3 3.74 6 = S = 6 = 68.64 sin ωt + 234. diA/dt oranını sınırlayacak úekilde düzenlenmelidir. Bu zamanda. vAK ’nin maksimum de÷iúim oranı t = 5.33 deki devrede.04 µs oluúur. iS = 1.

33 ÇÖZÜM øletimde. ÖRNEK 3.SCR’nin hasarına neden olacak úekilde aniden artabilir. SCR’nin anot ucuna bir indüktansın eklenmesi gerekir. Anot akımının yükselme oranını 5 A/µs ile sınırlamak için L nin de÷eri ne olmalıdır? ùekil 3.34 .12 de görüldü÷ü gibi problemi ortadan kaldırabilir. Koruyucunun direnç kısmı bu akımı.33 de. ùekil 3. koruyucu kapasitörün boúalmasından indüktör baúlangıç anot akımını sınırlamayacaktır. di A VS = = 5 × 10 6 A/s dt L L= 300 −6 6 = 60 × 10 H 5 × 10 Bir koruyucu SCR ile paralel kullanıldı÷ında. ùekil 3.34 de görüldü÷ü gibi.12 ùekil 3. Yükün indüktif oldu÷u ve yüke paralel bir FWD durumu ile di÷er devre düzenlemeleri. böylece kaynak geriliminin tamamı L uçlarında gözükür. R=5 Ω’luk bir yük VS=300 V ile bir SCR tarafından kontrol edilmektedir. SCR’nin yükselme oranını sınırlama gere÷i olmaksızın epeyce küçük bir de÷ere sınırlar. iA= 0. SCR’nin akımının yükselme oranını sınırlamak için yük indüktansını kullanamazlar. Yük akımı yük indüktansında zaten mevcuttur. SCR’nin anot ucuna seri ba÷lı küçük de÷erli bir indüktans örnek 3.

3 1. genelde di÷er bir amaç için kullanıúlı olabilir. ùekil 3. SCR’nin iletimi için yeterli miktarda ve yeterli sürededir fakat devre düzgün bir úekilde çalıúmamaktadır. SCR’nin kesimi üzerine. Devre úekil 3.. bir sıkıútırma devresi veya her ikisi SCR’nin sonraki iletiminden önce L1 deki akımı sıfıra düúürmek için gerekecektir.35 de görülmektedir.35 Bu amaca uygun bir koruyucu dizaynı di÷er bir amaçta kullanılmak için dizayn edilmiú koruyucudan farklılık gösterebilir. kapı akımı kesildi÷i zaman SCR iletimde kalabilsin. SCR anot akımı ideal olarak FWD ve L de önceden mevcut olan akıma eúit olacaktır. anot akımı SCR’nin iletimde kalmasına yetecek büyüklükte de÷ildir. Anot akımı daha yüksek bir de÷erde iken SCR’nin kesiminin oldu÷u noktaya yavaúca azalmıútır.9 9K KøøL LøøT TL LE EN NM ME EP PR RO OB BL LE EM Møø 3. Bir koruyucu devre bu probleme çözüm sa÷layabilir.Eklenmiú L1 indüktansı olmaksızın. yük akımı zamanla artarken koruyucu kapasitörün boúalma akımı zamanla azalır. Normal ba÷lantıda. Bu iki de÷er arasındaki oran yaklaúık olarak 2:1 dir. Kilitlenme akımı. iletim iúlemi süresince ulaúılabilecek akım de÷eridir ki. Problem. SCR tamamen iletimde de÷ildir.. . øki dizaynın etkili olması. jonksiyon dengesi henüz sa÷lanmamıú ve kilitlenme akımı tutma akımından büyüktür. SCR anot akımının kapı akım pals’inin sonunda kilitlenme akım seviyesine gelmemiú olmasıdır. Bilgi-sayfaları tipik olarak bu kilitlenme akımını vermezler fakat tutma akımı de÷erlerini verirler. SCR’nin tam iletiminden sonra SCR’nin iletimini sürdürecek gerekli anot akımıdır. Pals. SCR’nin iletimi için kısa bir kapı akım pals’i kullanıldı÷ında bir iletim problemi oluúur. bir koruyucu.1 øndüktif yüklü bir durumda. Anot akımı bu iki akımın toplamıdır ve yük akımı kilitlenme seviyesine eriúinceye kadar de÷iúen iki bileúen akımla beraber hemen hemen sabit bir anot akımı sa÷layan bir koruyucunun dizaynı mümkündür. Kilitlenme noktasında. Kilitlenme ve tutma akımı benzer kavramlara sahiptir: Herbir durumda. Tutma akımı.

Yük akımının son de÷eri grafikte görülenden çok daha büyük oldu÷undan.36 da. Kapasitörün baúlangıç akımı kilitlenme akımından 1.38) (3. Toplam anot akımı.37) Türevin sıfıra eúitlenmesiyle minimum anot akımının zamanı bulunur: § L· τ = I Kilitleme ¨ ¸ © 2E ¹ RS = E 1.36 Aúa÷ıdaki eúitlikler. Koruyucunun RC zaman sabiti tL/2 ’e eúitlenerek CS seçilir. görülen kısım zamanla do÷rusal olarak de÷iúir ve gerçek üstel karakteri açık de÷ildir.36 da tL dir.5 misli büyük olacak úekilde koruyucunun RS de÷eri seçilir. ùekil 3. kapasitör geriliminin baúlangıç de÷eri E varsayılarak yazılmıútır: i A = iL + iC (3. grafi÷in düúük akım kısmının zamanla de÷iúimi görülmektedir. Mümkün olabilen bir deneysel dizayn prosedürü aúa÷ıdaki gibidir.40) .35) §E· § E i A = ¨ ¸t + ¨ ©L¹ ¨ © RS · −t / τ ¸ ¸e ¹ · −t / τ ¸ ¸e ¹ (3.5 I Kilitleme (3. SCR’nin kilitlenme akımı ve yük akımı kilitlenme akımına eúit oldu÷unda SCR’nin iletiminden sonraki zaman belirlenir. bu úekil 3. SCR kapı akım palsi kısa bir sürede olsa bile daima kilitlenme akımından büyük olacaktır.36) di A § E · § E = ¨ ¸−¨ dt © L ¹ ¨ © RS τ (3.ùekil 3.39) øliúkilerin birleútirilmesi iA ’nın minimum de÷erinin oluútu÷u tmin ’i verir: t min = ( I Kilitleme )( L)(ln 3) 2E (3.

35 deki devrede.Bu sonuç 3.41 eúitli÷i ile verilir: i A = 1. iA’nın hesaplanan bazı de÷erleri aúa÷ıdaki gibidir. t 0 25 50 75 100 125 iA 0. E = 200 V.04 A.06e −t / τ ile verilir. kısa SCR akım palsinde kilitlenmenin oluúup oluúmayaca÷ını belirleyiniz.0493 I Kilitleme (3. Formülde τ = 50 µs dir. Koruyucu de÷erleri aúa÷ıdaki eúitliklerle belirlenir.36 eúitli÷inde yerine konulursa.0464 0.06 tL = 50 µs 2 τ = RS C S = 50 × 10 −6 CS = = 0.5 H ve IKilitlenme = 0.06 A RS RS = 200 = 3333 Ω 0.04 ) = 0. ÇÖZÜM diL 200 = = 400 A/s dt 0.41) ÖRNEK 3. anot akımı i A = 400t + 0. iL ’nin de÷eri 3.0434 0.0549 Anot akımının kilitlenme akımından daima büyük oldu÷u ve minimum akımın gereken kilitlenme akımından yaklaúık %5 daha büyük oldu÷u gözlenebilir .5)( 0. LL = 0.0481 0.0600 0.5 tL = I Kilitleme 0.0421 0.015 × 10 −6 F 3333 Bu de÷erler kullanılarak.04 = = 100 µs 400 diL / d t E = (1.13 ùekil 3.

MT1 ana terminal 1’i ve MT2 ana terminal 2’yi göstermektedir. úekil 3. çeyrek dilimlerinde olur. øletimin kontrolu bir kapı terminali ile sa÷lanır.. triyak ve GTO’dur.2 YA 2T TR RøøY AK KV VE EG GT TO O Tristör tabanlı yaygın olarak kullanılan di÷er elemanlar. I. AC kaynak geriliminin yönü de÷iúirken kapı akımının yönünü de de÷iútirir böylece iúlem daima I. dört durum için farklıdır. ùekilde. II. çeyrek dilimdeki iúlem. veya II. Bazı kontrol devreleri. çeyrek dilimin duyarlılı÷ı ile karúılaútırıldı÷ında iletime daha az duyarlıdır.3 3.1 1T TE EM ME EL LT TR RøøY YA AK KM MO OD DE EL Løø 3.37 de gösterilen semboller.37 Triyak’ın iletimi. bir triyakta yaygın olarak kullanılır. GTO ise bir SCR’ye benzer fakat negatif kapı akımı ile kesime götürülme özelli÷ine sahiptir.38 de gösterildi÷i gibi. øletimin kapı akımına duyarlılı÷ı.2 Bir triyak çift yönlü akım kapasiteli. ve III. ùekil 3. IV. olabilecek dört kombinasyonunun herbiri. iúlemin dört çeyre÷inin herhangi birinde olabilir. üç terminalli bir tristör olup. çeyrek dilimler. üç terminalli çift yönlü ileten bir tristördür.. çeyrek dilimdeki akımın dört katı kadar kapı akımı gerektirir ve mümkün oldu÷unca bu iúlemden kaçınılır. ùekil 3. muhtemel bir iletim durumudur. MT2 ve MT1 arasındaki gerilimin iúareti ile beraber kapı akım polaritesinin. 3 2.. ana terminal akımının her iki yönünde kapı terminalinden içeri veya dıúarı do÷ru akan bir kapı akımı ile her iki yönde iletime geçirilebilir. I. ùekil 3. Triyak.38 .

pals iúlemi için kapı akım süresine ve kullanılan çeyrek dilime ba÷lıdır. 3.1 1T TE ET TøøK KL LE EM ME E 3..14 ùekil 3. øletim kayıplarını minimuma indirmek için. tipik olarak 1 V civarında. bir yaklaúım olarak sıfıra veya herhangi bir iletim gerilimine ayarlanabilir. Faz kontrolu. özel çalıúma úartları için verilir.1 1. SCR’ye benzemektedir. MT2 ve MT1 arasındaki gerilim. De÷erler. akımın her iki yönünde gerilimin olması ve ana terminal akımının polaritesinin de÷iúmesi ile farklılık gösterir. SCR’den. triyak’ın iletimini baúlatırken çok kısa bir zamanda kapı devresine büyük bir akım pals’i sa÷lamak gerekir. genelde kısa süre için büyük genlikte bir kapı akım palsi anlamına gelir..7 de gösterilen SCR kapı modeline benzemektedir. Bu. ùekil 3. EA diyak tepe gerilimidir. elemanın bilgi-sayfasında belirtilmiútir. her yarım dalgada gerilim kayna÷ının sıfır olmasından 90° sonra triyak’ı iletime geçirecek R ve C nin de÷erlerini bulunuz. Bu. Bu de÷er.. kapı akımı aralık süresince 50 mA den az olmamak úartıyla. sıcaklı÷a. 3 2. Bu pals çeúitli yollarla uygun bir úekilde sa÷lanabilir fakat çok kullanılan iki metot (1) kapı terminaline bir kapasitörün aniden boúaltılması ve (2) böyle pals’leri kapı terminaline gönderebilecek bir pals transformatörünün kullanılmasıdır.2 Triyak’ın iletimi için gerekli olan kapı akımı. Kaynak gerilimi. tetikleme devresinin 50 Hz’lik kaynak gerilimine senkronlanması demektir böylece zamanlama kaynak geriliminin sıfır geçiúinden sonra baúlayabilir. Triyak. Triyak kapı devresi için EG ve RG úekil 3. gerekli minimum de÷erin birkaç katı kadar bir kapı akımı ile triyak çabuk iletime geçirilmelidir. farklı triyaklarda de÷iúim gösterir. diyak ve triyak kapı devresi bilgileri aúa÷ıda verilmiútir.14 örne÷i bu noktayı göstermektedir. Triyak.Triyak’ın temel iletim modeli. ÖRNEK 3. 2 µs içinde 500 nC’luk bir yük taúıyan bir kapı akımı ile iletime geçirilebilir.39 . Triyak. iyi tasarımlanmıú bir kapı sürücü devresi. Tetiklemede mümkün oldu÷u kadar az ortalama güç kullanmak için. modelin polaritesinin de÷iúen yarım dalgalarda yön de÷iútirmesidir. 50 Hz’lik kaynak gerilimi ile faz kontrol uygulamalarında çok kullanılır. ana terminaller arasındaki gerilime. Buradaki farklılık. iúlemin her pozitif ve negatif yarım saykıllarında kaynak geriliminin sıfır geçiúlerinden sonra sabit bir noktada triyak’ın tekrarlı bir úekilde tetiklenmesini gerektirir. elemanı en kötü durumda tetikleyebilecek özellikte olması gerekir.39(a) daki devrede. En kötü durum de÷erleri.

ES = 11.885 C’nin bilinen de÷eri ile R bulunabilir: .7 sin ωt ω = 120π τ = RC ωt = π / 2 de vC yi 31 V’a ayarlayan R’nin de÷eri. bundan sonraki yarım dalganın baúlangıç noktası kapasitör geriliminin sıfıra eúit oldu÷u yerdir. Önceki yarım dalgada triyak’ın iletimi süresince.05(15 + 15) = 14 V Bu gerilim de÷iúimi için.39(b) deki devre modeli bu hesaplamada kullanılmıútır.29(b) de kapasitörün gerilim eúitli÷i aúa÷ıdaki gibidir: ª V ωRC º −t / τ Vm vC = « m e + (sin ωt − ωRC cos ωt ) 2» 2 RC ω ω 1 ( ) 1 + ( RC ) + ¼ ¬ burada v C ( 0) = 0 vS = 169.5 V VS = 120 V RMS ÇÖZÜM RS = 11 Ω f = 60 Hz EG = 1.0 + 0. yukarıdaki iliúkinin irdelemeli bir çözümünden belirlenebilir: ωRC = 4. Böylece. gecikme açısını tetiklemenin bazı de÷erleri için problem olmayabilir. kaynak geriliminin sıfır oldu÷u zamanın 90° ötesinde.029 µF R’nin de÷eri. ùekil 3. v C = E S + EG + iG ( RS + RG ) = 11. Bu de÷er.0 V RL = 10 Ω RG = 15 Ω EA = 30 V Kapasitörün boúalması. kapı akımının aúa÷ıdaki baúlangıcında 2 µs süresince en azından 50 mA olması úartıyla yeterlidir. kapasitörden yükün kaldırılması minimum kapasitör de÷erinin belirlenmesine izin verir. kapasitör geriliminin sıfıra gitti÷i varsayılır. 31 V (EA+EG)’luk tepe de÷erinden. Bu. ùekil 3. iG=50 mA de mevcut olan gerilime do÷rudur.5 + 11. kapasitör geriliminin 31 V’a yükselmesindeki gecikmesi ile belirlenir. (31 − 14 )C = 500 × 10 −9 C = 0. vC ’nin bu son de÷eri.

2 2K KE ES SøøM M 3. (2) triyak terminalleri arasındaki gerilim artıú oranının triyak’ın kapasitesini aúmaması gerekir.870 µs t=2 µs de iG = 0. bu yük gereksinimini karúılamak için kullanılabilir. küçük bir de÷erden kaynak geriliminin mevcut de÷erine de÷iúir.5 − 1.0) º −t / τ iG = « e = 0. 3 2.6167e −t / τ » 15 15 + ¼ ¬ τ = RC = (447000)(0.. øndüktif bir yük için. sıfır akım de÷eri kaynak geriliminin sıfır de÷erinden sonra oluúur.062 A vC = 11.2 Triyak’ın kesimi.36 V Bu aralı÷ın sonunda kapı akımı yeterlidir fakat kapasitör.6167e −2 / 0. kesim anında ani olarak artabilir ve triyak ters yönde iletime baúlayabilir.R = 447 kΩ 2 µs aralık sonunda kapı akımı belirlenmelidir: ª (31 − 11.0 + (0. C ’nin de÷eri R deki azalma ile artırılabilir. Bu. Akımın sıfır oldu÷u zamanda.029 × 10 −6 ) = 0. yükün uçlarındaki gerilim sıfır olur ve triyak uçlarındaki gerilim. RL nin de÷eri bu analizde ihmal edilmiútir. ana terminal geriliminin çok büyük bir de÷iúim oranını zorlar ve bu oran sadece devredeki kapasitans ve indüktans elemanları ile sınırlanır .87 = 0. úekil 3.1 1. triyak ters yöndeki gerilimi tıkamaya baúlar ve bunun için uygun harici devre úartlarının olması gerekir: (1) iletimi sürdürmek için triyak’ın tetiklenmemesi gerekir. øndüktif yük durumunda. ana terminaller arasındaki gerilim.40 daki devre ve úekil 3. R’nin de÷erine kıyasla.062)(15 + 15) = 14. ùekil 3.5 + 1. yük akımının ters dönmeye çalıútı÷ı triyak akımının sıfır de÷erini geçerken otomatik olarak oluúur.. Bu. C ’nin biraz daha büyük de÷eri. Akımın sıfıra inip orada kaldı÷ı zamanda.40 østenilen devre iúlemi grafiklerden çıkarılabilir. C ’nin de÷erinin belirlenmesinde kullanılan 14 V seviyesine tamamen boúalmamıútır. ùayet kapıya ek bir aúırı-yükleme marjini istenilirse..41 deki grafikte gösterilmiútir.

RL=10Ω Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Triyak akımının sıfır oldu÷u her zaman için triyak uçlarındaki gerilim eúitli÷i (b) Maksimum triyak gerilimi (c) Triyak gerilim de÷iúimlerinin maksimum oranı ÇÖZÜM (a) Problemin temsili olarak gösteriliúi úekil 3. Kaynak gerilimi 201 V oldu÷u zaman her yarım dalgada akım sıfıra gitmektedir. triyak terminal geriliminin de÷iúebilece÷i oranı sınırlar. triyak kaynak geriliminin her yarım dalgasının sıfırından geçtikten sonra 50° lik tekrarlama ile iletime geçmektedir. ùekil 3. Triyak çift yönlü bir eleman oldu÷undan.42(a) daki RLC devredir. Bu istenilmez ve tehlikeli olabilir.02 H RS=800 Ω CS=0. Aúa÷ıdaki örnek böyle bir koruyucu dizaynını göstermektedir. koruyucu devrenin de çift yönlü ve sadece bir kapasitör ve dirençten oluúması gerekir. paralel RS ve CS koruma devresine sahiptir: VS 240 V RMS ve 60 Hz sinüsoidaldir.025 µF . Triyak.15 ùekil 3.41 ÖRNEK 3. Devrenin dalga biçimleri úekil 3.41’e benzemektedir. Triyak’a paralel bir koruyucu devrenin eklenmesiyle sınırlanabilir. Yük empedansı ve koruyucu elemanların iúbirli÷i. Triyak akımının sıfır oldu÷u zaman.40 daki gibi bir devrede. zaman orijini olarak ikinci derece sistemin çözülmesi aúa÷ıdaki LL=0. akımın bu sıfır de÷erinde kapı akımı olmaksızın tekrar iletime geçme ihtimali vardır.Triyak’ın. Terminal gerilimindeki ani de÷iúim.

ùekil 3.1 × 10 6 V/s dir.5 sin ω t ) formülde α = 20250 Np/s ve ω = 39874 rad/s (b) Bir irdeleme iúlemi ile.sonucu verir: i = 0. Bu zamanda.04 × 10 6 cos ω t + 6.1sin ω t ) v X = 201 + e −α t (−201cos ω t + 99. v X = 266 V (c) Eúitli÷in vX için diferansiyeli alınarak. istenilmeyen iletime mani olmak için bu triyak geriliminin de÷iúim oranı elemanın kapasite sınırları içinde olmalıdır.00 × 10 6 sin ω t ) dt elde edilir.42 . Bu fonksiyonun maksimumu t = 0 da oluúur ve 8. maksimum triyak gerilimi.252e −α t sin ω t vC = 201 + e −α t (−201cos ω t − 102. dv X = e −α t (8. t = 55 µs de bulunabilir.

Daha iyi bir do÷ruluk için. Genelde GTO tristör. negatif bir kapı akımı ile kesimi yapılabilir.. Dikkat edilmesi gereken tek farklılık kapı akımının yükselme zamanının de÷eridir.2 Bir SCR’nin kapısını tetiklemek için kullanılan aynı devreler.3 3. Bu büyük akımı sa÷layacak kapı devresinin bileúenleri...2 2. azaltılmıú akım ve gerilimde çalıúabilir fakat elemanın tam kapasitede çalıúması için bir koruyucu devre gerekir. ùayet bu oluúursa. bir koruyucu devresi olmaksızın. SCR’den daha büyük iletim durumu gerilimine sahiptir ve bu gerilim SCR’ye göre anot akımına daha çok ba÷ımlıdır.44 de görülen grafik bu iliúkilerin bazılarını göstermektedir.. GTO’nun iletiminde de kullanıúlıdır. düúük gerilimli devre olarak çalıúırlar. GTO’nun kapı kontrolu ile kesiminin yapılabilmesi ile çok büyük bir avantaj kazanılmıútır. . 3 2. 5 civarında olabilir. bu durumda sıfır anotkatot gerilimi. -20 A maksimum genli÷inde olması gerekir. 100 A anot akımlı bir GTO için.. ùayet devre gerilimleri çok büyükse. Kesim kazancı.. bir dirençle seri ba÷lı bir gerilim kayna÷ı gerekli olabilir. ùekil 3. ilk anot akımının ve koruyucu kapasitörün bir fonksiyonudur. ùekil 3. 3 2. Kesimden sonra tıkanabilen ileri gerilim. kesimi yapabilmek için gereken negatif kapı akımının çok olmasıdır.1 1 øøL LE ET TøøM M 3. Kesime neden olabilecek gerekli kapı akımının de÷eri epeyce büyüktür. Böylece.2 2T TE EM ME EL LG GT TO OM MO OD DE EL Løø GTO (Gate turnoff thyristor). gerekli kapı akım palsi birkaç saniye olmasına ra÷men.43(a) da GTO’lu uygun bir devre düzenlemesi ve úekil 3.2 2. Negatif kapı akımının çok aúırı bir úekilde ani yükseliúi elemanı kapı yakınında kesime götürür ve kalan anot akımı sınırlı bir bölgede yı÷ılma yapar. Kapının kesim etkisi için gereken güç miktarı anot devresinde kontrol edilen güçten çok azdır. Bazı yardımcı devrelere (komütasyon kapasitörleri ve tristörler gibi bileúenler içeren) gerek duyulmaz.2 2. harici ço÷u çalıúma durumlarında SCR’ye benzer. bu bileúenlerin fiyatı SCR’nin anot devresi için gereken komütasyon kapasitörlerine kıyasla düúük olabilir. Bir GTO.. akımı belirlemek için iyi bir model olabilir.2 2K KE ES SøøM M 3. GTO’nun en büyük dezavantajı.2 GTO’nun kesimi birkaç mikrosaniye sürelik negatif bir kapı akımı ile yapılır.. sonuçta bölgesel ısınma artar ve eleman hasar görür. Diyot ve SCR’nin ileri karakteristiklerini modellemede kullanılan aynı devreler GTO durumunda da kullanıúlıdır. IA/IG. Kesimde artan negatif kapı akım oranının GTO’nun düzgün bir kesim yapabilmesi için kontrol edilmesi gerekir.43(b) de tipik grafikler görülmektedir.

43 ùekil 3.16 ùekil 3. yük akımını 40 A lik de÷erde sabit tutacak yeterli büyüklüktedir. (c) Kesimden sonra dv AK / dt ’yi 500 V/µs ile sınırlayan CS ’nin de÷erini bulunuz.45 deki GTO periyodik bir iletim-kesim durumunda çalıúmaktadır. (a) Kesim kazancı 6 için. . (d) Ardıúık boúalma akımını CS den 5A’e sınırlayan RS ’nin de÷erini bulunuz. (b) Kesimde kapı akımının 2 A/µs oranındaki de÷iúiminde LG ’nin de÷erini bulunuz. L’nin de÷eri.44 ÖRNEK 3.ùekil 3. gereken negatif kapı akımı de÷erini bulunuz. (e) ùayet GTO saniyede 1000 kere kesime gidiyorsa RS de kaybolan gücü bulunuz.

0144) = 14. (b) Bu hesaplamada vGK nin de÷eri ihmal edilmiútir: diG − 12 = = −2 A/µs dt LG LG = 6 µH (c) iS ’nin de÷eri. negatif tepe kapı akımının minimum de÷eridir. Böylece. CS de depolanan enerji RS de harcanır: 2 −6 2 1 Enerji= 1 2 CS v C = 2 ( 0. ihmal edilebilir zamanda GTO’nun kesime gitti÷i varsayılırsa 40 A dir: i dv AK 40 = 500 × 10 6 = S = dt CS CS CS = 0.08 × 10 )( 600 ) = 0. böylece kapı akımı belirlenebilir: §i · § 40 · iG = −¨ A ¸ = −¨ ¸ = −6.08 × 10 −6 F (d) FWD iletime baúladı÷ı zamanda kapasitör 600 V’a yüklenmiútir.4 W ¨ boúalma ¸ ¹ © .67 A © 6 ¹ ©6¹ Bu.ùekil 3.0144 J Saniye baúına böyle oluúumların sayısına ba÷lı olarak sonuç güç: § enerji · Port = ( f )¨ ¸ = (1000)(0. i A = 40 A. GTO ’nun iletiminde.45 ÇÖZÜM (a) Kesimde. CS RS üzerinden boúalır: iA = 600 = 5A RS RS = 120 Ω (e) GTO’nun iletimde oldu÷u her zaman.

4 4P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 3.1 ùekil 3.5 Tristörlerin tutma akımı nedir? 3.3 ùM MA 3Ç ÇA AL LIIù AS SO OR RU UL LA AR RII 3.9 di/dt korumasının amacı nedir? 3. SCR’yi güvenli olarak iletime geçirmek için.2 Problem 3.5 W’tır. Diyak modeli örnek 3. 3.15 Tristörlerin kesim karakteristikleri nedir? 3. Kullanılacak GK (kapı katot) modeli 1.23 Koruyucu devrelerin tasarımı nasıl yapılır? 3. øzin verilen maksimum kapı akımı 100 mA’dir.12 Tristörlerin tipleri nedir? 3.5 V ve IG=200 mA’lik maksimum zorunlu de÷erlere sahiptir. E=70 V.1’i 2N4170 SCR tipi ile tekrar ediniz.13 Bir SCR nedir? 3.10 dv/dt korumasının yaygın metotları nedir? 3.3 V ve IG=300 mA ile tekrar ediniz. GK (kapı katot) modeli 1.4 Tristörlerin kilitleme akımı nedir? 3.2 ile aynıdır.46 da görülen devrede bir SCR kullanılmıútır.25 Paralel ba÷lı tristörlerde akım paylaúımının yaygın tekni÷i nedir? 3.18 GTO’ların avantajları ve dezavantajları nedir? 3.6 Tristörlerin iki transistör modeli nedir? 3.1 Tristörlerin v-i karakteristikleri nedir? 3.8 Tristörlerin iletim zamanı nedir? 3.3 Tristörlerin iletim durumu úartı nedir? 3.3 Problem 3. . 3.14 Bir SCR ve triyak arasındaki fark nedir? 3.22 Bir koruyucu (snubber) devre nedir? 3.19 SITH’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 3.17 GTO’nun kapı karakteristi÷i nedir? 3.24 Seri ba÷lı tristörlerde gerilim paylaúımının yaygın tekni÷i nedir? 3. S kapandıktan sonra 2 µs içinde 40 nC’ luk toplam bir kapı yükü gerekmektedir.5 ùekil 3..10 daki gibi bir düzenlemede. 3. SCR’nin iletimi için yeterli olacak R ve C ’nin de÷erini bulunuz.11 Tristörlerin kesim zamanı nedir? 3. ùayet 2:1 lik bir aúırı yükleme gerekiyorsa R’nin uygun bir de÷erini bulunuz. 3. EG=20 V ve maksimum ortalama kapı gücü 1 W’tır.25 µF dır.21 LASCR’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 3..20 RCT’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 3.2 Tristörlerin kesim durumu úartı nedir? 3.0 V ile seri 25 Ω dur.4 V ile seri 8 Ω dur.1’i VGK=1. E=15 V ve maksimum ortalama kapı gücü 1. R=50 kΩ ve C=0.7 Tristörler nasıl iletime geçirilir? 3. E=20 V ve TC=-40°C dir.26 Paralel ba÷lı tristörlerin geçici gerilimi paylaúımında ters dönüúüm zamanının etkisi nedir? 3 3.3 3.16 GTO ve tristörlerin kapı karakteristikleri arasındaki fark nedir? 3. SCR VGK=1.4 ùekil 3. S anahtarı kapatıldı÷ında kapasitör 15 V ile yüklenmektedir.4 deki devrede.

L ve C ’nin de÷erlerini seçiniz. (b) SCR1 in ters polarlanma aralı÷ını bulunuz.(a) Tepe kapı akımını bulunuz. 3.24 deki devrede.10 E=200 V ile úekil 3. verilen úartlar için tq’nün de÷erini bulunuz: E=300 V. (c) ùekil 3. E=200 V ve IL=30 A. SCR’nin tekrarlı olarak iletimi ve kesimi yapılmıútır. GK (kapı katot) devresi için SCR modeli 1. 3.24 deki gibi bir devrede.22 deki gibi bir devrede.8 Problem 3. 20 A’lik tepe akım ve 300 µA’lik iletim aralı÷ını baúarmak için.46 3. 3. (c) Kapı palslerinin frekansını bulunuz. ùekil 3.16 daki gibi bir devrede.6 ùekil 3.25 de. E=400 V ve IL=30 A.5 µs içinde 50 nC’luk yük verilmesi gerekmektedir.0 µF ve vC(0)=-300 V.11 deki gibi bir devrede.11 ùekil 3.13 ùekil 3. (b) Diyak iletiminin baúlangıcından sonra 3 µs içinde kapı terminalinden verilecek yükü bulunuz. Diyak modeli örnek 3. (b) vC’nin iúaret de÷iúiminin frekansının 5000 Hz olması için L’nin bir de÷erini seçiniz. L=100 µH ve C=3 µF ile istenilenleri bulunuz: (a) ùekil 3. E=80 V.7’yi vC(0)=-400 V ve E=300 V için tekrar ediniz. 3.2 deki ile aynıdır.7 ùekil 3. 3. C=2. R=20 Ω.9 ùekil 3.12 ùekil 3.10 daki gibi bir düzenleme kullanılarak bir SCR’nin iletimi yapılacaktır. t=t4 den sonra C’deki gerilimi tersine döndürmek için gereken zaman. SCR’nin iletimi için kapı terminalinden 2. tq’nün gereken de÷eri 25 . (d) V0’ın de÷eri.19 daki gibi bir devrede. (a) 30 µs’lik bir tq elde etmek için C’nin de÷erini bulunuz.0 µF ve vC(0)=-300 V.25 deki t1’in de÷erini bulunuz. SCR iL’nin kararlı duruma gelmesi için yeteri kadar iletim durumunda bulunmuútur. C=3. 3.0 V ile seri 20 Ω’dur. 500 Hz’lik bir oranda SCR’yi tekrarlı olarak iletime götürebilecek devrenin kalan kısmını tasarlayınız. E=400 V ve IL=20 A. 3. verilen úartlar için tq’nün de÷erini bulunuz: E=300 V. R=20 Ω.

Örnek 3. 3. (b) Kapı akım de÷iúimini –1. VS=400 V RMS ve R=20 Ω.045 H.10 da.22 ùekil 3. L=2. Diyak karakteristikleri örnek 3. (d) Koruyucu tepe deúarj akımını 4 A’de sınırlayacak RS ’nin de÷erini bulunuz.20 Problem 3. ùayet kapı akımı kısa süreli bir pals bile olsa kilitlenmenin oluúabilece÷i bir koruyucu devre tasarlayınız. 3.19 ùekil 3. 3. R=10 Ω. SCR 40 V/µs deki gerilim artıúına dayanabilmektedir. her yarım saykılın sonunda kapasitörün tamamen boúalmadı÷ını varsayınız.14 Örnek 3. triyak akımının sıfırı gerilimin sıfır de÷eriden 40° sonra oluúmaktadır. (b) CS’nin boúalma akımının maksimum de÷erini bulunuz. Di÷er úartlar aynı kalmaktadır. (c) dvAK /dt ’yi kesimde 400 V/µs ile sınırlayacak CS ’nin de÷erini bulunuz. (a) Bir kesim kazancı 5 için. E=400 V ve LL=0. 3. Triyak’ın iletimi α=80° de oluúmakta ve koruyucunun baúlangıç deúarj akımının 3 A veya daha az de÷erde sınırlanması gerekmektedir.19’u VS=240 V RMS ile tekrarlayınız. (a) SCR’nin maruz kalaca÷ı maksimum dvAK /dt ’yi bulunuz. L ve C’nin uygun de÷erlerini bulunuz. 3. 3.1 H.39(a) daki devrede.29 daki devrede. 3. 3.22’yi 480 V kaynak ile tekrarlayınız. . RL=20 Ω. Kaynak 240 V RMS sinüsoidaldir.5 A/µs ile sınırlayacak L’nin de÷erini bulunuz.23 Problem 3.24 ùekil 3. SCR’nin diA /dt ’sini 10 A/µs de sınırlayacak L’nin de÷erini bulunuz.21 Örnek 3. Kapasitör gerilimi 275 V’u aúamaz.17 ùekil 3. Her yarım saykılda iletimde triyak’ın 40° gecikmesine neden olacak R ve C’nin de÷erlerini bulunuz. RS=25 Ω ve VS=460 V RMS. Geriliminin artıú oranı 15 V/µs ile sınırlanmıútır. ùayet S anahtarı giriú dalga biçiminin herhangi bir noktasında kapanabiliyorsa koruyucu devrenin de÷erlerini tasarlayınız. RL=20 Ω ve LL=0. SCR’nin iletiminde 5 A ile sınırlanmalıdır.µs dir.14 de.15’i 230 V kaynak ve R=10 Ω ile tekrarlayınız.14 de hesaplanan tasarım de÷erlerindeki etkisini bulunuz. E=800 V. 3.45 deki gibi bir devrede.15 ùekil 3. ùekil 3.16 Problem 3. (e) ùayet GTO saniyede 2000 kere kesime gidiyorsa RS ’de kaybolan gücü bulunuz.18 Bir SCR iletim durumuna kilitlenmek için 100 mA’lik bir akıma gerek duymaktadır. VS=460 V RMS ve R=15 Ω. 3.40 da. CS=0. VS=400 V RMS sinüsoidaldir.5 mH ve EG=-10 V.33 deki devrede. RL=10 Ω.42 de oldu÷u gibi triyak geriliminin artıú oranını 10 V/µs ile sınırlayacak koruyucu devre de÷erlerini bulunuz. 3.2 deki ile aynıdır. ùekil 5. RL=25 Ω. CS’nin baúlangıç boúalması.35 deki devrede.5 µF. negatif kapı akımının gereken tepe de÷erini bulunuz.

4 GÜÇ TRANSøSTÖRLERø Bu bölümde. Gerilimler çift indisli notasyonla gösterilmiútir.. akım ve gerilim sınırlamaları da bu bölümün kapsamındadır. Bu kısımda. ideal anahtar yaklaúımı ile nasıl rol oynadı÷ı bakıú açısından bazı karakteristikleri üzerinde durulacaktır.. bir anahtar olarak BJT’nin iúleminde bariz de÷ildir. bu iki durum ideal anahtar olma yaklaúımında açık ve kapalı duruma karúılık gelir. transistör doyum durumunda veya doyuma yakın durumdadır. Güç transistörleri dört kategoriye ayrılabilir: • BJT (power bipolar junction transistor = Bipolar jonksiyon transistörü) • MOSFET (metal-oxide semiconductor field-effect transistor = Metal oksit yarıiletken alan etkili transistörü) • SIT (Static induction transistor = Statik indüksiyon transistörü) • IGBT (Insulated gate bipolar transistor = Yalıtılmıú kapı bipolar transistörü) 4 4. çok geniú alanda kullanılan ve ideal anahtar yaklaúımını gösteren anahtarlama elemanının bir güç versiyonudur. burada VCE beyz akımının artıúı ile azalır ve akım kazancı kavramı geçerli . ùekil 4. BJT’nin di÷er kullanım yerlerinin tersine. Kesim ve doyum durumları iúlemin ilk bölgeleridir. Do÷rusal bölgeden doyum durumuna geçiú ani de÷ildir. Elemanların sıcaklık.1 eleman akımlarının referans yönlerini göstermektedir. transistör ideal anahtarla karúılaútırılacak ve transistörün basit modelleri üzerinde durulacaktır.1 øletim bölgesinde.1 1 øøL LE ET TøøM MD DU UR RU UM MU UM MO OD DE EL Løø 4..1 1B BøøP PO OL LA AR RJ JO ON NK KS SøøY YO ON NT TR RA AN NS SøøS ST TÖ ÖR R ((B BJ JT T)) Bipolar Jonksiyon Transistör (BJT). 4 1. transistörün özellikleri incelenecek. anahtarlama amaçları için ilgi noktası normal aktif bölgedir. Do÷rusal bölgenin oldukça yüksek akım kazancı. transistör yarı-iletken elemanlarının daha sonraki bölümlerde geçen devre analizlerinde. böylece kısmi doyum bölgesi mevcuttur.

VCE nin de÷eri geniú olarak de÷iúir ve kollektör akımının yapısına ba÷lıdır. Doyumda veya doyuma yakın çalıúma amacı için. Buna ra÷men. Do÷rusal bölgede. zorlanmıú bir kazanç 4. ùekil 4. (2) kısmi doyum bölgesi ve (3) do÷rusal bölge olarak farklılık gösterir. Bu bölgeler arasındaki ayırım tam ve açık de÷ildir ve beyz akımı de÷iúirken.1 ùekil 4. Zorlanmıú kazancın daha düúük de÷eri ile doyum bölgesinin derinli÷inde ve VCE’nin alınabilecek en düúük de÷erine daha az bir uzantı ile transistör çalıúır.1 eúitli÷i ile tanımlanır: Kazanç = β F = IC IB (4. Kısmi doyum bölgesinde. ùekil 4.2 de bu bölgeler. ayırım transistörün kayıpları üzerindeki etki ve transistörün anahtarlama hızı için önemlidir. (1) doyum bölgesi. bir durumdan di÷er duruma kademeli bir de÷iúim vardır. Doyum bölgesinde çalıúmayı sa÷lamak için. VCE’nin de÷eri küçük ve beyz akımının bir fonksiyonudur.1) Böyle bir doyumda. kollektör akımı hemen hemen tamamiyle harici devre ve sadece çok sınırlı bir derecede beyz akımı ile belirlenir. Transistör bilgi-sayfalarının ço÷u bu bölgeleri belirtmez.2 Doyum bölgesinde (büyük beyz akımı) kollektör akımının verilen bir de÷eri için.de÷ildir. oldukça büyük . VCE’nin de÷eri beyz akımından hemen hemen ba÷ımsızdır.

3) .3 Jonksiyon sıcaklı÷ının güvenli olarak sınırlı olabilmesi için elemanda meydana gelen ısının uygun bir úekilde uzaklaútırılması gerekir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) VCE = 0 ile IC (4. gücün baúka bir bileúeni beyz akımı ve beyz-emiter gerilimi ile gösterilir. Belkide bilgi-sayfası. 1 A den daha büyük akımların düúünüldü÷ünü de dikkat etmek gerekir. transistörün kılıf sıcaklı÷ında beyz ve kollektör akımlarının özel bir kombinasyonunda. Bariz güç kaybı seviyesinde çalıúırken (oda sıcaklı÷ında) kılıf sıcaklı÷ının 25°C olarak devam etmesi de ihtimal dıúıdır. Bundan dolayı.1 ùekil 4. 25°C deki bilgi-sayfası de÷erleri elemanın çalıútı÷ı gerçek sıcaklık dikkate alınarak uygun bir úekilde düzeltilmelidir. Transistörün kazancı. güç transistörlerinde artan kollektör akımı ile normal olarak bariz úekilde azalır. Transistörün karakteristiklerinden.4 deki devrede bir yük direncine akım sa÷lamak için kullanılmıútır. VCE nin gerçek de÷eri belirlenebilir. Böylece. ùekil 4. VCE nin sıfır olan orijinal gerilimi hatalı olmakta ve kollektör akımının gerçek de÷eri ilk hesaplanan de÷erden küçük olacaktır.2) Kollektör akımı için bir ilk yaklaúım VCE yi sıfıra eúitlemekle yapılabilir. kollektör-emiter gerilimi için 2 volt vermektedir.5 de gösterilen karakteristiklere sahip bir transistör úekil 4. böyle zorlanmıú kazanç normal olarak küçüktür ve 3-10 arasındadır. βF nin de÷eri hesaplanabilir. Çalıúma úartları RL=25Ω ve βF =5. Transistörün toplam gücü 4.3 deki devrede. Bir ideal anahtar yaklaúımı kollektör akımı de÷erinde küçük hataya neden olur (ve bunun kabulü sık yapılır).de÷erde bir beyz akımı gerekir. Kollektör bölgesine verilen güce ek olarak.3 eúitli÷i ile verilir: P = VCE I C + VBE I B ÖRNEK 4. Beyz akımının bilinen bir de÷eri için. Küçük sinyal transistörlerinde elde edilebilecek 50-500 arasında bir akım kazancı düúünüldü÷ü zaman bu úaúırtıcı olabilir. ùekil 4. transistör akımı aúa÷ıdaki devre eúitli÷inden bulunabilir: IC = VCC − VCE R (4.

1 1.. VBE nin tipik de÷eri 1. 4 4.4A 5 ùekil 4. P = VCE I C + VBE I B = ( 0.5 = 11.3 eúitli÷inden.(b) bu IC ile VCE (c) yeni IC (d) VBE (e) toplam transistör güç kayıpları ÇÖZÜM (a) Kollektör akımı transistörün doyum durumunda bulundu÷u düúünülerek bulunabilir. (c) I C = 300 − 0. Bu akım hemen hemen VCE den ba÷ımsızdır fakat jonksiyon sıcaklı÷ı ile iliúkisi kuvvetlidir. 400 V ve 15 A de÷erlerinde.1 de gösterildi÷i gibi kesim durumunda maksimum kollektör akımlarına sahiptir.2 eúitli÷i ile IC bulunur. jonksiyon sıcaklı÷ı normal çalıúmada oluúan ısının uzaklaútırılması ile güvenli sınırlar içinde tutulmalıdır.2 V olur. gerçek kollektör akımı bir kesim akımı ile modellenir.5(a) daki grafikten.5)(12 ) + (1.2)( 2. 4. úekil 4.98 A 25 (d) IC=12 A de. (e) 4.2 2K KE ES SøøM MM MO OD DE EL Løø Ço÷u durumlarda bir BJT’nin kesim durumunda açık devre yaklaúımı yapılır.5 V bulunur..4 ) = 8. 2N6547. Böyle bir yaklaúımın yeteri kadar do÷ru olmadı÷ı durumlarda. ùekil 4. VCE’nin de÷eri yaklaúık 0. tablo 4.5(a) daki grafikten. IC = VCC − VCE 300 − 0 = = 12 A RL 25 300 volt ile karúılaútırıldı÷ında VCE ∼0.88 W Transistörün güvenli olarak çalıúması için.4 (b) I B = IC βF = 12 = 2. . Bir örnek olarak.

Bunlardan biri ileri polariteli güvenli çalıúma alanıdır (FBSOA).5 Tablo 4. ideal bir anahtar olarak yeterli açık devre yaklaúımını sa÷ladı÷ına cevap vermek için özel dizayn gereksinimin úartlarına bakmak gerekir. ikinci . VBE beyz ve emiter arasındaki gerilim..1 deki bilgide.5V RBE = 50 Ω Akım ICEV ICEV ICER De÷er 1mA 4mA 5mA Bu transistörün. 4 1.1 Sıcaklık gibi gözlenilmesi gereken sınırlamaların yanında.Tablo 4. çalıúma noktası üzerindeki di÷er sınırlamalar güvenli çalıúma alanı (Safe Operating Area.3 3G GÜ ÜV VE EN NL Løø Ç ÇA AL LIIù ùM MA AA AL LA AN NII 4. SOA) olarak tanımlanır. RBE beyz ve emiter arasındaki direnç. Bu gereksinim.5V VBE = -1.1 VCE 850 850 850 Sıcaklık 25°C 100°C 100°C Beyz durumu VBE = -1. Bunun yanında BJT ideal anahtar olarak güç kontrol devrelerinde geniú alanda kullanılmaktadır.. ICEV VBE nin belirlenmiú bir de÷eri ile kollektör kesim akımı ve ICER belirlenmiú beyz-emiter direnci ile kollektör kesim akımıdır. (a) (b) ùekil 4.

ani transistör bozulmasına neden olabilecek kadar çok úiddetlidir. C’nin sınırı ikinci kırılma sınırlaması ile ayarlanır. elemanın baúarılı çalıúma kapasitesini gösteren FBSOA e÷risi verirler. B’nin sınırı verilen kılıf sıcaklı÷ındaki güç kaybı ile ayarlanır. pals süresi ve görev dalgasının belirlenmiú pals durumları için uygulanan ikinci kırılma sınırlarıdır. ùekil 4. %10 luk görev dalgası ile 100 µs olabilir. Burada iki durum üzerinde durulabilir. böylece vCE de÷erinin indüktif yüksüz durumdan daha büyük . B ve C hatları sürekli iúlemde uygulanır. Her pals uzunlu÷u için farklı e÷riler uygulanır. Bu. økinci durum omik yükle seri indüktanstan oluúan durumdur. Yüksek gerilimli transistör üreticileri (yaklaúık 40 V’tan büyük) elemanla birlikte. ølk durum pratikte hemen hemen olmayan omik yüklü durumdur ve iletkenin ihmal edilen indüktansı düúünüldü÷ünde oluúmaz. Önemli olan di÷er bir sınırlama ters polariteli güvenli çalıúma alanıdır (RBSOA). Bu sınır.kırılma olarak bilinen bir durumdan veya transistörün enine kesitinde kollektör akımının dengesiz da÷ılımından kaynaklanan kollektör-beyz jonksiyonunun bölgesel ısınmasından kaçınma gere÷inin sonucudur. øndüktans. elemanın ba÷lantı iletkenleri ile ayarlanmıú akım sınırlarıdır.6 Bu karakteristikler. Transistör iletime geçirildi÷i zaman (genelde birkaç mikrosaniye içinde) VCE nin de÷eri bir problem oluúturacak kadar yüksek olmaz. E ile etiketlenen hatlar da. transistörün bir anahtar olarak kullanıldı÷ı uygulamalarda sınırlayıcı de÷ildir. Tipik bir e÷ri úekil 4. verilen bir VCE de÷erinde kollektör akımının süresine ba÷lı çeúitli e÷riler vardır. kollektör akımını transistör kesime giderken tutmaya çalıúır. ùekil 4. VCE nin büyük de÷erlerinde.6 da görülmektedir. Tipik bir pals durumuna bir örnek. Tek sınırlama. maksimum jonksiyon sıcaklı÷ının aúılmaması úartıyla maksimum kollektör akımlarından biridir. D hattı elemanın VCE sınırı ile ayarlanır. kollektör akımı sıfır olmadan önce.6 da her iki A hattı. Pratikte. beyz emiter jonksiyonuna ters polarite uygulandı÷ı zaman transistörün kesiminde uygulanır.

. ùekil 4. vCE nin de÷eri E2 ye eúittir. ùekil 4.7 deki devre. Koruyucu olmadan. De÷iúik birimlerin ideal grafikleri úekil 4. Kapasitörün yüklenmesi için zaman gereklidir ve kollektör akımı düúük bir de÷ere azalıncaya kadar vCE de÷erini oldukça küçük bir de÷erde tutar. Bu zamanların gerçek de÷eri transistörün (özellikle beyz sürücü devresinin) bir fonksiyonudur.9 da.7 de.11(a) daki koruyucu CS ye ek olarak bir direnç ve diyot içermelidir. Uygun beyz devresi dizaynında oldu÷u kadar yardımcı devre elemanlarının eklenmesiyle transistörün bu sınırlar içinde kalması sa÷lanmalıdır. Genelde.9 da görülmektedir. transistörün kesimi için úekil 4.9 da görüldü÷ü gibi I de÷erinden azalır azalmaz.11(a) da görüldü÷ü gibi bir koruyucu devrenin eklenmesi. úekil 4. kollektör-emiter gerilimi transistörün kesiminde E2 de÷eri ile sıkıútırılır (E2 > E1).9 da. ek devre elemanları bu indüktif yükün güvenli olarak kesimi için gereklidir. RBSOA transistörün kesim periyodu süresince olabilecek kollektör akımını sınırlamaktır. ùekil 4. Gerçekte ideal olmayan sonuçlar geniúletilmiú zaman skalası ile úekil 4.10 da 3 e÷risi gibi bir pozisyona kaymasına izin verir.11(b) deki grafikler. t = 0 dan iC ve vCE ’nin de÷iúmeye baúladı÷ı zamana kadar olan zaman gecikmesine dikkat edilmelidir. Kollektör akımı iL den küçük olabilir çünkü iS kollektör dü÷üm noktasında Kirúof’un akım kanununu sa÷lamaktadır. kollektör akımı úekil 4.10 da 2 e÷risini verir. Transistörün ardıúık iletimi için. iC’nin de÷iúiminin oluútu÷u ana kısımda da bir düúme zamanı vardır. diyotun sıkıútırma iúlemi ve E2 kaynak gerilim de÷eri ile vCE ye bir üst sınır koymaktadır. ùekil 4. ùekil 4. Bir örnek olarak. ùekil 4. Bu grafikte. iC de÷eri azalıncaya kadar vCE deki artıúı geciktiren koruyucunun etkisini göstermektedir.bir de÷erde olmasına neden olur.8 de görülmektedir. Bundan sonra. RBSOA grafi÷indeki yolun. úekil 4. vCE e÷risi t = 0 t = tf arasında karesel (quadratic) de÷iúime sahiptir. vCE ve iC nin zamanla de÷iúim grafi÷i. úekil 4.10 daki 1 e÷risi böyle bir sınırı göstermektedir. úekilde gösterilmemiútir. iS sabit ve vCE grafi÷i iS sıfır oluncaya kadar do÷rusaldır. Bu.7 ùekil 4.

ùekil 4.10 .9 ùekil 4.8 ùekil 4.

Kollektör akımının azalması. transistörün kesim anında.11 ÇÖZÜM Kollektör akımının düúme aralı÷ında.11 de. tf =2 µs zamanı ile do÷rusal bir düúüú varsayılmıútır. iC nin 5 A oldu÷u zamanda vCE yi 100 V tan az bir de÷ere sınırlamak için CS nin de÷eri ne olmalıdır? Gerçekte bu. koruyucu kapasitör akımı aúa÷ıdaki . (a) (b) ùekil 4. E2=350 V ve iL=20 A dir.10 daki grafik üzerine üreticinin RBSOA’si ile izin verilenden daha az gerilime neden olan bir nokta koyar. úekil 4.2 ùekil 4. Formülde. Bu zaman süresince. ICM maksimum kollektör akımı.ÖRNEK 4. kollektör akımı § t· iC = I CM ¨ ¸ ¨1 − t ¸ © f ¹ ile ifade edilebilir. E1=200 V. 20 A ve tf kollektör akımının düúme zamanıdır.

østenilmeyen etki ise transistörün kesimi için daha uzun zamanın gerekli olmasıdır. ekseriyetle kısa bir süre için beyz akımı ters yönde verilir. IB2 /IB1 oranı genel olarak 0.12(b) beyz akımının zamanla de÷iúiminin sıfır olmayan yükselme zamanları ile gerçekçi bir grafi÷ini göstermektedir. kollektör akımının temelde sabit kaldı÷ı sürece beyz akımının ters yöne dönmesinden sonraki aralık olarak tanımlanır..0 arasında seçilir. transistör azalmıú güç kaybı ile daha doymuú bir durumda çalıúır.. kollektör-emiter geriliminin doymuú de÷eri de azalır. t = 1.25 × 10 C burada qS . beyz-emiter jonksiyonu yaklaúık olarak 1 V civarında bir gerilim kayna÷ı ile modellenebilir. Böylece. Bir tasarım uyuúmazlı÷ı vardır çünkü IB1 ’in büyük bir de÷eri depolama zamanındaki karúı etkilerin dıúında normal olarak kabul edilebilir. IB1 de÷erinde bir pozitif beyz akımı transistörü iletime geçirmek ve istenilen doyma seviyesine getirmek için gereklidir. beyz sürücü devresi için gereken artan gücün maliyetindeki artıúla depolama zamanını azaltır.4 4D DøøN AM MøøK BE EY YZ ZA AK KIIM MII G GE ER RE EK KS SøøN LE ER Røø Bir BJT için idealleútirilmiú beyz akımı úekil 4. depolama zamanı artar. Kollektör akımı. kollektör akımının baúlangıç de÷erinden son de÷erine de÷iúmesi için gereken zamanı azaltır. Depolama zamanı.12(a)da görülmektedir. ùekil 4.5 × 10 ) = 11.1125 × 10 −6 F 100 4 4. . kesim denge úartları sa÷lanıncaya kadar beyz akımının yön de÷iútirmesinden sonra kısa bir süre daha devam eder. q S = v C CS CS = 11. Özel olarak. Bundan dolayı.5 µs iS ( t ) = 20 − iC ( t ) = 20 − 5 = 15 A −6 −6 qS = 1 2 (15)(1.5 µs de koruyucu kapasitördeki yüktür. Daha önce de÷inildi÷i gibi. IB2 ’nin büyük bir de÷eri.1 NA KB NøøM ML 1.eúitlikte oldu÷u gibi de÷iúir: iS = I CM t tf iC=5 A için yukarıdaki eúitlik çözülerek aúa÷ıdaki sonucu bulunur: t = 1. IB1 ’in büyük bir de÷eri.25 × 10 −6 = 0.5-2. hem normal ve hem de ters beyz akımları harici beyz devresi ile büyükçe belirlenebilir. IB2 genli÷inin ters akımı. Transistör kollektör akımını iletti÷i sürece. Daha sonra transistörü kesime götürmek için. basitçe beyz akımının azaltılarak sıfır yapılmasından daha hızlı transistörün kesime gitmesine neden olur.

anahtar yarı-iletken bir anahtardır ve sürülen transistörün anahtarlama zamanından daha kısa sürede açık ve kapalı olmalıdır.1 (b) Gerçek beyz akımı ùekil 4.12 4 1. iki zaman aralı÷ının dikkate alınması gerekir. VBB’nin oldukça büyük de÷erine kıyasla vBE’nin tam de÷eri özellikle çok önemli olmamaktadır.4 4. Birincisi transistörün hala doyumda oldu÷u süredeki depolama zamanıdır. Pratikte..13 Kesim süresince.(a) ødeal beyz akımı ùekil 4. Bu de÷er bir güç transistörü için muhtemelen 1 V seviyesinde olacaktır. Bu aralık için. ùekil 4. bu bir problem de÷ildir ve çünkü ana transistör bir güç aygıtı olup anahtar ile temsil edilen elemandan daha yavaú çalıúmaktadır.13 rezistif yüklü bir transistörün anahtarlama devresini göstermektedir. Kaynak gerilimi VX kesim aralı÷ı süresince negatif beyz akımı sa÷lar ve DY diyotu beyz-emiter ters gerilimini kabul edilebilir bir seviyede sınırlar. Test devresindeki DY diyotu bir Schottky engel tipi olup ters beyz-emiter gerilimini küçük bir de÷erde sınırlar.. vBE’nin de÷eri transistörün veri-sayfasından bulunan bir de÷erde sabit olarak düúünülebilir. Transistörün iletimi süresince. Genelde. beyz-emiter gerilimi iletim durumunda oldu÷u gibi aynı de÷er civarında kalır ve ters beyz akımı harici devre ile belirlenir.1 1R RE EZ ZøøS ST TøøF FY YÜ ÜK KD DE EV VR RE ES Søø 4. Beyz devre elemanları istenilen I B1 ve I B2 de÷erlerini elde etmek için seçilmiútir. kollektör-emiter gerilimi temel olarak sıfır kalır.. Transistörün devre modeli anahtarlama süresince oldukça basittir. Ters beyz akımı beyz .

14 .16 deki foto÷raflar farklı I B1 ve I B2 de÷erlerinin etkilerini göstermektedir. I B2 ’deki bir artıú depolama zamanının azalmasına ve kollektör akımının düúme zamanında bir azalmaya neden olur.14. kollektör akımı sıfıra düúmeye baúlar. düúme zamanı olarak bilinir.bölgesinden yükü yoketmek ve transistörü doyumdan kurtarmak için gereklidir.2 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme IB2=0.16 da VX=0 durumu için özellikle uzun depolama zamanına dikkat ediniz.13 deki gibi bir devrede gözlenebilenen etki I B1 ve I B2 nin de÷iúimlerinin etkisidir. I B2 ’nin daha büyük bir de÷eriyle beyz yükü daha hızlı yok edilerek akabinde kesim iúlemi tamamlanmıú olur. sadece beyzden emitere direnci olan bir devreye karúılık gelmektedir. Üst ıúın (iB): IB1=0. 4. Aynı zamanda. βF ’nin de÷erindeki bir artıú transistörün iletim zamanını azaltır ve verilen bir IB2 zamanı için depolama zamanında bir artıúa neden olur.05 A ùekil 4. Depolama zamanında I B1 ’in etkisi I B2 ’nin de÷erini artırarak azaltılabilir. transistörün kesim iúlemini tamamlar. Depolama aralı÷ı sona erdikten sonra. Bu yaygın olarak kullanılan. Fakat büyük bir I B1 de÷eri kabul edilemeyecek uzun bir depolama zamanı meydana getirebilir. negatif beyz akımının genli÷i de kesime karúılık gelen temelde sıfır de÷erine düúmeye baúlar. Bu aralık. fakat ekonomik kısıtlamalar bu çözümü sınırlamaktadır. ùekil 4. I B2 ’ye engel olarak. øletim zamanını azaltmak için I B1 ’in büyük de÷ere ve vCE ’nin doymuú de÷erinin mümkün oldu÷unca düúük de÷ere sahip olması istenilir. Ek olarak. I B2 ’nin daha büyük bir de÷eri daha büyük güç kaybı ve kesim devresini oluúturan bileúenler için daha büyük anma de÷erleri anlamına gelmektedir. ùekil 4. I B1 ’deki bir artıú transistörün iletim zamanında bir azalma ve depolama zamanında bir artıúa neden olur. ùekil 4. beyz devresinin tasarımında tasarım uyuúmazlıkları vardır.15 ve 4. Açıkca.

15 .2 A ùekil 4. ùekil 4.2 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme ùekil 4.14 (devamı) IB2=0.4 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme IB2=0. Bu grafikler. úekil 4.15 deki benzer foto÷raflar kullanılarak elde edilmiútir. Üst ıúın (iB): IB1=0.4 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme IB2=0.2 A ùekil 4.14 ve 4.05 A Üst ıúın (iB): IB1=0.13 deki devre basitlik amacıyla seçilmiútir ve optimum bir konfigürasyonu temsil etmesi gerekmemektedir.18 deki grafikler iletim ve kesimin I B1 ve I B2 ile de÷iúti÷indeki davranıúını göstermektedir.13 deki devre için úekil 4.17 ve 4.Üst ıúın (iB): IB1=0.

.1 1..2 2H HIIZ ZL LA AN ND DIIR RM MA AK KA AP PA AS SøøT TÖ ÖR RÜ Ü ùekil 4.17 Gecikme zamanı + yükselme zamanı 4 4.4 4.05 A ùekil 4.19 .18 Depolama zamanı + düúme zamanı ùekil 4..16 ùekil 4.Üst ıúın (iB): IB1=0.4 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme IB2=0.

Böylece. tasarımla. CB kapasitörü baúlangıçta yüksüz olarak.25 A/bölme Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme ùekil 4. CB’nin de÷eri. S anahtarının kapanması üzerine. transistörün hızlı bir kesimi uzun bir depolama zamanına ulaúmaksızın elde edilebilir. kesimde I B1 ve I B2 ’nin herbiri 0.21 de görülmektedir.4 A dir.25 A/bölme Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme ùekil 4.20 ve 4. Devredeki elemanlar. Üst ıúın (iB): 0. beyz akımı kollektör akımının yükselme aralı÷ı süresince çok fazla azalmayacak úekildedir ve aynı zamanda beyz akımı temel olarak transistörün kesime götürülece÷i zaman ile kararlı de÷erine düúmüú olur. azaltılmıú doyumda kollektör-emiter gerilimi daha fazla doyum durumuna göre biraz daha büyük oldu÷undan bir sakınca vardır. iletim aralı÷ı süresince I B1 temel olarak 0. ùekil 4.20 Hızlandırma kapasitörü kullanmaksızın osiloskop görüntüsü Üst ıúın (iB): 0.19 da görüldü÷ü gibi bir hızlandırma kapasitörü kullanılarak de÷iútirilebilir. Kapasitör yüklenmeye baúlar ve eleman de÷erleriyle belirlenen bir zamandan sonra beyz akımı RB3 ’ün de÷eriyle belirlenir. Bununla beraber.ùekil 4.21 Hızlandırma kapasitörü ile osiloskop görüntüsü .13 deki devre. øletim kayıpları bu suretle biraz daha artar. Tasarım gereksinimleri uyuúmayabilir ve böyle bir kapasitör de÷eri var olmayabilir. Hızlandırma kapasitörlü durum için. úekil 4.2 A olacak úekilde seçilmiútir.19 daki devre ile ilgili osiloskop foto÷rafları hızlandırma kapasitörü varken ve yokken úekil 4. beyz akımının de÷eri RB3 ve RB4 ’ün paralel kombinasyonu ile belirlenir. Bu daha küçük beyz akımı iletiminin sonunda transistörün tamamen doyuma gitmeyecek úekilde tasarımlanabilir ve kesimde depolama zamanı oldukça kısadır.

ùekil 4. ÖRNEK 4.21 úekillerinde. vBE=0. Bu úekil baúlangıçta kapasitör gerilimi sıfıra eúit olarak çizilmiútir: i X = I B2 = 0.17 deki grafikten elde edilenle aynıdır.22 deki devre kullanılarak. I B1 0.3 ùekil 4. transistörün kesim zamanı daha uzun olurdu.25 A RB2 i X − 10 − 0. Transistörün toplam iletim zamanı 20 µs olup bundan sonra kesim baúlamaktadır.8 µs’lik istenilen bir kollektör yükselme zamanını sa÷lamak için transistör bir βF=8 ’e gerek duymaktadır.2 A’dir ve sonuç depolama düúme zamanı her durum için 1600 ns dir. Bu zaman aralı÷ı.8 varsayılarak aúa÷ıdaki tasarım eúitlikleri yazılabilir.21 deki foto÷raf 700 ns’lik bir yükselme zamanını göstermektedir. 0.22 . ùayet beyz akımı iletim aralı÷ı süresince 0.20 ve 4. Her iki 4.625 A 8 βF øletim aralı÷ının sonunda. Transistörün kesim hızında bariz bir etki yoktur.4 A de tutulsaydı.8 = 0 RB2 = 43.2 Ω ùekil 4. ÇÖZÜM øletimin baúlangıcında. 5 A’lik bir kollektör akımı için ve kesimde I B2 / I B1 =1 ile bu uygulama için mümkün olabilecek bir devre tasarlayınız. I B1 = IC = 5 = 0. Pozitif ve negatif 10 V’luk kaynaklar mevcuttur. transistörün kesiminden hemen önce. I B1 = I B2 = IC = 5 = 0. βF=20 de transistör doyumda kalmaktadır.4 A’lik I B1 için úekil 4. 0.19 daki devrede.25 A 20 βF ùekil 4.

25 + 0. RB4 deki akım temel olarak sıfıra inmiú olur.40 Ω RB4 = 24. transistörün 20 µs’lik iletim zamanında hemen hemen son de÷erine ulaúmıú olur. .24 deki devre zaman sabitini hesaplamak için kullanılabilir: ùekil 4.ùekil 4.22 deki devrenin bir gerilim eúitli÷i RB3 ve RB4 ’ün paralel kombinasyonunun çözümünü verir: 10 − RB3 RB4 iγ − 0. ùekil 4.25 = 0.24 RB4 C B = 5 × 10 −6 s C B = 0.50 A RB3 = 18.8 = 0 iγ = i X + iB1 = 0.204 × 10 −6 F CB deki gerilim iki yönlü oldu÷undan kapasitör elektrolitik tip olabilir ve böylece fiziksel boyutu çok büyük olmaz.8 µs’lik yükselme zamanına kıyasla oldukça uzundur ve aynı zamanda transistörün iletim zamanının sadece dörtte biridir.25 + 0.625 = 0. kollektör akımının 0. Bu.23 de görülen devre uygulanır: 10 − RB3 iγ − 0. ùekil 4.23 ùekil 4.875 A ( ) (R B3 RB4 = 10.51 Ω Kapasitör için 5 µs’lik bir zaman sabiti seçilsin.51 Ω ) øletim aralı÷ının sonunda. Beyz akımı.8 = 0 iγ = i X + iB1 = 0.

bu özen ve dikkat gerektiren bir uygulama de÷ildir çünkü beyz akımının de÷erinin ani olarak artması gerekmez. kollektör akımının davranıúının oldukça iyi bir temsili olarak görülmektedir.13 deki devre úekil 4. Beyz akımını ilgilendirdi÷i kadar. Koruyucu devresiz devrenin çalıúması úekil 4. ùekil 4. Bir koruyucu devrenin eklenmesi kollektör-emiter gerilim artıúını geciktirir ve böylece RBSOA grafi÷inin geometrik yerini de de÷iútirir.25 deki devre. Uygun bir koruyucu kapasitansı için önceki hesaplamalar burada da geçerlidir.25 ùayet transistör iletimde iken indüktör akımı sıfır de÷ilse.4 4. ùayet úekil 4. 50 nF’lık bir koruyucu kapasitör ile osiloskop grafikleri úekil 4. Kollektör akımının verilen herhangi bir de÷erine karúılık gelen kollektör-emiter gerilim de÷erindeki geliúim aúikardır. bu yeni devre úekil 4. Bu durumda beyz akımının yükselme zamanı kritiktir. Rezistif yükler için olan önceki kısım.8 ve 4. bu durumda iletimde kollektör akımı sıfırdan baúlar ve yük indüktansı ile sınırlı olarak yavaúça yükselir.25 deki indüktör akımı iletim iúleminin baúlangıcında sıfır ise.. ùekil 4. øúlemin iletim süreci devre düzenlemesine ba÷lı olarak iki duruma ayrılmasını gerektirir. düzeltilmiú kollektör devresine sahiptir.. Do÷rusal bir kollektör akımının zamanla de÷iúiminin modellenmesi. Transistörün kısa iletim zamanına sahip olması için hızlıca iletime geçmesi gerekir ve böylece büyük kayıpların oluúaca÷ı zaman süresi sınırlanmıú olur. Kollektör akımının kollektör-emiter gerilimi ile grafi÷i transistörde ters . sıkıútırılmıú (clamped) indüktif yüke bir örnektir ve úekil 4. güvenli çalıúma kısmında yapıldı÷ı gibi..11(a) dakine benzetilerek.3 3 øøN DÜ ÜK KT TøøF KO OL LL LE EK KT TÖ ÖR RD DE EV VR RE ES Søø Rezistif yüklere kıyasla indüktif yükler için benzer beyz akımı gereksinimleri vardır.25 de görülmektedir. ùekil 4.4 4. Önceki osiloskop görüntülerinde gösterilen etkiler úekil 4.26 daki osiloskop görüntülerinde görülmektedir ve transistörün 3 A de ve yaklaúık olarak 56 V zamanı içinde bir noktada çalıútı÷ını göstermektedir.9 daki grafikler iúlemin kesim sürecini temsil etmektedir.28 de RBSOA grafi÷inde çizilmiútir. Depolama zamanındaki bir azalma veya kollektör akımının düúme zamanı RBSOA grafi÷inde çalıúmanın geometrik yerini bariz olarak de÷iútirmez. hızlı iletimi sa÷lamak için I B1 in de÷erine de uygulanır. Koruyucu kapasitörün deúarjının kontrolu için bir direncin eklenmesiyle.1 ND FK 1.27 de görülmektedir.

1 Transistörün iletimi ve kesimi süresince.polarlama stresinin bir ölçüsüdür. ...2 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme IB2=0.26 Üst ıúın (iB): IB1=0.2 A ùekil 4.28 4 1.5 5A AN NA AH HT TA AR RL LA AM MA AK KA AY YIIP PL LA AR RII 4.2 A ùekil 4. ihmal edilemeyecek bariz güç kayıpları vardır.27 ùekil 4. økinci e÷ri koruyucu kapasitörün etkisini göstermekte olup koruyucu kapasitörsüz durumdaki e÷riden önemli ölçüde farklıdır. Üst ıúın (iB): IB1=0.2 A Orta ıúın (vCE): 20 V/bölme Alt ıúın (iC): 2 A/bölme IB2=0.

bu durumda aúa÷ıdaki eúitlikler yazılabilir: §t iC = I CM ¨ ¨t © r burada · ¸ ¸ ¹ 0 < t < tr (4. 4 4.3 de oldu÷u gibi bir rezistif yük durumunda iletim ve kesim için ideal dalga biçimlerini göstermektedir.29 daki grafik úekil 4. Anahtarlama kaybı sadece kollektör akımı veya kollektör-emiter gerilimindeki bariz de÷iúim aralı÷ı süresince oluúur. Kesimde. Her iki aralık süresindeki kayıp temelde iletim ve kesimden önceki süre ile aynıdır ve böylece bu aralıklar anahtarlama kaybına katkı sa÷lamazlar.5 5. kollektör akımında herhangi bir de÷iúimden önce kısa bir gecikme zamanı vardır.4) I CM = VCC R (4.5) (4..1 1.øletimde. Akımın yükselme ve düúme zamanları hem transistörün beyzinin sürülmesi ile ve hem de gerçek transistör tipi ile kontrol edilmektedir. kollektör-emiter gerilimi de÷iúmeden önce bir depolama zamanı vardır.6) vCE = VCC − RiC ...29 ùayet kollektör akımının yükselme zamanının baúlangıcında bir orijin seçilirse.1 1R RE EZ ZøøS ST TøøF FY YÜ ÜK KL LE ER R ùekil 4. ùekil 4.

9) Benzer úekilde. düúme zamanı aralı÷ı süresince gücün integrali ile aúa÷ıdaki sonuçta oldu÷u gibi verilir: § V I ·§ 2 · Wr = ¨ CC CM ¸¨ t r ¸ © 4 ¹© 3 ¹ (4. VCC=400 V ve R=20Ω.10) øki enerji ifadesindeki ilk terim.§ t vCE = VCC ¨ ¨1 − t r © · ¸ ¸ ¹ 0 < t < tr (4. bu anahtarlama kaybı her periyot için oluúur.11) (4.4 (4.0 µs dir. transistör 10 kHz’lik bir frekansta iletim ve kesimde bulunmaktadır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Yükselme zamanı enerji kaybı (b) Düúme zamanı enerji kaybı (c) Anahtarlama güç kaybı. akımın düúme zamanı süresince transistörde kaybolan enerji Wf (4. anahtarlama zamanından ba÷ımsızdır. . Kollektör akımının yükselme zamanı 0.29 daki idealleútirilmiú dalga biçimi ile tam aynı olmayabilir. anahtarlama enerji kaybını olabildi÷ince sınırlı tutmak için yükselme veya düúme zamanı süresini azaltmak önemlidir.10) eúitli÷i ile verilir. eúitliklerdeki 2/3 faktörü biraz farklı olabilir. § V I ·§ 2 · W f = ¨ CC CM ¸¨ t f ¸ © 4 ¹© 3 ¹ (4. Çünkü bu çok önemli bir güç oldu÷undan.8 µs ve düúme zamanı 1. ùayet transistör periyodik bir davranıúla iletim ve kesimde ise. Gerçek kollektör akımının zamanla de÷iúiminin biçimi úekil 4.3 deki devrede. Bu yüzden.12) ùekil 4. buna ra÷men yükselme ve düúme zamanlarının azaltılması zorunlulu÷u anahtarlama kayıplarını en aza indirmek için de geçerlidir. Bu anahtarlama iúlemlerinin frekansına ba÷lı olarak sonuç ortalama güç: Port = ( frekans )(iúlem baúına kayıp ) Port = ( f )(Wr + W f ) ÖRNEK 4.8) ile verilir.7) Doyumdaki vCE’yi VCC ’ye kıyasla ihmal edilebilir varsayımı ile bu aralık süresince transistöre verilen ani güç §t p = vCE iC = VCC I CM ¨ ¨t © r ·§ t ¸ ¨1 − t ¸¨ r ¹© · ¸ ¸ ¹ 0 < t < tr (4. yükselme veya düúme zamanının ilk yarısında oluúan tepe (maksimum) güçtür. Yükselme zamanı süresince transistörde kaybolan enerji Wr .

Bu enerji (4.5 5.00240 J 4. ùekil 4. øletim esnasında transistöre verilen enerji gücün zamanla de÷iúim e÷risinin altındaki alan ile temsil edilir.. baúlangıç indüktör akımı sıfır de÷ildir ve úekil 4.13) øndüktif bir yük’ün kesim’inde transistörün akım ve gerilim de÷iúimleri. t1 ve t2 sırasıyla akımın yükselme zamanı ve gerilimin düúme zamanını temsil etmektedir.1 1. ùekil 4. iletim iúleminin tamamı süresince kollektör akımı temel olarak sıfırdır ve anahtarlama gücü ihmal edilebilir derecede küçüktür.00107 + 0.1 1 øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK KL LE ER R øndüktif yüklerde.7 deki devrede. Transistörün güç kaybı grafi÷inde. yükselme zamanı enerji kaybı belirlenir: ª§ (400)(20) ·§ 2 · −6 º Wr = «¨ ¸¨ ¸(0.9 eúitli÷inden.00133 J 4 ¹© 3 ¹ ¼ ¬© (c) Wr + W f = 0.13) eúitli÷i ile verilir: øletim enerjisi = 1 2 E 2 I CM (t1 + t 2 ) (4. de÷iúimlerin derecesi hariç iletimdekine benzemektedir. Bu grafiklerde.00107 J 4 ¹© 3 ¹ ¼ ¬© (b) 4. ùayet baúlangıç indüktör akımı sıfır de÷ilse.ÇÖZÜM (a) I CM = VCC 400 = = 20 A R 20 4. Kesim enerji kaybı için eúitlik iletimdeki ile aynıdır: . durum tamamen farklıdır. anahtarlama kayıpları özel durumlara ba÷lıdır. Böylece iletim kayıpları ihmal edilebilir.. bu durumda transistörün iletiminin baúlangıcında kollektör akımı sıfırdır. ùayet baúlangıç indüktör akımı sıfır ise. Burada da yine anahtarlama zamanını azaltarak anahtarlama enerjisini en aza indirmek önemlidir.31 iúlemin idealleútirilmiú versiyonlarını göstermektedir.00240)(10000) = 24 W 4 4.30 daki grafikte. Bunların toplamları transistörün veri-sayfalarında tanımlanan sıfır durumundan geçiú zamanına benzemektedir. maksimum güç E2 ve ICM nin çarpımıdır. ùekil 4..30 daki idealleútirilmiú grafikler iletime uygulanır. düúme zamanı enerji kaybı belirlenir: ª§ (400)(20) ·§ 2 · −6 º W f = «¨ ¸¨ ¸(1 × 10 )» = 0. t1 ve t2 sırasıyla gerilimin yükselme zamanı ve akımın düúme zamanı temsil etmektedir.10 eúitli÷inden.00133 = 0.8 × 10 )» = 0.11 eúitli÷inden anahtarlama güç kaybı bulunur: Port = (0. Yük indüktif oldu÷undan.

15) Gerçek veri-sayfası parametreleri ve idealleútirilmiú dalga biçimleri arasındaki tek farklılık daha önce bahsedildi÷i gibi ani e÷im de÷iúmeleridir.14) Periyodik durumda bu anahtarlama kayıplarından. Bunlar gerçek aygıtta oluúmaz. bir olayın baúlangıç ve bitiúini tanımlamanın pratik yolu olarak bir dalga biçiminde %10 ve %90 noktalarını seçmek ise bir gelenek haline gelmiútir.31 . ùekil 4.15 eúitli÷i ile verilir: Port = ( frekans )(iletim kaybı + kesim kaybı) (4.30 ùekil 4.Kesim enerjisi = 1 2 E 2 I CM (t1 + t 2 ) (4. Ölçümleri almak için. ortalama güç 4.

0040 J 4. VCC=200 V ve E2=400 V. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) (b) (c) (d) øletim süresince enerji kaybı Kesim süresince enerji kaybı Koruyucu direnci enerji kaybı 10 kHz frekansta toplam anahtarlama kaybı.1 µs ve t2=0.32 de görülmektedir.00160=0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) øletim süresince enerji kaybı (b) Kesim süresince enerji kaybı (c) 10 kHz frekansta toplam anahtarlama kaybı. Kesimde kollektör akımının düúme zamanında de÷iúim olmadı÷ını varsayınız.5’e kıyasla iletimde temel olarak de÷iúim yoktur.4 µs ve t2=0. Transistörün koruyucuyu deúarj etmesi için ek küçük bir akımı iletmesi gerekir. t1=0. t1=0.7 dekine benzer bir devrede.4 A’i aúamaz ve transistörün iletim kaybına az bir etkisi vardır: øletim enerjisi=0.0024 J (b) 4.2 µs. ÇÖZÜM (a) 4. kollektör akımı do÷rusal olarak 20 A den 0’a azalır.0024 J (b) Kesim süresince. Kesim süresince.15 eúitli÷inden: Güç=(0. Bu akım 400/1000=0.5’de. . 2)(10 )] = 0. Kesimde gerilimin yükselmesi koruyucu kapasitör ile kontrol edilmektedir. 4 + 0.ÖRNEK 4. indüktör akımı 20 A ve anahtarlama aralı÷ı süresince sabit varsayılmaktadır. øletim süresince.1 + 0. uygun bir diyot ve 1000 Ω’luk bir direnç ile birlikte 0. koruyucu akımı 0 dan 20 A’e do÷rusal olarak artarken.3 µs. Bununla ilgili grafikler úekil 4.6 Örnek 4.0016 J (c) Toplam enerji=0.5 ùekil 4.00240+0.14 eúitli÷inden: −6 enerji = 1 2 [(400)( 20)(0.0040)(10000)=40 W ÖRNEK 4.13 eúitli÷inden: −6 enerji = 1 2 [( 400)( 20)( 0. ÇÖZÜM (a) Örnek 4.3)(10 )] = 0.0075 µF’lık bir koruyucu ekleyiniz.

33 × 10 6 t ) iS = 66.3 µs’lik kollektör akımının düúme zamanının baúlangıcında zaman orijininin baúlaması ile aúa÷ıdaki eúitlikler uygulanmaktadır: iC = 20(1 − 3.89 × 1015t 2 (1 − 3. 3×10 88.67 × 10 6 t 0 < t < 0.ùekil 4.3 µs §1· t vCE = ¨ ¸ ³ iS dt = 4.333 × 10 6 t ) Kollektör akımının düúme zamanının sonunda. vCE’nin de÷eri tam E2’ye eúittir.32 0. Kollektör akımının düúme zamanı üzerinde gücün integrali ile transistöre verilen enerji bulunabilir: enerji = ³ vCE iC dt 0 t1 enerji = ³ 0 . Her kesim aralı÷ının sonunda koruyucu kapasitör 400 V ile yüklenir: .44 × 1015 t 2 ©C ¹ 0 p = vCE iC p = 88.89 × 1015 t 2 (1 − 3.0002 J −6 0 (c) Koruyucu kapasitörde depolanan enerji temel olarak transistörün her iletiminde koruyucu dirençte harcanır. Yük akımı gerilim kayna÷ını sıkıútırmak (clamp) için ayrılmıútır ve iS sıfır olur.333 × 106 t )dt = 0.

.33. Ek olarak. akaç akımı sıfırdır. ùekil 4.2 −6 2 1 depolanan enerji = 1 2 C vC = 2 (0.0024 + 0.0002 + 0. (b) ve (c) úıklarında meydana gelen üç enerji kaybı her saykılda oluúur. BJT de ciddi bir problem olan ikinci kırılma etkilerine maruz de÷ildir. iletim kayıplarının daha büyük olmasına ra÷men. VT den büyük vGS de÷erleri için. VT den az vGS de÷erleri için. anahtarlama güç kaybı aúa÷ıda gibi verilir: Port = ( güç kayıplarının toplamı)( frekans ) Port = (0. akaç akımı vGS nin do÷rusal bir fonksiyonudur: vGS < VT için i D = 0 vGS > VT için i D = G (vGS − VT ) (4.33 4 4.2 Güç MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor = metal oksit yarıiletken alan etkili transistör)’lerinin ortaya çıkması bazı uygulamalarda BJT’nin yerini almasına neden olmuútur. ùekil 4.. MOSFET. güç elemanı ile ilgili akım ve gerilim de÷erlerindeki artıú haricinde.34 deki e÷riler. ùekil 4. akaç akımını yaklaúık olarak parçalı bir do÷rusal fonksiyon úeklinde gösterir.2 2. Gerilimler Gate(Kapı).0006 J (d) (a). MOSFET akımlarının referans yönlerini göstermektedir. Böylece. Source(Kaynak) ve Drain(Akaç) notasyonu úeklinde gösterilmiútir.17) . ùekil 4..1 1M MO OS SF FE ET T’’øøN NM MO OD DE EL LL LE EN NM ME ES Søø Güç MOSFET’inin statik karakteristikleri. akaç akımı 1 mA den daha az bir de÷ere düúürülemez. BJT’lerden daha az toplam kayıplara sahiptir. tipik bir güç MOSFET’ine aittir ve eúik geriliminden daha az vGS de÷erleri için iD nin sıfır olması gibi eúik gerilimi vGS yi göstermektedir. MOSFET’ler. Büyük miktarda akaç akımına sahip bir eleman için.0006)(10000) = 32 W 4 2G GÜ ÜÇ ÇM MO OS SF FE ET TL LE ER Røø 4.34(b) deki grafik. küçük sinyal MOSFET’lerine benzer. Yüksek frekanslı anahtarlamanın gerekti÷i durumlarda.16) (4. vGS eúik geriliminden az oldu÷unda.0075 × 10 )( 400 ) = 0.

34(b) deki karakteristi÷in do÷rusal yaklaúımının e÷imidir.5 Ω de÷erini .34(a) daki grafikte (2N6762). MOSFET ideal bir anahtar de÷ildir fakat yaklaúık olarak ideal durumu ile kullanıúlı ve pratiktir. MOSFET’in iki durumu. Bu omik bölge tamamen düz bir çizgi de÷ildir fakat düz çizgiye epeyce yakındır. Akaç akımının sadece vGS ye ba÷lı oldu÷u bu bölgelerin birincisi. MOSFET do÷rusal bölgede veya sabit direnç bölgesinde olabilir. omik bölgenin tipik e÷imi yaklaúık olarak 1. Bu iletim bölgesi. ùekil 4. Akaç akımının büyük de÷erlerinde. direnç de÷eri oldukça büyük olmaktadır. do÷rusal olmayan giriú kapasitansı özelli÷inde bir yalıtıcı vardır.18) øletim veya kesim durumlarının herhangi birinde. 25°C de 3 A lik akaç akımında RDS(øLETøM) için 1. Statik kapı akımının sıfır olmasına ra÷men. MOSFET’in bir BJT’ye göre iki durum arasında daha hızlı bir geçiú özelli÷i vardır ve yüksek frekanslı anahtarlama iúlemlerinde daha kullanıúlı olmaktadır. vDS nin epeyce büyük bir de÷erine sahiptir. vDS nin de÷eri iD ye RDS(øLETøM) direnç de÷eri ile iliúkilidir ve hemen hemen sabittir. RDS(øLETøM) de÷erinin sınırlayıcı bir parametre olmaması için yeteri kadar büyük tutulması gerekir.34(a) da hemen hemen dikey çizgi ile gösterilir: v DS ( øLETøM ) = RDS ( øLETøM ) iD (4.34 vGS nin eúik de÷erinden daha büyük de÷erleri için. BJT’nin doyum bölgesine karúılık gelir ve úekil 4. ùekil 4. 4. 2N6762 nin bilgi-sayfası. zamanla de÷iúen durumlarda bu kapasitansın yüklenmesi için gereken kapı akımı büyük olabilir. Kapı terminali ile MOSFET’in di÷er kısımları arasında.35 Ω dur. giriú kapı terminali temel olarak sıfır kapı akımını (statik olarak) gerektirir. G. vDS nin de÷erinin. Bu bölgede MOSFET daha çok kullanıúlılık için tamamen iletime geçirilir.17 eúitli÷ine daha ileri sınırlama.17 eúitli÷inde. açık-kapalı bir anahtarın iki durumuna karúılık gelir.4. Bu bölge normal olarak güç elektroni÷i uygulamalarında kullanılmaz çünkü bu operasyon modunda büyük kayıplar vardır. úekil 4.

RDS(øLETøM) tipik bir de÷er olarak 0.7 Bir MTM15N40 için. Crss kapı-akaç arası küçük sinyal kapasitansıdır.. bu 4. vDS nin maksimum de÷eri olan 500 V ile karúılaútırıldı÷ında. G ve RDS(øLETøM) de÷erlerini bulunuz. Cgs için 1000 pF ve 600 pF de÷erleri uygun olmaktadır. Bu de÷iúimlerin ihmali. Benzer úartlar için maksimum bilgi-sayfası de÷eri 0.20) Formülde Ciss sıfır akaç-kaynak gerilimi ile kapı-kaynak arası küçük sinyal kapasitansı.2 2.2V=5 mho dur. vDG > 0 ve vDG < 0 bölgelerinin baúka bir de÷eri için uygun bir tahmini de÷er kullanılır. 4 4. do÷rusal olmayan kapasitansa mantıklı bir yaklaúım her kapasitans için iki de÷er kullanır. 15 A’e kadar akaç akımlarına uygun tipik VT.8 Bu bilgi-sayfasından. Böylece. bu MOSFET’in transfer karakteristiklerine parçalı do÷rusal bir yaklaúım. maksimum de÷erin %1’inden daha azdır.göstermektedir..8 V G= 18 = 8.3 Ω dur.2 Ω dur. VT = 3.35 deki grafiklerde yeniden çizilmiútir: C gs = Ciss − C rss Cgd = Crss (4. Cgd için ilgili de÷erler 150 pF ve 3600 pF tır. . gerilimin do÷rusal olmayan bir fonksiyonudur. verilen çalıúma úartlarını oluúturmak için gereken kapı yüklenmesinde bariz hata meydana getirir. Böylece.35 de. aúa÷ıdaki iliúkiler kullanılarak ve bilgiler vDG nin bir fonksiyonu olarak çizilerek. vGS=10 V kullanılarak bilgi-sayfasının úekil 1 deki karakteristi÷inin ölçülen e÷imi. ÖRNEK 4.2 2M MO OS SF FE ET TK KA AP PA AS SøøT TA AN NS SII Mosfet’in iletim-kesim anahtarlamasında iki kapasitör önemlidir. ÇÖZÜM Ek B deki bilgi-sayfalarından. Anahtar oldukça küçük iletim durumu gerilimine sahip fakat vDS nin sıfır oldu÷u ideal bir anahtar de÷ildir. Her kapasitans. Akaç akımının bu de÷eri için. úekil 4. MTP8N60 bilgileri.19) (4. vDS nin de÷eri 4. Bunlar kapı ve kaynak arasındaki Cgs ve kapı ve akaç arasındaki Cgd dir. Gerçek.18 A / V 6 − 3.5 V’luk iletim durumu de÷eri.5 V dan az veya eúittir. 16A/3.8 V ekseninde vGS yi kesmektedir. Cgs nin de÷eri sadece epeyce küçük bir de÷iúime sahiptir fakat vDG deki de÷iúim sıfırdan geçer ve barizdir. ùekil 4. iD=18 A ve vGS=6 V dan geçen düz bir çizgi olabilir. Bu çizgi 3.

iúlem belli sayıda zaman aralıklarına bölünür. 4.21) t > t2 için. amaç anahtarlama kayıplarını en aza indirmek için mümkün oldu÷u kadar çabuk MOSFET’i iletime geçirmektir. akaç kaynak arası gerilimde de÷iúim yoktur.2 2.21 eúitli÷i 4.3 3 øøL LE ET TøøM M Güç MOSFET devrelerinde. ùekil 4.36 daki devrenin analizi yapılacaktır. FWD ters gerilimdedir ve akaç-kaynak arası gerilimi azalır. iletim iúlemi S anahtarının açılması ile baúlar. kapı sürücü devresinin kapı gerilimini istenilen seviyeye hızlıca artırmak için yeterli akımı verebilecek özellikte olması gerekir.36 da. ùekil 4. Bundan dolayı. Zamana karúı devre de÷iúkenlerinin grafikleri úekil 4. ùekil 4. böylece Cgd nin içerdi÷i yük bariz olabilir.36 daki FWD bu aralık süresince iletimde kalır. Cgs ve Cgd gerilimdeki de÷iúime paraleldir ve aúa÷ıdaki kapı akımı ile yüklenir: § dv · iG = ( Cgs + C gd )¨ GS ¸ © dt ¹ (4. 4. ùekil 4. øletimde devre davranıúını hesaplamak için.23 eúitli÷i ile de÷iútirilir. t2 ve t3 arası aralık süresince. vGS VT ye ulaúıncaya kadar akaç akımı yoktur.. dv · § dv · § dv iG = C gd ¨ GD ¸ = C gd ¨ GS − DS ¸ © dt ¹ © dt dt ¹ (4. Bunu yapmak için. Bu aralıklar süresince..Cgd de÷eri vDG > 0 için sıfırdır fakat akaç-kapı arası gerilimi kapı-kaynak arası gerilimine kıyasla büyüktür.35 4 4. ùekil 4.37 de gösterilmektedir.22 eúitli÷inde vGS nin sabit oldu÷una dikkat etmek gerekir.37 de t1 de akaç akımı baúlar t2 de I de÷erine ulaúıncaya kadar artar. bütün kapı akımı akaç-kaynak gerilimi azalırken Cgd yi yüklemek için yönlenir. Akaç akımı sabittir ve vGS nin de÷eri sabit kalmalıdır.22) .

bundan önceki kısımda bahsedilen Cgd ’nin de÷eri de de÷iúir. t4 t5 aralı÷ı süresince kapı gerilimi sınırlı bir de÷ere artar. kaynak akımı 15 A dir.23 eúitli÷i hala uygulanır. vDG ’nin de÷eri de÷iúirken. Bu aralık t2 t3 aralı÷ına kıyasla çok kısa ve hatta sıfır olabilir. buna ra÷men 4. vDS ’nin de÷iúim oranı vDG t=t3 de sıfır de÷erini geçerken bariz úekilde küçük olur. Kaynak gerilimi 250 V dur.23) ùekil 4. Bundan sonraki örnek ilgili sayıların içeren bir örnektir.36 da gösterilen devrede. eleman t=t4 de tamamen iletime geçinceye kadar devam eder.§ dv · iG = − C gd ¨ DS ¸ © dt ¹ (4. eleman sayıları ve devreye ba÷lıdır. MOSFET.8 ùekil 4.21 eúitli÷i hala uygulanır. 0. MOSFET in iletime geçirilmesi için ve 10 V’a kapı-kaynak gerilimini sürmek için gereken zamanı bulunuz. t3 t4 aralı÷ı için Cgd ’nin daha büyük de÷erinin kullanılması gerekir.36 ùekil 4. Cgs ve Cgd yükleme iúlemine dahil olur böylece 4. ÖRNEK 4.37 vDS deki bu azalma. Bu aralık süresince. Bu. . TJ = 100°C de çalıúan Motorola MTM15N40 dır.2 A lik kapı sürücüsü kullanarak.

t2 aralı÷ı için. iD 15 A oldu÷unda vGS ile aynıdır.2 6 = −12 = 25 × 10 V/s dt 8000 × 10 t5 − t 4 = 10 − 5.6 V G 8. vDG nin de÷eri 244. aúa÷ıdaki de÷erler belirlenmiútir.t4 aralı÷ı için.33 A/V vDG < 0 vDG > 0 0 .6 = 176 × 10 −9 s 25 × 10 6 .23 eúitli÷i uygulanır: dv GD − 0. úayet eleman anma akımına yakın de÷erde kullanıldı÷ında olabilir.4 V dan sıfıra de÷iúmesi gerekir. Böylece vDS(øLETøM) ’nin de÷eri 5.8 + = 5.21 eúitli÷inden.21 eúitli÷i kullanılarak dv GS 0.2 6 = −12 = 100 × 10 V/s dt 2000 × 10 ID 15 = 3. Bu. Her iki Cgd ve Cgd de÷erleri vDG < 0 olacak úekilde ayarlanır.8 V vDG < 0 vDG > 0 Cgd = 7000 pF Cgd = 200 pF G = 8.t5 aralı÷ı için. toplam kapasite 2000 pF dir. Cgs = 1000 pF Cgs = 1800 pF VT = 3. 4.6 V olur.2 9 = −12 = −1 × 10 V/s dt 200 × 10 t3 − t 2 = − 244. t4 . t3-t4 aralı÷ı bu durum için sıfır olur.33 t2 = v GS 5.4 −9 s 9 = 244 × 10 − 1 × 10 t3 . CGS 200 pF dır. Bilgi-sayfası tipik olarak RDS(øLETøM) = 0.t3 aralı÷ı için. 4. dv GS 0.ÇÖZÜM Ekteki bilgi-sayfasından.17 eúitli÷i kullanılarak vGS ’nin de÷eri belirlenebilen maksimum akaç akımına karúılık gelir: v GS = VT + 4. Cgs ve Cgd her ikisi birden tekrar paraleldir çünkü vDS vDS(øLETøM) de sabittir. 4.37 Ω ve TJ=100°C verir. vDS(øLETøM) ’nin de÷erinin belirlenmesi gerekir.6 = = 56 × 10 −9 s dv GS / dt 100 × 10 6 t2 . Böyle bir durum.

ùekil 4.21 eúitli÷i uygulanır. t1 .8 örne÷inde oldu÷u gibi uzunlukta sıfır olabilir. Bu aralık süresince 4.38 deki devre ile temsil edilmektedir. Bilgi-sayfası de÷erleri ile uygun olmayan durumlar için.t5 de vGS=10 V ile gösterilen duruma (overdrive) eriúmek için gerekli toplam zaman 476 ns dir. Bu. örnekteki analiz mantıklı sonuçlar verdi÷inden kullanılabilir. Bu de÷iúimi yapmak için.38 t1 de. kapı akımı 4. 4 2. bu yük t5’e 525 ns aralı÷ı gerektirir. Bu aralık. Akım ve gerilimlerin sırası harici devre düzenlemesine ba÷lıdır fakat sık olarak görülen bir düzenleme úekil 4. kapı-kaynak gerilimi akaç akımını yeterince tutuncaya kadar azalır.23 eúitli÷ine göre sadece vDS nin de÷erini de÷iútirmede kullanılmalıdır. . vDG sıfırdan azdır ve Cgd büyüktür. Cgs ve Cgd yi vGS nin bu de÷erine boúalacak bir kapı akımı gerektirir. MTM15N40 karakteristi÷inde. Zaman orijininden t1 zamanına. iletimde oluúan hareketlerin tersi yönünde azaltılması gerekir.8 de verilen úartlar ile MOSFET’in iletimi için kapı yük e÷risi 105 nC de÷erini vermektedir. akaç-kaynak gerilimi düúük bir de÷erde sabit kalır ve böylece "Miller" etkisi oluúmaz. t2 . kapı-kaynak gerilimi akaç akımını yeterince tutacak kadardır. Bu örnekte bulunan 476 ns ile yakınlık bakımından karúılaútırılabilir. akaç-kaynak gerilimi akaç-besleme gerilimine yükselinceye kadar mümkün de÷ildir.t2 aralı÷ı için. úayet çalıúma noktası verilen bilgiye uygunsa.8 de bulunan anahtarlama zamanı.2 MOSFET’in kesimi için. 4..4 4K KE ES SøøM M 4.t3 aralı÷ı oldukça küçük de÷erli Cgd ile sıfırdan büyük vDG ye sahiptir.. MOSFET’in bilgi-sayfasında verilen kapı yük e÷risi kullanılarak yaklaúık olarak hesaplanabilir. Kapı-kaynak geriliminin daha fazla azaltılması mümkün de÷ildir çünkü bu akaç akımında bir azalmanın olması demektir ve bu son azalma. ùekil 4. kapı-kaynak geriliminin. t3 zamanında vDS nin de÷eri akaç besleme gerilimine eúittir ve vDS de daha ileri bir de÷iúim gerekmez. øndüktif yüklü çeúitli devreler bu ideal devre ile temsil edilebilir. Örnek 4. örnek 4.2 A lik kapı akımı ile. Zaman orijininden t1 zamanı süresince. 0.39 daki grafik kesim iúlemi süresince bariz akım ve gerilimleri göstermektedir.

21 eúitli÷i tekrar uygulanır. akaç akımı temel olarak sıfırdır ve kesim iúlemi tamamlanmıútır.1 − (5.39 t3 den büyük zamanlar için.1 A lik kapı akımı ile kesimi yapılacaktır. ÇÖZÜM t1 = − (10 − 5. kapı-akaç kapasitansının ana etkisi açıkca .1 − (5.39 da gösterilen her aralık için zamanı bulunuz.1 t5 − t 4 = − (3.6 )(8000 × 10 −12 ) = 352 × 10 −9 s − 0. vGS nin sıfıra eúit oldu÷u son de÷er ile úekil 4.6 )( 200 × 10 −12 ) = 488 × 10 −9 s − 0. t3 . kapı-akaç gerilimi temelde sabittir ve kapı akımı kapıkaynak gerilimini azaltmak için mevcuttur.8)( 2000 × 10 −12 ) t 4 − t3 = = 36 × 10 −9 s − 0.6 − 5. 4.8 − 0)( 2000 × 10 −12 ) = 76 × 10 −9 s − 0.1 Bu örnekteki hesaplamalar t = t4 de MOSFET in kesimi için 876 ns lik toplam bir zamanı göstermektedir.1 t3 − t 2 = − ( 250 − 5. t4 de.ùekil 4. t4 .t5 aralı÷ında. Kapı-kaynak kapasitansı ile karúılaútırıldı÷ı zaman gerçek kapasitansının küçük olmasına ra÷men. kapıkaynak gerilimi sıfıra do÷ru veya herhangi bir kesim durumu gerilimine do÷ru biraz daha azalmıútır.t5 aralı÷ı için.6 )( 7000 × 10 −12 ) t 2 − t1 = = 0s − 0.8 örne÷indeki MOSFET in -0.6 − 3. MOSFET eúik gerilimindedir.9 4. ÖRNEK 4.

5 5G GÜ ÜV VE EN NL Løø Ç ÇA AL LIIù ùM MA AA AL LA AN NII Bir MOSFET’in güvenli çalıúma alanı kabul edilebilir sınırlar içinde üç de÷iúkenle sınırlandırılmıútır. izin . Bu indüktansın etkisi kaynak akımı azalırken t3 .8 örne÷inde yapılmıútır. bu indüktans uçlarındaki gerilim 5 V dur.40 da A kısmı. ùekil 4.2 2. Bu hesaplamada daha ileri bir yaklaúım 4.t4 aralı÷ı süresince gözükür. Bu gerilimin net kapı-kaynak gerilimi üzerinde bariz bir etkisi vardır ve sonuç olarak zamanla akaç akımını sıfıra azaltır. her kısım MOSFET’in iletim zamanının uzunlu÷una karúılık gelir. C kısımlarında gösterildi÷i gibi maksimum jonksiyon sıcaklı÷ında dolayı daha ileri sınırlamalar oluúur. maksimum jonksiyon sıcaklı÷ı. Bu indüktans için tipik bilgi-sayfası de÷eri 12. elemanın sürekli akaç anma akımının getirdi÷i bir sınırdır.5 nH dir. 4 4. Bu örnekteki hesaplamalar bir yaklaúımdır çünkü kapasitanslar gerilimin sürekli bir fonksiyonudur fakat hesaplanmıú sonuçlar MOSFET’in anahtarlama zamanlarının de÷erlerinin belirlenmesinde oldukça kullanıúlıdır.gözükmektedir. maksimum palsli akaç akımı 2.. maksimum akaç-kaynak gerilimi 3. Maksimum akaç-kaynak gerilimi D kısmında dikeyle gösterilen bir sınıra sahiptir. BJT’lerde oluúan ikinci kırılma etkisine benzeyen çok sıkı bir sınırlı bölge yoktur. ùekil 4.. Daha kısa iletim zamanı. çok daha büyük akaç akımlarında çalıúma. Grafikte B kısmında görüldü÷ü gibi.40 da.40 ùekil 4. bu sınırlar aúa÷ıdaki gibidir: 1. palsli veya sürekli olmayan mod durumunda mümkündür. Kaynak terminalinin uç indüktansı ihmal edilmiútir. Bu akımdaki 15 A lik bir de÷iúim yaklaúık olarak 36 ns dir.

4 4.38 de . øzin verilen maksimum jonksiyon sıcaklı÷ını aúmadan MOSFET ne kadar süre iletim durumunda kalabilir? ùekil 4. F hattının solundaki yüksek akım bölgesi..40 da görüldü÷ü gibidir.10 ùekil 4.6 6M MO OS SF FE ET TK KA AY YIIP PL LA AR RII Bir güç MOSFET’inin kayıpları. øletim ve kesimde anahtarlama kayıpları. Seçim basit de÷ildir çünkü belirlenen bir akım de÷erinde bir MOSFET’in bir BJT’den daha az veya daha fazla kayıplara sahip oldu÷u söylenemez. Anahtarlama frekansı özellikle önemlidir. vDS ve iD nin maksimum de÷erleri ile E noktasında çalıúma mümkündür. Hatta yeterli bir kısa pals süresince.. R=20 Ω ve iD=5 A. ùekil 4.36 ve 4. 5 A’lik akaç akımı ile tek palsli modda iletime geçirilmiútir. VDD=400 V. mümkün olabilecek çalıúma noktalarının bir bölgesini temsil etmez. Bu elemanın iletiminde maksimum güvenli süredir. MOSFET’in özellikleri úekil 4. Sabit akaç akımında sürekli iletim durumunda. de÷erlendirmede önemli rol oynar.2 2. Sınırlamalar. verilen bir anahtar için kullanılabilecek yarı-iletken tipleri arasından bir anahtarlama aygıtının seçiminde bir faktördür. iD nin her de÷eri için vDS ye bir alt sınır koyar ve bu bölgedeki noktalar vDS nin alt sınırından daha az de÷erleri temsil eder. ÖRNEK 4. øletim ve kesim süresince kaybolan enerji kolaylıkla bulunmaz ve gerçekte hem akaç ve hem de kapı devre durumlarına ba÷lıdır.verilen daha çok güç kaybı demektir.41 ÇÖZÜM v DS = 400 − (5)( 20 ) = 300 V Bu vDS ve iD de÷erlerine karúılık gelen nokta pals uzunlu÷unda 10 µs üzerine düúer. MOSFET kaybı basitçe ( I D ) 2 RDS (iletim ) hesaplanarak bulunur. bir BJT’ye göre MOSFET’te daha az problem olmaktadır.41 deki MOSFET. RDS(øLETøM) de÷eri.

MOSFET’in her iletiminde.görülen devreler özel bir devre düzenlemesi için böyle kayıpların modellenmesinde kullanılabilir. Bu úekilde iletim süresince vDS ve iD’nin çarpımı zamanın bir fonksiyonu olarak iletim gücünü verir. E÷rinin altındaki alan iletim süresince MOSFET’e verilen enerjidir.25 de kullanılmaktadır. Küçük miktarda bir enerji kapıyı sürmek için gereklidir fakat genelde di÷er kayıplara kıyasla bu ihmal edilebilir ve burada gözönüne alınmayacaktır. Çok benzer bir davranıúla.43 .42 de e÷rinin altındaki alan enerji eúitli÷ini verir: enerji(iletim) = (0. Aynı yaklaúım kesim süresince t1 ve t2 aralı÷ı için aúa÷ıdaki eúitlik 4.24) (4.5)(VDD )( I )(t3 − t1 ) (4. zamanın bir fonksiyonu olarak vDS ve iD’nin çarpımının grafi÷ini bulunarak kesim ile ilgili kayıp belirlenir. bu úekil 4.37 de görülmektedir.39 daki e÷riler úekil 4. ùekil 4. t1 ve t3 MOSFET’in iletimi kısmında daha önceden tanımlanmıútır. fakat vDS ’nin de÷eri bu periyot süresince hemen hemen VDS(iletim)’e eúittir.42 de görülmektedir. bu aynı enerji kaybı oluúur. Bu modeldeki farklılık kayıplar için ihmal edilmiútir. akım ve gerilimin zamanla de÷iúimleri úekil 4. Devrenin iletimi için. böylece anahtarlama frekansı ve her iletim iúlemi baúına enerji kaybının çarpımı olarak temsil edilen güç bulunur.43 de görülen grafikleri çizmek için kullanılmıútır ve enerji e÷rinin altındaki alan olarak bulunur: ùekil 4.42 ùekil 4. MOSFET t3 ve t4 aralı÷ında tamamen iletimde de÷ildir. ùekil 4.24) eúitli÷inde.

27 de.25) ùimdi toplam kayıp 4. Ço÷u durumlarda. Bu. düúük anahtarlama frekansında MOSFET bir BJT’ye göre karúılaútırmalı bir dezavantaja sahiptir. (4.5)(VDD )( I )(t 4 − t 2 ) Burada t2 ve t4 kesim iúlemi için daha önceden tanımlanmıútır. Anahtarlama frekansı artarken. her yarım saykılda yük akımının sabit varsayılabilece÷i kadar yeterli büyüklüktedir. vGS’nin de÷eri kapıya ba÷lanmıú zener diyotun etkisiyle +10 veya 0 V ile sınırlanmıútır.24 ve 4. özellikle daha yüksek anahtarlama frekansı için daha küçük indüktör ve kapasitöre izin verdi÷inden ve böylece devrenin daha az maliyetinden dolayı önemli olmaktadır. ÖRNEK 4. Eúitlik 4. zaman aralı÷ı kontrol edilebilen yegane anahtarlama kaybı faktörüdür. Bu çalıúma durumu için MOSFET’in anahtarlama ve iletim kaybını bulunuz.25 eúitliklerindeki sonuçların toplamı ile bulunabilir: anahtarlama güç kaybı = ( f )[enerji(iletim) + enerji (kesim)] anahtarlama güç kaybı = 0.44 de.27) Kayıplar hakkında gözönüne alınacak bir gerçek anahtarlama frekansının artıúı ile toplam kayıplarda oldukça küçük bir artıútır. ùekil 4. BJT’nin anahtarlama kayıpları MOSFET’in anahtarlama kayıplarından daha fazla artar.enerji (kesim) = (0. Yük indüktansı. Bu. Kapı akımı beslemesi 5 µs için +100 mA ve daha sonra 15 µs için -60 mA dir.26) (4.11 ùekil 4. Bu. MOSFET 50 kHz’de periyodik olarak iletim ve kesimdedir.44 . Belli bir frekansta. Anahtarlama zamanındaki bir azalma kayıpların azalmasına do÷rudan yansır.5( f )(vDD )( I )[(t3 − t1 ) iletim + (t 4 − t 2 ) kesim ] (4. MOSFET’in oldukça yüksek iletim durumu kayıplarından kaynaklanmaktadır. iki kayıp birbirine eúittir ve yüksek anahtarlama kayıpları için MOSFET BJT’ye göre daha az toplam kayıplara sahiptir. ani iletim ve kesim için yeterli kapı akımını sa÷layacak kapı sürme devresinin dikkatlice tasarımını gerektirmektedir.

06 t 4 − t3 = (6.3 − 5.8 − 0)(1250 × 10 −12 ) = 79.5 × 10 −9 s 0.2 × 10 −9 s 0.8) 1250 × 10 −12 = 47.RDS(iletim)=0. Tam akaç akımında.0 mho VDG >0 ile Cgd=50 pF VDG <0 ile Cgd=2000 pF VDG >0 ile Cgs=1200 pF VDG <0 ile Cgs=500 pF ÇÖZÜM øletim.06 (3.1 t 4 − t3 = (6.06 t 2 − t1 = (200 − 6.3)(2500 × 10 −12 ) = 154.1 t5 − t 4 = Kesim (yeni zaman orijini ile) t1 = (10 − 6.3)(50 × 10 −12 ) = 96.4 × 10 −9 s 0.3 × 10 −9 s 0.5 Ω.0 × 10 −9 s 0.0)(2000 × 10 −12 ) = 26.1 (10 − 6.9 × 10 −9 s 0.3 − 3.2 × 10 −9 s 0.3 − 5.3)(50 × 10 −12 ) t3 − t 2 = = 161.3 V ©4¹ t1 = (3.1 (6.8)(1250 × 10 −12 ) = 52. IL=10 A.1 × 10 −9 s 0. VT=3.8)(1250 × 10 −12 ) t 2 − t1 = = 31.5 × 10 −9 s 0. § 10 · vGS = ¨ ¸ + 3.1 t3 − t 2 = (200 − 6.06 (6.0)(2000 × 10 −12 ) = 43.06 t5 − t 4 = .8 V.8 = 6.3)(2500 × 10 −12 ) = 92.3 × 10 −9 s 0.3 − 3. VDD=200 V. G=4.

45 50 kHz’lik bir anahtarlama frekansında. 4.2 × 10 −9 ) = 0.3 V ve buna karúılık gelen güç 63 W’tır.0001282 + 0.5)(10) = 50 W øletim kaybı = (50)(5021. Bu duruma bir BJT’nin uygulanması daha zordur ve uygun iletim ve kesim için gerekli beyz akımını sa÷lamak için daha karmaúık devre gerektirir.9 ns øletim (conduction) süresince .24 eúitli÷inden: iletim enerjisi = (0.5 × 10 −9 ) = 0. vDS=6. bir BJT anahtarlama kayıpları daha büyük olurken daha az iletim kayıplarına sahip olmaktadır.45 de görüldü÷ü gibi.5)(200)(10)(213.25 eúitli÷inden: kesim enerjisi = (0.64 J Örnek 4.0002135 + 0. iletim (conduction) kaybı temelde iletimde t3 den ve kesimde t2 den oluúur.Bariz anahtarlama kaybı iletim süresince t1-t3 aralı÷ı ve kesim süresince t2-t4 aralı÷ı süresince oluúacaktır.5)(200)(10)(128.5 − 175. 4.0001282 J Aynı úekilde.6 = 5021. .0002511 = 0.9 × 10 −9 ) J saykıl toplam kayıp = 0. Bu güç iletimdeki 2000 W’lık tepe güç ile karúılaútırılır.0002135 J ùekil 4.11 de oldu÷u gibi.0005928 J/saykıl ùekil 4. BJT’nin iletim ve kesim zamanları MOSFET de oldu÷undan birkaç kez daha uzun olur ve anahtarlama kayıpları da bariz olarak artar. Bu zaman t = 5000 + 197.0005928) = 29. P = VDS (iletim ) I D = (10)(0. øletimde t3 süresince. güç kaybı P = (50000)(0.

46 ølgili zaman aralı÷ı süresince.7 7K KA AY YN NA AK K øøN DÜ ÜK KT TA AN NS SII Kesim kısmında daha önce bahsedildi÷i gibi. kapı kayna÷ı bir gerilim kayna÷ına seri bir dirençle temsil edilerek. úekil 4. Bu ölçüye göre kapı kayna÷ı bir akım kayna÷ı ile temsil edilebilir.46 daki devre. Birkaç amperlik akaç akımı ile belki 200 mA lik bir kapı akımı karúılaútırıldı÷ında bu varsayım oldukça makul olmaktadır. Bu yaklaúım kullanılarak ve 4. Görülen indüktans MOSFET’in dahili kaynak terminali ile seri herhangi bir indüktansı temsil etmekte olup aygıtın paketlenmesinden dolayı dahili minimum de÷ere sahiptir. FWD iletimde oldu÷undan akaç devre ortak gerilimi sabittir.32 eúitli÷inin diferansiyeli ile . kapı akımı akaç akımına kıyasla ihmal edilebilir. kaynak indüktansı akaç akımının bir de÷erden baúka bir de÷ere de÷iúmesi için gereken zamanda kayda de÷er bir etkiye sahip olabilir.32) Akaç akımının de÷iúim aralı÷ı süresince. ùekil 4. problem daha az önemli olur.30) (4.2 ND 2.29) (4. ùayet bir varsayım yapılırsa gerçek zamanı hesaplamak için oldukça basit bir analiz yapılabilir: Akaç akımının de÷iúti÷i periyot süresince. bir yaklaúım yapılır. bu iki akım çok küçük miktarla birbirinden farklılık gösterir.31) (4. iS yerine iD konularak..28 – 4.28) (4.4 4. analiz için kullanılmıútır. ùekil 4..46 daki devre için eúitlikler 4.32 eúitlikleri ile verilmiútir: iG + iD = iS + i X iD = G (vGS − VT ) § di · RG iG + vGS + LS ¨ S ¸ = VGG © dt ¹ § dv · § dv · iG = c gs ¨ GS ¸ + c gd ¨ GD ¸ © dt ¹ © dt ¹ § di · vGD = vGS + LS ¨ S ¸ − VDD © dt ¹ (4.

34) § d 2 vGS ( RG GLS C gd )¨ ¨ dt 2 © burada (4. iD ve iG den kurtarılarak vGS de bir eúitli÷in çözümü bulunur: § d 2 vGS ( RG GLS C gd )¨ ¨ dt 2 © · § LS G · § dvGS · ¸ ¸ + ¨ RG + C ¸(C )¨ dt ¸ + vGS = VGG ¹ ¹ © ¹ © · § dvGS · ¸ ¸ + ( RG + R')(C )¨ dt ¸ + vGS = VGG ¹ © ¹ (4.5 mho vDG > 0 Cgd = 30 pF vDG < 0 Cgd = 600 pF RDS(iletim)=0. devre elemanlarının ola÷an de÷erlerinin kullanıldı÷ı terimlere kıyasla ihmal edilebilir. kapı sürmeye seri olarak bu eúde÷er direncin eklenmesinin devrenin performansına çok az etkisi olabilir.35) C = C gs + C gd (4.47 deki devrede.5 nH vDG > 0 vDG < 0 .38) de ifade edildi÷i gibi olur: dv · (RG + R')(C )§ ¨ GS ¸ + vGS © dt ¹ = VGG (4. ÖRNEK 4. Bu yaklaúım ile. kaynak indüktansı.9 Ω RG=200 Ω I=6.33) elde edilir. Önceki eúitlikler.12 ùekil 4. Anahtar açıldıktan sonra t > 0 aralı÷ı için zamanın bir fonksiyonu olarak akaç akımını bulunuz.35) eúitli÷i (4. akaç akımının bir de÷erden baúka bir de÷ere azaltıldı÷ı sürede zamanı artırmak için de çalıúır. Cgs = 570 pF Cgs = 400 pF VT = 4 V VDD=300 V VGG=15 V G = 3.38) Eúitlikteki baúlıca etki vGS ’nin zaman davranıúını yönlendirmektir ki gerçek kapı sürme kaynak direnci ile seri eúde÷er bir direnç eklemektedir. Bir akım kayna÷ı ile yakınlaútırılan kapı sürme devresi için.§ d 2 iD · dvGD dvGS = + LS ¨ ¨ dt 2 ¸ ¸ dt dt © ¹ (4. LS hesaplamalara dahil edilmiútir.37) 4. (4. kapı-kaynak geriliminin artırılabildi÷i oranı azaltmakta ve buradan akaç akımını bir de÷erden baúka bir de÷ere artırmak için gereken zamanı artırmaktadır. Aynı iúlem.5 A LS=12.35 eúitli÷inde ikinci türev teriminin katsayısı. Etki.36) ve R' = LS G C (4.

etkili zaman sabiti aúa÷ıdaki gibi bulunur: .86 V ©G¹ © 3.5 × 10 −9 )(4) = C 600 × 10 −12 R ' = 83. iki kapasitör vDG > 0 eúik de÷eri ile yüklenmektedir: C = C gs + C gd = 570 + 60 = 600 pF τ = RG C = (200)(600 × 10 −12 ) = 120 × 10 −9 s ve vGS = 15(1 − e − t / τ ) vGS = VT için t1 zamanının önce bulunması gerekir: 4 = 15(1 − e − t1 / τ ) t1 = 37.5 ¹ Yeni.0 = 5.5 A’lik bir akaç akımının son de÷eri aúa÷ıda hesaplandı÷ı gibi bir kapı kaynak gerilimi gerektirir: § 6.3 ns 6.47 ÇÖZÜM t = 0 ve t = t1 aralı÷ı süresince. 4.5 · §i · vGS = ¨ D ¸ + VT = ¨ ¸ + 4.ùekil 4. R' = LG (12.2 ns t1-t2 zamanı akaç akımının de÷iúti÷i süredeki aralıktır.37 eúitli÷inden.

7 × 10 6 s2 = −5. yukarıdaki zaman sabiti kullanılarak: vGS = 15 − (15 − 4)e − t / τ 5. (4. vGS 5. bu yüzden. t3-t4 aralı÷ı sıfırdır. Kaynak indüktansının sonucu akımın yükselme zamanını 9.85 V 15 − 5. 4. Bu de÷iúim süresince.86 = 15 − 11e − (t2 −t1 ) / τ t 2 − t1 = 31. çözümün ilgili kısımları ikinci kısma kıyasla çok hızlı olarak kaybolur.0 × 10 −9 s t1-t2 aralı÷ı süresince kapı-kaynak geriliminin de÷eri 4.τ = ( RG + R' )C = (200 + 83.38 eúitli÷i bu yüzden bu yaklaúımla küçük bir hata ile kullanılabilir.3)(600 × 10 −12 ) = 170. Toplam iletim zamanı dört aralık zamanlarının toplamıdır: .2 × 10 −9 saniye olurdu.86 V’ta sabittir ve kapı akımı da sabittir: iG = ve vDS (iletim ) = RDS (iletim )iD = (0.38) eúitli÷i elde edilirken yapılan yaklaúım bu örnekteki sayılar kullanılarak gözden geçirilebilir. akaç-kaynak geriliminin úimdi vDS(iletim)’e indirilmesi gerekir.0457 A 200 ª (V − vDS ( iletim ) )(C gd ) º (300 − 5. (t 2 − t1 ) in de÷eri bu durumda 22.0 V’tan 5.5) = 5. çok yüksek performans gerektiren devrelerde etkinin dahil edilmesi gerekir.85)(30 × 10 −12 ) t3 − t 2 = « DD = 193. Bu zaman ço÷u devrelerde ihmal edilmekle beraber.0457 ¼ ¬ vDS(iletim)’in de÷eri bu akaç akımı için vGS temelde aynıdır. 4.86 V’a de÷iúir.95 × 10 6 s1’nin de÷eri s2’e kıyasla çok büyüktür. øletim iúlemini tamamlamak için.86 = 0.3 nanosaniye daha artırmaktır.9)(6.5 × 10 −9 s ùayet kaynak indüktansı mevcut de÷ilse.1 × 10 −9 s »= iG 0. zaman sabiti R ' olmaksızın orijinal de÷er olurdu.35 eúitli÷i aúa÷ıdaki gibi olur: § d 2 vGS 300 × 10 −18 ¨ ¨ dt 2 © Karakteristik eúitli÷in kökleri · −9 § dvGS · ¸ ¸ + 170 × 10 ¨ dt ¸ + vGS = 15 ¹ © ¹ s1 = −560.

Temel olarak triyot vakum tüpünün bir katı-hal versiyonudur.48 Bir SIT’in a) kesit alanı b) sembolü (b) øletim durumunda gerilim düúümü yüksektir. tipik olarak 180 A’lik eleman için 90 V ve 18 A’lik eleman için 18 V’tur.1 + 0 = 261. Bir SIT dikey ve gömülü kapı yapısı dıúında JFET’e benzer.25 µs. BJT ve MOSFET’in avantajlarını üzerinde taúır. (a) ùekil 4. Yüksek güçlü.3 3S SIIT T Bir SIT (static induction transistor = statik indüksiyon transistörü) yüksek güçlü. øletim ve kesim zamanları çok küçüktür.t 4 = 37. 1200 V’a kadar ve anahtarlama hızı 100 kHz kadar yüksek olabilir. düúük kapı-kaynak kapasitansına ve küçük termal dirence sahiptir... SIT’in kesit alanı ve sembolü úekil 4. 0. kaynak indüktansından kaynaklanan 9. Kapı elektrotları akaç ve kaynak n-epsi tabakaları arasında gömülüdür. düúük kapı seri direncine. VHF/UHF ve mikrodalga yükselticilerde) en kullanıúlıdır. Fakat BJT’ler gibi ikinci kırılma problemine sahip de÷ildir. yüksek frekanslı uygulamalarda (ses.48 de görülmektedir. Bu her durum için do÷ru olmayabilir. Normalde iletim karakteristi÷i ve yüksek iletim düúümü genel güç dönüúümü aygıtlarında kullanımını sınırlamaktadır. 4 4 IIG GB BT T 4. bu sayede daha düúük kanal direnci daha az gerilim düúümüne neden olur. Böylece alan sınırlamasına maruz kalmaz ve yüksek hız ve büyük güç çalıúmalarında kullanıúlıdır.3 ns bu örnekte çok az etkiye sahiptir.5 + 193. düúük bozulma (distorsiyon) ve yüksek ses frekansı gücü özelli÷ine sahiptir. Bir SIT normalde iletim durumundadır ve bir negatif kapı gerilimi kesim durumunda tutar. 4 4. SIT’in anma de÷erleri 300 A. Düúük gürültü.4 Bir IGBT.8 ns Toplam iletim iúlemi ile. Çip dizaynı ve yapısı ile akaç-kaynak . yüksek frekanslı bir aygıttır. Bir IGBT MOSFET’ler gibi yüksek giriú empedansı ve BJT’ler gibi düúük iletim kayıplarına sahiptir.2 + 31. Bir SIT kısa kanal uzunlu÷una. Kısa çok kanallar ile dikey yapıda bir aygıttır.

sa÷lamlık gibi güç MOSFET’lerinin çekici özelliklerini paylaúmanın yanında. Üç terminal kapı.50 de görülmektedir. Bir IGBT’nin anma akımı 400 A ve gerilimi 1200 V ve anahtarlama frekansı 20 kHz’ye kadar olabilir. Bir IGBT’nin sembol ve devresi úekil 4. Bununla beraber.a da görülmekte olup p+ yapının dıúında bir MOSFET’e benzemektedir.b de görülen eúde÷er devre. kollektör ve emiterdir.eúde÷eri direnci. Bununla beraber. güç kaynaklarında. Bir IGBT güç MOSFET’leri gibi gerilim kontrollu bir elemandır. katı-hal rölelerindeki uygulama alanları artıú göstermektedir. bir IGBT’nin performansı bir BJT’ye MOSFET’ten daha yakındır ve MOSFET gibi gerilim kontrollu elemandır. tepe akım. kapı sürmesinin kolaylı÷ı. Parametreler ve semboller MOSFET’e benzer olup kaynak ve akaç sırasıyla emiter ve kollektör olarak de÷iútirilmiútir.49 (a) IGBT’nin kesit alanı . ùekil 4. RDS .49. Bir IGBT do÷al olarak bir BJT’den daha hızlıdır.c de oldu÷u gibi sadeleútirilebilir. ùekil 4. IGBT.49. düúük anahtarlama ve iletim kayıplarına sahiptir.49. Bu. nbölgeye azınlık taúıyıcıların enjeksiyonu için sorumlu olan p+ yapıdan dolayıdır. IGBT’lerin anahtarlama hızı MOSFET’lerden daha aúa÷ıdır. Bir IGBT dört farklı PNPN tabakadan yapılmıú olup α npn + α pnp > 1 verilen durumu için bir tristör gibi kilitleyebilir. BJT davranıúında kontrol edilir. n+ tampon katmanı ve geniú epi tabanı dahili tasarımla NPN terminalinin kazancını azaltarak kilitlemeyi engeller. Bir IGBT’nin kesit alanı úekil 4. IGBT’lerin. úekil 4. DC ve AC motor sürücüleri gibi orta güçlü uygulamalarda.

17 BJT’nin iletim zamanı nedir? 4.1 Bir BJT nedir? 4.(b) eúde÷er devre (c) basitleútirilmiú devre ùekil 4.18 BJT’nin kesim zamanı nedir? .2 BJT’nin tipleri nedir? 4.50 Bir MOSIGBT’nin sembolü ve devresi 4 5Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 4.5 PNP transistörlerinin giriú karakteristikleri nedir? 4.8 BJT’nin β’sı ve cebri β’sı arasındaki fark nedir? 4.5 4.9 BJT’nin transkondüktansı ne demektir? 4.11 BJT’nin anahtarlama modeli nedir? 4.15 BJT de düúme zamanının nedeni nedir? 4.49 IGBT’nin kesit alanı ve eúde÷er devresi ùekil 4.7 BJT’nin β’sı ne demektir? 4.3 NPN ve PNP transistörler arasındaki fark nedir? 4.13 BJT de depolama zamanının nedeni nedir? 4.12 BJT de zaman gecikmesinin nedeni nedir? 4..14 BJT de yükselme zamanının nedeni nedir? 4.16 BJT’nin doyum modu nedir? 4.4 NPN transistörlerinin giriú karakteristikleri nedir? 4.6 BJT’nin üç çalıúma bölgesi nedir? 4.10 BJT’nin overdrive faktörü nedir? 4.

R=15 Ω ve VCC=225 V.53 Transformotorlu kapı yalıtımının avantaj ve dezavantajları nedir? 4.52 Transistörlerde seri koruyucunun amacı nedir? 4.28 MOSFET’in eúik gerilimi nedir? 4.54 Opto-yalıtıcılı kapı yalıtımının avantaj ve dezavantajları nedir? 4 6P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 4. (b) VCE.33 MOSFET’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 4.25 BJT’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 4.46 Paralel çalıúan MOSFET’lerin problemleri nedir? 4.41 IGBT’lerin çıkıú karakteristikleri nedir? 4.3 de.26 Bir MOSFET nedir? 4.1 ùekil 4.20 BJT’nin RBSOA’sı nedir? 4.42 IGBT’lerin transfer karakteristikleri nedir? 4.30 n-kanallı MOSFET’in anahtarlama modeli nedir? 4.44 MOSFET ve BJT arasındaki esas fark nedir? 4. (e) toplam transistör güç kaybı.38 Bir SIT nedir? 4.51 Transistörlerde paralel koruyucunun amacı nedir? 4. Transistör úekil 4. aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) VCE ≈ 0 ile IC.21 kesim süresince BJT’nin ters polarlanması niçin gereklidir? 4. (c) IC’nin yeni de÷eri.4.19 BJT’nin FBSOA’sı nedir? 4.43 IGBT’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 4. . (d) IB.23 BJT’nin artan anahtarlama hızları için beyz sürme teknikleri nedir? 4.5 de görülen karakteristiklere sahiptir.24 BJT’nin doyumda olmayan kontrolu ne demektir? 4.31 MOSFET’lerin transfer karakteristikleri nedir? 4.49 Seri çalıúan MOSFET’lerin problemleri nedir? 4.50 Seri çalıúan IGBT’lerin problemleri nedir? 4.22 BJT de ikinci kırılma nedir? 4.32 MOSFET’lerin çıkıú karakteristikleri nedir? 4.37 Bir MOSFET’in kesim zamanı nedir? 4.48 Seri çalıúan BJT’lerin problemleri nedir? 4.29 Bir MOSFET’in transkondüktansı nedir? 4.36 Bir MOSFET’in iletim zamanı nedir? 4.34 Kesim süresince MOSFET’ler niçin negatif kapı gerilimi gerektirmezler? 4.39 SIT’lerin avantajları ve dezavantajları nedir? 4..40 Bir IGBT nedir? 4.6 4.45 Paralel çalıúan BJT’lerin problemleri nedir? 4.27 MOSFET’lerin tipleri nedir? 4.47 Paralel çalıúan IGBT’lerin problemleri nedir? 4. βF=4 de÷erini kullanarak.35 BJT ve MOSFET’te doyum kavramı niçin farklılık gösterir? 4.

4. VX=15 V.8 µs’lik düúme zamanlı bir kollektör akımına sahiptir. Koruyucu dirençte kaybolan güçle beraber toplam anahtarlama kaybını bulunuz.05 µF ve RS=1000 Ω’luk polarize bir koruyucu devreye eklenmiútir. anahtarlama frekansı 10 kHz’ye de÷iútirilmiútir. (b) watt olarak ortalama iletim kaybı.9 Problem 4.7 de.3 deki devre düzenlemesinde. E2=350 V ve iC(0)=10 A. 4. IB1=1 A ve IB2=0.6 ùekil 4.11 Problem 4. 4.0 V.5 kHz dir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) transistör kollektör akımının sıfır oldu÷u zamanda vCE.8 de.45 A.7 øletimde βF=10.5 RB1 ve RB2 de÷erleri için úekil 4. Gerilimin yükselme ve düúme zamanları 500 ns dir. RB1=4.75 Ω. RB2=8 Ω.1 V.13 de. Transistörün iletim durumunda. østenilen de÷erler. 4. VBB=20 V. (b) kesimde enerji kaybı. Hem transistör çalıúması ve hem de kesimin baúlangıç aúaması süresince VBE=1.4 ùekil 4. Akımın yükselme zamanı 100 ns ve akımın düúme zamanı 900 ns dir.75 A.3 ùekil 4. I=10 A ve anahtarlama frekansı 7. 4. E2=350 V ve iC(0)=10 A.2 ùekil 4. RC=10 Ω.10 ùekil 4. CS=0.4. (a) Kollektör akımının sıfır oldu÷u zamanda vCE ’nin 200 V’u aúmaması için CS’nin de÷erini seçiniz. aúa÷ıdaki devre elemanları verilmiútir: VCC=300 V. 4. Kollektör akımının yükselme ve düúme zamanlarında de÷iúim olmadı÷ını .13 de.2 µs’lik bir yükselme zamanı ve 1. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) iletim kaybı.7 µs’lik bir düúme zamanı elde etmektedir.8 ùekil 4. VCE=1. Her periyotta transistör 40 µs için tamamen iletimdedir. (b) iS’nin sıfır oldu÷u zaman.13 deki gibi bir devre tasarlayınız. (b) kesim kaybı. transistör 1. E2=300 V. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) watt olarak anahtarlama kaybı. (c) anahtarlama güç kaybı.3 A ve IB2=0. transistör 1. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) iletimde enerji kaybı. Anahtarlama frekansı 5 kHz’dir. CS=0.2 µs’lik düúme zamanlı bir kollektör akımına sahiptir. úekil 4. 4. IB1=0. kesimde I B2 / I B1 = 1. 4.10 da.075 µF. VBB=15 V ve VX=10 V. Kollektör akımı 10 A dir. R=10 Ω.19 daki gibi bir devre tasarlayınız. iletimin sonunda βF=25. (c) watt olarak toplam anahtarlama kaybı. 4. (b) D’nin iletime baúladı÷ı zamanı bulunuz. VBB=20 V ve VX=12 V. Pozitif ve negatif kaynaklar mevcuttur.11 deki devrede. VCC=200 V.11 deki devrede çalıúan bir transistör 1.5 ve CB’nin etkisi 15 µs’lik zaman sabiti olacak úekilde. istenilen de÷erler. RB1 ve RB2 de÷erlerini bulunuz.

(b) kesim enerji kaybı.5 V VGG=12 V vDG > 0 vDG < 0 RDS(iletim)=1 Ω I=10 A Cgd = 50 pF vDG > 0 vDG < 0 Cgd = 1000 pF VDD=200 V RG=50 Ω G = 4 mho LS=15 nH vDS’nin vDS(iletim)’e eúit olması için gerekli zamanı bulunuz. 4.11 deki MOSFET verisini kullanınız. øletim için kapı akımı 75 mA ve kesim için –50 mA’dir. (d) úayet kapı akımı periyodik olarak 20 µs için pozitif ve 30 µs için negatif ise ortalama MOSFET güç kaybı. VDD=300 V ve IL=5 A.15 Örnek 4. 4. øndüktör akımı 8 A ve kapı gerilim sınırı 12 V’tur. øletim iúlemindeki beú periyodun süresini bulunuz. Kapı sürme akımı –75 mA ile de÷iútirilmiútir.16 ùekil 4.14 Problem 4.varsayınız. 4.12 Ek B’de verileri verilen bir MTM15N40 MOSFET’i için VDG>0 ve VDG<0 için uygun parçalı do÷rusal Cgs ve Cgd de÷erlerini bulunuz. 4. (c) iletim güç kaybı.8 deki devre 50 mA’lik bir kapı sürme akımı ile de÷iútirilmiútir. aúa÷ıdaki veriler verilmiútir: Cgs = 600 pF Cgs = 450 pF VT = 3. 4.47 deki devre düzenlemesinde. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) iletim enerji kaybı.13 deki veriyi kullanarak kesim süresindeki beú aralı÷ı bulunuz.13 Örnek 4. .

ihmal edilebilir küçük kapı-akım pals’i ile iletime geçirilebilir.1 Bu bölümde güç-devre analizinde. Ters tıkama özelli÷i ve oldukça küçük palsli kapı akımları ile yüksek akımların kontrol edilebilme özelli÷i. AC hat gerilimi do÷rultulur ve ayarlı çıkıú gerilimi elde etmek için her yarım dalgada iletimin baúlangıcı geciktirilir. (c) øletimde. . Aúa÷ıdaki varsayımlar. anot-katot gerilimi sıfırdır.. SCR devre karakteristikleri hakkında yapılmıútır. (f) Kesim durumunda anot akımı sıfırdır. (a) SCR. temel devre davranıúları vurgulanacaktır. kısa geçici bir süre için de olsa ters anot akımı yoktur. SCR lerin güç kontrol modunda kullanılmasını uygun hale getirmiútir. 5 1V VA AR RS SA AY YIIM ML LA AR R 5. (e) Kesim sıfır zamanda oluúur. (b) øletim sıfır zamanda oluúur. ùekil 5. Bu gibi uygulamalarda.1 kararlı durum için bu ideal karakteristiklerin (c).5 FAZ-KONTROLLU DOöRULTUCULAR Yaygın olarak kullanılan bir güç yarı-iletken elemanı faz kontrollu do÷rultuculardaki SCR dir. (d) Kesimde anot-katot gerilimi ters yönde oldu÷u sürede. SCR ve diyotlar. ideal kabul edilmemiú yerlerin dıúında ideal olarak varsayılacaktır. (d) ve (f) durumlarını göstermektedir.

.2 ùekil 5.2(a)’da en temel yarım dalga do÷rultucu devre görülmektedir.1 5 2D DøøY YO OT TD DO Oö öR RU UL LT TU UC CU UL LU UD DE EV VR RE EA AN NA AL LøøZ Zøø 5..1 1Y YA AR RIIM MD DA AL LG GA AO OM MøøK KY YÜ ÜK K 5. aynı ideal karakteristiklere sahiptir..2 Kontrollu do÷rultucu devrelerin analizinden önce. 5 2.ùekil 5. Kullanılan diyotlar úekil 5. bazı kontrolsuz do÷rultucu devrelerin üzerinde çalıúılması faydalı olacaktır. .1(a) da görülen.2(b). Kaynak gerilimi T periyodunda ve Vm maksimun de÷erinde sinüs dalgası úeklindedir. ùekil 5. akım ve yük geriliminin grafiklerini göstermektedir.

vs Vm’ ye eúit oldu÷unda oluúur ve 5. maksimum akım. vS = v D + v R (5.3 eúitli÷i ile verilir.1) i(t) = 0 için vD = 0 oldu÷undan.ùekil 5. . akım eúitli÷i i (t ) = vS Vm sin ωt = R R (5. Böylece.2) 5.2 eúitli÷inde. ω belirlenen kaynak frekansına tekabül etmekte ve eúitlik sadece i(t) > 0 için geçerlidir.2 Devre eúitli÷i.

ortalama yük akımı ve gerilimidir. integral yarım periyot üzerinden de÷erlendirilir: . Bu.Im = Vm R (5. Bu yarım saykıl boyunca vD = vS (5. bu integral 0 . ortalama yük gerilimi için 5. dolayısıyla i (t ) > 0 için v R = v S (5.6) økinci yarım saykıl için i(t) = 0 oldu÷undan.4) vS<0 iken yarım saykıl süresince.8 eúitli÷ine benzer iliúki vardır.5) Bu devre için ilgili büyüklükler.7 eúitli÷inin integral iúlemi 5. diyot ters polarlanmıútır.T/2 yarım periyodu üzerinde de÷erlendirilir. I RMS ª1 =« ¬T ³ T 0 [i( t ) ] dt º » ¼ 2 0 . Ortalama akım.8) π Gerilimin dalga úekli akımın dalga úekliyle aynı oldu÷undan. akımın RMS de÷eri istenilir. I ort = 1 T /2 I m sin ωtdt T ³0 (5.5 ( 5.3) øletim süresince.10) Burada da. RMS de÷erinin tanımından bulunur.9) π Bazı durumlarda. Vort = Vm (5.7) burada ω = 2πf = 2π / T 5. vD=0.8 eúitli÷i ile sonuçlanır ve yarım dalga devre karakteristi÷idir: I ort = Im (5. dalga biçiminin periyodu üzerinde i(t)’ nin integrali ile bulunur. I ort = 1 T i (t )dt T ³0 (5. Akım sıfır ve vR sıfırdır.

2 2. diyotun tepe kaynak gerilimine eúit bir ters gerilimi tıkaması gerekti÷ini gösterir.414 V RMS = (1.12 eúitli÷inin sonucu.97 A R 20 Vm 339.11) I RMS = Im 2 (5.414 )( 240 ) = 339. 60 Hz dir.48 A 2 2 f) Yükün gücü = ( I RMS ) 2 R = 8.48 2 ( 20 ) = 1440 W 5 5.1 ùekil 5. diyot uçlarındaki .97 = = 8. yarım dalga devrenin dalga biçiminin karakteristi÷idir.I RMS 2 º ª 1 T /2 = « ³ ( I m sin ωt ) dt » 0 ¼ ¬T 0. Yük akımı.97 = = 5.2(a)’da görüldü÷ü gibi omik yüklü bir yarım dalga do÷rultucu 20 Ω’luk bir yükü beslemekte ve kaynak gerilimi 240 V RMS. ùekil 5.4 V b) Tepe yük akımı = Vm 339. úayet öyle olsaydı diyot sürekli olarak iletimde kalacaktı.12) 5.2 2Y YA AR RIIM MD DA AL LG GA A øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK K ùekil 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe yük gerilimi (b) tepe yük akımı (c) ortalama yük gerilimi (d) ortalama yük akımı (e) RMS yük akımı (f) yükün gücü ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi = Vm = 1. Yükün indüktansının büyüklü÷ü önemli olmayıp.4 = = 108 V π π c) Ortalama yük gerilimi = d) Ortalama yük akımı = I m 16.2. ÖRNEK 5.4 A π π e) RMS yük akımı = I m 16.. iletim bütün periyot boyunca de÷ildir.2(b) deki grafik. Bu de÷er verilen bir devre için uygun diyot do÷rultucu seçiminde de gereklidir.3’de görüldü÷ü gibi bir indüktif yükün eklenmesi ile de÷iútirilmiútir. úekil 5. tüm periyodun yarısından daha fazla mevcut olabilir.5 (5..4 = = 16.deki yarım dalga devresi.

olması mümkün de÷ildir.13) (5. § Vm · −t / τ ¸ i=¨ ¨ Z ¸ sin(ωt − θ ) + (sin θ )e © ¹ [ ] (5.gerilim tüm periyot boyunca sıfır olacaktı ve vS .13 eúitli÷inde verilmektedir. Yük akımının bazı aralıkta sıfır olması gerekir ki bu da yarım periyottan daha azdır. vL de÷erleri birbirine eúit olacaktı. Geçici yük akımının bir çözümü.14) (5. akım t=0 anında sıfırdır.15) Z = ( R 2 + ω 2 L2 ) 0.5 θ = tan −1 ¨ § ωL · ¸ © R ¹ . Bu durum çeliúkili bir durum oldu÷undan.3’deki devrede. ùekil 5. aúa÷ıdaki gibidir. Akım iliúkisi 5. Do÷rultma iúlemi olmayıp akımın alternatif özelli÷i sürdürülecekti.

Vs=120 V RMS.3 deki yük geriliminin ve akımının ortalama de÷erlerini bulunuz. Büyük güçlü do÷rultma iúleminde bu metot kullanıúlı de÷ildir.2 ùekil 5. .13 eúitli÷indeki akım T/2 den daha büyük bir zamanda sıfır olur.0531 H. ÖRNEK 5. Herhangi bir indüktans miktarı her saykılın bir kısmı için sıfır olmayan bir yük akımı meydana getirmez. Bu zaman. R = 20 Ω . Daha ötesi. bu eúitli÷in sayısal bir irdelemesi ile bulunabilir. AC kaynak akımı çift yönlüdür ve özellikle yük akımı büyükse do÷rultucu devresini besleyen bir transformatörde doymaya neden olabilir. 60 Hz .ùekil 5.3 5. L = 0.

de÷iúken yerine açı de÷iúkeni konularak integral ile belirlenir: VL = 1 2π ³ 3.2’ye göre burada. úekil 5.ÇÖZÜM 5. FWD’ nin bu iletim aralı÷ında.0531) º π = rad » 20 ¼ 4 ¬ Z = [(20) 2 + (20) 2 ]0. kaynak ile ana diyot arasındaki gerilim eúitli÷i ana diyot’un ters polarlanmıú oldu÷unu gösterir ve böylece kaynak akımı bu yarım dalga için sıfırdır. yük akımı úimdi iúlemin tüm periyodu boyunca mevcuttur. ortalama yük gerilimi ve dirençten bulunabilir.13-5. x =ωt −x f ( x) = sin ( x − π / 4 ) + 0. ωt=3.84 V Ortalama yük akımı.707e f ' ( x) = cos( x − π / 4 ) − 0.84 = = 2.yük akımı FWD’ den geçer.3’ ün. Her iki durum için grafiklerin karúılaútırılması. akımın sıfır oldu÷u zamanı verir: θ = tan −1 « ª (120π )(0. ùekildeki grafikler.2.707e − x ùekil 5. Örnek 5. yarım dalga omik yük durumunda olan aynı özelliklere sahiptir.9407 rad olarak bulunur. I= VL 45.1.4 de görüldü÷ü gibi bir de÷iúikli÷i ile oldukça küçük güç gerektiren yükler için kullanıúlı bir devre oluúturulur. Yük gerilimi ve yük akımının ortalama de÷erleri.5 º ª § π· −ωt / ωτ º i=« » «sin¨ ωt − ¸ + 0.29 A R 20 f ( x ) = 0 eúitli÷inin Newton metodu ile sayısal çözümünde x n+1 = x n − f ( x n ) / f ' ( x n ) n = 0. Bu diyotun devre iúlemi vL’yi negatif olmaktan korur.9407 0 (120)(1. økinci yarım dalgada -kaynak gerilimi negatif iken.5 = 28. FWD (freewheeling diyot: boúta çalıúma diyotu) olarak bilinir. vL nin ortalama de÷eri.28 ¼ ¬ © i=0 da ωt için irdelemeli çözüm sonucu.707e » 4¹ ¼ ¬ 28. Yük gerilimi 0<ωt<3.15 eúitliklerinin irdeleme ile çözümü.28Ω ωτ = tan θ = 1 ª (120)(2) 0. Yüke paralel diyot.… yeterli do÷ruluk alınıncaya kadar irdeleme iúlemine devam edilir. zamanın . Devre yarım dalgalı olarak kaldı÷ı halde.414) sin θ dθ = 45.9407 için kaynak gerilimi ile aynıdır ve dalganın kalan kısmında sıfırdır. büyük yük indüktanslı varsayımla devre akımlarını ve gerilimlerini göstermektedir.

Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gerilimi (b) ortalama yük akımı (c) yük gücü ÇÖZÜM a) VL = (120 )(1. 60 Hz ve R=20 Ω dir. VS = 120 V RMS.3 ùekil 5.414 ) = 54 V π . Yük indüktansı büyüktür. Bu durumda 5.bir fonksiyonu olarak aynı dalga biçimini gösterir.4 ÖRNEK 5.4’deki devre de÷erleri.9 eúitli÷i uygulanır. ùekil 5.

21) 5.5 1 T º ª 1 T /2 I RMS = « ³ ( I m sin ωt ) 2 dt + ³ (− I m sin ωt ) 2 dt » T 0 / 2 T ¼ ¬T (5.5(a)’daki devrede köprü do÷rultucu kullanılmaktadır. Bu durum.3’de verilen Im maksimum akımı ile uygun dalga úekilleri görülmektedir.b) I L = VL 54 = = 2. ikinci yarım saykılın negatif iúaretinin bir farklılık . akım hemen hemen sabittir.5 (5.18) Burada. Tam dalga devresi. tam dalga ortalamasının yarım dalga ortalamasının iki katının oldu÷una dikkat edilmelidir. ùekil 5. Benzer úekilde ortalama yük gerilimi aynı faktörle verilir. böylece: §2· Vort = ¨ ¸Vm ©π ¹ RMS akımı yine RMS tanımından bulunur : (5.8 W Yük indüktansının büyük de÷erinden dolayı.7 A R 20 c) P = I L 2 R = ( 2. Ortalama ve RMS de÷erleri. kaynak gerilimi ve yük direnci aynıdır.. böylece alternatif kaynak akımı is yük direncinde tek yönlü akıma dönüúür.7) 2 ( 20 ) = 145. 5 5.3 3T TA AM MD DA AL LG GA AO OM MøøK YÜ ÜK K Tam dalga fonksiyonu. iki akım-zaman grafiklerinin incelenmesiyle rahatlıkla anlaúılabilir. Yarım dalga durumunda oldu÷u gibi.21 eúitli÷inin incelenmesiyle.2 KY 2.17) T 1 ª T /2 I sin ω t dt + m ³T / 2 − I m sin ω t dt º » ¼ ¬ ³0 T« § 2· I ort = ¨ ¸ I m © π¹ (5. Bu ikinci yarım saykıl kısmı birinci yarım dalgadaki akımla benzer olup sadece zaman ekseninde sa÷a do÷ru kaydırılmıútır. bir köprü do÷rultucu veya sekonderi orta uçlu bir transformatör ile sa÷lanabilir.5(b)’de.16) (5.19) º ª1 T 2 I RMS = « ³ [iL (t )] dt » 0 ¼ ¬T 0.. Diyot köprüsü akım yönlendirici modu içinde iúlem yapar. yarım dalga durumuna benzer bir úekilde bulunabilir: I ort = I ort = 1 T ³ i ( t ) dt 0 L T (5. yarım dalgada oldu÷u gibi devreden bir akım geçirir fakat yükteki akım ikinci yarım dalgada da vardır. ùekil 5.20) 0. eúitlik 5.

5(b)’deki grafik diyotun Vm de÷erine eúit bir ters gerilimi tıkayabilmesi gerekti÷ini gösterir. (a) .meydana getirdi÷i görülmez ve matematiksel iúlemin sonucu herhangi bir sinüsoidal dalganın RMS de÷eri ile aynıdır.22) Yarım dalga durumunda oldu÷u gibi. ortalama yük akımının sadece yarısıdır. ortalama diyot akımı. Yük akımı için iki yol oldu÷undan. úekil 5. Böylece: I RMS = Im 2 (5.

60 Hz lik kaynak gerilimine sahiptir.414 )( 240 ) = 339.5(a)’da görülen omik yüklü. Vm = 1.5(b) ÖRNEK 5. 20 Ω’luk bir yüke ve 240 V RMS. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Tepe yük akımı c) Ortalama yük gerilimi d) Ortalama yük akımı e) RMS yük akımı f) Yükün gücü ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi.4 V .4 ùekil 5.ùekil 5. tam dalga bir do÷rultucu.414 V RMS = (1.

Yük gerilimi.4 = = 16. omik yüklü durumla aynı de÷erdedir. ùekil 5.2 2. yine sinüs dalgasının tam dalga do÷rultulmuú biçimidir.b) Tepe yük akımı= Vm 339.0 )2 ( 20) = 2880 W 5 5. gerekli olan indüktans uygun olmayacak bir büyüklükte de÷ildir. úekil 5. Burada sadece tam dalga durumu göz önüne alınacaktır.23) Bu eúitli÷in bir periyot üzerinde integralinin sonucu ortalama gerilimlerin bir eúitli÷idir.5 = ( 2) ( 2 )0.97 = 10. Yükün ortalama gerilimi. Devre akımları ve gerilimleri kolaylıkla hesaplanabilir. v L = vx + vR (5.. alternatif yarım saykılda iki diyotun sabit akımı iletmesi ve di÷er diyotların di÷er alternatif yarım saykılda aynı sabit akımı iletmesi anlamına gelmektedir.4 4T TA AM MD DA AL LG GA A øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK K Yük direncine seri indüktansın ba÷lanması akımın dalga úeklini de÷iútirir.8 A © π¹ © π¹ e) RMS yük akımı = 16.4 = 216 V © π¹ © π¹ § 2· § 2· d) Ortalama yük akımı = ¨ ¸ I m = ¨ ¸16.5 f) Yükün gücü= ( I RMS )2 ( R ) = (12.97 A R 20 § 2· § 2· c) Ortalama yük gerilimi = ¨ ¸ Vm = ¨ ¸ 339. Ba÷lantının de÷iúti÷i alternatif yarım dalgaların haricinde. Pratikte bunun manası.5(a)’nın indüktif yükle yeniden çizilmiú halidir. Kaynak akımı kare biçimli alternatif akımıdır.7’de gösterildi÷i gibidir. devre davranıúı úekil 5. Analizi kolaylaútırmak için sonlu bir yük indüktansı ile bir baúlangıç çözümü yapılır. . yük daima kayna÷a ba÷lıdır.. Bundan sonraki örnekte de görülece÷i gibi.6 için anlık gerilim eúitli÷i bunun belirlenmesine izin verir. zamanla yük akımının de÷iúiminde ihmal edilebilir dalgacık (ripple) sa÷layabilecek yeteri kadar büyüklükte yük indüktansının olması demektir. Bu varsayımla.97 Im = 12 A 0.6. Yük akımı temelde sabittir ve yük direnci ile iliúkisinin bulunması gerekir. Sabit yük akımı. ùekil 5.

6 ùekil 5.7 .ùekil 5.

Böylece 5. indüktif yüklü tam dalga bir do÷rultucuda.24 eúitli÷inden : § 2· VRort = VLort = ¨ ¸ Vm © π¹ ve I ort = veya § 2 ·§ V · I ort = ¨ ¸¨ m ¸ © π ¹© R ¹ Yük akımı sabit oldu÷undan dolayı.0 = = 10.414V RMS = (1.VLort = V X ort + VRort (5. (5.4 = 216 V © π¹ © π¹ c) Tepe yük akımı = Vort 216.80 A R 20 d) Ortalama yük akımı = Tepe yük akımı = 10. yükün omik kısmı 20 Ω’a eúit ve kaynak gerilimi 240 V RMS.24) Vx’in ortalama de÷eri. RMS ve ortalama de÷erleri aynıdır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Tepe yük akımı d) Ortalama yük akımı e) RMS yük akımı f) Yükün gücü g) Her diyotun ortalama akımı ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi= Vm = 1.80 A e) RMS yük akımı = Ortalama yük akımı = 10.5 ùekil 5. ideal indüktör uçlarındaki ortalama gerilimdir. 60 Hz.27) VRort R (5. bunun yük direncine eklenmesi gerekti÷ine dikkat etmek gerekir. dir.26) (5.25) ÖRNEK 5.6 daki gibi.4 V § 2· § 2· b) Ortalama yük gerilimi= ¨ ¸ Vm = ¨ ¸ 339. ùayet indüktörde direnç varsa.80 A .414 )( 240 ) = 339.

5 Ω 5 6.80 )2 ( 20 ) = 2334 W g) Her diyotun ortalama akımı = 1 2 I ort = 10.22E-15 BV=1800V) . köprü do÷rultucudaki diyotların her alternatif yarım dalgada iletimde olmalarının sonucudur.TRAN 1US 32MS 16.7V 60HZ) L 5 6 6.667MS . Vy 1 + _ 0 0V VS D3 4 D4 D1 2 L VX 3 D2 R 2.PROBE . Devreye ait akım ve gerilim grafiklerini çizdiriniz.f) Yükün gücü = ( I RMS )2 ( R ) = (10.5 VX 6 4 DC 10V D1 2 3 DMOD D2 4 0 DMOD D3 0 3 DMOD D4 4 2 DMOD VY 1 2 DC 0V .5 mH 6 10 V Tek fazlı tam dalga do÷rultucu Pspice modeli devresi *Tek fazlı tam dalga köprü do÷rultucu Pspice devre modeli VS 1 0 SIN(0 169.8 = 5.5MH R 3 5 2.4 A 2 (g) deki ½ çarpanı.END Pspice simülasyonu sonucu devreye ait akım ve gerilim grafikleri .MODEL DMOD D (IS=2. Ö ÖR RN NE EK KS SP PIIC CE ES SøøM MÜ ÜL LA AS SY YO ON NU U:: T TA AM MD DA AL LG GA AK KÖ ÖP PR RÜ ÜD DO Oö öR RU UL LT TU UC CU U Aúa÷ıdaki úekilde eleman de÷erleri verilmiú olan tam dalga köprü do÷rultucu devresinin Pspice simülasyonunu yapınız.

‫ڱڋڋڍ‬ ‫ڱڋڋڌ‬ ‫ڱڋ‬ ‫ڱڋڋڌڈ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄڏڇڎڃڱ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ ‫ێۈڑڍ‬ ‫ێۈړڍ‬ ‫ێۈڋڎ‬ ‫ێۈڍڎ‬ ‫ڜڋڑ‬ ‫ڜڋڐ‬ ‫ڜڋڏ‬ ‫ڜڋڎ‬ ‫ڜڋڍ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄڭڃڤ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ڄڧڃڤ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ڄڳڱڃڤ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ ‫ێۈڑڍ‬ ‫ێۈړڍ‬ ‫ێۈڋڎ‬ ‫ێۈڍڎ‬ ‫ڜڋړ‬ ‫ڜڋڏ‬ ‫ڜڋ‬ ‫ڜڋڏڈ‬ ‫ڜڋړڈ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄڮڱڃڤ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ ‫ێۈڑڍ‬ ‫ێۈړڍ‬ ‫ێۈڋڎ‬ ‫ێۈڍڎ‬ .

.. ùimdi kaynak gerilimleri yön de÷iútirirken ve her yarım saykıl süresince SCR akımı sıfır olurken. do÷rultucu çıkıúının faz kontrolu olarak adlandırılır.1 1F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL L:: Y YA AR RIIM MD DA AL LG GA A.‫ڜڋڑ‬ ‫ڜڋڏ‬ ‫ڜڋڍ‬ ‫ڜڋ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄڌڟڃڤ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ ‫ێۈڑڍ‬ ‫ێۈړڍ‬ ‫ێۈڋڎ‬ ‫ێۈڍڎ‬ 5 5. Gecikme. her yarım dalgada aynı gecikme sa÷lanmalıdır.. O OM MøøK KY YÜ ÜK K ùayet úekil 5.8(a) da gösterildi÷i gibi bir SCR ile de÷iútirilir ve SCR’nin iletimi yarım dalgada α açısı kadar geciktirilirse úekil 5.8(b) deki grafikler elde edilir. anot-katot geriliminin pozitif oldu÷u zamanda sa÷lanmayıp geciktirilir ve bu iúlem tekrarlanırsa. SCR tıkama özelli÷ini gösterir ve bir kapı akımı uygulanmadı÷ı sürece iletime geçmez.2 deki diyot. Bu iúlem. ùayet devre tam dalga ise. úekil 5. do÷rultucunun çıkıúı azaltılır. 5 5..3 3F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL L Faz kontrol iúleminde. Bu grafiklerde. önceki kısımlardaki devrelerde bulunan diyot do÷rultucular SCR’ler ile de÷iútirilmiútir. saykıl baúına 360° lik skalada ölçülen α açısı ile tanımlanır. ùayet bu kapı akımı.3 3. SCR t1 zamanında iletime geçirilir ki bu α /ω ile verilir..

bu iúlemler çok kısa zamanda oluúur ve gösterilen idealleútirme çok iyi bir yaklaúımdır. SCR sıfır zamanda iletime geçmez ve hiç bir direnç indüktansız de÷ildir. Bunlar. T periyotluk zaman skalasında.28) 1 T /2 I m sin ωtdt T ³t1 (5. I ort = I ort = 1 T iL (t )dt T ³0 (5.29) . bundan önceki hesaplamalara benzer biçimde bulunur.ùekil 5. Ortalama gerilim ve akım de÷erleri burada da ilgi noktasıdır. böylece akım gösterildi÷i gibi bir süreksizli÷e sahip olamaz.8 Gerçek dünyada.

33) ÖRNEK 5.30) Yük akımının RMS de÷eri. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Tepe yük akımı c) Ortalama yük gerilimi d) Ortalama yük akımı e) RMS yük akımı f) Yükün gücü ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi = Vm = 1.414 )( 240) = 339.32 eúitli÷inde verilir.32) Sadeleútirme sonucu.4 V b) Tepe yük akımı = I m = Vm 339.4 = = 16. 60 Hz’e sahiptir.6 ùekil 5.414V RMS = (1. © 2π ¹ Aynı eúitlik.77A © 2π ¹ © 2π ¹ . Devre α=40° ile çalıúmaktadır.29 eúitli÷inde.8(a)’da gösterildi÷i gibi omik yüklü yarım dalga faz kontrollu do÷rultucu. sonuçta 5. temel tanımlar kullanılarak bulunur ve 5. Vm yerine Im konulmasıyla gerilim için de uygulanır : §V · Vort = ¨ m ¸(1 + cos α ) © 2π ¹ (5.5 (5. integral t1 den baúlatılır çünkü akım sadece t1-T/2 için sıfır olmayan de÷erdedir.97 · d) Ortalama yük akımı = ¨ m ¸(1 + cosα ) = ¨ ¸(1 + cos 40°) = 4.33 eúitli÷i bulunur: I RMS § I · ª § α · § sin 2α ·º = ¨ m ¸ «1 − ¨ ¸ + ¨ ¸» © 2 ¹ ¬ © π ¹ © 2π ¹¼ 0.4 V © 2π ¹ © 2π ¹ §I · § 16.97 A R 20 § Vm · § 339.5 ( 5. §I · I ort = ¨ m ¸(1 + cosα ).4 · c) Ortalama yük gerilimi = ¨ ¸ (1 + cos α ) = ¨ ¸ (1 + cos 40° ) = 95.5. I RMS º ª 1 T /2 = « ³ ( I m sin ωt ) 2 dt » t ¼ ¬T 1 0. 20 Ω’luk yük ve 240 V RMS kaynak gerilimi.31) ( 5.

31 eúitliklerinden.9 SCR’ler α faz gecikme açısında çift olarak kontrol edilirler.36) Yük akımının RMS de÷eri.5 = 8.35) (5. ùekil 5. t1 = α / ω ve t 2 = t1 + T / 2 dir. yarım dalga durumundaki 5. Akım ve gerilimin ortalama de÷erleri dalga úeklinin incelenmesiyle bulunabilir. Tam dalga tipli faz kontrolü úimdi mümkün olmaktadır.34) (5.96 · ª § 40 · § sin 80° · º =¨ ¸» ¸+¨ ¸ «1 − ¨ © 2 ¹ ¬ © 180 ¹ © 2π ¹ ¼ 0.10’da gösterildi÷i gibi tam dalga olmuútur. Çünkü tam dalga e÷rilerinin altındaki alan yarım dalga durumunun iki katıdır.20A f) Yükün gücü = ( I RMS ) 2 ( R ) = (8.20 ) 2 ( 20 ) = 1345 W 5 5. formülde.5 § 16.e) I RMS §I =¨ m © 2 · ª § α · § sin 2α · º ¸ «1 − ¨ ¸ + ¨ ¸» ¹ ¬ © π ¹ © 2π ¹ ¼ 0.5(a)’daki diyotlar.9’da görülmektedir..30 ve 5. Böylece 5. SCR’ler ile de÷iútirilmiútir ve devre úekil 5. Akım ve gerilimin dalga biçimleri úekil 5. §I · I ort = ¨ m ¸(1 + cosα ) ©π ¹ §V · I ort = ¨ m ¸(1 + cosα ) © πR ¹ ve §V · Vort = ¨ m ¸(1 + cos α ) ©π ¹ (5.3 KY 3.33 eúitli÷inin yeniden .2 2F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL L:: T TA AM MD DA AL LG GA AO OM MøøK YÜ ÜK K ùekil 5..

RMS de÷eri. Burada yarım dalga durumu ile karúılaútırıldı÷ında. I RMS ª I º ª § α · § sin 2α ·º = « m0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: .37 eúitli÷inde verilmektedir.5 (5. yarım dalga faz kontrollu do÷rultucunun yükü 20 Ω ve kaynak gerilimi 240 V RMS. Devre α=40° ile çalıúmaktadır.düzenlenmesi ile elde edilir. omik yüklü.9 da gösterildi÷i gibi.33 eúitli÷ine göre 2 kere daha fazladır. 5.10 ÖRNEK 5.37) ùekil 5. Sonuç RMS de÷eri 5. 60 Hz’dir.5 » «1 − ¨ ¸ + ¨ ¸» ¬ (2) ¼ ¬ © π ¹ © 2π ¹¼ 0. dalga baúına iki pals vardır.7 ùekil 5.

a) Tepe yük gerilimi b) Tepe yük akımı c) Ortalama yük gerilimi d) Ortalama yük akımı e) RMS yük akımı f) Yükün gücü ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi = Vm = 1.8 V © π ¹ ©π ¹ §I · § 16. úekil 5. øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK K Burada da yine yük indüktansı.60A f) Yükün gücü = ( I RMS ) 2 ( R ) = (11.4 = = 16.5 » « ¬ (2) ¼ ¬ © π ¹ © 2π ¹¼ 0.97 º ª § 40 · § sin 80° ·º = « 0. bu anda iS>0’dır.11 olarak yeniden çizilmiú ve diyotlar SCR’ler ile de÷iútirilmiútir.3 3F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL L:: T TA AM MD DA AL LG GA A.4 · c) Ortalama yük gerilimi = § ¨ m ¸(1 + cos α ) = ¨ ¸(1 + cos 40 °) = 190 . yük akımında ihmal edilebilir dalgacık sa÷layabilecek miktarda yeteri kadar büyük sayılmıútır...4 V b) Tepe yük akımı = Vm 339.54 A © π ¹ © π¹ e) I RMS ª I º ª § α · § sin 2α ·º 1− ¨ ¸ + ¨ =« m ¸» 0. ùekil 5.5 » «1 − ¨ ¸» ¸+¨ ¬ (2) ¼ ¬ © 180 ¹ © 2π ¹¼ 0.414 )( 240 ) = 339.5 = 11. .414 V RMS = (1.. ùekil 5.3 3.6.60 ) 2 ( 20 ) = 2699 W 5 5.5 ª16.97 · d) Ortalama yük akımı = ¨ m ¸ (1 + cos α ) = ¨ ¸ (1 + cos 40° ) = 9.97 A R 20 V · § 339 .11 vS>0 ve SCR1 ve SCR4 iletimde iken bir anı gözönüne alındı÷ında.

Bunun gibi SCR3’ de iletime hazırdır. v S = v AK1 + v L + v AK4 . vs<0 oldu÷undan.41) ùimdi.38) (5. aúa÷ıdaki eúitlik elde edilir .t2 arası yük gerilimi negatif ve SCR2 ileri yöndedir ve henüz bir iletim sinyali almamıútır. t1 ve T/2 aralı÷ı süresince yük gerilimi pozitif ve SCR2 ters polarlanmıútır. yukarıdaki eúitlikler bazı birimlerin iúaret de÷iútirmesine ra÷men biçimini de÷iútirmez. úekil 5.40) Burada da yine. . SCR1 ve SCR2 döngüsü etrafında bir gerilim eúitli÷i yazılırsa. SCR2’nin ters polarlanmıú oldu÷u anlamına gelir. v L = vS (5. Bu durumların oluúması süresindeki zaman t1 ve t2 arasıdır. Bu ifadelerin sonucu. akım yolunda da de÷iúme olmadı÷ını hatırlamak gerekir. (5. T/2 . yük ve SCR4 döngüsü etrafındaki bir gerilimin ifadesi aúa÷ıdaki eúitli÷i verir. vs negatif de÷ere de÷iúirken. v s = v AK1 − v AK2 SCR1 iletimde oldu÷undan. v AK1 = 0 ve bundan dolayı v AK2 = ( − v s ) < 0 Bu. SCR2 ve SCR3 henüz kapılarından iletime geçirilmediklerinden. vs<0 oldu÷undan negatiftir. Bundan dolayı. v AK2 = 0 ve böylece SCR2 iletime geçirilmeye hazırdır fakat henüz kapısından bir sinyal almamıútır. SCR1. vs. iletimdeki SCR’ler sıfır anot-katot gerilimine sahiptirler.39) (5.ùayet vs.12’deki grafikte gösterilmiútir. Yük gerilimi.

akım yolunu do÷al noktasından daha ileri bir zamana aktarmaktır. sonuçta yük gerilimi anlık de÷erlerinin negatif oldu÷u aralıklara sahiptir. yük SCR2 ve SCR3 ile kayna÷a ba÷lıdır ve böylece yük gerilimi vs ’nin negatifi olur. transfer vs = 0 da oluúur. t2 zamanında vL ’nin bir süreksizli÷i vardır. Bu. Bu zamanda her iki SCR’nin pozitif anot-katot gerilime sahip oldu÷una dikkat edilmelidir. Bu çıkıú geriliminin ortalama de÷eri α ’nın bir fonksiyonudur.38 eúitli÷inde v AK2 de÷eri sıfıra eúitlenirse. Bu diyot durumuna ters olup. øntegral iúlemi t1-t2 arasındaki yarım periyotta yapılır. çünkü SCR2 henüz iletime geçirilmiútir. SCR4 de iletimde de÷ildir.12 ùimdi t=t2 de. ødeal olarak úekil 5. Faz kontrolünün etkisi. SCR1’in ters polarlanması demektir ve kesim durumundadır.ùekil 5. ùayet 5. Benzer bir durumda. . Bu noktada. vs<0 olarak SCR2 ve SCR3 kapı sinyalleri ile iletime geçirilmiútir.12 ’de gösterildi÷i gibi. o halde v AK1 nin negatif olması gerekir.

Vort = 2 t2 Vm sin ω tdt T ³t1 (5. § 2 ·§ V · I ort = ¨ ¸¨ m ¸ cosα © π ¹© R ¹ durumundakilere dönüútürülebilir.5 = = 8. yukarıdaki eúitlikler sadeleútirilerek diyot ÖRNEK 5. (5.43) (5.4)cos 40° ) = 165. 60Hz’dir. Faz kontrol açısı 40° dir.28 )2 ( 20) = 1370 W g) Her bir SCR deki ortalama akım = 1 8.42) §2· Vort = ¨ ¸Vm cosα ©π ¹ Ortalama akım hala Vort/R ’dir.28 I ort = = 4. faz kontrollu do÷rultucuda yükün omik kısmı 20 Ω’a eúit ve kaynak gerilimi 240 V RMS.11 de gösterildi÷i gibi indüktif yüklü tam dalga.28 A e) RMS yük akımı = Ortalama akım = 8.414 V RMS = (1.28 A f) Yükün gücü = ( I RMS )2 ( R ) = (8.4 V b) Ortalama yük gerilimi = ¨ ¸ Vm cos α = ¨ ¸ (339.28 A R 20 § 2· © π¹ § 2· © π¹ c) Ortalama yük akımı = d) Tepe yük akımı = Ortalama akım = 8.14 A 2 2 (g) deki ½ çarpanı köprü ba÷lı SCR’lerin her alternatif yarım dalgada iletimde .414 )( 240) = 339. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Ortalama yük akımı d) Tepe yük akımı e) RMS yük akımı f) Yükün gücü g) Her bir SCR deki ortalama akım ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi = Vm = 1.5 V Vort 165. böylece.44) α=0 için (faz kontrolu olmaksızın).8 ùekil 5.

yük akımının FWD’ye transferinde kararlıdır. úekil 5. ©π ¹ (5. úekil 5. yük geriliminin dalga biçimi.4 4F FW WD D’’N NøøN NE EK KL LE EN NM ME ES Søø ùekil 5.olmasından kaynaklanmaktadır.14 de vL= 0 olarak de÷iúmiútir. Ortalama yük gerilimi 5. vL’nin negatif de÷erleri.46) Böylece seri ba÷lı iki SCR ters polarlanmıú olur ve iletimde de÷ildir.13 ùekil 5. SCR3 ile SCR2 ve son olarak.13’deki devrede görülen FWD’nin eklenmesiyle yeniden düzenlenmiútir..vL ve SCR4 ’ü içeren yol etrafındaki bir eúitli÷i göz önüne alalım: v S = v AK1 + v L + v AK4 (5. D1’in varlı÷ı vL’nin negatif de÷erler almasını engeller. Bu akım komütasyonunu (veya bir yoldan di÷er yola transferi) göstermek için. Bu aralıklar süresince yük akımı D1’de oluúur. omik yük durumu ile aynı oldu÷undan gerekli de÷ildir. v AK1 + v AK4 < 0 (5. D1 (FWD) ile olan yoldur. vs. SCR’lerin akımları ve iS sıfırdır. Eklenen eleman yük akımına ek yollar oluúturur ve mümkün olabilen üç yol vardır: SCR4 ile SCR1. SCR1 . 5 5.45) ùimdi FWD den dolayı.12 de vL<0 olan kısımlar.36 eúitli÷i ile aynıdır. vs<0 ve vL = 0 alındı÷ında.3 3.11’deki devre. §V · Vort = ¨ m ¸(1 + cosα ). Bu.46 eúitli÷i do÷rulanır.47) .. ùekil 5. D1’in ileri iletimine neden olur ve diyot modellerinde ileri akımda sıfır gerilim alınır. Ortalama yük geriliminin yeni bir eúitli÷i. 5.

48 eúitli÷i ile verilir: § α· ª t º I Dort = I L « 1 » = I L ¨ ¸ © π¹ ¬T / 2 ¼ (5. FWD’nin ortalama akımı 5.9 . devre elemanının seçimi için gereklidir. yük akımı ile aynıdır.ùekil 5. Kalan sürede akım sıfırdır.14 FWD olmadı÷ı durumla karúılaútırıldı÷ında.48) ÖRNEK 5. ek bir akım daha mevcuttur. FWD’deki akım. Ortalama ve tepe akım de÷erleri. FWD’nin tepe akımı. t = 0 ile t = α / ω arası ve ikinci yarım saykıldaki benzer aralıkta yük akımı ile aynıdır.

üç terminalli yarı-iletken elemanlar bu kapı-tetikleme fonksiyonunu yerine getirebilirler.54 ) = 3.8V © π ¹ ©π ¹ c) Ortalama yük akımı = Vort = 9.4 · b) Ortalama yük gerilimi = ¨ m ¸(1 + cosα ) = ¨ ¸(1 + cos 40°) = 190..414 V RMS = (1. AC kaynak geriliminin sıfır geçiúlerine göre geciktirilmesi gerekir. úekil 5. gerilim kayna÷ının her yarım saykılının sonunda kapasitörün boúaltılması ile eú zamanlama sa÷lanmıú olur.54 A f) Yükün gücü = ( I RMS ) 2 ( R ) = (9. 60Hz ve α= 40° dir. Yükün omik kısmı 20 Ω’a eúittir.FWD’li.54 A R d) Tepe yük akımı = Ortalama yük akımı = 9.54 A e) RMS yük akımı = Ortalama yük akımı = 9.54 )2 ( 20 ) = 1820 W § 140 · g) Her bir SCR deki ortalama akım = I SCR ort ¨ ¸ (9..54)( 40 ) · h) FWD ortalama akımı = I Dort = ¨ ¸ = 2. faz kontrollu do÷rultucu. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Ortalama yük akımı d) Tepe yük akımı e) RMS yük akımı f) Yükün gücü g) Her bir SCR deki ortalama akım h) FWD ortalama akımı ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi = Vm = 1.12 A © 180 ¹ 5 5. ùayet böyle palsleri üretmek için bir kapasitör yüklenir ve sonra boúaltılırsa. sıfır geçiúlere göre kapı akım palslerinin rastgele oluúmasını önlemek için kullanılmalıdır. Kaynak gerilimi 240 RMS. Böyle bir eleman.4 V §V · § 339. Bazı eú zamanlama vasıtaları. Böylece.5 5F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LD DE EV VR RE EL LE ER RøøN ND DE ET TE ET TøøK KL LE EM ME E Faz kontrollu do÷rultucularda SCR kapı palslerinin.3 3.71 A © 360 ¹ § (9. Çeúitli.13’de gösterilen bir indüktif yükü beslemektedir. kapasitörün dolma aralı÷ı için bilinen ve tekrar edebilen bir baúlangıç noktası vardır. tam dalga.414 )( 240 ) = 339. programlanabilir uni-jonksiyon transistör (PUT) olup böyle elemanların kullanımını göstermek için (özellikle faz kontrol durumları altında .

Elemanın sembolü. kaynak geriliminin pozitif yarım dalgası süresince. yarım dalga omik yüklü bir devrede bir SCR’nin tetiklenmesinde PUT’un kullanımını göstermektedir. Anahtarlama gerilimi VS ye ba÷lıdır ve bu. kapasitörün boúalma davranıúını göstermektedir. Kaynak gerilim dalgasının her pozitif kısımının sonunda. PUT’un iletiminde. úekil 5. ùekil 5.SCR’nin iletimi için) kullanılmıútır. eleman bir iletim durumuna anahtarlanır ve yeterli akım durumunu sa÷lar. besleme kayna÷ı ile vAK nin iA ile de÷iúim grafi÷i úekil 5. VS için hemen hemen sabit bir gerilim sa÷lar.17 daki grafik.15 de görülmektedir. anot geriliminin VS yi küçük bir eúik kadar. VS sıfır olur ve anot-katot geriliminin tepe de÷eri VS den sadece 1 volt’dan az bir de÷erde daha büyük olabilir.16 daki devre. kapasitörün dolması için gerekli eúzamanlamayı sa÷lamakta kullanılır. Yeterli bir anot akımı almak için. bu her pozitif yarım dalganın sonunda. Zener diyot.15 PUT’un kullanımı. RG ve VS ile gösterilir.15 de. Bir SCR’nin kapı ucuna bir kapasitörü boúaltır. ùekil 5. kapasitör RK direnci ve SCR kapı devresinden oluúan paralel devreye aniden boúalır. VS nin istenilen de÷eri tipik olarak gerilim bölücü devre ile elde edilir. ve Thevenin eúde÷eri. ùekil 5. VS nin ani düúüúü. Anahtarlama oluútu÷unda gerilim seviyesi VS ye ba÷ımlı olarak programlanabilir. . DøYAK elemanına benzer. her pozitif yarım dalganın sonunda kapasitörün boúalmasına neden olur. tipik olarak 1 volt’tan az geçmesi gerekir. ùayet bu oluúursa.

17 de. kapasitör R1 ve R2 ve zener diyotun kırpma seviyesi ile belirlenen de÷erden biraz daha büyük bir gerilim de÷eri ile dolar. DøYAK’ın parçalı do÷rusal modeline benzer. ùekil 5.16 ùekil 5. bilgi- .16 devrenin bir kısmını gösterir.18 de devre. Bu devre.18 de. ùekil 5.17 øletim durumundaki bir PUT’un modeli. ES ve RS de÷erleri. RK ve SCR’nin kapı’sından geçerek boúalır. SCR zaten iletimde oldu÷undan etkisi yoktur. PUT’u bir anahtar olarak temsil eden. Bu baúlangıç boúalmasından sonra kapasitör bir veya daha fazla ek dolma-boúalma dalgalanmasına baúlar. Bu ek dalgalanmaların. PUT’un iletim zamanı ve boúalma süresinde kapasitörün yeniden dolması gibi ikinci derece etkileri ihmal etmektedir. ùekil 5. PUT’un iletim aralı÷ı süresinde. úekil 5. Kapasitör daha sonra PUT.ùekil 5.

Mantıklı bir seçim. Di÷er de÷erler. Güvenilir bir iletim için.sayfasından belirlenebilir. (b) C’yi belirlemek için devre modeli. (a) R1 ve R2 de÷erleri (b) Yeterli kapı akımı sa÷layabilecek C de÷eri (c) α de÷erleri için R de÷erlerinin aralı÷ı ÇÖZÜM (a) R1 ve R2 de÷erleri için çok geniú bir de÷erler aralı÷ı kullanılabilir. .10 ùekil 5.16 daki devrede. α’nın 30° ile 150° arasında ayarlanabilir olması ve güvenilir bir iletim için SCR’ye yeterli akım sa÷lanması úartlarını sa÷layacak úekilde belirlenecektir. bunların eúit yapılmasıdır ve úekil 5. VS ye göre tepe kapasitör geriliminde küçük bir kaymanın (offset) sonucu küçük bir de÷er arasında karar vermektir. ters yöndeki iletimde gerilimi 20 V tur. VS = 120 V RMS. performansın belirlendi÷i bilgi-sayfası de÷erinin orta yoludur. SCR ye 3 µs için 0.19 da gösterilen SCR kapı-katot iletim modelidir. ùekil 5.2 V RZ = 4 kΩ RGK = 15 Ω ES =1.18 ÖRNEK 5. ùayet bu seçimler yapılırsa. PUT iletim modeli ile beraber. iletimden önce küçük tepe anot akımını veren büyük de÷er ve kapı-kaynak gerilimi. úekil 5. devre analizi için kullanıúlı olmaktadır. Bu. R1=R2=200 kΩ. 60 Hz SCR kapı modeli: RK = 50 Ω EGK = 1.0 V RS = 0. bazı de÷erler verilmiútir.5 Ω øletimdeki 2N6028 için PUT modeli: Aúa÷ıdakileri bulunuz.1 A den büyük kapı akımının uygulanması gerekir. Parçalı do÷rusal model bir yaklaúım olmakla birlikte.15 deki RG nin böyle bir de÷eri 100 Ω dur. Gösterilen zener diyot ideal olarak modellenebilir. Bu.

ileri devre analizi ile bulunabilir: v GK = 0.5)C Kapasitör akımı.04C .522 e − t / τ t = 3 µs de.19 vC’nin baúlangıç de÷eri.20 § 10 − 0.19’un bir Thevenin eúde÷eri (úekil 5.02µs = 12.923 + 7. Yukarıdaki eúitli÷in çözümü ile τ ’nin de÷eri bulunur: τ = 2.ùekil 5.018 + 0.54iC = 0.157 e − t / τ RK iG = iC − iR = −0. ùekil 5.54 + 0.923 + 11.837 e − t / τ iR = v GK = 0. iG ’nin 0.10 A olması gerekir.018 + 0.9 − 0.679 e © 11.20 de gösterilen) analiz için kullanılır: ùekil 5.5 ¹ τ = (11.54 + 0.923· −t / τ −t / τ iC = ¨ ¸ e = 0. R1 ve R2 nin gerilim bölme iúlemi ile 10 V olur.

burada gözönüne alınmayacaklardır. köprünün DC tarafında. verilen gücün RMS gerilimi ve RMS akımın çarpımına oranı olarak tanımlanır.49 eúitli÷i ile bulunur. AC kaynak RMS akımı ve RMS geriliminin volt-amper çarpımı olarak tanımlanır. Güç faktörü.50) § V · S = VRMS I RMS = ¨ m ¸( I RMS ) © 1.4 Bir AC kayna÷a bir do÷rultucu ve yükün gösterdi÷i güç faktörü iki durum için ekonomik öneme sahiptir. Özellikle α’nın küçük de÷erleri için. zener diyotun uçlarındaki 20 V dan az olan baúlangıç gerilimi ihmal edilir. do÷rultucu yükleri birimden daha düúük güç faktörü gösterirler. α = 30 $ için.1 1F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LL LU UR RE EZ ZøøS ST TøøF FY YÜ ÜK K 5. yarım dalga do÷rultucu yükleri küçük ve kayda de÷er güç harcamasına sahip de÷illerdir. Genel olarak.65 Ω’dur. köprü do÷rultucunun AC tarafı için ek eúitlikler yazılabilir: P = ( I RMS ) 2 R (5. Enerjinin harcandı÷ı bir uç sistemdeki büyük yükler sık olarak. güç faktörü. Güç faktörünün tanımı kullanılarak..39 ms içinde. 5 4. Bu tanım. RMS de÷er kareli bir fonksiyondur ve herhangibir akımın iúaretinden ba÷ımsızdır.10 daki AC kaynak akımının dalga biçimi 5. Ek olarak. bunun direnç de÷erinde etkisi azdır. bazı durumlarda güç faktörü oldukça düúüktür..168 µF (c) Bu hesaplama için. verilen bir yükü beslemek için gereken transformotorun büyüklü÷ünü etkiler.414 ¹ .4 Bir köprü do÷rultucu için úekil 5.. güç 5. kapasitörün 6.94 kΩ ile) α = 150$ için. 10 V dan 20 V kaynak gerilimine yüklenmesi gerekir: 10 = 20(1 −e −t / τ ) τ = 2.37 eúitli÷i ile verilen yük akımı için olan aynı RMS de÷ere sahiptir.37 eúitli÷indeki sonucu kullanılarak. Çok kullanılan tek fazlı.168 µF ve R = 11.94 ms de yüklenmesi gerekir ve buna karúılık gelen direnç de÷eri 59. Genel olarak.C = 0. güç faktörü aúa÷ıdaki gibi belirlenir: S.00 ms ( C = 0.49) (5. harcanan gerçek enerji için oldu÷u kadar düúük güç faktörü için de ücretlendirilir. faz kontrollu bir rezistif yük için birimden daha küçük bir güç faktörü ile sonuçlanmaktadır. kapasitörün 1. tam dalga durumlarına ait bir analizi aúa÷ıda verilmektedir. Köprünün hem AC ve hem de DC tarafındaki akımlar aynı RMS de÷ere sahiptir. RMS akımın 5. 5 4G GÜ ÜÇ ÇF FA AK KT TÖ ÖR RÜ Ü 5.

54) . Aúa÷ıdaki iliúkiler. Im ve R iliúkili oldu÷undan. Transformotor nüvesindeki manyetik akı. ùekil 5.52) α = 0 ile faz kontrolsuz durum için güç faktörü beklenildi÷i gibi (1) birimdir. Ana farklılık.5 (5.52 eúitli÷ini verecek úekilde yeniden düzenlenebilir: § α sin 2π · Güç faktörü = ¨1 − + ¸ 2π ¹ © π 0. Yük akımı. ùekil 5. tam dalga bir do÷rultucu devresini göstermektedir.51) Vm. primer akımının alternatif ve köprü do÷rultucu durumu ile aynı oldu÷unu göstermektedir: Ni p − Nis1 + Nis2 = 0 i p = is1 + is2 (5. yük geriliminin tepe de÷eri kaynak gerilimi ile aynıdır.9 da görülen köprü do÷rultucudaki ilgili akımlarla aynıdır. her üç sargıdaki sipir sayısı. sekonder sargısının iki yarısında bu bileúenlerin zıt etkisinden dolayı çift yönlü bileúene sahip de÷ildir.37 eúitli÷i kullanılarak 5.2 deki grafik bu farklılıklar dıúında úekil 5. Sekonderin her yarı kısmı akımın çift yönlü bir bileúenine sahiptir.Güç faktörü = P 1.53) (5.10 ile aynıdır.21. Bir amper-sarım eúitli÷i gerekli iliúkiyi verir. Bu analiz için. 5. Dönüúüm oranı birim oldu÷undan. do÷rultulmuú yük akımının alternatif yarım dalgaları sekonderin her yarısında ve buna karúılık gelen SCR de mevcut olmasıdır. ùekil 5.51 eúitli÷inin sonucu. gerilim ve primer akımı úekil 5.21 Bir ideal transformotor varsayımı ile primer ve sekonder akımının iliúkisi analiz edilebilir. 5. N’dir. bir transformotorun sekonderinin orta ucunu kullanan tek faz.414 R I RMS = S Vm (5.

22 Primer ve sekonder sargılarının volt-amper oranı sekonder sargılarındaki akımın DC bileúeninden dolayı aynı de÷ildir. Toplam sekonder gerilim-akım çarpımının bir sargının iki katı oldu÷una dikkat edilmelidir: § V · S = (2) ¨ m ¸ I RMS © 1.414 katı kadar büyüktür.ùekil 5.55 eúitli÷inde.56) . Sekonder tarafı için. Bu yüzden sekonder tarafındaki güç faktörü primer tarafından farklılık gösterir ki 5.52 eúitli÷inde köprü do÷rultucu için verilen sonuç ile aynıdır. her sekonder akımının RMS de÷eri 5. Yük akımının RMS de÷eri.55) 5. böylece yük gücü 5.33 eúitli÷inden hesaplanabilir çünkü dalga biçimi her iki durum için aynıdır.414 ¹ (5. bir sekonder sargısındakinin 1. IRMS bir sekonder sargısındaki RMS akımdır.414 I RMS ) 2 R (5.56 eúitli÷inde görüldü÷ü gibi ifade edilebilir: P = (1. Aúa÷ıdaki eúitlikler gereken hesaplamaları ifade etmektedir.

ÖRNEK 5. primer sargı akımının RMS de÷eri bulunur.52 eúitli÷inden. 5 (5. bir transformotorun bir köprü do÷rultucuyu beslerken ki durumundan daha büyük olması gerekmektedir.33 eúitli÷inden elde edilen bir RMS de÷ere sahiptir: Im = 100 = 10 A 10 0.5 = 0.414 ¹ 5.767 A Sekonder sargıları için 5. primer ve sekonder güç faktörlerini bulunuz. transformotorun primer ve sekonder sargılarının volt-amper oranını bulunuz.707 faktörü ile daha azdır.11 Bir faz kontrollu do÷rultucudan bir rezistif yük beslenmektedir.55 eúitli÷i kullanılarak.37 eúitli÷i kullanılarak. ÇÖZÜM (a) 5.5 I RMS 45° sin 90° · § 10 ·§ = ¨ ¸¨1 − + ¸ 2π ¹ © 2 ¹© 180° = 4. § 100 · S 2 = (2)¨ ¸(4.767) = 674 VA © 1. (a) Sekonder sargısına ba÷lanan bir köprü do÷rultucu için. Primerdeki Im’nin de÷erinin dönüúüm oranı ile ayarlanması gerekir: º ª 100 I m = (10) « » = 1. Faz kontrol açısının de÷eri 45°dir.9535 (b) Her sekonder akımı 5.473 A ¬ (480)(1. Transformotorun. güç faktörü elde edilebilir: 45° sin 90° · § + Güç faktörü = ¨1 − ¸ 2π ¹ © 180° 0.414) ¼ .§ α sin 2π 1− + P ¨ π 2π Güç faktörü = = ¨ S ¨ 2 ¨ © · ¸ ¸ ¸ ¸ ¹ 0.57) Sekonder güç faktörü primer sargısından 0. (b) Orta uçlu bir transformotor durumu için. Yük direnci 10 Ω dur. (c) Sekonder güç faktörünü bulunuz. 60 Hz kayna÷ı do÷rultucuya ba÷lamaktadır. Bir düúürücü transformotor 480 V RMS. Yükteki sekonder tepe geriliminin 100 V olması gerekmektedir.

§ 1,473 · I RMS = ¨ ¸(0,9535) = 0,993 A © 1,414 ¹

S1 = (480)(0,993) = 477 VA
(c) Sekonder güç faktörü 5.57 eúitli÷inden bulunur:

45° sin 90° · § + ¸ ¨1− 180 2 ° π ¸ ¨ Güç faktörü = 2 ¸ ¨ ¸ ¨ ¹ ©
5 5..4 4..2 2F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LL LU U øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK K

0, 5

= 0,674

Do÷rultucudaki yük, yük akımının her saykıl boyunca sabit olaca÷ı úekilde büyük bir indüktansla de÷iútirilmiútir. ùekil 5.11 de görülen köprü do÷rultucu durumu için, aúa÷ıdaki gibi güç faktörü belirlenebilir (do÷rultulmuú akımın sabit de÷eri IL olarak kaydedilmiútir):
2 P = IL R

(5.58) (5.59)

§ V · S = ¨ m ¸ (I L ) © 1,414 ¹

§ 2Vm · IL = ¨ ¨π R ¸ ¸ cos α © ¹
Bu üç eúitli÷in birleútirilmesiyle 5.61 eúitli÷i elde edilir:
Güç faktörü = P = 0,900 cos α S

(5.60)

(5.61)

Bir diyot do÷rultucu kullanılarak faz kontrolu olmaksızın bile, yük indüktif oldu÷unda güç faktörünün birimden daha düúük oldu÷una dikkat edilmelidir.

ùayet bir transformotor bir köprü do÷rultucuyu besliyorsa, akım ve gerilimin hem primer ve hemde sekonderdeki durumları, önceki eúitlikte oldu÷u gibi aynı iliúkiye sahip olmaktadır. Bu yüzden hem primer ve hemde sekonder güç faktörleri 5.61 eúitli÷inde ifade edilmektedir. Transformotorun volt-amper oranı, do÷rultucunun çıkıú gücünden bir α de÷eri kadar büyük olmalıdır. ùayet do÷rultucu, sekonderi orta uçlu bir transformotor ile besleniyorsa, sekonder güç faktörü primerdekinden daha azdır. Burada da yine, IL DC yük akımı ve Vm iki sekonder sargısından birinin geriliminin tepe de÷eridir. øki sekonder sargısının birine ait akımın RMS de÷eri, bu akımın yarım periyot için IL’ye eúit ve di÷er yarı için sıfır oldu÷u dikkate alınarak hesaplanabilir. 5.62 eúitli÷i bu iliúkiyi ifade etmektedir:

I RMS =

IL 1,414

(5.62)

§ V · S 2 = 2¨ m ¸ ( I RMS ) = Vm I L © 1,414 ¹

(5.63)

Yük gücü için 5.58 eúitli÷i ve IL için 5.60 eúitli÷indeki ifadeler kullanılarak, güç faktörü bulunabilir:

Güç faktörü =

P §2· = ¨ ¸ cos α S2 © π ¹

(5.64)

Primer güç faktörü köprü do÷rultucu durumunda aynı kalmaktadır. ÖRNEK 5.12 Örnek 5.11 deki devre, yük direncine seri büyük bir indüktans içerecek úekilde de÷iútirilmiútir. Çözümü tekrar ediniz. ÇÖZÜM (a) 5.61 eúitli÷inden,
Güç faktörü = 0,900 cos 45° = 0,6364

§ cos 45° · §2· (b) I L = ¨ ¸(100)¨ ¸ = 4,50 A © 10 ¹ ©π ¹ Sekonder sargıları için 5.63 eúitli÷inden, S 2 = Vm I L = (100)(4,5) = 450 VA Primer akımı her yarım saykılda sabit de÷erli alternatif akımdır. De÷eri, IL ve dönüúüm oranı ile iliúkilidir:

§ N2 · · § 100 I p = IL¨ ¸ = 0,663 A ¨ (480)(1,414) ¸ ¸ = (4,50)¨ ¨N ¸ ¹ © © 1¹
Primer sargısı için,

S1 = (480)(0,663) = 318,2 VA
(c) Sekonder güç faktörü, güç faktörünün tanımı kullanılarak bulunabilir:
2 P = IL R = (4,50) 2 (10) = 202,5 W

Güç faktörü =

P 202,5 = = 0,450 S2 450

5 5H HA AR RM MO ON NøøK KL LE ER R 5..5 Çok sayıda faz kontrollu do÷rultucu, AC kaynakta bozulmuú akımlar üretirler. Böyle harmonik bileúenleri AC sistemde istenilmeyen etkilere sahip olabilir veya yakındaki aygıtlarda parazite neden olabilir. Bu harmonik akımlarının de÷eri etkilerini belirlemek için mümkün olabilen her do÷rultucu için hesaplanabilir. Böyle harmonik akımlarının etkilerini azaltmak için bazı önlemler alınabilir. Do÷asında daha iyi olan bir devre düzenlemesi seçilebilir veya AC kaynak ve do÷rultucu arasına düúük geçiren bir filtre yerleútirilebilir. Do÷rultucu gücünün çok büyük de÷erleri için, böyle bir filtrenin maliyeti savunulamaz. Bu durumlar için, artırılmıú pals sayısında çok fazlı bir do÷rultucu ve daha düúük harmonik üretimi savunulabilir. Böyle çok fazlı do÷rultucular kısım 5.8 de bahsedilmektedir. 5 5..1 1R RE EZ ZøøS ST TøøF FY YÜ ÜK KL LE ER R 5..5 Sadece tam dalga do÷rultucular, harmonik üretimi problemine neden olabilecek büyük yükler için kullanılır. Faz kontrollu AC kaynak akımı, bir köprü do÷rultucu veya orta uçlu bir transformotor kullanımından ba÷ımsız bir dalga biçimine sahiptir. ùekil 5.23 de akımın zamanla de÷iúim grafi÷i harmonik akım bileúenlerinin Fourier serisi analizi için kullanılmútır. Fourier serisi katsayıları bilinen metotla hesaplanır. ùekil 5.23 deki grafikten, A0’ın sıfır oldu÷u açıktır:
An = Bn = 4 T

³α ω I
/

T /2

m

sin ωt cos nωt dt

( 5.65)

4 T /2 I m sin ωt sin nωt dt T ³α / ω

( 5.66)

ùekil 5.23

ùekil 5.24 øki integralin çözümü aúa÷ıdaki sonuçları verir (genel katsayılar durumunda, n tek sayılı, 3 ve yukarısına eúittir):
§I · A1 = ¨ m ¸[(cos 2α ) − 1] © 2π ¹ §I · B1 = ¨ m ¸(2π − 2α + sin 2α ) © 2π ¹ § I ·§ 2 · An = ¨ m ¸¨ 2 ¸(1 − n sin nα sin α − cos nα cos α ) © π ¹© n − 1 ¹ § I ·§ 2 · Bn = ¨ m ¸¨ 2 ¸(n cos nα sin α − sin nα cos α ) © π ¹© n − 1 ¹ ( 5.67)

( 5.68)

( 5.69)

( 5.70)

Farklı n de÷erleri için α’nın bir fonksiyonu olarak harmonik katsayılarının genli÷i úekil 5.24 de görülmektedir 0. Bütün akımlar α=0 temel akımının de÷erine normalleútirilmiútir. 5 5..2 2 øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK KL LE ER R 5..5 Yükün büyük indüktans bileúeni ile tam dalga bir do÷rultucu durumunda, AC kaynak akımı alternatif kare dalgalı biçime sahiptir. ùayet bir FWD mevcut de÷ilse, her polarite

için iletim periyodu 180°dir; úayet bir FWD varsa, bu durumda her polaritenin iletimi T / 2 − α / ω aralı÷ındadır. ùekil 5.25 deki grafik harmonik akımlarını belirlemek için kullanılmaktadır; AC kaynak akımının, zamanın çift sayılı bir fonksiyonu olması için zaman orijini kaydırılmıútır.

ùekil 5.25
Bir FWD kullanıldı÷ı durumda, hem pals geniúli÷i ve hem de genlik α’ya ba÷lıdır; FWD olmaksızın, sadece genlik α’ya ba÷lıdır. ùekil 5.25 deki grafik kullanılarak Fourier katsayılarının analizi bir FWD ’li duruma uygulanmaktadır. Bu durum için, An katsayıları 5.71 eúitli÷inde görülen integrasyonla bulunur:

§ 8 · T / 4−α / 2ω An = ¨ ¸ ³ I L cos nωt dt ©T ¹ 0

( 5.71)

§ 4 I · ª§ n ·º An = ¨ L ¸ sin «¨ ¸» (π − α ) © nπ ¹ ¬© 2 ¹¼

( 5.72)

IL’nin de÷eri, 5.35 eúitli÷indeki sonuç ile ifade edilebilir ve sonuç 5.73 eúitli÷inde oldu÷u gibidir:

½ § V ·§ 4(1 + cos α ) ·­ ª§ n ·º An = ¨ m ¸¨ ¸®sin «¨ ¸» (π − α )¾ 2 nπ ¹¯ ¬© 2 ¹¼ © R ¹© ¿

( 5.73)

FWD’siz durum için, pals geniúli÷i α ile de÷iúmez, buna ra÷men IL ise de÷iúir. 5.72 eúitli÷inde, IL’nin de÷eri 5.44 eúitli÷indeki de÷eri ile yerine konulur ve sinüsoidal terimin α argümanı kaldırılır. Bu durumda, An 5.74 eúitli÷i ile verilir:

ª § nπ § V ·§ 8 · An = ¨ m ¸¨ 2 ¸(cos α ) «sin ¨ © R ¹© nπ ¹ ¬ © 2

·º ¸» ¹¼

( 5.74)

Bu harmoniklerin de÷iúimi FWD’li durum için úekil 5.26 da ve FWD’siz durum için úekil 5.27 de görülmektedir. α=0 ile Vm ve R’nin verilen de÷erleri için, temel akımın genli÷i rezistif durumda oldu÷undan daha azdır. Bu iki grafikte, bütün akımlar Vm/R ’ye normalleútirilmiútir.

ùekil 5.26 ÖRNEK 5.13 Tam dalga bir köprü do÷rultucu 240 V, 60 Hz’lik bir kaynaktan indüktif bir yükü beslemektedir. Çıkıú gerilim aralı÷ı 200 V - 80 V arasındadır. FWD yoktur. Yük direnci 4 Ω’dur. Çıkıú geriliminin uç de÷erlerinde, kaynaktaki üçüncü ve beúinci derece harmonik akımlarını bulunuz. ÇÖZÜM VL=200 V için,
200 = (240)(1,414)(2)(cos α )

π
α = 22,2°

Vm (240)(1,414) = = 84,85 A R 4
5.74 eúitli÷inden,

§ 8 · A3 = 84,85¨ 2 ¸ cos 22,2° = 21,22 A © 3π ¹ § 8 · A5 = 84,85¨ 2 ¸ cos 22,2° = 12,74 A © 5π ¹

VL=80 V için, α=68,3°
§ 8 · A3 = 84,85¨ 2 ¸ cos 68,3° = 8,47 A © 3π ¹ § 8 · A5 = 84,85¨ 2 ¸ cos 68,3° = 5,09 A © 5π ¹

ùekil 5.27 5 6D DC CY YÜ ÜK KG GE ER RøøL LøøM Møø 5..6 Bazı devre düzenlemeleri yükün bir parçası olarak devreye etkin bir DC kaynak yerleútirmektedir. Bu, düzeltici bir filtrenin bir parçası olarak yerleútirilen kapasitörün geriliminden kaynaklanabilir. Di÷er bir kaynak ise bir DC motorun zıt (emf) elektromotor kuvvetidir. ùekil 5.28 bu durumu modellemektedir. Görüldü÷ü gibi, úayet

indüktör ideal ise (direnç yok), bu durumda devre eúitlikleri VLort = E kısıtlamasını zorlayacaktır. Kapasitif durum için, bu, kapasitörün do÷rultucunun çıkıú geriliminin ortalama de÷eri ile kararlı bir seviyede yüklenmesi anlamındadır. Bir DC motor yükü için, bunun anlamı zıt emf ve dolayısiyle motor hızı olup, do÷rultucunun çıkıú geriliminin ortalama de÷erine ayarlanmalıdır. ùayet indüktansın bir direnç elemanı eklenerek modellenmesi gerekiyorsa, bu durumda yukarıdaki ifadelerin düzeltilmesi gerekir.

ùekil 5.28 5 5..6 6..1 1B BÜ ÜY YÜ ÜK K øøN ND DÜ ÜK KT TA AN NS S Dikkate alınacak ilk durum, direnç olmaksızın büyük indüktanslı durumdur, bu, úekil 5.28 de görülmektedir. Burada, kritik indüktans kısmında oluúan özel bir problem yoktur; yukarıda ifade edildi÷i gibi, E’nin vL’nin ortalama de÷erine uyması için ayarlanması gerekir. iL(t)’nin ortalama de÷eri belirlenmiú de÷ildir ve de÷erini belirlemek için di÷er devre úartlarının gözönüne alınması gerekir. Tam olarak hangi düzenleme gerilim kayna÷ı, E ile modellenmektedir? ùayet úekil 5.29 daki gibi ise, bu durumda iL(t)’nin ortalama de÷eri kolaylıkla bulunur. Bu úekilde, 5.75 eúitli÷indeki akım iliúkisi ani de÷erler için tutmakta ve 5.76 iliúkisi ortalama de÷erler için tutmaktadır: iL (t ) = iC + iR I L = IC + I R (5.75) (5.76)

Kapasitör akımının ortalama de÷eri kararlı periyodik çalıúmada sıfırdır, ortalama indüktör akımı ortalama direnç akımı ile aynıdır ve bu 5.77 eúitli÷i ile verilmektedir:
IL = IR = E R

(5.77)

ùekil 5.29 5 5..6 6..2 2K KR RøøT TøøK K øøN ND DÜ ÜK KT TA AN NS S Bazı devre konfigürasyonları, bununla beraber, úayet yük indüktansı belli kritik bir de÷erden daha küçükse önceki eúitliklerden göze çarpan bir ayrılmaya neden olur. Bu durumda ortalama yük gerilimi bu eúitliklerin kullanılması ile tahmin edilen de÷erlerden önemli ölçüde farklıdır. ùayet devre yükte mevcut bir DC kayna÷ına sahipse, bu durumda bir kritik indüktans de÷eri sürekli bir indüktör akımı olup olmadı÷ını belirler. ùayet varsa, bu durumda do÷rultucunun çıkıú gerilimi (yükün giriú gerilimi) her zaman tanımlanır ve önceki eúitlikler uygulanır. ùayet indüktör akımı sürekli de÷ilse, bu durumda farklı bir analiz gerekir. Önceki eúitliklerde, ortalama yük gerilimi yük direncinden ba÷ımsız bulunmuútu. Sürekli olmayan akım modu için, ortalama yük gerilimi yük direncine ba÷lı olur. 5 6..3 3K KR RøøT TøøK K øøN ND DÜ ÜK KT TA AN NS SIIN NB BE EL LøøR RL LE EN NM ME ES Søø 5..6 Bir kritik indüktans de÷eri úekil 5.28 de görülen devre düzenlemesi için hesaplanabilir. ùayet tam dalga, faz kontrollu sistem ile vL verilmiúse, bu durumda úekil 5.30 daki grafik t1 zamanında E den büyük kaynak gerilimi durumuna uygulanır. ùekilde, L ve R de÷erleri öyle iliúkilidir ki operasyon sürekli ve süreksiz çalıúma modu arasında bir sınırda bulunmaktadır. Bu durum kritik indüktans iliúkisini hesaplamak için kullanılır. Daha da ötesi minimum akım, SCR’nin anahtarlama zamanında oluúur ki bu α’nın bütün de÷erleri için do÷ru de÷ildir. vX indüktansın uçlarındaki gerilim oldu÷undan, bu, iL(t)’yi elde etmek için baúlangıç noktası olarak kullanılır:
diL v X vL − E = = dt L L
t§v − E· t § V sin ωt − E · dt = ³ ¨ m iL (t ) = ³ ¨ L ¸dt ¸ t1 t1 L ¹ © © L ¹

(5.78)

(5.79)

iL(t) ’nin ortalama de÷eri integrasyonla belirlenir: I ort = burada t 2 − t1 ) = T / 2 . 5. I ort = E / R ve E = (2 / π )Vm cos α iliúkisi kullanılarak. yani E/R de÷eri olması için úartın sa÷lanması gerekir. 5. ùekil 5. Vm ve ortalama do÷rultucu gerilimi E arasındaki iliúki hala sürmektedir.81) iort ª §π ·º ( E )¨ ¸ º « © 2 ¹» § Vm · ª §2· » =¨ ¸ «cos α + ¨ ¸ sin α » − « ©π ¹ © ωL ¹ ¬ ¼ « ωL » « » ¬ ¼ (5.82 eúitli÷i sonuç olarak elde edilir: 2 t2 iL (t )dt T ³t1 (5.30 iL(t)’nin ortalama de÷erinin uygun bir de÷er.80) t = t1 de iL (t ) = 0 oldu÷undan.§V · §E· iL (t ) = ¨ m ¸(cos ωt1 − cos ωt ) − ¨ ¸(t − t1 ) ©L¹ © ωL ¹ (5. iL(t) eúitli÷i ile integrasyon iúlemi yapılarak. periyodik operasyon için iL(t) ’nin t = t 2 de tekrar sıfır olması gerekti÷i grafikten açıkça görülmektedir.82) Bu durumda. Daha da ötesi operasyon sürekli akım çalıúmasının sınırında oldu÷undan.83 eúitli÷indeki sonuç elde edilir: .

31 de görülen bir düzenleme ile 20 Ω’luk yüke ayarlı gerilim sa÷lamaktadır.87) (5. Buradaki iki iliúki kullanılarak bir sınır úartı elde edilir: §2· E = ¨ ¸ Vm cos α ©π ¹ ve (5. t1 zamanında vL=E için oluúur. vL ve E eúlenerek aúa÷ıdaki sonuç elde edilir: §2· ¨ ¸ Vm cos α = Vm sin α ©π ¹ tan α = 2 (5.83) Bu kritik de÷er operasyonun sürekli ve süreksiz modlarını ayırır. akımın t > t1 için artırılması ve akabinde anahtarlama noktasında vL>E olması gerekir. .14 60 Hz. 240 V RMS AC kaynaktan çalıúan bir tam dalga do÷rultucu úekil 5. Bu.88) α = 32. Sınır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α de÷eri (b) α’nın bütün de÷erleri için sürekli indüktör akımını sürdüren L de÷eri. daha sonraki süreksiz indüktör akımı kısmında incelenecektir.§R· L = ¨ ¸ tan α ©ω ¹ (5.85) (5. Kritik de÷erden aúa÷ı L için Vm ve α arasındaki iliúkiyi elde etmenin bir gereksinimi hala devam etmektedir. minimum akımın anahtarlama noktasında oluútu÷u durum içindi. Yük geriliminin 100 V ile 180 V arasında ayarlanabilmesi gerekmektedir.84) vL = Vm sin α burada α = ωt1 .86) π (5. Bunun olması için.48° ÖRNEK 5. Yapılan önceki analiz.

ùekil . § 120 · L=¨ ¸ tan 62.48° durumunda kontrol için.. Bu yüzden.4 4 5.31 ÇÖZÜM VL=100 V için sürekli indüktör akımı varsayılarak: §2· §2· 100 = ¨ ¸ Vm cos α = ¨ ¸ 339.83 eúitli÷inden. iki α de÷erinin en küçü÷ünde sürekli akımı sürdürmek için yeterinden daha büyüktür. böylece akım anahtarlama noktasının ilerisinde azalmaya devam eder..4 cos α ©π ¹ ©π ¹ α = 32.88 úartını karúılamaktadır. 5. (a) úıkkındaki daha büyük α de÷eri daha büyük L de÷erini gerektirir. vL’nin de÷eri anahtarlama noktasında E’den küçüktür.4 48 8° ° α < 32.43° © 120π ¹ L = 0.4 cos α ©π ¹ ©π ¹ α = 62..58° (b) α aralı÷ı 5.43° VL=180 V için: §2· §2· 180 = ¨ ¸ Vm cos α = ¨ ¸ 339.6 α α< <3 32 2. 5 6.102 H L’nin de÷eri.ùekil 5.

ùekil 5.5.90 eúitliklerinin birleútirilmesi 5.93) .91’i verir (5.48° (5.89) θ = sin −1 ¨ ¸ cos α ©π ¹ sınırı göstermektedir.90) (5.32 de θ.91) α = 32. Aynı yolla akımı bulmak için baúlangıç noktası diL v X vL − E = = dt L L t = t3 de iL (t ) = 0 oldu÷undan. minimum akımın oluútu÷u t3’e karúılık gelen açı olsun.92) (5.89 ve 5. 5. §2· α < 32. iki mod operasyonu arasındaki Bu durum için kritik indüktans önceki kısımdakine benzer bir davranıúla bulunur.48° için θ = 32.48° oldu÷una dikkat ediniz. t§v −E · t § V sin ωt − E · iL (t ) = ³ ¨ L dt = ³ ¨ m ¸dt ¸ t3 t3 L © L ¹ © ¹ (5.92) §V · §E· iL (t ) = ¨ m ¸(cos ωt3 − cos ωt ) − ¨ ¸(t − t3 ) © ωL ¹ ©L¹ (5.32 Bu de÷er minimum akımın oluútu÷u vL = E = Vm sin θ ve §2· E = ¨ ¸ Vm cos α ©π ¹ dikkate alınarak bulunur. Bu.

95) øúlemler yapılarak aúa÷ıdaki sonuç elde edilir: º π · §2· § V ·ª § §2· iort = ¨ m ¸ «cos θ + ¨ ¸(cos α )¨θ − α − ¸ + ¨ ¸ sin α » 2 ¹ ©π ¹ © ©π ¹ © ωL ¹ ¬ ¼ Yukarıdaki matematiksel iúlemlerde (5.99 eúitliklerindeki iki α aralı÷ını birleútirmektedir.99) 5.Son eúitlik t1 ve t2 anahtarlama noktası arasındaki aralık için uygulanmaktadır.33 deki grafik.83 ve 5. . yukarıdaki eúitlik kritik indüktansın α ’nın bir fonksiyonu oldu÷unu ifade etmektedir. Bu aralık üzerinde iL (t ) ’nin integrali 5.33 sürekli indüktör akımını sürdürmek için gerekli kritik indüktansın α ile nasıl de÷iúti÷ini göstermektedir. ùekil 5. sürekli indüktör akımını sürdürmek için yeterli indüktansı sa÷lamak gittikçe zorlaúmaktadır. ùayet kullanılacak α aralı÷ının tamamı araútırılıyorsa.95 eúitli÷i ile verilir: I ort = 2 t2 2 (α +π ) / ω iL (t )dt = ³ iL (t )dt ³ T t1 T α /ω (5. ùayet fonksiyon bu úekilde ifade edilirse hantal oldu÷undan úimdiki hali ile oldu÷u gibi bırakıyoruz.96) §2· E = ¨ ¸Vm cos α ©π ¹ Ortalama akım yük direnci ile iliúkilidir. α 90° ye yaklaúırken. θ ’nın α ’nın bir fonksiyonu oldu÷u bilinerek. tüm aralık boyunca sürekli indüktör akımını sürdürecek L’nin de÷eri bulunabilir. burada da yine I ort = E § 2 ·§ Vm · = ¨ ¸¨ ¸ cos α R © π ¹© R ¹ (5.97) (5. 5.91 eúitli÷inde ifade edildi÷i gibi. ùekil 5.98) øki iliúki eúlenerek L= R 4 f cos α º ª π· § 2 ·§ §2· «cos θ + ¨ π ¸¨θ − α − 2 ¸(cos α ) + ¨ π ¸ sin α » © ¹© ¹ © ¹ ¼ ¬ (5.

60 Hz’dir.42°» = 37.15 Tam dalga.16° ¼ ¬© π ¹ ª§ 2 · º . faz kontrollu bir do÷rultucu úekil 5. ÇÖZÜM (a) §2· E = VLort = ¨ ¸ Vm cos α ©π ¹ §2· 205 = ¨ ¸ 339.33 ÖRNEK 5.42° (b) α < 32.4 cos α ©π ¹ α = 18.ùekil 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α de÷eri (b) kritik indüktans. Kaynak 240 V RMS.91 eúitli÷i θ ’yı bulmak için kullanılır: θ = sin −1 «¨ ¸ cos 18.48° . böylece 5.31 deki devre düzenlemesi ile temsil edilen bir yüke ortalama 205 V ta 10 A sa÷lamaktadır.

R ve frekansın de÷erleri yerine konularak kritik indüktans için L=0.R= E 205 = = 20. L= LN R = (0.5 Ω I ort 10 5.0222 H de÷eri bulunur.. sonuç olarak vL AC kaynak gerilimi ile belirlenmek yerine kapasitör gerilimine eúittir. ortalama yük gerilimini bulmak için dikkate alınmalıdır. t3 zamanı t1 den sonra yarım periyottan daha azdır.6 6.43)(20. θ.. vC de ihmal edilebilir dalgacık olması için yeteri kadar büyük varsayılmıútır. ortalama yük gerilimi yük direncine ba÷lıdır ve yeni gerilim iliúkileri gereklidir. t3 − t 2 aralı÷ı süresince indüktör akımı sıfır ve bütün SCR’ler iletimde de÷ildir. úekil 5. ùekil 5. . øndüktör akımı maksimum bir de÷ere yükselir ve t = t3 de sıfıra geri düúer.99 eúitli÷inde α. Burada da yine filtre kapasitörü.5) = 0. Bu de÷er kullanılarak. Alternatif bir çözüm.43 tür.023 H. 377 ω 5 5.5 5S SÜ ÜR RE EK KS SøøZ Z øøN ND DÜ ÜK KT TÖ ÖR RA AK KIIM MII Kritik indüktanstan daha az bir de÷erde.42° de LN’nin de÷eri 0.34 deki grafikler indüktör akımının t = t1 de yani bu zamanda do÷rultucu SCR’lerinin de iletime baúladı÷ını göstermektedir. α=18. Bu aksiyon.33 deki grafi÷in kullanılmasıdır.

108) 5.107 eúitli÷inde verildi÷i gibi. Sonuçlar. β açısı olarak saptanırsa: β −α = ¨ § Vm · ¸(cos α − cos β ) © E¹ (5. β − α = γ yazılır ve normalleútirme amacıyla konulursa: γ = cos α − cos β m (5.108 eúitli÷indeki iliúki sayısal olarak çözülebilir.102) (5. ilgili diferansiyel eúitlik çözülür.107) E =m Vm Biraz daha sadeleútirme için. ωt3 ’ün de÷eri 5.28 deki devre kullanılarak t1 − t3 aralı÷ı için yazılır vS = v X + E § di · Vm sin ωt = L¨ L ¸ + E © dt ¹ diL Vm sin ωt − E = dt L t § V sin ωt − E · iL (t ) = ³ ¨ m ¸dt t1 L © ¹ (5. Önce. gerilim eúitli÷i úekil 5.34 øndüktör akımını bulmak için.106) ωt1 ’in de÷eri α açısıdır.105) ωt3 − ωt1 = ¨ § Vm · ¸(cos ωt1 − cos ωt3 ) © E¹ (5. olabilecek de÷iúik çalıúma úartları ile úekil 5. . 5.35 de sunulmaktadır.104 eúitli÷indeki akım sıfıra eúitlenir ve t3 için bir ifade bulunur: §V · §E· 0 = ¨ m ¸(− cos ωt3 + cos ωt1 ) − ¨ ¸(t3 − t1 ) © ωL ¹ ©L¹ veya (5.ùekil 5.103) §V · §E· iL (t ) = ¨ m ¸(− cos ωt + cos ωt1 ) − ¨ ¸(t − t1 ) © ωL ¹ ©L¹ (5.100) (5.101) (5.104) t = t3 de iL (t ) sıfıra gider.

111) § sin ωt3 − sin ωt1 ·º § E · § V ·ª 2 I L = ¨ m ¸ «(t3 − t1 )(cos ωt1 ) − ¨ ¸» − ¨ ¸(t3 − t1 ) ort π ω L TL ¹¼ © ¹ © © ¹¬ (5.109) (5.35 . mod’un sürekli veya süreksiz oldu÷unu belirler.Yükün gerektirdi÷i ortalama akım. γ ’nın de÷eri bilindikten sonra t3’ün de÷eri bilinir ve ortalama indüktör akımı bulunabilir: § 2 · t3 I L = ¨ ¸³ iL (t )dt ort © T ¹ t1 § 2 · t3 § V · § 2 · t3 § E · I L = ¨ ¸ ³ ¨ m ¸(cos ωt1 − cos ωt )dt + ¨ ¸ ³ ¨ ¸(t1 − t )dt ort © T ¹ t1 © ωL ¹ © T ¹ t1 © L ¹ (5.110) IL ort sin ωt º § E · ª t 2 º½ § 2 · ­§ V · ª − + ( )( ) = ¨ ¸ ®¨ m ¸ «(t )(cos ωt1 ) − t t ¸ ¨ ¾ 1 « ω » 2» ¼ © L ¹¬ © T ¹ ¯© ωL ¹ ¬ ¼ ¿ t1 t3 (5.112) ùekil 5.

16 ùekil 5. (5. faz kontrollu do÷rultucu. verilen her L de÷eri ve verilen di÷er devre parametreleri için.112 eúitli÷i (Vm/ωL) faktörü ile bölünerek normalleútirilebilir. bu durumda daha önce bahsedilen sürekli akım analizi uygulanır.36 da 0 grafikler ile sunulmaktadır. aksi takdirde SCR ters polarlanır. Hemen iki örnek açıkca verilebilir. Bu grafiksel iliúkilerle verilenden daha büyük bir yük akımı için. Olabilecek verilen bir α için. Faz kontrol açısı 50° dir. ÖRNEK 5. grafiklerin bazı bölgelerinin olabilecek çalıúma úartlarını temsil etmedi÷ine dikkat edilmelidir.35 ve 5. Kapasitör ihmal edilebilir dalgacık oluúması için yeteri kadar büyüktür.ùekil 5.113 eúitli÷indeki fonksiyon úekil 5.113) ùekil 5. indüktör akımı daha fazla süreksiz de÷ildir ve bu analiz uygulanamaz.36 daki grafiklerin incelenmesi sonucu. belli bir ortalama indüktör akımının (normalleútirilmiú) var olmasıdır. Yük direnci 20 Ω dur. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) devre modu (sürekli veya süreksiz). .37 de.36 5.113 eúitli÷indedir: § mγ 2 · §γ · §1· I LN = ¨ ¸(cos α ) − ¨ ¸(sin β − sin α ) − ¨ ¨ 2π ¸ ¸ ©π ¹ ©π ¹ © ¹ 5. Sonuç 5. tepe de÷eri 150 V olan bir kaynaktan ortalama de÷eri 90 V olan bir gerilimi üretmek için çalıúmaktadır. bu α da ani kaynak geriliminin E’den büyük olması gerekir. økinci durum.

233 Vm / ωL 150 / 377 L L = 0.38 de görülen bir devre ile temsil edilmektedir.37 (b) m = E 90 = = 0.35 den. Motorun zıt emf’si bir E gerilim kayna÷ı ile modellenmiú olup motor hızı ile orantılıdır.38 V oldu÷undan. (c) Normalleútirilmiú yük akımı. úekil 5. ùekil 5. ÇÖZÜM (a) ùayet devre sürekli mod’da ise. iletim açısı 150° olarak okunur.6 Vm 150 ùekil 5.36 dan 0.(b) do÷rultucu iletim açısı.5 A R 20 I ort 4.01 H . §2· E = VL = ¨ ¸ Vm cos 50° = 61.5 = = 0.0206 H ÖRNEK 5. bu durumda 5.90 eúitli÷inden. úekil 5. Devre verileri: E=90 V f=60 Hz Vm=150 V α=45° L=0. mod süreksizdir. I ort = I LN = E 90 = = 4.38 V ©π ¹ E > 61. ILN.233 olarak okunur.17 Bir DC motor. (c) L indüktansı.

82 rad/s = 781 d/dak.67) = 10..7 7.Motor sabiti K = 1.1 Nm/A Aúa÷ıdakileri bulunuz: ( a) motor ortalama akımı ( c) motor ortalama torku Motor direnci ihmal ediliyor.7 Devre analizinin bir parçası olarak.79 A ωL (377)(0. 5 ND 5.38 ÇÖZÜM (a) Vm 150 = = 39. transformotorun ideal bir transformotor olarak modellenmesi úartıyla önceki kısımlarda geliútirilen bütün eúitlikler uygulanır. γ = 156° Ortalama tork = KI Lort = (1. ( b) do÷rultucunun iletim açısı ( d) motor hızı.1 Vs = 1.01) m= E 90 = = 0. Gerçek transformotorlar primer ve sekonder .243)(39.243 úekil 5..6 Vm 150 I LN = 0.1)(9.1 5 7 øøD EA AL LO OL LM MA AY YA AN ND DU UR RU UM ML LA AR R DE 5.67 A (b) (c) (d) ùekil 5.35 den.1 1T TR RA AN NS SF FO OR RM MO OT TO OR RK KA AÇ ÇA AK K øøN DÜ ÜK KT TA AN NS SII ùayet tam dalga do÷rultucu fonksiyonu bir transformotor kullanılarak elde edilirse. ideal olmayan çok sayıda karakteristik dikkate alınabilir. Bu kısımda bunlardan ikisi dikkate alınacaktır. K 1..79) = 9.36 dan I Lort = (0.64 Nm Motor hızı = E 90 = = 81. ùekil 5.

arasında ideal bir kuplaja sahip de÷ildirler ve bu karakteristik ideal transformotor modeline bir kaçak indüktans eklenmesiyle modellenir. Analiz için bir baúlangıç noktası olarak. Transformotor gerçekte üç sargılı bir transformotor oldu÷undan. . Bütün sonuçlar. ùekil 5. SCR köprü do÷rultucu ile olan durumla aynıdır. primer ve toplam sekonder amper-sarımı aúa÷ıda ani de÷erlere uygulandı÷ı gibi eúitlemektedir: ùekil 5.39 da. primer akımı alternatif kare dalga biçimlidir. ùekil 5. Simetrilikten dolayı. sonucun alternatif oldu÷u açıktır. SCR1. Böylece. yük akımında ihmal edilebilir dalgacık oluúması için yeteri kadar büyük alınmıútır. bu iki de÷er eúittir. en az iki indüktans gerekir. Bu indüktans.41 düzeltilmiú devreyi göstermektedir.40 daki grafikler devrenin çalıúmasını göstermektedir. yük akımını α dan α +π ye kadar iletir. orta uçlu sekonderi olan ideal bir transformotor durumu kullanılacaktır. ùimdi transformotor her sekonder sargısına seri bir indüktans Ll. α faz kontrol açısı ile.114) (5. transformotorun dönüútürme oranı ile ortaya çıkan genlik de÷iúimi dıúında. eklenmesiyle daha az ideal yapılsın. Transformotorun devre eúitli÷i. yük indüktansı.115) § N2 · ip = ¨ ¨N ¸ ¸(i1 − i2 ) © 1¹ i1 ve i2 arasındaki farktan. transformotor sargıları arasında daha az ideal kuplajı temsil eder.39 N1i p = N 2i1 − N 2i2 (5. ùekil 5.

SCR’nin iletiminde di÷er SCR’nin ani olarak sıfıra de÷iúmesinin (komütasyon) artık mümkün olmaması anlamına gelmektedir. Vm iki sekonder sargısının herbirinin tepe gerilimidir: e1 = e2 = Vm sin α (5.116) øki sekonder sargısı ve iki kaçak indüktans döngüsü boyunca bir gerilim eúitli÷i . úekil 5. çok küçük olmasına ra÷men zaman sıfır de÷ildir. Eúitlikte. transformotor sekonderlerinin kaynak gerilimlerinin bu kısa de÷iúim periyodunda sabit oldu÷unu varsaymaktadır.41 Bu kaçak indüktansın eklenmesi. 5.40 ùekil 5. i2 yavaúça sıfıra do÷ru azalır. Ayrıca bu aralık süresince yük akımı sabit varsayılmaktadır. Zamanın sıfır de÷iúim aralı÷ı yerine.ùekil 5. ùekil 5.41 için. ùimdi SCR1 iletimde iken.42 görüldü÷ü gibi düzeltilmiútir.40 daki grafikler. De÷iúimin (komütasyon) devre analizi. i1 sıfırdan yük akımı de÷erine artarken. ùekil 5.116 eúitli÷i de÷iúim zamanında yazılabilir.

De÷iúim aralı÷ı süresince.yazılabilir. ùekil 5. kısa bir zaman için her iki SCR iletimdedir.117) (5.118) (5. SCR2 iletimde idi ve hala iletimdedir çünkü i2>0 ve SCR1 henüz iletime geçmiútir. birisi artıyor di÷eri ise azalıyor.121) § Vm · di2 = −¨ ¸ sin α ¨L ¸ dt © l ¹ di1 § Vm · =¨ ¸ ¸ sin α dt ¨ © Ll ¹ (5.119) i1 + i2 = iL = a sabit § di1 · § di2 · ¸=0 ¨ ¸+¨ © dt ¹ © dt ¹ di1 di =− 2 dt dt (5.120) § di · § di · Vm sin α + Vm sin α − Ll ¨ 2 ¸ + Ll ¨ 2 ¸ = 0 © dt ¹ © dt ¹ (5. Bu yüzden.122) (5. yük gerilimi sıfırdır. Bu.42 § di · § di · e1 + e2 − Ll ¨ 1 ¸ + Ll ¨ 2 ¸ = 0 © dt ¹ © dt ¹ (5.123) øki akım böylece aynı oranda de÷iúmektedir. di÷er bir gerilim eúitli÷i ile gözlenir: .

125 eúitli÷i ile verilir: ∆t = IL di1 / dt (5. Bunun net azalması 5. vL zaman e÷risi altındaki alanın bir kısmının kaybolması ve ortalama yük geriliminin azalmasıdır. devre modeline hiç direnç eklenmemiú olsa bile kaynak direncinin etkisi ile aynıdır. Bu. anlaúılması bakımından abartılı çizilmiútir. akımlar de÷iúirken vL sıfır olarak bulunur.§ di · e1 − Ll ¨ 1 ¸ + vL = 0 © dt ¹ (5.43 Tam dalga durumu için ortalama gerilimdeki azalma 5. ùekil 5. böylece ortalama gerilim aúa÷ı düúen bir karakteristi÷e sahiptir. Bu de÷iúimin oluútu÷u süredeki zaman aralı÷ı. de÷iúim zamanındaki yük akımına ba÷lıdır ve 5.124) di1 / dt ’nin de÷eri yerine konularak.129 eúitli÷inde verilmiútir: ∆VL = ∆A T /2 (5.125) ∆t = I L Ll Vm sin α (5.128) §I L · ∆VL = 2¨ L ı ¸ © T ¹ (5.127) ùekil 5. Benzer etki tam dalga bir köprü do÷rultucuyu besleyen iki sargılı bir transformotor .43 deki grafik bu etkiyi göstermektedir. Gölgeli alan kayıp alandır.126) Net sonuç.127 eúitli÷inde verilmiútir: ∆A = (Vm sin α )(∆t ) = I L Ll (5.129) Sonuç yük akımına ba÷lıdır.

44 analizi yapılacak devreyi göstermektedir. indüktörler ekseriyetle küçük dirence sahip ve dolayısıyle küçük kayıplar ile tasarımlanırlar. ùekil 5.. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) transformotorun kaçak indüktansından kaynaklanan çıkıú gerilimindeki azalma. 5 5. bu direncin etkisi incelenmektedir.130) .6 V’tur.7 7.129 eúitli÷i. Her sekonder sargısındaki kaçak indüktans 1 mH dir.. Do÷rultucudaki tepe yük gerilimi 205 V tur. yüke ideal 100 V sa÷lamak yerine. bu duruma da uygulanır. Ani gerilim eúitli÷i 5. gerçek yük gerilimi sadece 97. bir kapalı döngü kontrol sisteminde α’nın de÷erinde küçük bir azalma ile düzeltilebilir.2 2 øøN ND DÜ ÜK KT TÖ ÖR RD DøøR RE EN NC Cøø Önceki bütün analizlerde. (b) çıkıú gerilimi. ÖRNEK 5.4 V 0.durumunda oluúur. ÇÖZÜM (a) (20)(0. Bu kısımda. burada indüktör direnci de dahil edilebilirdi. VL = 100 − 2. indüktör ya ideal olarak veya yük direncine seri olarak gözönüne alındı.6 V Bu yüzden. Ll primer ve sekonder sargıları arasındaki kaçak reaktans olarak.18 Orta uçlu tam dalga bir do÷rultucu 60 Hz’lik bir kaynaktan α=40° de bir indüktif yüke 20 A vermektedir. Sadece sürekli akım modu gözönüne alınmaktadır.001) §I L · ∆VL = 2¨ L ı ¸ = (2) = 2. Bu. 5. Yüksek verim bakımından.130 eúitli÷inde görüldü÷ü gibi yazılabilir: vL = v R + v X + E (5.4 = 97.01667 © T ¹ (b) ødeal olarak §2· VL = ¨ ¸(205)(cos 40°) = 100 V ©π ¹ (a) úıkkındaki etki dahil edilince.

indüktör direncinin etkisi basit olarak yüke ortalama giriú gerilimi. Direncin VR gerilimi. sadece ortalama yük akımı ile direncin çarpımıdır.131) Burada da yine. bu durumda. VL ve E’nin net de÷eri arasındaki farktır. 5. Küçük bir etki akımın dalga biçiminin zamanla de÷iúimi ve sürekli indüktör akımı úartlarında da görülür.1 K . α=30° ile 10 A’lik bir akım gerektirmesi úartları altında. periyodik çalıúma için indüktör uçlarındaki ortalama gerilim sıfırdır.130 eúitli÷i aúa÷ıdaki gibi yeniden yazılabilir: VL = VR + E (5.ùekil 5.10 Vs.19 Tam dalga bir kontrollu do÷rultucu sürekli akım modunda bir DC motora güç sa÷lamaktadır. Vm=170 V ÇÖZÜM §2· §2· VL = ¨ ¸Vm cos α = ¨ ¸(170) cos 30° = 93.2 = = 82 rad / s = 783 d / dak 1.44 Ortalama de÷erler kullanılarak.35) = 90. Eúitlik aúa÷ıdaki gibi olur: VL = ( I L )( R) + E (5.7 V ©π ¹ ©π ¹ RL=0.7 − (10)(0. motor hızını bulunuz.2 V Motor hızı = E 90. Motor hız sabiti.132) Ortalama de÷erler dikkate alınarak. K=1.35 Ω E = VL − ( I L )( RL ) = 93. Motor ortalama torkunun. ÖRNEK 5.

böylece ia>0 ve di÷er akımlar sıfırdır. Böylece daha büyük çıkıú gücü için. üç fazlı.. her kaynak sadece tek yönlü akıma sahiptir.133) . Üç fazlı kaynakların çok geniú kullanım alanı oldu÷undan sadece üç fazlı kaynaklı. dengeli.46 ’da. va gerilimi sıfırdır ve aynı zamanda devrenin gerilim eúitli÷inden vL = van dir.8 öR RU 8Ç ÇO OK KF FA AZ ZL LII D DO Oö UL LT TU UC CU UL LA AR R Daha önce bahsedilen tek fazlı do÷rultucu devrelerinin hepsinin de çok fazlı versiyonları vardır. Aynı anda. o an için birinin en fazla pozitif oldu÷u üç kaynaktan biri ile belirlenir. alternatif kaynaktan oluúur ve diyotlar idealdir.134) (5.. Bu çok fazlı do÷rultucular.1 1Y YA AR RIIM MD DA AL LG GA A. kontrollu ve kontrolsüz olarak. Bu tek akım. t3 zamanında.. van>vbn ve van>vcn. çok fazlı bir düzenleme kullanılması ihtimali daha fazladır. ia>0 iken. Üç kaynak. baúka bir devre gerilim eúitli÷i vb ve vc ’yi bulmada kullanılabilir: v an − v a + v b − v bn = 0 ve v an − v a + v c − v cn = 0 Çünkü va = 0 oldu÷undan. çok fazlı sistemler üzerinde çalıúılacaktır.8 Temel bir üç fazlı.45’de gösterilmiútir. diyot gerilimlerinin sonucu (5.5 5.. ùekil 5. Büyük güçlü do÷rultucularda filtreleme elemanları büyük ve pahalı oldu÷undan filtrelerin azaltılması veya devreden çıkartılması önemlidir. yarım dalga do÷rultucu úekil 5.45 Herhangi bir anda sadece bir akım sıfırdan büyük olabilir. Ü ÜÇ ÇF FA AZ ZL LII D DøøY YO OT TD DO Oö öR RU UL LT TU UC CU U 5. Devre diyagramında da açık oldu÷u gibi. ùekil 5. Böylece çıkıútaki filtreleme iúlemi daha kolay bir úekilde yapılır. 5 8. tek fazlı versiyonlara tekabül edenlerden daha yüksek dalgacık frekansı ile daha düzgün çıkıú verirler.

46’da da görülmektedir. t1 ve t2 . yük geriliminin integrali ile bulunur. üç kaynak geriliminin en büyü÷üne ‘parçalı olarak’ eúittir. Böylece. 120° lik aralıkla diyotun iletimde oldu÷u zamanda. kaynak geriliminin her periyodu süresince. yük akımına eúittir.47 ’de görülmektedir. Akımlar úekil 5. Her bir diyot akımı 240° lik aralıkta sıfırdır. kaynak geriliminin üç fazının birisinden dönüúümlü olarak alınır.v b = v bn − v an v c = v cn − v an (5. Böylece. Sonuç olarak yük gerilimi. hem vbn veya hem de vcn ’nin ikisinden de büyüktür. yük gerilimi benzer üç kısımdan oluúur ve her biri kaynak sinüs dalgasının periyodunun üçte biridir. Dalga úekillerinin incelenmesiyle bu de÷er temel periyodun üçte birinin üzerinden integral alınarak bulunabilir. Vort = 3 t2 Vm sin ωtdt T ³t1 (5. Bu kısımlar. van sinüs dalgası üzerinde 30° ve 150° ye karúılık gelir. B ve C fazlarındaki diyotların her ikisi birden ters polarlanmıútır. . Ortalama yük geriliminin bir ifadesi.46 Yük omik oldu÷undan dolayı yük akımı yük gerilimi ile aynı dalga biçimine sahiptir.136) ile verilir ve çünkü bu anda van. ùekil 5.135) (5.137) burada. Bu úekil 5. Yük geriliminin dalgacık frekansı AC kaynak frekansının üç katı olmuútur. Her bir diyot akımı.

ùekil 5.5 (Vm ) = 0.142) Bir diyotun ortalama akımı yük akımının üçte biridir.141 eúitli÷i ile verilir: I ort = Vort R (5.138) 5. .5 (Vm ) = 2π R (5.140 eúitli÷ini verir: Vort = (3)(3)0.140) ortalama yük akımı 5.139) π 6ω (5.141) I ort (3)(3) 0. Yük akımının ve diyot akımının tepe de÷erleri aynıdır ve yük omik oldu÷undan.827 Vm 2π (5.137 eúitli÷inin çözümü 5.47 t1 = ve t2 = 5π 6ω (5.

Akımlar úekil 5. bir dört telli. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Tepe yük akımı d) Ortalama yük akımı e) Tepe diyot akımı .48 ÖRNEK 5. çünkü dalga úeklinde de÷iúme olmamıútır. Bunların yanında yük ve diyot tepe akım de÷erleri de÷iúir ve bunlar ortalama yük akımı ile aynıdır. Ortalama yük gerilimi içinde aynı ifade uygulanır. 480 V RMS.45 de gösterilen üç fazlı bir diyot do÷rultucu. çünkü devrenin gerilim eúitliklerinde bir de÷iúme yoktur. direnci ile seri ba÷lı olarak belirgin de÷erde bir indüktans içerirse yük akımı ihmal edilebilir dalgacı÷a sahip olur.Im = Vm R (5. Keza ortalama yük akımı da de÷iúmemiútir çünkü ortalama yük gerilimi aynıdır. Yük geriliminin úeklinde bir de÷iúme olmaz. ùekil 5.143) ùayet yük. 60 Hz’ lik bir kaynaktan beslenmektedir.48’de görüldü÷ü gibi olur.20 ùekil 5. Yük 25 Ω’luk dirençtir.

Ortalama akım ile aynı çünkü dalgacık yok: 12. iletimdeki faz ve ters gerilimin hesaplanaca÷ı faz arasında oluúur: Ters diyot tepe gerilimi = 678.1 V c) Tepe yük akımı = I m = Vm 391.21 Örnek 5.9 ) = 324. yük akımında ihmal edilebilecek dalgacık sa÷layacak yeterli bir indüktans eklenmiútir.f) Ters diyot tepe gerilimi g) Diyot ortalama akımı ÇÖZÜM a) Vm = maksimum faz-nötr gerilimi = (1.20 ile aynı: 324.68 A R 25 Vort 324.20 ile aynı: 391.9 V b) Ortalama yük gerilimi.8 V Diyotun bu de÷erden daha fazla bir ters gerilime dayanma zorunlulu÷u vardır. bir diyot iletimde iken oluúur ve fazlar arası gerilimin tepe de÷eri. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Tepe yük akımı d) Ortalama yük akımı e) Tepe diyot akımı f) Ters diyot tepe gerilimi g) Diyot ortalama akımı ÇÖZÜM a) Tepe yük gerilimi.414 )( 480) = 391.9 V 1.32 A 3 ÖRNEK 5.20 deki yüke.9 = = 15.96 A R 25 d) Ortalama yük akımı = I ort = e) Tepe diyot akımı = I m = 15. g) Ortalama diyot akımı = I ort = 4. Standart de÷erler göz önüne alınarak bu de÷erin en az 800 V olması gerekir.827 )(391. Örnek 5.1 V c) Tepe yük akımı.1 = = 12.68 A f) Ters diyot tepe gerilimi.827 Vm = ( 0.96 A .732 b) Ortalama yük gerilimi = 0. Örnek 5.

22 Bu örnek için. .221 H Gerçek yük geriliminin dalga biçiminin bir Fourier analizi.20 ve 5.2221 251. diyot akımının tepe de÷erinin indüktans tarafından azaltılmasıdır. ùekil 5.20 ile aynı: 4. reaktansı. tasarımda kullanıúlı sonuçlar sa÷lar. ùayet α <30 ise. Örnek 5.5’u olmaktadır.207 )(391. B fazındaki SCR iletime geçinceye kadar iletime devam eder. bu durumda ihmal edilebilir dalgacık akımı vardır. En düúük dalgacık frekansı 180 Hz’dir. en düúük dalgacık frekansının genli÷i için 0.49’daki grafik. diyot do÷rultucu seçiminde önemli bir eleman oldu÷undan.323 A 25 + j (3)( 60)( 2π )( 0...207 Vm de÷erini verir. ÖRNEK 5. (En düúük dalgacık frekansında) ùayet yük empedansının reaktans kısmı yük direncine karúı büyük yapılırsa.8 V g) Diyot ortalama akımı. Her SCR normal zamanında sıra ile geciktirilir.96 A e) Tepe diyot akımı. Bu frekansın tepe akımı: I3 = V3 Z3 = 8112 ( 0. Örnek 5. zamanın bir fonksiyonu olarak gerilim ve akımları göstermektedir.2 2Y YA AR RIIM MD DA AL LG GA A. Örnek 5.96 A f) Ters diyot tepe gerilimi.21 üzerinde bir yorum: Yükün indüktif oldu÷u devre dizaynındaki tek etki..20’deki verileri kullanınız. Yük gerilimi ve yük akımı hiç bir zaman sıfırdan küçük olmaz. 5 8. böylece: ( 2π )(180 ) L = (10 )( 25Ω ) L = 0. direncin 10 katı yapmaktır. Ü ÜÇ ÇF FA AZ ZL LII K KO ON NT TR RO OL LL LU UD DO Oö öR RU UL LT TU UC CU U 5. diyot do÷rultucu seçiminde indüktansın temel olarak etkisi yoktur. Kabul edilebilir bir seçim. Böylece tepe dalgacık.d) Ortalama yük akımı. ølk olarak rezistif=omik yük durumu gözönüne alınacaktır.45 deki diyot do÷rultucular SCR’ler ile de÷iútirilmiútir. Burada gözönüne alınacak durumlar tek fazlı durumlara benzemektedir.96 Amperdir. yük akımında ihmal edilebilir dalgacık oluúması için ne kadar indüktans gerekir? Örnek 5. Büyük veya küçük hatta bilinmeyen bir de÷erdeki devrenin tam indüktansı pratik olarak devrenin dizaynına hiç bir etkisi yoktur.9 ) . = = 0.20 ile aynı: 12.8 ùekil 5.20 ile aynı: 678. ortalamanın % 2. Dalgacık sıfır de÷ildir fakat oldukça küçüktür. Ortalama akım.20 ile aynı: 12. Ortalama yük gerilimi α=0 durumuna kıyasla azalmıútır.2 DC kısım veya ortalama akım 12.32 A Örnek 5. Örnek 5. ÇÖZÜM Bu tam bir çözüm olmamakla birlikte. bu durumda A fazındaki SCR.

Vort = 3 ( 5π / 6+α ) / ω Vm sin ωt dt T ³(π / 6+α ) / ω (5.146) 5.146 eúitlikleri.827Vm cos α Faz kontrolunun etkisi ile.145) t2 = ( 56π ) + α ω (5. 5.144) t1 ve t2 zamanları sırasıyla (30° +α) ve (150° +α) ya karúılık gelir. 5. cosα teriminin eklendi÷ine dikkat edilmelidir.145 ve 5.143 eúitlikten farklı olarak.144’de yerine konularak ortalama gerilim aúa÷ıdaki gibi olur. ortalama yük gerilimi integral alınarak bulunur .148) Vort = 0. t1 = [(π6 ) + α ] ω (5.147) (5. .Buradada yine. Vort = 3 T ³ t2 t1 Vm sin ωt dt (5.

Aúa÷ıdakileri bulunuz. Gecikme açısı 25° dir.23 Örnek 5.827 Vm cos α = ( 0.9 )(cos 25° ) = 293.ùekil 5.9 = = 15.49 ÖRNEK 5.827 )(391. yarım dalgalı devrede 3 adet SCR kullanılarak kontrollu bir do÷rultucu ile beslenmektedir.414)( 480 ) = 391. a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Tepe yük akımı d) Ortalama yük akımı e) Tepe SCR akımı f) Ters SCR tepe gerilimi g) Ortalama SCR akımı ÇÖZÜM a) b) Vm = (1.68 A R 25 . omik yük.732 Vort = 0.20’de.7 V c) Tepe yük akımı = I m = Vm 391.9 V 1.

150) burada. Omik yükte bunun olması mümkün de÷ildir. Vort = 3 2π ³π π /ω ( / +α ) / ω Vm sin ωt dt (5.t2 arası yük gerilimi sıfırdır. fakat t4 .68 A f) Ters SCR tepe gerilimi = (480)(1.75 = = 3. Ortalama yük gerilimi.7 = = 11.414) = 678.151) . 30° den büyük de÷erlerde olursa yük akımı bir anda sıfıra gider ve negatif olmaya çalıúır.50 Vort = Vort = 3 T 3 T ³ t2 t1 v L dt 3 T (5.50’de uygun dalga úekilleri gösterilmiútir.92 A 3 3 ùayet α. t1 ve t2 arasında integral alınarak bulunur.8 V g) Ortalama SCR akımı = I ort 11.d) Ortalama yük akımı = I ort = Vort 293. Bu son aralık süresince. yük üç kaynak geriliminin hepsinden ba÷lantısını kesmektedir. yük akımı ve yük geriliminin ikisi birden di÷er SCR’nin iletimine kadar sıfırdır. ùekil 5. t1 (30° + α ) ve t4 180° ye karúılık gelir.75 A R 25 e) SCR tepe akımı = I m = 15. ùekil 5.149) ³ t4 t1 Vm sin ωt dt + ³ t2 t4 (0)dt (5.

92 A R 25 d) Ortalama yük akımı = I ort = e) Tepe SCR akımı = Tepe yük akımı = 14. Yük gerilimi α’ nın bazı de÷erleri için negatif olabilir. kaynak geriliminin tepe de÷erinden sonra iletime geçti÷inden. α>30° için durum . α<30° için.9)(sin 110° ) = 368. yük gerilimi daima pozitiftir. omik durumla aynıdır.152 nolu eúitlikten: § 3V · Vort = ¨ m ¸(1 + 0. gerilim eúitliklerinde bir de÷iúimi gerektir.3 V b) 5. = = 4. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Tepe yük akımı d) Ortalama yük akımı e) Tepe SCR akımı f) Ters SCR tepe gerilimi g) Ortalama SCR akımı ÇÖZÜM a) SCR. α’nın 30° ile 150° aralı÷ında geçerlidir.152) ÖRNEK 5.866 cos α − 0.314Vm = (0.73 A R R 25 Vort 1231 . Ve ortalama gerilim.3 = = = 14. øndüktansın yeteri kadar büyük oldu÷unu varsayalım ki yük akımı sadece sürekli olmayıp aynı zamanda sabit olsun. gecikme açısı 80° olarak de÷iútirilmiútir.9) = 123.5 sin α ) © 2π ¹ 5.5 sin 80° = 0. (5.64 A 3 3 Bundan sonraki durum.1 V © 2π ¹ c) Tepe yük akımı = Tepe yük gerilimi 391.414) = 678.23 örne÷inde. FWD’siz indüktif yüklü olan durumdur.§ 3V · Vort = ¨ m ¸(1 + 0.8 V g) Ortalama SCR akımı = I ort 4.866 cos 80° − 0.314)(391.73 A f) Ters SCR tepe gerilimi = (480)(1. Yük omik kaldı÷ından dolayı bu gecikme açısı.152 nolu eúitlik.9 sin(30° + 80°) 368.24 5.92 = = 1. yük geriliminin tepe de÷eri Vm’ den daha azdır : Tepe yük gerilimi = Vm sin( α + 30° ) = (391.

3 fazlı kaynak. Bundan önceki sınırlama.51’de gösterilmiútir. yük gerilimi her dalganın bir kısmı için negatif olur.5 º Vort = « »Vm cos α = 0. burada (α+π/6)’ya ve t2 ( α+5π/6 )’ ya karúılık gelir. dört telli.154) ùekil 5. Formüldeki sayısal de÷erden baúka. Yük gerilimi úimdi α>30° için sinüs dalgasının aynı parçası boyunca süreklili÷ini devam ettirir. FWD diyotu yoktur. Aúa÷ıdakileri bulunuz. Yine ortalama yük gerilimi t1 ve t2 arasında integral alınarak bulunur. 3 SCR’li yarım dalga kontrollu do÷rultucu ile oldukça büyük bir indüktif yükü beslemektedir.de÷iúir. α<30° ile sınırlandırılmasına ra÷men omik durumla aynıdır. . Vort = 3 t2 Vm sin ωtdt T ³t1 t1 (5.827Vm cos α ¬ 2π ¼ (5. α ile de÷iúim buna karúılık gelen tek fazlı durumla aynıdır.153) ª (3)(3) 0.51 Sonuç. Bu durum α=60° için úekil 5. Gecikme açısı 50° ve R=25 Ω dur. ÖRNEK 5. omik bir yükle α>30° için yük geriliminin úeklindeki de÷iúmeden kaynaklanmıútı.25 480 V.

154 eúitli÷i uygulanır.33 A R 25 e) SCR tepe akımı = Tepe yük akımı = 8. Vm tepe yük gerilimidir.33 A R 25 d) I ort = Vort 208. FWD’li indüktif yüklü bir durumdur.3 = = 8. Faz kontrolünün bu aralı÷ı için FWD.8 V g) SCR ortalama akımı = I ort 8.9 )(cos 50° ) = 208. ωt = (α+30°) ve 180° arasında iletimdedir. Vm =391.3 = = 8. .52 de görülmektedir. FWD’nin etkisi yoktur ve 5. α’nın daha büyük de÷erleri için. A fazı için bir SCR. Burada da yine negatif yük gerilimleri olmayabilir ve ortalama yük gerilimi için sonuç. FWD 180° den sonra di÷er SCR’nin ωt = (α+150°) de iletime geçti÷i ana kadar iletimdedir.827 Vm cos α = ( 0.3 V c) Tepe yük akımı =Ortalama yük akımı = Vort 208. omik yüklü durumla aynıdır. α<30° için.a) Tepe yük gerilimi b) Ortalama yük gerilimi c) Tepe yük akımı d) Ortalama yük akımı e) Tepe SCR akımı f) Ters SCR tepe gerilimi g) Ortalama SCR akımı ÇÖZÜM a) SCR kaynak geriliminin tepe de÷erinden sonra iletime geçti÷i için. SCR ve FWD periyodu için toplam iletim zamanı 120° dir. her dalgada üç aralık süresince yük akımını iletir. 30°<α<150° için 5. ortalama yük gerilimi.9 V b) Vort = 0. α=75° durumu úekil 5.33 A f) Ters SCR tepe gerilimi = (480)(1.152 ile verilir.414) = 678.78 A 3 3 Son durum.827 )(391.33 = = 2.

52(a) ùekil 5.52(b) .ùekil 5.

Çünkü bir periyot içinde gerilime ait 6 dalga parçası vardır.. AC kayna÷ı ile sadece üç iletkenli ba÷lantı gerektirir. kayna÷ın fazlararası gerilimin en pozitif 6 de÷eri için daima pozitiftir. ùekil 5. Yük gerilimi. Böyle yarım dalgalı devreler yaygın olarak kullanılmazlar çünkü tek yönlü kaynak akımları AC kayna÷ına olumsuz etki edebilir.53 Köprü do÷rultucu ile yükün indüktif veya omik olup olmadı÷ı arasında küçük farklılıklar vardır. Buna ek olarak köprü devre. Bundan dolayı úekil 5.3 3Ü ÜÇ ÇF FA AZ ZL LII K KÖ ÖP PR RÜ ÜD DøøY OT TD DO Oö UL LT TU UC CU U Bundan önceki yarım dalgalı devreler. çok fazlı do÷rultucu devrelerine bir giriú olarak görev yapmıútır.54 de gösterildi÷i gibidir.8 YO öR RU 8. Bu úekilde gerilimin dalga biçimi bazen 6 pals’lı do÷rultucu olarak adlandırılabilir. Bir köprü do÷rultucu bu problemi çözer ve yüksek dalgacık frekansı ve düúük dalgacık genli÷inde bir çıkıú verir. Yük gerilimi úekil 5. . Tek fazlı köprünün daha önceki incelenmesinde bu sayı 2 idi.5 5..53 deki köprü diyot do÷rultucu geniú alanda kullanılır. Burada 6 sayısı kullanılmıútır çünkü çok kullanılan vab de÷eri kadar vba da kullanılmıútır.

Bu anda. en pozitif gerilim vac dir ve dolayısıyla vL=vac dir. v1=0 ve dolayısıyla v2=-vab dir.ùekil 5.155 ve 5. v ac − v1 + v 3 = 0 (5.3.155) Diyot1 iletimde oldu÷undan dolayı.54 t3 zamanında.156 eúitliklerinde. Bu döngü etrafında bir gerilim eúitli÷i aúa÷ıdaki gibidir.2 ve 3 ün gerilimleridir (anotta artı referans ile). Bu anda. 5.4 ve 5 ters polarlanmıú olup iletimde de÷illerdir. Diyot 1 ve 6 iletimdedir. v ab − v1 + v 2 = 0 (5. v2 ve v3. Di÷er döngü için yazılan bir gerilim eúitli÷i aúa÷ıdaki eúitli÷i verir. diyot 1. vab>0 ve dolayısıyla v2<0 dır ki bu diyot 2’nin ters polarlandı÷ını gösterir. v1.156) . Diyot 2.

ùekil 5. øletim paterni. Bu de÷iúim. yük akımı dalgacık akımını azaltmıú olur. yük akımında ihmal edilebilir dalgacık durumunu göstermektedir. bu aralı÷ın sonunda. Diyot 1 ve 5 iletimdedir. böylece 1 ve 6 iletime baúlayabilir. 60° aralı÷ında oluúan aralıklardaki de÷iúimlerle gösterildi÷i gibidir Her bir diyot zamanın üçte birinde veya 360° lik dalganın 120° sinde iletimdedir. v1=0 ve v3=-vac çünkü vac>0 dır.Burada da yine. ùekil 5. Diyot 3 ters polarlanmıútır.55’de t = t2 de oluúur. diyotun iletim ve kesiminin de÷iúerek tekrarlayan bir örne÷ini verir. Devre ve grafiklerin üzerindeki daha fazla inceleme. Bir aralık süresince.55 ùayet yük indüktifse.55 deki grafik 0. 5 kesime ve 6 iletime gider. úekil 5. Gerekli indüktans .

© 2π ¹ (5. ia faz akımı için.955)( 650 ) = 621 V b) I Lort = ID = Vort 621 = = 6.414 )( 460 ) = 650 V VLort = 0. Üç faz akımının grafi÷i. Bu gösterimde.büyük de÷ildir.157 dir: i a = i1 − i4 (5.26 3 fazlı.955Vm = ( 0. diyotun gerilim de÷eri en az 800 V olmalıdır. bu eúitlik 5. ÖRNEK 5. 460 V. 60 Hz’li bir sistem bir köprü do÷rultucuyu beslemektedir. Farklı miktarlarda tekrarlayan simetrinin büyük oldu÷una dikkat edilmelidir.07 A c) I Lort 3 d) Ters tepe gerilimi bir diyot iletimde iken oluúur. . bir fazlararası gerilimin 60° lik aralı÷ı üzerinde integral alınarak bulunur. böylece i1 ve i4 den kolaylıkla bulunur.159) Bu integralde zaman de÷iúkeni yerine bir açı de÷iúkeni kullanıldı÷ına dikkat edilmelidir. Aúa÷ıdakileri bulunuz.158) (5. Böylece her diyot 650 V’luk bir ters gerilime maruz kalır. çünkü yük gerilimindeki dalgacık oldukça küçüktür. vab nin tepe de÷eri diyot 2’ye uygulanır. Sistemin koruyucu özelliklerine ve dalgalanmaların úiddetine ba÷lı olarak. Yük 100 Ω luk dirençtir. diyot 1 gibi. köprünün her giriú uçlarında akım eúitli÷i ile bulunur.955Vm. vab 60°-120° aralı÷ında kullanılmıútır: § 6 · 2π / 3 Vort = ¨ ¸ ³ Vm sin θdθ © 2π ¹ π / 3 § 6 · Vort = ¨ ¸Vm = 0. Ortalama yük gerilimi. diyotun bu de÷erden daha büyük bir de÷ere sahip olması gerekir. Güç sistemi üzerindeki geçici pik’lere izin vermek için.157) ia grafi÷i.21 A R 100 = 2. a) Ortalama yük gerilimi b) Ortalama yük akımı c) Her diyotun iletmesi gereken ortalama akım d) Her diyotun maruz kaldı÷ı ters tepe gerilimi e) Ortalama yük gücü ÇÖZÜM a) Vm = (1.

5 VX 7 5 DC 10V VY 8 1 DC 0V D1 1 4 DMOD D3 2 4 DMOD D5 3 4 DMOD . yük akımının RMS de÷eri kullanılarak bulunur: (I ) Lrms 2 § 6 · 2π / 3 2 =¨ ¸ ³π / 3 ( I m sin θ ) dθ © 2π ¹ I LRMS = 0.5 mH 7 10 V Van Vbn Vcn + Üç fazlı tam dalga do÷rultucu Pspice modeli devresi *Üç fazlı tam dalga köprü do÷rultucu Pspice devre modeli VAN 8 0 SIN(0 169.212)2 (100) = 3860 W Ö RN NE EK KS SP PIIC CE ES SøøM MÜ ÜL LA AS SY YO ON NU U:: 3 3F FA AZ ZL LII K KÖ ÖP PR RÜ ÜD DO Oö öR RU UL LT TU UC CU U ÖR Aúa÷ıdaki úekilde eleman de÷erleri verilmiú olan üç fazlı tam dalga köprü do÷rultucu devresinin Pspice simülasyonunu yapınız.5) = 6. Vy 8 + 0V 4 _ _ 0 _ + D1 1 D3 2 3 D4 D6 5 D2 L VX D5 R 2.5MH R 4 6 2.5 Ω 6 1.212 A Böylece.956) 2 (6.e) Ortalama yük gücü.7V 60HZ 0 0 120DEG) VCN 3 0 SIN(0 169. akımdaki böyle küçük dalgacıkdan dolayı.7V 60HZ) VBN 2 0 SIN(0 169.956 I m = (0. ortalama ve RMS de÷erlerindeki küçük farklılıklar ortadadır.7V 60HZ 0 0 240DEG) L 6 7 1. Devreye ait akım ve gerilim grafiklerini çizdiriniz. Ortalama güç = ( I LRMS )2 ( R ) = ( 6.

22E-15 BV=1800V‬‬ ‫‪.MODEL DMOD D(IS=2.TRAN 10US 25MS 16.‫‪D2 5 3 DMOD‬‬ ‫‪D4 5 1 DMOD‬‬ ‫‪D6 5 2 DMOD‬‬ ‫)‪.PROBE‬‬ ‫‪.667MS 10US‬‬ ‫‪.END‬‬ ‫‪Pspice simülasyonu sonucu devreye ait akım ve gerilim grafikleri‬‬ ‫ڱڋڋڎ‬ ‫ڱڋړڍ‬ ‫ڱڋڑڍ‬ ‫ڱڋڏڍ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄڒڇڏڃڱ‬ ‫ێۈڒڌ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڔڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڌڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڎڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ێۈڐڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ ‫ڜڍڌڌ‬ ‫ڜړڋڌ‬ ‫ڜڏڋڌ‬ ‫ڜڋڋڌ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄڳڱڃڤ‬ ‫ێۈڒڌ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڔڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڌڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڎڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ێۈڐڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ .

diyot durumu ile karúılaútırıldı÷ında integral eúitli÷indeki sınırların kaymasından kaynaklanmaktadır.. Bu. SCR nin iletimi. anlık yük gerilimi pozitiftir. α açısı de÷iúimin oldu÷u bu normal noktadan ölçülebilir. yükün indüktif veya FWD diyotu olup olmaması problem de÷ildir. faz kontrolsüz durumdaki gibi 60° lik aralıkta iletimdedir. α<60° için. Her eleman. Böylece ortalama yük gerilimi uygun bir 60° lik aralık üzerinde integral alınarak bulunur. Ortalama gerilim eúitli÷indeki tek de÷iúim. .8 8. 5. Her eleman. elemanlar diyot oldu÷u durumda iletime geçti÷i normal noktadan geciktirilebilir. elemanların diyot durumundakinden 30° daha geç iletime baúlar.56 da gösterilmiútir.158 eúitli÷ine benzer... diyot elemanları yerine SCR ler ile kurulmuútur. α=30° için yük geriliminin grafi÷i úekil 5. sınırlar hariç tutuldu÷unda. α α< <6 60 0° ° Köprü do÷rultucu.4 4F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LL LU UK KÖ ÖP PR RÜ Ü. yük akımı mevcuttur ve yük gerilimini ilgilendiren.‫ڜڋڋڍ‬ ‫ڜڋڋڌ‬ ‫ڜڋ‬ ‫ڜڋڋڌڈ‬ ‫ڜڋڋڍڈ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄکڝڱڃڤ‬ ‫ێۈڒڌ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڔڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڌڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڎڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ێۈڐڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ ‫ڜڋڋڍ‬ ‫ڜڋڋڌ‬ ‫ڜڋ‬ ‫ڜڋڋڌڈ‬ ‫ڜڋڋڍڈ‬ ‫ێۈڑڌ‬ ‫ڄکڞڱڃڤ‬ ‫ێۈڒڌ‬ ‫ێۈړڌ‬ ‫ێۈڔڌ‬ ‫ێۈڋڍ‬ ‫ێۈڌڍ‬ ‫ێۈڍڍ‬ ‫ێۈڎڍ‬ ‫ێۈڏڍ‬ ‫ێۈڐڍ‬ ‫ٻ ٻ ٻ ٻۀٻۈٻۄٻگٻ ٻ ٻ ٻ‬ 5 5.

dalga úekli yukarıda bahsedildi÷inden baúka de÷iúim göstermez. ÖRNEK 5.955Vm cosα © 2π ¹ (5. ortalama yük geriliminin yük direncine bölünmesi ile bulunur.55 deki diyot akımlarının dalga biçimi ile benzerlik gösterirler.ùekil 5. SCR'ler köprü diyot durumunda oldu÷u gibi aynı iletim paternini takip ederler. SCR akımları sa÷a do÷ru α açısı ile kaymasına ra÷men.56(b) § 6 · 2π / 3+α Vort = ¨ ¸ ³ Vm sin θdθ © 2π ¹ π / 3+α § 6 · Vort = ¨ ¸Vm cosα = 0.56(a) ùekil 5. Ortalama yük gerilimindeki (cos α ) teriminden dolayı yük akımının genli÷inin de÷iúti÷ine dikkat etmek gerekir. ùekil 5.160) (5.161) ortalama yük akımı.27 . ùayet yük indüktif ise.

anlık yük gerilimi her dalganın bir kısmında negatif olur. Aúa÷ıdakileri bulunuz. 5.5 5F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LL LU UK KÖ ÖP PR RÜ Ü.. FWD yoksa. Vort = 0.955)( 650 )(cos 45° ) = 439 V b) I ort = Vort 439 = = 4.. a) Ortalama yük gerilimi b) Ortalama yük akımı c) Her SCR nin iletmesi gereken ortalama akım d) Her SCR nin maruz kaldı÷ı ters tepe gerilimi e) Ortalama yük gücü ÇÖZÜM a) Bundan önceki örnekten Vm=650 V.26 daki devre bir indüktif yük içermekte ve köprü diyotlar SCR’ler ile de÷iútirilmiútir. Gecikme açısı 45° dir.161 eúitli÷i hala uygulanabilir. α α> >6 60 0° ° 5. ùekil 5. 5.161 eúitli÷inden..57 deki grafik α=90° için dalga úeklini göstermektedir.39 A = I RMS R 100 I ort 4.8 α. . 60° den daha büyük de÷erlere artırıldı÷ında.39 )2 (100 ) = 1930 W 5 8.955 Vm cos α = ( 0. FWD diyotu oldu÷u durumda ortalama yük gerilimi eúitli÷i de÷iúir.39 = = 1.46 A 3 3 c) Ortalama SCR akımı = d) Ters tepe gerilimi = Vm = 650 V e) Ortalama güç = ( I RMS )2 ( R ) = ( 4.Örnek 5. SCR ve faz akımları eúitliklerinde bu geçerlidir.

57 Ortalama yük gerilimi.164 eúitli÷i ile verilir: I SCRort = IL 3 (5.163) SCR ve üç faz akımlarının ikisi birden devre tasarımını ilgilendirir. SCR ortalama akımı 5.. ortalama SCR akımı aúa÷ıdaki úekilde hesaplanır.8 8. anlık yük gerilimini sıfıra veya pozitif de÷erlere sınırlar: § 6· π Vort = ¨ ¸ ³ V sin θdθ © 2π ¹ π /3+α m (5. øntegralin üst sınırı π dir.164) . FWD’siz durum için. çünkü bu.. bundan önceki gerilime benzer bir úekilde bulunur.6 6K KÖ ÖP PR RÜ ÜV VE EF FW WD DA AK KIIM ML LA AR RII (5. ùayet iL ortalama yük akımı ise (yükte ihmal edilebilir dalgacık akımı varsayılarak).ùekil 5.162) ª§ 3 · º ­ º½ ª§ π · Vort = «¨ ¸ Vm » ®1 + cos «¨ ¸ + α » ¾ ¬© π ¹ ¼ ¯ ¼¿ ¬© 3 ¹ 5 5.

α<60° veya FWD olmadı÷ı durum için faz akımı 120° süresince yük akımına eúit pozitif bir de÷er ve 120° süresince eúit fakat negatif bir de÷erden oluúur. RMS de÷eri 5.167 eúitli÷indeki 3 çarpanı. § α − 60 · ª (3)( 2 )(α − 60) º I FWDort = « ( IL ) = ¨ ¸(I ) » © 60 ¹ L 360 ¼ ¬ (5.5 = 0. Bir FWD kullanılmıútır. a) Gerekli olan α aralı÷ı b) Yük akım aralı÷ı c) SCR Ortalama akım oranı .5 (5. RMS de÷eri ile en iyi tanımlanır.2α) aralı÷ında iletimdedir. faz akımının her dalgası.168) α>60° ve FWD oldu÷u durum için. Kalan aralıklar sıfır de÷erlidir. AC faz akımı. Ortalama SCR akımı 5. FWD (α-60°) açısında yük akımını 120° lik aralıkta iki kere iletir. (120°-α) nın her iki süresince iki negatif parçadan oluúur. Ortalama yük geriliminin 100 V ile 600 V arasında de÷iúmesi gerekmektedir. ayarlı gerilim ile bir indüktif yükü beslemektedir. aynı úekilde 2 çarpanı FWD’nin her fazda dalga baúına iki kere iletiminden gelir. RL=10 Ω ve VS =460 V RMS.168 eúitli÷inde verilir: I RMS º ª§ 120 · = «¨ ¸ ( I L )2 » ¼ ¬© 180 ¹ 0.169) Üç fazlı 6 SCR’li bir köprü do÷rultucu.ùayet α>60° ve FWD varsa.28 º ª§ 120 − α · = «¨ ¸ ( I L )2 » ¼ ¬© 90 ¹ 0. RMS de÷eri 5.167) (5.816 I L (5. Böylece SCR.166) 5. çünkü bu sadece iletken ve sigorta boyutunu belirlemeyip aynı zamanda kayna÷ın anma akımını belirler. FWD’nin boúta çalıúma (FW) iúleminin tüm periyot süresince iletiminden kaynaklanır. Aúa÷ıdakileri bulunuz. Benzer iki negatif parça vardır.169 eúitli÷i ile belirlenir: I RMS ÖRNEK 5. α>π/3 úartıyla [120°-2(α-60°)] veya (240°. Bu. belki de do÷rultucu kayna÷ı olarak kullanılan transformatörün akım oranıdır.165 eúitli÷i ile verilir: § 240 − 2α · I SCRort = ¨ ¸ (I ) © 360 ¹ L § 120 − α · I SCRort = ¨ ¸I © 180 ¹ L FWD’nin ortalama akımı aúa÷ıdaki gibi bulunur.165) (5. Sıfır de÷eri için iki adet 60° lik aralık vardır.

2 + 60 )] = 180. α’nın bu de÷eri için.164 eúitli÷inden.161 eúitli÷inden 600 = (1. Bir irdeleme iúlemi. Bu akımın en büyük de÷eri belli de÷ildir.2° de maksimum sonucu verir. Pyük = ( 60) 2 (10) = 36000 W f) FWD akımı 5.5 V Buna en yakın kabul edilebilen minimum SCR anma gerilimi ise 800 V’ tur.163 eúitli÷inden § 3· 100 = ¨ ¸ (1. α=75.414 )( 460 )[1 + cos( 75. çünkü iL α ’nın da bir fonksiyonudur. Vm = (1.167 eúitli÷i ile belirlenir. 5.d) SCR gerilim oranı e) Maksimum yük gücü f) FWD ortalama akım oranı ÇÖZÜM a) VL = 600 V için.0° VL = 100 V için. yük akımı 60 amperde sabittir.414)(460) [1 + cos(α + 60 $ )] ©π¹ α = 87.414 )( 460 )( 0.4 V © π¹ IL = VL = 18.414)(460) = 650. I SCRort = 60 = 20 A 3 d) SCR’nin sistemin tepe gerilimine veya daha büyük de÷ere dayanması gereklidir.0° b) VL = 600 V : I L = 600 = 60 A 10 100 = 10 A 10 VL = 100 V : I L = c) En büyük SCR akımı en büyük yük geriliminde oluúur. 5. e) α=15° ve indüktif yükte.955) cos α α = 15. 5.04 A RL . § 3· VL = ¨ ¸ (1.

E daha az olmasıdır. iL’nin minimum de÷eri anahtarlama noktasında t1. Grafikte.58 ùayet indüktör akımı süreksiz ise.8’in baúlarında bahsedildi÷i gibi sürekli iletim durumundan de÷iúir. . Sürekli indüktör akımını sa÷lamak için. ùekil 5..58 deki devre düzenlemesi çok yerde kullanılır. ùayet indüktans de÷eri çok küçükse. her SCR’nin iletim aralı÷ının sonunda indüktör akımının sıfır oldu÷u faz kontrollu üç fazlı do÷rultucudaki bazı iliúkileri göstermektedir.59(b) de görüldü÷ü gibi anahtarlama zamanının ötesinde kısa bir zaman sonra azalır.59(a) daki grafikler.57 A ¸I L = ¨ © 60 ¹ © 60 ¹ FWD seçiminin bu ortalama akım de÷erine ve sistemin tepe gerilimini tıkayabilecek dayanıklılıkta olması gerekir. Sıfır iletim gecikmesi ile bir köprü diyot do÷rultucu veya kontrollu do÷rultucu için. bu durumda vL’nin ortalama de÷eri kısım 5. anahtarlama zamanındaki kaynak gerilimi ortalama çıkıú geriliminden. oluúmaz. Bu kısım 5. Gösterilen úartlar için.2 − 60 · § α − 60 · I FWDort = ¨ ¸(18.. bunun yerine daha sonra t3 de oluúur. Kontrollu do÷rultucunun iyi bir tasarımı bilinen bir çalıúma noktası ve α’nın bir fonksiyonu olarak çıkıú geriliminin bilinen bir de÷erini gerektirir. Fakat α’nın de÷eri artarken. ùekil 5.04) = 4. iL ωt >α için artar ve iL’nin minimum de÷eri anahtarlama noktasında oluúur. 5 5.7 7S SÜ ÜR RE EK KL Løø øøN ND DÜ ÜK KT TÖ ÖR RA AK KIIM MII ùekil 5. iL úekil 5. Gerilim kayna÷ı bir DC motorun zıt emf’sini veya bir LC filtre düzenlemesinin bir kısmı olarak kullanılan bir filtre kapasitörünü temsil edebilir.8 8. E daha büyüktür.§ 75. yük gerilimindeki dalgacık artar ve ek indüktans gerekir. indüktör akımı süreksizdir.6 daki tek fazlı duruma benzemektedir. kritik indüktansın belirlenmesi gerekir. bu durumda. økinci ihtimal anahtarlama noktasında kaynak geriliminin ortalama çıkıú geriliminden. Bu durumda. çıkıú gerilimindeki dalgacık küçüktür ve sürekli indüktör akımını sürdürmek için oldukça küçük indüktans gerekir.

170 de gösterilmiútir.170) π · §3· § cos¨α − ¸ = ¨ ¸ cos α 6 ¹ ©π ¹ © 5. belirlenmesi gerekir. vS’nin de÷eri iletim anında E ile aynıdır. ilgili periyot orijinal üç fazlı sistem geriliminin π/3 radyanıdır.α’nın de÷erinin.60 daki devre ve grafik. Grafikte.59(a) . iki durum arasındaki sınır. ùekil 5.171) ùekil 5. (5. analizin temelidir. mümkün olabilecek iletimin en erken noktasından α/ω daha sonradır: §3· Vm = cos ωt1 = E = ¨ ¸Vm cos α ©π ¹ veya (5.171 eúitli÷inin çözümü α için 10. Bu iliúki 5. øletim noktası t1 zamanında oluúur ki bu.08° lik bir de÷er verir.

ùekil 5.59(b) .

172) .60 α > 10.ùekil 5.08° için geçerli bir çözüm iletim süresince iL nin bir eúitli÷inin yazılması ile baúlar: diL Vm cos ωt − E = dt L (5.

5.176) ½ π º § 3V ·­ª I L = ¨ m ¸®«1 − sin α ¾ » © πωL ¹¯¬ 2 3 ¼ ¿ (5.175) iL’nin de÷erinin t2 de sıfır olması gerekir ki bu.59(a) da görüldü÷ü gibi anahtarlama noktasında sıfırdır.178) 5.iL’nin de÷eri úekil 5. tek fazlı durumda gereken de÷ere kıyasla üç fazlı köprü durumundan daha da küçüktür. t1 den T/6 daha sonradır.161 eúitli÷i E için kullanılırsa. çok fazlı durumda sürekli akımı sürdürmek için gereklidir. iL’nin sıfır oldu÷u zaman . Çok daha küçük bir indüktans de÷eri.173) § 1 · iL = ¨ ¸[Vm (sin ωt − sin ωt1 ) − E (ωt − ωt1 )] © ωL ¹ (5.0931 tan α (5. bu durumda 5. küçük farklılıkla bir analiz gereklidir. t1 = (α − π / 6) / ω ve t = (t1 + T / 6) aralı÷ı üzerinde iL’nin ortalama de÷eri 5.174 eúitli÷inde oldu÷u gibi iL için çözülebilir: iL = ³ t t1 Vm cos ωt − E dt L (5. α < 10.177 ve 5. Akımdaki dalgacıkları istenilen seviyede düzeltmek için gerekli indüktans de÷eri.83 eúitliklerinin karúılaútırılması çok fazlı bir do÷rultucu kullanımının önemini göstermektedir.178 eúitliklerinin kullanımı kritik indüktansın normalleútirilmiú sonucunu verir: ωL R = 0.177) øndüktör akımının ortalama de÷eri yük direnci veya yükü belirleyen eúde÷er elemana ba÷lıdır: §3· ¨ ¸V cos α E ©π ¹ m IL = = R R (5.172 eúitli÷i 5.174) ùayet 5.179 eúitli÷i ve tek fazlı durum için olan 5. t = (t1 + T / 6) yerine konularak bu durum do÷rulanır.175 eúitli÷inin integrasyonu ile bulunur: º §3· § 6 · t2 V ª I L = ¨ ¸ ³ m «sin ωt − sin ωt1 − ¨ ¸(cos α )(ωt − ωt1 )» dt ©π ¹ © T ¹ t1 ωL ¬ ¼ (5.175 eúitli÷inin sonucu: º § V ·ª §3· iL = ¨ m ¸ «sin ωt − sin ωt1 − ¨ ¸(cos α )(ωt − ωt1 )» ©π ¹ © ωL ¹ ¬ ¼ (5.179) 5.08° durumu için.

ÇÖZÜM (a) 5. Sonuç 5. kaynak gerilimi bir kosinüs fonksiyonu ile temsil edilir ve t3 mutlaka negatif zaman de÷erinde oluúmalıdır. 5.181 eúitli÷inde görülmektedir: º §3· § 6 · t2 V ª I L = ¨ ¸ ³ m «sin ωt − sin ωt3 − ¨ ¸(cos α )(ωt − ωt3 )» dt t ©π ¹ © T ¹ 1 ωL ¬ ¼ º § 3V · ª §π · I L = ¨ m ¸ «sin α − ¨ ¸(sin θ ) + (θ − α ) cos α » ©3¹ © πωL ¹ ¬ ¼ (5. 5.182) burada θ = ωt3 . Herhangi bir yükte minimum ortalama yük akımı 10 A dir. 5.183 eúitli÷inde θ ’nın negatif bir de÷er oldu÷una dikkat edilmelidir.175 eúitli÷i bu gerçe÷i yansıtmak için t3 baúlangıç noktası ile 5. 5.59(b) de görüldü÷ü gibi anahtarlama noktasında de÷ildir.181) (5.161 eúitli÷inden.úekil 5.183) 5.178 ve 5. çift de÷erli ters kosinüs fonksiyonu için negatif iúaret seçilmelidir. (b) sürekli motor akımı için gerekli indüktansın minimum de÷eri.29 Üç fazlı bir köprü do÷rultucu ihmal edilebilir armatür direnci ile bir DC motoru beslemektedir.180) iL’nin ortalama de÷eri.178 eúitli÷inin gereksinimi burada da uygulanır.185 eúitli÷inde. ÖRNEK 5. Ortalama yük geriliminin 150 V ile 300 V arasında de÷iúmesi gerekmektedir. ωL § π sin θ · = tan α − ¨ ¸ +θ −α R © 3 cos α ¹ (5. Kaynak 240V RMS.59(b) deki grafikte. Sürekli yük akımı zorunludur.182’nin birleútirilmesinin sonucu. 60 Hz’dir.176 eúitli÷inde oldu÷u gibi aynı aralık üzerinde bulunur. t3 de aúa÷ıdaki eúitlikler uygulanır: §3· Vm cos ωt = Vm cos θ = ¨ ¸Vm cos α ©π ¹ (5.184) θ = cos −1 «¨ ¸ cos α » ¼ ¬© π ¹ ª§ 3 · º (5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı.185) 5. VL=100 V için: . ùekil 5.180 olarak yeniden yazılır: º § V ·ª §3· iL = ¨ m ¸ «sin ωt − sin ωt3 − ¨ ¸(cos α )(ωt − ωt3 )» ©π ¹ © ωL ¹ ¬ ¼ (5.

5. bir yükü besleyen bir köprü do÷rultucunun AC sisteme göre güç faktörünün analizi yapılmaktadır. Bu kısımda.24°¾ ¨ π (377) L ¸ ¼ ¹¯ ¬ © ¿ L = 0.8 8G GÜ ÜÇ ÇF FA AK KT TÖ ÖR RÜ Ü 5. Yük ekseriyetle indüktiftir ve böylece analiz amacı için DC akım sabit olarak düúünülür.388 rad (b) Kontrol aralı÷ının her iki ucunda. köprü do÷rultucu düzenlemesi kullanılır.. Hat akımı FWD’siz bir do÷rultucu için bir α faz kontrol açısında çizilmiútir. IL’nin minimum de÷eri gereken indüktansı belirlemede kullanılabilir. VL=100 V için: ½ § (3)(339.4) ·­ª π º I L = 10 = ¨ ¸®«1 − 2 3 » sin 72.0°¾ ¨ π (377) L ¸ ¼ ¹¯ ¬ © ¿ L = 0. üç fazlı bir köprü do÷rultucunun hat akımı ve iki kaynak gerilimini göstermektedir. tüm kontrol aralı÷ı boyunca sürekli akımın devamlılı÷ı için seçilir.177 eúitli÷i uygulanır.257 rad VL=300 V için: §3· 300 = ¨ ¸(240) 2 cos α ©π ¹ ( ) α = 22.24° = 0.00761 H VL=300 V için: ½ § (3)(339. ço÷unlukla..61 deki grafikler. 5 8. ùekil 5.00303 H øki indüktans de÷erinden en büyü÷ü.0° = 1.§3· 100 = ¨ ¸(240) 2 cos α ©π ¹ ( ) α = 72. .8 Çok fazlı kaynaklı büyük do÷rultucu yüklerinde.4) ·­ª π º I L = 10 = ¨ ¸®«1 − 2 3 » sin 22.

Faz-nötr geriliminin RMS de÷eri. her yarım saykılın bir kısmı süresince akımın sıfır oldu÷u sınırlar bilinerek bir integrasyonla belirlenir.8165 I L VRMS = Vm 6 (5. Vm’yi fazlararası gerilimin tepe de÷eri olarak tanır: I RMS = I L 2 / 3 = 0. úayet faz kontrol açısı α sıfır ise.61 ùekil 5. A fazının hat akımı van’nin sıfır geriliminden π/6 rad sonra baúlar. A hat akımı ek bir α açısı ile faz geciktirmeli olarak gösterilmiútir.190) S / faz = VRMS I RMS .61 deki grafikte. Faz baúına ortalama güç.189) (5.ùekil 5.186) (5. faz baúına temelinde yapılabilir.188) (5. Genel durum için. Güç faktörü analizi.187) A fazının hat akımının RMS de÷eri kolaylıkla belirlenir çünkü akım her yarım saykılda sabit ve yarım saykılın kalan kısmında sıfırdır. øntegrasyon de÷iúken olarak zaman yerine açı de÷iúkeni de kullanır: π· §V · § § 1 · α +π Port = ¨ ¸ ³ I L ¨ m ¸ sin ¨θ − ¸dθ α π + / 3 6¹ ©π ¹ © 3¹ © §V I · Port = ¨ m L ¸ cos α © π ¹ (5.

ùekil 5. RMS de÷er 5. A faz akımı ωt = 2π / 3 + α da baúlayarak yine sıfır de÷ildir.194) Fazlararası gerilimin RMS de÷eri 5. α > 60° için.193) Her yarım saykılda hat akımının iki palsinin iletim aralı÷ı toplam (4π / 3 − 2π ) radyan süreye sahiptir. A hat akımı. do÷rultucunun ve yükün güç faktörü α = 0 olsa bile birim olamaz.192) π ·º § V I ·ª § Port = ¨ m L ¸ «1 + cos¨α + ¸» 3 ¹¼ © © π ¹¬ α> π 3 (5. úekil 5. Ortalama güç akımın sıfır olmadı÷ı aralıklar üzerinde iki integralin toplamı ile bulunur: 4π / 3 π· π· º § § § I ·§ V · ª π sin ¨θ − ¸dθ + ³ sin ¨θ − ¸dθ » Port = ¨ L ¸¨ m ¸ « ³ α + 2π / 3 6¹ 6¹ ¼ © © π ¹© 3 ¹ ¬ α +π / 3 © (5. bir kaynak gerilimi Vca ωt = 4π / 3 de sıfır oldu÷unda da sıfır olur. S ve güç faktörünün de÷eri önceki eúitliklerinin bazılarının birleútirilmesi ile belirlenebilir: −0 . FWD’li durum için.189 eúitli÷i ile aynıdır.57 de görüldü÷ü gibi biçimini de÷iútirir.62 bu de÷iúimleri yansıtmaktadır.194 eúitli÷inde görüldü÷ü gibi bulunabilir: § 4π / 3 − 2α I RMS = ¨ ¨ π © · ¸I L ¸ ¹ (5.62 de ωt = π de vab’nin sıfıra gitti÷i zaman sıfır olur.Güç faktörü = Port 3 = cos α S π (5.191) AC hat akımı sinüsoidal olmadı÷ından. FWD varken. 5 ª 6 ºª π ·º§ 4π / 3 − 2α · § Güç faktörü = « » «1 + cos¨α + ¸»¨ ¸ π 3 ¹ ¼© ¹ © ¬ π ¼¬ (5.61 ve 5. α ≤ 60° için de÷iúim yoktur. ani yük gerilimi negatif olamaz. Bu akım. FWD yük akımının bir kısmını iletir ve hat akımı úekil 5.195) .

30 Üç fazlı bir köprü do÷rultucu oldukça indüktif bir yüke ayarlı güç vermektedir.62 ÖRNEK 5.8 V §3· 600 = ¨ ¸(678.ùekil 5. 5.163 eúitli÷i kullanılarak: ª π ·º §3· § 200 = ¨ ¸(678. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α de÷eri. (b) VL=600 V için güç faktörü. VS=480 V fazlararası.414) = 678. Yük geriliminin ortalama de÷eri 600 V ile 200 V arasında ayarlanabilmekte. ÇÖZÜM (a) VL=600 V için. (c) VL=200 V için güç faktörü. Bir FWD kullanılmıútır. 5. f=60 Hz ve RL=10 Ω.8) cos α ©π ¹ α = 22.24° VL=200 V için.161 eúitli÷i kullanılarak: Vm = (480)(1.8) «1 + cos¨α + ¸» 3 ¹¼ ©π ¹ © ¬ .

197 eúitli÷inde 3’ün katları olan n de÷erleri An’in sıfır olmasına neden olur. ùekil 5. Bu kısımda indüktif yüklü bir kontrollu do÷rultucu durumundaki harmonikler hesaplanacaktır.α = 73.884 ©π ¹ (c) α = 73. Bu fonksiyon için sadece An terimleri mevcuttur.61 deki akımın dalga biçimi úayet FWD yok veya α ≤ 60° ise geçerlidir. 5.75° için. FWD varken.191 eúitli÷i kullanılarak: §3· Güç faktörü = ¨ ¸ cos 22.75°) « » 180 ¼ ¬ © π ¹ −0 .197) 5.63 de görüldü÷ü gibi çift sayılı fonksiyon yapılabilir. kaynaktan yüke üç iletken ile ba÷lanan böyle bir üç fazlı sistemde mevcut olamaz. Katsayılar 5.9 9H HA AR RM MO ON NøøK LE ER R KL Çok fazlı kontrollu do÷rultucuların AC hat akımları kaynak frekansında harmonikler içerirler. α > 60° de÷erleri için.75° (b) α = 22. burada n bir tek tam sayıdır. 5 = 0.195 eúitli÷i kullanılarak: ª 240 − 147.24° = 0. ùekil 5.63 § 8 · T /6 An = ¨ ¸ ³ I L cos nωtdt ©T ¹ 0 § 4 I · § nπ · An = ¨ L ¸ sin ¨ ¸ © nπ ¹ © 3 ¹ (5.. di÷er aygıtlar üzerinde veya AC güç sisteminde bu harmoniklerin olabilecek zıt etkilerini belirlemek için yararlıdır.64 olarak yeniden çizilmiútir böylece hat akımı zamanın çift sayılı bir .196) (5. AC hat akımları farklı biçim alır.336 5 5.. ùayet bu úekildeki orijin uygun bir yere kaydırılırsa. 5. Çeúitli harmoniklerin büyüklü÷ünün bilinmesi.8 8.196 eúitli÷inde görüldü÷ü gibi belirlenebilir: ùekil 5.45 · Güç faktörü = ¨ ¸(1 + cos 133.5 º § 2. Üçüncü harmonik akımının katları.24° için. hat akımının grafi÷i úekil 5.62 deki grafik úekil 5.

198) § 4I An = ¨ L © nπ ·­ª § nπ ¸®«sin¨ ¹ ¯¬ © 2 § π α ·º ½ ·º ª § nα ·º ª ¸» + «sin n¨ − ¸» ¾ ¸» «cos¨ © 6 2 ¹¼ ¿ ¹¼ ¬ © 2 ¹ ¼ ¬ α > π /3 (5. 60 Hz kaynaktan beslenmektedir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) yük direnci (b) AC hat temel ve beúinci harmonik akımı (c) úayet α açısı 75° ye artırılırsa temel ve beúinci harmonik akımı. An katsayıları 5.940 Ω 71.64 ÖRNEK 5.7 280.7 = 3.fonksiyonu olmaktadır.198 eúitli÷indeki integral ile hesaplanabilir.414) cos 30° = 280. ÇÖZÜM (a) α = 30° için FWD iletim yapmaz: §3· VL = ¨ ¸(240)(1. 30° ’lik faz kontrol açısı için ortalama yük gücü 20 kW’tır. § 4 · (π −α ) / 2 An = ¨ ¸ ³ I L cos nθ dt © T ¹ (α −π / 3) / 2 (5.199) ùekil 5.31 Üç fazlı kontrollu bir köprü do÷rultucu 240 V RMS. Yük oldukça indüktif ve bir FWD vardır.25 RL = . yük gücü ortalama yük gerilimi ve akımının çarpımından bulunabilir: IL = 20000 = 71.7 V ©π ¹ Yük çok fazla indüktif oldu÷undan.25 A 280. Bu dalga biçimi için.

65 deki devre düzenlemesi bu metodu göstermektedir.. VLort RL = 94. DC çıkıúında azaltılmıú dalgacık gerilimi ve en düúük dalgacık geriliminin artan frekansıdır. çok fazlı do÷rultucularda. Devrenin anlaúılması oldukça kolaydır. Bunun anlamı giriúteki üç fazlı sistemin faz sayısının artırılmasıdır.199 eúitli÷inden.93 = 24.33 A ¸®[sin (90°)]«cos¨ ¸» + «sin¨ 30° − π 2 ¹» © ¹¯ ¼¿ ¬ © 2 ¹¼ ¬ © ª 75° ·º ½ § § 75° ·º ª § (4)(24. Sistem birbirine ba÷lanmıú iki köprü do÷rultucudan oluúmakta ve böylece DC çıkıúlar seri oldu÷undan iki gerilim birbirine eklenmektedir.09) ·­ A1 = ¨ ¸ ¾ = 20.56 A π © ¹ ©3¹ § (4)(71.8 Büyük. Bu kısmın sınırlı amacı için.93 V ¼ ¬© π ¹ IL = 5.94 ª § 75° ·º ª § 75° ·º ½ § (4)(24. Böyle artırılmıú pals sayılı sistemlerin faydaları.25) · § π · A1 = ¨ ¸ sin ¨ ¸ = 78.82 A ¸» + «sin 5¨ 30° − ¸®[sin 5(90°)]«cos(5)¨ 5π 2 ¹» © © 2 ¹¼ ¬ ¹¯ © ¼¿ ¬ 5 8.1 10 0A AR RT TIIR RIIL LM MIIù AL LS SS SA AY YIIS SII ùP PA 5.09) ·­ A5 = ¨ ¸ ¾ = −9. . Yük akımında verilen dalga içeri÷ini sürdürmek için daha az yük indüktansı gereklidir.197 eúitli÷i uygulanır: § (4)(71.09 A 3. Transformotorlar iki ba÷lantı arasındaki faz kaymasının avantajını kullanmak için ba÷lanmıúlardır.(b) FWD iletimde de÷ildir ve 5. úekil 5.71 A 5π © ¹ © 3 ¹ (c) α = 75° için FWD iletim yapar..25) · § 5π · A5 = ¨ ¸ sin ¨ ¸ = −15. Yukarıdaki hedefleri yerine getirmek için bazı devre düzenlemeleri kullanılabilir. 5. Artırılmıú pals sayısının di÷er bir faydası AC sistemin harmonik akımlarındaki azalma ve güç faktöründeki bir geliúmedir.414)»[1 + cos(60° + 75°)] = 94. øki köprünün giriúleri. ekonomi 6 pals yerine artırılmıú 12 pals kullanımını zorlayabilir.163 eúitli÷inden: º ª§ 3 · Vort = «¨ ¸(240)(1. sırasıyla yıldız-üçgen ve üçgen-üçgen ba÷lanmıú iki transformotor ile yalıtılmıútır.

65 ùekil 5. ve daha yüksek dereceliler do÷rultulmuú çıkıúta gözükür. Bu gerçek úekil 5. Bu.66 da görülen genlikleri elde etmede kullanılmalıdır. primeri üçgen ba÷lanmıú transformotor 2’nin sarım sayısının 0.577 katı kadarını. derece harmonik 6.66 da dalga biçimlerinin incelenmesi. Her transformotorun beúinci derece harmonik akımları 180° faz farklıdır. øki köprünün AC giriú gerilimleri transformotor ba÷lantısının sonucu olarak 30° lik faz farkı olacak úekilde düzenlenir. iki yük gerilimi birleúerek toplam yük gerilimini veriyor ve herbirinin dalga biçimi bilinen altı palsli köprü do÷rultucu ile aynıdır.ùekil 5. Yüksek frekanslı olmanın yanında. øki köprünün çıkıúındaki bileúke altıncı derece harmonikler (6)(30°) veya 180° farklılık gösterirler ve böylece toplam çıkıú gerilimine sıfır olarak eklenirler. harmoni÷e göre genlik olarak daha küçüktür. ùekil 5. toplam hat akımını veren iki hat akımı ( ia1 ve ia2 ) temel bileúenle ( ia ) aynı fazdadır. Bu yedinci harmonik için de geçerlidir.65 de. sekonderlerin fazlararası gerilimleri birbirine eúit olacak úekilde dönüútürme oranlarına sahiptir. Mevcut olan en düúük dereceli harmonik 11. toplam primer hat akımının her transformotorun primer akımından daha küçük harmonik içerdi÷ini göstermektedir. 12. böylece toplam hat akımı böyle bir bileúeni üzerinde taúımaz.65 de. dir. Her transformotorun primer tarafında. Sürekli yük akımını sürdürmek için gerekli yük indüktansının büyüklü÷ü bu yüzden bariz olarak düúer. Bu yüzden. Sadece 12. transformotorlar. Her gerilim bir DC bileúen ve AC kaynak frekansının altı katı frekansta harmonikler içerir. . 24. ùekil 5. transformotor 1 sarımı yıldız ba÷lı primerinde taúımaktadır..

Bu akımlar bu fark dıúında aynı Fourier serilerine sahiptir. Bu bilgi kullanılarak primer hat akımlarının eúitlikleri yazılabilir. yıldız-üçgen ba÷lanmıútır. i A2 ’nin katsayıları bu faz kaymasının dıúında aynıdır. ùekil 5. sekonderi ve primeri arasında bir faz kaymasına sahip olup çeúitli harmonik akım bileúenleri için farklıdır. Yüksek dereceli harmonikler için bu örnek devam eder. Oluúan farklılık iki transformotorun düzenlemesindeki faz kaymasıdır.66 da. Transformotor 1. her transformotorun primer tarafı hat akımlarında aynı harmonik bileúen genli÷ini verir. Harmonikler hakkında miktar olarak sonuçların sa÷lanması verilen eúitliklerde görülecektir. primer ve sekonder akımları arasında faz kaymasına sahip de÷ildirler. i A1 ’in grafi÷i bir çift sayılı fonksiyondur ve 5.iki primer sargısındaki harmoniklerin eklenmesi üzerine harmonik akımlarının birbirini iptal etmesinin sonucudur. . Primerin beúinci harmoni÷i 30° geride ve yedinci harmonik 30° ileridedir. Transformotor 2’nin primer hat akımı sekonder akımı ile aynı dalga biçimine sahiptir. i A1 ve i A2 30° farklılık gösterir. ùekil 5. dönüútürme oranı. Hat akımları olarak primer tarafına yansıtıldı÷ında. Transformotor 2 üçgen-üçgen ve primer akımları ve bütün harmonikleri.197 eúitli÷i ile verilen Fourier serileri katsayıları ile ifade edilebilir.65 de görülen referans yönleri için faz kaymasının bir analizi ia1 ’in temel bileúeninin i A1 ’in temel bileúeninden 30° ileride oldu÷unu göstermektedir. Transformotorların sekonder tarafında.

200) π· π· π· § § § i A2 = A1 cos¨ ωt + ¸ + A5 cos 5¨ ωt + ¸ + A7 cos 7¨ ωt + ¸ 6¹ 6¹ 6¹ © © © π· π· § § + A11 cos 11¨ ωt + ¸ + A13 cos 13¨ωt + ¸ + ⋅ ⋅ ⋅ 6¹ 6¹ © © (5.201) .197 eúitli÷i çeúitli akımların ifadesinde kullanılabilir: i A1 = A1 cos ωt + A5 cos 5ωt + A7 cos 7ωt + A11 cos 11ωt + A13 cos 13ωt + ⋅ ⋅ ⋅ (5.66 5.ùekil 5.

primer akımları sekonder akımları ile ifade edilebilir: π· π· π· § § § ia1 = A1 cos¨ ωt + ¸ + A5 cos¨ 5ωt − ¸ + A7 cos¨ 7ωt + ¸ 6¹ 6¹ 6¹ © © © π· π· § § + A11 cos¨11ωt − ¸ + A13 cos¨13ωt + ¸ + ⋅ ⋅ ⋅ 6¹ 6¹ © © π· 5π § § ia2 = A1 cos¨ ωt + ¸ + A5 cos¨ 5ωt + 6¹ 6 © © 7π · § · ¸ ¸ + A7 cos¨ 7ωt + 6 ¹ © ¹ (5. Mevcut olan en düúük dereceli harmonik 11.65 deki gibi bir do÷rultucu RL=5 Ω ile indüktif bir yüke güç sa÷lamaktadır.Transformotorun fazlararası dönüúüm oranı birim (1) oldu÷unda. altı palsli do÷rultucuya kıyasla bu akımın RMS de÷erini azaltmıútır. (e) AC sisteme göre güç faktörü.202) π· π· § § + A11 cos¨11ωt − ¸ + A13 cos¨13ωt + ¸ + ⋅ ⋅ ⋅ 6¹ 6¹ © © Toplam hat akımı transformotor hat akımlarının toplamından elde edilir: (5. (c) en düúük dereceli harmonik hat akımının genli÷i. Bu azalma. úayet altı palsli bir do÷rultucu kullanıldı÷ı durumdaki beúinci derece harmoni÷in genli÷inden daha küçük olurdu. ÇÖZÜM (a) Her köprü do÷rultucu toplam gerilimin yarısına katkı sa÷lar: §3· VL1 = VL2 = ¨ ¸(240)(1. 60 Hz’dir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gerilimi.203) π· π· π· § § § ia = 2 A1 cos¨ ωt + ¸ + 2 A11 cos¨11ωt − ¸ + 2 A13 cos¨13ωt + ¸ + ⋅ ⋅ ⋅ 6¹ 6¹ 6¹ © © © (5. ÖRNEK 5.dir ki genli÷i. güç faktöründe bir iyileúme demektir. Transformotorlar ideal düúünülebilir ve fazlararası gerilimlerine göre her üç fazlı transformotor 1:1 dönüútürme oranına sahiptir.32 ùekil 5. (b) yük gücü. AC hat akımının hemen hemen sinüsoidal olması gerçe÷i.204) Toplam hat akımında beúinci ve yedinci harmonikler sıfırdır. Kaynak 240 V RMS.414) = 324 V ©π ¹ VL = 648 V . (d) hat akımının RMS de÷eri.

Akım her aralıkta sabit oldu÷undan.577) 2 ¾ ¯© 3 ¹ ¿ [ ] 0.11 Tek fazlı tam dalga bir do÷rultucunun dc çıkıú gerilimi nedir? 5.7 Bir do÷rultucunun dalgacık faktörünün önemi nedir? 5.9 9Ç ÇA AL LIIù AS SO OR RU UL LA AR RII ùM MA 5. (d) RMS hat akımı úekil 5.(b) I L = VL 648 = = 129. Toplam genlik bir transformotorun iki katı olup 25.732)(240)(204.6 A RL 5 P = VL I L = 84 kW (c) 5.4) = 84980 VA Güç faktörü = P 84000 = = 0.155) 2 + (1.577) 2 + (0.4 A (e) S = (1.8 Faz kontrol devrelerinde tetikleme nasıl yaplır? 5.197 eúitli÷inden: § (4)(129.4 Faz kontrolunun amacı nedir? 5.3 Bir kontrollu do÷rultucu nedir? 5.988 S 84980 5 5.6) = 204.99 A © 11π ¹ © 3 ¹ Her transformotorda bu harmonik için primer hat akımının genli÷i 12.5 FWD diyotu nasıl bir etki yapmaktadır? 5.6) · § 11π · A11 = ¨ ¸ sin ¨ ¸ = −12.98 A dir.15 Tek fazlı tam dalga bir do÷rultucunun çıkıú geriliminin temel frekansı nedir? .577 I L = (1.99 A ve bu akımlar iki transformotorda aynı fazdadır.1 Bir do÷rultucu nedir? 5.13 Üç fazlı tam dalga bir do÷rultucunun dc çıkıú gerilimi nedir? 5.10 Tek fazlı yarım dalga bir do÷rultucunun dc çıkıú gerilimi nedir? 5.14 Tek fazlı yarım dalga bir do÷rultucunun çıkıú geriliminin temel frekansı nedir? 5.9 Tam dalga ve yarım dalga do÷rultucu arasındaki fark nedir? 5. 5 I RMS = 1.12 Üç fazlı yarım dalga bir do÷rultucunun dc çıkıú gerilimi nedir? 5. integrasyon yerine aúa÷ıda görüldü÷ü gibi bir çarpma iúlemi kullanılır: I RMS ­§ 1 · ½ = I L ®¨ ¸ (2.2 Bir kontrollu olmayan do÷rultucu nedir? 5.577)(129. øntegrasyon T/4 aralı÷ı üzerinde yapılır..6 Bir do÷rultucunun performans parametreleri nedir? 5.66 da görülen toplam hat akımı için dalga biçiminin integrasyonundan belirlenebilir.

1 ùekil 5. ùekil 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) zamanın bir fonksiyonu olarak i’nin bir ifadesini bulunuz (b) Her saykılın baúlangıcından ne kadar sonra akım sıfır olur? (c) Saykılın tamamı için akımın sıfırdan büyük olaca÷ı bir L de÷eri var mıdır? 5.3 a) ùekil 5.5.2 ùekil 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe yük akımı. VS 240 V RMS. 60 Hz ve R 40 Ω dur.16 Üç fazlı yarım dalga bir do÷rultucunun çıkıú geriliminin temel frekansı nedir? 5.25 Bir do÷rultucunun çıkıú geriliminde kaynak indüktansının etkisi nedir? 5. 60 Hz kaynak ve R=20 Ω dur. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe diyot akımı (b) tepe diyot ters gerilimi (c) ortalama yük gücü.2(a) daki devrede.4 ùekil 5.21 Transformotorun kaçak indüktansı nasıl etki yapmaktadır? 5.1 5.23 Do÷rultucu devrelerindeki filtrenin amacı nedir? 5.26 Yük indüktansının do÷rultucunun çıkıúındaki etkisi nedir? 5. (c) Diyot anma akımını ve gerilimini bulunuz. (b) ortalama yük akımı. (c) RMS yük akımı.24 AC ve DC filtreler arasındaki fark nedir? 5.28 Do÷rultucunun giriúindeki pals sayısının artırılması nasıl bir etki yapar? 5 10 0P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 5.20 Giriú güç faktörü nedir? 5..19 Altı fazlı bir do÷rultucunun üç fazlı do÷rultucuya göre avantajları nedir? 5. b) Ortalama yük akımını bulunuz. VS 240 V RMS. 5. yük geriliminin ortalama de÷erini bulunuz. 60 Hz ve R=40 Ω ve L=0.27 øndüktör akımının sürekli ve süreksiz olmasının anlamı nedir? 5.17 Üç fazlı tam dalga bir do÷rultucunun çıkıú geriliminin temel frekansı nedir? 5. yük direncine seri olarak bir indüktör eklenmiútir.2(a) daki devrede.18 Üç fazlı do÷rultucuların tek fazlı do÷rultuculara göre avantajları nedir? 5.67 5.1 H dir. .5(a) daki gibi bir devrede. VS sinüsoidal 240 V RMS.67 de. (d) ortalama yük gücü.22 Harmonik faktörü nedir? 5.

6 daki devre 240 V RMS. 60 Hz dir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gücü. α’nın mümkün olabilecek en küçük de÷eri 10° dir. 5. 5. 5. 460 V RMS. (e) SCR tepe ters gerilimi.9 daki gibi tam dalga faz kontrollu bir devre α = 50° de. (d) α aralı÷ında SCR ortalama akımının en büyük de÷eri. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) α’nın her uç durumu için ortalama yük gücü.(e) ortalama diyot akımı. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) uygun α aralı÷ı. 5.5 kW ile 8 kW arasında ayarlanabilmektedir. Faz kontrol açısı 10° ile 125° arasında de÷iúebilmektedir.11 ùekil 5. (b) tepe yük akımı. 60 Hz kaynaktan 25 Ω’luk yüke güç vermektedir.9 ùekil 5. (b) α = 15° de SCR ortalama akımı. kaynak sinüsoidal 240 V RMS. (c) SCR gerilim oranı. (b) ilgili R de÷eri. 60 Hz kayna÷ı do÷rultmak için kullanılmaktadır. 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) α = 70° için ortalama yük gücü.8 ùekil 5.5 ùekil 5. (f) tepe diyot ters gerilimi.7 ùekil 5.11 daki devrede.11 deki gibi tam dalga faz kontrollu bir devre 5 Ω’luk bir yüke 50 V ile 200 V arasında ortalama gerilim sa÷lamaktadır.10 Aúa÷ıdakileri bulunuz: α = 15° de 230 V RMS. Yük gücü 1. (b) yük direnci.9 daki gibi bir devrede. 5.8(a) daki gibi yarım dalga faz kontrollu bir devre 240 V RMS. 60 Hz kaynaktan beslenmektedir. 60 Hz kaynaktan ortalama 20 A sa÷lamaktadır. (b) SCR ortalama akım oranı. (c) ortalama diyot akımı. 5. (c) ters tepe SCR gerilimi. (d) SCR tepe akımı. yük 230 V RMS. R=20 Ω ve α aralı÷ı 15° ile 70° arasındadır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı . (d) tepe diyot ters gerilimi. Yük indüktansı büyüktür. 60 Hz dir. (c) SCR akım ve gerilim oranları. Gereken yük gücü 6 kW’tır. (b) tepe SCR akımı. 60 Hz kaynaktan bir yüke 40 A sa÷lamaktadır. (c) SCR ortalama akım oranı. Kaynak 240 V RMS. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) yük gücünün aralı÷ı. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük akımı.6 ùekil 5. øndüktans büyüktür.

13 deki devrede. VS sinüsoidal 460 V RMS. Problemi tekrar çözünüz. Problemi tekrar çözünüz. 5.18 de.22 ùekil 5.18 Faz kontrolu kullanan bir köprü do÷rultucu 240 V RMS. Kaynak akımındaki üçüncü ve beúinci harmonik bileúenlerinin genli÷ini bulunuz. Yük gücü maksimum 2100 W ve minimum 500 W’tır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) SCR ortalama akım gereksinimi (c) FWD’nin akım oranı. yük bir indüktif olanla de÷iútirilmiútir.21 FWD’siz bir köprü do÷rultucu bir indüktif yüke güç vermektedir. 5. VS =460 V RMS.12 ùekil 5. AC kaynak akımının üçüncü ve beúinci harmonik bileúenlerinin genli÷ini bulunuz. 5. 5.31 deki devrede. 60 Hz. α = 100° . 5. kaynak gerilimi 480 V RMS. α = 40° . 60 Hz kaynak ve R=20 Ω. 5. 5.20 Faz kontrollu bir köprü do÷rultucu bir indüktif yükü beslemektedir.14 de. 300 . 60 Hz.16 ùekil 5.13 ùekil 5.14 Faz kontrollu tam dalga bir do÷rultucu R=10 Ω’luk rezistif bir yüke güç sa÷lamaktadır. VS =230 V RMS. 60 Hz.19 Problem 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gücü (b) do÷rultucunun ve yükünün güç faktörü. kaynak 460 V RMS. 60 Hz yük direnci R=10 Ω dur. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Primer akımının RMS de÷eri (b) Primer sargısı için güç faktörü (c) Transformotorun primer ve sekonder sargıları için gereken volt-amper oranı. AC kayna÷ındaki temel ve üçüncü harmonik akımlarının genli÷ini bulunuz. RL=15 Ω ve VS =460 V RMS. 5. Primer sargı sipir sayısının bir sekonder sargısına oranı 3:1 dir. Kaynak 120 V RMS.21 deki devrede.15 Problem 5. 60 Hz’lik tek fazlı bir kaynaktan beslenmektedir. yük úimdi yük akımının sabit olaca÷ı bir indüktif elemana sahiptir. 5.17 Problem 5.13 deki devreyi R=5 Ω’luk bir yüke ayarlı gerilim vermek için kullanınız. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük akımı (b) SCR ortalama akımı (c) FWD ortalama akımı (d) tepe SCR ileri ve geri gerilimi. 60 Hz ve α = 75° . 5.16’yı bir indüktif yük için tekrar ediniz. DC yükü rezistif RL=10 Ω ve α = 40° .(b) SCR oranları (c) yükün ortalama güç aralı÷ı. 5. Bir FWD kullanılmıútır. α = 36° . 60 Hz ve yük direnci 15 Ω dur. RL=10 Ω ve α = 50° .

Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) L’nin gereken de÷eri (c) Köprü SCR’lerin akım oranı.28 Problem 5.24 ùekil 5. 5. 5. 5. Kaçak indüktans 5 mH’dir.27 de. Yükteki dalgacık gerilimi ihmal edilebilir fakat sıfır olmayacak úekilde kapasitör yeteri kadar büyüktür. L’nin de÷eri büyüktür.31 deki gibi bir devrede. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) VL’nin ideal ortalama de÷eri (b) kaçak indüktans tan kaynaklanan VL deki azalma (c) de÷iúimin (komütasyon) oluútu÷u her yarım saykıldaki zaman süresi. Di÷er úartlar aynı kalmaktadır. toplam akım sıfır ile DC de÷erin iki katı arasında de÷iúimi úeklinde olmaktadır. α’nın de÷eri 10° den daha küçük olamamaktadır. primer sargının direnci 0.31 deki devrede. Ortalama yük gücünün 3 kW ile 6 kW arasında ayarlanabilmesi gerekmektedir. 5. 60 Hz kaynaktan 15 Ω’luk bir yükü beslemektedir.023 Ω dur. Kaçak indüktans 4 mH dir. 5.23 Problem 5. VS=240 V RMS.45 deki gibi bir do÷rultucu 460 V RMS. Her durum için.V’luk bir çıkıú gerilimi için. 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) zamanın bir fonksiyonu olarak indüktör akımı (b) yukarıdaki yaklaúımı kullanarak iL’nin ikinci harmonik bileúeninin genli÷i. 5. (c) yük geriliminde 5V tepe de÷erli dalgacık ile sınırlayan C’nin de÷eri. sürekli indüktör akımını sürdürmek için gereken minimum L de÷erini bulunuz. kaynak 240 V RMS. sürekli indüktör akımını sürdürmek için gereken minimum L de÷erini bulunuz.37 deki devrede.5 ile tekrar ediniz. Yükün ortalama gerilim de÷erini bulunuz.29 problem 5.41 deki gibi orta uçlu tam dalga bir do÷rultucu α = 40° ile bir yüke 40 A vermektedir. 60 Hz. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük akımı (b) tepe yük akımı . DC terim ortalama indüktör akımı ve AC terimin de÷iúimi. (b) úıkkı için bir yaklaúım olarak. indüktör akımı bir DC terim ve bir AC terimli Fourier serileri ile temsil edilmektedir. 60 Hz ve ortalama yük gerilim de÷eri 130 V’tur.26 ùekil 5.30 ùekil 5. 60 Hz. indüktans sürekli akımı sürdürmeye tam yeterlidir. øndüktör akımı sadece α’nın bir uç de÷erinde süreklidir. kaynak gerilimi 240 V RMS. Transformotorun primer gerilimi 460 V RMS. 5.22 de.25 ùekil 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) do÷rultucunun iletim açısı (b) indüktans L. R=10 Ω ve α = 40° .20 Ω ve her sekonder sargısının direnci 0. yük gerilimi 200 V ile 400 V arasında ayarlanabilmektedir. 60 Hz ve N1 / N 2 = 3.5 .27’yi 460 V RMS.27 ùekil 5. 60 Hz kaynak ve N1 / N 2 = 1. RL=10 Ω ve α = 75° .

diyotlar SCR’ler ile de÷iútirilmiú ve yük büyük bir indüktans bileúenine sahiptir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gerilimi (b) ortalama yük akımı (c) ortalama yük gücü (d) ortalama diyot akımı (e) ters diyot tepe gerilimi. kaynak 460 V RMS. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) tepe SCR akımı (c) ortalama SCR akımı (d) tepe SCR ileri veya geri gerilimi.45 deki diyotlar rezistif bir yükü kontrol etmek için SCR ler ile de÷iútirilmiútir. faz kontrol açısı 10° den daha az olamamaktadır.32 ùekil 5. α = 70° . 60 Hz. 60 Hz ve R=25 Ω. 5.36 ùekil 5. R=20 Ω. 5.(c) diyot akım oranı (d) diyot ters gerilim oranı. α = 50° ve yük rezistiftir. 5. yüke bir indüktör eklenmiú ve yük akımı zamanla de÷iúmemektedir.30 daki ile aynıdır. 5. 60 Hz. VS=460 V RMS.56(a) da.35 ùekil 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gerilimi (b) tepe yük akımı (c) ortalama yük akımı (d) ortalama SCR akımı (e) tepe SCR ileri gerilimi (f) tepe SCR ters gerilimi. R=20 Ω. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gerilimi (b) ortalama SCR akımı (c) ortalama yük gücü. 60 Hz. R=20 Ω.45 deki devrede. 5.53 deki devrede. kaynak 460 V RMS. Hat akımının RMS de÷erini bulunuz. 5.34 ùekil 5. Diyotlar SCR’ler ile de÷iútirilmiútir. α aralı÷ı 20° ile 70° arasındadır. Yük büyük bir indüktans bileúenine sahiptir.37 ùekil 5. 60 Hz ve yük gücü 3 kW ile 1 kW arasında de÷iúmektedir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama yük gerilim aralı÷ı (b) ortalama yük gücü aralı÷ı (c) gereken SCR akım oranı.45 deki devrede. Yük indüktansı yoktur.30’u yük yük direncine seri büyük bir indüktans eklendi÷i durumda tekrar ediniz.33 ùekil 5. 5. . Kaynak ve yük problem 5. VS=460 V RMS.31 Problem 5. VS=230 V RMS.53 de.

yük úimdi indüktif olup yük akımı zamanla de÷iúmemektedir. 0° < α < 60° için sürekli indüktör akımı sürdürülecektir. indüktör akımı bir DC bileúen ve Fourier serilerinin birinci AC terimi ile temsil edilebilir. AC kaynak 480V RMS fazlararası. 5. Böylece indüktör akımı sıfır ile DC bileúenin iki katı arasında de÷iúir.42 Problem 5. 60 Hz dir. Yük gücü 4. AC kayna÷ı tarafındaki güç faktörünü bulunuz.39 ùekil 5.2 kW arasında ayarlanabilmektedir. yükte ortalama gerilimin %2’si dalgacık gerilimi sa÷lamak için gereken C de÷erini tahmin ediniz. 5.41 ùekil 5. 60 Hz’lik kaynaktan α = 25° de verilmektedir. 5. 5. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) transformotorların volt-amper oranı (b) 11.) 5.5 kW ile 1. 5. yük indüktif ve bir FWD eklenmiútir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama SCR akımı (b) ortalama yük gücü (c) AC hat akımlarının RMS de÷eri (d) tepe SCR gerilimleri. AC hat akımlarındaki beúinci ve yedinci derece harmoniklerin genli÷ini bulunuz. 5. RL=20 Ω ve P=15 kW.40 ùekil 5.5.47 de. . diyotlar SCR’ler ile de÷iútirilmiú ve α = 45° de çalıúmaktadır. 5.48 Problem 5. (Bu problemin amacı için.45 Problem 5. 20 A’lik yük akımı. VS= α = 75° .58 de.43 Üç fazlı köprü bir do÷rultucu bir indüktif yükü beslemektedir. harmonik hat akımının temel hat akımına oranı.44 Problem 5. 60 Hz ve DC yük gücü 100 kW’tır.65 deki gibi 12 palsli bir diyot do÷rultucu bir indüktif yüke do÷rultulmuú güç vermektedir. 230 V RMS.43 de. Bu genlikleri temel AC hat akımı ile karúılaútırınız.40 da. Kaynak gerilimi. Bir FWD kullanılmıútır. R=10 Ω.46 Bir köprü do÷rultucu 240 V RMS. E bir yük direnci ve paralel büyük bir kapasitörü temsil etmektedir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) en büyük SCR ortalama akımı (c) en büyük FWD ortalama akım de÷eri. 60 Hz. 60 Hz üç fazlı bir kaynaktan 20 Ω’luk yük direnci ile indüktif bir yükü beslemektedir. α ’nın her uç de÷eri için gereken L de÷erini bulunuz.47 ùekil 5. VS=230 V RMS. Transformotorlar fazlararası gerilimde 2:1 azaltılmıú dönüútürme oranına sahiptirler. 5. úimdi α = 40° ’ye de÷iútirilmiútir.58 de. Güç faktörünü bulunuz.56(a) da.37 de.43 de. 460 V RMS. kaynak gerilimi E de÷iúken hızlı bir DC motoru temsil etmektedir. Minimum motor akımı ortalama 5 A’dir.38 Problem 5. bir FWD kullanılmıútır ve α = 75° . 5. AC hat akımındaki beúinci harmonik bileúenini bulunuz. Sürekli indüktör akımını sürdürmek için gereken L de÷erini bulunuz.

SCR’ler ideal varsayılacaktır. 28 4 © ¹ ¼ ¬ ¬ ¼ verilmiútir. i = « » «sin ¨ ωt − ¸ + 0.70 deki devredeki AC kaynak gerilimi 220 volt.9 amper oldu÷una göre aúa÷ıdakileri bulunuz: a) b) c) d) SCR’ den geçen ortalama akım FWD’ den geçen ortalama akım Diyotlarda harcanan ortalama güç α .3 ùekil 5. R1= R2=10 Ω ise dirençlerin güçlerini bulunuz.69 5. Yükten geçen ortalama akım 16.21. f=50 Hz oldu÷una göre R-XL nedir? ùekil 5. 5 5.21.b deki gibidir.1 11 1S SE EÇ ÇøøL LM Møøù ùS SIIN NA AV VS SO OR RU UL LA AR RII 5.68 deki devrede. DC kaynak gerilimi.b deki gibidir. 100 volt. Yükün omik kısmı R=10 Ω dur. do÷rultucularda kullanılan diyotların karakteristikleri úekil 2. Köprü Do÷rultucu 1 Köprü R1 Do÷rultucu 2 R2 ùekil 5. f=50 Hz dir.Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) DC yük gerilimi (b) yük gücü (c) AC sistem tarafındaki güç faktörü.68 ª120 2 º ª § π· −ωt / ωτ º 5.. Kullanılan diyotların karakteristi÷i úekil 2.69 daki devreden geçen akım.1 ùekil 5.2 ùekil 5.707e » ile 28 .

3.4 5. .21 deki diyot karakteristikleri için tekrarlayınız.ùekil 5. soruyu úekil 2.70 5.

(1) bir haznedeki sıvıyı belirli bir sıcaklıkta sabit tutmak için ısıtmak. tam dalgaların iletim ve kesimdeki sayılarına ba÷lı olarak istenilen sıcaklık kontrol edilebilir. . Yük tepkisinin zaman sabiti. Daha sonra yine belirli sayıda tam dalganın iletimi engellenir. Her iki uygulama da kapalı-döngü úeklinde olup. Pratikteki mevcut triyak anma de÷erleri çok yüksek güç uygulamalarını sınırlamaktadır. (2) hava kanalına yerleútirilmiú bir ısıtıcı ile kanaldaki havayı ısıtmak..2 de böyle bir kullanıma ait tipik bir dalga úekli görülmektedir. Genel olarak. bir AC anahtar kullanılır.1 1G GøøR Røøù ù Yükün gücünün kontrolunda iki temel metot kullanılabilir. Birkaç istisna dıúında. ùekil 6.1 de görüldü÷ü gibi. øki adet uygulama yeri olarak. tepki zamanı saniyeden daha düúük zamanlar olmayıp saniye seviyesindedir. ùekil 6.1 6 6. temel dalga frekansı de÷iúmeden kontrol edilmek istendi÷inde. kontrolun sonucu anahtarlama iúleminden ba÷ımsız olarak amaçlanır. Böylece.6 AC-AC FAZ KONTROL Yükün gücünün. bir triyak veya ters paralel ba÷lanmıú iki adet tristör olabilir. Birincisi. úekil 6. Bu anahtar. iletim ve kesimdeki tam dalgaların sayısı ile yüke giden ortalama güç ayarlanabilir. yükün ortalama güce tepki verebilece÷i kadar uzun olmalıdır. belirli sayıda tam dalgayı iletime geçirir.

toplam dalga zamanına oranı.1 eúitli÷i ile verilir: § VS2 · § k · Port = ¨ ¸ ¨ ¸ © RL ¹ © n ¹ (6.. bazı uygulamalar için uygun olan faz kontrollu bir bir çıkıú üretir. ùekil 6.2 Bu iúlem bazı uygulamalarda kullanıúlı de÷ildir ve faz kontrolunun periyottaki her yarım dalga için yapılması gereklidir. anahtar iletimde de÷il ve güç sıfırdır. yükün ortalama gücünü kontrol eder. Bu iúlem. k süresince anahtar iletimde ve güç maksimumdur.2 de görüldü÷ü gibi iletimi ve kesimi yapılırsa.2 de. Omik yük durumunda ortalama güç 6. Iúık karartma ve motor hız kontrolu buna bir örnektir. Motor hız kontrol metodu. yükün ortalama gücü sadece sonlu . iletim zamanının. k yükün enerjili oldu÷u dalga sayısı ve n ise operasyonun tam periyodundaki dalga sayısıdır. ùekil 6.2 2 øøN NT TE EG GR RA AL LD DA AL LG GA AK KO ON NT TR RO OL L ùayet yüke giden dalgaların úekil 6.ùekil 6. yükün omik oldu÷u durumları göstermektedir.1) k sayısı sadece bir tam sayı olarak de÷iúti÷inden. tork’un hızın karesi ile de÷iúti÷i fan’lar ve pompalar gibi sadece de÷iúken torklu yükler için uygundur. yükün ortalama gücü de÷iúebilir. øletim paterninin tekrarlandı÷ı.3. ùekil 6.3 6 6. Kalan (n-k) dalga süresince.

Ortalama gücün regülasyondaki mevcut adımlarının sayısı.29 Ω. tekrarlama paterni içerisindeki dalgaların toplam sayısına ba÷lıdır. yükteki en küçük de÷iúim. 60 Hz dir.2)(30) = 6 dalga (d) k’nın bir birim de÷iúimi için. Yük akımının de÷iúim oranı sistemin frekansı tarafından idare edilir ve bu de÷iúim oranı. yük gücünün bütün dalgalarda üretilmesi için kontrol edilecektir. Yük gücünün 2-10 kW arası de÷iúmesi gerekmektedir.5 A tepe de÷er 5.29 I LRMS = 61. 230 V RMS.2 n 10000 ùayet n = 30 dalga seçilirse. Kapalı bir döngü sistemi. Anahtar.1 Omik bir yük.5 = 43.5 A 1. k de÷erini ayarlanan bir noktada veya noktaya yakın tutmakta kullanılabilir. k de÷erinin iki tam sayı arasında de÷iútirilmesi gerekir. RL=5.414) = 61. § 1· ∆P = ¨ ¸10000 = 333 W © 30 ¹ 333 W’dan daha aúa÷ı bir çıkıú güç de÷iúimi için. omik yüklerde sıfır gerilimde anahtarlama oluúmasıdır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Anahtarın akım oranı (b) Maksimum gücü elde etmek için yükün enerjili olaca÷ı zamanın yüzdesi (c) Minimum gücü elde etmek için n ve k de÷erleri (d) Yükteki mümkün olabilen en küçük artıú nedir? ÇÖZÜM (a) Im = ( 230 )(1.414 (b) Anahtar devamlı iletimde oldu÷u zaman. Böyle bir sistem. Port = ( 230 )( 43.5) = 10000 W. maksimum gücü elde etmek için zamanın %100’ünde iletimde olmalıdır.5 sn dir. Bu kontrol metodunun bir avantajı. ÖRNEK 6. di÷er kontrollar ile elde edilen oranla karúılaútırıldı÷ında küçük olabilir. 2000 k = = 0. kontrolun tabiatından gelen açık ve kapalılı÷ın bir sonucu olan de÷iúimleri düzeltmek için kontrol edilen sistemde yeterli enerji depolamaya ba÷lıdır. .kademelerde de÷iúir. k = (0. Kaynak. (c) P=2000 W için. Sonuçtaki elektriksel gürültü di÷er metodlara göre küçük olabilir. Tekrarlamanın maksimum aralı÷ı 0.

α = ωt1 (6.5) 6.5 » « ¬ (2) ¼ ¬ © π ¹ © 2π ¹¼ (6. yük omik bile olsa birim de÷erden daha azdır. her ikinci yarım dalganın pozitif de÷erinin olmayıp negatif kısmının olmasıdır.2) Bu. Kaynak geriliminin sıfır oldu÷u aynı zamanda.1 deki temel devre. 6.4 eúitli÷i ile verilir: Port = I LRMS ( ) (R ) L 0 . Her yarım dalgadaki iletimin gecikmesi.3 ve 6.5 2 (6.5 (6. yük gücünün 0 ile 180° arasındaki tüm aralık için α’nın de÷iútirilmesi ile ayarlanabilece÷ini gösterir.6 eúitli÷inde verilmiútir: Güç Faktörü = Ortalama Güç V RMS I RMS (6. anahtar akımı sıfır olur.4 eúitliklerindeki ifadeler kullanılarak de÷erlendirilmesi yapılır. 5 (6. IL nin RMS de÷eri için 6.3 eúitli÷i RL ile çarpılarak 6. Akım sinüsoidal olmadı÷ından dolayı. Bu eúitliklerin birkaçı 6. AC kayna÷ına yansıyan güç faktörü.6) Bu tanımın.2 eúitli÷i ile verilir. omik bir yükün gücünü kontrol etmek için kullanılabilir.5 » « ¬ (2) ¼ ¬ © π ¹ © 2π ¹¼ 0. bölümde verilen faz kontrol açısıdır.6 6.6 eúitli÷indeki VRMS in de÷eri sinüsoidal kaynak gerilimidir. 6.37 eúitli÷i ile aynıdır.3 KY NF 3O OM MøøK YÜ ÜK KL LE ER RøøN FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LU U ùekil 6.4 eúitliklerinin incelenmesi.4) Yük geriliminin RMS de÷eri. Bu eúitlik. 6.3 deki grafikler. Bununla birlikte. 5.3 ve 6. omik yüklü AC faz kontrol durumu için 6.8 deki omik yüklü tam dalga bir do÷rultucudakilere benzemektedirler.3 eúitli÷i olarak yeniden ifade edilmiútir: I L RMS ª I º ª § α · § sin 2α ·º 1− ¨ ¸ + ¨ =« m ¸» 0. Buradaki farklılık.5 eúitli÷indeki sonuç elde edilir: VL RM S ª V º ª § α · § sin 2α ·º 1− ¨ ¸ + ¨ =« m ¸» 0.7 eúitli÷ini oluúturmak için birleútirilebilir: ª § α · § sin 2α · º Güç Faktörü = «1 − ¨ ¸ + ¨ ¸» ¬ © π ¹ © 2π ¹ ¼ 0. çünkü yük . Tanıma göre güç faktörü 6.7) Sonuç güç faktörü. gücün bir kareli fonksiyon olmasından dolayı gerilimdeki negatif kısmın güç üzerinde azaltıcı bir etkisi yoktur. úekil 5.. ùekil 6. Yük akımının RMS de÷erinin eúitli÷i de 5. α sıfır oldu÷u zaman 1 ve α sıfırdan artmaya baúladı÷ında ise azalır.3) Yük gücü 6. α açısıdır ve 6. Verilen bu aralık için iletimin ayarlanmasını yapabilecek uygun tetikleme devreleri mevcuttur.3 eúitli÷inde verilen ifadesine benzemektedir.

414 ) = = 32. Bundan dolayı minimum anahtar anma gerilimi en azından 800 V olmalıdır. Bu özellikle sınırlayıcı bir gereksinim de÷ildir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe yük akımı (b) ortalama yük akımı (c) anahtar gerilim oranı (d) devrenin güç faktörü ÇÖZÜM (a) Im = Vm ( 460 )(1.2 ùekil 6. iletimde yük akımının artıúında gecikme yoktur. akımı tutabilmek için yeterli tutma akımını sa÷lama da bir problem de÷ildir. ÖRNEK 6. tabiki.53 º ª § 35$ · § sin 70 $ ·º ¸ ¸ =« » «1 − ¨ ¸+¨ ¨ ¸» ¨ ¬ 2 ¼ ¬ © 180 ¹ © 2π ¹¼ = 22.3 eúitli÷inden. Yük direnci 20 Ω ve α=35° dir. α >90° de÷eri için. Böylece anahtarın minimum gerilim kapasitesi. Kesim anındaki büyük dv/dt problemi yoktur ve elemanın terminal uçlarında gerilimin birikme oranını azaltmayı gerektiren bir koruyucu devreye gerek yoktur. Aynı tıkama kapasitesi. anahtar 460 V RMS. α’nın çok küçük bir de÷eri için.9773 10 Ω’luk omik bir yük 240 V RMS lik bir kayna÷a faz kontrollu bir anahtarla ba÷lanmıútır. 0. I L RM S ª 32.omiktir. yarı-iletken anahtarı iletim durumunda tutmaya neden olacak yeterli gerilim ve akım genelde bulunmaktadır.7 eúitli÷inden.3 = 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: . kaynak geriliminin tepe de÷eridir. ùayet α =0° de anahtarın iletimi gerekmiyorsa. Yük omik oldu÷undan dolayı. Yükün gücünün 5 kW ile 2 kW arasında ayarlanması gerekmektedir. 60 Hz lik bir kaynaktan. Bundan dolayı.1 deki devrede. anahtarın SCR veya triyak uygulamalarının her iki yönü içinde gereklidir.5 (b) 6. kaynak geriliminin tepe de÷eri olan 650 V’a dayanabilmesi gerekir.53A R 20 0 . anahtarın iletiminden önce anahtar kaynak geriliminin tepe de÷erini tıkar. ihmal edilebilir kaynak gerilimi vardır.5 ª § 35$ · § sin 70$ · º Güç Faktörü = «1 − ¨ ¸» ¸ +¨ ¬ © 180 ¹ © 2π ¹ ¼ ÖRNEK 6. (d) 6. omik bir yükün gücünü kontrol etmektedir. akımın sıfır oldu÷u zaman anahtar tıkamaya baúladı÷ında.48 A P = ( I LRMS )2 20 = 10105 W (c) Anahtarın.

6 $ ) = 8.0$ IRMS yük akımı ile aynıdır = 22. I L RMS = P=2000 W için.14 = « 0.5 α = 51.1(a) daki anahtar durumuna göre triyak akımının RMS de÷eri (e) úekil 6.5 » «1 − ¨ ¸ + ¨ ¸» ¬ ( 2 ) ¼ ¬ © π ¹ © 2π ¹ ¼ (d) 0.5 = 0.5 α = 104. 6.36 A 10 2000 = 14.4 voltu tıkaması veya dayanması gerekir.5 » «1 − ¨ ¸ + ¨ ¸» ¬ ( 2 ) ¼ ¬ © π ¹ © 2π ¹ ¼ P=2000 W için. ª § 104 · § sin 208 · º (g) Güç faktörü = «1 − ¨ ¸ +¨ ¸» ¬ © 180 ¹ © 2π ¹ ¼ 0.30 eúitli÷i ile bulunabilir: §I · § 33.94 A RL 10 5000 = 22.6$ ª 33. 6.3 eúitli÷i kullanılarak. Bunun için kabul edilebilecek minimum gerilim 400 V tur.14 A 10 (b) P=5000 W için.36 = « 0.36 A (e) Her bir SCR den geçen ortalama akım.4 V Im = Vm 339.94 º ª § α · § sin 2α · º 22. I L RMS = (c) P=5000 W için. ª 33.1(b) deki anahtar durumuna göre iki SCR’nin her birinden geçen akımın ortalama de÷eri (f) anahtarın minimum tıkama gerilimi (g) en küçük güç için güç faktörü ÇÖZÜM (a) Vm = ( 240)(1.590 .76 A © 2π ¹ © 2π ¹ (f) Anahtarın kaynak geriliminin tepe de÷eri olan 339. 0 .414 ) = 339.94 º ª § α · § sin 2α · º 14.3 eúitli÷i kullanılarak. 5. Bazı durumlar için bu yeterli olabilir.94 · I ort = ¨ m ¸ (1 + cos α ) = ¨ ¸ (1 + cos 51.4 = = 33.(a) tepe yük akımı (b) α’nın her uç durumu için yük akımının RMS de÷eri (c) istenilen α aralı÷ı (d) ùekil 6.

4 KL KY 4H HA AR RM MO ON NøøK LE ER R:: T TE EK KF FA AZ ZL LII O OM MøøK YÜ ÜK KL LE ER R ùekil 6. Bundan dolayı An ve Bn terimlerinin ikiside birden mevcut olabilir.8) (6. özellikle α’nın de÷eri artarken yüksek dereceli harmonikleri içerir.4 deki grafik.13) (6. 60 Hz lik bir kaynak tarafından bir faz kontrol anahtarı ile beslenmektedir.10) (6.11) (6. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ortalama gücü 9 kW’a düúürecek α de÷eri (b) α’nın bu de÷eri için akımın temel dalgasının tepe genli÷i (c) 3. Formüllerde zaman yerine açı de÷iúkeni kullanılmıútır: §2· π An = ¨ ¸ ³ I m sin θ cos nθ dθ ©π ¹ α §2· π Bn = ¨ ¸ ³ I m sin θ sin nθ dθ ©π ¹ α 6. α ile de÷iúen bazı harmoniklerin davranıúlarını göstermektedir..8 ve 6. Simetrik olma durumu ile T/2 aralı÷ında integral alınarak katsayılar belirlenebilir. ve 5. ÖRNEK 6.4 Tek fazlı omik bir yük 460 V RMS. Faz kontrolsüz yükün gücü 15 kW tır. Her de÷er her bir harmoni÷in ba÷ıl genli÷idir ve A ve B katsayılarının bilinen yolla birleútirilmesi ile elde edilir.9) § Im · An = ¨ ¸{2 + (n − 1)[cos(n + 1)α ] − (n + 1)[cos(n − 1)α ]} ¨ π n2 − 1 ¸ ¹ © ( ) § Im Bn = ¨ ¨ π n2 − 1 © ( ) · ¸ ¸{(n − 1)[sin (n + 1)α ] − (n + 1)[sin (n − 1)α ]} ¹ ùekil 6.6 6. derece harmonik akımlarının tepe genlikleri ÇÖZÜM (a) α = 0 iken yük direncinin de÷eri bulunabilir: . Harmonik içeri÷i dalganın Fourier serilerinin analizi yapılarak belirlenir: Simetrik yarım periyottaki inceleme dalga biçiminin sadece tek sayılı harmonikleri içerdi÷ini gösterir. Orijin kaydırılamadı÷ından dolayı fonksiyon tek veya çift olur.9 eúitliklerinin çözümü ile aúa÷ıdaki sonuçlar elde edilir: §I · A1 = ¨ m ¸[(cos 2α ) − 1] © 2π ¹ §I · B1 = ¨ m ¸[2(π − α ) + (sin 2α )] © 2π ¹ (6.3 deki akımın dalga biçimi.12) (6.

77 A ¹ .4124)] − (3 + 1)[cos(3 − 1)(1.14 · A1 = ¨ ¸ ( cos 2(1.14 · B1 = ¨ ¸ 2( π − (1.ùekil 6. α bulunabilir: α =1.14 A3 = ¨ ¨ π 32 − 1 © ( ) · ¸ ¸{2 + (3 − 1)[cos(3 + 1)(1.1 ¹ 0.68 A © 2π ¹ [ ] C1 = (c) 6.4124)) = 27.12 ve 6.4124)]} = 11. 5 = 25.3 eúitli÷i kullanılarak ve bir irdeleme iúlemi ile.10 ve 6. A § 46.32 A © 2π ¹ [ ] § 46.13 eúitlikleri kullanılarak A12 + B12 = 3116 .4 RL = 460 2 = 14. I L RMS § 9000 · =¨ ¸ © 14.11 eúitlikleri kullanılarak: § 46.26 A 6.4124)) − 1 = −14.4124 rad = 80.9° (b) 6.4124)) + (sin 2(1.4 eúitli÷i kullanılarak.1 Ω 15000 P=9000 W ile 6.

14 A5 = ¨ ¨ π 52 − 1 © ( ) · ¸ ¸{2 + (5 − 1)[cos(5 + 1)(1.4124)]} = 4. yükün indüktansından .5 øndüktif bir yük için.§ 46.5 Yük akımının grafi÷ine bakıldı÷ı zaman yük akımının. úekil 6.3 deki grafiklerin düzeltilmesi gerekir.16 A ¹ § 46. Devre.23 A 6 5F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL L:: øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK KL LE ER R 6.4124)]} = −3. úekil 6.59 A § 46.5(a) da ve ilgili grafikler 6..5(b) de gösterilmiútir.4124)] − (5 + 1)[sin (5 − 1)(1. Bu. gerilimin sıfır olduktan belli bir zamandan sonraya kadar sıfır olmadı÷ı görülür.14 B5 = ¨ ¨ π 52 − 1 © ( ) · ¸ ¸{(5 − 1)[sin (5 + 1)(1.4124)] − (5 + 1)[cos(5 − 1)(1.17 A ¹ C5 = A52 + B52 = 5. ùekil 6.46 A ¹ C3 = A32 + B32 = 12.4124)]} = −4.14 B3 = ¨ ¨ π 32 − 1 © ( ) · ¸ ¸{(3 − 1)[sin (3 + 1)(1.4124)] − (3 + 1)[sin (3 − 1)(1.

22 eúitli÷inde verilmiútir. 5 (6.18) R sin(α − θ ) A = − −(α / ωτ ) (6.15) (6. t = α / ω da baúlanarak. Bu kapalı formda ifade edilemez fakat bir irdeleme iúlemi ile kolaylıkla bulunabilir.20) øntegral iúleminin sonucu.14 eúitli÷indeki bütün terimler bilinmekte ve bir akımın RMS de÷eri 6.14 eúitli÷i ile bulunabilir: iL = Vm sin (ωt − θ ) + Ae −ωt / ωτ Z [ ] (6. β bir kere bulunduktan sonra.kaynaklanmaktadır.5 ( ) (6. SCR ve triyak uçlarındaki gerilimde ani de÷iúmelerin sonucu iletim ihtimali ile 3. akımın RMS de÷eri 6. Yük akımı için. Yük akımı sıfıra eriúip kaldı÷ı zaman. akım 6.21 eúitli÷indeki gibidir: I LRMS ª β − α sin 2(β − θ ) sin 2(α − θ ) º + « π − » 2π 2π « » « ª§ A´ωt · −2 β / ωτ » − 2α / ωτ º −e ¸e » «−«¨ » © π ¹ ¼ » Vm « ¬ = − β / ωτ « ­ ½ · § 4 Aωτ e °» 2 Z « −° ¸ ( ) ( ) − + − sin cos β θ ωτ β θ [ ] ®¨ ¾» ¨ π 1 + (ωτ )2 ¸ ° « ° ¹ ¯© ¿» « » ½ 4 Aωτ e −α / ωτ · « ­ °§ ° ¨ ¸[sin(α − θ ) + ωτ cos(α − θ )]¾ » 2 ¸ «+® » ¨ ° ¯© π 1 + (ωτ ) ¹ ¿¼ ¬ ° 0. Sonuç 6.14 eúitli÷inde akımın sıfır oldu÷u t2 zamanının bulunmasıyla β açısı bulunabilir.14 eúitli÷i.20 eúitli÷i kullanılarak hesaplanabilir: ωτ = ωL I LRMS V = m Z 2 º ª 2 β /ω sin (ωt − θ ) + Ae −t / τ dt » ³ « ¼ ¬T α /ω [ ] 0. . akım sıfır oldu÷u zaman istenilmeyen bir iletimden korunmak için genel olarak istenilir. anahtar uçlarındaki gerilim ideal bir süreksizli÷e sahiptir.21) [ ] [ ] Yük akımının RMS de÷erinin bilinmesiyle yükün ortalama gücü kolaylıkla bulunur.17) Z = R + jωL = tan θ (6.16) (6. yük akımının RMS de÷eri ve yükün ortalama gücü belirlenebilir. sadece úekil 6. bölümde bahsedilmiútir.5 deki yük akımı standart devre analizi metotları ile bulunabilir.19) e 6. ùekil 6. 6. Bu. burada α ω β t2 = ω t1 = (6.5(b) de gösterilen t1 < t < t 2 aralı÷ı için geçerlidir.14) 6. Böyle bir durumda kutupsuz bir koruyucu devre.

Port = I LRMS

(

)R

2

L

(6.22)

Faz kontrollu yükün güç faktörü, (6.21) eúitli÷inin çözümü ile bulunabilir. 6.23 eúitli÷inde, VRMS kaynak geriliminin RMS de÷eridir. ortalama güç I LRMS VLRMS

Güç faktörü =

(6.23)

Güç faktörü =

(V

(I ) R
2 LRMS

m

/ 2 I LRMS
0.5

)

(6.24)

ª β − α sin 2(β − θ ) sin 2(α − θ ) º + « π − » 2π 2π « » « ª§ A´ωt · −2 β / ωτ » − 2α / ωτ º −e ¸e » «−«¨ » ¼ ¬© π ¹ « » R Güç faktörü = − β / ωτ « ­ ½ · 4 Aωτ e °» Z «−°§ ¨ ¸ [ ( ) ( ) ] − + − β θ ωτ β θ sin cos ®¨ ¾» 2 °© π 1 + (ωτ ) ¸ ° « ¯ ¹ ¿» « » ½ 4 Aωτ e −α / ωτ · °§ ° « ­ ¸[sin (α − θ ) + ωτ cos(α − θ )]¾ » ¨ 2 ¸ «+® » ¨ ° ¯© π 1 + (ωτ ) ¹ ¿¼ ¬ °

(

)

(6.25)

[ [

] ]

ª β − α sin 2(β − θ ) sin 2(α − θ ) º + « π − » 2π 2π « » « ª§ A´ωt · −2 β / ωτ » − 2α / ωτ º −e ¸e » «−«¨ » π ¹ ¼ « ¬© » Güç faktörü = cosθ « ­§ − β / ωτ ½ · ° 4 Aωτ e °» ¸ − + − [ ( ) ( ) ] β θ ωτ β θ sin cos «−®¨ ¾» ¨ π 1 + (ωτ )2 ¸ ° « ° © ¹ ¯ ¿» « » ½ 4 Aωτ e −α / ωτ · « ­ » °§ ° ¸[sin(α − θ ) + ωτ cos(α − θ )]¾ » ¨ 2 ¸ «+® ¨ ° ¯© π 1 + (ωτ ) ¹ ¿¼ ¬ °

0.5

(

)

(6.26)

[ [

] ]

6.26 eúitli÷inden, güç faktörünün, iki terimin çarpımından oluútu÷u görülmektedir. Birincisi, faz kontrolu olmaksızın devrenin güç faktörü. økincisi ise faz kontrolünün etkisidir. Güç faktörünün faz kontrolu yapılmadan önceki durumdan daha az oldu÷una dikkat etmek gerekir. ÖRNEK 6.5 ùekil 6.5(a) daki devrede kaynak 460 V RMS, 60 Hz dir. Yük 10 Ω’luk bir direnç ile 0,05 H’lik bir indüktanstan oluúmaktadır. Düzenek, α = 75° ile çalıúmaktadır.

Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) α < ωt < β arasında geçerli yük akımının denklemi (b) β ’nın de÷eri (c) Yük akımının RMS de÷eri (d) Yükün ortalama gücü (e) faz kontrolunun etkili oldu÷u α’nın minimum de÷eri (f) devrenin güç faktörü ÇÖZÜM (a) 6.14 eúitli÷i kullanılarak, yük akımı aúa÷ıdaki gibi bulunur
Vm = 460 2 = 650 V

Z = R + jωL = 21,34Ω
cosθ = 10 R = = 0,4686 Z 21,34

θ = 62$ = 1,083rad α = 75$ = 1,309 rad
ωτ =
A=−

ωL
R

= tan θ = 1,885

sin(α − θ ) sin(75 − 62) = − −(1,309 / 1,885) = −0,449 −(α / ωτ ) e e

iL =

650 sin (ω t − 1,083) − 0,449e −ω t / 1.885 21,34

[

]

(b) (a) daki yük akımının de÷eri, ωt = β = 4,1757 radyanda sıfır olur. Bu, bir irdeleme iúlemi ile bulunur. Açı olarak ifade edildi÷i zaman β, 239° dir. Faz kontrolu yapılmaksızın tam iletimde, yük akımı (180+θ=) 242° de sıfır olacaktı.
(c) 6.21 eúitli÷i kullanılarak, yük akımının RMS de÷eri bulunabilir:

I LRMS = 18,68 A
(d) Yük gücü 6.22 eúitli÷i ve (c) deki akım kullanılarak bulunabilir:
2 Port = I L R = 18,68 210 = 3491 W RMS

(e) θ açısı 6.18 eúitli÷i ile bulunur:

θ = tan −1 ¨

§ ωL · −1 § 377(0,05 ) · $ ¸ = 62 ¸ = tan ¨ 10 ¹ © © R ¹

α’nın bu de÷erden daha küçük yapılması baúarısızlıkla sonuçlanır. α’nın θ’dan küçük olmaması gerekir. (f) Güç faktörü 6.23 eúitli÷i ile bulunabilir: Güç faktörü = ortalama güç 3491 = = 0,406 I LRMS VLRMS (460)(18,68)

Güç faktörünün cosθ = cos 62 $ = 0,470 den küçük oldu÷una dikkat etmek gerekir. 6.14-6.26 arasındaki eúitlikler ile ifade edilen sonuçlar çok kullanıúlı de÷ildir. ùekil 6.6 ve 6.7 deki grafikler devre analizi ve dizaynı için kullanıúlı olabilir. ùekil 6.6, bir parametre olarak devre için cosθ de÷erini kullanan, α’nın bir fonksiyonu olarak, iletim açısı (β-α) yı vermektedir. ùekil 6.7, yine bir parametre olarak cosθ de÷erini kullanan, α’nın bir fonksiyonu olarak, yük akımının ba÷ıl RMS de÷erini vermektedir. Grafik, verilen eúitliklerin sayısal çözümünü sa÷lamaktadır. Örnek 6.6 bu grafiklerin nasıl kullanıldı÷ını göstermektedir.

ùekil 6.6

ùekil 6.7 ÖRNEK 6.6 R=12 Ω ve seri ba÷lı L=0,04244 H’den oluúan bir yük, 240 V RMS, 60 Hz lik bir kayna÷a bir faz kontrol anahtarı ile ba÷lanmıútır. Ortalama yük gücünün, 1500 W ile 500 W arasında ayarlanması gerekmektedir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Gereken RMS yük akım aralı÷ı (b) Gereken α aralı÷ı (c) iletim açısı (β-α) (d) α’nın en küçük de÷eri için tepe anahtar akımı (e) en büyük güç de÷eri için güç faktörü ÇÖZÜM a) P=1500 W için 6.22 eúitli÷i kullanılarak,
1500 = I LRMS (12 ) P=500 W için 6.22 eúitli÷i kullanılarak,

(

)

2

Ö

I LRMS = 1118 , A

500 = I LRMS (12 )

(

)

2

Ö

I LRMS = 6,45 A

b) Faz kontrolu yapılmaksızın RMS yük akımının maksimum de÷eri

I LRMS =

240 = 12 A dir 12 + j(377)(0,04244)
I LRMS 12 I LRMS 12 = , 1118 = 0,932 12

P = 1500 W için yük akımının ba÷ıl de÷eri =

ùekil 6.7 den, bu durum α=63° ye karúılık gelir.
P = 500 W için yük akımının ba÷ıl de÷eri = = 6.45 = 0,538 12

ùekil 6.7 den, bu durum α=106° ye karúılık gelir.
c) ùekil 6.6 dan, iletim açısı (β-α) her iki durum için sırasıyla, 169° ve 117° olarak bulunur. d) Bir irdeleme iúlemi ile 6.14 eúitli÷i kullanılarak, iL’nin maksimum de÷eri, ωt=145° de 15,97 A olarak bulunur. e) 6.23 eúitli÷i kullanılarak, Güç faktörü = ortalama güç 1500 = = 0,559 I LRMS VLRMS (240)(11,18)

Faz kontrolu yapılmaksızın, güç faktörü, cosθ = cos 53,1$ = 0,60 dır. 6 6H HA AR RM MO ON NøøK KL LE ER R:: T TE EK KF FA AZ ZL LII øøN ND DÜ ÜK KT TøøF FY YÜ ÜK KL LE ER R 6..6

ùekil 6.5(b) deki dalga biçiminin harmonik içeri÷i analitik olarak belirlenemez. Fourier serilerinin katsayıları, verilen bir durumun sayısal integrali ile belirlenebilir. ùekil 6.8 ve 6.9 daki grafikler, θ = 30° ve θ = 60° durumlarının böyle sonuçlarını gösterir. Harmonik akımları Vm / Z birim de÷erine normalleútirilmiútir, Z = R + jωL . ÖRNEK 6.7
R=5 Ω ve seri ba÷lı L=0,02297 H’den oluúan tek fazlı bir yük, α=90° lik faz kontrol modu ile çalıúmaktadır. Kaynak, 240 V RMS, 60 Hz dir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) iletim açısı (β-α) (b) yük akımının RMS de÷eri (c) güç faktörü (d) akımın Fourier serilerindeki ilk üç teriminin büyüklü÷ü

ÇÖZÜM

(a) ùekil 6.6 daki grafikten, iletim açısı (β-α) nın de÷eri 144° veya 2,513 rad olarak okunur. (b) 6.17 - 6.21 eúitlikleri ile akım belirlenebilir:

ùekil 6.8

Z = R + jωL = 5 + j8,66

θ = tan −1 ¨

§ ωL · −1 § 8,66 · $ ¸ = 60 ¸ = tan ¨ © 5 ¹ © R ¹

ωτ =
A=−

ωL
R

= tan θ = 1,732

sin(α − θ ) sin(90 − 60) = − −(1,571 / 1, 732 ) = 1,238 − (α / ωτ ) e e

I LRMS = (24)(0,810) = 19,45 A
(c) 6.26 eúitli÷inden, güç faktörü kolaylıkla bulunabilir ve iki kısımdan oluúmaktadır. Birisi (b) úıkkında I LRMS için bulunmuútur ve parantez içindeki 0,810 terimine eúittir. Di÷er kısım ise, cosθ = cos60° = 0,5 dir. Güç faktörü = (cos60°)(0,810) = 0,405 (d) ùekil 6.9 daki grafikten, Fourier katsayıları belirlenebilir:

ùekil 6.9
C1 = C3 = C5 =

(0,65)( 240)(1,414)
10

= 22,1 A = 4,1 A = 1,7 A

(0,12)( 240)(1,414)
10

(0,05)( 240)(1,414)
10

6 6..7 7F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL L:: Ç ÇO OK KF FA AZ ZL LII O OM MøøK YÜ ÜK KL LE ER R KY Tek fazlı yüklere uygulanan faz kontrol metotları, çok fazlı sistemlere de uygulanabilir. ùekil 6.10 daki devre düzenlemesi, üç fazlı omik yükü besleyen gücü de÷iútirmek için kullanılabilir. Triyaklar, iletimin normal baúlangıcından ötede α açısı ile sırayla geciktirirler. Sonuç dalga biçimi úekil 6.11 de gösterilmektedir. Her fazdaki anahtar, ters ba÷lanmıú iki SCR kullanılarak da yapılabilir. Üç triyakın iletimde oldu÷u aralıklarda, yük akımı kontrolsuz üç fazlı omik yük ile aynıdır. Bir faz akımının sıfır oldu÷u aralıklarda, di÷er iki faz etkin olarak seri haldedir ve kaynak geriliminin üç fazından ikisine ba÷lanmıú tek fazlı bir yük durumu oluútururlar. Her 60°lik aralıkta iletim paterni, fazlar ve akımın yönünün bir permütasyonu ile takip eden her 60°lik aralık süresince tekrar edilir. Örne÷in, A fazındaki akımın de÷iúimi, verilen 60° süresince, C fazının bundan sonra gelen süresince, akımın cebrik iúaretindeki de÷iúimin hariç tutulmasıyla tekrar edilir.

ùekil 6.11 deki grafikten, anahtar akımının tepe de÷erinin, faz kontrolsuz durumdan daha az olabilece÷i gözlenebilir. α<30° için, tepe de÷er etkilenmez; oysaki α>30° için, tepe akım azalır. Dizayn amaçları için, úayet kontrol α’nın sıfır (0) de÷erleri için

çalıúacaksa, tam iletim durumları, anahtarlayıcı yarı-iletkenin anma akım oranlarını etkiler.

ùekil 6.10

ùekil 6.11

Yarı-iletkenlerin gerilim oranlarını belirlemek için, úekil 6.12 deki devre diyagramı kullanılabilir. A fazının iletimde olmadı÷ı bir durumda, anahtar uçlarındaki gerilim 6.27 eúitli÷i ile belirlenir:
v S = v an + v nb + v BO

(6.27)

A fazının açık oldu÷u sürede, vBO sadece vBC nin yarısıdır. Bu durumu 6.27 eúitli÷inde kullanmanın bir sonucu, 6.28 ve 6.29 eúitliklerinde verilmiútir: v S = v an + v nb + 0,5v BO = v ab + 0,5v bc v S = 1,5v an
(6.28) (6.29)

ùekil 6.11 ùayet faz kontrol açısı yeteri kadar büyükse, bu durumda bazı noktalarda iki faz iletimde olmayabilir. Bu, bazı aralıklar süresince bütün akımların sıfır olması demektir. Fazlararası gerilimin tepe de÷erinin bazı anlarda seri ba÷lı iki eleman tarafından tıkanması gerekir. Farklı sızıntı akımlarından dolayı, iki eleman bu gerilimi eúit olarak paylaúamayabilir. Bundan dolayı, güvenli bir dizayn iúlemi, en azından sistemin fazlararası geriliminin tepe de÷erini, elemanın anma gerilimi olarak seçmek olacaktır.

3 fazlı gerilim iliúkilerini vermektedir.ùekil 6. Aúa÷ıdaki eúitlikler. . Her yarım dalgada 3 adet 60º lik aralık vardır. her andaki hat akımları kolaylıkla belirlenebilir ve RMS de÷erleri bulunabilir.12 6 7..1 1Y YÜ ÜK KG GÜ ÜC CÜ Ü 6. α’nın de÷iúik durum aralıkları için dalga úekilleri de÷iúiktir ve eúitliklerin sonucu α’nın aralı÷ına ba÷lıdır. Eúitliklerde ωt yerine θ kullanılmıútır.11 ùekil 6.7 Omik bir yükle. α<60º için.. van bir sinüsoidal fonksiyon ve faz sırası ABC dir.11(a) daki gibidir. dalga úekilleri úekil 6.

ia = 0 0 <θ <α (6.36 eúitli÷inde yerine konulup.39) (6. yarım periyot boyunca integral ile elde edilir. 6.37 eúitli÷inde verilmiútir: I LRMS ­§ 1 · π ½ 2 = ®¨ ¸ ³ ia (θ ) dθ ¾ ¯© π ¹ 0 ¿ [ ] 0.36) I LRMS = I m 1 (π − 1. Operasyonun bu mod’u için akımın RMS de÷eri. Akım iliúkileri. dalga úekilleri úekil 6.30) (6.11(c) deki gibidir.11(b) deki gibidir. dalga úekilleri úekil 6. øletim B fazından C fazına anahtarlanırken. sütundaki 6 eúitli÷in. 6. Anahtarın kapı terminalinin.75 sin 2α ) 2π (6. 6.33) (6.39 ve 6. A fazının iletiminde bir boúluk vardır. verilen bir faz akımının iletim paterni 120º boyunca sürekli de÷ildir. .38. yeni sınırlardaki integralleri ile 6.5α + 0.40 eúitlikleri ile ifade edilir. ia = 0 Vab 2R Vac ia = 2R ia = α− π 3 <θ <α (6.38) (6. Akımlar aúa÷ıdaki eúitliklerle ifade edilir.866 sin ¨ 2α + 6 ¸ ¸ © ¹¹ © (6. bu iúlemin oluúması için sürekli uyartımda olması gerekir.35) 2π §π · ¨ + α¸ < θ < ©3 ¹ 3 2π · § 2π <θ < ¨ +α ¸ 3 ¹ © 3 · § 2π +α ¸ < θ < π ¨ ¹ © 3 Akımın RMS de÷eri.31) V an R V ia = ab 2R ia = ia = ia = ia = V an R V ac 2R V an R α <θ < π 3 π §π · <θ < ¨ +α ¸ 3 ©3 ¹ (6. sonuç 6. 5 (6. iletimin baúlangıcındaki küçük bir pals yeterli de÷ildir.41 eúitli÷i bulunur: I LRMS = I m 3 4π §π π ·· § ¨ ¸ ¨ 3 + 0.41) 90º<α<150º için.32) (6.36 eúitli÷inde yerine konulmasıyla bulunur.40) 3 2π α + <θ <α + 3 3 α <θ <α + π π Yukarıdaki iliúkilerin 6.37) 60º<α<90º için.34) (6.

Yük gücünün.8 Faz baúına 20 Ω’luk bir yük. tepe akımı 18. bu örne÷in ileri kısımlarında bulundu÷u gibi. 3 kW lık yük gücü için.46) ÖRNEK 6. 9 kW ile 3 kW arasında.8145 rad olarak hesaplanır.78 A α < 30° oldu÷u sürece. α > 30° ise.5 = 18. her fazda yük ile kaynak arasına ba÷lanmıú bir faz kontrol anahtarı ile ayarlanabilir olması gerekmektedir.37 eúitli÷i kullanılarak.36 eúitli÷inde uygun sınırlar ile yerine konulmasıyla. bir irdeleme iúlemi ile 46.43) (6.5 = 12. anahtarın tepe akımı Im ile aynıdır. ùayet. 6. 460 V RMS. 6. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) anahtar akımının tepe de÷eri (b) istenilen α aralı÷ı (c) anahtar RMS anma akım de÷eri (d) anahtar gerilim oranı ÇÖZÜM (a) Im = ( 460)( 2 3) 20 0. RMS akımı bulunur: I LRMS ª 9000 º =« » ¬ ( 3)( 20) ¼ 0.24 A 6.07 A . 60 Hz’lik 3 fazlı bir kayna÷a yıldız ba÷lanmıútır.5 = 7. (b) 9 kW lık yük gücü için.46 eúitli÷i elde edilir: I LRMS = I m 3 4π § 5π π ·· § ¨ ¸ ¨ 6 − α + 0. α’nın de÷eri.78 A den biraz azdır.67° veya 0.44) (6. RMS akımı bulunur: I LRMS ª 3000 º =« » ¬ ( 3)( 20) ¼ 0.45) V ia = ab 2R ia = 0 ia = Vac 2R α <θ < 5π π <θ <α + 6 3 π 7π α + <θ < 3 6 Yukarıdaki dört iliúkinin.ia = 0 π 6 <θ <α 5π 6 (6.5 sin ¨ 2α + 3 ¸ ¸ © ¹¹ © (6.42) (6.

kayna÷ın fazlararası geriliminin tepe de÷erinden veya 460×1. Pratikte. (d) Anahtarın gerilim oranının.46 eúitliklerini.41 veya 6.9 Örnek 6. eúitlik elde edilirken kullanılan iliúkinin uygun terimini içerir: Güç Faktörü = ( 2 ) ( ) (6.8 Yük indüktansı ile úekil 6.46 eúitli÷i kullanılarak ve α için bir çözüm.414=650 V dan az olmaması gerekir.8145) + 0.585) + 0.532 3¹¹ 6 ND FY 8F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LU U:: Ç ÇO OK KF FA AZ ZL LII øøN DÜ ÜK KT TøøF YÜ ÜK KL LE ER R 6.. Akımlar artık kolaylıkla .585) + ¨ © 4π © 6 π·· ¸ ¸ = 0. ÇÖZÜM P=9 kW ve α=0.47) 6. 3 fazlı duruma göre düzenlenebilir.585 rad sonucunu verir. 6.47 eúitli÷inde yerine koyarak 6. Eúitlikte parantez içindeki boúluk.6 eúitli÷inde tanımlanan tek fazlı durum için güç faktörünün tanımı. (c) Anahtarın RMS anma akım de÷eri.46 ve 6.5 sin ¨ 2(1. 6.37.8145 rad için. α = 90.48 eúitli÷i elde edilir.75 sin 2( 0..8° veya 1.922 2π P=3 kW ve α=1.8145)) = 0.585 rad için 6. 6 6.48 eúitlikleri kullanılarak: Güç Faktörü = 2 3 § 5π § − (1.6. 6. Bu eúitlikte VLN RMS nin kaynak geriliminin genli÷inin oldu÷una dikkat etmek gerekir. faz kontrolu kullanıldı÷ından dolayı birimden daha azdır. en büyük yük akımının RMS de÷eri ile aynıdır. 800 V dan az olmayan bir anma de÷erinin kullanılması gerekir. 6..7 7.8 deki. Güç Faktörü = 3 ( faz baúına ortalama güç) 3VLN RMS I LRMS (6.5( 0. her iki yük durumuna göre güç faktörünü bulunuz.11 deki grafikler anahtarlama noktalarındaki akımın süreksizli÷ini yok etmek için biraz düzeltilmiútir.48 eúitlikleri kullanılarak: Güç Faktörü = 2 1 ( π − 1.2 2G GÜ ÜÇ ÇF FA AK KT TÖ ÖR RÜ Ü:: O OM MøøK KY YÜ ÜK KL LE ER R Burada da yine AC kayna÷ına yansıyan güç faktörü.37 ve 6.48) ÖRNEK 6.

Böyle bir zamanda istenilmeyen iletime geçme durumunu engellemek için bir koruyucu gerekecektir. Devrenin güç faktörü faz kontrolu olmaksızın devrenin gösterdi÷inden daha az olacaktır.hesaplanamaz çünkü herbiri sadece mevcut gerilime ba÷lı olmayıp aynı zamanda önceki durumlarına da ba÷lıdır. Yük indüktif oldu÷undan. 60° lik aralık süresince bir fazdaki akımın de÷iúimi di÷er 60°lik aralıkta iúaretini de÷iútirmiú olarak tekrar eder. Bu úekilde akım de÷erleri Örnek 6. Bu úekilde.10’un SPICE simülasyonundan elde edilmiútir. güç faktörü ekonomik önem taúımaktadır. Çözümlerin kapalı biçimi mümkün de÷ildir.13 deki grafikler α = 105° ve ϑ = 60° ile bir indüktif yükün devre davranıúını göstermektedir. Böyle bir seçim RMS akımın α ile de÷iúim davranıúı bilinmeden yapılabilir.13 Böyle bir devrede anahtarlama aygıtının seçimi genel olarak α = 0° deki akımla belirlenir. ùekil 6. Büyük yükler için. 60° lik aralık için tam bir çözüm devrenin çalıúmasını tanımlamak için yeterli olacak demektir. her yarı-iletken anahtar akımı sıfır olurken ani gerilim de÷iúimi ile karúılaúacaktır. Bunun anlamı. . Üç fazlı sistemin fazlararası geriliminin tepe de÷eri burada da yine yarı-iletken anahtarların anma gerilimini belirleyecektir . Böyle bir aralı÷ın baúlangıç ve bitiúindeki sınır úartları yukarıda tanımlanan úartları karúılayacak iliúkidedir.úayet sistem tasarımına konservatif bir yaklaúım kullanılırsa. ùekil 6.

ALFA=105******* TETA=60**************** ********************************************CIRCUIT DESCRIPTION*********************************** VAN 7 0 SIN(0 100 60 -4.PRINT TRAN I(V1) I(V2) I(V3) * .4444U 2. Devre úekil 6.10 ùekil 6.MODEL DMOD D * *SOLUTION CONTROL * .TRAN 69.04594407 IC=1.14 PSPICE çıkıúının bir kısmı elde edilen sonuçları göstermek için aúa÷ıda verilmiútir.77778M 0 2U UIC * . Uygun olarak yerleútirilmiú diyotlar devrenin anahtarlama elemanının simülasyonunda kullanılmıútır.0833M 0) V1 7 11 DC 0 V2 8 12 DC 0 V3 9 13 DC 0 L1 4 20 0. ******************************22/02/2000 **********************22:22:22 ******************************** *******************POLYPHASE .04594407 IC=-1.000 DEG C .8611M 0) VBN 8 0 SIN(0 -100 60 -7.04594407 IC=0 L2 5 20 0.018 R1 1 4 10 R2 2 5 10 R3 3 6 10 D1 11 1 DMOD D2 2 12 DMOD D3 13 3 DMOD .PHASE CONTROL .13 deki dalga biçimleri SPICE simülasyon programı kullanılarak.14 de görülmektedir.ÖRNEK 6.END *********TRANSIENT ANALYSIS TEMPERATURE = 27. ia’nın α = 105° de iletime geçirildi÷i zamanda 60°’lik bir aralık için üretilmiútir. ùekil 6.6389M 0) VCN 9 0 SIN(0 -100 60 -2. øletim durumundaki iki fazda baúlangıç akımı irdeleme ile belirlenmiútir.018 L3 6 20 0.

066E+00 -1.305E+00 1.305E+00 -1.449E+00 1.246E+00 1.361E+00 1.190E-01 3.160E+00 -1.482E-10 -1.246E+00 -1.153E-03 2.487E-10 -1.461E+00 -1.944E-01 7.438E+00 -1.042E-03 1.944E-03 2.431E-03 2.205E+00 -1.112E+00 -1.458E-03 1.066E+00 1.348E+00 -1.292E-03 2.467E-10 -1.944E-04 7. Yaklaúık sayısal bir integrasyon aúa÷ıdaki iliúkide görüldü÷ü gibi yapılabilir: 2 ­ ∆t ·º ½ °§ 2∆t ·( n−1)ª § ° = ®¨ ¸ ¦ «i¨ t k + ¸» ¾ 2 ¹¼ ° ° ¯© T ¹ k =0 ¬ © ¿ 0.TIME 0.375E+00 -1.5 I RMS Yukarıda.436E-01 2.198E+00 1.778E-03 I(V1) 5.348E+00 1.875E-03 1.597E-03 1.272E+00 1.370E-10 -1.112E+00 1.236E+00 -1.459E-10 -1.205E+00 1.167E-04 4.449E-10 -1.299E-10 -1.423E+00 1.667E-03 1.839E-01 4.111E-03 1.457E+00 -1.569E-03 2.461E+00 1.722E-04 1.778E-04 3.083E-04 2.337E-10 -1.475E-10 -1. n akım dalga biçiminin yarım periyodundaki aralık sayısı.398E+00 1.113E+00 1.375E+00 1.017E+00 I(V2) -1.054E+00 1.017E+00 I(V3) 1.389E-04 2.417E+00 -1.457E+00 1.423E+00 -1.417E+00 1.449E-10 Her hat akımının RMS de÷eri ve böylece yükün gücü tablo halinde verilmiú akım de÷erlerinden sayısal olarak belirlenebilir.460E+00 -1.038E+00 -1.361E+00 -1.000E+00 6.414E-10 -1.318E+00 1.449E+00 -1.448E-01 5.222E-03 2.066E+00 -1.114E-01 9.500E-10 -1.433E+00 1.318E-10 -1.861E-04 5.639E-04 8.433E+00 -1.077E+00 -1.181E-03 1.385E+00 -1.847E-01 8.077E+00 -1.018E+00 8.083E-03 2.427E-10 -1.736E-03 1.073E+00 -1.333E-04 9.272E+00 -1.495E-10 -1.492E-10 -1.944E-05 1.318E+00 -1.492E-10 -1.545E-01 6.113E+00 -1.475E-10 -1.806E-03 1.028E-04 9.498E-10 -1.464E-09 1.406E+00 -1.639E-03 2.384E-01 1.438E-10 -1.500E-10 -1.926E-01 2.065E+00 -1.014E-03 2.385E+00 1.700E-01 6.284E+00 1.157E+00 -1.500E-10 -1.284E+00 -1.556E-04 6.054E+00 -1.487E-10 -1.460E+00 1.400E-10 -1.498E-10 -1.361E-03 2.446E+00 -1.335E+00 -1.346E-01 1.500E-03 2.160E+00 1.073E+00 -1.438E+00 1.236E+00 1.406E+00 1.198E+00 -1.018E+00 -1.335E+00 1.279E-10 -1.462E+00 1.080E-02 -1.495E-10 -1.386E-10 -1.467E-10 -1.528E-03 1.250E-03 1.157E+00 1.354E-10 -1.250E-04 6.708E-03 2.459E-10 -1.657E-01 1. tk her aralı÷ın .319E-03 1.455E+00 1.462E+00 -1.455E+00 -1.398E+00 -1.209E-01 5.482E-10 -1.446E+00 1.472E-04 4.389E-03 1.

15 deki grafik yardımcı sargısı seri bir kapasitör ile sabit olarak ba÷lanmıú tek fazlı bir motorun davranıúını göstermektedir. yarım periyodun bir aralı÷ının bir akımı için veri sa÷lar. bununla beraber metot sadece tork gereksinimi úekil 6. Motor gerilimi uygun olarak de÷iútirilerek bütün hız aralı÷ında motor hızının de÷iútirilmesi mümkündür. kombinasyonun çalıúma hızına karúılık gelmektedir.031) 6 6. Yardımcı sargısı merkezkaç anahtarlı bir motor hız kontrolu için uygun de÷ildir. motor geriliminin anma geriliminden azaltılarak hız kontrolu yapılabilir. ùekil 6. Periyodun altıda biri için üç faz akımları için mevcut veri.15 . ùekil 6. Verilen bir hızda.179 (3)(57. fan tipi bir yük için ek bir tork hız e÷risine sahiptir. Gösterilen sayısal integralin sonucu I RMS = 1.baúlangıcındaki zaman ve ∆t her zaman aralı÷ının süresidir.031 A Ortalama yük gücü úimdi bu akım de÷eri kullanılarak hesaplanabilir. Grafik. Verilen herhangi bir gerilim için.9 W Devrenin güç faktörü de belirlenebilir: Güç faktörü = P (3)(VLN RMS )( I RMS ) = 31.9 9F FA AZ ZK KO ON NT TR RO OL LU U:: M MO OT TO OR RY YÜ ÜK KL LE ER Røø Uygun yüklü bir indüksiyon motoru. motor ve yük e÷rilerinin kesiúimi. P = (3)( I RMS ) 2 ( R ) = (3)(1.9 µs. n=60 ve ∆t=138. Bu örnekte.7)(1..15 de görüldü÷ü gibi hız ile önemli ölçüde de÷iúen yükler için elveriúlidir. azaltılmıú gerilimli bir indüksiyon motoru normal tam gerilim tork de÷erinden daha az tork üretir.9 = 0. Bu metot bölüm 8 deki ayarlı frekanslı metot ile farklılık göstermektedir.031) 2 (10) = 31.

. Bu úekildeki faz gecikme açısı. Tek fazlı motorlar için.5 deki faz kontrol tekni÷i kullanılarak de÷iútirilebilir. Maksimum kayba karúılık gelen hızdan daha az motor hızlarında motor akımı ve kayıpları azalır. triyaklar anahtarlama aygıtı olarak görülmekte fakat büyük akım gereksinimleri için her triyak yerine ters ba÷lı iki SCR kullanılabilir. her yarım saykılda akımın sıfır oldu÷u yaklaúık olarak 35° lik aralık üreten bir de÷ere sahiptir. Motor hız kontrolunun bu metodu hem tek fazlı ve hem de çok fazlı indüksiyon motorlarına uygulanabilir. Motorun tasarımı. motor hızı bu metotla tam hız aralı÷ında ayarlanabilir. Bu artıú motor gerilimi azaltılmıú olsa da artmaktadır. Triyak veya kapılı baúka bir anahtar uygun bir devre ile kapısından iletime geçirilir. ùekil 6.5(a) daki devre diyagramı devrenin ba÷lantısını göstermektedir. motor sıcaklı÷ını güvenli olarak sınırlamak gerekti÷inden bu kayıpların ısısını yok etmek için uygun bir yöntem sa÷lamalıdır.Motorun gerilimi. úayet bu hız kontrol metodu kullanılacaksa etkilenir. Faz gecikme açısı motorun hızı ile etkilenen bir fiziksel miktarla belirlenir. Gerilimin sinüsoidalli÷i bozulmuútur ve akım úekil 6. Bununla beraber.17 deki grafikler. triyaklara üç fazlı bir sistem için gereken 120° faz iliúkisinde uygun palsleri üretmelidir. tanımlanan davranıúla kontrol edilen tipik bir üç fazlı motorun bir fazı için motor akımının dalga biçimini göstermektedir. üç kapı terminalleri farklı MT1 noktalarına referanslanır. Maksimum akım ve kayıplar senkron hızın yaklaúık olarak %65’inde oluúur. kapı devresi için pals transformotorları fazlar arasındaki yalıtım için gerekmektedir.16 daki devrede. Buna ra÷men. Gerilim azalırken motorun kayması artar ve motor akımının artıúıyla beraber kayıplar artar.5(b) de görüldü÷ü gibi sıfır de÷erli aralıklara sahiptir. Bu durumda. ùekil 6.16 ùekil 6. kısım 6. ùekil 6.16 daki devre bu amaç için kullanılan çok fazlı devre tipini göstermektedir. Kontrol sistemi. úekil 6. Üç fazlı bir motor ile en azından üç anahtarlama aygıtı gereklidir. motorun tasarımı.

Kontrol 40 saykıl aralı÷ı üzerinde tekrar etmektedir..1 Bir elektrik dirençli ısıtıcı integral dalga davranıúı ile kontrol edilerek ayarlı güç sa÷lanmaktadır.6 Güç faktörü nedir? 6.5 kW ile 1.7 Motor geriliminin de÷iútirilmesiyle tork nasıl de÷iúir? 6 6. 6. úekil 6. VS=230 V RMS.ùekil 6.2 Faz açısı kontrolunun avantajları ve dezavantajları nedir? 6.2 de görüldü÷ü gibi integral dalgalar ile açık kapalı davranıúında kontrol edilmektedir. 60 Hz’lik bir kaynaktan beslenmektedir. Kontrol 160 W maksimum adım büyüklü÷ü ile 8.2 6 Ω’luk bir elektrik dirençli ısıtıcı 230 V RMS.3 øntegral dalga kontrolunun avantajları ve dezavantajları nedir? 6.2 kW arasında güç vermektedir. Anahtar olarak triyak kullanılmıútır.1 11 1P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 6.1 Açık kapalı kontrolun avantajları ve dezavantajları nedir? 6. Güç. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) yükün maksimum gücü (b) minimum ortalama yük gücü (c) 4 kW yük gücü için k’nın de÷eri.1 6. Aúa÷ıdakileri bulunuz: .17 6 10 0Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 6. 60 Hz ve RL=5 Ω.4 Faz açısı kontrolunda harmonikler nasıl oluúur? 6.5 Faz açısı kontrolunda yükün rezistif veya indüktif olması harmonikleri nasıl de÷iútirir? 6..

60 Hz.8 Problem 6. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) β ’nın de÷eri (b) yük akımının RMS de÷eri (c) yük gücü (d) tepe anahtar akımı (e) güç faktörü. RL=5 Ω. α = 80° . RL=12 Ω ve α = 45° .7 de verilen indüktif yük 1600 W ile 100 W arasında ortalama kontrol edilmektedir. bir rezistif yükün gücünü kontrol etmek için kullanılmaktadır. anahtarın anma akımı ve gerilimi (c) en büyük güç seviyesinde güç faktörü. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken RMS akım aralı÷ı (b) gereken α aralı÷ı (c) gereken β aralı÷ı .3 Problem 6. 6. 60 Hz. 60 Hz.1(a) daki indüktif yükün gücü 12 kW ile 2 kW arasında de÷iúebilecek úekilde faz kontrolu yapılmaktadır. VS=460 V RMS. 6.1(b) deki devre. 6.1(b) deki gibi iki SCR kullanarak tekrar ediniz.1 deki devre faz kontrolu için kullanılacaktır. VS=460 V RMS.4 ùekil 6.015 H. 6.9 ùekil 6. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) bir triyak kullanıldı÷ı durumda.6 ùekil 6. RL=6 Ω.1(b) deki gibi ise ortalama SCR akımı. 60 Hz. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe yük akımı (b) ortalama yük gücü (c) anahtar akım oranı (d) güç faktörü. VS=230 V RMS. Güç aralı÷ı 2 kW ile 8 kW arasındadır. 60 Hz’lik bir kaynaktan faz kontrolu yapılmaktadır.04 H.7 Bir indüktif yüke VS=230 V RMS.2’yi úekil 6. (c) úıkkı için her SCR’nin ortalama anma akımını bulunuz. VS=460 V RMS. RL=15 Ω ve L=0.5 Bir rezistif yükün gücü bir faz kontrol tekni÷i ile kontrol edilecektir. Gücün 5 kW ile 40 kW arasında ayarlanabilmesi gerekmektedir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) SCR akım ve gerilim oranları (c) kaynak tarafındaki güç faktör aralı÷ı. RL=10 Ω ve L=0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken RMS akım de÷eri (b) gereken α aralı÷ı (c) gereken β aralı÷ı (d) ùayet anahtar úekil 6. 6. 6.(a) uygun bir n de÷eri (b) gereken k aralı÷ı (c) Triyakın RMS anma akımı 6.

6. . Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe hat akımı (b) ortalama yük gücü (c) güç faktörü (d) her anahtarın anma gerilimi (c) anahtar akımının RMS de÷eri.10 Dengeli üç fazlı. α = 80° . faz baúına 10 Ω’luk bir rezistif yük faz kontrol anahtarları ile 230 V 60 Hz üç fazlı bir kayna÷a ba÷lanmıútır. yıldız ba÷lı. 6. yıldız ba÷lı.10 daki gibi ba÷lanmıútır. Yük gücünün 4 kW ile 1 kW arasında ayarlanabilmesi gerekmektedir.(d) tepe SCR akımı (e) 12 kW güç verilirken güç faktörü. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereken α aralı÷ı (b) anahtar akım ve gerilim oranları (c) en büyük yük gücünde güç faktörü. faz baúına 20 Ω’luk bir rezistif yük faz kontrol anahtarları ile 460 V 60 Hz üç fazlı bir kayna÷a úekil 6.11 Dengeli üç fazlı.

Azaltan(Buck). Her iki mod için ayrı bir analiz gerekir ve iki mod arasındaki sınırı belirleyen bir iliúki bulunabilir.DC KONVERTÖRLER Bu bölümün konusu.2 Temel azaltan kıyıcı. ùayet indüktans yeteri kadar büyükse. DC-DC konvertörler veya kıyıcı (chopper)’lardır. Yapılan filtreleme iúleminin miktarı devre analizinin biçimini de etkiler çünkü iúlemin iki modu devrenin indüktansının de÷erine ba÷lıdır. 7 2G GE ER RøøL LøøM MA AZ ZA AL LT TA AN NK KIIY YIIC CII 7.1’de çok pratik bir düzenleme görülmektedir.. Bu konvertörlere ait devre konfigürasyonlarının çok olması ve olabilecek bütün devre düzenlemelerinden bahsetmek mümkün olmadı÷ından. 7 1K KIIY YIIC CII D DE EV VR RE EL LE ER RøøN NøøN NT TøøP PL LE ER Røø 7. Artıran(boost) ve Azaltan-Artıran(buck-boost) düzenlemeleri. temel do÷rudan ba÷lanmıú tiplerdir.. çıkıú geriliminin sadece sınırlı bir dalgacıkta kalmasını sa÷layan bir düzeltme hareketi meydana getirirler. ùekil 7. Birinci kısımda gerilim azaltan kıyıcının basit bir tipinden bahsedilmiútir. Toplam periyod T ..7 DC . ùekil 7. Yükün durumuna ba÷lı olarak gereken filtre iúlemi sa÷lanır. Bazı manyetik kuplajlı devreler de. giriú geriliminden daha az bir ortalama çıkıú gerilimi verir. ùayet indüktans küçükse.1 1G GE ER RøøL LøøM M øøL Løøù ùK KøøS Søø 7.1’deki devrede S anahtarı periyodik olarak açılır ve kapatılır.2 ùekil 7. her yarım dalganın bir kısmında indüktör akımı sıfır olur ve bu mod süreksiz indüktör akımı olarak tanımlanır. indüktör akımı asla sıfır olmaz ve bu mod sürekli indüktör akımı olarak tanımlanır.. azaltma ve artırma fonksiyonlarını yerine getirirler.1 øndüktör ve kapasitör. sınırlı sayıdaki temel devreler gözönüne alınacaktır. 7 2.1 Kıyıcı devreler devre fonksiyonu ile sınıflandırılırlar.

Imin baúlangıç de÷erinde baúlar ve anahtarın kapalı oldu÷u sürenin sonunda Imax de÷erine ulaúır. devre úekil 7. 7. øndüktör akımı.3’te görüldü÷ü gibi.1) (7. 7.4) 0= L diL + VC dt (7.6) .4 eúitli÷i.1 eúitli÷i ile verilir: E = v L + VC § di · E = L¨ L ¸ + VC © dt ¹ § di L · E − VC ¸= ¨ L © dt ¹ (7.2) (7. Anahtar açık oldu÷u zaman. Bu durumda anahtarın açık oldu÷u zaman parçasının çarpanı. vc ’de ihmal edilebilir dalgacık oluúması için C yeteri kadar büyük varsayılsın. (1−D) olur. Anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresi için devrenin gerilim eúitli÷i.6 eúitlikleri olarak yeniden düzenlenir: (7.5 ve 7.2 Bu DT uzunlu÷undaki zaman periyodunda. sabit bir e÷imle artar. devredeki di÷er akımlar ve gerilimlerde oldu÷u gibi indüktör akımı. Anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresinde. Analiz amacı için. 7. indüktör akımını diyot üzerinden tamamlar ve sonuç devre úekil 7.5) diL V =− C dt L (7. úekil 7.ve anahtarın kapalı oldu÷u zaman parçasının çarpanı D dir.2(b)’deki úekle dönüúür ve bu aralıkta devrenin gerilim iliúkisi. De÷iúmeyen bu kapasitör gerilimi VC ile gösterilsin. Anahtarın açık oldu÷u aralıktaki devre düzenlemesi. úekil 7.3) ùekil 7.2(b)’ de gösterilmiútir.2(a)’ da görüldü÷ü gibidir.4 eúitli÷i ile verilir: 0 = v L + VC 7.

.11) (7.8 eúitli÷i ile tanımlanır: § E − VC · I max − I min = ¨ ¸ DT © L ¹ § VC · I min − I max = ¨ − ¸ (1 − D)T © L¹ Bu eúitliklerin çözümüyle 7. operasyon periyodik oldu÷undan periyodun baúlangıcındaki de÷erle aynı olmalıdır.8) ( E − V ) D = ( + V )(1 − D) C C VC = DE Böylece. indüktör akımı.10) (7. Bundan dolayı.3 Böylece. kapasitör gerilimi ve dolayısiyle kıyıcının çıkıúı. anahtarın kapalı ve açık oldu÷u süredeki de÷iúimler aynı olmalıdır. indüktör akımının sürekli olması úartıyla.7) (7. Sondaki bu akım de÷eri.ùekil 7.11 eúitli÷i elde edilir: § E − VC · § VC · ¨ ¸ DT = ¨ + ¸ (1 − D)T © L ¹ © L¹ (7.7 ve 7. anahtarın kapalı oldu÷u zaman parçasının çarpanına ba÷lıdır. Imax dan Imin’a sabit bir oranda azalır. Bu ifadeler 7. (1-D)T zaman aralı÷ı süresince. Imin sıfıra eúit veya büyüktür.9) (7. Sürekli indüktör akımı varsayıldı÷ı için.

16 eúitli÷inde I max + I min ’in çözümünü verir.2 2.3’teki dalga biçiminin incelenmesiyle.14) IR’nin de÷eri.1 deki devreyi kullanan bir azaltan kıyıcı. Bu de÷er. sürekli indüktör akımını sa÷layan minimum devre indüktansı. Bu eúitliklerin kombinasyonu.12 eúitli÷inde verilir: IL = I max + I min 2 (7. 6 Ω’luk bir yüke 30 volt’luk bir kaynaktan 12 volt sa÷lamaktadır.16) 7.. 7.14 eúitli÷i olarak yazılabilir: iL = iC + iR IL = IR (7. 7.7 7. Imax ve Imin in çözümü elde edilir: ª 1 (1 − D)( T ) º I max = ( DE ) « + » 2L ¼ ¬R ª 1 (1 − D)( T ) º I min = ( DE ) « − » 2L ¼ ¬R 7 7.17) (7. 7.7 ve 7...15 eúitli÷i ile verilir. øndüktör akımı sürekli ve kıyıcının frekansı 5 kHz dir. IR = VC R VC R (7.3 3S SÜ ÜR RE EK KL Løø A AK KIIM MD DU UR RU UM MU U (7. Aúa÷ıdakileri bulunuz. bir periyot üzerindeki akım denklemi.13) (7.16 eúitliklerinin birleútirilmesiyle.19 eúitli÷inde verilir: § TR · L = ¨ ¸ (1 − D) © 2¹ (7.1 ùekil 7.13 eúitli÷indeki terimlerin ortalaması alınarak.. indüktör akımının ortalama de÷eri kolaylıkla bulunabilir. Periyodik operasyon sonucu ortalama kapasitör akımı sıfır oldu÷undan.2 2D DE EV VR RE EA AK KIIM ML LA AR RII ùekil 7. 7.12) Yük direncinin bir ucundaki akım denklemi.18) 7. 7.2 2.13 eúitli÷i ile verilir.15) I max + I min = 2 (7. 7. 7. Imin’in sıfıra eúitlenmesiyle. .18 eúitli÷inde.19) ÖRNEK 7.

E=40 volt ve f=8 kHz dir. (b) Gereken minimum L de÷eri.4 E 30 (b) § (0.625 .0002) º = 2. Gerilim ve direncin her türlü kombinasyonunun oluúabildi÷i devrede.4)(0. 15-25 volt ve yük direncinin aralı÷ı 4-10 Ω arasındadır.0015) » ¼ ¬6 (c) (d) Kaynaktan çekilen güç.000360 H © 2¹ 2 © ¹ ª 1 (1 − 0. (e) Yükün gücü. (a) Gereken D aralı÷ı.5 mH ise.(a) D’nin de÷eri. (c) L=1.4 = 0.4)( 30) « + 2(0. ayarlı bir dirence.4) = 0. (d) Kaynaktan çekilen güç.52 · I Sort = ¨ max ¸D = ¨ ¸ 0.4)( 30) « − 2(0.8 A © ¹ © ¹ 2 2 PS = E I Sort = (30)(0. D = 15 / 40 = 0. § I + I min · § 2.0002)( 6) · § TR · L = ¨ ¸ (1 − D) = ¨ ¸ (1 − 0.8) = 24 W (e) VC ’de dalgacık olmadı÷ından yükün gücü basit bir DC ifadesi ile bulunabilir.48 A I max = (0.2 Bir azaltan kıyıcı.4)(0. (b) Her durumdaki sürekli indüktör akımı için gereken L.0015) » ¼ ¬6 ª 1 (1 − 0. ayarlı bir gerilim sa÷lamaktadır. Yükün gücü = PL = VC2 12 2 = = 24 W R 6 ( ) ÖRNEK 7.375 VC=25 volt için.52 A I min = (0.0002) º = 1. kaynak gerilimi ve ortalama kaynak akımından bulunabilir. minimum ve maksimum iL de÷erleri. ÇÖZÜM (a) VC=15 volt için. ÇÖZÜM (a) D= VC 12 = = 0.48 + 1. Aúa÷ıdakileri bulunuz. østenilen gerilim aralı÷ı. D = 25 / 40 = 0.

Kapasitör gerilimindeki dalgacı÷ın (artı + ve eksi -) arasındaki tepe de÷eri.22 eúitli÷i ile verilir: . Bu üçgen dalganın maksimum de÷eri. úekil 7. sürekli indüktör akımı için.375) = 391 µH 2 ¼ ¬ 7 7.21) ùekil 7.20) ª ( I max − I min ) ( T ) º ∆Q = « » 8 « » ¬ ¼ (7. yarım dalgada kapasitöre eklenen yük. kapasitör akımının tamamen alternatif özellikte olması gerekir. ª (10)(1 / 8000) º L=« »(1 − 0. ùekil 7. Bu durumda L hesaplanır.2 2. ( I max − I min ) / 2 dir. eksenin üzerindeki üçgenin alanı ile verilir.(b) L’nin dizayn durumunda gözönünde tutulması gereken. periyodik operasyon elde etmek için.4 4K KA AP PA AS SøøT TÖ ÖR RG GE ER RøøL LøøM MøøN ND DE EK Køø D DA AL LG GA AC CIIK K Kapasitör gerilimindeki sıfır dalgacık úartı. kapasitör geriliminin grafi÷indeki dalgacık. Kapasitör geriliminin minimumu ve maksimumu. kapasitörün akım e÷risinin altındaki alanın zamanla de÷iúimine ba÷lıdır. 7. küçük bir dalgacık olmasına izin verilerek biraz esnetilir. ùekil 7.4’te görülen.4 ∆Q = 1 ª I max − I min º T » 2« 2 ¼2 ¬ (7. etkisinin gösterilmesi için abartılmıútır. R’nin en büyük ve D’nin en küçük oldu÷u yerdir. Kapasitör gerilimindeki sonuç dalgacık.4’de. Daha önceden bahsedildi÷i gibi.4’te oldu÷u gibi olmalıdır.. Bunun önceki kısımlarda hesaplanan akımlarda ikinci derecede bir etkisi olup önceki sonuçlar de÷iúmeden kullanılabilir. Kapasitör akımının grafi÷i. kapasitör akımının sıfır oldu÷u de÷erlerde oluúur..

6)(0.6 20 ª ( 0.1 7 3G GE ER RøøL LøøM MA AR RT TIIR RA AN NK KIIY YIIC CII 7.44Ω 8.44) º ª TR º L = « »(1 − D) = « »(1 − 0. 12 volt-100 watt’lık bir yükü beslemektedir.00208 F = 2080 µF ∆VC 0. ª ( 20 − 12)(0. indüktör akımı 7.22 eúitli÷inden.33 D= 12 = 0.0001) º ∆Q = « » = 0. 7 3. (b) ( I max − I min ) (c) ∆VC = 0. (a) Sürekli indüktör akımı için indüktans.1 1G GE ER RøøL ùK 7.1 volt için gereken kapasitansın de÷eri. úekil 7.7 eúitli÷inden.6) = 0.∆VC = ÖRNEK 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz. Azaltan kıyıcıya benzer bir analiz.22) 10 kHz’de çalıúan bir azaltan kıyıcı.3 LøøM M øøL Løøù KøøS Søø Anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresinde.000208 C 8 ¼ ¬ C= ∆Q 0.000208 = = 0.5’te görüldü÷ü gibi yeniden düzenlenirse.0000288 ¼ ¬ (c) 7..0000288 H 2 ¬ 2 ¼ ¬ ¼ (b) 7.0001) º I max − I min = « » = 16. 20 volt’luk bir kaynaktan.. bu devrenin kararlı durum iúlemindeki durumunu verir.0001)(1. ª (16.23) . ÇÖZÜM (a) IR = 100 = 8.667)(0.3 Azaltan kıyıcının 3 adet elemanı.667 A 0.. 12 R= 12 = 1.33 A.3 ∆Q ª ( I max − I min )( T ) º =« » C 8C « » ¬ ¼ (7.23 eúitli÷inde verilen türevle artar: diL E = dt L (7. gerilim artıran kıyıcı elde edilir.

5 Aynı zamanda bu aralıkta. 7. diyot ters polarlanmıútır. VC’nin E’den büyük olması gerekir.27) (7.ùekil 7.25) ve § E − VC · I min − I max = ¨ ¸ (1 − D ) T © L ¹ Bu iki de÷iúimin eúlenmesi ile gerilim iliúkisi elde edilir. indüktör akımının türevi. indüktör akımının azalması gerekir. øndüktör akımının azalması için.6 da görülmektedir. Kapasitör yüke akım sa÷lar ve iC negatiftir. Anahtarın açık oldu÷u zaman süresince. ùekil 7. kıyıcının gerilim iliúkisi belirlenebilir: § E· I max − I min = ¨ ¸ DT © L¹ (7.24) øndüktör akımının zamanla de÷iúim grafi÷i úekil 7. VC = E 1− D (7.26) .6 Anahtarın kapalı oldu÷u süredeki iL’nin artıúının.24 eúitli÷inde verilir: diL E − VC = dt L (7. açık oldu÷u süredeki azalma ile eúit olması gerekti÷inden. dalganın baúındaki akımın sonundaki akımla aynı olması için. Anahtarın açılması üzerine.

Bunların yanında. Imax ve Imin de÷erlerinin bulunması gerekir.7 Giriú gücü = (0. Di÷er akımların bulunabilmesi için.2 2D DE EV VR RE EA AK KIIM ML LA AR RII ùekil 7.7’de iúlemin bir dalga boyundaki. Bu. gerekli kapasitans de÷erinin çok üzerinde olabilir. bütün akımlar görülmektedir.5)( I max + I min )( E ) ve Çıkıú gücü = VC2 R (7.3 3. Kapasitör akımının sonuç RMS de÷eri. 5:1 oranındaki bir artıú. çıkıú gerilimi. istenildi÷i kadar büyük olabilir. 7 7.29) (7. D arttıkça.28) . D birim de÷ere yaklaútıkça. Eúitli÷e göre. øndüktör direnci büyük D de÷erleri için önemlidir. Anahtar’ın. ùekil 7. orta derecedeki gerilim artıúları kabul edilebilir dizayn úartlarını oluúturur. giriú geriliminin karesi (E²) ölçüsünde. D’nin de÷eri ve gerilim artıúının miktarı. (anahtarlama kayıp problemleri ile) açık oldu÷u süre çok kısa olabilir ve diyot ve kapasitör akımları ortalama de÷erlerine kıyasla büyük tepe de÷erlere sahip olabilir..Eúitli÷e göre. çıkıú gerilimi azalma yerine artıú gösterir. kayıplar gözönüne alınmadı÷ı için. herhangi bir probleme yol açmamak için belirli bir de÷erde sınırlanmalıdır. ortalama yük gücüne eúitlenmesi ile kolaylıkla yapılır. VC artar. ortalama giriú gücünün. devrenin bir artıran kıyıcı oldu÷u görülür.. pratik bir üst sınır olarak önemlidir.

67 = 7.27 ve 7.50 + 14. diyot akımı.83 A arasında do÷rusal olarak de÷iúir. (b) Imin. (a) D’nin de÷eri. 53.0001467) = 22.32 eúitlikleri elde edilir: I min = E E ( DT ) 2 − 2L R(1 − D) E E ( DT ) 2 + 2L R(1 − D) (7.30 eúitli÷i elde edilir: I max + I min = 2E 2 R(1 − D) (7. Böylece.4 ùekil 7.31 eúitli÷inden: I min = 40 25(0.32) ÖRNEK 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz.67 = 37. DT = 0. (d) Ortalama diyot akımı. DT = 200-146. .7 µs kapalı ve Anahtar. ÇÖZÜM (a) VC = E 1− D 150 = 40 1− D D = 0. Kapasitör yeteri kadar büyük olup.7. yük uçlarındaki gerilimde ihmal edilebilecek dalgacık vardır.7=53.31 ve 7.83 A 2(0.27 eúitli÷indeki.26.733 Anahtar. giriú çıkıú gerilim iliúkileri de kullanılarak.17 A ile 7. (e) Kapasitör akımının RMS de÷eri. 7.267) 2 − 40 (0.30 eúitliklerinin birleútirilmesi ile 7.17 A 2(0.267) 2 + 40 (0. L=200 µH ve T=200 µs dir.0002) (c) 7. (b) 7.0001467) = 22. 37.50 − 14.733×200=146. 40 volt’luk bir kaynaktan 25Ω’luk bir yüke 150 volt sa÷lamaktadır.32 eúitli÷inden: I max = 40 25(0.5’deki konfigürasyona sahip bir artıran kıyıcı.31) I max = (7. (c) Imax. bu güç de÷erlerinin çözümü ile 7.30) 7.3 µs boyunca.3 µs açıktır.0002) (d) Anahtarın açık oldu÷u.

83· ID = ¨ ¸¨ ¸ = (0.33 eúitli÷i elde edilir: I min = E § E· ¸ DT = 0 2 −¨ ( R )(1 − D ) © 2 L ¹ (7. sürekli indüktör akımı durumu altında geliútirilmiúti. úayet kapasitör oda sıcaklı÷ının üzerinde çalıútı÷ında geçerlidir.3 3S SÜ ÜR RE EK KL Løø A AK KIIM MD DU UR RU UM MU U 7. bileúenlerin elektriksel etkiye dayanabilecek úekilde seçilmesi gerekir. 7.34 eúitli÷i bulunur.4 ile ilgili bir yorum: Böyle bir kıyıcı dizaynında. ortalama diyot akımı. Imin de÷eri sıfıra eúitlenerek bulunur ve bu sürekli indüktör akımını devam ettirecek minimum indüktans de÷eridir. . bu de÷erin bulunması için daha kolay bir yol gösterir.55(t − 146.50) = 6 A © 200 ¹ © ¹ 2 Dikkatlice bir düúünüú. Bunun geçerli olmadı÷ı durumlarda yeni iliúkiler gerekir. Sürekli akım durumu için sınır.§ 53.17 + 7. bu durumda örnekteki 10. çok ekonomik olmamasına ra÷men gerekenden daha büyük bir kapasitör kullanmaktır. daha önceden hesaplanmıú sayılarla. kapasitörün dalgacık akım oranını aúabilir. ilgili dalgacık akımı ile kapasitördür. úekil 7. yük direncinin ortalama akımı (150/25 = 6 A) ile aynıdır.3 Bundan önceki kısımlardaki iliúkiler. dalganın açık anahtar süresindeki akımın karesidir.8 de oldu÷u gibi de÷iúir. 7 3. Bu akımın RMS de÷eri RMS de÷erinin tanımından bulunur: ùekil 7.7 )] dt ¹ ©© { } · ¸ ¸ ¹ 1/ 2 = 10. 7.. østenilen durumların bir tanesi.87 amperlik dalgacık akımı.3· § 37.87A Formülde ikinci integral kısmı.7 2 2 IC = ¨ ¨ ¨ 200 ¸ ³0 (− 6) dt + ³146.17 − 0.267)(22. (e) Kapasitör akımı.. 7 [31. Bu. ùayet gerilimdeki dalgacı÷ı onda bir volt seviyesinde tutabilecek uygun bir kapasitör de÷eri seçilirse. Kapasitörün ortalama akımının sıfır olması gerekti÷inden. özellikle çıkıú gerilim iliúkisi geçerli de÷ildir.31 eúitli÷i kullanılarak.8 200 § § 1 · 146.33) eúitli÷in çözümü ile 7. Örnek 7. Çözüm ise.

..4 durumunda. . Bu zaman süresince kapasitörden alınan yük.5 ∆VC 7 4G GE ER RøøL LøøM MA AZ ZA AL LT TA AN N--A AR RT TIIR RA AN NK KIIY YIIC CII 7.4’deki bilgiler kullanılarak.000130 H L=¨ ¸ ( D)(1 − D) = « » © 2 ¹ 2 ¼ ¬ 7 7.3 TÖ LøøM MøøN ND DA 3. anahtarın açık oldu÷u sürede kapasitör akımı sıfırdan büyüktür.733)(1 − 0. Örnek 7. çıkıú geriliminin polaritesinin de÷iúmesi de bu durumda mümkündür. kapasitör yük akımını sabit bir de÷erde tutar.5 øndüktans de÷erinden baúka.9 da gösterildi÷i gibi azaltanartıran fonksiyonlarının anlaúılmasına yardımcı olur.36) ÖRNEK 7. gerilimdeki dalgacık de÷erini 0.35) (7.733)200 = 880 µC 25 C= ∆Q 880 = = 1760 µF 0.34) ÖRNEK 7. úekil 7.733)2 = 0. Çıkıú geriliminin genli÷inin de÷iúmesine ek olarak.4 Devre elemanları üzerindeki yeni bir düzenleme.36 eúitli÷i ile verilir: ∆VC = ∆Q C (7.0002) º § RT · 2 (0.§ TR · 2 L = ¨ ¸ (1 − D ) D © 2 ¹ (7.4 4K KA AP PA AS SøøT ÖR RG GE ER RøøL DE EK Køø D AL LG GA AC CIIK K ùekil 7.35 eúitli÷i ile verilir: §V · ∆Q = ¨ C ¸ ( DT ) © R¹ Gerilimdeki dalgacık 7..4’deki bütün bilgiler kullanılarak. 7.5 volt ile sınırlayan kapasitör de÷eri nedir? ÇÖZÜM ∆Q = 150 (0. Anahtar kapalı iken.7 deki kapasitörün akım grafi÷inden. Örnek 7. sürekli indüktör akımını devam ettirecek kritik indüktans ne olur? ÇÖZÜM ª ( 25)(0.6 Örnek 7. kapasitör gerilimindeki dalgacık bulunabilir.

çıkıú de÷eri giriú de÷erinden daha az.9 gösterildi÷i gibi referans yönleri de÷iúmiútir.. 7. øndüktör akımının de÷iúimleri için eúitlikler yazıldı÷ında.39 ve 7.41 eúitli÷i bulunur: § D · VC = ¨ ¸E ©1 − D¹ D < 0. diyot üzerindeki gerilim ters yönlü ve iD sıfırdır.41) (7.38) Anahtarın açık durumunda.38 eúitliklerinde oldu÷u gibi de÷iúir: diL E = dt L (7.40 eúitlikleri gibidir: diL V =− C dt L (7.4 4. Anahtar kapalı iken..37) ve § E· I max − I min = ¨ ¸ DT © L¹ (7.40) .9 7 7. úekil 7. indüktör akımı 7.39) ve § V · I min − I max = ¨ − C ¸ (1 − D)T © L¹ iL deki bu iki de÷iúim eúitlenerek. (7. ùekil 7. kaynakla ba÷lantı kesilmiú ve diyot akımı indüktör akımına eúit olur.5 de÷erleri için. giriú ve çıkıú gerilimleri arasındaki sonuç alınır.37 ve 7. kaynak gerilimi indüktör üzerinde sıkıútırılmıú ve iL zamana ba÷lı olarak artar. S açık durumda. Aynı zamanda. benzer de÷iúimler 7.Daha önceden tanımlanan bütün birimler aynı kalmakla birlikte.1 1G GE ER RøøL LøøM M øøL Løøù ùK KøøS Søø S anahtarının kapalı durumunda.

43 eúitli÷inden bulunur: § I + I max · Port = ( E ) I Sort = ¨ min ¸ DE © ¹ 2 ( ) (7.D > 0. (Imax-Imin) için 7.. Ortalama anahtar akımı 7. çıkıú de÷eri giriú de÷erinden daha büyüktür.10 Ortalama giriú gücü 7.44 eúitli÷i olarak bulunur: I min + I max = 2 DE 2 R(1 − D) (7. Burada da yine Imin ve Imax de÷erleri. de÷iúik akımların bütün de÷erlerini bulmak için gereklidir.41 eúitli÷i ile.43 eúitli÷indeki giriú gücü.5 de÷erleri için.43) ùayet 7. (Imin+Imax) de÷eri 7..4 4. 7.38 eúitli÷i kullanılarak.44) Önceki.10 da gösterildi÷i gibidir. 7 7.2 2D DE EV VR RE EA AK KIIM ML LA AR RII Bu konfigürasyonda mevcut olan akımlar úekil 7. çıkıú gücü ile eúitlenir ve 7.46 eúitlikleri bulunur: .42 eúitli÷i ile verilir: § I + I max · I Sort = ¨ min ¸D © ¹ 2 (7.45 ve 7.42) ùekil 7.

bütün RMS de÷eri aúa÷ıdaki iliúki ile bulunabilir: . tepe de÷erin 1.86 A © © ¹ ¹ 2 2 (d) Ortalama diyot akımı.4 deki metottan daha basit bir metot.732 ye bölünmesidir.92 · I Sort = ¨ min ¸D = ¨ ¸ (0. § I + I max · § 7. Üçgen dalga biçimin RMS de÷eri.46 eúitlikleri kullanılarak.45) I max = (7.588) (35)(0.588)( 200) (0.86 de÷erinde sabit olarak düúünülebilir.588)35 = 4. T=200 µs ve L=700 µH. baúlangıçta +2. Böylece.94 üçgen kısım eklenmiú olarak.588 (b) 7.588)( 200) (0.80 A 2 + 2( 700) 25(1 − 0.42 eúitli÷i kullanılarak. I min = (35)(0.94 = 7.80 + 1.92 A 2 − 2( 700) 25(1 − 0.86 − 2. Anahtar kapalı oldu÷u sürede.588) I max = (c) 7. -2 A sabittir.9 daki gibi bir azaltan-artıran kıyıcı.7 ùekil 7. kapasitör akımı 2. 35 V’luk bir kaynaktan.46) ÖRNEK 7.588)35 = 4. kapasitör akımının RMS de÷erini bulmak için kullanılabilir. 50V-100W’lık bir omik yükü beslemektedir. (e) Kapasitör akımının RMS de÷eri. (b) Imin ve Imax (c) Ortalama anahtar akımı. ortalama yük akımı ile aynıdır. (d) Ortalama diyot akımı.45 ve 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D’nin de÷eri. ÇÖZÜM (a) § D · VC = ¨ ¸E ©1 − D¹ § D · 50 = ¨ ¸ ( 35) ©1 − D¹ D = 0.94 ve sonda -2. Örnek 7. kapasitör akımı.11 kapasitör akımının zamanla de÷iúiminin grafi÷idir.86 + 2. 100 W/50 V = 2 A (e) ùekil 7.I min = DE EDT 2 − 2L R(1 − D) DE EDT 2 + 2L R(1 − D) (7. Her dalganın di÷er kısmında.588) = 2.94 = 1.

7 de. ùayet indüktans yeteri kadar büyükse.6 · = ®( −2) ¨ ¸ + «(2. Bu aralık süresince.11 I C RMS ­ ª (2. sürekli indüktör akımını devam ettirecek minimum indüktans nedir? ÇÖZÜM § ( 25)( 200) · § RT · 2 L=¨ ¸ (1 − D ) 2 = ¨ ¸ (1 − 0. böylece minimum akımın.4 · ½ ° ° 2 2 § 117.. kapasitör akımı sadece anahtar kapalı iken negatiftir. kapasitörün akım e÷risinin altındaki bir kısmın alanından bulunur.49 eúitli÷i ile verilir: .48) ÖRNEK 7. Imin sıfırdan büyük olması beklenir. Imin = 0 için gerekli minimum indüktans ile belirlenir: I min = DE DET =0 2 − 2L R(1 − D) (7. 7 TÖ LøøM MøøN ND DA 7. 7...8 øndüktans de÷erinden baúka.4 4K KA AP PA AS SøøT ÖR RG GE ER RøøL DE EK Køø D AL LG GA AC CIIK K Kapasitör geriliminin (artı + ve eksi -) arasındaki tepe de÷eri.63 A 7 4. L bu de÷erden büyüktü.ùekil 7.86) + ¸¾ »¨ © 200 ¹ « 3 » ° ° ¬ ¼© 200 ¹ ¿ ¯ 1/ 2 = 2.45 eúitli÷i kullanılarak.7’deki bütün bilgiler kullanılarak. Örnek 7..3 3S SÜ ÜR RE EK KL Løø A AK KIIM MD DU UR RU UM MU U 7.47) § RT · L=¨ ¸ (1 − D )2 © 2 ¹ (7.4 Sürekli indüktör akımı úartı.4 4. dikdörtgen alandan.94) 2 º§ 82.588 ) = 424 µH © 2 ¹ © ¹ 2 Örnek 7. akım sabittir ve kapasitörden alınan yük. 7.

oldukça büyük (Imax -Imin) de÷erine sahiptir ve kapasitör akımı anahtarın açık oldu÷u zamanın bir kısmında da negatiftir..37 µC C= ∆Q 235. manyetik kuplajlı bir versiyon daha iyi bir seçim olmaktadır ve burada sadece birkaç devre dikkate alınacaktır.08)(200 − 195.6 200 − t x t x = 195. Fakat yukarıdaki durumların hepsinin veya bir kısmının uygulanamadı÷ı durumlarda. üçgen kısımlar daha çok önemli olabilir.6) + (0.11 de.§V · ∆ Q = ( I R ) DT = ¨ C ¸ ( DT ) © R¹ ∆VC = ∆Q § VC · § DT · = ¨ ¸¨ ¸ C © R ¹© C ¹ (7. gerilimdeki dalgacık de÷erini ±0. Manyetik kuplajlı devre düzenlemeleri aúa÷ıdaki gibi listelenebilir: .7 µs iC nin zamanla de÷iúim e÷risinin altındaki ∆Q yü temsil eden alanın negatif kısmında.5 Önceki üç kısımda bahsedilen devre düzenlemeleri temel kıyıcı tipleridir ve elektriksel izolasyonun gerekmedi÷i durumlarda ve çıkıú geriliminin giriú geriliminden çok büyük bir katsayı ile farklılık göstermedi÷i durumlar için uygundur.08 = t x − 117. farklı sayısal de÷erlerle. Baúka durumlarda. bir dikdörtgen ve bir üçgen kısım vardır: ∆Q = ( 2)(117.49) (7.2 Bu örnekte. Bu durum. 7 5M MA AN NY YE ET TøøK KK KU UP PL LA AJ JL LII K KIIY YIIC CIIL LA AR R 7. benzer üçgenler metodu kullanılarak kolaylıkla bulunur.80 0.2 V = 235.37 = = 1177 µF ∆VC 0.50) Örnek 7. ÖRNEK 7.7 ye devam ederek.2 V ile sınırlayan kapasitör de÷eri ne olur? ÇÖZÜM ùekil 7. kapasitör akımının sıfır oldu÷u 200 µs yakınındaki zaman. Bu zaman tx olsun: 5.7) 2 ∆VC = 0.9 Örnek 7. sonucu eúitlik haline getirmekten daha çok sayısal bir örnekle en iyi anlaúılır. üçgen kısımların katkısı oldukça küçük ve ihmal edilebilir.7 deki gibi bazı devre durumları.

a) Tepkili (flyback) b) øleri (forward) c) Push-pull d) Yarım köprü e) Tam köprü Kullanılacak devrenin seçimi çeúitli faktörlere ba÷lıdır. periyodik olarak DT zamanı için kapalı ve (1-D)T zamanı için açılır. 7 7.12 Baúlangıç analizinde. tepkili ve ileri tip konvertörlerden bahsedilecektir.13 de gösterilen durumlar. basitlik olması bakımından N1=N2 alınır.1 1T TE EP PK KøøL Løø K KO ON NV VE ER RT TÖ ÖR R Tepkili konvertör uzun yıllardır kullanılmaktadır.1 1D DE EV VR RE EA AN NA AL LøøZ Zøø 7. i2 ’nin de÷eri sondaki i1 de÷eri ile aynı olur. Televizyon ekranları ve di÷er katot ıúınlı tüp (CathodeRayTube) uygulamalarına yüksek gerilim ve düúük güç sa÷lamak için kullanımını devam ettirmektedir.12 de temel bir devre görülmektedir. kuplajlı iki sargıdan birinin daima sıfırdan büyük akıma sahip olması ile sürekli akım durumunu temsil etmektedir. Depolanan aynı manyetik enerjiyi devam ettirmek için. i2 sıfırdan büyük oldu÷undan. ùekil 7. Çıkıú gücü ve giriú gerilimi iki ana faktördür.. Bu bölümde.. e2 ’nin (-VC) ’ye eúit olması gerekir. Anahtarın kapanmasının baúlangıcındaki i1 de÷eri önceki periyottaki i2 nin son de÷eridir. iki sarım arasında ideal bir kuplaj oldu÷u varsayılır. i2 sıfırdır ve diyot...1 1. i1 (E/L1) A/s verilen oranıyla artar. N1=N2 oldu÷undan. Bu zaman süresince.. VC ve pozitif e2 ’nin birleúik etkisiyle ters polarlanmıútır. ùekil 7. Baúlangıç analizinde. ùekil 7. diyot vD ’nin sıfır de÷eri ile ileri yönde iletime baúlar. i2 akımı depolanan bu enerjiyi sürdürmek için bir de÷er alır. i1 de÷eri bir adım fonksiyonu olarak sıfıra düúer. Anahtarın kapalılık periyodunun sonunda. Aynı úekilde. anahtarın açık durumunun baúlangıcındaki i2 nin de÷eri DT zamanındaki i1 ile .5 5. Sonra. daha karmaúık devreler daha yüksek güç çıkıúları için daha uygundur. Anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresince. Bu durum daha sonra kaldırılır.5 ùekil 7. e1 ’in de÷eri pozitiftir ve nokta ile gösterilen relatif sarım yönleri e2 ’nin pozitif de÷erini gerektirir. S anahtarı önceki kıyıcılara benzer bir davranıúla. Aynı zamanda. Genelde. 7 5. gerilimde dalgacık oluúturmayacak úekilde kapasitörün büyük oldu÷u varsayılır.13 çeúitli büyüklükleri grafik olarak göstermektedir.

51) ve § E· I max − I min = ¨ ¸ DT © L1 ¹ (7. Bu iki uç akım de÷erleri Imin ve Imax ile gösterilir.13 Anahtar açıkken.52) ùekil 7. di2 VC = dt L2 (7.53) ve . Anahtarın kapalılık süresince.aynıdır. di1 E = dt L1 (7.

§ V · I min − I max = ¨ − C ¸ (1 − D )T © L2 ¹ (7. 50 Hz lik kaynaktan regüleli 5 V’un üretilmesidir.2 2S SÜ ÜR RE EK KL Løø A KIIM MD DU UR RU UM MU U Sürekli akım durumu. Di÷er bir seçenek.54 eúitli÷i olarak elde edilmiúti.41 eúitli÷indeki azaltan-artıran kıyıcı ile tamamen aynıdır.55) Bu gerilim iliúkisi.54 eúitliklerinin kullanılması 7. Çok kullanılan bir uygulama.5 5. N2 ’nin farklı bir de÷erinin kullanılması ile çıkıú geriliminin de÷iútirilmesidir.54) Önceki dört eúitlikte. Daha iyi bir çözümde ilk önce do÷rultma iúlemi yapılır ve sonra istenilen gerilimin azaltılması için N2 < N1’li manyetik kuplajlı kıyıcı kullanılır.. standart 220 V RMS. Kıyıcının manyetik kısmı 60 Hz’lik bir transformatörden daha küçüktür. Olabilecek metotlardan birinde.58) 7. bu yolla gerilim sadece D ’nin kullanılmasından çok daha bariz úekilde de÷iútirilebilir.55 eúitli÷indeki VC nin ifadesinin birleútirilmesi ile: § 2E · § D · I min + I max = ¨ ¸ ¨ ¸ © R ¹ © (1 − D ) 2 ¹ (7. Imax-Imin eúitli÷i 7. 7. izolasyon ve gerilimin düúürülmesi için standart 50 Hz transformatör ve daha sonra regülasyon için bir azaltan kıyıcıyı takipeden bir diyot do÷rultucu kullanılır..60) . 7. Imin de÷erinin çözümü ile bulunur.57 ve 7. elektriksel izolasyonun manyetik kuplaj ile yapılmıú olmasıdır. ùimdi bu iki eúitlik Imin ve Imax de÷erlerini bulmak için çözülebilir: § E·§ D · § E · I min = ¨ ¸ ¨ ¸ ( DT ) ¸ −¨ © R ¹ © (1 − D )2 ¹ © 2 L1 ¹ (7. N1=N2 oldu÷undan L1=L2 dir.59) bulunur. Güvenlik nedenlerinden dolayı izolasyon gerekmektedir.51-7.55 eúitli÷indeki gerilim iliúkisini verir: § D · VC = ¨ ¸E ©1 − D¹ (7. økinci çözümde 50 Hz’lik transformatör devreden çıkarılıp yerine kıyıcı frekansında kullanılan bir çift kuplajlı indüktör kullanılır. 7 AK 7.58 eúitlikleri ile 7.. Tek farklılık.56) (7. i1 in ortalama de÷eri öyle olmalıdır ki giriúin ortalama gücü çıkıúın ortalama gücüne eúit olabilsin: I1ort = 1 2 ( I min + I max ) D Giriú gücü = EI1ort = 1 2 E ( I min + I max ) D Çıkıú gücü = (VC ) 2 R (7. Daha önce.57) (7.1 1.

Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) istenilen D aralı÷ı b) D’nin bütün de÷erleri için sürekli akım iúleminde gereken indüktans L1 de÷eri c) tepe anahtar akımı d) anahtar açıkken anahtar terminallerindeki tepe gerilim ÇÖZÜM a) VC = 10 V için.571 b) 7. § D · 40 = ¨ ¸ 30 ©1− D¹ Ö D = 0. L1’in de÷eri bulunabilir.10 1:1 sarım oranlı ideal bir tepkili konvertör. Tepkili versiyon.55 eúitli÷i kullanılarak.25 de . 7. T=100 µs. Sürekli akım modu iúlemi varsayılacaktır. D’nin en küçük de÷eri L1’in en büyük de÷erini gerektirir böylece D = 0. Kaynak gerilimi 30 V’tur.§ E·§ D · § E · I max = ¨ ¸ ¨ ¸ ( DT ) ¸ +¨ © R ¹ © (1 − D ) 2 ¹ © 2 L1 ¹ Burada da yine. D ’nin tam aralı÷ında sürekli akım úartını sa÷layan L1’in en küçük de÷eridir. Böylece.7 kısmındaki azaltan-artıran kıyıcıya benzemektedir. ÖRNEK 7.6 µH © 2 ¹ © 2 ¹ Bu de÷er. bunların yanında. tepkili kıyıcı ve azaltan-artıran kıyıcı arasında çok yakın bir iliúkinin oldu÷u açıkca görülmektedir. § D · 10 = ¨ ¸ 30 ©1 − D¹ VC = 40 V için. Imin= 0 yapılarak sürekli akım durumu bulunur: § RT · L1 = ¨ ¸ (1 − D ) 2 © 2 ¹ (7. c) D = 0. 7. 10-40 V arasında ayarlı gerilim ile 5 Ω’luk bir yük direncini beslemektedir.62) Bu sonuçlar.25 Ö D = 0.25 de÷eri kullanılır: § RT · § (5)(100 ) · L1 = ¨ ¸ (1 − D )2 = ¨ ¸ (1 − 0. izolasyon özelli÷i ile beraber ikinci sarımın sayısının de÷iútirilmesi ile ayrı bir esnekli÷e sahip olmaktadır.62 eúitli÷i kullanılarak.61) (7.25)2 = 140.

10 daki grafikteki kapasitör akımı ile olan benzerli÷ini gösterir. sarımın bütün birimleri de÷iúmeden kalmıútır: P′ = P (7.571 · § I max = ¨ ¸ ¨ ¸ ( 0.571) ¹ © ( 2 )(140.64) 2 N2 ′ = N1 §N · VC′ = ¨ 1 ¸ R © N2 ¹ (7. 1.6 ) ¹ D = 0.13 deki e2 gerilimi -40 V tur. vS 70 V ve anahtarlama fonksiyonunu yerine getiren yarı-iletken anahtarın 70 V’u aúan bu de÷ere göre seçilmesi gerekir.1 1.12 deki devrenin zamanla kapasitör akımı arasındaki iliúkiyi grafiklendirmektedir. Bu. úekil 7.. Bu durumda yeni bir analiz gerekir çünkü gerçek durum eúde÷er 1:1 sarım oranı ile gösterilebilir.. Böylece.14 1:1 den farklı sarım oranı: Ço÷u durumlarda. 7.. N1/N2 sarım oranı birim de÷ildir. sarımın gerçek birimleri. Aynı úekilde. úekil 7.63) (7.571 de · 30 § 30 · § 0. ùekil 7. dalgacık geriliminin analizi.71 A 2¸ +¨ © 5 ¹ © (1 − 0.14. d) D = 0.25)(100 ) = 5. eúde÷er 1:1 sarım oranı ile gösterilebilir. e1 aynı de÷erdedir. ùekil 7.571 ve anahtar açıkken.14’e daha yakın bir bakıú úekil 7.25) ¹ © ( 2)(140.5 Filtre kapasitörü çok büyük bir de÷erde verilmeyip gerçekçi bir de÷erde tutulmuúsa. øúlemde yük gücü de÷iúmeden kalır. bu zaman süresince. çıkıú geriliminde bir dalgacık vardır.571)(100) = 24.65) .3 3K KA AP PA AS SøøT TÖ ÖR RG GE ER RøøL LøøM MøøN ND DE EK Køø D DA AL LG GA AC CIIK K 7. ùekil 7. 7 5. standart transformatör analizinde birimlerin bir taraftan di÷er tarafa aktarılmasında iúlemine benzemektedir.33 A 2¸ +¨ © 5 ¹ © (1 − 0.6 ) ¹ Anahtarlama elemanı en azından 25 A lik tepe akımına dayanabilecek özellikte olmalıdır. 1:1 lik sarım oranı ile. 2.25 · § I max = ¨ ¸ ¨ ¸ ( 0.· 30 § 30 · § 0.50 eúitli÷inde verildi÷i gibi kapasitör gerilimindeki dalgacık kısmındaki azaltan-artıran kıyıcıya benzemektedir.

300 V luk bir DC kaynaktan 5 V ta 100 A beslemektedir. ∆VC = 0.67) (7.66) §N · i2 ′ = ¨ 2 ¸ i2 © N1 ¹ §N · L2 ′ = ¨ 1 ¸ L2 = L1 © N2 ¹ §N · C′ = ¨ 2 ¸ C © N1 ¹ ÖRNEK 7.69) Bir tepkili konvertör.11 2 2 (7. Kıyıcının frekansı 40 kHz dir.5 . Gerçek konvertörde.55 eúitli÷inden.68) (7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) 1:1 sarım oranı için problemin yeniden tanımlanması b) istenilen D aralı÷ı c) sürekli akım iúlemi için L1 in de÷eri d) L2 nin gerçek de÷eri e) anahtarın tıkama gerilimi f) úayet L1. sadece anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresince kapasitör akımının negatif olmasına yetecek kadarsa.§N · R′ = ¨ 1 ¸ R © N2 ¹ 2 (7. § D · VC′ = ¨ ¸E ©1 − D¹ § D · 300 = ¨ ¸ 300 ©1− D¹ D = 0.05 V için C nin de÷eri ÇÖZÜM a) VC′ = ( 60 )(5) = 300 V § 5 · R ′ = 60 2 ¨ ¸ = 180 Ω © 100 ¹ P ′ = P = 500 W b) 7. azaltma sarım oranı N1 / N 2 = 60 kullanılacaktır.

5)( 25 × 10 − 6 ) = 20. Bu devrede tepkili konvertör durumunun tam tersine. bu minimum bir gereksinimdir çünkü sarım oranı yaklaúık olarak D = 0.. nokta notasyonuna göre sarım ba÷lantıları tepkili durumunun tersi yönünde yapılmıútır.025 F 7. 7 7. kontrollu olmayan bir do÷rultucu tarafından. Tipik olarak.. harici indüktöre ve depolama kapasitörüne verilir. do÷rudan güç devresinden beslenen bir konvertör örne÷idir.15 de görülen ileri konvertördür. e1 = e2 ′ == 300 V. N1 = N2 = N3 = N ve her üç sargının öz indüktanslarının harici indüktör de÷eri L ’ye kıyasla büyük oldu÷unu varsayalım.62 eúitli÷inden..5 5.94 × 10 −6 F ∆VC′ 3 C = ( 60 ) 2 C ′ = (3600 )( 6. anahtar kapalı iken enerji yüke.2 2 øøL LE ER Røø K KO ON NV VE ER RT TÖ ÖR R 7. Analizde de görülece÷i gibi. bu de÷er tepe kaynak geriliminin iki katıdır. D’nin de÷erinin anahtarın açık oldu÷u zaman süresince..49 ve 7.c) 7.156 µH © 60 ¹ © N2 ¹ 2 e) Anahtar açıkken. manyetik nüve akısının mıknatıslı÷ını gidermesi için zamanın %50 sinden az olması gerekir.8 × 10 − 6 C © 180 ¹ ∆VC′ = ( 60)∆VC = 3 V C′ = ∆Q ′ 20.5 økinci manyetik kuplajlı konvertör úekil 7.2 2. Bunu yapmak için. 7 5. Bu .11 örne÷i.5 de÷erindeki duruma göre ayarlanmıútır.1 1D DE EV VR RE EA AN NA AL LøøZ Zøø Üç sargının ideal manyetik kuplajlı.94 × 10 −6 ) = 0. § RT · § (180 )( 25) · L1 = ¨ ¸ (1 − D ) 2 = ¨ ¸ (1 − 0. f) bir tepkili konvertör için düzenlenmiú 7.5) 2 = 563 µH © 2 ¹ © ¹ 2 d) 7.8 × 10 −6 = = 6. 2 §N · § 1· L2 = ¨ 1 ¸ L1 = ¨ ¸ 563 = 0.50 eúitliklerinden: § 300 · ∆Q ′ = ¨ ¸ ( 0. Anahtarlayıcı yarı-iletkenin çok bariz bir gerilimi tıkama özelli÷inde olması gerekir. böylece anahtarın minimum v S = 300 − ( −300 ) = 600 V gerilimi tıkaması gerekir..68 eúitli÷inden.

üç sargının gerilimleri 7.75 eúitli÷inde.72) (7. φ nüvedeki manyetik akı ve t anahtarın kapalı oldu÷u zamandan itibaren ölçülür: § dφ · e1 = E = N1 ¨ ¸ © dt ¹ (7. ùekil 7. 7.70 eúitli÷ini do÷rular: e1 = e2 = e3 = E (7.15 Anahtar kapalı iken. i2 = iL dir.büyük öz indüktans.74 eúitli÷i ile verilir: § E − VC · I max − I min = ¨ ¸ DT © L ¹ (7.73) Anahtarın kapalılık süresince iL’nin hareketi 7.71) (7. Öz indüktanslar büyük olmasına ra÷men sonsuz de÷ildir ve i1 in bir mıknatıslanma akımı bileúeninin olması gerekir. i1 nin de÷eri iL nin de÷eri ile yakından iliúkilidir çünkü iki sargı ideal olarak manyetik kuplajlıdır. iL ve sonuçta i2 S kapalı oldu÷u sürece zamanla do÷rusal olarak artar.74) Böylece.75) . øndüktansların do÷rusal de÷iúti÷i de varsayılsın. normal bir AC transformatörü gibi kasıtlı olarak hava aralı÷ı bırakılmamıú bir nüve kullanılarak elde edilir.70) Kaynak ve D3 den geçen bir gerilim eúitli÷i D3’ün ters polarlanmıú ve dolayısiyle i3’ün sıfır oldu÷unu gösterir: v D3 = ( E + e3 ) = −2 E Sekonder devrenin gerilim eúitli÷i aúa÷ıdaki gibidir: § di · e2 = L¨ L ¸ + VC © dt ¹ diL E − VC = dt L (7. FWD ve D4 ters polarlandı÷ından.

§ E· φ = ¨ ¸t © N1 ¹
7.77 ve 7.78 eúitliklerinde görüldü÷ü gibi, im i1 in mıknatıslanma bileúeni olsun:

(7.76)

§N · § N ·§ E · § E· im = ¨ 1 ¸ φ = ¨ 1 ¸ ¨ ¸ t = ¨ ¸ t © L1 ¹ © L1 ¹ © N1 ¹ © L1 ¹
i1 = i2 + im

(7.77) (7.78)

S açıldı÷ında, i1 ’in mıknatıslanma bileúeni 1. sargıdan kalkar ve bunu 3. sargıya aktarır. Nüvede manyetik olarak depolanan enerji kayna÷a geri döner. Bunlar olurken, e1 ve e2 de÷erinde oldu÷u gibi e3’ün de÷eri -E ’ye eúit olur. Manyetik akı ve ilgili im (aynı zamanda i3) de÷eri sıfıra do÷ru do÷rusal olarak azalmaya baúlar. N1 = N3 oldu÷undan, nüveyi kurmak veya manyetik akıyı sıfıra indirmek için gereken zaman, anahtarın kapalı oldu÷u zamanla aynıdır. Bu durum, D ’nin de÷eri üzerinde bir 0,5 üst sınırı koymaktadır. Bu aynı aralık süresince, e2 = -E ile L indüktöründeki akım D4 diyotu ile boúalır. 7.79 eúitli÷ine göre bu akım azalır. Bu indüktördeki akım sürekli veya süreksiz modda olabilir. Burada sürekli mod varsayılacaktır:
diL V =− C dt L

(7.79)

Anahtarın açık oldu÷u sürede oluúan de÷iúimler 7.80 eúitli÷i ile verilir:
§ V · I min − I max = ¨ − C ¸ (1 − D )T © L¹ (7.80)

øki anahtar aralı÷ı süresince iL deki de÷iúimler için 7.74 ve 7.80 eúitliklerinin birleútirilmesi 7.81 eúitli÷inde VC nin bir çözümünü verir:
VC = DE (7.81)

Böylece, ileri konvertörün temelde bir azaltan konvertör oldu÷u görülebilir. Performansı, kısım 7.2 deki azaltan kıyıcı ile benzerlik göstermektedir. ùekil 7.16 da bu konvertöre ait çeúitli akım ve gerilimlerin grafikleri görülmektedir.

ÖRNEK 7.12
40 kHz de çalıúan bir ileri konvertör 80 V’luk bir kaynaktan bir yüke 30 V’ta 500 W beslemektedir. Bu problem için, 0,01 H’lik indüktansla bütün sargılar aynı sipir sayısına sahiptir. Harici indüktör 25 µH dir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) D’nin de÷eri b) harici indüktördeki Imin ve Imax de÷erleri

c) tepe mıknatıslama akımı d) her dalga sonunda kayna÷a geri dönen, manyetik nüve içinde depolanan enerji e) anahtar açıkken uçlarındaki gerilim, vS

ùekil 7.16 ÇÖZÜM a)
D= VC 30 = = 0,375 E 80

D, 0,5 den küçük oldu÷undan aranan úartı sa÷lamaktadır. b) Yükün ortalama akımı, ( I max + I min ) / 2 dir:

I max + I min P 500 = = = 16,67 A 2 30 VC I max + I min = 33,33 A 7.74 eúitli÷inden:

§ E − VC · § 80 − 30 · I max − I min = ¨ ¸ DT = ¨ ¸ ( 0,375)( 25) = 18,75 A © L ¹ © 25 ¹

Akımlardaki bu iki durumun çözülmesi Imin ve Imax de÷erlerini verir:
I min = 7,29 A I max = 26,04 A c)

§ E· § 80 · −6 Tepe im = ¨ ¸ DT = ¨ ¸ ( 0,375)( 25 × 10 ) = 0,075 A © ¹ 0,01 © L1 ¹

i1 in tepe de÷eri i2 nin tepe de÷erinden 75 mA daha büyüktür. i1 in tepe de÷eri (26,04+0,075=) 26,115 A dir. Mıknatıslama akımından kaynaklanan farklılık küçüktür fakat bu, nüvenin yeniden kurulması için zaman veya im nin sıfıra gitmesine izin verilece÷i anlamına gelmedi÷inden önemli de÷ildir. D’nin üst sınırı olan 0,5’e dikkat edilmelidir. d) Enerji =
1 2 2 −6 ( L1 )( tepe im )2 = 1 2 ( 0,01)( 0,075) = 28,1 × 10 J

e) Anahtar açıkken, im sıfırdan büyük oldu÷u sürece e3 ve e1 ’in herbiri -80 V’a eúittir. Kaynak, e1 ve vS yolundaki bir gerilim eúitli÷i ile aúa÷ıdaki gibi bulunur. E = e1 + v S v S = 80 − ( −80) = 160 V 7 7..5 5..2 2..2 2S SÜ ÜR RE EK KL Løø A KIIM MD DU UR RU UM MU U AK Sürekli indüktör akımı úartı, sarım oranlarının 1:1:1 olmasıyla, kısım 7.2 deki azaltan kıyıcı ile benzerlik göstermektedir. ùayet N2 deki de÷iúimden dolayı baúka bir sarım oranı kullanılırsa, bu durumda analiz eúde÷er 1:1:1 problemi ile çözülmelidir. 7 5..2 2..3 3K KA AP PA AS SøøT ÖR RG GE ER RøøL DE EK Køø D AL LG GA AC CIIK K 7..5 TÖ LøøM MøøN ND DA Bu miktar da, 7.2 deki azaltan kıyıcıdaki eúitlik ile benzerlik göstermektedir. 7 ZA Zøø 7..6 6S SÜ ÜR RE EK KS SøøZ AK KIIM MA AN NA AL LøøZ Süreksiz indüktör akımı durumunda, çıkıú gerilim de÷eri her üç temel konvertör tipi için bir analiz gerektirir. Her durum için analiz farklılık göstermekle beraber temel iúlem herbirinde aynıdır. Analizde üç de÷iúken de÷eri bilinmemektedir. øndüktör akımı burada sıfır oldu÷undan dikkate alınmamaktadır. Bununla beraber indüktör akımının sııfır oldu÷u zaman bilinmemektedir. øndüktör akımının zamanla de÷iúim e÷risi yeni D2 de÷iúkeni ile úekil 7.17’de görülmektedir. Devredeki üç de÷iúken úimdi, VC , Imax ve D2 ’dir. Bu üç de÷iúkenin de÷erlerini çözmek için gereken eúitlikler aúa÷ıdaki maddeler ile elde edilir:

(a) Anahtarın kapalı durumundaki devre eúitli÷inden Imax bulunarak, (b) Anahtarın açık durum için devre eúitli÷inden Imax bulunarak, (c) Bir periyot üzerinde ortalama kaynak gücünü, aynı periyotta yük üzerinde düúen güce eúitleyerek.

ùekil 7.17 7 6..1 1A AZ ZA AL LT TA AN NK KIIY YIIC CII 7..6 Bu eúitlikler yazılır ve farklı üç devrenin herbiri için çözülür. Azaltan kıyıcı için úekil 7.1 deki devre diyagramı ve úekil 7.17 deki notasyon kullanılarak aúa÷ıdaki eúitlikler yazılabilir; ilk ikisi 7.7 ve 7.8 eúitliklerinin yeniden düzenlenmiú halidir:
§ E − VC · I max = ¨ ¸ DT © L ¹ §V · I max = ¨ C ¸( D2 − D) T © L ¹

(7.82)

(7.83)

Üçüncü eúitlik, anahtarın kapalı oldu÷u aralık süresince, yani 0 < t < DT aralı÷ında, iL ’nin dalga biçimi kullanılarak ortalama giriú gücünü bulur. Bu ortalama güç 7.84 eúitli÷inde çıkıú gücü ile eúitlenir:
(7.84) Önceki üç eúitlik, VC, D2 ve Imax için çözülebilir. Gerçek gerilim ve akım yerine boyutsuz (VC / E ) ve ( I max R / E ) miktarlarını çözmek daha uygundur. Aynı zamanda 7.85 eúitli÷inde görüldü÷ü gibi sık gözüken terimlerin kombinasyonunu tanımlamak kullanıúlı olmaktadır: RTD 2 K= 4L Sonuçlar 7.85, 7.87 ve 7.88 eúitliklerinde verilmiútir:
0.5 ª VC 2· º § = K « − 1 + ¨1 + ¸ » E © K¹ » « ¬ ¼

(7.85)

(7.86)

0.5 2· º § D ·ª § D2 = ¨ ¸ «1 + ¨1 + ¸ » © 2 ¹¬ « © K¹ » ¼ 0.5 I max R 4 K ª 2· º § = + − + 1 1 K K ¸ » ¨ « E D « © K¹ » ¬ ¼

(7.87)

(7.88)

D’nin tam aralı÷ı için bir azaltan kıyıcının çıkıú gerilimi úekil 7.18 deki grafikte görülmektedir. Bu özel örnekte, devre 0 < D < 0,7 için süreksiz mod’da çalıúmaktadır; VC’nin bu aralı÷ının sürekli indüktör akımı durumundakinden daha büyük oldu÷una dikkat edilmelidir. D’nin daha büyük de÷erleri için, devre sürekli mod’a de÷iúir. Bu karakteristi÷in e÷imi de÷iúkendir ve böylece sonuç olarak D’ye göre çıkıú geriliminin de÷iúim oranı olarak artıúsal kazanç ifade edilir. Ek olarak, dinamik davranıú sürekli ve süreksiz mod’larda de÷iúir. Her iki durum bir kapalı döngü sistem tasarımının düúünülmesini gerektirir.

ùekil 7.18
ÖRNEK 7.13 Bir azaltan kıyıcı 20 kHz kıyıcı frekansında 40 V’luk bir kaynaktan bir yüke 30 V’ta 200 W sa÷lamaktadır. øndüktans 10 µH’dir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) (b) (c) (d) (e) yük direnci, R D D2 tepe indüktör akımı yük geriliminde 0,1 tepeden tepeye dalgacık gerilimini sınırlayan filtre kapasitörünün de÷eri (f) indüktör akımı sürekli oldu÷unda çıkıú geriliminin de÷eri ÇÖZÜM

(a)

R=

VC2 30 2 = = 4,5 Ω P 200

(b) Sürekli indüktör akımı için ve 7.19 eúitli÷i kullanılarak, L’nin istenilen de÷eri 28,13 µH olarak bulunur. L bu de÷erden daha küçük oldu÷undan, mod süreksizdir. 7.85 ve 7.86 eúitlikleri K ve D’nin bulunmasında kullanılır:
VC 30 = = 0,75 E 40

2· § 0,75 = −1 + ¨1 + ¸ © K¹
K = 1,125

0.5

1,125 =

(4,5)(0,000050) D 2 (4)(0,000010)
D = 0,447

(c)

D2’nin bulunmasında 7.87 eúitli÷i kullanılır:
0.5 2 · º § 0,447 · ª § D2 = ¨ ¸ » = 0,596 ¸ «1 + ¨1 + © 2 ¹¬ « © 1,125 ¹ ¼ »

(d) I max

7.88 eúitli÷inden:
0.5 2 · º § 40 ·§ (4)(1,125) · ª § =¨ ¸ «1 + 1,125 − 1,125¨1 + ¸¨ ¸ » = 22,36 A © 4,5 ¹© 0,447 ¹ ¬ © 1,125 ¹ ¼ « »

(e)

Ortalama yük akımı =

VC 30 = = 6,67 A R 4,5

ùekil 7.19 daki grafik, kapasitör akımının zamanla de÷iúimini göstermektedir. Imax’ın de÷eri ve 6,67 A’lik yük akımının de÷eri úekilden bulunur.
Sıfır geçiú noktalarının hesaplanması 6,67 µs ve 29,80 µs de÷erlerini verir. E÷rinin üçgen parçası altında kalan alan ∆Q ’nün bulunması için kolaylıkla bulunur: ∆Q = (0,5)(15,69)(29,80 − 6,67) = 181 µC

C=

∆Q 181 = = 1810 µF ∆VC 0,1

(f) 7.19 ve 7.11 eúitlikleri kullanılarak:

ª (50)(4,5) º 10 = « (1 − D) » 2 ¼ ¬
D = 0,911

VC = DE = (0,911)(40) = 36,4 V

ùekil 7.19
7 6..2 2A AR RT TIIR RA AN NK KIIY YIIC CII 7..6 Benzer davranıúla, úekil 7.5 deki devre ve úekil 7.17 deki grafi÷in kullanılması ile artıran kıyıcının üç eúitli÷i yazılabilir. Üçüncü eúitlikte, kayna÷ın verdi÷i ortalama güç kaynakta akımın geçti÷i periyot ile belirlenir. Bu aralık úimdi azaltan kıyıcıdaki DT ’ye kıyasla D2T dir.

I max =

EDT L

(7.89)

§V − E · I max = ¨ C ¸( D 2 − D ) T © L ¹
I max V2 D2 E = C 2 R

(7.90)

(7.91)

Bu üç devre eúitli÷inin çözümleri 7.92, 7.93 ve 7.94 eúitliklerinde ifade edilmektedir:

VC = 0,5 1 + (1 + 8 K ) 0,5 E

[

]

(7.92)

§ D · 0, 5 D2 = ¨ ¸ 1 + 4 K + (1 + 8 K ) © 4K ¹

[

]

(7.93)

I max R 4 K = E D

(7.94)

Bir artıran kıyıcının çıkıú gerilimi D’nin bir fonksiyonu olarak úekil 7.20 de grafik haline getirilmiútir. Görülen örnekte, D’nin iki aralı÷ı sürekli indüktör akımına sahipken orta aralık süreksiz mod’da bulunmaktadır. Süreksiz aralıkta, çıkıú gerilimi sürekli indüktör akımı durumundakinden daha büyüktür. L’nin yeteri kadar büyük bir de÷eri süreksiz akım çalıúma bölgesini yok eder.

ùekil 7.20 ÖRNEK 7.14 10 Ω’luk rezistif bir yüke 25 V verecek bir artıran kıyıcı tasarlayınız. Tasarımın amacı 12 A’lik tepe akım de÷erini aúmadan mümkün olabilen en küçük indüktans de÷erini kullanmaktır. E=15 V ve f=50 kHz. ÇÖZÜM 7.92 eúitli÷inden:
VC 25 = = 0,5 1 + (1 + 8 K ) 0,5 E 15

[

]

K = 0,556 7.94 eúitli÷inden: 12 4 K (4)(0,556) = = 15 / 10 D D D = 0,278 7.85 eúitli÷inden:

0,556 =

(10)(20)(0,278) 2 4L

L = 6,94 µH 7 7..6 6..3 3A AZ ZA AL LT TA AN N--A AR RT TIIR RA AN NK KIIY YIIC CII Bir azaltan-artıran kıyıcı için, devre eúitlikleri úekil 7.9 ve úekil 7.17 deki grafik için yazılır:

I max =

EDT L

(7.95)

§V · I max = ¨ C ¸( D2 − D) T © L ¹ I max V2 DE = C 2 R

(7.96)

(7.97)

Bu üç devre eúitli÷inin çözümleri 7.98, 7.99 ve 7.100 eúitliklerinde ifade edilmektedir: VC = 2K E
1 0,5 º ª D2 = D «1 + ( ) » 2K ¼ ¬ (7.98)

(7.99)

I max R 4 K = E D

(7.100)

ùekil 7.21

D2’nin de÷eri bulunur: 0.85 eúitli÷inden. D>0. Süreksiz mod’da.ùekil 7. 30 V ta çıkıú gerilimi ile. ÇÖZÜM Sürekli iletim moduna karúılık gelen L’nin de÷eri önce bulunmalıdır. D<0.15 Bir azaltan-artıran kıyıcı 20 V’luk bir kaynaktan 15 Ω’luk bir rezistif yüke ayarlı gerilim vermektedir. indüktör akımı tam sürekli yani süreksiz ve süreklilik sınırındadır. 7.99 eúitli÷inden.100 eúitli÷i ile bulunur: .41 eúitli÷inden: § D · 30 = 20¨ ¸ ©1− D ¹ D = 0. 5 ­ º ½ 1 ° ª ° D2 = 0.281 = (15)(20) D 2 (4)(24) D = 0. f=50 kHz ve 15 V çıkıúta çalıúma úartlarını bulunuz. D ’nin de÷eri bulunabilir: 0.5 için oluúan süreksiz indüktör akımı ile bir azaltanartıran kıyıcının çalıúmasını göstermektedir.281) ¼ ° ° ¬ ¯ ¿ Maksimum indüktör akım de÷eri 7.21 deki grafikler 0.5 için kıyıcı sürekli akım modu’nda çalıúır. ÖRNEK 7.7 » (2)(0. çıkıú gerilimi D’nin do÷rusal bir fonksiyonu ve sürekli mod durumundan daha büyüktür. K ’nın de÷eri 7. L’nin de÷eri bulunabilir: ª (15)(20) º L=« (1 − 0.30 7.3®1 + « ¾ = 0.48 eúitli÷inden.6 7.6) 2 = 24 µH » ¬ 2 ¼ 15 V’luk bir çıkıú için.98 eúitli÷i kullanılarak bulunabilir: 15 = (2 K ) 2 20 K = 0.281 7.

22 de görülen devre ile modellenir. bunlar kıyıcının performansında ikinci derece etkilere sahiptir.1 1K KO OR RU UY YU UC CU U ((S SN NU UB BB BE ER R)) K KO ON NT TR RO OL L Kullanılanacak örnek.1 1.3 © 15 ¹ ¬ ¼ 7 7 øøD DE EA AL LO OL LM MA AY YA AN NE ET TK KøøL LE ER R 7.. Gerçek dünyada bu do÷ru de÷ildir ve ideal olmayan durumun kompanzasyonu için ek adımların atılması gerekmektedir.. tamamen ideal manyetik kuplaj durumu varsayılmıútı.. Bazı genel yaklaúımlar bu problemi engellemek için kullanılabilir. anahtar ve di÷er sargı(lar) arasındaki kaçak indüktans kollektör akımının kesimde tutulmasını devam ettirir. LX de÷erinde iki indüktör kaçak indüktörleri temsil eder ve LM indüktör de÷eri sistemin mıknatıslanma indüktansıdır. øki sargı. i1 anahtarın açılaca÷ı zamandaki bir de÷ere yükselir. Örne÷in. Bazen her iki yaklaúım kullanılır. bir koruyucu devre anahtar gerilimini sınırlamak için anahtar uçlarına ba÷lanabilir. Sonuç büyük bir kollektör-emiter gerilimi ve muhtemel transistörün bozulmasıdır. Di÷er çözüm anahtarlama yapılan sargı ile sıkıca kuplajlı di÷er bir sargı sa÷layarak bu sargıyı kaçak indüktansta depolanan enerjinin kayna÷a geri dönmesi için kullanmaktır.281) º I max = ¨ ¸ « » = 5.. ùekil 7.7 7. Tasarım amaçları için. LX ’den dolayı aniden sıfır olmaz. úekil 7.00 A 0.1 1 øøD DE EA AL LO OL LM MA AY YA AN NM MA AN NY YE ET TøøK KK KU UP PL LA AJ J 7. Genel olarak.. Ana problem varsayıldı÷ı gibi anahtar akımının ani olarak sıfıra gitmemesidir. bununla beraber i1 kaçak indüktans. ødeal durumda. dönüútürme oranı 1:1 dir. ideal olmayan kuplaj ile. úayet anahtar olarak bir BJT kullanılır ve ek elemanlar kullanılmamıúsa. bunların etkileri ekseriyetle ayrıca dikkate alınmakta ve tasarım iúleminde gereken tolerans verilmekle beraber. .. øleri kıyıcı devrenin temel elemanı olarak böyle bir sargıya zaten sahiptir. 7 7. Bunlardan birinde. bir anahtar olarak kullanılan bir BJT ile bir tepkili kıyıcıdır.22 Anahtarın kapanması üzerine.7 Çok sayıda ideal olmayan veya istenilmeyen etkiler henüz dikkate alınmamıútır. Bu modelde. bu etkilerin kesinlikle dahil edilmesi gerekir. Basit olması için. 7 7.§ 20 · ª (4)(0.7 Manyetik kuplajlı iki kıyıcıda.

Böylece i1 sıfıra düúer ve im akımı i2’ye transfer olur. Anahtar kapandı÷ı zaman. i1’in azaldı÷ı aralık süresince. CS kapasitörü.LX sıfırdır ve böyle bir sınırlama yoktur. anahtar ideal ve sıfır zamanda açılıyor varsayılmaktadır. Her saykılda belli bir miktarda enerji kaybolur ve kıyıcı frekansı ile ilgili olarak.109 eúitli÷ine göre. øki sargı arasındaki kuplajın iyileútirilmesi gerekir.23 Açık anahtar periyodunun sonunda. çiftli sargı teknikleri iki sargının eúit olmayan sarım sayılarında kullanılamaz. Kıyıcının verimi. Bu tekniklerin kabul edilebilir tasarım elde edilinceye kadar kullanılması gerekir. kapasitör boúalacak ve enerji kaybolacaktır. Sürekli akım durumu için. . koruyucunun tepe deúarj akımını sınırlamak için bir direnç ve bir diyot gerektirir. øki sargı arasındaki kapasitans kuplajı artıran her iúlemle artmaktadır. Bölüm 4 de bir BJT için gösterildi÷i gibi. 7. anahtar gerilimi (E+VC)’ye eúit olacaktır ve belli bir enerji koruyucu kapasitörde depolanacaktır. bu çözümle ortaya çıkan önemli bir problemdir. Çift (bifilar) olarak sarılan sargılar veya her sargıyı alt bölümlere ayırarak bu bölümlerin atlayarak ba÷lantı yapılması gibi iyi bilinen teknikler kullanılır. ùekil 7.23 de görülmektedir. de÷iúken bu akımlar úekil 7. ideal olmayan manyetik kuplajdan kaynaklanan kayıplar sabitlenir. ùayet bu kayıplar aúırı ise. Her saykılda koruyucu kapasitörde depolanan enerji büyük oranda koruyucu dirençte kaybolur. koruyucunun esas bileúeni. Ek olarak. Koruyucu devre aynı zamanda RBSOA probleminin çözümüne de yardımcı olur. anahtar gerilimini anahtarın kapasitesinde bir de÷erde sınırlayıcı olarak çalıúır. temel çözüm bunun sorumlusu olan etkiyi azaltmaktır. Manyetik kuplajı iyileútirmek için böyle metotlar bununla beraber problemsiz de÷ildir. i2’nin de÷eri modelin ideal transformotor kısmının hem primer ve hem de sekonder sargılarında artar. vS’nin de÷erinin bir zaman periyodu için (E+VC) den büyük olması gerekir. ùekil 7.22 deki devrede.

105) vS’nin bu de÷eri kullanılarak. ùekil 7. t1’in de÷eri aúa÷ıdaki eúitliklerde görüldü÷ü gibi hesaplanabilir. 7.101) 0.24 deki devre baúlangıç olarak uygulanır.101 eúitli÷i úimdi.24 den.Baúlangıçta i1 vS sıfır oldu÷undan artmaya devam eder ve vm pozitif oldu÷undan.104 eúitli÷i ile verilir: ª Lm º vm = « »( E − vS ) ¬ Lm + L x ¼ (7. D2 diyotu ters polarlanmaya devam eder. Bu aralıktaki çözüm Ek A’daki metotların incelenmesi ile yazılabilir: § Lx + Lm vS = E (1 − cos ω t ) + I ¨ ¨ C S © § CS i1 = I cos ω t + E ¨ ¨L +L m © x burada · ¸ ¸ ¹ · ¸ ¸ ¹ 0.5 sin ω t (7. vm ’nin –VC ’ye eúit oldu÷u t1 de D2’nin ters polarlanmasına kadar geçerlidir. ùekil 7. D2 ileri polarlandı÷ında. Sonuç 7. vm 7. ùekil 7.5 sin ω t (7.5 Bu iliúkiler.24 Bu aralık için baúlangıç úartları vS = 0 ve i1 = im = I dir. .105 eúitli÷inde verilmiútir: § Lm + Lx vS = E + ¨ ¨ L m © · ¸ ¸VC ¹ (7.102) ω= 1 [( Lx + Lm )C S ]0.104) vm’nin –VC’ye eúitlenmesi t2’nin baúlangıcında anahtar geriliminin eúitli÷ini verir. t1’in de÷eri için çözülebilir.

106) V 'C = (7.108 eúitli÷i t2’yi bulmak için çözülebilir. i1 ve vS eúitlikleri t = t1 de baúlayan bu yeni aralık için yazılabilir.108) § L vS = ( E + V 'C )[1 − cos ω (t − t1 )] + [v S (t1 )] cos ω (t − t1 ) + [i1 (t1 )]¨ ¨C © S burada.106 ve 7. Bu devre úekil 7.25 L' x = Lm Lx Lm + Lx LmVC Lm + Lx (7.5 (7. i1 sıfıra eúitlenerek 7.111) Maksimum kapasitör gerilimi oluútu÷unda.25(a) da görülmektedir.t > t1 için devre.107 eúitliklerinde verilmiútir: ùekil 7.5 sin ω (t − t1 ) (7.5 sin ω (t − t1 ) (7. yeni eleman de÷erleri 7.109) (7. ω ’nın de÷eri t < t1 uygulanarak de÷iúmiútir: §C · i1 = [i1 (t1 )] cos ω (t − t1 ) + [ E + V 'C −v S (t1 )]¨ S ¸ © L ¹ 0. úekil 7.25(b) maksimum kapasitör gerilimi i1 sıfır oldu÷unda oluúur.112 eúitli÷inde verilmiútir: . Sonuç 7. L = Lx + L' x ve · ¸ ¸ ¹ 0.107) ùekil 7.110) ω= 1 ( LC S ) 0.25(b) de oldu÷u gibi devrenin bir kısmı için Thevenin eúde÷eri elde edilerek küçültülebilir.

Baúlangıç tasarımı. Anahtarın açık oldu÷u t2 zamanının kalan süresince. Koruyucu direncin yaygın kullanılan de÷erleri için. Maksimum anahtar gerilimi 7. T=80 µs. ideal bir transformotor varsaymaktadır. .05 µF ve her Lx=10 µH ile t1’in de÷eri (d) i1(t1) (e) t2’nin de÷eri (f) maksimum anahtar gerilimi (h) yaklaúık koruyucu direnci gücü.5 (7. Kalan kapasitör enerjisi bu durumda koruyucu dirençte kaybolur.115) vS ’nin maksimum de÷eri 7.113 eúitli÷i olarak yeniden yazılabilir: vS = ( E + V 'C ) + (V12 + V22 ) 0. koruyucu kapasitör ani olarak ( E + V 'C ) de÷erinden sıfıra deúarj olur.5 (7.5 (7. Sargılar.tan ω (t − t1 ) = − i1 (t1 ) §C · [ E + V 'C −v S (t1 )]¨ S ¸ © L ¹ 0. koruyucu kapasitör CS ve transformotorun kaçak indüktansı yoluyla oluúur.113) V1 = v S (t1 ) − E − V 'C § L V2 = ¨ ¨C © S · ¸ ¸ i1 (t1 ) ¹ 0. yüke geri verilir veya koruyucu kapasitörde kaybolur. Anahtar iletime geçti÷i zamanda. Bir yaklaúım olarak her deúarjdaki enerji 7.16 Bir tepkili kıyıcı 100 V’luk bir kaynaktan 80 V vermektedir.114) (7.116) Koruyucu kapasitörde depolanan enerji kayna÷a geri döner.5 cos[ω (t − t1 ) + θ ] Buradaki V1 ve V2 aúa÷ıdaki iki eúitlikte verilmiútir: (7. R=75 Ω ve N1/N2=1. koruyucu kapasitör tepe gerilimini ( E + V 'C ) de÷erine do÷ru deúarj eder. Koruyucu dirençte kaybolan güç küçük fakat sıfır de÷ildir.117 eúitli÷i ile verilir: 2 Enerji = 1 2 C S ( E + V 'C ) (7. bu iúlem oldukça sönümlüdür ve bir RC tipi deúarjdır.117) ÖRNEK 7.112) 7. sürekli akım modunu minimum olarak karúılayacak yeterli indüktansa sahiptir.109 eúitli÷i 7.116 eúitli÷i ile verilir: vSmax = ( E + V 'C ) + (V12 + V22 ) 0. Bu deúarj. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D’nin de÷eri (b) sargı öz indüktansı (c) Imax (d) CS=0.113 eúitli÷indeki kosinüs fonksiyonu birim oldu÷unda oluúur.

62 eúitli÷inden.84)¨ ¸ © 0.65 × 10 −6 s (e) 7. 5 = 147000 rad/s 7. 444 ) ( 2 )( 926 10 ) × − ¹© © ¹ ¹ © I max = 1.101 eúitli÷i kullanılarak: § 926 · 180.103 eúitli÷i kullanılarak: ω= 1 [(926 ×10 −6 )(0.102 eúitli÷inden: 0.61 eúitli÷inden: · 100 § 100 ·§ 0.05 × 10 −6 ) ] 0.92 + 1.68 A .92 = 3.ÇÖZÜM (a) 7.444 (b) 7.444 · § ¸(0.84 cos ω t1 + (100)¨ ¸ © 926 ¹ (f) 0.444) 2 = 926 µH » 2 ¼ ¬ (c) 7. sürekli akım için: ª (75)(80) º L1 = « (1 − 0.9 = 100(1 − cos ωt1 ) + (3.55 eúitli÷inden: § D · 80 = ¨ ¸100 ©1− D ¹ D = 0.444)(80 × 10 −6 ) ¸+¨ I max = ¨ ¸¨ 2 ¸ −6 ¸ ¨ ¨ 75 ( 1 0 .5 sin ω 1= 3.05 · i1 (t1 ) = 3.05 ¹ t1 = 3.9 V © 916 ¹ 7.84 A (d) 7.105 eúitli÷i kullanılarak: § 926 · v S = 100 + ¨ ¸(80) = 180.5 sin ωt1 § 0.

89 ×10 −6 )(0.14 + 180.L' x = (916)(10) = 9.0 W .114 ve 7.05 × 10 ) −6 ] 0.5)(0.003 × 10 6 rad/s V 'C = 7. 5 = 1.111 eúitli÷inden: ω= 1 [(19.68 § 0.76 2 + 73.93 µs t 2 = 6. gücün ço÷u koruyucu kapasitörün 179.112 eúitli÷inden: (916)(80) = 79.76 V § 19.9)¨ ¸ © 19.14 V 926 tan ω (t 2 − t1 ) = − 3.5 kHz anahtarlama frekansında. 5 = −0.68) = 73. Güç = (0.89 µH 926 L = Lx + L' x = 19.9 − 100 − 79.14) 2 = 0.14) + (1.05 × 10 −6 )(179. Koruyucunun her deúarjından enerji 7.89 · V2 = ¨ ¸ (3.116 eúitli÷inden: 0.40 2 ) 0.000802 J 12. Enerji = (0.000802)(12500) = 10.14 = 1.05 · (100 + 79.40 V © 0.115 eúitliklerinden: V1 = 180.58 µs (g) 7.6 V (h) Koruyucunun zaman sabitini yeteri kadar kısa varsayarak.117 eúitli÷i ile bulunabilir.05 ¹ 7.941 t 2 − t1 = 2.2039 ω (t 2 − t1 ) = 2.89 ¹ 0.5 = 252.89 µH 7.5 vS max = (100 + 79.14 V’tan ( E + V 'C ) 0 V’a deúarjından gelmektedir.

. istenilen herhangi bir seviyeye ayarlanabilen sıkıútırma gerilimi ile sınırlar. Kaçak indüktans tam olarak bilinemeyebilir.27 olarak yeniden çizilmiútir.2 2G GE ER RøøL SIIK KIIù RM MA A ((C CL LA AM MP P)) Önceki örnekte koruyucu devre.27 deki devre úekil 7.118) i1’in sıfır olması için gereken t1 zamanı 7. ùekil 7. Kaynak akımı.7 LøøM MS ùT TIIR 7. Bu devrenin gerilim eúitli÷i 7. Koruyucu kapasitörünün büyüklü÷ü anahtar tepe geriliminin küçük olması anlamındadır.26 Böyle bir gerilim sıkıútırmanın etkisini göstermek için. koruyucu dirençteki kayıplar ile beraber koruyucu kapasitörün de÷eri de düúürülebilir.119 eúitli÷i ile bulunur ve i1’in baúlangıç de÷erini I varsayarak: . Daha da ötesi.1 1.. økincisi. Anahtar t=0 zamanında sıfır zamanda açık varsayılmıútır. D2 ’nin hemen iletime baúlayabilmesi için VZ ’nin yeteri kadar büyük olması gerekir.118 eúitli÷inde verilmiútir: § di · ( Lx + L' x )¨ 1 ¸ = E + V 'C +VZ © dt ¹ (7.28 de oldu÷u gibi bir Thevenin eúde÷erine sadeleútirilmiútir. anahtar gerilimini. Bu úekilde.. aúa÷ıdaki analiz sadece gerilim sıkıútırıcı kullanmakta olup koruyucu kapasitör kullanılmamıútır. sürekli olmalıdır. ùekil 7. kesimde anahtar gerilimini sınırlama fonksiyonu görmekte fakat sınırlama de÷erinde do÷rudan bir kontrol yoktur.7 7. gerilim sıkıútırma hemen etkili olur ve anahtarın uçlarında VZ gerilimi meydana getirir. bu durumda anahtar gerilimi kaçak indüktansa ba÷lı de÷iúken olabilir. ùekil 7. L' x ve V 'C önceki kısımlardaki aynı tanımlara sahiptir. Birincisi. gerilim sıkıútırma ile. Koruyucu devresine eklenen bir gerilim sıkıútırıcının iki amacı vardır. i1. bu yüzden. Etkin olması bakımından. kapasitansın artıúı koruyucu dirençteki kayıpları artırarak bütün verimi etkiler.22 deki devre bu de÷iúimleri göstermek için úekil 7.

Bu úartın kullanılması VZ’nin de÷erine bir alt sınır koyar.27 ùekil 7.29 Anahtarın açılması üzerine i2 akımının artıúını sa÷lamak için.120) ùekil 7.120 eúitli÷i ile verilen VX ’in de÷eri ile úekil 7. VX ’in de÷erinin VC den büyük olması gerekir.27 de yeniden bir düzenleme. 7.29’u verir: § Lm V X = (VZ − E )¨ ¨L +L x © m · ¸ ¸ ¹ (7.28 t1 = −I di1 dt (7.119) Thevenin eúde÷eri kullanılarak úekil 7.121 eúitli÷indedir: .ùekil 7. Bu gereksinimin sonucu 7.

29 daki devre i2’nin de÷iúim oranı ve tepe de÷erinin eúitliklerini çıkarmak için kullanılır: di2 V X − VC = dt Lx + L' x § di · i2 tepe = ¨ 2 ¸(t1 ) © dt ¹ (7. Enerji ve güç 7. i1’nin de÷eri t1 zamanında sıfıra do÷ru do÷rusal olarak azalır.55 eúitli÷indeki ideal durum ile tahmin edilenden bir miktar daha azdır.125 eúitlikleri ile verilir: Enerji = 0.122) (7.124 ve 7. di1 100 = = 100000 A/s dt 1000 × 10 −6 Anahtar 36 µs için kapalıdır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) (b) (c) (d) anahtarın kapalı oldu÷u zamanın sonunda i1’in de÷eri anahtar açıldıktan sonra i1’in sıfıra düúmesi için gereken zaman i2’in tepe de÷eri anahtar gerilim sıkıútırıcının ortalama gücü ÇÖZÜM (a) Anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresince. ( Lm + Lx ) / Lm 1 den çok büyük de÷ildir.5I t1VZ Güç = 0.121) øyi kuplajlı bir transformotor için. .45 VC = 81 V Akım modu tam süreklilik sınırındadır.124) (7.§ Lm + Lx VZ > E + ¨ ¨ L m © · ¸ ¸VC ¹ (7.17 (7. ùekil 7. VZ’nin de÷erinin bu durumda (E+VC)’den çok büyük olması gerekmemektedir. VC’nin de÷eri 7.125) N 1 / N 2 = 1 ile bir tepkili kıyıcı aúa÷ıdaki verilere sahiptir: E = 100 V L x = 10 µH T = 80 µs VZ = 250 V Lm = 990 µH D = 0. i2’nin tepe de÷eri i1’in sıfır oldu÷u aynı zamanda oluúur. ÖRNEK 7.5I t1VZ f burada f anahtarlama frekansıdır.123) Gerilim sıkıútırıcıya verilen enerji kolaylıkla hesaplanır.

120 eúitli÷i kullanılarak. kesim iúlemine yardımcı olmak üzere bir sıkıútırıcı gerilimine verilen güç çok büyük olabilir ve konversiyonun verimi üzerinde bariz etkiye sahip olabilir.6 = 1.122 eúitli÷i kullanılarak di2 / dt nin de÷eri bulunur: di2 148.5 V © 1000 ¹ Bu durumda.392 A/µs dt 10 + 9.508 A/µs dt 10 + 9.0262 ×10 −6 )(250)(12500) = 5.9 µH 1000 § 990 · V 'C = ¨ ¸(81) = 80.3 3E EN NE ER RJ JøøN NøøN NG GE ER Røø D DÖ ÖN NÜ Üù ùÜ ÜM MÜ Ü Önceki örnekte görüldü÷ü gibi..392)(1. güç kaybındaki azalma sadece iki sargı arasındaki daha iyi bir kuplaj ile elde edilebilir.77 W 7 7..6 A (b) L' x = (10)(990) = 9.5 − 81 = = 3.6)(1.0262 µs − 3.9 7.123 eúitli÷i kullanılarak bulunur: tepe i2 = (3. Bu nedenlerden biri. Bu daha iyi kuplaj. ortalama güç elde edilir: Güç = (0. t1 = − 3.. iki sargı arasındaki yalıtımın yüksek seviyede olmasının gerekti÷idir ki bunun sonucunda bırakılacak boúluk artar.0262) = 3.19 V © 1000 ¹ 7.1 1.19 = = −3. Baúka teknikler kullanılmadı÷ı sürece. di1 100 + 80.125 eúitli÷i kullanılarak. 7. 7.5)(3. VX’in de÷eri bulunabilir: § 990 · V X = (250 − 100)¨ ¸ = 148.tepe i1 = (10 5 )(36 × 10 −6 ) = 3.508 (c) 7.7 7. bununla beraber bazı nedenlerden dolayı yapılabilirli÷i mümkün olmayabilir.481 A (d) 7. .119 eúitli÷i kullanılarak.118 eúitli÷i kullanılarak.9 i2’nin tepe de÷eri.

sargı 1 deki akım. sargı ile ideal olmayan kuplaj varsayılacak ve bütün sargıların aynı sarım sayısına sahip olacaklardır. modeldeki ix ile aynı olan I1 de÷erine ulaúmıútır.31 deki devrenin Thévenin eúde÷er devreleri ile kolaylıkla bulunabilir. ùayet böyle yapılırsa. ve 3. Sargı 3 deki bu akım kayna÷a enerjinin geri dönmesine neden olur.32(b) deki devre i2’yi bulmak için kullanılmaktadır.126 ve 7.126) . sargılar küçük kaçak reaktans ile birbirlerine yakın olarak sarılabilirler. ve 3. E ve e3’ün bileúke etkisi D3’ü 2E ile ters polarlandırır. sonuç eúde÷er devre úekil 7.127 eúitliklerinde verilmiútir: di3 V 'C − E = dt Lx + L' x (7. Anahtar kapalı iken. 1. Bu zaman süresince.32(a) daki devre i3’ü bulmak ve úekil 7. ùekil 7. ùekil 7. i2 ve i3’ün de÷iúim oranlarının eúitlikleri bu devreler için yazılabilir.Di÷er neden ise farklı sarım sayılarında iki sargının çiftli sarım tekniklerinin kullanımına izin vermemesidir. sargılar arasında ideal fakat 2. Bu durumda. ùekil 7. Anahtar açılır ve i1 hemen sıfıra gidebilir çünkü manyetik etkisi i3 ile yer de÷iútirebilir. Bir anahtar koruyucu veya sıkıútırıcı kullanma gere÷i büyük oranda azalır. ùekil 7. sargı ile aynı sarım sayısına sahip olabilir. Bu enerjinin kaybolması gerekmez ve kıyıcının verimini düúürmez. 1. 3. Sonuçlar 7. sargılar arasındaki kaçak reaktansın ço÷u gerilim kayna÷ına geri döner. úekil 7. üçüncü sargıyı kullanan bir enerji geri dönüúümü iúlemi uygun olabilir. böylece bu iki sargının çiftli sarım olarak sarılması mümkündür.31 Çözüm. ve 2.31 de görülmektedir. sargı 1. 1.30 Bu analiz için.30 böyle bir düzenlemeyi göstermektedir.

E '−VC di2 = dt Lx + L' x (7. ÖRNEK 7. ùekil 7.18 N1 = N 2 = N 3 ile bir tepkili kıyıcı aúa÷ıdaki verilere sahiptir: .32 ùekil 7. Bu aralık abartılmıú olarak úekil 7. bu enerji geri dönüúüm metodu D’yi 0. i1’nin baúlangıç de÷eri ve i3’ün de÷iúim oranı i2’nin tepe de÷erine ulaúması için ne kadar süre gerekti÷ini belirler.128) N1 = N 3 ile bir tepkili kıyıcı için. alternatif bir çözüm D<0. D>0. VC için bir üst sınır elde edilir. Denge durumunu temsil etmek için verilen úartlarda türevin pozitif olması gerekir: § Lm VC < ¨ ¨L +L x © m · ¸ ¸E ¹ (7.5 olacak úekilde N 2 / N1 > 1 oranlı bir kıyıcı tasarlamaktır.5 den daha az bir de÷erde ve yukarıdaki eúitsizlikte bir de÷erde sınırlar.33 de görülmektedir.127) ùekil 7.33 ùayet di2 / dt eúitli÷i incelenirse.5 gerektiren bir VC de÷eri için.33 deki grafik anahtar açıldıktan tam sonraki aralıkta i2 ve i3’ün de÷iúim davranıúını göstermektedir.

Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) (b) (c) (d) i1’in tepe de÷eri i3’ün sıfıra düúmesi için gereken zaman i2’nin tepe de÷eri anahtarın her çalıúmasında kayna÷a geri dönen enerji.838)(8.68 × 10 ) = 0.00347 J 7 7. § 980 · E' = ¨ ¸(100) = 98 V © 1000 ¹ di2 98 − 64.67 Ω Lm = 0.8 V R = 29.504 V © 1000 ¹ di3 63.0 A 0 .. indüktör direnci ihmal edilmiúti.68) = 7.8 = = 0.E = 100 V Lx = 0.916 (c) 7.127 eúitli÷i ile bulunur: § 980 · V 'C = ¨ ¸(64.0)(100)(8. di3 / dt 7. Verimli bir kıyıcı sadece böyle bir direncin oldukça küçük tasarlanmasıyla mümkün olabilece÷inden bu ihmalin yapılması ..4 T = 200 µs VC = 64.127 eúitli÷i kullanılarak.00098 µH Akım modu tam süreklilik sınırındadır. ÇÖZÜM (a) Anahtar (0.6 ∆t = 8.2 2 øøN ND DÜ ÜK KT TÖ ÖR RD DøøR RE EN NC Cøø Önceki kısımlarda. § 100 · I1 = ¨ ¸(80 ×10 −6 ) = 8. 001 ¹ © (b) Anahtar açıldıktan sonra.28 A © dt ¹ −6 1 (d) Kayna÷a verilen enerji = 1 2 (i3 tepe)( E )( ∆t ) = 2 (8.00002 H D = 0.838 A/µs dt 20 + 19. di2 / dt nin de÷eri bulunur.9216 A/µs dt 20 + 19.7 7.4)(20) = 80 µs için kapalıdır.6 § di · tepe i2 = ¨ 2 ¸(∆t ) = (0.0 = 8.8) = 63.504 − 100 = = −0.68 µs 0.

7. R=10 Ω.. VC’nin çözümü 7. 7. Bu eúitliklerden yararlanarak. øndüktör zaman sabiti ilgili zaman aralı÷ına kıyasla büyük oldu÷undan.7 7. IL’nin de÷eri yük direncindeki akım ile aynıdır. L / RL anahtarlama periyoduna kıyasla büyüktür. Bunun gerçek etkisinin açıklaması aúa÷ıda verilmektedir. VC’nin de÷eri ideal duruma göre az miktarda azalır.130) 7.34 de görüldü÷ü gibi indüktöre seri bir RL direnci eklenmiú olarak de÷iútirilmiútir. D’nin de÷eri istenilen VC’nin de÷erine ulaúıncaya kadar de÷iútirilebilir.7 ve 7. RL=0.19 Bir azaltan kıyıcı.131) RL / R ’nin 0.34 Devrenin çalıúmasını tanımlayan eúitlikler.129) § − I R − VC · I min − I max = ¨ L L ¸(1 − D)T L ¹ © (7.12.akla uygundu.15 eúitliklerinde görüldü÷ü gibi.01 gibi küçük oldu÷u ola÷an durum için. 50 V’luk bir kaynaktan bir yüke 20 V vermektedir.1 1A AZ ZA AL LT TA AN NK KIIY YIIC CII ùekil 7.2 2.130 eúitliklerinde gösterilmiútir: § E − I L RL − VC I max − I min = ¨ L © · ¸ DT ¹ (7. zaman sabiti.. iL deki zaman de÷iúimine tepki olarak RL uçlarındaki gerilimin de÷iúimi ile bu de÷iúimi hesaba katmak için de÷iútirilir. 7 7.14 ve 7.8 eúitlikleri indüktör direncini hesaba katmak için de÷iútirilmiú ve 7. Bu gerilimin de÷eri E’ye göre küçüktür ve bir yaklaúım olarak vR indüktör akımının ortalama de÷eri kullanılarak hesaplanabilir..131 eúitli÷inde verilmiútir: º ª D VC = E « » ¬ (1 + RL / R) ¼ (7. øndüktör akımının ortalama de÷eri IL ile gösterilir.1 deki devre diyagramı úekil 7.15 . ùekil 7. Kapalı bir döngü kontrol sisteminde.129 ve 7. zamanın bir fonksiyonu olarak indüktör akımındaki bu yaklaúımın etkisi ihmal edilebilir. Bu direnç yeteri kadar küçük olmakla beraber. ÖRNEK 7.

.7 Artıran kıyıcı durumu için.26 eúitlikleri 7.133 eúitliklerinde görüldü÷ü gibi düzeltilmiútir: § E − I L RL · I max − I min = ¨ ¸ DT L ¹ © § E − I L RL − VC · I min − I max = ¨ ¸(1 − D )T L ¹ © (7.406 D’nin ideal de÷erinden küçük bir ayarlama ile indüktör direncinin etkisini kompanze edilecektir. Azaltan kıyıcıda yapıldı÷ı gibi. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ideal durum için gereken D’nin de÷eri (b) RL’nin etkisini dahil eden D’nin de÷eri.4 50 D = 0.35 Bu iki eúitli÷in çözümü için IL’nin di÷er bir iliúkisi gerekmektedir.Ω.25 ve 7. ÇÖZÜM (a) D= (b) 7. IL iliúkilendirmektedir. yük akımının ortalama de÷eri ile bu akımı. RL uçlarındaki gerilim ILRL olarak alınmıútır.35 de görülmektedir. Yeni devre úekil 7.15 / 10) 20 = 0.134 eúitli÷i gerçekte.5 deki devre L’ye seri bir RL direnci eklenerek de÷iútirilmiútir. 7 7. úekil 7.132) (7.2 2.131 eúitli÷inden. iD’nin ortalama de÷erinin ortalama yük akım de÷eri ile aynı oldu÷u düúünülerek yapılır: .132 ve 7. L=250µH ve f=25 kHz.. Bu..133) ùekil 7. 20 = 50 D 1 + (0. 7.2 2A AR RT TIIR RA AN NK KIIY YIIC CII 7. 7.

Maksimum VC ’nin oluútu÷u D de÷erinin ötesinde çalıúmanın bir sonucu olarak sistem kararsız hale gelir. VC’nin de÷eri ideal durumda olmayan bir maksimuma sahiptir. istenilen çıkıú gerilimini de÷iútirmek için D’nin artırılması normal bir harekettir. D’nin artıúı ile çıkıú gerilimi artar. ordinat (VC / E ) veya bazen M ile gösterilir.( I L )(1 − D) = I R = VC R (7. maksimum VC ’nin oluútu÷undan daha az de÷erde tutmaktır. ÇÖZÜM (a) . ùekil 7. RL’nin etkisi D artarken büyüyebilmektedir. 15 V’luk bir kaynaktan 40 V’ta 50 W vermesi gerekmektedir.134) Bu üç eúitli÷in birleútirilmesi 7. ùekil 7. Bunun çaresi D de÷erini. Fakat D’nin artırılması çıkıú gerilimini azaltmaktadır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) RL ihmal edildi÷inde D’nin de÷eri (b) RL dahil edildi÷inde D’nin yeni de÷eri. Bu artıú.36 daki grafik RL / R = 0. Normalde. D birime yaklaúıncaya kadar devam eder.20 Bir artıran kıyıcının. ÖRNEK 7.3 Ω ve indüktör akımı süreklidir.135 eúitli÷inde VC’nin sonucunu verir: VC = E RL 1− D + R(1 − D) (7.36 D’nin bir de÷erinde M’nin maksimum de÷eri kapalı döngü çalıúmasında bir problem gösterir.135) Bu iliúkide. Gerçekte. RL=0. ùayet D’nin büyük de÷erlerinde çalıúan bir sistem E de÷erinde bir azalma ile karúılaúıyorsa.015 durumunun etkisini göstermektedir.

büyük akımlara ve bununla ilgili olarak büyük kayıplara karúılık gelmektedir. 7 7. úekil 7.00938 R 7.135 eúitli÷inden: 40 = 15 ª § 0.973 D’nin büyük de÷erini. direnç elemanları veya her ikisi birden ideal anahtara seri olarak modellenerek dahil edilebilir. 7 7. artıran kıyıcının tepe gerilim de÷erinin ötesinde oldu÷undan kabul etmiyoruz.3 3.37 de görülmektedir.40 = 15 1− D D = 0. anahtarlara gerilim kayna÷ı.7 7. Modelleme tabiki anahtarlama zamanlarındaki dinamik etkileri içermez...7 7.37 .3 3 øøD EA AL LO OL LM MA AY YA AN NA AN NA AH HT TA AR RL LA AR R DE ødeal olmayan anahtarların etkisi.. ùekil 7.00938 ·º «1 − D + ¨ 1 − D ¸» © ¹¼ ¬ D = 0..652 veya D = 0.1’in yeniden düzenlenmesi ile úekil 7.. Bu çözüm. Anahtar ve FWD diyotu için böyle bir modellemeyi içeren bir azaltan kıyıcı devresi.1 1G GE ER RøøL KA AY YN NA Aö NIIN NE EK KL LE EN NM ME ES Søø LøøM MK öIIN Ço÷u anahtarlama elemanları için birinci derece bir model ideal anahtara seri bir gerilim kayna÷ı eklemektir.625 (b) R= (40) 2 = 32 Ω 50 RL = 0.

Artıran kıyıcı için benzer bir analiz 7.136) § − E D − VC · I min − I max = ¨ ¸(1 − D)T L ¹ © Bu iki eúitli÷in çözümü D’nin bir fonksiyonu olarak VC’yi verir: (7.136 ve 7. ideal olmayan anahtarların etkisini kompanze edecektir.2’ye benzer olup 7. Kapalı döngülü bir sistem D’nin de÷erini istenildi÷i kadar ayarlayabilir. ED=0.8 eúitlikleri úimdi yeniden düzenlenerek 7. § E − DE S · VC = ¨ ¸ − ED © 1− D ¹ (7.137 olmuútur: § E − E S − VC I max − I min = ¨ L © · ¸ DT ¹ (7.139) Etki küçüktür ve D’nin de÷erinde bir de÷iúimle düzeltilebilir.7 ve 7. ES=1.526 D’nin ideal durumdan küçük bir artıúı.137) VC = D( E − E S + E D ) − E D (7.139) Burada da yine kapalı döngülü bir sistem.2 V. .9 V ve indüktör büyüktür. Anahtarlar ideal de÷il ve ideal elemanlara seri bir gerilim kayna÷ı ile temsil edilebilmektedirler. ÖRNEK 7.Analiz kısım 7.5 (b) § 20 − 1.21 Bir artıran kıyıcı 20 V’luk bir kaynaktan 40 V beslemek için çalıúmaktadır. ÇÖZÜM (a) 40 = 20 1− D D = 0.9 © 1− D ¹ D = 0.139 eúitli÷i ile ifade edilen sonucu verir. VC üzerinde ideal olmayan anahtarın etkisini kompanze edebilir.2 D · 40 = ¨ ¸ − 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D’nin ideal de÷eri (b) ideal olmayan anahtarların etkisini kompanze etmek için D’nin de÷eri.

38 deki devrenin eúitlikleri aúa÷ıdaki gibidir: § E − I L RS − VC · I max − I min = ¨ ¸ DT L ¹ © § V I min − I max = ¨ − C © L · ¸(1 − D)T ¹ (7. indüktördeki ortalama akım olan bir sabittir ve IL ile gösterilir.38 Anahtar akımı. ÖRNEK 7.. D’nin gereken de÷erini bulunuz.15 Ω ile modellenebilmektedir.2 2A AN NA AH HT TA AR RD DøøR EN NC CøøN EK KL LE EN NM ME ES Søø MOSFET gibi bazı anahtarlar bir gerilim kayna÷ı yerine bir direnç ile daha iyi temsil edilirler. øndüktör akımı süreklidir.142 eúitli÷i ile verilir: IL = VC R (7. Bu yüzden.. anahtarın kapalı oldu÷u aralık süresince zamanla de÷iúir. ùekil 7.143) Anahtar direncinin etkisi küçüktür ve ideal duruma göre D’nin de÷erinde küçük bir de÷iúimle kompanze edilebilir..3 3.22 Bir azaltan kıyıcı 50 V’luk bir kaynaktan 5 Ω luk bir yüke 25 V sa÷lamaktadır.142) Bu üç eúitli÷in çözümünün sonucu 7. Anahtarlama elemanı bir MOSFET olup iletim durumunda RDS (iletim ) = 0. bu aralık süresince anahtar akımının yeterli bir temsili. L/RS ile temsil edilen zaman sabitinin kıyıcının verimli olması için büyük olması gerekir.143 eúitli÷inde verilmiútir: VC = DE [1 + ( RS / R ) D] (7. .141) IL’nin de÷eri yük akımı ile aynıdır ve 7.38 böyle bir temsildeki azaltan kıyıcıyı göstermektedir. ùekil 7.7 7. 7.140) (7.7 RE NøøN NE 7.

ÇÖZÜM 7.146 eúitli÷inde verilmiútir: VC = E ª D º § RS · 1− D + « ¨ ¸ ¼© R ¹ ¬1 − D » (7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D=0.39 da görülmektedir.15 / 5) D] D = 0. øndüktör akımı süreklidir.508 Artıran kıyıcı durumunda. Etki. ÇÖZÜM .144 ve 7.135 eúitli÷i ile modellenen indüktör direnci ile aynıdır. ÖRNEK 7.145 eúitliklerinde verilmiútir (7.144) (7.6 için VC’nin de÷eri (b) VC’nin olabilecek en büyük de÷eri. R=10 Ω ve RS=0.18 Ω. Artıran kıyıcılarda daha önce tanımlanan problemlerin tamamı bu durumda oluúabilir. úekil 7. Bu devrenin analiz iliúkileri 7.5 deki devre bir anahtar direnci eklenerek yeniden düzenlenebilir. Yeni devre úekil 7.39 daki artıran kıyıcı aúa÷ıdaki elemanlarla modellenmiútir: E=25 V.143 eúitli÷inden.146) Bu VC iliúkisi D’nin bir fonksiyonu olarak bir maksimum de÷ere sahiptir.23 ùekil 7.39 Bu iliúkilerin çözümünün sonucu 7.145) ùekil 7. 7. D’nin de÷eri belirlenebilir: 25 = ( D)(50) [1 + (0.134 eúitli÷i IL’yi ifade etmek için de gerekmektedir): § E − I L RS · I max − I min = ¨ ¸ DT L ¹ © § E − VC · I min − I max = ¨ ¸(1 − D )T © L ¹ (7.

18 · 1 − 0.(a) 7. RS=0. anahtar direnci.6 + « ¸ »¨ ¬1 − 0.9 V.146 eúitli÷inin paydasının minimum de÷eri bulunarak elde edilebilir. ED=0. øndüktans büyüktür. D’nin bu de÷eri için.6 ¼© 10 ¹ (b) VC’nin maksimum de÷eri 7. ÇÖZÜM (a) Birkaç etkinin bir iliúkide birleútirilmesi aúa÷ıdaki gibi indüktör akımındaki de÷iúimi verir: D[ E − I L ( RL + RS ) − VC ] = −(1 − D)(− E D − I L RL − VC ) VC = D( E + E D ) − E D §R · §R · 1 + ¨ L ¸ + D¨ S ¸ © R ¹ © R ¹ Bu eúitlikteki ifadenin biçimi önceki sonuçlardan sezilebilirdi.5 V ª 0. ødeal durumda.866 olarak bulunur. indüktör direnci ve diyot gerilimi ile modellenmiútir. E ve D arasındaki bir iliúki (b) D’nin gereken de÷eri (c) çıkıú gücünün giriú gücüne oranı (anahtar kaybı ihmal ediliyor).02 D .018 kullanılarak sonuç D=0.6 º§ 0.015 + 0. VC’nin de÷eri 99. E=50 V. (b) 20 = D(50 + 0.24 Bir azaltan kıyıcı.08 Ω ve RL=0. R=4 Ω. bu D de÷eri VC=186. Bu.6 V’a karúılık gelir.9 1 + 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ideal olmayan elemanlar ile VC.9) − 0.06 Ω. VC=20 V.146 eúitli÷inden: VC = 25 = 58.9 V’tur. ÖRNEK 7. D’ye göre diferansiyel alınarak yapılır: ª D º § RS · f = 1− D + « ¨ ¸ ¼© R ¹ ¬1 − D » df §R = −1 + ¨ S dD © R D º ·ª 1 + ¸« 2 » ¹ ¬1 − D (1 − D) ¼ Türevi sıfıra eúitlenerek ve RS/R=0.

3 de görülmektedir... Böyle bir dalga biçiminin Fourier serilerinin belirlenmesi do÷rudan yapılabilir: §1· T A0 = ¨ ¸ ³ iS (t )dt ©T ¹ 0 ( I − I min )t º § 1 · DT ª A0 = ¨ ¸ ³ « I min + max » dt DT ©T ¹ 0 ¬ ¼ §D· A0 = ( I max + I min )¨ ¸ ©2¹ (7..148) (7.10 A Giriú gücü = EI S = (50)(2. beraber ba÷lı di÷er aygıtlar üzerinde zıt etkiler meydana getirmeyen bir akım sa÷layacak özellikte. ølgili di÷er alan ise kaynaktaki böyle harmonik akımlarının bastırılmasıdır. Anahtarın kapalı oldu÷u zaman süresince kaynak akımının ortalama de÷eri IL ile aynıdır: I S = DI L = (0. ùimdiye kadar kaynak gerilimi. anahtarlama saykılında bariz olarak de÷iúmez. Giriú akımının harmonik içeri÷inin hesaplanması zıt etkilerin oluúup oluúmayaca÷ını belirlemek için önemlidir.7 Çeúitli kıyıcıların herbirinin giriú akımı zamanla de÷iúen akım olarak bulunmuútur.4 4G GøøR ùH AR RM MO ON NøøK LE ER Røø 7.1 1H HA AR RM MO ON NøøK AK KIIM ML LA AR RIIN NIIN NH HE ES SA AP PL LA AN NM MA AS SII 7. ideal bir gerilim kayna÷ı olarak modellenmiúti.. zamanın bir fonksiyonu olarak úekil 7.420)(5) = 2.7 iS akımı için azaltan bir kıyıcının giriú akımı.4 4.149) . Gerçek dünyada kaynaklar böyle özelliklere sahip de÷ildir. 7 Røøù HA KL 7. gösteri amaçlı olarak bir azaltan kıyıcı kullanılmıútır. 7 KA 7.420 (c) IL = VC 20 = =5A R 4 Akım..2 105 Bu hesaplama bazı kayıpları ihmal etmiútir.10) = 105 W Çıkıú gücü = VC I L = (20)(5) = 100 W Verim = 100 = %95.D = 0.147) (7.

153 ve 7.151) ω0 = 2π T (7. Etkili bir filtrenin kıyıcı frekansından oldukça düúük bir kesim frekansına sahip olması gerekir.40 daki devrenin analizi.7 Kıyıcı ve DC kaynak arasına kaynaktaki harmonik akımlarını azaltmak için düúük geçiren bir filtre yerleútirilebilir.154 de verilmiútir: § 1 ·­ ( I max − I min )[1 − cos(nω 0 DT )] ½ An = ¨ ¾ ¸® I max sin(nω 0 DT ) − ¨π n ¸ 2π nD ¹¯ © ¿ § 1 ·­ ( I max − I min )(sin nω 0 DT ) ½ Bn = ¨ ¾ ¸® I min − ( I max )(cos nω 0 DT ) + ¨π n ¸ 2π nD ¹¯ © ¿ 2 2 C n = An + Bn (7.151 eúitliklerindeki integral iúlemleri yapılarak sonuçlar 7..155) 7 7. ùekil 7. kıyıcıdan gelen bir harmonik akımını temsil eder.153) (7. ùekil 7.. In de÷erli bir akım ile sinüsoidal bir akım kayna÷ı.150 ve 7.2 2H HA AR RM MO ON NøøK LE ER RøøN AZ ZA AL LT TIIL LM MA AS SII KL NA 7.40 daki devre bu analiz için kullanılmıútır. ùekil 7.40 Eklenen L1 indüktörü ve C1 kapasitörü istenilen filtreleme iúlemini yerine getirirler. Devrenin analizi DC kayna÷ında bir yola sahip In’nin bir kısmının hesaplanmasına yardımcı olur. kıyıcı frekansında en düúük dereceli harmonik en önemlidir. Ek olarak. C1 uçlarındaki harmonik gerilimi hesaplanabilir.( I − I min )t º § 2 · DT ª An = ¨ ¸ ³ « I min + max » cos nω 0 t dt 0 DT ©T ¹ ¬ ¼ ( I − I min )t º § 2 · DT ª Bn = ¨ ¸ ³ « I min + max » sin nω 0 tdt DT ©T ¹ 0 ¬ ¼ (7..150) (7.154) (7.152) 7. Genel olarak.4 4. harmonik akımına tepki olarak aúa÷ıdaki sonuçlar Isn ve Vn’yi vermektedir: .

kesim frekansına kıyasla genelde büyüktür. 7.160) Bir azaltan kıyıcı 60 V’luk bir kaynaktan rezistif bir yüke 35 V sa÷lamaktadır. I max = 7. Bu durumda eúitlik sadece miktarların genliklerini içerecek úekilde basitleútirilebilir: I sn = In ω L1C1 2 0 (7.157) 2 ( jω 0 C1 )( I n ) L1C1 I n ω0 I cn = =− 2 1 L1C1 1− ω0 jω 0 C1 + jω 0 L1 Vn = In jω 0 C1 (7. 60 V’luk kaynak ve kıyıcı arasına ba÷lanacak bir filtre tasarlayınız.155 eúitliklerinden.583 60 ω 0 = (2π )(40000) = 251300 rad/s Baúlangıçta Imax ve Imin de÷erleri gerekmektedir. 7.5 A. T=25 µs. en düúük dereceli harmonik bileúenleri belirlenebilir: .158) ω 0 ’ın de÷eri filtrenin L1 ve C1 ile belirlenen. Yukarıdaki eúitliklerde mantıklı bir yaklaúım paydadaki “1” teriminin ihmal edilmesidir.154 ve 7.25 In ω 0 C1 (7.153. I min = 0 ve I max = (2)(5) = 10 A. øndüktör sürekli indüktör akımına neden olacak de÷erinin iki katıdır. ÇÖZÜM D= 35 = 0.5 V’u geçmeyecek úekilde sınırlaması gerekmektedir. øndüktans minimum de÷erin iki katı oldu÷undan.1 I sn = ( jω 0 L1 ) jω 0 C1 + (I n ) 1 = In 2 1− ω0 L1C1 (7.156) jω 0 L1 (7.159) Vn = ÖRNEK 7.5 A ve I min = 2. Filtrenin 40 kHz de tepe kaynak akımını 0. Minimum indüktans ile.2 A de sınırlaması ve kıyıcının giriúinde 40 kHz deki tepe gerilimi 0.

5 sin(3. deneyimler göstermiútir ki geri besleme döngüsünün kapatılması ve sıfır frekanstan anahtarlama frekansının bir kısmına karúılık gelen belli bir frekansa kadar kabul edilebilir kapalı döngü frekans tepkisi elde edilmesi mümkündür. Konvertörün her durumu için devre.665) − ¨π ¸ 3. Bu problemin çözümü için durum uzay ortalaması kullanılır.Dω 0T = 3. frekans domeninde konvertörü temsil edilmesinde bazı vasıtalara ihtiyaç vardır. böyle geri beslemeler kullanılarak azaltılabilir veya yok edilebilir. görev saykıl’ı. L1 ve C1 de÷erleri belirlenebilir: 0. Anahtarlama frekansına kıyasla. Bu iúlem karmaúıktır çünkü her anahtarlama saykılı süresince devre iki veya daha fazla durum aldı÷ından bunun sonucunda devrenin frekans tepkisini analiz etmek için birden fazla devre oluúmaktadır.4 µF L1 = 9.319 A 7. .159 ve 7. iki gerilim arasındaki hata. Çıkıú gerilimi algılanarak istenilen çıkıú gerilimi ile karúılaútırılır. Bu amaç için. küçük bir sinyal davranıúında konvertörün temsil edilmesinde bir vasıtaya ihtiyaç vardır. Görev saykılı belli bir sabit de÷ere ayarlanır ve sonra sabit de÷erin üzerinde ve altında sinüsoidal olarak az bir miktar de÷iútirilir.665)] ½ A1 = ¨ ¾ = −2.319 (251300) 2 ( L1C1 ) 3.5 − 7.004 A ¸®7. øúlemin iyi bir úekilde gösterilmesi ise aúa÷ıdaki gibi özel bir düzenleme üzerinde yapılır..8 8D DøøN AM MøøK PE ER RF FO OR RM MA AN NS S NA KP DC-DC konvertörlerin ço÷u kapalı döngü modunda çalıútırılırlar.2 = 3. Yük de÷iúimleri veya giriú geriliminden dolayı çıkıú gerilimindeki de÷iúimler.665) ½ B1 = ¨ ¾ = 2. konvertörün verilen bu durumda kaldı÷ı zamanın parçasına göre a÷ırlı÷ı dikkate alınır.665 rad § 1 ·­ (5)[1 − cos(3. Sistem kararlılı÷ı veya geçici performans çalıúmasında konvertörü modellemek için. frekanstaki bu de÷iúim küçük tutulur.665 ¿ © ¹¯ § 1 ·­ (5) sin(3. D’yi ayarlamak için kullanılır.160 eúitlikleri kullanılarak.5 = C1 = 26.95 µH 7 7.665 ¿ © ¹¯ 2 2 C n = An + Bn = 3.5 cos(3. Verilen bir anahtarlama frekansı ile.665) + 3.319 (251300)C1 0. østenilen çıkıúı elde etmek için.646 A ¨π ¸ ¸®2.

bu iki devreye ait dinamik analizin azaltan kıyıcıya göre daha zor olmasına neden olur.. Burada bahsedilmeyen. Bu iki úart.162) (7. iúlemi göstermek için temel bir devre oluúturmaktadır.163) (7. S anahtarının kapalı oldu÷u aralı÷ın bir parçası olsun. küçük sinyal görev saykıl’ı. Anahtar her periyodun (1-D) parçasında açık kalır.1 de.164) ùekil 7. artıran ve azaltan-artıran kıyıcı durumları için.41 azaltan kıyıcıyı anahtar kapalı (a) ve anahtar açık (b) olarak iki durumda göstermektedir. devre elemanları ideal karakteristiklere sahip varsayılmıútır. úimdi zamanla de÷iúen bir bir aralıktır ve statik durumda D’nin kullanıldı÷ı duruma ters olarak küçük harf kullanılmıútır. Anahtar açık iken bu aralık d ' veya (1-d) dir. . dinamik model görev saykıl’ı. d gerilimi arasındaki transfer fonksiyonu sa÷ yarı düzlemde sıfırlı bir terim içerir. D’nin bir ˆ ve çıkıú fonksiyonu olan bir indüktör içerir. ùekil 7. S anahtarı her periyodun D parçasında kapalı kalır. 7 7. Ek olarak. ùekil 7.8 8. Bu iki durum için eúitlikler aúa÷ıda verilmiútir: S kapalı iken: dvC § 1 · (iL − vC ) =¨ ¸ dt © C ¹ R di L § 1 · = ¨ ¸(e − vC ) dt © L ¹ S açık iken: dvC § 1 · (i L − vC ) =¨ ¸ dt © c ¹ R di L § 1 · = ¨ ¸(0 − vC ) dt © L ¹ (7.Aúa÷ıdaki analiz azaltan kıyıcı ile sınırlanmıú ve sonuçtaki bir dinamik modelde L ve C fiziksel de÷erlerinden de÷iúmemiú gözükmektedir.161) (7.41 ùimdi d.1 1D DU UR RU UM M--U UZ ZA AY YO OR RT TA AL LA AM MA AL LII A AZ ZA AL LT TA AN NK KIIY YIIC CII M MO OD DE EL Løø øletken kuplajlı bir azaltan kıyıcı. Bu..

170 eúitli÷ini elde etmek için toplanır: di L § 1 · = ¨ ¸ × (de − vC ) dt © L ¹ (7.170 eúitli÷indeki sonuç anahtarın görev saykılının fonksiyonudur.168 ve 7. Geliútirme iúlemindeki sonraki adım.162 ve 7. 7.164 eúitlikleri aynı úekilde 7.169 eúitliklerini elde etmek için yeniden düzenlenerek: § di · §1· d ¨ L ¸ = d ¨ ¸(e − vC ) ©L¹ © dt ¹ § dv · §1· d ' ¨ L ¸ = d ' ¨ ¸(0 − vC ) ©L¹ © dt ¹ Bu iki eúitlik 7.165 eúitli÷ini elde etmek için d ile çarpılır.167) 7. sonuç 7. ˆ e= E+e ˆL iL = I L + i ˆC vC = VC + v ˆS iS = I S + i ˆ di L di = L dt dt ˆ dvC dv = C dt dt (7. sabit de÷ere ek küçük bir sinyal parçası ile temsil edilen her de÷iúkene küçük bir sinyal bileúenini eklemektir.161 eúitli÷i 7.168) (7.171) ˆ d = D+d ˆ d ' = (1 − D) − d ˆC iC = 0 + i ˆR iR = I R + i . 7. Aúa÷ıdaki notasyonda “^” sembolü küçük sinyal parçasını temsil etmektedir.170) (7.165) (7.168 eúitli÷i ile çeliúki göstermektedir ve d’ye ba÷lı de÷ildir. bu eúitlik 7. Benzer davranıúla.169) 7.167 eúitli÷indeki gibidir: dvC § 1 ·§ i L − vC · = ¨ ¸¨ ¸ dt © C ¹© R ¹ (7.Bundan sonraki adım.166) ùayet iki eúitlik toplanır ve d + d ' = 1 dikkate alınırsa.163 eúitli÷i d ' ile çarpılarak 7.166 elde edilir: § dv · § 1 ·§ i − v · d ¨ C ¸ = d ¨ ¸¨ L C ¸ © C ¹© R ¹ © dt ¹ § dv · § 1 ·§ i − v · d ' ¨ C ¸ = d ' ¨ ¸¨ L C ¸ © C ¹© R ¹ © dt ¹ (7. devrenin bulundu÷u her duruma uygun olarak eúitliklerin a÷ırlı÷ını koymaktır.

175 eúitlikleri olur: ˆC § 1 · ª ˆC · º dv § Vc · ˆ § v = ¨ ¸« I L − ¨ ¸ + i ¸» L −¨ dt © C ¹ ¬ ©R¹ © R ¹¼ (7.2 de geliútirilenler ile aynıdır. Normal.42 de gösterilmiútir.174 ve 7.170 eúitliklerinde yerine konulur.177) 7.167 ve 7. Sabit kısım 7.173) Sıfır. birinci ve ikinci derece terimler eúitli÷in sadeleútirilmesine izin verir.42 deki devre böyle bir transformotor içerecek úekilde de÷iútirilmiú ve úekil 7. ùekil 7.176 ve 7.172 ve 7. eúitli÷in sabit kısmını ve ikincisi küçük sinyal kısmını temsil eder.177 eúitlikleri D’nin sabit de÷eri için kısım 7.43 de oldu÷u gibi yeniden çizilmiútir.179 eúitlikleridir: ˆC § 1 ·§ ˆ · dv v = ¨ ¸¨ I L − C ¸ dt © C ¹© R¹ (7. øki küçük sinyal teriminin çarpımı olan ikinci derece terimler. Sonuçlar 7. Bu úekil. 7. normal bir ideal transformotorun bütün akım ve gerilim iliúkileriyle uyum sa÷lar. Bu. Birincisi.176) (7.176 ve 7.177 eúitlikleri ile verilmiútir: V · § 1 ·§ 0 = ¨ ¸¨ I L − C ¸ R¹ © C ¹© §1· 0 = ¨ ¸( DE − VC ) ©L¹ (7.172) ˆL § 1 · di ˆ )(E + e ˆ) − VC − v ˆC = ¨ ¸ (D + d dt © L ¹ [ ] (7.172 ve 7.7.174) ˆL § 1 · di ˆ + De ˆ−v ˆC ) = ¨ ¸( DE − VC + Ed dt © L ¹ (7. iki eúitlik grubuna ayrılabilir.179) Yukarıdaki eúitliklerle temsil edilen devre modeli úekil 7.171 eúitli÷indeki iliúkiler 7. alternatif frekanslarda oldu÷u kadar sıfır frekansta da çalıúma özelli÷inde genelleútirilmiú bir transformotor yapılması kullanıúlıdır. ba÷ıl büyüklüklerine bakılarak düúürülebilir.178 ve 7.178) diˆL § 1 · ˆ ˆ−v ˆC ) = ¨ ¸( Ed + De dt © L ¹ (7. Transformotor için kullanılan sembol teknik literatürde kabul edilmektedir.173 eúitlikleri 7.175) Bu eúitlikler. bundan önceki eúitliklerdeki sıfır ve birinci derece terimleri eú zamanlı olarak içerir. sıfırdan farklı. Küçük sinyal parçası için ikinci eúitlik grubu 7. Genelleútirilmiú bu transformotor zamanla de÷iúen dönüútürme oranına sahip olabilir.173 eúitliklerinde görülmektedir: ˆC § 1 ·§ ˆC · dv ˆL − VC − v = ¨ ¸¨ I L + i ¸ dt © C ¹© R R¹ (7. .

Kaynak ve kıyıcı arasına düúük geçiren bir filtre.43 de d ˆ sıfıra ayarlanır. kontrollu çizilmiútir.8 8. minimum sayıda ideal devre elemanına sahip azaltan kıyıcı durumuna uygulanır.44 de yeniden bütün DC miktarları ve e ˆ nin bir gerilim kayna÷ı oldu÷una dikkat etmekle beraber.43 deki devre modeline eklenir. Buna uygun olarak ùekil 7.42 ùekil 7.43 deki eúde÷er devre. ùayet DC kaynak gerilimi ideal de÷ilse bu durumda úekil 7. ˆ ye tepki olarak çıkıúın küçük sinyal analizi istenilir. E + e . Daha komple bir analizde dahil edilebilecek parazitik rezistans de÷erleri yoktur. bu akım bileúeninin etkisini azaltmak için úekil 7..2 2F FR RE EK KA AN NS ST TE EP PK KøøS Søø Bir DC .43 ùekil 7. komple bir kapalı döngü sistemini baúarılı bir úekilde dizayn etmek için gereklidir. ˆ nin de÷iúimlerindeki tepkidir. azaltan kıyıcının bazı kısımlarının performansının analizinde kullanıúlıdır. ˆ ve e ˆ sıfıra ayarlanırsa bu durumda sonuç devre D’nin sabit de÷erleri için ùayet d ˆ sıfır olmayan bir de÷ere izin verilirse.DC kıyıcının açık döngü frekans tepkisi. ùayet e kaynak geriliminin giriúinde oluúan dalgacık gerilimlerinin tepkisini modeller. Bu Modelden alınabilecek en kullanıúlı bilgi belki de d bilgi. Bunlar performansın DC veya küçük sinyal parçaları olabilir. Aúa÷ıdaki analizde sonuç. bu durumda devre performansı verir.43 deki akım kayna÷ı önemli olur.. bu de÷iúimlerle úekil 7. ùekil. Kaynak geriliminin bir modülasyonu kıyıcıda mevcuttur. giriúe çıkıú geri beslemesi ile iletim durumunun görev saykılının kontroluna yardım ederek kapalı döngü performansının çalıúılmasına izin verir. 7 7.ùekil 7.

45 de görülen ˆ ye tepki olarak v ˆC gerilimi sönümlü bir ikinci derece sistemdir. ùekil 7.46 .180) Açısal frekansın bir fonksiyonu olarak F(s) nin bir grafi÷i úekil 7.44 Devredeki daha ileri bir de÷iúim transformotoru elimine eder ve úekil 7.45 ˆC ( s ) v = d ( s) E = EF ( s ) §L· 2 1 + ¨ ¸ s + LCs ©R¹ (7.46 da gösterilmiútir.ˆ akım kayna÷ının gerilim eúitlikleri üzerinde bir etkisi yoktur. d domenindeki sistem tepkisi 7. ùekil 7. s devreyi verir. Bununla beraber ( E / D)d de÷erinde kontrollu gerilim kayna÷ı sıfır de÷ildir.180 eúitli÷i ile verilmiútir: ùekil 7.

47 böyle bir sistem için tipik bir devredir. bu durumda çıkıú giriúin bazı komutunu takip edecek úekilde yapılabilir.184 eúitli÷i 7.180 eúitli÷i birleútirilmesinin sonucu.182 eúitli÷i istenilen iliúkiyi ifade eder: §K· §K· d = ¨ ¸( v e ) = ¨ ¸( vi − vC ) ©s¹ ©s¹ (7. LC rezonans frekansında sistemin tepe kazancının döngü kararsızlı÷ına neden olmaması için bütün kazancın ayarlanması gerekir.181 eúitli÷i ile verilir.49 daki grafikte gösterilmektedir.183 eúitli÷i küçük sinyal parçasını ifade eder.48 deki gibi blok diyagram gösteriminde birleútirebilir.183 ile 7.181) ùekil 7. ùayet tepe frekansı çıkarılırsa. Bu örnekte. giriú komutundaki bir adıma küçük sinyal tepkisini belirler.182) Bu iliúki. .185) Bu sonuçlar úekil 7.7 7.185 eúitli÷inde gösterildi÷i gibi bir açık döngü kazancı verir. sistem hatası 7.47 Görev saykıllı kıyıcı. DC kısım veya küçük sinyal kısmı gibi bütün miktarlar için geçerlidir. 7. sistem hatasını görev saykılı ile iliúkilendirir. Bu düzenleme için..184 ve 7.3 3K KA AP PA AL LII D DÖ ÖN NG GÜ ÜT TE EP PK KøøS ùayet kıyıcının çıkıúı geri besleme olarak kullanılırsa. tüm sistem kazancı artırılabilir ve sistem performansı iyileútirilebilir. Bir analiz. 7.183) 7.. K· ˆ =§ ˆi − v ˆC ) d ¨ ¸( v ©s¹ (7.185 eúitliklerinde verilmiútir: K· ˆ = [EF ( s )]§ ˆC = EF ( s )d ˆi − v ˆC ) v ¨ ¸( v ©s¹ (7. Bundan böyle. kıyıcı basit bir integratör olarak varsayılır.184) G= ˆC v §K· = EF ( s )¨ ¸ ˆe v ©s¹ (7.8 Søø 8. 7. Bu genel iliúki úekil 7. 7. ùekil 7. v e = vi − vC (7.

49 Örnek 7.26 ùekil 7. (c) v .27 olabilecek bir iyileútirmeyi açıklamaktadır.50 de görüldü÷ü gibi çıkıú gerilimini algılayacak bir geri beslemeye sahip ve úartların de÷iúimine göre çıkıú gerilimini sabit tutarak görev saykılını ayarlamaktadır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) L ve C ’nin de÷eri (L ’nin de÷erini sürekli indüktör akımı için gerekli olan de÷erin iki katına ayarlayınız ve C de÷erini anahtarlama dalgacık gerilimini tepeden tepeye 0. E=40 V. R=10 Ω. Örnek 7.1 V ile sınırlayan bir de÷erde tutunuz.26 düzeltilmemiú bir LC filtresi kullanan kapalı döngü tasarımını açıklamaktadır.) (b) kararlı bir sistem için K’nın de÷eri ˆC ’nin zaman domeni tepkisi.47 deki azaltan bir kıyıcı úekil 7.48 ùekil 7. VC=15 V ve f=100 kHz. ÖRNEK 7.ùekil 7.

18 eúitliklerinden: −6 ª 1 (1 − 0.75 = 0.375 E 40 (10)(10 ×10 )(1 − 0.185 eúitliklerinden.17 ve 7.25 A I min = 1.ùekil 7.25 − 0.375) 10 × 10 −6 º I max = (0. L = 62.75) (10 × 10 −6 ) 8C C = 18.22 eúitli÷i kullanılarak: 0.180 ve 7.375)(40) « + » 125 ×10 −6 ¼ ¬10 ( ( ) ) I max = 1.75 ×10 −6 F (b) 7.5 + 0.177 eúitli÷inden: D= 7.5 ×10 −6 H olur.5 − 0.25 ×10 −6 H Lmin = ¨ ¸(1 − D ) = 2 © 2 ¹ Böylece.75 A 7. açık döngü kazancı bulunabilir: .75 = 2. 7.50 ÇÖZÜM (a) 7.19 eúitli÷i kullanılarak: VC 15 = = 0.1 = (2.375) § TR · = 31.

185 eúitli÷i kullanılarak küçük sinyal açık döngü tepkisi aúa÷ıdaki gibi olur: G= ˆC ( s ) v (31. 7.51 K’nın dahil edildi÷i de÷erle.25 ×10 −6 s 2 ) + (1. K ’nın 31.1719 × 10 s ¹ Bu fonksiyon K=1 için úekil 7.172 ×10 −9 s 3 ) v ˆC ( s ) = v ˆi ( s ) 1. giriú komutunda küçük bir de÷iúimin adım tepkisi belirlenebilir: ˆC ( s ) v G = ˆi ( s ) 1 + G v ˆC ( s ) v 1264.172 × 10 −9 s 2 ) v (c) Kapalı döngü durumunda.62 (30 db)’ye belirlenebilece÷i açıktır ve kararlılık için 0 db den çok aúa÷ı tepe rezonansını sürdürmeye devam eder.25 × 10 −6 s + 1.51 de çizilmiútir.079 × 1012 v 2 ( s + 1272.48 ×108 ) ˆi (t ) ’nin zaman domeni birim-giriú adımı için.G= ˆC § K · v 1 · § = ¨ ¸(40)¨ ¸ −6 −9 2 ˆe © s ¹ v © 1 + 6.8 + s + (6.25 ×10 s + 1.62)(40) = ˆe ( s ) s (1 + 6.5)( s + 4061s + 8.8 = ˆi ( s ) 1264. Grafikten. v ˆC (t ) ’nin çözümü aúa÷ıdaki gibidir: v . ùekil 7.

ùekil 7. ùekil 7. rezonans frekansında etkisinin küçük olması için yeteri kadar büyük olmalıdır. ùekil 7. C2 kapasitörü R2 akımındaki DC bileúeni tıkar. R bir miktar sönüm sa÷lamakla beraber etkisi küçüktür. Yük direnci. bir üstel ve bir küçük sönümlü sinüsoidalden oluúmaktadır.0042e −1273 t + 0.26 daki tepki. Sönümü artırmak için bir direncin do÷rudan eklenmesi sistemin kayıplarını artırır ve bundan dolayı çözüm için uygun de÷ildir.186 eúitli÷inde R2 yi eúitlemektir: R2 = L / C (7. R ve R2’nin birleútirilmesi sönüme daha fazla etki etmelidir. Kıyıcı frekansını filtre etmeleri gereken L ve C daima öyle bir de÷erdedir ki yük direnci tepe rezonansın sönümünde etkili olması bakımından çok büyüktür. Açık döngü tepkisinin daha ileri biçimlendirilmesiyle iyileútirilmiú bir geçici tepki kullanılabilir.52 Bu devrenin tasarımı. sistemin kazancının artmasına izin veren LC filtreye sönüm eklenerek iyileútirilebilir.187) ÖRNEK 7.52 deki devre olabilecek bir çözümü göstermektedir. LC rezonans frekansında R2’nin uygun bir sönüm sa÷lamasını gerektirir.27 Örnek 7. Tasarım için uygun bir iliúki 7. F(s)’nin yeni ifadesi 7. Filtre kapasitörüne paralel yerleútirilmiú seri ba÷lı bir direnç ve kapasitör uygun bir cevap olabilir.52 deki devre kullanılarak.186) R ile beraber bu R2 de÷eri tepe rezonans tepkisini uygun bir tasarım seviyesine azaltır. Bu geçicilik gerçekte yaklaúık olarak 3 veya 4 ms de tamamlanır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: .187 eúitli÷inde görülmektedir: F ( s) = 1 + R2 C 2 s L· §L· § 1 + ¨ R2 C 2 + ¸ s + ¨ ¸( RC + RC 2 + R2 C 2 ) s 2 + R2C 2CLs 3 R¹ ©R¹ © (7.0439e −2030 t sin(29052 t − 3.ˆC (t ) = 1. C2’nin de÷eri. Bu örne÷in amacı optimum bir geri besleme tasarlama olmayıp sadece olabilirli÷i göstermektedir. Açık döngü tepkisinde tepe rezonans LC filtre devresindeki sönümün artırılmasıyla azaltılabilir.24) v Tepki bir sabit.0 − 1.

3 × 10 −15 ) s 3 Sistem kazancının yeni grafi÷i K=1 için úekil 7. v ˆC (t ) ’nin çözümü aúa÷ıdaki gibi olur: (c) ùayet v ˆC (t ) = 1 − 0.52 deki yeni devre düzenlemesi için F(s)’nin yeni ifadesi hesaplanır: F (s) = 1 + (102. Geçicilik hemen hemen tam 1 ms içindedir.53 de çizilmiútir. yaklaúık olarak örnek 7.7 × 10 −6 s )v 4 3 6 2 12 s + 44217 s + (905 ×10 ) s + (11.178e −24851 t + 0.75 R2’ye kıyasla önceki rezonans frekansında sadece ılımlı bir etkiye sahip olan C2 seçilir. Önceki rezonans frekansına yakın tepe de÷eri hemen hemen kaybolmuútur.1× 10 −6 F C2’nin hesaplanmasındaki 3 faktörü keyfi olarak seçilmiútir.109) v Yukarıdaki üçüncü ve dördüncü terimler oldukça küçüktür ve birinci terime göre daha hızlı kaybolurlar.26 da kullanılan aynı kriterdir.444e −7708 t sin(17426t − 3. (b) ùekil 7.97 × 10 ) s + 35. R 1 = 2 ωC 2 3 C 2 = 56. R2 seçilir: R2 = L / C = 62.32 × 10 −9 ) s 2 + (120.5 = 1.64 ×1015 ˆi ( s ) 1/s ’eúitlenirse. .26 da 785 µs zaman sabiti ile karúılaútırılabilir.807e −3950 t − 0. v çözümü aúa÷ıdaki sonuçları verir: ˆC ( s ) = v ˆi ( s ) (35.(a) tepkiyi geliútirmek için sönüm elemanları (b) sistem kazancının yeni de÷eri (c) zaman domenindeki yeni tepki. Önceki rezonans frekansı 29. ùayet bu yapılırsa.186 eúitli÷i kullanılarak.9 × 10 −6 ) s + (5. ÇÖZÜM (a) 7. Çözüm temelde yaklaúık olarak 250 µs zaman sabiti ile üsteldir. K ’nın 41 db olabilece÷i açıktır ve tepe rezonansı hala 0 db ekseninin 15 db aúa÷ısında tutmaktadır. örnek 7. Bu örnekte kullanılan teknik sistem tepkisinde iyileúme sonucu ile kazancın artmasına izin vermiútir. ˆC ( s ) Bu.83 Ω 18.64 ×1015 )(1 + 102. Bu grafikten.66 × 10 −6 ) s 1 + (108. Bu.212 rad/s.

ùekil 7. Böylece.. do÷rultma kademesinden sonra yetersiz filtreleme ˆ ’nin de÷eri iúleminden kaynaklanan bir dalgacık gerilimini temsil edebilir.54 deki düzenleme. e sıfır de÷ildir..53 7 7.54 Devre iúlemini tanımlamak için eúitlikler yazılabilir. Aúa÷ıdaki iliúki. Konvertörün besleme gerilimi sabit de÷il ve zamanla de÷iúmektedir.188) . Bu. kapalı döngü regüleli kontrol sistemlerinde bile çıkıú geriliminde de÷iúimlere neden olabilir.4 4G GøøR Røøù ùD DA AL LG GA AC CIIK KT TE EP PK KøøS Søø Giriú kaynak gerilimindeki de÷iúimler. Önceki kısımlarda geliútirilen model böyle bir etkiyi belirlemede kullanılabilir.183 eúitli÷i kullanılarak yazılabilir: §K· ˆC = DF ( s )e ˆ + E ¨ ¸ F ( s )(v ˆi − v ˆC ) v © s¹ (7. úekil 7. sıfırda küçük sinyal giriú komutlu bir durumu anlatmaktadır.ùekil 7.8 8.54 ve 7.42 ve 7. ùekil 7.

189 eúitli÷i elde edilir: 7. úaúırtıcı úekilde büyük bir dalgacık. LC filtre.189) Önceki kapalı döngü tepki eúitli÷i. ÖRNEK 7. bu fonksiyon hesaplanabilir.32 × 10 −9 ) s 3 + (120.27 deki kıyıcı. 7 9Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 7.27 deki sonuçlar kullanılarak.3 × 10 −15 ) s 3 ˆC ( s ) için 7. ˆC ( jω ) v = 0. Birincisi.9 7.375 E=40 V F ( s) = 1 + (102. Kıyıcının çıkıú geriliminde 120 Hz’lik dalgacı÷ın tepe de÷erini bulunuz. sadece 100 kHz kıyıcı frekansında etkili olacaktır.3 × 10 −15 ) s 4 e 120 Hz’lik dalgacık gerilimi için.9 ×10 −6 ) s 2 + (5..28 Örnek 7. aúa÷ıdaki de÷erler bilinmektedir: K=112. v ˆC ( s ) v sDF ( s ) = ˆ( s ) s + KEF ( s ) e (7. 40 V’luk giriú kaynak gerilimi üzerine bindirilmiú 1 V’luk bir dalgacık gerilimine (tepeden tepeye 2 V) sahiptir. Bu konu hakkında daha ileri inceleme amacın dıúına taúmaktadır. 15 V’luk bir çıkıúa karúılık gelen sabit bir giriú komutu ile çalıúmaktadır.461s + (108. Bunun iki nedeni vardır.062 ˆ ( jω ) e Yaklaúık olarak giriúteki dalgacı÷ın % 6 sı kıyıcının çıkıúında gözükür. økincisi.188 eúitli÷inde.189 eúitli÷indeki de÷erler kullanılarak sonuç aúa÷ıdaki gibidir: v ˆC ( s ) v 0.2 D=0.ˆi sıfıra eúitlenerek sonuçta 7. Bu elbette tepkinin.32 ×10 −9 ) s 2 + (120. ÇÖZÜM Örnek 7.375s (1 + 102.7 ×10 −6 s ) = ˆ( s ) 4488 + 1. çıkıú LC filtresi 4650 Hz’lik bir rezonans frekansına sahiptir. döngüde basit bir integratör vardır. açık döngü tepkisinin hemen hemen optimum biçimlendirilmesi kullanıldı÷ı durumda olabildi÷inden daha yavaú olmasına neden olacaktır. bu yüzden 120 Hz frekansta etkisi azdır. kıyıcının kaynak gerilimindeki de÷iúimlerde istenilen her kararlı durum tepkisi için çözülebilir.9 ×10 −6 ) s + (5.1 Bir DC kıyıcı veya konvertör nedir? 7.7 × 10 −6 ) s 1 + (108.2 Bir azaltan kıyıcının çalıúma prensibi nedir? s = jω = j (2πf ) = j 754 de . Bu dalgacı÷ın frekansı 120 Hz ve do÷rultucu kaynak geriliminin yetersiz bir filtreleme iúleminden kaynaklanmaktadır.

7 Bir kıyıcının performans parametreleri nedir? 7.5 deki gibi bir artıran kıyıcı 30 V’luk bir kaynaktan 100 W ve 40 V’luk bir yükü beslemektedir. ∆VC nin izin verilen de÷eri 0. En kötü durumda ∆VC 0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) sürekli indüktör akımı için gerekli L de÷eri (b) VC (c) Imax ve Imin (d) ∆VC. .2 ùekil 7. D=0.6 øki DC gerilim kayna÷ı arasındaki enerji transferinde kontrol edilebilen sınırlamalar nedir? 7. L’nin sürekli indüktör akımı için gereken de÷erin 3 katı oldu÷unu varsayarak D. 7.10 Bir kıyıcı tasarımındaki adımlar nedir? 7. T=15 µs. C=60 µF ve R=10Ω. giriú tepkisi ne demektir? 7 7.5 deki gibi bir artıran kıyıcı aúa÷ıdaki verilere sahiptir: E=18 V.12 Filtre tasarımında kıyıcı frekansının etkisi nedir? 7. Çıkıú 30 V ta 200 W’tır. 60 kHz’lik bir anahtarlama frekansı varsayarak. L’nin öyle bir de÷erini bulunuz ki indüktör akımı asla süreksiz duruma geçmesin.9 Kaynak indüktansının etkisi nedir? 7. Anahtarlama frekansı 25 kHz dir. L=250 µH. 7.5 ùekil 7. bütün úartlar altında sürekli indüktör akımını tam sürdürecek ve ∆VC 0. C=200 µF.11 Sürekli ve süreksiz indüktör akımı ne demektir? 7..1 10 0P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 7.3 V olacak úekilde C’nin de÷erini bulunuz.3 Bir azaltan kıyıcı 50 V ile 70 V arasında de÷iúen bir kaynaktan çalıúmaktadır.4 Bir azaltan-artıran kıyıcının çalıúma prensibi nedir? 7. Anahtarlama frekansı 60 kHz dir.1 V’u geçmeden devrenin di÷er elemanlarını tasarlayınız. 7.1 deki gibi bir azaltan kıyıcının 60 V’luk bir kaynaktan 24 V çıkıú geriliminde 100 W’lık bir çıkıú vermesi gerekmektedir.14 Harmonikler nasıl azaltılır? 7.1 ùekil 7. kapalı döngü tepkisi.13 Enerjinin geri dönüúümü nasıl yapılır? 7.5 deki gibi bir artıran kıyıcı 20 V ile 30 V arası de÷iúen bir kaynaktan 200 W ve 50 V’luk bir yükü beslemektedir.6 ùekil 7.15 Frekans tepkisi. Anahtarlama frekansı 60 kHz dir. 7. L ve C de÷erlerini bulunuz.0 V’u geçmeyecek úekilde tasarlayınız.7. T=50 µs. L=20 µH. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) sürekli indüktör akımını sürdürmek için gereken L de÷eri (b) VC (c) Imax ve Imin (d) ∆VC .4 ve R=6 Ω.4 ùekil 7.15 V’tur.3 Bir artıran kıyıcının çalıúma prensibi nedir? 7.8 Bir klasik kıyıcının minimum çıkıú gerilimi niçin sınırlandırılmıútır? 7. L ve C de÷erlerini.1 deki gibi bir azaltan kıyıcı aúa÷ıdaki verilere sahiptir: E=40 V. tepe anahtar akımı 5 A’i ve ∆VC 1.5 Yük dalgacık akımında kıyıcı frekansının etkisi nedir? 7. 7.

25 V için C’nin de÷eri (burada a úıkkında bulunan L de÷erinin iki katını kullanınız). D=0. C=40 µF.12 250 V’luk bir kaynaktan 15 V’ta 2 A verebilecek bir kıyıcı tasarlayınız. uygun bir dönüútürme oranı seçilmelidir.9 deki gibi bir azaltan-artıran kıyıcı 25 V’luk bir kaynaktan 35V ve 25 Ω’luk bir yükü beslemektedir. C=40 µF.15 deki gibi bir ileri kıyıcı aúa÷ıdaki karakteristiklere sahiptir: E=60 V. ∆VC=0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) sürekli indüktör akımına neden olacak minimum indüktans de÷eri (b) VC (c) Imax ve Imin (d) ∆VC .9 deki gibi bir azaltan-artıran kıyıcı 50 V’luk bir kaynaktan 100 Ω’luk bir yükü beslemektedir. Anahtarlama frekansı 40 kHz dir. 7. Anahtarlama frekansı 60 kHz dir. ve . D=0. T=15 µs. 1. T=25 µs. 7. 7. Kıyıcı transformotorunun dönüútürme oranını 1:1 varsayınız. 7. sürekli indüktör akımını sürdürecek ve ∆VC ’yi 0.8 ùekil 7.5 V’u geçmemelidir.7. N1 / N 2 = 1 ve R=150 Ω . L1= L2=600 µH.5 V’ta sınırlayacak úekilde tasarlayınız.15 Bir ileri kıyıcı 230 V’luk bir kaynaktan 12 V’ta 150 W verecektir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) sürekli indüktör akımı için gerekli L de÷eri (b) VC (c) Imax ve Imin (d) ∆VC . L=378 µH.13 ùekil 7. 7. 7. L ve C de÷erlerini. C=20 µF.4.11 150 V’luk bir kaynaktan 200 Ω’luk bir yüke 160 V verecek bir tepkili kıyıcı tasarlayınız.5 V ile sürekli modda çalıúacak bir kıyıcı tasarlayınız. sargı tarafından kayna÷a geri dönen güç. Anahtarlama frekansı 40 kHz. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) sürekli indüktör akımı için gerekli L de÷eri (b) ∆VC 0.7 ùekil 7. 10 Ω’luk bir yüke gerilimin 10 V ile 40 V arasında verilmesi gerekmektedir. 7. øndüktör akımının sürekli olması ve ∆VC ’nin 0.35. L=50 µH. Çözümün bir parçası olarak.45. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) Imax ve Imin (b) VC (c) ∆VC (d) im’nin tepe de÷eri (e) saykıl baúına enerji ve 3. N1 = N 2 = N 3 ve R=4 Ω.9 ùekil 7. Çalıúma frekansı 50 kHz dir. L1= L2= L3=12 mH. D=0. 7. Anahtarlama frekansı 40 kHz dir. im’nin de÷erini Imax ’ın %5’i ile sınırlayınız.05 V’u geçmemesi gerekir.14 Bir ileri kıyıcı 65 V’luk bir kaynaktan 25 V’ta 100 W vermektedir. indüktör akımı tam sürekli ve çıkıú dalgacık gerilimi 0.2 .10 Bir tepkili kıyıcı aúa÷ıdaki veriye sahiptir: E=200 V. T=25 µs.9 deki gibi bir azaltan-artıran kıyıcı 24 V’luk bir kaynak gerilimine sahiptir.

2 µH.4.19 Bir azaltan-artıran kıyıcı 16 V’luk bir kaynaktan 20 V’ta 25 Ω’luk rezistif bir yükü beslemektedir.17 Bir azaltan kıyıcı olabildi÷ince küçük bir indüktör ile süreksiz modda çalıúmak için tasarımlanmıútır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) gereksinime uyan L ve D de÷erleri (b) ∆VC’yi 0.05 µF) (d) i1(t1) (e) t2’nin de÷eri (f) maksimum anahtar gerilimi.18 Bir artıran kıyıcı geniú aralıklı bir çıkıú geriliminde çalıúmaktadır. L1= L2=1 mH. E=20 V. D=0. Akım modu tam süreklidir. Çıkıú indüktörünün sürekli modda çalıúması gerekir. L=19. T=75 µs. 7.16 øletken olarak kuplajlı bir azaltan kıyıcı 24 V’luk bir kaynaktan bir yükü 12 V ta 5 A ile beslemektedir.20 Bir tepkili kıyıcı 150 V’luk bir kaynaktan bir yükü 150 V’ta beslemektedir. 7.5 V ile sınırlayan C de÷eri 7. N1 / N 2 = 1 ve R=50Ω. ∆VC ’nin 0. sargının uygun bir sarım sayısını seçiniz. 60 V’luk bir kaynaktan 24 V’ta çıkıú gücü 120 W’tır. f=50 kHz. ideal transformotor kuplajı varsayınız. 7. C=50 µF ve R=20 Ω. E=150 V. L=50 µH. T=20 µs. Anahtarlama frekansı 100 kHz dir. VC=99. Anahtar akımı 14 A’i geçmeyebilir. C ∆VC’nin ihmal edilebilece÷i kadar büyüktür. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D’nin de÷eri (b) Imax (c) úayet transformotor ideal de÷ilse t1’in de÷eri (Lx=5 µH ve CS=0.27 için aúa÷ıdaki verilere sahiptir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) hem sürekli ve hem de süreksiz çalıúma için D aralı÷ı (b) D=0. Anahtarlama frekansı 50 kHz dir.4 için çıkıú gerilimi (c) b úıkkı úartında Imax (d) b úıkkı úartında ∆VC’nin de÷eri. C=200 µF.21’i Lx=3 µH ile tekrar ediniz.12 V’u geçmemesi gerekir ve im’nin de÷erini Imax ’ın %5’ini geçmemesi gerekir. Baúlangıçta. (a) i1’in tepe de÷eri. 7.sarımlara kıyasla 2. Lm=496 µH. . Lx=4 µH.21 Problem 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D’nin de÷eri (b) Imax (c) ∆VC ’yi 0.15 V ile sınırlayan C de÷eri 7.22 N1 / N 2 = 1 ile bir tepkili kıyıcı úekil 7. VZ=325 V.3 V. L=8 µH. T=40 µs. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) çalıúma modunun sürekli olup olmadı÷ı (b) D (c) D2 (d) Imax (e) ∆VC 7.

30 daki düzenleme ile bir tepkili kıyıcı aúa÷ıdaki veriye sahiptir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) anahtar açıldı÷ında i1’in tepe de÷eri.28 Bir artıran kıyıcı bir MOSFET anahtar ile kontrol edilmektedir.05 Ω. RL=0.06 Ω.4. RL=0.3.12 Ω. ED=1.15 Ω ve f=40 kHz. N1 = N 3 . (b) i1’in sıfıra düúmesi için zaman (c) i2’nin tepe de÷eri (d) i2’nin sıfıra düúmesi için zaman (e) yük direnci (f) yük dalgacık gerilimi 7. ED=1. Lx=5 µH. E=240 V. Lm=495 µH. T=50 µs. D’nin gereken de÷erini bulunuz. T=50 µs. Aúa÷ıdaki çalıúma úartları bilinmektedir: N1 / N 2 = 1 . RS=0. C=100 µF. E=100 V. E=35 V. D’nin 0. Di÷er devre elemanları idealdir. 7.71 de÷erini geçmemesi için maksimum indüktör direncini bulunuz. RL=0. E=100 V.25 Bir azaltan kıyıcı 50 V’luk bir kaynaktan bir yüke 30 V’ta 5 A vermektedir. øndüktör akımı tam süreklidir. øndüktör akımı tam süreklidir. VC=110 V. øndüktör akımı tam süreklidir. D’nin gereken de÷erini bulunuz.23 Bir tepkili kıyıcı úekil 7. D=0. VC=13.26 Bir artıran kıyıcı 20 V’luk bir kaynaktan bir yüke 60 V’ta 5 A vermektedir.4 V.(b) t1’in de÷eri (c) i2’nin tepe de÷eri (d) gerilim sıkıútırıcının ortalama gücü (e) ortalama yük gücü. VC=78 V. Lm=495 µH.5 V ve ED=1. C büyüktür. D’nin 0. Di÷er devre elemanları idealdir. Bütün anahtarlama elemanları ideal . R=27 Ω.2 Ω.24 ùekil 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) anahtar açıldı÷ında i3’ün sıfıra inmesi için gereken zaman. VC=35 V ve R=10 Ω.29 Büyük indüktans de÷eri ile bir artıran kıyıcı aúa÷ıdaki veriye sahiptir: E=15 V. VC=60 V ve R=7. 7.1 V. 7.30 Sürekli akım için minimum indüktansa sahip bir artıran kıyıcı 25 V’luk bir kaynaktan 50 V’ta 100 W’ı beslemektedir. N1 / N 2 = 5 .27 Bir azaltan kıyıcının ideal olmayan anahtarları sürekli akım modu ile ES=1.27 de görüldü÷ü gibi eúde÷er bir devre oluúturan anahtar uçlarında bir gerilim sıkıútırıcı kullanmaktadır.0 V olarak temsil edilebilmektedir. øndüktör akımı süreklidir. 7. 7. 7. VZ=600 V.2 V.58’i geçmemesi için RS’nin de÷erini bulunuz. Lx=5 µH. (b) yük direnci (c) her kesim iúleminde kayna÷a geri dönen enerji 7. D=0. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) D’nin gereken de÷eri (b) giriú akımı (c) her devre elemanındaki güç kaybı (d) çıkıú gücünün giriú gücüne oranı (anahtarlama kayıplarını ihmal ediniz).

Kaynak akımının en düúük frekanslı bileúeni 0. L=30 µH.31 Bir azaltan kıyıcı aúa÷ıdaki eleman de÷erlerine sahiptir: E=50 V.35 Problem 7. T=25 µs. Kıyıcıda. VC=35 V.4 A tepe de÷erine düúürecek bir düúük geçiren filtre tasarlayınız.32 øletken olarak kuplajlı bir azaltan kıyıcı 30 V’luk bir kaynaktan 6 Ω’luk bir yüke 12 V vermektedir. C=100 µF ve R=8 Ω. Kaynak ve kıyıcı arasına konulmak üzere. Anahtarlama frekansı 60 kHz dir. 7. T=15 µs. R=10 Ω.34 Aúa÷ıdaki veri ile bir azaltan kıyıcı 50 V’luk DC kayna÷ının üzerinde 120 Hz frekansta %10 tepe dalgacık ile bir giriú gerilimine sahiptir.düúünülmektedir. L=80 µH. kaynak akımının 40 kHz bileúenini 0. gerilimin 40 kHz bileúeni 0. R2=2.34 deki veri ve çözümü kullanarak. T=25 µs. 7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) sürekli akım için gerekli oldu÷unun iki katı de÷erinde olan L de÷eri ve ∆VC=0. 7.5 V tepe de÷erini geçmemelidir. ùayet kabul edilebilir bir kapalı döngü kazancı seçilmiúse çıkıúta 120 Hz gerilimin tepe de÷erini bulunuz. D=0.5 V tepe de÷erini aúmamalıdır. .32 yi LC filtre tepkisini azaltmak için R2 ve C2 kullanarak tekrar ediniz.33 Problem 7. C=20 µF. giriú komutunda küçük bir adım için çıkıú gerilimi zaman tepkisini bulunuz.05 V için gereken C de÷eri (b) K=1 ile açık döngü transfer fonksiyonu (c) sistemin kabul edilebilir kazanç marjini ile kararlı olaca÷ı bir K de÷erinin seçimi (d) çıkıú gerilimi için küçük adım komutundaki tepkiyi de÷erlendiriniz 7.0 Ω ve C2=60 µF.2 A tepe de÷erini ve kıyıcıda en düúük frekanslı gerilim bileúeni 0. DC kaynak gerilimi ve kıyıcı arasına konulmak üzere bir filtre tasarlayınız. 7.35.

iL pozitiftir. úekil 8. S1 anahtarının açılması ve S2 nin kapanması üzerine. Bu durumda anahtar elemanı olarak örne÷in sadece bir BJT kullanılamaz. Belli bir zaman sonra. Anahtarlar. ùekil 8. BJT.1 deki devre direnç ve indüktanstan oluúan bir yüke kare dalgalı AC gerilim sa÷lamak için kullanılabilir. Aúa÷ıdaki döngü için Kirúof’un gerilim kanununa göre devre eúitli÷i v L = − E olur.2 de görüldü÷ü gibi vL için kare dalgalı alternatif akım biçimidir. Bu parçacıkların de÷eri pozitif. zamanın her %50’si için bir anahtar kapalı iken di÷eri açıktır. úekil 8. Devre aynı zamanda yarım köprü olarak bilinir çünkü iki anahtar kullanılır (úekil 8.8 øNVERTERLER Bu bölümde.3 de yeniden çizilmiútir. AC çıkıúı anahtarlama iúlemleri ile elde edilir ve elde edilen dalga úekli gerilim parçacıklarından oluúur. DC kayna÷ı eúit iki parçadan oluúur ve parçalı kaynak olarak adlandırılır ve úekilde görüldü÷ü gibi düzenlenebilir. yukarıdaki döngünün devre eúitli÷i Kirúof’un gerilim kanununa göre. Devre iúlemini daha iúler hale getirmek için.1 ùekil 8.5 deki tam köprüde bunun tersine dört anahtarın kullanılması gerekir). iL nin sürekli ve belli bir zaman için pozitif olması gerekir. ùekilde aynı zamanda akımın úekli de görülmektedir. Sonuç. S1 ve S2 parçaları yerine BJT’ler kullanılarak. 8 1P PA AR RÇ ÇA AL LII K KA AY YN NA AK K:: Y YA AR RIIM M--K KÖ ÖP PR RÜ Ü 8. S1 anahtarının kapalı oldu÷u aralıkta. vL nin iúaretinin de÷iúmesine ra÷men. úekil 8. Buna ek olarak ters yöndeki akımı iletebilecek paralel bir diyot kullanılması gerekir. S2 açılır. negatif veya sıfır olabilir fakat genel olarak sadece bir adet sıfır olmayan genlik vardır. SCR veya MOSFET olabilir. Zamanın belirli bir periyodunda. S1 açılır ve S2 kapanır. ùekil 8.1. .. S2 nin akım yönünü de÷iútirmesiyle iL iúaretini de÷iútirmez.2 hakkında birkaç yorum: S1 anahtarının açılmadan tam önceki t = T / 2 zamanında. bir DC kayna÷ından AC çıkıúı yapan inverterlerden bahsedilecektir.1 deki ideal anahtarlar alternatif olarak açılır ve kapanırlar. v L = E olur.

Böylece.3 . Aynı anda. Q1 transistörünün ideal bir davranıú olarak sıfır zamanda kesime gitti÷i varsayılsın. ùekil 8. iki güç kayna÷ının aúa÷ı terminalinden yukarı terminaline kaymıútır. Q2 transistörü yük akımını iletemez.ùekil 8. iL için mevcut olabilen tek yol D2 diyotu iledir. Q1 den D2’ye anahtarlanır. Aynı anda iL. Q2 transistörü beyz akımının sa÷lanması ile iletime geçirilir. yük gerilimi polaritesini de÷iútirir. iL pozitif oldu÷undan. Q2’nin iletime geçmesi do÷rudan ve ani olarak hiçbir úeyi etkilemez.2 S1’in kapalılı÷ının sonunda. bir andaki bir zaman gözönüne alınsın. yük terminalinin sa÷ taraftaki ba÷lantısı.1 ùekil 8.

1 eúitli÷i oluúur: E = v L = RiL + L diL dt diL dt (8. ùekil 8. di÷er transistör kesim iúlemini tamamlayıncaya kadar geciktirilir. ùekil 8. Yük akımının davranıúı aúa÷ıdaki eúitlik kullanılarak bulunabilir. Bu pratik bir probleme neden olmaz.1 deki devrede. 8. yük akımı sıfıra gider ve negatif olur.4 akım-zaman grafiklerini göstermektedir. gerçekte indüktif yükten dolayı belli bir periyot süresinde iletime geçmez. 8.Yük akımının azaldı÷ı bir aralıktan sonra. çünkü iletime geçecek transistör. Q2 nin gerçekten iletime geçmesi gerekir.2 eúitli÷i uygulanır: − E = v L = RiL + L (8. transistörün kesime gitmesinin iletime gitmesinden ekseriyetle daha yavaú olmasıdır. transistörün iletimi.1) S2 anahtarı kapalı ilen. Bundan dolayı. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta. S1 anahtarı kapalı ilen.2) ùekil 8.4 . Bu zaman noktasında.

4 de.1 eúitli÷inin çözümü için sınır úartları.05 H.3) (8.4) ve τ= L R (8.005 sn R 10 − T / 2τ § E ·§ 1 − e i L = ¨ ¸¨ −T / 2τ ¨ © R ¹© 1 + e (b) 8. R=10Ω.4 deki grafikten. Transistör akımı t1 ve t=T/2 arasında oluúur ve periyodun di÷er kısmında sıfırdır.7 ve 8.05 = = 0. t=T/2 anındaki akım t=0 anındaki akıma iúaret de÷iúimi dıúında benzer. Aúa÷ıdakileri bulunuz.7) © T ¹ t1 § 1 · t1 I D = ¨ ¸ ³ − iL dt ©T¹ 0 (8.3 eúitli÷i bulunur: § E· i L = ¨ ¸ (1 − e − t /τ ) − Ie − t /τ © R¹ burada. 8.5 eúitli÷inden: τ = 8. 01667 / 0.3 de aúa÷ıdaki bilgiler verilmiútir: E=300 V. f=60 Hz ve L=0. 01 ¸ ¸ = ¨ 10 ¸¨ ¨ ¹© 1 + e ¹ © ¹ 2 § · t1 = (0.8) ÖRNEK 8. Diyot akımı t=0 ve t1 arasında oluúur ve periyodun kalan kısmında sıfırdır.6) ùekil 8.00260 sn − 0 .8.3 eúitli÷inde iL sıfıra eúitlenerek ve 8. 8. anahtarın iki kısmındaki ortalama akım hesaplanabilir.1 eúitli÷inde bu durum kullanılarak 8. (a) tepe yük akımı (b) yarım dalganın baúlangıcından sonra akımın sıfırı geçti÷i zaman (c) ortalama transistör akımı (d) ortalama diyot akımı ÇÖZÜM (a) 8.4 eúitli÷i kullanılarak bulunabilir: 2 § · t1 = τ ln ¨ ¸ © 1 + e −T / 2 τ ¹ (8. − T / 2τ · § E ·§1− e I = ¨ ¸¨ − T / 2τ ¸ © R¹©1+ e ¹ (8.6 eúitli÷inde gösterildi÷i gibi.47 A − 0 . 01667 / 0 . bazı akımların baúlangıcı ve sonu iL sıfır iken oluúur.6 eúitli÷inden: · § 300 ·§ 1 − e −0. Bu zaman. Ortalama akımlar 8.8 eúitlikleri ile verilir: § 1 · T /2 I C = ¨ ¸ ³ iL dt (8.5) ùekil 8.1 ùekil 8. 01 ¸ ©1+ e ¹ . 01667 / 0 . 8.4 eúitli÷inden: L 0.01 · ¸ ¸ = 20.005) ln¨ = 0.

18 A ¸³ 0 . Çok büyük donanımlar için. Q1 in beyz akımının uygun bir zamanda sa÷lanması gerekir. bölümde bahsi geçen komütasyon metodları ile her yarım dalganın sonunda SCR’nin kesimi sa÷lanmalıdır. Yarı-iletken elemanların geliúimi.2 Önceki devre düzenlemesi temel inverter kavramlarını sunmaktadır. köprü inverter düzenlemesi kullanılabilir.T/2 arasındaki tüm yarım periyot boyunca sa÷lanması ile çözülebilir. Bunun yerine. SCR’nin iletimi için uygun devre úartlarının sa÷lanması ile her pals SCR’yi iletimde tutmak için yeterlidir. Kapı akım palsleri arasındaki boúluk. Alternatif bir iletim prosedürü. Genel olarak kesin zaman tam bilinmemektedir. GTO bir inverter anahtarı olarak dizayn için seçilebilir.7 eúitli÷inden: 1 · 0. kapı akımını sa÷layan devre elemanlarının boyutu ve fiyatındaki azalmadır. kapı akım palsi oluúturuldu÷u zaman SCR’nin anot-katot geriliminin pozitif oldu÷u bir zamana kadar sürer.47e −t / 0. ùayet bir SCR anahtar yerine kullanılırsa. 00260 t ©T ¹ 1 © 0. SCR’nin kapı akımının kısa bir palsi ile iletimde kalabilmesine ra÷men.01667 ¹ (d) 8. ço÷u durumlarda bu çözümü istenilmez hale getirir. Eúit genlikteki iki kayna÷a gerek duyulması. Devrenin baúarılı bir úekilde fonksiyonunu yerine getirmesi için.46 A ¸³ 0 0 T 0 . iletimin oluúabilece÷i bir aralıkta yeteri kadar kısa olmalıdır ve bariz devre etkileri oluúturabilecek kadar uzun olmamalıdır. Bu dizayn gereksinimleri. yarım periyotluk aralık süresinde eúit aralıklı kısa kapı akım palsleri sa÷lar. . sürekli kapı akımı uygulanabilir. Q2 nin öncelikli olarak kesiminin tamamlanmasının garantiye alınması için gereken baúlangıçtaki kısa geciktirme haricinde. Köprü inverterde bir kaynak kullanılır. 01667 © ¹ ¹ © BJT uygulamalı durum için úekil 8. bu durumda SCR iletime baúlamaz. Bu durum bir BJT veya MOSFET durumunda ise farklı olup sadece anahtarı iletime sürecek sürücü devre dıúı bırakılır. 0 ..8 eúitli÷inden: 1 · 0. çünkü bu palsi sa÷lamak için uygun bir zaman genel olarak bilinmemektedir. SCR iletime baúlar. 005 )dt = 1. ùayet SCR’nin anot-katot gerilimi henüz pozitif de÷ilse. Anahtar olarak SCR’nin kullanıldı÷ı bir durumda. Bu metodun açık bir faydası. küçük ve orta güçlü aygıtlar için bir BJT veya MOSFET kullanımını zorlamaktadır. Kısa bir zaman sonra. Q1 in beyz akımını. Bazı durumlarda. 005 )dt = 4.00833 § § 1 · T /2 I C = ¨ ¸ ³ i L dt = ¨ (30 − 50. SCR lerin kullanılması savunulabilir. Bu problem.(c) 8. 0026 § § 1 · t1 I D = ¨ ¸ ³ − i L dt = ¨ − (30 − 50. Bu iúlem. komütasyon kapasitörlerinin kullanılması gerekmekle beraber. bu metot burada kullanıúlı de÷ildir. bu durumda 3. özel inverter dizaynları için elemanların ekonomik seçimini etkilemeyi sürdürecektir. yarım periyotluk aralık süresince.47e −t / 0. baúka bir kapı akım palsi oluúur ve SCR’nin anot-katot gerilimi úimdi pozitifse.4 deki grafikler gösterir ki kollektör akımı Q1 0 < t < T/2 aralı÷ında bir yerde baúlar. 8 2K KÖ ÖP PR RÜ Ü øøN NV VE ER RT TE ER R 8.

anahtarlama zamanlarının de÷iútirilmesi ile çıkıú frekansının kontrolu özelli÷i vardı. Bundan önce anahtar için bahsedilen bütün úartlar geçerlidir. S1 ve S2 yi iletime geçirecek devrelerin. Burada yine. beslenecek yükün gerektirdi÷i bir davranıúta kontrol edilmesi gerekir. Bir yarım dalganın sonunda. S1 ve S2 yi iletime geçirecek sinyallerin akuplesi ile iki úekilde çözülebilir: kuplaj izolasyonu sa÷layan bir pals transformatörü ile veya beyz akımını iletime geçirecek bir foto-transistör sürücünün bir LED ile optik izolasyonu kullanılarak. Metoda ba÷lı olarak bu karakteristikler kontrol edilir. Problem.. S3 ve S4 ü iletime geçirecek devrelerden yalıtılması gerekir çünkü ortak terminalleri yoktur. anahtarların çift yönlü akımları geçirebilmeleri gerekir. ùekil 8.5 deki devre. S1 ve S2 nin E nin negatif kısmı ile ortak terminallerinin olmamasını gerektirir.3 3Ç ÇIIK KIIù ùK KO ON NT TR RO OL L ønverter çıkıúının kullanıúlı olması için. her inverter dalgasının her yarım dalgasının birinde akım verir. Çıkıútaki harmonik içeri÷inin kontrolu ve çıkıú geriliminin ayarlanması gibi ek kontroller de gerekmektedir.5 ùekil 8. bir DC kayna÷ı ve dört adet çift yönlü anahtar kullanan bir inverterdir. indüktif yükün bir sonucu olarak. 8 8.5 deki gerilim kayna÷ındaki iS akımının negatif oldu÷u aralıklar vardır. úayet bu dört anahtar NPN tipi BJT ler ise dört emiter terminalleri ortak de÷ildir ve beyz sürücü devrelerinin hepsi de aynı referansa sahip olmayabilir. ønverter iúlemi süresince. Kayna÷ın bu enerjiyi kabul edebilecek özellikte olması gerekir. DC kayna÷ı her yarım dalgada invertere akım verir. ùekil 8. gerilimin genli÷i ve harmonik .fakat bu geliúim dört anahtar kullanılarak dengelenir. oysaki yarım köprüdeki iki DC kayna÷ının her biri. Köprü düzenleme. ùimdiye kadar bahsedilen temel devrelerde. anahtarlar açılır ve S2 ve S3 kapanır. ùayet kaynak bir do÷rultucu ise. Bu aralıklarda enerji yükten kayna÷a geri döner. S1 ve S4 anahtarları aynı zamanda kapanır ve iL akımına bir yol ile beraber vL nin pozitif de÷erini sa÷lar. çıkıú terminallerinde bu enerjiyi kapasitör üzerinde depolamayı kabul edebilecek özellikte bir kapasitör olmalıdır. Örne÷in.

ønverter çıkıú gerilimi direkt olarak giriú gerilimi ile de÷iúir. 8 3.5 de görülen inverterde aúa÷ıdaki gibi yerine getirilir.9-8. Ayarlanabilir DC kayna÷ı. S1 yolunun. Bu gibi durumlarda. Sıfır yük gerilimi istenildi÷i zamandan sonra. Bu úekil 8. en basit metot DC kaynak geriliminin kontrol edilmesidir. çıkıú geriliminin sıfır olmadı÷ı zamanın bölümlerini de÷iútirmektir. grafikte görüldü÷ü gibi yük geriliminin -E olarak de÷iúmesine neden olur.11 eúitliklerinden bulunur: .. S2 yi iletime geçirmek için herhangi bir devre iúlemine gerek yoktur. ùekil 8. S1 ve S4 kapalı ve iL>0 iken S4 açılır.içeri÷i birbirinden ayrı fonksiyonlar olabildi÷i gibi birbirine ba÷lı olabilir. Akımın yolu diyot elemanının içinden geçti÷inden dolayı otomatik olarak gerçekleúir. úayet bir DC-DC dönüúümün tek amacının inverter giriúi için ayarlı DC gerilim sa÷lamak durumunda olabilir. faz kontrollu bir do÷rultucudan veya bir DC-DC konvertörden elde edilebilir. Sonraki durum. gerilimin sıfır olmadı÷ı zaman aralı÷ının bir fonksiyonudur. her yarım dalgada sıfır olan kısımlar ve kalan sürede ise +E veya -E kısımları olan bir inverter çıkıúını göstermektedir. S2 nin diyot kısmı ile akıma bir yol vardır. S2 yolu üzerindeki diyot ile kapatılmıútı. ùekil 8.1 1G GE ER RøøL LøøM MK KO ON NT TR RO OL L 8. Yükün indüktif olmasından dolayı akımın devam etmesi gerekir. inverterin her yarım dalgasında.6 daki grafik. yükün ve S2 nin incelenmesi gösterir ki bu oluútu÷u zamanda vL=0 dır.3 østenilen sadece inverter çıkıú geriliminin kontrolu ise. DC kayna÷ının de÷iúemedi÷i veya ek bir iúlemin kayıplarına izin verilmemesinin gerekti÷i durumlar olabilir. Bunu sa÷lamanın en temel yolu. Aúa÷ıdaki kısımlarda bu kontrol metotlarının bazılarından bahsedilecektir. fakat úimdi transistör kısmının iletime geçirilmesi ile aktif olarak kapatılmıútır.. Bu devre iúlemi.6 vL’nin Fourier serilerinin temel bileúeni. S1 anahtarı açılır ve S2 ve S3 anahtarları kapanır. inverter iúleminin çıkıú gerilimindeki de÷iúimleri de sa÷laması gerekir. vL’nin grafi÷inin incelenmesi gösterir ki tek sayılı bir fonksiyon olan B1 de÷eri 8.

Daha genel bir analiz 8.§2· T B1 = ¨ ¸ ³ [v L (t )](sin ω 0 t )dt ©T ¹ 0 t4 § 2 · t2 B1 = ¨ ¸ ª ³ E sin ω 0tdt + ³ − E sin ω 0 t dt º » t3 ¼ ¬ t1 © T ¹« (8. üçüncü harmonik ise cos[(3)(30°)]=cos 90°=0 faktörü ile sıfır olur. ÖRNEK 8. Temel harmonik gerilimi cos 30°=0.11) T −t 2 1 α1 = ω 0t1 α0 = 2π T 8. inverter çıkıúının temel bileúeninin. her yarım dalga süresince.6 daki düzenlemede. t3 = t1 + t 4 = t2 + t2 = T 2 T 2 (8. Fourier serilerinin di÷er terimleri belirlenmemiútir fakat onlarda t1 de÷eri ile de÷iútirilebilir. α1 de÷eri ne olmalıdır? b) vL nin üçüncü harmonik bileúeninin de÷eri nedir? ÇÖZÜM a) 8.2 a) ùekil 8. E=250 V için vL nin temel bileúeninin 50 V olması için.10) § 4E · B1 = ¨ ¸(cosα 1 ) © π ¹ burada.866 katsayısı ile azalır. § 4(250 ) · 50 = ¨ ¸(cos α1 ) © π ¹ α1 = 80.12) Özel bir durum. (t2-t1) iletim zamanının kontrol edilmesiyle de÷iútirilebildi÷ini gösterir.96$ .11 nolu eúitlikten. ω 0t1 = 30 $ oldu÷u bir durumdur.12 eúitli÷inde verilmiútir: § 4E · Bn = ¨ ¸(cos nα1 ) © nπ ¹ (8.11 eúitli÷i.9) (8.

sadece tek sayılı sinüs terimleri vardır ve harmonikler periyodun ¼ ü üzerinde integral ile bulunurlar.2 de verilmiúti. Çıkıú gerilimi 8. øki adet ba÷ımsız anahtarlama zamanının eklenmesiyle. büyük bir aygıt içinde yapılır.14 eúitli÷inde verilmiútir. § 4(250 ) · $ B3 = ¨ ¸ cos 3 80. ve 5. fonksiyon tek sayılı olarak kalır ve tek sayılı harmonikler oluúur.. Farklı inverterler çalıúır böylece çıkıú gerilimleri arasında faz kayması oluúur. Bu. aygıtın büyüklü÷ünün iki veya daha fazla ünitenin çıkıúlarının birleútirilmesini gerektirdi÷inde. bütün inverterin iki veya daha fazla seri ba÷lı üniteden oluútu÷u zaman kullanılabilir. Dalga úeklinin simetrili÷i korunarak. úekil 8. 8 3.12 eúitliklerindeki aynı davranıúla kontrol edilir. Bazen bu. Bu durumda α. anahtarlama noktaları.2 2H HA AR RM MO ON NøøK KK KO ON NT TR RO OL L 8. iki inverterin çıkıúları arasındaki gecikme açısının yarısıdır ve her inverter içinde iletim aralı÷ının kontrolu mümkündür. iki harmonik de÷eri kontrol edilebilir veya yok edilebilir. Bundan dolayı.11 ve 8. Her yarım dalgadaki anahtarlama iúlemleri artırılarak.14) § 4E · Bn = ¨ ¸(1 − cos nα1 + cos nα 2 ) © nπ ¹ ùayet harmonik kontrolünün amacı. Çok temel bir örnek.96 = −48.2 deki grafikte görüldü÷ü gibi her yarım periyot için tam anahtarlama iletimi ile çalıúır. Bu iúlemde. Aúa÷ıdaki Fourier serilerinin genel terimi 8. ùekil 8. t1 ve t2 ve ilgili açılar α1 = ω 0t1 ve α 2 = ω 0t 2 dir.. temel dalga ile benzer büyüklükte harmonik bileúeninin oluúması pahasına temel dalga azaltılmıútır. Her inverter.3 Önceki kısımda bahsedilen anahtarlama iúlemleri ile inverter çıkıúının harmonikleri kontrol edilebilir veya azaltılabilir.7 deki grafikte. inverter çıkıúındaki bazı harmoniklerin yok edilmesi ise.b) 8. birden fazla harmonik kontrol edilebilir. 3. harmoniklerin yok edilmesini gözönüne alalım. Ayrı inverterler birbirlerinden transformatör ile izole edilmiú ve AC tarafından seri ba÷lanmıútır. Gerilimin genlik kontrolunun di÷er metotları.37V © 3π ¹ ( ( )) En düúük dereceli harmoni÷in bariz de÷erine dikkat edilmelidir. Bu sınırlama ile aúa÷ıdaki iki durum oluúur: . Örnek 8. úekil 8.6 daki dalga biçimine sahiptir. B3 ve B5 in sıfıra eúitlenmesi ile yapılabilir. θ = ω 0 t alınmıútır: § 2 Bn = 4¨ © 2π π /2 ·§ α1 ¸ ¸¨ ³0 E sin nθ dθ + ³α E sin nθ dθ · 2 ¹ ¹© (8. Dalga úeklinin simetrili÷inden. Toplam gerilim.12 nolu eúitlikten. øntegral iúleminde de÷iúken olarak. genellikle düúük dereceli olanların yok edilmesi gerekir çünkü genlikleri büyük ve herhangi bir filtreleme iúlemi ile yok edilmeleri çok zordur.13) (8.

harmonikleri sıfıra indirmek için kullanılacaksa.E olması gerekmektedir. 8.836( 4 E / π ) sonucunu verir. ve 5. ÇÖZÜM § 4E · B1 = ¨ ¸(1 − cosα1 + cosα 2 ) © π ¹ § 4E · B3 = ¨ ¸(1 − cos 3α 1 + cos 3α 2 ) © 3π ¹ B1=0.85. temel bileúen ba÷ımsız olarak ayarlanamaz.7 deki benzer metotla. øki adet anahtarlama noktası sadece 3.E ve B3= 0 konulursa. temel bileúen kontrol edilecek ve aynı zamanda 3. Özellikle temel bileúenin 0. 1 − cos α1 + cosα 2 = 0. α1 ve α2 yi bulunuz. harmonik bileúeni sıfır yapılacaktır. ek olarak ba÷ımsız anahtarlama noktalarını gerektirir.16) ùekil 8.14 eúitli÷i kullanılarak yapılan bir hesaplama. (8. α1 = 29.668 1 − cos 3α1 + cos 3α 2 = 0 Yukarıdaki iki eúitli÷in çözümü ile.85. ÖRNEK 8.8$ ve α 2 = 38$ bulunur.7 Bu iúlemde.8$ ve α 2 = 57. B1 = 0.1 − cos 3α1 + cos 3α 2 = 0 1 − cos 5α1 + cos 5α 2 = 0 Bu eúitliklerin çözümünün sonucunda.6 $ bulunur. α1 = 17. Ek bir kontrol.15) (8. . temel bileúen α1 ve α2 nin verdi÷i sonuca ba÷lıdır.3 ùekil 8.

8 3.. Her pals..2 de görülen basit inverterin dalga biçimine dönüúür. gerçek palsin alanına eúit de÷erli bir impals fonksiyonu ile temsil edilir.. Aúa÷ıdaki eúitliklerde. harmoniklerin bazı kombinasyonları karúılanamaz.5) © 2k ¹ tp geniúli÷inde k pals vardır.2. pals’ler 180°/5 veya 36° lik aralıklarda yerleútirilmiútir. temel ve 3. her yarım dalgada herbiri pals. Metotlardan biri.8 de oldu÷u gibi düzenlenir.17) . ùekil 8. Bu bir yaklaúımdır. Sonuçta her dalgadaki pals sayısı artmıútır ve herbiri süresinde kontrol edilir. §T· t i = ¨ ¸ (i + 0. Pals geniúli÷inin 36° olması.1. çıkıú geriliminin genli÷ini kontrol etmek ve en azından bazı durumlarda. ømpals. gerçek palsin merkezine yerleútirilmiútir.3 3P PA AL LS S--G GE EN Nøøù ùL Løøö öøø M MO OD DÜ ÜL LA AS SY YO ON NU UP PW WM M 8.8 de görülen dalga biçiminin yaklaúık bir analizi daha sonra verilecektir. her yarım dalgada belli sayıda ve aynı geniúli÷e sahip pals’ler kullanmaktır. Pals geniúli÷i.8 PWM’in amacı.8 de gösterilmiútir. ti kesintili zamanında yerleútirilmiútir. ùekilden de açık oldu÷u gibi. çıkıútaki bir veya daha fazla harmonik bileúenlerinin büyüklü÷ünü azaltmaktır. fakat pals geniúli÷i üzerinde düz bir çizgi ile temsil edilen bir sinüs dalgası ile yaklaúım tam olmaktadır. pals-geniúli÷i modülasyonu (PWM) olarak adlandırılır. úekil 8. Fourier serilerinde çift sayılı harmonikler bulunmaz ve bütün A (kosinüs terimleri) katsayıları sıfırdır.Yukarıdaki eúitliklerin çözümünde. ùekil 8. úekil 8.3 Önceki kısımda her dalgadaki anahtarlama noktalarının artırılması. Fourier serileri sadece tek sayılı fonksiyonun sinüs terimlerini içerir.. ( k − 1) (8. Her yarım dalgada 5 pals’li bir örnek úekil 8. Bir PWM in yapılıúındaki metot.. Gerekli olan pals geniúli÷inden ayrı olarak. dalga biçimi tek sayılı fonksiyondur ve yarım periyotluk simetriye sahiptir. Fonksiyon tek sayılı fonksiyon olarak. Bundan dolayı bu metotta bazı sınırlamalar vardır. her yarım dalgadaki palslerin.. yarım dalganın merkezine simetrik olacak úekilde düzenlemektir. Her i = 0. Böylece. istenilen temel dalga çıkıú gerilimi alınıncaya kadar ayarlanabilir. Bu düzenlemenin sonucunda.

4mE ¨ sin ¸ 10 ¹ 10 10 10 10 © m = 0.20 eúitlikleri elde edilir. sonlu geniúlikteki her pals.19) ( k −1) º §4· ª Bn = ¨ ¸t p E « ¦ sin nω 0 t i » © T ¹ ¬ i =0 ¼ (8. ba÷ıl olarak de÷iúmeden kalır.18) 8. harmonik içeri÷i ba÷ıl olarak büyüktür.9 da görüldü÷ü gibi.2589 E (8. açısal pozisyonun sinüsü ile orantılıdır. uygun de÷erli bir impals fonksiyonu δ(ti) ile gösterilmiútir. 9 nπ · 7 nπ 5nπ 3nπ § nπ + sin + sin + sin + sin Bn = 0. Her yarım dalgadaki pals sayısı öncekinde oldu÷u gibi bir tam sayı olarak kalır fakat her palsin geniúli÷i yarım dalga içindeki pozisyonuna göre de÷iúir veya modüle edilir. Pals geniúli÷inin de÷iúimi. ayarlanabilir pals geniúli÷i yapılabilecek úekilde düzenlenirse.1 Önceki eúitlikliklerle. Fourier serilerinin katsayıları için yaklaúık bir analiz aúa÷ıdaki gibi yapılabilir (farklı pals geniúlikleri tpi sembolü ile verilmiútir): t pi = m(sin ω 0ti ) formülde k her yarım dalgadaki pals sayısı ve T 2k (8. istenilen çıkıú geriliminin genli÷i ile de orantılıdır.0800 E 0. sonuçlar tablo 8.1 de verilmiútir. ùayet bundan önceki PWM metodu dalga süresince.22) . Bu teknik sadece gerilimin genli÷ini de÷iútirmek için kullanıúlıdır ve çok geniú alanda kullanılmaz. harmoni÷in temel dalgaya oranı.0989 E 0.2589 E 0. Fakat temel dalgaya göre. Bu durumların Fourier katsayılarının hesabında yerine konulması ile 8.0989 E 0. Her palsin gerçek geniúli÷i.18 eúitli÷inde.tp = mT 2k (8. Bu iúlemde. m ’nin de÷iútirilmesiyle temel genlik de÷erinin azaltılabilece÷i görülmektedir. pals geniúli÷i de÷iúti÷i halde.20) k = 5 durumunda.19 ve 8. bu durumda geliútirilmiú gerilimli dalga biçimi elde edilir. m mümkün olabilen maksimum pals geniúli÷i çarpanıdır.21) Tablo 8. úekil 8. Katsayı B1 B3 B5 B7 B9 B11 De÷er 0. Daha da ötesi.2 için n ’nin de÷iúik de÷erleri için. T /2 §2· Bn = ¨ ¸(2) ¦ ³ t p E [δ (t i )][sin nω 0t ]dt 0 © T ¹ i =0 ( k −1) (8.2589 E -0.

(k − 1) © 2k ¹ (8..25 eúitli÷i elde edilir: (8. Katsayı B1 B3 B5 B7 B9 B11 B13 B15 B17 B19 B21 De÷er mE 0 0 0 mE -m E 0 0 0 -m E -m E (8.1. 8..26) Tablo 8.2.5) i = 0.9 Fourier serilerinin katsayıları.§T · ti = ¨ ¸(i + 0. 8.25) (8..22 eúitli÷i yerine konularak.4mE )«¨ sin ¸ +» ¸¨ sin ¸ + ¨ sin ¸¨ sin 10 10 10 10 ¹ » © ¹ © ¹ © ¹ © « «§ 9π ·§ 9nπ · » ¸ ¸¨ sin «¨ sin » 10 ¹ ¬© 10 ¹© ¼ Bu eúitli÷in çözümünün sonuçları tablo 8.2 .24) º § 2mE · ª( k −1) Bn = ¨ ¸ « ¦ (sin ω 0t i )(sin nω 0t i )» © k ¹ ¬ i =0 ¼ k = 5 durumunda.23) ùekil 8.2 de görülmektedir. ª§ π ·§ nπ · § 3π ·§ 3nπ · º «¨ sin 10 ¸¨ sin 10 ¸ + ¨ sin 10 ¸¨ sin 10 ¸ + » ¹© ¹ © ¹© ¹ «© » «§ 5π ·§ 5nπ · § 7π ·§ 7 nπ · » Bn = (0.24 eúitli÷inden bulunur: § 4 · T /2 Bn = ¨ ¸ ³ Et pi [δ (t i )](sin nω 0 t )dt ©T ¹ 0 8..

4 Geniúli÷i 2.82° 7.3 ve 8.20° 5.2 de÷erini kullanan tablo 8. düúük dereceli harmoniklerin tamamen süzülmesi ve ba÷ıl pals geniúli÷i ile do÷rudan orantılı bir temel bileúenin kalmasıdır. yarım dalgadaki 5 pals yeterli olmaktadır. Böylece anahtarlama sonucu oluúan yüksek dereceli harmonikler filtre ile rahatlıkla giderilebilir. Bu filtrenin mümkün olmadı÷ı durumlarda. harmoniklerin de÷erlerinin.0002 E 9. tablo 8.0000 E 0.2 deki sonuçlar ve tablo 8.22° 5. .0053 E -0. Bu yüksek dereceli harmonikler temel dalga ile aynı ba÷ıl büyüklü÷e sahiptirler fakat yüksek dereceli harmonikler olmalarından dolayı filtreleme elemanları ile bastırılabilmeleri daha kolaydır.1883 E -0. Tablo 8.1999 E 0. Bunlar filtre edilebilirse. ve 11. m = 0.3 Sıra 1 2 3 4 5 Pals Merkezi 18° 54° 90° 126° 162° Tablo 8. Daha sonra görülecek pratik uygulamalarda. Sonlu yükselme zamanı ile gerçekçi dalga biçimi kullanarak olabilecek farklılık. ùayet ek harmonikler gözönüne alınırsa.4 de görülmektedir.2 deki sonuçlar arasında çok küçük farklılık vardır.0016 E 0.ødeal sonuç. 8.2 deki sonuçlardan sadece çok küçük bir farklılık göstermektedir. pals’ler impals fonksiyonlarıyla do÷ru bir úekilde temsil edilemezler çünkü pals’in sonlu geniúli÷i vardır.2 de÷erleri için yapılan gerçek bir Fourier analizinin sonuçları. Bu sonuçlar ile impals fonksiyonu temsili kullanılarak hesaplanan tablo 8.27) Gerçek bir uygulamada.27 eúitli÷inde verildi÷i gibi harmonik derecelerine ait sıfır olmayan de÷erler oluúur.4 de gösterilen sapma arasındaki farklılık ile aynı derecededir. palsin merkezindeki pozisyonu ile ideal pozisyonu arasında küçük bir kayma oluúmaktadır. n = 2 kr ± 1 (8. r bir pozitif tam sayıdır. 8. yarım dalgadaki palslerin sayısının artırılması gerekmektedir.27 eúitli÷inde.22° Katsayı B1 B3 B5 B7 B9 B11 B13 B15 De÷er 0. temel dalganın genli÷ine kıyasla oldukça büyük oldukları açıkca görülmektedir.0003 E 0.1921 E -0. Tablo 8.4 de sonuçlar.82° 2. tablo 8. k = 5 ve m = 0. Bu durumda bundan önceki analiz yaklaúık olarak do÷ru olmaktadır.

dereceye kadar olan yüksek dereceli harmonikler sıfırdır.4 Önceki PWM metodu kullanılarak. r = 1 ile 8.27 eúitli÷inden hesaplanır: n = [( 2)( 9)(1) ] + 1 = 19 n = 19 veya B17 = 0.5) º « $ $ $ $ B1 = « «+ (sin 90 )(sin 90 ) + (sin 110 )(sin 110 ) » = 0.25 eúitli÷inden: 100 = 0. L = 0. dalgacık akımını. I1 = B1 100 = = 6. ùayet bu harmonikler ihmal edilirse.ÖRNEK 8. ve 33.56 Z1 .40 A RMS 10 + j12.02 H Temel dalga geriliminin maksimumu 100 V olmalıdır.5 E = 100 V n = [( 2)( 9)(1) ] − 1 = 17 n = 17 21. temel dalganın RMS de÷erinin %5’ine sınırlayabilir mi? E = 200 V.5 E » ¬ 9 ¼« $ $ $ $ » «+ (sin 130 )(sin 130 ) + (sin 150 )(sin 150 )» » « $ $ ¼ ¬+ (sin 170 )(sin 170 ) ª (sin 10$ )(sin 30$ ) + (sin 30$ )(sin 90$ ) º « » «+ (sin 50$ )(sin 150$ ) + (sin 70$ )(sin 210$ ) » » ª 2 E (0.23 A tepe = 4.5 200 º ª (sin 10$ )(sin 10$ ) + (sin 30$ )(sin 30$ ) » « » «+ (sin 50$ )(sin 50$ ) + (sin 70$ )(sin 70$ ) » ª 2 E (0. R = 10 Ω. f = 100 Hz.5) º « $ $ $ $ B3 = « «+ (sin 90 )(sin 270 ) + (sin 110 )(sin 330 ) » = 0 » ¬ 9 ¼« $ $ $ $ » «+ (sin 130 )(sin 390 ) + (sin 150 )(sin 450 )» « » $ $ ¬+ (sin 170 )(sin 510 ) ¼ Sıfır olmayan ilk harmonik.5 E = 100 V B19 = 0. aúa÷ıdaki inverterde k = 9 de÷eri. ÇÖZÜM m= 8. harmonik akımı hesaplanabilir.

birinci pals’in merkezinin orijinden yaklaúık olarak 18° uzaklıkta olması gerekir. Çözüm için k de÷erinin artırılması gerekir.47 2 + 0. temel akımın (0.10 da gösterildi÷i gibi.4 deki de÷erlerdeki hesaplamalarda kullanılan de÷erdir. Bir analog iúlem. çıkıú polaritesinin her dalganın sonunda de÷iúebilecek úekilde olmalıdır.09) %10’unu geçmektedir. Bu PWM metodunda. Mantık.10 Üçgen dalganın negatif e÷imi ile sinüs dalgasının kesiúti÷i yerde bir pals baúlatılır. ùekil 8.444 A Böylece.18-16.10 görüldü÷ü gibi.I17 = B17 100 = = 0.40=10.07° de pals merkezi ile.56 1/ 2 ª 0.95=2. .2 durumunda.56 Z17 I19 = B19 100 = = 0. analog ve dijital metotların her ikisi de kullanılabilir.23°) 2. m = 0. üçgen dalga ile sinüs dalgasının kesisti÷i yerler. ùekil 8.42 A tepe = 0. (19.332 A RMS 10 + j(17)12.47 A tepe = 0.23° dir ve esas olarak tablo 8. Ayrıca her pals’in uzunlu÷u úekil 8.444/4.42 2 º Harmonik RMS De÷eri = « » 2 ¼ ¬ = 0. istenilen frekansın sinüs seviyesini ve istenilen genli÷i üretmekle birlikte. úekil 8. inverter çıkıúının 2k frekanslı üçgen bir dalga üretmek için de kullanılmıútır. pals’in süresinin yaklaúık sinüsoidal de÷iúmekte oldu÷u. 18° yerine 18. úekilde görülmektedir.18° dir. 16. sinüs dalgasının genli÷i ile de iliúkilidir.10 örne÷inde. anahtarı iletime geçirecek sinyaller üretilirken. ek harmoniklerle birlikte yük akımının harmonik bileúeni.297 A RMS Z19 10 + j(19)12. Üçgen dalganın pozitif e÷imi ile sinüs dalgasının kesiúti÷i yerde ise pals durdurulur.3 ve 8. Pals geniúli÷i. Bu küçük farklılık ihmal edilebilir fakat sonuçta harmoniklerde sıfır olmayan etkiler meydana getirir. k = 5 için. Tüm dalga boyunca.95° ve 19.

0032 E -0.5 deki gibi belirlenir. Herhangi bir andaki yük akımının yönü bilinmedi÷inden. Bundan önce hesaplanan de÷erlerle. úekil 8. istenilen aralıklarda beyz akımları devam ettirilmelidir. . úekil 8. her anahtara uygun sinyallerin uygulanması gerekir.1903 E -0.0003 E Bu PWM’nun uygulanmasında. Transistörün kesim anındaki kollektör-emiter gerilimini kontrol edecek koruyucu devreler konulmalıdır. úekildeki karıúıklı÷ı gidermek için.10 da gösterildi÷i gibi. Q2 transistörünün beyz akımının tamamlanmasından hemen sonra baúlar. transistörün kollektör akımları.2000 E 0. m = 0. Gerçek akımda yüksek dereceli harmoniklerin bulunmasına ra÷men. Ek olarak. Fourier serilerinin katsayıları. úekil 8.ùekil 8.11 ve 8. ùekil 8.5 Katsayı B1 B3 B5 B7 B9 B11 B13 B15 De÷er 0.12 de aynı zamanda.11 de 4 adet BJT ve diyotlardan oluúan köprü inverter görülmektedir.12 de iki detay gösterilmemiútir. birinci transistörün tamamen kesime gitmesini sa÷lamak için gereklidir. birkaç mikrosaniyelik kısa bir gecikme gereklidir. aynı kutupta önceden iletimde olan transistörün kesimi bittikten sonra kısa bir zaman geçinceye kadar. tablo 8.11 ùekildeki netli÷i bozmamak için.10 da görülen PWM paternini elde etmek için. her yarım dalgadaki 5 pals ile PWM anahtarlama paternini göstermektedir. paralel diyot iletimi sa÷layabildi÷i halde. sadece ihmal edilebilir küçük farklılıklar göstermektedir. yük akımı sinüsoidal úekle yaklaútırılmıútır. Q1’in beyz akımından sonra.2 ve k = 5 durumu için.12 de. Q1 transistörünün beyz akımı.0000 E 0. ùekil 8. yeni iletime geçen transistörün iletimi geciktirilmelidir.0032 E 0. ùekil 8. Bu.0000 E 0. ùekil 8.1903 E -0. ikinci transistörün iletiminden önce. Örne÷in. Tablo 8. diyot akımları ve gereken transistör beyz akımları görülmektedir. kaynak gerilimini kısa devreden korumak için.12.

Bu köprü inverterin bir çok fazlı versiyonu ve üç fazlı bir inverter olacaktır.13’te.ùekil 8. tek fazlı bir durumun uzantısı olan 3 fazlı bir inverter düzenlemesi görülmektedir. ùekil 8.. Bir köprü inverter sistemin giriúi olarak bir DC kayna÷ının kullanılmasına izin verir. çok fazlı bir inverter oluúturulabilir. .4 4Ç ÇO OK KF FA AZ ZL LII øøN NV VE ER RT TE ER RL LE ER R Bundan önceki kısımlardaki de÷iúik tekniklerle.12 8 8.

Anahtarlama operasyonlarının sonucu olarak her 60º’de anahtarlar açılmıú ve kapanmıú olurlar. Anahtarların kapalı durumları. S2’den 120º sonra kapatılır. ødeal bir gerilim kayna÷ına mantıklı bir yaklaúım. bir güç kayna÷ı için kullanılır.6 Aralık (°) 0-60 60-120 120-180 180-240 240-300 300-360 Kapalı anahtarlar 1-3-5 1-5-6 1-2-6 2-4-6 2-3-4 3-4-5 Yük geriliminin de÷iúik dalga úekillerini belirlemek için. oldukça büyük de÷erli bir indüktör ile seri ba÷lı bir faz kontrollu do÷rultucu ile yapılır. de÷iúkendir. yıldız ba÷lı ve faz baúına R Ω’luk omik yük oldu÷unu varsayalım.6’da görülmektedir. inverterin çıkıú frekansını belirleyerek gerilim ve harmonikler kontrol edilir. S4. S1’den 180º sonra kapatılır. Devre analizi.13 deki gerilim kayna÷ı.1 1A AL LT TII A AD DIIM ML LII øøN NV VE ER RT TE ER R 8.13 ønverterin 6 anahtarı istenilen dalga úeklini üretmek için periyodik olarak açılır ve kapatılır. 8 4. bu gerilim kayna÷ının pratik uygulamasında sık olarak kullanılır. yükün dengeli. S1’den 120º sonra kapatılır. Baúka bir ihtimal akım kayna÷ı inverteridir. Bu ekseriyetle. Bu indüktör. anahtarlar döner bir paternde kapatılır: S2.. ùekil 8. Üç fazlı bir çıkıú üretmek için. bir akım kayna÷ı ile de÷iútirilir. altı adımlı dalga biçimi olarak adlandırılır. Tablo 8.4 En basit kontrol. ùekil 8. Bu sabit akımın gerçek de÷eri. DC kaynak akımları devre eúitliklerini sa÷lamak için istenildi÷i kadar de÷iútirilir. iúlemin herhangi bir dalgası boyunca akımı sabit tutar. anahtarları çıkıú dalgasının 180° si için kapatır ve kalan 180º boyunca anahtarı açar. gerilim kaynaklı inverter olarak tanımlanabilir.ùekil 8. S3.13 deki düzenleme.. Anahtarlamanın paterni. S2 ve S3’ den 180º sonra S5 ve S6 kapatılır. yük durumuna ba÷lı olarak. sırayla her altı aralık . Çıkıú. Tablo 8. Bir do÷rultucunun çıkıúındaki bir filtre kapasitörü.

7 ’de ve grafikler ise úekil 8. bu anahtar ve di÷er beú anahtarın çift yönlü akımları geçirebilme özelliklerinin olması gerekir.16 ’da görülmektedir. BJT gibi bir anahtara bir PN-Jonksiyon diyotu paralel ba÷lanır. Bu zaman aralı÷ında S1 kapalıdır. bu inverteri tanımlamak için kullanılan 6 adım teriminin orijinidir.14(a)’ da görülmektedir. faz-nötr geriliminden farklılık gösterir. Ço÷u altı adımlı inverterler. 0º-60º aralı÷ında. bir indüksiyon motorunu sürmek için kullanılırlar ve akım úekli. úekil 8. Her ve di÷er durumlardaki gerilimler. Genel olarak. 60º-120º aralı÷ı süresince devre.) . (180º-360º aralı÷ında ise. BJT negatif kısmı ve diyot ise ia akımının pozitif kısmını taúır. Yük omik oldu÷u sürece. 0º-60º aralı÷ı. yük azda olsa indüktif oldu÷undan. bir dalga boyunca altı anahtarlama noktasına karúılık gelir. ia önce negatiftir ve zamanla birlikte pozitif bir de÷er alır. S3 ile iki de (a) (b) ùekil 8. BJT akımın pozitif kısmını. S1 ve anahtarlarının kapatılması a ve c fazını paralel hale getirir ve b fazı kayna÷a S5 ba÷lanmıútır.14(b)’ de görülmektedir. úekil 8. Ço÷u inverter uygulamalarında. ters ba÷lanmıú diyot ise negatif kısmını taúır. faz-nötr geriliminin úekli ile aynıdır.14 Faz-nötr geriliminin birine ait grafikteki dalga baúına altı kesintililik.15 görülmektedir. tablo 8. yük akımının úekli. úekil 8.üzerinde yapılabilir. Tabiki bu. yük akımı.

Genel olarak.18 ’de S4 yerine bir BJT ve PN-Jonksiyon diyotu kullanılmıútır. Tablo 8. Q4 kesime baúlar ve kollektör akımı ia’ nın genli÷inden azalmaya baúlar. inverterin çıkıú gerilimi ve frekansı.19 da görüldü÷ü gibidir. ønverter dizaynında. D1 üzerindeki gerilim sıfıra gider ve vag gerilimi. bir anahtarlama noktası üzerinde detaylı durularak bulunabilir. Zaman skalasının çok geniúletildi÷i varsayılırsa ia. hiç problem olmayabilir. . ùekil 8. ia akımının devam etmesi gerekir. Daha önce de bahsedildi÷i gibi. bölüm 4 deki duruma benzemektedir ve úekil 8. normal gerilim ve frekansta manyetik doyuma gitmeyecek özellikte dizayn edilmesi gerekir. büyük kapasiteli transistör kullanılıyorsa. vag.16’da. Q4 transistörünün.Anahtarlama elemanı üzerindeki gerilimler. RBSOA grafi÷inin güvenli sınırları içinde bulunduracak bir koruyucu devrenin kullanılması gerekir. kollektör-emiter tam gerilimine ulaúır ve sonra di÷er anahtarın diyotu iletime baúlar. ùekil 8. kollektör emiter gerilimi olarak E gerilimine ve aynı zamanda bariz bir kollektör akımına dayanabilmesi anlamına gelir. motorun maksimum akı yo÷unlu÷undaki istenilmeyen de÷iúikliklere karúı beraber de÷iútirilir.17 üzerinde zaman skalası geniúletilerek yeniden gösterilmiútir. Anahtarlama noktasında. Kollektör akımı sıfır veya hemen hemen sıfır olduktan sonra. Böylece potansiyel bir ters yönde güvenli çalıúma alanı (ReverseBiasedSafeOperatingArea) problemi oluúur. t=0 ’a yakın bölge gözönüne alınsın. koruyucu devrelerinin fiyatı büyük transistör kullanmaya göre daha ucuzdur. Motorun da. Q4 ia ’yı kollektör akımı olarak iletmekteydi.17’ deki gerilim. Bu. Akımın iletilmesi için tek yol. (ia negatiftir).7 Gerilim van vbn vcn vab vbc vca 0-60 E/3 -2E/3 E/3 E -E 0 Aralık (°) 60-120 120-180 180-240 240-300 300-360 2E/3 E/3 -E/3 -2E/3 -E/3 -E/3 E/3 2E/3 E/3 -E/3 -E/3 -2E/3 -E/3 E/3 2E/3 E 0 -E -E 0 0 E E 0 -E -E -E 0 E E Anahtarlama noktasından tam önce. Bu bölge. E gerilimine eúit olur. transistörü. úekil 8. a noktasından D1 diyotudur. 6 adımlı bir inverter. Yük indüktif oldu÷undan. Bu durumlarda. Bir koruyucu devre ile transistörün kollektör-emiter gerilimi aniden yükselmez ve transistör tamamen kesime gidinceye kadar yük akımının bir kısmı koruyucu tarafından taúınır. S4 üzerindeki gerilimdir. Transistörün yük hattını biçimlendirip. üç fazlı bir indüksiyon motorunu sürmek için kullanılır. anahtarlama iúleminin 2 veya 3 saniyesi boyunca sabit kabul edilebilir. Bu davranıú. ùekil 8. fakat transistör operasyon limitinde kullanılıyorsa bir problem olabilir.

Bu eúitlikler.ùekil 8. maksimum akı yo÷unlu÷unun ortalama gerilime ba÷lı oldu÷u gerçe÷inden yararlanılarak düzenlenmiútir: .15 Anma frekansında anma faz-nötr arası gerilimde. 8.28 ve 8.29 eúitliklerindeki iliúkiler. yarım dalganın altındaki alan. normal úartlarda motorun maksimum akı yo÷unlu÷unu belirler. uygulanan gerilim sinüsoidal oldu÷u zamanki durumu ifade eder.

T1 periyot ve K ise motorun ölçülerine ve sarım sayısına ba÷lı bir katsayıdır. V1 motorun fazlararası gerilimi. .16 ùekil 8.ùekil 8.17 ùekil 8.732 ¹¼© 2 ¹ K Bmax = 0.28) (8.414¨ 1 ¸»¨ 1 ¸ © π ¹¬ © 1.18 (8.260V1T1 Bu eúitliklerde.29) § V ·º § T · § 2 ·ª K Bmax = alan = ¨ ¸ «1.

222 E T = 0.ùekil 8. 8. bu "sabit volt/hertz" iúlem modu olarak tanımlanır. Böyle inverterler. genel olarak operasyonun anma frekansında .30 eúitlikleri birleútirilerek 8.30) ùayet 8. normal sinüsoidal motor gerilimindeki aynı de÷erde belirlenirse.29 ve 8. f. çıkıú frekansı ile orantılı olarak de÷iúmelidir. V1 T1 ) f Burada.30 eúitli÷i durumundaki de÷iúken frekanslı duruma benzer úekilde maksimum akı yo÷unlu÷u ile iliúkilidir: ª§ E · § 2 E · § E ·º§ T · K Bmax = alan = «¨ ¸ + ¨ ¸ + ¨ ¸»¨ ¸ = 0.31 eúitli÷i oluúur: 0.222 ET ¬© 3 ¹ © 3 ¹ © 3 ¹¼© 6 ¹ (8. 8.31) Sabit maksimum akı yo÷unlu÷u için gereken DC bara gerilimi. (8. volt/hertz sabiti alınamayacak úekilde yapılır.30 eúitli÷indeki maksimum akı yo÷unlu÷u. bu frekans aralı÷ında inverterin dizaynı ekseriyetle.31 eúitli÷ini sa÷layacak bir mod’da çalıútırılırlar. 6 adımlı inverterin ayarlı çıkıú frekansıdır.260 V1 T1 E = (117 . Genel olarak. 8. DC bara geriliminin maksimum de÷eri.19 Motora uygulanan 6 adımlı dalga biçiminin yarım dalgasının altındaki alan. ùayet motorun normal anma frekansının üzerinde çalıútırılması gerekirse.

230 V. . DC bara gerilimini.31 eúitli÷i tekrar kullanılarak: § 1· .9 de÷erine düúmüútür. kontrol basit olmasına ra÷men DC kaynak geriliminin ayarlanması gerekmektedir. maksimum çıkıú gücünü sınırlar ve "sabit beygir gücü" operasyon modu olarak tanımlanır. anma durumundaki maksimum tork yerine. Bu mod. ) ( 230)¨ ¸ ( f ) 300 = (117 © 60 ¹ f = 66. 8 8..9 448. )( 230) ¨ ¸ (10) = 44. Anma frekansının üzerinde. Bundan dolayı motor anma maksimum akı yo÷unlu÷unun altında çalıúır ve düúük frekanslı operasyonda oldu÷u gibi aynı maksimum torku üretemez. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) 10 Hz operasyonu için DC bara gerilimi (b) Motorun normal akı yo÷unlu÷unu sa÷layan en büyük frekans (c) 100 Hz’lik inverter çıkıúında alınabilecek maksimum tork oranı ÇÖZÜM (a) 8. 60 Hz’lik tek fazlı bir kaynaktan beslemektedir. motordaki maksimum akı yo÷unlu÷u.2 2P PW WM M:: Ç ÇO OK KF FA AZ ZL LII øøN NV VE ER RT TE ER R Önceki kısımda bahsedilen 6 adımlı inverterde.4 4. Do÷rultucunun düzenlemesi.9 V © 60 ¹ (b) 8.. ÖRNEK 8. 230 V.9 Hz (c) 100 Hz için.5 Bundan dolayı maksimum tork.31 eúitli÷i kullanılarak: § 1· E = (117 . ayarlı bir DC kayna÷ına gerek yoktur. PWM iúlemi.veya yakın bir de÷erinde gerekir. 60 Hz’li bir indüksiyon motorunu. ùayet inverter PWM tipi ise. 300 V ile sınırlamaktadır. E = 300 V ile sınırlandı÷ından düúer.5 6 adımlı ayarlı frekanslı bir inverter üç fazlı. E’nin de÷erinin § 1· E = (117 . Normal akı yo÷unlu÷u oranı. )( 230)¨ ¸ (100) = 448.5 V © 60 ¹ olması gerekir. çıkıúın harmonik içeri÷ini kontrol etmekle beraber inverterin çıkıú geriliminin genli÷ini de kontrol eder. istenilen ve gerçek gerilimlerin oranıdır: % Akı Yo÷unlu÷u = 300 = % 66. % 66. daha büyük taúıma gerilimi mevcut de÷ildir.

g noktası. Patern A fazı ile aynıdır sadece sa÷a do÷ru 120° kaymıútır.20 de.20 ønverterin yüküne (ekseriyetle üç fazlı bir motor) uygulanan faz geriliminden biride úekil 8. ùekil 8. ùekil 8.13 de gösterilen basit üç fazlı köprü invertere uygulanmıútır. Baúka bir sınırlama ise. pals sayısının tek olmasıdır. a sinüsoidal dalgası. S1 açılırken S4 kapanır.21 de gösterilmiútir. üçgen dalga úeklinin ortasına yerleútirilmiútir. C fazı da aynı úekilde kontrol edilir. üçgen dalgadan büyük oldu÷u zaman. A kutup geriliminden B kutup geriliminin çıkarılması ile bulunur.21 de görülmektedir. ùekilde gösterilmemekle birlikte. Sınırlamanın birisi. gerilimlerin dengeli oluúması ve çift harmoniklerin oluúmasını önleyen düzenlemelerin yapılması gibi bazı sınırlamalar vardır. øúlem birkaç yolla uygulanabilirse de buradaki metot sadece temsili bir örnek olacaktır. Bu gerilim. østenilen çıkıú genli÷inde sinüsoidal dalga. Optimal bir metot olmayabilir fakat anlaúılması bakımından oldukça kolay ve tek fazlı iúleme benzer özellikler taúımaktadır. b kutbu aynı úekilde görüldü÷ü gibi B sinüsoidal dalgası kullanılarak kontrol edilir. S1 ve S4 anahtarlarında oluúan inverterin a kutbu aúa÷ıdaki gibi kontrol edilir. Negatif bara gerilimi ile A arasındaki gerilimlerin. úekil 8.Çok fazlı inverterlerde PWM metodunda. . Negatif DC bara gerilimine göre. a noktasındaki sonuç gerilim úekil 8. motorun faznötr gerilimi ile aynı olmadı÷ına dikkat etmek gerekir. bir üçgen dalga ile 120° faz farklı iki sinüs dalgası aynı eksen üzerinde görülmektedir. yarım dalgadaki pals sayısının 3 ile bölünebilir olasıdır. S4 açılırken S1 kapanır. Bu iúlem. Sinüs dalgası üçgen dalgadan küçük oldu÷u zaman.

21 deki kutup geriliminden. Bu durumda uygulanan m’in de÷eri. Pals geniúli÷i. .8(b) deki sayılar bunun sonucudur. sinüs dalgasının maksimumunun.21 8 4.32 eúitli÷i ile verilir: §T · t pi = ¨ ¸ 1 + (−1) i (m)(sin ω 0ti ) i = 1.4 ùekil 8. Fourier serilerinde sadece tek sayılı sinüs terimleri olacaktır.32 eúitli÷inde.33 eúitli÷i ile verilir: §T· t i = ¨ ¸ (i − 0.. k’nın tanımına benzememektedir.2. Sonuç olarak.2. sonuç dalga. tablo 8.21 de görülen palsler. DC kısım ayrıldıktan sonra. tpi 8..32 ve 8. k=9 ve m=0. üçgen dalganın. DC kısmı (E/2) ayrılırsa. yarım periyotluk simetri ile tek bir fonksiyon olur.. (artı + ve eksi -) arasındaki tepe de÷erine oranıdır. yaklaúık olarak aúa÷ıdaki eúitliklerde görülen geniúliklerde ve pozisyonlarda temsil edilirler.32) 8. ùayet úekil 8. ùekil 8.5) © 2k ¹ i = 1. yarım periyotta k pals vardır..ùekil 8.8(a) da verilmiútir.21 deki üçgen zamanlama dalgasında. yarım periyot için palslerin yerleri 8.21 de gösterilen modülasyon metodu.2 için sonuçlar tablo 8... kalan kısımda. k © 2k ¹ [ ] (8. Bu palsler alternatif iúaretlidir.3 3P PW WM MA AN NA AL LøøZ Z 8.29 ve 8. palslerin geniúlikleri ve yerlerini hesaplamak için kullanılır.. k (8.33 eúitlikleri.. pals geniúlikleri ve yerlerini belirlemek için kullanılırsa. sinüsoidal dalganın tam periyodunda üçgen dalganın k periyodu olsun. ùekil 8..33) 8.. Tek fazlı durum için bu.

98° 16.33° (8.37) Faz gerilimi.35 eúitli÷i ile ifade edilebilir: k º § E ·ª k i Bn = ¨ ¸ «¦ (− 1) sin nω 0t i + ¦ m(sin nω 0t i )(sin nω 0 t i )» © k ¹ ¬ i =1 i =1 ¼ (8. vab = vag − vbg (8. .31° 22. ideal pals geniúli÷i ve yerleri ile bunların pratik uygulaması arasındaki farklılı÷ı göstermektedir.00° 109.86° 130.76° 16.36 eúitli÷ine indirgenebilir: § mE · k Bn = ¨ ¸¦ m(sin ω 0 t i )(sin nω 0t i ) © k ¹ i =1 Tablo 8.98° 19.8 (a) Pals Yer 10° 30° 50° 70° 90° 110° 130° 150° 170° (b) Pals Yer 9. Kutup gerilimlerinin farkı alındı÷ında.8 deki iki sütun. 3’ün çarpanları olan harmoniklerde kutup gerilimi 360° farklılık gösterir. 8.04° 23.94° 23.8 deki pals’ler tek sayılı palsler için negatif ve çift sayılı palsler için pozitif’dir.32 ve 8.35) ølk toplam bütün n sayıları için sıfırdır.94° 22. Tablo 8.98° 23.00° 19. yarım periyot üzerinde integral alınarak tanımlanır.33 eúitliklerindeki palslerin Fourier serilerinin katsayıları. Motorun faz gerilimi. böylece sonuç 8.19° 149.33° 49.68° 16.76° 16.00° 16.34° 21.67° 30.34) ømpals fonksiyonunun özellikleri kullanılarak. 8. yukarıdaki sonuç 8. Tablo 8. Sadece 3’ün çarpanları olan harmonikler bulunmaz. Faz geriliminde bu farktan dolayı DC kısım bulunmaz.67° 170. iki kutup gerilimi arasındaki farktan bulunur.68° 16. Kutup gerilimleri arasında 120° faz farkı oldu÷undan.37 eúitli÷inde oldu÷u gibi.36) Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Geniúlik 19. uygun eúitliklerin eú zamanlı sayısal çözümleri ile belirlenir. eúde÷erli impals fonksiyonu ile de÷iútirilir: § 2 · T /2§ E · Bn = 2¨ ¸ ³ ¨ ¸t pi (−1) i δ (t i ) sin nω 0 tdt ©T ¹ 0 © 2 ¹ [ ] (8. Burada da her pals.14° 90.Üçgen dalga ile sinüsoidal dalganın kesiúimleri.00° 23. bu harmonikler fazlararası gerilimde gözükmez.98° 21.81° 70.31° Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Geniúlik 19.34° Bu sonuç kutup gerilimindeki harmonikler içindir. kutup geriliminde bulunan aynı harmoniklere sahiptir.

732)(0. Böylece çıkıútaki ek harmonik terimleri azaltılabilir. úekil 8. ønverterin çıkıú frekansı.36 eúitlikleri kullanılarak.25) E = 0. Motor operasyonu için bu de÷iúimin oluúaca÷ı frekansta.4 Bir PWM inverterin normal çıkıú frekansının üzerindeki operasyonunda. 0. Harmonik içeri÷i de÷iúmesine ra÷men. gibi) küçük bir frekansa sahip olabilir.4 4D DA AL LG GA AB BA Aù ùIIN NA AP PA AL LS SS SA AY YIIS SII 8. kutup geriliminde 90° ve 270° deki pals’leri yok eder. mutlak frekansı büyüktür ve yük empedansı üzerinde filtreleme iúlemi ile kabul edilebilir bir seviyeye düúürülebilir.ÖRNEK 8. çıkıú frekansının aralı÷ındaki de÷iúik noktalarda. olabilir).25E B3 = 0 B5 = 0 B7 = 0 B9 = 0 B11 = 0 B13 = 0 B15 = 0 B17 = 0. bu terimden oluúan akımlar büyük olabilir. Bu modülasyon metodu ile mümkün olabilen en büyük de÷erdir. ÇÖZÜM 8. tipik olarak 100 den fazla olmalıdır.33 ve 8. .. karúılaútırıcı sinüs dalgasının genli÷ini artırmaktır.25) E = 0.732)(0. 6 adımlı metodun kullanılması halinde. Bu problemi çözmek için.866 E olurdu.37 eúitli÷i ile verilir: B1 = (1. maksimum fazlararası gerilimin temel dalgasının genli÷i. En düúük frekansta. B35 ve B37 ve bazı yüksek dereceli harmonikler de sıfır de÷ildir.25 E B19 = 0. Temel dalganın gerilimini artırmanın bir metodu.433E Yukarıdaki örnekte. k=9 ve m=0. sonuç kabul edilebilir. bu de÷er 1.433E B17 = (1. Harmoniklerin bazıları. kesikli adımlarda sayıyı artırmak pratikte uygulanır. Bu.. dalga baúına palslerin adedi. bu sadece yüksek çıkıú gerilimi ve frekansları için yapılır.20 ve 8. Fazlararası gerilimdeki harmoniklerin genliklerini bulunuz. harmonik akımlarının genli÷ini küçük bir de÷erde sınırlamak gerekir.6 ùekil 8.5 olsun. oldukça yüksek harmonik terimleri (17.21 deki grafiklerde.732)(0.25 E Gösterilen harmoniklere ek olarak. PWM’in faydaları gerçekleútirilecekse. Bir örnek olarak. dalga baúına pals sayısının artırılması gerekir. düúük dereceli olmalarına ra÷men (11.433E B19 = (1. üçgen dalgayı geçecek úekilde. Aynı DC bara geriliminde. sıfıra do÷ru azaltıldı÷ı zaman. Tam sayı veya üçe bölünebilir gibi dalga üzerindeki pals’lerin sayısında sınırlamalar oldu÷undan.22 de görüldü÷ü gibi frekans azalırken. kutup gerilimindeki harmonikler aúa÷ıdaki sonucu verir: B1 = 0.10E olmaktadır. ve 13. Fazlararası gerilimdeki harmoniklerin genli÷i 8. m = 1 olsaydı.25) E = 0. 8 4.

12 AC ve DC filtreler arasındaki fark nedir? 8 6P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 8. E=250 V ve T=8 ms.22 Bu problemi gidermek için.6 8.9 ønverter frekansında tristörün kesim zamanının etkisi nedir? 8.8 Düúük dereceli harmonikleri yok etmenin etkisi nedir? 8.. R=20 Ω ve .5 5Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 8..5 ønverterlerin performans parametreleri nedir? 8.2 Bir inverterin çalıúma prensibi nedir? 8.1 Bir inverter nedir? 8.3 deki gibi bir inverter 0. ùekil 8.3 ønverter tipleri nedir? 8. ekseriyetle az miktarda bir histerezis eklenir böylece anahtarlama pals sayısı azalan çıkıú frekansı yerine artırılan çıkıú frekansında farklı bir frekansta oluúur. 8 8.3 deki gibi bir inverterde aúa÷ıdaki veri bilinmektedir: E=150 V.küçük bir frekans de÷iúimi için dalga baúına palslerin sayısında ileri-geri anahtarlama olabilir.10 Transistörlü ve tristörlü inverterler arasındaki avantajlar ve dezavantajlar endir? 8.7 Harmonik azaltma teknikleri nedir? 8.05 H’lik bir indüktans ile seri 25 Ω’luk bir yükü beslemektedir.1 ùekil 8. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) tepe anahtar akımı (b) BJT iletim zamanı (c) diyot iletim zamanı (d) ortalama diyot akımı 8.2 ùekil 8.4 Yarım köprü ve tam köprü inverterler arasındaki fark nedir? 8.6 Üç fazlı çıkıú gerilimi almak için inverterler nasıl düzenlenir? 8.11 ønverter çıkıúına bir filtre eklenmesinin amacı nedir? 8.

4 de. (b) ortalama diyot akımını bulunuz.5 Problem 8.8 Bir inverter úekil 8.9 daki gibi PWM dir. (b) buna karúılık gelen B3 de÷erini bulunuz. (a) her palsin geniúli÷ini bulunuz.5 ms.4 için B13 de÷erini hesaplayınız.9 R=25 Ω ve seri L=0.06 H. k=7. Modülasyon metodu úekil 8.1 H’lik bir yük 200 V’luk bir DC kaynaktan 100 V temel gerilim bileúeni ile beslenmektedir. L=0.10 daki grafikleri ve k=5 de÷erini kullanarak. E=100 V. 8. Çıkıú geriliminin temel ve üçüncü harmonik bileúenlerini bulunuz. 8. α1 = 25° . B1’in 110 V olması gerekmektedir. 8.5 ve T=12. harmonik ile beraber sıfır olmayan bütün harmonikleri içeren yük akımının RMS de÷eri.3 ùekil 8.6 ùekil 8.T=10 ms. Bu amacı karúılayan k de÷erini seçiniz. Anahtarlar PN jonksiyon diyotları ve BJT’ler ile yapılmaktadır. 8. E=80 V. (a) tepe yük akımı 5 A’i aúmayacak úekilde yük indüktansının de÷erini bulunuz.6 ve T=10 ms. . m=0.7 Bir inverter úekil 8.10 ùekil 8.5 ms.7 deki anahtarlama metodu kullanılarak.16 H ve T=12. 8. 8. DC gerilimin üst sınırı 550 V’tur.9 da görülen sinüsoidal PWM metodunu kullanmaktadır. f=100 Hz.8 de görülen PWM metodunu kullanmaktadır.5 deki bir köprü inverter aúa÷ıdaki veriye sahiptir: E=200 V. (b) B1 B3 B5 de÷erlerini bulunuz. E=100 V. (a) 40 Hz’lik bir çıkıú frekansı için uygun DC bara gerilimini bulunuz. 8. (a) α1 ve α 2 de÷erlerini bulunuz (b) úayet E=100 V ise temel çıkıú gerilimini bulunuz. k=7. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) yük akımının temel bileúeni (b) sıfır olmayan ilk harmonik bileúeninin numarası (c) 29. m=0.4 ùekil 8. Aúa÷ıdakilerl bulunuz: (a) tepe anahtar akımı (b) her yarım saykılda BJT iletim zamanı (c) her yarım saykılda diyot iletim zamanı (d) ortalama kaynak akımı (e) ortalama yük akımı 8. Yük standart üç fazlı 460 V indüksiyon motorudur. Toplam harmonik akımının temel RMS akım de÷erinin %8’ini aúmaması gerekir. L=0.6 daki tekni÷i kullanan bir köprü inverterde.11 Altı adımlı bir inverter ayarlı bir DC gerilimle beslenmektedir. bir inverterin beúinci ve yedinci harmonik bileúenlerini yoketmesi gerekmektedir. (a) bunu yerine getirmek için α1 ’in de÷erini bulunuz. R=30 Ω. 8. Gerçek anahtarlama noktalarını da belirleyiniz. R=20 Ω. m=0.

(10+jn10) Ω/faz bir yük empedansı kullanarak. DC bara gerilimi 650 V’tur.1 ùekil 8. k=15. (a) Bu modülasyon metodu kullanılarak tam temel gerilimin elde edilebilece÷i durumda çıkıú frekansının en büyük de÷eri nedir? (b) 80 Hz frekansta anma maksimum temel torkun yüzde kaçı alınabilir? 8 7S SE EÇ ÇøøL LM Møøù ùS SIIN NA AV VS SO OR RU UL LA AR RII 8.12 E=325 V ile üç fazlı bir PWM inverter üç fazlı bir yükü beslemektedir. Z = 10 + j15. temel dalgaya kıyasla harmonik yük akımının RMS de÷erini bulunuz. üç fazlı 60 Hz’lik bir indüksiyon motorunu sürmektedir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: a) ùekil 2. 8.(b) 90 Hz’lik bir çıkıú frekansında normal motor akı yo÷unlu÷unun yüzde kaçı elde edilir? 8. volt V .13 Bir PWM.7 8. volt 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 V . (a) temel dalga dıúında sıfır olmayan ilk dört harmoni÷in genliklerini bulunuz. 200 V .23(b) çıkıú dalga úekline göre yükten geçen akım c) Her iki durumda. volt 100 0 -100 -200 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 0 -100 -200 ωt ° ωt ° (a) ùekil 8. inverterlerin frekansının %100 artırılması. k=15 ve m=0.24 deki inverterlerin çıkıúlarında omik yük durumundaki harmoniklerini hesaplayınız.24 (b) .6.7 Ω yükünü besleyen farklı iki PWM inverterin çıkıú dalga úekillerini göstermektedir..23(a) çıkıú dalga úekline göre yükten geçen akım b) ùekil 2. dalgacık akımını % kaç azaltır? (r=1) d) Her iki durum için m ve k katsayıları e) k de÷erinin bir üst sayıya çıkarılması ile meydana gelen de÷iúimler 200 100 200 V . Bu dalga úekillerinin hangi inverterlere ait oldu÷unu belirleyiniz. üç fazlı inverter 460 V.23.23 (b) 8. (b) yıldız ba÷lı.2 ùekil 8. volt 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 200 100 0 -100 -200 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 100 0 -100 -200 ωt ° ωt ° (a) ùekil 8.

4 ùekil 8.3 ùekil 8. volt 0 -50 0 60 120 180 240 300 360 ωt° ùekil 8.26 deki grafiklerde.25 8. Gerekli hesaplamaları yapınız.8. 50 B. 150 volt 0 -150 0 60 120 180 240 300 360 ωt° ùekil 8. palslerin sinüs orantılı olarak de÷iúti÷i bir invertere aittir. Gerekli hesaplamaları yapınız. ønverterin hangi úartlar altında çalıútırıldı÷ını belirleyiniz.26 . inverterin iki farklı durumda çıkıútaki harmoniklerinin bileúkesi görülmektedir. ønverterin hangi úartlar altında çalıútırıldıklarını belirleyiniz. düz ve kesik çizgili olarak.25 de ayrı ayrı görülen harmonik dalga úekilleri.

kilitleme. ùekildeki iki tristör yerine úekil 9. tristör veya transistör devrelerinin kapı veya kontrol sinyallerini üretebilirler.1. Giriú gerilimi. devredeki tristörler birbirlerine ters paralel ba÷lanmıútır. güç transistörleri de anahtar olarak Statik anahtarlar. Mekanik. elektriksel. yüksek anahtarlama hızları.. hareketli parçalarının kapanırken kontak bons’unun oluúmaması gibi çok avantajlara sahiptirler. büyüklüklerin algılanmasında dönüútürücüler. olmaması ve Statik anahtar uygulamalarına ek olarak. çıkıú gerilimi ve çıkıú akımının dalga úekilleri.c de görülmektedir. tristör veya transistör devreleri.. elemanlardan geçen akımlar ve elemanların seçimi ilgili bölümlerde anlatılmıútır (Bölüm 3 ve 6)..2 de görüldü÷ü gibi. .1 1G GøøR Røøù ù Birkaç mikro saniye içinde iletimi ve kesimi yapılabilen tristörler.2 2T TE EK KF FA AZ ZL LII A AC CA AN NA AH HT TA AR RL LA AR R Tek fazlı tam dalga anahtarın devre diyagramı úekil 9. hızlı çalıúan kullanılabilir. bir triyak kullanıldı÷ında da aynı sonuçlar elde edilir.9 STATøK ANAHTARLAR 9 9.b ve 9. kullanılabilir. Statik anahtarlar aúa÷ıdaki gibi sınıflandırılabilir. Çıkıú gerilimi giriú gerilimi ile aynıdır. Devrelerin nasıl tetiklendi÷i. anahtarlar olarak mekanik ve elektromekanik devre kesicilerin yerine Düúük güçlü DC uygulamaları için. T1 tristörü ωt = 0 da tetiklenir ve T2 tristörü ωt = π de tetiklenir. pozisyon. rezistif ve indüktif yüklü duruma göre úekil 9. vb. düúük veya yüksek akım ve gerilim dedeksiyonu sa÷layacak úekilde tasarlanabilirler. STATøK ANAHTARLAR AC ANAHTARLAR DC ANAHTARLAR TEK FAZLI ÜÇ FAZLI 9 9.1 de görülmektedir. zaman gecikmesi.1. yakınlık.

1 deki devre úekil 9. T1 tristörü ve D1 diyotu pozitif yarım dalgada ve T2 tristörü ve D2 diyotu negatif yarım dalgada iletimdedir.1 Tek fazlı tristör AC anahtar ùekil 9. Bu devrede iki tristör ortak bir katoda ve kapı sinyalleri ortak bir terminale sahiptir.4 deki köprü diyot do÷rultucu ve bir T1 tristörü de aynı fonksiyonu yerine getirir.2 Tek fazlı triyak AC anahtar ùekil 9.3 deki gibi yeniden düzenlenebilir. T1 tristörü yerine bir .ùekil 9. ùekil 9. Yükteki akım AC ve T1 tristöründeki akım DC dir.

3 Tek fazlı AC anahtar kavramı üç fazlı uygulamada kullanılabilir. . Yük üçgen veya yıldız ba÷lı olabilir.1.5. ùekil 9. ùekil 9.4 Tek fazlı köprü do÷rultucu ve tristör AC anahtar 9 3Ü ÜÇ ÇF FA AZ ZL LII A AC CA AN NA AH HT TA AR RL LA AR R 9.transistör de kullanılabilir.5 deki devreye göre her yarım dalgada akım akıúının durdurulması mümkündür. fakat bir tristör ve úekil 9..5.a da görüldü÷ü gibi üç fazlı anahtar olarak biçimlendirilebilir.3 Tek fazlı köprü diyot ve tristör AC anahtar. Tristörlerin sayısını ve maliyeti azaltmak için úekil 9.a daki tek fazlı üç anahtar úekil 9. ùekil 9. Bu úekilde bir köprü diyot do÷rultucu ve bir tristör (transistör veya GTO) den oluúan ünite çift yönlü anahtar olarak adlandırılır.6 daki gibi bir tristör ve bir diyot ile akım akıúı sadece giriú geriliminin her dalgasında durdurulabilir ve tepki zamanı daha yavaú olur (örne÷in 50 Hz’lik bir kaynak için 20 ms).b de görülmektedir.6 daki devre düzenlemesi yapılabilir. ùekil 9. Tristörlerin kapı sinyalleri ve T1 den geçen akım úekil 9.

5 Üç fazlı tristör AC anahtar. .(a) Devre (b) Dalga biçimleri ùekil 9.

úekil 9. B fazı b terminalini ve C fazı c terminalini beslemektedir. Faz sırasını de÷iútirmek için bütün elemanların tristör olması gerekir yoksa tristör ve diyotların bir kombinasyonu kısa devrelerin oluúmasına neden olur.6 Üç fazlı diyot ve tristör AC anahtar. Normal çalıúmada. Pratik uygulamada. faz sırasını de÷iútiren tristör AC anahtar. T2-T3-T5-T6 tristörleri kapı akım palsi ile kesime götürülür ve T7-T10 tristörleri iletime geçirilir.7 Üç fazlı. Faz sırası de÷iúti÷inde.7 de görüldü÷ü gibi tek fazlı iki anahtarın daha eklenmesiyle yapılabilir. A fazı a terminalini. ùekil 9. B fazı c terminalini. C fazı b terminalini besleyerek faz sırası de÷iúmiú olur.ùekil 9. T7-T10 tristörleri kapı akım palsi ile sürekli olarak kesimde ve T1-T6 tristörleri iletimdedirler. enerjinin kesildi÷i ve gerilimin az veya aúırı geldi÷i durumlarda bir . Statik anahtarlar bir kaynaktan di÷er kayna÷a bara transferinde kullanılabilir. Bir yüke uygulanan üç fazın sırasının de÷iútirilmesi.

ùekil 9.. ùekil 9.8 böyle bir uygulamanın tek fazlı ve úekil 9.10 da tek kutuplu bir transistör anahtarın rezistif yüklü durumunu göstermektedir.8 Tek fazlı bara transferi. ùayet cebri komütasyonlu tristörler kullanılırsa. giriú gerilimi DC dir ve güç transistörleri veya hızlı çalıúan tristörlerin veya GTO’ların kullanılması gerekir. Tristör bir kere iletime geçirildikten sonra 3. ùekil 9. . T1-T2 tristörleri iletimde iken yük normal kayna÷a ba÷lı ve T1'-T2' tristörleri iletimde iken yük di÷er kayna÷a ba÷lıdır. Bölümde bahsedildi÷i gibi komütasyon teknikleri ile kesime götürülmesi gerekir.9 ise üç fazlı durumunu göstermektedir.kaynaktan di÷erine anahtarlama yapmak gerekebilir. komütasyon devresi anahtarın integral bir kısmıdır ve yüksek güçlü DC uygulamaları için bir DC anahtar úekil 9. ùekil 9. kesim süresince transistörü geçici gerilimlerden korumak için kesik çizgi ile gösterilen bir diyotun yüke paralel ba÷lanması gerekir.4 4D DC CA AN NA AH HT TA AR RL LA AR R DC anahtarlar durumunda.9 Üç fazlı bara transferi.12 de görülmektedir. øndüktif yük durumunda. Tek kutuplu anahtarlar bir kaynaktan di÷er kayna÷a bara transferinde de kullanılabilir. 9 9.

.12 de görüldü÷ü gibi GTO’larda aynı amaçlarda kullanılabilir. normalde kontrol devresi ve yük devresi arasında elektriksel olarak reed anahtarları.12 Tek kutuplu GTO DC anahtar 9 5K KA AT TII H HA AL LR RÖ ÖL LE EL LE ER Røø 9. ùekil 9.14 de DC ve AC katı hal röle uygulamalarına ait temel devreler görülmektedir. motor yükleri. . uygulamalarda kullanılır. AC uygulamalarda tristörler ve triyaklar ve DC uygulamalarda ise transistörler kullanılır. Transistörler yerine úekil 9. vb.13 ve úekil 9. Katı hal röleleri. ısıtıcılar. transformotorlar.5 Statik anahtarlar. füzyon reaktörlerinde) ve hızlı çalıúan devre kesiciler olarak kullanılabilir. transformotorlar veya opto yalıtıcılar ile yalıtılmıúlardır.10 Tek kutuplu transistör DC anahtar.ùekil 9.11 Tek kutuplu tristör DC anahtar DC anahtarlar çok yüksek gerilim ve akım uygulamalarında güç akıúının kontrolunda (örne÷in. ùekil 9. AC ve DC güç kontrolunda katı hal röleleri (SSR) olarak da kullanılabilir. Katı hal röleleri elektromekanik rölelerin yerine endüstride. ùekil 9.

2 AC ve DC anahtarlar arasındaki fark nedir? 9.4 Ters paralel ba÷lı tristör AC anahtarların avantajları ve dezavantajları nedir? 9.3 Statik anahtarların mekanik veya elektromekanik anahtarlara göre avantajları nedir? 9.14 AC katı hal röleleri 9 9.1 Bir statik anahtar nedir? 9.(a) ùekil 9..6 6Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 9.5 Triyak AC anahtarların avantajları ve dezavantajları nedir? .13 DC katı hal röleleri (b) (a) (b) (c) ùekil 9.

14 AC anahtarlar için hangi tür komütasyon gerekir? .6 Diyot ve tristör AC anahtarların avantajları ve dezavantajları nedir? 9.11 DC anahtarların tasarımını etkileyen faktörler nedir? 9.13 DC anahtarlar için hangi tür komütasyon gerekir? 9.8 AC anahtarlarda yükün indüktif olmasının kapı sürülmesine etkisi nedir? 9.12 AC anahtarların tasarımını etkileyen faktörler nedir? 9.7 Köprü do÷rultucu ve tristör AC anahtarların avantajları ve dezavantajları nedir? 9.9.10 Kontrol devresi ile yük devresi arasındaki yalıtım metotları nedir? 9.9 Katı hal rölelerinin çalıúma prensibi nedir? 9.

1 0G GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RI I 10 1 10 0..1 1G GøøR Røøù ù Endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan güç kaynakları aúa÷ıdaki özelliklerin ço÷unu veya hepsini üzerlerinde taúımaları gerekebilir: Kaynak ve yük arasında yalıtım. øzin verilen komplekslik ve tasarım gereksinimlerine göre farklı çok katlı konversiyon topolojileri mümkündür. DC-DC veya DC-AC konvertörler bu özelliklerin ço÷unu karúılamaz ve çok katlı konversiyonlar gereklidir. AC-AC. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ølgili bölümlerde bahsedilen tek kademeli AC-DC. Burada temel topolojilerden bahsedilecektir. Güç akıúının kontrollu yönü. Yüksek dönüúüm verimi. ¾ Kaynak bir AC gerilim ise kontrollu güç faktörü. Küçültülmüú boyut ve a÷ırlık için yüksek güç yo÷unlu÷u. Güç kaynakları aúa÷ıdaki gibi sınıflandırılabilir: GÜÇ KAYNAKLARI DC GÜÇ KAYNAKLARI AC GÜÇ KAYNAKLARI ANAHTARLAMALI MOD DC GÜÇ KAYNAKLARI REZONANS DC GÜÇ KAYNAKLARI ÇøFT YÖNLÜ DC GÜÇ KAYNAKLARI ANAHTARLAMALI MOD AC GÜÇ KAYNAKLARI REZONANS AC GÜÇ KAYNAKLARI ÇøFT YÖNLÜ AC GÜÇ KAYNAKLARI . Giriú ve çıkıú dalga biçimlerinde küçük filtreler ile düúük toplam harmonik bozulması.

1 de görülmektedir. push-pull. . (a) Tepkili/øleri konvertör (b) Kurma sargılı tepkili konvertör (c) Push-pull konvertör (d) Yarım köprü konvertör (e) Tam dalga konvertör ùekil 10. ønverterin çıkıúı bir PWM tekni÷i ile ayarlanır ve bir diyot ile DC gerilime dönüútürülür.1 10 0.2 2D DC CG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII 1 0.. Bu konvertörlerin çalıúma prensipleri ilgili bölümlerde bahsedilmiútir.1 1A AN NA AH HT TA AR RL LA AM MA AL LII M MO OD DG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII 10 Anahtarlamalı mod DC-AC konvertörlerin inverter katlarının dört yaygın konfigürasyonu vardır: flyback (tepkili). yarım köprü ve tam köprü..2 2. Anahtarlamalı mod DC güç kaynaklarının farklı konfigürasyonları úekil 10.. DC çıkıúındaki harmonik dalgacıkları küçük filtreler ile kolaylıkla yok edilebilir.1 Anahtarlamalı mod DC güç kaynaklarının farklı konfigürasyonları. ønverter çok yüksek frekansta çalıútı÷ından.

Transformotorun ve çıkıú filtresinin boyutu yüksek inverter frekansından dolayı küçülmüútür.2 2.3 3Ç ÇøøF FT TY YÖ ÖN NL LÜ ÜG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII ùekil 10.2 Rezonans DC güç kaynaklarının konfigürasyonları.2 2R RE EZ ZO ON NA AN NS SD DC CG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII ùayet DC çıkıú geriliminin de÷iúimi çok geniú de÷ilse. Rezonans inverterlerin yarım ve tam köprü konfigürasyonları úekil 10.. güç akıúının çift yönlü akıú özelli÷inde olması istenilir.2 de görülmektedir. transformotor nüvesi daima yeniden kurulur ve DC doyum problemleri yoktur.1 10 0. Rezonans frekansı ile aynı olabilen inverter frekansı çok yüksektir ve inverterin çıkıú gerilimi hemen hemen sinüsoidaldir. Rezonans osilasyonundan dolayı.3 de görülmektedir 0.. (a) Yarım köprü inverter (b) Tam köprü inverter ùekil 10.2 2.. . 1 10 0. Çift yönlü bir güç kayna÷ı úekil 10.. rezonans pals inverterleri kullanılabilir. Pil ve akü úarjı ve deúarjı gibi bazı uygulamalarda.3 Çift yönlü DC güç kayna÷ı.

ønverterin çalıúmaması durumunda. Bu metotta inverter aúa÷ıdaki maddeler için de kullanılabilir: ¾ Yüke uygulanan gerilimin sinüsoidalli÷ini korumak. inverter do÷rultucu olarak çalıúır. Bu AC kaynaklar aynı zamanda kesintisiz güç kaynakları (uninterruptible power supply = UPS) olarak bilinir. Çıkıú tarafındaki inverter yüke uygulanacak çıkıú frekansında çalıúır. Normal çalıúmada yük úebekeden beslenir ve bir do÷rultucu bataryaları dolu olarak tutar. ùayet úebeke enerjisi kesilirse. Do÷rultucu inverteri besler ve bataryanın dolu kalmasını sa÷lar. .3 3A AC CG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII AC güç kaynakları. ¾ Yük frekansını istenilen seviyede tutmak. bu durumda V0 > aVs . yük ana úebekeye anahtarlanır. Kaynaktan yüke güç akıúında.. Bu tip çalıúmada devredeki inverter sadece úebeke enerjisi kesildi÷inde çalıúır.. Vs ve sargı dönüúüm oranına.1 1A AN NA AH HT TA AR RL LA AM MA AL LII M MO OD DA AC CG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII ùekil 10. bu durumda V0 < aVs .3 3. 1 10 0.. Giriú tarafındaki inverter. ùebeke enerjisinin kesilmesi durumunda úebeke ve inverter arasında bir anahtarlamaya gerek yoktur. Çıkıútan giriúe güç akıúında. transformotorun ve çıkıú tarafındaki inverterden önce bulunan DC filtrenin boyutunu düúürmek için çok yüksek frekansta bir PWM kontrolu ile çalıúır.4 de görülen anahtarlamalı mod AC güç kayna÷ında iki inverter vardır.Güç akıúının yönü V0. kritik yükler için hazır kaynak ve normal úebekenin enerjisinin bulunmadı÷ı yerlerde yaygın olarak kullanılır. inverter sürekli olarak çalıúır ve çıkıúı yüke ba÷lanmıútır. ( a = N s / N p ) ba÷lıdır.4 Anahtarlamalı mod AC güç kaynakları. yük inverterin çıkıúına anahtarlanır ve úebekenin yerini tutar. Çift yönlü inverterler indüktif akımın her iki yönde akmasına izin verirler ve akım akıúı süreklidir. ùekil 10. ¾ ùebekeden gelebilecek geçici zararlı gerilimlerden yükü korumak. inverter ters mod’da çalıúır. Di÷er bir uygulama. 1 10 0.

4 de giriúteki inverter. úekil 10.3 3.3 3Ç ÇøøF FT TY YÖ ÖN NL LÜ ÜA AC CG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII Diyot do÷rultucu ve çıkıú inverteri. Güç akıúı her iki yönde kontrol edilebilir. úekil 10.. ùekil 10.5 Tek katlı konversiyonun avantajları ve dezavantajları nedir? 10.. ùekil 10.4 4Ç ÇA AL LIIù ùM MA AS SO OR RU UL LA AR RII 10..8 Çift yönlü güç kaynaklarının avantajları ve dezavantajları nedir? .2 Güç kaynaklarının genel tipleri nedir? 10.2 2R RE EZ ZO ON NA AN NS SA AC CG GÜ ÜÇ ÇK KA AY YN NA AK KL LA AR RII ùekil 10.5 Rezonans AC güç kaynakları.4 AC güç kaynaklarının üç tipi nedir? 10..5 deki gibi bir rezonans inverteri ile de÷iútirilebilir. Sayklo-konvertör yüksek frekanslı AC’yi düúük frekanslı AC’ye dönüútürür.6 Anahtarlamalı mod güç kaynaklarının avantajları ve dezavantajları nedir? 10.7 Rezonans güç kaynaklarının avantajları ve dezavantajları nedir? 10. 1 10 0.6 Çift yönlü AC güç kaynakları 1 10 0.6 da görüldü÷ü gibi çift yönlü anahtarlar ve bir sayklo-konvertör ile birleútirilebilir.1 10 0.3 3..1 Güç kaynaklarının normal özellikleri nedir? 10. Çıkıú tarafındaki PWM inverter yüke uygulanacak çıkıú frekansında çalıúır.3 DC güç kaynaklarının üç tipi nedir? 10.

11 Yarım köprü konvertörlerin avantajları ve dezavantajları nedir? 10.9 Tepkili konvertörlerin avantajları ve dezavantajları nedir? 10.10 Push-pull konvertörlerin avantajları ve dezavantajları nedir? 10.15 Güç kaynaklarında transformotor kullanırken nelere dikkat edilmelidir? .12 Rezonans DC güç kaynaklarının farklı konfigürasyonları nedir? 10.14 Kesintisiz güç kaynaklarının genel düzenlemesi nasıl yapılır? 10.13 Yüksek frekans linkli güç kaynaklarının avantajları ve dezavantajları nedir? 10.10.

burada P yarıiletken aygıtın jonksiyon bölgesinde üretilen ortalama güç.. termal direnç geçici termal empedans ile de÷iútirilir.1 eúitli÷i ile verilmektedir. Gerçek ısı akıú iúlemi üç boyutludur fakat yapılan deneyler bir boyutlu analizin ço÷u amaçlar için yeterli oldu÷unu göstermiútir. ikincisi so÷utucu ve aygıtın kılıfı arasındaki mükemmel olmayan ara yüzeyi modelleyen termal direnç. jonksiyondaki sıcaklık hesaplamaları birkaç bileúene sahip ve °C/W olarak ifade edilen bir termal dirençle modellenir. aygıtın jonksiyon sıcaklı÷ı ve akımın veya gerilimin aúırı de÷erlerinin kontroludur. 1 1.1 11 1T TA AS SA AR RI IM MV VE EK KO OR RU UM MA A Baúarılı bir tasarımı gerçekleútirmek için.. Zamanla de÷iúen durumlar için. yarı-iletken anahtarların bulundukları çevrede sa÷lam ve güvenli olarak kalabilmeleri gerekmektedir.. Bu bölümde dikkate alınacak iki alan. anahtarların yerleútirildi÷i cihaz sık sık arızaya maruz kalacaktır. 1 1.1 1K KA AR RA AR RL LII D DU UR RU UM MJ JO ON NK KS SøøY YO ON NS SIIC CA AK KL LIIö öII 11 Kararlı durumda. RJC olarak gösterilir. ùayet bu alanlara gerekli itina gösterilmezse. aygıtın jonksiyonu ve ısı transfer yolunun di÷er kısımları arasındaki termal direnç zamanla de÷iúmeyen durumlar için jonksiyonun ısınma iúleminin modellenmesinde kullanılabilir. Bu sadeleútirme ile.1 de görülmektedir. Bu kararlı durum iúleminin çözümü 11. Bundan dolayı jonksiyon sıcaklı÷ının hesaplanması tasarım iúleminin önemli bir kısmıdır.1 1Y YA AR RII--øøL LE ET TK KE EN NJ JO ON NK KS SøøY YO ON NS SIIC CA AK KL LIIö öII 11 Bir yarı-iletkenin jonksiyon sıcaklı÷ı. RCS ve son olarak çevre ortamına olan ısının engellenmesinin modellendi÷i termal direnç.1 1. TA ortamın çevre sıcaklı÷ı ve TJ jonksiyon sıcaklı÷ıdır: . Bir so÷utucu üzerine monte edilmiú bir güç yarıiletkeni için genel olarak üç bileúen gözönüne alınır. RSA. Termal devrenin elektrik devresine benzerli÷i úekil 11. herhangi bir uygulamada aygıtın sa÷lam kalabilmesi ve ömrünü belirlemede çok önemlidir. Birincisi aygıtın jonksiyonu ve yerleútirildi÷i kılıf arasındaki termal direnç.

Kapton™ gibi plastik filmler.1) ùekil 11. Mükemmel olmayan bu duruma ek olarak. dahili montaj olguları ve ilgili yarıiletkene ait olmak üzere sabitlenmiútir. Aygıtın ve so÷utucunun mikroskobik yüzeyleri mükemmel düzgünlükte ve paralellikte de÷ildir. termal grese ek olarak montaj ile iki yüzeyin daha yakın olması için kuvvetlice sıkıútırılmasıyla sa÷lanabilir. Yarıiletken ve so÷utucu arasındaki ara yüzey üretim iúlemleri ve montaj metotlarına ba÷lı olarak tamamen de÷iúebilir. ùekil 11. Üretici. Bu. mika levhalar. yerini aldı÷ı havadan daha iyidir. iki yüzey arasındaki hava aralı÷ını doldurmak için yaygın olarak bir termal gres konulmasıyla iyileútirilebilir.2 de görülen ara yüzey bölgesi yarıiletken ve so÷utucu arasında yer alan bölge. hemen hemen bir çeliúki olmaktadır. Bu amaca yönelik ihtiyaca cevap verebilecek malzemeler.1 RJC ’nin de÷eri yarıiletkenin dahili yapısı ile belirlenir ve yarıiletkenin kalıp boyutu. görülmesi bakımından çok abartılmıútır. verisayfalarında bu de÷eri maksimum olarak belirlemektedir. Daha iyi bir temas. ùekil 11. elektriksel olarak yalıtılmıú anotlu yüzeyli aluminyum contalar ve berilyum oksit yaprakcıklardır.TJ = TA + P( RJC + RCS + RSA ) (11.2 . yarıiletkenin kılıfını so÷utucudan elektriksel olarak yalıtmak gerekebilir. Gresin termal iletkenlik özelli÷i. ara yüzeyin termal direncinin daha da artmasına neden olmaktadır. Bu. Eúlenen yüzeylerdeki temas mükemmel de÷il ve her iki yüzey arasında sıcaklık farkı vardır. Bu elektriksel yalıtıma elveriúli olan malzemelerin aynı zamanda iyi bir termal iletken olması da gerekmektedir. Aygıtın kılıfı ve so÷utucu arasındaki ara yüzey.

ÖRNEK 11.5°C/W de÷erine sahiptir. ùayet sert anotlu bir aluminyum conta yalıtıcı olarak kullanılırsa bu sayılar sırasıyla yaklaúık olarak 1. ÇÖZÜM .3°C/W olacaktır. TJ = 70 + 10(0. Uygun bir so÷utucu termal direnci bularak tasarımı tamamlayınız.1 eúitli÷inden.2°C/W) ile monte edildi÷inde aygıtın jonksiyon sıcaklı÷ı. So÷utucu ekseriyetle verilen bir hacim için yüzey alanını artırmada çoklu kanatcıklarla veya buna benzer di÷er yüzey artırıcılarla donatılır.2°C/W’a düúürülmüútür.83 + 0. bu aygıtın veri sayfası RJC=1. 11.8 °C (b) 11. yarıiletken elemanın elektriksel yalıtımından kaynaklanan termal direnç de÷erinde bir artıú oldu÷u açıktır. Ek olarak. ÇÖZÜM (a) Ek B’den.5) = 115.15°C/W azaltır.5) = 104. RSA=2. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ùayet eleman.1 MTM8N60 tipinde bir MOSFET kararlı durum termal durumunda çalıúmakta ve 10 W kayıp meydana getirmektedir. Radyasyon ile ısı iletimi ekseriyetle iúlemin çok küçük bir parçasıdır. RJC’nin de÷eri 0. Jonksiyon sıcaklı÷ı 175°C’yi aúmamalıdır. (RCS=0.1 eúitli÷inde RCS’nin yeni de÷eri kullanılarak: TJ = 70 + 10(0.2 12 W’lık güç kaybı ile bir BJT 85°C ortam hava sıcaklı÷ında bir so÷utucuya monte edilmiútir.2°C/W vermektedir.3 °C ÖRNEK 11. So÷utucudan çevreye ısının iletimi öncelikle so÷utucunun yüzeyindeki havanın do÷al konveksiyon veya cebri hava hareketi ile havanın hareketi ile sa÷lanır. øki yüzey arasındaki boúlukta termal gresin kullanılması termal direnci yaklaúık olarak 0.5°C/W ile bir so÷utucuya monte edilmiútir. Çevreleyen ortamın hava sıcaklı÷ı 70°C dir.Bir termal gres kullanımının sayısal etkisi aúa÷ıda açıkça görülmektedir. Aygıt ve so÷utucu arasındaki ara yüzeyin termal karakteristikleri de sa÷lanmaktadır.83 °C/W’tır.15°C/W) termal gresi kullanılarak do÷rudan bir so÷utucuya monte edilirse aygıtın jonksiyon sıcaklı÷ı (b) Herhangi bir termal gres kullanılmaksızın bir anodize aluminyum yalıtıcı conta (RCS=1. Ço÷u uygulamalar üreticileri tarafından belgelenmiú ısı iletim karakteristiklerine sahiptir.2 + 2.2°C/W ve 0. bir termal gres kullanılarak RCS de÷eri 0. Yarıiletken aygıt bir TO-204 kılıfındadır.83 + 1. Bir TO-204 kılıflı aygıt bir termal gres kullanılmaksızın monte edildi÷inde yaklaúık olarak RCS=0.15 + 2. Bu sayılar yarıiletkenin jonksiyon sıcaklı÷ını düúürmek ve bunun sonucu olarak güvenilirli÷i geliútirmek için termal gresin kullanımını açıklamaktadır.

güç sıfır olur ve jonksiyon sıcaklı÷ı sıfıra düúmeye baúlar. ùekil 11.3 11. 1 1. Bununla ilgili olan jonksiyon sıcaklı÷ı zamanın bir fonksiyonudur ve tepe jonksiyon sıcaklı÷ının güvenli bir de÷erle sınırlanması gerekir. hesaplanan de÷erden daha kapasiteli bir so÷utucu kullanılmasını gerektirir.47 °C/W Güvenlik nedenlerinden dolayı aygıtın sınır jonksiyon sıcaklı÷ında çalıútırılması istenilmez.2 + RSA ) RSA = 6. Kılıf sıcaklı÷ının sabit yapısı yarıiletken jonksiyonunun termal depolama kapasitesine kıyasla yarıiletken kılıfın çok büyük termal kapasitesinin bir sonucudur. Geçici termal empedans kavramı böyle hesaplamalarda kullanıúlıdır. t1’in büyük de÷erleri için.1 1. .2) ùekil 11. t1 zamanında.1 eúitli÷i kullanılarak: 175 = 85 + 12(0.83 + 0. øyi tasarım.11. r(t)’nin de÷eri birime yaklaúır ve RJC’nin de÷eri kılıfın sıcaklı÷ının üzerinde jonksiyon sıcaklı÷ının yükselmesini verir.2 eúitli÷inde oldu÷u gibi ifade edilmesi mümkündür: TJ = TC + r (t ) RJC P (11. böylece sıcaklık ve zaman arasında bir iliúkinin yazılmasına izin verir. Böyle durumlarda zaman aralı÷ı ekseriyetle yeteri kadar kısa olup yarıiletkenin kılıf sıcaklı÷ı TC bu aralık süresince de÷iúmez. r(t) güç palsi süresince zamanın bir fonksiyonu olarak ifade edilen normalleútirilmiú termal dirençtir.. jonksiyon sıcaklı÷ının 11.2 eúitli÷inde.2 2T TE EK KP PA AL LS SL Løø Ç ÇA AL LIIù ùM MA A 11 Ço÷u güç elektroni÷i devreleri anahtarlama aygıtlarında zamanla de÷iúen güç kaybı ile açık -kapalı modunda çalıúırlar. Jonksiyon sıcaklı÷ı zamanın bir fonksiyonu oldu÷undan.. Böylece TC ’nin de÷eri böyle sıcaklık hesaplamalarında sabit kabul edilir.3 deki grafik bir jonksiyondaki güç kaybı uygulamasında jonksiyon sıcaklı÷ının zamanla de÷iúimini göstermektedir.

ùekil 11. ÇÖZÜM 11.2 eúitli÷i kullanılarak: 120 = 50 + r[(t )](0.4 MTM8N60 tipi bir MOSFET 12 V akaç-kaynak geriliminde 10 A iletecek. RJC=0. izin verilen 120°C’lik maksimum jonksiyon sıcaklı÷ında pals süresini bulunuz. ÖRNEK 11.31 ve RJC=0.5 °C t=10 ms de jonksiyon güç kaybının kaldırılması üzerine.83°C/W. 11. t=10 ms için r(t)=0. Örnek 11. Aygıtın kılıf sıcaklı÷ı 75°C dir.83) = 126.4 ÖRNEK 11. tek pals modunda kullanılmaktadır. jonksiyon sıcaklı÷ı azalmaya baúlar.3 MTM8N60 tipi bir MOSFET 10 ms için 20 V akaç-kaynak geriliminde 10 A iletecek tek pals modunda kullanılmaktadır.31)(0. Aygıtın baúlangıç kılıf sıcaklı÷ı 50°C ile.4 deki grafik bir tek pals durumu için zamanın bir fonksiyonu olarak r(t)’nin tipik de÷iúimini göstermektedir.602 .ùekil 11.83)(12) r (t ) = 0.83°C/W. ÇÖZÜM Ek B’deki grafikten tek pals çalıúma iúleminde.2 eúitli÷i kullanılarak: TJ = 75 + (200)(0. Pals süresinin sonunda jonksiyon sıcaklı÷ını bulunuz.3 den.

ÖRNEK 11. Bu durumda. 11. Böyle bir çalıúma modunda.5 böyle bir hesaplamayı göstermektedir. t1’in de÷erine de ba÷lıdır: D= t1 T (11. úayet tepe palslerin devam etti÷i durumda kazanılan en yüksek sıcaklıktan daha az bir de÷erde sınırlar. Her periyotta 100 µs için 100 W’lık bir güç kaybına ve her periyodun kalan kısmında sıfır kayba sahiptir.2°C/W ve TJ=130°C.6 daki bir grafikten elde edilen de÷erler her pals aralı÷ının sonunda tepe jonksiyon sıcaklı÷ını elde etmek için 11. r (t ) ’nin de÷eri 65 ms’ye karúılık gelmektedir. Jonksiyonun termal kapasitesi jonksiyonun termal gezintisini. sıcaklık da periyodik olur. ùekil 11..3 3P PE ER RøøY YO OD DøøK KP PA AL LS SL LE ER R 11 Yarıiletken jonksiyona periyodik güç palsleri uygulandı÷ında.Veri sayfasından. ùekil 11. ùekil 11. ùekil 11.5 Jonksiyon sıcaklı÷ı ve zaman arasındaki iliúki yine 11. Örnek 11.2 eúitli÷inde kullanılabilir.6 daki veriyi kullanınız.5 Bir BJT 2 kHz’lik bir frekansta periyodik bir davranıúla çalıúmaktadır.3 eúitli÷i ile ifade edilen görev saykılının de÷erine ba÷lı olmakla beraber. RJC=1.6 daki grafik t1 ve D’nin bir fonksiyonu olarak r(t)’nin tipik de÷erlerini göstermektedir. r(t) 11.. T aralı÷ı genel olarak kılıf sıcaklı÷ının sabit düúünülebilece÷i kadar kısadır.2 eúitli÷i geçerlili÷ini sürdürür.3) ùekil 11. Bu durumda. Aúa÷ıdakileri bulunuz: . Yarıiletken veri sayfaları sık olarak tek palsli durumda oldu÷u kadar bu durum için de normalleútirilmiú geçici termal empedans e÷rileri içerirler. 1 1.1 1. kullanılan terimlerin birkaçını tanımlamaktadır.5 deki grafik.4°C/W. RCS=0.2 eúitli÷i ile ifade edilir. TA=65°C.

59 °C/W ùekil 11.2 eúitli÷i kullanılarak: 130 = TC + (0. fakat úekil 11. jonksiyon gücü tepe güce ve görev saykılına karúılık gelen ortalama güçtür. ùekil 11.4 + RSA ) RSA = 1.6 daki gibi bir grafik kullanılarak yapıldı÷ında bulunan sonuçtur.7 deki pals örne÷inin yerine kullanılabilir. úekil 11. Güç palsinin sonunda tepe jonksiyon sıcaklı÷ı. ÇÖZÜM (a) ùekil 11.8 °C (b) 11. t>0 için.2 ve t=100 µs için r(t)’nin de÷eri.7 deki grafik jonksiyon gücü ile ilgili jonksiyon sıcaklı÷ının de÷iúimini göstermektedir.4 deki gibi veriler sa÷larlar.2)(100) TC = 104.8 deki grafik úekil 11. D=0.8 = 65 + 2(0.(a) TC’nin izin verilen maksimum de÷eri (b) gereken RSA de÷eri. Hesaplanan tepe jonksiyon sıcaklı÷ının kararlı durum de÷erini temsil etmesi için hesaplama metodunun denge durumuna eriúinceye kadar gereken zamanı dikkate alması gerekir.1 eúitli÷inden ve 20 W’lık güç kaybının ortalama de÷eri kullanılarak TC = TA + P( RCS + RSA ) 104. Zaman sıfıra eúit olmadan önce. . hesaplamalar úekil 11. 11.6 daki gibi biçimde veriler sa÷lamazlar. gerçek periyodik pals gücü kullanılır. Bu durumlarda tepe jonksiyon sıcaklı÷ı süperpozisyon ile hesaplanabilir.6 daki grafikten.21)(1. ùayet süperpozisyon tepe jonksiyon sıcaklık hesaplamasında kullanılacaksa.6 Bazı eleman veri sayfaları úekil 11.

bu úekilde görülen bileúenler úekil 11.11 da görüldü÷ü gibi birkaç güç bileúeninin süperpozisyonunu kullanır. úartlar hemen hemen periyodik durum çalıúmasına benzemektedir. kılıf sıcaklı÷ı sıfırdan büyük zaman için de÷iúmeyecek úekilde çok kısa varsayılır. t=0 dan önce var olan ortalama gücün durumu. Kabul edilebilir bir do÷ruluk için bu . t1 deki jonksiyon sıcaklı÷ının de÷eri bundan sonraki palslerden daha yüksektir. Böyle hesaplamaların do÷rulu÷u içinde. Bunun oluúmasının nedeni. jonksiyon sıcaklı÷ı termal zaman sabiti genelde çok kısadır ki. ortalama güç durumuna karúılık gelen bir kılıf ve so÷utucu sıcaklı÷ı meydana getirir.8 deki ilk pals için.8 daki gerçek dalga biçimini temsil eder. ùekil 11.7 ùekil 11.ùekil 11. Güç palslerinin periyodu. periyodik denge durumuna daha yakın jonksiyon sıcaklı÷ı için üçüncü palsin sonundaki úartları temsil eder. økinci palsin zamanında.8 ùekil 11.8 de. t=t2 de hesaplanan tepe jonksiyon sıcaklı÷ı temel olarak tepe jonksiyon sıcaklı÷ının kararlı durum de÷erindedir. Ek bileúenler. t=0 da jonksiyon sıcaklı÷ının daha sonraki palslerin baúlangıcından daha yüksek olmasıdır. Hesaplama iúlemi úekil 11. Birleútirildiklerinde.

hassasiyet genelde gerekli de÷ildir. P0 11. RCS=0. tek pals r(t) karakteristikleri ile bir BJT.4 eúitli÷inde. Sonuç tepe jonksiyon sıcaklı÷ı 11. RJC=1.5) ÖRNEK 11. 5 ms’lik her periyodun 2 ms için periyodik bir davranıúla oluúan 60 W’lık bir tepe güç kaybına sahiptir.5°C/W.9 t=t2 deki jonksiyon sıcaklı÷ı her güç bileúeninin etkilerinin toplanması ile hesaplanabilir.4) (11. TA=60°C.4 eúitli÷i ile hesaplanır: TJ = TC + ( RJC ){P0 + ( Pm − P0 )[r (t2 )] − ( Pm )[r (T )] + ( Pm )[r (t1 )]} 11.3°C/W.0°C/W ve RSA=1. Geçici termal empedans t=t2 de mevcut olan her güç bileúeninin aralı÷ı kullanılarak hesaplanır.5 eúitli÷i ile verilir: §t · P0 = Pm ¨ 1 ¸ ©T ¹ (11. ÇÖZÜM .4 deki. Tepe jonksiyon sıcaklı÷ını bulunuz. ùekil 11.6 ùekil 11.

2 °C ùekil 11. ùekil 11.10 daki grafik seçilen bir durum için düzensiz güç kaybının zamanla de÷iúimini temsil etmektedir. 5 ms ve 7 ms de belirlenir. ùekil 11. ùekil 11. pals süresi 11.4 eúitli÷i kullanılarak: TJ = 113.24) + (60)(0.5 °C Bazı periyodik durumlar iletim aralı÷ı süresince sabit olmayan güç kaybı meydana getirirler. Tasarım iúlemi.11’i kullanan yeterli bir jonksiyon sıcaklı÷ı için bir tasarım jonksiyon sıcaklı÷ı konusunda kabul edilebilir. ùekil 11.11 deki sabit güç úekil 11.11. ùekil 11.27) − (60)(0.10 daki tepe de÷erle eúit de÷ere sahiptir.10 da görülen pals farklı sürelerde sabit güçlü bir periyodik pals ile de÷iútirilebilir. tepe güç palsi ve úekil 11.10 daki tepe sıcaklık kadar büyüktür çünkü toplam enerji kaybı daha kısa aralıkta meydana gelmektedir. ùekil 11.15)] = 141.10 daki her palsin altındaki alanın belirlenmesini içerir.3 + 1.11 için.10 daki t1 den daha küçüktür. Aynı periyot ile eúde÷er bir pals ve sabit PM gücü belirlenir.11 deki t '1 ’in de÷eri bundan dolayı úekil 11.10 daki gerçek pals gibi pals baúına aynı enerji kaybı ile bir periyodik gücün zamanla de÷iúimini göstermektedir. ùekil 11. bu yüzden.6 eúitli÷i ile hesaplanır: .11 deki grafik. Bu durum için tam tepe jonksiyon sıcaklı÷ının hesaplanması zordur. úekil 11.5 eúitli÷i ile ortalama güç kaybı bulunarak kılıf sıcaklı÷ı hesaplanabilir: §2· P0 = (60)¨ ¸ = 24 W ©5¹ TC = TA + P( RCS + RSA ) = 70 + 24(0.10 ùekil 11.5) = 113.2 + 1. iletim süresince sabit güç ve úekil 11. r(t)’nin de÷erleri 2 ms.0[24 + (36)(0. ùekil 11.11 deki modellemeye dayanan hesaplamalar sadedir.4 den. 11.11 deki tepe jonksiyon sıcaklı÷ı en azından úekil 11.

6 eúitli÷i kullanılarak.001) + (30)(0. r(t)’nin de÷erleri úekil 11.6) Bu eúde÷er pals dizisi için tepe jonksiyon sıcaklı÷ı önceki kısımlardaki metotlar kullanılarak hesaplanır.001) + (20)(0.090 J PM=40 W de÷eri ile 11.001) = 0. RCS=0. eúde÷er zaman. t '1 hesaplanabilir: .12 deki grafikten belirlenebilir: Enerji = (40)(0.12 ÇÖZÜM (a) Pals baúına enerji úekil 11. ùekil 11.7 Bir BJT úekil 11. TA=70°C.4°C/W ve RJC=0.t '1 = pals baúına gerçek enerji kaybı PM (11.12 de görülen kayıplar ile periyodik bir davranıúta çalıúmaktadır.4 den belirlenebilir. ùekil 11.11 ÖRNEK 11. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ( TJ − TC )’nin tepe de÷eri (b) TJ ’nin tepe de÷erini 140° de sınırlayan RSA’nın de÷eri.9°C/W.

0 °C/W 1 1.34) − (40)(0.2 = 127. (0. Koruma. P0 hesaplanabilir: § 2.13 deki devre diyagramı yaygın olarak kullanılan bir koruma yolunu göstermektedir.1 eúitli÷inden: TC = TA + P ( RCS + RSA ) 127.4 den.9[9 + (31)(0.16)] = 12. 10 ms ve 12. problem giderildi÷inde normal çalıúmasına devam etmesine izin vermesi gerekir. ùayet mümkünse. Bu de÷erler sırasıyla (0. çıkıú akımı uygun bir de÷er aralı÷ına gelinceye kadar görev saykılı. harici hatalara ve harici düzensizliklere karúı korunması gerekir.3 3A Aù ùIIR RII A AK KIIM MK KO OR RU UM MA AS SII 11 Aúırı akım korumasının bir örne÷i. 11.8 °C 11.8 = 70 + 9(0.4 + RSA ) RSA = 6.4 eúitli÷i kullanılarak. Yükün harici kısa devresinin dahildeki elemanlara zarar vermemesi gerekir. Örne÷in. ùekil 11. D’nin azaltılmasıyla yapılır..25 ms zamanlarında belirlenir. r(t)’nin de÷erleri 2.16). Filtre indüktör akımı bu yüzden ayarlanmıú bir de÷erin üzerine çıkar. giriú güç hattındaki geçici bir elektriksel de÷iúmenin yarıiletkenin hasarına neden olmaması gerekir. aúırı bir akım ile yük direncinin azalması veya çıkıú terminallerindeki bir kısa devre ile bir azaltan kıyıcı durumunda gösterilmiútir.5 eúitli÷inden.. TJ − TC de÷eri hesaplanabilir: TJ − TC = 0.090 = 0. koruyucu özelli÷in.31) ve (0.25 ms. Bunların herbirinden genel olarak uygun tasarımla kaçınılabilir.2 2.2 2K KO OR RU UM MA A 11 Güç elektronik cihazının dahili hatalara. bir SCR’nin kesim hatası gibi bir dahili hatanın di÷er elemanlara bir zarar vermemesi gerekir.25 · P0 = (40)¨ ¸ =9W © 10 ¹ 11.00225 s 40 ùekil 11.34) dür.t '1 = 0. Son olarak. . 1 1.2 °C (b) TC = 140 − 12..31) + (40)(0.

ùekil 11. transistör hem vCE ve hem de transistör gücünün artmasıyla çabucak bozulur.ùekil 11. ùekil 11. Akım sınırlama iúlemi süresince. farklı bir koruma metoduna gerek duyabilir. Çıkıú gerilimi yükün tamamen kısa devre olması durumunda sıfıra gider. Aúırı yük akımının nedeni kaldırıldı÷ında. Belli bir parazitik devre indüktansı kalır ve Lp de÷erinde bir indüktör ile temsil edilir. görev saykılı. D’nin saykıl saykıl azaltılması temelinde olabilir. Bu úekilde. normal çıkıú gerilimi sürdürülmez. Kollektör akımı ani olarak yükselir ve kısa bir zaman sonra beyz akımı transistörün doyumunu sürdüremeyecek bir de÷ere ulaúır.14 . Kollektör akımı. ùayet bu gerilim sınırı aúarsa. normal çalıúma devam eder. ùekil 11. X noktasında yük uçlarında bir kısa devre oluúur. Çıkıú akımının sınırlanması.14 deki gibi di÷er devre düzenlemeleri. beyz akımı ve transistörün akım kazancı ile belirlenenden öteye artmaz. ùayet bir úey yapılmazsa. kontrol sistemi S anahtarının kapalılı÷ını durdurur.13 RS uçlarındaki gerilimin de÷eri algılanır ve önceden ayarlanmıú olan sınır de÷eriyle karúılaútırılır. tabiki.15 deki grafik bir hata oluútuktan sonraki kısa bir süre için iliúkileri göstermektedir. Çıkıú geriliminin gerçek de÷eri yükün úiddetine ba÷lıdır.

Transistörün doyumu ile normal çalıúmada. vX’in çalıúmasının.2 2. 1 11 1. Q1’in aúırı vCE’sini algılamanın üzerine. vX de÷eri 12 V de÷erine yükselir..4 4A Aù ùIIR RII G GE ER RøøL LøøM MK KO OR RU UM MA AS SII Aúırı gerilim koruma ihtiyacına bir örnek. ùekil 11. Q1’in beyz akımı Q2’nin iletimi ile topra÷a yönlendirilir. úekil 11. Bu durumda. dahili bir hatadan dolayı çıkıú gerilimi . Q1’in iletiminde.. Q1 doyuma sürülünceye kadar kısa bir zaman için durdurulması gerekir.Kollektör akımı transistörü do÷rusal moda çekecek yeterli büyüklü÷e ulaúınca. Beyz sürmesinin kaldırılmasının basit bir yolu. vX küçüktür fakat transistör doyumun dıúına çıkarken.16 daki devre. ùekil 11.16 daki gibi Q2 transistörü eklemektir. bu artıúın dedeksiyonunda kullanılabilir ve transistörün beyz sürmesini kaldırır. vCE’nin de÷eri artar.15 ùekil 11. transistör çoktan doyum bölgesinin dıúında olup kollektör akımının kesimi için bir depolama gecikmesi yoktur.16 Transistör bu mod çalıúma ile hem anma VCEO(SUS) kaynak gerilimi için yeteri kadar büyük ve hem de beyz akımı yeteri kadar hızlı kaldırılabildi÷i sürece sa÷lam kalma özelli÷ine sahiptir.

Herhangi bir nedenden dolayı lojik devrenin hata yaptı÷ını düúünelim. úekil 11.17 de görüldü÷ü gibi yük terminallerini kısa devre eder. yükü korumayı baúaramazsa. Bütün devre elemanlarının uygun bir koordinasyonu ile aúırı gerilimin yüke zarar vermemesi sa÷lanır. Kısa devre çıkıú gerilimini azaltır. böylece yükü aúırı gerilimin zararından korur. SCR’nin iletimi yük gerilimini aniden azaltır. lojik devreyi dikkate almayarak ve ana anahtardan sürmeyi kaldırmak için kullanılır. Farklı üreticiler S gibi yarıiletken anahtarları koruma amacıyla sigortalar tasarlamıúlardır. anahtar kapanır ve termal etkiyi azaltmak için çıkıúta bir úeyi de÷iútirir. bununla beraber. Aúırı sıcaklı÷a karúı aygıtları korumak için bazı tedbirler alınabilir. bu durumda sigortanın hızlı çalıúan tipte olması gerekir. 1 1.17 de.2 2.. belirsiz süre içindeki aúırı yüklenmeyi idare edemez. Artan sıcaklık aúırı derecede yüksek harici çevre sıcaklı÷ından veya harici bir geçici aúırı yüklenmeden kaynaklanabilir. inverterin çıkıú akımı normal de÷erinin üzerine çıkar. bir indüksiyon motorunu besleyen ayarlı frekanslı bir inverter’de görülebilir.. Örne÷in.17 ùekil 11. ikinci bir savunma hattı bir manivela (crowbar) devresi kullanır. bu durumda sigortada büyük akım oluúur ve çıkıútan gücü ayırmak için açılır. ùayet motor geçici olarak aúırı yüklenirse. ùayet problem S anahtarının lojik devreyi devre dıúı bırakamayaca÷ı hatalı bir lojik sürücü ise. Hızlı çalıúan bir SCR.5 5S SIIC CA AK KL LIIK KK KO OR RU UM MA AS SII 11 Güvenilir bir tasarım için. . Bir koruma devresi. Crowbar’ın çalıúma seviyesi ve baúlangıç hızının yükü en iyi koruyacak úekilde tasarımlanması gerekir. ùayet bu. Ek olarak. ùayet dahili çevre sıcaklı÷ı önceden ayarlanmıú bir sınırı aúarsa. úayet problem S anahtarının kısa devre olması ise.istenilen seviyenin üzerine çıkan bir azaltan kıyıcıda görülmektedir. görev saykılı istenilen de÷erin üzerine çıkmıú ve çıkıútaki yük tehlike içindedir. bütün bileúenlerin anma tasarım sıcaklıklarında çalıútırılması gerekir. koruma devresinin iki farklı amacı vardır. ùekil 11. ønverter ısınmaksızın kısa bir zaman için artan bu akımı idare edebilecek úekilde tasarımlanmıú olmakla beraber. Aúırı yüklenme durumuna kısa bir zaman için izin verilebilir. dahili bir sıcaklık kontrollu anahtar kullanılabilir. øki koruma yolu böyle bir durumu düzeltmek için kullanılabilir. Bu.

di÷er bir de÷iúken aúırı yüklenmenin göstergesi olarak sıcaklıktan daha iyi olabilir. A2’nin çıkıúı A3 yükselticisinde V3 ile karúılaútırılır.18 ùayet A2’nin yükselticisinin çıkıúı V3 de÷erini aúarsa. ønverterin dahili sıcaklı÷ı inverter yükündeki de÷iúimlere yavaú tepki verdi÷inden ve yarıiletken jonksiyon sıcaklı÷ı çok daha hızlı tepki verdi÷inden. RS ucundaki tepe gerilim normalde 0. A2’nin çıkıúı aúırı akımın zaman integralidir. ùekil 11. Son olarak. süre sınırlanmalıdır.8 ùekil 11.18 deki devre bu amacı yerine getiren bir vasıtayı göstermektedir. Emiter akımı periyodik ve 10 ms aralıklarla oluúan tepe de÷erlere tek yönlüdür. ùekilde. ùayet anma de÷erinin üzerindeki yük akımının zaman integrali de÷erlendirilirse. bu.ønverter sıcaklı÷ının artıúından bir periyot sonra. Daha özel olarak. inverter akımı istenilen de÷erin altında bir de÷ere düúürülebilir. ùekil 11. koruyucu devre artıúı algılayacak ve inverteri korumak için bazı de÷iúimleri baúlatacaktır. inverterin çıkıú frekansı azaltılarak. Transistör akımı iletim-kesim durumu ile de÷iúir. V0 daki de÷iúim. motorun torkunu düúürecek inverter frekansını azaltmak olabilir ve endirek olarak Q1 transistöründeki akımı azaltmaktır. ilgili entegre devreyi harekete geçiren akımın eúik de÷erini ayarlar. 20 A’lik tepe de÷erler kararlı durum tabanında oluúan aúırı sıcaklı÷a neden olmayan en büyük de÷erlerdir.18 deki devre bir transistörü aúırı akımdan korumak için kullanılmaktadır. aúırı sıcaklı÷ın bir göstergesi ve bir düzeltme iúleminin gereklili÷i olarak kullanılabilir. 30 A’lik tepe de÷erler maksimum 10 s aralık için kabul edilebilir. Veya V0 daki de÷iúim aygıtı kapatmak için bir sinyal olarak kullanılabilir. Burada yapılan hareket. C1 kapasitörü ile A1 yükselticisi transistör akımının tepe de÷eri için bir örnekleme ve tutma devresi olarak görev yapar. Tepe de÷eri kararlı durum çalıúmasında bir üst sınıra sahiptir. A3 yükselticisinin çıkıú gerilimi iúaretini de÷iútirir.4 V’u . ÖRNEK 11. Q1’in kollektör akımını azaltmak için aygıtta birúeyi de÷iútirmek için sinyal olarak kullanılır. R4 ile beraber A2 yükselticisi. ùayet bu de÷er aúılırsa. Görülen yükselticiler ideal varsayılmaktadır. Buna uygun di÷er bir vasıta inverter akımıdır.

Transistör akımının 20 A olma durumu için: vC1 = −4 V iR3 = −4 µA iR4 = +4 µA V2=10 V ile. Gerçek de÷erlerin seçimi tamamen keyfidir: R2 = 10 R1 R2=50 K ve R1=5 K yeterli olacaktır. ÇÖZÜM (a) RS ucundaki gerilimin üst sınır için. D1 uçlarındaki gerilim ihmal edilmiútir. R2 ve RS de÷erleri (b) transistör akımının ardıúık pikleri arasında %1 den daha fazla azalmayan vC1 gerilimi olacak úekilde R3 ve C1 de÷erleri (c) úayet transistör akımı 10 s aralık süresince 30 A ise 10 s de vC1 ’in iúaret de÷iúimine neden olacak R4 ve C2 de÷erleri. böylece R3 transistör akımının pikleri arasında C1’in deúarjında görev yapar. 10 V’luk V2 ve V3 gerilimleri mevcuttur. RS’nin de÷eri belirlenebilir: RS = 0.geçmemektedir. Çalıúma süresince R3 deki küçük akım. R4 deki akım R4 için 2. (b) A2’nin eviren terminali topraktır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) 20 A’lik tepe akımı için vC1 = −4 V normal de÷erini üreten R1. Bu kazanç R2 / R1 oranını belirler. (c) V2 ve R4 den giriú. Bu hesaplamada. giriú polarlama akımına göre A2’yi seçerken özel dikkat gerektirir. 30 A tepe transistör .5 MΩ’luk bir de÷er gerektirir.4 = 0. bu akım seviyesinde vC 2 ’nin de÷iúmemesi için 20 A’lik tepe transistör akımında R3 deki akımı iptal etmelidir.02 Ω 20 A1 ile sa÷lanan kazanç verilen bilgilerden belirlenmiú 10 s lik bir büyüklü÷e sahiptir. 10 ms aralı÷ı süresince %1’lik gereksinimi karúılamak için R3C1 için 1 s zaman sabiti gerekir: R3C1 = 1 C1 = 1 µF ve R3 = 1 MΩ de÷erlerinin seçimi gereken zaman sabitini karúılayacaktır.

Kaynak empedansının koruyucu aygıtın akımını ve gücünü kabul edilebilir seviyede sınırlayacak kadar büyük olması gerekir. Genelde..6 6H HA AR RøøC EÇ ÇøøC ER R 11 Koruma iúleminin di÷er bir alanı harici geçicilerdir.21 deki devreyi elde etmek için yapılır. Uygun bir parçalı do÷rusal analiz úekil 11. metal oksit varistörler ve arkaarkaya zener diyotlardır. Bu úart C2’yi belirler: (10)(C2 ) = (iC 2 )(10) C2 = 2 × 10 −6 F 1 Cøø G GE CøøL LE 1. belli eúik de÷erini aútı÷ında gerilim için büyük bir akım iletir. Bu eúik öyle seçilir ki normal çalıúma gerilimi paralel koruyucu elemanda çok az bir akıma neden olur. ùekil 11. Aynı zamanda. ùekil 11.2 2. Aygıtın aúırı giriú geriliminden kaynaklanan hasardan korunması gerekir. Bu eúik de÷erinin üzerindeki gerilimler için akım aniden artar.20 deki karakteristi÷e sahip ticari aygıtlar. aygıtın harici bozucu etkilere karúı hasar görmeden sadece düzgün çalıúmayı etkileyecek úekilde ba÷ıúıklık kazandırılabilir. böyle elemanlar birinci ve üçüncü çeyreklerde benzer karakteristikler ile çift yönlüdürler. Bu devre úekil . Tipik bir gereksinim devrenin giriúinin geçici aúırı gerilimlerden korunması gerekir.akımı úartı için. iyi bir tasarım aygıtın anma gücünde çalıúmasını sa÷lamalıdır..19 ùekil 11.19 da görülmektedir. Bu bileúenler kullanılarak.20 deki grafik istenilen karakteristi÷e tipik bir örnektir. vC1 = −6 V iR3 = −6 µA iC 2 = 2 µA vC 2 ’nin de÷erinin 10 s aralık süresince 10 V ile de÷iúmesi gerekir. Koruyucu elemanlı böyle bir sistemi temsil eden genel bir model úekil 11. Elektromanyetik etkileúime karúı duyarlılık konusunun geniú olarak ele alınması bu ders kitabının amacı dıúına taúmaktadır. Koruyucu eleman.

11.19 daki devre ve úekil 11.20 deki elemanı büyük pozitif akımlar için modellemektedir. Kaynak empedansı bir LS indüktörü ile temsil edilir.

ùekil 11.20

ùekil 11.21 ùekil 11.21 deki geçici gerilim kayna÷ı E geriliminin bir pals kayna÷ıdır. Devre modeli sadece E’nin pozitif de÷erleri için çalıúmasını temsil etmektedir. Negatif E de÷erleri elemanın yönünün de÷iúmesi veya modelde ek elemanların bulunmasını gerektirir. Pals baúladı÷ında akım 11.7 ve 11.8 eúitlikleri ile verilir. Bu eúitlikler normal kaynak tarafından gerçek yüke önceden verilen akımları ihmal etmektedir:

di X § 1 =¨ dt ¨ © LS

· ¸ ¸( E − VX − RiX ) ¹ · −t / τ ¸ ¸(1 − e ) ¹

(11.7)

§ E − VX iX = ¨ ¨ R X ©
burada

(11.8)

τ=

LS RX

Yükü besleyen vL gerilimi 11.9 eúitli÷i ile verilir:
vL = VX + RX i X = VX + ( E − VX )(1 − e − t / τ )

(11.9)

vL’nin de÷eri VX’in de÷erinde baúlar ve zamanla artar. ùayet pals uzun sürmüúse, bu durumda vL E’ye eúit olur, fakat etkili bir tasarım için RX’in küçük olması gerekir. Beklenilen pals süresine göre zaman sabitinin uzun olması gerekir. Örnek 11.9 bununla ilgili sonuçları göstermektedir. ÖRNEK 11.9 5 µs süren 5000 V’luk bir ani gerilim úekil 11.21 deki gibi modellenen bir devreyi etkilemektedir. vL’nin de÷eri 300 V tepe de÷erine sınırlandırılacaktır. Koruyucu eleman 280 V ile buna seri 1,5 Ω dirençle modellenebilmektedir. Normal kaynak geriliminin tepe de÷eri 280 V tan daha azdır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) LS’nin minimum de÷eri (b) koruyucu elemana verilen enerji. ÇÖZÜM (a) 5 µs’lik palsin sonunda, vL’nin de÷eri 300 V’u geçemez. 11.9 eúitli÷i kullanılarak, τ ’nin de÷eri belirlenebilir: 300 = 280 + (5000 − 280)(1 − e −5 / τ )

τ = 1180 µs
Bundan dolayı,

LS = RX τ = 1770 µH
(b) pals aralı÷ı süresince iX 11.8 eúitli÷i ile bulunur:

§ 5000 − 280 · iX = ¨ ¸(1 − e − t / τ ) 1,5 ¹ ©
5 µs’nin sonunda, iX ’in de÷eri 13,34 A dir. Bu aralık süresince, zaman sabitine kıyasla aralık çok kısa oldu÷undan akım hemen hemen do÷rusal olarak de÷iúmiútir. Böylece, vX ’in de÷eri de hemen hemen do÷rusal olarak de÷iúir. Bu do÷rusal iliúkiler aúa÷ıdaki gibidir:

§ 13,34 · iX = ¨ t = 2,668 × 106 t −6 ¸ © 5 × 10 ¹

v X = 280 + 1,5i X
Enerji, v X ve i X çarpımının 5 µs aralık üzerinde integralinin sonucudur: Enerji = ³
5×10 −6

0

(280 + 1,5i X )i X dt = 9,78 × 10 −3 J

Koruyucu elemanın enerji emme kapasitesinin 10 mJ dan fazla olması gerekir ki geçici ani gerilimler tarafından zarar görmesin.

1 11 ùM MA 1..3 3Ç ÇA AL LIIù AS SO OR RU UL LA AR RII 11.1 Bir so÷utucu nedir? 11.2 Bir güç yarıiletken aygıtının ısı iletiminin elektriksel benzerli÷i nedir? 11.3 Bir elemanı bir so÷utucuya monte ederken alınması gereken önlemler nedir? 11.4 Sulu so÷utmanın avantajları ve dezavantajları nedir? 11.5 Ya÷lı so÷utmanın avantajları ve dezavantajları nedir? 11.6 Bir yarıiletkenin ani jonksiyon sıcaklı÷ını belirlemek niçin gereklidir? 11.7 Kutuplu ve kutupsuz koruyucu nedir? 11.8 Bir RC koruyucunun tipik sönüm faktörü nedir? 11.9 Yük tarafındaki geçici gerilimlerin nedeni nedir? 11.10 Kaynak tarafındaki geçici gerilimlerin nedeni nedir? 11.11 Bir yarıiletkeni korumak için sigorta nasıl seçilir? 11.12 DC devrelerde sigortalama iúleminin problemleri nedir? 1 1..4 4P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R 11 11.1 TO-204 kılıfında bir BJT 15 W’lık kayıplar meydana getirmektedir; RJC=0,8°C/W, RSA=4°C/W ve TA=65°. (a) úayet aygıt do÷rudan termal gres kullanmaksızın so÷utucuya monte edilmiúse, TJ ve TC de÷erlerini bulunuz; RCS=0,6°C/W. (b) úayet termal gres kullanmadan bir yalıtıcı, kılıf ve so÷utucu arasında kullanılmıúsa a úıkkını tekrar ediniz, RCS=1,5°C/W. 11.2 Problem 11.1’i her úıkta termal gres kullanıldı÷ı durumda tekrar ediniz. a úıkkı için RCS=0,2°C/W ve b úıkkı için RCS=0,7°C/W. 11.3 Bir MOSFET 25 W’lık kayıp meydana getirmektedir. Jonksiyon sıcaklı÷ını 125°C ile sınırlayacak bir so÷utucu tasarlayınız; RJC=0,83°C/W, RCS=0,2°C/W ve TA=50°. 11.4 Bir MOSFET bir devrede 20 A iletmek için kullanılmaktadır. TJ=120°C de RDS (iletim ) = 0,08 Ω; RJC=0,9°C/W, RCS=0,15°C/W ve TA=40°. RSA’nın gereken maksimum de÷erini bulunuz.
11.5 MTM8N60 tipi bir MOSFET 1 ms süre için tek palsli modda iletimde kullanılacaktır. Güç kaybı 100 W’tır. Palsin baúlangıcında, TC=100°C. Ek B’deki veriyi kullanarak, palsin sonunda jonksiyon sıcaklı÷ını bulunuz. 11.6 MTM8N60 tipi bir MOSFET 10 ms süre için tek palsli modda akımı iletmektedir. Baúlangıçta, T=85°C. ùayet uç jonksiyon sıcaklı÷ı 100°C ile sınırlandırılırsa izin verilebilecek akımı bulunuz. Ek B deki veriyi kullanınız ve en kötü durumda RDS ( iletim ) ’in tipik de÷erden %50 daha büyük oldu÷unu varsayınız. 11.7 Bir 1N3880 do÷rultucu diyotu tek pals modunda 30 A akımın iletiminde kullanılmaktadır. ùayet baúlangıç kılıf sıcaklı÷ı 100°C ise, Ek B deki veri de÷erlerini kullanarak palsin maksimum süresini bulunuz. TJ=150°C ile sınırlanmıútır. 11.8 MTM8N60 tipi bir MOSFET 5 ms iletim ve 20 ms kesim ile periyodik iletim modunda çalıúmaktadır. øletim süresince güç kaybı 80 W’tır; RCS=0,2°C/W, RSA=2°C/W ve TA=55°. Aúa÷ıdakileri bulunuz:

(a) kılıf sıcaklı÷ı (b) tepe jonksiyon sıcaklı÷ı 11.9 MJ10006 tipi bir BJT, iletimde 40 W’lık güç kaybı ile, 6 ms iletim ve 24 ms kesim ile periyodik iletim modunda çalıúmaktadır; RCS=0,5°C/W ve TA=60°. ùayet TJ=140°C ile sınırlanmıúsa RSA’nın de÷erini bulunuz. 11.10 Bir 1N3880 do÷rultucu diyotu bir devrede periyodik olarak 100 µs için 35 A iletmek için kullanılmaktadır. Toplam periyot 1 ms dir; TA=60°, RSA=4,2°C/W ve RCS=0,8°C/W. (a) TC’nin de÷erini bulunuz, (b) TJ’nin tepe de÷eri. 11.11 Bir 1N3880 do÷rultucu diyotu 200 µs’lik bir iletim periyotu süresince 30 A den 20 A’e do÷rusal olarak de÷iúen bir akımın iletiminde kullanılmaktadır. Diyot 800 µs’lik bir aralık süresince iletimde de÷ildir. Periyodik olarak çalıúma bu úekilde devam etmektedir; TA=70°, RSA=5°C/W ve RCS=0,8°C/W. (a) hesaplamalar için kullanılabilecek eúde÷er güç kaybının zamanla de÷iúimini bulunuz. (b) bu eúde÷er kaybı kullanarak tepe jonksiyon sıcaklı÷ını bulunuz. 11.12 MTM8N60 tipi bir MOSFET aúa÷ıda görüldü÷ü gibi güç kaybı ile bir periyodik modda kullanılmaktadır: Aralık (µs) 0 < t < 100 100 < t < 200 200 < t < 300 300 < t < 1000 Güç (W) 100 0 100 0
RCS=0,4°C/W, TA=60° ve

Bu iletim örne÷i 1000 Hz frekansta tekrar etmektedir; TJ=130°C. (a) eúde÷er periyodik güç kaybını bulunuz. (b) RSA’nın gereken de÷erini bulunuz.

11.13 ùekil 11.21 deki gibi bir koruyucu eleman üzerine 4000 V genli÷inde geçici bir pals 2 µs süre ile etkilemektedir. øletim durumunda, koruyucu eleman 200 V ve seri 1,0 Ω ile modellenebilir; LS=1 mH. (a) tepe gerilimi bulunuz (b) koruyucu elemana verilen enerjiyi bulunuz. 11.14 ùekil 11.21 deki gibi bir koruyucu devre tasarlanacaktır. Geçici gerilim 4 µs süre ve 5000 V ile modellenebilir. Mevcut sistemin kaynak empedansı 500 µH ile modellenebilir. Mevcut koruyucu eleman 250 V ve seri 1,5 Ω ile modellenebilir. Koruyucu eleman herhangi bir palste 20 mJ emebilir. Kaynak indüktansına eklenecek indüktans de÷erini bulunuz.

EK A PARÇALI DOöRUSAL DEVRE ANALøZø
Parçalı do÷rusal devre analizi teknikleri güç elektroni÷i devrelerinde bazı düzenlemelerin çözümünde kullanıúlıdır. Bu devrelerde, direnç elemanları sık olarak ihmal edilir çünkü amacın biri, giriú ve çıkıútan enerjinin transferinin kontrolunda kayıpları en aza indirmektir. Ço÷u durumlarda, oldukça kısa zaman aralı÷ında, dirençten kaynaklanan azalma tamamen ihmal edilebilmektedir. A A..1 1E EN NE ER RJ Jøø D DE EP PO OL LA AM MA AE EL LE EM MA AN NII ùekil A.1 deki devre düzenlemesi oldukça basit olmakla beraber sık olarak karúılaúılır. Anahtar t=0 zamanında bir baúlangıç indüktör akımı ile kapanır. Devrenin diferansiyel eúitli÷i A.1 eúitli÷indedir. Diyot akımı sıfırdır çünkü diyot ters polarlanmıútır. Diyotun parçalı do÷rusal modeli böylece açık bir devre olmaktadır:
di v E = = dt L L

(A.1)

§E· i (t ) = ¨ ¸ t + I (0) ©L¹

(A.2)

ùekil A.1 øndüktör akımı zamana göre bir pozitif türeve sahiptir ve sınırsız olarak artmaya devam eder. Bu sadece bir yaklaúımdır çünkü indüktörün bir dirence sahip olması gerekir ve böylece akım da belli bir sınıra sahiptir. ùekil A.1 de, úayet kesik çizgili e÷ri devam

etseydi akımın zamanla de÷iúiminin üstel yapısını gösterirdi. En son akım oldukça büyük olacaktı ve bu sınırı yakalamak için uzun bir zaman gerekecekti. Geçicili÷in baúlangıcında çok kısa bir aralık için, direnç bundan dolayı küçük bir hata ile ihmal edilebilir. Bir t1 aralı÷ından sonra, ùekil A.1 deki anahtar açılır. øndüktör akımının zamanın sürekli bir fonksiyonu olması gerekir ve diyot elemanı içinde varlı÷ını sürdürür. ùayet ideal diyot elemanı varsayılırsa, bu durumda v sıfır ve A.1 eúitli÷inden, i’nin de÷iúim oranı úekil A.1 de görüldü÷ü gibi sıfır olur. Gerçekte, t > t1 için, akımın yavaúca azalması gerekir çünkü devre kayıpları tam olarak sıfır olamaz. øletim süresince diyot gerilimi küçük fakat sıfır de÷ildir. Fakat t1 den sonra kısa bir aralık için, akım küçük bir hata ile sabit düúünülebilir. Gerilim kayna÷ı ve indüktör’ün devre çifti úekil A.2 de görülmektedir. A.3 eúitli÷i bu devrenin ilgili diferansiyel eúitli÷idir:

ùekil A.2
dv i I = = dt C C

(A.3)

§I· v(t ) = ¨ ¸t + V (0) ©C ¹

(A.4)

t = 0 da, anahtar açılır ve kaynak akımı sabit bir oranda kapasitörü yükler. Bu durumda, kapasitörün kaçak direnci (paralel) ihmal edilir. Ço÷u durumlarda bu, bir indüktörün seri direncinin ihmal edildi÷i durumdan daha iyi bir yaklaúımdır. Herhangi bir durumda, úekil A.2 deki do÷rusal grafik, çok büyük bir son de÷er ile bir üstel e÷rinin ilk baúlangıcıdır.

t = t1 de, anahtar kapanır ve kaynak akımı kapasitörden ayrılır. Kapasitör gerilimi sabit kalır çünkü diyot úimdi ters polarlanmıú ve kapasitörün deúarjı oluúmaz. Gerçekte, az bir miktar akım vardır fakat bu küçüktür ve kapasitör gerilimi yavaúça azalır. Kapasitörün dielektri÷inin kaçak kondüktansı da kapasitörün geriliminin azalmasına katkıda bulunur, bununla beraber genelde oldukça küçüktür.

ÖRNEK A.1 200 µH’lik bir indüktör úekil A.1 de görüldü÷ü gibi 5 V’luk bir kayna÷a ba÷lanmıútır. 3 A’lik bir baúlangıç akımı vardır. Anahtar 100 µs için kapalı ve sonra açılmıútır. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ideal indüktör varsayımı ile 100 µs sonra indüktör akımı (b) úayet indüktör direnci 0,01 Ω ise, t=100 µs deki akım (c) anahtar 100 µs açık kaldıktan sonra b úıkkı için indüktör akımı. ÇÖZÜM (a) A.1 eúitli÷inden:
di 5 = = 25000 A/s dt 200 × 10 −6 100 µs sonra, indüktör akımı sabit kalır. t > 100 µs için:
i = (100 × 10 −6 )(25000) + 3,0 = 5,5 (b) Böyle bir RL devre için,

§E· i = ¨ ¸(1 − e −t / τ ) + I (0)e −t / τ ©R¹ burada,

τ=

200 × 10 −6 = 0,02 s 0,01

t = 100 µs için sayılar yerine konulursa,

§ 5 · i=¨ ¸(1 − e −0,0001 / 0,02 ) + 3e −0, 0001/ 0, 02 = 2,494 + 2,985 = 5,479 A © 0,01 ¹
(c) RL devrenin akım azalması için yeni bir zaman orijini ile baúlanılarak, i = 5,479e −t / τ = 5,479e −0, 0001 / 0, 02 = 5,451 A (b) ve (c) úıklarındaki sonuçlar (a) úıkkında bulunan de÷ere çok yakındır. ÖRNEK A.2

ùekil A.2 deki kaynak akımı 20 ms süre ile kapasitörü yüklüyor ve sonra anahtar kapanıyor. Diyot, (a) úıkkında hesaplanan de÷erde bir ters gerilimde 1 µA’lik bir sızıntı akımına sahiptir; v(0)=50 V, C=16 µF ve I=0,1 A. Aúa÷ıdakileri bulunuz:
(a) yükleme aralı÷ının sonunda kapasitör gerilimi

(b) anahtar kapandıktan 5 saniye sonra kapasitör gerilimi. ÇÖZÜM (a)
§ 0,1 · v(t ) = ¨ t + 50 = 6250t + 50 −6 ¸ © 16 × 10 ¹
t = 20 ms de,

v = (6250)(0,02) + 50 = 175 V (b) Anahtar kapandıktan sonra, kapasitör akımı i = −1 × 10 −6 A

dv = (−1 × 10 −6 )(16 × 10 6 ) == 0,0625 V/s dt 5 saniye sonra, kapasitör gerilimi aúa÷ıdaki miktar kadar de÷iúmiú olacaktır: ∆v = (−0,0625)(5) = −0,313 V v = 175 − 0,313 = 174,7 V A A..2 2K KA AY YIIP ZL CD EV VR RE EL LE ER Røø PS SIIZ LC DE

ùekil A.3 de görülen LC devre, temel kayıpsız ikinci derece sistemdir. Devrenin davranıúını tanımlayan eúitlikler, anahtar kapandıktan sonraki periyot için A.5 ve A.6 eúitliklerinde verilmiútir:
§ di · E = L¨ L ¸ + v C © dt ¹ § dv · iL = C ¨ C ¸ © dt ¹
(A.5)

(A.6)

ùekil A.3

øki devre eúitli÷i, iL ve vC de baúlangıç úartlarına maruz kalmaktadır. Bu eúitliklerin çözümü diferansiyel eúitliklerin bilinen metotları ile çözülür:
§C · iL = E ¨ ¸ ©L¹
0,5

§C · sin ω 0 t + I L (0) cos ω 0 t − VC (0)¨ ¸ ©L¹
0,5

0,5

sin ω 0 t

(A.7)

§L· vC = E (1 − cos ω 0 t ) + I L (0)¨ ¸ ©C ¹

sin ω 0 t + VC (0) cos ω 0 t
0,5

(A.8)

§ 1 · ω0 = ¨ ¸ © LC ¹

(A.9)

Bu eúitlikler, üç terimin superpozisyonu olan osilasyonlu bir çözüm gösterirler. Akım tepkisindeki ilk terim kaynak geriliminden kaynaklanmaktadır. økinci terim, önceki devre durumunun sonucu olarak baúlangıç indüktör akımından kaynaklanmaktadır. Son olarak, üçüncü terim baúlangıçtaki kapasitör geriliminden kaynaklanmaktadır. Benzer ifadeler kapasitör geriliminin eúitli÷i hakkında yapılabilir. Bu eúitlikler, sistemin verilen bir baúlangıç durumu ile baúlarken, ileriki konularda çözümü bulmak için kullanılabilir.

ùekil A.4 deki grafik, kaynak geriliminin bir sonucu olarak iL ve vC nin tepkisi arasındaki arasındaki iliúkiyi göstermektedir. Benzer davranıúla, úekil A.5 bir baúlangıç indüktör akımının iliúkisini ve úekil A.6 bir baúlangıç kapasitör gerilimi iliúkilerini göstermektedir.

ùekil A.4
ÖRNEK A.3

ùekil A.5

ùekil A.6

ùekil A.3 de, aúa÷ıdaki bilgiler verilmiútir: E=100 V, IL(0)=5 A, VC(0)=25 V, L=100 µH ve C=10 µF. t = 40 µs de, iL ve vC nin de÷erini bulunuz.
ÇÖZÜM A.7, A.8 ve A.9 eúitliklerinde de÷erler yerine konularak:

316) sin ω 0t + 5 cos ω 0t − (25)(0. Kapasitör baúlangıçta negatif bir de÷erle yüklenir ve t=0 da ideal SCR iletime geçer. devrenin di÷er kısmına seri bir ideal diyot içermektedir.8 dedir. Bir baúlangıç indüktör akımı yoktur.4 deki aynı zaman aralı÷ındakilere benzemektedir. fakat diyot elemanının bir sonucu olarak úekil A.4 de negatiftir. Kapasitör gerilimi 2E de÷erinde kalır çünkü boúalma mümkün de÷ildir.1 A ve vC = 92.7(b) deki grafik 0 < t < T / 2 aralı÷ı için olup úekil A. Baúlangıçta bir enerji depolaması yoktur.316 mho = 3. ùekil A.7 Dikkate alınacak di÷er bir kullanıúlı baúlangıç durumu úekil A. Bu düzenleme . ùekil A. geçicili÷in sonunda kapasitör geriliminin iúaretinin de÷iúimiyle beraber osilasyonun yarım periyodunu tamamlar. Negatif akım mümkün de÷ildir. t > T / 2 için.316) sin ω 0t = 23. ùekil A.16) sin ω 0t + 25 cos ω 0t = 100 − 75 cos ω 0 t + 15. böylece birinci yarım saykılın sonunda osilasyon durur. iL = 24.5 0. Bu yüzden geçici kısım takip eden yarım periyot aralı÷ın tamamıdır. çözümde parçalı do÷rusal analiz yine kullanıúlıdır.5 = 31.623 rad/s = 0. Devre düzenlemesini de÷iútirmek için bir anahtarlama iúlemi oluúmadıkça devre bu durumda kalır.7 sin ω 0t + 5 cos ω 0t vC = 100(1 − cos ω 0 t ) + 5(3.16 Ω iL = (100)(0.8 sin ω 0 t t = 40 µs de. Akım.5 0.º ª 1 ω0 = « −6 −6 » ¬ (100 × 10 )(10 × 10 ) ¼ §C · ¨ ¸ ©L¹ ve §L· ¨ ¸ ©C ¹ 0.5 V økinci derece sisteme do÷rusal olmayan elemanların eklenmesiyle.7(b) negatif olmayabilir.7(a) daki devre. akım úekil A.

5 ½ · −α t ­ ° ° §L· ¸ ( ) [ ( 0 ) ] cos( ω θ ) ( 0 ) sin ω d t ¾ e V E t I − − + ¨ ¸ ® C d L ¸ ° ° ©C ¹ ¹ ¿ ¯ (A.3 eúitli÷i A.5 θ = tan −1 ¨ ¨ §α · ¸ ¸ © ωd ¹ R ’nin küçük bir de÷eri için.16 eúitliklerindeki sonuçların hepsi kayıpsız .15) (A.11) § ω0 vC = E + ¨ ¨ω © d burada 0. A.11-A.3 teki devreye küçük bir direnç eklenirse. çözüm sönümlü bir osilasyona dönüúür.13) α= R 2L (A.ekseriyetle SCR komütasyon devrelerinde.16 eúitliklerindeki sonuçlarla ifade edilir: § di · E = L¨ L ¸ + RiL + vC © dt ¹ (A.14) (A. kapasitör geriliminin yön de÷iútirmesinde kullanılır.12) ω 0 = ( LC ) −0.10) § ω0 iL = ¨ ¨ω © d 0. A.10 eúitli÷i olur ve çözüm A.5 (A.11-A.5 ½ · −α t ­ C· ° ° § ¸ ( ) [ ( 0 )] sin ω t I ( 0 ) cos( ω t θ ) e E V − + + ¨ ¸ ¾ ® C d L d ¸ ° ° ©L¹ ¹ ¿ ¯ (A.16) ω d = (ω 02 − α 2 ) 0. ùekil A.8 ùayet úekil A.

5 = 99998. Kapasitör gerilimi SCR’nin iletimi ile yön de÷iútirmektedir. de÷eri A.416 ×10 −6 s 2 ωd .8 V’luk bir kaynak ile temsil ediliyorsa yön de÷iútirmeden sonraki kapasitör gerilimi (bu kısım için devrede hiç direnç yoktur.16 eúitlikleri kullanılarak.4 ùekil A.0050 rad ¸ © 99998. C=1. Bu t = T / 2 anında oluúur.7 eúitli÷inden: I tepe § 1 · = −(−100)¨ ¸ © 100 ¹ 0.5 = 10 A (c) A.5 = [(100000) 2 − (500) 2 ]0.) ÇÖZÜM (a) Kapasitör geriliminin ideal bir yön de÷iútirmeden sonra.7 rad/s θ = tan −1 ¨ ¨ §α · § 500 · ¸ = tan −1 ¨ ¸ = 0.8 eúitli÷i ile bulunur.1 = = 500 2 L (2)(100 ×10 −6 ) ω 0 = ( LC ) −0. aúa÷ıdaki sonuçlar elde edilir: α= R 0.8 deki devrede.1 Ω’luk bir devre direnci varsa yön de÷iútirmeden sonraki kapasitör gerilimi (d) úayet SCR iletim süresince 0.5 = 100000 rad/s ω d = (ω 02 − α 2 ) 0. ω d kullanılarak: T π = = 31.5 = [(100 × 10 −6 )(1× 10 −6 )]0. VC(0)=100 V ve IL(0)=0. Bundan sonraki örnek bu çok küçük etkiyi göstermektedir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) ideal bir yön de÷iútirmeden sonra kapasitör gerilimi (b) tepe indüktör akımı (c) úayet 0.duruma göre çok az farklılık gösterir.11-A.0 µF. ÖRNEK A. Gerilim aynı genli÷e fakat zıt iúarete sahiptir: §T · vC ¨ ¸ = VC (0) cos π = +100 V ©2¹ (b) A.7 ¹ © ωd ¹ Kapasitör gerilimi iL = 0 anında gerekir. aúa÷ıdaki de÷erler verilmiútir: L=100 µH.

0157 cos(3.9 ÖRNEK A.5 ùekil A.4 V Sonuçlardan.8 V’luk bir kaynak içeriyor böylece iletim t=0 da baúlayabilir ve ters akım oluúmaz. vC’nin de÷eri hesaplanabilir: vC = −0.9 devrenin parçalı do÷rusal bir modelidir: A. Aúa÷ıdakileri bulunuz: ùekil A.0050) = 98. I=20 A. L=100 µH. Akım kayna÷ı idealdir. C=2 µF.Bu zamanda vC’nin hesaplanmasıyla vC = −100001e −0. ùekil A.1416 − 0.10 (a) iL’nin 20 A de÷erine ulaúması için gereken zaman (b) zamanın bir fonksiyonu olarak vD’nin de÷eri (c) vD’nin pozitif olması ve diyotun iletime baúlaması için gereken zaman . iL(0)=0 A ve vC(0)=-200 V.44 V (d) ùimdi devreyi temsil eden model ideal bir SCR ile beraber 0. SCR ve diyot ideal düúünülmektedir.8(1 − cos ω 0t ) − 100 cos ω 0t t = T / 2 de yukarıdaki ifadenin sonucu: vC = +98. ideal bir çözüm yapıldı÷ında oldukça küçük hata meydana geldi÷i görülmektedir.8 eúitli÷i kullanılarak. E=200 V. SCR iletime t=0 da baúlamaktadır. ùekil A.10 deki devre bir SCR komütasyon devresinin bir parçasıdır.

2 + ¨ ¸t ©C¹ vD’nin de÷eri Kirúof’un gerilim kanunundan elde edilir: v D = − E + vC = −374.2 V (b) ølk 5.7.11(b) de görülmektedir.5 = 70710 rad/s sin 70710t = 20 A t = 5.3 deki gibi çalıúır ve ùekil A.5 0. iD = 0 ve daha fazla sıfırla sınırlanmaz ve negatif olabilir. iL < 20 A ve böylece iD > 0 .11 A. ÇÖZÜM (a) Bu aralık için.9 eúitlikleri uygulanır: º ª 1 ω0 = « −6 −6 » ¬ (100 × 10 )(2 × 10 ) ¼ § 2 · iL = [200 − (200)]¨ ¸ © 100 ¹ 0. Bu devre úekil A.(d) diyot iletime baúladıktan sonra iL’nin zamanla de÷iúimi (e) iL’nin sıfır oldu÷u zaman (f) son kapasitör gerilimi. A.11 µs için iL 20 A de sabittir ve v L = 0 .11(a) daki gibi olur. A.8 ve A.11×10 −6 s Bu zamanda. iL = 20 A oldu÷u zamandan sonra. yeni bir zaman orijini kullanılarak. vC’nin de÷eri.2 + (10 × 10 6 )t . Bu aralık için yeni model úekil A.8 eúitli÷inin çözümü vC’nin de÷erini verir: vC = −174. Diyot iletimdedir ve v D = 0 .11 µs aralık süresince. diyot iletimdedir ve devre úekil A. t > 5. § 20 · vC = −174. zamanla do÷rusal olarak de÷iúir.

. v D pozitif olurdu. Daha sonra úayet aynı model devam ettirilecekse. Üç aralık için bütün iúlem úekil A. Bu aynı zamanda úekil A.4 sin ω 0 t ω 0t = π / 2 de.21 µs de oluúur. Bu. Bu.74 µs dir. diyotun iletiminin v D ’nin sıfır kalmasını gerekti÷i gerçe÷ini yansıtması gerekir. Sonuç akım yalnızca. t = 37. A. Yeni bir zaman orijini ile.7 eúitli÷i kullanılarak elde dilen baúlangıç akım de÷erinin bir sonucudur. iL’nin ifadesi belirlenir: i L = 20 cos ω 0 t (e) ω 0t = π / 2 de indüktör akımı sıfır olur.4 V’luk bir maksimum de÷erde olur ve daha sonra bu de÷erde kalır. øúlemin üç parçasının toplam zamanı 64.11(a) da da gösterilmiútir. yeni bir parçalı do÷rusal model gerekir.12 de görülmektedir. yeni bir zaman orijini kullanılarak b úıkkındaki önceki çözümden vC (0) = 200 V ve i L (0) = 20 A.(c) b úıkkından.8 eúitli÷i kullanılarak vC(t) bulunur: § 100 · vC (t ) = 200 + 20¨ ¸ © 2 ¹ 0. E ve VC(0) birbirine eúit olarak A. Yeni bir modelin.12 (f) Üçüncü aralık süresince.42 ×10 −6 de v D = 0 .5 sin ω 0t = 200 + 141. ùekil A. Bu modelde. (d) Diyotun iletimi baúladı÷ı zamanda. baúlangıç úartlarında E ve vC(0)’ın eúit oldu÷u temel bir LC devresidir. t=22. vC(t) 341.

3 devresinin bir çiftidir.19 eúitliklerinde verilmiútir.7.5 sin ω 0 t (A. LC elemanları paralel olarak bu devre çiftleri bazı güç elektroni÷i devrelerinde kullanıúlıdır.17) §C · iL = I (1 − cos ω 0 t ) + VC (0)¨ ¸ ©L¹ sin ω 0t + I L (0) cos ω 0t 0.18 ve A. A. Bunlar. Bu sonuçlar anahtarın açık oldu÷u aralık için.5 §L· sin ω 0t + VC (0) cos ω 0 t − I L (0)¨ ¸ ©C ¹ 0.19) ùekil A.4 dekiler ile aynıdır.13 Akım ve gerilim grafikleri úekil A. ùekil A.13 deki devre úekil A.5 (A. A.17.14 de baúlangıçta depolanmıú enerji olmadı÷ı durumda görülmektedir.8 ve A. akım ve gerilim de÷iúkenlerinin yerlerinin de÷iúimi dıúında úekil A.5 0.14 . ùekil A.18) § 1 · ω0 = ¨ ¸ © LC ¹ (A..A A. A. LC elemanları seri olarak bulunuyordu.9 eúitlikleri akım ve gerilim de÷iúkenlerini aralarında de÷iútirerek yeniden yazılabilir. A. Yaklaúım önceki kısımdakine çok benzemektedir. Bu eúitliklerde L ve C de÷iúkenlerinin pozisyonlarının de÷iúimlerine dikkat ediniz: §L· vC = I ¨ ¸ ©C ¹ 0.3 FT 3L LC CD DE EV VR RE EÇ ÇøøF TL LE ER Røø Önceki kısımdaki LC devrelerinde.

úekil A. ùekil A.15 de görüldü÷ü gibi ideal bir diyot eklenmesiyle de÷iútirilmiútir. ùekil A.ùekil A. Aúa÷ıdaki de÷erler bilinmektedir: I=10 A. vC’nin de÷eri sıfır ve daha sonra diyotun varlı÷ının dıúında negatif olur. L ve C ’de baúlangıçta depolanmıú enerji olmaksızın t=0 da açılır.13’e aittir ve birinci yarım periyot için tepki úekil A. L=10 µH ve C=0. S anahtarı.14 de görülenle aynıdır. IL(0)=-5 A.16 ÖRNEK A. çünkü diyot vC da iletim yapar ve bunu sürdürür. ùekil A. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) osilasyon frekansı (b) vC’nin tepe de÷eri (c) diyot iletime baúladı÷ında indüktör akımının de÷eri (d) baúlangıçta negatif bir de÷erden bir pozitif de÷ere de÷iúiminde indüktör akımının zaman uzunlu÷u. VC(0)=0.15 deki parçalı do÷rusal model úekil A. vC’nin sıfırda kalmasını zorlayan yeni bir devre modeli gerekir.13 deki devre úekil A.16 daki grafik baúlangıçta depolanmıú enerji olmaksızın bu iliúkileri göstermektedir. S’nin açılması üzerine.1 µF. Bu yarım periyottan sonra. ÇÖZÜM .15 t > T / 2 için vC’nin sıfır de÷eri t > T / 2 için iL’nin sabit olmasını gerektirir.15 deki devrede.6 ùekil A. S anahtarı t=0 da açılır.

øndüktör akımı A. Z´ daha küçük olur. vC sıfır oldu÷unda. giriúten ölçülen etkin empedans. vC(t)’nin de÷eri A. I= AvV − V V ( Av − 1) = Z Z .(a) ª º 1 ω0 = « −6 −6 » ¬ (10 × 10 )(0.84 ×10 −6 s A 4M MøøL LL LE ER RE ET TK KøøS Søø A. 5 = 1× 10 6 rad/s ω 0 1×10 6 f = = = 159150 Hz 2π 2π (b) VC(0)=0 oldu÷undan.. gerilim yükselten bir devrenin.4 A A.17 eúitli÷i ile ifade edilmiú olarak t=T/4 de oluúan tepe de÷eri ile bir sinüs fonksiyonudur: § 10 · §T · VC ¨ ¸ = 10¨ ¸ ©4¹ © 0. t=T/2 de iletime baúlar. giriú ve çıkıú terminalleri arasına ba÷lanırsa..1× 10 ) ¼ 0..18 eúitli÷inden bulunur: iL = 10(1 − cos ω 0t ) − 5 cos ω 0 t = 10 − 15 cos ω 0 t §T · iL ¨ ¸ = 10 − 15(−1) = 25 A ©2¹ (d) c úıkkındaki eúitlik kullanılarak ve iL = 0 eúitlenerek sonuç aúa÷ıdaki gibidir: iL = 10 − 15 cos ω 0 t = 0 cos ω 0t = 0. 5 = 150 V (c) Diyot.1 ¹ 0.1 1M MøøL LL LE ER R’’øøN NG GE ER RøøL LøøM MK KA AN NU UN NU U ùayet bir empedans aúa÷ıdaki úekilde görüldü÷ü gibi.1 ¹ 0.841 rad t = 0.5 § 10 · − (−5)¨ ¸ © 0. Av.4 4. Z V Av AvV ùekilden.

Anahtar t=0 da kapanmıútır.3 de. IL(0)=-20 A.6 Küçük bir seri direnç úekil A.3 deki devreye eklenmiútir.1 ùekil A.4 Problem A. IL=0’ın ilk göründü÷ündeki t zamanını bulunuz. giriúten ölçülen etkin empedans. Z´ aúa÷ıdaki gibi olur: I Ai Z AiI Z ' = Z ⋅ Ai Emiter izleyici bir devrenin emiter direnci çok büyük bir direnç olarak gözükür ve devrenin giriú empedansının artmasından sorumludur. L=500 µs ve i(0)=0. C=2 µF ve v(0)=8 V. A. I=0. t=200 µs de indüktör akımını bulunuz. A. Akımın t=400 µs de ideal de÷erinden %1 den daha fazla azalmaması için direncin maksimum de÷erini bulunuz. anahtar t=0 anında kapanıyor ve 100 µs de açılıyor. E=300 V. A.2 deki devrede. L=500 µH ve C=1 µF. kendisine paralel ba÷lı 500 kΩ’luk bir dirençle modellenmiútir.3 de. anahtar t=0 da açılmıútır.5 ùekil A.ve etkin empedans: Z '= V Z = I Av − 1 Transistör devrelerinin kollektör-beyz elektrotlar arası kapasitansı yaygın kullanılan transistörlerin frekansına bir sınır koyar çünkü bu küçük kapasitans etkin olarak transistörün kazancı ile çarpıldı÷ından bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. A. A 4. çıkıú terminalleri arasına ba÷lanırsa.1 A. VC(0)=-50 V. devre de÷erleri önceki bir düzenlemenin sonucunda kaynaklanan baúlangıç de÷erleri ile beraber belirlenmiútir..3 ùekil A. indüktör sıfır olmayan bir dirence sahiptir.1 de. v = 25 V elde etmek için gereken zaman de÷iúiminde bu direncin etkisini bulunuz.. IL(0)=0..5 A. akım yükselten bir devrenin. A 5P PR RO OB BL LE EM ML LE ER R A. v’nin 25 V de÷erini kazanması için ne kadar zaman gerekir? A. L=250 µH ve C=5 µF. E=100 V. Ai.4 ùayet bir empedans aúa÷ıdaki úekilde görüldü÷ü gibi. E=200 V. kapasitör. ùayet kapasitör geriliminin ilk pozitif tepe de÷eri ideal .2 Problem A. VC(0)=-100 V.2 2M MøøL LL LE ER R’’øøN NA AK KIIM MK KA AN NU UN NU U A.1 deki devrede.

17 ùekil A. A. Bu direncin olabilecek en büyük de÷eri nedir. indüktör ve kapasitörde enerji depolanması vardır. L=100 µH ve C=1 µF.10 Problem A. VC(0)=50 V. úayet vC’nin maksimum de÷eri ideal de÷erinden %2 den daha az düúmemesi gerekiyorsa? A. I=20 A. úekil A. . kapasitör gerilimi 150 V’luk baúlangıç de÷erinden 100 µs de ters yöne dönecektir. Tepe akımın 15 A’i geçmemesi gerekir.17 de.9 da. A.18 deki devre 0 baúlangıç enerji depolamasına sahiptir. Baúlangıçta enerji depolanması yoktur. VC(0)=0. Kayıpsız bir devre varsayarak L ve C de÷erlerini belirleyiniz. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) iL’nin tepe de÷eri (b) vC’nin son de÷eri (c) devrenin b úıkkındaki duruma eriúmek için gereken zaman.de÷erinden %1 den daha az düúmemesi gerekiyorsa. IL(0)=-4 A.11 Önceki çalıúmasından. ùekil A. I=10 A.8 deki devrede.7 ùekil A. devre enerjilenince 500 µs içinde 400 V ile yüklenmesi gerekmektedir.7 deki kapasitörün. E=100 V. bu direncin izin verilebilen maksimum de÷erini bulunuz. SCR tepe akımı 20 A ile sınırlanmıútır. indüktör sıfır olmayan dir direnç de÷erine sahiptir. Aúa÷ıdakileri bulunuz: (a) baúlangıçtaki parçalı do÷rusal devre (b) diyotun durumunu de÷iútirmesi gerekti÷i zaman (c) b úıkkında bulunandan daha büyük bir zaman için uygulanacak parçalı do÷rusal devre (d) bu ikinci devre düzenlemesi süresince devre davranıúı. A. L=500 µH ve C=10 µF.9 ùekil A. Devrenin önceki çalıúmasından. D idealdir. IL(0)=15 A. Anahtar t=0 da açılmıútır. L ve C de÷erlerini tasarlayınız.18 A. anahtar t=0 da açılmıútır.8 ùekil A.

EK B YARI-øLETKEN BøLGø SAYFALARI EK B1 1N5400 EK B2 1N3879 1N3880 1N3881 1N3882 1N3883 MR1366 1N5401 1N5402 1N5404 1N5406 EK B3 1N5826 EK B4 2N4167 EK B5 2N6546 EK B6 MTH8N55 MTH8N60 MTM8N60 EK B7 MTM15N35 EK B8 2N6027 2N6028 MTM15N40 2N6547 2N4174 2N4183 2N4190 1N5827 1N5828 .

E EK KB B1 1 1 1N N5 54 40 00 0 1 1N N5 54 40 01 1 1 1N N5 54 40 02 2 1 1N N5 54 40 04 4 1 1N N5 54 40 06 6 .

.

E EK KB B2 2 1 1N N3 38 87 79 9 1 1N N3 38 88 80 0 1 1N N3 38 88 81 1 1 1N N3 38 88 82 2 1 1N N3 38 88 83 3 M MR R1 13 36 66 6 .

.

.

.

.

E EK KB B3 3 1 1N N5 58 82 26 6 1 1N N5 58 82 27 7 1 1N N5 58 82 28 8 .

.

.

.

E EK KB B4 4 2 2N N4 41 16 67 7 2 2N N4 41 17 74 4 2 2N N4 41 18 83 3 2 2N N4 41 19 90 0 .

.

.

.

E EK KB B5 5 2 2N N6 65 54 46 6 2 2N N6 65 54 47 7 .

.

.

.

E EK KB B6 6 M MT TH H8 8N N5 55 5 M MT TH H8 8N N6 60 0 M MT TM M8 8N N6 60 0 .

.

.

.

.

E EK KB B7 7 M MT TM M1 15 5N N3 35 5 M MT TM M1 15 5N N4 40 0 .

.

.

.

.

E EK KB B8 8 2 2N N6 60 02 27 7 2 2N N6 60 02 28 8 .

.

.

.

Ac anahtar AC-AC faz kontrol Ac güç kayna÷ı açık döngü kazancı Akım kayna÷ı inverteri Akım kazancı Akım sınırlayıcı altı adımlı dalga biçimi altı adımlı inverter anahtar direnci anahtar gerilimi anahtarlama kaybı anahtarlamalı mod ac güç kaynakları anahtarlamalı mod dc güç kaynakları anot akımının iletiminin sınırlandırılması Artıran kıyıcı Artıran kıyıcı aúırı akım koruması aúırı gerilim koruması aúırı yük Azaltan-artıran kıyıcı azaltma bara transferi Beyz akımı βF Bipolar jonksiyon transistörü bir fazlı birinci derece BJT bons cebri hava Çevre sıcaklı÷ı çıkıú gerilim genli÷i çıkıú kontrol Çiftli sargı Çift yönlü a güç kaynakları Çift yönlü dc güç kaynakları çok fazlı do÷rultucu çok fazlı inverter dalgacık tepkisi dc anahtar dc güç kayna÷ı DC-DC konvertörler depolama zamanı devre kesici diA/dt diAK/dt dinamik beyz akımı .

Diyak Seri ba÷lı Diyot paralel ba÷lı diyot PN jonksiyonlu diyot kesim dönüúümü do÷al konveksiyon yarım dalga do÷rultucu üç fazlı do÷rultucu doyum durumu dönüútürme oranı dönüúüm yükü dönüúüm zamanı durum uzay ortalaması düúme zamanı düzensiz güç kaybı enerji depolama elemanı enerji geri dönüúümü tam dalga faz kontrol yarım dalga faz kontrol indüktif yüklü faz kontrol motor yüklü faz kontrol faz kontrol: çok fazlı yük faz kontrol: çok fazlı rezistif yük faz kontrollu do÷rultucu faz kontrollu köprü FBSOA flyback konvertör Fourier serileri katsayıları frekans tepkisi FWD geçici termal empedans genelleútirilmiú transformotor gerilim genlik kontrolu gerilim kayna÷ı inverteri gerilim kontrol gerilim sıkıútırma gerilim-akım karakteristi÷i temel GTO modeli güç faktörü güvenli çalıúma alanı harici geçiciler harmonik kontrol harmonik bileúenleri harmonikler hızlandırma kapasitörü hızlı dönüúümlü diyotlar IB1 IB2 .

Imax Imin ısı transferi ideal olmayan anahtarlar ideal olmayan etkiler ideal olmayan manyetik kuplaj ikinci derece ikinci kırılma ileri dönüúüm ileri konvertör øletim açısı iletim durumu gerilimi impals fonksiyonu indüktif yük indüktif yük indüktör direnci integral dalga kontrol inverter çıkıú dalgası inverter jonksiyon kapasitansı Kapalı döngü Kapasitör gerilim dalgacı÷ı kapı akımı katı hal rölesi kayıpsız LC devreleri kaynak indüktansı Kesim akımı Kılıf sıcaklı÷ı kısmi doyum kıyıcı çıkıúı çok fazlı kontrollu do÷rultucu tek fazlı indüktif yük tek fazlı rezistif yük Kıyıcı kilitleme akımı Kollektör akımı Komütasyon kapasitörü Komütasyon Kontrollu do÷rultucu koruma koruyucu kapasitör koruyucu devre koruyucu direnci Köprü do÷rultucu Köprü inverter Kritik indüktans küçük sinyal LC devre çiftleri .

Manivela (crowbar) devresi Manyetik kuplaj metal oksit varistörler Miller etkisi MOSFET kapasitansı güvenli çalıúma alanı statik karakteristikler statik kapı akımı MOSFET anahtarlama kayıpları Ortalama akım Ortalama yük akımı Ortalama yük gerilimi Orta-uçlu sekonder pals geniúli÷i modülasyonu pals sayısı paralel ba÷lantı parçalı do÷rusal analiz do÷rusal model periyodik pals PN jonksiyon diyotu PUT PWM Qrr RBSOA RCS RDS(iletim) Reed rölesi rezistif yük rezonans ac güç kaynakları rezonans dc güç kaynakları RJC RMS akımı RMS de÷eri RSA Sabit beygirgücü Sabit volt/hertz Schottky diyotu statik devre modeli SCR kapı akımı kapı palsi sıcaklık koruması sıfır derece SOA Sönüm Statik anahtar Sürekli akım süreksiz akım tam dalga .

tek fazlı ac anahtar tek pals tepkili konvertör termal direnç termal zaman sabiti ters akım ters dönüúüm akımı ters dönüúüm zamanı tq transformotor kaçak indüktansı tristör triyak trr tutma akımı üç fazlı ac anahtar üç fazlı diyot köprüsü verim yarım dalga do÷rultucu yarım dalga indüktif yük yarım dalga rezistif yük yarım köprü yükselme zamanı zorlanmıú kazanç .

Canada. Robert Boylestad. Duncan A. Bilgisayar Denetimli Güç Kayna÷ı. Williams.KAYNAKLAR 1. Lander. Devices and Applications. Sweden. Applications and Design. B. Tore M. Power Electronic. 1996 15. Osman Gürdal. MacMillan. Power Electronics. Canada. Chartwell-Bratt Ltd. Pergamon Press. Grant.. Electronics Handbook. ANKARA. JMD Murphy & FD TurnBull. Power Electronic & Motor Control. Power Electronics and AC Drives. Jorge de Sousa Pires. Vector Control of AC Drives. K.. Queen’s University. ANKARA. Nasar. 1989 11. Power Electronics and Motor Control. Oxford. 1996 13. Özel Elektrik Makinaları. Undeland. William P. Converter Engineering An Introduction to Operation and Theory. Gottfried Möltgen. School of Electrical and Electronic Engineering. BAL Güngör. Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi. 1997 . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 1989 19. Cambridge University Press. University of Bradford. W. Inc. Power Electronics Devices. Cambridge. P. 1992 18. Power Electronics Converters. C. 1994 16. 1992 8. Tihanyi. Florida. Muhammed H. 1987 9. UK. S. John Wiley&Sons. Özer ù. Power Mosfets Theory and Applications. McGraw-Hill. Güç Elektroni÷i. Prentice Hall. UK. 1989 7. Louis Nashelsky. Robbins. 1986 17. Ned Mohan. New Jersey. 1989 6. Marvin J. Bose. UK. New York. CRC Press. Gordon R. Hulley&Liang. Kayseri. 1998 4. Electric Machines and Drives. B. Cyril. Inc. Cambridge University Press. Slemon. PWS-Kent Publishing Company. Edinburgh. University of Toronto. MEB Yayınları. Kasım 1995 21. Boston. L.. Bristol. 1988 20. 1991 3. Advanced Engineering Mathematics. Power Electronics Circuits. 1984 12. Erwin Kreyszig. Prentice Hall. Fisher. Electromagnetic Compatibility in Power Electronics. John Gower. 1992 10. Sen. Shepherd. 36-48. sayı 1-2. 1996 14. Addison Wesley Publishing Company. John Wiley Sons. Boldea.. Sefa I. Drivers. 1989 5. 1997 (Birinci Baskı) 2. Cilt 11. John Wiley & Sons.A. Rashid. Heriot-Watt University. ButterworthHeinemann. Applications and Passive Components. W. John Wiley & Sons. I. Power Electronic Control of AC Motors. John Wiley & Sons. Principles of Electric Machines and Power Electronics. Cambridge.

A High Efficiency Self Regulated Class-E Power Inverter/Converter.. 1993 30. No. PE7. pp. Ömer Faruk Bay.597601. Ulusal Kongresi. IEEE Transactions on Industrial Electronics. "Off-line testing of an EKF algorithm for rotor resistance estimation of induction motor drives". H.J. Van Nostrand Reinhold Company. Güngör. 15th-17th September. Ömer Faruk Bay. Çetin Elmas. pp. 1996 35. McMurray. IEEE Power Electronics Specialist Conference – PESC’96.5. E. IRELAND. 3. Ömer Faruk Bay. 451-455 32. pp. Güngör ve GRANT D.973-976.. pp. 1986. Manchester. GRANT D. K. B. Rashid. Vol. 24. BAL Güngör. Nimes. 19-21 September 1995. pp. 1981 34. Bose..: Prentice Hall. UMIST.M. BAL Güngör. "Dynamic response of a simple resistance compensation for field-oriented induction motor". BAL. Elektrik Mühendisli÷i 6. 21-23 September..(1993). New York. pp.J. ELMAS Çetin. pp. J. Englewood Cliffs. Inc. R. 14-16 September. Switching Power Converters. Zuliski.1003-1006. s. Vol. 11-17 Eylül 1995. in Proceedings of the 29th Universities Power Engineering Conference. W. ELMAS Ç. pp. IEEE Transactions on Power Electronics. IA8. "Modelling and Operation of a Nonlinear Switched Reluctance Motor Drive Based on Fuzzy Logic".22. Wood. M. BAL. 1992. Sevilla. 1972.503-510. Simple SCR and TRIAC PSPICE computer models. 16-19 September 1997. 340-342 36. Çetin Elmas.: Prentice Hall. UK 33. M. “Parameter estimation of field-oriented controlled induction motor fed by CR-PWM via EKF using stator reference currents”. IE36. Recent Advances in Power Electronics. in Proceedings of the International Conference on Electrical Machines(ICEM). . Optimum Snubbers for Power Semiconductors. Baveno. H. Englewood Cliffs. SPICE for Circuits and Electronics Using Pspice. Ömer Faruk Bay ve M.1. “Off-line parameter identification of an induction motor by an Extended Kalman Filter”. N. Vol. Second International ICSC Symposia on Soft Computing-SOCO’97. 3/592-3/597. 1990 28. Italy 25. Türkiye 29. Spain 23. Alçı. L. ÇOLAK ølhami. No. ÇOLAK ø. IE33. SPICE for Power Electronics and Electric. in Proceedings of the 28th Universities Power Engineering Conference(UPEC). France 27. Giacoletto. Ömer Faruk Bay. "Sayısal Sinyal øúlemcisi Kontrollu Anahtarlamalı Relüktans Motor Sürücüsü". Vol. P. N.M. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 386-389. European Power Electronics and Applications Conference. “Fuzzy Control of a Vector Controlled Induction Motor”.2-16 26. 1992 31. IEEE Transactions on Industry Applications.. Çetin Elmas. No.. Rashid. Bursa. SEFA ø. Staffordshire University.UK. “Fuzzy Logic Based Modelling of Inductance Variation of the Switched Reluctance Motor”. Güngör Bal.

1985. 7th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC’97). Lansing and S. ÇOLAK ølhami. P. pp. 1996 43. 44. 14-16 September. IEEE Transactions on Industry Applications.5. No. BAL Güngör ve ELMAS Çetin. IEEE Transactions on Industry Applications. E. IE37.3/448-452.6. DC Fusing in Semiconductor Circuits. No. UK. 2. L. in Proceedings of the 30th Universities Power Engineering Conference (UPEC). Electric Motor Drives and Control: Past. 1980. BAL Güngör. 1986. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. IA22. Budapest. No. Cilt 8. R. P. F. 1226-1233. K. pp. Bose. New York: IEEE Press. No. Howe. DEMøRBAù ùevki. Vol. pp. Dewan. 1990. Stefanovic. 562-575.5. (EPE) European Power Electronics and Drives.3. P.9-15. 5-7 September. "Sabit kondansatör .6.1. IA21. s. Adjustable AC Drives.in Proceedings of the 29th Universities Power Engineering Conference. 1994 37.37-43. Vol. BAL Güngör ve ÇOLAK ølhami. 42. May. pp. A Novel Bilateral Power Conversion Scheme for Variable Frequency Static Power Supplies. "Review of the testing methods for full-load temperature rise testing of induction machines". HUNGARY. vol. ”Fuzzy logic based control of a brushless dc servo motor drive”. IEEE Transactions on Industry Electronics. Dawson. D. Vol. IEEE Transactions on Industry Applications. “Comparison of an Extended Kalman Filter and compensation methods for rotor resistance variation”. Present and Future. B. Ömer Faruk Bay. 2-4 September. A Fast DC Circuit Breaker. 1995 41. C. No. No. Vol. Weichman. IA21. pp. 40. 1996 45. F. 1985.tristör kontrollu reaktör tipi reaktif güç kompansatörü”. 501-504. P. B. pp. The University of Greenwich. 1176-1181 38. Haziran. P. 1995 39. Newbery and N. Ziogas and V. G. BAL Güngör. 483-489. Sen. Nurse. pp. Ireland. . E. D. A.

2000 . güç yarı-iletken anahtarları kullanılarak. Triyak. Anlatımda ve örnek problemlerde gerçek devre tasarım durumları da dikkate alınmıútır. faz kontrollu do÷rultucu durumunda. úekil. Bu ders kitabının içindeki konuların hepsi. Böylece teorik olarak üzerinde çalıúılan. Doç. devre analizleri. slayt ve projeksiyon sunusu hazırlama. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ PN Jonksiyonlu ve Schottky engel diyotları bu diyotların karakteristikleri ile seri ve paralel ba÷lantıları. Yarım ve tam dalga inverterler ile PWM inverterleri. Zia Tariq’ a ayrıca teúekkürü borç biliyorum. vb. Bu seçim. ö÷rencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak bölümlerdeki en uygun kısımlar seçilebilir. Yarı-iletkenler hakkında geniú bilgiye sahip ö÷renciler için 2. anahtarlama iúlemi ço÷unlukla SCR’ler ile yapılmaktadır. Omik ve indüktif yüklerde AC-AC faz kontrol ile harmoniklerin incelenmesi.tr e-posta adresinden irtibat kurunuz. ilgili konularda bahsi geçen elemanların gerçek dünyada nasıl mevcut oldu÷u ve teknik özellikleri hakkındaki bilgiler rahatlıkla alınabilecektir. elemanların tanıtıldı÷ı temel konularda. Böyle enerji dönüúüm metotları. yarım ve tam dalga. 3. kitabın ilgili kısımlarındaki formül. faz kontrollu ve kontrolsuz do÷rultucular. 1 ve 3 fazlı. Güç elektroni÷i iúlemini iyi anlamak için. Ders kitabında hataları en aza indirmek için gerekli titizli÷in gösterilmesine çalıúılmıúsa da olabilecek hataların tekrar etmemesi için tarafıma bildirilmesi büyük önem arz etmektedir.edu. ders notu hazırlama. GTO. Bu ders kitabı. Katalog bölümlerinin ve kitabın içindeki muhtelif yerlerde kullanılan resim. bir DC kaynak geriliminin bir de÷erinden baúka bir de÷erine de÷iútirilmesi iúlemidir. Farnell ùirketi’nin hazırladı÷ı. SCR. bölümlerdeki konular atlanılarak. bir sömestr içinde iúlenemeyebilir.Ö ÖN NS SÖ ÖZ Z Bu ders kitabının amacı. Örne÷in. Dr. ogurdal @ tef. Bunlara ek olarak. Bazı özel devrelerde ise anahtara ba÷lı kalınarak konular iúlenmiútir. ikinci derece geçici sinyallerin devre analizi ve parçalı do÷rusal analiz metotlarının bilinmesi de faydalı olacaktır. anahtar olarak kullanılan esas yarı-iletkenlerdir. Enerji dönüúüm iúlemi elektrik kayna÷ının gerilim ve frekans gibi büyüklüklerinin de÷iútirilmesi suretiyle olmaktadır. veri-sayfası. Her konunun sonunda sayısal örneklerin ve çalıúma sorularının verilmesi. PN-Jonksiyon diyotları ve BJT gibi elektronik elemanlar ve elektronik devrelerdeki analizleri gibi temel konularda iyi bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu ders kitabı. úekil ve verileri kullanma izni verdi÷inden dolayı Farnell ùirketi adına Mr. DC-DC konvertörler. malzemeleri kullanarak sınav sorusu hazırlama. kullanılan gerçek yarı-iletken anahtardan ba÷ımsız olarak analiz edilmiútir. BJT ve MOSFET karakteristikleri. vb. Statik anahtarlar. ølk bölümlerdeki konular. Bu ders kitabının bu alandaki bir ihtiyacı giderece÷ini ve faydalı olaca÷ını ümit ediyorum. çalıúmalarınızda sizlere zaman kazandıracaktır. Güç Elektroni÷i ile ilgili elemanları içeren katalog bölümleri kitabın sonuna ek olarak ilave edilmiútir. Osman Gürdal Ankara. önceki yıllarda alınması zorunlu ilgili konuların alınıp alınmamasına ba÷lıdır. Böylece. konunun daha iyi anlaúılması amacını taúımaktadır. elektronik metotla verimli enerji dönüúümünün temel iúlemlerini gösteren güç elektroni÷i konularının tanıtılmasıdır. Bu konuda ilgililerin önerilerini bekliyorum. ve 4.gazi. ølerleyen bölümlerde modellerin devre analizleri yapılmıútır. AC ve DC güç kaynakları. Gazi Üniversitesi Merkez Yayın Komisyonu ve Yönetim Kurulu’nun 15 Mayıs 1997 tarih ve 5 sayılı toplantısında alınan 97/85 sayılı karar uyarınca bastırılmasına izin verilmiútir. kalan bölümler ise bir sömestr içinde iúlenebilir. Bu de÷iúime bir örnek. ødeal bir anahtara yakın bir yarı-iletken anahtar kullanılarak bu iúlem yüksek bir verimlilik ile yapılabilir. Güç elektroni÷i devrelerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlardan oluúmaktadır.. Kitabın Ofis 2000 ortamında hazırlanmıú bölümlerine ait dosyalarını (14 MB) edinmek isteyen ö÷retim elemanları lütfen. ö÷rencilerin alt sınıflarda verilmekte olan derslerde (özellikle elektronik dersinde).

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->