P. 1
Netter Histo Sample

Netter Histo Sample

|Views: 32|Likes:
Yayınlayan: megabyte202

More info:

Published by: megabyte202 on May 06, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2014

pdf

text

original

ÖNSÖZ
Histoloji t›bb›n birçok dal›, uygulamal› bilimler ve yard›mc› sa¤l›k meslekleri için temel bilimlerden bir tanesidir. Görsel bir bilim olan histoloji, mikroskopik yap›lar ve fonksiyonlar› ile ilgilidir. Netter Temel Histoloji klasik Netter illüstrasyonlar›n› ve Netter stilinde haz›rlanm›fl yeni resimleri, orijinal ›fl›k ve elektron mikrografilerini ve yeterli aç›klay›c› metni birlefltiren, normal histoloji ile ilgili modern ve görsel kitapt›r. Bir histoloji kitab› olarak vücuttaki hücre, doku ve organlar›n önemli mikroskopik özelliklerine vurgu yapar. Bu kitap okuyucu dostudur ve kavranmas› kolay bir formatta olmas› t›p, difl hekimli¤i ve bilimsel lisans programlar›na devam eden, revize edilmifl, probleme dayal›, entegre müfredatlar› olan ö¤renciler için özellikle önemlidir. Yard›mc› sa¤l›k mesleklerinde çal›flanlar, asistanlar, t›bbi laboratuar teknisyenleri, ö¤retmenler ve araflt›rmac›lar›n da bu kaynaktan yararlanabilecekleri flüphesizdir. Biyomedikal bilimlerdeki h›zl› ilerlemeler ve yeni müfredat bilgilerin daha etkili bir flekilde sunulmas›n› gerektirmektedir. Bu zorluklar›n üstesinden gelmek amac›yla Netter Temel Histoloji’de histolojik organizasyonun temelleri ve ana kavramlara daha fazla önem verilmifltir. Kitapta morfolojik bütünlü¤e dikkat çekilmekte ve anatomi, embriyoloji, histoloji, hücre biyolojisi ve ince yap› entegre edilmektedir. Bu kitap ayr›ca klinik olarak önemli çeflitli bilgiler sunmaktad›r. Her bölüm genel bir anlat›mla bafllar ve mikrografiler düflükten yüksek büyütmeliye do¤ru, k›sa aç›klamalar ile birlikte mant›ksal bir s›ra ile sunulur. Konunun anlafl›lmas›na yard›mc› olaca¤› düflünülen yerlerde embriyonun geliflim özellikleri verilmifltir. ‹llüstrasyonlar ve mikrografiler ile ayn› sayfada güncel, detayl› metin yer almaktad›r. Kifliye özel ö¤renmeyi cesaretlendirmek amac›yla ince detaylar yerine histolojinin temellerinin anlafl›lmas› gerekti¤ine vurgu yap›lm›fl, modern t›pta biyolojik yap›-ifllev iliflkisine önem verilmifltir. Metin k›sm›nda bulunan klinik kutucuklar yap›daki patolojiler hakk›nda bilgi vermekte ve anormalli¤i ve hastal›¤› anlamak için normal yap›ya hakim olman›n öneminin alt›n› çizmektedir. Biyopsi, otopsi ve kadavralardan al›nan insan dokusu örneklerinden, histoloji ve patolojide s›k kullan›lan boyama yöntemleri ile ›fl›k mikrografileri haz›rlanm›flt›r. Yüksek resolüsyonlu elektron mikrografileri ço¤unlukla taze fikse edilmifl kemirgen örnekleridir, baz› durumlarda ise insana ait materyallerden haz›rlanm›flt›r. Elektron mikrografileri spesifik olarak, hücre fonksiyonu ile iliflkili temel hücresel yap›lar hakk›ndaki bilgileri zenginlefltirmek amac›yla kullan›lm›flt›r. Netter Temel Histoloji birçok amaca hizmet eder. Hekim adaylar› ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar› için elzem olan histolojik bilgilere yönelik görsel bir k›lavuzdur. Mikroskop alt›nda slaytlar› ve bir bilgisayar ekran›nda dijital görüntüleri inceleyen ö¤rencilere ve uzmanlara yard›mc›d›r. Mikroskopik kesitlerin tan›nmas› ve yorumlanmas›n› kolaylaflt›r›r, temel histolojik prensiplerin daha iyi anlafl›lmas› için referanslar sa¤lar. Derslerin daha iyi anlafl›lmas›na yard›mc› olur, standart kitaplar› tamamlay›c› niteliktedir ve s›navlar için iyi bir kaynakt›r. Ayr›ca “National Board and Licensing” S›navlar›na haz›rlanan ö¤renciler için yararl›d›r. Son olarak bu kitap okuyucuya insan vücudunun iflleyiflini ve hücre, doku ve organ sistemlerindeki güzellikleri göstermeyi amaçlar. William K. Ovalle Patrick C. Nahirney

v

ÇEV‹R‹ ED‹TÖRLER‹ ÖNSÖZÜ
T›p Biliminde insan vücudunun organ, doku ve hücrelerinin histolojik yap›lanmalar› ve ince yap› özellikleri ortaya konan bilgiler ile klini¤e yönelik yararlar› gün geçtikçe daha önem kazanm›flt›r. “Netter’in Temel Histoloji” kitab› organ, doku ve hücrelerin stereolojik flemalar› ve çizimleri gerek ›fl›k mikroskobik gerekse elektron mikroskobik görüntüleri, ifllevsel özellikleri ve klinikle ba¤lant›l› özellikleri bu kitapta tart›fl›lm›fl ve yeni bilgilerle donat›lm›flt›r. T›p bilimiyle ilgili tüm alanlarda ö¤renim gören ve bilgilenme ihtiyac›nda olan ö¤renci, araflt›rma görevlileri, s›navlara haz›rlanan ö¤renciler hatta uzmanlar› için oldukça yararl› olaca¤›n› düflündü¤ümüz bilgi birikimlerinin paylafl›ld›¤› bir kaynakt›r. Birçok çizim, resim ve grafiklerle desteklenmifl olan yaz›l› metinler ve resim alt› yaz›lar› bilgiyi ayd›nlatmaya yönelik haz›rlanm›fl ve konuyu daha anlafl›labilir k›lm›flt›r. ‹ngilizce bask›dan dilimize çevrilmesinde yazar ekibinde yer alan tüm Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dal› ö¤retim üyelerimiz büyük özveri ve özenle çal›flarak bu kitab› haz›rlam›fllard›r. Eserin Türkçe’ye kazand›r›lmas›nda destek olan Günefl T›p Kitabevlerine ve Dr. Nejat Ünlükal’a teflekkürlerimizi sunar›z. Editor ekibi olarak “Netter’in Temel Histoloji” kitab›n›n; Histolojiyi ö¤renmeye çal›flan tüm okuyuculara yararl› olmas›n› dileriz .

Prof. Dr. Sevda Müftüo¤lu Doç. Dr. Figen Kaymaz Doç. Dr. Pergin Atilla

vii

‹Ç‹NDEK‹LER
I: HÜCRE VE DOKULAR
1. Hücre ...................................................................................................... 1
Çeviri: Prof. Dr. Esra Erdemli, Yrd. Doç. Dr. Sibel Serin K›l›ço¤lu

2. Epitel ve Ekzokrin Bezler .................................................................. 29
Çeviri: Prof. Dr. Emel Koptagel

3. Ba¤ Dokusu ........................................................................................ 51
Çeviri: Prof. Dr. Feriha Ercan

4. Kas Doku ............................................................................................ 71
Çeviri: Prof. Dr. Aysel Kükner

5. Sinir Dokusu ...................................................................................... 101
Çeviri: Doç. Dr. Necdet Demir

6. Kemi¤in Yap›s› .................................................................................. 131
Çeviri: Doç. Dr. Necat Y›lmaz

7. Kan ve Kemik ‹li¤i ............................................................................ 157
Çeviri: Doç. Dr. Seda Vatansever

II: S‹STEMLER
8. Kardiyovasküler Sistem .................................................................. 173
Çeviri: Doç. Dr. Kaz›m Tu¤yan

9. Lenfoid Sistem .................................................................................. 195
Çeviri: Doç. Dr. Feral Öztürk

10. Endokrin Sistemi .............................................................................. 213
Çeviri: Prof. Dr. Hakk› Dalç›k

11. Deri ve Ekleri .................................................................................... 243
Çeviri: Prof. Dr. Candan Özo¤ul, Yrd. Doç. Dr. Çi¤dem Elmas

12. Üst Sindirim Sistemi .......................................................................... 263
Çeviri: Doç. Dr. Petek Korkusuz, Ö¤r. Görv. Dr. Dilara Zeybek

13. Alt Sindirim Sistemi .......................................................................... 285
Çeviri: Doç. Dr. Gülçin Abban

14. Karaci¤er, Safra Kesesi ve Ekzokrin Pankreas .............................. 311
Çeviri: Doç. Dr. Alpaslan Çimen

15. Solunum Sistemi ................................................................................ 333
Çeviri: Doç. Dr. Hüseyin Aktu¤

16. Üriner Sistem ...................................................................................... 353
Çeviri: Prof. Dr. ‹smail Seçkin, Uzm. Dr. Elif Güzel O¤uz

17. Erkek Üreme Sistemi ........................................................................ 377
Çeviri: Prof. Dr. Seyhun Solako¤lu, Dr. Mine Gültomruk

18. Kad›n Üreme sistemi .......................................................................... 399
Çeviri: Prof. Dr. Semiha Noyan

19. Göz ve Ekleri ...................................................................................... 427
Çeviri: Prof. Dr. Engin Yenilmez

20. Duyu Organlar› .................................................................................. 447
Çeviri: Doç Dr. Elvan Özbek

Ekler .......................................................................................................... 471 Dizin .......................................................................................................... 473 xvii

11 1.1 1.I: HÜCRE VE DOKULAR 1 HÜCRE Çeviri: Prof.3 1.5 1.10 1.12 1.14 1. Yrd. Mitoz ve Di¤er Hücresel Olaylar Hücre Yüzey Farkl›laflmalar›: Silya ve Bazal Cisim 1 .9 1.21 1.6 1.19 1.25 1.16 1.27 Genel Bilgi Mikroskoplar ve Teknik Tekni¤e Göre Hücrelerin Farkl› Görünümleri Hücre Zar› ‹nce Yap›s› ve Fonksiyonu Hücreleraras› Ba¤lant›lar: S›k› Ba¤lant›lar›n (tight junction) ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Hücreleraras› Ba¤lant›lar: Tutundurucu Ba¤lant›lar›n (anchoring junction) ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Hücreleraras› Ba¤lant›lar: Oluklu Ba¤lant›lar›n (gap junction) ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Çekirdek ve Çekirdekci¤in ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Çekirdek ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi: Kromatin ve Matriks Çekirdek Zar›n›n ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Mitokondriyon ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Mitokondriyal Krista ve Matriks ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Granülsüz (Düz yüzlü) Endoplazma Retikulumu ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Granüllü Endoplazma Retikulumu ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Ribozom ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Golgi Kompleksi ‹nce Yap›s› Golgi Kompleksi ‹fllevi Lizozom ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Peroksizom ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi ‹nklüzyon ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi: Glikojen ‹nklüzyon ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi: Lipid damlac›klar› Sitoplazmik Veziküllerin ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi: Endositoz.17 1.4 1. Doç.22 1.13 1.18 1. Sibel Serin K›l›ço¤lu 1.8 1. Dr.23 1.24 1.7 1.15 1.20 1. Transitoz ve Ekzositoz Mikrotübüllerin ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Sitoplazma Filamanlar›n›n ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Sentrozom ve Sentriyolün ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Hücre Döngüsü. Dr.2 1.26 1. Esra Erdemli.

1 GENEL B‹LG‹ ‹nsan vücudu hücreler ve hücre-d›fl› (ekstraselüler) matrikse sahip dört temel dokudan (epitel. Ökaryotik hücre. Sinir hücresinin yuvarlak çekirde¤i ve küçük koyu çekirdekçi¤i (çk) izlenmektedir. Çekirdek zar›. ya¤lar.yaklafl›k 60 x 1012 hücre içerir ancak bunlar›n hepsinin yap›s› ayn›d›r. bütün canl› organizmalar›n yap›sal ve fonksiyonel temel birimidir. -büyüklük ve flekilleri de¤iflken 200 farkl› tipte. Çekirde¤i çevreleyen sitoplazma çok say›da organel ve inklüzyon içerir. Hücre. Hücre iç yap›s›. Örne¤in. Sitoplazma. Çekirdek. Çevredeki küçük hücrelere göre büyük bir sinir hücresi. Lateral yüz. sitoplazma ise su (yaklafl›k %70). kas. Organeller (fonksiyonel yetene¤e sahip özel yap›lar) ve inklüzyonlar (k›smen dura¤an. Kromatin Granüllü endoplazma retikulumu Granülsüz (Düz yüzlü) endoplazma retikulumu Çekirdekçik Bazal GER üzerindeki ribozomlar Mitokondriyon Megakaryosit Hücre zar› Elektron mikroskobunda görülen flekliyle hücrenin temel içeri¤inin düzenlenifli. sinir ve ba¤ dokusu) oluflur. sinir hücreleri (nöron) iletime. hücre flekline uyan bir çekirdekleri vard›r. geçici yap›lar) sitoplazmada bulunur. kas hücreleri kas›lmaya. fonksiyonu yans›tacak flekilde de¤iflim gösterir. Her hücre poliploid ve koyu bazofilik yap›da çok loblu. ribozomlar ve granüllü endoplazma retikulumu nedeniyle mavimsi benekli yap›da görülüyor. karbonhidratlar ve organik ya da inorganik molekülleri içeren karma bir jeldir. k›rm›z› kan hücresidir. Apikal yüz mikroviluslar ad› verilen çok say›da parmak fleklinde uzant›lara sahiptir. kromatin ve bir veya daha fazla çekirdekcik içeren çekirde¤i çevreler. Çekirdeksiz olgun k›rm›z› kan hücreler hariç bütün hücrelerin. apikal ve lateral olarak kutuplaflma gösteren plazma zar›.E. Olgun k›rm›z› kan hücreler çekirdek içermez. Protoplazman›n çekirdek ve sitoplazma olmak üzere iki içeri¤i vard›r. d›fl› bir plazma zar›yla (s›n›rlay›c› zar) çevrili protoplazma kitlesi içerir. Hücreyi saran bazal. x500 H. Vücut. Kemik ili¤i yaymas›nda megakaryosit ›fl›k mikroskobu görüntüsü. x530.2 Hücre Sentriyoller Çekirdek çk Mikrovilluslar Pinositoz vezikülleri Salg› vezikülleri Golgi kompleksi Çekirdek zar› Sitoplazma Çekirdekçik Arka kök gangliyonundan bir ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Wright boyas› 1. genomu içeren kromozomlar. fibroblast gibi ba¤ dokusu hücreleri destek oluflturmaya ve bez epiteli hücreleri salg›lamaya uygun de¤iflim gösterir. Baz› organeller zarla çevrelenirken baz›lar› çevrelerinde zar içermez. . proteinler. büyük bir çekirdek içerir. Bu hücreler periferik kana verilen plataletleri–küçük sitoplazmik parçac›klar– oluflturur (ok). hücreleraras› ba¤lant›lar içerir. Bu hücrelerin çevresindeki s›k›ca paketlenmifl çok say›da küçük hücre. Osteoklastlar ve iskelet kas› gibi baz› hücreler çok çekirdeklidir. Bu büyük hücrelerin sitoplazmas› köpüksü ve ince granüler yap›dad›r.

Birçok hücre ›fl›¤› çok az emer bu nedenle ›fl›k emilimini artt›rmak için boyama gereklidir. Yüksek. kurutulup. kal›n örnekler ve bütün olarak hücreler tespit edilip. Birçok mikroskop çeflidi vard›r bunlardan en önemli ikisi. Boyalar ›fl›¤› farkl› emerek yap›lar›n farkl› boyanmas›n› ve yap›lar›n tan›nmas›n sa¤lar. cam lensler örne¤i odaklar ve büyütür. Örneklerden mikrotomla kesit almay› boyama ifllemi takip eder. TEM için tespit edilen örnekler. Scanning elektron mikroskop (SEM)’da.2. TEM ‘da ultramikro- Objektif Lens Bobin Örnek Kondensör Lens Bobin Kaynak Ifl›k Elektron Kuramsal çözünürlük tomla kesilmifl ince kesitlerden elektron demeti geçer. Görüntü floresan bir ekranda veya foto¤raf pla¤›nda siyah-beyaz elektron mikroskobu görüntüsü (EM) olarak kaydedilir. Çal›flma örnekleri görülen ›fl›¤› emer. odaklamak ve büyütmek için lensler kullan›l›r. Oküler lens. Renkli görüntü yoktur. Ifl›k önce örnek tablas›n›n alt›ndaki kondensör lensle boyal› örnekte odaklan›r. Mikroskop hücrelerin görüntülerini büyütürken ay›r›m detaylar›n› da artt›r›r. Elektron mikroskobu görüntüsünde ince plastik kesitler a¤›r metallerle (uranil asetat ve kurflun sitrat) boyan›r. Çözünürlük (rezolüsyon) bir mikroskopta elde edilebilen en yak›n iki nokta aras›ndaki mesafedir.2μm dir. Büyük bir oosit hücresi onu çevreleyen küçük follikülü hücreleriyle (FH) görülmektedir.2 M‹KROSKOPLAR VE TEKN‹K Histoloji. Eozin pembe. Gama ve X-›fl›n› Ultraviyole Görülebilir ›fl›n ‹nfrared Radyo dalgalar› Oosit Ovaryumdan al›nan kesitlerin ›fl›k (sol) ve elektron (sa¤) mikroskobundaki karfl›laflt›rmal› görüntüleri. Bu da ›fl›¤›n dalga boyuna ba¤l›d›r. ince metal film tabakas›yla kapland›ktan sonra incelenir. örnekten geçer ve objektif lensler görüntüyü büyüterek oküler lense iletir. TEM’ un çözünürlü¤ü ›fl›k mikroskobundan 103 daha fazla. Transmisyon elektron mikroskobunun (TEM) optik bölümleri. görüntüyü büyütür ve göze veya foto¤raf pla¤›na yans›t›r. Bu tip mikroskopta ›fl›k üç cam lensten geçer.5nm dir. Aldehitlerle fiksasyon ve alkollerde dehidratasyonu takiben parafin veya plasti¤e gömme ifllemi uygulan›r. doku kesitlerinde bazofilik. vücuttaki doku ve hücrelerin yap›lar›n› araflt›r›r. Transmisyon elektron mikroskobunda (TEM) ayd›nlatma kayna¤› küçük dalga boyuna sahip elektronlard›r. anyonik bir boyad›r ve asidofilik (pozitif yüklü) doku bölgelerine ba¤lan›r. Hücreler ç›plak gözle görülemez bu nedenle hücrelerle çal›flmak için ilk kullan›lacak araç mikroskoptur. ince kesildikten sonra plasti¤e gömülür. Is›nm›fl tungsten filamandan (veya katod) kaynaklanan elektronlar vakum içindeki kolonda anota çekilir.Hücre ▼ Ifl›k mikroskobu Elektron mikroskobu Görüntü Projektör Lens Bobin Ara görüntü 3 Konvansiyonel ›fl›k mikroskobunun (ayd›nl›k alan) optik bölümleri. Hematoksilen.çözünürlük SEM (HRSEM) genifl odaklama derinli¤iyle hücre ve organellerin iç yap›s›n› ay›rt etmeye olanak sa¤lar. ›fl›k ve elektron mikroskoplar›d›r. Üç boyutlu bir görüntü elde edilir. Ayn› ›fl›k mikroskobu prensibiyle görüntüyü kondense etmek. Bunlar›n farkl› lensleri. TEM’un avantaj› çözünürlük gücünün yüksek olmas›d›r. Bu lensler bobin yap›s›nda elektromanyetik lenslerdir.0. 0. anyonik (negatif yüklü) bölgelere ba¤lanan mavi katyonik bir boyad›r. Sol: x200. Bilinen ayd›nl›k alan ›fl›k mikroskoplar›n›n çözünürlü¤ü yaklafl›k 0. ›fl›k mikroskobu görüntüsünde parafin kesit hematoksilen ve eozin (H. Birçok doku renksizdir. . Elektronlar ç›plak gözle görülemez.E. Sa¤: x1800 FH Oosit FH 1.) ile boyanm›flt›r. Öncelikle hücre- ler ve dokular bir seri uygulama basama¤›ndan geçirilir. Kesitler siyah-beyaz kontrast›n› artt›rmak için a¤›r metallerle boyan›r. ayd›nlatma kaynaklar› ve de¤iflik seviyelerde çözünürlük ve büyütme güçleri vard›r.

4

Hücre

Hiyalin k›k›rdak içindeki kondrositlerin ›fl›k mikroskobu görüntüsü. K›k›rda¤›n bu esas hücrelerinin görevi çevredeki ekstrasellüler matriksi (ESM) sentezlemek ve salg›lamakt›r. Her hücrenin yuvarlaktan elipse de¤iflen çekirde¤i ve soluk sitoplazmas› vard›r. Bu hücreler taraf›ndan salg›lanan, protein ve karbonhidrat içeren ESM de boyan›r. x400 H.E.

ESM

Sitoplazma Çekirdek

Çekirdek

Çekirdek ve sitoplazmas›yla bir kondrosit elektron mikroskobu görüntüsü. A¤›r metal boyalar›yla hücrenin farkl› bölgeleri aç›k ve koyu olarak boyanma gösterir. Hücre zar› ve organeller gibi koyu gözlenen bölgelerde -elektron yo¤unelektronlar kesitten geri yans›r. Aç›k renk görülen bölgelerde (elektron geçirgen) ise tam tersi söz konusudur. Sitoplazmada çeflitli organellerin da¤›l›m› dikkat çekicidir. x2000 (Dr. B. J. Crawfod’’a izniyle).

Sitoplazma

Ekstraselüler matriks

Çekirdek
Yüksek-çözünürlüklü scanning EM (High Resolution Scanning Electron Microscop)’da bir kondrosit. Hücrede üç boyutlu iç yüzey kenarlar› görülmektedir. Hücreler dondurulmufl, k›r›larak aç›lm›fl, ince metal filmle kaplanm›fl ve yüzeyleri taranm›flt›r. SEM’un çözünürlü¤ü TEM kadar yüksek de¤ildir ancak hücre kesitine de ihtiyaç göstermez. Her iki mikroskopla birbirlerini tamamlay›c› bilgiler elde edilir. x2000. (Dr. M.J. Hollenberg izniyle)

Sitoplazma

Ekstraselüler matriks

1.3

TEKN‹⁄E GÖRE HÜCRELER‹N FARKLI GÖRÜNÜMLER‹

Histolojik teknikler, hastal›kl› veya sa¤l›kl› hücre fonksiyonlar›n›n anlafl›labilmesi için birbirinden farkl› ama birbirini tamamlay›c›, temel yap›sal hücre görünümlerinin elde edilmesini sa¤lar. Parafin kesitler rutin olarak hematoksilen ve eozin (H.E.) ile boyan›r ve ›fl›k mikroskobunda incelenir. Hücre çekirdekleri (DNA ve RNA nükleik asitlerinden zengindir) bazik bir boya olan hematoksilene karfl› afinite gösterir ve mavi boyan›rlar. Bazofilik

olarak adland›r›l›rlar. Bunun tersine, hücre sitoplazmas› ve ekstraselüler matriks eozine (anyonik boya) karfl› afinite gösterir ve pembe boyan›r. Eozinofilik (veya asidofilik) olarak adland›r›l›r. Yüksek çözünürlük gücüyle TEM, zarlar ve organeller gibi hücre detaylar›nda ›fl›k mikroskobundan çok daha ayd›nlat›c›d›r. ‹nce kesitlerde hücrenin farkl› bölümleri metal boyalara farkl› afiniteler gösterir, sonuçta siyah-beyaz olarak farkl› elektron yo¤unluklar›nda iki boyutlu görüntüler elde edilir. HRSEM görüntüleri ise donmufl ve k›r›lm›fl hücrelerde organeller ve inklüzyonlar›n üç boyutlu iliflkilerini verir.

Hücre
Zar deli¤i Protein tabakas› (≅2.5 nm) ‹kili fosfolipid tabakas› (≅ 5nm) Protein tabakas› (≅ 2.Snm}

5

Antikor ‹yon

Ligand

Kollagen

Zar deli¤i Klasik üç tabakal› zar modeli (Davson ve Danielli’den sonra). 1935’de tan›mlanan plazma zar›; her lipid yüzüne Fosfolipid matrikse gömülmüfl globüler proteinler Periferal zar ‹ntegral zar proteini proteini ‹kili fosfolipid tabakas› ‹yon kanal› Yüzey antijeni Reseptör

Adezyon molekülü

Günümüzde plazma zar› yorumu. ‹ntegral ve ekstensek proteinler ikili fosfolipid tabakas›yla iliflkilidir. Bu proteinlerin, adezyon molekülleriyle birlikte doku düzenlenmesi, iyon kanallar›yla iki yönlü madde tafl›nmas›, yüzey antijenleriyle hücre tan›nmas›, ve nörotransmiter ve hormon reseptörleriyle hücreleraras› iletiflimin sa¤lanmas› gibi görevleri vard›r.

S›v› mozaik modeli (Singer ve Nicholson’dan sonra). 1972’de tan›mlanan plazma zar›; ikili s›v› lipid tabakas› içine proteinlerin k›smen ya da tam olarak gömüldü¤ü bir modeldir.

Hücre zar›n›n elektron mikroskobu görüntüsü. Birbirine komflu iki hücrenin her birinin plazma zar› (PM) üç katl› görüntüye sahiptir. Hücre yüzeyine yak›n aktin filamanlar›n›n (AF) enine kesitleri izlenmektedir. x100,000, (Dr. A. W.Vagl izniyle).

1.4

HÜCRE ZARININ ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹

Zarlar -iyonlar, su ve makromoleküllerin hareketlerini seçici olarak düzenleyen yar› geçirgen bariyerler- hücrede süreklidir. Hücre tipi ve yerine göre içerikleri de¤iflse de genel içeri¤i %35 lipitler, %60 proteinler ve %5 karbonhidratlardan oluflur. Hücre zar› (plazma zar›) bir d›fl s›n›r oluflturur. Hücre içi zarlar, çekirdek ve zarla çevrili organelleri çevreler. Zarlar, ›fl›k mikroskobunun çözünürlük s›n›r›n›n alt›nda oldu¤u için özel teknikler uygulanmadan görmek güçtür. Elektron mikroskobunda büyük büyütmelerde iki koyu çizgi aras›nda ince elektron geçirgen bir bölge içeren üç tabakal› bir görüntüsü vard›r. Üç katl› zar›n (ünit zar) tamam› 5-8 nm kal›nl›¤›ndad›r. Zarlar, s›v› mozaik modeli ad› ve-

rilen yap›sal olarak birbirini oldukça kuvvetli tutan iki tabakal› lipitten oluflur. Burada polar fosfat bafllar›yla iki hidrofilik fosfolipit moleküllü d›flar›da yerleflir. Hidrofobik ya¤ asiti kuyruk bölgeleri ise iç zar›n iskeletini yapar. Kolesterol molekülleri zara yay›lm›flt›r ve ak›c›l›¤› sa¤lar. ‹ntrensek (integral) globular proteinler ikili ya¤ tabakas› içinde zar kal›nl›¤› boyunca bir yandan di¤er yana uzanarak yerleflirler. Ekstrensek (periferal) proteinler de zara tutunmufltur ancak d›fl veya iç yüzde yer al›r. Karbonhidratlar s›kl›kla zar›n d›fl yüzünde glikokaliks ad› verilen belirsiz bir manto oluflturur. Zarlarda kanallar ve elektrik yükü farkl›l›¤›na göre hücrenin iç ortam›n› ayarlayan, proteinden yap›lm›fl iyon pompalar› vard›r. Zarlar hormon ve büyütme faktörlerine karfl› reseptörler içerir. Nöron ve kas hücrelerinde nörotransmitterlere karfl› da reseptörler vard›r.

6

Hücre
MV MV’lar›n enine kesiti
Mikrovilluslar›n (MV) sagittal kesiti Zonula okludenste (ZO) hücre zarlar›n›n kaynaflmas› Zonula adherenste (ZA) Çekirdek hücreler aras› aral›k Makula okludenste (MO) fokal zar kaynaflma bölgeleri

ZO ZA

MO

Bazal katlant›lar

Hücreleraras› aral›k

Üç hücrenin apikal yüzündeki mikrovilluslar ve yan yüzlerdeki ba¤lant› kompleksleri. S›k› ba¤lant›lar (zonula ve makula okludens) ve zonula aderens gibi hücreler aras› ba¤lant›lar›n tipik bir hücreler aras› ba¤lant› kompleksini oluflturdu¤u görülüyor.

Bir böbrek tübülü duvar›ndaki iki epitel hücresi aras›ndaki s›k› ba¤lant›n›n elektron mikroskobu görüntüsü. ‹ki komflu hücre plazma zarlar›n›n (oklar) birbirine yapt›¤› parmaks› uzant›lar. Tübül lümenine (*) yak›n bir s›k› ba¤lant› (daire). Solda hücre çekirde¤inin bir bölümü. x50,000. (Dr. W.A. Webber izniyle).

HAB

HAB

Kaynaflma

Kaynaflma Retinadaki iki epitel hücresi aras›ndaki s›k› ba¤lant›lar›n elektron mikroskobu görüntüsü. Hücrelerin karfl›l›kl› plazma zarlar›n›n (PM) üç tabakal› görüntüsü belirgin. Birkaç fokal s›k› ba¤lant› (daire) izleniyor. x1OO,OOO. (Dr. B.j. Crawford izniyle)

‹ki hücrenin karfl›l›kl› plazma zarlar›. Ba¤lant›lardaki hücreler aras› boflluk (HAB) göreceli kal›nl›¤› izleniyor. S›k› ba¤lant›larda komflu hücre zarlar› aras›ndaki hücreleraras› aral›k tamamen kapan›r. Makula okludens bu tip ba¤lant›n›n bir baflka biçimidir.

1.5

HÜCRELERARASI BA⁄LANTILAR: SIKI BA⁄LANTILARIN (TIGHT JUNCTION) ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹

Birçok komflu hücre aras›nda yap›flmay› art›rmak için basit parmaks› uzant›lar bulunur. Hücre zarlar› hücre adezyon moleküllerini içeren yap›flt›r›c› ba¤lant›larla ekstraselüler matriksle etkileflir. Hücreler ayn› zamanda çok say›da özelleflmifl plazma zar› de¤ifliklikleri gösterirler – farkl› tiplerde hücreleraras› ba¤lant›lar. Bafll›ca üç tip ba¤lant› vard›r: s›k› (zonula ve makula okludens), tutundurucu (makula ve zonula adherens) ve oluklu (gap veya iletiflimsel). S›k› ba¤lant›lar, epitel hücrelerinin lümene bakan yüzünde, kuflak tarz›nda hücreleri sararak tam olarak geçifle engel olur. Farkl› bölgelerde gelifligüzel madde geçiflini önlemek

üzere geçirgenlik bariyerleri oluflturur. T›kay›c›l›k ve geçirgenlik özellikleri hücre tipine ve yerine göre de¤ifliklik gösterir. Baz› özelleflmifl k›lcal damar endotel hücrelerinde, kan-beyin, kan- göz ve kan- testis bariyerinin temelini olufltururlar. Di¤er taraftan plazma zar›n›n apikal ve bazolateral bölgeleri aras›nda bir s›n›r meydana getirir. Büyük büyütmedeki elektron mikrograflarda, komflu hücrelerin plazma zarlar› bir veya daha fazla temas noktalar›yla ekstraselüler alan› yok edecek flekilde kaynaflm›fl görülür. Her temas bölgesi okludin ve klaudinlerin farkl› s›n›flar› olmak üzere transmembran proteinleri içerir. Kadherin gibi di¤er sitoplazma proteinleri de destekleyicidir. S›k› ba¤lant›lar›n dondurmak›rma elektron mikrograftlar›nda a¤ fleklindeki iletiflimin transmembran proteinleriyle oldu¤u görülür. Hücre iskeletinin aktin filamanlar› da s›k› ba¤lant›lar›n sitoplazmik bölgeleriyle iliflkilidir.

Hücre
▼ Üç hücrenin bölümleri.

7

SL MV ZO ZA HPU PV BL EGL EYL HAB HAB’ta DM birleflkesi BL birleflkesinde HDM
TF

FIL BC KF SL

▼ Desmozomlar›n ayr›nt›l› yap›s›.
BL

YAFP HAB

EGL

EYL

Hücreleraras› ba¤lant›da dezmozom
HAB = Hücreleraras› boflluk MV = Mikrovillus PV = Pinositoz vezikülü KF = Kök fibrilleri TF = Tonofibriller ZA = Zonula adherens ZO = Zonula okludens

BC = Basal cisim BL = Bazal lamina HPU = Hücresel parmaks› uzant›lar SL = Silyum EYL = Elektron yo¤un lamina

YAFP = Yo¤un ara filaman pla¤› EGL = Elektron geçirgen lamina FIL = Filamanlar DM = Desmozom HDM = Hemidesmozomlar

Dezmozom

Dezmozom

Böbrekte komflu epitel hücreleri aras›ndaki zonula adherenslerin elektron mikroskobu görüntüsü. Hücrenin ümene (*) yak›n yan yüz parmaks› uzant›lar› zonula adherens (oklar) yap›s› gösterir. Plazma zar› alt›ndaki sitoplazma yo¤unluklar› aktin filamanlar› içerirler. Bunlar›n baz›lar› mikrovilluslara (Mv) girer. Mitokondriyonun (Mi) bir bölümü izleniyor. X40,000. (Dr. W. A Webber izniyle).

Böbrekte komflu epitel hücreleri aras›ndaki dezmozomlar›n elektron mikroskobu görüntüsü. Ba¤lant›lar›n her iki taraf›nda ara filamanlar›n toplanmas›na ba¤l› olarak yo¤un sitoplazma plaklar› izleniyor. Dezmozomlar›n aras›ndaki hücreler aras› aral›¤›n merkezinde elektron yo¤un bir çizgi uzan›r. Sitoplazmada mitokondriyonlar (Mi) izleniyor. x40,000. (Dr. W.A. Webber izniyle)

1.6

HÜCRELERARASI BA⁄LANTILAR: TUTUNDURUCU BA⁄LANTILARIN (ANCHORING JUNCTION) ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹

Zonula adherens ve makula adherens (desmozom) olmak üzere hücreleri bir arada tutan iki tip tutundurucu ba¤lant› vard›r. Bunlar genellikle komflu epitel hücrelerinin yan yüzlerinde bulunur. Epiteli, sabitleyerek mekanik stres ve yan yüz bozulmalar›na karfl› korur. Sitoplazmadaki aktin filamanlar› zonula adherenslere; ara filamanlar (tonofilamanlar) ise dezmozomlara tutunur. Ço¤u epitelde zonula adherens genellikle hücrelerin apikal bölümünde, s›k› ba¤lant›lar›n alt›nda kuflak gibi tüm hücreleri sarar. Genellikle kadherin içeren transmembran proteinleri ba¤lant›n›n iki yan›nda bulunur. Komflu hücreler aras›ndaki dar ekstraselü-

ler geçit 20 nm dir; hücrelerin iç yüzleri di¤er sitoplazma proteinleriyle (vinkülin ve α-aktinin) hücre iskeletindeki aktin filamanlar›na yap›fl›r. Dezmozomlar, epitel hücrelerinde bulunan daha karmafl›k plak benzeri ba¤lant›lard›r. Bunlar kalp ve düz kas hücrelerinde hücreleri s›k›ca ba¤layan noktasal bölgelere benzerler. Yo¤un sitoplazmik plaklar birbirine bakan plazma zarlar›n›n sitoplazma yüzündedir. Birbirine paralel plazma zarlar› aras›ndaki mesafe 20-25 nm geniflli¤indedir ve s›kl›kla merkezinde koyu bir çizgi görülür. Bu aral›k komflu plazma zarlar›n› birbirine ba¤layan transmembran kadherinlerini (desmogleinler ve desmokolinler) içerir. Yo¤un plaktaki yard›mc› proteinler (desmoplakin ve plakoglobin) ara filamanlara tutunur. Epitel hücrelerinde keratinler, kalp kas› hücrelerinde desmin gibi dezmozomlar›n yer ald›¤› yere göre de¤iflebilen farkl› ara filamanlar› vard›r.

Dar aral›¤› geçen konnekson komflu hücreninkiyle devam eder dolays›yla merkezdeki delik direk iletimi sa¤lar. Konneksin-50 ‘deki mutasyon da göz lensinde katarakta neden olur. s›k› paketlenmifl hücreler aras› kanallar› içeren özel bölgelerdir. Hücre zar›na gömülüdür ve konnekson olarak adland›r›l›r. Hücre d›fl› alana iyon veya s›v› geçifli olmaz. genellikle koklear tüy hücrelerinde K+ tafl›n›m›n› sa¤lar. Doku s›v› nitrojenle h›zl›ca dondurularak yüksek vakum alt›nda metal b›çakla k›r›l›r. A. Her silindirik kanal. Oluklu ba¤lant›lar komflu hücreleri birbirine ba¤layan büyük. KL‹N‹K B‹LG‹ Moleküler büyüklüklerine göre isimlendirilen konneksinleri kodlayan genlerdeki mutasyonlar sonucu birçok hastal›k ortaya ç›kar. K›rma yöntemiyle. Bu teknik tespit yöntemi gerektirmeden zarlar›n iç ve yüzey topografisinin izlenebilmesine olanak sa¤lar. kapanabilir.0 nm çap›nda bir çift yar›m kanald›r. Dondurma-k›rma yöntemiyle oluklu ba¤lant› yap›s›n›n elektron mikroskobu görüntüsü.000. lik dar bir aral›k vard›r. B. J. oluklu ba¤lant›larca sa¤lan›r. x50. s›kl›kla ileri yafllarda görülen kal›tsal sa¤›rl›¤›n (inherited human deafness) en s›k nedenidir. Küçük resimde. Oluklu ba¤lant›lar aç›l›p. Burada. ‹ki kalp kas› hücresi aras›nda diskus interkabris’lerdeki oluklu ba¤lant›lar (kare içinde) x35. Oluklardaki periyodik yo¤unlaflmalar konneksonlara aittir. 10-12 nm uzunlu¤unda ve 2. Karfl›l›kl› hücre zarlar› aras›nda yaklafl›k 2 nm.8-3. Crawford izniyle) 1. x150. Her konnekson. Konneksonlar ve benzeri di¤er voltaj-kap›l› zar kanallar›. s›k› olarak karfl›l›kl› biraraya gelmifl komflu hücrelerin plazma zarlar› aras›ndaki 2 nm’lik dar oluklar› ayr›nt›l› göstermektedir. B.5-2. C.rezistansl› elektriksel iletim. geri dönüflümlü de¤ifliklikler gösterebilir. oluklu ba¤lant›da (oklar) bulunan ve s›k›ca paketlenmifl zar içi parçac›k kümelenmesi içeren plak benzeri alan izleniyor.000. (Dr. iyonik ve düflük. X’e ba¤l› tafl›nan Charcot-MarieTooth hastal›¤› konneksin-32’deki mutasyon nedeniyle görülür ve santral ve periferik sinir sisteminde miyelin k›l›f dejenerasyonlar›na neden olur. Rutin EM‘unda oluklu ba¤lant›lar› ay›rt etmek zordur.0 nm) çevreleyen konneksin ad› verilen alt› adet simetrik transmembran proteininden oluflur. zarlar genellikle çift tabakal› lipid yap›n›n merkezi boyunca ayr›l›r.8 Hücre Kalp kas›ndaki oluklu ba¤lant›lar›n elektron mikroskobu görüntüsü. Her biri farkl› 20 konneksin proteinini ayr› genler kodlar. Ortaya ç›kan karfl›l›kl› yüzeyler a¤›r bir metal olan platinle ince bir film tabakas› halinde kaplan›r.000. ‹nce yap› detaylar›n› ortaya ç›karmak için dondurup – k›rma metotlar› veya antikorlarla iflaretlemenin kullan›ld›¤› immünositokimya gibi di¤er teknikler kullan›labilir. . Moleküler a¤›rl›¤› 26 kD olan konneksin-26’daki resesif mutasyon. Konneksin-26. ortas›nda merkezi deli¤i (pore) (çap›: 1.7 HÜCRELERARASI BA⁄LANTILAR: OLUKLU BA⁄LANTILARIN (GAP JUNCTION) ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹ Komflu hücreler aras›nda metabolik.

8 ÇEK‹RDEK VE ÇEK‹RDEKC‹⁄‹N ‹NCE YAPISI VE FONKS‹YONU Çekirdek . çekirdekçik. x5600 1. Merkezde ökromatin. Elektron mikrografda çekirdekçik birbiri aras›nda belirgin bir s›n›r olmayan iki alan gösterir. Pars fibrozan›n merkezi. Buras› ribonükleoproteinden zengin. Çekirde¤i sitoplazmadan ay›ran belirgin çekirdek zar›. rRNA genleri ve transkripsiyon faktörleri içerir. Çekirdekçik mitozun profaz aflamas›nda da¤›l›r ancak yeni oluflmufl genç hücrelerde bölünme tamamland›ktan sonra yeniden oluflturulur. preribozomlar›n topland›¤› çekirdekçik çevresi aland›r. oval flekilli. Çekirdek. Bunlar pars granüloza ve pars fibrozad›r. çizgili kas hücreleri) çok çekirdeklidir (multinucleated). Büyüklü¤ü. elektron yo¤un ve yuvarlak çekirdekçik. 5 nm) a¤›. Hemen hemen hiç heterokromatin içermeyen. Ço¤u hücre tek çekirdeklidir.Hücre ▼ Çekirde¤in yap›s›. Büyüklü¤ü ve flekli hücre tipine ba¤l›d›r: uzun hücrelerde (prizmatik epitel hücreleri gibi) yuvarlak veya elips fleklinde veya lobludur (polimorfonüklear lökositler ve megakaryositlerdeki gibi). Yüksek oranda RNA içerdi¤i için ›fl›k mikroskobunda bazofilik boyan›r. çap› 1 μm ve üstü büyüklüktedir ve çevresinde zar içermez. eksentrik (merkezde olmayan) yerleflimli. Pars granüloza. D›fl çekirdek zar› Çekirdek porlar› Çekirdek çevresi sarn›çlar› (sisterna’lar) ‹ç çekirdek zar› Heterokromatin Ökromatin Kromatin 9 Çekirdek zar› Pars granuloza Pars fibroza Çekirdek çevresi Çekirdekçik Çekirdek zar› Çekirdekçik Heterokromatin Ökromatin Ökromatin Bir lenfositin elektron mikroskobu görüntüsü. Çekirdekçik çekirde¤in en göze çarpan bölümüdür. . esas olarak ökromatin çekirdek içeren aktif protein sentezi yapan hücre. yo¤un ve düzensiz ince filaman (çap›. say›s› ve yerlefli- mi hücrenin fonksiyonel ifllevine göre de¤ifliklik gösterir. ancak baz›lar› (örne¤in hepatosit) çift çekirdeklidir (binucleated) di¤er baz›lar›ysa (örne¤in osteoklastlar. Çekirdekçik ribosomal RNA (rRNA)’n›n transkripsiyonun oldu¤u ve ribozomlar›n yap›m yeridir. Spinal gangliyon sinir hücresi perikaryonunun elektron mikroskobu görüntüsü.genetik materyali içerir. kromatin. çekirdek matriksi ve çekirdek zar›n› içerir. Kesitte zarla çevrili olmayan.hücredeki en büyük ve göze çarpan yap›. s›k›ca bir araya gelmifl preribozomal parçac›klar›n (çap›: 15-20 nm) toplanma yeridir. çevrede daha koyu boyanan hetekromatin yap› gösteren çekirdek. x12750. yo¤un.

hücreler. Çekirdek kromatini ökromatin ve heterokromatin gibi iki flekilde gözlenir. Hücre bölünmesi s›ras›nda kromozomlar›n uygun olmayan da¤›l›mlar›. ‹ki çekirdekçik s›k›ca paketlenmifl yuvarlak alanlar fleklinde görülüyor. Ayn› zamanda. x11000. Mitozun bu evresinde kromozomlar. Kromatin ince iplikçikleri a¤›d›r. çekirdekçik ve çekirdek zar› parçalanm›flt›r. Ço¤unlu¤u histon yap›sal proteinleriyle paketlenmifl nükleik asit DNA ‘y› içerir. Genellikle döllenme s›ras›nda. do¤umda hipotoni ve tipik yüz görünümü vard›r. Satellit hücreleri iskelet kas› lifinin yüzeyindeki kök hücrelerdir. (Dr. Görülme s›kl›¤› tüm do¤umlar›n %0. Matriks mitoz ve mayoz gibi kromozomlar›n düzenlendi¤i durumlarda elektron mikrograftta özel teknikler yöntemiyle görülebilir. ‹nsan hücreleri 23 çift kromozom içerir. M. Paketlenmemifl kromozomlar›n da¤›n›k bölgelerinde oldu¤u gibi soluk ve aç›k renk boyanan ökromatin. Kromatin yo¤unlaflm›fl ve kal›n iplik fleklindedir. 21. kromozomdur. .1’i oran›ndad›r. En s›k görülen do¤umsal otozomal kromozom hastal›¤› Down sendromudur (trizomi 21). çekirdek zar›n›n iç k›sm›na yerleflmifl 10 nm ‘lik ara filamanlar›n›n a¤ fleklinde oluflturdu¤u çekirdek laminlerini içerir. Kondensinler ad› verilen histon olmayan proteinlerden zengindir.9 ÇEK‹RDEK ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹: KROMAT‹N VE MATR‹KS Çekirde¤in kromatini. Sitoplazma Anafazda bölünen bir çekirde¤in HRSEM görüntüsü. Kromatinin ›fl›k mikroskobunda kullan›lan hematoksilen gibi bazik boyalara yüksek afinitesi vard›r. Burada. KL‹N‹K B‹LG‹ Kromozomlar. Heterokromatin genellikle hücre zar›n›n yan›ndad›r. Bazik boyalarla daha koyu boyan›r ve elektron mikrograftta ökromatinle k›yasland›¤›nda oldukça elektron-yo¤un boyan›r. belirgin protein sentezleyen ve kopyalamada aktif hücrelerdir. x11. kromozom olur. x8000 ‹skelet kas› lifleri 1. Yo¤un görülen heterokromatin hücreler kopyalamada inaktiftir. Hollenberg izniyle) Kromatin Mitozun profaz evresinde bir iskelet kas› satellit hücresinin mikrograf›.000. bunlar›n en küçü¤ü 21. Bu sendromda mental retardasyon. Gen transkripsiyonunun düzenlenmesine yard›mc› olurlar. Büyütme ve yenilenmede bu hücreler aktifleflerek yeni iskelet kas› liflerini yapmak üzere mitoza giderler. J. mayoz bölünmede 21. kromozomun ayr›lamamas› sonucu iki yerine 3. anne yafl›n›n büyük olmas› riski artt›r›r. koyu boyanm›fl düzensiz kümeler fleklinde görülür. Ayn› zamanda DNA’dan kopyalanan RNA ve histon olmayan proteinlere de sahiptir.10 Hücre Çekirdekçik Kromatin Kromatin ‹nterfazdaki bir iskelet kas› çekirde¤inin HRSEM görüntüsü. Kromatin ve çekirdekçik aras›ndaki sünger benzeri alanlar çekirdek matriksini oluflturur. iç yap›s› gevflek düzenlenmifl k›vr›ml› iplikler fleklinde yo¤un kromatin olarak görülüyor. kromozomal anormalliklere neden olur. DNA ve di¤er proteinlerin iplik fleklindeki halidir. Her iki tip hücrede de tipik çekirdek farkl› say›lardad›r.

Dolay›s›yla perinüklear boflluk da GER lümeniyle devam eder. Perinuklear boflluk (oklar) izlenmektedir. Webber izniyle) Mitokondriyon Çekirdek zar› Heterokromatin Ökromatin 1. iki yönlü küçük moleküllerin de¤iflimi. Bu ünit zarlar aras›nda 10-70 nm aral›¤›nda dar bir mesafe bulunur buraya perinüklear boflluk (sisterna) denir. Her porun d›fl k›sm›nda iç ve d›fl zarlar kaynafl›r. Yaklafl›k 10 nm çap›ndad›r.ba¤›ml› mekanizmalara ihtiyaç vard›r.A. Zar›n çekirde¤e bakan yüzünde laminleri içeren ara filamanlar›n yapt›¤› bir a¤ nüklear laminay› (çekirdek laminas›) yapar. Birbirine paralel çift ünit zardan yap›lm›flt›r. Komflu sitoplazmada bir mitokondriyon görülmektedir. J. Düz iç zar yap›s› çekirdekteki eterokromatin bölgelerle direk olarak temas halindedir. interfazdaki hücrelerde çekirde¤i çevreler ve sitoplazmadan çekirde¤i ay›r›r. d›fl zara göre integral zar proteinleri denilen zar içi partikülleri daha fazla içerir. (Dr. D›fl zar genellikle tutunan ribozomlarla adeta donat›lm›flt›r fakat burada izlenmemektedir. x50. her bir por kompleksinin merkezi yuvarlak tanecikler içermektedir. zar› deler ve çekirdek porlar›n› oluflturur. x80. Bunlar›n say›s› ve da¤›l›m› hücrenin tipine ve aktivitesine ba¤l› olarak de¤iflir.000. Geçifle seçici olarak izin verir. (Dr. Çok say›da oktagonal yap›. . ‹ç ve d›fl çekirdek zarlar› görülmektedir. Bu laminler çekirdek fleklini korur. merkezde bir santral t›kaç veya granül çevresinde bir yandan di¤erine uzanan 8 proteinden. Zar›.10 ÇEK‹RDEK ZARININ ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹ Çekirdek zar›. çok say›da çekirdek porlar› delmekte. ribozomal alt birimler ve di¤er maddeler çekirdek ve sitoplazma aras›nda bu flekilde yer de¤ifltirir. ‹ç zar.000. ‹ç zarda ribozom bulunmaz ve iç zar ço¤unlukla çekirde¤in heterokromatin kümeleriyle temas eder. Çekirdek por kompleksi. B. Metabolik olarak aktif hücrelerde çok say›da bulunur. Crawford izniyle) Çekirdek porlar› Çekirdek zar› elektron mikroskobu görüntüsü.Hücre 11 Çekirdek d›fl zar› Çekirdek iç zar› Dondurma-k›rma yöntemiyle çift çekirdek zar›. çekirdek zar›n›n kuvvetlendirilmesine yard›mc› olur ve kromozomlar›n sonlar›na yap›fl›r. d›fl zar granüllü endoplazma retikulumu (GER) ile devam eder. D›fl zar d›fl›nda ribozomlar bulunur. ‹ki konsantrik unit zar› (kutu içinde) çekirdek çevresi boflluk (perinuclear sisterna) ay›rmaktad›r. 10 nm den küçük moleküllerin pasif difüzyonla geçifline izin verirken pordan büyük moleküllerin geçifli için enerji. W. nükleoporin oluflur. Bu kompleks bir moleküler elektir. Herbir por aç›kl›¤› lifsi maddeyle dolu gibi görülen iki çekirdek por kompleksi (oklar) perinüklear bofllukta bulunur.

uzun. DZ ‹Z K‹B TK LK M ‹Z = ‹ç zar K‹B = Krista içi boflluk LK = Lameller kristalar M = Matriks DZ = D›fl zar TK = Tübüler kristalar Bir mitokondriyonun HRSEM görüntüsü. . Porin moleküllere karfl› zar geçirgenli¤ini ve ATP sentezi metabolizmas›n› artt›r›r. yuvarlak veya pleomorfik flekilde olabilir. x100. Zar genellikle büyük kanal-yap›c› protein. Mitokondriyonlar›n say›s› ve büyüklü¤ü hücre tipine ve metabolik aktivitesine ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterir: Olgun k›rm›z› kan hücrelerde yoktur.000. iskelet ve kalp kas›nda subsarkolemmal bölgeler verilebilir. Hücrelerde oldukça dinamik organeller olup sürekli hareket. Elektron mikrografta iki zar aras›nda 8-10 nm mesafede bir alan oldu¤u gözlenir. 1-10 μm büyüklü¤ünde. raf benzeri mitokondriyon matriksine ç›k›nt› yapan kristalar. K›rma yöntemiyle aç›lm›fl iç krista (oklar) görüntüsü. D›fl mitokondriyon zar› düzdür ve organelin flekline uyar.12 Hücre ▼ Raf benzeri ve tübüler kristalar›yla mitokondriyon.000 Endoplazma retikulumu Mitokondriyon Mitokondriyon Bir hepatositteki mitokondriyonlar›n elektron mikroskobu görüntüsü. 1.11 M‹TOKONDR‹YON ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹ Mitokondriyon en çok tan›nan zarla çevrili organeldir. iyon tafl›yan hücrelerin bazal yüzleri. silyal› hücrelerin apikal yüzleri. Bu kristalar mitokondriyal matriks ad› verilen granüler yap›da ve elektron yo¤un iç bölgeye do¤ru uzan›r. Buna örnek. Her biri ince. Hücre türüne ve kesit düzlemine göre biçimleri çeflitlilik gösterir. bir hepatositte 2500’den fazlad›r. Burada biri uzam›fl di¤erleri daha oval mitokondriyonlar. x54. Ço¤u hücrede sitoplazmada da¤›n›kt›r ancak ATP formunda yüksek enerji yap›m›n›n gerekli oldu¤u yerlerde bir alanda yo¤unlafl›r. birleflme ve bölünme gösterir. Buna karfl›l›k iç mitokondriyon zar› enine raf fleklinde veya tübüler katlant› fleklinde kristalar içerir. porin içerir. Sitoplazmada endoplazma retikulumu sarn›çlar›.

Pfeiffer izniyle) Diyafram kas lifinde mitokondriyonun HRSEM görüntüsü. Mitokondriyonlarda matriks granülleri fleklinde (çap›: 30-50 nm. flekli ve say›s› hücrenin tipine ve metabolik aktivitesine göre de¤ifliklik gösterir. Steroid sentezleyen hücrede tübüler ve raf benzeri olmayan krista ve yo¤un matriks yap›s›yla mitokondriyon. Matriks. Özellikle kemik matriksini yapan osteoblastlarda ve böbrek ve ince ba¤›rsak gibi iyon tafl›yan hücrelerde belirgindir. ilkel bir simbiyotik organizma oldu¤u düflünülür. Leber herediter optik nöropatisi görmeyi etkiler. steroid sentezleyen hücrelerde yayg›nd›r. En yayg›n görülen semptomlar. Hücrenin fonksiyonel ihtiyac›na cevap verir. Mitokondriyonlar›n bakteriler gibi milyonlarca y›l önce enfekte olmufl ve ifllevsel iliflkisi kalm›fl. Sa¤. mitokondriyon hücre içinde belli bir düzeyde otonomiye sahiptir.12 M‹TOKONDR‹YAL KR‹STA VE MATR‹KS‹N ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEVLER‹ Mitokondriyon kristalar›n›n büyüklü¤ü. Ço¤u hücre. KL‹N‹K B‹LG‹ Mitokondriyonu etkileyen ve esas olarak kas güçsüzlü¤ü ve disfonksiyonuyla sonuçlanan hastal›klar. Krebs döngüsünün oksidasyon reaksiyonlar› için gerekli birçok enzimi içerir. Mitokondriyal ensefalomiyopatilerde beyin tutulumu nörolojik nöbetlere yol açar. Sitoplazmada kas›labilir filamanlar (Fi). Prognoz çeflitlilik gösterir ve tedavi spesifik olarak nedene yöneliktir. kal›t›msal bozukluklara neden olur. Steroidogenez için enzimler içeren tübüler ve tübüloveziküler kristalar. Sitoplazmada bol granülsüz (düz yüzlü) endoplazma retikulumu (DER). mitokondriyonal miyopatiler olarak bilinir.) kalsiyum ve di¤er iki de¤erlikli katyonlar birikir. genellikle mitokondriyonun uzunlamas›na eksenine dik olan yass› lameller krista yap›s› içerir. Mitokondriyon DNA’s›nda hasara yol açan 50’den fazla mutasyon. Krebs sitrik asit döngüsü ve oksidatif fosforilizasyondur. En yayg›n formu olan kronik progresif eksternal oftalmopleji ekstraokuller kaslar› etkiler.Hücre 13 DER ‹ki farkl› hücredeki mitokondriyonlar›n elektron mikroskobu görüntüsü. Bir DER biçimi olan sarkoplazma retikulumu (SR) da izleniyor. spazm ve kalp tutulumudur. RNA ve ribozomlar› vard›r. Bu reaksiyonlar elektron tafl›nmas›. Di¤er organellerden farkl› olarak.000. Sol Bir iskelet kas› lifindeki dallanm›fl ve yüksek yo¤unlukta s›k›ca paketlenmifl krista yap›s›yla mitokondriyon (Mi). Matrikslerinde kendi sirküler DNA.QQQ. ciddi kas güçsüzlü¤ü. kramplar. D. . Belirgin raf benzeri yap›s›yla kristalar organelin geniflli¤i boyunca uzan›r ve oksidatif fosforilasyon için yüzey alan›n› önemli derecede art›r›r. 1. x24. Yüksek aerobik iskelet kas› lifi birçok büyük mitokondriyon (Mi) içerir. (Dr. Hafif veya hayat› tehdit edici flekilde çeflitlilik gösterir. M. Kristalar ATP sentezi için gerekli yüzey alan›n› artt›r›r. x46. Kristalar her zaman olmasa da genellikle karfl› iç mitokondriyon zar›na ulaflabilir.

dallanm›fl tübüller ve birçok yass›laflm›fl sarn›ç kümeleri halinde görülür. granüllü gibi izlenir. Kas hücrelerinde DER. hücre tipi ve fonksiyonuna göre çok fazla çeflitlilik gösterir. Hepatositlerde oldukça fazla miktarda bulunan G’süzER küçük. ki ribozomlarda pentazom Tübüllerin genellikle yass›laflm›fl oluflumu genifllemelerine sarn›ç Perinükleer sarn›çlar›n (sisterna) ad› verilir. oldukça kar›fl›k. Perinükleer sarn›ç Çekirdek zar› Porlar Hepatositte DER’u sagittal ve enine kesitlerinin elektron mikroskobu görüntüsü. Sitoplazmada pleomorfik bir mitokondriyon ve farkl› GER tipleri de bulunmaktad›r. x20000. Glukoz-6-fosfataz gibi zar›nda bununan enzimler glikojeni glikoza çevirmek için kullan›l›r. Ovaryum. ribo- zom içermeyen düzgün yüzeyli bir zara sahiptir ve dolay›s›yla elektron mikrograftlarda agranüler olarak görülür. testis ve adrenal bez gibi steroid salg›layan ve kolesterol depolayan hücrelerde lipid ve lipoprotein sentezinde görev alan bol miktarda DER bulunur. Bu organel zarla s›n›rlanm›fl tübüller. ancak DER. ER’nun lümeni sitoplazmadan. hücre plazma zar›ndan daha ince devaml›l›k gösteren bir zar ile ayr›lm›flt›r. Miktar›. bol miktarda DER içerirler. birbirleriyle ba¤lant›l› a¤ yap›s›nda ince tübüller. GER ve GER ile ba¤lant›lar› DER aras›nda ba¤lant›lar vard›r. da¤›l›m› ve karmafl›kl›¤›. Hepatositler ya¤da çözünen ilaçlar (barbitüratlar gibi) ve alkolün ayr›flt›r›lmas› için zarlar›nda (sitokrom p-450 gibi) ilaç metabolize eden enzimler bulunduran. DER’nun birçok görevi bulundu¤u yere göre de¤iflir. Mitokondriyon Ya¤ damlac›¤› DER GER SER sarn›çlar› 1. Hepatositlerde DER karbonhidrat metabolizmas›nda görevlidir. Bunun yan›nda çekirdek zar›n›n perinüklear bofllu¤u da GER ile devaml›l›k gösterir. GER d›fl taraf› ribozomlarla donat›lm›flt›r. Birbirleriyle anastomoz yapan tübüller sitoplazmada tek tek da¤›lm›fl olabilirler.14 Hücre Düz yüzlü DER'nun tübüler a¤ yap›s› DER ve GER aras›ndaki ba¤lant› Granüllü endoplazma retikulumu'na (GER) ba¤lanm›fl ER'un üç boyutlu ribozom spiralleri (RIB) flemas›. küçük yuvarlak veziküller ve yass›laflm›fl membranöz keselerden (sarn›ç/cisternae) oluflur. sarkoplazma retikulumu olarak adland›r›l›r ve kas kas›lmas›n›n bafllamas› için kritik olan kalsiyum iyonun düzenlenmesinde görev al›r. Granüllü endoplazma ve sarn›çlar›n (sisterna) retikulumu'nun (GER) birbirleriyle devam ettikleri bir laminar sarn›çlar› (sisterna) organeldir. .13 GRANÜLSÜZ (DÜZ YÜZLÜ) ENDOPLAZMA RET‹KULUMU ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹ Endoplazma retikulumu (ER). fakat s›kl›kla birden fazla paralel sarn›ç kümeleri fleklinde bulunurlar. Burada G’süzER lipid damlac›klar› ile yak›n iliflki içerisindedir. Bu hassas organelin iki ana formu granülsüz (düz yüzlü) endoplazma retikulumu (DER) ve granüllü endoplazma retikulumu’dur (GER). Düzgün yüzeyli bir Granüllü endoplazma zar sitoplazmadan ayr›lm›fl retikulumu (GER) üzerindemerkezi lümeni çevreler. veziküller.

GER. Crawford izniyle) 1. Sitoplazmada birçok serbest ribozom görülmektedir. J. Protein sentezleyen bir fibroblasta ait bu görüntüde ribozomlann (oklar) GER membranlar› ile ba¤lant›lar› aç›kça görülmektedir. d›fl çekirdek zar›yla devaml›l›k gösterir. (Dr. Ribozomlar sarn›ç lümenine verilen polipeptidleri oluflturur. x10000. zarla çevrili sarn›ç ve veziküllerin birbirleriyle olan a¤›ndan oluflur. katlanma ve tafl›nma yeridir. D›fl taraf› ribozomlarla donat›lm›fl zarla çevrili tübüllerin yapt›¤› yayg›n GER a¤› yap›s› izlenmektedir. Yeni oluflan protein daha sonra do¤al konf›gürasyonunu oluflturmak için katlan›r.14 GRANÜLLÜ ENDOPLAZMA RET‹KULUMU ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹ Elektron mikrograftta GER’nda d›fl yüzde bulunan ribozomlar. sinir hücreleri (bunlardaki GER ve ribozomlara Nissl cisimci¤i denilir). Hücre zar›nda integral membran proteinlerin ve transmembran reseptörlerini oluflturacak proteinlerin veya ekzositozla salg›lanacak baz› yeni oluflan proteinlerin translasyon. Ribozomlarda sentezlenen polipeptid zincirler do¤rudan GER lümenine b›rak›lmaktad›r. Hücre d›fl›na verilmek üzere protein salg›layan hücrelerde fazla say›da GER genellikle bir veya daha fazla supranükleer Golgi kompleksi (GK) ile ba¤lant›l›d›r. bir mitokondriyon (Mi) bulunmaktad›r. Protein salg›layan birçok hücre tipi bu GER düzenlenmesine sahiptir: ba¤ dokusu fibroblastlar› (kollagen salg›lar). protein ve glikopro- tein sentez ve tafl›nmas›nda görev al›r. B. Lümen içeri¤i orta derecede elektron yo¤un ve flekilsizdir. Protein sentezleyen ve salg›layan birçok farkl› hücre tipi iyi geliflmifl ve genifl bir GER’na sahiptir. birçok serbest ribozom (yuvarlak içerisinde). Haberci-RNA (mRNA) zincirleriyle birbirlerine ba¤lanm›fl ribozomlardan oluflan poliribozomlar da GER’nun d›fl yüzeylerine tutunurlar. birkaç uzunlamas›na GER sarn›c› (GER). GER ve perinüklear bofllu¤un devaml›l›¤› okla gösterilmifltir. küçük boncuklar ya da kal›n z›mpara ka¤›d›na benzer pürtüklü bir görüntü oluflturur ve bu nedenle GER granüllü ad›n› al›r. . GK Çekirdek PZ GER GER Ribozomlar GER'nun detayl› yap›s›n› gösteren büyük büyütmedeki bir elektron mikroskobu görüntüsü. GER zar› büyük ribozom alt ünitesini ba¤layacak bir reseptör ve bunun hemen yan›nda yeni oluflan proteinin GER lümenine geçifline izin veren bir por içerir. Proteinler sentezlendikten sonra birço¤u tafl›y›c› vezîküller içerisinde Golgi kompleksine tafl›n›rlar. Bir mitokondriyon (Mi) ve plazma zar› (PZ) görülmektedir. GER zar›. Sitoplazmada. x25000. GER.Hücre 15 GER GK Tendon içerisinde bir fibroblast'›n elektron mikroskobu görüntüsü. Ribozomlar GER sarn›çlar›n›n d›fl (sitoplazmik) yüzeylerine oturan rozet ya da lineer bir yap› olufltururlar. pankreas ada hücreleri (insulin hormonu sentezler) ve plazma hücreleri (immunglobulin ad› verilen antikorlar sentezler). pankreas›n asiner hücreleri (sindirim enzimleri üretirler).

Sitoplazmas›nda bol miktarda serbest ve GER sarn›çlar›na tutunmufl ribozomlar bulunur. GER GER Fibroblast çekirde¤i Aktif bir fibroblast'›n elektron mikroskobu görüntüsü. Cravnfoff izniyle) 1. Bu görüntü. Ribozomlar bunun yan›nda GER zarlar›na ve d›fl çekirdek zar›na tutunabilirler. Ribozomlar oldukça küçüktürler ve ›fl›k mikroskobunun çözünürlük de¤erinin alt›ndad›rlar. x440.-boyal› ke- sitlerde aktif olan protein sentezleyen hücrelerde sitoplazmik bazofili ortaya ç›kar›rlar. polimerizasyon ve polipeptid sentezi için ribozomlara tafl›r.000 Protein sentezleyen hücrenin bir bölümünün büyük büyütmedeki elektron mikroskobu görüntüsü. S›kl›kla RNA île ilgili proteinler içerirler. Çekirdek etraf›ndaki d›fl zarda (oklar) ribozomlar görülmektedir. H. H. Lipofuksin (Lf)—yafll›l›k pigmenti—bir hücrede izleniyor. mRNA’n›n yeniden kodlanmas› ve polipeptid sentezi. GER’e ba¤l› ribozomlar hücre d›fl›na verilmek için ya da lizozomlara tafl›nan proteinleri sentezler. Serbest ribozomlar hücre içinde kullan›lmak üzere protein sentezlerken. x50000 (Dr. yuvarlak. Sitoplazmada bunlarla birlikte mitokondriyon (Mi) da izlenmektedir. Ribozomlarla ba¤l› birkaç GER sarn›c› (GER) görülmektedir. Ribozomun alt üniteleri ve bunlarla ilgili proteinler. Hem mRNA hem de transfer-RNA (tRNA) için ba¤lant› noktalar› içeren ribozomlar. mRNA zinciri boyunca dizilmifl birkaç ribozomdan oluflan rozet benzeri kümeler halinde bulunurlar. mRNA translasyonu s›ras›nda birbirine ba¤lanan ve boyutlar› birbirine eflit olmayan iki alt-ünitesi oldu¤u görülür. Mavi renkte boyanan ve sitoplazmay› dolduran Nissl cisimci¤i. bol miktarda ribozom ve GER'nun dolay›s›yla protein sentezinin göstergesidir. Yüksek çözünürlüklü elektron mikrograflar›nda her ribozomun. x17. J. mRNA Küçük alt ünite Bo¤um Santral kanal Büyük alt ünite Büyütmekte olan polipeptid zinciri mRNA'lar taraf›ndan ba¤lanm›fl ribozom sarmal› mRNA mRNA'Iar taraf›ndan ba¤lanm›fl ribozom rozetleri Polizom biçimleri Bazofilik sitoplazmas›yla sinir hücrelerinin Ifl›k mikrograf›. poliribozomlar aminoasitleri polipeptîdlere çevirerek protein sentezine aktif olarak kat›l›rlar. Standart boyutlar›nda çaplar› 15-20 nm’dir. Sitoplazmada bunun yan›nda birço¤u ince mRNA iplikleriyle ba¤lanm›fl rozetler fleklinde (oklar) serbest ribozomlar görülmektedir. aminoasitleri. öncelikle çekirdekte kopyalanm›fl mRNA ‘dan gelen kodlanm›fl genetik mesaj› kullan›rlar. elektron yo¤un parçac›klard›r. Tek ribozomlar inaktiftir. alt üniteler aras›nda kalan bir bofllukta gerçekleflir. Bu hücre.16 Hücre ▼ Tek bir ribozom'un kesiti. çekirdekçikte sentezlenirler ve sitoplazmaya çekirdek porlar› arac›l›¤›yla ulafl›rlar. mRNA zinciri boyunca ribozomlar›n hareketinden oluflur ve translasyon s›ras›nda iki alt ünite farkl› görevleri yerine getirir. Sitoplazmadaki serbest ribozomlar tek partikül olarak ya da poliribozom ad› verilen. B.15 RIBOZOM ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹ Ribozomlar. ancak polianyonik yap›lar›yla hematoksilen gibi bazik boyalara yüksek affinite gösterirler ve çok kuvvetli bazofiliktirler. . küçük alt ünite bir RNA molekülü ve 33 küçük protein içerir.E. tRNA. Bu alt ünitelerden büyük olan› iki RNA molekülü ve 49 protein içerirken.E. hücre içinde kullan›lmak ve hücre d›fl›na yollanmak üzere protein sentezler. protein sentezleyen küçük. Translasyon.

trans-yüzde görülmektedir. polisakkaritleri. Orta bölümün paralel kesecikleri hafif e¤imlidir. 1. Elektron mikroskobunun 1950’lerîn ortas›nda kullan›lmas›na dek bu dinamik organelin karmafl›k ince yap›s› tamamen anlafl›lamam›flt›r. daha uzak olanlar ise daha büyük ve orta derecede elektron yo¤undurlar. ve konkav tarafta salg›lanan ürünlerin düzenlenmesi ve da¤›t›m› için vezikül ve vakuollerden oluflan bir trans-golgi a¤ yap›s› vard›r.Trans-yüzde (d›fl taraftaki konkav kenar) birçok vezikül ve vakuol görülmektedir. düzleflmifl kesecik kümelerinden oluflan bir orta bölüm. zar lipidlerini oluflturur ve hücrelerde bulunan lizozomlar› meydana getirir. baz›lar›nda da hafif geniflleyen sonlanmalar görülmektedir. Golgi kompleksi. Trans yüze en yak›n konumlanm›fl ve en küçük olan kesecikler aç›k bir lümene sahiptirler. Hücrenin merkezi olan sitosentrum’da bulunan Golgi. Birçok veziküller ve vakuoller (oklar) ise konkav kenarda. Yüksek polarize ve bölümlere ayr›lm›fl bu organelin konveks ve konkav kenarlar› ve fonksiyonel olarak birbirlerinden ayr›lan üç bölümü bulunur: konveks tarafta veziküller taraf›ndan oluflturulan bir cis-golgi a¤ yap›s›. ad›n› vermifl fakat daha sonra kendi ismiyle an›lmaya bafllanm›flt›r. x30. çekirdek ve sentrozoma yak›n bir flekilde bulunur.000. Baz› hücreler tek bir Golgi kompleksi içerirken aktif olarak protein ve polisakkarit sentezleyen baz› hücrelerde birçok Golgi kompleksi bulunabilir. proteinlere fleker ekleyerek glikoproteinleri. Birkaç yass›laflm›fl kesecik de orta bölümde görülmektedir. Düzleflmifl ve hafif e¤imli s›k›ca paketlenmifl zarla s›n›rl› keselerden (sarn›çcisternae) ve bunlarla ilgili veziküller ve daha büyük vakuoller- den oluflmufltur. ‹lk önce apparato reticolare interno. GER Kesecikler Golgi kesecikleri GER Büyük büyütmede Golgi kompleksinin fonksiyonel bölümlerini gösteren bir elektron mikroskobu görüntüsü. Cis-yüzü (konveks kenar) GER'a yak›n konumdad›r. Kompleksin tüm bileflenleri ribozom içermeyen düzgün yüzeyli zarlard›r.Hücre 17 Bir hepatositteki Golgi komplesinin elektron mikroskobu görüntüsü. . Mitokondriyon (Mi) izlenmektedir. Konveks kenardaki cis-yüzü birçok küçük transfer vezikülü (TV) ve GER ile iliflkilidir.16 GOLG‹ KOMPLEKS‹ ‹NCE YAPISI Golgi kompleksi (veya apparatus) nörohistolog Camillo Golgi taraf›ndan ilk olarak 1898 y›l›nda nöronlar içerisinde bulunmufltur. x76. Golgi ›fl›k mikroskobunda gümüfl boyalar› kullanarak çal›flm›fl ve Golgi’yi tan›mlam›flt›r.000.

Endoplazma retikulumu ve Golgi kompleksi özellikle zarlarla ilgili olan ve hücreler ve organeller taraf›ndan depolanan birçok lipidin de üretiminden sorumludur. Her orta bölümdeki kesecik zarlar› farkl› tipte çal›flan enzimler içerir -integral membran proteinleri. Golgi kompleksi ile yak›n iliflki halinde olan sitoplazmik mikrotübüller veziküllerin ve vakuollerin hücrenin farkl› k›s›mlar›na tafl›nmalar›na ve hareketlerine yard›mc› olurlar. hidroksilasyonu ve sülfatlanmas›n› içerir. orta bölümdeki keseciklerin detayl› yap›lar› ve ba¤lant›lar› da net bir flekilde görülmektedir. Hollenberg izniyle) 1. GER’dan gelen transfer vezikülleri cis-Golgi kompleksi ile birleflerek. TransGolgi a¤› ile iliflkili olan veziküller de üç amaçtan birini gerçeklefltirirler. proteinlerin ve lipidlerin içeriye girebilmeleri için plazma zar›yla birleflebilirler. proteinlerin kimyasal olarak modifîye edildikleri. . Cis-yüzünün hemen yan›nda (afla¤›da) d›fl yüzeylerindeki ribozomlarla birlikte birkaç GER sarn›c› görülmektedir. ‹çeriklerini hücre d›fl›na ekzositoz ile salan salg› vezikülleri oluflturabilirler. Posttranslasyonel modifikasyon ad› verilen bu kimyasal reaksiyonlar protein öncülerinin proteolîtik yolla ifllenmesini.18 Hücre ▼ Golgi kompleksindeki aktivitenin farkl› aflamalar› Trans-yüzü Sarn›çlarda üretilen ve salg›lanan salg› ürününün Golgi vezikülleri (GV) Zarla çevrili vezikülün enine kesiti Vezikül oluflturmak üzere sal›nmadan önce sarn›c›n fliflkinleflmifl ucu GV Cis-yüzü Sessiz dönem Birbirleriyle iliflkili kanallar oluflturan ve genifl lameller yap›da sarn›çlar Üretim dönemi Salg› ürünüyle dolu olan sarn›çlar Sarn›çlardan (S) ayr›ld›ktan sonra salg› vakuolleri (SV) ve golgi vezikülleri (GV) Vakuoller Veziküller GV SV Kesecikler Salg› dönemi GV S GER GER GER Golgi kompleksinin yüzey topografisinin HRSEM görüntüsü. Golgi kompleksinin konvansiyonel Elektron mikrograf›nda normal olarak görülemeyen karmafl›k yap›s›n›n üç boyutlu görünümü. Birçok küçük vezikül ve büyük vakuoller de trans yüzden ç›kmaktad›r. fosforilasyonu. veya lizozom haline gelebilirler. Fenestrasyonlar›n da görüldü¤ü (oklar). Küçük transfer vezikülleri (yuvarlaklar içerisinde) GER sarn›çlar›ndan Golgi'nin cis-taraf›na madde tafl›rlar. x50. içte zar yap›s›na sahip organellerin görülebilmesi için hücre k›r›larak aç›lm›flt›r. Bunlar›n düzenlenmeleri ar› kovan›ndaki ar›lara benzeyen bir görüntü oluflturmaktad›r.17 GOLG‹ KOMPLEKS‹ ‹fiLEV‹ Golgi kompleksinin esas görevi GER’nda sentezlenen salg› proteinlerinin düzenlenmesi ve paketlenmesidir. Veziküllerin büyütmesiyle ve birbirleriyle kaynaflmas›yla lümende bulunan yeni sentezlenen salg› maddesi organelin proksimal (cis) bölümünden distal (trans) bölümüne geçer. yass› keseciklere yeni oluflturulan proteinleri tafl›rlar.000 (Dr M. glîkozilasyonu. J.

S›kl›kla bir yafll›l›k pigmenti olan lipofuksin depolarlar. kromozomdaki Hex A geninin mutasyonuna ba¤l›d›r. Bir di¤er ismi de rezidüel cisim olan tersiyer lizozom (RC) flekil ve görüntü aç›s›ndan primer ve sekonder lizozomlardan daha fazla farkl›l›k gösterir. elektron yo¤un ve daha heterojen görünümde sekonder lizozomlara dönüflürler. Zarla çevrili bir primer lizozom (Li) lümeninde homojen elektron-yo¤un granüller görülmekte. x40. lizozomal enzimler taraf›ndan bozulmaya dirençli özel bir fosfolipid içerirler. Beyin hücrelerinde rezidüel cisimlerin ilerleyici ve anormal art›fl› sonucu ciddi beyin hasar›. bakteriler ve di¤er patojenleri içlerine al›p ortadan kald›rarak savunma mekanizmas›nda rol al›rlar.18 L‹ZOZOM ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹ Lizozomlar. Lizozomal zarlar. 19 Al›nan madde Granüller Sindirilen materyal Primer lizozom Membran Granüller Fagolizozom L‹ Lizozomlar›n elektron mikroskobu görüntüsü Sol. Bu hastal›kta hekzoaminidaz A (Hex A) ad› verilen bir lizozomal enzimin eksikli¤i sonucu sinir hücrelerinde zararl› derecede gangliozid GM2 birikimi meydana gelmektedir. Bunun yan›nda hücre hasar›na cevap olarak hücrenin otolizine yard›mc› olurlar ve paketlenmifl lizozomal enzimlerin sal›nmas›yla hücre ölümü ile sonuçlanan bir kendini yok etme sürecine kat›l›rlar.000. Sa¤ Tam tersine daha büyük bir sekonder lizozom lümeninde k›smen sindirilmifl bir madde (oklar) ile görülmekte. S›kl›kla sindirilmifl maddelerin art›klar›n› içerirler.Hücre ▼ Lizozom aktivitesinin farkl› aflamalar›. KL‹N‹K B‹LG‹ Lizozomal depo hastal›¤› olan Tay-Sachs hastal›¤› s›kl›kla h›zl› ilerleyen ölümcül bir genetik hastal›kt›r. Birçok hücrede bulunabilen lizozomlar özellikle fagositozdan sorumlu olan hücrelerde daha fazla bulunurlar. En yafll› lizozomlar olan tersiyer lizozomlar (rezidüel cisimler) sindirim fonksiyonlar›n› tamamlam›fllard›r ve kalp kas› veya sinir hücreleri gibi uzun ömre sahip hücrelerde çok daha belirgindirler. Hücre içinde yafllanm›fl ve y›pranm›fl hücrelerin do¤al olarak yenilenmesi ve ortadan kald›r›lmas› görevini yerine getiren hücre içi bir sindirim sistemi olufltururlar.000. Daha sonra normalde daha büyük. Çocuklarda görülen ve sonradan geliflen her iki formu da 15. x40. dolay›s›yla bu bölge yak›nlar›nda bulunurlar. sa¤›rl›k ve körlük meydana gelir. .8 mikrometre çap›nda yuvarlak ya da düzensiz flekillidirler. Virüsler. Sindirilen materyal Mitokondriyon kal›nt›lar› Sekonder lizozom HZ Miyelin Rezidüel cisim (tersiyer lizozom) Golgi kompleksi RC Bir tersiyer lizozomun elektron mikroskobu görüntüsü. kandaki Hex A oran›n› belirleyen basit bir testle veya prenatal dönemde amniyosentez ile Hex A eksikli¤inin gösterilmesi ile gerçeklefltirilir. 1. Sitoplazma içerisinde birkaç mitokondriyon (Mi) ve hücre zar› (HZ) gösterilmifltir. Lizozomlar Golgi kompleksinin trans-yüzünden ortaya ç›karlar. Yeni oluflan elektron-yo¤un primer lizozomlar. Hem elektron yo¤un hem de elekron geçirgen sahalar›n lümen içerisinde bulundu¤una dikkat ediniz. Birço¤u asit pH’da aktif olan glikoproteinlerden oluflan 50 veya daha fazla say›da hidrolitik enzim içerirler ve sitokimyasal olarak asit-fosfatazla pozitif boyan›rlar. Golgi kompleksinden köken alan zarla çevrili veziküllerin ve vakuollerin heterojen bir flekilde toplanmas›ndan oluflur. sindirilemeyen maddeler ve kristalin art›klar›ndan oluflan birikinti ile dolu haldedirler. Tan›. Lizozomlar 0. Genellikle garip flekillere sahiptirler ve neredeyse tamamen konsantrik lamel.25-0. içinde sindirilmifl madde bulunmayan homojen granüler içeri¤e sahiptirler. böylece di¤er hücre bileflenleri bunlardan ayr›l›rlar.

Oksidat›f enzimler olan katalaz ve ürat oksidaz gibi enzimler içerirler ve esas olarak moleküler oksijen kullanan oksidatif reaksiyonlara kat›l›rlar. Lizozomlar gibi tek bir plazma zar›na sahiptirler ancak bu zar lizozomla- r›nkine göre daha ince ve daha geçirgendir. Peroksizomlar bunun yan›nda sinir hücrelerinin miyelinizasyonu için gerekli olan plazmalojen gibi özel fosfolipidlerin sentezinde de görev al›r. ancak baz› canl› türlerinde hücre s›kl›kla amorf bir granüler matriks içerisinde gömülmüfl yo¤un merkezler ve belirgin kristal art›klar (oklar) içerirler. Organel yap›s› ve fonksiyonlar› üzerinde yapt›¤› öncü çal›flmalarla 1974 y›l›nda Nobel F›zyoloji-T›p ödülüne lay›k görülmüfltür. beyin. böbrekler ve karaci¤erde anomalilere yol açar. x50. Bunlar ikili zar yap›s› taraf›ndan çevrelenmifl mitokondriyonlardan (Mi) farkl›d›rlar. Bir hepatosit içerisindeki supranükleer Golgi kompleksinin hemer› yan›nda bir zar taraf›ndan kuflat›lm›fl 4 adet yuvarlakovoid peroksizom görülmektedir.1-0. Sol. Bunlardan en s›k rastlan›lan› Zellweger ya da serebrohepatorenal sendrom. alkolün indirgenmesi. intrauterin hayattaki hatal› sinir hücresi miyelimzasyonuna ba¤l› olarak s›kl›kla do¤umdan hemen sonra ölürler. Esas sorun yeni oluflan proteinlerin peroksizomal membranlardan geçememesidir.19 PEROKS‹ZOM ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹ Peroksizomlar her hücrede bulunan çaplar› yaklafl›k 0.5 mikrometre aras›nda olan yuvarlak-ovoid flekilli zarla s›n›rl› organellerdir. Daha büyük büyütmede bir EM görüntüsünde peroksizomun detayl› bir görüntüsü yer almaktad›r. Peroksizomlar Peroksizomlar 1. Birçok türde ürat oksidazdan oluflan yo¤un bir kristal merkeze sahiptirler. S›kl›kla endoplazma retikulumuyla yak›n komfluluk içerisindedirler.000. Afla¤›da. Neredeyse tüm hücre tiplerinde bulunan peroksizomlar özellikle hepatositlerde ve böbrek proksimal tüp hücrelerinde daha belirgindir. Tek bir plazma zar› net olarak zlenmekte ve yo¤un ve iplik benzeri bir art›k (küçük ok) lümenini kaplamaktad›r. Lizozomlarla çok benzerlik gösterirler. Bölgelerin etraf›n› çevreleyen glikojen art›klar› (Gl) belirtilmifltir. Elektron mikroskobu görüntüsünde iç matriksleri oldukça granüler olarak izlenir. ya¤ asidi metabolizmas›. x100. . Görevleri aras›nda hücre solunumu. Belçika’l› bilim adam› Christian de Düve 1950’lerde lizozomlar› isimlendirmifl ve 1960’l› y›llarda peroksizomlar›n farkl› organeller oldu¤unu farkedip onlar› da isimlendirmifltir. Etkilenen yeni do¤anlar.20 Hücre Peroksizomlar Karaci¤er'deki peroksizomlar›n elektron mikroskobu görüntüsü. transaminasyon. H2O2 düzenlenmesi ve safra asidi metabolizmas› say›labilir. Peroksizomlar hücrenin tipine ve ortam›n koflullar›na göre farkl› anabolik ve katabolik fonksiyonlara sahiptirler. Golgi kompleksi Hepatosit çekirde¤i Peroksizomlar›n büyük büyütmedeki TEM görüntüsü.000. Mitokondriyonlar gibi kendileri ço¤alabilen organellerdir ancak kendi DNA ve ribozomlar› yoktur bu nedenle proteinleri sitoplazmadan içeri almak zorundad›rlar. Bu nedenle peroksizomal hastal›klar plazmalojen eksikli¤ine ba¤l› anormal miyelin oluflumu gibi s›kl›kla ciddi nörolojik hasarlara neden olurlar. KL‹N‹K B‹LG‹ Baz› nadir kal›tsal hastal›klar peroksizomal eksiklikler sonucu ortaya ç›kabilirler. Bu organellerin morfolojisi çok fazla de¤iflkenlik gösterir. Peroksizomlarda sentezlenen plazmalojenler sinir dokusunun miyelin k›l›f›nda en fazla bulunan fosfolipidlerdendir. 40.000.

OOO. Merkezde yer alan glikojen kümelerinin di¤er organeller taraf›ndan mitokondriyonlar (Mi). elektron mikrograf›nda glikojen partikülleri sitoplazma içerisinde serbest. daha büyük rozet benzeri birikintiler olufltururlar. Glikojen rozetlerinin daha büyük büyütmedeki elektron mikroskobu görüntüsü. Karaci¤erde izole glikojen granüllerine beta partikülleri ad› verilir. Glikojen s›kl›kla hepatositlerin sitoplazmas›nda ve iskelet kas› hücrelerinde depolanan D-glikoz polimeridir. (Mi). x160 PAS. Genellikle glikojen. KL‹N‹K B‹LG‹ Glikojen sentezi ve parçalanmas›n› etkileyen ve say›lar› lO'dan fazla yenido¤an metabolizma hastal›klar›n›n tümüne birden glikojen depo hastal›klar› (GDH) ad› verilir. geçici bileflenlerdir.Hücre 21 GER DER Bir hepatosit sitoplazmas›ndaki glikojenin elektron mikroskobu görüntüsü. zarla s›n›rl› olmayan. granüllü (GER) ve düz yüzlü (DER) endoplazma retikulumu -çevriimifl oldu¤u görülüyor. Glikojenin korunabilmesi.20 ‹NKLÜZYON ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹: GL‹KOJEN Organellerin -hücrelerin aktif olarak fonksiyonel bölümleri. depolanmas› ve parçalanmas› ihtiyaca göre h›zl› bir flekilde gerçeklefltirilir. zarla çevrili olmayan. Tan› biyokimyasal testler ve fizik muayene ile konulur ve kesin tan› için kas veya karaci¤er biyopsisi gerekebilir. küçük. düzensiz flekilli elektron-yo¤un granüller olarak izlenir. Birçok hücrede bulunan büyük orandaki glikojen PAS boyas› ile magenta rengi verir. 1. Glikojen partikülleri.aksine inklüzyonlar. Bu otozomal resessif hastal›klar s›kl›kla çocukluk döneminde ortaya ç›karlar. Bu eksiklik kas ve karaci¤er hücrelerinde anormal seviyede glikojen toplanmas›na neden olur ve klinik öneme sahip son-organ hasar› ve morbiditeye neden olur. Daha az oranlarda da di¤er dokular›n hücrelerinde bulunabilir. tip ve da¤›l›mlar› çok farkl›l›k gösteren nispeten sabit. 90-95 nm boyutlar›nda. S›kl›kla. Elektron mikroskobu görüntülerinde glikojen. Glikojenin sentezi. Bunlardan bir olan Von Gierke hastal›¤›nda (tip 1 GDH) glikoz-6-fosfataz enzimi eksikli¤i vard›r. Mitokondriyonlar da görülmektedir. DER enzimleri glikojeni parçalad›ktan sonra glikoz hücreden ayr›l›r ve ana enerji kayna¤› olarak di¤er dokulara gitmek üzere dolafl›ma kat›l›r. . GER üzerindeki ribozomlara göre daha büyük ve daha elektron-yo¤undur. alfa partikülleri ad› verilen. x12. hücre için varl›¤› zorunlu olmayan. Semptomlar de¤iflkenlik göstermekle birlikte bazlar› hayati tehlikeye sahiptir. lipid damlac›klar› ve pigment granülleri gibi metabolik yan ürünler veya depolanm›fl g›dalard›r. Glikojen s›kl›kla glikojenin h›zla glikoza çevrildi¤i DER’e yak›n konumdad›r. elektron-yo¤un partiküller olarak görülürler. 20-40 nn› çaplar› ile genellikle ribozomlardan daha yo¤un ve büyüktürler. Glikojen Glikojen rozetleri Glikojen GER Hepatositlerdeki glikojeni göstermek üzere boyanm›fl bir karaci¤er ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Glikojen rutin kesitlerde izlenmez. boyanmas› ve kesitlerde görülebilmesi için periodik asit-Schiff boyas› ile ›fl›k mikroskobunda immünohistokimya gibi özel teknikler kullan›lmal›d›r. Glikojen partikülleri bir araya gelerek alfa partikülleri (ya da rozetleri) ad› verilen düzensiz flekiller olufltururlar. x90000.

x480. Lipid damlac›klar› normalde plazma zar› içermezler ve trigliserid ve kolesterol esterleri içerirler. dolay›s›yla steroid salg›layan hücrelerde (adrenal korteks. lipid içeren (*) birkaç ya¤ hücresi (adipositler) görülmektedir. sîtoplazmay› dolduran ve di¤er organelleri hücrenin periferine do¤ru iten (boyutu 90 mikrometreye kadar ulaflabilen) bir büyük damlac›k olufltururlar. testis ve ovaryum gibi).22 Hücre Leydig hücre çekirde¤i Ya¤ dokusundaki ya¤ hücrelerinin ›fl›k mikroskobu görüntüsü. kolesterol ve lipoprotein sentezinin gerçekleflti¤i DER ile yak›n iliflki halindedir. EM’lar için gluteraldehit ve osmiyum fiksasyonu lipidi ay›rt edilebilir yuvarlak damlac›klar olarak korurlar. Bu inklüzyonlar s›kl›kla. zarla s›n›rl› olmayan lipid damlac›¤›n›n etraf›n› çevirmektedir. bu nedenle rutin kesitlerde ya¤ içeren alanlar bofl. Termal izolasyon. x750O. Steroid salg›layan hücrelerdeki lipid damlac›klar›n›n elektron mikroskobu görüntüsü. Lipid di¤er hücrelerin ihtiyaçlar›na göre kullanabilmeleri için hücreler taraf›ndan kan ak›m›na verilirler. Bu nedenle hücreler transvers kesitlerde tafll› yüzük görüntüsüne sahip olurlar. çok say›da küçük lipid damlac›klar› vard›r. lipoprotein ve kolesterol türevlerinin sentezlendi¤i yerdir. Bu resimde çekirdekleri perifere do¤ru itilmifl. Histolojik preparat haz›rlanmas› için kullan›lan organik çözücüler farkl› yöntemler kullan›lmad›¤› sürece s›kl›kla ya¤ dokuyu uzaklaflt›r›rlar. Ya¤. steroid hormonlar›n bir öncüsüdür. Kolesterol. Ya¤ damlac›¤› DER 1. Bu inklüzyonlar hücre metabolizmas›nda kullan›lan enerji için esas depo alanlar›d›r. Kimyasal içeriklerine göre EM’unda baz› damlac›klar elektron yo¤un olarak görülürken baz›lar› da elektron geçirgen olarak görülebilirler.21 ‹NKLÜZYON INCE YAPISI VE ‹fiLEV‹: L‹P‹D DAMLACIKLARI Lipid (veya ya¤ damlac›klar›) birçok hücrenin sitoplaz›nasmda depolan›r. DER. . A.000. Sitoplazmada birkaç adet m›tokondriyon (Mi) görülmektedir. Sitoplazmada birkaç adet yuvarlak ya¤ damlac›klar› (*) görülmektedir. Adrenal korteks hücreleri ya¤ içeriklerinden dolay› süngerimsi bir görüntüye sahiptirler.E. (Dr. vakuol benzerî alanlar olarak görülürler. x15. Ya¤hücreleri rutin kesitlerde iyi korunamazlar ve silikleflmifl olarak görülürler. W Vogl izniyle) Daha büyütmede bir ya¤ damlac›¤›n›n elektron mikroskobu görüntüsü. Hücreler bunun yan›nda zarlar›n ola¤an döngüsü için lipid kullan›rlar. Bu intersitisyel Leydig hücresi bir steroid hormon olan testosteron üretmektedir. suda çözünmedi¤inden farkl› büyüklükte yuvarlak ya¤ damlac›klar› olufltururlar. Bu hücrelerde küçük damlac›klar s›kl›kla bîr araya gelerek. Kolesterol sentezinin esas yeri olan hepatositler farkl› say›da lipid damlac›klar› içerirler. fiziksel dolgu maddesi ve flok emici görevleri olan adipositler (ya¤ hücreleri) vücutta ya¤›n esas depolanma alanlar›d›r. H. Hormonun öncüsü ya¤ damlac›klar›nda kolesterol olarak depolanmaktad›r. lipid. DER ile lipid damlac›¤›n›n bu yak›n iliflkisinin fonksiyonel olarak önemi vard›r: DER lipid. bu nedenle spongiosit ad›n› al›rlar. Bu büyük yuvarlak ya¤ damlac›¤› orta derecede elektron yo¤undur.

Kolesterol karaci¤erde sentezlenir. Bunlar bir nörotransmitter olan ve ekzositoz yoluyla sinaptik yar›¤a boflalt›lan asetilkolini içerirler. Tedavisinde doymufl ya¤ oran› düflük diyet. x60000. . Reseptör arac›l› endositoz ise hormonlar ve büyütme faktörleri gibi makromoleküllerin hücre içine al›nmas›nda yüksek derecede seçicidir. Hastal›k tedavi edilmezse erken dönemde miyokard infarktüsü. Endotel hücrelerindeki birçok kaveola transitoza arac›l›k ederler. Vezikül sitoplazmaya girdikten hemen sonra klatrin ayr›l›r. makromoleküller ve eriyikleri hücre içine almak için vezikülleri kullan›r. Seçici endositoz ayr›ca çaplar› 50-100 nm olan plazma zar›n›n kese benzeri oluflumlar› kaveola taraf›ndan da yürütülür. Endositoz.22 S‹TOPLAZM‹K VEZ‹KÜLLER‹N ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹: ENDOS‹TOZ. kromozomun genlerindeki mutasyon sonucu meydana gelen bir otozomal dominant hastal›kt›r. 20’den fazla farkl› tipi olan transmembran reseptörleri ile ba¤lan›rlar. Bunlar daha sonra yüzeyden koparak sitoplazmaya girerler ve hücrenin di¤er k›s›mlar›na tafl›n›rlar. inme ve ölüm görülebilir. Hatal› reseptörler kapl› çukurlara olan affinitclerini kaybederler. ve sonucunda hücrenin kolesterol al›m› bloke olur. s›kl›kla kapiller lümeni içerisindedir. Plazma zar› (PZ) çok say›da balon fleklinde kaveolalar (oklar) oluflturmaktad›r. Birço¤u Golgi kompleksinden köken alan di¤er sitoplazmik vezikül tipleri de ekzositozda görev al›rlar. Enerjiyi sa¤layan mitokondriyon (Mi) hem sinir hem de kas hücresinin sitoplazmas›nda bulunmaktad›r. ekstraselüler s›v›. Bu yol birçok hücre zar› için gerekli olan kolesterol metabolizmas›nda kullan›l›r. Özel makromoleküller.Hücre 23 Lümen Lümen PZ Endotel hücresi Büyük büyütmede kaveolalar ve veziküllerin elektron mikroskobu görüntüsü Kaveolalar›n (oklar) ve sitoplazmik veziküllerin (*) detaylar› bu kapiller endoteli hücresinde görülmektedir. (pinositoz. Bu yolda veziküller hücre yüzeyine do¤ru hareket ederler. Fazla miktarda artan serum kolesterol düzeyleri koroner arterler gibi kan damarlar›n›n duvarlar›nda prematür aterosklerotik lezyonlara neden olabilirler. (çap› 50-80 nm olan) hücre zar›ndan hücre içine girmek üzere kopan düzgün yüzeyli vezikülleri içerir. hücrenin içmesi anlam›na gelir). Bunlar kaveolin proteini taraf›n- dan kaplanm›fllard›r. düflük yo¤unluklu lipoprotein (LDL) olarak kanda tafl›n›r ve reseptör arac›l› endositoz ile hücre içine tafl›n›r. sinyal iletiminde. x80000. Sinir hücresi Nöromuskuler kavflaktaki sinaptik veziküllerin elektron mikroskobu görüntüsü.000. egzersiz ve kolesterol düflürücü ilaçlar kullan›lmaktad›r. bu flekilde kaveoladan köken alan veziküller hücre boyunca tafl›n›r ve di¤er tarafta içeriklerini boflalt›rlar. Sinir hücresinin ucu çok say›da düz yüzeyli sinaptik veziküller (oklar) içerir. KL‹N‹K B‹LG‹ Ailesel hiperkolesterolemi. Nöronlar›n sinaptik vezikülleri ve salg› yapan hücrelerin birço¤unun salg› vezikülleri ürünlerini bu flekilde salg›larlar. Transitozda yüzeyden al›nan veziküller sitoplazmada hücre boyunca geçerek içeriklerini hücrenin karfl› taraf›na boflalt›rlar x50. Canl›da kan. Kapl› çukurlar ad› verilen yüzey çöküntüleri -klatrin kapl› vezikülleri (çaplar› yaklafl›k 200 nm olan) olufltururlar. LDL reseptörlerini kodlayan 19. TRANS‹TOZ VE EKZOS‹TOZ Hücreler plazma zar›n›n parmaks› ç›k›nt›lar›yla oluflturulan farkl› tiplerde zarla çevrili veziküller içerirler. Sinaptik yar›k Kas hücresi 1. Seçici olmayan tip (non-selective form) s›v›-faz endositoz. plazma zar›yla kaynafl›rlar ve içeriklerini hücre d›fl›na boflalt›rlar. Endotel hücresindeki kaveolalar ve veziküllerin elektron mikroskobu görüntüsü. patojenik bakterilerin yakalanmas›nda ve onkogenezde görev al›r. Kaveola.

Anti-β tübülin ve DAPI (4'. Zarlar› yoktur ve duvarlar› bir globuler protein olan tübülin’den oluflan lineer polimerlerdir (protofilamanlar). flagella ve sentriyollerin ana bileflenleridir. Bunun yan›nda yap›sal bir kutuplaflmaya sahiptirler ve bir art› uçlar› (a盤a ç›kan beta-alt birimleri) ve bir eksi uçlar› (a盤a ç›kan alfa birimleri) içerirler. Mikrotübüller tren yollar›na benzemekte ve bunlar›n üzerinde mitokondriyon gibi di¤er organeller hücrenin bir taraf›ndan di¤er taraf›nda hareket etmektedir. ‹çsel olarak sabit de¤ildirler ve sürekli polimerizasyon île uzarlar. Standart çapa (25nm) sahip olan mikrotübüller. Floresan immün iflaretleyici -tübülin'in antikorlar›. Maymun böbre¤inden al›nan fibroblast-kültür hücrelerinde immunohistokimyasal yöntemlerle mikrotübüller görünür hale getirilmifltir.6-Diamidino-2-fenilindol) Kültür hücresindeki mikrotübüllerin elektron mikroskobu görüntüsü. Silyum. sentrozom ad› verilen mikrotübül düzenleyici merkezden (ok) bafllamaktad›r. Mitokondriyon ve sitoplazmik veziküller gibi organellerin hücre içi tafl›nmas›nda.23 M‹KROTÜBÜLLER‹N ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹ Eksi uç nispeten daha yavafl büyür ve s›kl›kla bir baflka yap›ya veya organele ba¤l›d›r. Proteindeki özgün bir aminoasit dizisini tan›yan kona¤›n immün hücreleri antikorlar oluflturur. pipetlere benzeyen içi bofl. (Dr. yar› sert silindirik organeller olarak görülürler. bu da tübülin heterodimerlerinin silîndirik duvarda heliks fleklinde bir düzenlenme içerisinde bulunmalar›na neden olur. x42. Mikrotübüller elektron mikrograftta. Her mikrotübüldeki 13 protofilaman çak›flmayacak flekilde düzenlenmifl alfa ve beta alt birimlerden oluflmufltur. silyum ve flagella hareketinde ve hücre bölünmesinde sitokinezde görev al›rlar. ilgili proteini gösterebilmek için doku kesitlerinde veya kültür hücrelerinde kullan›labilir. Hücre bileflenlerine karfl› antikorlar kona¤a saflaflt›r›lm›fl antijen (ör: protein) enjeksiyonu ile oluflturulur. oluflmalar› ve da¤›lmalar›nda mikrotübüllerin kararl›l›¤›n› sa¤layan mikrotübülle ilgili proteinlerle iliflki halindedir.Vogl izniyle) PZ 1. plateletlerde. fiekilde mitokondriyon (Mi) ve plazma zar› (PZ) belirtilmifltir. En yayg›n› ›fl›k mikroskobunda uyar›ld›¤›nda belirli dalga boylar›nda ›fl›k yayan antikor-antijen kompleksini alg›layabilen floresan iflaretleyicilerin kullan›lmas›d›r. dynein eksi uca do¤ru hareket eder. depolimerizasyon ile k›sal›rlar. Saflaflt›r›lm›fl antikorlar. TEKN‹K B‹LG‹ ‹mmunositokimya. dallanmazlar ve çok farkl› boylarda olabilirler. hücrelerde antijen ad› verilen protein ve di¤er molekülleri göstermek için antikorlar›n kullan›ld›¤› güçlü bir araflt›rma ve tan›sal iflaretleme tekni¤idir. AM. Monoklonal veya poliklonal antikorlar seçilebilir ancak monoklonal antikorlar daha özgündür. Bunun yan›nda mekanik direnci art›r›rlar ve hücre iskeletinin esas bölümü olarak hücre fleklini sa¤larlar. Mikrotübüllerin büyütmesi s›kl›kla guanozin trifosfat›n varl›¤›nda tübülin eklenmesiyle art› uçta gerçekleflir.sitoplazmada yayg›n mikrotübül a¤›n› göstermektedir. Mikrotübüller. lökositlerde ve bölünen hücrelerde daha fazla bulunurlar. Çekirdek DNA’ya ba¤lanan boyalarla mavi renge boyanm›flt›r. Birçok hücrede bulunurlar ancak nöronlarda.500. Sitoplazma uzunlamas›na kesitte görülen rnikrotübüller (oklar) içermektedir. x1800. . Mikrotübüller.24 Hücre Hücre iskeletinin mikrotübüler organizasyonunu gösteren bir ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Mikrotübül motor proteinleri olan kinesin ve dynein mikrotübüller boyunca hareket eder ve bunlardan kinesin art› uca do¤ru hareket ederken. Di¤er teknikler substratlar› görünebilir hale getiren horseradish peroksidaz ve alkalin fosfataz gibi enzimleri kullan›rlar. Mikrotübüller hücrelerde sürekli devir içerisindedirler.

x400. Desmin kas hücrelerinde.sitoplazmada belirgindir. Farkl› hücre tipleri kendilerine özgün tipte ara filamanlar içerirler. hemidezmozomlar arac›l›¤›yla da hücre d›fl› matrikse mekanik kuvvetleri iletirler. Vogl izniyle) Golgi kompleksi GER Bir düz kas hücresinde aktin ve ara filamanlar›n elektron mikroskobu görüntüsü. nörofilamanlar sinir hücrelerinde ve gliyal filamanlar da gliya hücrelerinde bulunurlar. Hücre yüzeyinin fleklini belirlemek üzere mikrovillus içinde veya plazma zar›n›n hemen alt›nda bulunurlar. iç çekirdek zar›n› destekler ve interfaz evresinde kromozomal yap›n›n düzenlenmesine yard›m ederler. Zar yap›s›na sahip olmayan bu organeller çap. bunlar ara f›lamanlar ve aktin filamanlar› olarak adland›r›l›r. Di¤er ara filamanlar dezmo- zomlar arac›l›¤›yla hücreler aras›nda. x25000. . Ayn› zamanda hücre hareketine katk›da bulunurlar ve kas hücrelerindeki kas›lma s›ras›nda kal›n (miyozin) filamanlar›yla iliflkilidirler. ince filamanlar veya mikrofilamanlar olarak da adland›r›l›rlar ve hücre iskeleti ve hareketiyle iigili görevleri vard›r. (Dr. falloidin floresan iflaretlemeyle aktin filaman demetlerindeki F-aktin (oklar) görülmektedir. hücre hareketine.J. Alan›n ortas›nda hücrede filamanlann çaprazlaflmas› vard›r. Bu konfokal mikroskop görüntüsünde. Düz kas hücresi çekirde¤i Filamanlar 1. (Dr A. Esnek olmalar›n›n yan› s›ra deformasyona karfl› koyarlar ve yükleri iletirler. 6-8 nm çap›nda olan bu yap›lar fibröz bir protein olan aktinden yap›lm›flt›r. alt› farkl› tip ara filaman bulunmaktad›r. Bunlar esas olarak hücrelere mekanik direnç sa¤lar ve esnek olmalar›na ra¤men afl›r› gerilmeleri engeller. Çekirdek üst k›sm›nda Golgi kompleksi.24 S‹TOPLAZMA F‹LAMANLARININ ‹NCE YAPISI ve ‹fiLEV‹ Birçok hücrenin hücre iskeleti iki tipte ince çubuk benzeri filamandan oluflur. 50 gen taraf›ndan kodlanan. protein içeri¤i. Bunun yan›nda aktin filamanlar›. G Goetz izniyle) Kültüre hücrede ara filamanlann elektron mikroskobu görüntüsü. sitokineze ve fagositoza katk›da bulunurlar. birkaç mitokondriyon (Mi) ve granüllü endoplazma retikulumu (GER) gösterilmifltir. Bu enine kesitte birçok s›k›ca paketlenmifl filamanlar-küçük. x25.Hücre 25 Li Memeli epitel hücresindeki aktin filamanlar›n›n da¤›l›m›n› gösteren elektron mikroskobu görüntüsü. da¤›l›m ve mekanik özellikler aç›s›ndan farkl›l›klar gösterirler. Kas harici hücrelerin sitoplazmalar›nda da¤›n›k veya linear demetler halinde düzenlenmifl olarak bulunurlar. Sitoplazmada mitokondriyonlar (Mi) ve tersiyer l›zozom (Li) görülmektedir. Keratin sadece epitel hücrelerinde bulunur ve derinin epidermis tabakas›n›n mekanik bütünlü¤ünü sa¤lar.000. yo¤un ve noktasal görüntü. mikrotübüller ve aktin filamanlar› ile iliflkilidirler. Heterojen ara filaman proteinleri ailesi taraf›ndan oluflturulan bu yap›lar halat benzeri moleküler bir yap›ya sahiptir. W. vimentin mezenflimal hücrelerde. Falloidin-floresan Izotiyosiyanat (FITC). Çaplar›na göre ince (veya aktin) ve ara filaman olarak tan›mlanabilir. Çaplar› 8-12 n›n aras›nda de¤iflen ara f›lamanlar üç boyutlu dallanan a¤ yap›s› içerisinde dalgal› demetler olufltururlar. En yayg›n olan çekirdek laminleri. Ara filaman demetlerinin birbiri içerisine giren yo¤un a¤ yap›s› (oklar) hücre iskeletini oluflturuyor.

. Hücre yüzeyinin alt›nda. Bu matriks ayn› zamanda Golgi kompleksiyle iliflkilidir ve Golgi-kökenli vezikülleri hücrenin farkl› yönlerine göndermeye yard›m eder. diplozom ad› verilen birbirine dik veya oblik olarak konumlanm›fl bir çift sentriyolden oluflur. bu tür kusurlarla karsinogenezis aras›nda s›k› bir ba¤lant› oldu¤u ileri sürülmektedir. Bu mikrotübüller sitoplazmik mikrotübüllere göre daha stabildir. Bu sentriyollerin etraf›nda.000. Birçok hücrede mikrotübüller. s›kl›kla kötü huylu hücrelerde görülür. en iyi flekilde enine kesitlerde görülebilen 9 çevresel mikrotübülden oluflmufltur. x25000 (Dr. silindirik. Sentriyoler rnikrotübüller. Sentriyolün. Vogl izniyle) Çekirdek porlar› Çekirdek 1. zarla çevrili olmayan organel yaklafl›k 0. silyum ve flagellalar›n mikrotübüllerinin organizasyon merkezleri olan bazal cisimlerin geliflmesini uyar›rlar. Sentrozom anomalileri. x55. Sentrozom. bölünerek ve kromozomal hareket için gerekli olan mikrotübül oda¤› olarak mitotik meki¤in geliflmesini sa¤larlar.26 Hücre Mikrotübüller Mikrotübül üçlüsü (toplam› 9) GK Sentriyol Mikrotübül A Mikrotübül B Mikrotübül C GK Oblik kesitte bir sentriyol bölümünün elektron mikroskobu görüntüsü. Bu zarla çevrili olmayan organel. Sentriyolün hemen yan›ndaki alan da birçok mikrotübül ve bir m›tokondriyon (Mi) vard›r. Her sentriyol yaklafl›k 200 nm çap›nda ve 500-700 nm uzunlu¤unda k›sa bir silindir fleklindedir.25 SENTROZOM ve SENTR‹YOLÜN ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEVi Sentrozom hücrenin ana mîkrotübül organize eden merkezidir ve yeni sitoplazmik mikrotübüllerin ve mitotik i¤lerin oluflma merkezidir. sentrozomdan y›ld›z benzeri ›fl›nsal flekilde uzan›r ve hücre flekline katk›da bulunurlar. Sentrozomlar hücre bölünmesinde belirgindir: Mitozda farkl› kutuplara hareket ederek.5μm uzunlu¤unda ve 0. Her biri 9 tak›m kaynaflm›fl üçlü mikrotübülden oluflan bir halka içerir ve bu da enine kesitlerde bir türbinin pervanelerine benzer görüntü oluflturur. sitoplazmik mikrotübüllerin polimerizasyonunu bafllatan ve onlar› birbirine ba¤layan ve protein yap›s›nda bir perisentriyoler matriks bulunur. veziküllerin ve Golgi kompleksi (GK) keseciklerinin hemen yak›n›nda yerleflti¤ine dikkat ediniz. sentriyollere benzeyen. Kendini kopyalayabilen organel. Çekirdek Hücre merkezindeki mikrotübüllerin elektron mikroskobu görüntüsü. W.A. tübülinin farkl› tiplerini ve buna ek olarak kalsiyum ba¤layan bir protein olan sentrinin izoformlar›n› içerir. Bu küçük. Di¤er alanlar mitokondriyon (Mi) ve di¤er organeller taraf›ndan doldurulmufltur. Çekirdekten tanjantal geçen kesitte çekirdek porlar› da görülmektedir. genellikle çekirde¤in hemen yan›ndad›r ve s›kl›kla bir bölümü Golgi kompleksiyle çevrilidir.15 μm geniflli¤indedir. Çekirde¤in hemen yan›ndaki sitoplazmada farkl› yönlerde ilerleyen birçok mikrotübül (oklar) görülmektedir.

Anafaz. kromozomlar›n ve sentriyollerin kopyalanmas›) ve G2 evresinden (hücre bölünmesine haz›rl›k) oluflur. Bununla beraber sitoplazmada mikrotübüllerin düzenlenme alanlar› olan bir çift sentriyol de bulunur. Kültüre hücrelerdeki mitozu gösteren ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Sentriyoller çekirde¤in karfl› kutuplar›na do¤ru göç ederler. Mikrotübüller kromozomlar› kutuplara do¤ru çeker. Kromozomlar herbirine kromatid ad› verilen sentromerle birbirine tutunmufl.. Devam eden hücre büyütmesi süresince. x1000. Sitoplazman›n s›k›flmas› ile kas›lma halkas› oluflur ve sonucunda sitokinezis ve kardefl hücrelerin ayr›lmas› gerçekleflir. Interfazda çekirdek içinde kromozomlar net olarak görülemez. interfaz ve mitozdur. iki kutup aras›nda orta bölgede bir yar›klanma çizgisi oluflur. çekirdekçik ve çekirdek zar› tekrar oluflur. Floresan görüntüler mikrotübül β-tübülin için k›rm›z› imnün iflaretlenmifl ve DNA/kromozomlar. Gl evresi (hücre büyütmesi bafllang›c›). KL‹N‹K B‹LG‹ Tümör hücreleri normalden daha h›zl› bölünürler.Hücre 27 Metafaz. Mekik. DAPI ile mavi boyanm›flt›r. kromatin yo¤unlafl›r ve çekirdekçik kaybolur. Bu döngü ana hücrenin genomunun ayn›s›n› içeren iki kardefl hücrenin oluflumunu sa¤layan olaylar s›ralanmas›d›r. gametogenezde çekirdek materyalinin diploidden haploide azalmas›d›r. ‹ki ana faz. Telofazda kromatidler meki¤in uçlar›na do¤ru hareketlerini tamamlarlar. ancak heterokromatin ad› verilen yo¤unlaflm›fl kromatin kümeleri ve bir çekirdekçik görülür. Hücrenin hayat›n› baflka iki önemli olay daha etkiler. DNA ve sentrozom kopyalanmas›ndan sonra z›t sentriyol kutuplar› aras›nda m›krotübül i¤leri oluflur. M‹TOZ VE D‹⁄ER HÜCRE OLAYLARI Hücrenin iki baflar›l› bölünmesi aras›nda geçen zamana hücre döngüsü ad› verilir. Kardefl kromatidler ayr›larak mitoz meki¤inin karfl› kutuplar›na giderler. Yo¤unlaflm›fl kromozomlar mekik ekvatorunda dizilirler ve kinetokorlar arac›l›¤›yla mikrotübüllere gergin bir flekilde ba¤lan›rlar. hücrenin her iki ucuna uzanan ve sentriyolleri kromozomlara ba¤layan mikrotübüllerden oluflur. S evresi (DNA sentezi. Siyah-beyaz görüntüler canl› hücrelerdeki do¤al yap›n›n kontrast›n› art›rmak için Momarski diferansiyel interferans kontrast mikroskobuyla çekilmifltir. Genotiplerin rekombinasyonu ve kar›fl›m›na izin veren mayoz bölünme. Telofaz. 1. Hücrenin ekvator bölgesinin içe do¤ru katlanmas›yla bir yar›klanma çizgisi oluflur. Mitoz da evrelerden oluflmufltur. bu nedenle vinka alkaloidleri vinblastin ve vinkristin gibi kemoterapötik mitoz inhibitörlerine daha duyarl›d›rlar. Profazda çekirdek zar› da¤›l›r. kromatid DNA’s› da¤›l›r. vinkristin ise akut lösemi ve di¤er lenfomalar›n tedavisinde kullan›l›r. Bütün bunlar mîtoza (M evresi) do¤ru gidifltir. Vinblastin esas olarak Hodgkin hastal›¤›n›n. çekirdek piknozuyla beraber hücre yuvarlaklafl›r ve plazma zar› tomurcuklan›r.26 HÜCRE DÖNGÜSÜ. Hücre zar›n›n y›k›lmas›ndan. . interfaz. Apopitozis baz› dokularda normal bir süreçtir: hücre ölüme programland›¤›nda. Metafazda kromozomlar›n hücrenin ortas›nda dizildi¤i ekvatoryal plak ile birlikte mitoz meki¤i oluflur. daha sonra bu hücreler makrofajlar taraf›ndan fagosite edilir. Tübülin polimerizasyonunu engelleyerek (mikrotübüller oluflmaz) ve oluflmufl olan mikrotübül1erin depolimerizasyonunu indükleyerck bölünen hücrelerde i¤ oluflumunu engellerler. ileri testis kanserinin ve meme kanserinin tedavisinde. paralel bir çift iplikten oluflur. Anafazda kardefl kromatidler ayr›l›r ve mitoz meki¤inin karfl›t kutuplar›na do¤ru hareket etmeye bafllar. Hücre zar› yeniden oluflur ve iki kardefl hücre yar›klanma çizgisinden (oklar) bölünerek sitokineze bafllar. G0 evresi (sessiz evre). Catharanthus roseus'un (cezayir menekflesi) do¤al ekstreleri olan bu maddeler hücreleri metafazda hapsettikleri için klinik olarak çok faydal›d›r.

VVA Webber izniyle) Bir silyumun gövdesinden al›nm›fl enine kesitin elektron mikroskobu görüntüsü. . Silyumlar›n taban›ndaki apikal sitoplazmadaki bazal cisimcikler 9 adet mikrotübül üçlüsü taraf›ndan oluflturulmufl. Bir çiftin dynein kollar› bir sonraki çiftin mikrotübülleri ile etkileflim halindedir. merkezi mikrotübül çifti içermeyen bofl silindirlerdir. alt ucuna tutunmufl bir kök içerir. (Dr. plazma zar› taraf›ndan çevrelenmifl ve 9+2 mikrotübül düzenlenmesine sahip bir silyum düzenidir.000 (Dr. (Dr. Uzunlamas›na ve enine kesitte görülen basal cisimcik. 0. Dallanmayan. Hareket için gerekli gücü oluflturacak olan bir motor protein ve ATPaz içeren iki dynein kolu.27 HÜCRE YÜZEY FARKLILAfiMALARI S‹LYA VE BAZAL C‹S‹MC‹KLER Hücreler. silyalar ve flagellalar. Yaklafl›k 0. farkl› fonksiyonlarla ilgili olarak baz› özel yüzey farkl›laflmalar›na sahiptirler. x200. B. Silyumu d›fl taraftan bir plazma zar› sarar. Yap›lar› flagellan›nkine benzer ancak hareket modelleri farkl›d›r. d›fl mikrotübül çiftlerine ba¤l› haldedir. Araba tekerle¤indeki organizasyona benzer flekilde ›fl›nsal yap›lar bu üçlülerden bafllamaktad›r x100. x60. solunum ve kad›n geni- tal sistemi yollar›nda bulunurlar. stereosilyalar. En kar›fl›k iç yap›ya sahip olan silyalar. Stereosilyalar ise iç kulak ve erkek üreme sisteminin yüzeyini örten epitel hücrelerinin serbest kenarlar›nda bulunan normalden daha uzun dallanm›fl n›ikrovilluslard›r. J. Hücre yüzeyinden d›fla do¤ru uzanan ve apikal sitoplazmadaki bazal cisimciklerden köken alan silyum görünmekte. Mikrovilli ince ba¤›rsak ve böbrek gibi baz› bölgelerdeki epitel hücrelerinin yüzeylerinde bulunan basit parmaks› ç›k›nt›lard›r. 9 periferik mikrotübül üçlüsü içeren bir sentriyol gibi görünmektedir. Silyalardan daha uzun olan flagellalar ise spermlerde bulunur. hücre yüzeyinin hareketli uzant›lar›d›r ve tipik olarak 10-12 μm uzunlu¤unda.28 Hücre Mikrotübül çifti (toplam 9) Silyum gövdesi Mikrotübül A Mikrotübül B Hücre zar› Mikrotübül üçlüsü (toplam 9) Aksiyal filaman kompleksi Silyumun bazal cisimci¤i Bir silyum ve bazal cisimci¤in uzunlamas›na kesidinin elektron mikroskobu görüntüsü.A Webber izniyle) 1. Cravford izniyle) Bazal cisimcik Kök Bir silyumun bazal cisimci¤inin enine kesitteki elektron mikroskobu görüntüsü. böylece mikrotübüllerin kayma hareketi bir sonrakine atlayarak ilerler ve böylece silyum e¤ilir ve siliyer hareket meydana getirilmifl olur. l μm boyunda veya daha k›sa ve aktin filamanlar›ndan oluflan bir merkeze sahip yap›lard›r. Bazal cisimcikte oluflmufl mikrotübüller silyan›n gövdesine kadar ulafl›r.2 mikrometre geniflli¤inde olan bu küçük silindir. W. Esas görevleri emilim için yüzey alan›n›n art›r›lmas›d›r. Sentriyollerle ayn› yap›ya sahip olan bazal cisimciklerden köken al›r.mîkrovilli. Baz› hücreler tek bir silyumlar içerebilir ancak baz›lar› daha fazla say›da silya içerir ve bunlar senkronize bir flekilde hareket ederler.000. Silyalar.000.2 μm çap›ndad›r. Aksonemdeki 9+2 mikrotübül düzenlenmesi dikkati çekmektedir.5 mikrometre uzunlu¤unda ve 0. Aksonem.

15 10.5 10.23 10.9 10.7 10.25 10.4 10.19 10.10 ENDOKR‹N S‹STEM‹ Çeviri: Prof.11 10.2 10.26 10.8 10.22 10.3 10.27 10.17 10.12 10.6 10.24 10.28 Genel Bilgi Hipofiz Anatomisi Hipofiz Geliflimi Hipofizin Bölümleri ve ‹fllevleri Hipofizin Kan Damarlar› Hipofiz Loblar›n›n Histolojisi ve ‹fllevleri Anteriyor Lobun Histolojisi: Kromofiller ve Kromofoblar Pars Distalisdeki Hücrelerin ‹mmünositokimyasal Olarak Belirlenmesi Adenohipofizin ‹fllevi Anteriyor Lobun ‹nce Yap›s› Nörohipofizin ‹fllevleri Posteriyor Lobun Histolojisi Posteriyor Lobun ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Tiroid Ve Paratiroidin Genel Bilgisi Tiroidin Histolojisi ve ‹fllevi Tiroid Follikül Hücrelerinin ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Paratiroid Bezin Histolojisi ve ‹fllevi Paratiroid Esas Hücrelerinin Histolojisi ve ‹nce Yap›s› Adrenal Bez ve Kan Damarlar›yla Beslenmesi Adrenal Bezin Geliflimi Adrenal Bezin Histolojisi ve Histokimyas› Adrenal Korteks ve Adrenal Medullan›n Histolojisi ve ‹fllevi Zona Fasikülatadaki Spongiositlerin ‹nce Yap›s› Adrenal Medulladaki Kromaffin Hücrelerin ‹nce Yap›s› Langerhans Adac›klar›n›n Genel Bilgisi ve Histolojisi Pankreastaki Beta Hücrelerinin ‹mmünositokimyas› ve ‹nce Yap›s› Langerhans Adac›klar›n›n ‹nce Yap›s› Pineal Bezin Histolojisi 213 .13 10.1 10.21 10. Hakk› Dalç›k 10.20 10.16 10.10 10.14 10.18 10. Dr.

kalsitriol. timusda. renin Ya¤ Leptin Pineal bez Melatonin Tiroid bezi Tiroksin (T4) Triiyodotironin (T3) Kalsitonin (CT) Timus (Ergenlikte atrofiye gider) Timopoyetin Sindirim kanal› Birçok hormonlar: gastrin. kalpde. GH. Hormon terimi yunanca “harekete geçirici” anlam› tafl›yan bir kelimeden türetilmifltir. di¤er organlarda örne¤in. Sadece hamilelik dönemlerinde görülen plasenta da birçok hormonu üretmektedir. Endokrin sistem t›pk› sinir sistemi gibi birçok organ ve dokular›n fonksiyonlar›n› kontrol eden ve düzenleyen bir iflleve sahiptir. salg›lat›c› hormonlar›n yap›m›. Salg› ürünlerini kanallar arac›l›¤› ile yüzeye veren ekzokrin bezlerin aksine endokrin bezler kanals›zd›r. böbrekteki jukstaglomerular aparatusdaki düz kas hücreleri ve ya¤ dokusundaki ya¤ hücreleri. kalpde atriyumda bulunan miyokardiyal hücreler. böbreklerde. Ayr›ca. Epitel hücre özelli¤inde olmayan ve endokrin fonksiyon gören hücreler de vard›r örne¤in. aldosteron. paratiroid. Belli bafll› endokrin yani kanals›z bezler. CRH. GnRH) ve somatostatin Hipofiz Anteriyor hipofiz: ACTH. relaksin 10. TSH. (TRH. aminoasitler. PRL. GHRH.1 GENEL B‹LG‹ Endokrin sistem. hormonlar› ara ba¤ dokusuna ve oradan kan veya lenfatik dolafl›ma geçer. FSH. Bu iki sisteme ortak ve birbirleriyle ilgili ifllevlerinden dolay› nöroendokrin sistem ad› verilir. sekretin. Hipotalamus ADH. adrenal. hipofiz. ovaryum) ve ba¤›rsaklarda tek tek yada hücre gruplar› fleklinde bulunan hücrelerin endokrin fonksiyonlar› bulunmaktad›r. Hormonlar›n salg›lanmas› genellikle “feedback” mekanizmayla kontrol edilmektedir. Örne¤in. glukagon somatostatin Testisler Androjenler (özellikle testosteron) Ovaryumlar Östrojenler. Birçok endokrin bez pencereli (fenestral›) kapillerler tafl›yan damardan zengin vasküler alanlar›n yan›nda bulunan parankim hücrelerinden ve az miktardaki stromal hücrelerinden oluflmaktad›r. androjenler Böbrek Eritropoyetin (EPO). Hormonlar genellikle hücre membran›na yada hücre stoplazmas› içinde bulunan hedef reseptörlerine ba¤lan›rlar. motilin Pankreas adac›klar› ‹nsulin. gonadlarda (testis. steroidler veya biyojenikaminler v. Langerhans adac›klar› ve pinealdir. Hormonlar farkl› kimyasal içerikte olabilmektedir. GIP. hipotalamus. tiroid. Bu moleküller sentezlendikleri yerden daha uzak mesafedeki hedef reseptörlerine ba¤lanarak ifllev görürler. peptidler. glikoproteinler. LH ve MSH Posteriyor hipofiz: ADH ve Oksitosin sal›n›m› Paratiroid bezleri (tiroid bezinin arka yüzünde) Paratiroid hormon (PTH) Kalp Atriyal natriüretik peptit (ANP) Adrenal bezler Her adrenal bezin k›s›mlar›: Adrenal medulla: epinefrin (E). CCK. progestinler.214 Endokrin Sistemi t Endokrin sistemin organizasyonu.b. Hormon üreten hücrelerin hepsi olmasa bile büyük ço¤unlu¤u epitel özelli¤inde olan hücrelerdir ve yanlar›nda kan ve lenfatik damarlar› bulunur. norepinefrin (NE) Adrenal korteks: kortizol. parankim hücrelerinden hormon sentezleyerek salg›layan bezler ve dokulardan meydana gelir. oksitosin. inhibin. .

Bezin üst taraf› kal›n dura mater’in uzant›s› olan diyafragmatik sella taraf›ndan örtülmüfltür. Bu bez önemli birçok anatomik komfluluklara sahiptir örne¤in.2 H‹POF‹Z ANATOM‹S‹ Hipofiz bezi. Hipotalamus’a. hipofiz ameliyatlar›nda trans-sfenoidal olarak hipofiz bezine giriflim yapmak mümkün olmaktad›r. damarlar›n çevreledi¤i ve nöral ba¤lant›n›n bulundu¤u infundibular sap ile as›l› durmaktad›r. 215 Korpus kallosum Hipotalamus Optik kiazma Hipofiz bezi Beyin sap› (pons) Sfenoid sinüs Nazal septum Hipotalamus Optik kiazma Superiyor hipofiz arteri ‹nfundibuler sap Diyafragmatik sella Hipofizin posteriyor lobu Duramater Hipofizin anteriyor lobu ‹nferiyor hipofiz arteri ‹nferiyor hipofiz veni Sfenoid kemi¤in sella tursika bölümü 10. endokrin bezlerin en önemlisi olarak görülmektedir. hormonlar›n› kana verdi¤inden dolay› damar aç›s›ndan son derece zengindir. Örne¤in. Eriflkinlerde bir nohut büyüklü¤ünde ve yaklafl›k 500900 mg a¤›rl›¤›nda. anterolateral olarak “optik kiazma”ya ve “optik sinir” lere yak›nd›r. büyütmeyi. sfenoid kemikde orta hatta bulunan “sella tursika” ad› verilen çok iyi korunakl› bir yerde bulunmaktad›r. kad›nlarda özellikle hamilelik döneminde ise biraz daha büyüktür. di¤er taraflar› ise ince ba¤ dokusu kapsülü taraf›ndan sar›lm›flt›r. Hipofiz bezi. Hipofiz bezi beynin taban›nda bulunmaktad›r. Sfenoid hava sinüs’u bezin alt›nda yer almaktad›r ve bu yak›n komflulu¤u nedeniyle. Hipofiz bezi küçük bir organ olmas›na karfl›n yaflam için son derece önemlidir. .Endokrin Sistemi t Hipofizin anatomisi ve iliflkileri. farkl›laflmay› ve birçok organ›n fonksiyonunu ya kendi hormonlar› yada di¤er bezlerden sal›nan hormonlar arac›l›¤› ile düzenlemektedir. Bu bezden sal›nan hormonlar di¤er birçok endokrin bezlerin ve dokular›n ifllevlerini düzenlemektedir. Hipofiz bezi ve hipotalamus fonksiyonlar› birbirlerine ba¤lant›l› olduklar›nda birlikte nöroendokrin devre’yi oluflturmaktad›rlar. Bu bez. Dolay›s›yla hipofiz lezyon ve tümörleri bu yap›lara bas› yaparak ciddi görme problemlerine yol açmaktad›r.

KL‹N‹K B‹LG‹ ‹ntrakraniyal tümörlerin yaklafl›k %10-%15’i adenohipofizin benign hipofiz adenoma’s›d›r. Gebeli¤in 6. Bu adenomlardan eriflkinlerde görülen akromegali ve çocuklarda görülen gigantism’dir. Rathke kesesinin kopmas› 1. 5. Bezin büyüklü¤ü yaflam süresince fizyolojik koflullara ba¤l› olarak de¤iflebilmektedir. Pars tuberalis infundibuler sap›n etraf›n› çevreler (yan yüz görüntüsü) 10. bu da iki dokunun farkl› yerlerden köken ald›¤›n› göstermektedir. bu hastal›kta normalden fazla kortikotrofin hormonu (ACTH) bulunmaktad›r.3 H‹POF‹Z GEL‹fi‹M‹ Hipofiz. Kopan bölüm nöral uzant› ile temasa geçer ve pars distalis. Bunlar genellikle çoklu onkogen anomalilerin sonucu olarak geliflmektedir örne¤in. hipofizin beyin ile nöral ba¤lant›s›n› sa¤layan bölümdür. Çok az oranda malignant tipi görülebilir. Rathke kesesinin boyun bölgesinin mezoderm taraf›ndan daralt›lmas› Medyan eminens Pars tuberalis ‹nfundibulum Pars nervosa Pars intermedya Sfenoid sinüs Yar›k Pars distalis 6. üst bölümüne bitiflik posteriyor lobla birleflerek pars intermedya’y› (ara) oluflturur. bu da adrenal bezden fazla miktarda kortizol sal›nmas›na neden olmaktad›r. Rathke kesesi ve infundibuler uzant›n›n oluflumu 2.216 Endokrin Sistemi ‹nfundibuler uzant› Ön beyin Nöral ektoderm ‹nfundibuler uzant› Rathke kesesi Oral ektoderm Rathke kesesi Mezoderm 3. Rahtke kesesi. pars intermedya ve pars tuberalis oluflur. Bir baflka tipide Cushing hastal›¤›. Gebeli¤in erken döneminde hipofizin bir bölümü olan adenohipofiz yada anteriyor hipofiz. bunlar sekretuvar yada nonsekretuvar olabilmektedir. Eriflkinde transvers düzlemde 1. Nörohipofiz. G-protein ve ras geni mutasyonu. nörohipofizi yani pars nervosa’y› (posteriyor. Yar›¤›n. yar›k yada kolloid içeren kistik yap›lar fleklinde nörohipofizin ön s›n›r›nda kal›c› olabilmektedir. Eriflkin flekli 4. p53 geni delesyonu ve çoklu endokrin neoplazi’ye neden olan mutasyonlard›r. Bu iki doku birbirlerine yak›n yerleflimde olmas›na ra¤men mikroskopik görüntüleri farkl›d›r.2-1. arka lob) oluflturur. .5 cm ve sagittal düzlemde yaklafl›k 1 cm büyüklü¤ündedir. Nöral ektodermden geliflen ve afla¤› do¤ru uzanan dokudaki hücreler. iki farkl› dokudan köken alm›flt›r. Sekresyona ba¤l› olarak ortaya ç›kan adenom vakalar›nda cerrahi giriflim gerekli olmaktad›r. haftas›nda oral bofllu¤un tavan›ndan ayr›l›r ve efl zamanl› olarak afla¤›ya do¤ru büyüyen ve nöral ektoderm’den kaynaklanan infundibular uzant›’n›n hemen önüne yerleflir. Rahtke kesesinin ön duvar›nda h›zl› hücre ço¤almas› sonucu anteriyor lobun önemli k›s›mlar›ndan pars distalisi oluflturur. oral ektoderm’den bir cep fleklinde yukar›ya do¤ru büyüyen ve Rathke kesesi olarak adland›r›lan kal›n doku kitlesinden meydana gelir.

infundibulum sap› çevreleyen ince bir doku olan pars tuberalis ve posteriyor lobla komflu ince ve uzun kal›nt› dokusu olan pars intermedya (ara)’dan meydana gelir. Genel olarak koyu boyanan anteriyor lob ve soluk boyanan posteriyor lob görülmektedir. Masson trichrome. Posteriyor (arka) lob. Hipofiz Hormonlar› Anteriyor lob Posteriyor lob Oksitosin (OXY) Büyütme hormonu (Growth homone. arka lob) ‹nfundibular sap Medyan eminens Pars tuberalis Posteriyor (arka) lob Anteriyor (ön) lob ‹ntermediyer lob Hipofiz sagittal kesitinin ›fl›k mikroskobu görüntüsü.Endokrin Sistemi 217 Ana bölümler ‹nfundibuler sap Adenohipofiz (anteriyor. ön lob) Pars tuberalis Pars intermedya (intermediyat. üç ayr› bölümden oluflmaktad›r. ön hipofiz) (oral ekdodermden) Nörohipofiz (posteriyor.4 H‹POF‹Z‹N BÖLÜMLER‹ VE ‹fiLEVLER‹ Eriflkindeki adenohipofiz ve nörohipofiz. ara lob) Pars nervosa (posteriyor. anteriyor loba ba¤lamaktad›r. Bez epitelinden oluflan adenohipofiz. ‹ntermediyer (ara) lob yar›k kal›nt›s› içerir. en büyük ve en önemli parça- s›d›r. Nörohipofiz ise hipotalamusdaki nöronlar taraf›ndan üretilen iki farkl› peptit hormonlar› salmaktad›r. Bütün üretilen hormonlar sistemik dolafl›ma verilir ve oradan uzak mesafedeki dokulara ulaflarak düzenleyici etkisini göstermektedir. . Nörohipofiz ise nöral dokudan meydana gelmifltir. Adenohipofiz birçok farkl› tipdeki polipeptit ve glikoprotein hormonlar› sentezleyip salmaktad›r. Median eminens’deki birçok kapillerler sayesinde median eminens. x15. arka hipofiz) (nöral ektodermden) Alt bölümler Pars distalis (anteriyor. Pars tuberalis. anteriyor lobdan uzanan ve infindubuler sap› k›smen saran ince bir doku flerididir. üst bölgede yer alan ve bezi hipotalamusa ba¤layan median eminens ve infundibuler sap’tan oluflur. GH) Antidiüretik hormonu (ADH) Prolaktin (PRL) Kortikotrofin (ACTH) ‹ntermediyer (ara) lob Follikül stimüle-edici hormon (FSH) Lüteinizan hormonu (LH) Melanosit stimüle-edici hormon (MSH) Tirotropin (TSH) β-endorfin 10. en büyük bölümü olan anteriyor (ön) lob (pars distalis).

218 Endokrin Sistemi Hipotalamik damarlar Superiyor hipofiz arteri Hipofiz portal sistemin primer kapiller pleksusu ‹nternal karotid arteri Hipofiz arterleri Kavernöz sinüs Sap Anteriyor lob Trabeküler arter Posteriyor lob Hipofiz portal sistemin sekonder kapiller pleksusu Anteriyor lob Posteriyor lob Uzun hipofiz portal venleri K›sa hipofiz portal venleri Par nervosa’n›n kapiller pleksusu ‹nferiyor hipofiz arteri Kavernöz sinüs’a giden efferent hipofiz venleri 10. bezi çevreleyen kavernöz sinüsler’e akmaktad›r. Bu portal sistem sayesinde adenohipofiz. Anteriyor lob ve posteriyor lob çok zengin damar a¤›na sahipken. Bu damarlar sonra hipofiz portal sistemi oluflturan ve portal venüller’den meydana gelen hipofiz sap›n›n önünden geçerek anteriyor lob’daki ve sinuzoidal pencereli (fenestral›) özelli¤indeki sekonder kapiller pleksus’a gelir. Altta yer alan inferiyor hipofiz arterleri. kan› posteriyor loba tafl›r. Oradan sinuzsoidal pencereli (fenestral›) kapillerlerden efferent hipofiz venlere ve oradan kavernöz sinüslara aç›l›r. Bu hormonlar sonra sekonder pleksusa gelerek adenohipofiz’in sal›n›mlar›n› kontrol etmek üzere adenohipofiz hücrelerine gelir. Üstte yer alan superiyor hipofiz arterleri median eminens ve pars tuberalis bölgelerinde primer kapiller pleksus’u olufltururlar ve kan› anteriyor loba getirir. . bezin yüzeyinde anastomoz olufltururlar. Küçük efferent venler. hipotalamik nöronlar taraf›ndan primer kapiller pleksus’a verilen stimüle edici ve inhibe edici hormonlar taraf›n- dan kontrol edilmektedir.5 H‹POF‹Z‹N KAN DAMARLARI ‹nternal karotid arterlerin bir dal› olan iki çift hipofiz arteri. portal dolafl›ma u¤ramadan pars intermediya’da küçük kapilleri oluflturur ve anteriyor lob’daki kapillerlerle anastomozlafl›rlar. pars intermedya’da bu özellik bulunmamaktad›r. Superiyor hipofiz arterin önemli bir dal› olan trabeküler arter. t Alttan görüntü.

Genellikle bu ara lobdaki bazofilik hücreler arka loba geçerek yerleflebilirler. genellikle kolloid dolu follikülleri alçak silindirik epiteli çevrelerler ve bazofilik parankimal hücreleri ve az miktarda aç›k görünen poligonal hücrelerden meydana gelir.6 H‹POF‹Z LOBLARININ H‹STOLOJ‹S‹ VE ‹fiLEVLER‹ Anteriyor (ön) lob’a dahil olan pars distalis ve posteriyor (arka) lob’a dahil olan pars nervosa aras›ndaki histolojik farkl›l›klar küçük büyütmede daha belirgin olarak görülmektedir. Bu lobdaki hücreler melanosit stimüle edici hormon’u ve opiat bir peptit olan β-endorfin hormonu üretmektedir.Endokrin Sistemi 219 Anteriyor (ön) lob ‹ntermediyen (ara) lob Anteriyor (ön) lob Posteriyor (arka) lob Kapillerler Küçük büyütmede üç ayr› hipofiz lobunun ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Hipofizin bu bölgesi türler aras›nda büyüklük farkl›l›klar› göstermesine ra¤men eriflkin insan hipofiz bezinin %2’sini oluflturur. x160. H. . Ara lob di¤er iki loblar›n aras›nda yer almaktad›r. Az miktardaki bazofilik hücreler ve kolloidle dolu küçük kistik yap›lar (*) fark edilmektedir. ‹ntermediyer (ara) lob Posteriyor (arka) lob 10. merkezi sinir sisteminde oldu¤u gibi sinir dokusundan meydana gelmifltir. Anteriyor lob glandüler epitelden oluflmaktad›r: posteriyor lob. ‹ntermediyer lob insanlarda art›k bir yap›y› temsil etti¤inden görevi tam bilinmektedir. Posteriyor lob sinir dokusundan meydana geldi¤i için daha aç›k görünmektedir. ‹ntermediyer (ara) lob ise posteriyor lobla komfluluk yapmakta ve Rafhke kesesinin art›k ürünü olan kolloidle do- lu küçük kistik yap›lar bulunur.E. H. Anteriyor lob. yap›s›nda çok say›daki s›k›ca bir araya gelmifl parankimal hücre toplulu¤undan dolay› koyu boyanan bez epitelidir. Anteriyor ve posteriyor lobun geçifl bölgesindeki yap›s›n›n ›fl›k mikroskobu görüntüsü.E. Kolloidle dolu küçük kistik yap›lar (*) ve da¤›n›k olarak bulunan bazofilik hücreler (ok) ara lobda görülmektedir. x320.

H. soluk boyanan) olmak üzere. %40 asidofiller. Rutin boyalarla bak›ld›¤›nda bu glandüler hücrelerin bulunma s›kl›¤› flöyle. çok az yada hiç olmayan salg› granülleri. Kromofiller.220 Endokrin Sistemi Kap Kap Kap Bazofiller Asidofiller Anteriyor lobda kromofillerin ve kromofoblar›n ›fl›k mikroskobu görüntüsü.poligonal flekillidir. salg› granülleri içeren. Asidofiller. H. Masson trikrom. x420. x636. Kromofoblar genellikle küçük heterokromatik çekirde¤e sahipken kromofiller ise daha büyük ve çekirdekçi¤i belirgin ökromatik çekirde¤e sahiptir. fiimdi rutin olarak bu hücreler salg›lad›klar› hormonlarla isimlendirilmektedir. Parankimal hücreler yuvarlak. Sinuzoidal kapillerle yak›n temas olan ve gruplar halinde yada kordon fleklinde uzanan glandüler epitel hücrelerinden meydana gelmifltir.E. daha küçük olan hücrelerdir ve iki polipeptit hormonu sentezlerler. yo¤un boyanan) ve kromofob hücreleri (küçük. granülleri boflalm›fl ve farkl›laflmam›fl hücreler olabilir. x420. granüllerindeki hormon içeri¤inin farkl›l›¤›n› yans›tmaktad›r. ‹mmunositokimyasal olarak bu hücreler ve içerdikleri hormonlar daha belirgin olarak tan›mlanm›flt›r. küçük kromofob hücreleri ise boyanmam›fl olup sadece çekirdekleri (okbafl›) görünmektedir. Kromofob hücreleri kromofil hücrelerine göre daha az stoplazmaya sahip. Bu hücrelerin bulunduklar› bölgeye göre oranlar› de¤iflmektedir. . Kromofil hücreleri (büyük. stoplazman›n asidik veya bazik ve salg› granüllerin içeriklerine göre asidofil hücreleri ve bazofil hücreleri olmak üzere iki’ye ayr›l›r. Hücreler sinuzoidal kapillerler (kap) ve çok ince ba¤ dokusu stromas› ile yak›n temastad›r. Daha büyük bazofiller ise daha granüler görünümde olup dört önemli polipeptit hormonu sentezlemektedir. Küçük asidofillerin ve büyük bazofillerin farkl› flekilde boyanmalar›. Kapillerler (kap) de görünmektedir. bazofil hücreleri (B) daha koyu (yeflil). Asidofiller Kap Kap Anteriyor lobun ›fl›k mikroskobu görüntüsü. 10. Asidofil hücreleri (A) eozinofilik stoplazmaya (k›rm›z›) sahip. H. 7 ANTER‹YOR LOBUN H‹STOLOJ‹S‹: KROMOF‹LLER VE KROMOFOBLAR Adenohipofizin yaklafl›k %75’i anteriyor lob’dur. Glandüler hücreleri ve sinuzoidal duvar› destekleyen az miktarda ince retiküler liflerden oluflmufl stroma bulunmaktad›r.E. Parankimal hücre y›¤›nlar›n aralar›nda sinuzoidal kapillerler (kap) a¤› bulunmaktad›r.E ile belirgin iki adet parankimal hücre tipi görülmektedir. %10 bazofiller ve %50 kromofoblar olmak üzere. Bu damarlar söz edilen hücrelerden sal›nan hormonlar› alarak hedef organlara gitmesini ayn› zamanda hipotalamohipofizyal portal sistemden gelen uyar›c› ve inhibe edici faktörlerin anteriyor lobdaki hücreleri etkilemesini sa¤lar. kromofob hücreleri (C) ise zay›f boyanm›flt›r. Kromofillerin (oklar) stoplazmalar› boyal›d›r. Kap Anteriyor lobdaki kromofiller ve kromofoblar aras›ndaki boyanma farkl›l›klar›n› gösteren ›fl›k mikroskobu görüntüsü.

Bu teknikte kullan›lan antikorlar sayesinde bu hücrelerin sentezledikleri hormonlar görünür hale getirilmektedir. Küçük kare içindeki hücre aldehid tionin-PAS ile boyanm›flt›r. LH sentezleyen hücreler orta büyüklükte ve çok yüzlüdür. Ortadaki hücre bir PRL hücresidir. hücrelerin normal da¤›l›m›. immünoperoksidaz. Bu hastalara dopamin agonisti olan bromokriptin verildi¤inde tümör çap›n›n›n azald›¤› ve prolaktin sal›n›m›n durdu¤u görülmüfltür. Tümör çap›n›n 10 mm’nin üstü (makroadenom) oldu¤u durumlarda cerrahi müdahale yada radyasyon uygulaman›n do¤ru olaca¤› düflünülmektedir. C. Mamotrop tümörü tafl›yan kad›nlarda amenore. Diaminobenzidine. tümör teflhisinde ve yap› fonksiyon iliflkisinin kurulmas› konusunda bilgi veren bir tekniktir. Afl›r› derecede prolaktin sentez ve salg›lanmas› sonucu amiloid art›klar ve kalsifiye cisimler (veya psammoma cisimleri) görülür.) yan bölümün arka k›sm›nda yerlefltikleri görülür. A. özellikle gebelik yada emzirme dönemlerinde hiperplazik (hücrelerin say›sal art›fl›) ve hipertrofik (hücrelerin hacimsel art›fl›) de¤ifliklikler gösterirler. endorfin ve enkefalin immünboyanmas›n› gösterirler. . Prolaktinoma. ‹mmünboyanmas› çok yo¤un olarak gözlenir. D. melanosit-uyar›c› hormon.8 PARS D‹STAL‹SDEK‹ HÜCRELER‹N ‹MMÜNOS‹TOK‹MYASAL OLARAK BEL‹RLENMES‹ Adenohipofizdeki befl hücre tipinin belirlenmesi için immünositokimya tekni¤i kullan›lmaktad›r. ‹mmünositokimya. en s›k görülür ve neoplastik hipofiz (pituiter) tümörlerin %30’unu oluflturur. TSH sentezler) küçük gruplar halinde bezin ön bölümünde yerleflir. PRL) veya laktojenik hormon (LTH) hücreleri. Bu poligonal orta yada büyük çapdaki hücreler kortikotrofin. KL‹N‹K B‹LG‹ ‹mmünositokimya. FSH) ve lüteinize edici hormonu (LH) sentezler) anteriyor lobun her yerinde eflit bir flekilde da¤›lm›flt›r. Özgün hormonlara karfl› gelifltirilen antikorlar sayesinde hücrelerin stoplazmas› kahverengi olarak boyanmaktad›r. osteopeni ve galaktore görülürken erkeklerde erektil fonksiyon bozuklu¤u ve libido kayb› gözlenir. Gonadotrop hücreleri (follikül-uyar›c› hormon. B. Büyük çok köfleli mamotrop hücreleri (prolaktin. Dorovini-Zis izniyle). ACTH) sentezler) genellikle bezin orta ve arka bölgelerinde gruplar halinde bulunurlar. Çekirde¤in çevresinde boyanmam›fl alan görülür bu alan büyük lizozomun varl›¤›n› gösterir. GH) sentezler). Kortikotrof yada kortikotrofin hücreleri (adrenokortikotrofik hormunu. genellikle anteriyor lob’un yan bölgesinde bulunurlar. Küçük ovoid flekilli somatotrof hücreleri (büyütme hormonu. neoplastik hücrelerin hangi tip hormon sentezlediklerini belirleyerek hipofiz adenomlar›n tan›mlanmas›nda kullan›lan önemli bir tekniktir. K. Büyük poligonal ACTH sentezleyen hücreler gruplar halinde yerleflmifllerdir. GH sentezleyen hücreler küçük hücrelerdir ancak çok yo¤un olarak boyanm›flt›r. x350. infertilite. Bu hücreler yo¤un granüllü olarak gözlenirler. (Dr.Endokrin Sistemi 221 Büyütme hormonu Tirotropik hormon TSH’› üreten hücreler GH’› üreten hücreler Adrenokortikotrofik hormon Lutenize edici hormon ACTH’u üreten hücreler LH üreten hücreler ‹mmünositokimya uygulanm›fl Pars distalis kesitlerinin farkl› tipdeki adenohipofizyal hücrelerin ›fl›k mikroskobu görüntüsü. 10. Orta çapdaki köfleli hücre olan tirotrop ya da tirotropin hücreleri (tiroid-uyar›c› hormon. TSH sentezleyen hücreler orta büyüklükte ve çok köflelidir.

melanosit-uyar›c› hormonu (MSH) üretmektedir. somatotrof hücreleri ve mamotrop hücreleri olmak üzere.222 Endokrin Sistemi Hormon Etkisi Asidofiller Hücrelerin %’si Hücre Tipi Somatotrop Mamotrop Kortikotrof Gonadotrop Tirotrop Büyütme hormonu (GH) Prolaktin (PRL) Adrenokortikotrofik hormon (ACTH) Follikül-uyar›c› hormon (FSH) Lüteinize edici hormon (LH) Tiroid-uyar›c› hormonu (TSH) Kemiklerin. gonadotrop hücreleri ve tirotrop hücreleri olmak üzere. sentezledikleri hormona ve etkiledikleri hedef organa göre kortikotrof hücreleri. kas. kemik. Anteriyor lobda. uzak mesafedeki hedef organlara giderek ifllevlerini etkilerler. SON) taraf›ndan sentezlenerek hipotalamohipofizyal portal sisteme verilir. Pars intermedyada bazofillerin bir tipi. OKS‹ Hipotalamusdan posteriyor loba giden sinirler VP. Bu hormonlar. Bu hücreler s›ras›yla büyütme hormonu ve prolaktin hormonu sentezlemektedirler. OKS‹ Paraventriküler çekirdek Uyar›c› ve inhibe edici faktörleri anteriyor loba ileten hipotalamik nöronlar Supraoptik nükleus Hipotalamik arter Süperiyor hipofiz arteri Posteriyor lob Hipotalamusdaki nörosekresyonlar› alan primer kapiller pleksusu Nörosekresyonlar› anteriyor loba götüren hipofiz portal venleri Anteriyor lobdaki glandüler hücreler Negatif “feedback” sistemi Anteriyor lob MSH TSH FSH ACTH LH Adrenal Testis PRL korteks Ovaryum Deri (melanositler) GH Büyütme Diyabetojenik faktör faktörü Tiroid bezi Ya¤ dokusu ‹nsülin Tiroid hormonlar› Adrenokortikal Östrojen hormonlar Testosteron Progesteron Meme (süt üretimi). Hedef organlardan sal›nan hormonlar bu sefer hipotalamus ve anteriyor lobu etkilerler. buna negative feedback etkisi de- nir. kaslar›n ve organlar›n büyütmesini sa¤lar Süt salg›lanmas›n› sa¤lar Bazofiller Adrenal korteksden hormon sal›nmas›n› sa¤lar Kad›nlarda ovaryum folliküllerin geliflimini erkeklerde ise spermatogenezis’i sa¤lar. Adenohipofizdeki epitelyal parankim hücreleri bu faktörler taraf›ndan uyar›larak kendi hormonlar›n› üretip salg›larlar. Pankreas organlar (büyütme) 10.9 ADENOH‹POF‹Z‹N ‹fiLEV‹ Hipotalamik uyar›c› ve inhibe edici faktörler iki hipotalamik çekirdek (paraventriküler nükleus. Tiroid hormonun sentez ve sal›m›n› sa¤lar 40-50 15-20 15-20 10 5 Hipotalamusa giden afferent sinirler ADH. PVN ve supraoptik nükleus. iki tip asidofil hücre bulunur. Bu hücreler en iyi immünositokimyasal olarak görüntülenmektedir. özel boyalarla boyand›¤›nda üç farkl› tipdeki bazofil hücrenin oldu¤u görülmektedir. Anteriyor lobda. .

Bu hücrenin ince yap› özellikleri protein salg›layan endokrin hücreleriyle benzerlik göstermektedir. adenohipofizin sitolojik yap›s› ortaya ç›km›flt›r. Aç›k stoplazmal› fibroblast-benzeri hücreler ise bezi fiziksel olarak destek sa¤lamaktad›r. bir bazal lamina taraf›ndan sar›lm›flt›r. depolanmas› ve sal›nmas› için gerekli organeller içermektedir. Hücreye yak›n temas olan pencereli (fenestral›) kapillerler (kap) yer almaktad›r.10 ANTER‹YOR LOBUN ‹NCE YAPISI Elektron mikroskobun kullan›lmas›yla. x12. Hormon sentezi için gerekli iyi geliflmifl bir golgi kompleks ve membrana yak›n yerleflimli çok say›da yuvarlak yada ovoid ortas› daha yo¤un salg› vezikülleri (oklar) bulunmaktad›r. Oval ökromatik çekirdek belirgin bir çekirdekçi¤e (Çe) sahiptir. glandüler epitel hücrelerinin ince yap›s›yla benzerlik göstermektedir. kortikotrof/ACTH’dir. Elektron mikroskopla birlikte immünositokimyada kullan›ld›¤› takdirde salg› granüllerin tiplerini ay›rmak mümkün olmaktad›r. somatotrof/GH.000. salg› ürünlerinin sentezi. Somatotrof 10. Salg› granüllerin çap›. Böylelikle anteriyor lobdan (hormonlar. gonadotrofp/FSH ve LH. Hücreleraras› aral›kta. ekzositozis ile d›flar›ya yani ya- k›n yerleflmifl ince duvarl› geçirgen özelli¤i bulunan diyaframl› pencereli tip kapillerlere verilir. Bu destekleyici hücrelerin aralar›nda ba¤lant› kompleksleri bulunmaktad›r ve büyük büyütmede daha kolay görünebilmektedir. Bu hücreler. paketlenmesi. Hücreler. Protein hormonu sentezleyen di¤er birçok endokrin bezler gibi adenohipofizin parankimal hücrelerinin ince yap›s›. faktörler) damarlara ve damarlardan dokuya h›zl› geçifller gerçekleflmektedir. çok say›da mitokondriyum ve granüllü endoplazma retikulumu ve yo¤un salg› granülleri (veziküller) bulunmaktad›r. Golgi kompleksi Gonadotrop hücre Anteriyor lobda iki farkl› hücrenin salg› veziküllerini gösteren elektron mikroskobu görüntüsü. flekli ve boyanma özellikleri ile birlikte immünositokimyasal boyanmas›n› da göz önünde tutuldu¤unda ince yap›da hücre tan›mlanmas› mümkün olabilmektedir. Somatotrof hücrelerinde salg› vezikülleri gonadodotrop hücrelerine göre daha büyük ve yo¤un boyanm›fl olarak görülmektedir. x10. Düzgün olmayan flekilli çekirdek.Endokrin Sistemi 223 Kap Somatotrofin çekirde¤i Çe Anteriyor lobda bir somatotrof hücresinin elektron mikroskobu görüntüsü. Aktif hücrelerde belirgin Golgi kompleksi. . tirotrop/TSH. mamotrop/PRL. mikrotübüller ve filamanlar içeren fibroblast-benzeri hücreler (F) bulunmaktad›r. Stoplazmada da¤›lm›fl veya hücre membran›na yak›n yerleflmifl salg› granülleri. Bu hücreler yuvarlak çok köfleli olup. bir yada birden fazla çekirdekçi¤e sahiptir.000.

Bu hormonlar hipotalamus’daki paraventriküler çekirdek ve supraoptik çekirdek’de sentezlenirler ve buradan aksoplazmik tafl›nma ile hipotalamohipofizyal yolak ile posteriyor loba gelirler. süt ç›k›fl› Böbrekte su geri emilimi. ADH. ayn› zamanda vazopressin de denilmektedir) kan damarlar›na verilmektedir. Bu hastal›¤›n semptomlar› aras›nda.11 NÖROH‹POF‹Z‹N ‹fiLEVLER‹ KL‹N‹K B‹LG‹ ADH.224 Endokrin Sistemi t Nörosekretuvar sonlanma (posteriyor lob). Nörohipofizde oksitosin ve antidiüretik hormonu (ADH. gebeli¤in geç dönemlerindeki uterus kas›lmas›n› ve memelerdeki süt ç›k›fl› için miyoepitel hücrelerini uyararak kas›lmalar›n› sa¤lar. . Hipotalamus’daki paraventriküler çekirdek ve supraoptik çekirdek ya da hipotalamohipofizyal yolak hasar gördü¤ünde. Böbrekte toplay›c› tübül yada kanallarda ve distal k›vr›nt›l› tübüllerde su emilimini artt›rarak vücutta suyun tutulmas› sa¤lanmaktad›r. Ön beyin yola¤› Pituisit uzant›lar› Akson Beyin sap› yola¤› Kapillerler Endotel hücresi Paraventriküler çekirdek Supraoptik çekirdek Hipotalamusa giden arteriyel kan Hipotalamohipofizyal yolak Herring cisimleri Posteriyor lob Hormonlar›n ç›k›fl yeri Anteriyor lob Herring cisimleri Posteriyor lob Nörosekretuvar veziküller Bazal lamina t ADH’nin kayna¤›. günlük olarak bol miktarda hipotonik ürenin üretilmesi (15-20 L) ve polidipsia (çok susamak) vard›r. arteriyolar konstrüksiyon Köken Ald›¤› Çekirdek Paraventriküler ‹nferiyor hipofiz arteri Antidiüretik hormon (ADH) Supraoptik 10. böbrekten ç›kan idrar›n konsantrasyonunu artt›r›r. ADH üretimi gerçekleflmedi¤inden diabetes insipidus görülmektedir. ince duvarl› sinuzoidal tip pencereli kapillerlere geçer. böbrekte su geri emilimini ve arteriyol vazokonstrüksiyonu sa¤lar. Oksitosin ise. poliüri. Bu nöronlar uyar›ld›¤›nda nörosekretuvar granülleri eksositoz ile d›fl ortama boflalt›r. Hipotalamik nöron Miyelinsiz akson Pencereli kapillerler Hormon Efferent ven Oksitosin (OKSI) Ana Görevi Uterus kas›lmas›.

perikaryonlar› hipotalamik paraventriküler ve supraoptik çekirdek’te bulunan nörosekretuvar nöronlar›n miyelinsiz aksonlar›ndan oluflmaktad›r. pituisitler de aksonlar› çevrelemekte ve desteklemektedir. x790. Lümende. ertrositler ve az say›da lökositler vard›r. Ayr›ca burada. Bir sinuzoidal kapillerler (kap) ve içinde k›rm›z› kan hücreler görünmektedir.000 aksonu ile birlikte düzensiz flekilli oval çekirdekli hücreler olan pitüisitler ve yak›n yerleflimli sinuzoidal pencereli (fenestral›) kapillerler bulunur.E. Hipotalamohipofizyal yola¤›n (HY) akson demetleri. x530. Damar›n bu yap›s›yla nörosekretuvar içeri¤i çok kolay bir flekilde kan dolafl›m›na geçebilmektedir. Nörohipofiz ço¤unlukla. H. endotel hücreleriyle çevrilmifltir. Yuvarlak flekilli Herring cismi (HC). hipotalamohipofizyal yola¤›n yaklafl›k 100. Nörohipofize özgü olan Herring cisimleri ›fl›k mikroskobunda ay›rt etmek güçtür. Yak›n yerlerde yerleflen birçok pituisit (oklar) dolgun çekirde¤e sahiptir. Aksonlar›n uç k›s›mlar›nda nörosekretuvar yap›n›n burada sal›nmadan önce biriktirilmekte ve genifllemifl olarak gözlenmektedir. düzgün kenarl› ve aç›k boyanmas›yla tan›mlanmaktad›r. . çok flekilli çekirdekleri olan (oklar) pitüisitler ile birlikte görünmektedir.Endokrin Sistemi 225 HY Kap HC Posteriyor lobun ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Ifl›k mikroskobu ile incelendi¤inde bu cisimler flekilsiz. Son derece ince bir duvara (okbafl›) sahip olan damar. H.E. 10. hafif eozinofilik ve kapillerler ile yak›n temasta olduklar› görülür.12 POSTER‹YOR LOBUN H‹STOLOJ‹S‹ T›pk› merkezi sinir sistemindeki astrositler gibi. HC Sinuzoidal kapilerler Herring cisimlerin sinuzoidal kapillerler ile aras›ndaki yak›n iliflkiyi gösteren büyük büyütmeli görüntüsü.

Kapiller lümeninde üç k›rm›z› kan hücreler bulunmaktad›r. Kapiller duvar›n› oluflturan ince endotel hücreleri hücreleraras› ba¤lant›larla (dörtgen) tutunmufllard›r. Pituisit (P) uzant›s›n›n bir aksonla yak›n temas› görünmektedir. sinuzoid endoteli ile yak›n temas halindedir. PencerelerFenestralar (halka) geçirgenli¤i artt›rmaktad›r. Pencereli (fenestral›) kapillerlerin (kap) bir bölümü görülmektedir. Aksonda. (E). Nörohipofizde miyelinsiz aksonlardaki nörosekretuvar granülleri ve miyelinsiz aksonlar›n terminal uçlar›ndaki fliflkinlikler elektron mikroskopik olarak daha iyi ay›rt edilebilir. tafl›nma için gerekli olan mitokondriyonlar ve mikrotübüller bulunmaktad›r. Bu yak›n komfluluk iliflkisi aksondan ç›kan hormonlar›n h›zl› bir flekilde dolafl›ma kat›lmas›na neden olmaktad›r. E Akson terminali 10. özgün nörofisinlere ba¤l› oksitosin ve ADH içermektedirler. x12. Birçok akson uzant›lar›nda genifllemifl alanlar göze çarpmaktad›r. pencere) endotel hücresi ve etraf›nda ince bir basal lamina içeren çok say›da sinuzoidal kapillerler bulunmaktad›r. Bu membranla kapl› sekretuvar vezikülleri (120-200 nm çap›nda). Merkezi yo¤un sekretuvar vezikülleri ve aç›k görünümlü sekretuvar vezikülleri içeren akson terminalleri. Oksitosin ve ADH aksondan ekzositosis ile sal›nd›ktan sonra k›sa bir mesafe gider ve pencereden (fenestralardan) geçip dolafl›ma kat›l›rlar. Bu alanlar ince yap› düzeyinde Herring cisimlerine (HC) karfl›l›k gelmektedir. kapillerler ile yak›n bir iliflki vard›r.000.226 Endokrin Sistemi HC Posteriyor lobun elektron mikroskobu görüntüsü. x12.13 POSTER‹YOR LOBUN ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹ pituisitler de akson fliflkinliklerin etraf›n› çevreleyerek benzer yak›n iliflki içindedirler. Aksona yak›n yerleflimli pituisit uzant›lar›.000. Kap HC Akson terminali E E Posteriyor lobda pencereli (fenestral›) ve sinuzoidal tip kapillerlerin elektron mikroskobu görüntüsü. Çok miktarda merkezi yo¤un sekretuvar vezikülleri içeren akson terminalleri. Posteriyor lobda ince ve diyaframla kapl› fenestral› (küçük por. uzun çok flekilli ve az stoplazmal› olarak göze çarpmaktad›r. T›pk› merkezi sinir sisteminde nöronlar ve astrositler aras›ndaki iliflkiler gibi .

ve 7.Endokrin Sistemi t Tiroid ve paratiroid bezleri anatomisi. kese sonra arkaya do¤ru göç eder ve yüzeyle ba¤lant›s›n› kopartarak tiroid parankimas›n› oluflturur. Çevre mezenflim dokusu organ›n stromas›n› oluflturur. Hamileli¤in 6. Çok ince s›k› ba¤ dokusu yap›s›nda kapsülü taraf›ndan sar›larak tiroid bezinden ay›rmaktad›r. ‹lk önce yutak (farinks) taban›na tiroglossal kanal ile ba¤l›d›r. tiroidin her iki lob’u ve istmus’u çevrelemektedir.14 T‹RO‹D VE PARAT‹RO‹D BEZLER‹N GENEL B‹LG‹S‹ Tiroid bezi boynun alt ön bölgesinde ve trakean›n üst k›sm›yla temas halindedir. haftas›nda paratiroidler. carotis communis ‹nternal jugular ven ‹nferiyor tiroid arteri Dil Süperiyor paratiroid bezi Paratiroid III Paratiroid IV ‹nferiyor paratiroid bezi Lateral tiroid lobu uTiroid istmus Yutak (Farinks) ve yutaktan (farinksten) köken alan yap›lar (6. yutak cebi Tiroid divertikülü Trakea Yutak cepleri Farinks (önden görüntü. haftalar aras›) 10. Servikal fasiyadan gelen ba¤ dokusu kapsülü. Bez normalde asimetrik yap›dad›r. yutak cebi 2. Embriyodaki tiroglossal kanal’›n bir kal›nt›s› olan küçük piramidal lob. populasyonun %15’inde bulunur. ve 4. 4. Yutak cebi seviyesinde yuta¤›n (farinksin) önündeki endoderm kökenli kese fleklinde olan ç›k›nt›dan geliflir. Önden görüntü Tiroid k›k›rda¤› A. 1. (3-6 mm) Bu bezler tiroid bezin arka yüzünde gömülü olarak ve tiro- id arterlerin süperiyor ve inferiyor dalla›na ayr›ld›klar› yere yak›n yerleflmifllerdir. Dört haftal›k embriyoda tiroid bezi. . faringeyal yüzeyle ba¤lant›lar›n› keserek her iki tarafta 3. Carotis communis ‹nternal jugular ven Dorsal aorta Piramidal lob Sa¤ lob Tiroid Sol lob bezi ‹stmus 227 t Geliflimi. oval paratiroid bezi elma çekirde¤i büyüklü¤ündedir. Eriflkinlerde dört küçük. hafta) Arcus aorta Sa¤ yan görüntü Superiyor tiroid arteri A. ve 2. 1. yutak cebi endoderminden köken al›rlar. Sa¤ lob genellikle sol lobun iki kat› kadard›r.

Follikül lümeni homojen ve eozinofilik boyanm›flt›r.15 T‹RO‹D BEZ‹N H‹STOLOJ‹S‹ VE ‹fiLEV‹ Organ› çevreleyen kapsül’den ayr›lan trabeküla. Bu hücreler büyük olup ve aç›k boyanan stoplazmas› ile tan›nmaktad›r. Epitelin yüksekli¤i genellikle iflleve göre de¤iflmektedir. Her birinin yuvarlak ökromatik çekirde¤i vard›r. Parafollikül hücrelere göre daha küçüktürler. alçak yada yüksek küboidal flekilli epitel hücreleridir. x550. genellikle alçak kübik flekilli oldu¤unda aktif olmayan bir bez. de¤iflik büyüklükte ve flekildedir. Bu hormonlar vücudun birçok dokusunun oksijen kullan›m›n› ve metabolik h›z›n› artt›rmakta ve normal büyütme. Folliküller aras›nda bir grup parafolliküler (C) hücreler stromada görülmektedir. Bu otoimmün hastal›k.228 Endokrin Sistemi Stroma Folliküler hücreler C hücreleri Follikül Folliküller Tiroid bezinin büyük büyütmedeki ›fl›k mikroskobu görüntüsü. folliküler hücrelerin membran›nda bulunan TSH reseptörüne karfl› gelifltirilen antikorlar›n etkilerinden kaynaklanmaktad›r.E. krista nöralis kökenli parankimal hücreler olup kalsitonin hormonu salg›layarak kan kalsiyum seviyesini düflürür ve paratiroid hormonunun etkilerini dengelerler. az say›da daha büyük ve aç›k görünen parafolliküler (veya C) hücreleri folliküllerin bazal mem- bran› ile follikül hücreleri aras›nda ya tek tek yada küçük gruplar halinde yer almaktad›rlar. Tiroid bezinin küçük büyütmedeki ›fl›k mikroskobu görüntüsü. x240. Bu alanlar tiroglobulinin bulundu¤u alanlard›r ve ›fl›k mikroskopta baz› fiksasyon hatalar›ndan kaynaklanan çatlak flekilli olarak da görülebilirler. T4) olarak sal›nmadan önce geçici depo edilme flekilleridir. Follikül hücreleri follikül lümenini döflemektedir. Folliküllerin aras›nda bol miktarda (pencereli) fenestral› kapillerleri içeren retiküler ba¤ dokusu bulunmaktad›r. Parafolliküler hücreler. say›s› yaklafl›k 20 milyon tane olabilen de¤iflik çaptaki (50-500 μm) yuvarla¤›ms› folliküller’den meydan gelmektedir. ancak immünositokimyasal boyamalarda yada elektron mikroskopta daha kolay ay›rt edilebilmektedirler.E. tiroid bezinin nonspesifik kronik büyütmesi durumudur ve organ›n birçok hastal›¤›nda görülebilir. H. Bu hücreleri rutin histolojik kesitlerde görmek güçtür. follikül hücreleri’nden oluflmufl tek katl› kübik epitelinden meydana gelmifltir ve belli belirsiz bir bazal membran üzerine oturmaktad›r. en belirgini ekzoftalmik guatr’d›r (Graves hastal›¤›). tiroid hormonlar›n yani triiodotironin (T3) ve tetraiodotironin (tiroksin. Folliküllerin lümeni tiroglobulin’den meydana gelmifl jelatin k›vam›nda kolloid ile doludur. Bezin ifllevsel birimi olan folliküller. Bu büyümüfl olan bez histolojik olarak bak›ld›¤›nda kübik epitel ile örtülü katlant›l› folliküllerden meydan gelmifltir. geliflme ve mental ifllevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan hormonlard›r. Bu durumda tiroid homonu ciddi oranda artm›flt›r. Folliküller. Yass› kübik flekilli epitel hücreleri taraf›ndan döflenmifltir. Bu hücreler ifllevsel olarak aktif olduklar›nda ökromatik çekirde¤e sahiptirler. Plastik kesit. yüksek kübik oldu¤unda ise aktif bir bezi göstermektedir. Ayr›ca stromada lenfosit infiltrasyonuna ve germinal merkezli lenfoid folliküllerine rastlamak mümkündür. Glandüler parankima. bezin içine girerek organa fiziksel destek sa¤lar ve damarlar›n ve sinirlerin geçifl yerlerini oluflturur. KL‹N‹K B‹LG‹ Guatr. örne¤in. H. Folliküllerdeki follikül hücreleri ise koyu boyanm›fl bir çekirde¤i sahip. Ayr›ca. kolloid hacim azalm›fl ve adenohipofizden TSH üretimi bask›lanm›flt›r. . Bol miktarda kapillerleri içeren gevflek ba¤ dokusundan oluflmufl ince bir stroma bulunmaktad›r. Hipertiroidizm birçok tiroid hastal›klar›na neden olabilmektedir. Folliküler hücreler Kolloid Tiroid follikülünün ›fl›k mikroskobu görüntüsü. 10. Bu iodin’li glikoprotein. Herhangi bir tespit hatas› olmayan bir tiroid follikülünde lümen homojen olarak görülmektedir. toluidin mavisi. x640.

ökromatik yuvarlak çekirdek ve çok say›da organeller bulunur. arkadan hem GER’de hemde golgi kompleks’inde glikolizasyon ifllemi meydana gelir. T3 ve T4 hormonlar› farkl› bölgelerdeki hücreleri etkileyerek hücre büyütmesini sa¤lamakta. .16 T‹RO‹D FOLL‹KÜL HÜCRELER‹N‹N ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹ Tiroid bezi di¤er endokrin bezlerden farkl› olarak salg› ürünü tiroglobulin’i hücre içinde vezikül fleklinde de¤il kolloid olarak hücre d›fl›nda depo edilmektedir. vücut ›s›s›n› ve enerji gerektiren hücre ifllevlerini artt›rmaktad›r. Bazal yüzlerinde fark edilmeyen bir bazal lamina (okbafl›) bulunmaktad›r. bazal metabolik h›z›n›. Bu tirozinden zengin protein granüllü endoplazma retikulumunda (GER) sentezlenir. 10. TSH’n›n hücreleri uyarmas› sonucu. Hücrenin kolloid içine uzanan apikal yüzeyindeki mikrovillusda. Hücrede. Sentez için kullan›lacak aminoasitler follikül hücrelerinin taban›nda bulunan kan damarlar›ndan al›n›r. Hücreler. en son olarak da vezikül içinde paketlenme ifllemi gerçekleflir. tiroglobulindeki tirozinin iodinasyonunu katalize eden enzim bulunmaktad›r. Hücrenin bazali pencereli tip kapillerlere yak›n konumundad›r. Veziküllerin apikal plazma membran› ile birleflmesinden sonra tiroglobulin proteini ekzositosis ile follikül lümenine verilir. hücreleraras› ba¤lant›larla (halka) yan yüzleriyle birbirlerine ba¤l›lar. kalp at›fl h›z›. Sonuçta T3 ve T4 sekonder lizozomdan ayr›l›r ve bazal bölgedeki plazma membran›ndan ayr›larak pencereli tip kapillerlere geçer. x15. Ayn› zamanda adenohipofizden sal›nanan TSH’n›n etkisini azaltmak için “negative feedback” mekanizmas› ile tirotrop hücreleri etkileyerek ifllevini azaltmaktad›r. tiroglobulinin sentezi ve depolanmas› için follikül hücrelerini uyar›r.000. Hipofizden sal›nan TSH.Endokrin Sistemi 229 Folliküler lümeni Folliküler hücrenin çekirde¤i Pencereli tip kapillerler Tiroid follikül hücresinin ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Apikal yüzden ç›kan k›sa ve kal›n mikrovilluslar (oklar) kolloid ile dolu follikül lümenine uzan›r. Hücre bazal membran› alt›nda dolafl›mdan gelen iodid hücre taraf›ndan al›n›r ve peroksidaz yard›m›yla okside edildikden sonra hücre apeksine tafl›n›r. Bu vezikül lizozom ile birleflerek tiroglobulini bölümlere ay›r›r. hücreler pinositozis ile kolloid parças›n› hücre içerisine al›r ve iodinli tiroglobulin içeren vezikül oluflur.

Parankima ve stroman›n genel yap›s› görülmektedir. Bu vakada çok miktarda PTH üretimi gerçekleflir ve dolays›yla kemiklerdeki osteoklast aktivitesinin yükselmesi sonucu hiperkalsemia (yüksek serum kalsiyum seviyesi) görülür. osteoklast hücrelerini etkileyerek kemik’ten kalsiyum ç›k›fl›n› artt›r›r ve kan kalsiyum seviyesini sabit tutararak yerine getirir. Köfleli. Paratiroid bezleri yaflam için son derece gerekli olan bir organd›r.17 PARAT‹RO‹D BEZ‹N H‹STOLOJ‹S‹ VE ‹fiLEV‹ Bezi d›fltan çevreleyen fibröz bir kapsül’den ince trabekülalar ayr›l›r ve bezin içine girererek bezi belli belirsiz lobüller’e ay›r›r. Bu hücreler PTH sentez ve sal›n›m›ndan sorumludur. Bu görevi. Kan damarlar› (KD). toluidin mavisi. Ya¤ hücreleri stroma’da bulunan di¤er bir hücre çeflididir ve yaflla beraber say›s› artmaktad›r. Bu olay böbrek’deki renal tübüllerden yüksek miktardaki kalsiyum emilimi sonucu nefrolitiasis yani kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat’tan zengin böbrek tafllar›n oluflumu görülür. . Eriflkin parankimas› iki çeflit hücreden meydana gelir.230 Endokrin Sistemi Parankima Trabekül Oksifik hücreleri Lobül Ya¤ Kan damarlar› Kapsül Esas hücreleri Paratiroid bez kesitinin ›fl›k mikroskobu görüntüsü. H. paratiroid bezlerin adenomu sonucu görülen bir durumdur. hafif eozinofilik esas hücreleri çok say›dad›r ve ince ba¤ dokusu taraf›ndan desteklenen düzensiz anastomoz yapan kordonlar fleklinde bulunurlar. Plastik kesit. lenfatikler ve sinirler takip ederek içeriye girer.E. Oksifil hücreleri ise daha büyük ve daha eozinofilik hücrelerdir. kapillerlere yak›n yerleflimlidir ve di¤er endokrin hücrelerin özelliklerine sahiptir. Parankimal hücreler. Primer hiperparatiroidizm de az görülen bir tipi de karsinom’un neden oldu¤u durumdur. Damarlarca zengin bir dokudur. Oksifil hücreleri ise ya esas hücrelerin aralar›nda ya da farkl› lobülde yerleflmifltir. KD 10. ‹nce ba¤ dokusundan meydana gelmifl kapsülden ç›kan ve organ›n içine do¤ru giren trabeküla. çünkü uzak yerlere metastaz göstermektedir. esas hücreler ve oksifil hücreleri olmak üzere. paratiroid hormon (PTH) sentezleyip salg›lar. parankimay› lobüllere ay›rmaktad›r. Organ içinde düzensiz bir flekilde ya tek tek yada gruplar halinde yerleflmifllerdir. x20. Histolojik olarak bak›ld›¤›nda bu tümörde s›k›ca bir araya gelmifl esas hücreler ve aralar›nda da¤›lm›fl çok çekirdekli dev hücreler (giant cells) görülmektedir. KL‹N‹K B‹LG‹ Primer hiperparatiroidizm. Stroma Ya¤ Sinirler KD Kapsül Trabekül Esas hücreleri Paratiroid bezin bir bölümünün ›fl›k mikroskobu görüntüsü. iç kutu: x650. Paratiroid bezin çevresel bölümünün ›fl›k mikroskobu görüntüsü. sinirler ve ya¤ hücreleri stromay› oluflturmaktad›r. x80.E. x400. Paratiroid bezi. Parankiman›n büyük bir k›sm› s›k›ca bir araya gelmifl esas hücrelerden meydana gelmifltir (iç kutuda daha büyük büyütme ile gösterilmifltir). Bu vakalarda hastal›¤›n geliflimi ve sonucunu tahmin etmek zordur. H. Yaflla beraber artan ya¤ hücreleri dikkati çekmektedir. Bu trabekülay› kan damarlar›. lobülü oluflturmaktad›r. Esas hücreleri en çok bulunan ve kordon fleklinde düzenlenen hücrelerdir. Organ› çevreleyen bir kapsül ve buradan ç›kan trabeküla beraberinde kan damarlar› (KD) ve sinirleri tafl›yarak içeriye girmektedir. Elektron mikroskopik olarak oksifil hücrelerde bol miktarda mitokondriyon bulunmas›na ra¤men esas hücrelerin aksine salg› vezikülleri bulun- mad›¤›ndan salg› ifllevleri olmad›¤› bilinir.

ökromatik çekirde¤in etraf›nda belirgin bir Golgi kompleksi bulunmaktad›r. Yuvarlak esas hücreleri. Bu hücrelerin en belirgin özellikleri çok say›da küçük (200-400 nm çap›nda) salg› veziküllerinin bulunmas›d›r. . Birçok GER. Stromada ise çok miktarda kan damarlar› bulunmaktad›r. di¤er polipeptid salg›layan endokrin hücrelerdeki gibidir. ayn› zamanda küçük ve koyu boyal› bir çekirde¤e sahiptir. çevresi ise daha aç›k olarak görünmektedir. az miktarda mitokondriyon.18 PARAT‹RO‹D ESAS HÜCRELER‹N‹N H‹STOLOJ‹S‹ VE ‹NCE YAPISI Paratiroid esas hücrelerinin ince yap›s› ve salg› vezikülleri. da¤›lm›fl serbest ribozom. merkezi yo¤un. az miktarda lizozom ve gliko- jen tanecikleri bulunmaktad›r. Kan damarlar› Oksifil hücreleri t Paratiroid bezin ince yap›s›.Endokrin Sistemi 231 Esas hücreleri Paratiroid bezin bir bölümünün büyük büyütmeli ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Bu veziküller PTH içermektedir ve plazma membran›n hemen yan›nda yer almaktad›r. esas hücreleri ve kapiller endotelini çevrelemektedir. Bu yap›sal özellikler hücrelerin ifllevlerini yans›tmaktad›r. Bu damarlar›n ço¤u sinuzoidal tip kapillerler olup parankimal hücrelerle temas halindedirler. ‹nce bir bazal lamina. 5-8 μm çap›ndaki çok köfleli olan bu hücre komflu hücrelerle dezmozom ba¤lant› kompleksiyle ba¤lanm›flt›r. T›pk› di¤er endokrin hücreleri gibi vezikül içeri¤i. Aktif hücrelerde bu hücrede de oldu¤u gibi. Bu özellikle hipokalsemi sonucu görülür (düflük kan kalsiyum seviyesi). Oksifil hücreleri ise daha büyük ve daha eozinofiliktir. Çok az miktarda kollagen fibril ise perivasküler aral›¤› doldurmaktad›r. H. Çekirde¤in ortas›nda belirgin bir çekirdekçik bulunmaktad›r. ‹ki çeflit parankimal hücre ve onlar›n özellikleri görünmektedir.E. x300. Kapillerlerin bazal laminas› Kapillerin lümeni Endotel hücresi Perivasküler alana vezikül içeri¤inin boflalt›lmas› Esas hücrenin bazal laminas› Çekirdek Hücre membran› Salg› (sekretuvar) vezikülleri Golgi kompleksi Mitokondriyon Endoplazma retikulumu 10. soluk sitoplazmal› ve merkezi yerleflimli yuvarlak bir çekirde¤e sahiptir. buradan pencereli tip kapillerlere verilir (eksositozis). Membranla kapl› veziküller.

Suprarenal arter Kapsüler pleksus Kapsül ZG Kortikal kapillerler ZF Sol suprarenal ven Medüller arteriyol ZR Medüller kapillerler M Santral ven Kromaffin hücreler medullada (krommoffin boya) 10. Zona fasikulata (ZF) Sa¤ suprarenal ven Sa¤ adrenal bez Sol adrenal bez Zona retikülaris (ZR) Sa¤ suprarenal arterleri (superior ve inferior) Medulla (M) Spongiyosit (fleffaf hücreler) H.E. Organ ba¤ dokusu yap›s›nda kapsülü taraf›ndan örtülmüfltür ve korteks ve medulla ad›nda farkl› ifllevleri olan iki bölümden meydana gelir.232 Endokrin Sistemi Korteks Tüm adrenal bezin ›fl›k mikroskobu görüntüsü. medulla iki ayr› yerden beslenebilmektedir.E. kapsülde birçok say›daki arteriyollerden beslenir. H. ‹nce ve çok say›da fenestralara sahip bu kapillerler korteksin üç tabakas›n› geçerler. 3 cm yüksekli¤inde ve 1 cm kal›nl›¤›nda ve yaklafl›k 10 g a¤›rl›¤›ndad›r.E. Adrenaller damardan zengin bir organd›r. Kapsül (K) Zona glomeruloza (ZG) t Adrenal bezin (suprarenal) anatomisi ve damarlanmas›. Medullada bu arteriyoller sinuzoidal pencereli kapillerlere akarlar ve sonra toplay›c› venlere aç›l›rlar.19 ADRENAL BEZ VE KAN DAMARLARIYLA BESLENMES‹ Bir çift olan adrenal yada suprarenal bez her iki böbre¤in üst kutbunda yer almaktad›r. H. yaklafl›k üçgen fleklinde yass›laflm›fl. Buradaki arteriyoller sinuzoidal tip ka- pillerlere ayr›l›r ve parankimal hücrelerle yak›n temas halinde organ›n alt katmanlar›na do¤ru ilerlerler. . Kompakt parankim hücreler. Bez. 7 cm uzunlu¤unda. Kapsüldeki baz› arteriyoller korteksi beslemeden direkt medullaya geçerler. Üçgen ve yass›laflm›fl flekli dikkati çekmektedir Organ çok zengin bir damar a¤›na sahiptir ve d›fl korteks ve iç medulla olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Korteks. Korteksden ve medulladan gelen venöz kan büyük santral vene geçmekte ve organ›n hilum bölgesinde ise adrenal (ya da suprarenal) ven olarak ayr›lmaktad›r. Medulla t Adrenal bezin histolojisi. Kortikomedullar birleflkede medullaya aktar›lmak üzere venlere drene olurlar. x6. t ‹ntrinsik dolafl›m›n çizimi. Dolay›s›yla.

Böbrekle olan bu yak›n anatomik yerleflimi. tüm yaflam boyunca devam eder ve bundan dolay› bu beze adrenal (suprarenal) bez denmektedir. Fetal korteks. Bu hücreler dorsal mezenterin kök k›sm›na yak›n yerde ve ilkel böbre¤in yani mezonefroz’un kranial k›sm›n›n yan›nda yer almaktad›r. fetal yaflamda kortikosteriod hormonu üretmesiyle son derece aktiftir ve do¤um an›nda bezin yaklafl›k %80’nini oluflturur. ‹lk gelen mezodermal hücreler. epinefrin içermelerinden dolay› krom tuzlar›yla muamele edildiklerinde sar›-kahverenkli olarak görülürler ve bu özelli¤inden dolay› bu hücrelere kromaffin hücreleri denilmektedir. 233 Spinal gangliyon (arka kök gangliyon) Medulla spinalis Sempatik gangliyon Aorta Pre-aortik gangliyon Suprarenal bezin korteks tasla¤› Ektoderm Krista nöralis Nöral tüp (Medulla spinalis) Notokord 4. iki adet hormonu üreten medullan›n salg› yapan epitel hücreleri olarak tan›mlan›rlar. mezoderm (korteks’i oluflturacakt›r) ve krista nöralis ektodermi (medulla’y› oluflturacakt›r). Bu hücreler kortekse göç ederek iç medullay› oluflturur. . hafta Spinal gangliyonun (arka kök gangliyon) duyu nöronu Sempatik gangliyonun visseral motor nöronu Kromaffin hücre Mezonefroz Dorsal ‹leride oluflacak gonad›n mezenter germinal epiteli Ba¤›rsak Abdominal sölomun (periton bofllu¤u) seröz örtüsü (periton) Supra renal bezin kal›c› korteksleri Ortak oluflan korteks 6. Medulla ise. fetusun erken dönemlerinde otonom sinir sistemin bir parças› olan sempatik özelli¤indeki söliyak gangliyon’u oluflturan krista nöralis hücreleri taraf›ndan oluflturulmaktad›r. Hamileli¤in erken dönemlerinde periton epiteli’nden geliflen mezodermal hücrelerin proliferasyonu sonucu fetal korteks oluflur. hafta 8. hafta Sempatik gangliyon Aorta Pre-aortik gangliyon Medulla’y› oluflturmak üzere kortikal bölgeye göç eden kromaffin hücreleri Suprarenal bez Periton bofllu¤u Böbrek Paramezonefrik (Müllerian) kanal Ovaryum Üreter Rektum (kesilmifl) 7. fasikülata ve retikülaris olmak üzere üç zon oluflur. Pregangliyonik sempatik sinir lifleriyle sinaps yapmalar›na ra¤men gangliyon hücreleri olarak de¤il de.20 ADRENAL BEZ‹N GEL‹fi‹M‹ Adrenaller iki ayr› embriyonik dokudan meydana gelir bunlar. ‹lk üç sene içinde glomeruloza.Endokrin Sistemi Adrenal bezin embriyonik kökeni ve geliflimi. hafta 10. Geliflim s›ras›nda bu iki ayr› yap› tek bir bez olacak flekilde birleflirler ve ortak ba¤ dokusu kapsülü taraf›ndan örtülmüfltür. Do¤umla birlikte bez gerilemeye bafllar ve ilk birkaç ay içinde kal›c› korteks yerini al›r. sonradan s›k›ca paketlenmifl hücre y›¤›nlar› taraf›ndan sar›lm›flt›r ve bu mezodermal hücreler kal›c› korteks’i olufltu- racakt›r.

Medulla ise ç›plak gözle bak›ld›¤›nda k›rm›z›-kahverengi olup organ›n %10’unu oluflturur. Bu metotla medulladaki parankimal hücreler histokimyasal reaksiyona girerek korteksdeki parankimal hücrelerinden ay›rmak mümkün.E. steroid yap›s›ndaki üç çeflit hormonu üretir. tüberküloz gibi ciddi enfeksiyonlar›n yada idiyopatik olarak geliflen atrofi’nin neden olabilece¤i düflünülmektedir. KL‹N‹K B‹LG‹ Addison hastal›¤› veya primer adrenokortikal yetersizli¤i. ifllev ve de geliflim yönünden farkl›d›rlar. Salg› yapan hücreleri. tuzlar›n gerçeklefltirdi¤i oksidasyonu sonucu oluflan kromaffin reaksiyonu özelli¤inden dolay› salg› yapan hücrelerine. Korteks. Ven 10. x95. Özellikle kapsül’ün d›fl k›sm› kollagen lifin ço¤unlukta ve aralar›nda fibroblastlar›n oldu¤u s›k› ba¤ dokusundan oluflmaktad›r. ‹ç medulla ise düzensiz yerleflimli hücreler. Kapsülün d›fl k›sm› s›k› ba¤ dokusu taraf›ndan oluflturulmufltur. . Kortizol yetersizli¤i ayn› zamanda kas zay›fl›¤› ve yorgunlu¤a neden olmaktad›r. adrenal korteksden yeteri miktarda glukokortikoid ve mineralokortikoid hormonlar›n sentezlenememesi durumudur. Kapsül Zona glomeruloza Zona fasikulata Zona retikularis Korteks Medulla Medulla Ven Adrenal bezin potasyum dikromat solusyonu ile tespit edilmifl görüntüsü. renal s›v› ve elektrolit dengesini bozarak sistemik kan bas›nc›n›n azalmas›na ve flokun geliflimine neden olabilmektedir. Yetersiz aldosteron seviyeleri. çok miktarda kapillerler ve ince duvarl› venlerden meydana gelmifltir. Bu hücreler epinefrin ve norepinefrin ad› verilen katekolaminleri üreterek salg› granüllerinde depo edilmektedir. Glukokortikoid hormonlar›n yetersizli¤i sonucu. Kromik asitin. otoimmün hastal›k. ç›plak gözle bak›ld›¤›nda sar› renkte olup organ›n %90’›n› oluflturur. Adrenal bezin d›fl korteks ve iç medullas› yap›.21 ADRENAL BEZ‹N H‹STOLOJ‹S‹ VE H‹STOK‹MYASI organ›n iç k›sm›na girerek stroma’y› oluflturur. H. ayn› zamanda hem kotekste hem de medullada parankimal hücrelerine fiziksel destek sa¤lamaktad›r. Kapsülden ç›kan özellikle retiküler liflerden meydana gelmifl ince trabeküla. Potasyum dikromat ile fiske tespit edildi¤inde katekolamin prekürsörlerin oksidasyonu sonucu kahverengi olarak görmek mümkündür. Korteks.234 Endokrin Sistemi Kapsül Adrenal bezin küçük büyütmeli ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Kromaffin. Ayn› zamanda kromaffin hücreleri de denilen medulla hücrelerin stoplazmas› kahverenklidir. hipofiz bezinden ACTH’n›n fazla üretimini sa¤lar ve bunun sonucu olarak derinin ve oral müköz membranlar›n anormal derecede pigmentasyonuna neden olur. kapsüle dik olacak flekilde hücre kordonlar› fleklinde düzenlenmifl üç belirgin tabakalardan oluflmaktad›r. kromaffin hücreleri ad› verilir. Bu hastal›¤›n nedenleri aras›nda korteksin geliflim bozuklu¤u. x80. Korteks yaflam için son derece önemli oldu¤u halde medulla ise de¤ildir.

Adrenal korteksde birbirine parelel düzenlenmifl üç tabaka bulunmaktad›r. Organ›n medullas› ise kromaffin hücreleri ve etraf›nda pencereli (fenestral›) tip kapillerlerin oldu¤u bir yap›dan meydana gelir. En içte yer alan ve ince bir tabaka olan zona retikülaris korteksin %5-%10’unu oluflturur. H. Adrenal medullan›n düzensiz. Bu hücreler embriyolojik olarak de¤iflikli¤e u¤ram›fl postgangliyonik sempatik nöronlar olup iki tipdeki katekolaminleri üretirler. Genelde eriflkinlerde görülmektedir. x60. Bu hücre gruplar›n›n aras›nda ince duvarl› pencereli (fenestral›) kapillerler bulunmaktad›r. Gruplar halinde bir araya gelmifl kromaffin hücreleri. Asidofilik stoplazmas› olan ve birbirleriyle anastomozlaflan küçük gruplar halindeki parankimal hücre- KL‹N‹K B‹LG‹ Feokromositoma ve nöroblastoma.22 ADRENAL KORTEKS VE ADRENAL MEDULLANIN H‹STOLOJ‹S‹ VE ‹fiLEV‹ leri.E. Medulladaki hücreler (Me) lipid bulundurmad›¤›ndan boyanmam›flt›r. Bu tabakadaki hücreler yuvarlak flekilli s›k›ca paketlenmifl gruplar halinde bulunurlar ve mineralokortikoidleri özellikle aldosteron denilen hormonu üretirler. anastomozlaflan çok köfleli parankimal hücrelerini gösteren ›fl›k mikroskobu görüntüsü. x175. x285. Kapsülün alt›ndaki belirgin bir morfolojiye sahip. adrenal medulla tümörlerindendir. Zona glomeruloza (ZG). Kortizol gibi steroid hormonlar›n en önemli kayna¤›n› olufltururlar. Bu hücreler androjenler üretirler. vasküler yap›larla yak›n yerleflim içindedir.Endokrin Sistemi 235 Zona glomeruloza Zona fasikülata Kapsül Adrenal bezin lipid birikimini gösteren ›fl›k mikroskobu görüntüsü. zona fasikülata (ZF) ve zona retikülaris (ZR)’deki lipid damlac›klar› bulunmaktad›r ve k›rm›z› olarak boyanm›flt›r. bunun yan›nda androjenleri de üretirler. Bu hücreler çok miktarda ya¤ damlac›klar› tafl›d›¤›ndan ve süngerimsi görüntüsünden dolay› bu hücrelere ayn› zamanda spongiyositler de denilmektedir. Adrenal korteksin ›fl›k mikroskobu görüntüsü. çok köfleli hücre gruplar›ndan meydana gelmifl ve sinuzoidal pencereli (fenestral›) tip kapillerlere yak›n yerleflimli olarak görülürler.E. Tam tersi nöroblastoma ise malign tümörüdür ve çocuklarda görülür. H. korteksin yaklafl›k %75’ini oluflturur. kanda yüksek oranda epinefrin ve norepinefrin bulunmas›na ve bunun sonucu olarak da hipertansiyonun geliflmesine neden olmaktad›r. hematoksilen. Oil red O. katekolamin üreten hücrelerden kaynaklanmaktad›r. Parankimaya destek veren ba¤ dokusu stromas› bulunmaktad›r. Bir neoplastik doku olan feokromositoma. Sinuzoidal kapillerler Stroma Kromaffin hücreleri 10. göç etme özelliklerini korurlar. lipid-bulunduran bir yap› görüntüsünü veren spongiyositlerden meydana gelmifl zona fasikülata bulunmaktad›r. . Bunlarda ilki zona glomeruloza tabakas›. Orta tabaka olan zona fasikülata. Bu hücrelerin afl›r› aktiviteleri. Bazofilik stoplazma ve bir tane yuvarlak ökromatik çekirde¤e sahiptir. Bu tabakadaki hücreler uzunlamas›na kordonlar fleklinde. kapsülün hemen alt›nda yeralmaktad›r ve korteksin yaklafl›k %10-15’ini oluflturur. sinuzoidal kapillerler ile yak›n yerleflimli olarak bulunurlar. Kromaffin hücrelerini veya postgangliyonik sinir hücrelerini oluflturmak üzere medullaya göç eden embriyonik krista nöralis hücrelerinden kaynaklanmaktad›r. koyu boyanan zona glomerulozadaki parankimal hücreler görülmektedir. Bunun hemen alt›nda aç›k renkte. Bu hücrelerden geliflen tümörler.

10. sadece gerekli olduklar›nda üretilirler. steroid salg› yapan hücreler için genel bir kurald›r. Mitokondriyonlar›n kristas› üzerine yerleflmifl kesim ifllemlerinde görevli katalitik enzimler bulunur. Bu son derece aktif hücrede ökromatik çekirdekte belirgin bir çekirdekçik (Çe) görünmektedir. Bu özellik. Kolesterol mitokondriyonlar taraf›ndan al›n›r ve orada de¤iflikli¤e u¤rat›larak (belli yerlerinden kesilir) olgunlaflt›r›l›r. Hücrenin stolazmas›nda.236 Endokrin Sistemi DER Çe Spongiyositin çekirde¤i Kapillerler Kapillerler Adrenal korteksdeki spongiyositlerin elektron mikroskobu görüntüsü. Bir spongiyosit iki tane yak›n yerleflimli pencereli (fenestral›) kapiller ile birlikte görünmktedir. Steroid salg›layan bu hücreler salg› ürünlerini depo etmezler. Spongiyosit plazma membranlar›nda genellikle salg›lama için yüzey alan›n› artt›rmaya yönelik k›sa ve kal›n mikrovilluslar bulunur. Yafll›l›k ve hasar belirleyicisi olan lipofuskin pigmenti.23 ZONA FAS‹KÜLATADAK‹ SPONG‹YOS‹TLER‹N ‹NCE YAPISI Bu tabakada yer alan spongiyositlerin ince yap›s›n›n özelli¤i tipik steroid hormonlar› üreten hücrelerin yap›s› ile ayn›d›r. tersiyer lizozom ile ilgili olup kortikal tabakalar aras›nda en çok zona retikülarisde bulunur. Lipitte eriyebilen bu hormonlar pencereli (fenestral›) kapillerlere verilir. düz yüzlü endoplazma retikulumu (DER) ve tubuloveziküler krista’l› mitokondriyonlar (Mi) bulunmaktad›r. kortikosteroid hormonlar›n öncü maddesi olan kolesterolun depo yerleridir. Kapillerlerin endotel duvar› son derece ince ve fenestral›d›r. Perivasküler alan›n yan›nda bu membranlar kapillerlerin pencereli (fenestral›) endotel hücreleri ince bazal membran› ile temas halindedir. çok say›da yuvarlak elektron-yo¤un lipid damlac›klar› (Li). çok miktarda düz endoplazma retikulumu (DER) ve tubulovezilüler mitokondriyonlar stoplazman›n en belirgin organellerindendir. DER membranlar› üzerinde. Zona glomerulozadaki ve zona retikülarisdeki hücrelerin ince yap›lar› spongiyositlerinki gibidir ancak stoplazmalar›nda daha az miktarda lipid damlac›¤› bulunmaktad›r. hormon sentezi ve oluflumunda görevli enzimler bulunmaktad›r. . Çok miktarda membranla kapl› olmayan lipid tanecikleri. x8200. Ayn› zamanda. Örne¤in.

kemiricilerde iki tip kromaffin hücre bulunur. Epinefrin içeren veziküller ise daha küçük ve daha aç›k merkezlidir. 10. Golgi yap›ml› ve 150-350 nm çap›ndaki bu veziküller. medullan›n iki önemli peptidinin depo yeridir. x6600. ‹nsanda ise. Kromaffin hücreleri Kromaffin hücrenin çekirde¤i Norepinefrin Epinefrin Adrenal medullan›n küçük büyütmeli elektron mikroskobu görüntüsü. bir tanesi sadece epinefrin vezikülleri tafl›yan di¤eri ise sadece norepinefrin vezikülleri tafl›yan hücreler. Norepinefrin vezikülleri büyük ve yo¤undur. norepinefrin içe- ren vezikül ise daha büyük ve daha yo¤un merkezli bir vezikül fleklindedir. plastik kesit. Zona retikülarisin bir bölümünde (sol) görülen spongiyositlerin beraberinde sinuzoidal kapillerler görülmektedir (*). . Memelilerde örne¤in. epinefrin içeren vezikül küçük ve daha aç›k merkezli vezikül. ayn› hücrede hem epinefrin hemde norepinefrin vezikülleri bulunur. Medulladaki koyu ve aç›k kromaffin hücreleri (sa¤ alt) görülmektedir. yuvarlak ökromatik bir çekirde¤e ve çok say›da yo¤un merkezli vezikülleri içeren bir stoplazmaya sahiptir. x1000.Endokrin Sistemi 237 Spongiyositler Adrenal korteks ve medulla aras›ndaki birleflkenin ›fl›k mikroskobu görüntüsü. S›k›ca bir araya gelmifl kromaffin hücreleri. Toluidin mavisi. ancak norepinefrin vezikülleri daha fazla say›da bulunmaktad›r. Kural olarak. Pregangliyonik sempatik nöronlar bu hücreleri uyararak salg›lamalar›n› düzenlemektedirler.24 ADRENAL MEDULLADAK‹ KROMAFF‹N HÜCRELER‹N ‹NCE YAPISI Membranla kapl› elektron-yo¤un salg› veziküllerin varl›¤› meduldaki kromaffin hücrelerinin ince yap› özelliklerindendir.

endoderm kaynakl› kanallar›n uç k›s›mlar›ndan ç›kan hücre gruplar› daha sonra bu yerden ba¤lant›lar›n› keserler. Bu adac›klar pankreas›n her taraf›na da¤›lmas›na ra¤men pan- kreas›n kuyruk k›sm›nda daha fazla oranda bulunmaktad›r. Langerhans adac›¤›. Sa¤ ve sol duktus hepatikus Duktus hepatikus kommünis Duktus sisticus Duktus choledicus Santorini kanal› Wirsung kanal› Duktus pancreafikus Beta hücresi Alfa hücresi Sinuzoid Seröz asinüs Pankreas Safra kesesi Pankreas›n de¤iflik yerlerindeki langerhans adac›¤›n görüntüsü. Adac›¤›n ortas›nda bir kapiller (kap) görünmektedir.E. Adac›¤› çevreleyen ekzokrin pankreas. x390.238 Endokrin Sistemi t Pankreas. alfa granülleri ise portakal-pembe görünür. Gomori’nin aldehit fuksin ve ponceau boyas›: beta granülleri mor. Bu hücreler bir arada yuvarla¤a yak›n bir flekil alarak pankreas adac›¤› ad› verilen pankreas›n endokrin bölümünü olufltururlar. Etraf› seröz asinüs taraf›ndan çevrelenmifl adac›ktan geçen bir kesit (x220). Masson trikrom. H.5 gr a¤›rl›¤›ndad›r ve çaplar› 300 μm’dir. Birçok kapillerler (kap) adac›¤› beslemektedir. Koyu boyanm›fl seröz asinüslar damar aç›s›ndan zengin Langerhans adac›¤›n› çevirmifltir. Normal insan pankreas›nda yaklafl›k 1 milyon adet langerhans adac›¤› bulunmakta ve hepsi birlikte yaklafl›k 1.E ile boyanm›fl kesitlerde s›k›ca paketlenmifl. aç›k ve poligonal flekilli olarak görünmektedirler. seröz asinüslardan ve küçük kanallardan meydana gelir. . x470. Çok say›da s›k›ca bir araya gelmifl aç›k hücrelerden oluflan adac›k görünmektedir. 10. Pankreastaki Langerhans adac›¤›n›n ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Langerhans adac›¤› Kanal Seröz asinüs Kap Seröz asinüs Kap Langerhans adac›¤› Kap Pankreas›n ›fl›k mikroskobu görüntüsü. ‹nce gevflek ba¤ dokusu (*) aç›k görünen ve grup halinde olan adac›k hücrelerini örtmektedir. H. Erken embriyonik geliflimde.25 LANGERHANS ADACIKLARIN GENEL B‹LG‹S‹ VE H‹STOLOJ‹S‹ Pankreas iyi geliflmifl asinüs ve kanal sistemleriyle sindirim kanal›n›n en önemli ve en geliflmifl ekzokrin bezidir. Hücreleri tek tek tan›mlamak için elektron mikroskop ya da immünositokimya tekni¤ini uygulamak gerekir. Adac›k hücreleri. Adac›k hücrelerini tan›mlamak için özel boyalar›n kullan›lmas› gerekmektedir. damar aç›s›nda son derece zengindir ve ekzokrin pankreasdan tam olmayan ve ince retiküler ba¤ dokusu taraf›ndan ayr›lm›flt›r. Bu yuvarlak hücreler bir adet ökromatik çekirde¤e sahiptir.

t Beta hücrelerinin elektron mikroskobu görüntüsü Ekzositoz vezikül içeri¤inin ile d›flar›ya verilmesi Endotel hücrenin çekirde¤i Salg› vezikülün hücre membran› ile birleflmesi Mitokondriyon Fenestral› kapillerin lümeni Beta hücresinin bazal laminas› ‹nsülinin perivasküler alana geçmesi Membranla kaplanm›fl salg› vezikülü Golgi kompleks Hücre çekirde¤i 10.26 PANKREAT‹K BETA HÜCRELER‹N‹N ‹MMÜNOS‹TOK‹MYASI VE ‹NCE YAPISI göstermektedir. Tip I. beta hücreleri taraf›ndan sentezlenen insulin hormonun varl›¤›n›n bilinmesiyle diyabetin. ‹nsandaki beta hücrelerinin salg› vezikülleri. insanlarda endokrin pankreas›n ifllev bozuklu¤u sonucu ortaya ç›kan morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan bir hastal›kt›r. di¤er adac›k hücrelerinden ve ayn› zamanda türden türe farkl›l›k . bask›n olan beta hücreleri ise adac›¤›n merkezinde yer almaktad›r. Beta hücresi stoplazmas›nda çekirde¤in yan›nda yer alan belirgin bir golgi kompleksi. granüllü endoplazma retikulumu. serbest ribozomlar ve az say›da mitokondriyon yer al›r. ‹mmünafloresan uygulanan doku kesitlerinde insulin içeren beta hücreleri (yeflil) ve glukagon içeren alfa hücreleri (k›rm›z›) görünmektedir. Tip I ve Tip II olmak üzere. insulin-ba¤›ms›z olan bir diyabet tipidir ve bu diyabet tipinde adac›klar genellikle normal görünürler ancak yeterli miktarda insulin üretmezler bunun yan› s›ra hedef hücrelerindeki insulin reseptörleri normal ifllevini yerine getiremezler. ‹mmünositokimya uygulamas›nda kullan›lan iflaretli antikorlar sayesinde adac›k içerisindeki özgün hücreleri ay›rmak mümkündür. Tip II. Alexa Fluor ve Texas Red (Dr. insulin-ba¤›ml› bir diyabet tipidir ve bu diyabet tipinde adac›k beta hücrelerin otoimmün olarak y›k›lmas›yla sonuçlanmaktad›r. Bu salg› veziküllerinin yap›lar›. Bu cihaz hücre içinde insulinin sentezi. adac›k hücre morfolojisini nas›l etkiledi¤i saptanabilir. Elektron mikroskop. Golgi kompleksden gelen membranla kapl› salg› vezikülleri. Normal bir adac›kta. B. alfa hücrelerin önemli bir k›sm› çevrede yer al›rken. 200-250 nm çap›nda olup. x585. Verchere izniyle). tüm stoplazmay› doldurmaktad›r ve oradan d›fl ortamdaki pencereli (fenestral›) kapillerlere verilir. insulin-çinko birlefli¤inden meydan gelmifl elekron dens kristal bir yap›n›n çevresinde aç›k bir alan bulunur ve bu da en d›fltan ince bir membranla kaplanm›flt›r. fibrotik de¤ifliklikler görülür ve amiloyid birikimi sonucu ileriki dönemlerde adac›k art›k insulin üretemez hale gelir.Endokrin Sistemi 239 Normal (sol) ve Tip I diyabetli (sa¤) bir fare pankreas›ndan dondurularak al›nan bir kesitin ›fl›k mikroskobu görüntüsü. KL‹N‹K B‹LG‹ Diyabetes mellitus. Bu diyabet tipi beta hücrelerin otoimmün olarak y›k›m› sonucu geliflmektedir. Bu çok önemli teknik sayesinde. beta hücrelerinin ince yap›lar›n› ortaya koymak için önemli bir cihazd›r. Erken dönemlerinde lenfositler adac›¤› infiltre eder. salg›lanmas› ve ekzositoz ile dolafl›ma verilme flekli konusunda bilgi verebilir. Tip-I diyabet’te. beta hücreleri hemen hemen hiç görünmezken alfa hücreleri ço¤unluktad›r. ‹ki tipi bulunmaktad›r.

Faredeki beta hücresinin vezikülleri nispeten küçüktür. glukozun hücreye geçiflini sa¤layarak kan glukoz seviyesini azaltmaktad›r. iyi geliflmifl Golgi kompleksi (GK) ve da¤›lm›fl mitokondriyonlar (Mi) bulunmaktad›r.240 Endokrin Sistemi Mi Alfa hücresi Delta hücresi GER ÇK Beta hücresi Pencereli (fenestral›) kapilerler Fare pankreas adac›¤›n›n elektron mikroskobu görüntüsü. Bu hücrelerin en önemli özellikleri türler aras›nda farkl›l›k gösteren merkezi yo¤un salg› vezikülleridir (oklar). granüllü endoplazma retikulumu (GER). . somatostatin üreten delta (D) hücreleri ve pankreatik polipeptid üreten F-hücreleri olmak üzere. 10. Veziküller. Adac›k hücreleri.27 LANGERHANS ADACIKLARIN ‹NCE YAPISI Elektron mikroskopta adac›k hücreleri kordonlar fleklinde düzenlenmifl olduklar› ve birbirleriyle ba¤lant› kompleksleriyle ba¤land›klar› görülmektedir. glukagon hormonu ise tam tersi kan glukoz seviyesini artt›rmaktad›r. de¤iflik büyüklükte membranla kapl› salg› veziküllerin bulunmas›d›r. Adac›k içindeki yerleri. Bu hücrelerin serbest yüzleri pencereli (fenestral›) kapillerlere dönüktür. Sitoplazmada ayr›ca. x8600. membranla kapl› olup merkezde yo¤un cisim ve çevresinde ise aç›k bir alan görünmektedir. peptid hormonu sentezleyen ve salg›layan hücrelerin ince yap›s›na sahiptir. Stoplazmalar›n en belirgin özellikleri. insulin üreten beta hücreleri. boyutlar› ve salg› veziküllerinin yap›lar›na bak›larak adac›k hücrelerini dört çeflit hücre tipine ay›rmak mümkündür: glukagon üreten alfa hücreleri. Karbonhidrat metabolizmas›n› düzenleyen önemli hormonlardan insulin hormonu. Çok köfleli s›k›ca bir araya gelmifl adac›k hücreleri pencereli (fenestral›) kapillerlere yak›n yerlefltikleri görülmektedir.

zaman fark›ndan do¤an uyku düzensizli¤e ve yorgunlu¤a karfl› d›flar›dan al›nan melatoninin yaral› etkileri gözlenmifltir. H. s›k›ca bir araya gelmifl hücre gruplar›ndan meydana gelmifltir. . x635. 10. Pineal ayn› zamanda hipotalamus-hipofiz ekseni üzerinden büyütme hormonu ve gonadotropinin sentezini bask›layarak. Çocukluk döneminde görülen pineal tümörleri. KL‹N‹K B‹LG‹ Frans›z felsefesici olan Rene Descartes 1629 y›l›nda pineal bezi. di¤er endokrin bezlerin etkilendi¤i ayd›nl›k ve karanl›k olan diurnal ritmi düzenledi¤i görülmektedir.E. H.Endokrin Sistemi Piya 241 Pineal bezin küçük büyütmedeki ›fl›k mikroskobu görüntüsü. corpora aranacea (beyin kumu) ad› verilen ekstraselüler tafllar belirgin olarak gözlenir. Astrositlere benzeyen daha küçük ve koyu hücreler de bulunmaktad›r. S›k›ca bir araya gelmifl birçok pinealositler (oklar). Bir sinuzoidal kapillerler (Kap) görülmektedir. Çok say›da s›k›ca bir araya gelmifl ve tübül fleklinde (kesik halka) parankimal hücrelerden meydana gelen glandüler yap› gözlenmektedir. Piya kaynakl› gevflek ba¤ dokusu. Bu hücreler destekleyici ifllevi yerine getirir ve gliyal fibriller asidik protein (GFAP) antikoru kullanarak immünboyama ile görüntülenebilir.28 P‹NEAL BEZ‹N H‹STOLOJ‹S‹ Pineal. x275. Belirgin ökromatik çekirdek ve çekirdekçik içeren pinealositlerin (oklar) aralar›nda küçük ve koyu boyanan gliya hücreleri görülmektedir. gonad hipertrofisine ve pubertenin erken geliflimine neden olmaktad›r. ‹nce uzun heterokromatik çekirde¤e sahip gliya hücreleri ise. Yaklafl›k 7 mm uzunlu¤unda. x55. ruhun bulundu¤u yer olarak tan›mlanm›flt›r. Embriyolojik olarak nöral ektodermden meydana gelmektedir. organ› oluflturmaktad›r.2 g a¤›rl›¤›nda ortabeyinin önünde 3. organ› lobüllere ay›ran ince ba¤ dokusu septalar ç›kar. ve hücrenin uzun uzant›s›ndan yak›n temasta olan pencereli (fenestral›) kapillerlere verir. Piyamater taraf›ndan oluflturulan ve organ› saran kapsülden. radyolojik teflhislerinde yararlan›lmaktad›r. bezin d›fl yüzünü örtmektedir. Yaflla birlikte bu tafllar artmakta ve radyo-opak özelli¤i dolay›s›yla orta hatt› belirledi¤inden. Bu hücrelerin stolazmas›nda alt›n-kahverenkli lipofuksin pigmenti görünmektedir. ‹nsan pineal bezin gerçek görevi tam olarak bilinmemektedir. Pinealositler ad› verilen aç›k. Ancak melatonin hormonu miktar›ndaki de¤ifliklik. Ayr›ca ince ba¤ dokusundan oluflan stroma içinde bol miktarda kapillerler (Kap) bulunur. H.E. küçük. Pineal bezin daha büyük büyütmedeki ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Parankimay› destekleyen aradaki stromada çok say›da ince duvarl› kapillerler (Kap) ve venül görülmektedir (*). Ayr›ca halkasal lamellerden oluflan iki tane korpora aranacea görülmektedir.E. Pinealositler melatonin ad› verilen bir hormonu üretir. puberte öncesi gonad geliflimini kontrol etmektedir. Bunun yan› s›ra. ventrikülün tavan›ndan uzanarak ç›kar ve hem sempatik hem de parasempatik sinirlerce uyar›l›r. destek görevini görürler. 0. Kap Kap Kap Corpora aranacea Kap Pineal bezin büyük büyütmedeki ›fl›k mikroskobu görüntüsü. koni flekilli ve damar aç›s›ndan son derece zengin nöroendokrin bir organd›r. Bu hormon sirkadian ritmi üzerinde son derece etkildir ve baz› türlerde üremeyi de düzenlemektedir. Puberte sonras›. Pineal daha çok glandüler yap›ya benzemektedir.

.

12 15.16 15. Hüseyin Aktu¤ 15.2 15.15 SOLUNUM S‹STEM‹ Çeviri: Doç.11 15.14 15.17 15.5 15.13 15.19 Genel Bilgi Nazal Kavitelerin Ve Paranazal Sinüslerin Yap›s› Nazal Kavitelerin ve Paranazal Sinuslar›n Histolojisi Epiglottisin Histolojisi Larinks ve Vokal Kordlar›n Histolojisi Trakea ve Ana Bronfllar›n Yap›s› Trakea’n›n Histolojisi Trakea ve Bronfl Epitelinin ‹nce Yap›s› Respiratuvar Silyumlar›n ‹nce Yap›s› ve ‹fllevi Bronfllar›n Histolojisi ‹ntrapulmoner Hava Yollar›n Yap›s› Terminal ve Respiratuvar Bronfliyollerin Histolojisi Bronfliyol Epitelinin ‹nce Yap›s›: Clara Hücreleri ‹ntrapulmoner Kan Dolafl›m› Pulmoner Alveollerin Histolojisi ve ‹nce Yap›s› Kan-Hava Bariyerinin ‹nce Yap›s› Tip II Pnömositlerin ‹nce Yap›s› Alveoler Makrofajlar›n ‹nce Yap›s› Alt Solunum Sisteminin Geliflimi 333 .3 15.10 15. Dr.7 15.15 15.4 15.6 15.1 15.9 15.8 15.18 15.

‹letici hava yollar› havay› nemlendirir. oral kaviteye do¤ru ritmik bir flekilde hareket eder. yalanc› çok katl› silli prizmatik epitel ve mukus-salg›layan çok say›da Goblet hücresi ile kapl›d›r. sesi üreten larinks. ‹letici k›sm›n. boyutlar› küçülerek bronfl ve bronfliyoller’ e ayr›lan trakea. at›klar› ve patojen yüklü mukusu hareket ettirirler ve böylece bunlar tükürerek vücuttan at›labilir ya da yutulabilirler. solunum k›sm› havadan O2 temin eder ve kandaki fazla CO2 ’yi atar. sekresyonlar›n› mukozal yüzeye do¤ru salg›larlar. üst hava kanallar›n›n mukozas›. ve terminal bronfliyoller’den oluflur. temizlenmesi ve ayr›ca partiküllerin maddelerin at›lmas› için uygundur. ›s›t›r ve temizlerken. yine partikülleri yakalamaya. alveoler kanallara ve pulmoner alveollere ayr›lan solunum bronfliyollerini kapsar ve burada bitiflik kapillerle gaz al›flverifli meydana gelir. gö¤üs duvar› ve nefes alma ve nefes verme s›ras›nda kaburgalar› kald›r›p indiren kaslard›r. plevra. . vücudun d›fl›ndan akci¤erlere hava tafl›yan iletici k›s›m ve hava ile kan aras›ndaki gaz al›flveriflinin meydana geldi¤i solunum k›sm› olmak üzere ikiye ayr›l›r.1 GENEL B‹LG‹ Solunum sistemi ifllevsel aç›dan. burun ve paranazal sinüsler. ‹letici yollar anatomik olarak. Solunum k›sm› ise. nemlendirmeye ve kayganlaflt›rmaya yard›mc› olmak için. hem hava hem yiyecek geçifline yarayan farinks. Genelde solunumla ilgili epitel olarak bilinen bu silli epitel.334 Solunum Sistemi Hipofiz bezi Medulla Sfenoidal sinüs Nazal Kavite Frontal Sinus Üst ve son Nazofarinks Farinks Orofarinks Laringofarinks Orta Alt Nazal konka Nazal Vestibul Özofagus Östaki borusu Dil Plevran›n Kubbesi (Tepesi) Klavikula Epiglottis Larinks Mediyastinal pariyetal plevra Sa¤ Ana Bronfl Vokal katlant› (kord) Trakea Sa¤ Pulmoner Arter Sa¤ Akci¤er üzeri visseral plevra Sa¤ Akci¤erin hilusu Perikardiyal mediyastinal plevra Substernal ve subkostal pariyetal plevra Diyafragmatik pariyetal plevra Aorta Sol Pulmoner arter Sol ana bronkus Lenf Dü¤ümleri Rektus Abdominis kas› ‹nternal oblik kas Diyafram 15. Silyumlar. Solunum sisteminin do¤ru biçimde ifllemesi için gereken yard›mc› yap›lar. Subepitelyal mukus ve seröz salg› bezleri de. hava yollar›n›n korunmas›. diyafram.

havayla dolu kavitelerdir. Lamina propriya’da. Muköz bezleri. bafll›ca görevi al›nan havay› ›s›tmak olan büyük venöz pleksus’lar bulunur. Genellikle üflütme ve alerjilerle ba¤daflt›r›l›r ve sebebi bakteri. Lamina propriya’da seromüköz bezler de bulunur ve küçük kanallar vas›tas›yla epiteliyal yüzeye do¤ru akarlar. kavitelerde kalan yo¤un salg›lar üretirler ve bu da bakteriyel büyütmeyi art›r›p iç çeperi kal›nlaflt›r›r. sfenoidal ve maksiller. ter bezlerini ve saç folliküllerini içeren epidermis ile kapl› olan vestibül. virüs ya da mantar enfeksiyonu olabilir. nazal kavitenin kemikli ve k›k›rdakl› çeperlerinin periost ve perikondriyum’una s›k›ca tutunur. Pek çok ya¤ bezi. Bir nazal septumun ay›rd›¤› çifte kanallar olan nazal kaviteler. bunlar nefes alma s›ras›nda sertli¤i sa¤lar. Onlar›n mukozalar› pek çok kadeh hücre ile solunum epitelini içerir ve nazal kavitelerin mukozas›yla kesintisiz ba¤lant›l›d›r ve bu enfeksiyonun yay›l›m›n› kolaylaflt›r›r. Kronik sinüzit vakalar›nda. Her bir kavite. Paranazal sinüslerin mukozas›nda birkaç tane küçük seromüköz bez bulunur. Mukosiliyer ak›m›n yönü Maksiler sinüsün mukosiliyer temizli¤i (klirensi) Sinüste s›v› birikimi Müköz Bez Nazal döngü Silyalar Nazal kavite içine küçük aç›kl›k (kanal) boyunca mukusu ilerleterek (mukosiliyer klirens) sinüsleri direne eder. Akut ve kronik formlar› her y›l Kuzey Amerika’da 30-40 milyon kifliyi etkiler. Goblet hücresi Silyal› Hücreler Mukus Submukozal kapiller yatak Venöz sinüs Arteriyovenöz flant Arter Ven Periyosteum Kemik 15. Altta lamina propriya kollagen ve elastik lifler ve damardan zengin olan ba¤ dokusudur. sinüslerin direnaj kanallar› t›kan›r ve ifllevlerini kaybederler. ‹nflamasyonlu sinüsler mukusla t›kan›r ve enfekte olabilirler. anteriyor vestibül ve nazal kavitenin kendisini içerir. nazal kaviteye aç›l›r ve bu da aralar›nda kadeh hücreler bulunan ve belirgin bazal membran üzerinde bulunan yalanc› çok katl› silli prizmatik epitele sahip bir mukoza ile kapl›d›r. sinüslerin mukoza zar›n›n inflamasyonuna iflaret eden yayg›n klinik bir durumdur. Pleksuslar alerjik bir reaksiyon ya da nazal enfeksiyon s›ras›nda t›kanabilirler ve bu da mukozada fliflmeye ve hava kanal›n›n daralmas›na yol açar. etmoidal.Solunum Sistemi 335 t Nazal kavite ve sinüslar›n frontal kesiti. Frontal sinüsün mukosiliyer temizli¤i (klirensi) Osteomeatal Kompleks t Nazal veya sinüs duvar›n›n flematik çizimi.nazal kavitelerle ba¤lant›l›. Epiteliyal yüzeyde bulunan silyumlar. Nazal ve paranazal sinüslerin mukozal iç k›sm› günde yaklafl›k 750 mL mukus üretir. Paranazal si- KL‹N‹K B‹LG‹ Sinüzit. Lamina propriya çok incedir ve etraf›n› saran kemik dokunun periyosteum’u ile iç içedir.2 NAZAL KAV‹TELER‹N VE PARANAZAL S‹NÜSLER‹N YAPISI nüsler –frontal. solunum sisteminin iletici k›sm›n›n ilk yap›lar›d›r. yüzeyel salg›lar› nazofarinkse do¤ru itmek için hareket ederler. .

Uzun yalanc› çok katl› epitel bazal hücreler (B). goblet hücreleri (G) ve apikalde silyalar› olan silindirik hücrelerden meydana gelmektedir (K›sa ok). mukus salg›layan kadeh hücreye sahiptir. Paranazal sinüslerdeki çeperi oluflturan epitel. erektil dokuyu and›r›r ve al›nan havay› ›s›t›rlar. x100 H. K 15. ‹nce belirsiz bir bazal membran (Bm) epiteli alttaki hücreden ve damardan zengin vaskülarize olan lamina propriyadan ay›r›r. Solunum epitelinde üç tür hücre bulunur: bazal. H. Nazal mukozan›n baz› bölümlerinde.336 Solunum Sistemi Nazal konkalar›n küçük büyütmelerdeki ›fl›k mikroskobu görüntüsü. de¤iflkenlik gösteren mukus içeri¤i nedeniyle soluk ya da y›kanm›fl gibi görünür. Mukosiliyer klerens olarak bilinen bu ifllem. yedek hücreler olarak ifl görürler ve sürekli olarak dökülen di¤er epitel hücrelerinin yerini al›rlar. . (K) x300. K Nazal kaviteyi döfleyen solunum mukozas›n›n ›fl›k mikroskobu görüntüsü. kavitenin yüzey alan›n› önemli oranda art›r›r. çok miktarda. Goblet hücreleri ise bazal membran üzerinde bulunur ve yüzeye uzan›rlar ve burada nispeten genifl bir apikal bölgeye sahiptirler. Silyumlu zemin üzerindeki pürtüklü yap›ya (Uzun ok) dikkat ediniz. silyal› ve goblet hücreleri.E.E. Bu bölge. Yüzeye aç›lan bir kanal ile lamina propriyadaki bir küçük bezin drenaj› görünmektedir (ok). düzensiz biçimde da¤›lm›fl. yüzeysel biçimde yerleflmifl ince duvarl› venöz sinüsler. Bazal hücreler. Gevflek ba¤ dokusu içinde ince duvarl› venöz sinüsler (V) ve kemik trabekülalar› (K) yer almaktad›r. Bu laminada kapiller a¤ (K) yap›s› yer almaktad›r. lamina için tipiktir.3 NAZAL KAV‹TELER‹N VE PARANAZAL S‹NÜSLER‹N H‹STOLOJ‹S‹ Her bir nazal kavite dar birer geçittir ve küçük bir orifis olan koana vas›tas›yla nazofarinks ile arkadan ba¤lant›l›d›r. solunum epiteli konkalar› d›fltan sarar ve nazal kavite lümeni (*) ile do¤rudan iliflkidedir. alttaki lamina propriya’ya uzan›r ve küçük kanallar vas›tas›yla yüzeyle ba¤lant›l›d›r. Mukoza zar› ile kapl› olan kemik trabekülünden oluflan nazal konka. Mukoza zar›n›n yalanc› çok katl› silyal› prizmatik epiteli. Dallara ayr›lm›fl pek çok seromüköz bez. Yüzeyde bulunan ve seromüköz bezler ve goblet hücreleri taraf›ndan üretilen mukus katman› yabanc› partikülleri yakalar ve silyumlar taraf›ndan devaml› hareket ettirilir. partikülleri nazofarinkse do¤ru sürükler ve bu maddeler burada yutulur ya da tükürüklenerek at›l›r. Kapillerler yayg›n ve venöz sinüs a¤› ve arteriyovenöz anastomozler. Bunlar bazal membran üzerinde bir tek katman içerisinde bulunan küçük yuvarlak biçimli hücrelerdir. nazal kaviteninkinden daha alçaktad›r ve nazal kaviteye oranla daha az say›da goblet hücresi vard›r.

çok katl› prizmatik epitel. dilin dorsal yüzeyini kaplayan epitel ile direkt ba¤lant›l› olan koruyucu mukozal keratinize olmayan çok katl› yass› epitel kaplar. larinkse ve daha alttaki solunum kanallar›n›n tümüne ulaflmas›na izin verir. larinksin giriflini örten. Bu yüzeyin daha derinlerinde.Solunum Sistemi 337 Epiglottisin ›fl›k mikroskobu görüntüsünde küçük büyütmedeki görüntüsü. ‹nce bir bazal membran (BM) epitel alttaki gevflek ba¤ dokusundan (BD) yap›lm›fl lamina propriyadan ay›r›r. Bu tür epitel de¤iflim bölgeleri tümör oluflum bölgeleri olabilir. x70 H. Bunun lingual yüzeyini. Epiglottisin elastik k›k›rdaktan (EK) yap›lm›fl bir merkezi vard›r. x15 H. Bu epitel. PK EK Büyük büyütmede epiglottisin laringeyal yüzünde epitel geçifl bölgesinin detaylar›. Yutma s›ras›nda. Elastik k›k›rda¤› saran perikondriyum lamina propriya’ya s›k›ca tutunur. Alt yüzeyi kaplayan mukozan›n yak›n›nda ya da elastik k›k›rdak tabakalar›n aras›nda da¤›n›k halde seromüköz bezler bu- lunur.E BD 15. farinksin veya larinksin inflamasyonu ya da infeksiyonu – trakeay› t›kayabilir ve nefes almay› daha zahmetli hale getirebilir ve hemen tedavi edilmezse ölümcül olabilir. yiyecek ve s›v›lar›n trakeaya girmesini engellemek için larinks giriflini kapatmak amac›yla bir kapak gibi geriye do¤ru katlan›r. yaprak biçiminde bir yap›d›r. Epitelin alt›ndaki gevflek ba¤ dokusu yap›s›nda lamina propriyada. Bo¤az yang›s› – yani tonsillalar›n. Laringeal yüzün yar›s› (ok) boyunca epitel de¤iflim gösterir ve sonunda solunum epiteline döner.E EK ÇKYE YÇKPE Epiglottisin bir k›sm›n›n ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Hiyoid kemi¤e tutunan ve çok esnek olan elastik k›k›rdakdan bir iç yap›s› vard›r. pek çok kan damar›. geçifl bölgesinde.4 EP‹GLOTT‹S‹N H‹STOLOJ‹S‹ Epiglottis. Her ne kadar bu büyütmede geçiflin gösterilmesi zor da olsa. dil kökünün alt›nda. lenfatik damar. Oklar epitel içi lenfositleri iflaret etmektedir. Epiglottis hareket etmiyorken genellikle dik durur ve havan›n. goblet hücreli yalanc› çok katl› silyal› prizmatik epitel haline gelir ki bu yayg›n olarak solunum epiteli olarak bilinir.E. x500 H. Elastik k›k›rdak (EK) perikondriyum (PK) ile örtülüdür. Dile bakan yüzü(altta) ve serbest kenar› (sa¤ üstte) keratinize olmam›fl çok katl› yass› epitel ile örtülüdür. Sa¤da keratinize olmam›fl çok katl› yass› epitelin sola do¤ru çok katl› prizmatik epitele ani de¤iflimi izlenmektedir. sinirler ve yayg›n mononükleer ba¤ dokusu hücreleri bulunur. Lamina propriya (LP) hücreden zengindir ve çok say›da kan damar› ve sinir yap›s› içerir. epiglottisin laringeyal alt yüzeyine kadar uzan›r. epitel (üstte) çok katl› yass›dan (ÇKYE) yalanc› çok katl› prizmatik epitele (YÇKPE) de¤iflim gösterir. .

Vo- t VK B ÇKYE SE ‹K SB SB MH Larinksin vokalis kas› parças›n›n ›fl›k mikroskobu görüntüsü. x60 H. LAR‹NKS VE VOKAL KORDLARIN H‹STOLOJ‹S‹ kalis kas›n kas›lmas›. keratinleflmemifl çok katl› yass› epitel haline gelir.338 Solunum Sistemi Dil kökü Epiglottis Ventriküler (Yalanc› Vokal) Katlant›lar Vokal katlant›lar (Gerçek) YST Trakea Özefagus Larinksin inspiriyumdaki laringoskop görüntüsü. hücreden zengin ba¤ dokusu yap›s›ndad›r ve laringeyal girintilerin yan›nda lenfoid nodüller (folliküller) bulunur. iki dizi belirgin k›vr›m vard›r: sahte (veya ventriküler) k›vr›mlar ve gerçek vokal k›vr›mlar (veya kordlar). lamina propriya gevflek. fakat vokal kordlarda meydana gelmezler. Bu de¤ifliklik. Epitelin invajinasyonlar› olan kar›fl›k seromüköz bezler. Solunum iletici sistemin bir parças› olarak.E Larinkste ventriküler bofllu¤un ›fl›k mikroskobu görüntüsü. ventriküler k›vr›mlarda meydana gelir.5 Larinks. vokal ligamentlerin elastik liflerini gevfleterek laringeyal ventriküllerin fleklini de¤ifltirir ve farkl› seslerin üretilmesini mümkün k›lar. yutma s›ras›nda kapan›r ve böylece yiyeceklerin daha alttaki hava kanallar›na giriflini engeller. Mast hücresi (MH) ba¤ dokusu içinde izlenmektedir. Larinks mukoza zar›nda. dar ve kese benzeri invajinasyonlar ile laringeyal ventrikül denen bir boflluk bulunur. Lamina propriyada seromüköz bezler (SB) bulunmaktad›r. x15 H. ba¤ dokunun birlefltirdi¤i hiyalin ve elastik k›k›rdak dokudan oluflan bir kafestir (framework) ve iskelet kaslar›yla iliflkilidir.E. silli çok katl› prizmatik’dir. vokal ligamentlerini elastik liflerin içerir ve tiroaritenoid kaslar›n vokalis k›sm›n›n iskelet kas lifleri bunlara tutunur. alerjik yan›tlar s›ras›nda histamin salg›layan mast hücreler ile doludur ve bu da hayat› tehdit edebilen ödem ile sonuçlan›r (hava kanal›n› t›kayabilir). Vokal k›vr›mlar. içeri do¤ru katlant› yapan. fonasyonda önemli bir rol oynar. Larinksin frontal kesiti. . Keratinize olmam›fl çok katl› yas› epitel her iki katlant›y› da örter (oklar) lar ngeyal ventrikül (LV) yap›s› ve vokalis kas› (VK) izlenmektedir. k›vr›mlar›n aktif hareketinin bir ifllevidir ve sürtünmenin tetikledi¤i do¤al bir afl›nmad›r. farinks ve trakea aras›nda bulunur ve 4-5 cm boyundad›r. Vokal kordlar (VK) elastik lifler içerir. Keratinize olmam›fl çok katl› yass› epitel (ÇKYE) ve olunum epiteli (SE) mukoza yüzeyini örtmektedir. 15. Bu k›vr›mlar›n aras›nda ventriküler girintiler diye bilinen. Enine kesitte iskelet kas› lifleri (‹K) bir bezin (B) müköz asinüsü yak›n›ndad›r. ‹ki tür k›vr›m›n kesiflim noktas›ndaki epitel. Yalanc› ses telleri (YST) (false vocal fold:FF) seromüköz bezler içerir.E. Epitelin alt›nda. Larinksin mukoza zar› temelde solunum epitelin oluflur fakat bu ses k›vr›mlar›n›n üst k›sm›nda. Larinksin duvar›. Larinks normal d›fl› bir biçimde. x300 H.

ve makrofajlartamamen damardan zengin lamina propriya’n›n iyi içine s›zarlar. Bu kas›n. Mukozay› alttaki submukozada. . Bronfllar.6 TRAKEA VE ANA BRONfiLARIN YAPISI Havan›n akci¤erlerde alveollere ve alveollerden tafl›nmas›na yarayan bir kanal olan trakeabronfliyal a¤aç. Düz kas her bir bronflun lümenini kuflat›r. hiyalin k›k›rdaktan 16-20 hilal biçimli halkaya sahiptir ve bunlar sertli¤i sa¤lar. lümeni kaplar ve vücuttaki en kal›n zarlardan biri olan belirgin bazal membran üzerinde durur. Yafllanma sonucu k›k›rdak genellikle dejeneratif de¤ifliklikler gösterir ve kireçlenebilir. histolojik olarak trakeay› and›r›rlar fakat çaplar› daha küçük. trakeal lümenin daralmas›na yol açar. Trakean›n epitelindeki silyumlar. duvarlar› daha incedir ve ayr›ca kesintili ve sirkumferansiyel olan düzensiz k›k›rdak plaklar›na sahiptirler. flekli muhafaza eder ve trakeal lümenin aç›kl›¤›n› sa¤lar. sa¤ ve sol bronfllar ve onlar›n daha alt dallar›n› kapsar. muskularis mukoza yerine. elastik liflerin yo¤un birikimden oluflmufl uzunlamas›na katlant›lar gösterir. uzunlamas›na duran elastik liflerden oluflan bir tabaka ay›r›r. Yalanc› çok katl› silli prizmatik epitel. Epitelin içinde goblet hücreleri. mukus salg›lar ve bu trakean›n yüzeyini kayganlaflt›r›rken. Bronfl aç›kl›¤› Sinir Küçük arterler Bez Elastik lifler Trakealis kas› Özofagus kas› Epitel Lenf Damarlar› Üst loba Üst loba Sa¤ ana bronfl Sol ana bronfl Lingulaya Orta loba Alt loba Alt loba ‹ntrapulmoner Ekstrapulmoner Ba¤ dokusu k›l›f 15. Posteriyor olarak k›k›rdak halkalar›n›n uçlar›. plazma hücreleri. oryantasyonu temelde dairesel olan kas›lma hareketi. trakealis kas› oluflturan düz kas liflerini içeren fibröz bir zar taraf›ndan gerilir. Trakean›n d›fl anterolateral k›sm›. Mononükleer hücreler –lenfositler. trakea. Bölgesel sürtünmeye ve kronik öksürü¤e yan›t olarak epitel metaplazisi meydana gelir.Solunum Sistemi 339 Tiroid k›k›rda¤› Krikotiroid ligament Krikoid K›k›rdak Ba¤ doku k›l›f› (aç›lm›fl) K›k›rdak aras› ligamentler Trakea k›k›rdaklar› Ba¤ doku k›l›f› K›k›rdak Elastik lifler Bez Küçük Arter Lenf Damarlar› Sinir Epitel Ön duvar Trakean›n enine kesit görünümü Arka duvar Mukoza. Alttaki submukozadaa. mukusun yakalad›¤› partikülleri. küçük seromüköz bezler bulunur. senkronize dalgaya benzer hareketlerle yukar› do¤ru sürükler. toz ve bakteri gibi yabanc› partikülleri yakalar.

Trakea’n›n duvar›. 15. altta bulunan elastik liflerine zengin gevflek ba¤ dokusu yap›s›nda lamina propriya’dan ay›r›r. klorür iyonlar›n›n defektif biçimde tafl›nmas›ndan kaynaklanan otozomal. Defektif bir gen. gen terapisi için iyi adaylard›r. KL‹N‹K B‹LG‹ Kistik fibrozis. Submukozadaki serömüköz bir bez (B) epitelyal yüzeye küçük bir kanal arac›l›¤› ile aç›lmaktad›r (ok). epiteli. yuvarlak çekirdekleri ile daha koyu boyal› olan hücrelerdir. Müköz hücreler göreceli olarak büyük ve soluk hücreler olup. ‹lk tabaka yani en iç k›s›mdaki mukoza. pankreas salg›lar›. bazalde yass›laflm›fl çekirdekleri vard›r. kas›lmayla. enine ve e¤ik. Adventisya. Muköz ve seröz Asinüsler. küçük y›ld›z biçimli miyoepitelyal hücreler bulunur ve bunlar. Müköz asinüslar (MA). Asinüsün taban k›s›mlar› boyunca. yo¤un ve yap›flkan mukusa sebep olur ve hastalar› kronik akci¤er enfeksiyonlar›na ve di¤er semptomlara yatk›n hale getirir. resesif bir bozukluktur. Üçüncü tabaka. Lamina propriya ayr›ca difüz lenfoid doku ve da¤›n›k lenfatik nodüller de içerir. aktif tafl›ma ifllevi olan. seröz asinüslar ve ço¤u seröz yar›maylar (SD) fleklinde organize olmufl olan seröz hücrelerden oluflan bir kar›fl›m bu bezin salg› yapan k›sm›n› oluflturmaktad›r. hiyalin k›k›rdak halkalar›n› bir arada tutan fibroelastik ba¤ dokusudur ve k›k›rda¤› saran perikondriyum ile kaynafl›r. etraf›ndaki ba¤ dokuyla fark edilmeyecek derecede kaynaflm›flt›r. lümene. x265 H. Defektif klorür iyonu tafl›n›m›. K›k›rdak halkalar sayesinde trakea kapanmaz ve akci¤erlere serbest hava geçifli engellenmez. k›k›rdak halkalar›n serbest uçlar› aras›nda gerili olan trakeal kas lifleri. goblet hücreli yalanc› çok katl› silli prizmatik epitelden (solunum epiteli) oluflur. Seröz hücreler daha küçük olup. klorürün hücrelere ve hücrelerden d›flar› hareketini kontrol eden bir kanald›r. KF transmembran düzenleyici iletken olarak bilinen bu protein. lümeni kuflatan dört tabakadan oluflur. Ola¤an d›fl› kal›nl›ktaki bir bazal membran›n üzerinde durur ve bu. Perikondriyum ile çevrili hiyalin k›k›rdak (HK) hava yolunun d›fl k›sm›na yerleflmifltir. boyu 15-20 cm.7 TRAKEA’NIN H‹STOLOJ‹S‹ Trakea. . En d›fltaki tabaka olan adventisya ise trakeay› besleyen kan damarlar› ve sinirleri kapsayan gevflek ba¤ dokusudur.E. zarla iliflkili bir proteini de¤iflime u¤rat›r. x60 H. Bir sonraki tabaka yani submukoza. Solunum yetersizli¤i en tehlikeli sonuçtur ve hayat› tehdit edebilir. kanallar yoluyla geçen salg›lar üretir. Kistik fibrozisi olan hastalar. SE HK B Trakeada serömüköz bir bezin büyük büyütmedeki ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Bu lifler.340 Solunum Sistemi Trakea duvar›n›n enine kesitte ›fl›k mikroskobu görüntüsü. buras› trakean›n iki ana bronfla çatalland›¤› yerdir. Etrafta yer alan stroma ise oldukça hücrelerden zengindir. ter ve tükürük üreten hücrelerde. salg›lar›n kanallara at›lmas›na yard›m ederler. trakeal lümenin çap›n› düzenlemede rol oynarlar. çap› 2-3 cm olan yar› sert bir tüptür ve larinks ile karina aras›nda bulunur. solunum yolundaki seromüköz bezlerin muköz hücrelerinde ve ayr›ca vücudun di¤er bölgelerinde bulunan. kar›fl›k seromüköz bezler içerir.E. Sa¤da trakea lümeni solunum epiteli (SE) ile örtülüdür. Posteriyor olarak.

Bazal hücreler.Solunum Sistemi 341 Trakeadaki solunum epitelinin ›fl›k mikroskobu görüntüsü. Her hücre lümene ulaflmad›¤›ndan ve çekirdekleri çeflitli seviyelerde bulundu¤undan. epitelde. Solunum epiteli. salg› hücreleri. . Hücreler tek katl› prizmatik ve daha sonra kübik gibi bir flekil ald›kça bu görünüm distal bronfllarda yavafl yavafl kaybolur. lümen (*) ile iliflkide olup. Hücreler apikal s›k› ba¤lant›larla birbirine s›k›ca tutunur. Silli hücrelerin yüzeyinden 200250 silyum ve daha k›sa boyda birçok mikrovillus ç›kar. bu hücrelerin apikal k›sm›n› geniflletir fakat bazal k›s›m dard›r ve daha az organele sahiptir ve bundan dolay› kadeh fleklindedir. bazal membrana yak›n tek bir s›ra halinde dururlar ve bunlar›n apeksleri lümene ulaflmaz. x420. Solunum yolunun di¤er k›s›mlar›nda oldu¤u gibi. 15. Küçük yuvarlak bazal hücreler (B) bazal membran üzerinde (BM) yerlefliktirler. kadeh fleklinde müköz hücrelerle (Goblet hücreleri) ve küçük yuvarlak ve üçgen bazal hücrelerle kar›flm›fl durumdaki uzun silli prizmatik hücrelerden oluflur. Pek çok membran ile çevrili mukus damlac›¤›. epitel. ve mukus salg›layan goblet hücrelerini (G) içerir. x2500. ya da K) hücreler de bulunur. Altta submukozada miyoepitel hücreleri ile (oklar) sar›lm›fl seromüköz bez (GL) izlenmektedir. Goblet hücrelerinin (G) içi boflalm›fl görünümleri vard›r. Her iki hücre tipi de lümen (*) ile iliflkili apikal silyumlar› (oklar) olan silindirik hücreler ile kar›flm›fl halde bulunurlar.E. hücrelerin yaklafl›k %20-%30’unu oluflturur ve daha distal bölgelerde say›lar› dü- fler. Alttaki submukozal bezlerde görülenleri and›ran tek tük seröz hücreler ve gastrointestinal kanal›n enteroendokrin (difüz nöroendokrin) hücrelerine benzeyen ve küçük membran ile çevrili sekretuvar granülleri olan nöroendokrin (Kulchitsky. t Trakea ve büyük bronkuslar›n ince yap›s›n›n flematik resmi. elektron mikroskopi ile daha iyi görülebilen di¤er birkaç hücre tipi bulunur. Daha proksimal hava kanallar›nda Goblet hücreleri. yalanc› çok katl› olarak bilinir. Küçük apikal mikrovilluslara sahip f›rçams› hücreler ve özel bir niteli¤i olmayan ara hücreler de bulunur fakat bunlar›n ifllevleri belirsizdir. Bunlar sitoplazmada çok az özelleflme gösterirler ve di¤er epitel hücrelerinin yenilenmesi için kök hücreler olarak ifl görürler. bazal hücreleri (B). miyoepitel hücrelerinin alt›nda belirgin salg› vezikülleri içerir. silyal› hücreleri (S). Silli hücre en belirgin hücre tipidir ve luminal yüzeyden bazal membrana kadar uzan›r.8 TRAKEA VE BRONfi EP‹TEL‹N‹N ‹NCE YAPISI Hem trakea hem de bronfllar›n yüzey epitelyumu temelde. Mukus Silyal› hücre Goblet hücresi Seröz hücre S F›rçams› hücre K hücresi Bazal Bazal hücre membran S Trakea mukozas›n›n elektron mikroskobu görüntüsü. H.

Trakean›n silyal› hücresinin elektron mikroskobu görüntüsü. Bunlar birbirlerine neksin ile ba¤l› olduklar›ndan. Aksonem. Mitokondriyonlar (Mi) silyal› hücrelerde bulunurlar ve silyum otilitesi için enerji sa¤larlar. Tübülin. bükülme meydana gelir. Göreceli olarak daha basit sitoplazmik yap›s› olan ve daha küçük olan mikrovilluslar (oklar) ilyumlar›n aras›nda izlenebilmektedir. toz ve ölü hücreler de dahil olmak üzere yakalanan partikülleri ve mukusu. Bunlar›n bafll›ca görevi. mikrotübülüslerde bir k›salma olmaks›z›n birbirlerinin yan›ndan kayarak geçerler.25 μm’dir ve boylar› 5-10 μm aras›nda de¤iflir. hücrelerin yüzeyi üzerinden oraya kadar sürüklemektir. defektif mukosiliyer klerens ile sonuçlanan kronik üst ve alt solunum yolu hastal›¤› da dahil olmak üzere klinik belirtilerle belirgin hale gelebilir. neonatal yaflamda. Bu sendrom. 15. oral kavitede elimine edilebilmeleri veya yutulabilmeleri için. Hareket esnas›nda d›fl taraftaki çiftler. Erkekler hareketsiz spermatozoaya sekonder infertilite gösterebilirler.000. . Bir sil taban› sitoplazmik mikrotübülüslerle ve bir bazal ayak ve kökçükten oluflan bazal cisimcik (bazal body) ile sabitlenmifltir. x20. Bunlar. mikrotübülüslerin temel yap›sal proteinidir ve neksin bunlar› mekanik olarak ba¤lar. iki adet merkezi mikrotübulüs çiftinden oluflur ve bunlar dokuz periferal mikrotübülüs çifti ve bunlar›n iliflkili proteinleri taraf›ndan sar›lm›flt›r. Bu sendrom. Komflu bir goblet hücresinin (GH) bir k›sm› da izlenmektedir. bir otozomal resesif patern yoluyla kal›tsal olarak geçer ve etiyolojisi bilinmemektedir. Siller. Bunlar›n çap› 0. bir A tubül ve bir B tubülden oluflur. Plazma membran›n›n hemen alt›nda hücre apeksindeki bazal cisimciklerden (BC) köken al›rlar ve ortalar›nda kompleks ›fl›nsal düzenlenim gösteren mikrotübülleri bar›nd›r›rlar. Silyumun büyütülmüfl detayl› görünümü. tubül boyunca düzenli olarak ve iki s›ra halinde bulunurlar. silyumlar›n dynein kollar›nda. Bir silyumun hareketi. bükülmeye sebep olan kayd›- t t BC GH r›c› gücü yaratmak için ATP’yi hidrolize eden siliyer dynein’i içerirler. ard›fl›k. A tubüllerinden ç›kan ç›k›nt›lar ya da yan kollar. hareket etme defektine yol açan bir yetersizlik gösterir. Elektron mikroskopisi. hücrelerin luminal yüzey ç›k›nt›lar›d›r ve bir hücrede birkaç yüz tane bulunabilir. kurba¤alama yüzme hareketine benzer: ileri do¤ru h›zl› güçlü bir hamle ve ard›ndan daha yavafl ve esnek olan ilk pozisyona dönüfl hamlesi. Hücre yüzeyinden pek çok silya uzan›r ve trakea lümenine do¤ru ç›k›nt› yapar. kamç› gibi hareket dalgalar›yla saniyede 10-25 at›m yaparlar. sinüzit ve bronflektazi (bronfliyal hava kanallar›n›n kronik genifllemesi) ile karakterizedir. At›mlar›n yönünü genetik belirler. KL‹N‹K B‹LG‹ Kartagener sendromu (veya bir immotil silya sendromu olan primer siliyer diskinezi) ender görülen bir genetik bozukluktur ve situs inversus (prenatal geliflim s›ras›nda organ yerlefliminin ters olmas›).342 Solunum Sistemi Enine kesit görünümü.9 RESP‹RATUVAR S‹LYUMLALRIN ‹NCE YAPISI VE ‹fiLEV‹ Nazal kaviteden respiratuvar bronfliyollere kadar olan solunum kanal› boyunca silli epitel hücreleri bulunur. Silyumlar›n hareketi. merkezi flaft›na yani aksoneme ba¤l›d›r. Her bir çift. Silyumlar koordine ve tek yönlü bir tarzda.

Küçük lenfatik doku birikimleri genellikle lenfoid nodüller (folliküller) olarak lamina propriyada yayg›n olarak bulunurlar. Bronflial seromüköz bir bezin ›fl›k mikroskobu görüntüsü. yap›flkan.E. x300 H. Parasempatik vagal uyar›m bronfliyal düz kas›n kas›lmas›na yol açarken sempatik uyar›m gevflemesine yol açar. koyu boyal› seröz yar›maylar (SY) ve yar›maylar› d›flar›dan saran yass›laflm›fl miyoepitelyal hücrelerden oluflur. koruyucu bir mukus yüzey katman› oluflturmak için serbest b›rak›l›r.10 Ekstrapulmoner bronfllar›n çap› trakeaya k›yasla daha küçüktür fakat histolojik olarak trakeaya çok benzerler. . Aç›k boyanm›fl müköz asinilerden (MA). Bunlar patojenlere karfl› immunolojik savunma sa¤larlar ve antikor salg›layan plazma hücrelerinin üretimi için. Silyal› solunum epiteli (SE) lümeni (*) örter. Daha büyük bronfllarda hiyalin k›k›rdak ve düz kas. Goblet hücreli silyal› prizmatik epitel Bazal membran üzerine dizilmifl Bazal hücreler Elastik fibriller. primer bronfllar. düzensiz tabakalar biçimine girer. 15. Bronfl duvarlar›ndaki hiyalin k›k›rdak duvar›n çökmesini önler ve bronfllar daha küçük bronfllara bölündükçe k›k›rdak. kan damarlar› ve lenfatikler içeren lamina propriya Düz kas Submukozal bezler Sinir demeti Perikondriumla çevrili hiyalin k›k›rdak pla¤› Kan damarlar› Lenf Damarlar› 343 SE SY DK HK Bronkus duvar› kesitinin ›fl›k mikroskobu görüntüsü.E. akci¤er içine girerken iki parça halinde (dikotomal) dallan›rlar. Alttaki lamina propriyada düz kaslar (DK) yer al›r. K›k›rda¤›n iç k›sm›nda longitudinal duran elastik lifler ve kollagenden oluflan bir a¤ bulunur ve bunlar›n içine gömülü durumda. K›k›rda¤›n t BRONfiLARIN H‹STOLOJ‹S‹ hemen üzerindeki submukozada bulunan bronfliyal seromüköz bezler. x300 H. Sa¤da seromüköz bir bez izlenmektedir. intrapulmoner bronfllar›n lümenini tamamen çevreleyen çaprazlamas›na dizili fleritler halinde duran düz kas hücreleri vard›r. B lenfosit farkl›laflma alanlar›n› (germinal merkezler) temsil edebilirler. Bir hiyalin k›k›rdak tabakas› (HK) hava yollar›n›n d›fl k›sm›na yerlefliktir. nemli. yar›may fleklinde dizili muköz ve seröz hücrelerden oluflur. Seröz hücreler. trakeadaki ile ayn› düzenlenmeye sahiptir. büyük olas›l›kla muköz hücrelerin salg›lar›n› gönderen sulu. Bronfllar küçülürken dallanmaya devam ederler ve dallan›rken epitelin yüksekli¤inde azalma ve goblet hücrelerle silyal› hücrelerin say›s›nda kademeli bir azalma meydana gelir. protein benzeri. ak›flkanl›¤› düflük bir salg› üretirler. Hilumda.Solunum Sistemi t Büyük bronkusun flematik kesiti. Bunlar›n küçük kanallar› mukozal yüzeye aç›l›r ve burada içlerindekiler.

. Respiratuvar bronfliyollerinin daha ötesinde alveoler kanallar ve yuvarlak biçimli alveoler keseler bulunur ve bunlar alveollerin kendisine aç›l›r. küresel. Karsinoid tümörlerse. son k›k›rdak tabakadan sonrad›r ve respiratuvar bronfliyollerine aç›l›rlar ve bunlar›n duvarlar›nda. Daha büyük bir solunum birimi olan pulmoner lobülün çap› yaklafl›k 2. Terminal bronfliyoller bronfllardan uzakta. genellikle metastaz yapar ve kemoterapi ya da radyasyona kötü yan›t verirler. En yayg›n görülen küçük hücreli olmayan karsinomlar h›zla geliflir. tümörlerin yaklafl›k %20’sini teflkil eder. akci¤erin. Küçük hücreli (eski ad›yla oat-cell) karsinomlar. nöroendokrin tümörlerdir ve akci¤er kanserlerinin %5’inden sorumludur. tan›y› destekler ve klinik derecelendirme ile prognozda yard›mc› olur. yavafl geliflen. taban› viseral plevraya dönüktür.5 cm’dir ve fibröz ba¤ doku septumlar› ile ayr›l›r. K›k›rdak Solunum epiteli Bronfllar Alveol Düz kas Submukozal bez Alveol kanallar› Alveol kesesi ve alveoller Asinüs Bronfliyoller Düz kas Respiratuvar Bronfliyoller Alveol kanallar› ve alveol keseleri Lobül Asinüs Alveoller Bronfliyol lümeni ‹ntrapulmoner hava yollar›n›n orta çapl› bir bronkus ve bronfliyole k›yasla yap›lar› ve alt gruplanmalar› Kohn’un inter alveoler delikleri 15. terminal bronfliyol ve onun tüm dallar› taraf›ndan beslenen k›sm› olarak tan›mlanan pulmoner asinüstür.344 Solunum Sistemi Terminal Bronfliyol Düz kaslar Elastik fiberler K›k›rdak Orta çapl› bronfl ve bronfliyollerin efllik eden kesitleri. Her bir lobül piramit fleklinde bir akci¤er doku bölgesidir ve tepesi hiluma. Hava kanallar›n›n dallanma paternine oranla en küçük anatomik birim. ard›fl›k iki parça halinde dallanma ve bronfllardan respiratuvar bronfliyollerine kadar yaklafl›k 20 oluflum ile karakterizedir. Bronfllardaki k›k›rdak tabakalar perifere do¤ru seyrekleflir ve son oluflumlarda sadece dallanma noktalar›nda bulunurlar. Befl ile sekiz asinüs bir lobülü oluflturur. lobüle tepesinden girer ve k›k›rda¤›n› hemen kaybedip bronfliyol olur ve bu da dallan›p pulmoner alveol demetleri halinde son bulur. Histolojik çal›flma. Alveoler duvarlardaki yuvarlak ve oval delikler vas›tas›yla asinüslar aras›nda kollateral hava geçitleri meydana gelir ve interalveoler Kohn gözenekleri olarak bilinirler. ‹nsanlarda 6-10 mm çap›nda olan asinüs radyolojik olarak görülebilir. alveoler ç›k›nt›lanmalar bulunur.11 ‹NTRAPULMONER HAVA KANALLARININ YAPISI ‹ntrapulmoner hava kanallar›. Trakeabronfliyal a¤ac›n solunum epitelinden ya da pulmoner alveollerin pnömositlerinden ç›kan tümörlerin ço¤u karsinomdur. solunum epitelinin pluripotansiyel bazal hücrelerinden. küçük. Bu aç›kl›klar ayn› zamanda bir alveolden di¤erine hava geçifline izin verir ve enfeksiyon yay›l›m›n› mümkün hale getirebilirler. Patologlar akci¤er hastal›¤›n›n yay›l›m›n› tan›mlamak için asinüsü kullan›rlar. genellikle bronfliyal epitele ç›karlar ve yüksek oranda maligndirler. KL‹N‹K B‹LG‹ Akci¤er kanseri tüm dünyada kanserden ölümlerin bafll›ca sebebidir ve bu ölümlerin %85’den fazlas› sigara içmekten kaynaklan›r. Bir bronfl.

Terminal bronfliyoller. Bunlar tek katl› prizmatik ep. Bu küçük iletici tüpler tekrar tekrar dallan›rlar ve basit histolojik yap›s› olan ince duvarlar› vard›r. bronkospazmdan. Pek çok silyal› hücre bulunur fakat Clara hücreleri diye adland›r›lan kubbe biçimli silyal› olmayan sekretuvar hücreler. x150. Üst hava yollar›n›n aksine bronfliyol epitelinin alt›nda hiç bez bulunmaz. bronfliyal duvarlara yap›fl›rlar ve hava yolu luminas›n› daralt›rlar.E.E Respiratuvar bronfliyolün daha büyük büyütmedeki görünümü. respiratuvar bronfliyollerin duvar›nda d›fla do¤ru cepleflmeler (*) oluflturur. Nispeten büyük miktarda. en az iki ard›fl›k dallanma düzeni gösteren respiratuvar bronfliyollerine ve her bir respiratuvar bronfliyolü 2-10 alveoler kanal halinde dallan›r ve bunlar da pulmoner alveol demetlerine aç›l›r. pek çok küçük alveol ç›k›nt›laflmalar›n› içerir. Düz kas›n afl›r› kas›lmas› bu etkileri daha da kötülefltirir ve hava geçifline direnci art›r›r. KL‹N‹K B‹LG‹ Trakeabronfliyal a¤ac›n bir çok uyarana fliddetli yan›t vermesiyle karakterize bir bozukluk olan ast›m.12 TERM‹NAL VE RESP‹RATUVAR BRONfi‹YOLLER‹N‹N H‹STOLOJ‹S‹ Hava yollar›n›n çap› 1 mm ya da daha alt›na ulaflt›¤›nda ve duvarlar› k›k›rdaktan yoksun kald›¤›nda. kübik epitelle kapl›d›r. Çapraz duran düz kas y›¤›nlar› aras›nda. hava yolunu k›salt›p lümeni büzebilirler. pulmoner alveolleri saran ile kesintisiz ba¤l›d›r ve ço¤unlukla oryantasyonu dik olan bol miktarda elastik lif içerir. Birbirine yak›n paketlenmifl çok say›daki alveol akci¤er panakimas›n› oluflturmak üzere bronfliyollerin etraf›n› çevirir. respiratuvar bronfliyollerinin duvarlar›. hava yolu duvarlar›n› sarar ve bunlar kas›lmayla. Akci¤er dokusunu (A) saran di¤er bölgelerde de izlenebilmektedir. . Bu küçük sakkülasyonlar. düz kas›n hipertrofisi ve lökositlerin ve özellikle de eozinofillerin fazla miktarda infiltrasyonu. Pulmoner alveoller.itel ile kapl›d›r. Bu hava yollar› nispeten ince duvarl› ve daha basit histolojik yap›dad›r. bazal membran›n kal›nlaflmas›.Solunum Sistemi 345 Küçük büyütmede bir terminal bronfliyolü de gösteren akci¤er dokusunun enine kesitteki ›fl›k mikroskobu görüntüsü. x270. H. Respiratuvar bronfliyol 15. üst hava yollar›ndaki goblet hücrelerinin yerini al›r. helika biçimde dizilmifl düz kas. Bunlar› saran gevflek ba¤ doku stromas›. Patolojik özellikleri flunlard›r: bronfl ve bronfliyollerde mukozal ve submukozal ödem. ‹ntralüminal muköz t›kaçlar çok yap›flkand›r. H. bronfliyal duvar ödeminden ve muköz bezlerin afl›r› sekresyonundan kaynaklan›r. her y›l milyonlarca kifliyi etkiler. tek katl› yass› epitelle kapl› son derece incelmifl duvarlara sahiptirler. Tek katl› prizmatik epitel lümeni örter ve kubbe biçimli Clara hücreleri (oklar) ile silyal› hücrelerden oluflur. Dispne. Bun- lar›n histolojisi iletici bronfliyollerin histolojisini and›rmas›na ra¤men. bunlara bronfliyol denir. öksürük. solunum distresi ve h›r›lt›l› soluma. respiratuvar bronfliyolleri son derece ince duvarlara sahiptir ve daha küçük dallarda hiç silyuma sahip olmayan tek katl› alçak. Yap›s›ndaki düz kaslar›n k›smi kontraksiyonlar› y›ld›zs› bir lümen (*) görünümüne yol açmaktad›r. Silyumlar senkronize bir flekilde at›mlar yaparlar ve toz partiküllerini yukar› bronfllara do¤ru iterler.

granüllü endoplazma retikülümu ve de¤iflken miktarlarda glikojen görülür. bronfliyollere özgü. elektron yo¤un sekretuvar veziküller ile dolu apikal sitoplazmalar› vard›r. Komflu hücreler apikal s›k› ba¤lant›lar ile (halkalar) tutundurulmaktad›r. Elektron mikroskopisi. Epitelde Clara hücreleri (Cl) ve silyal› hücreler (Si) bulunmaktad›r. Hücrelerin bazal bölümlerinde s›kl›kla. Bunun yan› s›ra bu hücreler. s›k›flt›rabilirler ve materyalleri hava yolu lümenine boflalt›rlar. bronfliyol epitel yüzeyini saran. silyal› ve silyas›z bronfliyol epitel hücrelerinin normal yenilenmesi için progenitör (stem) hücreler olarak ifl görürler.346 Solunum Sistemi t Bronfliyol epitelinin elektron mikroskobu görüntüsü. DER DER Si Si DK 15. sürfaktan gibi koruyucu bir madde. Silyal› hücre Clara hücresi Bazal hücre Bazal membran Bronfliyol epitelinin dikkat çeken özelliklerinin elektron mikroskobu görüntüsü.13 BRONfi‹YOL EP‹TEL‹N‹N ‹NCE YAPISI: CLARA HÜCRELER‹ Clara hücreleri. Temelde sekretuvar hücrelerdir ve ürünlerini do¤ruca bu luminaya boflalt›rlar. Apikal sitoplazmada ayn› zamanda. s›k›ca paketlenmifl düz endoplazma retikülümünu (DER) tubülleri bulunur. Clara hücreleri. çok bölümlere ayr›lm›fl hücreler gösterir: bunlar›n. trakeobronfliyal a¤ac›n üst k›sm›nda üretilen mukusu parçalayan proteolitik enzimler. silyal› olmayan prizmatik hücrelerdir. Bunlar›n salg›lar›n›n antiinflamatuvar bir rol oynad›klar›na inan›l›r. DER’in detoksifikasyonda rolü oldu¤una inan›l›r çünkü Clara hücreleri. Clara hücrelerinin apikal bölgeleri lümene (*) do¤ru ç›k›nt› yapmaktad›r ve çok say›da ve s›k›ca paketlenmifl (DER) ve çok say›da elektron yo¤un salg› vezikülü (oklar) içermektedir. ‹nce bir bazal membran epiteli altaki düz kas hücreleri (DK) bulunduran dokudan ay›rmaktad›r. nefesle al›nan azot dioksit gibi pek çok zararl› maddeyi detoksifiye edebilir. Sitoplazma ayn› zamanda birçok mitokondriyon içerir ve bu yüksek oksidatif kapasiteyi akla getirir. ve lizozimler salg›larlar. bronfliyol epitelinin bütünlü¤ünü korumada önemli olabilen bir lökosit proteaz inhibitör. su ve elektrolitlerin tafl›nmas›nda ve özellikle de klorür iyonlar›n›n sal›n›m›nda rol oynarlar. Bu hava yollar›n›n luminas›n› kaplayan epitel hücrelerinin %75-%80’ini teflkil ederler. Clara hücreleri ayr›ca. x5000. merokrin tarzda salg›lanan büyük. Özellikle yaralanmalara yan›t olarak. apikal bölgeyi supranükleer bölgeden ay›r›p. ovoid. .

. bu hava yollar›n›n mukozas›na kadar uzanan kapillerlerin pleksusuna akan besleyici damarlar olarak ifl görürler. genifl. periferal hava yollar›n›n dallanma paterni ile iliflki kurularak anlafl›l›r. tipik olarak. Daha proksimal arterler. Torasik aortadan gelen bronfliyal arterler. yüksek bas›nç alt›nda. Pulmoner ve bronfliyal sistemlerden gelen venöz kan. hilumdan giren çifte kan deste¤i – kalbin her bir yan›ndan bir tane olmak üzere. ‹ntrapulmoner dolafl›m›n detaylar› en iyi. Pulmoner alveoller (A) akci¤erin geri kalan bölümlerini doldurmaktad›r. akci¤erlerin hilumuna.vard›r. Daha derin bir lenfatik pleksus ise bronfliyol ve bronfllarla iliflkilidir ve o da hiler lenf dü¤ümlerine lenf tafl›r. Sola do¤ru giderek küçülen bir bronfliyole efllik etmektedir. ba¤ dokusundan bir k›l›f içerisinde hava yollar›na efllik ederler. H. Pulmoner arterler ve bunlar›n dallar›. birkaç lenf dü¤ümünün oldu¤u yere tafl›r. Akci¤erlerin ayr›ca ikili ve genifl bir lenfatik drenaj sistemi vard›r. Bronfliyal arterler ayn› zamanda. birbirleriyle ba¤lant› halinde olan bir pulmoner kapiller a¤a tafl›rlar. x105. Akci¤er lobülleri içerisinde lenf damarlar›. lobüllerde birlikte ilerlemezler: arterler hava yollar› ile ilerlerken toplardamarlar septumlar içerisinde ilerlerler. Terminal bronfliyol Pulmoner Arter (sa¤ kalpten) Pulmoner ven (sol kalbe) t Pulmoner ven (sol kalbe) Solunum (Respiratuar) bronfliyoller Alveol üzerinde kapiller pleksus Alveol keselerinin üzerinde kapiller pleksus (kesintiye u¤ram›fl yerler) Septum Pulmoner arterin (PA) bir dal› ile terminal bronfliyol (*) aras›ndaki yak›n iliflkiyi gösteren akci¤er dokusunun ›fl›k mikroskobu görüntüsü. elastik tiptir ve bronfl ve bronfliyollerin ba¤lant› noktalar›na kadar uzan›rlar. Pulmoner arter oblik olarak kesitte yer almaktad›r ve duvar›nda düz kaslar belirgindir.Solunum Sistemi Bronfliyol Arter (sol kalpten torasik aortayla) 347 ‹ntrapulmoner kan dolafl›m›n›n flemas›. hilumdan solunum bronfliyollerine kadar uzanan hava yollar›n›n duvarlar›na tafl›rlar. hava yollar› ile ya da interalveoler duvarlarla de¤il septumlar içerisinde ilerlerler. O2 ile de¤ifltirilir. 15. alveoler duvarlarda bulunan genifl bir pulmoner kapiller a¤a tafl›rlar ve burada CO2. Daha distal olan arterler ise müsküler arterlerdir ve alveoler keselerin etraf›nda sonlanan arteriyollere aç›l›rlar ve en sonunda kan›. Bu arterler. Pulmoner arterler ve venler. akci¤erleri saran visseral plevraya da kan temin ederler. Bir yüzeysel lenfatik pleksus. visseral plevray› süzer ve lenfi. oksijenlenmifl kan›. kalbin sol atriyumuna kan tafl›yan pulmoner venlerden akar.14 ‹NTRAPULMONER KAN DOLAfiIMI Akci¤erlerde. oksijenlenmemifl kan› düflük bas›nç alt›nda.E. Sa¤ ventrikülden gelen pulmoner arterler.

taraf›ndan desteklenirler. hücrenin tek. Çaplar› 200-250 μm’dir. yay›lm›fl fibroblastlar. iki alveolün birleflti¤i köflelere yak›n tip 1 hücrelerin aras›nda dururlar.348 Solunum Sistemi PK Akciger parankimas›n›n ›fl›k mikroskobu görüntüsü. (Dr. x675.2 μm’den daha düflük kal›nl›kta olan tek katl› yass› epitel ile kesintisiz olarak kaplanm›flt›r. Pulmoner alvolleri koyu boyal› çekirdekleri ile yass›laflm›fl tip I pnömositler (I) ve daha ökromatik çekirdekleri ile izoprizmatik (küboidal) flekilli tipII pnömositler (II) döfler. Çok ince yap›l› bölmeleri –interalveoler septumlar. Dikdörtgen içine al›nm›fl olan alan daha büyük büyütmede fiekil 15. Crawford izniyle) 15. anastomoz yapan genifl bir pulmoner kapiller a¤›d›r. Bu epiteli iki tür pnömosit oluflturur: tip 1 hücreler yass›d›r ve gaz al›flveriflini kolaylaflt›rmak için genifl bir yüzey sahas›na sahiptirler. respiratuvar bronfliyollerinin. Alveol toz hücresi Tip II hücresi M Alveol (hava bofllu¤u) Kapiller Alveol (hava bofllu¤u) BKH KKH Kapiller S›k› ba¤lant›lar ile Alveoller aras› septum Tip 1 hücre Akci¤er alveollerinin elektron mikroskobu görüntüsü.E M t Alveoller ve interalveoler septumun flemas›. ›fl›k mikroskobunun çözünürlük s›n›rlar›n›n ötesindedir. Bunlar›n incelmifl sitoplazmas›. Alveoler makrofajlar (toz hücreleri. kapillerlerin endotel hücreleridir. yüzeyi çöplerden ar›nd›rarak alveoler boflluklar› korurlar. makrofajlar ve tek tük mast hücre de görülür. k›vr›ml› bir yol izleyen.J. Tip 1 pnömositler alveoler yüzeyin yaklafl›k %95’ini kaplarlar fakat tüm epitel hücrelerin sadece %40’›n› teflkil ederler. Pulmoner venin (PV) küçük bir dal› ince duvar› ile pulmoner kapillerlerden venöz kan› toplar. 0. H. Alveoler makrofajlar (toz hücreleri). x1000. dust cells) (M) insterstisyumda lizozom içerikleri ile tan›n›rlar. Alveoller. ‹çi eritrositler ile dolu pulmoner kapillerler (PK) interalveoler septumu boydan boya kateder. .15 PULMONER ALVEOLLER‹N H‹STOLOJ‹S‹ VE ‹NCE YAPISI Pulmoner alveoller. Fakat daha kübik olan biçimlerinden ötürü.16 da izlenmektedir. Alveoler boflluklar (*) tipI pnömositler (I) ile döfleli olup en iyi elonge uzam›fl çekirdeklerin oldu¤u yerlerde izlenirler. ‹nteralveoler septumlar boyunca seyreden pulmoner kapillerlerin lümenini eritrositler k›rm›z› kan hücresi (KKH) ve beyaz kan hücreleri (BKH) doldurur. Tip 2 hücreler bazal membran üzerinde bulunur ve genellikle. bazal lamina üzerinde bulunan bitiflik hücrelerden oluflan. uzam›fl ve koyu çekirde¤i hariç. Bu septumlar›n özelliklerini klasik ›fl›k mikroskobuyla ay›rt etmek zordur. Septumlardaki ço¤u hücre. kaplay›c› hücrelerin sadece %5’ini olufltururlar. Tip 2 pnömositler alveolleri kaplayan hücrelerin geriye kalan %60’›n› oluflturur. pnömosit diye bilinen ve elektron mikroskopi ile daha iyi görülebilen. elastik liflerce zengin olan hassas bir ba¤ doku stromas› – pulmoner interstisyum. ‹nteralveoler septumlar.komflu alveolleri s›n›rlay›p ay›r›r. bir bal pete¤inin birbirine s›k›ca kenetlenmifl hücrelerine benzetebilece¤imiz küçük kupa biçimli evajinasyonlar›d›r. dust cells) (M) partikülleri sindirdikten sonra belirgin hale gelirler. Septumlar›n ana bilefleni. Alveoler makrofajlar (toz hücreleri. B. alveoler kanallar›n ve keselerin.

Endotel hücrelerinin ince uzant›lar›nda organeller neredeyse hiç yoktur ve bunlar baz› bölgelerde çok ince olabilir – 0. tip 1 pnömositler. Geniflli¤i 2 μm’den daha düflüktür ve en iyi elektron mikroskopi ile görülür. yüzey alan›n› iyice art›r›r. Tip 2 pnömositlerin üretti¤i ince bir sürfaktan katman› da alveoler yüzeyi kaplar.16 Kan ve hava aras›ndaki gaz al›flverifli çok özel bir pulmoner alveol bölgesi üzerinden . 15. Komflu pnömositler s›k› ba¤lant›larla yal›t›lm›fllard›r ve bu. mitokondriyon. bitiflik bir mozaik gibi dizildikleri görülür. Kapillerlerin incelmifl endoteli. Kesintisiz penceresi tip kapiler endoteli de s›k› ba¤lant›lar içerir. inhibitörleri konjestif kalp yetmezli¤inin tedavisinde kullan›lan anjiotensin dönüfltürücü enzime (ACE) tepki verirler. Bir k›rm›z› kan hücresi (E) pulmoner kapillerin lümeninde izlenmektedir ve sa¤ tarafta da bir pulmoner alveolün lümeni izlenmektedir.Solunum Sistemi S›k› ba¤lant›yla ba¤l› Tip 1 pnömosit Alveol (hava bofllu¤u) Kaynaflm›fl bazal lamina Alveoler septumda interstisyel hücre Kapiller lümeni Kapiller endotel hücresi 349 Alveol kapiller biriminin ince yap›s›n›n flemas›. s›v› ve çözüntü s›z›nt›s›n› engeller. alveolü kaplayan tip 1 pnömositler ve onlar›n birleflmifl bazal laminalar›ndan oluflur. Pulmoner kapillerlerin incelmifl endoteli. çok say›da sitoplazmik vezikül hariç az say›da organele sahip ince bir sitoplazma kasna¤›na sahiptirler ve bu da s›v› ve çözüntü tafl›nmas›nda aktif rolü oldu¤unu düflündürür. ve bu iki yap›n›n birleflmifl bazal laminas› bu bariyerin ana yap›lar›n› oluflturmaktad›r.1 μm. antikorlara. Kan ve hava aras›ndaki bu aral›k gazlar›n pasif difüzyonuna olanak sa¤lar. mikrotübülüsler. (çekirdek yak›n›nda). difüzyon yoluyla kolayl›kla gaz geçirgenli¤i sa¤lar. mikrofilamanlar. Golgi kompleksi. Kal›nl›¤›n minimal oldu¤u bölgede. Weibel-Palade cisimleri ve granüllü endoplazma retikülümu içerir. Büyük büyütmede kan hava bariyerinin elektron mikroskobu görüntüsü. çok say›da vezikülün bulunmas›d›r. luminal ve ablüminal yüzeylerle yak›ndan iliflkilidirler ve ifllevleri. Elek- t Endotel E Birleflmifl Bazal Laminalar Tip I Pnömonositler Alveol KAN-HAVA BAR‹YER‹N‹N ‹NCE YAPISI tron mikroskopisinde endotel hücrelerinin birbirine kenetlenmifl. tip I pnömositin ince uzant›lar›. ‹mmunositokimya göstermifltir ki mikrovilluslar.kan-hava bariyeri ya da alveoler kapiller membran – gerçekleflir ve bu. Luminal yüzey üzerindeki çok say›da mikrovillus. kan ve etraf›n› saran interstisyum aras›nda s›v› ve protein tafl›makt›r. x47000. Az say›daki sitoplazma veziküllerini de içeren birkaç organel endotel hücrelerinin ve pnömositlerin sitoplazmalar›nda izlenmektedir. . Bu hücrelerin en çarp›c› özelli¤i. bunlar sitoplazmada serbest haldedir. Alveollerin epitel örtüsünü ince bir katman surfaktan normalde örter ancak bu mikrografta belirgin olarak izlenememektedir ve (fiksasyon artefakt› olarak) uzaklaflm›flt›r. Endotel hücrelerinin sitoplazmas›.

yuvarlak çekirdekleri vard›r. Lameller yeni sal›nm›fl multilameller cisimcikler (MC) ile devaml›l›k gösterirler. Golgi kompleksinde yap›l›rlar ve en sonunda hücre yüzeyinde. da¤›n›k mitokondriyon ve peroksizomlar içerir. pleomorfik membran ile çevrili multilameller cisimler. Bu örnekte surfaktana ba¤l› parmak izi benzeri tipik yap› belirgin olarak izlenmektedir. çaplar› 10-12 μm’dir ve çok farkl› ince yap›lar› vard›r. Akci¤er hasar›ndan sonra iyileflme aç›s›ndan ço¤alma h›z› önemlidir çünkü tip 1 hücrelerin genifl yüzey alan›. Sürfaktan›n deterjan›ms› özelli¤i yüzey gerilimini düflürerek. Pulmoner kapillerlerin izlenimleri (Kap) ve alveoler boflluk bölgeleri (*) de izlenmektedir. x45000. Çekirdek genellikle ökromatiktir ve bir veya iki belirgin çekirdekçi¤i vard›r. Tip II hücreler pulmoner sürfaktan› sentezler ve salg›larlar.17 T‹P II PNÖMOS‹TLER‹N ‹NCE YAPISI Tip II pnömositler kübik hücrelerdir.350 Solunum Sistemi t Tip II pnömosit ve surfaktan tabakas›n›n ince yap›s› flemas› . Sitoplazmas› aralar›ndan bir tanesi hücre yüzeyi uzant›s›nda (uzun oklar) yer alan çok say›daki multilameller cisimcik (MC) ile doludur. K›sa küt mikrovilluslar hücre yüzeyinden alveoler lümene do¤ru ç›k›nt› yaparlar. protein ve alveoler yüzeyleri kaplayan s›v›n›n bir parças› olan karbonhidrat› içerir. . Oluflumlar elektron yo¤un lamellar materyal ile doludur ve sekretuvar vezikülleri temsil ederler. çok geliflmifl bir Golgi kompleksi. Surfaktan lipoproteinden zengin paralel düzenlenmifl osmiofilik lameller (OL) fleklinde izlenmektedir. granüllü ve düz endoplazma retikülümu. Kap MC Büyük büyütmede surfaktan›n elektron mikroskobu görüntüsü. bu hücreleri hasara özellikle yatk›n hale getirir. alveollerin kapanmas›n› engeller ve böylece inspirasyon s›ras›nda alveoler havalanmay› kolaylaflt›r›r. Ökromatik çekirdek yüksek fonksiyonal aktiviteyi iflaret etmektedir. bu. 15. Tek. fosfolipid kompleksleri. tip 1 pnömositlere farklanarak yenilerler. merkezi noktada konumlanm›fl. K›sa künt mikrovilluslar hücre yüzeyinin di¤er k›s›mlar›ndad›r (küçük oklar). Sitoplazmalar›. Multilameller cismin içeri¤inin at›lmas› Surfaktan Kap Tip 2 hücrenin plazma membran› Çekirdek Kap Sitoplazma Multilamellar cisim Mitokondriyon MC Tip II pnömositin elektron mikroskobu görüntüsü. Pek çok tip II hücre mitotik olarak aktiftir ve alveoler yüzeyi. Bu hücrelerin kendine has bir özelli¤i olan genifl. içlerindekileri alveoler boflluklara boflalt›rken gözlemlenebilirler. ekzositoz taraf›ndan boflalt›l›rlar. x9000.

(Dr. Ayr›ca alveolleri (*) döfleyen tip I pnömositlerin (oklar) ince uzant›lar› ve iki pulmoner kapillerin (Kap) lümeni izlenmektedir. Crawford izniyle) M Makrofaj Kap Alveoler bir makrofaj›n (toz hücresi. Hücreler pulmoner alveollerin (*) iç yüzeyine yerleflmifllerdir. sitoplazmas› lizozomlar ile t›ka basa doludur. Elektron mikroskopisinde bu hücrelerin düzensiz flekilleri ve yüzeylerinde k›sa mikrovilluslar “yalanc› ayaklar” oldu¤u görülmüfltür. kan dolafl›m›ndan gelen k›rm›z› kan hücreler.Solunum Sistemi 351 Küçük büyütmede alveoler makrofaj (M) (toz hücresi. Tedavi seçenekleri hastal›¤›n fliddetine ve infant›n prematuritesine ba¤l›d›r ve tedavi flunlar› kapsar: solunuma yard›mc› olmak için O2 sa¤lanmas›. dust cell) dikkat çeken özelliklerini gösteren elektron mikroskobu görüntüsü. Kap 15. premature infantlar›n %10’unu etkileyen yayg›n bir bozukluktur. Pulmoner kapillerler interalveoler septalar› dolduran eritrositler ile doludur. yetersiz sürfaktan üretimi veya tip II pnömositlerin geliflememesi ya da olgunlaflamamas› ile ilgilidir. pulmoner alveollerin geniflleyememesi ya da inspirasyondan sonra aç›k kalmas› nedeniyle oluflan s›k›nt›l› solunum ve morarmad›r. prekürsörleri kemik ili¤inden gelen kan monositlerinden farklan›r. merkezi biçimde yerleflmifl bir çekirdekleri vard›r ve ço¤unlukla derin bir flekilde girinti yaparlar. dust cell) içeren akci¤erin elektron mikroskobu görüntüsü. Konjestif kalp yetmezli¤i gibi baz› kalp hastal›¤› türlerinde. kortikosteroid tedavisi ve akci¤erlere yapay sürfaktan aktar›lmas›d›r. Genellikle alveoler bofllu¤a do¤ru fliflkinlik yaparlar ve s›kl›kla komflu interalveoler septumlar aras›ndaki ba¤lant› noktalar›nda bulunurlar. Karbon partiküllerini içlerine ald›ktan sonra ald›klar› tozlu görünüm nedeniyle. inspirasyon s›ras›nda alveol boflluklar›na giren yabanc› partikül ve tozlar› yemektir. B. Üçgenimsi flekli motiliteyi iflaret ederken. Bu hareketli hücrenin düzensiz kenarlar› çok say›da yalanc› ayak (psödopod) ve mikrovillus içermektedir. Akci¤erin interstisyumunda matürasyon bölünmesi geçirir ve ondan sonra luminada serbest kalmak için alveol boflluklar›na girerler. Sitoplazman›n en önemli özelliklerinden birisi primer ve sekonder lizozomlar olup çekirde¤inin de çentikli bir kenar› vard›r. KL‹N‹K B‹LG‹ ‹nfant respiratuvar distres sendromu ya da eski ad›yla hiyalin membran hastal›¤›. mekanik ventilasyon. bunlar ayn› zamanda alveoler toz hücreleri olarak bilinirler. Bu hareketli hücreler. pulmoner alveol boflluklar›na kaçar ve burada alveoler makrofajlar taraf›ndan fagositoza u¤rarlar. yuvarlak hücrelerdir. x9800. . Pulmoner kapillerlerin duvarlar›ndan interalveoler septumlara göç ederler. Debrisi alveollerden uzaklaflt›rd›ktan sonra. Tek. J. yukar› bronfliyal a¤aca do¤ru ilerlerler ve burada silyumlar taraf›ndan tafl›n›p en sonunda yutulur ya da mukusla tükürülerek at›l›rlar. Bu hücrelerin sitoplazmas› çeflitli organeller ve pek çok primer ve sekonder lizozomlar içerir. Yutulan bu hemosiderin ile fliflmifl makrofajlar balgamda görülebilir ve kalp yetmezli¤i hücreleri olarak bilinirler. Belirtileri. Do¤umda yeterli sürfaktan sa¤lanmamas›ndan kaynaklan›r ve bu.18 ALVEOLER MAKROFAJLARIN ‹NCE YAPISI Alveoler makrofajlar 15-50 μm çap›nda genifl. Ana ifllevleri. x1000.

Gevflek mezenkimal ba¤ dokusundan oluflmufl bir matriks geliflen hava yollar›n› birbirinden ay›rmaktad›r. . Hafta Respiratuar bronfliyol Alveol kanal› Ba¤ dokusu Terminal keseler (future alveoli) t Farinksin ventral görünümü. yutak cebi 6. yutak cebi 1. Akci¤eri örten visseral plevra (oklar) mezenflimden köken almaktad›r ve tek katl› kübik epitelden oluflan mezotelyal hücrelerden meydana gelir. x95. Hafta Terminal Bronfliyol Alveol kanallar› Terminal keseler (future alveoli) 2.352 Solunum Sistemi t 4-5. alveollerin geliflimi sürer.aort yay› t Fetal akci¤erde geliflen hava yollar›. Endodermal epitelyumun geliflimine. 6 ve 16 hafta aras›. Akci¤er gelifliminin befl aflamas› flunlard›r: 26 gün 6 hafta aras› olan embriyonik dönemde lober bronfllar›n ilk geliflimi meydana gelir. Do¤umdan sonra ve 8 yafl›na kadar. Bronfllar ve akci- ¤erler. laringotrakeal kabart› olarak bilinen bir orta hat endodermal tomurcu¤u geliflir. 20. Bu psödoglanduler geliflim evresinde akci¤erin çok say›da ince duvarl› tüpler ve keselerden(*) oluflan tek katl› yass› epitelden tek katl› izoprizmatik (küboidal) epitele de¤iflen yap›s›n›n bir bez dokusuna benzer bir görünümü vard›r. 28 haftada tip I ve tip II pnömositler geliflmeye bafllar ve ilk sürfaktan üretimi meydana gelir. kübik ya da prizmatik epitelle kapl› kör tubüller olarak görünen terminal bronfliyoller geliflir. 28 ve 36 hafta aras› sakküler dönemin ard›ndan 36’nc› haftadan do¤uma kadar olan alveoler dönem gelir. düz kasa ve hava yollar›n›n k›k›rda¤›na farklan›rken endoderm. farengeyal (yutak) ceplerin hemen arka k›sm›nda. H. 16 ve 28 hafta aras› kanaliküler dönemde asinüslar geliflir ve buna etraf› saran mezenflimden kapillerlerin invazyonu efllik eder. haftalarda bronkuslar ve akci¤erler. haftalarda geliflen solunum yollar› (üstte) ile 5-6.E. psödoglandular dönemde. epitelin ve onunla iliflkili intramural bezlerin kayna¤›d›r. Mezenflim. ba¤ dokusuna. Orofaringeal membran Stomadeum Yutak cepleri Trakea Ventral ön ba¤›rsa¤›n splanknik mezodermi (akci¤er stromas›) Sa¤ bronkiyal tomurcuk Tiroid ç›k›nt›s› Laringotrakeal kabart› Sol brankiyal tomurcuk Özofagus Tek katl› kübik epitel Düz kas hücreleri Tek katl› yass› epitel Elastif lifler Kapillerleri örten ince hücreler (Tip I hücreler) Fetal akci¤erin ›fl›k mikroskobu görüntüsü. 15.19 ALT SOLUNUM S‹STEM‹N‹N GEL‹fi‹M‹ 4 haftal›k embriyoda. Farinksin zemininde bir kabart› oluflturur ve kaudal olarak geliflip tüp halini al›r. En uzak ucunda iki yumru biçimli kal›nlaflma bronfliyal tomurcuklar olur ve bunlar do¤umdan önce 20 ard›fl›k bölümlenmeden geçer ve daha sonra da postnatal geliflim sürer. yutak) yay Ventral aorta Kalbin ventrikülü Pulmoner arter Özofagus Laringotrakeal kabart› Trakea Bronfliyal tomurcuklar 24. ekzokrin bir bez gibi geliflir: bronfllar ekstralobüler kanallara denk düflerken bronfliyoller intralobüler kanallara eflde¤erdir. Gelecekte larinks tüpün üst k›sm›ndan ve trakea da kaudal k›s›mdan geliflir.aort (pulmoner) yay› Sol dorsal aorta Tek katl› kübik epitel Orofaringeal membran Mandibular (1. tüpü saran splanknik mezenflimin kondensasyonu ve invazyonu efllik eder. 1.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->